Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/kultura lt Ak­to­riai mi­li­jo­nie­riai – lėk­tu­vai, sa­fa­ris ir sva­jo­nių vaid­muo fil­me https://www.alytausnaujienos.lt/ak-riai-mi-li-jo-nie-riai-lek-tu-vai-sa-fa-ris-ir-sva-jo-niu-vaid-muo-fil-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ele­na Sa­vic­kai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/netikras-milijonierius_1539610488.png?itok=5qNbkFkB" width="344" height="287" alt="Netikras milijonierius" title="Pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Da­ry­čiau vis­ką, kad tik neiš­si­kraus­ty­čiau iš pro­to ir ne­iš­švais­ty­čiau to mi­li­jo­no“, – juok­da­ma­sis sa­ko „(Ne)tik­ro mi­li­jo­nie­riaus“ žvaigž­dė ir vie­nas my­li­miau­sių te­at­ro ak­to­rių Ei­mu­tis Kvoš­čiaus­kas. Ir pri­du­ria, kad, pro­tin­gai in­ves­ta­vęs lai­mė­ji­mą, jo da­lį bū­ti­nai pa­au­ko­tų vai­kams, se­ne­lių na­mams ir žmo­nėms, ku­riems pa­gal­bos rei­kia la­biau­siai.</p> <p>Šmaikš­čio­ji Emi­li­ja La­tė­nai­tė-Be­liaus­kie­nė pa­siū­lo ori­gi­na­lią idė­ją – už lai­mė­tą mi­li­jo­ną su­kur­ti pui­kų fil­mą, ku­ria­me pa­ti su­vai­din­tų pa­grin­di­nį vaid­me­nį. O po fil­mo ap­ke­liau­tų eg­zo­tiš­ką­jį Af­ri­kos že­my­ną. „Dar fi­nan­suo­čiau mo­ky­mus tė­vams, au­gi­nan­tiems au­tiz­mo su­tri­ki­mų tu­rin­čius vai­kus“, – pri­du­ria ji.</p> <p>Pa­kel­ti lai­mė­tą mi­li­jo­ną į dan­gų ža­da Sa­ka­las Už­da­vi­nys. Jis įsteig­tų mo­kyk­lą, ku­rio­je bū­tų ren­gia­mi lėk­tu­vų pi­lo­tai. „Be abe­jo­nės, pa­čiam ir­gi bū­tų ga­li­my­bė pa­si­skrai­dy­ti kie­tu sklan­dy­tu­vu“, – pri­du­ria ak­to­rius.</p> <p>Jau­no­sios kar­tos ak­to­rė Gab­rie­lė Ma­li­naus­kai­tė at­sar­giai ver­ti­na ga­li­my­bes tap­ti mi­li­jo­nie­re: „Jei pro­tin­gai ne­su­gal­vo­si, kaip pa­nau­do­ti mi­li­jo­ną, jis ga­li grei­tai iš­nyk­ti.“ Aki­mir­ką pa­svars­čiu­si, Gab­rie­lė nu­spren­džia iš­ke­liau­ti į sa­fa­rį ir su­si­tik­ti su liū­tais. O li­ku­sius pi­ni­gus skir­ti nyks­tan­čių gy­vū­nų ap­sau­gai bei jau­nų­jų ta­len­tų moks­lams.</p> <p>Na, o kaip pa­si­elgs ne­ti­kė­tai mi­li­jo­nie­riu­mi ta­pęs be­dar­bis Do­mi­ny­kas Pin­jo­nas ir ar iš tie­sų pi­ni­guo­se sly­pi lai­mė, su­ži­no­ki­te ba­lan­džio 24 die­ną ap­si­lan­kę „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ko­me­di­jo­je „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“, ku­ri vyks Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre. Spek­tak­lio re­ži­sie­rius – po­pu­lia­ru­sis Ra­mū­nas Ci­cė­nas, o pa­grin­di­nius vaid­me­nis su­kū­rė sva­jo­jan­tys „mi­li­jo­nie­riai“: E.Kvoš­čiaus­kas, E.La­tė­nai­tė-Be­liaus­kie­nė, G.Ma­li­naus­kai­tė, S.Už­da­vi­nys ir vi­sas bū­rys žiū­ro­vų pa­mėg­tų „Do­mi­no“ ak­to­rių.</p> <p>Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie spek­tak­lį www.do­mi­no­te­at­ras.lt. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-546-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/1.jpg" width="1030" height="1824" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/22.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-546-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/22.jpg" width="551" height="827" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/33.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-546-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/33.jpg" width="551" height="827" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/44.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-546-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/44.jpg" width="551" height="827" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=546&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IT5GsJJGyDOVcYuPSN2WtPIo9lfwPa1ng5A8TM5DMQM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 Apr 2019 07:24:55 +0000 vyrredaktorius 546 at https://www.alytausnaujienos.lt „Alytaus identiteto ir vietos dvasios paieškose akcentuočiau piliakalnius, parkus, geležinkelio pylimą ir tarpukariu suplanuoto Kurorto urbanistiką” https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-identiteto-ir-vietos-dvasios-paieskose-akcentuociau-piliakalnius-parkus-gelezinkelio-pylima <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/na-40%20Margarita%20IMG_5923.JPG?itok=0EPFoMFF" width="344" height="287" alt="Margarita Janušonienė." title="Margarita Janušonienė: „Paveldas yra visų, todėl ir sprendimai aktualizuoti paveldo objektus turi būti plačiai išdiskutuoti, atsiklausiant vietos bendruomenių nuomonės. Erdvė diskusijoms plati – reikia susitarti ir išgryninti, ką savo mieste norime atskleisti ir išryškinti. Kaunas pasirinko tarpukario architektūrą ir kryptingai dirba, kad ji būtų įvairiais aspektais tiriama ir tinkamai tvarkoma, reprezentuojama. Alytus irgi turėtų rasti savąją ašį, aplink kurią dėliotųsi mūsiškė mozaika“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kuo iš­skir­ti­niai pa­vel­do­sau­gai Aly­taus ap­skri­ty­je bu­vo 2018-ie­ji? Ko­kie pa­vel­do ob­jek­tai res­tau­ruo­ti per me­tus?</strong></p> <p>– Pra­ėję me­tai bu­vo vei­kiau įpras­ti­niai nei iš­skir­ti­niai. 2018 me­tais bu­vo tę­sia­mi tvar­ky­bos dar­bai Liš­kia­vos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, Aly­taus mies­to si­na­go­go­je, res­tau­ruo­tas skulp­to­riaus Vy­tau­to Ka­šu­bos dar­bo Rėk­lai­čių šei­mos ka­po ant­ka­pi­nis pa­min­klas Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je, pra­dė­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to pa­min­klo res­tau­ra­vi­mas Per­lo­jo­je, res­tau­ruo­ta da­lis sie­nų ta­py­bos Per­lo­jos baž­ny­čio­je. Kas­met pa­ste­bi­mai blo­gė­ja Kur­nė­nų mo­kyk­los, Mer­ki­nės ir Sim­no baž­ny­čių būk­lė, to­dėl la­bai gai­la, kad tvar­ky­bos dar­bai šiuo­se ob­jek­tuo­se ne­pra­dė­ti, nors jų su­tvar­ky­mo pro­jek­tai yra pa­reng­ti.</p> <p><strong>– Ga­li­ma ne taip for­ma­liai klaus­ti – ką ver­tė­tų ap­lan­ky­ti ir pa­ma­ty­ti pa­vel­du be­si­do­min­čiam gy­ven­to­jui ar tu­ris­tui?</strong></p> <p>– Čia ga­lė­tų bū­ti at­ski­ro straips­nio te­ma, nes pa­ma­ty­ti ga­li­ma la­bai daug, pri­klau­so ir nuo to, kas do­mi­na. Ga­li­mi pa­si­vaikš­čio­ji­mai po Drus­ki­nin­kų ar Aly­taus mies­tus pa­si­rink­tais marš­ru­tais, ga­li­ma tiks­lin­gai ap­va­žiuo­ti Pie­tų Lie­tu­vos baž­ny­čias ar­ba dva­rus, pi­lia­kal­nius, et­no­gra­fi­nius kai­mus ir kt. Kul­tū­ri­nio tu­riz­mo marš­ru­tų su­da­ri­nė­ja ir šią veik­lą pro­fe­sio­na­liai vyk­do tu­riz­mo in­for­ma­ci­niai cen­trai, tad su­si­do­mė­ju­sie­ji juo­se tik­rai gau­tų ver­tin­gų pa­ta­ri­mų, at­si­žvel­giant į tai, kiek lai­ko tu­ri­ma, ko­kios ju­dė­ji­mo ga­li­my­bės – pės­čio­mis, dvi­ra­čiais, au­to­mo­bi­liu ir pan. Prie kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų po­pu­lia­ri­ni­mo žen­kliai pri­si­de­da ir kraš­to mu­zie­jai. Šio­je sri­ty­je yra tik­rai ne­blo­gas įdir­bis, te­rei­kia kreip­tis. In­for­muo­ja­me, kad Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re taip pat yra marš­ru­tų su­da­ry­mo funk­ci­ja (https://kvr.kpd.lt/#/rou­te-gui­dan­ce), ga­li­ma su­si­kur­ti sa­vą­jį in­di­vi­du­a­lų marš­ru­tą ir gau­ti re­gist­re esan­čią in­for­ma­ci­ją apie pa­si­rink­tus kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus.</p> <p><strong>– Aly­tu­je bai­gia­ma si­na­go­gos res­tau­ra­ci­ja. Gal ga­li­ma bū­tų pa­ak­cen­tuo­ti, ko­kių ki­lo iš­šū­kių, at­ra­di­mų lau­kė?</strong></p> <p>– Gal ir nu­vil­siu, ta­čiau di­de­lių at­ra­di­mų ne­bu­vo – ren­giant pro­jek­tą at­lik­ta daug iš­sa­mių ty­ri­mų, to­dėl pro­ble­mos bu­vo iden­ti­fi­kuo­tos ir ži­no­mos. Kal­bant apie iš­šū­kius, jų yra kiek­vie­na­me ob­jek­te. Šiuo at­ve­ju sie­nų mū­ras la­bai drus­kin­gas dėl ne­tin­ka­mos pa­sta­to eks­plo­a­ta­ci­jos pra­ei­ty­je, to­dėl la­bai ti­kė­ti­na, kad ku­rį lai­ką į iš­orę tos drus­kos ir ver­šis. Pro­ble­mos res­tau­ruo­jant iš­li­ku­sią sie­nų ta­py­bą – pa­na­šios. Drus­ka pa­vei­kė ir pa­grin­do, ant ku­rio ta­py­ta, ir ta­py­bos sluoks­nį, jis la­bai blo­gos būk­lės, dau­ge­ly­je vie­tų – pra­ras­tas.</p> <p>– Pa­reng­tas Mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, uni­ka­lios mies­to erd­vės lau­kia po­ky­čiai. Kaip ver­ti­na šį pro­jek­tą pa­vel­do­sau­gi­nin­kai? Ką bū­ti­na iš­sau­go­ti, ką nu­ma­to­ma keis­ti? Čia bū­tų įdo­mu pa­kal­bė­ti ir apie se­nuo­sius žel­dy­nus. Jie taip pat yra pa­vel­do ob­jek­tas?</p> <p>– Taip, se­nie­ji is­to­ri­niai žel­dy­nai yra pa­vel­do ob­jek­tai, jiems ga­lio­ja Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Ren­giant Mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą, reikš­min­gai pri­si­dė­jo ži­no­mas Lie­tu­vos den­dro­lo­gas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas, at­li­kęs den­dro­lo­gi­nius par­ko ty­ri­mus. Pro­jek­to va­do­vė – ar­chi­tek­tė Rū­ta Va­lai­nie­nė. Pro­jek­tas pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis ty­ri­mų (is­to­ri­nių, den­dro­lo­gi­nių, kraš­to­vaiz­džio) duo­me­ni­mis ir at­si­žvel­giant į pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gas, ku­rio­se nu­ro­dy­ta, kad pro­jek­ti­niai spren­di­niai ne­tu­ri ža­lo­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to ver­tin­gų­jų sa­vy­bių. Pro­jek­tu sie­kia­ma at­skleis­ti pir­mi­nį par­ko vaiz­dą: anks­čiau par­kas bu­vo žy­miai švie­ses­nis, ge­o­met­ri­nis jo pla­na­vi­mas, pla­ne pri­me­nan­tis sti­li­zuo­tą sau­lę su spin­du­liais, ge­riau „per­skai­to­mas“, alė­jos pla­tes­nės, vi­zu­a­li­nis ir pra­smi­nis ry­šys tarp par­ko cen­tro su fon­ta­nu ir ro­žy­nu bei „Lais­vės an­ge­lo“ pa­min­klo ma­to­mes­nis. Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, nu­ma­ty­tas me­džių ge­nė­ji­mas, re­ti­ni­mas pa­gal griež­tai api­brėž­tus kri­te­ri­jus, sa­vai­mi­nių so­di­nu­kų ša­li­ni­mas, sens­tan­čius vais­me­džius nu­ma­ty­ta keis­ti žy­din­čiais me­de­liais – die­me­džiais, pu­ti­nais, įreng­ti dau­giau gė­ly­nų. Taip pat pro­jek­te nu­ma­ty­tas prieš­ka­ry­je bu­vu­sių kar­po­mų gy­va­tvorių at­kū­ri­mas, pla­ti­na­mi alė­jų ta­ke­liai, ypač cen­tri­nė ašis nuo Pul­ko gat­vės iki „Lais­vės an­ge­lo“ pa­min­klo S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Nau­ji suo­liu­kai bus sta­to­mi alė­jų pra­pla­ti­ni­muo­se – aikš­te­lė­se, o ne ša­lia ta­ko. Nu­ma­ty­ta fon­ta­nui su­grą­žin­ti pir­mi­nę for­mą ir iš­vaiz­dą, tvar­ky­ti esa­mą šo­kių aikš­te­lę. Dar­bus nu­ma­to­ma at­lik­ti dviem eta­pais. Pir­ma­me eta­pe tvar­ko­mi žel­di­niai, ta­kai, kei­čia­mi suo­liu­kai, švies­tu­vai. Fon­ta­nas ir aikš­te­lė tvar­ko­mi ant­ra­me eta­pe.</p> <p><strong>– Gal jau nu­ma­ty­ta, ka­da ap­link Lais­vės An­ge­lo aikš­tę bus at­so­din­ti be lei­di­mo iš­kirs­ti kle­vai?</strong></p> <p>– Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad vie­to­je kal­na­pu­šių tu­ri bū­ti pa­so­din­ta kle­vų, ta­čiau pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas eta­pais, to­dėl ka­da at­eis ei­lė kle­vų at­so­di­ni­mui – mies­to sa­vi­val­dy­bės pre­ro­ga­ty­va, pro­jek­te ter­mi­nai ne­nu­ro­do­mi.</p> <p><strong>– Ar pri­tar­ta lai­ki­no sta­ti­nio („ploš­čiad­kės“) at­si­ra­di­mui Mies­to so­de, ar jau yra koks pro­jek­tas pa­reng­tas (nes pi­ni­gų per­nai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta)?</strong></p> <p>– Lai­ki­nas sta­ti­nys at­si­ras­ti ga­li, ta­čiau joks pro­jek­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riui dar ne­bu­vo pa­teik­tas ir ne­tu­ri­me ži­nių, ar jis yra pa­reng­tas. Sta­ti­nių sta­ty­ba pa­gal Mies­to so­do in­di­vi­du­a­lų ap­sau­gos reg­la­men­tą ga­li­ma, bet tai tu­ri bū­ti pa­rem­ta iko­nog­ra­fi­ne me­džia­ga, t.y. at­si­ras­ti ga­li tik pa­na­šaus tū­rio anks­čiau bu­vę pa­sta­tai, pa­gei­dau­ti­na – ir tos pa­čios funk­ci­jos.</p> <p><strong>– Ne toks daž­nas at­ve­jis – 2018 me­tais į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­tas Pe­ter­bur­go–Var­šu­vos at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­sas, o ne pa­vie­niai ob­jek­tai. Sau­go­ma ir san­ka­sa. Aly­tiš­kiai šį spren­di­mą įver­ti­no dvi­pras­miš­kai. Vie­ni ma­no, kad is­to­ri­nis ge­le­žin­ke­lis yra mies­to iš­skir­ti­nu­mas, ki­ti – kad ap­sau­ga truk­dys nau­jiems pro­jek­tams. Koks pa­vel­do­sau­gi­nin­kų po­žiū­ris? Gal­būt ga­li­ma bū­tų pla­čiau pa­kal­bė­ti apie pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ pri­va­žia­vi­mo pro­jek­tą, ar jam pri­tar­ta, ar ren­gia­mas nau­jas, ku­ris ne­kirs­tų san­ka­sos? </strong></p> <p>– Dėl to, kas Lie­tu­vo­je ir ko­kia ap­im­ti­mi tu­ri bū­ti sau­go­ma (su­tei­kiant tei­si­nę ap­sau­gą ir įra­šant į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą), spren­džia Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tos Ver­ti­ni­mo ta­ry­bos, ku­rių na­riai yra ates­tuo­ti spe­cia­lis­tai – eks­per­tai ar tam tik­ros kul­tū­ros pa­vel­do sri­ties moks­lo dak­ta­rai. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų funk­ci­jos – už­tik­rin­ti, kad į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įra­šy­ti ob­jek­tai ne­bū­tų ža­lo­ja­mi, jie bū­tų tin­ka­mai lai­ko­mi ir pri­žiū­ri­mi. Dėl pri­va­žia­vi­mo prie „Lidl“ pro­jek­to nie­ko pa­sa­ky­ti ne­ga­li­me, nes toks pro­jek­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riui ofi­cia­liai pa­teik­tas ne­bu­vo. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, va­do­vau­da­mie­si ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, ne­ga­li pri­tar­ti spren­di­niams, ku­rie ža­lo­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą, nai­kin­tų jo ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.</p> <p><strong>– Dar vie­na te­ma – vie­tos val­džios san­ty­kis su pa­vel­du (ne­bū­ti­nai sau­go­mais ob­jek­tais). 2018 me­tų biu­dže­te vie­ti­nės reikš­mės pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai bu­vo skir­ta dau­giau lė­šų, bet jos kol kas ne­pa­nau­do­tos, nes ta­ry­ba ne­pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ko­mų­jų sta­ty­bos dar­bų, tvar­ko­mų­jų pa­vel­do­sau­gos dar­bų, ap­sau­gos tech­ni­nių prie­mo­nių įren­gi­mo ir ne­ati­dė­lio­ti­nų sau­go­ji­mo dar­bų bei de­ko­ra­ty­vio­jo ap­švie­ti­mo įren­gi­mo dar­bų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo. Kaip tai ver­ti­na­te? Ku­rie vie­ti­nio lyg­mens pa­vel­do ob­jek­tai Aly­tu­je ke­lia dau­giau­sia ne­ri­mo?</strong></p> <p>– Kal­bant apie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę, tai ji vie­nin­te­lė Aly­taus ap­skri­ty­je už­sa­kė ir fi­nan­sa­vo tri­jų pa­vel­do ob­jek­tų ver­ti­ni­mo ak­tų pa­ren­gi­mą ir tų ob­jek­tų pa­skel­bi­mą sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais. Dar vie­nas sa­vi­val­dy­bės sau­go­mas ob­jek­tas yra Drus­ki­nin­kuo­se. Tik ke­tu­ri vi­so­je ap­skri­ty­je. Ki­tos sa­vi­val­dy­bės ne­ma­no, kad tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti spar­tes­niu jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ob­jek­tų įpa­vel­di­ni­mo pro­ce­su. Tai, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­spė­jo pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tuo­se vyk­do­mų dar­bų da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo, ne­ste­bi­na, nes jį tin­ka­mai pa­reng­ti yra at­sa­kin­gas ir spe­cia­lių­jų kom­pe­ten­ci­jų rei­ka­lau­jan­tis dar­bas. Tvir­tin­ti rei­kė­tų tik ge­rai pa­reng­tą do­ku­men­tą, nes tai su­si­ję su biu­dže­to lė­šo­mis, ga­li­mais tei­si­niais gin­čais ir pan. Ke­le­tas mė­ne­sių nie­ko iš es­mės ne­kei­čia, ma­nau, ap­ra­šas bus tin­ka­mai pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas. Ir tai la­bai svei­kin­ti­na mies­to ini­cia­ty­va – pa­dė­ti pa­vel­do ob­jek­tų sa­vi­nin­kams, nes tvar­ky­bos dar­bai (kon­ser­va­vi­mas, res­tau­ra­vi­mas, pri­tai­ky­mas) vi­suo­met daug bran­ges­ni už sta­ty­bi­nius. Ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės apie ob­jek­tų pa­skel­bi­mą sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais ir pa­ra­mą tų ob­jek­tų val­dy­to­jams ap­skri­tai net ne­gal­vo­ja, bent jau mums apie tai nė­ra ži­no­ma. Kal­bant apie kon­kre­čius ob­jek­tus, ku­rių būk­lė ke­lia ne­ri­mą, tai pir­miau­sia mi­nė­ti­ni Aly­taus ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lis (Gar­di­no g.) bei van­dens siur­bli­nė (Le­li­jų g.). Šie ob­jek­tai yra pri­va­čio­je nuo­sa­vy­bė­je, būk­lė blo­ga, jų sa­vi­nin­kams ir bū­tų ak­tu­a­lus pa­ra­mos tvar­ky­mo dar­bams ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mas bei re­a­li fi­nan­si­nė pa­gal­ba ob­jek­tų tvar­ky­mui.</p> <p><strong>– Kal­bant apie mies­to įvaiz­dį, ar yra jun­ta­mų žen­klų, kad pa­vel­do ob­jek­tai Aly­tu­je tin­ka­mai iš­nau­do­ja­mi mies­to kul­tū­ri­nei ta­pa­ty­bei at­skleis­ti? Į ką dar tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį?</strong></p> <p>– Tai, apie ką klau­sia­te, yra mies­to kul­tū­ros po­li­ti­kos da­lis. Mies­tui ren­gian­tis tap­ti kul­tū­ros sos­ti­ne, šis klau­si­mas tam­pa vis ak­tu­a­les­nis. Pa­vel­das yra vi­sų, to­dėl ir spren­di­mai ak­tu­a­li­zuo­ti pa­vel­do ob­jek­tus tu­ri bū­ti pla­čiai iš­dis­ku­tuo­ti, at­si­klau­siant vie­tos ben­druo­me­nių nuo­mo­nės. O spe­cia­lis­tai ga­li pa­dė­ti at­sklei­džiant vie­no ar ki­to ob­jek­to ver­tę, nes tie­siog tu­ri apie tai dau­giau in­for­ma­ci­jos. Erd­vė dis­ku­si­joms pla­ti – rei­kia su­si­tar­ti ir iš­gry­nin­ti, ką sa­vo mies­te no­ri­me at­skleis­ti ir iš­ryš­kin­ti. Kau­nas pa­si­rin­ko tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rą ir kryp­tin­gai dir­ba, kad ji bū­tų įvai­riais as­pek­tais ti­ria­ma ir tin­ka­mai tvar­ko­ma, rep­re­zen­tuo­ja­ma. Aly­tus ir­gi tu­rė­tų ras­ti sa­vą­ją ašį, ap­link ku­rią dė­lio­tų­si mū­siš­kė mo­zai­ka. Taip su­si­klos­tė, kad ne­daug teiš­li­ko ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do, ta­čiau įspū­din­go gro­žio gam­ti­nis mies­to kar­ka­sas ir kul­tū­ri­nės veik­los pėd­sa­kai ja­me bū­tų ne­blo­ga kon­cep­ci­ja. Mies­to iden­ti­te­to ir vie­tos dva­sios pa­ieš­ko­se ak­cen­tuo­čiau mies­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čius pi­lia­kal­nius, par­kus, ge­le­žin­ke­lio py­li­mą, tar­pu­ka­riu su­pla­nuo­tos mies­to da­lies (Ku­ror­to) ur­ba­nis­ti­ką, iš­li­ku­sius ne­su­dar­ky­tus to lai­ko­tar­pio gy­ve­na­muo­sius na­mus, pa­vyz­džiui, Ša­rū­no g. 6.</p> <p><strong>– Mar­ga­ri­ta, kas Jus as­me­niš­kai la­biau­siai nu­džiu­gi­no ir nu­liū­di­no pas­ta­rai­siais me­tais pa­vel­do­sau­gos sri­ty­je, pla­či­ą­ja pras­me?</strong></p> <p>– Kal­bant kon­kre­čiai apie mū­sų ap­skri­tį, la­biau­siai nu­liū­di­no, kad bu­vu­si Nau­jų­jų Val­ki­nin­kų vai­kų sa­na­to­ri­ja „Pu­še­lė“ su uni­ka­lia Al­gir­do Ste­po­na­vi­čiaus ir Bi­ru­tės Ži­ly­tės su­kur­ta sie­nų ta­py­ba taip ir li­ko už­da­ry­ta, ne­įveik­lin­ta po to, kai San­ta­ros kli­ni­kos pa­nai­ki­no ten vei­ku­sią vai­kų sa­na­to­ri­ją. Sie­nų ta­py­bos res­tau­ra­vi­mo klau­si­mas vėl nu­si­kė­lė į ne­apib­rėž­tą at­ei­tį, nors vis­kas ga­lė­jo bū­ti ki­taip – pi­ni­gai res­tau­ra­vi­mui jau bu­vo pa­skir­ti, vis­ką nu­brau­kė vie­nas „veik­los op­ti­mi­za­vi­mo“ spren­di­mas. Kas­met blo­gė­ja Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio ke­lio skulp­tū­rų būk­lė. Vie­ną skulp­tū­rą „Žal­tys Žil­vi­nas“ dėl ava­ri­nės būk­lės ba­lan­džio mė­ne­sio pra­džio­je te­ko nu­kel­ti ir per­vež­ti į sau­gias pa­tal­pas, iki bus nu­spręs­ta, ar skulp­tū­ra dar res­tau­ruo­ti­na, ar per­duo­ti­na į mu­zie­jų. Sie­kiant įam­žin­ti M.K.Čiur­lio­nio at­mi­ni­mą, pra­dė­tas kur­ti na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio kul­tū­ros ke­lio marš­ru­tas, ap­im­sian­tis Drus­ki­nin­kus, Va­rė­ną, Vil­nių, Kau­ną, Rie­ta­vą, Plun­gę ir Pa­lan­gą. Į šį marš­ru­tą bus įtrauk­tas ir liau­dies dro­žė­jų su­kur­tas me­di­nių skulp­tū­rų ke­lias, de­di­kuo­tas M.K.Čiur­lio­nio at­mi­ni­mui, tad me­di­nių skulp­tū­rų res­tau­ra­vi­mo klau­si­mas tam­pa vis ak­tu­a­les­nis. O džiu­gi­na tai, kad šiais me­tais ke­ti­na­ma iš es­mės tvar­ky­ti le­gen­di­nius mū­sų kraš­to pi­lia­kal­nius: Pu­nios, Liš­kia­vos ir Mer­ki­nės.</p> <p>Kal­bant pla­či­ą­ja pras­me – la­bai gai­la Pa­ry­žiaus Die­vo Mo­ti­nos ka­ted­ros. Šio gais­ro me­tu daug ne­te­ko ne tik Pran­cū­zi­ja, bet ir vi­sas pa­sau­lis.</p> <p> </p> <p>Kal­bė­jo­si<strong> Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</strong></p> <p> </p> <p>Margarita Janušonienė: „Paveldas yra visų, todėl ir sprendimai aktualizuoti paveldo objektus turi būti plačiai išdiskutuoti, atsiklausiant vietos bendruomenių nuomonės. Erdvė diskusijoms plati – reikia susitarti ir išgryninti, ką savo mieste norime atskleisti ir išryškinti. Kaunas pasirinko tarpukario architektūrą ir kryptingai dirba, kad ji būtų įvairiais aspektais tiriama ir tinkamai tvarkoma, reprezentuojama. Alytus irgi turėtų rasti savąją ašį, aplink kurią dėliotųsi mūsiškė mozaika“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Kurn%C4%97nai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-545-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Kurn%C4%97nai.jpg" width="3648" height="2736" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Li%C5%A1kiavos%20b%C5%BEn.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-545-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Li%C5%A1kiavos%20b%C5%BEn.jpg" width="3648" height="2736" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Sinagoga%20%28Autr%20oroperatorius.%29lll.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-545-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Sinagoga%20%28Autr%20oroperatorius.%29lll.jpg" width="3648" height="2736" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Valkinink%C5%B3%20sien%C5%B3%20tapyba.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-545-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Valkinink%C5%B3%20sien%C5%B3%20tapyba.jpg" width="3648" height="2736" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/1%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-545-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/1%20%282%29.jpg" width="3648" height="2736" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=545&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dT95sBOccFRPo3DbJihwhs0vLEgzDfVSS94KGNrSvFo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 18 Apr 2019 07:18:12 +0000 vyrredaktorius 545 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus rajono valdžia skulptūrą pirko internetu iš Kinijos: nerado tinkamo lietuvių menininko https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-rajono-valdzia-skulptura-pirko-internetu-kinijos-nerado-tinkamo-lietuviu-menininko <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Karolina Šarkaitė,15 min.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13275" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13275) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/PIRKTA.JPG?itok=2vLLXl9I" width="344" height="287" alt="kinetine skulptūra" title="Iš Kinijos atkeliavusi kinetinė skulptūra, papuošė Giluičio ežero pakrantę." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip teigiama savivaldybės pranešime, tai vienintelė tokia skulptūra ne tik Alytaus rajone, bet, greičiausiai, ir visoje Lietuvoje. „Skulptūros dinamiška kompozicija kuriama pasitelkiant vėjo energiją. Jos išskirtinumas – judėjimas erdvėje“, – rašoma toliau. Du nerūdijančio plieno dirbiniai, įskaitant mokesčius ir pristatymą, iš viso kainavo 11 963 eurus ir Lietuvą pasiekė per 3 mėnesius. „Iš viso nupirktos dvi skulptūros – antroji bus pastatyta artimiausiu metu. Pasak savivaldybės architekto, jeigu šios skulptūros sulauks teigiamos rajono gyventojų reakcijos, neatmetama galimybė įkurti vėjo skulptūrų parką“, – rašoma toliau.<br /><br /> 15min savivaldybės architekto Edvardo Minkevičiaus paklausė, kaip kilo mintis statyti būtent tokią skulptūrą? „Kaip žmonėms kyla įvairios mintys sunku atsakyti. Galbūt tai labiau mokslininkų kompetencija“, – atsakymą pradėjo jis. Pašnekovas pasidalijo interneto nuoroda į straipsnį, kuriame rašoma, kad Masačiusetso technologijų instituto ir Bostono universiteto (JAV) mokslininkai išsiaiškino, kaip elektrinio aktyvumo svyravimai leidžia smegenims formuoti mintis ir prisiminimus. „Trumpai tariant, mokslininkų atlikto tyrimo nustatyta, kad smegenys sukuria bet kokias atitinkamas elgesio reakcijas į daugybę dirgiklių, taisyklių ir būtinų veiksmų kombinacijų. Smegenys žaibiškai sinchronizuoja neuronus ir aktyvuoja atitinkamus neuronų ansamblius. Manome, kad tokiu ar panašiu būdu kilo ir ši mintis. O jeigu paprasčiau, norėjosi išnaudoti vėjuotą Giluičio paplūdimį ir padaryti jį patrauklų ne tik maudynių sezonu. Manome, kad tokio tipo skulptūra puikiai tinka šiam tikslui. Tikriausiai šaltis ir vėjas besilankant Giluičio ežero paplūdimyje ankstyvą pavasarį (Simno kermošiaus metu) ir buvo tie dirgikliai, aktyvavę atitinkamus neuronų ansamblius. Ir dar, galbūt, Pinterest.com“, – rėžė jis.</p> <h2>Prisiminė A.Warholą  </h2> <p>Paklaustas, kaip vertina faktą, kad iš Kinijos internetu įsigyta skulptūra – masinės gamybos objektas, kuris, kritikų teigimu, neturi jokios meninės vertės, E.Minkevičius svarstė, jog yra labai įvairių ir skirtingų požiūrių į meną. Pavyzdžiui, XX a. 6 dešimtmečio meno šaka „Pop art“, – priminė jis, – buvo orientuota į masinę produkciją, menininkai savo kūryboje dažnai naudodavo masinės gamybos produktus ir netgi daugindavo savo kūrinius.<br /> Žymus šios meno šakos atstovas Andy Warholas į savo kūrybą įtraukė šilkografijos techniką, kurdamas naudojosi trafaretais, kad galėtų greičiau perteikti dominusias idėjas ir jas padauginti norimą kartų skaičių. Tad teigti, kad masinės produkcijos daiktai neturi jokios meninės vertės, būtų gan netikslu ir mėgėjiška“, – toliau pasakojo pašnekovas. Pirkinys iš pirmo žvilgsnio primena garsaus amerikiečių skulptoriaus Anthony Howe'o kūrinius, todėl 15min pasiteiravo, ar specialistai žino, kad tai – kopija? Į šį klausimą E.Minkevičius, kaip ir anksčiau, atsakė ironizuodamas ir netgi pademonstravo savo kinų kalbos, arba google vertėjo, žinias: „Kopija, reprodukcija ar daiktas. Leiskite pastebėti, kad anksčiau teigėte – masinės gamybos daiktai, neturi jokios meninės vertės, o dabar prieštaraudami patys sau ieškote ryšio su garsių menininkų kūriniais. Savivaldybės administracija nėra skelbusi ar kažkaip kitaip nurodžiusi, kad Giluičio ežero pakrantėje pastatyta originali garsaus menininko skulptūra. Pranešime aiškiai nurodyta „iš Kinijos atkeliavusi skulptūra“. Niekas nedraudžia jums kopijuoti Leonardo da Vinci „Monos Lizos“ ar Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Zodiako ženklų“, pasikabinti namie, organizuoti parodą ir net pardavinėti šias kopijas iki tol, kol neklaidinsite pirkėjo, jog tai originalus žymaus menininko kūrinys. Taip, Giluičio ežero paplūdimyje pastatyta skulptūra nėra originalus garsaus menininko kūrinys, tiesiog kažkas panašaus. Jau minėtame Pinterest.com įvedę „wind sculpture“ rasite visą krūvą panašių vėjo skulptūrų ir nebūtinai jūsų minimo žymaus amerikiečių menininko kūrinių.“</p> <p>Toliau architektas išvardijo kelis menininkus ir dar kartą pabrėžė: „Giluičio ežero paplūdimyje pastatyta skulptūra nėra originalus menininko kūrinys (atsiprašome visų kinų, prisidėjusių prie šios skulptūros gamybos: 對不起他们说你已经制作了著名艺术家雕塑的副本).“</p> <h2>Lietuvoje tinkamo menininko nerado</h2> <p>E.Minkevičius 15min teigė, kad svarstė galimybę skulptūrą įsigyti Lietuvoje, tačiau, jo žodžiais tariant, internete nepavyko rasti nė vieno lietuvių skulptoriaus, kuriančio kažką panašaus (jeigu tokių yra, matyt, nesireklamuoja internete, o iš telefonų knygos atsiliepdavo medžio drožėjai ir siūlydavo organizuoti medžio skulptūrų plenerą). Pasak jo, lietuviškoms gamykloms užsakymo, neturint brėžinių, nebuvo galima pateikti. „Be to, remiantis ekonomikos dėsniais, masinės gamybos daiktai (jei tai ne A.Warholo kūriniai, žinoma) kainuoja žymiai pigiau nei vienetiniai, tad taupydami mokesčių mokėtojų pinigus rinkomės optimalų kainos ir kokybės santykį“, – dėstė pašnekovas. Populiarioje „Alibaba“ internetinėje platformoje, kurioje apsipirkinėjo rajono valdininkai, apsilankė ir 15min. Išties, kinetinių masinės gamybos skulptūrų joje apstu. Savivaldybės architektas anksčiau yra sakęs, kad neatmeta galimybės ateityje įkurti vėjo skulptūrų parką, todėl 15min pasiteiravo, ar visus eksponatus ketinama siųstis iš Kinijos. „Kol kas sprendimas dėl skulptūrų parko nėra priimtas ir būsimų eksponatų importo kryptis nėra žinoma. Aišku, dabar, kai pirkimo ir atgabenimo iš Kinijos procedūra išbandyta, tokia galimybė taip pat neturėtų nebūti atmetama. O galbūt neuronų ansambliai vėl sujudės ir kils naujų minčių. Be to, sprendimus savivaldybėje priima ne E.Minkevičius, o savivaldybės vadovai, tad visi Minkevičiaus siūlymai gali ir likti tik siūlymais be drąsių savivaldybės vadovų sprendimų“, – atrėžė jis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/internetu-pirkta-kiniska-skulptura-alytaus-rajone-5cafb520dbd70_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-533-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/internetu-pirkta-kiniska-skulptura-alytaus-rajone-5cafb520dbd70_0.jpg" width="1902" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1286"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555586185"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nastė</span> - Ket, 2019-18-04 - 14:16</p> </li> <a href="/comment/1286#comment-1286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1286#comment-1286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai ,labai gražu ,gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai ,labai gražu ,gali gaminti lietuvoja originalias kopijas ir pardavineti,tiktai bus norinčiu isigyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1286" token="8nFj7dIS0toya-PEhzDUAyCdpWVuttix1Ka70rqEc70"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1278"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555488548"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baisu,</span> - Tre, 2019-17-04 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/1278#comment-1278" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1278#comment-1278" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad architekto neuronai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad architekto neuronai nesujudėtų nusipirkti kinišką kirvuką ir paretinti galvas tų, kas prieš rajono savivaldybės ekonomikos politiką iš Kinijos importuoti metalą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1278" token="IVtDcJa84FTvaMPZ1DFMsnrAXnYR-a8n7_hb6NQg-6I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1266"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555168605"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gėda</span> - Šeš, 2019-13-04 - 18:16</p> </li> <a href="/comment/1266#comment-1266" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1266#comment-1266" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">15min jau yra naujas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>15min jau yra naujas straipsnis su amerikiečių menininko Anthony Howe reakcija į šį pirkinį. Panašu, kad užtraukta gėda visai Lietuvai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1266" token="LlILZf6hIjQ7Wz-uaFTPQHKD-kvxXNbD9JAQYvx2PG8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1265"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555164741"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Shadow</span> - Šeš, 2019-13-04 - 17:12</p> </li> <a href="/comment/1265#comment-1265" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1265#comment-1265" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šią skulptūrą kinai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šią skulptūrą kinai nukopijavo nuo amerikiečių menininko Anthony Howe. Nežinau kuo bičai mąsto pirkdami tokias "originalias" kopijas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1265" token="8EJmCOEUJVRg80__BXriSnJh-JxahuvwNXI5z3ex1gU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1263"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555147143"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jooo </span> - Šeš, 2019-13-04 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/1263#comment-1263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1263#comment-1263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kičinis gyvenimas, kičinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kičinis gyvenimas, kičinės prekės, kičiniai laimėjimai- mūsų rajono kasdienybė. Neblogas kalvis su suvirintoju būtų padaręs už pusę kainos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1263" token="GDvACql2KOt_MtekMDWmArgou_HDTvEbqKO0korIV4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1261"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555094921"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rimantas</span> - Pen, 2019-12-04 - 21:48</p> </li> <a href="/comment/1261#comment-1261" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1261#comment-1261" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">iš kvailo rašto išėjo iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>iš kvailo rašto išėjo iš krašto. o šiaip antras kūrinys po Zuoko vamzdžio Vilniuje.Zuokas nebe meras. Gal "meninikų" ištiks Zuoko likimas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1261" token="7_3AbsRixm-GvcG8jFkZ3pIMXKygnH_wgozER18CWsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1260"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555094407"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pakeleivis</span> - Pen, 2019-12-04 - 21:40</p> </li> <a href="/comment/1260#comment-1260" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1260#comment-1260" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mintis visai nebloga, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mintis visai nebloga, bet šįvakar, esant pakankamai stipriam vėjui, sparneliai nejudėjo, Made in Cine fuflo nupirko savivaldybė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1260" token="LloQsPcYX4jsBo1xk16qyYCDnE7UMsvZkB6wOeJ5ePU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1257"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555081917"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pen, 2019-12-04 - 18:11</p> </li> <a href="/comment/1257#comment-1257" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1257#comment-1257" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokiu atveju galėjo vėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokiu atveju galėjo vėjo jėgainę iš ES paramos kol eina statyt ir būtų uždirbę dar į ateitį... Iš gaminamos elektros. O čia kinam sumetė pinigus lyg neturėtų kur dėt. Norėdamas nesugalvosi...tokios kombinacijos. Vienok pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1257" token="ZdT0GKHoQRmToqm5dJ_CQ9_4asan6WZjEppXryMNkm0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1256"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555081635"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>skelia</span> - Pen, 2019-12-04 - 18:07</p> </li> <a href="/comment/1256#comment-1256" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1256#comment-1256" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skelia Alytus. Rajonas kinų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skelia Alytus. Rajonas kinų ekonomiką gerina. Mieste ir jei naujas meras laukia kol atras savivaldybės administracijos direktorių ir anas sudėlios už merą ir tarybą ką daryt su savivaldybe, kai ši išskirtinė kompetencija tik pačių rinktas meras ir taryba gali veiklos gaires nusakyt ir tvirtint ir atsakingais už tai tampa - čia? Laukia jei, kol administracijos direktorius kuris gyventojus tik informuot turi, nes pavaldus tarybai ir atskaitingas tarybai ir merui - čia nesuvokiama. Kaip pagal paskutinę statistiką per šių metų pirmą ketvirtį net 8 savivaldybėse gyventojų padaugėjo, tarp jų didmiesčių su greta rajoninėm savivaldybėm - tarp jų Alytaus nėra. ir kažin, ar su tokiais lygiais bus? O gal alytiškiai to ir nesiekia?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1256" token="25rL-h-8uUrUpJK2lIe_OvfzTYpy6amEY1U-NRKKmOU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1255"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555081086"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Toksvienas</span> - Pen, 2019-12-04 - 17:58</p> </li> <a href="/comment/1255#comment-1255" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1255#comment-1255" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ne geriau jei būtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ne geriau jei būtų pastatę vėjo jėgainę. Vaizdas būtų panašus, bet dar ir naudos būtų buvę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1255" token="-ujizYFceoObwLh2GP-iBHqK86JDc1zxbd9-RrvoFlQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1254"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555073390"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ar jis tikrai …</span> - Pen, 2019-12-04 - 15:49</p> </li> <a href="/comment/1254#comment-1254" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1254#comment-1254" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paskaičius savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paskaičius savivaldybės architekto mintis kilo pagrįstų abejonių dėl jo gebėjimo dirbti šiose pareigose...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1254" token="FddAHY-Sj6cjGww8xydzDjgdgAqPuw1-YBTVVOfYlHY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1253"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1555071476"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Pen, 2019-12-04 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/1253#comment-1253" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1253#comment-1253" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirkdami net kinams uždirbo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirkdami net kinams uždirbo.... Reiškia rajonas net ir Kiniją sugeba ekonomiškai stiprinti. Taip ir toliau....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1253" token="Y_YAJxVDfRmKUegNZA35w47ttrxiLIWQedRFYqNDdN0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=533&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sSR-UiTpNTmCuQI2pGS2ikhlOULETAGxILE2GBK2B74"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Apr 2019 08:14:04 +0000 vyrredaktorius 533 at https://www.alytausnaujienos.lt Dalios Smagurauskaitės knygos pristatyme – pokalbis apie duoklę Marokui ir neromantišką rašymo kasdienybę https://www.alytausnaujienos.lt/dalios-smagurauskaites-knygos-pristatyme-pokalbis-apie-duokle-marokui-ir-neromantiska-rasymo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/42-13272" rel="bookmark"> Nr. <span> 42 (13272) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Smagurauskait%C4%97%20Dalia_c_Edvardas%20Bla%C5%BEevi%C4%8D_.jpg?itok=y2EnhuSb" width="344" height="287" alt="Dalia Smagurauskaitė" title="Dalia Smagurauskaitė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Naujo žanro „prisimatavimas“</h2> <p>Prieš „Madraso deimantą“ Dalia Smagurauskaitė yra išleidusi dvi publicistines knygas apie Italiją, rašė straipsnius kelionių žurnalui. Dovilės Filmanavičiūtės paklausta, ar nebuvo sunku nuo dviejų puikiai pažįstamų žanrų (publicistikos, žurnalistikos) įšokti į grožinės literatūros pasaulį, rašytoja sakė:</p> <p>„Tai buvo didelis iššūkis, trukęs dvejus metus ir trunkantis iki šiol. Knyga gyvena savo gyvenimą, o aš kartais sėdžiu ir galvoju: gal vis dėlto kažką kitaip reikėjo daryti. Sunkiausia buvo patikėti savim, patikėti, kad iš tikrųjų galiu parašyti grožinį kūrinį. Ir dar – kažkam jis bus įdomus.“</p> <p>Į klausimą, kurį iš šių žanrų mėgsta labiausiai, D. Smagurauskaitė atsakė: „Kiekvienas žanras turi savo privalumų ir trūkumų. Žurnalistikoje parašyti istoriją užtrunka dieną ar kelias ir yra galimybė iš karto pasidalinti kažkuo gražiu, svarbiu, įdomiu. Kalbant apie kelionių publicistiką ir kelionių knygas – ilgesnis darbas, bet vis tiek remiesi realybe, tikrove ir papasakoji tai, ką matai ir ką turėtų pamatyti ir kiti. Tai irgi labai įdomu, nes tau pačiai padeda pažinti tą kraštą, kitus žmones. Romanas – ilgas ir sunkus darbas, bet ir didžiulis malonumas, nes gali sau leisti gerokai daugiau.“</p> <h2>Rašymo disciplina ir ritualai</h2> <p>Paprašyta pasidalyti įdomiomis, provokuojančiomis knygos rašymo kasdienybės detalėmis, romano autorė sakė: „Buvo tik disciplina ir jokių tai gal šiandien nerašysiu, nes noriu serialą pasižiūrėti ar kažką kitą nuveikti. Kai suvokiau, kad galiu ir apsisprendžiau parašyti šią knygą – tiesiog sėdėjau ir rašiau.“</p> <p>„Norėčiau rašyti ant jūros kranto, ir kad kiekvieną dieną man atneštų valgyti ir kavos išvirtų. Bet... rašau namie. Nesu iš tų, kurie eina rašyti į kavines, nes man trukdo triukšmas, išblaško, tada tik noriu žiūrėti, ką žmonės veikia, ir pasiklausyti, ką šnekasi. Todėl rašau namie, apsupta buities: neplauti indai – nes reikia parašyti dar du puslapius, – nepatenkinta, dėmesio stokojanti ir dėl to agresyvi katė...“ – tęsė rašytoja.</p> <p>Dalia paatviravo ir apie pasitikėjimo savimi svyravimus: „Būna, ryte atsikeli ir galvoji – kokia gera knyga, nereali, gausiu Nobelio literatūros premiją. O po pietų – nu visiška nesąmonė. Tą irgi reikėjo įveikti ir į slogesnes būsenas nekreipti dėmesio.“</p> <p>Rašytoja prisipažino: niekam nepasakojo, kad rašo knygą, tai žinojo tik jos gyvenimo draugas. „Nenorėjau niekam nieko prisižadėti, nes tai būtų sukėlę lūkesčius, ir žinantieji susitikę kaskart klausinėtų – „kiek liko?“</p> <p>„Madraso deimanto“ autorės nuomone, šiais laikais rašytojo darbas parašius knygą nesibaigia. Renginiai, komunikacija socialiniuose tinkluose, interviu, televizijos laidos ir nuolatinis kalbėjimas apie knygą – tai natūralus knygos išlydėjimo į pasaulį procesas. Autorė tikina, kad jai malonu šnekėti apie savo knygą, malonu, kai ja domisi, ko nors klausia, kai skaitytojas turi pastebėjimų, minčių. Visa tai ji priima kaip informaciją sau – po kurio laiko galėsianti prisėsti ir pareflektuoti, kadangi bėgant laikui požiūris ir mintys keičiasi, keičiasi ir santykis su savo knyga.</p> <p>Ji tikino, kad jokių pratimų vaizduotei, kūrybiškumui treniruoti neturinti. Rašytojai idėjų pasisemti padeda kelionės, patirti nauji įspūdžiai. Arba kai gali nuvažiuoti prie ežero ir gamtos tyloj ir ramybėj pasėdėti, pamąstyti, pamedituoti.</p> <h2>Temų ir herojų gimimas</h2> <p>Idėja parašyti nuotykių ir kelionių romaną apie prakeiktą deimantą Daliai pirmiausia kilo perskaičius informaciją apie tai, kaip 2003 m. Antverpene italai pavogė deimantų ir aukso už 100 mln. eurų. Tuomet ji ėmė domėtis brangiaisiais akmenimis. Besigilindama atrado ir „Regento“ deimantą, dabar saugomą Luvre, Prancūzijoje, ir „Regento“ deimanto, laikomo prakeiktu, nešančiu nelaimes, istoriją, kuri pasirodė labai įdomi ir intriguojanti, tiesiog prašyte prašėsi parašoma.</p> <p>Savo prototipą turi tik vienas knygos herojus – tai Tomas Pitas, kurio istorija papasakota knygos pradžioje. Jis yra aprašomuoju laikotarpiu tikrai gyvenusi asmenybė, turėjusi „Regento“ deimantą. Visi kiti herojai savo prototipų neturi, tik kai kurias veikėjų charakterio savybes rašytoja „pasiskolino“ iš savo pažįstamųjų.</p> <h2>Duoklė Marokui</h2> <p>Pokalbiui pasisukus apie knygos veiksmo vietas (didžiąją knygos dalį veiksmas rutuliojasi Maroke), D. Smagurauskaitė prasitaria, jog ši knyga – tarsi duoklė Marokui, kurį pamilo pirmąkart ten apsilankiusi.</p> <p>„Tai buvo 2007-aisiais, tai buvo pirma už Europos ribų mano aplankyta šalis. Tuo metu ir patys marokiečiai dar nebuvo išlepinti turistų, viskas buvo tikriau ir autentiškiau. Ryšku, daug triukšmo, garsų, kvapų, spalvų – visko neįmanomai, nepamatuojamai daug, ir man tai be galo įstrigo. Ši pirmoji kelionė tikrai atvėrė akis, supratau, kad pasaulyje ne viskas yra kaip Europoje, kur gražu, tvarkinga, visi mandagūs, malonūs. Nesakau, kad ten taip nėra. Yra, bet yra ir kitaip, ir tai nepaprastai žavinga ir nuostabu. Marokas – šalis šiek tiek iš pasakų, kur džinais tikima iki šiol ir jų bijoma, o kur dar skraidantys kilimai... Nereikia toli keliauti, gali čia pat pasinerti į pasaką“, – įspūdžiais dalijosi rašytoja.</p> <h2>Kiek reikia pažinoti šalį, kad parašytum kelionių romaną</h2> <p>Rašytoja tikisi, kad skaitytojai tikrai „nepričiups“ jos su išgalvotom detalėm – ji daug tyrinėjo, domėjosi bei pati aplankė vietas, apie kurias rašo.</p> <p>„Laikausi principo – jei kažko, kas yra dabar, tikrai nežinai, tai ir nereikėtų apie tai rašyti, – teigia Dalia. – Tik Indiją pažįstu iš to, ką skaičiau ir mačiau nuotraukose. Rašydama apie XVIII a. pradžios Indiją skaičiau istorinius veikalus, enciklopedijas, kad susidaryčiau kuo ryškesnį vaizdą apie tą laikotarpį. Be to, yra toks nuostabus dalykas kaip google maps, kur gali prisiartinti ir pasižiūrėti,“ – paaiškina vienintelę rašant padarytą išimtį.</p> <p>„Rašydama romaną jaučiu pareigą papasakoti, kaip yra aprašomuoju metu. Jei tai deimantų kvartalas – tai pilkas dviejų ar trijų gatvių kvartaliukas, betoniniai pastatai, taigi negaliu parašyti, kad tas kvartalas nuostabiai gražus, barokiniai pastatai ir viskas spindi deimantais. Ne, nes taip nėra. Ten daug stebėjimo kamerų, kartkartėm praeina ginkluoti kareiviai, pravažiuoja šarvuočiai... Tas kvartalas nėra gražus, ir kad galėčiau tai perteikti tikroviškai, turiu ten nuvažiuoti. Jei romano ar pasakojimo tikslas yra kitoks – gali nevažiuoti, bet pasakodamas kai kuriais atvejais privalai būti tikslus“, – toliau dėstė D. Smagurauskaitė.</p> <p>Svarstydama, ar tokį kelionių romaną galėtų parašyti nekeliaujantis žmogus, rašytoja sakė: „Ne. Jis turėtų nukeliauti ir pamatyti, kaip ten yra. Vadinasi, jis jau šiek tiek keliautojas.“</p> <h2>Gyvenimo filosofija ir vertybės</h2> <p>Pokalbiui pasisukus apie rašytojos gyvenimo filosofiją, vertybes, „Madraso deimanto“ autorė pasakojo:</p> <p>„Gyvenime vadovaujuos paprastom taisyklėm – gerbti šalia esantį ir leisti kiekvienam turėti savo nuomonę. Pažinti kitą, išklausyti jį, gerbti. Mes visą laiką skubam teisti, skubam įvertinti – per greitai įvertinti ir nuvertinti per greitai. Kartais reikia tik gero žodžio, tik sustojus paklausti, ar viskas gerai. Ir padėkoti.</p> <p>Šešerius metus gyvenau Italijoje, iš ten turbūt parsivežiau atidumą šalia esančiam. Net jeigu jo nepažįstu. Tai labai maži dalykai, bet iš to susideda visas didžiulis pagarbos kitam tinklas.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Smagurauskait%C4%97%20Dalia_c_Edvardas%20Bla%C5%BEevi%C4%8D__.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-532-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Smagurauskait%C4%97%20Dalia_c_Edvardas%20Bla%C5%BEevi%C4%8D__.jpg" width="3360" height="5040" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/Smagurauskaite_madraso%20deimantas72max.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-532-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/Smagurauskaite_madraso%20deimantas72max.jpg" width="3360" height="5040" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=532&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5B_vpaZ4h-AOAmtRh0JpgQwjK_ifeZ5ZPBdphHGs0-g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Apr 2019 08:03:03 +0000 vyrredaktorius 532 at https://www.alytausnaujienos.lt Komedija ,,Pašėlusių moterų išpažintis“ su Aušra Štukyte ir Vitalija Mockevičiūte Alytuje https://www.alytausnaujienos.lt/komedija-paselusiu-moteru-ispazintis-su-ausra-stukyte-ir-vitalija-mockeviciute-alytuje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13270" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13270) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/LK%20%289%29.jpg?itok=SvcSPYwu" width="344" height="287" alt=",,Pašėlusių moterų išpažintis“" title=",,Pašėlusių moterų išpažintis“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Aktoriui spektakliai – kaip vaikai.“, - apie vaidmenį spektaklyje „Pašėlusių moterų išpažintis“ kalbėjo žinoma aktorė Aušra Štukytė.  </p> <p>Jos scenos partnere pastatyme tapusi ryški teatro scenos atstovė Vitalija Mockevičiūtė nedvejoja – vaidmuo šioje komedijoje ne tik šmaikštus, bet ir labai tikroviškas.</p> <p>Aktorės patikino – visa tai, ką jos išgyvena realybėje, žiūrovui „Pašėlusių moterų išpažintyje“ perteikia su gera humoro doze. Jos su šypsena užsiminė, jog spektaklyje šiek tiek užsimenama ir apie tiek juoką, tiek pyktį keliančią saldainių popierėlių temą.</p> <p>„Ar mes iš tiesų girdime, kai kažkas spektaklio metu sumano pasivaišinti saldainiu ir mėgina išvynioti jį iš popierėlio? O! Patikėkite – ir dar kaip girdime!“, - sutartinai tvirtino aktorės.</p> <p>Jos girdi ir mobiliųjų telefonų skambesį, ir pastebi salėje vaikščiojančius žiūrovus, ir daugybę kitų dalykų.</p> <p>„Ne tik girdime, bet ir matome!, - juokėsi A. Štukytė, - Vyrai aktoriai visada pasidalina savo įspūdžiais apie pirmoje eilėje pamatytas dailias kojas. Mini sijonai juos tikrai trikdo!“.</p> <p>Dar studijuodama A. Štukytė pati patyrė „saldainio“ istoriją teatre.</p> <p>„Žiūrėjome labai ilgą, aštuonių valandų spektaklį. Nuo įtampos įsisopėjo galvą, o scenoje kaip tik vyko triukšminga scena. Prisiminiau rankinėje turinti šokoladinį saldainį, susiradau jį ir... tuo metu viskas nutilo. Taip ir palikau jį gulėti ant kelių. Nebeišlukštenau“, - sakė aktorė.</p> <p>V. Mockevičiūtė saldainio „vadavimo“ iš popierėlio procedūrą taip pat yra stebėjusi iš arti. Greta salėje sėdėjusi močiutėlė tą darė kaip ir visi – lėtai, lėtai, galvodama, kad taip jos niekas neišgirs.</p> <p>Anot V. Mockevičiūtės, į trikdžius aktoriai dažniausiai nereaguoja, jei yra gerai pailsėję, o kontaktas su publika užsimezga išsyk. </p> <p>„Nesusidurūsiems su teatru būna keista, kad mes pavargstame. O mes dar ir kaip pavargstame... Ir naktimis nemiegi, ir daug informacijos turi perskaityti, ir daug ką pergalvoti“, - sakė pašnekovė.</p> <p>Aktorių teigimu, „Pašėlusių moterų išpažintis“ ir yra būtent apie tai pasakojantis spektaklis. Tik į situaciją jo kūrėjai pažvelgė taip, kad ją būtų galima lengvai perprasti bei pasikrauti teigiamos energijos.</p> <p> „Spektaklyje įvyksta dviejų skirtingų pasaulių susitikimas, kuris atskleidžia, kad ir kokie būtume nepanašūs, vis tiek visi norime to paties – mylėti, sulaukti supratimo, būti mylimi ir išgirsti“, - sakė A. Štukytė.</p> <p>Pagal pjesės autoriaus Juliaus Paškevičiaus sumanymą, pasakojimo herojės niekada nebuvo draugės. Ir netgi pažįstamos „iš matymo“. Tai, ką mėgsta viena, kita nė iš tolo į tai nežiūrėtų. Ir kas tokias moteris galėtų vienyti? Pasodinti prie bendro stalo ir mėgautis pašėlusiomis istorijomis, audringais barniais ir… dar kai kuo?</p> <p>„Pašėlusių moterų išpažintis“ yra apie tai, kaip scenos PrimaMarija ruošiasi svarbiausiam savo gyvenimo vaidmeniui. Susikaupimas, neregėti pratimai, užsidegimas ir nerimas… Atsakingą repeticiją nutraukia valytoja, kuriai būtina įsitikinti, kad teatro grindys – švarios ir pastate nieko neliko. Mėginimas užrakinti kūrybos mekos duris baigiasi stulbinančiai – tokių istorijos vingių bei posūkių nesitikės net akiliausi žiūrovai. Kai uždanga po spektaklio nusileidžia, pakyla kita. Ir prasideda tikrasis gyvenimas. Toks, į kurį visada norisi žvilgtelti bent akies krašteliu. Ir tai, ką pamatai, verta kiekvienos akimirkos. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=519&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="etFmbIsgxnfsAX0GfMNWhrcweOljndYQz09jjEsegIw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 08 Apr 2019 13:52:02 +0000 vyrredaktorius 519 at https://www.alytausnaujienos.lt Mo­te­riš­kos lai­mės pa­mo­kos pa­gal Ma­ri­ją https://www.alytausnaujienos.lt/mo-te-ris-kos-lai-mes-pa-mo-kos-pa-gal-ma-ri-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13270" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13270) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_20180608_145719_425.jpg?itok=4AGULstN" width="344" height="287" alt="Aktorė Marija Žemaitytė." title="Aktorė Marija Žemaitytė juokauja, kad Afrikoje lengva pasidaryti gražią nuotrauką, nes mažieji afrikiečiai labai nori bendrauti, yra be galo imlūs ir smalsūs.      As­me­ni­nė nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Jei ne­vai­din­tų sce­no­je, plau­kio­tų kro­vi­ni­niais lai­vais</h2> <p>Į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją M.Že­mai­ty­tė už­su­ko vie­šė­da­ma pas ma­mą, tarp re­pe­ti­ci­jų Klai­pė­do­je ir ke­lio­nės į Pran­cū­zi­ją. Bai­gu­si ak­to­rys­tės stu­di­jas, Va­len­ti­no Ma­sals­kio kur­są, jau aš­tun­tus me­tus dir­ba Jau­ni­mo te­at­re uos­ta­mies­ty­je. Ja­me įmes­tas Ma­ri­jos in­ka­ras, bet kū­ry­biš­ka pri­gim­tis vis nu­ve­da į nau­jus pro­jek­tus, ten­ka daug bū­ti už­sie­ny­je, nes la­bai mėgs­ta ke­liau­ti. Kaip pa­ti pa­juo­kau­ja, jei ne­bū­tų ak­to­rė ir ne­vai­din­tų, plau­kio­tų... kro­vi­ni­niu lai­vu ir jai tai la­bai pa­tik­tų.</p> <p><strong>– Ma­ri­ja, apie ką yra spek­tak­lis „Gra­ži ir ta ga­lin­ga“, ku­rį at­ve­ža­te į gim­tą­jį mies­tą?</strong></p> <p>– Tai  tęs­ti­nis pro­jek­tas, jo an­tra da­lis. Pir­mą kar­tą su­kū­rė­me spek­tak­lį „Gra­ži ir ta ki­ta“, su to­mis pa­čio­mis ko­le­gė­mis ak­to­rė­mis. Bu­vo­me tru­pu­tį pa­var­gu­sios nuo pras­mių ir no­rė­jo­me pa­da­ry­ti kaž­ką to­kio, kad mums bū­tų tie­siog la­bai sma­gu sce­no­je. Spek­tak­lis, ku­rį pa­ma­ty­si­te Aly­tu­je, yra Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ro pro­jek­tas, pa­čios jį re­ži­sa­vo­me.</p> <p>Sce­no­je pa­sa­ko­ja­me apie vi­sų lai­kų keis­tas ir gar­sias mo­te­ris, nuo Bo­nos, Bar­bo­ros Rad­vi­lai­tės, Da­lios Gry­baus­kai­tės iki be­veik ne­ži­no­mų, bet la­bai svar­bių is­to­ri­jo­je mo­te­rų – Tek­lės-Ta­do, kan­di­da­tės į tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­tus Fe­li­ci­jos Bart­ke­vi­čie­nės. Po­ra mė­ne­sių bib­lio­te­ko­je, ku­riuos pra­lei­do­me ieš­ko­da­mos in­for­ma­ci­jos, mums pa­čioms bu­vo la­bai tu­ri­nin­gas lai­kas. Spek­tak­liui pa­si­rin­ko­me pa­trauk­lią mu­zi­ki­nę for­mą, ma­nau, jis su­do­mins ir ne­mėgs­tan­čius te­at­ro žiū­ro­vus. Šiuo me­tu te­at­re yra ne­ma­žai dar­bų, ku­rie ne­ša daug pras­mės ir te­mų, o ši­tas spek­tak­lis yra žais­min­ges­nis ir, pa­si­ro­do, žiū­ro­vas to yra pa­si­il­gęs.</p> <p><strong>– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kią te­ma­ti­ką?</strong></p> <p>– Šian­dien aiš­kiai ma­to­ma ten­den­ci­ja, kad mo­te­rys ei­na į vie­šu­mą ir ke­lia sau svar­bias te­mas. Tie­są sa­kant, ne­ma­tau nie­ko blo­ga, kad jos yra ant ban­gos, nes ir ma­no at­ro­do, kad bū­tų pats lai­kas apie tai kal­bė­ti. Jau tam­pa įpras­ta, kad mo­te­rys iš­ren­ka­mos me­rė­mis ir pre­zi­den­tė­mis, o anks­čiau jos ne­tu­rė­jo jo­kių šan­sų pa­kliū­ti į val­dy­bą, ver­slą ar­ba kū­ry­bą. Sma­gu, kai žiū­ro­vės sa­ko, kad po spek­tak­lio ne­ga­li už­mig­ti, nes įsi­kvė­pė veik­lai. Be­je, spek­tak­ly­je pa­vy­ko iš­veng­ti fe­mi­niz­mo ma­ni­fes­ta­vi­mo, nes įsi­var­di­jo­me sau, kad apie tai rei­kia kal­bė­ti dar­bais, o ne žo­džiais. Gal to­dėl mū­sų dar­bą pui­kiai pri­ėmė ir vy­rai. Juk bet ku­ris tik­ras vy­ras tur­būt pri­pa­žins, kad pra­ei­ty­je mo­te­rų tei­sės bu­vo pa­žei­džia­mos, o šian­dien Lie­tu­vo­je tu­ri­me pui­kų ba­lan­są. Nes tai, kas vyks­ta Sau­do Ara­bi­jo­je, yra tik­rai blo­gai, o Skan­di­na­vi­jo­je – šiek tiek ki­tas kraš­tu­ti­nu­mas. Mes kol kas tu­ri­me la­bai svei­ką san­ty­kį ir jį rei­kia pa­lai­ky­ti.</p> <p><strong>– Sma­gu at­vež­ti nau­ją kū­ri­nį į gim­tą­jį mies­tą? Gal tu­ri­te čia kū­ry­bi­nių pla­nų?</strong></p> <p>– Vi­sa­da sma­gu at­va­žiuo­ti į Aly­tų, nes grįž­tu na­mo. Kū­ry­bi­nių ry­šių šiuo me­tu nė­ra, bet esu vi­siš­kai at­vi­ra ir ma­nau, kad jų dar bus. Te­ko Klai­pė­do­je ma­ty­ti Aly­taus mies­to te­at­ro spek­tak­lį „Se­en“. Sma­gu, kad ak­to­riai, taip pat ir at­va­žia­vę iš ki­tų mies­tų, taip kū­ry­bin­gai dir­ba!</p> <h2>Pa­sau­lis Gam­bi­jos tro­be­lė­je</h2> <p>Ma­ri­ja mėgs­ta ke­liau­ti. Šiuo gy­ve­ni­mo pe­ri­odu jos kraš­tas – Af­ri­ka. At­ra­do jos pir­map­ra­dę kul­tū­rą, gi­li­no­si į ug­nies ri­tu­a­lus (ir su­kū­rė per­for­man­są „Ug­nies mal­dos“ grį­žu­si), no­rė­tų įgy­ven­din­ti ir so­cia­li­nius pro­jek­tus.</p> <p>Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad dviem lie­tu­viams vie­na­me Af­ri­kos kai­me nu­ti­ko keis­tas da­ly­kas: ke­liau­da­mi po Gam­bi­ją, stab­te­lė­jo skur­džia­me kai­me. Pa­ben­dra­vo, ki­lo min­tis pa­ga­min­ti va­ka­rie­nę ir pa­kvies­ti į ją vie­tos gy­ven­to­jus. Par­si­ne­šė iš par­duo­tu­vės pro­duk­tų. Ben­drau­ti bu­vo sma­gu, tai­gi kai­me pra­lei­do pen­kias die­nas. Kar­tu dir­bo, žai­dė su vai­kais, juos mig­dė prie lau­žo, val­gė ry­žius. Iš­va­žiuo­da­mi pa­li­ko ke­le­tą sa­vo daik­tų. Jo­kių pi­ni­gų ne­da­vė, jų ir ne­pra­šė nie­kas.</p> <p>Po me­tų Ma­ri­ja su­lau­kė ži­nios iš ato­kaus kai­mo se­niū­no: „Jūs ta­po­te mū­sų kai­mo da­li­mi. Mes jums pa­sta­ty­si­me na­mą.“ Pra­džio­je ne­pa­ti­kė­jo, bet ne­tru­kus se­niū­nas pa­kvie­tė at­vyk­ti ir pri­im­ti do­va­ną. Vėl skri­do į Af­ri­ką, dar­dė­jo au­to­bu­sais iki kai­mo. Se­niū­nas pa­da­vė rak­tą ir pa­sa­kė: „Da­bar čia jū­sų na­mas.“ Ma­ri­ja tro­be­lė­je įkū­rė vie­no kam­ba­rio vieš­bu­tį, ku­rį ga­li­te ras­ti airbnb.com „Mo­ria Lit­hu­a­nian hou­se“. Vi­si pi­ni­gai ski­ria­mi kai­mo gy­ven­to­jams.</p> <p><strong>– Pa­sau­lis ma­žas – apie tai pa­sa­ko­ja ma­žos tro­be­lės Af­ri­ko­je is­to­ri­ja, tie­sa?</strong></p> <p>– Na taip, pa­juo­kau­ju, kad ne­tu­riu ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Lie­tu­vo­je, bet tu­riu... Gam­bi­jo­je. Kai spau­da ap­ra­šė šią is­to­ri­ją, at­si­ra­do la­bai di­de­lis su­si­do­mė­ji­mas tro­be­le airbnb sis­te­mo­je. Nuo nu­lio iki tūks­tan­čių, tai la­bai sma­gu, nes vie­ta to­kia, kad žmo­nės bi­jo ten ke­liau­ti. Ar­ba, jei ke­liau­ja, tai ren­ka­si su­pla­nuo­tas ke­lio­nes po tu­ris­ti­nes zo­nas. Nes to­je ša­lies da­ly­je nė­ra nė vie­nų sve­čių na­mų, o vie­ta tik­rai uni­ka­li, ša­lia – gar­sio­ji Ba­bo­on sa­la, ku­rio­je ba­bui­nai pa­lei­džia­mi į lais­vę.</p> <p><strong>– Pla­nuo­ja­te su­grįž­ti į Af­ri­ką?</strong></p> <p>– Taip, ki­tą žie­mą, no­riu ten su­reng­ti fes­ti­va­lį. Kai­mo žmo­nės yra nuo­sta­būs, jie ta­po ma­no gy­ve­ni­mo da­li­mi. Kaip ki­ti mo­bi­lio­jo te­le­fo­no už­sklan­do­je nau­do­ja vy­rų ar vai­kų nuo­trau­kas, taip aš – Af­ri­kos vai­kų. Man la­bai rū­pi, kaip jiems se­ka­si, no­ri­si jais pa­si­rū­pin­ti, kad tu­rė­tų ga­li­my­bę mo­ky­tis. Af­ri­kos žmo­nės la­bai no­ri pa­tek­ti į Eu­ro­pą, tai­gi ma­nau, kad fes­ti­va­lis yra tei­sin­gas su­ma­ny­mas – at­ve­ši­me šiek tiek eu­ro­pie­tiš­kos kul­tū­ros. No­riu su­rink­ti ko­man­dą, ku­rios na­riai ga­lė­tų af­ri­kie­čius kaž­ko iš­mo­ky­ti, bet kar­tu mo­ky­tų­si iš jų, pa­vyz­džiui, ba­ti­kos ar žo­li­nin­kys­tės. No­ri­si su­kur­ti su­si­ti­ki­mų erd­vę, o ne tie­siog at­vež­ti do­va­nų daik­tų. Man pa­čiai vi­sa­da yra sun­ku ap­čiuop­ti tą ri­bą. Pri­si­me­nu, kaip vai­kys­tė­je lauk­da­vau lauk­tu­vių, kai iš JAV grįž­da­vo dė­dė. Šian­dien Af­ri­ko­je jau­čiuo­si to­kia pa­ti „te­ta iš Ame­ri­kos“ ir ne­ma­tau dėl to nie­ko blo­go. Ne­ma­tau net­gi di­de­lio skir­tu­mo tarp mū­sų ir af­ri­kie­čių, nes mū­sų tau­tie­čiai iš­va­ži­nė­ja į an­gli­jas ir ame­ri­kas, o jie ly­giai taip pat bet ku­ria kai­na ban­do pa­kliū­ti į Eu­ro­pą.</p> <p><strong>– Pa­bė­gė­lių te­ma – kaip pa­si­kei­tė Jū­sų po­žiū­ris į ją Af­ri­ko­je?</strong></p> <p>– Tie­siog pa­ma­čiau pro­ble­mos mas­tą iš vi­daus, kaip vi­sas kai­mas su­ren­ka pi­ni­gų, kad vie­nas gy­ven­to­jas ga­lė­tų iš­vyk­ti ir ban­dy­ti pa­tek­ti į lai­vą. Ne­įti­kė­ti­na, ką jie pa­ti­ria ir ko­kius pi­ni­gus už tai su­mo­ka. Af­ri­ko­je sklei­džia­ma la­bai daug pro­pa­gan­dos apie Eu­ro­pą, ne­ži­nau, kam tai nau­din­ga. De­ja, af­ri­kie­čiai ne­la­bai ži­no, kur va­žiuo­ja. Su­ku­ria­ma ro­ži­nio pa­sau­lio iliu­zi­ja, o iš tik­rų­jų jų lau­kia bai­si ka­tor­ga. Jiems me­luo­ja­ma, kad ke­lio­nė truks še­šias va­lan­das, o plau­kia­ma sa­vai­tė­mis. Do­ku­men­tų lauk­ti ten­ka me­tų me­tus, at­ga­li­nio ry­šio nė­ra, iš­ski­ria­mos šei­mos. Iš pri­gim­ties af­ri­kie­čiai yra la­bai ge­ra­no­riš­ki, bet ke­le­ri me­tai, pra­leis­ti pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se, juos kei­čia (kar­tais su­si­mąs­tau, kaip to­kia pa­tir­tis pa­keis­tų ma­ne pa­čią?) Tu­ri­me iš­mok­ti juos pri­im­ti, bet Lie­tu­vo­je su­si­du­riu su dau­ge­liu žmo­nių, ku­rie sa­ko, kad „mums ši­tų imig­ran­tų ne­rei­kia“. O aš į tai žiū­riu la­bai na­tū­ra­liai, kaip į tau­tų kraus­ty­mą­si. Mū­sų ben­draž­mo­giš­ka pa­rei­ga bū­tų juos pri­im­ti. Ta­da jie bus mū­sų drau­gai, nes tas, ku­rį at­stu­mi, ga­li tap­ti ta­vo prie­šu.</p> <h2>Lie­tu­viš­ka re­a­ly­bė ki­to­mis aki­mis</h2> <p>Ma­ri­ja sa­ve va­di­na nuo­ty­kių ieš­ko­to­ja tie­sio­gi­ne šio žo­džio pras­me. Jos pri­klau­so­my­bė – ke­lio­nės. Ir net nė­ra taip svar­bu, ar tai ko­pi­mas į Hi­ma­la­jų kal­nus, ar va­žia­vi­mas au­to­sto­pu iki ko­kio vie­ti­nio vie­nuo­ly­no. Es­mė yra iš­ei­ti iš sa­vo sau­gu­mo zo­nos, kur žmo­nės ži­no, kaip vis­kas vei­kia, bet pa­mirš­ta, kaip iš tik­rų­jų no­ri gy­ven­ti. Ke­lio­nė­se Ma­ri­ja at­si­gau­na, vėl su­si­drau­gau­ja su sa­vi­mi, iš nau­jo pa­ti­ki sa­vo jė­go­mis. Tai la­bai svar­bus lai­kas su sa­vi­mi, dėl to daž­nai ke­liau­ja vie­na, o grį­žu­si lie­tu­viš­ką re­a­ly­bę ma­to vi­sai ki­to­mis aki­mis.</p> <p><strong>–Ma­ri­ja, ko Jus iš­mo­kė Af­ri­ka?</strong></p> <p>– Ne­se­niai su se­se ke­lia­vo­me į Ja­po­ni­ją dai­nuo­ti lie­tu­viš­kų dai­nų. Man ten la­bai pa­ti­ko, bet da­bar­ti­nia­me gy­ve­ni­mo eta­pe man tur­būt ne­tin­ka tiek daug tai­syk­lių, eti­ke­to rei­ka­la­vi­mų. Ne­ži­nai, ką ne­ty­čia įžei­si kaž­ko ne­pa­da­ręs, o Af­ri­ko­je yra la­bai lau­ki­nė kul­tū­ra. Ga­li su žmo­gu­mi pyk­tis, de­rė­tis, o pas­kui ap­si­ka­bin­ti ir jis jau ta­ve ve­da­si na­mo pa­pie­tau­ti. Ir man tas la­bai pa­tin­ka! Žmo­nės ge­ri, at­vi­ri, mo­ka da­ly­tis. Ir tas po­sa­kis ma­ma Af­ri­ka reiš­kia, kad Af­ri­ka lai­ko­si mo­te­ri­mis. Bet ku­rio vy­ro ga­li­ma pa­klaus­ti, kas yra jo ge­riau­sias drau­gas, ir jis at­sa­kys – ma­ma. Ji vie­nin­te­lė pa­si­rū­pins, kad tu iš­gy­ven­tum.</p> <p>Af­ri­ko­je yra be ga­lo gra­žus ir ar­ti­mas pa­čių mo­te­rų ry­šys, tam tik­ras so­li­da­ru­mas, ku­rio man la­bai pri­trūks­ta Lie­tu­vo­je – iš­ti­ki­my­bės drau­gys­tei. At­ro­do, ne­rei­kia net kal­bos mo­kė­ti, nes tas ry­šys mez­ga­si kaž­ko­kiais ki­tais ka­na­lais.</p> <p>Af­ri­kie­tės dė­vi la­bai spal­vin­gus dra­bu­žius, ne­ju­čia pa­ly­gi­ni juos su lie­tu­vių po­mė­giu juo­dai ir pil­kai spal­voms. Jos sa­ko: „Gal taip no­ri­te pri­trauk­ti sau­lę, ku­rios Lie­tu­vo­je ma­žai?“ Ne, tik­riau­siai mes tie­siog esa­me per­dė­tai rim­ti. Grį­žus iš Af­ri­kos su­pra­tau, kad man ne­be­rū­pi vi­si tie sta­tu­sai, kas ką gal­vo­ja, ofi­cia­lūs ren­gi­niai, ku­riuo­se tu­ri da­ly­vau­ti. Iš ša­lies tas ga­na ab­sur­diš­kai at­ro­do, nes vi­si kaž­ką vai­di­na. Iš­si­gy­džiau nuo tų vi­sų be­rei­ka­lin­gų „kaip pa­si­ro­dy­si“. Nes vi­si juk vi­sa­da rū­pi­na­si, kaip at­ro­do jie pa­tys, o ne ki­ti. Vi­si pa­ten­ka­me į tą už­da­rą ra­tą, iš ku­rio no­ri­si pa­lin­kė­ti iš­ei­ti. Ir dėl to man la­bai pa­tin­ka... klou­na­da, nes klou­nai, kaip ir se­no­vi­niai juok­da­riai, ga­li sa­ky­ti tie­są. Ir šiaip ma­no spe­cia­ly­bė (kaip, be­je, ir žur­na­lis­ti­ka) yra la­bai dė­kin­ga, nes ga­liu tran­sliuo­ti nuo sce­nos svar­bių da­ly­kų. Ži­no­ma, čia jau at­si­ran­da as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mas. Tai ir yra svar­biau­sias da­ly­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/54377062_1757808514319652_1907487880591179776_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-516-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/54377062_1757808514319652_1907487880591179776_o.jpg" width="1400" height="932" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20180305_090106_987.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-516-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20180305_090106_987.jpg" width="1400" height="932" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190311_153515_726.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-516-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190311_153515_726.jpg" width="1400" height="932" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20180309_011249_709.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-516-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20180309_011249_709.jpg" width="1080" height="1350" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20180608_145719_425_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-516-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20180608_145719_425_0.jpg" width="2176" height="2720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=516&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gF3SUXJ-JlsIdY1fWUS2k9jDZMXROVIyKWRm9x1Uyz4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Apr 2019 14:45:56 +0000 vyrredaktorius 516 at https://www.alytausnaujienos.lt Kuo tra­piau, tuo gra­žiau – į sku­ti­nė­tą mar­gu­tį net žiū­rė­ti no­ri­si at­sar­giai https://www.alytausnaujienos.lt/kuo-tra-piau-tuo-gra-ziau-i-sku-ti-ne-ta-mar-gu-ti-net-ziu-re-ti-no-ri-si-sar-giai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/35-13265" rel="bookmark"> Nr. <span> 35 (13265) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Mraguciai.JPG?itok=7XDSiQGm" width="344" height="287" alt="Vir­gi­ni­ja Žu­kaus­kai­tė-Ka­zan­ce­vie­nė." title="Vir­gi­ni­ja Žu­kaus­kai­tė-Ka­zan­ce­vie­nė drau­ge su se­se­ri­mis Ire­na Ži­lins­kie­ne iš Kur­nė­nų ir Ra­mu­ne Rut­kaus­kie­ne iš Ta­lo­kių. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kiek­vie­nas mar­gu­tis – ma­žas me­no kū­ri­nys</h2> <p>Aly­tiš­kiai kraš­tie­tės klau­sė, kaip ji su­si­do­mė­jo sku­ti­nėjimo tech­ni­ka ir su­ge­bė­jo ši­taip vir­tuo­ziš­kai ją įval­dy­ti. Meist­rė sa­ko, kad vis­kas pra­si­dė­jo dar stu­di­jų lai­kais, kai Et­no­gra­fi­jos mu­zie­ju­je Vil­niu­je pa­ma­tė tra­di­ci­nius sku­ti­nė­tus mar­gu­čius.</p> <p>Jie pa­li­ko be­ga­li­nį įspū­dį, ta­čiau sun­ku bu­vo su­vok­ti, kaip žmo­gaus ran­kos to­kį gro­žį su­ku­ria. Pa­ti sku­ti­nė­ti pa­ban­dė jau su­kū­ru­si sa­vo šei­mą. No­rė­jo­si pa­puoš­ti Ve­ly­kų sta­lą.</p> <p>„Kar­tais pra­dė­ju­si sku­ti­nė­ti ne­ga­liu su­sto­ti: taip įsi­jau­čiu, kad pa­sau­lis tar­si iš­tirps­ta“, – tei­gia V.Ka­zan­ce­vie­nė, ku­rios ran­ko­se kiau­ši­nis tam­pa ma­žu me­no kū­ri­niu. Mar­gu­čius Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je au­to­rei pa­dė­ju­si eks­po­nuo­ti dai­li­nin­kė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė juos ly­gi­na su Ti­be­to man­da­lo­mis, smė­lis ir kiau­ši­nio lukš­tas – pa­na­šūs sa­vo tra­pu­mu, aki­mir­kos gy­vy­be, bet tel­pa juo­se vi­sas pa­sau­lis – tar­si aliu­zi­ja į žmo­gaus gy­ve­ni­mą.</p> <p>Nuo aukš­tų ma­te­ri­jų grįž­tant prie bui­ties, juk Ve­ly­kos yra šven­tė, kai mar­gin­ti kiau­ši­niai pa­de­da­mi ant sta­lo, meist­rė ne­sle­pia, kad ruo­šos įkarš­ty­je ji daž­niau ren­ka­si vaš­ką. Ši tech­ni­ka lei­džia pa­siek­ti grei­tes­nį re­zul­ta­tą, ne­pa­skaus­ta są­na­rių kaip nuo sku­ti­nė­ji­mo. Be to, bū­tent jis rei­ka­lau­ja ypa­tin­go ati­du­mo ir me­džia­gos pa­jau­ti­mo, nes lukš­tas tra­pus, žiū­rėk, jau be­veik baig­tas kiau­ši­nis su­by­ra ran­ko­se.</p> <h2> Eks­po­nuo­ja sa­vi­tai – ant šiau­dų</h2> <p>Tau­to­dai­li­nin­kė sku­ti­nė­ji­mo tech­ni­kos mo­kė­si pa­ti, at­ra­do pa­to­gius sku­ti­nė­ti įran­kius, gi­li­no­si į tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu jos mar­gu­čių yra iš­ke­lia­vu­sių į Pran­cū­zi­ją, Bel­gi­ją, Vo­kie­ti­ją, Nor­ve­gi­ją, JAV, ko­lek­ci­ja sau­go­ma Ru­si­jos liau­dies mu­zie­ju­je Sankt Pe­ter­bur­ge, to­liau­siai – Ja­po­ni­jo­je.</p> <p>Lie­tu­vo­je V.Ka­zan­ce­vie­nė su­ren­gė daug au­to­ri­nių ir ben­drų tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­dų, da­ly­vau­ja re­gio­ni­nė­se pa­ro­do­se „Auk­so vai­ni­kas“ ir yra pel­niu­si jo lau­rus. Vi­sa­pu­siš­kai ti­tu­luo­ta au­to­rė ne­pa­mirš­ta pir­mų­jų žings­nių vie­šu­mo­je: pen­ke­rius me­tus mo­kė­si sku­ti­nė­ti, kol iš­au­šo gra­žios ir sau­lė­tos Ve­ly­kos, ku­rių pro­ga ke­lis la­biau­siai pa­vy­ku­sius mar­gu­čius nu­ta­rė pa­do­va­no­ti drau­gėms. Šios ją nu­si­ve­dė į Za­ra­sų kul­tū­ros cen­trą, ku­ria­me vy­ko mar­gu­čių pa­ro­da. Jo­je Vir­gi­ni­jos sku­ti­nė­ti mar­gu­čiai pel­nė tre­čią vie­tą, o pir­mos ne­lai­mė­jo tik to­dėl, kad bu­vo pa­dė­ti be jo­kio api­pa­vi­da­li­ni­mo.</p> <p>Bet kaip iš tik­rų­jų de­rė­tų ro­dy­ti mar­gin­tus kiau­ši­nius, kad jie at­si­skleis­tų vi­su sa­vo gro­žiu? V.Ka­zan­ce­vie­nė gar­sė­ja ne tik sa­vi­tu sku­ti­nė­ji­mo, bet ir ve­ly­kai­čių eks­po­na­vi­mo brai­žu – ant na­tū­ra­lių šiau­dų. Pa­ro­do­je Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je šie­nas su­dė­tas į stik­li­nes eks­po­zi­ci­jų dė­žes, taip gūž­te­lių jau­ku­mas įga­vo dar ir šiuo­lai­kiš­ku­mo.</p> <p>Meist­rė už­tik­ri­na: nė­ra iš­sku­ti­nė­ju­si dvie­jų vie­no­dų kiau­ši­nių, nes tai ir ne­la­bai įma­no­ma. Jei gra­žų mar­gu­tį kam pa­do­va­no­ja ir sten­gia­si pa­da­ry­ti to­kį pa­tį sa­vo ko­lek­ci­jai – ne­pa­vyks­ta. Tai ki­ta spal­va nu­si­da­žo lukš­tas, tai raš­tai ki­taip su­gu­la. Kiau­ši­nių sku­ti­nė­ji­mas V.Ka­zan­ce­vie­nei yra ir po­mė­gis, ir gy­ve­ni­mo bū­das. Prieš ke­le­rius me­tus bu­vo iš­vy­ku­si pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je, ten ir­gi sku­ti­nė­jo mar­gu­čius, į spe­cia­lų są­siu­vi­nį pie­šė net sap­nuo­se re­gė­tus raš­tus. Šei­ma, ku­rio­je dir­bo, ne tik ste­bė­jo­si jos sku­ti­nė­ji­mo tech­ni­ka, bet ir pir­ko kiau­ši­nių, da­žų. Per tuos dve­jus me­tus iš­sku­ti­nė­jo ai­bę ori­gi­na­lių mar­gu­čių, bet dau­ge­lį pa­do­va­no­jo.</p> <p>Tau­to­dai­li­nin­kė sku­ti­nė­ja ne tik viš­tų, bet ir žą­sų, an­čių, ka­la­ku­čių, stru­čių kiau­ši­nius. Ka­la­ku­čių kiau­ši­niai pras­tai nu­si­da­žo au­ga­li­niais da­žais, žą­sų – lukš­tas kiek kie­tes­nis nei viš­tų, to­dėl sku­ti­nė­ti sun­kiau, dar­bas trun­ka ke­lias die­nas. Stru­čio kiau­ši­nio lukš­tas – tvir­čiau­sias, kan­ce­lia­ri­nis pei­liu­kas jo pa­vir­šiu­mi čiuo­žia it stik­lu. Vis dėl­to tau­to­dai­li­nin­kė smul­kiais raš­tais iš­ra­šė ne vie­ną to­kį kiau­ši­nį.</p> <p>Ar­tė­jant Ve­ly­koms meist­rė ra­gi­na vi­sus, ma­žus ir di­de­lius, ne­bi­jo­ti eks­pe­ri­men­tuo­ti, nes mar­gi­ni­mo bū­dų yra įvai­rių, o sa­vo ran­ko­mis su­kur­ti mar­gu­čiai pa­do­va­nos šven­tės jaus­mą ir pa­dės iš­sau­go­ti tau­tos tra­di­ci­ją.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_161311.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_161311.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_161332.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_161332.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_161440.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_161440.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_161453.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_161453.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_164619.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_164619.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_165140.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_165140.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_165248.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_165248.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_165353.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_165353.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190315_165748.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190315_165748.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_5987.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_5987.JPG" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_5992.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_5992.JPG" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_6041.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_6041.JPG" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_6072.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_6072.JPG" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_6084.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-478-toTZfT4Apfw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_6084.JPG" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1213"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554494478"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bobute</span> - Pen, 2019-05-04 - 23:01</p> </li> <a href="/comment/1213#comment-1213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1213#comment-1213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai grazus,bet man norisi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai grazus,bet man norisi sviesesniu ir grazesniu spalvu,o ne tik tamsiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1213" token="Sm_xrfk0_ccAa-qq52TyKo51brnI3UNhePgbDe_AhVE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1090"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553009417"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daiva Evans</span> - Ant, 2019-19-03 - 17:30</p> </li> <a href="/comment/1090#comment-1090" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1090#comment-1090" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi kolekcija!…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi kolekcija! Sveikinam tautodailininkę surengus tokią gražią parodą! Sėkmės ir įkvėpimo!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1090" token="s0r2HNPyOTy5w3Tkv7Vd_cn4wtKjqPhrwCfFEjpBnXw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=478&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_EJSKkKHMUOUR-yKWWvyvUefiWyYtnWJJmYSxgi45xo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Mar 2019 10:59:57 +0000 vyrredaktorius 478 at https://www.alytausnaujienos.lt Nau­ji „At­ža­ly­no” ak­to­riai ir sen­bu­viai ruo­šia­si į Aly­tų https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ji-za-ly-no-ak-riai-ir-sen-bu-viai-ruo-sia-si-i-aly-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Auš­ra Po­ciū­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Aktorius%20Vytautas%20Anu%C5%BEis%20ATZALYNAS%20024%20photo-%20D.Matvejev%C2%A9.jpg?itok=c5ji1aLT" width="344" height="287" alt="„At­ža­ly­nas“ " title="„At­ža­ly­nas“ yra apie tą pra­ras­tą­ją kar­tą, už­au­gu­sią tar­pu­ka­riu, apie žmo­nes, ku­rie tu­rė­jo ide­a­lų ir ti­kė­jo gra­žia at­ei­ti­mi, bet at­ėjo ka­ras ir dau­gu­ma jų kar­tos at­sto­vų bu­vo nu­žu­dy­ti. Li­kę gim­na­zis­tai, jau­ni vai­ki­nai ėjo į miš­kus, ko­vo­jo. Dmit­ri­jaus Mat­ve­je­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>To­mas Šeč­kus: po šio spek­tak­lio jau­čiuo­si tar­si pa­da­ręs ge­rą dar­bą</h2> <p>Vei­kė­ją Ja­sių vai­di­nan­tis J.Vait­kaus mo­ki­nys ak­to­rius T.Šeč­kus sa­ko: „Ma­no nuo­mo­ne, spek­tak­lis yra apie gra­žią dvie­jų jau­nuo­lių drau­gys­tę, pa­si­au­ko­ji­mą, pa­si­ti­kė­ji­mą vie­no ki­tu ir iš­ti­ki­my­bę. O jei pla­čiau pa­žiū­rė­tu­me, tai „At­ža­ly­nas“ yra apie tą pra­ras­tą­ją kar­tą, už­au­gu­sią tar­pu­ka­riu, apie žmo­nes, ku­rie tu­rė­jo ide­a­lų ir ti­kė­jo gra­žia at­ei­ti­mi, bet at­ėjo ka­ras ir dau­gu­ma jų kar­tos at­sto­vų bu­vo nu­žu­dy­ti. Li­kę gim­na­zis­tai, jau­ni vai­ki­nai ėjo į miš­kus, ko­vo­jo.</p> <p>Tą pa­tį sa­ko ir Ka­zio Bin­kio sū­nus, ku­rio bal­so įra­šą gir­di­me spek­­tak­lio me­tu. Jis kal­ba apie jau­nus žmo­nes, ku­rie gul­dė sa­vo gal­vas, kad iš­lais­vin­tų tė­vy­nę. Il­gai­niui jų maiš­tas per­ėjo į ty­les­nį pa­si­prie­ši­ni­mą, per me­ną, li­te­ra­tū­rą, mu­zi­ką. Ta dva­sia žmo­nė­se iš­li­ko ir pra­trū­ko per Są­jū­dį. Ma­nau, kad spek­tak­lis yra apie žmo­nes iki par­ti­za­ni­nio ka­ro, ir kal­ba apie tai, ko­kie jie bu­vo do­ri, švie­sūs, nai­vūs.</p> <p>Ar Pet­ro ir Ja­siaus si­tu­a­ci­ja ga­li­ma tarp šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo? Ma­nau, kad tik­rai taip. Tie­siog no­riu ti­kė­ti, kad ki­taip ir bū­ti ne­ga­li. Gal mū­sų kar­ta kal­ba ki­ta kal­ba, ne taip gra­žiai ir tai­syk­lin­gai kaip spek­tak­ly­je, bet pa­si­au­ko­ji­mas ir iš­ti­ki­my­bė yra pa­ma­ti­nės žmo­gaus ver­ty­bės. Man at­ro­do, te­at­re tu­ri bū­ti to­kie spek­tak­liai, ku­rie ug­dy­tų eti­ką, kul­tū­rą ben­drau­jant vie­nam su ki­tu. Po šio spek­tak­lio vi­sad jau­čiuo­si tar­si bū­čiau pa­da­ręs ge­rą dar­bą.“ </p> <h2>Vy­tau­tas Anu­žis: tai do­ras spek­tak­lis</h2> <p>„Bu­vo sėk­min­gos ir la­bai įdo­mios re­pe­ti­ci­jos su nau­jais jau­nais ak­to­riais. Jie bu­vo la­bai pa­si­ruo­šę, su­si­do­mė­ję Ka­zio­ Bin­kio pje­se ir Jo­no­ Vait­kaus į spek­tak­lį įdė­ta dva­sia. Ma­nau, kad jų įsi­lie­ji­mas bu­vo la­bai or­ga­niš­kas, sklan­dus ir jie at­li­ko la­bai nuo­šir­dų na­mų dar­bą: įsi­gi­li­no į tą lai­ko­tar­pį, to me­to žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, is­to­ri­nį fo­ną. Bu­vo ge­ra žiū­rė­ti į dar­bo ir me­no žyg­dar­biams pa­si­ren­gu­sius ak­to­rius.</p> <p>Prieš pen­ke­rius me­tus „At­ža­ly­nas“ vi­są ak­to­rių an­sam­blį la­bai už­deg­da­vo, jis bu­vo re­pe­tuo­ja­mas su la­bai šva­ria nuo­sta­ta ir di­de­liu re­ži­sie­riaus asis­ten­tės Re­gi­nos Ga­ruo­ly­tės at­si­da­vi­mu, ku­ri, sa­ky­čiau, yra spek­tak­lio sie­la. Nie­kuo­met ne­bū­da­vo at­sai­naus, ru­ti­ni­nio san­ty­kio, tai mus pa­čius vi­sad pa­ky­lė­da­vo. Tos gra­žios, la­bai pa­pras­tos tei­gia­mos ver­ty­bės: są­ži­nin­gu­mas, do­ra, pa­si­au­ko­ji­mas, drau­gys­tė.</p> <p>Į šį spek­tak­lį kvie­čia­me žiū­ro­vus, ku­rie iš­si­il­gę pa­pras­tu­mo, nuo­šir­du­mo, ge­ru­mo ir tik­rų da­ly­kų, ieš­kan­tys pa­tvir­ti­ni­mo sa­vo orien­ty­ruo­se. Jie su­ras tai „At­ža­ly­ne“, nes tai la­bai do­ras spek­tak­lis.</p> <p>Ge­rų žmo­nių yra ir šiais lai­kais. Nie­kas ne­si­kei­čia. Yra ne­do­ry­bių ir ydų jau­nuo­se žmo­nė­se, ir yra do­ri ge­ri žmo­nės. Ir tu nie­ko ne­pa­da­ry­si. Iš kur, ko­dėl – aš ne­ži­nau...</p> <p>Ne­se­niai vai­di­nau Na­ta­ną Gin­ta­ro Var­no spek­tak­ly­je Kau­ne, tai la­bai gra­žiai yra pa­sa­ky­ta šia te­ma: „Aš ži­nau, kaip do­ras žmo­gus gal­vo­ja; ir ži­nau, kad nėr ša­lies, ku­rioj do­rų žmo­nių ne­bū­tų.“ Čia ra­šo Le­sin­gas aš­tuo­nio­lik­ta­ja­me am­žiu­je apie dvy­lik­to­jo am­žiaus Je­ru­za­lę, ir tai sta­to­me dvi­de­šimt pir­ma­ja­me am­žiu­je. Tai­gi vis­kas pa­sau­ly­je yra ly­giai taip pat.“</p> <h2>Man­tas Bar­vi­čius: po pir­mo spek­tak­lio bu­vau šo­ki­ruo­tas</h2> <p>T.Šeč­kaus ben­dra­kur­sis, da­bar jau bai­gęs Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ją M.Bar­vi­čius sa­ko: „Spek­tak­lio ko­man­da mus pri­ėmė šil­tai, pa­lai­kė ir da­vė pui­kių pa­ta­ri­mų. Re­ži­sie­riaus asis­ten­tė Re­gi­na­ Ga­ruo­ly­tė la­bai pa­dė­jo „įve­di­mo“ pro­ce­se, or­ga­ni­zuo­da­ma at­ski­ras re­pe­ti­ci­jas su ak­to­riais. Bu­vo ma­lo­nu kur­ti ir įdo­mu įsi­lie­ti į spek­tak­lį, ka­dan­gi tai pir­ma to­kia ma­no pa­tir­tis. Jau vai­di­nau tri­juo­se „At­ža­ly­no“ ro­dy­muo­se. Įspū­džiai yra la­bai skir­tin­gi.</p> <p>Pir­ma­ja­me spek­tak­ly­je bu­vo vien moks­lei­viai. Bu­vau šo­ki­ruo­tas, kaip jie šū­ka­vo spek­tak­lio me­tu, ko­men­ta­vo lyg žiū­rė­da­mi fil­mą. Dar ne­bu­vau su­si­dū­ręs su to­kia pa­aug­lių au­di­to­ri­ja. O ki­ti du ro­dy­mai vy­ko tar­si baž­ny­čio­je, žiū­ro­vai la­bai įdė­miai ir jaut­riai se­kė spek­tak­lį.</p> <p>Spek­tak­ly­je įžvel­giu ne tik są­ži­nin­gu­mo ir do­ros te­mą, bet ir tvir­tu­mo. Pet­ras la­bai va­lin­gas, jis ži­no, ką no­ri da­ry­ti, ir la­bai tuo ti­ki. To­kio už­tik­rin­tu­mo da­bar ma­žai. Jau­čiu tai ir pats. Pet­ro po­zi­ci­ja įkve­pia, nes da­bar mes tu­ri­me tiek daug pa­si­rin­ki­mų, kad kar­tais ne­be­drįs­ta­me tvir­tai ap­si­spręs­ti.</p> <p>Jei klau­sia­te, ko aš sie­kiu šiuo vaid­me­niu, tai tie­siog la­bai no­rė­čiau ne­pa­keis­ti įspū­džio, ku­rį pats pa­ty­riau žiū­rė­da­mas spek­tak­lį. Su­teik­ti žiū­ro­vui švie­sų, įkve­pian­tį jaus­mą. Be­si­ruo­šiant vaid­me­niui, ma­niau, kad rei­kia su­gal­vo­ti tam tik­rų spren­di­mų, pri­si­tai­ky­mų, bet re­ži­sie­rius Vait­kus pa­sa­kė, kad rei­kia kuo nuo­šir­džiau vai­din­ti. O nuo­šir­du­mas yra, ko ge­ro, su­dė­tin­giau­sias ke­lias. Ne iro­ni­zuo­ti, ne juo­kin­ti, o nuo­šir­džiai per­teik­ti vei­kė­jų is­to­ri­ją.“ </p> <h2>Po­vi­las Bud­rys: ne­rei­kia bi­jo­ti pa­pras­tu­mo</h2> <p>Kla­sės auk­lė­to­ją vai­di­nan­tis P.Bud­rys sa­ko: „Taip, tai pa­pras­ta, nai­vu, net ir mums pa­tiems bu­vo toks įspū­dis, kai pir­mą kar­tą skai­tė­me pje­sę, bet juk kiek­vie­na­me žmo­gu­je yra ir to nai­vu­mo, ir pa­pras­tu­mo. Vi­si esa­me kaž­ka­da ga­vę pir­mą­jį laiš­ką, tu­rė­ję ge­riau­sią drau­gą ar drau­gę. Žiū­rė­da­mi šį spek­tak­lį žmo­nės tai at­si­me­na, to­dėl „At­ža­ly­nas“ yra vi­siems ar­ti­mas.</p> <p>Tai ben­dras pa­bu­vi­mas. Žiū­riu, kaip pa­gy­ve­nę žmo­nės šil­tai pri­ima, ir vi­sai ki­taip bū­na, kai spek­tak­lį žiū­ri vien mo­kyk­los. Ge­riau­sia, kai bū­na miš­ri pub­li­ka, tuo­met vai­kai pri­žiū­ri­mi su­au­gu­sių­jų tam­pa dė­me­sin­ges­ni, kas vyks­ta sce­no­je. O jei bū­na vien tik mo­ki­niai, tai jie juk vai­di­na vie­ni prieš ki­tus. Ku­ris drą­ses­nis, ku­ris iš­si­šoks. Ir tai la­bai su­pran­ta­ma. Dė­me­sį iš­lai­ky­ti dau­giau nei 45 mi­nu­tes jiems sun­ku. Bet šiaip da­bar gast­ro­lė­se pa­vyks­ta la­bai nuo­šir­dūs spek­tak­liai. Ben­dra at­mo­sfe­ra bū­na la­bai jau­ki. Toks šil­tas jaus­mas ap­lan­ko po spek­tak­lio, at­ro­do, kad vi­si la­biau žmo­nė­mis pa­si­jau­čia. Ne po vie­ną, o vi­si kar­tu.</p> <p>Jei spek­tak­lis su­ža­di­na ki­tiems šil­tą jaus­mą, tai la­bai ge­rai, nes gy­ve­ni­me tos ši­lu­mos ir at­vi­ru­mo kar­tais la­bai trūks­ta. Te­at­rai da­bar sten­gia­si ki­taip pa­trauk­ti dė­me­sį. O to pa­pras­tu­mo, vi­si gi ži­nom, kad kar­tais pa­si­ilgs­tam. Aiš­ku, ir mums, ak­to­riams, kar­tais bai­su pa­si­ro­dy­ti to­kiems pa­pras­tiems, nuo­šir­diems, nes to­kie jau no­rim bū­ti įdo­mūs, su­dė­tin­gi, ne­pa­pras­ti. Tad pa­pras­tu­mas tam­pa ver­ty­be.“</p> <p>„At­ža­ly­nas“ ko­vo 15 die­ną 18 val. bus pa­ro­dy­tas Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta“. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Aktoriai%20Viktorija%20Kuodyt%C4%97%2C%20Povilas%20Budrys%2C%20Gediminas%20Sederavi%C4%8Dius%20ATZALYNAS%20002%20photo-%20D.Matvejev%C2%A9.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-454-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Aktoriai%20Viktorija%20Kuodyt%C4%97%2C%20Povilas%20Budrys%2C%20Gediminas%20Sederavi%C4%8Dius%20ATZALYNAS%20002%20photo-%20D.Matvejev%C2%A9.jpg" width="567" height="378" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/ATZALYNAS%20006%20photo-%20D.Matvejev%C2%A9.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-454-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/ATZALYNAS%20006%20photo-%20D.Matvejev%C2%A9.jpg" width="567" height="378" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1066"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1552744670"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - Šeš, 2019-16-03 - 15:57</p> </li> <a href="/comment/1066#comment-1066" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1066#comment-1066" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikus spektaklis.Seniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikus spektaklis.Seniai turėjau tokią šventę žiūrėdamas spektaklį.Ačiū</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1066" token="5PN8xGlHOCSmXIH5SnEv84CfKyBDi8ssKi7-K_eukcg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=454&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vWx4e9JLjo689Y7F9Lt3jO6hxIsIliGlvj2L2QX8Zy0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 06 Mar 2019 16:15:37 +0000 vyrredaktorius 454 at https://www.alytausnaujienos.lt Fo­to­gra­fi­ja be min­ties ir jaus­mo – tik nuo­trau­ka https://www.alytausnaujienos.lt/fo-gra-fi-ja-be-min-ties-ir-jaus-mo-tik-nuo-trau-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/10662023_PROFILIUI.jpg?itok=xz2ZUasN" width="344" height="287" alt=" Stasys Šmigelskas" title="Paslaptingas ir užburiantis fotografo Stasio Šmigelsko žvilgsnis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ret­ro­vi­zi­jos“ fo­to­stu­di­jos sa­vi­nin­kas S.Šmi­gels­kas su fo­to­gra­fi­ja kar­tu jau ke­lis de­šimt­me­čius, ta­čiau ko­dėl jis sa­vo gy­ve­ni­mą su­sie­jo bū­tent su fo­to­gra­fi­ja, vie­nin­te­lio at­sa­ky­mo ne­tu­ri. „Tik­riau­siai čia vi­sa­ga­lio li­ki­mo už­gai­da“, – šyp­so­si fo­to­gra­fi­jų kon­kur­sų or­ga­ni­za­to­rius, pats ne vie­ną as­me­ni­nę pa­ro­dą su­ren­gęs ir da­ly­va­vęs ben­dro­se ko­le­gų pa­ro­do­se, fo­to­gra­fas S.Šmi­gels­kas.</p> <h2>Kaip fo­to­gra­fi­ja ta­po sa­vi­raiš­kos for­ma?</h2> <p>Nie­ka­da net ne­bu­vau su­si­mąs­tęs, ko­dėl pa­si­rin­kau fo­to­gra­fi­ją. Pa­tin­ka ir dai­lė, ir mu­zi­ka, ir lip­dy­mas iš mo­lio, net dro­žy­ba ir sta­liaus dar­bai, ta­čiau jau­čiau, kad ne­tu­riu tam ge­bė­ji­mų. Mo­kyk­lo­je ban­džiau pieš­ti. Ko­pi­juo­ti se­kė­si, o su­gal­vo­ti pa­veiks­lo siu­že­tą ne­la­bai pa­vyk­da­vo. Esu da­vęs sau žo­dį, kad iš­ėjęs į pen­si­ją mo­ky­siuo­si pieš­ti – kom­po­zi­ci­jos, spal­vų de­ri­ni­mo – pas pro­fe­sio­na­lius Aly­taus dai­li­nin­kus.</p> <p>Pa­gal tų lai­kų pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo po­li­ti­ką, kaip ir dau­ge­lis, bu­vau nu­kreip­tas į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą mo­ky­tis elek­tri­ko spe­cia­ly­bės. Pa­si­mo­kęs pus­me­tį nu­spren­džiau, kad jau vis­ką mo­ku, tad me­čiau elek­tri­ko moks­lus ir iš­va­žia­vau į Vil­nių mo­ky­tis fo­to­gra­fi­jos.</p> <p>Rim­tes­nis po­stū­mis pa­suk­ti į fo­to­gra­fi­ją ga­lė­jo bū­ti tai, kad ra­šiau ei­les. Kai į ran­kas pa­te­ko ži­no­mo fo­to­gra­fo Ro­mu­al­do Ra­kaus­ko kny­ga, ku­rio­je po kiek­vie­na fo­to­gra­fi­ja bu­vo ei­lės, pa­gal­vo­jau, kad ir aš no­rė­čiau taip kur­ti – ei­les ir fo­to­gra­fi­ją. Ne­ži­nau, kaip ta­da tai va­di­nos, bet aš pa­va­di­nau po­eti­ne fo­to­gra­fi­ja. Ma­ne ypač ža­vė­jo tai, kad fo­to­gra­fi­jos bu­vo su­sie­tos su po­eti­niu žo­džiu.</p> <h2>Pa­pa­sa­ko­ki­te apie pir­muo­sius kū­ry­bi­nius ban­dy­mus.</h2> <p>Kaip ir dau­ge­lis pra­dė­jau fo­to­gra­fuo­ti ta­da po­pu­lia­riau­siais ir pri­ei­na­miau­siais fo­to­apa­ra­tais „Sme­na“, „Ze­nit“, „Zor­ki“. Da­bar šyp­se­ną ke­lia, kad aš, kaip ir ki­ti fo­to­gra­fai, slėp­da­mi sa­vo apa­ra­tū­ros ru­siš­ką kil­mę ir no­rė­da­mi ja pa­si­pui­kuo­ti, už­si­kli­juo­da­vau pa­va­di­ni­mus lip­nia juos­ta.</p> <p>Pir­mie­ji ban­dy­mai pra­si­dė­jo kar­tu su moks­lais. Bu­vo la­bai įdo­mu ste­bė­ti, kaip rau­do­nos lem­pos švie­so­je ant po­pie­riaus la­pe­lio iš­ryš­kė­ja vaiz­das. Pro­ce­sas nuo fo­to­juos­te­lės įsi­dė­ji­mo iki nuo­trau­kos iš­ryš­ki­ni­mo bū­da­vo ga­na il­gas, bet su­teik­da­vo daug ad­re­na­li­no.</p> <p>Te­ko fo­to­gra­fuo­ti vis­ką – žmo­nes, gy­vū­nus, pei­za­žus, ar­chi­tek­tū­rą. Pa­ti­ko vi­sos te­mos, iš­sky­rus žmo­nės. Net bu­vau pa­si­ža­dė­jęs žmo­nių ne­fo­tog­ra­fuo­ti. Taip nu­ti­ko to­dėl, kad ne­tu­rė­jau ben­dra­vi­mo su žmo­nė­mis pa­tir­ties, bu­vau ga­na lė­to bū­do, rei­kė­jo pri­im­ti grei­tus spren­di­mus, mo­kė­ti įsi­klau­sy­ti į žmo­nių lū­kes­čius.</p> <p>Ta­čiau, ko ge­ro, pra­si­šne­kė­jau, nes grį­žęs į Aly­tų prak­ti­ką tu­rė­jau at­lik­ti fo­to­stu­di­jo­je. Pa­ma­žu iš­mo­kau ben­drau­ti, o įgi­jęs pa­tir­ties jau ga­lė­jau pats pa­tar­ti klien­tams, kaip elg­tis, kad fo­to­gra­fi­jo­se jie pa­tik­tų pa­tys sau. Ga­liau­siai, bė­gant me­tams, tai ta­po ma­no ver­slo da­li­mi, o pei­za­žai ir gė­ly­tės nu­ė­jo į an­trą pla­ną.</p> <h2>Į ką šian­dien daž­niau­siai nu­kreip­tas Jū­sų fo­to­ob­jek­ty­vas?</h2> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu ma­ne be­ne la­biau­siai do­mi­na ne­di­de­li mies­te­liai. Sten­giuo­si įam­žin­ti tai, kas yra ver­tin­ga, – žmo­nės, pa­sta­tai. Juk po ku­rio lai­ko tai ga­li lik­ti tik pri­si­mi­ni­muo­se, o dar vė­liau ir jų ne­be­liks. La­bai gai­la, kad Aly­tus be­veik ne­tu­ri iš­li­ku­sio sa­vo se­na­mies­čio. O štai Dau­gai, Sim­nas, Sei­ri­jai ar Pi­va­šiū­nai vi­lio­ja sa­vo ža­ve­siu.</p> <p>Pra­ėju­siais me­tais la­bai daug dė­me­sio sky­riau Vei­sie­jams, Sei­ri­jams ir Laz­di­jams. Įam­ži­nu tai, kas iš­li­kę, ir ban­dau tuo su­do­min­ti ko­le­gas bei vi­suo­me­nę.</p> <p>Su ki­tais fo­to­gra­fais su­ren­gė­me pa­ro­dą „Dzū­ki­jos vei­das“, ku­ri ke­liau­ja po vi­są Lie­tu­vą. Fo­to­gra­fi­jo­se už­fik­suo­ta ne tik mies­te­lių vaiz­dai, bet ir iš­li­kęs et­no­gra­fi­nis mū­sų kraš­to vei­das – Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­tys kai­mai: Pu­vo­čiai, Mar­cin­ko­nys, Zer­vy­nos. Ten vis­kas gra­žu, bet vis­kas nyks­ta. Vi­sus ra­gi­nu: va­žiuo­ki­te pas tė­vus, se­ne­lius ar ki­tus gi­mi­nai­čius ir fo­to­gra­fuo­ki­te, nes ga­li bū­ti, kad po 50 me­tų vi­so to ne­tu­rė­si­me. </p> <p>Man kai­mo ir mies­te­lių gy­ve­ni­mo fo­to­gra­fa­vi­mas pri­si­mi­ni­mais lei­džia su­grįž­ti į vai­kys­tę, kai va­žiuo­da­vo­me į kai­mą pas se­ne­lius ir be rū­pes­čių ga­lė­da­vo­me mė­gau­tis gy­ve­ni­mu. Šil­tus jaus­mus ke­lia nuo­trau­ka, ku­rio­je fo­to­gra­fas mus su bro­liu įam­ži­no le­si­nan­čius viš­tas. </p> <h2>Ko­kios ga­lios sly­pi fo­to­gra­fi­jo­se?</h2> <p>Fo­to­gra­fi­ja yra švie­sos ir še­šė­lių žais­mas, žvelg­da­mi į fo­to­gra­fi­ją mes pa­ma­to­me, kad pa­sau­ly­je yra dau­giau nei juo­da ir bal­ta. Ypač ne­spal­vo­to­je fo­to­gra­fi­jo­je.</p> <p>Kad fo­to­gra­fi­ja jau­din­tų, pir­miau­sia jo­je tu­ri bū­ti idė­ja. Jei­gu žmo­gus, žvelg­da­mas į fo­to­gra­fi­ją, su­pras, ką no­rė­jai pa­sa­ky­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai, pa­vy­ko, tai gra­žu, įdo­mu, pras­min­ga. Vie­na – fo­to­gra­fi­ja už­fik­suo­ti vaiz­dą, ir vi­sai kas ki­ta įdė­ti į ją min­tį, jaus­mą, ta­čiau tik ta­da vaiz­dą ga­li­ma va­din­ti fo­to­gra­fi­ja. Prie­šin­gu at­ve­ju tai bus nuo­trau­ka.</p> <p>Ne vi­sa­da tech­niš­kai ne­pri­ekaiš­tin­gai at­lik­ta fo­to­gra­fi­ja ga­li do­min­ti ar ža­vė­ti. Ji tu­ri pa­ža­din­ti jaus­mus. Tik ta­da re­zul­ta­tas bus ge­ras. Jei fo­to­gra­fas per­tei­kia sa­vo jaus­mus ir min­tis, o žmo­gus juos pa­ma­to ir sten­gia­si su­pras­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai – fo­to­gra­fi­ja pa­vy­ko.</p> <h2>Ko­kie at­ei­ties pla­nai?</h2> <p>Šiuo me­tu vyks­ta fo­to­gra­fi­jų kon­kur­sas „Ša­lis ta – Dai­na­va va­di­nas“, ku­ria­me da­ly­vau­jan­tys fo­to­gra­fai fo­to­gra­fuo­ja įvai­rias Dzū­ki­jos vie­to­ves. Pa­si­bai­gus jam, bus at­rink­tos ge­riau­sios, įdo­miau­sios fo­to­gra­fi­jos ir su­reng­ta pa­ro­da.</p> <p>Pa­ma­žu ren­ku me­džia­gą jau­nys­tės sva­jo­nei įgy­ven­din­ti – au­to­ri­nei po­eti­nei fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%201.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%203.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%203.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%204.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%204.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%205.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%205.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%206.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%206.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%207.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Nuotr.%207.JPG" width="1417" height="939" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/10662023_PROFILIUI_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-453-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/10662023_PROFILIUI_0.jpg" width="575" height="709" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-880"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1551811635"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skaitau</span> - Ant, 2019-05-03 - 20:47</p> </li> <a href="/comment/880#comment-880" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/880#comment-880" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū naujienoms už gražias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū naujienoms už gražias publikacijas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=880" token="fBq_kf_u65FANKEedDWNBN7NuAhojyR5RA-dDjBnknI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=453&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E45oVNrwe1hu5I38ufBgpYm-0uZc6vYzncYpOyD1gyA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Mar 2019 08:48:34 +0000 vyrredaktorius 453 at https://www.alytausnaujienos.lt Prieš Ka­ziu­ką vi­sos Al­gir­do die­nos – tarp švil­py­nių https://www.alytausnaujienos.lt/pries-ka-ziu-ka-vi-sos-al-gir-do-die-nos-tarp-svil-py-niu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Svilpukai.jpg?itok=mR2T0vIX" width="344" height="287" alt="Al­gir­das Štrei­mi­kis" title="Al­gir­das Štrei­mi­kis. Al­gir­das Štrei­mi­kis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2> Lip­dy­ti iš­mo­kė mo­čiu­tė Ju­li­ja Ba­ra­naus­kie­nė</h2> <p>Mo­li­nu­kų meist­ras sa­ko, kad mė­ne­sį prieš Ka­ziu­ko mu­gę vi­si jo na­mai už­vers­ti švil­py­nė­mis, va­ze­lė­mis, gai­de­liais, ar­kliu­kais ir ki­tais tau­ti­nių mo­ty­vų dir­bi­niais. Na­me­lių, ką daž­nai mu­gė­se pa­ma­ty­si, jis ne­da­ro. Lip­do ran­ko­mis, žie­džia stak­lė­mis.</p> <p>„Jau pen­kia­me­tį ma­ne mo­čiu­tė, tau­to­dai­li­nin­kė Ju­li­ja Ba­ra­naus­kie­nė, iš­mo­kė švil­py­nę pa­si­da­ry­ti. Ji ma­ne my­lė­jo, ir aš ją my­lė­jau. Ei­da­vo­me kar­tu į jos ve­da­mus už­si­ė­mi­mus. Sep­tyn­me­tis–de­šimt­me­tis jau įsi­vaiz­da­vau vis­ką mo­kan­tis, tad im­da­vau iš­dy­kau­ti, už ka­sų mer­gai­tes trau­ky­ti. Kai bu­vau še­šio­li­kos, vie­ti­nė­je pa­ro­do­je ir man lei­do švil­pu­kais pre­kiau­ti, tuo­met sėk­mė ma­ne ir už­ve­dė. Tą­kart iš­gir­dau žmo­nių kal­bų, kad po mu­ges va­ži­nė­jan­ti vie­na to­kia švil­pu­kų lip­dy­to­ja kau­nie­tė na­mą iš šio ama­to pa­si­sta­tė. Ir aš sva­jo­jau apie sa­vo na­mą ir svar­biau­sia – dirb­tu­ves“, – apie anks­ti pa­ste­bė­tą iš­skir­ti­nį ge­bė­ji­mą ir di­de­lius no­rus kal­ba dau­ge­liui pa­žįs­ta­mas Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jas.</p> <p>Šią sa­vo sva­jo­nę po ves­tu­vių su žmo­na Sta­se įgy­ven­di­no. Ga­li­ma sa­ky­ti, per tre­jus me­tus už švil­pu­kus na­mą ir pa­si­sta­tė.</p> <p>„Mo­čiu­tė la­bai mė­go vel­nius lip­dy­ti. Man pa­ti­ko jos dar­bai, kruopš­tūs, už­baig­ti, nors vi­sai ki­tą mo­lį jiems ga­min­ti min­kė. Da­bar to­kia gau­si mo­lio pa­siū­la, o kai iš­si­ren­ki ge­rą mo­lį, toks jis ir lip­dy­to­ją tin­gi­niu pa­da­ro. Man pa­tin­ka is­pa­niš­kas, daug pig­men­tų tu­rin­tis mo­lis“, – at­vi­rau­ja A.Štrei­mi­kis. O kal­bant apie ga­mi­nio tvir­tu­mą, tai pa­sak meist­ro, jei­gu daik­tas ge­rai pa­ga­min­tas, jis ir iš­si­lai­ko ge­rai.</p> <p>Al­gir­do kiek­vie­nas ga­mi­nys yra vis ki­toks. Žmo­nės no­rį ke­lių vie­no­dų, bet jis  sa­vo asor­ti­men­te ga­li ras­ti tik pa­na­šų. Apie mo­li­nu­kų ga­my­bą, žie­di­mą, gla­zū­ras ir ki­tus jo po­mė­gio ter­mi­nus ga­lė­tų daug kal­bė­ti, bet truk­dy­ti Al­gir­dą to­kiu me­tu, kai kiek­vie­na jo va­lan­da yra auk­so ver­tės, bū­tų ne­do­va­no­ti­na. Juk lau­kė ir pa­ka­vi­mas, tvar­kin­gai su­si­pa­kuo­ti iki 700 mo­li­nu­kų nė­ra pa­pras­ta.</p> <p>Mu­gei jis pa­ga­mi­no ir nau­jų ga­mi­nių, ku­rie mums pri­mi­nė ko­ra­lus. „Per­nai gri­pas ma­ne bu­vo pa­ga­vęs, tai to­kius vaiz­di­nius sap­na­vau, kad nu­ta­riau juos įpin­ti į sa­vo kū­ry­bą“, – sa­ko jis.</p> <p>Al­gir­das at­vi­rai kal­ba, kad mėgs­ta sa­vo dir­bi­nius bran­giai par­duo­ti ar­ba do­va­no­ti. Juo­kau­ja, kad Aly­tu­je jam ne­pel­nin­ga pre­kiau­ti mu­gė­se, kas tre­čią dar­bą iš­da­li­ni.</p> <p>Žais­min­gai sa­vo tau­tiš­ko­mis švil­py­nė­mis pre­kiau­ja Al­gir­das. Ap­do­va­no­tas, ir ga­na gau­siai, mu­zi­ki­niais ge­bė­ji­mais, sa­vo švil­py­nių me­lo­di­jo­mis jis pri­vi­lio­ja pir­kė­jus. Svar­bu žmo­gus su­sto­ja, ta­da ga­li su juo pa­ben­drau­ti, o Al­gir­dui ben­dra­vi­mas – ma­lo­nus, tuo­met ir su­si­do­mė­ji­mas jo dar­bais ir pir­ki­mas – ga­ran­tuo­tas.</p> <p>Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad per tiek me­tų pa­jau­tė kiek­vie­no ša­lies mies­to pir­kė­jų sko­nį. Vil­niaus rin­kai tu­ri bū­ti rau­do­na ir mė­ly­na spal­vos. Jis ne­sle­pia, kad kar­tais ten­ka to­kio­mis spal­vo­mis spal­vin­ti ir prieš sa­vo no­rus. Vil­niu­je, ta­me dau­gia­kal­bia­me mies­te, Al­gir­das jau­čia­si pui­kiai, net tei­gia, kad pail­si, nes pir­kė­jai yra nuo­tai­kin­gi, ma­lo­nūs, gal net iš­skir­ti­niai.</p> <h2>Į dar­bą ran­kos pa­čios tie­sias</h2> <p>Al­gir­das at­vi­ras, ne jo ama­tas, dau­giau darbš­tu­mas ir ver­slu­mas kro­vė pi­ni­gą. Anuo­met švil­py­nė kai­na­vo 35 ka­pei­kas, ar­kliu­kas – 50 ka­pei­kų, bet vie­nas Ka­ziu­kas – ir jis įsi­gi­jo „Ži­gu­liu­ką“. Tie­sa, ne nau­ją, vie­nuo­li­kos me­tų, bet to­mis są­ly­go­mis la­bai ge­rą.</p> <p>Pa­klau­sa, pa­sak pa­šne­ko­vo, bu­vo la­bai di­de­lė, nes pre­kių trū­ko. Dvi prie­ka­bas mo­lio per se­zo­ną jis pa­vers­da­vo švil­pu­kais. Juos par­duo­da­vo ir vie­to­je, vež­da­vo į Mins­ką, Daug­pi­lį.</p> <p>Vė­liau at­ra­do Gdans­ką. Ne­keis­ta, kad aly­tiš­kių bi­čiu­liš­kai ir pats bu­vo pra­min­tas Švil­pu­ku. Iš šian­die­nos po­zi­ci­jų jis sa­ko, kad tuo­met bu­vęs ne me­ni­nin­kas, o ko­mer­san­tas. Jo tei­gi­mu, tik­rie­ji me­ni­nin­kai pa­pras­tai tur­tų ne­tu­ri. Da­bar­ti­niai jo dar­bai jau me­niš­ki, jis dir­ba žy­miai lė­čiau, bet ir kruopš­čiau, nors ran­kos, ro­dos, pa­čios į dar­bą tie­sias.</p> <p>Vy­ras pa­ste­bi, net tuo pa­si­džiau­gia, kad kar­tais ima ko­pi­juo­ti mo­čiu­tę Ju­li­ją, ku­ri la­bai gra­žius vei­de­lius mo­kė­jo iš­lip­dy­ti. Ir jam jau iš­raiš­kin­ges­ni rai­te­lių vei­dai pa­vyks­ta.</p> <p>Į lip­dy­mą Al­gir­das įkrin­ta žie­mo­mis, jų va­ka­rai il­gi. Ke­lia­si jis anks­ti, penk­tą ry­to, ir pa­da­ro 10–15 ga­mi­nių, ne bet ko­kių, iš­skir­ti­nių. Pa­pras­tai Ka­ziu­ko mu­ge šis dar­bas na­tū­ra­liai už­si­bai­gia, dings­ta ir no­ras lip­dy­ti.</p> <p>Pa­sak pa­šne­ko­vo, yra žmo­nių, ku­rie pra­šo an­ge­liu­kų. Jų ne­mo­ku lip­dy­ti, ten­ka įsi­gy­ti for­mą. Bet jau dar­bas ne­be toks, ko­kio no­ri­si.</p> <p>Apie ką sva­jo­ja mo­li­nu­kų meist­ras? Sva­jo­nė že­miš­ka – no­ri iš­leis­ti sa­vo dir­bi­nių kny­gą, kad ir ne­di­de­lę. Taip ir įvyks, nes Al­gir­das la­bai už­si­spy­ręs žmo­gus, ką su­ma­no, tą pa­da­ro. O ir ge­bė­ji­mų tu­ri ne tik mo­li­nu­kams lip­dy­ti.</p> <p>Vi­sa ži­niask­lai­da ska­lam­bi­ja, kad nau­ji Ka­ziu­ko mu­gės or­ga­ni­za­to­riai į aukš­tu­mas šie­met iš­kė­lė pre­kia­vi­mo vie­tų kai­nas. Kiek už vie­tą pre­kiau­ti mo­kė­jo Al­gir­das? „Šie­met mo­kė­jau 145 eu­rus, esu Ro­tu­šės aikš­tė­je, per­nai už pre­ky­vie­tę prie Sei­mo rū­mų mo­kė­jau 46 eu­rus“, – bal­sas jo links­mas, va­di­na­si, se­ka­si.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190228_145320.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190228_145320.jpg" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190228_145519.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190228_145519.jpg" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190228_145606.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190228_145606.jpg" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4366.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4366.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4377.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4377.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4394.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4394.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4417.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4417.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4435.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4435.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4471.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4471.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_4475.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-445-_eBsB_fJ-vM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_4475.JPG" width="2041" height="1520" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=445&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uh53FEaXBJyDgwA0tcg6-QMdMXwHWmUQfwzEwUCeK9M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Mar 2019 15:49:15 +0000 vyrredaktorius 445 at https://www.alytausnaujienos.lt