Kultūra https://www.alytausnaujienos.lt/kultura lt Do­ku­men­ti­nis fil­mas „Kal­ba Aly­tus” apie mies­to dvi­de­šimt­me­čio is­to­ri­ją – ga­na op­ti­mis­tiš­kas https://www.alytausnaujienos.lt/do-ku-men-ti-nis-fil-mas-kal-ba-aly-tus-apie-mies-dvi-de-simt-me-cio-ri-ja-ga-na-op-ti-mis-tis-kas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13381" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13381) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_0442.JPG?itok=3jiZ-r7Z" width="344" height="287" alt="Kęs­tu­tis Kri­vas ir Ar­vy­das Kin­de­ris" title="Į „Aly­taus nau­jie­nų” re­dak­ci­ją Kęs­tu­tis Kri­vas ir Ar­vy­das Kin­de­ris už­su­ko ne­ši­ni an­ti­kva­ri­ne „Bo­ney M“ plokš­te­le. Pa­si­ro­do, ji tie­sio­giai su­si­ju­si su fil­mu „Kal­ba Aly­tus“, o tiks­liau – ja­me pa­sa­ko­ja­ma Aly­taus is­to­ri­ja. Ar pri­si­me­na­te, kad šios gru­pės kon­cer­tas vy­ko 1998 metais ir mū­sų mies­te ir ta­po tik­ru įvy­kiu? Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kiek aly­tiš­kių – tiek ir mies­to is­to­ri­jos ver­si­jų</h2> <p>„Šį kar­tą pa­grin­di­niu fil­mo per­so­na­žu taps mies­tas, ku­ris pats pa­sa­kos apie si­tu­a­ci­jas, įmo­nes, apie tai, kaip kei­tė­si jo vei­das. Pa­lie­si­me po­li­ti­nę, eko­no­mi­nę, kul­tū­ri­nę, švie­ti­mo sfe­ras“, – apie fil­mą pa­sa­ko­ja sce­na­ri­jaus au­to­rius ir re­ži­sie­rius A.Kin­de­ris. Klasi­ki­nio 50 mi­nu­čių for­ma­to do­ku­men­ti­nis fil­mas ap­ima dvi­de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pį nuo 1990-ųjų.</p> <p>Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad fil­me jį ypač do­mi­na is­to­ri­nis lū­žis ir ja­me vy­kę do­mūs da­ly­kai, pra­de­dant nau­jos eko­no­mi­kos gi­mi­mu, nau­jų po­li­ti­nių san­ty­kių at­si­ra­di­mu. Tai bu­vo la­bai svar­bus pe­ri­odas, pa­ska­ti­nęs tur­to per­da­li­ji­mą (vals­ty­bi­nio tur­to per­ėji­mą į pri­va­čias ran­kas), nau­jų įmo­nių su­kū­ri­mą, lė­męs po­ky­čius vi­so­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se.</p> <p>„No­rė­jo­si la­bai smar­kiai ak­cen­tuo­ti 90-ųjų lū­žį, bet da­bar, bai­gus dar­bą, jau ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad fil­mas iš­ėjo ga­na op­ti­mis­tiš­kas, žmo­giš­kai jaut­riai pa­sa­ko­jan­tis apie is­to­ri­ją. Di­de­lių tra­ge­di­nių na­tų nė­ra, tie lai­kai jau tam­pa is­to­ri­ja“, – sa­ko A.Kin­de­ris.</p> <p>Be­ne di­džiau­sias iš­šū­kis, su ku­riuo su­si­dū­rė au­to­riai, – kaip kon­cen­truo­ti pa­sa­ko­ji­mą? Juk įvy­kių, reiš­ki­nių įvai­rio­se sri­ty­se per dvide­šimt­me­tį bū­ta tik­rai įdo­mių, tai­gi tam tik­ras sub­jek­ty­vu­mas ta­po ne­iš­ven­gia­mas.</p> <p>„Ko­kių re­ak­ci­jų ti­ki­mės? Tur­būt kiek­vie­nas žiū­ro­vas ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad jis mies­to is­to­ri­ją pri­si­me­na… ne to­kią, ko­kia ro­do­ma fil­me. Kri­ti­ka yra ge­rai, blo­gai – jei nie­kas ne­iš­sa­ko ver­ti­ni­mų. Kartais žmo­nės is­to­ri­ją ban­do keis­ti sa­vo at­min­ty­je, net­gi rei­kia fil­muo­tų „įro­dy­mų“, kaip Aly­taus gat­vė­se vyks­tan­ti uba­gų ei­se­na, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos strei­kas ant te­at­ro laip­tų“, – pa­ste­bi K.Kri­vas. </p> <h2>Prieš ka­me­rą apie kai ku­riuos įvy­kius vis dar ne­at­vi­rau­ja­ma</h2> <p>Fil­me „Kal­ba Aly­tus“ daug kal­ba­ma apie kul­tū­ros įvy­kius ir reiš­ki­nius: at­si­ra­do ne­pri­klau­so­ma spau­da, te­le­vi­zi­ja, ra­di­jas, mies­te gi­mė te­at­ras, lė­lių te­at­ras, kū­rė Gin­ta­ro Na­su­ta­vi­čiaus ve­ži­mų te­at­ras, at­si­ra­do Dai­vos Mar­ti­ko­ny­tės jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“, vy­ko dai­li­nin­ko Re­do Dir­žio ak­ci­jos.</p> <p>Pa­sa­kojama apie spor­tą bei Aly­tų gar­si­nu­sius spor­ti­nin­kus, pri­si­min­ti gro­žio kon­kur­sai. Ryš­kus to me­to al­ter­na­ty­vus mu­zi­ki­nis ju­dė­ji­mas taip pat at­spin­dė­tas fil­me, ta­čiau tik štri­chais, nes, pa­sak au­to­rių, tam reik­tų skir­ti at­ski­rą fil­mą.</p> <p>Pa­lies­tas ir įdo­mus eko­no­mi­nis fe­no­me­nas – ko­mer­ci­nės aly­tiš­kių ke­lio­nės į Len­ki­ją su kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis. „Kas mus iš tik­rų­jų nu­ste­bi­no, kad žmo­nės prieš ka­me­rą vis dar ne­no­riai kal­ba apie tuos grei­to pra­tur­tė­ji­mo lai­kus. Su­si­da­ro įspū­dis, kad tik dar po ke­lių de­šimt­me­čių apie kai ku­riuos fak­tus bus ga­li­ma pra­bil­ti vi­siš­kai at­vi­rai ir vie­šai“, – pa­ste­bi A.Kin­de­ris.</p> <p>Fil­me daug dė­me­sio skir­iama dra­ma­tiš­kiems pe­ri­odams – Sau­sio 13-osios vy­kiams, sovie­tų ka­rių ka­pų iš­kė­li­mui su au­to­ma­tais gin­kluo­tų ka­rių pa­si­ro­dy­mu bei ki­tiems įvy­kiams, pa­dė­ju­siems pa­ma­tus šian­die­nai.</p> <p>Apie to me­to Aly­taus kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją pa­sa­ko­ja bu­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­rav­ičius, pri­si­min­ta, ko­kie pa­grin­di­niai ob­jek­tai mies­te bu­vo ati­da­ry­ti šia­me de­šimtmet­y­je, pre­ky­bos cen­tras „Jot­vin­gis“, sta­to­mas mies­to te­at­ras.</p> <h2>Ra­do kad­rų iš dū­šios, o kaip bus at­ei­ty­je?</h2> <p>Fil­me „Kal­ba Aly­tus“ yra pa­nau­do­ti uni­ka­lūs is­to­ri­niai kad­rai iš K.Kri­vo as­me­ni­nio ar­chy­vo, ku­rį jis kū­rė nuo 1987 me­tų, taip pat Sau­liaus Bart­kaus ir Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos fil­muo­ta me­džia­ga. „Bu­vęs Aly­taus te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rius Min­dau­gas Še­ma­tuls­kis at­li­ko tam tik­rą žyg­dar­bį, nes sa­vo lai­ku nu­va­žia­vo į Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ją ir per­kė­lė į juos­te­les vi­sus ki­no žur­na­lų „Ta­ry­bų Lie­tu­va“ nuo 1958 me­tų nu­fil­muo­tus kad­rus apie Aly­tų. Šiuo ar­chy­vu mes taip pat nau­do­jo­mės kur­da­mi fil­mą“, – sa­ko A.Kin­de­ris.</p> <p>„Ma­no vaiz­do ar­chy­ve dau­giau­sia su­kaup­ta me­džia­gos, ku­ri nu­fil­muo­ta man dir­bant te­le­vi­zi­jo­je. Daug is­to­ri­nių kad­rų, žmo­nių, ku­rių jau nė­ra. Ma­no mo­ky­to­jas ke­ra­mi­kas Vy­tau­tas Le­das, daug ra­šy­to­jo Jur­gio Kun­či­no kad­rų (apie jį bū­tų ga­li­ma su­kur­ti at­ski­rą fil­mą). Ten yra vi­sas Aly­taus gy­ve­ni­mas, nuo duo­bė­tų gat­vių, kiau­rų sto­gų, šiukš­lių upe­liuo­se, te­at­ro, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos sta­ty­bų, įam­žin­ta vis­kas, kas tuo me­tu vy­ko, fik­suo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai“, – K.Kri­vas šyp­so­si pa­sa­ko­da­mas, kad fil­muo­to­je me­džia­go­je ra­do net­gi to­kių ar­chy­vi­nių kad­rų, ku­rie ta­po di­de­liu ne­ti­kė­tu­mu jam pa­čiam. Pa­vyz­džiui, ope­ra­to­rius įam­žin­tas ka­me­ra, ku­ri bu­vo įreng­ta prie R.Dir­žio gar­sio­sios skulp­tū­ros „Čiuo­žė­jas“, pa­na­šios į kai­my­ni­nės vals­ty­bės pre­zi­den­tą. K.Kri­vas ten fil­ma­vo re­por­ta­žą ir pats ta­po jo he­ro­ju­mi.</p> <p>Klau­san­tis pa­sa­ko­ji­mo apie tai, kaip se­kė­si kur­ti do­ku­men­ti­nį fil­mą apie to­kią ne­se­ną Aly­taus is­to­ri­ją, ne­ju­čia ky­la klau­si­mas: su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis at­ei­ty­je su­si­durs tie, kas no­rės pa­pa­sa­ko­ti apie mū­sų die­nų mies­tą?</p> <p>Fil­mo „Kal­ba Aly­tus“ kū­rė­jai ne­abe­jo­ja, kad pro­ble­mos bus pa­na­šios: fil­muo­tos me­džia­gos apie mies­to gy­ve­ni­mą sto­ka. Nors dau­ge­lis kas­dien fil­muo­ja­me mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, ta­čiau iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čius kad­rus dar rei­kia iš­sau­go­ti. Kiek jų iš­liks pri­va­čiuo­se ar­chy­vuo­se – klau­si­mas, o tai, ką šiuo me­tu ek­ra­nuo­se ma­to­me vie­šai, kaip pa­ste­bi fil­mo au­to­riai, daž­niau­siai su­si­ję su po­li­ti­ka.</p> <p>„Man at­ro­do, kad anks­čiau fil­muo­da­vo­me dau­giau pa­pras­tų žmo­giš­kų da­ly­kų, kas­die­nių si­tu­a­ci­jų, mo­kyk­li­nių ren­gi­nių, daug dė­me­sio bu­vo skir­ta jau­ni­mui. Kad­rai iš dū­šios bū­da­vo“, – pa­ste­bi K.Kri­vas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7266.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7266.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7291.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7291.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7463.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7463.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8259.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8259.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7498.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7498.JPG" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_0442_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1149-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_0442_0.JPG" width="1979" height="2400" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3503"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578745573"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ko nepasigiria?</span> - Šeš, 2020-11-01 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/3503#comment-3503" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3503#comment-3503" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad liko su tais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad liko su tais mentalitetais kaip ir prieš 30 metų. Vietoj kūrimo vyrauja parceliuot miesto likučius saujelės naudai. O kas trukdo, per intrigas su institucijom dorot, kad nuslopint. Ir nesukontroliavę įmobės dėl gaisro užsiritinę ekologinę bombą sau ir ateičiai sako, lietutis lyja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3503" token="heHnQ451rJsEeTnHO2PIzqhEAGVCTVazwm3m-T42lSo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3487"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578650886"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atvirai</span> - Pen, 2020-10-01 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/3487#comment-3487" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3487#comment-3487" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip eilinis lietuvis ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip eilinis lietuvis ir gyvendamas Alytaus mieste nepatikėčiau. Jei pats nesusidurčiau per 30 metų kas dedas Alytaus mieste per savivaldą. Jei didžioji dalis šalies savivaldybių pradžioj ir klupę, vėliau atsitiesia ir į priekį gana sėkmingai eina. Pasidarę reikiamas reformas ir per es paramos projektus spurtuoja per kur tik gali. Ir šiandien įbėgėję gali iš savęs vystytis. Paskolas mažina. Alytaus mieste už tokius net siūlymus, atskiros interesų grupės ne tik mane kaip priešu daro. Su tuo susidūrę ir atskiri politikoj. Net savivaldybės sistemoj dirbę reti gabūs valdininkai išėjo į kitus gretimus rajonus. Ir gana sėkmingai per es paramos projektus užveda tuos regionus. Kur Alytaus mieste per tą laiką net pakrutėt nesugeba. Ir dabar ruošiant miesto šių metų biudžetą, jei atskirais atvejais nepasidarę optimizavimo reformų iš skolintų paskolų jei nori renovuot pastatus ir skaito investicija- per Lietuvą niekas sau neleidžia. Nes skaitoma lygis, kaip savivaldybės iš es paramos projektus daro kuo mažiau savo lėšų naudojant. Ir atsipirkimas turi būt. Pavyzdys - Alytaus policijos pastato ant stogo įrengta saulės energiją naudojanti sistema. Iš es paramos projektų. Vadovas nuo Druskininkų ir veržlumas per projektus nuo ten. Kito mastymo nei Alytuj. Ar esantis rajone pramogų parkas Tarazanija. Sėkmingzi viešbučių...aptarnavimo kompleksas sukurtas. Traukia turistų srautus. Kaip miesto zonoj tokia veikla- leisgyvių lygio. Rimčiau svečių rimčiau nėra kur užimt. Trumpiau miesto tokia savinykinanti energija. Praktiškai per tarybą reikia lyderio, kuris bandytų miesto vystymą aktyvint gerąja prasme.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3487" token="qIWx8r6eAcrANSv6EPFI7EUtgeUW3afRLHZnRtK93jo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3484"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578634138"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ką pasakys?</span> - Pen, 2020-10-01 - 07:28</p> </li> <a href="/comment/3484#comment-3484" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3484#comment-3484" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką pasakys ateities kartos?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką pasakys ateities kartos? Kaip kažkada vertindami Alytaus miesto vystymą per 30 metų. Gal sakys, kodėl Alytus priešingai kitoms savivaldybėms ne stengėsi efektyvint savivaldybės veiklą ir per es paramos projektus stiprint vystymą per savivaldą ir miesto įmones, tęsė priešingai. Nedarydami reikiamų reformų per savivaldą finansinę naštą krovė ateičiai. Įmonės nyko ir pati savivaldybė tik ateities praskolinėjimo saskaita imitavo. Negebėdami sukontroliuot įmonės dėl gaisro, ekologinę bombą lygioj vietoj užritino sau ir ateičiai. O už tai turintys prisiimt atsakomybes pagal užimtus postus, kaip karžygiai reklamuojasi ir aiškina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3484" token="xsFZFnJvlNF9IHZJDqrAKQy2YFWB-RXHrs4uyNJ-a7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3480"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578587046"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskai</span> - Ket, 2020-09-01 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/3480#comment-3480" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3480#comment-3480" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išlysk iš apkasų jau pilnatis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išlysk iš apkasų jau pilnatis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3480" token="4UQ5jSESJUS26jBRgDs5nQNa6QB50PniR5tbym6IkWI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3479"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578586484"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jei</span> - Ket, 2020-09-01 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/3479#comment-3479" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3479#comment-3479" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei dauguma savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei dauguma savivaldybių prieš 30 metų pradėjo stiprint miestą ir įmones per es paramos projektus, Alytus priešingai tęsė. Ypač anoje kadencijoje suaktyvėjo erzinimaisi dėl likučių.. Tęsiasi ir šioje. Savivaldybės strateginių įmonių vadovai ir valdybose atstovai iš svetur. O alytiškiams erzintis dėl msžėjančių likučių. Mentalitete skiriasi nuo vyraujančio per Lietuvą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3479" token="ucvBIfW-zT5akz35GpcbP6qLR7EXJkZuu3CnDkMqYig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3477"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578580859"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremsk</span> - Ket, 2020-09-01 - 16:40</p> </li> <a href="/comment/3477#comment-3477" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3477#comment-3477" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau pilnatis pažiūrėk į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau pilnatis pažiūrėk į dangų ir pradėk siautėt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3477" token="_bGy9nTAN9ud9DkKeMWyrtppZIjtohWhkXJpBvVt3YI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1149&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zsGqYoHC54Q3KP2ZIMQUkztNC1R-sTs8hpuy0mY9tMs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 09 Jan 2020 07:18:34 +0000 vyrredaktorius 1149 at https://www.alytausnaujienos.lt Trys ka­ra­liai Aly­tu­je ne­pa­šykš­tė­jo do­va­nų – me­džio dro­žė­ją Ar­tū­rą Ja­nic­ką ka­rū­na­vo auk­so vai­ni­ku https://www.alytausnaujienos.lt/trys-ka-ra-liai-aly-tu-je-ne-pa-syks-te-jo-do-va-nu-me-dzio-dro-ze-ja-ar-tu-ra-ja-nic-ka-ka-ru-na <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/413380" rel="bookmark"> Nr. <span> 4(13380) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Pirma%20IMG_7766%201.jpg?itok=Ep1wX0RS" width="344" height="287" alt="Artūras Janickas" title="2019 metų aukso vainikas - ant alytiškio medžio drožėjo Artūro Janicko galvos. Zitos Stankevičienės nuotr.s" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Tau­to­dai­lė pir­mą kar­tą tam­pa vals­ty­bės pri­ori­te­tu</h2> <p>Aly­tu­je iš­kil­min­gai pa­skelb­ta Tau­to­dai­lės me­tų pra­džia – Sei­mas 2020-ai­siais skirs ypa­tin­gą dė­me­sį liau­dies me­no pa­vel­dui. „Ste­buk­lo si­tu­a­ci­ja“ – taip šį fak­tą, kad tau­to­dai­lė tam­pa vals­ty­bės pri­ori­te­tu, pa­va­di­no J.Ru­dzins­kas.</p> <p>Kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, svei­kin­da­mas iš­kil­mių Aly­tu­je da­ly­vius, kal­bė­jo apie tai, kad į tau­to­dai­lę tu­rė­tu­me pa­žvelg­ti kaip į ak­tu­a­lų kul­tū­ros lau­ką, iš­sau­go­ju­sį dar­nų ry­šį su vie­ta, ku­rio­je už­au­go­me, gy­ve­na­me. „Mums, šiuo­lai­ki­niams žmo­nėms, tau­to­dai­lė, fol­klo­ras pa­de­da su­pras­ti, kad žmo­gus nė­ra tik sau, jis yra ir tau­tai, ir ben­druo­me­nei, ir jį su­pan­čiam pa­sau­liui“, – sa­kė jis.</p> <p>Mi­nist­ro tei­gi­mu, tau­to­dai­lė bu­vo su­si­ju­si su mū­sų vals­ty­bės at­kū­ri­mu XX am­žiaus pra­džio­je, ji taip pat bu­vo ne­at­sie­ja­ma Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio or­ga­ni­zuo­tų pir­mų­jų lie­tu­vių dai­lės pa­ro­dų da­lis ir su­pran­ta­ma kaip svar­bus mo­der­nios kū­ry­bos šal­ti­nis.</p> <p>Tau­to­dai­lės me­tams skir­tus ren­gi­nius iš­kil­min­gai pra­dė­jo liau­dies me­no pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tų pa­skel­bi­mo ir vai­ni­ka­vi­mo iš­kil­mės. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro įsteig­ti „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mai – svar­biau­sias ša­lies tau­to­dai­li­nin­kų, iš­ki­lių liau­dies dai­lės kū­ri­nių au­to­rių, įver­ti­ni­mas.</p> <p>Į sce­ną pa­ki­lo 7 LTS sky­rių at­sto­vai, taip pat ir Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­kų sky­rius, ku­riam va­do­vau­ja Aud­ro­nė Lam­pic­kie­nė. Sky­rius vie­ni­ja 99 tau­to­dai­li­nin­kus, iš jų try­li­kai su­teik­tas me­no kū­rė­jo sta­tu­sas, sep­ty­nio­li­ka – ser­ti­fi­kuo­tų tau­ti­nio pa­vel­do tra­di­ci­nių ama­tų meist­rai. Pa­si­džiaug­ta jau­nais vei­dais sce­no­je – liau­dies me­no šal­ti­niui iš­sek­ti kol kas grės­mės nė­ra – pa­ste­bė­jo ren­gi­nio ve­dė­ja Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė.</p> <h2>Ieš­ko­jo har­mo­ni­jos ir dar­nos</h2> <p>Šių­me­tė­je bai­gia­mo­jo­je kon­kur­si­nė­je „Auk­so vai­ni­ko“ pa­ro­do­je, ku­ri bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, pri­sta­ty­ti dvi­de­šimt aš­tuo­nių kū­rė­jų, ge­riau­sių sa­vo ap­skri­čių meist­rų, ver­tin­giau­si vaiz­di­nės liau­dies dai­lės, skulp­tū­ros, ta­py­bos, gra­fi­kos ir tai­ko­mų­jų dai­lės ša­kų bei kryž­dir­bys­tės kū­ri­niai.</p> <p>Kon­kur­sas vyks­ta re­gio­nų prin­ci­pu, juo­se su­ren­gia­mos 10 pa­ro­dų, o jų nu­ga­lė­to­jai pa­ten­ka į res­pub­li­ki­nį tu­rą. Ver­ti­na­ma tri­jo­se sri­ty­je: vaiz­duo­ja­mo­sios  ir  tai­ko­mo­sios dai­lės bei  kryž­dir­bys­tės. Kon­kur­sui pri­va­lo­ma pa­teik­ti 5 kū­ri­nių ko­lek­ci­ją, su­kur­tą per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus.</p> <p>Kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pro­fe­so­rė Alek­san­dra Alek­san­dra­vi­čiū­tė pir­miau­sia pa­si­džiau­gė, kad bai­gia­ma­sis „Auk­so vai­ni­ko“ ren­gi­nys vyks­ta mies­te, dėl ku­rio ji, kaip ir dau­ge­lis žmo­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je, šį ru­de­nį iš­gy­ve­no, nes jis pa­ty­rė su­krė­ti­mą, bet ta­čiau da­bar vėl ra­mus ir gra­žus.</p> <p>„Har­mo­ni­ja ir dar­na, švie­si vi­di­nė nuo­tai­ka“, – A.Alek­san­dra­vi­čiū­tė sa­ko, kad tai ir bu­vo tie es­mi­niai da­ly­kai, ku­rių ko­mi­si­ja ieš­ko­jo kon­kur­si­niuo­se kū­ri­niuo­se, tam tik­ras pa­čios pa­ro­dos ir jos ver­ti­ni­mo leit­mo­ty­vas.</p> <h2>Trys ka­ra­liai vai­ni­ka­vo ge­riau­sius</h2> <p>Bai­gia­mo­jo „Auk­so vai­ni­ko“ ren­gi­nio kul­mi­na­ci­ja – skel­bia­mi ge­riau­si 2019 me­tų tau­to­dai­lės meist­rai, su­kū­rę įspū­din­giau­sias kū­ri­nių ko­lek­ci­jas. In­tri­ga iš­lai­ky­ta iki pas­ku­ti­nės mi­nu­tės, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja bal­sa­vo tą pa­čią die­ną, ku­rios po­pie­tę vy­ko iš­kil­min­gas ap­do­va­no­ji­mas.</p> <p>Nu­ga­lė­to­jais ta­po ir sim­bo­li­niais auk­so vai­ni­kais bu­vo ka­rū­nuo­ti po vie­ną vaiz­duo­ja­mo­sios, tai­ko­mo­sios dai­lės ir kryž­dir­bys­tės at­sto­vą: skulp­to­rius Ar­tū­ras Ja­nic­kas iš Aly­taus – už skulp­tū­rė­lių iš me­džio ko­lek­ci­ją, au­dė­ja Au­re­li­ja Gra­ži­na Ruk­šai­tė iš Kau­no ra­jo­no – už įspū­din­gus juos­tų ki­li­mus ir kryž­dir­bys Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius iš Uk­mer­gės kraš­to – už kryž­dir­bys­tės pa­min­klus.</p> <p>Į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti ir anks­tes­nių me­tų auk­so vai­ni­ko lau­re­a­tai, ne­ši­nas dviem ap­do­va­no­ji­mais ant jos už­li­po aly­tiš­kis skulp­to­rius S.Lam­pic­kas. Nu­ga­lė­to­jų pa­skel­bi­mas jam bu­vo ypač įsi­min­ti­nas –  svei­ki­no sa­vo mo­ki­nį A.Ja­nic­ką, o ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė A.Alek­san­dra­vi­čiū­tė vi­siems au­to­riams pa­lin­kė­jo per­duo­ti sa­vo meist­rys­tę, rim­tą po­žiū­rį į ama­tą, jo tra­di­ci­ją jau­na­jai kar­tai.</p> <p> </p> <h3>Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po:</h3> <p>vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės sri­ty­je – skulp­to­rius An­ta­nas Las­taus­kas;</p> <p>tai­ko­mo­sios liau­dies dai­lės sri­ty­je – tau­to­dai­li­nin­kė Li­na Ži­vat­kaus­kai­tė-Ža­liaus­kie­nė;</p> <p>kryž­dir­bys­tės sri­ty­je – me­džio dro­žė­jas To­mas Stamb­raus­kas.</p> <p> </p> <h3>Tre­čio­sios vie­tos „Auk­so vai­ni­ko“ lai­mė­to­jais pa­skelb­ti:</h3> <p>vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės sri­ty­je – skulp­to­rius Vy­tas Jau­gė­la;</p> <p>tai­ko­mo­sios liau­dies dai­lės sri­ty­je – au­dė­ja Ja­ni­na Bla­žu­kie­nė;</p> <p>kryž­dir­bys­tės sri­ty­je – skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas.</p> <p> </p> <h3>Spe­cia­liai­siais di­plo­mais ap­do­va­no­ti:</h3> <p>me­džio dro­žė­jas Juo­zas Če­pu­lis; </p> <p>au­dė­ja Bi­ru­tė An­dri­jaus­kie­nė;</p> <p>rank­dar­bių meist­rė Ade­lė Mons­ta­vi­čie­nė;</p> <p>liau­dies meist­ras Vy­tau­tas Rau­čys;</p> <p>skulp­to­rius Al­fon­sas Mau­lys.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2019 metų aukso vainikas – ant alytiškio medžio drožėjo Artūro Janicko galvos. Zitos Stankevičienės nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7492.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7492.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7506.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7506.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7517%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7517%201.jpg" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7529.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7529.jpg" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7539.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7539.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7573.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7573.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7779%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7779%201.jpg" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7801.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7801.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7815.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7815.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7835.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7835.jpg" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7841.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7841.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7578.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7578.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7580.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7580.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7582.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7582.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7612.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7612.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7679.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7679.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7729.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7729.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7734.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7734.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_7641.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1146-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_7641.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3474"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578432066"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vardas</span> - Ant, 2020-07-01 - 23:21</p> </li> <a href="/comment/3474#comment-3474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3474#comment-3474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau padaryta klaida... Ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau padaryta klaida...<br /> Ne Vytautas Raucys, o Vytautas Rauktys</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3474" token="9iyYIQcLGab-ON9mafQ4yqRPFMaG7kIaMCrx1IKXV3A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3473"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578418554"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Angelė Rauktienė</span> - Ant, 2020-07-01 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/3473#comment-3473" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3473#comment-3473" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Specialiuoju diplomu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Specialiuoju diplomu apdovanotas meno kūrėjas Vytautas Rauktys gaila, niekas kad korespondentai nepasivargino paklausti...apmaudu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3473" token="5ENb2Arii7L0EdICGJS3WmzqQk92Epg1oncy3PTADec"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1146&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VA383lv8Sp_kSF1ikuDoxZ1ev5oQQszltzoIxC_rAy8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 Jan 2020 07:36:28 +0000 vyrredaktorius 1146 at https://www.alytausnaujienos.lt Išskirtinė knyga artėjančioms šventėms https://www.alytausnaujienos.lt/isskirtine-knyga-artejancioms-sventems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Inga Jurčienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/ZGED4878_2.jpg?itok=o6-mUw5B" width="344" height="287" alt="knygų mugė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gražiausių knygų konkursai rengiami visame pasaulyje, ne išimtis ir Lietuva. Vilniaus knygų mugėje kasmet skelbiamus Knygos meno konkurso nugalėtojus išrinkti tampa vis sudėtingiau, nes išskirtinių lietuviškų leidinių niša po truputį pildosi.</p> <p> Viena iš Knygos meno konkurso organizatorių, Lietuvos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus patarėja, Vilniaus knygų mugės organizacinio komiteto narė Rasa Bačikonytė visada atkreipia dėmesį į knygas, kurias iš karto norisi paimti į rankas: „Graži knyga man – kai gera ją laikyti, vartyti, kai akiai malonus ir nevarginantis šriftas, racionaliai ir skaityti patogiai apskaičiuoti tarpai tarp eilučių – nei per dideli, tarsi ore pakabinantys tekstą, nei pernelyg suspausti, apsunkinantys skaitymą, teksto blokui proporcingos vidinės ir išorinės paraštės, funkcionaliai integruotos iliustracijos, kokybiškas įrišimas (pirmenybę teikiu siūtoms, ne klijuotoms), nerėksmingas viršelis“.</p> <p> Kai kurių leidėjų tvirtinimą, kad knygos storais viršeliais patvaresnės ir ilgiau tarnauja bibliotekose, paneigia R. Balčikonytės asmeninė patirtis: iš bibliotekų imdama daugiau skaitomas knygas pastebėjo, kad būtent stori viršeliai sunkiau atlaiko dažną vartojimą. Jai pačiai priimtinesni ploni viršeliai, malonus liesti popierius. Tad labiausiai knyga laimi, kai visus jos išvardintus dalykus dailininkas sudeda į natūralią visumą. Nors tikrovėje skaitytojus veikia ir kitokie faktoriai: netikėtumas, naujoviškumas ar, priešingai, santūrus ir skoningas klasikinių tradicijų išlaikymas arba žaidimas jomis.</p> <p> Vasario 20–23 d. vyksiančioje Vilniaus knygų mugėje bus apdovanotas pagrindinės Kultūros ministerijos įsteigtos premijos laimėtojas, taip pat kūrėjai grožinės literatūros ir eseistikos, vaikų, mokslinės bei dalykinės literatūros, meno leidinių ir kitose srityse. Knygos meno konkursas, pasak R. Balčikonytės, pirmiausia siekia įvertinti ir paskatinti, o platesne prasme – atkreipti dėmesį į tai, kad knyga yra ne tik jos turinys, bet ir pavidalas.</p> <p> Lietuvoje įvertintos knygos pastebimos ir kitose šalyse. Tai rodo ir pernai metų pavyzdžiai: dailininkė Rasa Jančiauskaitė, iliustravusi Mariaus Marcinkevičiaus knygą ,,Maži eilėraščiai mažiems“ (išleido ,,Tikra knyga“) pakviesta tapti 2020 metų Bolonijos vaikų knygų mugės, garsiausios ir didžiausios tokio pobūdžio pasaulyje, vizualinio apipavidalinimo kūrėja.</p> <p> Lietuvos konkurse diplomą laimėjusi dizainerių Ugnės Balčiūnaitės, Deimantės Brukštaitės, Jokūbo Mulersko, Džiugo Valančiausko, Linos Vyšniauskaitės (Godspeed Branding) sukurta  R. Laužiko ir A. Astrausko knyga ,,How the Future King of England Ate Peacock in Vilnius: the Shared Cultural, Political and Culinary History of Britain and Lithuania“ (išleido Lietuvos kultūros institutas) gavo specialų paminėjimą Niujorko teisių mugės organizuojamame iliustruotų knygų dizaino konkurse, pateko į D&amp;AD apdovanojimų finalą knygų dizaino kategorijoje, Baltijos šalių knygos meno konkurse laimėjo pirmąją vietą.</p> <p>Lietuvoje pernai pagrindinę metų premiją laimėjusi dailininkės Sigutės Chlebinskaitės apipavidalinta knyga „Icchokas Rudaševskis. Vilniaus geto dienoraštis.1941–1943/Togbukh fun Vilner geto.1941–1943“ Japonijoje buvo įtraukta į D&amp;AD apdovanojimų trumpąjį sąrašą.</p> <p>Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės ,,Laimė yra lapė“ (išleido ,,Tikra knyga“), išleista daugelyje šalių, pelnė Amerikos bibliotekų asociacijos The Batchelder apdovanojimą už išskirtiniausią JAV išleistą knygą vaikams.</p> <p> Nestandartinėmis, išskirtinėmis, riboto tiražo knygomis Lietuvoje garsėja tokios leidybinės platformos kaip „Aukso žuvys“, „No Routine Books“ – pastarosios vienas iš įkūrėjų, dailininkas Gytis Skudžinskas kone kasmet Knygos meno konkurse pelno po vieną ar net kelias premijas. „No Routine Books“ leidiniai skirti meno mylėtojams, kolekcionieriams, smalsiems skaitytojams, kurie moka mėgautis, literatūros ar menotyros specialistams. Į savo kuriamas knygas šie kūrėjai dažnai žvelgia kaip į meno objektus, dažnai tampančius kito meno kūrinio ar parodos pratęsimu knygos formatu. Dažnai daug rankų darbo pareikalavusių leidinių tiražas irgi limituotas – iki 99 kopijų. „Mums labai patinka gražios knygos, jas kurdami įdedame daug meilės, jos kupinos nuoširdumo. Ir nesvarbu, ar labai greitai jas išparduosime, – prisipažįsta Vilma. – Svarbiausia, kad teisingas žiūrovas susirastų jam tinkamą knygą“.</p> <p> Leidyklos „Aukso žuvys“ vadovei Sigitai Pūkienei knyga graži tada, kai joje dera visi elementai: dizainas, įrišimas, popierius, šriftas: „Kai visi tie elementai pasirinkti sąmoningai, su idėja. Kai knyga turi konceptualų dizainą, kuri gali pajusti vos pažvelgęs į viršelį, o paėmęs į rankas pajunti tą „visu kūnu“. Vadinasi, tokia knyga turi veikti emocionaliai. Į ją ne tik norisi žiūrėti, ją tyrinėti, bet ir lengva bei patogu skaityti“.</p> <p> Rinkdama išskirtinę dovaną mylimam žmogui, leidyklos vadovė sako pirmiausia atkreiptų dėmesį į jo pomėgius, taigi, pirmiausia ieškotų knygos pagal turinį. Bet jei norėtų padaryti staigmeną ir praplėsti jo interesų sritį, parinktų įdomesnę, meniškai ir gražiai išleistą knygą. „Visada vertinga dovana bus ta, kuri turi išliekamąją vertę“, – nė kiek neabejoja S. Pūkienė.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1114&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hf80L43Rzd_3Hl4xOI0FSL4FSZQyr8FsIGQE85cfMsY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Dec 2019 10:25:17 +0000 vyrredaktorius 1114 at https://www.alytausnaujienos.lt Ki­to­kie pa­si­kal­bė­ji­mai su Aly­taus ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kė­mis https://www.alytausnaujienos.lt/ki-kie-pa-si-kal-be-ji-mai-su-aly-taus-ra-jo-no-bib-lio-te-ki-nin-ke-mis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13374" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13374) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/VIDOS%20raganos%282%29.jpg?itok=tdh1MFF_" width="344" height="287" alt="Raganos" title="Vi­dos Rut­kaus­kie­nės ra­ga­nų ko­lek­ci­jo­je – per šim­tą ra­ga­nai­čių." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ąžuo­li­nių fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­da Rut­kaus­kie­nė: „Pa­siu­tu­siai įdo­mus da­ly­kas – ra­ga­nų drau­gi­ja“</h3> <p><strong>– Kiek me­tų dir­ba­te bib­lio­te­ki­nin­ke? Koks tai dar­bas?</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ki­nin­kės sta­žas ne­ma­žas – kaž­kur 43 me­tai. Dar­bas da­bar nė­ra leng­vas, vis­kas kom­piu­te­riu, jau­ni­mui leng­viau. Bet dirb­ti ge­ra.</p> <p><strong>– Ar tai bu­vo Jū­sų sva­jo­nių spe­cia­ly­bė?</strong></p> <p>– Ne­bu­vo tai sva­jo­nė, bet pa­ti­ko, daž­nai lan­ky­da­vau­si bib­lio­te­ko­je. Ir na­muo­se bu­vo Mer­ga­lau­kio bib­lio­te­kos iš­da­vi­mo taš­kas, tad au­gau tarp kny­gų.</p> <p>O sva­jo­nė bu­vo tap­ti ag­ro­no­me, bet su­ži­no­jau, kad Dau­guo­se pa­nai­kin­ta ši spe­cia­ly­bė, tai ki­tą die­ną nu­ve­žiau do­ku­men­tus į tuo­me­tę Kap­su­ko kul­tū­ros mo­kyk­lą, bib­lio­te­ki­nin­kys­tės spe­cia­ly­bę. Taip ir pra­si­dė­jo ma­no bib­lio­te­ki­nin­kės ke­lias.</p> <p><strong>– Ką mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu? Ar se­niai tuo už­si­i­ma­te?</strong></p> <p>– Di­džiau­sias ma­no po­mė­gis yra mez­gi­mas. Taip at­si­pa­lai­duo­ju. Nors ir at­min­ti­nai raš­tą ži­nau, bet vis tiek akis mė­gi­nio skai­čiuo­ju. Megz­ti iš­mo­kė vie­na že­mai­tė. Bu­vom jau­nos ir pa­siu­tu­sios, dy­kos – ji megz­da­vo, o mes iš­ar­dy­da­vom (šyp­so­si). Vie­ną gra­žią die­ną at­ne­šė vir­ba­lus, siū­lų ir pri­ver­tė dirb­ti. Pir­mie­ji ma­no mez­gi­niai bu­vo ska­ra, ša­li­kas ir pirš­ti­nės. Kai lau­kiau­si, sū­nui nu­mez­giau pir­mą megz­ti­nį, ku­rį ne­šio­jo iki 5 me­tų (juo­kia­si). Vai­kams, sau, vy­rui ir da­bar mez­gu megz­ti­nius, tu­ni­kas. Mo­ku ir vą­še­liu, bet ne­la­bai trau­kia šis me­nas. O pri­mez­gu­si per sa­vo am­že­lį esu daug. Ir dar meg­siu, nes siū­lų tu­riu daug (juo­kia­si).</p> <p>Dar vie­nas po­mė­gis – ra­ga­nos. Jau 22 me­tus ren­ku ra­ga­nas. Pa­siu­tu­siai įdo­mus da­ly­kas – ra­ga­nų drau­gi­ja (juo­kia­si). Drau­gai pir­mą­ją pa­do­va­no­jo 40-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Da­bar jų tu­riu virš 100.</p> <h3>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos San­tai­kos fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Lai­ma Pet­ke­vi­čie­nė: „Šiuo­lai­ki­nė bib­lio­te­ka – tai ne tik spau­dos ir kny­gų iš­da­vi­mas“</h3> <p><strong>– Koks tas šiuo­lai­ki­nio bib­lio­te­ki­nin­ko dar­bas?</strong></p> <p>– Kiek­vie­nas ry­tas pra­si­de­da nuo bib­lio­te­kos ati­da­ry­mo, nau­jos spau­dos at­ne­ši­mo į ją. Šiuo­lai­ki­nė bib­lio­te­ka – tai ne tik spau­dos ir kny­gų iš­da­vi­mas, tai ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis, spaus­di­ni­mo ir ko­pi­ja­vi­mo pa­slau­gos. Žmo­nės į bib­lio­te­ką at­ei­na įvai­riais klau­si­mais, pa­vyz­džiui, kaip de­kla­ruo­ti pa­ja­mas, ban­ko iš­ra­šų ir ki­tais ak­tu­a­liais klau­si­mais ar­ba tie­siog pa­si­kal­bė­ti. Kiek­vie­ną at­ėju­sį­jį sten­giuo­si su­pras­ti ir jam pa­dė­ti. Bib­lio­te­ko­je vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, už­si­ė­mi­mai ir pa­ro­dos. Ten­ka da­ly­vau­ti se­mi­na­ruo­se, ku­rie pra­ple­čia aki­ra­tį.</p> <p>Jau­ni­mas mie­lai lan­ko­si ir nau­do­ja­si in­te­rak­ty­via „Xbox“ žai­di­mų kon­su­le. Gau­ta kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka nau­do­ja­ma kas­die­nė­je bib­lio­te­kos veik­lo­je, kai mo­ki­niai grįž­ta po pa­mo­kų, šeš­ta­die­niais, per vai­kų atos­to­gas. Jau­nuo­liai nau­do­ja­si in­te­rak­ty­via zo­na. Žai­džia įvai­rius in­te­rak­ty­vius „Xbox“ žai­di­mus, ku­rių Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos San­tai­kos fi­lia­le yra dvy­li­ka. Pla­tus „Xbox“ žai­di­mų pa­si­rin­ki­mas ati­tin­ka kiek­vie­no am­žių, sko­nį bei no­rus. Žai­džiant ten­ka pa­mąs­ty­ti, la­vi­na­ma re­ak­ci­ja ar tie­siog sma­giai pa­ju­da­ma.</p> <p><strong>– Kiek me­tų dir­ba­te bib­lio­te­ki­nin­ke?</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ko­je dir­bu nuo 2011-ųjų, jau aš­tuo­ne­rius me­tus. San­tai­kos bib­lio­te­ka, ku­rio­je dir­bu, įkur­ta 1947 me­tais.</p> <p><strong>– Ar tai bu­vo Jū­sų sva­jo­nių spe­cia­ly­bė?</strong></p> <p>– Esu bai­gu­si Mul­ti­me­di­jos, di­zai­no ir lei­dy­bos tech­no­lo­gi­jų stu­di­jas. Bib­lio­te­ka man vi­sa­da bu­vo sva­jo­nių dar­bo vie­ta: tai kny­gos, žmo­nės, ben­dra­vi­mas ir ren­gi­niai. Nuo vai­kys­tės mė­gau skai­ty­ti ir kur­ti. Dė­ko­ju li­ki­mui, kad ši ma­no sva­jo­nė ta­po re­a­ly­be.</p> <p><strong>– Kuo no­rė­jo­te bū­ti vai­kys­tė­je? Kas pa­kei­tė sva­jo­nes?</strong></p> <p>– Vai­kys­tė­je tu­rė­jau daug sva­jo­nių, tur­būt kaip ir dau­gu­ma vai­kų. Pri­si­me­nu, penk­to­je kla­sė­je rei­kė­jo pa­ra­šy­ti ra­ši­nė­lį „Kuo tap­siu už­au­gu­si?“ Tuo­met ma­no vie­na iš sva­jo­nių bu­vo tap­ti vai­kų dar­že­lio auk­lė­to­ja. Ta­čiau šiai sva­jo­nei ne­bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti, nes me­tams bė­gant su­si­for­ma­vo vi­sai ki­ti pri­ori­te­tai. Nuo 16 me­tų pra­dė­jau dirb­ti, vė­liau pa­si­rin­kau šei­mą. Me­tams einant su­pra­tau, kad be moks­lo la­bai sun­ku su­si­ras­ti dar­bą, to­dėl įsto­jau stu­di­juo­ti.</p> <p><strong>– Ką mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu? Kiek lai­ko tam ski­ria­te?</strong></p> <p>– Lais­va­lai­kiu ra­šau ei­les, esu iš­si­lei­du­si sa­vo po­ezi­jos kny­ge­lę „Tai, ką jau­čiu“. Tai bu­vo ir ma­no di­plo­mi­nis dar­bas. Ku­riu nuo šeš­tos kla­sės. Da­bar ma­no ei­lės ta­po bran­des­nės ir pra­smin­ges­nės. Ra­šau, kai bū­na sun­ku ar­ba už­plūs­ta ge­ros emo­ci­jos. Min­tys tar­si pa­čios at­ei­na, be­lie­ka jas iš­lie­ti la­pe. Kū­ry­ba man pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, dar ma­lo­niau, jei­gu kaž­kam jos pa­tin­ka.</p> <p><strong>– Kaip at­si­ra­do toks po­mė­gis?</strong></p> <p>– Šis po­mė­gis tur­būt pa­vel­dė­tas, te­ta iš ma­mos pu­sės taip pat ku­ria ei­les. Ma­no duk­ra Ger­da pa­aug­lys­tė­je ir­gi ei­liuo­da­vo. Štai ko­kios ei­lės gims­ta už­plū­dus mei­lei (šyp­so­si):</p> <p> </p> <p><em><strong>Sa­vo mei­lei... </strong></em></p> <p><em>Man šal­tos vi­sos nak­tys be ta­vęs, </em></p> <p><em>Ka­da sa­vo žvilgs­niu ma­nęs ne­šil­dai. </em></p> <p><em>Gra­žes­nių žo­džių ne­gir­dė­jau aš, </em></p> <p><em>Ir tai ne žo­džiai, o žvilgs­nis, mei­lės pa­si­il­gęs. </em></p> <p><em>Dė­ko­ju li­ki­mui, kad su­ti­kau ta­ve aš, </em></p> <p><em>Tu at­ne­šei ma­no gy­ve­ni­mui pil­nat­vę. </em></p> <p><em>Dar no­riu pa­si­džiaugt kiek­vie­na mi­nu­te, </em></p> <p><em>Ku­rią li­ki­mas mums pa­do­va­no­ja. </em></p> <p><em>Man šal­tos vi­sos nak­tys be ta­vęs, </em></p> <p><em>Tik tu jas sa­vo ge­ru­mu su­šil­dai. </em></p> <p><em>Ži­nau, man tar­si pa­do­va­no­jo ta­ve, </em></p> <p><em>Kaž­kas iš aukš­čiau, kas mums li­ki­mą ski­ria...</em></p> <h3> </h3> <h3>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ve­re­bie­jų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė San­dra Se­ja­vi­čie­nė: „Grį­žu­si po atos­to­gų pir­miau­sia ap­žiū­riu sa­vo gė­ly­nus, tik pas­kui vi­sa ki­ta“</h3> <p><strong>– Kiek me­tų dir­ba­te bib­lio­te­ki­nin­ke? </strong></p> <p>– Bib­lio­te­ko­je dirb­ti pra­dė­jau 2016 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį. Esu dar jau­na bib­lio­te­ki­nin­kė, dir­ban­ti ket­vir­tus me­tus.</p> <p><strong>– Ar tai bu­vo Jū­sų sva­jo­nių spe­cia­ly­bė? </strong></p> <p>– Ne­ži­nau tiks­liai, bet ma­nau, kad apie šią spe­cia­ly­bę ne­sva­jo­jau vai­kys­tė­je.</p> <p><strong>– Kuo no­rė­jo­te bū­ti vai­kys­tė­je? </strong></p> <p>– To­kios pir­mos sva­jo­nės ne­pa­me­nu tiks­liai, bet ži­nau, jog tė­čio pus­se­se­rė no­rė­jo, kad tap­čiau ba­le­ri­na. Kai bu­vau tre­jų, ji pa­do­va­no­jo su­ki­mo­si lėkš­tę. Pa­ti­ko man ši, su­kau­si, bet tur­būt ne tiek, kad iš­aug­čiau ba­le­ri­na. Kaž­ku­riuo me­tu no­rė­jau tap­ti ki­ne­zi­te­ra­pi­jos spe­cia­lis­te.</p> <p><strong>– Kas pa­kei­tė sva­jo­nes? </strong></p> <p>– Gy­ve­ni­mas. Bet džiau­giuo­si at­si­ra­du­sia ga­li­my­be iš­ban­dy­ti sa­ve šia­me dar­be. Vi­są lai­ką ma­niau, kad bib­lio­te­ki­nin­kų dar­bas la­bai nuo­bo­dus ir mo­no­to­niš­kas, bet la­bai kly­dau. Da­bar su­pran­tu – taip tik­rai nė­ra.</p> <p><strong>– Ką mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu? </strong></p> <p>– Ma­no lais­va­lai­kis la­bai pri­klau­so nuo me­tų lai­ko. Pa­vyz­džiui, pa­va­sa­rį, va­sa­rą la­bai pa­tin­ka va­zo­ni­nės lau­ko gė­lės, ku­riu iš jų kom­po­zi­ci­jas, so­di­nu, per­so­di­nu, lais­tau, sle­piu nuo škva­lo, kad tik to gro­žio ne­nu­nio­ko­tų. Ru­de­nį mėgs­tu gry­bau­ti, la­bai mėgs­tu, ir vi­siš­kai ne­svar­bu, jei iš­va­žia­vu­si į miš­ką ran­du ma­žai gry­bų ir aš iš­vis ne­ran­du, la­biau­siai ža­vi pats pro­ce­sas.</p> <p><strong>– Kiek lai­ko ski­ria­te sa­vo po­mė­giams? Ar se­niai tuo už­si­i­ma­te? Ar tai pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti?  </strong></p> <p>– Gė­lėms ski­riu la­bai daug lai­ko. Man net kai rei­kia su­si­pla­nuo­ti atos­to­gas, tai pir­ma pro­ble­ma bū­na, kam pa­lik­ti pri­žiū­rė­ti gė­les, kas jo­mis rū­pin­tų­si, kad iš­lik­tų to­kios pat gra­žios. O grį­žu­si po atos­to­gų pir­miau­sia ap­žiū­riu sa­vo gė­ly­nus, tik pas­kui vi­sa ki­ta. Po­mė­gis gė­lėms yra su ma­ni­mi nuo ma­žų die­nų, nes mo­čiu­tė tu­rė­jo la­bai gra­žius ir spal­vin­gus ro­žy­nus. Ma­ma taip pat vi­sas na­mų ir kie­mo erd­ves puo­šia gė­lė­mis. To­dėl be jų ir aš ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo kie­mo.</p> <p>Dar ma­žą ma­ne se­ne­lis vi­suo­met vež­da­vo­si į miš­ką gry­bau­ti, gry­bus pui­kiai pa­ži­no­jau jau pir­mo­je kla­sė­je. Da­bar gry­ba­vi­mui lai­ko ski­riu ma­žiau, pa­gal ga­li­my­bes. Ta­čiau abu šie po­mė­giai yra tik­ra at­gai­va sie­lai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/VIDA_Rutkauskiene%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/VIDA_Rutkauskiene%20%281%29.jpg" width="976" height="2016" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/VIDA_Rutkauskiene%20%284%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/VIDA_Rutkauskiene%20%284%29.jpg" width="976" height="2016" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Laima%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Laima%20%281%29.jpg" width="3072" height="4096" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Laima%20%283%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Laima%20%283%29.jpg" width="3072" height="4096" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Laima_pristato%20savo%20knyga.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Laima_pristato%20savo%20knyga.jpg" width="3072" height="4096" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Sandra%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Sandra%20%281%29.jpg" width="1151" height="2048" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Sandra%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1113-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Sandra%20%282%29.jpg" width="1151" height="2048" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1113&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="AczlxDE5MhNfvxySINX8rZ74X7C0jZgLlIsfHV_EeIY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Dec 2019 11:49:34 +0000 vyrredaktorius 1113 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje nuskambėjo paskutinis žydų kultūros festivalio akordas https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-nuskambejo-paskutinis-zydu-kulturos-festivalio-akordas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Jūratė Čėsnaitė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/141-13371" rel="bookmark"> Nr. <span> 141 (13371) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Arkadijus_Gotesmanas.JPG?itok=3elZ1qrX" width="344" height="287" alt="Ilonos Krupavičienės nuotr." title="Ilonos Krupavičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sunkiai kas bepamena, kad bibliotekoje susirinkusi publika šauktų „bravo“ ir plotų atsistojusi. O šįkart būtent taip ir įvyko. Juk šitokius muzikos virtuozus išgirsti gyvai grojant – ne toks jau ir dažnas įvykis Dzūkijos sostinėje. Publikai viso koncerto metu tai iš nuostabos plėtėsi akys nuo Arkadijaus Gotesmano hipnotizuojančių rankų judesių ir tarsi iš niekur traukiamų vis „kitokio plauko“ mušamųjų instrumentų, tai raitojosi ausys nuo Mikolajaus Trzaskos išgautų netikėtų melodijos viražų.</p> <p>Na, bet apie viską iš pradžių. Nuo 2009-ųjų metų organizuotas ir Baltijos šalyse analogų neturėjęs Klezmerių muzikos festivalis, pristatydavęs Lietuvos miestų ir miestelių publikai ne tik muziką, bet ir žydų kultūrą plačiąja prasme, atvertė naują savo istorijos puslapį ir tapo „Jewish Art Festival in Lithuania“.</p> <p>Festivalio misija – pasitelkus meninę kalbą papasakoti lankytojams pačias įdomiausias bei vertingiausias žydų gyvenimo Lietuvoje ir pasaulyje istorijas, atverti duris į spalvingą ir turiningą šios tautos kultūrinio paveldo lobyną. „Jewish Art Festival In Lithuania“ organizatoriai pasiryžę parodyti, kad Lietuva – atvira ir besidominti tautinėmis mažumomis, o multikultūriškumas nėra svetimkūnis jos identiteto dėlionėje.</p> <p>Šiais metais festivalio organizatoriai pristatė visą plejadą drąsių ir kūrybingų šiuolaikinių kūrėjų, ieškančių naujų meninės raiškos formų bei nebijančių kvestionuoti tradicinių meninių kanonų. Na, o alytiškiams buvo suteikta proga susipažinti su dviem kūrybingomis sielomis – Arkadijumi Gotesmanu ir Mikolajumi Trzaska.</p> <p>Arkadijus Gotesmanas yra vienas išradingiausių ir produktyviausių Lietuvos džiazo kūrėjų, perkusijos meistras, Vilniaus klezmerių orkestro įkūrėjas ir narys, festivalio „Jewish Art Festival In Lithuania“ meno vadovas. Mikolajus Trzaska – saksofonininkas, bosinis klarnetistas, kompozitorius. Jis laikomas džiazo avangardo ikona Lenkijoje. Savo muzikinėse kelionėse jis ieško bendro vardiklio žydų ir šiuolaikinėje muzikoje. Prieš keletą metų M. Trzaska grįžo prie tradicinės žydų muzikos, iš dalies dėl savo žydiškų šaknų.</p> <p>Arkadijus Gotesmanas alytiškių publikai taip apibūdino koncerto sumanymą: „Šiandien pristatysime unikalų požiūrį į muziką, į folklorą. Šiandien parodysime jums, kas gali būti iš folkloro muzikos, kai ji suskambės šiuolaikine muzikos kalba.“</p> <p>Mikolajus Trzaska savo scenos kolegai paantrino: „Muzika, kurią grojame yra inspiruota senovinės žydų muzikos. Paskui mes „peršokame“ į šioms dienoms aktualią muziką.“</p> <p>Koncertą bibliotekoje įdėmiai išklausę dzūkai jo pabaigoje atvėrė savo dainingą prigimtį. Džentelmenas iš Gdansko – Mikolaj Trzaska, paskyręs savo atliekamą melodiją išskirtinai tik moterims, buvo sužavėtas publikos reakcijos – choru ataidėjusios dainingos sutartinės, o dar tiksliau – darnios „pritartinės“. Teliko visiems palinkėti: „Iki kitų susitikimų Alytuje!“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/ADSC_0913.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/ADSC_0913.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0905.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0905.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0911.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0911.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0916.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0916.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0917.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0917.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0925.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0925.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0929.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0929.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0938.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0938.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0944.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0944.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0946.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0946.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0951.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0951.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0961.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0961.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/DSC_0974.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1098-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/DSC_0974.JPG" width="2992" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3319"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576775224"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Adolfas</span> - Ket, 2019-19-12 - 19:07</p> </li> <a href="/comment/3319#comment-3319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3319#comment-3319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reikėtų Alytuje daugiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reikėtų Alytuje daugiau zydeliiu jie protingesnis už litvinus ir taip nevagia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3319" token="wxAOe47mlZtU_GpOkqCtMzNab6o4Kj_WTGwx7F6VGf0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1098&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="j3dTjHoYa9D4uBM570bDVb1qJOAQmPydJqZhK7uqRGo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Dec 2019 08:34:16 +0000 vyrredaktorius 1098 at https://www.alytausnaujienos.lt „Eurovizijos“ laimėtojas Salvadoras Sobralis grįžta į Lietuvą: surengs pasirodymą Trakų pilyje https://www.alytausnaujienos.lt/eurovizijos-laimetojas-salvadoras-sobralis-grizta-i-lietuva-surengs-pasirodyma-traku-pilyje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/142-13372" rel="bookmark"> Nr. <span> 142 (13372) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/SALVADOR07%20%28Tomas%20Monteiro%29.jpg?itok=K-BwsDyM" width="344" height="287" alt="Salvadoras Sobralis" title="Salvadoras Sobralis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2018-aisiais Vilniuje, o 2019-aisiais – Kaune įspūdingus koncertus surengęs portugalų dainininkas, kaip ir ankstesnius sykius, į Lietuvą atvyks festivalio „Kaunas Jazz“ kvietimu.</p> <p>Du ankstesni Salvadoro koncertai tapo vienais šilčiausių atsiliepimų sulaukusių renginių per visą „Kaunas Jazz“ istoriją.</p> <p>Dainininkas publiką nuginklavo ne tik puikiai parinktu repertuaru, kuriame skambėjo ir 2017-aisiais „Euroviziją“ laimėjęs hitas „Amar pelos dois“, bet ir šiltu bendravimu, humoro jausmu ir įspūdingu muzikalumu.</p> <p>Klausytojus sužavėjo ir jo paruoštas siurprizas – jausmingai sudainuota kiekvieno lietuvio širdžiai artima daina „Paukščiai“. Šio epizodo įrašas plačiai pasklido socialiniuose tinkluose.</p> <p>„2020-aisiais festivalis „Kaunas Jazz“ švęs trisdešimtmetį, todėl nusprendėme šią progą paminėti, pasikviesdami bent keletą atlikėjų, kurie festivalio publikai įsiminė labiausiai. Tarp jų bus ir pavasarį į festivalį sugrįšiantys garsūs atlikėjai Gregory Porteris, Bobas Jamesas, Tillas Brönneris, ir, dabar jau su džiaugsmu galime paskelbti, vasaros koncertą festivalio publikai surengsiantis Salvadoras Sobralis“, - sako „Kaunas Jazz“ meno vadovė Indrė Jučaitė-Sarneckienė.</p> <p>„Nekantrauju sugrįžti į šalį, kuri mane jau du kartus taip šiltai priėmė. Surengti vasaros koncertą po atviru dangumi buvo didelis mano noras – tokioje vietoje, kaip Trakų pilis, atmosfera tikrai bus ypatinga“, - neabejoja Salvadoras Sobralis.</p> <p>Beje, tai bus pirmasis kartas ir festivaliui „Kaunas Jazz“ - iki šiol Trakų pilyje jo koncertai nėra vykę.</p> <p>Bilietų į romantiškiausią „Kaunas Jazz“ vasaros koncertą jau dabar galima paprašyti Kalėdų senelio arba įsigyti visose BILIETAI.LT kasose ir internetu – <a href="http://www.bilietai.lt/">www.bilietai.lt</a></p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>S.Sobralis dainuoja „Paukščius“: <a href="https://youtu.be/E9VdGDjwRuc">https://youtu.be/E9VdGDjwRuc</a></p> <p>Nors ir nelengva tuo patikėti, pasirodymas Vilniuje 2018-aisiais buvo pirmasis Salvadoro Sobralio koncertas, surengtas ne gimtojoje Portugalijoje ar kaimyninėje Ispanijoje.</p> <p>„Nežinojau, ko tikėtis, tačiau buvau priblokštas Lietuvos publikos dėmesio ir šilumos. Šis koncertas buvo ne tik geriausias per mano kelių dienų viešnagę Baltijos šalyse, bet ir vienas geriausių per visą mano karjerą“, - sakė Salvadoras Sobralis.</p> <p>2017-aisiais Kijeve „Eurovizijos“ dainų konkursą įtikinamai laimėjęs Salvadoras Sobralis tapo šiame konkurse vietą atrandančios brandesnės muzikos simboliu.</p> <p>„Amar pelos dois“ - harmoniškai turtingas, lyriškas, melodingas kūrinys. Tai emocinga daina, kuri kvėpavo „Eurovizijoje“. Nesigėdiju ir nebijau to pasakyti – tai buvo geriausia daina“, - viename iš retų savo interviu sakė 29-erių Salvadoras Sobralis, kuriam maksimalų balų skaičių skyrė ir Lietuvos žiūrovai bei komisija.</p> <p>Salvadoro pergalingas pasirodymas 2017-ųjų „Eurovizijoje“: <a href="https://youtu.be/Qotooj7ODCM">https://youtu.be/Qotooj7ODCM</a></p> <p>Laimėti dainininkui nesutrukdė ir silpna sveikata. 2017-ųjų rudenį dainininkas atsisveikino su gerbėjais ir keliems mėnesiams buvo paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta širdies persodinimo operacija.</p> <p>Po jos atsigavęs dainininkas į sceną triumfuodamas grįžo į sceną. Portugalijoje nacionaliniu didvyriu tapęs, šalies prezidento apdovanotas dainininkas šiuo metu dalyvauja keliuose muzikiniuose projektuose – su įvairių sudėčių grupėmis groja džiazą, Lotynų Amerikos ritmų ir bolero įkvėptą muziką.</p> <p>S.Sobralio pasirodymas 2018-ųjų „Eurovizijoje“: <a href="https://youtu.be/0aomcisD48I">https://youtu.be/0aomcisD48I</a></p> <p>Trakuose jis dainuos geriausius solinio repertuaro kūrinius iš abiejų albumų, kurių naujausias, pavadintas „Paris, Lisboa“, pasirodė 2019 metų pavasarį.</p> <p>Po operacijos Salvadoras visiškai atsigavo, yra kupinas jėgų ir gyvenimo džiaugsmo.</p> <p>„Darau tai, ką noriu, ir matau, kad žmonėms tai patinka. Vienas psichologas man sakė, kad moku jausti publiką. Bet aš nepataikauju. Koncertuodamas įsitikinau – žmonės yra atviri ir pasiruošę būti nustebinti“, – yra sakęs Salvadoras Sobralis, jau spėjęs užmegzti šiltą ir nuoširdų ryšį su Lietuvos klausytojais.</p> <p>Salvadoro Sobralio koncertas toliau pildo „Kaunas Jazz“ skelbiamų gerų naujienų sąrašą. Kaip skelbta anksčiau balandį vyksiančio 30-ojo festivalio metu koncertuos Lietuvos ir užsienio džiazo žvaigždės Gregory Porteris su Kauno miesto simfoniniu orkestru, Bobas Jamesas, Tillas Brönneris, Avery Sunshine, Jamisonas Rossas, “Four80East” ir daug kitų. Visą, šiuo metu dar pildomą, festivalio programą galite rasti <a href="http://www.kaunasjazz.lt/">www.kaunasjazz.lt</a></p> <p class="text-align-right"><strong>Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/SALVADOR30%20%28Tomas%20Monteiro%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1097-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/SALVADOR30%20%28Tomas%20Monteiro%29.jpg" width="2500" height="3750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Salvador%20Sobral%202020_Nuotraukos_B.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1097-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Salvador%20Sobral%202020_Nuotraukos_B.jpg" width="2500" height="3750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/SALVADOR07%20%28Tomas%20Monteiro%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1097-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/SALVADOR07%20%28Tomas%20Monteiro%29_0.jpg" width="2500" height="3750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Cover%20Paris%2C%20Lisboa.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1097-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Cover%20Paris%2C%20Lisboa.jpg" width="2500" height="3750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Kaunas%20JAZZ.gif" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1097-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Kaunas%20JAZZ.gif" width="1953" height="1086" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3277"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576233130"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žmonės</span> - Pen, 2019-13-12 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/3277#comment-3277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3277#comment-3277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerkit savo vietovardžius,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerkit savo vietovardžius, rašykite "Trakų" didžiąja raide.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3277" token="6ya-5tizxsaDzkNFIDmpAQY8hrgPrkdWU5RF1d-8QxM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1097&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3AX0UXgzDZS774Upa5tLpE_FYfI0rKCXp3FrWj-Ztxg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 12:55:01 +0000 vyrredaktorius 1097 at https://www.alytausnaujienos.lt Iliustracijos vaikams: „Gyvename vaizdų kultūroje“ https://www.alytausnaujienos.lt/iliustracijos-vaikams-gyvename-vaizdu-kulturoje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Inga Jurčienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/142-13372" rel="bookmark"> Nr. <span> 142 (13372) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/vaikas-skaito-knyga-552cdcf47183e.jpg?itok=rFF1tv-n" width="344" height="287" alt="Demesys vaikams" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Vaikystės etapas – tai lyg tabula rasa, – sako viena žymiausių Lietuvos knygų iliustruotojų, dailininkė bei grafikė Sigutė Chlebinskaitė, kuri vasario 20–23 d. vyksiančioje Vilniaus knygų mugėje jau aštuonioliktą kartą organizuoja „Knygų šalies“ kūrybinę studiją „Tu gali sukurti knygą“. – Manau, tai knygos kūrėjo ir leidėjo bei laikmečio atsakomybė, kokį antspaudą savo sprendimais jie paliks mažylio vaikystėje. Suaugusieji yra įgalinti tapti tais „gerųjų knygų“ filtrais“.</p> <p>Anot Sigutės, būtent suaugusieji parenka knygą pagal tai, kokią žinią – turinio ir estetikos – nori perduoti mažiesiems. Jie formuoja vaiko estetinį raštingumą, moko suprasti knygoje publikuotą mintį, ją skaito, supažindina su personažais pirmiausia intymioje namų erdvėje, taip pratindami prie svarbaus ritualo – būti su knyga, užmigti su knyga, pabusti su knyga. Išmoko knygą tausoti, „pagydyti“, branginti. „Daugelis iš vaikystės atsimename šiurpą ar nuostabą kėlusias iliustracijas, kurias jau užaugę vertiname kaip neblėstančius meno kūrinius, primenančius mums mūsų pačių vaikystės reakcijas, – sako ji. – Vaikystės patirtys su knyga tampa blyksniu, primenančiu anuometinio žvilgsnio akimirką. Iš tokių akimirkų neišaugama, jos lieka svarbios ir brangios kaip ir pačios knygos“.</p> <p>Neatskiriama Vilniaus knygų mugės dalimi tapusioje „Knygų šalyje“ jau kitų metų pradžioje viešės „Oskaro“ laureatė, iliustruotoja ir animatorė Torill Kove, specialiai atskrendanti į Vilnių iš Kanados. Tikimasi sulaukti ir Janušo Korčako minčių skleidėjos, pasaulyje žinomos paveikslėlių knygų kūrėjos Iwonos Chmielevskos, o Elena Selena „Knygų šalyje“ pristatys Paryžiuje gimusią savo trečiąją erdvinę knygą „Neige“ („Žiema“).</p> <p>Artėjančioje Vilniaus knygų mugėje kaip niekad daug dėmesio bus skiriama jauniesiems skaitytojams – ne tik vaikams, bet ir paaugliams. Specialią programą jiems rengia vaikų mėgstamas rašytojas Tomas Dirgėla, atskirą stilistiką Jaunųjų skaitytojų salei kuria iliustruotoja Rasa Jančiauskaitė, kuri taip pat pakviesta sukurti vizualinį identitetą ir 2020-jų Bolonijos vaikų knygų mugei, pripažįstamai svarbiausia pasaulyje vaikų literatūros, iliustracijos ir leidybos srityje. Savo būsimą darbą ji pristatys ir Vilniaus knygų mugėje.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>„Mane džiugina ir stebina faktas, kad Jaunųjų skaitytojų salei Knygų mugėje skiriamas didesnis dėmesys, norima pritraukti ne tik vaikus, bet ir jaunimą, – apie artėjančią šventę sako Rasa. – Planuojami nauji renginiai ir erdvių išdėstymas. Tai neatsiejama nuo to, kaip mano kuriamas identitetas Jaunųjų skaitytojų salėje suskambės. Kiekvienam kūriniui reikia erdvės ir vizualinės švaros aplinkui. Tikiuosi, kad pavyks atkreipti dėmesį į šią salę ir tuo pačiu išlaikyti harmoniją.“</p> <p>Šiemet R. Jančiauskaitės sukurtos iliustracijos Mariaus Marcinkevičiaus knygai „Maži eilėraščiai mažiems“ buvo atrinktos konkursinei pasaulio iliustruotojų parodai, kurioje eksponuojami 76 talentingiausių menininkų darbai, o šiame konkurse dalyvavo net 2901 iliustruotojas. Tad Rasa pagrįstai gali kalbėti ir apie vaikiškų iliustracijų madas. „Pasauliniam kontekste krypčių ir stilių yra daugybė, – sako ji. – Kultūriniai ypatumai taip pat daro įtaką iliustravimui. Tai, kas mums atrodo kaip išskirtinumas, pavyzdžiui Azijoje gali būti jau įsisenėjusi tendencija. Nemanau, kad svarbu sekti madas ar tuo labiau bandyti pakartoti kieno nors braižą. Tai visada jaučiasi ir darosi neįdomu žiūrėti. Svarbiau atrasti savo būdą, net jeigu kaskart teks eksperimentuoti iš naujo. Kiekviena knyga ir jos tema reikalauja kitokio priėjimo.“</p> <p>Pasak Rasos, vaikams vienodai svarbūs yra ir tekstas, ir iliustracijos, jie mėgsa klausytis skaitomų knygų ar mokytis skaityti patiems. „Dabar gyvename vaizdų kultūroje, tad neišvengiamai svarbu lavinti gebėjimą interpretuoti vaizdus, – įsitikinusi ji. – Vaizdai savyje turi daug užkoduoto turinio, tad paveikslėlių knygos yra labai patrauklus formatas bendrauti su vaiku, kelti klausimus, garsiai svarstyti, dalintis mintimis“.</p> <p>Knygų iliustratorė mano, kad visiškai apsaugoti vaikų nuo kičo neįmanoma – tai mūsų kultūros dalis. Tačiau svarbu, kad knygos turinys lavintų vaizduotę, kūrybiškumą, o ne pateiktų tik vienos krypties atsakymus, didaktinius pamokymus ir pernelyg pozityvias, dekoratyvias iliustracijas. Vaikų fantaziją lavina laisvė, vaizdų interpretacija, todėl Rasai patinka, kai piešinių proporcijos specialiai hiperbolizuotos ir vaizdai kelia klausimus – ne tik bruka atsakymus.</p> <p>Dailininkė Lina Itagaki – 2018 metų Lietuvos metų knygos vaikams „Sibiro haiku“ iliustracijų autorė. Pristatydamos knygą užsienyje su knygos bendraautore Jurga Vile jos jau apsilankė Švedijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Belgijoje, Liuksemburge ir net Indijoje. Lina prisimena, kad pradėjusi piešti „Sibiro haiku“ nelabai ką žinojo apie knygas vaikams ir komiksus – mokėsi skaitydama kitas knygas ir atsirinkdama tai, kas jai patinka. Nežinojo taisyklių ir kūrė vadovaudamasi jausmais. Ir iki šiol ji sako neturinti atsakymo, ką privalo žinoti dailininkas, prieš imdamasis iliustruoti knygą vaikams: „Nežinau, ar yra kažkokios taisyklės. Vaikams nereikia tiesiogiai aiškinti, ką reikia ir ko nereikia daryti, kažko mokyti. Galima kalbėti apie dalykus netiesiogiai, per aplinkui, mintį paslepiant po įdomia istorija – vaikai patys viską interpretuoja ir supranta. Nepamenu, kur tai girdėjau, bet kažkas pasakė, kad daugeliui vaikų knygos yra kaip meno galerijos – tai vienintelis šaltinis, iš kurio jie mokosi spalvų derinimo, kompozicijos“.</p> <p>Lina įsitikinusi, kad vaikų knygose svarbu viskas – iliustracijos, knygos popierius, teksto įkomponavimas. Kad daugeliui net sąmoningai apie tai negalvojant yra daug maloniau liesti ne slidų popierių, o tokį, kurio tekstūra jaučiama pirštais verčiant puslapius, o į paveikslėlius daug maloniau žiūrėti kai jie neblizga. „Man atrodo, kad ryškios, rėkiančios, nesuderintos spalvos ir kampuotos, aštrios iliustracijų linijos vaikus turėtų veikti kaip kokakola su čipsais. Blaškyti, išderinti, neraminti, – sako Lina. – Aišku, prie visko, kas vartojama, priprantama, bet viskas palieka mumyse poveikį ir formuoja skonį. Todėl norėtųsi geriau jau mažiau, bet kokybiškų knygų“.</p> <p>Būtent tokia erdve turėtų tapti Vilniaus knygų mugėje veiksianti Jaunųjų skaitytojų salė. Anot mugės organizatorių, tai bus vieta, kurioje vaikai ir paaugliai atras ne tik literatūrą, bet sutiks ir jos kūrėjus bei turės puikią galimybę išlaisvinti savo fantaziją kūrybinėse dirbtuvėse.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/image004.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1096-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/image004.jpg" width="664" height="208" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1096&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9WnmBAYx6eG9HYAOLXgvJK-A-Js9FdhfECBrTm6PpAs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 12:51:00 +0000 vyrredaktorius 1096 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzūkų kalendorus“ svečiuosis Pivašiūnuose, Dauguose ir Alovėje https://www.alytausnaujienos.lt/dzuku-kalendorus-sveciuosis-pivasiunuose-dauguose-ir-aloveje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/141-13371" rel="bookmark"> Nr. <span> 141 (13371) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Ryliskes1999%283%29_03a.jpg?itok=IKU-EF72" width="344" height="287" alt="Dzuku kalendorius" title="Ryliškės." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>Šiame renginyje dalyvaus kalendoriaus sudarytojas, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ pirmininkas Juozas Žitkauskas, fotomenininkas Vytautas Stanionis, biomedikas, dr. Aurelijus Burokas, bandonistas Mantas Kauzonas, o renginio muzikiniu fonu pasirūpins Alovės bendruomenės ansamblis „Susiedai“.</p> <p>J. Žitkauskas tikina, kad šis kalendorius pirmiausia yra kultūrinė žinia apie skirtingus Dzūkijos regionus. „Nerengiu kalendorių, turinčių vien komercinę paskirtį, bet ir neleidžiu tokių, kuriais skirta tik grožėtis. Man svarbu kultūrinį aspektą derinti su praktiškumu, noriu, kad kalendorių ant sienos pasikabinęs ar ant stalo pasistatęs žmogus nuolat į jį žvilgtelėtų, kažką perskaitytų, įsimintų įdomių faktų apie Dzūkiją“, – sako jis.</p> <p>Jau treti metai iš eilės pasirodantis „Dzūkų kalendorus“ šiemet išsiskiria ryškiomis spalvomis ir dvelkia praėjusio amžiaus pabaigos nostalgija – jį puošia fotomenininko Vytauto Stanionio 1999-aisiais darytos fotografijos, iš kurių žvelgia skirtingų Dzūkijos miestelių gyventojų veidai. Visus juos galima gerai įžiūrėti, galbūt – net atpažinti draugus, artimuosius, pažįstamus.</p> <p>J. Žitkausko pastangos kurti ne tik gražius, bet ir originalius, įdomia informacija užpildytus ir kultūriškai praturtinančius kalendorius neliko nepastebėtos – pernai išleistas „Dzūkų kalendorus 2019“ buvo įvertintas trisdešimtąja, jubiliejine Lauryno Ivinskio premija kaip geriausias metų kalendorius. Ši premija skirta skatinti Lietuvos kalendorių sudarytojus, tęsiančius lietuviško kalendoriaus tėvo Lauryno Ivinskio tradiciją.</p> <p>Kaip pasakoja J. Žitkauskas, iliustruoti kalendorių Dzūkijos miestelių gyventojų veidais kilo mintis prieš kelerius metus: „Prie manęs priėjo senų laikų draugas, Alytuje gyvenantis fotomenininkas V. Stanionis ir papasakojo turįs nuotraukų iš 1999-ųjų, kai fotografavo keliolikos Dzūkijos miestelių gyventojus. Tąkart sutarėme dirbti kartu.“</p> <p>Naujausias – sieninis ir stalinis – „Dzūkų kalendorus“ skirtas ne tik „XX amžu atmyc“ ir ryškiomis, spalvingomis nuotraukomis pasigrožėti. Vartydamas kalendorių, susipažįsti su trumpa tų vietovių istorija, perskaitęs kalbininkės Astos Leskauskaitės parengtus tekstukus, sužinai, kaip tame krašte yra šnekama, o etnologė Nijolė Marcinkevičienė šįkart surinko įdomiausius receptus, mokančius pasigaminti gardžius patiekalus iš įvairių augalų.</p> <p>Pavyzdžiui, ar žinojote, kad iš apynių galima išsikepti ragaišį? „Moliniam uzbonėlin, vasarošilcin vandenin indedam apynių, ruginių myltų, ir pastatai puodzynėlį tamsiai ir šiltai, kad užrūgtų“, – rašoma kalendoriuje. Su Lietuvos miškų augmenija menkai susipažinusiems, bet dzūkiškus receptus išbandyti trokštantiems žmonėms gelbsti botaniko Mindaugo Lapelės nuotraukos.</p> <p>Šįkart kalendorius išsiskiria ir meteorologijos skiltimi „Tep spėdavo mūs dziedai...“, kuri supažindina su liaudiškais orų spėjimo metodais: „kadu aina traukinys ir sunkiai ūža – bus lietaus“, o „jei per Kalėdas pucia pietų vėjas, bus ankscyvas pavasaris, jei žiemys – vėlyvas.“</p> <p>Daugiau apie kalendorių, jo sudarymo aplinkybes ir jame slypinčias įdomybes sužinosite užsukę į renginį, kurio metu „Dzūkų kalendorų 2020“ možnės nuspirkc.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Akmuo1999%2822%29_04.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Akmuo1999%2822%29_04.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Dusmenys1999%287%29_01.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Dusmenys1999%287%29_01.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Dzuku2020did.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Dzuku2020did.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Dzuku2020did3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Dzuku2020did3.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Krikstonys1999%2813%29_01.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Krikstonys1999%2813%29_01.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Meteliai1999%2817%29_007.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Meteliai1999%2817%29_007.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Miroslavas1999%281%29_02.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Miroslavas1999%281%29_02.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Pivasiunai1999%2811%29__09.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Pivasiunai1999%2811%29__09.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Ryliskes1999%283%29_03a_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1095-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Ryliskes1999%283%29_03a_0.jpg" width="1575" height="1470" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1095&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="afUlCkv11gCuhbb9JbrfXYvJHZmtVw0CQVIFUuAHq7Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 12:23:16 +0000 vyrredaktorius 1095 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pa­va­sa­ris” bus per­kel­tas, įva­žia­vi­mo ke­lias pro mu­zie­jų jau įren­gia­mas https://www.alytausnaujienos.lt/pa-va-sa-ris-bus-kel-tas-iva-zia-vi-mo-ke-lias-pro-mu-zie-ju-jau-iren-gia-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13373" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13373) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/20191205_160546.jpg?itok=qPHF5KhW" width="344" height="287" alt="Įvažiavimo per Alytaus kraštotyros kiemelį " title="Įvažiavimo per Alytaus kraštotyros kiemelį prireikė dėl to, kad privačiame sklype, greta „Nemuno“ prekybos centro, kitais metais turėtų iškilti keturių aukštų komercinės bei gyvenamosios paskirties pastatas. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>UAB „Sep­tu­sa“ yra pa­si­ra­šiu­si in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo su­tar­tį, pa­gal ku­rią ji sa­vo lė­šo­mis vals­ty­bi­nia­me že­mės skly­pe tu­ri įreng­ti ben­dro nau­do­ji­mo ke­lią su as­fal­to dan­ga, taip pat ša­li­gat­viu ir par­ka­vi­mo erd­ve au­to­mo­bi­liams.</p> <p>Įren­gia­mo ke­lio plo­tis – pus­šeš­to met­ro, gre­ta bus įreng­tas pus­an­tro met­ro plo­čio ša­li­gat­vis ir 14 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų. Ke­lią nu­ma­ty­ta įreng­ti ir nau­ją in­ži­ne­ri­nį sta­ti­nį sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti per me­tus.</p> <p>Įren­giant pri­va­žia­vi­mą iš Sa­va­no­rių gat­vės teks iš­kel­ti ir Vy­tau­to Ja­ru­čio me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rą „Pa­va­sa­ris“, ku­rios is­to­ri­jo­je tai bus ne pir­mas kraus­ty­ma­sis. 1984 me­tais V.Ja­ru­čio skulp­tū­ra pa­sta­ty­ta prie tuo­me­tės Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ta­čiau – tik lai­ki­nai.</p> <p>Au­to­rius su­ti­ko sa­vo dar­bą pa­do­va­no­ti mies­tui, jei jam bus ras­ta tin­ka­ma nuo­la­ti­nė vie­ta.</p> <p>Ka­dai­se 9 met­rų aukš­čio me­ta­lo dar­bą siū­ly­ta pa­sta­ty­ti Aly­taus cen­tre, prie bui­ti­nio gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo kom­bi­na­to, au­to­rius jį siū­lė įkur­din­ti Vil­niaus gat­vės eis­mo žie­de, ta­čiau tuo­met jam ne­pri­ta­rė po­li­ti­kai, pa­siū­lę pa­lik­ti skulp­tū­rą prie mo­kyk­los, kol tin­ka­ma vie­ta pa­ga­liau at­si­ras.</p> <p>Pa­na­šu, kad ta il­gai ieš­ko­ma vie­ta taip ir ne­at­si­ra­do, to­dėl au­to­rius dė­jo pa­stan­gas, kad 2017 me­tais skulp­tū­ra įsi­kur­tų Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus kie­me­ly­je. Tų pa­čių me­tų rug­sė­jį, kai skulp­tū­ra bu­vo pa­sta­ty­ta, au­to­rius mi­rė.</p> <p>Da­bar skulp­tū­rai vėl teks ke­liau­ti ieš­ko­ti nau­jos vie­tos. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, kad sta­ty­to­jai per­kels V.Ja­ru­čio skulp­tū­rą sa­vo lė­šo­mis. Jai pa­rink­ta nau­ja vie­ta ar­čiau Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191203_100937.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1091-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191203_100937.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191205_160546_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1091-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191205_160546_0.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191210_153707.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1091-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191210_153707.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191210_153742.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1091-_NZcAtrS9Y8" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191210_153742.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1091&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="h3mTwD3XFrZEpq3IoAYWD3tzxT5aU6YW6UKT_zojq3U"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 07:51:59 +0000 vyrredaktorius 1091 at https://www.alytausnaujienos.lt Mu­zie­jus ne­be­tu­ri erd­vės, kur bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai sau­go­ti ver­tin­gus eks­po­na­tus https://www.alytausnaujienos.lt/mu-zie-jus-ne-be-tu-ri-erd-ves-kur-bu-tu-ga-li-ma-tin-ka-mai-sau-go-ti-ver-tin-gus-eks-po-na-tus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13373" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13373) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/08-_MG_1893.JPG?itok=-HhOT15I" width="344" height="287" alt="Muziejus" title="Muziejininkai įdeda daug darbo ir išradingumo, kad nedidelėje erdvėje sutilptų eksponatai. Galinos Tamošiūnienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė sa­ko, kad sau­go­mi eks­po­na­tai jau ne­su­tel­pa tu­ri­mo­je erd­vė­je, nors ir kaip mu­zie­ji­nin­kai sten­gia­si ją tin­ka­mai iš­nau­do­ti. Įstai­ga nie­ka­da ne­tu­rė­jo spe­cia­liai fon­dams pri­tai­ky­tų pa­tal­pų, kaip sa­ko va­do­vė, „vie­tos lie­ka ten, kur lie­ka“.</p> <p>Di­de­lė pro­ble­ma ta, kad nė­ra ga­li­my­bės re­gu­liuo­ti drėg­mę ir tem­pe­ra­tū­rą, ta­čiau ir apie spe­cia­laus pa­sta­to įren­gi­mą mu­zie­jaus fon­dams iki šiol taip pat kal­ba­ma ne­bu­vo.</p> <p>Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­niai su­si­de­da iš pa­grin­di­nio mu­zie­ji­nių ver­ty­bių fon­do ir moks­li­nės pa­gal­bi­nės me­džia­gos. Iš vi­so mu­zie­ju­je sau­go­ma 90 tūkst. 485 eks­po­na­tai. Pa­grin­di­nį mu­zie­jaus fon­dą su­da­ro au­ten­tiš­ki gam­tos, is­to­ri­jos ma­te­ria­li­nės ir dva­si­nės kul­tū­ros pa­min­klai.</p> <p>Me­džia­ga pra­dė­ta rink­ti XX a. tre­čia­ja­me de­šimt­me­ty­je ir kau­pia­ma iki šiol. Dau­giau­sia iš Pie­tų Lie­tu­vos – Aly­taus, Va­rė­nos ir Laz­di­jų ra­jo­nų bei Drus­ki­nin­kų mies­to ir jo apy­lin­kių.</p> <p>De­ja, šiuo me­tu Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus ne­be­ga­li pri­im­ti net la­bai ver­tin­gų di­des­nių eks­po­na­tų sau­go­ji­mui, nes tam tie­siog ne­li­ko vie­tos. „Nau­jų eks­po­na­tų iš gam­tos ne­ga­li­me tal­pin­ti su tais, ku­rie jau ap­do­ro­ti, kon­ser­vuo­ti ir tin­ka­mi sau­go­ti. Nau­jau­sias pa­vyz­dys – skam­bi­no iš Jū­rų mu­zie­jaus, pra­šo pri­im­ti pas­ku­ti­nį Lie­tu­vo­je li­ku­sį upi­nį luo­tą, bet ne­tu­ri­me, kur jo pa­dė­ti. Kol kas pra­šiau pa­lai­ky­ti jį iki pa­va­sa­rio, o pas­kui mes gal ką nors su­gal­vo­si­me“, – sa­ko A.Ja­kuns­kie­nė.</p> <p>Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui į pa­gal­bą at­ei­na ko­le­gos kul­tū­ri­nin­kai – ro­ja­lį pa­sau­go­ti su­ti­ko Aly­taus kul­tū­ros cen­tras, spin­tas – Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka.</p> <p>Ir nors šiuo me­tu daug kal­ba­ma apie tai, kaip bū­tų ga­li­ma įveik­lin­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ne­iš­nau­do­ja­mas lais­vas pa­tal­pas, į jas taip pat siū­lo­ma per­kel­ti ir mu­zie­jaus fon­dų sau­gyk­las, ta­čiau yra dar vie­na spe­ci­fi­nė pro­ble­ma.</p> <p>A.Ja­kuns­kie­nė pa­ste­bi, kas eks­po­na­tams daž­ni kraus­ty­mai la­bai ken­kia, nes, pa­vyz­džiui, bal­dus ten­ka iš­ar­dy­ti. La­bai ne­leng­vą kraus­ty­nių eta­pą iš­gy­ve­nęs mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas ti­ki­si, kad gal­būt pa­vyks pra­plės­ti erd­ves da­bar esan­čio­se pa­tal­po­se.</p> <p>Po­li­ti­kai iš­klau­sė mu­zie­ji­nin­kų bė­das dėl vie­tos sto­kos fon­dų sau­gyk­lo­je, kaip ir ver­sli­nin­kų no­rus – jie pa­si­ruo­šę mo­kė­ti nu­omą už at­si­lais­vi­nu­sias pa­tal­pas. Tas, ku­rio­mis ga­my­bai nau­do­ja­si da­bar, iš­si­nuo­mo­jo de­šim­čiai me­tų, ga­li­mai bū­tų su­in­te­re­suo­ti ir jas nu­pirk­ti.</p> <p>Ver­dik­tą dėl lais­vų pa­tal­pų bu­vu­sio­je švie­ti­mo įstai­go­je, ku­rių rei­kia ir mu­zie­ji­nin­kams, ir ver­sli­nin­kams, teks pri­im­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.</p> <p><br />  </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/1-_MG_1923%20%282%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1090-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/1-_MG_1923%20%282%29.JPG" width="5053" height="3369" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/03-_MG_1888%20%282%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1090-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/03-_MG_1888%20%282%29.JPG" width="5053" height="3369" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/04-_MG_1889.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1090-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/04-_MG_1889.JPG" width="5053" height="3369" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/08-_MG_1893_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1090-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/08-_MG_1893_0.JPG" width="5053" height="3369" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/09-_MG_1894.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1090-E6kV7RYfIu4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/09-_MG_1894.JPG" width="5053" height="3369" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3273"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576154110"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Geras</span> - Ket, 2019-12-12 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/3273#comment-3273" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3273#comment-3273" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stovi pustuštės mokyklos ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stovi pustuštės mokyklos ir muziejus neturi patalpų. Ir kodėl patalpų reikia būtinai ir tik šiame pastate.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3273" token="Gt6VKMX0Xfe5VYBfvAgolWHGfFpHpCKCChBsPZZIrkc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1090&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G35kXVcB-3e1wocLsggxTcIkhcaZC7KgBZ6NJMtsfWI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 07:49:13 +0000 vyrredaktorius 1090 at https://www.alytausnaujienos.lt