Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ine­sa Pil­ve­ly­tė: „Ma­no šei­mi­nin­kas – te­at­ras” https://www.alytausnaujienos.lt/ine-sa-pil-ve-ly-te-ma-no-sei-mi-nin-kas-te-ras <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13450" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13450) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Inesa.jpg?itok=2DXPv12H" width="344" height="287" alt="Inesa Pilvelyte." title="Inesa Pilvelytė. Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ine­sa, jei mū­sų mies­to te­at­ro is­to­ri­ją įsi­vaiz­duo­tu­me kaip že­mė­la­pį, su kū­ry­bos vir­šu­kal­nė­mis ir slė­niais, emo­ci­jo­mis, kul­tū­ros (ir ne­la­bai) po­li­ti­ko­mis, Aly­taus is­to­ri­ja ir da­bar­ti­mi, pa­ga­liau te­at­ri­niu kon­teks­tu pla­či­ą­ja pras­me – ko­kios bū­tų te­at­ro ko­or­di­na­tės šian­dien?</strong></p> <p>– La­bai no­rė­čiau ti­kė­ti, kad esa­me įkal­nė­je – pa­ke­liui į vir­šu­kal­nę. Ži­no­ma, mū­sų kal­nas nė­ra ap­juos­tas ža­liuo­jan­čiais slė­niais. Gal net prie­šin­gai, prieš tris­de­šimt me­tų čia bu­vo dyk­vie­tė su vos vie­na ki­ta oaze. Bet kli­ma­tas, kaip ir vi­so­je pla­ne­to­je, kei­čia­si. Taip ir mū­sų kal­no pa­pė­dės – per tuos me­tus lais­ty­tos, pu­ren­tos, pri­žiū­rė­tos pa­laips­niui ta­po der­lin­gos. Tik kal­nai ne­bū­tų kal­nais, čia yra ir srau­nių ak­me­nuo­tų upių, ir ne­ti­kė­tų nuo­šliau­žų. Yra ir vi­sus tuos me­tus apie sa­ve pri­me­nan­ti grės­mė iš vir­šaus – kal­nuo­se aud­ros to­kios ne­prog­no­zuo­ja­mos.</p> <p><strong>– Te­at­ro is­to­ri­jo­je ryš­kus pas­ta­rų­jų pen­ke­rių me­tų pe­ri­odas, su­si­jęs su Ta­vo, kaip te­at­ro di­rek­to­rės, dar­bu, at­si­neš­ta vi­zi­ja. Ar vi­si po­ky­čiai bu­vo su­pla­nuo­ti, ar bū­ta ir tam tik­ros… avan­tiū­ros mo­men­tų, spon­ta­niš­kų spren­di­mų? </strong></p> <p>– Dau­gu­ma po­ky­čių bu­vo su­pla­nuo­ti, ki­ti – su­sva­jo­ti. Tu­riu ypa­tin­gą do­va­ną, nes ma­no sva­jo­nės pil­do­si. Jei pa­skai­ty­tu­mė­te ma­no, kaip kan­di­da­tės į te­at­ro di­rek­to­rės pa­rei­gas, prieš pen­ke­rius me­tus ra­šy­tą kū­ry­bi­nę pro­gra­mą, nu­steb­tu­mėt, nes ji iš­pil­dy­ta ko­ne 99 pro­cen­tų tiks­lu­mu. Joks po­li­ti­kas su tuo ne­pa­kon­ku­ruo­tų (juo­kiuo­si). Gal per drą­siai kal­bu, bet kal­bu iš pa­tir­ties. Kar­tais apie tas, ki­tą­kart kiek be­pro­tiš­kas idė­jas ar no­rus, su­si­ju­sius su kū­ry­ba, pro­jek­tais, struk­tū­ros pa­kei­ti­mais, pra­si­tar­da­vau ar­ti­miems ko­le­goms. O po ku­rio lai­ko jie ma­ne va­din­da­vo ra­ga­na, nes vis­kas, žiū­rėk, ėmė ir iš­si­pil­dė – at­ro­dy­tų, kaž­kas ten, vir­šu­je, iš­gir­do ir pa­su­ko ta kryp­ti­mi, ku­rios pra­šiau... Bet ša­lia šių, kiek ma­kab­riš­kų nu­ti­ki­mų, bū­ta ir daug sun­kiai pri­im­tų spren­di­mų, pa­rei­ka­la­vu­sių ryž­to ir va­lios pa­stan­gų. La­bai sun­kiai iš­gy­ve­nu kiek­vie­ną žmo­gaus at­lei­di­mą iš pa­rei­gų, kiek­vie­ną dar­buo­to­jo iš­ėji­mą. Pa­ti­kė­ki­te, ko­kias tris die­nas bū­nu ne­sa­va, vis gal­vo­ju, gal ne­įver­ti­nau jo, gal sa­vo spren­di­mu nu­lė­miau jo li­ki­mą. Daž­niau­siai daug vė­liau gau­nu at­sa­ky­mą, – bu­vau tei­si, tas žmo­gus kur kas lai­min­ges­nis (sėk­min­ges­nis) ki­to­je vie­to­je... Kal­bant apie te­at­ro veik­lą, tai dau­gu­ma idė­jų yra avan­tiū­riš­kos. Juk tuo­met, kai ku­ri ki­tų me­tų kū­ry­bi­nę pro­gra­mą, sva­jo­ji apie ge­rus re­ži­sie­rius, ko­ky­biš­kus pa­sta­ty­mus – ži­nai, kad są­skai­to­je šių su­ma­ny­mų įgy­ven­di­ni­mui yra ap­skri­tas nu­lis. Te­at­ro kū­ry­bi­nei veik­lai mes be­veik ne­gau­na­me fi­nan­sa­vi­mo, jį tu­ri­me su­si­ras­ti pa­tys. Var­gais ne­ga­lais su­ta­ri, kad į mū­sų te­at­rą at­vyk­tų ge­ras re­ži­sie­rius su sa­vo bran­giai kai­nuo­jan­čia kū­ry­bi­ne spek­tak­lio gru­pe, o ar gau­si Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą, ar pa­vyks pri­kal­bin­ti fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti pri­va­tų rė­mė­ją, dar ne­ži­nai. Ar ne avan­tiū­ra? Jei ne­ti­kė­tum tuo, ką da­rai, nie­ko ne­bū­tų.</p> <p><strong>– Ak­to­rė ir te­at­ro di­rek­to­rė – kaip pa­vyks­ta su­de­rin­ti šias dvi veik­las, ką ak­to­rė pa­šnibž­da te­at­ro va­do­vei ir ar vi­sa­da su­ta­ria­te? </strong></p> <p>– Pa­žįs­tu ne­ma­žai ko­le­gų ak­to­rių, ku­rie sėk­min­gai va­do­vau­ja te­at­rams. Pa­ma­čiu­si jų pa­var­des spek­tak­lių pro­gra­mė­lė­se, kiek­vie­ną­kart at­si­dūs­tu, nes ži­nau, kaip be­pro­tiš­kai sun­ku yra su­de­rin­ti šias veik­las. Ki­ta ver­tus, ži­nau, kaip la­bai iš­si­ilgs­ti sce­nos, žiū­ro­vų, kū­ry­bi­nio jau­du­lio. Di­rek­to­rė Ine­sa la­bai pa­vy­di Ine­sai ak­to­rei. Nes ak­to­rė Ine­sa at­si­sė­da gri­me­ri­nė­je prieš veid­ro­dį, ir jai rū­pi tik, tar­kim, Blan­šos vaid­muo. Jai ne­skau­da gal­vos dėl ne­iš­ge­ne­ruo­tos pro­jek­to idė­jos, ne­pa­baig­tos ata­skai­tos, de­ry­bų su re­ži­sie­riais, trūks­ta­mo fi­nan­sa­vi­mo fes­ti­va­liui ar pra­kiu­ru­sio ka­na­li­za­ci­jos vamz­džio. Bet tik­riau­siai nie­ka­da ne­bū­čiau pri­ėmu­si spren­di­mo bū­ti te­at­ro va­do­ve, jei­gu ne­bū­čiau šia­me dar­be ma­čiu­si ga­li­my­bių pa­dė­ti mū­sų te­at­rui. Esu Šuo pa­gal ho­ros­ko­pą, o šuo tu­ri vie­ną šei­mi­nin­ką, ku­riam iš­ti­ki­mai tar­nau­ja. Ma­no šei­mi­nin­kas – te­at­ras. Ne te­at­ro di­rek­to­rius, ne me­no va­do­vas – jie dir­ba, ve­da­mi skir­tin­gų tiks­lų, me­to­dų, kei­čia­si. Ne jiems iš­ti­ki­mai tu­ri tar­nau­ti, o Mel­po­me­nei. Gal skam­ba pa­to­siš­kai, bet tie, kas ma­ne pa­žįs­ta, – su­pras. Ver­ti­nu ne at­si­da­vi­mą, juo­lab pa­tai­ka­vi­mą, va­do­vui, o po­žiū­rį į dar­bą. Tad ma­no as­me­ni­nis san­ty­kis su te­at­ru, ku­rį, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­žįs­tu nuo pat jo su­si­kū­ri­mo, yra lyg to šuns į šei­mi­nin­ką: my­lė­ti, tar­nau­ti, jei pri­reiks – gin­ti. Ne­svar­bu, ko­kio­je po­zi­ci­jo­je bū­čiau – ak­to­rės, di­rek­to­rės, pro­jek­tų va­do­vės – ži­nau, jog vis­ką da­ry­siu iš šir­dies, kad mū­sų te­at­ras gy­vuo­tų ir skam­bė­tų pa­čiais gra­žiau­siais są­skam­biais.</p> <p><strong>– Kal­bant apie aki­vaiz­džiau­sias per­mai­nas, te­at­ri­nis gy­ve­ni­mas Aly­tu­je ta­po ypač in­ten­sy­vus, per me­tus su­lau­kia­me 5–6 prem­je­rų. Kaip pa­vyks­ta ras­ti kie­ky­bės ir ko­ky­bės ba­lan­są? </strong></p> <p>– Taip jau nu­ti­ko, kad prieš tuos pen­ke­rius me­tus, kai pra­dė­jau va­do­vau­ti te­at­rui, jo re­per­tu­a­ras dėl įvai­rių prie­žas­čių iš­gy­ve­no vi­siš­ką kri­zę. Rei­kė­jo jį kuo sku­biau­siai pa­pil­dy­ti – kvie­tė­me kur­ti re­ži­sie­rius, ak­to­rius, at­jau­ni­no­me tru­pę. Pa­si­rink­to tem­po ne­at­si­sa­ko­me iki da­bar. Ži­nau, kad la­bai ne­leng­va dirb­ti to­kiu rit­mu, ir nuo­lat iš­girs­tu prie­kaiš­tų ir pa­bum­bė­ji­mų iš ko­le­gų ak­to­rių ar vie­no ki­to re­ži­sie­riaus. Bet, mie­lie­ji, už lan­go – 21 am­žius, vi­si laik­ro­džiai su­ka­si grei­čiau, o pa­sau­ly­je įpras­ta prak­ti­ka, kad spek­tak­lis ku­ria­mas per pen­kias še­šias sa­vai­tes. Ži­no­ma, vi­si no­rė­tu­me pra­ban­gos: il­gos kū­ri­nio ana­li­zės, spek­tak­lio eks­pli­ka­ci­jos pri­sta­ty­mo, lai­ko eks­pe­ri­men­tuo­ti, klys­ti, tai­sy­tis. Re­a­ly­bė ki­to­kia – su­ma­ny­mų daug, krū­viai di­de­li, tad ir dar­bo in­ten­sy­vu­mas tu­ri bū­ti ki­tas.</p> <p><strong>– Kaip for­muo­ja­mas AMT re­per­tu­a­ras? Ne vie­nus me­tus bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad trūks­ta ori­gi­na­lios dra­ma­tur­gi­jos, o da­bar sėk­min­gai vyks­ta net­gi dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis po fes­ti­va­lio COM•ME­DIA spar­nu – kal­nas ra­do ke­lią pas Ma­ho­me­tą? </strong></p> <p>– Kiek­vie­nas te­at­ras sva­jo­ja apie sa­vo Šeks­py­rą. Bet ne kiek­vie­nas sau ga­li leis­ti net li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ją. Tik­rai ti­kiu, jog ka­da nors toks bus ir mū­sų te­at­re, o da­bar be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad per tuos pen­ke­rius me­tus spe­cia­liai mū­sų te­at­rui bu­vo pa­ra­šy­ti sep­ty­ni ori­gi­na­lūs sce­ni­niai kū­ri­niai. Ypač džiau­giuo­si drau­gys­te su dra­ma­tur­gu Her­ku­mi Kun­čiu­mi, ku­ris yra ir dra­ma­tur­gų kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas bei vie­nas iš Te­at­ro stip­ri­ni­mo (pa­ra­mos) fon­do (TSF) stei­gė­jų. Pa­gal jo, gro­tes­ko vir­tuo­zo, kū­ry­bą mū­sų te­at­re su­kur­ti trys so­cia­liai ašt­rūs spek­tak­liai (vi­sų re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas). Vie­nas jų – „(Ne)vai­kų žai­di­mai“ – pats my­li­miau­sias ir, ma­no nuo­mo­ne, pats ge­riau­sias mū­sų te­at­ro spek­tak­lis. Ki­tu dra­ma­tur­gi­niu in­dė­liu iš­ties la­bai di­džiuo­juo­si, nes tai mū­sų te­at­ro me­no va­do­vės An­dros Ka­va­liaus­kai­tės pje­sės. Tri­lo­gi­ja, ku­rios pas­ku­ti­nę da­lį (mo­nos­pek­tak­lį „9/18“) pa­ma­tė dar tik te­at­ro Me­no ta­ry­ba bei ke­le­tas ko­le­gų, ke­lia į pa­vir­šių skaus­min­gas jau­ni­mo pro­ble­mas: pa­ty­čias, kū­no kul­tą, ne­mei­lę sau, anks­ty­vą nėš­tu­mą, prie­var­tą. Dar vie­na ori­gi­na­li, spe­cia­liai mū­sų te­at­rui pa­ra­šy­ta pje­sė – Min­dau­go Va­liu­ko „Pa­ma­tai iš Min­dau­go pi­lies. Ne­tik­ras ak­muo“. Pa­gal ją Ar­vy­do Le­be­liū­no re­ži­suo­tas spek­tak­lis – iki šiol vie­nas žiū­ro­vų mė­gia­miau­sių.</p> <p><strong>– Tai, be ko ne­ga­li gy­vuo­ti re­per­tu­a­ri­nis te­at­ras, – tru­pė. Kuo iš­skir­ti­nė da­bar­ti­nė AMT tru­pė? </strong></p> <p>– Aly­taus tru­pės iš­skir­ti­nu­mas su me­tais kei­tė­si. Kaž­ka­da gar­sė­jo­me sce­nos ju­de­siu, kaip la­bai plas­tiš­ka, ge­rai fi­ziš­kai pa­si­ruo­šu­si tru­pė. Ne kiek­vie­nas dra­mos te­at­ras ga­li pa­si­gir­ti ke­tu­riais ju­de­sio ar šo­kio spek­tak­liais. Ka­dan­gi ne­sa­me gau­si tru­pė, o pri­va­lo­me nuo­lat at­nau­jin­ti re­per­tu­a­rą, nes au­di­to­ri­nė rin­ka re­gio­ne, o ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, nė­ra la­bai di­de­lė, tad pri­va­lo­me bū­ti uni­ver­sa­lūs. Štai, bū­da­vo, su­sė­du su me­no va­do­vu ir pra­de­du dis­ku­tuo­ti, ko­kio am­plua ak­to­riaus šiuo me­tu mū­sų tru­pei la­biau­siai trūks­ta. At­ei­na į at­ran­ką ko­kia nau­jo­jo cir­ko at­sto­vė, – net sil­pna, kaip no­rė­tų­si, kad ji at­si­ras­tų mū­sų te­at­re, bet... rei­kia uni­ver­sa­laus jau­no ak­to­riaus vy­riš­kio. Šiaip ar taip, džiu­gu, kad vis daž­niau jau­ni žmo­nės kū­ry­bi­niams ieš­ko­ji­mams ren­ka­si Aly­taus te­at­ro vai­dy­bi­nę ar re­ži­sū­ri­nę aikš­te­lę.</p> <p><strong>– Kai An­dra Ka­va­liaus­kai­tė par­ve­žė į Aly­tų ir te­at­rą Auk­si­nį sce­nos kry­žių, ko­le­gos ją pa­si­ti­ko su sim­bo­li­nė­mis švie­se­lė­mis ran­ko­se. Ar kaip te­at­ro va­do­vė, ak­to­rė, su ko­le­go­mis kū­ru­si jį 30 me­tų, šian­dien jau­ti žiū­ro­vų, mies­to ben­druo­me­nės pa­lai­ky­mą ir kiek Tau tai svar­bu? </strong></p> <p>– Prieš pus­an­trų me­tų su ben­dra­min­čiais, ruoš­da­mie­si to­kiam tik­sin­čiam ir gan greit nu­tik­sian­čiam įvy­kiui kaip „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ įkū­rė­me AK­VA (Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ją). Kai jos na­riams mo­ky­mų me­tu už­da­vė­me klau­si­mą, „ko­kie da­ly­kai ta­ve ver­čia di­džiuo­tis Aly­tu­mi?“, be­veik 80 pro­cen­tų pa­mi­nė­jo mū­sų te­at­rą... Taip, tas po­zi­ty­vus grįž­ta­ma­sis ry­šys iš žiū­ro­vų, iš mies­to ben­druo­me­nės yra la­bai svar­bus. O aš pa­ti kar­tais pa­gal­vo­ju, kad, ma­tyt, ma­mos „ly­de­rių kal­vėj“ bu­vau taip iš­auk­lė­ta, kad, jei ma­ne pa­gir­si – „dan­gų pa­siek­siu“, jei tik peik­si ir kri­ti­kuo­si – už­si­sklę­siu, pa­si­šiau­šiu, bet į ge­ra tai tik­rai ne­pa­virs. Kiek­vie­nam žmo­gui la­bai svar­bus jo ver­ti­ni­mas, jo į(si)trau­ki­mas – ne­svar­bu, kas tai bū­tų: šei­mos, or­ga­ni­za­ci­jos ar mies­to gy­ve­ni­mas.</p> <p><strong>– Ta­vo ka­den­ci­jos ir AMT ju­bi­lie­ji­nio se­zo­no pa­bai­gą vi­sai ne­lauk­tai pa­žen­kli­no ka­ran­ti­nas, iš­kė­lęs la­bai daug klau­si­mų taip pat ir pro­fe­sio­na­liems te­at­rams apie jų veik­los for­mas ir ga­li­my­bes. Ko­kią AMT te­at­ro at­ei­tį ma­ty­tum ne tik šios pau­zės kon­teks­te? </strong></p> <p>– Pan­de­mi­ja tik aki­vaiz­džiai pa­tvir­ti­no liau­dies iš­min­tį – pla­nuo­ji, pla­nuo­ji, o Die­vu­lis iš ta­vo pla­nų ga­li vi­so­kiu bū­du pa­si­šai­py­ti... Ki­ta ver­tus, to­kia eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja pri­ver­tė kū­ry­biš­kai mo­bi­li­zuo­tis: gal­vo­ti apie ino­va­ty­vius te­at­ri­nius pro­duk­tus, per­mąs­ty­ti per­for­ma­ty­vaus me­no si­tu­a­ci­ją ir ga­li­my­bes. Ku­rį lai­ką net­gi bu­vo apė­mu­si pe­si­mis­ti­nė nuo­tai­ka: ar tik­rai žmo­nėms dar rū­pės me­nas, jei­gu ša­lia – mir­tis, li­gos, ne­pri­tek­lius? Žvilgs­nis iš is­to­ri­nio at­stu­mo da­vė aiš­kų at­sa­ky­mą: sti­chi­jos, ka­ro-ma­ro me­tu tik­rai ne te­at­ras rū­pi, bet po jų žmo­ni­ja iš­gy­ve­na kul­tū­ri­nį pa­ki­li­mą. To­dėl il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je nu­jau­čiu, kad veik­los ne­sto­ko­sim, o įkvė­pi­mą, kū­ry­bą to­kios ne­lai­mės tie­siog mai­ti­na sa­vo dra­ma­tur­gi­ja…</p> <p><strong>– Kiek re­a­lus AMT sie­kis ir ga­li­my­bės tap­ti vals­ty­bi­niu te­at­ru? Ar tai nuim­tų įtam­pas nuo te­at­ro, kaip sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nės įstai­gos, ir po­li­ti­kų san­ty­kių?</strong></p> <p>– Čia aš la­bai stip­riai su­kry­žiuo­ju pirš­tus... Ži­nau, kad tai – dar tik sva­jo­nė. Bet mes žen­gia­me la­bai re­a­lius žings­nius jos link.</p> <p><strong>– Ka­ran­ti­nas su­grio­vė daug pla­nų. O ko­kia es­mi­nė ži­nu­tė li­ko ne­iš­siųs­ta ju­bi­lie­ji­nio kū­ry­bi­nio va­ka­ro me­tu ir kam ji­nai tu­rė­jo bū­ti skir­ta? </strong></p> <p>– Ti­kiu, kad tas ma­no au­to­ri­nis va­ka­ras dar bus, to­dėl pa­slap­čių ne­iš­duo­siu. Leit­mo­ty­vu ir es­mi­ne ži­nu­te pa­si­rin­kau Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus žo­džius „...aš šian­die­ną šir­dį pa­si­vaikš­čio­ti iš­lei­siu“... O ži­not, kaip bū­na, kai šir­dis iš­ei­na vie­na pa­si­vaikš­čio­ti... La­biau­siai bai­su, kad jos kas ne­su­min­džio­tų…</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8373.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1590-FL3bzWCqXTI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8373.jpg" width="1701" height="2602" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Inesa%205%20foto%20-D.Matvejev_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1590-FL3bzWCqXTI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Inesa%205%20foto%20-D.Matvejev_0.jpg" width="1701" height="2602" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/INESA.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1590-FL3bzWCqXTI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/INESA.JPG" width="1701" height="2602" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_0596.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1590-FL3bzWCqXTI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_0596.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1590&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zTxOQTv-8nUhTfAwczPNrUAhE5CqM9maWjTtfk8BKwI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jun 2020 06:48:15 +0000 vyrredaktorius 1590 at https://www.alytausnaujienos.lt Kino teatro „Dainava“ repertuaras https://www.alytausnaujienos.lt/kino-teatro-dainava-repertuaras <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13449" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13449) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><ul> <li> <p><a name="_Hlk42861173" id="_Hlk42861173"></a> <strong>EŽIUKAS SONIC</strong> (N-7) 13:00 ir 15:30 – lietuviškai dubliuotas nuotykių filmas visai šeimai</p> </li> <li> <p><strong>NOVA LITUANIA</strong> (N-13) 18:00 – lietuvių kūrėjų istorinė drama</p> </li> <li> <p><strong>MEILE TIKIU</strong> (N-7) 20:30 – romantinė, muzikinė drama</p> </li> </ul> <p>Lankytojams rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes. Į seansus nebus įleisti asmenys, kuriems pasireiškia akivaizdūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas) Žiūrovai bus sodinami 2 metrų atstumu, o vietas šalia galės įsigyti šeimos nariai (iki 4-ių žmonių). Į kino seansus bus įleidžiama iki 50 žiūrovų. Lankytojai raginami bilietus įsigyti <a href="http://www.kinasdainava.lt/">www.kinasdainava.lt</a> arba atsiskaityti kortele kasoje. Kino teatro salės švara prižiūrima laikantis visų reikalavimų – reguliariai dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos.</p> <p><br />  </p> <p><strong>EŽIUKAS SONIC</strong></p> <p><img alt=" Ežiukas Sonic" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f392c45d-7f24-4ee1-bc7c-5cb72663a94f" src="/sites/default/files/inline-images/eziukas-sonic_0.jpg" />Greičiausias pasaulyje Ežiukas Sonic – kultinės žaidimų konsolės „Sega“ veikėjas. Sonic – taisyklių ir svetimos nuomonės nepaisantis personažas, pirmajame jam dedikuotame filme priverstas apsigyventi Žemės planetoje. Čia jis susipažįsta su geriausiu savo draugu Tomu, drauge su kuriuo stoja į kovą su Sonicą medžiojančiu piktadariu Dr. Robotniku, siekiančiu užgrobti planetą. Ar draugams pavyks sustabdyti mokslininką, gaunantį viską ko trokšta? Šviesos greičiu lakstantis ryškiai mėlynas veikėjas visuomenei pirmąsyk pasirodė 1991-aisiais, kompanijai „Sega“ išleidus vaizdo žaidimą „Sonic the Hedgehog“ ir iškart tapo neatsiejama pop kultūros dalimi. Iš pradžių tik žaidimų konsolėse šmėžavęs Ežiukas Sonic ilgainiui tapo animacinių filmų, komiksų ir net anime veikėju, o 2020-aisiais pasiekė Holivudą, tapdamas pagrindiniu jam dedikuoto filmo personažu.</p> <p>Anonsas:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WMh-Nkt2wfs&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=WMh-Nkt2wfs&amp;feature=emb_title</a></p> <p> </p> <p><strong>NOVA LITUANIA</strong></p> <p><img alt="Nova Lituania" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cba40955-55c2-4e19-b8dc-029638f1593b" src="/sites/default/files/inline-images/Nova%20Lituania.jpg" />1938 metai. Tarpukario Kaunas. Lietuvai švenčiant nepriklausomybės dvidešimtmetį, Europos horizonte kibirkščiuoja neišvengiamo karo grėsmė. Dėl naujos valstybės ateities nerimaujantis geografijos profesorius Feliksas Gruodis sugalvoja beprotišką planą. Jis pasiūlo Vyriausybei Afrikos žemyne sukurti atsarginę Lietuvą. Čia, kilus pavojui, galėtų persikelti šalies gyventojai. Kruopščiai suplanuotai idėjai reikia valdžios palaikymo, tačiau profesoriumi tiki tik politika nusivylęs šalies premjeras. Kol abu vyrai sprendžia, gelbėti kitus ar save, griūva vieno iš jų santuoka. Režisierius Karolis Kaupinis sukūrė sarkastišką šiandienos grėsmių alegoriją ir sustiprino savo, kaip daug žadančio režisieriaus, vardą lietuvių kine. Filmas jau pripažintas geriausiu Atėnų ir Rygos kino festivaliuose.</p> <p>Anonsas:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iWq3lYPa-2Q&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=iWq3lYPa-2Q&amp;feature=emb_title</a></p> <p> </p> <p><strong>MEILE TIKIU</strong></p> <p><img alt="MEILE TIKIU" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d0c94652-7004-450e-b7b5-7cc4c9c278bb" src="/sites/default/files/inline-images/meile%20tikiu.jpg" />Drama „Meile tikiu“ pasakoja tikrą amerikiečių dainininko Džeremio Kempo istoriją. Muzikos pasaulyje siekiantis išpopuliarėti 20-metis vaikinas sutinka Melisą ir ją beprotiškai įsimyli. Mergina taip pat nelieka abejinga charizmatiškam ir jautriam muzikantui. Nepaisant jauno amžiaus ir neilgos pažinties, Džeremis ir Melisa įsitikinę, kad yra skirti vienas kitam. Tačiau likimas pasiunčia jiems patį sunkiausią išbandymą: Melisa sužino, kad sunkiai serga. Nenorėdama tapti našta, mergina bando Džeremį atstumti, tačiau jis nepasiduoda, nes neturi nė menkiausios abejonės dėl savo jausmų ir bendros ateities. Nors vaikiną nuo skubotų žingsnių bando atkalbėti ir jo tėvai, Džeremis pasiryžęs susieti savo gyvenimą su Melisa. Tad nepaisant tėvų prieštaravimų, netrukus jie pasižada vienas kitam mylėti amžinai. Melisai atsidūrus ligoninėje, Džeremis ją lydi kiekviename ilgame ir sekinančiame gydymo žingsnyje. Jiems tenka iškęsti daugybę sunkių akimirkų ir nusivylimų, tačiau bet koks skausmas tampa lengvesnis, kai turi su kuo jį pasidalinti. Vaikino atsidavimas sušvelnina Melisos kančias, o sunkumais išbandyti jausmai tik sustiprėja, atnešdami jiems abiem iš naujo atgimstančią viltį ir sustiprėjusią meilę.</p> <p>Anonsas:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=n2t_TJkdfn0&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=n2t_TJkdfn0&amp;feature=emb_title</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1584&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LrALnHz5EewByeL5eBdb-sB_soq_uz8dcQNvyFioXLM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jun 2020 12:22:39 +0000 vyrredaktorius 1584 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus mies­to te­at­rui lai­kas tap­ti vals­ty­bi­niu https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-te-rui-lai-kas-tap-ti-vals-ty-bi-niu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13447" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13447) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Sarknickas.jpg?itok=rm79jY2Y" width="344" height="287" alt="R. Šarknickas" title="Robertas Šarknickas: „Aly­tus be te­at­ro da­bar jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tai Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus lau­re­a­tė An­dra Ka­va­liaus­kai­tė, Jo­nas Gai­žaus­kas, Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas, To­mas Kun­či­nas, Eri­ka Ja­ciuns­kai­tė, Eg­lė Juš­kai­tė, Ra­sa Gri­gu­ty­tė, Ta­das Gryn, Do­lo­re­sa Kaz­ra­gy­tė, To­mas Vai­sie­ta, Ine­sa Pil­ve­ly­tė, Vi­das Vaš­kius, To­mas Kliu­kas, Onu­tė Gu­dai­ty­tė, Vai­das Pra­spa­liaus­kas, Žyd­rū­nas Go­rel­čen­ko, Al­ma Pur­vi­ny­tė, Gy­tis Pa­de­gi­mas, Ar­vy­das Le­be­liū­nas ir daug ki­tų.</p> <p>Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ja su­rin­ko Aly­taus te­at­rui ak­to­rių kur­są. Vi­sus ket­ve­rius me­tus tal­ki­no ir pa­ti le­gen­di­nė Jau­ni­mo te­at­ro, gar­sio­jo de­šim­tu­ko ak­to­rių, re­ži­sie­rė, pe­da­go­gė Da­lia Ta­mu­le­vi­čiū­tė, ak­to­rius Vla­das Bag­do­nas ir ki­ti dės­ty­to­jai, pro­fe­so­riai.</p> <p>Te­at­ras per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų šok­te­lė­jo me­ni­ne, va­dy­bi­ne ver­te į aukš­tu­mas. Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai ir na­cio­na­li­niai te­at­rai da­bar su di­de­le pa­gar­ba žiū­ri į mū­sų mies­to te­at­rą.</p> <p>Aly­taus te­at­ras ne­be­nu­si­lei­džia pro­fe­sio­na­lu­mu ne tik vai­dy­ba, re­ži­sū­ra, bet ir vi­sa rei­kia­ma tech­ni­ka: gar­so ir ap­švie­ti­mo apa­ra­tū­ra. Pa­sta­tas vi­siš­kai yra pri­tai­ky­tas vyk­dy­ti aukš­to ly­gio pro­fe­sio­na­lią te­at­ro veik­lą. Pro­fe­sio­na­liai vei­kia ir va­dy­bi­nin­kų ko­man­da bei ad­mi­nist­ra­ci­ja.</p> <p>Lie­tu­vos te­at­rai gan daž­nai į sa­vo re­per­tu­a­rus įtrau­kia ir Aly­tų. Do­mi­si ir kvie­čia mies­to ak­to­rius fil­muo­tis įvai­riuo­se te­le­vi­zi­jos, ki­no fil­muo­se ir da­ly­vau­ti edu­ka­ci­niuo­se pro­jek­tuo­se. Į mies­to te­at­rą kur­ti ir vai­din­ti at­va­žiuo­ja kom­po­zi­to­riai, dai­li­nin­kai, re­ži­sie­riai, ak­to­riai.</p> <p>Už­au­go žiū­ro­vas, ku­ris da­bar jau ve­da sa­vo ma­žuo­sius žiū­ro­vus. Tai­gi, ga­li­ma teig­ti, kad tiks­las pa­siek­tas. Aly­taus te­at­ras ver­tas įgy­ti aukš­čiau­sią sta­tu­są – tap­ti Aly­taus vals­ty­bi­niu te­at­ru.</p> <p>Taip, te­at­ras už­au­go, vi­siems pa­dė­ka, ku­rie il­gai ir kan­triai bran­di­no ir su­kū­rė tai, ko ma­žiau­siai, gal net pats, te­at­ras ti­kė­jo­si. Aly­tus be te­at­ro da­bar jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas. Ten­ka pri­dė­ti, kad to­kios pat nuo­mo­nės yra ir ki­ti vals­ty­bi­niai ir na­cio­na­li­niai Lie­tu­vos te­at­rai.</p> <p>Ma­nau, kad lai­kas Aly­taus te­at­rui tap­ti vie­nin­te­liu Pie­tų Lie­tu­vos vals­ty­bi­niu te­at­ru. Aukš­ti pa­sie­ki­mai, pel­no­mi te­at­ro ap­do­va­no­ji­mai, aukš­tas gast­ro­lių Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je skai­čius, edu­ka­ci­jų pro­gra­mos, tarp­tau­ti­niai pro­jek­tai – abe­jo­nių ne­be­lie­ka, lai­kas pra­dė­ti star­tuo­ti ir ruoš­ti raš­tą aukš­čiau­siu lyg­me­niu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai.</p> <p>Ga­vus aukš­tes­nį sta­tu­są, at­si­ve­ria ga­li­my­bės at­sto­vau­ti Lie­tu­vai pa­sau­ly­je su ki­tų ša­lių vals­ty­bi­niais ar na­cio­na­li­niais te­at­rais.</p> <p>Esu dė­kin­gas, kad mū­sų idė­jai taip pat pri­ta­ria ir mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p>Ne­ži­nia, kiek už­truks vi­sas pro­ce­sas, bet is­to­ri­nis star­tas nuo šios idė­jos jau pra­si­dė­jo.</p> <p>Su tan­kes­niu šir­dies pla­ki­mu mies­to ir te­at­ro ben­druo­me­nė lauks šio is­to­ri­nio įvy­kio ir spren­di­mo. Tai ne­leng­vas dar­bas, ku­riam pri­reiks kan­try­bės ve­dant dis­ku­si­jas su kul­tū­ros mi­nist­ru.</p> <p>Sėk­mės vi­sam te­at­ro ko­lek­ty­vui!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">LR Sei­mo na­rys</p> <p class="text-align-right"><strong>Ro­ber­tas Šar­knic­kas</strong></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0051. Bus apmokėta iš R.Šarknicko parlamentinės veiklos viešinimo sąskaitos.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35250" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592853279"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>PAZADU KARALIUS</span> - Pir, 2020-06-22 - 22:14</p> </li> <a href="/comment/35250#comment-35250" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35250#comment-35250" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DALINA PAZADUS</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DALINA PAZADUS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35250" token="9rJ0Fe39W0YO1ekvFmB9WFOrgDYOM3sDipaVypq31-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592714690"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>niekad</span> - Sek, 2020-06-21 - 07:44</p> </li> <a href="/comment/34900#comment-34900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34900#comment-34900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekad Alytus gerai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekad Alytus gerai nesivystys rinkdami į valdžią artistus. Gudrius interesų atstovus. Rimtų politikų neturi dabar ir būsimiems rinkimams nesimato. Apart per kuriuos blogėja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34900" token="WCd9eOMMsGX0A2DiC9X8-zuoDcb90rh6jsQb35g3So8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34756" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592654793"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>artistas</span> - Šeš, 2020-06-20 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/34756#comment-34756" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34756#comment-34756" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jis ir Alytuj jį rinkę bei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jis ir Alytuj jį rinkę bei jo svaičiojimus palaikantys. Primityvai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34756" token="zwGz7vvfEeSW2f1wPZfjIw8D7Hu9HWe1dv2Eo4usj4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34728" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592646028"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Šeš, 2020-06-20 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/34728#comment-34728" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34728#comment-34728" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus vardas bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus vardas bus aukštumoje. Labai geras Valstiečių darbas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34728" token="8rAYjYiwAHZdG-BjfYtZuVPuejdd--WfQtZaAXPPL7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34713" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592641402"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Valio</span> - Šeš, 2020-06-20 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/34713#comment-34713" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34713#comment-34713" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytui bus prestižas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytui bus prestižas, aplodismentai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34713" token="WelhUnDvZikq1lgtK4ySVYtbNNDnFdY41OlZNFVURwE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34710" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592639729"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Geras sprendimas </span> - Šeš, 2020-06-20 - 10:55</p> </li> <a href="/comment/34710#comment-34710" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34710#comment-34710" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seniai laikas, geras Seimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seniai laikas, geras Seimo nario sprendimas!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34710" token="fUo_yBTa4Y6uYbCSR7LGNAUD9pSXf0ectnaI2MA1_4w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34573" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592586614"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jeigu jau</span> - Pen, 2020-06-19 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/34573#comment-34573" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34573#comment-34573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir meras pritaria, vadinasi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir meras pritaria, vadinasi Alytui reikia valstybinio teatro. Bet vis dėlto, ponas Robertai, gal galėtumėt pasistengti, kad mieste atsirastų kokios trys valstybinės vaistinės, valstybinis bankas, o svarbiausiai - Miesto sode ir Jaunimo parke po valstybinį viešąjį tualetą. Tiesa, dar vieną valstybinę maisto prekių parduotuvę prekiaujančią už talonus suveikite.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34573" token="E_PyWE8KUA92aW1R809zXyQnRY4gy-VDtVnDVRoiUiM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34533" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592570837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>negaili</span> - Pen, 2020-06-19 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/34533#comment-34533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34533#comment-34533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Negaili lėšų nesamonėms…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Negaili lėšų nesamonėms. Apie rimtas valstybės ir miesto problemas neturi ką pasakyt pagal kompetencijas, tai..? Galima ginčytis ir galima proga postuką nusigriebt per Vilnių kol? Nes Alytuj be šansų ir pats supranta. Kaip aktorius meistriškai išnaudoja politiko vaidmenį lengviau išgyvent. Nieko rimto iš valstiečių- be asmenybių ir iniciatyvų. Mieste ir rajone.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34533" token="4TNx-NHZgGSqc7DTwruXM6dbKIJDv5rTduxsLPZ-Pns"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1569&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GMNoeyHHVwus_KrlwATO7YqaworwCe5XuE0vBMspiDo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Jun 2020 12:06:23 +0000 vyrredaktorius 1569 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip Aly­tus vir­to ža­liuo­jan­čiais po­zi­ty­vu­mo na­mais: žo­lės Ro­tu­šės aikš­tei pa­puoš­ti te­ko va­žiuo­ti per pu­sę Lie­tu­vos https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-aly-tus-vir-za-liuo-jan-ciais-po-zi-ty-vu-mo-na-mais-zo-les-ro-tu-ses-aiks-tei-pa-puos-ti-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13445" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13445) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_8762.JPG?itok=RpVzEonh" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Šventės organizatoriai – Alytaus miesto teatro kolektyvas užtvindė Rotušės aikštę gėlėmis. Nuotraukoje – Alma Purvinytė erdvinės instaliacijos „Mano ARTimi žydintys namai“ fone. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ins­ta­lia­ci­ja „Ma­no AR­Ti­mi žy­din­tys na­mai“ bu­vo pla­nuo­ta Dai­nų slė­niui, kur ant­rus iš me­tus iš ei­lės tu­rė­jo vyk­ti Aly­taus mies­to gim­ta­die­nis. De­ja, pla­nus ko­re­ga­vo ka­ra­ti­nas.</p> <p>Kaip pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to šventės organizatorė Ine­sa Pil­ve­ly­tė, pa­si­kei­tu­si šven­tės erd­vė pa­kei­tė ir su­ma­ny­mą. Dai­nų slė­ny­je bu­vo pla­nuo­ta di­des­nė ins­ta­lia­ci­jų įvai­ro­vė, Ne­mu­ne pa­sken­du­sio na­mo sto­gas, ant ku­rio „iš­si­gel­bė­ju­si“ po­re­lė, nes na­mai su­AR­Ti­na. Me­džiuo­se – na­mo de­ta­lės, po­il­sio zo­na su „pa­veiks­lu“. Nu­spren­dus šven­tę per­kel­ti į cen­trą, ki­to­kia idė­jos re­a­li­za­ci­ja įvy­ko aikš­tė­je, o ka­dan­gi Ro­tu­šės erd­vė ma­žes­nė, tai ir ins­ta­lia­ci­ja mo­di­fi­kuo­ta į bu­tą – ne­di­de­lį, jau­kų, skęs­tan­tį gė­lių žie­duo­se.</p> <p>Ma­ty­da­mi skin­tų ir va­zo­nuo­se au­gan­čių au­ga­lų gau­są, dau­ge­lis aly­tiš­kių svars­tė: ko­kios pa­jė­gos kū­rė šį gro­žį? Pa­si­ro­do, Ro­tu­šės aikš­tę puo­šė Aly­taus te­at­ro žmo­nės, te­at­ro sa­va­no­riai, Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­jos (AK­VA) na­riai – iš vi­so dvi­de­šimt žmo­nių, dar ke­tu­ri Pu­siau­ke­lės na­mų gy­ven­to­jai. Šven­tės die­ną aikš­tė pra­dė­ta puoš­ti nuo 8 va­lan­dos ry­to, ta­čiau vi­sos ins­ta­lia­ci­jos „pra­žy­do“ jau penk­ta­die­nį.</p> <p>„Ro­tu­šės aikš­tė­je bus su­kur­ta to­kia jau­kią na­mų ap­lin­ką sim­bo­li­zuo­jan­ti ins­ta­lia­ci­ja, kad vi­si no­rės ten įsi­am­žin­ti“, – ar­tė­jant šven­tei in­tri­ga­vo or­gni­za­to­riai, o šeš­ta­die­nį ta­po aiš­ku, kad jie bu­vo dau­giau ne­gu tei­sūs. An­ti­kva­ri­nių, iš te­at­ro rek­vi­zi­to san­dė­lio, be ga­lo mie­lų daik­tų ir au­ga­lų de­ri­nys ne­pa­li­ko abe­jin­gų.</p> <p>Ins­ta­lia­ci­jo­je pa­nau­do­ti daik­tai at­ke­lia­vo įvai­riais ke­liais: „Ti­ko­Tiks“ do­va­no­jo daik­tus, ku­rie lau­kė sa­vo šan­so gra­žiam ant­ra­jam gy­ve­ni­mui, stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­je su­ras­tas dvi­ra­tis, sta­las, lan­gai, te­le­vi­zo­rius. Du­ji­nė vi­ryk­lė at­ke­lia­vo iš AK­VA na­rės Ry­te­nės Mor­kū­nai­tės būs­to Vil­niu­je, šal­dy­tu­vo SMEG da­lis, te­le­fo­nas, ve­ži­mė­lis, la­ga­mi­nas – Kle­men­ti­nos Gruz­die­nės (AK­VA), pia­ni­nas – Ka­ro­li­nos Ven­ciū­tės as­me­nis tur­tas. Da­lį daik­tų (so­fą, ko­mo­dą, in­dus) pa­sko­li­no an­ti­kva­ri­nių daik­tų par­duo­tu­vė „Se­no­vės pra­ban­ga“.</p> <p>Te­at­ro dar­buo­to­jai pa­sa­ko­ja, kad la­bai sma­gu bu­vo ap­si­lan­ky­ti ir ieš­ko­ti daik­tų stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė­je. Ten jie su­si­pa­ži­no su žmo­nė­mis, ku­rie ins­ta­lia­ci­jai pa­do­va­no­jo du­ji­nę vi­ryk­lę, o Pu­ti­nuo­se esan­čios aikš­te­lės dar­buo­to­jai pa­tys ak­ty­viai įsi­trau­kė į pa­ieš­ką – ta­po rei­ka­lin­gų daik­tų gi­dais.</p> <p>Te­at­ra­lės Ine­sa Pil­ve­ly­tė, Ka­ro­li­na Ven­ciū­tė, Al­ma Pur­vi­ny­tė, Re­na­ta Pe­tuš­kie­nė, As­ta Gvaz­dai­tie­nė, Vik­to­ri­ja Ja­ku­ta­vi­čiū­tė, Rus­nė Kul­be­ki­nai­tė, AK­VA na­rės Do­vi­lė Bal­čiū­nai­tė, Ry­te­nė Mor­kū­nai­tė ta­po ir flo­ris­tė­mis, o gė­lės bu­vo par­vež­tos te­at­ro kro­vi­ni­niu au­ro­mo­bi­liu ke­liais rei­sais iš Al­gi­man­to Že­mai­čio ūkio Pu­nio­je. Au­ga­lus at­si­rin­ko pa­čios or­ga­ni­za­to­rės, ap­va­žia­vu­sios gė­li­nin­kus, o gė­ly­nuo­se jos pra­lei­do iš vi­so aš­tuo­nias va­lan­das. Sce­nos di­zai­no ak­cen­tus su­dė­lio­jo Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė.</p> <p>Dar vie­na is­to­ri­ja – kaip bu­vo ski­na­mos lau­ko gė­lės, ku­rių pa­ieš­kos vy­ko sa­vai­tę – ko­man­dos na­riai dai­rė­si, ku­ria­me lau­ke ko­kie au­ga­lai au­ga ir žy­di. Žval­gy­ba pa­vy­ko, ir penk­ta­die­nio ry­te gė­lės jau bu­vo ski­na­mos, ši už­duo­tis te­ko Ka­ro­li­nai Ven­ciū­tei, As­tai Gvaz­dai­tie­nei, Al­mai Pur­vi­ny­tei, AK­VA na­rėms – Ku­ror­to se­niū­nai­tei Ge­no­vai­tei Žiu­rins­kie­nei, Do­vi­lei Bal­čiū­nai­tei, Ry­te­nei Mor­kū­nai­tei.</p> <p>Ins­ta­lia­ci­jai rei­kė­jo daug bi­jū­nų žie­dų, tai­gi mies­to te­at­ro dar­buo­to­jų ar­ti­mie­ji bu­vo siun­čia­mi į kai­mus pas mo­čiu­tes.</p> <p>Dau­giau kaip 56 kvad­ra­ti­nius met­rus (100 ri­ti­nių) žo­lės Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tei pa­puoš­ti do­va­no­jo rė­mė­jas – Anykš­čiuo­se įsi­kū­ręs „Se­nų­jų Kal­ve­lių ūkis“. Jo sa­vi­nin­kams bu­vo la­bai svar­bu, kad jų žo­lė ne šiaip sau augs, o bus pa­nau­do­ta kū­ry­biš­kai – me­ni­nėms ins­ta­lia­ci­joms. Tai­gi te­at­ra­lams te­ko per­va­žiuo­ti pu­sę Lie­tu­vos, kad žo­lė pa­puoš­tų sim­bo­li­nius Ro­tu­šės aikš­tės na­mus – kur­tų jau­ku­mą ir kon­tras­tą be­to­nui.</p> <p>Ži­no­ma, nors ir kaip ge­rai be­bū­tų su­pla­nuo­ta šven­tė, jo­je vi­sa­da lie­ka vie­tos eks­prom­tui, sma­giems nu­ti­ki­mams. Taip bu­vo ir šį­kart: vė­jas nu­ro­vė tor­še­rui gė­lių ka­rū­ną, su­dau­žė veid­ro­dį, var­tė gė­les. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad, nors ins­ta­lia­ci­jo­je pa­nau­do­ta daug de­ta­lių, vis­kas li­ko sa­vo vie­to­se, o pra­ei­viai daž­niau­siai klau­sė: kiek lai­ko bus ga­li­ma ma­ty­ti šį gro­žį? Jau gal­vo­ja­ma at­ski­ras ins­ta­lia­ci­jos da­lis pa­sko­lin­ti ki­toms erd­vėms, to­kių pa­mąs­ty­mų, ma­tyt, gi­mė ir žiū­ro­vų gal­vo­se. Pa­vyz­džiui, vie­nas aly­tiš­kis juo­kais skun­dė­si or­ga­ni­za­to­riams: „Ką jūs čia pri­da­rėt? Žmo­na pa­si­žiū­rė­jo ir jau be­veik man dar­bų są­ra­šą pa­tei­kė, ką reiks na­muo­se pa­da­ry­ti“…</p> <p>Dar vie­na min­tis, ku­ri gal­būt ki­lo žiū­rint į „ru­ža­vą“ erd­vi­nę ins­ta­lia­ci­ją – ši­tą žy­din­čią erd­vę kū­rė mo­te­rys, ta­čiau pa­tys or­ga­ni­za­to­riai lin­kę pa­si­gin­čy­ti su pa­na­šiais ste­re­o­ti­pais: „Jus klai­di­na raus­va spal­va? Bet tai ne tik mo­te­riš­kas pa­jau­ti­mas, ir ro­ži­nė spal­va – ne tik mo­te­riš­ka. Ji pa­si­rink­ta dėl to, kad at­gy­ja nie­ka­da to­kios spal­vos ne­tu­rė­ję daik­tai, at­si­ran­da daug ne­ti­kė­tu­mo. Be­je, ar ma­tė­te kiek prie ins­ta­lia­ci­jos fo­to­gra­fa­vo­si vy­rų?“</p> <p>Pre­li­mi­na­rus šių me­tų Aly­taus mies­to šven­tės biu­dže­tas – 11 tūkst. eu­rų, spren­džiant iš at­si­lie­pi­mų – at­ei­ty­je mies­to gim­ta­die­nius or­ga­ni­zuo­ti bus vis sun­kiau, nes yra su kuo ly­gin­ti, kar­te­lė pa­kel­ta aukš­tai, kal­ba­ma, kad šie­met jis bu­vo pats jau­kiau­si ir šil­čiau­sias iš vi­sų iki šiol bu­vu­sių. La­bai ne­ma­žas rė­mė­jų in­dė­lis, ačiū jiems: Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų in­ku­ba­to­riui „Me­nų pir­tis“, „Se­nų­jų Kal­ve­lių ūkiui“, UAB „Ra­mi­rent“, AB „Vol­fas En­gel­man“, an­ti­kva­ri­nių bal­dų par­duo­tu­vei „Se­no­ji pra­ban­ga“, „Ti­ko­Tiks“, „Dzū­ki­jos rie­šu­tui“– Da­riui Ba­ry­sui už trans­por­to pa­slau­gos, Al­gi­man­to Že­mai­čio gė­li­nin­kys­tės ūkiui, VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­nui.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-34133" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592400821"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - Tre, 2020-06-17 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/34133#comment-34133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/34133#comment-34133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū dideliausias už sukurtą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū dideliausias už sukurtą grožį ir nuotaiką!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=34133" token="rT8GT5CK0p4URLQbnIEYOBEizpgsTyUEjwmkEorI8w8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33988" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592343154"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Tre, 2020-06-17 - 00:32</p> </li> <a href="/comment/33988#comment-33988" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33988#comment-33988" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33988" token="tJF6Kw34s4C8no0rfmtqw1HY8yD-FqOTulDT-mJHS9w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1556&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-aJ7SlNNEH9XkUMJFuA-sjMNBTC9rUEd3FoibOhP1AE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Jun 2020 06:00:12 +0000 vyrredaktorius 1556 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar ne šie­met, bet Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la tu­rės ab­sol­ven­tų, gro­jan­čių pu­čia­muo­ju in­stru­men­tu, pa­gal ku­rį de­ri­na­mas sim­fo­ni­nis or­kest­ras https://www.alytausnaujienos.lt/dar-ne-sie-met-bet-aly-taus-mu-zi-kos-mo-kyk-la-tu-res-ab-sol-ven-tu-gro-jan-ciu-pu-cia-muo-ju-stru <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė­</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13445" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13445) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_8557.jpg?itok=kpEOiL8c" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Mu­zi­kos mo­kyk­los vy­res­ny­sis mo­ky­to­jas Min­dau­gas Ori­nas, vargonų klasės absolventas Linas Surdokas ir jo mama. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Var­go­nai: iš­skir­ti­nis in­stru­men­tas – iš­skir­ti­niai ir ab­sol­ven­tai, jų bū­na po vie­ną</h3> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­los vy­res­ny­sis mo­ky­to­jas Min­dau­gas Ori­nas sa­ko, kad jo dės­to­mas in­stru­men­tas var­go­nai, be abe­jo, yra la­bai sa­vi­tas. Var­go­nai gal­būt pa­na­šiau­si į for­te­pi­jo­ną. Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je jie pri­klau­so For­te­pi­jo­no sky­riui.</p> <p>M.Ori­nas pa­sa­ko­ja, kad kas­met mo­kyk­lą bai­gia maž­daug po vie­ną šio in­stru­men­to mo­ki­nį. Sto­jan­čių­jų – tiek pat. Var­go­nai nė­ra la­bai po­pu­lia­rus mu­zi­kos in­stru­men­tas, taip pat, kaip ir, pa­vyz­džiui, obo­jus ar val­tor­na. Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je var­go­nų kla­sė ati­da­ry­ta 2006 me­tais. Mo­kyk­la tu­ri ge­rus olan­dų „Jo­han­nus“ fir­mos kom­piu­te­ri­nius 37 bal­sų kon­cer­ti­nius var­go­nus. Jie pa­sta­ty­ti kon­cer­tų sa­lė­je, kur vyks­ta įvai­rūs mo­ki­nių at­si­skai­ty­mai ir kon­cer­tai. Nuo pat 2006-ųjų mo­kyk­lo­je su­reng­ta daug var­go­ni­nės mu­zi­kos kon­cer­tų, tiek so­li­nių, tiek ir su an­sam­bliu. Var­go­nų kon­cer­tuo­se da­ly­va­vę to­kie gar­sūs at­li­kė­jai kaip Le­o­pol­das Di­grys, Dai­nius Sver­dio­las, pa­sau­li­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­ku­si As­mik Gri­go­rian. Jau tra­di­ci­ja yra ta­pę Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos var­go­nų spe­cia­ly­bės stu­den­tų pa­si­ro­dy­mai Aly­tu­je.</p> <p>M.Ori­nui ten­ka su­si­dur­ti su po­žiū­riu, kad var­go­nai – tai au­ten­tiš­kas vamz­di­nis in­stru­men­tas, ko­kį ga­li­ma pa­ma­ty­ti baž­ny­čio­se, ta­čiau, pa­si­ro­do, tai yra kiek klai­din­gas įsi­vaiz­da­vi­mas. „Me­cha­ni­niai (vamz­di­niai) var­go­nai Lie­tu­vo­je yra be­veik ne­sta­to­mi, su re­to­mis iš­im­ti­mis. Dau­giau­sia tiek baž­ny­čios ar ki­tos mu­zi­ki­nės erd­vės ren­ka­si kom­piu­te­ri­nius in­stru­men­tus. Ka­dan­gi šiuo­lai­ki­nė elek­tro­ni­ka yra la­bai iš­to­bu­lė­ju­si, tai šie kom­piu­te­ri­niai in­stru­men­tai be­veik ne­nu­si­lei­džia tik­rų vamz­di­nių var­go­nų skam­be­siui“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas. Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų tin­klą su­da­ro apie 100 ug­dy­mo įstai­gų, tik ke­lio­se yra ati­da­ry­ta var­go­nų kla­sė.</p> <p>Mo­ky­to­jas ta­ria ke­le­tą žo­džių ir apie sa­vo mo­ki­nį Li­ną Sur­do­ką, pri­si­me­na, kaip šių me­tų di­plo­man­tas prieš sep­ty­ne­rius me­tus at­ėjo į sto­ja­mų­jų kon­sul­ta­ci­ją: „Li­nas jau bu­vo pa­si­rin­kęs mo­ky­tis dai­na­vi­mą Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, ta­čiau per in­stru­men­tų pri­sta­ty­mą pri­sė­dęs prie var­go­nų sa­vo ap­si­spren­di­mą ne­ti­kė­tai pa­kei­tė. Li­nas in­di­vi­du­a­lis­tas. La­biau­siai jam pa­tin­ka gro­ti vie­nam so­lo. Esa­me su­ren­gę ne­ma­žai pa­si­ro­dy­mų tiek Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, tiek mies­te.“</p> <h3>Tri­mi­tu ir kor­ne­tu gro­jan­čios mer­gi­nos griau­na in­stru­men­tų „vy­riš­ku­mo“ mi­tus</h3> <p>Vy­res­ny­sis mu­zi­kos mo­ky­to­jas Gin­tau­tas Ra­kaus­kas pri­me­na, kad Pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų sky­rius Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je įsi­kū­rė, kai 1971 me­tais į Aly­tų dirb­ti at­vy­ko mo­ky­to­jas Liu­das Vait­kus. Vė­liau sky­rius nuo­lat au­go ir plė­tė­si. Pra­džio­je bu­vo va­ri­niai pu­čia­mie­ji: trom­bo­nas, tri­mi­tas. Nuo 1977 me­tų įsi­kū­rė kor­ne­to kla­sė, šiek tiek vė­liau ir sak­so­fo­no. Sak­so­fo­nu mo­ko­si gro­ti ir mer­gi­nos. Per­nai bai­gė mo­ki­nys, gro­jan­tis sak­so­fo­nu ba­ri­to­nu. Tai – iš­ties re­tas in­stru­men­tas, la­bai di­de­lis ir sun­kus, dau­giau rei­ka­lin­gas įvai­riuo­se or­kest­ruo­se, at­lie­kan­tis bo­so par­ti­jas. Šiuo me­tu vie­nas mo­ki­nys mo­ko­si gro­ti sak­so­fo­nu te­no­ru, ku­ris ir­gi tarp mo­ki­nių re­tas, bet la­bai rei­ka­lin­gas.</p> <p>Nuo 2018 me­tų Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vei­kia obo­jaus kla­sė (mo­kyt. Eg­lė Če­po­nai­tė). Tai – vie­nas re­čiau­sių in­stru­men­tų, juo dau­giau­sia gro­ja­ma Vil­niaus, Kau­no mo­kyk­lo­se. Aly­tui di­džiu­lė gar­bė tu­rė­ti obo­jaus kla­sę, nes tai sim­fo­ni­nio or­kest­ro in­stru­men­tas ir „Sva­jo­nei“ la­bai rei­ka­lin­gas. Obo­jus gar­sus tuo, kad pa­gal jį de­ri­na­mas vi­sas sim­fo­ni­nis or­kest­ras.</p> <p>G.Ra­kaus­kas pa­sa­ko­ja, kad tarp sto­jan­čių­jų pu­čia­mie­ji ga­na po­pu­lia­rūs, jais gro­ti mo­ko­si apie 100 moks­lei­vių, o pats po­pu­lia­riau­sias – sak­so­fo­nas. Ypa­tin­gų fi­zi­nių duo­me­nų pu­čia­mie­siems ne­rei­kia, iš­sky­rus mi­nė­tuo­sius sak­so­fo­ną ba­ri­to­ną ir te­no­rą. Sim­fo­ni­niam or­kest­rui bū­tų la­bai rei­ka­lin­ga tū­ba, de­ja, ne­at­si­ran­da no­rin­čių­jų ja gro­ti.</p> <p>„Mes taip pat sva­jo­ja­me apie val­tor­nės, fa­go­to kla­ses, ku­rios, ma­nau, at­ei­ty­je at­si­ras ir Aly­tu­je“, – taip sa­ko Pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų sky­riaus ve­dė­jas ir mu­zi­kos mo­ky­to­jas eks­per­tas Ri­man­tas Jo­čys.</p> <p>G.Ra­kaus­kas pa­ste­bi, kad pa­gal se­nes­nių lai­kų mąs­ty­mo nor­mas va­ri­nių gru­pė­je esan­tys tri­mi­tai, kor­ne­tai ar fliu­gel­hor­nai bū­da­vo lai­ko­mi iš­skir­ti­nai vy­riš­kais. Bet da­bar jau taip nė­ra, o gy­vi pa­vyz­džiai – dvi jo mo­ki­nės: Ūla Ar­ba­čiaus­kai­tė (tri­mi­tas) ir Jus­tė Ka­ti­lia­vai­tė (kor­ne­tas).</p> <p>Mo­ky­to­jas džiau­gia­si, kad jos sėk­min­gai mo­kė­si šiais in­stru­men­tais gro­ti ir net­gi ap­len­kė sa­vo kla­sių drau­gus pa­siek­ta gro­ji­mo ko­ky­be. „Va­ka­rų ša­ly­se ar Ame­ri­ko­je mer­gai­tės jau se­niai gro­ja šiais in­stru­men­tais, yra net­gi ne­ma­žai or­kest­rų, ku­riuo­se gro­ja vien mer­gai­tės ir da­ro tai la­bai sėk­min­gai“, – pa­ste­bi G.Ra­kaus­kas.</p> <p>„In­stru­men­tai pa­si­rin­ko mus“, – taip Jus­tė ir Ūla api­bū­di­na sa­vo pa­si­rin­ki­mus mo­ky­tis šiais in­stru­men­tais. G.Ra­kaus­kas pa­sa­ko­ja: „Pa­me­nu, at­ėjo į kla­sę to­kios ne­drą­sios, aš su­pa­žin­di­nau jas su in­stru­men­tais, ku­riais mo­kau gro­ti vai­kus, tri­mi­tu, kor­ne­tu ir fliu­gel­hor­nu. Pa­gro­jau joms, su­pa­žin­di­nau su skir­tin­gu sa­vi­tu kiek­vie­no in­stru­men­to gar­so temb­ru, da­viau pa­lies­ti juos ir jos ap­si­spren­dė pa­čios.“</p> <p>Be abe­jo, la­bai leng­va mo­ky­tis iš pra­džių ne­bu­vo. Rei­kė­jo ir tė­ve­lių pa­gal­bos. Bet po 2 ar 3 me­tų, kai pra­dė­jo in­stru­men­tai „klau­sy­ti“ šių mo­ki­nių, sek­tis gro­ti, at­ėjo dar di­des­nė mo­ty­va­ci­ja ir no­ras mo­ky­tis. Ū.Ar­ba­čiaus­kai­tė gro­ti tri­mi­tu pas mo­ky­to­ją G.Ra­kaus­ką mo­kė­si aš­tuo­ne­rius me­tus, pen­ke­rius me­tus gro­jo Mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nia­me or­kest­re „Sva­jo­nė“ ir ket­ve­rius – Mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­re (va­do­vas R.Jo­čys). J.Ka­ti­lia­vai­tė mo­kė­si gro­ti kor­ne­tu sep­ty­ne­rius me­tus. Po­rą me­tų gro­jo Mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­re.</p> <p>„Šios mo­ki­nės bu­vo ma­no pir­mos mer­gai­tės, ku­rios ga­na sėk­min­gai bai­gė mo­kyk­lą su šiais in­stru­men­tais. Be­je, Aly­taus mies­to ir Mu­zi­kos mo­kyk­los is­to­ri­jo­je Ūla – tri­mi­ti­nin­kė ir Jus­tė – kor­ne­ti­nin­kė yra pir­mo­sios kregž­dės. Iki tol mo­kyk­lą baig­da­vo šiais in­stru­men­tais tik ber­niu­kai“, – sa­ko G.Ra­kaus­kas.</p> <p> </p> <p><strong>Jus­tė Ka­ti­lia­vai­tė:</strong> Mer­gi­nos la­biau lin­ku­sios į to­kius in­stru­men­tus kaip flei­ta ar sak­so­fo­nas. Pir­mus dve­jus Mu­zi­kos mo­kyk­los me­tus aš gro­jau iš­il­gi­ne flei­ta, po to mo­ky­to­jas pa­tei­kė du pa­si­rin­ki­mus: rink­tis kor­ne­tą ar­ba ei­ti pas ki­tą mo­ky­to­ją ir to­liau mo­ky­tis flei­ta. Ka­dan­gi ne­no­rė­jau keis­ti sa­vo mo­ky­to­jo, tai pa­si­rin­kau kor­ne­tą. Kor­ne­tu gro­ti tik­rai nė­ra leng­va, bet aš sun­ku­mą pa­ver­čiu ma­lo­nu­mu. Mu­zi­kos mo­kyk­lą bai­giu su min­ti­mis, kad to­liau do­mė­siuo­si ki­to­mis mu­zi­kos ša­ko­mis. Moks­las da­vė daug iš­pru­si­mo apie mu­zi­ką bei at­vė­rė ga­li­my­bių. Na, tik­rai pa­stan­gų rei­kė­jo įdė­ti. Te­ko au­ko­ti ne­ma­žai ner­vų, bet bu­vo ver­ta. At­ei­tį sieju su mu­zi­ka, šiais me­tais įsto­jau į Kau­no Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­ją.</p> <p><strong>Ūla Ar­ba­čiaus­kai­tė:</strong> Sun­ku pa­sa­ky­ti, kuo tri­mi­tas yra ypa­tin­gas in­stru­men­tas. Kai ėjau už­si­ra­šy­ti į Mu­zi­kos mo­kyk­lą, tur­būt net­gi ne­ži­no­jau, kad toks eg­zis­tuo­ja. Ta­čiau li­ki­mas mus su­ve­dė su šiuo in­stru­men­tu ir la­bai džiau­giuo­si! Da­bar tri­mi­tas man lyg pa­bė­gi­mas nuo sa­vo min­čių, ta­čiau ne­su tik­ra, ar šį po­vei­kį tu­ri bū­tent in­stru­men­tas, ar tie­siog mu­zi­ka.</p> <p>Ko­dėl ne­si­ren­ka mer­gi­nos gro­ti tri­mi­tu? Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, nes aš vi­sa­da rink­čiau­si tri­mi­tą. Šiuo in­stru­men­tu gro­ti nė­ra sun­ku, kaip ir nė­ra sun­ku gro­ti bet ku­riuo ki­tu, jei­gu tik įde­di šiek tiek dar­bo ir no­ro. Mu­zi­kos mo­kyk­lą bai­giu su ge­ro­mis min­ti­mis. Net ne­ži­nau, ką bū­čiau vei­ku­si gy­ve­ni­me, jei­gu ne­bū­čiau pra­dė­jus lan­ky­ti Mu­zi­kos mo­kyk­los. Gai­la, kad šis lai­kas tu­ri pa­si­baig­ti, nes, ma­nau, kad tik­rai pa­si­ge­siu vaikš­čio­ji­mo į mo­kyk­lą ir mo­ky­to­jų, ku­rie ta­po lyg drau­gais. Nie­ka­da ne­bu­vo sun­ku mo­ky­tis šio­je mo­kyk­lo­je. Tik­riau­siai dėl to, kad vi­sa­da la­bai no­rė­jau to­bu­lė­ti mu­zi­kos sri­ty­je, to­dėl da­ly­kai man bu­vo la­biau įdo­mūs, nei sun­kūs. At­ei­tį no­riu sie­ti su mu­zi­ką, dar ne­ži­nau ko­kiu bū­du, bet mu­zi­ka ir to­liau gy­vuos ma­no gy­ve­ni­me.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8641%201_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1554-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8641%201_0.jpg" width="1183" height="852" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8637_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1554-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8637_1.jpg" width="649" height="660" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33991" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592343286"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Tre, 2020-06-17 - 00:34</p> </li> <a href="/comment/33991#comment-33991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33991#comment-33991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33991" token="Bvn-Eu6jFUTsKIRwllYrcVOzjRluDVi58YCiMF6aeOY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33973" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592336832"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>P.</span> - Ant, 2020-06-16 - 22:47</p> </li> <a href="/comment/33973#comment-33973" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33973#comment-33973" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Netiesa - vamzdiniai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Netiesa - vamzdiniai vargonai statomi, jiems niekada neprilygs trumpaamžiai kompiuteriniai sintezatoriai. O ir grojimas tikrais vargonais ir jų “simuliantais” yra nesulyginami dalykai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33973" token="J9Of05Oc137_-OJURXpqkl0pVriWMkoCshS1Dq5oVVs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1554&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="47q1ZCO00X_JZYmteaMkIdbHmhnJ1ICJVl-y1O5M4LU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 16 Jun 2020 05:36:57 +0000 vyrredaktorius 1554 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tus at­si­vė­rė spal­voms: sie­nų pie­ši­niams pa­siū­ly­ta tiek, kad jų sa­vi­nin­kams teks ri­kiuo­tis į ei­lę https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-si-ve-re-spal-voms-sie-nu-pie-si-niams-pa-siu-ly-ta-tiek-kad-ju-sa-vi-nin-kams-teks-ri-kiuo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/68-13444" rel="bookmark"> Nr. <span> 68 (13444) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_8675.jpg?itok=FI3UHTej" width="344" height="287" alt="Nuotrauka" title="Prieškaryje buvusios autobusų stoties – dabar ten įsikūręs viešbutis – istorijos tema improvizavo alytiškis Pijus Šematulskis, o jam patarimais talkino praeiviai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ka­ra­me­lės prie­sko­nis ar­ba pai­nia­va dėl ter­mi­nų</h3> <p>Šią sa­vai­tę net ir la­bai sku­ban­tys pra­ei­viai bu­vo pri­vers­ti stab­te­lė­ti ir pa­kel­ti gal­vą: ant pa­sta­to Ug­nia­ge­sių gat­vė­je siu­vė­ją ir ka­tes pie­šė ži­no­mas sce­nog­ra­fas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, Šau­lių na­mų sie­na ati­duo­ta Ar­tūr Ši­rin fan­ta­zi­jai, Da­rius Janonis triū­sia prie bu­vu­sio te­leg­ra­fo pa­sta­to, o Aly­taus sie­nų val­do­vu ti­tu­luo­ja­mas aly­tiš­kis Pi­jus Še­ma­tuls­kis spal­vo­mis „įvaiz­di­no“ prieš­ka­rio au­to­bu­sų sto­ties (da­bar – vieš­bu­tis „Šo­le­na“) is­to­ri­ją, Jau­ni­mo cen­tro sie­ną kal­bi­na ži­no­mas me­ni­nin­kas, gra­fi­čių pra­di­nin­kas Lie­tu­vo­je, Ta­das Vin­cai­tis.</p> <p>Šie pie­ši­niai ant sie­nų at­si­ra­do dėl pro­jek­to „Na­mai su­AR­Ti­na“, ku­rį įgy­ven­di­na Aly­taus mies­to te­at­ras. „Mums ten­ka ne kar­tą iš­girs­ti klau­si­mą, ko­dėl ėmė­mės to­kios ini­cia­ty­vos? Tur­būt vi­sų pir­ma to­dėl, kad te­at­ro for­mos taip pat yra la­bai įvai­rios, jis ga­li bū­ti ir gat­vės me­nas“, – sa­ko Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.</p> <p>Nors pa­tys pro­jek­to ren­gė­jai Aly­tu­je ant sie­nų at­si­ra­sian­čius pie­ši­nius įvar­di­jo kaip ne­of­res­kas, dėl ter­mi­nų yra tam tik­ros pai­nia­vos. „Gra­fi­čiai ir gat­vės me­nas (stre­et art) yra ne­le­ga­lus me­nas, jis daž­nai pai­nio­ja­mas su mu­ra­liz­mu. Ką mes da­bar da­ro­me Aly­tu­je, yra mu­ra­liz­mas, tai – už­sa­ko­ma­sis me­nas. Maiš­tas nie­kur ne­din­go, mes vi­si tu­ri­me as­me­ni­nių pro­jek­tų, ku­riuo­se ma­žiau gal­vo­ja­me apie var­to­to­ją, ir te­mos ašt­res­nės“, – sa­ko pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys au­to­riai.</p> <p>Jie ne­nei­gia, kad už­sa­ko­mie­ji da­ly­kai tu­ri tam tik­ro ka­ra­me­lės prie­sko­nio, ta­čiau fak­tas tas, kad gat­vės me­no fes­ti­va­liai ga­lė­tų vyk­ti la­bai jau trum­pai. A.Ši­rin pri­du­ria, kad maiš­tas vei­kiau trans­for­ma­vo­si, o tai su­si­ję su ki­ta si­tu­a­ci­ja, kai kū­rė­jas šian­dien tu­ri daug lais­vių, jo, kaip as­me­ny­bės, ne­be­var­žo sis­te­ma.</p> <p>Sau ne­įpras­tu kū­ry­bi­niu am­plua – sie­nų ta­py­bo­je – de­biu­tuo­jan­tis sce­nog­ra­fas A.Ši­mo­nis ne­sle­pia, kad jam as­me­niš­kai la­bai pa­tin­ka me­ni­nis chu­li­ga­niz­mas – tam tik­ra re­ak­ci­ja į so­cia­li­nius, po­li­ti­nius da­ly­kus, pro­vo­kuo­jan­ti gi­les­nius ap­mąs­ty­mus. „Ma­nau, kad bū­tent gat­vės me­nas pul­suo­ja ir kaip gy­va ver­smė mai­ti­na iš jo iš­ei­nan­tį mu­ra­liz­mą, ku­ris yra už­sa­ko­ma­sis“, – pa­ste­bi A.Ši­mo­nis.</p> <h3>Dai­ro­si į mie­ga­mų­jų ra­jo­nų sie­nas</h3> <p>Aly­tus ne­pa­si­žy­mi ypa­tin­ga is­to­ri­ne ar­chi­tek­tū­ra, daug so­vie­ti­nio pe­ri­odo pa­sta­tų, mies­to cen­tre kai ku­rie ta­pę vai­duok­liais. Ar ga­li si­tu­a­ci­ją bent iš da­lies pa­keis­ti, pa­gy­vin­ti sie­nų ta­py­ba? Pro­jek­to „Na­mai su­AR­Ti­na“ da­ly­viai ne­abe­jo­ja, kad tik­rai taip.</p> <p>A.Ši­mo­nis sa­ko pa­si­vaikš­ti­nė­jęs po Aly­tų ir pa­ste­bė­jęs, kad mū­sų mies­te vy­rau­ja ar­ba ti­piš­kai ta­ry­bi­nė ar­chi­tek­tū­ra, ar­ba tar­pu­ka­rio pa­sta­tai, ku­rie „la­bai sub­jau­ro­ti plast­ma­si­niais da­ly­kais“.</p> <p>„Gal­būt mu­ra­liz­mas ga­lė­tų bū­ti kaž­ko­kia iš­ei­tis, ku­ri įneš­tų tam tik­ro kon­teks­tu­a­lu­mo? Ar­chi­tek­tū­ro­je vyks­ta toks reiš­ki­nys, kai au­ten­tiš­ką pa­vel­dą lei­džia­ma nio­ko­ti pro­por­ci­jo­mis, re­kla­mo­mis. Jo pa­vyz­dys Kau­ne – Vla­do Put­vins­kio gat­vė, ku­rio­je gau­su au­ten­tiš­kų tar­pu­ka­rio am­ba­sa­dų, bet jos yra už­krau­tos įstik­lin­tais bal­ko­nais, sto­ge­liais, de­ja, pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir Aly­tu­je“, – sa­ko A.Ši­mo­nis, ieš­ko­jęs mū­sų mies­te bent vie­no ne­su­bjau­ro­to is­to­ri­nio pa­sta­to, bet taip ir ne­ra­dęs.</p> <p>Jo ma­ny­mu, mies­tą ypač pa­gy­vin­tų pie­ši­niai ant ti­pi­nių so­vie­ti­nių pa­sta­tų, gal­būt – te­mi­niai, su­ku­rian­tys tam tik­rą jung­tį. Jis pri­mi­nė Ry­tų Vo­kie­ti­ją, Ber­ly­ną ir Leip­ci­gą, ku­rie dėl ta­py­bos ant sie­nų įga­vo vi­sai ki­tą pa­vel­dą ir jo is­to­ri­ją.</p> <p>A.Ši­rin pa­ste­bi, kad jam, kaip kū­rė­jui, ži­no­ma, no­rė­tų­si kuo dau­giau įvai­res­nių sie­nų, ap­leis­tų ir ne, nes ap­lin­ka tu­ri di­džiau­sią ža­ve­sį, ta­čiau nu­si­žiū­rė­ti tin­ka­mą sie­ną ne­už­ten­ka. Ke­lias iki re­zul­ta­to – pie­ši­nio – ne­re­tai už­trun­ka iki pu­sės me­tų, o pa­si­tai­ko, kad vi­sos au­to­riaus pa­stan­gos nu­ei­na vė­jais, nes sa­vi­nin­kas ne­su­tin­ka, ar­ba pa­aiš­kė­ja, kad pa­sta­tas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei.</p> <p>„Pa­sta­tų sa­vi­nin­kus Aly­tu­je bu­vo la­bai leng­va įkal­bė­ti, net­gi prie­šin­gai – pra­šy­da­vai vie­nos sie­nos, o jie pa­siū­ly­da­vo dvi. Ypač da­bar, kai pa­ma­tė, kad at­si­ran­da pie­ši­niai, jau skam­bi­na ir siū­lo. To­dėl ma­nau, kad šis pro­jek­tas ga­lė­tų bū­ti tęs­ti­nis, ti­kiuo­si, kad po me­tų vėl pa­kvie­si­me į Aly­tų. Ki­ta ver­tus, nu­ei­ti ke­lią iki pie­ši­nių ne­bu­vo taip jau pa­pras­ta, nes ga­lio­ja tik­rai daug drau­di­mų ir tai­syk­lių, la­bai džiau­giuo­si, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gel­bė­jo, tai­syk­lės bu­vo su­pap­ras­tin­tos. As­me­niš­kai man at­ro­do, kad bi­jo­ti ne­rei­kė­tų, nes sie­nos yra tik pa­sta­to rū­bas, jį ga­li­ma keis­ti. Per­da­žy­ti nau­jai, re­no­vuo­ti. Be­je, da­bar kal­ba­me apie tai, kad bū­tų la­bai ge­rai iš anks­to pa­siū­ly­ti pie­ši­nį, dar prieš pa­sta­tą re­no­vuo­jant“, – sa­ko I.Pil­ve­ly­tė.</p> <h3>Pie­ši­nys sau­go sie­ną la­biau nei vaiz­do ka­me­ra</h3> <p>Pa­skel­bus pa­sta­tus, ant ku­rių sie­nų at­si­ras pie­ši­niai, nu­ro­dant jų is­to­ri­jos užuo­mi­nas ir pa­lie­kant tam tik­rą in­tri­gą, kas juo­se įsi­kū­rę šian­dien, pro­jek­to „Na­mai su­AR­Ti­na“ su­ma­ny­to­jai su­si­dū­rė su ne­ti­kė­ta pro­ble­ma.</p> <p>„Mū­sų pra­dė­jo klau­si­nė­ti, o kas yra tas te­leg­ra­fas ir kur Aly­tu­je jis bu­vo įsi­kū­ręs? O au­to­bu­sų sto­tis tar­pu­ka­riu? Ir ta­da mes su­pra­to­me, kad jau­ni­mui is­to­ri­ja jau yra ir so­viet­me­tis, tai­gi la­bai svar­bu tą at­min­tį įpras­min­ti vi­zu­a­liai – pie­ši­niuo­se ant mies­to pa­sta­tų sie­nų“, – sa­ko I.Pil­ve­ly­tė.</p> <p>Is­to­ri­kas Vil­man­tas Dun­de­ris pri­me­na, kad apie mies­to is­to­ri­ją tik­rai ži­no­me ne vis­ką. Pa­si­ro­do, prieš­ka­ry­je Aly­tu­je bu­vo trys au­to­bu­sų sto­tys, ant vie­nos jų, da­bar­ti­nės „Šo­le­nos“, at­si­ra­do P.Še­ma­tuls­kio pie­ši­nys. Čia ir at­sa­ky­mas apie pro­jek­to nau­dą – is­to­ri­nės at­min­ties pra­tę­si­mą. O ka­dan­gi pa­sta­tų is­to­ri­ja taip pat su­rink­ta, sie­kiant pa­gel­bė­ti dai­li­nin­kams, tai at­ei­ty­je ti­ki­ma­si pa­leis­ti tu­riz­mo marš­ru­tą Aly­tu­je, ap­lan­kant sie­nų pie­ši­nius ir pa­sa­ko­jant pa­sta­tų is­to­ri­jas. (Pir­mo­ji to­kia eks­kur­si­ja, ku­rią ves V.Dun­de­ris, su dar­bų ver­ni­sa­žu, įvyks šian­dien 17 va­lan­dą.)</p> <p>„Tai, kad ant pa­sta­tų sie­nų at­si­ran­da pie­ši­niai, yra pliu­sas pir­miau­sia pa­čiam mies­tui. Pie­ši­niais pa­žen­klin­tos vie­tos tam­pa at­pa­žįs­ta­mos, čia ski­ria­mi pa­si­ma­ty­mai. Pie­ši­nių pa­va­di­ni­mus čia pat su­gal­vo­ja pra­ei­viai, dar net ne­bai­gus jų pieš­ti“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si pro­jek­te da­ly­vau­jan­tys kū­rė­jai.</p> <p>Ug­nia­ge­sių gat­vė­je pie­šęs A.Ši­mo­nis aly­tiš­kius įver­ti­na kaip itin ak­ty­vius ir be­tar­piš­kus žmo­nės, ku­rie sa­vo pa­ta­ri­mais įsi­trau­kė į kū­ry­bi­nį pro­ce­są: „Per­ėji­mas nuo pie­ši­mo į gy­vas re­ak­ci­jas tam­pa so­cia­li­niu reiš­ki­niu. Ma­no at­ve­ju veiks­mas tu­rė­jo daug po­zi­ty­vo ir man la­bai pa­ti­ko, nes aly­tiš­kiai re­a­ga­vo ir džiau­gė­si pie­ši­niu.“</p> <p>D.Janonis pa­sa­ko­ja, kad ne­igia­mų re­ak­ci­jų Aly­tu­je kol kas ne­su­lau­kė, bet ki­tuo­se mies­tuo­se pa­si­tai­ko iš­anks­ti­nių ste­re­o­ti­pų – esi van­da­las, jei tu­ri tam tik­rą prie­mo­nę ran­ko­se, ne­svar­bu, ką pieš­tum. Pieš­da­mas ant Šau­lių na­mų, A.Širin su­lau­kė klau­si­mo, ką reiš­kia jo pa­si­rink­tas sim­bo­lis. Te­ko pa­aiš­kin­ti, kad tai – tarp­tau­ti­nis tai­kos žen­klas.</p> <p>Ar pro­jek­to da­ly­viai ne­bi­jo, kad jų pie­ši­niai bus su­ga­din­ti chu­li­ga­nų?</p> <p>„Pa­sa­ky­čiau, kad pie­ši­nys sau­go sie­ną la­biau nei vaiz­do ka­me­ra, o prak­ti­ka ro­do, kad tik­riau­siai ger­bia. Bet ypač jud­res­nė­se vie­to­se, gat­vė­se, ži­no­ma, pa­si­tai­ko vis­ko“, – sa­ko P.Še­ma­tuls­kis.</p> <p>Sa­vo au­to­rys­tę pie­ši­nių au­to­riai žen­kli­na pa­ra­šu, ta­čiau LAT­GA gat­vės me­no ar mu­ra­lis­tų kū­ri­nių au­to­ri­nių tei­sių ne­sau­go. Pi­jus pa­sa­ko­ja, kad su­kū­rę pie­ši­nius ant „Pa­ra­mos“ tvo­ros jau su­lau­kė klau­si­mų, ar ga­li­ma at­si­spaus­ti juos ant marš­ki­nė­lių. Ko­dėl ne? – svars­to dai­li­nin­kas, su džiaugs­mu lei­dęs sa­vo pie­ši­nį nau­do­ti Aly­tu­je įsi­kū­ru­siai gy­vū­nų prie­glau­dai – ge­ram rei­ka­lui.</p> <p>Gat­vės me­no ak­ci­jų ku­ra­to­riaus, iš Aly­taus ki­lu­sio P.Še­ma­tuls­kio nuo­mo­ne, ga­li­ma sa­ky­ti, kad po­žiū­ris į sie­nų ta­py­bą Aly­tu­je pa­si­kei­tė iš es­mės. Prieš 12 me­tų jo ini­cia­ty­va ant „Pa­ra­mos“ tvo­ros at­si­ra­do pir­mie­ji le­ga­lūs gra­fi­čiai. Ruo­šian­tis nau­jam pro­jek­tui, prieš ke­lias sa­vai­tes Pi­jui te­ko pa­deng­ti juos grun­tu, pa­sle­piant se­nuo­sius pie­ši­nius. „Bu­vo la­bai keis­ta ma­ty­ti žmo­nių re­ak­ci­jas, jie pik­ti­no­si, ko­dėl aš „nio­ko­ju“ pie­ši­nius“, – juo­kia­si dai­li­nin­kas.</p> <p>Bet dar įdo­mes­nė bu­vo ins­ti­tu­ci­jų re­ak­ci­ja, kai pro­jek­to ren­gė­jai (ti­kė­ti­na, dėl ne­su­si­kal­bė­ji­mo) su­lau­kė pre­ten­zi­jų, kad... nio­ko­ja kul­tū­ros pa­vel­dą – vis tą pa­čią „Pa­ra­mos“ sie­ną, gra­fi­čiai ant ku­rios ka­dai­se kė­lė tiek dis­ku­si­jų ir ne­ri­mo, kaip „ska­ti­nan­tys van­da­liz­mą“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/20200612_083226.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/20200612_083226.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8461.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8461.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8490.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8490.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8504%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8504%201.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8667.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8667.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8697.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8697.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8707.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8707.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_8722.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1546-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_8722.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33997" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592343946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Tre, 2020-06-17 - 00:45</p> </li> <a href="/comment/33997#comment-33997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33997#comment-33997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33997" token="gnf_wjjuPCrtH16cvej3SmjUupsgvIGRmtKE5Aa3Qzc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33528" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592142127"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nu</span> - Sek, 2020-06-14 - 16:42</p> </li> <a href="/comment/33528#comment-33528" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33528#comment-33528" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">malaciai dailininkai</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>malaciai dailininkai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33528" token="be-tNJJGKEdGGiP3E49g4ECuxZOsBKt5R_ZH0p-qUOw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592122650"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ovidijus</span> - Sek, 2020-06-14 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/33491#comment-33491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33491#comment-33491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabu.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33491" token="Q_6PCBcb3ew6n-zFUVg_SC30xHbynbNXvsHL_xxb50c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33343" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592052966"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Šeš, 2020-06-13 - 15:56</p> </li> <a href="/comment/33343#comment-33343" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33343#comment-33343" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">grazu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>grazu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33343" token="AG_9A9HZTrxaPtK1pejRwGA_DY3NRJOLsvHS9zLbV8A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33342" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592052965"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Šeš, 2020-06-13 - 15:56</p> </li> <a href="/comment/33342#comment-33342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33342#comment-33342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">grazu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>grazu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33342" token="PhWPjfbM9KkG920rB2vnt4hqJ55dYrqhICS7yCwlaJg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1546&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="u7u0DABtY6dmcsLYLqi1IMzHTqYZ6KgsRxO5r1vdeL8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jun 2020 12:37:06 +0000 vyrredaktorius 1546 at https://www.alytausnaujienos.lt Kino teatro „Dainava“ vėl dirba! https://www.alytausnaujienos.lt/kino-teatro-dainava-vel-dirba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/68-13444" rel="bookmark"> Nr. <span> 68 (13444) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Pirmieji%20lankytojai.jpg?itok=CxrwJkY5" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pirmieji žiūrovai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Birželio 12 – 18 dienomis rodome:</h2> <ul> <li> <p><a name="_Hlk42861173" id="_Hlk42861173"></a> <strong>AUGINTINIAI SUSIVIENIJA (V) </strong>13:00 ir 16:00– lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai</p> </li> <li> <p><strong>BLOODSHOT</strong> (N-13) 19:00 - veiksmo</p> </li> </ul> <p>Lankytojų prašoma dėvėti apsaugines veido kaukes. Žiūrovai bus sodinami 2 metrų atstumu, o vietas šalia galės įsigyti šeimos nariai (iki 4-ių žmonių). Į kino seansus bus įleidžiama iki 50 žiūrovų. Lankytojai raginami bilietus įsigyti <a href="http://www.kinasdainava.lt/">www.kinasdainava.lt</a> arba atsiskaityti kortele kasoje. Kino teatro salės švara prižiūrima laikantis visų reikalavimų – reguliariai dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos.</p> <p>Papildomos taisyklės čia ir informacija susijusi su COVID 19: <a href="https://www.kinasdainava.lt/informacija/kino-teatro-taisykles">https://www.kinasdainava.lt/informacija/kino-teatro-taisykles</a></p> <p>Visų dėl karantino nespėtų panaudoti dovanų kuponų galiojimo laikas pratęsiamas iki rugpjūčio 12 d.</p> <p><br />  </p> <h3>AUGINTINIAI SUSIVIENIJA</h3> <p>Ramiame, bet labai moderniame Robo miestelyje, vyksta negirdėti – nematyti dalykai! Meras Frankis – išsikraustė iš proto! Jo planas peržengė visas ribas! Tik paklausykit! Jam nusibodo žmonės ir gyvūnai, tad dabar jo galvoje kirba vienas planas – išvaryti visus gyventojus ir augintinius iš miesto, o jų namus atiduoti robotams! Sužinojus tokią naujieną benamiui šuniui Rodžeriui pasišiaušė visas kailis. Daug laiko praleidęs gatvėse, nukniaukęs ne vieną skanų dešrytės gabalėlį ir atidavęs juos silpnesniems gyvūnams, gatvių „Robinas Hudas“ užuodžia, kad toks mero planas geruoju nesibaigs! Iš miesto išnyks visa gyvybė!</p> <p>Keturkojų laukia kupinas išbandymų, nenumatytų iššūkių kelias bei ypatingai svarbi užduotis – išgelbėti savo mylimą miestą ir į jį sugrąžinti pabėgusius žmonės, kad visi gražiai, ir draugiškai gyventų.</p> <p>Anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Onto2U_31To&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=Onto2U_31To&amp;feature=emb_title</a></p> <h3><br /> BLOODSHOT</h3> <p>Rėjus Garisonas (aktorius Vin‘as Diesel‘is) kažkada gyveno visiškai kitokį gyvenimą – tol, kol nenumirė. Dabar, atsipeikėjęs ant operacinio stalo, jis neprisimena, nei kas jis toks, nei kur yra, nei kaip čia pateko. Į palatą užsukęs gydytojas (akt. Guy‘us Pearce‘as) maloniai atsako į Rėjui iškilusius klausimus. Paaiškėja, kad ankstesniame gyvenime Rėjus buvo jūrų pėstininkas, žuvęs mūšyje. O dabar jis – pirmasis pasaulyje žmogus, prikeltas iš numirusiųjų. Atgal į gyvenimą jį sugrąžino talentingiausių mokslininkų brigada, pasitelkusi naujausias, itin pažangias nano- ir biotechnologijas. Jo organizme „apgyvendinti“ mikroskopiniai nanorobotai vyrą pavertė superžmogumi: patį save pagydančiu ir praktiškai nesunaikinamu biotechnologijų stebuklu. Besipratindamas prie naujų savo galimybių ir besitreniruodamas būsimoms užduotims, Rėjus pamažu ima prisiminti ankstesnio savo gyvenimo detales. Vieną dieną vyras netikėtai suvokia, kad turėjo žmoną. Netrukus atmintin grįžta ir tai, kad jo mylima moteris buvo žiauriai nužudyta. Dar vėliau Rėjui prieš akis iškyla ir žudiko veidas. Sukrėstas netikėtai užplūdusių prisiminimų, vyras prisiekia atkeršyti žudikams ir išsiruošia į kruviną misiją. Į Rėjų sukišusi milijardus, technologijų kompanija nesiruošia taip lengvai jo paleisti ar, juo labiau, leisti imtis nekontroliuojamų žudynių. Vyras tampa ne tik medžiotoju, bet ir medžiojamuoju. Vis tik ateityje Rėjaus laukia ir daugiau netikėtumų. Pamažu paaiškėja, kad prisiminimai gali būti apgaulingi, o kerštas – tiesiog kažkieno kito tikslingai užprogramuoti veiksmai.</p> <p>Anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TIYx84gHxcY&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=TIYx84gHxcY&amp;feature=emb_title</a></p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p><br />  </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-33995" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592343793"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Tre, 2020-06-17 - 00:43</p> </li> <a href="/comment/33995#comment-33995" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/33995#comment-33995" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=33995" token="Olq9Wyto-IQeuPC8ZeiBJ8GK3YfvawTo3NYB5kgVn7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1544&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7FVUo-nU-Vtihp1ZMFaYZt8aBvnK4mC6hxBnXvQpVDw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Jun 2020 12:22:55 +0000 vyrredaktorius 1544 at https://www.alytausnaujienos.lt Kul­tū­ros pre­mi­jai pa­siū­ly­ti de­vy­ni kan­di­da­tai https://www.alytausnaujienos.lt/kul-tu-ros-pre-mi-jai-pa-siu-ly-ti-de-vy-ni-kan-di-da-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/65-13441" rel="bookmark"> Nr. <span> 65 (13441) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/phpThumb_generated_thumbnailIN8D7QA0.jpg?itok=tOJdpg8z" width="344" height="287" alt="kulturos premijos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus, puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je ir už­sie­ny­je siū­lo pre­mi­ją įteik­ti Ine­sai Pil­ve­ly­tei, ku­rios kū­ry­bi­nė veik­la ma­to­ma la­bai pla­čiai, o re­ži­suo­ti mies­to ren­gi­niai pa­ke­lia mies­to kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą į aukš­tą ko­ky­bi­nį ly­gį, įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai bu­ria kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę ir tel­kia ben­droms ini­cia­ty­voms. Jos kan­dia­tū­rą pa­siū­lė ir Aso­cia­ci­ja „Te­at­ro stip­ri­ni­mo ir pa­ra­mos fon­das TSF“.</p> <p>Ant­ra­sis kan­di­da­tas - Aly­taus jau­ni­mo gru­pė „Vel­vet“ už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą Aly­taus mies­to mu­zi­ki­nia­me kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą (pa­siū­lė Ne­rin­ga Zab­lac­kie­nė).</p> <p>Kul­tū­ros pre­mi­jai pa­siū­ly­ta VšĮ Aly­taus re­gio­ni­nės te­le­vi­zi­jos kū­ry­bi­nė gru­pė: Dai­na Ba­ra­naus­kai­tė-Či­gins­kie­nė, mon­ta­žo re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Ra­ža­naus­kas, vaiz­do ir gar­so re­ži­sie­rius Ma­rius Ša­gu­ne­vi­čius už kul­tū­ri­nės, is­to­ri­nės, et­no­gra­fi­nės kryp­ties lai­das, vyk­do­mus pro­jek­tus, 2019 m. lai­da „Lais­vės ke­liu“ Lie­tu­vos spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu ta­po ge­riau­sia 2019 m. re­gio­nų te­le­vi­zi­jų lai­da. Pa­siū­lė Al­do­na Baub­lie­nė.</p> <p>Oga­nes Ara­kė­lian ir Rū­ta Ka­va­liaus­kai­tė-Ara­kė­lian gau­ti pre­mi­ją pre­ten­duo­ja už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius ka­vi­nė­se ir mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se, kū­ry­bi­nius pro­jek­tus „Ar­čiau na­mų“, „Kuž­de­siai“ bei „Jo­ga ma­no mies­te“, da­ly­va­vi­mą pro­jek­tuo­se „Aly­tus In Rock“, „Ki­to­kios pa­mo­kos“. Per me­tus suor­ga­ni­zuo­ja­ma 30–58 gy­vo gar­so kon­cer­tų ir įvai­rių ren­gi­nių, ku­rie ap­ima ne tik mu­zi­ką, bet ir tokias me­no sri­tis, kaip ki­nas, po­ezi­ja, te­at­ras, šo­kis, gra­fi­ti pie­ši­mas. Kan­di­da­tū­rą siū­lo VšĮ „At­min­ties klie­de­siai“.</p> <p>Dar vie­nas kan­di­da­tas – Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­rius už il­ga­me­tę Dzū­ki­jai ir Lie­tu­vai ypač svar­bią veik­lą (Dzū­ki­jos sky­rius vei­kia nuo 1989 m., 30 me­tų), puo­se­lė­jant et­no­gra­fi­nio re­gio­no sa­vi­tu­mą, tau­to­dai­li­nin­kų raiš­ką, kul­tū­ri­nio tu­riz­mo plė­to­ji­mą. Kan­di­da­tū­rą siū­lo Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.</p> <p>Aly­taus mies­to liau­dies me­no stu­di­ja „Dai­na­va“ pa­siū­lė Kul­tū­ros pre­mi­ją įteik­ti Ro­mu­al­dui Amb­ro­že­vi­čiui už ypač svar­bią ir ak­ty­vią kul­tū­ri­nę veik­lą. 40 me­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ja Aly­taus kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me.</p> <p>Scho­las­ti­ka Ka­va­liaus­kie­nė, Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo val­dy­bos na­rė, li­te­ra­tū­ri­nių kon­kur­sų di­plo­man­tė ir lau­re­a­tė, siū­lo­ma įver­tin­ti už il­ga­me­tę ak­ty­vią kul­tū­ri­nę-li­te­ra­tū­ri­nę veik­lą. Siū­lo Aly­taus ap­skri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ val­dy­bos na­rė, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Ra­si­mie­nė.</p> <p>Dai­li­nin­kas Adol­fas Klas­tai­tis tei­kė Eval­do Gri­niaus kan­di­da­tū­rą. Dai­li­nin­kas, VšĮ EGAR­TA di­rek­to­rius, siū­lo­mas ap­do­va­no­ti už il­ga­me­tę ir ak­ty­vią veik­lą, vi­zu­a­laus me­no po­pu­lia­ri­ni­mą ir sklai­dą.</p> <p>VO „Gel­bė­kit vai­kus“, Aly­taus vai­kų die­nos cen­tras „GA­LI“ siū­lo ap­do­va­no­ji­mui Aly­taus lė­lių te­at­rą „Ait­va­ras“ už 24 se­zo­nus vyk­do­mą svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę veik­lą, vai­kų už­im­tu­mo ge­ri­ni­mą ir edu­ka­ci­ją.</p> <p>Kam bus šie­met bus skir­tos pre­mi­jos – nu­spręs ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/phpThumb_generated_thumbnailIN8D7QA0_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1524-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/phpThumb_generated_thumbnailIN8D7QA0_0.jpg" width="870" height="440" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32488" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591693828"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vytautas</span> - Ant, 2020-06-09 - 12:10</p> </li> <a href="/comment/32488#comment-32488" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32488#comment-32488" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oga­nes Ara­kė­lian ir Rū­ta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oga­nes Ara­kė­lian ir Rū­ta Ka­va­liaus­kai­tė-Ara­kė­lian, jauni ir nebijantys suburti zmones, miestui grazinti. Jie stengiasi, kad miestas ir jo visuomenes nariai gerbtu save ir kitus. Manau, kad paskatinimas, iteikus sia premija, butu geras zenklas ir kitiems jauniems zmones, kad musu mieste galima daryti tai kas grazu ir jungia zmones bendram tikslui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32488" token="-NDDzGJCt8eKz8AwbAJ0MpLqEtnn3nuNVF2ExzYimI0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-32263" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591602175"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2020-06-08 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/32263#comment-32263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/32263#comment-32263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Premijos verta tik Inesa…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Premijos verta tik Inesa Pilvelytė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=32263" token="wp2BZW_VHBSbLMeMlZZGYNWi_bLHOzefO6GZPTZVX3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1524&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uSpOe2fnIMA4lfiJh7hxBFYg-rivG9aOxknWSozfnRQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Jun 2020 11:52:51 +0000 vyrredaktorius 1524 at https://www.alytausnaujienos.lt Sau per ves­tu­ves su­riš­tas tan­kus šiau­di­nis so­das me­no kū­rė­jos šei­mai jau 29 me­tus lai­mę ne­ša https://www.alytausnaujienos.lt/sau-ves-tu-ves-su-ris-tas-tan-kus-siau-di-nis-so-das-me-no-ku-re-jos-sei-mai-jau-29-me-tus-lai-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/65-13441" rel="bookmark"> Nr. <span> 65 (13441) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/IMG_9802%20b.jpg?itok=XyMFs3ny" width="344" height="287" alt="Laima Gegužytė-Saviščevienė " title="Laima Gegužytė-Saviščevienė savo dirbinius gamina pagal Dzūkijos kraštui būdingas senąsias tradicijas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaip be­kal­bė­si, gar­baus am­žiaus žmo­nės ir duo­nos ke­pė­jai ne­ri­mau­ja, kad ma­žė­ja ru­gių plo­tai. Jūs tik­riau­siai sa­vus plo­tus di­di­na­te? Kaip Jū­sų ru­gu­čiai ža­liuo­ja? Ar tik ru­gius – žie­mi­nius, o gal ir va­sa­ri­nius – so­dų ga­my­bai sė­ja­te?</strong></p> <p>– Ne tiek to plo­to ir be­rei­kia, ko­kį arą pa­si­sė­jam ir už­ten­ka, nes kiek­vie­ną šiau­de­lį bran­gi­nu ir pa­nau­do­ju. Apa­ti­nę da­lį – pa­veiks­lams iš kli­juo­tų šiau­dų ir paukš­tu­kams, vi­du­ri­nę – so­dų vė­ri­mui, plo­niau­si­ą­ją – žvaigž­du­tėms ir ki­tiems puo­šy­bos ele­men­tams. Sė­ja­me tik ru­gu­čius (žiem­ken­čius), ki­to­kie šiau­dai tra­di­ci­niam so­dui ne­tin­ka. Mes su vy­ru ag­ro­no­mai, tai ir mėgs­ta­me va­sa­rą au­ga­lais rū­pin­tis, o jau žie­mos tam­sūs va­ka­rai man lie­ka kū­ry­bai – so­dų, ver­bų ri­ši­mui, kar­pi­nių kar­py­mui, žva­kių lie­ji­mui...</p> <p><strong>– Ar žiem­ken­čiams rei­kia iš­skir­ti­nės prie­žiū­ros? Juk ru­giuo­se pra­žys­ta ir ra­mu­nių, at­si­mer­kia ru­gia­gė­lių. Ra­vi­te jas ar gro­ži­tės? </strong></p> <p>– Ra­vė­ti prie na­mų ne­rei­kia, per­nai ten au­go bul­vės ir že­mė bu­vo ge­rai pri­žiū­rė­ta. Su­dy­go la­bai tan­kūs, tik žie­ma bu­vo be snie­go, tai la­bai iš­sty­po. Bet jei­gu ir žy­dė­tų jū­sų mi­nė­tos ru­gia­gė­lės ar ra­mu­nė­lės, tai­gi vais­tas – vi­są va­sa­rą ren­ku vais­ta­žo­les ir džiu­gi­nu šei­mą bei at­vyks­tan­čius sve­čius žo­ly­nų ar­ba­to­mis, su­rink­to­mis sa­vo so­dy­bos kie­me, so­de ar miš­ke.</p> <p><strong>– Jau tur­būt bir­že­lio pa­bai­go­je ru­giai ims plau­kė­ti. Ne­truks var­pos su­bręs­ti ir teks dal­ge­lį pus­ty­ti. Kas ir kaip nu­pjau­na Jū­sų ru­gu­čius ir kaip pa­jau­čia­te, kad jau lai­kas juos pjau­ti?</strong></p> <p>– Šiais me­tais pa­gal vaiz­dą rei­kės už po­ros sa­vai­čių pjau­ti. Jau da­bar mū­sų ru­giai plau­kė­ja. Kai pra­dės gels­ti šiau­das – rei­kės pjau­ti, o da­bar ski­nu var­pas ir pa­nau­do­siu jas ver­boms ir puokš­tėms. Pjau­ti dal­giu ne­ga­lė­si­me, su­ga­di­na­mas šiau­das. Vy­ras nu­pjaus pjau­tu­vu, kaip se­no­vė­je, ir su­ri­ši­me į pė­dus, kad ge­rai iš­džiū­tų.</p> <p><strong>– O ko­kie dar­bai se­ka ru­giams į pra­dal­ges su­gu­lus? Juk jų ke­lias iki so­do vė­ri­mo, oi, koks dar il­gas. Kiek dar­bo rei­kia įdė­ti. Ir iš­ma­ny­mo tu­rė­ti.</strong></p> <p>– Kai šiau­dai iš­džio­vin­ti, ga­li­ma jau ruoš­ti pa­čius šiau­de­lius. Juos rei­kia iš­kar­py­ti tarp ru­gio bam­blių ir iš­mes­ti la­pe­lius bei ne­rei­ka­lin­gas šiukš­les. Aiš­ku, tam va­sa­rą ne­lie­ka lai­ko, tai pa­gal ga­li­my­bes va­ka­ro­jant at­lie­ka­mas pa­ruo­šia­ma­sis me­džia­gos dar­bas. Tai už­ima du treč­da­lius vi­so so­do ga­mi­ni­mo lai­ko.</p> <p><strong>– Ri­tu­a­lų tu­ri­te?</strong></p> <p>– Apie ri­tu­a­lus net ne­ži­nau ką pa­sa­ky­ti – so­das pats kaip di­džio­ji ma­gi­ja su sa­vo ener­ge­ti­ka, sau­lės švie­sa, ra­my­be. So­do kū­ri­mas – tai kas­me­ti­nis ma­no dar­bas, toks kaip ir ri­tu­a­las, ir dar šir­džiai mie­las.</p> <p><strong>– Nu­kul­ti grū­dai švie­žia duo­na virs­ta ar nau­ja sėk­la? </strong></p> <p>– Grū­dai ne­spė­ja su­bręs­ti, o sėk­lai jų kas­met vis sun­kiau gau­ti, nes ūki­nin­kai iš­si­gud­ri­no au­gin­ti trum­pa­šiau­džius ja­vus. Nie­kam šiau­dų ne­rei­kia – tvar­tų ne­klo­ja, sto­gų jau ir­gi ne­den­gia.</p> <p><strong>– Jū­sų tie­sa, šiau­dai daž­niau­siai su­smul­ki­na­mi lau­kuo­se ir už­aria­mi. Ar tie­sa, kad šio kraš­to žem­dir­biai ru­gių šiau­dus la­bai bran­gi­no ir nau­do­jo tik šva­riems, pra­smin­giems da­ly­kams – pa­sta­tų den­gi­mui, čiu­ži­nių, sie­ni­kais va­din­tų, kim­ši­mui?</strong></p> <p>– Tai­gi pas dzū­ką ant pies­kos ne ka­žin kas už­de­rė­da­vo, tai ir bran­gi­no ru­gį – ne kas­dien duo­nos tu­rė­jo, gri­ki­nę bab­ką val­gė, o ir šiau­dai tik na­mų apy­vo­kai ir puo­šy­bai bu­vo su­nau­do­ja­mi.</p> <p><strong>– Li­nų, ku­rių rei­kia siū­lams, kad tu­rė­tu­mė­te kuo so­dus riš­ti, au­gi­na­te?</strong></p> <p>– Li­nų, de­ja, ne­au­gi­nu, bet gal­vo­ju apie tai. La­bai jau daug lai­ko rei­kės – iš­au­gint, iš­klo­jėt, iš­šu­kuot, su­verpt... tai­gi, kol gau­nu, nors ir sun­kiai mu­gė­se, tai nu­si­per­ku.</p> <p><strong>– Ar so­dai dzū­kų na­muo­se ka­bo­da­vo ap­skri­tus me­tus, ar tik iš­skir­ti­noms šven­tėms bu­vo ka­bi­na­mi?</strong></p> <p>– Ka­bo­da­vo ir vi­sus me­tus gar­bin­giau­sio­je ker­tė­je prie šven­tų­jų pa­veiks­lų virš sta­lo, kur šei­ma su­si­rink­da­vo val­gy­ti ir pa­si­mels­ti. Bet Dzū­ki­jo­je iš­im­ti­nai puoš­da­vo ma­žus tam­sius na­mu­čius ir prieš Ka­lė­dų bei Ve­ly­kų šven­tes. Ka­bin­da­vo virš kū­di­kio lop­šio. Kiek­vie­nuo­se na­muo­se ir da­bar tu­rė­tų suk­tis so­das, kad į na­mus at­ei­tų lai­mė ir ge­ra ener­gi­ja.</p> <p><strong>– Kur Jū­sų so­dus ka­bant ga­li­ma šian­dien pa­ma­ty­ti?</strong></p> <p>– Di­džiau­sias so­das ka­bo Die­ve­niš­kių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre, ke­tu­ri di­de­li – Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko Mer­ki­nės lan­ky­to­jų cen­tre, Briu­se­ly­je, Eu­ro­par­la­men­te, o šiaip pla­čiai iš­si­bars­tę ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir po sve­čias ša­lis – Len­ki­ja, Vo­kie­ti­ja, An­gli­ja, po­ra net Ki­ni­jo­je.</p> <p><strong>– Esa­te ser­ti­fi­kuo­tų ama­tų meist­rė – kaip pa­ti sa­kė­te, ne tik so­dus pi­na­te, bet ir žva­kes mo­ka­te lie­ti, ver­bas riš­ti. Bet tur­būt dau­giau­sia šir­dies į šiau­di­nius so­dus įde­da­te?</strong></p> <p>– Šiau­das la­bai tra­pus, bet man mie­liau­sias. Ku­riu so­dus, Ka­lė­dų žvaigž­des, paukš­te­lius, žais­liu­kus Ka­lė­dų eg­lu­tėms. Rei­kia daug kan­try­bės ir su­si­kau­pi­mo, bet man tai la­bai pa­tin­ka. Ve­riu, kad bū­tų kuo ma­žiau maz­gų, ir riš­da­ma maz­gą pa­gal­vo­ju apie tą žmo­gų, ku­riam šis so­das į na­mus neš lai­mę su gra­žiu pa­lin­kė­ji­mu. Su šiau­de­liu pik­tas ir ne­lai­min­gas ne­pa­dirb­si – tai to­kia me­džia­ga, ku­ri su­ge­ria ir per­duo­da tik ge­rą­sias ma­no emo­ci­jas ir nuo­tai­kas.</p> <p>Daug lai­ko sky­riau ir ši­to ama­to iš­sau­go­ji­mui ir per­da­vi­mui jau­na­jai kar­tai – ve­džiau edu­ka­ci­jas, daug me­tų or­ga­ni­za­vau ama­tų mo­kyk­lė­les, sto­vyk­las, ple­ne­rus kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Ši­las“, mo­kiau moks­lei­vius et­no­kul­tū­ros ir ama­tų Va­rė­nos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­loje bei Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke.</p> <p><strong>– Gy­ve­na­te gam­tos gro­žio ir dva­si­nio tur­tin­gu­mo sos­ti­nė­je – Mer­ki­nė­je. Re­gis, pro­fe­so­rius Čes­lo­vas Ku­da­ba yra pa­sa­kęs, kad Mer­ki­nės apy­lin­kių gam­to­je yra vi­si kraš­to­vaiz­džio va­rian­tai. Kas jums yra Mer­ki­nė? Pir­miau­sia, aiš­ku, gim­ti­nė?</strong></p> <p>– Mer­ki­nė­je gi­miau, už­au­gau, ma­no čia šir­dis ir dar­bai, ma­no Tė­vų na­mai ir gra­žiau­si pri­si­mi­ni­mai. Čia nuo­sta­bi gam­ta – upe­liai, ši­lai ir eže­rai, pi­lia­kal­nis, gė­lių dar­že­liai, obe­lų so­das ir sau per ves­tu­ves su­riš­tas tan­kus ir jau 29 me­tus šei­mai lai­mę ne­šan­tis šiau­di­nis so­das.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/IMG_9802%20b_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1520-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/IMG_9802%20b_0.jpg" width="3456" height="5184" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1520-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1520-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai-1.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai-2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1520-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Laimos%20Saviscevien%C4%97s%20sod%C5%B3%20paroda-sodai-2.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/4131390_4u6GhZ.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1520-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/4131390_4u6GhZ.jpg" width="630" height="420" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1520&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EWxejFxRu_FxtyUlxj9ZYUtbyytHs0l-JXFMi9JhQm0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Jun 2020 07:12:09 +0000 vyrredaktorius 1520 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė: kon­cer­tai ir mu­gė – ne­nu­oto­li­niai, bet sve­čių svei­ki­ni­mai – vaiz­do įra­šuo­se https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-gim-ta-die-nio-sven-te-kon-cer-tai-ir-mu-ge-ne-nu-oto-li-niai-bet-sve-ciu-svei-ki-ni-mai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/61-13437" rel="bookmark"> Nr. <span> 61 (13437) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_3116.JPG?itok=fwYR3BFS" width="344" height="287" alt="Miesto šventė" title="Teis­mo nu­tar­ti­mi dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo sa­vi­val­dy­bei už­draus­ta perimti dabar aeroklubo eksploatuojamo tur­to nau­do­ji­mą, jam tai­ky­ti bet ko­kias fi­zi­nės ap­sau­gos ar ki­to­kias prie­mo­nes, ri­bo­jan­čias ae­ro­klu­bui pa­tek­ti į tur­tą bei juo nau­do­tis, keis­ti šio tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ba­lan­dį Aly­taus gim­ta­die­nis bu­vo at­šauk­tas. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog per tą lai­ką bu­vo ste­bi­ma si­tu­a­ci­ja, ka­ran­ti­no lais­vė­ji­mo eta­pai, ir pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­spręs­ta, kad kai ku­riuos ren­gi­nius vis dėl­to ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti.</p> <p>Ka­dan­gi di­de­lio bū­rio aly­tiš­kių į vie­ną erd­vę pa­kvies­ti dar ne­įma­no­ma, tai šven­tė ke­liau­ja ar­čiau žiū­ro­vų – į na­mų kie­mus, mie­ga­mų­jų ra­jo­nų erd­ves.</p> <p>Šven­tė pra­si­dės mies­to cen­tre, šeš­ta­die­nį 10–20 val. S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no bei Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­se vyks tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė, ta­čiau ji gal­būt ne­bus to­kia gau­si kaip įpras­ta, teks lai­ky­tis nu­ma­ty­tų at­stu­mų. Ža­da­ma, kad pir­kė­jai tik­rai ras įpras­tos pro­duk­ci­jos – duo­nos, mė­sos ga­mi­nių, bus pre­kiau­ja­ma tau­to­dai­li­nin­kų dir­bi­niais, su­ve­ny­rais ir ki­tais ga­mi­niais.</p> <p>Pa­sak J.Šu­ke­vi­čie­nės, ka­ran­ti­nas bu­vo ypač sun­kus me­tas ir kū­rė­jams, to­dėl ama­ti­nin­kai la­bai kvie­čia aly­tiš­kius įsi­gy­ti jų ga­mi­nių, jiems taip pat rei­kia pa­lai­ky­mo.</p> <p>11, 13 ir 15 val. ma­žuo­sius aly­tiš­kius pa­si­žiū­rė­ti fil­mo pa­kvies ki­no te­at­ras „Dai­na­va“. Tai – ma­ža, bet tik­ra šven­tė vai­kams, nes ki­no te­at­ras vėl at­ve­ria du­ris po ne­trum­pos per­trau­kos. Pa­gal nu­ma­to­mą ka­ran­ti­no švel­ni­ni­mo pla­ną, į se­an­są bus ga­li­ma įleis­ti 50 žiū­ro­vų, įver­ti­nant sa­lės dy­dį.</p> <p>Nuo vi­dur­die­nio šven­ti­nę nuo­tai­ką Aly­taus mies­to te­at­ro pri­ei­go­se kurs Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no or­kest­ras, dai­ni­nin­kas Ana­to­li­jus Olei­nik, pa­si­ro­dys šo­kių stu­di­jos „Auš­ri­nė“, „Ale­ma­na“, „Mies­te­lė­nai“, šven­ti­nė­mis emo­ci­jo­mis da­ly­sis an­sam­blis „Dai­na­va“ ir ki­ti Aly­taus at­li­kė­jai.</p> <p>Ro­tu­šės aikš­tė­je bus su­kur­tos in­te­rak­ty­vios ins­ta­lia­ci­jos. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – Aly­taus mies­to te­at­ras šio­je vie­to­je pa­lie­ka in­tri­gą, ta­čiau ža­da, kad, už­su­kę į šiuos vi­sus su­AR­Ti­nan­čius na­mus, dau­ge­lis no­rė­si­me pa­si­da­ry­ti as­me­nu­kę ar ki­taip įsi­am­žin­ti.</p> <p>Nuo 15 val. įvai­rio­se mies­to vie­to­se – cen­tre, Vidz­gi­rio, Dai­na­vos ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­nuo­se ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vyks kon­cer­tai vai­kams. 17 val. Aly­taus mies­to te­at­ras aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius pa­kvies į sie­nų ta­py­bos ver­ni­sa­žą „Na­mai su­AR­Ti­na“. Prieš pat mies­to gim­ta­die­nį Aly­tu­je vyks me­no la­bo­ra­to­ri­ja-fes­ti­va­lis „Na­mai su­AR­Ti­na“. Jo me­tu še­ši Lie­tu­vos me­ni­nin­kai su­kurs ne­of­res­kas ant pen­kių Aly­taus mies­to pa­sta­tų. Me­ni­nin­kų dar­bai pra­skleis Šau­lių na­mų, Jot­vin­gių g. 10B (par­duo­tu­vė „Avi­te­la“), Ug­nia­ge­sių g. 3 (par­duo­tu­vė Se­na­mies­čio dra­bu­ži­nė), Pul­ko g. 12 ir Aly­taus jau­ni­mo cen­tro pa­sta­tų is­to­ri­jos frag­men­tus.</p> <p>Eks­kur­si­ja, pri­sta­tan­ti me­ni­nin­kų dar­bus, bus iliust­ruo­ta sce­ni­niais es­ki­zais, juos kurs Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­riai. Šau­lių na­mų is­to­ri­ją pri­sta­tys šių na­mų jau­ni­mo te­at­ro stu­di­ja. Ver­ni­sa­žas pa­kvies bir­že­lio 13 d. 17 val. (Sie­kiant val­dy­ti ren­gi­nio žiū­ro­vų srau­tą, bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja.)</p> <p>Ne­įpras­tos mies­to die­nos ren­gi­nių pro­gra­mą už­baigs mies­to cen­tre, Vidz­gi­rio, Dai­na­vos ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­nuo­se, Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tre ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vie­nu me­tu vyk­sian­tys kon­cer­tai. Sce­no­se pa­si­ro­dys Aly­taus me­no ko­lek­ty­vai, o aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi jų klau­sy­tis ir pro sa­vo na­mų lan­gus. Vi­sos vie­tos, ku­rio­se vyks kon­cer­tai, taip pat at­li­kė­jai bus skel­bia­mi iš anks­to – Aly­tus ne­se­kė iš­ra­din­gu Kau­no pa­vyz­džiu, kur šven­tės kon­cer­tų vie­tos ta­po tik­ru ne­ti­kė­tu­mu gy­ven­to­jams. Toks su­ma­ny­mas ki­lo dėl to, kad bū­tų leng­vai už­tik­rin­ti sau­gu­mą, žmo­nės ne­si­bū­riuo­tų.</p> <p>Ža­da­ma, kad pa­grin­di­niu Aly­taus mies­to šven­tės ak­cen­tu šie­met tu­rė­tų tap­ti Aly­taus mies­to him­nas, ku­rį kon­cer­tams pa­si­bai­gus, gie­do­ti bus pa­kvies­ti vi­si aly­tiš­kiai.</p> <p>Ar­tė­jant mies­to gim­ta­die­niui, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat kvie­čia ka­vi­nių ir res­to­ra­nų še­fus su­kur­ti Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio tor­tą ar de­ser­tą ir įtrauk­ti jį į me­niu, o kep­ti ska­nės­tus mėgs­tan­čias šei­mi­nin­kes na­muo­se sa­vo šei­mai pa­ga­min­ti Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio tor­tą ar py­ra­gą, pa­puoš­ti jį Aly­taus mies­to atri­bu­tika, nu­fo­tog­ra­fuo­ti, o nuo­trau­ką at­siųs­ti el. p. ko­mu­ni­ka­ci­ja@aly­tus.lt. Vi­sos aly­tiš­kių at­siųs­tos nuo­trau­kos bus pa­tal­pin­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je, o dau­giau­sia „Pa­tin­ka“ su­rin­ku­sios nuo­trau­kos au­to­riui ati­teks vi­sai šei­mai skir­ta do­va­na. Py­ra­gų, tor­tų ir ki­tų ska­nės­tų nuo­trau­kas rei­kia siųs­ti iki bir­že­lio 15 die­nos.</p> <p>Kas­met Aly­taus mies­tą ap­lan­kan­tys už­sie­nio sve­čiai šį kar­tą ne­at­vyks, ta­čiau ža­da aly­tiš­kiams at­siųs­ti vaiz­do svei­ki­ni­mus, gal­būt ir nu­fil­muo­tus mu­zi­ki­nius pa­si­ro­dy­mus. Mies­to gim­ta­die­nio tra­di­ci­niai ap­do­va­no­ji­mai – Kul­tū­ros pre­mi­jų įtei­ki­mas, Žur­na­lis­tų plunks­nos ap­do­va­no­ji­mas ir Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas – per­ke­lia­mi į lie­pos 6 die­ną.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_2890_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1501-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_2890_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_2917.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1501-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_2917.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_3003%20a.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1501-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_3003%20a.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_3085_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1501-tJIUn-DhtL4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_3085_1.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1501&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="QBMmoYV-i1XMskuPFRwVYYad4a-AEKwweuF4xlq9QfA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 May 2020 06:04:32 +0000 vyrredaktorius 1501 at https://www.alytausnaujienos.lt