Vals­ty­bės die­na Dau­guo­se – pa­gar­ba pra­ei­čiai ir ti­kė­ji­mas at­ei­ti­mi

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (1)
2019 Liepa 9
 Petras Džervus
13-ojo Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas pedagogui, kraštotyrininkui, rašytojui Petrui Džervui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pa­si­di­džia­vi­mas tau­tos is­to­ri­ja bei vals­ty­bin­gu­mu, šyp­se­nos vei­duo­se ir ran­ko­se plaz­dan­čios tri­spal­vės vie­ni­jo vi­sus gau­siai su­si­rin­ku­sius į Dau­gų cen­tri­nę aikš­tę švęs­ti Vals­ty­bės, ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo, die­nos.

Šven­tei star­tą da­vė žy­miau­sia lie­tu­vių liau­dies dai­nų at­li­kė­ja Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė su liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Pu­ne­lė“ ir šo­kių ko­lek­ty­vas „Go­je­lis“. Su­gie­do­jus „Tau­tiš­ką gies­mę“, į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

„La­bai svar­bu, kad čia su­si­rin­ko­me pa­gerb­ti sa­vo vals­ty­bę, jos is­to­ri­ją, pa­ma­ty­ti vie­nas ki­tą, pa­si­džiaug­ti, kad mes jau daug me­tų lais­vi, kad esa­me kar­tu, kad tu­ri­me daug gra­žios, pra­smin­gos pra­ei­ties, be­si­tę­sian­čios nuo Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo.

Ta­čiau mes tu­ri­me ir šiuo­lai­ki­nę is­to­ri­ją, prie ku­rios ne vie­nas iš mū­sų pri­si­lie­tė­me sa­vo dar­bais, lin­kė­ji­mais, lū­kes­čiais – kiek­vie­nas sa­vaip – vie­nas že­mę dirb­da­mas, ki­tas vai­kus auk­lė­da­mas, tre­čias dirb­da­mas Sei­me ar sa­vi­val­do­je, bet vi­si mes ku­ria­me Lie­tu­vą, ma­to­me jos at­ei­tį ir džiau­gia­mės ja, nes esa­me am­bi­cin­gi“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas, Vals­ty­bės die­nos pro­ga svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius ir dė­ko­da­mas, kad žmo­nės ne­pa­bū­gę vė­juo­to oro at­ėjo į šven­tę.

Su 22-ąjį kar­tą Dau­guo­se šven­čia­ma Vals­ty­bės die­na šio kraš­to gy­ven­to­jų pa­svei­kin­ti at­vy­ko Sei­mo na­riai – Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir Ro­ber­tas Šar­knic­kas, sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­riai iš Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Sa­kart­ve­lo, Uk­rai­nos ir Lat­vi­jos, Laz­di­jų ra­jo­no me­rė Aus­ma Miš­ki­nie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bei įvai­rių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Pa­skelb­tas gar­bės pi­lie­tis

Tra­di­ciš­kai vie­nu svar­biau­sių šven­tės ak­cen­tų ta­po Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio pa­skel­bi­mas. Try­lik­tuo­ju ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu ta­po pe­da­go­gas, kraš­to­ty­ri­nin­kas ir ra­šy­to­jas iš Pu­nios Pet­ras Džer­vus.

Gar­bin­gą var­dą pu­niš­kiui sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­tei­kė už nuo­pel­nus Aly­taus ra­jo­nui, kraš­to­ty­ri­nę bei vi­suo­me­ni­nę veik­lą, kraš­to is­to­ri­jos puo­se­lė­ji­mą ir įam­ži­ni­mą.

Pu­nio­je gi­męs ir au­gęs P.Džer­vus Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te (da­bar Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas) stu­di­ja­vo Ru­sų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros fa­kul­te­te, dir­bo Pi­va­šiū­nų 7-me­tės mo­kyk­los mo­ky­to­ju, vė­liau Pu­nios vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ru­sų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ju, 15 me­tų va­do­va­vo šios mo­kyk­los kraš­to­ty­ri­nin­kams.

Ge­rai su­si­pa­ži­nęs su mo­kyk­los is­to­ri­ja P.Džer­vus iš­lei­do kny­gą „Pu­nios mo­kyk­la“, už šią bei ki­tas kny­gas – „Smol­ni­ca – din­gęs kai­mas“ ir „Pu­nios Šv. Apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čios is­to­ri­ja. 1425–2000“ – kraš­to­ty­ri­nin­kui ir ra­šy­to­jui skir­tas kon­kur­so Vy­tau­to Ne­dzins­ko var­dui at­min­ti ap­do­va­no­ji­mas, jam su­teik­tas Lie­tu­vos kraš­to­ty­ri­nin­ko gar­bės var­das.

Sa­vo kraš­tą my­lin­tis P.Džer­vus yra eks­kur­si­jų va­do­vas po Pu­nią, daug me­tų da­ly­vavo Pu­nios an­sam­blio „Le­van­dra“ veik­lo­je.

Iš me­ro A.Vrub­liaus­ko ran­kų pri­ėmęs ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas, pu­niš­kis ne­slėp­da­mas jau­du­lio pri­si­pa­ži­no, jog toks įver­ti­ni­mas jam bu­vo ne­ti­kė­tas.

„Ra­dau sa­vo pa­var­dę laik­raš­ty­je ir taip su­ži­no­jau. La­bai džiau­giuo­si, steng­siuo­si ir to­liau ves­ti kraš­to­ty­ri­nį dar­bą, tar­nau­ti sa­vo Pu­niai, ku­rio­je esu gi­męs, au­gęs. Ačiū vi­siems, ku­rie ma­ne pa­siū­lė ir pa­rė­mė. La­bai džiau­giuo­si, la­bai ma­lo­nu“, – kal­bė­jo P.Džer­vus, ku­rį nu­li­pu­sį nuo sce­nos su­sku­bo svei­kin­ti ar­ti­mie­ji, drau­gai ir pa­žįs­ta­mi.

At­eik. Iš­ban­dyk. Iš­mok

Mies­to par­ke bu­vo de­monst­ruo­ja­mi kraš­to ama­tai, šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nin­kai, vei­kė svei­ka­tos pa­la­pi­nė, at­rak­cio­nuo­se ir jo­di­nė­da­mi ant po­nio sma­giai krykš­ta­vo vai­kai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas ma­žus ir di­de­lius kvie­tė da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je apie Dau­gus. Kiek­vie­ną lai­mė­to­ją nu­džiu­gi­no pri­zu.

Se­nų­jų ama­tų dirb­tu­vė­se „At­eik. Iš­ban­dyk. Iš­mok“ ra­jo­no ama­ti­nin­kai de­monst­ra­vo ir mo­kė juos­tų au­di­mo, vil­nos vė­li­mo ir ver­pi­mo, bat­siu­vys­tės, py­ni­mo iš vy­te­lių, ke­ra­mi­kos ama­tų.

Al­do­na Čer­niaus­kie­nė siū­lė pirk­ti jos pa­čios megz­tas ko­ji­nes iš avies ir šuns vil­nos, ner­tas ir megz­tas suk­ne­les, rie­ši­nes, stal­tie­ses, ser­ve­tė­les. Na, o toms, ku­rios mėgs­ta pa­čios prie rank­dar­bių pa­sė­dė­ti, iš jos bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti li­ni­nių ir vil­no­nių siū­lų.

Mi­ka­la­vo kai­mo Ši­lai­čių ben­druo­me­nės mo­te­rys į šven­tę at­si­ve­žė py­ra­gų, kep­tų gry­bu­kų, mo­liū­gų dže­mo su im­bie­ru ir ait­ri­ą­ją pa­pri­ka bei tra­di­ciš­kai iš­vi­rė dar­žo­vių sriu­bos. „Užu­ba­lių go­jaus“ ben­druo­me­nės mo­te­rys de­monst­ra­vo ada­ti­nį vil­nos siu­vi­nė­ji­mą, siū­lė įsi­gy­ti šle­pe­čių, pirš­ti­nių, spal­vin­gų ori­ga­mių ir at­vi­ru­kų.

Pu­niš­kė, tra­di­ci­nių ama­tų meist­rė, au­dė­ja Re­na­ta Ži­lins­kie­nė su­pa­žin­di­no su juos­tų au­di­mu. Dau­gy­bę juos­tų iš­au­du­si mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad nau­jų juos­tų raš­tai min­ty­se gims­ta ste­bint ap­lin­ką.

„Man pa­tin­ka at­kur­ti se­nų­jų juos­tų raš­tus. Vie­nas juos­tas ran­du ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se, kaip at­ro­dė ki­tos, pa­pa­sa­ko­ja se­no­liai. Jei mu­gė­je pa­ma­tau mo­čiu­tę su se­na au­ten­tiš­ka juos­ta, ne­bi­jau pa­klaus­ti, pa­si­do­mė­ti, raš­tų mo­kau­si ir iš mu­zie­juo­se esan­čių juos­tų. Ma­no kai­me Pu­nio­je vi­si ži­no, kad au­džiu, to­dėl mie­lai at­ne­ša se­nų juos­tų“, – pa­sa­ko­jo au­dė­ja.

R.Ži­lins­kie­nė, be juos­tų, au­džia kak­la­raiš­čius, skir­tu­kus kny­goms, pa­ka­bu­kus rak­tams, ne­di­de­lius krep­še­lius, in­ter­je­ro de­ko­ro de­ta­les. Jos aus­toms juos­toms su­teik­tas Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tas.

Žvilgs­nį trau­kė tau­to­dai­li­nin­kės dau­giš­kės Ra­sos Alek­san­dra­vi­čie­nės iš kar­klo vy­te­lių nu­pin­tos pin­ti­nės ir pin­ti­nės su ant­vo­žais. 30 me­tų py­nė­jos pa­tir­tį tu­rin­čios tau­to­dai­li­nin­kės dir­bi­niams taip pat su­teik­tas Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­to ser­ti­fi­ka­tas.

Dau­giš­kės Eg­lės Vo­lun­ge­vi­čie­nės iš su­ku­len­tų ir ki­tų au­ga­lų su­kur­tais gy­vai­siais pa­veiks­lais, skir­tais puoš­ti so­dy­bos ap­lin­ką ar bal­ko­ną, pa­sig­ro­žė­ti su­sto­da­vo dau­ge­lis, ta­čiau įsi­gy­ti ne­si­ryž­da­vo.

Mo­ters tei­gi­mu, to­kių pa­veiks­lų prie­žiū­ra mi­ni­ma­li, te­rei­kia kas dvi sa­vai­tes lais­ty­tu­vu pa­da­ry­ti leng­vą dulks­ną. Žie­mą jie ir­gi leng­vai pra­lei­džia, jo­kio var­go, pa­lie­ki lau­ke – ir vis­kas. „Ja­po­nams gy­vie­ji pa­veiks­lai la­bai pa­tin­ka, o lie­tu­viai į juos dar ga­na skep­tiš­kai žiū­ri“, – sa­kė E.Vo­lun­ge­vi­čie­nė.

Nuo­la­ti­nis ra­jo­ne vyks­tan­čių šven­čių da­ly­vis bat­siu­vys Ge­di­mi­nas Pa­plaus­kas iš Kro­kia­lau­kio ir šį kar­tą at­si­ve­žė vi­są kal­ną įvai­rių spal­vų ir dy­džių šle­pe­čių.

49 me­tus bat­siu­viu dir­ban­tis G.Pa­plaus­kas ap­gai­les­ta­vo, kad ra­jo­ne jis li­kęs vie­nin­te­lis bat­siu­vys, o jau­ni­mo, no­rin­čio iš­mok­ti šio ama­to, nė­ra.

At­ve­žęs me­daus bi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Pa­tins­kas džiau­gė­si, kad nors drėg­mės au­ga­lams ir trūks­ta, me­daus bi­tės su­ne­šė ne­ma­žai. Tik šie­met me­dus ge­ro­kai tirš­tes­nis.Šven­tės šur­mu­lys Dau­guo­se ne­ti­lo iki vė­ly­vos nak­ties. Kon­cer­ta­vo ži­no­mi Lie­tu­vos at­li­kė­jai: Lai­ma Že­mai­ty­tė, Rus­la­nas Ki­ril­ki­nas, gru­pė „Le­mon Joy“, prieš vi­dur­nak­tį dan­gų nu­plies­kė šven­ti­nis fe­jer­ver­kas. Po jo Di­džiu­lio eže­ro pa­kran­tė­je bu­vo ga­li­ma pa­žiū­rė­ti re­ži­sie­riaus Rai­mun­do Ba­nio­nio fil­mą „Pur­pu­ri­nis va­ka­ras“ ar­ba links­mai pa­šėl­ti mies­to aikš­tė­je vy­ku­sio­je dis­ko­te­ko­je. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.