„Ukrainoje vyksta karas. Tai jokia specialioji operacija. Tai tikras karas“, – tokiais žodžiais į Šiaulių verslininkus kreipėsi karo krečiamos Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų prezidentas Genadij...
Maitinimo, o ypač apgyvendinimo verslui kalbant apie sunkumus, besitęsiančius ir atslūgus pandemijai, sektorių atstovai prašo palikti dabar galiojančią 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM)...
Ka­ras Uk­rai­no­je ga­li tap­ti ir pa­sau­li­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės kri­zės prie­žas­ti­mi: Uk­rai­na ir Ru­si­ja eks­por­tuo­da­vo di­de­lę da­lį šio­se vals­ty­bė­se už­au­gi­na­mų grū­dų, ta­čiau...
Ben­dro­vė „Kau­no grū­dai“, tu­rin­ti grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų ga­myk­las Aly­tu­je ir Kė­dai­niuo­se, tik pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je, iš pas­ta­ro­sios...
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) – dar vienas sėkmingas naujų „darbuotojų“ debiutas: aktualiausia informacija apie NMA administruojamą paramą pradėta teikti į pagalbą pasitelkiant dirbtinį...
Va­sa­rio vi­du­ry­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė vie­šo kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę, esan­čią ant Dau­gų eže­ro kran­to. Šio...
Nuo balandžio 4 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programos) antrojo...
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) supranta, jog tam, kad klientas, jo lūkesčiai būtų patenkinti, su juo turi būti aktyviai bendradarbiaujama ir kartu – pasitikima. NMA vadovas Aleksandras...
10 mln. ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ener­gi­jos per me­tus su­nau­do­jan­ti Aly­taus ben­dro­vė „Stron­gla­sas“, už­si­i­man­ti stik­lo ap­dir­bi­mu ir grū­di­ni­mu, yra vie­na di­džiau­sių šios...
Didelį klientų pasitikėjimą gabenant krovinius keltais įtakoja daugybė veiksnių. Pirmas – patirtis ir profesionalumas, kurį demonstruoja pervežimo paslaugas siūlančios įmonės į Švediją. Dėl to...
Ka­ras Uk­rai­no­je, pa­nai­kin­ti ru­siš­kų ir bal­ta­ru­siš­kų sta­ty­bi­nių me­džia­gų ser­ti­fi­ka­tai, ky­lan­čios elek­tros ir ku­ro kai­nos šian­dien spau­džia ne tik Aly­taus, bet ir vi­sos...
Po Europos Sąjungos paskelbtų sankcijų Rusijos centriniam bankui įsigaliojimo rublio kursas krito daugiau nei 20 procentų. Siekiant stabilizuoti staigų šalies valiutos nuvertėjimą, Rusijos centrinis...
Va­sa­rio 24-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ti du spren­di­mai, su­si­ję su sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų pa­nau­do­ji­mu. Pa­ga­liau...
Vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos alaus ir gai­vių­jų gė­ri­mų ga­min­to­ja „Kal­na­pi­lio-Tau­ro gru­pė“ pra­de­da įgy­ven­din­ti il­ga­me­tę tva­ru­mo stra­te­gi­ją, ku­ri pa­dės įmo­nei iki 2025 me­tų...
Europos Parlamento internetinėje svetainėje yra labai patogus ir naudingas įrankis paprasčiau pavaizduoti galybę teisinių aktų, kurie svarstomi šioje institucijoje. Įsivaizduokite šį Parlamentą kaip...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.