Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/kultura lt Ty­la mal­do­je daž­niau iš­kal­bin­ges­nė nei žo­džiai https://www.alytausnaujienos.lt/ty-la-mal-do-je-daz-niau-kal-bin-ges-ne-nei-zo-dziai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_2412.jpg?itok=cYR98KEA" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Kilfenoros (Airija) katedros fragmentas. Rūtos Jasionienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>„Mel­džiuo­si taip, kaip ma­ne iš­mo­kė mo­čiu­tė – nuo­šir­džiai, tar­si kal­bė­čiau su gerb­ti­nu žmo­gu­mi. Tai bū­na va­di­na­mo­ji mal­da kri­ti­niu at­ve­ju, bet vi­sa­da pa­de­da, nes, jei aš tei­sin­gai su­pran­tu, ne­ga­li Die­vas da­ry­ti to, kas ne­si­de­ri­na su jo pri­gim­ti­mi ir esy­be“, – įsi­ti­ki­nu­si  tris­de­šimt­me­tė Ag­nė.</strong></p> <p><strong>„Mel­džiuo­si pa­pras­tai, iš­sa­kau Die­vui, kas de­da­si ma­no šir­dy­je, ir pra­šau jo man pa­dė­ti su­ras­ti spren­di­mą. Ir tik­rai pa­siū­lo iš­ei­tį“, – tei­gia še­šias­de­šimt­me­tė Re­gi­na.</strong></p> <p><strong>Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tė Mo­ni­ka ti­ki­na: „Mel­džiuo­si daug, ma­ne Die­vas taip su­kū­rė. Mel­džiuo­si už gy­vus, mi­ru­sius. Kar­tais anū­kės pa­pra­šo už jas pa­si­mels­ti, pas­kui pa­dė­ko­ja, sa­ko, pa­gel­bė­jai sa­vo mal­da.“ Kas mo­ka mels­tis, mo­ka ir gy­ven­ti“, – ti­ki­na dva­si­nin­kai. Jie mus mo­ko su­pras­ti, kad Die­vas, į ku­rį krei­pia­mės mal­das kal­bė­da­mi, yra ar­čiau mū­sų, ne­gu mes ma­no­me. Kal­bi­nant žmo­nes te­ko gir­dė­ti ir to­kią nuo­mo­nę: „Mal­da šian­dien – dau­giau vie­ni­šu­mo, so­cia­li­nės izo­lia­ci­jos reiš­ki­nys. Li­kę vie­ni­ši, tu­rė­da­mi ma­žiau kon­tak­tų, žmo­nės ima ieš­ko­ti mal­dos for­mos ko­mu­ni­ka­ci­jos.“ Apie mal­dos svar­bą ir vie­ni­šu­mo jaus­mą pa­pra­šė­me ko­men­ta­ro spe­cia­lis­tų – gy­dy­to­jos, psi­cho­lo­gės ir dva­si­nin­ko.</strong></p> <p> </p> <h3>Kar­tais žmo­gus sa­ve iš­ke­lia iki ar virš Die­vo, gal­būt to­dėl Die­vo ir ne­ran­da...</h3> <p><img alt="gydytoja" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3fafa9b9-a508-405b-920b-2ad6b1644e5c" src="/sites/default/files/inline-images/gyd._j._treinaviciene_0.jpg" class="align-left" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Jur­gi­ta Va­si­liaus­kai­tė-Trei­na­vi­čie­nė</strong></p> <p> Mal­da mums vi­siems pa­pras­tai su­pran­ta­ma kaip krei­pi­ma­sis į Die­vą, kaž­ko pra­šy­mas, dė­ko­ji­mas. Daž­nai mal­da ar po­te­rių žo­džiai at­ei­na į gal­vą sun­kio­mis gy­ve­ni­mo aki­mir­ko­mis, li­gos at­ve­ju, su­si­du­riant su sun­kia stre­si­ne si­tu­a­ci­ja ir pa­na­šiai.</p> <p> Nuo li­gos, tiek fi­zi­nės, tiek dva­si­nės, nie­kas ne­ap­sau­go­tas. Jei­gu mus iš­tin­ka ko­kia li­ga, ži­no­ma, rei­kia ją gy­dy­ti, bet rei­kia ir pa­gal­vo­ti, ko­dėl su­sir­go­me, iš­girs­ti dva­siš­kai, gal kū­nas mums no­ri kaž­ką pa­sa­ky­ti, gal ne taip kaž­ką da­ro­me, ne taip gy­ve­na­me.</p> <p>Gy­dy­to­jai, kad ir ko­kie bū­tų pui­kūs spe­cia­lis­tai, tu­ri ne­už­mirš­ti, kad žmo­gus – ne vien kū­nas, rei­kia žvelg­ti pla­čiai, į vi­su­mą. Bū­na taip, kad li­gos diag­no­zė nu­sta­to­ma vie­nam as­me­niui, o su­ser­ga vi­sa šei­ma. Mirš­ta li­go­nis, bet šei­ma to­liau ser­ga ne­tek­ties li­ga. Ir tai vi­sus juos vie­ni­ja, bū­da­mi iš­skir­ti – lie­ka vi­sa­da drau­ge.</p> <p>Tad mal­da tu­rė­tų bū­ti mū­sų kas­die­ny­bė­je, tu­ri­me kaž­kuo ti­kė­ti, kad tu­rė­tu­me rams­tį, pa­guo­dą, vil­tį. Bet nu­tin­ka taip, kad žmo­gus sa­ve iš­ke­lia iki ar virš Die­vo, gal­būt to­dėl Die­vo ir ne­ran­da...</p> <p>Vie­ni­šu­mas yra emo­ci­nė būk­lė. Ji ga­li at­si­ras­ti, kai žmo­gus jau­čia­si ne­ver­ti­na­mas, ne­su­pras­tas, ne­rei­ka­lin­gas. Yra at­lik­ta moks­li­nių ty­ri­mų, ku­rie pa­ro­do, kad so­cia­li­nių ry­šių ne­bu­vi­mas ga­li nu­lem­ti ge­ro­kai pra­stes­nę žmo­gaus svei­ka­tą, vie­ni­šu­mas ga­li pa­ska­tin­ti žmo­gų tap­ti pri­klau­so­mam nuo al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų ar net pa­si­ryž­ti sa­vi­žu­dy­bei.</p> <p>Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių vie­ni­šu­mo jaus­mą ga­li lem­ti ir as­me­ni­nės cha­rak­te­rio sa­vy­bės, psi­chi­nė būk­lė, ap­lin­ka. Svar­biau­sia ne­tu­rė­tu­me bi­jo­ti pra­šy­ti, ieš­ko­ti pa­gal­bos, juk žmo­gus ga­li su­pras­ti žmo­gų.</p> <p>Gy­ve­ni­mas yra am­ži­nas ju­dė­ji­mas. Kaip vie­no­je sa­vo kny­go­je ra­šė gar­sus gy­dy­to­jas, pro­fe­so­rius, ha­bi­li­tuo­tas moks­lų dak­ta­ras Juo­zas Ste­po­nas Da­ni­le­vi­čius: „Se­nat­vė – ne ka­lė­ji­mas, bet pra­ei­ties mu­zie­jus... Bran­gus pri­si­mi­ni­mas, sa­vų džiaugs­mų ir pra­lai­mė­ji­mų. Se­nat­vė – Jau­nys­tės do­va­na, gy­ve­ni­mo ro­man­tiš­ka ap­gau­lė.“</p> <p> </p> <h3>Įver­tin­ki­me sa­vo san­ty­kį su mal­da ir pa­si­tik­rin­ki­me, gal tai dar vie­na ga­li­my­bė įgy­ti dva­sios stip­ry­bės</h3> <p><img alt="nuotrauka" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4229ad35-c822-402e-ac49-8f20ca23e8ec" src="/sites/default/files/inline-images/Lingiene%20Aurelija.jpg" class="align-left" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>VšĮ as­me­ny­bės bran­dos cen­tro di­rek­to­rė, psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė</strong></p> <p> </p> <p>Šių die­nų mū­sų gy­ve­ni­mas pil­nas iš­šū­kių, ne­ti­kė­tu­mų, stre­sų ir po­ky­čių. Ne­re­tai žmo­gui ten­ka sku­biai pri­im­ti reikš­min­gus spren­di­mus ar spręs­ti kon­flik­tus.</p> <p>Kar­tais emo­ci­nis krū­vis bū­na toks di­de­lis, kad žmo­gui stin­ga re­sur­sų jų įvei­kai. Kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me sa­vo pa­mėg­tus ir įval­dy­tus me­to­dus, kaip sėk­min­gai įveik­ti tuos sun­ku­mus, ku­rie mus už­puo­lė.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu daug yra kal­ba­ma ir ra­šo­ma apie efek­ty­vaus po­il­sio nau­dą, įvai­rias at­si­pa­lai­da­vi­mo tech­ni­kas, mu­zi­kos, dai­lės te­ra­pi­ją, ener­ge­ti­nį gy­dy­mą, juo­ką, me­di­ta­ci­ją, re­li­gi­nes kon­sul­ta­ci­jas ar ki­tas dva­si­nes prak­ti­kas. Vis­ko yra daug. Ir kaip tei­sin­gai pa­si­rink­ti? Ku­ri tech­ni­ka pa­ti efek­ty­viau­sia ar pa­vei­kiau­sia?</p> <p> Tei­sin­go at­sa­ky­mo nė­ra, nes čia ren­ka­mės mes pa­tys pa­gal sa­vo nuo­sta­tas, po­žiū­rius, įsi­ti­ki­ni­mus ir ver­ty­bes. Vie­na iš dva­si­nių prak­ti­kų yra mal­da. Kiek­vie­nas tu­ri­me skir­tin­gą san­ty­kį su Die­vu ir mal­da. Tai la­bai as­me­niš­ka ir reiš­kia mums skir­tin­gus da­ly­kus.</p> <p>Žmo­nės mel­džia­si Die­vui dė­ko­da­mi, pra­šy­da­mi Jo ma­lo­nių, gar­bin­da­mi, da­ly­da­mie­si sa­vo rū­pes­čiais ir sun­ku­mais.</p> <p>At­lik­ti ty­ri­mai liu­di­ja, kad mal­da vei­kia tei­gia­mai mū­sų fi­zi­nę ir psi­chi­nę svei­ka­tą. Kar­tu ga­li pri­si­dė­ti prie ge­res­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kių kū­ri­mo ko­ky­bės, leng­viau iš­gy­ven­ti ne­tek­tis, pra­ra­di­mus, ne­sėk­mes.</p> <p>Tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ty­ri­mai ro­do, jog mal­dą, kaip re­sur­są, daž­niau nau­do­ja bran­des­nio am­žiaus žmo­nės. Moks­li­nin­kai, ty­ri­nė­jan­tys mal­dos po­vei­kį žmo­gui, tei­gia, kad be­si­mel­džian­tys žmo­nės daž­niau jau­čia­si lai­min­ges­ni, už­pil­dę sa­vo vi­di­nę tuš­tu­mą.</p> <p>Įver­tin­ki­me sa­vo san­ty­kį su mal­da ir pa­si­tik­rin­ki­me, gal tai dar vie­na ga­li­my­bė įgy­ti dva­sios stip­ry­bės.</p> <p>Am­žiaus bran­da ne­re­tai su­si­ju­si su vie­ni­šu­mu. Tai tas lai­ko­tar­pis, ku­ria­me dau­giau­sia pra­ra­di­mų ir ne­tek­čių. To­dėl vie­ni­šu­mas ne­re­tam šia­me am­žiu­je yra ne­iš­ven­gia­mas.</p> <p> Bet vie­ni­šu­mas nė­ra žmo­gaus fi­zi­nė izo­lia­ci­ja. Ne­pa­mirš­ki­me, jog vie­ni­šu­mo jaus­mas ga­li mus už­klup­ti bet ku­ria­me am­žiu­je, tik moks­li­nin­kai, ty­ri­nė­jan­tys vie­ni­šu­mą, tei­gia, kad di­dė­jant am­žiui vie­ni­šu­mo jaus­mas stip­rė­ja.</p> <p> Kon­sul­tuo­da­ma pa­aug­lius ne­re­tai taip pat su­si­du­riu su šių vie­ni­šu­mu, nors dau­ge­lis jų gy­ve­na pil­no­se „tei­sin­go­se“ šei­mo­se. At­ro­dy­tų, te­rei­kia su­si­ras­ti ben­dra­am­žių, ben­dra­min­čių ir vie­ni­šu­mo ne­liks.</p> <p> Kar­tais žmo­gus, bū­da­mas tarp žmo­nių, ga­li jaus­tis la­bai vie­ni­šas. Mes vi­si la­bai skir­tin­gi, skir­tin­gi ir mū­sų tem­pe­ra­men­tai. Net pa­te­kę į tas pa­čias ap­lin­ky­bes ir si­tu­a­ci­jas, į jas re­a­guo­ja­me skir­tin­gai.</p> <p>Jau vai­kys­tė­je ga­li­me pa­ste­bė­ti, kad vie­ni vai­kai grei­čiau su ki­tais su­si­drau­gau­ja, o ki­tiems rei­kia daug dau­giau lai­ko pa­žin­čiai už­megz­ti. Tos ar ki­tos as­me­ny­bės sa­vy­bės iš­lie­ka vi­są gy­ve­ni­mą.</p> <p>Taip pat ir su žmo­nė­mis bran­do­je – vie­ni sie­kia san­ty­kių su ki­tais, ki­ti pa­tys sa­ve at­skir­ty­je pa­lie­ka.</p> <p> No­ras kuo dau­giau pa­žin­ti pa­sau­lio (jei įma­no­ma – ke­liau­ti, skai­ty­ti, ben­drau­ti su tas pa­tir­tis tu­rin­čiais), iš­mok­ti ko nors nau­jo (yra tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai, skir­ti bran­daus am­žiaus žmo­nėms), džiaug­tis, su­vok­ti, kad tu­ri­me da­bar­tį, bū­ti jo­je (džiaug­tis tuo, ką tu­riu ir da­bar pa­ti­riu, ar­ba pri­si­min­ti po­zi­ty­vias gy­ve­ni­mo pa­tir­tis), ge­ri kon­flik­tų spren­di­mo įgū­džiai (ne­lik­ti kon­flik­tuo­se su sa­vo ap­lin­ka) – tai tos mū­sų sa­vy­bės, ku­rios pa­de­da sėk­min­gai adap­tuo­tis (pri­si­tai­ky­ti) ap­lin­ko­je ir ne­si­jaus­ti vie­ni­šam.</p> <p> Ap­si­dai­ry­ki­me ap­lin­kui ir pa­ma­ty­si­me, kad ša­lia mū­sų tik­rai yra žmo­nių, ku­riems mes rū­pi­me. Drą­siai pri­ei­ki­me ir pa­si­svei­kin­ki­me, nuo to ga­li pra­si­dė­ti nau­ja pa­žin­tis ir ben­drys­tė.</p> <p> Rei­kia tik pra­dė­ti ir Jūs ga­lė­si­te pa­si­da­ly­ti sa­vo jau­se­na, pa­tir­ti­mi, no­rais ar sva­jo­nė­mis.</p> <p> </p> <h3>Vie­ni­šu­mas, jei jau­tie­si Die­vo ap­leis­tas ir už­mirš­tas, yra dvi­gu­bai sun­kes­nis</h3> <p><img alt="nuotrauka" data-entity-type="file" data-entity-uuid="62b53e39-494d-4156-82f3-7ae62bef24ad" src="/sites/default/files/inline-images/Baltrusaitis%20Rytis.jpg" class="align-left" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis</strong></p> <p> </p> <p>Ką žmo­gui reiš­kia mal­da?</p> <p>Mal­da – po­kal­bis su Die­vu, ku­riam bū­din­gas bu­vi­mas drau­ge, kal­bė­ji­ma­sis ir klau­sy­ma­sis. Nors at­ro­do, kad la­bai svar­būs mū­sų žo­džiai ir mal­dos in­ten­ci­jos for­mu­luo­tė, ta­čiau ty­la mal­do­je yra nie­kuo ne­pa­kei­čia­ma, ji daž­nai yra iš­kal­bin­ges­nė ir vai­sin­ges­nė nei žo­džiai.</p> <p>Kai šian­dien jun­ta­me žmo­giš­kų­jų san­ty­kių pa­žeis­tu­mą ir tra­pu­mą, mal­da Die­vui, la­bai kon­kre­čiam as­me­niui, tam­pa pa­si­ti­kė­ji­mo ir be­są­ly­giš­ko ma­nęs pri­ėmi­mo to­kio, koks esu, vie­ta. Vie­ta dau­giau nei lai­kas. Tai kon­kre­ty­bė.</p> <p>Ži­no­ma, pa­si­tai­ko mo­men­tų, kai mal­da yra pa­na­šes­nė į drau­di­mų ben­dro­vės pa­slau­gą – „aš pa­si­mel­siu, tu pa­da­ryk“. Mal­da ga­li tap­ti žmo­gaus įsa­ky­mo Die­vui vie­ta: „Pa­da­ryk taip, kaip no­riu aš.“</p> <p>Tik­ro­sios mal­dos es­mė – už­čiuop­ti san­ty­kį su Die­vu, jį au­gin­ti. Mal­da – pri­glu­di­mas prie My­li­mo­jo, jo va­lios at­pa­ži­ni­mas.</p> <p>O apie pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių vie­ni­šu­mo jaus­mą vie­nak­ryp­čio at­sa­ky­mo nė­ra, nes kiek­vie­no pa­gy­ve­nu­sio žmo­gaus is­to­ri­ja ki­to­kia. </p> <p>Pir­miau­sia at­ski­ria­me są­vo­kas „vie­ni­šu­mas“ ir „vie­nat­vė“.</p> <p>Vie­ni­šu­mas ga­li kil­ti iš re­a­laus ap­leis­tu­mo jaus­mo: ne­ap­lan­ko vai­kai, anū­kai, bu­vę ben­dra­dar­biai ir bi­čiu­liai. Ryš­kus vie­ni­šu­mo jaus­mas iš­gy­ve­nant ne­tek­tį, ypač ant­ro­sios pu­sės, nes žmo­gus jau­čia, kad ne tik mi­rė ar­ti­mas žmo­gus, bet ir gy­ve­ni­mas ne­at­šau­kia­mai pra­ėjo.</p> <p>Ga­li iš­gy­ven­ti vie­ni­šu­mą dėl pa­ti­ria­mos kan­čios ar li­gos, nes ken­čiant va­lan­dos ir mi­nu­tės la­bai il­gos, o ra­ki­na­mų du­rų gar­sas, kai grįž­ta ar­ti­mie­ji po dar­bo ar moks­lų, iš­si­tę­sęs iki am­ži­ny­bės. Pa­me­nu, skai­čiau apie vie­ną ty­ri­mą Olan­di­jo­je, kur se­ny­vi ir ser­gan­tys žmo­nės su­ti­ko, kad jiems bū­tų pri­tai­ky­ta eu­ta­na­zi­ja.</p> <p>Gru­pė moks­li­nin­kų ap­klau­sė šiuos žmo­nes kel­da­mi klau­si­mą: „Ar tik­rai no­ri­te mir­ti?“ Di­džio­ji da­lis at­sa­kė, kad ne, bet jau­čia­si nie­kam ne­rei­ka­lin­gi, to­dėl ge­riau nu­mir­ti.</p> <p>Vie­ni­šu­mas ga­li iš­tik­ti dėl ne­iš­si­pil­džiu­sių sva­jo­nių ir pla­nų, ku­riems jau nė­ra nei lai­ko, nei jė­gų.</p> <p>Jei žmo­gus vi­są gy­ve­ni­mą bu­vo itin ak­ty­vus ir veik­lus, o at­ėjo lai­kas, kai dau­giau lai­ko rei­kia pra­leis­ti na­muo­se, tuo­met vie­ni­šu­mas yra re­a­ly­bė.</p> <p>Vie­ni­šas žmo­gus, su daž­nai iš­sprūs­tan­čiais žo­džiais „aš nie­kam ne­rei­ka­lin­gas“, kuo­met at­si­du­ria glo­bos na­muo­se, ar pri­va­lo iš es­mės keis­ti gy­ve­ni­mo ap­lin­ką, pa­vyz­džiui, dėl su­sil­pnė­ju­sios svei­ka­tos pa­lie­ka sa­vo na­mus kai­me ir per­si­ke­lia pas vai­kus į bu­tą mies­te.</p> <p>Vie­ni­šu­mo jaus­mas daž­niau ly­di ne­ti­kin­tį žmo­gų. Ti­kin­tis ran­da pras­mę mels­da­ma­sis ir, jei jė­gos lei­džia, įsi­trauk­da­mas į veik­las baž­ny­ti­nė­je ben­druo­me­nė­je, ta­čiau vie­ni­šu­mas, jei jau­tie­si Die­vo ap­leis­tas ir už­mirš­tas, yra dvi­gu­bai sun­kes­nis.</p> <p>Ką su tuo jaus­mu da­ry­ti, jau ki­ta te­ma.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2258"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565810531"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Augustinas</span> - Tre, 2019-14-08 - 22:22</p> </li> <a href="/comment/2258#comment-2258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2258#comment-2258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugiau rašykite tokiomis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugiau rašykite tokiomis temomis. Įdomu ir naudinga.Visi trys pašnekovai yra labai puikūs, juos pakalbinkite dažniau, įdomių patarimų, teiginių pasako ir visuomet pamoko. Vertinu žemiškus straipsnius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2258" token="scXCklGIwgXXGZdtXJfBBPc0YTO_D9df7eyBXr1fIN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=779&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oXyYcfL-GKGNJiSYBDE3gRWJEKCDPfmr02gEyEhCy7g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Aug 2019 06:44:40 +0000 vyrredaktorius 779 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je at­si­ras dau­giau spal­vų ir gat­vės ga­le­ri­ja. O dėl vo­ve­rai­čių dar teks pa­dis­ku­tuo­ti https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-si-ras-dau-giau-spal-vu-ir-gat-ves-ga-le-ri-ja-o-del-vo-ve-rai-ciu-dar-teks-pa-dis-ku-tuo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13320" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13320) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0017_0.JPG?itok=BYC-IqG2" width="344" height="287" alt="Erdves" title="Alytaus erdvėse trūksta spalvų. Nuotraukoje – Vilniaus dailės akademijos studentų pagyvintas archyvo fasadas Jotvingių gatvėje matomas iš toli.            Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dvi sie­nos ga­li bū­ti pa­gy­vin­tos dar šie­met, iki žie­mos. Kar­tu bus ku­ria­ma in­ter­ne­ti­nė plat­for­ma, ku­rio­je kū­rė­jai ras vi­są in­fo­ma­ci­ją apie Aly­tu­je jau esan­čias skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus bei nu­ma­to­mas vie­tas, kur to­kie ga­lė­tų at­si­ras­ti. Jas pa­rinks spe­cia­lis­tai. Ži­no­ma, šia­me kon­teks­te ky­šo ir bron­zi­nių vo­ve­ry­čių au­sys, ta­čiau, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ma­žei­kos, įvy­ko tam tik­ra ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, kai pa­pūs­tau­o­de­gės bu­vo pa­va­din­tos „nau­ju mies­to sim­bo­liu“. Tie­siog už tai, kad Aly­tu­je at­si­ras­tų bron­zi­nė vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių, da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se, tai­gi skulp­tū­rą fi­nan­suos biu­dže­tas. Bet nei kur ji bus pa­sta­ty­ta, nei kas bus au­to­rius, pa­sak A.Ma­žei­kos, jam nė­ra ži­no­ma: „Vi­sa tai yra to­les­nių dis­ku­si­jų klau­si­mas, ak­cen­tus mies­te su­dė­lio­ti rei­kia, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ga­li­ma la­bai kū­ry­biš­kai.“</p> <h2>No­rė­tų pa­gy­vin­ti ir pil­kus dau­gia­bu­čius</h2> <p>Dar iki žie­mos, kol oro są­ly­gos lei­džia dirb­ti lau­ke, ta­py­bos dar­bas at­si­ras ant Jau­ni­mo cen­tro sie­nos, at­sig­rę­žu­sios į Tvir­to­vės gat­vės pu­sę.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė su­si­ti­ko su me­ni­nin­kais, ku­rian­čiais ta­py­bos dar­bus ant sie­nų – aly­tiš­kiais ir at­vy­ku­siais. Pil­kas Aly­taus erd­ves ža­da spal­vin­ti pri­gim­ti­nis aly­tiš­kis Pi­jus Še­ma­tuls­kis, taip pat – gat­vės me­no, gra­fi­čių ir gra­fi­nio di­zai­no kū­rė­jas kaunietis Ta­das Vin­cai­tis.</p> <p>Jo dar­bai pui­kiai įsi­kom­po­na­vo in­dust­ri­nia­me Kau­no pei­za­že, pa­gy­vi­no sie­nas mies­to cen­tre ir se­na­mies­ty­je – net tro­lei­bu­sus. Ta­das tu­ri ir ho­bį – tai KAU NAS, žen­klas, ma­to­mas ant dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų. Jo idė­jų ti­ki­si ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė.</p> <p>Pa­sak A.Ma­žei­kos, apie idė­jas, ku­rios bus įgy­ven­din­tos vi­zu­a­liai, kal­bė­ti vi­sa­da ne­leng­va, tai­gi jis ga­lė­tų pa­sa­ky­ti tiek, kad Jau­ni­mo cen­tro sie­na bus pa­gy­vin­ta pie­ši­niu, ku­rio te­ma su­si­ju­si su ben­drys­te, mei­le mies­tui, šei­ma.</p> <p>Ki­ta sie­na, apie ku­rios ta­py­mą yra svars­to­ma, – „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro pa­sta­to, ta­čiau čia iki ga­lo aiš­ku­mo kol kas nė­ra.</p> <p>„Šios dvi sie­nos – biu­dže­ti­nių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, ta­čiau at­ei­ty­je no­rė­tų­si, kad pa­gy­vė­tų ir dau­gia­bu­čių na­mų sie­nos. Ben­drau­si­me su se­niū­nai­ti­jo­mis, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jo­mis, nes aly­tiš­kiai jau įver­ti­no, kad tai gra­žu, ir no­rė­tų tu­rė­ti to­kius pie­ši­nius, bet idė­jos ke­lias į gy­ve­ni­mą yra il­go­kas“, – sa­ko A.Ma­žei­ka.</p> <p>Sie­nų ta­py­bą fi­nan­suos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kon­kre­čios su­mos dar nė­ra įvar­di­ja­mos.</p> <h2>„Vin­gis“ – sau­gus, bet no­rė­tų­si ir ko nors drą­ses­nio</h2> <p>Ži­no­ma, pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas ,,Vin­gis“, pa­gy­vi­nęs ar­chy­vo pa­sta­tą Jot­vin­gių gat­vė­je.</p> <p>Su­ma­ny­mas stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te, iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų, įgy­ven­din­tas pa­gal VDA ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, jis ti­ki­si, kad pa­ma­žu Aly­tu­je at­si­ras ir drą­ses­nių, ke­lian­čių tam tik­rų klau­si­mų, sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Pir­mą­jį to­kį ant dau­gia­bu­čio sie­nos jaut­ria so­cia­li­nės at­skir­ties te­ma Nau­jo­jo­je gat­vė­je prieš 4 me­tus su­kū­rė bro­liai me­ni­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai.</p> <p>Tuo pa­čiu me­tu, kai mies­to sie­nas pra­dės gy­vin­ti ta­py­ba, in­ter­ne­te bus ku­ria­mas pus­la­pis, ku­ria­me ža­da­ma in­ven­to­ri­zuo­ti vi­są Aly­taus kul­tū­ri­nį ūkį at­vi­ro­se erd­vė­se – skulp­tū­ras, tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tus me­džio dro­ži­nius, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dar­bus ir ta­py­bos kū­ri­nius ant sie­nų. Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus, ar­chi­tek­tus ža­da­ma pa­siū­ly­ti ir tas vie­tas, kur ga­lė­tų at­si­ras­ti nau­ji kū­ri­niai.</p> <h2>Ar tai bus ir vo­ve­rai­tės?</h2> <p>Pa­sak A.Ma­žei­kos, vie­šai pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie vo­ve­rai­tes kaip nau­ją mies­to sim­bo­lį la­bai aiš­kiai pa­ro­dė, kad aly­tiš­kiams yra ak­tu­a­lus vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas, kad ak­cen­tų mies­te trūks­ta, ta­čiau kur ir ko­kių – apie juos dar rei­kia pla­tes­nės dis­ku­si­jos.</p> <p>Bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu idė­ja Aly­tu­je at­si­ra­do dėl to, kad ji bu­vo pa­teik­ta aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se.</p> <p>An­trą vie­tą lai­mė­ju­si skulp­tū­ra su­rin­ko 315 aly­tiš­kių bal­sų. Pa­siū­ly­mo au­to­rius – Va­le­ri­jus Ven­cius, jo ma­ny­mu, gy­vū­nė­lis ga­lė­tų tap­ti vie­nu iš mies­to sim­bo­lių. Kaip, pa­vyz­džiui, kar­vės Vent­spi­ly­je ar meš­kos Tel­šiuo­se. Pa­gal ini­cia­ty­vą nu­ma­ty­tos 30–50 cm aukš­čio bron­zi­nės vo­ve­rių skulp­tū­ros, vie­ną jų siū­lo­ma įkur­din­ti Se­na­mies­čio skve­re, ant suo­liu­ko, esan­čio ša­lia fon­ta­nė­lių. Šiai skulp­tū­rai įsi­gy­ti yra nu­ma­ty­ta skir­ti iki 3 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.</p> <p>Pa­va­sa­rį Jot­vin­gių gat­vė­je esan­čia­me skve­re jau bu­vo pa­sta­ty­ta ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros skulp­tū­ra – bron­zi­nės vo­ve­rai­tės. Tai – „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, ku­riam va­do­vau­ja V.Ven­cius, dar­buo­to­jų do­va­na Aly­taus mies­tui.</p> <p>Vo­ve­rės skulp­tū­ros kol kas ne­tu­rė­si­me Mies­to so­de, nes jis yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, jam tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. Vo­ve­rę bu­vo siū­lo­ma pa­tup­dy­ti ant fon­ta­no kraš­to.</p> <h2>Se­na­mies­čio skve­ras: ir vo­ve­rė, ir li­te­ra­tai, ir par­ti­za­nai</h2> <p>,,Per drą­su bū­tų teig­ti, kad Aly­tus taps vo­ve­rių mies­tu. Tam tu­ri pri­tar­ti ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ar­chi­tek­tai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri svars­tys, koks ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros sim­bo­lis Dzū­ki­jos sos­ti­nei ge­riau­siai tik­tų“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>A.Ma­žei­ka yra įsi­ti­ki­nęs, Aly­tu­je tik­rai rei­kia ak­cen­tų, ta­čiau juos ga­li­ma su­dė­lio­ti la­bai kū­ry­biš­kai. „Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei pa­gerb­tu­me ra­šy­to­ją Jur­gį Kun­či­ną, o jo ran­ko­se bū­tų vo­ve­rė – juk tai sim­bo­li­zuo­tų ir kū­rė­jo mei­lę mies­tui, ku­ris ta­po kū­ry­bos šal­ti­niu“, – pa­ste­bi Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas. Jis ne­ma­to nie­ko blo­go, jei mū­sų mies­te at­si­ras­tų ir pa­vie­nių vo­ve­rių skulp­tū­rų, ta­čiau, ži­no­ma, ne dvie­jų met­rų aukš­čio.</p> <p>Ta­čiau Se­na­mies­čio skve­re, ku­ria­me pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­ty­ta įkur­din­ti vo­ve­rai­tes, yra ir dau­giau su­ma­ny­mų: ry­toj kvie­čia­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir jų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos po­sė­dis. Bus svars­to­mas siū­ly­mas pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re obe­lis­ką, skir­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui. Te­bė­ra gy­vas su­ma­ny­mas tą pa­tį skve­rą skir­ti Aly­taus li­te­ra­tų at­mi­ni­mui, fon­ta­ną žen­kli­na J.Kun­či­no kū­ry­bos ci­ta­tos. </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/14Ra%C5%A1ytojas-J.-Kun%C4%8Dinas-prie-rankra%C5%A1%C4%8Di%C5%B3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/14Ra%C5%A1ytojas-J.-Kun%C4%8Dinas-prie-rankra%C5%A1%C4%8Di%C5%B3.jpg" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/arturas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/arturas.jpg" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0001.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0001.JPG" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0009.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0009.JPG" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0014.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0014.JPG" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0017_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0017_1.JPG" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/tapyba2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/tapyba2.jpg" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/tapyba67555285-2283318668596922-2876484634881818624-n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-768-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/tapyba67555285-2283318668596922-2876484634881818624-n.jpg" width="945" height="624" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2244"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565518942"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Sek, 2019-11-08 - 13:22</p> </li> <a href="/comment/2244#comment-2244" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2244#comment-2244" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, kad už tą &quot;vo­ve­rė su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, kad už tą "vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių", tai nereiškia, kad tam pritaria 50 000 Alytaus miesto gyventojų. Kas ir gausis, kai kiekvienas kažkokios "nesąmonės sumanytojas" reikalaus savo kiču miestą "puošti"...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2244" token="5CL-lrgi7cTYymN6mlihBFZn9Spot0HJlTYN5C-RGAo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2223"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565256824"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mokytoja</span> - Ket, 2019-08-08 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/2223#comment-2223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2223#comment-2223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na neîdomu jeigu visur tupes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na neîdomu jeigu visur tupes voverês. Lai būna paukščiu ir žvėrelių miestas. Kur šarka, kur zylê, kur genys, kiur kīškis, kur lapê. Už voveres ačiū. O yra ne tik Kunčinas, bet ir Matutis. Arba abi , arba nei vieno. Nusipelnę abu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2223" token="BumvnGf5YTsAacVQjjFjQmadH29S64kws1Uyb6Ec928"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=768&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GdFPn38W7HxfTNw2xU-v9QrNBzFV6YXIvph_Uaq2i0E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Aug 2019 06:14:35 +0000 vyrredaktorius 768 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar Se­na­mies­čio skve­re iš­kils obe­lis­kas? Dėl par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo gal­vą su­ka jau tre­čia Aly­taus po­li­ti­kų ka­den­ci­ja https://www.alytausnaujienos.lt/ar-se-na-mies-cio-skve-re-kils-obe-lis-kas-del-par-ti-za-nu-mi-ni-mo-iam-zi-ni-mo-gal-va-su-ka-jau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/89-13319" rel="bookmark"> Nr. <span> 89 (13319) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_0033.JPG?itok=4d1sRuBs" width="344" height="287" alt="Senamiesčio skveras " title="Alytiškių pamėgtas Senamiesčio skveras sutvarkytas 2012 metais ir atsiėjo 4,4 mln litų. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­min­klą fi­nan­suos, bet in­fra­struk­tū­ra – sa­vi­val­dy­bės dar­žas</h2> <p>At­nau­jin­tos dis­ku­si­jos dėl pa­min­klo par­ti­za­nų at­mi­ni­mui sta­ty­bos mū­sų mies­te. Jos bu­vo pa­sie­ku­sios ak­li­gat­vį po to, kai aly­tiš­kiai su­rin­ko pa­ra­šus po pe­ti­ci­ja, rei­ka­lau­jan­čia ne­sta­ty­ti pa­min­klo Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je. Klau­si­mą dėl Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je spren­džia jau tre­čios ka­den­ci­jos po­li­ti­kai ir tre­čias me­ras iš ei­lės.</p> <p>Su­si­ti­kę su Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) bei Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos at­sto­vais, mies­to va­do­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę skel­bia ra­dę su­ta­ri­mą dėl dar vie­nos ga­li­mos pa­min­klo sta­ty­mo vie­tos.</p> <p>Jis ga­lė­tų iš­kil­ti Se­na­mies­čio skve­re, ne­to­li Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios. Ta­čiau tai – tik pir­mo­ji nau­jie­na. Ant­ro­ji yra ta, kad ne­bū­tų skel­bia­mas nau­jas pa­min­klo idė­jos kon­kur­sas, bet pa­si­ren­ka­mas 2017 me­tais vy­ku­sio ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo dar­bas.</p> <p>Pa­sak LGGRTC di­rek­to­rės Te­re­sės Bi­tu­tės Bu­raus­kai­tės, ku­ri ne­se­niai lan­kė­si Aly­tu­je ir ap­žiū­rė­jo siū­lo­mą erd­vę, vie­ta yra ge­ra. „Ge­ra“ – kaip su­for­muo­ta aikš­tė, ša­lia ku­rios yra baž­ny­čia, ki­ti pa­vel­do ob­jek­tai.</p> <p>Ki­tas klau­si­mas, kaip Se­na­mies­čio skve­rą pa­vyks iš­nau­do­ti, tai yra įkom­po­nuo­ti pa­min­klą – di­rek­to­rė pa­brė­žia, kad vis­kas pri­klau­sys nuo ar­chi­tek­to dar­bo, nes rei­kės ieš­ko­ti har­mo­nin­gos jau su­for­muo­tos ap­lin­kos ir nau­jo pa­min­klo vi­su­mos.</p> <p>„Sten­giau­si pa­žiū­rė­ti į Se­na­mies­čio skve­rą Jo­no Ja­gė­los aki­mis. La­bai gai­la, kad šis kū­rė­jas, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nio me­no ir eks­per­ti­zės sky­riaus skulp­to­rius, pa­va­sa­rį iš­ke­lia­vo ana­pi­lin. Jo žvilgs­nio pa­si­ge­si­me, jis la­bai pui­kiai jaus­da­vo erd­ves“, – pa­ste­bi T.B.Bu­raus­kai­tė.</p> <p>Cen­tro di­rek­to­rė ne­at­si­tik­ti­nai J.Ja­gė­lą pri­si­me­na ir Aly­tu­je – jo su­kur­tas pa­min­klas Vy­tau­tui Di­džia­jam ir Žal­gi­rio mū­šiui pa­sta­ty­tas Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­mo­ny­se, pas­ku­ti­nis jo dar­bas – pa­min­kli­nis ak­muo par­ti­za­nui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui – iš­ke­lia­vo į JAV.</p> <p>„Skau­du­lys“, – taip la­ko­niš­kai si­tu­a­ci­ją dėl vis dar ne­pa­sta­ty­to pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams įvar­di­ja T.B.Bu­raus­kai­tė. Jos va­do­vau­ja­mas cen­tras fi­nan­suos pa­min­klo at­li­ki­mą ir sta­ty­bą. Tam jau bu­vo skir­ta 200 tūkst. li­tų, ta­čiau da­bar, pa­sak di­rek­to­rės, ski­riant lė­šas teks įver­tin­ti in­flia­ci­ją ir kai­nas, ku­rios ky­la ne tik par­duo­tu­vė­je.</p> <p>Svar­bi de­ta­lė – LGGRTC fi­nan­suo­ja tik pa­tį pa­min­klą, jo at­li­ki­mą me­džia­go­je, o pa­si­rū­pin­ti in­fra­stuk­tū­ra, skir­ti lė­šų jai įreng­ti teks sa­vi­val­dy­bei. Į Se­na­mies­čio skve­ro re­konst­ruk­ci­ją, ku­ri vy­ko 2012 me­tais, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to in­ves­tuo­ta 4,4 mln. li­tų. Da­bar ši erd­vė yra vi­siš­kai su­tvar­ky­ta, bet apie su­ma­ny­mą čia sta­ty­ti pa­min­klą kal­ba­ma pir­mą kar­tą.</p> <h2>Kon­kur­sas skelb­tas ki­tai erd­vei</h2> <p>2017 me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są pa­min­klui par­ti­za­nams su­kur­ti, ta­čiau jis bu­vo skir­tas (ir pa­siū­ly­mai teik­ti) ki­tai kon­kre­čiai erd­vei – Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tei. Pa­ten­ki­nus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ją, šios vie­tos at­si­sa­ky­ta, o kon­kur­sas nu­trauk­tas. Jo lai­mė­to­jui skulp­to­riui Ry­tui Jo­nui Be­le­vi­čiui, nar­vo (bun­ke­rio) au­to­riui, taip pat ant­ros ir tre­čios vie­tos nu­ga­lė­to­jams iš­mo­kė­ti kon­kur­se nu­ma­ty­ti pi­ni­gi­niai pri­zai – iš vi­so 5 tūkst. eu­rų.</p> <p>„Pri­im­tas spren­di­mas stab­dy­ti kon­kur­są reiš­kia, kad vi­sa pro­ce­dū­ra bus pra­dė­ta iš nau­jo, įskai­tant ir vie­tos pa­ieš­ką. Ap­gai­les­tau­ju, kad Aly­tu­je iki šiol ne­su­spė­ta pa­gerb­ti Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų“, – 2017 me­tų ru­de­nį at­si­pra­šė me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.</p> <p>Ta­čiau da­bar, su­ta­rus dėl nau­jos vi­soms su­in­te­re­suo­toms pu­sėms pri­im­ti­nos vie­tos, ki­lo su­ma­ny­mas grįž­ti prie kon­kur­si­nių dar­bų. Tie­sa, dė­me­sys su­fo­ku­suo­tas ne į lai­mė­to­ją, o į an­trą vie­tą pel­niu­sį dar­bą. Tai – klai­pė­die­čio skulp­to­riaus Gin­tau­to Jon­kaus obe­lis­kas. Au­to­rius yra tuo­me­čio Vil­niaus dai­lės ins­ti­tu­to ab­sol­ven­tas, dau­giau­sia jo dar­bų – net 6 kū­ri­nius – ga­li­ma pa­ma­ty­ti Mar­ty­no Maž­vy­do pės­čių­jų alė­jo­je Klai­pė­do­je.</p> <p>„Obe­lis­kas kaip kū­ri­nys, įpras­mi­nan­tis Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mą, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui yra pri­im­ti­nas. Kol kas tai yra idė­ja, ku­rią skulp­to­rius ga­lė­tų mo­di­fi­kuo­ti, pri­klau­so­mai nuo ar­chi­tek­to su­ma­ny­mo, kaip su­for­muo­ti skve­ro erd­vę. Pa­grin­di­nis jo ak­cen­tas – fon­ta­nas, o ne pa­min­klas, ir jis ne­bus kei­čia­mas. Tai reiš­kia, kad pa­min­klas tu­rės bū­ti įkom­po­nuo­tas erd­vė­je taip, kad ne­at­ro­dy­tų frag­men­tiš­kai, o vi­sa erd­vė – ek­lek­tiš­kai“, – sa­ko T.B.Bu­raus­kai­tė. </p> <p>Be Se­na­mies­čio skve­ro kaip ga­li­mos vie­tos pa­min­klui sta­ty­ti, mi­nė­tas Mies­to so­das, kur jau sto­vi ke­li me­mo­ria­li­niai ak­cen­tai, pri­va­ti te­ri­to­ri­ja prie da­bar­ti­nio Aly­taus teis­mo, te­ri­to­ri­ja ša­lia Rau­don­kal­nio gat­vės, kur jau pra­dė­tas so­din­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio par­kas.</p> <h2>Se­na­mies­čio skve­re – ben­druo­me­nės iš­sau­go­ti se­nie­ji me­džiai</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris įsi­ti­ki­nęs, kad ras­ti vie­tą, ku­ri vi­siems tik­tų, ne­pa­vyks, ta­čiau spren­di­mą pri­im­ti bū­ti­na, nes pro­ce­sas ir taip už­si­tę­sė. Jo ma­ny­mu, rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti, jog pa­min­klą ap­skri­tai bu­vo nu­tar­ta sta­ty­ti Aly­tu­je, nes jo no­rė­jo ir ki­ti mies­tai. Ta­čiau pa­si­rink­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė.</p> <p>„Ras­ti ben­drą su­ta­ri­mą dėl vie­tos la­bai su­dė­tin­ga ir net var­gu ar įma­no­ma, tad svar­bu, kad ji pir­miau­sia bū­tų pri­im­ti­na tiems žmo­nėms, ku­riuos tie is­to­ri­niai įvy­kiai vie­naip ar ki­taip yra pa­lie­tę as­me­niš­kai, ku­rių šir­dy­se vi­sa tai dar yra gy­va. Jiems par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mas la­bai svar­bus, ir mes tu­ri­me į jų nuo­mo­nę įsi­klau­sy­ti“, – sa­ko Š.Klė­ge­ris.</p> <p>Ta­čiau įsi­klau­sy­ti bū­ti­na ir į li­ku­sios Aly­taus ben­druo­me­nės nuo­mo­nę – LGGRTC cen­tro di­rek­to­rė R.B.Bu­raus­kai­tė ne­abe­jo­ja, kad dėl to dar bus iš­sa­ky­ta dau­gy­bė įvai­rių min­čių, ir ne­bū­ti­nai pa­lai­kan­čių su­ma­ny­mą. Juo­lab kad Se­na­mies­čio skve­ras – vie­na la­biau­siai aly­tiš­kių pa­mėg­tų erd­vių, ku­rią for­muo­jant ne­ti­kė­tai ak­ty­viai pri­si­dė­jo pa­tys gy­ven­to­jai.</p> <p>Įvai­rios įstai­gos, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pa­vie­niai aly­tiš­kiai rin­ko pa­ra­šus ir tei­kė sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mus re­konst­ruo­jant skve­rą 2012 me­tais iš­sau­go­ti se­nuo­sius me­džius. Da­bar ši ža­lu­ma ta­po jo iš­skir­ti­nu­mu, ypač pa­va­sa­rį, kai žy­di sa­ku­ros ir lie­tu­viš­kos ja­po­niš­kos vyš­nai­tės, prie ku­rių pa­da­ro­mas tur­būt re­kor­di­nis as­me­nu­kių skai­čius.</p> <p>De­ja, vi­siš­kai re­a­li ga­li­my­bė ta, kad da­lį ža­lu­mos galėtų būti siū­lo­ma nai­kin­ti į skve­ro erd­vę įkom­po­nuo­jant obe­lis­ką – to­kią prie­lai­dą iš­sa­ko erd­vę ap­žiū­rė­ju­si R.B.Bu­raus­kai­tė.</p> <p>Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir to, kad pa­tys aly­tiš­kiai rin­ko idė­ją skve­ro pa­va­di­ni­mui ir tam, kas čia ga­lė­tų bū­ti įam­žin­ta. Jo cen­tre – fon­ta­nas, ku­rį žen­kli­na ak­me­ny­je iš­kal­din­tos aly­tiš­kio ra­šy­to­jo Jur­gio Kun­či­no ei­lės, ku­rias pa­rin­ko Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė. Bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas kaip vie­ną idė­jų siū­lė pa­va­din­ti erd­vę Li­te­ra­tų skve­ru ir čia įam­žin­ti iš Aly­taus ki­lu­sių kū­rė­jų at­mi­ni­mą.</p> <h2>Skve­re bu­vo puo­šia­ma eg­lu­tė ir rin­ko­si de­monst­ran­tai</h2> <p>Se­na­mies­čio skve­re ir jį juo­sian­čios Baž­ny­čios ir Aly­vų Ta­ko gat­vė­se prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vo gy­ve­na­mie­ji, pre­ky­bi­nin­kų ir ama­ti­nin­kų na­mai, ku­rie su­bom­bar­duo­ti per pir­mą vo­kie­čių lėk­tu­vų ant­skry­dį 1941 me­tų bir­že­lį. Po ka­ro na­mai ne­bu­vo at­sta­ty­ti, bet su­for­muo­ta aikš­tė. 1956-ai­siais ji pa­va­din­ta Ge­gu­žės 1-osios aikš­te. </p> <p>1958 me­tais mies­to Vyk­do­ma­sis ko­mi­te­tas nu­ta­rė pra­tęs­ti S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę iki Vil­niaus gat­vės. Nau­jai iš­ves­ta gat­vė per­kir­to piet­va­ka­ri­nį bu­vu­sio kvar­ta­lo kam­pą, nuo jo at­skir­da­ma ne­di­de­lį skve­rą. So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais čia vy­ko kas­me­ti­nės šven­ti­nės de­monst­ra­ci­jos. Vil­niaus gat­ve žy­giuo­da­vo de­monst­ran­tų ko­lo­nos, ku­rios rink­da­vo­si Ge­gu­žės 1-osios aikš­tė­je, kad vė­liau ga­lė­tų pra­žy­giuo­ti pro Kom­jau­ni­mo aikš­tė­je tri­bū­no­je sto­vin­čius so­vie­ti­nius mies­to va­do­vus. Nuo 6-ojo de­šimt­me­čio nau­jo­ji aikš­tė at­lik­da­vo ir jau­kes­nį vaid­me­nį – Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se čia bū­da­vo puo­šia­ma šven­ti­nė eg­lu­tė. Vė­liau eg­lu­tė jau bu­vo sta­to­ma Kom­jau­ni­mo aikš­tė­je.</p> <p>1977 me­tais Ge­gu­žės 1-osios aikš­tei su­teik­ta nau­jų ak­cen­tų – įreng­tas fon­ta­nas ir ati­deng­tas pa­min­klas ko­mu­nis­tų par­ti­jos vei­kė­jui Juo­zui Vi­tui. Žiū­rint nuo S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vės, bius­tas ant pos­ta­mento sto­vė­jo to­li­miau­sia­me skve­ro ga­le. 1990-ai­siais pa­min­klas J.Vi­tui bu­vo de­mon­tuo­tas.</p> <h2>Kas to­liau?</h2> <p>Su­ta­rus, kad Se­na­mies­čio skve­ras yra pri­im­ti­na vie­ta tiek LGGRTC, tiek par­ti­za­nų trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių at­sto­vams, kaip ir pa­siū­ly­tas obe­lis­ko es­ki­zas, tei­si­nin­kų bus pra­šo­ma įver­tin­ti ga­li­mas tei­si­nes pa­sek­mes, jei bū­tų nu­spręs­ta sta­ty­ti pa­ko­re­guo­tą kon­kur­so ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo dar­bą, apei­nant lai­mė­to­ją. Po šio ver­ti­ni­mo tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas.</p> <p>Su­ma­ny­mą taip pat dar ver­tins Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja, ta­čiau, „Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, jos na­riai ža­da rink­tis šį klau­si­mą svars­ty­ti tik ta­da, kai bus pa­teik­ta vi­zu­a­li­za­ci­ja ir au­to­riaus su­ti­ki­mas. Dar rei­kės gau­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­lai­mi­ni­mą, o per tą lai­ką sa­vo nuo­mo­nę apie obe­lis­ką par­ti­za­nams Se­na­mies­čio skve­re tur­būt iš­sa­kys ir mies­to ben­druo­me­nė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0033_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-754-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0033_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/PIC_002.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-754-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/PIC_002.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/skverasIMG_5546-2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-754-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/skverasIMG_5546-2.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/kristus21.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-754-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/kristus21.jpg" width="2098" height="2798" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2246"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565520836"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Sek, 2019-11-08 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/2246#comment-2246" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2246#comment-2246" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano nuomone, - jeigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano nuomone, - jeigu Alytuje taip ilgai nerandama tam paminklui vietos - reiškia, kad žmonės jo nenori. Ir jeigu tas paminklas bus pastatytas per prievartą, nei šioks nei toks ir ten, kur žmonės nenori jo matyti, tai tokia ir pagarba bus... Ir tam paminklui, ir tiems partizanams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2246" token="2tTsjMKQ8dJ4ot_mLKG3fTgerSmJiyBcP6rYLI0BGN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2240"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565443432"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>audrajusa@gmail.com</span> - Šeš, 2019-10-08 - 16:23</p> </li> <a href="/comment/2240#comment-2240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2240#comment-2240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grazus parkiukas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grazus parkiukas pasisedejimui ir be paminklu Negi nera kur deti euru tik paminklus statyti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2240" token="lkLs2-OJLpdJZU4tWhWt3hxP1g68v0U4NeAf3NryPmA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2201"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564860728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Virginija</span> - Šeš, 2019-03-08 - 22:32</p> </li> <a href="/comment/2201#comment-2201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2201#comment-2201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Toks gražus skveras, medžiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Toks gražus skveras, medžiai, alytiškiai mielai ten eina pailsėti, bet pas mus pirma padarom, paskui galvojam. Dabar jau aišku reikia naikinti, kad betono luitas atsirastų, gal jis pavėsį suteiks?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2201" token="6Gu_vdCVYS-XlLX_7VqsyNX8adhRSeWnN-w4BTUsv-E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2199"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564825464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vytautas</span> - Šeš, 2019-03-08 - 12:44</p> </li> <a href="/comment/2199#comment-2199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2199#comment-2199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau šis skveras tai viena…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau šis skveras tai viena geriausiai pavykusių erdvių Alytuje, nederėtų gadinti, tuo labiau medžių liesti. Visa trauka tai žaluma ir vanduo, joks betonas neatstos. Aš asmeniškai lankausi jame tik dėl medžių. Taigi prieš tokį sprendimą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2199" token="8IwlvJnIivL_g6DSOFqJe1n5I0umnru2a8rBlEwF5rk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2196"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564750991"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rasa</span> - Pen, 2019-02-08 - 16:03</p> </li> <a href="/comment/2196#comment-2196" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2196#comment-2196" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šieme skvere ne vieta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šieme skvere ne vieta minėtam paminklui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2196" token="zOM2Kur8TcmtCaIc7srZoSu3s1Dk8BL4tpM_1R9yh6s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2195"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564738965"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problemos</span> - Pen, 2019-02-08 - 12:42</p> </li> <a href="/comment/2195#comment-2195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2195#comment-2195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal Alytaus miestą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal Alytaus miestą valdančius socdemus ir konservatorius yra 2 didžiausios miesto problemos. Pas socdemus kuo daugiau voverėlių skulptūrų pristatyt. Pas konservatorius kur partizanam paminklą pastatyt. Dėl to jie pasiryžę ginčytis kiek jėgų turės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2195" token="vGX-WU5LwVwmN0Rbwt-RCpC_pwTb0j-O6RVmwUHcDTk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2194"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564732646"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Pen, 2019-02-08 - 10:57</p> </li> <a href="/comment/2194#comment-2194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2194#comment-2194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal pirmiau priverskite…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal pirmiau priverskite borevičių nugriauti "borokinį " namelį Vilniau gatvėje ir per teismą atimkite sklypą iš maximų,bjaurojantį miestą, o tada ir apie paminklą ,tik jau ne tremtiniams, o smetoniniams mokytojams, gal spręskite !statyti ! Menu po karo tik iš Sibiro atvažiavę namus Alytuje pirkdavo, kai alytiškiai badavo!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2194" token="aNf9g_iNjVTNPFBI8o3hSeWeVBEh-qrA1B0rkThDHE0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2192"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564729629"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Pen, 2019-02-08 - 10:07</p> </li> <a href="/comment/2192#comment-2192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2192#comment-2192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dar kartą apie buvusią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dar kartą apie buvusią autobusų stotį....kiek dar merų pasikeis, kol ten kažkas atsiras(gal meteoras nukris) jei priklauso Maximai-atimkit. Manau išnuomojant verslui sklypą, sutartyje turi būti terminas(pvz. 3metai) per kurį turėtų kažkas pastatoma. Kitu atveju atimti(nacionalizuoti). Juk tai mūsų turtas, o ne mero, kuris laukia atkato......</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2192" token="m-nCrqBWQwL_s_K2RPGLLlRGvKSNJfz8FM-qEdejhqU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2191"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564729352"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Pen, 2019-02-08 - 10:02</p> </li> <a href="/comment/2191#comment-2191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2191#comment-2191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sutinku.....atminimas turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sutinku.....atminimas turi būti širdyse, o ne betono gabale. Nusibodo pseudopatriotizmas, geriau atgaivinkit miesto fontanus.Gėda žiūrėti į fontaniūkštį prie savivaldybės, primenantį dešimt vyrų bemy....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2191" token="Yls9vgm0Hl6ADb7iS493BvIckh-Jm1aVqsoF_9R4slE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2188"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564687603"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - Ket, 2019-01-08 - 22:26</p> </li> <a href="/comment/2188#comment-2188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2188#comment-2188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vietoj sporto mokyklos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vietoj sporto mokyklos pstatykit obeliską ne tik partizanam, bet ir puikiems miesto naikintojas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2188" token="bQelcj7hJ5-y1TD5OBXDFNeZolZwC9I_fLHdIRM5VB4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2186"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564673420"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>EEE</span> - Ket, 2019-01-08 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/2186#comment-2186" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2186#comment-2186" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai būtų, kad ir buvusioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai būtų, kad ir buvusioje autobusų stoties vietoje kas nors iškiltų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2186" token="I1MXJZd_dpcTdcAJ6l9gam1u9OtyYgwmTGO-BtPFEmI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2184"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564666215"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vika</span> - Ket, 2019-01-08 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/2184#comment-2184" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2184#comment-2184" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ta skulptūra panašį į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ta skulptūra panašį į dovanotą nereikalingą daiktą, kurio neturi kur dėti, bet ir išmesti negali, nes juk dovana. Rinksime parašus iš naujo ir priešinsimės Senamiesčio skvero darkymui. Ir dar: jūs nemanote, kad atminimas pirmiausiai turi būti įdiegtas į protus ir širdis, o ne skulptūrų pavidalu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2184" token="KwuNSL3yEdTRdrUBykJa7mg7C_lydcbMPud324-rWmQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=754&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="a9vl6o2zlKM6mWLh3gZdHXWiszbkVykxcgumtUzgEfo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 01 Aug 2019 06:33:23 +0000 vyrredaktorius 754 at https://www.alytausnaujienos.lt Iš­tva­nas Kvi­kas: „Mums la­bai svar­bu žmo­nių ini­cia­ty­va. Ji – iš šir­dies” https://www.alytausnaujienos.lt/tva-nas-kvi-kas-mums-la-bai-svar-bu-zmo-niu-ini-cia-ty-va-ji-sir-dies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13308" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13308) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_8415.jpg?itok=AJNTXxKn" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas už pastatytą paminklą romų genocido aukoms atminti dėkoja Vaclovui Jankauskui. Šalia jo dešinėje – paminklo statytojai Mindaugas Jančiauskas ir Kęstutis Lukštas. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Pa­siū­lai min­tį, o jis grei­tai su­gal­vo­ja, kaip pa­da­ry­ti“</h4> <p>My­lin­tis ak­me­nis ir su­ma­ny­mais įpras­mi­nan­tis jų gro­žį bei pa­slap­tin­gu­mą V.Jan­kaus­kas aš­tuo­nio­li­kos arų skly­pe so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“ pa­min­klus pa­sta­tęs ne vie­nam svar­biam ša­lies įvy­kiui ar tau­tos is­to­ri­jos kū­rė­jui.</p> <p>Kaip da­bar ki­lo min­tis čia įkur­din­ti pa­min­klą ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti? Pa­si­ro­do, min­tį pa­siū­lė kai­my­nė Vio­le­ta Dai­naus­kie­nė.</p> <p>„Pas jį yra daug kam skir­tų pa­min­klų. Su se­se ir ma­ma jam vie­ną­kart sa­ko­me: o ro­mams ko­dėl nė­ra, juk to­kia nu­skriaus­ta tau­ta, iš­blaš­ky­ta po vi­są pa­sau­lį? Pa­siū­lai min­tį, o jis grei­tai su­gal­vo­ja, kaip pa­da­ry­ti“, – pri­si­mi­nė Vac­lo­vui pa­siū­ly­tą idė­ją V.Dai­naus­kie­nė.</p> <p>O šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ir pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei ce­re­mo­ni­jo­je Vac­lo­vas pa­kar­to­jo idė­jos au­to­rės žo­džius: „Net Šven­ta­sis Tė­vas at­si­pra­šė ro­mų tau­tos už dis­kri­mi­na­ci­ją. Ir mes tu­ri­me gerb­ti ir my­lė­ti šią ap­leis­tą ir nu­skriaus­tą tau­tą. Po mė­ly­nu dan­gu­mi vi­siems už­teks vie­tos.“</p> <p>Pa­sta­ty­ti pa­min­klą V.Jan­kaus­kui pa­dė­jo jo iš­ti­ki­mi ir il­ga­me­čiai pa­gal­bi­nin­kai – kal­vis Kęs­tu­tis Lukš­tas iš Aly­taus se­niū­ni­jos, Mik­lu­sė­nų, to­je pa­čio­je so­dų ben­dri­jo­je šei­mi­nin­kau­jan­tis An­ta­nas Sta­nio­nis, Min­dau­gas Jan­čiaus­kas iš Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos Liz­dų kai­mo, Juo­zas ir Do­na­tas Žvir­bliai iš Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Pa­rė­čė­nų kai­mo.</p> <p>Dėl jų vi­sų at­lik­tų dar­bų ir su­teik­tų rei­ka­lin­gų me­džia­gų iš­ki­lo pa­min­klas ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti. Žo­džius šios tau­tos at­mi­ni­mui pa­rin­ko pe­da­go­gas iš Aly­taus Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.</p> <p>Apie „Ne­mu­ne“ nu­ma­to­mą sta­ty­ti to­kį pa­min­klą iš anks­to ži­no­jo ir Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas I.Kvi­kas. „Aš ne­tu­riu žo­džių to­kiai ini­cia­ty­vai“, – sa­kė šios ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas, pa­klaus­tas, kaip su­re­a­ga­vo su­ži­no­jęs apie pa­min­klo sta­ty­bą ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti.</p> <h4>„Tai pa­da­ry­ta ge­rų žmo­nių dė­ka“</h4> <p>Į šį ket­vir­ta­die­nį V.Jan­kaus­ko su­reng­tą pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją at­vy­ko jo sta­ty­to­jai, so­dų ben­dri­jos gy­ven­to­jai, ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės at­sto­vų iš Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio, taip pat Aly­taus mies­to ir ra­jo­no va­do­vai.</p> <p>Pa­min­klą vai­ni­kais ir sa­vo vė­lia­va pa­puo­šė at­va­žia­vę ro­mai. O šven­tin­imo ceremonijoje Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas Le­o­nas Ja­ki­ma­vi­čius lin­kė­jo, kad jis bū­tų iš­ga­nin­gas ir gel­bė­tų sie­las.</p> <p>„Šis kam­pe­lis uni­ka­lus – tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no. Džiau­giuo­si, kad čia at­si­ra­do pa­min­klas mū­sų ma­žu­moms – ro­mams, ku­rie ne­tu­ri sa­vo vals­ty­bės ir pa­ty­rę daug is­to­ri­jos iš­ban­dy­mų. Tai pa­da­ry­ta ge­rų žmo­nių dė­ka“, – kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.</p> <p>Svei­kin­da­mas į pa­min­klo ati­da­ry­mą at­vy­ku­sius ro­mus Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris ak­cen­ta­vo, kad vals­ty­bę ku­ria žmo­nės, vi­si, ku­rie jo­je gy­ve­na, o šis pa­min­klas pa­sta­ty­tas ge­ro­je vie­to­je, – ak­me­nys su­ku­ria sa­vi­tą au­rą.</p> <p>Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas I.Kvi­kas, vi­siems dė­ko­da­mas už kil­nų ir ne­sa­va­nau­diš­ką dar­bą, pri­si­mi­nė: „Sei­me ma­nęs bu­vo pa­klaus­ta, kaip pa­va­din­ti mū­sų ge­no­ci­do die­ną. Aš pa­sa­kiau, svar­biau­sia – pri­pa­žin­ti, kad nie­ka­da tai ne­pa­si­kar­to­tų.“</p> <p>Bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mas pa­pil­dė at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą, ja­me at­si­ra­do rug­pjū­čio 2-oji – Ro­mų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­na. To­kia die­na pa­si­rink­ta žvel­giant į ro­mų tra­giš­ką is­to­ri­ją: 1944-ųjų rug­pjū­čio 2-ąją Len­ki­jo­je, Auš­vi­co-Bir­ke­nau kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­je bu­vo su­nai­kin­tas ro­mų (či­go­nų) la­ge­ris ir nu­žu­dy­ta apie 3 tūkst. ja­me ka­lin­tų žmo­nių.</p> <p>Šių me­tų rug­pjū­tį bus mi­ni­mos ro­mų la­ge­rio su­nai­ki­ni­mo 75-osios me­ti­nės. Na­cių oku­pa­ci­jos me­tu Lie­tu­vo­je nu­žu­dy­ta apie 500 ro­mų, ar­ba kas tre­čias šios tau­tos at­sto­vas, gy­ve­nęs mū­sų vals­ty­bė­je.</p> <p>Kaip sa­kė I.Kvi­kas, pri­pa­ži­nus rug­pjū­čio 2-ąją Ro­mų ge­no­ci­do atminimo die­na, tą die­ną pla­nuo­ja­me iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti Pa­ne­riuo­se – ro­mų žu­dy­mo vie­to­je. Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos, Baltijos regiono romių asociacijos vadovės Vai­vos Poš­kai­tės-To­ma­še­vič tei­gi­mu, ta pro­ga Svet­la­nos No­vo­pols­ka­jos va­do­vau­ja­mas Ro­mų vi­suo­me­nės cen­tras šios tau­tos jau­ni­mui or­ga­ni­zuo­ja pen­kių die­nų se­mi­na­rą apie ro­mų ho­lo­kaus­tą Len­ki­jo­je, Auš­vi­ce.</p> <p>Pa­min­klo ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si Vi­da Be­inor­tie­nė iš Pa­ne­vė­žio, ro­mų is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­ja, tvir­ti­no, kad Aly­taus ra­jo­ne, so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, pa­sta­ty­tas pir­mas pa­min­klas Lie­tu­vo­je ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, prieš tre­jus me­tus toks at­mi­ni­mas įam­žin­tas Pa­ne­vė­žy­je, vie­no ša­li­gat­vio ply­te­lė­se.</p> <h4>Him­nas, dai­na ir vai­šės</h4> <p>So­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, V.Jan­kaus­ko ak­me­nų eks­po­zi­ci­jo­je, pa­sta­ty­tą pa­min­klą ro­mai pa­ger­bė sa­vo him­nu. Jį smui­ku gro­jo Mi­chai­las Bol­šu­nas, gi­ta­ra – I.Kvi­ko sū­nus Mi­chai­las Kvi­kas.</p> <p>Ro­mus dai­na apie či­go­nė­lę pa­ger­bė Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro But­ri­mo­nių sky­riaus trio – Lai­ma Ka­li­naus­kie­nė, To­ma Anu­šaus­kai­tė ir Vy­tas Franc­ke­vi­čius.</p> <p>Po iš­kil­mių vi­sus jos da­ly­vius V.Jan­kaus­kas pa­kvie­tė vai­šių – pa­ra­gau­ti jo tra­di­ci­nių, lau­že iš­troš­kin­tų kiau­lių kar­kų.</p> <p>Ir čia ver­ta pa­ci­tuo­ti kal­bė­ju­sią se­se­rį vie­nuo­lę Daivą iš Pa­ne­vė­žio: „Iš šir­dies į šir­dį yra il­gas ke­lias. Jis il­gas, kad pa­ma­ty­tu­me, koks spal­vo­tas. Tas pa­min­klas – tar­si ke­lias į dvie­jų tau­tų šir­dis, į dvie­jų tau­tų drau­gys­tę.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8235.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8235.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8302.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8302.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8329.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8329.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8350.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8350.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8368.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8368.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8381-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8381-1.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8397-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8397-1.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8401.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8401.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8418-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8418-1.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8424-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8424-1.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_8439.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-715-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_8439.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=715&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Si7LUma22_SSA8RFuapl1opFiZ2zED0fhVJD3koxm4c"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jul 2019 11:53:51 +0000 vyrredaktorius 715 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytus – mylinčių žmonių miestas https://www.alytausnaujienos.lt/alytus-mylinciu-zmoniu-miestas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Komunikacijos skyriaus inf.</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Alytus%20Myliu%20video%20persona%C5%BEai%20%28AMS%20nuotr.%29.png?itok=w7Ms1leB" width="344" height="287" alt="Alytus mylius" title="Alytus myliu" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">Mieste stiprėja bendruomenės, kuriamas verslas, didėja aukštojo mokslo pasiūla, čia vis daugiau atsiranda jaunimui skirtų erdvių. Alytus garsėja ir kaip socialiai atsakingas miestas,  o visa tai vyksta aktyvios bendruomenės dėka.</p> <p>Nesvarbu, kur bebūtų alytiškiai, jie visuomet domisi Alytaus gyvenimu. Kuomet sugrįžta, stengiasi prisijungti prie artimos bendruomenės ir pasidalinti idėjomis, o galbūt ir kai kurias iš jų įgyvendinti.  Tai rodo, koks svarbus ir mylimas miestas yra kiekvienam alytiškiui.</p> <p>Alytuje galima atrasti ne tik įdomios veiklos, bet ir smagių laisvalaikio pramogų. Mėgstantiems romantiką siūlome pasivaikščioti po žalias miesto parkų ar ežerėlių erdves. Ištroškusius ekstremalių pramogų kviečiame išbandyti šuolį su virve nuo aukščiausio Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių tilto, pasiplaukiojimą vandenlentėmis ar pasivažinėjimą riedlenčių parke.</p> <p>Mieste atstumai nėra dideli. Kiekvienas miesto gyventojas ar svečias automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar viešuoju transportu gali greitai pasiekti darbą, darželius, mokyklą arba tiesiog nuvykti į lankytiną vietą. </p> <p>Tokį jaukų, romantišką, šeimos miestą kuriame mes patys. Todėl kviečiame į jį pažvelgti šiek tiek kitaip ir, žinoma, toliau kartu kurti miestą, kuriame norime gyventi.</p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="-ms-text-justify: inter-ideograph;"><span lang="LT" style="font-size: 12pt;" xml:lang="LT"><span style="line-height: 115%;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><font color="#000000">Vaizdo įrašas:</font></span></span></span> <a href="https://www.facebook.com/alytus.lt/videos/654402768361752/"><font color="#0563c1"><font face="Calibri"><font size="3">https://www.facebook.com/alytus.lt/videos/654402768361752/</font></font></font></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=707&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="t94EDHmDx1VS7qkUQjy-3fGKYYtV79Ybzcq0a_O3T1k"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 Jul 2019 12:02:51 +0000 vyrredaktorius 707 at https://www.alytausnaujienos.lt Se­zo­ną or­kest­ras „Sva­jo­nė” už­bai­gė įteik­da­mas Aly­tui mu­zi­ki­nę do­va­ną – nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę https://www.alytausnaujienos.lt/se-zo-na-or-kest-ras-sva-jo-ne-uz-bai-ge-iteik-da-mas-aly-tui-mu-zi-ki-ne-do-va-na-nau-ja-kom-pak <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/AW5W0299.JPG?itok=g_OX_ZDW" width="344" height="287" alt="„Svajonės“ koncertas. Fausto Augustino nuotr. " title="„Svajonės“ koncertas. Fausto Augustino nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Svar­biau­sia – ben­druo­me­nė</h3> <p>Kon­cer­tu Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Sva­jo­nė“ už­bai­gė se­zo­ną, ku­ris bu­vo ypač sėk­min­gas – ko­lek­ty­vas pel­nė jau­nų­jų mu­zi­kos at­li­kė­jų kon­kur­so Ner­pel­te (Bel­gi­ja) lau­rus.</p> <p> Ir šis pa­si­ro­dy­mas ta­po pui­kia pro­ga ne tik pa­klau­sy­ti or­kest­ro mu­zi­ka­vi­mo, ku­rio pro­fe­si­nę kar­te­lę vis aukš­tyn ke­lia K.Va­ria­ko­jis, bet ir pa­gerb­ti ben­druo­me­nę, vi­so­ke­rio­pai pri­si­de­dan­čią prie ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mų.</p> <p>Pa­dė­ko­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri pa­rė­mė CD lei­dy­bą, Aly­taus mies­to ZON­TA klu­bui, pa­dė­ju­siam įgy­ven­din­ti „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me jau­ni­mo or­kest­rų kon­kur­se.</p> <p> Pa­gerb­ti or­kest­ro va­do­vai: Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė (jos va­do­vau­ja­ma VO „Aly­taus sty­gi­nių kvar­te­tas“ or­ga­ni­zuo­ja or­kest­ro ke­lio­nių tu­rus ir plokš­te­lės lei­dy­bą), Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė; gru­pių va­do­vai: In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, An­to­ni­na Pa­sa­ra­vi­čie­nė, Sau­lius Bu­čins­kas; or­kest­re gro­jan­tys mo­ky­to­jai: Eg­lė Če­po­nai­tė (obo­jus), Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius (kon­tra­bo­sas), Gin­tau­tas Ra­kaus­kas (tri­mi­tas), Dai­nius Pla­tū­kis (klar­ne­tas).</p> <p>Gė­lės ir nau­jo­ji kom­pak­ti­nė plokš­te­lė per­duo­ti Na­ta­li­jai Ste­pa­no­vai – švie­sau­s at­min­imo ma­est­ro Pra­nas Ste­pa­no­vas va­do­va­vo or­kest­rui iki 2015 me­tų pa­va­sa­rio.</p> <p>„Ne­ga­li­me ne­nu­si­lenk­ti sa­vo Mo­ky­to­jui, kruopš­čiu dar­bu ir jau­nat­viš­ku avan­tiū­riz­mu nu­tie­su­siam „Sva­jo­nei“ tie­siau­sią ke­lią link pro­fe­sio­na­lu­mo. Taip, avan­tiū­riz­mo, nes su vai­kų or­kest­ru pa­ruoš­tos pro­gra­mos glu­mi­no ir vis­ko gir­dė­ju­sius mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lus sa­vo­je ša­ly­je, ir už­sie­ny­je“, – sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė.</p> <h3>Kaip pa­šmaikš­ta­vi­mas or­kest­ru vir­to</h3> <p>Kad or­kest­ras su­skam­bė­tų taip, kaip skam­ba šian­dien, pri­si­dė­jo pro­fe­sio­na­lūs, darbš­tūs, sa­vo dar­bo fa­na­ti­kai Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai ir rū­pes­tin­ga bei da­ly­kiš­ka ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­siems jiems įteik­tos nau­jos kom­pak­ti­nės plokš­te­lės.</p> <p>Sty­gi­nių mo­ky­to­jų bū­ry­je – sky­riaus ve­dė­ja Ri­ta Fren­dze­lie­nė, Dia­na Klem­kai­tė, Ane­ta Mi­liaus­kai­tė. Plokš­te­lę mo­ki­niai įtei­kė ir sa­vo mo­ky­to­jai Ri­mai Gir­džie­nei. Su­si­tel­kęs ir am­bi­cin­gas sty­gi­nin­kių mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas, joms pa­vy­ko per po­rą sa­vai­čių su­kvies­ti be­veik šim­tą sa­vo bu­vu­sių mo­ki­nių sty­gi­nin­kų, ku­rie mies­to šven­tė­je at­li­ko Juo­zo Nau­ja­lio „Sva­jo­nę“.</p> <p>Pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jų bū­ry­je – Ri­man­tas Jo­čys, Ra­mū­nas Va­lai­tis, Au­re­li­jus Vil­ke­lis, Pau­lius Ado­mai­tis. Ži­no­ma, ir Liu­das Vait­kus, 2005 me­tais pir­mo­je sty­gi­nių ir pu­čia­mų­jų re­pe­ti­ci­jo­je pra­na­šiš­kai  vi­sus pa­svei­ki­nęs su sim­fo­ni­nio or­kest­ro gi­mi­mu. „Tie­są sa­kant, tuo­met man tai at­ro­dė ta­ry­tum leng­vas pa­šmaikš­ta­vi­mas“, –  šian­dien sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė. O mo­ky­to­ja E.Če­po­nai­tė ne tik pa­ti džiau­gė­si plokš­te­le, bet įteiks ją obo­jaus kla­sės sa­vo prof. Ro­ber­tui Be­ina­riui, tal­ki­nu­siam ati­da­rant obo­jaus kla­sę mo­kyk­lo­je ir pa­dė­ju­siam įsi­gy­ti ko­ky­biš­kus in­stru­men­tus.</p> <p>Pa­dė­ko­ta mo­ky­to­joms Bi­ru­tei Jo­čie­nei, ku­rios va­do­vau­ja­mas jau­nių cho­ras bu­vo ne vie­no or­kest­ro kon­cer­to part­ne­ris,  for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­joms Vio­le­tai Ba­ro­nie­nei, Vi­tai Nau­ji­kie­nei, Ri­tai Bal­sy­tei, Jū­ra­tei Prės­kie­ny­tei. Ypa­tin­ga pa­dė­ka – ir for­te­pi­jo­no mo­ky­to­jai Li­nai Ab­ro­ma­vi­čie­nei – už pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą ne­skai­čiuo­jant va­lan­dų, pra­leis­tų be­si­mo­kant taip pat ir Lud­wi­go van Be­et­ho­ve­no Cho­ra­li­nės fan­ta­zi­jos so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją. Be jos pa­gal­bos or­kest­ras tik­rai ne­bū­tų pa­ruo­šęs šio di­din­go kū­ri­nio, vai­ni­ka­vu­sio įspū­din­gą  kon­cer­tą „Drau­gys­tės til­tai“, ku­ria­me or­kest­ran­tai bu­vo ly­gia­ver­čiai „čiur­lio­niu­kų“ part­ne­riai. Ne­pa­mirš­ta­mas or­kest­ro is­to­ri­jo­je at­ve­jis – mo­ky­to­ja per dvi (!) sa­vai­tes pa­ruo­šė sa­vo mo­ki­nę at­lik­ti so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją  ir iš­gel­bė­jo kon­cer­tą Olš­ty­no fil­har­mo­ni­jo­je (Len­ki­ja).</p> <p>Kan­klių mo­ky­to­ja Edi­ta Rad­vi­la­vi­čie­nė daž­ną šeš­ta­die­nį pra­lei­džia or­kest­ro re­pe­ti­ci­jo­se ša­lia sa­vo mo­ki­nių, ste­bi, klau­so­si ir.... pui­kiai pri­tai­ko ar­fos par­ti­ją kan­klėms. In­stru­men­tai la­bai skir­tin­gi, bet To­mos Men­se­vi­čiū­tės ran­ko­se kan­klės su­skam­ba kaip ar­fa.</p> <h3>Sa­lė tuš­čia, sce­na – sau­sa­kim­ša</h3> <p>„Sva­jo­nė“ jau tu­ri įra­šiu­si dvi plokš­te­le­s, ir abu įra­šai pa­da­ry­ti Aly­tu­je – gar­so įra­šų stu­di­jo­je „3A stu­di­ja“. An­driaus Ab­ro­ma­vi­čiaus įkur­ta ir sa­vo­mis lė­šo­mis įreng­ta stu­di­ja – uni­ka­li ga­li­my­bė Aly­tu­je įra­šy­ti pa­čią įvai­riau­sią mu­zi­ką. Su­pran­ta­ma, kad An­driaus stu­di­jai tai bu­vo ne­men­kas iš­šū­kis, to­dėl sma­gu, jog pa­vy­ko.</p> <p> „Kai dar­bas įdo­mus, tuo­met ir fi­nan­si­nė pu­sė la­bai pa­lan­ki or­kest­rui – už vi­sa tai, už il­gas va­lan­das, pra­leis­tas tvar­kant, su­ve­dant įra­šą, dė­ko­ja­me An­driui ir vi­siems „3A stu­di­jos“ žmo­nėms“, – sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė.</p> <p>Or­kest­ro ačiū už ben­dra­dar­bia­vi­mą – ir Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trui. Šio cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je įreng­to­je stu­di­jo­je tris die­nas vy­ko įra­šai. Or­kest­ras dė­kin­gas įmo­nei „Šven­tė Jums“, ku­ri rū­pi­no­si or­kest­ran­tų ma­ti­ni­mu tris die­nas, kol vy­ko įra­šai, kad jie ga­lė­tų su­si­telk­ti dar­bui. Plokš­te­lę iš­lei­do UAB BOD Group („Bal­tic Op­ti­cal Disc“), ji bus do­va­no­ja­ma mies­to sve­čiams, ke­liaus į mo­kyk­lų ir mu­zi­kos mo­kyk­lų bib­lio­te­kas bei pri­va­čias fo­no­te­kas. Vir­še­lio ma­ke­to au­to­rius – Le­o­nas Žu­kaus­kas.</p> <p>Fes­ti­va­li­nio kon­cer­to fi­na­las – tuš­čia žiū­ro­vų sa­lė ir vi­sų – at­li­kė­jų, jų mo­ky­to­jų, rė­mė­jų ir žiū­ro­vų – ben­dra nuo­trau­ka at­mi­ni­mui, ku­riai di­ri­ga­vo fo­to­gra­fai Faus­tas Au­gus­ti­nas ir Po­vi­las Ja­ras (Fo­to­po). Ir, ži­no­ma, do­va­na – vi­si, at­ėję pa­si­klau­sy­ti „Sva­jo­nės“ kon­cer­to, na­mo iš­si­ne­šė po kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, ku­ri bu­vo da­lij­a­ma kaip do­va­na ar­ba už sim­bo­li­nę au­ką. (Plokš­te­lę taip pat  jau ga­li­ma įsi­gy­ti Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre ir Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je).</p> <p>Ir pa­bai­gai – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la rug­pjū­čio mė­ne­sį skel­bia pa­pil­do­mą pri­ėmi­mą į įvai­rių in­stru­men­tų kla­ses, la­bai lau­kia­mi mu­zi­kai ga­būs vai­kai, „Sva­jo­nės“ mu­zi­kan­tai au­ga, jiems rei­ka­lin­ga pa­mai­na!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/AW5W0135.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-699-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/AW5W0135.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/AW5W0149.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-699-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/AW5W0149.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/AW5W0215.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-699-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/AW5W0215.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/AW5W0237.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-699-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/AW5W0237.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/AW5W0262.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-699-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/AW5W0262.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1972"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562834866"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kam?</span> - Ket, 2019-11-07 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/1972#comment-1972" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1972#comment-1972" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam leisti kompaktinę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam leisti kompaktinę plokštelę šiais laikais? Kas mėgsta klasikinę muziką vaikšto į koncertus. Dovanoms, kaip suvenyrą išdalins ir tiek. Nesusipratimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1972" token="s5f-udqcw0OgWE3Ui9P_3_ASF0RwQBf4YgnBsncRhq0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=699&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JknIlEuWvNsEuS3V6NkKq7F0ickdLEqoz6CRKNrZcPg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Sun, 07 Jul 2019 15:06:46 +0000 vyrredaktorius 699 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to te­at­ro spek­tak­lis „(Ne) vai­kų žai­di­mai” – tarp­tau­ti­nio te­at­rų fes­ti­va­lio „Ba­bel” pa­grin­di­nio pri­zo lau­re­a­tas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-te-ro-spek-tak-lis-ne-vai-ku-zai-di-mai-tarp-tau-ti-nio-te-ru-fes-ti-va-lio-ba-bel-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Babel%207.jpg?itok=cWwuow71" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Besiruošiant eisenai. Alytaus miesto teatro trupė „Babel“ festivalyje." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Rumunija: ro­žės, či­go­nai, vam­py­rai ir vi­sa ma­tan­čios se­nu­kų akys</h4> <p><strong>Eg­lė:</strong> Pir­mas da­ly­kas, ku­ris kri­to į akis at­va­žia­vus į Ru­mu­ni­ją, – ro­žės. Jos au­ga net prie de­ga­li­nių, ap­leis­to­se pie­vo­se ir, aiš­ku, be­veik prie vi­sų na­mų. Pa­gal­vo­jau, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai, ko ge­ro, vie­ni ki­tiems per šven­tes tik­rai ne­do­va­no­ja ro­žių.</p> <p><strong>Ine­sa:</strong> Dau­ge­lis čia vyks­ta tu­rė­da­mi iš­anks­ti­nių nuo­sta­tų: la­biau­siai at­si­li­ku­si Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, Dra­ku­los, vam­py­rų ir či­go­nų že­mė. Iš pas­kos ly­di pa­ta­ri­mai sau­go­tis, kad ne­ap­vog­tų. Vy­kau čia jau tre­čią kar­tą ir su ma­lo­nu­mu pa­de­du lau­žy­ti ste­re­o­ti­pus apie šį kraš­tą: vam­py­rų ir Dra­ku­los ne­su­ti­ko­me, jo le­gen­da smar­kiai ko­mer­cia­li­zuo­ta. Pa­tys ru­mu­nai pa­ta­ria ge­riau lan­ky­ti ne Bra­no mies­te esan­čią pi­lį, šiek tiek su­si­ju­sią su Va­la­ki­jos prin­cu Vla­du Dra­ku­la, o ki­tas, na, pa­vyz­džiui, kad ir vie­ną gra­žiau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je Pe­le­šo pi­lį, ku­ri įsi­kū­ru­si iš­ties nuo­sta­bio­je nuo­ša­lio­je miš­kų ap­sup­ty­je esan­čio­je kal­no vir­šū­nė­je. Toks tik­ras iš vai­kys­tės at­ke­lia­vęs pa­sa­kų vaiz­de­lis. Jei­gu ir gy­ve­no ka­da Pe­le­nė su sa­vuo­ju prin­cu, tai tik to­kio­je pi­ly­je...</p> <p><strong>Eg­lė:</strong> Dar vie­nas da­ly­kas, ku­ris la­bai krin­ta į akis, – šu­nys gat­vė­se: di­de­li, pa­triu­šę, slan­kio­jan­tys... Iš pra­džių bu­vo la­bai gai­la, bet po ke­lių die­nų pra­dė­jau gal­vo­ti, kad jie tie­siog gy­ve­na sa­vo gy­ve­ni­mą, pa­vyz­džiui: at­ei­na į ba­ro va­ka­rė­lį, gau­na čia dė­me­sio ir mais­to, ki­ti smar­kiai ap­lo­ja pro ka­pi­nes na­mo ke­liau­jan­čius va­ka­ro­to­jus... Prie Pe­le­šo pi­lies, ku­rią bū­ti­nai no­rė­jo­me ap­lan­ky­ti dėl jos pa­sa­kiš­ko (ne­per­de­du) gro­žio, taip pat slam­pi­nė­ja ne­ma­žai vie­ti­nių šu­ne­lių, ban­dan­čių at­kreip­ti tu­ris­tų dė­me­sį... Ir taip vi­sur.</p> <p><strong>Ine­sa:</strong> O dėl či­go­nų (ro­mų) tu­riu nu­vil­ti, – jų čia ma­žiau nei, tar­ki­me, Is­pa­ni­jo­je, Tur­ki­jo­je, jau ne­kal­bant apie JAV ar Ka­na­dą. Tie­sa, ke­liau­jant link Pe­le­šo pi­lies pra­va­žiuo­ji vie­ną uni­ka­lų kai­me­lį, ku­ria­me, pa­si­ro­do, ir bu­vo fil­muo­ta gar­sio­ji ko­me­di­ja apie „ka­za­chą“ Bo­ra­tą. Tai či­go­nų kai­mas, o ja­me ga­lio­ja sa­vos gy­ve­ni­mo bū­do tai­syk­lės ir sa­vas su­pra­ti­mas apie eko­lo­gi­ją, tvar­ką, ar­chi­tek­tū­rą. Bet ši­tai ne­ste­bi­na, kai nu­ta­riu pa­si­do­mė­ti, iš kur Eu­ro­po­je at­si­ra­do či­go­nai. Nau­jau­si ge­ne­ti­niai ty­ri­mai pa­tvir­ti­no, kad či­go­nai ki­lę iš In­dos­ta­no pu­sia­sa­lio, ku­rį VI­II a.–X a. pa­li­ko ke­liais eta­pais. Či­go­nai pa­pras­tai sa­ve va­di­na ro­mais. Šis žo­dis kil­di­na­mas iš Do­ma, in­diš­kai Dom­ba. To­kiu ter­mi­nu va­di­na­ma In­di­jo­je at­ski­ra et­ni­nė ir vi­suo­me­ni­nė gru­pė, esan­ti že­miau­siuo­se vi­suo­me­nės sluoks­niuo­se. Do­mų gy­ve­ni­mo bū­das pa­na­šus į či­go­nų, pra­gy­ve­ni­mui jie už­si­dir­ba mu­zi­kuo­da­mi. Tad jei lan­kei­si In­di­jo­je, to­kie „bo­ra­tiš­ki“ kai­me­liai – pil­ni žmo­nių at­vi­ros bui­ties – tik to­li­mas anų kva­pų, vaiz­dų ir gar­sų at­spin­dys. Tie­sa, yra ir ki­to­kių ro­mų: či­go­nų ba­ro­nų na­mai pa­na­šūs į Dis­nei­len­do pi­lai­tes. Tik pas­ta­ro­sios tik­riau­siai nu­si­leis­tų dy­džiu – ne­ži­nau, ko­kio dy­džio či­go­nų šei­mos, bet tuo­se sal­džiuo­se raus­vuo­se auk­si­niais-si­dab­ri­niais bokš­te­liais pa­gra­žin­tuo­se rū­muo­se ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti vi­sas ta­bo­ras.</p> <p><strong>Eg­lė:</strong> Be­va­žiuo­da­mi iš Bu­ka­reš­to į Tir­go­viš­tę pra­lė­kėm ne­ma­žai mies­te­lių, kai­me­lių. Ir tam ke­ly ne­įma­no­ma bu­vo ne­pa­ste­bė­ti dar vie­nos Ru­mu­ni­jos ypa­ty­bės. Be­veik prie kiek­vie­no na­mo tvo­ros, gat­vės pu­sė­je, sto­vi suo­liu­kai, o ant dau­ge­lio iš tų suo­liu­kų sė­di tų na­mų gy­ven­to­jai. Jie tie­siog sė­di ir žiū­ri į gat­vę! Kaip vė­liau pa­sa­ko­jo mū­sų ku­ra­to­rė Ana, Ru­mu­ni­jo­je juo­kau­ja­ma, jog jiems ne­rei­kia ste­bė­ji­mo ka­me­rų, vis­ką ma­to bud­rios se­nu­kų akys.</p> <h4>„Ba­bel“: fes­ti­va­lis, ku­ris sta­to me­no, ry­šių ir sa­vi­ver­tės (mies­to bei žmo­nių) bokš­tą</h4> <p><strong>Eg­lė:</strong> O da­bar apie „Ba­bel“ fes­ti­va­lį, ku­ria­me da­ly­vau­ja la­bai skir­tin­gų ša­lių te­at­rai. Bū­tent tai ir bu­vo įdo­miau­sia – pa­ma­ty­ti, kaip dir­ba te­at­ro žmo­nės iš ki­tų ša­lių. Gai­la, kad ne­už­te­ko lai­ko pa­žiū­rė­ti dau­giau spek­tak­lių. Ben­dras įspū­dis vis tiek su­si­da­rė, ir dar la­biau su­stip­rė­jo su­pra­ti­mas, kad me­no, o ir te­at­ro, kal­ba yra uni­ver­sa­li. Ne­svar­bu, ko­kia kal­ba žiū­ri spek­tak­lį, emo­ciš­kai vi­sa­da jau­ti, kas yra pa­vei­ku, o kas ne. Be ga­lo sma­gu, kad mū­sų spek­tak­lis „(Ne) vai­kų žai­di­mai“ įvei­kė vi­sus kal­bos bar­je­rus. Mus pa­jau­tė ir su­pra­to. Iš­kart po spek­tak­lio ir vė­liau su­lau­kė­me tiek ge­rų žo­džių, kad po kū­ną laks­tė šiur­pai. Džiau­gė­mės vie­ni ki­tais, džiau­gė­mės, kad esa­me ma­ži, bet ga­li­me bū­ti la­bai stip­rūs.</p> <p><strong>Ine­sa:</strong> Per­nai da­ly­va­vau „Ba­bel“ fes­ti­va­ly­je kaip „pro­gra­me­rė“, t. y. ste­bė­jau spek­tak­lius, mez­giau kon­tak­tus, kvie­čiau at­si­rink­tus da­ly­vius į mū­sų te­at­ro fes­ti­va­lį COM*ME­DIA. Jau pra­ei­tais me­tais vi­siš­kai su­si­ža­vė­jau „Ba­bel“ fes­ti­va­liu (šie­met jis bu­vo 8-asis, ant­ra­ja­me Lie­tu­vai at­sto­va­vo Os­ka­ro Kor­šu­no­vo „Įsta­bio­ji ir grau­džio­ji Ro­meo ir Džiul­je­tos is­to­ri­ja“), go­džiai ana­li­za­vau jį ir mo­kiau­si. Kaip tei­gia pa­tys or­ga­ni­za­to­riai, te­at­rų fes­ti­va­lis „Ba­bel“ gi­mė iš di­de­lio no­ro su­grą­žin­ti šlo­vę Tir­go­viš­tei, mies­tui, ku­ris il­gus me­tus bu­vo Ru­mu­ni­jos is­to­ri­nė sos­ti­nė, re­zi­den­ci­ja, po­li­ti­nis, eko­no­mi­nis ir kul­tū­ri­nis orien­ty­ras. Ir nors Tir­go­viš­tė sa­vo gy­ven­to­jų skai­čiu­mi la­bai ar­ti­mas Aly­tui, fes­ti­va­lis jį ge­ro­kai pa­ky­lė­ja, at­gai­vi­na. Ant­ra­ja­me pa­gal dy­dį sce­nos me­nų fes­ti­va­ly­je Ru­mu­ni­jo­je kas­met da­ly­vau­ja te­at­rai iš 20–30 ša­lių, gat­vės žai­ža­ruo­ja nuo fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ei­se­nos, at­gy­ja vieš­bu­čiai, iki pa­ry­čių šur­mu­liuo­ja ka­vi­nės, ku­rio­se įspū­džiais, kon­tak­tais ir bū­si­mais pla­nais da­li­ja­si te­at­ra­lai. Kar­tais ir jaus­mais... Bib­li­jos mi­tas apie Ba­be­lio bokš­tą reiš­kia žmo­giš­ką troš­ki­mą ži­no­ti, no­rą pa­siek­ti to­bu­ly­bę. Me­ni­nis ir te­at­ri­nis Ba­be­lis yra tam tik­ras bū­das pri­si­lies­ti prie dan­gaus, – ne per me­ta­lo kon­struk­ci­jas, su­da­ran­čias šian­die­nos ap­lin­ką, bet sie­kiant kaž­ko tvir­tes­nio – me­ni­nių ver­čių, ins­pi­ra­ci­jų, dva­si­nės ben­drys­tės.</p> <p><strong>An­dra:</strong> Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad kiek­vie­nas par­si­ve­žė­me la­bai skir­tin­gų po­jū­čių, bet juo­se tik­rai yra ir tų, ku­rie la­bai pa­na­šūs. Ne­įma­no­ma ne­jaus­ti pa­si­di­džia­vi­mo tru­pe ir tuo ke­liu, ku­ria­me ji yra. Man il­gą lai­ką bu­vo ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl toks stip­rus spek­tak­lis kaip „(Ne) vai­kų žai­di­mai“ Lie­tu­vo­je vis ne­su­lau­kia to­kio žiū­ro­vų, kri­ti­kų dė­me­sio, ko­kio jis iš­ties ver­tas. Man tai bu­vo (ir yra) di­džiu­lis kry­žia­žo­dis, ku­rio nie­kaip ne­iš­spren­džiu. Ir tas pa­lai­ky­mas, ku­rio su­lau­kė­me Ru­mu­ni­jo­je, tik dar­kart pa­tvir­ti­no, kad bū­da­mi ma­ža­me mies­te ga­li­me bū­ti di­de­li, stip­rūs, ver­ti pa­si­ti­kė­ji­mo ir ti­kė­ji­mo. Ypa­tin­gas jaus­mas, kai esi sce­no­je ir jau­ti, kaip vi­si (taip, tai tik­rai tas žo­dis) ak­to­riai yra kaip vie­nis. Tai itin re­tas ir be ga­lo bran­gus jaus­mas. Tai ypa­tin­gas po­ty­ris, ku­ris, ti­kiuo­si, tik dar la­biau mus su­ar­tins ir pa­ruoš dar stip­res­niems iš­šū­kiams, pa­sta­ty­mams. Ži­nant, kas lau­kia bū­si­ma­me se­zo­ne, tai tik dar stip­riau pa­tvir­ti­na. No­rė­tų­si pa­lin­kė­ti tru­pei kuo dau­giau gast­ro­lių, ku­rios at­ne­ša pa­tir­ties, ypa­tin­gų pa­žin­čių, mies­tų bei ša­lių bi­čiu­lys­tės. Kuo dau­giau ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­tų ša­lių te­at­rais, nes tai at­ve­ria gel­mes ir lei­džia iš es­mės pri­si­lies­ti prie te­at­ro, ku­ris tu­ri įvai­riau­sių briau­nų, ne tik tų, ku­rias tu­ri­me Lie­tu­vo­je.</p> <p>Ir dar: kiek­vie­nas mū­sų ženg­tas žings­nis nė­ra tik apie pa­vie­nius as­me­nis, kū­rė­jus, nė­ra tik apie mū­sų tru­pę, tai yra ir apie mies­tą, apie Lie­tu­vą. Lig šiol at­ei­na at­gar­siai: from Aly­tus. Ir tai, ma­nau, ne­ma­žai pa­sa­ko. Na, o jei­gu reik­tų kal­bė­ti apie jaus­mą, tai pa­grin­di­nis – pa­si­di­džia­vi­mas. Di­džiuo­juo­si tru­pe, di­džiuo­juo­si re­ži­sie­riu­mi ir jo ku­ria­mais pa­sau­liais, di­džiuo­juo­si dra­ma­tur­gu, di­džiuo­juo­si kom­po­zi­to­riu­mi, di­džiuo­juo­si mū­sų mies­tu, ku­rio var­das šiais me­tais nu­skam­bė­jo su pa­si­di­džia­vi­mo sko­niu ne­kart. Ra­šau ir kū­nu vaikš­to šiur­pu­liai. Jie tik pa­tvir­ti­ni­mas, koks bran­gus tai jaus­mas. Ir esu šven­tai įsi­ti­ki­nu­si, tai tik ma­žy­tė vi­so ko pra­džia. Kaip kaž­ka­da spek­tak­ly­je „Pa­čių pa­čiau­sia do­va­na“ nu­skam­bė­jo: at­mink, esi di­des­nis už di­de­lį! Mes to­kie ir esam. Ir čia ne pa­to­sas, ne tuš­čias di­ti­ram­bas. Tai lyg ma­žas pa­glos­ty­mas, ku­rio kar­tais mums vi­siems la­bai rei­kia.</p> <p><strong>Ine­sa:</strong> Pa­ren­gia­mie­ji Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tės dar­bai ne­lei­do bū­ti Ba­be­ly­je iki pat pa­bai­gos, pa­ma­ty­ti vi­sų da­ly­vių spek­tak­lių, ku­rie ant­ro­jo­je fes­ti­va­lio pu­sė­je, sa­ko, bu­vo itin stip­rūs. Grį­žu­si vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą dar­ba­vau­si, pla­nuo­da­ma ki­tos – la­bai svar­bios te­at­rui – sa­vai­tės veik­las. Kom­piu­te­ry­je su­žyb­sė­jo „Ba­bel“ fes­ti­va­lio ko­mi­te­to na­rio, Eu­ro­pos kul­tū­ros fo­ru­mo ap­žval­gi­nin­ko, te­at­ro­lo­go ir mu­zi­ko­lo­go iš Vo­kie­ti­jos Die­te­rio Top­po pra­ne­ši­mas: „Ge­riau­sio „Ba­bel“ fes­ti­va­lio spek­tak­lio var­das ati­ten­ka Lie­tu­vai, Aly­taus mies­to te­at­rui...“ Ne­mo­ku ir net ne­ban­dy­siu ap­ra­šy­ti, ko­kie jaus­mai tuo­met už­plū­do, su­te­kė­jo, su­si­mai­šė, pa­ki­lo iki dan­gaus ir vėl parsk­ri­do. Už­mig­ti ne­ga­lė­jau ke­le­tą va­lan­dų. Dar ir dar kar­tą skai­čiau Die­te­rio ži­nu­tę, vė­liau at­ke­lia­vu­sius ki­tų ko­le­gų ir fes­ti­va­lio da­ly­vių svei­ki­ni­mus. O dar po ke­lių die­nų su ne­svie­tiš­ku pa­si­di­džia­vi­mu skai­čiau ki­tą Die­te­rio straips­nį, ku­rio iš­trau­ka mie­lai da­li­juo­si:</p> <p> </p> <p>„[..]Spek­tak­lis „(Ne) vai­kų žai­di­mai“ – meist­riš­ka nuo na­mų ūkio dau­gia­bu­čia­me na­me iki vi­suo­ti­nės di­men­si­jos pa­ky­lė­jan­ti, ne­gai­les­tin­gai at­vi­ra ir ta­bu lau­žan­ti „šiuo­lai­ki­nės šei­mos“ re­a­ly­bės kal­ba, pa­pil­dy­ta ste­buk­lin­gai re­a­lis­tiš­kų, ka­ri­ka­tū­riš­kai gro­tes­ki­nių vaiz­dų. Pa­ra­le­lės su Ma­riaus von Ma­y­en­bur­go žai­di­mu „Ug­nies vei­das“ pa­tei­kia­mos at­ski­ro­se sce­no­se. Pa­na­šiai kaip ir Ro­ber­tas Wil­so­nas, re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas bei dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ši­mo­nis in­di­vi­du­a­lu­mą per­tei­kia sim­bo­liais, api­ben­drin­da­mi juos bal­tais ir neut­ra­liais per­so­na­žų vei­dais. [...] Pje­sės au­to­rius Her­kus Kun­čius, pui­kiau­siai at­pa­žįs­ta­mas tarp­tau­ti­nė­je at­mo­sfe­roje, tėš­kia sa­vo pa­reiš­ki­mą ne­švan­kia, ta­bu lau­žan­čia kal­ba, ku­rią su­ma­niai pa­lai­ko re­ži­sie­rius (ir la­bai ge­ri ak­to­riai!). Sti­lis­tiš­kai pa­pras­ta, bet vi­zu­a­liai ap­svai­gi­nan­ti sce­nog­ra­fi­ja ir vaiz­do pro­jek­ci­jos (A.Ši­mo­nis, Ag­nė Mar­cin­ke­vi­čiū­tė). [...] Her­kus Kun­čius iš­trė­mė Pa­ra­vi­di­no ir Ma­y­en­bur­go pa­sau­lį į pra­ei­tį ir pri­sta­tė sa­vo la­bai mo­der­nų so­cia­li­nį ho­ri­zon­tą skait­me­ni­nia­me am­žiu­je. [...] Bra­vo ak­to­riams, mil­ži­niš­kas ačiū Aly­taus mies­to te­at­rui.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Babel%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Babel%201.jpg" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Babel%205.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Babel%205.JPG" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Babel%208.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Babel%208.JPG" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/babel%2011.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/babel%2011.JPG" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/babel%2014.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/babel%2014.JPG" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/babel4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/babel4.jpg" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/babel12.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/babel12.JPG" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/ne%20vaiku%204.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/ne%20vaiku%204.jpg" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/ne%20vaiku.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-694-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/ne%20vaiku.jpg" width="866" height="612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=694&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W7u7iVsx4Skl7M5ZvuUhc_DBeJvyXHiWZJqkbPD0y9A"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Jul 2019 06:49:57 +0000 vyrredaktorius 694 at https://www.alytausnaujienos.lt Ku­ria­mas nau­jas do­ku­men­ti­nis fil­mas apie Aly­tų https://www.alytausnaujienos.lt/ku-ria-mas-nau-jas-do-ku-men-ti-nis-fil-mas-apie-aly-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13302" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13302) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_0014.JPG?itok=xLbSYy5i" width="344" height="287" alt="Arvydas Kinderis ir Kęstutis Krivas" title="Naują filmą žiūrovai galės pamatyti jau šių metų  pabaigoje. Nuotraukoje – Arvydas Kinderis ir Kęstutis Krivas. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šį kar­tą pa­grin­di­niu fil­mo per­so­na­žu taps mies­tas, ku­ris pats pa­sa­kos apie si­tu­a­ci­jas, žmo­nes, apie tai, kaip kei­tė­si jo vei­das. Pa­lie­si­me po­li­ti­nę, eko­no­mi­nę, kul­tū­ri­nę, švie­ti­mo sfe­ras“, – bū­si­mą fil­mą pri­sta­tė jo sce­na­ri­jaus au­to­rius ir re­ži­sie­rius A.Kin­de­ris.</p> <p>Pla­nuo­ja­ma, kad kla­si­ki­nio 50 mi­nu­čių for­ma­to do­ku­men­ti­nis fil­mas apims lai­ko­tar­pį nuo 1990 me­tų iki Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės 100-me­čio pa­mi­nė­ji­mo. Koks bus pa­va­di­ni­mas, pa­aiš­kės vė­liau, kol kas jį kū­rė­jai va­di­na „La­bas ry­tas, Aly­tau“ II da­lis.</p> <p>„Ma­ne fil­me ypač do­mi­na is­to­ri­nis lū­žis ir ja­me vy­kę įdo­mūs da­ly­kai, pra­de­dant nau­jos eko­no­mi­kos gi­mi­mu, nau­jų po­li­ti­nių san­ty­kių at­si­ra­di­mu. Tai bu­vo la­bai svar­bus pe­ri­odas, pa­ska­ti­nęs tur­to per­da­li­ji­mą (vals­ty­bi­nio tur­to per­ėji­mą į pri­va­čias ran­kas), nau­jų įmo­nių su­kū­ri­mą, lė­męs po­ky­čius vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.</p> <p>Bu­vo per­tvar­ky­ta švie­ti­mo sis­te­ma, at­si­ra­do ne­pri­klau­so­ma spau­da, te­le­vi­zi­ja, ra­di­jas. At­si­ra­do nau­ji kul­tū­ri­niai reiš­ki­niai, gi­mė te­at­ras, lė­lių te­at­ras, Gin­ta­ro Na­su­ta­vi­čiaus ve­ži­mų te­at­ras, Dai­vos Mar­ti­ko­ny­tės jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“, dai­li­nin­ko Re­do Dir­žio ak­ci­jos. Ke­lio­mis aki­mir­ko­mis bus pri­si­min­tas ir pir­mo­jo Aly­taus mies­to me­ro Val­do Ma­ce­duls­ko pir­ma­sis po­kal­bis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu iš ka­bi­ne­to 1993 me­tais.</p> <p>Bus pa­lies­tas ir įdo­mus fe­no­me­nas – ko­mer­ci­nės aly­tiš­kių ke­lio­nės į Len­ki­ją su kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis. Pa­sa­ko­si­me ir apie spor­tą bei Aly­tų gar­si­nu­sius spor­ti­nin­kus, net gro­žio kon­kur­sai bus pri­si­min­ti.</p> <p>Ži­no­ma, de­ra­mai dė­me­sio skir­si­me dra­ma­tiš­kiems pe­ri­odams – Sau­sio 13-osios įvy­kiams, so­vie­tų ka­rių ka­pų iš­kė­li­mui su au­to­ma­tais gin­kluo­tų ka­rių pa­si­ro­dy­mu bei ki­tiems įvy­kiams, pa­dė­ju­siems pa­ma­tus mū­sų šian­die­nai“, – pa­sa­ko­jo A.Kin­de­ris.</p> <p>Kū­ry­bi­nę ko­man­dą kol kas su­da­ro re­ži­sie­rius ir sce­na­ris­tas A.Kin­de­ris su ope­ra­to­riu­mi Kęs­tu­čiu Kri­vu. Vė­liau pri­si­jungs kon­sul­tan­tai, dai­li­nin­kė, kom­po­zi­to­rius Jo­nas Jur­kū­nas, su ku­riuo A.Kin­de­ris dir­bo kur­da­mas anks­tes­nius fil­mus.</p> <p>Jau nu­fil­muo­ta ne­ma­žai įvai­rių ob­jek­tų, apie 20 in­ter­viu, kal­bi­na­mi po­li­ti­kai, įmo­nių va­do­vai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ei­li­niai aly­tiš­kiai. Ieš­ko­ma at­sa­ky­mo, ko­dėl vie­nas įmones pa­vy­ko iš­sau­go­ti, o ki­tos žlu­go.</p> <p>„Vi­sų, ku­riuos kal­bi­na­me, pra­šo­me pa­si­svei­kin­ti su Aly­tu­mi. No­ri­si jau­ku­mo, ši­lu­mos, kad mies­tas ne­bū­tų pa­mo­tė, sve­ti­mas, juk čia pra­ėjo daug gy­ve­ni­mų, vy­ko dra­mos, mei­lės is­to­ri­jos. Do­ku­men­ti­ką no­ri­si api­pin­ti me­niš­ku­mo, po­ezi­jos sluoks­niu“, – kal­bė­jo re­ži­sie­rius A.Kin­de­ris.</p> <p>Pro­jek­tą iš da­lies fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, fil­mo su­kū­ri­mui sky­ru­si 10 tūkst. eu­rų. Jų re­ži­sie­riaus tei­gi­mu, tu­rė­tų pa­kak­ti pa­grin­di­niams da­ly­kams – sce­na­ri­jaus ra­šy­mui, ope­ra­to­riaus dar­bui, mon­ta­žui. Trūks­ta­mą, maž­daug to­kio pa­ties dy­džio, su­mą ti­ki­ma­si su­rink­ti iš rė­mė­jų. Fil­mą žiū­ro­vai ga­lės pa­ma­ty­ti jau šių me­tų pa­bai­go­je.</p> <p>* * *</p> <p>Pir­ma­sis A.Kin­de­rio vai­dy­bi­nis do­ku­men­ti­nis fil­mas „La­bas ry­tas, Aly­tau!“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio pa­mi­nė­ji­mo pro­gai, pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to vys­ty­mo­si is­to­ri­ją nuo XIV a., kai Aly­taus var­das bu­vo pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se, iki XX a. 10 de­šimt­me­čio.</p> <p>Žiū­ro­vas su Aly­taus is­to­ri­ja su­pa­žin­di­na­mas per se­ne­lio pa­sa­ko­ji­mą anū­kui, su­grį­žu­siam į Lie­tu­vą pa­si­sve­čiuo­ti iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Pa­sa­ko­ji­mas apie mies­tą ne tik su­tei­kia vai­kui ži­nių, bet ir su­ar­ti­na su se­ne­liu.</p> <p>Ant­ra­sis vai­dy­bi­nis do­ku­men­ti­nis fil­mas -– „Mo­ky­to­jas. Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas“. Fil­mas pa­sa­ko­ja apie le­gen­di­nio par­ti­za­no są­sa­jas su Aly­tu­mi, kur jis tre­jus me­tus dir­bo mo­ky­to­ju, su­si­pa­ži­no su bū­si­ma žmo­na Bi­ru­te Ma­žei­kai­te, ir iš kur iš­ėjo par­ti­za­nau­ti.   </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0024.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-681-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0024.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_0039.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-681-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_0039.JPG" width="3648" height="2432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1858"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561981559"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juozupukas</span> - Pir, 2019-01-07 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/1858#comment-1858" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1858#comment-1858" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jonas Maironis: &quot;Lietuvis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jonas Maironis:</p> <p>"Lietuvis daug išsižadės,<br /> Tautos, kalbos, net pavardės,<br /> Bet mėgsta šiupinį jis tirštą.<br /> Nors būna išgamų vikrių -<br /> Pauostę svetimų garų,<br /> Tuojau savus garus užmiršta."</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1858" token="sxaxDAoDvrBMHcfOJ3lqeNu27OVTJuh7aj1dN8ieMSA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1857"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561981232"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juozupukas</span> - Pir, 2019-01-07 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/1857#comment-1857" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1857#comment-1857" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ištaisymas: Pirmo ketureilio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ištaisymas:<br /> Pirmo ketureilio paskutinė eilutė turi būti:<br /> "Toli gražu jam siuntė ne dangus".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1857" token="PGa73P0vuZlL63IeY8-PIPyqPXrhsyEp8HOfbk8RhI8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1856"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561981050"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juozupukas</span> - Pir, 2019-01-07 - 14:37</p> </li> <a href="/comment/1856#comment-1856" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1856#comment-1856" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juozas Macevičius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juozas Macevičius atsisveikindamas su privatbiznio krušama egzistencija savo paskutinėje knygoje "Atsisveikinimas" rašė:</p> <p>"Ne dievas mirė kaip kalbėjo Nyčė,<br /> O nužmogėjo Žemėje žmogus,<br /> Nes melagingus pranašus kaip tyčia<br /> Toli gražu jam siuntė ne žmogus".</p> <p>"Kas man iš to, kad moku netikėti:<br /> Tikra žaizda yra tikra žaizda.<br /> Skaudu, kai net ir menas ima gyvulėti<br /> Ir Žemė tampa žiurkių planeta".</p> <p>"Ir apima šventas pavydas<br /> Sustojus prie brolių kapų -<br /> Gulėtum Merkinėj su žydais<br /> Ir niekas nebūtų svarbu,</p> <p>Tik vėjas virš kapo šlaventų -<br /> Anei budelių, anei aukų...<br /> Negerai ne laiku gyventi,<br /> Dar blogiau - nenumirti laiku..."</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1856" token="ee5ljh8CYBTt8FmpY3AOXX7ZEU6Q4m5I834x_BjW70E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1836"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561716663"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Genovaitė</span> - Pen, 2019-28-06 - 13:11</p> </li> <a href="/comment/1836#comment-1836" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1836#comment-1836" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1991m Sausio 13-ąją ankstų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1991m Sausio 13-ąją ankstų rytą nuo Rotušės teko autobusiukais PAZ vykti su kitais alytiškiais ginti Seimo po tragiškų įvykių, tuo metu buvo užgrobtas radijas ie televizija ir įjungus autobuse esantį radio imtuvą nuolat buvo skelbiama, kad įvesta komendanto valanda, kai kurie žmonės išlipo, bet daugelis nuvykome ir visą dieną budėjome prie Seimo rūmų, matėme visą Konarskio gatvės vaizdą su išmuštais namų langais ir išsipūtusiomis be langų nuo sprogimų transporto vėliavomis,apie šį alytiškių ryžtą niekas niekur nekalba ir neprisimena.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1836" token="f77nCw7j1Tl3QDjrqoDuTk7-Nl5lirjvb6eTSd_yApE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=681&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="thyYorSmZ03fvwEOMcKIDNISOBeNCWDJBoOa9Iv6XAY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 27 Jun 2019 07:07:56 +0000 vyrredaktorius 681 at https://www.alytausnaujienos.lt „Vai­ni­kas sos­ci­nei” pin­tas ir iš žmo­nių gra­žių dar­bų bei mei­lės https://www.alytausnaujienos.lt/vai-ni-kas-sos-ci-nei-pin-tas-ir-zmo-niu-gra-ziu-dar-bu-bei-mei-les <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (15)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_3249.JPG?itok=w6LPyB14" width="344" height="287" alt="nuotraula" title="Alytaus miesto kultūros premijų laureatai – Andra Kavaliauskaitė, Stasys Šmigelskas, Pranas Jurkonis – su miesto vadovais Nerijumi Cesiuliu ir Jurgita Šukevičiene. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Auš­ri­nės“ šo­kė­jos puoš­niu vai­ni­ku pa­puo­šė sce­ną, šis mies­to gim­ta­die­nis ti­tu­luo­tas šū­kiu „Vai­ni­kas sos­ci­nei“. Vai­ni­kuo­tas ne tik spal­vin­ga žo­ly­nų py­ne, bet pin­tas ir iš žmo­nių ge­rų dar­bų.</p> <p>Į tris die­nas truk­sian­čią ir re­kor­di­nį ren­gi­nių kie­kį pa­siū­ly­sian­čią mies­to gim­ta­die­nio šven­tę at­vy­ko daug sve­čių: Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shen Zhi­fei, Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Shi­ro Yama­sa­ki, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Gvi­das Ke­ru­šaus­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Laz­di­jų me­rė Aus­ma Miš­ki­nie­nė, Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas ir daug ki­tų. At­vy­ko Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos de­le­ga­ci­jos.</p> <p>Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis trum­pa šven­ti­ne kal­ba pa­sa­kė vi­sa, kas svar­biau­sia kiek­vie­nam mū­sų: „Aly­tus – ne pa­sta­tai, ne mies­to ri­bos, Aly­tus – žmo­nės, tai yra mes vi­si.“</p> <p>Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riaus S.Yama­sa­ki kal­ba ypač įti­ko krep­ši­nio aist­ruo­liams, jis iš­reiš­kė ti­kė­ji­mą ir vil­tį, kad kitamet vyksiančioje olimpiadoje Ja­ponijoje lie­tu­viai gaus me­da­lį. Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius S.Zhi­fei pa­si­džiau­gė ša­lių bi­čiu­lys­te.</p> <h4>Gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las – kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bas</h4> <p>Po sve­čių kal­bų be­ne lau­kia­miau­sias mo­men­tas – Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis ir me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė iš­kil­min­gai pa­skel­bė šių me­tų Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio, jau 24-ojo, var­dą.</p> <p>Už nuo­pel­nus Aly­taus mies­to ver­slui, pa­sie­ki­mus ku­riant Aly­taus pra­mo­nę, mies­to var­do gar­si­ni­mą, nuo­la­ti­nę pa­ra­mą spor­tui ir kul­tū­rai, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą vi­suo­me­ni­nia­me ir po­li­ti­nia­me mies­to gy­ve­ni­me, Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu ta­po šie­met veik­los 90-me­tį švę­sian­čios AB ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Se­mio­nas Bon­da­re­vas. </p> <p>Il­ga­me­čio ben­dro­vės va­do­vo, da­bar­ti­nio val­dy­bos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ ben­druo­me­nė.</p> <p>„Ast­ra“ yra di­džiau­sia ir se­niau­sia me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė vi­so­je Lie­tu­vo­je ir vie­na di­džiau­sių darb­da­vių Aly­tu­je – įmo­nė­je dir­ba 250 žmo­nių. Nau­ja­sis gar­bės pi­lie­tis yra ir ak­ty­vus mies­to vi­suo­me­ni­nio, spor­ti­nio, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­ly­vis bei rė­mė­jas.</p> <p>2010 me­tais S.Bon­da­re­vui įteik­ta „Auk­si­nė plunks­na“, skir­ta Me­tų žmo­gui, ku­rį ren­ka Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­riai.</p> <p>Iš vi­so nuo 2000-ųjų Aly­taus mies­te su­teik­ta 24 gar­bės pi­lie­čių var­dai nu­si­pel­niu­siems as­me­nims, tarp ku­rių yra ir Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos pi­lie­čių.</p> <p>Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis S.Bon­da­re­vas pa­si­ra­šęs gar­bės kny­go­je tei­gė, kad šį įver­ti­ni­mą pri­ima kaip ben­dro­vės ke­tu­rių kar­tų dar­bą.</p> <h4>Kul­tū­ros pre­mi­jos – An­drai Ka­va­liaus­kai­tei, Sta­siui Šmi­gels­kui ir Pra­nui Jur­ko­niui</h4> <p>Tra­di­ci­niai mies­to gim­ta­die­nio šven­tė­je tei­kia­mi ap­do­va­no­ji­mai – kiek­vie­nais me­tais ski­ria­mos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­jos. Nu­si­pel­niu­siems aly­tiš­kiams jos ski­ria­mos nuo 1991 me­tų. Šie­met pre­ten­da­vo 9 kan­di­da­tai, ko­mi­si­ja at­rin­ko tris lau­re­a­tus, sky­rė tris pre­mi­jas po 2 500 eu­rų: 2 pre­mi­jos už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je bei už­sie­ny­je, ir 1 pre­mi­ja už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą.</p> <p>Vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė pa­skel­bė lau­re­a­tus, įtei­kė di­plo­mus ir Kul­tū­ros pre­mi­jas, o me­ras N.Ce­siu­lis – 2019-ųjų Aly­taus mies­to kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tų žen­klus.</p> <p>Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rei ir re­ži­sie­rei An­drai Ka­va­liaus­kai­tei Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už me­ni­nį-so­cia­li­nį ty­ri­mą ir mo­nos­pek­tak­lio „SE­EN“ su­kū­ri­mą, sva­rų in­dė­lį į Aly­taus mies­to te­at­ro re­per­tu­a­rą ir te­at­ro įvaiz­džio kū­ri­mą, dis­ku­si­jas apie me­no te­ra­pi­jos po­vei­kio ir po­rei­kio ska­ti­ni­mą.</p> <p>Ant­ra­sis lau­re­a­tas – Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo pir­mi­nin­kas Sta­sys Šmi­gels­kas. Jis pre­mi­ja įver­tin­tas už Aly­taus mies­to fo­to­gra­fi­jos kul­tū­ros for­ma­vi­mą, ska­ti­nant aly­tiš­kius už­si­im­ti fo­to­gra­fi­jos me­nu, Aly­taus mies­to vaiz­dų, įvy­kių, gy­ven­to­jų įam­ži­ni­mą, da­ly­va­vi­mą dau­ge­ly­je ren­gi­nių su­tei­kiant pa­gal­bą, Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo įkū­ri­mą, pe­da­go­gi­nį fo­to­gra­fi­jos da­ly­ko mo­ky­to­jo dar­bą, dau­ge­lio pa­ro­dų ini­ci­ja­vi­mą ir or­ga­ni­za­vi­mą.</p> <p>Pra­nas Jur­ko­nis – chor­ve­dys, kom­po­zi­to­rius, har­mo­ni­zuo­to­jas, aran­žuo­to­jas, po­etas, vi­sų Lie­tu­vos dai­nų šven­čių (nuo 1975 m.) di­ri­gen­tas, liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Dai­na­va“ va­do­vas (1978–1983 m. ir nuo 1996-ųjų iki da­bar). Jam Kul­tū­ros pre­mi­ja skir­ta už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą kul­tū­ri­nia­me Aly­taus gy­ve­ni­me, Dzū­ki­jos kraš­to tau­to­sa­kos rin­ki­mą ir jos pa­nau­do­ji­mą kū­ry­bo­je, per 100 kū­ri­nių cho­rams, an­sam­bliams, liau­dies in­stru­men­tų or­kest­rui su­kū­ri­mą, har­mo­ni­za­vi­mą ir aran­ža­vi­mą. </p> <h4>„Glass LT“ va­do­vui Gied­riui Jac­kū­nui – sim­bo­li­nė Auk­si­nė plunks­na</h4> <p>Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, per mies­to gim­ta­die­nio šven­tės ati­da­ry­mą žo­dis su­tei­kia­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nės žur­na­lis­tams, ku­rie ren­ka Me­tų žmo­gų ir jį ap­do­va­no­ja sim­bo­li­ne Auk­si­ne plunks­na.</p> <p>Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius šį­met jau 25-ą kar­tą ti­tu­la­vo Me­tų žmo­gų. Toks žur­na­lis­tų ap­do­va­no­ji­mas tei­kia­mas as­me­nims, ku­rie sa­vo dar­bais, ini­cia­ty­vo­mis, kū­ry­biš­ku­mu gar­si­na Aly­taus var­dą, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­da telk­da­mi mies­to vi­suo­me­nę nau­din­giems dar­bams.</p> <p>„Šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta už Aly­tu­je pa­sta­ty­tą nau­ją ga­myk­lą, su­kur­tas nau­jas dar­bo vie­tas, už in­dė­lį or­ga­ni­zuo­jant ma­žų­jų aly­tiš­kių už­im­tu­mą, už iš­si­ko­vo­tą di­džiau­sios sa­vo pro­duk­ci­jos – stik­lo pa­ke­tų – ga­min­to­jos var­dą Bal­ti­jos ša­ly­se ir taip iš­gar­sin­tą Aly­taus var­dą tarp­tau­ti­niu mas­tu 2019-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­lą su­teik­ti ir Auk­si­ne plunks­na ap­do­va­no­ti ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Gied­rių Jac­kū­ną“, – Ro­tu­šės aikš­tės sce­no­je pra­ne­šė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kė Al­ma Mos­tei­kai­tė.</p> <p>Ji ir Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus na­rys, „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio re­dak­to­rius Ro­mas Bur­ba ben­dro­vės „Glass LT“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui G.Jac­kū­nui įtei­kė sim­bo­li­nę Auk­si­nę plunks­ną.</p> <p>„Man di­džiu­lė gar­bė pri­im­ti šį ap­do­va­no­ji­mą, bet su juo at­ei­na ir įsi­pa­rei­go­ji­mas dirb­ti dar ge­riau. Pri­imu Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus ap­do­va­no­ji­mą kaip ko­lek­ty­vo dar­bo, ben­dro dar­bo įver­ti­ni­mą, ne ma­no vie­no nuo­pel­ną“, – kal­bė­jo „Glass LT“ va­do­vas.</p> <p>Vi­siems lau­re­a­tams ir aly­tiš­kiams, mies­to sve­čiams nu­skam­bė­jo ypa­tin­gas ir uni­ka­lus mu­zi­ki­nis svei­ki­ni­mas. Mies­to gim­ta­die­nio šven­ti­nį ati­da­ry­mą vai­ni­ka­vo Juo­zo Nau­ja­lio pje­sė „Sva­jo­nė“, ku­rią at­li­ko net 150 jau­nų­jų smui­ki­nin­kų, at­vy­ku­sių į Dzū­ki­jos sos­ti­nę iš vi­sos Lie­tu­vos. Jiems di­ri­ga­vo Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis.</p> <p>Aly­taus gim­ta­die­nis skai­čiuo­ja­mas nuo is­to­ri­nės da­tos, kai Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis ir Len­ki­jos ka­ra­lius Ste­po­nas Ba­to­ras pa­skel­bė pri­vi­le­gi­ją, ku­ria pa­gal Mag­de­bur­go tei­sę Aly­tui su­teik­ta sa­vi­val­da ir her­bas – bal­ta ro­žė rau­do­na­me lau­ke.</p> <p>Šian­dien Aly­taus var­dą ku­ria­me mes vi­si. „Juk tai mū­sų mies­tas, ku­rio my­lė­ti ne­iš­ven­gia­ma, nes Aly­tus ir my­liu yra vie­nis, nes my­liu su­tel­pa ir ap­ima vie­nas žo­dis – Aly­tus. Vai­ni­kuo­ki­me jį sa­vo mei­le“, – to­kių mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų nu­skam­bė­jo ne vie­nas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2781.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2781.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2790.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2790.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2823.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2823.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2832.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2832.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2842.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2842.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2873.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2873.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2899.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2899.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2905.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2905.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2942.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2942.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2947.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2947.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3000.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3000.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3013.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3025.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3025.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3039.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3039.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3072.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3072.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3083.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3083.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3104.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3104.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3113.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3113.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3123.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3123.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3129.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3129.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3323.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3323.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3328.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3328.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3338.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3338.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_3362.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-660-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_3362.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1752"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560887718"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiksliai</span> - Ant, 2019-18-06 - 22:55</p> </li> <a href="/comment/1752#comment-1752" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1752#comment-1752" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pievagrybiai išsirikiavè xxx</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pievagrybiai išsirikiavè xxx</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1752" token="QU9nMTVaQyJ1G7QX0g1C1u5dluqRYPO4no_ejzByWq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1751"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560887717"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiksliai</span> - Ant, 2019-18-06 - 22:55</p> </li> <a href="/comment/1751#comment-1751" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1751#comment-1751" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pievagrybiai išsirikiavè xxx</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pievagrybiai išsirikiavè xxx</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1751" token="4_FS31hmNPvGTNMEJQXUHQyEEW3p2sWLCnhmr_GP2-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1750"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560881598"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>grybai</span> - Ant, 2019-18-06 - 21:13</p> </li> <a href="/comment/1750#comment-1750" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1750#comment-1750" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valdžioje esantis jaunimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valdžioje esantis jaunimas pagal užimamų postų kompetencijas dirbt nesugeba. Per ką daro didelę gėdą per savivaldą Alytui. Ir per tai silpnėja miesto interesai. Blogėja daugelio alytiškių bendros gerovės lygis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1750" token="EIjGZcT2T6aMKTQnLpIXs4OMioGakXy5o2jne4xtfoI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1749"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560877208"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Čia</span> - Ant, 2019-18-06 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/1749#comment-1749" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1749#comment-1749" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas per grybai??</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas per grybai??</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1749" token="7yOT07cX70bTxHXITRGRnZuRN-T6J8vmgRaFc_-zvMg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1748"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560875910"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pridedam</span> - Ant, 2019-18-06 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/1748#comment-1748" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1748#comment-1748" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vertinam, kad vicemerą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vertinam, kad vicemerą parinko iš Vilniaus partinė vadovybė nurodydama kam būt iš Alytaus konservatorių, reiškia nėra išimtinės tarybos kompetencijos patiems spręstis. Reiškia apsidirbo save sureikšminę po jaunimu. Ir dar klausimas kaip pagerint valdymo kokybę. Ar visi paskui nykt per savivaldą? Nes per kelis mėnesius per daug klaidų ir praleisto brangaus laiko. Per kurį kiti į priekį nušuoliavo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1748" token="ZcIbF8wtCisAx0f0-HSt7xNz4nIOL5UhNO966aIfRkk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1747"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560866009"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rezultatai</span> - Ant, 2019-18-06 - 16:53</p> </li> <a href="/comment/1747#comment-1747" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1747#comment-1747" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po šių rinkimų aukščiausius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po šių rinkimų aukščiausius postus savivaldybėje susigriebė jaunimas. Trumpiau tarybos nariai rankutes sukilnojo skiriant į postus nežiūrėdami reikiamų kompetencijų. Ir... Linksmą valdžios dalį inauguracijos, seminarai, kelionės.., švęst ant prieš buvusių valdžioje per pusmetį suruošto - ereliai. o savo gabumais kur rimčiau gaunasi, per kelis mėnesius nesugeba per tarybą pagal įstatymus pasitvirtint komitetų ir komisijų. Kur tik taryboje patvirtinus jie įgauna galias ir atsakomybes. Per kurių būtent siūlymus taryboje priiminėjami sprendimai. Reiškia kaip pilnai neapiforminti sprendimai ir visa savivaldybė pagal juos dirbantys per paskutinius mėnesius. To dar nebuvo Alytaus m. valdymo istorijoj iki tol. Nors per kelis mėnesius kaip kurie tarybos nariai su patirtimi bandė atkreipt dėmesį. Bet jaunimėliui regis nesuvokiama... O taip veržės į postus. Duokit kelią jaunimui... juolab dalis buvo pasitreniravę anoje kadencijoje per vicemerų atleidimo-atstatymo scenarijų. Bet regis esmės nepagavo tada, ir dabar klupinėja... Kaip jei iš pat pradžių visi vadovai į seminarą išvyksta, kaip nors vienas turi likt, čia...nesuvokiama. Tokių klaidukių iki jų niekas nedarė. Kaip ir dėl švietimo pertvarkos, kur nuo anos kadencijos pasivijo audito išvados, valdžioje esantys bijo prabilt. O prieš kelias savaites apie tai prabilę valdininkai, kur tik vykdytojai buria, atleis už tai kaip anoje kadencijoje, ar ne..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1747" token="oPP_kO4cmv45x8R-b8Uv3GBdTVomjPcQTt0OEjR1Lyw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1746"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560860963"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>scenarijai</span> - Ant, 2019-18-06 - 15:29</p> </li> <a href="/comment/1746#comment-1746" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1746#comment-1746" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tęsiasi tarp savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tęsiasi tarp savivaldybių nematoma konkurencija per visas sritis. Kiekvieni stengiasi kitų sąskaita uždirbt. Dominuoja savivaldybės kur stiprūs lyderiai ir sugebantys paskui save telkt ir stiprint bendruomenes. Tokie stipriai stovi už savo regionų interesus ir bando įeit į kitų rinkas savų naudai. ir kita rūšis kaip Alytuj kokie bebūtų deriniai, lyderiai silpnėjantys... Per kuriuos klupdo regioną kiti savo naudai. Nors Alytuj yra keli, kur gali sėkmingai vystyt Alytų, vienok kaip tradiciškai. Arba susipriešinę, arba net su valstybinių institucijų pagalba gniuždomi... Bet atstyguota būtent taip, kad silpnėtų ir nesugebėtų stiprint regiono. Nes paskutinių mėnesių fiasko net bent daliai socdemų.. netikėta. Kad startas toks prastas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1746" token="LcvbIfa4XKMmBDIxqtiQ3K_kPjX8UX_pJJqbW_LEHeA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1745"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560845451"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neatsakingumas</span> - Ant, 2019-18-06 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/1745#comment-1745" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1745#comment-1745" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neatsakingumo valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neatsakingumo valdyme alytiškiams kaina labai didelė. Pav. Kauno bendruomenė per rinkimus iš mero reikalavo spartint Kauno vystymą... Kad Kauno firmos darbų turėtų ir žmonės per tai uždirbtų... Tad Kauno meras iš pirmo tarybos posėdžio per lėtus vardijo vystymo tempus anoje kadencijoje. Iš kart taryboje teikė tvirtint vystymo projektus ir pilnu tempu savęs negailėdamas ir iš komandos reikalaudamas - sėkmingai vykdo per paskutinius mėnesius. Už Kauno interesus stoja kaip... Alytuje priešingai. Visuomenė nereikalauja, o atskiri visuomenės sluoksniai net priešingi miesto intereso gynimui. Iš kart pasekmės. Iš pirmų mėnesių per tarybą esmėj klaidos lygiose vietose ir mažai šansų pakilt. Mieste praeinant užklausiau iš po pilkų automobilių fotografuojančius vairuotojus Alytaus gatvėse. Jei nemelavo, sakė pareigūnai iš Vilniaus. reiškia Vilnius Alytaus nemyli, vietiniais nepasitiki. Reiškia jau ir teisėsaugininkai iš svetur pereina į Alytaus rinkas. Kas reiškia Alytus per nevieningumą negina savo intereso. ir vietos teisėsaugininkų bent didelė dalis po to panašu, jais nepasitikima ir kažin ar reikalingi? Trumpiau pirmyn Alytuj mandravot.. Šventė greitai baigėsi. Po jos ..besitęsianti ir regis gilėjanti stagnacija...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1745" token="SRrPBAZQlufro645sq-z3f1mBkTEI8mjghPxhlh7b5I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1741"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560837642"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/1741#comment-1741" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1741#comment-1741" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė esmė dar prieš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė esmė dar prieš pusmetį anų pradėta ruošt. Įdomu kiek kainavo viso. Dabar aišku savivaldybė pradės eglutei ruoštis pusmetį. kaip kurie per tai užtikrinti nors darbu. Vienok šių savo gabumais per kelis mėnesius - sunku įžvelgt. Apart jei vaikosi pramoninkų likučius ir atseit pramonės parką bando gaivint, čia kas užkuliusius žino - tas pats kas žiaurus anekdotas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1741" token="C02rVaSyyOvHJ4TmeSjUN3yPmaSX8gSFrE3gRiJqjH0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1740"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560835826"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>trumpiau</span> - Ant, 2019-18-06 - 08:30</p> </li> <a href="/comment/1740#comment-1740" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1740#comment-1740" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taryboj komitetai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taryboj komitetai ir komisijos galią ir atsakomybę įgyja tik tada, kaip taryboje patvirtina tarybos narių aritmetinė dauguma. Iki tol, kad ir meras skyrė dar neaišku, kad taryboje tai tvirtins. Nes per vicemerų tvirtinimo preliudijas jau išbandė. Nes jei taryboje nėra oficialiai pasiskelbusios opozicijos kas aišku būt geriau kad drįsę pasiskelbt ( o to priežastys Alytuje yra labai rimtos, kad nedrįsta.. kaip iki tol drįsdavo po opozicija viešintis) , tai nereiškia. kad nėra iš užkuliusių tik laukiančių progos. Alytaus stilius. į akis vienaip, už ..taip pavels, kad nepagalvotai kad gali taip būt. Vėl pagal įstatymus taryba gali svarstyt klausimus, kur prieš tarybos komitetuose nagrinėti ir išvados teiktos. O čia jei nemato taryboj, kad išvados kol kas taryboje nepatvirtintų komitetų su pirmininkais ir narių skaičiumi bei jų įgaliojimais, čia.. - nesuvokiama šiais laikais kaip tai gali būt. Reiškia kaip ir tarybos iki šiol priimti sprendimai nėra labai atsakingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1740" token="sLfTn4nNXvr3LODbcClB2A5mppi0oKYs2eHKWuUQhRA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1739"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560833607"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>darbai</span> - Ant, 2019-18-06 - 07:53</p> </li> <a href="/comment/1739#comment-1739" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1739#comment-1739" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sako gerai švenčia, gerai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sako gerai švenčia, gerai dirba. O štai su darbais ne kas. Nes po rinkimų keli mėnesiai ir jei per tarybą nesimato sprendimų dėl tarybos komitetų ir komisijų, kaip ir pirmą kart nesimato oficialiai opozicija pasiskelbusių - čia jau rodo rimtas problemas per savivaldą. Nes per tiek daug laiko po rinkimų esmėj visos savivaldybės tai sugebėjo. išskyrus Alytaus miestą. Reiškia per tarybą nesugeba užsivest pilnaverčiai veiklai net per kelis mėnesius? Taryba kiek veikia, taip per dar kaip nepasitvirtintas struktūras? Kaip šešėlį. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 14 str., 1.- aiškiai sako. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai. 2., -komitetai sudaromi iš ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. 3. - komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komitetų narių mero siūlymu skiria komitetai. O Kontrolės komiteto pirmininką, savivaldybės tarybos opozicijos raštišku siūlymu. Jei nėra opozicijos, Kontrolės komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Tas pats analogiškai ir pagal LR Vietos sav. įst. 15 str., 1. - savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikotarpiui sudaro Etikos ir Antikorupcinę komisijas. Jų pirmininkais mero teikimu ir siūlo iš opozicijos. Kai jos nėra, skiria taryba iš šių komisijos narių mero teikimu. - Tad pagal rimtus reikalavimus kol Alytaus m. taryboje šiais klausimais nėra patvirtintų sprendimų - tarybos veikla kaip..? Tegu patys rinkėjai įsivertina.. Vienok, reikia suspėt su laiku. kaip ir suvokt, laikas nelaukia. Kiti per paskutinius mėnesius jau daug realių gerų darbų žmonėms padarę, Alytuj vis... Nesuspėjama. Tai nereiškia kritika. Tai reiškia taryba-mero lygį į pilnavertę, kur būt kam konkrečiai atsakyt, veiklą nepakyla. Per tarybą patvirtinant galutinai ne suforminti komitetai ir komisijos reiškia- nėra kam atsakomybės nešt. Savivaldybės administracija negali vykdyt jų sprendimų, kadangi tai nėra pilnai per tarybą patvirtinti dariniai. Štai kaip taryboje bus patvirtinti komitetai su pirmininkais ir įgaliojimais - tada ir jų parašai galios. Keista, kad valdyme į tokius pradžiamokslio elementus dar atkreipt reikia. Ir pačios savivaldybės labui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1739" token="FbkAunlomk33pKwrBGBmZr-ahv6Ais044A8FbU1SLjw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1736"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560752169"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nuotaka</span> - Pir, 2019-17-06 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/1736#comment-1736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1736#comment-1736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nu nuotaka ne i ta rengini…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nu nuotaka ne i ta rengini pataikė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1736" token="xEHMqpgJAnRRNuG0OPKlyoSixJJenBi92_ohSSTXS1c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1735"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560669506"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Miestetis</span> - Sek, 2019-16-06 - 10:18</p> </li> <a href="/comment/1735#comment-1735" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1735#comment-1735" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man ir labai patiko. Turim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man ir labai patiko. Turim tokia grazia gamta, nuostabu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1735" token="DmxKh4AIvRE-8bx9vhW7jXeC-IkU5nSwO5o1a5g9csw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1734"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560663728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>svarbiausia</span> - Sek, 2019-16-06 - 08:42</p> </li> <a href="/comment/1734#comment-1734" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1734#comment-1734" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė graūi. Ir svarbiausia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė graūi. Ir svarbiausia - PATYS susiorganizavo. Įrodė, kad patys sugeba. Tad reikia ir savivaldą atsistatyt į tikrą šiuolaikinį lygį. Nes tas įdieginėjimas, kad patys nesugebam, apart praradinėt įmones ir rinkas kitų naudai, turi baigtis. Kai yra savų sugebančių, o vis įdieginėjami atstovai iš svetur.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1734" token="Lo7Lqpr0SlxE1v6ItguGnfQIVBI8fUBLXfYa135c0VE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1733"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560611585"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincius</span> - Šeš, 2019-15-06 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/1733#comment-1733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1733#comment-1733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šventė graži, labai gerai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šventė graži, labai gerai, kad mugė iųkelta iš miesto, nesišvaisto alučio mėgėjai. Viskas liux.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1733" token="Wn5OpCsyYnb8YOu5tpHXjJ3uA6TUc4REuC3huIkqo4s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=660&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W-8u-J5w03N3PqPN_lf0MDOGWwQfgjEmJQtGczttnJ4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Jun 2019 18:17:31 +0000 vyrredaktorius 660 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pro­tas ver­tas tiek, kiek jis tar­nau­ja mei­lei” https://www.alytausnaujienos.lt/pro-tas-ver-tas-tiek-kiek-jis-tar-nau-ja-mei-lei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Da­lia Jen­čiu­vie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_1313-1.JPG?itok=A6zfj_XS" width="344" height="287" alt="Dalia Jenčiuvienė " title="Dalia Jenčiuvienė kaip iš akies traukta Žemaitė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prie at­vers­to są­siu­vi­nio su plunks­na­ko­čiu ran­ko­je ry­mo pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris, plau­kus go­bia bal­ta ske­pe­tai­tė, – Že­mai­tė. Gat­ve vaikš­ti­nė­ja po­nios il­gais si­jo­nais, skry­bė­lė­tos ir vien­plau­kės, su­si­juo­su­sios tau­ti­nė­mis juos­to­mis ir ry­šin­čios įvai­rias­pal­ves ska­re­les...</p> <p>To­kia bu­vo bir­že­lio 4-osios pa­va­ka­rė Že­mai­tės gat­vė­je, kur, pa­kvies­ti Ku­ror­to se­niū­nai­tės Ge­no­vai­tės Žiu­rins­kie­nės, su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys Ku­ror­to gy­ven­to­jų – pa­mi­nė­ti ir švęs­ti mū­sų gar­bios ra­šy­to­jos Ju­li­jos Be­niu­še­vi­čiū­tės-Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės gim­ta­die­nio.</p> <p>Yra ką švęs­ti ir iš ko pa­si­mo­ky­ti šian­dien. J.Že­mai­tė – vie­na iš­ki­liau­sių ir la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos mo­te­rų, iš­ėjo kaip sto­vi iš sa­vų na­mų, bu­vo „kam­pi­nin­kė“ tai vie­nur, tai ki­tur pri­si­glausdama...</p> <p>No­rint bū­ti di­džiu žmo­gu­mi ne­rei­kia sta­ty­tis na­mo, ke­lis kar­tus pra­noks­tan­čio kai­my­nų na­mus, kaip šian­dien ten­ka su­si­dur­ti Ku­ror­to re­a­ly­bė­je. Žmo­nės, tur­tin­gi iš­min­ties, di­džia­dvasiai, su­pra­to ir su­pran­ta – rei­kia gy­ven­ti ne tik dėl sa­vęs, bet ir dėl ki­tų...</p> <p>Ne­mir­tin­gi tam­pa­me ne tur­tais be­si­pui­kuo­da­mi, o dirb­da­mi tei­sin­gus ir ge­rus dar­bus žmo­nėms, au­ko­ji­mu, me­ce­na­vi­mu pa­grįs­tais san­ty­kiais, o ne kaip pas mus įpras­ta: „ran­ka ran­ką plau­na“, „aš tau – tu man“.</p> <p>Mes, ku­ror­tie­čiai, ir, ti­kė­ti­na, vi­si aly­tiš­kiai, esa­me dė­kin­gi tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos Aly­taus mies­to val­džiai už Ku­ror­to sta­tu­są Aly­taus mies­te, už gam­tos gro­žio puo­se­lė­ji­mą ir iš­sau­go­ji­mą, gat­vių pa­va­di­ni­mus. Ku­ror­to te­ri­to­ri­jo­je 9 gat­vės pa­va­din­tos Lie­tu­vos me­nui, kul­tū­rai ir vals­ty­bin­gu­mui nu­si­pel­niu­sių žmo­nių var­dais. Gal to­dėl dau­gu­ma Ku­ror­to gy­ven­to­jų sa­vy­je ne­šio­ja tą dva­sios ra­my­bę, vi­di­nę ele­gan­ci­ją, su ku­riais taip leng­va ir pa­pras­ta įgy­ven­din­ti įvai­riau­sius su­ma­ny­mus.</p> <p>O kad Že­mai­tės gat­vės šven­tė įsi­min­tų ir Že­mai­tės gi­mi­mo die­ną pri­si­min­tų, kad apie tai su­ži­no­tų kuo dau­giau žmo­nių, gra­ži ir links­ma po­nia su vė­duok­le – Jad­vy­ga Mai­ne­lie­nė – stab­dė pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius ar net au­to­bu­sus ir nu­ste­bu­siems vai­ruo­to­jams bei ke­lei­viams skel­bė šią ži­nią, o se­niū­nai­tė im­pro­vi­za­vo Že­mai­tę – juos ap­do­va­no­jo bi­jū­no žie­dais. Su­kū­rė­me šven­tės at­mo­sfe­rą ne tik sau, bet ir gat­ve va­žiuo­jan­tie­siems.</p> <p>Že­mai­tės gat­vės gy­ven­to­ja Ala Bag­do­nie­nė vi­sus pa­kvie­tė į sa­vo so­dy­bos kie­mą, kur pu­šų prie­globs­ty­je šven­tė tę­sė­si dar il­gai! Su­si­rin­ko­me iš įvai­rių Ku­ror­to kam­pe­lių, kai ku­rie su­si­ti­ko pir­mą kar­tą, kle­gė­jo, ben­dra­vo, su­si­pa­ži­no, iš­si­skirs­tė kaip se­ni ge­ri pa­žįs­ta­mi...</p> <p>La­bai džiu­gu, kad ne­pa­vargs­tan­ti Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos fo­to­met­raš­ti­nin­kė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė su­spė­ja fo­to­gra­fi­jo­se įam­žin­ti Ku­ror­to veik­lą, ir taip mes ga­li­me apie sa­ve pa­pa­sa­ko­ti. Kar­tu dė­ko­ja­me „Aly­taus nau­jie­noms“ už ben­dra­dar­bia­vi­mą ir mū­sų veik­los sklai­dą. Mes so­di­na­me kul­tū­ros dai­gą, ku­ris, ti­ki­me, iš­augs ir pri­si­dės prie „Aly­tus – kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“.</p> <p>Dė­ko­ja­me ak­ty­viau­siems Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos am­ba­sa­do­riams: Alai­ Bag­do­nie­nei, Ag­nei Jen­čiū­tei, Auš­rai Ka­va­liaus­kie­nei, Jad­vy­gai­ Mai­ne­lie­nei, Li­nai ir Sta­siui Pil­kio­niams, Vi­dai Na­ru­še­vi­čie­nei, Juo­zui Bal­čiū­nui, Vi­li­jai Su­šins­kie­nei ir ki­tiems.</p> <p>Ku­ror­tie­čiai įvei­kė su­sve­ti­mė­ji­mą ir nuo­bo­du­lį, mez­ga­si ben­drys­tės jaus­mas, bręs­ta nau­ji pla­nai ir idė­jos. Ti­kė­ki­me, kad ku­ror­tie­čių san­ty­kių tin­klas tik plė­sis ir stip­rės ne tik šven­tė­se, bet ir spren­džiant ak­tu­a­lias Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jo­je gy­ve­nan­tiems bei vi­sam mies­tui opias pro­ble­mas.</p> <p>O už­baig­ti no­ri­si to­kia pran­cū­zų ra­šy­to­jo An­toi­ne de Saint-Exupéry ci­ta­ta: „Koks tu­ri bū­ti žmo­gus? Štai pa­grin­di­nis klau­si­mas, nes tik dva­sia ap­vai­si­na pro­tą. Pro­tas ver­tas tiek, kiek jis tar­nau­ja mei­lei. Vien mei­lė val­do kū­rė­jo ran­ką. Vien mei­lė re­gi dar ne­pra­dė­tus skulp­tū­ros kon­tū­rus. Per­ga­lė – mei­lės vai­sius. Ne­re­gi­ma mei­lės jė­ga iš­lais­vi­na žmo­gų. Tik­ro­ji mei­lė – tas san­ty­kių tin­klas, ku­ris da­ro žmo­gų žmo­gu­mi.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1313-1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1313-1_0.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1348.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1348.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1407.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1407.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1418.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1418.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1482-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1482-1.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1549-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1549-1.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1681.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1681.JPG" width="5352" height="3914" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1410-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1410-1.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1454-1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-657-7O5xSfNNJ60" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1454-1.JPG" width="3166" height="4151" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=657&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b3bmQ6ZuhWg1OpCUTYw20xqsFKQPGkEJjMX5LVlbOjQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:25:39 +0000 vyrredaktorius 657 at https://www.alytausnaujienos.lt