Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kaip bus per­tvar­ko­mos Aly­taus ra­jo­no mo­kyk­los? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-bus-tvar-ko-mos-aly-taus-ra-jo-no-mo-kyk-los <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/Butrimoniu%20mokyla%20IMG_6137%20%282%29internetui.jpg?itok=erxIL0CG" width="344" height="287" alt="mokiniai" title="Zitos Stankevičienės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pir­miau­sia bus per­tvar­ko­mas But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios sky­rius</h3> <p>Va­do­vau­jan­tis pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­keis­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo reg­la­men­tuo­tos mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lės, at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais ga­li bū­ti jun­gia­mos dvi pra­di­nio ug­dy­mo kla­sės ir re­ko­men­duo­ja­ma jung­ti gre­ti­mas kla­ses.</p> <p>Vyk­dant pa­grin­di­nį ug­dy­mą ne­lei­džia­ma steig­ti jung­ti­nių kla­sių. 1–10 šio ug­dy­mo kla­sėms ir I–II gim­na­zi­jos kla­sėms, ku­rio­se mo­ki­nių bus ma­žiau nei 8, ne­bus ski­ria­mas vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas ar­ba tiks­liau – mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos.</p> <p>Pra­di­nio, pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas vyk­dan­čios mo­kyk­los, ku­rio­se bus 60 ir ma­žiau mo­ki­nių, tu­ri bū­ti re­or­ga­ni­zuo­tos ar­ba lik­vi­duo­tos. Nuo 2024-ųjų toks pat rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas ir spe­cia­lio­sioms mo­kyk­loms.</p> <p>Vyk­dant vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų re­ko­men­duo­ja­ma, o nuo 2024–2025 moks­lo me­tų pri­va­lo­ma mo­ky­ti ne ma­žiau kaip 21 mo­ki­nį. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma for­muo­ti ne ma­žiau kaip dvi tre­či­ą­sias gim­na­zi­jos kla­ses, ku­rio­se iš vi­so bū­tų ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nys. Nuo 2026–2027 moks­lo me­tų pri­va­lo­ma tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 31 mo­ki­nį ar­ba dvi šias gim­na­zi­jos kla­ses mo­kyk­lo­je.</p> <p>At­si­žvel­giant į to­kius rei­ka­la­vi­mus ba­lan­džio 21-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2022–2026 me­tų ben­drą­jį pla­ną.</p> <p>Pir­miau­sia ši per­tvar­ka pa­lies But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių. Nuo at­ei­nan­čių moks­lo me­tų tai bus tik pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius.</p> <p>Nuo 2024-ųjų va­sa­ros pa­bai­gos ne­be­liks Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los. Ji bus pri­jung­ta prie Sim­no gim­na­zi­jos ir čia at­si­ras spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­rius.</p> <p> </p> <h3>Pi­va­šiū­nių ir Kro­kia­lau­kio gim­na­zi­jos ga­li tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis</h3> <p>Nuo 2025-ųjų va­sa­ros, ver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją dėl mo­ki­nių skai­čiaus, Pi­va­šiū­nų ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos ga­li tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. Šių gim­na­zi­jų per­tvar­ka pri­klau­sys nuo mo­ki­nių skai­čiaus, gal­būt at­si­ra­sian­čių tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, tad jų li­ki­mas dar ga­li bū­ti spren­džia­mas, at­si­žvel­giant į pa­si­kei­tu­sią si­tu­a­ci­ją.</p> <p>Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je, vie­nin­te­lė­je iš Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čių še­šių gim­na­zi­jų, kol kas ne­nu­ma­ty­ta jo­kių struk­tū­ri­nių po­ky­čių.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­ną pri­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, vyk­dan­ti šio sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas Eve­li­na Žu­kaus­kie­nė sa­kė, kad pa­si­kei­tus ap­lin­ky­bėms pla­nas ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mas, nu­ma­ty­ti struk­tū­ri­niai po­ky­čiai at­šau­kia­mi, at­si­žvel­giant į tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus ir ver­ti­nant mo­ki­nių skai­čių mo­kyk­lo­se.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­lų per­tvar­ką sie­ja su no­ri­mo­mis su­kur­ti ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis vi­siems mo­ki­niams ko­ky­biš­kai mo­ky­tis, mo­ky­to­jams – dirb­ti nor­ma­liais krū­viais ir gau­ti adek­va­čius at­ly­gi­ni­mus. No­ri­ma su­ma­žin­ti mo­ky­mo­si ko­ky­bės skir­tu­mus tarp mo­kyk­lų, už­tik­rin­ti mo­ki­niams da­ly­kų ir bū­re­lių pa­si­rin­ki­mą.</p> <p> </p> <h3>Ste­bi­ma mo­ki­nių skai­čiaus di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja</h3> <p>Mo­kyk­lų tin­klo po­ky­čiai tie­sio­giai su­si­ję su mo­ki­nių skai­čiu­mi. Pas­ta­ruo­ju me­tu Alytaus ra­jo­ne ste­bi­ma mo­ki­nių skai­čiaus di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja.</p> <p>2020-ai­siais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­kė­si 1 tūkst. 700 vai­kų, o šiais moks­lo me­tais – 1 tūkst. 735. Tai sie­ja­ma ne tik su šiek tiek pa­di­dė­ju­siu gims­ta­mu­mu, bet ir di­des­niu jau­nų šei­mų, įsi­ku­rian­čių kai­muo­se, ypač esan­čiuo­se ne­to­li Aly­taus, skai­čiu­mi.</p> <p>Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus ug­dy­ti­nių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­dau­gė­jo 98-iais ir da­bar jų tu­ri­ma 276.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­las lan­ko 1 tūkst. 511 vai­kų iš Aly­taus ra­jo­no. Anks­tes­niais moks­lo me­tais mo­ki­nių iš Aly­taus ra­jo­no Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­lo­se bū­da­vo 1 tūkst. 200, 1 tūkst. 400.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, mo­ki­nių iš ra­jo­no mies­to mo­kyk­lo­se dau­gė­ja dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – ne­ma­žai aly­tiš­kių pa­si­sta­to gy­ve­na­muo­sius na­mus prie­mies­ty­je ar ap­si­gy­ve­na so­di­nin­kų ben­dri­jų te­ri­to­ri­jo­se ir vai­kams mo­kyk­las pa­ren­ka mies­te.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/Butrimoniu%20mokyla%20IMG_6137%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/Butrimoniu%20mokyla%20IMG_6137%20%282%29.JPG?itok=jatPoD9r" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-bus-tvar-ko-mos-aly-taus-ra-jo-no-mo-kyk-los&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3595&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YLtzQtIAI7J1ezc0E7FoV-TMjtOWhqc4uW8BHv3u4OE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1012336" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652704734"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>james</span> - 2022-05-16 - 15:38</p> </li> <a href="/comment/1012336#comment-1012336" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1012336#comment-1012336" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">[[ https://www.google.co.uk …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>[[ <a href="https://www.google.co.uk">https://www.google.co.uk</a> | testing]]</p> <p><a href="https://www.google.co.uk"></a>testing</p> <p><a href="https://www.google.co.uk/">testing</a></p> <p>[url="<a href="https://www.google.co.uk">https://www.google.co.uk</a>"]testing[/url]</p> <p>[url=<a href="https://www.google.co.uk]testing[/url">https://www.google.co.uk]testing[/url</a>]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1012336" token="l88Oh64PcBdpVdIb_o6ghmX2SKIDdVice771fLVzOP8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Apr 2022 06:34:27 +0000 vyrredaktorius 3595 at https://www.alytausnaujienos.lt LSDP ir LVŽS kritikuoja mokyklų tinklo pertvarką: neatmeta galimybės trauktis iš švietimo susitarimo https://www.alytausnaujienos.lt/lsdp-ir-lvzs-kritikuoja-mokyklu-tinklo-pertvarka-neatmeta-galimybes-trauktis-svietimo-susitarimo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item"> Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-04-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/47-13717" rel="bookmark"> Nr. <span> 47 (13717) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-04/photo_973720.jpg?itok=s58LaOYR" width="344" height="287" alt="Seimo narė Aušrinė Norkienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr." title="Seimo narė Aušrinė Norkienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p style="margin-bottom:11px">Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) teigia neatmetantys galimybės svarstyti apie pasitraukimą iš švietimo susitarimo, jei valdantieji ir toliau neatsižvelgs į opozicijos bei savivaldos išsakytas pastabas dėl mokyklų tinklo pertvarkos.</p> <p>Savo ruožtu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė nesutinka su opozicijos išsakyta kritika. Ministrė akcentuoja, kad tai nebuvo vienašališki ministerijos sprendimai, nes diskusijos dėl mokyklų tinklo pertvarkymo su savivaldybėmis vyko praktiškai metus. J. Šiugždinienė akcentuoja, kad niekada nebūna taip, kad sprendimu iki galo būtų patenkinti visi dalyviai, tačiau, pasak jos, Vyriausybės patvirtintas mokyklų tinklo pertvarkos projektas – kompromisinis variantas.</p> <p><strong>G. Paluckas: jei valdantieji neatsižvelgs į pastabas, svarstysime trauktis iš švietimo susitarimo</strong></p> <p>Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnas Gintautas Paluckas teigia, kad pagrindinė problema yra ta, jog Vyriausybės priimami sprendimai dėl mokyklų tinklo pertvarkos yra priimami nepakankamai įsiklausant į savivaldybių poziciją. Pasak politiko, šie valdančiųjų veiksmai prasilenkia su nacionaliniame susitarime dėl švietimo numatyta teise savivaldoms pačioms su valstybės pagalba sutvarkyti ir optimizuoti mokyklų tinklą.</p> <p>„Švietimo susitarime yra kalbama apie savivaldybių teisę ir pareigą su valstybės pagalba sutvarkyti, optimizuoti švietimo tinklą tam, kad švietimo paslaugos būtų prieinamos visiems ir visiems vienodai kokybiškai“, – Eltai teigė G. Paluckas.</p> <p>„Vietoje to, kad šis sprendimas būtų priimtas šnekantis su savivaldybėmis, derantis, įvertinus kiekvienos specifinę situaciją praėjusių metų gruodžio pabaigoje ŠMSM ir po to Vyriausybė savo nutarimu priėmė mokyklų tinklo pertvarkos planą ir atitinkamai sukėlė krūvą problemų: tai yra nustatė naujus įvairiausius reikalavimus ir ne dėl visų buvo susitarta“, – pažymėjo politikas.</p> <p>Jis kritikuoja ir šių metų pradžioje startavusią Tūkstantmečio mokyklų programą, kuri, pasak jo, taip pat savivaldoje įnešė nemažai sumaišties.</p> <p>„Ministerija atitinkamai po to paleido Tūkstantmečio mokyklų programą. Kitaip tariant: va jums nutarimas, va programa, joje gali dalyvauti selektyviai tik tie ir tie, o 25 proc., ypač tų kaimiškųjų mokyklų, jos turi užsidaryti. Ir darykit kaip norite. Tai įnešė konkurenciją dar ir pačiuose regionuose, nes ten mokiniai juda ir per savivaldybių ribas. Atitinkamai kyla klausimai tada, ką daryti su kitomis gimnazijomis, kurioms lyg ir užtenka mokinių, bet jos dalyvauti negali ir negaus finansavimo“, – sakė LSDP frakcijos seniūnas.</p> <p>„Vienu žodžiu, ministerija čia padarė visišką savivalę ir saviveiklą. Ir tai tikrai nėra šio susitarimo rėmuose. Kol kas šis susitarimo pažeidimas yra ryškiausias ir yra grubiausias“, – pridūrė jis.</p> <p>Todėl G. Paluckas akcentuoja, kad dėl švietimo susitarimo įgyvendinimo kyla rimtos problemos, nes, pasak jo, valdantieji daro veiksmus, kurie prieštarauja susitarimo nuostatoms.</p> <p>Politikas teigia, kad dėl šios priežasties artimiausiu metu yra planuojamas švietimo susitarimo priežiūros darbo grupės susitikimas, kuriame, anot jo, šie opozicijai svarbūs klausimai bus keliami.</p> <p>„Darbo grupės veikla buvo apmirusi po to, kai buvo sudarytas susitarimas. Bet kad mes matome iššūkius ir problemas vieną po kitos kylančias, tai dabar reikia iš naujo rinktis ir šnekėti, koks tada tikslas pasirašinėti susitarimus, jei jūs vis tiek darote priešingai“, – sakė Seimo narys, akcentuodamas, kad daug priekaištų švietimo susitarimui turi ir kitos opozicinės frakcijos.</p> <p>G. Paluckas pabrėžia, kad jei į pastabas valdantieji ir toliau neatsižvelgs, bus svarstomas LSDP pasitraukimas iš švietimo susitarimo.</p> <p>„Mes ir taip susitarimą esame pasirašę su žvaigždute, nes ten ne visos mūsų nuostatos yra atspindėtos. Bet jei taip ir toliau tęsis, aišku, tai yra deklaratyvu, bet mes pasakysime, kad nesame šio susitarimo dalis ir mes neprisiimame atsakomybės už tai, ką ten daro Vyriausybė ne susitarimo rėmuose“, – sakė socialdemokratų frakcijos seniūnas.</p> <p>„Nes jeigu susitarimas nėra įgyvendinamas arba yra daroma priešingai, tai tada tas susitarimas bent jau mums neegzistuoja“, – taip pat pažymėjo jis.</p> <p><strong>A. Norkienė: susitarime numatytas savivaldybių savarankiškumas yra eliminuojamas</strong></p> <p>Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė taip pat tikina, kad valdančiųjų veiksmai švietimo srityje prasilenkia su švietimo susitarime numatytomis nuostatomis. Ministrė teigia, kad LVŽS vadovybė šį problematinį klausimą jau kėlė susitikime su premjere Ingrida Šimonyte.</p> <p>„Savivaldybių savarankiškumas, kuris yra numatytas susitarime, iš tikrųjų jis eliminuotas yra. Savivaldybės yra priverstos daryti tai, ką joms nuleidžiama. Vis tik savivalda geriausiai mato ir patys optimizuojasi tą tinklą. Manome, kad per drastiškai tie vaikų skaičiai klasėse nustatomi, privačioms mokykloms yra vienos sąlygos, o jau valstybinėms visiškai kitos. Į tai irgi atsakymo negauname, kodėl“, – Eltai teigė A. Norkienė.</p> <p>„Tai mes su premjere kalbėjome būtent apie tą bendravimo kultūrą ir diskusijas apie švietimą, nes šiuo metu iš tikrųjų viskas atsitrenkia kaip žirniai į sieną ir netgi nediskutuojama. Mes premjerei išsakėme, kad trūksta tos diskusinės kultūros ir tikrai mes nenorime, kad būtų kažkas blogiau, tiesiog mūsų tikslai tame susitarime yra bendri“, – pridūrė ji.</p> <p>Politikės teigimu, reaguodamos į susidariusią situaciją opozicinės frakcijos ketina parengti Seimo nutarimą su rezoliucija, kuria ragintų Vyriausybę atkreipti dėmesį į švietimo susitarime numatytas nuostatas. Visgi, pasak jos, jeigu Vyriausybė nereaguos į opozicijos kritiką, gali būti svarstomas ir pasitraukimas iš švietimo susitarimo.</p> <p>„Tokį žingsnį dar esame numatę. O tada jau žiūrėsime, jeigu visiškai bus nereaguojama, tada sudėtinga likti bus tam susitarime“, – sakė A. Norkienė.</p> <p><strong>Ministrė: diskusijos su savivaldybėmis vyko praktiškai metus, tai nebuvo ministerijos vienašališki sprendimai</strong></p> <p>Visgi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė nesutinka su opozicijos išsakyta kritika. Ministrė tikina, kad sprendimai dėl mokyklų tinklo pertvarkymo su savivaldybėmis buvo diskutuoti maždaug metus laiko.</p> <p>„Mokyklų tinklo stiprinimo plano sprendimai buvo diskutuoti su savivaldybėmis praktiškai metus. Tai nebuvo sprendimai, kurie priimti vienašališkai ministerijos. Turbūt niekada nebūna, kad sprendimu iki galo būtų patenkinti visi dalyviai, tačiau ilgai buvo diskutuota ir Lietuvos savivaldybių asociacija siuntė savo siūlymus, ir mes diskutavome su jais. Ir tai ką mes patvirtinome tikrai buvo toks kompromisinis variantas“, – Eltai sakė J. Šiugždinienė.</p> <p>Ministrė pabrėžia, kad didelė dalis savivaldybių jau yra išsprendusios mokyklų tinklo klausimus, jose esančios mokyklos yra stiprios. Tačiau ministrė akcentuoja, kad reikiamus sprendimus yra priėmusios dar ne visos mokyklos, todėl, anot jos, mokyklų tinklo klausimas yra Vyriausybės atsakomybėje.</p> <p>„Iki šiol dar turime jungtines klases, tikrai valstybė negali to leisti šiandieną matydama mūsų pasiekimus ir rezultatus. Taigi, tai tikrai buvo aptarta plačiai, diskutuota ir yra priimti sprendimai“, – patikino ji.</p> <p>J. Šiugždinienė atkreipia dėmesį, kad Vyriausybė siūlė įtraukti mokyklų tinklo klausimą į nacionalinį švietimo susitarimą, tačiau, anot jos, buvo priimtas sprendimas to nedaryti. Nepaisant to, ministrė tikina, kad mokyklų tinklo pertvarkos planas politinėms partijoms buvo pristatytas.</p> <p>„Šį siūlymą dėl tinklo valdančioji koalicija siūlė įtraukti svarstyti į nacionalinį susitarimą, tačiau buvo nuspręsta, kad tai yra Vyriausybės prerogatyva, kadangi tai yra Vyriausybės sprendimas. Visada taip ir buvo, kad Vyriausybė sprendžia šiuo klausimu. Tai tiesiog buvo nuspręsta jo nesvarstyti. Bet tinklo pertvarkos planas buvo pristatytas ir politinėms partijoms, kurios dalyvauja susitarime, ir taip pat švietimo komitetui“, – atkreipė dėmesį J. Šiugždinienė.</p> <p>„Niekada nebus, kad sprendimas bus geras visiems, bet mes turime priimti sprendimą, kuris yra būtinas mūsų vaikų ateičiai. Čia yra valstybės atsakomybė“, – pridūrė ji.</p> <p><strong>Ministrė tikina, kad šiuo metu jau 50 savivaldybių mokyklų tinklo taisykles jau yra pasitvirtinusios.</strong></p> <p>„Todėl manau, kad tai nėra kažkokia problema, kuri kažkaip ypatingai keltų daug klausimų. Ir dar 7 savivaldybės svarsto ir planuoja tuos sprendimus priimti“, – sakė ji.</p> <p>Nors J. Šiugždinienė ir nesutinka su opozicijos išsakyta kritika, tačiau tikina artimiausiu metu organizuojamame švietimo susitarimo priežiūros grupės posėdyje diskutuosianti su politiniais oponentais ir atsakysianti į kylančius klausimus.</p> <p>„Švietimo susitarime yra labai daug svarbių dalykų, kurie yra jame numatyti. Ir, man atrodo, kad jis labai svarbus yra Lietuvai ir mums visiems. Tai, žinoma, ir aš dalyvausiu, ir esu pasirengusi ir atvirai diskutuoti, kalbėtis, tą ir darysime. Dėl to ir yra inicijuotas susitikimas. Galbūt kalbėsime ir kaip pagerinti konsultacijų procesą. Bet, kaip jau sakiau, konsultuotasi su savivalda buvo labai daug“, – sakė ji.</p> <p>ELTA primena, kad Vyriausybė 2021 metų pabaigoje patvirtino planus dėl jungtinių klasių naikinimo.</p> <p>Nuo ateinančių mokslo metų bus leidžiama junti tik po dvi gretimas pradines klases, numatytas ir mokyklų, kuriose mokosi mažiau nei 60 mokinių jungimas. Taip pat nuo ateinančių mokslo metų nuspręsta nefinansuoti tų 1-10 klasių, kuriose mokosi mažiau nei 8 mokiniai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/photo_2089051.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/photo_2089051.jpg?itok=BowTrg6N" width="240" height="240" alt="Seimo narys Gintautas Paluckas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr." loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-04/photo_2675308.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-04/photo_2675308.jpg?itok=4Lu7CuZf" width="240" height="240" alt="Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lsdp-ir-lvzs-kritikuoja-mokyklu-tinklo-pertvarka-neatmeta-galimybes-trauktis-svietimo-susitarimo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3591&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Pbh9uHYgCWojOP-IFnthGEZicfHDa_Kct-6bsyNbVNQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1048288" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653115516"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Repkicks </span> - 2022-05-21 - 09:45</p> </li> <a href="/comment/1048288#comment-1048288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1048288#comment-1048288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">We haven&#039;t reported that…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>We haven't reported that often here on the Overkill blog about the <a href="https://www.repkicks.org/reps-af1-high-shoes.html">Best AF1 High Top Reps</a>, an absolute legend among sneakers.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1048288" token="4ywpfg-J47Tcs1FgIz4wvnksjciCK3gz-n0hHPo3AvU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Sun, 24 Apr 2022 13:03:49 +0000 vyrredaktorius 3591 at https://www.alytausnaujienos.lt Ug­dy­mo(si) ap­lin­kos – at­vers­ta spal­vin­ga pa­ži­ni­mo kny­ga https://www.alytausnaujienos.lt/ug-dy-mosi-ap-lin-kos-vers-ta-spal-vin-ga-pa-zi-ni-mo-kny-ga <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13706" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13706) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/20211008_094732.jpg?itok=aWDYxvlB" width="344" height="287" alt="Pro­jek­to me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je." title="Pro­jek­to me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė tei­gia, jog, vyk­dant pro­jek­tą, pa­reng­tas dve­jų me­tų veik­los to­bu­li­ni­mo pla­nas, nu­ma­ty­tos veik­los ino­va­ty­viam ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti, sie­kiant kiek­vie­no 1–4 kla­sės, 5–8 kla­sės ir I–II gim­na­zi­nės kla­sės mo­ki­nio in­di­vi­du­a­lios pa­žan­gos.</p> <p>„Įgy­ven­din­da­mi šį tiks­lą, nu­spren­dė­me plė­to­ti sa­vi­val­daus ir pa­ty­ri­mi­nio mo­ky­mo(si) ga­li­my­bes, siek­da­mi mo­ki­nio as­me­ni­nės pa­žan­gos, orien­tuo­da­mie­si į kar­je­ros pla­na­vi­mo ga­li­my­bes ir kur­da­mi mo­ky­mo(si) sėk­mei pa­lan­kias ap­lin­kas. Gim­na­zi­ja, va­do­vau­da­ma­si Ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­jos įvar­dy­tais prin­ci­pais, ku­ria edu­ka­ci­nes erd­ves – ug­dy­mo(si) ap­lin­kos di­na­miš­kos, at­vi­ros ir funk­cio­na­lios, o mo­ki­nių edu­ka­ci­nei veik­lai kū­ry­bin­gai ir tiks­lin­gai nau­do­ja­mi įvai­rūs mo­kyk­los ap­lin­kos kom­po­nen­tai“, – sa­ko Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė.</p> <p>Vyk­dant pro­jek­tą di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mui edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se. Taip pat at­si­ra­do ga­li­my­bė at­nau­jin­ti mo­ky­mo(si) ap­lin­kas ino­va­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis: „Pa­si­rin­ko­me ino­va­ty­vaus ug­dy­mo kryp­tį siek­da­mi mo­ki­nių pa­žan­gos, pa­ty­ri­mi­nio ug­dy­mo sėk­mės. Įsi­gi­jo­me daug šiuo­lai­kiš­kų mo­ky­mo prie­mo­nių, ku­rių iki šiol trū­ko – 8 iš­ma­niuo­sius SMART ek­ra­nus, aukš­tos raiš­kos pro­jek­to­rius ir 20 ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių“, – tei­gia E. Si­ma­na­vi­čie­nė.</p> <p>Pa­sak di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui, ug­dy­mo pro­ce­sas vyks­ta įvai­rio­se edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se tiek gim­na­zi­jo­je, tiek ir už jos ri­bų – va­di­na­mo­jo­je „kla­sė­je be sie­nų“: „Ypač svar­bus kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mas mo­kan­tis da­ly­ko, kai mo­ki­niai mo­ko­si iš sa­vo as­me­ni­nės pa­tir­ties, ug­do­si sa­va­ran­kiš­ku­mo įgū­džius ir at­sa­ko­my­bę už gru­pės dar­bo re­zul­ta­tus.“</p> <p>Mo­ki­nių pa­ty­ri­mi­nis ug­dy­ma­sis nuo­lat vyks­ta lau­ko kla­sė­je, bib­lio­te­ko­je, gim­na­zi­jos kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ir ki­to­se ap­lin­ko­se. Kiek­vie­nas so­cia­li­nių, gam­tos moks­lų ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas per moks­lo me­tus pra­ve­da ne ma­žiau kaip 4 ne­tra­di­ci­nes pa­mo­kas gim­na­zi­jos lau­ko erd­vė­se.</p> <p>„Pa­ty­ri­mi­nių-ug­do­mų­jų veik­lų me­tu sėk­min­gai in­teg­ra­vo­me mo­ko­muo­sius da­ly­kus. Tai – na­tū­ra­lu­mo pa­jau­ti­mas, vi­zu­a­li­za­ci­ja, gam­tos ir so­cia­li­nės ap­lin­kos pa­ži­ni­mas iš ar­ti. To­kios veik­los stip­ri­na mo­ky­mo(si) mo­ty­va­ci­ją, ug­do ben­drą­sias kom­pe­ten­ci­jas“, – sa­ko lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ire­na Ši­mans­kie­nė.</p> <p>Pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ me­tu gim­na­zi­ja suor­ga­ni­za­vo 13 edu­ka­ci­nių mo­ko­mų­jų pa­mo­kų Lie­tu­vo­je. „Mo­ki­niams ug­dy­mo(si) pro­ce­sas vy­ko Kau­no tvir­to­vės VII for­to gam­tos ir tiks­lių­jų moks­lų la­bo­ra­to­ri­jo­se, Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke, Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ir ki­to­se edu­ka­ci­nė­se ap­lin­ko­se“, – sa­ko bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vil­ma Mie­lai­kie­nė.</p> <p>„Iš edu­ka­ci­nių pa­mo­kų su­gri­žę mo­ki­niai pa­si­da­li­ja, ką nau­jo su­ži­no­jo, ko­kias pa­tir­tis ga­li re­a­liai pri­tai­ky­ti sa­vo veik­lo­je, gy­ve­ni­me. Tai, ką pa­ma­tai iš ar­ti, pa­lie­ti ran­ko­mis, vi­sa­da įsi­me­ni ge­riau – to­kiu bū­du mo­ki­niai pa­jun­ta moks­lo pa­ži­ni­mo džiaugs­mą“, – iš­vy­kų nau­dą pa­brė­žia ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos mo­ky­to­ja Jo­li­ta Men­se­vi­čie­nė.</p> <p>Jai pri­ta­ria ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Si­gu­tė Žvi­na­kie­nė. Jos tei­gi­mu, pra­di­nu­kams itin svar­bios nau­jos, jų am­žių ati­tin­kan­čios ir kom­pe­ten­ci­jas ug­dan­čios pa­tir­tys edu­ka­ci­nė­se iš­vy­ko­se. Jau ap­lan­ky­tas Ta­do Iva­naus­ko mu­zie­jus Kau­ne.</p> <p>„Mo­ki­nių nuo­mo­ne, ug­dy­ma­sis įvai­rio­se ap­lin­ko­se ska­ti­na ben­dra­vi­mą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą, lei­džia įgy­ti da­ly­ki­nių kom­pe­ten­ci­jų, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už veik­los re­zul­ta­tus, ska­ti­na to­le­ran­ci­ją ir ly­de­rys­tę, tu­ri įta­kos mo­ky­mo­si re­zul­ta­tams“, – sa­ko As­ta Gu­de­lai­tie­nė, an­glų kal­bos vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja.</p> <p>Gim­na­zi­jo­je įgy­ven­di­nus pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ veik­las pa­ge­rė­jo mo­ky­mo­si ko­ky­bė, jun­ta­mas ryš­kus skait­me­ni­za­ci­jos ir vi­zu­a­li­za­ci­jos pro­ver­žis.</p> <p>Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Vil­ma Mie­lai­kie­nė pa­sa­ko­ja apie šiuo­lai­kiš­kų mo­ky­mo(si) prie­mo­nių nau­dą mo­ky­mo(si) pro­ce­se, nes jos ska­ti­na ak­ty­vų mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą pa­mo­ko­je, no­rą mo­ky­tis ir dirb­ti ko­man­do­je: „Pa­pil­džius gam­tos moks­lų la­bo­ra­to­ri­jos ba­zę mo­ky­mo(si) prie­mo­nė­mis, at­si­ra­do ga­li­my­bė at­lik­ti dau­giau prak­ti­nių dar­bų, mo­ki­niams mo­ky­tis ta­po įdo­miau, o tai tu­rė­jo įta­kos jų ge­res­niems re­zul­ta­tams.“</p> <p>Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Edi­ta Si­ma­na­vi­čie­nė pa­si­džiau­gia įsi­gy­tais Le­go mind­storms ro­bo­tu­kais: „Kon­struo­jant ir pro­gra­muo­jant ro­bo­tu­kus mo­ko­ma­si tai­ky­ti pro­ble­mų spren­di­mo me­to­dą re­a­lio­je ap­lin­ko­je, la­vi­na­mi ben­dra­vi­mo ir ko­man­di­nio dar­bo įgū­džiai.“</p> <p>Pa­sak Edi­tos Si­ma­na­vi­čie­nės, jau su­si­tar­ta dėl to­les­nio pa­ty­ri­mi­nio ir STE­AM ug­dy­mo stra­te­gi­jų įgy­ven­di­ni­mo ben­dra­dar­biau­jant su Aly­taus ko­le­gi­jos STE­AM cen­tru ir tęs­ti­nio ug­dy­mo skait­me­ni­za­vi­mo bei ino­va­ci­jų die­gi­mo ug­dy­mo(si) pro­ce­se.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Pa­ške­vi­čius sa­ko, jog But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja vie­na iš tri­jų Aly­taus ra­jo­no gim­na­zi­jų, da­ly­vau­jan­čių pro­jek­te „Ko­ky­bės krep­še­lis“: „Nuo pir­mų­jų pro­jek­to die­nų gim­na­zi­jos va­do­vai sky­rė daug dė­me­sio, for­ma­vo ko­man­das, ana­li­za­vo si­tu­a­ci­ją ir pla­na­vo veik­las bei prie­mo­nes toms veik­loms įgy­ven­din­ti. Gim­na­zi­ja ir to­liau sie­kia to­bu­lė­ti, tai da­ro nau­do­da­ma­si pro­jek­to „Ko­ky­bės krep­še­lis“ ga­li­my­bė­mis: to­bu­li­na ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mą, di­de­lį dė­me­sį ski­ria ug­dy­mo veik­loms di­fe­ren­ci­juo­ti ir in­di­vi­du­a­li­zuo­ti. Ka­dan­gi gim­na­zi­ja yra nuo­la­ti­nė kon­kur­so „Mo­kyk­lų edu­ka­ci­nės erd­vės“ da­ly­vė, pe­da­go­gai sten­gia­si ug­dy­mo pro­ce­są or­ga­ni­zuo­ti įvai­rio­se edu­ka­ci­nė­se erd­vė­se. Vi­sos gim­na­zi­jos veik­los vyks­ta įtrau­kiant vi­sus ben­druo­me­nės na­rius.“</p> <p>Pa­sak Eg­lės Ma­čio­nie­nės, mo­kyk­los kon­sul­tan­tės, Laz­di­jų švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rės, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ko­man­dai pa­vy­ko su­telk­ti pa­stan­gas ren­giant ir įgy­ven­di­nant mo­kyk­los veik­los to­bu­li­ni­mo pla­ną, ku­riant ir plė­to­jant ben­druo­me­nės su­si­ta­ri­mų kul­tū­rą: „Gim­na­zi­ja yra at­vi­ra nau­joms ini­cia­ty­voms, de­monst­ruo­ja ge­bė­ji­mą val­dy­ti po­ky­čius. Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas baig­sis. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei pa­vyks ne tik pa­ge­rin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, bet ir to­liau drą­siai įveik­ti vis nau­jus iš­šū­kius, puo­se­lė­jant ben­dra­dar­bia­vi­mu grįs­tą mo­kyk­los pa­žan­gos kul­tū­rą.“</p> <p>Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Ko­ky­bės krep­še­lis“ fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis. Pro­jek­to tiks­las – pa­ge­rin­ti mo­ki­nių ug­dy­mo­si pa­sie­ki­mus, įgy­ven­di­nant po­ky­čius sa­vi­val­dy­bė­se ir mo­kyk­lo­se. Pro­jek­tas ap­rė­pia 270 ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų. Ben­dra šio pro­jek­to ver­tė sie­kia 30,32 mln. eu­rų. Mo­kyk­loms ski­ria­mos tiks­li­nės lė­šos veik­los to­bu­li­ni­mo pla­nui įgy­ven­din­ti per dve­jus moks­lo me­tus. Pro­jek­to truk­mė – 2019–2023 me­tai.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 039</p> <p><img alt="ES" data-entity-type="file" data-entity-uuid="49fea478-79d3-4692-b915-17612b424616" height="117" src="/sites/default/files/inline-images/ESFIVP-I-2%20INternetui_1.jpg" width="255" class="align-left" loading="lazy" /></p> <p> </p> <p><img alt="NSA" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4b34b1b0-cf62-4568-9529-c3beff528f8f" height="44" src="/sites/default/files/inline-images/NSA%20logo.png" width="136" class="align-left" loading="lazy" /></p> <p><img alt="KK" data-entity-type="file" data-entity-uuid="96b3624e-997b-4456-bea1-b6f0f19d695d" height="53" src="/sites/default/files/inline-images/KK_projekto_logo_0.jpg" width="116" class="align-left" loading="lazy" /></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/20211008_094732_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/20211008_094732_0.jpg?itok=fJc5sr-e" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/Kauno%207%20fortas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/Kauno%207%20fortas.jpg?itok=ui-ci8ZZ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ug-dy-mosi-ap-lin-kos-vers-ta-spal-vin-ga-pa-zi-ni-mo-kny-ga&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3516&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NJoZefxOS_LT3w8vG2cS4k_-AyiLCjgSaWF5X7RL3Bs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1040530" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653036867"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>marjorieyang</span> - 2022-05-20 - 11:54</p> </li> <a href="/comment/1040530#comment-1040530" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1040530#comment-1040530" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">stuck with your Coursework…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>stuck with your Coursework Writing? For your best academic assistance Assignment Tutor, UK provides the best assistance of <a href="https://www.expertwriters.hk/writing/coursework-help"> coursework writing services</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1040530" token="o7PxM5t2S6DpzDqU4xg8zjTK746Jis6ZnZG87TSNxbQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-983675" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652349415"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>coursework wri…</span> - 2022-05-12 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/983675#comment-983675" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/983675#comment-983675" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">. I am passionate about…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>. I am passionate about content Writing and provide writing services. Now students can avail the best services o <a href="https://www.criticalwriters.co.uk/writing/coursework-service">coursework writing help uk</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=983675" token="lnCLc1BTuadd-B0codvOeXHTjyXUG0T0UWt32CceSlw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-945528" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651842551"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>coursework wri…</span> - 2022-05-06 - 16:09</p> </li> <a href="/comment/945528#comment-945528" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/945528#comment-945528" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">so that they can easily…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>so that they can easily achieve good marks in their semester exams. It is a really good opportunity for students and professionals. <a href="https://www.brilliantwriters.co.uk/services/coursework-writing">coursework writing services uk</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=945528" token="WtAJlPCglW252RwzhQ1wcatee1yxuOLJCo1s0BIfhIg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-917377" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651466511"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Britta John</span> - 2022-05-02 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/917377#comment-917377" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/917377#comment-917377" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ncie</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ncie</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=917377" token="3K3yfYMjf1Wl60v2ckgtE3vuSXERFwST0Mcig_9oij4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872660" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047516"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kate Berry</span> - 2022-04-27 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/872660#comment-872660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872660#comment-872660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It is really helpful thank…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It is really helpful thank you for sharing it. As an academic writer i am providing the best services of <a href="https://www.assignmenttutor.co.uk/services/coursework-writing-help.php">coursework writing services</a> in the UK and other regions too. Feel free to contact me!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872660" token="30HqU_q2GsZ-YL9g-L1UVXVGRkgumnLw2WuD-zTyiJU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-826807" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650602338"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>smith cohn</span> - 2022-04-22 - 07:38</p> </li> <a href="/comment/826807#comment-826807" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/826807#comment-826807" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">What you say has something…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>What you say has something right to the fact. Educational environment decides a lot of things for children formation.<br /> Relax with <a href="https://cookieclicker.onl">Cookie clicker online</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=826807" token="97kkI9Amd3pbL_r3diOTaQOLSfeV26DPMcbGN1CUFI8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-816465" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650447526"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nina Heidi</span> - 2022-04-20 - 12:38</p> </li> <a href="/comment/816465#comment-816465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/816465#comment-816465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It&#039;s great to read out your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It's great to read out your motivational content on educational awareness, it seems so amazing that you are working to make students aware of this educational stuff and your writing skills are also quite great. As a research writer working at <a href="https://www.essaymills.co.uk/dissertation-service">Essay Mills</a> I'm also trying my best to write educational and academic help articles to provide help to students all over the world.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=816465" token="E7zYEIYlW_DnELr-YLlH4o71DNpCAcHf85uLUe1leEc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-780366" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649911744"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Henry Cooper</span> - 2022-04-14 - 07:49</p> </li> <a href="/comment/780366#comment-780366" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/780366#comment-780366" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I can see that you are an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I can see that you are an expert in your field! I am launching a <a href="https://smash-karts.com">smash karts</a> website soon, and your information will be very useful for me. Thank you for all of your assistance, and best wishes for further success in yours.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=780366" token="BEycgWQywqWGXFccEen6Qb3BG5l8mkg3RT5cwQL5jZI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 31 Mar 2022 05:47:33 +0000 vyrredaktorius 3516 at https://www.alytausnaujienos.lt Ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai švie­ti­mo įstai­go­se: kaip vyks­ta ug­dy­mas? https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ro-pa-be-ge-liu-vai-kai-svie-ti-mo-istai-go-se-kaip-vyks-ta-ug-dy-mas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/35-13705" rel="bookmark"> Nr. <span> 35 (13705) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/vaikai20220323_143936%282%29.jpg?itok=dZaZZ8OV" width="344" height="287" alt="Ko­vo 25-osios ry­tą Alytaus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Ukrainos vai­kų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Ko­vo 25-osios ry­tą Alytaus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių iš Ukrainos vai­kų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Švie­ti­mo įstai­go­se – 113 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, švie­ti­mo įstai­go­se kas­dien dau­gė­ja ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kų, jie ren­ka­si ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų esan­čias mo­kyk­las ar lop­še­lius-dar­že­lius.</p> <p>Ko­vo 25-osios ry­tą mies­to švie­ti­mo įstai­go­se jau bu­vo ug­do­ma 113 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų. Iš šio skai­čiaus – 27 lop­še­li­nu­kai-dar­že­li­nu­kai, li­ku­sie­ji 86 – mo­ki­niai. Tarp pas­ta­rų­jų dau­giau­sia – 43 – 5-8 kla­sių mo­ki­niai, 34 – prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai, 9 – gim­na­zis­tai.</p> <p>Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą ug­dy­ti­nius iš Uk­rai­nos tu­rė­jo vi­si mies­to lop­še­liai-dar­že­liai, ku­rių Aly­tu­je yra 13. Dau­giau­sia – po 4 bu­vo ug­do­ma lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Vy­tu­rė­lis“ ir „Pu­šy­nė­lis“.</p> <p>Ko­vo 25-ąją iš 16-os mies­to mo­kyk­lų ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų ne­tu­rė­jo tik „Dre­vi­nu­ko“, „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­liai bei „Sa­ka­lė­lio“ ir Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los.</p> <p>Dau­giau­sia bė­gan­čių­jų nuo Ru­si­jos Uk­rai­no­je su­kel­to ka­ro vai­kų tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą bu­vo Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je – 17, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je – 16 ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je – 14.</p> <p>Ko­vo 25-osios ry­to duo­me­ni­mis, dar 5 ka­ro pa­bė­gė­liai mo­kė­si Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre.</p> <p> </p> <h3>Kai ku­rie vai­kai nuo­to­li­niu bū­du ug­do­mi mo­ky­to­jų iš Uk­rai­nos</h3> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, šiais vi­sa­ga­lio in­ter­ne­ti­nio ry­šio lai­kais tik­rai ne­sun­ku su­si­siek­ti su mo­kyk­lo­mis, mo­ky­to­jais Uk­rai­no­je ir vai­kus mū­sų švie­ti­mo įstai­go­se ug­dy­ti pa­gal šios vals­ty­bės pro­gra­mas: „Iš tų Uk­rai­nos vie­tų, kur mo­kyk­los dėl ka­ro ne­vei­kia, o vai­kai ėmė lan­ky­ti mū­sų mo­kyk­las, per jų tė­ve­lius su­sie­kia­ma su jų mo­ky­to­jais ir gau­na­mos uk­rai­nie­tiš­kos pro­gra­mos. O kur dar vei­kia mo­kyk­los šio­je vals­ty­bė­je, mo­ki­niai lan­ko mū­sų mo­kyk­las ir per nuo­to­lį ug­do­mi sa­vo mo­ky­to­jų iš Uk­rai­nos.“</p> <p>Ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, yra ne­ma­žai uk­rai­nie­čių mo­ki­nių, ku­rie šne­ka tik sa­vo kal­ba, ne­mo­ka ru­siš­kai, o ne­ma­žai mies­to mo­kyk­lų vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų kal­ba ru­siš­kai, to­dėl ne­re­tai iš­ky­la kal­bos bar­je­ras: „To­dėl ug­dy­mas pa­gal uk­rai­nie­tiš­kas pro­gra­mas yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis. O su­si­kal­bė­ti mū­sų mo­ky­to­jams su uk­rai­nie­čių vai­kais pa­de­da jų tė­vai, taip pat ru­siš­kai mo­kan­tie­ji ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai. Re­gis, pa­ra­dok­sa­lu, – uk­rai­nie­čiai bė­go nuo ru­sų su­kel­to ka­ro ir už­puo­lė ant ru­sų kal­bos. Bet nie­ko ne­pa­da­ry­si, to­kia re­a­ly­bė. Ži­no­ma, daug pa­pras­tes­nis uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mas lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – dau­ge­liu at­ve­jų žai­di­mus vie­no­dai su­pran­ta vi­si vai­kai.“</p> <p>Dar vie­na pa­spir­tis kiek įma­no­ma ko­ky­biš­kiau ug­dy­ti uk­rai­nie­čių vai­kus Aly­taus mo­kyk­lo­se – kai ku­rio­se pra­dė­ju­sios dirb­ti ar sa­va­no­riau­ti iš šios vals­ty­bės pa­bė­gu­sios pe­da­go­gės. Šiuo me­tu mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jo­mis po vie­ną uk­rai­nie­tę jau dir­ba Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, vie­na kaip mo­ky­to­jo pa­dė­jė­ja sa­va­no­riau­ja Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je.</p> <p> </p> <h3>Ug­dy­mui bus gau­na­mos lė­šos iš vals­ty­bės biu­dže­to</h3> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos tu­ri in­for­ma­ci­ją apie Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se ga­lin­čias dirb­ti dar še­šias mo­ky­to­jas ir dvi psi­cho­lo­ges. Jos ga­lė­tų bū­ti įdar­bi­na­mos esant rei­ka­lui.</p> <p>Kaip pra­ne­ša Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­bė pa­pil­do­mai ski­ria 3,7 mln. eu­rų iš Uk­rai­nos į Lie­tu­vą pa­si­trau­ku­sių ka­ro pa­bė­gė­lių būtiniausioms švie­ti­mo reik­mėms. Nu­ma­to­ma pa­deng­ti uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mo, stu­den­tų sti­pen­di­jų, su­au­gu­sių­jų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mo iš­lai­das.</p> <p>Di­džiau­sia da­lis lė­šų – 2,16 mln. eu­rų – ten­ka iš Uk­rai­nos at­vy­ku­sių vai­kų ug­dy­mui pa­gal iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas bei jų pa­vė­žė­ji­mui į mo­kyk­las ir at­gal.</p> <p>Tad ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė gaus pa­pil­do­mų lė­šų už uk­rai­nie­čių vai­kų ug­dy­mą švie­ti­mo įstai­go­se.</p> <p> </p> <h3>Re­gist­ra­vo­si 4 tūkst. 911 ka­ro pa­bė­gė­lių</h3> <p>Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te iki ko­vo 25-osios ryto iš vi­so re­gist­ra­vo­si 4 tūkst. 911 pa­bė­gė­lių.</p> <p>Tos pa­čios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no jų ap­gy­ven­di­ni­mo iki 72 va­lan­dų vie­to­se bu­vo 53 as­me­nys. Iš vi­so nuo mi­nė­to punk­to veik­los pra­džios iki ko­vo 25-osios ry­to lai­ki­no prie­globs­čio Aly­tu­je jau rei­kė­jo 1 tūkst. 734 pa­bė­gė­liams iš Ru­si­jos su­kel­to karo Uk­rai­no­je.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/vaikai20220323_143936%282%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/vaikai20220323_143936%282%29_0.jpg?itok=avcdFwpP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/klounaiIMG_8103.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/klounaiIMG_8103.jpg?itok=6qLCQEjN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ro-pa-be-ge-liu-vai-kai-svie-ti-mo-istai-go-se-kaip-vyks-ta-ug-dy-mas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3501&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Qr0EkeBBMSUomMkKHa9QMB3qloW8-N5pIMYyv9rTpfs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1020092" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652802327"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jennifer Garner</span> - 2022-05-17 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/1020092#comment-1020092" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1020092#comment-1020092" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Need to take your class…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Need to take your class online? Take Your Class Online offers best online class help! Just say <a href="https://takeyourclassonline.com/">Do My Class For Me</a>. We offer do my online class help!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1020092" token="r5yhP7i9AUBANzbwcGJK8b_x4kKUfnzkGR-CY9_tCBY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-862070" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650944813"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tom martin</span> - 2022-04-26 - 06:46</p> </li> <a href="/comment/862070#comment-862070" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/862070#comment-862070" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I&#039;m really grateful to the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I'm really grateful to the holder of this site page who has shared this magnificent section <a href="https://agsiraq.com/iso-certifications">ISO 9001</a> at this spot digital protection course in Iraq.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=862070" token="sSItr8MsNV5wm16FaAUdq8Ik-QUGRUyG7UfmxXtUgbM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-805724" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650267949"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DavidThomas</span> - 2022-04-18 - 10:45</p> </li> <a href="/comment/805724#comment-805724" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/805724#comment-805724" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Information article, it was…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Information article, it was very helpful! I simply began in this and I’m attractive more familiar with it better! Thanks, keep doing amazing..<br /> Site: <a href="https://rightjackets.com/product/walking-dead-daryl-dixon-black-vest">Daryl Wings Jacket</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=805724" token="DNbeVMJM-oqOlfoeOw3iX7AFQqGjcsRGCYa9fAOBVc4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-763240" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649669930"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sandra</span> - 2022-04-11 - 12:38</p> </li> <a href="/comment/763240#comment-763240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/763240#comment-763240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If the lunatics&#039;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If the lunatics' administration supplied basic necessities to the Syrian people, such as shelter, food, clothing, and schools, the entire world would remember the <a href="https://www.360ghostwriting.com/screenplay-ghostwriting">screenplay ghostwriting services</a>lunatics' humanity.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=763240" token="1Tb7ObENEPiPtsSuQQsqDtHuNguB4Mf8YmUhM43_b1s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762782" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649661005"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kevin John</span> - 2022-04-11 - 10:10</p> </li> <a href="/comment/762782#comment-762782" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762782#comment-762782" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Refugee children have as…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Refugee children have as much of a right to education as any other student and nobody should deprive that right of them. I’m a refugee student and I’m still struggling with the language barrier. Fortunately; I found <a href="https://www.usessaywriter.com/essay-writing-service-in-new-york/">Essay Writing Service in New York</a> for my academic help otherwise; I would have failed miserably in exams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762782" token="XumlTopEL-Rmr13GD3EaFrooBPrQmgH2_Sed_Xyep4g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-753759" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649489984"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tom martin</span> - 2022-04-09 - 10:39</p> </li> <a href="/comment/753759#comment-753759" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/753759#comment-753759" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Exceptionally valuable post…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Exceptionally valuable post. This is whenever I first visit here. <a href="https://www.outclassjackets.com/atlanta-brian-tyree-henry-wool-coat">Tyree henry wool coat</a> I found such a lot of fascinating stuff with regards to your blog particularly its conversation. Actually it's an extraordinary article. Keep it up.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=753759" token="LO4egPKD5DSwgTSk7KWu0CsU31lH95V6ViXyr8mQA90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-745264" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649323946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>John Mick</span> - 2022-04-07 - 12:32</p> </li> <a href="/comment/745264#comment-745264" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/745264#comment-745264" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">War refugees must be given…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>War refugees must be given extra care in educational institutes because they have gone through the most trauma then be it the Syrian, Palestinian, or Ukrainian refugees. I have to buy <a href="https://paytotakemyclassonline.com/">Online Class Taking Service</a> as I’ve some commitments to fulfill otherwise; I had so much to write about this topic.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=745264" token="siRYHhEo9f0AE9JZmEsjQTagjEHZFXrhYVel4MYzSbg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-734117" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649057228"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>RobertPateson</span> - 2022-04-04 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/734117#comment-734117" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/734117#comment-734117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Very fascinating story, it…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Very fascinating story, it is difficult to find interesting and relevant content among blogs now.<br /> Site : <a href="https://rockstarjackets.com/product/johnny-lawrence-red-cobra-kai-bomber-jacket">Johnny Red Cobra Kai Jacket</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=734117" token="lGceLZ1IUpvODQPWIF41A4iqjVbA6EuSQgGnT6BtqWc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-733900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649053032"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>anna</span> - 2022-04-04 - 09:17</p> </li> <a href="/comment/733900#comment-733900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/733900#comment-733900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">we offer our customers the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>we offer our customers the most affordable prices in town. Panther Jackets is the place you wanna be. We deal with jackets of all types. We intend to provide our customers with the most premium quality jackets.</p> <p>[url=<a href="https://pantherjackets.com/product/venice-locals-only-work-cotton-jacket/]Venice">https://pantherjackets.com/product/venice-locals-only-work-cotton-jacke…</a> Locals Only Jacket[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=733900" token="bmf-Dw775_oLvHAu7zcnhApDIlJBfzmlCQpDMC8et4s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Mar 2022 12:49:44 +0000 vyrredaktorius 3501 at https://www.alytausnaujienos.lt Pasiruošimas brandoms egzaminams be streso: praktiniai patarimai abiturientams https://www.alytausnaujienos.lt/pasiruosimas-brandoms-egzaminams-be-streso-praktiniai-patarimai-abiturientams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/34-13704" rel="bookmark"> Nr. <span> 34 (13704) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/pexels-andrea-piacquadio-3807755.jpg?itok=1xyOaaWW" width="344" height="287" alt="pasiruosti egzaminams" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tačiau panikuoti dėl to tikrai neverta. Atvirkščiai - reikia susikaupti ir ryžtingai semti žinias vardan aukštų brandos egzaminų balų. Tačiau kaip tai padaryti efektyviau, greičiau, ir nepatiriant streso? Nejaugi reikia atsisakyti visų linksmybių, susirasti matematikos, istorijos ar <a href="https://digiklase.lt/biologijos-korepetitorius">biologijos korepetitorių</a> ir visus vakarus praleisti tūnant namuose su knyga rankose?</p> <p>Viskas nėra taip baisu, kaip gali iš pradžių pasirodyti. Štai keletas praktinių patarimų, kurie padės abiturientams pasiruošti brandos egzaminams lengviau ir smagiau.</p> <h2><a name="_dv8qfcne6s6s" id="_dv8qfcne6s6s"></a>Mokymasis su bendraklasiais</h2> <p>Nors mokslo šaknys karčios - mokymasis neprivalo būti kančia. Atvirkščiai - tai gali virsti linksma veikla. O ar gali būti kas nors linksmiau, nei laiko leidimas su draugais? Mokslo bičiuliai, kurie ruošiasi egzaminams - puikus motyvacijos šaltinis. Jie ne tik padės susikoncentruoti į bendrą tikslą, bet iš jų bus galima pasisemti naujų žinių bei kartu atrasti naujų šaltinių ar išbandyti naujus mokymosi metodus.</p> <h2><a name="_358iisomrk1f" id="_358iisomrk1f"></a>Korepetitoriaus pagalba</h2> <p>Jeigu vargsti su tam tikru dalyku, pavyzdžiui - matematika, kompetentingas <a href="https://digiklase.lt/matematikos-korepetitorius">matematikos korepetitorius</a> gali būti tavo išsigelbėjimas. Jis ne tik padės įveikti visas mokymosi spragas, bet ir duos naudingų patarimų į ką pravartu atkreipti dėmesį ruošiantis matematikos egzaminui.</p> <h2><a name="_8f25zhxihal1" id="_8f25zhxihal1"></a>Žinių kartojimas</h2> <p>Ne veltui sakoma, jog kartojimas - mokslų motina. Tai neabejotinai yra raktas į sėkmę norint efektyviai pasiruošti brandos egzaminams. Žinoma, kartotis žinias galima įvairiai. Skaitant vadovėlius, darantis konspektus, žiūrint prezentacijas ar kitą medžiagą, kurią pavyko sukaupti per ilgus mokymosi metus.</p> <p>Tačiau neabejotinai vienas efektyviausių ir ko gero, smagiausių kartojimo būdų - tai įrašų žiūrėjimas. Čia pasitarnauti gali vis labiau populiarėjančios nuotolinės pamokos internetu. Vienas iš puikiausių pavyzdžių - Digiklasė. Nors čia pamokos vyksta gyvai, visuomet gali pažiūrėti jų įrašus, jei jauti tam poreikį.</p> <h2><a name="_pqixhwwgxni0" id="_pqixhwwgxni0"></a>Pertraukos ir poilsis</h2> <p>Visos žinios, kurias susidėsi į galvą taps bevertėmis, jei nuolat jausiesi pervargęs ir nelaimingas. Negana to, pavargus žinias įsisavinti yra gerokai sudėtingiau, nei esant žvaliam ir pailsėjusiam. Svarbu, jog egzamino dieną būtum gerai išsimiegojęs ir pailsėjęs. Tik tuomet galėsi pilnai “išnaudoti” savo smegenis ir prisiminti viską, ką mokeisi pastaruosius 12 metų.</p> <p>Todėl viso pasiruošimo egzaminams metu privalai rūpintis savo poilsiu bei sveikata. Nepamiršk daryti pertraukų, bendrauti su draugais, užsiimti mėgstama veikla, sveikai maitintis, gerti daug vandens bei kiekvieną naktį gerai išsimiegoti. Trumpai tariant - mokymosi rėžime privalo tilpti ir sveiko gyvenimo būdo rėžimas.</p> <p>Pasiruošimas brandos egzaminams - neeilinis laikotarpis žmogaus gyvenime. Tačiau šis laikotarpis neprivalo būti nei baisus, nei varginantis. Su tinkamu požiūriu ir laikantis keleto praktinių patarimų, tai gali virsti puikiu laiku! Tikimės, jog patarimai šiame straipsnyje kelionę link egzaminų padarys lengvesnę.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/pexels-andrea-piacquadio-3807755_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/pexels-andrea-piacquadio-3807755_0.jpg?itok=M6KvMNaS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pasiruosimas-brandoms-egzaminams-be-streso-praktiniai-patarimai-abiturientams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3494&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WM_-nmaZPlaGWj0F6Cj8qdsNMwunY06aoRLfcKg7GI8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1010316" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652682315"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>John Milton</span> - 2022-05-16 - 09:25</p> </li> <a href="/comment/1010316#comment-1010316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1010316#comment-1010316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for sharing the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for sharing the interesting and useful tips to prepare for the exams. To prepare for the exams, I planned to work on my weak point first, requiring a lot of hard work. The most concerning part for me was writing essays and taking the exam at a given time. For essay writing, I <a href="https://www.affordable-dissertation.co.uk/buy-essays-online/">buy essays online</a> and do practice writing them. Thanks to the providers who helped with 24/7 support. They also assist me in writing the exam at a given time.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1010316" token="sWCW-uQ8jCIDUINg2joveC_28PIyBUICRrctUwKjYVM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-775611" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649842024"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Louis Arthur</span> - 2022-04-13 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/775611#comment-775611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/775611#comment-775611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Choosing a right online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Choosing a right online academic agency is very important, in UK there are so many academic agency available who provide a great help but I always take <a href="https://bestassignmentwriter.co.uk/employment-law-assignment-help.php">https://bestassignmentwriter.co.uk/employment-law-assignment-help.php</a> help. I'm a lwa students and this academic agency provide me a great help.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=775611" token="88A02rz3bpRan1nrFpAbEEV031tEhNfyesc3stXchZE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-701156" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648117611"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>norint be streso</span> - 2022-03-24 - 12:26</p> </li> <a href="/comment/701156#comment-701156" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/701156#comment-701156" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reikia ikalt ant drasos</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reikia ikalt ant drasos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=701156" token="ibRh3WPeRKbSxgGhy5y4rKhWIFnUvhaYwt3fcvdetHI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Mar 2022 07:03:57 +0000 vyrredaktorius 3494 at https://www.alytausnaujienos.lt Ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos vai­kai – jau Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ro-pa-be-ge-liu-uk-rai-nos-vai-kai-jau-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-03-14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13700" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13700) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-03/mokiniai-87022635.jpg?itok=GxGzelk0" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Švie­ti­mo įstai­gos pa­ren­ka­mos ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų</h3> <p>Ko­vo 11-osios duo­me­ni­mis, per plat­for­mą „Stip­rūs kar­tu“ ka­ro pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos Aly­tu­je pa­rink­ta apie 150 gy­ve­na­mų­jų vie­tų. Ta­čiau to­kių vie­tų re­a­liai yra dau­giau, nes pa­bė­gė­liai jas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­si­ren­ka ir sa­vo ruož­tu.</p> <p>Ka­dan­gi ne­ma­žai bė­gan­čių­jų nuo Ru­si­jos su­kel­to ka­ro Uk­rai­no­je at­vyks­ta su vai­kais, tė­vai jau pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džios ėmė kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ir pa­čias švie­ti­mo įstai­gas su pra­šy­mais ug­dy­ti vai­kus.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, to­kių pra­šy­mų pas­ta­ruo­ju me­tu pra­dė­jo spar­čiai dau­gė­ti, o tė­vai su vai­kais nu­krei­pia­mi į ar­čiau­siai gy­ve­na­mų­jų vie­tų esan­čias švie­ti­mo įstai­gas.</p> <p>Ko­vo 14-osios pu­siau­die­nio duo­me­ni­mis, mies­to švie­ti­mo įstai­gas jau pa­gei­dau­ja lan­ky­ti 23 ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai. 7 iš jų bus ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ki­ti – mo­kyk­lo­se.</p> <p>Du vai­kai jau ug­do­mi lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se „Nykš­tu­kas“ ir „Bo­ru­žė­lė“. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kų su­lauks lop­še­liai-dar­že­liai „Sau­lu­tė“, „Vo­lun­gė­lė“ ir „Pa­sa­ka“.</p> <p>Ko­vo 14-ąją du bė­gan­čių­jų nuo ka­ro uk­rai­nie­čių vai­kai lan­kė Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, mo­ki­nių iš Uk­rai­nos at­si­ras Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je, Dai­na­vos, Pa­ne­mu­nės, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­se ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.</p> <p>Šiuo me­tu pa­bė­gė­lių vai­kų, ku­rių tė­vai pa­reiš­kė no­rą juos ug­dy­ti mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, am­žius – nuo pus­tre­čių iki 16 me­tų.</p> <p>Dar vie­nas ka­ro pa­bė­gė­lių at­si­vež­tas jau­nuo­lis pa­no­ro mo­ky­tis vi­rė­jo spe­cia­ly­bės Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre.</p> <p>R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, šiuo me­tu pla­nuo­ja­mas uk­rai­nie­čių vai­kų už­im­tu­mas po pa­mo­kų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se, pavyz­džiui, Jau­ni­mo, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­truo­se.</p> <p> </p> <h3>Į ka­ro pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos punk­tą krei­pė­si 2 tūkst. 748 as­me­nys</h3> <p>Nuo pas­ku­ti­nio va­sa­rio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te iki ko­vo 14-osios ry­to už­si­re­gist­ra­vo 2 tūkst. 748 pa­bė­gė­liai.</p> <p>Šios ko­vo die­nos ry­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­ty­to­se lai­ki­no iki 72 va­lan­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se bu­vo 118 bė­gan­čių­jų nuo ka­ro Uk­rai­no­je. Pa­čia­me Kul­tū­ros cen­tre – 108, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vu­siuo­se Vai­kų glo­bos na­muo­se – 8, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ben­dra­bu­ty­je – 2.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je, nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės li­ko tik 3 mo­te­rys ir 2 vai­kai iš Uk­rai­nos. Iš vi­so čia bu­vo ap­gy­ven­din­ta 6 mo­te­rys ir 5 vai­kai. Da­lis jų iš­va­žia­vo į ki­tus Lie­tu­vos mies­tus.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-03/mokiniai-87022635_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-03/mokiniai-87022635_0.jpg?itok=b7dZzZ2E" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ro-pa-be-ge-liu-uk-rai-nos-vai-kai-jau-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3453&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aN6KdHXE_9l2HY9F4Wge9hmnTz4K8kPmzjHJ63nju9I"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-677783" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1647423951"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> 카지노사이트</span> - 2022-03-16 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/677783#comment-677783" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/677783#comment-677783" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://maps.google.com/url…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://maps.google.com/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.de/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.de/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.uk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.uk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.uk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.uk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.jp/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.jp/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.fr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.fr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.fr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.fr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.es/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.es/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.es/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.es/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.it/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.it/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.br/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.br/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ca/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ca/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.hk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.hk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.nl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.nl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.nl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.nl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.in/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.in/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ru/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ru/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.pl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.pl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.au/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.au/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.au/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.au/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.tw/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.tw/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.tw/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.tw/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.id/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.id/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.at/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.at/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.at/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.at/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cz/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cz/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.th/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.th/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.ua/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.ua/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.tr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.tr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.mx/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.mx/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.dk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.dk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.dk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.dk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.hu/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.hu/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.fi/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.fi/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.vn/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.vn/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.pt/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.pt/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.pt/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.pt/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.my/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.my/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.my/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.my/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.za/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.za/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.za/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.za/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.sg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.sg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.gr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.gr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.gr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.gr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.il/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.il/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.cl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.cl/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ie/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ie/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ie/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ie/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.sk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.sk/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.bg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.bg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.bg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.bg/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.pe/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.pe/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.co/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.co/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.sa/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.sa/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.sa/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.sa/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.hr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.hr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.hr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.hr/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.ve/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.ve/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.ve/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.ve/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ee/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ee/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.si/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.si/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.ec/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.ec/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.lv/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.lv/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.uy/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.uy/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.bd/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.bd/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.do/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.do/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.do/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.do/url?sa=t&amp;url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ps/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.tn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.lb/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.dz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.np/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.np/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.jo/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.kh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.mu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.af/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.af/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.mt/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.jm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.as/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.as/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.iq/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ad/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.qa/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.ly/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.cm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.li/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.bh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.sn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.sn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.pa/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.pa/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.bs/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.mm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.mm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.zm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.zm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.md/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.om/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.mn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.kg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.bi/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.fm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.tj/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.vg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.sh/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.sc/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.bn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.sm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.et/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.co.mz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.co.zw/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.co.ck/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.la/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.ai/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.gi/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.gi/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.tm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.dm/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.co.uz/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.gl/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ht/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.vu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.st/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.al/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.vc/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.fj/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.cg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.sr/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ws/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ki/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.to/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.pn/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.pn/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.sl/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.bf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.cv/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.nu/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.mg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.mg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.cf/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.com.sb/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.co.ao/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.tg/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ml/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.so/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.tk/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.ga/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.bt/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://images.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://images.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://maps.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://maps.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.google.td/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://plus.google.com/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://plus.google.com/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/">https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/">https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.ladan.com.ua/link/go.php?url=https://www.ce-top10.com/">https://www.ladan.com.ua/link/go.php?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.cs.odu.edu/~mln/teaching/cs695-f03/?method=display&amp;redirect=https://www.ce-top10.com/">https://www.cs.odu.edu/~mln/teaching/cs695-f03/?method=display&amp;redirect…</a><br /> <a href="https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/">https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://ranking.crawler.com/SiteInfo.aspx?url=https://www.ce-top10.com/">https://ranking.crawler.com/SiteInfo.aspx?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/">https://sitereport.netcraft.com/?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/">https://clubs.london.edu/click?r=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/">https://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.youtube.com/url?q=https://www.ce-top10.com/">https://www.youtube.com/url?q=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://www.ce-top10.com/">https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https://www.ce-top10.com/">https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https…</a><br /> <a href="https://valueanalyze.com/show.php?url=https://www.ce-top10.com/">https://valueanalyze.com/show.php?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://schwarzes-bw.de/wbb231/redir.php?url=https://www.ce-top10.com/">https://schwarzes-bw.de/wbb231/redir.php?url=https://www.ce-top10.com/</a><br /> <a href="https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701&amp;return=https://www.ce-top10.com/">https://www.wrasb.gov.tw/opennews/opennews01_detail.aspx?nno=2014062701…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=677783" token="gdLD_EHkQdpuThtFttMwS4JeuO2GRHzSdmzcBfqfW8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-674149" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1647328286"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>emmawatsonsp</span> - 2022-03-15 - 09:11</p> </li> <a href="/comment/674149#comment-674149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/674149#comment-674149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Your article is very amazing…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Your article is very amazing. It is very helpful for newcomers. It really makes me happy. Thanks for this great article. <a href="https://slope-2.com/">slope 2</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=674149" token="A-Q8zpfbSeU2abOP7AeSdDkgawy8FV0WW-pVJTXDhwo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 14 Mar 2022 13:43:10 +0000 vyrredaktorius 3453 at https://www.alytausnaujienos.lt Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys https://www.alytausnaujienos.lt/sven-te-ze-rio-mo-kyk-los-di-rek-riaus-kon-kur-sa-lai-me-jo-aly-taus-mies-ta-ry-bos-na-rys <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-02-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/16-13686" rel="bookmark"> Nr. <span> 16 (13686) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-02/Ceceta.jpg?itok=qUvpmdHb" width="344" height="287" alt="Ed­mun­das Če­čė­ta:" title="Ed­mun­das Če­čė­ta: „Stip­ri Šven­te­že­rio mies­te­lio ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se.“ Zitos Stankevičienės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nuo pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio vi­du­rio Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ju spe­cia­lis­tu dir­ban­tis E.Če­čė­ta lai­mė­jo Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są.</p> <p>„Stip­ri šio mies­te­lio ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se. Pa­vy­ko lai­mė­ti, bu­vau vie­nas pre­ten­den­tas į šias pa­rei­gas, be to, no­rint da­ly­vau­ti mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­se, rei­kia iš­si­lai­ky­ti pa­kan­ka­mai su­dė­tin­gus kom­pe­ten­ci­jų eg­za­mi­nus. Ma­nau, lau­kia tik­rai įdo­mus dar­bas“, – sa­kė an­tra ka­den­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu esan­tis so­cial­de­mok­ra­tas 43-ejų E.Če­če­ta.</p> <p>Šven­te­že­rio mo­kyk­lo­je ug­do­mi iki­mo­kyk­li­nu­kai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir 1–10 kla­sių mo­ki­niai.</p> <p>E.Če­čė­ta bu­vu­sia­me Šiau­lių uno­ver­si­te­te yra įgi­jęs lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę. Prieš iš­vyk­da­mas dirb­ti į sos­ti­nę bu­vo Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ju, va­do­va­vo jau­nų­jų šau­lių bū­re­liui.</p> <p>Jis Šven­te­že­rio mo­kyk­los direktoriumi tu­rė­tų pra­dė­ti dirbti va­sa­rio pa­bai­go­je. Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, mo­kyk­lų va­do­vai į pa­rei­gas ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.</p> <p>Šven­te­že­rio mo­kyk­los vadovu yra buvęs Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ar­tū­ras Čiur­lio­nis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-02/Ceceta_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-02/Ceceta_0.jpg?itok=zDpYmnJV" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sven-te-ze-rio-mo-kyk-los-di-rek-riaus-kon-kur-sa-lai-me-jo-aly-taus-mies-ta-ry-bos-na-rys&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3333&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6eh9hoV_9eorjXw1gPbBKKNVSXEl6NYazmdVQbQLrNk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-750105" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649417798"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dissertation W…</span> - 2022-04-08 - 14:36</p> </li> <a href="/comment/750105#comment-750105" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/750105#comment-750105" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hire Online Writing Services…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hire Online Writing Services For The British Dissertation Help.British Dissertation Help has hired professional and highly qualified writers who can write any type of dissertation you want and with the best quality. Hire ...<br /> Looking for legit dissertation writing services? Our team of experienced academic dissertation services team assist students with university thesis.<br /> <a href="https://dissertationwritingservicess.co.uk/">https://dissertationwritingservicess.co.uk/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=750105" token="vunRW9RrivMQKtAivv-7V1y-QMZltSnodRkDIqcDZAw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-744052" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649288365"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ava</span> - 2022-04-07 - 02:39</p> </li> <a href="/comment/744052#comment-744052" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/744052#comment-744052" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Congrats to win the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Congrats to win the competition for the director of schools.</p> <p>We have been providing <a href="https://www.glammiespartybus.com/bachelorette-party-packages-nashville-tn/">Bachelorette Party Packages in Nashville TN</a> which is trusted and affordable.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=744052" token="7_iliZXYHDCVKr2Mf6zXRnbM7_Kf3CfZanD0dDJziaM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-567602" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643806194"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fww</span> - 2022-02-02 - 14:49</p> </li> <a href="/comment/567602#comment-567602" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/567602#comment-567602" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">soap2dayto Some free web…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://soap2day.group/">soap2dayto</a> Some free web-based film locales have thrillers that you can stream from the solace of your home, so you can turn the lights down, or up, however much you like.</p> <p>We've had the option to utilize these destinations to observe full-length, 100% legitimate and free blood and gore films like The Exorcism of Emily Rose, Children of the Corn, Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, After.Life, and Ax Giant: The Wrath Of Paul Bunyan.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=567602" token="kx2Qb1Fzf1mnMkNLSJNt2zueSbw_Tngb-jPU1GkunK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-567474" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643802628"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - 2022-02-02 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/567474#comment-567474" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/567474#comment-567474" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neturi šis ponas jokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neturi šis ponas jokių kompetencijų. Prasidės tas pats, kas Alytuje Benedikte, Dzūkijoje, Sakalėlį, Likiškėliuose ir Volungėje, kur mokytojai yra VERGAI!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=567474" token="um1JSAQ1H8_Kh0TzUemqnykS9dBOvUoHgWV8v-tPGis"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-566915" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643787441"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anhsika Bhandari</span> - 2022-02-02 - 09:37</p> </li> <a href="/comment/566915#comment-566915" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/566915#comment-566915" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The number one time I visit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The number one time I visit your internet web website and I am very thankful to be proper here and feature a have a examine your exceptional article.<br /> <a href="http://www.bangalorehotescorts.co.in/">Bangalore Escorts Service</a><br /> <a href="http://www.bangaloreescortsgirls.in/">Bangalore Escorts</a><br /> <a href="http://www.bangaloreprincess.in/">Escorts in Bangalore </a><br /> <a href="http://www.miky.in/">Bangalore Call Girls</a><br /> <a href="http://www.bangalore-escort.org/">Call Girls in Bangalore</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=566915" token="GhsTOYwuCnymWmksCI6I8osn6Uz3m04PGudJ_ZMlD7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-566892" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643786728"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kada baigsis ?</span> - 2022-02-02 - 09:25</p> </li> <a href="/comment/566892#comment-566892" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/566892#comment-566892" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar gali kas išgelbėti miestą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar gali kas išgelbėti miestą nuo šitų nesąmonių ? Kada baigsis to malūno cirkai ? Padarė ponas rokiruotę. Iš Šventežerio atsivežė į Vidzgirio progimnaziją direktorių, o iš Alytaus nusiuntė į Šventežerį delegatą. Puikus pavyzdys socdemų ir konservatorių bendradarbiavimo :) Ranka ranką plauna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=566892" token="jkFJYI-1FFAt1mr5hqtimarZPcli5shQeaYoT3BjcrM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565461" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643729964"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2022-02-01 - 17:39</p> </li> <a href="/comment/565461#comment-565461" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565461#comment-565461" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nelaimet konkurso negali nes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nelaimet konkurso negali nes pretendentas tik vienas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565461" token="X9N4ROqU0YywEJcEYgGH3rf9LkCQN5GHTKXnOUKLqX0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565365" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643723313"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vietinis</span> - 2022-02-01 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/565365#comment-565365" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565365#comment-565365" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;Kaip netikėta&quot; :)</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"Kaip netikėta" :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565365" token="tGtiSBiE5gLCwzdeLwOQNMXI1erbU4ELdAf08MeHJo8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565364" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643723295"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>aa</span> - 2022-02-01 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/565364#comment-565364" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565364#comment-565364" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o cia tas mokslas dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o cia tas mokslas dabar einamas kolegijoje?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565364" token="kMPyjhP6_0YPODL58uJH_gxy1XFOFS171E4KOlRvelk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565356" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643722532"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Op</span> - 2022-02-01 - 15:35</p> </li> <a href="/comment/565356#comment-565356" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565356#comment-565356" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turi atsisakyti tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turi atsisakyti tarybos nario statuso. Vadovas negali būti Tarybos narys</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565356" token="Xd0wO33vieeOfslCsDnpwMWZLRUUhkUuf2Lb0XauASs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643719737"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mokykla</span> - 2022-02-01 - 14:48</p> </li> <a href="/comment/565330#comment-565330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565330#comment-565330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mums euforijos nekelia. Teks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mums euforijos nekelia. Teks susitaikyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565330" token="JmF6dEPTJ6t7xshH9ktXOAD1B1bPi28oGMc67Ip6RrU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-565120" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643712100"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu</span> - 2022-02-01 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/565120#comment-565120" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/565120#comment-565120" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apsaugok viešpatie mokyklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apsaugok viešpatie mokyklą....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=565120" token="bz0teVKAWY4HL0bHcZwYPSu100ME4fV5o3mJhQ78x_I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-564911" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643705950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sveikinimai</span> - 2022-02-01 - 10:59</p> </li> <a href="/comment/564911#comment-564911" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/564911#comment-564911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">iš Vilniaus, Alytaus !</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>iš Vilniaus, Alytaus !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=564911" token="4B3GOT6LFJ-kcNHdgXUoGMOP0F3TtHcqkGUAwKdtTGk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-564848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643703815"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>!</span> - 2022-02-01 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/564848#comment-564848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/564848#comment-564848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užuojauta mokyklai</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užuojauta mokyklai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=564848" token="7okGz3GpcnygvHefxsiHOK_8E0SkDPrzaINA5lrk2OA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 01 Feb 2022 07:55:50 +0000 vyrredaktorius 3333 at https://www.alytausnaujienos.lt Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą https://www.alytausnaujienos.lt/sv-be-ne-dik-gim-na-zi-ja-vie-nin-te-le-pie-tu-lie-tu-vo-je-igy-ven-di-na-tarp-tau-ti-nio-ba-ka-lau <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13682" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13682) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/Almai%20IMG_20220124_095641.jpg?itok=rbT_UTNp" width="344" height="287" alt="Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Lina Butrimienė: „Kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė.“" title="Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos koordinatorė Lina Butrimienė: „Kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė.“" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­ato pro­gra­ma gim­na­zi­jo­je at­si­ra­do po il­go pe­da­go­gų pa­si­ren­gi­mo. Kiek tai už­tru­ko?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Dve­jus me­tus mo­ky­to­jai ren­gė­si šiai pro­gra­mai. Lan­kė įvai­rius tarp­tau­ti­nius kur­sus, tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­to pro­gra­mos ver­tin­to­jai ak­re­di­ta­ci­jos me­tu ver­ti­no ne tik mo­ky­to­jų pa­si­ren­gi­mą, bet ir gim­na­zi­jos ma­te­ria­li­nę ba­zę, da­ly­kų pro­gra­mas.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Tad šian­dien jau ga­li­me drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tu­ri­me šiuo­lai­kiš­kai, mo­der­niai įreng­tas mo­ky­mo erd­ves, vi­siš­kai įran­ga ap­rū­pin­tas che­mi­jos, fi­zi­kos, bio­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jas ir ki­tų da­ly­kų ka­bi­ne­tus. Pas mus dir­ba mo­ky­to­jai, bai­gę tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus.</span></span></p> <p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Ko­dėl jū­sų gim­na­zi­jai bu­vo svar­bu tu­rė­ti ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Pir­miau­sia įvar­dy­ki­me Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­jos (TBO) tiks­lą. O jis toks – ug­dy­ti nuo­lat ži­nių sie­kian­čius, iš­pru­su­sius, nuo­vo­kius ir dė­me­sin­gus ap­lin­kai jau­nuo­lius, ku­rie su­vok­tų ir gerb­tų kul­tū­rų skir­tu­mus, pa­dė­tų kur­ti ge­res­nį ir tai­kes­nį pa­sau­lį.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">To­kių vai­kų mes tu­ri­me ir sa­vo gim­na­zi­jo­je, ir vi­sa­me Aly­tu­je. To­dėl mū­sų gim­na­zi­ja nu­spren­dė siekti galimybės diegti tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą mo­ty­vuo­tiems, kri­tiš­kai mąs­tan­tiems, kū­ry­bin­giems, ben­druo­me­niš­ku­mo jaus­mą tu­rin­tiems vai­kams.</span></span></p> <p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Ko­kiu bū­du at­ren­ka­te mo­ki­nius į pro­gra­mą ir kiek trun­ka mo­ky­ma­sis?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Moks­las tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mo­je trun­ka dve­jus me­tus. Kad už­tik­rin­tu­me tin­ka­mą mo­ki­nių pa­si­ren­gi­mą ir sklan­des­nį mo­ky­mą­si, tu­ri­me ir dve­jus me­tus pa­si­ren­gi­mui – dvi­kal­bio ug­dy­mo kla­ses, taip iki di­plo­mo pro­gra­mos už­au­ga­me.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Pir­mie­ji dve­ji me­tai ar­ba pir­ma ir an­tra gim­na­zi­jos kla­sės yra lai­ko­mos pa­ren­gia­mo­sio­mis, tre­čia ir ket­vir­ta kla­sės – tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­ato di­plo­mo programos kla­sė­mis. Šiuo me­tu tu­ri­me pir­mą di­plo­mo pro­gra­mos kla­sę III c.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Į pa­ren­giam­sias kla­ses mo­ki­niai at­ren­ka­mi mo­ty­va­ci­nio po­kal­bio me­tu, o į di­plo­mo kla­ses – kon­kur­so bū­du. To­dėl pats lai­kas pri­im­ti spren­di­mus bū­si­miems pir­mos gim­na­zi­jos kla­sės ir tre­čios gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­niams, kur jiems tiks­lin­giau­sia tęs­ti moks­lus.</span></span></p> <p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Ko­kias ži­nias ir ge­bė­ji­mus įgy­ja mo­ki­niai, mo­ky­da­mie­si pa­gal tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mą?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><font color="#000000">–</font><font color="#000000"> </font><span style="font-size:10pt"><font color="#000000">Vi­sos tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mą dės­tan­čios mo­kyk­los dir­ba pa­gal ben­drą mo­ky­mo pla­ną. Jį su­da­ro šios da­ly­kų gru­pės – gim­to­sios kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, už­sie­nio kal­bų, so­cia­li­nių, gam­tos ir tai­ko­mų­jų, ma­te­ma­ti­kos moks­lų ir pa­si­ren­ka­mų­jų da­ly­kų. Moki­nys renkasi tik šešis daly­kus, bet juos studijuoja giliai ir plačiai.</font></span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Di­plo­mo pro­gra­mos pa­grin­di­nis tiks­las – vi­sa­pu­siš­kai pa­reng­ti mo­ki­nius stu­di­joms aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir to­les­niam gy­ve­ni­mui. Mo­ki­niai mo­ko­si va­di­na­mų­jų šer­di­nių da­ly­kų – pa­ži­ni­mo te­ori­jos, iš­plės­ti­nio ra­ši­nio, kū­ry­bos, ju­du­mo, tar­nys­tės.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Mo­ki­niui su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ug­dy­ti as­me­ni­nes ga­lias, o mo­ky­to­jams – skir­ti dau­giau dė­me­sio kiek­vie­no mo­ki­nio in­di­vi­du­a­liems mo­ky­mo­si po­rei­kiams. Pa­pil­do­mos veik­los pa­de­da mo­ki­niui at­si­skleis­ti ir ge­riau pa­nau­do­ti jo uni­ka­lius ta­len­tus bei ga­bu­mus.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Pa­ren­gia­mo­sio­se kla­sė­se pa­pil­do­mai mo­ko­ma­si an­glų kal­bos, kul­tū­rin­gai dis­ku­tuo­ti, ar­gu­men­tuo­tai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, gi­li­na­ma­si į moks­li­nio teks­to ra­šy­mą. Bai­gus pa­ren­gia­mą­ją kla­sę, įgy­ja­ma pir­me­ny­bė mo­ky­tis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mo­je. </span></span></p> <p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Kiek šian­dien tu­ri­te mo­ki­nių šio­je tarp­tau­ti­nė­je pro­gra­mo­je?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Dvie­jo­se pa­ren­gia­mo­sio­se kla­sė­se – šiek tiek dau­giau nei po dvi­de­šimt. Į jas dar ga­li­me pri­im­ti po ke­lis mo­ki­nius. Į naujai formuojamą diplomo programos III klasę galime priimti dar iki dešimties mokinių. To­dėl kvie­čia­me pas mus mo­ky­tis tuos, ku­rie do­mi­si moks­lo nau­jo­vė­mis, no­ri įgy­ti ne tik va­do­vė­li­nių ži­nių, įval­dy­ti ne tik ben­drą­ją, bet ir da­ly­ki­nę an­glų kal­bą, ku­riems svar­bu moks­lo ko­ky­bė. Ypač kvie­čia­me tuos, ku­rie sva­jo­ja apie stu­di­jas už­sie­ny­je, nes šios pro­gra­mos bai­gi­mo di­plo­mas pri­pa­žįs­ta­mas net ge­riau­siuo­se pa­sau­lio uni­ver­si­te­tuo­se.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Pa­ste­bė­jo­me, kad, pra­dė­jus vyk­dy­ti tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą, ne­ma­žai mo­ki­nių pa­si­rin­ko bū­tent Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją.</span></span></p> <p class="western"><strong><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Ar šiuo me­tu jau ga­li į jus kreip­tis bū­si­mi pir­mos gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­niai, no­rin­tys mo­ky­tis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mo­je?</span></span></strong></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:10pt">Taip. Gali kreiptis būsimi I ir III gimnazijos klasių mokiniai. In­for­ma­ci­jos apie šią pro­gra­mą ga­li­ma ras­ti mū­sų gim­na­zi­jos tin­kla­la­py­je, ga­li­ma mums pa­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu pa­štu ar­ba pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu gim­na­zi­jos te­le­fo­no nu­me­riu. Jums in­di­vi­du­a­liai su­teik­si­me kon­sul­ta­ci­jas tiek pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu, tiek at­vy­kus pas mus į gim­na­zi­ją. Tai pro­gra­ma vi­siems Aly­taus mo­ki­niams. Ji – ne­mo­ka­ma, o ver­tė, ku­rią gau­na­te, – di­de­lė.</span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Ki­tų mo­kyk­lų pa­tir­tis ro­do, kad mo­ky­ma­sis tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mo­je pa­de­da mo­ki­niams pa­siek­ti aukš­čiau­sių aka­de­mi­nių re­zul­ta­tų, su­for­muo­ja įgū­džius at­lik­ti moks­li­nį ti­ria­mą­jį dar­bą, iš­mo­ko pa­reng­ti ir įgy­ven­din­ti in­di­vi­du­a­lius ben­dra­dar­bia­vi­mo ir tar­na­vi­mo ben­druo­me­nei pro­jek­tus.</span></span></p> <p class="western text-align-right"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt"><font color="#000000">Kal­bė­jo­si Al­ma </font><span style="text-transform:uppercase"><font color="#000000">Mos­tei­kai­tė</font></span></span></span></p> <p> </p> <p class="western"> </p> <p> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Almai%204CBA5444-B859-4DE5-B812-4F58076D9437.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Almai%204CBA5444-B859-4DE5-B812-4F58076D9437.jpeg?itok=jSMHrb0z" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Almai%20IMG_20220124_095641_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Almai%20IMG_20220124_095641_0.jpg?itok=rLREshgi" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sv-be-ne-dik-gim-na-zi-ja-vie-nin-te-le-pie-tu-lie-tu-vo-je-igy-ven-di-na-tarp-tau-ti-nio-ba-ka-lau&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3312&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="30-BKSaitxYVoqXe3mDxR_cAOQj4-_1X0_SYl14NKzU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-750116" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649417913"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dissertation W…</span> - 2022-04-08 - 14:38</p> </li> <a href="/comment/750116#comment-750116" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/750116#comment-750116" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hire Online Writing Services…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hire Online Writing Services For The British Dissertation Help.British Dissertation Help has hired professional and highly qualified writers who can write any type of dissertation you want and with the best quality. Hire ...<br /> Looking for legit dissertation writing services? Our team of experienced academic dissertation services team assist students with university thesis.<br /> <a href="https://dissertationwritingservicess.co.uk/">https://dissertationwritingservicess.co.uk/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=750116" token="z5GMdzzME-aK7VBr8EQ0xttiioo3MK06oZsGqNuhXNo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-709070" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648453133"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>thisisemilyblunt</span> - 2022-03-28 - 10:38</p> </li> <a href="/comment/709070#comment-709070" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/709070#comment-709070" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Its a great website if you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Its a great website if you looking for something extra, [url=<a href="https://www.voucherpro.co.uk/olivias.com]olivia&#039;s">https://www.voucherpro.co.uk/olivias.com]olivia&#039;s</a> discount /url] very quick services.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=709070" token="eB61K4u3F68Vd6as0b0AwCmDXVjv4UJhOSMOt8LdCqg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-684565" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1647582228"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>James Anderson</span> - 2022-03-18 - 07:43</p> </li> <a href="/comment/684565#comment-684565" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/684565#comment-684565" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">google</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://google.com">google</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=684565" token="lNV0jRYmc2qdtzcf3p2hKaiRyoUOuipdkUB8n8vGMNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-658288" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646714979"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>v1212v12</span> - 2022-03-08 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/658288#comment-658288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/658288#comment-658288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rolex WatchesPandora…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.rolexswatches.us.com/">Rolex Watches</a><a href="https://www.pandorajewelrys.us/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.pandoracharmss.us/">Pandora Charms</a><a href="https://www.pandorajewelryusa.us.com/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.charms-pandora.com/">Pandora Charms</a><a href="https://www.travisscott-jordan1.com/">Travis Scott Jordan 1</a><a href="https://www.airsjordans.com/">Air Jordans</a><a href="https://www.jordan-11s.com/">Jordan 11</a><a href="https://www.jordans-11.com/">Jordan 11</a><a href="https://www.rolexwatches.uk.com/">Rolex Watches</a> <a href="https://www.jordansshoes.org/">Jordans Shoes</a><a href="https://www.moncler-outlets.com/">Moncler Outlet</a><a href="https://www.off-white.us.org/">Off White</a><a href="https://www.yeezy-450.com/">Yeezy 450</a><a href="https://www.yeezys500.com/">Yeezy 500</a><a href="https://www.nikeoutlet-factory.com/">Nike Outlet </a><a href="https://www.jordans4s.com/">Jordans 4 </a><a href="https://www.jordanretro4.com/">Jordan Retro 4 </a><a href="https://www.jordan-shoes.us.com/">Jordan Shoes </a><a href="https://www.yeezyyeezy.com/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.yeezys-700.com/">Yeezy 700</a><a href="https://www.yeezys-supply.com/">Yeezy Supply</a><a href="https://www.offwhiteshoess.com/">Off White Shoes</a><a href="https://www.nflsjerseys.us.com/">NFL Jerseys</a><a href="https://www.rolexs.us.com/">Rolex</a><a href="https://www.retro-jordan.com/">Retro Jordans</a><a href="https://www.nikeair-jordan.com/">Nike Jordan</a><a href="https://www.jordanshoes.org/">Jordan Shoes</a><a href="https://www.jordans-shoes.com/">Jordans Shoes</a><a href="https://www.yeezy350-v2.com/">Yeezy 350 V2</a><a href="https://www.adidasyeezys.com/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.yeezyoutlet.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy-700.us.com/">Yeezy 700</a><a href="https://www.yeezyv2.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.nike-outlets.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.yeezy-shoes.us.com/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.yeezyfoam-runner.com/">Yeezy Foam Runner</a><a href="https://www.nikestoreoutlet.us.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.nikeoutletfactory.us/">Nike Outlet</a><a href="https://www.aj1.us.com/">Jordan AJ 1</a><a href="https://www.uncjordan1.us/">UNC Jordan 1</a><a href="https://www.jordan-13.us/">Jordan 13</a><a href="https://www.jordanaj1.com/">Jordan AJ 1</a><a href="https://www.yeezy-supply.com/">Yeezy Supply</a><a href="https://www.yeezy-zebra.com/">Yeezy Zebra</a><a href="https://www.jordan-5.us/">Jordan 5</a><a href="https://www.jordan1low.com/">Jordan 1 Low</a><a href="https://www.air-jordans.us.org/">Air Jordans</a><a href="https://www.pandoracharms.uk.com/">Pandora Charms</a><a href="https://www.adidasuk.uk.com/">Adidas UK</a><a href="https://www.adidasyeezyofficialwebsite.com/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.us.com/">Yeezy 350</a><a href="https://www.jordan1.uk.com/">Jordan 1</a><a href="https://www.supplyyeezys.us/">YEEZY SUPPLY</a><a href="https://www.nikeshoes.cc/">Nike Shoes</a><a href="https://www.nikeoutlet.uk.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.pandoraoutlet.org/">Pandora Outlet</a><a href="https://www.jordanshoess.com/">Jordan Shoes</a><a href="https://www.air-jordan4.com/">Air Jordan 4</a><a href="https://www.adidas-yeezy.org/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.air-jordan11.com/">Air Jordan 11</a><a href="https://www.air-jordan1.com/">Air Jordan 1</a><a href="https://www.nike-jordans.com/">Nike Jordans</a><a href="https://www.jordan-1s.com/">Jordan 1s</a><a href="https://www.pandorauk.uk.com/">Pandora UK</a><a href="https://www.nikejordan1.com/">Nike Jordan 1</a><a href="https://www.jordan-1.org/">Jordan 1</a><a href="https://www.yeezyslides.us.com/">Yeezy Slides</a><a href="https://www.nikeairvapormax.us/">Nike Air VaporMax</a><a href="https://www.nikevapormaxflyknit.com/">Nike Vapormax Flyknit</a><a href="https://www.airjordan1-mid.com/">Air Jordan 1 Mid</a><a href="https://www.yeezyadidas.de/">Adidas yeezy</a><a href="https://www.adidasyeezy.me.uk/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.de/">Yeezy 350</a><a href="https://www.nikes.us.com/">Nike Shoes</a><a href="https://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/">Nike Outlet</a><a href="https://www.yeezystore.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.nflshopofficialonlinestore.com/">NFL Shop Official Online Store</a><a href="https://www.nikeuk.uk.com/">Nike UK</a><a href="https://www.yeezy.uk.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.uk.com/">Yeezy 350</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=658288" token="-LKj3QwyOn_hcnwNqgV5Kp5vyz40OJln1p1qYkgnAzU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-643498" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646056043"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaylee Brown</span> - 2022-02-28 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/643498#comment-643498" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/643498#comment-643498" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Everything has a solution if…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Everything has a solution if you want. You can take accounting assignment help online to get your assignment done with just a click. If you take the accounting assignment help, you will surely bring high-quality service. Experts are always ready to serve you great content that can lead you to an A+ grade. Not only quality, but you will also get the assurance that you will get on-time delivery of your assignment. As accounting is the major area of commerce, so the accounting assignment should be high in quality; you can opt for accounting assignment help from the online experts at a low price. So, help with accounting assignments is necessary if you want excellent marks on your assignment.<br /> <a href="https://www.edumagnate.com/accounting-assignment-help.html">https://www.edumagnate.com/accounting-assignment-help.html</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=643498" token="aiWe8oGyl1iUx4DLUWN7aXt74JjzevrFa9cqJkkmKzM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-626950" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645600646"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Raymondgep</span> - 2022-02-23 - 09:17</p> </li> <a href="/comment/626950#comment-626950" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/626950#comment-626950" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">And while, french massage…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>And while, french massage and not violates practically any prohibitions, for the reason it's not about sexual contact.<br /> Systematically visiting the four hands massage for clients, you guarantee himself excellent sexual relaxation.<br /> Dear gentlemen!<br /> Sensitive touch rasprekrasnoy girls will flow through your body, dipping in depth boundless the ocean pleasure. In the quiet slip, donating your skin kisses, prelestress envelops the warmth of one's body. You will be surprised at, which sea bliss today it is possible to feel fromnude massage in Midtown.<br /> In school sensual massage women will hold erotic 4hands massage. Similar swedish massage, as in principle, and relaxation, influences on some area human body, this give a chance male gain strength.</p> <p>[url=<a href="https://anotepad.com/notes/2bxywmpa]Дневники">https://anotepad.com/notes/2bxywmpa]Дневники</a> трат как живут люди с разными зарплатами в городах[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=626950" token="KVHesRHDeh63jJOi2AdF8fyo3THkppSo3_tGqnv-dlE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-603733" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1644835180"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Callum Bryne</span> - 2022-02-14 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/603733#comment-603733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/603733#comment-603733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This step to implement an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This step to implement an international baccalaureate program in St. Benedict Gymnasium is one of its kind which will help learn at rapid pace and if you encounter any issue you can ask for <a href="https://thedissertationhelp.co.uk/bachelors-dissertation-writing-service/">bachelor dissertation help UK</a> to get instant assistance!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=603733" token="btE5WF7oJ0_R-wH-CuX_PKl6oZPdSGa5ZtN7lP3_OH8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-553287" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643276182"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>aa</span> - 2022-01-27 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/553287#comment-553287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/553287#comment-553287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai mistinis straipsnis,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai mistinis straipsnis, kur nera nieko apie skaicius. Kiek kainuoja 1 mokinio islaikymas sioje programoje sudedant ir mokytojo, mokymo bazes kastus?<br /> tiesa , kad baigiamasis egzaminas yra mokamas ir ji susimoka mokinys ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=553287" token="mjM7lh09iOvtfH26RBGW0aEbU_Pu0e3CbNuCGClW1ro"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-553148" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643270346"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lorde</span> - 2022-01-27 - 09:59</p> </li> <a href="/comment/553148#comment-553148" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/553148#comment-553148" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for this great…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for this great article of yours. I find it so interesting. Hope to see more of your work.<br /> <a href="https://newcastlepergolas.com.au/eaves/">https://newcastlepergolas.com.au/eaves/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=553148" token="8cIBfTfLPvnbIo8EvqhmwKmt6RlT3ME14T_CPYDmNdM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Jan 2022 13:49:39 +0000 vyrredaktorius 3312 at https://www.alytausnaujienos.lt CRE­DO 25-me­tis: kla­sė, ku­ri „iš­tir­po” mu­zi­ko­je https://www.alytausnaujienos.lt/cre-do-25-me-tis-kla-se-ku-ri-tir-po-mu-zi-ko-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13681" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13681) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/2015%20m.%20Po%20balsavimo%20suteikiant%20profesoriaus%20pedagoginis%20vard%C4%85.%20Kalba%20akademikas%20Algirdas%20Gai%C5%BEutis.JPG?itok=OXWbZR99" width="344" height="287" alt="2015 m. Po balsavimo suteikiant profesoriaus pedagoginį vardą. Kalba akademikas Algirdas Gaižutis." title="2015 m. Po balsavimo suteikiant profesoriaus pedagoginį vardą. Kalba akademikas Algirdas Gaižutis." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><span style="line-height:100%">Kai 1997 me­tais Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je kū­rė­me kla­sę, skir­tą ug­dy­ti vai­kus, tu­rin­čius la­bai su­dė­tin­gų in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių, su pro­fe­so­riu­mi Al­ber­tu Pi­li­čiaus­ku pra­dė­jo­me nau­ją eta­pą Lie­tu­vos pe­da­go­gi­ko­je – ne­įga­lių­jų (tuo me­tu toks ter­mi­nas bu­vo po­pu­lia­riau­sias, vė­liau jis pa­keis­tas į „spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai“) me­ni­nio ug­dy­mo ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos eta­pą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:10pt">Jo­kios me­to­di­nės li­te­ra­tū­ros, ri­bo­ta pri­ei­ga prie už­sie­nio ba­zių, bib­lio­te­kų ran­kraš­čių ar­chy­vai, Ame­ri­kos lie­tu­vių or­ga­ni­zuo­ja­mi </span><span style="font-size:10pt"><i>Ap­pl</i></span><span style="font-size:10pt">e kur­sai Lie­tu­vo­je. Tik tiek... Ma­no di­ser­ta­ci­jos va­do­vas prof. ha­bil. dr. A.Pi­li­čiaus­kas ta­da pa­sa­kė: „Pa­miršk vis­ką, ko bu­vai mo­ko­ma per pe­da­go­gi­kos pa­skai­tas, ir pra­dėk kur­ti sa­vą­ją – grįs­tą moks­lu ir prak­ti­ka me­ni­nio ug­dy­mo stra­te­gi­ją.“ </span></span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pir­mie­ji mo­ki­niai... Ir da­bar, kiek pa­vyks­ta, se­ku jų gy­ve­ni­mą, pri­si­me­nu ne tik pir­mą­sias pa­mo­kas. Mo­kiau vai­kus, kar­tu mo­kiau­si iš jų ir pa­ti. Pra­dė­jo­me dirb­ti su įvai­rią ne­ga­lią tu­rin­čiais vai­kais, vi­sais, ku­rie no­rė­jo, ku­rių tė­vai tu­rė­jo kan­try­bės ve­žio­ti į Mu­zi­kos mo­kyk­lą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Su­tri­ki­mai įvai­rūs: mo­ki­niai po vai­kų ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus, tu­rin­tys re­gos, klau­sos, in­te­lek­to, au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų, kom­plek­si­nė ne­ga­lia. Bė­go me­tai, vai­kai au­go, ma­no pa­tir­tis taip pat plė­tė­si, mo­kiau­si ana­li­zuo­ti, sis­te­min­ti, at­rink­ti svar­biau­sius da­ly­kus ir su­pra­tau, kad svar­bu ne tai, ko mo­ki­nys ne­ga­li.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Svar­biau­sia – at­ras­ti jo ar jos stip­riau­si­ą­ją sa­vy­bę, ras­ti ta­ke­lį į vai­ko šir­dį ir pa­kvies­ti į ra­mi­nan­tį ar džiu­gi­nan­tį mu­zi­kos pa­sau­lį.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Il­gą lai­ką su­tri­ku­sios klau­sos ar kur­tie­ji ne­da­ly­vau­da­vo mu­zi­ki­nė­je veik­lo­je, ta­čiau moks­lo ty­ri­mai, gy­ve­ni­mo pa­vyz­džiai by­lo­ja ki­taip. Yra žmo­nių, ne­su­ge­ban­čių pa­kar­to­ti ne­su­dė­tin­gos me­lo­di­jos, nors ją pui­kiai gir­di, o yra ir to­kių, ku­rie, nau­do­da­mie­si klau­sos apa­ra­tais, jaus­da­mi kū­nu jau­čia mu­zi­ką, ją at­lie­ka.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mu­zi­kos pa­sau­ly­je ži­no­ma Eve­lyn Glen­nie, ško­tų kil­mės kur­čia per­ku­si­nin­kė, ar­ba S.D.Bar­net, at­ra­dęs „kur­čių­jų mu­zi­ką“, at­lie­ka­mą tik per­ku­si­niais in­stru­men­tais ir vi­zu­a­liais, te­at­ra­li­zuo­tais efek­tais. Nū­dien, kai pra­mo­nė­je, ar­chi­tek­tū­ro­je ir ug­dy­me vis daž­niau at­sig­rę­žia­ma į uni­ver­sa­laus di­zai­no kon­cep­ci­ją (ap­lin­kos ar ug­dy­mo pri­tai­ky­mas pa­gal kiek­vie­no žmo­gaus po­rei­kius ir ga­li­my­bes), gar­so, dai­nos emo­ci­jų vi­zu­a­li­za­vi­mo tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus, tu­ri­me dau­giau to­kių sėk­mės is­to­ri­jų. O prieš 25 me­tus…</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">...Stip­riai ne­pri­gir­din­ti mer­gai­tė nie­kaip ne­per­pran­ta val­so rit­mo, gro­da­ma pia­ni­nu pje­sę „Val­sas“. Ei­na sa­vai­tės, o mes, nors ir kla­sė­je mo­ko­mės šok­ti val­są, ste­bi­me šo­kė­jus, plo­ja­me rit­mą ir pa­mo­kos pa­bai­go­je jau bū­na­me pri­ar­tė­ję prie tei­sin­go at­li­ki­mo, ki­tą pa­mo­ką vėl pra­de­da­me iš nau­jo.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Vie­ną die­ną ji at­si­sė­da prie pia­ni­no ir be jo­kios klai­dos pa­gro­ja: viens, du, trys, viens du trys… skam­ba val­sas… Ties pir­ma na­ta ji pa­si­len­kia, du, trys at­si­tie­sia. Pa­ga­liau! Žiū­rė­jau į mu­zi­kuo­jan­čią mer­gy­tę ir ma­čiau ją min­ty­se – su bal­ta ves­tu­vi­ne suk­ne­le, be­si­su­kan­čią val­so sū­ku­ry­je. „Tu šok­si val­są“, – ma­niau…</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pra­ėjo du de­šimt­me­čiai, ir ne­ty­čia var­ty­da­ma „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­pius pa­ma­čiau gra­žuo­lę nuo­ta­ką bal­ta suk­ne­le – vei­de lai­min­ga šyp­se­na, ša­lia my­li­mas žmo­gus. Ma­no mo­ki­nė! To­kia, ko­kią pa­ma­čiau sa­vo min­ty­se ka­dai­se... Būk lai­min­ga ir my­li­ma...</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Bu­vo ir grau­džių is­to­ri­jų: įsi­bė­gė­jus ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jai, ber­niu­kas, tu­rin­tis ri­bi­nį in­te­lek­to ko­e­fi­cien­tą, bu­vo per­kel­tas iš spe­cia­lio­sios (kur bu­vo mo­ko­mas pa­gal su­tri­ku­sio in­te­lek­to mo­ki­niams skir­tą pro­gra­mą) į ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sę, ta­čiau, dėl ug­dy­mo spra­gų, dviem kla­sė­mis že­miau.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ge­ro­kai aukš­tes­nis ūgiu už sa­vo nau­juo­sius bend­ra­klasius, už­si­da­ręs ir jaut­rus, įpra­tęs prie ki­to­kio, šiek tiek pri­mi­ty­ves­nio ben­dra­vi­mo, vai­kas iš kar­to pa­si­ju­to la­bai ne­jau­kiai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ne­igia­ma jo sa­vi­jau­ta da­rė įta­ką ir mo­kan­tis Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. Po­kal­bių per in­di­vi­du­a­lias pa­mo­kas me­tu jis su aša­ro­mis aky­se kar­to­jo no­rin­tis grįž­ti į sa­vo bu­vu­sią kla­sę, kur nie­kas iš jo ne­rei­ka­la­vo tiek daug, kur drau­gai ne­si­šai­pė. Čia pa­dė­jo mu­zi­kos te­ra­pi­jos me­to­dai, laips­niš­kas įtrau­ki­mas į gru­pę, struk­tū­ruo­ti pra­ti­mai ne tik gro­jant, bet ir žai­džiant, pie­šiant su drau­gais, ieš­kant ben­drų in­te­re­sų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Taip pa­ma­žu gi­mė te­ori­ja, kad, sie­kiant in­teg­ruo­ti mo­ki­nį su spe­cia­liai­siais ug­dy­mo­si po­rei­kiais, rei­kia su­kur­ti psi­cho­lo­gi­nio sau­gu­mo kon­teks­tą. Pe­da­go­gi­nės veik­los su ne­ga­lią tu­rin­čiais mo­ki­niais me­tu iš­sig­ry­ni­no­me šio kon­teks­to eta­pus: ap­sau­ga (kuo­met ug­dy­ti­nis pa­laips­niui pra­ti­na­mas prie gru­pės, o gru­pė at­sar­giai ban­do su­pras­ti, su kuo mo­ky­sis drau­ge); to­le­ran­ci­ja – ug­dy­ti­niai įpran­ta ma­ty­ti ki­taip at­ro­dan­tį ar mąs­tan­tį vai­ką; pa­ra­ma – ben­dra­dar­bia­vi­mas, ben­dra kū­ry­ba, mu­zi­ka­vi­mas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Psi­cho­lo­gi­nio sau­gu­mo kon­teks­to eta­pus vaiz­džiai iliust­ruo­ja ki­tas pa­vyz­dys: į gru­pi­nę dai­na­vi­mo pa­mo­ką pir­mą kar­tą at­ėjo mer­gai­tė po vai­kų ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus, ku­ris žen­kliai pa­žei­dė mo­ki­nės ko­jas, jai bu­vo sun­ku vaikš­čio­ti.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Nu­skam­bė­jo skam­bu­tis pa­mo­kai. Įė­ju­si ji pa­su­ko prie pir­mo tuš­čio, ar­čiau­siai mo­ky­to­jos esan­čio suo­lo ir at­si­sė­do. Ki­ti vai­kai su­sė­do po du, to­liau. Kla­sė­je jau­tė­si įtam­pa. Pri­si­min­ki­me, bu­vo 1997-ie­ji… Bu­vo ne­įpras­ta ma­ty­ti sun­kiai vaikš­čio­jan­tį mo­ki­nį ben­dro­je kla­sė­je. Kai ku­rie vai­kai per vi­są pa­mo­ką net ne­at­si­su­ko į mo­ki­nę, lyg jos ir ne­bū­tų bu­vę. Rei­kė­jo ap­sau­go­ti abi pu­ses, au­gin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi ir ki­tais, pa­si­tel­kus mu­zi­ką su­kur­ti ge­ras emo­ci­jas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">To­kių at­ve­jų per dau­ge­lį me­tų bu­vo ne vie­nas, juos ty­riau, api­ben­dri­nau ir po po­ros de­šimt­me­čių, 2016 me­tais kaip vie­ną svar­biau­sių įtrau­kio­jo ug­dy­mo prin­ci­pų iš­sky­riau ver­ty­bi­nį-do­ri­nį me­ni­nio ug­dy­mo kryp­tin­gu­mą. Ver­ty­bių ne­ga­li­ma įskie­py­ti prie­var­ta, ta­čiau jos sly­pi lie­tu­vių ir ki­tų pa­sau­lio tau­tų me­ne, pro­fe­sio­na­lio­je įvai­rių sti­lių mu­zi­ko­je ir, ver­ti­nant iš mo­ki­nio po­zi­ci­jos, jo pa­ties in­te­re­sų nu­lem­ta­me me­ni­nia­me kon­teks­te (mėgs­ta­mos jau­ni­mo gru­pės, kū­ry­ba, šei­mos tra­di­ci­jos, ben­dra­am­žių es­te­ti­nis sko­nis).</span></p> <p class="western">Ne­se­niai ži­no­mam Aly­tu­je žmo­gui pa­sa­ko­jau apie CRE­DO kla­sės įkū­ri­mą ir su­lau­kiau klau­si­mo: „O kur ji da­bar, ta kla­sė?“ „Ji čia, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je“, – at­sa­kiau su šyp­se­na. Vai­kai at­ei­na ir mo­ko­si, tik nie­kas jų spe­cia­liai ne­fo­tog­ra­fuo­ja ir ne­skel­bia: „Štai mes mo­ko­me vai­kus su ne­ga­lia.“ Jie pri­ima­mi į mo­kyk­lą, kaip ir vi­si ki­ti – at­si­žvel­giant į įgim­tus ga­bu­mus mu­zi­kai.</p> <p class="text-align-right">Prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė</p> <p class="text-align-right">Aly­taus kraš­to moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ vi­ce­pre­zi­den­tė</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/2015%20m.%20Po%20balsavimo%20suteikiant%20profesoriaus%20pedagoginis%20vard%C4%85.%20Kalba%20akademikas%20Algirdas%20Gai%C5%BEutis_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/2015%20m.%20Po%20balsavimo%20suteikiant%20profesoriaus%20pedagoginis%20vard%C4%85.%20Kalba%20akademikas%20Algirdas%20Gai%C5%BEutis_0.JPG?itok=qalOwtBA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Muzikos%20mokykla%20IMG_3662%201.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Muzikos%20mokykla%20IMG_3662%201.JPG?itok=0DRrYSG8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Muzikos%20terapijos%20kongrese%20su%20prof.%20G.%20Tu%C4%8Deku.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Muzikos%20terapijos%20kongrese%20su%20prof.%20G.%20Tu%C4%8Deku.jpg?itok=5KZ9EvwY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/paveiksliukas%202.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/paveiksliukas%202.png?itok=-GluG7Xe" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/paveiksliukas1.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/paveiksliukas1.png?itok=oeBETjA1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Terapin%C4%97%20kankli%C5%B3%20muzika.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Terapin%C4%97%20kankli%C5%B3%20muzika.JPG?itok=_idJ_6RQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/Vilkeliene%20IMG_8603%20%282%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/Vilkeliene%20IMG_8603%20%282%29.JPG?itok=3PrpbYaF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/cre-do-25-me-tis-kla-se-ku-ri-tir-po-mu-zi-ko-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3293&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="S_tQ3GB-Zc0Gy8rMHBrgfSPUPJtEBR2CyZP8LLJvoqg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065332" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653371053"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kajal Sharma</span> - 2022-05-24 - 08:44</p> </li> <a href="/comment/1065332#comment-1065332" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065332#comment-1065332" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Check out each unmarried…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Check out each unmarried piece of it and I have you bookmarked to genuinely research new stuff on your weblog a particular need to view the weblog!</p> <p><a href="https://www.indirapuramescorts.com/">https://www.indirapuramescorts.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065332" token="cFQEB9CjxEPbIcLreKpfqORKDV9vn6B4aJOCktF8wvw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1004290" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652618557"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mahi Sharma</span> - 2022-05-15 - 15:42</p> </li> <a href="/comment/1004290#comment-1004290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1004290#comment-1004290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I have been checking your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I have been checking your blog site for any even though now, would seem like every day some thin somethings.<br /> Jamshedpur Escorts<br /> Escorts in Jamshedpur</p> <p><a href="http://www.mahisharmaescorts.com/jamshedpur-high-profile-female-call-girls-escorts-services.php">http://www.mahisharmaescorts.com/jamshedpur-high-profile-female-call-gi…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1004290" token="LLpds2GDeWRmxjh_B1WnxbsB-cdJyULZv8HWVTk7E_s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-969326" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652167390"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bhawna Sharma </span> - 2022-05-10 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/969326#comment-969326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/969326#comment-969326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If you are missing a female…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If you are missing a female partner in your life, then you do not have to worry. Ghaziabad Escorts offers Escort Girl for you. You can go on a date with them, make your assistant. You can enjoy any occasion with them. You can visit our website to book Ghaziabad Call Girls.</p> <p><a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Govindpuram-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Govindpuram-Call-Girls-Ghaziabad-escor…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Gyan-Khand-Call-Girls-indirapuram-escorts-service-Ghaziabad.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Gyan-Khand-Call-Girls-indirapuram-esco…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Harbans-Nagar-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Harbans-Nagar-Call-Girls-Ghaziabad-esc…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Indirapuram-Call-Girls.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Indirapuram-Call-Girls.html</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Kaushambi-Call-Girls-or-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Kaushambi-Call-Girls-or-escorts-servic…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=969326" token="KL_bCDK_DaIbvAv5zWM0pwFajRIFtpMjzw6NS2oNp44"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-882095" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651127554"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vinita123</span> - 2022-04-28 - 09:32</p> </li> <a href="/comment/882095#comment-882095" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/882095#comment-882095" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In the event that you are…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In the event that you are the proprietor of any site pages so if it's not too much trouble, compose more information for the client.<br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/"> Ghaziabad Escorts </a>||<br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Indirapuram-Call-Girls.html">Escorts in Indirapuram</a>||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=882095" token="VOxdNrG5VPQagBuHke5SmOiysOJYPZ1RI1uYdqcx1CY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-882072" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651127348"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vinitaya</span> - 2022-04-28 - 09:29</p> </li> <a href="/comment/882072#comment-882072" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/882072#comment-882072" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visit the first time on your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visit the first time on your website it's a very user-friendly interface.<br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Hotel-Rainbow-ghaziabad-escorts-service.html"> Hotel Rainbow Ghaziabad Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/World-square-Mohannagar-ghaziabad-escorts-service.html"> Call Girls in World Square Mohannagar </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Hotel-Lemon-Tree-Kaushambi-Ghaziabad-escorts-service.html"> Hotel Lemon Tree Kaushambi Call Girls </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Govindpuram-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html"> Escorts in Govindpuram </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Vaishali-Call-Girls-or-escorts-service.html"> Vaishali Escorts </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=882072" token="priZIujJzGG4bdI4YmNh7WzIwMEEAGtNTOOL7ScNQ58"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-882057" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651127275"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vinita Kaur</span> - 2022-04-28 - 09:27</p> </li> <a href="/comment/882057#comment-882057" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/882057#comment-882057" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I like your every post keep…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I like your every post keep writing for user i request to website administrative.<br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Raj-Nagar-Extension-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html"> Raj Nagar Extension Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Vasundhara-Call-Girls-or-escorts-service.html"> Call Girls in Vasundhara </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Shalimar-Garden-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html"> Shalimar Garden Call Girls </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Crossings-Republik-Ghaziabad-escorts-service.html"> Escorts in Crossings Republik </a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Dasna-Call-Girls-Ghaziabad-escorts-service.html"> Dasna Escorts </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=882057" token="eIVIWA2sCz_3GW7HDz4sjwN_OnVO4nc2xltj7vgVuYA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-881875" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651125860"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ghaziabad Call Girls</span> - 2022-04-28 - 09:04</p> </li> <a href="/comment/881875#comment-881875" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/881875#comment-881875" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If you want a partner for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If you want a partner for your sexual pleasure. then select Ghaziabad Escorts Service. Make Memorable Moments With Ghaziabad Independent Escorts. Sexiest Call Girl in Ghaziabad That Satisfies Your sex Hunger</p> <p><a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Crossings-Republik-Ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Crossings-Republik-Ghaziabad-escorts-s…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Apple-Tree-by-Magirics-Ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Apple-Tree-by-Magirics-Ghaziabad-escor…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/AT-Residency-Anand-vihar-ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/AT-Residency-Anand-vihar-ghaziabad-esc…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Banana-tree-hotel-Ghaziabad-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Banana-tree-hotel-Ghaziabad-escorts-se…</a><br /> <a href="http://www.escortsinghaziabad.in/Golden-Tulip-Ghaziabad-Vasundhara-escorts-service.html">http://www.escortsinghaziabad.in/Golden-Tulip-Ghaziabad-Vasundhara-esco…</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=881875" token="v4aBJ_5-Q4va5zlNKOezLjYXiDgFUgDSx4STvSZJ36Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-874606" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651061547"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tina Sharma</span> - 2022-04-27 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/874606#comment-874606" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/874606#comment-874606" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hi I am so pleased I found…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hi I am so pleased I found your blog, I truly found you accidentally, while I was watching on google for something different, Anyways I am here now and could prefer to say thank you for a colossal post and an overall engaging site. Kindly keep up the incredible work</p> <p><a href="http://www.raipurescortgirls.com/sitemap.xml"> Call Girls Raipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=874606" token="d12FR-1_vZQvKLY8L0PdNNz4Jm_VKPArrimKtkmhEJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872683" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047669"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Babita</span> - 2022-04-27 - 11:21</p> </li> <a href="/comment/872683#comment-872683" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872683#comment-872683" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The individual escorts in…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The individual escorts in Ludhiana are similarly of amazing Significance today. The individual Ludhiana escorts provide the formerly cited in out and get telephone advantages too. The escort services offered from the autonomous escorts in Ludhiana is gained by every previous client. The client base today and incorporates nominatives too.</p> <p><a href="http://www.mahisharmaescorts.com/independent-vip-female-call-girls-escorts-agency-in-sangli-maharashtra.php"> Sangli Escorts </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/jabalpur-vip-female-call-girls-escorts-services.php"> Escorts in Jabalpur </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/high-profile-vip-call-girls-escorts-services-in-kozhikode.php"> Kozhikode Escorts Service </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/nellore-vip-call-girls-escorts-services.php"> Call Girls in Nellore </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/raipur-vip-call-girls-escorts-services-agency-chhattisgarh.php"> Raipur Call Girls </a> ||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872683" token="Zcr8KOaEk20jKcC7rkreiR4F6aiqPLf1YTSgrWUtX_A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872678" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047616"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Meena </span> - 2022-04-27 - 11:20</p> </li> <a href="/comment/872678#comment-872678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872678#comment-872678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If You&#039;re such Kind of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If You're such Kind of Gentlemen who understands the flavour of actual and organic beauty and if you're a discreet guy and searching for a stunning all-natural beauty then do not squander your valuable time by searching other Ludhiana Escorts since its authentic for the Escort Service can be obtained any time around the clock.<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/vip-female-call-girls-escorts-services-in-varanasi-up.php"> Varanasi Call Girls </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/vip-female-call-girls-escorts-service-agency-indore.php"> Indore Escorts Service </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/high-profile-vip-call-girls-escorts-service-agency-in-udhampur-jk.php"> Escorts in Udhampur </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/vip-call-girls-escorts-and-female-escorts-service-tumkur.php"> Tumkur Escorts </a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/vip-escorts-and-call-girls-service-in-jammu.php"> Call Girls in Jammu </a> ||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872678" token="nv6nCy_PVnL31CkyiBwN-xFqLK8BrgXZ3h5LYmQ5YtY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872668" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047561"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Muskan Rathor</span> - 2022-04-27 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/872668#comment-872668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872668#comment-872668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Our Ludhiana Escort service…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Our Ludhiana Escort service is regarded as a standout among the very presumed and nicely fabricated escort offices because we've been providing services to our clients with ultimate precision, polished ability and intense erotica. At the stage when these items are combined together then you can get an expansion to gripe and find any kind of escape clause because capability.<br /> <a href="http://www.jamshedpurescorts.in/"> Jamshedpur Call Girls </a><br /> <a href="http://www.raipurescorts.net.in/"> Escorts in Raipur </a><br /> <a href="http://www.bhopalescorts.net.in/"> Bhopal Escorts </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872668" token="9SKfpNyXxfi3LMGdRWB2fYeR2VHeGKDH3DC3AmiVSek"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872646" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047454"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rakhi</span> - 2022-04-27 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/872646#comment-872646" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872646#comment-872646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">If you&#039;re in lonely and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>If you're in lonely and intending to employ a gorgeous young escort in Goa afterward you are able to hire me. If you would like to understand me you may go to my profile page to understand my fundamental assets.<br /> <a href="http://www.gurgaonescortsqueen.com/"> Escort Service in Gurgaon </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872646" token="cLOtv5gBQUTR_ntsUlptca86zuWvR8yUxZQQYzboX2U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872623" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651047302"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Radhika </span> - 2022-04-27 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/872623#comment-872623" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872623#comment-872623" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ludhiana escorts girls are…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ludhiana escorts girls are fully trained and are available at an affordable range with advanced services. Get beautiful female <a href="http://www.angelescortservices.in/"> Ludhiana Escorts </a> and feel their body to the most of your satisfaction.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872623" token="3i-QjAdxJPF_eacaWqgKYmO5RyLvJAnYgUxDE5Ag_Gg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-834411" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650698708"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Priyanshi Garg</span> - 2022-04-23 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/834411#comment-834411" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/834411#comment-834411" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I accept that there are…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I accept that there are numerous who feel similar fulfillment as I read this post. I trust you will keep on having such articles on <a href="https://www.escorts-in-noida.in/">Escort Services in Noida</a> to impart to everybody.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=834411" token="J8rwl3hqMNmIPnhVnwKiv4vrqdzKj6MNYi7dZptWnfk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-806692" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650281633"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tina Sharma </span> - 2022-04-18 - 14:33</p> </li> <a href="/comment/806692#comment-806692" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/806692#comment-806692" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I&#039;m fantastically…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I'm fantastically apprehensive to say that truly is a brightening up article to assemble everything. I will know new information from the article; you are working acceptably. Keep on moving!<a href="https://www.raipurescortsservices.in/raipur-call-girls.html"> Call Girls Service Raipur </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=806692" token="ttjUu6GN6CbrkwZl5Ch2Id49jAylsJHwJy-8TBVCelY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-787531" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650004522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Use Pages 2</span> - 2022-04-15 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/787531#comment-787531" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/787531#comment-787531" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I like your every post keep…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I like your every post keep writing for user i request to website administrative.<br /> <a href="http://www.jasleenkour.com/sitemap.xml">Agra Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.escortsinpune.in/sitemap.xml">Pune Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.chandigarhescortservice.net/sitemap.xml">Chandigarh Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.ankitamahajan.com/sitemap_index.xml">Bangalore Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.angelescortservices.in/sitemap.xml">Ludhiana Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.7stargoaescorts.com/sitemap.xml">Goa Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.gurgaonescortsqueen.com/sitemap.xml">Gurgaon Escorts Sitemap</a> ||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=787531" token="zl8wxpGxzNllUzHFUHuAxnEJ_xkyToBf-d8BwseJ8lA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-787529" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650004459"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Useful Pages</span> - 2022-04-15 - 09:34</p> </li> <a href="/comment/787529#comment-787529" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/787529#comment-787529" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I suggest every user if you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I suggest every user if you are finding this types of information so come to here and visit it.<br /> <a href="https://www.tinabangaloreescorts.com/sitemap.xml">Bangalore Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="https://www.raipurescortsservices.in/sitemap.xml">Raipur Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.sofiyajaipurescorts.com/sitemap.xml">Jaipur Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.nishamumbaiescorts.in/sitemap.xml">Mumbai Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/sitemap.xml">Mahi Sharma Escorts Sitemap</a> ||<br /> <a href="http://www.jiaamalik.com/sitemap.xml">Delhi Escorts Sitemap</a> ||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=787529" token="tqw1IcSlI2sFO9Cq86WrPmUV-YL8uZ_iOHTa_cVu44g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-787515" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650004315"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Our Escorts Location</span> - 2022-04-15 - 09:31</p> </li> <a href="/comment/787515#comment-787515" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/787515#comment-787515" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The structure of your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The structure of your website is so nice I already bookmarked these links thanks to the administrators for sharing them.<br /> <a href="http://www.jamshedpurescorts.in/"> Jamshedpur Call Girls </a> ||<br /> <a href="http://www.raipurescorts.net.in/"> Escorts in Raipur </a> ||<br /> <a href="http://www.bhopalescorts.net.in/"> Bhopal Escorts </a> ||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=787515" token="MZtqHm7QdNqUlEbH5lKrKVN24Y79xT9c9ICEsfuqkL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-739111" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649164404"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Freeza</span> - 2022-04-05 - 16:13</p> </li> <a href="/comment/739111#comment-739111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/739111#comment-739111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Your article has equipped me…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Your article has equipped me with another perspective concerning this issue. I didn’t respect that things can be fittingly close. If you are looking for one, just try <a href="http://www.gurgaonescortsqueen.com/"> Escorts in Gurgaon </a> and enjoy the glossy nights with them.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=739111" token="bObYsPRUQH2Kr5SWF8JiDkO0tvqZk9cUoFfWzoz5zJw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-718006" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648705924"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tiya</span> - 2022-03-31 - 08:52</p> </li> <a href="/comment/718006#comment-718006" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/718006#comment-718006" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It is a stunning energizing…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It is a stunning energizing article. I am normal and genuinely content with your unprecedented work. You put totally solid data. Keep it up. Continue forming a blog. </p> <p><a href="http://www.mahisharmaescorts.com/visakhapatnam-call-girls-services-and-vip-escorts-agency.php"> Call Girls in Visakhapatnam </a><br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/bhopal-vip-female-call-girls-escort-services-agency.php"> Bhopal Call Girls </a><br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/vip-escorts-call-girls-services-in-bilaspur.php"> Bilaspur Escorts </a><br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/punjab-vip-call-girls-escorts-services-agency.php"> Punjab Escorts Service </a><br /> <a href="http://www.mahisharmaescorts.com/independent-escorts-and-high-profile-call-girls-services-guwahati.php"> Escorts in Guwahati </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=718006" token="XJEwLf-wyXoJlB2j9aSoa_LjtmXU4_XeZy-pBbAGHhw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 24 Jan 2022 14:22:50 +0000 vyrredaktorius 3293 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­vi­das – vi­so­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se https://www.alytausnaujienos.lt/ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-01-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13680" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13680) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-01/covid_1.jpg?itok=WF4R2RMc" width="344" height="287" alt="covid" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Dau­giau­sia per nuo­to­lį ug­do­mų kla­sių Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui švie­ti­mo įstai­gos apie si­tu­a­ci­ją dėl ko­vi­do pra­ne­ša kiek­vie­ną dar­bo die­ną iki 16 va­lan­dos. Sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, pa­dė­tis spar­čiai blo­gė­ja, ta­čiau val­do­ma, nes jau įgy­ta pa­tir­tis, o iš­ki­lus ne­aiš­ku­mams kon­sul­tuo­ja­ma­si su sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ju Po­vi­lu Ja­ge­la­vi­čiu­mi ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tais.</p> <p>Sau­sio 20-osios duo­me­ni­mis, ko­vi­das jau fik­suo­tas vi­so­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Prieš die­ną bu­vo li­ku­sios tik dvi šios įstai­gos be CO­VID-19 in­fek­ci­jos.</p> <p>Da­bar iš 13-oje lop­še­lių-dar­že­lių esan­čių 148 su prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė­mis sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­sas fik­suo­tas 41-oje. 55 ser­gan­tys ar kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais tu­rė­ję ir esan­tys izo­lia­ci­jo­je dar­že­li­nu­kai ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du. Sau­sio 19-ąją to­kių vai­kų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se bu­vo 50.</p> <p>Sau­sio 20 die­ną dar pra­stes­nė pa­dė­tis dėl ko­vi­do kon­sta­tuo­ta mies­to mo­kyk­lo­se, ku­rių yra 13. Iš čia esan­čių 310 kla­sių, skai­čiuo­jant su prieš­mo­kyk­li­nu­kais, in­fek­ci­ja bu­vo įsi­su­ku­si į 147. Šia in­fek­ci­ja sir­go arba izoliavosi 411 vai­kų, sep­ty­nios kla­sės ug­dy­tos per nuo­to­lį. Dau­giau­sia to­kių kla­sių – trys Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, po vie­ną klasę – Jot­vin­gių, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­se, „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je.</p> <p>Pa­vie­nių kla­sių, ku­rias pa­lie­tu­si CO­VID-19 in­fek­ci­ja, sau­sio 20-ąją dau­giau­sia bu­vo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je. Čia 23-ijo­se kla­sė­se ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga ar­ba dėl jos grės­mės izo­lia­ci­jo­je – 59 vai­kai. Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jo­je ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta 22-ose kla­sė­se, 34 mo­ki­niai ser­ga ar­ba izo­liuo­ja­si. „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je ati­tin­ka­mai 17 kla­sių ir 32 mo­ki­niai.</p> <p>Mies­te dar yra dvi mo­kyk­los-dar­že­liai, ku­riuo­se taip pat fik­suo­tas ko­vi­das. Jų gru­pės ir vai­kai su ko­vi­du, skai­čiuo­jant šios in­fek­ci­jos at­ve­jus švie­ti­mo įstai­go­se, at­si­žvel­giant į am­žių pri­ski­ria­ma ar­ba prie lop­še­lių-dar­že­lių gru­pių ar­ba prie mo­kyk­lų kla­sių.</p> <p>Kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja spar­čiai plin­ta mies­to mo­kyk­lo­se, liu­di­ja kon­kre­tūs skai­čiai. Sau­sio 19-ąją šia in­fek­ci­ja sir­go ar­ba dėl jos grės­mės izo­lia­vo­si 296 mo­ki­niai, ki­tą­dien to­kių mo­ki­nių jau bu­vo 411.</p> <p>Mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ko­vi­du ser­ga ar­ba dėl šios in­fek­ci­jos grės­mės izo­lia­ci­jo­je sau­sio 20-ąją bu­vo 32 dar­buo­to­jai, ku­rių dau­gu­ma auk­lė­to­jai ir mo­ky­to­jai, mo­kyk­lo­se – 29 dar­buo­to­jai, tarp jų dau­giau­sia – mo­ky­to­jų.</p> <p> </p> <h3>Sim­no gim­na­zi­jo­je trys kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį</h3> <p>Sau­sio 21-osios ry­tą Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se, ku­rias su­da­ro 6 gim­na­zi­jos su sky­riais ir Sim­no spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 44 mo­ki­niai, dar 46 bu­vo sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­jo­je kaip tu­rė­ju­sie­ji kon­tak­tą su ser­gan­čiai­siais.</p> <p>Pa­sak ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės, vie­nin­te­lė­je ra­jo­ne – Sim­no gim­na­zi­jo­je trys kla­sės ug­do­mos per nuo­to­lį, čia yra dau­giau­sia CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­gan­čių ir izo­lia­ci­jo­je dėl šios in­fek­ci­jos grės­mės esan­čių mo­ki­nių. Ki­to­se švie­ti­mo įstai­go­se fik­suo­ti tik pa­vie­niai mo­ki­nių su­sir­gi­mų ar izo­lia­ci­jos at­ve­jai.</p> <p>Sau­sio 21-osios ry­tą ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se ko­vi­du sir­go ar izo­lia­vo­si ke­tu­ri dar­buo­to­jai. Vi­ce­me­rės tvir­ti­ni­mu, bent kol kas pa­dė­tis ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se dėl ko­vi­do nė­ra blo­ga.</p> <p> </p> <h3>Ser­ga 1 tūkst. 91 aly­tiš­kis ir 253 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai</h3> <p>Sau­sio 20-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės tir­ta 320 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais 94 Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų ati­tin­ka­mai – 55 ir 28. Nau­jai in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta 125 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 15 ra­jo­no gy­ven­to­jų. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas ko­ro­na­vi­ru­sas vi­du­ti­niš­kai kas­dien fik­suo­ja­mas 130 gy­ve­nan­čių­jų mies­te ir 29 gy­ve­nan­tiems ra­jo­ne.</p> <p>Sau­sio 21-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 1 tūkst. 91 aly­tiš­kis ir 253 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 2 tūkst. 117 šios in­fek­ci­jos at­ve­jų, Aly­tu­je per šį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų – 2 tūkst. 690, Aly­taus ra­jo­ne – 1 tūkst. 141 at­ve­jis.</p> <p>Sau­sio 21-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems CO­VID-19 in­fek­ci­ja, bu­vo už­im­tos 37, dar 2 už­skrė­tu­sie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.</p> <p>Ver­ti­nant fik­suo­ja­mus di­de­lius su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru skai­čius, Aly­taus li­go­ni­nė­je to­kiems li­go­niams skir­tų vie­tų šiuo me­tu už­im­ta tik­rai ne­daug. Bū­ta at­ve­jų, kai jos bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos. „Nors šios in­fek­ci­jos omik­ron at­mai­na plin­ta spar­čiai, ta­čiau pa­na­šu, kad ja ser­gan­tie­ji iš­ven­gia gy­dy­mo­si sta­cio­na­re, per­ser­ga leng­va for­ma“, – da­ro prie­lai­dą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-01/covid_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-01/covid_2.jpg?itok=xYjdRexx" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-vi-das-vi-so-se-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3288&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9hdnQoVGhBzFWogJpN4zSxSlfvBeUYYqj-8IkTpPjiQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-607605" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645012226"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>unknown</span> - 2022-02-16 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/607605#comment-607605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/607605#comment-607605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Coivd-19 impact on the human…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Coivd-19 impact on the human inhancement to the user. i have a writer mostly working on the <a href="https://www.theresearchguardian.com/thesis-acknowledgement">best acknowledgment for master thesis</a> writing services to the students who want to write other resources.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=607605" token="hKv2ONyIkE3tqSrL9ifXcPuzhwswnBCrDfGyn507uus"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jan 2022 12:42:02 +0000 vyrredaktorius 3288 at https://www.alytausnaujienos.lt