Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti, kiek Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kai­nuos mė­ne­si­nis bi­lie­tas. Tai bū­tų nau­jo­vė vie­ti­niams marš­ru­tams,...
Nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio Aly­taus ra­jo­ne brangs­ta ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. To­kį spren­di­mą pri­ėmė už­va­kar po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba. Šią...
Prieš me­tus pra­dė­tas vyk­dy­ti mo­der­nių bu­tų kom­plek­so Aly­tu­je pro­jek­tas „San­tai­kos slė­nis“ – jau fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Akį pa­trau­kia šiuo­lai­kiš­ka, stik­lu žvil­gan­ti pa­sta­to...
Ben­dro­vė „Glass LT“, ga­vu­si eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir Aly­taus pra­mo­nės par­ke pa­sta­čiu­si stik­lo pa­ke­tų įmo­nę, va­kar pa­kvie­tė į jos ati­da­ry­mą. Tarp gar­bių sve­čių bu­vo ir...
Aly­taus mies­to cen­tre vei­ku­si pi­ce­ri­ja „Pa­ler­mo“ lan­ky­to­jams du­ris už­da­rė vi­dur­va­sa­rį. Šian­dien jau ma­ty­ti, kad ji griau­na­ma iš vi­daus. Vie­na­me iš skel­bi­mų por­ta­lų...
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­ei­nan­tiems me­tams nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus....
Pla­nuo­ja­te at­nau­jin­ti sa­vo būs­tą ar dar tik jį įsi­ren­gi­nė­ja­te? Ne­se­niai Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sio­je in­ter­je­ro di­zai­no pa­ro­do­je da­ly­va­vu­sios, Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios...
Prieš še­še­rius me­tus bu­vu­si kau­nie­tė Vai­da Ge­nie­nė su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į kai­mą Dau­gų se­niū­ni­jo­je. Da­bar mo­te­ris džiau­gia­si gy­ve­ni­mu gam­tos prie­globs­ty­je ir...
Ap­klau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad per­kan­čių­jų in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se spar­čiai dau­gė­ja, vien per­nai vir­tu­a­lių pir­kė­jų lie­tu­vių skai­čius iš­au­go 6 pro­cen­ti­niais...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos Ly­de­ki­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Sur­vi­la sa­kė ne­ga­lin­tis bū­ti abe­jin­gas ply­nai...
Šie­met, anks­ti už­de­rė­jus va­sa­ri­niams obuo­liams, ne­įpras­tai anks­ti pra­si­dė­jo ir sul­čių spau­di­mas. „Per 28 me­tus toks anks­ty­vas se­zo­nas pir­mas“, – sa­kė vos už ke­lių...
Vairuotojai vis dažniau žvalgosi į JAV automobilių rinką – daugelį jų gundo prieinama kaina už ganėtinai naują automobilį, gausi transporto priemonių komplektacija bei maža rida. Tačiau yra ir kitų...
Vienai didžiausių įmonių Alytuje „Jakobsen Home Co“ kitąmet jau 20 metų, tačiau šios bendrovės istoriją savininkas Lietuvoje gyvenantis danas Esbenas Lundas Jakobsenas skaičiuoja nuo 2006-ųjų, kai...
Šeštadienį, rugpjūčio 11 dieną, Druskininkų Pramogų aikštėje apdovanoti geriausi Lietuvos ūkininkų sūriai. Penktojo „Sūrių Festivalio“ Grand Prix laimėjo minkštas žalio ožkų pieno sūris „Ožka...
Šeštadienį 12 val. Druskininkų Pramogų aikštėje susirinkę smulkieji sūrininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos kvies visus sūrio mylėtojus bendrai šimtmečio nuotraukai, po kurios prasidės penktasis...
Subscribe to Verslas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.