Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/kultura lt „Vai­ni­kas sos­ci­nei” pin­tas ir iš žmo­nių gra­žių dar­bų bei mei­lės https://www.alytausnaujienos.lt/vai-ni-kas-sos-ci-nei-pin-tas-ir-zmo-niu-gra-ziu-dar-bu-bei-mei-les <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (15)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_3249.JPG?itok=w6LPyB14" width="344" height="287" alt="nuotraula" title="Alytaus miesto kultūros premijų laureatai – Andra Kavaliauskaitė, Stasys Šmigelskas, Pranas Jurkonis – su miesto vadovais Nerijumi Cesiuliu ir Jurgita Šukevičiene. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Auš­ri­nės“ šo­kė­jos puoš­niu vai­ni­ku pa­puo­šė sce­ną, šis mies­to gim­ta­die­nis ti­tu­luo­tas šū­kiu „Vai­ni­kas sos­ci­nei“. Vai­ni­kuo­tas ne tik spal­vin­ga žo­ly­nų py­ne, bet pin­tas ir iš žmo­nių ge­rų dar­bų.</p> <p>Į tris die­nas truk­sian­čią ir re­kor­di­nį ren­gi­nių kie­kį pa­siū­ly­sian­čią mies­to gim­ta­die­nio šven­tę at­vy­ko daug sve­čių: Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shen Zhi­fei, Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shi­ro Yama­sa­ki, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Gvi­das Ke­ru­šaus­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Laz­di­jų me­rė Aus­ma Miš­ki­nie­nė, Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas ir daug ki­tų. At­vy­ko Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos de­le­ga­ci­jos.</p> <p>Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis trum­pa šven­ti­ne kal­ba pa­sa­kė vi­sa, kas svar­biau­sia kiek­vie­nam mū­sų: „Aly­tus – ne pa­sta­tai, ne mies­to ri­bos, Aly­tus – žmo­nės, tai yra mes vi­si.“</p> <p>Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riaus S.Yama­sa­ki kal­ba ypač įti­ko krep­ši­nio aist­ruo­liams, jis iš­reiš­kė ti­kė­ji­mą ir vil­tį, kad kitamet vyksiančioje olimpiadoje Ja­ponijoje lie­tu­viai gaus me­da­lį. Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius S.Zhi­fei pa­si­džiau­gė ša­lių bi­čiu­lys­te.</p> <h4>Gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las – kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bas</h4> <p>Po sve­čių kal­bų be­ne lau­kia­miau­sias mo­men­tas – Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis ir me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė iš­kil­min­gai pa­skel­bė šių me­tų Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio, jau 24-ojo, var­dą.</p> <p>Už nuo­pel­nus Aly­taus mies­to ver­slui, pa­sie­ki­mus ku­riant Aly­taus pra­mo­nę, mies­to var­do gar­si­ni­mą, nuo­la­ti­nę pa­ra­mą spor­tui ir kul­tū­rai, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą vi­suo­me­ni­nia­me ir po­li­ti­nia­me mies­to gy­ve­ni­me, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu ta­po šie­met veik­los 90-me­tį švę­sian­čios AB ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Se­mio­nas Bon­da­re­vas. </p> <p>Il­ga­me­čio ben­dro­vės va­do­vo, da­bar­ti­nio val­dy­bos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ ben­druo­me­nė.</p> <p>„Ast­ra“ yra di­džiau­sia ir se­niau­sia me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė vi­so­je Lie­tu­vo­je ir vie­na di­džiau­sių darb­da­vių Aly­tu­je – įmo­nė­je dir­ba 250 žmo­nių. Nau­ja­sis gar­bės pi­lie­tis yra ir ak­ty­vus mies­to vi­suo­me­ni­nio, spor­ti­nio, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­ly­vis bei rė­mė­jas.</p> <p>2010 me­tais S.Bon­da­re­vui įteik­ta „Auk­si­nė plunks­na“, skir­ta Me­tų žmo­gui, ku­rį ren­ka Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­riai.</p> <p>Iš vi­so nuo 2000-ųjų Aly­taus mies­te su­teik­ta 24 gar­bės pi­lie­čių var­dai nu­si­pel­niu­siems as­me­nims, tarp ku­rių yra ir Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos pi­lie­čių.</p> <p>Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis S.Bon­da­re­vas pa­si­ra­šęs gar­bės kny­go­je tei­gė, kad šį įver­ti­ni­mą pri­ima kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bą.</p> <h4>Kul­tū­ros pre­mi­jos – An­drai Ka­va­liaus­kai­tei, Sta­siui Šmi­gels­kui ir Pra­nui Jur­ko­niui</h4> <p>Tra­di­ci­niai mies­to gim­ta­die­nio šven­tė­je tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai – kiek­vie­nais me­tais ski­ria­mos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jos. Nu­si­pel­niu­siems aly­tiš­kiams jos ski­ria­mos nuo 1991 me­tų. Šie­met pre­ten­da­vo 9 kan­di­da­tai, ko­mi­si­ja at­rin­ko tris lau­re­a­tus, sky­rė tris pre­mi­jas po 2 500 eu­rų: 2 pre­mi­jos už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je bei už­sie­ny­je, ir 1 pre­mi­ja už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą.</p> <p>Vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė pa­skel­bė lau­re­a­tus, įtei­kė di­plo­mus ir Kul­tū­ros pre­mi­jas, o me­ras N.Ce­siu­lis – 2019-ųjų Aly­taus mies­to kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tų žen­klus.</p> <p>Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rei ir re­ži­sie­rei An­drai Ka­va­liaus­kai­tei Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už me­ni­nį-so­cia­li­nį ty­ri­mą ir mo­nos­pek­tak­lio „SE­EN“ su­kū­ri­mą, sva­rų in­dė­lį į Aly­taus mies­to te­at­ro re­per­tu­a­rą ir te­at­ro įvaiz­džio kū­ri­mą, dis­ku­si­jas apie me­no te­ra­pi­jos po­vei­kio ir po­rei­kio ska­ti­ni­mą.</p> <p>Ant­ra­sis lau­re­a­tas – Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo pir­mi­nin­kas Sta­sys Šmi­gels­kas. Jis pre­mi­ja įver­tin­tas už Aly­taus mies­to fo­to­gra­fi­jos kul­tū­ros for­ma­vi­mą, ska­ti­nant aly­tiš­kius už­si­im­ti fo­to­gra­fi­jos me­nu, Aly­taus mies­to vaiz­dų, įvy­kių, gy­ven­to­jų įam­ži­ni­mą, da­ly­va­vi­mą dau­ge­ly­je ren­gi­nių su­tei­kiant pa­gal­bą, Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo įkū­ri­mą, pe­da­go­gi­nį fo­to­gra­fi­jos da­ly­ko mo­ky­to­jo dar­bą, dau­ge­lio pa­ro­dų ini­ci­ja­vi­mą ir or­ga­ni­za­vi­mą.</p> <p>Pra­nas Jur­ko­nis – chor­ve­dys, kom­po­zi­to­rius, har­mo­ni­zuo­to­jas, aran­žuo­to­jas, po­etas, vi­sų Lie­tu­vos dai­nų šven­čių (nuo 1975 m.) di­ri­gen­tas, liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Dai­na­va“ va­do­vas (1978–1983 m. ir nuo 1996-ųjų iki da­bar). Jam Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą kul­tū­ri­nia­me Aly­taus gy­ve­ni­me, Dzū­ki­jos kraš­to tau­to­sa­kos rin­ki­mą ir jos pa­nau­do­ji­mą kū­ry­bo­je, per 100 kū­ri­nių cho­rams, an­sam­bliams, liau­dies in­stru­men­tų or­kest­rui su­kū­ri­mą, har­mo­ni­za­vi­mą ir aran­ža­vi­mą. </p> <h4>„Glass LT“ va­do­vui Gied­riui Jac­kū­nui – sim­bo­li­nė Auk­si­nė plunks­na</h4> <p>Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, per mies­to gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mą žo­dis su­tei­kia­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nės žur­na­lis­tams, ku­rie ren­ka Me­tų žmo­gų ir jį ap­do­va­no­ja sim­bo­li­ne Auk­si­ne plunks­na.</p> <p>Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius šį­met jau 25-ą kar­tą ti­tu­la­vo Me­tų žmo­gų. Toks žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ji­mas tei­kia­mas as­me­nims, ku­rie sa­vo dar­bais, ini­cia­ty­vo­mis, kū­ry­biš­ku­mu gar­si­na Aly­taus var­dą, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­da telk­da­mi mies­to vi­suo­me­nę nau­din­giems dar­bams.</p> <p>„Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta už Aly­tu­je pa­sta­ty­tą nau­ją ga­myk­lą, su­kur­tas nau­jas dar­bo vie­tas, už in­dė­lį or­ga­ni­zuo­jant ma­žų­jų aly­tiš­kių už­im­tu­mą, už iš­si­ko­vo­tą di­džiau­sios sa­vo pro­duk­ci­jos – stik­lo pa­ke­tų – ga­min­to­jos var­dą Bal­ti­jos ša­ly­se ir taip iš­gar­sin­tą Aly­taus var­dą tarp­tau­ti­niu mas­tu 2019-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­lą su­teik­ti ir Auk­si­ne plunks­na ap­do­va­no­ti ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Gied­rių Jac­kū­ną“, – Ro­tu­šės aikš­tės sce­no­je pra­ne­šė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­ma Mos­tei­kai­tė.</p> <p>Ji ir Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­rys, „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio re­dak­to­rius Ro­mas Bur­ba ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui G.Jac­kū­nui įtei­kė sim­bo­li­nę Auk­si­nę plunks­ną.</p> <p>„Man di­džiu­lė gar­bė pri­im­ti šį ap­do­va­no­ji­mą, bet su juo at­ei­na ir įsi­pa­rei­go­ji­mas dirb­ti dar ge­riau. Pri­imu Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus ap­do­va­no­ji­mą kaip ko­lek­ty­vo dar­bo, ben­dro dar­bo įver­ti­ni­mą, ne ma­no vie­no nuo­pel­ną“, – kal­bė­jo „Glass LT“ va­do­vas.</p> <p>Vi­siems lau­re­a­tams ir aly­tiš­kiams, mies­to sve­čiams nu­skam­bė­jo ypa­tin­gas ir uni­ka­lus mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas. Mies­to gim­ta­die­nio šven­ti­nį ati­da­ry­mą vai­ni­ka­vo Juo­zo Nau­ja­lio pje­sė „Sva­jo­nė“, ku­rią at­li­ko net 150 jau­nų­jų smui­ki­nin­kų, at­vy­ku­sių į Dzū­ki­jos sos­ti­nę iš vi­sos Lie­tu­vos. Jiems di­ri­ga­vo Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis.</p> <p>Aly­taus gim­ta­die­nis skai­čiuo­ja­mas nuo is­to­ri­nės da­tos, kai Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis ir Len­ki­jos ka­ra­lius Ste­po­nas Ba­to­ras pa­skel­bė pri­vi­le­gi­ją, ku­ria pa­gal Mag­de­bur­go tei­sę Aly­tui su­teik­ta sa­vi­val­da ir her­bas – bal­ta ro­žė rau­do­na­me lau­ke.</p> <p>Šian­dien Aly­taus var­dą ku­ria­me mes vi­si. „Juk tai mū­sų mies­tas, ku­rio my­lė­ti ne­iš­ven­gia­ma, nes Aly­tus ir my­liu yra vie­nis, nes my­liu su­tel­pa ir ap­ima vie­nas žo­dis – Aly­tus. Vai­ni­kuo­ki­me jį sa­vo mei­le“, – to­kių mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų nu­skam­bė­jo ne vie­nas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2781.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2781.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2790.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2790.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2823.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2823.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2832.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2832.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2842.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2842.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2873.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2873.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2899.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2899.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2905.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2905.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2942.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2942.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2947.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2947.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3000.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3000.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3013.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3025.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3025.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3039.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3039.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3072.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3072.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3083.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3083.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3104.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3104.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3113.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3113.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3123.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3123.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3129.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3129.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3323.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3323.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3328.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3328.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3338.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3338.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3362.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3362.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1752"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560887718"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiksliai</span> - Ant, 2019-18-06 - 22:55</p> </li> <a href="/comment/1752#comment-1752" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1752#comment-1752" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pievagrybiai išsirikiavè xxx</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pievagrybiai išsirikiavè xxx</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1752" token="QU9nMTVaQyJ1G7QX0g1C1u5dluqRYPO4no_ejzByWq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1751"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560887717"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiksliai</span> - Ant, 2019-18-06 - 22:55</p> </li> <a href="/comment/1751#comment-1751" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1751#comment-1751" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pievagrybiai išsirikiavè xxx</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pievagrybiai išsirikiavè xxx</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1751" token="4_FS31hmNPvGTNMEJQXUHQyEEW3p2sWLCnhmr_GP2-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1750"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560881598"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>grybai</span> - Ant, 2019-18-06 - 21:13</p> </li> <a href="/comment/1750#comment-1750" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1750#comment-1750" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valdžioje esantis jaunimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valdžioje esantis jaunimas pagal užimamų postų kompetencijas dirbt nesugeba. Per ką daro didelę gėdą per savivaldą Alytui. Ir per tai silpnėja miesto interesai. Blogėja daugelio alytiškių bendros gerovės lygis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1750" token="EIjGZcT2T6aMKTQnLpIXs4OMioGakXy5o2jne4xtfoI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1749"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560877208"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Čia</span> - Ant, 2019-18-06 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/1749#comment-1749" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1749#comment-1749" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas per grybai??</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas per grybai??</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1749" token="7yOT07cX70bTxHXITRGRnZuRN-T6J8vmgRaFc_-zvMg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1748"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560875910"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pridedam</span> - Ant, 2019-18-06 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/1748#comment-1748" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1748#comment-1748" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vertinam, kad vicemerą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vertinam, kad vicemerą parinko iš Vilniaus partinė vadovybė nurodydama kam būt iš Alytaus konservatorių, reiškia nėra išimtinės tarybos kompetencijos patiems spręstis. Reiškia apsidirbo save sureikšminę po jaunimu. Ir dar klausimas kaip pagerint valdymo kokybę. Ar visi paskui nykt per savivaldą? Nes per kelis mėnesius per daug klaidų ir praleisto brangaus laiko. Per kurį kiti į priekį nušuoliavo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1748" token="ZcIbF8wtCisAx0f0-HSt7xNz4nIOL5UhNO966aIfRkk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1747"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560866009"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rezultatai</span> - Ant, 2019-18-06 - 16:53</p> </li> <a href="/comment/1747#comment-1747" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1747#comment-1747" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po šių rinkimų aukščiausius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po šių rinkimų aukščiausius postus savivaldybėje susigriebė jaunimas. Trumpiau tarybos nariai rankutes sukilnojo skiriant į postus nežiūrėdami reikiamų kompetencijų. Ir... Linksmą valdžios dalį inauguracijos, seminarai, kelionės.., švęst ant prieš buvusių valdžioje per pusmetį suruošto - ereliai. o savo gabumais kur rimčiau gaunasi, per kelis mėnesius nesugeba per tarybą pagal įstatymus pasitvirtint komitetų ir komisijų. Kur tik taryboje patvirtinus jie įgauna galias ir atsakomybes. Per kurių būtent siūlymus taryboje priiminėjami sprendimai. Reiškia kaip pilnai neapiforminti sprendimai ir visa savivaldybė pagal juos dirbantys per paskutinius mėnesius. To dar nebuvo Alytaus m. valdymo istorijoj iki tol. Nors per kelis mėnesius kaip kurie tarybos nariai su patirtimi bandė atkreipt dėmesį. Bet jaunimėliui regis nesuvokiama... O taip veržės į postus. Duokit kelią jaunimui... juolab dalis buvo pasitreniravę anoje kadencijoje per vicemerų atleidimo-atstatymo scenarijų. Bet regis esmės nepagavo tada, ir dabar klupinėja... Kaip jei iš pat pradžių visi vadovai į seminarą išvyksta, kaip nors vienas turi likt, čia...nesuvokiama. Tokių klaidukių iki jų niekas nedarė. Kaip ir dėl švietimo pertvarkos, kur nuo anos kadencijos pasivijo audito išvados, valdžioje esantys bijo prabilt. O prieš kelias savaites apie tai prabilę valdininkai, kur tik vykdytojai buria, atleis už tai kaip anoje kadencijoje, ar ne..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1747" token="oPP_kO4cmv45x8R-b8Uv3GBdTVomjPcQTt0OEjR1Lyw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1746"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560860963"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>scenarijai</span> - Ant, 2019-18-06 - 15:29</p> </li> <a href="/comment/1746#comment-1746" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1746#comment-1746" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tęsiasi tarp savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tęsiasi tarp savivaldybių nematoma konkurencija per visas sritis. Kiekvieni stengiasi kitų sąskaita uždirbt. Dominuoja savivaldybės kur stiprūs lyderiai ir sugebantys paskui save telkt ir stiprint bendruomenes. Tokie stipriai stovi už savo regionų interesus ir bando įeit į kitų rinkas savų naudai. ir kita rūšis kaip Alytuj kokie bebūtų deriniai, lyderiai silpnėjantys... Per kuriuos klupdo regioną kiti savo naudai. Nors Alytuj yra keli, kur gali sėkmingai vystyt Alytų, vienok kaip tradiciškai. Arba susipriešinę, arba net su valstybinių institucijų pagalba gniuždomi... Bet atstyguota būtent taip, kad silpnėtų ir nesugebėtų stiprint regiono. Nes paskutinių mėnesių fiasko net bent daliai socdemų.. netikėta. Kad startas toks prastas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1746" token="LcvbIfa4XKMmBDIxqtiQ3K_kPjX8UX_pJJqbW_LEHeA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1745"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560845451"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neatsakingumas</span> - Ant, 2019-18-06 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/1745#comment-1745" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1745#comment-1745" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neatsakingumo valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neatsakingumo valdyme alytiškiams kaina labai didelė. Pav. Kauno bendruomenė per rinkimus iš mero reikalavo spartint Kauno vystymą... Kad Kauno firmos darbų turėtų ir žmonės per tai uždirbtų... Tad Kauno meras iš pirmo tarybos posėdžio per lėtus vardijo vystymo tempus anoje kadencijoje. Iš kart taryboje teikė tvirtint vystymo projektus ir pilnu tempu savęs negailėdamas ir iš komandos reikalaudamas - sėkmingai vykdo per paskutinius mėnesius. Už Kauno interesus stoja kaip... Alytuje priešingai. Visuomenė nereikalauja, o atskiri visuomenės sluoksniai net priešingi miesto intereso gynimui. Iš kart pasekmės. Iš pirmų mėnesių per tarybą esmėj klaidos lygiose vietose ir mažai šansų pakilt. Mieste praeinant užklausiau iš po pilkų automobilių fotografuojančius vairuotojus Alytaus gatvėse. Jei nemelavo, sakė pareigūnai iš Vilniaus. reiškia Vilnius Alytaus nemyli, vietiniais nepasitiki. Reiškia jau ir teisėsaugininkai iš svetur pereina į Alytaus rinkas. Kas reiškia Alytus per nevieningumą negina savo intereso. ir vietos teisėsaugininkų bent didelė dalis po to panašu, jais nepasitikima ir kažin ar reikalingi? Trumpiau pirmyn Alytuj mandravot.. Šventė greitai baigėsi. Po jos ..besitęsianti ir regis gilėjanti stagnacija...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1745" token="SRrPBAZQlufro645sq-z3f1mBkTEI8mjghPxhlh7b5I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1741"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560837642"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/1741#comment-1741" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1741#comment-1741" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė esmė dar prieš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė esmė dar prieš pusmetį anų pradėta ruošt. Įdomu kiek kainavo viso. Dabar aišku savivaldybė pradės eglutei ruoštis pusmetį. kaip kurie per tai užtikrinti nors darbu. Vienok šių savo gabumais per kelis mėnesius - sunku įžvelgt. Apart jei vaikosi pramoninkų likučius ir atseit pramonės parką bando gaivint, čia kas užkuliusius žino - tas pats kas žiaurus anekdotas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1741" token="C02rVaSyyOvHJ4TmeSjUN3yPmaSX8gSFrE3gRiJqjH0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1740"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560835826"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>trumpiau</span> - Ant, 2019-18-06 - 08:30</p> </li> <a href="/comment/1740#comment-1740" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1740#comment-1740" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taryboj komitetai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taryboj komitetai ir komisijos galią ir atsakomybę įgyja tik tada, kaip taryboje patvirtina tarybos narių aritmetinė dauguma. Iki tol, kad ir meras skyrė dar neaišku, kad taryboje tai tvirtins. Nes per vicemerų tvirtinimo preliudijas jau išbandė. Nes jei taryboje nėra oficialiai pasiskelbusios opozicijos kas aišku būt geriau kad drįsę pasiskelbt ( o to priežastys Alytuje yra labai rimtos, kad nedrįsta.. kaip iki tol drįsdavo po opozicija viešintis) , tai nereiškia. kad nėra iš užkuliusių tik laukiančių progos. Alytaus stilius. į akis vienaip, už ..taip pavels, kad nepagalvotai kad gali taip būt. Vėl pagal įstatymus taryba gali svarstyt klausimus, kur prieš tarybos komitetuose nagrinėti ir išvados teiktos. O čia jei nemato taryboj, kad išvados kol kas taryboje nepatvirtintų komitetų su pirmininkais ir narių skaičiumi bei jų įgaliojimais, čia.. - nesuvokiama šiais laikais kaip tai gali būt. Reiškia kaip ir tarybos iki šiol priimti sprendimai nėra labai atsakingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1740" token="sLfTn4nNXvr3LODbcClB2A5mppi0oKYs2eHKWuUQhRA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1739"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560833607"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>darbai</span> - Ant, 2019-18-06 - 07:53</p> </li> <a href="/comment/1739#comment-1739" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1739#comment-1739" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sako gerai švenčia, gerai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sako gerai švenčia, gerai dirba. O štai su darbais ne kas. Nes po rinkimų keli mėnesiai ir jei per tarybą nesimato sprendimų dėl tarybos komitetų ir komisijų, kaip ir pirmą kart nesimato oficialiai opozicija pasiskelbusių - čia jau rodo rimtas problemas per savivaldą. Nes per tiek daug laiko po rinkimų esmėj visos savivaldybės tai sugebėjo. išskyrus Alytaus miestą. Reiškia per tarybą nesugeba užsivest pilnaverčiai veiklai net per kelis mėnesius? Taryba kiek veikia, taip per dar kaip nepasitvirtintas struktūras? Kaip šešėlį. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 14 str., 1.- aiškiai sako. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai. 2., -komitetai sudaromi iš ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. 3. - komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komitetų narių mero siūlymu skiria komitetai. O Kontrolės komiteto pirmininką, savivaldybės tarybos opozicijos raštišku siūlymu. Jei nėra opozicijos, Kontrolės komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Tas pats analogiškai ir pagal LR Vietos sav. įst. 15 str., 1. - savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikotarpiui sudaro Etikos ir Antikorupcinę komisijas. Jų pirmininkais mero teikimu ir siūlo iš opozicijos. Kai jos nėra, skiria taryba iš šių komisijos narių mero teikimu. - Tad pagal rimtus reikalavimus kol Alytaus m. taryboje šiais klausimais nėra patvirtintų sprendimų - tarybos veikla kaip..? Tegu patys rinkėjai įsivertina.. Vienok, reikia suspėt su laiku. kaip ir suvokt, laikas nelaukia. Kiti per paskutinius mėnesius jau daug realių gerų darbų žmonėms padarę, Alytuj vis... Nesuspėjama. Tai nereiškia kritika. Tai reiškia taryba-mero lygį į pilnavertę, kur būt kam konkrečiai atsakyt, veiklą nepakyla. Per tarybą patvirtinant galutinai ne suforminti komitetai ir komisijos reiškia- nėra kam atsakomybės nešt. Savivaldybės administracija negali vykdyt jų sprendimų, kadangi tai nėra pilnai per tarybą patvirtinti dariniai. Štai kaip taryboje bus patvirtinti komitetai su pirmininkais ir įgaliojimais - tada ir jų parašai galios. Keista, kad valdyme į tokius pradžiamokslio elementus dar atkreipt reikia. Ir pačios savivaldybės labui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1739" token="FbkAunlomk33pKwrBGBmZr-ahv6Ais044A8FbU1SLjw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1736"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560752169"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nuotaka</span> - Pir, 2019-17-06 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/1736#comment-1736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1736#comment-1736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nu nuotaka ne i ta rengini…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nu nuotaka ne i ta rengini pataikė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1736" token="xEHMqpgJAnRRNuG0OPKlyoSixJJenBi92_ohSSTXS1c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1735"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560669506"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Miestetis</span> - Sek, 2019-16-06 - 10:18</p> </li> <a href="/comment/1735#comment-1735" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1735#comment-1735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man ir labai patiko. Turim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man ir labai patiko. Turim tokia grazia gamta, nuostabu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1735" token="DmxKh4AIvRE-8bx9vhW7jXeC-IkU5nSwO5o1a5g9csw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1734"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560663728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>svarbiausia</span> - Sek, 2019-16-06 - 08:42</p> </li> <a href="/comment/1734#comment-1734" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1734#comment-1734" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė graūi. Ir svarbiausia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė graūi. Ir svarbiausia - PATYS susiorganizavo. Įrodė, kad patys sugeba. Tad reikia ir savivaldą atsistatyt į tikrą šiuolaikinį lygį. Nes tas įdieginėjimas, kad patys nesugebam, apart praradinėt įmones ir rinkas kitų naudai, turi baigtis. Kai yra savų sugebančių, o vis įdieginėjami atstovai iš svetur.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1734" token="Lo7Lqpr0SlxE1v6ItguGnfQIVBI8fUBLXfYa135c0VE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1733"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560611585"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincius</span> - Šeš, 2019-15-06 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/1733#comment-1733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1733#comment-1733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė graži, labai gerai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė graži, labai gerai, kad mugė iųkelta iš miesto, nesišvaisto alučio mėgėjai. Viskas liux.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1733" token="Wn5OpCsyYnb8YOu5tpHXjJ3uA6TUc4REuC3huIkqo4s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=660&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W-8u-J5w03N3PqPN_lf0MDOGWwQfgjEmJQtGczttnJ4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Jun 2019 18:17:31 +0000 vyrredaktorius 660 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pro­tas ver­tas tiek, kiek jis tar­nau­ja mei­lei” https://www.alytausnaujienos.lt/pro-tas-ver-tas-tiek-kiek-jis-tar-nau-ja-mei-lei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Da­lia Jen­čiu­vie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_1313-1.JPG?itok=A6zfj_XS" width="344" height="287" alt="Dalia Jenčiuvienė " title="Dalia Jenčiuvienė kaip iš akies traukta Žemaitė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prie at­vers­to są­siu­vi­nio su plunks­na­ko­čiu ran­ko­je ry­mo pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris, plau­kus go­bia bal­ta ske­pe­tai­tė, – Že­mai­tė. Gat­ve vaikš­ti­nė­ja po­nios il­gais si­jo­nais, skry­bė­lė­tos ir vien­plau­kės, su­si­juo­su­sios tau­ti­nė­mis juos­to­mis ir ry­šin­čios įvai­rias­pal­ves ska­re­les...</p> <p>To­kia bu­vo bir­že­lio 4-osios pa­va­ka­rė Že­mai­tės gat­vė­je, kur, pa­kvies­ti Ku­ror­to se­niū­nai­tės Ge­no­vai­tės Žiu­rins­kie­nės, su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys Ku­ror­to gy­ven­to­jų – pa­mi­nė­ti ir švęs­ti mū­sų gar­bios ra­šy­to­jos Ju­li­jos Be­niu­še­vi­čiū­tės-Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės gim­ta­die­nio.</p> <p>Yra ką švęs­ti ir iš ko pa­si­mo­ky­ti šian­dien. J.Že­mai­tė – vie­na iš­ki­liau­sių ir la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos mo­te­rų, iš­ėjo kaip sto­vi iš sa­vų na­mų, bu­vo „kam­pi­nin­kė“ tai vie­nur, tai ki­tur pri­si­glausdama...</p> <p>No­rint bū­ti di­džiu žmo­gu­mi ne­rei­kia sta­ty­tis na­mo, ke­lis kar­tus pra­noks­tan­čio kai­my­nų na­mus, kaip šian­dien ten­ka su­si­dur­ti Ku­ror­to re­a­ly­bė­je. Žmo­nės, tur­tin­gi iš­min­ties, di­džia­dvasiai, su­pra­to ir su­pran­ta – rei­kia gy­ven­ti ne tik dėl sa­vęs, bet ir dėl ki­tų...</p> <p>Ne­mir­tin­gi tam­pa­me ne tur­tais be­si­pui­kuo­da­mi, o dirb­da­mi tei­sin­gus ir ge­rus dar­bus žmo­nėms, au­ko­ji­mu, me­ce­na­vi­mu pa­grįs­tais san­ty­kiais, o ne kaip pas mus įpras­ta: „ran­ka ran­ką plau­na“, „aš tau – tu man“.</p> <p>Mes, ku­ror­tie­čiai, ir, ti­kė­ti­na, vi­si aly­tiš­kiai, esa­me dė­kin­gi tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos Aly­taus mies­to val­džiai už Ku­ror­to sta­tu­są Aly­taus mies­te, už gam­tos gro­žio puo­se­lė­ji­mą ir iš­sau­go­ji­mą, gat­vių pa­va­di­ni­mus. Ku­ror­to te­ri­to­ri­jo­je 9 gat­vės pa­va­din­tos Lie­tu­vos me­nui, kul­tū­rai ir vals­ty­bin­gu­mui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių var­dais. Gal to­dėl dau­gu­ma Ku­ror­to gy­ven­to­jų sa­vy­je ne­šio­ja tą dva­sios ra­my­bę, vi­di­nę ele­gan­ci­ją, su ku­riais taip leng­va ir pa­pras­ta įgy­ven­din­ti įvai­riau­sius su­ma­ny­mus.</p> <p>O kad Že­mai­tės gat­vės šven­tė įsi­min­tų ir Že­mai­tės gi­mi­mo die­ną pri­si­min­tų, kad apie tai su­ži­no­tų kuo dau­giau žmo­nių, gra­ži ir links­ma po­nia su vė­duok­le – Jad­vy­ga Mai­ne­lie­nė – stab­dė pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius ar net au­to­bu­sus ir nu­ste­bu­siems vai­ruo­to­jams bei ke­lei­viams skel­bė šią ži­nią, o se­niū­nai­tė im­pro­vi­za­vo Že­mai­tę – juos ap­do­va­no­jo bi­jū­no žie­dais. Su­kū­rė­me šven­tės at­mo­sfe­rą ne tik sau, bet ir gat­ve va­žiuo­jan­tie­siems.</p> <p>Že­mai­tės gat­vės gy­ven­to­ja Ala Bag­do­nie­nė vi­sus pa­kvie­tė į sa­vo so­dy­bos kie­mą, kur pu­šų prie­globs­ty­je šven­tė tę­sė­si dar il­gai! Su­si­rin­ko­me iš įvai­rių Ku­ror­to kam­pe­lių, kai ku­rie su­si­ti­ko pir­mą kar­tą, kle­gė­jo, ben­dra­vo, su­si­pa­ži­no, iš­si­skirs­tė kaip se­ni ge­ri pa­žįs­ta­mi...</p> <p>La­bai džiu­gu, kad ne­pa­vargs­tan­ti Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos fo­to­met­raš­ti­nin­kė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė su­spė­ja fo­to­gra­fi­jo­se įam­žin­ti Ku­ror­to veik­lą, ir taip mes ga­li­me apie sa­ve pa­pa­sa­ko­ti. Kar­tu dė­ko­ja­me „Aly­taus nau­jie­noms“ už ben­dra­dar­bia­vi­mą ir mū­sų veik­los sklai­dą. Mes so­di­na­me kul­tū­ros dai­gą, ku­ris, ti­ki­me, iš­augs ir pri­si­dės prie „Aly­tus – kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“.</p> <p>Dė­ko­ja­me ak­ty­viau­siems Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos am­ba­sa­do­riams: Alai­ Bag­do­nie­nei, Ag­nei Jen­čiū­tei, Auš­rai Ka­va­liaus­kie­nei, Jad­vy­gai­ Mai­ne­lie­nei, Li­nai ir Sta­siui Pil­kio­niams, Vi­dai Na­ru­še­vi­čie­nei, Juo­zui Bal­čiū­nui, Vi­li­jai Su­šins­kie­nei ir ki­tiems.</p> <p>Ku­ror­tie­čiai įvei­kė su­sve­ti­mė­ji­mą ir nuo­bo­du­lį, mez­ga­si ben­drys­tės jaus­mas, bręs­ta nau­ji pla­nai ir idė­jos. Ti­kė­ki­me, kad ku­ror­tie­čių san­ty­kių tin­klas tik plė­sis ir stip­rės ne tik šven­tė­se, bet ir spren­džiant ak­tu­a­lias Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jo­je gy­ve­nan­tiems bei vi­sam mies­tui opias pro­ble­mas.</p> <p>O už­baig­ti no­ri­si to­kia pran­cū­zų ra­šy­to­jo An­toi­ne de Saint-Exupéry ci­ta­ta: „Koks tu­ri bū­ti žmo­gus? Štai pa­grin­di­nis klau­si­mas, nes tik dva­sia ap­vai­si­na pro­tą. Pro­tas ver­tas tiek, kiek jis tar­nau­ja mei­lei. Vien mei­lė val­do kū­rė­jo ran­ką. Vien mei­lė re­gi dar ne­pra­dė­tus skulp­tū­ros kon­tū­rus. Per­ga­lė – mei­lės vai­sius. Ne­re­gi­ma mei­lės jė­ga iš­lais­vi­na žmo­gų. Tik­ro­ji mei­lė – tas san­ty­kių tin­klas, ku­ris da­ro žmo­gų žmo­gu­mi.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1313-1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1313-1_0.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1348.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1348.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1407.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1407.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1418.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1418.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1482-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1482-1.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1549-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1549-1.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1681.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1681.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1410-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1410-1.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1454-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1454-1.JPG" width="3166" height="4151" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=657&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b3bmQ6ZuhWg1OpCUTYw20xqsFKQPGkEJjMX5LVlbOjQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:25:39 +0000 vyrredaktorius 657 at https://www.alytausnaujienos.lt Jo­li­ta Zy­ku­tė: „Kiek daug ma­ny­je Aly­taus” https://www.alytausnaujienos.lt/jo-li-ta-zy-ku-te-kiek-daug-ma-ny-je-aly-taus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Foto%20de-light.lt__0.jpg?itok=4dxDP_nI" width="344" height="287" alt="Jo­li­ta­ Zy­ku­tė" title="„Šiuo me­tu kal­ba­mės su Aly­taus lė­lių te­at­ru „Ait­va­ras“ apie ga­li­my­bę pa­sta­ty­ti spek­tak­lį pa­gal „Kaip ka­ra­lai­tė iš gro­žio kon­kur­so pa­bė­go“, – sako  Jo­li­ta­ Zy­ku­tė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­kius pri­si­mi­ni­mus sie­ja­te su gim­tuo­ju mies­tu ir ko­kį jį ma­to­te grį­žu­si šian­dien?</strong></p> <p>– Gi­miau ir au­gau Aly­tu­je, po vi­du­ri­nės mo­kyk­los iš­va­žia­vau stu­di­juo­ti į Vil­nių, kur ir li­kau gy­ven­ti. O po to, kaip juo­kau­da­ma sa­kau, „mei­lės die­vams įsi­ki­šus“, su­si­pa­ži­nau su vo­kie­čiu ir nu­te­kė­jau į Ham­bur­gą. Aly­tu­je te­be­gy­ve­na tė­vai ir ke­le­tas gi­mi­nai­čių.</p> <p>Ko ge­ro, na­tū­ra­lu, kad iš pra­džių, kai esi jau­nas, ver­žie­si to­lyn, o su am­žiu­mi at­ei­na lai­kas, kai at­sig­rę­ži į sa­vo pra­džią, pra­de­di gal­vo­ti, kas ta­ve su­for­ma­vo. Ti­kiu, jog tai, kad lan­kiau su­stip­rin­tą li­te­ra­tū­ros kla­sę (bu­vo toks eks­pe­ri­men­tas tuo­me­tė­je 9-ojo­je vi­du­ri­nė­je, da­bar Jot­vin­gių gim­na­zi­ja), pri­si­dė­jo, kad šian­dien esu ra­šy­to­ja. Su mei­le ir be­ga­li­niu dė­kin­gu­mu pri­si­me­nu Ire­ną Bui­vy­dai­tę-Kup­čins­kie­nę, pas ku­rią še­še­rius me­tus lan­kiau an­glų kal­bos kur­sus. Ji ne tik mo­kė an­glų kal­bos, bet ir ža­di­no kū­ry­bin­gu­mą.</p> <p>Aly­tus la­bai iš­gra­žė­jo, ir tai tik­rai džiu­gi­na.</p> <p><strong>– Aly­tu­je vyks­ta pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­riai, gal te­ko gir­dė­ti apie juos?</strong></p> <p>– Apie pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rį šie­met iš­gir­dau pir­mą­kart. La­bai gra­ži ini­cia­ty­va. Bū­na lai­kas, kai au­gi ir no­ri im­ti, o pas­kui at­ei­na me­tas, kai jau­ti, kad pats no­ri duo­ti ki­tiems.</p> <p><strong>– Kaip ki­lo min­tis at­va­žiuo­ti į gim­to­jo mies­to šven­tę su gra­žiau­sios prin­ce­sės rin­ki­mų ak­ci­ja – tam tik­ra so­cia­li­ne ak­ci­ja vai­kams?</strong></p> <p>– Pa­klau­siau Aly­taus mies­to šven­tės or­ga­ni­za­to­rių, gal jiems bū­tų įdo­mu, jei vai­kams su­reng­čiau kny­gos „Kaip ka­ra­lai­tė iš gro­žio kon­kur­so pa­bė­go“ dirb­tu­ves. Šį kar­tą šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – aly­tiš­kiai. Jie mie­lai su­ti­ko ir rei­ka­lin­gais da­ly­kais pa­si­rū­pi­no. Pa­sa­ko­ju, ro­dos, ba­na­lias bui­ti­nes de­ta­les, bet ži­no­te, kai at­ei­ni no­rė­da­ma kaž­ką duo­ti, už tai ne­pra­šai nei ho­no­ra­ro, nei ke­lio­nės ap­mo­kė­ti, o tau pa­sa­ko „ge­rai, bet sta­lais ren­gi­niui pa­si­rū­pink pa­ti, bū­da­ma už tūks­tan­čio ki­lo­met­rų nuo Aly­taus“, tai su­abe­jo­ji, ar tik­rai rei­kia tai da­ry­ti. Kar­tais, kad įvyk­tų gra­žūs da­ly­kai, rei­kia iš­ties­ti ran­ką ir pa­lai­ky­ti ini­cia­ty­vą.</p> <p><strong>– Gal tu­ri­te su Aly­tu­mi su­si­ju­sių kū­ry­bi­nių pla­nų?</strong></p> <p>– Kas bus at­ei­ty­je, dar pa­ma­ty­si­me, bet šiuo me­tu kal­ba­mės su Aly­taus lė­lių te­at­ru „Ait­va­ras“ apie ga­li­my­bę pa­sta­ty­ti spek­tak­lį pa­gal „Kaip ka­ra­lai­tė iš gro­žio kon­kur­so pa­bė­go“. Vis­kas pri­klau­sys nuo gau­to fi­nan­sa­vi­mo, bet apie tai, kad šian­dien pa­sau­ly­je per­ver­ti­na­ma gra­ži iš­vaiz­da, rei­kia kal­bė­ti jau su ma­žo­mis mer­gai­tė­mis, ku­rios lan­ko dar­že­lį ar pra­di­nes kla­ses, ir spek­tak­lis, jį ly­din­čios dirb­tu­vės bū­tų pa­vei­kus da­ly­kas.</p> <p><strong>– Kaip Jums ki­lo pa­ti idė­ja at­kreip­ti dė­me­sį į gro­žio kul­tą vai­kys­tė­je?</strong></p> <p>– Gal reik­tų ti­kė­ti te­ori­ja, tei­gian­čia, kad vis­kas, ką pa­ti­ria­me ir pa­ma­to­me, kau­pia­si mū­sų pa­są­mo­nė­je, sin­te­ti­na­ma ir „iš­len­da“ į pa­sau­lį nau­ju pa­vi­da­lu. Nes pa­me­nu, kad dar prieš kny­gai gims­tant vie­na pa­žįs­ta­ma pa­sa­ko­jo, jog jos dar­že­li­nu­kė grį­žu­si iš dar­že­lio pa­sa­kė: „Ma­ma, ne­val­gy­siu va­ka­rie­nės, nes bū­siu sto­ra“, nors mer­gai­tė nor­ma­laus kū­no su­dė­ji­mo. Ir tai ma­ne stip­riai su­krė­tė.</p> <p>Pa­ra­šiu­si kny­gą pra­dė­jau dau­giau do­mė­tis gro­žio ste­re­o­ti­pais ir ra­dau ma­ne pri­bloš­ku­sios in­for­ma­ci­jos. Jei iki tol gal­vo­jau, kad gro­žio pro­ble­mos pra­si­de­da pa­aug­lys­tė­je, pa­si­ro­do, tai pa­se­nu­sios ži­nios. Jau dar­že­li­nu­kės, pa­sak ty­ri­mų, no­rė­tų kaž­ką keis­ti sa­vo kū­ne, jų di­džiau­sia bai­mė – su­sto­rė­ti. Skai­ty­da­ma guo­džiau­si, kad tai gal „už­sie­nio“ re­a­li­jos, gal Lie­tu­vo­je ki­taip. To­dėl spe­cia­liai pra­dė­jau me­ni­nę pro­vo­ka­ci­ją „Gra­žiau­sios ka­ra­lai­tės rin­ki­mai“, kur pra­šau vai­kų pieš­ti gra­žiau­sią ir lai­min­giau­sią ka­ra­lai­tes pa­sau­ly­je, klau­si­nė­ju, ko­kia pa­tys no­rė­tų bū­ti. Kai Vil­niu­je per Kny­gų mu­gę kal­bi­nau ma­mas, vie­na jų pa­pa­sa­ko­jo, kad ir jos mer­gai­tė (ku­ri grei­čiau lie­su­tė nei ap­kū­ni) liūd­nai nu­žiū­ri­nė­jo sa­ve veid­ro­dy­je ir pa­sa­kė: „Ma­ma, aš esu sto­ra, ma­no žan­dai per sto­ri.“</p> <p><strong>Dar ki­ta mo­te­ris, jau pa­ti ta­pu­si mo­ti­na, pa­sa­ko­jo, kad vai­kys­tė­je tė­vas nuo­lat pa­šiep­da­vo jos mo­ti­ną, vos to­ji pri­aug­da­vo ki­log­ra­mą (abu bu­vo spor­ti­nin­kai), ir duk­ra tu­rė­jo „pri­si­žiū­rė­ti“ svo­rį, kas bai­gė­si ano­rek­si­jos su­sir­gi­mu. Skau­džios tik­ros is­to­ri­jos, o kiek jų nie­ka­da ne­su­ži­no­si­me?</strong></p> <p>Kaip ko­vo­ti? Psi­cho­lo­gai duo­da svar­biau­sią pa­ta­ri­mą, ku­rį nuo­lat kar­to­ju – ug­dy­ki­te sa­vo vai­kų kri­ti­nį mąs­ty­mą, kad jie abe­jo­tų, gin­čy­tų­si, klaus­tų. Svar­bi ži­nu­tė ma­moms – jei peik­si­te sa­vo iš­vaiz­dą, duk­ros pe­rims tai sau, net jei­gu duk­ras ir gir­si­te. To­dėl, ma­mos, jei­gu no­ri­te ge­ro sa­vo duk­roms, vi­sų pir­ma, pra­dė­ki­te my­lė­ti sa­vo at­vaiz­dą veid­ro­dy­je. Tai il­ga su­dė­tin­ga te­ma, ku­rios vie­nu po­kal­biu ne­iš­sem­si.</p> <p><strong>– Be­je, gal te­ko gir­dė­ti, kad Aly­taus mies­to te­at­re yra pa­sta­ty­tas spek­tak­lis-so­cia­li­nis ty­ri­mas „Se­en“ (rež. An­dra Ka­va­liaus­kai­tė), skir­tas pa­aug­lių val­gy­mo su­tri­ki­mams?</strong></p> <p>– La­bai gai­la, kad apie dau­ge­lį da­ly­kų ga­liu tik pa­skai­ty­ti in­ter­ne­te, o ne pa­ma­ty­ti gy­vai. Džiau­giuo­si, kad ši te­ma lie­čia­ma. Apie tai bū­ti­na kal­bė­ti. Kai prieš me­tus vie­na­me in­ter­viu kal­bi­nau Vil­niaus val­gy­mo su­tri­ki­mų cen­tro va­do­vę Bri­gi­tą Baks, ji pa­sa­kė, kad jau­niau­si į juos kon­sul­ta­ci­jos krei­pę­si pa­cien­tai (ir tai ne vie­nin­te­lis at­ve­jis) – aš­tuon­me­tės mer­gai­tės. Juk tai dar vai­kai...</p> <p><strong>– Kas ant Jū­sų kū­ry­bi­nio dar­bo sta­lo gu­li šiuo me­tu?</strong></p> <p>– Jau pa­ra­šy­ta ant­ro­ji is­to­ri­ja vai­kams apie ka­ra­lai­tę – „Kaip ka­ra­lai­tė ge­riau­sio drau­go pa­vy­dė­jo“. Ma­no di­dy­sis pro­jek­tas – ro­ma­nas „Vie­nos pra­na­šys­tės is­to­ri­ja“ – kaip am­ži­nos sta­ty­bos – vis ne­si­bai­gia, nes pa­ra­šy­ti kny­gą yra leng­vo­ji da­lis, sun­kio­ji yra vis­ką „su­ves­ti“ į vie­na, pa­tai­sy­ti. Įdo­miau­sia, kad pra­si­dė­jo jis Aly­tu­je. Užuot be­si­ruo­šu­si abi­tū­ros eg­za­mi­nams (ku­riuos iš­lai­kiau tik­rai ge­rai), nak­ti­mis ra­šy­da­vau fan­ta­zy sti­liaus is­to­ri­ją apie ka­ra­liaus duk­rą Ati­lė­ją, ku­ri, pa­sak pra­na­šys­tės, tu­ri iš­gel­bė­ti prie­šų siau­bia­mą ša­lį. Ka­dai­se sen­ti­men­ta­li mei­lės is­to­ri­ja vir­to pa­sa­ko­ji­mu apie drą­są klau­sy­ti sa­vęs, kai, ro­dos, vi­sas pa­sau­lis sa­ko, jog tu­ri elg­tis ki­taip, o tu jau­ti, kad pri­va­lai sek­ti sa­vo vi­di­nį bal­są.</p> <p>Ra­šy­da­ma vai­kams no­riu pa­sa­ko­ti links­mus nuo­ty­kius, bet pa­lies­ti rim­tas te­mas, o ra­šy­da­ma su­au­gu­sie­siems są­mo­nin­gai bė­gu nuo re­a­laus gy­ve­ni­mo ir siū­lau pra­mo­gą, kur daug jaus­mų, in­tri­gų ir fan­ta­zi­jos. Ryš­kiau­sias vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mas – dar­že­lio auk­lė­to­ja su­so­di­nu­si vai­kus pa­pra­šo ma­nęs (ir­gi dar­že­li­nu­kės) ki­tiems pa­pa­sa­ko­ti pa­sa­ką. Aš pa­sa­ko­ju, o vi­sa gru­pė sė­di ne­pri­eš­ta­rau­da­ma ir klau­so. Ma­tyt, ta pa­sa­ko­to­ja yra ma­ny­je, ir nuo jos nie­kur ne­pa­bėg­siu.</p> <p><strong>– Vie­na­me in­ter­viu mi­nė­jo­te, kad ver­čiau žvel­gia­te ne į iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, bet pro trau­ki­nio lan­gą. O kaip pa­vyks­ta pa­ska­tin­ti sū­naus sai­kin­gą san­ty­kį su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis?</strong></p> <p>– Pra­dė­ki­me nuo to, kad aš pa­ti te­le­vi­zo­riaus ne­tu­riu nuo stu­di­jų lai­kų. Kai Ham­bur­ge į sve­čius at­ėjo sū­naus dar­že­lio drau­gas, vi­sų pir­ma, pa­si­do­mė­jo: „O kur jū­sų te­le­vi­zo­rius?“ „Ne­tu­ri­me“, – pa­sa­kiau. „Ne­ga­li­te sau leis­ti?“ – rū­pes­tin­gai pa­klau­sė jis. Aš vos nenu­si­kva­to­jau. Bū­tent, ne­ga­li­me sau leis­ti, nes gai­la lai­ko! Tu­ri­me vaiz­do pro­jek­to­rių, ku­riuo ga­li­ma pa­žiū­rė­ti DVD fil­mą iš bib­lio­te­kos (o bib­lio­te­kos čia tur­tin­gos). Bet ir tam gai­la lai­ko.</p> <p>Iki tre­jų me­tų sū­nus, ko ge­ro, vi­sai ne­gau­da­vo žiū­rė­ti fil­mu­kų, pas­kui – va­lan­da per sa­vai­tę. Da­bar – dvi va­lan­dos. Gal­būt kaž­kam pa­si­ro­dy­siu per­ne­lyg griež­ta ma­ma, bet man ne­pri­im­ti­na, kai ma­žam vai­kui įjun­gia­mas te­le­vi­zo­rius ar įbru­ka­mas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas į ran­kas, kad jis nu­si­ra­min­tų. Pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, į ku­rią eis sū­nus, vai­kams mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus at­si­neš­ti drau­džia­ma. Ži­nau, kad at­eis lai­kas, kai ben­dra­am­žių įta­ka bus stip­res­nė nei tė­vų nuo­mo­nė, bet ti­kiu, kad ta­da, kai jis pa­augs, mąs­ty­mas bus bran­des­nis, bus ga­li­ma su juo kal­bė­tis ir ras­ti pro­tin­gus kom­pro­mi­sus.</p> <p>Toks ma­no el­ge­sys – są­mo­nin­gas spren­di­mas. Aš pa­ti taip gy­ve­nu. Mi­ni­ma­liai nau­do­juo­si so­cia­li­niais tin­klais. Ne­ži­nau, ar ma­no te­le­fo­ne yra žai­di­mų. Ge­riau skai­ty­ti (ar ra­šy­ti) kny­gas, ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti, kep­ti py­ra­gus.</p> <p>Jei­gu ne­in­ves­tuo­si­me lai­ko į sa­vo ma­žus vai­kus, taip kur­da­mi ry­šį su jais, vie­ną die­ną iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas bus vai­kui bran­ges­nis už ma­mą ir tė­tį, ir tai bus ne vai­ko kal­tė.</p> <p><strong>– Ar pa­si­ilgs­ta­te gim­to­jo sa­vo mies­to ir Lie­tu­vos?</strong></p> <p>– Kai esi už­si­su­kęs kas­die­ny­bė­je, tie­siog gy­ve­ni ir, at­ro­do, jog vis­kas ge­rai. Ta­čiau emig­ra­ci­ja, ne­svar­bu, ko­kia prie­žas­tis, yra su­dė­tin­gas da­ly­kas. Ga­li bū­ti pui­kiai adap­ta­vę­sis ki­to­je ša­ly­je, bet tu vi­sa­da esi kaip per­so­din­tas su­au­gęs me­dis, ku­ris nie­kaip ne­ga­li pa­mirš­ti sa­vo se­no­sios vie­tos.</p> <p><strong>– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te aly­tiš­kiams ar­tė­jan­čio gim­ta­die­nio pro­ga ir ko pa­ti ti­ki­tės iš šios šven­tės, ku­rio­je da­ly­vau­si­te?</strong></p> <p>– Man pa­čiai ši mies­to šven­tė bus pro­ga pa­žin­ti aly­tiš­kius iš ar­čiau, ypač vai­kus, iš­girs­ti, kuo jie gy­ve­na. To la­bai lau­kiu. Ar­tė­jan­čio mies­to gim­ta­die­nio pro­ga kiek­vie­nam pa­lin­kė­čiau bū­ti ta švie­sa, ku­rios jums trūks­ta. Ne­si­skųs­ti, ne­pyk­ti, kad kaž­kas blo­gai, o ak­ty­viai keis­ti. Mū­sų vai­kai, ma­ty­da­mi gy­vą pa­vyz­dį, seks mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Foto%20de-light.lt_.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-656-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Foto%20de-light.lt_.jpg" width="6016" height="4016" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Foto%20%20de-light.lt_.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-656-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Foto%20%20de-light.lt_.jpg" width="5711" height="3808" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=656&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NdtbD2KbY_I7vCQBER7m1-EV6TnNgNWRuS2C0OQKqsg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:18:58 +0000 vyrredaktorius 656 at https://www.alytausnaujienos.lt Vi­nių arit­me­ti­ka, ar­ba Taik­da­riš­ka kny­gos mi­si­ja https://www.alytausnaujienos.lt/vi-niu-arit-me-ti-ka-ar-ba-taik-da-ris-ka-kny-gos-mi-si-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/DSC_2509-2.JPG?itok=QG6gk--I" width="344" height="287" alt="Aldona Ruseckaitė" title="Aldonos Ruseckaitės knygos „Padai pilni vinių“ pristatymas Antano Jonyno memorialinio muziejaus sode. Giedriaus Bernataviciaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h1>Nau­jų fak­tų apie Sa­lo­mė­jos Nė­ries gy­ve­ni­mą Al­do­na Ru­sec­kai­tė su­ži­no­jo ir Aly­tu­je</h1> <p> </p> <h2> Ar rei­kia gin­ti?</h2> <p>A.Ru­sec­kai­tė sa­ko, kad kny­gos apie S.Nė­rį jos pla­nuo­se ne­bu­vo, o at­si­ra­do kaip sie­kis pa­čiai sau pa­a­na­li­zuo­ti lai­ko­tar­pį, vis dar ke­lian­tį vi­suo­me­nė­je daug aist­rų. Taip pat kal­bant ir apie ki­tus kū­rė­jus, kaip ra­šo au­to­rė, ku­rių „pirš­tų ga­liu­kai sma­luo­ti bu­vo, bet at­si­plau­ti pa­vy­ko“.</p> <p>„Va­do­va­vau Mai­ro­nio li­te­ra­tū­ri­niam mu­zie­jui, ku­riam pri­klau­so ir Nė­ries na­mas-mu­zie­jus Pa­le­mo­ne, te­ko reng­ti jam eks­po­zi­ci­jas, su­si­dur­ti su re­no­va­ci­jos rei­ka­lais“, – pa­sa­ko­ja A.Ru­sec­kai­tė.</p> <p>Te­ko pa­tir­ti, kaip kon­tro­ver­siš­kai šian­dien yra ver­ti­na­ma po­etė, net­gi va­di­na­ma iš­da­vi­ke. „Man at­ro­dė, kad tu­riu ap­gin­ti Nė­rį, jei jau tu­ri­me jos mu­zie­jų, tai­gi, tam tik­ra pras­me, bu­vau jos ad­vo­ka­tė“, – pri­si­pa­žįs­ta. Su­si­mąs­ty­ti pa­ska­ti­no re­to­ri­niai klau­si­mai, ar pa­ti po­etė to no­rė­tų? Ar ją ap­skri­tai rei­kia gin­ti? Iki šiol kal­bant apie po­etę ar­ba ak­cen­tuo­ja­ma jos kū­ry­ba ir nu­ty­li­mi biog­ra­fi­jos fak­tai, ar­ba ji smer­kia­ma už po­li­ti­nę veik­lą, pa­žiū­ras, o kū­ry­ba yra tar­si nu­ver­ti­na­ma biog­ra­fi­jos kon­teks­te.</p> <p>„Ar Nė­ris taip la­bai pa­si­tar­na­vo so­vie­ti­niam re­ži­mui – abe­jo­čiau. Ji nie­ko ne­pa­da­rė vie­na, as­me­niš­kai. Gal tik „Po­ema apie Sta­li­ną“ jos „in­dė­lis“, o vi­sa ki­ta – kar­tu su ki­tais, juk pri­duo­ti Lie­tu­vą „Sta­li­no sau­lei“ va­žia­vo 20 de­le­ga­tų, tiek pat, kiek pa­si­ra­šė 1918 me­tų Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­tą. Ne­tei­si­nu, po­etė tu­ri nuo­dė­mių, bet Lie­tu­vą ji my­lė­jo už vis­ką la­biau. Per ka­rą Mask­vo­je ji bu­vo tik sraig­te­lis, vy­rų su­ki­nė­ja­mas, gau­da­vo ofi­cia­lius raš­tus, kad per ma­žai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nė­je ir ra­šy­to­jų veik­lo­je, jau ir li­ga bu­vo pra­si­dė­ju­si, pras­tai jaus­da­vo­si. Jos ne­an­ga­žuo­tos, bet tik­ros ei­lės yra skau­džiai per­smelk­tos Lie­tu­vos il­ge­sio“, – sa­ko A.Ru­sec­kai­tė.</p> <h2>Vy­riau­sio­ji anū­kė – Sa­lo­mė­ja</h2> <p>Kny­go­je pa­tei­kia­ma dau­gy­bė do­ku­men­ti­kos, taip pat ir apie ma­žiau ži­no­mą ka­ro pe­ri­odą ra­šy­to­jos biog­ra­fi­jo­je. Mask­va, Pen­za, Ufa, vėl Mask­va ir ga­lop Kau­nas, į ku­rį su­grį­žo an­trą kar­tą iš­te­kė­ju­si, ga­vu­si Se­ra­fi­mos Verž­bi­lov­ska­jos var­dą, – tik­rai ne vi­siems gir­dė­ti S.Nė­ries biog­ra­fi­jos fak­tai.</p> <p>Be­je, pri­sta­ty­da­ma kny­gą Aly­tu­je, A.Ru­sec­kai­tė sa­ko net­gi iš­gir­du­si nau­jų de­ta­lių apie S.Nė­ries gy­ve­ni­mą. Vie­nos mū­sų mies­to mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė jai pa­pa­sa­ko­jo po­etės sū­naus liu­di­ji­mą, kaip jie­du su ma­ma grį­žo ka­rui pa­si­bai­gus į Kau­ną, o juos pa­si­ti­ko Ber­nar­das Bu­čas, ku­ris gal­būt iki ga­lo ir ne­ži­no­jo žmo­nos as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo So­vie­tų Są­jun­gos gi­lu­mo­je de­ta­lių.</p> <p>Grį­žus į Lie­tu­vą, 1945 me­tų pa­va­sa­rį po­etės gy­ve­ni­mas ga­lu­ti­nai kom­pli­kuo­ja­si, ją ap­nin­ka dve­jo­nės ir bai­mė. Ko­dėl tiek daug pa­žįs­ta­mų iš­vež­ta į Si­bi­rą ar pa­si­trau­kė į Va­ka­rus? Re­a­lių oku­pa­ci­nio re­ži­mo veiks­mų po­etė vis dar ne­ga­li iki ga­lo su­vok­ti.</p> <p>Tė­vy­nė­je jos lau­kia ir šei­mos dra­ma – grį­žu­si, jos su­pra­ti­mu, į „iš­va­duo­tą“ Lie­tu­vą su­ži­no­jo, kad ma­ma ir ki­ti ar­ti­mie­ji, iš ku­rių vi­są ka­ro lai­ką ne­tu­rė­jo jo­kių ži­nių, emig­ra­vo, jos at­si­ža­dė­jo, su­de­gi­no šei­mos ar­chy­vą, nuo­trau­kas, laiš­kus. Iš emig­ra­ci­jos jie ne­grį­žo, 1945 me­tais lie­pos 7 die­ną Mask­vo­je nuo ke­pe­nų vė­žio mi­rė pa­ti Sa­lo­mė­ja.</p> <p>Jos sū­nus Sau­lius mi­rė prieš de­šimt me­tų, už­au­gi­nęs 4 sū­nus ir 2 duk­te­ris, tai­gi po­etė tu­rė­jo še­šis anū­kus. Vy­riau­sios var­das – Sa­lo­mė­ja. Kol kas dau­giau ra­šy­to­jų ar dai­li­nin­kų gi­mi­nė­je nė­ra, nors S.Nė­ries vy­ras B.Bu­čas bu­vo ta­len­tin­gas skulp­to­rius.</p> <h2>Sma­kas vie­nas, ge­rų­jų bal­sų – cho­ras</h2> <p>„Ta­čiau kaip vie­na­me žmo­gu­je ga­li de­rė­ti toks li­te­ra­tū­ri­nis ta­len­tas ir vi­siš­kas nai­vu­mas po­li­ti­ko­je?“ – svars­tė į kny­gos pri­sta­ty­mą su­si­rin­kę aly­tiš­kiai.</p> <p>A.Ru­sec­kai­tė vi­sų pir­ma siū­lo ne­pa­mirš­ti, kad lai­ko­tar­pis bu­vo toks, kai ra­mus ga­lė­jo iš­lik­ti tik vi­siš­kai nie­ko ne­vei­kian­tis žmo­gus. Vi­sai su­pran­ta­ma ir tai, kad, per­skai­tę nau­ją­ją kny­gą, au­to­rei skam­bi­no ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie no­rė­jo pa­si­da­ly­ti sa­vo įžval­go­mis, pa­dis­ku­tuo­ti.</p> <p>Kny­go­je pa­na­šioms dis­ku­si­joms įver­tin­ti (ar gal pa­ska­tin­ti?) įve­da­mi nau­ji he­ro­jai – Sma­kas ir Ge­rie­ji bal­sai. Sma­kas, be abe­jo, Sa­lo­mė­jos gy­ve­ni­mo, kū­ry­bos ir po­el­gių ar­šus kri­ti­kas, Ge­rie­ji bal­sai – (gal net cho­ras) pri­me­na fak­tus, tei­si­nan­čius Sa­lo­mė­ją. Dia­lo­gas tę­sia­si per vi­są ro­ma­ną.</p> <p>„Ar šio­je kny­go­je pa­sa­kiau kaž­ką nau­jo apie S.Nė­rį? Man rū­pė­jo jos pa­žiū­rų for­ma­vi­ma­sis. Pa­aug­lys­tė­je po­etė no­rė­jo tap­ti vie­nuo­le, uni­ver­si­te­to ben­dra­bu­ty­je ant sie­nos bu­vo pa­ka­bi­nu­si kry­žių. Vė­liau – stai­gus po­sū­kis į kai­rę, mark­sis­ti­nės pa­žiū­ros, o prieš mir­tį ji at­li­ko iš­pa­žin­tį, at­sig­rę­žė į ti­kė­ji­mą“, – A.Ru­sec­kai­tės ma­ny­mu, žmo­gu­je ga­li tilp­ti dau­gy­bė da­ly­kų, ką jau kal­bė­ti apie po­li­ti­nes pa­žiū­ras ir Die­vo duo­tą ta­len­tą, ta­čiau aki­vaiz­du, kad „iš pa­žiū­rų“ pa­ra­šy­ta Sa­lo­mė­jos po­ezi­ja tik­rai nė­ra nei ta­len­tin­ga, nei tu­rin­ti iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.</p> <h2>Ką da­ry­tų su pa­min­klu Cvir­kai?</h2> <p>„Kol ne­iš­tar­si­me gar­siai ne­ma­lo­nių tie­sų, mū­sų pra­ei­tis tik pū­liuos ir nie­ka­da ne­iš­gis“, – ra­šo kny­go­je A.Ru­sec­kai­tė. Ar ji bū­tų bal­sa­vu­si už tai, kad S.Nė­ries gat­vė Dau­guo­se bū­tų per­va­din­ta So­fi­jos Sme­to­nie­nės var­du?</p> <p>„Sun­ku gin­čy­tis. Per tą per­va­di­ni­mo po­sė­dį kaž­kas iš tar­nau­to­jų skai­tė iš­trau­ką iš S.Nė­ries straips­nio „Žo­dis Lie­tu­vos klau­si­mu“, ku­ria­me ji tei­si­no trė­mi­mus. Iš tik­rų­jų šį straips­nį į JAV spau­dą pa­ra­šė Jus­tas Pa­lec­kis, pats pri­si­pa­ži­no, ta­čiau pa­si­ra­šy­ti po juo kaž­ko­dėl su­ti­ko S.Nė­ris“, – dės­to kny­gos au­to­rė.</p> <p>Aly­tiš­kiai klau­sė, ar pri­tar­tų au­to­rė tiems, ku­rie ra­gi­na nu­vers­ti pa­min­klą ir ra­šy­to­jui Pet­rui Cvir­kai? Ka­te­go­riš­kos nuo­mo­nės ji ne­tu­ri, ta­čiau ma­no, kad per kū­rė­jų biog­ra­fi­ją ir kū­ry­bą ga­li­ma kal­bė­ti la­bai su­dė­tin­go­mis te­mo­mis. Pa­vyz­džiui, apie iš­da­vys­tę. Lie­tu­vos šios te­mos kol kas yra ne­iš­gy­ven­tos, ne­iš­kal­bė­tos, tai­gi tai ir rei­kia da­ry­ti, o ne sku­bė­ti teis­ti.</p> <p>A.Ru­sec­kai­tės kny­ga apie S.Nė­rį „Pa­dai pil­ni vi­nių“ yra pui­ki pro­ga tai da­ry­ti – be­let­ri­zuo­ta li­te­ra­tū­ros is­to­ri­ja, pa­si­ro­do, ga­li tap­ti la­bai pa­trauk­liu žan­ru. Bent jau Aly­taus bib­lio­te­ko­se prie šios kny­gos vin­gu­riuo­ja skai­ty­to­jų ei­lu­tė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/DSC_2444-2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-651-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/DSC_2444-2.JPG" width="2499" height="3773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/DSC_2449-2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-651-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/DSC_2449-2.JPG" width="2499" height="3773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/DSC_2509-2_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-651-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/DSC_2509-2_0.JPG" width="2499" height="3773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/DSC_2409-2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-651-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/DSC_2409-2.JPG" width="2499" height="3773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/DSC_2446-2.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-651-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/DSC_2446-2.JPG" width="2014" height="3041" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=651&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k9AZ5syoerVAIt_yoY1qbz564b8sa-aEIG4dKx8BvNE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Jun 2019 07:06:07 +0000 vyrredaktorius 651 at https://www.alytausnaujienos.lt Pra­si­dės Kur­nė­nų mo­kyk­los re­mon­tas: bai­mi­na­ma­si dėl iš­sau­go­ti­nų ver­ty­bių https://www.alytausnaujienos.lt/pra-si-des-kur-ne-nu-mo-kyk-los-re-mon-tas-bai-mi-na-ma-si-del-sau-go-ti-nu-ver-ty-biu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_0937.JPG?itok=F_gowpEP" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos iniciatyva surengtas susitikimas su rajono valdžios atstovais dėl daiktų iškraustymo iš mokyklos prieš jos remontą. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Kraus­ty­mas pra­si­dė­jo prieš dvi sa­vai­tes</h4> <p>Prieš de­šimt­me­tį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vu­sią Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­lą val­dy­ti kaip tur­tą per­da­vė Sim­no gim­na­zi­jai. Tad pa­aiš­kė­jus, kad pra­si­dės šios mo­kyk­los re­mon­tas, gim­na­zi­ja prieš dvi sa­vai­tes ėmė­si kraus­ty­mo dar­bų. Kny­gos, al­bu­mai, vė­lia­vos, mu­zie­ju­je bu­vę eks­po­na­tai per­vež­ti į bu­vu­sią San­tai­kos mo­kyk­lą, ku­rios pa­tal­pas, kaip pa­ti­ki­no Sim­no gim­na­zi­jos at­sto­vai, sau­go pri­va­ti tar­ny­ba. O buvusios Santaikos mokyklos patalpos taip pat priklauso Simno gimnazijai.</p> <p>Apie tai su­ži­no­ju­si Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­ja, kaip sa­kė jos ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas, ra­jo­no va­do­vams bu­vo pa­reiš­ku­si no­rą da­ly­vau­ti per­kraus­tant mo­kyk­los tur­tą ir at­ren­kant jo­je su­kaup­tas ver­ty­bes, ta­čiau kvie­ti­mo ne­su­lauk­ta: „Gal­būt ne vis­ką rei­kė­jo ir vež­ti, jei bū­tu­me da­ly­va­vę kraus­tant daik­tus, bū­tu­me pa­dė­ję juos at­rink­ti. Bū­tu­me pa­dė­ję ir iš­kraus­ty­ti. Da­bar rei­kia ap­žiū­rė­ti, kas dar li­kę mo­kyk­lo­je.“</p> <p>Taip va­kar kal­bė­ta drau­gi­jos at­sto­vų su­si­ti­ki­me su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais pa­čio­je Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je.</p> <p>Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, vež­ta vis­kas, nie­ko ne­iš­mes­ta, to­dėl bai­min­tis tik­rai ne­rei­kia. Tai pa­tvir­ti­no ir su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Eval­das Ja­ku­ba­vi­čius bei daik­tų per­ve­ži­mą į San­tai­ką or­ga­ni­za­vęs gim­na­zi­jos ūk­ve­dys Vy­gin­tas Bu­zai­tis.</p> <p>Tik­riau­siai ne­bu­vo sun­ku į daik­tų kraus­ty­mą, jų per­žiū­rą pa­kvies­ti nu­ma­to­mos re­mon­tuo­ti mo­kyk­los drau­gi­jos at­sto­vus. Taip bū­tų ne­rei­kė­ję va­ka­rykš­čio, bai­mės dėl iš­sau­go­ti­nų ver­ty­bių ku­pi­no su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai. Jei­gu jau įsteig­ta to­kia drau­gi­ja, va­di­na­si, jai rū­pi kiek­vie­nas dar­bas Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re įra­šy­to­je mo­kyk­lo­je.</p> <p>Pa­te­kę į mo­kyk­los pa­sta­tą drau­gi­jos na­riai ap­žiū­rė­jo vi­sus li­ku­sius daik­tus, ypač bai­mi­no­si dėl mo­kyk­li­nių len­tų, kla­sių suo­lų iš­sau­go­ji­mo, – kur šie at­si­durs re­mon­to me­tu. Kol pa­ga­liau, K.Sven­tic­ko tei­gi­mu, su­tar­ta, kad bus leis­ta ap­žiū­rė­ti į bu­vu­sią San­tai­kos mo­kyk­lą iš­vež­tas kny­gas ir al­bu­mus, įver­tin­ti jų iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.</p> <p>O dėl kul­tū­ros pa­vel­do, pa­vyz­džiui, dar čia li­ku­sių mo­kyk­li­nių len­tų, suo­lų, spin­tų, ra­dia­to­rių, san­tech­ni­nių įren­gi­nių, sau­gaus pa­tal­pi­ni­mo ir iš­sau­go­ji­mo bus spren­džia­ma re­mon­to me­tu.</p> <h4>Re­mon­tui – apie 1 mln. 200 tūkst. eu­rų</h4> <p>Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­diu­ky­no mo­kyk­la uni­ka­li tuo, kad ji 1936 me­tais įkur­ta Ame­ri­kos lie­tu­vio in­ži­nie­riaus Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no ini­cia­ty­va ir lė­šo­mis. Sa­vo gim­to­jo kai­mo mo­kyk­los sta­ty­bai jis pa­au­ko­jo 160 tūkst. li­tų. Di­de­lė da­lis sta­ty­bi­nių me­džia­gų, in­ven­to­riaus – lan­gai, du­rys, kla­sių suo­lai, len­tos, par­ke­tas, ra­dia­to­riai san­tech­ni­nė įran­ga – at­ga­ben­ta iš Ame­ri­kos.</p> <p>Mo­kyk­la pa­gal fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bu­vo pri­žiū­ri­ma tol, kol ji vei­kė. Prieš keturioli­ka me­tų ją už­da­rius, bė­gan­tis lai­kas pa­da­rė sa­vo: ėmė lūž­ti grin­dys, trū­ny­ti bal­dai. Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos dė­ka jo­je pa­lai­ky­ta is­to­ri­nė dva­sia, reng­ti sve­čių pri­ėmi­mai, kar­tu su aso­cia­ci­ja „Mes už Kur­nė­nus“ tvar­ky­ta mo­kyk­los ap­lin­ka.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ga­liau per ke­tu­ris pro­jek­tus ga­vo eu­ro­pi­nę pa­ra­mą Kur­nė­nų mo­kyk­lai re­mon­tuo­ti.</p> <p>Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, iš eu­ro­pi­nių fon­dų gau­ta apie 700 tūkst. eu­rų, iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ta apie 500 tūkst. eu­rų. Tad Kur­nė­nų mo­kyk­la bus re­mon­tuo­ja­ma maž­daug už 1 mln. 200 tūkst. eu­rų.</p> <p>Kon­kur­so bū­du jau pa­rink­tas ir ran­go­vas, su juo su­tar­tis tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ta šį mė­ne­sį, o dar­bai už­truks iki at­ei­nan­čių me­tų pra­džios.</p> <p>„Ka­pi­ta­liai bus re­mon­tuo­ja­ma mo­kyk­los iš­orė ir vi­dus, kei­čia­mas sto­gas, res­tau­ruo­ja­mi pa­vel­do­sau­gi­niai ob­jek­tai. Mo­kyk­los pa­sta­tas bus pri­tai­ko­mas vie­šie­siems tu­riz­mo po­rei­kiams, at­si­ras edu­ka­ci­jų cen­tras, čia bus ren­gia­mi ama­ti­nin­kų ir dai­li­nin­kų ple­ne­rai, ruo­šia­mi ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­tie­ka­lai, lan­ky­to­jams pri­sta­to­mos čia esan­čios kul­tū­ros ver­ty­bės, vyks mo­ky­mai. Tu­ri­me su­tar­tį su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru dėl jo mo­ki­niams čia nu­ma­ty­tų prak­ti­nių už­si­ė­mi­mų. Su­re­mon­tuo­to­je mo­kyk­lo­je ple­ne­rų da­ly­viams bus įreng­tos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­pos“, – apie Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je tei­kia­mas pa­slau­gas po re­mon­to pa­sa­ko­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.</p> <p>Ši mo­kyk­la stra­te­giš­kai yra ge­ro­je vie­to­je – prie pat pa­grin­di­nio ke­lio į Sim­ną, ku­riuo tik­rai ne­stin­ga ke­liau­to­jų. Tad la­bai ti­kė­ti­na, kad su­tvar­ky­tas ob­jek­tas ga­li bū­ti lan­ko­mas dėl jo is­to­ri­jos ir teik­ti­nų pa­slau­gų. Ta­čiau mo­kyk­los at­mi­ni­mui iš­sau­go­ti įsi­stei­gu­sios drau­gi­jos pa­grin­di­nis tiks­las, kad jo­je lik­tų kiek įma­no­ma dau­giau šią švie­ti­mo įstai­gą me­nan­čių ver­ty­bių.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0765.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0765.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0768.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0768.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0816.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0816.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0845.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0845.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0849.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0849.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0907.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0907.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0917.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0917.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0922.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0922.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0963.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0963.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1042.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1042.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1053.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1053.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1058.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-636-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1058.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1657"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559759398"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>k</span> - Tre, 2019-05-06 - 21:29</p> </li> <a href="/comment/1657#comment-1657" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1657#comment-1657" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pagaliau sutvarkys,</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pagaliau sutvarkys,</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1657" token="9D0X-qGq7ZVhFp_pGV7Cg_GtaHE2Y11_I7-EGin7ago"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=636&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tq73qmB4X74nMrBXihv7u7aDn1M11ewYFXOdp1Nte1Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Jun 2019 07:07:32 +0000 vyrredaktorius 636 at https://www.alytausnaujienos.lt Ant pil­kos ar­chy­vo sie­nos – Ne­mu­no vin­gis ir til­tas kaip Aly­taus sim­bo­liai https://www.alytausnaujienos.lt/ant-pil-kos-ar-chy-vo-sie-nos-ne-mu-no-vin-gis-ir-til-tas-kaip-aly-taus-sim-bo-liai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/67-13297" rel="bookmark"> Nr. <span> 67 (13297) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/archyvo%20siena.JPG?itok=FhQkBlB5" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ant ar­chy­vo sie­nos per­kel­tas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos stu­den­tės Er­nes­tos Bal­ny­tės dar­bas „Vin­gis“, ku­ria­me į abst­rak­čią vi­su­mą su­si­pi­na Aly­taus mies­to sim­bo­liai. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja (VDA) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė dar 2018 me­tais. Vie­nas pir­mų­jų su­ma­ny­mų bu­vo su­teik­ti ga­li­my­bę stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų.</p> <p>Stu­den­tų ko­man­dai pa­ren­gus ir pri­sta­čius es­ki­zus, ben­dru VDA stu­den­tų, dės­ty­to­jų ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų su­ta­ri­mu pa­si­rink­tas Er­nes­tos Bal­ny­tės dar­bas „Vin­gis“, ku­ria­me į abst­rak­čią vi­su­mą su­si­pi­na Aly­taus mies­to sim­bo­liai. </p> <p>„Stu­den­tai ana­li­za­vo Aly­taus mies­to is­to­ri­nį kon­teks­tą, at­ei­ties vi­zi­jas, sim­bo­lius ir tech­ni­nes at­li­ki­mo ga­li­my­bes. Vi­so se­mest­ro me­tu bu­vo ge­ne­ruo­ja­mos idė­jos, dis­ku­tuo­ja­ma bei ne­kan­triai lau­kia­ma va­sa­ros pra­džios, kai dar­bas bus per­kel­tas ant sie­nos Aly­taus cen­tro erd­vė­je“, – sa­kė VDA Mo­nu­men­ta­lio­sios ta­py­bos ir Sce­nog­ra­fi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja Ie­va Skau­ro­nė.</p> <p>Va­sa­ros prak­ti­ką Aly­tu­je at­li­ko VDA Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos 2 kur­so stu­den­tai Al­gis Sprin­džiū­nas, Erik Si­liuk, E.Bal­ny­tė, In­drė Ry­ba­ko­vai­tė, Ka­ro­li­na Ga­li­naus­kai­tė ir Te­re­sė Sa­vic­kai­tė, kur­so dės­ty­to­jai Al­gi­man­tas Ken­smi­nas bei Vy­gin­tas Or­lo­vas.</p> <p>Stu­den­tai džiau­gė­si prak­ti­ka Aly­tu­je, nes su­ti­ko daug įdo­mių žmo­nių, pra­ei­viai jiems dė­ko­jo už pa­gy­vin­tą vaiz­dą Jot­vin­gių gat­vė­je. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat sa­ko „ačiū“ kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sios „Vil­kyš­kių pie­ni­nės“ par­duo­tu­vė­lės ko­lek­ty­vui, ku­ris šil­tai pri­ėmė stu­den­tus.</p> <p>Sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų Aly­tu­je kol kas yra ne­daug, bet pa­na­šu, kad aly­tiš­kiai jau įsi­ti­ki­no, kaip iš­ra­din­gai jie ga­li pa­gy­vin­ti pil­kas mies­to erd­ves. Pir­mo­ji va­di­na­mų­jų le­ga­lių gra­fi­čių kregž­dė mū­sų mies­te at­si­ra­do 2008 me­tais. Bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai su bū­re­liu ben­dra­min­čių tuo­met pa­siū­lė po­pu­lia­rin­ti me­niš­kus gra­fi­čius. Ki­lo idė­ja pa­puoš­ti įmo­nės „Pa­ra­ma“ tvo­rą, su­reng­tas pir­mas ir kol kas vie­nin­te­lis gra­fi­čių fes­ti­va­lis. Jo glo­bė­jas bu­vo po­li­ti­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.</p> <p>Po šio fes­ti­va­lio gra­fi­čius pie­šian­tis jau­ni­mas su­lau­kė Aly­taus pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos kvie­ti­mo su­kur­ti pie­ši­nį Pa­tai­sos na­mų krep­ši­nio aikš­te­lė­je. Už­sa­ko­vai li­ko la­bai pa­ten­kin­ti vai­ki­nų su­kur­tu gra­fi­čiu, ku­rį jie at­li­ko be jo­kio už­mo­kes­čio.</p> <p>Po il­ges­nės per­trau­kos, kai gra­fi­čiai Aly­tu­je bu­vo pie­šia­mi ne­le­ga­liai ir juos ku­ra­vo ne po­li­ti­kai, bet po­li­ci­ja, tik 2014 me­tais jau mi­nė­tie­ji bro­liai Ga­ta­vec­kai, pro­fe­sio­na­lūs me­ni­nin­kai, VDA ab­sol­ven­tai, Nau­jo­jo­je gat­vė­je iš­ta­pė dau­gia­bu­čio sie­ną, siek­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į be tė­vų au­gan­čius jau­nuo­lius.</p> <p>Per­nai Ro­tu­šės aikš­tė­je nu­spal­vin­ta te­at­ro sie­ne­lė – le­ga­lus gra­fi­tis pir­mą kar­tą at­si­ra­do Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1698"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560250244"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nupiešta</span> - Ant, 2019-11-06 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/1698#comment-1698" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1698#comment-1698" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">- bele kas...</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>- bele kas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1698" token="6ZNME5Ou5X5cpUEn2BaIm9vZTq3T0JyMcfd0FU_W9Yc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=634&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CG3SJpSaN5Ia0vTwpXSJiRUy6rHPTopuAQMAdsTDvPA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Jun 2019 07:02:23 +0000 vyrredaktorius 634 at https://www.alytausnaujienos.lt Kū­ry­bin­go že­mai­čio me­tai pa­žen­klin­ti pa­rei­gos kū­ry­bai, že­mei ir ki­tiems sma­giems už­si­ė­mi­mams Dzū­ki­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/ku-ry-bin-go-ze-mai-cio-me-tai-pa-zen-klin-ti-pa-rei-gos-ku-ry-bai-ze-mei-ir-ki-tiems-sma-giems-uz <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/62-13292" rel="bookmark"> Nr. <span> 62 (13292) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/IMG_0663.JPG?itok=CWPMJSNn" width="344" height="287" alt="Arūnas Vaitkus" title="„Norėtųsi rasti daugiau laiko kūrybai“, – sako dailininkas Arūnas Vaitkus, su kuriuo Alytuje siejami tokie kultūros reiškiniai kaip menų šventė „Skambantis spalvų miestas“ bei respublikinės dailės ugdytojų parodos.                Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Arū­nai, esa­te „že­mai­teš­kos“ kil­mės, nuo Vei­vir­žė­nų, ar dar bu­ria­si į Dzū­ki­jos sos­ti­nę nu­blokš­ti že­mai­čiai?</strong></p> <p>– Pri­si­me­nu, prieš ge­rus 30 me­tų, pa­ra­gin­ti li­tu­a­nis­to Vy­tau­to Bi­gai­los, bu­vo­me smar­kią veik­lą už­kū­rę. Tur­būt 75 pro­cen­tai iš Že­mai­ti­jos ki­lu­sių aly­tiš­kių tuo me­tu bu­vo mo­ky­to­jų. Su­kū­rė­me Lie­tu­vos že­mai­čių drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus vė­lia­vą, ke­lia­vo­me po vi­są Že­mai­ti­ją, ren­gė­me kon­fe­ren­ci­jas. Bu­vo Są­jū­džio pra­džia, ėjo­me drau­ge su­si­ki­bę ran­ko­mis Bal­ti­jos ke­liu. Nuo­trau­ko­se vi­si li­ko­me jau­ni ir gra­žūs, spal­vo­ti, o da­bar, kaip kla­si­kas ra­šė, „ke­lios pu­še­lės“…</p> <p>Kaip V.Bi­gai­la juo­kau­da­vo pa­klaus­tas, ko čia mes, že­mai­čiai, į Dzū­ki­ją at­vy­kom? Tai­gi veis­lės pa­ge­rin­ti! Ir kai ma­no vai­kai pa­au­go, par­ei­da­vo iš kie­mo, man at­ro­dė, kad jie kal­ba vi­siš­ku slen­gu, o po atos­to­gų Že­mai­ti­jo­je vėl pra­dė­da­vo kal­bė­ti nor­ma­liai lie­tu­viš­kai. Nes kur nors Že­mai­ti­jos par­duo­tu­vė­je su ta­vim li­te­ra­tū­riš­kai neš­ne­kės nie­kas, o dzū­kas ga­li ir vi­sai nesu­si­šne­kė­ti.</p> <p><strong>– Ko­kios gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės iš dou­nin­kų kraš­to į Dzū­ki­ją par­vi­lio­jo?</strong></p> <p>– Ma­no žmo­gus – žmo­na In­gri­da – yra aly­tiš­kė, bai­gu­si 5-ąją vi­du­ri­nę, o aš at­va­žia­vau į Dzū­ki­ją gry­bų ir sa­ma­nų iš­gir­tų pa­si­žiū­rė­ti. Kaip to­kio „pa­sky­ri­mo“ tais lai­kais po stu­di­jų jau ne­bu­vo, nors prak­ti­ką at­li­kau Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­myk­lo­je. Esu bai­gęs pra­mo­nės di­zai­ną, kon­stra­vi­mą iš plas­ti­ko ir me­ta­lo Tel­šių tai­ko­mo­sios dai­lės tech­ni­ku­me (da­bar Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tai­ko­mo­sios dai­lės fa­kul­te­tas). Tel­šiuo­se ir su­si­pa­ži­no­me su In­gri­da, ku­ri bai­gė me­ta­lo plas­ti­ką, pas­kui drau­ge įsto­jo­me stu­di­juo­ti dai­lės pe­da­go­gi­kos. Pra­dė­jau dirb­ti Dau­gų me­no mo­kyk­lo­je, pas­kui Simno, „Vo­lun­gės“ ir Dai­na­vos vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se. Vai­kų šiuo me­tu su­ma­žė­jo, bet dar dės­tau ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je, ir So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, ir Aly­taus ra­jo­no Dau­gų me­no ir spor­to mo­kyk­los But­ri­mo­nių dai­lės sky­riu­je. Tą lai­ką, ku­ris lie­ka, jei iš­vis jo lie­ka, ski­riu kū­ry­bai ir na­mams. Pats ve­ją nu­si­pjau­nu, agur­kus ir po­mi­do­rus pa­lais­tau, bet, kai da­bar jau su­au­gu­si duk­ra na­mo grįž­ta, tai kar­tais pri­me­na: „Ža­dė­jai nu­ta­py­ti dar­bą...“</p> <p><strong>– Ar duk­ra Mo­ni­ka pa­se­kė tė­vų pė­do­mis?</strong></p> <p>– Ji bai­gė me­di­jų, me­nų ir pro­gra­ma­vi­mo stu­di­jas, dir­ba Vil­niu­je. Duk­ra pa­ten­kin­ta, aš ir­gi džiau­giuo­si. Ne tai, kad ji­nai pa­vel­dė­jo ge­nus, bet tur­būt tie­siog už­ko­duo­ta bu­vo, ko ne­įma­no­ma ne­pri­im­ti, kai to­kio­je ap­lin­ko­je au­gi. Nes abu tė­vai mo­ky­to­jai to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je, sa­vo vai­kus, Mo­ni­ką ir Mar­ty­ną, pa­tys mo­kė­me, ir dar auk­lė­to­jais bu­vo­me! Bet da­bar vai­kai ne­pyks­ta (juo­kia­si).</p> <p><strong>– Ko­dėl prieš 16 me­tų Aly­tu­je pra­dė­jo­te reng­ti dai­lės ug­dy­to­jų pa­ro­das?</strong></p> <p>– Bu­vo to­kia idė­ja, gal nu­girs­tas po­kal­bis. Vie­nas vai­kas klau­sia: „O jūs pieš­ti mo­kat?“ Ki­tas sa­ko: „Klau­syk, ko tu klau­si­nė­ji, tai­gi čia dai­lės mo­ky­to­jas, jis tu­ri mo­kė­ti!“ Iš pra­džių pa­ra­gi­nau ko­le­gas aly­tiš­kius, o ka­dan­gi dar nuo stu­di­jų pra­džios bu­vau Lie­tu­vos dai­lės ug­dy­to­jų drau­gi­jos na­rys, – tai ir ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­čius. Pa­ro­di­nis gy­ve­ni­mas Aly­tu­je nė­ra la­bai ak­ty­vus, au­to­ri­nių pa­ro­dų ir­gi ne tiek daug, tai­gi kar­tais pa­gal­vo­ju, kad no­rė­čiau gal dau­giau ko­lek­ty­vi­nių su­reng­ti. Bet tam ne­už­ten­ka vien su­rink­ti dar­bus. Rei­kia idė­jos, ku­ri tu­ri pri­bręs­ti. Dai­lės ug­dy­to­jų pa­ro­dos – tai jau ne­ma­žas įdir­bis, jau še­šio­lik­tą rai­dę iš abė­cė­lės pa­va­di­ni­mui sko­li­no­mės. Ir Aly­taus mies­to te­at­ro erd­vę pri­si­jau­ki­no­me, nes pa­ro­da mar­ga – stik­las, skulp­tū­ra, ke­ra­mi­ka, fo­to­gra­fi­ja, ta­py­ba asam­blia­žai ir per­for­man­sai, to­kią eksponuoti nė­ra leng­va, kad de­rė­tų ir kiek­vie­nas dar­bas at­si­skleis­tų. Bet pa­ro­da dar ke­liau­ja per ki­tus mies­tus, bū­na, gau­ni kam­ba­riu­ką eks­po­zi­ci­jai ir gal­vo­ji: ir kur mes vi­sa tai dė­sim? O bū­na, kad pus­die­niui iki ati­da­ry­mo li­kus pa­veiks­lo stik­las ka­bi­nant sky­la… Ver­tie­si per gal­vą, kad iki ati­da­ry­mo nau­jas at­si­ras­tų. Aiš­ku, kai no­ri, gy­ve­ni­me vis­ką spė­ji, bet anks­čiau bū­da­vo, kad ir šei­ma nu­ken­tė­da­vo. Dir­bi tai, ką ga­li pa­da­ry­ti, o kai ne­ga­lė­siu ir ne­da­ry­siu.</p> <p><strong>– Ku­rio­je sri­ty­je vis dėl­to sa­vi­re­a­li­za­ci­ja yra sėk­min­giau­sia, tei­kian­ti pa­čiam dau­giau­sia džiaugs­mo?</strong></p> <p>–Sa­vi­re­a­li­za­ci­ja tur­būt ap­ima vi­su­mą ši­tų ma­no veik­lų ir dar­bų. Kal­bant apie dai­lės ug­dy­to­jų pa­ro­das, jei jau ši­tą naš­tą pri­si­ė­miau, tai gal kaip nors „pritemp­siu“ iki abė­cė­lės pa­bai­gos… Tie­sa, dar yra no­si­nės, gal dar um­liau­tus pra­dė­si­me pieš­ti… Šian­dien jau pra­dė­siu ug­nies skulp­tū­ras da­ry­ti mies­to šven­tei. Bus fe­je­ri­ja, kaip prieš dve­jus me­tus prie Dai­li­dės eže­rė­lio, bet su ug­nies skulp­tū­ro­mis, ku­rias dar rei­kės van­de­nyje įtvirtinti. Viskas sumąstyta, lieka įgyvendinti.</p> <p>Anks­čiau di­džiau­sia ma­no kū­ry­bi­nė sa­vi­re­a­li­za­ci­ja bu­vo moks­lei­vių žie­mos atos­to­gų me­tu. Dvi sa­vai­tės, o da­bar ir tas su­trum­pi­no. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­sa­kau kai ku­rių dar­bų, nes no­ri­si dau­giau lai­ko skir­ti kū­ry­bai, o prie­bė­go­mis tai nė­ra tas ge­ra­sis va­rian­tas. Juo­lab ren­gi­niams, ku­riuos pats or­ga­ni­zuo­ju, ku­riu pla­ka­tus, skra­ju­tes, rū­pi­nuo­si re­kla­ma. Džiau­giuo­si, kad pa­vyks­ta lai­ko at­ras­ti, tur­būt per­nai pir­ma to­kia va­sa­ra pa­si­tai­kė, kai da­ly­va­vau net še­šiuo­se ple­ne­ruo­se, du iš jų – skulp­tū­rų. Mud­vie­jų su In­gri­da skulp­tū­ra sto­vi ša­lia Žal­gi­rio mū­šio lau­ko Griun­val­de. Vos spė­jo­me na­mo grįž­ti ir agur­kus už­raug­ti žie­mai, ir vėl iš­va­žia­vo­me (juo­kia­si) – pa­rei­gą že­mei svar­bu at­lik­ti. Vai­kai už­au­go, šuns, ka­tės nė­ra, ve­ja žo­le ap­že­lia, bet kai­my­nai ne­pyks­ta, nes pie­nės iš­rink­tos iš anks­to.</p> <p>Man at­ro­do, kad pa­ro­dų or­ga­ni­za­vi­mas, šven­tės vai­kams, to­kios kaip „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“, taip pat yra kū­ry­ba. Tu­ri su­bur­ti žmo­nes, skleis­ti nuo­tai­ką – tam tik­ra mi­si­ja! </p> <p><strong>– O abi­tu­rien­tai šiais lai­kais dar ren­ka­si vals­ty­bi­nį dai­lės bran­dos eg­za­mi­ną?</strong></p> <p>– Dai­na­vos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je dir­bu, ne­bė­ra dvy­lik­to­kų. Iš anks­tes­nių lai­dų ne vie­nas jau ir ko­le­ga ta­po, dai­lės pe­da­go­gi­ką pa­si­rin­ko, tie­sa, Aly­tu­je dar­bą ras­ti jiems ne­leng­va, nes vai­kų su­ma­žė­jo. Yra mo­ki­nių, pa­si­rin­ku­sių ar­chi­tek­tū­rą, ki­tas su me­nais su­si­ju­sias spe­cia­ly­bes, pa­bi­ru­sių po pla­tų pa­sau­lį. O di­plo­mi­nius dar­bus ma­no kla­sė­se da­bar sėk­min­gai gi­na­si aš­tun­to­kai. Yra to­kia tra­di­ci­ja mū­sų mo­kyk­lo­je. Parenkame sie­ną, da­žų, pa­si­da­ro es­ki­zą, ren­ka­si tech­ni­ką. Kaip tik šio­mis die­no­mis dar­bą pradėjo pen­kios aš­tun­to­kės, jos nu­ta­pys jū­rų aš­tuon­ko­jį, lai­kan­tį plas­ti­ki­nį bu­te­lį. Eko­lo­gi­nė idė­ja, net­gi bu­vo min­tis plas­ti­ką pa­nau­do­ti tik­rą. Ge­ras pa­vyz­dys už­kre­čia – jau no­ri ir sep­tin­to­kai tokius darbus da­ry­ti. </p> <p>Džiau­giuo­si, kad dai­lės ug­dy­to­jų pa­ro­dą te­at­re šie­met ap­žiū­rė­jo ypač daug žmo­nių, nes... vy­ko dve­ji rin­ki­mai, kū­ri­nių fo­ne su­sta­ty­tos bal­sa­vi­mo ka­bi­nos. Pri­si­me­nu to­kį at­ve­jį: prieš ge­rus 15 me­tų vie­na ma­no abi­tu­rien­tė Dai­na­vos vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bu­vo pa­da­riu­si di­plo­mi­nį dar­bą – tū­ri­nę kny­gą mo­zai­ką, o iš jos ky­la paukš­tis. Mo­kyk­lo­je taip pat bu­vo įreng­ta rin­ki­mų apy­lin­kė, ko­mi­si­ja pa­ste­bė­jo, kad paukš­tis ga­li bū­ti... kregž­du­tė. Sa­ko, agi­ta­ci­ja! Bai­gė­si tuo, kad bal­sa­vi­mo die­ną už­den­gė dar­bą kaž­ko­kiu au­di­niu.</p> <p><strong>– Jau šį šeš­ta­die­nį Aly­tu­je vyks tra­di­ci­nė šven­tė vai­kams „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“. Jos pra­džia taip pat bu­vo prieš 16 me­tų, ta­čiau ren­gi­nys vis au­ga ir ran­da sa­vo au­di­to­ri­ją. Kaip pa­vyks­ta?</strong></p> <p>– Pir­miau­sia rei­kia pa­sa­ky­ti, kad šven­tė tik­rai da­ro­si vis po­pu­lia­res­nė, o pa­slap­tis tur­būt ta, kad jos me­tu pri­sta­to­mos ne tik pagrindinės mū­zos, šo­kis, mu­zi­ka, te­at­ras, kaip pra­džio­je, bet ir la­bai įdo­mūs šiuo­lai­ki­niai už­si­ė­mi­mai vai­kams. Nuo ro­bo­ti­kos iki, pa­vyz­džiui, jo­di­nė­ji­mo žir­gais. Ir vis­ką ga­li­ma iš­ban­dy­ti prak­tiš­kai. Pro­tin­gi tė­vai bir­že­lio 1 die­ną at­eis su sa­vo at­ža­lo­mis prie Dai­lės mo­kyk­los, pra­leis čia pus­die­nį ir jau ži­nos, ko­kius už­si­ė­mi­mus rink­tis, kur ru­de­nį vai­kus leis­ti. Man at­ro­do, kad tai la­bai ge­ra pro­ga, ku­rią ver­ta iš­nau­do­ti. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_0663_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-627-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_0663_0.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_2396.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-627-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_2396.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_7045.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-627-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_7045.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_8585.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-627-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_8585.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1654"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559654540"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tadas</span> - Ant, 2019-04-06 - 16:22</p> </li> <a href="/comment/1654#comment-1654" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1654#comment-1654" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai retas savo darbams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai retas savo darbams atsidavęs žmogus.Pagarba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1654" token="rKsh7KeNykvbwpSnCVZHxNkorblQ9f6k9JpySlA8JXU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=627&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-6PrLl9cm3x5OFCzp_bWNMqEhNGFvHL74z8FhiGy8Yo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 May 2019 07:25:16 +0000 vyrredaktorius 627 at https://www.alytausnaujienos.lt At­mi­ni­mo ak­me­nys – pa­gar­ba ir at­mi­ni­mas Aly­tu­je gy­ve­nu­siai Bok­šic­kių šei­mai https://www.alytausnaujienos.lt/mi-ni-mo-ak-me-nys-pa-gar-ba-ir-mi-ni-mas-aly-tu-je-gy-ve-nu-siai-bok-sic-kiu-sei-mai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/62-13292" rel="bookmark"> Nr. <span> 62 (13292) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/IMG_9816-.JPG?itok=Z2-fmhJr" width="344" height="287" alt="Atminimo akmenys" title="Atminimo akmenis į šaligatvio grindinį įdėjo Saadios Bahato artimieji.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pir­ma­sis at­mi­ni­mo ak­muo Bok­šic­kių šei­mai prie na­mo, aly­tiš­kių va­di­na­mo „na­mu su liū­tu­kais“, pa­dė­tas pra­ėju­siais me­tais bu­vu­siam na­mo sa­vi­nin­kui Men­de­liui Bok­šic­kiui, žy­miam tar­pu­ka­rio Aly­taus vi­suo­me­nės vei­kė­jui.</p> <p>Šį pa­va­sa­rį at­mi­ni­mo ak­me­nys pa­dė­ti dar trims jo šei­mos na­riams – žmo­nai Šei­nai Bok­šic­kie­nei, nu­žu­dy­tai 1943 me­tais Pa­ne­riuo­se, bei sū­nui Sa­a­di­jai Ba­ha­tui (Bok­šic­kui) ir duk­rai Li­li­jai Win­ter­feld (Bok­šic­kai­tei), ku­riems pa­vy­ko iš­gy­ven­ti Ho­lo­kaus­tą.</p> <p>At­mi­ni­mo ak­me­nų pa­dė­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je, ku­rią ini­ci­ja­vo Bok­šic­kių šei­ma, da­ly­va­vo Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ami­ras Mai­mo­nas bei su žmo­na Ju­dit, vai­kais ir anū­kais iš Iz­ra­e­lio at­vy­kęs Sa­a­dia Ba­ha­tas.</p> <p>Įam­ži­nant ar­ti­mų­jų at­mi­ni­mą, Bok­šic­kių šei­mos na­riai at­li­ko dai­ną apie Pa­ne­rius, per­skai­tė 12 ei­lu­čių po­emą, pa­gro­jo iš­trau­ką iš fil­mo „Šind­le­rio są­ra­šas“.</p> <p>„M.Bok­šic­kis ak­ty­viai da­ly­va­vo ku­riant Aly­taus sa­vi­val­dą, po­li­ci­jos pa­jė­gas ir gais­ri­nin­kų bri­ga­dą. Tai žmo­gus, ku­ris pa­da­rė la­bai daug dėl Aly­taus. Pa­ger­biant jį ir jo šei­mą, kar­tu pa­ger­bia­mi ir pri­si­me­na­mi maž­daug du tūks­tan­čiai prieš­ka­riu Aly­tu­je gy­ve­nu­sių žy­dų, pri­si­dė­ju­sių prie kraš­to eko­no­mi­nio ir ūki­nio vys­ty­mo­si, ak­ty­viai įsi­trau­ku­sių į ka­rių sa­va­no­rių gre­tas“, – ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rius A.Mai­mo­nas.</p> <h2>Lai­ko sa­ve aly­tiš­kiu</h2> <p>S.Ba­ha­tas iš Aly­taus su tė­vais gy­ven­ti į Vil­nių iš­va­žia­vo 1939 me­tais, bū­da­mas vie­nuo­lik­me­tis ber­niu­kas. Vė­liau jį gy­ve­ni­mas blaš­kė po įvai­rias ša­lis, ta­čiau iki šiol me­tus, pra­leis­tus Aly­tu­je, jis pri­si­me­na kaip la­min­giau­sią sa­vo gy­ve­ni­mo tarps­nį ir sa­ve te­be­lai­ko aly­tiš­kiu.</p> <p>„Lan­ky­da­ma­sis Aly­tu­je, Lie­tu­vo­je, aš jau­čiuo­si la­bai lai­min­gas, man vi­sa­da ge­ra čia su­grįž­ti“, – kal­ban­tis ke­lio­mis kal­bo­mis, bet per dau­ge­lį me­tų ne­už­mir­šęs ir lie­tu­vių kal­bos, sa­kė S.Bok­šic­kis.</p> <p>91 me­tų se­no­lis, žvelg­da­mas į bu­vu­sius na­mus, šyp­so­da­ma­sis ro­dė vai­kų kam­ba­rio lan­gą, pro ku­rį su se­se­ri­mi Li­li­ja žvelg­da­vo į gat­vę. „Nors bu­vu­sia­me mū­sų na­me vis­kas pa­si­kei­tę, ta­čiau iki šiol ge­rai pri­si­me­nu, kur kas bu­vo. Liū­tu­kai prie na­mo jau ki­ti, nes pir­mie­ji pra­din­go, anks­čiau, du­ris at­si­da­ręs, iš kar­to at­si­dur­da­vai gat­vė­je, o da­bar, no­rint iš­ei­ti į gat­vę, rei­kia nu­lip­ti laip­tais“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si S.Ba­ha­tas, sa­vo pa­var­dę kil­di­nan­tis nuo Bak­šių gy­ven­vie­tės pa­va­di­ni­mo.</p> <p>Vil­niu­je S.Ba­ha­tas vie­nus me­tus mo­kė­si Pet­ro Vi­lei­šio mo­kyk­lo­je ir Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jo­je. 1941 me­tais su vi­sa šei­ma pa­te­ko į Vil­niaus ge­tą. Po po­ros me­tų, prieš ge­to lik­vi­da­vi­mą, jis bu­vo iš­vež­tas į dar­bo-mir­ties sto­vyk­lą Es­ti­jo­je. Per gy­ve­ni­mą S.Ba­ha­tui te­ko per­ei­ti pen­kias kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­las, kęs­ti ba­dą, smur­tą, kas­dien žvelg­ti mir­čiai į akis. Iš­lais­vin­tas bu­vo 1945 me­tais Go­du­no­ve ne­to­li Lau­en­bur­go.</p> <p>37 me­tus iš­dir­bęs in­ži­nie­riu­mi moks­li­nių ty­ri­mų – plėt­ros sri­ty­je, S.Ba­ha­tas iš­ėjęs į pen­si­ją įgy­ven­di­no sa­vo sva­jo­nę ir pra­dė­jo skulp­to­riaus kar­je­rą. Tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą pel­niu­sios jo su­kur­tos skulp­tū­ros ne kar­tą bu­vo eks­po­nuo­ja­mos ir Lie­tu­vo­je. </p> <p>Su ypa­tin­gu švel­nu­mu ir mei­le S.Ba­ha­tas pri­si­me­na sa­vo mo­ti­ną Šei­ną. „Mū­sų tė­vas bu­vo tar­si ži­nių šal­ti­nis, ku­ris at­sa­ki­nė­jo į ne­si­bai­gian­čius mū­sų klau­si­mus. O ma­ma tar­si gro­žio, es­te­ti­kos, ge­ro sko­nio ir pui­kių ma­nie­rų pa­vyz­dys šei­mo­je. Vis­kas, ką ji da­rė, bu­vo tar­si el­ge­sio mo­de­lis“, – pri­si­mi­ni­mais apie mo­ti­ną da­li­jo­si S.Ba­ha­tas.</p> <p>Š.Bok­šic­kie­nė kal­bė­jo ke­lio­mis kal­bo­mis, bu­vo ap­si­skai­čiu­si, iš­si­la­vi­nu­si mo­te­ris, va­do­va­vo Lie­tu­vos sio­nis­tų mo­te­rų drau­gi­jos Aly­taus sky­riui, mė­go rank­dar­bius, pui­kiai ga­mi­no mais­tą. Pa­si­žy­mė­jo sve­tin­gu­mu.</p> <p>L.Win­ter­feld (Bok­šic­kai­tei) Lie­tu­vo­je gy­ve­no iki 1970 me­tų, bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bio­lo­gi­jos fa­kul­te­tą, as­pi­ran­tū­rą, dir­bo Moks­lų aka­de­mi­jos Bio­lo­gi­jos ins­ti­tu­te, vė­liau iš­vy­ko į Iz­ra­e­lį, kur gy­ve­na iki šiol.</p> <p>Lik­vi­da­vus ge­tą, ji kar­tu su mo­ti­na ban­dė slaps­ty­tis, ta­čiau Šei­na po po­ros sa­vai­čių bu­vo su­ras­ta ir nu­žu­dy­ta. Li­li­jai iš­si­gel­bė­ti pa­vy­ko ra­šy­to­jo Ba­lio Sruo­gos žmo­nos Van­dos, aly­tiš­kių Ja­na­vi­čių, Vei­sie­jų kraš­te gy­ve­nu­sios Onos ir Adol­fo Ba­liu­čių šei­mų pa­gal­bos dė­ka.</p> <h2>At­mi­ni­mo ak­me­nys</h2> <p>At­mi­ni­mo ak­me­nys – tai ša­li­gat­viuo­se ar gat­vių grin­di­niuo­se mon­tuo­ja­mos at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos įam­žin­ti na­cio­nal­so­cia­liz­mo au­kas.</p> <p>Idė­ja at­mi­ni­mo ak­me­ni­mis įam­žin­ti Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mą 1991 me­tais ki­lo vo­kie­čių me­ni­nin­kui Gun­te­riui Dem­ni­gui.</p> <p>Pa­sau­ly­je yra su­mon­tuo­ta apie 70 tūks­tan­čių to­kių at­mi­ni­mo žen­klų, kar­tu jie su­da­ro di­džiau­sią pa­sau­ly­je me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų po at­vi­ru dan­gu­mi. Lie­tu­va yra 21-oji ša­lis, ku­rio­je prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­ta įgy­ven­din­ti ši ini­cia­ty­va. Aly­tus prie pro­jek­to pri­si­jun­gė pra­ėju­siais me­tais. Mies­te yra pa­dė­ti še­ši at­mi­ni­mo ak­me­nys.</p> <p>Pir­mai­siais tri­mis at­mi­ni­mo ak­me­ni­mis įam­žin­tas dvie­jų bu­vu­sių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių Men­de­lio Bok­šic­kio (Vil­niaus g. 27) ir Šmu­e­lio Be­ira­lo (Pul­ko g. 1) bei dvi­de­šimt me­tų Aly­tu­je mo­ky­to­ju dir­bu­sio ir Aly­taus žy­dų mo­kyk­los va­do­vu bu­vu­sio Hir­šo Kal­ma­na­vi­čiaus (Užuo­lan­kos g. 30) at­mi­ni­mas.</p> <p>Ad­vo­ka­tas M.Bok­šic­kis ir ver­sli­nin­kas Š.Be­ira­las da­ly­va­vo mies­to ta­ry­bos veik­lo­je, tei­kė įvai­rią pa­gal­bą mies­te be­si­ku­rian­čiam 1-ajam pės­ti­nin­kų pul­kui. M.Bok­šic­kis taip pat rū­pi­no­si ir Aly­taus gais­rų ge­si­ni­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mu, su­pro­jek­ta­vo ne­už­šą­lan­čias ir ne­už­dum­blė­jan­čias po­že­mi­nes van­dens tal­pyk­las.</p> <p>Vi­si trys Aly­tu­je įam­ži­na­mi žy­dai Ho­lo­kaus­to ne­iš­gy­ve­no: M.Bok­šic­kis žu­vo Vil­niaus ge­te, Š.Be­ira­las ir H.Kal­ma­na­vi­čius nu­žu­dy­ti ak­ci­jų Aly­tu­je me­tu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9733-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9733-1.JPG" width="1984" height="1400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9787.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9787.JPG" width="1984" height="1400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9816-_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9816-_0.JPG" width="1984" height="1400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9870.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9870.JPG" width="1984" height="1400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9898.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9898.JPG" width="1984" height="1400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9892.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9892.JPG" width="1984" height="2976" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9781-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-621-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9781-1.JPG" width="1417" height="1466" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=621&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="iBxgu7Z4Pj4uJut45aUKxCZEMSJkoQAMeQmG1q_7yY8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 May 2019 10:51:49 +0000 vyrredaktorius 621 at https://www.alytausnaujienos.lt Lie­tu­viš­kas žo­dis JAV su­skam­bo taip, kad aša­rų ne­su­lai­kė nei ak­to­riai, nei žiū­ro­vai https://www.alytausnaujienos.lt/lie-tu-vis-kas-zo-dis-jav-su-skam-bo-taip-kad-asa-ru-ne-su-lai-ke-nei-ak-riai-nei-ziu-ro-vai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13288" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13288) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/20190413_16..jpg?itok=ifK3OLS3" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Po spek­tak­lio su Mai­ro­nio li­tu­a­nis­ti­nės mo­kyk­los mo­ki­niais. As­me­ni­nė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Jei sė­dė­si ran­kas su­dė­jęs, tai nie­kas nie­kur ir ne­kvies. Rei­kia ne­ma­žai pa­dir­bė­ti, kad tu­rė­tum, ką pa­ro­dy­ti“, – sa­ko vie­na iš miu­zik­lo kū­rė­jų, Jau­ni­mo cen­tro stu­di­jos „Bel­Can­to“ mo­ky­to­ja Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė. Ji džiau­gia­si, kad pa­vy­ko už At­lan­to nu­vež­ti da­le­lę Lie­tu­vos, juk tam aly­tiš­kius ten ir kvie­tė.</p> <p>Iš­šū­kiu vi­so­mis pras­mė­mis su­ma­ny­mą nu­vyk­ti į JAV ir ten su­reng­ti sep­ty­nis pa­si­ro­dy­mus va­di­na Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Trei­gie­nė. Į to­li­mas ša­lis iš­vy­kę aly­tiš­kiai pa­si­ilgs­ta sa­vo mies­to ir ati­džiai ste­bi, kas įdo­maus ja­me vyks­ta – šiuo me­tu JAV gy­ve­nan­ti aly­tiš­kė Faus­ta Ur­bo­nie­nė, dir­ban­ti Mil­vokio li­tu­a­nis­ti­nė­je mo­kykloje, pa­siū­lė Jau­ni­mo cen­trui pa­gal­vo­ti, ką jie ga­lė­tų pa­ro­dy­ti ben­druo­me­nėms iš­ei­vi­jo­je. Taip gi­mė min­tis, ku­ri ne­tru­kus ta­po kū­nu.</p> <p>Lie­tu­viš­kas ir net­gi aly­tie­tiš­kas prie­sko­nis ly­dė­jo vi­są ke­lio­nę už At­lan­to. Pa­si­žiū­rė­ti miu­zik­lo ir pa­ben­drau­ti at­vy­ko JAV gy­ve­nan­tys pa­grin­di­nių vaid­me­nų at­li­kė­jų Uo­sio Gal­ke­vi­čiaus ir Sau­lės Bla­žai­ty­tės gi­mi­nai­čiai. Sve­tin­gai su­ti­ko sek­ma­die­ni­nė­je li­tu­a­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je dir­ban­ti aly­tiš­kė, be­je, bu­vu­si „Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tė, Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bo him­no au­to­rė Li­na Tu­ma­so­nie­nė.</p> <p>A.Ra­ma­naus­kai­tė su­si­ti­ko se­niai ma­ty­tą aly­tiš­kį, ko­le­gą mu­zi­ką Sau­lių Va­len­ti­na­vi­čių, at­ėju­sį pa­žiū­rė­ti miu­zik­lo. Či­ka­gos lie­tu­vių iš­ei­vi­jos žur­na­lui „Drau­gas“ apie „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ ir jo at­li­kė­jus pa­ra­šė iš Aly­taus ki­lu­si, o da­bar Či­ka­go­je gy­ve­nan­ti Al­do­na Jur­ku­tė.</p> <p>Be ki­ta ko, straips­ny­je ji šmaikš­čiai pa­ste­bė­jo: iš pra­džių pa­ma­niu­si, kad „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­rė­jai la­bai jau gra­žiai apie sa­ve pri­sta­ty­me pa­ra­šė, o po spek­tak­lio su­pra­tu­si – tik­ro­vė yra kur kas įspū­din­ges­nė, tai­gi „per ma­žai pri­si­gy­rė!“</p> <p>Jau pa­tį pir­mą kar­tą pa­ro­dę miu­zik­lą JAV aly­tiš­kiai ne­tru­ko su­pras­ti: gim­ta­ja­me mies­te žiū­ro­vai jį pri­ima jaut­riai, bet iš­ei­vi­jo­je – ke­lia­gu­bai jaut­riau.</p> <p>„Sė­dė­jo­me sa­lė­je su žiū­ro­vais ir pa­tys nu­ste­bo­me pa­ju­tę, kaip ki­to­kią pras­mę įgau­na sce­no­je skam­ban­tys žo­džiai, Bal­ta­ra­gio ari­ja mo­ti­nė­lei, kai jų klau­so tie, ku­rie gal­būt to­li pa­li­ko sa­vo ar­ti­muo­sius ar jų ne­be­tu­ri“, – sa­ko J.Trei­gie­nė.</p> <p>„Tai bu­vo sen­ti­men­tai, tė­vy­nės iš­si­il­gu­sių žmo­nių jau­du­lys, ku­ris emo­ciš­kai la­bai per­si­da­vė mums, ak­to­riams, ir pa­ti ne­pa­jus­da­vau, kaip dėl žiū­ro­vų re­ak­ci­jos man im­da­vo rie­dė­ti aša­ros“, – pa­ste­bi Jur­gos vaid­mens at­li­kė­ja Sau­lė.</p> <p>Jau­ni­mas pui­kiai su­si­tvar­kė ne tik su sa­vo emo­ci­jo­mis, bet ir su vi­sais jiems te­ku­siais iš­šū­kiais, taip pat ir tech­ni­niais. Lie­tu­vių ben­druo­me­nei te­ko vai­din­ti įvai­rio­se sa­lė­se, taip pat ir be ku­li­sų, į JAV jie ne­si­ve­žė jo­kių de­ko­ra­ci­jų, bet jas, drau­ge su re­ži­sie­riu­mi Jo­nu Gai­žaus­ku, la­bai iš­ra­din­gai pa­ga­mi­no pa­tys iš ten pirk­tų me­džia­gų. Ma­čiu­sie­ji tvir­ti­na, kad, pa­vyz­džiui, ma­lū­no spar­nai už­jū­rio sce­no­je at­ro­dė net ge­riau nei lie­tu­viš­kie­ji.</p> <p>Be­je, J.Gai­žaus­kas bu­vo vie­nin­te­lis žmo­gus iš aly­tiš­kių ko­man­dos, tu­rin­tis pa­na­šios pa­tir­ties – jis jau yra lan­kę­sis gast­ro­lė­se JAV su Aly­taus mies­to te­at­ru. De­ko­ra­ci­jas pa­si­ro­dy­mams jiems taip pat te­ko ga­min­ti vie­to­je.</p> <p>Vie­šė­da­mi už At­lan­to aly­tiš­kiai įsi­ti­ki­no, kad anek­do­tus apie orą ku­ria ne tik lie­tu­viai. Mil­vo­ky­je sa­ko­ma, kad, jei karš­tą die­ną pa­kil­si iš te­ra­sos ir nu­ei­si į šal­dy­tu­vą šal­to gė­ri­mo, grį­žęs ga­li ras­ti snie­go iki ke­lių. Bū­tent taip nu­ti­ko ir Jau­ni­mo cen­tro ko­man­dai, ku­rią Ame­ri­ka pa­si­ti­ko kon­tras­tin­gais orais, tai­gi te­ko tarp pa­si­ro­dy­mų ga­rin­ti perš­tinčias ger­kles.</p> <p>Į sve­čius pa­kvie­tu­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės pa­ren­gė tu­ri­nin­gą kul­tū­ri­nę pro­gra­mą, į pri­ėmi­mą jau­nuo­sius at­li­kė­jus ir jų mo­ky­to­jus pa­kvie­tė LR ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Či­ka­go­je Mant­vy­das Be­ke­šius. Įspū­dį pa­li­ko ir pa­ti Či­ka­ga, ap­su­pu­si sve­čius dan­go­rai­žiais, re­gis, lo­šian­čiais at­gal vien sa­vo aukš­čiu – tik­rai ne akiai įpras­ti ža­liuo­jan­tys lie­tu­viš­ki lau­kai.</p> <p>La­bai įdo­mią pa­žin­tį do­va­no­jo vieš­na­gė vals­ty­bi­nė­je, ta­čiau pres­ti­ži­nė­je Ho­mes­te­a­do mo­kyk­lo­je, tu­rin­čio­je kla­si­ki­nės su­dė­ties jau­ni­mo sim­fo­ni­nį or­kest­rą bei 1,2 tūkst. vie­tų žiū­ro­vų sa­lę, bent dvi­gu­bai di­des­nę nei Aly­taus mies­to te­at­ro di­džio­ji. Aly­tiš­kiai ben­dra­vo su šio mo­kyk­los cho­ro na­riais ir mu­zi­ka­vo.</p> <p>„Tai yra vi­sai ki­ta dai­na­vi­mo mo­kyk­la. La­bai džiu­gu, kad emo­ci­jos, bal­so spal­vos, ku­rias at­sklei­dė aly­tiš­kių dai­na­vi­mas, su­lau­kė gra­žios re­ak­ci­jos“, – džiau­gia­si vo­ka­lo mo­ky­to­ja A.Ra­ma­naus­kai­tė. Aly­tiš­kių „Ger­ve­lė“ JAV skam­bė­jo ne kar­tą, kaip ir Aly­taus mies­to him­nas „Su gai­via ban­ge­le“.</p> <p>Sim­bo­liš­ka, kad Aly­taus jau­ni­mo cen­tro ga­bių vai­kų kla­sės su­kur­tas miu­zik­las JAV bu­vo ro­do­mas 2019 me­tais, ku­rie yra pa­skelb­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais. „Mums bu­vo la­bai svar­bu pa­ma­ty­ti, kaip gy­ve­na lie­tu­viai Ame­ri­ko­je, kad pa­tys su­vok­tu­me, kaip stip­riai mes my­li­me Lie­tu­vą“, – sa­ko „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­rė­jai. Be­je, gast­ro­lė­se jie dar kar­tą įsi­ti­ki­no, koks po­pu­lia­rus yra 1972 me­tais pa­ra­šy­tos Ka­zio Bo­ru­tos apy­sa­kos „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ mo­ty­vais su­kur­tas lie­tu­viš­kas miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“.</p> <p>„Dau­ge­lis, ypač vy­res­nės kar­tos, žiū­ro­vų, ku­rie at­ėjo pa­si­žiū­rė­ti mū­sų spek­tak­lio Ame­ri­ko­je, yra už­au­gę su šiuo fil­mu ir jo mu­zi­ka“, – pa­ste­bi Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė J.Trei­gie­nė, ku­ri gast­ro­lė­se su­lau­kė ir vi­sai ne­ti­kė­tų žiū­ro­vų re­ak­ci­jų. Pa­vyz­džiui, klau­si­mo, ar Bal­ta­ra­gio vaid­me­nį at­lie­kan­tis Uo­sis pa­rink­tas dėl to, kad… la­bai pa­na­šus į le­gen­di­nia­me fil­me šį per­so­na­žą vai­di­nu­sį ak­to­rių Re­gi­man­tą Ado­mai­tį?</p> <p>„Įspū­džių iš ke­lio­nės par­si­ve­žė­me tiek, kad, kai ma­nęs pra­šo pa­pa­sa­ko­ti, aš ne­ži­nau nuo ko pra­dė­ti“, – šyp­so­si S.Bla­že­vi­čiū­tė. Jie­du su Uo­siu – abi­tu­rien­tai, tai­gi šis pa­va­sa­ris jiems ypa­tin­gas, šian­dien nu­skam­bės pas­ku­ti­nis skam­bu­tis mo­kyk­lo­je, o ry­toj jie dar kar­tą at­liks Bal­ta­ra­gio ir Jur­gos vaid­me­nis miu­zik­le. Šį­kart – Jau­ni­mo cen­tro sa­lė­je, kur bus su­reng­tas Pa­dė­kos va­ka­ras. Miu­zik­lo tru­pė no­ri pa­sa­ky­ti ačiū ge­ros va­lios mies­tie­čiams, ku­rie pri­si­dė­jo prie su­ma­ny­mo sėk­mės.</p> <p>Aly­taus mies­to ZON­TA klu­bo ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­ta pa­ra­mos ak­ci­ja, skir­ta miu­zik­lo gru­pės jau­nie­siems at­li­kė­jams pa­rem­ti. Da­bar jau­nie­ji at­li­kė­jai no­ri vi­siems pa­dė­ko­ti, o tiems, ku­rie dar ne­ma­tė „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“, – tai ir pui­ki pro­ga jį pa­ma­ty­ti. Nes ir miu­zik­las iš JAV grį­žo jau kiek ki­toks.</p> <p>Kaip sa­ko S.Bla­žai­ty­tė, ke­lio­nė la­bai su­vie­ni­jo ir jo ko­man­dą, at­li­kė­jai pa­ju­to ypa­tin­gą ben­dru­mą, at­si­dū­rę to­li nuo Lie­tu­vos, su­vie­ny­ti emo­ci­jų, ko­kių gal­būt ir ne­si­ti­kė­jo. „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ – jau penk­tas miu­zik­las, ku­rį su ga­bių vai­kų kla­se su­kū­rė re­ži­sie­riai Jo­nas Gai­žaus­kas ir Ie­va Iva­naus­kie­nė. </p> <p>Miu­zik­lo kū­ry­bi­nis ko­lek­ty­vas taip pat dė­ko­ja Faus­tai Ur­bo­nie­nei, Vy­te­nei Ur­bo­nai­tei, In­gri­dai Kri­vic­kai­tei, Lo­re­tai An­der­son, Dia­nai, Lau­rai War­ner, Ri­tai Baub­ly­tei-Swe­e­ney, ku­rios kiek­vie­ną die­ną glo­bo­jo, ly­dė­jo, ap­gy­ven­di­no, mai­ti­no ir  ki­taip sa­vo lai­ką ir dė­me­sį sky­rė vi­sai gru­pei.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190409_6..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190409_6..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190409_8..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190409_8..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190409_9..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190409_9..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190409_170720.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190409_170720.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190410_13..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190410_13..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190412_14..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190412_14..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_15..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_15..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_16._0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_16._0.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_18.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_18.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_19..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_19..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_20.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_20.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_22.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_22.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190413_24..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190413_24..jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190414_123450.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190414_123450.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190414_171055.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190414_171055.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/55910166_642378966193029_5708442136920195072_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/55910166_642378966193029_5708442136920195072_n.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/56623237_1651278085719722_6426557713873895424_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-614-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/56623237_1651278085719722_6426557713873895424_n.jpg" width="2041" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=614&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Bs0Y8G29I8EpevnI-uPFWa5WOEVvagZdTyWp30eDKXE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 May 2019 07:08:21 +0000 vyrredaktorius 614 at https://www.alytausnaujienos.lt Mak­niū­nų dva­ras: tre­jų me­tų ke­lio­nę į tri­jų šim­tų me­tų dva­ro is­to­ri­jos gi­lu­mą vai­ni­ka­vo uni­ka­li se­nų nuo­trau­kų pa­ro­da https://www.alytausnaujienos.lt/mak-niu-nu-dva-ras-tre-ju-me-tu-ke-lio-ne-i-tri-ju-sim-tu-me-tu-dva-ro-ri-jos-gi-lu-ma-vai-ni-ka-vo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13284" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13284) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/IMG_9752.JPG?itok=pti82ZFr" width="344" height="287" alt="Ar­tū­ras Bal­čiū­nas." title="En­tu­zias­tin­gas mu­zie­ji­nin­kas Ar­tū­ras Bal­čiū­nas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Daug dar­bo su tais dva­rais. Vien tik Aly­taus ra­jo­ne no­rint vi­sus ge­rai iš­ty­ri­nė­ti rei­kė­tų gal ko­kių pen­ke­rių me­tų (jei ne de­šim­ties) nuo­sek­laus dar­bo ir ne vie­no žmo­gaus“, – tei­gė mu­zie­ji­nin­kas A.Bal­čiū­nas, ku­rį kal­bi­no Al­do­na KU­DZIE­NĖ.</p> <p><strong>– Dva­rai – ša­lies kul­tū­ros, ci­vi­li­za­ci­jos pa­vel­das. Ar tai Jū­sų mėgs­ta­mos ir lan­ky­ti­nos vie­tos? Koks dva­ras Lie­tu­vo­je Jus la­bai ža­vi?</strong></p> <p>– Iki su­si­do­mint Mak­niū­nų dva­ru bu­vau įni­kęs į Jo­ciū­nų (Bal­ka­so­džio k.) dva­ro is­to­ri­ją. Ta te­ma esu pa­ra­šęs straips­nių „Aly­taus nau­jie­noms“, dzū­kų žur­na­lui „Dai­na­va“. La­biau­siai pa­tin­kan­čio dva­ro ne­tu­riu. Aly­taus ra­jo­ne dva­rų te­ma lau­kia daug dar­bo. Pa­si­gi­li­nus į ku­rio nors vie­no is­to­ri­ją tas dva­ras tam­pa iš­skir­ti­nai įdo­mus. Bu­vu­sių dva­rų vie­tos trau­kia, jos tu­ri sa­vo­tiš­ką pra­ei­ties už­tai­są. Įdo­mu ten gy­ve­nu­sių žmo­nių is­to­ri­jos, ar­chi­tek­tū­ra ir t. t. Dva­rai tik­rai yra ci­vi­li­za­ci­jos ir kul­tū­ros pa­vel­das, bet tai reik­tų la­biau su­kon­kre­tin­ti. Dau­ge­lis žmo­nių į dva­rų is­to­ri­ją daž­nai žvel­gia per ro­man­ti­kos priz­mę, ma­to tik gra­žius, vaiz­duo­tę jau­di­nan­čius da­ly­kus. Tai su­pran­ta­ma, taip yra vi­sur. Tik­ro­vė­je bu­vo vi­sai ki­taip! Ne­ma­ža da­lis dva­rų to me­to žmo­nėms bu­vo sun­kaus dar­bo (pa­vyz­džiui, bau­džia­vos), lė­ba­vi­mo ir iš­lai­da­vi­mo ži­di­niai. Bu­vo vis­ko, ge­ro ir blo­go. Da­bar esa­me įni­kę aukš­tin­ti gar­sias di­di­kų pa­var­des, bet daž­nai pa­mirš­ta­me, kad dėl tų po­nų trum­pa­re­giš­ku­mo ir sa­va­nau­diš­ku­mo kaip tau­ta ir kaip vals­ty­bė daug ne­te­ko­me. Gal po šim­to me­tų at­ei­ties tu­ris­tai vaikš­ti­nės po šio­mis die­no­mis „pri­va­ti­zuo­to­se“ eže­rų pa­kran­tė­se iš­li­ku­sias vi­lų lie­ka­nas ir brauk­da­mi aša­rą ža­vė­sis bu­vu­sia ar­chi­tek­tū­ra, mi­nės „gar­sias“ pa­var­des. Vi­so­je Eu­ro­po­je dva­rų ne­ša­mas kul­tū­ri­nis už­tai­sas kei­tė­si. Iš bu­vu­sių prie­spau­dos ži­di­nių ta­po kul­tū­ros ir hu­ma­niz­mo cen­trais. Pa­na­ši rai­da bu­vo pa­ste­bi­ma ir mū­sų kraš­tuo­se. Nors tau­ti­nio at­gi­mi­mo me­tu dva­rai lai­ky­ti su­len­kė­ji­mo ži­di­niais, kaip be­bū­tų keis­ta, da­lis at­gi­mi­mo ved­lių bu­vo ve­dę ba­jo­rai­tes, o ki­ti pa­tys bu­vę dva­ri­nin­kai. Ta­ry­bi­niu lai­ko­tar­piu li­kęs „dva­riš­kas“ kul­tū­ri­nis ir in­te­lek­tu­a­li­nis pa­li­ki­mas bu­vo su­nai­kin­tas. </p> <p> </p> <p><strong>Toliau skaityti gali tik prenumeratoriai.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/1%20foto.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-592-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/1%20foto.JPG" width="1284" height="963" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/2%20%20foto.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-592-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/2%20%20foto.JPG" width="1284" height="963" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/3%20foto.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-592-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/3%20foto.JPG" width="1284" height="963" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/4%20foto.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-592-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/4%20foto.JPG" width="1284" height="963" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/5%20foto.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-592-0_2LhrMFvH8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/5%20foto.JPG" width="1284" height="963" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1497"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558025717"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincius</span> - Ket, 2019-16-05 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/1497#comment-1497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1497#comment-1497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi paroda.Daug…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi paroda.Daug padirbėta visos komandos. Apskritai muziejaus parodos puikios. Linkiu Balčiūnui surengti dar ne vieną parodą. Šaunuolis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1497" token="RkqM1tB58R8gPOFUtrQJ7ZoBm2Cs4ifRRieVBl7V4lE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=592&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="C2osCIs4bHZj1FZPI66UwLksxl70LDfqubXj1AH7r7I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 15 May 2019 06:54:41 +0000 vyrredaktorius 592 at https://www.alytausnaujienos.lt