Nu­ste­bi­no ply­nai iš­kirs­tas miš­kas

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 25
Petras Survila
„Vie­toj bran­daus pu­šy­no pa­lie­ka­ma tie­siog aikš­te­lė. Me­die­ną ve­ža nak­ti­mis. Ar taip ga­li bū­ti? Čia kaip La­ba­no­ro gi­rio­je, ar ne­rei­kia stab­dy­ti miš­ko kir­ti­mo?“ – sa­kė Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Petras Survila. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Aly­taus ra­jo­no Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos Ly­de­ki­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Sur­vi­la sa­kė ne­ga­lin­tis bū­ti abe­jin­gas ply­nai iš­kirs­tam miš­ko plo­tui šios se­niū­ni­jos Bu­go­nių kai­me, ne­to­li Rū­žio eže­ro. Vy­rui su­kė­lė įta­ri­mų toks ke­lias die­nas tru­kęs miš­ko kir­ti­mas, jam ki­lo įta­ri­mų, ar tai vyk­dy­ta tei­sė­tai, ko­dėl ne­su­stab­dy­ti ply­ni miš­kų kir­ti­mai už­fik­sa­vus taip iš­kirs­tus plo­tus La­ba­no­ro gi­rio­je. Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus Aly­taus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio, iš­duo­dan­čio lei­di­mus miš­kų kir­ti­mams, va­do­vas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ply­ną kir­ti­mą Bu­go­nių kai­mo miš­ke.

Lei­di­mas iš­duo­tas Aly­taus ben­dro­vei

Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je Ly­de­ki­nin­kų kai­me gy­ve­nan­tis P.Sur­vi­la, kaip pats sa­kė, daž­nai va­žiuo­jan­tis gry­bau­ti į Bu­go­nių kai­mo miš­ką ar­ba žve­jo­ti į Rū­žio eže­rą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę jis pa­ste­bė­jo ne­to­li Rū­žio ply­nai ker­ta­mą miš­ką ir apie tai pra­ne­šė „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai.

„Vie­toj bran­daus pu­šy­no pa­lie­ka­ma tie­siog aikš­te­lė. Me­die­ną ve­ža nak­ti­mis. Ar taip ga­li bū­ti? Čia kaip La­ba­no­ro gi­rio­je, ar ne­rei­kia stab­dy­ti miš­ko kir­ti­mo?“ – sa­kė „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kęs Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas.

Va­kar ap­si­lan­kius Bu­go­nių kai­mo miš­ke prie Rū­žio eže­ro iš tie­sų te­ko pa­ste­bė­ti maž­daug hek­ta­rą ply­nai iš­kirs­to miš­ko. Kad šie dar­bai at­lik­ti ne­se­niai, liu­di­jo iš­kirs­tų me­džių kel­mai. Me­die­na bu­vo su­ri­kiuo­ta prie ke­lio, pa­ruoš­ta iš­vež­ti. P.Sur­vi­la tvir­ti­no, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę jos da­lis bu­vo iš­vež­ta nak­ti­mis.

Kir­ta­vie­tė at­ro­dė iš tik­rų­jų tar­si aikš­te­lė, – jo­je pa­lik­ti tik ke­li me­džiai. R.Sur­vi­los pa­ste­bė­ji­mu, dau­giau to­kių kir­ti­mų apie Rū­žio eže­rą nė­ra, iš­kirs­to miš­ko vie­to­je bu­vo pu­šy­nas, dar au­go ke­li uo­siai, ber­žai.

Lei­di­mus kirs­ti vals­ty­bi­nius ir pri­va­čius miš­kus Aly­taus ra­jo­ne iš­duo­da Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus Aly­taus te­ri­to­ri­nis po­sky­ris. Tad dėl kir­ti­mo Bu­go­nių miš­ke ne­to­li Rū­žio eže­ro pa­si­tei­ra­vo­me šio po­sky­rio ve­dė­jo Gin­tau­to Sven­tic­ko.

Jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad lei­di­mas ply­nam kir­ti­mui 0,9 hek­ta­ro pri­va­taus ūki­nio miš­ko plo­te rug­sė­jo 11-ąją bu­vo iš­duo­tas vie­nai Aly­taus ben­dro­vei: „Tai bu­vo su­bren­dęs 105–120 me­tų pu­šy­nas. Lei­di­mas jį iš­kirs­ti iš­duo­tas pa­tei­kus miš­ko at­kū­ri­mo pu­ši­mis pro­jek­tą. Miš­kas tu­ri bū­ti at­kur­tas per tre­jus me­tus nuo iš­kir­ti­mo. Plynai kertamo miško te­ritorijoje tu­ri bū­ti pa­lie­ka­mas nu­sta­ty­tas me­džių skai­čius bio­į­vai­ro­vei iš­sau­go­ti.“

 

Kir­ta­vie­tė tu­ri bū­ti su­tvar­ky­ta

G.Sven­tic­kas tvir­ti­no ne­ma­tan­tis tra­ge­di­jos dėl da­bar kir­ta­vie­tė­je pa­lik­tų ke­lių aukš­tų kel­mų, – lei­di­mas ga­lio­ja iki me­tų pa­bai­gos, iki to lai­ko tu­ri bū­ti su­tvar­ky­ta kir­ta­vie­tė. Pa­sak po­sky­rio ve­dė­jo, ne­ga­li bū­ti nuo­gąs­ta­vi­mų dėl vi­du­ry­je kir­ta­vie­tės at­seit pa­slėp­tų me­džių kel­mų, juk lei­di­mas duo­tas ply­nam kir­ti­mui. Dir­bo stam­bia­ga­ba­ri­tė me­džių kir­ti­mo ma­ši­na, me­die­na trauk­ta trak­to­riu­mi, tu­rin­čiu pla­čias pa­dan­gas. Pa­sak G.Sven­tic­ko, vi­siš­kai ti­kė­ti­na, kad to­kiai tech­ni­kai be­si­su­ki­nė­jant, da­lis že­mės ir sa­ma­nų nu­krin­ta ant nu­kirs­tų me­džių kel­mų.

„Lie­tu­vo­je tik­rai nė­ra už­draus­tas ply­nas se­nų miš­kų kir­ti­mas. La­ba­no­ro gi­rio­je, kaip sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, to­kie kir­ti­mai ki­lus vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mui da­bar su­stab­dy­ti mė­ne­siui, sie­kiant iš nau­jo įver­tin­ti šio miš­ko kir­ti­mų pla­nus. Sie­kiant ko­ky­biš­ko miš­kų at­kū­ri­mo ne­ga­li bū­ti su­stab­dy­ti ply­ni kir­ti­mai ūki­niuo­se miš­kuo­se, nes jie yra skir­ti for­muo­ti pro­duk­ty­vius me­dy­nus, ne­per­trau­kia­mai tiek­ti me­die­ną. Šiuo me­tu tik­rai ma­žai fik­suo­ja­me ne­le­ga­lių miš­kų kir­ti­mų at­ve­jų, pa­vyz­džiui, Aly­taus ra­jo­ne šiais me­tais to­kio iš vi­so ne­fik­suo­ta. Ta­čiau vi­sa­da esa­me dė­kin­gi as­me­nims, pra­ne­šu­siems apie ne­le­ga­lius miš­kų kir­ti­mus. Dė­kin­gi ir da­bar Bu­go­nių miš­ke kir­ti­mą pa­ste­bė­ju­siam ir ne­li­ku­siam tam abe­jin­gam Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui. Pra­ne­ši­mai ne vi­sa­da pa­si­tei­si­na. Kad iš­kirs­ta me­die­na ve­ža­ma nak­ti­mis, taip pat nie­ko nuo­sta­baus. Šiuo tiks­lu sam­do­ma bran­gi tech­ni­ka, ji ga­li dirb­ti vi­są pa­rą“, – min­ti­mis da­li­jo­si Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kon­tro­lės sky­riaus Aly­taus te­ri­to­ri­nio po­sky­rio ve­dė­jas.

Aly­taus ra­jo­ne šiuo me­tu yra 16,8 tūkst. hek­ta­rų vals­ty­bi­nių ir 13,9 tūkst. hek­ta­rų pri­va­čių miš­kų.

Per šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį iš­duo­ta 113 lei­di­mų kirs­ti pri­va­čius miš­kus ir pa­tvir­tin­ti 135 pra­ne­ši­mai apie šiuo­se miš­kuo­se at­lie­ka­mus tar­pi­nius kir­ti­mus, ku­rių me­tu at­lie­ka­mi sa­ni­ta­ri­niai kir­ti­mai ar kir­ti­mai, rei­ka­lin­gi jau­nuo­ly­nų prie­žiū­rai. 42 lei­di­mai iš­duo­ti kirs­ti vals­ty­bi­nius miš­kus ir pa­tvir­tin­ti 32 pra­ne­ši­mai apie juo­se vyk­dy­ti­nus tar­pi­nius kir­ti­mus.

Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 135 hek­ta­rų pri­va­čių miš­kų plo­te leis­ta vyk­dy­ti ply­nus kir­ti­mus. 115,6 hek­ta­rų plo­te to­kie kir­ti­mai leis­ti vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se.

Per šie­me­tį pus­me­tį pri­va­čiuo­se miš­kuo­se vi­sų rū­šių kir­ti­mais leis­ta iš­kirs­ti 46 tūkst. kub. met­rų, vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se – 53,6 tūkst. kub. met­rų me­die­nos.

G.Sven­tic­ko tei­gi­mu, iš­ker­ta­mos me­die­nos kie­kiai ir ply­nai ker­ta­mų miš­kų plo­tai Aly­taus ra­jo­ne be­veik ne­si­kei­čia: „Anks­tes­niais me­tais kir­ti­mų bu­vo pa­dau­gė­ję dėl pra­siau­tu­sių škva­lų. Šiais me­tais šiek tiek dau­giau ker­ta­ma pri­va­čių miš­kų dėl pa­di­dė­ju­sios ap­va­lios me­die­nos kai­nos.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.