Pir­mą­kart leng­va­ti­niai ver­slo liu­di­ji­mai – pen­si­nin­kams ir dir­ban­tie­siems

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Spalis 6
Zitos Stankevičienės nuotr.
Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba at­ei­nan­tiems me­tams nu­sta­tė fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius, tai­ko­mus įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus. Mo­kes­čiai pa­lik­ti to­kio pat dy­džio kaip ir šiais me­tais. Ta­čiau pir­mą­kart tarp įsi­gy­jan­čių­jų leng­va­ti­nius ver­slo liu­di­ji­mus at­si­ra­do ra­jo­no pen­si­nin­kai ir dir­ban­tie­ji. Taip pat pa­di­din­tos leng­va­tos ir ki­toms ra­jo­no gy­ven­to­jų gru­pėms.

Ket­vir­tus me­tus 45-ioms veik­loms liu­di­ji­mai po eu­rą

Vy­riau­sy­bė yra pa­tvir­ti­nu­si są­ra­šą 89 in­di­vi­du­a­lių veik­lų, ku­rio­mis ga­li­ma vers­tis pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus.

Sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ta tei­sė ver­slo liu­di­ji­mams nu­sta­ty­ti me­ti­nius fik­suo­tus pa­ja­mų mo­kes­čių dy­džius.

Pa­kei­tus Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mą, sa­vi­val­dy­bės pir­mą kar­tą tu­ri tei­sę šiems liu­di­ji­mams 2019-ie­siems nu­sta­ty­ti fik­suo­tą pa­ja­mų mo­kes­tį be ap­ri­bo­ji­mų vi­soms veik­loms, neat­si­žvel­giant į in­di­vi­du­a­lios veik­los vyk­dy­mo te­ri­to­ri­ją. Iki tol tai bu­vo ri­bo­ja­ma at­si­žvel­giant į mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą.

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­ta­me spren­di­me dėl ver­slo liu­di­ji­mų kai­nų at­ei­nan­tiems me­tams vi­soms veik­loms neat­si­žvel­giant į jų vyk­dy­mo te­ri­to­ri­ją pa­lik­tas šie­me­tis 684 eu­rų mo­kes­tis.

2019-ie­ji bus ket­vir­ti me­tai, kai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių, iš­sky­rus di­džiuo­sius ša­lies mies­tus, te­ri­to­ri­jo­se vyk­do­moms 45 in­di­vi­du­a­lioms veik­loms ver­slo liu­di­ji­mai per me­tus kai­nuos po 1 eu­rą.

Da­bar­ti­nis 160 eu­rų me­ti­nis mo­kes­tis šio­se te­ri­to­ri­jo­se pa­lik­tas 5 veik­loms, 100 eu­rų mo­kes­tis – 8 veik­loms ir 70 eu­rų mo­kes­tis – 31 veik­lai.

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė, Aly­taus ra­jo­ne, kaip ir dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių, po­pu­lia­riau­si su sta­ty­bos sek­to­riu­mi, pre­ky­ba ir au­to­mo­bi­lių re­mon­tu su­si­ję ver­slo liu­di­ji­mai, taip pat ra­jo­ne daž­nai per­ka­mi liu­di­ji­mai kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mui ir pa­pil­do­mam mo­ky­mui. Bū­tent šioms veik­loms vyk­dy­ti nu­sta­ty­tos ir di­džiau­sios ver­slo liu­di­ji­mų kai­nos.

Pra­ėju­siais me­tais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tais mo­kes­čiais šiuos liu­di­ji­mus įsi­gi­jo 846 gy­ven­to­jai. Maž­daug pu­sė jų pa­si­nau­do­jo ra­jo­no ta­ry­bos nu­ma­ty­to­mis leng­va­to­mis.

Per­nykš­tis sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas iš ver­slo liu­di­ji­mų pra­tur­tė­jo dau­giau kaip 36 tūkst. eu­rų. Dar maž­daug 10 tūkst. eu­rų bū­tų gau­ta dau­giau, jei ra­jo­no ta­ry­ba tam tik­roms gy­ven­to­jų gru­pėms ne­bū­tų pri­tai­kiu­si leng­va­tų.

 Pen­si­nin­kams – 40 proc., dir­ban­tie­siems – 20 proc. leng­va­tos

Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu dėl ver­slo liu­di­ji­mų kai­nų at­ei­nan­tiems me­tams, pir­mą­kart leng­va­tos su­teik­tos ra­jo­no pen­si­nin­kams ir dir­ban­tie­siems, už­si­i­man­tiems in­di­vi­du­a­lia veik­la. Iki šiol jie ne­tu­rė­jo jo­kių leng­va­tų. 2019-ai­siais in­di­vi­du­a­lia veik­la už­si­i­man­tiems pen­si­nin­kams nu­sta­ty­ta ver­slo liu­di­ji­mų kai­na su­ma­žin­ta 40 proc., dir­ban­tie­siems – 20 proc.

Sun­kų ne­įga­lu­mą tu­rin­tiems Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams leng­va­ta pa­di­din­ta nuo 50 iki 80 proc. Vi­du­ti­nį ne­įga­lu­mą tu­rin­tie­ji at­ei­nan­čiais me­tais ver­slo liu­di­ji­mams tu­rės jau ne 50, o 70 proc. nu­sta­ty­tos kai­nos leng­va­tą.

Taip pat nuo 50 iki 70 proc. leng­va­ta pa­di­din­ta ra­jo­no gy­ven­to­jams, au­gi­nan­tiems ne­įga­lų vai­ką iki 18 me­tų, mo­ki­niams ir die­ni­nių stu­di­jų stu­den­tams.

Ra­jo­no gy­ven­to­jai, tu­rin­tys tra­di­ci­nio ama­ti­nin­ko sta­tu­są ir leng­vą ne­įga­lu­mą, at­ei­nan­čiais me­tais ver­slo liu­di­ji­mus ga­lės įsi­gy­ti jau esant ne 50 proc., o 60 proc. leng­va­tai.

50 proc. leng­va­ta pa­lik­ta Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tiems ra­jo­no be­dar­biams, dau­gia­vai­kėms šei­moms ir vie­ni­šiems as­me­nims, au­gi­nan­tiems vai­kus iki 18 me­tų ar­ba vy­res­nius, jei­gu šie mo­ko­si pro­fe­si­nių ar aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­nė­se stu­di­jo­se.

Kaip ir da­bar leng­va­tos ne­bus tai­ko­mos, kai ver­slo liu­di­ji­me yra įra­šy­ta dau­giau nei vie­nas as­muo. Tuo sie­kia­ma iš­veng­ti ga­li­mo pik­tnau­džia­vi­mo.

„Nu­sta­čius pa­trauk­lų ver­slo liu­di­ji­mo mo­kes­tį pa­di­dė­ja gy­ven­to­jų už­im­tu­mas, ver­slu už­si­i­man­čių žmo­nių skai­čius, to­kiu bū­du ska­ti­na­mas smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis ver­slas, ma­žė­ja sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to iš­lai­dos so­cia­li­nėms iš­mo­koms bei kom­pen­sa­ci­joms“, – tvir­ti­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­ja J.Gru­zins­kie­nė.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.