Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Nuo Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los iki įvaiz­džio di­zai­no... https://www.alytausnaujienos.lt/nuo-lie-tu-vos-po-li-ci-jos-mo-kyk-los-iki-ivaiz-dzio-di-zai-no <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Liepa Svirskaitė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13563" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13563) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/kotryna_1.jpg?itok=bRqvxfj_" width="344" height="287" alt="Kot­ry­na Ka­šė­tai­tė" title="Kot­ry­na Ka­šė­tai­tė: „Di­zai­no stu­den­tai dirbs ten, kur dau­giau­sia pa­ty­čių, ap­kal­bų.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te stu­di­juo­ti įvaiz­džio di­zai­ną?</strong></p> <p>– Il­gai svars­čiau, ką pa­si­rink­ti. Lai­kui bė­gant lei­dau pa­čiai sau sa­ve ge­riau pa­žin­ti. Su­pra­tau, kad man pa­tin­ka žiū­rė­ti į žmo­nes: kaip jie ren­gia­si, kaip at­ro­do. Man la­bai pa­tin­ka keis­ti jų iš­vaiz­dą. To­dėl nu­spren­džiau stu­di­juo­ti da­ly­ką, ku­ris pa­dė­tų man pa­keis­ti žmo­gaus iš­vaiz­dą pa­gal jo no­rus.</p> <p><strong>– O kas ap­skri­tai yra įvaiz­džio di­zai­nas? </strong></p> <p>– Sa­vais žo­džiais sa­ky­čiau taip – di­zai­no pro­gra­ma, ska­ti­nan­ti stu­den­tą mo­ky­tis ki­to žmo­gaus iš­ori­nio pa­kei­ti­mo me­no. Pa­vyz­džiui, kaip su­teik­ti klien­tui jo trokš­ta­mų sa­vy­bių per dra­bu­žį. Kaip pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei ge­riau­sią klien­to ver­si­ją per iš­ori­nius po­ky­čius.</p> <p><strong>– Ko­dėl ne­si­rin­ko­te ma­dos di­zai­no ar gra­fi­kos di­zai­no?</strong></p> <p>– Daug gal­vo­jau apie ma­dos di­zai­ną. Ta­čiau iš­si­gan­dau pa­ties kū­ry­bi­nio pro­ce­so me­tu už­klum­pan­čių me­ni­nių pau­zių. Ro­dos, vi­suo­met yra idė­jų ką kur­ti, kaip kur­ti, bet kū­ry­bi­niai trik­džiai ne­iš­ven­gia­mi. Bi­jo­jau tų be­vil­tiš­kų die­nų, kai ne­be­bū­čiau ži­no­ju­si, ką pa­siū­ly­ti pa­sau­liui.</p> <p><strong>– Ma­no­te, kad įvaiz­džio di­zai­no pro­gra­mo­je ne­bus me­ni­nių pau­zių?</strong></p> <p>– Ne. Jau­čiu, kad tai tik­rai man skir­ta pro­fe­si­ja. Įvaiz­džio di­zai­nas ža­vus tuo, kad ga­li­ma dirb­ti su klien­tu. Kiek­vie­nas klien­tas tu­ri skir­tin­gų po­rei­kių, idė­jų, pa­gei­da­vi­mų. Iš klien­to se­miuo­si idė­jų, kaip pa­keis­ti jo iš­vaiz­dą jam pa­lan­kia kryp­ti­mi.</p> <p><strong>– Gir­dė­jau, kad svars­tė­te taip pat ir apie Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lą. Ko­dėl ne­sto­jo­te ten?</strong></p> <p>– No­rė­jau įro­dy­ti tiek vi­suo­me­nei, tiek sa­vo šei­mai, tiek sau, kad pa­bai­gus įvaiz­džio di­zai­no pro­gra­mą taip pat ga­li­ma pra­gy­ven­ti. No­rė­jau pa­ro­dy­ti, kad įvaiz­džio di­zai­nas svar­bus vi­suo­me­nei. Dar vie­na iš prie­žas­čių bu­vo ta, kad man, kaip as­me­ny­bei, kas­met vis kei­čian­tis, ėmiau sto­ko­ti sa­vy­bių, rei­ka­lin­gų sto­ti į Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lą.</p> <p><strong>– Kaip ži­nią, kad sto­si­te į įvaiz­džio di­zai­no pro­gra­mą, pri­ėmė jū­sų tė­vai?</strong></p> <p>– Iš pra­džių tė­vams už­si­mi­niau, kad no­riu stu­di­juo­ti me­nus. Jie ne­su­ti­ko. Bu­vo ne­pa­ten­kin­ti, ne­no­rė­jo gir­dė­ti ir klau­sy­tis ma­nęs, vis ska­ti­no sto­ti į Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lą. Na, ar­ba bet kur, tik ne į me­nus... Ma­tyt, su­vei­kė ste­re­o­ti­pi­nis mąs­ty­mas, kad iš me­nų ne­pra­gy­ven­si. Bet vė­liau, tur­būt ta­da, kai su­pra­to, kad ne­iš­eis per­kal­bė­ti, su­si­tai­kė su šia min­ti­mi. Pra­dė­jo ska­tin­ti ma­ne stu­di­juo­ti tai, ką no­riu.</p> <p><strong>– Kot­ry­na, ar jau­čia­tės me­niš­ka sie­la?</strong></p> <p>– Kaip ka­da. Ly­gi­nant su vi­du­ti­niu žmo­gu­mi, jau­čiuo­si ki­to­kia. Ma­tau, kad iš­si­ski­riu iš ki­tų, tu­riu ki­to­kių idė­jų, gal­būt gal­vo­ju ki­taip.</p> <p><strong>– Ar su­si­dū­rė­te su si­tu­a­ci­jo­mis, kai jū­sų po­žiū­ris ne­su­ta­po su ki­tų?</strong></p> <p>– Ga­liu pa­teik­ti vi­sai ne­se­ną pa­vyz­dį. Ko­vo aš­tun­tą­ją įkė­liau į ins­tag­ra­mą nuo­trau­ką, ku­rio­je bu­vau in­ty­mio­je vie­to­je už­si­dė­ju­si gė­lių puokš­tę. Dau­gu­ma žmo­nių sa­kė: vul­ga­ru, ne­su­pran­ta­ma. O aš sa­vo nuo­trau­ka no­rė­jau pa­ro­dy­ti vi­suo­me­nei, kas yra mo­te­ris, ką ji su­tei­kia pa­sau­liui, jos stip­ry­bę ir gro­žį.</p> <p><strong>– Daug in­ves­tuo­ja­te į sa­vo ins­tag­ra­mo pro­fi­lio kū­ri­mą?</strong></p> <p>– Taip. Šiuo me­tu tik­rai la­bai sten­giuo­si, nes so­cia­li­niai tin­klai tu­ri vis di­des­nę įta­ką mū­sų vi­suo­me­nė­je. Įvaiz­džio di­zai­no stu­den­tai be so­cia­li­nių tin­klų sun­kiai vers­tų­si gy­ve­ni­me.</p> <p><strong>– O kaip jū­sų dar­bas vyks­ta ins­tag­ra­mo plat­for­mo­je? Kaip iš­si­ren­ka­te ko­kį pos­tą ar sto­ry įkel­ti?</strong></p> <p>– Iš tik­rų­jų tai la­bai įvai­riai. Min­tys ir te­mos ky­la sa­vai­me. Kar­tais tie­siog sė­džiu na­muo­se, skai­tau, žiū­riu se­ria­lą ir ky­la idė­ja. Tuo­met pa­klau­siu sa­vęs, ar ji tik­tų ma­no ins­tag­ra­mo pro­fi­liui sa­vo spal­vo­mis, kom­po­zi­ci­ja. Jei­gu taip – re­a­li­zuo­ju.</p> <p><strong>– Nuo ta­da, kai pra­dė­jo­te skir­ti dau­giau dė­me­sio ins­tag­ra­mui, ar pa­ste­bė­jo­te se­kė­jų skai­čiaus po­ky­tį?</strong></p> <p>– Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad se­kė­jų skai­čius tik au­go. Taip pat jis ir kri­to. Bu­vo žmo­nių, ku­rie ma­ne un­fol­lo­wi­no. Ta­čiau tai na­tū­ra­lu, nes ne vi­siems įdo­mi me­no sri­tis ir ma­no dar­bai. Bet vė­liau at­si­ra­do ir nau­jų se­kė­jų, ku­riems įdo­mu tai, ką aš da­rau.</p> <p><strong>– Kiek maž­daug lai­ko už­trun­ka­te, kol ko­re­guo­ja­te vie­ną nuo­trau­ką?</strong></p> <p>– Ben­dras ko­re­ga­vi­mas, t. y. ir prie­ra­šas prie nuo­trau­kos, už­trun­ka ir va­lan­dą. Ta­čiau taip nu­tin­ka, nes kol kas dar sto­ko­ju įgū­džių nau­do­tis „Pho­tos­hop“ pro­gra­ma. Tai už­trun­ka.</p> <p><strong>– Jau­čia­te kon­ku­ren­ci­ją ins­tag­ra­me?</strong></p> <p>– Ne­me­luo­siu, jau­čiu. Esu toks žmo­gus, ku­ris in­tui­ty­viai jau­čia kon­ku­ren­ci­ją. Ma­tau, kas su ma­ni­mi var­žo­si.</p> <p><strong>– Kaip tvar­ko­tės su kon­ku­ren­ci­ja?</strong></p> <p>– Pras­tai. Man tik­rai la­bai sun­ku su­si­tvar­ky­ti. Pa­vyz­džiui, se­kiau ins­tag­ra­me vie­ną mer­gi­ną. Žiū­rė­da­vau jos pro­fi­lį net po tris ke­tu­ris kar­tus per die­ną. Ju­tau kon­ku­ren­ci­ją. Ju­tau įtam­pą. Nu­spren­džiau, kad rei­kia su tuo su­si­tvar­ky­ti. Už­mu­te‘inau jos pro­fi­lį, nu­sto­jau ją ma­ty­ti. Po ku­rio lai­ko pa­ste­bė­jau, kad gy­ve­nu ra­miau, ne­bė­ra to karšt­li­giš­ko po­rei­kio nuo­la­tos tik­rin­ti, ar kon­ku­ren­tė ne­įkė­lė kaž­ko nau­jo. Ta­čiau, iš tie­sų, vis dar ieš­kau bū­dų, kaip su­si­do­ro­ti su var­žy­tu­vė­mis.</p> <p><strong>– Ar įvaiz­džio di­zai­no spe­cia­ly­bė­je yra la­bai svar­bu iš­mok­ti val­dy­ti stre­są?</strong></p> <p>– Tik­rai taip. Ne vel­tui šio­se stu­di­jo­se yra la­bai svar­bus psi­cho­lo­gi­jos kur­sas (ver­ti­na­mas še­šiais kre­di­tais).</p> <p><strong>– Ša­li­na­te pik­tus ko­men­ta­rus?</strong></p> <p>– Ša­li­nu.</p> <p><strong>– Ma­ne su­do­mi­no vie­nas jū­sų pos­tų ins­tag­ra­me, kur vie­toj pa­lai­di­nės įsi­dė­jo­te daug če­kių. Kaip gi­mė ši idė­ja? Ji at­ro­do uni­ka­li, įdo­mi.</strong></p> <p>– Ačiū už kom­pli­men­tus. Iš pra­džių to­kią pa­lai­di­nę gal­vo­jau kur­ti iš laik­raš­čių. De­ja, laik­raš­čių ne­tu­rė­jau. Ta­čiau idė­ja su­kur­ti kaž­ką nau­jo, iš­li­ko. Po ran­ka ne­ti­kė­tai pa­si­tai­kė pir­ki­nių če­kis. Pi­ni­gi­nė­je jų tu­rė­jau be­ga­lę. Tuo­met su­lip­džiau ant bal­to la­po če­kius. Taip ir gi­mė įdo­mio­ji pa­lai­di­nė.</p> <p><strong>– Pla­nuo­ja­te su­kur­ti kaž­ką pa­na­šaus? Pa­tik­tu­kų mi­nė­tas pos­tas su­rin­ko tik­rai ne­ma­žai.</strong></p> <p>– Li­ke‘ai tik­rai ma­ne nu­ste­bi­no. Ne­ma­niau, kad jų su­rink­siu tiek daug. Tai pa­ska­ti­no ma­ne kur­ti dau­giau pa­na­šaus tu­ri­nio. Tu­riu ne­ma­žai idė­jų at­ei­čiai, tik­rai pa­ma­ty­si­te jas ma­no ins­tag­ra­me.</p> <p><strong>– Kas jū­sų įkvė­pė­jai?</strong></p> <p>– Yra lie­tu­vė mer­gi­na, ku­ri ma­ne ska­ti­na ei­ti pir­myn, kal­bant apie spal­vas. Jos ins­tag­ra­mo pa­va­di­ni­mas „kat­ri­fab“. Man ji la­bai pa­tin­ka dėl jos ke­lia­mo tu­ri­nio. Ji ma­ne įkve­pia kel­ti įvai­res­nes nuo­trau­kas. Taip pat yra ir daug ki­tų žmo­nių, ku­rie nė­ra su­si­ję su įvaiz­džio di­zai­nu. Pa­vyz­džiui, ma­no ma­ma, ku­ri vi­suo­met ju­da pir­myn ir ska­ti­na ma­ne ju­dė­ti.</p> <p><strong>– Ko­kia jū­sų sva­jo­nė pa­bai­gus stu­di­jas?</strong></p> <p>– Sva­jo­nės daž­nai kei­čia­si. Kar­tais no­riu bū­ti žur­na­lo da­li­mi, kar­tais tu­rė­ti sa­vo ver­slą, dirb­ti su žmo­nė­mis. Šiuo me­tu no­rė­čiau dirb­ti su po­li­ti­kų įvaiz­džiu.</p> <p><strong>– Ko­dėl bū­tent po­li­ti­kai?</strong></p> <p>– Po­li­ti­kui bū­ti­nas ge­ras įvaiz­dis. Man įdo­mu, kaip sek­tų­si už­mas­kuo­ti tam tik­ras jų sa­vy­bes ir pa­brėž­ti ki­tas.</p> <p><strong>– Ar no­rė­tu­mė­te iš­gar­sė­ti? Ir ko­dėl?</strong></p> <p>– Kas ne­no­rė­tų (juo­kia­si)... Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl iš­gar­sė­ti man pa­tik­tų, yra ta, kad gy­ven­čiau pa­to­gų gy­ve­ni­mą, ne­jus­čiau pi­ni­gų sty­giaus. Ki­ta ver­tus, mėgs­tu sa­vo pri­va­tų gy­ve­ni­mą, to­dėl ne­no­rė­čiau, kad ma­ne, ei­nan­čią gat­ve, kaž­kas fo­to­gra­fuo­tų.</p> <p><strong>– Džiau­gia­tės, kad įsto­jo­te į įvaiz­džio di­zai­ną?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu stu­di­jų pro­gra­ma man la­bai pa­tin­ka. Ji per pus­me­tį man da­vė daug ži­nių ir pa­ta­ri­mų, kaip tu­rė­čiau pa­si­elg­ti vie­nu ar ki­tu at­ve­ju. Džiau­giuo­si, kad pa­grin­di­nė ma­no dės­ty­to­ja yra Vio­le­ta Dob­ro­vols­kie­nė. Esu pa­ten­kin­ta, jog gy­ve­ni­mas su­dės­tė taip, kad stu­di­juo­ju tai, kas man la­bai pa­tin­ka.</p> <p><strong>– Lin­kė­tu­mė­te jau­niems žmo­nėms sto­ti į įvaiz­džio di­zai­ną? Ži­no­ma, ne­kal­bant apie kon­ku­ren­ci­ją.</strong></p> <p>– (Pa­si­juo­ku­si su­rim­tė­ja). Ne­ži­nau. Jei­gu žmo­gus yra lin­kęs do­mė­tis ma­do­mis, ren­gia­si sti­lin­gai ir yra su­in­te­re­suo­tas pa­keis­ti ki­to žmo­gaus iš­vaiz­dą – ta­da taip. Tik­rai re­ko­men­duo­čiau. Bet ne­re­ko­men­duo­čiau tiems, ku­rie bi­jo vie­šu­mo, ne­no­ri iš­lįs­ti iš sa­vo kom­for­to zo­nos. Bū­kim bied­ni, bet tei­sin­gi – di­zai­no stu­den­tai dirbs ten, kur dau­giau­sia pa­ty­čių, ap­kal­bų.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/kotryna_1_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/kotryna_1_0.jpg?itok=VqK6DDcU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/kotryna_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/kotryna_2.jpg?itok=fWbrEpvG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/kotryna_3.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/kotryna_3.png?itok=CpTm0mmX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nuo-lie-tu-vos-po-li-ci-jos-mo-kyk-los-iki-ivaiz-dzio-di-zai-no&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2443&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tq46VohoyPBbsKWlMHmyCFDIWP5XRQVQO06MQbQZY6U"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Apr 2021 06:52:16 +0000 vyrredaktorius 2443 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Aly­taus pa­ro­di­nes erd­ves grįž­ta pa­ro­dos, bet žiū­ro­vams bū­ti­na re­gist­ra­ci­ja https://www.alytausnaujienos.lt/i-aly-taus-pa-ro-di-nes-erd-ves-griz-ta-pa-ro-dos-bet-ziu-ro-vams-bu-ti-na-re-gist-ra-ci-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/39-13562" rel="bookmark"> Nr. <span> 39 (13562) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/IMG_0189.jpg?itok=TmeTMMyN" width="344" height="287" alt="Fo­to­grafė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir parodos kuratorius Evaldas Grinius. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." title="Fo­to­grafė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė ir parodos kuratorius Evaldas Grinius. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­ro­do­se de­biu­tuo­ja ke­le­tas nau­jų kū­rė­jų: da­ly­vių gre­tas pa­pil­dė jau­nie­ji di­zai­no sri­ties me­ni­nin­kai In­ga La­za­ren­ko (ta­py­ba, ko­lia­žas) ir Ma­tas Ju­dic­kas (skulp­tū­ri­nis ko­lia­žas), fo­to­gra­fų gru­pę pa­pil­dė Vla­dis­la­vas Vrub­liaus­kas ir Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­la Aly­taus fi­lia­lo ab­sol­ven­tai Čes­lo­vas Gre­ge­ris ir Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas.</p> <p>Abi mi­nė­to­sios pa­ro­dos veiks iki ba­lan­džio 24 die­nos.</p> <p>Pa­ro­do­je „Aly­taus dai­lė 2020“ da­ly­vau­ja Ja­ni­na Džer­vu­tė (ke­ra­mi­ka); An­drius Gri­ga­liū­nas (ta­py­ba); Eval­das Gri­nius (ta­py­ba); Al­gir­das Ju­dic­kas (ta­py­bi­nis ko­lia­žas); Ilo­na Ju­ne­vi­čie­nė (ke­ra­mi­ka); Ma­tas Ju­dic­kas (skulp­tū­ri­nis ko­lia­žas); Vid­man­tas Jan­kaus­kas (ta­py­ba); Gai­lu­tė Lan­ke­lie­nė (ta­py­ba); In­ga La­za­ren­ko (ta­py­ba, ko­lia­žas); Vi­ta­li­ja Ma­kaus­kie­nė (gra­fi­ka); Al­vy­das Pet­ke­vi­čius (ta­py­ba); Kos­tas Poš­kus (ta­py­ba); Lo­re­ta Skrui­bie­nė (ta­py­ba); Ag­nė Var­pu­ke­vi­čiū­tė (ko­lia­žas); Mo­ni­ka Več­kie­nė (ta­py­ba).</p> <p>Pa­ro­do­je „Aly­taus fo­to­gra­fi­ja 2020“ da­ly­vau­ja Faus­tas Au­gus­ti­nas; Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas; Vla­das Dab­ra­vols­kas; Eval­das Gri­nius; Čes­lo­vas Gre­ge­ris; Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas; Ze­no­nas Ši­lins­kas; Vla­dis­la­vas Vrub­liaus­kas.</p> <p>Pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rius – Aly­taus dai­lės ga­le­ri­ja, ku­ra­to­rius Eval­das Gri­nius, part­ne­ris Aly­taus kul­tū­ros cen­tras, rė­mė­jas Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.</p> <p>Aly­taus kul­tū­ros cen­tre šiuo me­tu ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir tre­či­ą­ją pa­ro­dą, ta­čiau ji veiks kiek trum­piau – iki ba­lan­džio 11 die­nos, tad žiū­ro­vams reik­tų su­skub­ti. Tai – 19-ojo na­cio­na­li­nio fo­to­gra­fi­jų kon­kur­so pa­ro­da „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja 2020“.</p> <p>Kon­kur­se da­ly­va­vo 123 fo­to­gra­fai, laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ fo­to­ko­res­pon­den­tė Zi­ta Stan­ke­vi­čie­nė bu­vo no­mi­nuo­ta „Auk­si­nio kad­ro“ ap­do­va­no­ji­mui ka­te­go­ri­jo­je „Nau­jie­nos“. Tarp­tau­ti­nės žiu­ri ko­mi­si­jos dė­me­sio su­lau­kė jos fo­to­gra­fi­ja „Pas­ku­ti­nė die­na“, jo­je įam­žin­tas gais­ras „Eko­lo­gis­ti­kos“ įmo­nė­je, ku­ris tru­ko 10 die­nų nuo 2019 me­tų spa­lio 16-osios.</p> <p>Z.Stan­ke­vi­čie­nė 2020 me­tų kon­kur­se taip pat pa­te­ko tarp ge­riau­sių­jų „Kul­tū­ros ir pra­mo­gų“ ka­te­go­ri­jo­je – žiu­ri įver­ti­no Aly­taus ae­ro­dro­me po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos vy­ku­sios avia­ci­jos šven­tės nuo­trau­kas. Jo­se įam­žin­ta, kaip ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo gru­pė AN­BO pa­dan­gė­je at­lie­ka pro­gra­mą „Dan­gaus rap­so­di­ja“, o že­mė­je ren­ka­mi pa­ra­šai už is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą, nes jį no­ri­ma pa­vers­ti lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na.</p> <p>Iš vi­so kon­kur­sui „Lie­tu­vos spau­dos fo­to­gra­fi­ja 2020“ bu­vo pa­teik­ta per 3 tūkst. 700 nuo­trau­kų, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čio­je pa­ro­do­je aly­tiš­kiai ga­li pa­ma­ty­ti ge­riau­sius spau­dos fo­to­gra­fų dar­bus.</p> <p>Pa­ro­dų AKC lan­ky­mo lai­kas dar­bo die­no­mis 8.00–17.00 va­lan­do­mis, bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu 8 672 73436.</p> <p> </p> <p><strong>AKC ir „A.N.“ inf.</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_0189_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_0189_0.jpg?itok=nrei6IPm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/IMG_0329.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/IMG_0329.jpg?itok=yrk_I8EZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/i-aly-taus-pa-ro-di-nes-erd-ves-griz-ta-pa-ro-dos-bet-ziu-ro-vams-bu-ti-na-re-gist-ra-ci-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2421&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_9IQb7bWlB3uBJY-hslabv8fDRjAcXotzUEg58089Go"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Apr 2021 06:42:52 +0000 vyrredaktorius 2421 at https://www.alytausnaujienos.lt Konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2020” finalininkų darbai vieši Alytuje https://www.alytausnaujienos.lt/konkurso-lietuvos-spaudos-fotografija-2020-finalininku-darbai-viesi-alytuje <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/38-13561" rel="bookmark"> Nr. <span> 38 (13561) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/8.%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=Jls2UA_9" width="344" height="287" alt="spaudos fotografija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2020 m. jau devynioliktąjį kartą vykusio nacionalinio fotografijų konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2020” finalininkų darbai vieši Alytuje. Tarp šiais metais konkurse dalyvavusių 123 visos Lietuvos fotografų buvo ne vienas alytiškis, o „Alytaus naujienų” laikraščio korespondentės Zitos Stankevičienės kadras „Paskutinė gaisro diena“ buvo nominuotas “Auksinio kadro” apdovanojimui konkurso kategorijoje “Naujienos”. Viso konkursui</p> <p>„Lietuvos spaudos fotografija 2020” buvo pateikta virš 3700 nuotraukų, kurias metų pradžioje vertino kompetentinga tarptautinė komisija, kurios nariais šiemet tapo profesionalūs fotografai Stefano Schirato (Italija), Sergey Maksimyšin (Rusija), Artūras Morozovas (Lietuva); žurnalo „Moteris“ vyr. redaktorė Ieva Rekštytė- Matuliauskė bei jaunojo kūrėjo premijos laureatė, režisierė Aistė Žegulytė. Geriausios, komisijos atrinktos nuotraukos eksponuojamos parodoje „Lietuvos spaudos fotografija 2020”. Vertinimo komisija ypatingai džiaugėsi įdomių ir netikėtų kadrų gausa „Portreto“, „Kultūros ir pramogų“ bei „Kariuomenės“ kategorijose. Be to, įspūdį paliko foto pasakojimų ir reportažų įvairovė ir pamažu auganti serijų meninė bei naratyvo dėliojimo kokybė. Komisijos nariai linkėjo Lietuvos spaudos fotografams drąsos ir ryžto patiems kelti klausimus, ieškoti temų ir naujų pasakojimo formų.</p> <p><strong>Informacija apie konkurso nugalėtojus:</strong></p> <p><a href="http://pressphoto.lt/naujienos/lietuvos-spaudos-fotografija-2020-nugaletoju-apdovanojimo-ceremonija">http://pressphoto.lt/naujienos/lietuvos-spaudos-fotografija-2020-nugaletoju-apdovanojimo-ceremonija</a>)</p> <p>Paroda turėjusi vykti 2020 m. pabaigoje Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse, dėl Covid-19 pandemijos šalyje karantino paskelbimo buvo atkelta iki ribojimų / nurodymų atlaisvinimo.</p> <p>Nuo kovo 11 d. vyriausybei atlaisvinus tam tikrus ribojimus, organizatoriai atsižvelgdami į Alytaus miesto teatro parodinių erdvių lankymo ribotas galimybes, nutarė ją surengti (bendradarbiaujant su Alytaus kultūros centro administracija) Alytaus kultūros centre.</p> <p>Nacionalinio fotografijų konkurso parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2017” ir „Lietuvos spaudos fotografija viešosios įstaigos „EGARTA“ 2017” 2017 ir 2019 m alytiškiams buvo pristatytos Alytaus kultūros centre tarptautinio fotografijos festivalio „Foto fest Alytus 2017“ ir „Foto fest Alytus 2019“ programos rėmuose. Nuo 2020 m. pagal susitarimą su Lietuvos spaudos fotografų klubu ir Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinio fotografijų konkurso parodą „Lietuvos spaudos fotografija 2020” ir „Lietuvos spaudos fotografija 2021” Alytaus miesto bendruomenei pristato / pristatys VšĮ Alytaus dailės galerija.</p> <p><strong>Organizatoriai:</strong></p> <p>Lietuvos žurnalistų sąjunga; Lietuvos spaudos fotografų klubas; Alytaus dailės galerija.</p> <p><strong>Vyksmo vieta:</strong></p> <p>Alytaus kultūros centro</p> <p>Trečio aukšto vestibiulis<br /> Vyksmo laikas:</p> <p>nuo 2021 03 24 iki 2021 04 11</p> <p><strong>Daugiau informacijos soc. tinkle FB Alytaus dailės galerija:</strong> <a href="https://www.facebook.com/media/set?vanity=alytausdailesgalerija&amp;set=a.458670795575133">https://www.facebook.com/media/set?vanity=alytausdailesgalerija&amp;set=a.458670795575133</a></p> <p><strong>Parodos koordinatorius Alytuje:</strong></p> <p>Evaldas Grinius. Partneris:</p> <p>Alytaus kultūros centras.</p> <p>Išankstinė lankytojų registracija telefonu Nr. +370 672 73436</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/0.%20LIETUVOS%20SPAUDOS%20FOTOGRAFIJA%202020%20%20Plakatas%20JPG.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/0.%20LIETUVOS%20SPAUDOS%20FOTOGRAFIJA%202020%20%20Plakatas%20JPG.jpg?itok=8K-D7q4L" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/1.%20Spaudos%20fotograf%C4%97s%20Zitos%20Stankevi%C4%8Dien%C4%97s%20interviu%20Dz%C5%ABkijos%20TV%20Alytaus%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/1.%20Spaudos%20fotograf%C4%97s%20Zitos%20Stankevi%C4%8Dien%C4%97s%20interviu%20Dz%C5%ABkijos%20TV%20Alytaus%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=wyBigyPy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/2.2.%20Evaldas%20Grinius%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20koordinatorius%2C%20organizatorius%20Alytuje%20%20%20Vlado%20Dabrovolsko%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/2.2.%20Evaldas%20Grinius%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20koordinatorius%2C%20organizatorius%20Alytuje%20%20%20Vlado%20Dabrovolsko%20nuotrauka.jpg?itok=rRKliLAd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/3.%20%20Spaudos%20fotografai%20-%20Faustas%20Augustinas%20ir%20Zenonas%20%C5%A0ilinskas%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/3.%20%20Spaudos%20fotografai%20-%20Faustas%20Augustinas%20ir%20Zenonas%20%C5%A0ilinskas%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=gtaFdsXC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/4.%20Spaudos%20fotografas%20%20Zenonas%20%C5%A0ilinskas%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/4.%20Spaudos%20fotografas%20%20Zenonas%20%C5%A0ilinskas%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=uOpeeEw1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/5.%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/5.%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=lVVX5GbY" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/6.%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/6.%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=55JSMAEL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/7.%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/7.%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka.jpg?itok=khu0OdE8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/8.%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/8.%20%20Lietuvos%20spaudos%20fotografija%202020%20atidarymas%20%20Alytaus%20kult%C5%ABros%20centras%20%20Evaldo%20Griniaus%20nuotrauka_0.jpg?itok=Mu_3AWSO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/10.%20Fotografai%20-%20Vladas%20dabravolskas%20ir%20%20Faustas%20Augustinas.%20Toliau%20Evaldas%20Grinius%20ir%20Zita%20Stankevi%C4%8Dien%C4%97.%20Zenono%20%C5%A0ilinsko%20nuotrauka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/10.%20Fotografai%20-%20Vladas%20dabravolskas%20ir%20%20Faustas%20Augustinas.%20Toliau%20Evaldas%20Grinius%20ir%20Zita%20Stankevi%C4%8Dien%C4%97.%20Zenono%20%C5%A0ilinsko%20nuotrauka.jpg?itok=n6J5Eyp8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/konkurso-lietuvos-spaudos-fotografija-2020-finalininku-darbai-viesi-alytuje&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2401&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cvVH80EfPLuIu7l8xdC_dF0D5PzTzmj4D91vd9-s3sY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119019" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617930929"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Eric Jones</span> - 2021-04-09 - 04:15</p> </li> <a href="/comment/119019#comment-119019" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119019#comment-119019" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">My name’s Eric and I just…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>My name’s Eric and I just came across your website - alytausnaujienos.lt - in the search results.</p> <p>Here’s what that means to me…</p> <p>Your SEO’s working.</p> <p>You’re getting eyeballs – mine at least.</p> <p>Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing.</p> <p>BUT…</p> <p>Eyeballs don’t pay the bills.</p> <p>CUSTOMERS do.</p> <p>And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like alytausnaujienos.lt will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.</p> <p>It’s like they never were even there.</p> <p>You can fix this.</p> <p>You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor.</p> <p>Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills.</p> <p>CLICK HERE <a href="http://talkwithcustomer.com">http://talkwithcustomer.com</a> to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.</p> <p>Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!</p> <p>That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.</p> <p>This could change everything for you and your business.</p> <p>CLICK HERE <a href="http://talkwithcustomer.com">http://talkwithcustomer.com</a> to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.</p> <p>Eric<br /> PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!<br /> It even includes International Long Distance Calling.<br /> Paying customers are out there waiting.<br /> Starting connecting today by CLICKING HERE <a href="http://talkwithcustomer.com">http://talkwithcustomer.com</a> to try Talk With Web Visitor now.</p> <p>If you'd like to unsubscribe click here <a href="http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=alytausnaujienos.lt">http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=alytausnaujienos.lt</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119019" token="By1O7Q2SeXUxrnXpRoqQRVuSxp2btko30cdnjigejUY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Apr 2021 09:47:21 +0000 vyrredaktorius 2401 at https://www.alytausnaujienos.lt Ver­bo­se iš tė­viš­kės lau­kų – pu­sės šim­to rū­šių au­ga­lai, kar­tais jas ten­ka riš­ti ir per Ka­lė­das https://www.alytausnaujienos.lt/ver-bo-se-te-vis-kes-lau-ku-pu-ses-sim-ru-siu-au-ga-lai-kar-tais-jas-ten-ka-ris-ti-ir-ka-le-das <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/35-13558" rel="bookmark"> Nr. <span> 35 (13558) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/20210325_113900.jpg?itok=7v5A2D2l" width="344" height="287" alt="Nijolė Stakėnienė" title="Alytiškė Nijolė Stakėnienė verbas riša jau dešimt metų, o jų pirkėjams mielai pasakoja apie augalų simboliką ir senąsias tradicijas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ko­kia ta dzū­kiš­ka ver­ba?</h3> <p>Ver­bų ri­šė­ja N.Sta­kė­nie­nė šią sa­vai­tę sa­vo dir­bi­nius at­si­ne­šė į Jaz­mi­nų tur­ga­vie­tę. Per­nai ver­bo­mis ji dar pre­kia­vo Ka­ziu­ko mu­gė­je Vil­niu­je, o šie­met ka­ran­ti­nas smar­kiai ko­re­ga­vo pla­nus.</p> <p>Ta­čiau Ni­jo­lė ne­si­skun­džia: de­šimt jos ver­bų ne­se­niai iš­ke­lia­vo į Vo­kie­ti­ją (di­džiau­sias ne­ri­mas, kad sau­giai ad­re­sa­tą pa­siek­tų), o per­nai iš sve­tur šven­tėms grį­žu­siems tau­tie­čiams ver­bų taip pri­si­rei­kė, kad ir per Ka­lė­das te­ko jas riš­ti – pan­de­mi­ja ve­ly­ki­nius pla­nus iš anks­to grio­vė, vi­si no­rė­jo ap­si­draus­ti.</p> <p>Ni­jo­lė pa­ste­bi, kad už­sie­nie­čiai pa­gei­dau­ja di­de­lių puoš­nių Vil­niaus kraš­tui bū­din­gų ver­bų, ta­čiau Aly­taus kraš­te tra­di­ciš­kai jos bu­vo to­li gra­žu ne to­kios įman­trios.</p> <p>„Dzū­kiš­ka ver­ba – kuk­li, ri­šu jo­je au­ga­lus, ku­riuos au­gi­no mū­sų tė­vai, se­ne­liai, ir mes da­bar au­gi­na­me. Kiek­vie­nas ža­lu­my­nas sa­vo reikš­mę tu­ri: li­nai sau­go na­mus nuo pik­tų dva­sių, avi­žos – tai vai­kai ir anū­kai, ru­giai sim­bo­li­zuo­ja duo­ne­lės gau­są, kvie­čiai – py­ra­gus, o mie­žiai – tai ir kruo­pos, ir alu­tis. Pa­šven­ti­nus ver­bą ši­tų gė­ry­bių nie­ka­da ne­sto­kos na­mai, nes ver­ba įgau­na ste­buk­lin­gų ga­lių“, – pa­sa­ko­ja meist­rė.</p> <p>Ne­di­de­lių kuk­lių dzū­kiš­kų ver­bų de­ri­ny­je – ir ka­da­gio ša­ke­lė, nes tai am­ži­no gy­ve­ni­mo sim­bo­lis. Ka­da­gys tu­ri gy­do­mų­jų sa­vy­bių, jo ša­ke­lę ga­li­ma įdė­ti į ar­ba­tą per­ša­lus, liau­diš­ku pa­pro­čiu spyg­liu­kais pa­bars­ty­ti sė­jant au­ga­lus, kad ge­riau dyg­tų, o viš­toms – kad dau­giau kiau­ši­nių dė­tų.</p> <p>„Net­gi mi­ru­sia­jam pa­kiš­da­vo ka­da­gio žo­ly­nė­lių po pa­gal­ve, kad sie­la leng­viau į dan­gų pa­kil­tų. Ver­ba vi­sa­da tu­rė­jo daug ste­buk­lin­gų pras­mių ir ga­lių, ku­rios mums, mies­tie­čiams, gal ne tiek ak­tu­a­lios ir ži­no­mos, o juk ver­ba sau­go na­mus nuo pik­tų dva­sių, gais­rų“, – pri­me­na pa­šne­ko­vė.</p> <p>Pa­gal tra­di­ci­ją ver­bos ne­ga­li­ma iš­mes­ti – ją rei­kia su­de­gin­ti Pe­le­nų die­ną (pir­ma die­na po Už­ga­vė­nių), nes na­muo­se sau­go­ma ver­ba su­ge­ria vi­są ne­igia­mą ener­gi­ją. Ver­bą su­de­gi­nus, na­mai iš­va­lo­mi.</p> <p> </p> <h3>Vir­šū­nė­lė­je paukš­tis tu­pi</h3> <p>„Pri­si­me­nu sa­vo vai­kys­tės Ver­bų sek­ma­die­nį. Mes, vai­kai, nu­bėg­da­vo­me į miš­ką, pri­skin­da­vo­me ka­čiu­kų, ža­lių bruk­nie­no­jų. Žiū­rint koks pa­va­sa­ris, bet kar­tais jau ir ku­ri kam­ba­ri­nė gė­lė žy­dė­da­vo, tai ir ją įdė­da­vo­me. Vi­saip sten­gė­mės pa­puoš­ti sa­vo ver­bą, o tė­tis į švar­ko ki­še­nė­lę ša­ke­lę ža­lu­mos įsi­dė­da­vo. Įman­tres­nių ver­bų ne­riš­da­vo, ne­bu­vo to­kios tra­di­ci­jos ma­no gim­ta­ja­me Pa­var­tė­nų kai­me, o ir Dzū­ki­jo­je vi­so­je ne­bu­vo. Čia tra­di­ci­ja pa­pras­tes­nė, ne­pa­na­ši į Vil­niaus kraš­to ver­bų puoš­nu­mą“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.</p> <p>Pa­ti Ni­jo­lė ver­bas ri­ša jau per de­šimt me­tų ir sa­ve va­di­na sa­va­moks­le, nes šio ama­to pa­ti per sa­ve mo­kė­si, pra­džio­je dar ne­bu­vo jo­kių edu­ka­ci­nių pro­gra­mų, mo­ky­mų. Nu­va­žia­vu­si į Ka­ziu­ko mu­gę, žiū­ri­nė­jo, kaip su­riš­tos tra­di­ci­nės Vil­niaus kraš­to ver­bos, ieš­ko­jo sa­vo sti­liaus.</p> <p>Aly­tiš­kė meist­rė pa­ste­bi, kad kiek­vie­na jos su­kur­ta ver­ba yra skir­tin­ga, dvie­jų vie­no­dų su­riš­ti ne­pa­vyks­ta, nors ir kaip to no­rė­tų. Ir žo­ly­nai ski­ria­si, ir meist­rės nuo­tai­ka ki­ta. Daug eks­pe­ri­men­tuo­ja, pa­vyz­džiui, vie­to­je smil­gų vir­šū­nė­lių ant N.Sta­kė­nie­nės ver­bų „iš­au­ga“ sau­lu­tės, nu­tū­pia paukš­te­liai, įvai­rūs bal­tiš­ki mo­ty­vai at­si­ran­da. Ne­ju­čia tra­di­ci­nė ver­ba tam­pa tū­ri­niu gy­vy­bės me­džiu – au­to­ri­niu kū­ri­niu, ku­ria­me tra­di­ci­jai su­tei­kia­ma nau­ja raiš­ka.</p> <p>Ni­jo­lė sa­ko, kad pats ge­riau­sias jaus­mas yra tas, kai nu­va­žiuo­ji į Ka­ziu­ko mu­gę su to­kio­mis ne­įpras­to­mis au­to­ri­nė­mis ver­bo­mis, o an­trą mu­gės die­ną, žiū­rėk, jau net par­duo­ti ne­bė­ra ko. Va­di­na­si, ver­bos ra­do sa­vo pir­kė­ją, bu­vo įver­tin­tos.</p> <p>Jaz­mi­nų turg­vie­tė­je šią sa­vai­tę meist­rė už sa­vo ver­bas pra­šė nuo 1 iki 10 eu­rų, o vi­siems su­si­do­mė­ju­siems dar ir apie į jas su­dė­tus au­ga­lus, jų sim­bo­li­ką mie­lai pa­sa­ko­jo.</p> <p>Šian­dien si­tu­a­ci­ja to­kia, kad sa­vo kū­ri­nių liau­dies ama­ti­nin­kams ne­la­bai ir li­ko kur par­duo­ti – tik po Ve­ly­kų du­ris ža­da vėl at­ver­ti dai­lės sa­lo­nas „Dzy­vai“ (nuo ru­dens už­da­ry­tas dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų), o vir­tu­a­li Ka­ziu­ko mu­gė ne­la­bai pa­trauk­li, nes 10 pro­cen­tų už­dar­bio nu­skai­čiuo­ja.</p> <p> </p> <h3>Žo­ly­nus so­dy­bo­je džio­vi­na</h3> <p>Ver­boms riš­ti aly­tiš­kė nau­do­ja apie pu­sę šim­to rū­šių au­ga­lų, ku­rių pri­si­ren­ka sa­vo tė­viš­kės lau­kuo­se. Da­lį ryš­kes­nių, spal­vin­ges­nių, įdo­mes­nių for­mų, taip pat ja­vų (ru­gių, kvie­čių, mie­žių, avi­žų) šei­ma už­si­au­gi­na pa­tys.</p> <p>N.Sta­kė­nie­nės vy­ras Vidmantas – taip pat liau­dies ama­tų meist­ras, jis ri­ša so­dus, ku­riems rei­kia šiau­dų, o var­pos lie­ka ver­boms. Šiau­di­nius so­dus pa­gy­vi­na ir Ni­jo­lės ku­ria­mi žo­ly­nų paukš­te­liai.</p> <p>Au­ga­lų rin­ki­mas ir džio­vi­ni­mas – kan­try­bės rei­ka­lau­jan­tis dar­bas, ku­ris trun­ka nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki žie­mos pra­džios. Sta­kė­nų šei­ma tu­ri so­dy­bą, ku­rio­je vi­sus su­rink­tus au­ga­lus, su­riš­tus puokš­te­lė­mis, Ni­jo­lė ir džio­vi­na dar­ži­nė­je tam­so­je, kad ge­riau spal­vas iš­lai­ky­tų.</p> <p>„Ver­bas pra­de­du riš­ti po Nau­jų­jų me­tų, tai sau­sį man ir pra­si­de­da pa­va­sa­ris, vos po­ra mė­ne­sių – ir Ka­ziu­ko mu­gė, rei­kia pa­si­ruoš­ti. Iki tol ru­de­nį da­rau Vė­li­nių kom­po­zi­ci­jas, Ad­ven­to ir ka­lė­di­nius vai­ni­kus. Iš­ti­sus me­tus ne­ri­šu ver­bų, nes nau­do­ju tik švie­žiai su­džio­vin­tus au­ga­lus. Il­giau pa­sto­vė­ję jie iš­blun­ka, pra­ran­da sa­vo spal­vas ir gro­žį, o man no­ri­si, kad ver­bos bū­tų gra­žios, pa­tin­ka na­tū­ra­lios“, – pa­sa­ko­ja meist­rė, gam­to­je at­ran­dan­ti tiek spal­vų, kad ir da­žų ne­rei­kia.</p> <p>Kiek­vie­no­je aly­tiš­kės ver­bo­je ga­li­ma ras­ti vis ki­to­kių au­ga­lų, la­bai tin­ka ja­vų var­pos, mo­tie­ju­kai, kat­pė­dė­lės, šla­mu­čiai. Įvai­rius au­ga­lius ga­li­ma su­kom­po­nuo­ti į dau­gy­bę vis ki­to­kių kom­po­zi­ci­jų. Di­de­lei apie 80 cm aukš­čio ver­bai su­riš­ti ga­li pri­reik­ti pus­die­nio, ma­žes­nes ver­bas su­ri­ša per 1–3 va­lan­das. Maž­daug pu­sę šio lai­ko už­trun­ka pa­si­ruo­ši­mas: rei­kia at­rink­ti vie­no­do il­gio var­pas, pa­na­šaus dy­džio žie­de­lius, nu­drož­ti pa­ga­liu­ką, pa­si­ruoš­ti tin­ka­mą siū­lą.</p> <p>„Sto­ras siū­las ne­gra­žiai at­ro­do, o plo­nas ga­li nu­trūk­ti. Ge­riau­sias yra li­ni­nis. Dar nuo se­no ga­lio­ja pa­pro­tys, kad, ne­šant ver­bą šven­tin­ti, rei­kia ap­riš­ti ją rau­do­nu vil­no­niu siū­lu. At­si­ra­dus ko­kiam kū­no so­pu­liui, pas­kui ga­li­ma ap­riš­ti tą vie­tą šven­tin­tu siū­lu, ir skaus­mas pra­eis“, – sa­ko meist­rė.</p> <p> </p> <h3>Šiau­di­nė kryž­dir­bys­tė nu­ste­bi­no ita­lus</h3> <p>„Va­di­nu juos „žo­ly­nu­kais“. Juos pir­miau­sia Ka­ziu­ko mu­gė­se iš­pirk­da­vo – de­ko­ra­ty­vi­nis ele­men­tas iš šiau­dų, bet tu­ri gi­lią pras­mę“, – taip apie sa­vo ku­ria­mas kom­po­zi­ci­jas iš šie­no, ku­rios dau­ge­liui žmo­nių la­bai pa­tin­ka, sa­ko au­to­rė.</p> <p>Jau su­reng­tos ir ke­lios šių dar­bų pa­ro­dos. Vie­na iš jų – Ita­li­jo­je, Mi­la­ne, pa­ro­dos te­ma bu­vo kryž­dir­bys­tė – į ją at­rin­ko ir aly­tiš­kės kū­ri­nius.</p> <p>Šių N.Sta­kė­nie­nės kū­ri­nių uni­ka­lu­mas – kry­žiaus mo­ty­vas at­si­ran­da vi­sai ne­ti­kė­to­je šiau­dų tech­ni­ko­je, la­bai de­ra su sa­vo for­ma ‚sun­kia“ kryž­dir­bys­te, tar­si ją „pa­leng­vi­na“. Šiems dar­bams ir­gi nau­do­ja­ma au­ga­li­nė me­džia­ga, ta­čiau in­ter­pre­ta­ci­ja jau vi­sai ki­to­kia.</p> <p>„Ver­bos – la­bai spe­ci­fi­nis me­nas, nes jų lai­kas vos sa­vai­tė per me­tus. Gal to­dėl ir už­si­i­man­čių šiuo ama­tu nė­ra daug, mo­ki­nių ne­la­bai tu­riu, rim­tai ri­ša ver­bas tik vie­na Jo­lan­ta Sa­bo­nie­nė, jos pa­ro­dą Pir­mo­jo Aly­taus bib­lio­te­ko­je ga­li­te pa­žiū­rė­ti au­to­rės feis­bu­ko pro­fi­ly­je“, – sa­ko N.Sta­kė­nie­nė. Ti­kė­ki­mės, kad šią va­sa­rą meist­rę su­tik­si­me ir Žo­li­nės at­lai­duo­se Pi­va­šiū­nuo­se, ku­riems ji ri­ša au­ga­lų puokš­te­les iš tra­di­ci­nių sep­ty­nių au­ga­lų.</p> <p>Ta­čiau net jei Žo­li­nės at­lai­dų ne­bus dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų, aly­tiš­kė tik­rai ras už­si­ė­mi­mų, nes so­dy­bo­je dar au­gi­na lau­ko su­ku­len­tus, ši­lo­kus, šil­ro­pes ir kar­tu su duk­ra ku­ria jų flo­ris­ti­nes kom­po­zi­ci­jas.</p> <p>Ne­tru­kus ir tas me­tas, tai rei­kės nau­jus žo­ly­nus pra­dė­ti džio­vin­ti, taip ir su­ka­si lai­ko ra­tas, ku­rį, bent jau Ni­jo­lės kas­die­ny­bė­je ir kū­ry­bo­je, įpras­mi­na au­ga­lai ir fan­ta­zi­ja, gam­tos me­džia­gas ir liau­dies ama­tų pa­vel­dą pa­ver­čian­ti vis nau­ja for­ma, ku­ri pui­kiai ran­da sau pri­tai­ky­mą šiuo­lai­ki­nia­me in­ter­je­re, ir ne­lei­džia pa­mirš­ti se­nų­jų tra­di­ci­jų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/20200815_095849.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/20200815_095849.jpg?itok=EExewjI1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/20210325_113900_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/20210325_113900_0.jpg?itok=MsHWLqgJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_1904.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_1904.JPG?itok=tyOsdBD5" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8471.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8471.jpg?itok=wb2brmu6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8475.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8475.jpg?itok=1eA10EYW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8477.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8477.jpg?itok=z7Ra7bX0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8513.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8513.jpg?itok=7-5oAYMI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8528.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8528.jpg?itok=HxRqjb_H" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8746%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8746%201.jpg?itok=nsTT-z6M" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Mano%20zolinukai%20parod.Milane.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Mano%20zolinukai%20parod.Milane.jpg?itok=Hma3A6Nw" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8748%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8748%201.jpg?itok=xKzyKFxA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ver-bo-se-te-vis-kes-lau-ku-pu-ses-sim-ru-siu-au-ga-lai-kar-tais-jas-ten-ka-ris-ti-ir-ka-le-das&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2383&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3wl1fPcm3m13GRD02Zx6BHwG_DsZMQFrxIMBgqNiW5w"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120277" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618054414"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kneexy</span> - 2021-04-10 - 14:33</p> </li> <a href="/comment/120277#comment-120277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120277#comment-120277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Affordable and Successful…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Affordable and Successful dissertation-writing solutions for pupils who appreciate their own moment. Purchase a capstone -- genius that the shield without any trouble and strain. Go through, In the event you don't understand exactly just what things to accomplish together with your own insecurities. Figure out What Things things to try for <a href="https://firstlawcomic.com/useful-homework-assistance-guidelines-for-children/">https://firstlawcomic.com/useful-homework-assistance-guidelines-for-chi…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120277" token="N9RfLbtCd1ib41EVMZZOeohhw3G_lnbT18NH6AM_OxM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-110106" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617040000"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Urtė</span> - 2021-03-29 - 20:46</p> </li> <a href="/comment/110106#comment-110106" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/110106#comment-110106" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dailios verbos, bet jos ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dailios verbos, bet jos ne dzūkiškos. Tai Vilniaus krašo tradicinės džiovintų negyvų augalų verbos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=110106" token="bqptWpJemEF9alpY-JO_GTxbrkZ62hcpBl_HLxNFhCQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-107770" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616868519"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>j f</span> - 2021-03-27 - 20:08</p> </li> <a href="/comment/107770#comment-107770" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/107770#comment-107770" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabu. Geros kloties.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabu. Geros kloties.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=107770" token="3FufvGEWUm3dUw0RXiVu-RJOpNvyW1Ycg_yS54wq0Xo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Mar 2021 13:25:20 +0000 vyrredaktorius 2383 at https://www.alytausnaujienos.lt Auk­sė Čy­žiū­tė: „Dar­bas – tai vie­ta, ku­rio­je jau­čiuo­si sa­vi­mi, spin­du­liuo­ju įkvė­pi­mu, kū­ry­ba ir be­ri­biu ben­dra­vi­mu” https://www.alytausnaujienos.lt/auk-se-cy-ziu-te-dar-bas-tai-vie-ta-ku-rio-je-jau-ciuo-si-sa-vi-mi-spin-du-liuo-ju-ikve-pi-mu-ku-ry <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/33-13556" rel="bookmark"> Nr. <span> 33 (13556) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Screenshot_20210316_170034.jpg?itok=XXl-6lfZ" width="344" height="287" alt="Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daugų filialo bibliotekininkė Auksė Čyžiūtė šiuo metu laikinai pavaduoja kolegę Simno filiale. Juozo Muzikevičiaus nuotr." title="Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daugų filialo bibliotekininkė Auksė Čyžiūtė šiuo metu laikinai pavaduoja kolegę Simno filiale. Juozo Muzikevičiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Sim­niš­kiai man Jus taip pri­sta­tė: „Auk­sė la­bai my­li žmo­nes, my­li jiems pa­dė­ti, do­mi­si kul­tū­ra ir fo­to­gra­fi­ja bei sa­vo dar­bu.“ Da­bar im­ki­te ir pri­sis­ta­ty­ki­te pa­ti, ką my­li­te, kur dir­ba­te ir kuo do­mi­tės?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– La­bai sma­gu ir ma­lo­nu, jog sim­niš­kiai, ko­le­gos, drau­gai (įta­riu kas) ma­ne taip pri­sta­tė. Dir­bu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Dau­gų fi­lia­le. Esu la­bai kryp­tin­gas žmo­gus, vi­sa­da ži­nau, ko no­riu pa­siek­ti šia­me gy­ve­ni­me. Leng­vai ran­du kal­bą su įvai­raus am­žiaus žmo­nė­mis. Tu­riu sa­vo mo­ra­li­nius prin­ci­pus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Sten­giuo­si veng­ti to­kių po­el­gių, dėl ku­rių man bū­tų gė­da. Kal­bant apie as­me­ni­nius po­mė­gius, aš daug skai­tau, gro­ju gi­ta­ra, sa­vo ma­lo­nu­mui fo­to­gra­fuo­ju, pie­šiu ir su­kuo­si be­ga­lė­je ki­tų po­mė­gių. Esu at­vi­ras žmo­gus, no­rin­tis da­ly­tis džiaugs­mu su ki­tais.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Bet Jū­sų moks­lei­viš­ki me­tai pra­bė­go Pi­va­šiū­nuo­se, juk esa­te bai­gu­si šio mies­te­lio gim­na­zi­ją?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Esu gi­mu­si ir au­gu­si pa­čia­me gra­žiau­sia­me ir ra­miau­sia­me Aly­taus ra­jo­no Rad­vi­lo­nių kai­me, sun­ku šiuo klau­si­mu kal­bė­ti, nes prieš mė­ne­sį te­ko tuos na­mus pa­lik­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­ją pra­dė­jau lan­ky­tis nuo 8 kla­sės, prieš tai mo­kiau­si Aly­tu­je ir ga­liu drą­siai teig­ti, jog Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je pra­bė­go pa­tys gra­žiau­si mo­kyk­li­nės vai­kys­tės me­tai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kiek ži­nau, tu­ri­te ir la­bai at­sa­kin­gos sa­va­no­riš­kos veik­los. Esa­te jau­no­ji šau­lė. Ant­rai ka­ran­ti­no ban­gai ki­lus pa­ga­mi­no­te ir Aly­taus ra­jo­no bib­lio­te­kai pa­do­va­no­jo­te jos ma­ke­tą. Šio­je sri­ty­je lau­rus ski­na­te se­niai, gim­na­zi­jos lai­kais bu­vo­te ra­jo­no de­le­guo­ta į res­pub­li­ki­nę tech­no­lo­gi­jų prak­ti­nio dar­bo olim­pia­dą „Ma­no laiš­kas ry­to­jui“. Ar ir šis po­mė­gis yra ar­ti šir­dies?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dau­ge­lis mū­sų tu­ri pa­čių įvai­riau­sių po­mė­gių bei lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­dų, tad ne­nuos­ta­bu, jog kiek­vie­nas, at­ran­dan­tis lais­vo lai­ko mi­nu­tę, sten­gia­si ją pra­skaid­rin­ti pa­čia įvai­riau­sia veik­la, lei­džian­čia at­si­pa­lai­duo­ti po įtemp­tos dar­bo die­nos.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vis­kas pra­si­dė­jo dar 7 kla­sė­je, kai pir­mą kar­tą tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kos me­tu į ran­kas pa­ė­miau siau­ra­pjūklį. Ju­dė­da­ma ma­žais žings­ne­liais į prie­kį, pra­dė­jau da­ly­vau­ti ra­jo­no gim­na­zi­jų or­ga­ni­zuo­to­se tech­no­lo­gi­jų olim­pia­do­se, o vė­liau at­si­vė­rė ir res­pub­li­ki­nis eta­pas. Bai­gu­si gim­na­zi­ją pa­ju­tau, kad bū­tent tos veik­los la­bai il­giuo­si. Ne­nu­lei­dau ran­kų ir na­muo­se įsi­ren­giau dirb­tu­vė­les, ku­rio­se leis­da­vau lais­va­lai­kį. Pieš­tu­kas, trin­tu­kas ir li­niuo­tė bu­vo ge­riau­si drau­gai, jiems pa­de­dant gim­da­vo pui­kios idė­jos ir nau­ji brė­ži­niai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Brė­ži­nius re­a­li­za­vu­si, pa­ti pra­nok­da­vau sa­vo lū­kes­čius. Tad ga­liu drą­siai teig­ti, jog šis po­mė­gis – gi­liai šir­dy­je. Už tai no­riu pa­dė­ko­ti sa­vo tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jams Vir­gi­li­jui Gu­dai­čiui ir Rai­mun­dui Jo­man­tui, ku­rie ne­nu­lei­do ran­kų ir puo­se­lė­jo vi­sas vil­tis į ma­ne. Ačiū jiems.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Daug fo­to­gra­fuo­ja­tės ir pa­ti fo­to­gra­fuo­ja­te. Kas Jū­sų mo­ky­to­jas šio­je veik­los sri­ty­je?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Fo­to­gra­fi­ja – vi­sų pir­ma, tai ga­li­my­bė ma­ty­ti dau­giau, nei ma­to kiek­vie­no žmo­gaus akys, tai kū­ry­ba, ku­rio­je at­sklei­džiu sa­vo jaus­mus. Mo­ky­to­jas šio­je sri­ty­je – pa­tir­tis, kuo dau­giau su­tin­ku žmo­nių, tuo dau­giau aš su­kau­piu sa­vy­je ži­nių bei idė­jų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">La­bai daug pa­mo­ky­mų ir pa­ta­ri­mų gau­da­vau iš ra­jo­no gim­na­zi­jų mo­ky­to­jų, jau ma­no mi­nė­tų R.Jo­man­to ir V.Gu­dai­čio. Taip pat ne­se­niai su­si­pa­ži­nau su la­bai gar­siu Aly­taus mies­to fo­to­gra­fu met­raš­ti­nin­ku Juo­zu Mu­zi­ke­vi­čiu­mi, tai be ga­lo įdo­mi as­me­ny­bė, jo en­tu­ziaz­mas, ener­gi­ja ir dar­bai ma­ne įkve­pia.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ne­mąs­to­te vien juo­do­mis ir bal­to­mis są­vo­ko­mis, ski­ria­te ir at­spal­vius?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ku­rie mąs­to tik bal­ta ar juo­da sa­vo pu­se, ne­ži­no, kad dar yra ir vi­du­rys. Kad yra rau­do­nos, gel­to­nos ir net vio­le­ti­nės spal­vos at­spal­vių. Aš iš tų, ku­rie sten­gia­si įžvelg­ti dau­giau at­spal­vių šia­me mar­ga­me pa­sau­ly­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar ne­bi­jo­te bū­ti ne­pel­ny­tai ap­kal­bė­ta?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ap­kal­bų ir gan­dų kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me ne­trūks­ta. Nie­ka­da su ap­kal­bo­mis ir gan­dais ne­ko­vo­jau, ka­dan­gi ši ko­va pri­lygs­ta ko­vai su vė­jo ma­lū­nais.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Esu jau­na, pa­rei­gin­ga ir darbš­ti, to­dėl ne­bi­jau jo­kių iš­šū­kių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Žmo­gus to­bu­lė­ja tol, kol gy­ve­na. Iš ko mo­ko­tės, kaip pa­žin­ti sa­vo jaus­mus, po­rei­kius ir kaip juos su­val­dy­ti? Ar vi­suo­met ge­ras pa­ta­rė­jas yra in­ter­ne­tas?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pir­miau­sia sa­vo jaus­mus sie­ja­me su mū­sų min­ti­mis, nes min­tys ir yra mū­sų emo­ci­ja, to­dėl ko­kias žmo­gus emo­ci­jas iš­gy­ve­na, pri­klau­so nuo jo pa­ties ak­ty­vu­mo. Taip pat rei­kia įver­tin­ti, kad kiek­vie­na as­me­ny­bė for­muo­ja­si ir kei­čia­si tam tik­ros gy­ve­ni­mo pa­tir­ties kon­teks­te. Jau šian­dien mes vi­si gy­ve­na­me in­for­ma­ci­nė­je tech­no­lo­gi­nė­je vi­su­mo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Jūs esa­te švie­saus ir po­zi­ty­vaus po­žiū­rio jau­nas žmo­gus. Kaip tuo­met re­a­guo­ja­te į ne­ga­ty­vius žmo­nes?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Vi­sur su­tin­ka­me žmo­nių, ku­rie yra ne­ga­ty­vūs, ku­rie mus „pa­siųs to­li“, prieš­ta­raus mū­sų idė­joms. Bet juk žmo­gus tu­ri tei­sę į sa­vo nuo­mo­nę kaip ir vi­si ki­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Re­a­guo­da­ma į ne­igia­mus da­ly­kus, aš pa­ti drums­čiau sa­vo vi­di­nę ra­my­bę, psi­cho­lo­giš­kai kur­čiau sau skaus­mą. Tad va­do­vau­juo­si emo­ci­niu in­te­lek­tu, taip tau­so­ju sa­vo svei­ka­tą ir kar­tu už­ker­tu ke­lią plis­ti ne­igia­miems da­ly­kams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <b>Dau­giau esa­te lin­ku­si sa­ve kri­ti­kuo­ti ar gir­ti?</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pa­skai­čiu­si ma­mai ir ko­le­gai šį klau­si­mą, su­lau­kiau jų vie­na­reikš­miš­ko at­sa­ky­mo – esi vi­du­riu­kas. Tam, kad my­lė­tu­me sa­ve, rei­kia mo­kė­ti ba­lan­suo­ti per vi­du­rį: per daug sa­vęs ne­le­pin­ti, bet ir ne­skriaus­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Esa­te dar vie­na, bet ne vie­ni­ša. Kas vi­suo­met ar­čiau­siai Jū­sų?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ma­ne su­pa daug įdo­mių ir sa­vaip įkve­pian­čių, kū­ry­bin­gų, veik­lių drau­gų, bet vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­ris vi­sa­da bu­vo ir bus ša­lia, tai – MA­MA. Tu­riu se­sę Ak­vi­lę ir bro­lį Man­tą, ku­rie taip pat vi­sa­da ar­ti ma­nęs.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Su ko­kiu reiš­ki­niu Jums aso­ci­juo­ja­si pa­va­sa­ris?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Man pa­va­sa­ris aso­ci­juo­ja­si su gra­žia me­lo­di­ja, ku­ri per­tei­kia pa­va­sa­rio at­spal­vius, kar­tais liūd­nus, kar­tais džiaugs­min­gus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta me­lo­di­ja nu­si­lei­džia į že­mę tirš­ta­me rū­ke, pūs­da­ma leng­vą, šil­tą, kve­pian­tį vė­ją. Tai ir yra pa­va­sa­ris.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Daž­nai lan­ko­tės gro­žio sa­lo­nuo­se? Ką Jums reiš­kia dra­bu­žiai?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Gro­žis – pir­mo­ji do­va­na, ku­rią gam­ta įtei­kia žmo­gui. Bet sa­lo­ne ap­si­lan­ky­ti ten­ka, juk jei žmo­gus gra­žus, tai ne­reiš­kia, kad jis ne­no­ri bū­ti dar gra­žes­nis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O dra­bu­žiai... Ži­no­ma, vie­ni la­biau pa­si­duo­da ma­dai, bet aš prie tų žmo­nių, ku­rie iš­lie­ka at­spa­rūs nau­jiems vė­jams ir ne­mėgs­ta žais­ti su sa­vo iš­vaiz­da.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kas yra pa­grin­di­nis šian­die­ni­nio, ko­vi­di­nio, gy­ve­ni­mo va­rik­lis?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ne tik ko­vi­di­nio, bet ir įpras­to gy­ve­ni­mo va­rik­lis yra dar­bas. Tai vie­ta, ku­rio­je jau­čiuo­si sa­vi­mi, vi­sa spin­du­liuo­ju įkvė­pi­mu, kū­ry­ba ir be­ri­biu ben­dra­vi­mu. Juk kai my­li sa­vo dar­bą, pa­sie­ki ge­res­nių re­zul­ta­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Auk­se, Jūs ge­rai val­do­te žo­dį, mo­ka­te dis­ku­tuo­ti, o svar­biau­sia, kad pa­gar­biai ben­drau­ja­te su žmo­nė­mis. Ar yra po­kal­bio te­ma, ku­ri Jums bū­tų ne­pa­to­gi?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Taip, yra. Pa­sa­ko­ji­mas apie sa­vo as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Vie­ni kal­ba­si apie vis­ką, o ki­ti yra už­da­ro bū­do, dau­giau lin­kę nu­ty­lė­ti net nuo pa­čių ar­ti­miau­sių. Ne­mėgs­tu kal­bė­ti apie as­me­ni­nes pro­ble­mas, ma­no pro­ble­mos, tai tik ma­no rei­ka­las, no­riu su vi­sais da­ly­tis džiaugs­mu, o ne pro­ble­mo­mis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/20190802_191104.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/20190802_191104.jpg?itok=3EdezLKP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1550259579441.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1550259579441.jpg?itok=H5IkAfWi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1606501375781.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1606501375781.jpg?itok=5I2N5EDk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1610784762772.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1610784762772.jpg?itok=6DYWrs7B" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1615917996915.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1615917996915.jpg?itok=yHCD29tr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1615918010305.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1615918010305.jpg?itok=vsuw8ZFu" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/FB_IMG_1615918124638.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/FB_IMG_1615918124638.jpg?itok=Z-2NZO0S" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_8642.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_8642.jpg?itok=9O8Cm1iA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_20200523_230027_802.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_20200523_230027_802.jpg?itok=4q3YOrc-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_20200711_235508.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_20200711_235508.jpg?itok=VXThQAxk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_20200821_162501.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_20200821_162501.jpg?itok=fqjxqT_U" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_20201015_125647.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_20201015_125647.jpg?itok=1qhZoDmR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/IMG_20210217_121437_250.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/IMG_20210217_121437_250.jpg?itok=i60R5ZPZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/PSX_20200528_164530.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/PSX_20200528_164530.jpg?itok=i9AzUW_H" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Screenshot_20210314_103025.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Screenshot_20210314_103025.jpg?itok=SE-cLQcO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Screenshot_20210314_103113.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Screenshot_20210314_103113.jpg?itok=sdV0Z02C" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Screenshot_20210316_170034_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Screenshot_20210316_170034_0.jpg?itok=v35QEFvZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Screenshot_20210316_201009.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Screenshot_20210316_201009.jpg?itok=_TDPno2w" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/auk-se-cy-ziu-te-dar-bas-tai-vie-ta-ku-rio-je-jau-ciuo-si-sa-vi-mi-spin-du-liuo-ju-ikve-pi-mu-ku-ry&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2367&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k1oqkKgGQp5R84-A1p0Xi1TEYEsmxB-MbwuWpYWxz6s"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103651" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616516985"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>na</span> - 2021-03-23 - 18:29</p> </li> <a href="/comment/103651#comment-103651" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103651#comment-103651" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mokslas prideda ir žinių, ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mokslas prideda ir žinių, ir proto, ir pasitikėjimo savimi. O kuo čia dėtas pavydas- tikrai nesupratau: turiu ir gerą išsilavinimą, ir visa kita. Tiesiog reikia skatinti jauną merginą mokytis, nes gali daug pasiekt. Teko pažint ne vieną, kuriam atrodė, kad jis ir taip protingas. Deja... O jei pykstama už pastabą, tai proto daug nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103651" token="L6zMY8Iedtj13hrivVpWqVPTasRSn83kTGeWqPzAS-I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103603" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616513642"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>to pastaba</span> - 2021-03-23 - 17:34</p> </li> <a href="/comment/103603#comment-103603" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103603#comment-103603" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar čia Tamsta iš pavydo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar čia Tamsta iš pavydo replikuojate? Mergina jauna, gabi, energinga, protinga ir be abejo, kad mokysis toliau, kadangi dar turi pakankamai laiko. Pagrindas, kad turi proto, bus ir žinių, tačiau akivaizdžiai matome, kad kai kuriems oponentams vyksta atvirkštinis procesas, net didelės žinios proto neprideda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103603" token="IHcmBTFpI1BlxveiXwGRvyAwRi70Mh5O86S7kdRdTV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103327" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616487027"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pastaba</span> - 2021-03-23 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/103327#comment-103327" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103327#comment-103327" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal ir gabi mergina, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal ir gabi mergina, bet reikėtų mokytis, šiais laikais su vidutiniškai baigtu viduriniu nelabai kaip žiūrisi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103327" token="GjyxMsfxUHQRfWaiBPUKzXGAKV_wIV-dQ3ebA9d5AjY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616427453"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jei apie</span> - 2021-03-22 - 17:37</p> </li> <a href="/comment/103153#comment-103153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103153#comment-103153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">žurnalistę, tai jai dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>žurnalistę, tai jai dar penkeri iki pensijos liko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103153" token="gU3DyNyM1gzoypHf4vTrSTCDG74yNz2fIbSPv5ak7vo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103125" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616411026"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O TAI</span> - 2021-03-22 - 13:03</p> </li> <a href="/comment/103125#comment-103125" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103125#comment-103125" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ALDONA DAR NE PENSIJOJE</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ALDONA DAR NE PENSIJOJE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103125" token="FXhGtRfgGoNnOKsGkf6OOzV1JgLezVioKTeSFzhUV5g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 Mar 2021 10:27:08 +0000 vyrredaktorius 2367 at https://www.alytausnaujienos.lt Kar­tū­no šven­tė­se Aly­tu­je – kas­die­nio dar­bo pras­mės ir gra­žes­nio gy­ve­ni­mo il­ge­sio de­ri­nys https://www.alytausnaujienos.lt/kar-tu-no-sven-te-se-aly-tu-je-kas-die-nio-dar-bo-pras-mes-ir-gra-zes-nio-gy-ve-ni-mo-il-ge-sio-de <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13555" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13555) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/img172.jpg?itok=_EpFVZOA" width="344" height="287" alt="Kartūno šventė" title="1988 metai, Kartūno šventės nugalėtojos. Antra iš dešinės – Liongina Bernatavičienė, viduryje – Mis kartūnas’ 88 Izolda Rukavišnikova." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kū­rė šven­tę, o ne su­si­bū­ri­mus</h3> <p>Bu­vu­si med­vil­nie­tė Al­do­na pri­si­me­na, kad 9-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­je LKP 60-me­čio med­vil­nės kom­bi­na­te kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas vir­te vi­rė. Mė­gia­ma veik­la bu­vo už­im­ti mu­zi­kuo­jan­tys, dai­nuo­jan­tys, šo­kan­tys dar­buo­to­jai, spor­ti­nin­kai, nuo­ša­ly­je ne­pa­lik­ti ir jų vai­kai, jau­ni­mas.</p> <p>„Kul­tū­ra bū­rė med­vil­nie­čių šei­mas. Kul­tū­ros dar­buo­to­jai su sa­vo va­do­vu, pe­dan­tiš­kuo­ju Vy­tau­tu Vis­kač­ka prie­ša­ky­je, la­bai at­sa­kin­gai žiū­rė­jo į sa­vo dar­bą. Kū­rė šven­tes, o ne su­si­bū­ri­mus. Lau­kia­miau­sias daž­no med­vil­nie­čio šei­mos ren­gi­nys – Kar­tū­no šven­tės. Jau pir­mo­ji šven­tė pa­vy­ko, ji bu­vo skir­ta Ko­vo 8-ajai, o vė­liau da­tos įvai­ra­vo net iki bir­že­lio 1-osios, Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos. Kul­tū­ri­nės ko­ky­bės kar­te­lė šio­se šven­tė­se bu­vo iš­kel­ta aukš­tai, tuo me­tu, sa­ky­čiau, ren­gi­nys net­gi bu­vo sa­vo­tiš­kai pra­ban­gus. Bet Kar­tū­no šven­tė ne­bu­vo skir­ta iš­skir­ti­niam bū­riui dar­buo­to­jų, o at­vi­ra vi­siems med­vil­nie­čiams. Ma­no pa­ste­bė­ji­mu, šio­je šven­tė­je ak­ty­viau­si bu­vo ga­my­bi­nin­kai, su šei­ma esu da­ly­va­vu­si vi­so­se Kar­tū­no šven­tė­se“, – pa­sa­ko­ja Al­do­na.</p> <h3>Kar­tū­no šven­tė – ne gro­žio kon­kur­sas</h3> <p>„Mes taip tau plo­jom!“ – ko­le­gų med­vil­nie­čių emo­ci­jas iki šiol pri­si­me­na Lion­gi­na Ber­na­ta­vi­čie­nė, 1989 me­tais ta­pu­si žiū­ro­vų „Mis Kar­tū­nas“. Šei­mos al­bu­me iki šiol sau­go­mos nuo­trau­kos, įam­ži­nu­sios pa­si­ro­dy­mus Kar­tū­no šven­tė­se. „Jau­du­lys ir no­ras pa­si­ro­dy­ti kuo ge­riau, nes ta­ve juk iš­rin­ko sce­no­je de­monst­ruo­ti mo­de­lius, ta­vi­mi pa­si­ti­kė­jo – taip aš pri­si­me­nu jaus­mus, ku­rie ap­im­da­vo kas­kart ar­tė­jant pa­va­sa­riui ir tra­di­ci­nei Kar­tū­no šven­tei“, – pa­sa­ko­ja L.Ber­na­ta­vi­čie­nė.</p> <p>9-aja­me de­šimt­me­ty­je kom­bi­na­te dir­bo apie 7 tūks­tan­čius žmo­nių, Kar­tū­no šven­tės me­tu sce­no­je pa­si­ro­dy­da­vo apie 70 mo­de­lių, di­džio­ji dau­gu­ma, ži­no­ma, mo­te­rys.</p> <p>„Čia juk ne gra­žuo­lės rin­ki­mai, o daug su­dė­tin­ges­ni da­ly­kai – sa­vo au­di­nių įver­ti­ni­mas“, – bu­vo ra­šo­ma apie Kar­tū­no šven­tę „Aly­taus nau­jie­no­se“. Anuo­met gro­žio kon­kur­sų Lie­tu­vo­je dar ne­vy­ko, ta­čiau gra­žes­nio gy­ve­ni­mo il­ge­sys tvy­ro­jo ore. 1988 me­tais „Mis Kar­tū­nas“ ta­po kom­bi­na­to dar­buo­to­ja Izol­da Ru­ka­viš­ni­ko­va, bū­si­mo­ji „Mis Lie­tu­va“ gro­žio kon­kur­sų or­ga­ni­za­to­rė, „Aca­de­mia Fe­mi­na“ įkū­rė­ja. Na, o pir­mas tik­ras gro­žio kon­kur­sas Aly­taus med­vil­nės kul­tū­ros rū­muo­se įvy­ko 1990 me­tais, jis va­di­no­si „Mis Dzū­ki­ja 90“ ir vie­nas jo fi­nan­suo­to­jų bu­vo... mies­to Kom­jau­ni­mo ko­mi­te­tas.</p> <h3>Pa­kil­ti virš kas­die­ny­bės</h3> <p>„Tik­rai bū­tų sun­ku gin­čy­tis, kad Kar­tū­no šven­tės bu­vo dra­bu­žio mo­de­lio, o ne gro­žio kon­kur­sas, tai­gi ir de­monst­ruo­ti dra­bu­žius ga­lė­jo vi­si, ir vai­kai, ir įvai­raus am­žiaus bei su­dė­ji­mo jų ma­mos, ir net­gi vy­rai“, – pa­sa­ko­ja Lion­gi­na.</p> <p>Griež­tų „kon­kur­si­nių“ rei­ka­la­vi­mų bu­vo vos ke­li: sce­no­je ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti ir dra­bu­žius de­monst­ruo­ti kom­bi­na­to dar­buo­to­jai (ar jų šei­mos na­riai), o mo­de­lis tu­rė­jo bū­ti pa­siū­tas iš LKP 60-me­čio med­vil­nės kom­bi­na­te pa­ga­min­to au­di­nio – med­vil­nės. Be­je, kad šian­dien ge­riau įsi­vaiz­duo­tu­me anuo­me­ti­nės ga­my­bos Aly­tu­je mas­tą, – vien 1984 me­tais kom­bi­na­te bu­vo pa­ga­min­ta au­di­nių už 202 mi­li­jo­nus rub­lių.</p> <p>Ki­ta ver­tus, tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kė, kad vi­są šią spal­vin­gą au­di­nių įvai­ro­vę ga­lė­jai pa­ma­ty­ti ir Aly­taus gat­vė­se – at­virkš­čiai, au­di­nių par­duo­tu­vė­se pa­siū­la bu­vo jo­kia, nes vie­ti­nia­me kom­bi­na­te pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja iš­ke­liau­da­vo į są­jun­gi­nes pla­ty­bes.</p> <p>„Su­er­zi­no fo­to­gra­fi­jos? Pik­ti­na­tės: „Ir vėl ma­dos! To­kiu me­tu, kai au­di­nio įpirk­ti ne­ga­li?“ – to­kiais žo­džiais pra­si­dė­jo Kar­tū­no šven­tės fo­to­re­por­ta­žas, 1991 me­tais iš­spaus­din­tas „Aly­taus nau­jie­no­se“. Laik­raš­čio skai­ty­to­joms pa­siū­ly­ta iš­ei­tis – su­si­ras­ti ne­be­ma­din­gą suk­ne­lę ar ko­kią au­di­nio at­rai­žą ir im­tis ada­tos. O kom­bi­na­to dar­buo­to­joms, ku­rios da­ly­va­vo Kar­tū­no šven­tė­se, pa­si­se­kė kur kas la­biau, nes jos ga­lė­jo rink­tis iš ja­me ga­mi­na­mų au­di­nių bent da­lies įvai­ro­vės.</p> <h3>Kom­bi­na­to is­to­ri­ja – iš­gel­bė­tas la­šas jū­ro­je...</h3> <p>„Kar­tū­no šven­tės bu­vo ga­li­my­bė pa­kil­ti virš kas­die­ny­bės dar­bų, gra­žus pa­si­bu­vi­mas, pa­si­gė­rė­ji­mas ko­le­gų ge­bė­ji­mais, net jau­du­lys, kad tik vis­kas šiems pa­vyk­tų, kaip su­si­pla­nuo­ta, sa­vo ga­li­my­bes pa­si­tik­rin­ti, ben­druo­me­niš­kai pa­si­džiaug­ti. Ne­su­vai­din­tą dė­me­sį kiek­vie­nam, už­li­pu­siam ant Kar­tū­nos šven­tės pa­ky­los, pa­ro­dy­da­vo įmo­nės va­do­vai – Da­nie­lius Jak­šys, vė­liau – Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius. Fo­to­gra­fai, o jų šven­tė­se dir­bo net ke­le­tas, sten­gė­si, kad nė vie­nas da­ly­vis ne­lik­tų be nuo­trau­ko­je įam­žin­to pri­si­mi­ni­mo“, – į kom­bi­na­to lai­kų pri­si­mi­ni­mus min­ti­mis grįž­ta Al­do­na.</p> <p>L.Ber­na­ta­vi­čie­nei įsi­mi­nė, kad kas­met, Kar­tū­no šven­tei pa­si­bai­gus, kom­bi­na­to ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to fo­jė bu­vo eks­po­nuo­ja­mos ren­gi­nio nuo­trau­kos, ku­rios su­lauk­da­vo di­de­lio ga­myk­los ko­lek­ty­vo dė­me­sio. Pa­šne­ko­vė iki šiol su gai­les­čiu me­na ne­pa­pra­šiu­si šei­mos ar­chy­vui dau­giau da­bar jau a. a. fo­to­gra­fo Eu­ge­ni­jaus Pan­go­nio nuo­trau­kų at­mi­ni­mui.</p> <p>De­ja, kom­bi­na­to ar­chy­vus iš­ti­ko ne­pa­vy­dė­ti­nas li­ki­mas – jie pra­žu­vo pri­va­ti­zuo­jant ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tą (va­di­na­mą­jį pen­ta­go­ną), o la­šą jū­ro­je pa­vy­ko iš­gel­bė­ti Aly­taus kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jams, per­nai su­ren­gu­siems la­bai įdo­mią pa­ro­dą apie sa­vo pirm­ta­ko – med­vil­nės Kul­tū­ros rū­mų – is­to­ri­ją.</p> <h3>Ne­trū­ko siur­pri­zų</h3> <p>Kar­tū­no šven­tė­se ne­trū­ko siur­pri­zų, o ka­dan­gi ir sa­lė­je sė­dė­jo, ir į sce­ną li­po pui­kiai vie­nas ki­tą pa­žįs­tan­tys kom­bi­na­to dar­buo­to­jai, tai tie ne­ti­kė­tu­mai bu­vo la­bai šil­ti ir žmo­giš­kai jaut­rūs. „Lauk­da­vau che­mi­kės Iza­be­lės Gar­mie­nės šei­mos pa­si­ro­dy­mo, nes jai pa­ti­ko žiū­ro­vams do­va­no­ti staig­me­nas. Kaip che­mi­kė ir kū­ry­bin­ga mo­te­ris, ji au­di­nius de­monst­ruo­ja­miems rū­bams pa­ti na­muo­se mar­gin­da­vo sa­vo su­kur­tu bū­du, tad smal­su bu­vo, kuo ji šį kar­tą su­si­rin­ku­siuo­sius nu­ste­bins. Ko­kios ova­ci­jos kil­da­vo, juk sa­lė bū­da­vo sau­sa­kim­ša! Tau­ryk­los in­ži­nie­rė Al­do­na Ba­ra­naus­kai­tė, ku­rią ne­se­niai su­ti­kau, sa­kė pui­kiai at­si­me­nan­ti suk­ne­lę, ku­rią tris­de­šimt­me­tė de­monst­ra­vo šven­tė­je. Me­nu ir aš Al­do­nos pa­si­ro­dy­mą, iš tik­rų­jų bu­vo pui­kus de­biu­tas, plo­ji­mai il­gai ai­dė­jo. Daug kū­ry­bos mo­te­ris įdė­jo į sa­vo sce­ni­nį dra­bu­žį ir į sa­vo įvaiz­dį“, – pa­sa­ko­jo „Aly­taus nau­jie­noms“ med­vil­nie­tė Al­do­na.</p> <p>Bū­da­vo ir ki­to­kių staig­me­nų. Pa­vyz­džiui, kai vie­no­je šven­tė­je ant Kar­tū­no šven­tės po­diu­mo pa­si­ro­dė vi­sas Dar­bo už­mo­kes­čio sky­riaus ko­lek­ty­vas – ne vie­nam ža­dą at­ėmė. Kas­dien prie skai­čiu­kų pa­lin­ku­sios ir su­si­rū­pi­nu­sios įvai­raus am­žiaus mo­te­rys pa­de­monst­ra­vo ne­pa­pras­tą ar­tis­tiš­ku­mą, o sky­riaus vir­ši­nin­kė, švie­saus at­mi­ni­mo Re­gi­na De­gu­tie­nė, tie­siog pa­ver­gė žiū­ro­vus ele­gan­ci­ja ir sce­ni­ne drą­sa.</p> <h3>Pri­zai – kve­pa­lai, gin­ta­ro ka­ro­liai</h3> <p>„Kar­tū­no šven­tės da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ir jų pri­sta­to­mus dra­bu­žių mo­de­lius ver­ti­no ir ti­tu­lus da­li­jo kom­bi­na­to ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mi­si­ja, ku­rio­je bu­vo 5–6 žmo­nės. Man vi­sa­da at­ro­dė, kad ko­mi­si­jos spren­di­mai yra la­bai tei­sin­gi, ne­pri­si­me­nu, kad bū­tų li­ku­si ko­kia nuos­kau­da ar jaus­mas, kad pro­te­ga­vo „sa­vus“. Vi­si sa­vi bu­vo, nes dir­bo vie­na­me ko­lek­ty­ve, la­bai pa­lai­ky­da­vo ko­le­gas sce­no­je. La­bai sma­gu bu­vo ir tai, kad žiū­ro­vai taip pat rin­ko sa­vo Mis“, – pa­sa­ko­ja Lion­gi­na.</p> <p>Ypa­tin­go šar­mo Kar­tū­no šven­tėms su­teik­da­vo ir pri­zai, ku­rie so­vie­ti­nia­me ne­pri­tek­liu­je at­ro­dė tik­ra eg­zo­ti­ka. Mis ti­tu­lo lai­mė­to­jos do­va­nų gau­da­vo ori­gi­na­lius pran­cū­ziš­kus „Cli­mat“ kve­pa­lus, gin­ta­ro vė­ri­nius, si­dab­ri­nius sta­lo įran­kių kom­plek­tus. Kom­bi­na­te dir­bo jau­ni žmo­nės, tai­gi kai ku­riems pri­zai lei­do pri­si­dur­ti prie šei­mos biu­dže­to – kai trū­ko pi­ni­gų bal­dams ar pa­pras­čiau­siems puo­dams, iš­tai­gin­gus pri­zus par­da­vė be di­des­nio gai­les­čio. Gausesnis būrys tų, kurie išsaugojo šiuo prizus kaip tam tikrą relikviją – mielą širdžiai daiktą, menantį jaunystę ir smagias švenčių akimirkas.</p> <p>Pa­si­tai­ky­da­vo to­kių at­ve­jų, kai, vos pa­de­monst­ra­vus sce­no­je, dar šven­tei ne­si­bai­gus, bu­vo nu­per­ka­mas ir ori­gi­na­lus dra­bu­žio mo­de­lis. Rū­bus kon­kur­sui kur­da­vo kom­bi­na­to dai­li­nin­kės, o siū­da­vo siu­vi­mo ba­re, bet na­gin­gos ki­tų sky­rių dar­buo­to­jos kon­kur­si­nius dra­bu­žius taip pat kū­rė ir siu­vo pa­čių na­muo­se, ža­vė­da­mos iš­ra­din­gu­mu ir kruopš­tu­mu.</p> <p>Lion­gi­na pri­si­me­na sa­vo pa­si­siū­tą kon­kur­si­nę va­ka­ro suk­ne­lę iš med­vil­nės, iš­ra­din­gai pa­puoš­tą tiu­liu. Po pa­si­ro­dy­mo prie jos pri­ėjo ma­ma su duk­ra ir pa­siū­lė nu­pirk­ti įspū­din­gą suk­ne­lę, taip vie­ne­ti­nis siu­vi­nys iš­ke­lia­vo į Klai­pė­dą.</p> <p>„Kar­tū­no šven­tės įneš­da­vo į mū­sų gy­ve­ni­mą daug spal­vų, o kar­tu ir no­rą steng­tis bū­ti ge­res­niam už ki­tus, at­si­dur­ti dė­me­sio cen­tre. Tai lai­kais vy­ko tam tik­ra ne­ra­šy­ta kon­ku­ren­ci­ja tarp ga­myk­lų, bet man iki šiol at­ro­do, jei su­tin­ku bu­vu­sius med­vil­nie­čius, kad jie yra ge­riau­si“, – šyp­so­si L.Ber­na­ta­vi­čie­nė.</p> <p>Kar­tū­no šven­tės šią med­vil­nie­čių pro­fe­si­nės sa­vi­ver­tės ir kū­ry­biš­ku­mo kar­te­lę taip pat sėk­min­gai kė­lė aukš­tyn ir do­va­no­jo šven­tę vi­sam Aly­taus mies­tui.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/15-rotated.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/15-rotated.jpg?itok=MPgcZFSS" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/16-rotated.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/16-rotated.jpg?itok=RSOljEVc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/DANUT%C4%96%20PAULEKIENE.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/DANUT%C4%96%20PAULEKIENE.jpg?itok=E14uz7UT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/13-rotated.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/13-rotated.jpg?itok=uKIHmWUq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/img170.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/img170.jpg?itok=C9glaxdn" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/img171.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/img171.jpg?itok=iz2HrCdh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/img172_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/img172_0.jpg?itok=ang3zfbs" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/izolda-rukavisnikova-1988-apk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/izolda-rukavisnikova-1988-apk.jpg?itok=gDgxNbSA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Kart%C5%ABnas%2087-1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Kart%C5%ABnas%2087-1.jpg?itok=6t4FJRAG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Kart%C5%ABnas%201991.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Kart%C5%ABnas%201991.jpg?itok=ncXa6ryT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Kart%C5%ABnas-2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Kart%C5%ABnas-2.jpg?itok=OE9JwuiP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kar-tu-no-sven-te-se-aly-tu-je-kas-die-nio-dar-bo-pras-mes-ir-gra-zes-nio-gy-ve-ni-mo-il-ge-sio-de&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2363&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-xlj9u48bCDw-3M_c_epC_CYtFR4g5Ne_DXOVSAEu6g"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103039" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616317838"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Mikas</span> - 2021-03-21 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/103039#comment-103039" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103039#comment-103039" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ot taip tai vieni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ot taip tai vieni nubo0nkrotinę Medvilnę, milionieriais tapo ,kiti bomžiais ar bedarbiais! Kiekvienam savo, bet kombinatas iš šiandien, kaip Estijoje, galėjo dirbti!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103039" token="O4zu3XA3rDpukBfoRYOP44REq7pz0I8ut2YeVuR_RpM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-103038" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616316877"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas</span> - 2021-03-21 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/103038#comment-103038" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/103038#comment-103038" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, priėjome stulino šūkių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, priėjome stulino šūkių erą. Dar geresnio gyvenimo trokštant. Dvasino. Paskelbti prie konteinerių išvežimo datas, ir paraginti gyventojus pūvančias šiukšles mesti dieną prieš. Na, ar porą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=103038" token="-HtVRSh8HBRtk9cQaSzDQVWaBRjG-mKcibqHKuBA7lc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Mar 2021 13:08:49 +0000 vyrredaktorius 2363 at https://www.alytausnaujienos.lt Tre­jų me­tų pa­tir­tis Var­šu­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/tre-ju-me-tu-pa-tir-tis-var-su-vo-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė Pu­ti­nų gim­na­zi­jos III a kla­sės mo­ki­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13555" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13555) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Jarnalaviciute.jpg?itok=oSE-zlft" width="344" height="287" alt="Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė" title="Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ta­me gro­žio kon­kur­se „Ms. and Mr. IES“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ta­da man bu­vo vie­nuo­li­ka me­tų ir bu­vau bai­gu­si 4 pra­di­nes kla­ses. Nors bu­vo ne­ra­mu dėl kal­bų skir­tu­mo, mies­to di­du­mo ir ne­ap­lei­džian­čios ne­ži­no­my­bės jaus­mo, ma­ne in­tri­ga­vo to­kia ne­įpras­ta nau­ja pra­džia. Juk nau­ja vie­ta – tai nau­jos ga­li­my­bės, nau­ji drau­gai, nau­jos pa­tir­tys.</p> <p>Prieš per­si­kraus­tant į Var­šu­vą taip pat rei­kė­jo nu­spręs­ti, ku­rią mo­kyk­lą aš ir ma­no vy­res­nė se­sė lan­ky­si­me. Ge­riau­sią įspū­dį pa­li­ko mo­kyk­la, sa­vo ar­chi­tek­tū­ra pri­me­nan­ti lai­vą, o vi­du­je kla­sių du­rys bu­vo kaip ka­ju­čių – su ap­va­liais lan­ge­liais.</p> <p>Mo­kyk­lą mums ap­ro­džiu­si pa­va­duo­to­ja Ur­su­la bu­vo itin šil­tas žmo­gus. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie mo­kyk­los siū­lo­mas ga­li­my­bes, ga­bius ir su­pra­tin­gus mo­ky­to­jus, pa­gar­bius mo­ki­nius. Ža­lios, oran­ži­nės ir mė­ly­nos spal­vos ko­ri­do­riai at­ro­dė jau­kūs, o stik­li­nis lif­tas bu­vo ne­ti­kė­tas siur­pri­zas. Jau­čiau­si šiek tiek keis­tai bū­da­ma to­kio­je uni­ka­lio­je ir mo­der­nio­je mo­ky­mo­si ap­lin­ko­je, ta­čiau ne­kan­tra­vau pa­tir­ti mo­kyk­los at­mo­sfe­rą pa­ti, pra­dė­ju­si lan­ky­ti ten pa­mo­kas.</p> <p>Tai bu­vo pri­va­ti Tarp­tau­ti­nė eu­ro­pie­tiš­ka Var­šu­vos mo­kyk­la (In­ter­na­tio­nal Eu­ro­pe­an Scho­ol of War­saw). Jo­je bu­vo mo­ko­mi prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai ir 1–12 kla­sių mo­ki­niai. Kla­sės bu­vo su­skirs­ty­tos į tris pa­grin­di­nes gru­pes: 1–6 pra­di­nės kla­sės (Pri­ma­ry Years ar­ba PY), 1–3 vi­du­ri­nės kla­sės (Mid­dle Years ar­ba MY) ir 1–3 gim­na­zi­jos kla­sės (High Scho­ol ar­ba HS).</p> <p>Šios gru­pės mo­kyk­los pa­sta­te tu­rė­jo joms pa­skir­tus aukš­tus: prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­sės bu­vo pir­ma­me aukš­te, pra­di­nėms kla­sėms pa­mo­kos vy­ko ant­ra­me aukš­te ir t. t. To­kiu bū­du mo­ki­niai be­veik vi­sa­da iš­lik­da­vo sa­vo ben­dra­am­žių ap­sup­ty­je.</p> <p>Ka­dan­gi aš bu­vau bai­gu­si 4 kla­ses, at­ei­nan­čiais me­tais ti­kė­jau­si bū­ti jau tarp vy­res­nių mo­ki­nių, ta­čiau net ir ne­ti­kė­tai li­ku­si pra­di­nė­se kla­sė­se tik­rai ne­nu­si­vy­liau. Toks pa­skirs­ty­mas man da­vė dau­giau lai­ko pri­si­tai­ky­ti prie mo­kyk­los ap­lin­kos, pa­dė­jo jaus­tis pa­to­giau tarp nau­jų žmo­nių.</p> <p>Ka­dan­gi įstai­ga bu­vo pri­va­ti, už jos lan­ky­mą rei­kė­da­vo su­si­mo­kė­ti ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą: apy­tik­riai 6300–10 000 eu­rų (29 000–46 000 zlo­tų) per me­tus. Ži­no­ma, į šią su­mą bu­vo įskai­čiuo­tos tam tik­ros iš­lai­dos: tris kar­tus per die­ną pa­tei­kia­mas mais­tas (pus­ry­čiai, pie­tūs ir už­kan­džiai), mo­ki­nius ve­žio­jan­tys mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, mo­kyk­li­nės eks­kur­si­jos Var­šu­vo­je, kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džio­je mo­ki­nių spin­te­lė­se pa­lie­ka­mi są­siu­vi­niai, ku­rių bet ka­da bu­vo ga­li­ma pa­si­im­ti pa­pil­do­mai, bei pri­va­lo­mi, ta­čiau re­tai nau­do­ja­mi pra­ty­bų są­siu­vi­niai.</p> <p>Už pri­va­lo­mas mo­kyk­li­nes uni­for­mas (tuo me­tu tai bu­vo po­lo marš­ki­nė­liai su mo­kyk­los em­ble­ma ir spal­va, reiš­kian­čia vie­ną mi­nė­tų kla­sių gru­pių), mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las ir kas­me­ti­nes tri­jų die­nų iš­vy­kas rei­kė­da­vo su­si­mo­kė­ti pa­tiems.</p> <p>IES mo­ki­nių die­no­tvarkė sky­rė­si nuo man įpras­tos Lie­tu­vos moks­lei­vių kas­die­ny­bės. Pa­mo­kos pra­si­dė­da­vo 8.30 val. Iki to lai­ko be­veik vi­si mo­ki­niai at­va­žiuo­da­vo jiems pa­skir­tais mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais, ku­rie prie mo­ki­nių na­mų at­vyk­da­vo kiek­vie­ną die­ną nu­sta­ty­tu lai­ku. Ka­dan­gi mo­kyk­lo­je nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ar ki­tais elek­tro­ni­niais prie­tai­sais bu­vo drau­džia­ma, mo­ki­niai juos nau­do­da­vo tik va­žiuo­da­mi į mo­kyk­lą ar­ba grįž­da­mi iš jos.</p> <p>No­rint pa­skam­bin­ti dėl svar­bios prie­žas­ties, rei­kė­da­vo nu­ei­ti prie re­gist­ra­ci­jos sta­lo ir pa­pra­šy­ti ten esan­čių dar­buo­to­jų, kad leis­tų pa­si­nau­do­ti jų ar­ba sa­vo te­le­fo­nu. At­ėjus į mo­kyk­lą bu­vo bū­ti­na per­siau­ti ba­tus. Bu­din­tys mo­ky­to­jai pri­žiū­rė­da­vo, kad vi­sų mo­ki­nių ava­ly­nė bū­tų šva­ri.</p> <p>No­rint su­ras­ti sa­vo pa­mo­kos ka­bi­ne­tą, rei­kė­da­vo žiū­rė­ti ant ka­bi­ne­tų du­rų už­ra­šy­tus „pa­va­di­ni­mus“ – rai­dė nuo A iki E, reiš­kian­ti pa­sta­to aukš­tą, ir skai­čius ša­lia jos spe­ci­fi­niam ka­bi­ne­tui nu­ro­dy­ti.</p> <p>Vie­no­je kla­sė­je ne­ga­lė­da­vo bū­ti dau­giau nei 18 mo­ki­nių. Aš džiau­giuo­si, kad ma­no kla­sės mo­ki­niai bu­vo drau­giš­ki ir to­le­ran­tiš­ki, nes ži­nau, jog bu­vo kla­sių, ku­rių moks­lei­viai ne­no­riai ben­drau­da­vo su nau­jai at­vy­ku­siais, len­kiš­kai ne­kal­ban­čiais už­sie­nie­čiais.</p> <p>Pa­mo­kos bu­vo dės­to­mos an­glų kal­ba. Ir nors be­si­mo­kant Lie­tu­vo­je aš bu­vau vie­na ga­biau­sių mo­ki­nių an­glų kal­bos pa­mo­ko­se, pra­si­dė­jus ma­no pir­mie­siems moks­lo me­tams Var­šu­vo­je, la­bai grei­tai su­vo­kiau, jog ne­su­pran­tu dau­ge­lio da­ly­kų šia kal­ba. Tai kė­lė ne­ri­mą, ne­pa­to­gu­mą ir gė­dos jaus­mą.</p> <p>Pa­mo­kų me­tu at­sar­giai ste­bė­da­vau sa­vo kla­sio­kus, no­rė­da­ma su­pras­ti, ko­kias in­struk­ci­jas mo­ky­to­jas/-a duo­da, ar tei­sin­gai su­pra­tau už­duo­tį. Toks dis­kom­for­tas tru­ko daug­maž še­šis mė­ne­sius. Vė­liau įgi­jau dau­giau an­glų kal­bos ži­nių, pa­tir­ties ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, to­dėl mo­kyk­lo­je pa­ga­liau ga­lė­jau jaus­tis lais­viau.</p> <p>Nors įstai­ga bu­vo tarp­tau­ti­nė ir da­ly­kai bu­vo dės­to­mi an­glų kal­ba, dau­ge­lis mo­ki­nių ir pa­gal­bi­nių dar­buo­to­jų bu­vo len­kai. Ne­ma­ža da­lis šių dar­buo­to­jų ne­su­pras­da­vo an­glų kal­bos ir kal­bė­da­vo tik len­kiš­kai. Kaip nau­jai at­vy­ku­sią už­sie­nie­tę, vi­siš­kai ne­mo­kan­čią len­kų kal­bos, iš pra­džių ma­ne vi­sa tai gąs­di­no. Su­pra­tau, jog, no­rė­da­ma su jais su­si­kal­bė­ti, tu­rė­siu to­bu­lin­ti sa­vo len­kų kal­bos ži­nias.</p> <p>Pa­mo­kas dės­tė jau­ni, cha­riz­ma­tiš­ki, skir­tin­gų tau­ty­bių mo­ky­to­jai iš Len­ki­jos, Pie­tų Af­ri­kos, In­di­jos, JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Aust­ra­li­jos, Suo­mi­jos ir ki­tų ša­lių. Jie bu­vo su­pra­tin­gi, pa­de­dan­tys ir mo­ty­vuo­ti žmo­nės, ku­rie su­tei­kė mo­kyk­lai gy­vy­bin­gą įvaiz­dį. Su dau­ge­liu mo­ky­to­jų moks­lei­viams bu­vo leng­va ben­drau­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, ma­lo­nu su jais leis­ti lai­ką iš­vy­ko­se, mo­kyk­los ren­gi­niuo­se ar pa­mo­ko­se.</p> <p>Mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bu­vo ver­ti­na­mi rai­dė­mis A–F už pa­mo­kų dar­bus ir įvai­rias­pal­vė­mis kor­te­lė­mis už pa­pil­do­mus pa­sie­ki­mus. Kad gau­tum pa­tį že­miau­sią ir ne­pa­ten­ki­na­mą pa­žy­mį F, te­rei­kė­da­vo su­rink­ti ma­žiau nei 50 proc. taš­kų iš at­lik­tų na­mų dar­bų ar tes­tų. Kor­te­lių sis­te­ma bu­vo me­to­das, nau­do­ja­mas pa­gir­ti ir pa­ska­tin­ti už tin­ka­mą el­ge­sį ir pa­pil­do­mai at­lik­tus įvai­rius dar­bus (ža­lios, mė­ly­nos, vio­le­ti­nės kor­te­lės).</p> <p>Be to, jos bu­vo nau­do­ja­mos ir kaip pa­sta­bos mo­ki­niams už ne­tin­ka­mą el­ge­sį (gel­to­nos, oran­ži­nės, rau­do­nos kor­te­lės). Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai, su­rin­kę pen­kias gel­to­nas ar­ba vie­ną rau­do­ną kor­te­lę per sa­vai­tę, bū­da­vo pa­lie­ka­mi vie­nai va­lan­dai po pa­mo­kų. Šios kor­te­lės ne­bu­vo ap­čiuo­pia­mos, o tik re­gist­ruo­ja­mos mo­kyk­los elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne Blu­e­Bo­ard.</p> <p>IES jau­nes­nių mo­ki­nių ug­dy­mo pro­gra­ma bu­vo su­da­ry­ta iš da­lies re­mian­tis Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (IB) PYP bei MYP pro­gra­mo­mis. Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai bū­da­vo ruo­šia­mi IGS­CE eg­za­mi­nams ir Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to Di­plo­mo pro­gra­mai.</p> <p>Ka­dan­gi IB di­plo­mas yra ver­ti­na­mas kaip aukš­tų edu­ka­ci­jos stan­dar­tų ga­ran­tas ir yra pri­pa­žįs­ta­mas vi­sų pa­sau­lio uni­ver­si­te­tų, to­dėl mo­ki­niai tu­rė­jo siek­ti op­ti­ma­lių sa­vo mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų. Nuo 7 kla­sės pa­mo­kų krū­vis kas­met žy­miai pa­di­dė­da­vo, mo­ky­mo­si pro­gra­ma bu­vo ypač su­dė­tin­ga ir ją įveik­ti ga­lė­tų tik­rai ne kiek­vie­nas moks­lei­vis. Pas­ku­ti­niai me­tai šio­je mo­kyk­lo­je man bu­vo ypač sun­kūs, net pri­pra­tus prie ug­dy­mo sis­te­mos. Per­žvel­gu­si sa­vo mo­kyk­li­nius už­ra­šus iš Len­ki­jos mo­kyk­los su­pra­tau, jog kai ku­rios te­mos, pa­gal IES pro­gra­mą dės­ty­tos 6 kla­sė­je, Lie­tu­vo­je bu­vo mo­ko­mos tik vy­res­nė­se kla­sė­se.</p> <p>Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti pa­mo­kų įvai­ro­vę. Var­šu­vos mo­kyk­lo­je bu­vo ga­li­my­bė mo­ky­tis vo­kie­čių, pran­cū­zų, is­pa­nų, ita­lų, ru­sų ir, ži­no­ma, an­glų bei len­kų kal­bų. Da­ly­kus, ar­ti­mus stu­di­joms, mo­ki­niams rei­kė­da­vo pa­si­rink­ti jau 9 kla­sė­je. Kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos vyk­da­vo du kar­tus per sa­vai­tę, mo­kyk­lai ne­pri­klau­san­čia­me pa­sta­te su di­de­le sa­le ir ba­sei­nu, į ku­rį mo­ki­nius nu­vež­da­vo au­to­bu­sais. Vie­na iš šių pa­mo­kų bū­da­vo skir­ta plau­ki­mui.</p> <p>Mo­kyk­lo­je skam­bu­čio ne­bu­vo. Kiek­vie­no­je kla­sė­je bu­vo po laik­ro­dį, to­dėl mo­ky­to­jai ži­no­da­vo, ka­da pra­dė­ti ir baig­ti pa­mo­ką. Trum­po­sios per­trau­kos truk­da­vo 5 mi­nu­tes, ku­rių me­tu rei­kė­da­vo sku­bė­ti prie spin­te­lių ar­ba ko­ri­do­riu­je pa­lik­tų kup­ri­nių, kad ga­lė­tum pa­si­keis­ti kny­gas ir spė­ti nu­ei­ti į ki­tos pa­mo­kos kla­sę.</p> <p>Per­trau­ka, ku­ri bu­vo skir­ta lai­ko pra­lei­di­mui lau­ke, spor­tuo­jant krep­ši­nio ar fut­bo­lo aikš­te­lė­se, mankš­ti­nan­tis ant įvai­rių tre­ni­ruok­lių ar links­mi­nan­tis žai­di­mų aikš­te­lė­je, truk­da­vo 20 mi­nu­čių. Iš­troš­kus bū­da­vo ga­li­ma at­si­ger­ti iš lau­ke esan­čių tam skir­tų van­dens fon­ta­nė­lių ar­ba kiek­vie­na­me mo­kyk­los aukš­te esan­čių van­dens tal­pyk­lų su vien­kar­ti­niais puo­de­liais ša­lia.</p> <p>Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams kiek­vie­ną die­ną bū­da­vo skir­ta vie­na pa­mo­ka na­mų dar­bų at­li­ki­mui, o vė­liau bū­da­vo lais­vas lai­kas mo­kyk­los kie­me­ly­je. Kiek­vie­ną die­ną bū­da­vo 8 pa­mo­kos. Jos baig­da­vo­si 16 va­lan­dą, o po 15–20 mi­nu­čių au­to­bu­sai su mo­ki­niais iš­vyk­da­vo iš mo­kyk­los.</p> <p>No­rė­da­mi pa­si­im­ti sa­vo vai­kus pa­tys ar­ba leis­ti jiems iš­ei­ti sa­va­ran­kiš­kai, tė­vai tu­rė­da­vo iš anks­to pa­skam­bin­ti ar­ba pa­ra­šy­ti laiš­ką mo­kyk­los re­gist­ra­tū­rai ir apie tai pra­neš­ti. Ki­tu at­ve­ju tė­vai bū­da­vo ne­įlei­džia­mi, o vai­kai ne­iš­lei­džia­mi.</p> <p>Mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­tver­ta tvo­ra, ka­me­ros įreng­tos ir pa­sta­to vi­du­je, ir lau­ke, o ap­sau­gos dar­buo­to­jai kon­tro­liuo­da­vo ju­dė­ji­mą į mo­kyk­lą ir iš jos. Moks­lo me­tai tęs­da­vo­si nuo rug­sė­jo 1-osios iki bir­že­lio pa­bai­gos.</p> <p>Moks­lo me­tai bū­da­vo pra­de­da­mi ne­pri­va­lo­ma 5 die­nų sto­vyk­la, ku­rio­je moks­lei­viai ga­lė­da­vo už­si­im­ti įvai­rio­mis veik­lo­mis bei po tru­pu­tį pri­pras­ti prie ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čių pa­mo­kų. Kas­met prieš Ka­lė­dų ir va­sa­ros atos­to­gas bu­vo ren­gia­mi mo­ki­nių kon­cer­tai. Ne­re­tai vyk­da­vo ir lab­da­ros ren­gi­niai, mu­gės, kon­kur­sai.</p> <p>Vie­nas po­pu­lia­riau­sių IES lab­da­ros ren­gi­nių bu­vo kas­me­ti­nis Dan­ce-a-thon‘as, ku­rio me­tu moks­lei­viai tu­rė­da­vo vie­nin­te­lį tiks­lą – kuo il­giau šok­ti. Pa­gal šo­ki­mo lai­ką bū­da­vo ap­skai­čiuo­ja­ma tam tik­ra pi­ni­gų su­ma, ku­rią tu­rė­da­vo su­mo­kė­ti iš­si­rink­tas mo­ki­nio rė­mė­jas. Ant­rai­siais ma­no mo­ky­mo­si Var­šu­vo­je me­tais mo­kyk­la suor­ga­ni­za­vo gro­žio kon­kur­są „Ms. and Mr. IES“, ku­ria­me man pa­vy­ko už­im­ti tre­čią vie­tą.</p> <p>Grį­žus į Lie­tu­vą vis­kas bu­vo ki­taip. Nors vėl pra­dė­jau lan­ky­ti tą pa­čią, prieš tre­jus me­tus ma­no pa­lik­tą mo­kyk­lą, ji bu­vo jau ne­be to­kia ar­ti­ma ir jau­ki, kaip prieš iš­va­žiuo­jant. Rei­kė­jo iš nau­jo pri­pras­ti prie nau­jo gy­ve­ni­mo rit­mo, nau­jų ben­dra­moks­lių. Ta­čiau mo­ky­tis ne­bu­vo su­dė­tin­ga, net­gi la­bai leng­va, ka­dan­gi aš ne­tu­rė­jau sun­ku­mų pri­pran­tant vėl mo­ky­tis lie­tu­vių kal­ba. Be to, pa­mo­kų bū­da­vo ma­žiau ne­gu man bu­vo įpras­ta Var­šu­vos mo­kyk­lo­je, te­mos bu­vo ne­sun­kiai su­pran­ta­mos, o grį­žus na­mo aš tu­rė­da­vau pa­kan­ka­mai lai­ko po­il­siui.</p> <p>Pri­si­mi­ni­mai apie IES man su­ke­lia dve­jo­pas emo­ci­jas: tei­gia­mas – dėl pui­kių mo­ky­to­jų, spal­vin­gų ko­ri­do­rių ir kla­sių, ypač ska­naus mais­to, ne­igia­mas – dėl mak­si­ma­lių mo­ky­mo­si krū­vių, di­de­lių ke­lia­mų lū­kes­čių mo­ki­niams, dėl taip ir ne­pa­mėg­tų uni­for­mų. Tas tre­jų me­tų lai­ko­tar­pis ma­no gy­ve­ni­me su­tei­kė man daug pa­tir­ties, ži­nių, ga­li­my­bių. Jis dar il­gai iš­liks ma­no at­min­ty­je.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Europos%20diena.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Europos%20diena.jpg?itok=03Ic7yaa" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Ms%20and%20Mr%20IES_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Ms%20and%20Mr%20IES_0.jpg?itok=6aHHXepi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/partners%20international.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/partners%20international.jpg?itok=bAz70-E8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/logotipas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/logotipas.jpg?itok=w39FsXLF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tre-ju-me-tu-pa-tir-tis-var-su-vo-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2362&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XuA0HVoW2W0PlKq8DYwU0H6Hrs67uO1kZC6KlA6zUbw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Mar 2021 13:02:01 +0000 vyrredaktorius 2362 at https://www.alytausnaujienos.lt Zi­ta Rei­pie­nė: „Pa­gal gy­ve­ni­mo dės­nius tu­rė­tų bū­ti pu­siau­svy­ra – pa­na­šiai kar­do, pa­na­šiai gė­lės... Bet man rei­kia, kad kar­do bū­tų ko­kia 10 pro­cen­tų, o 90 pro­cen­tų gė­lės... Kad jaus­čiau­si kū­rė­ja” https://www.alytausnaujienos.lt/zi-ta-rei-pie-ne-pa-gal-gy-ve-ni-mo-des-nius-tu-re-tu-bu-ti-pu-siau-svy-ra-pa-na-siai-kar-do-pa-na <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13551" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13551) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Kurti%20ir%20kurti.jpg?itok=QEPjbhIS" width="344" height="287" alt="Zita Reipienė" title="Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Zita Reipienė mano, kad įstaigos vardą prieš Rugsėjo 1-ąją kasmet organizuojamo bendruomenės konkurso metu gali garsinti ir ant skalbinių virvelės pakabinti marškinėliai su užrašu. O pilką darželio sieną buvęs auklėtinis Pijus Šematulskis su bičiuliais jau paverti spalvingu piešiniu. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­kio am­žiaus vai­kai ga­li lan­ky­ti Jū­sų dar­že­lį? Ko­kiais prin­ci­pais re­mia­tės sa­vo dar­be?</strong></p> <p>– Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą ga­li lan­ky­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. Pa­gei­dau­ti­na – nuo dve­jų me­tų. Nes toks am­žius pa­lan­kus vai­kui mo­ky­tis at­si­skir­ti nuo ma­mos. Ta­čiau esa­me pri­ėmę ir ma­žes­nių vai­ku­čių – net­gi nuo me­tų, pus­an­trų.</p> <p>Elg­se­ną dar­be reg­la­men­tuo­ja ne vie­nas do­ku­men­tas, ta­čiau pats svar­biau­sias prin­ci­pas, ku­riuo no­rė­čiau va­do­vau­tis be jo­kių iš­ly­gų – pa­gar­ba žmo­gui, ky­lan­ti iš ti­kė­ji­mo, kad vi­si esa­me to pa­ties Kū­rė­jo vai­kai, kad kiek­vie­no iš mū­sų bu­vi­mas šioj že­mėj rei­ka­lin­gas ir ne­pa­kei­čia­mas, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas at­lie­ka­me, ko­kį dar­bą dir­ba­me šiuo me­tu.</p> <p><strong>– Ką ypa­tin­go Jū­sų va­do­vau­ja­mo­je iki­mo­kyk­li­nė­je įstai­go­je gau­na ją lan­kan­tys vai­kai? Ki­taip sa­kant, kas tos ug­dy­mo ko­lo­nos?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, kas yra ypa­tin­ga. Svei­kas, švie­žias mais­tas, ga­mi­na­mas tris kar­tus per die­ną, pai­sant vi­sų hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų? Pie­tų mie­gas ra­mio­je ap­lin­ko­je, su pa­sa­ka, ap­kam­šy­mu ir pa­slap­ties pa­kuž­dė­ji­mu į au­sį, jei vai­ke­liui kaž­ko ne­ra­mu? Tai da­ly­kai, ku­rie pir­miau­sia ma­to­mi, ku­rie la­bai rū­pi ir tė­ve­liams. Ma­žiau ma­to­mi ug­dy­mo pro­ce­so da­ly­kai. Pa­gar­ba vai­kui, jo pri­ėmi­mas to­kio, koks jis yra, dė­me­sin­gu­mas jo po­rei­kiams, vai­ko ge­bė­ji­mų ug­dy­mas, re­mian­tis jo tu­ri­ma pa­tir­ti­mi. Lai­kas, ski­ria­mas vai­ko bai­mėms ir vi­so­kiems iš­si­pa­sa­ko­ji­mams.</p> <p>Ug­dy­mo ko­lo­nos? Sa­vo dar­bo, jo ver­tin­gu­mo (ne­svar­bu, kiek įver­tin­to-ne­įver­tin­to pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka) – kaip šven­tos mi­si­jos su­vo­ki­mas. Vai­ko – kaip at­ski­ro, ne­pa­kar­to­ja­mo, uni­ka­laus pa­sau­lio ir vai­kys­tės – kaip svar­biau­sio žmo­gaus as­me­ny­bės rai­dos tarps­nio pri­ori­te­tas. Įsi­pa­rei­go­ju­sios, są­mo­nin­gos, at­vi­ros kai­tai ben­druo­me­nės jaus­mas. Ko­ky­biš­ko ug­dy­mo vi­siems vai­kams sie­ki­mas, už­tik­ri­ni­mas.</p> <p><strong>– Ko­kius už­da­vi­nius sau bu­vo­te iš­si­kė­lu­si, ką jau įvyk­dė­te? Kaip ma­no­te, ar pa­ten­ki­na­te tė­vų lū­kes­čius?</strong></p> <p>– Vie­nas iš už­da­vi­nių bu­vo kur­ti įstai­gą, ku­rio­je dar­buo­to­jams bū­tų ge­ra dirb­ti. Tai­gi, orien­ta­vau­si į tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ben­dra­vi­mo, ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­rą. Bu­vau pa­si­ry­žu­si bū­ti tar­nau­jan­čia ben­druo­me­nei va­do­ve. Vi­sa tai tel­pa į emo­ci­nio in­te­lek­to są­vo­ką.</p> <p>Tre­čius me­tus įgy­ven­di­na­me pro­jek­tą „Iš­mok jaus­tis ge­rai“, ku­ris kiek­vie­ną dar­buo­to­ją kvie­čia pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už or­ga­ni­za­ci­jos mik­ro­kli­ma­tą, sa­vo emo­ci­nes bū­se­nas dar­be, da­ly­vau­ti įvai­rio­se psi­cho­e­mo­ci­nį kli­ma­tą ge­ri­nan­čio­se veik­lo­se. To­kią po­zi­ci­ją ma­tau kaip at­sva­rą „bė­da­vo­ji­mo ir inkš­ti­mo“ kul­tū­rai. Ši­tas dar­bas, ma­nau, yra nuo­la­ti­nis. Kaip ir kiek­vie­no iš mū­sų vi­di­nis au­gi­mas.</p> <p>Ki­tas sie­kis bu­vo ge­rin­ti ug­dy­mo­si ap­lin­kas, pa­da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, kad „Vy­tu­rė­lis“ ne­su­griū­tų (taip at­ro­dė dar­bo pra­džio­je pa­ma­čius pa­sta­tą). Pa­vy­ko pa­siek­ti, kad bū­tų ap­šil­tin­tos gi­liai įtrū­ku­sios ga­li­nės sie­nos.</p> <p>Ačiū po­li­ti­kams, ku­rie iš­gir­do, at­krei­pė dė­me­sį į pro­ble­mą ir pa­dė­jo sa­vo spren­di­mais. Jų var­dus (per­fra­zuo­ju Bib­li­ją) įsi­ra­šiau sa­vo del­ne. Ke­tu­rios gru­pės ta­po šil­tes­nės, nu­sto­jo pe­ly­ti sie­nos, su­pran­ta­ma, kad ap­lin­ka ta­po ge­ro­kai svei­kes­nė. Na ir ge­ro­kai es­te­tiš­kes­nis ta­po vi­sas pa­sta­tas.</p> <p>Dar la­bai džiau­giuo­si dviem me­no kū­ri­niais – edu­ka­ci­nė­mis erd­vė­mis „Paukš­čiai“ ir „Spal­vos“. Šiuos dar­bus gra­fi­čio tech­ni­ka su­kū­rė ir sa­vo vai­kys­tės dar­že­liui pa­do­va­no­jo bu­vęs ug­dy­ti­nis Pi­jus Še­ma­tuls­kis su bi­čiu­liais. Pa­sta­tas ne tik ta­po dar gy­ves­nis, bet tar­si įga­vo dva­sią.</p> <p>Dar vie­nas už­da­vi­nys – ju­dė­ti. Ne­sto­vė­ti vie­to­je. Vi­som pras­mėm. Pir­miau­sia ug­dy­mo to­bu­li­ni­mo, ge­ri­ni­mo, ino­va­ci­jų die­gi­mo kryp­ti­mi. Ir ju­da­me. Ga­lė­čiau iš­var­dy­ti ko­kia 50 po­ky­čių per tuos me­tus, kai esu „Vy­tu­rė­ly­je“. Įstai­gos po­ky­čių. Ma­žes­nių, di­des­nių.</p> <p>Už tai, kad ne­pa­si­da­viau, kai no­rė­jo­si tik inkš­ti, įlin­dus į la­bai di­de­lį, per ke­lias nak­tis nu­si­megz­tą megz­ti­nį, nes pa­sau­lis at­ro­dė toks ne­tei­sin­gas, esu la­bai dė­kin­ga vi­sai „Vy­tu­rė­lio“ ben­druo­me­nei. Nau­do­da­ma­si pro­ga no­riu pa­sa­ky­ti AČIŪ. Jūs vi­si esa­te ma­no spar­nai. Ir mes tik­rai skren­da­me. Ir ne­ša­me pa­va­sa­rio ži­nią.</p> <p>Ne­abe­jo­ju, kad mū­sų kaip ug­dy­mo įstai­gos sie­kiai ir tė­ve­lių lū­kes­čiai daž­niau su­tam­pa ne­gu ne­su­tam­pa. Tuo ir džiau­giuo­si. O jei tė­ve­liai tu­ri ko­kių nors pa­siū­ly­mų, kaip ką ga­li­ma pa­ge­rin­ti, jie kvie­čia­mi ben­dra­dar­biau­ti, kal­bė­tis, kar­tu spręs­ti.</p> <p><strong>– Nuo ko la­biau­siai pri­klau­so ug­dy­mo pro­ce­so efek­ty­vu­mas ir re­zul­ta­tai – nuo įstai­gos ko­man­dos, nuo vie­ti­nės švie­ti­mo va­do­vy­bės ar mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos?</strong></p> <p>– Nuo vis­ko. Kiek­vie­na gran­dis tu­rė­tų dirb­ti sa­vo dar­bą. Pa­ban­dy­siu pa­sa­ky­ti vaiz­din­gai. Vie­ti­nė švie­ti­mo va­do­vy­bė ga­lė­tų bū­ti tar­si ma­ma. My­lin­ti, mai­ti­nan­ti, aša­rė­les nu­brau­kian­ti, pa­guo­džian­ti, kai skau­da.</p> <p>Mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­ka – tar­si tė­vas. Su­ku­rian­tis prie­lai­das pa­si­ti­kė­ti pa­sau­liu, drą­si­nan­tis – tu ver­tas, tu ga­li.</p> <p>Įstai­gos ko­man­da, ben­druo­me­nė – tar­si dau­gia­vai­kės šei­mos vai­kų pul­kas – bro­lių ir se­sių, au­ges­nių ir ne­di­du­kų, tu­rin­čių sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, dar­bus, at­sa­ko­my­bes, gi­nan­čius vie­nas ki­tą dan­ti­mis ir na­gais. Jei tie bro­liai, se­sės bus kaip vie­nas kumš­tis, jie iš­gy­vens net ir be tė­čio už­nu­ga­rio ir ma­mos le­pi­nan­čios mei­lės. Ir gal net­gi bus tvir­tes­ni ir sėk­min­ges­ni gy­ve­ni­me.</p> <p><strong>– Maž­daug nuo tre­jų me­tų vai­kams la­bai rei­kia ki­tų vai­kų, ben­dra­vi­mo su jais. Ar ne­nu­ken­čia tie ma­žy­liai, ku­rių tė­vai ne­lei­džia į dar­že­lius?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau. Gal nu­ken­čia, jei vai­kas au­ga vie­nas, su plan­še­te ar iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu. Jei ne­tu­ri ga­li­my­bių ben­drau­ti su pa­na­šaus am­žiaus kie­mo vai­kais, gi­mi­nai­čių vai­kais. Jei tė­vai ma­žai lai­ko ski­ria ben­dra­vi­mui su vai­ku.</p> <p>Bet jei tu­ri bro­lių, se­sių, pus­bro­lių, pus­se­se­rių, ben­dra­vi­mo tu­rė­tų už­tek­ti. Ga­li megz­tis stip­res­ni gi­mi­nys­tės ry­šiai, ku­rie bus svar­būs vi­są gy­ve­ni­mą. Ki­ta ver­tus, ne­lan­kius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ga­li trūk­ti kryp­tin­go pa­si­ren­gi­mo mo­kyk­li­niam gy­ve­ni­mui.</p> <p><strong>– Ar prieš tap­da­ma va­do­ve, daug ži­no­jo­te, do­mė­jo­tės apie šią įstai­gą?</strong></p> <p>– Ne, ži­no­jau du da­ly­kus. Kad tai lop­še­lis-dar­že­lis „Vy­tu­rė­lis“ ir kad yra Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne. Pa­gal kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus bu­vau su­si­ti­ku­si, pa­ben­dra­vu­si su dar­buo­to­jais.</p> <p><strong>– Kaip pa­siek­ti, kad įstai­gos ben­druo­me­nės ir tė­vų san­ty­kiai bū­tų ge­ri?</strong></p> <p>– Rei­kia siek­ti. Ug­dy­tis ben­dra­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­rą. Ug­dy­to­jų ir ug­do­mų­jų tė­vų san­ty­kiai at­spin­di mū­sų vi­suo­me­nės ben­dra­vi­mo kul­tū­rą. Ma­tom, kas vyks­ta, kai iš­ky­la nuo­mo­nių skir­tu­mai.</p> <p>Svar­bu mo­ky­tis san­ty­kių kul­tū­ros, kal­bė­tis. Do­mė­tis pe­da­go­gi­kos, psi­cho­lo­gi­jos ži­nio­mis. Ge­ra­no­riš­ku­mo, su­pra­ti­mo abiem pu­sėms, kad san­ty­kiai – tai nuo­la­ti­nis dar­bas, pa­stan­gos.</p> <p><strong>– Dau­gu­ma Aly­taus dar­že­lių at­nau­jin­ti, kas kliu­do „Vy­tu­rė­lio“ re­no­va­ci­jai?</strong></p> <p>– Su­abe­jo­čiau, ar dau­gu­ma. Gal pu­sė? Pa­sta­to re­no­va­ci­ja pa­ti sa­vai­me nė­ra ab­so­liu­ti ver­ty­bė. Na gra­žiau, pa­to­giau, jau­kiau, funk­cio­na­liau... Ti­ki­me, kad taip bus po me­tų ki­tų.</p> <p>Gal šiek tiek kliu­do po­li­ti­kų po­žiū­ris, kad ne­bū­ti­nai vi­si dar­že­liai tu­ri bū­ti at­nau­jin­ti? (Vie­ni Aly­taus vai­kai la­biau vai­kai, ki­ti ma­žiau?). Pa­to­giai pri­si­den­gia­ma lė­šų trū­ku­mo la­pu. Bet… jei au­gan­tis vai­kas, jo ug­dy­mas bū­tų pri­ori­te­tas...</p> <p><strong>– Dar­buo­to­jų ne­trūks­ta? Man dar kir­ba su­ži­no­ti Jū­sų nuo­mo­nę to­kiu klau­si­mu: pe­da­go­gų au­to­ri­te­tas pas­ta­rai­siais me­tais vi­suo­me­nės aky­se smar­ko­kai su­ma­žė­jęs, bet ar yra kur ir kaip to­bu­lin­tis? Čia aš kal­bu apie pe­da­go­gų pa­do­ru­mą, dva­sin­gu­mą, oru­mą.</strong></p> <p>– Dar­buo­to­jų kol kas ne­trūks­ta. Po me­tų ki­tų ga­li trūk­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų. Dėl mo­ky­to­jo au­to­ri­te­to no­rė­čiau pa­sam­pro­tau­ti pla­čiau. O jei ma­no aky­se la­bai su­ma­žė­jęs vi­suo­me­nės au­to­ri­te­tas? Vi­suo­me­nė – tai mes. Ar ne­sam lin­kę reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę tik kad pa­reikš­tu­me nuo­mo­nę? Ne­įsi­gi­li­nę, ne­pa­ne­šio­ję tų, apie ku­riuos spren­džia­me, mo­ka­si­nų? Kai dir­bau mo­kyk­lo­je lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, ti­kė­jau, kad pats rei­ka­lin­giau­sias, šven­čiau­sias (na ir ne­leng­viau­sias) Lie­tu­vos mo­kyk­lo­je yra mo­ky­to­jo li­tu­a­nis­to dar­bas.</p> <p>Kai pra­dė­jau dirb­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je, pa­ma­čiau, kad pats ne­leng­viau­sias, rei­ka­lin­giau­sias yra iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go dar­bas. Nes dir­ba­ma su pa­čia žmo­gaus au­gi­mo pra­džia. Su dai­ge­liu. To­dėl skau­da man ne dėl vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie pe­da­go­go au­to­ri­te­tą.</p> <p>Skau­da dėl pa­ties pe­da­go­go au­to­ri­te­to sa­vo pa­ties aky­se. Jei to au­to­ri­te­to ma­žai, rei­kė­tų kaž­ką da­ry­ti. Gal ei­ti dirb­ti į pa­ti­ki­mą tin­kli­nės rin­ko­da­ros kom­pa­ni­ją?</p> <p>O pa­do­ru­mu, są­ži­nin­gu­mu, oru­mu, ma­no su­pra­ti­mu, rei­kia rū­pin­tis bet ku­rios pro­fe­si­jos žmo­gui. Ypač vi­siems nuo­mo­nių for­muo­to­jams. (Juk apie da­ly­kus mes daž­nai spren­džia­me iš jau vie­šo­jo­je erd­vė­je su­for­muo­tos nuo­mo­nės apie tuos da­ly­kus).</p> <p>Jie juk for­muo­ja vie­šą­ją nuo­mo­nę. Apie mo­ky­to­jus taip pat. Mo­ky­to­jui gal rei­kė­tų tu­rė­ti dau­giau iš­min­ties ne­gu ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vams.</p> <p><strong>– Kaip ver­ti­na­te tai, kad ma­žy­liai dar­že­liuo­se ug­do­mi tik mo­te­riš­kos ben­druo­me­nės? Taip jau yra, kad da­lis ir sa­vo na­muo­se au­gi­na­mi tik vie­nų ma­mų, mo­čiu­čių, ar ne­trūks­ta au­gan­tiems vai­kams vy­rų au­to­ri­te­to?</strong></p> <p>– Ga­li­my­bės ly­gios. Vy­rai ga­li tap­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jais. Ko­dėl ne­tam­pa, ne­no­rė­čiau svars­ty­ti. Mo­kyk­lo­se, be­je, ir­gi mo­te­riš­kos ben­druo­me­nės.</p> <p>Už­tat pa­to­gaus, be­si­va­do­vau­jan­čio prin­ci­pu „imk iš gy­ve­ni­mo vis­ką, ką ga­li“ gy­ve­ni­mo mo­ky­to­jai, aiš­ki­nan­tys, kad mo­kyk­la nie­ko ne­da­vė, nie­ko rei­ka­lin­go gy­ve­ni­me ne­iš­mo­kė, daž­niau­siai vy­rai. „At­ei­kit į ma­no mo­ky­mus, iš­mo­ky­siu. Kaip už­dirb­ti mi­li­jo­ną. Kaip da­ry­ti de­šimt da­ly­kų, kad bū­tum lai­min­gas ir t. t.“ Bū­ti ug­dy­to­ju šiais lai­kais la­bai sun­ku. Gal vy­rai ieš­ko leng­ves­nių ke­lių?</p> <p><strong>– Kal­bu ne apie Jū­sų įstai­gą, bet ten­ka gir­dė­ti to­kią fra­zę – tas ar anas dar­že­lis la­bai pras­tas. Ką tuo no­ri­ma pa­sa­ky­ti? Ką šian­die­ni­niai tė­ve­liai ver­ti­na ir ko ne­ver­ti­na?</strong></p> <p>– Pa­si­da­ly­siu man la­bai sma­giais tė­ve­lių pa­sa­ky­mais, at­ėjus už­ra­šy­ti vai­ko į lop­še­lį-dar­že­lį. „La­bai no­rim vie­tos ši­ta­me dar­že­ly­je. Jį lan­kė vy­res­nie­ji vai­kai. Vis­kas čia mums la­bai pa­tin­ka, pui­ki ap­lin­ka, pui­kios auk­lė­to­jos.“</p> <p>Jei ne­tu­ri to­kių pa­tir­čių, tė­ve­liai ver­ti­na dar­že­lį pa­si­kliau­da­mi so­cia­li­nių tin­klų fo­ru­muo­se gau­na­mais pa­ta­ri­mais, iš­sa­ko­mo­mis nuo­mo­nė­mis. Dar re­no­vuo­to­mis sie­no­mis.</p> <p>Aš ne­ži­nau pras­tų dar­že­lių Aly­tu­je, nes dar­bui to­kio­je įstai­go­je rei­kia pa­šau­ki­mo. Tė­ve­liai, kaip ir dau­gu­ma žmo­nių, ver­ti­na tai, kam įver­tin­ti ne­rei­kia daug lai­ko, pa­stan­gų. At­ėjau, pa­ma­čiau, pa­da­riau iš­va­dą. Pri­si­jun­giau, už­da­viau klau­si­mą, ga­vau at­sa­ky­mą, pa­ra­šiau mi­nu­są.</p> <p>Aš ma­nau, kad ge­ras dar­že­lis yra tas, ku­ris su­ku­ria di­des­nę edu­ka­ci­nę ver­tę. Ir tą vi­sai sėk­min­gai ga­li da­ry­ti lau­ko dar­že­lis, ne­tu­rin­tis jo­kių ypa­tin­gų edu­ka­ci­nių erd­vių ar lau­ko įren­gi­nių.</p> <p><strong>– Ar daug ben­dra­dar­biau­ja­te su ki­to­mis iki­mo­kyk­li­nė­mis įstai­go­mis?</strong></p> <p>– Ben­dra­dar­biau­ja­me nuo­lat. Kon­sul­tuo­ja­mės, ta­ria­mės, da­li­ja­mės ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi. Itin drau­giš­ki, pa­lai­kan­tys, au­gi­nan­tys ben­dra­dar­bia­vi­mo ry­šiai su vi­so­mis Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­mis.</p> <p>Pir­miau­sia gal­vo­ja­me apie ug­do­mą vai­ką ir bū­ti­ny­bę su­teik­ti mak­si­ma­liai pa­na­šias star­to mo­kyk­lo­je ga­li­my­bes, pa­grin­dus vi­siems mū­sų vai­kams, ku­rie, ti­ki­me, drau­giš­kai mo­ky­sis to­se pa­čio­se Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no mo­kyk­lo­se.</p> <p>To­dėl ren­gia­me ben­drus pro­jek­tus, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo se­mi­na­rus pe­da­go­gėms, da­li­ja­mės įdo­mio­mis veik­lų idė­jo­mis. Sma­giai at­ran­da­me, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo san­ty­kiai pa­lai­ko, stip­ri­na, įkve­pia daug la­biau ne­gu kon­ku­ren­ci­ja.</p> <p>La­bai džiau­gia­mės ben­dra­dar­bia­vi­mu su Pu­ti­nų ben­druo­me­ne – sa­vo ar­ti­miau­sia so­cio­kul­tū­ri­ne ap­lin­ka.</p> <p><strong>– Ko­kie, Jū­sų ma­ny­mu, šian­die­ni­nės švie­ti­mo sis­te­mos trū­ku­mai, spra­gos?</strong></p> <p>– Da­bar jau­čiuo­si vai­kys­tės rei­ka­lų eks­per­tė la­biau ne­gu švie­ti­mo sis­te­mos trū­ku­mų ar spra­gų ži­no­vė. O gal čia vie­na iš spra­gų, kad iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas vis dar ne­lai­ko­mas ly­gia­ver­te švie­ti­mo sis­te­mos gran­di­mi?</p> <p>Žiū­rė­kit, tur­būt kas­dien ga­li­me iš­girs­ti men­ki­na­mų­jų po­sa­kių „Čia jums ne vai­kų dar­že­lis“, „El­gia­tės kaip vai­kų dar­že­ly­je“ ar pa­na­šių. Vi­sa­da su­klūs­tu – ką tuo no­ri­ma pa­sa­ky­ti?</p> <p>Ne­rim­tai el­gia­tės? El­gia­tės kaip vai­kai? Bet vai­kų el­ge­sys pats tik­riau­sias, vai­kų sva­jo­nės pa­čios drą­siau­sios, net mi­ty­bos įpro­čiai pa­tys svei­kiau­si, jei, ži­no­ma, ne­su­ga­din­ti tė­vų įpro­čių.</p> <p>Tai, ma­ny­čiau, vi­suo­me­nė svei­kes­nė bū­tų, jei pri­si­min­tų, kad ver­ta pa­si­mo­kyt iš vai­kų ir iš vai­kų dar­že­lio. Moks­li­niais ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, kad iki­mo­kyk­li­nia­me am­žiu­je vyks­ta ga­lin­gi sme­ge­nų jung­čių for­ma­vi­mo­si pro­ce­sai. Tai­gi, no­rė­da­mi ka­da nors gy­ven­ti ge­ro­vės vals­ty­bė­je, tu­ri­me at­sig­ręž­ti į vai­kys­tę.</p> <p>Dar la­bai no­rė­čiau, kad mo­ky­to­jai ne­bū­tų to­kie pa­var­gę, kaž­ko­kie nu­skriaus­ti, ne­lai­min­gi.</p> <p><strong>– Apie pri­va­čią iki­mo­kyk­li­nę įstai­gą ne­pa­sva­jo­ja­te?</strong></p> <p>– Kar­tais pa­sva­jo­ju apie auk­lė­to­jos dar­bą pri­va­čio­je iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je. Bet... ne­tu­riu tam rei­ka­lin­go iš­si­la­vi­ni­mo.</p> <p><strong>– Vy­tu­rė­lis, ar at­krei­pia­te dė­me­sį į šį paukš­tį gam­to­je? Gal jau gir­dė­jo­te ir šie­me­ti­nį jo kly­ki­mą?</strong></p> <p>– Pa­ti nuo kū­di­kys­tės esu vy­tu­rys. Mėgs­tu anks­ti kel­tis. Nie­ka­da ne­tu­rė­jau to­kio įren­gi­nio kaip ža­din­tu­vas. Tai vy­tu­rė­lis man tar­si ma­no žen­klas, ma­no paukš­tis.</p> <p>Gal to­dėl ir lop­še­lio-dar­že­lio var­das „Vy­tu­rė­lis“ yra pats gra­žiau­sias iš vi­sų lop­še­lių-dar­že­lių var­dų. Jau šven­tė­me Vy­tu­rio die­ną – sa­vo dar­že­lio var­da­die­nį. Jau gir­dė­jau ir šio pa­va­sa­rio paukš­čio či­re­ni­mą.</p> <p><strong>– Dar pa­sa­ky­ki­te, ko­kių mo­ty­vų jau­nys­tė­je pa­ska­tin­ta ta­po­te pe­da­go­ge?</strong></p> <p>– Iš tik­rų­jų tai no­rė­jau bū­ti žur­na­lis­te. Bet... įsto­jau į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą stu­di­juo­ti li­tu­a­nis­ti­kos. Am­bi­ci­jų bū­ti ra­šy­to­ja ne­tu­rė­jau, pa­si­rin­kau bū­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja. Vis­kas at­ro­dė taip ro­man­tiš­ka.</p> <p><strong>– Ko­kia veik­la mėgs­ta­te už­si­im­ti po dar­bo?</strong></p> <p>– Po dar­bo mėgs­tu ak­ty­viai il­sė­tis. Skai­tau, spor­tuo­ju, šo­ku, mez­gu, or­ga­ni­zuo­ju edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus „na­mų“ anū­kams.</p> <p><strong>– Jū­sų nuo­mo­ne, šiuo laik­me­čiu žmo­nėms ko la­biau­siai trūks­ta? Ar šian­dien žmo­gų ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti be kom­piu­te­rio?</strong></p> <p>– Gal sa­vęs su­pra­ti­mo? Ko­dėl aš esu čia? Ko­kia ma­no bu­vi­mo ši­toj že­mėj pras­mė? Ką aš čia vei­kiu? Gal tik­ro san­ty­kio su sa­vi­mi, sa­vo bū­ti­mi? Tiek daug da­ly­kų, daik­tų, ku­rie go­žia pa­tį žmo­gų, po ku­riais, už ku­rių pa­to­gu pa­si­slėp­ti nuo sa­vęs.</p> <p>Kom­piu­te­ris taip pat toks daik­tas. Ir bū­ti­nas dar­bo įran­kis. Bet to­li gra­žu ne tik. Jei pa­sek­tu­me sa­ve, kiek lai­ko su kom­piu­te­riu dir­ba­me, o kiek gaiš­ta­me...</p> <p><strong>– Ar se­ka­te po­li­ti­kos nau­jie­nas, ką da­ry­ti šian­dien yra sti­lin­ga?</strong></p> <p>– Vi­sa­da da­ly­vau­ju rin­ki­muo­se. Vi­suo­se. Gal tai ga­li reikš­ti, kad do­miuo­si po­li­ti­kos nau­jie­no­mis? Man gal svar­biau bū­ti pi­lie­te. To­kia ir jau­čiuo­si esan­ti.</p> <p>O šian­dien ma­din­ga pa­reikš­ti nuo­mo­nę. Ko­kiu nors klau­si­mu. Įsi­vaiz­duo­jant, kad ta­vo nuo­mo­nė la­bai la­bai svar­bi. Nors kar­tais ta nuo­mo­nė to­kia ne­sti­lin­ga.</p> <p><strong>– Ko­kią reikš­mę Jū­sų gy­ve­ni­me tu­ri daik­tai?</strong></p> <p>– Daik­tų rei­kia vis ma­žiau. Ir vis ko­ky­biš­kes­nių. Aną­dien su­si­mąs­čiau, ką pa­si­im­čiau, jei rei­kė­tų sku­biai pa­lik­ti na­mus. Al­bu­mus. Su šei­mos nuo­trau­ko­mis. Vis dau­giau reiš­kia pri­si­mi­ni­mai, dar no­ri­si įspū­džių, ne­ti­kė­tų at­ra­di­mų. Ne daik­tų.</p> <p><strong>– Ką Jūs mėgs­ta­te skai­ty­ti?</strong></p> <p>– Iš nau­jo at­ran­du kla­si­ką. Lie­tu­vių taip pat. Mėgs­tu skai­tyt lyg ir vai­kams skir­tus kū­ri­nius, pa­vyz­džiui, Vy­tau­to V. Land­sber­gio pa­sa­kas, ku­rio­se ran­du daug gi­lia­min­tiš­kos, bet links­mos iš­min­ties. Dar to­kias kaip Ol­gos To­karc­zuk (dai­li­nin­kė Jo­an­na Con­ce­jo) „Pa­mes­ta sie­la“. Dar kny­gas, ku­rio­se daug gra­žių iliust­ra­ci­jų. Dar la­bai skau­džias Gri­go­ri­jaus Ka­no­vi­čiaus kny­gas.</p> <p><strong>– Bū­tų įdo­mu iš­girs­ti Jū­sų nuo­mo­nę, kiek gy­ve­ni­me rei­kia kar­do ir kiek – gė­lės, čia aš gė­lė­mis va­di­nu vi­sus sub­ti­lius da­ly­kus?</strong></p> <p>– O ką va­din­ti kar­du? Skau­dži­ą­sias gy­ve­ni­mo pa­mo­kas? Vi­są mu­my­se glū­din­tį ir kart­kar­tė­mis pa­si­reiš­kian­tį blo­gį? Pa­gal gy­ve­ni­mo dės­nius tu­rė­tų bū­ti pu­siau­svy­ra. Pa­na­šiai gė­rio, pa­na­šiai blo­gio. Pa­na­šiai kar­do, pa­na­šiai gė­lės. Bet man rei­kia, kad kar­do bū­tų ko­kia 10 pro­cen­tų. O 90 pro­cen­tų gė­lės. Kad jaus­čiau­si kū­rė­ja.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Dain%C5%B3%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Dain%C5%B3%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg?itok=vWs2SxB0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Keliaujam.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Keliaujam.jpg?itok=PGN0Dkt8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Ki%C5%A1kiai%20miesto%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Ki%C5%A1kiai%20miesto%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg?itok=bOaNK7xJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Komanda.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Komanda.jpg?itok=-fp2qwGc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Prie%20akmenuk%C5%B3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Prie%20akmenuk%C5%B3.jpg?itok=NXFLJazR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Spalvoti%20penktadieniai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Spalvoti%20penktadieniai.jpg?itok=PgX9JZoV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Stakli%C5%A1ki%C5%B3%20merginos.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Stakli%C5%A1ki%C5%B3%20merginos.jpg?itok=bVdHp1I2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Su%20Putin%C5%B3%20bendruomene.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Su%20Putin%C5%B3%20bendruomene.jpg?itok=urkrFj6f" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Su%20vyturiu.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Su%20vyturiu.jpg?itok=V7caKw7I" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Vasara.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Vasara.jpg?itok=tNiMc8Hy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/%C5%BEiedas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/%C5%BEiedas.jpg?itok=AfZvK4Nf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Skelbimas_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Skelbimas_0.jpg?itok=T-k61N-h" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Kurti%20ir%20kurti_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Kurti%20ir%20kurti_0.jpg?itok=Kvy0TG-O" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zi-ta-rei-pie-ne-pa-gal-gy-ve-ni-mo-des-nius-tu-re-tu-bu-ti-pu-siau-svy-ra-pa-na-siai-kar-do-pa-na&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2321&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aGfa2rpSYxoIyVyjomvO4yQ2Nx1GPnt4LZgqsarxJPg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99964" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615567573"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rimutė</span> - 2021-03-12 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/99964#comment-99964" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99964#comment-99964" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kūrybiškas, mokantis vaikus …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kūrybiškas, mokantis vaikus įgyvendinti svajones, suteikiantis jiems saugumo kolektyvas. Iniciatyvi, suprantanti visus, nuoširdi vadovė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99964" token="6V9ee2VhGvQW54jtMyI-FxIbw4y5h-_CmouRoTz3Qbo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99869" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615561534"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiriu 5</span> - 2021-03-12 - 17:05</p> </li> <a href="/comment/99869#comment-99869" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99869#comment-99869" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skaitytojau, neišsirink…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skaitytojau, neišsirink žodžių iš konteksto, perskaityk visą sakinį, tada suprasi, kas norima pasakyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99869" token="WA4GYBNUdM5uwiwnc6Wj2fkS-v9QdyqnOaVmG6G7dhY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99569" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615543546"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lygis kaip ant delno</span> - 2021-03-12 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/99569#comment-99569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99569#comment-99569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Koks vadovo lygis, jei jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Koks vadovo lygis, jei jis sako kad "įstaigos vardą gali garsinti ir ant skalbinių virvelės pakabinti marškinėliai su užrašu" ? Tokį vadovą reikia rimtai atestuoti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99569" token="T1cITe4AGHdrBYM9RTKUZVpR_t-BvNEo1-xtNXobdY4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99079" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615492823"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tėveliai</span> - 2021-03-11 - 22:00</p> </li> <a href="/comment/99079#comment-99079" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99079#comment-99079" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai džiaugiamės šiuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai džiaugiamės šiuo darželiu ir jo bendruomene. Džiaugiamės, kad vadovė yra pastebėta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99079" token="FclUv8DMrWJrvbLorGpcdK4D4tfGHwpk0aIMWWi1WGo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99005" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615464850"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - 2021-03-11 - 14:14</p> </li> <a href="/comment/99005#comment-99005" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99005#comment-99005" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na tikrai puiki vadovė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na tikrai puiki vadovė. Tikrai visų pirma sveika kolektyvo atmosferą. O kur dar visi keliami tikslai. Laimingi vaikučiai kurie lanko ši darželį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99005" token="1PxDXOn8XQPb87U_1I9m7jIaKqlaaerwygFr8QShh4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-98951" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615452002"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oho</span> - 2021-03-11 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/98951#comment-98951" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/98951#comment-98951" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikra lituanistė: ...&quot;randu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikra lituanistė: ..."randu daug giliamintiškos, bet linksmos išminties"... :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=98951" token="C1fHXp_aTrhalTdFbQJrcQxPqUZykkYG1QRXdXwDZAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-97997" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615372429"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o cia</span> - 2021-03-10 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/97997#comment-97997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/97997#comment-97997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne siukslyno vado zmona…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne siukslyno vado zmona nesamoniu prigalvojo '' judumo '' sededama</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=97997" token="OPtdavmmOuntAonyejzrThCR4JhNAvArEJa2Mrw3IiA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 Mar 2021 08:35:56 +0000 vyrredaktorius 2321 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­va­sa­ris ir Kny­gų mu­gė vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ne­ten­ka sa­vo kva­po https://www.alytausnaujienos.lt/pa-va-sa-ris-ir-kny-gu-mu-ge-vir-tu-lio-je-erd-ve-je-ne-ten-ka-sa-vo-kva-po <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/26-13549" rel="bookmark"> Nr. <span> 26 (13549) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/153922397_3760896880653827_3518286737733032775_o.jpg?itok=56pPmK5n" width="344" height="287" alt="Irena Kupčinskienė" title="Aly­tiš­kė ra­šy­to­ja ir ver­tė­ja Ire­na Bui­vy­dai­tė-Kup­čins­kie­nė va­sa­rio pra­džio­je iš­lei­do 14-ąjį ro­ma­ną „Mė­ne­sie­na ir tu“. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ger­bia­ma Ire­na, ati­duo­da­te į skai­ty­to­jo ran­kas 14-ąją kny­gą ir tur­būt tai bus pir­mas ro­ma­nas, ku­rio ne­pri­sta­ty­si­me Vil­niaus kny­gų mu­gė­je, skai­čiuo­jant Jū­sų pa­ra­šy­tas kny­gas, ku­rios bu­vo iš­leis­tos nuo ta­da, kai mu­gė or­ga­ni­zuo­ja­ma, tie­sa?</strong></p> <p>– Vil­niaus kny­gų mu­gė­je pra­dė­jau ak­ty­viai da­ly­vau­ti be­ne nuo 2014 me­tų, bent „Fa­ce­bo­ok“ va­kar at­siun­tė pri­mi­ni­mą, kad prieš aš­tuo­ne­rius me­tus vy­ko pir­mas ma­no kny­gos pri­sta­ty­mas mu­gė­je. Tur­būt nuo ta­da man pa­va­sa­ris ir aso­ci­juo­ja­si su Vil­niaus kny­gų mu­ge. Ar­tė­ja va­sa­rio pa­bai­ga ir iš anks­to pra­de­di gal­vo­ti apie mu­gę. Pa­ga­liau ir lei­dy­ba yra de­ri­na­ma su mu­gės da­ta, nau­jas ma­no ro­ma­nas taip pat pa­si­ro­dė va­sa­rio pra­džio­je. Jį iš­lei­du­si lei­dyk­la „Al­ma lit­te­ra“ jau anks­čiau nu­spren­dė šie­met Kny­gų mu­gė­je ne­da­ly­vau­ti, bet vis dar tu­rė­jau vil­tį, kad mu­gė įvyks ge­gu­žės mė­ne­sį, gal jo­je bū­čiau da­ly­va­vu­si su „Kny­gų klu­bu“. De­ja, pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­vo­me or­ga­ni­za­to­rių pra­ne­ši­mą, kad mu­gė per­ke­lia­ma į 2022 me­tus...</p> <p><strong>– Ką jau­čia­tės pra­ra­du­si ir kaip ma­no­te, ar „gy­vos“ Kny­gų mu­gės ne­tek­tis pa­veiks skai­ty­to­jus, kny­gų rin­ką pla­či­ą­ja pras­me?</strong></p> <p>– Au­to­riams Vil­niaus kny­gų mu­gė yra la­bai svar­bi – ben­drau­ji su ko­le­go­mis ir skai­ty­to­jais, pri­sta­tai kny­gas, pa­ga­liau di­dė­ja par­da­vi­mai, – bet, ži­no­ma, ne tik dėl to. As­me­niš­kai man mu­gė yra svar­bi ir rei­ka­lin­ga dėl jos ypa­tin­gos at­mo­sfe­ros. Kai įei­ni pro var­tus ir ta­ve pa­gau­na šur­mu­lys, ap­ima toks ge­ras jaus­mas, tie­siog ne­nu­sa­ko­mas, sun­kiai su kuo nors pa­ly­gi­na­mas. Pa­pras­tai Kny­gų mu­gė­je pra­leis­da­vau po ke­lias va­lan­das vi­sas ke­tu­rias jos die­nas, pri­sta­ty­da­ma sa­vo kny­gas, ben­drau­da­ma su skai­ty­to­jais lei­dyk­los sten­de. Ne­pa­ste­bi­mai pra­le­kia va­lan­dos, o kai jau bai­gi ir pa­si­trau­ki nuo sten­do, tai vėl ben­drau­ji su ki­tais au­to­riais, vaikš­tai tarp sten­dų, žiū­ri kny­gas. Man ši­tos mu­gės at­mo­sfe­ros trūks­ta la­biau­siai. Kaip ir nuo­tai­kos tų pa­var­gu­sių lei­dyk­los mo­te­rų, ku­rios dir­bo sten­de vi­sas ke­tu­rias mu­gės die­nas, bet su lai­min­go­mis šyp­se­no­mis. Ži­no­ma, yra in­ter­ne­tas, ga­li pa­si­džiaug­ti, kad ta­vo kny­gą pa­ste­bė­jo, per­ka, bet tai tie­siog ne­su­ly­gi­na­mi da­ly­kai, nes Kny­gų mu­gė vi­sų pir­ma yra kul­tū­ri­nis reiš­ki­nys, la­bai lau­kia­mas ra­šy­to­jų, skai­ty­to­jų, lei­dė­jų. Jos me­tu vyk­da­vo ne tik gy­vi po­kal­biai su au­to­riais prie sten­dų, bet ir dau­gy­bė pa­čių įvai­riau­sių ren­gi­nių. Kiek­vie­nas ga­lė­jo at­ras­ti pa­gal sa­vo sko­nį. Ir nau­jau­sių lei­di­nių pri­sta­ty­mas po vie­nu sto­gu – kur ki­tur ga­li pa­ma­ty­ti tą vi­są įvai­ro­vę?</p> <p><strong>– Kaip ka­ran­ti­nas pa­kei­tė Jū­sų kū­ry­bi­nę veik­lą?</strong></p> <p>– Ma­no kū­ry­bos, tai yra ro­ma­nų ra­šy­mo, ka­ran­ti­nas ne­pa­kei­tė nė kiek, bet tik­rai ne­pa­sa­ky­siu, kad bent jau pir­mo­sios ban­gos ri­bo­ji­mai ją pa­ska­ti­no, nes mū­sų na­muo­se ka­ran­ti­na­vo­si sū­nus su šei­ma ir tik­rai ne kū­ry­ba man bu­vo gal­vo­je. Kai pra­si­dė­jo ka­ran­ti­no at­lais­vi­ni­mai ir at­si­ra­do ga­li­my­bė iš­va­žiuo­ti į Ni­dą, va­sa­rą ten bū­da­ma pa­da­riau di­dži­ą­ją da­lį dar­bo, o grį­žu­si la­bai sku­bė­jau ati­duo­ti lei­dyk­lai nau­ją ro­ma­ną iki spa­lio 1 die­nos, kad jis bū­tų iš­leis­tas iki Kny­gų mu­gės. Va­sa­rą nie­kas ne­si­ti­kė­jo­me su­lauk­ti ant­ros ban­gos, ne­bu­vo di­des­nių abe­jo­nių ir dėl to, ar vyks Kny­gų mu­gė. Bet ant­ro­ji ban­ga smo­gė daug stip­riau.</p> <p><strong>– O pro­fe­si­nė­je veik­lo­je ar daug kas pa­si­kei­tė, kaip vyks­ta an­glų kal­bos kur­sai nuo­to­li­niu bū­du?</strong></p> <p>– Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus pir­ma­jai ban­gai ir ka­ran­ti­nui, su gru­pė­mis, ku­rias tuo me­tu mo­kiau an­glų kal­bos, dar­bą tę­sė­me nuo­to­li­niu bū­du „Zo­om“ plat­for­mo­je. Ant­ros ban­gos me­tu dau­ge­lis kur­sų lan­ky­to­jų vis dėl­to nu­spren­dė pa­lauk­ti ga­li­my­bės vėl tęs­ti moks­lus gy­vai. Kal­bė­ji­mo įgū­džiams to­bu­lin­ti nuo­to­li­nis bū­das, kaip man at­ro­do, yra tin­ka­mas, bet, jei pra­de­da­ma mo­ky­tis nuo pra­džių, tai yra tik­rai la­bai sun­ku. Taip pat tu­riu, kaip pa­čios pa­juo­kau­ja­me, to­kį „En­glish club” – ke­lias ben­dra­min­tes, su ku­rio­mis iš pra­džių dar ban­dė­me iš­lai­ky­ti vir­tu­a­lų ben­dra­vi­mą, bet da­bar jis taip pat pri­ti­lęs. Lau­kia­me ge­res­nių lai­kų, kai ga­lė­si­me su­si­tik­ti gy­vai.</p> <p><strong>– Ko­kias kul­tū­ri­nes ini­cia­ty­vas, at­si­ra­du­sias dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų Aly­tu­je (ar­ba ne tik), pa­ste­bi­te ir įver­ti­na­te kaip dė­me­sio ver­tas? Ir at­virkš­čiai – ku­riuos kul­tū­ros žan­rus, reiš­ki­nius „nuo­to­li­nis bū­das“ ga­di­na, jiems ne­tin­ka?</strong></p> <p>– Man sun­ku bū­tų ver­tin­ti, nes vir­tu­a­li kul­tū­ra ma­nęs ne­trau­kia. Taip, per „You­Tu­be“ žiū­riu fil­mus, nuo­lat lei­džiu įvai­rių kon­cer­tų, ypač An­dre Rieu, įra­šus, ku­rių nuo­sta­bi mu­zi­ka, nuo­tai­ka, hu­mo­ras, žiū­ro­vų pil­nos sa­lės ir aikš­tės da­bar ke­lia grau­du­lį, nos­tal­gi­ją lai­kams, ka­da tai bu­vo įma­no­ma, ir sva­jo­nę ka­da nors iš­girs­ti An­dre Rieu ir jo or­kest­rą gy­vai... Ta­čiau da­bar įra­šai man fo­nas, kai ra­šau ar ver­čiu, tik ret­kar­čiais žvilg­te­liu į ek­ra­ną. Ban­džiau žiū­rė­ti ir spek­tak­lius, bet te­at­ro man rei­kia gy­vo, o ne ek­ra­ne, kaip ir Kny­gų mu­gės – tu­riu jaus­ti at­mo­sfe­rą ir nie­kas jos ne­at­stos. No­ri­si sė­dė­ti sa­lė­je, žiū­rė­ti gy­vai į sce­ną. Aš su­pran­tu, kad kul­tū­ros žmo­nėms yra blo­gai. Mes vi­si juos at­jau­čia­me, su­pran­ta­me, kad jie tu­ri kaž­ką da­ry­ti, jiems rei­kia žiū­ro­vų. Bet blo­gai yra vi­siems – ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams, ir vieš­bu­čiams, ir res­to­ra­nų ver­slui. Kaip jiems vi­siems iš­gy­ven­ti? Vi­siems rei­kia gy­vo san­ty­kio, trūks­ta ben­dra­vi­mo, vi­siems yra blo­gai. Ką čia kal­bė­ti apie kul­tū­rą, jei tė­vai su­au­gu­sių vai­kų ne­ma­to pu­sę me­tų…</p> <p><strong>– Pa­grin­di­nė Jū­sų veik­la, ku­riai šiuo me­tu ski­ria­te dau­giau­sia lai­ko, yra ver­ti­mai. Ką ver­čia­te da­bar?</strong></p> <p>– Lei­dyk­lai „Al­ma lit­te­ra” ver­čiu ro­ma­ną „Sal­di už­marš­tis”, jo siu­že­te lie­čia­ma ho­lo­kaus­to is­to­ri­ja, o lei­dyk­los „So­fok­lis” už­sa­ky­mu ver­čiu ko­rė­jie­čių ra­šy­to­jos Fran­ces Cha kny­gą „Jei tu­rė­čiau ta­vo vei­dą“. Ne­di­de­li ver­ti­mai dau­giau­sia su­si­ję su Aly­taus kul­tū­ri­niais rei­ka­lais. Ne­se­niai iš­ver­čiau tit­rus re­ži­sie­riaus Ar­vy­do Kin­de­rio nau­jam do­ku­men­ti­niam fil­mui apie žy­dų pa­vel­dą Aly­taus ap­skri­ty­je, taip pat tit­rus fil­mui apie Aly­taus kul­tū­ros cen­trą. Ver­siu į an­glų kal­bą ir tit­rus Aly­taus mies­to te­at­ro spek­tak­liui „Ma­ry­tė“, pa­gal Al­vy­do Šle­pi­ko ro­ma­ną, ku­rį pa­sta­tė uk­rai­nie­tis re­ži­sie­rius Stas Zhyr­kov. Kaip sa­kė te­at­ro va­do­vė Ine­sa Pil­ve­ly­tė, „va­žiuo­sim į fes­ti­va­lius ar ne­va­žiuo­sim, bet ro­ges ruo­šia­me va­sa­rą.“</p> <p><strong>– Ka­dan­gi va­sa­rį tu­rė­jo vyk­ti Kny­gų mu­gė, bet ne­vy­ko, tai gal­būt ga­lė­tu­mė­te pa­re­ko­men­duo­ti per me­tus iš­leis­tus gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nius, ku­riuos skai­tė­tė Jūs pa­ti, ar gal­būt jie lau­kia ei­lės ant Jū­sų sta­lo? Be­je, ką šiuo me­tu skai­to­te, gal ka­ran­ti­no me­tu at­si­ra­do lai­ko per­skai­ty­ti tas kny­gas, ku­rios lau­kė sa­vo ei­lės?</strong></p> <p>– Aš pa­ti skai­tau nuo­lat ir daug. Va­kar iš bib­lio­te­kos par­si­ne­šiau ke­lis tri­le­rius (juo­kia­si), šiuo me­tu no­rė­jo­si leng­ves­nio žan­ro, kad skai­ty­mas įtrauk­tų. Iš leng­vos li­te­ra­tū­ros ga­lė­čiau re­ko­men­duo­ti Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­čios lie­tu­vės ra­šy­to­jos Jo­li­tos Her­lyn ro­ma­ną „Še­šė­lių gau­dy­to­ja“. Skai­čiau ran­kraš­tį, nes su au­to­re jais bu­vo­me ap­si­kei­tu­sios dar iki lei­dy­bos. Sa­ky­čiau, to­kia pa­gau­nan­ti įdo­mi is­to­ri­ja. Ga­lė­čiau re­ko­men­duo­ti ir sa­vo ver­ti­mą – „New York Ti­mes“ best­se­lerių au­to­rės Yangsze Choo ro­ma­ną „Nak­ti­nis tig­ras“. Jo veiks­mas vyks­ta ko­lo­ni­ji­nė­je Ma­lai­zi­jo­je, ga­li­ma daug su­ži­no­ti apie šios ša­lies pa­pro­čius, re­li­gi­ją.</p> <p><strong>– Jei jau pra­bi­lo­me apie sve­čių ša­lių pa­pro­čius, ku­riuos įdo­mu pa­žin­ti skai­tant ro­ma­nus. Esa­te daug ke­liau­jan­tis po pa­sau­lį žmo­gus, vi­suo­met skai­ty­to­ją ras­da­vo ir la­bai įdo­mūs Jū­sų ke­lio­nių re­por­ta­žai. Kaip jau­čia­tės šiuo me­tu, kai ke­lio­nių per­spek­ty­vos at­si­dū­rė vi­siš­ko­je ne­ži­no­je?</strong></p> <p>– Da­ro­si tik grau­du, kai „Fa­ce­bo­ok“ vis pri­me­na apie ke­lio­nes… Su vy­ru žie­mą pa­pras­tai iš­va­žiuo­da­vo­me į šil­tes­nius kraš­tus –Te­ne­ri­fę, Lan­za­ro­tę, sa­kė­me, kad ka­da nors vėl bū­ti­nai iš­si­ruo­ši­me į Te­ne­ri­fę, ir tas ka­da nors vis tę­sia­si. Ir su Aly­taus ko­le­gi­ja, „Eras­mus“ tarp­tau­ti­ne pro­gra­ma te­ko daug ke­liau­ti, o da­bar ne­be­li­ko nie­ko. Ga­li la­bai no­rė­ti ke­liau­ti, bet pla­nuo­ti jau nie­ko ne­iš­ei­na. Šiuo me­tu la­bai no­ri­si, kad bir­že­lio pra­džio­je bent į Ni­dą ga­lė­čiau iš­va­žiuo­ti!</p> <p><strong>– Ir jau tik­rai pas­ku­ti­nis klau­si­mas – ką da­ry­ti tiems skai­ty­to­jams, ku­rie tu­ri vi­sus Jū­sų ro­ma­nus su au­to­rės au­to­gra­fu?</strong></p> <p>– To­kių skai­ty­to­jų tik­rai yra, kaž­kam jau ir kny­gas už­ra­šy­ti spė­jau. Tai iš­spren­džia­ma – su­si­tin­ka­me lau­ke. Vi­sai ne­se­niai tu­rė­jau vir­tu­a­lų su­si­ti­ki­mą su Vil­niaus mo­te­rų kny­gų klu­bo na­rė­mis, tik­rai ne­blo­gai pra­ėjo, tos mo­te­rys kiek­vie­ną mė­ne­sį ap­ta­ri­nė­ja po vie­ną pa­si­rink­tą ro­ma­ną ir va­sa­riui iš­si­rin­ko ma­no „Ro­žių dva­rą“. Da­bar lau­kia dar du vir­tu­a­lūs su­si­ti­ki­mai – su Šiau­lių ra­jo­no bib­lio­te­kų skai­ty­to­jais ir Vil­niaus „Var­po“ gim­na­zi­jos moks­lei­viais. Taip pat da­ly­vau­siu vir­tu­a­lio­s kny­gų sa­vai­tės skai­ty­muo­se – tai toks Ra­šy­to­jų są­jun­gos ren­gi­nys, kai au­to­riui pen­kias mi­nu­tes su­tei­kia­ma ga­li­my­bė skai­ty­ti sa­vo kū­ry­bą. Pri­sta­ty­siu nau­ją ro­ma­ną, nors skai­ty­to­jų ma­no kny­goms ne­trūks­ta ir aš tuo tik­rai džiau­giuo­si. Mie­lai vir­tu­a­liai pri­sta­ty­čiau sa­vo nau­ją­jį ro­ma­ną ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no skai­ty­to­jais, jei tik jie no­rė­tų. Tai­gi li­te­ra­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas Lie­tu­vo­je nė­ra su­sto­jęs, o vir­tu­a­lus for­ma­tas yra tik vie­na jo for­mų, šiuo me­tu, de­ja, iš es­mės vie­nin­te­lė.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/153922397_3760896880653827_3518286737733032775_o_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/153922397_3760896880653827_3518286737733032775_o_0.jpg?itok=vQFEkYy1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154039922_3760896937320488_1612299857298092241_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154039922_3760896937320488_1612299857298092241_o.jpg?itok=KsX_dHxI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154089071_3764838446926337_2598221108326430207_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154089071_3764838446926337_2598221108326430207_o.jpg?itok=gNq2F-Va" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154114079_3764844533592395_5562106560966571890_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154114079_3764844533592395_5562106560966571890_o.jpg?itok=fcaIP1K_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154162915_3764837736926408_5746399191850375529_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154162915_3764837736926408_5746399191850375529_o.jpg?itok=ER5d7nvs" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154558025_3764846176925564_8253846596018010679_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154558025_3764846176925564_8253846596018010679_o.jpg?itok=pBIbbaWK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/154770134_3764837746926407_2018216730149188599_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/154770134_3764837746926407_2018216730149188599_o.jpg?itok=xiR1Ps6c" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/155165685_3760897147320467_3985298638640046635_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/155165685_3760897147320467_3985298638640046635_o.jpg?itok=iJrbWXyf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pa-va-sa-ris-ir-kny-gu-mu-ge-vir-tu-lio-je-erd-ve-je-ne-ten-ka-sa-vo-kva-po&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2299&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="BxBlPRKQ0d0zCHkkm_Yqf1SREc0upow1ILXLGRnkpiM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Mar 2021 07:38:39 +0000 vyrredaktorius 2299 at https://www.alytausnaujienos.lt Dominyka Mikštaitė: Tibeto ir Vakarų Medicinos Draugystė https://www.alytausnaujienos.lt/dominyka-mikstaite-tibeto-ir-vakaru-medicinos-draugyste <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/26-13549" rel="bookmark"> Nr. <span> 26 (13549) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/PHOTO_9517.jpg?itok=zim0fZEW" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>- Dominyka, papasakok mums apie save ir savo gyvenimo būdą.</strong></p> <p>- Jau kelerius metus kuriu savo gyvenimo projektą – artumè. Dabar džiaugiuosi kasdien teikdama žmonėms savo pagalbą, - padedu subalansuoti gyvenimą tuo pačiu būdu, kuriuo mane išmokė Tibeto medicina ir ją praktikuojantys. Vadovaudamasi budizmo išmintimi, aš klausausi, ką man sako patys žmonės ir jų kūnas, rūpinuosi ir pakviečiu juos į kompleksinę sveikatinimo terapijos sesiją. Aš kalbuosi su jais apie jų kasdienius darbus ir fizinį aktyvumą. Išorinės procedūros, praktikos, taikomos atsižvelgiant į konkrečius asmenybės tipus ir asmeninius poreikius. Nepaisant kiekvieno atvejo išskirtinumo, aš laikausi holistinio požiūrio ir siekiu žmones supažindinti su kūno, proto ir dvasios pusiausvyros idėja. </p> <p>Žinoma, ši harmonija gali būti pasiekiama tik tuomet, kai pats žmogus nori pagerinti savo savijautą. Tačiau Tibeto medicina yra tik viena medalio pusė, kadangi kasdieniame gyvenime ir profesinėje veikloje šį požiūrį, mąstymo būdą derinu su Vakarų medicinos praktikomis. </p> <p>2021 metais prisijungiau ir pradėjau dirbti Lietuvos masažuotojų asociacijoje ir šiais metais laikysiu egzaminus gydomųjų masažų kvalifikacijai įgyti pagal Vakarų medicinos ir Europos sąjungos sistemines normas. Šiek tiek liūdina šalyje veikianti masažų atlikimo sistema kol kas leidžianti šiuos masažus atlikti tik reabilitacijos įstaigose. Siekiu, kad masažų naudą pajustų ir tie, kurie iš gydytojų dar nėra išgirdę medicininių diagnozių, kurie nori pagerinti savo gyvenimo kokybę, rasti vidinę ramybę. Manau, kad mes visi esame susiję vieni su kitais, tad tiek Vakarų, tiek Tibeto medicina padeda man dalintis švariomis ir protingomis mintimis.</p> <p><strong>- Nuostabu girdėti tave taip aistringai ir jautriai kalbant apie pagalbą kitiems. Pataisyk mane, jei klystu, bet tam reikalingos žinios neatsirado, o aistra padėti neužsidegė akimirksniu, ar ne?</strong></p> <p>- Tiesa. Vaikystėje buvau toks vaikas, kuriam itin patiko leisti laiką gamtoje, basomis. Jausti, užuosti matyti ir suprasti augalų ir gyvūnų karalystes. Tada save vadinau „agrastų vaiku,“ atrodo, kad visą tą laiką ir praleidau klaidžiodama po miškus ir pievas. Deja, sulaukus paauglystės gamtą nugalėjo noras būti mieste ir kuo daugiau bendrauti su kitais žmonėmis. Tada greitai pamiršau tikrąją save: aš nebuvau savimi, nežinojau, kuo norėčiau būti, nesugebėjau atskirti savęs nuo kitų. Negalėjau įsiklausyti į tai, ką sako mano kūnas ir protas, o jeigu ir girdėdavau, nekreipdavau dėmesio ir melavau sau, jog tai, ką jaučiu, nesiskaito, tad ir dėmesio į tai kreipti nereikia. Man tai buvo labai tamsūs laikai, bet per juos atradau daugybę knygų apie žmogaus galimybę siekti sąmoningumo. Mane nuoširdžiai stebino perskaitomos mintys, tačiau kylančius impulsus slopindavau ir laikiau tik sau, nedrįsau pasidalinti jais su kuo nors kitu, o ypač su draugais.</p> <p>Baigusi vidurinę mokyklą persikėliau gyventi ir studijuoti į sostinę, bet sunkumai niekur nedingo, buvo dar gilesni ir skaudesni. Netrukus pasirodė ir specifiniai simptomai, o vėliau ir psichinių sutrikimų diagnozės. Žinoma, bandžiau sau padėti ir pagalbos ieškojau Vakarų medicinoje, tačiau tai nebuvo itin naudinga, veikiau padėjo tik trumpam. Vaistai ir įvairios tabletės kurį laiką vertė mane jaustis geriau, bet aš vistiek jaučiau nuoširdaus pokalbio trūkumą, negalėjau laisvai ir drąsiai kalbėti apie tai, ką tuo metu išgyvenau. Pradėjau savęs klausinėti, kas su manimi negerai, kodėl patirti simptomai mano asmenybei ir savijautai paliko tokius gilius pėdsakus. Gilinausi toliau ir atradau budizmą, Tibeto mediciną bei holistinį požiūrį į žmogų, kuris neneigė Vakarų medicinos naudos, bet leido suprasti, kad vien jos – negana. Jauniems žmonėms, kurie dar nespėjo suvokti savęs pačių, psichines problemas įveikti dar sunkiau, jeigu nėra su kuo pasikalbėti. Tad, visus mielai kviečiu susipažinti su mūsų visuomenėje esančiais pagalbos įrankiais, drąsiai kreiptis į specialistus - mes esame tam, kad jums padėti. </p> <p>„Kas gali būti geriau nei gyvenimas gamtos apsuptyje, galimybė nubusti ryte girdint paukščių čiulbesį, po saldaus miego išgeriama stiklinė šilto vandens ir nuolankus ėjimas išsimaudyti vasariškame vandens telkinyje, ir visa tai – penktą valandą ryto?“</p> <p><strong>- Ar tai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios dabar turi kitokį ryšį su savimi ir kiekvieną dieną esi dar labiau laimingesnė nei vakar?</strong></p> <p>- Na, taip. Budizmas ir Tibeto medicina skatina kiekvieną atrasti savitą priežasčių ir pasekmių dėsnį: randi priežastis, dėl kurių patiri tam tikrus dalykus, ir pagerini situaciją tuos dirgiklius pašalinęs. Žinoma, tam reikia būti arti savęs, klausyti ir mylėti. Manau, kad meilė sau susideda iš daugybės skirtingų dalių, tačiau pagrindiniai yra du veidai, vienas tarsi mamos meilė savo vaikams. Kitas meilės sau veidas – tai tėtis, kuris meilę savo vaikams išreiškia mokydamas juos gyvenimiškų įgūdžių. Mamos meilė - altruistiškai priimti tikrąjį save, nesvarbu, koks esi šiandien. Tėčio meilė - gebėjimas ieškoti sau palankių sprendimų, mokėjimas prisitaikyti ir gyventi pilnavertiškai. Mylėti save, atskleisti kūrybinį, loginį potencialą, kurie moko mus klausytis savo kūno, minčių, emocijų ir jausmų.  Manau, kad kai vienas iš veidų yra užmirštamas ar iškeliamas per daug, mes prarandame pusiausvyrą ir atrodo, kad viskas, ką iki šiol sukūrėme, griūva. Tuomet derėtų savęs paklausti, ką tai bando mums pasakyti? Paprastai atsiskleidžia nemalonios emocijos, kurios padeda suprasti, kad jų pripažinimas yra pirmasis žingsnis problemų sprendimo link.  Tai atveria mums kelią į malonesnį, džiaugsmingesnį ir sveikesnį gyvenimą.</p> <p><strong>- Kuo meilė sau skiriasi nuo meilės kitiems, santykių su kitais žmonėmis kūrimo ir puoselėjimo?</strong></p> <p>- Meilė kitiems priklauso nuo to, ar gebame mylėti save. Kai įsiklausome, tobulėjame ne tik vertybiškai, - tuomet mes auginame meilės vaisius ir galime jais pasidalinti su kitais žmonėmis. Bet kokiu atveju mes stipriai paveikiame vienas kitą, tačiau svarbiausia - išsigryninti prioritetus savyje, o tik vėliau jais dalintis. Meilė kitiems yra kur kas mažiau intymesnė nei meilė sau. Santykiuose naudinga palikti pakankamai vietos abiejų žmonių augimui ir asmeninių sprendimų priėmimui. Tam reikia sukurti erdvę tarp dviejų. </p> <p><strong>- Ar tie patys žodžiai tinka apibūdinti ir santykius su žmonėmis, kuriems padedi?</strong></p> <p>- Taip, jeigu žmonės nebūtų tokie jautrūs, čia ir dabar, tikriausiai, nebūtų ir manęs. artumè reiškia buvimą arti kitų. Mano gyvenimo būdas neatsiejamai susipynęs su profesiniu keliu. Padėti kitiems reiškia atsakingumą, man patinka gyventi aktyvų gyvenimą ir laikas nuo laiko išgyventi pasikeitimus. Man patinka, kai nereikia skaičiuoti gyvenimo „nuo pirmadienio iki penktadienio.“ Esu laiminga, jog kažkada išdrįsau ieškoti sudėtingų atsakymų, nes būtent jie leido man atrasti ryšį su kitais. Visi žmonės, kuriuos sutikau savo kelyje, sukūrė mane tokią, kokia esu šiandien. Kai padedu kitiems kurti save, aš atiduodu visą save ir palieku bet kokias egoistines mintis už durų. Prieš mane yra žmogus, kuriam savo rankomis padedu rasti erdvę sielai, protui, kūnui, padedu jiems jaustis saugiems. Kaskart dėkoju, kad žmonės pasitiki manimi, vedančia juos į intymią kelionę – savęs priėmimą, meilę, sveikatą, laimę. Turėdama galimybę rinktis, renkuosi suteikti jiems malonumą, vedantį į gilų savęs pažinimą. Neketinu nutraukti savo misijos ar kitaip užgniaužti aistros. Girdžiu klientus sakant, kad artumè kūno procedūros juos veikia raminančiai, veda į harmoningą gyvenimą, sukuria saugią erdvę, kurioje jie jaučiasi savimi. Nebūtų protinga sustoti, tad vienintelis kelias – pirmyn. </p> <p><strong>- Papasakok, kokius metodus kadaise naudojai padėti sau, kuriuos dabar naudoji tam, kad padėtum kitiems?</strong></p> <p>- Kitam žmogui galiu padėti tik tuo atveju, jeigu jis pats nori išgyventi tuos pokyčius. Iš pradžių prašau žmogaus, kad pirmajai konsultacijai negailėtų laisvo laiko ir niekur neskubėtų, nes kitaip rizikuosime viso proceso sėkme. Susitinkame akis į akį, geriame natūralių džiovintų žolelių arbatą, kalbamės apie žmogaus jausmus, emocijas ir kūno siunčiamus signalus. Vėliau pradedame rimtesnį darbą su žmogaus kūnu. Vieni tai vadina masažu, kiti – kūno procedūra, tačiau man tai yra viso organizmo „restartas,“ perprogramavimas. Po kūno procedūros liekame aptarti naujai kylančių emocijų ir jausmų, o kad procesas nenutrūktų, patariu, kaip jį tęsti namuose. Teikiu klientams įvairių žolelių arbatas, hidrolatus ir fitolius, tam, kad terapijos metu juos lydėję skonis ir kvapai aplankytų ir po procedūros. Tai leidžia savotiškai atsukti laiką ir grįžti į tą patį momentą, net jei nesu šalia jų.</p> <p><strong>- Kokius svarbiausius patarimus duodi žmonėms, siekiantiems pagalbos? Gal gali pasidalinti jais su mūsų skaitytojais?</strong></p> <p>- Aš esu iš tų žmonių, kurie prieš rekomenduodami kažką kitiems, turi išbandyti patys. Nors mano dinamiška asmenybė neleidžia ilgą laiką laikytis tos pačios praktikos, kai kurios taisyklės niekada neturi būti keičiamos. Gamta, saulė ir vanduo yra tie trys dalykai, kurie amžiais padėjo žmonėms pagerinti savo savijautą ir įgauti energijos. Vienas pastoviausių gamtos dėsnių yra jos nepastovumas, - tiek Vakarų medicinos žinios, tiek Tibeto medicinos tradicijos sako, kad metų laikai daro įtaką mūsų sveikatai. Turime atkreipti dėmesį į sezoninius pokyčius ir atitinkamai keisti savo kasdienes praktikas. Kadangi gyvename šaltesniame klimate, turime vartoti riebesnį ir šiltesnį maistą, kuris neleistų mums sušalti, susirgti ir suteiktų daugiau energijos. Po kiekvieno valgio derėtų išgerti stiklinę šilto vandens, kurį galime pagardinti šaukšteliu medaus ar imbieru – tai padeda palaikyti sveikesnę ir subalansuotą virškinimo sistemą, ypač skrandį.</p> <p>Be to, šaltuoju metų periodu mums labai trūksta saulės, o kartu ir vitamino D, todėl greičiau pavargstame, dažniau patiriame ekstremalius nuotaikų svyravimus. Pirtis ir šilto aliejaus masažai puikiai atpalaiduoja ir nuramina centrinę nervų sistemą, pagerina imuninę sistemą ir užtikrina, kad visi kūno organai veiktų pusiausvyroje. Prisiminkime tinkamai apsirengti, žiemą dėvėkime šaliką, kepurę, pirštines ir šiltas vilnones kojines. Gamta yra vienas reikšmingiausių mūsų savijautos elementų – net pats trumpiausias pasivaikščiojimas gryname ore gerina širdies darbą, prisideda prie kraujotakos ir limfinės sistemos aktyvinimo. Buvimas gamtoje leidžia mums kvėpuoti laisviau ir aprūpina smegenis deguonimi, todėl po pasivaikščiojimų ar kitų veiklų lauke jaučiamės atsipalaidavę ir turime naujų idėjų ar bent taikesnę nuotaiką. Taip pat turime prisiminti miegą! – kiekvieną naktį nuo 22 val. iki 2 val. atsinaujina už augimą atsakingi mūsų kūno hormonai, tad miegas tuo metu yra pats produktyviausias. Stenkimės laikytis miego tvarkaraščio ir kiekvieną naktį miegokime tiek, kiek jaučiame, kad reikia – pabudę ryte akimirksniu jausimės stipresni, mažiau įsitempę, turėsime daugiau energijos rūpintis savimi ir kitais.</p> <p><br />  </p> <p>Kalbėjosi Kotryna Grušauskaitė</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/image00083.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/image00083.jpg?itok=jyLxf_Ou" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/image00083_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/image00083_2.jpg?itok=VJNIYoCx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/PHOTO_9517_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/PHOTO_9517_0.jpg?itok=IwhK57a7" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dominyka-mikstaite-tibeto-ir-vakaru-medicinos-draugyste&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2302&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0qPHTwE_-pKgo9rJLaQWHLsfoAS6F2cPukaLcUCQTaI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Mar 2021 07:30:20 +0000 vyrredaktorius 2302 at https://www.alytausnaujienos.lt