Namai https://www.alytausnaujienos.lt/namai lt Būs­to prie­žiū­ros pa­slau­gas teiks vie­nu pa­va­di­ni­mu https://www.alytausnaujienos.lt/bus-prie-ziu-ros-pa-slau-gas-teiks-vie-nu-pa-va-di-ni-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Pau­lius Ugians­kis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/MB1.jpg?itok=DnRljyxC" width="344" height="287" alt="nuot" title="Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iki šiol dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas Lie­tu­vo­je tei­kė 24 skir­tin­gų pa­va­di­ni­mų įmo­nės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ gru­pei. Dau­ge­liu at­ve­jų jos bu­vo su­sie­tos su vie­tų, ku­rio­se vyk­do­ma veik­la, ge­og­ra­fi­ja. Ta­čiau efek­ty­vi­nant veik­las bei stip­ri­nant pre­kės žen­klą, pa­slau­gas klien­tams nu­tar­ta teik­ti vie­nu ben­dru pa­va­di­ni­mu – „Ma­no Būs­tas“.</p> <p>„Vyk­dant pre­kės žen­klo at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sus Lie­tu­vo­je, kar­tu vyk­do­me ir vi­so dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­nių op­ti­mi­za­vi­mą. Ti­ki­me, kad šie pa­si­kei­ti­mai su­stip­rins ry­šį su klien­tais, nes vie­nas svar­biau­sių mū­sų tiks­lų – bū­ti ar­čiau gy­ven­to­jų, lai­ku pa­dė­ti jiems iš­spręs­ti vi­sas su būs­to prie­žiū­ra su­si­ju­sias pro­ble­mas, iš­klau­sy­ti bei pa­tar­ti“, – sa­ko ben­dro­vės „Ci­ty Ser­vi­ce“, val­dan­čios pre­kės žen­klą „Ma­no Būs­tas“, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tu­ro­nis.</p> <p>Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“. Mat iki šiol pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai, ku­rių na­mus pri­žiū­rė­da­vo gru­pės įmo­nės, ne­pa­si­nau­do­da­vo iš­skir­ti­nė­mis pa­slau­go­mis, nes gal­vo­da­vo, kad jos pri­klau­so tik „Ma­no Būs­to“ klien­tams, bet ne jiems. Mat juos ap­tar­nau­da­vo įmo­nės ki­to­kiais pa­va­di­ni­mais. Pra­dė­jus pa­slau­gas teik­ti vie­nu pa­va­di­ni­mu šios pai­nia­vos ne­be­liks.</p> <p>Pa­slau­gas vie­no­du pre­kės žen­klu įmo­nių gru­pė pra­dės teik­ti nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Gy­ven­to­jams, ku­rių dau­gia­bu­čius na­mus ap­tar­nau­ja „Ma­no Būs­tui“ pri­klau­san­čios įmo­nės, nie­kas ne­si­keis. Jiems ne­rei­kės im­tis jo­kių pa­pil­do­mų veiks­mų. Klien­tai bus ap­tar­nau­ja­mi tuo­se pa­čiuo­se biu­ruo­se kaip ir iki šiol. Juos ir to­liau te­le­fo­nu kon­sul­tuos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, ku­rio nu­me­ris (8 700) 55 966 ga­lio­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Be to, vi­si be iš­im­ties ga­lės nau­do­tis mo­bi­li­ą­ja ap­li­ka­ci­ja „eBŪS­TAS“, lei­džian­čia būs­to prie­žiū­ros klau­si­mus spręs­ti grei­tai, pa­to­giai ir iš­ma­niai.</p> <p>„Pas­ta­ruo­sius me­tus daug dė­me­sio sky­rė­me ry­šiams su klien­tais stip­rin­ti ir skait­me­ni­niams pro­duk­tams vys­ty­ti. Ne­abe­jo­ja­me, jog tiek vie­na, tiek ki­ta yra sėk­min­go ben­dra­dar­bia­vi­mo, aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gų ir tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo ga­ran­tas. Su­vie­no­di­nę pre­kės žen­klą siek­si­me iš­lai­ky­ti šią kryp­tį, o sa­vo klien­tams pa­siū­ly­si­me dar dau­giau nau­jo­vių ir stan­dar­ti­zuo­tų ko­ky­biš­kų pa­slau­gų“, – tei­gia „Ma­no Būs­to“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Ge­nys.</p> <p>„Ma­no Būs­tas“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kia Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Ne­rin­go­je, Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­ky­je, Aly­tu­je, Ši­lu­tė­je, Ši­la­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ša­kiuo­se, Pa­sva­ly­je, Tau­ra­gė­je, Bir­žuo­se ir Birš­to­ne.</p> <p>Įmo­nės pa­slau­go­mis Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si dau­giau kaip 180 tūkst. na­mų ūkių.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=523&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="x_X22vzQmdnIiXzbNBUmNAjcYn3uaCmM8e-hZOCaGQc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 09 Apr 2019 07:02:14 +0000 vyrredaktorius 523 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­sau­li­nė ce­pe­li­nų die­na pa­gal Gy­tę https://www.alytausnaujienos.lt/pa-sau-li-ne-ce-pe-li-nu-die-na-pa-gal-gy-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė. Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sų na­rė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/14-13244" rel="bookmark"> Nr. <span> 14 (13244) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/50872923_352320435355273_191740289419837440_n.jpg?itok=Y4OL4X2d" width="344" height="287" alt="Cepelinai" title="Gy­tės Au­gus­ti­nai­ty­tėS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šios die­nos pro­ga su­ma­niau pa­ti pir­mą kar­tą ga­min­ti ce­pe­li­nų, aiš­ku, su my­li­mos mo­čiu­tės ir ma­mos pa­gal­ba. Ga­mi­ni­mo pro­ce­se bu­vo vie­tų, ku­rių pa­kar­to­ti tik­rai ne­no­rė­čiau, bu­vo ir juo­ko, bu­vo ir ne­sėk­mių.</p> <p>Iš­vi­rė­me bul­ves ir nu­lu­po­me ža­lias bul­ves. Ne­vir­tas bul­ves mo­čiu­tė su­try­nė kaž­ko­kiu apa­ra­tu, ne­ži­nau, nei kaip jis va­di­na­si, nei kaip jis vei­kia, tik ži­nau, kad la­bai gar­siai zvim­bia ir ūžia. Iš apa­ra­to iš­ėjo to­kia skys­ta ma­sė, ku­rią pas­kui nu­sun­kė­me per mar­lę ir li­ku­sią la­bai tirš­tą ma­sę su­dė­jo­me į du­be­nį.</p> <p>Vir­tas bul­ves su­try­nė­me ir įdė­jo­me į tą pa­tį du­be­nį, ku­ria­me jau bu­vo ne­vir­tos bul­vės. Įbė­riau drus­kos ir bul­vių krak­mo­lo. Į vi­dų de­da­mą mė­sy­tę jau iš va­ka­ro bu­vo pa­ruo­šu­si mo­čiu­tė.</p> <p>„Na, ką gi, at­ėjo me­tas min­ky­ti ku­ku­liu­kus“, – to­kia fra­ze pra­dė­jau ce­pe­li­nų for­ma­vi­mą. Pa­ė­miau ma­sės ga­ba­liu­ką, pra­dė­jau min­ky­ti, ma­ma net juo­kė­si, nes at­ro­džiau kaip ma­žas vai­kas, pir­mą kar­tą pa­ra­ga­vęs sal­dai­nio. Del­ne pa­da­riau plo­ną sie­ne­lę ir įdė­jau mė­sos.</p> <p>Ir aš ne­bū­čiau Gy­tė, jei­gu ne­pa­da­ry­čiau kaž­ko, ko tik­rai ne­rei­kia da­ry­ti. Vie­na­me del­ne lai­ky­da­ma ma­sės iš­klo­ti­nę su įda­ru, ki­tu del­nu su ma­sės ru­tu­liu už­vo­žiau ant mė­sy­tės. Ir už­vo­žiau tik­ra ta žo­džio pras­me, net gar­sas toks keis­tas iš­ėjo.</p> <p>Aiš­ku, vi­si iš ma­nęs juo­kė­si, bet ką jau pa­da­ry­si, Gy­tė yra Gy­tė. Vė­liau man ma­ma pa­ro­dė, kaip rei­kia iš tik­rų­jų da­ry­ti, ir ta­da pra­dė­jo sek­tis. Su­vo­lio­jo­me vi­sus ce­pe­li­nus ir jau bu­vo­me pa­si­ruo­šu­sios dė­ti į puo­dą, kai, žiū, van­duo dar net ne­už­kais­tas. Ma­ma pa­ma­čiu­si at­si­su­ko į ma­ne ir pa­sa­kė: „O ne tu tu­rė­jai už­kais­ti van­de­nį?“ At­sa­kiau, kad aš, ir ne­su­si­lai­kiu­si nu­si­juo­kiau…</p> <p>Pa­da­žą da­riau kar­tu su ma­ma. Ji su­pjaus­tė šo­ni­nę, aš pa­kai­ti­nau kep­tu­vę ir pa­si­ruo­šiau įpil­ti grie­ti­nė­lės. Pa­da­žo ga­mi­ni­mas vy­ko sklan­džiai ir rim­tai. Na, ir vis­kas, ce­pe­li­nai iš­vir­ti, pa­da­žiu­kas pa­da­ry­tas. „Ska­naus, šei­my­na!“ – pa­sa­kiau, ir vi­si gar­džiai pa­pie­ta­vo­me.</p> <p>Pa­tir­tis – ge­ras da­ly­kas bet ku­rios sri­ties: tiek moks­lo, tiek dar­bo, tiek mais­to ga­mi­ni­mo. Man ga­min­ti ce­pe­li­nus vi­sai pa­ti­ko, ne­skai­tant to, kad ne­už­kai­čiau van­dens ar kad ne­no­rė­jau sa­vo ran­ko­mis im­ti mė­sos… Bet svar­biau­sia, kad da­bar mo­ku pa­ga­min­ti ce­pe­li­nus ir kad ma­no šei­ma ska­niai pa­pie­ta­vo!</p> <p> </p> <p>* * *</p> <p>Ame­ri­kos lie­tu­vis Jo­nas Vai­čiū­nas 2014 m. va­sa­rį įgy­ven­di­no ini­cia­ty­vą vi­so­se pa­sau­lio ša­ly­se pra­dė­ti švęs­ti Pa­sau­lio ce­pe­li­nų die­ną (pir­ma­sis va­sa­rio sek­ma­die­nis). Šią die­ną vi­si ra­gi­na­mi kar­tu su šei­ma ga­min­ti ir ska­nau­ti ce­pe­li­nus.</p> <p>Nors ce­pe­li­nų kil­mė ke­lia ne­ma­žai dis­ku­si­jų, vi­so pa­sau­lio lie­tu­viams didž­ku­ku­liai aso­ci­juo­ja­si su na­cio­na­li­ne lie­tu­vių vir­tu­ve.</p> <p>Ce­pe­li­nai nuo se­no ga­mi­na­mi dve­jo­pi – iš vir­tų ir iš ža­lių bul­vių teš­los. XVI­II a. bul­vių pa­tie­ka­lų ty­ri­nė­to­jas An­toi­ne Au­gus­ti­nas Per­men­tie­ras sa­vo 1779 m. kny­go­je „Duo­nos ga­mi­ni­mo iš bul­vių bū­das“ pa­tei­kia įvai­rių bul­vių var­to­ji­mo bū­dų, tarp ku­rių ap­ra­šo­ma bul­vi­nės „duo­nos“ ga­my­ba. Anot jo, bul­vių teš­lą iš­ra­do ai­riai apie 1740 m., pri­tai­kę bul­ves vie­to­je ki­tų dar­žo­vių (ro­pių, mo­liū­gų), ku­rios, sie­kiant su­tau­py­ti grū­dų ir su­ma­žin­ti pa­tie­ka­lo kai­ną, bū­da­vo mai­šo­mos į duo­ną.</p> <p>La­biau­siai ža­lių bul­vių teš­los ga­mi­niai pa­pli­to Šiau­rės Vo­kie­ti­jo­je.</p> <p>Ce­pe­li­nai Lie­tu­vo­je at­si­ra­do prieš 100–150 me­tų. Ma­no­ma, kad Že­mai­ti­jo­je jie ga­lė­jo at­si­ras­ti iš vo­kiš­ko­sios Ma­žo­sios Lie­tu­vos, o ki­to­se Lie­tu­vos da­ly­se – per Lie­tu­vos žy­dus, tu­rė­ju­sius glau­džius ry­šius su Šiau­rės Vo­kie­ti­jos žy­dų ben­druo­me­nė­mis.</p> <p>Pa­tie­ka­las to­kį pa­va­di­ni­mą ga­vo dėl pa­na­šu­mo į di­ri­žab­lį, ku­rį 1900 m. su­konst­ra­vo Fer­di­nan­das Ce­pe­li­nas. Da­bar jie be­veik ne­be­nau­do­ja­mi, ta­čiau iki XX a. šeš­to­jo de­šimt­me­čio tar­na­vo kaip trans­por­to prie­mo­nė ry­šių per­da­vi­mui, žval­gy­bai, mi­nų ir po­van­de­ni­nių lai­vų pa­ieš­kai.</p> <p> </p> <p>Pub­li­ka­ci­ja pa­reng­ta Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sų mo­ki­niams ben­dra­dar­biau­jant su https://klausiavaikai. wordpress.com/2019/02/01/kaip-gyte-pirma-karta-cepelinus-vire/#more-751</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51339496_277249409610125_4406971856872013824_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51339496_277249409610125_4406971856872013824_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51347997_529146467596903_2142571914810359808_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51347997_529146467596903_2142571914810359808_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51417432_408112043271580_9004921517619806208_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51417432_408112043271580_9004921517619806208_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51007127_366051410884826_7477927023164260352_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51007127_366051410884826_7477927023164260352_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/51289015_2015058558785374_5721354492239151104_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-389-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/51289015_2015058558785374_5721354492239151104_n.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=389&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KB8olLCLZTJw7jUj8rWP-ZhLunfdbLZt027YVf8q_qo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Feb 2019 15:13:28 +0000 vyrredaktorius 389 at https://www.alytausnaujienos.lt Eks­pe­ri­men­tas su saus­kel­nė­mis. Kas pa­si­keis­tų jų at­si­sa­kius? https://www.alytausnaujienos.lt/eks-pe-ri-men-tas-su-saus-kel-ne-mis-kas-pa-si-keis-tu-ju-si-sa-kius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/sauskelnes.JPG?itok=XNuEueiH" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šio eks­pe­ri­men­to ini­cia­to­rius bu­vo Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC). „Saus­kel­nės su­da­ro la­bai di­de­lę at­lie­kų da­lį – apie 15 pro­cen­tų vi­so miš­rių at­lie­kų kie­kio. Jos ne­tin­ka­mos per­dir­bi­mui ir vi­sos ša­li­na­mos są­var­ty­ne. Tai yra di­džiu­lė pro­ble­ma“, – kal­bė­jo ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.</p> <p>Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Ta­čiau dau­ge­lį nuo to­kio pa­si­rin­ki­mo at­bai­do kai­na – vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra ge­ro­kai bran­ges­nės.</p> <p>„La­bai no­rė­jo­si iš­si­aiš­kin­ti, ar iš tie­sų kai­nos skir­tu­mas yra toks di­de­lis, kad daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mas, net jo ne­pa­ban­džius, at­ro­do la­bai ne­pa­trauk­lus. Tad pa­si­kal­bė­jau su mo­ti­nys­tės atos­to­go­se esan­čia mū­sų dar­buo­to­ja. Su­ta­rė­me, kad ji at­liks eks­pe­ri­men­tą ir iš­si­aiš­kins, kaip yra iš tik­rų­jų“, – pa­sa­ko­jo A.Rei­pas.</p> <p>Prieš pra­dė­da­ma nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ty­ri­mą at­li­ku­si Eval­da sa­vai­tę ati­džiai skai­čia­vo ir fik­sa­vo, kiek vien­kar­ti­nių at­lie­kų su­nau­do­ja ir kiek at­lie­kų iš jų su­si­da­ro.</p> <p>Per sa­vai­tę bu­vo su­nau­do­ta 58 vie­ne­tai vien­kar­ti­nių saus­kel­nių. Ben­dras jų svo­ris su­da­rė 5,12 kg. Vie­nai die­nai vi­du­ti­niš­kai rei­kė­jo dau­giau kaip 9 vie­ne­tų saus­kel­nių.</p> <p>Kū­di­kio prie­žiū­rai šei­ma nau­do­jo vien­kar­ti­nes saus­kel­nes su in­di­ka­to­riu­mi. Vie­nas vie­ne­tas šių saus­kel­nių kai­na­vo 16 cen­tų.</p> <p>At­li­ku­si šiuos skai­čia­vi­mus, šei­ma įsi­gi­jo daug­kar­ti­nių saus­kel­nių ir mė­ne­sį nau­do­jo tik jas. Aly­tiš­kiai pa­si­rin­ko bam­bu­ko an­glies pluoš­to daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ku­rių vie­nas kom­plek­tas – iš­ori­nės kel­nai­tės ir įklo­tas – kai­na­vo 11,64 eu­ro.</p> <p>Aly­tiš­kiai įsi­gi­jo ir nau­do­jo 20 to­kių kom­plek­tų. Per vie­ną die­ną pa­nau­do­da­vo 6–9 kom­plek­tus, o ben­dras die­nos vi­dur­kis bu­vo 7,63 kom­plek­to.</p> <p>Su­dė­jus ir pa­ly­gi­nus saus­kel­nių kai­ną, pa­aiš­kė­jo, kad vien­kar­ti­nės saus­kel­nės pu­sei me­tų kai­nuo­tų 219,84 eu­ro, daug­kar­ti­nės tam pa­čiam lai­ko­tar­piui – 232,80 eu­ro. Bet jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir to­liau, o vien­kar­ti­nių rei­kia nuo­lat pirk­ti.</p> <p>Ty­ri­mui nau­do­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės su spe­cia­lio­mis spau­dė­mis, dėl ku­rių saus­kel­nes ga­li­ma nuo­lat „pa­di­din­ti“ ir jų dy­dis tin­ka, kol kū­di­kis už­au­ga iki 17 ki­log­ra­mų. Tad tai ir­gi lei­džia ge­ro­kai su­tau­py­ti.</p> <p>Tie­sa, nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­si­ran­da pa­pil­do­mų iš­lai­dų van­de­niui ir skal­bi­mo prie­mo­nėms. Eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si šei­ma saus­kel­nes, kaip re­ko­men­duo­ja­ma, skal­bė 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros van­de­ny­je, bet kiek jo su­nau­do­jo, tiks­liai ap­skai­čiuo­ti ne­ga­lė­jo, nes van­duo bu­vo nau­do­ja­mas ir ki­toms reik­mėms. </p> <p>Skal­bi­mui nau­do­jo vai­kų dra­bu­žiams skir­tą eko­lo­giš­ką skal­bi­mo prie­mo­nę, o džio­vi­no saus­kel­nes, kaip ir re­ko­men­duo­ja­ma, na­tū­ra­liu bū­du. De­šim­čiai kom­plek­tų saus­kel­nių iš­džio­vin­ti pri­rei­kia ne­ma­žai vie­tos, ir kai lau­ke jau vė­su, o pa­tal­pos dar ne­šil­do­mos, jas iš­džio­vin­ti bū­na ne­la­bai leng­va.</p> <p>Dau­giau jo­kių es­mi­nių skir­tu­mų tarp vien­kar­ti­nių ir daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mo aly­tiš­kiai ne­pa­ste­bė­jo. Skal­biant ne­pa­si­kei­tė nei daug­kar­ti­nių saus­kel­nių sa­vy­bės, nei iš­vaiz­da, o kū­di­kis vie­no­dai lai­min­gas jau­tė­si ir už­dė­jus vie­nas, ir ki­tas saus­kel­nes.</p> <p>Tik jo tė­vai pa­ste­bė­jo, kad nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­lie­kų vi­sai ne­su­si­da­rė. Nau­do­jant vien­kar­ti­nes per tą pa­tį lai­ką bū­tų su­si­da­rę apie 20 kg at­lie­kų.</p> <p>„Iš­ban­dę daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, jas da­bar daž­niau­siai ir nau­do­ja­me. Vien­kar­ti­nes ima­me tik kur nors iš­vyk­da­mi. Jas mauna­me ir nak­čiai, nes mū­sų įsi­gy­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra be in­di­ka­to­riaus, ro­dan­čio, ar kū­di­kis pa­si­šla­pi­no, ar pa­si­tuš­ti­no ir ar rei­kia keis­ti saus­kel­nes. Vien­kar­ti­nės saus­kel­nės to­kį in­di­ka­to­rių tu­ri, tad nak­čiai de­da­me jas“, – apie sa­vo pa­tir­tį pa­sa­ko­jo Eval­da.</p> <p>Au­gin­da­ma pir­mą vai­ką, šei­ma nau­do­jo tik vien­kar­ti­nes saus­kel­nes. „Apie daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra la­bai ma­žai in­for­ma­ci­jos ir įsi­gy­ti jų par­duo­tu­vė­se nė­ra ga­li­my­bių. Ir šį­kart daug­kar­ti­nes saus­kel­nes įsi­gi­jo­me už­si­sa­kę in­ter­ne­tu“, – kal­bė­jo eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si aly­tiš­kė.</p> <p>Jau­na šei­ma pri­ėjo iš­va­dą, kad nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra pa­to­gu, eko­no­miš­ka ir eko­lo­giš­ka, o bent iš da­lies at­si­sa­kius vien­kar­ti­nių saus­kel­nių ga­li­ma gy­ven­ti ap­sup­tiems ge­ro­kai ma­žes­nio at­lie­kų kie­kio. Pa­ban­dom?</p> <p class="text-align-right"><strong>ARATC inf.</strong></p> <p class="text-align-right"> Užs. Nr. 0026</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-445"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548849300"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Tre, 2019-30-01 - 13:55</p> </li> <a href="/comment/445#comment-445" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445#comment-445" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aly­taus re­gio­no at­lie­kų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC) pradejo reklamuoti daugkartines sauskelnes!? Nonsensas! Reiskia, kad prasidejo sunkus laikai-))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445" token="K7l5PMkboYU7zXXRa0kmXgnsYeuCsQSSRv67KJr1Gk4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=378&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oIPJtuqHMbySepR5nwmwskJa0bxaJs7UJ7dpTVZSNB0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:31:30 +0000 vyrredaktorius 378 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­drau­giš­ko gam­tai žmo­gaus po­el­gis per­ne­lyg žiau­riu bū­du pa­tik­ri­no Ar­čio veis­lės sa­vy­bes https://www.alytausnaujienos.lt/ne-drau-gis-ko-gam-tai-zmo-gaus-po-el-gis-ne-lyg-ziau-riu-bu-du-pa-tik-ri-no-ar-cio-veis-les-sa-vy <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13242" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13242) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/received_818372398506337.jpeg?itok=TzQUScOf" width="344" height="287" alt="suo" title="Vo­kie­čių jeg­dter­je­ras, švel­niap­lau­kis Ar­čis, iš­tvė­ręs dvi pa­ras kan­čios, vėl aky­lai sau­go sa­vo šei­mi­nin­kų na­mus. As­me­ni­nė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Dvi pa­ros – kil­po­je, miš­ke</h4> <p>Mo­te­ris pa­sa­ko­ja, kad ry­tais, kol vy­ras nu­va­lo nuo ta­kų snie­gą ir pa­ruo­šia au­to­mo­bi­lį va­žia­vi­mui, šu­ne­liui Ar­čiui, ku­riam ge­gu­žę su­kaks tre­ji me­tai, lei­džia­ma pa­dūk­ti kie­mo val­do­se. Vo­kie­čių jeg­dter­je­rai, kaip nu­ro­do­ma jų cha­rak­te­ris­ti­ko­je, tu­ri įgim­tų me­džiok­li­nių sa­vy­bių, tad vy­ras, pa­ma­tęs ša­li­mais so­dy­bos at­ėju­sią stir­ną, su­klu­so, kad jos ne­pa­ste­bė­tų snie­ge šė­lio­jan­tis šuo. Bet šis tur­būt užuo­dė žvė­re­lį ir nu­skuo­dė pas­kui jį į lau­kus.</p> <p>Šei­mi­nin­kai su­ne­ri­mo, kad Ar­čis vis ne­grįž­ta. Šei­ma tuo­met iš­gy­ve­no ar­ti­mo žmo­gaus ne­tek­tį, ren­gė­si lai­do­tu­vėms, tad pa­ieš­kų lai­kas bu­vo mi­ni­ma­lus, jo­mis dau­giau rū­pi­no­si drau­gai, kai­my­nai.</p> <p>„Nuo sa­vo so­dy­bos But­kū­nų kai­me, ku­ris čia pat užu elek­tros pa­sto­tės, kiek su­spė­jo­me Ar­čio ieš­ko­jo­me ir Ūd­ri­jos, ir Kau­no kryp­ti­mi, ką su­ti­kę klau­si­nė­jo­me, nie­kas mū­sų šu­ne­lio ne­bu­vo ma­tęs. Tre­čią die­ną su­grį­žę po lai­do­tu­vių nu­spren­dė­me pa­ieš­ko­ti au­gin­ti­nio to­lė­liau esan­čia­me Sa­ba­liš­kė­nų miš­ke, tik­ri­no­me kiek­vie­ną įva­žia­vi­mą. Ten vy­ras ir ra­do Ar­čį kil­po­je, įstri­gu­sį ties krū­ti­ne, tad gy­vą. Šu­ne­lis bu­vo su­ša­lęs, pra­ra­dęs bal­są, šo­ko bū­se­nos, su di­džiu­le bai­me pri­ėmė šei­mi­nin­ko pa­gal­bą, net striu­kę šiam su­plė­šė. Šiaip žais­min­go Ar­čio vaiz­das, iš­trau­kus jį iš bra­ko­nie­rių kil­pos, kė­lė ne­ri­mą. Kiek pa­sir­gęs šu­niu­kas at­si­ga­vo, vėl daug džiaugs­mo tei­kia mums vi­siems, ypač aš­tuon­me­tei duk­rai“, – šian­dien lai­min­ga baig­ti­mi džiau­gia­si Lo­re­ta.</p> <p>Ji sa­vo au­gin­ti­nio is­to­ri­ją pa­gar­si­na, kad ki­tiems pri­min­tų, ko­kių ne­jaut­rių gam­tos at­žvil­giu žmo­nių esa­ma ir ko­kie at­sar­gūs tu­rė­tu­me bū­ti, kad ir iš­ėję pa­si­vaikš­čio­ti į miš­ke­lį ša­lia sa­vo so­dy­bų.</p> <h4>Kil­pų sta­ty­to­jas jas tik­ri­na tik sa­vait­ga­liais?</h4> <p>Sa­ba­liš­kė­nų miš­kas – Ūd­ri­jos me­džio­to­jų bū­re­lio val­dos. Jo pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius pa­sa­ko­ja, kad šia­me ga­na tvar­kin­ga­me miš­ke, ku­rio plo­tas – du ki­lo­met­rai ir pus­an­tro, pas­ta­ruo­ju me­tu kil­pų me­džio­to­jai be­veik ne­ran­da.</p> <p>„Mes spe­cia­liai kar­tą per mė­ne­sį kil­pų ieš­ko­me, ne vie­nas ei­na­me, nes ak­ty­viai še­ria­me žvė­ris. Ne­mu­no kran­tuo­se pa­dė­tis ki­to­kia. Mes, me­džio­to­jai, esa­me su­si­ta­rę, pra­ne­ša­me vie­ni ki­tiems, kad me­džio­ja­me, tad leng­viau su­sek­ti bra­ko­nie­rius. Ten­ka juos iš­si­vai­ky­ti, ypač ku­rie į miš­ką at­vyks­ta su pa­lai­dais šu­ni­mis, o toks me­džiok­lės bū­das yra už­draus­tas“, – kal­bė­jo bū­re­lio pir­mi­nin­kas.</p> <p>Jis kvie­tė gy­ven­to­jus pra­neš­ti apie ras­tas kil­pas. Iš jų leng­va nu­spręs­ti, kas ją pa­sta­tė – jau ži­no­mo bra­ko­nie­riaus brai­žas ar at­si­ra­dęs nau­jas.</p> <p>V.Prans­ke­vi­čius, pa­pra­šy­tas pa­tiks­lin­ti, ar ga­li­ma tvir­tin­ti, kad kil­pos, į ku­rią įstri­go Ar­čis, sa­vi­nin­ku ga­li­ma pri­skir­ti mies­tie­tį, ku­ris tu­ri ga­li­my­bę sa­vo juo­do dar­bo vai­siais pa­si­džiaug­ti tik sa­vait­ga­liais, ki­taip šuo bū­tų tiek ne­si­kan­ki­nęs, tei­gė: „Vie­ti­niai tu­ri ga­li­my­bių jas ap­žiū­rė­ti kas­dien. Ne­tu­rin­tie­ji to­kios ga­li­my­bės jas apei­na sa­vait­ga­liais. Da­bar šal­ta, žvė­rie­na ne­su­gen­da.“</p> <p>Žvė­rie­na gal ir ne­su­gen­da, bet ko­dėl taip da­ran­tis žmo­gus ne­pa­gal­vo­ja, kiek kan­čių pa­ti­ria žvė­ris, kol įsi­raiz­gęs į kil­pą nu­si­ga­luo­ja.</p> <p>Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kas Jo­nas Jar­ma­la­vi­čius in­for­ma­vo, kad kil­pų sta­ty­to­jų lau­kia bau­dos. Drau­džia­mų me­džiok­lės bū­dų ir įran­kių nau­do­ji­mas, prie jų pri­ski­ria­mos ir kil­pos, ga­li už­trauk­ti bau­dą nuo 600 iki 1,7 tūkst. eu­rų.</p> <p>J.Jar­ma­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, kas­met sa­vo­mis pa­jė­go­mis jie su­lai­ko 2–3 kil­pi­nin­kus. Apie gam­to­je ras­tas kil­pas pra­ne­ša me­džio­to­jai, gy­ven­to­jai.</p> <p>Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tvir­ti­na, kad jeg­dter­je­rui Ar­čiui pa­si­se­kė, jog kil­pa už­si­ver­žė per jo veis­lei bū­din­gą šiek tiek iš­tęs­to kū­no vi­du­rį. Jei į ją bū­tų pa­kliu­vęs tik kak­las, žū­tis ne­iš­ven­gia­ma.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=377&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Suj2FN6X22vLwfugYsTSMUooYzzwQKRitXYdEjHfNxQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Jan 2019 07:27:55 +0000 vyrredaktorius 377 at https://www.alytausnaujienos.lt Vio­le­ta Sū­džiu­vie­nė: „Re­zul­ta­to rei­kia siek­ti po žings­ne­lį ir mė­gau­tis tuo, ką da­rai” https://www.alytausnaujienos.lt/vio-le-ta-su-dziu-vie-ne-re-zul-ta-rei-kia-siek-ti-po-zings-ne-li-ir-me-gau-tis-tuo-ka-da-rai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/147-13230" rel="bookmark"> Nr. <span> 147 (13230) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/IMG-0116.JPG?itok=fG2L8YtO" width="344" height="287" alt="Violeta" title="Violeta Sūdžiuvienė pati rūpinasi sodybos Birutės gatvėje aplinka. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Iš­sau­go­jo se­ną­jį gim­na­zi­jos so­dą</h4> <p>Vio­le­ta – ket­vir­tos kar­tos aly­tiš­kė, jos mo­čiu­tė yra gi­mu­si JAV, į Aly­tų su tė­vais at­va­žia­vo vai­kys­tė­je. Be­je, įdo­mu tai, kad už At­lan­to gi­mė bei į Lie­tu­vą pa­na­šiu me­tu grį­žo ir vy­ro Re­gi­man­to mo­čiu­tė.</p> <p>„Pro­se­ne­lių na­mas pra­ėju­sio am­žiaus pra­džio­je sto­vė­jo ne­to­li da­bar­ti­nio mies­to te­at­ro“, – pa­sa­ko­ja Vio­le­ta. Mo­kyk­lo­je gim­to­jo mies­to is­to­ri­jos nie­kas ne­mo­kė, tai­gi di­die­ji at­ra­di­mai jos lau­kė jau su­au­gu­sios, kai į ran­kas pa­te­ko fo­to­me­ni­nin­ko Vy­tau­to V. Sta­nio­nio su­da­ry­tas „Aly­taus al­bu­mas“. Ja­me Vio­le­ta ra­do iki­ka­ri­nių mies­to nuo­trau­kų, pa­sta­tų, ku­rių jos kar­ta jau ne­ma­tė, pa­vyz­džiui, di­de­lį įspū­dį jai pa­li­ku­sią se­ną­ją Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čią.</p> <p>Vai­kys­tė­je Vio­le­ta ku­rį lai­ko gy­ve­no Pa­ne­vė­žy­je. Ten dir­bo tė­ve­lis Al­gis Plyt­ni­kas, bai­gęs tuo­me­ti­nį Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, in­ži­nie­rius, pri­si­dė­jęs ir prie Aly­taus kaip mies­to au­gi­mo. Ma­ma Ire­na Plyt­ni­kie­nė – mo­ky­to­ja, pri­gim­ti­nė aly­tiš­kė (jos mer­gau­ti­nė pa­var­dė Rėk­lai­ty­tė), mo­kė­si Aly­taus 1-ojo­je, o vė­liau 2-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­se. Tuo me­tu da­bar­ti­nės Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je au­go di­de­lis so­das ir bu­vo so­di­na­mi dar­žai, ku­riuos pri­žiū­rė­jo mo­ki­niai. Vė­liau iš šios že­mės su­for­muo­ti skly­pai, vie­ną jų įsi­gi­jo Vio­le­ta ir Re­gi­man­tas Sū­džiai. Jie iš­sau­go­jo ir pri­žiū­ri se­ną­jį gim­na­zi­jos so­dą, ku­rį dar iš mo­kyk­li­nių lai­kų pui­kiai pri­si­me­na ir Vio­le­tos ma­ma. „Ži­no­ma, obe­lys tu­ri sa­vo am­žių, bet mes sten­gia­mės jį pra­tęs­ti, me­džius ge­ni­me ir pri­žiū­ri­me. Aly­vi­nė obe­lis da­bar jau re­te­ny­bė, kaip ir ki­tos se­no­sios veis­lės. Mū­sų so­das ir vai­sių dar duo­da, ir­la­bai gra­žiai žy­di pa­va­sa­rį“, – pa­si­džiau­gia Vio­le­ta.</p> <p> </p> <h4>Liū­tu­kai ne­ša sėk­mę</h4> <p>Pa­va­sa­rio lau­kia vi­si, bet yra pro­fe­si­jų, ku­rios lei­džia tar­si per­šok­ti me­tų lai­kus į prie­kį. Kai už lan­go tam­siau­sias ir niū­riau­sias lap­kri­tis, gruo­dis, V.Sū­džiu­vie­nės min­ty­se – va­sa­ra ir nau­ja ko­lek­ci­ja. Ji bus pri­sta­to­ma ba­lan­džio mė­ne­sį, kaip pa­juo­kau­ja di­zai­ne­rė, „kai pa­dus ku­tens no­ras at­si­nau­jin­ti“.</p> <p>„Šis ver­slas yra la­bai sun­kus, nes Lie­tu­vos rin­ka tie­siog per ma­ža, trūks­ta erd­vės plėt­rai, o siu­vi­mo kaš­tai au­ga“, – at­vi­rai sa­ko Aly­tu­je su­kur­to pre­kės žen­klo, ku­rio lo­ja­liau­sias pir­kė­jas gy­ve­na Vil­niu­je, au­to­rė. Be­je, bū­tent sos­ti­nė­je bu­vo ati­da­ry­ta ir pir­mo­ji „Bliss“ par­duo­tu­vė, ta­čiau pa­ti di­zai­ne­rė Aly­taus į sos­ti­nę ne­iš­kei­tė iki šiol. V.Sū­džiu­vie­nė pa­si­džiau­gia, kad mo­der­nu­mo, ino­va­ty­vu­mo šei­mos ver­slui at­ne­šė sū­nus, ku­ris da­bar rū­pi­na­si ir in­ter­ne­ti­ne sklai­da bei pre­ky­ba.</p> <p>Ras­ti „Bliss“ sa­lo­ną mū­sų mies­te leng­va – jo pa­tal­pos įreng­tos is­to­ri­nia­me pa­sta­te, ku­rį sau­go liū­tu­kai, Vil­niaus gat­vė­je. Nors me­ta­li­nės skulp­tū­rė­lės, žen­kli­nan­čios jo laip­tus, nie­kur ofi­cia­liai nė­ra įvar­dy­tos kaip Aly­taus sim­bo­lis, bet liū­tu­kus vai­kys­tė­je tur­būt glos­tė vi­sos aly­tiš­kių vai­kų kar­tos.</p> <p>„Pa­tal­pų dai­rė­mės se­na­mies­ty­je. Įė­ju­si pa­ma­čiau na­mą su is­to­ri­ja, bet ap­leis­tą. Įsi­gi­jo­me griu­vė­sius, ku­riuos da­bar sun­ku at­pa­žin­ti. Te­ko įdė­ti la­bai daug dar­bo tvar­kant, bet la­bai no­rė­jo­si iš­sau­go­ti ir šios erd­vės au­rą“, – prieš 11 me­tų įsi­gy­tų pa­tal­pų Vil­niaus gat­vė­je is­to­ri­ją pa­sa­ko­ja Vio­le­ta. Na­me sme­ton­me­čiu gy­ve­no žy­dų šei­ma, o da­bar jis pri­va­ti­zuo­tas ir pri­klau­so ke­liems sa­vi­nin­kams. Pa­sta­tas yra įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, tai reiš­kia, kad jo tvar­ky­mui ke­lia­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai.</p> <p>„Tar­si sa­vai­me aiš­ku at­ro­dė, kad is­to­ri­nį sta­ti­nį tu­ri­me tin­ka­mai tvar­ky­ti. Spe­cia­lia smė­lio tech­no­lo­gi­ja nu­pū­tė­me ply­tas iš­orė­je, su­tvar­kė­me ža­li­ą­ją zo­ną, nes ti­ki­me, kad ir ap­lin­ka ku­ria pa­sta­to pri­dė­ti­nę ver­tę. Pa­ga­liau, na­mas sto­vi prie vie­nos pa­grin­di­nių mies­to gat­vių, o tai ir­gi įpa­rei­go­ja. De­ja, kar­tais nu­svy­ra ran­kos, nes ne vi­si na­mo ben­dra­tur­čiai no­ri tvar­ky­tis,– V.Sū­džiu­vie­nė ap­gai­les­tau­ja, kad kar­tais ge­ri no­rai to­kie ir lie­ka dėl vi­siš­kai ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių.</p> <p> </p> <h4>Stiu­ar­de­sių uni­for­ma at­ro­dė to­bu­la</h4> <p>Vio­le­ta dar mo­kė­si pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kai ar­mi­jo­je tuo me­tu tar­na­vęs dė­dė į na­mus par­ve­žė spal­vin­gą „Ae­ro­flot“ žur­na­lą. „Jo vir­še­ly­je bu­vo pub­li­kuo­ja­ma re­kla­mi­nė stiu­ar­de­sių fo­to­se­si­ja. Ko­kia gra­ži man ta­da at­ro­dė jų ap­ran­ga, su pi­lo­tė­mis ir bal­to­mis pirš­ti­nai­tė­mis... Gal­vo­ju, kad ir aš no­riu bū­ti stiu­ar­de­sė, nes jos ren­gia­si to­bu­lai!“ – pri­si­mi­nu­si šyp­so­si Vio­le­ta.</p> <p>Ge­bė­ji­mus dai­lei ji pa­vel­dė­jo iš ma­mos, ku­ri la­bai gra­žiai pie­šia, ir anks­ti pa­ti su­si­dė­lio­jo pro­fe­si­nį ke­lią. Tie­sa, ne vis­ką pa­vy­ko įgy­ven­din­ti „pa­rai­džiui“: dve­jus me­tus mo­kė­si Aly­taus dai­lės mo­kyk­lo­je, bai­gė Ste­po Žu­ko dai­lės tech­ni­ku­mą Kau­ne, bet, kai sto­jo į Vil­niaus dai­lės ins­ti­tu­tą, dra­bu­žių di­zai­no spe­cia­ly­bės kur­so tais me­tais ne­rin­ko.</p> <p>„Spe­cia­lis­tų ruoš­da­vo tiek, kiek tuo­me­tė­je Lie­tu­vo­je re­a­liai rei­kė­jo, o da­bar ke­pa ne­skai­čiuo­da­mi“, – pa­ste­bi pa­šne­ko­vė, anuo­met pa­si­rin­ku­si in­ter­je­ro di­zai­no spe­cia­ly­bę. Šian­dien ji pri­si­pa­žįs­ta, kad tru­pu­tį gai­li­si ją vė­liau pa­kei­tu­si, ta­čiau, ki­ta ver­tus, spe­cia­ly­bės ži­nias pri­tai­ko na­mų in­ter­je­re, pro­jek­tuo­ja ir tvar­ko so­dy­bos ap­lin­ką.</p> <p>„Pa­tys au­ga­lus so­di­na­me, pa­tys su vy­ru juos ir pri­žiū­ri­me. Ap­lin­ką ver­ti­nu di­zai­ne­rio žvilgs­niu, au­ga­las man tu­ri tu­rė­ti for­mą. Vis­ža­lius pa­ti ir for­muo­ju. Kai gi­mė duk­ra, Re­gi­man­tas par­ko ro­žė­mis ap­so­di­no vi­są kie­mo pe­ri­met­rą. Da­bar jų li­ko jau ma­žiau, so­das nuo­lat kei­čia­si, kaž­ką nau­jo su­gal­vo­ju, au­ga­lai su­au­ga ir vėl ki­taip at­ro­do“, – pa­sa­ko­ja Vio­le­ta.</p> <p>Šei­ma už­au­gi­no tris vai­kus, ku­rie ma­mos pė­do­mis ne­se­kė ir dai­lės stu­di­jų ne­si­rin­ko, ta­čiau me­nai jų gy­ve­ni­me la­bai svar­būs. In­ter­ne­ti­ne sklai­da, mar­ke­tin­gu ir ko­mu­ni­ka­ci­ja pre­kės žen­klo „Bliss“ rū­pi­na­si vy­riau­sias sū­nus Man­tas, Mar­ty­nas bai­gė ar­chi­tek­tū­ri­nių kon­struk­ci­jų in­ži­ne­ri­ją  Ka­ra­liš­ka­ja­me tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­te Šve­di­jo­je (KTH) ir gy­ve­na Stok­hol­me. Jis – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tas, kaip ir jau­nė­lė Skais­tė, ku­ri la­bai gra­žiai pie­šia, o šie­met pra­dė­jo IT in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas Kau­ne. Vio­le­ta pa­ste­bi, kad vai­kai pa­tys rin­ko­si stu­di­jas ir ša­lį, o jie, kaip tė­vai, tam di­de­lės įta­kos da­ry­ti ne­si­sten­gė, ta­čiau šian­dien la­bai džiau­gia­si, kad vi­sus tris trau­kia Lie­tu­va.</p> <p> </p> <h4>Aly­tu­je pa­si­gen­da jau­ku­mo</h4> <p>„Vai­kus au­gin­ti šia­me mies­te la­bai pa­to­gu, bet ki­ta­me gy­ve­ni­mo eta­pe pa­jun­ti, kad trūks­ta ju­de­sio, ki­to­kios ap­lin­kos, ko­kią va­ži­nė­da­mas po pa­sau­lį pa­ma­tai. Gal iš da­lies ją ga­li pa­keis­ti Vil­nius, ta­čiau mū­sų mies­te tik­rai pa­si­gen­du ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo po dar­bo. Man tai reiš­kia iš­ei­ti į gat­vę, už­suk­ti į ka­vi­nę, su­tik­ti žmo­nių ir su jais pa­ben­drau­ti – leis­ti lai­ką gy­va­me mies­te. Sa­vait­ga­lį mies­tas vi­siš­kai tuš­čias, cen­tre pra­ei­na vie­nas ki­tas ves­tu­vi­nin­kų bū­re­lis, pa­si­gen­du jau­ku­mo mies­to erd­vė­se“, – Vio­le­ta svars­to, kad gal­būt dėl to kal­tas ir tam tik­ras lie­tu­viš­kas už­da­ru­mas, gal­būt nė­ra no­ro iš­ei­ti į vi­suo­me­nę, trūks­ta ben­dra­vi­mo vie­šu­mo­je kul­tū­ros?</p> <p>Ki­ta ver­tus, ją džiu­gi­na gim­to­jo mies­to ža­lu­ma, čia tik­rai gau­su gam­tos kam­pe­lių, kur ga­li­ma leis­ti lais­va­lai­kį, bet vėl­gi – pa­vie­nių, šios zo­nos nė­ra su­jung­tos tar­pu­sa­vy­je. Kaip pa­vyz­dį, kad ga­lė­tų bū­ti ki­taip, pa­šne­ko­vė mi­ni Drus­ki­nin­kus, Birš­to­ną, kur ne­re­tai pra­lei­džia sa­vait­ga­lį, – iš ka­vi­nių te­ra­sų at­si­ve­ria Ne­mu­no, mies­to vaiz­dai, čia pat pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai, jau­čia­si, kad gal­vo­ja­ma apie žmo­nes, o jų čia ne­trūks­ta.</p> <p>Ar Lie­tu­vo­je ži­no­mą pre­kės žen­klą su­kū­ru­si šei­ma vis dėl­to ne­pla­nuo­ja iš­vyk­ti gy­ven­ti iš Aly­taus? Vio­le­ta sa­ko, kad kol kas jie ap­si­ri­bo­ja lai­ki­nais pa­bė­gi­mais. Mėgs­ta ke­liau­ti po sve­čias ša­lis, o ji pa­ti – dar ir bė­gio­ti. Prieš dve­jus me­tus at­ra­du­si ak­ty­vų lais­va­lai­kį, pro­fe­sio­na­liai nie­ka­da ne­spor­ta­vu­si, pa­šne­ko­vė tei­gia ga­lin­ti mi­nė­ti dau­gy­bę to­kio po­mė­gio pri­va­lu­mų. Pra­de­dant nau­da įvai­rioms rau­me­nų gru­pėms ir bai­giant nuo kas­die­nių rū­pes­čių iš­va­ly­to­mis min­ti­mis. Sma­gu ir tai, kad, pra­dė­ju­si nuo mi­ni­ma­lių dis­tan­ci­jų, šią va­sa­rą Aly­taus pus­ma­ra­to­ny­je Vio­le­ta nu­bė­go jau 10 ki­lo­met­rų. Ji pa­ste­bi, kad bė­gio­jant at­si­ve­ria ir mies­to pri­va­lu­mai, gra­ži gam­ta, tad re­ko­men­duo­ja pra­dė­ti bė­gio­ti vi­siems no­rin­tiems ir ne­si­ryž­tan­tiems. Es­mi­nė klai­da, ko­dėl dau­ge­lis pra­de­da ir grei­tai at­si­sa­ko šio su­ma­ny­mo, mo­ters ma­ny­mu, yra per di­de­li ir grei­ti lū­kes­čiai. Vio­le­ta įsi­ti­ki­nu­si: re­zul­ta­to rei­kia siek­ti po žings­ne­lį ir mė­gau­tis tuo, ką da­rai.</p> <p>Ras­ti lai­ko bė­gi­mui, pa­si­ro­do, ga­li­ma net ir la­bai už­im­to­je die­no­tvarkėje, o tau­po pa­šne­ko­vė ki­tų da­ly­kų są­skai­ta. Pa­vyz­džiui, te­le­vi­zo­riaus. „Jau se­no­kai žiū­riu tik ke­le­tą lai­dų, ir šis są­ra­šas vis trum­pė­ja. Kar­tais su­si­mąs­tau, kiek ne­ga­ty­vo, in­for­ma­ci­jos apie smur­tą at­ei­na iš ek­ra­nų, o juk ma­no gy­ve­ni­me to nie­ka­da ne­bu­vo ir nė­ra. Tai reiš­kia, kad pa­tys įsi­lei­džia­me į sa­vo gra­žų pa­sau­lį tai, ko ja­me vi­sai ne­rei­kia, bet mū­sų pa­čių va­lia ir to ne­da­ry­ti“, – pa­ste­bi Vio­le­ta. Šis jos pa­mąs­ty­mas ga­lė­tų nu­skam­bė­ti ir kaip lin­kė­ji­mas at­ei­nan­tiems 2019 me­tams, kai gruo­džio 31-osios va­ka­rą pa­ty­liu­kais pa­svars­to­me, kas mū­sų gy­ve­ni­me bus ki­taip jau ki­tą ry­tą ir dar 365 die­nas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-0243.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-0243.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-0768.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-0768.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-0836.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-0836.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-0841.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-0841.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-0842.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-0842.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-7024.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-7024.JPG" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG-7710.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-316-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG-7710.jpg" width="2098" height="1396" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-222"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546744619"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bobute</span> - Sek, 2019-06-01 - 05:16</p> </li> <a href="/comment/222#comment-222" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/222#comment-222" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">aciu pirkejui,juokiausi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>aciu pirkejui,juokiausi nuosirdziai,aciu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=222" token="hfUwIWUpxllXSblC-zK76tJwIYjD-rDMwuY0BhXjIWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-197"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546113073"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pirkėjas</span> - Šeš, 2018-29-12 - 21:51</p> </li> <a href="/comment/197#comment-197" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197#comment-197" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nupirkau pas juos bliuzelę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nupirkau pas juos bliuzelę žmonai, pastebėjau, kad ne itin apsidžiaugė. Tada atsiėmiau, sakau salonas žadėjo priimti atgal. O tada ją parodžiau jaunesnei kaimynei, -VAU kaip džiaugėsi, visą naktį matavomės, dabar jos vyras vėl pas airius šunis iki kovo mėnesio šers, tai aš tikrai dar kokias dvi bliuzeles pirksiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197" token="TpM8sTbjQ8IDNz5ICX4JfkyfNfMC0FIJXBZUaKYe63c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-196"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546110127"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Irgi nuomone</span> - Šeš, 2018-29-12 - 21:02</p> </li> <a href="/comment/196#comment-196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/196#comment-196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">..nu tikrai prasti drabuziu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>..nu tikrai prasti drabuziu modeliai ir patys drabuziai,sory....nzn kam jie patinka..ir tinka...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=196" token="ffeDp26FDCV9Ft4k7k06XpT5dScuqkV644S4ADsBzYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-193"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546101052"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>IRGI NUOMONĖ</span> - Šeš, 2018-29-12 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/193#comment-193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/193#comment-193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš tai jų salone kartas nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš tai jų salone kartas nuo karto perku rūbus, bet ne modelius, kurie man netrukdo, net jeigu ir persikreipę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=193" token="sEwRXqUln6Fy3DoRFbxyK0TW-vV4A6q6siC67UO8IHU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-187"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546085230"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Šeš, 2018-29-12 - 14:07</p> </li> <a href="/comment/187#comment-187" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/187#comment-187" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaina tikrai oho, kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaina tikrai oho, kai pamačiau svetainėje. Mane asmeniškai atstumia modelio laikysena nuotraukose. Susikuprinusi, persikreipusi nei šiaip, nei taip panelė. Nei jaunatviškumo, nei moteriškumo. Atsiprašau, jei ką nors įžeidžiau. Gal aš nesuprantu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=187" token="fEugPCR09KrfUZ00HpQXcfAB2eH9117nd6bZ7cd4aTU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-183"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546073738"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Šeš, 2018-29-12 - 10:55</p> </li> <a href="/comment/183#comment-183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/183#comment-183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">per brangus ir modeliai nera…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>per brangus ir modeliai nera grazus...bet kokiu atveju siai moteriai laimes ir sekmes! Juk kazka daro....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=183" token="XfhT6SrumnbQO_Hsv_qjzLHZMjNWP6RSQ1LVIzq3A5A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-181"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546019313"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Miestelėnas</span> - Pen, 2018-28-12 - 19:48</p> </li> <a href="/comment/181#comment-181" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/181#comment-181" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ima pavydas, -gerąja prasme,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ima pavydas, -gerąja prasme, sėkmės jūsų šeimynai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=181" token="uT430AVw82UWXjfeLXHOViOzprUQs1rkzQHDsdoJeAc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=316&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fIk7TLoYTQVu56HXws0smd8FLMOcOlKEV5vkfFrp2wY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Dec 2018 14:59:17 +0000 vyrredaktorius 316 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką verta žinoti prieš įsigyjant minkštus baldus: patarimai jums https://www.alytausnaujienos.lt/ka-verta-zinoti-pries-isigyjant-minkstus-baldus-patarimai-jums <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13227" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13227) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ar turite vaikų bei augintinių?</h4> <p>Jeigu turite mažų vaikų arba augintinį – apie tam tikrus baldus verčiau pamiršti. Jeigu augintinis jaunas, o vaikas dar mažas – tikrai realus scenarijus, kad brangios odos ar prašmatnaus apmušalo sofa/fotelis gali būti sugadinti. Geriau rinkitės tuos baldus, kurių apmušalai nesurenka plaukų ir šiek tiek labiau ekonominės klasės variantus. Be abejo, baldo patogumas nuo to nukentėti neturėtų, tačiau į premium segmentą nosies kišti paprasčiausiai neverta.</p> <h4>Baldo patvarumas</h4> <p>Vėlgi, šis aspektas pasidaro dar svarbesnis, jeigu šeimoje yra mažų vaikų. Jie mėgsta dūkti, o tai tikriausiai darys ir ant sofos. Spyruokliniai baldai, jeigu ne po savaitės, tai po metų ar dviejų gali imti dėvėtis, atsiras įdubos, iškilumai. Jeigu nuspręsite rinktis gražų, bet ne itin patvarų baldą, pasiruoškite intensyvesnei jo priežiūrai.</p> <p>Tačiau, jei esate pasiruošę išsirinkti patvarų baldą, štai keletas įžvalgų, kaip galite nuspręsti ar baldas patvarus:</p> <p>·       Jis nėra pagamintas iš eglės, pušies ar minkšto medžio, taip pat ir ne medžio drožlių plokštės</p> <h4>·       Tvirti atlošai</h4> <p>·       Sofa ar fotelis yra sunkus, sveria tikrai daug</p> <p>·       Atsisėdus į sofos vidurį įlinkimų arba išlinkimų nesimato nė truputėlio (taip, nė truputėlio)</p> <p>·       Galite pasidomėti ar baldo konstrukcijoje naudoti elastingi diržai ar spyruoklės. Aukštesnės klasės gamintojai jau vis dažniau šalinasi spyruoklių ir renkasi diržus.</p> <p>Jeigu norite įsigyti geriausius baldus už patrauklią kainą, apsilankykite internetinėje parduotuvėje<a href="https://www.b-a.eu/c4322/Minksti-baldai"> </a><a href="https://www.b-a.eu/c4322/Minksti-baldai">b-a.eu</a>. Ten visada geros kainos, akcijos bei išpardavimai.</p> <h4>Gamintojai</h4> <p>Aišku, vokiški ir itališki baldai visada yra kokybės bei prabangos sinonimas, tačiau visai neblogą produkciją siūlo ir skandinavai, ir – mūsų kaimynai Lenkai. Pastarųjų gamybos produkcijos daug galima rasti ir Lietuvos baldų prekyvietėse. Privalumas toks, kad lenkiškus baldus galite įsigyti iškart, nereiks laukti jų pagaminimo, o skandinaviškus iš parduotuvės neretai susirinksite ir patys, be didesnio vargo.</p> <p>Vis dėlto, jei pirksite lenkiškus baldus – atkreipkite dėmesį į gaminio kokybę. Lenkija didelė – gamintojų ten irgi yra įvairių. Vieni gamina labai kokybiškai, kiti – mažiau, nebūkite naivūs ir viską tikrinkite patys!</p> <p><strong>Bet kokiu atveju spyruoklės netarnaus amžinai</strong></p> <p>Deja, bet amžinų baldų nėra ir nebus. Net ir karaliams pagal užsakymą gamintos lovos kada nors praras formą bei patogumą. Susitaikykite su faktu, kad jūsų baldus gali reikėti keisti. Kuo didesnė apkrova jiems teks, tuo greičiau naujų investicijų prireiks. Spyruoklės ypač dažnai sugenda/sulūžta ir dėl to ant sofos pasidaro nebepatogu gulėti bei sėdėti. Dažnai lūžta ir prastai sukonstruoti skersiniai kuoliukai palaikantys baldo stabilumą. Pasiruoškite netikėtiems lūžiams.</p> <p><strong>Ar yra galimybė baldus vėliau „remontuoti“?</strong></p> <p>Prie to pačio įsigilinkite ar baldą, reikalui esant bus galima sutvarkyti. Kai kurias sofas, kada apmušalai nusidėvi – galima apvilkti naujais „rūbais“, kitas gi – nesunku papildyti sustiprinančiomis konstrukcijomis. Nesirinkite labai komplikuotai sukonstruoto baldo, nes po to tai gali pasirodyti kaip didelis keblumas prižiūrint baldus.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=304&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NEpiE7j4lJK4RYjGXZMwCWwYFfvC1glL2ypOysoUQyg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Dec 2018 08:10:35 +0000 vyrredaktorius 304 at https://www.alytausnaujienos.lt Kad po dviejų skalbimų netektų išmesti: 5 patarimai, kaip užtikrinti drabužių ilgaamžiškumą https://www.alytausnaujienos.lt/namai/kad-po-dvieju-skalbimu-netektu-ismesti-5-patarimai-kaip-uztikrinti-drabuziu-ilgaamziskuma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Jonė Vasiliauskaitė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/13900197_1014873901967202_3946532097795666840_n_0.jpg?itok=JSMLfRXU" width="344" height="287" alt="" title="Drabužiai gali tarnauti ilgai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Šilkas – jautrus ir glamžytis linkęs audinys</h3> <p>Nors šilkiniai apdarai itin patogūs bei dailūs, daugelis juos mėgstančių žmonių turbūt puikiai žino, kokia ši medžiaga jautri. Nuo intensyvios saulės šviesos šilkas praranda spalvą, o neišplaunamas dėmes ant jo gali palikti net dezodorantas ar kvepalai. Šilkinius audinius reikia kruopščiau prižiūrėti, todėl netinkamai parinkta skalbimo mašinos programa ar net netinkamas skalbimas rankomis audinį gali sugadinti.</p> <p>„Electrolux“ buitinės technikos ekspertas Petras Gendvilis aiškina, kad jautrioms medžiagoms plauti reikia specialių programų. „Jautriam audiniui skalbimo mašinos turi specialias programas. Šilko (Silk) programa skalbia itin švelniai, žemoje 30 °C temperatūroje, o drabužiai gręžiami mažesniu greičiu. Jei tokios galimybės nėra, galima pasirinkti Vilnos ar Skalbimo rankomis programas (30 °C temperatūra ir mažesnis gręžimo greitis)“, – teigia P. Gendvilis.</p> <h3>Prakaitas: kasdien plauti ar leisti išdžiūti?</h3> <p>Aktyviai sportuojantiems žmonėms nuolat kyla klausimas, ką daryti su šlapiais nuo prakaito drabužiais? Kasdien juos skalbti nepraktiška, ypač žiemą, nes jei neturite džiovyklės, jie iki ryto neišdžius ir kitą dieną sportuodami galite neturėti ką apsirengti. Bet skalbti tik kartą per savaitę taip pat ne išeitis.</p> <p>Mažai suteptą sportinę aprangą galima skalbti ir greita skalbimo mašinos programa, tačiau tokiu atveju nepadauginkite skalbimo priemonių, nes šios gali neišsiskalauti. Neturintiems laiko skalbti, gali praversti Garų (Steam) programos, kurios atgaivina audinius, per trumpą laiką pašalina nepageidaujamus kvapus, be to, aprangos nereikia džiovinti. Tačiau jei drabužiai jau tikrai purvini, be specialios sporto programos neišsiversite.  </p> <p>Sportinius orui laidžius lauko drabužius reikėtų skalbti ir džiovinti Lauko drabužių (Outdoor) programomis, kurios ne tik gerai išskalbia jautrius audinius, bet ir išsaugo orui pralaidų sluoksnį.</p> <h3>Kaip užtikrinti, kad M netaptų XL</h3> <p>Jei jau skyrėte laiko ir brangesnį drabužį išskalbėte rankomis, mažiausiai norisi, kad jis ištįstų. O būtent taip nutinka, kai išplovę laikote palaidinę ar megztinį pakėlę leisdami vandeniui nubėgti. Vanduo tempia audinį žemyn ir drabužis šiek tiek išsitempia. Kelis kartus tai pakartojus rūbas tarsi be jokios priežasties ima ir pailgėja.</p> <p>„Ypač jautri yra vilna, todėl jeigu ruošiatės vilnonį drabužį skalbti skalbimo mašina, naudokite Vilnos (Wool) programą. Nedėkite daugiau nei 2 kg skalbinių. Jeigu norite būti tikri, kad vilnoniai drabužiai bus išskalbti ir išdžiovinti saugiau, rinkitės skalbimo mašinas ar džiovykles su „Woolmark“ sertifikuotu ženklu. Tiek skalbiant, tiek džiovinant tinkama temperatūra ir būgno sukimo greitis nesuvelia ir neištampo vilnonių audinių. Be to, šia programa galima skalbti ir kitus itin jautrius audinius, ypač tuos, kurie pažymėti „skalbti rankomis“ ženkliuku“, – aiškina P. Gendvilis.</p> <h3>Kartais skalbti išvis nebūtina</h3> <p>Prieš dedant drabužį į skalbimo mašiną, derėtų savęs paklausti – ar tikrai jį jau reikia plauti? Neretai skalbti padedame nebetinkamus nešioti, tačiau dar ne purvinus apdarus. </p> <p>„Reikia pripažinti, kad dažnas skalbimas aukštesnėje temperatūroje neišvengiamai blukina spalvas ir gali pažeisti audinio struktūrą. Skalbimas žemoje temperatūroje ne visada gelbsti, nes tokiu atveju gali ne visai ištirpti plovimo ir skalavimo priemonės, o nuo to nukenčia ir skalbimo kokybė, ir pats drabužis. Išeitis – garų programos. Garai medžiagas atnaujina, naikina kvapus bei mažina susiglamžymą, bet iš tiesų neskalbia. Su Atšviežinimo (Refresh) programa džiovyklėse galima „atgaivinti“ net batus ar paltą“, – sako „Electrolux“ buitinės technikos ekspertas.</p> <h3>Skalbiniai – kaip žmonės – turi derėti</h3> <p>Rodos, tai turėtų būti akivaizdu, tačiau dažnai lengvai pamirštama. Skalbiamus drabužius reikėtų skirstyti ne vien pagal spalvas, bet ir pagal medžiagas. Pavyzdžiui, vienu kartu skalbti sumetę rankšluosčius ar megztinius drauge su velvetinėmis ar paprasčiausiomis juodomis kelnėmis, ištrauksite tiesiog nebepataisomai susivėlusį drabužį.</p> <p>„Kartais siekdami sutaupyti žmonės stengiasi išskalbti kuo daugiau skalbinių, todėl neatsižvelgia į jų audinį. Būtina pabrėžti, kad šiuolaikinės skalbimo mašinos pritaiko vandens ir energijos kiekį bei skalbimo trukmę prie skalbinių kiekio – kuo jų mažiau, tuo trumpiau ir skalbs. Todėl skalbdami vienodus audinius drauge ne tik lengviau juos apsaugosite, bet dar ir sutaupysite“, – teigia P. Gendvilis.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000"><font face="Calibri"><font size="3"> </font></font></font></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/13900197_1014873901967202_3946532097795666840_n_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-35-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/13900197_1014873901967202_3946532097795666840_n_1.jpg" width="960" height="941" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/17103743_1240134166083183_2054873868446696750_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-35-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/17103743_1240134166083183_2054873868446696750_n_0.jpg" width="960" height="941" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/DID_BAU_TW_ColourWash_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-35-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/DID_BAU_TW_ColourWash_0.jpg" width="960" height="941" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/SoMe6F5A0629%20%281%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-35-tyqUZJ6qR8w" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/SoMe6F5A0629%20%281%29_0.jpg" width="960" height="941" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=35&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TvWSccLSwiBsWTmLxjrB2gVKm9YUGu142-edTkYwSJQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Aug 2018 17:34:46 +0000 redaktorius 35 at https://www.alytausnaujienos.lt