Trys ka­ra­liai Aly­tu­je ne­pa­šykš­tė­jo do­va­nų – me­džio dro­žė­ją Ar­tū­rą Ja­nic­ką ka­rū­na­vo auk­so vai­ni­ku (279)

Saulė Pinkevičienė
Artūras Janickas
2019 metų aukso vainikas - ant alytiškio medžio drožėjo Artūro Janicko galvos. Zitos Stankevičienės nuotr.s
„Liau­dies me­no tra­di­ci­ją, dva­sios eko­lo­gi­ją – vi­sa tai, ką tę­sia­me ir tu­ri­me šir­dy­se, ga­li­me ir tu­ri­me pa­ro­dy­ti vi­sam pa­sau­liui“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos (LTS) pir­mi­nin­kas Jo­nas Ru­dzins­kas, pa­ki­lęs į Aly­taus kul­tū­ros cen­tro sce­ną drau­ge su sep­ty­nių šios są­jun­gos sky­rių at­sto­vais. Pir­mą kar­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­reng­tas res­pub­li­ki­nio kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ bai­gia­ma­sis ren­gi­nys, o pats kon­kur­sas vy­ko ju­bi­lie­ji­nį 15-ąjį kar­tą.

Tau­to­dai­lė pir­mą kar­tą tam­pa vals­ty­bės pri­ori­te­tu

Aly­tu­je iš­kil­min­gai pa­skelb­ta Tau­to­dai­lės me­tų pra­džia – Sei­mas 2020-ai­siais skirs ypa­tin­gą dė­me­sį liau­dies me­no pa­vel­dui. „Ste­buk­lo si­tu­a­ci­ja“ – taip šį fak­tą, kad tau­to­dai­lė tam­pa vals­ty­bės pri­ori­te­tu, pa­va­di­no J.Ru­dzins­kas.

Kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, svei­kin­da­mas iš­kil­mių Aly­tu­je da­ly­vius, kal­bė­jo apie tai, kad į tau­to­dai­lę tu­rė­tu­me pa­žvelg­ti kaip į ak­tu­a­lų kul­tū­ros lau­ką, iš­sau­go­ju­sį dar­nų ry­šį su vie­ta, ku­rio­je už­au­go­me, gy­ve­na­me. „Mums, šiuo­lai­ki­niams žmo­nėms, tau­to­dai­lė, fol­klo­ras pa­de­da su­pras­ti, kad žmo­gus nė­ra tik sau, jis yra ir tau­tai, ir ben­druo­me­nei, ir jį su­pan­čiam pa­sau­liui“, – sa­kė jis.

Mi­nist­ro tei­gi­mu, tau­to­dai­lė bu­vo su­si­ju­si su mū­sų vals­ty­bės at­kū­ri­mu XX am­žiaus pra­džio­je, ji taip pat bu­vo ne­at­sie­ja­ma Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio or­ga­ni­zuo­tų pir­mų­jų lie­tu­vių dai­lės pa­ro­dų da­lis ir su­pran­ta­ma kaip svar­bus mo­der­nios kū­ry­bos šal­ti­nis.

Tau­to­dai­lės me­tams skir­tus ren­gi­nius iš­kil­min­gai pra­dė­jo liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tų pa­skel­bi­mo ir vai­ni­ka­vi­mo iš­kil­mės. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro įsteig­ti „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mai – svar­biau­sias ša­lies tau­to­dai­li­nin­kų, iš­ki­lių liau­dies dai­lės kū­ri­nių au­to­rių, įver­ti­ni­mas.

Į sce­ną pa­ki­lo 7 LTS sky­rių at­sto­vai, taip pat ir Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­kų sky­rius, ku­riam va­do­vau­ja Aud­ro­nė Lam­pic­kie­nė. Sky­rius vie­ni­ja 99 tau­to­dai­li­nin­kus, iš jų try­li­kai su­teik­tas me­no kū­rė­jo sta­tu­sas, sep­ty­nio­li­ka – ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do tra­di­ci­nių ama­tų meist­rai. Pa­si­džiaug­ta jau­nais vei­dais sce­no­je – liau­dies me­no šal­ti­niui iš­sek­ti kol kas grės­mės nė­ra – pa­ste­bė­jo ren­gi­nio ve­dė­ja Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė.

Ieš­ko­jo har­mo­ni­jos ir dar­nos

Šių­me­tė­je bai­gia­mo­jo­je kon­kur­si­nė­je „Auk­so vai­ni­ko“ pa­ro­do­je, ku­ri bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, pri­sta­ty­ti dvi­de­šimt aš­tuo­nių kū­rė­jų, ge­riau­sių sa­vo ap­skri­čių meist­rų, ver­tin­giau­si vaiz­di­nės liau­dies dai­lės, skulp­tū­ros, ta­py­bos, gra­fi­kos ir tai­ko­mų­jų dai­lės ša­kų bei kryž­dir­bys­tės kū­ri­niai.

Kon­kur­sas vyks­ta re­gio­nų prin­ci­pu, juo­se su­ren­gia­mos 10 pa­ro­dų, o jų nu­ga­lė­to­jai pa­ten­ka į res­pub­li­ki­nį tu­rą. Ver­ti­na­ma tri­jo­se sri­ty­je: vaiz­duo­ja­mo­sios  ir  tai­ko­mo­sios dai­lės bei  kryž­dir­bys­tės. Kon­kur­sui pri­va­lo­ma pa­teik­ti 5 kū­ri­nių ko­lek­ci­ją, su­kur­tą per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus.

Kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pro­fe­so­rė Alek­san­dra Alek­san­dra­vi­čiū­tė pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad bai­gia­ma­sis „Auk­so vai­ni­ko“ ren­gi­nys vyks­ta mies­te, dėl ku­rio ji, kaip ir dau­ge­lis žmo­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je, šį ru­de­nį iš­gy­ve­no, nes jis pa­ty­rė su­krė­ti­mą, bet ta­čiau da­bar vėl ra­mus ir gra­žus.

„Har­mo­ni­ja ir dar­na, švie­si vi­di­nė nuo­tai­ka“, – A.Alek­san­dra­vi­čiū­tė sa­ko, kad tai ir bu­vo tie es­mi­niai da­ly­kai, ku­rių ko­mi­si­ja ieš­ko­jo kon­kur­si­niuo­se kū­ri­niuo­se, tam tik­ras pa­čios pa­ro­dos ir jos ver­ti­ni­mo leit­mo­ty­vas.

Trys ka­ra­liai vai­ni­ka­vo ge­riau­sius

Bai­gia­mo­jo „Auk­so vai­ni­ko“ ren­gi­nio kul­mi­na­ci­ja – skel­bia­mi ge­riau­si 2019 me­tų tau­to­dai­lės meist­rai, su­kū­rę įspū­din­giau­sias kū­ri­nių ko­lek­ci­jas. In­tri­ga iš­lai­ky­ta iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja bal­sa­vo tą pa­čią die­ną, ku­rios po­pie­tę vy­ko iš­kil­min­gas ap­do­va­no­ji­mas.

Nu­ga­lė­to­jais ta­po ir sim­bo­li­niais auk­so vai­ni­kais bu­vo ka­rū­nuo­ti po vie­ną vaiz­duo­ja­mo­sios, tai­ko­mo­sios dai­lės ir kryž­dir­bys­tės at­sto­vą: skulp­to­rius Ar­tū­ras Ja­nic­kas iš Aly­taus – už skulp­tū­rė­lių iš me­džio ko­lek­ci­ją, au­dė­ja Au­re­li­ja Gra­ži­na Ruk­šai­tė iš Kau­no ra­jo­no – už įspū­din­gus juos­tų ki­li­mus ir kryž­dir­bys Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius iš Uk­mer­gės kraš­to – už kryž­dir­bys­tės pa­min­klus.

Į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti ir anks­tes­nių me­tų auk­so vai­ni­ko lau­re­a­tai, ne­ši­nas dviem ap­do­va­no­ji­mais ant jos už­li­po aly­tiš­kis skulp­to­rius S.Lam­pic­kas. Nu­ga­lė­to­jų pa­skel­bi­mas jam bu­vo ypač įsi­min­ti­nas –  svei­ki­no sa­vo mo­ki­nį A.Ja­nic­ką, o ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė A.Alek­san­dra­vi­čiū­tė vi­siems au­to­riams pa­lin­kė­jo per­duo­ti sa­vo meist­rys­tę, rim­tą po­žiū­rį į ama­tą, jo tra­di­ci­ją jau­na­jai kar­tai.

 

Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po:

vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės sri­ty­je – skulp­to­rius An­ta­nas Las­taus­kas;

tai­ko­mo­sios liau­dies dai­lės sri­ty­je – tau­to­dai­li­nin­kė Li­na Ži­vat­kaus­kai­tė-Ža­liaus­kie­nė;

kryž­dir­bys­tės sri­ty­je – me­džio dro­žė­jas To­mas Stamb­raus­kas.

 

Tre­čio­sios vie­tos „Auk­so vai­ni­ko“ lai­mė­to­jais pa­skelb­ti:

vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės sri­ty­je – skulp­to­rius Vy­tas Jau­gė­la;

tai­ko­mo­sios liau­dies dai­lės sri­ty­je – au­dė­ja Ja­ni­na Bla­žu­kie­nė;

kryž­dir­bys­tės sri­ty­je – skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas.

 

Spe­cia­liai­siais di­plo­mais ap­do­va­no­ti:

me­džio dro­žė­jas Juo­zas Če­pu­lis; 

au­dė­ja Bi­ru­tė An­dri­jaus­kie­nė;

rank­dar­bių meist­rė Ade­lė Mons­ta­vi­čie­nė;

liau­dies meist­ras Vy­tau­tas Rau­čys;

skulp­to­rius Al­fon­sas Mau­lys.

 

 

 

2019 metų aukso vainikas – ant alytiškio medžio drožėjo Artūro Janicko galvos. Zitos Stankevičienės nuotr.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai