Vil­ma Kruš­nie­nė dirbs TS-LKD frak­ci­jo­je (31)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Krušnienė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė (nuotr.), nuo va­sa­rio pra­džios pa­li­ku­si šios ta­ry­bos frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pa­reiš­kė no­rą dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) frak­ci­jo­je. Tad ši jau tu­rės pen­kis na­rius.

„Ma­ne kvie­tė ir ki­tos frak­ci­jos, ta­čiau pa­si­rin­kau Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų. Ma­tau, kad jie no­ri dis­ku­tuo­ti, man pa­si­ro­dė to­kie iš­lai­ky­ti. Tie­siog toks bu­vo ma­no apsi­spren­dimas“, – sa­kė V.Kruš­nie­nė.

Da­bar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­ja tu­rės pen­kis na­rius. Iki šiol jo­je dir­ba An­drius Ju­čas, va­do­vau­jan­tis frak­ci­jai, Vy­tas Ja­zep­či­kas, vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas ir Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko P.La­bu­ko tei­gi­mu, V.Kruš­nie­nė, kaip frak­ci­jos at­sto­vė, bus kvie­čia­ma ir į par­ti­jos sky­riaus ta­ry­bos po­sė­džius: „Mes tik­rai džiau­gia­mės, kad toks žin­gei­dus, tak­tiš­kas ir pro­fe­sio­na­lus žmo­gus at­ėjo dirb­ti į mū­sų frak­ci­ją.“

V.Kruš­nie­nė į mies­to ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Pa­gal pas­ta­rą­jį są­ra­šą iš­rink­ti trys ta­ry­bos na­riai bu­vo įkū­rę frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“. Ta­čiau mi­nė­tai ta­ry­bos na­rei pa­li­kus šią frak­ci­ją, ta­ry­bo­je jos ne­be­li­ko, nes pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bos frak­ci­jo­je tu­ri bū­ti ma­žiau­siai trys na­riai.

Iš sep­ty­nių ta­ry­bos frak­ci­jų li­ko še­šios. Da­bar dau­giau­sia – po pen­kis na­rius tu­rės TS-LKD ir so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos, ki­to­se – po tris ta­ry­bos na­rius.

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėja dirbanti V.Kruš­nie­nė tvir­ti­no kol kas dar ne­gal­vo­jan­ti sto­ti į kon­ser­va­to­rių par­ti­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.