Vil­kai mo­ko jau­nik­lius ieš­ko­ti gro­bio ir pjau­na ūki­nin­kų gal­vi­jus (1)

Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je.
Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je.
Aly­taus ra­jo­ne jau gau­na­ma pra­ne­ši­mų dėl vil­kų pa­da­ry­tos ža­los. Per pra­ėju­sias dvi sa­vai­tes vil­kai bu­vo įsi­su­kę Dau­gų ir Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­se. Pa­pjau­tos ne tik avys, bet ir stam­būs gal­vi­jai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė re­ko­men­duo­ja ūki­nin­kams sau­go­ti sa­vo gy­vū­nus, su­da­ry­ti jiems są­ly­gas pa­si­slėp­ti už­da­ro­se pa­sto­gė­se, į ku­rias vil­kams pa­tek­ti bū­tų sun­kiau, o, jei­gu yra ga­li­my­bė, par­gin­ti nak­čiai gy­vu­lius iki na­mų. Ap­tva­rai, ku­rie nė­ra aukš­ti ir į že­mę ne­įkas­ti (elek­tri­nis pie­muo, elek­tri­nis tin­klas) vil­kui – ne kliū­tis. Ma­no­ma, kad vil­kai jau pra­de­da mo­ky­ti šių me­tų jau­nik­lius me­džio­ti, ieš­ko­tis gro­bio, su­si­do­ro­ti su už­pul­ta au­ka.

Sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na žmo­nes im­tis kuo efek­ty­ves­nių ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rioms ga­li­ma gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o me­džio­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad vil­kai, pa­si­se­kus me­džiok­lei, daž­nai grįž­ta į tą pa­čią vie­tą. Per­nai dau­giau­sia avių vil­kai pa­pjo­vė Pu­nios se­niū­ni­jo­je.

„Avių, da­nie­lių, ož­kų lai­ky­to­jai tu­ri bū­ti bud­rūs, sau­go­ti juos, įreng­ti pre­ven­ci­nes ap­sau­gos prie­mo­nes“, – sa­ko Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Ste­nio­nie­nė.

Jei­gu ūki­nin­kai tin­ka­mai pa­si­rū­pin­tų sa­vo gy­vu­lių ap­sau­ga nak­tį, o avys ir ver­še­liai bū­tų lai­ko­mi tvar­tuo­se, gal­vi­jai – su­gin­ti į sau­gius ap­tva­rus, tai vil­kų ant­puo­lių ža­la ge­ro­kai su­ma­žė­tų. Net­gi gal­vi­jų ap­tva­ruo­se spe­cia­lis­tai siū­lo įreng­ti nuo vil­kų sau­gan­čias tvo­ras, elek­tri­nius „pie­me­nis“ bei sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mas.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja pri­me­na, kad ūki­nin­kai, no­rin­tys gau­ti vil­kų ir ki­tų me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo kom­pen­sa­ci­ją, tu­ri ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas nuo ža­los pa­ste­bė­ji­mo ra­šy­ti­niu pra­šy­mu dėl ža­los įver­ti­ni­mo ir at­ly­gi­ni­mo kreip­tis į sa­vo se­niū­ną bei in­for­muo­ti ko­mi­si­ją.

Ža­la kom­pen­suo­ja­ma, jei gy­vū­nai bu­vo pa­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti, bu­vo tai­ky­tos pre­ven­ci­nės ap­sau­gos prie­mo­nės. Apie ūki­nio gy­vū­no gai­ši­mą ar sker­di­mą sa­vo reik­mėms ne vė­liau kaip per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo įvy­kio bū­ti­na pra­neš­ti Ve­te­ri­na­ri­jos ir mais­to tar­ny­bos te­ri­to­ri­niam sky­riui. Nu­gai­šu­sių ūki­nių gy­vū­nų au­sų įsa­gai ne­iš­ima­mi, pa­sai tu­ri bū­ti grą­ži­na­mi juos iš­da­vu­siai įstai­gai. Ža­lą kom­pen­suo­ja Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš spe­cia­lio­sios rė­mi­mo pro­gra­mos. Pa­ra­ma vie­nam ga­vė­jui ga­li siek­ti iki 5 000 eu­rų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos biu­dže­to pa­ra­mos lė­šų.

Ūki­nin­kai sa­ko: jei­gu vil­kai iš­pjau­na ke­lio­li­ka gal­vi­jų, tai nuos­to­liai sie­kia de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų. Pa­si­tai­kė, kad vie­nam ūki­nin­kui vil­kai pa­pjo­vė 50 avių, ir to­kiu at­ve­ju jo­kia pa­ra­ma ne­at­ly­gins pa­tir­tų nuos­to­lių.

Vil­kai pri­ski­ria­mi prie sau­go­mų lau­ki­nių gy­vū­nų, juos me­džio­ti ga­li­ma nuo spa­lio 15 iki ba­lan­džio 1 die­nos pa­gal nu­sta­ty­tas kvo­tas, ta­čiau dėl re­a­laus vil­kų skai­čiaus Lie­tu­vo­je ne­su­ta­ria­ma, ma­no­ma, kad jų yra ge­ro­kai dau­giau ne­gu ofi­cia­liai skai­čiuo­ja­ma.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 


 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.