Vie­nas iš TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­si­trau­kė iš par­ti­jos (50)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je vie­nas iš pen­kių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko (nuotr. dešinėje) pa­va­duo­to­jų – Da­lius Sin­ke­vi­čius (nuotr. kairėje) pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą, ku­riuo pra­ne­šė pa­lie­kan­tis par­ti­ją. Pa­reiš­ki­me nu­ro­dė pa­si­trau­kian­tis iš par­ti­jos dėl mies­to sky­riu­je vyks­tan­čių jam ne­pri­im­tų pro­ce­sų.

„Vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas“

„Ma­no ap­si­spren­di­mą nu­trauk­ti na­rys­tę TS-LKD pa­ska­ti­no par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Po­vi­lo La­bu­ko ir sky­riaus ta­ry­bos na­rio, taip pat mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, šios ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo veiks­mai, nu­kreip­ti tie­sio­giai prieš ma­ne. Toks šių par­ti­jos na­rių vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas ir ne­pri­im­ti­nas man, kaip žmo­gui, kaip par­ti­jos na­riui. Jiems, „iš­rink­tie­siems“, ne­ga­lio­ja nei par­ti­jos įsta­tai, nei sky­riaus ta­ry­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai. Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri­im­ti­nos šių na­rių ver­ty­bės, ku­rios pa­grįs­tos ne­si­skai­ty­mu, veid­mai­nia­vi­mu, nuo­mo­nių ig­no­ra­vi­mu ir ki­ta veik­la. Tai pa­mi­na pa­ma­ti­nes TS-LKD il­gus me­tus iš­sau­go­tas ir de­kla­ruo­ja­mas ver­ty­bes“, – sa­ko D.Sin­ke­vi­čius.

Tre­jus me­tus dau­giau kaip 300 na­rių vie­ni­jan­čio TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus na­riu bu­vęs D.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad iš mi­nė­tų as­me­nų pa­že­mi­ni­mą, ne­si­skai­ty­mą su jo nuo­mo­ne ypač pa­ju­tęs po pra­ėju­sios va­sa­ros pra­džio­je iš­pla­tin­to vie­šo TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riu­je vei­kian­čios Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ben­dri­jos pa­reiš­ki­mo. Šiai ben­dri­jai va­do­va­vo da­bar iš par­ti­jos pa­si­trau­kęs D.Sin­ke­vi­čius.

Ta­me pa­reiš­ki­me bu­vo tei­gia­ma apie at­si­ri­bo­ji­mą nuo TS-LKD frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je na­rių vie­šų pa­reiš­ki­mų ir su par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba ne­su­de­rin­tų spren­di­mų pa­lai­ky­mo. Pa­vyz­džiui, dėl švie­ti­mo įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mo, ae­ro­dro­mo, ku­ria­me kai ku­rie par­ti­jos na­riai pa­lai­ko lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) kū­ri­mą, o tas ob­jek­tas ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tas avia­ci­jos plėt­rai.

„Ma­no ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dau­ge­liu klau­si­mų. Bū­da­vo su Po­vi­lu La­bu­ku su­ta­ria­me, kaip sprę­si­me vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, jis tam pri­ta­ria, bet po to pa­sa­ko, kad da­rys ki­taip“, – tei­gė D.Sin­ke­vi­čius.

Iš par­ti­jos jau yra ban­dęs pa­si­trauk­ti

D.Sin­ke­vi­čius maž­daug prieš dve­jus bu­vo pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą trauk­tis iš par­ti­jos, kaip pats sa­ko, dėl pa­na­šių da­ly­kų, ta­čiau po po­kal­bių su ki­tais par­ti­jos na­riais iš Vil­niaus pa­reiš­ki­mą at­si­ė­mė. Pa­klaus­tas, ar taip ne­ga­li at­si­tik­ti ir šiuo me­tu, D.Sin­ke­vi­čius pa­reiš­kė: „Taip ne­at­si­tiks, da­bar­ti­nis ap­si­spren­di­mas tvir­tas ir ne­pa­kei­čia­mas.“

TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas P.La­bu­kas pa­tvir­ti­no ga­vęs vie­no iš pa­va­duo­to­jų pra­šy­mą nu­trauk­ti na­rys­tę par­ti­jo­je: „Toks pra­šy­mas gau­tas. Kiek­vie­nas yra lais­vas ap­si­spręs­ti tiek dėl sto­ji­mo į par­ti­ją, tiek dėl iš­sto­ji­mo iš jos.“

D.Sin­ke­vi­čius šiuo me­tu va­do­vau­ja Aly­taus ae­ro­klu­bui, val­dan­čiam Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį ae­ro­dro­mą, ir dir­ba Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tu Aly­taus ap­skri­ty­je. Jį per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je a. a. mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jur­gis Kras­nic­kas bu­vo įvar­di­jęs kaip vie­ną iš sa­vo pa­va­duo­to­jų.

Pra­dė­jus aiš­kė­ti nau­jai mies­to ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­rio­je to­liau dirbs ir kon­ser­va­to­riai, jiems pa­ti­kė­ta siū­ly­ti vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­rą. Ap­si­spręs­ta į šias pa­rei­gas teik­ti P.La­bu­ko kan­di­da­tū­rą. Jis pa­keis­tų per­nykš­tį ru­de­nį dėl mies­to ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­tą ki­tą kon­ser­va­to­rių, ta­ry­bos na­rį Ša­rū­ną Klė­ge­rį.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Klabėjau gruodžio mėn. su AA Jurgiu Krasnicku, vakar kalbėjau su G. Palucku. Jie abu perdavė linkėjimus mūsų Alytaus laikinam merui negerbiamam Nerijui Cesiuliui greičiau išsivalyti facebooke prikurtas nesąmones ir kuo greičiau atsistatydinti, nedaryti gėdos Alytiškiam ant visos Lietuvos kad Alytiškiam nebūtų gėda nuo laikino mero Nerijaus Cesiulio skraidymo facebook dausose. Gražaus savaitgalio Alytiškiam, ptfu į ...... ( Siusiuliui )

  Komentaras

  Turiu klausimeli Labukui. Jo tevas verslininkas, gal renka parasus, kad Stasiukynas statytu bovelnoj prie Cicesno kita gamykla, kuri gal bus pavojingesne uz Ciceno padangu gaisra. Po vilai ar pririnkai parasu pries Stasiulyno gamykla, kiek is viso parasu pries jau yra ?

  Komentaras

  ...bū­da­vo su Po­vi­lu La­bu­ku su­ta­ria­me, kaip sprę­si­me vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, jis tam pri­ta­ria, bet po to pa­sa­ko, kad da­rys ki­taip“, – tei­gė D.Sin­ke­vi­čius.

  Komentaras

  Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri­im­ti­nos Jučo, Labuko ver­ty­bės, ku­rios pa­grįs­tos ne­si­skai­ty­mu, veid­mai­nia­vi­mu, nuo­mo­nių ig­no­ra­vi­mu ir ki­ta veik­la. Tai pa­mi­na pa­ma­ti­nes TS-LKD il­gus me­tus iš­sau­go­tas ir de­kla­ruo­ja­mas ver­ty­bes“, – sa­ko D.Sin­ke­vi­čius.

  Komentaras

  Kai eina ne duot, o gauti. Ir nesvarbu ką - postą, garbę, dėmesio (šį sykį turbūt viską iš karto).
  Nesvarbu kaip ir kokiomis priemonėmis, svarbu gauti. Tokie vėliavas kelia tik savo kalbų bokštuose, o pirmai kliūčiai atsiradus neria į krūmus, meta tas vėliavas ir ,,nepažįsta tų draugų”, jiems nusibosta dar pusiaukelės nepriėjus.
  Visada pabando už nugaros bent porą ėjimų, o tada blefuoja ir ... randa naujų ausų!
  Ne kaip kvepia, bet ;)

  Komentaras

  Jei dar eisi į politiką, Daliau, pirmiausiai apsispręsk su kuo ir dėl ko tai darai, kad neprireiktų kaip šį kart bėgiot nuo vienų prie kitų nusvilus užpakalį ar žiniasklaidoj virkaut. Prastas skonis, net visai ne koks, sakyčiau besilupančiam į politiką. Rimti vyrai šiukšlių iš namų neneša. Išeina VIENĄ kart ir būtinai pakelta galva, prieš tai gerai viską apsvarstę, visus kozirius garbingai padėję ant stalo. Ne ant spaudos ar Radzevičiūtės, Daliau, o savo bendražygių. Ir uždarę duris neatsisukdami nueina.
  O tas veblenimas apie meilę, pagarbą kolegoms ir koks aš geras, o visi ne kažką - kalba jau ne apie juos, o apie tavo stuburo nebuvimą ir blaškymąsi ! Bet jaunas esi, gal suprasi, kad niekas taip nesidaro, politika irgi.

  Komentaras

  Neatsitiktinai Alytaus miesto valdyme tie, kuriems nesigauna dirbt pagal elementarios savivaldos principius. Išfryst taryboj pasiskelbt viešom pozivijom ir opozocijom su veiklos programomis ir deleguojamais atstovais į postus. Sugebančius tai vukdyt ir atsakyt. Tradicinių partijų sovdčmų ir konservatorių viduj priešpriešos..Kaip vaikai smėlio fėžėj kiršijas. Esmės priklauso nuo Vilniaus partinių bosų palankumų. Patys viduj išsiaiškint nesugeba.

  Komentaras

  Rinkimai dideli pinigai. Ir partijos, dotuojamos iš valstybės biudžeto, it rėmėjai firmos ir pavieniai žiūri, kad į valdžią patektų jiems palankūs. Tad netiesiai griežtai atrenka...O dėl eona neina į rinkimus, niekam netrukdo eit. Gali kiek nori eit. Dar gali pasakyt susimokėk už vietą ir..vykdysi partijos valią?

  Komentaras

  Gaila, kad į partijas neina normalūs žmonės. Bet tai ir suprantama - jiems dirbti, verslauti reikia. O visokie neradę savo vietos gyvenime "politikai" šnekoriai ten save atranda...

  Komentaras

  Niekas iš tos partijos nebėga, o jei vienas narys sugeba per 3 metus du kartus bėgioti - tai pirmyn, tai atgal - gal čia jo problema? Jei turi idėjų, siūlyk jas partijos nariams, galų gale gali pats kelti kandidatūrą į pirmininko postą. O vaikščioti po žiniasklaidą ir verkti “kokie jie blogi” - gėda.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.