Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Jau­ni­mo ben­druo­me­nė „Drū­tas dzū­kas” drau­gėn bu­ria Luks­nė­nus ir jo žmo­nes https://www.alytausnaujienos.lt/jau-ni-mo-ben-druo-me-ne-dru-tas-dzu-kas-drau-gen-bu-ria-luks-ne-nus-ir-jo-zmo-nes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13678" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13678) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/Su%20%C5%BEmona%20Lina.%20Helovoino%20%C5%A1vent%C4%97%20%201.jpg?itok=SxR7qboL" width="344" height="287" alt="Dzutas dzukas" title="Luks­nė­nų kai­mo ben­druo­me­nės „Drū­tas dzū­kas“ pir­mi­nin­kas Ma­rius Po­vi­lai­tis su žmo­na Li­na He­lo­vi­no šven­tė­je. Jurgitos KANAPICKĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Tai Luks­nė­nų dzū­kai vis dar drū­ci? Kuo jie šian­dien už­si­i­ma? Nuo ko tas drū­tu­mas pri­klau­so?</strong></p> <p>– Luks­nė­nų dzū­kai tik­rai drū­ti, o mū­sų drū­tu­mas ky­la iš ben­drys­tės. Pa­va­di­ni­mas „Drū­tas dzū­kas“ at­si­ra­do ne­ti­kė­tai. Su­sė­dę gal­vo­jo­me, kaip ga­lė­tu­me pa­si­va­din­ti. Bu­vo pa­va­di­ni­mų „Da­rom“, „Luks­nė­niš­kiai“, bet ben­druo­me­nės na­rys, ka­riš­kis, spor­ti­nin­kas Ri­mas Var­se­vi­čius pa­siū­lė pa­va­di­ni­mą „Drū­tas dzū­kas“, ku­ris mums vi­siems pa­ti­ko ir pri­li­po, su min­ti­mis reng­ti ki­to­kias spor­to var­žy­bas.</p> <p><strong>– Ka­da ir ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis įsi­stei­gė Jū­sų aso­cia­ci­ja? Ar tik jau­ni­mas jo­je? Ko­kiais nu­veik­tais dar­bais ga­li­te pa­si­gir­ti?</strong></p> <p>– Mū­sų ben­druo­me­nė su­si­kū­rė 2014 me­tais. Tuo­met ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, ku­rią su­da­rė apie 20 jau­ni­mo, su­si­rin­ko­me Luks­nė­nų kul­tū­ros na­muo­se ir nu­spren­dė­me, kad no­ri­me įvai­res­nių ren­gi­nių, ben­dros veik­los. Dau­gu­mos mū­sų tė­vai pri­klau­sė Luks­nė­nų kai­mo ben­druo­me­nei „Spin­du­lys“, bet mums, jau­ni­mui, ta­da at­ro­dė, kad jie mū­sų ne­su­pran­ta, to­dėl nu­ta­rė­me kur­ti sa­vo ben­druo­me­nę.</p> <p>Tuo­met bu­vo taip, o šian­dien la­bai džiau­gia­mės ben­dra­dar­bia­vi­mu su „Spin­du­lio“ ben­druo­me­ne, ypač Sau­liui Be­lic­kui pra­dė­jus jai pir­mi­nin­kau­ti.</p> <p>Pra­ėju­siais me­tais kar­tu ren­gė­me spor­to šven­tę. Per 6 me­tus esa­me pa­da­rę įdir­bį or­ga­ni­zuo­jant spor­to šven­tes, to­dėl žmo­nių su­si­ren­ka daug. Šven­tės ir iki tol vy­ko, bet mes pa­siū­lė­me nau­jų var­žy­bų, įtrau­kė­me rung­čių, ku­rio­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti ne tik spor­ti­nin­kai, bet ir žiū­ro­vai. Mo­te­rims la­bai pa­tin­ka kep­tu­vės ar­ba ka­rei­viš­ko ba­to me­ti­mo rung­tis. Vai­kams iš­nuo­mo­ja­me ba­tu­tą.</p> <p>Mums la­bai tal­ki­na ir Aly­taus ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, ku­ris ne tik pa­si­rū­pi­na links­mo­sio­mis es­ta­fe­tė­mis, bet or­ga­ni­zuo­ja pa­skai­tas. Tu­ri­me nuo­la­ti­nį rė­mė­ją Sei­mo na­rį Lau­ry­ną Kas­čiū­ną, jo įsteig­ta tau­rė ke­liau­ja pas drū­čiau­sią var­žy­bų da­ly­vį. Ga­liū­no rung­tis įdo­mu ir azar­tiš­ka žiū­rė­ti, tad jos yra ir at­rak­ci­ja žiū­ro­vams. Pa­grin­di­nė šven­tės rė­mė­ja – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p><strong>– Ko­kias dar tra­di­ci­nes šven­tes puo­se­lė­ja­te? Lau­kia­miau­sia ir šur­mu­lin­giau­sia ar tik ne mo­liū­gų fies­ta? </strong></p> <p>– Mo­liū­gų fies­ta į mū­sų re­per­tu­a­rą taip pat at­ėjo ne­ti­kė­tai. Vos tik su­si­bū­rę 2014-ųjų spa­lį, bu­vo­me pil­ni en­tu­ziaz­mo ir no­ro veik­ti čia ir da­bar. Svars­tė­me, ko­kį ren­gi­nį pa­da­ry­ti. Pa­si­rin­ki­mas bu­vo tarp ka­lė­di­nės šven­tės ar­ba He­lo­vi­no. Ka­dan­gi ka­lė­di­nį ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja kul­tū­ros dar­buo­to­jai, tad pa­si­rin­ko­me He­lo­vi­ną, pa­va­di­nę jį „Mo­liū­gų fies­ta“.</p> <p>Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad vy­res­nė kar­ta po­rą me­tų ne­pa­tik­liai žiū­rė­jo į mus. Su­pran­tu, kad skir­tin­gos kar­tos, skir­tin­gi po­žiū­riai. Bet vė­liau pri­ėmė ir šią mū­sų šven­tę. At­ves­da­vo anū­kus ir pa­tys pa­si­dai­ry­da­vo. He­lo­vi­nui svar­bu de­ko­ra­ci­jos. Mū­sų ben­druo­me­nės auk­sa­ran­kės se­se­rys Ad­ri­ja­na ir Ais­tė, tu­rin­čios kū­ry­bi­nę gys­le­lę ir fan­ta­zi­ją, stip­riai pa­si­dar­buo­ja. Ir mes joms steng­da­vo­mės pa­dė­ti.</p> <p><strong>– Prak­ti­ka ro­do, kad stip­rios tos ben­druo­me­nės, ku­rio­se vei­kia ko­man­da. Jūs tu­ri­te ko­man­dą?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad ben­druo­me­nės veik­lo­je svar­bus yra bran­duo­lys, ku­rį su­da­ro 4–5 žmo­nės. Jie kaip va­rik­liu­kas, ku­ris už­ve­da ir vi­sus ki­tus. Ma­nau, kad mū­sų stip­ry­bė – ge­bė­ji­mas tei­sin­gai pa­si­da­ly­ti dar­bus, kas už ką at­sa­kin­gas. Vie­ni ga­li ra­šy­ti pro­jek­tus, ki­tiems juos ge­riau įgy­ven­din­ti. Vie­ni ge­ba or­ga­ni­zuo­ti, ki­ti tu­ri me­no gys­le­lę.</p> <p>Taip ir dir­ba­me. Juk vie­nas vis­ko ne­pa­da­ry­si, ir ne­ga­li bū­ti stip­rus vi­so­se sri­ty­se. Bet tu­rint ko­man­dą ga­li­ma daug nu­veik­ti. No­riu pa­dė­ko­ti sa­vo ko­man­dos bran­duo­liui: Ge­di­mi­nui Ka­na­pic­kui, Po­vi­lui Iva­šaus­kui, Jur­gi­tai Ka­na­pic­kei, Ri­mui Var­se­vi­čiui ir vi­siems ki­tiems, ku­rie pa­de­da.</p> <p>2016 me­tais pa­ren­gė­me pro­jek­tą ir ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Įren­gė­me vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę. Tuo­met Luks­nė­nuo­se žai­di­mų aikš­te­lės vai­kams ne­bu­vo. Net „Del­fi“ žur­na­lis­tai tuo­met mus kal­bi­no. Bu­vo ma­lo­nu, kad pa­ste­bė­jo, įver­ti­no.</p> <p><strong>– Pa­tal­pos, ku­rias pa­tys įsi­ren­gė­te, yra Luks­nė­nų šer­dy­je – kul­tū­ros na­muo­se. Ar ne­su­lau­kia­te pa­sta­bų dėl sa­vo ak­ty­vu­mo, jau­nat­viš­ko triukš­mo? Ar pa­kan­ka­mai tu­ri­te įran­gos, tre­ni­ruok­lių, ki­tų reik­me­nų, ku­rių rei­kia jau­ni­mo veik­lai?</strong></p> <p>– Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos lė­šo­mis re­mon­ta­vo­me pa­tal­pas, esan­čias kul­tū­ros na­mų rū­sy­je. Bet su jo­mis daug rei­ka­lų. Pa­grin­di­nė pro­ble­ma – drėg­mė. Tvar­kė­me, pir­ko­me drėg­mės rink­tu­vą, bet ji yra, ne­iš­ny­ko.</p> <p>Per gy­va­vi­mo me­tus įgy­ven­di­no­me apie 10 minkš­tų­jų pro­jek­tų: ke­lio­nės, pa­žin­ti­nės iš­vy­kos, plau­ki­mai bai­da­rė­mis. To­kie pro­jek­tai yra la­bai rei­ka­lin­gi, nes jie mo­ty­vuo­ja na­rius. Juk suor­ga­ni­zuo­ti šven­tę – rei­kia dirb­ti, kad ki­ti at­ei­tų sma­giai pra­leis­ti lai­ką. Kar­tais pa­gal­vo­ji, gal kaž­kas ki­tas te­gul or­ga­ni­zuo­ja, o mes at­ei­si­me pa­si­žiū­rė­ti, bet ši min­tis grei­tai dings­ta. Nes man svar­bu mū­sų kai­mas ir žmo­nės.</p> <p>No­ri­si, kad čia vyk­tų veiks­mas, ir ne bet kaip, o įdo­miai ir pa­trauk­liai jau­ni­mui.</p> <p>Mes sa­ve va­di­na­me jau­ni­mo ben­druo­me­ne. Bet mū­sų jau­ni­mui – 30-40 me­tų, prieš 8 me­tus, bu­vo­me jau­nes­ni, bet... gy­ve­na­me ir kei­čia­mės kar­tu su ben­druo­me­ne. Vy­res­nių nei 40-me­čių yra, tu­ri­me ir to­kių, ku­rie for­ma­liai nė­ra už­pil­dę pra­šy­mo, bet pa­lai­ko ir da­ly­vau­ja mū­sų veik­lo­se.</p> <p><strong>– Kaip šven­tė, taip Jūs ver­da­te ir vi­sus vai­ši­na­te vis ki­ta sriu­ba. Ko­kia pa­ties mėgs­ta­miau­sia? Skai­ty­to­jai la­bai no­rė­tų Jū­sų mo­liū­gų sriu­bos re­cep­to.</strong></p> <p>– Nė vie­na mū­sų šven­tė neap­si­ei­na be sriu­bos ar troš­ki­nio, ku­rį ga­mi­nu aš. Man mais­to ga­mi­ni­mas nė­ra sve­ti­mas, ypač to­kio, ku­ris ga­mi­na­mas lau­ko są­ly­go­mis. Šei­mos ar drau­gų su­si­ti­ki­muo­se vi­si ži­no, jei­gu bus ga­mi­na­ma lau­ke, tai da­ry­siu aš.</p> <p>He­lo­vi­nas ne­at­sie­ja­mas nuo mo­liū­gų, tad mo­liū­gie­nė bū­ti­na. Vi­sa pa­slap­tis – mais­to ga­mi­ni­mas lau­ke ant ug­nies. Vi­sa­da ska­niau nei ant vi­ryk­lės. Sriu­bai nau­do­ju tra­di­ci­nius in­gre­dien­tus: pa­ke­pin­tus viš­tie­nos, svo­gū­no, mor­kos ga­ba­liu­kus, su­de­du bul­ves, pa­pri­kas, prie­sko­nius. Vir­ti rei­kia lau­ke, ka­ti­liu­ke apie pus­an­tros va­lan­dos. Mėgs­tu ašt­riau val­gy­ti, bet per daug ašt­riai ne­da­rau, nes ne vi­siems pa­tin­ka. Mo­liū­gie­nę pa­gar­di­nu grie­ti­ne.</p> <p><strong>– Jūs esa­te šak­ni­nis luks­nė­niš­kis ar ne vi­sai iš šių kraš­tų? Pa­pa­sa­ko­ki­te pla­čiau apie sa­ve, šei­mą, po­mė­gius.</strong></p> <p>– Ne­su luks­nė­niš­kis. Gi­miau ir au­gau Aly­tu­je. Čia at­ėjau į žen­tus. Gy­ve­na­me žmo­nos Li­nos tė­viš­kė­je Luks­nė­nuo­se. Tu­ri­me 4 vai­kus. Dvi pa­aug­les duk­ras ir du pa­gran­du­kus dvy­nu­kus: mer­gai­tę ir ber­niu­ką, ku­riems jau 5 me­tai. Dir­bu Luks­nė­nuo­se, čia su ko­le­ga ga­mi­na­me šar­vuo­tą­sias du­ris ir įvai­rius me­ta­lo ga­mi­nius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/23.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/23.jpg?itok=u6O-UqmB" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Pirmininkas%20M.%20Povilaitis%20vai%C5%A1ina%20gard%C5%BEia%20sriuba.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Pirmininkas%20M.%20Povilaitis%20vai%C5%A1ina%20gard%C5%BEia%20sriuba.jpg?itok=izpZ33m2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Su%20%C5%BEmona%20Lina.%20Helovoino%20%C5%A1vent%C4%97%20_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Su%20%C5%BEmona%20Lina.%20Helovoino%20%C5%A1vent%C4%97%20_0.JPG?itok=mU1FnAuI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Bendruomen%C4%97s%20nariai%20%C4%AFgyvendinant%20projekt%C4%85%20Pa%C5%BEink%2C%20patirk%2C%20pajausk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Bendruomen%C4%97s%20nariai%20%C4%AFgyvendinant%20projekt%C4%85%20Pa%C5%BEink%2C%20patirk%2C%20pajausk.jpg?itok=jCuhxu-M" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Sporto%20%C5%A1vent%C4%97je.Nugal%C4%97toj%C5%B3%20apdovanojimai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Sporto%20%C5%A1vent%C4%97je.Nugal%C4%97toj%C5%B3%20apdovanojimai.jpg?itok=o0O8tcbU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/jau-ni-mo-ben-druo-me-ne-dru-tas-dzu-kas-drau-gen-bu-ria-luks-ne-nus-ir-jo-zmo-nes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3275&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dwb1BruKX7MC7kimA_gu3zuScPTTjatKn3y6BAIiRmw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Jan 2022 07:25:44 +0000 vyrredaktorius 3275 at https://www.alytausnaujienos.lt Vi­da Jur­kie­nė: „Su­pran­tu bei my­liu ir aukš­to­sios ma­te­ma­ti­kos, ir po­ezi­jos kal­bas” https://www.alytausnaujienos.lt/vi-da-jur-kie-ne-su-pran-tu-bei-my-liu-ir-auks-sios-ma-te-ma-ti-kos-ir-po-ezi-jos-kal-bas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/4-13674" rel="bookmark"> Nr. <span> 4 (13674) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/A%C5%A1%20prie%20stalo%2Bapk.jpg?itok=Ocf7hMJ2" width="344" height="287" alt="Vida Jurkienė : „Po­ezi­jos kal­ba vi­sa­da gy­ve­no ma­ny­je, bet vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­no kū­ry­ba skam­ba nuo 2017 me­tų.“ Asmeninės nuotr." title="Vida Jurkienė : „Po­ezi­jos kal­ba vi­sa­da gy­ve­no ma­ny­je, bet vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­no kū­ry­ba skam­ba nuo 2017 me­tų.“ Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Bai­gian­tis me­tams, kai ruo­šiau Jums klau­si­mus, vie­nas gar­baus am­žiaus skai­ty­to­jas, už­bė­gęs pa­lin­kė­ti mums sėk­mės nau­jai­siais me­tais, kal­bė­jo, kad pan­de­mi­jos me­tu vie­ni net jė­gų links­miau gy­ven­ti ne­be­tu­ri, o ki­ti dar ir po­ezi­ją ku­ria. Mie­la Vi­da, tai iš ko­kio šal­ti­nio vis pa­si­se­mia­te kū­ry­bi­nių min­čių?</strong></p> <p>– Jei žmo­gus ne­tu­ri jė­gų links­miau gy­ven­ti, jam tu­rė­tų bū­ti nu­ti­kę kaž­kas la­bai blo­go: blo­ga svei­ka­ta, ne­tek­tys, ne­lai­mės, ki­tos prie­žas­tys. Jau­čiuo­si lai­min­ga ir links­mai gy­ve­nan­ti: svei­ki ar­ti­mie­ji, ga­liu ben­drau­ti su jais ir ki­tais man svar­biais žmo­nė­mis, dir­bu mėgs­ta­mą dar­bą, ran­du lai­ko po­mė­giams.</p> <p>Kū­ry­bi­nės min­tys yra li­ki­mo do­va­na, jos at­ei­na sa­vai­me.</p> <p> </p> <p><strong>– Šian­dien gy­ve­ni­mas iš tie­sų pro­ziš­kas. Kiek ja­me rei­ka­lin­ga po­ezi­ja?</strong></p> <p>– Po­ezi­ja yra mąs­ty­mo for­ma, moks­liš­kai įro­dy­tas po­ezi­jos gy­do­ma­sis po­vei­kis. Skai­tant pa­tin­kan­čią po­ezi­ją di­dė­ja lai­mės hor­mo­no – se­ro­to­ni­no ga­my­ba.</p> <p>Be dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos ne­bū­tų dai­nų, ar ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti pa­sau­lį be dai­nų?</p> <p>Bet leng­viau at­sa­ky­ti ei­lė­mis:</p> <p> </p> <p>Pra­tur­ti­na kiek­vie­ną</p> <p>Ori mankš­te­lė sme­ge­nims,</p> <p>Em­pa­ti­jos ug­dy­mas,</p> <p>Ze­ni­tas min­čių to­bu­lu­mo</p> <p>Ir po­stū­mis pil­nat­vės link.</p> <p>Ji pa­ky­lė­ja, gy­do ir ra­mi­na,</p> <p>Am­ži­na kaip ir pa­sau­lis ji.</p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų dar­bas rim­tas, tu­ri­te uni­ver­si­te­ti­nį bu­hal­te­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, esa­te ap­skai­tos pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės va­do­vė. Jau iš­lei­do­te ir ke­lias sa­vo po­ezi­jos kny­ge­les. Dar pui­kiai fo­to­gra­fuo­ja­te. Kaip čia iš­ei­na, kad po­mė­giai – to­kie ro­man­tiš­ki?</strong></p> <p>– Man aukš­to­ji ma­te­ma­ti­ka vi­sa­da pui­kiai se­kė­si, ir aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je bu­vo leng­va. Su­pran­tu bei my­liu ir aukš­to­sios ma­te­ma­ti­kos, ir po­ezi­jos kal­bas.</p> <p>Vi­sus sa­vo ei­lė­raš­čius ra­šy­da­ma įsi­me­nu, ga­liu bet ka­da de­kla­muo­ti bet ku­rį sa­vo ei­lė­raš­tį.</p> <p>Štai iš­trau­ka iš ma­no ei­lė­raš­čio „Ta­pau gy­ve­ni­mą“:</p> <p>Nu­pie­šiu mū­sų že­mės kva­pą,</p> <p>Kva­pą gy­vy­bės, mė­lį de­be­sų,</p> <p>Dar­bų, jaus­mų, min­čių šne­ką –</p> <p>Gy­ve­ni­mą, ku­rį la­bai my­liu.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar leng­viau pa­ra­šy­ti, ar pa­skai­ty­ti ei­lė­raš­tį? Štai Jū­sų po­mė­gio ko­le­ga Sta­sys Šu­kys yra pik­tas ant tų po­etų, ku­rie klau­sy­to­jų au­di­to­ri­jai sa­vo kū­ry­bą skai­to mur­mė­da­mi po no­si­mi, ne tik ty­liai, bet ir ne­aiš­kiai. Po­nas Sta­sys tai va­di­na di­de­le ne­pa­gar­ba.</strong></p> <p>– Man leng­viau pa­skai­ty­ti. Kai de­kla­muo­ju ar skai­tau ei­lė­raš­čius, gir­di bei klau­so ir pas­ku­ti­nė­se ei­lė­se sė­din­tie­ji.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar Jums tik rim­ta po­ezi­ja pa­tin­ka?</strong></p> <p>– Jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, man ar­čiau šir­dies rim­ta po­ezi­ja.</p> <p>Esu pa­ra­šiu­si daug įvai­rių ei­lė­raš­čių, įvai­rio­mis te­mo­mis ir apie jaus­mus. Man mei­lės ly­ri­ką ra­šy­ti yra leng­viau­sia, ta­čiau ne­la­bai mėgs­tu ją skai­ty­ti bei ra­šy­ti, ne­skai­tau ir mei­lės ro­ma­nų, ne­žiū­riu mui­lo ope­rų, ne­ra­šau po­pso, man įdo­miau ra­šy­ti ki­taip.</p> <p>Ra­šau ir kla­si­ki­nius, ir abst­rak­ci­jo­mis.</p> <p>Skai­ty­da­ma ki­tų po­ezi­ją ieš­kau me­ta­fo­rų gy­lio, pa­slėp­tos min­ties, pras­mės, tu­ri­nio.</p> <p> </p> <p><strong>– Ap­skri­tai, ka­da tuo pra­dė­jo­te do­mė­tis? Kam dar ski­ria­te po­il­sio lai­ką?</strong></p> <p>– Po­ezi­jos kal­ba vi­sa­da gy­ve­no ma­ny­je, bet vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­no kū­ry­ba skam­ba nuo 2017 me­tų.</p> <p>Po­il­sio lai­ką dar ski­riu at­gai­vai gam­to­je.</p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų gim­ta­sis kraš­tas – Kro­kia­lau­kio apy­lin­kės. Koks ry­šys su šiuo kam­pe­liu šian­dien?</strong></p> <p>– Kro­kia­lau­kio apy­lin­kė­se gy­ve­nau nuo penk­tos kla­sės, gi­miau ir mo­kiau­si iki 4 kla­sės Ve­re­bie­jų kai­me. Vai­kys­tės ir jau­nys­tės vie­to­vės yra pa­čios bran­giau­sios. La­bai mie­la ir ge­ra su­si­tik­ti bei ben­drau­ti su jo­se gy­ve­nan­čiais ar gy­ve­nu­siais žmo­nė­mis.</p> <p>Kro­kia­lau­ky­je bai­giau vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, čia bu­vo ir yra la­bai daug ma­nęs. Esu dė­kin­ga dau­ge­liui man svar­bių žmo­nių, dė­kin­ga vi­siems ma­ne mo­kiu­siems mo­ky­to­jams. Čia, ka­pi­nė­se, aš už­de­gu ka­pų žva­ke­les bran­giau­siems žmo­nėms…</p> <p>Jei į šį klau­si­mą at­sa­ky­čiau pro­za, la­bai iš­si­plės­čiau, po­ezi­ja yra trum­piau:</p> <p> </p> <p>Ge­ra su­grįž­ti</p> <p>Į lai­mę vai­kys­tės</p> <p>Kur lau­kia šven­ti na­mai,</p> <p>Kur sau­lė skais­čiau te­ka,</p> <p>Vai­kys­tė su mei­le šne­ka,</p> <p>Kur skrai­dė lai­mės ait­va­rai.</p> <p>Lai­mėj gy­ve­nom, žai­dėm,</p> <p>Per­šė­kę iš­brai­dėm,</p> <p>Spren­dėm al­go­rit­mus,</p> <p>Gy­ve­ni­mo spar­nus sklei­dėm,</p> <p>No­ri­si ant mo­kyk­li­nės len­tos už­ra­šy­ti:</p> <p>„My­liu ta­ve, vai­kys­tės kai­me“.</p> <p> </p> <p><strong>– Mes, lie­tu­viai, esa­me va­di­na­mi sve­tin­gais ir vai­šin­gais. O kuo mes sa­vo kū­ry­ba uni­ka­lūs?</strong></p> <p>– Mū­sų kla­si­kai iš­si­sky­rė uni­ka­lu­mu, at­spin­dė­da­mi ne­leng­vą Lie­tu­vos ke­lią. Daug gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą ir iš lie­tu­vių kal­bos į ki­tas kal­bas. Glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je šiuo­lai­ki­nė­je kū­ry­bo­je sun­kiau ras­ti uni­ka­lu­mą, skai­ty­da­ma ieš­kau au­ten­tiš­kos kū­ry­bos.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar iš tie­sų įkvė­pi­mas at­ei­na be­ra­šant, kaip ir ape­ti­tas be­val­gant?</strong></p> <p>– Ra­šy­mo vi­ru­są pa­si­ga­vus sun­ku su­sto­ti. Skai­ty­to­jai ska­ti­na kur­ti, ši li­ki­mo do­va­na kaip reiš­ki­nys.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kį sa­vo as­me­ny­bės bruo­žą la­biau­siai ver­ti­na­te?</strong></p> <p>– Sun­ku iš­skir­ti vie­ną, gal at­sa­kin­gu­mas, po to są­ži­nin­gu­mas, sa­vi­gar­ba, po­zi­ty­vus mąs­ty­mas... Gy­ve­ni­mas iš­mo­kė va­do­vau­tis ne emo­ci­jo­mis, o pro­tu.</p> <p> </p> <p><strong>– O ko­kia Jū­sų tu­ri­ma se­na sva­jo­nė?</strong></p> <p>– Džiau­giuo­si gy­ve­ni­mu ir ne­ku­riu sva­jo­nių. Dė­kin­ga li­ki­mui, kad po­ezi­ja yra ma­no gy­ve­ni­me, jos dė­ka su­ti­kau se­niai ma­ty­tus mie­lus, man svar­bius žmo­nes, su­si­pa­ži­nau su nau­jais po­mė­gio bi­čiu­liais.</p> <p>Bai­giu ra­šy­ti dar vie­ną ei­lė­raš­čių rin­ki­nį, tai bus penk­to­ji ma­no au­to­ri­nė kny­ga, esu dai­nų teks­tų au­to­rė, de­šim­ties al­ma­na­chų ben­dra­au­to­rė.</p> <p>Po žie­mos šven­čių tuoj pra­dė­siu lauk­ti pa­va­sa­rio ir pa­va­sa­ri­nių šven­čių.</p> <p> </p> <p>Šyp­so­jo­si gruo­dis,</p> <p>Man net pa­ti­ko su žie­mos</p> <p>Ir va­sa­ros kos­tiu­mu,</p> <p>Trum­pas die­nas pa­li­ko.</p> <p>Džiu­gu, kad yra Ka­lė­dos,</p> <p>Gra­žu, kai eg­lės rė­dos…</p> <p>Šyp­so­si sau­sis,</p> <p>Snie­guo­to­mis aki­mis žiū­ri,</p> <p>Pa­si­puo­šęs snie­go</p> <p>Skulp­tū­ro­mis,</p> <p>Ste­bi pro ažū­rą.</p> <p>O jau va­sa­rio,</p> <p>Tai la­bai lau­kiu,</p> <p>Ža­dė­jo ži­buok­lė­mis</p> <p>Iš­puoš­ti pa­lau­kes…</p> <p>Ir dar pa­ža­dė­jo</p> <p>Tri­spal­vių alė­ją,</p> <p>Lau­kiu va­sa­rio ir</p> <p>Tri­spal­vių plaz­dė­ji­mo.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/A%C5%A1%20prie%20stalo%2B_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/A%C5%A1%20prie%20stalo%2B_0.jpg?itok=N7lfiIws" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Naujoji%20g%2C%20Alytus.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Naujoji%20g%2C%20Alytus.jpg?itok=GQDvUNwk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Nemunas%20nuo%20Juozap.%20t%2C%20Alytus.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Nemunas%20nuo%20Juozap.%20t%2C%20Alytus.jpg?itok=RmEkorSJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/1111.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/1111.jpg?itok=e30KjR4v" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2222.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2222.jpg?itok=P1DTbc55" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/A%C5%A1%20%2B.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/A%C5%A1%20%2B.jpg?itok=t9iceU7D" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vi-da-jur-kie-ne-su-pran-tu-bei-my-liu-ir-auks-sios-ma-te-ma-ti-kos-ir-po-ezi-jos-kal-bas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3256&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XCFLD0sEUMNhiFhn4SLWHtG1s5HlPwJPbzV4NZhHI5o"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 10 Jan 2022 13:11:22 +0000 vyrredaktorius 3256 at https://www.alytausnaujienos.lt Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re – ap­gau­lin­gai tvar­ky­tos bu­hal­te­ri­jos ir pa­si­sa­vin­to tur­to https://www.alytausnaujienos.lt/pra-de-tas-iki-teis-mi-nis-ty-ri-mas-del-ga-li-mu-nu-si-kals-ta-mu-vei-ku-te-re-ap-gau-lin-gai-tvar <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13676" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13676) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/20220107_101953.jpg?itok=XdAv6knr" width="344" height="287" alt="Prokuratūros turimi pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad teatre bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Prokuratūros turimi pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad teatre bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Di­rek­to­rei fak­tai ėmė aiš­kė­ti pra­ėju­sio gruo­džio vi­du­ry­je</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė I.Pil­ve­ly­tė, pra­ėju­sio gruo­džio 17-ąją jai tik­ri­nant vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio pa­da­ry­tus pi­ni­gų per­ve­di­mus pa­slau­gų tei­kė­jams, ki­lo įta­ri­mas dėl vie­no per­ve­di­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, su ku­riuo įstai­ga ne­dir­ba. Di­rek­to­rė su­da­rė ko­mi­si­ją, ku­ri iš­tir­tų ga­li­mai pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą.</p> <p>I.Pil­ve­ly­tės tei­gi­mu, per­žiū­rint bu­hal­te­ri­nius do­ku­men­tus, dar­bo įran­kius, ki­lo dau­giau įta­ri­mų. To­dėl te­at­ro di­rek­to­rės su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nu­spren­dė vy­riau­si­ą­jį bu­hal­te­rį nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų ir kreip­tis į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai klai­din­gai ve­da­mos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir įstai­gai pri­klau­san­čių lė­šų sa­vi­ni­mo­si. I.Pil­ve­ly­tė dėl te­at­re ga­li­mai vyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 5-ąją.</p> <p>Apie pa­dė­tį te­at­re bu­vo in­for­muo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.</p> <p>Te­at­ro di­rek­to­rės pa­si­tei­ra­vus, ar ji pa­ti, pa­si­ra­šy­da­ma ant fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų, ne­si­jau­čia pri­si­dė­ju­si prie ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, I.Pil­ve­ly­tė pa­reiš­kė: „Pa­ve­di­mų yra da­ro­ma daug, iki šiol man jo­kių įta­ri­mų ne­ki­lo. Tuo la­biau kad kiek­vie­nais me­tais įstai­gą tik­rin­da­ma sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tas vi­daus au­di­to sky­rius jo­kių fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė. At­virkš­čiai, te­ko net iš­girs­ti, kad tu­ri­me ge­rą bu­hal­te­rį.“</p> <p>Da­bar jau nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas te­at­ro vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris šias pa­rei­gas ėjo nuo 2015-ųjų ru­dens.</p> <h3>Pra­dė­tos at­lik­ti au­di­to pro­ce­dū­ros</h3> <p>Taip jau su­ta­po, kad, su­si­klos­čius da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai te­at­re, sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba šiuo me­tu at­lie­ka pla­ni­nį Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą. Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­riaus Ar­tu­ro Juš­kaus­ko tei­gi­mu, toks au­di­tas pra­dė­tas nuo te­at­ro, au­di­to gru­pei su­stip­rin­ti pa­si­telk­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tai.</p> <p>Kol kas dar ne­tu­ri­ma su­rink­tos vi­sos in­for­ma­ci­jos apie te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio da­ry­tus fi­nan­si­nius pa­ve­di­mus. „Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, jau aiš­ku, kad kai ku­rie pa­ve­di­mai da­ry­ti ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į ke­lias ar­ti­mų­jų są­skai­tas, pa­vyz­džiui, 2019 ir 2020 me­tais, su­mos dar tiks­li­na­mos, bet jos ga­li siek­ti de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.</p> <h3><strong>Gre­sia lais­vės at­ėmi­mas net iki 10 me­tų</strong></h3> <p>Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra, ga­vu­si te­at­ro di­rek­to­rės pra­ne­ši­mą apie ga­li­mai šio­je įstai­go­je įvyk­dy­tas fi­nan­si­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, sau­sio 6-ąją pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir pa­si­sa­vin­to sve­ti­mo tur­to. Įta­ria­ma, kad to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos vyk­dy­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re.</p> <p>Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ju­si pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė sa­kė, kad ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams: „Pra­di­niai duo­me­nys ro­do, kad bu­vo ga­li­mai pa­si­sa­vin­tas di­de­lės ver­tės tur­tas – pi­ni­gi­nės lė­šos, vir­ši­jan­čios 250 MGL su­mą, o tai su­da­ro virš 12 tūks­tan­čių 500 eu­rų.“</p> <p>Pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są mak­si­ma­li baus­mė už ap­gau­lin­gai tvar­ky­tą ap­skai­tą – lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų, o už pa­si­sa­vin­tą di­de­lės ver­tės tur­tą – lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų.</p> <p>Mi­nė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lia­vi­mą pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus ga­li per­im­ti pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.</p> <h3>„Si­tu­a­ci­ja ap­mau­di“</h3> <p>„Si­tu­a­ci­ja ap­mau­di. Skau­du, kad taip at­si­ti­ko kul­tū­ros įstai­go­je ir da­bar, kai Aly­tus šiais me­tais ta­po Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Įsi­ti­ki­nu­si, kad mū­sų kontrolieriai ir au­di­to­riai daug ką iš­si­aiš­kins at­lie­ka­mo audito me­tu. O pro­ku­ra­tū­ros at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ti­kiuo­si, at­skleis ir, ti­kė­ti­na, nu­si­kals­ta­mą vei­ką vyk­džiu­sius as­me­nis, ir te­at­ro pra­ras­tų lė­šų su­mą“, – tei­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė.</p> <p>Si­tu­a­ci­ja mies­to kul­tū­ros įstai­go­se, pra­si­de­dant Aly­taus, kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, me­tams, su­si­klos­čiu­si tik­rai ne­ei­li­nė ne vien dėl įta­ria­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re. Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, jų di­rek­to­riams iš­ėjus į už­tar­nau­tą po­il­sį, kol kas ne­tu­ri nuo­la­ti­nių va­do­vų. Aly­taus kul­tū­ros cen­tro va­do­vas jau per­nykš­tį lap­kri­tį yra in­for­ma­vęs sa­vi­val­dy­bę apie pa­si­trau­ki­mą iš pa­rei­gų dėl su­si­ras­to ki­to dar­bo.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/20220107_101953_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/20220107_101953_0.jpg?itok=FeV4lg1M" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/IMG_0583%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/IMG_0583%20%282%29.JPG?itok=E9zpWQ0d" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pra-de-tas-iki-teis-mi-nis-ty-ri-mas-del-ga-li-mu-nu-si-kals-ta-mu-vei-ku-te-re-ap-gau-lin-gai-tvar&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3254&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="juxBkmiqZKVme1-t3tnjLcothj-BQH7_64liWRQn95s"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-471059" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642151703"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>smith bend</span> - 2022-01-14 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/471059#comment-471059" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/471059#comment-471059" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I found your post to be both…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I found your post to be both informative and entertaining to read. You are invited to join me in playing <a href="https://amongusgame.io">among us</a> if you have any spare time.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=471059" token="5VNtAIDwsFX0_IoSvMqWNGn-3BKqFQLjIyyWMbn6DUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-445946" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641792775"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - 2022-01-10 - 07:32</p> </li> <a href="/comment/445946#comment-445946" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445946#comment-445946" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur garantijos, kad nesuvers…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur garantijos, kad nesuvers tik ant vienos buchalterės? Nes jei nuo 2019 metų vardija, reiškia turėjo grandys pastebėt. Ir įstatyme - nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. O, kad savo iniciatyvom, mažai tikėtina. Nes ir savivaldos sistema pasižymi, kad į darbus priiminėja tik ištikimiausius. Kitų, principingesnių ir kompetentongesnių, neprisileidžia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445946" token="qYo-J5-AgThRrgNESgrOxwXmHlXq9K2LHSVvy3XvVGI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-445552" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641780574"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>priežastys</span> - 2022-01-10 - 04:09</p> </li> <a href="/comment/445552#comment-445552" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445552#comment-445552" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj problemų per valdymą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj problemų per valdymą priežastys tarybos neatsakongumas. Ne pirmą kartą. Anais metais taryba nedryso atvirai svarstyt ir viešint, išklausius abipuses nuomones, valdininkų kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo. Kur skelbė viešai pavardėm pasirašant. O svarstant - būt supratę alytiškiai metodus kaip kurių po politika, kur po teismais mosikuodami mandravoja.. Tuomet valdininkaip taip davė atkirtį, nors valdžia gint nedryso. Kaip ir teisėsauga vertint nedryso ir vėl eilinį kartą landas neatsakingumams paliko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445552" token="DgtUoSe_NvICj33l0wcxEf31Vg6rYZwlJ9cIn8Lxd2o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-445509" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641779289"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - 2022-01-10 - 03:48</p> </li> <a href="/comment/445509#comment-445509" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445509#comment-445509" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus teisėsaugos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus teisėsaugos neištirto iki galo nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 esmė, jei? Kiti rašinėjo žeidinėjančiom triadom po moters darbo ir namų kompiuteriais, tiems byla už pažeidimus naudojantis kitų asmens duokenimis. Nekalbant, kad galima nužmogėjimas atsakomybei išstatant eilinę moterį. Žino Prezidentas, LR Gen . prok., politikai. Ir panašu toleruoja netvarką. Net sav. Etikos komisija 2020 metas tyrė Nr.KPPn-16. Kvietė politiką ateit ir atvirai į komisiją ir pasakyt prie kolegų, jis ar ne jis rašinėjo. Politikas neatėjo. O komidija vietoj to, kad kreiptis į policiją vardint kas konkrečiai rašinėjo ir įvertint kas aiškumų nelikt, nutraukė tyrimą. Palikus landas negatyvo plitimui per savivalą ir su ko pasekmėm susiduria. Su tarybos neatsakingumu. Nes čia nuo 2019 metų nepastebėt, ar tik nekompetencija? Nes įstatymas nuo atsakomybės neatleidžia, jei ir nežinojo. O taryba, kur rinkti ir atsakingi, nedryso vėl atvirai abiejų pusių išklausyt. Gal būt užgirdę, kas būt ir nepatikę? Šį miestą galima sėkmingai vystyt, bet neįmanoma per atskirų po politika intrigas per teisėsaugą. Kaž kam palanki tokia netvarka. Už to kažkas konkrečios pavardės. Ir šiam tyrime ka žin ar objektyvumo pasieks? Gal vienpusiškai ant eilinės buchalterės suvers? Kaip ir konkrečiam nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445509" token="w2dVVJFPsDGlRXbHZedlRw8towNQcvwiYIJyr37VzeM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-445474" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641778251"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tinka</span> - 2022-01-10 - 03:30</p> </li> <a href="/comment/445474#comment-445474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/445474#comment-445474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tinka, kaip teismo civ…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tinka, kaip teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 politikai per privatų ieškinį nuo triadų prieš alytiškį - kas ubagam davė teisę klaust ..dėl aerodromo it..- alpinėjantys. Ir jei tablete advokatė būt neatgaivinus, gal ir numiręs teismo salėj būt politikas nuo neapykantos ir pykčio neįtinkantiems už teisybę alytiškiams. Kad politikas ir teisėja, davę priesaikas laikytis įstatymų, nepaiso Konst. 6,7,22,22,25,29,33,109,110,118 str. O kokia teisėsauga Alytuj žino. Pagal nematė padangų gaisro pradmenų, Litesko teisminio ieškinio 17 milijonų savivaldybei per šilumos tonklus, iki galo neištirtas kas rašinėjo žeidžiančius komentarus triadom po nustatyta moters ir darbo kompiuteriais ir atsisakė fuot parodymus. Ir dėl teatro jei nuo 2019 m., tai kaip nematė? Kur kiekvirną judesiuką neįtinkančių blusinėja?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=445474" token="9aj8g7M2CqAdOXFz1qrItTmQ7K6Jc3q0pp_yOnEzjpI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-444139" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641745701"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - 2022-01-09 - 18:28</p> </li> <a href="/comment/444139#comment-444139" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/444139#comment-444139" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškiai nori turėtu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškiai nori turėtu protingų ir kompetetingų politikų, lyderių. Albinai, tu neatitinki šių reikalavimų. Finansinius nusikaltimus tiria teisėsauga,o ne taryba. Nesuvoki net elementarių dalykų. Nustok teršti eterį su Nr. 03-2-00215-17, prisidirbai- atsakei, pamiršk.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=444139" token="VTwpyPbTh-sFbMEYor1gs8pquNCzwv3gh_b8PfkEOrQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-442645" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641708652"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - 2022-01-09 - 08:10</p> </li> <a href="/comment/442645#comment-442645" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/442645#comment-442645" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už institucijos veiklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už institucijos veiklą atsakonga įstaigos vadovė. Kuri turi laiku pastebėt problemas ir taisyt. Jei dar nuo 2019 metų, tai atsakinga vadovė, kad nepastebėjo. Nes pagal Konst. 7 str., nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Ir jei nepastebėjo laiku, reiškia nekompetentinga vadovė? Ar nepasidalijo? Šiaip taryba turėjo abi pasikviest ir išklausyt nuomones. Bet taryba neatsakinga, kadangi alytiškiai nenori valdžioje turėti kompetentingų ir atsakingų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=442645" token="EpGHS8pZA1lkdj0IU04ZmR6ljYkh1uEEf3WhSjt3p5Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-442509" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641704411"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nuomonė</span> - 2022-01-09 - 07:00</p> </li> <a href="/comment/442509#comment-442509" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/442509#comment-442509" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuo teisėsaugos, ypač…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuo teisėsaugos, ypač policijos neatsakingumo, visas negatyvas plečias į apačias per savivaldą. Iki galo neišaiškindami ir neviešindami tyrimų dėl savivaldybės lėšų pervedimo į Ispanijos saskaitą, nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. 03-2-00215-17, palieka landas plist negatyvui. Nors esmė kiekvienas tyrimas kuruoja prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas. Alytuj nerimčiausia grandis teismo neatsakingumas. Čia atsimuša net ir geros iniciatyvos iš apačių. Ir visur yra konkrečios pavardės. O kaip strateguoja taryba- taip į apačias vystos. Įdomiausia, neviešina buchalterio komentarų. O čia gal prabiltų rimčiau. Įdomiausia, kiek didvyriškumo reikia turėt, kad Alytuj nežiniukus vaidint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=442509" token="kJEUzZAZV4Mqs1klkL1ARAlwVnq4seO-CZ-N1guig9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-441292" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641672426"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pasigendu</span> - 2022-01-08 - 22:07</p> </li> <a href="/comment/441292#comment-441292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/441292#comment-441292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kvietkausko nuomonės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kvietkausko nuomonės cituojant Konstituciją, Savivaldos įstatymą, Baudžiamąjį kodeksą, Civilinį kodeksą, Buhalterių įstatymą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=441292" token="IyMMNZbUFM7AyjzqJHKjUKr9hG8-2FNX5Z0dB47XfFI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-439620" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641625201"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Viena pusė</span> - 2022-01-08 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/439620#comment-439620" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/439620#comment-439620" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teatro valdovė didvyrė-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teatro valdovė didvyrė- turbūt ten daug reikalų, kad savo draugę pakišo? Kažkodėl "žurnalistei" nelabai įdomu prisiminti, kad ji jau turėjo ir anksčiau reikalų su Fnnt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=439620" token="BJxdQKcLF2s11a047vdHkKwxgJV4yX3wS7fFwEPILZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-439614" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641625095"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nebrandumas</span> - 2022-01-08 - 08:58</p> </li> <a href="/comment/439614#comment-439614" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/439614#comment-439614" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per savivaldą turi sugebėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per savivaldą turi sugebėt pirma spręstis patys. Laiku pastebėt problemas ir taisyt. Bei skundinėt į teisėsaugą kas reiškia, nepasitkima taryba. Kur pirmiau taryboj turėjo abi puses pasikviest ir aiškintis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=439614" token="GJJozXnMzYkXrdwBae66QjvtDPGVixBIgeeQNJQFjdc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-439581" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641624172"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patarlė</span> - 2022-01-08 - 08:42</p> </li> <a href="/comment/439581#comment-439581" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/439581#comment-439581" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patarlė- žuvis pūna nuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patarlė- žuvis pūna nuo galvos. Išvertus kaip aukščiauaias miesto valdymo organas meras su taryba vadovauja, strateguojaa.., taip ir į apačias vyksta. Kol didina mokesčius ar stengės naujus įvest per auto apmokestinimą miesto centre, į apačias ir nesnaudžia. Konst. 7 str.- nežinojimas neatleidia nuo atsakomybės. Sav. įstatymas- pačių rinkta taryba atsakinga ir atskaitinga. Už visus negatyvus per savivaldą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=439581" token="5BjBMZkg7IgISAoO7TuIe0eMQBJLvFtyaM9dQrc-mtc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-439269" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641614645"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - 2022-01-08 - 06:04</p> </li> <a href="/comment/439269#comment-439269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/439269#comment-439269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl vėl, kur reikalas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl vėl, kur reikalas liečia eilinį buchalterį, žiniasklaida neviešina buchalterio nuomonės. O primeta, kad jei per kelis metus, taip sau iš nieko ir vyksta? Kaip kiti atvejo metu, kur teisėsauga pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl, kad įtaria tarybos narys triukšmavo ligoninėj, interviu ima ir iš tarybos nario. Reiškia paprastas žmogus nuvertintas, nors pagal įstatymus visi lygūs. Dabar vaizdas patys savivaldybėj normaliai susitvarkyt negali? Laiku pastebėt ir imtis priemonių situacijai taisyt. Visur per teisėsaugą aiškinas, kaip rimtam policiniam valdyme.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=439269" token="0wP-Q5g9K6KMNxrrHAbJ0xuNEO5Bckq_3oo8-XHPgvo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-438596" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641596211"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Meluoja</span> - 2022-01-08 - 00:56</p> </li> <a href="/comment/438596#comment-438596" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/438596#comment-438596" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teatras daro TIEK daug…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teatras daro TIEK daug pavedimų,jog panelytė Pilvelytė nematė kam draugė buhalterė pervesdinėjo tūkstantukus. Aktorė,ne kitaip!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=438596" token="XQEWf4E8exmFCyFl7E0lIURNPRWvS_9J9EwevGGDTec"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-438248" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641586877"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Keista</span> - 2022-01-07 - 22:21</p> </li> <a href="/comment/438248#comment-438248" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/438248#comment-438248" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Direktorė nepastebėjo kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Direktorė nepastebėjo kur dingstai dešimtys tūkstančių? Įgnybkite, bet ji žioplių žoplė. Taip, žOplė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=438248" token="4v5dklf1esNCIIDFFig-63u0jd1D0Cv3D_D4EUKrhl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-437898" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641573883"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - 2022-01-07 - 18:44</p> </li> <a href="/comment/437898#comment-437898" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/437898#comment-437898" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na va ,kai laiku nebuvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na va ,kai laiku nebuvo pasitvarkyta, kaip visam sviete su ankstesniu pyz..ju, atsirado kitas! Gal čia tos trys mergelės stengiasi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=437898" token="5hypZO9Gk-KJnvCgRXrzYmhzuKRV7s9b5HTxToeW6pA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Jan 2022 13:08:31 +0000 vyrredaktorius 3254 at https://www.alytausnaujienos.lt Tie­sos žo­dis pra­si­skver­bė pro ge­le­ži­nę už­dan­gą https://www.alytausnaujienos.lt/tie-sos-zo-dis-pra-si-skver-be-pro-ge-le-zi-ne-uz-dan-ga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Prof. Ar­vy­das Šeš­ke­vi­čius, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/4-13674" rel="bookmark"> Nr. <span> 4 (13674) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/apk.jpg?itok=6oIokM2l" width="344" height="287" alt="Ar­ki­vysk. Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius." title="Ar­ki­vysk. Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iš­ta­kos</h3> <p>So­vie­tams 1940 m. ir 1944 m. an­trą kar­tą oku­pa­vus Lie­tu­vą, pra­si­dė­jo is­to­ri­jo­je ne­gir­dė­to mas­to puo­li­mas prieš Baž­ny­čią ir tau­tos kul­tū­rą. Bol­še­vi­kai la­biau­siai bi­jo­jo ku­ni­gų ir mo­ky­to­jų, nes jie tu­rė­jo di­džiu­lį Ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je au­to­ri­te­tą.</p> <p>Bu­vo už­da­ry­ti vi­si vie­nuo­ly­nai ir baž­ny­čios, vien tik Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vo už­da­ry­tos per 50 baž­ny­čių. Vil­niaus Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čia pa­vers­ta Ate­iz­mo mu­zie­ju­mi, Vil­niaus ka­ted­ro­je pla­na­vo steig­ti tech­ni­kos dirb­tu­ves. Šios ne­są­mo­nės ne­iš­drį­so įgy­ven­din­ti, įstei­gė Pa­veiks­lų ga­le­ri­ją. Kau­ne Šv. My­ko­lo ar­kan­ge­lo baž­ny­čio­je įkū­rė Vit­ra­žų mu­zie­jų, Kau­ne Šv. Ger­trū­dos – vais­tų san­dė­lį, Šv. Jur­gio – me­di­ci­nos tech­ni­kos apa­ra­tū­ros san­dė­lį, Šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro – kny­gų san­dė­lį.</p> <p>Pa­nai­kin­tos ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos Vil­niu­je, Vil­ka­viš­ky­je ir Tel­šiuo­se, pa­lik­ta vie­nin­te­lė Kau­ne. Kiek ir ku­riuos klie­ri­kus pri­im­ti, spręs­da­vo sau­gu­mas ir ko­mu­nis­tų par­ti­ja. Nu­sta­ty­tas klie­ri­kų li­mi­tas.</p> <p>Su­sprog­di­no Vil­niaus Kal­va­ri­jų kry­žiaus ke­lio kop­ly­tė­les, Tri­jų kry­žių pa­min­klą. Iš mo­kyk­lų ir uni­ver­si­te­tų pa­ša­li­no ka­pe­lio­nus, už­da­rė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą Kau­ne, už­drau­dė re­li­gi­nes šven­tes: Ka­lė­das, Ve­ly­kas, Vi­sus Šven­tuo­sius ir Vė­li­nes. Jei mo­ky­to­jai ar ki­ti in­te­li­gen­tai švęs­da­vo re­li­gi­nes šven­tes, ne­tek­da­vo dar­bo.</p> <p>Mo­kyk­lo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se bu­vo įves­tos pa­mo­kos: TSRS is­to­ri­ja, ko­mu­nis­tų par­ti­jos is­to­ri­ja, Sta­li­no kon­sti­tu­ci­ja, ate­iz­mas, mark­siz­mas. Mo­ki­niai, ku­rie sek­ma­die­niais ei­da­vo mels­tis į baž­ny­čią, iš jų kla­sė­je pa­mo­kų me­tu ty­čio­da­vo­si, juos že­min­da­vo, ra­šy­da­vo blo­gus pa­žy­mius.</p> <p>Su­im­ti ir iš­trem­ti vys­ku­pai: M.Rei­nys, P.Ra­ma­naus­kas, V.Slad­ke­vi­čius, J.Ste­po­na­vi­čius, T.Ma­tu­lio­nis. Su­šau­dy­tas vys­ku­pas V.Bo­ri­se­vi­čius, vys­ku­pas M.Rei­nys mi­rė Mask­vo­je Vla­di­mi­ro ka­lė­ji­me.</p> <p>Baž­ny­čia pa­ty­rė ne­žmo­niš­ką ne­tek­tį. Ta­čiau ji li­ko vie­nin­te­lė kraš­te skel­bian­ti tei­sin­gu­mo idė­ją, ji ta­po ša­lies is­to­ri­jos, tra­di­ci­jų ir tau­tos iden­ti­te­to sau­go­to­ja ir ti­kin­čių­jų tei­sių gy­nė­ja. Ji pa­grįs­tai lai­ky­ti­na kliū­ti­mi Mask­vos ru­si­fi­ka­ci­jai ir so­vie­ti­za­ci­jai.</p> <p>Vi­sa tai iš­pro­vo­ka­vo Baž­ny­čios pa­si­prie­ši­ni­mą.</p> <p>Idė­ją leis­ti pe­ri­odi­nį po­grin­džio lei­di­nį 1972 m. įgy­ven­di­no vie­nas Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos veik­lių­jų ku­ni­gų sam­bū­rių ne­ofi­cia­lus va­do­vas ku­ni­gas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius. No­rė­da­mas, kad nau­ja­sis lei­di­nys bū­tų pa­lai­min­tas Baž­ny­čios, S.Tam­ke­vi­čius nu­vy­ko pas trem­ti­nį vys­ku­pą Vin­cen­tą Slad­ke­vi­čių, ku­ris, pri­ta­ręs su­ma­ny­mui, pa­siū­lė lei­di­nį pa­va­din­ti „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ka“.</p> <p>„Su­pra­to­me – mums ga­li pa­gel­bė­ti tik vie­šu­mas, apie so­vie­ti­nių pa­rei­gū­nų nu­si­kals­ta­mą veik­lą gar­siai kal­bant ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Va­ka­ruo­se. Ta­čiau kaip su­rink­ti iš vi­sų Lie­tu­vos kam­pe­lių fak­tus, liu­di­jan­čius žmo­nių dis­kri­mi­na­vi­mą ir per­se­kio­ji­mą vien už ban­dy­mus gy­ven­ti pa­gal sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus? Dar sun­kes­nė už­duo­tis – pra­si­skverb­ti pro ge­le­ži­nę už­dan­gą, kad tie­sos žo­dis pa­siek­tų lais­vą­jį pa­sau­lį. Tai bu­vo di­de­li iš­šū­kiai ir ne­ži­no­jo­me, kaip į juos at­si­liep­ti“, – pri­si­me­na kar­di­no­las S.Tam­ke­vi­čius.</p> <p>Pir­ma­sis nu­me­ris pa­si­ro­dė 1972 m. ko­vo 19 d. Sim­ne, ma­ža­me mies­te­ly­je Aly­taus ra­jo­ne. Čia dir­bo ku­ni­gas vi­ka­ras S.Tam­ke­vi­čius. 1975 m. sau­gu­mas jį per­kė­lė į Ky­bar­tus, gal­vo­da­mas, kad nau­jo­je vie­to­je nu­trūks „Kro­ni­kos“ lei­dy­ba. Ji ne­nu­trū­ko. Lei­do „Ti­kin­čių­jų tei­sėms gin­ti ka­ta­li­kų ko­mi­te­tui“ ar­ti­mi ku­ni­gai, vie­nuo­lės, pa­sau­lie­čiai ka­ta­li­kai.</p> <p> </p> <h3>Ren­gi­mas ir pla­ti­ni­mas</h3> <p>„Kro­ni­kos“ re­da­ga­vi­mas bu­vo ne vien sun­kus, bet vie­nas pa­vo­jin­giau­sių už­si­ė­mi­mų so­vie­tų oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je. Pir­mą­jį nu­me­rį pa­reng­ti pa­dė­jo Pet­ras Plum­pa, vie­nuo­lė Ge­no­vai­tė Na­vic­kai­tė. Spaus­di­no me­cha­ni­ne ma­ši­nė­le po 8 eg­zem­plio­rius ma­ža­me na­me­ly­je ant Sim­no eže­ro kran­to. Ten gy­ve­no dvi pa­mal­džios mo­te­rys Ju­li­ja Juš­kaus­kai­tė ir Eu­ge­ni­ja Dai­naus­kai­tė. Jų na­mas bu­vo ato­kiau nuo gat­vės, ma­žai kas už­ei­da­vo. Ta­čiau vi­sa­da deg­tu­kai bu­vo pa­ruoš­ti „po ran­ka“ ir kros­nis, kad ga­li­ma bū­tų su­de­gin­ti ran­kraš­čius ir pa­ša­lin­ti įkal­čius. Ran­kraš­čius ku­ni­gas S.Tam­ke­vi­čius slė­pė Sim­no baž­ny­čio­je šv. Pau­liaus Asi­zie­čio al­to­riu­je. Spaus­din­tus eg­zem­plio­rius vež­da­vo į Kau­ną ir slap­tai ko­pi­juo­da­vo, dau­gin­da­vo. Pa­ti­ki­mi žmo­nės ir vie­nuo­lė slap­tai pla­tin­da­vo.</p> <p>Ren­kant me­džia­gą, ku­rios di­dži­ą­ją da­lį su­da­ry­da­vo so­vie­ti­nės val­džios vyk­do­mo per­se­kio­ji­mo fak­tai, lei­di­niui tal­kin­da­vo ne­ma­žas bū­rys ku­ni­gų, vie­nuo­lių bei pa­sau­lie­čių. Žur­na­lą dva­siš­kai ir fi­nan­siš­kai rė­mė švie­siau­si Lie­tu­vos bei iš­ei­vi­jos dva­si­nin­kai.</p> <p> </p> <h3>Pub­li­ka­ci­jų tu­ri­nys</h3> <p>„Kro­ni­ka“ yra iš­sa­miau­sias do­ku­men­tų bei fak­tų apie so­vie­tų val­džios per­se­kio­tą Baž­ny­čią rin­ki­nys. Jo­je esa­ma me­džia­gos ir apie anks­tes­nius Baž­ny­čios per­se­kio­ji­mo fak­tus. Pa­vyz­džiui, pa­tei­kia­mi kai ku­rių Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų ku­ni­gų są­ra­šai, nu­ro­dant nuo 1940 m. nu­žu­dy­tus, areš­tuo­tus, la­ge­riuo­se mi­ru­sius ir iš jų grį­žu­sius ku­ni­gus. Mi­ni­mi taip pat ir 1968–1969 m. ra­šy­ti ko­lek­ty­vi­niai ku­ni­gų krei­pi­mai­si į Krem­lių dėl Baž­ny­čios pa­dė­ties.</p> <p>„Kro­ni­kos“ me­džia­gą su­da­rė: krei­pi­mai­si ir pa­reiš­ki­mai dėl ti­kin­čių­jų tei­sių var­žy­mo; pra­ne­ši­mai apie pri­vers­ti­nę jau­ni­mo ate­i­za­ci­ją, pri­vers­ti­nį sto­ji­mą į kom­jau­nuo­lius, ti­kin­čių mo­ki­nių dis­kri­mi­na­ci­ją, pra­ne­ši­mai apie val­džios ko­vą prieš pa­čią „Kro­ni­ką“, jos lei­dė­jų bei tal­ki­nin­kų tar­dy­mus, kra­tas bei teis­mus. Ži­nios iš vys­ku­pi­jų pa­teik­da­vo kon­kre­čius ti­kin­čių­jų tei­sių pa­žei­di­mo fak­tus. Taip pat pub­li­kuo­ja­mi ku­ni­gų ir ti­kin­čių­jų pa­reiš­ki­mai bei krei­pi­mai­si, ad­re­suo­ti tuo­me­ti­nei Res­pub­li­kos ar SSRS val­džiai. La­bai daug krei­pi­mų­si ad­re­suo­ta įvai­rioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms, rei­ka­lau­jant grą­žin­ti ti­kin­tie­siems Vil­niaus ar­ki­ka­ted­rą, Klai­pė­do­je pa­sta­ty­tą nau­ją baž­ny­čią, pa­vers­tą fil­har­mo­ni­ja.</p> <p>Ap­ra­šo­mi at­ve­jai, kai dėl įsi­ti­ki­ni­mų žmo­nės (ypač pe­da­go­gai) bu­vo at­lei­džia­mi iš dar­bo, drau­di­mai ku­ni­gams su sak­ra­men­tais pa­tar­nau­ti ser­gan­tie­siems li­go­ni­nė­se. Pa­tei­kia­mi fak­tai apie ku­ni­gų žū­tis ins­ce­ni­zuo­to­se au­to­ava­ri­jo­se. Daž­nai in­for­muo­ja­ma apie val­džios pa­rei­gū­nų su­nai­kin­tus pa­ke­lės kry­žius.</p> <p>Dis­kri­mi­nuo­ja­mi Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos klie­ri­kai, ver­čia­mi pa­klus­ti sau­gu­mui ir prie­var­ta tap­ti KGB agen­tais in­for­ma­to­riais.</p> <p>Ra­šė apie pa­pras­tų ka­ta­li­kų per­se­kio­ji­mą, mo­ki­nių bei stu­den­tų dis­kri­mi­na­ci­ją Lie­tu­vo­je. Pa­tei­kė ti­kin­čių­jų tei­sės drau­di­mo fak­tus ki­to­se so­vie­ti­nė­se res­pub­li­ko­se, pvz., Bal­ta­ru­si­jo­je, Mol­da­vi­jo­je ir Ru­si­jo­je, in­for­ma­vo pa­sau­lio vi­suo­me­nę apie tik­rą­ją Baž­ny­čios ir ti­kin­čių­jų pa­dė­tį SSSR.</p> <p> </p> <h3>Per­se­kio­ji­mai ir rep­re­si­jos</h3> <p>Pa­grin­di­nė „Kro­ni­ką“ per­se­kio­ju­si ins­ti­tu­ci­ja bu­vo KGB – TSRS Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­tas. 1973 m. KGB ėmė­si lik­vi­duo­ti slap­tas re­li­gi­nės li­te­ra­tū­ros spaus­tu­ves. Lap­kri­tį įvyk­dy­tos kra­tos dau­giau kaip 40 as­me­nų bu­tuo­se. Bu­vo su­im­ti „Kro­ni­kos“ ben­dra­dar­biai: Pet­ras Plum­pa, Po­vi­las Pet­ro­nis, Jo­nas Stašai­tis. 1974 m. su­ima­mi Vir­gi­li­jus Jau­ge­lis, Juo­zas Gra­žys, An­ta­nas Pa­triu­ba­vi­čius. Nu­teis­ti ku­ni­gai: Al­fon­sas Sva­rins­kas, Juo­zas Zdebs­kis, Jo­nas Kas­ty­tis Ma­tu­lio­nis ir vie­nuo­lės: Ge­no­vai­tė Na­vic­kai­tė, Ni­jo­lė Sa­dū­nai­tė. Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius nu­teis­tas 6 me­tams lais­vės at­ėmi­mo ir 4 me­tams trem­ties. Po S.Tam­ke­vi­čiaus areš­to „Kro­ni­kos“ lei­dy­bai va­do­va­vo ku­ni­gas J.Bo­ru­ta.</p> <p>S.Tam­ke­vi­čius pri­si­me­na: „1984 m. pa­va­sa­rį į Per­mės la­ge­rį at­vy­ko tar­dy­to­jas J.Ur­bo­nas ir pa­si­kvie­tė po­kal­biui. Po ku­rio lai­ko at­si­su­ko į ma­ne ir pa­sa­kė: „Jūs bu­vo­te „LKB Kro­ni­kos“ re­dak­to­rius“. Tik­riau­siai ti­kė­jo­si, kad, bū­da­mas nu­teis­tas, pri­si­pa­žin­siu. „Ar „LKB Kro­ni­ka“ jau ne­ina?“ – pa­klau­siau. „Ei­na“, – iš­gir­dau at­sa­ky­mą, ku­ris bu­vo ne ma­žiau bran­gus kaip ka­li­nio duo­na. O pas­kui in­for­ma­ci­ja nu­trū­ko iki 1988 m., kai bū­da­mas Si­bi­re su­ži­no­jau, kad per pa­čius sun­kiau­sius sau­gu­mo siau­tė­ji­mo me­tus „LKB Kro­ni­ką“ iš­lai­kė gy­vą ke­lios vie­nuo­lės ir ku­ni­gas Jo­nas Bo­ru­ta. Per 17 me­tų KGB ne­su­ge­bė­jo lik­vi­duo­ti „Kro­ni­kos“, – tai iš tie­sų ste­buk­las, kai ži­nai, kiek ši rep­re­si­nė ma­ši­na tu­rė­jo eta­ti­nių dar­buo­to­jų ir in­for­ma­to­rių.</p> <p> </p> <h3>Sklei­di­mas pa­sau­ly­je</h3> <p>„Kro­ni­kos“ reikš­mė ypač di­de­lė bu­vo už­sie­ny­je, lei­di­nys in­for­ma­vo pa­sau­lio vi­suo­me­nę apie ti­kin­čių­jų pa­dė­tį ana­pus to­ta­li­ta­ri­nės sis­te­mos už­dan­gos.</p> <p>Vie­nas iš svar­biau­sių „Kro­ni­kos“ lei­dė­jų už­da­vi­nių bu­vo per­duo­ti nau­jai iš­leis­tus nu­me­rius į Va­ka­rus, daž­niau­siai į JAV, iš kur ji pa­plis­da­vo įvai­riais ži­niask­lai­dos ka­na­lais. Vie­nas „Kro­ni­kos“ ke­lias ėjo per Mask­vą. Lei­di­nius per­duo­da­vo Mask­vos di­si­den­tams S.Ko­va­lio­vui, A. La­vu­tai, T.Ve­li­ka­no­vui, G.Ja­ku­ni­nui, ku­rie su­si­tik­da­vo su JAV am­ba­sa­dos dar­buo­to­jais, o šie lei­di­nius siųs­da­vo di­plo­ma­ti­niu pa­štu.</p> <p>Ki­tas ke­lias – lei­di­nį fo­to­gra­fuo­da­vo, da­ry­da­vo mik­ro­fil­mus, ku­riuos įduo­da­vo iš JAV į Lie­tu­vą at­vy­ku­siems tu­ris­tams. Šiuos mik­ro­fil­mus įmon­tuo­da­vo į dan­tų pa­stos tū­te­les, pud­ri­nes, sal­dai­nių dė­žu­tes ar į kny­gos vir­še­lio nu­ga­rė­lę.</p> <p>„Ati­da­ro­me sal­dai­nių dė­žę ir ieš­ko­me to, kur po­pie­rė­ly­je ne sal­dai­nis, o mik­ro­fil­mas“, – pri­si­me­na R.Šom­kai­tė iš Niu­jor­ko.</p> <p>Ame­ri­kos lie­tu­viai iš lie­tu­vių kal­bos vers­da­vo „Kro­ni­ką“ į an­glų, is­pa­nų, pran­cū­zų ir ita­lų kal­bas. Pla­tin­da­vo uni­ver­si­te­tuo­se, įteik­da­vo se­na­to­riams. Su­si­ti­ko su JAV pre­zi­den­tu Ro­nal­du Re­a­ga­nu.</p> <p>„Kro­ni­ka“ pli­to ne tik Šiau­rės Ame­ri­ko­je, bet ir Pie­tų, taip pat Ita­li­jo­je, Af­ri­ko­je, Ja­po­ni­jo­je, Aust­ra­li­jo­je. Ją pla­ti­no lie­tu­viai iš­ei­viai. So­vie­tų oku­puo­tos Lie­tu­vos žmo­nės ga­lė­jo iš­girs­ti „Kro­ni­kos“ in­for­ma­ci­ją, skel­bia­mą per lais­vo­jo pa­sau­lio ra­di­jo sto­tis. Į už­sie­nį pa­te­ku­sių nu­me­rių ra­ši­niai bu­vo skai­to­mi per Ame­ri­kos bal­so, Lais­vės,  Va­ti­ka­no ra­di­jo sto­tis, spaus­din­ti Či­ka­go­je lei­džia­ma­me dien­raš­ty­je „Drau­gas“. Ku­ni­gas Ka­zi­mie­ras Pū­ge­vi­čius ver­tė į an­glų kal­bą. Jo ini­cia­ty­va vi­si „Kro­ni­kos“ nu­me­riai bu­vo iš­leis­ti 1000 egz. ti­ra­žu ir iš­siun­ti­nė­ti į Eu­ro­pą, Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ką ir Aust­ra­li­ją, kur bu­vo su­si­bū­rę dau­giau lie­tu­vių.</p> <p>„Kro­ni­ka“ bu­vo lei­džia­ma iki 1989 m. pra­si­dė­ju­sio At­gi­mi­mo, jos lei­di­mas nu­trauk­tas pa­čių lei­dė­jų spren­di­mu. Per 17 me­tų iš­ėjo 81 „Kro­ni­kos“ nu­me­ris.</p> <p>„Kro­ni­ka“ – jau is­to­ri­ja, ne­pa­kar­to­ja­ma, ne­su­me­luo­ta, tik­ra. Dar vi­sai ne­se­na, bet is­to­ri­ja, kaip ir par­ti­za­ni­nis ka­ras, so­viet­me­tis ir Lie­tu­vos At­gi­mi­mas. „Kro­ni­kos“ lei­di­mas ko­mu­nis­tų oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je yra pats di­džiau­sias ir svar­biau­sias lie­tu­vių tau­tos gy­ve­ni­mo įvy­kis, ku­ris pa­ro­dė tau­tos did­vy­riš­ku­mą, rei­ka­lau­jant ti­kė­ji­mo ir tau­tos lais­vės. „Kro­ni­ka“ ta­po Lie­tu­vių Tau­tos są­ži­ne.</p> <p>Pa­sau­ly­je nė­ra ma­žų tau­tų. Tau­tos di­dy­bė vi­sai ne­ma­tuo­ja­ma jos gau­su­mu. Tau­tos di­dy­bė – am­ži­nų­jų ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mas ir sau­go­ji­mas. Tai aukš­čiau­sias tau­tos eg­zis­ten­ci­jos gė­ris.</p> <p>Au­ka, su­dė­ta ant lais­vės ko­vos au­ku­ro, ne­nu­ė­jo vel­tui. Kiek­vie­na au­ka, ko­kia ji be­bū­tų, – tai ki­birkš­tis mū­sų lais­vės ir tie­sos au­ku­rui.</p> <p>__________________________________________</p> <p>Šal­ti­niai</p> <p>Spen­gla, Vi­das. Baž­ny­čia, „Kro­ni­ka“ ir KGB vo­ra­tin­klis. Ka­ta­li­kų aka­de­mi­ja. V., 2001 m. 522 p.</p> <p>Lie­kis, A. Ne­nu­ga­lė­to­ji Lie­tu­va. An­ti­so­vie­ti­nis po­grin­dis. Kal­ba do­ku­men­tai. V., Vals­ty­bi­nis lei­dyk­los cen­tras. T.2, 1993 m., 648 p.</p> <p>https://lt.wi­ki­pe­dia.org/wi­ki/Lie­tu­vos_ka­ta­lik%C5%B3_ba%C5%BE­ny%C4%8Dios_kro­ni­ka</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/1.158-%20amke-%20unnamed.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/1.158-%20amke-%20unnamed.jpg?itok=GLkHGu9Z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2.1-%20Kard.-Sigitas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2.1-%20Kard.-Sigitas.jpg?itok=flRjP41d" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2.28-%20sad-603933_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2.28-%20sad-603933_n.jpg?itok=gt4o6sV6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2.42-%20-%2014372374_1122655934489548_7004400552712075220_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2.42-%20-%2014372374_1122655934489548_7004400552712075220_o.jpg?itok=Mo1tED1j" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2.44-.-%20J_Ju%C5%A1kauskait%C4%97.1..jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2.44-.-%20J_Ju%C5%A1kauskait%C4%97.1..jpg?itok=kIELgmpC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/3.7-%20namelis-Fiksavimas.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/3.7-%20namelis-Fiksavimas.JPG?itok=Wr3Zoa30" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/3.45-%20-%20si1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/3.45-%20-%20si1.jpg?itok=CcXYY8d6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tie-sos-zo-dis-pra-si-skver-be-pro-ge-le-zi-ne-uz-dan-ga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3251&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HtnhRh5k-yA3AezMhfDhDm_g_FM4gnKS9B6Z88HjG10"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-439700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641627408"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Simniete</span> - 2022-01-08 - 09:36</p> </li> <a href="/comment/439700#comment-439700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/439700#comment-439700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki, gal galit pasakyti,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki, gal galit pasakyti, kada isvalysit baznycia? tiksliau del svaros, o antra,kada nuo pagrindinio altoriaus nuimsit uzuolaida ir grazinsit paveikslus? Ir dar Simno baznyciai reikia sielovadininko dvasininko. Pabaigai - baznyciai 500 metu jubiliejui buvo skirta 135000 euru[ pernai] .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=439700" token="_r0IuXV-PFVBz4CayiKtbwibc48zHRigjDtFykr0T9I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-437903" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641574180"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2022-01-07 - 18:49</p> </li> <a href="/comment/437903#comment-437903" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/437903#comment-437903" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekaip nesuprantu, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekaip nesuprantu, kaip anuomet Bažnyčios vadovai net Sibyriaus nebijojo, dabar pedokonservų baidomasi ? Negi tiems G. ir B. Bažnyčios vadovams 2 mln brangiau už Bibliją?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=437903" token="QQxsZbZl7eP6E5B87HkKAwxGER6rvQXjnvAPFeM4jws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Jan 2022 12:08:02 +0000 vyrredaktorius 3251 at https://www.alytausnaujienos.lt Oratorija „13“ https://www.alytausnaujienos.lt/oratorija-13 <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/3-13673" rel="bookmark"> Nr. <span> 3 (13673) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/oratorija%20apk.jpg?itok=ReXqX8YK" width="344" height="287" alt="Oratorija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><em>„Ir girdisi šnabždantys jūsų balsai</em></p> <p><em>Ir vienas vienintelis žodis: „g y v e n t i“. (A. Ališauskas)</em></p> <p> </p> <p>Ansamblis „Lietuva“ pristato premjerą – oratoriją „13“, skirtą įprasminti svarbią 1991-ųjų naktį ir pagerbti tuos, dėl kurių šiandien esami laisvi. Specialiai šiam projektui muziką kūrė tarptautinio garso latvių kompozitorius Erikas Ešenvaldis, kurio kūriniai žinomi ir atliekami visame pasaulyje. Kartu su „Lietuvos“ choru, šokėjais ir nacionalinių instrumentų orkestru scenoje pasirodys choras „Vilnius“, Vilniaus universiteto kamerinis orkestras bei žiūrovų įvertinti solistai – aktoriai Vladas Bagdonas ir Vytautas Rumšas pakaitomis, folkloro atlikėja Rasa Serra, operos solistė Jovita Vaškevičiūtė ir neįtikėtinu talentu stebinantis, jauniausias projekto solistas Teodoras Lipčius. Kazickų šeimos fondo globojama premjera įvyks sausio 14 dieną Nacionaliniame Kauno dramos teatre.</p> <p>Emociškai pagauli oratorija „13“ – tarsi kitokia istorijos knyga, to meto įvykius atskleidžianti per šeimos patirtį. Čia pasakojama vaiko, mamos ir tėvo akimis, kiekvieno jų būsenomis bei jautriais vidiniais išgyvenimais. Ką jaučia mažas vaikas, taip arti pamatęs mirtį ir čia pat degančius vilties laužus?</p> <p>„Istorinė atmintis išlieka per ateitį, per mūsų vaikus. Todėl oratorijoje žvelgiama vaiko žvilgsniu – mes jam tarsi perduodame tai, ką patyrėme, ko liudininkais tapome. Vaikai juk irgi toje aikštėje buvo kartu su tėvais, stebėjo pro langus ar gatvėse. Reikia žinoti, prisiminti ir vertinti savo istoriją, o tuos įvykius pasirinkome atspindėti būtent per vieną šeimą. Atskiri kūriniai veikia itin emociškai giliai“, – pasakoja oratorijos režisierė Leokadija Dabužinskaitė, kūrusi ir ansamblio baltišką misteriją „Dievai ir žmonės“.</p> <p>Naujoje oratorijoje tekstu, muzika ir šiam žanrui nebūdinga modernia choreografija bus kuriama refleksija, kuri vieniems reikštų grįžimą mintimis į Sausio 13-osios naktį, kitiems – gilesnį suvokimą, kuo iš tiesų gyveno tuo metu Vilnius, Lietuva, jos žmonės. Oratorijos kūrinius sieja bendros emocinės temos, o šeimos išgyvenimus sustiprina pasakotojų V.Bagdono ir V.Rumšo vyresniojo balsai, lietuvių liaudies dainų motyvai, šūksniai, maldos ir giesmės. Pirmą kartą pajėgas apjungia „Lietuvos“ ir „Vilniaus“ chorai, kurių bendros masinės scenos skambės įtaigiausiai.</p> <p>„Oratorija skambės kitaip nei įprasta. Čia daug teatro ir jo apraiškų, o pati programa – tarsi spektaklis. Ta forma ir pasaulyje kinta, joje nebematysime tik atsistojusio ir dainuojančio choro, kas būdinga koncertiniam oratorijos atlikimui. Turinio atžvilgiu, kūriniai susijungs į vieną pasakojimą, o kiekviena oratorijos dalis turės savo paskirtį. Istorinė, giliai paveiki programa su kovos išgyvenimais, tačiau šviesia ir viltinga muzika“, – sako režisierė L.Dabužinskaitė, už nuopelnus Lietuvai prezidentės apdovanota Riterio kryžiumi.</p> <p>Oratorijos kompozitorius E.Ešenvaldis yra tris kartus laimėjęs Latvijos didžiosios muzikos premiją, pelnęs tarptautinį pripažinimą, o jo kūrinius atlieka tokie pasaulio kolektyvai kaip Bostono, Birmingemo simfoniniai orkestrai, amerikiečių chorai ir kiti.</p> <p>Dauguma oratorijos „13“ kūrėjų atpažįstami iš kitos ansamblio „Lietuva“ programos – koliažinės operos „Mažvydas“. Oratorijai libretą parašė Arnas Ališauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos laureatas. Oratorijos scenografas – Gintaras Makarevičius, dirbantis su tokiais režisieriais kaip Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, Jonas Vaitkus, Éricas Lacascade’as. Kostiumų dailininkė – Olga Filatova-Kontrimienė, Anželikos Cholinos teatro šokio spektaklio „Idiotas“, miuziklo „Mindaugas“ bei kitų spektaklių kostiumų kūrėja. Choreografiją kūrė režisierė L.Dabužinskaitė ir ansamblio „Lietuva“ vyr. baletmeisterė, Auksinio scenos kryžiaus ir Padėkos kaukės laureatė Aušra Krasauskaitė.</p> <p>GLOBĖJAS:</p> <p>Kazickų šeimos fondas</p> <p> </p> <p>DALYVAUJA:</p> <p>Valstybinis ansamblis „Lietuva“</p> <p>Valstybinis choras „Vilnius“</p> <p>Vilniaus universiteto kamerinis orkestras</p> <p> </p> <p>Solistai:</p> <p>Vladas Bagdonas / Vytautas Rumšas</p> <p>Jovita Vaškevičiūtė / Aistė Benkauskaitė</p> <p>Osvaldas Petraška / Saulius Vasiliauskis</p> <p>Rasa Serra</p> <p>Teodoras Lipčius</p> <p><br />  </p> <p>KŪRYBINĖ GRUPĖ:</p> <p>Režisierė – Leokadija Dabužinskaitė</p> <p>Kompozitorius – Erikas Ešenvaldis</p> <p>Libreto autorius – Arnas Ališauskas</p> <p>Vyr. dirigentas – dr. Egidijus Kaveckas</p> <p>Scenografas – Gintaras Makarevičius</p> <p>Choreografės – Leokadija Dabužinskaitė ir Aušra Krasauskaitė</p> <p>Kostiumų dailininkė – Olga Filatova-Kontrimienė</p> <p>Projekcijų dailininkas – Vaclovas Nevčesauskas</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a></p> <p>Oratorija „13“ – sausio 18 d. 18 val. Alytaus kultūros centre</p> <p>Bilietus platina Bilietai.lt - <a href="https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/alytus-oratorija-13-346691/">https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/alytus-oratorija-13-346691/</a></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Alytus%202022.01.18.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Alytus%202022.01.18.jpg?itok=EcREtguX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/oratorija-13&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3243&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="F8WB-ussY4xvQIun3TbmirRVtdIFduXSZPmYWsej9QM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-509956" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642481035"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>drortrode</span> - 2022-01-18 - 06:43</p> </li> <a href="/comment/509956#comment-509956" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/509956#comment-509956" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">what is the generic name for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>what is the generic name for lasix [url=<a href="https://asalasixo.com/]lasix">https://asalasixo.com/]lasix</a> iv to po[/url] cialis in uk online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=509956" token="kUzzfrSlmmqcX1D1Wm7nzP-EgPI_a1a1dCQO50a6SpE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Jan 2022 14:09:44 +0000 vyrredaktorius 3243 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tiš­kiai še­šio­lik­tą kar­tą šven­tiš­kai pa­ly­dė­jo me­tus su „Sva­jo­ne” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kiai-se-sio-lik-ta-kar-ta-sven-tis-kai-pa-ly-de-jo-me-tus-su-sva-jo-ne <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/2-13672" rel="bookmark"> Nr. <span> 2 (13672) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/269766509_316225840379438_1463060991766668744_n.jpg?itok=3md86_GN" width="344" height="287" alt="svajone" title="Naujamečiame koncerte „Svajonei“ dirigavo Paulina Bakšaitė, Alytaus muzikos mokyklos ir Muzikos akademijos absolventė. Giedriaus Čereškevičiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nau­ja­me­čiam „Sva­jo­nės“ kon­cer­tui di­ri­ga­vo Pau­li­na Bak­šai­tė, ku­ri, moks­lo me­tų pra­džio­je pa­si­trau­kus di­ri­gen­tui Ka­ro­liui Va­ria­ko­jui, pe­rė­mė va­do­va­vi­mą or­kest­rui. Pau­li­na – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tė, pa­si­rin­ku­si pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kan­tės ke­lią. Šią va­sa­rą ji, va­do­vau­ja­ma pro­fe­so­riaus Pet­ro Vyš­niaus­ko, bai­gė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je ma­gist­ran­tū­rą, sak­so­fo­no spe­cia­ly­bę. P.Bak­šai­tės – atlikėjos sakso­fonininkės – kon­cer­ti­nė veik­la su­si­ju­si su Vil­niu­mi, pas­ta­ruo­ju me­tu ji vis ak­ty­viau da­ly­vau­ja Aly­taus kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Be­si­mo­ky­da­ma Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ir vė­liau, jau stu­di­juo­da­ma, jau­no­ji mu­zi­kan­tė gro­jo „Sva­jo­nės“ or­kest­re, da­ly­va­vo vi­suo­se šio ko­lek­ty­vo pro­jek­tuo­se ša­ly­je ir už­sie­ny­je, taip pat ir įra­šant abi or­kest­ro kom­pak­ti­nes plokš­te­les. 2019 me­tais da­ly­va­vo kon­kur­se Bel­gi­jo­je.</p> <p>Pra­ėję me­tai bu­vo iš­ban­dy­mų lai­kas vi­siems. „Sva­jo­niu­kai“ ne­įpras­to­mis są­ly­go­mis ruo­šė nau­ją or­kest­ro pro­gra­mą „Sva­jo­nė in rock“, vos tik at­slū­go pan­de­mi­ja, pas­ku­ti­nę va­sa­ros sa­vai­tę, į re­pe­ti­ci­jas su­si­rin­ko or­kest­ras, pa­stip­rin­tas mo­ky­to­jais, bu­vu­siais „Sva­jo­nės“ mu­zi­kan­tais stu­den­tais, pro­fe­sio­na­liais Aly­taus mu­zi­kan­tais. Va­sa­ros ir ru­dens san­dū­ro­je nu­skam­bė­jo trys kon­cer­tai: XVI­II me­nų šven­tė­je vai­kams „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“, Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je, ir – „Sva­jo­nė in Rock“ su In­dre Anan­kai­te ir Je­ro­ni­mu Mi­liu­mi.</p> <p>Nau­ja­me­čia­me kon­cer­te, ku­ris ypač lau­kia­mas mu­zi­kos mė­gė­jų Aly­tu­je, kar­tu su mo­ki­niais gro­jo mo­ky­to­jai Eg­lė Če­po­nai­tė, Mo­ni­ka Ryš­ku­tė, In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, Li­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė, Dai­nius Pla­tū­kis, Sau­lius Bu­čins­kas, Gin­tau­tas Ra­kaus­kas, Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius, Ri­ta Fren­dze­lie­nė, Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė.</p> <p> </p> <h3>„Kiek­vie­na pro­ga vėl at­si­dur­ti sce­no­je ar sa­lė­je įgau­na dar di­des­nę pras­mę tiek at­li­kė­jui, tiek žiū­ro­vui“</h3> <p><strong>– De­biu­tuo­ja­te kaip di­ri­gen­tė „Sva­jo­nės“ nau­ja­me­ti­nia­me kon­cer­te. Su ko­kia nuo­tai­ka jo lau­kė­te? – klau­sia­me vie­nos „Sva­jo­nės“ va­do­vių, jos di­ri­gen­tės Pau­li­nos Bak­šai­tės. </strong></p> <p>– Nuo­tai­ka iš­ties pa­ki­li – pui­kus jaus­mas tiek man, tiek, ma­nau, or­kest­ran­tams kon­cer­tu už­baig­ti me­tus. O at­si­žvel­giant į tai, ko­kie šie me­tai bu­vo, kiek­vie­na pro­ga vėl at­si­dur­ti sce­no­je (ar sa­lė­je) įgau­na dar di­des­nę pras­mę kiek­vie­nam, tiek at­li­kė­jui, tiek žiū­ro­vui. </p> <p><strong>– Ar di­de­lė at­sa­ko­my­bė už­griu­vo pe­rė­mus di­ri­ga­vi­mą ir va­do­va­vi­mą or­kest­rui iš Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo? Kas yra di­džiau­sias iš­šū­kis?</strong></p> <p>– Ka­ro­lis – sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las, jam va­do­vau­jant, „Sva­jo­nė“ pa­sie­kė pui­kų ly­gį – ta­po Bel­gi­jo­je vy­ku­sio kon­kur­so lau­re­a­tais su pa­gy­ri­mu. Ma­nau, kad jis tei­sin­gai, reik­liai, ge­rą­ja pras­me, va­do­va­vo or­kest­rui. Net ir po to­kio il­go lai­ko pra­leis­to ka­ran­ti­ne, pe­rė­miau vis dar pui­kios būk­lės or­kest­rą, di­de­lis iš­šū­kis jį to­kiu ir iš­lai­ky­ti.</p> <p><strong>– Ar Jums svar­bu, kad di­ri­guo­si­te or­kest­rui mo­kyk­los, ku­rio­je pa­ti už­au­go­te, ku­rią bai­gė­te, kur dir­ba Jū­sų ma­ma? Ar tik­rai na­muo­se ir sie­nos pa­de­da?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi ma­no pir­mie­ji pri­si­lie­ti­mai prie mu­zi­kos įvy­ko šio­je mo­kyk­lo­je, pir­mie­ji di­de­li kon­cer­tai bei ke­lio­nės su ,,Sva­jo­ne“ (juk or­kest­re pa­ti gro­jau bent aš­tuo­ne­rius me­tus), ži­no­ma, kad šiam ko­lek­ty­vui tu­riu di­de­lių sen­ti­men­tų. Or­kest­ran­tai už­au­ga ir pa­lie­ka „Sva­jo­nę“, bet mu­zi­ka­vi­mo džiaugs­mas lie­ka. Sma­gu tuo da­ly­tis.</p> <p><strong>– Mo­kė­tės smui­ko, sak­so­fo­no spe­cia­ly­bės, bai­gė­te stu­di­jas Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je pas Pet­rą Vyš­niaus­ką, o di­ri­gen­to pro­fe­si­ją kol kas bandote? Kuo ji ypa­tin­ga?</strong></p> <p>– Di­ri­ga­vi­mas ypa­tin­gas tuo, kad žmo­nės gro­jan­tys in­stru­men­tais, gro­ja in­stru­men­tais, o štai di­ri­gen­tas „gro­ja“ žmo­nė­mis, ku­rie gro­ja in­stru­men­tais. Ka­dan­gi di­džia­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo gro­jau, vi­sa­da bu­vau žmo­gus, ku­ris di­ri­gen­tą tik ste­bi, da­bar, kai at­si­dū­riau ki­ta­pus di­ri­gen­to pul­to, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai be ga­lo daug dė­me­sio, ži­nių ir at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­jan­tis dar­bas. </p> <p><strong>– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te „Sva­jo­nei“ 2022 me­tais?</strong></p> <p>– Vis pri­si­me­nu švie­saus at­mi­ni­mo Ma­est­ro Pra­no Ste­pa­no­vo iš­sa­ky­tą min­tį, kad mū­sų or­kest­ras kaip kamanė – ka­dan­gi ne­ži­no, kaip sun­ku skris­ti, tai ir skren­da. To ir lin­kiu „Sva­jo­nei“ – skris­ti skris­ti ir ne­su­sto­ti!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/269766509_316225840379438_1463060991766668744_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/269766509_316225840379438_1463060991766668744_n_0.jpg?itok=ANMJoWFt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/270017097_602997947675148_5142110437320816535_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/270017097_602997947675148_5142110437320816535_n.jpg?itok=S6_beK_2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kiai-se-sio-lik-ta-kar-ta-sven-tis-kai-pa-ly-de-jo-me-tus-su-sva-jo-ne&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3240&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1lULOO_2p64evmP1fwKjRZKk22w_P5hN7aw0SbrgsLs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-434881" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641463010"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>adamschule85</span> - 2022-01-06 - 11:56</p> </li> <a href="/comment/434881#comment-434881" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/434881#comment-434881" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Go to the courthouse and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Go to the courthouse and watch a couple of trials containing comparable topics before your case goes to trial. You'll learn how to tell the judge your narrative and offer your proof. In order to learn what to expect in a small claims trial, this is extremely useful. You'll be able to see many trials within an hour or so thanks to the quicker process. You might wish to sit in on portions of numerous trials throughout the day because other studies can take days or weeks to complete. You'll be lot more relaxed about your trial if you know what to expect. Get <a href="https://township.games/">township</a> and <a href="https://geometrydash.onl/">play for free</a>.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=434881" token="o5t5_RASNXA-kauWhvML9HS38fgff2zR3DTE097NNew"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-431760" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641362117"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Silvija</span> - 2022-01-05 - 07:55</p> </li> <a href="/comment/431760#comment-431760" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/431760#comment-431760" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai Svajokliai! Gero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai Svajokliai! Gero Jums skrydžio Naujaisiais!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=431760" token="sxPAVFIqscUFUOsi6IWFU04K7QjhVbXrIkBONoho9bw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Jan 2022 07:44:08 +0000 vyrredaktorius 3240 at https://www.alytausnaujienos.lt Varėnoje atidarytoje Aleksandro Vozbino tapybos darbų parodoje – sustabdytos menininko kūrybos akimirkos https://www.alytausnaujienos.lt/varenoje-atidarytoje-aleksandro-vozbino-tapybos-darbu-parodoje-sustabdytos-menininko-kurybos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rūta Averkienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-12-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/147-13670" rel="bookmark"> Nr. <span> 147 (13670) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20%C5%BDilys_0.jpg?itok=viizqI5Y" width="344" height="287" alt="Aleksandro Vozbino tapybos darbų paroda" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">Šių metų vasarį į Amžinatvę netikėtai išėjusio menininko parodos simbolinis pavadinimas „Sustok, akimirka...“ tarsi kviečia sustabdyti gyvenimo tempą ir pasidžiaugti akimirkomis, kurias gyvenimas dovanoja kiekvieną dieną. Tų sustabdytų žavingų akimirkų Aleksandro drobėse išties gausu! Dvidešimt keturi darbai kviečia pakeliauti po Prancūziją – pasvajoti Senos pakrantėje ar Provanse, pasigrožėti senąja Italijos architektūra, žavėtis kalnų didybe Juodkalnijoje, taip pat ne mažiau žavinga Vokietijos, Lenkijos, Nidos, Druskinininkų ar Dzūkijos kaimo gamta ir peizažais.</p> <p class="text-align-justify">Parodą organizavusi ir pristačiusi šviesaus atminimo menininko bičiulė menotyrininkė, dailės pedagogė Dalia Šemeškienė – Kleponytė parodos autoriui negailėjo jautrių žodžių, pavadindama Aleksandrą „aukštos prabos“ menininku, kurio kūryba aprėpia labai daug temų. Jis buvo intelektualiosios tapybos atstovas, turėjęs savitą vaizduotę, konceptualų mąstymą ir kūrybos motyvaciją. „Kai su Aleksandru planavom surengti parodą Varėnoje, tikrai negalvojom, kad ji bus tokia – be autoriaus... Aleksandras buvo labai stiprus žmogus, turintis savitą požiūrį į gyvenimą, į meną, kūrybą, gyvenimišką filosofiją. Ne tik labai talentingas, bet ir labai intelektualus, „apsiskaitęs“. Tas jį darė ypatingu žmogumi. Galiu prisipažinti – man jis buvo sielos draugas menininkas. Galiu didžiuotis, kad turėjau galimybę prisiliesti prie jo kūrybos labai arti, stebėti, kaip jis tapo, kaip gimsta jo paveikslai. Tapė jis iš natūros, meistriškai perteikdamas vieną ar kitą vaizdą. Jis turėjo „šarmo“. Su juo buvo galima nevaržomai dalintis kūrybinėmis idėjomis, savo pergyvenimais dėl Lietuvos, linksmintis, keliauti, vykti į plenerus įvairiose Europos šalyse. Aleksandro kūryboje yra labai didelė koncentracija šviesos, virpesio. Aleksandras mėgo sakyt: „Menininko gali nebūt, o kūriniai gyvena savo gyvenimą“. Taip ir yra – kiekvienas jo sukurtas darbas tarsi gyvena savo gyvenimą“. Dalia sakė, jog A. Vozbino tapybos darbai gimdavo tarsi labai lengvai. „Labai svarbus aspektas, kad galėjau prisiliesti, kaip jis dirbo, stebėti ir tai nepaprastai didelė dovana. Aš jį vadinau dirigentu – tapė labai įdomiai, lengvai teptuku virpindamas lyg batuta. Tie teptuko virpesiai buvo ir jo sielos virpesiai. Visas jo kūrybinis procesas ir meistriškas žongliravimas technika – tai pats aukščiausiais laipsnis profesinėje srityje. Labai gaila, kad Aleksandras šiandien nesijaučia „nuogas“ prieš savo paveikslus. Taip jis įvardindavo jaudulį, adrenaliną prieš parodas. Adrenalino jausmas reikalingas visiems menininkams“. Kalbėdama apie parodoje eksponuojamus paveikslus, Dalia įvardino, jog didelė dalis jų yra gimę plenerų įvairiose Europos vietose metu. Ji pasidžiaugė, kad Aleksandras dalyvavo kultūrinės asociacijos TOPARTURISMO organizuojamame tarptautiniame projekte „Artist’s revolution“, kuris kiekvienais metais ryškiomis spalvomis sužibėdavęs dailininkų plenerais Prancūzijoje, Italijoje ar Prancūzijoje, o pernai nutūpė Dzūkijoje. Šalia pušynais apsigaubusio Glūko ežero, romantika dvelkiančioje sodyboje, tris dienas vyko pleneras „Jei ne grybai ir ne uogos…“, kurį vainikavo puiki jame dalyvavusių menininkų kūrinių paroda ir smagus vakaras su diskusijomis ir kūrėjų profesiniais pamokymais. „Tikiuosi, kad Varėnos publika susipažins ir susidomės su vieno geriausių šių dienų lietuvių tapytojų kūryba. Žiūrėkit, džiaukitės, pasinerkit į Aleksandro meno pasaulį“.</p> <p class="text-align-justify">Autoriaus žmona Diana pasidžiaugė, kad Varėnoje paroda atidaryta Aleksandro ir jos bičiulių dėka. Savo vyrą ji įvardijo „žmogumi– vulkanu“, kurio vitališkumas atsispindi ir jo darbuose. Ji pažymėjo, jog atrenkant darbus, norėjosi, kad šiuo niūriu, pasaulį apėmusios pandemijos metu parodą lankantys žmonės pasidžiaugtų iš darbų sklindančia šviesa, kad jie, žiūrėdami į darbus, tarsi pakeliautų.</p> <p class="text-align-justify">Šviesaus atminimo menininko darbais atvyko pasidžiaugti nemažas būrys jo bičiulių ir draugų, kolegų. Menininkas Gintaras Žilys sakė, jog jis buvo fantastiškas žmogus ir kūrėjas, kurio išėjimas paženklintas didele netektimi visai meno bendruomenei. Jis žmonai Dianai padovanojo savo kūrybos darbą simboliniu pavadinimu „Tuščia kėdė“.</p> <p class="text-align-justify">Menininko bičiulė Onutė Drobelienė sakė, jog Aleksandrą pažino ne tik kaip talentingą menininką, bet ir labai didelį savo šalies ir krašto patriotą, charizmatišką asmenybę. „Dosnus savo nuoširdumu, paprastumu, išmintimi, be menininkams būdingos pozos, linksmas optimistas, tikras ir nepakartojamas, nuoširdus savo šalies ir gimto krašto patriotas, talentingas dailininkas... Jis taip domėjosi ir taip gerai žinojo Lietuvos istoriją, kad šalia jo jausdavaisi kaip mokinys. O iškeliavo Aleksandras labai simboliškai – per vieversio dieną“.</p> <p class="text-align-justify">Kūrėjo darbais pasidžiaugė ir kiti jo bičiuliai, o Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskienė Dianai Vozbinienei atsidėkodama už nuostabią parodą įteikė savo keptą naminį pyragą.</p> <p class="text-align-justify">Daliai Šemeškienei-Kleponytei ir Dianai Vozbinienei už surengtą nuostabių darbų parodą padėkojo ir padėką įteikė Varėnos kultūros centro laikinai direktoriaus pareigas einanti Regina Svirskienė.</p> <p class="text-align-justify">Parodos atidarymą nuotaikingomis dainomis papuošė Varėnos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Rūta“.</p> <p class="text-align-justify">Parodos atidarymo metu buvo prisiminta jo kūrybinė biografija. A. Vozbinas baigė tuometinį Valstybinį dailės institutą, tapybos specialybę, mokėsi dailininko Augustino Savicko studijoje. Aleksandro Vozbino paveikslų temos buvo įvairiausios – istorinės reminiscencijos, provokuojančios abstrakcijos ar tiesiog žavūs prancūziški motyvai, savaip interpretuota šventųjų tema, tapybinės interpretacijos moters tematika. Dailininkas yra dalyvavęs daugiau kaip trijuose šimtuose įvairių parodų Lietuvoje ir užsienyje, o autorinių parodų surengęs daugiau kaip trisdešimt. Jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos dailės fondas, Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Sharjah meno muziejus.</p> <p class="text-align-justify">Pasak meno teoretiko, profesoriaus Antano Andrijausko, „tapytojui Aleksandrui Vozbinui buvo svarbi ne tik potėpio galia, spalvos emocionalumas, spontaniški energingų linijų žaismai, netikėti dažų nutekėjimai, bet ir struktūriniai tapybos principai: pirmiausia kompozicija, harmoningi ar konfliktuojantys tapomų erdvių, linijų, spalvinių dėmių santykiai. Gaivališką dailininko Aleksandro Vozbino prigimtį išreiškiančios drobės savo įtaigia spalvų ir linijų magija žadina dramatiškus žiūrovo išgyvenimus“.</p> <p class="text-align-justify">Paroda „Sustok, akimirka...“ veiks iki ateinančių metų sausio 4 dienos, tad varėniškiai ir miesto svečiai tikrai turės galimybę susipažinti su vieno talentingiausių dabartinių profesionalių menininkų Aleksandro Vozbino kūryba.<br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tapybos%20darb%C5%B3%20paroda%209.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tapybos%20darb%C5%B3%20paroda%209.jpg?itok=J8pUu-KH" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tapybos%20darb%C5%B3%20paroda%2010.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tapybos%20darb%C5%B3%20paroda%2010.jpg?itok=onhVzty-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%201_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%201_0.jpg?itok=xTN_Pr-3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%204.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%204.jpg?itok=MRYiVB0r" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%205.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%205.jpg?itok=tAOrzJPz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%206.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%206.jpg?itok=ULljIVON" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%208.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%208.jpg?itok=hilo_Wgk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2011.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2011.jpg?itok=ObEcFfxr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2020.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2020.jpg?itok=XgMSf7cO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2088.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%2088.jpg?itok=A6Y7zsgt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20111.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20111.jpg?itok=10Jr4mGm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20998.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20998.jpg?itok=VbGAhXyd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20%C5%BDilys.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Aleksandro%20Vozbino%20tarybos%20darb%C5%B3%20paroda%20%C5%BDilys.jpg?itok=_OLq587y" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/varenoje-atidarytoje-aleksandro-vozbino-tapybos-darbu-parodoje-sustabdytos-menininko-kurybos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3236&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IRsSLGCaZ446p-BaXO7pvM8m-0xIOY-hfucKMyPhyhw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-410124" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1640882958"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anshika Bhandari</span> - 2021-12-30 - 18:49</p> </li> <a href="/comment/410124#comment-410124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/410124#comment-410124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The data is extremely…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The data is extremely extraordinary, I should follow you, the data you bring is genuine, reflecting effectively and equitably, it is exceptionally helpful for society to become together.<br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/ludhiana-escorts.html">Ludhiana Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/mohali-escorts.html">Mohali Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/nagpur-escorts.html">Nagpur Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/navi-mumbai-escorts.html">Navi Mumbai Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/noida-escorts.html">Noida Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/panchkula-escorts.html">Panchkula Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/hyderabad.html">Hyderabad Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/bhopal.html">Bhopal Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/surat.html">Surat Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/guwahati.html">Guwahati Escorts</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=410124" token="yW4cIp3qnBAH-C6O5AVEBfomAZ5dhzbPYmJjM-9ZyA0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Dec 2021 08:15:34 +0000 vyrredaktorius 3236 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­kruo­jo dva­ras kvie­čia į di­džiau­sią ka­lė­di­nį fes­ti­va­lį Bal­ti­jos ša­ly­se – „Ste­buk­lų ša­ly­je“ https://www.alytausnaujienos.lt/pa-kruo-jo-dva-ras-kvie-cia-i-di-dziau-sia-ka-le-di-ni-fes-ti-va-li-bal-ti-jos-sa-ly-se-ste-buk-lu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-12-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/145-13668" rel="bookmark"> Nr. <span> 145 (13668) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-12/S%CC%8Cviesos%20skulptu%CC%84ru%CC%A8%20parkas%20Stebuklu%CC%A8%20s%CC%8Calyje%202%20%281%29.jpg?itok=48Cr35iy" width="344" height="287" alt="Pakruojo dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Di­džių­jų švie­sos ži­bin­tų fes­ti­va­lio įkvė­pi­mas – Lui­so Ke­ro­lio pa­sa­kos „Ali­sa ste­buk­lų ša­ly­je“ pa­sau­lis su šim­tais ran­kų dar­bo švie­sos skulp­tū­rų, pa­ga­min­tų iš spal­vin­go šil­ko spe­cia­liai dva­rui, de­ri­nant kū­ri­nius su jo at­mo­sfe­ra ir land­šaf­tu.</p> <p>Ren­gi­ny­je lan­ky­to­jus pa­si­tin­ka ne­ti­kė­tos iliu­zi­jos ir kom­po­zi­ci­jos, iš­dė­lio­tos ne­ap­rė­pia­mo­je 15 ha dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, ste­bi­na ma­giš­ki per­so­na­žai, ku­rie tar­si per­ke­lia į ki­tą re­a­ly­bę, kur ne sy­kį ga­li­ma su­abe­jo­ti, kas yra tik­ra, o kas tik dar vie­nas ne­ti­kė­tu­mas iš „Ali­sa Ste­buk­lų ša­ly­je“ kny­gos.</p> <p>Fes­ti­va­lis už­bu­ria ne tik švie­sos efek­tais, ta­čiau ir vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je skam­ban­čia iš­skir­ti­ne mu­zi­ka, ku­rią spe­cia­liai pa­gal te­ma­ti­ką dva­rui su­kū­rė elek­tro­ni­nės mu­zi­kos kū­rė­jas ir at­li­kė­jas Le­on So­mov.</p> <p>Čia ne­trūks­ta ir šven­ti­nės nuo­tai­kos bei at­mo­sfe­ros: vei­kia ka­lė­di­nė mu­gė, lau­kia at­rak­cio­nų par­kas ir dva­riš­ko gy­ve­ni­mo po­ty­riai vi­sai šei­mai.</p> <p>Pa­sak Pa­kruo­jo dva­ro Ba­ro­no, „tai – ryš­kiau­sias re­gi­nys, ku­ris lei­džia šiuo ne­leng­vu ir iš­šū­kių ku­pi­nu lai­ko­tar­piu at­gai­vin­ti sie­lą, lei­džian­tis į ma­giš­ką švie­sos ke­lio­nę žie­mos tam­sy­bių me­tu po ste­buk­lin­gą pa­sau­lį, įsi­kvėp­ti nau­jiems me­tams ir nau­jiems dar­bams“.</p> <p><strong>Di­džiau­sias žie­mos fes­ti­va­lis Pa­kruo­jo dva­re vyks­ta ket­vir­ta­die­niais (gruo­džio 23 ir 30 d.), penk­ta­die­niais, šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais iki sau­sio 16 die­nos. Fes­ti­va­lis švies ir per šven­tes – gruo­džio 25–26, gruo­džio 31 ir sau­sio 1–2 die­no­mis. </strong></p> <p>Pa­kruo­jo dva­ras – ne tik di­džiau­sia Lie­tu­vo­je iš­li­ku­si dva­ro so­dy­ba, ta­čiau ir vie­na iš 18 pa­trauk­liau­sių kul­tū­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių Eu­ro­po­je bei ne sy­kį pri­pa­žin­tas kaip „Me­tų tu­riz­mo ob­jek­tas“ Lie­tu­vo­je, kur at­ku­ria­mas XIX a. pab.–XX a. pr. dva­ro gy­ve­ni­mas.</p> <p>Užs. Nr. 176</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/0025%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/0025%20%282%29.jpg?itok=Alf1BaUZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/0047%20%283%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/0047%20%283%29.jpg?itok=4rJv8Q6P" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Stebuklu%20ssalyje%202%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Stebuklu%20ssalyje%202%20%282%29.jpg?itok=3BWIkmXU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/S%CC%8Cviesos%20skulptu%CC%84ru%CC%A8%20parkas%20Stebuklu%CC%A8%20s%CC%8Calyje%202%20%281%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/S%CC%8Cviesos%20skulptu%CC%84ru%CC%A8%20parkas%20Stebuklu%CC%A8%20s%CC%8Calyje%202%20%281%29_0.jpg?itok=oKZn_6JC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pa-kruo-jo-dva-ras-kvie-cia-i-di-dziau-sia-ka-le-di-ni-fes-ti-va-li-bal-ti-jos-sa-ly-se-ste-buk-lu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3207&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KptR3RHVNdEwhSl9kacgCZurTCWw8DQpgKc-az4gt0I"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 22 Dec 2021 13:50:21 +0000 vyrredaktorius 3207 at https://www.alytausnaujienos.lt Po eg­lu­te – šil­tos do­va­nos, rie­ši­nės, ran­kų dar­bo šaukš­tai, me­di­niai žais­lai https://www.alytausnaujienos.lt/po-eg-lu-te-sil-tos-do-va-nos-rie-si-nes-ran-ku-dar-bo-sauks-tai-me-di-niai-zais-lai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-12-16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/145-13668" rel="bookmark"> Nr. <span> 145 (13668) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-12/Modesta%20IMG_0782.jpg?itok=bDDJ-mN_" width="344" height="287" alt="Modesta Ta­ra­saus­kie­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Bū­si­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie iš­reikš pa­lai­ky­mą mums, įsi­gy­da­mi jiems pa­ti­ku­sį tau­to­dai­lės meist­rų kū­ri­nį „Dzy­vuo­se“, – sako Modesta Ta­ra­saus­kie­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>M.Ta­ra­saus­kie­nė pa­ste­bi, kad tra­di­ci­nių ama­tų meist­rams pas­ta­rai­siais me­tais iš­gy­ven­ti tik­rai ne­bu­vo leng­va. Ne tik dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų, bet ir kon­ku­ren­ci­jos su pre­ky­bos cen­trais, ku­riuo­se at­vež­ti­niai dir­bi­niai pi­ges­ni, ta­čiau ran­kų ši­lu­mos ir me­ni­nės ver­tės ne­tu­ri.</p> <p>Į sa­lo­ną „Dzy­vai“ už­su­kan­tys aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai šiuo me­tu dai­ro­si ka­lė­di­nių do­va­nų, tu­rin­čių iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. Toks me­no dir­bi­nių sa­lo­nas Aly­taus cen­tre – vie­nin­te­lis, pa­siū­la tik­rai ne­ma­ža, o ko­kios do­va­nos pa­klau­sios šie­met?</p> <p>„Be­ne la­biau­siai per­ka­mos yra rie­ši­nės, la­bai šil­tas, prak­tiš­kas, bet drau­ge ir me­niš­kas, di­de­lio meist­ro kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­tis gar­de­ro­bo ele­men­tas. Jų ka­nos – 18–20 eu­rų. Taip pat vis nau­jo po­pu­lia­ru­mo įgy­ja gin­ta­ro dir­bi­niai, šiuo me­tu ypač ant ban­gos jau­nat­viš­ko sti­liaus apy­ran­kės. Ne­bran­gus ir iš­skir­ti­nis ak­cen­tas tik­rai pra­džiu­gins Ka­lė­dų pro­ga“, – pa­ste­bi Mo­des­ta.</p> <p>Ori­gi­na­lia įvai­rio­mis pro­go­mis tei­kia­mų vo­ke­lių al­ter­na­ty­va yra ta­pu­sios ma­žos spal­vin­gos me­di­nės skry­ne­lės – jos mie­lai per­ka­mos kaip pi­ni­gi­nės do­va­nos ak­cen­tas, ku­ris vė­liau ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mas in­ter­je­re. La­bai sub­ti­lia do­va­na taps ir va­rė­niš­kio tau­to­dai­li­nin­ko Al­gir­do Juš­ke­vi­čiaus dro­ži­nė­ti se­nie­ji me­di­niai žais­lai ma­žie­siems, o vi­sai šei­mai, na­mams – ran­ko­mis pri­pa­žin­to meist­ro skob­ti šaukš­tai.</p> <p>„Lau­kia­me vi­sų pir­kė­jų ir džiau­gia­mės, kad pa­si­tai­ko la­bai in­di­vi­du­a­lių pa­gei­da­vi­mų ir ne tik ar­tė­jant šven­tėms. Štai sta­žuo­tę Aly­tu­je at­li­ku­si jau­nų me­di­kų šei­ma, no­rė­da­mi įpras­min­ti šį sa­vo pro­fe­si­nės veik­los eta­pą, pra­leis­tą Aly­tu­je, įsi­gi­jo Ze­no­no Bul­ga­ko­vo ta­py­tą pa­veiks­lą, vaiz­duo­jan­tį Aly­taus Tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną. Aly­taus te­at­re spek­tak­lį „Bro­liai ir se­sės“ šį ru­de­nį kū­ręs vil­nie­tis re­ži­sie­rius Ki­ri­las Glu­ša­je­vas iš­si­rin­ko ran­ko­mis aus­tą di­vo­ną, ku­ris sa­vai­me yra la­bai uni­ka­lus dir­bi­nys, ga­lin­tis tap­ti įdo­miu in­ter­je­ro ak­cen­tu“, – pa­sa­ko­ja M.Ta­ra­saus­kie­nė.</p> <p>Kaip ir bu­vo pla­nuo­ta prieš me­tus, at­nau­jin­to­se „Dzy­vų“ erd­vė­se jau at­si­ra­do ke­lios pa­ro­doms skir­tos sie­nos, pa­si­rū­pin­ta pa­veiks­lų eks­po­na­vi­mo įran­ga. Šiuo me­tų čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti Z.Bul­ga­ko­vo pa­veiks­lus ir, ži­no­ma, pa­ti­ku­sį įsi­gy­ti.</p> <p>„Prieš me­tus „Dzy­vų“ pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mas bu­vo mū­sų sva­jo­nė. Ją pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ben­dro­mis pa­stan­go­mis, mums pa­dė­jo ke­lios ver­slo įmo­nės, sky­riaus na­riai pri­si­dė­jo kas kuo ga­lė­jo. Da­bar kur kas jau­kes­nė ir laip­ti­nė, ku­ria at­ei­na­ma į sa­lo­ną. To­kių gra­žių ben­drys­tės re­zul­ta­tų pa­ska­tin­ti dė­lio­ja­me pla­nus dėl pa­sta­to iš­orės su­tvar­ky­mo. Ran­kų nu­leis­ti ne­ža­da­me, juo­lab kai­my­nai – „An­tė­ja“ ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka taip gra­žiai tvar­ko­si. Bū­si­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie iš­reikš pa­lai­ky­mą mums, įsi­gy­da­mi jiems pa­ti­ku­sį tau­to­dai­lės meist­rų kū­ri­nį „Dzy­vuo­se“. Be­je, dar vie­nas di­de­lis pri­va­lu­mas – tai bus gy­vas, o ne in­ter­ne­ti­nis pir­ki­nys, ku­rį ga­lė­si­te pa­lies­ti ir pa­tys iš­si­rink­ti pa­ti­ku­sį“, – kvie­čia M.Ta­ra­saus­kie­nė.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Modesta%20IMG_5612%200.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Modesta%20IMG_5612%200.jpg?itok=-Hi0iz6v" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/Modesta%20IMG_0782_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/Modesta%20IMG_0782_0.jpg?itok=Ohxk5rX6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/image0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/image0.jpeg?itok=jcr8CEU5" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/image1.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/image1.jpeg?itok=uBQvvNNo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/image1-1.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/image1-1.jpeg?itok=PQj4A72E" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/image2.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/image2.jpeg?itok=co1wWHjv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/image2-1.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/image2-1.jpeg?itok=Wks00NSP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-eg-lu-te-sil-tos-do-va-nos-rie-si-nes-ran-ku-dar-bo-sauks-tai-me-di-niai-zais-lai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3185&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_7Y_Up982AJyh69-dHOvhSQfyVYap3yvhn1pT2TaDXc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-506799" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642460847"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>drortrode</span> - 2022-01-18 - 01:07</p> </li> <a href="/comment/506799#comment-506799" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/506799#comment-506799" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lasix pill identifier [url…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lasix pill identifier [url=<a href="https://asalasixo.com/]best">https://asalasixo.com/]best</a> time to take lasix[/url] how long does it take for lasix to work</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=506799" token="xGFFyVGoLn7Q1n4JCf8N8e70Ag8QS-0uXRC4gf1DUf4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-377830" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1639670270"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-12-16 - 17:57</p> </li> <a href="/comment/377830#comment-377830" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/377830#comment-377830" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gerai atrodo Modesta</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gerai atrodo Modesta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=377830" token="MRZyRDHLfc-ZE_7bEoW_JOhTdf2_kltVU77nHUZmloc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Dec 2021 07:42:37 +0000 vyrredaktorius 3185 at https://www.alytausnaujienos.lt Au­ten­tiš­kuo­se laiš­kuo­se iš trem­ties iš­gul­dy­ti skau­džios mū­sų is­to­ri­jos pa­tvir­ti­ni­mai https://www.alytausnaujienos.lt/au-ten-tis-kuo-se-lais-kuo-se-trem-ties-gul-dy-ti-skau-dzios-mu-su-ri-jos-pa-tvir-ti-ni-mai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-12-14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13666" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13666) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-12/20211203_162036.jpg?itok=hOS97VEC" width="344" height="287" alt="Liudas Mažylis " title="Parodos autorius prof. Liudas Mažylis teigė, kad ekspoziciją sudaro laiškai, iš tremties siųsti senelių šeimai į Kauną. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Prof. L.Ma­žy­lis su­si­rin­ku­siems į pa­ro­dos ati­da­ry­mą pa­pa­sa­ko­jo apie jos su­ma­ny­mo ap­lin­ky­bes. Tei­gė, kad jam di­de­lių pa­stan­gų su­rink­ti me­džia­gą šiai pa­ro­dai ne­rei­kė­jo, nes eks­po­zi­ci­ją su­da­ro laiš­kai, iš trem­ties siųs­ti se­ne­lių šei­mai į Kau­ną. Šiuos laiš­kus iš­sau­go­ju­si An­ta­ni­na Ma­žy­lie­nė vė­liau juos per­da­vė sū­nui, o šis – sa­vo at­ža­lai prof. L.Ma­žy­liui. Jis ne­slė­pė, kad pra­džio­je la­bai ne­si­do­mė­jo laiš­kų tu­ri­niu. Ta­čiau vė­liau su­vo­kė, ko­kį tur­tą pa­vel­dė­jo.</p> <p>Dau­giau­sia laiš­kų, pa­sak pro­fe­so­riaus, iš­sau­go­ta iš jo tė­vo pus­bro­lio Juo­zo Si­ru­čio, ku­riam te­ko iš­kęs­ti ne­pa­pras­tai sun­kias są­ly­gas la­ge­riuo­se. Eu­ro­par­la­men­ta­ras L.Ma­žy­lis tei­gė, kad jį stip­riai pa­vei­kė dė­dės Juo­zo mei­lė Lie­tu­vai, sie­kis grįž­ti į sa­vo tė­vy­nę, to­dėl šia eks­po­zi­ci­ja no­ri pa­ro­dy­ti, kas so­vie­tų oku­pa­ci­jos me­tais Lie­tu­vo­je vy­ko.</p> <p>Pro­fe­so­rius kal­bė­jo, kad dė­dė Juo­zas bu­vo iš­trem­tas 1941-ųjų bir­že­lį, pir­mo­mis trem­ties die­no­mis, o pir­mie­ji laiš­kai Kau­ne pa­si­li­ku­sius ar­ti­muo­sius pa­sie­kė po ket­ve­rių me­tų, tuo­met ir už­si­mez­gė re­gu­lia­rus ry­šys.</p> <p>Tad ir pa­ro­do­je – au­ten­tiš­ki laiš­kai iš la­ge­rių, jų ne­re­da­guo­tas tu­ri­nys, ku­ria­me sly­pi tik­ros iš­gy­ve­ni­mų, skaus­mo, ba­do, šal­čio is­to­ri­jos, per­smelk­tos ar­ti­mų­jų il­ge­sio, pri­si­mi­ni­mų ir ku­pi­nos vil­ties.</p> <p>Kaip pa­ste­bi pro­fe­so­rius L.Ma­žy­lis, ne­pai­sant cen­zū­ros ir sa­vi­cen­zū­ros dė­dė Juo­zas la­bai kruopš­čiai ap­ra­šė trem­ties vie­tų bui­ties vaiz­dus, žiau­riai se­ki­nan­čias šal­čio at­žvil­giu dar­bo są­ly­gas. Kiek­vie­na­me laiš­ke ne­ma­žai ra­mi­nan­čių žo­džių, tai ro­dė, koks mo­ra­liš­kai tvir­tas bu­vo žmo­gus, jis ne­pa­si­da­vė ir iš­lai­kė. Kiek­vie­na­me laiš­ke yra ir pri­si­mi­ni­mų bei pa­si­il­gi­mo žo­džių apie tar­pu­ka­rio Lie­tu­vą, Kau­ną, čia jis bu­vo pra­dė­jęs stu­di­jas.</p> <p>Pats L.Ma­žy­lis dė­dės Juo­zo laiš­kus va­di­na au­ten­ti­ka, su tik­rais to me­to žo­džiais.</p> <p>Be­je, no­ri­si pri­min­ti, kad trem­ty­je bu­vu­sius ar­ti­mus žmo­nes, gi­mi­nes ir bi­čiu­lius A.Ma­žy­lie­nė sten­gė­si pa­lai­ky­ti ne vien pa­guo­dos žo­džiais. Pro­fe­so­riaus se­ne­lis, mo­čiu­tės An­ta­ni­nos vy­ras, taip pat pro­fe­so­rius Pra­nas Ma­žy­lis tu­rė­jo sta­tu­są ir re­sur­sų. Tad jo žmo­na ga­lė­jo ir tu­rė­jo iš ko pa­dė­ti. Siųs­da­vo, ko tik ga­lė­jo, ypač dė­dei Juo­zui, ku­ris bu­vo iš­vež­tas iš jų bu­to, nes čia bu­vo re­gist­ruo­tas ir gy­ve­no. Pa­si­bel­dę oku­pan­tai tuoj pat iš­si­ve­žė Juo­zą Si­ru­tį, nes jis kaip stu­den­tas ne­si­slaps­tė.</p> <p>J.Si­ru­tis į Lie­tu­vą ne­grį­žo, pa­si­bai­gus baus­mei ap­si­gy­ve­no Ka­zach­sta­ne, ten su­kū­rė šei­mą. Sa­vo duk­rą pa­va­di­no An­ta­ni­na, daug jam pa­dė­ju­sios A.Ma­žy­lie­nės gar­bei.</p> <p>„Kai ta­vo tau­ta iš­gy­ve­no ban­dy­mą ją su­nai­kin­ti, kai tai grio­vė šim­tus tūks­tan­čių li­ki­mų, kai žū­da­vo vai­kai, mo­te­rys ir vy­rai – pri­va­lo­me nuo­lat pri­min­ti tai vi­suo­me­nei, da­ly­tis šio­mis tra­giš­ko­mis pa­tir­ti­mis – dar ir tam, kad ši is­to­ri­ja nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­tų. Ti­kiuo­si, kad pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi laiš­kai, siųs­ti ma­no šei­mai, at­skleis ir pa­dės mums su­vok­ti tra­giš­kos trė­mi­mų is­to­ri­jos re­a­ly­bę“, – sa­kė L.Ma­žy­lis.</p> <p>Jis dar pri­dū­rė, kad da­bar, kai siun­čia svei­ki­ni­mus ar­ti­mie­siems, kar­tu įde­da ir Dė­dės Juo­zo jaut­raus laiš­ko, ra­šy­to Ka­lė­doms, ko­pi­ją.</p> <p>Eks­po­zi­ci­jo­je ne tik Juo­zo Si­ru­čio laiš­kai. Pa­ro­do­je ga­li­ma iš­vys­ti ir ant­ro­jo tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pre­zi­den­to Alek­san­dro Stul­gins­kio žmo­nos Onos laiš­kų, ku­riuos iš trem­ties ji taip pat siun­tė A.Ma­žy­lie­nei. Mo­te­rys bu­vo bi­čiu­lės. Į Si­bi­rą ji iš­vež­ta tą pa­čią nak­tį kaip ir J.Si­ru­tis.</p> <p>Laiš­kuo­se A.Ma­žy­lie­nei O.Stul­gins­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo ne tik apie kas­die­ny­bę trem­ty­je, kar­tais pa­si­da­ly­da­vo ži­nio­mis apie ka­li­na­mą vy­rą.</p> <p>Pa­ro­dos lan­ky­to­jams pa­tei­kia­mi ir ki­tų gi­mi­nai­čių, ku­riuos rė­mė pro­fe­so­riaus L.Ma­žy­lio mo­čiu­tės An­ta­ni­nos šei­ma: tai ir Pet­ro­nė­lės Si­ru­ty­tės-Las­ty­tės, Onos Ma­tu­lai­ty­tės-Stul­gins­kie­nės bei Jo­no ir Onos Si­ru­čių laiš­kai, ad­re­suo­ti A.Ma­žy­lie­nei.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_161207.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_161207.jpg?itok=Vwn1udG6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_162036_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_162036_0.jpg?itok=tG1VOE7k" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_162152.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_162152.jpg?itok=joq5bxoC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_162236.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_162236.jpg?itok=gEH1UqZ8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_163600.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_163600.jpg?itok=tth1dEJk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/20211203_164043.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/20211203_164043.jpg?itok=wphBi6Kb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/IMG_4219.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/IMG_4219.jpg?itok=QDBxFof6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/IMG_4237.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/IMG_4237.jpg?itok=p1JPSvXq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-12/IMG_4542.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-12/IMG_4542.jpg?itok=cZNnVQ5T" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/au-ten-tis-kuo-se-lais-kuo-se-trem-ties-gul-dy-ti-skau-dzios-mu-su-ri-jos-pa-tvir-ti-ni-mai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3182&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bflXuTPZZ1QRmpSALER6qEa4swiq2nb3pxMC7jXnq7g"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-509459" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642477937"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>drortrode</span> - 2022-01-18 - 05:52</p> </li> <a href="/comment/509459#comment-509459" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/509459#comment-509459" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lasix and potassium [url…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lasix and potassium [url=<a href="https://asalasixo.com/]how">https://asalasixo.com/]how</a> much lasix can you take[/url] natural lasix</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=509459" token="g-Nzs0WNLpQ7S6jxc5KPqcqod2Kw5w6U1d1wf3yIpoo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Dec 2021 07:02:27 +0000 vyrredaktorius 3182 at https://www.alytausnaujienos.lt