In­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba lie­tu­viams vis daž­niau tam­pa pa­trauk­lia al­ter­na­ty­va ap­si­pir­ki­mo iš­vy­koms į Len­ki­ją ()

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Močiutės
Gyva prekyba jomarke prie Kraštotyros muziejaus – dar ir bendravimo malonumas, ne tik pirkiniai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vie­niems in­ter­ne­ti­nė pre­ky­ba iki šiol ke­lia bai­mę dėl sau­gu­mo, o ki­ti elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se nar­do kaip žu­vys van­de­ny­je. Ir nors psi­cho­te­ra­peu­tai kal­ba apie pir­ki­mo pri­klau­so­my­bę pa­pras­to­se par­duo­tu­vė­se, tam pui­kiai tin­ka ir in­ter­ne­ti­nės – ne vel­tui prie siun­ti­nių at­si­ė­mi­mo ter­mi­na­lų ga­li­ma pa­ma­ty­ti klien­tų, ku­rie pa­si­i­ma ne po vie­ną, bet tris ar ke­tu­ris siun­ti­nius iš­kart. Elek­tro­ni­nė pre­ky­ba įtrau­kia jau vien dėl to, kad pir­ki­nius ga­li rink­tis 24 va­lan­das per pa­rą ir 7 die­nas per sa­vai­tę bet kur, jei tik po ran­ka tu­ri iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Kas at­si­spirs to­kiai pa­gun­dai?

Ne­be­vargs­ta „Go­og­le“

59 proc. lie­tu­vių rei­kia­mos pre­kės nei­eš­ko pa­ieš­kos sis­te­mo­se – ei­na tie­siai į ži­no­mą elek­tro­ni­nę par­duo­tu­vę ir per­ka ten. Tie, kas ren­ka­si pre­kės ieš­ko­ti, tai da­ro so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se – pa­ieš­kos plat­for­mų po­pu­lia­ru­mas menks­ta vi­so­je Eu­ro­po­je.

Kaip pa­ro­dė „DPD gru­pės“ vyk­dy­tos tarp­tau­ti­nės ap­klau­sos duo­me­nys, in­ter­ne­ti­niai pir­kė­jai yra lin­kę ap­si­pir­ki­nė­ti jiems jau ži­no­mų pre­kės žen­klų elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se – ieš­ko­da­mi no­ri­mų pre­kių jie iš kar­to ap­si­lan­ko jo­se.

Drau­ge pa­ste­bi­mas pre­kių pa­ieš­kų per pa­ieš­kos va­rik­lius ma­žė­ji­mas – Lie­tu­vo­je šian­dien taip pre­kių ieš­ko vos 25 proc., Eu­ro­po­je – 19 proc. var­to­to­jų. In­ter­ne­ti­niai pir­kė­jai, aso­ci­juo­da­mi tam tik­rų ka­te­go­ri­jų pre­kes su jiems ži­no­mais pre­kės žen­klais bei no­rė­da­mi jas įsi­gy­ti, ei­na tie­sio­giai į šių pre­kės žen­klų elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves.

Ap­klau­sa pa­ro­dė, kad per pa­ly­gi­ni­mo por­ta­lus pre­kių Lie­tu­vo­je ieš­ko 6 proc. var­to­to­jų, kiek dau­giau – 8 proc. – Eu­ro­po­je.

La­bai ma­žai var­to­to­jų ly­gi­na kai­nas tar­pu­sa­vy­je to­kią ga­li­my­bę su­tei­kian­čio­se sve­tai­nė­se. Jie iš kar­to ei­na į tas sve­tai­nes, ku­rios jiems ži­no­mos, kur jie jau yra pir­kę ir tu­rė­ję tei­gia­mos pa­tir­ties – jiems pre­kių pa­ly­gi­ni­mas nė­ra ak­tu­a­lus.

Tai, kad var­to­to­jai ran­da pre­kes nau­do­da­mie­si so­cia­li­niais tin­klais ir į krep­še­lius elek­tro­ni­nė­je par­duo­tu­vė­je yra nu­krei­pia­mi tie­sio­giai iš jų, yra au­gan­ti ten­den­ci­ja. Ap­klau­sos duo­me­ni­mis, iš so­cia­li­nių tin­klų į elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves at­ei­na apie 6 proc., o Eu­ro­po­je – 5 proc. in­ter­ne­ti­nių pir­kė­jų. O dabar net ir reklamos agentūros teikia facebook reklamos paslaugas.

Ar lai­ko­mės sau­gu­mo?

Ben­drie­ji sau­gu­mo prin­ci­pai, bū­ti­ni no­rint sau­giai nau­do­tis elek­tro­ni­ne pre­ky­ba, nė­ra su­dė­tin­gi, ta­čiau pa­mirš­ti jų tik­rai ne­va­lia. No­rė­da­mi ap­si­sau­go­ti nuo svar­bios in­for­ma­ci­jos (są­skai­tos duo­me­nų, pri­si­jun­gi­mo var­dų ir slap­ta­žo­džių, PIN ko­dų) nu­te­kė­ji­mo, re­gu­lia­riai tik­rin­ki­te kom­piu­te­rį an­ti­vi­ru­si­ne ir „šni­pus“ (spy­wa­re) ap­tin­kan­čia pro­gra­mi­ne įran­ga. Jei iš­si­aiš­ki­no­te, kad kaž­kas ne­tei­sė­tai nau­do­ja­si Jū­sų są­skai­ta, kaip ga­li­ma sku­biau su­si­sie­ki­te su Jū­sų at­si­skai­ty­mo prie­mo­nes tvar­kan­čia ins­ti­tu­ci­ja (pvz., ban­ku).

Nau­do­ki­te sau­gų slap­ta­žo­dį. To­kiu ne­lai­ko­mi leng­vai nu­spė­ja­mi (pvz., ke­lios pir­mo­sios abė­cė­lės rai­dės, Jū­sų var­das, Jū­sų gim­ta­die­nio da­ta ar pan.). Slap­ta­žo­dį tu­ri su­da­ry­ti rai­džių (di­džių­jų ir ma­žų­jų), skait­me­nų ir ki­to­kių sim­bo­lių kom­bi­na­ci­ja.

Kur kreip­tis, jei ma­no­te, kad per­kant pre­kes ar pa­slau­gas in­ter­ne­tu Jū­sų tei­sės bu­vo pa­žeis­tos?

Daž­niau­siai pro­ble­ma ma­žiau­sio­mis lai­ko ir fi­nan­si­nė­mis są­nau­do­mis iš­spren­džia­ma su­tar­ties ša­lių ge­ra va­lia, to­dėl re­ko­men­duo­ti­na vi­sais at­ve­jais pir­miau­sia kreip­tis į par­da­vė­ją. Ati­tin­ka­mai, tai, ar bu­vo kreip­ta­si į par­da­vė­ją ir ban­do­ma pro­ble­mą spręs­ti ben­dra­dar­biau­jant su juo, pir­miau­sia tu­rė­si­te įro­dy­ti ir be­veik vi­siems ki­tiems sub­jek­tams, į ku­riuos kreip­si­tės, jei par­da­vė­jas ne­bus lin­kęs ben­dra­dar­biau­ti.

Tais at­ve­jais, kai gin­čo ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti krei­pian­tis tie­sio­giai į par­da­vė­ją, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mu, (trūks­ta teks­to: rei­kia kreip­tis į tur­būt?) tik­ri­ni­mus at­lie­kan­čias ins­ti­tu­ci­jas.

Tuo at­ve­ju, jei­gu įta­ria­te Jū­sų at­žvil­giu įvyk­dy­tą nu­si­kals­ta­mą veik­lą, siū­ly­ti­na kreip­tis į nu­si­kals­ta­mas vei­kas ti­rian­čias ins­ti­tu­ci­jas: po­li­ci­ją ir pro­ku­ra­tū­rą.

 

Kaip grą­žin­ti pre­kes pirk­tas in­ter­ne­tu?

Pir­ki­mas in­ter­ne­tu lei­džia su­tau­py­ti lai­ko, ta­čiau kar­tais gau­tos pre­kės ga­li vi­siš­kai ne­ati­tik­ti lū­kes­čių. To­kiu at­ve­ju, kaip ir per­kant fi­zi­nė­se par­duo­tu­vė­se, jas ga­li­ma grą­žin­ti. Tik kaip tai pa­da­ry­ti?

„Kiek­vie­nas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pi­lie­tis tu­ri tei­sę grą­žin­ti pirk­tas pre­kes per 14 die­nų lai­ko­tar­pį dėl bet ko­kios prie­žas­ties ir be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo. Pa­si­do­mė­ti elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės nu­ma­ty­to­mis grą­ži­ni­mo są­ly­go­mis bei bū­dais re­ko­men­duo­ti­na dar prieš per­kant. Vie­nas iš pa­to­giau­sių bū­dų grą­žin­ti pre­kes yra per kur­je­rių ben­dro­vę“, – sa­ko „DPD Lie­tu­va“ par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros va­do­vas Bal­ti­jos ša­lims Gab­rie­lius Bi­le­vi­čius.

Ap­klau­sos ro­do, kad vie­nas svar­biau­sių mo­ty­vų, ko­dėl ven­gia­ma elek­tro­ni­nės pre­ky­bos, yra ne­sau­go­mo jaus­mas – ką da­ry­siu, jei pir­ki­nys ne­tiks?

Jei taip vis dėl­to nu­ti­ko, yra ke­le­tas žings­nių, ku­rie pa­dės sau­giai at­gau­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus. Vi­sų pir­ma bū­ti­na in­for­muo­ti el. par­duo­tu­vę. Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma už­pil­dant elek­tro­ni­nę grą­ži­ni­mo už­klau­są ar­ba pa­tei­kiant tin­ka­mai už­pil­dy­tą pa­vyz­di­nę su­tar­ties at­si­sa­ky­mo for­mą. Šią for­mą ga­li­ma ras­ti Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.vvtat.lt skil­ty­je „Tei­si­nė in­for­ma­ci­ja/Tei­sės ak­tai“. Ją pa­tei­kia ir elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės sa­vo pus­la­piuo­se.

No­ri­mą grą­žin­ti pre­kę su­pa­kuo­ki­te kar­tu su pir­ki­mą pa­tvir­ti­nan­čiais do­ku­men­tais. Pa­kuo­tė ga­li bū­ti ta pa­ti, ku­rio­je pre­kė bu­vo gau­ta, ar­ba ki­ta, ap­sau­gan­ti siun­tos tu­ri­nį nuo ga­li­mų pa­žei­di­mų trans­por­ta­vi­mo me­tu.

Ga­vu­si pra­šy­mą grą­žin­ti pre­kes, el. par­duo­tu­vė už­sa­ko siun­tos pa­ė­mi­mo pa­slau­gą ir kur­je­rių ben­dro­vė pa­ruo­šia siun­tos eti­ke­tę. Ki­tą dar­bo die­ną po už­sa­ky­mo pa­tei­ki­mo kur­je­ris at­vyks­ta į jums pa­to­gią vie­tą (na­mus ar dar­bą) pa­im­ti jū­sų grą­ži­na­mos siun­tos. Ki­tas va­rian­tas – iš­siųs­ti pre­kę pa­tiems pa­štu. Tie­sa, to­kiu at­ve­ju, kaip tai ir bū­na nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, pi­ni­gų už siun­ti­mą nie­kas ne­grą­žins.

Grą­žin­ti pre­kes per siun­tų ter­mi­na­lą ga­li­ma bet ku­riuo pa­ros me­tu, taip pat ir sa­vait­ga­liais, o nau­do­jan­tis siun­tų taš­ko pa­slau­go­mis – jo dar­bo me­tu. Ga­vu­si pra­šy­mą grą­žin­ti pre­kes, el. par­duo­tu­vė su­tei­kia pir­kė­jui eti­ke­tę grą­ži­na­mai siun­tai: at­siun­čia eti­ke­tę el. pa­štu pa­gal po­rei­kį ar­ba eti­ke­tė siun­čia­ma kar­tu su pre­ke. Už­kli­ja­vus iš el. par­duo­tu­vės gau­tą siun­tos eti­ke­tę ant su­pa­kuo­tos siun­tos, ją rei­kia at­neš­ti į pa­to­giau­sią siun­tų taš­ką ar ter­mi­na­lą Lie­tu­vo­je.

Už ES ri­bų pre­kių grą­ži­ni­mo są­ly­gos ga­li skir­tis. Per­kant pre­kes už­sie­nio el. par­duo­tu­vė­se, esan­čio­se už ES ri­bų, svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į jų siū­lo­mas grą­ži­ni­mo są­ly­gas. Ne ES esan­čio­se el. par­duo­tu­vė­se ga­li ga­lio­ti ki­tos grą­ži­ni­mo są­ly­gos, skir­tis grą­ži­ni­mo lai­ko­tar­pis. Iš­si­aiš­ki­nus, per kiek die­nų ga­li­ma grą­žin­ti pre­kę, rei­kė­tų įver­tin­ti, kaip grei­tai grą­ži­na­ma pre­kė pa­sieks jos par­da­vė­ją – apie tai su­ži­no­ti ga­li­ma siun­tų ben­dro­vės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

 

Ko­kia yra aly­tiš­kių pa­tir­tis?

Pa­si­tei­ra­vo­me, kaip se­ka­si pirk­ti pre­kes, ku­rių ne­ga­li „pa­čiu­pi­nė­ti“, nes ma­tai jas tik kom­piu­te­rio ek­ra­ne. (Grei­ta ap­klau­sa, at­lik­ta vie­no­je ne­di­de­lė­je Aly­tu­je gy­vuo­jan­čio­je įstai­go­je.)

Ri­mu­tė, 55 me­tai. Esu pir­ku­si in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je te­le­vi­zo­rių, ta­čiau jį man už­sa­kė ir pi­ni­gus per­ve­dė sū­nus. As­me­niš­kai ne­pir­kau in­ter­ne­tu nie­ko, ta­čiau tik­rai ne dėl kom­piu­te­ri­nių įgū­džių sto­kos (su IT su­si­jęs ma­no dar­bas). Tie­siog ne­bu­vo po­rei­kio. Tie­sa, te­ko pa­si­do­mė­ti ku­li­na­ri­nių pa­bars­tu­kų asor­ti­men­tu elek­tro­ni­nė­se par­duo­tu­vė­se, nes la­bai mėgs­tu kep­ti įvai­rius sau­sai­nius, tor­tus, ga­min­ti. Man pa­si­ro­dė, kad pre­kių pa­siū­la jo­se di­des­nė nei įpras­to­se par­duo­tu­vė­se, ta­čiau ir kai­nos aukš­tes­nės.

Ai­da, 48 m. Ga­lė­čiau sa­ve pa­va­din­ti pa­ty­ru­sia in­ter­ne­ti­ne pir­kė­ja, nes per­ku nuo­lat ir pa­čias įvai­riau­sias pre­kes. Man pa­to­gu rink­tis pre­kes spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, ku­rio­se ran­du ge­ros ko­ky­bės pro­duk­tų (pa­vyz­džiui, ka­vos pu­pe­lių), be to, kai rei­kia iš­skir­ti­nės pre­kės – su­tau­pau ben­zi­nui, nes tek­tų bels­tis į ki­tą Lie­tu­vos kraš­tą. Pa­va­sa­rį pir­kau… in­ku­ba­to­rių viš­tų kiau­ši­niams pe­rin­ti, ku­riais pre­kiau­ja vie­nin­te­lė įmo­nė pa­jū­ry­je. Iš re­tes­nių pir­ki­nių ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti avių prie­žiū­rai rei­ka­lin­gus da­ly­kus, ku­riuos per­ku vie­no­je spe­cia­li­zuo­to­je in­ter­ne­to par­duo­tu­vė­je.

Jo­kių ne­ma­lo­nu­mų dėl in­ter­ne­ti­nių pir­ki­nių pa­ty­ru­si ne­su, ne­bent ten­ka grą­žin­ti ne­ti­ku­sį dra­bu­žį, bet dėl to ne­ky­la pro­ble­mų. Jei yra ga­li­my­bė (kaip nu­ma­to par­da­vė­jas), sten­giuo­si at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais, kai pre­kė at­ve­ža­ma, man taip at­ro­do sau­giau. Dar pa­ste­bė­jau, kad kar­tais pa­trauk­lių ak­ci­jų siū­lo­ma bū­tent in­ter­ne­ti­nė­se, o re­a­lio­se par­duo­tu­vė­se – ne.

Si­gu­tė, 49 me­tai. Per­ku in­ter­ne­tu la­bai daug. Daž­niau­siai dra­bu­žius sau, tiek lie­tu­viš­kų pre­kių žen­klų, tiek siun­čiuo­si iš už­sie­nio. Pa­to­gu, pa­si­tei­si­na, grą­žin­ti ne­te­ko. Tie­sa, vie­nin­te­lį kar­tą ne­ti­ko ba­tai. Tai­gi ava­ly­nės ne­si­ma­ta­vu­si pirk­ti ne­pa­tar­čiau nie­kam. Šiuo me­tu esu už­si­sa­kiu­si spe­cia­lią pri­pu­čia­mą pa­gal­vė­lę ant sta­lo. Ka­dan­gi tu­riu pro­ble­mų su stu­bu­ru, tai re­a­bi­li­to­lo­gas pa­ta­rė to­kią įsi­gy­ti. Ra­dau in­ter­ne­ti­nė­je par­duo­tu­vė­je, iš­ven­giau gal­vos skaus­mo, ieš­ko­da­ma pa­pras­to­se.

Įpras­tai mo­ku ban­ko per­ve­di­mu, dar ne­te­ko nu­si­vil­ti ar su­si­dur­ti su ne­tik­ro­mis par­duo­tu­vė­mis.

Ai­ri­na, 65 me­tai. Nie­ko ne­per­ku in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se. Ko­dėl? Gal­būt to­dėl, kad ap­skri­tai ne­su di­de­lė var­to­to­ja, sten­giuo­si pirk­ti, kas man bū­ti­na.

Lai­ma, 30 me­tų. Per­ku in­ter­ne­tu daž­nai, pir­miau­sia to­dėl, kad, bent jau man, su­dė­tin­ga Aly­tu­je ras­ti sau tin­ka­mų dra­bu­žių. Jų įsi­gy­ju ir lie­tu­viš­ko­se in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se, ir už­sie­nio. Pa­si­tai­ko, kad pir­ki­nys ne­tin­ka ar­ba ne­ati­tin­ka ko­ky­bės, ku­ri bu­vo re­kla­muo­ja­ma nuo­trau­ko­je. To­kių at­ve­jų – maž­daug pu­sė. Ten­ka grą­žin­ti. Kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kis la­bai pa­si­tei­si­na per­kant vai­kiš­kus dra­bu­žė­lius. Ieš­kant rū­bų sau pa­ta­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ga­min­tų už­sie­ny­je ne­ati­tin­ka dy­džiai. Apie jų ko­ky­bę ga­li­ma su­si­da­ry­ti įspū­dį pa­ieš­ko­jus kon­kre­čios par­duo­tu­vės at­si­lie­pi­mų, kur pir­kė­jai įde­da re­a­lias gau­tų pre­kių nuo­trau­kas.

Iki šiol nu­si­vil­ti in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba ne­te­ko, tie­sa, kar­tais pre­kių ten­ka pa­lauk­ti net iki dvie­jų mė­ne­sių.

Skais­tė, 48 me­tai. In­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se per­ku kur kas daž­niau nei tik­ro­se, nes taip man pa­to­giau ir pi­giau. Ypač pa­si­tei­si­no mez­gi­mo siū­lai, to­kios pa­siū­los ir ko­ky­bės Aly­tu­je ne­įma­no­ma nė su ži­bu­riu ras­ti, o ir ak­ci­jų pa­si­tai­ko. Te­ko pirk­ti ir bui­ti­nės tech­ni­kos, di­džiau­sias pir­ki­nys – kros­ne­lė- ži­di­nys, ku­rio kai­na in­ter­ne­tu bu­vo kon­ku­ren­cin­ga su siū­lo­ma Len­ki­jo­je, ta­čiau nu­svė­rė tas ar­gu­men­tas, kad rei­kė­jo pre­kės ga­ran­ti­jos.

In­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se yra di­des­nė pa­siū­la, ta­čiau mi­nu­sas tas, kad pre­kę la­bai no­ri­si pa­čiu­pi­nė­ti. Dėl ko­ky­bės grą­žin­ti te­ko tik kar­tą – dra­bu­žis nuo­trau­ko­je at­ro­dė ne­blo­gai, o re­a­ly­bė­je pa­si­ro­dė pa­siū­tas Len­ki­jos na­mu­di­nin­ko krei­vo­mis siū­lė­mis. Ka­dan­gi man tai bu­vo pir­mas grą­ži­ni­mas, tai pa­ty­riau šio­kį to­kį stre­są ir… pa­mir­šau įra­šy­ti rek­vi­zi­tus. Kai po tri­jų sa­vai­čių ner­vin­gai pa­pra­šiau pa­ga­liau grą­žin­ti pi­ni­gus, va­dy­bi­nin­kas su šyp­se­nė­le pa­ra­šė, kad te­be­lau­kia ma­no ban­ko są­skai­tos nu­me­rio…

Yra te­kę in­ter­ne­tu iš už­sie­nio pirk­ti ir bran­gių ga­min­to­jų spor­ti­nės ava­ly­nės. Pa­ta­ri­mas bū­tų at­kreip­ti dė­me­sį ne į žen­klą, bet į par­duo­tu­vę, nes jų pa­si­tai­ko la­bai abe­jo­ti­nų. Ge­res­nis spren­di­mas vi­suo­met yra pirk­ti iš ga­min­to­jo at­sto­vo, o pa­si­rink­tą mo­de­lį pa­si­ma­tuo­ti Lie­tu­vo­je bei pa­lauk­ti ge­ros kai­nos už­sie­ny­je.

 

Šiuo me­tu pla­nuo­ju iš­ban­dy­ti in­ter­ne­ti­nę pre­ky­bą lau­ko au­ga­lais. Ga­liu tik pa­gir­ti in­ter­ne­ti­nę Vil­niu­je vei­kian­čią vie­nin­te­lę Lie­tu­vo­je or­chi­dė­jų par­duo­tu­vę – bran­gūs ir le­pūs au­ga­lai su­pa­kuo­ja­mi pro­fe­sio­na­lai ir at­ke­liau­ja per die­ną svei­ku­tė­liai.

 

Sub­jek­tai, į ku­riuos taip pat re­ko­men­duo­ti­na kreip­tis ki­lus ne­sklan­du­mams su­da­rant su­tar­tis elek­tro­ni­niu bū­du:

• In­ter­ne­ti­nės pre­ky­bos plat­for­mos (pvz., eBay), ku­ria bu­vo nau­do­ja­ma­si per­kant pre­kes ar pa­slau­gas, val­dy­to­jas. Pa­pras­tai di­de­lių, tarp­tau­ti­nių plat­for­mų val­dy­to­jai, siek­da­mi kel­ti sa­vo re­pu­ta­ci­jos ly­gį ir var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, yra įgy­ven­di­nę to­kių si­tu­a­ci­jų, kai per­ka­mas pro­duk­tas ne­pri­sta­to­mas ar pri­sta­to­mas ne­tin­ka­mos ko­ky­bės pro­duk­tas, spren­di­mo pro­ce­dū­ras.

• At­si­skai­ty­mo tar­pi­nin­kas. Kaip ir in­ter­ne­ti­nės pre­ky­bos plat­for­mų val­dy­to­jai, ve­da­mi tų pa­čių pa­ska­tų at­si­skai­ty­mų tar­pi­nin­kai yra įgy­ven­di­nę si­tu­a­ci­jų, kai per­ka­mas pro­duk­tas ne­pri­sta­to­mas ar pri­sta­to­mas ne­tin­ka­mos ko­ky­bės pro­duk­tas, spren­di­mo pro­ce­dū­ras.

• Jū­sų at­si­skai­ty­mo prie­mo­nes tvar­kan­čios ins­ti­tu­ci­jos. Tuo at­ve­ju, jei­gu pirk­tas pro­duk­tas ne­bu­vo pri­sta­ty­tas, tu­ri­te ga­li­my­bę kreip­tis į sa­vo ban­ką, in­for­muo­da­mi apie ne­pa­grįs­tą lė­šų iš­skai­ty­mą iš Jū­sų są­skai­tos.

• Įvai­rios var­to­to­jų aso­cia­ci­jos.

 

Kiti straipsniai