Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Keistuolių teatras į Alytų atveža glėbį džiugių šūksnių ir dainų https://www.alytausnaujienos.lt/keistuoliu-teatras-i-alytu-atveza-glebi-dziugiu-suksniu-ir-dainu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13484" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13484) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/C_LauraVanseviciene-195.jpg?itok=SG4Muvt6" width="344" height="287" alt="Keistuolių teatras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pagal penkias skirtingas D.Bisseto pasakas sudėliotas nuotaikingas teatrinis nuotykis į stebuklingą, aukštynkojišką pasaulį nuneš kiekvieną, kuris išdrįs džiaugsmingai sušukti HOP! ir pakliūti į pačių keisčiausių ir netikėčiausių istorijų sūkurį.</p> <p> </p> <p>Spektaklis „HOP!” – tai sąmojų ir netikėtumų kupinas muzikinis nuotykis, į rimtus augančios asmenybės klausimus atsakymų ieškantis be banalumo ir didaktikos.</p> <p>Režisierius A.Giniotis su spektaklio komanda tyrinėja vaiko fantazijos pasaulį, o jaunieji kūrėjai scenoje pasikliauja augančio žiūrovo sąmoningumu ir įtraukia jį į laisvą, žaismės kupiną šėliojimą.</p> <p>Taip spektaklis tampa švente tiek jame vaidinantiems aktoriams, tiek publikai, o puikios emocijos ir kūrybiniai spektaklio sprendimai paskatina mažuosius žiūrovus HOP! sušukti bei paprastų stebuklų ieškoti ir kasdienybėje.</p> <p> </p> <p>Režisierius: Aidas Giniotis</p> <p>Scenografė: Ramunė Skrebūnaitė</p> <p>Vaidina:</p> <p>Džiugas Širvys, Matas Pranskevičius, Lukas Auksoraitis, Lukas Ignatavičius, Gintautas Ulmis, Tautvydas Galkauskas, Benadas Arkauskas, Urtė Smulskytė, Diana Kamarauskaitė, Aistė Šeštokaitė, Lyja Maknavičiūtė</p> <p> </p> <p>Jei lietus padaro balą,</p> <p>Šokam per ją – hop!<br /> Jei sutinkam piktą šunį,</p> <p>Sveikinam jį – hop!</p> <p> </p> <p>Jeigu draugą įžeidėm,</p> <p>Tai atsiprašom – hop!<br /> Bet kurią problemą spręsti<br /> Padeda mums – hop!</p> <p> </p> <p>Jeigu nuotaika sugenda,<br /> Uždainuojam – hop!<br /> Jei sutinkam kokią bėdą,<br /> Įveikiam ją – hop!</p> <p><br /> Jei tamsoj užklumpa baimė,<br /> Nuvejam ją – hop!<br /> Ir visas kitas nelaimes -<br /> Hop ir hop ir hop!<br /> <br /> Kai žinai stebuklingą būdą,<br /> Kaip pasikelti nukritusį ūpą,<br /> Nesustok kartot, kol pakelsi galop<br /> Nuotaiką su stebuklingu HOP HOP HOP!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Rokas Maksimavičius</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/C_LauraVanseviciene-3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1826-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/C_LauraVanseviciene-3.jpg" width="1200" height="800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/C_LauraVanseviciene-102.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1826-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/C_LauraVanseviciene-102.jpg" width="1200" height="800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/HOP.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1826-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/HOP.png" width="1200" height="800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1826&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UcdPktUcbV0mVOfJOi8KrlR7XitzNtkmrnIx_IS3BAI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 06:30:00 +0000 vyrredaktorius 1826 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­min­klas ne­su­me­luo­tai žmo­gaus mei­lei sa­vo gim­ti­nei https://www.alytausnaujienos.lt/pa-min-klas-ne-su-me-luo-tai-zmo-gaus-mei-lei-sa-vo-gim-ti-nei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13482" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13482) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_6244.JPG?itok=gZDs0OnH" width="344" height="287" alt="Kurnenai" title="Zitos Stankevicienes nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>To­kia iš­ki­lia pro­ga no­riu pri­si­min­ti švie­saus at­mi­ni­mo po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus is­to­ri­nius žo­džius: „Ir štai at­ėjo ta die­na...“ Die­na, ku­rios la­bai lau­kė­me, die­na, kai po il­gų ir karš­tų dis­ku­si­jų me­tų su­lauk­to tvir­to ra­jo­no va­do­vų ir ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mo, po kruopš­taus res­tau­ra­to­rių dar­bo nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas sak­ra­lus, ana­lo­gų ne tik Lie­tu­vo­je, ma­nau, ir prieš­ka­rio Eu­ro­pos kai­muo­se ne­tu­rė­jęs kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas.</p> <p>De­ši­nė­je Ne­mu­no pu­sė­je tu­ri­me pla­čiai ži­no­mą ir gau­siai pi­lig­ri­mų lan­ko­mą krikš­čio­niš­ką Pi­va­šiū­nų šven­to­vę. O kai­rė­je pu­sė­je da­bar tu­rė­si­me ne tik 500 me­tų pa­mi­nė­ju­sią Sim­no baž­ny­čią, bet ir uni­ka­lią edu­ka­ci­nę šven­to­vę, ku­ri yra kaip gy­vas iš­ei­vi­jos at­sto­vo kil­nu­mo liu­di­ji­mas. Tai pa­min­klas ne­su­me­luo­tai žmo­gaus mei­lei sa­vo gim­ti­nei. Tai bu­vo Kur­nė­nų ūki­nin­ko sū­naus Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no do­va­na Lie­tu­vos at­ei­čiai – vai­kams.</p> <p>Su­si­rū­pin­ti už­da­ry­ta ir li­ki­mo va­liai pa­lik­ta Kur­nė­nų mo­kyk­la Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ na­rius 2014 me­tais pa­a­ki­no iš Maš­ta­lie­rių kai­mo ki­lęs švie­saus at­mi­ni­mo Dzū­ki­jos kraš­to gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ži­no­vas, pro­fe­so­rius che­mi­kas Al­bi­nas Lu­gaus­kas, kreip­da­ma­sis į vi­suo­me­nę jaut­riu mo­ty­vuo­tu laiš­ku „Ne­leis­ki­me už­ges­ti švie­sos ži­bu­rė­liams“.</p> <p>Kraš­to moks­li­nin­kai at­ėjo į pa­gal­bą mo­kyk­los li­ki­mu daug me­tų la­bai ak­ty­viai be­si­rū­pi­nan­čiai bu­vu­siai mo­kyk­los di­rek­to­rei An­ta­ni­nai Ur­ma­na­vi­čie­nei, or­ga­ni­zuo­da­mi ak­ci­ją „SOS Kur­nė­nų mo­kyk­la“. 2015 me­tų bir­že­lį ini­ci­juo­ja­ma kon­fe­ren­ci­ja dėl Kur­nė­nų mo­kyk­los si­tu­a­ci­jos, o 2016-ųjų spa­lį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­zuo­ja gra­žų mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80-me­čio mi­nė­ji­mą.</p> <p>Ta­čiau mo­kyk­los pa­sta­tai te­bes­tūk­so ny­kiai ap­leis­ti. Tuo­met įsi­stei­gia Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­ja, su­jun­gu­si bu­vu­sius mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus, lab­da­rio gi­mi­nai­čius, kraš­to kul­tū­ros pa­vel­dui ne­abe­jin­gus žmo­nes. No­rė­jo­me, kad ap­leis­tas Kur­nė­nų mo­kyk­los sta­ti­nių kom­plek­sas bū­tų re­no­vuo­tas, kad tar­nau­tų vi­suo­me­nės in­te­re­sams, tap­tų lan­ky­ti­nu so­cia­li­nės trau­kos ob­jek­tu. Svar­biau­sia pir­mi­ne drau­gi­jos mi­si­ja bu­vo kuo pla­čiau vie­šin­ti už­mirš­tą uni­ka­lų pa­vel­do ob­jek­tą.</p> <p>Dve­jus me­tus mo­kyk­lo­je sa­vait­ga­liais or­ga­ni­zuo­tos at­vi­rų du­rų die­nos, iš už­marš­ties pri­ke­lia­ma iš Ame­ri­kos at­pluk­dy­tos mo­kyk­los ir lab­da­rio is­to­ri­ja. Vy­ko pa­trio­ti­niai ren­gi­niai, kon­cer­tai, pa­ro­dos, su­si­ti­ki­mai. Tu­rė­jo­me dau­gy­bę lan­ky­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio, vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jų eks­kur­si­jų, gra­žių lin­kė­ji­mų. La­bai svar­bus bu­vo ak­ty­vus Aly­taus kraš­to ži­niask­lai­dos pa­lai­ky­mas, pa­žin­ti­nės ir kri­tiš­kos LRT žur­na­lis­tų pa­reng­tos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­dos.</p> <p>Tuo, kad Kur­nė­nų le­gen­dą su­ži­no­tų at­sa­kin­gi už kul­tū­ros pa­vel­dą ša­lies mi­nist­rai, nuo­šir­džiai rū­pi­no­si Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas. Edu­ka­ci­nio pa­vel­do ob­jek­to ypa­tin­gos ver­tės vie­ši­ni­mas ne­abe­jo­ti­nai tu­rė­jo įta­kos ir su­lauk­tam ap­si­spren­di­mui pri­kel­ti mo­kyk­lą nau­jam gy­ve­ni­mui.</p> <p>Va­do­vu mū­sų drau­gi­ja tu­rė­jo Kur­nė­nų mo­ky­to­jos sū­nų, šios mo­kyk­los mo­ki­nį Ra­mū­ną Kruč­kaus­ką. Dar prieš ke­lias sa­vai­tes su juo ap­ta­ri­nė­jo­me, ko­kia vi­suo­me­nei nau­din­ga veik­la čia ga­lė­tų bū­ti. De­ja, li­ki­mas tu­ri sa­vo pla­nus. Ra­mū­nas la­bai ne­ti­kė­tai iš­ėjo Am­ži­ny­bėn, ne­su­lau­kęs šios die­nos, li­ko ne­pa­sa­ky­ti jam ge­ri žo­džiai už ak­ty­vią veik­lą drau­gi­jo­je.</p> <p>Dau­ge­liui žmo­nių lie­ka ne­pa­dė­ko­ta už jų sva­rius ir kil­nius jų dar­bus. Štai Lie­tu­vos val­džia per il­gus so­viet­me­čio de­šimt­me­čius ne­ma­tė rei­ka­lo net pri­si­min­ti lab­da­rio Ra­dziu­ky­no. Tik 1992 me­tais tuo­me­ti­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu mo­kyk­lai bu­vo su­teik­tas Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no var­das.</p> <p>1996 me­tais la­bai at­kak­lia A.Ur­ma­na­vi­čie­nės ini­cia­ty­va Ame­ri­ko­je su­ieš­ko­mas L.Ra­dziu­ky­no sū­nus An­drew Rad­kins. Jis bu­vo la­bai nu­ste­bęs ir nu­džiu­gęs, kad jo tė­vas pa­ga­liau pri­si­min­tas Lie­tu­vo­je. Ta­čiau dėl svei­ka­tos jau ne­ga­lė­jo at­vyk­ti į or­ga­ni­zuo­tą iš­kil­min­gą mo­kyk­los 60-me­čio mi­nė­ji­mą. Po to vėl iš Lie­tu­vos ty­la, lab­da­rys pa­mirš­tas, nes mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta ir ta­po tar­si ne­rei­ka­lin­ga... Tik 2017 me­tų pa­bai­go­je A.Rad­kins su­ži­no, kad pa­ga­liau Kur­nė­nų mo­kyk­los pa­sta­tų kom­plek­są ža­da­ma at­gai­vin­ti. De­ja, jis ne­tru­kus iš­ke­liau­ja Ana­pi­lin.</p> <p>Drau­gi­ja rū­pi­no­si, kad bū­tų iš­tai­sy­ta taip il­gai tru­ku­si ne­tei­sy­bė, kad bent L.Ra­dziu­ky­no vai­kai­čiams bū­tų pa­sa­ky­ta, jog tė­vy­nė la­bai ver­ti­na gar­baus se­ne­lio žyg­dar­bį. Drau­gi­jai pa­vy­ko į Lie­tu­vą par­si­kvies­ti vie­ną iš L.Ra­dziu­ky­no anū­kų – Joh­ną Rad­kins ir jo žmo­ną Ag­nie. 2018 me­tų lie­pos 6 die­ną iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je Dau­guo­se Ra­dziu­ky­nų šei­mai įteik­ta ša­lies Vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio pa­dė­ka ir vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio at­mi­ni­mo me­da­lis. Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas lab­da­rio anū­kui įtei­kė Lie­tu­vos vė­lia­vą ir svar­biau­sią do­va­ną – pa­ža­dą re­no­vuo­ti mo­kyk­lą. Vi­zi­to į se­ne­lio gim­ti­nę įspū­džių la­bai su­jau­din­tas Joh­nas pri­si­pa­ži­no at­ra­dęs sa­vo ant­rą­ją mei­lę – Lie­tu­vą.</p> <p>Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos na­rių, tarp jų ir lab­da­rio gi­mi­nai­čių var­du, no­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti at­sa­kin­giems va­do­vams ir po­li­ti­kams, nuo ku­rių ap­si­spren­di­mo pri­klau­sė ES fon­dų pa­ra­mos sky­ri­mas, Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riams, sky­ru­siems re­no­va­ci­jai di­de­les ra­jo­no biu­dže­to lė­šų su­mas, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams, daug triū­so įdė­ju­siems ren­giant su­dė­tin­gus pro­jek­tus, taip pat kruopš­tiems pa­vel­do at­kū­ri­mo dar­bų meist­rams.</p> <p>Mo­kyk­los re­no­va­ci­jai skir­tos di­de­lės lė­šos nė­ra in­ves­ti­ci­ja į pra­ei­ties at­mi­ni­mą, jos tu­ri pa­si­tar­nau­ti da­bar­čiai ir to­li­mai at­ei­čiai. Ti­kiu, kad re­no­vuo­tuo­se pa­sta­tuo­se šiuo­lai­ki­nė­mis prie­mo­nė­mis bus tę­sia­mos mums L.Ra­dziu­ky­no pa­lik­tos at­sa­kin­go gy­ve­ni­mo ir kil­naus pa­si­da­li­ji­mo pa­mo­kos. Pir­mo­jo mo­kyk­los di­rek­to­riaus Mo­tie­jaus Ra­žans­ko, ke­lių kar­tų gar­bių mo­ky­to­jų pa­stan­go­mis Kur­nė­nuo­se bu­vo ug­do­ma mei­lės sa­vo kraš­tui dva­sia. Čia gy­va mo­kyk­los bokš­te kraš­to švie­suo­lio ke­ra­mi­ko Vy­tau­to Braz­džiaus Vy­ty­je įam­žin­ta tau­tiš­ku­mo dva­sia, ku­ri iš­li­ko ne­su­nai­kin­ta ir oku­pa­ci­nių re­ži­mų val­dy­mo me­tais.</p> <p>Ypa­tin­gas dė­me­sys mo­kyk­lo­je bu­vo ski­ria­mas Dzū­ki­jos gam­tos pa­ži­ni­mui, kraš­to sa­va­no­rių ir lais­vės ko­vo­to­jų at­min­ties sau­go­ji­mui. Pa­trio­tiš­ku­mas, tė­vy­nės gy­nė­jų at­min­tis, gam­tos ap­sau­ga, ža­lio­ji po­li­ti­ka šian­dien yra la­bai ak­tu­a­lios vi­suo­me­nei te­mos. Su­pran­ta­ma, rei­ka­lin­gos ir Dzū­ki­jos kraš­to pa­vel­dą ir is­to­ri­ją gar­si­nan­čios edu­ka­ci­jos, ret­ro ir šiuo­lai­ki­nių ug­dy­mo prie­mo­nių bei tech­no­lo­gi­jų pre­zen­ta­ci­ja, o gal ir su­si­ję ver­slai.</p> <p>De­ra ne­pa­mirš­ti, kad, be ki­tų ypa­tu­mų, iš­skir­ti­nė yra šio ob­jek­to, kaip po­zi­ty­vio­sios emig­ra­ci­jos pa­vyz­džio, reikš­mė. Mes tei­sin­gai ir la­bai en­tu­zias­tin­gai rū­pi­na­mės kai­my­nais bal­ta­ru­siais, uk­rai­nie­čiais ar gru­zi­nais. Ta­čiau ge­ro­kai pa­mir­šo­me šim­tus tūks­tan­čių Lie­tu­vos žmo­nių, iš­si­bars­čiu­sių po pa­sau­lį. Pa­mirš­ta­me, koks tai di­de­lis po­ten­cia­las, ku­rį ga­li­me pa­ža­din­ti. Šiuo­se is­to­ri­niuo­se rū­muo­se bū­tų ga­li­ma gar­sin­ti Dzū­ki­jos kraš­to duk­te­rų ir sū­nų po­zi­ty­vius pa­sie­ki­mus už­sie­nio ša­ly­se, pa­lai­ky­ti ry­šį su gim­ti­nės be­si­il­gin­čiais tau­tie­čiais.</p> <p>Svei­ki­nu Kur­nė­nų mo­kyk­los at­gi­mi­mo pro­ga ir kvie­čiu – da­bar mes vi­si esa­me at­sa­kin­gi, kad veik­la re­no­vuo­ta­me pa­sta­tų kom­plek­se tar­nau­tų vi­suo­me­nės pa­žan­gai, kad Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no pa­vyz­dys su­lauk­tų pa­se­kė­jų.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6244_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6244_0.JPG" width="612" height="408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6404.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6404.JPG" width="612" height="408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6497.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6497.JPG" width="612" height="408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6535.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6535.JPG" width="612" height="408" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6249.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6249.JPG" width="408" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_6312%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1807-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_6312%201.jpg" width="408" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1807&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Z4Ns48OZHCYUxaHgGtOsF2dnkLwNwqrOsKpT07snLMA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Sep 2020 06:59:51 +0000 vyrredaktorius 1807 at https://www.alytausnaujienos.lt „Mes blaškomės tam, kad surastume kažkokią tai prasmę kasdienybėje“, – teigia kelionių novelių knygą Alytuje pristatęs žinomas žurnalistas ir keliautojas Liudas Dapkus https://www.alytausnaujienos.lt/mes-blaskomes-tam-kad-surastume-kazkokia-tai-prasme-kasdienybeje-teigia-kelioniu-noveliu-knyga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Arnoldas Šatrauskas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/105-13481" rel="bookmark"> Nr. <span> 105 (13481) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/1.JPG?itok=QXmXFwE-" width="344" height="287" alt="Susitikimas su Liudu Dapkumi" title=" Į virtualią kelionę klausytojus pakvietė žinomas žurnalistas ir keliautojas Liudas Dapkus, pristatęs savo naujausią knygą „Žuvis, kuri supainiojo duris“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Trumpai apie autorių</h2> <p>Liudas Dapkus – profesionalus žurnalistas, daugiau nei ketvirtį amžiaus skyręs naujienoms. Baigęs žurnalistikos ir komunikacijos studijas papildomai studijavo politikos mokslus ir tarptautinius santykius Vilniaus universitete. Vėliau tobulinosi JAV, Danijos, Didžiosios Britanijos mokymo įstaigose. Dirbo karo korespondentu karštuose planetos taškuose, rengė specialius tyrimus, vadovavo įvairiems spaudos leidiniams, naujienų portalams, tokiems kaip Lrytas.lt ar 15 min. Taip pat kūrė televizijos laidas ir dokumentikos filmus, dirbo britų visuomeniniame žinių kanale BBC, o nuo 1998 metų – naujienų agentūroje „Associated Press“. Išbandė save ir pokalbių vedėjo kėdėje: drauge su Rita Miliūte ir Andriumi Tapinu vedė pokalbių laidas „Laisvės TV“. Prieš keletą metų Liudas paliko redakcijos vadovo postą, kad galėtų dar daugiau jėgų ir laiko skirti savo gyvenimo aistrai – kelionėms. Aplankęs daugiau nei 70 valstybių ir teritorijų, šiemet jis išleido spalvingų istorijų knygą „Žuvis, kuri supainiojo duris“.</p> <h2>Pagyros Alytui ir sunki redaktorių duona</h2> <p>Susitikimo pradžioje pasidžiaugęs vis gražėjančiu Alytumi, į kurį jis atvyksta aplankyti čia palaidotų savo senelių pora kartų per metus, keliautojas greitai pakeitė temą ir susirinkusiems pasiūlė pakalbėti apie knygą, o tiksliau – „apie žvynus ir raktus“. Autorius prisipažino, jog šią knygą parašė ne laisva valia, o prispirtas savo žmonos, leidyklos ir Andriaus Tapino.</p> <p>„Nes tiek daug prirašyta įvairiausių knygų su blogais tekstais, jog man nesinorėjo teršti eterio dar ir savo pasakojimais“, – atviravo renginio svečias ir pridūrė, jog anksčiau jo pagrindinė veikla buvo redaguoti kitų autorių – tokių kaip Andrius Užkalnis, Kristina Sabaliauskaitė, Algimantas Čekuolis „ar tas pats Andrius Tapinas“, tekstus. „Ir aš neminėsiu, kas iš jų moka rašyti, o kas visai nemoka to daryti, nes galutinis produktas, kurį išvysta skaitytojas, didele dalimi priklauso ir nuo mūsų, redaktorių darbo“.</p> <h2>Gilinantis į žodžių etimologiją</h2> <p>Autorius prisipažįsta, jog nepaisant naujų įspūdžių ir teigiamų emocijų dažnai kelionės yra varginantis užsiėmimas, o tam tikrais atvejais net ir kančia. Gilindamasis į tam tikrų žodžių etimologiją, jis pastebėjo, jog visiems puikiai žinomas ir „kelionę“ reiškiantis žodis „travel“ nėra jau toks „nekaltas“ kaip atrodo. „Pasirodo, jis kilo iš senosios prancūzų kalbos žodžio „travail“, kuris reiškia kankinimąsi arba kančią“. Anot Liudo, intensyviau keliauti pradėta dar XVII a., kuomet kariai, pirkliai, įvairūs svieto perėjūnai ir piligrimai leisdavosi į ilgai trunkančias ir pavojingas keliones. Vieni – kad patirtų nuotykių ar prekybos tikslais, kiti, tokie kaip piligrimai – kad rastų prasmę per kančias. „Net ir dabar, patogumų amžiuje, ištisą parą skrendant lėktuvu ekonomine klase, kur dvimetriniam žmogui sunku ištiesti kojas, kur keičiasi maistas ir laikas bei vargina išsausėjęs oras, dažnai savęs paklausiu: kodėl save taip kankinu? Tačiau tai yra mūsų pačių pasirinkimas, noras patirti kažkokį tai prasmės momentą, kuomet kelionėje nutikus tam tikriems dalykams iš jų vėliau gali parašyti knygą ar tiesiog papasakoti smagią istoriją.“</p> <p>Įdomias išvadas apie keliavimo prasmę renginio svečias pateikė dar iš vieno žodžio – „tourism“ šaknų, kuris, kaip ir pirmu atveju, yra kilęs iš prancūziško žodžio, reiškiančio apvalų bokštą. „Regis, visa turizmo prasmė yra keliauti iš taško A į tašką B ir kas baisiausia – vėl sugrįžti į tašką A. Tad visas tas keliavimas ratu atrodo visiška beprasmybė: nes, regis, išvyksti vien tik tam, kad po kurio laiko sugrįžtum“.</p> <p>Liudas taip pat paaiškino, kuo gi keliautojas skiriasi nuo turisto. „Keliautojas nori kančios, o turistas nori tiesiog nuskristi ir nepatirti jokių iššūkių. Bet tuomet tu netenki dalies savo gyvenimo druskų, savo gyvenimo iššūkių“. Pasak Liudo, dabar pirminių kelionių kančia yra virtusi malonumu, tačiau esmė nepasikeitusi: „mes blaškomės tam, kad surastume kažkokią tai prasmę kasdienybėje“. Ir primena savo mylimo autoriaus, Tahiro Shaho, iš kurio jis ėmė interviu, žodžius: „tik judant laike ir erdvėje atsiranda idėjos“.</p> <h2>„Pagalvės teorija“ ir pranašingi sapnai</h2> <p>Keliautojas prisipažino, jog knygos pavadinimą, viršelį ir net struktūrą jis... susapnavo. „Kaip savo laiku Dmitrijus Mendelejevas susapnavo periodinę cheminių elementų lentelę“. Anot rimtai sapnus traktuojančio knygos autoriaus, tai nutiko Portugalijai priklausančiose Azorų salose. Keliautojas atvirai išdėstė ir savo taip vadinamą „pagalvių teoriją“, nes „geriausi mano sapnai ateina per pirmąsias tris viešėjimo dienas“. Pasak jo teorijos, „žmonės, kurie gyvena viešbučiuose, palieka savo astralinio kūno pėdsaką ant pagalvės, kuri, nors ir pervilkta, retransliuoja tau kitų žmonių mintis ar sapnų likučius“, – tvirtina Liudas. „Tad susapnavus knygos pavadinimą, viršelį ir netgi struktūrą, atsibudus man beliko tik sudaryti sąrašą aplankytų šalių ir pagalvoti, kaip tą sąrašą užpildyti tekstu“, – nežinia rimtai ar juokais tvirtino renginio svečias. Tiesa, pirminę jo susapnuoto viršelio viziją teko kiek pakoreguoti, nes „dizaineris pasiūlė ne nuskendusiame povandeniniame laive regėtą ir mane puolančią barakudą, o kitą „žuvuką“. Taip knygos viršelyje atsirado du autoriui svarbūs simboliai: žuvis ir raktas, „kurie ten atsidūrė neatsitiktinai“.</p> <h2>Apie simbolius ir suvokimo duris</h2> <p>Pasak Liudo, žuvis yra ne tik horoskopo ženklas, bet ir senas krikščioniškas simbolis, turintis biblinę prasmę: „pakanka prisiminti žuvies praryto Jono istoriją“. Taip pat žuvis simbolizuoja ir amžiną žmogaus kovą su gamtos stichija, „šiuo atveju su milžiniška žuvimi, su kuria žvejys Santjagas kovojo Ernesto Hemingvėjaus romane „Senis ir jūra“. Tačiau žuvis šioje knygoje labiau atlieka apjungiantį bei vienijantį vaidmenį: šmėžuodama iš vieno skyriaus į kitą, ji susieja atskiras siužetines noveles į vieną bendrą visumą.</p> <p>Kitas simbolis, raktas, taip pat atlieka neantraeilį vaidmenį šioje knygoje. „Raktas – senas simbolis, kurį mėgsta naudoti įvairios slaptos draugijos. Bet man raktas visuomet yra tai, ką tu turi kišenėje ir su kuo gali atrakinti duris“. Kaip pavyzdį autorius pateikė anglų poeto Viljamo Bleiko epigrafą iš „Dangaus ir pragaro santuokos“, kuriuo pasinaudojo grupė „The Doors“ („Durys“) ieškodama sau pavadinimo: „Jeigu suvokimo durys būtų atvertos, visi dalykai žmogui pasirodytų tokie, kokie yra, begaliniai“. „Tad raktas mano knygoje ir yra tarsi savotiška kontrolės iliuzija patirti nežinomybę ir pajusti, kas slypi toje begalybėje anapus uždarų durų“.</p> <h2>Apie Madagaskarą , Namibiją bei kitas kelionių staigmenas</h2> <p>Kalbėdamas apie kelionėje nutikusias staigmenas ar aplankytas keistas vietas, autorius prisipažino, jog keisčiausias jam pasirodė Madagaskaras, „šalis, kur žmonės neturi nieko ir į kurią savo laiku Kazys Pakštas norėjo perkelti Lietuvą“. Pasirodo, jog 80 proc. šalies gyventojų neturi elektros, vandentiekio ar mašinų: „per tris viešnagės savaites mačiau tik du traktorius“. Iki šiol dėl gausių geležies klodų žmonės raudoną žemę įdirba su kauptukais, tačiau „niekur kitur nemačiau tiek daug linksmų ir gražių žmonių kaip Madagaskare“.</p> <p>Keliautoją įspūdingais smėlynais nustebino ir Namibija, „bet man svarbiau ir įdomiau ne vaizdai, o žmonės“. Autorius papasakojo apie Namibijoje sutiktas vienos genties moteris, kurių grožio etalonas yra prie galvų pridėti ir gausiai riebalų bei molio mišiniu ištepti karvės užpakalio plaukai. „Jos vaikšto nesiprausdamos ištisus metus, o parazitus naikina smilkalų dūmais. Ir tai ne Rumšiškės, o tikras gyvenimas, kur genties vyrai išgauna ugnį tarp delnų trindami sausą pagaliuką“, – pastebi jis.</p> <h2>Apie ryklius, karstus bei narystę „Montesumos keršto palytėtojų“ klube</h2> <p>Autorius paminėjo ir vieną įsimintiną kelionę į Bahamus, kur sutiko pagrindinę savo novelės „Velnias rojuje“ heroję Gloriją, garbaus amžiaus moterį, kuri niekada neavi batų. Per savo gyvenimą ji yra nudobusi apie 1000 ryklių, tad neatsitiktinai vietiniai gyventojai ją vadina „shark lady“ – „ryklių dama“. Keliautojas susirinkusius lengvai pašiurpino ir savo įspūdžiais iš jau minėtojo Madagaskaro, kurie sugulė į novelę „Karstas ir veidrodis“. Pasirodo, ten mirus žmogui, jis yra suvyniojamas į drobulę ir paslepiamas oloje. Po dviejų metų yra ištraukiamas, supurtomas ir patalpinamas į mažą namelį su veidrodiniu stogu, mat „veidrodžiai atspindi ryšį tarp velionio ir dievų“. „Tokiu būdu gyvieji ir mirusieji tarsi bendrauja per plonytę membraną“. Deja, tame pačiame Madagaskare po viešnagės kapinėse jam teko patirti ir karščio smūgį bei du kartus netekti sąmonės. Tarsi to dar būtų negana, jis ne savo noru pateko ir į taip vadinamą „Montesumos keršto palytėtojų“ klubą, kurio nariais tampa maistu apsinuodiję ir dažnai į tualetą lakstantys žmonės. Iki šiol Liudas mano, jog toji nesėkmių virtinė nebuvo atsitiktinė ir viską lėmė jo apsilankymas makabriškose kapinėse, kur susilieja du, gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai.</p> <h2>Visur gerai, bet Lietuvoj geriausia</h2> <p>Paklaustas, į kurias šalis jis nenorėtų grįžti, o kuriose norėtų sutikti savo gyvenimo saulėlydį, Liudas atsakė, jog jo niekada nežavėjo „dirbtinai“ sukurtos šalys, tokios kaip Jungtiniai Arabų Emyratai. Taip pat jam nepatiko ir Maldyvai, primenantys Afganistaną, kuriame „po pliažą vaikščioja ožkos ir šlamščia plastmasę“. „Jau tada geriau Rusija“, – juokiasi jis. „O gyvenimo saulėlydį mielai pasitikčiau ten, kur šilta, pavyzdžiui Azoruose. Nors dabar saugiausia gyventi Naujojoje Zelandijoje, tačiau ir Lietuva patenka į mano top šalių trejetuką“, – tvirtina jis. Baigdamas susitikimą Liudas Dapkus susirinkusiems palinkėjo nebijoti leistis į tolimas keliones ir visuomet išlikti smalsiems, „nes smalsumas yra vienas tų dalykų, kuris iškėlė mūsų rasę virš kitų“. O visą knygos pristatymą vainikavo jo pateikta skaidrė su prasmingais Rainerio Marija Rilkės žodžiais:</p> <p><em>leisk, kad tau visa tai nutiktų<br /> ir grožis. ir baimė<br /> tiesiog judėk į priekį<br /> joks jausmas nėra galutinis</em></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/1_0.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/2.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/3.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/3.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/4.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/4.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/5.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/5.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/6.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/6.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/7.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/7.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/8.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1803-A0klk9s37No" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/8.JPG" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1803&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2eW8eeD3a32UVgICRTUEqUmqVVDGGQR4RTRiLAvut64"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 16 Sep 2020 08:07:01 +0000 vyrredaktorius 1803 at https://www.alytausnaujienos.lt Unikali Alytaus rajono mokykla prikelta naujam gyvenimui https://www.alytausnaujienos.lt/unikali-alytaus-rajono-mokykla-prikelta-naujam-gyvenimui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytaus rajono savivaldybės informacija</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13484" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13484) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97.jpg?itok=entEqQqx" width="344" height="287" alt="Kurnėnų mokyklos atidarymas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mokyklos durys pravertos patiems aktyviausiems, labiausiai palaikiusiems ir prisidėjusiems,</p> <p>žmonėms, kurie atidavė geriausius linkėjimus ir darbus, kad ši mokykla išliktų gyvu ir negęstančiu mokslo, kultūros židiniu.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybė įgyvendina Kurnėnų mokyklos atnaujinimo ir pritaikymo kultūrinėms, turizmo, edukacinėms veikloms projektus.</p> <p> Darbai finansuojami iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų. Laikantis paveldosaugos reikalavimų, komplekse atlikti, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, dar bus įsigyta reikalingos įrangos ir priemonių numatytoms veikloms vykdyti.</p> <p>Kad Kurnėnų mokykla būtų pritaikyta kultūros, turistinėms, švietėjiškoms veikloms, jomis bus praplėsta Pivašiūnų amatų centro veikla, rengiama bendradarbiavimo sutartis su Profesinio rengimo centru.</p> <p>Kurnėnų mokykloje bus sudarytos sąlygos tradiciniams amatams vystyti, organizuojamos edukacijos, įvairūs užsiėmimai, ekspozicijos, parodos, įvairūs kultūriniai ir švietėjiški renginiai bei šventės.</p> <p>Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė atliktu darbu, dėkojo visiems, prisidėjusiems prie komplekso renovacijos ir pabrėžė, kad istorinė mokykla bus atgaivinta, joje vyks įvairios veiklos.</p> <p>Kurnėnų mokyklos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, viceministrė Gintautė Žemaitytė, Seimo nariai, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, savivaldybės tarybos nariai, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėjas Alius Baranauskas su kolegomis, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos nariai,  asociacijos „Mes už Kurnėnus“ valdybos nariai, savivaldybės įstaigų vadovai,  Alytaus rajono vietos veiklos grupės, Turizmo informacinio centro atstovai, Luksnėnų bendruomenės „Spindulys“ nariai ir kiti garbingi svečiai.</p> <p>Sveikindamas susirinkusius Kurnėnų „aistruolius“,  Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas prisiminė šios išskirtinės, „amerikoniškos“ mokyklos fundatorių Lauryną Radziukyną. Meras sakė, kad jį jaudina mažo Kurnėnų berniuko, Laurynuko paveikslas – kaip vaikas kasdien po 10 kilometrų turėdavo pažliugusiais rudens keliais klampoti į Miroslavo mokyklą. Tas kelias įsirėžė vaiko širdin ir atmintin, tad nukeliavęs dar toliau, iki pat Amerikos, ten užsidirbęs pinigų, Laurynas Radziukynas užsibrėžė savojo kaimo vaikams pastatyti geriausią mokyklą.</p> <p>Meras A. Vrubliauskas sakė, kad šios mokyklos istorija jam atrodo kaip tikra gyvenimo išminties, atjautos, Tėvynės meilės ir pilietiškumo pamoka.  Pilietiškumo dvasios vedami buvę mokiniai, mokytojai ir kiti šviesuoliai susibūrė net į dvi Kurnėnų mokyklos draugijas, rūpinosi komplekso atkūrimu, rašė peticijas, ragino visuomenę nelikti abejingiems.</p> <p>Tiesa, A.Vrubliauskas užsiminė ir apie tai, jog buvo kritikų ir , kurie jį peikė,  baksnojo, bet galiausiai visi rado bendrą kalbą, ir turime bendrą rezultatą.</p> <p>„Lengva pasakyti, kad „mes reikalaujam“, „reikia remontuoti“, „privalom atstatyti“. Bet ar visi realiai suvokia, ką tai reiškia – gauti pinigų, parengti projektus, juos įgyvendinti?!“- retoriškai klausė Alytaus rajono savivaldybės vadovas.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybė, įgyvendindama 4 projektus, atliko darbų už 1 mln. 286 980 eurų. Mokyklos pritaikymo kultūrinėms, turistinėms reikmėms lėšų skyrė ir Kultūros ministerija.</p> <p>Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sakė, kad „mes turime perlą! Naujai švytintį perlą. Koks tai yra yra objektas? Tikrai – išimtinis, Ir paveldo požiūriu – tikrai, mes neturime tokių pavyzdžių, kai Amerikos stilius, Čikagos stilius, medžiagos, tuometinės technologijos perkeliamos į tarpukario Lietuvą. Tikrai tai labai ypatingas pavyzdys. Mes turime Lietuvos švietimo istorijos dalį, tarpukario švietimo, modernizacijos ir humaniško švietimo pavyzdį, nes ši mokykla, Kurnėnų,  buvo sukurta kaip jauki, humaniška,  artima kiekvienam, pritraukianti vaiką į tą kultūros, švietimo pasaulį“.</p> <p>Mokyklos atnaujinimu ir veiklos joje atkūrimu pasidžiaugė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narys dr. Kazimieras Sventickas, cituodamas poetą Justiną Marcinkevičių.</p> <p> „Ir štai atėjo ta diena...“  Diena, kurios labai laukėme, diena, kai po ilgų ir karštų diskusijų metų sulaukto  tvirto rajono vadovų ir tarybos narių apsisprendimo, po  kruopštaus restauratorių darbo naujam gyvenimui prikeltas sakralus, analogų ne tik Lietuvoje,  manau,  ir prieškario Europos kaimuose neturėjęs kultūros paveldo objektas“ – kalbėjo dr. K. Sventickas.</p> <p>Atnaujintos mokyklos pristatymo dalyviai apžiūrėjo patalpas, dalyvavo istorijos apie mokyklą pamokoje. Ją restauruotoje autentiškoje klasėje vedė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narė, buvusi mokyklos direktorė Antanina Urmanavičienė.  Jos prisiminimai ir neslepiamos emocijos užpildė erdvę jaukia šiluma, tarpusavio artumu, džiaugsmu dėl gerai atlikto bendro darbo. Buvę Kurnėnų mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugėsi puikiai renovuotomis patalpomis, apžiūrėjo menkiausias detales ir įvertino, kad dabar viskas atrodo netgi gražiau, negu buvo tada, kai jie čia dirbo ir gyveno.</p> <p>Antrąją pamokos dalį  tęsė UAB „Paveldo sprendimai“, kurie vykdė mokyklos pastatų tvarkybos darbus, direktorius Rolandas Janulis. Jis papasakojo apie išskirtinius šio Kurnėnų komplekso elementus, įdomias detales, atsakė į svečių klausimus.</p> <p>Kitose buvusiose klasėse pristatyta fotografijų paroda „8-ios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos istorinės akimirkos“, taip pat – nuotraukų kolekcija „Fotografuoju Kurnėnus“,  rajone vykusio tarptautinio dailės plenero tapybos darbų paroda. Veikė improvizuotos keramikos dirbtuvės, vyko smilkalų gaminimo edukacija. Juk būtent sėkmingas Lauryno Radziukyno šeimos smilkalų  verslas  nutiesė mokyklos kelius iš už Atlanto į Kurnėnus, į gimtinę.</p> <p>Po atnaujintų patalpų pristatymo vyko diskusija. Pasisakė Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus atstovė dr. Margarita Janušonienė, kiti renginio dalyviai.</p> <p>Mokyklos pristatymo renginyje buvo vaišinama Pivašiūnų amatų centro darbuotojų keptomis dzūkiškomis bulvinėmis bandomis. Muzikiniais kūriniais sveikino Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos kvintetas, saksofonistas  Dainius Platūkis.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-LZOH11H7I5U" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97_0.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Mokyklos%20fundatorius%20Laurynas%20Radziukynas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-LZOH11H7I5U" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Mokyklos%20fundatorius%20Laurynas%20Radziukynas.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Pamoka%20atnaujintoje%2C%20bet%20autenti%C5%A1koje%20klas%C4%97je.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-LZOH11H7I5U" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Pamoka%20atnaujintoje%2C%20bet%20autenti%C5%A1koje%20klas%C4%97je.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Pamok%C4%85%20ved%C4%97%20buvusi%20direktor%C4%97%20Antanina%20Urmanavi%C4%8Dien%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-LZOH11H7I5U" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Pamok%C4%85%20ved%C4%97%20buvusi%20direktor%C4%97%20Antanina%20Urmanavi%C4%8Dien%C4%97.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-53588" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600461525"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>As</span> - Pen, 2020-09-18 - 23:38</p> </li> <a href="/comment/53588#comment-53588" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/53588#comment-53588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lesos skirtos,lesos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lesos skirtos,lesos pasidalintos tarp tu paciu valdzioje sedinciu vagiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=53588" token="MQVIWmUmUje9YmfJgwpLWbVm9_jrL51WzwOX4kfPZR4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52541" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600078293"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Istorikas </span> - Pir, 2020-09-14 - 13:11</p> </li> <a href="/comment/52541#comment-52541" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52541#comment-52541" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai tik patvirtina tą faktą,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai tik patvirtina tą faktą, kad Smetoninėje Lietuvoje, mokyklos buvo ne visiems skirtos ir jų buvo trűkumas.<br /> Mokslas kainavo didelius pinigus ir prieinamas tik pasiturintiems.Daug žmonių nemokėjo nei rašyti nei skaityti.<br /> Darbų nebuvo, teko žmonėms emigruoti ir geresnio gyvenimo ieškoti svetur.<br /> Kodėl šiais laikais yra tai slepiama ir norima parodyti, kad tuo metu viskas klestėjo, Lietuvoje?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52541" token="tI3L-Lvq7Lg5vyTWiX6d8_dVxSkjO7G0eS9UJ1vU5WM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599989659"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Sek, 2020-09-13 - 12:34</p> </li> <a href="/comment/52330#comment-52330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52330#comment-52330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net dvi nuotraukos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net dvi nuotraukos Rubliauskui,neatnaujintam, o Kurnėnų mokyklos taip ir nematom! tai žurnaliūgos konserviškos...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52330" token="ezb05QA9Y28rAXR-iO0AV_s1J3NwF2vx9kk3ZqQ7k6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52157" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599918428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Šaunu Šarknickai </span> - Šeš, 2020-09-12 - 16:47</p> </li> <a href="/comment/52157#comment-52157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52157#comment-52157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis Seimo narys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis Seimo narys Robertas Šarknickas, tik keista kad caras vrubliauskas nesuteikė žodžio, gal pavydas, kad ne jis pradėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52157" token="w3FcqvHUU3S4YqtG-zWxqheuyXQwbRw9KZk442BAyMw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52107" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599893018"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mįslė</span> - Šeš, 2020-09-12 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/52107#comment-52107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52107#comment-52107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kur tas milijonas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kur tas milijonas išrūpintas roberto, kad visas projektas apie milijoną su uodegėle kainavo. Arba su aritmetika blogai, arba čia rinkimų triukas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52107" token="_dGC2oSOy-mxxWEaIlWyf3I8hN9WdCvcq5LzZLDtewg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52030" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599868702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gintarės kojos…</span> - Šeš, 2020-09-12 - 02:58</p> </li> <a href="/comment/52030#comment-52030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52030#comment-52030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet galima buvo ir pačios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet galima buvo ir pačios atnaujintos mokyklos foto nutraukti ir įdėti. Kojos,beje, tikrai gražios :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52030" token="rb0JTLDogXCWAhOr70dB4wQJY7W7Bh9OppGFqWHMtbs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51983" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599855523"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ačiū Robertui </span> - Pen, 2020-09-11 - 23:18</p> </li> <a href="/comment/51983#comment-51983" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51983#comment-51983" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rajonas turėtų už Kurnėnų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rajonas turėtų už Kurnėnų skirtas lėšas daugiausiai prisidėjusiam Seimo nariui Robertui Šarknickui. Gerai ministras pasakė, kad Robertas daug vargo, kad būtų skirtos lėšos rajono valdžios nuvarytai mokyklai atstatyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51983" token="FtU4kT4VtdeV9pXqpt5diUoVHV-ecNEe0Ras5xMtREU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599843541"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pen, 2020-09-11 - 19:59</p> </li> <a href="/comment/51952#comment-51952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51952#comment-51952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prie gražių anos ...kojų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prie gražių anos ...kojų ir mokykla graži. Rimčiau ne rasta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51952" token="ElqHJAnUaPFG3WTPpN2eOqdgY0YZNweCiOLZ89pL-L0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1795&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Wo1zmctFCMB--2duDxet1nuACi60BRVmCfqZ_H0_Lww"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Sep 2020 15:38:12 +0000 vyrredaktorius 1795 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je – aly­tiš­kio Sau­liaus Lam­pic­ko is­to­ri­nio žais­lų dro­žė­jo skulp­tū­ra https://www.alytausnaujienos.lt/pa-ro-do-je-ja-po-ni-jo-je-aly-tis-kio-sau-liaus-lam-pic-ko-ri-nio-zais-lu-dro-ze-jo-skulp-tu-ra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13480" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13480) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Lampickas%20IMG_9261.JPG?itok=kqiN5lyf" width="344" height="287" alt="Saulius Lampickas" title="Tautodailininkas, tautinio paveldo kūrinių kūrėjas Saulius Lampickas. Žaislininkystės amato anuomet dažniausiai imdavosi vaikus mylintys staliai, medžio drožėjai. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­ro­dai dar­bus at­rin­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras. Iš aly­tiš­kio S.Lam­pic­ko me­džio skulp­tū­rų pa­si­rink­tas „Žais­lų dro­žė­jas“, sa­vo is­to­ri­ją tu­rin­tis tau­to­dai­li­nin­ko dar­bas. Tai ke­le­rių me­tų se­nu­mo me­džio skulp­tū­ra, ku­rią me­džio skulp­to­rius su­kū­rė pa­gal kraš­to­ty­ri­nin­ko, fo­to­gra­fo, et­no­gra­fo Ba­lio Bu­ra­čo fo­to­gra­fi­ją.</p> <p>Kaip yra tei­gęs tau­to­dai­li­nin­kas, B.Bu­ra­čo dar­bai jam ži­no­mi nuo ma­žens, vai­kys­tės na­muo­se bu­vo šio fo­to­gra­fo dar­bų al­bu­mas, ku­rį daž­nai var­ty­da­vo. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­gal B.Bu­ra­čo fo­to­gra­fi­jas jis yra iš­sko­bęs per de­šimt dar­bų.</p> <p>Prieš tre­jus me­tus S.Lam­pic­kas da­ly­va­vo B.Bu­ra­čo gi­mi­mo 120 me­ti­nėms at­min­ti skir­ta­me ple­ne­re, jo dar­bas „Gy­vy­bės me­dis“ ra­dęs vie­tą prie ke­lio, ve­dan­čio į šio me­ni­nin­ko tė­viš­kę.</p> <p>Pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je eks­po­nuo­ja­mi Lie­tu­vo­je ži­no­mų me­džio dro­žė­jų Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus, Adol­fo Te­re­siaus, Ze­no­no Skin­kio, ta­py­to­jos Re­gi­nos Juodž­ba­lie­nės, kal­vio, kryž­dir­bio Vir­gi­li­jaus Mi­kuc­kio ir ke­ra­mi­ko Vy­tau­to Va­liu­šio dar­bai.</p> <p>Kio­to me­no mu­zie­ju­je vyks­tan­ti pa­ro­da skir­ta da­ly­tis tai­kos idė­jo­mis su vi­so pa­sau­lio žmo­nė­mis, ne­pri­klau­so­mai nuo jų tau­ty­bės, re­li­gi­jos ar po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų. Pa­sau­lio tai­kos me­no pa­ro­da pra­dė­ta reng­ti 1993 me­tais, prie šios idė­jos pri­si­dė­jus 200 Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų, iš­gy­ve­nu­sių Hi­ro­ši­mos ir Na­ga­sa­kio ato­mi­nį bom­bar­da­vi­mą ar da­ly­va­vu­sių ka­ro veiks­muo­se.</p> <p>Pa­sak Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jų, Lie­tu­vių tau­to­dai­lės meist­rų dar­bų eks­po­zi­ci­ja pa­ro­do­je Ja­po­ni­jo­je pras­min­ga ir tuo po­žiū­riu, kad 2020-ie­ji mū­sų ša­ly­je pa­skelb­ti ja­po­nų di­plo­ma­to Čiu­nės Su­gi­ha­ros me­tais, tad spa­lio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma su­reng­ti at­sa­ko­mą­jį šios pa­ro­dos ren­gi­nį, ku­ria­me bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti Ja­po­ni­jos me­ni­nin­kų ir Lie­tu­vos liau­dies me­no meist­rų dar­bus.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Parodoje%20Japonijoje%20eksponuojami%20Lietuvos%20tautodailininko%20Sauliaus%20Lampicko%20darbai_Reng%C4%97j%C5%B3%20nuotr_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1791-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Parodoje%20Japonijoje%20eksponuojami%20Lietuvos%20tautodailininko%20Sauliaus%20Lampicko%20darbai_Reng%C4%97j%C5%B3%20nuotr_0.jpg" width="508" height="700" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1791&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="A6I2MUD93dWYSITK4P-WRgvwbMaWfohCOselVowrwdY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Sep 2020 12:30:19 +0000 vyrredaktorius 1791 at https://www.alytausnaujienos.lt Naujasis Alytaus miesto teatro sezonas prasidėjo solidarumo akcija https://www.alytausnaujienos.lt/naujasis-alytaus-miesto-teatro-sezonas-prasidejo-solidarumo-akcija <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/102-13478" rel="bookmark"> Nr. <span> 102 (13478) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_5734.JPG?itok=v1XefHm8" width="344" height="287" alt="akcija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Įsitrauk. Įsikrauk. Įsiteatrink.“</h3> <p>Šių metų rudenį Alytaus miesto teatras minės trisdešimtąjį jubiliejų. Jam ruošiamasi jau dabar – kuriamas filmas, rengiama knyga, planuojama fotografijų paroda. Naujojo sezono šūkis kviečia veikti – įsitraukti, įsikrauti, įsiteatrinti. „Teatras privalo jaudinti, elektrinti, įkrauti ir įtraukti žmones, skverbtis į pačias žmogaus sielos gelmes, pastūmėti mus išties giliai apmąstyti vaizdinius ir reiškinius, kurie mums atveria visą pasaulį“, – sako teatro direktorė Inesa Pilvelytė.</p> <p>Šį kūrybinį sezoną Alytaus miesto teatro žmonės pradeda kalbėdami ne apie save – kalbėdami apie laisvę. Vidurdienį teatro prieigose ir Rotušės aikštėje ant medinių padėklų – mums nematytų žmonių veidai. Tai netrukus šimtmetį mininčio Baltarusijos nacionalinio Jankos Kupalos teatro aktoriai ir darbuotojai, kurie išdrįso palaikyti režimo atleistą teatro direktorių Pavelą Latušką ir įteikė atsistatydinimo pareiškimus. Šiandien šie žmonės, kuriems teatras yra jų namai – jų neturi, neturi ir darbo, nežino, koks likimas jų laukia, tačiau tvirtai žino, ko siekia.</p> <p>Solidarumo akcijos metu Alytaus ir Jankos Kupalos teatrų aktoriai skaitė žymaus baltarusių rašytojo ir poeto Jankos Kupalos eiles, kurios, skaičiuodamos šimtmetį, neprarado savo aktualumo ir svarbos. Kilometrai, skiriantys miestus, buvo nepavaldūs kūrybos laisvei ir širdžių plakimui.</p> <p>„Šiandien mūsų Alytaus miesto teatras atidaro savo 31-jį teatro sezoną. Atidaro kitaip – manau, kur kas prasmingiau...“ – kalbėjo teatro vadovė, primindama, kad miesto širdyje esanti nuotraukų paroda buvo ruošta kita, kur kas linksmesne proga... – Šiemet jūsų, kaip ir mūsų teatras, švenčia savo jubiliejų. Tiesa, mūsų teatras kur kas jaunesnis – spalio mėnesį mes švęsime trisdešimtmetį. Lygiai tiek – trisdešimt metų –šiemet sukako nuo mūsų tėvynės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Jūsų gi teatras vos už kelių dienų minės savo šimtąjį jubiliejų. Tikiu, kad jūs savo teatro jubiliejų švęsite... Nes teatras – tai ne tik pastatas, kurio jūs dabar netekote. Teatras – tai žmonės: aktoriai, režisieriai, teatro vadybininkai, dekoratoriai, šviesų, garso operatoriai, teatro rūbininkai.“</p> <p>Du teatrus, du miestus, dvi šalis sujungė bendrystė ir palaikymas. Mes, lietuviai, žinome, kaip svarbu nebūti vienišu kovoje už žmogaus ir tautos laisvę. Šiandien baltarusiams tai taip pat labai svarbu.</p> <p>Sveikinimo laišką atsiuntė atleistasis Jankos Kupalos teatro direktorius Pavelas Latuška pažymėdamas, kad „aktoriai yra teatro siela, o siela turi gyventi. Ačiū, kad palaikote šią gyvybę“.</p> <p>„Gal ir likome be namų, bet Kupalos dvasia – ji liko, ji vienija mus toliau. Mes esame tikri, kad mūsų trupė, mūsų šeima neiširs, ir mes stengiamės kūrybiškai atsiliepti į tai, kas vyksta mūsų šalyje, – tiesioginio tilto metu kalbėjo Jankos Kupalos teatro žmonės, dėkodami už tai, kad Alytaus teatro kolegos neliko nuošalyje.</p> <p>Solidarumo akcijos metu simboliškai nuskambėjo eilėraštis ir daina „Būk drąsus“, lydima susirinkusiųjų aplodismentų, kaip ženklo prieš brutalumą, kaip palaikymo laisvam žodžiui, laisvai minčiai ir už laisvę kovojančiai baltarusių tautai.</p> <h3>Živie Belarus!</h3> <p>Teatrinis ruduo žada būti aktyvus</p> <p>Pasaulį apėmęs koronavirusas sujaukė įprastą kultūrinio gyvenimo kasdienybę, tačiau vis dar moko gyventi kitaip. Teatro salėse – daugiau tuščių vietų, kad atsakingai išlaikytume būtiną saugią socialinę distanciją. Į renginius einame burną ir nosį prisidengę kauke, tačiau poreikis kultūrai, regis, išaugo.</p> <p>Alytaus miesto teatro laukia itin aktyvus kūrybinis ruduo.</p> <p>Sezono pradžia pažymėta režisierės ir teatro meno vadovės Andros Kavaliauskaitės monospektakliu/electro siurrealistne pasaka „9.18“. Tai sumanytos monospektaklių trilogijos trečioji dalis: pirmoji „Seen“ kalbėjo apie valgymo sutrikimus ir kūno kultą, antroji „Ki(t)okia“ gvildeno ankstyvo nėštumo ir aborto temas, „9.18“ kalba apie sudėtingą smurto artimoje aplinkoje problemą.</p> <p>Subūrusi nuostabią kūrybinę komandą (muzika – Adas Gecevičius, vizualizacijos – Violeta Mackialo, choreografija – Miglė Praniauskaitė, kostiumų dizainas – Between LAB) A.Kavaliauskaitė neria gilyn į jaunų žmonių gyvenimus.</p> <p>„Kuo gyvena mūsų paaugliai, kas vyksta už uždarų durų? Tai spektaklis, sukurtas pagal tikras paauglių istorijas“, – mintimis dalijasi spektaklio režisierė ir priduria, jog po spektaklio kviečia bendram pokalbiui.</p> <p>Anot menininkės, žinojimas, vardan ko tai darai, labai svarbus: „Pagrindinis mano tikslas – pagaliau uždaryti iš kartos į kartą keliaujantį tylos ratą. Kad mes pradėtume kalbėtis ne tik apie džiugius dalykus, bet ir apie tokį pasaulį, koks jis yra. O jis yra visoks. Kad vaikai, kurie jaučiasi vieniši, kurie gyvena baimėje, smurte nebijotų kreiptis pagalbos, o mes suvoktume, kad galime vienas kitam padėti.“</p> <p>„9.18“ – tai tarsi kelių dalių spektaklis, kurių kiekvienoje atskleidžiamos dvi jaunų žmonių istorijos. Kiekviena dalis savarankiška, tad žiūrovas galės pats nuspręsti, kurią dalį kada žiūrėti.</p> <p>Rugsėjį dar laukia pavasarį žiūrovus turėjęs pasiekti režisieriaus iš Sakartvelo Paata Tsikolia spektaklis Williamo Shakespearo „Makbetas“. Režisierius jau pasiekė mūsų šalį ir dirba su trupe. LR kultūros ministerija yra davusi leidimą menininkui atvykti į Lietuvą. Darbas vyksta, laikantis visų privalomų COVID 19 reikalavimų.</p> <p>Spalį planuojama sulaukti talentingo jaunosios kartos režisieriaus iš Ukrainos Staso Zhyrkovo. Jis Alytaus miesto teatre statys spektaklį pagal Alvydo Šlepiko romaną „Mano vardas Marytė“.</p> <p>Tradiciškai lapkritis bus skirtas tarptautiniam teatrų festivaliui COM•MEDIA. Prasidėjęs trijų dienų programa vaikams COM•@, jis pakvies į naktinių teatrinių įvykių sesiją COM•MOON•A, po to kvies žiūrėti konkursinę festivalio programą. Festivalio COM•MEDIA metu vyks respublikinis dramaturgų konkursas bei pirmą kartą rengiamas teatrinio plakato konkursas.</p> <p>„Festivalio programą atidžiai sudarinėjome, kviesdami įdomiausius darbus pristatyti teatralus ne tik iš Lietuvos, bet ir kur kas egzotiškesnių šalių – tokių kaip Iranas, Argentina. Deja, visą pasaulį apėmusi pandemija gerokai koreguoja planus, tačiau vis tiek planuojame ir tikimės pristatyti nuostabųjį Staso Žyrkovo teatrą iš Ukrainos“, – sako teatro direktorė I.Pilvelytė.</p> <p>Šių metų festivalio COM•MEDIA simbolis – spiralė.  Ši forma pasirinkta ir sezono atidarymo solidarumo akcijos fotografijų parodos išdėstymui. Spiralė įprasmina judėjimą, energijos ir gyvybingumo ženklą.</p> <p>Mes kviečiame ir sakome – „Įsitrauk. Įsikrauk. Įsiteatrink“.</p> <p>***</p> <p>„9,18“ premjera šiandien, rugsėjo 9 d., 18 val. Alytaus miesto teatre.</p> <p>Bilietai parduodami teatro kasoje ir <a href="http://www.tiketa.lt/">www.tiketa.lt</a></p> <p>Renginio metu prašome dėvėti veidą ir burną dengiančias kaukes, laikytis socialinės distancijos.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Vida Grišmanauskienė</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1779&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="y4pNAMI9L8RyXVBRsU4VHvO2gcX8QdHpu7hUEPk26Y8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 09 Sep 2020 12:08:09 +0000 vyrredaktorius 1779 at https://www.alytausnaujienos.lt Baleto šventė Alytuje. Profesionalūs šokėjai pristato garsiausius pasaulio baleto pasirodymus https://www.alytausnaujienos.lt/baleto-svente-alytuje-profesionalus-sokejai-pristato-garsiausius-pasaulio-baleto-pasirodymus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rokas Maksimavičius</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/102-13478" rel="bookmark"> Nr. <span> 102 (13478) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/7.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg?itok=S43vkxuk" width="344" height="287" alt="Baletas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Vaida, visgi baletas iki šiol atrodo kiek mistiška profesija, mažesniųjų palydima susižavėjimo šūksniais, o vyresniųjų – smalsiais žvilgsniais. Kaip jūsų gyvenime atsirado baletas?</strong></p> <p>Paradoksalu, kad patį pirmą kartą žiūrėdama baletą buvau maždaug devynerių. Išėjau viduryje pirmo veiksmo, nes man buvo labai nuobodu. Kiek pamenu, tai buvo „Spragtukas“. Būdama maža niekada nesvajojau tapti balerina ir šis menas man buvo visai nepažįstamas. Aš tiesiog žinau, kad visada mėgau šokti, ir tai pastebėjusi mama nuvedė mane į meno mokyklą, kur labai patiko ir gerai sekėsi. Mokytoja Vaiva Aleksandravičienė, pamačiusi mano gabumus, pasiūlė stoti į baleto mokyklą Vilniuje. Man tai buvo absurdiška, nes tuo metu gyvenome Jonavoje ir apie jokį gyvenimą kitame mieste atskirai nuo šeimos net nenorėjau galvoti. Tačiau mano mama vėlgi ėmėsi iniciatyvos ir po kelių dienų mes jau buvome Vilniuje, kur patikrinus mano gabumus iškart priėmė. Tik tada pirmą kartą ir pamačiau baleto pasaulį iš arti.</p> <p><br /> <strong>Pati dirbate ne tik LNOBT scenoje, bet ir mokote vaikus. Koks jų santykis su baletu?</strong></p> <p>Baleto studijose mano veikla yra visiškai kitokia nei šokis scenoje. Tai daugiau organizacinių, socialinių įgūdžių reikalaujantis darbas. Stengiuosi, kad vaikai pamiltų šokį, pažintų baleto žaviąsias puses ir nelaikytų jo nuobodžiu ar kankinančiu. Vaikai tikrai labai nuoširdžiai laukia pamokų, būna aktyvūs ir susidomėję. Kai paprašau šokti improvizuotai, ką nori patys, dažniausiai renkasi būti balerinomis, o ne kokiais šuniukais, undinėlėmis ar kitais personažais. Matau, kad jie žavisi baleto pasauliu.</p> <p><br /> <strong>O kaip gimė baleto trupės idėja? Atrodo, kad baleto šokėjų grafikas pakankamai įtemptas – juk reikia nuolat repetuoti, atlikti pasirodymus scenoje, kodėl išvis kilo mintis veiklą pratęsti ir už LNOBT scenos ribų?</strong></p> <p>Classic Art trupės idėja gimė vieną bemiegę naktį. Tiesiog suvokiau, kad mano giminės iš kitų miestų nematė manęs šokančios, nors tai darau jau daugiau nei pusę gyvenimo. Norėjau sugalvoti būdą, kaip baleto meną padaryti lengviau prieinamą žmonėms, gyvenantiems ne sostinėje. Juk profesionalų baletą dažniausiai galima pamatyti tik Vilniuje. Taip pat norėjau suteikti galimybę kolegoms ir sau šokti mylimiausius šokius, tobulėti, išpildyti svajones atlikti vaidmenis, kurių galbūt nėra ir niekada nebus galimybės sušokti didžiojoje scenoje. Taip visą naktį nemiegojusi ir sukūriau planą, kaip galima į šalies regionus atvežti sumažintą baleto spektaklių versiją. Kitą rytą be galo užsidegusi nuėjau į teatrą, pasidalijau šia idėja su kolegomis ir jie man sakė – daryk. Taip ir pradėjau. Jau po kelių mėnesių šokome savo pirmąjį koncertą Utenoje. Tikrai jaučiau euforiją, nes ir šokėjai, ir žiūrovai, ir užsakovai buvo labai laimingi ir patenkinti. Nuo to laiko jau praėjo 3 metai, o mūsų pasirodymų vis daugėja. Tai tikrai labai džiugina.</p> <p><strong>Kokie žmonės šoka jūsų trupėje? Ar tai LNOBT scenos kolegos?</strong></p> <p>Visi Classic Art šokėjų komandos nariai yra profesionalūs baleto artistai. Visi šoko arba vis dar šoka teatre. Renkantis žmones man visada svarbiausia ne tik gabumai, bet ir noras bendradarbiauti, pasitikėjimas, meilė šokiui. Nemėgstu dirbti su tais, kurie šoka tik dėl pinigų. Mūsų repeticijose visada gera atmosfera ir tai yra mano tikslas – mes kuriame gerą emociją repetuodami, kad vėliau tokią pačią emociją galėtume perduoti žiūrovams. Man tai labai svarbu. Viską daryti su meile.</p> <p><strong>Kokį pasirodymą atliksite Alytuje?</strong></p> <p>Alytuje atliksime iš tiesų įspūdingą pasirodymą, kuriuo labai didžiuojuosi. Tai bus klasikiniai, charakteriniai, šiuolaikiniai ir pačių kurti šokiai. Tai gyva, kontrastinga programa, kuri tikrai neleis nuobodžiauti. Į šį darbą visi įdeda labai daug širdies ir energijos, todėl neabejoju, kad gerų emocijų žiūrovai tikrai pasikraus. Tikiuosi, sulauksime ir žiūrovų, kuriems baletas atrodė neįdomus ir pasenęs menas, nes šventai tikiu, kad šį požiūrį pakeisime. Taip pat su pasirodymu bus galima pamatyti ir labai įdomią Lietuvos literatūros ir meno archyvo paruoštą parodą apie baleto istoriją, taip pat pasivaišinti karštu šokoladu. Visa tai bus už simbolinę kainą dėka Lietuvos kultūros tarybos, kuri jau ne pirmą kartą remia šią mūsų veiklą. Labai laukiame pasirodymo ir tikimės sulaukti pilnos salės žiūrovų, kuriems dovanosime pačias šviesiausias emocijas ir tikrą baleto šventę.</p> <p>Bilietus į pasirodymą, kurių kaina 5 EUR, galite nusipirkti Kultūros centro bilietų kasoje arba rezervuoti parašius mums el. p. <a href="mailto:baletasbilietai@gmail.com">baletasbilietai@gmail.com</a></p> <p> </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/4.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1776-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/4.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" width="2265" height="3020" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/5.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1776-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/5.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" width="2265" height="3020" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/6.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1776-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/6.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29.jpg" width="2265" height="3020" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/7.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1776-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/7.%20Classicart%20%28D.%20%C5%A0%C4%8Diukos%20fotografija%29_0.jpg" width="2265" height="3020" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1776&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PFCgDr3xz2Zy9yCCMtDAH2lhTqHK9NLGHXOIpZ3IS-o"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 08 Sep 2020 09:09:25 +0000 vyrredaktorius 1776 at https://www.alytausnaujienos.lt Vieną dieną nuo Simno iki Paryžiaus https://www.alytausnaujienos.lt/viena-diena-nuo-simno-iki-paryziaus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13477" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13477) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Vytautas%20Kasiulis%20prie%20paveikslo%20%E2%80%9EGatvel%C4%97%20Monmartre%20Pary%C5%BEiuje%E2%80%9C.jpg?itok=KwhH81gf" width="344" height="287" alt="Vytautas Kasiulis prie paveikslo „Gatvelė Monmartre Paryžiuje&quot;." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Simnas yra vieno garsiausių Lietuvos dailininkų, kurio darbai šiandien saugomi Paryžiaus ir Niujorko moderniojo meno muziejuose, Vytauto Kasiulio miestas. Čia gimė jo pirmieji darbai, buvo uždirbtas ir pirmasis honoraras. Mažame miestelyje gyvenęs ir gražiai piešęs vaikas tapo tarptautinio pripažinimo sulaukusiu dailininku. Kitą antradienį V. Kasiulo paveikslus bus galimybė pamatyti jo gimtajame mieste – 2020 m. Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje.</p> <h3>Vienai dienai - į Simną</h3> <p>Idėja V. Kasiulio gimtinėje surengti jo parodą kilo Alytaus rajono viešosios bibliotekos Simno filialo darbuotojoms. „Mintis, kad nedidelis Simno miestelis išaugino daug šviesių žmonių, kelia didžiulį džiaugsmą ir pasididžiavimą, todėl stengiamės su jais supažindinti gyventojus“, – sako bibliotekininkė Lina Daniulevičienė.</p> <p>Bus eksponuojami dailininko kūrybos darbai, vyks edukacinis užsiėmimas – monotipija nuo stiklo – grafikos dirbtuvės „Pozityvas-negatyvas“. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio Vytauto Kasiulio muziejaus edukatorė Vaida Radytė-Žiūrienė ir ekskursijų vadovė Aušra Razbadauskienė į Simno biblioteką atsiveš mini parodėlę – kelis Vytauto Kasiulio originalius paveikslus: „Du cirko personažai“, „Dailininko dirbtuvėje“, „Būgnininkas“.</p> <p>„Šie kūriniai atrinkti kaip tipiški vėlyvosios menininko tapymo manieros pavyzdžiai, vaizduojantys jo pamėgtus Paryžiaus gatvių personažus ir dailininko kasdienybę. Jie spalvingi, muzikalūs, atspindi būdingą piešinio negatyvo principą. Būtent pagal tokius po visa pasaulį pasklidusius darbus atpažįstamas V. Kasiulio stilius“, – sako muziejaus darbuotojos.</p> <p>Norint pamatyti į Simną atvežtus V. Kasiulio paveikslus reikės suskubti, nes čia jie bus tik vieną dieną.</p> <p>Pirmoji renginio dalis supažindins su pagrindiniais V. Kasiulio gyvenimo faktais ir kūrybos bruožais. O antroji bus „praktinė“: dalyviai bus kviečiami išbandyti savo jėgas dailės užsiėmime „Linijos ir atspaudai“, kuris turėtų sudominti ne tik mokyklinio amžiaus vaikus, bet ir suaugusius.</p> <p>Tokie muziejininkų susitikimai su miestelio gyventojais jau tampa tradicija – 2018 m. buvo suorganizuotas renginys V. Kasiulio gimimo 100-mečiui pažymėti.</p> <p><br />  </p> <h3>Vienas garsiausių Lietuvos kultūros „paryžiečių“</h3> <p>V. Kasiulis gimė 1918 m. Simne, dailininko dekoratoriaus Mato Kasiulio šeimoje, nuo vaikystės demonstravo neeilinius piešėjo gebėjimus.</p> <p>Mėgdavęs piešti ir piešė visur – ant sienų, tvorų, ant didelių lietuviškų krosnių, vadinamųjų „pečių“, ant rasotų stiklų ir ant kiekvieno pasitaikiusio popieriaus ar knygos lapo. Būdamas dešimties, gavo pirmąjį užsakymą iš miestelio mėsininko – nupiešti krautuvėlės iškabą. Nupiešęs karvės galvą su didžiuliais ragais, užsidirbo pirmąjį honorarą – kelis kilogramus mėsos, kuriuos parnešė mamai labai didžiuodamasis.</p> <p> 1937 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, kurią 1941 m. baigė diplominiu darbu, pripažintu vienu įspūdingiausių per visą mokyklos istoriją. Šiuo metu minėtas darbas puošia Kauno muzikos teatrą.</p> <p>Pirmąją asmeninę parodą V. Kasiulis surengė 1943 m. Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, Kaune, kur eksponavo apie šimtą savo kūrybos darbų, nustebindamas tapybos kūrinių ir piešinių gausa, žanrų ir stilistikos įvairove. </p> <p>Sunkiais pirmaisiais karo metais 28-erių dailininkas pasitraukė į Vokietiją, ten tapo jauniausiu dėstytoju Freiburgo dailės ir amatų mokykloje. Nuo 1948 m. iki pat mirties gyveno ir kūrė savo vaikystės svajonių mieste Paryžiuje. Atvykęs į tuometę Europos menų sostinę be lėšų, be prancūzų kalbos įgūdžių, vien su kuprine ant nugaros, radijo aparatų parduotuvėlėje gavo naktinio sargo vietą. Kiek vėliau su žmona ir sūneliu V. Kasiulis įsikūrė išnuomotame metro pločio palėpės kambarėlyje prie Liuksemburgo sodų. 1949–1950 m. Raymond‘o Duncano ir Christiano-Gilbert‘o Stiébelio galerijose surengtos parodos ženklino menininko pripažinimo pradžią.</p> <p><br />  </p> <h3>Dėl išskirtinio meninio braižo sulaukė plataus tarptautinio pripažinimo</h3> <p>Nuo 1954 m. V. Kasiulis eksponavo kūrinius Berlyne, Niujorke, Klivlende, Toronte, Stokholme, Kopenhagoje, Ženevoje ir kituose Europos ir Šiaurės Amerikos žemyno miestuose. 1960 m. įsigijo nuosavą dailės galeriją, kur eksponavo ir garsių Paryžiaus mokyklos atstovų kūrinius. Vėliau Paryžiaus centre didesnėje savo galerijoje „Galerie Royale“ didžia dalimi energingosios dailininko žmonos Bronės Kasiulienės dėka vyko aktyvi parodinė ir komercinė veikla iki pat 1990 m.</p> <p>V. Kasiulis kaip menininkas buvo itin produktyvus. Dailininko žmonos liudijimu, yra sukūręs apie 2700 kūrinių: aliejumi tapytų paveikslų, pastelių, guašo, akvarelės technikomis sukurtų darbų, litografijų, apipavidalino prancūzų kino filmą „Dvigubas gyvenimas“.</p> <p>Ankstyvieji menininko darbai – daugiausia realistiniai, psichologiški, su humoro elementais. Vėlesniems kūriniams jau būdingas polinkis į modernizmą, šviesių ir sodrių spalvų koloritas.  Kompozicijose dažnai vaizdavo muzikantus, cirko artistus, šventuosius, atpažįstami Paryžiaus motyvai – Švč. Jėzaus Širdies bazilika, Monmartro gatvelės, Eifelio bokštas, sendaikčių pardavėjai, klajojantys muzikantai, cirko artistai, sentimentalios poros.</p> <p>V. Kasiulis mirė 1995 m., palaidotas Paryžiaus de Pantin kapinėse. 2018 m. dailininkas V. Kasiulis su žmona perlaidoti Vilniuje, Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje.</p> <p>Šiandien jo darbai puošia Paryžiaus ir Niujorko moderniojo meno muziejus, Prancūzijos, JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Švedijos Danijos, Šveicarijos, Vokietijos, Argentinos, Australijos ir kitų šalių dailės galerijas. Beje, dailininko darbai dar saugomi ir Krosnos, Kučiūnų, Metelių bei Krokialaukio bažnyčiose.</p> <p>2013 m. birželio 27 d. Vilniuje duris atvėrė Vytauto Kasiulio vardo dailės muziejus, pristatantis šio menininko kūrybinį palikimą. Muziejuje eksponuojama ir saugoma daugiau nei 900 dailininko kūrinių.</p> <p> </p> <h3>Pasižvalgykite po Simną</h3> <p>Po pažinties su V. Kasiulio kūryba galima susipažinti ir su jo gimtine. Simne yra, ko gero, vienintelė šalyje Jonų estrada, 500 metų jubiliejų atšventusi kryžminio plano renesansinė bažnyčia, kurioje gausu meninę vertę turinčių sakralinės dailės kūrinių. 1972 metais šioje bažnyčioje vikaru tarnaujant kardinolui Sigitui Tamkevičiui, pogrindžio sąlygomis buvo pradėta leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“. Dėl apsilankymo bažnyčioje ne Mišių metu reikia tartis su klebonu telefonu <a href="tel:0037061260260">+370 612 60 260</a>.</p> <p>Akmenimis grįstoje Simno aikštėje yra paminklas po pasaulį išblaškytiems krašto vaikams. Tai 3,80 m aukščio moters figūra, simbolizuojanti sudėtingą  Lietuvos likimą. Nerimą dėl ateities papildo išsigandęs vaikas, prigludęs prie moters kojų. Paminką sukūrė iš Alytaus rajono kilęs Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Alytaus rajono garbės pilietis profesorius  Antanas Kmieliauskas.</p> <p>Šalia aikštės – sinagoga, ant kurios sienos yra memorialinė lenta, skirta atminti šiame pastate veikusį dvasinį ir kultūrinį šio miesto žydų bendruomenės centrą. Simno kapinėse stovi du paminklai, įamžinantys Lietuvos partizanų atminimą.</p> <p>Keli kilometrai nuo Simno yra Giluičio ežeras, prie kurio sukasi diskusiją sukėlusi kinetinė skulptūra. Prie ežero galima praleisti kelias valandas. Yra persirengimo kabinos, pavėsinės, lieptas, vaikų žaidimų ir paplūdimio tinklinio aikštelės, lauko treniruokliai, suoliukai.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> <p class="text-align-right">(parengta pagal Vytauto Kasiulio muziejaus, Alytaus rajono viešosios bibliotekos fondų ir kitų šaltinių medžiagą)</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/V.%20Kasiulis.%20Gatvel%C4%97%20Monmartre%20Pary%C5%BEiuje.%20XX%20a.%207%20de%C5%A1..jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1771-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/V.%20Kasiulis.%20Gatvel%C4%97%20Monmartre%20Pary%C5%BEiuje.%20XX%20a.%207%20de%C5%A1..jpeg" width="1324" height="1800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Vytautas%20Kasiulis.%20G%C4%97li%C5%B3%20pardav%C4%97jas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1771-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Vytautas%20Kasiulis.%20G%C4%97li%C5%B3%20pardav%C4%97jas.jpg" width="1324" height="1800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Vytauto%20kasiulio%20100%20m%20sukakties%20renginys%20Simne%202018%20m..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1771-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Vytauto%20kasiulio%20100%20m%20sukakties%20renginys%20Simne%202018%20m..jpg" width="1324" height="1800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50832" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599497750"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Komoda</span> - Pir, 2020-09-07 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/50832#comment-50832" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50832#comment-50832" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū jums už šį straipsnį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū jums už šį straipsnį.<br /> Užsukite į mano svetainę<br /> <a href="https://komoda.lt">https://komoda.lt</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50832" token="1xuUiPZ8mR5cxqkTWBGyg4xuhJKlzcmrtmCXiR-8lZk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1771&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Vy3X4VdRtevu5N8UYTRQ1i7fRR02tat0I3CKzL0MvYQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 07 Sep 2020 14:45:12 +0000 vyrredaktorius 1771 at https://www.alytausnaujienos.lt Jo­nas Gai­žaus­kas: „Da­bar su­pran­tu, kad vis­ką da­rė­me tei­sin­gai, bet tam, kad įsi­tvir­tin­tu­me, tie­siog rei­kė­jo lai­ko” https://www.alytausnaujienos.lt/jo-nas-gai-zaus-kas-da-bar-su-pran-tu-kad-vis-ka-da-re-me-tei-sin-gai-bet-tam-kad-isi-tvir-tin-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13477" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13477) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG-1234-1.JPG?itok=5RaFd16m" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Jonas Gaižauskas Alytaus teatro scenoje yra sukūręs daugiau kaip šimtą vaidmenų, pats režisavo tris spektaklius. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pra­džio­je bu­vo ju­de­sys</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Į Aly­taus te­at­ro stu­di­ją at­ėjau iš pan­to­mi­mos ir at­si­ne­šiau di­džiau­sią te­at­ro po­rei­kį, ko­kį sa­vy­je jau­čiau vi­sa­da. Iš kur <s> </s>tas po­rei­kis – aš ne­ži­nau.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar bū­da­mas moks­lei­vis Vil­niu­je lan­kiau pan­to­mi­mą, tuo me­tu po Lie­tu­vą pa­skli­do Mod­rio Te­ni­so­no tru­pės na­riai, o stu­di­juo­da­mas Vil­niaus in­ži­ne­ri­nia­me sta­ty­bos ins­ti­tu­te (VI­SI) su­bū­riau sa­vo tru­pę. Po stu­di­jų at­va­žia­vau dirb­ti į Aly­tų, 1983 me­tais tuo­me­ti­niuo­se „Aly­taus teks­ti­lės“ kul­tū­ros rū­muo­se pra­dė­jau rink­ti pan­to­mi­mos gru­pes. Etiu­dus ro­dy­da­vo­me <i>med­vil­nės</i> dis­ko­te­ko­se, ku­rias ve­dė Liu­das Ra­ma­naus­kas, at­si­ra­do toks ak­ty­vus kul­tū­ri­nis ži­di­nys mies­to pa­kraš­ty­je, bu­vo la­bai sma­gus lai­kas!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko­kiais 1986 me­tais į Aly­tų at­va­žia­vo re­ži­sie­rius Gin­ta­ras Na­su­ta­vi­čius ir med­vil­nės kul­tū­ros rū­muo­se pa­sta­tė sa­vo di­plo­mi­nį spek­tak­lį. Ne­tru­kus jis įkū­rė pir­mą­jį ke­liau­jan­tį Ve­ži­mų te­at­rą, į ku­rį pa­kvie­tė ir ma­no pan­to­mi­mos tru­pę. Taip ji ir pa­bi­ro, nes vi­si ar­tis­tai, pra­de­dant Sau­liu­mi Bart­ku­mi, ne­tru­kus iš­ėjo į G.Na­su­ta­vi­čiaus „Pro­vin­ci­jos“ te­at­rą. Tuo pa­čiu me­tu Aly­tu­je at­si­ra­do eta­tai te­at­ro tru­pei, jau bu­vo nu­spręs­ta sta­ty­ti ir mies­to te­at­rą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ir čia į Aly­tų grį­žo re­ži­sū­ros stu­di­jas Mask­vo­je bai­gęs Ar­vy­das Kin­de­ris. Pri­si­me­nu, kaip va­žia­vo­me į Vil­nių žiū­rė­ti jo di­plo­mi­nio dar­bo – spek­tak­lio „Me­dė­ja“, ja­me vai­di­no aly­tiš­kė ak­to­rė Ra­suo­lė Lau­ri­nai­ty­tė. Pa­ma­čiau, kad dar­bas rim­tas. Spek­tak­lį nu­fil­ma­vo ir ve­žė į Mask­vą pa­ro­dy­ti ko­mi­si­jai. Tuo me­tu aš dar nie­ko ne­su­pra­tau – bus Aly­tu­je te­at­ras ar jo ne­bus, bet mes su Ar­vy­du drau­ga­vo­me, bu­vo įdo­mu, ką jis da­ro.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­čiu­pi­nė­ti ma­rio­ne­tes</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tik­ra­sis įdo­mu­mas pra­si­dė­jo, kai Lo­re­ta Skrui­bie­nė ir Ar­vy­das Kin­de­ris ėmė­si „Im­pe­ra­to­riaus Jo­no Be­šir­džio“. Man pa­ti­kė­jo pa­ga­min­ti ma­rio­ne­tes. Te­ki­nau iš me­džio lė­ly­tes ir ki­tus gra­žius da­ly­kė­lius. Pra­ver­tė il­gus me­tus kaup­tos ži­nios, nes stu­di­juo­da­mas bib­lio­te­ko­je pa­si­im­da­vau dvi šūs­nis kny­gų: vie­ną – pri­va­lo­mų­jų da­ly­kų, in­ži­ne­ri­jos, eko­no­mi­kos, ki­tą – apie te­at­rą. Taip at­ra­dau lė­les, ma­rio­ne­tes, o Aly­tu­je ga­vau uni­ka­lią ga­li­my­bę jas pa­čiu­pi­nė­ti sa­vo ran­ko­mis. Pra­dė­jo­me dė­lio­ti, kli­juo­ti, vie­lu­tes lanks­ty­ti, bet at­gai­vin­ti lė­lės pa­si­ro­dė ne­leng­va už­duo­tis. Tam rei­kia skir­ti daug va­lan­dų, jei ne­tu­ri mo­kyk­los, nė­ra <i>You­Tu­be</i> ka­na­lo, in­ter­ne­to. Da­bar bū­tų leng­viau, aš tik­rai džiaug­čiau­si!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Štai to­kia ma­no as­me­ni­nė įžan­ga į Aly­taus te­at­ro stu­di­ją. Ma­no raiš­kos prie­mo­nė bu­vo ju­de­sys, at­ro­dė, kad dra­mi­niai vaid­me­nys – ne man. Ne-mo-ku. Bet po tru­pu­tį pra­dė­jau vai­din­ti ant­ra­pla­nius, o pas­kui ga­vau ir pa­grin­di­nį tar­no Ža­no vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Fre­ken Ju­li­ja“. Pir­mas ir toks ga­lin­gas vaid­muo Au­gus­to Strind­ber­go pje­sė­je! Re­pe­ta­vo­me pu­sę me­tų. Su­vai­di­nęs ši­tą vaid­me­nį su­pra­tau, kad kaž­ką ga­liu.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Te­at­ro stu­di­jos gy­ve­ni­mas tuo me­tu bu­vo la­bai in­ten­sy­vus, o vi­si mes – drau­gai iki pat šak­nų. Jau­tė­me di­de­lį ben­dru­mą, nes mus vie­ni­jo te­at­ras. Kri­ti­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, jei pair­da­vo san­ty­kiai ar ko­kių sun­ku­mų kil­da­vo, už­tek­da­vo gar­siai pa­klaus­ti: „Tai ar mes dar da­ry­sim te­at­rą, ar jau ne?“ Nes ne­bu­vo svar­bu, koks spek­tak­lis šian­dien, svar­bus bu­vo te­at­ras.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O te­at­ras tai kaž­kas TO­KIO…</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­sau­ly­je ne­bu­vo už ma­ne lai­min­ges­nio</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Į sa­vo dar­bą žiū­rė­jo­me la­bai at­sa­kin­gai. Tik vie­ną kar­tą pa­vė­la­vau į re­pe­ti­ci­ją. At­ėjau ne­ši­nas py­ra­gu su rie­šu­tais ir ra­zi­no­mis, ku­rį pats iš­ke­piau, jau ži­no­da­mas, kad gi­mė dvy­nu­kės duk­ros. Ir mes vėl re­pe­ta­vo­me. Mes ap­skri­tai la­bai daug re­pe­tuo­da­vo­me, ana­li­zuo­da­vo­me. Ka­dai­se skai­čiau, kad Bo­ri­sas Dau­gu­vie­tis per du mė­ne­sius pa­da­ry­da­vo spek­tak­lį, ir gal­vo­jau, ko­kia čia ne­są­mo­nė? Da­bar ir mes taip <i>ke­pam</i>.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kas yra pro­fe­sio­na­lus te­at­ras, o kas ne? Ši­tas klau­si­mas mus ly­dė­jo nuo­lat, už­duo­da­vo­me jį ir pa­tys sau. At­sa­ky­da­vo­me pa­pras­tai: jei gau­na­me at­ly­gį, tai tur­būt ir esa­me pro­fe­sio­na­lai. Ypa­tin­gas vi­di­nis po­jū­tis, kad dir­bu mėgs­ta­mą dar­bą, ir už tai man dar pi­ni­gus mo­ka! Taip, ne­di­de­lius, bet vis tiek. Jau­čiau­si toks lai­min­gas, kad ne­ras­tum lai­min­ges­nio žmo­gaus pa­sau­ly­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gal prieš 30 me­tų mes ir ne­ži­no­jo­me, kas yra te­at­ras, bet šian­dien, iš lai­ko tėk­mės žiū­rė­da­mas, jau ži­nau. Tru­pės te­at­rui svar­biau­sias yra iš­ban­dy­mas lai­ku. Tai – ne jau­nų žmo­nių su­si­bū­ri­mas. Tu­ri pra­gy­ven­ti 10 ar 20 me­tų, su­sen­ti ir vėl sta­ty­ti ant to pa­ties pa­grin­do. Va­len­ti­no Kir­lio ar Al­do­nos Ba­la­lie­nės te­at­ras ir­gi ga­lė­jo gy­vuo­ti, jei bū­tų iš­lai­kęs sa­vo pa­grin­dą. Ar­ba vals­ty­bė tu­ri te­at­rą <i>pri­tu­rė­ti</i>, ar­ba vi­di­niais da­ly­kais ir re­sur­sais rei­kia rem­tis, pa­vyz­džiui, tru­pė dir­ba, nors ne­gau­na at­ly­gio. Tai bū­tų toks gra­žus pa­si­au­ko­ji­mas. Dėl te­at­ro.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Rei­kė­jo at­si­lai­ky­ti 30 me­tų</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­tu­je te­at­ras iš­li­ko, nes mies­to val­džia pa­lai­kė ir pa­ti vi­suo­me­nė ne­lei­do už­da­ry­ti, kai tik pa­jun­ta­ma grės­mė („at­skir­ti tru­pę nuo pa­sta­to“), iš­kart vi­si <i>su­ky­la</i>. Nu­trauk­ti leng­va, pa­vyz­džių Lie­tu­vos te­at­ruo­se yra, nu­trau­kė – ir vis­kas, te­at­ro ne­be­li­ko.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O mums rei­kė­jo at­si­lai­ky­ti 30 me­tų! Kai 2015 me­tais iš te­at­ro iš­ėjo me­no va­do­vas Ar­vy­das Kin­de­ris, re­ži­sie­rė Da­lia Ki­man­tai­tė, aš la­bai iš­si­gan­dau. Ne­jau­gi vis­kas, su­grius mū­sų te­at­ras? Bet kai prie­ša­ky­je sto­jo Ine­sa Pil­ve­ly­tė, ge­rai ži­no­da­ma, ko rei­kia, kad at­si­ras­tų spek­tak­lių, tas ne­ri­mas din­go. Ine­sa pui­kiai su­si­tvar­kė ir la­bai stip­riai kū­ry­bi­ne, va­dy­bi­ne pras­me stum­te­lė­jo te­at­rą į prie­kį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ša­lia ak­to­rys­tės te­at­re vi­sa­da tu­rė­jau ir ki­tų pa­rei­gų. Daug me­tų bu­vau at­sa­kin­gas už de­ko­ra­ci­jų mon­ta­žą, rū­pi­nau­si, kad kon­struk­ci­jos funk­cio­na­liai iš­si­ar­dy­tų, ne­nu­griū­tų. Ir brai­žiau, pro­jek­ta­vau, ir pats jas ga­mi­nau. Iki šiol esu at­sa­kin­gas už rek­vi­zi­tą. Man at­ro­do, kad uni­ver­sa­lių žmo­nių te­at­re la­bai rei­kia, kuo dau­giau <s> </s>tech­ni­nių sub­ti­ly­bių – ap­švie­ti­mo, įgar<u>­s</u>i­ni­mo, de­ko­ra­ci­jų ga­my­bos ak­to­rius iš­ma­no, tuo di­des­nė nau­da. Ką ga­li ži­not, gal jam ka­da nors teks bū­ti re­ži­sie­riu­mi? Ne­ži­nau, ar yra pa­sau­ly­je toks te­at­ras, kur ak­to­riams nie­kuo dau­giau ne­rei­kia rū­pin­tis, bet mes mo­ka­me ir da­ro­me vis­ką, sce­no­je ir už­dan­gai nu­si­lei­dus...</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Te­at­ras ir gy­ve­ni­mas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tur­būt bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad Aly­taus te­at­ras at­ve­dė į mies­tą te­at­rą, ir tuo jis la­bai svar­bus. Te­at­ras per­si­py­nęs su gy­ve­ni­mu, apie jį kal­ba, vis­kas pul­suo­ja, al­suo­ja. Tie­siog vyks­ta! Ne­sa­kau, kad re­a­guo­ja vi­si 50 tūks­tan­čių aly­tiš­kių, bet ta da­lis, ku­riai rū­pi, kei­čia­si ir au­ga. Iš­va­žiuo­ja mo­ky­tis ir grįž­ta. Už­au­go daug jau­nų žmo­nių, vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sių su te­at­ru. Vie­nas jau­niau­sių da­bar­ti­nės te­at­ro tru­pės ak­to­rių Po­vi­las Ado­mai­tis prieš de­šimt me­tų vai­di­no Aly­taus te­at­ro miu­zik­le „Žu­via­ga­nys“, o da­bar jau bai­gė ak­to­ri­nio meist­riš­ku­mo stu­di­jas. Jis tu­rė­jo kur­ti pa­grin­di­nį vaid­me­nį ma­no re­ži­suo­ta­me spek­tak­ly­je „Kup­riu­kas mu­zi­kan­tas“, bet per re­pe­ti­ci­ją pa­ty­rė trau­mą. Kar­tais ak­to­riai rei­ka­lau­ja iš sa­vęs dau­giau nei re­ži­sie­rius iš jų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aš pats taip pat esu lin­kęs ver­tin­ti sa­ve la­bai kri­tiš­kai. Mū­sų tru­pę abe­jo­nės ly­dė­jo vi­sus 30 me­tų, at­ro­dė svar­bu ir vėl pa­si­tik­rin­ti, ar tei­sin­gu ke­liu ei­na­me. Da­bar su­pran­tu, kad vis­ką da­rė­me tei­sin­gai, bet tam, kad įsi­tvir­tin­tu­me, tie­siog rei­kė­jo lai­ko. Aly­taus te­at­re su­bren­dau kaip ak­to­rius ir re­ži­sie­rius, kaip dra­mos mo­ky­to­jas. Be jo ne­bū­tų nei te­at­ro stu­di­jos „Dre­vi­nu­kas“, nei Jot­vin­gių gim­na­zi­jos te­at­ro stu­di­jos „Taš­kas“. Nes Aly­taus mies­to te­at­ras nie­ka­da ne­bu­vo pats sa­vai­me, jis su­kū­rė ap­link sa­ve uni­ka­lių reiš­ki­nių, ku­riuos tie­siog rei­kia pa­ma­ty­ti.</span></p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kal­bė­jo­si Sau­lė <span style="text-transform:uppercase">Pin­ke­vi­čie­nė</span></span></p> <h5 class="western text-align-center" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Autorių kolektyvo rengiama knyga „Alytaus teatras“, skirta miesto teatro istorijai, skaitytoją turėtų pasiekti rudenį.</span></h5> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG%201212-.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG%201212-.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_0109.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_0109.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_1196.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_1196.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_1993%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_1993%201.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_5472%201-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_5472%201-1.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_7436%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_7436%201.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG-1234-1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG-1234-1_0.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG-1313.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG-1313.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG-4561.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1762-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG-4561.JPG" width="5472" height="3648" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50368" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599322691"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rūta </span> - Šeš, 2020-09-05 - 19:18</p> </li> <a href="/comment/50368#comment-50368" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50368#comment-50368" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir žmogus geras.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir žmogus geras.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50368" token="KDzdGHtaBLxKhcaAk719Mzd7sKC91ZKDtz_-07iKbPw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50105" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599226214"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mariua</span> - Pen, 2020-09-04 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/50105#comment-50105" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50105#comment-50105" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">puikus aktorius</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>puikus aktorius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50105" token="s4Qor_Tl_qSKs8RVWwAsKwmQdsZU62SYIgR69QhfIJE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1762&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1fMD0CI7FaCcFota_PdWpHJMbzzY8Wmd5JHXuARg-a0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Sep 2020 13:10:16 +0000 vyrredaktorius 1762 at https://www.alytausnaujienos.lt Ki­to­kios „Mu­zie­jų nak­cys”: at­vė­rė du­ris nau­ja et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon”, o dai­nos ne­ti­lo iki vi­dur­nak­čio https://www.alytausnaujienos.lt/ki-kios-mu-zie-ju-nak-cys-ve-re-du-ris-nau-ja-et-no-gra-fi-ne-eks-po-zi-ci-ja-so-dzius-dzu-ki-jon-o <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13476" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13476) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/_MG_2930.jpg?itok=DS5TgHTX" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pirmieji ekspozicijon įžengė: Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis su sūnumi, mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė ir dekanas Arūnas Užupis. Ga­li­nos Ta­mo­šiū­nie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė pri­sta­tė mu­zie­jaus dar­buo­to­jus, part­ne­rius: MB „Me­nas ir jė­ga“, UAB „Bal­dų sis­te­mos“, UAB „Gluk Me­dia“, pa­gal­bi­nin­kus – vi­sus, ku­rie kū­rė et­no­gra­fi­nę eks­po­zi­ci­ją „So­dzius Dzū­ki­jon“. Penk­ta­die­nio va­ka­rą aly­tiš­kiai bu­vo pa­kvies­ti ne tik ne­di­de­lė­mis gru­pė­mis sau­giai ap­žiū­rė­ti nau­ją eks­po­zi­ci­ją, bet ir da­ly­vau­ti net de­vy­nio­se veik­los, ku­rios su­reng­tos įvai­rio­se mu­zie­jaus erd­vė­se.</p> <p>Ati­da­ry­mo pro­ga vi­sus pa­svei­ki­no me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris į ren­gi­nį at­ėjo kaip tė­ve­lis, ve­di­nas sū­nu­mi, nes pa­si­nau­do­jo tė­va­die­niu. Me­ras svars­tė: „Ka­da žmo­gus bu­vo lai­min­ges­nis? Prieš šim­tą me­tų ar da­bar?“ Ir at­sa­kė: „Šian­dien tu­ri­me vis­ko, tu­ri­me dau­giau, ne­gu rei­kia, at­sa­ky­mo gal ir ne­ver­ta ieš­ko­ti“.</p> <p>Et­no­gra­fi­nę eks­po­zi­ci­ją „So­dzius Dzū­ki­jon“ pa­šven­ti­no Aly­taus Šv. An­ge­lų sar­gų baž­ny­čios kle­bo­nas de­ka­nas Arū­nas Už­upis, mu­zi­ka­vo fol­klo­ro an­sam­blis iš Birš­to­no „Ras­ki­la“, o va­ka­re pa­si­šok­ti kvie­tė mu­zi­ki­nė gru­pė „Al­dai“.</p> <p>Kas­met ge­gu­žės mė­ne­sį vyks­tan­ti kul­tū­ri­nė ak­ci­ja Eu­ro­pos Mu­zie­jų nak­tis yra tarp­tau­ti­nės Mu­zie­jų die­nos da­lis. Aly­tu­je ge­gu­žę tu­rė­jęs įvyk­ti ren­gi­nys vy­ko rug­pjū­čio pas­ku­ti­nį sa­vait­ga­lį. Šį kar­tą Mu­zie­jų nak­tis ypa­tin­ga – ati­da­ry­ta sta­cio­na­ri eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon“. Kar­tu su Su­val­kų mies­to re­gio­ni­niu mu­zie­ju­mi (Len­ki­jos Res­pub­li­ka) aly­tiš­kiai sėk­min­gai bai­gia įgy­ven­din­ti ES pro­gra­mos IN­TER­REG V-A pro­jek­tą „Pa­lik­tas pa­vel­das“, ku­rio vie­nas iš re­zul­ta­tų – nau­ja eks­po­zi­ci­ja. Pro­jek­to su­ma­ny­mą pa­dik­ta­vo pa­tys mu­zie­jaus lan­ky­to­jai. Iki mu­zie­jaus cen­tri­nio pa­sta­to Sa­va­no­rių gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos jo ant­ra­ja­me aukš­te bu­vo įreng­ta la­bai po­pu­lia­ri et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „Dzū­kiš­ka tro­be­lė“. Po mu­zie­jaus at­nau­ji­ni­mo jos ne­li­ko, ta­čiau mu­zie­ji­nin­kai pa­ste­bė­jo, kad lan­ky­to­jai et­no­gra­fi­nės sa­lės pa­si­gen­da. Taip at­si­ra­do su­ma­ny­mas pa­pa­sa­ko­ti apie dzū­kiš­kus pa­pro­čius, pri­sta­ty­ti tau­to­sa­ką, bui­tį, kos­tiu­mą, dzū­kų pa­tar­mę au­ten­tiš­ko­je ap­lin­ko­je, ku­rio­je bū­tų nau­do­ja­mos šiuo­lai­kiš­kos tech­no­lo­gi­jos.</p> <p>Mu­zie­ji­nin­kai pa­si­rin­ko edu­ka­ci­nio te­at­ro me­to­dą, lei­džian­tį pa­sa­ko­ti apie pra­ei­tį da­bar­ties kal­ba, ypač su­pran­ta­ma jau­nie­siems mu­zie­jaus lan­ky­to­jams. Ne­men­ku iš­šū­kiu mu­zie­ji­nin­kams ta­po tai, kad pro­jek­to idė­jas ir bū­si­mos eks­po­zi­ci­jos bei veik­lų jo­je lū­kes­čius rei­kė­jo su­for­mu­luo­ti pro­jek­tuo­to­jams, ta­čiau ben­dro dar­bo re­zul­ta­tai džiu­gi­na.</p> <p>Eks­po­zi­ci­jo­je su­mon­tuo­ti me­di­niai au­ten­tiš­kos so­dy­bos frag­men­tai: spe­cia­liai ap­do­ro­ta me­die­na yra da­li­mis per­kel­ta iš nu­kel­tos se­nos so­dy­bos. Įreng­tas kam­ba­rys, klė­tis, ka­ma­ra, ūki­nio pa­sta­to frag­men­tas. Me­di­niai ele­men­tai de­ri­na­mi su spaus­din­tais et­no­gra­fi­nės so­dy­bos vaiz­dais. Įkur­din­ti au­ten­tiš­ki eks­po­na­tai, dzū­kiš­kos so­dy­bos ra­kan­dai, ku­rie yra su­kaup­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus fon­duo­se. Eks­po­zi­ci­ja lei­džia su­si­da­ry­ti la­bai re­a­lų įspū­dį, kaip at­ro­dė se­no­viš­ka dzū­kų pir­kia ir jos ap­lin­ka.</p> <p>Ne­ma­žu iš­šū­kiu mu­zie­ji­nin­kams ta­po tai, kad au­ten­tiš­ką, šiek tiek sti­li­zuo­tą et­no­gra­fi­nę ap­lin­ką rei­kė­jo pa­vers­ti funk­cio­na­lia erd­ve, ku­rio­je ga­lė­tų vyk­ti edu­ka­ci­jos už­si­ė­mi­mai. Taip se­nų­jų lan­gų kai­my­nys­tė­je at­si­ra­do iš iš­orės ne­ma­to­mi stal­čiai, tal­pi šiuo­lai­kiš­ka tau­to­sa­kos skry­nia, sle­pian­ti se­nus ir šiuo­lai­kiš­kus įra­šus, ir ki­toks in­ter­je­ras „su pa­slap­ti­mis“. Vis­kas ap­gal­vo­ta iki de­ta­lių, minkš­tos kė­dės („pu­fai“), ant ku­rių edu­ka­ci­nė­je erd­vė­je pa­to­giai sė­dės lan­ky­to­jai, yra deng­ti me­die­ną imi­tuo­jan­čiu au­di­niu.</p> <p>Drau­ge su eks­po­zi­ci­ja star­tuo­ja ir edu­ka­ci­nės pro­gra­mos bei au­dio­gi­das tri­mis kal­bo­mis. Nau­jo­je erd­vė­je sau veik­los ras ne tik gru­pės, bet ir pa­vie­niai lan­ky­to­jai, ku­rie be edu­ka­to­riaus ir gi­do sa­va­ran­kiš­kai ga­lės pa­žin­ti dzū­kų gy­ve­ni­mo bū­dą. Lan­ky­to­jus tu­rė­tų su­do­min­ti in­te­rak­ty­vus pie­tų aukš­tai­čių pa­tar­mės že­mė­la­pis, o už­si­dė­ję vir­tu­a­lio­sios re­a­ly­bės aki­nius, tu­rės ga­li­my­bę per 3 mi­nu­tes ap­skrie­ti vi­są Dzū­ki­ją, pa­si­dai­ry­ti Zer­vy­nų kai­me, ap­žiū­rė­ti so­dy­bas.</p> <p>Eks­po­zi­ci­ją ren­gė mu­zie­jaus dar­buo­to­jai iš Et­no­gra­fi­jos-iko­nog­ra­fi­jos ir Edu­ka­ci­jos-in­for­ma­ci­jos sky­rių, Ra­sa Be­ne­di­kie­nė, Gied­rius Ber­na­ta­vi­čius, Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė, Gi­ta Ja­ku­čio­nie­nė, Ir­ma Žvi­na­kie­nė. Pro­jek­to va­do­vė – Auš­ra Jur­čiu­ko­nie­nė.</p> <p>„Ge­ra erd­vė im­pro­vi­za­ci­joms“ – taip apie nau­ją sta­cio­na­rią mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją kal­ba ją su­kū­rę mu­zie­ji­nin­kai, ku­rie ne­abe­jo­ja, kad at­ei­ties su­ma­ny­mus, kaip dar pa­nau­do­ti eks­po­zi­ci­jos erd­vę, jos te­mas, dik­tuos ir lan­ky­to­jai.</p> <p>„Per me­tus gy­ve­ni­mą pa­sta­tėm“, – taip mu­zie­jaus ko­lek­ty­vo nu­veik­tą di­de­lį dar­bą api­ben­dri­na Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė A.Ja­kuns­kie­nė, pri­si­mi­nu­si, kad so­dy­ba lie­tu­viui bu­vo jo pa­sau­lio cen­tras, ku­ris taip ir va­din­tas „ma­no gy­ve­ni­mas“.</p> <p>„Tik įgy­ven­di­nus pa­sie­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą, bu­vo ga­li­ma sva­jo­nes pa­vers­ti eks­po­zi­ci­ja, – kal­bė­jo pro­jek­to va­do­vė Auš­ra Jur­čiu­ko­nie­nė, – esa­me dė­kin­gi In­ter­reg pro­gra­mai, ku­ri ne tik su­bu­ria pa­sie­nio part­ne­rius ben­drų pro­ble­mų spren­di­mui, bet ir lei­džia su­kur­ti to­kius še­dev­rus kaip „So­dzius Dzūki­jon“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2899.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2899.jpg" width="653" height="435" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2930_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2930_0.jpg" width="704" height="470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2905.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2905.jpg" width="622" height="415" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2861.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2861.jpg" width="653" height="435" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2880.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2880.jpg" width="690" height="460" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2883.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2883.jpg" width="686" height="457" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3001.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3001.jpg" width="690" height="460" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3367.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3367.jpg" width="2098" height="1397" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3314.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3314.jpg" width="626" height="417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3200.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3200.jpg" width="680" height="453" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3114.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3114.jpg" width="680" height="453" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3028.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3028.jpg" width="696" height="464" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_3443.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_3443.jpg" width="1417" height="2124" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/_MG_2964.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1760-EXlQllr6LRk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/_MG_2964.jpg" width="443" height="664" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1760&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2xQYXIAkWXDmWojCwexjpQ32wwiOFBvOEaD4bxx-3zY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Sep 2020 06:15:45 +0000 vyrredaktorius 1760 at https://www.alytausnaujienos.lt