Labai daug gyventojų dirba lauke. Tokiems darbuotojams visada tenka taikytis prie lietaus, vėjo, karštos saulės, o žiemą – šalčio. Norint apsisaugoti nuo šalčio ne visada svarbiausia yra kuo storesni...
Antradienį Alytuje po atnaujinimo atsidarė lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvė, įsikūrusi Likiškėlių g. 7. Į parduotuvės atidarymą viso investuota 1,2 mln. eurų: buvo atnaujintas fasadas,...
Šiomis dienomis, klestint elektroninei prekybai ir mainantis įvairiais siuntiniais su giminaičiais ar draugais iš kitų šalių, labai aktualu tampa kokybiškas kurjerių darbas ir būdai tai užtikrinti....
Norintiems pažaboti vėją ir šalčius, užtikrinti gerą namų ventiliaciją „Langų remonto komanda“ turi puikių pasiūlymų!

Dažniausiai kai verslui prireikia papildomų lėšų, jis kreipiasi į banką.

Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iš­au­gęs gy­ve­na­mo­jo būs­to par­da­vi­mas štur­muo­ja nau­jas aukš­tu­mas.
Elektros tiekimo sutrikimai namuose niekada nebuvo malonus dalykas – maisto produktai šaldytuve genda greičiau, vandens tiekimas nutrūksta, elektrinės šildymo sistemos taip pat nebeveikia, o šiais...
Siek­da­ma ug­dy­ti dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ją, pro­fe­si­nių ži­nių ba­ga­žą bei to­bu­lin­ti pro­duk­ci­ją ir pa­siū­ly­ti var­to­to­jams nau­jie­nų, „Ali­ta“ jau ko­ne me­tus sėk­min­gai...
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti iki šiol čia fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bęs Min­dau­gas So­lo­gu­bas. Jis pa­kei­tė be­veik...
Namai daugeliui yra ta vieta, kurioje galima jaustis užtikrintai ir saugiai. Tačiau vienas netikėtas įvykis, viena nelaimė gali labai greitai šią tvirtovę atimti. Tuo galėjo įsitikinti ir nedidelio miestelio gyventoja Auksė bei jos šeima. Auksės namus birželį nuniokojo gaisras. Perniek nuėjo juose neseniai atliktas remontas, supirkti nauji baldai. Vis dėlto po nelaimės nepraėjus nė porai mėnesių šeima jau stojasi ant kojų ir atkuria savo namų jaukumą. Tai Auksei padaryti leidžia prieš keletą metų priimtas teisingas sprendimas – savo namus apdrausti draudimo bendrovės ERGO turto draudimu.  
Vie­na tech­no­lo­giš­kai mo­der­niau­sių ga­my­bi­nių įmo­nių Lie­tu­vo­je „Trai­de­nis“ įgy­ven­di­no di­de­lio efek­ty­vu­mo ap­lin­ko­sau­gi­nį ir itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­džia Dzū­ki­jos sos­ti­nės įmo­nių va­do­vus pa­kvie­tė į ver­slo pus­ry­čius, ku­rie, me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, ga­li bū­ti...
Verslininkai visoje Europoje privalo užtikrinti vartotojų teises. Jų nežinant ar nesilaikant reikalavimų rizikuojama ne tik prarasti gerą reputaciją ir pirkėjus, bet ir įsivelti į ginčus, kurie gali...
Aly­tiš­kis Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai de­šimt­me­tį pa­tal­pas nuo­mo­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.12, iš ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios...
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.