Šil­ta­sis me­tų lai­kas ga­li bū­ti ne tik pui­kus me­tas atos­to­gau­ti, bet ir įgy­ti nau­jų įgū­džių, pa­tir­ties ar net at­ras­ti pa­tin­kan­tį nuo­la­ti­nį dar­bą. To­kią ga­li­my­bę...
Jeigu internetas yra ir Jūsų gyvenimo dalis – tokiu atveju labai svarbu pasirinkti tinkamiausią paslaugos tiekėją bei konkretų jo siūlomą planą, kad kiekvieną dieną naudojamas ryšys būtų be jokių...
Kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant...
Aštuonis kartus mėginusi išnuomoti restauruotą Gelgaudiškio dvarą, Šakių rajono savivaldybė, devintąjį kartą rado dvarui naujus šeimininkus. Šiandien Gelgaudiškio dvare pasirašyta sutartis, kuria...
Šių me­tų pra­džio­je Aly­tu­je pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms sri­tims nu­si­pel­nę mies­to žmo­nės bei įmo­nės. Me­tų ap­do­va­no­ji­mą už so­cia­liai...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.aly­tus.lt ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su „Lidl“ pre­ky­bos cen­tro pa­gei­da­vi­mu su­pla­nuo­tu nau­ju įva­žia­vi­mo ke­liu iš...
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.
Ra­cio­na­les­nį daik­tų nau­do­ji­mą ska­ti­na jau pus­me­tį vei­kian­tys nau­do­tų daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­nai. Jų Aly­taus mies­te įreng­ti du, o iš vi­so Aly­taus re­gio­no at­lie­kų...
Va­kar pa­si­bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam auk­cio­nui par­duo­ti pro­fi­lak­to­riu­mą, esan­tį Ulo­nų g. 33A. Sta­ti­niu bu­vo...
Va­kar Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ap­žiū­rai bu­vo su­ri­kiuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais lai­mė­ju­sios Kau­no...
Prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je – nuo Kau­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – bu­vo pa­sta­ty­tos sta­cio­na­rios ir mo­bi­lios...
Pasakyti kokios trinkelės yra pačios populiariausios – labai sunku. Tačiau greičiausiai visi sutiksite jog gražus, tvarkingas kiemas yra labai svarbu. Visi norime jog į mūsų kiemą įžengę kaimynai ar...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti, kiek Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kai­nuos mė­ne­si­nis bi­lie­tas. Tai bū­tų nau­jo­vė vie­ti­niams marš­ru­tams,...
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio Aly­taus ra­jo­ne brangs­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. To­kį spren­di­mą pri­ėmė už­va­kar po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba. Šią...
Prieš me­tus pra­dė­tas vyk­dy­ti mo­der­nių bu­tų kom­plek­so Aly­tu­je pro­jek­tas „San­tai­kos slė­nis“ – jau fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Akį pa­trau­kia šiuo­lai­kiš­ka, stik­lu žvil­gan­ti pa­sta­to...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.