Namai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Dvi­skiau­tis gin­kme­dis sve­čiams jau ta­pęs kel­ro­džiu į kū­rė­jų Lam­pic­kų na­mus https://www.alytausnaujienos.lt/dvi-skiau-tis-gin-kme-dis-sve-ciams-jau-ta-pes-kel-ro-dziu-i-ku-re-ju-lam-pic-ku-na-mus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-06</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13725" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13725) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Lampickai%20IMG_6162.jpg?itok=9_lokIIX" width="344" height="287" alt="Prieš keturiasdešimt metų Sauliaus iš meilės dzūkei mergaitei pasodintas dviskiautis ginkmedis šiandien į Vytauto gatvės kiemus žvalgosi iš 14 metrų aukščio." title="Prieš keturiasdešimt metų Sauliaus iš meilės dzūkei mergaitei pasodintas dviskiautis ginkmedis šiandien į Vytauto gatvės kiemus žvalgosi iš 14 metrų aukščio." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iš vi­sų pu­sių pa­sta­tų ap­sup­tas Lam­pic­kų kie­mas – pui­ki erd­vė ve­šė­ti ir re­tes­niems au­ga­lams. Gau­su ja­me ir ja­po­niš­ko so­do ak­cen­tų.</p> <p>Kie­me do­mi­nuo­ja spyg­liuo­čiai – pu­šys, mau­me­džiai, Lau­so­no pus­ki­pa­ri­siai, bet ras­ta vie­tos me­dė­jan­tiems bi­jū­nams, ke­lių spal­vų mag­no­li­joms, net se­no­vi­niam aus­ka­rė­liui, at­si­vež­tam iš vai­kys­tės Pa­kruo­jo.</p> <p>Su­tuok­ti­niai – me­no kū­rė­jai, tad vi­sa su­tup­dy­ta, su­de­rin­ta: sa­vas vie­tas tu­ri ir smė­lin­gos Dzū­ki­jos na­tū­ra­lus rie­du­liu­kas, ir Sau­liaus iš sa­vo vai­kys­tės lau­kų, Ro­za­li­mo apy­lin­kių, par­si­vež­ta­sis ar par­si­bo­gin­tas net iš sve­ti­mos ša­lies.</p> <p>Plokš­čių ak­me­nų ap­sup­tas ne­di­du­kas, bet gi­lus tven­ki­nu­kas su ja­po­niš­kais de­ko­ra­ty­vi­niais ka­ro­sais. Sau­lius ke­lis kar­tus pa­bel­džia į tven­ki­nio kraš­tą ir su­plau­kia žu­ve­lės ska­nes­nio kąs­ne­lio pa­si­im­ti vos ne iš šei­mi­nin­kų ran­kų.</p> <p>Bu­vo me­tas, kai tven­ki­nė­ly­je ra­do­si ke­lios var­ly­tės, vie­ną jų, var­lę Do­mi­cė­lę, Sau­lius bu­vo pri­si­jau­ki­nęs. Bet kar­tą iš Mies­to so­do at­vin­gu­ria­vo žal­tys. Po jo ap­si­lan­ky­mo prie tven­ki­nu­ko var­lių kur­ki­mo ne­si­gir­di iki šiol.</p> <p>S.Lam­pic­kas pir­ma­sis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ėmė­si bon­sų me­no. Tai bu­vo apie 1984-uo­sius me­tus, po moks­lų Kau­no miš­kų tech­ni­ku­me. Šian­dien jo bon­sų ko­lek­ci­jo­je yra ir lie­pos me­dis.</p> <p>Ta­čiau įspū­din­giau­sias Lam­pic­kų kie­mo ak­cen­tas – dvi­skiau­tis gin­kme­dis, ku­ris tik­rai ga­li pre­ten­duo­ti į gin­kme­džius re­kor­di­nin­kus, bent Dzū­ki­jo­je tai tik­rai.</p> <p>Sau­lius kal­ba, kad me­de­lį maž­daug prieš 40 me­tų jam pa­do­va­no­jo vie­nas miš­ki­nin­kas.</p> <p>„Pa­so­di­nau iš mei­lės dzū­kei mer­gai­tei. Kaip ir nie­ko įdo­maus, bet tai dvi­skiau­tis gin­kme­dis. Aš vi­sa­da sa­kiau: di­des­nio Dzū­ki­jo­je nė­ra, bet da­bar kuž­da min­tis, kad tai ga­li bū­ti ant­ras Lie­tu­vo­je“, – ma­no Sau­lius.</p> <p>Jis me­na, kad tuo­met, kai so­di­no me­de­lį, užu jų kie­mo val­dų bu­vo tik so­das. Da­bar ten aukš­tas na­mas, sa­vo­tiš­ka užuo­vė­ja sve­tim­ša­liui me­džiui. Pa­so­din­tas gin­kme­dis ku­rį lai­ką ne­no­riai stie­bė­si į vir­šų, spar­čiai aug­ti ėmė tik pas­ta­ruo­sius pen­kio­li­ka me­tų. Gal so­tes­nę dir­vą jo šak­nys pa­sie­kė.</p> <p>Aukš­tas me­dis daug la­pų už­au­gi­na, po šal­nų jie nu­kren­ta vie­nu me­tu, sto­ru sluoks­niu vi­sa už­klo­ja.</p> <p>Sau­lius kar­tais pa­džia­zuo­ja ne tik kur­da­mas me­ną, bet ir gy­ve­ni­me. At­vi­rai pa­sa­ko­ja, kad šie­met, kol dar ne­su­ža­lia­vo jų gin­kme­dis, jis įli­po į jį ir iš­ma­ta­vo. Ke­tu­rių de­šim­čių me­tų gin­kme­džio aukš­tis – apie 14 met­rų, sker­smuo krū­ti­nės aukš­ty­je – 0,45 met­ro.</p> <p>Dvi­skiau­tis gin­kme­dis sve­čiams jau ta­pęs kel­ro­džiu į me­no kū­rė­jų na­mus.</p> <p>Sau­lius tei­sus, se­nes­nio ir aukš­tes­nio dvi­skiau­čio gin­kme­džio Dzū­ki­jo­je nė­ra.</p> <p>Ži­no­ma, kad se­niau­sias ša­ly­je gin­kme­dis au­ga Švėkš­nos dva­ro par­ke, jam jau ge­ro­kai virš šim­to me­tų.</p> <p>Se­niau­sias pa­sau­ly­je – virš 2500 me­tų, va­di­na­si, yra au­gęs dar prieš Kris­tų. Re­lik­ti­nis au­ga­las ve­šė­jo jau ta­da, kai po že­mę bė­gio­jo ir jo la­pais mai­ti­no­si di­no­zau­rai.</p> <p>Gin­kme­džiai il­ga­am­žiai gal to­dėl, kad pa­ken­čia už­terš­tu­mą, leng­viau ne­gu ki­ti me­džiai iš­gy­ve­na gais­rus, nes la­puo­se ir žie­vė­je tu­ri me­džia­gų, ku­rios at­spa­rios ug­niai.</p> <p>Gin­kme­dis – pu­šū­nas, jis ar­ti­mes­nis spyg­liuo­čiams nei la­puo­čiams. Vy­riš­kas au­ga­las bū­na siau­ro­mis la­jo­mis, mo­te­riš­kas pla­čio­mis. Vai­siai – ne­di­de­lės sly­vu­kės, ku­rios yra val­go­mos. Džio­vin­ti la­pai ir sėk­los me­di­ci­no­je nau­do­ja­mi jau tūks­tan­čius me­tų. Tai ge­ri vais­tai nuo krau­jo­ta­kos ir ypač sme­ge­nų veik­los su­tri­ki­mų.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Lampickai%20IMG_6162_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Lampickai%20IMG_6162_0.jpg?itok=T-l4QACA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220427_191944%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220427_191944%201.jpg?itok=uYlEHD_a" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_5892.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_5892.JPG?itok=kv3JUDxv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_5904%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_5904%201.jpg?itok=FWAWK916" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_6002.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_6002.JPG?itok=mM40iuhH" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/gink%20IMG_20220505_132844_178.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/gink%20IMG_20220505_132844_178.jpg?itok=WtvD8n9k" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Ginklemedis%20IMG_20220503_064209_139.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Ginklemedis%20IMG_20220503_064209_139.jpg?itok=co1FDdpP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dvi-skiau-tis-gin-kme-dis-sve-ciams-jau-ta-pes-kel-ro-dziu-i-ku-re-ju-lam-pic-ku-na-mus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3630&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="J6vkvNpnaT3uz1l6Jc10rUuYk4ZrAJM_3TJIsvLYx1U"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1018773" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652784367"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rūta</span> - 2022-05-17 - 13:46</p> </li> <a href="/comment/1018773#comment-1018773" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1018773#comment-1018773" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teko bendrauti su šiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teko bendrauti su šiais menininkais. Profesionalai, be galo šilti, malonūs žmonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1018773" token="Wet6QUnCMA5SFmmB26ThWx3GJ-ZA7SYwvxZuP81CSBE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-996065" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652522972"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jazzy Wizzy</span> - 2022-05-14 - 13:09</p> </li> <a href="/comment/996065#comment-996065" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/996065#comment-996065" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for this amazing…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for this amazing article and great information, I'm also writing an article for women out there who are struggling to maintain their body shapes after having babies or pregnancy they must get to consult with <a href="https://www.fitwithkit.com">fit with kit</a> to get premium and reliable body shapers and fajas colombianas at discounted rates.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=996065" token="WbDC0LNzYth145Vtsn3bd1qc52ZXAmlC8INJ83tLhhI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-969275" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652166728"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>johnsmithbond</span> - 2022-05-10 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/969275#comment-969275" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/969275#comment-969275" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is fantastic news for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is fantastic news for you! This is the most incredible blog article I have ever read. <a href="https://slopegame.online">slope game</a> This made my day so much better today.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=969275" token="3A3H5s47mpqx3SlMh_HWTJwsuu90xE-T_WjKJop2bhQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-951485" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651945235"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - 2022-05-07 - 20:40</p> </li> <a href="/comment/951485#comment-951485" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/951485#comment-951485" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikūs žmonės, kūrybingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikūs žmonės, kūrybingi. Saulius penktadienį uždarė savo parodą Alytaus kraštotyros muziejuje. Gerbėjų gausybė, atvyko Pasvalio meras su komanda, Zyplių ilgametis seniūnas, atkūręs Zyplių dvarą, buvo seimūnų, bet nieko nemačiau iš Alytaus valdžios. Nemyli alytus savo žmonių, nemyli.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=951485" token="GEWvqvjcg9KF2iM0V2nErfQb_0HEgAGS1saht9vXHpo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 May 2022 13:00:04 +0000 vyrredaktorius 3630 at https://www.alytausnaujienos.lt Kad sau­lė džiu­gin­tų, o ne var­gin­tų https://www.alytausnaujienos.lt/kad-sau-le-dziu-gin-tu-o-ne-var-gin-tu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-06</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13721" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13721) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Did%C5%BEiausi%C4%85%20saugum%C4%85%20sukuria%20skaidrios%20ir%20veidrodin%C4%97s%20pl%C4%97vel%C4%97s%20duetas.%20UAB%20%E2%80%9EA%C5%A1a%E2%80%9C%20archyvo%20nuotr.jpg?itok=WMXdabFK" width="344" height="287" alt="Didžiausią saugumą sukuria skaidrios ir veidrodinės plėvelės duetas. UAB „Aša“ archyvo nuotr." title="Didžiausią saugumą sukuria skaidrios ir veidrodinės plėvelės duetas. UAB „Aša“ archyvo nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Eks­per­tų nuo­mo­ne, vie­na efek­ty­viau­sių prie­mo­nių yra ant lan­gų stik­lų kli­juo­ja­mos plė­ve­lės. Efek­ty­viau­sios jų net iki 4 kar­tų su­ma­ži­na in­fra­rau­do­nų­jų spin­du­lių, pa­pras­tai ta­riant – ši­lu­mos, pa­te­ki­mą į pa­tal­pą ir pa­di­di­na pa­tal­pos kom­for­tą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kaip vei­kia ant lan­gų stik­lų kli­juo­ja­mos plė­ve­lės? Dau­gu­ma jų dir­ba ši­lu­mi­nio veid­ro­džio prin­ci­pu. Skaid­rus ir tvir­tas po­lies­te­rio sluoks­nis iš vie­nos pu­sės pa­den­gia­mas kli­jais, o iš ki­tos pu­sės – mik­ro­sko­pi­nio dy­džio me­ta­lų da­le­lė­mis, ku­rios pui­kiai at­spin­di ši­lu­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar ne taip se­niai to­kią pat pa­skir­tį tu­rė­jo ir me­ta­lo fo­li­ja, už­kiš­ta už ra­dia­to­rių. Ant lan­gų ar stog­lan­gių stik­lų už­kli­juo­tos plė­ve­lės at­lie­ka pa­sy­vaus kon­di­cio­na­vi­mo funk­ci­ją, ap­sau­go nuo aki­ni­mo ir UV spin­du­liuo­tės, su­tei­kia pri­va­tu­mo ir sau­gu­mo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Lei­džia pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią tem­pe­ra­tū­rą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tur­būt ne vie­no skai­tan­čio šias ei­lu­tes min­ty­se su­kir­bė­jo klau­si­mas: kaip lan­gų plė­ve­lė ga­li bū­ti pa­sy­viu kon­di­cio­nie­riu­mi? Pa­sy­vus, nes ne­nau­do­ja jo­kių pa­pil­do­mų re­sur­sų, ap­sau­go nuo ši­lu­mos pa­te­ki­mo vi­dun va­sa­rą ir nuos­to­lių žie­mą. Stik­lų plė­ve­lių ge­bė­ji­mas at­spin­dė­ti sau­lės ši­lu­mos ener­gi­ją prieš jai pa­ten­kant į pa­tal­pą ma­ži­na są­skai­tas už su­var­to­tą ener­gi­ją šil­dy­mui ir vė­si­ni­mui bei su­ma­ži­na įran­gos ap­kro­vas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Mū­sų tech­no­lo­gi­ja ne­ga­li su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­ros iki no­ri­mos, bet lei­džia pa­lai­ky­ti op­ti­ma­lią vi­du­ti­nę pa­ros tem­pe­ra­tū­rą, už­kirs­da­ma ke­lią per­tek­li­nio karš­čio pa­te­ki­mui į pa­tal­pą“, – UAB „Aša“ di­rek­to­rė Ži­vi­lė Vait­kū­nie­nė pa­aiš­ki­no, ko­dėl lan­gų plė­ve­lės yra va­di­na­mos pa­sy­viu kon­di­cio­nie­riu­mi.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ben­dro­vės „Aša“ va­do­vės tei­gi­mu, kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos orą at­vė­si­na dirb­ti­nai, nau­do­ja elek­trą, rei­ka­lau­ja už­pil­do ir fil­trų kei­ti­mo, tai nė­ra tva­ru. Be to, jas ir įreng­ti at­si­ei­na bran­giau. Pa­sy­vus kon­di­cio­na­vi­mas yra svei­kes­nis: kai lau­ko ir vi­daus tem­pe­ra­tū­ros skir­tu­mai ne­di­de­li, žmo­nės iš­ven­gia per­ša­li­mo, be to, nė­ra ne­igia­mo tie­sio­gi­nio šal­to oro srau­to po­vei­kio.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Plė­ve­lės at­si­per­ka­mu­mą ge­ne­ruo­ja ir žie­mą. „Lan­gas be plė­ve­lės ši­lu­mą pra­lei­džia į tą pu­sę, kur jos yra ma­žiau: va­sa­rą iš lau­ko į vė­ses­nę pa­tal­pą, o žie­mą ši­lu­ma iš­ei­na iš na­mų, nes lau­ke yra vė­siau. Plė­ve­lė vei­kia kaip ši­lu­mos veid­ro­dis, to­dėl žie­mą lei­džia iki 30 proc. su­ma­žin­ti ši­lu­mos nuos­to­lius pro lan­gą“, – tvir­ti­no Ž. Vait­kū­nie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Su­ma­ži­na aki­ni­mą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Plė­ve­lės, at­lik­da­mos pa­sy­vaus kon­di­cio­na­vi­mo funk­ci­ją, kar­tu su­ma­ži­na aki­nan­tį švie­sos srau­tą. „Švie­sos kie­kis, sklin­dan­tis sau­lė­tą die­ną per lan­gą, pa­nai­ki­na kon­tras­tą, to­dėl įtemp­tai žiū­rint at­bun­ka dė­me­sys, pa­vargs­ta akys ir net for­muo­ja­si pyk­čio raukš­le­lės. Tai – it aki­niai nuo sau­lės jū­sų lan­gams“, – sa­kė įmo­nės va­do­vė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei anks­čiau sau­lės aki­ni­mas la­biau var­gi­no ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se ir biu­ruo­se, CO­VID-19 pan­de­mi­jos fo­ne ši pro­ble­ma per­si­kė­lė į na­mus, nes daž­nas iki šiol dir­ba nuo­to­li­niu bū­du.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Su­tei­kia pri­va­tu­mo</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vis daž­niau pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad lie­tu­viai ei­na link skan­di­na­viš­ko ar vo­kiš­ko at­vi­ru­mo ir gy­ve­na be die­ni­nių užuo­lai­dų. „Ge­rai, jei esa­me įsi­kū­rę vien­kie­my­je ir skly­pas yra 30 arų. Bet šiuo­lai­ki­niuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se kvar­ta­luo­se iki kai­my­nų lan­go daž­nai tė­ra 6 met­rai. Tu­jos dar ne­už­au­gu­sios, tvo­ra, ski­rian­ti skly­pus ir ap­sau­gan­ti nuo smal­sių žvilgs­nių, ne­pa­sta­ty­ta. Jei no­ri gy­ven­ti šiuo­lai­kiš­kai, be užuo­lai­dų, ma­ty­ti pa­so­din­tus au­ga­liu­kus ar laks­tan­tį vai­ką ir ne­sto­ko­ti pri­va­tu­mo, iš­ties ver­ta in­ves­tuo­ti ir lan­gus pa­deng­ti pu­siau veid­ro­di­ne plė­ve­le. Ji, be abe­jo, ap­sau­gos ir nuo karš­čio, ir nuo aki­nan­čių tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių“, – nau­das įvar­di­jo pa­šne­ko­vė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Stik­lų sau­gu­mui</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ant lan­gų kli­juo­ja­mos sto­res­nės skaid­rios plė­ve­lės ga­li ap­sau­go­ti ir nuo su­ža­lo­ji­mo ne­ty­čia at­si­tren­kus, o sto­riau­sios – net ir nuo žai­biš­kų va­gys­čių ar spro­gi­mų pa­da­ri­nių. Plė­ve­le deng­tą lan­gą sun­kiau iš­dauž­ti, to­dėl ma­žė­ja stai­gaus įsi­bro­vi­mo ti­ki­my­bė. Di­džiau­sią sau­gu­mą su­ku­ria skaid­rios ir veid­ro­di­nės plė­ve­lės du­e­tas: veid­ro­di­nė plė­ve­lė ne­lei­džia pa­ma­ty­ti, ko­kie ir kur pa­dė­ti daik­tai, o skaid­ri plė­ve­lė sau­go nuo grei­to įsi­lau­ži­mo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Es­te­tiš­kas spren­di­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­si­tai­ko, kad į ben­dro­vę „Aša“ be­si­krei­pian­tys klien­tai klau­sia, ar lan­gų plė­ve­lės ne­su­ga­dins ben­dro pa­sta­to vaiz­do. „At­virkš­čiai, – pa­ti­ki­no Ž. Vait­kū­nie­nė. – Stik­lų plė­ve­lės at­lie­ka ir es­te­ti­nę funk­ci­ją, su­kur­da­mos pa­sta­tams vie­na­ly­tę ir har­mo­nin­gą iš­vaiz­dą, su­vie­no­din­da­mos vaiz­dą pro lan­gus iš lau­ko. O juk la­bai daž­nai ten­ka ma­ty­ti ne­tvar­kin­gą ra­kan­dų mar­gu­my­ną pa­kė­lus akis į įstik­lin­tus dau­gia­bu­čių bal­ko­nus...“.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tai­gi, jei pir­ki­nių są­ra­še prie sau­lės aki­nių sau jau pa­dė­jo­te var­ne­lę, pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti ir sau­lės aki­niais lan­gams. „Mes de­kla­ruo­ja­me, kad su­tei­kia­me grei­tą pa­gal­bą. Ta­čiau pa­va­sa­rį ar va­sa­rą, kai jau fi­ziš­kai pa­jun­ta­ma, kad rei­kia plė­ve­lių lan­gams, ga­li tek­ti ir pa­lauk­ti ei­lė­je“, – ne­slė­pė įmo­nės va­do­vė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Daugiau informacijos tel. 8 37 410820, 8 686 32325.</span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Užs. Nr. 063</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Did%C5%BEiausi%C4%85%20saugum%C4%85%20sukuria%20skaidrios%20ir%20veidrodin%C4%97s%20pl%C4%97vel%C4%97s%20duetas.%20UAB%20%E2%80%9EA%C5%A1a%E2%80%9C%20archyvo%20nuotr_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Did%C5%BEiausi%C4%85%20saugum%C4%85%20sukuria%20skaidrios%20ir%20veidrodin%C4%97s%20pl%C4%97vel%C4%97s%20duetas.%20UAB%20%E2%80%9EA%C5%A1a%E2%80%9C%20archyvo%20nuotr_0.jpg?itok=3kYmu7Ly" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kad-sau-le-dziu-gin-tu-o-ne-var-gin-tu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3628&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bOOiXMy0kl7e9tX2X-ApjIi8ffv_z5wYJ1XXTNivnEc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-949784" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651924005"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nereik </span> - 2022-05-07 - 14:46</p> </li> <a href="/comment/949784#comment-949784" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/949784#comment-949784" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reklamos</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reklamos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=949784" token="fmQanw70rUJWUP827ciTruHYzzje_S5oC0THxcTzIp0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 May 2022 12:51:51 +0000 vyrredaktorius 3628 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką rei­kia ži­no­ti ren­kan­tis sto­go dan­gą? https://www.alytausnaujienos.lt/ka-rei-kia-zi-no-ti-ren-kan-tis-sto-go-dan-ga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13721" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13721) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Plieninio%20stogo%20ar%20fasado%20eksploatacija%20nesud%C4%97tinga%2C%20pakanka%20minimalios%20prie%C5%BEi%C5%ABros_.jpg?itok=niBpk0q1" width="344" height="287" alt="plieniniai stogai" title="Plieninio stogo ar fasado eksploatacija nesudėtinga, pakanka minimalios priežiūros." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ver­tin­ki­me vi­są sto­go gy­va­vi­mo cik­lą</h3> <p>Jei sta­to­tės ar re­no­vuo­ja­te sto­gą ir no­ri­te, kad jis kel­tų kuo ma­žiau rū­pes­čių, pir­miau­sia ver­ta pa­si­do­mė­ti sto­go dan­gų il­ga­am­žiš­ku­mu, at­spa­ru­mu at­mo­sfe­ros po­vei­kiui, ar dan­ga grei­tai ne­blun­ka, ar at­spa­ri ker­pėms, pe­lė­siui, ar ne­tru­pa vei­kiant šal­čiui.</p> <p>Rei­kia įver­tin­ti vi­są sto­go gy­va­vi­mo cik­lą: pra­de­dant sta­ty­ba, es­te­ti­ne prie­žiū­ra ir bai­giant sto­go re­mon­to ar at­nau­ji­ni­mo iš­lai­do­mis po 30–50 me­tų ar dar vė­liau.</p> <p>Be­si­sta­tan­tie­ji vis la­biau at­krei­pia dė­me­sį ir į nau­do­ja­mų me­džia­gų po­vei­kį svei­ka­tai, drau­giš­ku­mą ap­lin­kai. Tar­ki­me, jei jū­sų sto­gą teks daž­nai plau­ti che­mi­nė­mis me­džia­go­mis nuo gi­liai įsi­gė­ru­sio pur­vo, dum­blių, tai il­gai­niui ga­li pa­rei­ka­lau­ti ne­ma­žų dar­bo ir fi­nan­si­nių iš­lai­dų, va­ly­mo prie­mo­nės ga­li už­terš­ti kie­mą ar su­kel­ti svei­ka­tos pro­ble­mų.</p> <p>Ne­se­niai at­lik­to ne­pri­klau­so­mo ty­ri­mo, ku­rio tiks­las bu­vo įver­tin­ti tri­jų po­pu­lia­rių sto­gams nau­do­ja­mų me­džia­gų po­vei­kį ap­lin­kai, re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad ko­ky­biš­kas plie­ni­nis sto­gas yra drau­giš­kiau­sias ap­lin­kai pa­si­rin­ki­mas, jo po­vei­kis ap­lin­kai yra net iki 60 pro­cen­tų ma­žes­nis.</p> <p>Šiais na­no­tech­no­lo­gi­jų lai­kais itin at­spa­riais po­li­me­rais ap­sau­go­tos plie­ni­nės sto­gų dan­gos ypač il­gai iš­lai­ko ge­rą iš­vaiz­dą, me­tams bė­gant rei­ka­lau­ja mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros.</p> <p>Net na­mo gy­va­vi­mo pa­bai­go­je plie­ni­nė sto­go dan­ga yra 100 pro­cen­tų per­dir­ba­ma. Dėl at­spa­ru­mo, leng­vo nau­do­ji­mo ir drau­giš­ku­mo gam­tai ko­ky­biš­kos plie­ni­nės sto­gų dan­gos spar­čiai po­pu­lia­rė­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je.</p> <h3>Plie­ni­nė dan­ga – op­ti­ma­lus pa­si­rin­ki­mas</h3> <p>Plie­no lakš­tai yra tvir­ti, ne­tra­pūs, leng­vi ir leng­vai ap­do­ro­ja­mi, juos pjaus­tant ne­su­si­da­ro kenks­min­gų svei­ka­tai dul­kių, dū­mų, tad sto­go den­gi­mo dar­bai vyks­ta itin spar­čiai.</p> <p>Den­giant sto­gą plie­ni­ne dan­ga ne­rei­kia nei spe­cia­laus vien­ti­so pa­klo­to, nei tvir­tes­nių me­di­nių geg­nių – gre­bės­tų kon­struk­ci­jos. Be to, plie­ni­nėms dan­goms ne­ri­bo­ja­mas nei šal­čio cik­lų skai­čius, nei mak­si­ma­lus nuo­ly­džio kam­pas, ji ga­li bū­ti mon­tuo­ja­ma kad ir 90 laips­nių kam­pu, tai yra ver­ti­ka­liai, ne­tru­pa vei­kiant šal­čiui, su­si­da­rius le­dui.</p> <p>Dėl san­da­ru­mo kai ku­rias plie­ni­nes sto­go dan­gas ga­li­ma nau­do­ti ir esant mi­ni­ma­liam, 7 laips­nių šlai­to nuo­ly­džiui. Pa­žan­giau­sių mo­de­lių san­da­ru­mą už­tik­ri­na „click” sis­te­mos lakš­tų jun­gi­mo vie­to­se esan­čios spe­cia­lios tar­pi­nės.</p> <p>Ver­ta pa­mi­nė­ti ir tai, kad kai ku­rios „Ru­uk­ki“ sto­go dan­gos, pa­vyz­džiui, „Ru­uk­ki Clas­sic“ ar­ba „Ru­uk­ki Hy­yg­ge“, yra tvir­ti­na­mos ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no sraig­tais, ku­rie už­den­gia­mi „click“ sis­te­ma tvir­ti­nant kiek­vie­ną pas­kes­nį lakš­tą. Tad iš iš­orės ant to­kio sto­go ar fa­sa­do ne­ma­ty­ti jo­kių varž­tų, ma­žiau ga­li­my­bių už­si­lai­ky­ti spyg­liams, la­pams, kaup­tis ne­šva­ru­mams.</p> <h3>Sto­go il­ga­am­žiš­ku­mą le­mia ir ki­ti as­pek­tai</h3> <p>Sto­go il­ga­am­žiš­ku­mas, ge­ra iš­vaiz­da la­biau­siai pri­klau­so nuo ga­mi­nio ko­ky­bės kla­sės. Pa­vyz­džiui, „Ru­uk­ki 30“ ko­ky­bės kla­sės po­lies­te­riu pa­deng­toms dan­goms su­tei­kia­ma 10 me­tų es­te­ti­nių ir 30 me­tų tech­ni­nių sa­vy­bių ga­ran­ti­ja. Na o aukš­čiau­sios, „Ru­uk­ki 50 Plus“ ko­ky­bės kla­sės dan­gai – net 25 me­tų es­te­ti­nių sa­vy­bių ir 50 me­tų tech­ni­nių sa­vy­bių ra­šy­ti­nė ga­ran­ti­ja.</p> <p>Tad aki­vaiz­du, kad, ly­gi­nant skir­tin­gas ko­ky­bės kla­ses, ben­dro­je sto­go są­ma­to­je su­ma ga­li skir­tis vos ke­liais šim­tais eu­rų, ta­čiau sto­go dan­gos il­ga­am­žiš­ku­mas, ge­ra iš­vaiz­da skir­sis ko­ne dvi­gu­bai, tur­tas daug il­giau iš­lai­kys sa­vo in­ves­ti­ci­nę ver­tę.</p> <p>Plie­ni­nė sto­go dan­ga – tai ne tik plie­nas ir da­žai. Sto­gams tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mas spe­cia­lios mar­kės tvir­tas plie­nas. Plie­no sto­ris, ma­tuo­ja­mas ne­skai­tant cin­ko, grun­to ir da­žų sluoks­nių, tu­rė­tų bū­ti bent 0,50 ar 0,60 mm. Mi­ni­ma­lus cin­ko sluoks­nis tu­rė­tų bū­ti 275 g/kv. m. Iš­ori­nis pa­den­gi­mas ga­li bū­ti ke­lių rū­šių, nuo jo la­biau­siai pri­klau­so sto­go il­ga­am­žiš­ku­mas.</p> <p>Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, kad plie­no ap­sau­gi­niai sluoks­niai bū­tų pa­deng­ti ko­ky­biš­kai. Nes, kaip ir au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je, vie­nų ga­min­to­jų kė­bu­lai tar­nau­ja il­gai, o apie ki­tus ku­ria­mi anek­do­tai – čia vis­ką nu­le­mia dar­bų ko­ky­bė.</p> <p>Jei lakš­tų for­ma­vi­mui bus nau­do­ja­ma ne­ko­ky­biš­ka įran­ga, tuo­met dar ga­my­bos me­tu ga­li at­si­ras­ti pa­žei­di­mų, da­žų įtrū­ki­mų, per­tem­pi­mų.</p> <p>Suo­mių kom­pa­ni­ja „Ru­uk­ki” sa­vo ga­mi­niams nau­do­ja tik sa­vo me­ta­lo lie­jyk­lo­se Suo­mi­jo­je ir Šve­di­jo­je ga­mi­na­mą plie­ną, vė­liau den­gia jį cin­ko, po­li­me­ri­niais ir ki­tais ap­sau­gi­niais sluoks­niais, tad nuo ge­le­žies rū­dos iki ga­lu­ti­nio pro­duk­to at­sa­ko už sa­vo ga­mi­nių ko­ky­bę.</p> <p>Be­je, kad var­to­to­jai bū­tų ap­sau­go­ti nuo ne­aiš­kios kil­mės, ne­ko­ky­biš­kos ar ne­pa­kan­ka­mai il­gai iš­tes­tuo­tos pro­duk­ci­jos, šie­met Eu­ro­po­je įsi­ga­lio­jo ir nau­ji, griež­tes­ni at­spa­ru­mo ul­tra­vio­le­ti­niam po­vei­kiui ir ko­ro­zi­jai stan­dar­tai (prEN 10169:2022).</p> <p>Ko­ky­biš­kas sto­gas jums tar­naus ne vie­ną de­šimt­me­tį, tad įsi­gy­jant plie­ni­nę sto­go dan­gą ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kią kla­si­fi­ka­ci­ją pa­gal 2022 m. at­nau­jin­tą stan­dar­tą ati­tin­ka jums siū­lo­mas pro­duk­tas. „Ru­uk­ki 50 Plus” ko­ky­bės kla­sės sto­gai ati­tin­ka pa­čias griež­čiau­sias, t. y. Ruv5 (UV) ir RC5+(ko­ro­ziš­ku­mo) kla­si­fi­ka­ci­jas.</p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 058</p> <p><br />  </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Plieninio%20stogo%20ar%20fasado%20eksploatacija%20nesud%C4%97tinga%2C%20pakanka%20minimalios%20prie%C5%BEi%C5%ABros__0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Plieninio%20stogo%20ar%20fasado%20eksploatacija%20nesud%C4%97tinga%2C%20pakanka%20minimalios%20prie%C5%BEi%C5%ABros__0.jpg?itok=M06r-Uu5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-rei-kia-zi-no-ti-ren-kan-tis-sto-go-dan-ga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3618&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bE9Z_fNvYnfJfy8RoRqFUaYNvUcIR424jFGikbalgZI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1017025" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652762886"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Owen Peregrine</span> - 2022-05-17 - 07:48</p> </li> <a href="/comment/1017025#comment-1017025" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1017025#comment-1017025" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This news is great for me…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This news is great for me. Have a nice day buddy. The <a href="https://slopegame.io">slope game</a> is a challenging running game that will challenge your abilities. On a randomized slope, speed down. Your ball will go quicker the further you go. This game may appear easy, but it will provide you with an intense adrenaline rush. Just remember to stay away from the red bricks and obstacles. Always aim for a high score, and your name could appear on the leaderboard!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1017025" token="rwYD7HpwcUh_wsM-wJizKjeWatKO_BecF9Q-yGaB1To"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-970317" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652180195"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Travis</span> - 2022-05-10 - 13:56</p> </li> <a href="/comment/970317#comment-970317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/970317#comment-970317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Such nice and interesting…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Such nice and interesting content. It gives inspiration and information to readers. Keep sharing more content to update readers about the latest information. Now its time to know about your skin issues. <a href="https://blemivivkoncept.co.uk/product/flawless-body-milk/"> FLAWLESS BODY MILK</a>. For more information.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=970317" token="sCwtsHX_YUIYJmfOn4kpdR6VUcOyZE8QvNO3Hw3TKbU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 May 2022 06:35:06 +0000 vyrredaktorius 3618 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką reikia žinoti apie karščiui atsparias plyteles? https://www.alytausnaujienos.lt/ka-reikia-zinoti-apie-karsciui-atsparias-plyteles <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/48-13718" rel="bookmark"> Nr. <span> 48 (13718) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/plyteles.jpg?itok=OB9LXgLW" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Paprastai šiame etape žmonės pradeda klausti: „Ar galiu naudoti plyteles aplink malkomis kūrenamą ugnį? ir "kokias medžiagas naudoti aplink malkomis kūrenamas krosnis ir židinius?". Tobulėjančių technologijų dėka šiandien klientas gali pasirinkti iš tikros gausos medžiagų. Tačiau atsakant į anksčiau minėtus klausimus, atsakymas būtų vienas - <a href="https://www.vokiskakeramika.lt/karsciui-atsparios-plyteles.html">karščiui atsparios plytelės</a>.</p> <p> </p> <p>Žemiau yra visa pagrindinė informacija, ką reikia žinoti apie ugniai ir karščiui atsparias plyteles.</p> <h2>Keletas paprastų taisyklių</h2> <p>Norėdami kontroliuoti šilumą, rekomenduojame naudoti porcelianines plyteles.</p> <p> </p> <p>Išlaikykite bent 150 mm atstumą nuo ugnies šaltinio.</p> <p> </p> <p>Paprastai žmonės aplink ugnies šaltinį yra linkę naudoti ugniai atsparias plytas, nes jos puikiai sugeria šilumą, neperduodamos į šalia esančias sritis.</p> <p> </p> <p>Porceliano plytelės veikia labai panašiai dėl jų tankio ir gamybos būdo.</p> <p> </p> <p>Nors plytelės yra atsparios karščiui, geriausia įsitikinti, kad tiesioginis šilumos kontaktas, kurį gauna plytelės, nėra per didelis. Taigi, geriausia palikti šiek tiek buferinės zonos, kad Jūsų plytelės atrodytų it naujos.</p> <p> </p> <p>Taip pat norėsite įsitikinti, kad plytelės, kontaktuojančios su karščiu, neatšoks dėl netinkamų klijų. Laimei, yra plytelių klijų, pagamintų specialiai karštesniems scenarijams, todėl rekomenduojame į tai būtinai atkreipti dėmesį.</p> <p> </p> <p>Labai svarbu ir tai, ant ko dedate plyteles.</p> <p> </p> <p>Jei Jūsų kamino sienos nėra puikios būklės, visada galite naudoti karščiui atsparias lentas, kad užtikrintumėte stabilų ir lygų plytelių paviršių.</p> <h2>Keletas patarimų</h2> <p>Norėdami įkvėpti, pateikiame populiariausius krosnių ir židinių dekoravimo patarimus.</p> <h3>1. Naudokite kaimiškas, tekstūruotas plyteles, kad sukurtumėte jausmą, tarsi poilsiaujate užmiesčio sodyboje.</h3> <p>Ugnies šaltiniai linkę akimirksniu suteikti jaukią užmiesčio namo atmosferą bet kuriam kambariui; tai kartais gali būti šiek tiek sudėtinga, jei likusi Jūsų kambario dalis yra gana šiuolaikiška.</p> <p> </p> <p>Dažnai žmonėms patinka pilkų skalūnų plytelių pagrindo derinys, kontrastuojantis su kaimiška sieninių plytelių tekstūra.</p> <p> </p> <p>Tinkantis kilimėlis ant plytelėmis išklotų grindų puikiai papildo židinio vaizdą ir dar labiau atkreipia dėmesį į kambario centrą.</p> <h3>2. Medinės sijos yra geriausias nišų draugas.</h3> <p>Kitas stulbinantis būdas bet kuriam kambariui suteikti kaimiško žavesio – prie židinio viršaus pritvirtinti medinę siją kaip židinio atbrailą.</p> <p> </p> <p>Medinės sijos sukurta sodybos išvaizda padeda moderniems dekorams susilieti su židiniu, taip pat padeda dar labiau pabrėžti tradicinę išvaizdą.</p> <h3>3. Neslėpkite savo malkų.</h3> <p>Kad židinys teiktų maksimalų jaukumą, Jums reikės nuolatinio malkų tiekimo. Kodėl gi nepanaudojus senos knygų spintos ir nepastačius jos šalia, kad ne tik padidintumėte šilumos šaltinio žavesį, bet ir liktų po ranka papildomo kietojo kuro, kai jo prireiks.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-reikia-zinoti-apie-karsciui-atsparias-plyteles&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3616&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="i7IWcztQX_bnjgr_yJ1O0zshau7nZnJPyMdt3ezSgSw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1019148" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652789782"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Katherine</span> - 2022-05-17 - 15:16</p> </li> <a href="/comment/1019148#comment-1019148" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1019148#comment-1019148" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Not everyone know all…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Not everyone know all information about a celebrity and their net worth which changes every day according to their fame and investment but you can follow the info on celeb <a href="https://www.idolnetworth.com/">net worth</a> which is available for everyone.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1019148" token="C6Kt4RmI6fSXJAjFLJrhJKuPLUOcZgy5KWkeRIc_tRc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 02 May 2022 08:22:39 +0000 vyrredaktorius 3616 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip pasigaminti skystą muilą namuose? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-pasigaminti-skysta-muila-namuose <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/48-13718" rel="bookmark"> Nr. <span> 48 (13718) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/sampunas.jpg?itok=O2G0JyZ0" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Toliau rasite receptą, kaip pasigaminti skysto muilo namie. Jis turės puikų drėgmės lygį, tekstūrą ir ilgą galiojimo laiką.</p> <p>Jeigu neturite laiko ir noro gaminti skysto muilo namuose, visada galite įsigyti puikios kokybės skysto muilo internetinėje parduotuvėje eurovaistinė.lt. Čia parduodamas tik geriausias <a href="https://www.eurovaistine.lt/higiena/virusu-prevencija/muilas/skystas">skystas muilas</a>!</p> <p>Bet jei vis dėlto nusprendėte, jog norite naminio skysto muilo, tuomet skaitykite toliau ir sužinosite ko Jums prireiks jam pagaminti.</p> <p> </p> <h3>Apie skystą muilą</h3> <p>Tiek karšto, tiek ir šalto proceso muile yra šarminis komponentas bei aliejinis.</p> <p>Skysto muilo šarminis komponentas yra šiek tiek kitoks. Natrio hidroksidas naudojamas kietam muilui gaminti, o kalio hidroksidas naudojamas skystam muilui pagaminti. Kalio hidroksidas yra sunkiau randamas ir yra dribsnių, o ne granulių pavidalu. Su dribsniais dirbti lengviau, tačiau jie vis tiek yra šarminiai, todėl būtina mūvėti pirštines ir dėvėti apsauginius akinius.</p> <h3>Pagrindiniai ingredientai</h3> <p>Kitos sudedamosios dalys yra kokosų aliejus, alyvuogių aliejus, ryžių sėlenų aliejus, kitoks neįprastas aliejus, pvz., sojų pupelės, dygminų arba vynuogių kauliukų aliejus, saulėgrąžų aliejus, distiliuotas vanduo, skystas augalinis glicerinas ir bet koks kvapas arba spalva, kurią norite pridėti. Visas šias sudedamąsias dalis galite gauti ekologiškai, išskyrus kalio hidroksidą.</p> <p>Pastaba: Mokydamiesi gaminti skystą muilą, daugelis žmonių nerimauja dėl šarmo. Galite būti ramūs žinodami, kad visas kalio hidroksidas pašalinamas muilo gamybos procese per reakciją, vadinamą muilinimu. </p> <p> </p> <h3>Įranga</h3> <p>Kai gaminate skystą muilą, jums reikia daug įrangos ir ingredientų! Kaip ir gaminant karštą muilą, jums reikės viryklės, lazdelės maišytuvo, indelio, tarkos ir silikoninių maišymo šaukštų. Taip pat svarbu paminėti, kad Jums reikės virtuvinių svarstyklių.</p> <p> </p> <h3>Skysto muilo gaminimo procesas</h3> <p>Pirmiausia gerai išvėdinkite darbo vietą, kurioje gaminsite muilą. Tuomet uždenkite darbo vietą laikraščiu, užsimaukite pirštines ir akinius. Pradėdami gaminti muilą įsitikinkite, kad augintiniai ir vaikai nebėgioja aplink Jūsų darbo vietą.</p> <p>Pradėkite pasverdami reikiamą kiekį aliejaus ir įdėkite juos į puodą. Atminkite: pagal šiuos nurodymus mes matuojame visus ingredientus pagal svorį, o ne pagal jų tūrį, todėl turite turėti maistines (virtuvines) svarstykles.</p> <p>Įjunkite silpnos kaitros viryklę ir ištirpinkite visus ingredientus. </p> <p>Į stiklinį arba nerūdijančio plieno dubenį įpilkite šiek tiek distiliuoto vandens. Pasverkite reikiamą kiekį šarmo ir maišydami lėtai supilkite į vandenį (niekada atvirkščiai). Galite pastebėti, kad tirpstant jis skleidžia keistą garsą, tačiau tai normalu. Atminkite, Jūs negalite pagaminti šio skysto muilo be šarmo.</p> <p>Sumaišius, į aliejų įpilkite vandens ir šarmo mišinio. Maišykite lazdele, tada pradėkite naudoti maišytuvą. Mišinys iš pradžių bus kiek tirštas, bet nesijaudinkite. Maišykite apie 5 minutes.</p> <p>Išmaišius būtinai uždenkite indą ir pirmąsias 30–60 minučių palaikykite aukštesnėje temperatūroje, tada ją sumažinkite.</p> <p>Kartkartėmis grįžkite pamaišyti mišinio. Maždaug po 2 valandų jis atrodys tarsi permatomas kaip vazelinas. Šioje stadijoje su juo dirbti sunkiau – jis tampa sunkiu ir lipniu.</p> <p>Jei seksite nuosekliai visus nurodymus skystas muilas išeis tiesiog puikus!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-pasigaminti-skysta-muila-namuose&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3615&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GmML8Rv0SxYbyDoYFc6GoE7b4OfpPeVopRhqg3r-dQQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-968457" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652157121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>VivianHelen</span> - 2022-05-10 - 07:32</p> </li> <a href="/comment/968457#comment-968457" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/968457#comment-968457" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Immerse yourself in the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Immerse yourself in the dramatic game space with super cars, <a href="https://drifthunters.online">drift hunters</a> is a simple game but helps relieve stress very well. Sitting behind the driver's seat adventure on beautiful roads</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=968457" token="D9hLJ2scBhi11tL3ot3f9vxuiNnUcj6LEljBcXRErZk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 02 May 2022 08:09:25 +0000 vyrredaktorius 3615 at https://www.alytausnaujienos.lt Kokius sprendimus rinktis, kad buitis reikalautų mažiau laiko? https://www.alytausnaujienos.lt/kokius-sprendimus-rinktis-kad-buitis-reikalautu-maziau-laiko <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13719" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13719) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/silumos%20s.jpg?itok=NmDQ8op9" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Namų šildymas pareikalaus vos kelių akimirkų</h3> <p>Daugybė žmonių turi savarankiškai spręsti klausimą, kaip ir kuo šildyti savo namus. Ir, priėmus tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, šildyti namus kietuoju kuru, gali tekti sugaišti labai daug laiko. Daug jo pareikalaus paieškos procesas, kur geriausia kaina galėtumėte įsigyti kokybiško kietojo kuro, o taip pat – daug laiko prireiks ir jo apdorojimo bei sandėliavimo darbams. Tačiau, jei tik bus pasirinktas toks sprendimas kaip <a href="https://oris.lt/produktai/silumos-siurbliai/silumos-siurbliai-oras-vanduo-aeroterminiai/">šilumos sistema oras-vanduo</a>, galite būti tikri, kad galėsite pamiršti šiuos, daug jūsų laiko atimančius darbus.</p> <h3>Pamirškite ne vieną valandą jūsų laiko atimantį vejos pjovimą</h3> <p>Taip, daugelis žmonių sutinka su tuo, kad už lango žaliuojanti veja yra vienas gražiausių dalykų namų aplinkoje. Tačiau tuo pat metu nesunku pastebėti, kad jos priežiūra šiltuoju metų laiku reikalauja iš tiesų daug laiko. Jei plotas nemažas, užtruksite tikrai ne vieną valandą, kol patrumpinsite veją. O svarbiausia, kad jau visai netrukus, šį veiksmą teks kartoti ir vėl. Taigi, tik paskaičiuokite, kiek laiko šiam užsiėmimui tenka skirti per visus metus. Tikrai nustebtumėte pamatę, kiek daug laiko tai atima. Tad, kodėl to neatsisakius? Vejapjovė – robotas – puikus pasirinkimas, kuris užtikrins, kad per savaitę sutaupysite bent kelias valandas savo brangaus laiko.</p> <p>Taigi, kaip matyti, buitis jau tikrai nebeturėtų gąsdinti – ji nepasiglemš viso jūsų laiko ir tikrai sudarys galimybę mėgautis tomis veiklomis, kuriomis jums yra artimos, tereikia priimti tinkamus sprendimus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/silumos%20s_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/silumos%20s_0.jpg?itok=frzhjfJl" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kokius-sprendimus-rinktis-kad-buitis-reikalautu-maziau-laiko&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3609&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k4LL8C3V-iSmW_P8sw-uGrEyr8IgLcFsxzoxBTOSZw4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-931935" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651664747"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>reik</span> - 2022-05-04 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/931935#comment-931935" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/931935#comment-931935" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kuo daugiau guleti lovoje</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kuo daugiau guleti lovoje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=931935" token="EAccjEx62aMUkvqikOQkK6aSH-yaRv0jkKAkp7gI55c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Apr 2022 09:38:37 +0000 vyrredaktorius 3609 at https://www.alytausnaujienos.lt Mai­šas džin­sų ki­taip – autoriniai ran­ko­mis iš­ta­py­ti žais­lai https://www.alytausnaujienos.lt/mai-sas-dzin-su-ki-taip-autoriniai-ran-ko-mis-ta-py-ti-zais-lai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/50-13720" rel="bookmark"> Nr. <span> 50 (13720) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/nauja68548294_2199664413664011_261213764844519424_n.jpg?itok=RtefJsMb" width="344" height="287" alt="„Mo­ku daug rank­dar­bių rū­šių, bet, ap­su­ku­si ra­tą, vi­sa­da grįž­tu prie žais­lų, man jie mie­liau­si“, – sako Svetlana Žadeikienė. Juozo Muzikevičiaus nuotr." title="„Mo­ku daug rank­dar­bių rū­šių, bet, ap­su­ku­si ra­tą, vi­sa­da grįž­tu prie žais­lų, man jie mie­liau­si“, – sako Svetlana Žadeikienė. Juozo Muzikevičiaus nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><span style="line-height:100%">„Žais­lus siu­vu dau­giau kaip ke­tu­rias de­šim­tis me­tų ir iš pa­čių įvai­riau­sių au­di­nių, bet apie rank­dar­bius iš džin­sų iki šiol ne­gal­vo­jau. Nors džin­sas la­bai pa­tva­rus, bet žais­lų siu­vi­mas tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką: rei­kia su­kirp­ti, su­siū­ti, pri­kimš­ti, o sun­kiau­sia – iš­vers­ti, nes šis au­di­nys sto­ras. Pa­si­rin­kau džin­są, nes no­rė­jau pieš­tų žais­lų, o ši me­džia­ga la­bai tin­ka ta­py­bai ant jo“, – pa­sa­ko­ja Svet­la­na.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­si­ro­do, džin­si­nių žais­lų pa­ro­dos ne­bū­tų bu­vę, ta­čiau prieš ke­le­rius me­tus aly­tiš­kė do­va­nų ga­vo vi­są mai­šą džin­sų: „Pa­ti sau įsi­pa­rei­go­jau pa­ro­dy­ti, ką iš šios do­va­nos su­kū­riau. Pir­mo­ji min­tis bu­vo siū­ti kar­tu su rank­dar­bių klu­bo mo­te­ri­mis, bet pan­de­mi­ja pa­ko­re­ga­vo pla­nus. Iš džin­so esa­me siu­vu­sios pir­ki­nių krep­šius, pri­juos­tes, ran­ki­nes mer­gai­tėms, bet tai bu­vo pa­vie­niai siu­vi­niai. Da­bar kar­tu su Rū­tos Ja­sio­nie­nės do­va­no­tais džin­sais at­ėjo ir spren­di­mas, ką iš jų pa­da­ry­ti. Mo­ku daug rank­dar­bių rū­šių, bet, ap­su­ku­si ra­tą, vi­sa­da grįž­tu prie žais­lų, man jie mie­liau­si. Ir šį­kart nu­ti­ko bū­tent taip“, – pri­si­pa­žįs­ta pa­šne­ko­vė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Ar iš­mesc? So­viet­me­ciu, kap krau­tu­vės­na vis­ko trū­ko, tai pa­cios siu­vom, mez­gėm, nė­rėm pa­rė­dus ir žais­lu­kus, o dar gy­ve­nam var­to­to­jiš­kon vi­suo­me­nėn, vis­ko pyl­na. Ale aš gal se­no­viš­kai mis­li­nu, kad sma­giau kap pats pas­da­rai, o ir gam­tų ma­žiau ter­ši. Pri­siu­vau žsis­lu­kų iš se­nų džyn­sų ir pa­da­riau pa­ro­dų, kad ir ki­tus pa­ska­cy­tau ne­si­sku­byc iš­mesc. Kas ak­va­cy­sit pa­ma­tyc, o ne­ga­lė­sit at­eic, tai in­de­du cia, akim pa­ga­nyc“, – dzū­kuo­ja pa­šne­ko­vė, ku­ri šiuo me­tu yra su­si­do­mė­ju­si lė­lių, pa­ga­min­tų sen­di­ni­mo tech­ni­ka, bet su rank­dar­biai jos gy­ve­ni­me kon­ku­ruo­ja ir ki­ti dar­bai – dzū­kų tar­mės žo­dy­nas, ku­rį no­ri iš­leis­ti. Šir­džiai mie­lų už­si­ė­mi­mų – tik spėk suk­tis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Dve­jus me­tus tru­kęs ka­ran­ti­nas su­ta­po su ma­no trau­ma, to­dėl at­sta­ti­nė­jau svei­ka­tą, rei­kė­jo iš nau­jo su­kur­ti sa­ve“, – apie ne­leng­vą gy­ve­ni­mo lai­ką S.Ža­dei­kie­nė kal­ba tau­piai. Prieš po­rą me­tų ji bu­vo už­pul­ta ir sun­kiai su­ža­lo­ta sa­vo na­mų laip­ti­nė­je. Me­di­kai iš­gel­bė­jo gy­vy­bę, o tvir­ta va­lia pa­dė­jo su­grįž­ti į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Svet­la­na šiuo me­tu ne tik va­do­vau­ja „Aly­taus rank­dar­bių“ klu­bui, bet ir da­ly­vau­ja fol­klo­ro an­sam­blio „Žvan­gu­cis“ veik­lo­je, o dar yra sep­tynių anū­kų mo­čiu­tė, jiems taip pat rei­kia dė­me­sio.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ak­ty­vi S.Ža­dei­kie­nė bu­vo vi­są gy­ve­ni­mą, aly­tiš­kiai pui­kiai me­na, kad ji – pir­mo­sios ir vie­nin­te­lės pri­va­čios mo­kyk­los Aly­tu­je stei­gė­ja. To­kia pri­va­ti mo­kyk­la – iki šiol uni­ka­lus reiš­ki­nys Aly­taus švie­ti­mo is­to­ri­jo­je. Ša­lia pra­di­nės mo­kyk­los bu­vo įstei­gu­si Es­te­ti­nio la­vi­ni­mo mo­kyk­lė­lę vai­kams. De­ja, ne­su­ta­po S.Ža­dei­kie­nės ir val­di­nin­kų po­žiū­riai į ug­dy­mo pro­ce­sus, mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po­mė­gis siū­ti žais­lus at­ėjo iš Svet­la­nos vai­kys­tės, ku­rio­je lė­lė iš­li­ko kaip sva­jo­nių žais­las. Ji yra su­ren­gu­si ne vie­ną sa­vo au­to­ri­nę siū­tų žais­lų pa­ro­dą, o iš vi­so žais­lų yra su­kū­ru­si dau­giau kaip ke­lis šim­tus. Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se jas pa­pil­dė ir bū­rys jau­kių spal­vin­gų džin­si­nu­kų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">S.Ža­dei­kie­nės su­kur­ti žais­lai yra la­bai funk­cio­na­lūs ir džiu­gi­na ne tik Lie­tu­vos vai­kus. Žais­lus siu­va pa­gal Ru­dol­fo Štai­ne­rio me­to­di­ką, jie tvir­ti ir sau­gūs, ne­su­plyš­ta.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Svet­la­na pui­kia pa­žįs­ta­ma aly­tiš­kiams ir kaip dzū­kų tar­mės puo­se­lė­to­ja. Yra iš­lei­du­si dzū­kų tar­me pa­ra­šy­tas kny­ge­les „Dzū­kiš­kos pa­sa­ku­tės“, „Pa­sa­ku­tės prie čier­ku­tės“ ir kny­ge­lę vai­kams „At­eik, vai­ku­ci, in ma­no so­dų“. Dzū­kų tar­mė pa­šne­ko­vę su­ža­vė­jo dar vai­kys­tė­je, be­si­sve­čiuo­jant pas gi­mi­nai­čius Alo­vės kai­me. Su­ži­no­ju­si, kad dzū­kų tar­mė yra spar­čiau­siai nyks­tan­ti iš ki­tų Lie­tu­vos tar­mių, ji nu­spren­dė pa­ra­šy­ti dzū­kų tar­mės žo­dy­ną. Jis bus ne įpras­tas, abė­cė­li­nis, o su­dė­lio­tas pa­gal te­mas. Au­to­rė nė tik už­ra­šo, kaip žo­džiai skam­bė­jo anks­čiau, bet ir pa­aiš­ki­na jų tik­rą­ją pras­mę.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/nauja68548294_2199664413664011_261213764844519424_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/nauja68548294_2199664413664011_261213764844519424_n_0.jpg?itok=0ucE_Ipr" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278462657_5231022380282196_5671207973661968640_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278462657_5231022380282196_5671207973661968640_n.jpg?itok=Y0NMUyQ0" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278666061_5243428185708282_8777713821510133609_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278666061_5243428185708282_8777713821510133609_n.jpg?itok=q1PV6DNY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278705220_5243421795708921_4328558566011489574_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278705220_5243421795708921_4328558566011489574_n.jpg?itok=8OHnwxgJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278743961_5243427412375026_2035110557164762444_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278743961_5243427412375026_2035110557164762444_n.jpg?itok=Bs9kbhZK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278773348_5243425995708501_6193326764442666987_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278773348_5243425995708501_6193326764442666987_n.jpg?itok=BySsO9Yz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278832879_5243426742375093_2215718064306425087_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278832879_5243426742375093_2215718064306425087_n.jpg?itok=dkeMtWhD" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278839326_5243424859041948_457417611694248514_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278839326_5243424859041948_457417611694248514_n.jpg?itok=NeNOI4z7" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/278943202_5243423009042133_597099562210260063_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/278943202_5243423009042133_597099562210260063_n.jpg?itok=K_bEjQtE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/IMG_6934%281%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/IMG_6934%281%29.JPG?itok=YCRcZCLp" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mai-sas-dzin-su-ki-taip-autoriniai-ran-ko-mis-ta-py-ti-zais-lai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3608&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kuFhiRNEWvqEdlqZ-FnuhjhbzEORb16Ry4R0g0NWGOw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-901463" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651311112"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - 2022-04-30 - 12:31</p> </li> <a href="/comment/901463#comment-901463" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/901463#comment-901463" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražūs darbai, bet kad ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražūs darbai, bet kad ir būtų tokia graži šios menininkės siela. Atperka savo klaidas, kad neprižiūrėjo ir neauklėjo savo mažų vaikų. Ar tikrai giminėje nėra išpuikusių? Pati ir pačios brolis milijonerius, jau vien tik.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=901463" token="RBL2qLd-G6vkvBlrzhFg77IIB8MY7XkC6HnsaeJQTCE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Apr 2022 09:30:00 +0000 vyrredaktorius 3608 at https://www.alytausnaujienos.lt Šven­čių stu­di­ja „Ma­žy­lio stu­di­ja”: šei­mos ver­slo va­rik­liu­kas – sū­nūs Ado­mas ir Ąžuo­las https://www.alytausnaujienos.lt/sven-ciu-stu-di-ja-ma-zy-lio-stu-di-ja-sei-mos-ver-slo-va-rik-liu-kas-su-nus-ado-mas-ir-azuo-las <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/44-13714" rel="bookmark"> Nr. <span> 44 (13714) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/pagr20220413155516791.jpg?itok=BuZXCIGB" width="344" height="287" alt="Mazylio studija" title=" „Ma­žy­lio stu­di­ją“ įkū­rę Ri­ta ir Gied­rius Griš­ke­vi­čiai sa­ko, kad jų šven­čių stu­di­jos iš­skir­ti­nu­mas – sa­vi­tu­mas, es­te­tiš­ka ir sti­lin­ga ap­lin­ka bei di­de­lė mei­lė tam, ką da­ro, o sū­nūs – di­džiau­sias idė­jų ge­ne­ra­to­rius ir va­rik­liu­kas. MARC FOTO nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ri­ta, pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip ki­lo to­kia šei­my­ni­nio ver­slo idė­ja? Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo?</strong></p> <p>– Idė­ja kur­ti šven­čių stu­di­ją ki­lo ar­tė­jant vy­res­nio­jo sū­naus vie­nų me­tų gim­ta­die­niui. Šven­tei tuo me­tu ieš­ko­jo­me sau­gios, šiuo­lai­kiš­kos, drau­giš­kos vai­kams erd­vės. To­kios, ko­kia pa­tik­tų mums, ku­rio­je ne­bū­tų gau­sy­bės plas­ti­ki­nių žais­lų ir daug ryš­kių spal­vų. Ne­ra­do­me, ta­da ki­lo min­tis kar­tu su vy­ru to­kią erd­vę kur­ti pa­tiems. No­rė­jo­me, kad čia ge­ra ir jau­ku bū­tų ne tik vai­kams, bet ir tė­ve­liams. Be to, pa­grin­di­nis pri­ori­te­tas bu­vo pla­tus pa­pil­do­mų pa­slau­gų pa­si­rin­ki­mas, kad mū­sų stu­di­jo­je tė­ve­liai ras­tų vis­ką, ko rei­kia šven­tei, o pa­si­ruo­ši­mas jai bū­tų leng­vas ir ma­lo­nus pro­ce­sas. Taip po pu­sės me­tų at­si­ra­do „Ma­žy­lio stu­di­ja“, ku­ri šian­dien skai­čiuo­ja sa­vo sep­tin­tus gy­va­vi­mo me­tus.</p> <p><strong>– Ta pro­ga ir at­si­nau­ji­no­te – ko­kias idė­jas pa­vy­ko įgy­ven­din­ti?</strong></p> <p>– Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus tu­rė­jau daug lai­ko nau­jų idė­jų pa­ieš­koms, nes pan­de­mi­jos ri­bo­ji­mai veik­lą pri­stab­dė. Į si­tu­a­ci­ją sten­giau­si žvelg­ti op­ti­mis­tiš­kai, ti­kė­jau, kad su­lauk­si­me at­lais­vi­ni­mų lais­va­lai­kio pra­mo­gų sek­to­riui. To­dėl nu­spren­džiau, kad po to klien­tus no­ri­me pa­si­tik­ti ki­to­kie, at­si­nau­ji­nę. Nuo pir­mos min­ties apie stu­di­jos at­nau­ji­ni­mą tu­rė­jau vi­zi­ją ir aiš­kią idė­ją, kaip ši erd­vė pa­si­keis. Ka­dan­gi esu šven­čių de­ko­ra­to­rė ir šio­je sri­ty­je dir­bu jau be­veik de­šimt me­tų, nuo­lat ste­biu šven­čių de­ko­ro, in­ter­je­ro ten­den­ci­jas. Jau ke­le­tą me­tų dau­ge­lio sim­pa­ti­jas, taip pat ir ma­no pa­čios, už­ka­ria­vęs na­tū­ra­lu­mas, per­pin­tas bo­ho prie­sko­niu, su ro­tan­go sti­liaus ak­cen­tais. Nau­ja­sis stu­di­jos in­ter­je­ras kur­tas bū­tent šia sti­lis­ti­ka, su­tei­ku­sia dar dau­giau jau­ku­mo ir ši­lu­mos mū­sų erd­vei. Ka­dan­gi dau­ge­lio de­ko­ra­ci­jų ele­men­tų, bal­dų ir no­ri­mų me­di­nių žais­lų te­ko siųs­tis iš ki­tų ES ša­lių, pats at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sas tru­ko apie pu­sę me­tų. Kar­tu su vy­ru be­veik vis­ką da­rė­me pa­tys. Pir­mą­sias šven­tes švęs­ti klien­tus pa­kvie­tė­me va­sa­rio pa­bai­go­je, džiau­giuo­si, kad klien­tai stu­di­jo­je jau­čia­si jau­kiai, tar­si na­muo­se, kad švęs­ti grįž­ta tie, su ku­riais au­go­me kar­tu tuos vi­sus šiuos sep­ty­ne­rius me­tus!</p> <p><strong>– O ką vai­kai vei­kia šio­je jau­kio­je žai­di­mų erd­vė­je, ko­kias pra­mo­gas, edu­ka­ci­jas šiuo me­tu siū­lo­te?</strong></p> <p>– Kai tik ati­da­rė­me stu­di­ją, gal­vo­je su­ko­si la­bai daug idė­jų, to­dėl ir bu­vo­me pir­ma­sis žai­di­mų kam­ba­rys Aly­tu­je, ėmęs or­ga­ni­zuo­ti vai­kams įvai­rius ren­gi­nius. Vai­ku­čius su tė­ve­liais kvies­da­vo­me į Links­ma­die­nius – moks­li­nius šou eks­pe­ri­men­tus, po­pie­tes su vai­kų iš­sva­jo­tais per­so­na­žų vei­kė­jais, įvai­rias edu­ka­ci­jas, siau­tu­lio va­ka­rė­lius, skir­tus pa­mi­nė­ti He­lo­vi­nui, į mu­zi­kos pa­mo­kė­les, pa­grįs­tas Con­mu­si­ca me­to­di­ka. Tu­rė­jo­me tra­di­ci­ją an­trą Ka­lė­dų die­ną su­kvies­ti ma­žus ir di­de­lius į ma­giš­ką su­si­ti­ki­mą su Ka­lė­dų Se­ne­liu.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kios vai­kų šven­tės po­pu­lia­riau­sios?</strong></p> <p>– Kvie­čia­me švęs­ti vai­kų gim­ta­die­nius, krikš­ty­nas, ki­tas pri­va­čias šei­mos šven­tes. Stu­di­jo­je yra ke­le­tas zo­nų: tė­ve­lių, ku­rio­je jie ga­li at­si­pa­lai­duo­ti ir pa­ben­drau­ti; vai­kų kars­ty­nių erd­vė – žai­di­mų aikš­te­lė su ba­tu­tu, lai­py­nė­mis, čiuo­žyk­la ir di­de­liu ka­muo­liu­kų ba­sei­nu; ke­lios vai­kų žai­di­mų erd­vės, skir­tos tiek ber­niu­kams, tiek mer­gai­tėms, kiek­vie­no po­rei­kiams, su įvai­riais na­tū­ra­laus me­džio, ser­ti­fi­kuo­tais žais­liu­kais, mak­ra­mė sū­py­nė­mis ir at­ski­ras kam­pe­lis sti­li­zuo­tiems de­ser­tų sta­lams. Daž­nai su­lau­kia­me tė­ve­lių pa­gei­da­vi­mų švęs­ti ir su­au­gu­sių­jų šven­tes, ypač jei jo­je ne­ma­žai vai­ku­čių – mū­sų erd­vė tam pui­kus pa­si­rin­ki­mas. Stu­di­ja pri­tai­ky­ta įvai­raus am­žiaus vai­kams, daž­niau­siai pas mus šven­čia 1–8 me­tų vai­kai. Vy­res­nie­ji ir tė­ve­liai ga­li ak­ty­viai leis­ti lai­ką žais­da­mi sta­lo fut­bo­lą ar xbox ki­nect žai­di­mus.</p> <p> </p> <p><strong>– Tė­ve­liai ne­be­no­ri vai­kų šven­čių reng­ti na­muo­se – ko­dėl?</strong></p> <p>– Tur­būt prie­žas­tys yra ke­lios. Vi­sų pir­ma, vai­kams pri­tai­ky­ta ap­lin­ka. Žai­di­mų kam­ba­riuo­se aps­tu pra­mo­gų, tad vai­kai bū­na už­si­ė­mę ty­ri­nė­da­mi ap­lin­ką ir sma­giai dūk­da­mi su drau­gais, o tė­ve­liai ga­li ra­miai pa­ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je. An­tra, pa­to­gu­mas ir lai­ko tau­py­mas. Į na­mus su­kvies­ti 15–20 vai­kų yra su­dė­tin­ga. Be to, vi­sas šven­tės or­ga­ni­za­vi­mas at­ima tik­rai daug jė­gų ir lai­ko, o kur dar tvar­ky­ma­sis po šven­tės? Ka­dan­gi man pa­čiai la­bai pa­tin­ka or­ga­ni­zuo­ti šven­tes, sten­giuo­si, kad tė­ve­liams pa­si­ruo­ši­mo pro­ce­sas kel­tų kuo ma­žiau rū­pes­čių. Ga­li­me pa­si­rū­pin­ti ani­ma­to­riaus pro­gra­ma, už­kan­džiais, de­ser­tais bei sti­lin­gai pa­puoš­ti šven­čių sta­lą. To­dėl šei­moms be­lie­ka tik mė­gau­tis pui­kia nuo­tai­ka ir gra­žio­mis aki­mir­ko­mis.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar ga­li­me kal­bė­ti apie šven­čių ma­das?</strong></p> <p>– Vai­ko gim­ta­die­nis ar krikš­ty­nos – šven­tė, ku­rios lau­kia ne tik pats vai­kas, bet ir tė­ve­liai. Tam tik­ros ten­den­ci­jos kei­čia­si ir vai­kų šven­tė­se. Daug jų at­ke­liau­ja iš už­sie­nio ša­lių, įvai­riuo­se už­sie­nio in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se, pa­vyz­džiui, „Pin­te­rest“, daug idė­jų. Iš­si­rin­kę su vai­ku­čiu šven­tės te­mą, tė­ve­liai at­ke­liau­ja su pa­gei­da­vi­mais. Tai­gi šven­tė tu­ri bū­ti ne tik sma­gi, bet ir gra­ži. De­ko­ruo­da­ma šven­tes, daug dė­me­sio ski­riu es­te­ti­kai ir sub­ti­lu­mui, net ir vai­kų šven­tė­se, to­dėl sma­gu, kad su­lau­kiu vis dau­giau tė­ve­lių, ku­riems tai taip pat ak­tu­a­lu. To­dėl at­si­sa­ko­ma ryš­kių de­ko­ra­ci­jų, ypač ki­či­nių šven­ti­nių in­de­lių, ku­riuo­se vy­rau­ja įvai­rias­pal­viai ani­ma­ci­niai per­so­na­žai. Sti­lin­go šven­čių sta­lo tai­syk­lė – su­de­rin­ti de­ser­tai, už­kan­džiai ir šven­ti­nė atri­bu­tika. Vi­suo­met pa­ta­riu di­džiau­sią ak­cen­tą pa­lik­ti de­ser­tams, o šven­ti­nę atri­bu­tiką rink­tis kuo neut­ra­les­nę. Pa­nau­do­jant net ir mi­ni­ma­lų kie­kį de­ko­ra­ci­jų, ga­li­ma at­spin­dė­ti no­ri­mą te­mą. Tam tik­rai ne­rei­kia iš­leis­ti di­de­lės su­mos pi­ni­gų. Nė­ra vie­nos tai­syk­lės, kas yra gra­žu, ta­čiau no­ri­si nuo ma­žens for­muo­ti vai­kams ge­rą es­te­ti­nį sko­nį.</p> <p>Dar vie­na nau­jie­na, su ku­ria su­grį­žo­me – pa­ga­liau ga­li­me pa­siū­ly­ti sa­vo klien­tams žy­miau­sių ga­min­to­jų iš­skir­ti­nes te­mi­nes ko­lek­ci­jas, ku­rias bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti tik už­sie­nio ša­lių in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se. Jau la­bai grei­tai pra­dės veik­ti in­ter­ne­ti­nė par­duo­tu­vė, ku­rio­je šven­ti­nę atri­bu­tiką ga­lės įsi­gy­ti ne tik aly­tiš­kiai.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kius per­so­na­žus ren­ka­si šiuo­lai­ki­niai vai­kai?</strong></p> <p>– Vai­kai ren­ka­si pa­gal sa­vo po­mė­gius, pa­gal tai, apie ką tuo me­tu sva­jo­ja ir kuo gy­ve­na. Ne­sens­tan­ti kla­si­ka – žmo­gus vo­ras (bet­me­nas), pi­ra­tas ber­niu­kų gim­ta­die­niuo­se ir prin­ce­sės, pe­ly­tė Mi­nė, Le­do ša­lies per­so­na­žai – mer­gai­čių. Nuo­lat pa­si­pil­do­me nau­jais vei­kė­jais, nes sten­gia­mės iš­pil­dy­ti vi­sas vai­kų sva­jo­nes.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar vai­kai su­tei­kia idė­jų ver­slui?</strong></p> <p>– Pa­ti ver­slo idė­ja at­si­ra­do gi­mus pir­ma­jam sū­nui Ado­mui, po po­ros me­tų gi­mė Ąžuo­las. Vai­kai bu­vo ir yra di­džiau­sias ma­no idė­jų ge­ne­ra­to­rius, va­rik­liu­kas, ku­ris kas­kart ver­čia ieš­ko­ti nau­jų idė­jų, spren­di­mų, kaip jas įgy­ven­din­ti, ne­su­sto­ti kur­ti. Vai­kai mums pa­de­da aug­ti ir to­bu­lė­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/20220413155516791_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/20220413155516791_0.jpeg?itok=v2Nz00jU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2812%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2812%29.jpg?itok=KQpKWmXq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2826%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2826%29.jpg?itok=o5hZ2RQ-" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2838%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2838%29.jpg?itok=OhstSvY4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2842%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2842%29.jpg?itok=LYiEISk-" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2863%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2863%29.jpg?itok=AczQtotn" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2871%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2871%29.jpg?itok=LU-huQWY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2872%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2872%29.jpg?itok=rsggTVfF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2874%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2874%29.jpg?itok=bbNj2RSL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%2878%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%2878%29.jpg?itok=0dI97Jye" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%28108%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%28108%29.jpg?itok=AVlBQ0Ch" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%28130%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%28130%29.jpg?itok=M5yhylC5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/MARCFOTO%20%28157%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/MARCFOTO%20%28157%29.jpg?itok=87DcYLxj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sven-ciu-stu-di-ja-ma-zy-lio-stu-di-ja-sei-mos-ver-slo-va-rik-liu-kas-su-nus-ado-mas-ir-azuo-las&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3573&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4L3uC_J7jOTQ6hrf7mJOZ-5Ykkss28ixpyrbsWdbuHc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-825233" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650572448"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Na </span> - 2022-04-21 - 23:20</p> </li> <a href="/comment/825233#comment-825233" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/825233#comment-825233" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Blemba kiek gali jis tu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Blemba kiek gali jis tu straipsniu pirkt, gal geriau grotu jai dar kas kviecia!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=825233" token="N5w-pLJq_Bqax3UoVKPbqyB7iVQzvExtJoQUlBVVv7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-816587" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650449060"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taip, taip,</span> - 2022-04-20 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/816587#comment-816587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/816587#comment-816587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">viskas užsakyta, nupirkta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>viskas užsakyta, nupirkta, sugriebta, Lietuvą valdo Landzbergių klanas, virusų nėra, Ukraina užpuolė taiką pasauliui nešančią Rusiją, o Žemė - plokščia... Amen</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=816587" token="yiA3JXoA2CmjD4qV6QPW56BuSVRE16wt_YrJ-nCXGlk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-815914" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650440268"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>wuicylucy</span> - 2022-04-20 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/815914#comment-815914" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/815914#comment-815914" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good information, glad to be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good information, glad to be here reading this article <a href="https://tinyfishing.online/">tiny fishing</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=815914" token="FAfkNv0TbpobtQa96jJHJkDYy86kf3o03zxVewjaFfg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-815368" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650431152"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Idomu</span> - 2022-04-20 - 08:05</p> </li> <a href="/comment/815368#comment-815368" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/815368#comment-815368" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar Savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas gavo Tarybos leidimą savo tiesioginį darbą "derinti" su šitu versliuku? Juolab kad nesimato, ką doro jis nuveikė savo tiesioginiame darbe - tik anekdotai dėl ne kompetencijos ir saviškių protezavimo girdėt.<br /> Šiaip jau tiesiog akivaizdu, kad rašliava užsakyta. Tik užsakymo numerio nesimato..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=815368" token="aFce5EDyZmsZ6yK2lFEM_-o1Ou2JowwTqL2TMykmilg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-815287" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650429823"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aš irgi noriu</span> - 2022-04-20 - 07:43</p> </li> <a href="/comment/815287#comment-815287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/815287#comment-815287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek kainuoja toks …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek kainuoja toks "straipsnis"?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=815287" token="HozjDW52sscrk8RDf7RmjhO_dyYPovZVi2NI8ZuuafA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-813403" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650392593"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nagi</span> - 2022-04-19 - 21:23</p> </li> <a href="/comment/813403#comment-813403" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/813403#comment-813403" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eilinis uzsakytas straipsnis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eilinis uzsakytas straipsnis sito zmogelio, zmona liepe ir viskas :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=813403" token="LKqYWTpShBvrInZOeMIzKOIiNcMVI1yctxBJpSN8qps"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-806309" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650275848"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aiden Aiden1</span> - 2022-04-18 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/806309#comment-806309" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/806309#comment-806309" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">An interesting dialogue is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. <a href="https://zoothereum.com/">Nft projects</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=806309" token="RFZXO5RYkHxBdt_wvS3_SvVCsgx4jPTgAol0B3sTZZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-794242" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650106735"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Virginija</span> - 2022-04-16 - 13:58</p> </li> <a href="/comment/794242#comment-794242" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/794242#comment-794242" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai graži šeima,sėkmės!!!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai graži šeima,sėkmės!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=794242" token="TQeLUXXPLKR_vFLAfrA-zc8oFDusk2gXbaXyLDfSizM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Apr 2022 12:13:27 +0000 vyrredaktorius 3573 at https://www.alytausnaujienos.lt Aplinkos ore padidėjusi tarša https://www.alytausnaujienos.lt/aplinkos-ore-padidejusi-tarsa <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/43-13713" rel="bookmark"> Nr. <span> 43 (13713) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/tarsa.jpg?itok=MDAPerdK" width="344" height="287" alt="padidejusi tarsa" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="text-align-justify">Kaip elgtis padidėjus aplinkos oro taršai?</h3> <p class="text-align-justify">Oro tarša veikia kiekvieną žmogų, bet šis poveikis ne visiems vienodai pasireiškia. Vaikai, ypač kūdikiai, nėščiosios, vyresnio amžiaus žmonės bei asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo bei kraujotakos sistemos ligomis, yra jautresni neigiamam užteršto aplinkos oro poveikiui.</p> <p class="text-align-justify">Padidėjus aplinkos oro taršai, gyventojams patariama riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke. Sportuoti ir mankštintis geriau uždarose patalpose arba vietose, esančiose atokiau nuo judrių gatvių. Būnant patalpoje būtų gerai neatidarinėti orlaidžių, langų, o patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius su filtrais. Jei tokios galimybės nėra, langus ar orlaides patariama uždengti drėgnu audiniu. Važiuodami transporto priemonėmis sandariai uždarykite langus. Keliaudami dviračiu venkite intensyvaus eismo gatvių.</p> <p class="text-align-justify">Sergantiesiems lėtinėmis ligomis reikėtų pasirūpinti vaistų atsargomis, o blogai pasijutus būtinai kreiptis į gydytoją.</p> <h3 class="text-align-justify">Kaip galime prisidėti prie oro taršos mažinimo?</h3> <p class="text-align-justify">Oras yra būtinas gyvybei palaikyti. Net ir mažais žingsneliais galite prisidėti prie pastangų sumažinti oro taršą. Štai keletas paprastų idėjų.</p> <p class="text-align-justify">Namuose. Mažinkite energijos vartojimą, rūšiuokite atliekas, užtikrinkite, kad šildymo įranga (katilai, židiniai, krosnys) būtų eksploatuojama tinkamai. Pasodinti lapuočiai prie Jūsų namų sudarys pavėsį vasarą bei praleis šviesą žiemą. Pirkite ekologišką elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, lauko apšvietimui naudokite lempas su judesio davikliais arba specialius šviestuvus su saulės baterijomis, naudokite mažiau karšto vandens, nedeginkite pernykštės žolės, buitinių atliekų, ypač plastiko, gumos savo sode, krosnyje arba kitame šildymo įrenginyje.</p> <p class="text-align-justify">Apsiperkant. Pirkite buities ir kitus elektros prietaisus, paženklintus „Energy Star“ ženklu. Tai yra aplinkai nekenksmingi gaminiai, pasižymintys energijos vartojimo efektyvumu ir taupumu. Įsigykite mažiau aplinką teršiantį automobilį, rinkitės produktus, kurių pakuotės yra nedidelės, vietoje popierinių ir plastikinių maišelių naudokite daugkartinius pirkinių krepšius, pirkite vietoje išaugintus produktus (pavyzdžiui, vaisius ir daržoves), kad mažėtų krovinių gabenimo mastas. Dažnai naudojamiems prietaisams pirkite pakartotinai įkraunamus akumuliatorius.</p> <p class="text-align-justify">Vairuojant. Planuokite savo keliones (išvykas) automobiliu. Taupykite degalus ir taip mažinkite oro taršą, rūpinkitės savo transporto priemone – reguliariai tikrinkite oro slėgį padangose, stabdžius, degalų sąnaudas – reguliari priežiūra užtikrina automobilio veikimą ir taupo kurą. Rinkitės ekologišką vairavimo būdą, išjunkite variklį, kai automobilis nejuda, jei įstrigote eismo spūstyje ar stovite ilgiau nei minutę, vairuokite ramiai – staigiai stabdant ar didinant greitį didėja degalų sąnaudos, stenkitės važiuoti pastoviu greičiu – tada išmetamų teršalų emisija yra mažiausia. Į trumpas keliones važiuokite su bendrakeleiviais. Kai įmanoma, eikite pėsčiomis, važiuokite dviračiu ar viešuoju transportu. Pasiteiraukite savo darbdavio apie lankstaus darbo grafiko ar nuotolinio darbo galimybę.</p> <p class="text-align-justify">Nedeginkime pernykštės žolės ir atliekų. Žolės deginimas yra žalingas dirvožemiui, sumažina jo derlingumą (žolės derlius sumažėja nuo 50 iki 70 proc.), sunaikina daugybę įvairių rūšių smulkiųjų gyvūnų, tokių kaip pelės ir pelėnai, paukščių lizdus ir kiaušinius bei nespėjusias sudygti sėklas. Nuo nevaldomos ugnies kartais užsidega ūkiniai, gyvenamieji pastatai. Žolės deginimas yra viena iš pagrindinių miškų ir durpynų gaisrų priežasčių. Degant biomasei teršiamas aplinkos oras – susidaro ne tik kietosios dalelės, bet ir labai didelis kiekis nuodingo anglies monoksido, kuris per plaučius patenka į kraujotaką, todėl deguonis sunkiau patenka į organus ir audinius. Lengvai apsinuodijus anglies monoksidu svaigsta galva, žmogus būna mieguistas, jaučia silpnumą, jį pykina.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">Aira Jasalinytė-Rakauskienė,</p> <p class="text-align-justify">Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė,</p> <p class="text-align-justify">Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras</p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/tarsa_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/tarsa_0.jpg?itok=yFbFqzDG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aplinkos-ore-padidejusi-tarsa&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3568&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gaczyI9A9MeOR2NVf90BmlmAZ3VpI3dI7MCGRFtDAx4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-919649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651493639"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ethereum NFT</span> - 2022-05-02 - 15:13</p> </li> <a href="/comment/919649#comment-919649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/919649#comment-919649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nice post. I was checking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck. <a href="https://zoothereum.com/">Ethereum NFT</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=919649" token="B9eVKhmyRDHwlFeIb_7VLcyQqsmF9Y7Fra9bkHLipDA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-876452" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651076470"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>woham</span> - 2022-04-27 - 19:21</p> </li> <a href="/comment/876452#comment-876452" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/876452#comment-876452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is the type of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. <a href="https://www.prochutes.com/shop/trash-chute-discharge-door-24-inch-diameter-horizontal-rolling-guillotine-midland/">24 inch Guillotine chute discharge door</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=876452" token="eCMT7Sxys4_ZKQH_n5SP2xh90FuKd5PFC_HmE4ng5yA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-801121" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650205907"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2022-04-17 - 17:31</p> </li> <a href="/comment/801121#comment-801121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/801121#comment-801121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pries gamta nepapusi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pries gamta nepapusi Siandien kai ir paeita karta vel trenke zaibas tik sikart ne i padangas o i plastika .Ogal pacukas praleke. SAN EPID stotis visai nedirba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=801121" token="X8EO7QdqSVes-adn_2khr2uFK4ZX33BsOOOgsOH6cSc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-793640" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650098138"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2022-04-16 - 11:35</p> </li> <a href="/comment/793640#comment-793640" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/793640#comment-793640" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kaip nedidės tarša, kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kaip nedidės tarša, kai išilgai viso miesto Naujaja gatve važinėja sunkusis transportas be jokių apribojimų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=793640" token="zt3aLL52LKV3928IRQUAils1idwF54zn67QhnFfCIzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Apr 2022 11:31:52 +0000 vyrredaktorius 3568 at https://www.alytausnaujienos.lt Turiningas laisvalaikis namuose: ko prireiks? https://www.alytausnaujienos.lt/turiningas-laisvalaikis-namuose-ko-prireiks <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/42-13712" rel="bookmark"> Nr. <span> 42 (13712) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/laisvalaikis%20namuose.jpg?itok=s2wJTQCe" width="344" height="287" alt="laisvalaikis namuose" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify"><a name="_heading=h.gjdgxs" id="_heading=h.gjdgxs"></a> Nesunku pastebėti, kad būtent ledai yra tiek suaugusių, tiek vaikų džiaugsmas: daugelis pripažįsta, kad skanauti ledus – vienas smagiausių procesų. Na, o ar, kada susimąstėte apie tai, kad ledų skanavimas atneštų dar daugiau džiaugsmo, jei juos pagamintumėte namuose. Galite būti tikri – ledų gaminimo procesas bus ypač maloni pramoga, suteiksianti daug gerų emocijų visai šeimai, net nepastebėsite, kaip pralėkė laikas. Tačiau ir tai dar ne viskas – ledų gamybos procesas namuose ypač patiks mamoms, kurios nori, kad jų šeima maitintųsi kuo sveikiau: gamindami patys, visiškai galėsite kontroliuoti, kokie komponentai turėtų įeiti į ledų sudėtį. Tai reiškia, kad bus paprasta išvengti dažiklių, kvapiklių, konservantų, o taip pat – galėsite reguliuoti cukraus kiekį. Taigi, ledų gaminimo aparatas yra tiesiog būtinas, jei norite smagiai, naudingai bei turiningai leisti laiką kartu su visa šeima.</p> <p class="text-align-justify">Filmai bei serialai – tai dar keli pasirinkimai, kurie irgi gali praskaidrinti kiekvienos šeimos laisvalaikį. Ir belieka tik paprieštarauti teiginiui, kad filmų bei serialų žiūrėjimas nėra naudingas: priešingai, juk būtent juos žiūrėdami, galite kartu su visa šeima pildyti istorinių žinių bagažą, nusikelti į dar neatrastus pasaulio kampelius, ar tiesiog smagiai pasijuokti. Tad filmus bei serialus žiūrėti tikrai yra verta, o, kad tai galėtumėte daryti dar kokybiškiau, tai <a href="https://vienuypu.lt/garso-sistemos/">garso sistemos</a> yra būtinas pasirinkimas.</p> <p class="text-align-justify">Dar vienas būdas, praleisti itin naudingai laisvą laiką tiesiog savo namuose, yra sportas. Taigi, belieka tik įsigyti tokių prekių, kaip kilimėlis, svoriai, juostos ir t.t., bei atlikti dešimtis naudingų pratimų kiekvieną dieną kurie jums leis jaustis žvaliau, energingiau, išlaikyti puikias kūno formas bei jaunystę.</p> <p class="text-align-justify">Taigi, kaip matyti, turiningas laiko praleidimas namuose – tikrai yra įmanomas.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/laisvalaikis%20namuose_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/laisvalaikis%20namuose_0.jpg?itok=cdfQMzfR" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/turiningas-laisvalaikis-namuose-ko-prireiks&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3567&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lgZEwg8k_jZX1lnkNnlMhEXz16AjSqBlrEgsACJcjrE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-817893" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650463636"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pagamintumėte</span> - 2022-04-20 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/817893#comment-817893" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/817893#comment-817893" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesunku pastebėti, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesunku pastebėti, kad būtent ledai yra tiek suaugusių, tiek vaikų džiaugsmas: daugelis pripažįsta, kad skanauti ledus – vienas smagiausių procesų. Na, o ar, kada susimąstėte apie tai, kad ledų skanavimas atneštų dar daugiau džiaugsmo, jei juos pagamintumėte namuose <a href="https://supermariobros.io/">Super Mario Bros</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=817893" token="Yvif74ryO4zYb5BrY9zrvnk97oE1lY0yuYNNXnmYGiA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-788636" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650022699"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>prireks </span> - 2022-04-15 - 14:38</p> </li> <a href="/comment/788636#comment-788636" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/788636#comment-788636" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jaunos grazios merginos ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jaunos grazios merginos ir bus super</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=788636" token="TRWcv3Zm7pO4D6yyWwTaLICkVNX2zF8x8TUpu1TtIL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Apr 2022 11:27:40 +0000 vyrredaktorius 3567 at https://www.alytausnaujienos.lt