Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Tė­ve­lių ben­dri­ja An­zel­mo Ma­tu­čio par­ke siū­lo su­kur­ti uni­ka­lią erd­vę vai­kams https://www.alytausnaujienos.lt/te-ve-liu-ben-dri-ja-zel-mo-ma-tu-cio-par-ke-siu-lo-su-kur-ti-uni-ka-lia-erd-ve-vai-kams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13416" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13416) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/20170215_101753_001.jpg?itok=HBt3XBDA" width="344" height="287" alt="Anzelmo Matučio parke galėtų atsirasti ir ilgiausias Lietuvoje Kneipo takas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Anzelmo Matučio parke galėtų atsirasti ir ilgiausias Lietuvoje Kneipo takas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tė­vai no­ri da­ly­tis vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais</h3> <p>Po­eto A. Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nį na­mą prieš ke­le­rius me­tus sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo ben­druo­me­nės reik­mėms, ša­lia įreng­tas skulp­tū­rų par­kas pu­šy­ne, ta­čiau iki šiol jo plėt­ra ne­tu­rė­jo aiš­kios stra­te­gi­jos. Nors su­ma­ny­mų bū­ta, bet jie li­ko vi­zu­a­li­za­ci­jų sta­di­jo­je.</p> <p>„Mes, kaip šio pro­jek­to ren­gė­jai, la­bai džiau­gia­mės už­si­mez­gu­siu ben­drys­tės jaus­mu. Mus vie­ni­ja tiks­las – su­kur­ti kū­ry­biš­ką ap­lin­ką šei­moms, su­sie­ti ją su sa­vo vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais ir po­eto An­zel­mo Ma­tu­čio kū­ry­ba. Di­džiuo­ja­mės sa­vo mies­tu ir no­ri­me da­ly­tis šiuo jaus­mu, ug­dy­ti jį sa­vo vai­kuo­se“, – sa­ko Kle­men­ti­na Gruz­die­nė ir Ra­min­ta Vai­tie­kū­nie­nė, ak­ty­vių tė­vų ben­dri­jos at­sto­vės.</p> <p>Kaip at­si­ra­do šis pro­jek­tas? Jį pa­ren­gę tė­vai sa­ko, jog su­si­vie­ni­jo dėl to, kad jau­tė – to­kių veik­lų la­bai rei­kia. Bū­da­mi skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tai, pra­de­dant žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir bai­giant ar­chi­tek­tais, tei­si­nin­kais, pe­da­go­gais, – ak­ty­viai rin­ko­si į su­si­rin­ki­mus, tei­kė pa­siū­ly­mus ir ben­dra­dar­bia­vo, o vie­toj ini­cia­ty­vai teik­ti rei­ka­lin­gų 20 pa­ra­šų be di­de­lių pa­stan­gų at­si­ra­do 250 ją pa­lai­kan­čių.</p> <h3>Knei­po ta­kas Aly­tu­je – be­veik pu­sės ki­lo­met­ro il­gio</h3> <p>A. Ma­tučio par­kas sa­vo var­dą ga­vo ne taip se­niai, o pre­teks­tu tam ta­po Kęs­tučio Be­ne­di­ko 2015 me­tais ini­ci­juo­ta pe­ti­ci­ja. Kęs­tučio or­ga­ni­zuo­ja­mų me­džio dro­žė­jų ple­ne­rų me­tu ir bu­vo su­kur­tos skulp­tū­ros, ku­rios įkur­din­tos pu­šy­ne ne­to­li „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro, Spor­to mo­kyk­los pu­sė­je.</p> <p>Erd­vė pa­si­žy­mi gra­žia gam­ta, bet nė­ra įveik­lin­ta. Aly­tiš­kiams ji pa­trauk­li kaip ža­lio­ji zo­na ne­to­li mies­to cen­tro, bet veik­lų aiš­kiai trūks­ta. Ak­ty­vių tė­ve­lių ben­dri­ja siū­lo pri­tai­ky­ti par­ką vai­kų, taip pat ir tu­rin­čių in­di­vi­du­a­liuo­sius po­rei­kius, už­im­tu­mui, nes pa­na­šios rek­re­a­ci­nės zo­nos Aly­tu­je kol kas nė­ra.</p> <p>Pa­siū­ly­ta įreng­ti apie 456 met­rų il­gio Knei­po ta­ką, jis bū­tų pro­jek­tuo­ja­mas ly­gia­gre­čiai A. Ma­tu­čio par­ke nu­ma­ty­tam pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui. Gam­tos pa­vir­šių (ak­me­nų, kan­ko­rė­žių, sa­ma­nų, skied­rų ir t. t.) at­kar­to­jan­tys, ma­ži­nan­tys stre­są ir ne­ri­mą, tei­gia­mai vei­kian­tys psi­chi­nę ir fi­zi­nę svei­ka­tą Knei­po ta­kai yra rek­re­a­ci­nės trau­kos ob­jek­tai – tai ro­do jų po­pu­lia­ru­mas Anykš­čiuo­se ar Birš­to­ne.</p> <p>Ta­ko pri­va­lu­mas – ne­su­dė­tin­ga ir pi­gi prie­žiū­ra, ku­ria ga­li pa­si­rū­pin­ti pa­ti ben­druo­me­nė. Pa­vyz­džiui, rink­ti na­tū­ra­lios gam­to­je ran­da­mas me­džia­gas, rei­ka­lin­gas jam už­pil­dy­ti.</p> <p>Knei­po ta­ko te­ra­pi­ja di­di­na pa­žin­ti­nes funk­ci­jas per ly­tė­ji­mą (pa­vyz­džiui, ėji­mas ba­so­mis per skir­tin­gus ak­me­nų, kan­ko­rė­žių, skal­dos, sa­ma­nų pa­klo­tas ir  t. t.), ji itin nau­din­ga rai­dos su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams. Slo­pi­na ne­ri­mą, įtam­pą, su­tei­kia daug nau­jų po­jū­čių, o vai­kams tai dar yra ir itin sma­gus už­si­ė­mi­mas.</p> <h3>Am­fi­te­at­re žiū­ro­vai ga­lės sė­dė­ti ir gu­lė­ti</h3> <p>Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta A. Ma­tu­čio par­ke įreng­ti ino­va­ty­vų am­fi­te­at­rą, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mus, pa­si­ro­dy­mus ir edu­ka­ci­jas, o žiū­ro­vai ga­lė­tų ne tik sė­dė­ti, bet ir gu­lė­ti, kas itin ak­tu­a­lu tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Am­fi­te­at­rui yra nu­ma­ty­ta par­ko vie­ta be me­džių, siū­lo­ma jį įreng­ti 20 met­rų sker­smens.</p> <p>Aly­tu­je iki šiol nė­ra vei­kian­čių sū­py­nių ne­įga­lie­siems – pir­mą­sias to­kio ti­po sū­py­nes ža­da­ma įreng­ti A. Ma­tu­čio par­ke. Pra­dė­jus vie­šin­ti „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas“, in­ter­ne­te pa­si­py­lė ko­men­ta­rai: o kas yra sū­py­nės ne­įga­lie­siems ir kam jų rei­kia?</p> <p>„Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ne­ga­li pa­jus­ti ne­sva­ru­mo, nes jų ju­de­siai yra ap­ri­bo­ti,  o tai ne­igia­mai vei­kia emo­ci­jas. Sū­py­nės ne tik su­teik­tų ge­rų įspū­džių, bet ir pra­plės­tų jų fi­zi­nių po­ty­rių am­pli­tu­dę“, – sa­ko pro­jek­tą ren­gę tė­vai.</p> <p>Siū­lo­mos dvie­jų ti­pų sū­py­nės, vie­no­se jų bus ga­li­ma sup­tis net­gi įva­žia­vus ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liu. Sū­py­nes pla­nuo­ja­ma įreng­ti ne ato­kiau, o tarp vi­sų pra­mo­gi­nių ob­jek­tų, tuo sie­kiant so­cia­li­nės įtrauk­ties.</p> <p>A. Ma­tučio par­ke taip pat siū­lo­ma įreng­ti lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tus, ku­rie bū­tų įmon­tuo­ti skir­tin­gais aukščC. iais, to­dėl ir pri­ei­na­mi skir­tin­gų po­rei­kių vai­kams.</p> <p>Pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti šio­je erd­vė­je ir miš­ko eks­po­zi­ci­nį-mu­zi­ki­nį na­me­lį par­ke au­gan­čių pu­šų ap­sup­ty­je, su pri­tai­ky­tais už­va­žia­vi­mo ne­įga­lie­siems ta­kais, ku­ria­me vyks­tan­čios veik­los su­ar­ti­nan­tų A. Ma­tu­čio kū­ry­bą su šiuo­lai­ki­niu klau­sy­to­ju per tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus.</p> <p>Pa­vyz­džiui, bū­tų įreng­ti gar­sia­kal­biai, ku­rie iš­tran­sliuo­tų pa­si­rink­tą A.Ma­tu­čio ei­lė­raš­tį, ku­ris ga­li bū­ti įra­šy­tas pa­ties po­eto bal­su. Ar­ba ki­ta­me įren­gi­ny­je ga­li­ma bū­tų įra­šy­ti į dik­to­fo­ną ir pa­lik­ti ži­nu­tę.</p> <p>„Mes ti­ki­me, kad A. Ma­tu­čio par­ko įveik­li­ni­mo pro­jek­tas su­lauks aly­tiš­kių pa­lai­ky­mo, nes at­si­ras­tų jis lai­ku, yra gei­džia­mas ir reikš­min­gas mies­tui, įkū­ni­jan­tis Aly­taus mies­to kon­cep­ci­ją „Aly­tus – šei­mų mies­tas, Aly­tus – My­liu“. Mies­to ap­lin­kos pri­tai­ky­mas žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią, tap­tų ge­ro­sios prak­ti­kos pa­vyz­džiu vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ben­druo­me­nių stip­ri­ni­mas, įtrau­kiant jas į par­ko įveik­li­ni­mą, prie­žiū­rą ir tęs­ti­nu­mo kū­ri­mą – ben­druo­me­nių su­si­tel­ki­mo ir ben­druo­me­niš­ku­mo stip­ri­ni­mo pa­vyz­džiu“, – sa­ko K.Gruz­­­­die­nė ir R.Vai­tie­kū­nie­nė, ak­ty­vių tė­vų ben­dri­jos at­sto­vės.</p> <p>Pro­jek­tas „A. Ma­tu­čio par­kas – vai­kų erd­vė“ yra pa­teik­tas di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tų (iki 150 tūkst. eu­rų ver­tės) Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų ka­te­go­ri­jai, tei­kė­jas – Da­lia Ma­tu­kie­nė. Bal­suo­ti ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ga­li­ma tik in­ter­ne­tu www.aly­tus.lt</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/20170215_101641.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/20170215_101641.jpg" width="1885" height="1060" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_0927.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_0927.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_0923.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_0923.JPG" width="2098" height="1342" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_3461.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_3461.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/drevNamelis_medy_5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/drevNamelis_medy_5.jpg" width="1500" height="976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Kneipas_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Kneipas_1.jpg" width="1080" height="1347" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/20181130_111541.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/20181130_111541.jpg" width="1060" height="1885" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/20181205_100456.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/20181205_100456.jpg" width="1060" height="1885" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/A.JAKULIS%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1363-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/A.JAKULIS%201_0.JPG" width="1500" height="976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1363&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IrTtftBA0WPFZc7eFzniTJeWim3qhjaISdH4V6JmWcI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 Apr 2020 05:32:21 +0000 vyrredaktorius 1363 at https://www.alytausnaujienos.lt Ro­man­tiš­ka ply­te­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je pri­mins le­gen­di­nę mei­lę ir Aly­taus is­to­ri­ją https://www.alytausnaujienos.lt/ro-man-tis-ka-ply-te-le-ro-tu-ses-aiks-te-je-pri-mins-le-gen-di-ne-mei-le-ir-aly-taus-ri-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13416" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13416) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/markeviciene1_0.jpg?itok=nr-29AOE" width="344" height="287" alt="Gintarė Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Gintarė Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Apie Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bo pa­siū­ly­tą mei­lės ply­te­lės ini­cia­ty­vą pa­sa­ko­jan­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je dir­ban­ti dai­li­nin­kė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad pa­ti idė­ja yra su­bran­din­ta lai­ko ir bū­tent šiuo me­tu gra­žiai pa­pil­do mū­sų mies­to „Aly­tus – my­liu“ iden­ti­te­tą.</p> <p>Mei­lės ply­te­lės bū­tų skir­tos pa­gerb­ti mies­to is­to­ri­nes ir įvai­rių kul­tū­ros sri­čių as­me­ny­bes. Pir­mo­ji tu­rė­tų at­si­ras­ti Ro­tu­šės aikš­tės grin­di­ny­je, o at­ei­ty­je šios se­ri­jos au­to­ri­niai kū­ri­niai ga­lė­tų kvies­ti ir į ki­tas mies­to erd­ves, gal­būt taip bū­tų su­kur­tas net­gi nau­jas tu­ris­ti­nis marš­ru­tas.</p> <p>Pir­mo­sios ply­te­lės idė­ja – Aly­taus is­to­ri­ja ir mei­lė. Ją nu­ma­to­ma skir­ti ka­ra­lie­nės Bar­bo­ros ir Žy­gi­man­to Au­gus­to mei­lės is­to­ri­jai. Is­to­ri­kų pa­tvir­tin­tas fak­tas, kad 1549 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną Žy­gi­man­tas Au­gus­tas Aly­tų, Mer­ki­nę, Birš­to­ną, Žiež­ma­rius, Stak­liš­kes, Dar­sū­niš­kį, Kau­no pi­lį ir ki­tas val­das už­ra­šė Bar­bo­rai Rad­vi­lai­tei.</p> <p>„Aly­tus tu­ri daug įdo­mių ir ne­iš­nau­do­tų is­to­ri­jų bei le­gen­dų, sie­ti­nų su kon­kre­čia mies­to vie­ta, as­me­ny­bė­mis ir mei­le. Is­to­ri­niai pa­vyz­džiai – Aly­čio ir Mig­rau­sė­lės mei­lė. Mei­lės me­ne ir kul­tū­ro­je pa­vyz­džiai – Jur­gio Kun­či­no ro­ma­no „Tū­la“ pa­grin­di­nė he­ro­jė Tū­la, Ire­nos Bui­vy­dai­tės-Kup­čins­kie­nės kū­ry­ba, An­ta­no Jo­ny­no, An­ta­no A. Jo­ny­no, Ri­mo Bu­ro­ko po­ezi­jos mo­ty­vai“, – G.Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą, kū­ry­biš­kai pa­ger­biant žy­mias as­me­ny­bes.</p> <p>Lan­ky­ti­nų ob­jek­tų Aly­tu­je trūks­ta – ply­te­lės ga­lė­tų tap­ti jais su po­ten­cia­liu ri­tu­a­lu, pa­vyz­džiui, ga­li­ma bū­tų prie jų nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ap­si­ka­bi­nus ar bu­čiuo­jan­tis, po san­tuo­kos įža­dų, įam­žin­ti pa­si­ma­ty­mą ir pa­na­šiai.</p> <p>Aly­tiš­kių ini­cia­ty­voms pa­teik­ta mei­lės ply­te­lės vi­zu­a­li­za­ci­ja yra pir­mi­nis idė­jos pa­siū­ly­mas/es­ki­zas. Kar­tu su ply­te­le siū­lo­ma pa­reng­ti ne­di­de­lę aiš­ki­na­mą­ją len­te­lę lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis, pa­žy­mint idė­jos au­to­rius – Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas ir es­ki­zą kū­ręs, pro­jek­tą įgy­ven­di­nęs me­ni­nin­kas.</p> <p>Įgy­ven­din­ti ply­te­lių idė­ją bus siū­lo­ma aly­tiš­kiams me­ni­nin­kams. Kol kas nė­ra įvar­di­ja­ma, iš ko­kios me­džia­gos bus pa­ga­min­ta pir­mo­ji ply­te­lė, nes tai pri­klau­sys nuo gau­to fi­nan­sa­vi­mo.</p> <p>Nu­ma­to­ma, kad ply­te­lės me­ni­niam pro­jek­tui, ga­my­bai ir mon­ta­vi­mui rei­kė­tų apie 10 tūkst. eu­rų. Pa­gal nuo­sta­tus ma­žo­sioms ini­cia­ty­voms ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 25 tūkst. eu­rų. Ply­te­lės sker­smuo tu­rė­tų bū­ti ke­li met­rai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/barbora.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1356-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/barbora.jpg" width="2098" height="1059" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/markeviciene.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1356-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/markeviciene.jpg" width="2098" height="1059" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15891" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586147011"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Napoleonas</span> - Pir, 2020-04-06 - 07:23</p> </li> <a href="/comment/15891#comment-15891" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15891#comment-15891" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia surinkti visas šitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia surinkti visas šitas tingines bobas ir kolūkin į runkelius, nes nuo tingėjimo, joms jau stogas važiuoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15891" token="giLsVOnasHYP8svW5d9ozV1OrfExG_nCnCTLHrmziGk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15746" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586119844"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jojo</span> - Sek, 2020-04-05 - 23:50</p> </li> <a href="/comment/15746#comment-15746" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15746#comment-15746" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir suvažiuos visa Lietuva…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir suvažiuos visa Lietuva lentukės pažiūrėt. Jūs kai svaigsta, tai svaikik, bet ne apie kosmosą. Galų gale pačios susimeskit ant tos lentukės ir padovanokit miestui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15746" token="upa3G1IFUKGZnXX-31mBzk0bu77xM0d7y8KVhtyNhSg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15527" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586070072"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>padla</span> - Sek, 2020-04-05 - 10:01</p> </li> <a href="/comment/15527#comment-15527" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15527#comment-15527" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dabar aisku per kuria vieta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dabar aisku per kuria vieta tau smoge corona...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15527" token="9ACn3kbPu02a7DBzRaMqAJVOasVtJuQyPhbJ8f7lrss"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15339" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586024430"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alaburda</span> - Šeš, 2020-04-04 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/15339#comment-15339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15339#comment-15339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei tik tokie projektai, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei tik tokie projektai, tai geriau skirtus pinigus panaudokite Alytaus medikams, tiesiogiai dirbantiems su sergančiaisiais. Medicinos personalas turi jaustis saugus ir taip aprūpintas reikiamomis priemonėmis, kad nedėvėtų vienkartinių kaukių visą pamainą...Puota maro metu Alytuje...Ne kitaip...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15339" token="c79uNZK6swxaiCaKuUY4B5dHr7oYIaXsyWaC_sdLGn8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15336" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586023506"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiskis</span> - Šeš, 2020-04-04 - 21:05</p> </li> <a href="/comment/15336#comment-15336" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15336#comment-15336" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">siaucia virusas zmones…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>siaucia virusas zmones mirsta kiti mirties patale vaduojasi negi tokiu metu tavo sapaliones yra pirmoje vietoje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15336" token="om3ZLSEnAsxAJO_LLBa7tDbOM7fapKroZ1Kvo93KeXM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15304" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586013260"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vcx</span> - Šeš, 2020-04-04 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/15304#comment-15304" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15304#comment-15304" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">zodziu Alytaus sloves aleja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>zodziu Alytaus sloves aleja pagal holivuda-eik geriau savanore i ligonine</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15304" token="CyclqoduSoh3xbet8iW_6-6lNdvVOGqLoZynf3MxZHc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15302" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586012973"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rimas</span> - Šeš, 2020-04-04 - 18:09</p> </li> <a href="/comment/15302#comment-15302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15302#comment-15302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai noreciau pamatyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai noreciau pamatyti lentele jurgiui su tula tik daug tu lenteliu reiktu nes pas jurgi tulu buvu oiiiiiiiii</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15302" token="H9wNPhwfV6pjNVh22Do1FWjFbaoLpmOzwY5gkXHuvyk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1356&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6E4bZ9KwQOyO_Adcud_HlXm5i_QCyBBMM7xgb4nZgBg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Apr 2020 12:14:00 +0000 vyrredaktorius 1356 at https://www.alytausnaujienos.lt Al­bi­na Svi­ders­kie­nė: „Aš ne­su po­etė, esu tik ei­liuo­to­ja” https://www.alytausnaujienos.lt/al-bi-na-svi-ders-kie-ne-ne-su-po-ete-esu-tik-ei-liuo-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13414" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13414) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_2282%20pirma.jpg?itok=77rYbJ-L" width="344" height="287" alt="Al­bi­na Svi­ders­kie­nė – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė, sce­na­ri­jų au­to­rė, ren­gi­nių ve­dė­ja." title="Al­bi­na Svi­ders­kie­nė – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė, sce­na­ri­jų au­to­rė, ren­gi­nių ve­dė­ja." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Pa­pras­tai vy­rai pa­ei­liuo­ja sa­ty­ri­nių po­li­ti­nių ei­lių, mo­te­rys – dau­giau į bui­tį, gam­tą, jaus­mus lin­ku­sios. Jū­sų dės­to­muo­se ka­lam­bū­ruo­se gau­su vis­ko. Iš ko­kių ver­smių ir ko­kiu sam­čiu vi­sa tai tiek me­tų se­mia­te?</strong></p> <p>– Kū­ry­bin­ga se­nat­vė – ant­ro­ji žmo­gaus jau­nys­tė. Ši min­tis man su­tei­kia op­ti­miz­mo – ne­pa­si­duo­ti lai­ko tėk­mei, il­giau iš­sau­go­ti blai­vų pro­tą, leng­viau iš­tver­ti gy­ve­ni­miš­kus sun­ku­mus. Kū­ry­ba bu­vo sėk­mės lai­das ma­no pe­da­go­gi­nė­je veik­lo­je. Įsi­ti­ki­nu­si, kad kū­ry­bin­gas dar­bas tei­gia­mai vei­kia ir moks­lei­vių ži­nias.</p> <p>Kū­ry­bi­nė ver­smė – kas­die­ni­nis gy­ve­ni­mas, su­tik­ti žmo­nės. Daug le­mia fan­ta­zi­ja ir vaiz­duo­tė. Min­čių jo­kiu sam­čiu ne­se­miu, ne­tu­riu to­kio tal­paus puo­do. Idė­jas ir min­tis gim­dau gal­vo­je. Pa­si­tai­ko ir „ne­iš­ne­šio­tu­kių“, ku­rias rei­kia il­go­kai „gy­dy­ti“, kad pri­aug­tų ati­tin­ka­mo svo­rio.</p> <p><strong>– Ka­da tas kū­ry­bi­nis spro­gi­mas įvy­ko? Ar tai per­duo­ta su ge­nais?</strong></p> <p>– Vis­kas, kas žmo­gui gy­ve­ni­me duo­ta, bū­na aukš­tes­nių jė­gų su­pla­nuo­ta – to­kia ma­no sam­pra­ta apie žmo­gaus li­ki­mą.</p> <p>Kū­ry­bi­niai dai­ge­liai ma­no gal­vo­je pra­dė­jo dyg­ti anks­ty­vo­je vai­kys­tė­je. Pri­si­me­nu pir­mą sa­vo kū­ry­bi­nį de­biu­tą. Bu­vau pen­ke­rių. Mū­sų pa­ra­pi­jo­je, Bal­bie­riš­ky­je, vy­ko Šv. Mag­da­le­nos at­lai­dai. Iš­plė­tu­si akis, iš­pū­tu­si au­sis, klau­siau­si kle­bo­no sa­ko­mo pa­moks­lo. Baž­ny­čios skliau­tais ai­dė­jo grės­min­gas ir pik­tas kle­bo­no bal­sas, esą Die­vas nu­baus vi­sus ne­do­rė­lius, ku­rie baž­ny­čio­je ne­si­mel­džia, bet tar­pu­sa­vy­je kal­ba­si apie sa­vo rei­ka­lus, plet­ka­vo­ja, ren­kant baž­ny­čios au­kas pa­ki­ša vie­ną rub­lį.</p> <p>Ma­ne la­bai bau­gi­no aukš­tai pa­kel­ta ku­ni­go ran­ka. Po at­lai­dų, prie šven­ti­nio sta­lo, aš ban­džiau im­pro­vi­zuo­ti ku­ni­go pa­moks­lą. Už­si­rops­čiu­si ant suo­lo iš­rė­žiau kal­bą, už­baig­da­ma dvi­ei­liu pos­me­liu: „Te­tos, jūs ne­plet­ka­vo­kit, ale ku­ni­gui ne­duo­kit... pi­ni­gų.“</p> <p>Ma­ma man net at­lai­di­nės „bam­bon­kės“ ne­nu­pir­ko, sa­kė: „Vai­ke­li, už kū tau pirk­siu. Pi­ni­gė­lių tai nė­ra.“</p> <p>Vė­liau su­vo­kiau, kad ta ma­no bai­mė dėl ku­ni­go pyk­čio bu­vo tik vai­kiš­kos fan­ta­zi­jos pa­da­ri­nys.</p> <p>Gy­ve­ni­mo ke­ly­je te­ko su­tik­ti daug iš­ki­lių dva­si­nin­kų, gir­dė­ti daug dva­sin­gų pa­moks­lų ir pa­ra­šy­ti ne vie­ną re­li­gi­nio tu­ri­nio ei­lė­raš­tį.</p> <p>Apie ge­nus pa­sa­ky­čiau taip: po­etų ar ki­tų me­no kū­rė­jų gi­mi­nė­je ne­bu­vo, bet są­mo­jin­gų šmaikš­tuo­lių bu­vo ne vie­nas.</p> <p><strong>– Fi­nan­si­nės nau­dos ši veik­la Jums ne­ne­ša. Tai ką iš jos gau­na­te? </strong></p> <p>– Jo­kios fi­nan­si­nės nau­dos ne­tu­rė­jau ir nie­ka­da to ne­sie­kiau. O kiek esu su­kū­ru­si ves­tu­vių sce­na­ri­jų, pir­šlio kal­bų, įvai­riau­sių svei­ki­ni­mų, pa­lin­kė­ji­mų įvai­rio­mis pro­go­mis.</p> <p>Da­bar vi­sa­ga­lis in­ter­ne­tas pa­ten­ki­na vi­sus žmo­nių po­rei­kius. Nors pra­šo­ma ne­at­si­sa­kau pa­ra­šy­ti ir da­bar.</p> <p><strong>– Tie ne­ti­kė­ti žo­džių žais­mai, iš­reiš­kian­tys vi­di­nes emo­ci­jas, ka­lam­bū­rais va­di­na­mi, yra pri­ski­ria­mi smul­kio­sios tau­to­sa­kos žan­rui. Va­di­na­si, ir tau­tos iš­min­tį ver­ti­na­te.</strong></p> <p>– Sa­ko­ma, žo­dis – ga­lin­gas gin­klas, o lie­žu­vis tų gin­klų ka­lyk­la. O kiek tų gin­klų pa­ga­mi­no ma­no lie­žu­vė­lis. Pa­ti su­skai­čiuo­ti ne­si­ryž­tu.</p> <p>Liau­dies iš­min­tis vi­sa­da ma­ne ža­vė­jo. Ko­kia tur­tin­ga tau­to­sa­ka – prie­žo­džiai, pa­tar­lės, šmaikš­tūs anek­do­tai ža­di­na emo­ci­jas ir at­ve­ria kū­ry­bi­nio džiaugs­mo var­tus.</p> <p><strong>– Kar­tais klau­sau­si Jū­sų ir gal­vo­ju, kad to­kiu są­mo­ju ke­tur­vė­ji­nin­kas Ka­zys Bin­kis ža­vė­jo – „Ma­ri­jo­na my­li Jo­ną, duok tu jai nors mi­li­jo­ną.“ Ko­kiu kū­rė­ju Jūs ža­vi­tės ir iš jo mo­ko­tės?</strong></p> <p>– Man pa­tin­ka są­mo­jin­gos kal­bos ir šmaikš­tus žo­dis. Ža­vė­jau­si Ka­zio Bin­kio kū­ry­ba. Su ma­lo­nu­mu pa­skai­ti­nė­ju Pra­no Raš­čiaus, Jo­no Ma­čiu­ke­vi­čiaus, Vy­tau­tės Ži­lins­kai­tės ir ki­tų sa­ty­ri­kų kū­ri­nius. Šlo­vės vir­šū­nė – Juo­zas Er­lic­kas.</p> <p><strong>– Hu­mo­ras ypač sen­jo­rų su­si­bū­ri­muo­se yra pa­klau­sus, nes žmo­nės no­ri pra­mo­gau­ti, at­si­pa­lai­duo­ti, da­ly­vau­ti dūz­gė­se. Ko­kių įdo­mes­nių at­si­lie­pi­mų esa­te su­lau­ku­si iš Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to lan­ky­to­jų, ku­riems Jū­sų kū­ry­ba jau ne nau­jie­na?</strong></p> <p>– Be są­mo­jaus ir juo­ko gy­ven­ti aš ne­mo­ku – daž­nai mes­te­liu šią fra­zę.</p> <p>Tei­sin­gai pa­ste­bi psi­cho­lo­gai, kad nie­kas taip ne­su­ar­ti­na žmo­nių, ne­pra­skaid­ri­na nuo­tai­kos ir ne­gy­do sie­los kaip hu­mo­ras ir juo­kas.</p> <p>Tai la­bai veiks­min­ga svei­ka­ti­ni­mo­si prie­mo­nė sen­jo­rams, kai tau įtei­si­na­mas pen­si­nin­ko sta­tu­sas – vi­sos die­nos ir nak­tys lie­ka be įpa­rei­go­ji­mų, lai­ko į va­lias. Sie­la tuo­met rei­ka­lau­ja emo­ci­nio krū­vio.</p> <p>Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai at­ve­ria var­tus kū­ry­bi­nei sen­jo­rų veik­lai: ga­li pra­smin­gai leis­ti lai­ką, su­ras­ti drau­gų, re­a­li­zuo­ti ne­įgy­ven­din­tas sva­jo­nes, plės­ti aki­ra­tį, ke­liau­ti.</p> <p>Rai­džių san­trum­pą TAU aš taip skai­tau – tik­ras at­jau­nė­ji­mo už­tai­sas. Jis ga­mi­na juo­ko ir ge­ros nuo­tai­kos pi­liu­les. Šia­me pro­ce­se jau dvy­li­ka me­tų da­ly­vau­ju ir aš, at­jau­nė­ji­mo po­žy­mių kol kas ne­jau­čiu, bet ir apie se­nat­vę mąs­ty­ti lai­ko nė­ra.</p> <p>Pri­si­pa­žin­siu, ne vi­sa­da skrai­dau pa­de­be­siais, kar­tais op­ti­miz­mo sau­le­lę už­den­gia ir nos­tal­gi­jos de­be­sė­liai.</p> <p><em>Sa­vi­jau­ta kai bū­na ne­ge­ra,</em></p> <p><em>O gal­voj su­kas min­tys juo­dos</em></p> <p><em>Man nuo­tai­ką pa­tai­so sa­ty­ra</em></p> <p><em>Ji – at­gai­va ir dva­si­nė pa­guo­da.</em></p> <p>Bū­siu ne­kuk­li ir pa­si­gir­siu – su­lau­kiu daug šil­tų at­si­lie­pi­mų apie sa­vo ei­les. Po vie­no ren­gi­nio Ma­ri­jam­po­lė­je vie­nas klau­sy­to­jas pa­reiš­kė: „Ir kas ga­lė­tų pa­ma­ny­ti, kad to­kia­me ma­ža­me žmo­gu­ty­je tiek vis­ko daug – pro­to, iš­min­ties ir svei­ko hu­mo­ro.“ „Už­ten­ka ir mo­te­riš­ko ža­ve­sio“, – dar už­bai­gė.</p> <p>Su­re­ga­vau žai­biš­kai ir spon­ta­niš­kai su­ri­ma­vau: „Man Die­vu­lis pa­gai­lė­jo iš­vaiz­dos ir ūgio, lie­žu­vė­lį tai įdė­jo, aš ma­nau, dėl smū­gio.“</p> <p>Vi­sa­da kom­plek­suo­ju dėl sa­vo že­mo ūgio. O dėl pa­sta­bos apie mo­te­riš­ką ža­ve­sį, jo min­tį pa­ko­re­ga­vau: „Vi­sos mo­te­rys esa­me ža­vios, jei­gu esa­me vy­rų my­li­mos.“ Dar pa­siū­liau pri­si­min­ti Vic­to­ro Hu­go žo­džius: „Gerb­ki­te mo­te­ris, jos nu­ski­na dan­giš­kas ro­žes ir įpi­na į že­miš­ką gy­ve­ni­mą.“</p> <p><strong>– Apie, nors ir ma­žu­tės, kny­ge­lės iš­lei­di­mą, kaip sa­ko­ma, pa­li­ki­mą sa­vęs po­pie­riu­je, ne­gal­vo­ja­te? Me­tams bė­gant vis tiek kaž­kam bū­na įdo­mu.</strong></p> <p>– Tu­riu su­kau­pu­si di­džiu­lį šūs­nį sa­vo kū­ry­bos ran­kraš­čių. Ne tik links­mi ka­lam­bū­rai su­ka­si ma­no gal­vo­je. Ku­riu ir rim­tas ei­les.</p> <p>Pen­kias­de­šim­ties ei­lė­raš­čių kny­ge­lę, iliust­ruo­tą nuo­trau­ko­mis, su­ma­ke­ta­vo ir iš­lei­do duk­ra prieš tre­jus me­tus.</p> <p>Kam kny­ge­lę pa­do­va­no­jau, įver­ti­ni­mas bu­vo la­bai pa­lan­kus. Vie­na skai­ty­to­ja pa­at­vi­ra­vo, kad jos 20-me­tis ne­įga­lus sū­nus kiek­vie­ną va­ka­rą prieš mie­gą pra­šo pa­skai­ty­ti iš tos kny­ge­lės po ei­lė­raš­tį. Jam leng­viau už­mig­ti.</p> <p>Leis­ki­te pa­sa­ky­ti ke­le­tą ei­lu­čių apie sa­ve po­etais be­si­va­di­nan­čių­jų kū­ry­bą. Šian­dien bū­nant fi­nan­siš­kai tur­tin­gam, ga­li­ma skai­ty­to­jams pa­siū­ly­ti įvai­riau­sių „še­dev­rų“. Kar­tais pa­skai­tau, de­ja, ne­ran­du nei kū­ry­bos, nei me­no.</p> <p><strong>– Kiek­vie­nas Jū­sų ke­tu­rei­lis pri­me­na gy­ve­ni­mo epi­zo­dą. Ką sma­giau­sia pa­juok­ti? Ar tik ne po­li­ti­kus ir jų spren­di­mus?</strong></p> <p>– At­sa­ky­da­ma ne­ga­liu ne­pri­si­min­ti Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus tei­gi­nio: „Ne­ga­li­ma juok­tis iš ki­tų, ne­si­juo­kiant iš sa­vęs tuo pat me­tu.“ Tad juo­kau­da­ma pir­miau­sia šai­pau­si pa­ti iš sa­vęs:</p> <p><em>Tai kas, kad plau­kai bą­la ir iš­vaiz­da ne ta, </em></p> <p><em>Tai kas, kad ko­jos šą­la, už­tat šir­dis karš­ta.</em></p> <p>Sten­giuo­si ne­įžeis­ti nei po­li­ti­kų, nei sei­mū­nų. Šai­pau­si sub­ti­liai, rem­da­ma­si tik pa­ti­ki­ma in­for­ma­ci­ja, iš­girs­ta te­le­vi­zi­jos lai­do­se bei ap­tik­ta spau­do­je. Su­ži­no­ju­si apie pen­si­jos pa­di­di­ni­mą, pa­si­džiau­giau:</p> <p><em>Va, kai pen­si­jas pa­kė­lė</em></p> <p><em>Mūs rū­te­lės vėl at­žė­lė.</em></p> <p><em>Jei po tris eu­rus pri­dės</em></p> <p><em>Ir me­det­kos su­žy­dės.</em></p> <p>La­bai to­le­ran­tiš­kai pa­juo­kau­ju apie sei­mū­nų mei­lės rei­ka­lus. Ne pa­slap­tis, kad dau­gu­ma so­li­daus am­žiaus po­li­ti­kų, ta­pę Sei­mo na­riais, į mei­lės guo­lį pa­si­kvie­čia tin­kan­čias į anū­kes mei­lės dei­ves. Jų pa­si­rin­ki­mo ir el­ge­sio ne­smer­kiu ir ne­kri­ti­kuo­ju.</p> <p><strong>– Jus do­mi­na po­li­ti­ka, žmo­gaus bū­tis čia ir da­bar. Tu­ri­te stip­rią žo­džio ir ak­tu­a­li­jos pa­jau­tą. Sa­vo kū­ry­bą grin­džia­te šian­die­nos žings­nių ai­du. Tik­riau­siai daug skai­to­te, klau­so­te, ste­bi­te?</strong></p> <p>– Skai­tau daug. Do­miuo­si gy­ve­ni­mo ak­tu­a­li­jo­mis. Šir­dį gai­vi­na gro­ži­nė li­te­ra­tū­ra. Da­bar ma­no aki­ra­ty­je An­drius Ta­pi­nas, To­mas Venc­lo­va, Do­lo­re­sa Kaz­ra­gy­tė, nau­jai iš­leis­ta Juo­zo Bal­tu­šio kū­ry­ba. Mėgs­tu Vy­tau­to Ma­čer­nio, Kor­ne­li­jaus Pla­te­lio, Si­gi­to Pa­ruls­kio po­ezi­ją.</p> <p><strong>– Kaip ver­ti­na­te tai, kad kai ku­rios Jū­sų min­tys tam­pa sen­ten­ci­jo­mis?</strong></p> <p>– Džiau­giuo­si, jei kaž­kam ma­no min­tys yra rei­kalin­gos. Ačiū Jums, ma­no kū­ry­bos ger­bė­jai.</p> <p><strong>– Jums esant sce­no­je vie­nas klau­sy­to­jas me­tė kom­pli­men­tą, kad Jūs trykš­ta­te ne vie­na, o ke­lio­mis spal­vo­mis, kaip vai­vo­rykš­tė. Gal nu­ma­no­te, ko­kie Jū­sų ge­bė­ji­mai tu­rė­ti klau­sy­to­jo min­ty­se?</strong></p> <p>– La­bai gra­žus klau­sy­to­jo kom­pli­men­tas, bet aš ma­nau, kad jis man skir­tas kaip pa­guo­dos pri­zas. Ko­kios vai­vo­rykš­tės spal­vos ga­li džiu­gin­ti akį, kai tu jau tiek pū­dų drus­kos esi su­val­giu­si? Be­lie­ka tik šmaikš­čiai pa­juo­kau­ti:</p> <p><em>Man gy­ve­ni­mo tik­ro­vės ne­rei­kia gra­žin­ti, </em></p> <p><em>Jei­gu už pa­te­lių sto­vi jau 8-ios de­šim­tys.</em></p> <p><em>Bet dar pa­si­džiaugt ga­liu, kad esu su pro­te­liu.</em></p> <p><strong>– Hai­ku ne­ku­ria­te?</strong></p> <p>– Ne­ku­riu. Šis ja­po­niš­kas žan­ras man per daug įman­trus ir su­dė­tin­gas. Juk aš ne­su po­etė, esu tik ei­liuo­to­ja.</p> <p><strong>– „Vis­kas pri­klau­so nuo to, kas ir kaip pa­ra­šy­ta, ir to, kas ir kaip skai­to“, – sa­ko Jū­sų mėgs­ta­mas po­etas Si­gi­tas Pa­ruls­kis. Ar jums te­ko klau­sy­tis ki­tų skai­to­mų sa­vo pos­mų, ar vi­suo­met ar­tis­tiš­kai juos skai­to­te tik pa­ti?</strong></p> <p>– Ne kar­tą ma­no pos­mai nu­skam­bė­jo ir ki­tų lū­po­mis. Pa­čiam au­to­riui leng­viau už­deg­ti klau­sy­to­ją, nes tos min­tys nu­glu­din­tos, iš­gy­ven­tos jaus­mais ir šir­di­mi.</p> <p><strong>– Bet bū­na, kad po­ezi­ja iš­se­mia žmo­gų ir iš­si­se­mia pa­ti?</strong></p> <p>Tik ne sa­ty­ri­nė. Rim­ta, fi­lo­so­fi­nė – gal­būt. Sa­ty­ra, ku­ri už­de­ga są­mo­jaus ug­ne­le, pa­že­ria daug tei­gia­mų emo­ci­jų.</p> <p><strong>– Esa­te tei­gu­si, kad Jums rei­kia žmo­nių, gė­rė­tis vien gam­ta ne­už­ten­ka. Ko­dėl Jums taip svar­bus ben­dra­vi­mas?</strong></p> <p>– Ben­dra­vi­mas žmo­gui la­bai svar­bus bet ku­ria­me am­žiaus tarps­ny­je. Kaip Že­mei rei­kia Dan­gaus, taip žmo­gui rei­kia žmo­gaus, sam­pro­tau­ju aš. O ką jau kal­bė­ti, su­lau­kus „gar­bios pil­na­me­tys­tės“, ar­ba, liau­diš­kai ta­riant, „šau­kia­mo­jo am­žiaus“?</p> <p>Džiau­giuo­si, kad il­ga­me gy­ve­ni­mo ke­ly­je bu­vo lem­ta su­tik­ti dau­gy­bę įvai­riau­sių žmo­nių: vie­nus aš mo­kiau, iš ki­tų – pa­ti mo­kiau­si.</p> <p>Be tar­pu­sa­vio žmo­nių ben­dra­vi­mo vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­ju. Gal to­dėl taip en­tu­zias­tin­gai da­ly­vau­ju TAU veik­lo­je. Čia to­kia pui­ki ben­druo­me­nė.</p> <p><strong>– Ge­ra gy­ven­ti kū­ry­bo­je?</strong></p> <p>– Taip. Kū­ry­ba gai­vi­na žmo­gaus sie­lą, su­lė­ti­na se­nė­ji­mą. Kad ne­bū­tų toks ne­pa­trauk­lus žo­dis „se­nat­vė“, sa­ve pa­guo­džiu:</p> <p>Di­džiu­lį šūs­nį sa­vo me­tų su­kro­viau į lai­ko aruo­dus.</p> <p>Bet kol Die­vu­lis duo­da svei­ka­tos, se­nat­vei ne­pa­si­duo­du.</p> <p>O jei­gu rim­čiau kal­bė­čiau, tai apie kū­ry­bą at­sa­ky­čiau:</p> <p><em>Kas ta ma­no kū­ry­ba? Il­ge­sys, il­ge­sys.</em></p> <p><em>Lie­taus la­šas, pa­ki­bęs dar­ga­nam de­be­sy.</em></p> <p><em>At­min­ty su­bu­jo­ju­sios min­tys, žo­džiai ir ei­lės</em></p> <p><em>Dul­kių sluoks­niu už­klo­ju­sios ir jau­nys­tę, ir mei­lę.</em></p> <p>Man kū­ry­ba pa­de­da iš­lik­ti sa­vi­mi.</p> <p><strong>– Vi­sa­me pa­sau­ly­je tam tik­ras ta­len­tin­gų žmo­nių skai­čius taip ir lie­ka še­šė­ly­je ne­pa­ste­bė­tas, nu­stelb­tas, nes... kū­ry­bo­je kaip ir lo­te­ri­jo­je. Jū­sų kū­ry­bos bi­lie­tas pa­kan­ka­mai lai­min­gas, ar no­ri­si dar di­des­nio lai­mė­ji­mo?</strong></p> <p>– Ne­pa­sa­ky­čiau, kad ma­no kū­ry­bos bi­lie­tas lai­min­gas. Bet di­des­nio lai­mė­ji­mo ti­kė­tis bū­tų nai­vu ir kvai­la.</p> <p><em>„Jei­gu man lau­ko žo­le­le</em></p> <p><em>Už­gim­ti bu­vo lem­ta</em></p> <p><em>Nie­kad ne­ošiu pu­še­le</em></p> <p><em>Ant Ne­mu­nė­lio kran­to“</em>, – pri­si­tai­kiau sau kaž­kie­no iš­sa­ky­tus žo­džius.</p> <p>Su­pran­tu, kad ir aš tu­riu tik vie­ną gy­ve­ni­mą. Di­džiau­sias gy­ve­ni­mo lo­te­ri­jos lai­mė­ji­mas – prasmingai jį nugyventi.</p> <p><strong>– Ko­vo 21-oji – Pa­sau­li­nė po­ezi­jos die­na, mi­ni­ma nuo 2000-ųjų. Ją pa­skel­bė UNES­CO. Jū­sų kū­ry­ba – sa­ty­ri­nė po­ezi­ja, ar šven­tė­te mi­nė­tą die­ną?</strong></p> <p>– Sa­vęs ne­pri­ski­riu po­etų luo­mui, tad ne­kuk­lu bū­tų švęs­ti jų šven­tes.</p> <p>Man la­bai ma­lo­nu gir­dė­ti, kad Jūs ma­no ma­ža­reikš­mę kū­ry­bą va­di­na­te po­ezi­ja. La­bai ačiū už šį klau­si­mą ir kū­ry­bos įver­ti­ni­mą.</p> <p>Aukš­tes­nės jė­gos pri­mi­nė, kad svei­ka­tą rei­kia la­biau tau­so­ti ir bran­gin­ti ne­gu po­ezi­ją. Vis dėl­to ka­lam­bū­rų sau pa­si­ra­šiau: pra­smin­gai jį nu­gy­ven­ti.</p> <p><em>Die­vu­li, dar pa­lauk, dan­gun ne­pa­si­šauk</em></p> <p><em>Jau greit Ve­ly­kų šven­tės, mar­gu­čius teks ri­den­ti.</em></p> <p><em>Aš ne­no­riu liū­dėt ar rau­dot.</em></p> <p><em>Ale­liu­ja dar no­riu gie­dot</em></p> <p><strong>– Tei­gia­ma, kad po­ezi­ja ki­lu­si iš liau­dies šo­kių. Gro­jant mu­zi­kai, im­ta niū­niuo­ti, o vė­liau – žo­džius dai­nuo­ti. Taip se­no­vės žmo­nės iš­reikš­da­vo sa­vo emo­ci­jas, at­si­pa­lai­duo­da­vo. Ko­kiam liau­dies šo­kiui la­biau­siai tik­tų Jū­sų pos­mai?</strong></p> <p>– Ma­no pos­mai to­kie įvai­ria­ly­piai, kad juos ga­li­ma dai­nuo­ti įvai­rio­mis me­lo­di­jo­mis – pol­kos, val­so, fokst­ro­to.</p> <p>Val­so rit­mu ga­lė­tum suk­tis, pa­si­nau­do­jus šiuo ka­lam­bū­ru:</p> <p><em>Sau­lu­tė lei­do­si už ši­lo,</em></p> <p><em>Dai­na­vo bro­liai ar­da­mi, </em></p> <p><em>Kad mū­sų pen­si­jos pa­ki­lo, </em></p> <p><em>Bus ma­ka­ro­nai bal­tes­ni.</em></p> <p><em>Pol­kai kvie­čia šios ei­lu­tės:</em></p> <p><em>Ru­de­nį Sei­mo rin­ki­mai,</em></p> <p><em>Bus vi­so­kių nu­ti­ki­mų.</em></p> <p><em>Bū­kim bud­rūs, po ga­lų</em></p> <p><em>Ne­si­rin­kim asi­lų.</em></p> <p>Ar­ba:</p> <p><em>Tu, rin­kė­jau, pri­si­mink, </em></p> <p><em>Asi­lų Sei­man ne­rink.</em></p> <p>Tai­gi, man dar vis­kas rū­pi, o šmaikš­tūs žo­džiai ant lie­žu­vio vis tu­pia. Dar vis tu­pia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_2282.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1344-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_2282.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_6357.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1344-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_6357.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/scenarij%C5%B3%20autor%C4%97.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1344-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/scenarij%C5%B3%20autor%C4%97.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1344&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="eHtYiSHMOPX69YuiODMW9LOvDMg1Zuml8mpTCeTfBhI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Mar 2020 05:37:36 +0000 vyrredaktorius 1344 at https://www.alytausnaujienos.lt „Teatrakmeniai“ bus įteikti... tik šiek tiek vėliau. https://www.alytausnaujienos.lt/teatrakmeniai-bus-iteikti-tik-siek-tiek-veliau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Vida Grišmanauskienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13412" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13412) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/Teatrakmeniu%20siena%203%20%C2%A9Mi%C5%A1ko%20Mot%C4%97%20-%20Copy.jpg?itok=_wz3wnOG" width="344" height="287" alt="Teatras" title="Miško Motės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2> Kitokia Tarptautinė teatro diena</h2> <p>Tarptautinė teatro diena šalyje bus paminėta kiek kitaip: aktoriai jungiasi prie bendros iniciatyvos virtualioje erdvėje. Kovo 27 dieną socialiniame tinkle „Facebook“ keldami savo nuotrauką su kauke bei specialiai sukurtu rėmeliu „Būti ar nebūti? BŪTI. NAMIE!“, kūrėjai kviečia jungtis ir žiūrovus, dalintis nuotraukomis visuose socialiniuose srautuose su grotažyme: #liekamenamuose #NEnusimeskkaukes #teatrodiena2020 #butiarnebuti.</p> <p>„Tikėkimės, prisijungs visų profesijų žmonės, juk jie, mūsų žiūrovai, irgi teatro dalis. Frazė „Būti ar nebūti? BŪTI. NAMIE!" išliks aktuali ne tik Teatro dieną, o ir visą karantino laiką, todėl neištrinkite, tebūna ji ilgiau“, – sako iniciatoriai.</p> <p>O Alytaus miesto teatras, besidžiaugdamas metų pasiekimais ir laimėjimais, kurių būta išties svarių, net ir keičiantis aplinkybėms išsaugo gražias tradicijas. Jau penktą kartą šiemet bus įteikti „Teatrakmeniai“. Ši graži ceremonija įvyks, kai pasaulis ir mes sugrįšime į įprasto ir sveiko gyvenimo vėžes.</p> <p>„Šių metų „Teatrakmenių“ laimėtojai jau žinomi. Jiems dedikuoti ir jau sukurti originalūs Alytaus menininkų darbai. Kiekvienais metais „Teatrakmenius“ kuria vis kiti skulptoriai – šiemet savo įspūdingą sumanymą, atskleidžiantį laureatų išorinius ir vidinius bruožus, įgyvendino kalvis Andrius Liaukus ir jo pagalbininkasTomas Stravinskas. Nekantrauju pamatyti laureatų reakcijas... Tačiau Tarptautinė teatro diena svarbi mums visiems – tiek aktoriams, tiek režisieriams, tiek ir kasininkei, garso operatoriui ar teatro rūbininkui, nes mes visi esame teatro žmonės. Jau ne kartą sakiau ir dar pasikartosiu – Jūs, o ne pastatas, ne sienos, esate teatras, esate miesto turtas, kurį reikia vertinti ir branginti. Ačiū jums!“, – kalba Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.</p> <p>„Teatrakmeniai“ kasmet įteikiami dviem teatro žmonėms: už meninius kūrybinius pasiekimus ar kitą svarų indėlį į teatro gyvenimą įnešantį darbą.</p> <p>Laimėtojus išrenka specialiai sudaryta komisija, vadovaudamasi apdovanojimų nuostatais, o juos įteikia praėjusių metų „Teatrakmenių“ savininkai. Šie apdovanojimai ypatingi ir vis kitokie, nes kasmet juos sukurti patikima vis kitam menininkui.</p> <p>Kas taps šių metų „Teatrakmenių“ savininkais, šiandien neatskleisime, tačiau priminsime jau esamus jų laimėtojus:</p> <p>2016 m. skulptoriaus Manto Kazakevičiaus sukurti darbai buvo įteikti aktoriui, režisieriui Jonui Gaižauskui ir šviesų operatoriui Vytautui Skruibiui.</p> <p>2017 m. skulptoriaus Audriaus Janušonio autoriniai kūriniai įteikti režisierei ir aktorių trupės vadovei Andrai Kavaliauskaitei bei tuometinei Alytaus teatro direktorės pavaduotojai Laurai Našlėnaitei.</p> <p>2018 m. Mindaugo Jakučionio kurti apdovanojimai įteikti aktorei Eglei Juškaitei ir direktorės pavaduotojui Tomui Kunčinui. Specialus apdovanojimas įteiktas Alytaus miesto teatro direktorei Inesai Pilvelytei už visą kartu su teatru nueitą kelią.</p> <p>2019 m. jauno menininko skulptoriaus Manto Janušonio darbais apdovanotas charizmatiškasis aktorius Vaidas Praspaliauskas ir Alytaus miesto teatro vyriausioji buhalterė Dalė Levulienė.</p> <p>Šių metų apdovanojimai po įteikimo ceremonijos papildys teatro didžiojoje galerijoje įkurtą „Teatrakmenių“ sieną. Atkreipkite dėmesį į ją, kai vėl užsuksite į teatrą.</p> <h2>Dosnūs pasiekimų Alytaus miesto teatro metai</h2> <p>„Mums pavyko pagauti sėkmės paukštę ir priglusti prie jos sparnų“, – sako teatro vadovė Inesa Pilvelytė.</p> <p>Tarptautinė teatro diena – tarsi atspirties taškas, kai įvertiname svarbiausius teatro kūrėjų darbus.</p> <p>Pirmą kartą istorijoje į Alytų parvežtas „Auksinis scenos kryžius“. Juo už socialinį tyrimą ir monospektaklio „SEEN“ sukūrimą geriausio debiuto (jaunojo menininko) kategorijoje įvertinta Alytaus miesto teatro meno vadovė Andra Kavaliauskaitė, pelniusi ir Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją.</p> <p>Per visa teatrinį sezoną žiūrovams buvo pristatytos penkios premjeros, o teatro trupės aktoriai turėjo galimybę plėsti savo kūrybines galias, dirbdami ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio šalių režisieriais.</p> <p>Režisieriaus iš Armėnijos Shureno Shahverdyano sukurtas spektaklis „Geismų tramvajus“ pagal to paties pavadinimo T.Williamso pjesę iki šiol sulaukia ypatingo žiūrovų dėmesio ir, vos paskelbus spektaklio datą, bilietai į jį būna kaipmat išpirkti. Beje, specialiai pamatyti šį spektaklį pirmą kartą į Alytų atvyko Armėnijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius bei JAV ambasados Lietuvoje atstovai.</p> <p>Vos kelių dienų pritrūko iki kitos premjeros – W.Shakespeare‘o „Makbeto“ pristatymo. Sakartvelo režisieriaus Paata Tsikolia darbą teatre pakoregavo paskelbtas koronaviruso karantinas. Tikimės, kad dar šį teatrinį sezoną šiuolaikinė „Makbeto“ interpretacija bus pristatyta žiūrovams.</p> <p>Teatras džiaugiasi svarbiais laimėjimais festivaliuose: nuskinti laurai tarptautiniame teatrų festivalyje „Babel“ (Rumunija), Dalios Tamulevičiūtės vardo Profesionalių teatrų, nacionalinės dramaturgijos festivalyje „Pakeleivingi“ festivaliuose. Alytaus miesto teatrui įteiktas miesto metų apdovanojimas „Už nuopelnus kultūrai“.</p> <p>Kūrybinių idėjų įgyvendinimui nuolat ieškomi finansavimo šaltiniai, praėjusiais metais laimėti ir įgyvendinti penki Lietuvos kultūros tarybai teikti projektai, pradedamas įgyvendinti laimėtas Interrreg projektas.</p> <p>Teatras tampa matomas tarptautinėje arenoje. Itin daug dėmesio sulaukė išaugęs tarptautinis teatrų festivalis COM•MEDIA, naktinė teatrinių įvykių sesija COM•MOON•A ir programa vaikams COM•@. Apie festivalį ir jo spektaklius rašė užsienio spauda. Neabejojame, kad šiemet festivalis sukurs fantastišką teatrinį lapkritį Dzūkijos sostinėje.</p> <p>Su Tarptautine teatro diena, mieli kūrėjai ir žiūrovai!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Teatrakmeniu%20siena%201%20%20%C2%A9Mi%C5%A1ko%20Mot%C4%97%20-%20Copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1331-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Teatrakmeniu%20siena%201%20%20%C2%A9Mi%C5%A1ko%20Mot%C4%97%20-%20Copy.jpg" width="2000" height="3000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Teatrakmeniu%20siena%202%20%C2%A9Mi%C5%A1ko%20Mot%C4%97%20-%20Copy.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1331-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Teatrakmeniu%20siena%202%20%C2%A9Mi%C5%A1ko%20Mot%C4%97%20-%20Copy.jpg" width="2000" height="3000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1331&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kcOBtcRKDGDbefhQ-Id7gxvO9BtNlhDkukV7kdPdceo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Mar 2020 07:29:33 +0000 vyrredaktorius 1331 at https://www.alytausnaujienos.lt „Šian­die­nos tech­no­lo­gi­jų pa­sau­ly­je et­ni­nė kul­tū­ra tu­ri at­ei­tį – au­ga jau­nų žmo­nių kar­ta, su pa­si­di­džia­vi­mu kal­ban­ti sa­vo kraš­to tar­me” https://www.alytausnaujienos.lt/sian-die-nos-tech-no-lo-gi-ju-pa-sau-ly-je-et-ni-ne-kul-tu-ra-tu-ri-ei-ti-au-ga-jau-nu-zmo-niu-kar <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/31-13407" rel="bookmark"> Nr. <span> 31 (13407) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/88098549_2251791078458481_6507620866489057280_o%20%281%29.jpg?itok=ckbCt9Pf" width="344" height="287" alt="ETNO kultura" title="Etninės kultūros olimpiadoje jaunimas demonstravo savo patirtis, įrodė, kad kai kurie jau yra gana aktyvūs tautodailininkai. Rimantės Galinienės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Auš­ra, kaip at­ro­dy­tų, ar taps et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da tra­di­ci­ne? Ar ap­skri­tai įma­no­ma su­ak­tu­a­lin­ti et­ni­nę kul­tū­rą taip, kad ja su­si­do­mė­tų iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų kar­tos vai­kai?</strong></p> <p>– Olim­pia­da jau įgy­ja pa­grei­tį. Tęs­ti­nu­mą ga­ran­tuo­ja di­de­lis mo­ky­to­jų įsi­trau­ki­mas, ku­ris pa­si­reiš­kia no­ru ana­li­zuo­ti olim­pia­do­je da­ly­vau­jan­čių mo­ki­nių sėk­mės pa­slap­tis ir ne­sėk­mių prie­žas­tis. Po kiek­vie­no olim­pia­dos eta­po, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai su­lau­kia dau­gy­bės mo­ky­to­jų klau­si­mų, pra­šy­mų pa­ko­men­tuo­ti jų pa­reng­tų mo­ki­nių pa­si­ro­dy­mus. Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) re­gio­ni­nia­me olim­pia­dos eta­pe da­ly­va­vo 19 mo­ki­nių iš vi­so Dzū­ki­jos re­gio­no. Pa­gal olim­pia­dos są­ly­gas, jie tu­ri at­lik­ti dvi už­duo­tis. Pir­mo­ji – et­no­kul­tū­ros pa­ži­ni­mo tes­tas, ku­rį su­da­ro et­ni­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tų pa­reng­ti klau­si­mai, su­si­ję su lie­tu­vių ka­len­do­ri­nė­mis šven­tė­mis. Ant­ro­ji už­duo­tis – mo­ki­nio et­no­kul­tū­ri­nės raiš­kos ir veik­los vaiz­di­nis pri­sta­ty­mas. Tai ga­li bū­ti sa­ky­ti­nio, mu­zi­ki­nio, šo­ka­mo­jo ir žai­dy­bi­nio fol­klo­ro, te­at­ri­nių ins­ce­ni­za­ci­jų at­li­ki­mas ar tau­to­dai­lės (tra­di­ci­nių ama­tų) dir­bi­nių ga­my­ba, da­ly­va­vi­mas et­ni­nės kul­tū­ros ko­lek­ty­vuo­se, mo­kyk­los ir vie­tos ben­druo­me­nių veik­lo­je. Gal­būt, sa­ky­si­te, ne­įti­kė­ti­na, bet Lie­tu­vo­je au­ga nau­ja jau­nų žmo­nių kar­ta, su pa­si­di­džia­vi­mu kal­ban­ti sa­vo kraš­to tar­me, su ste­bė­ti­nu pa­si­mė­ga­vi­mu dai­nuo­jan­ti sa­vo kraš­to dai­nas, de­monst­ruo­jan­ti il­ga­lai­kį, ne­nu­trūks­ta­mą do­mė­ji­mą­si tra­di­ci­niais ama­tais. Gė­rė­da­ma­si tais jau­nais žmo­nė­mis, drįs­tu teig­ti, kad šian­die­nos tech­no­lo­gi­jų pa­sau­ly­je et­ni­nė kul­tū­ra tu­ri at­ei­tį.</p> <p><strong>– Kas as­me­niš­kai nu­ste­bi­no, pra­džiu­gi­no, o gal bu­vo ne­ti­kė­ta kaip ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei olim­pia­do­je?</strong></p> <p>– Vie­nas ste­bi­nan­tis fak­tas yra tai, kad olim­pia­do­je da­ly­va­vo mo­ki­niai iš Ei­šiš­kių, ku­rie šei­mo­se ne­daug kal­ba lie­tu­viš­kai. Pa­var­dės by­lo­ja, kad jie už­au­gę miš­rio­se šei­mo­se. Ta­čiau šiuos jau­nus žmo­nes ug­do nuo­sta­būs mo­ky­to­jai. Šie mo­ki­niai pui­kiai at­li­ko et­no­kul­tū­ros pa­ži­ni­mo tes­tus ir pa­de­monst­ra­vo sa­vo kraš­to et­ni­nės kul­tū­ros iš­ma­ny­mą. Pra­džiu­gi­no tai, kad vis dau­giau mo­ki­nių de­monst­ruo­ja ge­bė­ji­mą kal­bė­ti tar­miš­kai. Kaž­ka­da te­ko duo­ti in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jo žur­na­lis­tei, ku­ri klau­sė, ar įma­no­ma mo­kyk­lo­je ras­ti mo­ki­nį, kal­ban­tį dzū­kiš­kai. At­sa­kiau, kad ne, nes to­kia bu­vo tuo­me­tė tie­sa. Ta­čiau šian­dien į šį klau­si­mą at­sa­ky­čiau ki­taip ir tai be ga­lo džiu­gu pri­pa­žin­ti. Be­lie­ka dar kar­tą pa­dė­ko­ti mo­ky­to­jams, be ku­rių en­tu­ziaz­mo ir kryp­tin­go dar­bo šian­dien ne­ga­lė­tu­me di­džiuo­tis to­kiais mo­ki­niais. Tik­rai ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti mo­ki­nių iš Laz­di­jų ra­jo­no. Jie pa­de­monst­ra­vo ne­įti­kė­ti­ną pa­tir­tį et­no­kul­tū­ri­nės raiš­kos pri­sta­ty­mo me­tu. Pa­si­ro­do, jau­ni žmo­nės jau ak­ty­vūs tau­to­dai­li­nin­kai, ga­na pro­fe­sio­na­liai mar­gi­na mar­gu­čius, ri­ša so­dus, vyk­do edu­ka­ci­jas, ku­rių me­tu ama­tų mo­ko sa­vo ben­dra­am­žius ir ne tik. O ko ver­tos mer­ki­niš­kės mer­gi­nos, nuo ma­žens da­ly­vau­jan­čios fol­klo­ri­nia­me ju­dė­ji­me. Jų at­lie­ka­mos dai­nos iki pat šir­dies gel­mių su­jau­di­no ne tik ko­mi­si­jos na­rius, bet ir kiek­vie­no ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sio šir­dį. Vi­sa­da ti­kė­jau, kad et­ni­nė kul­tū­ra tu­rė­jo, tu­ri ir vi­sa­da tu­rės ypač svar­bią reikš­mę ben­dro­sios kul­tū­ros plėt­rai. Pa­brė­žiu žo­dį „tu­rės“, nes ti­kiu žmo­nių, ne­šan­čių et­ni­nį su­vo­ki­mą jau­ni­mui, nuo­sek­lu­mu ir at­kak­lu­mu. Tik dėl šių žmo­nių ne­nuils­ta­mo dar­bo šian­dien ga­li­me džiaug­tis, kad et­ni­nės tra­di­ci­jos pe­ri­ma­mu­mas yra už­tik­rin­tas.</p> <p><strong>– Et­ni­nė kul­tū­ra nė­ra mo­ko­ma­sis da­ly­kas ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je. Ko­kių da­ly­kų mo­ky­to­jai juos pa­ren­gia? </strong></p> <p>– Et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da yra uni­ka­lus reiš­ki­nys Lie­tu­vos švie­ti­mo pa­dan­gė­je. Juk et­ni­nė kul­tū­ra ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja ne kaip pri­va­lo­mas da­ly­kas. Yra mo­kyk­lų, kur ji dės­to­ma kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas ar­ba da­ly­ko mo­du­lis. Ki­to­se in­teg­ruo­ja­ma į ki­tus mo­ko­muo­sius da­ly­kus ir į dau­ge­lį mo­kyk­los gy­ve­ni­mo sri­čių, kai ak­tu­a­lios et­ni­nės kul­tū­ros te­mos nag­ri­nė­ja­mos ne tik per mo­ko­mų­jų da­ly­kų pa­mo­kas, bet ir ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą, mo­kyk­los ben­druo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Ir prak­tiš­kai vi­so­se mo­kyk­lo­se vyks­ta et­ni­nės kul­tū­ros įgy­ven­di­ni­mas ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo sri­ty­je. Lie­tu­vo­je jau ant­rus me­tus vyk­do­ma Lie­tu­vos mo­ki­nių et­ni­nės kul­tū­ros olim­pia­da. Pa­ste­bi­me, kad mo­ki­nius olim­pia­dai daž­niau­siai ruo­šia lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jai, taip pat mo­ky­to­jai, va­do­vau­jan­tys et­no­kul­tū­ri­nės raiš­kos bū­re­liams, klu­bams, an­sam­bliams. Et­ni­nė kul­tū­ra nie­ka­da ne­eg­zis­ta­vo ir ne­eg­zis­tuos vien te­ori­niu lyg­me­niu. Tai be­tar­piš­kas te­ori­jos ir prak­ti­kos de­ri­nys, ku­ris at­si­sklei­džia per prak­ti­nę ama­tų raiš­ką, pa­sa­ko­ja­mo­sios ir dai­nuo­ja­mo­sios tau­to­sa­kos iš­ma­ny­mą ir de­monst­ra­vi­mą. Olim­pia­da – tai dir­va ne tik ži­no­ji­mui, bet ir meist­rys­tės de­monst­ra­vi­mui.</p> <p><strong>– Ar bu­vo ma­ty­ti olim­pia­do­je to­kių iš­skir­ti­nių as­me­ny­bių, mo­ky­to­jų ir įstai­gų, ku­rių auk­lė­ti­niai ta­po lai­mė­to­jais? </strong></p> <p>– Olim­pia­dos is­to­ri­ja dar la­bai trum­pa, ta­čiau ga­li­ma pa­mi­nė­ti Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­jos ben­druo­me­nę. Jau ant­rus me­tus iš ei­lės trims šios gim­na­zi­jos mo­ki­nėms bu­vo pa­ti­kė­ta už­duo­tis at­sto­vau­ti Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) re­gio­nui res­pub­li­ki­nia­me olim­pia­dos tu­re. Pa­gy­ri­mo ver­tos ir Laz­di­jų ra­jo­nui at­sto­vau­jan­čios ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los: Vei­sie­jų Si­gi­to Ge­dos gim­na­zi­ja, Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­ja, Laz­di­jų ra­jo­no Ašt­rio­sios Kir­snos mo­kyk­la, Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio mo­kyk­la.</p> <p>Lau­re­a­tais ta­po ir Dzū­ki­jos (Dai­na­vos) re­gio­nui res­pub­li­ki­nia­me eta­pe at­sto­vaus: Ru­gi­lė Sin­ke­vi­čiū­tė (Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja), I vie­ta 5–8 kla­sių gru­pė­je, Aus­tė­ja Ta­rai­lai­tė (Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja), Mor­ta Ža­liaus­kai­tė (Laz­di­jų ra­jo­no Ašt­rio­sios Kir­snos mo­kyk­la), II vie­ta 5–8 kla­sių gru­pė­je, Mo­ni­ka Ka­za­buc­kai­tė (Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės Vin­co Krė­vės gim­na­zi­ja), I vie­ta 9–12 kla­sių gru­pė­je, Aus­tė­ja Kli­ma­vi­čiū­tė (Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja), Dei­man­tė Ma­ri­ja Gra­že­vi­čiū­tė (Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­ja), II vie­ta 9–12 kla­sių gru­pė­je. Pui­kiai re­gio­ni­nia­me olim­pia­dos tu­re pa­si­ro­dė ir III vie­tos lau­re­a­tai: No­vi­lė Ra­si­ma­vi­čiū­tė (Aly­taus „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­ja), Ade­lė Gu­džiaus­kai­tė (Vei­sie­jų Si­gi­to Ge­dos gim­na­zi­ja), Mar­ty­nas Mi­ke­lio­nis (Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio mo­kyk­la).</p> <p><strong>– Kaip at­ro­do olim­pia­dos kon­teks­te Aly­tus, juk esa­me Dzū­ki­jos sos­ti­nė? </strong></p> <p>– Aly­taus mies­tui re­gio­ni­nia­me olim­pia­dos eta­pe šie­met at­sto­va­vo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos, „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Aus­tė­ja Kli­ma­vi­čiū­tė, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nė (mo­ky­to­jos Ja­nė Ze­le­nie­nė, Da­nu­tė Rač­kaus­kie­nė) jau ant­rus me­tus iš ei­lės pa­ten­ka į res­pub­li­ki­nį olim­pia­dos tu­rą. Šie­met pui­kiai pa­si­ro­dė ir No­vi­lė Ra­si­ma­vi­čiū­tė, Aly­taus „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Ša­la­še­vi­čie­nė). Ma­nau, kad tai pui­kus re­zul­ta­tas, nes mies­to mo­ki­niams to­kio po­bū­džio olim­pia­do­je da­ly­vau­ti ga­na su­dė­tin­ga. Juk čia bū­ti­na de­monst­ruo­ti ge­bė­ji­mą kal­bė­ti tar­miš­kai, pri­sta­ty­ti et­no­kul­tū­ri­nės raiš­kos ir veik­los ele­men­tus, ku­rių ap­raiš­kos daug ryš­kes­nės kai­miš­ko­se vie­to­vė­se. Et­ni­nės kul­tū­ros lin­kme ug­do­mi mo­ki­niai vi­so­se Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se, ta­čiau vie­no­se ši veik­la ste­bi­ma epi­zo­diš­kai, ne­kryp­tin­gai, čia daž­niau­siai vei­kia mo­ky­to­jai en­tu­zias­tai, ku­rių „gy­ve­ni­mo sti­lius“ yra et­ni­nė kul­tū­ra. Įdo­mu, jog, ne­pai­sant to, kad tai pa­vie­nių pe­da­go­gų ini­cia­ty­vos, šio­se mo­kyk­lo­se vyks­ta la­bai gra­žių, et­ni­nę kul­tū­rą rep­re­zen­tuo­jan­čių veiks­mų. Yra mo­kyk­lų, ku­rio­se et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­mas yra kom­plek­siš­kas, in­te­gralus, kryp­tin­gas, ap­iman­tis di­de­lę da­lį mo­kyk­los gy­ve­ni­mo. Ti­kė­ti­na, kad čia su­tik­si­te ne tik dau­gy­bę mo­ky­to­jų, lais­vai ben­drau­jan­čių vi­so­mis su et­ni­ne kul­tū­ra su­si­ju­sio­mis te­mo­mis, bet ir et­niš­kai iš­pru­su­sį mo­kyk­los va­do­vą. Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės šian­dien lin­ku­sios de­kla­ruo­ti, kad et­ni­nė kul­tū­ra už­ima la­bai svar­bią vie­tą jų vyk­do­mo­je veik­lo­je. Ta­čiau ko­kia to ku­ria­ma ver­tė, ne vi­si ban­do nu­si­sta­ty­ti.</p> <p><strong>– Ir koks re­zul­ta­tas?</strong></p> <p>– Daž­nai ten­ka ste­bė­ti ak­lą ka­len­do­ri­nių pa­pro­čių at­kar­to­ji­mą, ku­ris mies­to žmo­gaus gy­ve­ni­me at­ro­do ne­na­tū­ra­liai ir net ne­leis­ti­nai. Liūd­na, kai mo­kyk­los ban­do per­im­ti šei­mos sfe­rai pri­ski­ria­mas ka­len­do­ri­nes šven­tes. Juk tuo­met dings­ta jų pras­mė ir žo­džio „mo­ky­ti“ pras­mė. Ar ga­li­me sau leis­ti pra­ban­gą mo­ky­ti ne­tie­sos?</p> <p><strong>– Ko­kio am­žiaus vai­kai et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­mui yra pa­tys im­liau­si? Ar dau­gė­ja šei­mų, ku­rio­se toks auk­lė­ji­mas at­si­ran­da ir nuo ko tai pri­klau­so? </strong></p> <p>– Vis­ko mo­ky­ti žmo­gų rei­kia nuo ma­žens. Šei­mos vaid­muo per­duo­dant tra­di­ci­nę kul­tū­rą pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai su­ma­žė­jęs, vis ma­žiau ten­ka su­tik­ti šei­mų, ku­rio­se puo­se­lė­ja­mos tra­di­ci­nės ver­ty­bės. Gal tai le­mia vis di­des­nis žmo­nių sie­kis gy­ven­ti mies­tuo­se, ati­to­lus nuo gam­tos rit­mo ir kai­tos, per­tek­li­nis no­ras „pri­si­jau­kin­ti“ ki­tų ša­lių pa­pro­čius. Jau ku­ris lai­kas et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­mo pro­ce­se šei­ma ir mo­kyk­la yra ly­gia­ver­čiai part­ne­riai. Ir čia ge­ra ter­pė pa­si­reikš­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms. Tik ne­ly­gu ką jos ren­ka­si. Po­pu­lia­rė­ja iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų sie­kis ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­ti stip­ri­nant už­sie­nio kal­bų mo­ky­mą, tiks­lių­jų moks­lų da­ly­kus, įvai­riau­sias emo­ci­nį in­te­lek­tą stip­ri­nan­čias pro­gra­mas. Pui­ku, ta­čiau čia mes pra­lei­džia­me tai, kas ma­žam au­gan­čiam vai­kui yra tuo me­tu svar­biau­sia, – tau­ti­nio ta­pa­tu­mo, ver­ty­bi­nį ug­dy­mą.</p> <p><strong>– Jei grįž­tant prie Aly­taus ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, ku­ri po­li­ti­kų spren­di­mu pri­jung­ta prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, dė­me­sys et­ni­nei kul­tū­rai bus iš­plės­tas (kaip po­li­ti­kai po­strin­ga­vo) ar pra­žus, – ko­kios bū­tų prog­no­zės ir nuo ko tai pri­klau­sys? </strong></p> <p>– Et­ni­nės kul­tū­ros at­ei­tis la­bai pri­klau­so nuo mo­ky­to­jų ti­kė­ji­mo, ži­no­ji­mo, no­ro veik­ti, sie­kio su­vok­ti ir at­sa­ko­my­bės per­duo­ti. Ir šio­je jaut­rio­je mū­sų mies­to žmo­nėms si­tu­a­ci­jo­je be­lie­ka pa­si­ti­kė­ti mo­ky­to­jais. Dė­me­sys et­ni­nei kul­tū­rai šiandien, kaip ir va­kar, la­bai pri­klau­sė nuo mo­ky­to­jų po­žiū­rio į šį da­ly­ką, taip ir nuo ki­to rug­sė­jo pri­klau­sys tik nuo jų. Mo­ky­to­jai yra at­ei­ties kar­tų ar­chi­tek­tai. Ar mū­sų mies­te iš­ug­dy­ti lai­mė­to­jai iš­ma­nys et­ni­nę kul­tū­rą, pri­klau­sys nuo kiek­vie­no jų gy­ve­ni­me su­tik­tų mo­ky­to­jo ir at­sa­ko­my­bės sa­vo tau­tai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/87383911_2251792901791632_9103229792857096192_o%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1301-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/87383911_2251792901791632_9103229792857096192_o%20%281%29.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/88060062_2251791825125073_1311942776115429376_o%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1301-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/88060062_2251791825125073_1311942776115429376_o%20%281%29.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/88148495_2251793031791619_2748498835708837888_o%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1301-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/88148495_2251793031791619_2748498835708837888_o%20%281%29.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/88177481_2251793548458234_7201241012298055680_o%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1301-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/88177481_2251793548458234_7201241012298055680_o%20%281%29.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/84483115_2251793468458242_9040083061957459968_o%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1301-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/84483115_2251793468458242_9040083061957459968_o%20%281%29.jpg" width="1000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1301&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qYH2n4kfoA2kH4tD4D6RssD03-voadZ6lbVlNMsvdS0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 17 Mar 2020 10:11:32 +0000 vyrredaktorius 1301 at https://www.alytausnaujienos.lt Vytauto Puidoko dokumentinis filmas apie lietuvį misionierių džiunglėse „El Padre Medico“ atkeliauja į Alytų https://www.alytausnaujienos.lt/vytauto-puidoko-dokumentinis-filmas-apie-lietuvi-misionieriu-dziunglese-el-padre-medico-atkeliauja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13405" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13405) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/4.%20Rezisierius%20V.%20Puidokas%20pries%20premjera.png?itok=DilseFgY" width="344" height="287" alt="Puidokas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Po sėkmingos premjeros JAV ir vos trijų, sausakimšų kino seansų per festivalį „Nepatogus kinas“ gavome daugybę užklausų, kada filmą bus galima pamatyti kino teatruose. Labai džiaugiuosi, kad mūsų filmas pradeda savo kelionę pas žiūrovus“, – sako filmo „El Padre Medico“ prodiuseris Paulius Juočeris.</p> <p>Penkerius metus filmo kūrėjai rinko medžiagą apie Pietų Amerikoje dirbusį lietuvį kunigą ir misionierių Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį (1919–1998). Filmu tapusią istoriją režisierius, buvęs grupės „Parranda Polar“ narys V.Puidokas atrado keliaudamas po Brazilijos džiungles. Filmas filmuotas Brazilijoje, Bolivijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Apklausta daugybė misionierių pažinojusių žmonių.</p> <p>„Itin žmogiška patirtis. Nėra taip viskas paprasta, kažin ar visus gerus darbus gali nubraukti klaidos ir nusikaltimai?“ – pažiūrėjęs „El Padre Medico“ sakė kunigas Antanas Saulaitis. Jam su A.Bendoraičiu taip pat yra tekę susitikti.</p> <p>„Galiu drąsiai pasakyti, kad tai – vienas stipriausių dokumentinių filmų, kuriuos pastaruoju metu mačiau, filme gali aiškiai justi, kiek metų darbo buvo įdėta“, – teigia tinklalaidės „Greito gyvenimo lėti pokalbiai“ įkūrėja Urtė Karalaitė.</p> <p>„Netgi tiek daug girdėjusi apie šią istoriją, filme atradau labai daug naujų dalykų. Filmas man buvo tarsi stebuklingų dėžučių rinkinys – atidarai vieną, iš jos išimi kitą, o joje – dar viena ir dar...“ – taip kolegos, režisieriaus V.Puidoko filmą apibūdina režisierė Giedrė Žičkytė.</p> <p>„Žmonės įpratę apie istorines asmenybes susikurti labai vienpusį vaizdą – arba išaukština, arba sumala į dulkes. Mūsų herojus nėra vien tik geras arba vien tik blogas. Mėginome sąžiningai tai parodyti“, – sako filmo režisierius V.Puidokas.</p> <p>Ir vis dėlto, filmas sukėlė nemažai prieštaravimų bei diskusijų. Šališkumu ir neobjektyvumu apkaltinti filmo kūrėjai neabejoja, kad prieštaringos asmenybės sulaukia prieštaringų vertinimų. Juk ir A.Bendoraitį vieni vadino baltuoju Amazonijos dievu, o kitiems jis – tik turtais aptekęs garbėtroška ir išnaudotojas.</p> <p>„Toks ir mūsų tikslas – tegu žiūrovas nusprendžia pats. Šis filmas ne vien apie kunigo ir misionieriaus asmenybę, jis ir apie žmogų, gyvenantį toli nuo Tėvynės“, – sako režisierius V.Puidokas.</p> <p>Filmo „El Padre Medico“ režisierius – Vytautas Puidokas, operatorius Rimvydas Leipus, montažo režisierė Ieva Veiverytė, kompozitoriai Paulius Kilbauskas ir Vygintas Kisevičius, prodiuseris Paulius Juočeris.</p> <p><strong>Laisvė Radzevičienė </strong></p> <p>Filmo anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MurpEK_VGVE">https://www.youtube.com/watch?v=MurpEK_VGVE</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/4.%20Rezisierius%20V.%20Puidokas%20pries%20premjera_0.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/4.%20Rezisierius%20V.%20Puidokas%20pries%20premjera_0.png" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/8.%20Po%20premjeros.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/8.%20Po%20premjeros.png" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Friends%20%28Antenor%29%20%28film%20still%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Friends%20%28Antenor%29%20%28film%20still%29.jpg" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Local%20Bishop%20with%20Indian%20crown%20%28film%20still%29.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Local%20Bishop%20with%20Indian%20crown%20%28film%20still%29.png" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Sagarana%20Tribe%20Padre%20Bendoraitis%20Coronation%20%28archive%20from%20film%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Sagarana%20Tribe%20Padre%20Bendoraitis%20Coronation%20%28archive%20from%20film%29.jpg" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_0997_1024.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_0997_1024.jpg" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_1043_1024.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_1043_1024.jpg" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_1049_1024.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1287-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/thumb_IMG_1049_1024.jpg" width="1912" height="1432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1287&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sDbfg6iAXcYqpTquzmh285JlAEK7l_ouahya7e4BeDI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 10 Mar 2020 11:06:35 +0000 vyrredaktorius 1287 at https://www.alytausnaujienos.lt Re­ži­sie­rius Pa­a­ta Tsi­ko­lia: „Kiek­vie­nas ga­li klys­ti, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kas tu esi” https://www.alytausnaujienos.lt/re-zi-sie-rius-pa-ta-tsi-ko-lia-kiek-vie-nas-ga-li-klys-ti-ir-vi-sis-kai-ne-svar-bu-kas-tu-esi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13404" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13404) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_05%20%281%29.jpg?itok=f1SuRIVs" width="344" height="287" alt="MAKBETAS" title="Re­ži­sie­rius Pa­a­ta Tsi­ko­lia: „Vie­nin­te­lis iš­šū­kis yra tai, kad kal­ba­me skir­tin­go­mis kal­bo­mis. Ak­to­riai pa­sa­ko 10 žo­džių lie­tu­viš­kai, o pa­pra­šius iš­vers­ti, man pa­sa­ko­mi vos 3 žo­džiai ir aš ne­ži­nau, kur tie žo­džiai dings­ta.“ Miško Motės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Pra­ėju­siais me­tais lan­kė­tės te­at­rų fes­ti­va­ly­je COM*ME­DIA, da­bar į Aly­tų at­vy­ko­te dirb­ti. Koks Jums at­ro­do šis mies­tas? Kaip čia jau­čia­tės?</strong></p> <p>– Aš jau­čiuo­si pui­kiai. Čia ra­mu ir ty­lu, tai kaž­kas ki­to­kio, pa­ly­gin­ti su mies­tu, iš ku­rio at­vy­kau, ten la­bai daug są­my­šio. Žie­ma čia nė­ra šal­ta. Ir tai pui­ku. Nuo­šir­džiai aš džiau­giuo­si šiuo kiek ki­to­kiu gy­ve­ni­mo sti­liu­mi. Kiek­vie­ną ry­tą tu­riu anks­ti at­si­kel­ti, anks­ti pra­dė­ti die­ną, ne­vė­luo­ti į re­pe­ti­ci­jas. Ir at­lik­ti vis­ką lai­ku, lai­ku, dėl ku­rio mes vi­si esa­me su­si­ta­rę. O ten, iš kur aš at­vy­kau, da­ly­kai taip ne­vyks­ta, daž­nai už­trun­ka dvi­gu­bai il­giau.</p> <p><strong>– Ten ki­to­kia ru­ti­na?</strong></p> <p>– Taip, mes pra­de­da­me die­ną vė­liau, bet tai su­pran­ta­ma, ten šil­čiau. Ir mes esa­me šiek tiek la­biau at­si­pa­lai­da­vę, pa­ly­gin­ti su ju­mis (lie­tu­viais). Kaip jūs sa­ko­te, at­sa­ko­my­bės ly­gis mū­sų ša­ly­je yra šiek tiek že­mes­nis. Ta­čiau dirb­ti čia yra vi­siš­kai ne­su­dė­tin­ga, tai ma­lo­nu­mas, ir aš tuo džiau­giuo­si. Man tai tar­si ke­lio­nė į ki­tą kul­tū­rą.</p> <p><strong>– Į Aly­tų at­vy­ko­te sta­ty­ti spek­tak­lio „Mak­be­tas“. Pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip nu­ti­ko, jog Sa­kart­ve­lo re­ži­sie­rius pra­dė­jo dar­bą Lie­tu­vo­je, Aly­tu­je.</strong></p> <p>– Štai čia rei­kė­tų pa­mi­nė­ti ir pa­dė­ko­ti Sa­kart­ve­lo pro­diu­se­rių or­ga­ni­za­ci­joms. Tai yra tam tik­ras te­at­rų tin­klas, ku­rie pra­dė­jo pir­mi­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją ir re­ko­men­da­vo ma­ne Aly­taus mies­to te­at­rui. Ta­da Ine­sa (di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė) su­si­sie­kė su ma­ni­mi, mes dis­ku­ta­vo­me, ta­rė­mės. Nie­ka­da prieš tai ne­bu­vau re­ži­sa­vęs Sha­kes­pe­a­re‘o kū­ri­nių, to­dėl, kai ji pa­pra­šė dirb­ti su kla­si­ka, pa­ma­niau, kad gal­būt jo „Mak­be­tas“ yra ak­tu­a­lus.</p> <p><strong>– Gi­mė­te Tbi­li­sy­je, ar te­at­ras į Jū­sų gy­ve­ni­mą at­ėjo nuo pat vai­kys­tės? Ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis?</strong></p> <p>– La­bai ge­rai pa­me­nu sa­vo pir­mą­jį kon­tak­tą su te­at­ru. Aš bu­vau maž­daug 8-erių me­tų, kai te­ta nu­si­ve­dė ma­ne į te­at­rą. Bu­vo la­bai gra­žu, ir vai­kui tai bu­vo kaž­kas ne­įpras­to, kaž­kas ki­to­kio. Ta­čiau daug kas pa­si­kei­tė nuo ta­da, pa­vyz­džiui, tuo me­tu ne­bu­vo nei te­le­vi­zi­jos šou, nei mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, ne­bu­vo nei in­ter­ne­to ar kom­piu­te­rių. Bū­da­mas aš­tuo­ne­rių aš ne­bu­vau ma­tęs nė vie­no ho­li­vu­di­nio fil­mo, nes Gru­zi­ja vis dar pri­klau­sė So­vie­tų Są­jun­gai ir mes tu­rė­jo­me tik tris te­le­vi­zi­jos ka­na­lus. Aš lauk­da­vau sa­vai­tę, kad ga­lė­čiau pa­ma­ty­ti pus­va­lan­džio ani­ma­ci­nį fil­mą. Ga­li­te tik įsi­vaiz­duo­ti, ką reiš­kia sa­vai­tę lauk­ti, jog ga­lė­tum pa­ma­ty­ti pu­sę va­lan­dos trun­kan­čią ani­ma­ci­ją: tu nuo­la­tos apie tai gal­vo­ji, nes ne­ga­li pra­leis­ti, nes nė­ra ga­li­my­bės at­suk­ti lai­dą ir pa­žiū­rė­ti dar kar­tą.</p> <p>Tai­gi, tai bu­vo ki­tas pa­sau­lis. Ir ta­me ki­ta­me pa­sau­ly­je ma­no te­ta nu­si­ve­dė ma­ne į te­at­rą. Pa­ma­čius tą pa­si­ro­dy­mą ma­no min­tys su­si­jau­kė, tai bu­vo kaž­kas di­din­go, tai bu­vo kva­pą gniau­žian­ti pa­tir­tis. Pa­me­nu, jog nuo pat pir­mos aki­mir­kos pa­mi­lau te­at­rą, ta­čiau tuo me­tu ne­sky­riau jam daug dė­me­sio. Daug dau­giau dė­me­sio sky­riau li­te­ra­tū­rai, fil­mams, ki­toms me­no for­moms. Tai­gi iš pra­džių stu­di­ja­vau vi­sai ki­tus da­ly­kus, pa­vyz­džiui, va­dy­bą. Su­grįž­ti prie te­at­ro nu­spren­džiau ga­nė­ti­nai vė­lai, man jau bu­vo 26-eri me­tai, kai pa­si­rin­kau te­at­ro stu­di­jas. Tuo me­tu aš jau tu­rė­jau ke­lis di­plo­mus, net­gi bai­giau ma­gist­rą ir ku­rį lai­ką dir­bau tai vie­no­je, tai ki­to­je sri­ty­je, ta­čiau su­pra­tau, kad tai nė­ra bū­tent tai, ką iš tie­sų no­riu da­ry­ti. Ir tik bū­da­mas 26-erių bu­vau už­tek­ti­nai drą­sus pri­im­ti to­kį spren­di­mą, ta­čiau kai man bu­vo 16 me­tų, ne­tu­rė­jau pa­kan­ka­mai drą­sos. Tuo me­tu, ma­niau, kad tu­riu stu­di­juo­ti to­kius da­ly­kus, ku­rių no­ri ma­no šei­ma, tech­ni­nius da­ly­kus. Ta­čiau es­mė nė­ra gau­tas di­plo­mas, daug svar­biau yra tai, ką iš­moks­ti. Ir tai man la­bai pa­dė­jo, nes dau­gy­bė pro­ble­mų, ku­rios da­bar yra Tbi­li­sio te­at­re, yra bū­tent dėl blo­gos va­dy­bos, ir aš, tu­rė­da­mas va­dy­bos iš­si­la­vi­ni­mą, ži­nau da­ly­kus, ku­rių ne­ži­no ki­ti, tai man pa­de­da.</p> <p><strong>– Koks bu­vo Jū­sų pir­ma­sis re­ži­suo­tas kū­ri­nys, bai­gus te­at­ro stu­di­jas?</strong></p> <p>– Ma­no pir­mas re­ži­suo­tas spek­tak­lis jau po stu­di­jų bu­vo pa­ra­šy­tas ma­no pa­ties. Tiek vi­sų sa­vo stu­di­jų me­tu, tiek po jų dau­giau­sia dir­bau su sa­vo pa­ties ra­šy­tais teks­tais. Mėgs­tu ra­šy­ti, to­dėl man pa­tin­ka kū­ri­nius ra­šy­ti pa­čiam, tuo­met juos re­ži­suo­ti. Tai su­tei­kia sa­vo­tiš­ką ne­pri­klau­so­my­bę, o aš mėgs­tu bū­ti ne­pri­klau­so­mas, ta­čiau šiuo­lai­ki­nia­me te­at­re dirb­ti su tiek lais­vės – su­dė­tin­ga.</p> <p>Vie­nas pir­mų­jų kla­si­ki­nių kū­ri­nių, su ku­riais dir­bau ir ku­ris ma­ne la­bai daug iš­mo­kė, bu­vo Sa­mu­e­lio Bec­ket­to „End­ga­me“. Re­ži­sa­vau šį kū­ri­nį. Ir tai bu­vo la­bai blo­gai, tai bu­vo siau­bin­ga (juo­kia­si). Šis dar­bas už­tru­ko per il­gai, dir­bau su jau­nais ak­to­riais ir ga­liau­siai mes pra­dė­jo­me vie­ni ki­tų ne­kęs­ti. Ak­to­riai ne­ken­tė vie­nas ki­to, ne­ken­tė ma­nęs. Ne­bu­vo taip, kad aš jų ne­kęs­čiau, bet jie ne­ken­tė ma­nęs, nes kai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pa­tir­ties sta­tant spek­tak­lį, net­gi jei ži­nai, ką no­ri pa­da­ry­ti, tu ne­ži­nai, kaip tai pa­da­ry­ti, ne­ži­nai, kaip dirb­ti su žmo­nė­mis. Tai­gi aš jau­čiuo­si blo­gai, dėl to, kaip pri­ver­čiau jaus­tis tuos jau­nus ak­to­rius. Šį kū­ri­nį re­ži­sa­vau dar stu­di­juo­da­mas ma­gist­ran­tū­rą, o bai­gęs stu­di­jas vėl dir­bau su sa­vo ra­šy­tais teks­tais. Vė­liau jau di­de­lia­me te­at­re re­ži­sa­vau an­ti­ki­nės Grai­ki­jos tra­ge­di­ją „An­ti­go­nė“. Tai vy­ko jau bai­gus stu­di­jas ir teks­tas, su ku­riuo dir­bo­me, ne­bu­vo ra­šy­tas ma­no pa­ties, tai bu­vo su­dė­tin­ga.</p> <p><strong>– Dir­ba­te su Aly­taus mies­to te­at­ro ko­lek­ty­vu, kaip se­ka­si? Kaip vyks­ta dar­bas su tru­pe? Su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria­te? Ar leng­vai ran­da­te ben­drą kal­bą su ak­to­riais?</strong></p> <p>– Vie­nin­te­lis iš­šū­kis yra tai, kad kal­ba­me skir­tin­go­mis kal­bo­mis. Tai tik­ras iš­šū­kis, kai ak­to­riai sce­no­je pa­sa­ko kaž­ką vie­nas ki­tam (spek­tak­lis sta­to­mas lie­tu­vių kal­ba), aš no­riu ži­no­ti, ką tiks­liai jie sa­ko, man svar­bu ži­no­ti, ką jie jau­čia, gal­vo­ja. Ak­to­riai pa­sa­ko 10 žo­džių lie­tu­viš­kai, o pa­pra­šius iš­vers­ti, man pa­sa­ko­mi vos 3 žo­džiai ir aš ne­ži­nau, kur tie žo­džiai dings­ta.</p> <p>Ta­čiau tol, kol aš mė­gau­juo­si pro­ce­su, ži­nau, kad jie taip pat mė­gau­sis, tai­gi mums vis­kas ge­rai, ne­tu­ri­me jo­kių ki­tų pro­ble­mų, iš­sky­rus ko­mu­ni­ka­ci­ją. Pa­aiš­kin­ti da­ly­kus tu­riu dviem kal­bo­mis, nes vie­ni ak­to­riai kal­ba ru­siš­kai, ki­ti an­gliš­kai ir to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, mes ne­gau­na­me vi­sos in­for­ma­ci­jos kar­tu. Kal­bant at­vi­rai, dir­bant su spek­tak­liais, pje­sė­mis, ak­to­riais, ko­mu­ni­ka­ci­ja vi­sa­da yra pro­ble­ma, net­gi ta­da, kai vi­si kal­ba vie­na kal­ba. Vi­suo­met yra su­dė­tin­ga pa­aiš­kin­ti, ko no­ri ir ką tu­ri ome­ny­je, taip pat su­dė­tin­ga su­pras­ti, ką ak­to­riai siū­lo, nes kiek­vie­nas siū­lo skir­tin­gus da­ly­kus.</p> <p>Tai­gi ko­mu­ni­ka­ci­ja iš­ties yra iš­šū­kis, ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai, kas tu­ri vyk­ti sce­no­je, vi­siems yra su­pran­ta­ma ir aiš­ku. Ki­tų iš­šū­kių nė­ra, man pa­tin­ka dis­cip­li­na, tai, kaip čia pla­nuo­ja­mi dar­bai, žmo­nių at­sa­kin­gu­mas. Čia vis­kas vyks­ta grei­čiau nei Sa­kart­ve­le.</p> <p><strong>– Ar kom­po­zi­to­riu­mi, sce­nog­ra­fu, dai­li­nin­ku ir kt. taip pat bus vie­ti­niai kū­rė­jai? Ar už­sie­nio sve­čiai?</strong></p> <p>– Sce­nog­ra­fas yra Ar­tū­ras Ši­mo­nis, jis jau anks­čiau yra čia dir­bęs, ge­rai pa­žįs­ta te­at­rą, tai­gi aš esu ge­ro­se ran­ko­se. Cho­reo­grafė – In­drė Pui­šy­tė, ma­nau, kad ir čia esu ge­ro­se ran­ko­se. Kom­po­zi­to­rė – Ta­ma­ra Put­ka­ra­dzė yra la­bai įdo­mi, tu­rin­ti sa­vi­tą sti­lių, iš Sakartvelo ji at­vyks li­kus sa­vai­tei iki prem­je­ros. Kar­tu su ja ei­si­me į re­pe­ti­ci­jas ir, jei kils nau­jų idė­jų, ga­lė­si­me jas įgy­ven­din­ti kar­tu, tie­siai sce­no­je. O kol kas ji at­siun­tė man kai ku­riuos kū­ri­nius, tai­gi, jau gir­dė­jau šiek tiek bū­si­mos mu­zi­kos.</p> <p><strong>– Jū­sų sta­to­mas spek­tak­lis – tai šiuo­lai­ki­nė „Mak­be­to“ adap­ta­ci­ja, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis siek­si­te pri­trauk­ti, su­do­min­ti šiuo­lai­ki­nį žiū­ro­vą? Kaip per­teik­si­te šių die­nų ak­tu­a­li­jas, pro­ble­ma­ti­ką?</strong></p> <p>– Tai yra su­dė­tin­gas klau­si­mas. Pir­miau­sia pra­dė­jo­me dirb­ti su ori­gi­na­liu teks­tu, tai vy­ko kol dar bu­vau Sa­kart­ve­le. Su ke­lių drau­gų pa­gal­ba su­kū­riau adap­ta­ci­ją gru­zi­niš­kai, ta­da ją iš­ver­tė­me į an­glų kal­bą, o an­gliš­ka adap­ta­ci­jos ver­si­ja bu­vo iš­vers­ta į lie­tu­vių kal­bą, su šiuo teks­tu da­bar ir dir­ba­me. Ma­no nuo­mo­ne, adap­tuo­jant ori­gi­na­lų teks­tą la­bai svar­bu, jog jis skam­bė­tų kaip mo­der­nus kū­ri­nys. Šis kū­ri­nys pa­ra­šy­tas prieš 400 me­tų, ja­me yra la­bai daug pokš­tų iš vi­du­ram­žių. Iš­ties sun­ku pa­da­ry­ti, kad tų lai­kų pokš­tai, iro­ni­ja bū­tų su­pran­ta­mi ir aiš­kūs šiais lai­kais. Tai­gi, ką mes da­ro­me, mes vis tiek ku­ria­me spek­tak­lį apie vi­du­ram­žių ka­ra­lių, ta­čiau vi­si vei­kė­jai tam­pa mo­der­nūs. Pa­vyz­džiui, Mak­be­tas kal­ba te­le­fo­nu, jis nė­ra blai­vaus pro­to, gal­būt pa­veik­tas psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, jis ma­to ha­liu­ci­na­ci­jas ir šiuo at­ve­ju gir­dė­da­mas bal­sus sa­vo gal­vo­je jis ne­va kal­ba te­le­fo­nu. No­riu pa­sa­ky­ti, kad vei­kė­jai pri­va­lo bū­ti mo­der­nūs, jie pri­va­lo elg­tis ir gal­vo­ti šiuo­lai­kiš­kai. Šis spek­tak­lis apie jė­gą bei val­džią, apie pa­sek­mes, kai val­džios sie­kia­ma kri­mi­na­li­niu ke­liu. Šis kū­ri­nys apie jau­nus ir am­bi­cin­gus žmo­nes, vy­rą ir žmo­ną. Jie kri­mi­na­li­nė po­ra, čia nė­ra vie­no blo­go, jie abu to­kie. Jie abu pa­lai­ko vie­nas ki­tą ir iš tie­sų nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ku­ris ką da­ro. Pa­pras­tai po­ro­se mes tu­ri­me ra­cio­na­lų vy­rą ir emo­cio­na­lią žmo­ną, bet čia mes tu­ri­me at­virkš­ti­nį va­rian­tą, žmo­na yra ra­cio­na­li, bū­tent Le­di Mak­bet yra, kaip jūs sa­ko­te, „sme­ge­nys“, o Mak­be­tas yra vei­kia­mas emo­ci­jų, jis yra tas, ku­ris ver­kia, ku­ris ne­ga­li su­si­tvar­ky­ti su nu­si­kal­ti­mo pa­sek­mė­mis, jis puo­la į pa­ra­no­ją. Man tai pa­tin­ka, man pa­tin­ka ši kri­mi­na­li­nė po­ra ir tai, kaip jie da­li­ja­si at­sa­ko­my­bę. Jie abu la­bai stip­rūs vei­kė­jai, ta­čiau jie da­ro klai­das, yra jau­ni ir klys­ta dėl sa­vo ne­pa­ty­ri­mo, jie ne­su­pran­ta, kad jais ga­li ma­ni­pu­liuo­ti už juos di­des­nės jė­gos, o bū­tent tai ir nu­tin­ka. Ne­ma­nau, kad rei­kia kaž­ko dau­giau, kad kū­ri­nys tap­tų ak­tu­a­lus šiuo­lai­ki­nei au­di­to­ri­jai, nes au­di­to­ri­ja at­pa­žins troš­ki­mus ir aist­ras, nes kiek­vie­nas sa­vy­je tu­ri šiuos troš­ki­mus ir jau­čia kal­tę, dėl pa­na­šių min­čių, tai­gi bus leng­va su­pras­ti, tai kas vyks­ta sce­no­je. Ir tai iš­ties ak­tu­a­lu – am­bi­ci­jos, jė­ga, val­džia, sil­pnes­nių, ma­žiau pa­ty­ru­sių pa­nau­do­ji­mas sa­vo tiks­lams, ma­ni­pu­lia­ci­ja – vi­sa tai nė­ra nau­ja, tai nu­tin­ka nuo­la­tos, to­dėl yra ak­tu­a­lu.</p> <p><strong>– Ku­riant adap­ta­ci­jas pa­kei­ti­mai ne­iš­ven­gia­mi, ta­čiau vie­ni kū­ri­niai iš­lie­ka iš­ti­ki­mi pir­mi­niam šal­ti­niui, o ki­ti pa­kei­čia­mi iš es­mės. Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja? Kiek šeks­py­riš­ko­jo „Mak­be­to“ iš­lie­ka šia­me spek­tak­ly­je?</strong></p> <p>– Ori­gi­na­laus kū­ri­nio šia­me spek­tak­ly­je iš­lie­ka la­bai daug. Aš ma­nau, kad tai yra ori­gi­na­lus „Mak­be­tas“, net­gi jei mes ku­ria­me adap­ta­ci­ją, pa­da­ro­me tai šiuo­lai­ki­niu kū­ri­niu. Kū­ri­nio pa­grin­das, „stu­bu­ras“, vei­kė­jai, jų aist­ros, troš­ki­mai, kon­flik­tai, tai, ką jie gal­vo­ja vie­nas apie ki­tą, mo­ty­vai, kū­ri­nio struk­tū­ra iš­lie­ka ori­gi­na­li. Tai­gi vien tik kal­ba, pokš­tai, ku­riuos jie sa­ko, yra šiuo­lai­kiš­ki. Net jei ban­dai vei­kė­ją pa­vers­ti mo­der­niu, jis vis vien iš­lai­ko tuos pa­čius troš­ki­mus, tas pa­čias bai­mes, ku­rias Sha­kes­pe­a­re‘as jam su­tei­kė. Tai­gi di­dži­ą­ja da­li­mi tai ori­gi­na­lus kū­ri­nys.</p> <p><strong>– Ko­kią ži­nu­tę sie­kia­te per­duo­ti žiū­ro­vui?</strong></p> <p>– Ži­nu­tė – kiek­vie­nas ga­li klys­ti, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, kas tu esi. Ypač tie, ku­rie yra ta­len­tin­gi, tie, ku­rie jau­čia­si tu­rin­tys pri­va­lu­mų, bū­tent jiems yra di­de­lė ti­ki­my­bė su­klys­ti, su­klup­ti, tai jiems ga­li ne­pa­si­sek­ti, jie ga­li pa­kliū­ti į spąs­tus. Tai yra tar­si įspė­ji­mas kiek­vie­nam pla­čiau at­merk­ti akis, pla­čiau su­vok­ti pa­sau­lį, nes ga­liau­siai kiek­vie­nas ga­li tap­ti in­stru­men­tu kaž­kie­no ki­to ran­ko­se. Tai­gi, pri­va­lai bū­ti at­sar­gus, nes ga­li bū­ti pa­nau­do­tas ki­tų pin­klė­se, o ta­da ta­vi­mi tie­siog at­si­kra­tys, tai la­bai re­a­li si­tu­a­ci­ja šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je. Tai­gi, ne­pa­kliūk į pin­kles, ne­tapk gin­klu ga­lin­ges­nių ran­ko­se, tik­riau­siai to­kia ir yra ži­nu­tė.</p> <p>Aš džiau­giuo­si šia is­to­ri­ja, vei­kė­jais, sten­giuo­si su­pras­ti kiek­vie­ną vei­kė­ją ir man ši is­to­ri­ja yra apie daug dau­giau da­ly­kų, nei aš ką tik čia pa­sa­kiau. Vis­kas pri­klau­so nuo žiū­ro­vo, nuo to, ką jis įžvel­gia, ir ma­nau, kad čia yra dau­gy­bė da­ly­kų, ku­riuos ga­li­ma pa­ma­ty­ti.</p> <p><strong>– Ko­kiam žiū­ro­vui skir­tas šis spek­tak­lis?</strong></p> <p>– Kiek­vie­nam, kas ga­li su­si­ta­pa­tin­ti su šiuo kū­ri­niu. Ma­nau, kad jau­no­ji kar­ta tik­rai ga­li su­si­ta­pa­tin­ti, ji trokš­ta sėk­mės, jos trokš­ta ir spek­tak­lio vei­kė­jai, no­ri jos da­bar, no­ri pa­nau­do­ti sa­vo ga­li­my­bę tai gau­ti, tai­gi jau­ni­mui tu­rė­tų bū­ti įdo­mu. Ži­no­ma, tai nė­ra spek­tak­lis vai­kams. Bet ma­nau, kad pa­aug­liams tai jau ga­li bū­ti ak­tu­a­lu, ži­no­ma, jei jie ne­bi­jo iš­girs­ti kai ku­rių su­au­gu­sių­jų te­mų, kai ku­rių stip­rių žo­džių ar fra­zių, jų nė­ra daug, ta­čiau yra. Ir krau­jo, dau­gy­bė krau­jo.</p> <p><strong>– Jūs kal­ba­te apie re­a­lų krau­ją? Ar dirb­ti­nį krau­ją?</strong></p> <p>– Ne, ne, mes ne­tu­ri­me nei re­a­laus, nei dirb­ti­nio krau­jo. Mes tie­siog įsi­vaiz­duo­ja­me jį ir įsi­vaiz­duo­ja­mas krau­jas yra net­gi blo­giau.</p> <p>Na, o vy­res­nė au­di­to­ri­ja šia­me spek­tak­ly­je įžvelgs gy­ve­ni­mo iro­ni­ją.</p> <p><strong>– Svar­biau­sia šio kū­ri­nio min­tis?</strong></p> <p>– Žmo­gus ga­li nu­si­kals­ti, bet daž­nai po vie­ną mes ne­si­ryž­ta­me rim­tiems nu­si­kal­ti­mams, ta­čiau kar­tu kaip po­ra ar gru­pė mes jau­čia­me, kad mums lie­ka ma­žiau at­sa­ko­my­bės, mes ją pa­si­da­li­na­me, ir ta­da ga­li­me da­ry­ti vis žiau­res­nius nu­si­kal­ti­mus. Tai ir nu­tin­ka šia­me kū­ri­ny­je, Mak­be­tas ir Le­di Mak­bet ma­no, kad da­li­ja­si at­sa­ko­my­bę, ta­čiau ga­liau­siai jiems ten­ka pri­si­im­ti vi­są at­sa­ko­my­bę už sa­vo veiks­mus. Tuo­met kal­tė ir bai­mė pra­de­da sa­vo vaid­me­nį. Ypač kal­tas jau­čia­si Mak­be­tas, jis bi­jo, tam­pa pa­ra­no­ji­ku. Ir tik tuo­met Le­di Mak­bet su­pran­ta, kad ji taip pat su­kly­do pa­si­ti­kė­da­ma sa­vo vy­ru, ji ma­nė, kad jis su­ge­bės su tuo su­si­tvar­ky­ti, ta­čiau jis ne­ga­li. Ji taip pat pra­de­da jaus­ti bai­mę ir kal­tę. Šie vei­kė­jai iš tie­sų iki ga­lo ne­su­pran­ta, ko­kį nu­si­kal­ti­mą da­ro, ka­rū­nos jie trokš­ta la­biau už vis­ką. Yra apa­ki­na­mi val­džios troš­ki­mo ir tik po lai­ko su­vo­kia, kiek at­sa­ko­my­bės jiems teks. Ga­liau­siai jie tar­si pra­šo baus­mės už sa­vo nu­si­kal­ti­mus. Pas­ku­ti­nė­je sce­no­je Mak­be­tas ži­no, kad mirs. Jis tie­siog sė­di ir lau­kia, net­gi ne­kan­trau­ja, mal­dau­ja grei­tos mir­ties. Pa­bai­go­je Mak­be­tas tam­pa ci­ni­ku.</p> <p><strong>– Ar at­ei­ty­je pla­nuo­ja­te re­ži­suo­ti dau­giau kla­si­kos kū­ri­nių?</strong></p> <p>– Aš la­bai mėgs­tu kla­si­ką. Tai yra pir­mas kar­tas, kai dir­bu su Wil­lia­mo Sha­kes­pe­a­re‘o kū­ri­niu ir man tai la­bai pa­tin­ka. Aš la­bai tuo mė­gau­juo­si ir ma­nau, kad at­ei­ty­je dirb­siu su ki­tais šio au­to­riaus kū­ri­niais. Vie­nas iš kū­ri­nių, ku­rį no­rė­jau re­ži­suo­ti jau la­bai se­niai dar prieš pra­dė­da­mas dirb­ti te­at­re, bu­vo „Ro­meo ir Džul­je­ta“, man la­bai pa­tin­ka šis kū­ri­nys, tai pui­ki tra­ge­di­ja. Jei­gu pra­dė­čiau dirb­ti su šiuo kū­ri­niu, tai vi­sų pir­ma tu­rė­čiau jį per­ra­šy­ti. Dar vie­nas kla­si­ki­nis Sha­kes­pe­a­re‘o kū­ri­nys, apie ku­rio re­ži­sa­vi­mą gal­vo­ju, yra „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“, no­rė­čiau šį kū­ri­nį per­ra­šy­ti taip, tar­si jis bū­tų pa­ra­šy­tas šiais lai­kais, kad veiks­mas vyk­tų šio­mis die­no­mis. No­riu, kad tai vyk­tų Tbi­li­sy­je, nak­ti­nia­me klu­be, kad tai bū­tų vie­na nak­tis. Ir ma­nau, kad šis kū­ri­nys tu­ri vi­są tam rei­ka­lin­gą struk­tū­rą, jog bū­tų ga­li­ma jį pa­vers­ti mo­der­niu kū­ri­niu. Pa­si­sko­li­nant tik šio kū­ri­nio struk­tū­rą, vei­kė­jus, jų kon­flik­tus, aist­rą, bet žo­džius ir veiks­mus pa­da­rant šiuo­lai­kiš­kus. Tai­gi, kol kas svars­tau apie šiuos kū­ri­nius.</p> <p>Kal­bė­jo­si<strong> Ry­te­nė Mor­kū­nai­tė</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_01%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1272-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_01%20%281%29.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_03%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1272-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_03%20%281%29.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_04%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1272-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_04%20%281%29.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_05%20%281%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1272-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_05%20%281%29_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/MAKBETAS%2087938876_1412903658869702_2413276762810089472_n%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1272-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/MAKBETAS%2087938876_1412903658869702_2413276762810089472_n%20%281%29.jpg" width="4096" height="2730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1272&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="AZBECtHi0z5QriC_c08KaV_hy5V06RPgxpYZJIoLDjs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Mar 2020 07:00:32 +0000 vyrredaktorius 1272 at https://www.alytausnaujienos.lt Koliažinė opera – naujadaras žvaigždėms ir muzikos profesionalams https://www.alytausnaujienos.lt/koliazine-opera-naujadaras-zvaigzdems-ir-muzikos-profesionalams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/25-13401" rel="bookmark"> Nr. <span> 25 (13401) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/mazvydas.jpg?itok=3K3u6oZw" width="344" height="287" alt="Mažvydas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Jau kovo 11 d. Vilniuje, „COZY by Siemens arena“ ir vėliau kituose Lietuvos miestuose žiūrovai susipažins su naujadaru, kurį išradingai interpretuoja visko matę muzikos profesionalai: spektaklio „Mažvydas“ kompozitorius Jonas Jurkūnas, dirigentas, valstybinio ansamblio „Lietuva“ orkestro vadovas dr. Egidijus Kaveckas ir vieną pagrindinių vaidmenų atliekančios operos primadonos – mecosopranas Jovita Vaškevičiūtė ir sopranas Joana Gedmintaitė.</p> <h3>Opera atsiduria ne operoje</h3> <p>Mažvydo žmoną Benigną įkūnijanti J.Vaškevičiūtė visai nepabūgo novatoriškos operos žanro. Priešingai – šiais laikais koliažinė opera gali būti „ant bangos“, net jeigu pagrindinį Mažvydo vaidmenį atlieka kito stiliaus aktoriai kaip V.Bagdonas.</p> <p>„Manęs tai neišgąsdino nė kiek, nes esu dainavusi pop dainas, džiazą ir miuzikluose. Šį spektaklį priimu labiau ne kaip operą, o pasakojimą apie Mažvydą kaip asmenybę, į pagalbą pasitelkiant muziką. Operą išgirstu tik savo ir Joanos dainavime, kai dainuojame operiniais balsais. Aišku, dar yra kiti, operos apibrėžti rėmai, bet vis tiek šis pastatymas labiau panašus į žanrų samplaiką. Muzikos žinovas, pamatęs afišoje užrašą „koliažinė opera“ ir gerbiamo V. Bagdono veidą, iškart pagalvos: kaip čia taip? Dabar jau visokių tų miksų ir sujungimų yra, tokia yra pasaulinė tendencija.“</p> <p>J.Vaškevičiūtei antrina to paties žanro atlikėja, pakaitomis Benigną įkūnijanti J.Gedmintaitė, kuri neabejoja operos solistų lankstumu bei džiaugiasi galėdama čia būti.</p> <p>„Esame pripratę, jog negalima sėdėti vienoje vietoje, tenka prisitaikyti ir laviruoti tarp stilių. Iš kitos pusės koliažas – naujas terminas, nėra nuo ko kopijuoti ar kur pasiklausyti. Privalai pats muzikine prasme išjausti savo vaidmenį, o dar mano atveju teko impulsyvi, griežta moteris, kurių aš paprastai neįkūniju kitose operose. Muzika sinkopuota, tai jau užduoda savo ritmą, o dar pats vaidybinis suderinimas... Bet vaidmuo vertas pastangų“– teigia LRT muzikinio projekto „Triumfo arka“ dalyvė.</p> <p>„Pagal siužetą Benigna, kaip moteris, labiausiai valdinga, o priešais pastatoma Marija, pirmoji Mažvydo mylimoji, labai švelni ir dora. Šiam vaidmeniui stebuklingai tinka Monikos Marijos balsas ir jos švelnus tembras. Mudvi atsiduriame skirtingose stovyklose ir tai atspindi personažo charakterį“, – asmeniniais atradimais dalijasi J.Vaškevičiūtė.</p> <h3>Koliažas išlaisvina nuo klišių</h3> <p>Muzikinio spektaklio „Mažvydas“ kompozitorius J.Jurkūnas atvirauja – pati pradžia intrigavo ir gąsdino, bet galiausiai suteikė daug kūrybinės laisvės.</p> <p>„Iš pradžių išsigandau šio apibrėžimo, po to apsidžiaugiau. Jis išlaisvina nuo klišių, tuo pačiu leidžia jomis laisvai žaisti. Įsitraukiau į leitmotyvų ir citatų kūrybinę žaismę. Sąmoningai cituoju H. Berliozą ir L. Van Bethoveną, M. Nymaną ir populiariosios muzikos harmonines progresijas“, – pasakoja kompozitorius, pelnęs Lietuvos kompozitorių sąjungos apdovanojimą, kuriantis kino filmams, spektakliams, populiariosios ir elektroninės muzikos gerbėjams.</p> <p>Kompozitorius pasakoja, kad kurti pagal Just. Marcinkevičiaus dramą ir Arno Ališausko sukurtą libretą išties buvo nelengva.</p> <p>„Ilgus mėnesius diskutavome, kalbėjomės su režisieriumi Kęstučiu Jakštu, su A.Ališausku. Rašiau muziką atskirai nuo teksto, eskizavau, nenorėjau per jėgą spausti žodžių į melodiją. Taip pat kurdamas muziką galvojau apie Mažvydą, kaip apie stiprią ir nepasiduodančią asmenybę, gebančią siekti tikslo, turinčią humoro jausmą, kenčiančią, svajojančią, todėl spektaklio nuotaika įvairi“.</p> <p>Kai kuriuos išbandymus atskleidžia ir projekto sumanytojo – valstybinio ansamblio „Lietuva“ orkestro vadovas E. Kaveckas.</p> <p>„Iššūkis turbūt ir yra tai, jog dar nepatikrinta. Esame sudėtingame, bet labai maloniame kūrybiniame procese. Viena didžiausių naujienų mums , kad ansamblio istorijoje pirmą kartą turime projektą su simfoniniu orkestru, formuojame visai kitą sudėtį, o man, kaip dirigentui, tiesiog padaugėja eilučių, kurias reikia sužiūrėti (šypsosi). O šiaip labai smagu, muzika įvairiaspalvė ir atspindinti kompozitoriaus Jono charakterį. Joje daug tokių muzikinių šposų“.</p> <h3>Gana šokiruojantis pavadinimas</h3> <p>Tikrąją koliažinės operos reikšmę apibūdina muzikinio spektaklio „Mažvydas“ režisierius Kęstutis Jakštas.</p> <p>„Žanriškai pasirinktas gana šokiruojantis pavadinimas – koliažinė opera. Tai naujas darinys, kuriame klasikinės operos komponavimo pagrindu jungiama įvairių žanrų ir stilių muzika. Pirmosios koliažo apraiškos atsirado dar antrame amžiuje, o žodis „koliažas“ kilo iš prancūziško žodžio „coller“ bei reiškia tapybos ir grafikos techniką, kai prie pagrindo lipdomos įvairiausios medžiagos. Panašiai ir su muzika: mes pajudėjome link šio sprendimo su galimybe padaryti sintezę nuo antikinės dramos iki šiuolaikinio skambesio, apjungti rečitatyvines operos formas, orkestrą, chorą, šokėjus ir priešingų stilių solistus. Jokie žanrai nebus specialiai atskirti vienas nuo kito“.</p> <p>Nepaisant tarpusavio skirtumų, „Mažvydo“ atlikėjai vertina vienas kito atsineštas patirtis bei sugebėjimus.</p> <p>„Esu nepaprastai nustebinta savo kolegų profesionalumu ir rimtu požiūriu į darbą. Puikiai žinau Joaną, mes esame to paties operos žanro atstovės, bet žaviuosi ir kitais atlikėjais. Dėl V. Bagdono apskritai jaučiu pasididžiavimą, o jaunieji kolegos, sakyčiau, taip pat nepaprastai talentingi. Prisipažinsiu, tikrai nebuvau ta, kuri bėgdavo į visų koncertus, bet po šito bendro projekto aš mielai aplankysiu kiekvieną iš jų“,– kūrybine grupe žavisi operistė J.Vaškevičiūtė.</p> <p>„Labai gerbiu „Lietuvos“ ansamblį – jie yra patys tikriausi savo srities profesionalai ir puikiai susitvarko su šiuolaikinėmis komplikuotomis partitūromis. Iš anksto žinojau tik viena – lengva nebus. Pasirinkome sunkiausią kelią, t.y. neprogramuoti muzikos kompiuteriu, o visą ją atlikti gyvai“, – apie „Mažvydo“ projekto sumanytojus kalba kompozitorius J.Jurkūnas.</p> <p>Muzikiniame spektaklyje „Mažvydas“ pagrindinius vaidmenis atlieka būrys žinomų veidų: Martyną Mažvydą – V.Bagdonas ir vėliau jį keisiantis Giedrius Arbačiauskas, Mažvydo mylimąją Mariją – dainininkė Monika Marija, sūnų Kasparą – Mantas Jankavičius ir ateityje pasirodysiantis Rokas Spalinskas, o Mažvydo žmonos Benignos vaidmenį pakaitomis atlieka jau minėtosios operos žvaigždės J.Vaškevičiūtė ir J.Gedmintaitė. Kitus koliažinės operos veikėjus įkūnija valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ atlikėjai.</p> <p>Po Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtos premjeros Vilniuje koliažinė opera „Mažvydas“ bus rodoma Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Mažeikiuose ir Palangoje. 2020 m. rudenį programa bus tęsiama ir kituose Lietuvos miestuose.</p> <p>Projektą globoja J.E. Prezidentas Valdas Adamkus.<br /><br />  </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/Mazvydas%20Alytus%20maketas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1256-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/Mazvydas%20Alytus%20maketas.jpg" width="788" height="1182" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1256&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="33ayyUwfiHMLRiNESySnXZayu2wVwStf-DP7Kle8Uy4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Feb 2020 10:05:43 +0000 vyrredaktorius 1256 at https://www.alytausnaujienos.lt To­mo Sut­kai­čio vie­šas laiš­kas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams https://www.alytausnaujienos.lt/mo-sut-kai-cio-vie-sas-lais-kas-aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ta-ry-bos-na-riams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (15)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/23-13399" rel="bookmark"> Nr. <span> 23 (13399) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/nukirptas%20sutkaitis.jpg?itok=rt91bb2u" width="344" height="287" alt="NUOTR." title="www.jotvosvartai.lt nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Per šiek tiek dau­giau nei me­tus kar­tu su ki­tais 10 na­rių pa­ren­gė­me Aly­taus re­gio­no 2020–2023 m. pri­ori­te­tus, įver­ti­no­me dau­giau nei 150 pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų, gau­tų tri­jų kvie­ti­mų me­tu, bei su­ren­gė­me ke­tu­ris vie­šus pri­sta­ty­mus ir ke­lio­li­ka or­ga­ni­za­ci­nių su­si­ti­ki­mų su pro­jek­tų tei­kė­jais at­sto­vau­ja­muo­se ra­jo­nuo­se (Aly­tu­je, Drus­ki­nin­kuo­se, Laz­di­juo­se bei Va­rė­no­je). </p> <p>Nuo pat pir­mų die­nų vi­sa­pu­siš­kai įsi­gi­li­nau į AARKT veik­lą ir ją re­gu­liuo­jan­čius tei­sės ak­tus ir sten­giau­si uo­liai dirb­ti šį dar­bą, ku­ris bu­vo ne­leng­vas, ypač ku­riant pri­ori­te­tus, nu­brė­žian­čius kul­tū­ros plėt­ros kryp­tį re­gio­nuo­se, ska­ti­nant kul­tū­ri­nę ir me­ni­nę veik­lą per pro­jek­tus.</p> <p>Ma­no dar­be pa­dė­jo anks­tes­nė il­ga­me­tė pro­jek­tų ren­gi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo pa­tir­tis, įvai­rūs mo­ky­mai bei kur­sai (kaip an­tai svar­būs Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ren­gia­mi mo­ky­mai pro­jek­tų tei­kė­jams „Mė­ly­na­sis Tu­šas“). Bu­vau ir esu vie­nas ak­ty­viau­sių AARKT na­rių, tai ga­li pa­liu­dy­ti AARKT pir­mi­nin­kė ir ki­ti ta­ry­bos na­riai. </p> <p>2019-12-23 pa­si­ro­dė 15min.lt in­ter­viu su ma­ni­mi „Apie Aly­taus kul­tū­ros gais­rus: pro­jek­tai ver­ti­na­mi ir lo­va­die­niais, o me­no in­ku­ba­to­rius ta­pęs vieš­bu­čiu“, ku­ria­me iš­sa­kiau Aly­taus kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos bei sa­vo nuo­mo­nę į pa­keis­tą ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ tvar­kos ap­ra­šą bei kul­tū­ros ir me­no veik­los pa­dė­tį re­gio­ne iš AARKT po­zi­ci­jų ir gau­tų pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų. </p> <p>Šių me­tų sau­sį Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Liau­ku­vie­nės bu­vau in­for­muo­tas apie „sa­vi­val­dy­bės va­do­vų no­rą“ ma­ne at­leis­ti iš AARKT pa­rei­gų, kaip mo­ty­vus įvar­di­jant „va­do­vai da­bar vis­ką kei­čia, toks va­do­vų no­ras“. Vė­liau at­si­ra­do dar ke­le­tas mo­ty­vų, ku­rie ro­do, kad jo­kių pa­grin­džian­čių mo­ty­vų nė­ra, bet nuo­lat ban­do­ma kaž­ką „pri­pai­šy­ti“:</p> <p><strong>Į AARKT de­le­guo­tas „lais­va­sis me­ni­nin­kas“, o ne sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jas. </strong></p> <p>To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šas ne­reg­la­men­tuo­ja sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų at­sto­vų sky­ri­mo kaip bū­ti­ny­bės. Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jai at­sto­vau­ja bet ku­ris mies­to ta­ry­bos de­le­guo­tas as­muo. </p> <p><strong>T.Sut­kai­tis 15min.lt straips­ny­je pa­tei­kė tie­są ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos. </strong></p> <p>Šį straips­nį siū­ly­čiau ver­tin­ti kaip ge­rą­ją kri­ti­ką, ne­su­sie­tą jo­kiais po­li­ti­niais mo­ty­vais, o at­lie­pian­čią į kul­tū­ros pro­jek­tų tei­ki­mo ak­ty­vu­mą ir pa­raiš­kų tu­ri­nį vi­sa­me re­gio­ne. Be­lie­ka tik spė­lio­ti, ko­kia straips­ny­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­ti­ko esa­mos si­tu­a­ci­jos, ka­dan­gi ma­no mo­ty­vų ir pa­aiš­ki­ni­mų nie­kas ne­klau­sė, kaip ne­pra­šė ir pa­teik­ti ma­no veik­los AARKT ata­skai­tos. Mie­lai iš­girs­čiau ir pla­čiau pa­aiš­kin­čiau „tie­sos ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją“, ko­mi­te­tuo­se ar­ba raš­tu, gal tie­siog įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas ir kaž­kas kaž­ko ne­su­pra­to ar įsi­žei­dė as­me­niš­kai. </p> <p>Gau­na­ma nu­si­skun­di­mų dėl AARKT fi­nan­suo­tų pro­jek­tų. Aly­taus mies­to te­at­ras gau­na iš­skir­ti­nį dė­me­sį ir di­de­lį pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą. </p> <p>Dar nie­ka­da ne­bu­vo vi­sų lai­min­gų ir pa­ten­kin­tų kon­kur­sų spren­di­mais. Pro­jek­tų ver­ti­ni­mo kon­kur­sas yra vi­so la­bo tik kon­kur­sas, ku­ria­me lai­mi ge­riau­siai pa­reng­tos ir dau­giau­sia ver­ti­ni­mo ba­lų su­rin­ku­sios pa­raiš­kos.</p> <p>Pa­gal jau mi­nė­tą To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos re­gio­nuo­se įgy­ven­di­ni­mo ap­ra­šą kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys pa­si­ra­šo ne­ša­liš­ku­mo de­kla­ra­ci­ją ir kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mą. Bal­suo­jant už pro­jek­tus, su ku­riais sie­ja dar­bi­niai ar as­me­ni­niai, šei­mos ry­šiai, jis pri­va­lo nu­si­ša­lin­ti. Kaip Aly­taus mies­to te­at­ro dar­buo­to­jas lai­kau­si šios de­kla­ra­ci­jos ir mi­nė­tų nuo­sta­tų ir iš anks­to su nie­kuo ne­si­ta­riau dėl pro­jek­tų pa­rė­mi­mo. Ver­ti­nant pro­jek­tus kiek­vie­nas pro­jek­tas ver­ti­na­mas sis­te­mo­je ba­lais, pa­ra­šant jį pa­grin­džian­tį ko­men­ta­rą. Ko­men­ta­rai ne­ga­li bū­ti ko­pi­juo­ja­mi ir nie­kuo­met nė­ra bu­vę su­tam­pan­čių ko­men­ta­rų. Nu­si­ša­li­nus nuo pro­jek­to, pa­raiš­ka nu­si­ša­li­nu­siam ver­tin­to­jui ne­be­ro­do­ma.  Be to, vi­suo­met vi­si 11 ta­ry­bos na­rių ra­šo kon­so­li­duo­tus kiek­vie­no pro­jek­to ko­men­ta­rus, tad as­me­ni­nėms am­bi­ci­joms ar su­si­ta­ri­mams čia nė­ra vie­tos. Siū­ly­čiau pla­čiau su­si­pa­žin­ti su AARKT dar­bo tvar­ka, pri­ori­te­tais ir pa­čiu ap­ra­šu bei tie­sio­gi­niais Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kės Mar­ga­ri­tos Ja­nu­šo­nie­nės pa­aiš­ki­ni­mais pa­kvie­čiant į ko­mi­te­tų po­sė­džius ar­ba klau­si­mo svars­ty­mą ta­ry­bo­je.</p> <p><strong>2020-01-23 spren­di­mo T-253 pa­kei­ti­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įvar­dy­ti tie­sos ne­ati­tin­kan­tys mo­ty­vai: </strong>„At­si­žvel­giant į tai, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vo 2019-10-31 spren­di­mu Nr. T-321 pa­tvir­tin­to nau­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pro­jek­ti­nės in­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą, ku­ris sie­ja­si su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, ir va­do­vau­jan­tis abiem ap­ra­šais for­muo­ja­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­man­di­nis dar­bas, sie­kiant tų pa­čių tiks­lų tiek sa­vi­val­dy­bės, tiek re­gio­ni­niu lyg­me­niu, siū­lo­ma keis­ti pri­im­tą spren­di­mą &lt;…&gt;.“</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė nie­kuo­met ne­de­ri­no ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo su To­ly­gios kul­tū­ri­nės rai­dos įgy­ven­di­ni­mo re­gio­nuo­se tvar­kos ap­ra­šu, nie­kuo­met ne­or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mų ir kon­sul­ta­ci­jų nei su Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, nei su Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos at­sto­vais. </p> <p class="text-align-right">Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos na­rys</p> <p class="text-align-right"><strong>To­mas Sut­kai­tis</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/sutkaitis_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1244-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/sutkaitis_0.jpg" width="1417" height="2401" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8372" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582581581"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - Pir, 2020-02-24 - 23:59</p> </li> <a href="/comment/8372#comment-8372" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8372#comment-8372" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Papasakok plačiau ką gi aš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Papasakok plačiau ką gi aš apgavau? :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8372" token="h-1lltA2lNDo9ZIF8D0jdMs-2At6He-vU9Gt8sWi6dY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8284" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582538316"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tarp kitko</span> - Pir, 2020-02-24 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/8284#comment-8284" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8284#comment-8284" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitas žmogelis šeip dauk ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitas žmogelis šeip dauk ką yra apgaves,kaip dar galima tokį straipsnį rašyti...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8284" token="V3gBBvKKAGEU1_YCq_f6s2o78cFS8Ct0XRKXa-8eGVY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8140" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582479755"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kraštietis</span> - Sek, 2020-02-23 - 19:42</p> </li> <a href="/comment/8140#comment-8140" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8140#comment-8140" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tomas kiek jį teko pažinoti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tomas kiek jį teko pažinoti gyvenant Lietuvoje tikrai neturėtų gyventi tokiame kaime kaip Alytus- bukų kaimiečių krašte. Aš pats buvęs alytiškis, bet kratausi šio vardo vos tik prisiminęs, nes labiausiai užpisdavo žmonių bukumas ir tamsumas. Tokių atsilikėlių ir atsilupėlių kaip Alytuj yra tik Zimbabvėj ir Lenkijoj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8140" token="XJr1Dxf0nFdIkfJ8ccfshAMJO8f062aUGgyirQANScg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8070" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582450612"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antanina ne iš…</span> - Sek, 2020-02-23 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/8070#comment-8070" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8070#comment-8070" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eina Tomas klumpės pyška,ant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eina Tomas klumpės pyška,ant Tarybos labai pyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8070" token="6BmVYdjSLaC5yYaXIo2f8rom4jkRSeVlgyMrxBHSQXQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7910" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582376464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Šeš, 2020-02-22 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/7910#comment-7910" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7910#comment-7910" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eina Tomas kūdas kūdas Jo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eina Tomas kūdas kūdas<br /> Jo tarnyba šūdas šūdas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7910" token="zsq5rF19NlLVxxHHmi4KDVMMuuL_jiODhVdR1iv-lcI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7779" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582328027"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Eeee</span> - Šeš, 2020-02-22 - 01:33</p> </li> <a href="/comment/7779#comment-7779" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7779#comment-7779" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis tas tomas pats ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis tas tomas pats ir straipsnį pasirašo, pats ir pasikomentuoja koks šaunus, tikras kultūristas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7779" token="Tiof8CFrMqTic1xMShRL3yzvYlr3S5b2GN-70Bt7SHs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7725" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582306450"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu </span> - Pen, 2020-02-21 - 19:34</p> </li> <a href="/comment/7725#comment-7725" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7725#comment-7725" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Va,cirkas atsigavo,o tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Va,cirkas atsigavo,o tas Tomas tinginys nori naxalevai alga gauti is biudzeto,mokintis tingi ir siaip isskrides ,klounas apsisaukelis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7725" token="COLJNkMmZ6KLCbdoNxXqjRGr9E5cAEOtXqBolldYF5w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7587" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582237495"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sigitas</span> - Pen, 2020-02-21 - 00:24</p> </li> <a href="/comment/7587#comment-7587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7587#comment-7587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kultūros taryboje stagnacija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kultūros taryboje stagnacija ir vis dar tarybinis mąstymo būdas. Tomas labai veikus jaunas ambicingas tarybos narys nebijantis išsakyti savo nuomonę dėl to ir tie purvai. Liudna, jog dar vis sovietinis mąstymas pas kai kuriuos galvose....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7587" token="gLdiczDju6uK4AYMLR7iGyhh8FgZQ3jBmP1Tbu5xMfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7579" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582232638"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>you</span> - Ket, 2020-02-20 - 23:03</p> </li> <a href="/comment/7579#comment-7579" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7579#comment-7579" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vienas puikus užsakytas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vienas puikus užsakytas straipsnelis, įdomu kada sulauksim straipsnio apie kitą medalio pusę?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7579" token="BdckEOL5Dz2Wqri9PQ8tQJC1Bq-M4Fns8Xj-l-meuZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7577" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582231690"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Už Tomą</span> - Ket, 2020-02-20 - 22:48</p> </li> <a href="/comment/7577#comment-7577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7577#comment-7577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tomas darbštus ir sąžiningas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tomas darbštus ir sąžiningas vyras. Tokių Lietuvoje labai nemėgsta:(</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7577" token="iyFCZYfY3bxKRcjuGG8WnIMAoLkN1jj1s2hdAxOdFik"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7562" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582224193"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lovys</span> - Ket, 2020-02-20 - 20:43</p> </li> <a href="/comment/7562#comment-7562" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7562#comment-7562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Loviu jūs vadinate iš seno…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Loviu jūs vadinate iš seno įpročio nesibaigiantį pinigų šaltinį. Pagalvokite koks lovys yra savivaldybėje ar Kultūros taryboje? 10. 000 eur jūs vadinate loviu iš kurio reikia padaryti kažkam renginius ir dar neva tai pagal jus prasiplauti pinigų? :))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7562" token="bi-qyX8O_s0RdZcGLZVF5QoWRM399TfdvmLLtjRe-G4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7536" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582210163"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Arnas ne iš Alytaus</span> - Ket, 2020-02-20 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/7536#comment-7536" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7536#comment-7536" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daug pasako komentaras,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daug pasako komentaras, kurio dviejose eilutėse - 3 gramatikos klaidos... Tai prie kokio „lovio“ braunatės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7536" token="KZ6Nicj9qs5PJmTCtFkgrwKIWGcyVyk3iaKVhva0V5s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7533" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582208112"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Parado vadovė …</span> - Ket, 2020-02-20 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/7533#comment-7533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7533#comment-7533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neringa šiaip yra labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neringa šiaip yra labai kerštinga bobelė, tai va ir keršina Tomui už garsiai pasakytą tiesą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7533" token="c5MwalCMlUujmeIXEUGx6nXWl-owB4mwJCkpTOCWyAM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7513" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582200673"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>to 2020 vasari…</span> - Ket, 2020-02-20 - 14:11</p> </li> <a href="/comment/7513#comment-7513" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7513#comment-7513" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tamstos komentatoriaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tamstos komentatoriaus nuomonė apie prasibrovimą prie lovio - nusišnekėjimai. Parašyk gerą projektą ir gausi finansavimą ;) Tomas puikus žmogus ir neabejoju, kad vienas darbščiausių LKT atstovų regione. Nesu alytiškis, tad turiu savo matymą ;)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7513" token="m3Y-kyTj-GZiaHCXka29P1ILuJvVSnB0Wa_gFNbxHbY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7509" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582198133"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2020 vasaris</span> - Ket, 2020-02-20 - 13:28</p> </li> <a href="/comment/7509#comment-7509" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7509#comment-7509" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau kad Tomo požiūris į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau kad Tomo požiūris į kultūrą skiriasi nuo jo darbų. Alytuje yra žmonių, kurie sugeba atstovauti LKT. Šis vanduo tapo bala, kurioje skęstame visi. Laimi stipriausi, prasibruke prie lovio</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7509" token="1lywJf7ZOyJl8Z7pOJxW5pCj-SgQ6DxENdQT9Mr-cHY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1244&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="d6xb0ZNdT_Ww_Nd-YG2KOEtjmjY4aan2oepD7Fh_yYo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Feb 2020 07:36:32 +0000 vyrredaktorius 1244 at https://www.alytausnaujienos.lt Kul­tū­ros ei­lu­tė 2020 me­tų biu­dže­te. Kaip ji at­ro­do pa­ly­gi­nus su anks­tes­niais me­tais? https://www.alytausnaujienos.lt/kul-tu-ros-ei-lu-te-2020-me-tu-biu-dze-te-kaip-ji-ro-do-pa-ly-gi-nus-su-anks-tes-niais-me-tais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/24-13400" rel="bookmark"> Nr. <span> 24 (13400) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_4716%201.JPG?itok=vcgOgQgS" width="344" height="287" alt="Vil­ma Liau­ku­vie­nė" title="Vil­ma Liau­ku­vie­nė: „Kul­tū­ros pro­gra­mai šie­met skir­ta 3,69 proc. nuo ben­dro mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Iš ko su­da­ry­ta Kul­tū­ros pro­gra­mos ei­lu­tė ir kas šie­met pa­si­kei­tė kul­tū­ri­nio biu­dže­to san­da­ro­je?</strong></p> <p>Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šos yra skir­tos kul­tū­ros pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mui kul­tū­ros įstai­go­se, t. y. įstai­gų iš­lai­ky­mui ir jų veik­lai (Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, mies­to te­at­ras, Aly­taus kul­tū­ros cen­tras), ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nio ak­ty­vu­mo ir kū­ry­biš­ku­mo ska­ti­ni­mui, t. y. Kul­tū­ros sky­riaus ini­ci­juo­ja­mi, or­ga­ni­zuo­ja­mi ar ko­or­di­nuo­ja­mi ben­druo­me­nei ak­tu­a­lūs ren­gi­niai, kul­tū­ros ver­ty­bių ir pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai.</p> <p>2020 m. Kul­tū­ros pro­gra­mo­je ne­be­li­ko prie­mo­nės Fi­nan­suo­ti ir įgy­ven­din­ti kul­tū­ros pro­jek­tus. Pa­tvir­ti­nus nau­ją pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šą, nau­ja prie­mo­nė – Fi­nan­suo­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­tus, ku­ri jun­gia ke­tu­rių sri­čių pro­jek­tus: kul­tū­ros, švie­ti­mo, spor­to ir jau­ni­mo – įtrauk­ta į Sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mą.</p> <p>Kul­tū­ros pro­gra­ma taip pat pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne – Rem­ti re­li­gi­nes ben­druo­me­nes.</p> <p><strong>Kiek šių me­tų biu­dže­te ski­ria­ma lė­šų biu­dže­ti­nių kul­tū­ros įstai­gų veik­lai?</strong></p> <p>Įstai­gų iš­lai­ky­mui ir veik­lai nu­ma­ty­ta (pa­tvir­tin­tas pla­nas me­tų pra­džiai): 2020 m. – 2274,4 tūkst. Eur, (2019 m. – 2129,0 tūkst. Eur, 2018 m. – 1703,4 tūkst. Eur). De­ta­liau – žr. len­te­lę 5 psl. At­krei­piu dė­me­sį į iš­au­gu­sias kul­tū­ros įstai­gų spe­cia­li­ą­sias lė­šas ir veik­los (tai yra pa­čių įstai­gų už­si­dirb­tas) pa­ja­mas: 2018 m. (pa­tvir­tin­ta me­tų pra­džiai) – 165,0, 2019 m. – 203,8, 2020 m. – 228,0).</p> <p><strong>Kaip šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mui at­si­lie­pė tai, kad biu­dže­ti­nės įstai­gos šie­met po­li­ti­kų va­lia vėl ga­lė­jo da­ly­vau­ti kul­tū­ros pro­jek­tų kon­kur­se?</strong></p> <p>Nie­kaip, nes nuo 2016 m. kul­tū­ros įstai­gų pro­jek­ti­nei veik­lai lė­šos ski­ria­mos pla­nuo­jant biu­dže­tą, kad ne­su­da­ry­tų kon­ku­ren­ci­jos ne­biu­dže­ti­nėms kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­joms.</p> <p><strong>Kiek vis dėl­to skir­ta lė­šų kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui, nors ir per­kel­tų iš Kul­tū­ros pro­gra­mos?</strong></p> <p>Prie­mo­nei Fi­nan­suo­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­tus skir­ta 150 tūkst. Eur. Kul­tū­ros pro­jek­tams pla­nuo­ja­ma skir­ti 30 proc. nuo vi­sų pro­jek­ti­nei ini­cia­ty­vai „Tau, Aly­tau“ skir­tų lė­šų, t. y. 45 tūkst. Eur.</p> <p><strong>Kaip Kul­tū­ros sky­rius ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti pa­keis­tą pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo „Tau, Aly­tau“ tvar­ką, ypač ko­mi­si­jos su­dė­tį, ku­rio­je ne­be­li­ko nė vie­no šio sky­riaus spo­e­cia­lis­to, jau ne­kal­bant apie ben­druo­me­nės at­sto­vus?</strong></p> <p>Kul­tū­ros sky­rius im­lus nau­jo­vėms, ku­rios iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti ir ne­pa­to­gios, ta­čiau tik iš­ban­dę ga­lė­si­me spręs­ti, ar jos pa­si­tei­si­no, ar ne.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pro­jek­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas:</p> <ul><li>l 2010 m. 32 pro­jek­tai, ben­dra su­ma 184 tūkst. Lt (apie 53,3 tūkst. Eur);</li> <li>l 2011 m. 40 pro­jek­tų, ben­dra su­ma 256,5 tūkst. Lt (apie 74,3 tūkst. Eur);</li> <li>l 2015 m. 36 pro­jek­tai – 74 tūkst. Eur;</li> <li>l 2016 m. 34 pro­jek­tai, 86,1 tūkst. Eur (+ mies­to rep­re­zen­ta­vi­mas 6 pro­jek­tai, 58,9 tūkst. Eur);</li> <li>l 2017 m. 19 pro­jek­tų – 99,4 tūkst. Eur;</li> <li>l 2018 m. 26 pro­jek­tai – 104 tūkst. Eur;</li> <li>l 2019 m. 25 pro­jek­tai – 120 tūkst. Eur;</li> <li><strong>l 2020 m. – Kul­tū­ros pro­jek­tams pla­nuo­ja­ma skir­ti 30 proc. nuo vi­sų pro­jek­ti­nei ini­cia­ty­vai „Tau, Aly­tau“ skir­tų 150,0 tūkst. Eur, t. y. 45 tūkst. Eur;</strong></li> </ul><p> </p> <p><strong>Kaip ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, kad Aly­taus te­at­rui biu­dže­te nu­brauk­ta 30 tūkst. Eur, pa­ly­gin­ti su per­nai?</strong></p> <p>Klai­din­ga in­for­ma­ci­ja. Nie­kas ne­nu­brauk­ta, tik su­ma­žin­tos lė­šos Mies­to šven­tei – vie­toj pla­nuo­to 100 tūkst. Eur skir­ta 70 tūkst. Eur. Pa­ly­gi­ni­mui, 2019 m. bu­vo skir­ta 100 tūkst. Eur, pa­nau­do­ta 92 tūkst. Eur.</p> <p>Te­at­ro pro­jek­ti­nei veik­lai 2018 m. skir­ta 21,2 tūkst. Eur, 2019 m. – 23,2 tūkst. Eur, 2020 m. – 23,3 tūkst. Eur.</p> <p><strong>Nau­jie­na, bet tik­rai ne­la­bai sma­gi: To­mas Sut­kai­tis vie­šo­jo­je so­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­gar­si­no, kad gy­vo­sios kul­tū­ros fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai“ šie­met Aly­tu­je ne­vyks. Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, ko­dėl taip nu­ti­ko? „Jot­vos var­tai“ yra rep­re­zen­ta­cins mies­to ren­gi­nys, kuo jį ma­no­ma pa­keis­ti, ar bu­vo ban­do­ma iš­lai­ky­ti?</strong></p> <p>Rei­kė­tų klaus­ti pa­ties To­mo Sut­kai­čio. Ma­no ži­nio­mis, jis ne­tei­kė pa­raiš­kos fes­ti­va­lio „Jot­vos var­tai“ pro­jek­ti­niam fi­nan­sa­vi­mui nei į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, nei į Aly­taus ap­skri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos ar Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos or­ga­ni­zuo­ja­mas fi­nan­suo­ti­nų pro­jek­tų at­ran­kas.</p> <p>Be jo­kios abe­jo­nės, tai mū­sų mies­tą rep­re­zen­tuo­jan­tis iš­skir­ti­nis ren­gi­nys, ku­rio šiuo me­tu ne­tu­ri­me kuo pa­keis­ti, bet tu­ri­me gerb­ti or­ga­ni­za­to­rių pa­si­rin­ki­mo tei­sę. Gal­būt or­ga­ni­za­to­riai ieš­ko nau­jų ren­gi­nio for­mų ar ke­ti­na fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­ti kas ant­rus me­tus. Tai ir­gi bū­tų su­pran­ta­ma, nes to­kio mas­to pre­ci­ziš­kai or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys rei­ka­lau­ja ne tik di­de­lių fi­nan­si­nių iš­lai­dų, bet ir žmo­giš­kų­jų re­sur­sų, ener­gi­jos ir lai­ko są­nau­dų.</p> <p><img alt="lentele" data-entity-type="file" data-entity-uuid="288774af-5a41-48cf-a801-9f1f7e266857" src="/sites/default/files/inline-images/lenteles.jpg" class="align-left" /></p> <p><strong>Va­sa­rio mė­ne­sio po­sė­dy­je ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl Aly­tau­s apsk­ri­ties re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos (AARKT) na­rio To­mo Sut­kai­čio at­šau­ki­mo iš šios ta­ry­bos, į jo vie­tą de­le­guo­ja­mas (ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės de­le­guo­ja po vie­ną na­rį) Ar­vy­das Švir­mic­kas. Mo­ty­vas – pa­keis­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. Kaip dėl jos at­si­ran­da re­a­li bū­ti­ny­bė keis­ti AARKT na­rį? O gal­būt yra kaž­ko­kios ne­įvar­di­ja­mos prie­žas­tys, pa­vyz­džiui, vie­šai T.Sut­kai­čio iš­sa­ky­ta kri­ti­ka sa­vi­val­dy­bei dėl jau mi­nė­to pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­za­vi­mo (ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je ne­be­li­ko ben­druo­me­nės at­sto­vų), ko­ky­bi­nių kri­te­ri­jų pa­nai­ki­ni­mo ir „nak­vy­nių“ kaip ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jaus įve­di­mo?</strong></p> <p>Taip, spren­di­mo pro­jek­tas dėl AARKT na­rio at­šau­ki­mo su­si­jęs su pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šu, ku­ris jun­gia 4 fi­nan­suo­ja­mas sri­tis (kul­tū­ros, švie­ti­mo, spor­to ir jau­ni­mo), to­dėl ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos de­le­guo­ja­mas na­rys tu­rė­tų tu­rė­ti pla­tes­nį po­žiū­rį, orien­tuo­tą ne tik į kul­tū­ros sri­tį, tu­rė­tų bū­ti la­biau įsi­gi­li­nęs į nau­ją ap­ra­šą ir bū­ti jung­ti­mi tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus re­gio­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos for­muo­ja­mų stra­te­gi­jų. Apie ke­ti­ni­mą keis­ti de­le­guo­ja­mą na­rį bu­vo svars­to­ma dar tik pra­dė­jus reng­ti mi­nė­to tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­tą. Apie tai bu­vo at­ski­ro po­kal­bio me­tu bu­vo in­for­muo­tas ir To­mas Sut­kai­tis. Su­ta­pi­mas, kad spren­di­mo pro­jek­tas pa­si­ro­dė po T.Sut­kai­čio pa­si­sa­ky­mų vie­šo­jo­je erd­vė­je.</p> <p><strong>Pa­kal­bė­ki­me apie Mies­to šven­tę, iki ku­rios li­ko ke­tu­ri mė­ne­siai. Taip su­pran­tu, or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus mies­to te­at­ras. Kur vyks šven­tė, kiek lė­šų nu­ma­ty­ta biu­dže­te, kuo ji bus iš­skir­ti­nė?</strong></p> <p>Mies­to šven­tei, ku­rią ant­rus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuos Aly­taus mies­to te­at­ras, skir­ta 70 tūkst. Eur sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Šven­tė vyks Dai­nų slė­ny­je ir jo pri­ei­go­se, kei­sis ati­da­ry­mo vie­ta ir šven­ti­nės ei­se­nos marš­ru­tas. Kol kas ben­dra šven­tės kon­cep­ci­ja dar dė­lio­ja­ma, to­dėl apie tai in­for­muo­si­me vė­liau.</p> <p><strong>Ar 2020 m. biu­dže­te nu­ma­ty­tos lė­šos jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­joms ir kaip ši su­ma ski­ria­si nuo 2018 m. ir 2019 m.?</strong></p> <p>Po lap­kri­čio mė­ne­sį įvy­ku­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­jų sky­ri­mo jau­nie­siems me­ni­nin­kams at­ran­kos kon­kur­so 2020 m. sti­pen­di­ja skir­ta vie­nam jau­na­jam me­ni­nin­kui – Pi­jui Še­ma­tuls­kiui už kū­ry­bi­nę pro­gra­mą #Se­nu­Sie­nu­Sie­los. To­dėl Kul­tū­ros pro­gra­mo­je šiai sti­pen­di­jai bū­tent pa­gal po­rei­kį nu­ma­ty­ta 2,4tūkst. Eur per me­tus. 2018 m. ir 2019 m. sti­pen­di­jos bu­vo skir­tos 3 jau­nie­siems me­ni­nin­kams kas­met, ati­tin­ka­mai Kul­tū­ros pro­gra­mo­je bu­vo nu­ma­ty­ta po 7,2 tūkst. Eur kiek­vie­nais me­tais.</p> <p><strong>Ir pa­bai­gai – apie pa­vel­do tvar­ky­mo ei­lu­tę. Ji di­dė­ja ar ma­žė­ja, kas nu­ma­to­ma už šias lė­šas pa­da­ry­ti šie­met?</strong></p> <p>Kul­tū­ros ver­ty­bių ir pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai 2020 m. skir­ta 72 tūkst. Eur, 2019 m. bu­vo skir­ta 70 tūkst. Eur. Iš jų kas­met po 30 tūkst. Eur ski­ria­ma Si­na­go­gos tvar­ky­bos dar­bams.</p> <p>Už ki­tas lė­šas bus tvar­ko­mi Lie­tu­vos ka­rių, sa­va­no­rių ir par­ti­za­nų ka­pai Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je, bus at­sta­to­mas Di­džių­jų Li­kiš­kių ka­pi­ny­no grun­tas, tvar­ko­ma Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų ka­pų te­ri­to­ri­ja, pa­žy­mė­tos Žy­dų se­nų­jų ka­pi­nių ri­bos ir kt.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2781.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1243-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2781.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_5770.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1243-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_5770.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_5905.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1243-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_5905.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_4716%201_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1243-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_4716%201_1.JPG" width="1417" height="2246" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/lenteles.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1243-9_WGqymSbWg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/lenteles.jpg" width="298" height="334" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8724" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583739579"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jūs gal juokaujat...</span> - Pir, 2020-03-09 - 09:39</p> </li> <a href="/comment/8724#comment-8724" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8724#comment-8724" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jotvos Vartai yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jotvos Vartai yra vienintelis TIKRAI vertas dėmesio renginys Alytuje, į kurį atvažiuoja ne tik buvę alytiškiai, bet ir svečiai iš kitų miestų ir šalių. Jeigu negalit savo nesutarimų ir žaidimų pamiršti bent dėl protėvių atminimo, tai man gėda dėl jūsų (iš mažosios raidės).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8724" token="QiUMZizVM-58oHs8hOnkA5LSdPDx0tUwq8HrG-MVg5o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8528" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582658964"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nekaltinkit</span> - Ant, 2020-02-25 - 21:29</p> </li> <a href="/comment/8528#comment-8528" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8528#comment-8528" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nekaltinkit dabartinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nekaltinkit dabartinės miesto tarybos,nes ir praėjusios kadencijos taryba tik savus mylėjo .O kad taryboje aktyviausi ginantys miesto žmones, tai visi mato pagrinde ,,Už Alytų'' tarybos narius.,</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8528" token="0OV1RmEYByxqk0gss1HcFvTZhCL3KBFLY1fdI5Ru6L4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7862" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582355421"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Parduodama</span> - Šeš, 2020-02-22 - 09:10</p> </li> <a href="/comment/7862#comment-7862" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7862#comment-7862" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus televizija,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus televizija, krepšinio, futbolo, rankinio ir moterų tinklinio komandos.<br /> Gal kas iš nepatenkintų valdžios sprendimais nori pirkti? O galite ir naujai sukurti. Lietuva laisva, niekas nedraudžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7862" token="A4xYLJmPOX1Auw-QTTwyIL4kLQIR8hN_lpaX7x4GddY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7655" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582275125"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nėra</span> - Pen, 2020-02-21 - 10:52</p> </li> <a href="/comment/7655#comment-7655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7655#comment-7655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nėra klaidų valdyme. Jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nėra klaidų valdyme. Jau prieš rinkimus gerai atrenkami, kad į sarašus nepatekt kam nereikia. Išrenkami kokių reikia. Ir į postus net per tarybą patvirtinami kokių reikia. O jei rinkėjai skaito klaidas padaro rinkdamiesi, taip ir toliau save guost gali. Todėl, jei kitur daugėja gyventojų, Alytuj mažėja. Tokiu tempu iki rudenio gali sumažėt dar prie tūkstančio. Todėl taip aršisi dėl biudžeto likučių ardosi. Nes ne visiems užtenka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7655" token="4KC2XatXN2m2ISlMCXim9PzFoIPpzTkwTlbkjkAHD9U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7642" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582269613"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ANA</span> - Pen, 2020-02-21 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/7642#comment-7642" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7642#comment-7642" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Koks elitas,ar jau elitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Koks elitas,ar jau elitas bet koks per klaidą patekęs prie lovio.Tai pasižišrėkim,kaip tas elitas tvarko miestą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7642" token="1tQTy291xDFNGzh4KMcxMKgssQ7qu_xh2oLNvB2Q6vI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7557" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582221657"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jie</span> - Ket, 2020-02-20 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/7557#comment-7557" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7557#comment-7557" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jie valdžios elitas. Rinkti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jie valdžios elitas. Rinkti. Patys geriausi, gražiausi, šauniausi ir visokie n geriausi. Kiekviena valdžia- savo rinkėjų atspindys veidrodį. Jei nepatinka valdžia, reiškia patys sau nepatinkat..kultūros nešėjai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7557" token="9TCANsPzBVFWCnF4l6ZxzeMAKwrY1jA2CyeuP9Am1ho"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7528" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582203692"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juoda orchidėja</span> - Ket, 2020-02-20 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/7528#comment-7528" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7528#comment-7528" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na jūs pažiūrėkite į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na jūs pažiūrėkite į savivaldybės administracijos vadovus, meraą, vicemerę ir vicemerą. Juk jie vidutinybių vidutinybės. Apie kokią kultūrą kalbate?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7528" token="WS_6_I_XMPwm1m0KZOulbUEdR9feZmj7I5qIlmN0h20"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7527" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582203691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juoda orchidėja</span> - Ket, 2020-02-20 - 15:01</p> </li> <a href="/comment/7527#comment-7527" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7527#comment-7527" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na jūs pažiūrėkite į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na jūs pažiūrėkite į savivaldybės administracijos vadovus, meraą, vicemerę ir vicemerą. Juk jie vidutinybių vidutinybės. Apie kokią kultūrą kalbate?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7527" token="Ho7XkDUSmlZkLyyVijr1ooPQLLYWl9-2FYk0e3PeqZc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7521" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582201600"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pritariu</span> - Ket, 2020-02-20 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/7521#comment-7521" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7521#comment-7521" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Svarbiausia krepšiniui ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Svarbiausia krepšiniui ir televizijai ..Kitų gali ir nebūt. Šiaip ir taryba kaip jos ir nėra. Apart keli už Alytų pareguliuoja ir taip vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7521" token="mBa8UnH_Yd4UC1OZMmdak2rulNa2xCspVILccarzcZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7505" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582196461"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gaila</span> - Ket, 2020-02-20 - 13:01</p> </li> <a href="/comment/7505#comment-7505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7505#comment-7505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad ir kiek ta eilutė rodo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad ir kiek ta eilutė rodo,be kompetentingo vadovo nė iš vietos...kažkaip su švietimu ir kultūra mieste nekas...pagalvokit,ar tinkami vadovai,o tada jau ta eilutė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7505" token="wIBhdbzCRf3Kb-HwL7Eiu71fs5F57Z-05DlJyEM4vm0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7495" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582190733"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Televizija</span> - Ket, 2020-02-20 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/7495#comment-7495" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7495#comment-7495" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užtat televizijos kultūrinei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užtat televizijos kultūrinei laidai "Kas garsiau šaukia ir meluoja tarybos posėdžio metu" pinigų bus! Ir privatiems sporto klubams pusę milijono duosime. O kultūra ir darželiai palauks. Pasirašo Už Alytų, LSDP ir TS-LKD</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7495" token="9KzqEnKH1VCyOvMugtyV4ACQHnhVZVci2MCcdGqhxsw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1243&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lzei1dcTvGDBqwPnQ3cGRcJ8N9V6kLei8X3uIMJ1BN8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Feb 2020 07:26:11 +0000 vyrredaktorius 1243 at https://www.alytausnaujienos.lt