Namai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ni­jo­lė ir Sta­sys Mi­ka­lo­niai: „Mes vi­sa­da ver­ti­no­me šei­mą kaip ver­ty­bę ir sten­gė­mės tai per­duo­ti sa­vo vai­kams” https://www.alytausnaujienos.lt/ni-jo-le-ir-sta-sys-mi-ka-lo-niai-mes-vi-sa-da-ver-ti-no-me-sei-ma-kaip-ver-ty-be-ir-sten-ge-mes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13434" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13434) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/20190909_190250.jpg?itok=Pg6hKlQ_" width="344" height="287" alt="Nijolė ir Stasys Mikaloniai jau 38-erius metus kartu. Asmeninės nuotr." title="Nijolė ir Stasys Mikaloniai jau 38-erius metus kartu. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Įvai­rių šei­mų bū­na, tur­būt įvai­rių ir rei­kia. Jū­sų šei­ma – kū­ry­bin­gų ir veik­lių žmo­nių, da­bar jau vi­sas bū­rys. Pa­ber­ki­te šiek tiek ži­nių apie sa­ve ir kiek­vie­ną jų.</strong></p> <p>– Mū­sų šei­mo­je bu­vo vie­nas la­bai lai­min­gas ir lem­tin­gas eta­pas: ga­vo­me bu­tą, so­dą, gi­mė sū­nus Ir­man­tas, iš­si­mo­kė­jo­me vi­sas įmo­kas, o ta­da nu­ver­tė­jo pi­ni­gai. Tas nu­ver­tė­ji­mas mū­sų ne­pa­lie­tė. Ir vi­sas gy­ve­ni­mas ėjo kaž­kaip sa­vai­me, leng­vai.</p> <p>Da­bar duk­ra Ine­ta, su­kū­ru­si sa­vo šei­mą, tu­ri sa­vo so­dy­bą, ku­rio­je tę­sia ma­mos tra­di­ci­jas rū­pin­tis gė­lė­mis ir so­du bei už­si­i­ma įvai­riais rank­dar­biais.</p> <p>Rank­dar­bių klu­bo „Krai­tė“ lan­ky­mas, ga­li­ma sa­ky­ti, nuo vai­kys­tės kar­tu su ma­ni­mi, ne­nu­ė­jo vel­tui. Ji su vy­ru Ge­di­mi­nu au­gi­na dvi duk­re­les – Ju­li­ją ir Emi­li­ją – jos taip pat mėgs­ta tal­kin­ti ma­mai įvai­riuo­se dar­buo­se.</p> <p>Sū­nus Ir­man­tas kaip pra­dė­jo gro­ti nuo 6-erių me­tų, taip gro­ja li­gi šiol. Bai­gė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to mu­zi­ki­nio me­no ma­gist­ro stu­di­jas ir šian­dien mo­ko mu­zi­kuo­ti bir­by­ne jau­ną­ją kar­tą Klai­pė­do­je ir Pa­lan­go­je. Su žmo­na Mo­ni­ka au­gi­na duk­re­lę Ade­lę. Da­bar­ti­niu me­tu vi­si džiau­gia­si bu­vi­mu kar­tu.</p> <p>Mes vi­sa­da ver­ti­no­me šei­mą kaip ver­ty­bę ir sten­gė­mės tai per­duo­ti sa­vo vai­kams. Ti­ki­mės, kad jie tas ver­ty­bes iš­sau­gos.</p> <p><strong>– Ko­kių spal­vų bu­vo Jū­sų pa­čių vai­kys­tė ir jau­nys­tė?</strong></p> <p>– Mū­sų pa­čių vai­kys­tė bu­vo be dar­že­lių, mu­mis rū­pi­no­si tė­vai ir se­ne­liai, kaip ir vi­sų to me­to vai­kų, bet mums nie­ko ne­trū­ko, svar­biau­sia – ne­trū­ko tė­vų mei­lės ir ši­lu­mos.</p> <p><strong>– Ko rei­kia la­biau­siai, kad šei­mo­je gra­žiai vi­si su­gy­ven­tų? Koks tas lai­mės su­pra­ti­mas pa­gal Mi­ka­lo­nius? Kaip Jums at­ro­do, ko iš Jū­sų šei­mos ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti?</strong></p> <p>– La­biau­siai rei­kia pa­sto­vių san­ty­kių, ku­rie su­bu­ria, su­jun­gia šei­mą. Kuo dau­giau lai­ko pra­lei­di su vai­kais, tuo glau­des­nis ry­šys tarp tė­vų ir vai­kų. Ta­da no­ri­si ben­drau­ti, tar­tis dėl vi­sų pro­ble­mų, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, džiaug­tis pa­sie­ki­mais.</p> <p><strong>– Ne­žiū­rint į tai, kad su­lau­kė­te ir sa­vo tė­vų pa­ra­mos, Jū­sų pa­čių vai­kai iki pil­na­me­tys­tės tur­būt ga­vo dau­giau dė­me­sio iš sa­vų ne­gu sve­ti­mų, nors abu su vy­ru dir­bo­te?</strong></p> <p>– Mū­sų vai­kai la­bai daug ke­lia­vo kar­tu su mu­mis. Ir eks­kur­si­jo­se, ir įvai­rio­se šven­tė­se jie bu­vo kar­tu. Kai dir­bo­me, vai­kus pri­žiū­rė­ti pa­dė­jo se­ne­liai. Dar­že­lį abu vai­kai lan­kė la­bai ma­žai.</p> <p><strong>– Kaip šian­dien, ka­ran­ti­no me­tu, ver­ti­na­te ma­mų vir­ka­vi­mus, kad joms la­bai įky­rė­jo bū­ti na­muo­se su vai­kais?</strong></p> <p>– Ma­no­me, kad ne­ga­li­ma sa­vo vai­kų auk­lė­ji­mo pri­mes­ti ki­tiems. Tė­vų mei­lės ne­at­stos nei ge­riau­si auk­lė­to­jai, nei ge­riau­si mo­ky­to­jai.</p> <p><strong>– Tie, ku­riems te­ko gy­ven­ti sve­tur, tvir­ti­na, kad ten žmo­nės lai­min­ges­ni, nes ki­toks vals­ty­bės po­žiū­ris į žmo­gų. Ar iš tie­sų val­džia tu­ri įta­kos žmo­gaus lai­mei?</strong></p> <p>– Mes abu ne­sa­me ypa­tin­gai ta­len­tin­gi kaž­kam, da­ro­me ma­žus dar­bus, ku­rie taip pat rei­ka­lin­gi, ir džiau­gia­mės tuo, ką tu­ri­me. Dir­ba­me tai, ką mo­ka­me, ir pra­gy­ve­na­me. Jei­gu ieš­ko­si di­de­lės lai­mės, ga­li jos ir ne­ras­ti. Kaip yra sa­ko­ma – kar­tais ma­žiau yra dau­giau. Vals­ty­bės po­žiū­ris dar ne vis­kas. Svar­bes­nis yra mū­sų po­žiū­ris.</p> <p><strong>– Pa­gar­sin­siu, kad pa­šne­ko­vų pa­si­kuk­lin­ta, abie­jų jų dar­bai la­bai svar­būs – Ni­jo­lė yra iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­ja, o Sta­sys – mu­zi­kas-chor­ve­dys. Bet nė vie­nas liū­de­sio, blo­gos nuo­tai­kos ne­iš­ven­gia­me. Kaip mo­ka­te nuo to ap­si­gin­ti?</strong></p> <p>– To­kiu at­ve­ju už­si­i­ma­me „so­do­te­ra­pi­ja“. Ten vi­sa­da ran­da­me po­il­sį ir at­si­gai­vi­ni­mą.</p> <p><strong>– Dar pa­sa­ky­ki­te, ar smar­kiai pa­si­kei­tė Jū­sų ver­ty­bės nuo jau­nys­tės iki da­bar. Ko­kie žmo­nės pa­da­rė di­džiau­sią įta­ką Jū­sų ver­ty­bėms?</strong></p> <p>– Mū­sų ver­ty­bės ne­pa­si­kei­tė. Ko­kios bu­vo jau­nys­tė­je, to­kios li­ko ir da­bar. Žy­mių žmo­nių, ku­rie tu­rė­tų įta­ką mū­sų ver­ty­bėms, ne­bu­vo. Gal­būt tai ir­gi įta­ka mū­sų tė­vų, su ku­riais vi­sa­da bu­vo ga­na glau­dus ry­šys ir jie bu­vo pa­pras­ti žmo­nės. Nuo sa­vo šak­nų ne­to­li te­nu­bėg­si.</p> <p><strong>– Ko­kiems da­ly­kams šei­mo­je va­do­vau­ja­te tik Jūs, Ni­jo­le, ir tik – Sta­sys?</strong></p> <p>– Yra da­ly­kų, ku­riais rū­pi­na­mės kiek­vie­nas at­ski­rai: man ten­ka vi­sos tech­ni­nės pro­ble­mos, o Ni­jo­lė rū­pi­na­si na­mų ūkiu, mais­tu. Bet sma­giau­sia yra ta­da, kai da­ro­me ką nors abu kar­tu. So­de daž­nai net sta­ty­bi­nius dar­bus dir­bo­me abu. Kaip sma­gu pas­kui ant abie­jų kar­tu iš­be­to­nuo­tų laip­tu­kų iš­ger­ti ka­vos...</p> <p><strong>– Ar daž­nai te­ko ir ten­ka gy­ven­ti ki­tų žmo­nių rit­mu?</strong></p> <p>– Te­ko, ir ne­ma­žai, ka­da rei­kė­jo pa­gal­bos ar­ti­miems žmo­nėms – mū­sų tė­vams.</p> <p><strong>– Ga­li­ma sa­ky­ti, kad esa­te am­ži­no­je kū­ry­bo­je. Koks mėgs­ta­miau­sias me­ni­nin­kas, ku­rio kū­ry­ba pa­tys la­biau­siai ža­vi­tės?</strong></p> <p>– Ni­jo­lė vi­sa­da ža­vė­jo­si ir te­be­si­ža­vi rank­dar­biais, ku­riais už­si­i­ma vi­są­laik. Ma­ne dau­giau ža­vi mu­zi­kan­tai, ku­rių bū­ta ne­ma­žai. Da­bar la­biau im­po­nuo­ja ra­mes­nė mu­zi­ka.</p> <p><strong>– Kau­pia­te ži­nias sa­vo gi­mi­nės me­džiui, o gal kny­gai? </strong></p> <p>– Ne­kau­pia­me.</p> <p><strong>– Ar mėgs­ta­te min­ty­se, kaž­kur ei­nant, pa­dis­ku­tuo­ti su sa­vi­mi?</strong></p> <p>– Man vi­są lai­ką pa­ta­ria žmo­na. Jei­gu jos nė­ra ša­lia, tai kas tau „pa­ka­man­da­vos“, ten­ka pa­čiam.</p> <p><strong>– Ko­kia vie­ta mie­liau­sia sa­vo na­muo­se?</strong></p> <p>– Vir­tu­vė. O šiaip tai mū­sų bu­te vi­sos erd­vės at­vi­ros.</p> <p><strong>– Mėgs­ta­te im­tis nau­jų veik­lų? Kas blo­giau – pa­tir­ti ne­sėk­mę ar taip ir ne­pa­ban­dy­ti iš vi­so?</strong></p> <p>– Mėgs­ta­me pa­ban­dy­ti daug ką, juk, kaip sa­ko­ma, ne­pa­ban­dy­si – ne­su­ži­no­si.</p> <p><strong>– Mėgs­ta­te punk­tu­a­lu­mą? Jei pa­sa­kė­te, kad at­ei­si­te 8 val., tai ir bū­na­te 8 val., ne­vė­luo­ja­te?</strong></p> <p>– Sten­gia­mės bū­ti punk­tu­a­lūs, tuo ger­bia­me sa­ve ir ki­tus.</p> <p><strong>– Ni­ko­la Tes­la yra pa­sa­kęs: „Kū­ry­bi­nė vaiz­duo­tė – štai vi­sų iš­ra­di­mų pa­grin­das.“ Pri­ta­ria­te, ar ne ino­va­to­riui Tes­lai?</strong></p> <p>– Pri­ta­ria­me. Pa­ma­tę kaž­ką nau­ją ir gra­žaus, ban­do­me pri­tai­ky­ti sau ir ži­no­me, ką da­ry­tu­me ki­taip.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/20190909_190250_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/20190909_190250_0.jpg" width="2592" height="4608" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Irmanto%20%C5%A1eima.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Irmanto%20%C5%A1eima.jpg" width="2592" height="4608" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Julij%20Emil%20experm.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Julij%20Emil%20experm.jpg" width="2592" height="4608" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Julija%20%2B%20Emilija.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Julija%20%2B%20Emilija.jpg" width="2592" height="4608" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Inet%20Gedas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Inet%20Gedas.jpg" width="864" height="420" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Irmanto%20%C5%A1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1465-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Irmanto%20%C5%A1.jpg" width="864" height="420" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1465&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LeihMR8s68Hq69Y9MGnKGx07qNweSR5WOisnOb4Jre8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 May 2020 12:14:19 +0000 vyrredaktorius 1465 at https://www.alytausnaujienos.lt Spynos keitimas: kada laikas kviesti meistrus? https://www.alytausnaujienos.lt/spynos-keitimas-kada-laikas-kviesti-meistrus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/spynos_0.jpg?itok=MaCroa1T" width="344" height="287" alt="spynos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Spynos keitimas apsaugos nuo vagių</h2> <p>Vien tik kokybiškos spynos neapsaugo nuo organizuotu nusikalstamu būdu veikiančių nusikaltėlių. Tai – viena esminių taisyklių. Ją privalo žinoti namų savininkai, apsisprendę sustiprinti savo būsto apsaugą.</p> <p>Viena vertus, kokybiška spyna gali tapti garantu, jog įsilaužėliai netruks vos keliolikos sekundžių įeiti į namus lyg niekur nieko. Žinoma, tam jog „sėkmingai“ apvogtų būstą ar transporto priemonę, nusikaltėliui reikia nemažai aplinkybių, bet nedidelis apsunkinimas galėtų turėti lemtingos įtakos. Spynos, prie kurių nusikaltėlį priverstume vargti, prailgintų krapštymosi laiką, tai reikš, kad jis rizikuoja būti pastebėtas ar išgirstas. Nepatyrę vagys gali net supanikuoti.</p> <p>Kelios spynos visada kur kas labiau apsaugo negu viena. Ganėtinai akivaizdus dalykas, jog trys spynos bus geriau, nei dvi. Visgi, patogumo dėlei įprastai renkamės ne vieną spyną. Tai kur kas saugiau įsilaužimų atvejais, bet kai viena spyna būna sugadinama, tebeturime kaip užrakinti duris nors tąnakt. Žinoma, to nepasakysi apie automobilių užraktus, nes čia kelių spynų neįsidėsime, bet galime apsigauti, nusprendę sulūžusią spyną pakeisti neoriginalia. Pastarąsias vagims atrakinti gali būti vienas juokas.</p> <p>Prisiminkime, kad idealu, kai spynų tipai skirtiasis, bet viena galėtų būti seifinė. Kita galėtų būti cilindrinė. Nedarykime klaidų ir nesidėkime vienodo tipo spynų. Žinoma, kur kas blogesnis sprendimas būtų įdėti kelias spynas, rakinamas tais pačiais raktais.</p> <h2>Spynų tipai</h2> <p>Kai svarstoma rinkti seifines ir cilindrines spynas, vertėtų įvertinti keletą aspektų. Minimi spynų tipų konstrukcijos nebus vienodos, nes jos atsirakina skirtingu būdu, todėl įsilaužėliams prisėlinus prie durų, kurios turi tokias spynas, reikės žymiai daugiau žinių bei įrankių.</p> <p>Cilindrinės spynos konstrukciją sudaro cilindras ir korpusas, vienoje rakto pusėje yra išpjovos. Minėtos spynos paprastai laikomos paprasčiau įveikiamomis už seifines, bet tai priklausys nuo klasės bei nuo gamintojų. Saugesnis yra cilindrinis užraktas, nes jo veikimo principas remiasi besisukančiais diskais. Seifinių spynų skląsčiai turės kelias plokšteles. Tuomet, kai biudžetas ganėtinai menkas, rekomenduojama nešykštėti pinigų plokštelinio tipo spynoms. Jos turėtų būti priskiriamos aukščiausiai saugumo klasei. Cilindrinė spyna tokiais atvejais galėtų atsieiti kur kas mažiau.</p> <p>Spynų saugumo klasės. Cilindrinės spynos būna penkių saugumo klasių, tuo tarpu seifinės – septynių. Normalu, kad aukštesnė saugumo klasė reiškia tai, kad atsiranda ir daugiau sunkumų spynoms įveikti. Aukščiausiai saugumo klasei visraktis taps nenaudingas, todėl ilgapirščiai privalės pasitelkti kitokius būdus, jei jie apskritai jiems bus žinomi. Tarkim, septintai saugumo klasei priskiriamos spynos apsaugomos nuo pragręžimų bei greitos rakto gamybos. Turėti raktą neužteks, prireiks specialios kortelės. Vertėtų paminėti, kad aukštos saugumo klasės negarantuos šimtaprocentinio saugumo, bet lauždami aukščiausiai klasei priskiriamas spynas, vagys užtruks ilgiau, taipogi nuspręs neatsisakyti jėgos ir agresyvių būdų – tokiu būdu bus keliamas triukšmas ir padidinama galimybė jį išgirsti pašaliniams. Net kai automobilio ar namų durų spyna dar nebūna visiškai sugedusi, bet pradėjo strigti ar prasčiau rakinasi – laikas kreiptis į spynų meistrus. <a href="https://avarinis-atrakinimas.lt/spynu-keitimas-remontas-ir-pardavimas/">Spynos keitimas „Ozo“ servise</a> – būtų vienas iš išmintingų pasirinkimų.</p> <p><br /><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/spynos.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1180-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/spynos.jpg" width="633" height="267" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8602" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583238464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Justas</span> - Ant, 2020-03-03 - 14:27</p> </li> <a href="/comment/8602#comment-8602" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8602#comment-8602" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitie man prieš metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitie man prieš metus maždaug keitė - <a href="https://spynava.lt/">https://spynava.lt/</a><br /> tai tikrai savo darbą išmanantys specialistai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8602" token="zM6e8vIwwBqgIfpQv24wk_uC67l01d3YR46hS2OevaM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3698" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784314"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-01-23 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/3698#comment-3698" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3698#comment-3698" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3698" token="ocJHvhtMHmh8qU1eyPbR467v0Yy590v-rQOCXMdpQxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1180&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xBOKfOJfT5ETooDVS2WG6lSYg1HVWuTeGz1scTfMs0U"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jan 2020 08:12:52 +0000 vyrredaktorius 1180 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip šiuolaikiškai atnaujinti būstą? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-siuolaikiskai-atnaujinti-busta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/146-13376" rel="bookmark"> Nr. <span> 146 (13376) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Kaip%20%C5%A1iuolaiki%C5%A1kai%20atnaujinti%20b%C5%ABst%C4%85.jpg?itok=s5i1EMxJ" width="344" height="287" alt="nuotauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jeigu planuojama atnaujinti kone kiekvieną būsto kambarį, visa tai gali pareikalauti nemažos pinigų sumos. Jeigu turimų santaupų nepakanka, <a href="https://www.bigbank.lt/paskola-namu-remontui/">kreipkitės internetu</a> ir sužinokite daugiau informacijos apie finansavimą būsto remontui, brangiau kainuojančių baldų bei paslaugų įsigijimui.</p> <p>Tam, kad jūsų būstas atrodytų šiuolaikiškai, interjero dizaineriai pirmiausia rekomenduoja pasirinkti stilių, kuris vyraus jūsų atsinaujinusiuose namuose. Taip bus paprasčiau pasirinkti baldus, tapetus, dažų spalvas, šviestuvus bei kitus interjero elementus. Šiuolaikinis interjeras dažniausiai apibūdinamas kaip turintis sodrias spalvas, vienspalves schemas, vienus prie kitų derančius baldus, neperkrautas nereikalingomis detalėmis, tačiau tuo pačiu vaizdingumo namams gali suteikti keletas ryškių interjero elementų, tačiau pateiktų skoningai. Moderniame namų interjere svarbu parinkti tarpusavyje derančias detales. Pavyzdžiui, jeigu jūsų baldai yra tamsios spalvos, nerekomenduojama rinktis akį rėžiančių pagalvėlių. Jeigu namuose kabinate paveikslus, nuotraukas, atkreipkite dėmesį į jų rėmus. Šiuolaikiškas interjeras pasižymi ramiomis spalvomis, medienos faktūromis, o labiausiai jūsų būstui tinkančias faktūras parekomenduotų profesionalūs specialistai, žinantys, kokie akcentai gali tapti stilingos gyvenamosios vietos dalimi.</p> <p>Pastebima tendencija, jog vis dažniau moderniam namų interjerui kurti naudojamos ekologiškos, natūralios faktūros. Tai gali būti baldai ir interjero elementai, gaminami iš džiuto, jo mišinio, nendrių, bambuko. Būtent iš šių faktūrų gaminami būsto elementai yra įvardijami kaip šiuolaikiški, stilingi bei laikomi itin patvariais. Taip pat nuosavam būstui modernumo suteikia įvairūs išmanūs namų sprendimai. Tai gali būti savaime įsijungiantys ir šviesos ryškumą reguliuojantys šviestuvai, modernios užuolaidos, kurios taip pat užsitraukia ir atsitraukia naudojant elektroninio pultelio pagalbą. Virtuvės kambaryje visuomet moderniai atrodo vienos spalvinės gamos smulkioji buitinė technika. Jeigu planuojamas didesnis būsto atnaujinimas, kurio eigoje pirksite naujus buitinės technikos prietaisus, baldus, verta pasirinkti turinčius aukštą energinę klasę, kadangi šie sutaupo kur kas daugiau elektros lyginant su žemos energinės klasės prietaisais.</p> <p>Moderniai įrengti vaiko kambarį – misija taip pat įmanoma. Šiuolaikiški vaikų kambariai pasižymi universalumu. Tai reiškia, jog nemaža dalis baldų gali keisti formą, tapti, pavyzdžiui, ilgesniais, aukštesniais. Tai yra ypač patogu vaikui augant, kai prireikia ilgesnės lovos ar aukštesnio stalo. Šiuolaikiškame vaiko kambaryje patariama nenaudoti grubaus šrifto, vengti pernelyg įmantrių apmušalų. Tačiau verta nepamiršti, jog vaikų kambariui jaukumo suteikia ryškios spalvos, žaismingi akcentai, todėl pernelyg didelis minimalizmas šiame kambaryje nėra būtinas.</p> <p>Taigi tam, kad būsto atnaujinimas nesukeltų rūpesčių, patariama ne tik kreiptis į profesionalius specialistus, bet ir susiplanuoti, turėti aiškią viziją, kaip atnaujintus namus norite matyti. Idėjų apstu internete, su namų interjeru susijusių žurnalų puslapiuose, todėl atlikus nedidelius namų darbus, turėsite ką papasakoti interjero dizaineriui, o tai palengvins baldų, dangos, interjero akcentų ir kitų prekių paiešką. Šiuolaikiško būsto atnaujinimas neturi tapti našta ar galvos skausmu, todėl gerai apgalvojus detales, turint konkretų biudžetą, namai taps atsinaujinę, modernūs, kuriuose bus malonu ir jauku leisti laiką.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5804" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581291545"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rokas</span> - Pir, 2020-02-10 - 01:39</p> </li> <a href="/comment/5804#comment-5804" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5804#comment-5804" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepamirškite atnaujinti ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepamirškite atnaujinti ir vonios baldus. Dabar nebrangūs jie pvz - <a href="https://www.amoreforhome.lt/vonios-baldu-kolekcijos/">https://www.amoreforhome.lt/vonios-baldu-kolekcijos/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5804" token="uIdx32L9f8tfn8T73NL9moxLJV0F9gPcUbKSDx-GzEQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1124&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="T6s22inn3I6M3OBltf4ok7JbvxK7ohKywiRN85N4RUg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Dec 2019 08:46:10 +0000 vyrredaktorius 1124 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip papuošti terasą rudenį https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-papuosti-terasa-rudeni <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13344" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13344) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/lauko%20terasos.jpg?itok=nZqNF6PK" width="344" height="287" alt="Nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iki šalnų žydintys augalai</h3> <p>Jūsų terasa gali skendėti žieduose net ir atsisveikinus su vasara. Nors iki šalnų žydinčių augalų nėra labai daug, tačiau tikrai nesunku rasti, kaip papuošti erdvę ryškiaspalviais augalais. Vienas populiariausių pasirinkimų – viržiai ir erikos. Žiedų karoliukais nusėtos šluotelės stebina ryškiomis spalvomis. Kitas ne mažiau dekoratyvus pasirinkimas – chrizantemos. Gausiai žiedais apsipylę kupstai jūsų terasą gali puošti iki pat pirmųjų šalnų. Ne mažiau svarbu, kad šių augalų priežiūrai nereikia skirti daug dėmesio – pakaks stebėti, kad neperdžiūtų žemė vazonėliuose.</p> <h3>Dekoratyvios sodo gėrybės</h3> <p>Dideli, ryškiai geltoni, tamsiai žali ar skaisčiai oranžiniai moliūgai puikiai tinka tiek į sriubą, tiek į terasą. Keletas tokių milžinų, įkurdintų terasoje suteiks šiltų emocijų, net apniukusią dieną. Ir net nebūtina moliūgų skobti bei gaminti iš jo šiurpias ar juokingas helovyno dekoracijas. Šios milžiniškos daržovės yra dekoratyvios be papildomų pastangų. O jei norisi kokių išskirtinių akcentų, pasitelkite truputį fantazijos ir sukurkite su kiemo aplinka derančią rudens gėrybių kompoziciją. Tereiks po remonto likusio dažų likučio, kad jūsų moliūgas taptų skoninga juoda, subtilia balta ar kontrastinga mėlyna terasos dekoracija.</p> <h3>Jaukus apšvietimas</h3> <p>Rudenį vis ankščiau temsta, todėl tinkamas apšvietimas terasai suteiks jaukumo. Net jei sutemus jau nebesiruošiate terasoje vakaroti su knyga, vis tiek verta įdėti šiek tiek pastangų, kad čia būtų malonu stabtelti pasigrožėti rudenėjančia gamta. Ne mažiau svarbu, kad subtilus lauko erdvės apšvietimas suteiks jaukumo ir leidžiant laiką namo viduje. Dabar rinkoje lauko lempučių asortimentas yra toks platus, kad bus nesunku rasti tinkamo ilgio ir norimos formos girliandą. Itin dekoratyviai atrodo dideliuose stikliniuose induose „užkonservuotos“ mažų lempučių girliandos. Žinoma, pats jaukiausias ir romantiškiausias apšvietimo variantas yra žvakių liepsnelės. Keletas puošnių žibintų dienomis gali atlikti dekoracijų vaidmenį, o vakarėjant – ir savo tiesioginę funkciją.</p> <p>Svarbu nepamiršti tinkamai prižiūrėti rudeninių dekoracijų kompozicijas – stebėti, kad po vazonais nesikauptų vanduo, vis patikrinti ar moliūgo apačia nepradėjo pūti, ir, žinoma, nepalikti žvakių be priežiūros. Neatidumas gali atsiliepti ne tik vaizdui, bet ir terasinių lentų kokybei. Tiesa, jei jūsų terasa yra iš medžio plastiko kompozito, nerimauti dėl galimų lentų pažeidimų tikrai nėra pagrindo. Ši medžiaga yra atspari drėgmei ir kitam neigiamam atmosferos poveikiui, todėl <a href="https://www.kompozitas.eu/terasos/">lauko terasos</a> nepažeis nuo gėlių nulašėjęs vanduo ar po moliūgo šonu besikaupianti drėgmė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3076" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573128925"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Martyna</span> - Ket, 2019-11-07 - 14:15</p> </li> <a href="/comment/3076#comment-3076" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3076#comment-3076" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ai pas mus terasoje tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ai pas mus terasoje tai dirbtinė žolė - gražu jauku visais metų laikais. Vasarą dar papuošiu ir gėlėmis, o rudenį ant žolės įtaisau moliūgą, obuoliukų ar šiaip kokią mielą kompoziciją, tikrai geros kokybės,nesigailiu, įsigijau čia: <a href="http://svajoniu-vejos.lt">http://svajoniu-vejos.lt</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3076" token="fNqyhvqi39uBckhOuVK7fIocfXcfYpF9v0IMZybRWbw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=889&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="D7V3UU4uaPRLpzVAEvWoAs1froHs-xPnbqTZtg3yKkw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 08 Oct 2019 11:11:17 +0000 vyrredaktorius 889 at https://www.alytausnaujienos.lt Elektrinių trimerių privalumai https://www.alytausnaujienos.lt/elektriniu-trimeriu-privalumai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13302" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13302) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Elektrini%C5%B3%20trimeri%C5%B3%20privalumai.jpg?itok=2r9kED5W" width="344" height="287" alt="nuotruka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nusprendus įsigyti trimerį, tenka apgalvoti ne vieną svarbų aspektą, tačiau vienas pagrindinių sprendimų yra šio prietaiso tipas. Šiuo metu vis daugiau pirkėjų dėmesio gauna <a href="https://pigu.lt/lt/sodo-prekes-gyvunams/sodo-technika/zoliapjoves-trimeriai-krumapjoves">elektriniai trimeriai</a> – nors daugelis vis dar lieka ištikimi benzininiams modeliams, pirmasis variantas taip pat turi ne vieną privalumą, apie kuriuos šį kartą ir pakalbėsime.</p> <p><strong>Mažas triukšmo lygis.</strong> Kadangi pagrindinis tokių trimerių energijos šaltinis yra elektra, o ne benzininis variklis, pats įrenginys veikia kur kas tyliau. Tai reiškia, jog ir patys galėsite pjauti žolę komfortiškiau, ir kaimynai nebus nepatenkinti dėl Jūsų sukeliamo triukšmo – tai ypač aktualu bus tuomet, jeigu nuspręsite padirbėti labai anksti ryte. Jei tokia savybė Jums yra svarbi, turėtumėte įvertinti šį elektrinių trimerių pranašumą.</p> <p><strong>Ekologiškas sprendimas.</strong> Besirūpinantiems mus supančia aplinka, patinka ir tai, kad elektriniai trimeriai yra draugiški gamtai – jie neišskiria jokių kenksmingų medžiagų, todėl gražinti savo sodą galėsite be jokios sąžinės graužaties. Nors vis dar yra manančių, kad vienas žmogus negali ženkliai prisidėti prie gamtos išsaugojimo, kuo daugiau iš jų pakeis savo nuomonę, tuo daugiau iš tiesų bus galima padaryti. <strong>Pavyks išvengti ir dūmų pliūpsnio</strong> – šį aspektą ir vėlgi būtų galima priskirti prie didesnio komforto. Juk bendra visuma susideda iš smulkių detalių!</p> <p><strong>Nedidelis svoris.</strong> Lyginant su benzininiais modeliais, elektriniai trimeriai yra kur kas lengvesni – dėl to naudojantis jais mažiau pavargstama. Pasirinkę tokį įrenginį, patogiai manevruosite tarp visų medžių ir krūmų, o taip pat nepatirsite didelių sunkumų, jei kurį laiką teks padirbėti aukščiau iškėlus rankas. Toks variantas ypač tinka vyresnio amžiaus žmonėms ir kiekvienam, kuris negali pasigirti didele fizine ištverme. Tiesa, tarpusavyje šių trimerių svoriai taip pat gali skirtis – nepamirškite į tai atsižvelgti rinkdamiesi naują sodo techniką.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a><strong>Paprasta priežiūra.</strong> Tokio tipo trimeriai dažniausiai paprasčiau užsiveda, o jų priežiūrai tenka skirti gerokai mažiau laiko. Žinoma, vertėtų paminėti ir tai, kad galios šie trimeriai taip pat turi kur kas mažiau, tačiau jeigu Jums nėra reikalingas pats galingiausias trimeris, tarp šio tipo technikos tikrai atrasite ne vieną dėmesio vertą variantą. Gausų trimerių pasirinkimą siūlo <a href="https://pigu.lt/lt/">Pigu.lt el. parduotuvė</a>.</p> <p>Nereikia rūpintis kuro atsargomis. Turint elektrinį trimerį, Jums niekuomet neteks užbaigti darbo dėl to, jog jame baigėsi benzinas. Taip, kur kas dažniau gali tekti sustoti dėl to, kad trimerio laidas nebeleidžia pasiekti reikiamų objektų, tačiau jeigu Jūsų sodas ar kiemas nėra itin erdvus, tokių situacijų taip pat pavyks išvengti.</p> <p><strong>Palanki kaina.</strong> <a href="https://pigu.lt/lt/sodo-prekes-gyvunams/sodo-technika/kultivatoriai-aeratoriai">Kultivatoriai</a>, žoliapjovės ir kita panaši technika pareikalauja nemažų investicijų, todėl visuomet ieškome, kaip visą šią įrangą įsigyti kuo pigiau – jei rinksitės elektrinį trimerį, tikrai pavyks tai padaryti. Galutinė šių įrenginių vertė priklauso ir nuo galios, ir nuo gamintojų, tačiau kalbant bendrai, tarp šio tipo modelių galima atrasti net ir labai pigių, tačiau kokybiškų trimerių.</p> <p>Elektriniai trimeriai labiausiai tiks tiems, kurie rūpinasi ekologija, vertina komfortą ir ketina šį prietaisą naudoti nedideliems kiemo ar sodo plotams. Jei šiuose žodžiuose atpažinote save, dėl savo sprendimo tikrai neteks gailėtis!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3346" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577202968"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Liemeneles</span> - Ant, 2019-12-24 - 17:56</p> </li> <a href="/comment/3346#comment-3346" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3346#comment-3346" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.apatinukai.lt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.apatinukai.lt/liemenukai-liemeneles">https://www.apatinukai.lt/liemenukai-liemeneles</a> cia daug geriau nei trimeriai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3346" token="y1nuT0UPFqbLy3wPLeCNfeCkA4QT4ZdquN2Cw8e3o1Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=682&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bSqBrpAV0AQTwgg1rEQUXgbDABOGpBnkQWrAqxo-5jQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 09:19:00 +0000 vyrredaktorius 682 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip pigiai ir stilingai atnaujinti kiemo aplinką? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-pigiai-ir-stilingai-atnaujinti-kiemo-aplinka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13304" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13304) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Kaip%20pigiai%20ir%20stilingai%20atnaujinti%20kiemo%20aplink%C4%85.jpg?itok=lXp62HeV" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Sukeiskite kiemo elementų vietas.</strong> Žinoma, tam tikrų kieme esančių objektų pajudinti tikrai nepavyks, tačiau jeigu kiemas yra pakankamai didelis, tikėtina, kad jame turite bent kelis perkeliamus daiktus. Pastumkite baldų komplektą, žalios žolės kampelį iškeiskite į mulčią, pakeiskite vazoninių gėlių vietas – nors iš pradžių tai gali atrodyti kaip nedidelės smulkmenos, tokie pokyčiai leis į savo kiemą pažvelgti kitu kampu. Investicijų tam visiškai nereikės, o jeigu gautas rezultatas nepatiks, ir vėl galėsite sugrįžti prie pirminės idėjos.</p> <p><strong>Sodą papuoškite naujomis spalvingomis gėlėmis.</strong> Tikriausiai niekas kitas nepagyvina kiemo aplinkos taip, kaip tai gali padaryti nauji augalai, todėl nusprendę eksterjerą papuošti naujomis gėlėmis, niekuomet nesuklysite. Joms tikrai neprireiks didelių investicijų, o jeigu paskirskite daugiau laiko paieškoms, už nedidelę kainą galėsite įsigyti ir įmantriai atrodančius vazonus. Net nekyla abejonių, kad tuomet Jūsų kiemas bus ir jaukus, ir stilingas!</p> <p><strong>Pakeiskite lauko baldų pagalvėles.</strong> Šie aksesuarai dažniausiai naudojami tam, kad galėtume minkščiau įsitaisyti ant šiek tiek kietokų lauko baldų, tačiau jeigu renkatės ryškių spalvų pagalves, jos neabejotinai prisideda prie bendro eksterjero. Pamėginkite jas pakeisti ir pamatysite, kad <a href="https://pigu.lt/lt/baldai-ir-namu-interjeras/lauko-baldai/gultai">gultas</a>, kėdės ar bet kurie kiti lauke esantys baldai atrodo visiškai kitaip, o kartu su jais pasikeitė ir visa kiemo aplinka. Galite iš karto įsigyti kelias skirtingų rūšių pagalvėles: kombinuodami jas tarpusavyje, nuolat galėsite keisti savo sodo stilistiką.</p> <p><strong>Pasitelkite apšvietimą</strong>. Šį sezoną labai dažnai akcentuojamas kiemo apšvietimas nereikalaus daug lėšų, tačiau ženkliai patobulins Jūsų puoselėjamą aplinką – nors pokyčiai labiausiai atsiskleis tamsoje, žavios lempos bus puikiai pastebimos ir dienos metu. Šiuo atveju tikrai turėsite iš ko pasirinkti: stilingos lemputės ant <a href="https://pigu.lt/lt/baldai-ir-namu-interjeras/lauko-baldai/-pavesines">pavėsinės</a>, į žemę įsmeigiami originalūs šviestuvai, namo sieną puošianti girlianda – tai tik keletas paprastų, tačiau labai efektyvių idėjų.</p> <p><strong>Įtraukite naują spalvą.</strong> Nauja spalva ne tik pagyvina nusistovėjusį eksterjerą, bet ir leidžia į kitus, galbūt šiek tiek pabodusius elementus pažvelgti visiškai kitaip. Tokią idėją ypač pravartu įgyvendinti tuomet, kai atrodo, kad kiemui šiek tiek trūksta ryškumo, tačiau kaip tai padarysite, priklauso tik nuo Jūsų pačių. Galite pasitelkti jau minėtas gėles ar pagalvėles, galite pirkti ryškiaspalvius lauko baldus ar atrasti kitus spalvingus gaminius – šiuo atveju svarbiausia nepersistengti ir stengtis išsaugoti aplinkos darnumą.</p> <p>Neribokite savo fantazijos. Kuo daugiau dalykų nuspręsite padaryti patys, tuo mažiau jiems reikės investicijų ir tuo originaliau atrodys bendras kiemo eksterjeras. Pasitelkite kūrybiškumą ir patobulinkite lauko baldus, sukurkite netikėtas gėlių kompozicijas ar išbandykite keistus eksperimentus, kurių iki šiol dar niekur neteko matyti. Kieme pirmiausia gerai turite jaustis Jūs patys, todėl šioje erdvėje sveikintini bet kokie eksperimentai!</p> <p>Pritaikę šias idėjas savo kieme, nebrangiai sukursite stilingą eksterjerą. Prabangūs daiktai nesukuria jaukumo – tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip kiekvienas elementas įsilies į bendrą aplinką. Jei pritrūksite pigių, tačiau kokybiškų lauko baldų ar aksesuarų, jų ieškokite <a href="https://pigu.lt/lt/">Pigu.lt el. parduotuvėje</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2750" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570870902"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - Šeš, 2019-10-12 - 12:01</p> </li> <a href="/comment/2750#comment-2750" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2750#comment-2750" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mūsų terasoje šią vasarą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mūsų terasoje šią vasarą puikuojasi dirbtinė žolė, nors gal daug kas nelabai žino apie ją ir galvoja, kam ji reikalingas, bet mes tikrai džiaugiamės, terasa atgijo "sužaliavo" taip sakant, smagu ant jos vaikščioti basomis, ji atrodo kaip natūrali, žaliuoja ir rudenį ar pavasarį, kada oras atšyla ir jau galima gerti kavą terasoje, o natūralios žolės nėra. Pirkome čia - <a href="https://www.svajoniu-vejos.lt/">https://www.svajoniu-vejos.lt/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2750" token="fWbfiqqpQn3vPj-sedOn6BkXO8WGhbTq5xM9A4tjiUo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=676&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W9DF8rqAWFL83CFQtwLWRg3U9ShMaf-lU-1368YmZ8o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Jun 2019 08:56:20 +0000 vyrredaktorius 676 at https://www.alytausnaujienos.lt Vyriški kvepalai, kurie atima moterims žadą https://www.alytausnaujienos.lt/vyriski-kvepalai-kurie-atima-moterims-zada <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13276" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13276) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Hugo%20Bos.jpg?itok=X7ZxbYfF" width="344" height="287" alt="Hugo Bos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šiais laikais kvepalų pasirinkimas toks platus, jog kiekvienas ir kiekviena gali rasti ne tik tokį kvapą, kuris jam yra malonus, tačiau tokį, kuris puikiai atspindi jo vidinį pasaulį ir suteikia galimybę kvapu sužavėti ne tik save, tačiau ir kitus. Štai vyrai dažnai perka kvapus, kad sužavėtų moteris, o moterys, kad atskleistų kvapą vyrams. Sakoma, kad kiekviena moteris turi turėti jai skirtą kvapą, kuris padėtų vyrui atskirti ją nuo kitų.</p> <p>Atliktas ne vienas linksmas tyrimas, kurio metu analizuojama, kokie kvapai labiausiai patinka moterims. Remiantis statiniais duomenis pateikiame TOP 5 kvepalus vyrams, kurie dažnai varo moteris iš proto.</p> <h2>Hugo Boss Dark Blue</h2> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> <a href="https://www.kristiana.lt/hugo-boss">Hugo Boss</a> vyriški kvepalai labai dažnai pristatomi kaip numeris vienas vyrams, kurie nori ilgaamžio kvapo. Gamintojas siūlo labai daug alternatyvų. Šie kvapai  vienas mėgstamiausių pasirinkimų, kadangi tobulai susipina citrinos, apelsino bei imbiero kvapai, kurie skleidžia gaivą bei vyriškumo energiją. Hugo Boss Dark Blue – puikus pasirinkimas, kai norite atkreipti moterų dėmesį,  kadangi po savęs paliksite malonaus kvapo šleifą.</p> <h2>Chanel Allure Homme</h2> <p>Chanel Allure Homme, kaip ir kiti Chanel kvapai, labai dažnai pristatomi kaip puikus pasirinkimas solidumo siekiantiems vyrams. Tai – elegantiškų kvapų sintezė, kuri tinka rimtiems vyrams. Derinami citrinos bei vanilės aromatai, puikiai įsikomponuoja ambros aromatas, kuris atsiskleidžia tik ilgiau “pasipuošus” kvepalais.</p> <h2>Diesel Only The Brave</h2> <p>Jeigu ieškote kvapo, kuris perteiks savimi pasitikinčio vyro įvaizdį – tokiu atveju Diesel Only The Brave yra labai puikus pasirinkimas. Šį kvapą turėtų rinktis tie, kurie nebijo būti dėmesio centre ir tuo pačiu sulaukti nemažai moterų dėmesio. Puikiai komponuojami ir derinami citrusinių vaisių bei kedro, ambros aromatai, kurie atsiskleidžia patepti ant odos.</p> <h2>Yves Saint Laurent La Nuit De L’Homme Intense</h2> <p>Yves Saint Laurent La Nuit De L’Homme Intense yra neįprastų skonių ir kvapų sintezė, kuri derina našlaičių, šalavijų natų bei pačiulės kompoziciją. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie turi gerą skonį ir nori jį kuo labiau atskleisti.</p> <h2>Dolce &amp; Gabbana The One For Men</h2> <p>Nuostabaus kvapo ambros, kalendrų bei baziliko derinys – puikus pasirinkimas vyrams, kurie nori kvepėti intensyviai ir taip traukti aplink save esančių moterų dėmesį.</p> <p>Žinoma, kvepalus reikia rinktis pagal savo poreikius, o ne siekiant sudominti kitus. Tačiau juk taip gera, kai kiti sako, kad: “Tu maloniai kvepi!“. Ir jeigu tokią galią pasiekti padeda Hugo Boss kvepalai – kodėl gi jų neišbandžius?</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=560&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="s6_miyoo7FnGFB3erARzTeP4RVWiZ519_c-N_yVT60I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Apr 2019 07:56:18 +0000 vyrredaktorius 560 at https://www.alytausnaujienos.lt Būs­to prie­žiū­ros pa­slau­gas teiks vie­nu pa­va­di­ni­mu https://www.alytausnaujienos.lt/bus-prie-ziu-ros-pa-slau-gas-teiks-vie-nu-pa-va-di-ni-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Pau­lius Ugians­kis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/MB1.jpg?itok=DnRljyxC" width="344" height="287" alt="nuot" title="Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iki šiol dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas Lie­tu­vo­je tei­kė 24 skir­tin­gų pa­va­di­ni­mų įmo­nės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ gru­pei. Dau­ge­liu at­ve­jų jos bu­vo su­sie­tos su vie­tų, ku­rio­se vyk­do­ma veik­la, ge­og­ra­fi­ja. Ta­čiau efek­ty­vi­nant veik­las bei stip­ri­nant pre­kės žen­klą, pa­slau­gas klien­tams nu­tar­ta teik­ti vie­nu ben­dru pa­va­di­ni­mu – „Ma­no Būs­tas“.</p> <p>„Vyk­dant pre­kės žen­klo at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sus Lie­tu­vo­je, kar­tu vyk­do­me ir vi­so dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­nių op­ti­mi­za­vi­mą. Ti­ki­me, kad šie pa­si­kei­ti­mai su­stip­rins ry­šį su klien­tais, nes vie­nas svar­biau­sių mū­sų tiks­lų – bū­ti ar­čiau gy­ven­to­jų, lai­ku pa­dė­ti jiems iš­spręs­ti vi­sas su būs­to prie­žiū­ra su­si­ju­sias pro­ble­mas, iš­klau­sy­ti bei pa­tar­ti“, – sa­ko ben­dro­vės „Ci­ty Ser­vi­ce“, val­dan­čios pre­kės žen­klą „Ma­no Būs­tas“, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tu­ro­nis.</p> <p>Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“. Mat iki šiol pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai, ku­rių na­mus pri­žiū­rė­da­vo gru­pės įmo­nės, ne­pa­si­nau­do­da­vo iš­skir­ti­nė­mis pa­slau­go­mis, nes gal­vo­da­vo, kad jos pri­klau­so tik „Ma­no Būs­to“ klien­tams, bet ne jiems. Mat juos ap­tar­nau­da­vo įmo­nės ki­to­kiais pa­va­di­ni­mais. Pra­dė­jus pa­slau­gas teik­ti vie­nu pa­va­di­ni­mu šios pai­nia­vos ne­be­liks.</p> <p>Pa­slau­gas vie­no­du pre­kės žen­klu įmo­nių gru­pė pra­dės teik­ti nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Gy­ven­to­jams, ku­rių dau­gia­bu­čius na­mus ap­tar­nau­ja „Ma­no Būs­tui“ pri­klau­san­čios įmo­nės, nie­kas ne­si­keis. Jiems ne­rei­kės im­tis jo­kių pa­pil­do­mų veiks­mų. Klien­tai bus ap­tar­nau­ja­mi tuo­se pa­čiuo­se biu­ruo­se kaip ir iki šiol. Juos ir to­liau te­le­fo­nu kon­sul­tuos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, ku­rio nu­me­ris (8 700) 55 966 ga­lio­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Be to, vi­si be iš­im­ties ga­lės nau­do­tis mo­bi­li­ą­ja ap­li­ka­ci­ja „eBŪS­TAS“, lei­džian­čia būs­to prie­žiū­ros klau­si­mus spręs­ti grei­tai, pa­to­giai ir iš­ma­niai.</p> <p>„Pas­ta­ruo­sius me­tus daug dė­me­sio sky­rė­me ry­šiams su klien­tais stip­rin­ti ir skait­me­ni­niams pro­duk­tams vys­ty­ti. Ne­abe­jo­ja­me, jog tiek vie­na, tiek ki­ta yra sėk­min­go ben­dra­dar­bia­vi­mo, aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gų ir tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo ga­ran­tas. Su­vie­no­di­nę pre­kės žen­klą siek­si­me iš­lai­ky­ti šią kryp­tį, o sa­vo klien­tams pa­siū­ly­si­me dar dau­giau nau­jo­vių ir stan­dar­ti­zuo­tų ko­ky­biš­kų pa­slau­gų“, – tei­gia „Ma­no Būs­to“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Ge­nys.</p> <p>„Ma­no Būs­tas“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kia Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Ne­rin­go­je, Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­ky­je, Aly­tu­je, Ši­lu­tė­je, Ši­la­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ša­kiuo­se, Pa­sva­ly­je, Tau­ra­gė­je, Bir­žuo­se ir Birš­to­ne.</p> <p>Įmo­nės pa­slau­go­mis Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si dau­giau kaip 180 tūkst. na­mų ūkių.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=523&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="x_X22vzQmdnIiXzbNBUmNAjcYn3uaCmM8e-hZOCaGQc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 09 Apr 2019 07:02:14 +0000 vyrredaktorius 523 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na pa­gal Gy­tę https://www.alytausnaujienos.lt/pa-sau-li-ne-ce-pe-li-nu-die-na-pa-gal-gy-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė. Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sų na­rė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/14-13244" rel="bookmark"> Nr. <span> 14 (13244) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/50872923_352320435355273_191740289419837440_n.jpg?itok=Y4OL4X2d" width="344" height="287" alt="Cepelinai" title="Gy­tės Au­gus­ti­nai­ty­tėS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šios die­nos pro­ga su­ma­niau pa­ti pir­mą kar­tą ga­min­ti ce­pe­li­nų, aiš­ku, su my­li­mos mo­čiu­tės ir ma­mos pa­gal­ba. Ga­mi­ni­mo pro­ce­se bu­vo vie­tų, ku­rių pa­kar­to­ti tik­rai ne­no­rė­čiau, bu­vo ir juo­ko, bu­vo ir ne­sėk­mių.</p> <p>Iš­vi­rė­me bul­ves ir nu­lu­po­me ža­lias bul­ves. Ne­vir­tas bul­ves mo­čiu­tė su­try­nė kaž­ko­kiu apa­ra­tu, ne­ži­nau, nei kaip jis va­di­na­si, nei kaip jis vei­kia, tik ži­nau, kad la­bai gar­siai zvim­bia ir ūžia. Iš apa­ra­to iš­ėjo to­kia skys­ta ma­sė, ku­rią pas­kui nu­sun­kė­me per mar­lę ir li­ku­sią la­bai tirš­tą ma­sę su­dė­jo­me į du­be­nį.</p> <p>Vir­tas bul­ves su­try­nė­me ir įdė­jo­me į tą pa­tį du­be­nį, ku­ria­me jau bu­vo ne­vir­tos bul­vės. Įbė­riau drus­kos ir bul­vių krak­mo­lo. Į vi­dų de­da­mą mė­sy­tę jau iš va­ka­ro bu­vo pa­ruo­šu­si mo­čiu­tė.</p> <p>„Na, ką gi, at­ėjo me­tas min­ky­ti ku­ku­liu­kus“, – to­kia fra­ze pra­dė­jau ce­pe­li­nų for­ma­vi­mą. Pa­ė­miau ma­sės ga­ba­liu­ką, pra­dė­jau min­ky­ti, ma­ma net juo­kė­si, nes at­ro­džiau kaip ma­žas vai­kas, pir­mą kar­tą pa­ra­ga­vęs sal­dai­nio. Del­ne pa­da­riau plo­ną sie­ne­lę ir įdė­jau mė­sos.</p> <p>Ir aš ne­bū­čiau Gy­tė, jei­gu ne­pa­da­ry­čiau kaž­ko, ko tik­rai ne­rei­kia da­ry­ti. Vie­na­me del­ne lai­ky­da­ma ma­sės iš­klo­ti­nę su įda­ru, ki­tu del­nu su ma­sės ru­tu­liu už­vo­žiau ant mė­sy­tės. Ir už­vo­žiau tik­ra ta žo­džio pras­me, net gar­sas toks keis­tas iš­ėjo.</p> <p>Aiš­ku, vi­si iš ma­nęs juo­kė­si, bet ką jau pa­da­ry­si, Gy­tė yra Gy­tė. Vė­liau man ma­ma pa­ro­dė, kaip rei­kia iš tik­rų­jų da­ry­ti, ir ta­da pra­dė­jo sek­tis. Su­vo­lio­jo­me vi­sus ce­pe­li­nus ir jau bu­vo­me pa­si­ruo­šu­sios dė­ti į puo­dą, kai, žiū, van­duo dar net ne­už­kais­tas. Ma­ma pa­ma­čiu­si at­si­su­ko į ma­ne ir pa­sa­kė: „O ne tu tu­rė­jai už­kais­ti van­de­nį?“ At­sa­kiau, kad aš, ir ne­su­si­lai­kiu­si nu­si­juo­kiau…</p> <p>Pa­da­žą da­riau kar­tu su ma­ma. Ji su­pjaus­tė šo­ni­nę, aš pa­kai­ti­nau kep­tu­vę ir pa­si­ruo­šiau įpil­ti grie­ti­nė­lės. Pa­da­žo ga­mi­ni­mas vy­ko sklan­džiai ir rim­tai. Na, ir vis­kas, ce­pe­li­nai iš­vir­ti, pa­da­žiu­kas pa­da­ry­tas. „Ska­naus, šei­my­na!“ – pa­sa­kiau, ir vi­si gar­džiai pa­pie­ta­vo­me.</p> <p>Pa­tir­tis – ge­ras da­ly­kas bet ku­rios sri­ties: tiek moks­lo, tiek dar­bo, tiek mais­to ga­mi­ni­mo. Man ga­min­ti ce­pe­li­nus vi­sai pa­ti­ko, ne­skai­tant to, kad ne­už­kai­čiau van­dens ar kad ne­no­rė­jau sa­vo ran­ko­mis im­ti mė­sos… Bet svar­biau­sia, kad da­bar mo­ku pa­ga­min­ti ce­pe­li­nus ir kad ma­no šei­ma ska­niai pa­pie­ta­vo!</p> <p> </p> <p>* * *</p> <p>Ame­ri­kos lie­tu­vis Jo­nas Vai­čiū­nas 2014 m. va­sa­rį įgy­ven­di­no ini­cia­ty­vą vi­so­se pa­sau­lio ša­ly­se pra­dė­ti švęs­ti Pa­sau­lio ce­pe­li­nų die­ną (pir­ma­sis va­sa­rio sek­ma­die­nis). Šią die­ną vi­si ra­gi­na­mi kar­tu su šei­ma ga­min­ti ir ska­nau­ti ce­pe­li­nus.</p> <p>Nors ce­pe­li­nų kil­mė ke­lia ne­ma­žai dis­ku­si­jų, vi­so pa­sau­lio lie­tu­viams didž­ku­ku­liai aso­ci­juo­ja­si su na­cio­na­li­ne lie­tu­vių vir­tu­ve.</p> <p>Ce­pe­li­nai nuo se­no ga­mi­na­mi dve­jo­pi – iš vir­tų ir iš ža­lių bul­vių teš­los. XVI­II a. bul­vių pa­tie­ka­lų ty­ri­nė­to­jas An­toi­ne Au­gus­ti­nas Per­men­tie­ras sa­vo 1779 m. kny­go­je „Duo­nos ga­mi­ni­mo iš bul­vių bū­das“ pa­tei­kia įvai­rių bul­vių var­to­ji­mo bū­dų, tarp ku­rių ap­ra­šo­ma bul­vi­nės „duo­nos“ ga­my­ba. Anot jo, bul­vių teš­lą iš­ra­do ai­riai apie 1740 m., pri­tai­kę bul­ves vie­to­je ki­tų dar­žo­vių (ro­pių, mo­liū­gų), ku­rios, sie­kiant su­tau­py­ti grū­dų ir su­ma­žin­ti pa­tie­ka­lo kai­ną, bū­da­vo mai­šo­mos į duo­ną.</p> <p>La­biau­siai ža­lių bul­vių teš­los ga­mi­niai pa­pli­to Šiau­rės Vo­kie­ti­jo­je.</p> <p>Ce­pe­li­nai Lie­tu­vo­je at­si­ra­do prieš 100–150 me­tų. Ma­no­ma, kad Že­mai­ti­jo­je jie ga­lė­jo at­si­ras­ti iš vo­kiš­ko­sios Ma­žo­sios Lie­tu­vos, o ki­to­se Lie­tu­vos da­ly­se – per Lie­tu­vos žy­dus, tu­rė­ju­sius glau­džius ry­šius su Šiau­rės Vo­kie­ti­jos žy­dų ben­druo­me­nė­mis.</p> <p>Pa­tie­ka­las to­kį pa­va­di­ni­mą ga­vo dėl pa­na­šu­mo į di­ri­žab­lį, ku­rį 1900 m. su­konst­ra­vo Fer­di­nan­das Ce­pe­li­nas. Da­bar jie be­veik ne­be­nau­do­ja­mi, ta­čiau iki XX a. šeš­to­jo de­šimt­me­čio tar­na­vo kaip trans­por­to prie­mo­nė ry­šių per­da­vi­mui, žval­gy­bai, mi­nų ir po­van­de­ni­nių lai­vų pa­ieš­kai.</p> <p> </p> <p>Pub­li­ka­ci­ja pa­reng­ta Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sų mo­ki­niams ben­dra­dar­biau­jant su https://klausiavaikai. wordpress.com/2019/02/01/kaip-gyte-pirma-karta-cepelinus-vire/#more-751</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51339496_277249409610125_4406971856872013824_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51339496_277249409610125_4406971856872013824_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51347997_529146467596903_2142571914810359808_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51347997_529146467596903_2142571914810359808_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51417432_408112043271580_9004921517619806208_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51417432_408112043271580_9004921517619806208_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51007127_366051410884826_7477927023164260352_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51007127_366051410884826_7477927023164260352_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51289015_2015058558785374_5721354492239151104_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-IoOfIyNoq_Y" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51289015_2015058558785374_5721354492239151104_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=389&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KB8olLCLZTJw7jUj8rWP-ZhLunfdbLZt027YVf8q_qo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Feb 2019 15:13:28 +0000 vyrredaktorius 389 at https://www.alytausnaujienos.lt Eks­pe­ri­men­tas su saus­kel­nė­mis. Kas pa­si­keis­tų jų at­si­sa­kius? https://www.alytausnaujienos.lt/eks-pe-ri-men-tas-su-saus-kel-ne-mis-kas-pa-si-keis-tu-ju-si-sa-kius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/sauskelnes.JPG?itok=XNuEueiH" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šio eks­pe­ri­men­to ini­cia­to­rius bu­vo Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC). „Saus­kel­nės su­da­ro la­bai di­de­lę at­lie­kų da­lį – apie 15 pro­cen­tų vi­so miš­rių at­lie­kų kie­kio. Jos ne­tin­ka­mos per­dir­bi­mui ir vi­sos ša­li­na­mos są­var­ty­ne. Tai yra di­džiu­lė pro­ble­ma“, – kal­bė­jo ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.</p> <p>Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Ta­čiau dau­ge­lį nuo to­kio pa­si­rin­ki­mo at­bai­do kai­na – vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra ge­ro­kai bran­ges­nės.</p> <p>„La­bai no­rė­jo­si iš­si­aiš­kin­ti, ar iš tie­sų kai­nos skir­tu­mas yra toks di­de­lis, kad daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mas, net jo ne­pa­ban­džius, at­ro­do la­bai ne­pa­trauk­lus. Tad pa­si­kal­bė­jau su mo­ti­nys­tės atos­to­go­se esan­čia mū­sų dar­buo­to­ja. Su­ta­rė­me, kad ji at­liks eks­pe­ri­men­tą ir iš­si­aiš­kins, kaip yra iš tik­rų­jų“, – pa­sa­ko­jo A.Rei­pas.</p> <p>Prieš pra­dė­da­ma nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ty­ri­mą at­li­ku­si Eval­da sa­vai­tę ati­džiai skai­čia­vo ir fik­sa­vo, kiek vien­kar­ti­nių at­lie­kų su­nau­do­ja ir kiek at­lie­kų iš jų su­si­da­ro.</p> <p>Per sa­vai­tę bu­vo su­nau­do­ta 58 vie­ne­tai vien­kar­ti­nių saus­kel­nių. Ben­dras jų svo­ris su­da­rė 5,12 kg. Vie­nai die­nai vi­du­ti­niš­kai rei­kė­jo dau­giau kaip 9 vie­ne­tų saus­kel­nių.</p> <p>Kū­di­kio prie­žiū­rai šei­ma nau­do­jo vien­kar­ti­nes saus­kel­nes su in­di­ka­to­riu­mi. Vie­nas vie­ne­tas šių saus­kel­nių kai­na­vo 16 cen­tų.</p> <p>At­li­ku­si šiuos skai­čia­vi­mus, šei­ma įsi­gi­jo daug­kar­ti­nių saus­kel­nių ir mė­ne­sį nau­do­jo tik jas. Aly­tiš­kiai pa­si­rin­ko bam­bu­ko an­glies pluoš­to daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ku­rių vie­nas kom­plek­tas – iš­ori­nės kel­nai­tės ir įklo­tas – kai­na­vo 11,64 eu­ro.</p> <p>Aly­tiš­kiai įsi­gi­jo ir nau­do­jo 20 to­kių kom­plek­tų. Per vie­ną die­ną pa­nau­do­da­vo 6–9 kom­plek­tus, o ben­dras die­nos vi­dur­kis bu­vo 7,63 kom­plek­to.</p> <p>Su­dė­jus ir pa­ly­gi­nus saus­kel­nių kai­ną, pa­aiš­kė­jo, kad vien­kar­ti­nės saus­kel­nės pu­sei me­tų kai­nuo­tų 219,84 eu­ro, daug­kar­ti­nės tam pa­čiam lai­ko­tar­piui – 232,80 eu­ro. Bet jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir to­liau, o vien­kar­ti­nių rei­kia nuo­lat pirk­ti.</p> <p>Ty­ri­mui nau­do­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės su spe­cia­lio­mis spau­dė­mis, dėl ku­rių saus­kel­nes ga­li­ma nuo­lat „pa­di­din­ti“ ir jų dy­dis tin­ka, kol kū­di­kis už­au­ga iki 17 ki­log­ra­mų. Tad tai ir­gi lei­džia ge­ro­kai su­tau­py­ti.</p> <p>Tie­sa, nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­si­ran­da pa­pil­do­mų iš­lai­dų van­de­niui ir skal­bi­mo prie­mo­nėms. Eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si šei­ma saus­kel­nes, kaip re­ko­men­duo­ja­ma, skal­bė 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros van­de­ny­je, bet kiek jo su­nau­do­jo, tiks­liai ap­skai­čiuo­ti ne­ga­lė­jo, nes van­duo bu­vo nau­do­ja­mas ir ki­toms reik­mėms. </p> <p>Skal­bi­mui nau­do­jo vai­kų dra­bu­žiams skir­tą eko­lo­giš­ką skal­bi­mo prie­mo­nę, o džio­vi­no saus­kel­nes, kaip ir re­ko­men­duo­ja­ma, na­tū­ra­liu bū­du. De­šim­čiai kom­plek­tų saus­kel­nių iš­džio­vin­ti pri­rei­kia ne­ma­žai vie­tos, ir kai lau­ke jau vė­su, o pa­tal­pos dar ne­šil­do­mos, jas iš­džio­vin­ti bū­na ne­la­bai leng­va.</p> <p>Dau­giau jo­kių es­mi­nių skir­tu­mų tarp vien­kar­ti­nių ir daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mo aly­tiš­kiai ne­pa­ste­bė­jo. Skal­biant ne­pa­si­kei­tė nei daug­kar­ti­nių saus­kel­nių sa­vy­bės, nei iš­vaiz­da, o kū­di­kis vie­no­dai lai­min­gas jau­tė­si ir už­dė­jus vie­nas, ir ki­tas saus­kel­nes.</p> <p>Tik jo tė­vai pa­ste­bė­jo, kad nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­lie­kų vi­sai ne­su­si­da­rė. Nau­do­jant vien­kar­ti­nes per tą pa­tį lai­ką bū­tų su­si­da­rę apie 20 kg at­lie­kų.</p> <p>„Iš­ban­dę daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, jas da­bar daž­niau­siai ir nau­do­ja­me. Vien­kar­ti­nes ima­me tik kur nors iš­vyk­da­mi. Jas mauna­me ir nak­čiai, nes mū­sų įsi­gy­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra be in­di­ka­to­riaus, ro­dan­čio, ar kū­di­kis pa­si­šla­pi­no, ar pa­si­tuš­ti­no ir ar rei­kia keis­ti saus­kel­nes. Vien­kar­ti­nės saus­kel­nės to­kį in­di­ka­to­rių tu­ri, tad nak­čiai de­da­me jas“, – apie sa­vo pa­tir­tį pa­sa­ko­jo Eval­da.</p> <p>Au­gin­da­ma pir­mą vai­ką, šei­ma nau­do­jo tik vien­kar­ti­nes saus­kel­nes. „Apie daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra la­bai ma­žai in­for­ma­ci­jos ir įsi­gy­ti jų par­duo­tu­vė­se nė­ra ga­li­my­bių. Ir šį­kart daug­kar­ti­nes saus­kel­nes įsi­gi­jo­me už­si­sa­kę in­ter­ne­tu“, – kal­bė­jo eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si aly­tiš­kė.</p> <p>Jau­na šei­ma pri­ėjo iš­va­dą, kad nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra pa­to­gu, eko­no­miš­ka ir eko­lo­giš­ka, o bent iš da­lies at­si­sa­kius vien­kar­ti­nių saus­kel­nių ga­li­ma gy­ven­ti ap­sup­tiems ge­ro­kai ma­žes­nio at­lie­kų kie­kio. Pa­ban­dom?</p> <p class="text-align-right"><strong>ARATC inf.</strong></p> <p class="text-align-right"> Užs. Nr. 0026</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-445" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548849300"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Tre, 2019-01-30 - 13:55</p> </li> <a href="/comment/445#comment-445" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445#comment-445" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aly­taus re­gio­no at­lie­kų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC) pradejo reklamuoti daugkartines sauskelnes!? Nonsensas! Reiskia, kad prasidejo sunkus laikai-))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445" token="K7l5PMkboYU7zXXRa0kmXgnsYeuCsQSSRv67KJr1Gk4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=378&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oIPJtuqHMbySepR5nwmwskJa0bxaJs7UJ7dpTVZSNB0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:31:30 +0000 vyrredaktorius 378 at https://www.alytausnaujienos.lt