Va­le­ri­jus Ven­cius: ar Aly­tu­je at­si­ras pa­vo­jin­gas me­džia­gas nau­do­jan­ti įmo­nė?

Va­le­ri­jus Ven­cius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys
Komentarai (12)
2020 Gegužė 14
Valerijus Vencius
Valerijus Vencius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ap­lin­ko­sau­gos kon­sul­ta­ci­jų sri­ty­je dir­ban­ti UAB AP­LIN­KOS VA­DY­BA ge­gu­žės 7 die­ną vie­šai pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie pa­reng­tą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­los, Pra­mo­nės g. 1, Aly­tu­je, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo (PAV) ata­skai­tą. Ūki­nės veik­los or­ga­ni­za­to­rė – UAB MS LT01, va­do­vau­ja­ma aly­tiš­kio ver­sli­nin­ko An­driaus Sta­siu­ky­no. Pa­ti ben­dro­vė įkur­ta vos prieš pus­an­trų me­tų ir jo­je dir­ba tik du dar­buo­to­jai.

Ben­dro­vė pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad pla­nuo­ja che­mi­nės kon­ver­si­jos bū­du ga­min­ti to­kias me­džia­gas kaip mag­nio sul­fa­tas, si­li­cio hid­rok­si­das, nat­rio sul­fa­tas. Taip pat ga­my­bos pro­ce­se bus gau­na­mos ža­lia­vos – mil­te­liai, nau­do­ja­mi me­ta­lur­gi­jos pra­mo­nė­je, ir kvar­ci­nis smė­lis.

„Pro­duk­ci­jos po­rei­kis yra la­bai stip­riai au­gan­tis vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ža­lia­va vi­siš­kai na­tū­ra­li – ji bus im­por­tuo­ja­ma iš Vo­kie­ti­jos, pas mus to­kios uo­lie­nos nė­ra. Tech­no­lo­gi­ja, ku­rią da­bar ku­ria­me drau­ge su moks­li­nin­kais, taip pat bus uni­ka­li“, – 2019 me­tų spa­lį sa­kė An­drius Sta­siu­ky­nas, UAB MS LT01 va­do­vas.

Man dar ta­da iš­ki­lo klau­si­mas, ar įma­no­ma iš nau­jo su­kur­ti efek­ty­vią ir sau­gią tech­no­lo­gi­ją bei ko­dėl to ne­da­ro­ma pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je. Juk tūks­tan­čius to­nų san­ty­ki­nai pi­gios ža­lia­vos ga­ben­ti per pu­sę Eu­ro­pos kai­nuo­ja ne­pi­giai?

Skai­tant PAV ne­lie­ka ne­pa­ste­bė­ti ir ag­re­sy­vių ap­lin­kai bei žmo­gaus svei­ka­tai che­mi­nių me­džia­gų pa­va­di­ni­mai: sie­ros rūgš­tis, azo­to rūgš­tis, an­glies mo­nok­si­das, van­de­ni­lio pe­rok­si­das, azo­to diok­si­das, kie­to­sios da­le­lės KD10 ir kt. Da­lis šių me­džia­gų bus di­de­liais kie­kiais nau­do­ja­mos ga­my­bo­je, o ki­ta da­lis – iš uo­lie­nos per me­tus iš­gau­nant ar­ti 200 000 to­nų mag­nio sul­fa­to, be­veik 60 000 to­nų me­ta­lų hid­rok­si­dų, 9 000 to­nų nat­rio sul­fa­to, be­veik 20 000 to­nų amor­fi­nio si­li­cio ok­si­do, ku­rios ga­li įvai­riais pa­vi­da­lais iš­si­skir­ti ir į ap­lin­ką. Apie tai ne­dvip­ras­miš­kai už­si­me­na­ma PAV ata­skai­to­je nu­brai­žy­tuo­se pa­skli­di­mo že­mė­la­piuo­se.

Man ke­lia ne­ri­mą, jog ši įmo­nė ža­da įsi­kur­ti bu­vu­sio­se ga­my­bi­nė­se Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to pa­tal­po­se vi­sai ša­lia Aly­taus kul­tū­ros cen­tro.

Prak­tiš­kai tik „už sie­nos“ yra įsi­kū­ru­sios įmo­nės: aly­tiš­kiams ge­rai ži­no­mos mais­tą ga­mi­nan­čios įmo­nės „Šven­tė jums“ pa­da­li­nys, vie­na di­džiau­sių Aly­tu­je siu­vi­mo įmo­nių UAB „Hal­tex“ ir ki­tos. Už ke­le­to šim­tų met­rų yra net sau­go­ma te­ri­to­ri­ja – Gul­by­nės or­ni­to­lo­gi­nis draus­ti­nis.

Man ke­lia ne­ri­mą ir tai, jog ga­my­bos pro­ce­se per me­tus bus su­nau­do­ja­ma, pa­vyz­džiui, sie­ros rūgš­ties net 82 000 to­nų, iš ku­rių pa­tal­po­se esan­čiuo­se re­zer­vu­a­ruo­se bus nuo­lat sau­go­ma net 1 500 to­nų! Van­de­ni­lio pe­rok­si­do bus su­nau­do­ja­ma taip pat di­džiu­liai kie­kiai – 2 000 to­nų per me­tus. Abie­jų iš­var­dy­tų me­džia­gų pa­vo­jin­gu­mo kla­sės ir ka­te­go­ri­jos ga­nė­ti­nai aukš­tos.

T. y. jų ga­li­mas po­vei­kis žmo­gaus svei­ka­tai ver­ti­na­mas kaip la­bai pa­vo­jin­gas. Nu­ma­to­mas uo­lie­nos (gra­ni­to) su­var­to­ji­mas per me­tus – apie 60 000 to­nų. O juk jį bus rei­ka­lin­ga su­smul­kin­ti, o tai reiš­kia, jog ap­lin­ko­je su­si­da­rys ne tik kie­tų­jų da­le­lių (pa­vyz­džiui, aly­tiš­kiams jau ge­rai pa­žįs­ta­mų KD10), bet ir ne­ma­žas triukš­mas.

Pa­žy­mė­ti­na, kad ga­my­bą nu­ma­to­ma vyk­dy­ti be­veik iš­ti­sus me­tus (iki 340 die­nų) ir iš­ti­są pa­rą. Iš­kas­ti­nė mi­ne­ra­li­nė uo­lie­na bus pri­sta­to­ma ge­le­žin­ke­liu ar­ba sun­kias­vo­riu trans­por­tu iš Vo­kie­ti­jos ar ki­tų Eu­ro­pos ša­lių. Vien tik per pa­rą į įmo­nės pa­tal­pas Pra­mo­nės g. 1 ža­lia­vą pri­sta­tys maž­daug 15 sun­kias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių, tal­pi­nan­čių po maž­daug 24 t šios uo­lie­nos.

O kur dar sie­ros rūgš­ties (iki 15 kar­tų per die­ną) ir ki­tų ga­my­bos pro­ce­sui rei­ka­lin­gų me­džia­gų at­ga­be­ni­mas kro­vi­ni­niu au­to­trans­por­tu. Iš vi­so per pa­rą į įmo­nę at­va­žiuos net 55 sun­kias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės, ku­rios at­vyks/iš­vyks nuo 7 iki 22 val.! Joms ūki­nės veik­los te­ri­to­ri­jo­je net nė­ra nu­ma­ty­ta sto­vė­ji­mo aikš­te­lių.

Apie Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne gre­sian­tį triukš­mo ly­gio pa­di­dė­ji­mą bei tar­šą kie­to­sio­mis da­le­lė­mis ga­li­me ir pa­tys pui­kiai įsi­vaiz­duo­ti.

O juk vi­sai ša­lia yra ne tik ma­no jau pa­mi­nė­tos įmo­nės su daug dar­buo­to­jų, bet ir gy­ve­na­mie­ji na­mai į pie­tus bei ry­tus vos už ke­lių šim­tų met­rų nuo MS LT01. Ma­no nuo­mo­ne, ty­liais va­ka­rais ar esant pa­lan­kiam vė­jui, triukš­mas per­krau­nant ar smul­ki­nant uo­lie­ną ga­li pa­siek­ti net ir to­li­mes­nes Aly­taus mies­to gy­ve­na­mą­sias vie­tas.

Tie­sos dė­lei rei­kia pa­mi­nė­ti, kad PAV ata­skai­to­je pa­žy­mė­ta, ne­va iš­kro­vi­mo dar­bai bei san­dė­lia­vi­mas bus vyk­do­mi pa­sta­to vi­du­je. Bet juk pa­sta­tas sta­ty­tas la­bai se­niai ir nė­ra toks san­da­rus, koks, lei­siu sau pa­juo­kau­ti, „Ali­to­je“ ga­mi­na­mo pu­to­jan­čio vy­no bu­te­lis.

Triukš­mui slo­pin­ti ža­da­ma nau­do­ti slo­pi­nan­čias me­džia­gas, bet kaip nu­slo­pin­ti pro­ce­suo­se ke­lia­mas vib­ra­ci­jas, ku­rios ga­li­mai pa­sieks ir ki­tų, ša­lia esan­čių įmo­nių pa­tal­pas, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju ir at­sa­ky­mų PAV ata­skai­to­je ne­ra­dau.

Pa­grin­di­nis ga­my­bos pro­ce­sas ne­ap­si­ri­bo­ja vien uo­lie­nos smul­ki­ni­mu – jis vyks spe­cia­liuo­se re­ak­to­riuo­se į juos pi­lant sie­ros rūgš­tį bei van­de­nį (ku­rio per me­tus ža­da­ma su­nau­do­ti be­veik 90 000 kub. m), vyks ga­ri­ni­mo, džio­vi­ni­mo, vė­si­ni­mo bei ki­ti su­dė­tin­gi pro­ce­sai.

Iš vi­so yra nu­ma­ty­tos trys mag­nio sul­fa­to li­ni­jos, taip pat li­ni­jos, skir­tos me­ta­lur­gi­nių mil­te­lių ir si­li­cio ok­si­dų ga­my­bai. Vi­sus pro­ce­sus ža­da­ma kom­piu­te­ri­zuo­ti ir ste­bė­ti šim­tus pa­ra­met­rų, kad esant rei­ka­lui bū­tų ga­li­ma at­lik­ti pa­kei­ti­mus už­tik­ri­nant sau­gų ir eko­lo­giš­ką dar­bą.

Pa­tal­pas ža­da­ma iš­klo­ti ar­dan­čiam po­vei­kiui at­spa­ria me­džia­ga, įreng­ti skys­tų me­džia­gų su­rin­ki­mo tra­pus ir kt. PAV ata­skai­to­je yra įvar­dy­ti net 29 sta­cio­na­rūs ap­lin­kos oro tar­šos šal­ti­niai, pa­teik­ti ter­ša­lų sklai­dos ore mo­de­lia­vi­mo re­zul­ta­tai, bet aš ne­si­im­siu ver­tin­ti jų pa­vo­jin­gu­mo ap­lin­kai.

Ne­si­i­mu ver­tin­ti ir ata­skai­to­je pa­teik­tų skai­čia­vi­mų bei po­vei­kio ap­lin­kai iš­va­dų tei­sin­gu­mo, net ir ža­da­mų apie 70 nau­jų dar­bo vie­tų nau­dos mies­tui. Man, kaip tik­ram aly­tiš­kiui, var­gu ar no­rė­sis pri­tar­ti to­kio ti­po įmo­nės at­si­ra­di­mui Aly­taus mies­te.

O ką ma­no­te apie to­kio ti­po įmo­nės at­si­ra­di­mą Jūs, mie­li aly­tiš­kiai? Bū­ti ar ne­bū­ti – pri­klau­so ir nuo Jū­sų!

  Komentaras

  Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com.

  Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.

  Komentaras

  Kaip šis sukčius Vencius sugebėjo apgauti žmones ir patekti į tarybą, man baisu, pažįstu jį, didelis manipuliatorius, visi straipsniai paremti plauti žmonėms smegenims.

  Komentaras

  Tolimesni veiksmai kaip tarybos nario ir tarybos plėtros komiteto nario apsvarstyt komitete ir priimt siūlymą. Kaip ir jei iki šiol nesimato, ar yra paskirtas ir patvirtintas taryboj plėtros komiteto pirminųnkas, taip apsileist valdyme negalima. Nes tada per metus kaip nepilnavertis komitetas ir jo siūlymai. Atsakomįbė merui, kuriam n kartą atsistatydint tik už šį epizodą. Taip pat ir komiteto nariams reikia sugebėt patiems tokius klausimus išsispręst.

  Komentaras

  Tikras planuojamas Alytaus genocidas. Plaukai stojas piestu, paskaičius str.apie norimą mieste pastatyti cheminių medžiagų gamyklą,kuri gamintų labai nuodingus chemikalus.Užsienio valstybės tokių gamyklų atsisako, o Alytus,žinoma, jo valdininkai, visai su protu susipyko.Dėl keleto darbo vietų nori įvaryti vėžį daugumai alytiškių.

  Komentaras

  Plaukai pasistojo perskaičius šį straipsnį.Du metai veikianti įmonė,bet neteko apieją nieko girdėt Jei toje vietoje sugebėjo padangas sudegint tai čia siaubas kas būtų ivykus avarijai.Vienu žodžiu norėtųsi žinoti daugiau apie šią įmonę

  Komentaras

  Šaunuolis tarybos narys keldamas probleminius klausimus. Kur kiti 27 tarybos nariai ir meras, kur pirmas turi aiškint. Atsakomybė valdančių mažumai iš 10 tarybos narių. Bet kodėl oficialiai prie jų nesijungia dar 5 tarybos nariai, tvirtinę mero metinę ataskaitą su šiom nesamonėm. Vienok būt gerai, kad tarybos narys mobilizuotų tarybą, išreikalaut iš mero struktūrų pertvarkų gerinant savivaldybės veiklos efektyvumą ir rimtų vystymo strategijų teikimą bei darbo su probleminėm įmonėm. Nes po kelių metinių ataskaitų netvirtinimo savivaldybėj samyšis. Neapkrauti rimtu darbu valdininkai buria darbo grupes nuo pavasario rūpintis kalėdinės eglutės puošimu žiemai. O einamų svarbių klausimų nėra kam spręst. Postuose esantts neatsistatydina mažumoj būdami, bet ir neranda kuo užsiimt. Per kelis neįtartinai ilgai besitęsiančius tyrimus kaip spectarnybų pinklėse išsiblaškę, išvarginti ir neužtikrinti dėl netolimos ateities. Vienok miesto vystymo tempas negali kėtėt. Juolab pats meras akcentavo, iššūkis mažėjantis biudžeto rinkimas. Vadūnas lėšų vis labiau truks ir jei nieko nedaro gerint - dar blogėja.

  Komentaras

  kam Alytui toks monstras - nesuprantu...Del keliu darbo vietu tukstanciams zmoniu pabloges,iki katastrofisko lygio,gyvenimo salygos..O tos darbo vietos,dar klausimas,ar bus normaliai apmokamos..Tai,ka paskaiciau apie kenksmingu medziagu kiekius ir ju apdirbimo budus,varo siauba...Kas cia svarbiau - keliu zmoniu kisene,ar visu alytiskiu gerove ir interesai - sveikata,galu gale gresiantis turto nuvertejimas..Tokius a la verslininkus vyti su ju genocidiniais projektais kuo toliau nuo Alytaus...Cesiuli,katu i tai,ar pasirodysi zmoniu rinktas meras,ar neaiskiu tipu projektu klapciukas...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.