„Alytaus šilumos tinklai“ kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracija rengia ieškinį.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas, o juo...
Per ateinantį dešimtmetį Lietuvos ir kitų ES šalių ekonomika turės tapti gerokai tvaresnė ir draugiškesnė aplinkai. Europos žaliasis kursas, apimantis daugybę sričių – nuo energetikos ir transporto...
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no nau­ją pa­gal­bos kon­cep­ci­ją nuo CO­VID-19 pan­de­mi­jos nu­ken­tė­ju­siam smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui. Įmo­nės, ku­rių apy­var­ta dėl ko­ro­na­vi­ru­so...
Besibaigiant 2020-iesiems ne tik Briuselyje, bet ir Lietuvoje padaugėjo optimizmo: Europos Sąjungos iš esmės suderintas 750 milijardų eurų dydžio ekonomikos atsigavimo fondas netrukus turėtų pradėti...
„Kiek sa­ve pa­me­nu – vi­są lai­ką pa­dė­da­vau tė­vams ūky­je, tad sa­vo ūkio įkū­ri­mas bu­vo tik lai­ko klau­si­mas“, – sa­vo pa­si­rin­ki­mą api­bū­di­na prieš tre­jus me­tus Kel­mės ra­jo­ne...
Šiais me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys skir­tas smul­kiems šei­mos ir vi­du­ti­niams ūkiams bei jau­nie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti. Dau­ge­liui tai ta­po ga­li­my­be mo­der­ni­zuo­ti ar net...
Pa­pras­tai aly­tiš­kių tik žo­džiu „ar­chy­vas“ va­di­na­ma­me pa­sta­te Jot­vin­gių gat­vė­je sau­go­mi do­ku­men­tai, ku­rie, pa­sak šios įstai­gos va­do­vės Ze­nės Ber­na­ta­vi­čie­nės, su­da­ro...
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos...
Aly­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­ja ben­dro­vė „Trai­de­nis“ iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ga­vo pri­va­lo­mą­jį nu­ro­dy­mą iš jai...
Nuo me­tų pra­džios iki pa­bai­gos pri­ima­mos pa­raiš­kos gau­ti pa­ra­mai pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (to­liau – KPP) prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los...
Iki lap­kri­čio 16 d. pri­ima­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo...
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam Aly­tu­je re­gist­ruo­tos kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ dar­buo­to­jui, šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, įmo­nė su­stab­dė...
Kiekviena paskola, nepriklausomai nuo jos formos, yra finansinis įsipareigojimas, kurį pagal sutartyje numatytą laikotarpį reikės padengti. Todėl nepriklausomai nuo visų kitų aplinkybių, paskolos...
Šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga de­šimt aly­tiš­kių. Iki pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio jų bu­vo ke­tu­ri, o per sa­vait­ga­lį CO­VID-19 nu­sta­ty­tas...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.