Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai, ku­ria­me ra­šo­ma, kad Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je ap­tik­ta už­kas­tų at­lie­kų.
Ra­cio­na­les­nį daik­tų nau­do­ji­mą ska­ti­na jau pus­me­tį vei­kian­tys nau­do­tų daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­nai. Jų Aly­taus mies­te įreng­ti du, o iš vi­so Aly­taus re­gio­no at­lie­kų...
Va­kar pa­si­bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam auk­cio­nui par­duo­ti pro­fi­lak­to­riu­mą, esan­tį Ulo­nų g. 33A. Sta­ti­niu bu­vo...
Va­kar Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ap­žiū­rai bu­vo su­ri­kiuo­ti sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są dėl ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais lai­mė­ju­sios Kau­no...
Prieš dvy­li­ka me­tų ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą Ne­mu­no upės aukš­tu­py­je – nuo Kau­no iki Lie­tu­vos sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja – bu­vo pa­sta­ty­tos sta­cio­na­rios ir mo­bi­lios...
Pasakyti kokios trinkelės yra pačios populiariausios – labai sunku. Tačiau greičiausiai visi sutiksite jog gražus, tvarkingas kiemas yra labai svarbu. Visi norime jog į mūsų kiemą įžengę kaimynai ar...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti, kiek Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kai­nuos mė­ne­si­nis bi­lie­tas. Tai bū­tų nau­jo­vė vie­ti­niams marš­ru­tams,...
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio Aly­taus ra­jo­ne brangs­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. To­kį spren­di­mą pri­ėmė už­va­kar po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba. Šią...
Prieš me­tus pra­dė­tas vyk­dy­ti mo­der­nių bu­tų kom­plek­so Aly­tu­je pro­jek­tas „San­tai­kos slė­nis“ – jau fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Akį pa­trau­kia šiuo­lai­kiš­ka, stik­lu žvil­gan­ti pa­sta­to...
Ben­dro­vė „Glass LT“, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir Aly­taus pra­mo­nės par­ke pa­sta­čiu­si stik­lo pa­ke­tų įmo­nę, va­kar pa­kvie­tė į jos ati­da­ry­mą. Tarp gar­bių sve­čių bu­vo ir...
Aly­taus mies­to cen­tre vei­ku­si pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“ lan­ky­to­jams du­ris už­da­rė vi­dur­va­sa­rį. Šian­dien jau ma­ty­ti, kad ji griau­na­ma iš vi­daus. Vie­na­me iš skel­bi­mų por­ta­lų...
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­ei­nan­tiems me­tams nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus....
Pla­nuo­ja­te at­nau­jin­ti sa­vo būs­tą ar dar tik jį įsi­ren­gi­nė­ja­te? Ne­se­niai Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sio­je in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­do­je da­ly­va­vu­sios, Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios...
Prieš še­še­rius me­tus bu­vu­si kau­nie­tė Vai­da Ge­nie­nė su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į kai­mą Dau­gų se­niū­ni­jo­je. Da­bar mo­te­ris džiau­gia­si gy­ve­ni­mu gam­tos prie­globs­ty­je ir...
Ap­klau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad per­kan­čių­jų in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se spar­čiai dau­gė­ja, vien per­nai vir­tu­a­lių pir­kė­jų lie­tu­vių skai­čius iš­au­go 6 pro­cen­ti­niais...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.