Elek­tro­ni­nės pre­ky­bos van­de­ny­nas pla­tus, o ja­me yra „pliu­si­nių” ir „mi­nu­si­nių” ban­gų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2018 Spalis 1
 Mantas Sūdžius.
Elektronine „Bliss“ parduotuve rūpinasi Mantas Sūdžius.
Ap­klau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad per­kan­čių­jų in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se spar­čiai dau­gė­ja, vien per­nai vir­tu­a­lių pir­kė­jų lie­tu­vių skai­čius iš­au­go 6 pro­cen­ti­niais punk­tais. Aly­tu­je taip pat yra ke­le­tas ge­rai ži­no­mų pre­kės žen­klų, ku­riuos ga­li­ma įsi­gy­ti in­ter­ne­tu. Tie­sa, di­zai­ne­rės Vio­le­tos Sū­džiu­vie­nės su­kur­to pre­kės žen­klo „Bliss“ fir­mi­nė par­duo­tu­vė gy­vuo­ja ir Aly­tu­je, Vil­niaus gat­vė­je, o štai aly­tiš­kė Dai­na Zen­ke­vi­čie­nė, iš eko­lo­giš­kų me­džia­gų siu­van­ti pa­ta­lus, juos par­duo­da tik vir­tu­a­lio­je erd­vė­je.

Iš­šū­kis – sek­ti pa­sau­lio ten­den­ci­jas in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se

Ko­dėl ša­lia „Bliss“ žen­klo dra­bu­žiais pre­kiau­jan­čios įpras­tos par­duo­tu­vės at­si­ra­do ir elek­tro­ni­nė? „No­rė­jau pri­si­jung­ti prie šei­mos ver­slo, mat do­mė­jau­si ver­slu in­ter­ne­te, to­dėl su­gal­vo­jau bū­dą bū­ti nau­din­gas. Ka­dan­gi vis dau­giau žmo­nių pa­sau­ly­je pra­ti­na­si pirk­ti in­ter­ne­tu, ne iš­im­tis ir Lie­tu­va. Pra­džio­je tu­rė­jo­me ke­lias pre­kes įkė­lę į „Fa­ce­bo­o­ko“ plat­for­mo­je esan­čią par­duo­tu­vę, pa­ste­bė­jo­me, kad žmo­nės do­mi­si, per­ka mū­sų pre­kes, to­dėl ki­lo min­tis, kad jau lai­kas ati­da­ri­nė­ti sa­vo, tuo la­biau in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį jau tu­rė­jo­me“, – sa­ko par­duo­tu­vę su­kū­ręs ir pre­ky­bą jo­je ad­mi­nist­ruo­jan­tis ver­sli­nin­kų sū­nus Man­tas Sū­džius. 

Jis pa­ste­bi, kad in­ter­ne­ti­nė par­duo­tu­vė – kur kas leng­ves­nis bū­das pa­siek­ti už­sie­nio rin­kas, nes kol kas už­sie­nie­čių, per­kan­čių pas mus, nė­ra daug, bet daž­nai pa­si­tai­ko pir­ki­mų iš lie­tu­vių, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je. 

Ko­kie iš­šū­kiai lau­kė pra­de­dant in­ter­ne­ti­nę pre­ky­bą ir kaip jie pa­si­tei­si­no?

„Tai bu­vo nau­jo­vė vi­sai kom­pa­ni­jai, ji tu­rė­jo pri­si­tai­ky­ti prie dau­ge­lio da­ly­kų, ku­rie jau šiuo me­tu at­ro­do na­tū­ra­lūs. Pre­kių ap­skai­ta, nuo­la­ti­nis pro­duk­tų li­ku­čių se­ki­mas, ka­dan­gi ko­lek­ci­jų ap­im­tis nė­ra di­de­lė, tuo pa­čiu me­tu tą pa­čią pre­kę ga­li nu­pirk­ti ir fi­zi­nė­je par­duo­tu­vė­je, ir in­ter­ne­tu, to­dėl rei­kė­jo įves­ti nau­jas sis­te­mas, kaip vis­ką su­žiū­rė­ti re­a­liu lai­ku. Iš­šū­kis yra ir sek­ti pa­sau­lio ten­den­ci­jas in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se. Nuo­lat rei­kia da­ry­ti at­nau­ji­ni­mus, pa­to­bu­li­ni­mus, kaip klien­tui su­kur­ti kuo pa­pras­tes­nį ap­si­pir­ki­mą. Jau ne­kal­bant apie fo­to­se­si­jas, pro­duk­tų ap­ra­šy­mus, su­kė­li­mą į par­duo­tu­vę. Yra kom­pa­ni­jų, ku­rios tei­kia to­kias pa­slau­gas, ta­čiau jų dar­bas ne­ma­žai kai­nuo­ja, to­dėl vis­ką te­ko iš­mok­ti pa­tiems“, – sa­ko Mantas.

Ir pri­du­ria: klien­tų skai­čius ir par­da­vi­mas au­ga kas me­tus, to­dėl ga­li­ma sa­ky­ti, kad vis­kas tei­si­na­si ir ju­da ge­ra lin­kme.

„Ra­do­me nau­jų klien­tų, ku­rie gy­ve­na ma­žuo­se mies­te­liuo­se ir ne­ga­li at­vyk­ti į fi­zi­nes par­duo­tu­ves, yra ir to­kių, ku­rios lan­ky­da­vo­si par­duo­tu­vė­se, ta­čiau da­bar mie­liau per­ka in­ter­ne­tu. Ne­se­niai pri­sta­tė­me gan pa­pras­tą nau­jo­vę, ku­ri la­bai efek­ty­viai pa­si­tei­si­no, tai ne­mo­ka­mas siun­ti­mas ir grą­ži­ni­mas. At­ro­dy­tų tai gan pa­pras­ta ir daž­nai nau­do­ja­ma pa­slau­ga, ta­čiau ji la­bai pa­ska­ti­na var­to­to­jus nu­si­pirk­ti. Lie­tu­vo­je pre­kes pri­sta­to la­bai grei­tai, pa­si­ma­tuo­ja­te, jei­gu pre­kė ne­tin­ka ar­ba ne­pa­tin­ka, su­si­sie­kia­te su mu­mis, mes iš­kvie­čia­me kur­je­rį ir pa­kei­čia­me ki­tu pro­duk­tu ar­ba grą­ži­na­me pi­ni­gus“, – apie par­duo­tu­vės nau­jo­ves pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. 

O ar sun­ku su­kur­ti in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės di­zai­ną?

„Šiuo me­tu tai nė­ra la­bai su­dė­tin­ga, ka­dan­gi yra pri­kur­ta įvai­riau­sių šab­lo­nų. In­ter­ne­te jų yra be­ga­lė, jie ne­kai­nuo­ja daug ir tik­rai yra iš ko pa­si­rink­ti. Be to, yra ir la­bai daug ge­rų už­sie­nio kom­pa­ni­jų pa­vyz­džių, iš ku­rių ga­li­ma pa­si­sem­ti idė­jų. O jau pas­kui pri­klau­so, kaip pa­vyks jas per­teik­ti, vi­sus šiuos dar­bus at­lie­ka pro­gra­muo­to­jai, jiems rei­kia tik kuo tiks­liau nu­ro­dy­ti no­rus. Bet ko­kiu at­ve­ju yra la­bai svar­bu tu­rė­ti vi­zi­ją, ko­kia ta­vo par­duo­tu­vė tu­ri bū­ti, ir jos lai­ky­tis“, – pa­sa­ko­ja Mantas. 

Elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių tin­klas di­dė­ja

Po­pu­lia­rė­jan­tį lie­tu­vių įpro­tį pirk­ti in­ter­ne­tu le­mia tiek Lie­tu­vo­je, tiek Eu­ro­po­je di­dė­jan­tis elek­tro­ni­nių par­duo­tu­vių tin­klas ir pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bės. 2017 me­tais bent kar­tą in­ter­ne­te pir­ku­sių ar per­kan­čių 16–74 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­dau­gė­jo iki 44 proc. Pa­ly­gi­ni­mui: 2016 me­tais in­ter­ne­ti­nių pir­kė­jų bu­vo dau­giau nei treč­da­lis (38 proc.). Di­džiau­sias pir­ki­mo in­ter­ne­tu au­gi­mas fik­suo­tas to­je žmo­nių ka­te­go­ri­jo­je, ku­rie ap­si­per­ka bent kar­tą per ket­vir­tį, o su­ma­žė­jo kar­tą per pus­me­tį ar me­tus in­ter­ne­tu per­kan­čių at­si­tik­ti­nių pir­kė­jų. Ga­li­ma teig­ti, kad žmo­nės, iš pra­džių pa­ban­dę pirk­ti in­ter­ne­tu ir įver­ti­nę to­kio pir­ki­mo bū­do pri­va­lu­mus, į šį pro­ce­są įsi­trau­kia vis la­biau, keis­da­mi sa­vo pir­ki­mo įpro­čius ir vis daž­niau įsi­gy­da­mi pre­kių ne tik fi­zi­nė­se, bet ir elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se. Taip pat su­ma­žė­jo da­lis žmo­nių, ku­rie sa­vo pir­ki­niams ren­ka­si tik Lie­tu­vos elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves. O štai in­ter­ne­to nau­do­to­jų, sa­vo iš­lai­das krei­pian­čių į už­sie­nį, per me­tus pa­dau­gė­jo 12 pro­cen­ti­nių punk­tų. Nors per pas­ta­ruo­sius me­tus pir­ki­mo in­ter­ne­tu tem­pai Lie­tu­vo­je au­ga, vis dar at­si­lie­ka­me nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kio, ku­ris, 2017 me­tais gruo­džio mė­ne­sį skelb­tais ES sta­tis­ti­kos agen­tū­ros „Eu­ros­tat“ duo­me­ni­mis, bu­vo 68 proc.

 

„Vir­tu­a­lio­je erd­vė­je klien­tas ne­tu­ri ga­li­my­bės vi­so­mis pen­kio­mis jus­lė­mis už­si­ma­ny­ti pirk­ti“ 

Šį fak­tą kaip elek­tro­ni­nės pre­ky­bos mi­nu­są įvar­di­ja pre­kės žen­klo „La­bos nak­ties“ įkū­rė­ja D.Zen­ke­vi­čie­nė.

Ko­dėl pa­si­rin­kai bū­tent to­kį el. pre­ky­bos va­rian­tą – pro­fi­lį et­sy.com el. par­duo­tu­vių plat­for­mo­je, o ne gy­vą pre­ky­bą ar el. par­duo­tu­vės kū­ri­mą?

Prie­žas­tis  pri­mi­ty­vi – dėl kaš­tų. Tai pi­gus ir šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je efek­ty­vus par­da­vi­mo ka­na­las. Gy­vai pre­ky­bai rei­kia ne tik pa­tal­pų, įran­gos, bet ir eks­po­nuo­ja­mos pro­duk­ci­jos. Be to, jos pa­sie­kia­mi klien­tai yra stip­riai lo­ka­li­zuo­ti: net jei­gu mar­ke­tin­gu pa­vyks­ta pri­sik­vies­ti klien­tus at­vyk­ti, tai vis tiek ri­bo­ja rin­kos da­lį dėl lo­ka­li­za­ci­jos. No­rė­da­mas pa­siek­ti ki­tos ge­og­ra­fi­nės pla­tu­mos klien­tus, tu­ri įreng­ti ki­tą lo­ka­lią par­duo­tu­vę, tai­gi vėl pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos.

Nors elek­tro­ni­nės pre­ky­bos rin­kos van­de­ny­nas pla­tus, ji tu­ri sa­vų mi­nu­sų. Pa­grin­di­nis – klien­tas ne­tu­ri ga­li­my­bės vi­so­mis pen­kio­mis jus­lė­mis už­si­ma­ny­ti pirk­ti. Tad rink­da­ma­si par­da­vi­mo ka­na­lą ver­ti­nau ir šiuos as­pek­tus. Ma­no pro­duk­tas yra la­biau tin­ka­mas e.pre­ky­bai nei ba­te­liai ar apa­ti­nis tri­ko­ta­žas, nes jo pa­si­ma­tuo­ti ne­rei­kia. Tai ir ne kve­pa­lai ar ki­ta kos­me­ti­ka, ku­rią no­rė­tų­si pa­si­ban­dy­ti ant sa­vo odos. Te­rei­kia pro­fe­sio­na­liai pa­teik­ti ga­mi­nių vaiz­dą ir tin­ka­mai ap­ra­šy­ti: kad ir klien­tai su­pras­tų, ir pa­ieš­kų ro­bo­tams pa­tik­tų.

Na, o ga­lu­ti­nis as­pek­tas, ko­dėl ne­kū­riau nuo­sa­vos elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės, bet pa­si­rin­kau e.par­duo­tu­vių plat­for­mą – man tai bu­vo ir kol kas yra pa­pras­čiau. Tu­riu ne itin pla­tų asor­ti­men­tą. Ne­rei­kia rū­pin­tis at­si­skai­ty­mo for­mo­mis, as­mens duo­me­nų ap­sau­ga. Įsi­lie­jus į jau su­kur­tą sis­te­mą, kur dau­gu­ma klien­tų lan­ko­si tu­rė­da­mi tiks­lą nu­si­pirk­ti, te­rei­kia dė­ti vi­sas pa­stan­gas kon­ku­ren­ci­nei ko­vai.

Kaip šiuo at­ve­ju vyks­ta ko­mu­ni­ka­ci­ja su pir­kė­jais?

Et­sy.com plat­for­mo­je pre­ky­ba vyks­ta pa­na­šiai kaip eBay, Ama­zon ar AliEx­press. Klien­tas ga­li bū­ti drą­ses­nis, nes plat­for­ma su­kū­ru­si to­kią sis­te­mą, kad bū­tų su­tram­dy­ti suk­čiai. Tad įver­ti­nus par­duo­tu­vės rei­tin­gus, at­si­lie­pi­mus, pri­sta­ty­mo są­ly­gas bei grą­ži­ni­mo po­li­ti­ką, klien­tas ga­li ap­si­spręs­ti pa­tin­kan­čią pre­kę iš­kart pirk­ti. Jam su­mo­kė­jus pi­ni­gus, gau­nu pra­ne­ši­mą apie nu­pirk­tą pro­duk­tą. „La­bos nak­ties“ pro­duk­ci­jos ne­san­dė­liuo­ju, kiek­vie­nas už­sa­ky­mas ga­mi­na­mas po ap­mo­kė­ji­mo (to­kia ver­slo for­ma pa­de­da tau­py­ti apy­var­ti­nes lė­šas). Pi­ni­gai per e.pre­ky­bos plat­for­mą ke­liau­ja į ma­no ban­ko są­skai­tą, pa­ke­liui nu­by­rė­da­mi tar­pi­nin­kams. Bet be jų pa­slau­gų man ne­pa­vyk­tų pa­siek­ti to­kios au­di­to­ri­jos, tad ra­mia są­ži­ne su­si­mo­ku ko­mi­si­nius, fi­nan­si­nių pa­slau­gų mo­kes­čius. Na, o pa­ga­min­tą už­sa­ky­mą su­pa­kuo­ju, iš­siun­čiu ir nu­ro­dau klien­tui siun­tos se­ki­mo nu­me­rį.

Ga­li­mas ki­tas sce­na­ri­jus, kai klien­tas krei­pia­si ži­nu­te pra­šy­da­mas pa­ga­min­ti ne­stan­dar­ti­nį ga­mi­nį: pa­gal­vę gy­vū­nui, kū­di­kio lo­vy­tės „si­jo­ną“ ar pan. Tuo­met de­ri­na­me, iš ko ga­min­ti, spal­vą, mat­me­nis, kai­ną. Su­ta­rus su­ku­riu in­di­vi­du­a­lią pre­kę, ku­rią klien­tas nu­per­ka per tą pa­čią e.par­duo­tu­vių plat­for­mos sis­te­mą. To­liau – kaip įpras­tai.

Apie di­zai­ną: kas jį ku­ria, kas nuo­trau­kų au­to­rius, kaip ap­skri­tai at­si­ra­do bū­tent to­kio di­zai­no idė­ja?

Taip, vaiz­das čia yra ne­įkai­no­ja­ma ver­ty­bė, nes nei pa­lies­ti, nei pa­uos­ty­ti ne­ga­li. Kuo­met tu­riu re­zul­ta­tą, at­ro­do „vis­kas čia sa­vai­me iš­ėjo“. Bet pa­žvel­gu­si ob­jek­ty­viau su­pran­tu, kad tai ma­no ir ko­man­dos kū­ry­bos vai­siai. Su šyp­se­na pri­si­me­nu pa­čią pra­džią, kai pas did­me­ni­nin­ką vi­sa iš­pil­ta pra­kai­to iš gau­sy­bės skiau­čių rin­kau­si tą vie­nin­te­lį au­di­nį, nes tik vie­ną rie­ti­mą su­ge­bė­jau įpirk­ti. Vė­liau šei­mos na­riams, drau­gams pa­ta­riant kei­čiau spal­vi­nes ga­mas… Lo­go­ti­pą pro­fe­sio­na­lai su­kū­rė ar­ti­mą ma­no pir­mi­niam „Wor­de“ su­kur­tam va­rian­tui. Ne­įpirk­da­ma pro­fe­sio­na­lų pa­slau­gų, fo­to­se­si­jas or­ga­ni­za­vau sa­vo na­muo­se ar pus­bro­lio so­dy­bo­je. Di­džiai ger­bia­ma fo­to­gra­fe bu­vo ma­no ko­le­gė Ak­vi­lė, ku­riai fo­to­gra­fi­ja – po­mė­gis. Nors in­ves­ti­ci­jų pra­džio­je bu­vo tik 1,5 tūkst. eu­rų, pir­mus me­tus iš ver­slo ne­ėmiau nė eu­ro, taip už­au­gi­nau pir­mą la­ši­nu­ką, ku­rį ati­da­viau „Fo­to­pas­te­lei“ – pro­fe­sio­na­lioms fo­to­gra­fėms. Jos „La­bos nak­ties“ vaiz­dą pa­ver­tė pas­te­li­ne pa­sa­ka.

Pir­kė­jų seg­men­tą le­mia pre­kė. Ver­slą vys­tau in­tui­ty­viai, tad ne­pa­si­rin­kau pir­miau­sia seg­men­to ir ne­kū­riau jam tin­ka­mos pre­kės. Pir­ma kū­riau pro­duk­tą, tuo­met ieš­ko­jau ter­pės jį re­a­li­zuo­ti. Štai ir at­si­si­jo­jo seg­men­tas: pas­te­li­nę ra­my­bę ver­ti­nan­tis, ran­kų dar­bo ma­nu­fak­tū­rą pa­lai­kan­tis, vi­du­ti­nių ir aukš­tes­nių pa­ja­mų, daž­niau­siai bent jau dva­si­nės in­te­li­gen­ti­jos žmo­gus, ku­ris ge­ba pri­im­ti gam­tos do­va­nas.

La­bai įdo­mu, o kaip ten su pir­kė­jo duo­me­nų ap­sau­ga?

Klien­tų duo­me­nis kau­pia ir sau­go e.par­duo­tu­vių plat­for­ma, tai­gi šiuo at­ve­ju ne­tu­riu at­sa­ko­my­bės tvar­ky­ti as­mens duo­me­nis. Tu­riu pa­pras­tą in­ter­ne­to sve­tai­nę, ku­rio­je klien­tas ga­li pa­teik­ti už­klau­są, nu­ro­dy­da­mas sa­vo kon­tak­tus. Jei­gu ma­no sve­tai­nė­je ne­bū­tų už­klau­sos for­mos, bū­tų tik nu­ro­dy­ti ma­no kon­tak­tai, tuo­met jo­kių duo­me­nų tvar­ky­ti ne­rei­kė­tų vi­siš­kai. Dar 2015 me­tais IT spe­cia­lis­tai su­kio­jo pirš­tą teig­da­mi, kad dėl to­kių duo­me­nų nie­kas ne­si­re­gist­ruo­ja Vals­ty­bi­nė­je duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jo­je. Bet aš vis tiek anuo­met ta­pau „an­tro ly­gio duo­me­nų tvar­ky­to­ja“ ir ki­lus eu­ro­pi­niam duo­me­nų ap­sau­gos šur­mu­liui tik ste­bė­jau, kaip tie pa­tys IT spe­cia­lis­tai tu­ri daug dar­bo, nes dėl to­kių duo­me­nų rei­kia re­gist­ruo­tis ins­pek­ci­jo­je ir at­lik­ti tei­sės ak­tuo­se ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.