Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/kultura lt „Kai Die­vu­lis „už­fun­di­ja”, svar­biau­sia yra iš­mok­ti džiaug­tis tuo, ką da­rai” https://www.alytausnaujienos.lt/kai-die-vu-lis-uz-fun-di-ja-svar-biau-sia-yra-mok-ti-dziaug-tis-tuo-ka-da-rai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/19-13249" rel="bookmark"> Nr. <span> 19 (13249) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/IMG_3367.JPG?itok=rqjDjS5_" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Vakarė prisipažįsta, kad nesitikėjo tokio palaikymo ir visiems labai nuoširdžiai dėkoja bei taria didelį „ačiū“. Šalia – vokalo mokytoja, Jaunimo centro studijos „Bel Canto“ vadovė Aldona Ramanauskaitė. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Pri­rei­kia ir psi­cho­lo­go</h4> <p>Du tūks­tan­čiai an­ke­tų – to­kio da­ly­vių ant­plū­džio su­lau­kė te­le­vi­zi­jos pro­jek­tas „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“. Va­ka­rė bu­vo vie­na tų lai­min­gų­jų, ku­riuos ly­dė­jo sėk­mė.</p> <p>Nors vo­ka­li­niais ge­bė­ji­mais ir sce­nos po­jū­čiu šį­kart var­žė­si ne su­au­gu­sie­ji, o jau­nie­ji at­li­kė­jai, ta­čiau są­ly­gos, ku­rio­mis vy­ko fil­ma­vi­mai, šilt­na­mio tik­rai ne­pri­mi­nė. Tė­vų ir ma­žų­jų aša­ros, sun­kiai val­do­mos emo­ci­jos, ne­sle­pia­ma kon­ku­ren­ci­ja – vis­ko pa­si­tai­kė per at­ran­kas, po ku­rių iš pu­sės šim­to da­ly­vių lik­da­vo vos de­šim­ta­da­lis.</p> <p>Lai­dos fil­ma­vi­mai vy­ko nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­laus va­ka­ro, jau­nų­jų at­li­kė­jų tė­vams te­ko ne tik val­gy­ti nu­pirk­ti, bet ir nau­jų sce­nos dra­bu­žių pa­ieš­ko­ti, jei pro­jek­to sti­lis­tai juos įver­ti­no kaip ne­tin­ka­mus. (Pa­vyz­džiui, Va­ka­rei te­ko pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me avė­ti aukš­ta­kul­nius – sce­no­je). Ta­čiau di­džiau­sias da­ly­vių lau­kęs iš­ban­dy­mas bu­vo psi­cho­lo­gi­nis, fil­muo­jant lai­dą su da­ly­viais ir jų tė­vais net­gi ben­dra­vo psi­cho­lo­gas.</p> <p>„Ypač sun­ku, kai lau­ki sa­vo pa­si­ro­dy­mo už­ku­li­siuo­se, ir ma­tai pro ša­lį ei­nan­čius ver­kian­čius ki­tus da­ly­vius, ku­riems ne­pa­si­se­kė“, – Va­ka­rė sa­ko, kad ji pa­ti jau­tė­si pa­si­ruo­šu­si ge­rai, ne­stre­sa­vo nei ruoš­da­ma­si dai­nuo­ti, nei sce­no­je. Svar­bios bu­vo ir „Bel Can­to“ stu­di­jo­je gau­tos pa­mo­kos, ir ki­tų da­ly­vių pa­lai­ky­mas. Mer­gi­na la­bai džiau­gia­si pa­žin­ti­mis, ku­rių jai do­va­no­jo pro­jek­tas, ypač at­ran­ko­se su­si­drau­ga­vu­siu tre­je­tu, vie­na iš jo da­ly­vių – So­fi­ja – jau sve­čia­vo­si ir Aly­tu­je.</p> <p> </p> <h4>Dai­na­vi­mas – kaip gy­ve­ni­mo bū­das</h4> <p>Nors Va­ka­rę te­le­vi­zi­jos pro­jek­te ly­dė­jo sėk­mė, ta­čiau pa­si­tai­kė ir ne­leng­vų aki­mir­kų, ku­rių žiū­ro­vai ne­ma­tė. Te­ko nu­ry­ti kar­tė­lį ir iš­mok­ti ne­re­a­guo­ti į re­pli­kas, esą lai­mės vil­nie­čiai ir kau­nie­čiai, o Aly­tus... ko ten ga­li­ma iš­mok­ti „to­kioj fer­moj“? Mer­gi­na šyp­te­li: dau­giau­sia pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi su­tei­kė ži­nia, kad „ta­len­tai iš sos­ti­nės“ ne­įvei­kė net pir­mų­jų at­ran­kų.</p> <p>Vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Can­to“ va­do­vė A.Ra­ma­naus­kai­tė, ku­ri per už­si­ė­mi­mus ne tik la­vi­na vo­ka­lą, bet ir daug kal­ba su sa­vo auk­lė­ti­niais, pa­brė­žia: ne­rei­kia bi­jo­ti iš­gy­ve­ni­mų ir steng­tis gy­ven­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis.</p> <p>„Dai­nuo­jant la­bai svar­bus jaus­min­gu­mas, bet, kaip jį per­teik­si, jei ne­iš­mo­kai įveik­ti iš­ban­dy­mų, sle­pie­si nuo sun­ku­mų?“ – svars­to va­do­vė. Ji ne­abe­jo­ja, kad Va­ka­rė yra ver­ta pa­lai­ky­mo jau vien to­dėl, kad įvei­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, o da­bar jai be­lie­ka iš­mok­ti mė­gau­tis gy­ve­ni­mu ir tuo, ką da­ro.</p> <p>„Te­le­vi­zi­jos pro­jek­tas ir bal­sa­vi­mas tė­ra žai­di­mas, o dai­na­vi­mas Va­ka­rei jau se­niai ta­po gy­ve­ni­mo bū­du“, – pa­brė­žia A.Ra­ma­naus­kai­tė.</p> <p> </p> <h4>Pir­mo­ji mo­ky­to­ja – ma­ma</h4> <p>Iš tik­rų­jų dai­nuo­ti mer­gai­tė pra­dė­jo nuo ma­žų die­nų, kaip pa­ti juo­kau­ja, ,,nuo ta­da, kai dar nie­kas ne­su­pra­to, apie ką dai­nuo­ju“. Kon­cer­tuo­se ir kon­kur­suo­se ji da­ly­vau­ja nuo tre­jų, pir­mo­ji ir pro­fe­sio­na­li mu­zi­kos mo­ky­to­ja bu­vo ma­ma Auš­ra Pa­je­dai­tė- Jar­ma­la­vi­čie­nė. </p> <p>Va­ka­rė lan­ko Aly­taus jau­ni­mo cen­tre vo­ka­lo stu­di­ją „Bel Can­to“ ir ga­bių­jų mo­ki­nių miu­zik­lo gru­pę, ba­lan­džio mė­ne­sį su miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ tru­pe ke­liaus į JAV. Šiuo me­tu Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los sep­tin­to­kės gra­fi­kas la­bai įtemp­tas, nes daug lai­ko pra­lei­džia ne tik miu­zik­lo re­pe­ti­ci­jo­se, bet ir va­ži­nė­ja Vil­nių, kur jau­ną­ją at­li­kė­ją kon­sul­tuo­ja pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ mo­ky­to­jai Man­tas Jan­ke­vi­čius ir Ro­si­ta Či­vi­ly­tė.</p> <p>Ruoš­da­ma­si pro­jek­to fi­na­lui, mer­gi­na re­pe­tuo­ja drau­ge su vo­ka­lo va­do­ve A.Ra­ma­naus­kai­te ir da­li­ja­si su „Bel Can­to“ lan­kan­čioms mer­gi­no­mis lai­dos vir­tu­vės pa­tir­ti­mis. Pa­vyz­džiui, kad ak­lo­sioms per­klau­soms jai rei­kė­jo pa­si­rink­ti 20 dai­nų iš 40 pa­va­di­ni­mų są­ra­šo. Ku­ri jai tin­ka­miau­sia – spręs­da­vo mo­ky­to­jai.</p> <p>Fi­na­le Va­ka­rei teks at­lik­ti tris dai­nas, o re­pe­ti­ci­jų me­tu ji ski­ria dau­giau­sia dė­me­sio Jur­gos Še­dui­ky­tės dai­nai „Ren­kuo­si že­mę“. Ji tu­rė­tų at­skleis­ti ki­to­kį jos kaip at­li­kė­jos am­plua.</p> <p>A.Ra­ma­naus­kai­tė su sa­vo auk­lė­ti­ne ieš­ko dai­nos niu­an­sų, kaip Va­ka­rė ga­lė­tų sa­vi­tai per­teik­ti jos skam­be­sį, ir džiau­gia­si, kad fi­na­le jai teks dai­nuo­ti ir lie­tu­viš­kai. „Ap­skri­tai pa­ste­biu, kad dau­ge­lis at­li­kė­jų ne­be­mo­ka dai­nuo­ti lie­tu­viš­kai, nes do­mi­nuo­ja an­gliš­kas re­per­tu­a­ras, ku­rian­tis sa­vo­tiš­ką „rė­ki­mo mo­kyk­lą“, kai ky­la pa­gun­da pa­ro­dy­ti (ar vei­kiau iš­rėk­ti) vi­sas bal­so ga­li­my­bes, bet ne­lie­ka lie­tu­viš­ko sub­ti­lu­mo“, – pa­ste­bi vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Can­to“ va­do­vė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/49949987_1998704360250677_4423329802459545600_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-409-GQ75JGSsdsM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/49949987_1998704360250677_4423329802459545600_n.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3384.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-409-GQ75JGSsdsM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3384.JPG" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3502.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-409-GQ75JGSsdsM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3502.JPG" width="2098" height="1677" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-625"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550255196"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytus</span> - Pen, 2019-15-02 - 20:26</p> </li> <a href="/comment/625#comment-625" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/625#comment-625" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepagailėsiu skambučio,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepagailėsiu skambučio, sėkmės, šaunuolės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=625" token="WB70SGg1bLi7TKZMUFNQ834UCWN4gA1dO1o51yZ3zh4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=409&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Qy58p4lme9M_3XV8COgwFtf6cgwetU4SNvpB1790Te0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 14 Feb 2019 08:22:11 +0000 vyrredaktorius 409 at https://www.alytausnaujienos.lt „Aš esu lietuvis. Tai yra mano garbė” https://www.alytausnaujienos.lt/esu-lietuvis-tai-yra-mano-garbe <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Birutė MALAŠKEVIČIŪTĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13247" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13247) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/1.jpg?itok=uaLwI3gv" width="344" height="287" alt="An­ta­nas Juo­za­pa­vi­čius " title="Tar­pu­ka­rio at­vi­ru­kas, skir­tas ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus at­mi­ni­mui pa­gerb­ti.   Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <h3> Žu­vo gel­bė­da­mas pul­ko tur­tą</h3> <p>Tuo lai­ku, vyks­tant ne­pri­klau­so­my­bės ko­voms, Aly­tų už­gro­bė bol­še­vi­kai. Mū­sų ka­riai tu­rė­jo pas­ku­bo­mis pa­lik­ti mies­tą. A.Juo­za­pa­vi­čius, ban­dy­da­mas gel­bė­ti pul­ko tur­tą, bol­še­vi­kų bu­vo nu­šau­tas mies­te ant til­to per Ne­mu­ną.</p> <p>Tos die­nos įvy­kius sa­va­no­ris Juo­zas Ar­dzi­jaus­kas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­vai­ti­nia­me laik­raš­ty­je „Ka­rys“ pri­si­mi­nė taip: „Tik vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad kar. Juo­za­pa­vi­čius, no­rė­da­mas dar iš­gel­bė­ti nors da­lį pul­ko tur­to, grį­žo nuo baž­ny­čios į san­dė­lius, ku­rie bu­vo Sa­ra­to­vo ka­rei­vi­nė­se. Ta­čiau jau bu­vo per vė­lu, nes bol­še­vi­kų bū­riai jau bu­vo pa­pli­tę po mies­tą ir jam be­grįž­tant į Su­val­kų pu­sę ant til­to bu­vo nu­kau­tas. Dvi prie­šo kul­kos bu­vo per­ėju­sios per krū­ti­nę. Tai įvy­ko 1919 m. va­sa­rio m. 13 d. 8–9 val. ry­to.“</p> <p>Pul­ko ka­rį, pa­te­ku­sį į bol­še­vi­kų ne­lais­vę, ir vė­liau spau­do­je pa­si­va­di­nu­sį Do­na­tu, su­krė­tė pa­ma­ty­tas žu­vu­sio ka­ri­nin­ko A.Juo­za­pa­vi­čiaus vaiz­das: „Jis gu­li čia pat mal­kų san­dė­lyj, – pa­sa­kė man apie žu­vu­sį ka­ri­nin­ką Juo­za­pa­vi­čių. Sar­gy­bi­nio pra­šiau leis­ti pa­žiū­rė­ti. Ne­no­rė­jau ti­kė­ti, kad kar. Juo­za­pa­vi­čiaus jau ne­bė­ra gy­vų­jų tar­pe. Sar­gy­bi­nis ne­si­prie­ši­no, iš­ve­dė ma­ne ir at­ve­dė į mal­kų san­dė­liu­ką. Ten gu­lė­jo ant mal­kų mū­sų va­das. Vie­na kul­ka bu­vo pa­tai­kiu­si į šo­ną, o ant­ro­ji aukš­čiau krū­ti­nės į kak­lą. Jis bu­vo ba­sas. Ba­tus prie­šai nu­a­vė. Mi­li­nė bu­vo krau­jais per­si­sun­ku­si. Daug per­gy­ve­nau prie va­do la­vo­no. Ne­ži­no­jau li­ku­sių­jų drau­gų li­ki­mo, ir bai­si min­tis de­gi­no ma­ne. Ar vi­sas mū­sų pra­dė­tas dar­bas jau su­griu­vo.“</p> <h3>Te­ko lai­do­ti du kar­tus</h3> <p>Bol­še­vi­kai žu­vu­sio­jo kū­ną no­rė­jo Ne­mu­ne pa­kiš­ti po le­du, kad nie­kas ne­ga­lė­tų su­ras­ti, ta­čiau bū­si­mo bur­mist­ro Kon­stan­ti­no Ba­lu­ke­vi­čiaus dė­ka taip ne­nu­ti­ko.</p> <p>Vie­nas iš tų die­nų liu­di­nin­kų jau mi­nė­ta­me „Ka­ry­je“ pa­sa­ko­jo: „Jo kū­nas buv. Aly­taus mies­to bur­mist­ro p. K. Ba­lu­ke­vi­čiaus pa­stan­go­mis, ku­ris, ne­žiū­rė­da­mas iš bol­še­vi­kų pu­sės gre­sian­čio pa­vo­jaus, bu­vo iš­sau­go­tas nuo pra­žu­vi­mo, nes bol­še­vi­kai jo kū­ną no­rė­jo Ne­mu­ne po le­du pa­kiš­ti. Tik jo su­ma­nu­mo dė­ka, ku­ris su­ge­bė­jo apei­ti bol­še­vi­kų ko­mi­sa­rus ir pa­pirk­ti jų sar­gy­bas, mums taip bran­gią re­lik­vi­ją iš­sau­go­jo li­gi pul­kas su­grį­žo iš Ma­ri­jam­po­lės ir iš­kil­min­gai pa­lai­do­jo Aly­tu­je, Su­val­kų pu­sės ka­pi­nė­se.“</p> <p>Kaip vis­kas vy­ko, pats K.Ba­lu­ke­vi­čius su­ra­šė laiš­ke vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos dien­raš­čiui „Lie­tu­va“: „Kū­ną ve­lio­nies be šau­tu­vo aš ra­dau tą pa­čią die­ną p. Ja­sins­kio ne­gy­ve­na­mo­je tro­bo­je (san­dė­ly­je) Aly­tu­je, Vil­niaus pu­sė­je. Bol­še­vi­kų val­džia už­dė­jo man, kaip mies­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kui, prie­der­mę pa­lai­do­ti žu­vu­sį. Ma­no tam tik­ras pra­šy­mas leis­ti kū­ną pa­lai­do­ti su krikš­čio­niš­ko­mis apei­go­mis – su ku­ni­gu – bu­vo griež­tai at­mes­tas, to­dėl jo kū­ną aš pats, be ku­ni­go, pa­lai­do­jau lai­ki­na­me ka­pe šven­to­riu­je.“</p> <p>Su vi­so­mis iš­kil­mė­mis A.Juo­za­pa­vi­čius bu­vo per­lai­do­tas ba­lan­džio 28 die­ną Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je. Lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo į mies­tą su­grį­žu­sio Pir­mo­jo pės­ti­nin­kų pul­ko ka­ri­nin­kai ir ka­riai, su­si­rin­ko bū­rys mies­tie­čių. Ka­dan­gi bu­vo įtemp­tas me­tas – de­ra­mo pa­min­klo pa­sta­ty­mu ant ka­po nie­kas ne­pa­si­rū­pi­no.</p> <h3>Ka­pą pa­puo­šė ori­gi­na­lus pa­min­klas su in­tri­ga</h3> <p>Iš­kil­min­gai ati­deng­tas pa­min­klas ant A.Juo­za­pa­vi­čiaus ka­po bu­vo 1922 me­tais rug­pjū­čio 20 die­ną. Į ce­re­mo­ni­ją at­va­žia­vo Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Alek­san­dras Stul­gins­kis, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras, ka­riuo­me­nės va­das, dau­gy­bė aukš­to ran­go val­di­nin­kų ir ka­ri­nin­kų, su­gu­žė­jo ne­ma­žas vie­ti­nės vi­suo­me­nės pul­kas. Bu­vo daug ofi­cia­lių kal­bų. Šį įvy­kį pla­čiai nu­žvel­gė ir to me­to spau­da.</p> <p>Dien­raš­tis „Lie­tu­va“ ra­šė: „Po pa­mal­dų, ku­rias at­lai­kė įgu­los ka­pe­lio­nas pa­min­klą pa­šven­ti­no ir 12 val. Vals­ty­bės Pre­zi­den­tas A. Stul­gins­kis pa­min­klą ati­da­rė. Ati­da­ry­mo me­tu aukš­tai skrai­dė or­lai­viai.“</p> <p>Pa­min­klas api­bū­din­tas taip: „Tu­ri ak­me­ni­nę pa­pė­dę (pje­des­ta­lą), ant ku­rio pa­sta­ty­tas iš ar­ti­le­ri­jos šo­vi­nių kry­žius; iš prie­kio į pje­des­ta­lą įmū­ry­tas kul­kos­vai­džio sky­das, ant ku­rio yra pa­ra­šas, že­miau gi a. a. ka­ri­nin. Juo­za­pa­vi­čiaus at­vaiz­das ir Vy­ties kry­žius. Pa­min­klas ap­tver­tas gran­di­mi. Pa­min­klą su­pro­jek­ta­vo I-ojo pul­ko ka­ri­nin­kai. Įspū­džio pa­min­klas vi­siems da­ro juo gra­žiau­sio, iš­tik­rų­jų ge­res­nio, gra­žes­nio šio­mis vis dar sun­kio­mis pul­ko gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bė­mis, pa­min­klo ir ne­bū­tų bu­vę ga­li­ma. Gar­bė ir vi­sos vi­suo­me­nės pa­dė­ka I-jo Ge­di­mi­no pul­ko ka­riams už jų – taip gra­žaus ir kil­naus su­ma­ny­mo vyk­dy­mą!“</p> <p>Ce­re­mo­ni­jos me­tu A.Juo­za­pa­vi­čius po mir­ties bu­vo ap­do­va­no­tas Vy­čio kry­žiu­mi. „Nie­ko Tau, kar­žy­gy, tau­ta ne­ga­li ge­res­nio su­teik­ti, kaip ap­do­va­no­ti gar­bės žen­klu – Vy­čio Kry­žiu­mi, ką aš Lie­tu­vos vals­ty­bės var­du skel­biu“, – nuim­da­mas juo­dą kas­pi­ną nuo pa­min­klą puo­šian­čio or­di­no pa­sa­kė pre­zi­den­tas A.Stul­gins­kis.</p> <p>Pa­min­kle ka­ri­nin­ko žū­ties da­ta nu­ro­do­ma 1919 me­tų va­sa­rio 14 die­na. Tai pa­ma­tęs ne vie­nas pra­de­da spė­lio­ti, ku­ri gi žū­ties da­ta yra tei­sin­ga. Gal pa­min­kle tie­sa, o vė­liau ji bu­vo „pa­anks­tin­ta“ į va­sa­rio 13-ąją, no­rint su­teik­ti tra­giz­mo – žmo­gus tą die­ną gi­mė (A.Juo­za­pa­vi­čius gi­mė 1894 me­tais va­sa­rio 13 die­ną), tą pa­čią die­ną po 25 me­tų žu­vo. Vi­sas šias spė­lio­nes ir iš­ve­džio­ji­mus la­bai pui­kiai pa­nei­gia 1920 me­tų žur­na­lo „Ka­riš­kių žo­dis“ sep­tin­ta­me nu­me­ry­je iš­spaus­din­tas „Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei įsa­ky­mas? 232, 1920 m. va­sa­rio 4 d.“, ku­ria­me ra­šo­ma: „Su­ka­kus me­tams nuo pir­mų­jų ka­ro lau­ko au­kų žu­vi­mo už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę š.m. va­sa­rio mė­ne­sio 11 die­ną ski­riu žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mui.</p> <p>Šiuo­du brūkš­ne­liu, iš ku­rių su­si­de­da skai­čius „11“ lai pri­me­na mums pir­mas au­kas: Žu­vu­sį 1919 m. Va­sa­rio mė­ne­sio 8 die­ną Kė­dai­nių Sri­ties Ap­sau­gos Bū­rio ka­rį Po­vi­lą Luk­šį ir žu­vu­sį tų pa­čių me­tų Va­sa­rio 13 die­ną I-ojo pės­ti­nin­kų pul­ko ka­ri­nin­ką An­ta­ną Juo­za­pa­vi­čių.“</p> <h3>Ka­ri­nin­ko at­mi­ni­mas bu­vo įam­ži­na­mas ir sub­ti­liai</h3> <p>Pa­min­klo ati­da­ry­mo me­tu bu­vo kal­ba­ma, kad Aly­taus apy­lin­kė­se žu­vo ne­ma­žai sa­va­no­rių ir jiems pa­gerb­ti rei­ka­lin­gas at­ski­ras pa­min­klas. Su­ma­ny­ta rink­ti au­kas. Apie tai pra­ne­šė ir žur­na­las „Ka­rys“: „Aly­tus yra Lie­tu­vos vie­ta, ku­ri nie­kad ne­iš­dils iš lie­tu­vių at­min­ties. Čia mū­sų ka­riuo­me­nė yra pa­ro­džiu­si sa­vo ne­per­ga­li­mą pa­si­ry­ži­mą ir drą­są. Čia, su ka­rin. Juo­za­pa­vi­čiu­mi prie­ša­ky­je, yra žu­vę už tė­vy­nės ne­pri­klau­so­my­bę daug kar­žy­gių. Vi­siems tiems kar­žy­giams pa­gerb­ti yra ki­lęs nau­jo pa­min­klo su­ma­ny­mas.“</p> <p>Šią idė­ją ne vie­nas pa­rė­mė so­li­džia su­ma. Tarp au­ko­to­jų bu­vo pre­zi­den­tas A.Stul­gins­kis (10 tūkst. auk­si­nų), dai­ni­nin­kas Kip­ras Pet­raus­kas (15 tūkst. auk­si­nų), tuo­me­tis mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Er­nes­tas Gal­va­naus­kas (1 tūkst. auk­si­nų), Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas (1 tūkst. auk­si­nų), dau­gy­bė įvai­riau­sių ban­kų, Aly­taus ži­no­mų žmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų.</p> <p>„Tuo bū­du vi­so su­rink­ta 210.252 auks. Su­ma ga­na gra­ži. Rei­kia pa­lin­kė­ti aly­tie­čiams to­li­mes­nio pa­si­se­ki­mo!“</p> <p>Su­ma iš­ties bu­vo įspū­din­ga, ta­čiau tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad auk­si­nas nie­ko ben­dro su auk­su ne­tu­rė­jo. Tai bu­vo lai­ki­na­sis po­pie­ri­nis pi­ni­gas, ku­rį Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė 1919 me­tų va­sa­rio 26 die­ną auk­si­no pa­va­di­ni­mu įtei­si­no per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je kur­sa­vu­sius vo­kie­čių oku­pa­ci­nės val­džios pi­ni­gus ost­mar­kes. Apy­var­to­je jie bu­vo iki 1922 me­tų spa­lio 2 die­nos, iki li­to įve­di­mo. Vė­liau auk­si­nai 3 mė­ne­sius į li­tus bu­vo kei­čia­mi ma­žė­jan­čiu san­ty­kiu, iš pra­džių 175, me­tų pa­bai­go­je – 850 auk­si­nų už 1 li­tą.</p> <p>Pa­min­klas žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę – Lais­vės an­ge­las – Aly­tu­je bu­vo pa­sta­ty­tas 1929 me­tais. Jo pos­ta­mentą puo­šė trys ba­rel­je­fai, vie­na­me, pa­va­din­ta­me „Ka­pai“, ku­ria­me vaiz­duo­ja­mi tė­vai, rau­dan­tys žu­vu­sių­jų sū­nų, ir ka­pus vai­ni­kais puo­šian­ti lie­tu­vai­tė, ant kry­že­lio pir­ma­me pla­ne bu­vo iš­kal­ta A.Juo­za­pa­vi­čiaus pa­var­dė.</p> <p>Vie­nai iš mies­to gat­vių bu­vo skir­tas A.Juo­za­pa­vi­čiaus pa­va­di­ni­mas. 1938 me­tais pa­sta­ty­ti Aly­taus šau­lių na­mai bu­vo pa­va­din­ti pa­min­kli­niais A.Juo­za­pa­vi­čiaus var­do šau­lių na­mais, 1937 me­tais nau­ja­jam gelž­be­to­ni­niam til­tui per Ne­mu­ną Aly­tu­je su­teik­tas A.Juo­za­pa­vi­čiaus var­das (se­na­sis taip pat bu­vo pa­va­din­tas jo var­du). Til­tą puo­šė ke­tu­ri Juo­zo Zi­ka­ro ba­rel­je­fai. Vie­na­me iš jų bu­vo pa­vaiz­duo­tas A.Juo­za­pa­vi­čius ko­vo­se už ne­pri­klau­so­my­bę, ki­ta­me – jo žū­tis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/2.jpg" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/3.jpg" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/4.jpg" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/5.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/5.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/6.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/6.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/7.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/7.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/8.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/8.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/9.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/9.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/10.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/10.JPG" width="1867" height="2764" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-02/1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-402-Q6D-0vloog4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/1_0.jpg" width="793" height="1200" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=402&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jivtDm6JsvKRCST6OZKuwRAG4zlgiNLneeJ7OfmZ0nc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 Feb 2019 10:18:32 +0000 vyrredaktorius 402 at https://www.alytausnaujienos.lt Mu­zi­kos mo­kyk­los ben­druo­me­nė grįž­ta į at­nau­jin­tas pa­tal­pas, jau šį pa­va­sa­rį bus įreng­ta ir lau­ko sce­na https://www.alytausnaujienos.lt/mu-zi-kos-mo-kyk-los-ben-druo-me-ne-griz-ta-i-nau-jin-tas-pa-tal-pas-jau-si-pa-va-sa-ri-bus-ireng <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13247" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13247) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/Vilkeliene.JPG?itok=VSFPFUMO" width="344" height="287" alt="Aldona Vilkeliene" title="Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad ne­tru­kus ša­lia at­nau­jin­tos mo­kyk­los bus įreng­ta ir lau­ko sce­na su mo­bi­liais suo­liu­kais žiū­ro­vams.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų remon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.</p> <p>Už be­veik 267 tūkst. eu­rų at­lik­ti vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos ren­gi­mo dar­bai. Dar­bus at­li­ko UAB „Co­ner“.</p> <p>Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­tina­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Bus per­kama ir kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, in­strumen­tai. Bus įsi­gy­tas akor­de­o­nas ir 6 nau­ji pia­ni­nai, ku­rie sto­vės kla­sė­se ir pa­keis at­gy­ve­nu­sius in­stru­men­tus, tar­nau­jan­čius jau po 40 me­tų.</p> <p>Da­lį in­stru­men­tų Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai šiuo me­tu yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. Jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių progim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.</p> <p>Per ke­lias ar­ti­miau­sias sa­vai­tes ben­druo­me­nė tu­rės per­si­kraus­ty­ti at­gal į sa­vo mo­kyk­lą. Vie­nas svar­bių iš­šū­kių – or­ga­ni­zuo­ti in­stru­men­tų par­ve­ži­mą taip, kad ne­bū­tų pa­žeis­ta nau­jų grin­dų ar sie­nų dan­ga.</p> <p>Šiuolaikiškas interjeras, ryš­kių spal­vų du­rys, švie­sios sie­nos ku­ria ge­rą nuo­tai­ką at­nau­jin­to­je mo­kyk­lo­je, ku­rią šiuo me­tu lan­ko 575 moks­lei­viai. Jiems dės­to pu­sė šim­to mo­ky­to­jų. Jie su moks­lei­viais dir­ba in­di­vi­du­a­liai – at­ski­ruo­se ka­bi­ne­tuo­se, o mo­ky­to­jų kam­ba­rio įstai­go­je nė­ra, tai­gi re­no­vuo­to­je bib­lio­te­ko­je įreng­ta ir erd­vė ben­dra­vi­mui.</p> <p>At­nau­jin­ta ir Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė, pa­keis­ta sce­nos dan­ga, įreng­tas šiuo­lai­kiš­kas ap­švie­ti­mas. Sa­lė, kaip ir ki­tos mo­kyk­los pa­tal­pos, ne­bu­vo ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ta nuo 1978 me­tų. Fo­jė ša­lia sa­lės taip pat įreng­tas ek­ra­nas, o vi­du­je – vaiz­do ka­me­ra, kad žiū­ro­vai ga­lė­tų įver­tin­ti, kada ga­li­ma įei­ti į sa­lę ne­trik­dant pa­si­ro­dy­mo. Ne­tru­kus į sa­lę bus at­vež­tos ir nau­jos kė­dės žiū­ro­vams.</p> <p>Šios sa­lės sce­no­je sto­vi kon­cer­ti­nis for­te­pi­jo­nas „Schim­mel“, juo mu­zi­kuo­ja ne tik Lie­tu­vo­je gar­sūs at­li­kė­jai, tai­gi erd­vės at­nau­ji­ni­mas ak­tu­a­lus ir vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei.</p> <p>Moks­lei­viai į at­nau­jin­tą Mu­zi­kos mo­kyk­lą tu­rė­tų grįž­ti po ke­lių sa­vai­čių, ta­čiau ei­lės at­si­nau­jin­ti lau­kia ir ki­ti vie­šie­ji pa­sta­tai, ne tik kul­tū­ros įstai­gų. Ne­tru­kus įvyks dis­ku­si­ja apie mies­to ro­tu­šės is­to­ri­ją, ku­rios me­tu bus pri­sta­ty­tas kom­plek­si­nis mies­to tvar­ky­mo pla­nas, ja­me kal­ba­ma apie mies­to te­at­ro, ro­tu­šės, se­no­jo bui­ti­nio kom­bi­na­to pa­sta­tų su­tvar­ky­mą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3588.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-399-LMhpQ34uxxI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3588.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3625.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-399-LMhpQ34uxxI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3625.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3654.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-399-LMhpQ34uxxI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3654.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3662.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-399-LMhpQ34uxxI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3662.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_3574.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-399-LMhpQ34uxxI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_3574.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=399&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XSdfrDRictFZWeDVcQG86XGWYAO1-WzL4vnWAhwuZ-E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Feb 2019 16:48:28 +0000 vyrredaktorius 399 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tiš­kių „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas” spar­nus kels JAV, ta­čiau jau­nie­siems at­li­kė­jams rei­kia pa­lai­ky­mo https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kiu-bal-ta-ra-gio-ma-lu-nas-spar-nus-kels-jav-ta-ciau-jau-nie-siems-li-ke-jams-rei-kia-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/16-13246" rel="bookmark"> Nr. <span> 16 (13246) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/0R7K0355.JPG?itok=6k3sZ9wq" width="344" height="287" alt="„Baltaragio malūnas“" title="Scena iš „Baltaragio malūno“, Jurga vaikystėje – Liepa Vaičaitytė, Baltaragis – Uosis Nojus Galkevičius. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Me­nų gim­na­zi­jos pė­do­mis – Aly­tu­je</h3> <p>„Ir aš no­riu va­žiuo­ti į Ame­ri­ką“, – „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ pri­sta­tan­čia­me vaiz­do kli­pe, ku­ris bu­vo pa­ro­dy­tas tarptautiniame vaikų ir jaunimo te­at­rų fes­ti­va­ly­je „Aki­mir­kos“, kaip ir pats miu­zik­las, sa­ko še­šia­me­tė Lie­pa. Ji miu­zik­le įkū­ni­ja pa­grin­di­nę he­ro­ję Jur­gą vai­kys­tė­je.</p> <p>Ma­žo­ji Lie­pa – „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės moks­lei­vė, žen­gia tuo pa­čiu ta­ke­liu, ku­riuo į sce­ną at­ėjo dau­ge­lis ga­bių aly­tiš­kių jau­nuo­lių. Juos ga­li­me pa­ma­ty­ti ir Jau­ni­mo cen­tro miu­zik­luo­se, ku­rių nau­jau­sias, penk­ta­sis, su­kur­tas per­nai – „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“.</p> <p>„Svar­biau­sia yra ug­dy­mo tęs­ti­nu­mas. La­bai gai­la, kad dra­mos pra­džia­moks­lį ga­vę pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, at­ra­dę sa­ve te­at­ro stu­di­jo­je „Dre­vi­nu­ke“, bai­gę pra­di­nę mo­kyk­lą vai­kai ne­tu­rė­jo kur tęs­ti šios veik­los. Ži­no­ma, dvi­gu­bai sma­gu, kad da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti Jau­ni­mo cen­tre. Čia vyks­ta ir dra­mos už­si­ė­mi­mai, su­bur­ta mu­zi­kai, šo­kiui ga­bių vai­kų kla­sė. Jos pa­grin­du ku­ria­mi ir jung­ti­niai miu­zik­lai, prie ku­rių dir­ba įvai­rių ko­lek­ty­vų va­do­vai“, – pa­sa­ko­ja re­ži­sie­riai, dra­mos mo­ky­to­jai Ie­va Iva­naus­kie­nė ir Jo­nas Gai­žaus­kas.</p> <p>Kaip kū­ry­bi­nis du­e­tas pra­dė­ję sa­vo veik­lą „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je, įkū­rę dau­gy­bės kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių lau­rus nu­sky­nu­sią to pa­ties pa­va­di­ni­mo te­at­ro stu­di­ją, vė­liau Ie­va ir Jo­nas iš­au­gi­no ją į sa­vo­tiš­ką te­at­ri­nį ju­dė­ji­mą vi­sa­me mies­te. Tai ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je gy­vuo­jan­ti dra­mos stu­di­ja „Taš­kas“, ir po Jau­ni­mo cen­tro sto­gu įsi­kū­rę „Skra­jok­liai“, ir, su­vie­ni­jus kū­ry­bi­nes pa­jė­gas, Aly­tu­je ku­ria­mi jau­ni­mo miu­zik­lai – iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys Lie­tu­vos kon­teks­te. Pa­na­šius spek­tak­lius ku­ria ne­bent Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­ja.</p> <h3>Ir sce­nos, ir ver­slo pra­džia­moks­lis</h3> <p>„Į to­li­mas ša­lis iš­vy­kę aly­tiš­kiai pa­si­ilgs­ta sa­vo mies­to ir ati­džiai ste­bi, kas įdo­maus ja­me vyks­ta. Šiuo metu JAV gyvenanti alytiškė Fausta Urbonienė, dirbanti Mil­vokio lituanistinėje mo­kykloje, pasiteiravo direktorės Jūratės Treigienės, ar Jaunimo centro ugdytiniai negalėtų pabendrauti. Direktorė pa­siū­lė „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“ at­vež­ti į gast­ro­les už At­lan­to“, – pa­sa­ko­ja J.Gai­žaus­kas.</p> <p>„Ne­men­kas iš­šū­kis“, – apie su­ma­ny­mą leis­tis į ke­lio­nę kal­ba I.Iva­naus­kie­nė, pri­pa­žįs­tan­ti, kad il­gai svars­ty­ti ir ne­te­ko – tie­siog ne­bu­vo lai­ko. Ko­le­gų iš Aly­taus mies­to te­at­ro, jau dve­jus me­tus iš ei­lės vyks­tan­čių gast­ro­lių į JAV pė­do­mis, miu­zik­lo tru­pė rim­tai ruo­šia­si kū­ry­bi­niam nuo­ty­kiui. Iš vi­so vyks 25 jau­nie­ji at­li­kė­jai su ly­din­čiais su­au­gu­siai­siais, jau nu­pirk­ti ir lėk­tu­vo bi­lie­tai, ku­riuos pa­vy­ko įsi­gy­ti po 500 eu­rų. Aly­tiš­kius pa­kvie­tu­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės ža­da „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“ kū­ry­bi­nę tru­pę ap­gy­ven­din­ti, ta­čiau jiems teks pa­tiems rū­pin­tis trans­por­to Lie­tu­vo­je ir JAV nu­oma. O jis už Atlanto, beje, labai brangus. Nu­ma­ty­ta pa­ro­dy­ti sep­ty­nis spek­tak­lius Mil­vo­ky­je ir Či­ka­go­je, su­si­tik­ti su ben­druo­me­nė­mis.</p> <p>Pinigų, žinoma, reikės ir kas­dieniam maitinimuisi, kitiems organizaciniams reikalams.</p> <p>Iš­vy­ka yra pla­nuo­ja­ma tė­ve­lių lė­šo­mis, ta­čiau ga­li­my­bės skir­tin­gos, tai­gi la­bai la­bai pra­vers­tų ir rė­mė­jų pa­gal­ba. Pir­muo­ju tru­pės rė­mė­ju ta­po ma­žiau­sios miu­zik­lo ak­to­rės Lie­pos tė­tis Eri­kas Vai­čai­tis, pa­do­va­no­jęs 100 eu­rų ir pa­ra­gi­nęs jau­nuo­sius at­li­kė­jus pa­gal­vo­ti, kaip iš­ra­din­gai pa­gau­sin­ti šias lė­šas. At­spaus­di­nę ir iš­pla­ti­nę spek­tak­lio lip­du­kus, už gau­tą su­mą jie su­kū­rė ir par­da­vė marš­ki­nė­lius su teks­tais iš „Bal­ta­ra­gio ma­lū­no“, tai­gi mo­kė­si ir ver­slo pra­džia­moks­lio.</p> <h3>„Vel­nio nuo­ta­ka“ pa­gal aly­tiš­kius</h3> <p>1972 me­tais pa­ra­šy­tos Ka­zio Bo­ru­tos apy­sa­kos „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ mo­ty­vais su­kur­tas ir iki šiol be­ne po­pu­lia­riau­sias lie­tu­viš­kas miu­zik­las „Vel­nio nuo­ta­ka“. Aly­tiš­kių spek­tak­ly­je taip pat skam­ba Via­čes­la­vo Ga­ne­li­no mu­zi­ka pa­gal po­eto Si­gi­to Ge­dos lib­re­tą. Miu­zik­lo kū­ry­bi­nė­je ko­man­do­je dir­bo bū­rys pa­ty­ru­sių pe­da­go­gų ir sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų: cho­reo­grafiją kū­rė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė, vo­ka­lo mo­ky­to­ja Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė, sce­nog­ra­fi­ją – Ilo­na Ju­ne­vi­čie­nė, miu­zik­lo aran­žuo­tės au­to­rius – An­drius Ab­ro­ma­vi­čius, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė – Ni­jo­lė Ka­taus­kie­nė.</p> <p>Api­ben­drin­da­mas te­at­ro stu­di­jo­je „Dre­vi­nu­kas“ ir Jau­ni­mo cen­tre ku­ria­mų miu­zik­lų pa­tir­tį, re­ži­sie­rius J.Gai­žaus­kas pa­ste­bi, kad be­ne su­dė­tin­giau­sias da­ly­kas yra ras­ti pje­sę, ku­riai pa­vyk­tų su­kur­ti mu­zi­ką be di­des­nių są­nau­dų, nes pro­fe­sio­na­lios aran­žuo­tės kai­nuo­ja pa­kan­ka­mai bran­giai.</p> <p>Ki­ta pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria miu­zik­lų kū­rė­jai, – ga­bių at­li­kė­jų pa­ieš­ka, ypač trūks­ta dai­ni­nin­kų vai­ki­nų. „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ne“ pa­grin­di­nius vaid­me­nis at­lie­ka Lau­ry­nas Bag­do­nas (Pin­čiu­kas), ku­rio pir­mo­ji pa­žin­tis su te­at­ru įvy­ko dar „Dre­vi­nu­ke“, Uo­sis No­jus Gal­ke­vi­čius (Bal­ta­ra­gis) ir Sau­lė Bla­žai­ty­tė (Jur­ga) – tik­rai ne nau­jo­kai sce­no­je, dai­na­vę taip pat ir du­e­tu, įvai­rių pro­jek­tų da­ly­viai.</p> <p>Kuo ypa­tin­gas aly­tiš­kių „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“? Ie­va su Jo­nu pa­juo­kau­ja, kad, nors dau­gu­ma miu­zik­lo na­rių jau be­veik pil­na­me­čiai, vi­sų pir­ma te­ko „ku­piū­ruo­ti“ ari­jas su užuo­mi­no­mis apie stip­riuo­sius gė­ri­mus. (Juo­kas juo­kais, bet mė­gė­jiš­kų te­at­rų fes­ti­va­lis „Pie­nių vy­nas“ jau nu­ken­tė­jo dėl sa­vo pa­va­di­ni­mo). Ki­tas klau­si­mas, ar pa­na­šius ku­rio­zus ga­li­ma ver­tin­ti kaip te­at­ri­nio mo­kyk­li­nio ju­dė­ji­mo tik­rą­sias pro­ble­mas? Kaž­ko­dėl nie­kas gar­siai ne­kal­ba apie tai, kad Lie­tu­vo­je tie­siog ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja te­at­ro stu­di­jų, ku­rio­se vai­di­na pa­tys ma­žiau­sie­ji. Prie­žas­tis – te­at­rų va­do­vai dir­ba iš en­tu­ziaz­mo, ap­mo­kė­ji­mas men­kas, o tė­vai ir įstai­gų va­do­vai no­ri grei­to re­zul­ta­to.</p> <p>„Ar įma­no­ma per 4 sa­vai­ti­nes pa­mo­kas su­kur­ti spek­tak­lį?“ – svars­to I.Iva­naus­kie­nė. Ir pri­du­ria, kad, ži­no­ma, įma­no­ma, jei dar­bas su vai­kais mo­kyk­li­nia­me te­at­re yra va­do­vo po­mė­gis, tik ne­ži­nia, kiek il­gai to­kiu en­tu­ziaz­mu gy­vas bū­si. La­bai svar­bus ir pa­čios įstai­gos pa­lai­ky­mas, su­pra­ti­mas, kad le­mia ne vie­no ar ki­to ko­lek­ty­vo for­ma­li­za­vi­mas, bet pa­jė­gų su­tel­ki­mas. Kaip Aly­taus jau­ni­mo cen­tre nu­ti­ko įkū­rus ga­bių vai­kų kla­sę ir te­at­ro stu­di­ją „Skra­jok­liai“, ap­link ku­riuos su­bur­tos kū­ry­bi­nės pa­jė­gos lei­džia pa­siek­ti la­bai įdo­maus re­zul­ta­to – miu­zik­las „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ Aly­taus var­dą jau vi­sai ne­tru­kus gar­sins JAV. </p> <p> </p> <p>* * * </p> <p>Tarptautinės organizacijos Zonta, šiemet mininčios savo veiklos šimtmetį, nariai visame pasaulyje vienijasi ben­dram tikslui – tarnauti bendruomenei. </p> <p>1919 metais JAV įkurtos organi­zacijos 2018–2020 metų šūkis „Tikėk. Investuok. Įgalink“ (Believe. Invest. Empower).</p> <p>24 metus skaičiuojantis Alytaus miesto Zonta klubas, vienijantis 24 alytiškes, šįkart visuomenę telkia geradarystės vakarui – paramos akcijai Alytaus jaunimo centro miuziklo grupės jauniesiems aktoriams. Bilieto kaina 10 eurų. Juos platina alytiškės zontietės. Informacija teikiama tel. 8 611 45 815.</p> <p>„Praleiskime drauge puikų vasario 26-osios vakarą. 18.30 val. Alytaus miesto teatro Didžiojoje salėje pasi­grožėkime miuziklu „Baltaragio malūnas“, – kviečia Alytaus miesto Zonta klubo 2018–2019 metų prezidentė Rūta Jasionienė.<span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">  </span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/0R7K0326.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/0R7K0326.JPG" width="5616" height="3744" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/0R7K4226.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/0R7K4226.JPG" width="5616" height="3744" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/0R7K4295.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/0R7K4295.JPG" width="5616" height="3744" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/0R7K4453.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/0R7K4453.JPG" width="5616" height="3744" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_7035.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_7035.JPG" width="2048" height="3072" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_1388.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-396-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_1388.JPG" width="2048" height="3072" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-596"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549909633"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vilė</span> - Pir, 2019-11-02 - 20:27</p> </li> <a href="/comment/596#comment-596" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/596#comment-596" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jokie profesionalūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jokie profesionalūs kolektyvai nesukuria tokių (emocingai užburiančių žiūrovus) miuziklų. Juolab, kai scenoje matome Alytaus vaikus, kurie dega aistra vaidinti, kurti, įprasminti. Nekantriai laukiu Ievos ir Jono, bei komandos sekančio kūrybinio projekto.<br /> Jūs nuostabūs!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=596" token="KeFlIUbwY00soYJcFdv3U7Y7mauWQUDgtE1aeoYSw28"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-575"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1549735044"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Česlovas Daugela</span> - Šeš, 2019-09-02 - 19:57</p> </li> <a href="/comment/575#comment-575" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/575#comment-575" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kito žodžio nerandu :…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kito žodžio nerandu : ŠAUNUOLIAI !!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=575" token="oHSaguuJCeRW0aJvztgJVfjbR0OL1zNUywGE4tw7T6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=396&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cYg-j4KkNrPRfWRzUPQIpRJXI-Nq2uUIxMD6w8xV34c"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 07 Feb 2019 08:41:46 +0000 vyrredaktorius 396 at https://www.alytausnaujienos.lt Pro­jek­to „X fak­to­rius” fi­na­lis­tas Rim­vy­das Ma­tu­ky­nas-Ant­tu­ri: „Aly­tus au­gi­na darbš­čius ir ta­len­tin­gus žmo­nes” https://www.alytausnaujienos.lt/pro-jek-x-fak-rius-fi-na-lis-tas-rim-vy-das-ma-tu-ky-nas-ant-tu-ri-aly-tus-au-gi-na-darbs-cius-ir <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Jus­ti­na Je­se­vi­čiū­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/14-13244" rel="bookmark"> Nr. <span> 14 (13244) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/1001.jpg?itok=BZxQm9VV" width="344" height="287" alt="Ant­tu­ri " title="Rim­vy­das Ma­tu­ky­nas-Ant­tu­ri – aly­tiš­kis, žen­gian­tis į pro­jek­to „X fak­to­rius“ su­per­fi­na­lo sce­ną.                                                                        V.Čer­niaus­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Žo­dis „ant­tu­ri“, anot R.Ma­tu­ky­no, me­na se­ną lie­tu­viš­ką žo­dį, reiš­kian­tį „iš­lai­ko, iš­sau­go“. Šiuo žo­džiu pats at­li­kė­jas sau pri­me­na, jog muzika yra tai, kas jį išsaugo – padeda išlikti autentiškam, kad ir kaip gyvenimas ar muzikinis kelias pasisuktų. Taip pat ne­sun­ku pa­jaus­ti, kaip aly­tiš­kis sa­vy­je iš­lai­ko dzū­kiš­ką nuo­šir­du­mą ir at­vi­ru­mą – pro­jek­te vai­ki­nas at­vi­rai kal­ba apie po­ty­rius, emo­ci­jas ir ky­lan­čius iš­šū­kius.</p> <h2>Sva­jo­jo ne vie­ne­rius me­tus</h2> <p>Apie da­ly­va­vi­mą pro­jek­te Ant­tu­ri sva­jo­jo ne vie­ne­rius me­tus. Pa­šne­ko­vas pri­si­me­na, kad jau pir­mo­jo pro­jek­to se­zo­no me­tu ati­džiai ste­bė­da­vo pa­si­ro­dy­mus, juos ana­li­zuo­da­vo ir la­bai įsi­trauk­da­vo. Sa­vo da­ly­va­vi­mą pro­jek­te pri­si­me­na ir ne kar­tą sap­na­vęs.</p> <p>Šie me­tai sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mui ta­po le­mia­mi – pa­ska­tin­tas drau­gų, R.Ma­tu­ky­nas nu­spren­dė, kad pri­va­lo iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas. „Sap­nai ir il­gi ap­mąs­ty­mai man pa­ro­dė, jog aš da­ly­vau­ti pro­jek­te no­riu, tik la­bai bi­jau. Bet no­ras il­gai bren­do, ir prieš už­si­re­gist­ruo­da­mas į pro­jek­tą su­pra­tau, kad ar­ba pa­ban­dy­siu da­bar, ar­ba nie­ka­da ir ne­su­da­ly­vau­siu. Tą­dien nu­spren­džiau, kad rei­kia vy­ti bai­mes ir ste­re­o­ti­pus ša­lin ir tie­siog pa­ban­dy­ti“, – lem­tin­gą spren­di­mą pri­si­me­na aly­tiš­kis.</p> <p>Dar pir­mą kar­tą prieš pro­jek­to tei­sė­jus at­si­sto­jęs aly­tiš­kis pa­sa­kė, jog į pro­jek­tą at­ėjo lai­mė­ti. Žo­džiai bu­vo pra­na­šiš­ki – po ke­lis mė­ne­sius tru­ku­sio var­go, de­šim­čių su­dai­nuo­tų dai­nų ir tūks­tan­čių žiū­ro­vų bal­sų, Ant­tu­ri jau ry­toj, va­sa­rio 3 die­ną, su­si­kaus dėl 15 tūkst. eu­rų pri­zo su ki­tais li­ku­siais pro­jek­to da­ly­viais – Kris­ti­na ir gru­pe „Go­od­ ti­me­ bo­ys“.</p> <p>Ir nors at­ro­dy­tų, kad di­džiau­siu pro­jek­to iš­šū­kiu tu­rė­tų bū­ti įtemp­tas rit­mas ir ali­nan­čios re­pe­ti­ci­jos, kū­rė­jas at­sklei­džia, jog da­ly­vau­da­mas pro­jek­te pa­ju­to kar­tais sto­ko­jan­tis drą­sos.</p> <p>„Ne­pai­sant to, jog esu il­gą lai­ką vai­di­nęs ir net­gi šiek tiek šį me­ną stu­di­ja­vęs, man kaž­ko­dėl vis tiek rei­kia drą­sos iš­drįs­ti vai­din­ti sce­no­je, kur­ti per­so­na­žą at­lie­kant dai­nas. Tai man – di­džiau­sias iš­šū­kis“, – at­vi­ra­vo Ant­tu­ri.</p> <p>Sėk­min­gai ženg­ti per lem­tin­gus sek­ma­die­nius pa­dė­jo ir TV3 te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai, mat vis­ką le­mia jų bal­sai. Vai­ki­nas tei­gia, jog jau­čia, kaip au­ga jo kū­ry­bą pa­lai­kan­čių žmo­nių ar­mi­ja – be da­ly­va­vi­mą už­tik­ri­nu­sio pa­lai­ky­mo, iš­au­go ir vai­ki­no so­cia­li­nių tin­klų pa­sky­ras se­kan­čių žmo­nių skai­čius, ne­trūks­ta pa­lai­ky­mo ži­nu­čių.</p> <p>„Toks pa­lai­ky­mas – fe­no­me­na­lus ir be­ne ge­riau­sias da­ly­kas, ku­rį ga­vau pro­jek­te. Tai, kad jų kas sa­vai­tę di­dė­ja, man kar­tais net ke­lia ne­ri­mą, nes sun­ku pa­kel­ti stai­ga iš­au­gu­sį dė­me­sį. Ki­ta ver­tus, aš džiau­giuos, nes sma­gu jaus­ti abi­pu­sį ry­šį ir pa­lai­ky­mą – man tai be ga­lo svar­bu, to­kio ry­šio aš jau se­niai no­rė­jau. Ge­ra stu­di­jo­je ma­ty­ti pla­ka­tus ir tai, kad po lai­dų fil­ma­vi­mų prie ma­nęs pri­ei­na be­ne di­džiau­sias ger­bė­jų skai­čius“, – džiaugs­mo ne­sto­ko­ja aly­tiš­kis.</p> <h2>Pa­si­ruo­ši­mas su­per­fi­na­lui – ru­ti­na, pri­pil­dy­ta cha­o­so</h2> <p>Kai pra­ėju­sį sek­ma­die­nį iš­gir­do sa­vo var­dą ir su­pra­to, jog be iš­li­ki­mo ko­vos ke­liau­ja į su­per­fi­na­lą, vai­ki­ną ap­lan­kė dve­jo­pi jaus­mai. Vie­na ver­tus, at­li­kė­jas stip­riai ap­si­džiau­gė, ta­čiau džiaugs­mą pa­ly­dė­jo ir jau­du­lys bei ne­ri­mas dėl ar­tė­jan­čio sek­ma­die­nio – vis­gi Kau­ne, „Žal­gi­rio“ are­no­je, jo lauks apie de­šimt tūks­tan­čių žiū­ro­vų ir ke­lio­li­ka kar­tų tiek akių ste­bės fi­na­li­nę ko­vą te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nuo­se.</p> <p>„Taip pat abi re­ak­ci­jas ly­dė­jo ir jaus­mas, kad taip tu­ri bū­ti – jau­čiau­si įver­tin­tas ir no­rė­jau, kad taip bū­tų. La­bai ap­si­džiau­giau su­lau­kęs to­kio pa­lai­ky­mo, ko­kio ti­kė­jau­si“, – tei­gia R.Ma­tu­ky­nas.</p> <p>Sek­ma­die­nį sce­no­je Ant­tu­ri at­liks net tris kū­ri­nius, iš ku­rių vie­nas – du­e­tas su Lie­tu­vo­je ži­no­mu at­li­kė­ju. Po­kal­bio me­tu aly­tiš­kis bu­vo pa­sken­dęs pa­si­ruo­ši­mo cha­o­se, ta­čiau tei­gė, kad su ne­kan­tru­mu lau­kia sek­ma­die­nio: „Ru­ti­na ruo­ši­mo­si sek­ma­die­niui yra la­bai pa­na­ši – gau­ni dai­nas, mo­kai­si teks­tus, re­pe­tuo­ji. Ta­čiau šį­kart prie vi­so to dar pri­si­de­da ir to­kie niu­an­sai kaip daug di­des­nė sce­na bei du­e­tas su ki­tu at­li­kė­ju. Dai­nos yra svar­bios, tu­ri bū­ti itin kruopš­čiai at­rink­tos, bet sten­giuo­si kuo ge­riau tvar­ky­tis.“</p> <h2>Mu­zi­ka ir moks­lu per­smelk­tos die­nos</h2> <p>Il­giau ne­gu no­ras da­ly­vau­ti pro­jek­te, R.Ma­tu­ky­no kas­die­ny­bė­je eg­zis­tuo­ja mu­zi­ka. Ji vai­ki­ną ly­di vi­są gy­ve­ni­mą. „At­si­me­nu sa­ve dar la­bai ma­žą, plo­jan­tį įvai­riau­sius rit­mus, dai­nuo­jan­tį, laz­de­lė­mis na­muo­se mu­šan­tį įvai­rius rit­mus ir ve­dan­tį vi­sus iš pro­to“, – nos­tal­giš­kai pa­sa­ko­ja aly­tiš­kis.</p> <p>To­liau mu­zi­ka vi­sur žen­gė su vai­ki­nu – dai­na­vo dar lop­še­ly­je-dar­že­ly­je, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je pa­bai­gė for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bę, o mei­lę na­toms ir akor­dams iš­si­ne­šė ir į stu­di­jas. Šiuo me­tu vai­ki­nas Vil­niaus ko­le­gi­jos Me­nų fa­kul­te­te krem­ta po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos, džia­zo vo­ka­lo stu­di­jas. Tie­sa, į kas­die­ny­bę įsi­ter­pus mu­zi­ki­niam pro­jek­tui, aly­tiš­kis ne­sle­pia, jog su­de­rin­ti vis­ką bu­vo sun­ku, ta­čiau pa­vy­ko ge­riau nei ti­kė­jo­si.</p> <p>„Spė­ju, jog dės­ty­to­jai šie­met ma­nęs ypač ne­mėgs­ta, nes aš itin ne­tu­riu lai­ko pa­skai­tų lan­ky­mui, o kai at­ei­na lai­kas at­si­skai­ty­ti ar at­neš­ti pa­ruoš­tą dar­bą, ten­ka pri­min­ti, jog da­ly­vau­ju pro­jek­te. Aš ma­nau, kad „X fak­to­rius“ ko­le­gi­jo­je jau ta­po keiks­ma­žo­džiu“, – juo­kia­si Rim­vy­das.</p> <p>Ir nors pro­jek­te bei ko­le­gi­jo­je jis daž­niau­siai at­lie­ka ki­tų su­kur­tas dai­nas, aly­tiš­kis yra pa­ra­šęs ne vie­ną dai­ną – taip R.Ma­tu­ky­nas sa­ve iš­reiš­kia.</p> <p>„Kū­ry­ba gims­ta la­bai įvai­riai, ir ma­ne įkve­pia pats gy­ve­ni­mas. Dai­nos gims­ta iš įdo­mių sap­nų, san­ty­kių su žmo­nė­mis – mei­lės, drau­gys­tės, šei­mos ar­tu­mo. Taip pat įkve­pia ne­sėk­mės. O kar­tais ir fil­mas, kny­ga ar gra­žus oras. Aš tie­siog eg­zis­tuo­ju per mu­zi­ką“, – apie kū­ry­bą su šyp­se­na kal­ba vai­ki­nas.</p> <h2>Aly­tus – mies­tas, da­vęs pa­grin­dus as­me­ny­bei</h2> <p>Nors dėl moks­lo ir da­ly­va­vi­mo pro­jek­te vai­ki­nas die­nas lei­džia Vil­niu­je, vi­suo­met džiau­gia­si su­grį­žęs į gim­tą­jį Aly­tų. Ir nors tai pa­da­ry­ti pa­vyks­ta re­tai, kiek­vie­ną ap­si­lan­ky­mą R.Ma­tu­ky­nas bran­gi­na ir apie mies­tą at­si­lie­pia tik gra­žiau­siais žo­džiais: „Aly­tus, ma­nau, man da­vė vis­ką, ką tu­riu – pa­ma­ti­nes nor­mas, su­vo­ki­mą, la­bai daug drau­gys­čių, ge­rų drau­gų, ar­ti­mų žmo­nių ir la­bai daug mei­lės, ši­lu­mos, jau­ku­mo. Čia – daug pri­si­mi­ni­mų ir pa­tir­ties. Aly­tus – vai­kys­tė, pa­aug­lys­tė ir as­me­ny­bei ker­ti­niai jau­no žmo­gaus iš­gy­ve­ni­mai.“</p> <p>Taip pat vai­ki­nas pri­du­ria, jog Aly­taus at­vi­ru­mas ir su­tei­kia­mos ga­li­my­bės lei­džia mies­tui džiaug­tis au­gi­na­mais my­lin­čiais, darbš­čiais ir ta­len­tin­gais žmo­nė­mis. Su jais pa­šne­ko­vas jau­čia ypa­tin­gą san­ty­kį. Aly­tiš­kiai, anot R.Ma­tu­ky­no, la­bai at­vi­ri ir nuo­šir­dūs, be pa­ska­ti­ni­mų pa­ma­tę ki­tą aly­tiš­kį ar dzū­ką la­bai nuo­šir­džiai pa­lai­ko.</p> <p>Gim­to­jo mies­to gy­ven­to­jų už­nu­ga­rį pro­jek­te „X fak­to­rius“ vai­ki­nas tei­gia tik­rai jau­čian­tis: „Pa­ties pro­jek­to kū­ry­bi­nė­je gru­pė­je yra trys dzū­kai – jie ma­ne va­di­na Aly­tu­mi, tai at­ne­ša la­bai daug šil­tų emo­ci­jų ir mes jau­čia­me ry­šį vien dėl to, jog esa­me iš to pa­ties kraš­to. Tai mus vie­ni­ja – ku­ria ben­dru­mo jaus­mą ir dėl to aš la­bai džiau­giuos.“</p> <p>Dzū­kų vie­ny­bės ir pa­lai­ky­mo vai­ki­nui pri­reiks jau ry­toj, va­sa­rio 3 die­ną, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je vyk­sian­čia­me pro­jek­to „X fak­to­rius“ su­per­fi­na­le. Iš­vys­ti, kaip sek­sis Ant­tu­ri, ga­lė­si­te 19.30 val. per TV3 ka­na­lą ar­ba in­ter­ne­te tvplay.lt. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/1004.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-388-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/1004.jpg" width="2000" height="1195" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/1005.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-388-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/1005.jpg" width="2000" height="1195" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/1006.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-388-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/1006.jpg" width="2000" height="1195" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/1008.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-388-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/1008.jpg" width="2000" height="1195" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=388&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PCiAh5uhU-ILrDuhUgnOqyfDMRZgxBdmSeQY_If5aXo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Feb 2019 15:09:43 +0000 vyrredaktorius 388 at https://www.alytausnaujienos.lt Va­sa­rio vi­du­ry­je Aly­tu­je star­tuo­ja iš­skir­ti­nis uni­ka­lus pro­jek­tas – Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ja https://www.alytausnaujienos.lt/va-sa-rio-vi-du-ry-je-aly-tu-je-star-tuo-ja-skir-ti-nis-uni-ka-lus-pro-jek-tas-aly-taus-kul-tu-ros <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/13-13243" rel="bookmark"> Nr. <span> 13 (13243) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Karolina.JPG?itok=FCadQh2u" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ka­ro­li­na: „Man Aly­tus – to­bu­las mies­tas, sa­vo ža­lu­ma, nuo­sta­bio­mis erd­vė­mis, šil­to­mis gy­ven­to­jų šir­di­mis – kaip ide­a­liai pa­ruoš­ta nau­ja dro­bė dai­li­nin­kui, tu­rin­ti ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p><em>AK­VA – gurkš­nis kul­tū­ros op­ti­mis­tams</em></p> <p><em>AK­VA – iš­troš­ku­siems ži­nių, kū­ry­bos ir veik­los</em></p> <p><em>AK­VA – tie­siog my­lin­tiems Aly­tų</em></p> <p> Ine­sa: Min­tis kur­ti ne­for­ma­lią mo­ky­mo­si įstai­gą, ku­ri ga­lė­tų telk­ti vie­ti­nę kul­tū­ros ben­druo­me­nę nau­joms ini­cia­ty­voms, stip­rin­ti jos kom­pe­ten­ci­jas, at­kly­do dar pra­ei­tą pa­va­sa­rį grįž­tant iš Kau­no kul­tū­ros fo­ru­mo. Pro­ble­ma bu­vo dau­giau nei aiš­ki – vi­sa­me Aly­taus re­gio­ne nė­ra nė vie­nos kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lus ruo­šian­čios ins­ti­tu­ci­jos. Re­ti mo­ky­mai, se­mi­na­rai daž­niau­siai vyks­ta ne­si­ste­min­gai ir nė­ra pri­tai­ky­ti kon­kre­taus mies­to po­rei­kiui. Sens­ta ir į pel­ny­tą po­il­sį nu­ei­na vy­res­nio­ji me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų kar­ta. Ne­ri­mą ke­lia jau­nų­jų pa­sy­vu­mas kul­tū­rai. Žo­džiu, kū­ry­bi­nis po­ten­cia­las mies­te ka­tast­ro­fiš­kai ma­žė­ja. Iš­va­da pir­šo­si vie­na: ne­su­ge­bam pri­si­kvies­ti iš sve­tur, au­gin­ki­mės pa­tys. O čia dar lai­mė­ta „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ pa­raiš­ka pri­si­dė­jo. Jei­gu no­ri­me tin­ka­mai įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą, rei­kia ruoš­tis jau da­bar.</p> <p>Gi­ta­na: Tik­rai ži­nau, kad kul­tū­ra, me­nas ga­li bū­ti pa­grin­di­nis veiks­nys, tel­kian­tis ir ak­ty­vi­nan­tis ben­druo­me­nę, ge­ri­nan­tis vie­to­vės įvaiz­dį ir pri­si­de­dan­tis prie vie­ti­nių ver­slų kū­ri­mo. Kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­siu Vil­niaus Už­upio ra­jo­ną, ku­ris prieš ge­rus dvi­de­šimt me­tų bu­vo ap­leis­ta vie­to­vė, į ku­rią bū­da­vo bai­su už­suk­ti, nes ga­lė­jai ne­tek­ti ir pi­ni­gi­nės, ir gy­vy­bės. Ta­čiau Už­upį at­ra­do me­ni­nin­kai: pra­dė­jo steig­ti sa­vo dirb­tu­ves, ga­le­ri­jas, bur­tis į ben­druo­me­nę, pas­kui juos at­ke­lia­vo ver­slai ir šiuo me­tu Už­upis yra vie­nas įdo­mes­nių ir, ži­no­ma, bran­gus ra­jo­nas. Pa­na­šių pa­vyz­džių, kaip kul­tū­ra pa­kei­čia vie­to­vę, ga­lė­čiau pa­teik­ti ne vie­ną, to­dėl, ga­vu­si kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie AK­VA įgy­ven­di­ni­mo, ne­dve­jo­da­ma su­ti­kau. Dvy­li­ka me­tų esu ver­sle, prieš tai dvy­li­ka me­tų dir­bau kul­tū­ros sri­ty­je ir ma­tau, ko­kių įgū­džių ir kom­pe­ten­ci­jų trūks­ta šio­je sri­ty­je dir­ban­tiems žmo­nėms. Ta­čiau dar la­biau trūks­ta at­ski­rų sri­čių ben­dra­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo. AK­VA plat­for­ma, be­je, kol kas pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je, bus tuo ir uni­ka­li, kad ji skir­ta ne tik kul­tū­ros dar­buo­to­jams, bet ir moks­lei­viams, stu­den­tams, ben­druo­me­nių at­sto­vams, čia vyks ne tik se­mi­na­rai, bet ir dis­ku­si­jos, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, da­li­ji­ma­sis ži­nio­mis ir idė­jo­mis. Jums te­rei­kia tu­rė­ti no­ro keis­tis ir veik­ti, to­dėl siū­lau trum­pam at­si­trauk­ti nuo iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ir už­pil­dy­ti AK­VA da­ly­vio an­ke­tą, nes iki pir­mo­jo su­si­ti­ki­mo li­ko vi­sai ne­daug lai­ko.</p> <p> Ka­ro­li­na: Man Aly­tus – to­bu­las mies­tas, sa­vo ža­lu­ma, nuo­sta­bio­mis erd­vė­mis, šil­to­mis gy­ven­to­jų šir­di­mis – kaip ide­a­liai pa­ruoš­ta nau­ja dro­bė dai­li­nin­kui, tu­rin­ti ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių, kvie­čian­ti drą­siai sva­jo­ti ir kur­ti, džiaug­tis ir di­džiuo­tis. „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ yra pui­ki ga­li­my­bė pa­ro­dy­ti vi­siems, ką tu­ri­me ir ką ga­li­me pa­da­ry­ti. To­dėl la­bai kvie­čiu ne­pra­leis­ti pro­gos pri­si­jung­ti prie AK­VA ir tap­ti ak­ty­viu mies­to pat­rio­tu, ku­rian­čiu jo ge­ro­vę.</p> <p>Ine­sa: Ga­li bū­ti „Fa­ce­bo­o­ko“ ir „Ins­tag­ra­mo“ žvaigž­dė, sa­vo pa­sky­ro­se vie­ną po ki­to ri­kiuo­jan­ti su­val­gy­tų pus­ry­čių, pie­tų ir va­ka­rie­nės tu­ri­nį. Ga­li dryb­so­ti ant so­fos ir iki pirš­tų nu­tir­pi­mo ra­šy­ti ko­men­ta­rus, kaip NĖR KAS VEIKT TAM ALY­TUJ. Ga­li tie­siog mir­ti iš nuo­bo­du­lio, nes: a) Aly­tu­je nė­ra ak­ro­po­lio; b) nak­tin­ba­riai dir­ba tik penk­ta­die­nį–šeš­ta­die­nį; c) val­džia nie­ko ne­pa­da­ro, kad bū­tų ką veik­ti. Ir to­dėl tu ne­pa­kil­si ir nie­ko ne­veik­si. Ra­tas ap­si­su­ko ir vėl – vi­sas pa­sau­lis kal­tas, kad tu gy­ve­ni Aly­tu­je, ku­ria­me NIE­KAS ne­pa­si­rū­pi­na, kad NĖ­RA KĄ VEIK­TI.</p> <p>Be pa­ni­kos – nie­kas ne­ban­dys men­kin­ti jū­sų nuo­mo­nės, kal­tin­ti pras­tu sko­niu ar pa­sy­vu­mu. Gy­ven­kit taip, kaip jums pa­tin­ka. Bet jei­gu iš tie­sų kaž­kas kir­ba, kaž­kas ne­ten­ki­na Aly­taus kul­tū­ros pro­ce­suo­se, jei tu­ri­te idė­jų ir no­ro re­a­li­zuo­ti sa­ve ku­riant įdo­mes­nį sa­vo ir sa­vo drau­gų gy­ve­ni­mą, jei, ga­lų ga­le, no­ri­te pri­si­jung­ti prie bū­rio aly­tiš­kių, ku­riems ne vis vien, kas ir kaip čia vyks­ta, tai lai­kas pa­kru­tin­ti ne tik pirš­tus, ra­šant ko­men­ta­rus, bet ir tą sme­ge­nų da­lį, ku­ri at­sa­kin­ga už ži­nias, sva­jo­nes ir tų sva­jo­nių re­a­li­za­vi­mą. Mes jums no­ri­me pa­siū­ly­ti in­stru­men­tą, kaip tuos pro­ce­sus pa­spar­tin­ti.</p> <p>Tik­rai ne­su­ra­sim pla­ce­bo vi­siš­kiems pe­si­mis­tams, o Aly­taus ne­pa­ver­sim VMM (Vi­sa­tos me­no me­ka) ar PPO (Pa­sau­lio pra­mo­gų oaze), bet kul­tū­ri­nių ini­cia­ty­vų ban­ką „Mar­so kan­jo­nas – Aly­tus“, „Dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kas“, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dirb­tu­ves „A. liū­tu­ko“ sim­bo­liui su­kur­ti, jau­nų­jų ta­len­tų to­bu­li­ni­mo pro­gra­mos „Men­to­rys­tės an­ge­lai“ pa­ren­gi­mą, ma­žiau­siai 2 pa­trauk­lių kul­tū­ri­nio tu­riz­mo marš­ru­tų (In­dust­ri­nių gi­gan­tų po­že­miai, Alyt­na­mis, Jur­gio Kun­či­no Aly­tus etc.) su­kū­ri­mą ir dar daug ki­tų Aly­taus pu­šų vir­šū­nes sie­kian­čių idė­jų ir pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą pa­ža­da­me.</p> <p>AK­VA tiks­las – kul­tū­ros va­dy­bi­nin­kų (esa­mų ir bū­si­mų) pa­ieš­ka, su­do­mi­ni­mas ir įtrau­ki­mas. Ant­ra­sis sie­kis – su­ar­tė­ti su mies­tu ir re­gio­nu: mo­ky­tis ir kur­ti so­cia­li­nius me­no pro­jek­tus, įtrau­kiant į kul­tū­ri­nius pro­ce­sus vie­ti­nę ben­druo­me­nę.</p> <p>Į AK­VA bus pa­kvies­ta 30 da­ly­vių (nu­ma­to­mos kvo­tos: 4 mies­to gim­na­zi­jų at­sto­vai, 1 Aly­taus ko­le­gi­jos at­sto­vas, 5 ben­druo­me­nių at­sto­vai, 5 at­sto­vai iš re­gio­no, 15 mies­to kul­tū­ros ben­druo­me­nės at­sto­vų).</p> <p>Nu­ma­to­mas re­zul­ta­tas. Pro­jek­to da­ly­viai įgis dau­gy­bę kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čių kul­tū­ros va­dy­bos ži­nių. At­ei­ty­je jie taps „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ ko­man­dos na­riais ar am­ba­sa­do­riais, telk­sian­čiais Aly­taus mies­to bei re­gio­no ben­druo­me­nę ben­drai veik­lai.</p> <p>Pro­gra­mos tu­ri­nys ir ka­len­do­rius. Dau­giau nei 30 už­si­ė­mi­mų pa­grin­di­nė­mis te­mo­mis – pro­jek­tų val­dy­mo, au­di­to­ri­jos plėt­ros, ku­rian­čios vi­suo­me­nės, rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos – pa­skai­tos, se­mi­na­rai, kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, įvai­riau­sio for­ma­to su­si­ti­ki­mai, dis­ku­si­jos, idė­jų ir pa­tir­ties kul­tū­ri­niai mai­nai. Už­si­ė­mi­mai vyks kas an­trą šeš­ta­die­nį (pla­nuo­ja­ma nuo 9 iki 16 val.) nuo va­sa­rio 23 d. iki bir­že­lio 8 d. ir nuo rug­sė­jo 7 d. iki gruo­džio 21 d.</p> <p>Vie­ta. Aly­taus mies­to te­at­ras ir Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja.</p> <p>Lek­to­riai.Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jai, rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, kul­tū­ros eks­per­tai.</p> <p>Kan­di­da­tų re­gist­ra­ci­ja vyks iki va­sa­rio 7 d. el. pa­štu ak­va.alks2022@gmail.com, pri­va­lo­ma pa­teik­ti už­pil­dy­tą Pre­ten­den­to an­ke­tą (ją ga­li­ma ras­ti https://bit.ly/2DCR2nf). At­rink­ti da­ly­viai va­sa­rio 15 die­ną bus pa­kvies­ti į AK­VA ati­da­ry­mo ren­gi­nį, ku­rio me­tu su jais bus pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys.</p> <p>Pir­ma­sis AK­VA se­mi­na­ras „Kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­ba“ vyks va­sa­rio 23 d.</p> <p> </p> <p>Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ją fi­nan­suo­ja:</p> <p>Alytaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba</p> <p>Kon­tak­ti­nis tel.  8 616 71 712</p> <p>Pro­jek­to part­ne­riai: Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/Gitana.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-384-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/Gitana.jpg" width="668" height="890" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/Inesa_35.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-384-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/Inesa_35.jpg" width="1250" height="1668" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=384&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Lk6q6-0959FQHEiqBT1X_tvsPqyGFqgrkZkpOipkWhE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 31 Jan 2019 13:06:23 +0000 vyrredaktorius 384 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­tų kul­tū­ros žmo­gaus ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs aly­tiš­kis ne­su­lai­kė aša­rų: „Ne­su­ge­bė­jau net nor­ma­liai pa­dė­ko­ti” https://www.alytausnaujienos.lt/me-tu-kul-tu-ros-zmo-gaus-ap-do-va-no-ji-ma-si-e-mes-aly-tis-kis-ne-su-lai-ke-asa-ru-ne-su-ge-be <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13239" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13239) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/gataveckai.JPG?itok=VxLHa2kU" width="344" height="287" alt="Žmonės 2019“ " title="Praėjusį penktadienį vykusiuose „Žmonės 2019“ apdovanojimuose iš keturių Metų kultūros žmogaus nominantų statulėlė atiteko būtent alytiškiams menininkams broliams Algirdui ir Remigijui Gataveckams. Atsiimdamas apdovanojimą Algirdas nesulaikė džiaugsmo ašarų, o emocijos strigdė žodžius gerklėje. Tokia nuoširdi alytiškio reakcija pavergė salėje ir už ekrano apdovanojimą stebėjusių žiūrovų širdis. Dainiaus LABUČIO (ELTA) ir asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aša­ros strig­dė žo­džius ger­klė­je</h3> <p>„Ko ge­ro, pa­ti gra­žiau­sia no­mi­na­ci­ja. Po­nios ir po­nai, Me­tų kul­tū­ros žmo­gus. Įkvėp­ti ki­tą, kai pats au­gai be­veik be jo­kios užuo­vė­jos, my­lė­ti ki­tą ir pa­ro­dy­ti jam ke­lią, kai pa­čiam mei­lės vel­nio­niš­kai rei­kė­jo nuo pat pir­mos gi­mi­mo se­kun­dės, tai ir yra tik­ro­ji kul­tū­ra. Bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai“, – to­kius pa­skel­biant no­mi­na­ci­jos nu­ga­lė­to­jus vos pir­muo­sius iš­tar­tus te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jos Rū­tos Mi­kel­ke­vi­čiū­tės žo­džius iš­gir­dęs Al­gir­das su­sig­rau­di­no dar sė­dė­da­mas tarp žiū­ro­vų.</p> <p>Sa­lė­je sė­din­čiuo­sius pa­ver­gė nuo­šir­džios lai­mė­to­jo emo­ci­jos ir aša­ros, tad jį pub­li­ka drą­si­no aplo­dis­mentų gau­sa.</p> <p>Iš­skir­ti­niais me­no pro­jek­tais gar­sė­jan­tys bro­liai dai­li­nin­kai, dės­ty­to­jai, re­a­lis­ti­nio pie­ši­mo meist­rai, pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ti už nuo­pel­nus Lie­tu­vai – to­kie aly­tiš­kių nuo­pel­nai bu­vo įvar­dy­ti Al­gir­dui ei­nant į sce­ną at­si­im­ti ap­do­va­no­ji­mo.</p> <p>„Ačiū la­bai, sa­ko vy­rai ne­ver­kia, bet ši aki­mir­ka... Ačiū la­bai“, – džiaugs­mo aša­ros strig­dė Al­gir­do žo­džius ger­klė­je. </p> <p>Bro­lis ne­pa­ti­kė­jo</p> <p>Nors ap­do­va­no­ji­mas bu­vo skir­tas abiem bro­liams, ta­čiau ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mė tik vie­nas jų, nes Re­mi­gi­jus iš­vy­kęs į ke­lio­nę Ita­li­jo­je, ku­rią bu­vo su­pla­na­vęs žy­miai anks­čiau, nei jie ta­po ap­do­va­no­ji­mo no­mi­nan­tais.</p> <p>Pa­klau­sus, o kaip Re­mi­gi­jus su­re­a­ga­vo, kai su­ži­no­jo, kad no­mi­na­ci­ja ati­te­ko jiems, Al­gir­das pa­sa­ko­jo, jog iš pra­džių ne­su­pra­to. „Sa­ko, kaip tai lai­mė­jom? Kas tau sa­kė? Sa­kau, tai­gi ran­koj tu­riu sta­tu­lė­lę. Ta­da jis vėl klau­sė, tai kas tau sa­kė? Dar kar­tą pa­kar­to­jau, kad tu­riu sta­tu­lė­lę. Jis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti“, – pa­sa­ko­jo Al­gir­das.</p> <h3> Ap­do­va­no­ji­mo ne­si­ti­kė­jo</h3> <p>At­slū­gus emo­ci­joms, kal­bi­no­me jį apie dar vie­ną bro­lių gy­ve­ni­me nu­ti­ku­sį gra­žų įvy­kį ir ap­do­va­no­ji­mą.</p> <p>Į šios no­mi­na­ci­jos ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­da­vo ke­tu­ri kan­di­da­tai: ki­no re­ži­sie­rius ir pro­diu­se­ris Arū­nas Ma­te­lis – už pa­si­au­ko­ji­mą, gam­tos moks­lų ma­gist­ras Min­dau­gas Sur­vi­la – už mei­lę gam­tai, dai­li­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai – už po­zi­ty­vų po­žiū­rį ir dai­li­nin­kas Vil­man­tas Mar­cin­ke­vi­čius – už iš­skir­ti­nu­mą.</p> <p>„Šio­je ka­te­go­ri­jo­je bu­vo la­bai stip­rūs da­ly­viai. Aš tik­rai ne­si­ti­kė­jau lai­mė­ti, bu­vom la­bai pa­gerb­ti vien už tai, kad pa­te­ko­me tarp to­kių žmo­nių. Ma­niau, kad mes ten ne­la­bai pel­ny­tai pa­te­ko­me, o kai pa­skel­bė, kad lai­mė­jo­me, tie­siog su­dir­bo emo­ci­jos, nes ne­si­ti­kė­jau. At­va­žia­vau nu­si­tei­kęs tie­siog pa­žiū­rė­ti ge­ro kon­cer­to, bet ne dau­giau. Jei­gu bū­čiau nu­tuo­kęs, kad lai­mė­sim, bū­čiau bent jau pa­si­ruo­šęs pa­kal­bė­ti, ne­su­ge­bė­jau net nor­ma­liai pa­dė­ko­ti. O tos emo­ci­jos tik­rai ne­bu­vo su­vai­din­tos. Iš­ėjo kaip iš­ėjo. Man pa­čiam bu­vo gė­da“, – taip sa­vo emo­ci­jas at­si­i­mant ap­do­va­no­ji­mą pa­aiš­ki­no Al­gir­das. </p> <h3>Ver­kė tik vie­ną kar­tą</h3> <p>Jis ti­ki­no, kad įpras­tai nie­ka­da ne­ver­kia. Al­gir­das ap­si­ver­kė tik vie­ną kar­tą, kai bro­lis Re­mi­gi­jus trims mė­ne­siams iš­vy­ko į Ame­ri­ką.</p> <p>Ap­do­va­no­ji­mą bro­liai at­švęs, kai Re­mi­gi­jus grįš iš ke­lio­nės šią sa­vai­tę. Tie­sa, Al­gir­das kar­tu su jį at­ly­dė­ju­siu drau­gu Ar­tū­ru Ma­žei­ka da­ly­va­vo dūz­gė­se, kur pa­ben­dra­vo su ren­gi­nio sve­čiais ir pa­mi­nė­jo sa­vo lai­mė­ji­mą.</p> <p>Al­gir­das įsi­ti­ki­nęs, kad lai­mė­ti šį ti­tu­lą bro­liams pa­dė­jo la­bai juos pa­lai­kę aly­tiš­kiai, aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė ir pa­žįs­ta­mi žmo­nės, drau­gai, ku­rie ak­ty­viai bal­sa­vo. „Už tai ver­ti­nu ir my­liu šį mies­tą ir jo žmo­nes“, – sa­kė Al­gir­das ir pri­dū­rė, kad jų lai­mė­ji­mą lė­mė ir ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai, ku­rie su­da­rė pu­sę vi­sų bal­sų. </p> <p>„No­mi­nuo­ti bu­vo­me už po­zi­ty­vu­mą, nors jo pats kaip ir ne­jau­čiu. O dėl pa­gal­bos ki­tiems, tai aš to ne­su­reikš­mi­nu, tai at­ro­do na­tū­ra­lu, vi­si tu­rė­tų pa­dė­ti vie­ni ki­tiems, ne­su­pran­tu, kaip ga­li­ma gy­ven­ti ki­taip. Mes gy­ve­no­me tarp to­kių žmo­nių, ku­rie nie­ka­da ne­sto­ko­jo no­ro pa­dė­ti ki­tiems“, – kal­bė­jo aly­tiš­kis.</p> <p>Nu­veik­ti pas­ta­rų­jų me­tų dar­bai, ku­riais bro­liai džiau­gia­si la­biau­siai, tai pa­ro­da „Po­vei­kis“, pro­jek­tas „Art, Art ir Art“, sie­nų ta­py­bos dar­bai, se­mi­na­rai, skir­ti gy­ve­ni­mo nu­skriaus­tiems, sa­vi­ver­tę pra­ra­du­siems vai­kams ir dau­gy­bė ki­tų.</p> <p>Ypa­tin­gais me­no pro­jek­tais gar­sė­jan­tys dvy­niai dai­li­nin­kai A. ir R.Ga­ta­vec­kai už­au­go Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se. Nuo ma­žens mė­gę pieš­ti bro­liai Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je bai­gė fres­kos ir mo­zai­kos stu­di­jas. Tarp­tau­ti­nė­je šiuo­lai­ki­nio me­no mu­gė­je „Art­Vil­nius’12“ už pro­jek­tą „Po­vei­kis“ jiems bu­vo su­teik­tas ge­riau­sio Lie­tu­vos jau­no­jo me­ni­nin­ko ti­tu­las. Re­mi­gi­jus Dai­lės aka­de­mi­jo­je iki šiol dir­ba dės­ty­to­ju, Al­gir­das įgi­jo moks­lų dak­ta­ro laips­nį. Sos­ti­nė­je bro­liai ati­da­rė stu­di­ją, ku­rio­je mo­ko su­au­gu­siuo­sius pieš­ti. Abu yra re­a­lis­ti­nio pie­ši­mo meist­rai. Taip pat jie­du – kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ am­ba­sa­do­riai, pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liais. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/1_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-363-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/1_1.jpg" width="6000" height="4339" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_20190118_182959.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-363-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_20190118_182959.jpg" width="6000" height="4339" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_20190118_225227.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-363-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_20190118_225227.jpg" width="6000" height="4339" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/Gataveckai%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-363-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/Gataveckai%201.JPG" width="1417" height="898" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-342"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548150856"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rima </span> - Ant, 2019-22-01 - 11:54</p> </li> <a href="/comment/342#comment-342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/342#comment-342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kiek jie pasieke gyvendami…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kiek jie pasieke gyvendami valdiskoj ystaigoj ,tiesiog malonu kartu su jais ,bent akimirka pasidziaugti ,dideliu investiciju nereikejo ,tik noro kantrybes ,laiko .tai vyrukai verti demesio ,sekmes jiems ir ateityje .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=342" token="Xg5kRhYWEvxuPBc74IURYfIsAKtuB7dlffocRHCSGbw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=363&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XOrOdbAtEgVl9UmJSzjzeXJjGI4gRF0TYdIaZYUXihg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Jan 2019 08:15:52 +0000 vyrredaktorius 363 at https://www.alytausnaujienos.lt Tar­pu­ka­rio Aly­taus mies­to ar­chi­tek­tą pri­mins ir jo ta­py­ba https://www.alytausnaujienos.lt/tar-pu-ka-rio-aly-taus-mies-ar-chi-tek-ta-pri-mins-ir-jo-ta-py-ba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6-13236" rel="bookmark"> Nr. <span> 6 (13236) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/1_0.jpg?itok=NL7qb-Yu" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Vy­tau­to Tre­čio­ko por­tre­tas. Nuo­trau­ka iš šei­mos ar­chy­vo" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Bu­vęs tar­pu­ka­rio Aly­taus mies­to vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius V.Tre­čio­kas pa­li­ko ryš­kų pėd­sa­ką sta­tant ir gra­ži­nant mū­sų mies­tą XX a. ket­vir­to­jo de­šimt­me­čio ant­ro­je pu­sė­je, o šį­kart ne­tru­kus ati­da­ro­mo­je pa­ro­do­je aly­tiš­kiai ga­lės iš­vys­ti ar­chi­tek­to lais­va­lai­kiu Ka­na­do­je su­kur­tus dar­bus. V.Tre­čio­ko kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas sau­sio 17 die­ną 17 val. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je.</p> <p>Bū­si­ma­sis in­ži­nie­rius gi­mė Bir­žuo­se, bai­gė Bir­žų gim­na­zi­ją, stu­di­ja­vo Pa­ry­žiu­je. Po stu­di­jų, 1933 me­tų rug­pjū­tį, V.Tre­čio­kas įsi­dar­bi­no Aly­tu­je. Tar­ny­bą pra­dė­jo Aly­taus ap­skri­ties val­dy­bo­je brai­žy­to­ju, vė­liau dir­bo tech­ni­ku. 1935 me­tais bai­gė Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to tech­ni­kos fa­kul­te­tą, įgi­jo ar­chi­tek­tū­ros in­ži­nie­riaus kva­li­fi­ka­ci­ją ir, bū­da­mas vos 23 me­tų, pa­ski­ria­mas Aly­taus mies­to in­ži­nie­riu­mi. Jau­na­jam spe­cia­lis­tui tai bu­vo di­de­lis iš­šū­kis, nes Aly­taus mies­tas tuo­met in­ten­sy­viai plė­tė­si, vy­ko svar­bios sta­ty­bos, o rei­ka­la­vi­mai ku­ror­ti­niam mies­tui ke­lia­mi aukš­ti.</p> <p>Mies­to in­ži­nie­rius V.Tre­čio­kas pa­ski­ria­mas ir Aly­taus mies­to sta­ty­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. Jo va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja 1936 me­tais jau nag­ri­nė­jo 34 mies­tie­čių pra­šy­mus dėl na­mų sta­ty­bos, iš­plė­ti­mo, re­konst­ra­vi­mo. Pra­dė­ta in­ten­sy­viau tvar­ky­ti gat­ves: Juo­za­pa­vi­čiaus pros­pektas ir Vil­niaus gat­vė pa­ly­gin­tos, iš­grįs­tos ta­šy­tais ak­me­ni­mis, pail­gin­ta I pul­ko gat­vė, nu­ties­tos ke­lios nau­jos gat­vės va­sar­vie­čių ra­jo­ne (Ku­ror­te). 1936 me­tais pa­gal V.Tre­čio­ko pro­jek­tą pa­sta­ty­ta me­di­nė še­šių kom­plek­tų pra­džios mo­kyk­la Prie­glau­dos gat­vė­je (da­bar Sa­va­no­rių g.), ren­gia­mas Mies­to sta­dio­no ir jo deng­tų tri­bū­nų pro­jek­tas.</p> <p>1937–1938 me­tais sta­ty­bų ir mies­to tvar­ky­mo dar­bų dar pa­dau­gė­jo. Mies­to so­do cen­tre pa­gal V.Tre­čio­ko pro­jek­tą įreng­tas fon­ta­nas, pa­sta­ty­ta va­sa­ros est­ra­da. 1937 me­tų gruo­dį bu­vo be­veik baig­ta dar vie­na di­de­lė sta­ty­ba – jau­no­jo mies­to in­ži­nie­riaus su­pro­jek­tuo­ta mū­ri­nė, mo­der­niš­ka dvie­jų aukš­tų pra­džios mo­kyk­la Bi­ru­tės gat­vė­je prie sta­dio­no. V.Tre­čio­kas pri­si­dė­jo prie til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos pro­jek­tuo­da­mas til­to ele­men­tus, įran­gą (til­to au­to­rius in­ži­nie­rius Ana­to­li­jus Ro­zen­bliu­mas).</p> <p>1939 me­tais pa­tvir­tin­tas dar 1934-ai­siais su­da­ry­tas mies­to ri­bų pla­nas. V.Tre­čio­kas pa­ren­gė va­sar­vie­tės iš­plė­ti­mo pro­jek­tą. Pa­gal jį tai­syk­lin­gais sta­čia­kam­piais kvar­ta­lais su­pla­nuo­ta te­ri­to­ri­ja pa­ne­mu­nė­je – Le­li­jų gat­vės ir Ba­sa­na­vi­čiaus pros­pekto tą­so­je į šiau­rę nuo ge­le­žin­ke­lio. Šio­je ku­ror­ti­nė­je da­ly­je gy­ven­to­jams bu­vo for­muo­ja­mi ir ski­ria­mi di­de­li že­mės skly­pai – po 24 arus.</p> <p>To­kiu bū­du bu­vo sie­kia­ma iš­sau­go­ti na­tū­ra­lų miš­ką – skly­pų sa­vi­nin­kai ga­lė­jo iš­kirs­ti tik tiek me­džių, kiek bū­ti­na na­mo sta­ty­bai ir so­de­liui. Į mies­tą įtrauk­ta ir nau­jai su­pla­nuo­ta te­ri­to­ri­ja į pie­tus nuo ge­le­žin­ke­lio sto­ties, tarp Sto­ties ir Ulo­nų gat­vių. Mies­tas plė­tė­si ir in­ten­sy­viai tvar­kė­si, kaip ra­šė to me­to laik­raš­tis „Lie­tu­vo ži­nios“: „Aly­taus ku­ror­tas au­ga ir gro­žė­ja. Čia at­si­ran­da daug sti­lin­gų pa­sta­tų.“</p> <p>1939 me­tų sche­mo­je už­fik­suo­ta 60 skir­tin­gų mies­to gat­vių pa­va­di­ni­mų. 1940 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį dar pa­reng­ti kai ku­rių gat­vių tvar­ky­mo pro­jek­tai, bet, Lie­tu­vą prie­var­ta pri­jun­gus prie So­vie­tų Są­jun­gos, dau­ge­lis pla­nuo­tų dar­bų Aly­tu­je su­sto­jo. Li­ko ne­įgy­ven­din­ti pla­nai: ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties tu­rė­jo iš­kil­ti di­de­lis mo­der­niš­kas vieš­bu­tis su res­to­ra­nais, taip pat bu­vo pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti gim­na­zi­ją, mies­to ha­lę, dar vie­ną pra­džios mo­kyk­lą. 1940 me­tų ru­de­nį su­spė­ta pa­sta­ty­ti tik mies­to pir­tį – ant Ne­mu­no kran­to iš­ki­lo aly­tiš­kių il­gai lauk­tas mo­der­nus tri­jų aukš­tų mū­ri­nis pa­sta­tas pa­gal V.Tre­čio­ko pro­jek­tą.</p> <p>Ar­chi­tek­tas V.Tre­čio­kas su­pro­jek­ta­vo San­tai­kos (Aly­taus ra­jo­nas) baž­ny­čios mū­ri­nį pa­sta­tą. 1939 me­tais jis at­si­lie­pė į San­tai­kos pa­ra­pi­jie­čių di­de­lį no­rą sta­ty­ti nau­ją baž­ny­čią bei kle­bo­no pra­šy­mą ir rug­pjū­čio pa­bai­go­je pa­tei­kė baž­ny­čios pro­jek­tą. Tai ne­di­de­lė, su vie­nu bokš­tu fa­sa­de, zak­ris­ti­ja ir ap­šil­do­ma kop­ly­čia. Spa­lio mė­ne­sį per ti­tu­li­nius Kris­taus Ka­ra­liaus at­lai­dus pa­šven­tin­ti baž­ny­čios pa­ma­tai, sta­ty­bos pra­dė­tos ga­nė­ti­nai lais­vu, „liau­diš­ku“ bū­du: pa­ma­tus ir sie­nas mū­ri­jo meist­ras Mo­tie­jus An­driu­šis su pa­gal­bi­nin­kais.</p> <p>V.Tre­čio­kas ret­kar­čiais at­va­žiuo­da­vo pa­tik­rin­ti at­lik­tų dar­bų, duo­da­mas žo­di­nių nu­ro­dy­mų, ta­čiau dau­ge­lį spren­di­mų pa­lik­da­vo sta­tan­čio meist­ro nuo­žiū­rai. Ir nors San­tai­kos pa­ra­pi­jie­čiai 1940–1941 me­tais ak­ty­viai da­ly­va­vo baž­ny­čios sta­ty­bo­je, nuo­šir­džiai rū­pi­no­si ply­tų, ce­men­to ir ki­tų sta­ty­bi­nių me­džia­gų ga­vi­mu, ši­tus dar­bus jau stab­dė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­kiai.</p> <p>Da­lį baž­ny­čios sta­ty­bi­nių me­džia­gų pa­ra­pi­ja bu­vo pri­vers­ta sko­lin­ti nuo gais­rų per mū­šius nu­ken­tė­ju­siems pa­ra­pi­jie­čiams, o ir oku­pa­ci­nių val­džių at­sto­vai leis­da­vo jas nau­do­ti vi­sai ki­tiems rei­ka­lams. Nau­jo­sios rau­do­nų ply­tų baž­ny­čios San­tai­kos pa­ra­pi­jie­čiams taip ir ne­pa­si­se­kė pa­si­sta­ty­ti: dar ne­baig­tą ją at­ėmė so­vie­ti­nė oku­pa­ci­nė val­džia ir pa­ver­tė ko­lū­kio san­dė­liu.</p> <p>1944 me­tų va­sa­rą Aly­taus mies­to in­ži­nie­rius V.Tre­čio­kas su žmo­na Na­ta­li­ja ir sū­nu­mi Rai­mun­du pa­li­ko sa­vo pro­jek­tuo­tus nuo­sa­vus na­mus Ša­rū­no gat­vė­je ir emig­ra­vo į Vo­kie­ti­ją. Pra­džio­je ap­si­sto­jo Har­co kal­nų re­gio­ne, bu­vo pa­siųs­tas pri­va­lo­miems dar­bams Ber­ly­ne, pa­si­bai­gus ka­rui įsi­kū­rė Uch­te mies­te­ly­je. 1948 me­tų gruo­džio mė­ne­sį Tre­čio­kų šei­ma lai­vu iš­vy­ko į to­li­mą­ją Ka­na­dą. Pas­ku­ti­nę me­tų die­ną pa­sie­kė Ha­li­fak­so uos­tą, iš­vy­ko į Mon­re­a­lį. Dir­bo ar­chi­tek­tu Kve­be­ke, vė­liau brai­žy­to­ju Vie­šų­jų dar­bų mi­nis­te­ri­jo­je Ota­vo­je. Pa­gal V.Tre­čio­ko pro­jek­tą Hull‘e Kve­be­ke pa­sta­ty­ta Šv. Rai­mon­do baž­ny­čia.</p> <p>Ar­chi­tek­tas lais­va­lai­kiu mė­go pieš­ti, žais­ti te­ni­są, meist­rau­ti įvai­rius bal­dus. Ben­dra­vo su ki­tais Ka­na­do­je su­tik­tais aly­tiš­kiais. N.Tre­čio­kie­nė mi­rė 1999 me­tais, V.Tre­čio­kas – 2002 me­tų spa­lio 13 die­ną. Abu pa­lai­do­ti On­ta­ri­jo šven­to­jo Jo­no lie­tu­vių ka­pi­nė­se.</p> <p class="text-align-right"><strong> Vil­man­tė Pet­ru­se­vi­čie­nė</strong></p> <p class="text-align-right">Mu­zie­ji­nin­kė</p> <p>Šal­ti­niai:</p> <h5>1) LCVA 1567/1/430. L. 153 (F. Ap. B. L.)</h5> <h5>2) LCVA 1622/4/620. L. 5</h5> <h5>3) Al­gi­man­tas Miš­ki­nis. Už­ne­mu­nės mies­tai ir mies­te­liai. 1999</h5> <h5>4) Ta­das Na­vic­kas. Aly­tus ir jo apy­lin­kės. 1988</h5> <h5>5) Laik­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“. 1938-10-29</h5> <h5>6) Te­re­sė Jur­ku­vie­nė. San­tai­kos baž­ny­čios sta­ty­bos is­to­ri­ja.</h5> <h5>http://moks­lo­zur­na­lai.lma­lei­dyk­la.lt/publ/1392-1002/2002/3/M-24.pdf</h5> <h5>7) Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė. Aly­taus mies­to vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Vy­tau­to Tre­čio­ko li­ki­mas po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro. „Aly­taus nau­jie­nos“. 2011-12-23</h5> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-349-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/2.jpg" width="800" height="571" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-349-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/3_0.jpg" width="800" height="571" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-349-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/4.jpg" width="800" height="571" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-349-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/5.jpg" width="800" height="571" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-296"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547660148"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birutė</span> - Tre, 2019-16-01 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/296#comment-296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/296#comment-296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasisekė Alytui tarpukariu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasisekė Alytui tarpukariu turėti tokį talentingą miesto architektą. Dabartiniam miesto architektui Matažinskui priekaištų turi beveik visi savarankiškai dirbantys Alytaus architektai. Jų tarpe jis negerbiamas, jie laukia kol pasikeis miesto vadovai ir architektas. M. Matažinskas garsus tuo, kad darbą jam parūpino tarybos narė N. Makštutienė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=296" token="8dc75oOkyE8Cjk47XIV66Q5XF_UDA_GsKj4aeHFourI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=349&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RxOH_CE52XpMgE_l07WgoUoJ0ZC4Dm37ebtGzTvg3Po"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 16 Jan 2019 08:56:17 +0000 vyrredaktorius 349 at https://www.alytausnaujienos.lt Į te­at­ro sce­ną žen­gia dar vie­na „Ur­vi­nė ma­ma” – ak­to­rė Li­na Ras­to­kai­tė https://www.alytausnaujienos.lt/i-te-ro-sce-na-zen-gia-dar-vie-na-ur-vi-ne-ma-ma-ak-re-li-na-ras-kai-te <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/3-13233" rel="bookmark"> Nr. <span> 3 (13233) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/IMG_6072-min_0.jpg?itok=cF0ZXsya" width="344" height="287" alt="Lina" title="Lina Rastokaitė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ur­vi­nė ma­ma“ – spek­tak­lis, į te­at­ro sce­ną vie­nam va­ka­rui per­ke­lian­tis cha­o­tiš­ką tri­jų vai­kų ma­mos bui­tį ir lei­džian­tis į ją pa­žvelg­ti su pri­bloš­kia­mu at­vi­ru­mu bei iro­ni­jos do­ze. Tai – kiek­vie­nai ma­mai iki skaus­mo pa­žįs­ta­mas vi­di­nis mo­no­lo­gas, ku­pi­nas ab­sur­diš­kiau­sių, juo­kin­giau­sių ir pa­čių kas­die­niš­kiau­sių gal­vo­sū­kių bei is­to­ri­jų, be ku­rių tie­siog ne­įsi­vaiz­duo­ja­mi mo­ti­nys­tės džiaugs­mai ir var­gai.</p> <p>„Ur­vi­nė ma­ma“ nu­si­me­ta to­bu­los su­per­ma­my­tės kau­kę ir tam­pa mo­te­ri­mi, ku­rią kiek­vie­nas pa­žįs­ta­me: ne­įti­kė­ti­nai kan­tria, ta­čiau vi­suo­met ba­lan­suo­jan­čia ant šios kan­try­bės ri­bos, die­vi­nan­čia sa­vo vai­kus, ta­čiau kar­tais taip sva­jo­jan­čia apie nors vie­ną mi­nu­tę ra­my­bės, my­lin­čia sa­vo vy­rą, ta­čiau slap­ta taip trokš­tan­čia vėl pa­si­jaus­ti jau­na ir pa­trauk­lia.</p> <p>Mo­nos­pek­tak­lis – nuo­šir­di ir kva­to­tis ver­čian­ti pa­čios tik­riau­sios ma­mos iš­pa­žin­tis apie da­ly­kus, ku­riuos nu­ty­li mo­ti­nys­tės va­do­vė­liai.</p> <p>Nau­ją­ja „Ur­vi­ne ma­ma“ ta­pu­si ak­to­rė L.Ras­to­kai­tė kvie­čia spek­tak­ly­je ap­si­lan­ky­ti ir tuos, ku­rie jį jau spė­jo pa­ma­ty­ti su ko­le­ge ak­to­re G.Lat­vė­nai­te. L.Ras­to­kai­tė ne­iš­duo­da, kuo jos vai­di­na­ma ma­ma yra ki­to­kia, ta­čiau už­si­me­na, jog ruoš­da­ma­si vaid­me­niui ji va­do­vau­ja­si ne tik sa­vo pa­čios pa­tir­ti­mi, bet ir dau­gia­vai­kių drau­gų is­to­ri­jo­mis.</p> <p>„Ste­bė­da­ma sa­vo pa­žįs­ta­mus, au­gi­nan­čius tris ar ke­tu­ris vai­kus, ma­tau, kaip jie kar­tais iš­ei­na iš pro­to, ta­čiau su­si­tvar­ko ir vėl į jį su­grįž­ta“, – juo­kia­si ak­to­rė, sce­no­je ban­dy­sian­ti iš­si­aiš­kin­ti, kaip ne­pa­mes­ti gal­vos be­pro­tiš­ko­je mo­ti­nys­tės ka­ru­se­lė­je.</p> <p> </p> <p>L.Ras­to­kai­tę spek­tak­ly­je „Ur­vi­nė ma­ma“ pa­ma­ty­ti ga­li­te jau sau­sio 24 die­ną 18 va­lan­dą Aly­taus mies­to te­at­re.</p> <p class="text-align-right">Or­ga­ni­za­to­rių inf.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_6168-min.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-334-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_6168-min.jpg" width="4983" height="3322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_6272-min.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-334-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_6272-min.jpg" width="4983" height="3322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/Kal%C4%97d%C5%B3%20senelis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-334-p_ilX7Rl86o" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/Kal%C4%97d%C5%B3%20senelis.jpg" width="4983" height="3322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=334&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WN_aq7sLvB7wPYmr80K_ICBgKKIyQSqTrL8GSzaF2Q0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 09 Jan 2019 15:34:22 +0000 vyrredaktorius 334 at https://www.alytausnaujienos.lt I. Pirmojo gimnazijos pastato detektyvas https://www.alytausnaujienos.lt/i-pirmojo-gimnazijos-pastato-detektyvas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytojas Antanas JURČYS</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/3-13233" rel="bookmark"> Nr. <span> 3 (13233) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/DSC_0841.JPG?itok=KHOjVVSG" width="344" height="287" alt="Pastatas" title="Dabartinis pastatas iš kiemo pusės." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus vi­du­ri­ni­ą­ją 4 kla­sių mo­kyk­lą pa­vy­ko įsteig­ti tik 1919 me­tais. Ra­šan­tie­ji apie mo­kyk­los įkū­ri­mą be­veik vi­suo­met pri­me­na vi­du­ri­nio­sios mo­kyk­los stei­gė­jus, pės­čio­mis mo­kyk­los rei­ka­lais į Kau­ną nu­žy­gia­vu­sį Jo­ną Mak­nic­ką (vie­nas iš mo­kyk­los įstei­gi­mo ini­cia­to­rių), pir­mą­jį di­rek­to­rių (ta­da – ve­dė­ją) K.Kli­ma­vi­čių ir, ži­no­ma, Ža­li­ą­ją (ki­taip dar va­din­tą Ar­kli­de) gim­na­zi­ją ir jo­je 1927 me­tais iš­leis­tą 1-ąją tik­ro­sios gim­na­zi­jos lai­dą. Ir lyg ne­ty­čiom už­mirš­ta­mas pir­ma­sis gim­na­zi­jos pa­sta­tas, ku­ria­me ir pra­si­dė­jo aly­tiš­kių tik­rie­ji moks­lai.</p> <p>Tie­sa, dau­giau­sia Aly­taus švie­ti­mo rai­dą ty­ri­nė­ju­si El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė sa­vo dar­buo­se yra ne kar­tą pa­mi­nė­ju­si, kad pa­sta­tas bu­vęs vie­na­me iš ca­ri­nių ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių pa­sta­tų Ulo­nų gat­vė­je, nu­ro­do­mas ir pa­sta­to nu­me­ris – 33. Be­veik vi­sur pa­brė­žia­ma, kad sta­ti­nys bu­vęs mū­ri­nis, di­de­lis, tri­jų aukš­tų. Yra šio­kių to­kių užuo­mi­nų ir apie pa­sta­to vi­dų. Ir vis­kas? O ku­ris pa­sta­tas yra tas 33? Vie­nas ki­tas, ati­džiau ty­ri­nė­jęs ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių is­to­ri­ją, ži­no, kad ne apie gat­vės na­mų nu­me­rius kal­ba­ma – dau­ge­lis ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių pa­sta­tų bu­vo su­nu­me­ruo­ti. De­ja, nu­me­rių nė­ra iš­li­kę, da­lis ka­rei­vi­nių pa­sta­tų aud­rin­gos XX am­žiaus is­to­ri­jos šėl­smo ir ki­tų sti­chi­jų (pir­miau­sia gais­rų) bu­vo su­nai­kin­ti. Ne kar­tą to­je te­ri­to­ri­jo­je vy­ko in­ven­to­ri­za­ci­jos... Tur­būt dėl to nė­ra iš­li­ku­sios jo­kios įsi­min­ti­nes­nės gim­na­zi­jos sta­ti­nio nuo­trau­kos, jo­kios aiš­kes­nės nuo­ro­dos.</p> <p>Dar įdo­miau, kad dvie­jo­se mo­kyk­lo­se, ku­rios yra pir­mo­sios gim­na­zi­jos tra­di­ci­jų tę­sė­jos, eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos be­veik ne­su­sie­tos su pir­muo­ju gim­na­zi­jos pa­sta­tu – vie­nur gim­na­zi­jos sta­ti­niu lai­ko­mas da­bar­ti­nis Ulo­nų gat­vės na­mas, pa­žy­mė­tas 6 nu­me­riu, ki­tur – 8. O kaip yra iš tik­rų­jų? Ar įma­no­ma be pa­klai­dos nu­sta­ty­ti pa­sta­tą, ku­ria­me ir bu­vo įsi­kū­ru­si pir­mo­ji Aly­taus vi­du­ri­nio­ji (Aly­tu­je iki to lai­ko bu­vo tik ke­lios pra­džios mo­kyk­los) mo­kyk­la?</p> <p>Aly­taus Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­jos mu­zie­ju­je yra 1924 me­tų nuo­trau­ka. Už mo­ki­nių nu­ga­rų – pir­mie­ji gim­na­zi­jos rū­mai. Nuo­trau­ko­je gim­na­zi­jos pa­sta­tas ne­ryš­kus, jį ne­leng­va su­sie­ti su kon­kre­čiu tri­aukš­čiu ca­ro ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių sta­ti­niu. Ir vis dėl­to to­je nuo­trau­ko­je yra vie­na de­ta­lė, lei­džian­ti pa­sta­tą at­pa­žin­ti: nors ir ne­ryš­kiai, bet ma­to­mas tik tam pa­sta­tui bū­din­gas ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tas – po sto­gu esan­tis ply­ti­nis puo­šy­bi­nis ele­men­tas fri­zas. To­kį ele­men­tą tu­ri tik vie­nas iš vi­sų tri­aukš­čių iš­li­ku­sių ka­rei­vi­nių pa­sta­tų, ku­ria­me da­bar yra įsi­kū­ru­si KASP Dai­na­vos apy­gar­dos 1-oji rink­ti­nė.</p> <p>Už­čiuo­pus ši­tą ne­žy­mų pa­na­šu­mą pa­pras­čiau ieš­ko­ti ir ki­tų tą ver­si­ją pa­tvir­ti­nan­čių šal­ti­nių. To­kių nuo­ro­dų yra bu­vu­sių to lai­ko mo­ki­nių, pir­mo­jo di­rek­to­riaus / ve­dė­jo K.Kli­ma­vi­čiaus pri­si­mi­ni­muo­se ir įvai­rio­se Aly­taus 4 kla­sių vi­du­ri­nio­sios mo­kyk­los, o vė­liau ir gim­na­zi­jos, ata­skai­to­se, siųs­to­se Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jai. In­for­ma­ty­vūs yra įvai­rių tarp­ži­ny­bi­nių mi­nis­te­ri­jų su­si­ra­ši­nė­ji­mai.</p> <p>1969 me­tais, kai bu­vo mi­ni­mas gim­na­zi­jos 50 me­tų ju­bi­lie­jus, bu­vu­sie­ji A­ly­taus 4 kla­sių vi­du­ri­nio­sios mo­kyk­los ir gim­na­zi­jos 1-osios lai­dos mo­ki­niai Aly­taus 1-ajai vi­du­ri­nei mo­kyk­lai (da­ba­r Aly­taus Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­ja) pa­do­va­no­jo pri­si­mi­ni­mų al­bu­mą. Ja­me yra ke­le­tas pir­mo­jo gim­na­zi­jos pa­sta­to ap­ra­šy­mų, ku­riuo­se ga­li­ma ras­ti ne vie­ną pa­tiks­li­nan­čią nuo­ro­dą. Pa­vyz­džiui, Vy­tau­tas Mak­nic­kas, pir­ma­sis Aly­taus gim­na­zi­jos mo­ki­nys ir pir­mo­sios lai­dos ab­sol­ven­tas, mi­nė­tuo­se pri­si­mi­ni­muo­se tei­gia:</p> <p>„Aly­tus te­bu­vo men­kas baž­nyt­kai­mis, gais­rų ir ka­ro nu­nio­ko­tas už­kam­pis, ku­ria­me tarp da­bar­ti­nio siu­vi­mo fab­ri­ko li­gi baž­ny­čios bu­vo kel­my­nai, miš­ko plo­tai, ke­le­tas su­kniu­bu­sių ba­kū­žė­lių&lt;...&gt;</p> <p>Mū­sų mo­kyk­lai bu­vo pa­skir­ta pa­tal­pos ka­rei­vi­nė­je. Tai bu­vo di­de­lis tri­jų aukš­tų pa­sta­tas, ge­ro­kai ap­nai­kin­tas. Sti­go lan­gų, du­rų, bet mes tai grei­tai su­si­ra­do­me ki­to­se tuš­čio­se ka­rei­vi­nė­se. Šia­me di­džiu­lia­me pa­sta­te til­po mū­sų dvi kla­sės, ap­si­gy­ve­no mo­ky­to­jai, ne­ma­ža dar vie­tos li­ko ir mo­ki­nių ben­dra­bu­čiui. Mies­te gy­ve­no tik mies­tie­čiai, tuo tar­pu di­džiu­ma mo­ki­nių ap­si­gy­ve­no ben­dra­bu­ty­je.</p> <p> Ka­rei­vi­nių kam­ba­riai di­de­li – te­ko gy­ven­ti po ke­lis ar net po ke­lio­li­ka vie­na­me kam­ba­ry­je. &lt;...&gt;  Pir­ma­me aukš­te bu­vo vir­tu­vė, kur iš mū­sų at­vež­tų pro­duk­tų iš­vir­da­vo pie­tus...“ (Aly­taus Vi­du­ri­nei Mo­kyk­lai, mi­nin­čiai sa­vo įkū­ri­mo pen­kias­de­šimt­me­čio su­kak­tu­ves. Aly­taus Gim­na­zi­jos I-osios – 1927 m. – lai­dos ab­sol­ven­tai. 1969 m. Aly­taus Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­jos mu­zie­jaus fon­dai)</p> <p>Pa­na­šiai pir­mą­jį gim­na­zi­jos pa­sta­tą api­bū­di­na ki­ta tų lai­kų mo­ki­nė Ona Na­ru­šy­tė:</p> <p>„Mo­kyk­lai skir­ta di­de­lė, tri­jų aukš­tų, rau­do­nų ply­tų ka­rei­vi­nė sto­vė­jo ne­to­li plen­to ir žio­jo­jo tuš­čio­mis lan­gų bei du­rų sky­lė­mis...&lt;...&gt;</p> <p>Pa­skli­do tė­vai, vai­kai ir mo­ky­to­jai po miš­ką ap­žiū­ri­nė­da­mi ten ki­tas esan­čias tuš­čias ka­rei­vi­nes, nu­ka­bi­nė­da­mi jų du­ris, lan­gus, rink­da­mi ran­ke­nas, kab­lius, vi­sa, ką ga­li­ma pa­nau­do­ti bū­si­mai mo­kyk­lai. &lt;...&gt;</p> <p>Pir­mo aukš­to di­de­lė sa­lė ti­ko bū­ti val­go­muo­ju, o ki­tuo­se kam­ba­riuo­se tu­rė­jo ap­si­gy­ven­ti mo­kyk­lą ir ben­dra­bu­tį ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las. Čia bu­vo ir ne­ma­ža vir­tu­vė, taip pat san­dė­lis, ant­ra­sis aukš­tas ati­te­ko mo­ky­to­jų šei­moms ir mer­gai­čių ben­dra­bu­čiui, tre­čia­me aukš­te įsi­kū­rė mo­ky­to­jas Sla­vė­nas su ber­niu­kais: čia bu­vo nu­ma­ty­ti ir mo­kyk­li­niam dar­bui skir­ti kam­ba­riai“</p> <p>(Ci­ta­ta iš E.Bi­liū­tės-Alek­na­vi­čie­nės kny­gos „Aly­taus švie­ti­mo ari­muo­se, 33–34  psl.)</p> <p>Dar įdo­mes­nę in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė ki­tas 1927 me­tų ab­sol­ven­tas Sta­sys Griš­ke­vi­čius:</p> <p>„Aly­tų pa­ži­no­jau ma­žai – gal tik po­rą kar­tų sa­vo gy­ve­ni­me ja­me lan­kiau­si. Mo­kyk­la bu­vo ka­rei­vi­nė­se, to­liau nuo mies­to. Ten aš vi­sai ne­bu­vau bu­vęs. To­dėl, va­žiuo­jant pa­ti ap­lin­ka ma­ne ste­bi­no. Pra­va­žia­vo­me ei­lę ka­rei­vi­nių – vis di­džiu­liai, nie­kad ne­ma­ty­ti mū­rai &lt;...&gt;</p> <p>Ben­dra­bu­ty­je gy­ve­no­me ga­na daug mo­ki­nių, už­im­da­mi III-me aukš­te ke­lis kam­ba­rius. Mes gy­ve­no­me pen­kie­se. Pa­na­šiai ir ki­tuo­se kam­ba­riuo­se. Tik vie­nas kam­ba­rys bu­vo di­de­lis, tie­siog sa­lė. „Sei­miš­kiai“ gy­ve­no vi­si vie­na­me kam­ba­ry­je. III-me aukš­te, be to, bu­vo mo­ky­to­jo Sla­vė­no bu­tas, ro­dos, mo­ky­to­jų kam­ba­rys ir vi­sos trys, o ki­tais me­tais – ke­tu­rios kla­sės. Tuo bū­du, be­veik vi­sas III-is aukš­tas bu­vo už­im­tas. II-me aukš­te gy­ve­no pats ve­dė­jas, mo­ky­to­jas Ba­ly­nas ir Bu­taus­kai­tė. Dau­ge­lis kam­ba­rių bu­vo tuš­ti, be du­rų, lan­gai be stik­lų. O I-me aukš­te ir­gi bu­vo tik ben­dra­bu­čio val­go­ma­sis, vir­tu­vė ir vir­tu­vės pa­tar­nau­to­jų kam­ba­rys. Taip pat mo­kyk­los sar­go, ro­dos, Apo­na­vi­čiaus, bu­tas. Pa­ti ka­rei­vi­nė, man ro­dos, bu­vo skir­ta ne ka­rei­viams gy­ven­ti, bet ka­ri­nin­kams ar ka­ri­nėms įstai­goms. Vie­no­je, pa­na­šio­je į mū­siš­kę, bu­vo ap­skri­ties li­go­ni­nė, ki­to­se gy­ve­no ka­rei­viai, ka­ri­nin­kai. Bet gal ir jiems bu­vo erd­va, nes tuo­met ka­riuo­me­nės bu­vo ne­daug. Mat vy­ko ne­pri­klau­so­my­bės ko­vos, tai da­lys, ma­tyt, daž­nai keis­da­vo­si, bū­da­vo fron­tuo­se...“</p> <p>„1922-1923 moks­lo me­tus pra­de­dant, ben­dra­bu­čio jau ne­bu­vo &lt;...&gt; Į mo­kyk­lą vaikš­čio­ti rei­kė­jo da­bar­ti­nės Da­riaus-Gi­rė­no gat­vės vie­to­mis. Ne­at­si­me­nu, ar ji anais lai­kais tu­rė­jo pa­va­di­ni­mą, nes tai bu­vo ma­žai pa­na­ši į gat­vę – vos ke­li na­me­liai bei tvar­te­liai at­si­ša­ko­ję iš pa­grin­di­nės Vil­niaus gat­vės ir pa­si­tū­mė­ję į pu­šy­ną. Rei­kė­jo ei­ti pro da­bar­ti­nį par­ką, tuo­met dar pa­pras­tą nu­su­sį pu­šy­nė­lį, ku­ria­me gy­ven­to­jai vers­da­vo šiukš­les, o či­go­nai ker­mo­šių die­no­mis „mušt­ra­vo­jo“ sa­vo kui­ne­lius, kad vik­res­ni bū­tų, kad kai­mie­čiams leng­viau įpirš­tų. Da­bar­ti­nės (prieš uni­ver­sa­li­nę par­duo­tu­vę (da­bar­ti­nė par­duo­tu­vė Ne­mu­nas – A.J.) aikš­tės ne­bu­vo nė užuo­maz­gos. Jo­kių na­mų iki ka­rei­vi­nių! Tik prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­li. Mes trauk­da­vo­me į mo­kyk­lą per­kirs­da­mi ge­le­žin­ke­lį – ka­du­gy­nais, smė­ly­nais, pro įgu­los baž­ny­čią &lt;...&gt; Ne­to­li kai­rė­je lik­da­vo ge­le­žin­ke­lio sto­tis, o to­lo­kai de­ši­nė­je – Pul­ko gat­vė su sa­vo ma­žo­mis ba­kū­žė­lė­mis. Ir dau­giau nie­ko ta­me vi­sa­me di­džiu­lia­me tri­kam­py­je. &lt;...&gt; Ka­rei­vi­nių ra­jo­nas bu­vęs ga­na to­li nuo mies­to &lt;...&gt;“ (Aly­taus Vi­du­ri­nei Mo­kyk­lai, mi­nin­čiai sa­vo įkū­ri­mo pen­kias­de­šimt­me­čio su­kak­tu­ves. Aly­taus Gim­na­zi­jos I-osios – 1927 m. – lai­dos ab­sol­ven­tai. 1969 m. Aly­taus Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­jos mu­zie­jaus fon­dai)</p> <p>Pa­na­šiai mo­kyk­lą api­bū­di­na ir K.Kli­ma­vi­čius. (Be­je, ta jo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja pa­si­nau­do­jo ne vie­nas apie pir­mą­ją Aly­taus gim­na­zi­ją ra­šęs ty­ri­nė­to­jas):</p> <p>„Mies­te­ly­je jo­kių pa­tal­pų ne­bu­vo, pra­di­nės pa­tal­pos ties šven­to­riu­mi bu­vo ma­žy­tės ir ankš­tos, su mo­ky­to­ju S. Sla­vė­nu apė­jo­me vi­sas ka­rei­vi­nes ir ap­si­sto­jo­me prie vie­nų. Jos tuo­met bu­vo tuš­čios, o lan­gai iš­plėš­ti. Vi­du­je bu­vo daug skied­rų ir drož­lių, pa­lik­tų vo­kie­čių ir ru­sų be­lais­vių.</p> <p>La­bai daug du­rų bu­vo iš­im­ta ir iš jų ar­kli­dė­se padary­tos per­tva­ros. Tuo­jau su­rin­ko­me du­ris, lan­gų rė­mus ir juos tai­kė­me mo­kyk­los pa­tal­poms. Ga­vo­me ga­na ge­rą se­ną stik­lio­rių­ Gor­bi­ką, ku­ris il­gą lai­ką ir tvar­kė tuos lan­gus. Kros­nys taip pat bu­vo ap­ga­din­tos. Vis­ką te­ko per­dirb­ti, o lė­šų tam ma­ža: pra­džio­je tė­vai su­dė­jo apie 900 mar­kių ir Švieti­mo Mi­nis­te­ri­ja da­vė pra­džiai I500 mar­kių, vė­liau, susitvar­kius, kiek pa­dė­jo ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Ka­dan­gi pra­džio­je suo­lų ne­bu­vo, tai mes su mo­ki­niais par­si­ne­šė­me iš bu­vu­sios ru­sų įgu­los cerk­vės „lom­kas“ ir su­dė­jo­me į kla­ses. Be to, vie­nas Aly­taus sta­lius tuoj pa­da­rė kiek pa­pras­tes­nių suo­lų.“ K.Kli­ma­vi­čius „Iš at­si­mi­ni­mų“ (At­si­mi­ni­mai pa­ra­šy­ti apie 1962 m. At­si­mi­ni­mai ne­baig­ti, iš­leis­ti gim­na­zi­jos 70-me­čio pro­ga)</p> <p> </p> <p>Aly­taus Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­jos mu­zie­jaus fon­duo­se yra di­plo­mi­nis­ dar­bas apie Aly­taus švie­ti­mą. Dar­be už­si­min­ta apie K.Kli­ma­vi­čiaus spau­dai ruoš­to lei­di­nio „Iš at­si­mi­ni­mų“ va­rian­tą, ku­ria­me ga­na tiks­liai nu­sa­ko­ma gim­na­zi­jos pir­mo­jo pa­sta­to dis­lo­ka­ci­jos vie­ta:</p> <p>„Pa­tal­pos pa­si­rink­tos vie­no­je ka­ri­nin­kams skir­to­je ka­rei­vi­nė­je (kai nuo bu­vu­sios įgu­los baž­ny­čios (da­bar Ka­zi­mie­ro baž­ny­čia – AJ) žiū­ri stat­me­nai į plen­tą, tai prie­šais, tuo­jaus už plen­to, yra vie­naukš­tė bu­vu­si ka­ri­nin­kų ra­mo­vė, o nuo jos į kai­rę bu­vu­si mo­kyk­los pa­tal­pa). Ka­rei­vi­nės bu­vo tuš­čios, be lan­gų ir be du­rų, iš­griau­to­mis kros­ni­mis, iš­tru­pė­ju­sio­mis sie­no­mis...“  K.Kli­ma­vi­čius „Iš at­si­mi­ni­mų“ (spau­dai ruoš­to lei­di­nio va­rian­tas, apie 1962 m.)</p> <p>Pri­si­mi­ni­muo­se ne­už­si­min­ta apie na­mą žy­mė­ju­sį nu­me­rį. To­kią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti apy­skai­to­se, ku­rias kiek­vie­nais me­tais mo­kyk­los va­do­vas siųs­da­vo Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jai. Pa­vyz­džiui, 1919 me­tų apy­skai­to­je­ ra­šo­ma: „&lt;...&gt; an­tru kart bu­vo kreip­ta­si į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, tik tuo­met lei­do mums nau­do­tis ka­zar­me. Ji yra di­de­lė, 3-jų aukš­tų, tu­ri virš 10 di­de­lių kam­ba­rių, ku­riuo­se ga­li­me įtai­sy­ti kla­ses, ir daug ma­žes­nių kam­ba­rių, tik rei­ka­lau­ja di­de­lio re­mon­to“. (LCVA. F-391/2/1)</p> <p>1920 me­tų apy­skai­to­je ran­da­me to­kį­ į­ra­šą:</p> <p>Mo­kyk­la yra nuo Aly­taus miest. 11/2 ki­lom. at­stu­mo esa­mo­se b. ru­sų ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nė­se, na­me Nr. 38, ku­riuo nau­do­tis lai­ki­niai lei­do Ge­ne­ra­li­nis šta­bas.</p> <p>Mo­kyk­los na­mas pa­ly­gi­na­mai la­bai di­de­lis: il­gas, 3 aukš­tuo­se. Hi­gie­nos at­žvil­giu vi­sai ge­ras, jei­gu tin­ka­miau su­tvar­ky­ti iš­ei­na­mas vie­tas (lau­ko tu­a­le­tus – AJ), įtai­sy­ti prau­syk­les ir su­dė­ti apa­ti­nia­me aukš­te ir vi­suo­se ko­ri­do­riuo­se lan­gus ir du­ris, kad vė­jas ne­trauk­tų. Švie­sos ir oro daug, drėg­nu­mo taip pat nė­ra. Pa­to­gu­mo žvilgs­niu trū­ku­mais skai­ty­ti rei­kia tas, kad rū­sių vi­sai nė­ra, tai­gi na­mo gy­ven­to­jams (tar­nau­to­jams ir mo­ki­niams) nė­ra kur pro­duk­tų pa­dė­ti. Bet svar­biau­sia tai tas, kad vis­gi na­mas ati­duo­tas mo­kyk­lai dar ne­ga­lu­ti­nai, bet tik lai­ki­nai. Dėl­to tan­kiai ten­ka su ka­riš­kiais vi­so­kių nesu­si­pra­ti­mų ir ne­sma­gu­mų tu­rė­ti“. (LCVA. F-391/2/1)</p> <p>1921 me­tais siųs­ta­me do­ku­men­te iš da­lies pa­kar­to­ta ta pa­ti in­for­ma­ci­ja, tik ne­be­mi­ni­mas na­mo nu­me­ris.</p> <p>„Mo­kyk­la yra b. ru­sų ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nė­je, 11/2 ki­lom. nuo Aly­taus miest. at­stu­me. Hi­gie­nos ir pa­to­gu­mo at­žvil­giu na­mas ne­la­bai tin­ka­mas: rei­ka­lin­ga daug re­mon­to du­rų, ko­ri­do­rių, iš­ei­na­mų­jų vie­tų, kros­nių ir t.t. Be­to ta­me pat na­me yra dvie­jų pul­kų šta­bai, tai­gi la­bai daug kėb­lu­mų su­da­ro vaikš­čio­ji­mas tais pat ko­ri­do­riais ir ka­rei­vių.“</p> <p>La­bai ul­ti­ma­ty­vus yra 1921 me­tų rug­pjū­čio 27 die­ną Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos raš­tas, pa­siųs­tas švie­ti­mo, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rams:</p> <p>„Ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių ra­jo­ne Aly­tu­je, be ka­riš­kių da­lių yra ap­si­gy­ve­nu­sios trys įstai­gos, pri­gu­lian­čios kiek­vie­na ki­tai mi­nis­te­ri­jai, bū­tent: gim­na­zi­ja (Švie­ti­mo M-jai), ka­lė­ji­mas (Tei­sin­gu­mo M-jai) ir ap­skri­ties li­go­ni­nė (Vi­daus Rei­ka­lų M-jai) ir u­ži­ma tris ge­riau­sius ka­rei­vi­nių ru­mus (Nr. 31, Nr.63 ir Nr. 60).</p> <p>Dis­lo­ka­ci­ja ski­ria­mos ka­riuo­me­nės pa­tal­pi­ni­mui ne­iš­ven­gia­ma yra pa­liuo­suo­ti mi­nė­tų­jų įstai­gų už­ima­mie­ji ru­mai ir, rei­kia­mai pa­re­mon­ta­vus, pri­reng­ti jie ka­rei­vių ir ka­ri­nin­kų ap­gy­ven­di­ni­mui.“</p> <h3>Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mas-pra­šy­mas</h3> <p>„Švie­ti­mo Mi­nis­te­ri­ja pra­šo Kraš­to Ap­sau­gos Mi­nis­te­ri­ją pa­lik­ti Aly­taus rei­ka­lams ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nes Nr. 31, nes jei­gu bū­tų ka­rei­vi­nės iš Aly­taus gim­na­zi­jos at­im­tos, tai Švie­ti­mo Mis­te­ri­ja, ne­tu­rė­da­ma gim­na­zi­jai ki­to bu­to, tu­rė­tų už­da­ry­ti mo­kyk­lą, ku­rią lan­ko 230 mo­ki­nių.</p> <p>Tas mo­kyk­los už­da­ry­mas tu­rė­tų la­bai blo­gas pa­sek­mes Aly­taus su­len­kė­ju­siam kraš­tui.“</p> <p class="text-align-right">Švie­ti­mo Mi­nis­te­ris,</p> <p class="text-align-right">De­par­ta­men­to Di­rek­to­rius</p> <p> </p> <p>Itin įdo­mus yra 1922 me­tų su­si­ra­ši­nė­ji­mas, kai ka­riš­kiai pa­rei­ka­la­vo, kad gim­na­zi­ja iš ca­ri­nių ka­rei­vi­nių mies­te­lio bū­tų iš­kel­din­ta. K.Kli­ma­vi­čius ta pro­ga ra­šo:</p> <p>„Mo­kyk­la yra mū­ri­nė­je b. ru­sų ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nė­je, 11/2 ki­lom. at­stu­mo nuo Aly­taus mies­te­lio. Dėl pa­čios ka­rei­vi­nės var­žo­ma­si su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Na­mas pa­to­gu­mo at­žvil­giu ne­la­bai tin­ka, nes ap­lin­kui ka­rei­viai gy­ve­na, hi­gie­nos gi at­žvil­giu, jei su­tvar­ky­ti iš­ei­na­mą­sias vie­tas, įtai­sy­ti prau­syk­les ir su­dė­ti vi­sur, ypač ko­ri­do­riuo­se, du­ris ir lan­gus, kad vė­jas ir šal­tis ne trauk­tų, tai tik­tų. Re­mon­to rei­ka­lau­ja taip pat be­veik vi­sos kros­nys, nes jų vi­du­ri­niai iš­de­gę ir net iš­griu­vę, dėl­to kai ku­rios kla­sės šal­tos.“</p> <p>„Prie mo­kyk­los ta­me pa­čia­me na­me (ka­rei­vi­nė­je) bu­vo mo­ki­nių ben­dra­bu­tis, ku­ria­me bu­vo virš 80 mo­ki­nių. Už­ėmus ka­riš­kiams 1922 m. va­sa­rą prie­var­ta ben­dra­bu­čio kam­ba­rius, ben­dra­bu­tis iš­iro ir da­bar nau­do­ja­si bu­vu­sio ben­dra­bu­čio vir­tu­ve vos apie 10 mo­ki­nių.“</p> <p>Mums, mo­ky­to­jui An­ta­nui Jur­čiui, gim­na­zi­jos mu­zie­jaus va­do­vui­ Vy­tau­tui­ Bi­gai­lai ir gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ug­dy­mui Alek­san­drui Ki­ri­lo­vui, ieš­kan­tiems tiks­les­nės me­džia­gos apie gim­na­zi­jos pra­džių pra­džią, Lie­tu­vos cen­tri­nia­me vals­ty­bės ar­chy­ve pa­vy­ko ras­ti net to me­to ka­rei­vi­nių da­lies pla­ną, ku­ria­me aiš­kiai nu­ro­dy­ta, ko­kia­me na­me bu­vo įsi­kū­ru­si gim­na­zi­ja,–abie­jų mi­nis­te­ri­jų raš­tuo­se tas pa­sta­tas pa­žy­mė­tas 31 nu­me­riu.</p> <p>1922 me­tų do­ku­men­tuo­se yra už­si­min­ta ir apie ga­li­mą gim­na­zi­jos per­kė­li­mą į ki­tas ka­rei­vi­nes. Tik­riau­siai tu­ri­mas ome­ny­je va­di­na­ma­sis lai­ki­na­sis Aly­taus gim­na­zi­jos pa­sta­tas, ku­rio nuo­trau­ka­ per daug ties­mu­kiš­kai sie­ja­ma su gim­na­zi­ja, nes iš to­les­nio su­si­ra­ši­nė­ji­mo pa­aiš­kė­ja, kad gim­na­zi­jai se­no­se pa­tal­po­se lei­do už­si­lik­ti iki 1924 me­tų lie­pos 15 die­nos. Iš že­miau pa­teik­to K.Kli­ma­vi­čiaus ap­ra­šy­mo ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad siū­lo­mas gim­na­zi­jai pa­sta­tas bu­vo da­bar­ti­nė­je AB „Dai­na­vos siu­vi­mas“ te­ri­to­ri­jo­je: „Jau da­bar mo­kyk­la per to­li nuo mies­te­lio (2 ki­lo­met­rai nuo Su­val­kų pu­sės ir apie 4 ki­lo­met­rai nuo Vil­niaus pu­sės), o jei­gu per­kel­ti į da­bar ski­ria­mą ka­rei­vi­nę, tai to­lu­mo apie ½ ki­lo­met­ro dar pri­si­de­da; to­kiu bū­du la­bai to­li bū­tų iš mies­te­lio mo­ki­niams vaikš­čio­ti žie­mą, o ypa­tin­gai pa­va­sa­rį, kuo­met čia pa­ke­lėj į mies­te­lį pra­tvins­ta upe­lis ir prie vi­so mi­nė­to to­lu­mo pri­si­de­da dar apie 2 ki­lo­met­rus (rei­kia ei­ti ap­link); to­dėl jau da­bar kai ku­rie tė­vai net pa­reiš­kė, kad pri­vers­ti at­si­sa­ky­ti vai­kus mo­ky­tis leis­ti dėl ne­pa­to­gu­mo...“</p> <p>Daug in­for­ma­ci­jos yra 1923 me­tų su­si­ra­ši­nė­ji­mo do­ku­men­tuo­se:</p> <p>1923 lap­kri­čio 12 d.</p> <h3>Po­nui Švie­ti­mo Mi­nis­te­riui</h3> <p>„Švie­ti­mo ir Kraš­to Ap­sau­gos Mi­nis­te­ri­joms  š. m. spa­lių 17 d. su­si­ta­rus pa­lik­ti Aly­taus gim­na­zi­ją ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nė­je Nr. 33 tik li­gi 1924 me­tų lie­pos 15 d., ap­skri­ties Val­dy­ba sa­vo š.m. rug­sė­jo 25 d. raš­tui Nr. 4025 pa­pil­dy­ti pra­šo po­no Mi­nis­te­rio pa­rė­dy­mo asig­nuo­ti Pan­to­no ka­rei­vi­nių re­mon­tui lė­šų, tar­pi­nin­kau­ti ga­vi­mui iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne­mo­ka­mai rei­ka­lin­gos jų re­mon­tui me­džia­gos ir per­lei­di­mui ka­rei­vi­nių Ap­skri­ties Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn, ki­taip gre­sian­tis gim­na­zi­jos už­da­ry­mo pa­vo­jus ne­ga­lės bū­ti pa­ša­lin­tas, nes, Ap­skri­ties Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sams su­lie­sė­jus, val­dy­ba ne­tu­ri jo­kios ga­li­my­bės mi­nė­tam rei­ka­lui lė­šų skir­ti.“</p> <p class="text-align-right">Ap­skri­ties Val­dy­bos</p> <p class="text-align-right">Pir­mi­nin­kas, Sky­riaus Ve­dė­jas</p> <p class="text-align-right"><em><strong>(Vi­sų ci­tuo­ja­mų pri­si­mi­ni­mų ir do­ku­men­tų kal­ba ne­tai­sy­ta)</strong></em></p> <p>At­ro­dy­tų, kad daug kas pa­aiš­kė­jo. Bet kaip su pa­sta­to nu­me­ra­ci­ja? Vie­nuo­se šal­ti­niuo­se gim­na­zi­ja pa­žy­mė­ta 38 nu­me­riu, ki­tuo­se šal­ti­niuo­se – 31, dar­ ki­tuo­se – 33. Gal kal­ba­ma ne apie tą pa­tį sta­ti­nį? Iš tik­rų­jų ir mū­sų su­ras­ta­me 1922 me­tų pla­ne, ir mums at­siųs­ta­me N.Ste­po­nai­ty­tės 1934 me­tų ka­rei­vi­nių pla­ne­tas pats pa­sta­tas pa­žy­mė­tas skir­tin­gais nu­me­riais – vie­nur – 31, ki­tur – 33. Kad tai tas pat­s pas­ta­tas, lei­džia teig­ti na­mo pla­nas– toks pla­nas­ bū­din­gas tik vie­nam tri­aukš­čiam ka­rei­vi­nių­ pas­ta­tui, ku­ris tik­riau­siai dėl in­ven­to­ri­za­ci­jos, o gal ir dėl ki­to­kių prie­žas­čių iš pra­džių bu­vo žy­mi­mas 31, pas­kui – 33 ar 38 nu­me­riais. Na­mų nu­me­ra­ci­ja šiuo at­ve­ju ne­la­bai pa­ti­ki­mas šal­ti­nis, nes do­ku­men­tuo­se, ku­riuo­se be­veik tuo pa­čiu me­tu svars­to­mas gim­na­zi­jos ir li­go­ni­nės iš­kė­li­mo iš ka­rei­vi­nių klau­si­mas, gim­na­zi­ja api­bū­di­na­ma ir kaip 31, ir kaip 38 nu­me­riu pa­žy­mė­tas pa­sta­tas. Tai­gi iš­sa­miau su­si­pa­ži­nus su vi­du­ri­nio­sios 4 kla­sių mo­kyk­los ve­dė­jo K.Kli­ma­vi­čiaus, bu­vu­sių mo­ki­nių pri­si­mi­ni­mais ir Vals­ty­bi­nio cen­tri­nio ar­chy­vo do­ku­men­tais, klau­si­mų, kur bu­vo pir­ma­sis Aly­taus gim­na­zi­jos pa­sta­tas, ne­be­tu­rė­tų kil­ti. O jei­gu kam ky­la abe­jo­nių, pra­šo­me pa­si­da­ly­ti tu­ri­mais do­ku­men­tais ir ki­ta is­to­ri­ne me­džia­ga apie pir­mą­ją Aly­taus gim­na­zi­ją.</p> <p>Ko­dėl taip iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­ta vie­no Aly­taus mies­to pa­sta­to is­to­ri­ja? Aly­tus, de­ja, per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vo be­veik nu­šluo­tas nuo že­mės pa­vir­šiaus. Pa­ra­dok­sas, ta­čiau pa­grin­di­niai ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių pa­sta­tai li­ko be­veik ne­kliu­dy­ti. Iš­ei­tų, kad tai vie­ni se­niau­sių­ iš­li­ku­sių Aly­taus mies­to sta­ti­nių. Kai ku­rie jų jau tu­ri in­for­ma­ci­nes len­tas. Ma­no­me, kad ar­ti­le­ri­jos ka­rei­vi­nių pa­sta­tas, ku­ria­me bu­vo ženg­ti pir­mie­ji Aly­taus gim­na­zi­jos žings­niai, tu­rė­tų bū­ti pa­žy­mė­tas at­mi­ni­mo len­ta, nes tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos lai­ko­tar­piu Aly­taus, kaip mies­to ir Pie­tų Dzū­ki­jos cen­tro, su­kles­tė­ji­mas, kul­tū­ri­nis pa­gy­vė­ji­mas­ tie­sio­giai yra su­sie­ta­s ir su pir­mą­ja Aly­taus gim­na­zi­ja. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad 100 me­tų ju­bi­lie­jus, ku­rį mi­nės ne tik Dzū­ki­jos pro­gim­na­zi­ja ir Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja, bet ir vi­sa­ A­ly­taus mies­to ben­druo­me­nė, yra la­bai tin­ka­mas me­tas pa­ro­dy­ti pa­gar­bą pir­mie­siems Aly­taus moks­lo ir kul­tū­ros ži­di­niams. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad su bu­vu­siu KASP va­du pul­ki­nin­ku Ar­tu­ru Ja­sins­ku ir Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­du plk. ltn. Ar­nu Mi­kai­la Laz­di­juo­se Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ka­bi­ne­to ati­da­ry­mo Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­jo­je me­tu bu­vo kal­bė­ta­si ir apie tai, kad da­bar­ti­nė­se KASP pa­tal­po­se Aly­tu­je 1919 me­tais bu­vo įkur­ta Aly­taus 4 kla­sių vi­du­ri­nio­ji mo­kyk­la (vė­liau iš­au­gu­si iki pro­gim­na­zi­jos ir gim­na­zi­jos). Bu­vo kal­bė­ta ir apie tai, kad in­ten­sy­viai ieš­ko­ma tą in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų,o juos su­ra­dus ke­ti­na­ma tą is­to­ri­nį fak­tą įam­žin­ti at­mi­ni­mo len­ta. Su­ma­ny­mui KASP va­do­vy­bė, su ku­ria 2018 me­tais ge­gu­žės 23 die­ną kal­bė­jo­si Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Alek­san­dras Ki­ri­lo­vas, pri­ta­rė.</p> <p>P. S. Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja ieš­ko nuo­trau­kų, ku­rio­se bū­tų nu­si­fo­tog­ra­fa­vę (nu­fo­tog­ra­fuo­ti) įvai­rių gim­na­zi­jos lai­dų mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Ati­des­ni in­ter­nau­tai tur­būt yra pa­ste­bė­ję, kad Aly­taus pir­mo­sios – ir vė­les­nių – gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų lai­dų vin­je­čių­nė­ra daug. Tą spra­gą Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai iki gim­na­zi­jos šimt­me­čio no­rė­tų už­pil­dy­ti... Ti­ki­mės su­lauk­ti bu­vu­sių gim­na­zi­jos mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų pa­ra­mos. Tu­ri­mą me­džia­gą ga­li­ma at­siųs­ti šiais ad­re­sais:</p> <p class="text-align-center">mo­kyk­la@va­na­go­gim­na­zi­ja.lt</p> <p class="text-align-center">alek­san­dras.ki­ri­lo­vas@va­na­go­gim­na­zi­ja.lt</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-231"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547028979"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALYTIŠKIS</span> - Tre, 2019-09-01 - 12:16</p> </li> <a href="/comment/231#comment-231" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231#comment-231" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai įdomu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai įdomu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231" token="g3vtVPQCjgJUxMdg_xAyixImLPwLbIHCwYBn9L8cZbk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=333&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fgmD2JczXAQDhjd5ikTC0MlUHXT4c-XtUVHGRC3aLSk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 08 Jan 2019 09:02:02 +0000 vyrredaktorius 333 at https://www.alytausnaujienos.lt