Europos Parlamento internetinėje svetainėje yra labai patogus ir naudingas įrankis paprasčiau pavaizduoti galybę teisinių aktų, kurie svarstomi šioje institucijoje. Įsivaizduokite šį Parlamentą kaip...
Jei ketinate išsinuomoti automobilį (ar kitą transporto priemonę, pvz., furgoną) artėjančioms atostogoms, verslo kelionei ar kitai ekskursijai, tikriausiai nekantraujate rasti visą informaciją, kurios...
Vis daž­niau pra­by­la­ma, kad vi­sų pro­fe­si­jų rei­ka­lin­giau­sius spe­cia­lis­tus ša­lies ūkiui ruo­šian­čios moks­lo įstai­gos ne­be­spė­ja žings­niuo­ti ver­slo tem­pu, nors ir sten­gia­si,...
Šiandien tikrai negalėtume skųstis prekybos centrų įvairove, tad nieko keisto, kad ne visada yra paprasta apsispręsti, kokią prekybos vietą vertėtų pasirinkti. Jei prireiktų įsigyti tam tikrų...
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba žen­gė dar vie­ną žings­nį link Dau­gia­funk­cės le­do are­nos at­si­ra­di­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Me­ro Ne­ri­jaus...
Į logistikos paslaugų sąrašą įeina ir distribucija. Šis žodis reiškia, jog turimas omenyje prekių, krovinių ir siuntų paskirstymas bei išvežiojimas vietos teritorijoje, šiuo atveju – Lietuvoje. Minėta...
Aly­taus ra­jo­ne dir­ban­tys že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi ten­den­ci­ją, kaip kai­muo­se žmo­nės vis daž­niau par­duo­da po ke­lias sa­vo...
Šie­met kai ku­rių di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių – Kau­no mies­to ir Klai­pė­dos ra­jo­no – va­do­vai pra­kal­bo apie re­gio­ni­nių lo­gis­ti­kos cen­trų kū­ri­mą. De­ja, kol kas šios kal­bos...
Metų pabaigoje dauguma mūsų skubame įvertinti praėjusius 12 mėnesių ir nusimatyti naujus tikslus, planus. Ne išimtis ir verslo sritis: išties naudinga kritiškai apsvarstyti sėkmes bei nesėkmes, o...
2021 m. gruodžio 1 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad pradedami siųsti priminimai gyventojams, nesumokėjusiems žemės mokesčio
„Bet kuris naujas ministras pirmuosius metus vykdo savo pirmtakų projektus, todėl dauguma klausimų bei teiginių, nors ir pagrįsti, yra ilgalaikės žemės ūkio politikos pasekmė. Labai vertinu tai, kad...
Taip sa­ko bu­vęs miš­ki­nin­kas Ri­man­tas Prū­sai­tis, ku­rio va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ Aly­tu­je, Ne­mu­no gat­vė­je, pra­dė­jo sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą. Jis yra...
Spa­lio pa­bai­go­je Mi­la­ne bai­gė­si tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Host Mi­la­no 2021“, skir­ta vieš­bu­čių ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo ver­slo pro­fe­sio­na­lams. Tai di­džiau­sia ir svar­biau­sia šios...
Statybinių atliekų atsikratymas yra vienas dažniausių galvos skausmų tiems, kurie ketina statytis nuosavą būstą.
Teisės ekspertai yra nekvestionuojama modernaus ir atsakingo verslo komandos dalis. Tad pagrindinis klausimas šiandien – teisės skyriaus pajėgumas: ar pakaks vieno už teisinius kompanijos klausimus...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.