Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rius – Da­lius Sin­ke­vi­čius

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2020 Sausis 28
Dalius Sinkevičius.
Dalius Sin­ke­vi­čius: „Mėgs­tu iš­šū­kius, to­dėl ir da­ly­va­vau rū­mų pa­skelb­to­je Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus at­ran­ko­je.“
Nuo šian­dien, sau­sio 28-osios, Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riu­mi pra­de­da dirb­ti aly­tiš­kis Da­lius Sin­ke­vi­čius.

Sau­sio vi­du­ry­je dėl as­me­ni­nių ap­lin­ky­bių Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­li­ko nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios jam va­do­va­vu­si vil­nie­tė Dei­man­tė Lau­my­tė.

Nuo šian­dien, sau­sio 28-osios, fi­lia­lui pra­de­da va­do­vau­ti aly­tiš­kis D.Sin­ke­vi­čius.

Kaip sa­kė rū­mų Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta, D.Sin­ke­vi­čius da­ly­va­vo per­nykš­tį ru­de­nį rū­mų ir Vil­niaus per­so­na­lo pa­ieš­kos  kom­pa­ni­jos „At­ran­ka 360“ Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus at­ran­ko­je: „Pa­si­ro­dė tik­rai ge­rai. To­dėl ži­no­da­mi D.Sin­ke­vi­čiaus  pa­si­ry­ži­mą dirb­ti Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­muo­se, jo vi­zi­ją, įver­ti­nę pa­tir­tį, rū­mų va­do­vai pa­kvie­tė jį va­do­vau­ti Aly­taus  fi­lia­lui.“

D.Bu­tos tei­gi­mu, su­ta­po D.Sin­ke­vi­čius ir rū­mų va­do­vų po­žiū­ris į fi­lia­lo veik­los ga­li­my­bes, nau­jų, ko­ky­biš­kų pa­slau­gų kū­ri­mą, gal­būt kraš­tie­tis leng­viau ras ben­drą kal­bą su vie­tos ver­slu ir so­cia­li­niais part­ne­riais.

46-erių D.Sin­ke­vi­čius yra bai­gęs per­so­na­lo va­dy­bos moks­lus Aly­taus ko­le­gi­jo­je ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jas – Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je. Iki šiol  jis dir­bo Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tu, ku­ruo­jan­čiu Aly­taus re­gio­ną.

„Mėgs­tu iš­šū­kius, to­dėl ir da­ly­va­vau rū­mų pa­skelb­to­je Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus at­ran­ko­je. Tik­rai tu­riu min­čių, kaip or­ga­ni­zuo­ti mies­to ir re­gio­no ver­slo įmo­nių ben­dra­vi­mą, jam or­ga­ni­zuo­ti nau­din­gus su­si­ti­ki­mus ir se­mi­na­rus, kad plės­tų­si da­bar­ti­nis ver­slas ir at­ei­tų nau­jos įmo­nės“, – tvir­ti­no D.Sin­ke­vi­čius. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.