Vie­nas iš TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų pa­si­trau­kė iš par­ti­jos (86)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je vie­nas iš pen­kių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko Po­vi­lo La­bu­ko (nuotr. dešinėje) pa­va­duo­to­jų – Da­lius Sin­ke­vi­čius (nuotr. kairėje) pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą, ku­riuo pra­ne­šė pa­lie­kan­tis par­ti­ją. Pa­reiš­ki­me nu­ro­dė pa­si­trau­kian­tis iš par­ti­jos dėl mies­to sky­riu­je vyks­tan­čių jam ne­pri­im­tų pro­ce­sų.

„Vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas“

„Ma­no ap­si­spren­di­mą nu­trauk­ti na­rys­tę TS-LKD pa­ska­ti­no par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­ko, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Po­vi­lo La­bu­ko ir sky­riaus ta­ry­bos na­rio, taip pat mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, šios ta­ry­bos TS-LKD frak­ci­jos va­do­vo An­driaus Ju­čo veiks­mai, nu­kreip­ti tie­sio­giai prieš ma­ne. Toks šių par­ti­jos na­rių vei­ki­mas prieš ma­ne yra ne­to­le­ruo­ti­nas ir ne­pri­im­ti­nas man, kaip žmo­gui, kaip par­ti­jos na­riui. Jiems, „iš­rink­tie­siems“, ne­ga­lio­ja nei par­ti­jos įsta­tai, nei sky­riaus ta­ry­bos pri­im­ti nu­ta­ri­mai. Man, kaip žmo­gui, nė­ra pri­im­ti­nos šių na­rių ver­ty­bės, ku­rios pa­grįs­tos ne­si­skai­ty­mu, veid­mai­nia­vi­mu, nuo­mo­nių ig­no­ra­vi­mu ir ki­ta veik­la. Tai pa­mi­na pa­ma­ti­nes TS-LKD il­gus me­tus iš­sau­go­tas ir de­kla­ruo­ja­mas ver­ty­bes“, – sa­ko D.Sin­ke­vi­čius.

Tre­jus me­tus dau­giau kaip 300 na­rių vie­ni­jan­čio TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus na­riu bu­vęs D.Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad iš mi­nė­tų as­me­nų pa­že­mi­ni­mą, ne­si­skai­ty­mą su jo nuo­mo­ne ypač pa­ju­tęs po pra­ėju­sios va­sa­ros pra­džio­je iš­pla­tin­to vie­šo TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riu­je vei­kian­čios Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ben­dri­jos pa­reiš­ki­mo. Šiai ben­dri­jai va­do­va­vo da­bar iš par­ti­jos pa­si­trau­kęs D.Sin­ke­vi­čius.

Ta­me pa­reiš­ki­me bu­vo tei­gia­ma apie at­si­ri­bo­ji­mą nuo TS-LKD frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je na­rių vie­šų pa­reiš­ki­mų ir su par­ti­jos sky­riaus ta­ry­ba ne­su­de­rin­tų spren­di­mų pa­lai­ky­mo. Pa­vyz­džiui, dėl švie­ti­mo įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mo, ae­ro­dro­mo, ku­ria­me kai ku­rie par­ti­jos na­riai pa­lai­ko lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) kū­ri­mą, o tas ob­jek­tas ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tas avia­ci­jos plėt­rai.

„Ma­no ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dau­ge­liu klau­si­mų. Bū­da­vo su Po­vi­lu La­bu­ku su­ta­ria­me, kaip sprę­si­me vie­ną ar ki­tą klau­si­mą, jis tam pri­ta­ria, bet po to pa­sa­ko, kad da­rys ki­taip“, – tei­gė D.Sin­ke­vi­čius.

Iš par­ti­jos jau yra ban­dęs pa­si­trauk­ti

D.Sin­ke­vi­čius maž­daug prieš dve­jus bu­vo pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą trauk­tis iš par­ti­jos, kaip pats sa­ko, dėl pa­na­šių da­ly­kų, ta­čiau po po­kal­bių su ki­tais par­ti­jos na­riais iš Vil­niaus pa­reiš­ki­mą at­si­ė­mė. Pa­klaus­tas, ar taip ne­ga­li at­si­tik­ti ir šiuo me­tu, D.Sin­ke­vi­čius pa­reiš­kė: „Taip ne­at­si­tiks, da­bar­ti­nis ap­si­spren­di­mas tvir­tas ir ne­pa­kei­čia­mas.“

TS-LKD Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas P.La­bu­kas pa­tvir­ti­no ga­vęs vie­no iš pa­va­duo­to­jų pra­šy­mą nu­trauk­ti na­rys­tę par­ti­jo­je: „Toks pra­šy­mas gau­tas. Kiek­vie­nas yra lais­vas ap­si­spręs­ti tiek dėl sto­ji­mo į par­ti­ją, tiek dėl iš­sto­ji­mo iš jos.“

D.Sin­ke­vi­čius šiuo me­tu va­do­vau­ja Aly­taus ae­ro­klu­bui, val­dan­čiam Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį ae­ro­dro­mą, ir dir­ba Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tu Aly­taus ap­skri­ty­je. Jį per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je a. a. mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Jur­gis Kras­nic­kas bu­vo įvar­di­jęs kaip vie­ną iš sa­vo pa­va­duo­to­jų.

Pra­dė­jus aiš­kė­ti nau­jai mies­to ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­rio­je to­liau dirbs ir kon­ser­va­to­riai, jiems pa­ti­kė­ta siū­ly­ti vi­ce­me­ro kan­di­da­tū­rą. Ap­si­spręs­ta į šias pa­rei­gas teik­ti P.La­bu­ko kan­di­da­tū­rą. Jis pa­keis­tų per­nykš­tį ru­de­nį dėl mies­to ta­ry­bos pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­tą ki­tą kon­ser­va­to­rių, ta­ry­bos na­rį Ša­rū­ną Klė­ge­rį.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.