Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Aly­taus ko­le­gi­jo­je įkur­tas STE­AM cen­tras – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13645" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13645) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/IMG_1525.jpg?itok=wLwlugaS" width="344" height="287" alt="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je Alytaus kolegijoje" title="Ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je (iš kairės) – Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, šios laboratorijos me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais</h3> <p>Kai ku­riuo­se mies­tuo­se iš de­šim­ties ša­lies ap­skri­čių STE­AM cen­trai jau yra pra­dė­ję veik­ti anks­čiau, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se. Ta­čiau dau­gu­ma jų du­ris tiks­liai­siais moks­lais be­si­do­min­tiems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams du­ris at­vers pa­laips­niui. Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ati­da­ry­tas spa­lio 27-ąją, tą­dien švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė nuo­to­li­niu bū­du su­tei­kė star­tą to­kių cen­trų veik­lai ša­ly­je.</p> <p>„Tiks­lie­ji moks­lai nė­ra mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mas nu­me­ris 1, ti­ki­mės, kad STE­AM taps su­si­do­mė­ji­mo šiais moks­lais cen­trais, jie bus svar­būs ne tik mo­ki­niams, bet ir mo­ky­to­jams“, – sa­kė mi­nist­rė, lin­kė­da­ma cen­truo­se įkve­pian­čių at­ra­di­mų.</p> <p>Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, STE­AM cen­trai pra­dė­ti kur­ti, ga­vus 5,5 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą, juos ku­riant pri­si­dė­jo sa­vi­val­dy­bės ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Aly­taus ko­le­gi­jo­je įreng­tas šis cen­tras kai­na­vo apie 0,5 mln. eu­rų.</p> <p>Ko­le­gi­jo­je veik­sian­čio to­kio cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si bu­vu­si švie­ti­mo vi­ce­mi­nist­rė Hel­ga Ma­ri­ja Kau­zo­nė pri­si­mi­nė STE­AM cen­trų at­si­ra­di­mo idė­ją: „Pra­dė­jo­me po­pu­lia­rin­ti to­kią idė­ją, lan­kė­mės švie­ti­mo įstai­go­se, tarp jų – ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je. No­rė­jo­si, kad tai bū­tų įgy­ven­di­na­ma ne tik iš mi­nis­te­ri­jos pu­sės. Ma­nau, kad tai pa­vy­ko ir tai pri­si­dės prie Lie­tu­vos ino­va­ty­vu­mo.“</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, iki šiol ko­le­gi­ja dir­bo tik su su­au­gu­siais, da­bar čia bus ug­do­mi vi­sos Aly­taus ap­skri­ties mo­ki­niai, taip pat su­tei­kia­ma ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir mo­ky­to­jams. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad tam ypa­tin­gai pa­si­tar­naus jau ket­ve­ri me­tai ko­le­gi­jo­je vei­kian­tis ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo ar­ba to­bu­li­ni­mo­si pa­da­li­nys.</p> <h3>At­si­ra­do ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos ir Fab Lab erd­vė</h3> <p>Ko­le­gi­jos di­rek­to­rius ir jo­je pra­dė­ju­sio veik­ti STE­AM cen­tro va­do­vė Va­lė Zda­na­vi­čie­nė ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sius sve­čius su­pa­žin­di­no su ja­me įreng­to­mis ke­tu­rio­mis la­bo­ra­to­ri­jo­mis ir Fab Lab ar­ba tech­ni­ne kū­ry­bi­ne erd­ve.</p> <p>Cen­tre at­si­ra­do bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je me­to­di­nin­ke dir­ba che­mi­jos moks­lų dak­ta­rė Da­lia Šab­le­vi­čie­nė, mais­to tech­no­lo­gi­jų, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke dar­buo­ja­si Ma­ri­jo­na Šums­kie­nė, ro­bo­ti­kos ir IT la­bo­ra­to­ri­jo­je bei Fab Lab erd­vė­je su mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais kū­ry­bi­nė­mis min­ti­mis da­ly­sis me­to­di­nin­kė Edi­ta Griš­kė­nie­nė, fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je me­to­di­nin­ke yra Bi­ru­tė Ra­kaus­kie­nė.</p> <p>STE­AM cen­tro ati­da­ry­me da­ly­va­vu­siems sve­čiams bu­vo de­monst­ruo­ja­ma mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­jų įran­ga, jų me­to­di­nin­kių ir la­bo­ran­tų su­kur­ti ir pa­ga­min­ti pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, ro­bo­tai, lio­fi­li­zuo­ti ar­ba šal­čiu džio­vin­ti vai­siai, Fab Lab erd­vė­je – iš­ma­nio­sios pro­gra­mi­nio val­dy­mo lazerinės stak­lės, įvai­rūs na­mų ūkio įran­kiai, ku­rių pri­reiks mo­ki­niams tech­ni­nė­je kū­ry­bo­je.</p> <p>S.Na­ru­še­vi­čius pa­brė­žė, kad mo­ki­niams dir­bant la­bo­ra­to­ri­jo­se bus ben­dra­dar­biau­ja­ma su jų mo­ky­to­jais, sie­kiant ge­rų in­te­gralaus mo­ky­mo re­zul­ta­tų, čia gims mo­ki­nių pir­mie­ji moks­lo tai­ko­mie­ji dar­bai bei te­mos ir kryp­tys jų bran­dos dar­bams, o gal tai bus jų ke­lio pra­džia į di­dži­ą­ją moks­li­nę kar­je­rą.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_110249%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_110249%201.jpg?itok=YvUnboqz" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_111430.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_111430.jpg?itok=E4jrMFOb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/20211027_112010%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/20211027_112010%201.jpg?itok=NBfTwzvN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1398%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1398%201.jpg?itok=KZNigl0F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1423.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1423.jpg?itok=0hWEDsXf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1501.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1501.jpg?itok=QLK7rbAr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-10/IMG_1525_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-10/IMG_1525_0.jpg?itok=c1pPeSfb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jo-je-ikur-tas-ste-am-cen-tras-mo-ki-niams-ir-mo-ky-jams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3024&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pTrFijTNKwz6oa0kRg03XrpwRL2fQCmvtlSaSItQOhw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Oct 2021 06:32:21 +0000 vyrredaktorius 3024 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giau­sia ko­vi­do – „Vo­lun­gės”, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-ko-vi-do-vo-lun-ges-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jo-se-ir-dzu-ki-jos-mo-kyk-lo-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-10-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13644" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13644) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-10/covid_1.jpg?itok=gHQRD87N" width="344" height="287" alt="Covid" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><span style="line-height:100%">Ko­vi­du ser­ga 22 Alytaus iki­mo­kyk­li­nu­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai bei 266 mo­ki­niai. Jie vi­si ug­do­mi nuo­to­li­niu bū­du.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Iš 13-os miesto lop­še­lių-dar­že­lių spa­lio 19-osios dar­bo pa­bai­go­je CO­VID-19 in­fek­ci­ja ne­bu­vo įsi­su­ku­si tik į 5: „Pu­ti­nė­lį“, „Gi­ri­nu­ką“, „Sau­lu­tę“, „Vy­tu­rė­lį“ ir „Obe­lė­lę“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Iš 16-os Alytaus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ko­ro­na­vi­ru­so ne­tu­rė­jo tik Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja ir Pu­ti­nų gim­na­zi­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dau­giau­sia ko­vi­do fik­suo­ta – „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 21-oje kla­sė­je, Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je (19 kla­sių) ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je (12 kla­sių).</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Mies­to mo­kyk­lo­se CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 24, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se – 3 dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 20-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se nė­ra ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių iki­mo­kyk­li­nu­kų bei prieš­mo­kyk­li­nu­kų, šia in­fek­ci­ja ser­ga 20 įvai­raus am­žiaus mo­ki­nių, ku­rie ug­do­mi per nuo­to­lį. Dau­giau­sia ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­čių mo­ki­nių yra Dau­gų Vla­do Mi­ro­no ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­se. Ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se da­bar ko­vi­du yra už­si­krė­tę 6 dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Spa­lio 20-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­ta 60, dar 5 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Šia in­fek­ci­ja ser­ga 17 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, tarp jų yra gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų ir ki­tų čia dir­ban­čių­jų.</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-ko-vi-do-vo-lun-ges-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jo-se-ir-dzu-ki-jos-mo-kyk-lo-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2999&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4HDCB-9QhCd31j6hTd63L_bHZT3IMd2yUijLQ0HGH6k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-255389" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634985121"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erazmusas</span> - 2021-10-23 - 13:32</p> </li> <a href="/comment/255389#comment-255389" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/255389#comment-255389" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Praneškite, kai bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Praneškite, kai bus nustatytas bent vienas gripo atvejis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=255389" token="PN06hcl8SQdnwsuxFzf8w08ad6yZDEGmwHq8b98iM00"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 20 Oct 2021 11:37:58 +0000 vyrredaktorius 2999 at https://www.alytausnaujienos.lt Įgykite naujos patirties mokydamiesi užsienio kalbų! https://www.alytausnaujienos.lt/igykite-naujos-patirties-mokydamiesi-uzsienio-kalbu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13631" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13631) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/uzsienio%20kalbos.jpg?itok=yrJzDJod" width="344" height="287" alt="Uzsienio kalbos" title="Nuotrauka: Clarissa Watson, Unsplash.com" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_heading=h.30j0zll" id="_heading=h.30j0zll"></a>Ar įmanoma užsienio kalbą išmokti greičiau?</h2> <p>Kaip manote, kiek užtrunka išmokti naują kalbą beveik taip pat, kaip mokame savo gimtąją kalbą? Ilgai, ar ne? Norint gerai išmokti naują kalbą, reikia kelerių metų. Gera naujiena yra tai, kad šnekamąją kalbą galite išmokti per daug trumpesnį laiką. Daugybę metų buvo kuriami įvairūs metodai ir technologinės priemonės, padedančios struktūrizuotai įgyti naujų kalbos įgūdžių.</p> <p> </p> <h2><a name="_heading=h.1fob9te" id="_heading=h.1fob9te"></a>Tegul užsienio kalbos mokymasis tampa kasdieniu įpročiu</h2> <p>Žmonės dažnai skundžiasi, kad negali išmokti kalbos, nes tai per sunku arba jie negabūs užsienio kalboms. Tiesą sakant, pagrindinė nesėkmės priežastis yra ta, kad žmonės nesimoko užsienio kalbos nuosekliai. Norint mokytis nuosekliai, būtina išsiugdyti kasdienį įprotį mokytis kalbos. Įpročiai padeda keisti savo elgseną, nes kai jie yra nusistovėję, nebereikia pasikliauti tik valia ar motyvacija – mokytis užsienio kalbos tampa įpročiu.</p> <p>Įprotis paprastai susideda iš trijų komponentų: nurodymų, rutinos ir atlygio. Nurodymai veda prie veiklos. Mokantis kalbų rekomenduojame savo kalendoriuje nusistatyti kasdienius priminimus. Rutina yra tikri veiksmai, atliekami reaguojant į nurodymą (priminimą). Pradžioje veiksmai neturėtų būti labai intensyvūs ar sudėtingi. Pavyzdžiui, pirmiausia galite pakartoti paskutinius 5 naujai išmoktus užsienio kalbos žodžius. Nors tai atrodo labai paprasta ir nepakankama norint išmokti naują kalbą, tačiau iškart patirsite gerų emocijų, kai suprasite, kad jums iš tiesų sekasi ir galite papildyti turimą žodžių bagažą! Galiausiai apdovanokite save, nes teigiamos emocijos padės sėkmingai išmokti užsienio kalbą. Galbūt manote, kad neužteks laiko kasdien mokytis užsienio kalbos? Tačiau iš tikrųjų užtenka vos 15 minučių per dieną, o tiek neabejotinai gali rasti net ir labiausiai užimtas žmogus.</p> <h2><a name="_heading=h.3znysh7" id="_heading=h.3znysh7"></a>Naudokitės technologijomis</h2> <p>Šiandien yra įvairių technologinių kalbų mokymosi sprendimų, kurie padeda, motyvuoja ir struktūrizuoja kalbų mokymąsi, kad mokytis būtų įdomu ir nepritrūktų motyvacijos. Pavyzdžiui, mobilioji programėlė „Duolingo“ kalbos mokymąsi paverčia žaidimu, padeda išmokti parašyti ir ištarti naujus žodžius, taip pat lavina klausymo įgūdžius. Be to, mokymosi procese atsiranda tikro azarto! Kiekvienas gali rasti mobiliąją programėlę, geriausiai atitinkančią jo mokymosi poreikius.</p> <p>Mobiliosios programėlės yra labai ištobulintos – tai ne paprastas „žodžių kalimas“, o kompleksinė kalbų mokymosi priemonė. Belieka tik mokymąsi naudojant programėlę paversti kasdieniu įpročiu.</p> <h2><a name="_heading=h.2et92p0" id="_heading=h.2et92p0"></a>Toliau tobulinkite kalbą</h2> <p>Įgijus pradinių užsienio kalbos žinių, pavyzdžiui, pasitelkiant mobiliąją kalbos mokymosi programėlę, įgūdžius reikia toliau tobulinti. Tai taip pat galima daryti naudojant įvairius technologinius sprendimus. Žinoma, vienas iš būdų gerinti kalbos įgūdžius yra turinio užsienio kalba vartojimas – rekomenduojama žiūrėti filmus, serialus, klausytis muzikos. Tačiau jei norite toliau mokytis kalbos tarsi žaisdami, beveik visomis kalbomis galite rasti įvairių mobiliųjų programėlių, panašių į žaidimą „Kartuvės“, „Scrabble“ ir kt.</p> <p><img height="442" name="image1.jpg" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAHgAoADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigQUUCigAozSUUALRRRQAUUUGgAooooAKKKKAA0UUUAFFFFABQKKKACiiigAooooAQ0UtJigAopcUlABRRRQAUUUUAFFFFABRRRTAKKKSgBaTNFFAgzSUtFAhKKXFJQAUlLRQAmKKWjFACYoxRRQAUYoooAKKKKACjFFGKACjFFFABRiijFABRiiloASijFFACUUtFACUYpaKAsJRS0UDsJijFLRQAmKTFOxRQA3FIRTqKBDcUlOpDQAlIaXFJQBZzRSUopFAKKBRQAYooo70AFGaKSgBaDQKSgBaO1HeigAooooAKMUGjNABRRRQAUUUUAFFFFABSGlooASloxSGgBTSUUUAFFFFABRRRTAKKKKACiiigAooooAKSlooASilooATFGKKKBCUUtFAhKKWkoAKKKKACiiigAooooAMUUUUAFJS0UAJilxRRQMKKWjFAxKKWigBKKWigBKKWigBKKKKAENApaSgAooooEJQaWkNAhKSlNIaAEpDS0lAFmkpTSUigFGaKKAClpMUGgBc0UlFAC0lLSUAKKKKKACkNLSUAFBpaKAAUUUUAJRmigUALRRRQAUUUUAFJS0UAJiilpBQAUUtFACUUtJQAUUYpcUAJRRRQAUUUUAFFFFMAooooAKKKKAEopaSgAooooEGKSlooASilpKBBRRRQAUYpcUYoGGKKKBQAUUGigAooooGFJS0UAJRmlooATNGaKKACijFFABSUtJQAUUUmc0CCjNGaDQIQ0lKaQ0AJSUuaSgCzSUUUigooooAM0UUUAFFFFAC5pKKKAFooFFABRRRQAGig0UAFFFFABRRSUAKKKBRQAUUUUAFFIaKAFoFIaBQAvejNJRQAoooFFABRRRQAlFFLQAmKKWkxQAUUUUAFFFFABRRRTAKKKKACiiigBKKXFFACUUtJQIKKKKACiiigAooooAKKKKACjtSdRS0DCiikoAWkzRRQAUUUUAFFFJQIWkozRQMKSlpM0EhSGjNBoASkNKabmgANFFNzQBaooooGFFFFAwooopAFFFLigBKKWkoAWiiigApKWkxQAUtFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUlLRQAYpKWkoAWiiigApKWjtQAUUUUAJRRS4oASilpKAFoNJR+dABRS0lABRRRQAUUUUAFFFFMAooooAKKKKAExRRRQAUUUUCCiikoELRSUZoGLRSUUALRRRQMSiiigAoopKBBmiiigApDRRQIM0UmaM0ABpDRmkoAM03NLmm55oAKSjNJQBcooopFBRRS4oASgUuKKACiijFAB2pKXFGKAEopcUmKAFoooxQAGiijFABRRiigAoFFFABRRRigAooxRigAoFGKKACgUUgoAXvQaKKACk7UUUALRQKMUAIO1LSUtABRRiigAoNGKKAEpTRikNABR2opaAEooooAKKKKACiiigAooopgFBoooASilpKACkpaKBCUUtFACUUUUAFFFFABRzRRQMKSiigQUlBooEGaSiigApppTSUxCZpDxRmkzQAUmaO9IaACkNFJQBeopaBUlhRQKKACk70uaQ0ALRSUtABQaKDQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABQKKBQAUUUUAFHaijtQAUUUUAFFJS0AFFGaM0AFBozRQAUGjNFACYFFBooAKKKKACiiigAooooAKKKKYBRRRQAUUUUAJRS4ooASkNLRigQlFLSUAFFFFAB2pKWkoAKKKBQISg0UGgBDSUtJTEJSGjPvSGgBDRRSGgBM0maUmkoAQ8UhNKabkUAaFFFFSWFFFFABRRRQAYopc0lABRRRmgAopc0ZoASilzRmgBKKXNGaAEopc0ZoASilzRmgBKKXNGaAEopc0ZoASilzRmgBKKXNJQAUUuaSgBpZVXLEADqSapS6xpkP+s1C1X6yrXFfEqS5DWsaSMICpJUHAJzXnIkQNhogMDAOBzWMqtnY2jSurnuD+LNAj4fVrUf8CzVZ/G/h5P+YlG3+6rGvGtoYblYEN1Ix/KmghDgEAnsHGfyzU+2ZfsV3PYG+IOgL0nmb/dhNVn+JOiIMql23/bLFeTPK4GQ2TjGSKaJWJAKZA7A9DS9tIfsYnqp+JunYylnct9SFpo+JkBUkaVPx/00WvIrvWtOsJhDcOI5DyEwST+VWxcgqCAVBOQDkfpR7SQeyiejP8UJAONHx6Zlz/Si0+KIe4RLrTgsbcb4pMkfgRXngmztweB1H/16SSZSCAobHcd6XtZD9lE+iEdZI1dCCrAEEdxT65jwNqo1Hwzb7mzJB+6bJ546fpXTZBrpTurnK1Z2FooopiCiiigAooooAKKKKACiiigAooopgFFFFABRRSUAFFFFABRQaSgQtJRiigBMUUtJQIKSlNJQAUGig0AJSYpTSGmIQ000ppDQA00hNLTTQAE0hpegpKAENJQaTNAGjmiiipLCiiigAopaO9ABRRRQAUUUGgAooooAKKKKAA0UUUAFFFFABQKKKACiiigAooooAKKKKACgUUCgA70hpaSgDh/iLb+bp6yAcoK8pEqAYKkEdz3r2zxXB59kVIBDIw5rxg7BIy7RuzwCMVx1FabOuk/cAxKWzgZPP1rmNU8MZla7053gug24jcdpPsexrp/KYZZGIyM8DimIrkncuRSUmti2rnMWfiaSCQ2urRGGZflDkcN9f8RWjqutQ6XZecQryyf6qMHhvfPpVnUtOtdRh8u5h6fdYDDL9K4jTrOGHxYLW7zIscu0Fuh44rSKjLUhtx0NvQdMlmuDq+pkvcSndGrDGPf/AOt2rqNyEglgcdeachXaAWGOoNVry9srOES3kyQqSAC3U/1NRJuTKSSRYbyWkB2Ac9c1C0KkkKxXJyOakSGGVFdCdrDKkE4NIIsfdOCfXrUlHWeBtVewnurQtkOAwPuK9EtNWLnBNeMaXK1pqcUhJIJwx7YNeiWcuGAzW9KWljnqx1ud3FOHAqbOaxLK4yoBNa0b5Arc5yaikzS0DCiiigANFFFABRRRQAUUUUwCiiigAooooADSUZFISPUUALSUZFGaACijNJnA60CFpKTcKM/X8qAFNJmmPNGgy7qv1IFVZdW06HmS+tk9cyr/AI0AXc0lY0vizQofv6pbcejbqoyePfD0Rx9uL/7sTGlzIOWXY6fNNNc7a+OdAu5hEt4UZuAZEKg/jXQ5BGQQc9DTTuJprcDTTSk0hNMQhpDQTSZoAQ0hNLTSaAA00nmgnAppNAGpRRRUlhS0lFAC0UUUAFGKKKADFFFBoAKKKKACjFFFAAaKKKADFFFFABRRQKACiiigAoxRRQAYooooAKSlpKAFpKKKAMzW499iTjO1gT9K8V1eNLXVJo2Ugb+K9zvVEttJH6jFeP8Aiu1Y3pnTAyuTmuaurNM6cO90YC9cgnHpntUu8HgoSDxkVUDCLgAgjkkHj8qeLlv7pK9AQDkVjdG1mSNMg4AYeuR1rEudCsrjVjqTNOsmVYhSAMjpWyXZ/m8sn8DyKG3ZIKAk+4oU7bA433GmZGzlASfUcZrAbTLuczvdCxllkBVS5bEa46Advr1Nb2wkEiNNw6jIpjQSEkgKO+DkimpNbA4ozNBW/h05Ir5kQxjYikc4B7nODxWr5kmc7kJx2OKgVGHBdMemDTzCzZUONoPJAB/rQ5XYJJCtMwIIUEgg8Gu90q58+1hlBzuXn6158YWUAgkMDySBXT6PfrbaZgkPJHyQD704Ss9SZxutD0Oxl4HNblvLkCvKf+EtvYziFIQB3Kk4/Wg+NNcwNs8KeuIRWyrROd0JM9iVsjrTs14zJ4v19jhdRcDGcKij+lVm8Ua2+A+rXOSOz4xT9vEaoSPcKTI78V4Q+uam5IbULl/XMzVXa+uXJ8y5lJPq5P8AWl7ddh+wfc97a4hT70qL9WFQNqmnp9++tl+syj+teD72IySx+p71EWckgAgHk9qXt/IfsPM96TWdOkbamoWrN6CZalu9RtLC38+6nSKL+8x4NfPxbnkjjgetXZNTu5xbWU8zPalWWIHor9evuAaHXstg9hrueoyfEPQUbakk83vHEcfrVST4laWoyltdvj2UV5bklsDAxwSeADTwpZjwXI7kDGaXtpD9lE9Hf4nwH/VaZKfd5Qo/lVaT4my4PlafGT7ymuBY5wJH3EHhVznFYGreLLLTJzbRo80wPzRxdj7mmpzewckFuepyfEzU84+x2iH0+Zqrv8RNcdiAtrEO37vJP5mvL01vX5o91t4eKqedzy4JqJ/FF1YENqOiXEXrIH3UXn3C0Ox6f/wnniGQcXKIPXylqvJ4w17jdqcuepACr/SuS07WLbV4mks5skH51bgr+FXhGp5JMpPOSeAKlyl1KUY9DZTxl4hSQMmoyyAHoQCDXQv8UzDYwobIPesDuJJCcfrXCs24YJPsAMZqpdRb4mKgb4/mUDr9Pyo55IPZxe6Oyk+JutScxwW0YPohP8zVZvHniSXg3iRg9CkS1ykNwrxDaoYHkEmpw0jjAAHsBk0+d9xckextP4p8QzE79WuRnspC1Tk1XUpuZ9Qu5B3zO2P51zXiDV7nRoIpFgMsch2klyoU/TFV7C71nU7aO7gi06ONum+RmajW1w0TsdC82cl5i2TyGck0wunu1ZZsdbdcG+tUPpHASR+JpI9K1LzFaTWZjhslFiUA0vmM0i+c4X6MTTf3pwM49wOamPTgAYHUjpTc7hkHJHpk0hjDE38TMBjvXqPw/wDEP2uxOmXMm6e3XMbE8sn/ANavMgCAfl9+T/k1LYX82mX8N3C4EkbZAGcEdxVwlZkzjzKx75u96N1YFhrUV5bRTRt8sgyPUVppch+hrpucdi5mkqISZp26mIcaTPFIWozQAh6UhoNJ0GaANWiiipLCiiloAMUUUgoAXFGKKKADFJS0UAJRUF1cx2dpLczZEcSlmIHOBXnl98UZBIy2enrtHG6Z85/AVMpqO5cYOWx6VRXkknxL1txlIbRB2Plk/wBarP4+8SP/AMvUcY9RAtR7aJXsZHslFeIN4x8RyMP+JpJz6Kqj+VQy+I9cl+9ql4x7jzNo/Sl7dD9iz3Wml1UZZgPqa8CfUNSlUmW+unycAmZsfzqAyOy4eV2bryxJz+dT7fyK9h5nvr39pH9+7gT/AHpAP61WbXdJT72p2g/7bLXhLBSMsBk9gMn86iIJGOB64PH50e3fYPYLue+2+s6XdyCO31C2lkP8Kygk/hmnXurWGmKDeXkUGegduT+HWvAExDIGjYhh0PQ5/pWjqOpS6yxvJ2LksUY5yflwKTrvsHsNT1aTx3oEYz9sMmP7kTGqj/EjRAPlS7f6RY/rXkoDOQSAF7ACmXV3b2EHnXU6ogOAT3pe2kyvYxPVJPibYIMixuj9SoqL/hZ0Tfc0qTGM5aYD+leY2dzBfxLcQurxngEcCrTHcNq5xnPqaXtZj9lA71/iXOxxFpkY/wB6Un+lV5viPqirkWdov/fRrjRtiyQAWPQVkW2sm5vmt3tpUw5XzGZQCR7ZoU5vYOSCO8f4i64xxGtsn0i/+vTG8c6+w5vEXPTESiucJ+UlQM9OlRMoRv3jEjtmp55dyuSPY6IeOtcWRT9rEi9xJEuD+lZ2r61/ao3IuxlbZKB0Ddfy5rMaQlcRgADqfUVBGWW5uowTiSJJQB3K5U/oRUSk3uVGKWxYzEQOAw6eh/xppgjznLgHggGjccASQknuSM/rSeZDnGSp7AE//qqxDhGyncjggdiMVG8jREvIyBcZyXAyfxritU8SXt/qA0/SpGCM+wOAAzn+grZtfBsI2tqDm7nIyTJI2KrlstSOa+xrf2nbKCWuYhjr84IFSQ3SSfMrIccDBqg3hbSiuG06IjH8Gc/nmsDVfDr6VG13pU00ZTloSTnHt6/Q00ovqNto7UMjrlueO+MVFsQjjCjuQSDXN+GdfTU5BaXYCXWMq6nar/h2NdO0IBAEhzjgEA1MotOzGpX2ImjwrAOdueRgHNPsGaPVI0OAtxG0Jz6j5h/IimmOTacbT2Azgn86qXDzQR+cikSwssq55BK4P8uKiSuio7mk0LpI2Hxg8DIzSiNvlO/Jxg5PSnXySNcCSMDy3AcAYyQcGoURwCQpz3yQM1C1RTFujDbW7zXEypHGNzMTwK5WLXr/AFm5eDR7WNIV6z3Hb8KseNUmXQMhfk81d/Pb/wDXSeCVjOhkhgHEp3jvmtoxSjzGbb5uUujSdT6z684ZuohgQAfmM02Ww1u2Xda6wJiBnZcwLg/iK3NqYySS2eTil2JjkEkdCehqOZlcpzFr4ta3uvses2n2Wfp5gPyH0+ldIkySKHUBlYZBB4IrmPHVtBLpCXRULNFIAp7kHtT/AAReyz6M0L5Igk2oe4BGatxTjzIhNqXKzo3V5Rgrg54IFMlimktXVP8AWJ+8j9mByP5VOZtwwCf60zzcdc5z9KzNBshSbZcRqSk6h1A7Z9/rS5IXaev9xP8AGkhGxJ7fPEZ82MDg7GPP5H+dAnwWWNST6AU4PQUkP6KASIwDnAPJ/GuE1Pwze2erG+0oiceZ5iqSNwOf1rtmQkkyNheyjk1n6xqMuk2nnQ2Mlwp4Yxn7v171pFtPQiSTWpjnxTqsC4vNBuA3do88/pSr4y04ZFzYXkQPB8yMEVY03xbpl6oErC0nzgiVuD/wKtJ9S04qS15bOo6l5FxVPTdEryZQ03W9Bkfy7OWCJ2P3TH5eT+Vbik5IHOeoB/rXnHii40e4niGmiNpv+WjQrhCP6mur8Ni9h0JBeByQT5SE4bGKJR0uEZa2NtiQQODn+EZx/wDXph3gjJAHUKo5rIh1y5TV47G+sFtFmGYmEgZmI7Z6VtZXkn92O4Ayx/GoasVcoRr5F28IXg/Mme2f/r1eD7By+CRyAO386p30beR50aFWhO4Duw7/AKc1LavvUFBwRnJPBGKS7FPuR6nbR6nps1qVJLj5Tjoex5rjPDut3Okzy6dJayTF3wEQgFX713hUsQxckeiiuK8XWDWGoQ6rbApuYbjnOHHQ/jWsHf3WZzXVHQPquqvzFozDjrJKq/0pBN4hmOBZ2UQJzl52OPypLfxRpUtlFJNeJHIVy8eMlTQ3inSsgRNcTn0WJj/SlZ9h3Ro2YuRbgXa2/nEkkxk7cfjzU3OAd4+iisX/AISJHOIdK1Bz2IhC1oxSXN7Yb1Sa0lboJU3FefTvSaGmTkYJypyD/EaaZdp2hgO/A6VnWE1zFqM+n30ollA8yGUgL5ifTpkGtIqoABYDnnAwaARv+FtTaOR7OQtgncmfXvXc2l2e5ryYP5EySx5ypyGJrvdKv1u7ZJlI54I9DWkJdDKpHqdnDNuHWrKvkVjWk2QOa0o3yK3OdlsNRmowcing0xC54ooo79KYGrRRRUFBS0lL2oAKO9GaO9ABRRRQAUUUUAZXiMZ8OagP+mLV4WVUSEFhyegHNe768N2gX49YG/lXg7FhKwyAR2A6/jXNW+JHTR+Fki7VHQAfXkVXvb+z0+AzzyBV6DIyWPoB1NOyxGMDIODjnH41y14z3epzTSDIicxxKeQoH+J71EIczLlLlRpDWdQv5D9hsliTqHuDk/kOB+Jqyi6q8al7iAOPRMZNXYIhDFGigKMAnb/jT8E5AAHPOBk0OSvogS01ZmSXOqWoLylJY+hOBx+I6VZttSS7+QJsl64JyD9DVoxDqADkYP8A+ulWCKMExwgMT/CMDH1obTW2o0mnuII8g4UnP+etPwoOFXLAYyegp2dgDSEBem0GmvNnOOFx261BVyKREQkkAt39OtR6ax8q9jycx3bH8GVTTy25SACFPrUWn4W+1CMYwwhkH5Ff6VLGi8G28lRu6Zzis3XIN+nbyCSsinkdK09hi5JOc8jGef61S1VWlsZjkkKu7HbrVwdpIiWxm6ZdQ28DJPPHCC2RvYKCavtrWl2o+e/ttw7hwc1naVbW1xO5uYY5cfdEgztrcj06xXn7LBgdMIBitKiXOyabfKZi+I9JLbvtyEr1IDf4Vlx3cUt8bm2JMZlLKxBXIz6Gur8iFuEiQAdwoBrm9YiEGqcAbXVTx2yMHinStexNS9rnThkjUtjk9PWmiLccsOM4AJqO2IltY5ixIKAgY4rOv/EVlZXcdmzkyMQpCDIUn1PasrNs1uaM2QAI1GB1qo5ZdQsjwBJvhP8AwJcj9Vq7GUC4GBnjNUL87Lfzl5MEiyg/7pGf0qGikWU81Q2BnPPBz+lNuyZ7SVcEOUYAlehNSGJfNb97gA8E8554pQswJIdAPQEg1aZLPLtBmj07X4JLsFVjcq+f4TXqQeORVdJXAIwCCCD9PWsHWPC8WrSGUo8NwR/rEAIb6jvWZa6X4k0nMNrLFcwryEdyMfTPIraTU9eplFOJ2ZjcKx8wMp5x0NQ3s3kW0kkybIljyxJyAMVgi78V8AaVbgnu0uaguNB8RaywXU76KKHPMUHP6VHL3ZXMcv4djNx4lthEpC+ZuPstenzRIhDLKUQjGSwwKrabo9ho1uY7aLLtgM8o+Zv8PpS31hZX0JSSJHJBC5Jxn6ZpzkpMIxsicKUjGHR+OjDr+NRS72ADpkgYOD2qpoW6XS0jLMDC5iII4GOn6GrskMmCd6EAdBnmoas7FJ31JoGZ9DgZgRJAzQMfUL0/QimbywPyk84AzTtOc+Ze2rZxIgmQZzyvB/Qg1F5jE8EHBx71kt7GgkkSXcDwSKHRxtZCOCK5RvDmq6HeG50d/OiI5ibG7Hpjoa64K+RkgHsMHmg7iCdwK5x0PNaRk0Q4pmBb+JpYVxqOm3kDj+5EWWnN4qttuILK+lY8ACHA/M1tHIAIZyOvXg0R7QSRkk8kk+1GnYdn3OPvLPW/E0yiaBbG0jOQJDz+XUmuq0uwttJsktoQzAcsTwWPrVjgemR0wetA5y2QVzz3Iocm1boJRSdzN1R7mynjvkumNsjjzLfy1C7D79fetQyZYEAYHIqGaKOaBo5lBRhtYeopUWKKNEGdqqAoOegpDHyyCJ4bliNkbbJQP7jcfocGlkzFK0ZONpxhajADK6tnYykEE+tPQvc6dHcg5eMeVKw65Xjr9MGpvZlNXQ8MwUn5UJ654z/j9KAQRkYOB94nAFQLIgZQFBIHJJyTTvMBDb5eMdAAcmruiLMo3mj6bduTPaxTOeS2zb/Lmqg8HaLnMlrt743mtj7QgGIwenLE9aT7RGGztJbsTT9pbqHJfoVLfRNOszvt7KCHbyHK7m/M1eX5mLDAA5LHJJphuUBDONx/IYprXAIySBzgA981LqLqxqm+xT1fRxqcUfly+VLE4dJiCcVpR5SI5y5AwXI4FV3u9y8kD/ZB4IpFuHK7iGI64zwKPaxD2TJ/LP3snB6lhz+Xas2LNvcSW4IPlnMeemw//X4qy92xXOCcep61Ulcf2zYM4ysrPE2O/Gf5ip9om9CuR2NNJC4OSSRxhelNkhjlXbMkZRucSAMD+FVrid7aQxh0642qTxiojcPgZ7eg60/axD2bLq2dnHnEEQ9QI1A/lTwyIf3aKAOMqP8A61Zsk7Lt5JY9yOlI0kjKD5rc9Bmj2oeyNMyOVJIOCfUCmmXOQXGB6E5rMZmBGT+AzSO2yIsTluvvS9q+w/ZeZZngtJ54Z5AWlgOUYEAjI/Xjsal+0xKDnB4xgtkVlh2YMccnpxSqmTgYweaXtJD9nE0DdxhSAO/Zc1r+Gr94r/7OATHIMgk9DXNleMHr61f8Of8AIdiCk4GSfpThOXMhShHlZ6pZzYI5rbgkyBzXKW0uD1roLOXKiu+LPPkjXU8VKvSq8RyBU61ZmPBpaQU7FMDToooqSgooooAKXvSUUALRSUfnQAtBpPzooAoa0M6LfD/pg/8AKvCJMCVvM9cDHUV73qY3aVdj1hf+RrwCRyJ3UEZznOK5q3xI6aPwsf5uD8sZ455AxWJqNjKsslzEhKudzDHIyK1WlKnlgG9B/jThI7KcA+u41EJ8ruaSjzIzrPVVEIinyrKNofsR7jrVv+0rUAA3KD65ApWitZP9cgdu4xULafaFuYUTPQYptwYkpIjuNagGREzTSY+VFGFz/n0qnptndmUT3N1MPm3NliAT9OgHtWpFaxouIoVHo2KnWNABvIalzJLRBytvUoX0typEkUqRwKP3kgiMjkk9h0qtY6n5+ovA25wBlXli8sk+w6GtKW2mmuDNbXc0OF27QQV/75qL7Gkd0t1NPLczL90MQFX6AUtOo9SwVcglgVQ/nmoLQ+XrTgDAks8/irj+jVO7FwGcYUnoDUUeTq9jt58xJY+e/Ab+lRItF6KN5GU5IUcn6UT/AL+F4FG5GXBOMcmmOzhvKKkep5GakVkVSckgdBjpRcTKVhpZsJfOe4LALggpWgA0nOcD0FMWQscsMikeUuwAGAOxpyld3Yoxtoh5bJCxA+hPUD8ar3ljbSsjTKTIBjcG5IqYTLGpCrg0xirsS7Ak9qXPbqVy36Fe6t7qTTjBYSpA4GFZwWA/yK5y78OapFpCQQS20rrMsnyoQ7NnqWPWurMmcAEA9iTimM2Dh2BI5BHTFCrJdROm2NtIJktkW5lEsnViFC5P0p1yglt3gK/fUqPXBpDNkELIB2JPHaofNAlSQuGPYZxiodSJapyFjZJLa3mlyC0SgsM5yOD+oqVGUcxTsM8AEAg1Hp91HJpLxsAZYrp41GMk5OePzps0HlyFZWUMDyFGcfj0pxn0CUGXQ0yDIdGGcg5xSNdbQDIG55IIyDVRbUqOJ3weQOBinrCuMs8rg9cvgVV/ImxKPs7sSG2k8/KcAUrOBgLMD35/xqA2sWcAEnGckmhLNS7BYk9c5PNF2KyJPtDIuTzk9myKje7hJwwTjpkDNTraIgAK5bPQAECmGPEhARF78oM0XYWRF9ogGdisuTnCnjNMkuVk4DMc+qEfyqdg4bBQEnng89KFQgAFW6ZOGouw0KdtcNb6hZyujkebtZgDjawwf55rQ1GOC2nYCXAAznjFViHDZ+dcc4yaxfEG4TW86k7ZFKsD/eH/ANas5prU0jZ6GubuAhR5pyOAT1NIbuM4KsTnvnjNc1bShpNxOMcCr4k4GDnHGKjml3NOWJpNdIWAXJAzknOAKPtQAyF7ZHFUlfgnOM9M9qkJXAzTu+4rInN5uJypyeo/CoxcMCxI4NRGVCMgYyck0bxjkmkPQn+0MTnqc4+lSbmY85I6gZ6VVDoSSDgE598VKJlBJzgEYBpWAc5OWBXK49ataI6Q2uqKw3KJxhD7qKoPOpOAwIOB+FGiXUc9rqSIwdhc84PXgUWYNlzO9QUAXK5wKgYunCnC4xmn7gkajBGBjA5qvPLkZUAAdR6U7AWiMKckjPHXHFQrgSOCxIA4/OmT3kJVsOgwO7AZP51VW9hAYmVMkDGDkmnYVy3Ovy5HY8ipmCjB4GB+NZ5vFdFClyR2CMf6VN508kYWO1umzxkQmjkfYXMifaiwAtwQuc56VZEgAQHnccVREGpSxIq6bdkjjJQAH9asx6frbbSNNcN6vIopqnLsLnj3I2OcAAZLKBj61SvHQaxpCgkBppHwDz901pL4d1x1wLeBOc5aUtg0ieB9Te/hvZbtRLFwihPlGauFKVyXVj3MtpAZ+fmY8knvzVgyAKPrmtT/AIQu+aXd9piGfRTVhPBFyR+8vh+EVHspB7WHc56SZd+c9B1pyzADkjBFdIngRQSz3kxz1woqwvgWzxh5Ll/q9V7GQvbROQaTJA9egqGWb5gCPlFd6ngnTQQTC7n/AGpDVhPCOmj/AJcYzj1Bp+wkT7eJ5156gDDj65HFN+1IJDhgfT8q9Qj8M2SfdsYR/wAAFWo9CiX7tsg+iCq9gyfrCPJ1nZ2ASORiewQ11XhXSZzO90YZASu1Qy7cCu4i0cg8RY/DFalnprp/DitIULO5E691YzLXT5erDFblrbMgAq5FZkdQKtJBiuhRsczlcZGhAqdRTljwBTguKogSjApcUUwNPFJilo71JQlFFFAC0d6SgUALRRRQAUUUGgCteDdZXC+sbD9K8CvbR0uWBAAzjryK+gnGUYeoIrxHXZG+3vGoACkg4HJrjxMnFo6sMr3RibGjI+Ucc5JpoLuclicdODipmLsMM5x1YYxzQuQeGxnIFc3tJHX7NEIJzg5Ge4XvT9ihgDy3Yt2pVAwCTnA5BNI33icAEZpc8h8kQcgFcEYPbPSkXaGJzkg4JyTSBdgOccc0qnMjgAcHJ5xmlzS7hyxAklkweDwOooAXAxkE+3fNDsDIpyMHkYpQQTnqaLy7jsiOTIJyCDjGVAqpeSmzl0y7Qkst2oIPocg/zq27HB5AI5NZeuviwRsn5biMgHsdwpK7YaI6G5vVnMbiPG44I3cZqo7ykkhgR6kVDM2x0HRTyPekaRdgyw3K2AAe1KwEokbBYk46H8qFYl0OSG7nrkYpiSgL15+mc1GJQBkn/wCsaLILk0pYFgGIJ5pANpQnJx6HGKglukDZyMDrk9aT7YhQ4ZAc54Ip8orkzDIDYAwemeaVeAMgc881VFwTgqpc5wAAf8Kl8u6dQI7WdscnETc/pT5H2DmXce6A7iCMemOKglATDA89BVj+z9TlXKadc5I5ynf86U6DrUoBGnOG7b3UCqVOT6EupFdTI0uUpeMQeBfg/jha6zUlVL+XKjaeeR1zWHZeD9ZtJ5JppotjyiVkAPykdwa6LVrckQSMSHZcE55Jq3BwaI51IzQiOMA7T0yDTGjmQMQ4IUZORnipI42TOHU5608GQNjy8gcDByKsk56x8UW1/eC2ihnDE7dxAAJFbwkZBhlZVHoMk1525OmeKHxwsdxuOBjivR1n3lQCCpGQCev41dSKVrEQk3uM+0IpwHGc85zmsPxL4gvNLSBrRIWEhIZpMkAiuhBQqQVDE8nA6VheLbSOfQZHjjAkiIkGBzilC3NqOWxLoestqNgJpggkU7XEYwOnp2rTF2CM4BJOOlcZ4Mlhe4ktpBncuRk46V2P2aF3AGcY4AOKKkeWVgg7oGuUCgFQCeSe4rK12Pz9HnaNcPFiRQBzgdf0rQa0QklWIye+KdHAQCCQQwK4PfioexadmcJbNMQAsMrHvhDya1re11GT7tjcHP8AsD/GuqtdNYMpC10thprsBkUKmmEq1jz+HRdYfGLCTHuyirkfhrW5D/x7ooPXdKP8K9Sg0k45Aq9HpPHatVQRi8SzyhfCGsPjLWyD03E1OvgrUmBDXcC59EY4/WvV00oVMNKWrVCJP1iR5SngOc53X4GfSIVYXwEMjff3BxwNqqtepDS0x0qRdMT0p+wj2J9vLueXL4Asif3stzKPQyEA1Yi8BaVEP3dtt91JBr0sacn92pFsEH8IqlSRLrSZ5qvgTTM5MMrfWVqlXwRpC/8ALih/3iTXo/2FP7oo+xJ/dFP2aF7WRwKeFNNj4WwgH/AAasx6BbJ921iH0QCu2+xoOiilFovTAp8iF7RnIppCgcRAfQAVKulHsldX9mUHoKX7MKfIhc7OWGkn+6KkXST6CulFuO4pwgHpT5UHMznF0n2p66SO4NdAIRnpThEPSnyoXMzBXSk/u04aWn90VueUPSjyx6UWQrsxhpkefuinDTUH8IrX8selLsFFkF2ZQ09B/CKcLFR/CK09gpNlFguZ4tEH8Ip4tVHarpWjbTAqrbj0qWOLGOKlxTsUCGhcUu2lxRQAlGKWg0ANpKU0GgDRooopFBRRRQAUUUUALmiiigApKWjNACHpXivi+zlttauNqnbv7ele1Via34dsNXIe5tkkcDAJHNY1qXtEa0qvs2eHGU/NkHI5yetMNwNwLMAOxyK9TPgjSkPGnwH6rUieGLOLAjsYBj0jFYfVX3Oj60ux5J56ZzuU4PIBzmn5kfPlxStkcFY2P9K9gTRVT7sCj6KBUy6U44CU1hfMTxXkeOC1v5DlLK5JHPERGafHpGsGXcunzlSMHdtGP1r2MaS5/hqRdJfuoqlhkS8UzyIeHtbfb/oQXHXMqjmp08KayxBMduv1lP8AQV60ukN3xUi6P6mq+rRJ+syPJP8AhCtUcjfcWyemFZsfrTp/h21+ipf3zSxqciNECL/ia9dXSF4yakXSowRkZqlQiiHiJs8rHgSExrGbq6wBgDfnH51NF4BslHM12f8AtpXqg06EfwinCwhH8IqvZR7C9tM8xTwJpYOWilc9ctKxqyngrSFwfsCHH97Jr0cWcQ/hFO+zRj+EU/ZxJ9pI4BPCmnJjbp0A/wC2Yq3FoECAbLSMfRBXbCBB/CKXyVHYU+RBzyORXR8dIQPoBUo0l/7ldV5a+lGwelPlQrs5caS/92g6U3cCun8selMeIEdKOVCuzlpNHUqwI6iuK1+1dLcYBO3sOor1aSPHauF8U2ypFOSMbTkYFc+Ij7tzahL3rHn6EA8ll9KlE3OCwIPTBAxTFlGSARx1zgCpcxuONoA55FYHSef+Mbcw+II7kKQs0Ywc8ZHFdjo95Df6TbyfK7BArjjIIFS3+lWWp2xiuEGDyCDjafr2rnf+ERurJ2k0zVXifOSGHUfgcGtuZSjZmdmpXR1jpDwAoHGOMjFU9TW1j024e4m2RGNgcseeKyP7L8UEALrkQB4YmIHH6VXbwbd3rBtU1iS5Cn5UUcfzqVFLqNt9jA8LRPJrkDRFgoHzEDjBFdtqOr2WlAC6vAjlchBGSSKk0/SbfTEMdpAoP8TliWanajZtd2c0Biz5kbKOQac5KUgjFxRJA5uLeOaGVXjkXcpwRn8KRkmQZLIQOODisfwv57aLHFLFKrRMykEEEgH3rZ+ZFxl8gdCDmoas7FJ6XN3Tj5kSnGCDiuo07oBXIaNNuLISCSM/SutsGwRWlPYxqbnQ2ygiryJx0qjbHOK0o66UczHrGMCpAmB0FC1IBVCECZ7U4R08ClxQAwJS7KfgUYFADPLFGypOKQ0AM2c9KTbz0qSmPKifedR9SBQMTbRsqCTUrGL/AFl5brjrmVf8aqSeJdFiJD6pajHpIDSugszS2UhWsWTxp4eiBzqURx2UMf6VTl+IPh9DgTzOf9mE0uePcfJLsdMRikxXIP8AEnRskRw3bn2RR/Wq0nxNsgCU0+5P+86rS9pHuP2cux3GKMV59J8TwoJTSj9TL/8AWqH/AIWdMF3HTIvceac0vaxH7KfY9GxRiua8PeNLTXJxbPEba5IyqE5DV0xxVpp6ohxcdGJjmkxS5FJTEJRilooATFFFFABRQaSgANIaU0lACUhpc0lAGlQKKM0ihRRSUUAFFFFABS0lLQAUGig0AJiilpKAEKj0FJ5a+gp1FADfLHoKXaKWii4WG7RS4paKAExS4oooAMUUUUAFFFFABRRRQAUUhYAZJAHuage8tY+XuYV+sgFFx2LFFZza5pSHDanaA+nnLVZ/FmgR/e1a2yPR8/ypcyCzNqkIrm5PHXh+Mf8AH+G/3Y2NVpPiN4fTjzLhj6CE0uePcfI+x00grk/E8WFdtoIKZwelRyfEnRu0N3j1KAD+dVLvxRpWvQGO1dxMoJ8uVNpNZ1XGUGiqcZKSdjzqcFLp4ygIB5I7VGGiPJUkitLWQkkwCFQ5OSMZrJFpIxYCbHsFB/rXFGWmx3OJOvkgkh/xyetJuQkhZCAOxHJpgsphjM7g+oAFO/s3IGZ5M5xjIB/lT5n2FZdxSX3EhwVJzk0hlkAIDDJ6D1NH2CNBgu5A4GXPNDWNsi5J5PdmOP50XkFkM89wcnbkcYDDNRNqAC4LAMDkHNWPsVoOfLBY81LHaWoA/cpu6AbQaLyD3Si2pIWB85BnkkHmlbUosAGUAdCADmrjwQgn5MLnGQBTSoAGCAR6k80e8Hui6VqMbajbxowJbrwOldjFf21qQZ5kT6muOVih3BRvXJQkdDiq9zJ9pjgmPSSMHg8Z7/rVQk46EzgpanpEXi7SIQMzu2P7kZNT/wDCf6TGPljunx6IP8a8uIKHIc5xwD3pweQdVB/HGK29rIx9jE9Kb4m6cucWN0fqVFRn4oQ9I9Nf/gUo/wAK82aWJSAx289yMVG1xagEtcwIPUuB+lP2kx+ygejP8T7n/lnpkIHq0pNVpPidqbnEdrap9Q3+Nee/2jYK2Pt1vnsPNXrU0d4ky/JKky9MIQaXPLuP2cDs2+I+vMCc26AdSIf/AK9VpPHviGTG2/UA/wB2JRXNAo7HhhgYIanGNSMKRkc4zmp55dyuSPY2n8Z+ImbnU5h3xhR/Sr2lePtatZgbiY3UQ6xyAAn6HtXLMgBABJIPf/Cn7VQ7uh6gKMAmjmkHLHsad/4n1LViLh76cRONwRXKqv4A1QaSR1DOzPnqSxrPtfla7tR/yykEkef7jc/zyKtqNqgDIwf61KbZVktiXartwMEe1OMWAvQ55GaRGBYnAI/nTZpBDbPKxJVVLHHXAoEBjAZQVOeuQcCoimHJOA3Tk4rgZNf1bxBqItbW4a2jkO1EUhcL6k9TWtH4MRwDcalcs55JHT9TVuFt2Sp32OoGVLnAYHil+U4znPoRXJyeE761Uyabq8wcchHYjP8ASr2hT6955g1OzJUcCYkA5/rQ4q2jBSd9Ub5b6EAUx1zGFycEdj2p7Fg2eOeueaaQSQCeB0AFQUS2dxJZXUNzCSJI2DA554r27TtTj1HT4LuM8SoGx6H/APXXh7cAAY6ciuu8Gaw0MUtjIxwG3xj09RWtKdnYyqxurnp3mA0oasWC/D981ejn3AHNdNzlsXM0ZqFZMinhqYiTNFNzS5oAM0ZpM0GgANJRzSUAGaTIoJpKANSiiikUFFApaAEopaO9ABRSGigBc0lLQaAEzRRXCfEXV7vT7e3gtpmhWUMXKHBPTjNTKXKrlRjzOx2kt3bwf624ij/33AqlL4i0aHiTVLRf+2orwXzC7Ozu7sTwXBOaedwBAU5HQ1j7Z9jb2K7ntknjLQIuupwt7KCaqSfEDQY/+W8z/wC7C1eOhn3EBRkHOSe1SneVwGGQeCBS9tIr2MT1R/iVowzsiu3x/wBMwP61Wf4m2eMx6dOfTc6rmvLyjnrJnvkcYpRFlWDMWHYE1PtZD9lE9El+KDAAx6Ygz08yb/61VZPihfnhbO1X8WNcN5KbMYGT19TTXWNcBnVccHkCl7SXcfs4djr5PiTrTEhDbIewEWf61D/wsLxCzErcw/L1BhHNcuuzeQRgDkHPU015EBzgY/DIpc8u4+SPY9Q0Tx3JdaJfXV3An2i1CkBTgPuOPw5rlb/x9r08rbboW0fbyoxx+J5rI0u5Tyr+EHIlgBwepIcGs0uUkkj3YwfunkHmq9pJ9SeRJs2JPE3iCXltXumU9lfb/Kon1TUZAd2o3TnurzN/jVHcmMBjGSOD2NOdSv3hkHoy0rsdkOkuJyBvnmI9C7EE/nUThXB8xSvfINZuq67Z6SP3ku+Q9IU5b/61Zsesa1qI32OmpFEekk7nmmot6iukdEEXgALIOmRwwppXafkkIGcbHHI/GsNovEwUnfYE4zgA5H45qk/iTVtLYJqVijpnBZTjP9KfJfYOZHTsXXkqQB0J5FIGyowFcHt3qrp2sWOqRloHZGXqhPK/hVxo8sThGJ6EHn8ql3RS1QilCcYZSDzjtUMkxtRJLbytuUbgcYPFOZMKSrshJ6EZB/HtTZIy2QWDFhgkDHBHpSew1ua07LcyJMpJjlUOpHOc0wQzAEKR6gdKbYyY0ixZRwsflkEd1yKtby4+VSMDiso7FsrFZguTjPUE1U1PVLTSkjlvJigkOBhSece1aeSq5JBOelcv44tjP4fM20boJA5PfHSqgk3ZkydlcF8WaUx/d/a5eeSkB4p//CT2zcDTdTlAGAfKNUvAkqyabNDuAaOXIGOea6soOQGY9xzgCrkoxdrCi21c51/FFtAd0+k6jEP7zRcD9a0tM1zSdVfy7eceaescgKsfzqzcTwQxkzSKiY53OMV5lqpgu/EMn9kodrMNoj/veo9KcIqXkTKTiesMoQ4A+g4pPNCtglAewIzmqqOi28fmhWcAbiPXA/rUomhCghSG9QCcVnY0FkmjypA5zkYOaoJg2MsJ6287KMf3W+Yfzq0ZC+QFB3DI4xiqynZfzRkHFzbhh7Oh/wADSY0MHIVl4yODnmiSKW4hkj3ABgVyDg8ilQKx4UDnJOOQacyusZIPIHAx3rREHHQabZGWATRk5cJJkkkZz6n1roV8O6Pn5baMgHvjIrLvg0V7cxlBuJ3rz6jcP1FdDb3UctvFKAVEihsgZHNb1G7JoyglqmQHQdOIJFrEGHBwBVaXw7bYLQoEYcgjgg/hyK1S6HJBxxilySATIvoRjpWSm0W4pnP2uozWErRXReWMHDZ++n/xX0PNdCNjxl4nBDAEH/69c7qzhNYxgFiiuwH5fyrR0naunxh8/KzKuTjjJxVzinFSREG78pdKTR8g5A5GOaBPgESIRnuD2pS+Oj8AdDzUZk3nLxk56EVmakNxKsN/Z3OcRyE20uemG5X9RV4ZSTBYg9z2FZ99bG5sJ4EB3Fd0Z9GXkfqKs2s41Gwt7scebHls9mHX9RUbMosxOohJYkZHX0qU7XGA4K7cYI7VAibYEwSTnBGSc0+YZ7cHn6UyTktR8FAztcadOYMHIRs4H0YcimeT4utFAW4huEHAJKmtTXdUv9KgV7Sy8+M/fck/KfTAqlYeMbO6jVbxfs8meepQ/j2rZOTXcztFMjGq+J4B++0mOXvmMEH+dMi8ZiJ9l/p80DE87T/Q1vLq+mksxvbcKBkEOK5zxRrWlXGnm2hZbmc/cdefL/GkrN7A9Op1On6hbX8CzW0wdRyT0IOO/pVtfnPIBzznNcN4NtbtJZ7ggrblcHPRj9K3tW1DU7CNp7e3t3t4/mclyXI+lTKNpWRUZXV2bjp8xyQcU+0mNpdRTqSMHJ+lVbW6S9tY7mNspIoI/GpDwvtnoe1TsUeg2d5vVGDZVuQfaty2uMgc1wWg3m+38sn5o+B9K6q0myBzXRCV0cs42OlikyOtWFbNZUEtX43zWyMi0Gp+agU1IDQIfRmm7vWgGgBTSGkzSHr1oAUnim0ZpKYGvRRRUlBS0lFAC0lL2pKAFFFJS0AFFFJQAGvOPigmWsXx/Cw/UV6PXnfxRGYbEnOPm6fhWVX4TWj8Z5yJBtYnAwcdeM1y9r4vd9WFpdWiQJvMZYOSQc10SeUD/E+T0IOK4vxhp3k3Md/ChCS8Pjs3rWVNJuzNptrVHdCcADJB7gmobvUY7O0muGBCRqWzis7w7qw1HS0Z1UTRny39c1l+N9QMdtDp6sMyHc+P7o/+vUqD5rDcvduYTeK9YeVZPtTABshAoAxnpXfWF79vsobmMgrIuTk9Kw7fw6snhYQMn+kSDzMjGQ/as/wjqHkXEmmTAAsxZN3UEdRWs1GS06ERbT1Ozd8ISZFRUGSQM4/yK8/gZtf8T5dnNvv3YycCNa6XxVe/YdGZUbElwfLXA/OqfgzTTHaPfMpDSthcf3R/9eph7sXIctXY6VXXbgKQB3IpWjCAEADPNPKKCCwGQPXJp4HOMgjrg4FZGhUa6S1dGYkZYISO+6rEkZNxKDtZQckGs3Xs/wBmSSAgtG6uD64IrTugouXJyAecjoaS3GyMIFGYyVUnBRhkVn63qTaVpctwgKuBtUHkEn2rRYSk5IDk9wcHFYvie1lvtFljjJZ1IcKRydtXG1yHscx4ashqurPNdky7fnfPO5jXoIGAFDBlHHAwa878K6lDYX5jnYos2F8wfwnNehgAMSGEo6BsYJ/oa0q7kQ2HFEDYwUz65xiobmwhuY2imjDo64bIqYz8AE5BOMPwRUF1dQWts807+XGn3mJrNeRR5qHm0TW3EbkNBLtye6//AKq9LicTRrIBkMoYc4PNeZhZtd1tzFGSZpN2APur/wDqr0pNlpaAOQkaqBucgD861q7LuTT6gWlyQXIJ5wB0qN2JTlASGyWHWpbWe3uAXt5klCnB8s7gDSzrkE4G48Ag9fwrE0uS6UWGl3Me7d5V0wUHsrYNXElfbtJwOoB6ZqlpBJfUIMEkpHMP1Wp496k527QccmsluzRloI7EAMMfhmszW7Y3Oj30W4kvC2Ce2BV3bu6YHYY601k/dsN5IIweKqO5LPLvDEFze37W0F9LaBo8sYx1xXX/APCI7xiXWtQfucMK5nQIbmw8Vohhl2LK0bHacBSTXppeEjBA9QR3rarJ30Mqa01POPEXhSeyj+1W00t1Co+cSEll9/cVv+Fr3Rri3VLS2S3nXHmITlj756kV05EbHaqg45xjrXI634TlFwNQ0UeXPnLwg7Rn1X0pKXMuVjceV3R1BMQLfdOeMHvTcoCRyOPm4JxVfSH1J7UDUbVY5k4Dhg27/Cq2v2kstnNcpPcxNFiQLG+F49qzS1saX0uaBOM4U47EDoKrTy+XNZ3JGBFOFbI/hYbauW9wbm1ilHPmKGGenIqnfQPcWs8YIyyHBHqOf5ik0NMJIY0ldO4OD270z96BjeSF6HGcUlxKJYobnoJYlJx/n1pqxcYRiQeTz1pxegMy9WhIvIZiMgjaSBySOR+hpmn61ZWMBtLu4SJoiQuc5K9Rx9DWrLGs0YEsYdVO4EnHOKgewsJDultIi3QEjNbc6cbMy5XzXRBJ4p0Pdk3n1CoTWfP4otnUpp9rcXEh4UlSq/jW0mnWoIMdtEo6ZCjFWY7NUOVRRk4wAOlTeI/eOd0/Tr+6ke7vBiSUg57Ko7Ct2RngsyIYw7ouFQnaCfr/AFqyImEgBYDBxxSnaDjaM9yeTTlNsIxSMMrqUdq9zLqNvA68kCEGNT6bicmrmk3VxqOmR3UybGc4woOCB3A96z20zUri8luL2G1ugGzCjzERxj/dx1+tbMH2pM/algUYwBEScUMFuP2bDuDYb+Zqlo/7ibUtMP8Ayyf7RF/uP/8AXq+5j3jnGetZd662WuafqHSN2NrMenyt0/Ws2i0zXX5Y8AEMTipWwQfmwRwTTZfk+UngNwfQVLlXXgg57460k7g0QSDKIue/PTis680TT7pgZrSMsTguBtP6VpP8ioc5OeT36Ux5EJU5wQ3U1SdhWuYJ8I6PuciBvl7F6nh8NaVbIXW1DSDkFyWwK1TIgZwSSSPwpscihSCevGfWnzvuLlXYcsWIiqqoAHA7U3YHQxuAQwwR605J028kY7n0pn2qNcjA+Ucn8ajmXcrlZW0bS5tKjmtzOskJkzEOcqD2rTO0xrjjA4qmb1einJxjAGaZ9typUAnvnFDqLuNQZp2dz9kvFcnCk4b0wa7Szl4GD9K8z+0kk4Viev1FdjoF28+nxswIZSVOfQVdKom7Izq03a529tLkCtOJ65+0myBWzbvkDmuuLORo0UapAarocgVMDVED80oNNzS5oAU4pKQmigAoJ5pM0hpgbNFFFIYUUUUhhS0lFAC4oNFFACUUUUAFcB8TULWlmwJGC1d/XC/ExC2kW5BAw5rOr8DNKXxI8uQIOSeAexPAqvf6fDqNjLbSLxIOCOx7frUgjLEHfnHBwe9SLEAF+YgZ6Bs1zJ2Opo850W/bQNZkju8iPOyYYzjHfFTRv/wkfizziSbcNkZ7Iv8A9etnxH4alvZ0urEKZCMSqxxn3q54Y0RtLglN1tE8p/hOcKPet3ONubqYqLvbobwkRRhT1HAArgfE9nJYatFqcI2rI2SQMAOP/rV3uYwCcgYGMjuapatp0WoWDWsy4DruDg8qfWsoS5WaSV0cDf39x4k1O2jEYjAAjRAcgepr0O3t/slrHDHjbGoVQByeKxtK8N2ulXqXXnvK4BADAADNXNcudSS2EenQGSSQYLggbPz61U2nZR2JimtWJfa1YWV4ltNcHz2IBVVzjPqe1aPlAHOQRjI55riNSt5rXRYidMaJlmV3nd1dmbPeuwsGubm0V7mBIHJzsD7v17VEoq1ylJ3I9Yw2k3SAgsYmyMdK0d2+KGVeQ8Svz9BVK6tswzDORIrDtg1La730ixKYybdQc8Djj+lZ9S3sOYDkoxRjycnFGWXh0Dg85GMmnMBjMqD14700BSMo2COxIzVknPap4WstQJmt3+yXDdRjKN+HaqUGneKdMQR28kU8Q6KXBH5HkV1rCQgb03nHUdqaBGCPmZMCrU3syeRbnNGfxbJ8gsraM9iQOP1qufC2rapKH1W+Gwc7Yzux+HQV2EcxXncCo4AxyTS+arYDxEZ6kcCjntsHL3M3T9NtdJTyrVFy/wB5n+8SPU1cmiiuIfLuIw0bHJUjKmp3RXGAwcnoGH9ajIMY2kOpPckEYqbtsq2hhaD5dtrWq2cSgJvDqE6AfSt54wTkEHjkE81WFtCk0k6wqJW4Z1GCfxqYb8ZJHHGHHahu7ElYfpRxrKx9BLbyRnngkfMKlVSrMSxxnHABxVFJxBf2sxwQk6g4PY8GtnULGWG4cxkFT05wR+FYtpSNVsVtgBJ3HjkDPGaUqqDIAIPXOTmmCPnLEkHg5NN2YUkkkDjrRzLuHKydXREbKrwMcdPzpVniCgggcZNQhUGN6EnvkdaUBjgog9MADApc67j5WSecRyCeepINIszMxUxnGMjB460hDZG5hz6CmmRY2bLnOMnBz1o9pEfIxwmYAEAnJwDSTkywNHIpKspBAxUXnrkjPTk5PFHnIU4PPv3pe1iHs2NtQ9naRW6Ausa7QWPOKeZQxBCkH881H5kYwFJJJyxJPFO+0Q7sA4OM5I4FDrIFTZBBC7WUsKRljaytGRjPB5H6GolaMAllIPUZJ4qSzuPs+pX6SNvSSBZsjuRkVC0ySsWCHB6EnvSVSw+S5OiIwBLnjqBxmlEoQgCMEDn5jyKqEAgnaNwHFOicsoAAGe+M0/avsHs13LXmxgfM3PotNadR/qwOOSCah3ZySAOPTrSK53YzyTxR7WXYfs0T/ackFl684Ao85ScKoGe+DUW5wTlzwfwqsxBnYAkDsM96XtZh7OJbJwCRkH370F3AyxyByM4qE4LZbIBOD3waQlSAT24x+NT7SZXJEsKxdcgAjrjI4FZfiCN5tFuSBhUXzFIPQgg1cU4Vh3GD+FVNVkxol6v/AExbginCUuZag4xsbD3a3GkWtwSN0kKtz3OBVZJJmAyu1epxjmqloSNCsCVJAt0Cn3xVxXDxBjuDe/ak27vUElYZM5EOfN5B6DtTHD+XuLZzyMmnyqhGQSSTmiWVmjbOAAO1LUNCHYSwVmJyM5B4zTFwhPzd/Q8U2SZvMTK8EcEHBqSOZWBwAAeoNFhjoV38bx6celNNoWkZfMyAcURToN2DyOOKQTASsWz16+vFKwXHpa46yMDnoCBinxhQTyTjg1X+1J2YAg9yKYLpVY5lByO1OwXLOxQ5yMkDIrqNCO20JByC+R+lchE0tzIFRZWzxgITXd6TptwtpEChAxk5GK3oQfNcwrSXLY2bOU5ArftGytY9rYumMitu2hKACu6KZwSNCM1OtRRrgVMBWhmOFGaSlpgLSZoFGKADNJSmkoA2aKSlFIYUUUUDCiiikAoopKKACiiigAriviT/AMgaD/rof5V2tcn49i83SYvZ6zq/AzSl8aPHofMGfkHP4GkAlJ4UcHPBqaZPKkIwQemCwqAXId8be/UniuPnidvIyYRTOCDgd8ZprRvhQT9cEdKjN2ACducdMk1Gt38uNuAeQaXtEHs5FnYjKV3kgcjBxxQEQgEZJB7iqv2kYJx+IApomcDO4n8cUvaIfs2XliXkAYzyQRwKCo4BUY6A4rPadyynLfTOc0odmb0pe08h+z8yy6oV2MFII7kYpoeNOjr7gtVVgSeCOvUjpUZ4Ppnil7SQ/ZosyyoOWZSOwHpU+nhBoFrIGI27kxg9mNZc0xSPdncTwAe4zVnSdQY+H3hAAKSyEHHIyRU88h8iLBudjD94T7FSDTfNV8nyySO+Mf1qKNt5G85brmlDAFgR7VXPIXJEkEgIJUuOwGQKZ9owu0pnnBzikDKfwFMZkBbNLmkHKh5ZSDiMDufmJpBPOgyEUjd0yc01ZBjAxkjGe9KzgjgDrzg5ou+4WRJvZl5Kgk84GaaJHB++fyGTUYIB+nNKHBJyQMmjUdkPdt4x5jgk5J6EVGwYoPMd2y2BkninKyhc4ORx9aYHwwBwGHPNLUCrqKAafPLHw0YBAJ5AyPzrqtR1eSQRR4XIUcnGegrj9SmUabeEsAFTk+pyMVrXEmDG5AKuoKse/AqWikTCSQqBu4Bz+NKd23hiMc4Jqos67RyOOw70Nc8KMnJGaXKO5OzkjBY+2TSAgZy5DHnANVfOXcd2elI9wA2eMYx6UWC5PvyfvHIpA+Bn1PNVRcqAeRuPqRTfO6nINNRFc0GKjtknnHpSHAySBkc4qmDI5+WKVs9MIcfyqdYL1ydtpOQen7s80+R9g5kO3AY5xxUUhVFJByT1qdNL1N+ljN9SAMfrTv8AhH9Vl/5dcHOfnkGPyFUqcuxLqR7mM07DV2B4BtQMDjjJq1HIoGBjjjFX4/BN89+byW52Ssu0qgyoHpV7/hDrl2JNyg+kX/16v2MuhPtomM0qlW4x2GKjiuCvA4Ga6OPwTJ/Fen8IxU8fgeJR811Ofpgf0o9hIXtoHLNJn8sUwOQ5wxyPQV2SeCbMdXuG+shFTr4M00MCYnc+rOxqlQkL28TiDNlMYOcd6h3gPyQPXJ6V6InhLTE/5coz9RmrCeG7BDkWUI/4AKPq77i+sLsebvOhUgOmR05FDS5UhQX46BSf6V6imj26Y2wRj6KKmXTVA4QD6Cq+reYvrHkeUxxXJHy2s7Ej/nkaLvR9R1Cza1jtJUEg2s8mBgZ9K9aGngfw08af0+WqWHSdyHiGeVwaJrUVhFaSRxSiJdqkMVOP5VINA1lxgRRqB3MvP8q9UGmZ5204aaR/DVewi2T9YaPMk8OauwILWyA/7xqQeEr9zmS7iHqBGT/WvSxprf3acNNb+7TVCPYX1iXc81XwY5IMl7JkdMIOKsJ4Mhx809y2PRgP6V6INMPpThpfPSn7GPYXt5dzgE8GWI+8srfWQ1YTwnpy/wDLqpPqSTXdDS/apBpY9KpUkS6rOKTw7ZJjbaRD/gAq1Ho8K9IUH0UV1y6ag/hqRdOQfw1Spon2rOYh05FPCD8q2Le3IUDbWslkgIwoqwkCgcAVajYhyuUIrY4ziraQ4qyI8CnBaokjC04Cn7aTFAhuKWlxRimAmKSnY5oxQAyinYoxSA1qWkooGLRRRQMKKKKACiiigAooopAFcz42X/iSCTgbHz+hrpqxvE1kb/Q5olGWBDAeuKipHmg0XTdpJngM0jSSEseRwTT0QArgZ44HrTdQiNtdyxkgYJ4JwRzVUXWGBXcdvoCa83lfY9LmRacjpjGOfqajLgRKMDk5xiowbmUjZbTsR3EbY/lUgsNSlzssbgjtlMZp8kuwuePcaSChBGO+BTC4BHOc1bGh6vKeLFx6EsBUqeGNZYj91EvuZP8A61P2Uuwe0j3KJcZ6nj9KVJF+XnPNaieD9Vc/NLAhPU5Y1PH4HvMgteRr/uxk/wBapUZ9ifaw7mEZFJYZ4GTTJJMEDjArqF8Csf8AWX0hx6IBUyeBLYHLT3Lc5+8B/SmqEiXXicNdyh5FUcIoySe1M0W6Sa3vkiwcSuRk4ypA5/SvQl8CaYCC0LSEf89GLVdj8KWCrtFqmPTFX7B2JeIVzzxJdq5YHnkZpxnUvjcATzya9DXwhpmQTZRnHqDViPwvp6YxZQj/AIAKPq77h9YR5iZgMNvUDoeaj8/LcAk+oBNetJoVpHjbaxD6IKnXS416RqPoBT+r+ZP1jyPI1Wd3O2GVh7Rsc/pUqWl+xGLK5YZ6bDXri6eAeFp408Y+7T+ron6weUxaXqbEkWE5JOecAY/On/8ACP6vIRi02d+XFerLp/HC08WBP8Bqlh0L6wzy0eGNWkBJjhViepckAflTj4O1OVsvNAvsAxr1Mac39w1INNf+5T9hHsL6xI8qbwDLcwmK6ui8TNuMaptBNXoPA8cUKRLPOEUYVQ/A/OvSl0x/7tSrpJI5FUqKtsT7ZnnEfgm2A5muD/wMCp08FWAHKysPeQ16GNJIFPGlU/ZLsL20u5wK+DtMUf8AHqp/3iT/AFqdfC+nKOLKH8UBruRpQ708aWlNU0L2rOMj0K0T7trEPogqddLjAGIlH0Arr/7MQdqeumxj+GnyIXtGciunLn7o/Kniw9FrrRp8YPCinizT+6KfIhc7OTFh/s08acf7hrqxaJ/dFP8AsqjtRyoXOzlRpjE/cNSLpLf3a6j7OPQUvkD0p8qFzM5kaU/90U8aU3cCukEI9KXyh6UcqDmZzg0o1INK9a3/AChS+UPSnZC5jCGkjuKcNLUdq2/L9qPLosguY401B2pw05Bj5a1vLFGwUWC5mCxQfwinfYkH8IrQ2UbKYrlD7KuOgpfswHYVeK0hWgCl9nHpR5A9BVzZRtoAp+R7Uvke1WttBWgCr5VKIqsFaNtAFfyqURVPjijbQBCI6cFwBUm2jFAEe2l20/FGKAGbaQrUmKMUAR44oxUmKMUARbaCtSbaNtAEe2jFSbRRtoAvUUUUDCloNFAwooooAKKKKACiiigANRyLvUjrmpKQjNAM5i+0K2mkLmFCfUqKzm0SNDhYlH0Fdq0SnqKiNqh7UrIXMzjv7Lx0Wj+zefuV2H2SP+6KPssf90UcqHzM5Iaaf7lOGmt2SusFsg7ClEC+lFkLmZyw0xz/AA1Kulvn7tdN5K+gpfKA7UWQXZza6U5PSnjSmrovLFGwY6U7ILswRpPrTxpKitvb7Uu0UC1MYaUtOGlqPWtfbS7aA1MoaWg7U/8As2Mdq0ttGKB6meNPT+6KeLFB/CKvYoxQFimLRB/CKcLZB2FWsUYoCxX+zqO1KIFHap6KAsQiFfSl8oelS4ooCxEIxR5Y9KlxRigLEewUbBUmKKAsR7R6UoWn4pMUBYaVFATFOpcUBYZijbTsUUBYbilxS4ooCw3FLilooATFGKWigBuKMUtFAhMUmKWigBMUhFOpMUCGkUnWn0YoAZtoxTj1pNuKAExxSYp+KMUDI8UbafijFAEePajbUmKMUAR4o21Jto20AR7aNtSbaNtAEe2l21Jto20AR4o21Jto20gIytG2pNtG2gCLbS7ak20uKB2JKKKWmMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKMUUUAJgUYpaKAExRilooAMUYoooAMUYoooAMUYoooAMUUUUAFFFFABRRRQAYooooAKMUUUAFFFFACGilooASilpKACiiigAooo5oAKSl4pDQAUUUUAFGaKKBCUUtJQIKKMUUAJRS4ooASk96dikxQAUYpcUUAJigiloxQFhMUYpcUuKB2GkUAUuKXFADcUuKXFFAWExSYp2KXFAWG4oxTsUYoHYbiinYoxQA2jFOxRikA3FLilxRiiwC0UUUwCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAopKKAFopM0UALSUUUAFFHNFAg7UZopKAFopKKACiiigAooooAKKKKACijFGKACiilxQFhKMUtGKAsJiilooCwlGKWjFAwxRS4ooASjFLRQAlGKWigAxRiiigAooooAKKKKACiiigAxRRRQAUYoooAKKKKACijvRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFJQAtFJRQAtGaSigVxaSiigYUUUUCuFBpM0UALmikooAKKKKBBRRRQAUUUYoGFFFFAWCilxRQMKKKKACiiloATFFLiigBKKMUUAFFLQKACiiigAoxRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFIAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABmiiigAooooAKKSigBc0UlFAC0UlGaAuLRSZooFcKKKKACiikoAWikooEGaWkooAKKKKACjNFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUtFAwoooxQMKAKWigAxRRRQAUUUUAFFBpM0AKKKSigBaKKKACikpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooopAFFLigUAJQKWkFAC0Gig0AFBpKU0AJRS0UAJRS0CgBKKKKYBRRRQAUhpaSgAooooAWikooEFFFFABRzRRQIKM0lFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQACikooAWikooAWkoooAKKKKAFFFApcUAJRS4oxQMMUYoxS4oCwlGKWigAoxRRQMKKKKACiiigAooooAKKKDQAlFFFAgoopaBiUooooAKKKKACiiigAooooAKKKKQBRRSigAoooNACUopKUUAFIKWkFAC0GiigBKU0Gg0AFFFFABQKKBQAlFFFMApKKKACg0UUCCiiigQUZopKAClpKKAFpKKKAA0UUUAFFFFABmiikoAWikooAKKKKACiiigAooooAKKWigBKXFFLQMAKMUoooGGKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooopAFFGKWgBKKWkoAKWjvQaAEozS0UAFFFFACUtHeigBM0ClpBQAtJS0GgAooooAKKKKACjtRQKAEzSUUUxBRQaKAuFJRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACkpaSgApaSigAooooAKKKXFACUUuKMUAJijGDS0YoGGKMUoFLigLCUUuKKBiY4paKKACiiigAooooAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKQBRRRQAUtGaM0AFFGaKACjtRmigA70GjNGaACijNGaACiijNAB3oozSUALSClzSCgBaDRmkoAKU0lFAC0UUUAFAopKAENFFFMQUUZooASiiigQUUUUAFFFFABRRSUAFFLRQAlFLRQAlFLRQMKKO4pcUAJiilxS0DEoxS4ooAMUYoooAKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAYopaKAEopcUlABRS0YoASilxRQAlFAooAKKMUuKAEopTRQAlFLRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRQaACiiigAooooAKKKKACkpaQUALR3oooADRQaKACiiigAoooFAH//Z" width="589" id="image1.jpg" /></p> <p>Nuotrauka: Brett Jordan, Unsplash.com</p> <h2><a name="_heading=h.tyjcwt" id="_heading=h.tyjcwt"></a>Kreipkitės pagalbos į profesionalus</h2> <p>Tačiau jei dar neišmokote užsienio kalbos taip gerai, kad galėtumėte paruošti ta kalba reikiamą turinį, kreipkitės pagalbos į <a href="https://linearistranslations.com/lt/paslaugos/vertimas/">sertifikuotą vertimų biurą</a> Linearis Translations! Linearis Translations teikia įvairias paslaugas, įskaitant teksto <a href="https://linearistranslations.com/lv/pakalpojumi/tulkosana/">vertimą</a> ir jau išversto teksto redagavimą. Gavę profesionalų parengtą tekstą, vėliau galite jį peržiūrėti ir pasimokyti, ištyrinėti teksto struktūrą ir vartojamus žodžius, kuriuos gali būti naudinga įtraukti į savo žodyną.</p> <p>Linkime sėkmės mokantis užsienio kalbos!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/1.jpg?itok=g1RN3D08" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/2.jpg?itok=Z-bikJB6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/igykite-naujos-patirties-mokydamiesi-uzsienio-kalbu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2914&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hLMl2ANsDoE4Dh4erb4NuDSZ_EoLw84xyP4o3GegS3k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234129" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632724270"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>glitter manufacturer</span> - 2021-09-27 - 09:31</p> </li> <a href="/comment/234129#comment-234129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234129#comment-234129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Looking for a good deal on…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Looking for a good deal on <a href="https://www.glittersmall.com">glitter store</a>? Explore a wide range of the best bulk glitter on GlitterMall to find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you shop for <a href="https://www.glittersmall.com">wholesale glitter</a> during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for items that offer bonus perks like free shipping &amp; free return to make the most of your online shopping experience!</p> <p>GlitterMall an enormous variety of glitter, high quality nails art glitter products,ranging from <a href="https://www.glittersmall.com">craft glitter</a>for DIY craft projects, holiday decorations and school projects to cosmetic glitter for makeup and nail polish. We have hundreds of colors and various shades of gold, pink, silver and more to help you add a little sparkle to any creative project. Plus find a wide range of flake shapes and sizes, such as fine glitter (the classic, most common glitter size) and the more delicate extra fine glitter. Order small amounts or <a href="https://www.glittersmall.com">buy bulk glitter</a> by the pound and save. Shop around our glitter store below to view our entire selection, or see our glitter guide to help you choose the right glitter for your needs.<a href="https://www.glittersmall.com">https://www.glittersmall.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234129" token="P83NfCv-eptgayGZDdQRE_zwBT_c2DEW4Xsb9bKWCWg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233355" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632576491"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Apie</span> - 2021-09-25 - 16:28</p> </li> <a href="/comment/233355#comment-233355" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233355#comment-233355" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie 11-12a Anglijoje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie 11-12a Anglijoje radikaliai pasikeitė kalba, beje surbievijus tą padarė Lietuvoje, apie tai įdomu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233355" token="5DoH0FksR3nuMxXX1sGKMbM-pDj5N-AaaaG_9xmgtQo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233350" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632575903"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas </span> - 2021-09-25 - 16:18</p> </li> <a href="/comment/233350#comment-233350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233350#comment-233350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Duoling prasta proga,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Duoling prasta proga, geresnę mačiau , bet neatsimenu pavadinimo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233350" token="XGzYItj-MbpFHY_tXbrbKWpRfhfKkN3Bth-RyjxLZJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Sep 2021 08:12:45 +0000 vyrredaktorius 2914 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­ro­na­vi­ru­sas – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13629" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13629) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/asociatyvioji-nuotr-87115463.jpg?itok=ZuxUDqHX" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>In­fek­ci­ja pa­lie­tė 22 gru­pes</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so švie­ti­mo įstai­go­se pra­stė­ja: „Kaip aš sa­kau, ko­vi­do šal­nos jau yra pa­lies­tos vi­sos mo­kyk­los ir be­veik vi­sos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos. Di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad in­fek­ci­ją įstai­go­se pla­ti­na pa­tys vai­kai iš sa­vo ap­lin­kos, nes pe­da­go­gų dėl ko­ro­na­vi­ru­so sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je yra tik­rai ma­žai. De­šimt – iš mo­kyk­lų ir vie­nas – iš lop­še­lio-dar­že­lio.“</p> <p>Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, iš mies­te esan­čių pen­kio­li­kos lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių, ku­riuo­se yra 148 vai­kų gru­pės, ko­ro­na­vi­ru­sas pa­lie­tęs 22 gru­pes. Pas­ta­ro­sio­se – 367 ug­dy­ti­niai ar­ba 15,2 proc. vi­sų mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se ug­do­mų vai­kų.</p> <p>Kaip sa­kė Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas, į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­ta tik lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė, ki­tuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se nu­sta­čius ko­ro­na­vir­są vai­kai ug­do­mi miš­riu bū­du – ir nuo­to­li­niu, ir kon­tak­ti­niu.</p> <p>V.Va­lū­no pa­ste­bė­ji­mu, dau­gu­ma vai­kų ko­vi­do pa­lies­to­se iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų gru­pė­se ug­do­ma kon­tak­ti­niu bū­du, nuo­to­ly­je yra po ke­lis vai­kus. Iš viso nuotoliniu būdu ugdo­mi 47 vaikai 22-ose gru­pėse.</p> <p>CO­VID-19 in­fek­ci­ja tarp mies­to iki­mo­kyk­li­nių ir prieš­mo­kyk­li­nių ug­dy­mo įstai­gų kol kas ne­fik­suo­ta tik vie­no­je – lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“.</p> <h3>Pras­čiau­sia pa­dė­tis – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je</h3> <p>Še­šio­li­ko­je mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų vei­kia 300 kla­sių. Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas yra pa­lie­tęs 98, ku­rio­se – 1 tūkst. 596 mo­ki­niai ar­ba 23 proc. vi­sų mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ug­do­mų mo­ki­nių.</p> <p>98-ių kla­sių 707 mo­ki­niai mokomi nuo­to­liniu būdu, 889 – kontaktiniu būdu. Visiškai į nuotolį išsiųsta 19 klasių, 79-iose klasėse mo­ky­mas vyks­ta ir kon­tak­ti­niu, ir nuo­to­li­niu bū­du.</p> <p>V.Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, kaip ir iki­mo­kyk­li­nio bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų gru­pė­se, kla­sė­se per nuo­to­lį ug­do­ma po ke­lis mo­ki­nius.</p> <p>Dėl įsi­siau­tė­ju­sio ko­ro­na­vi­ru­so mies­to švie­ti­mo įstai­go­se da­bar pras­čiau­sia pa­dė­tis yra Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je, vei­kian­čio­je Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Čia yra aš­tuo­nios kla­sės su 147 mo­ki­niais ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė, ku­rio­je – 13 vai­kų.</p> <p>Rug­sė­jo 16-osios duo­me­ni­mis, Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je kon­tak­ti­niu bū­du bu­vo ug­do­ma tik vie­na kla­sė, ki­tos – iš­siųs­tos į ug­dy­mą per nuo­to­lį.</p> <h3>Aly­tus dėl ser­ga­mu­mo ko­ro­na­vi­ru­su jau be­veik sa­vai­tė – juo­do­jo­je zo­no­je</h3> <p>Pa­gal su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čių 100 tūkst. gy­ven­to­jų ir pa­gal tei­gia­mų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų pro­cen­tą nuo at­lik­tų ty­ri­mų per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau be­veik sa­vai­tę yra pras­čiau­sio­je Lie­tu­vo­je – juo­do­jo­je zo­no­je. Į to­kią zo­ną ji pa­te­ko rug­sė­jo 12-ąją ir iki šiol ne­si­trau­kia.</p> <p>Rug­sė­jo 16-ąją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 254 aly­tiš­kiai, dar 159 – grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Nau­jai ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 33 Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams.</p> <p>Rug­sė­jo 17-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, šia in­fek­ci­ja ser­ga 288 mies­to gy­ven­to­jai. Per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus mies­te ten­ka 654 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, ša­lies vi­dur­kis – 447.</p> <p>„Maž­daug toks už­fik­suo­tas ser­ga­mu­mas CO­VID-19 in­fek­ci­ja Aly­tu­je bu­vo ge­gu­žės 20-ąją. Tad dras­tiš­kai ky­la­me aukš­tyn“, – pa­brė­žė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius. Pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl taip at­si­ti­ko, gy­dy­to­jas pa­reiš­kė: „Da­lis žmo­nių yra nepa­si­skie­pi­ju­sių, ša­lies mas­tu leis­tas kon­tak­ti­nis mo­ki­nių ug­dy­mas.“</p> <p>Be­je, per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę aly­tiš­kiams vi­du­ti­niš­kai kas­dien nu­sta­to­mi 24 šios in­fek­ci­jos at­ve­jai.</p> <p>Rug­sė­jo 17 die­nos duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su už­ima 9 vie­tą tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.</p> <p>Tos pa­čios rug­sė­jo die­nos sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 do­ze yra pa­skie­py­ta 67,1 proc. Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų, ša­ly­je – 61,4 proc.</p> <p>Tarp pa­skie­py­tų bent vie­na do­ze aly­tiš­kių vai­kai nuo 12 iki 15 me­tų su­da­ro 26,1 proc., as­me­nys nuo 16 iki 24 me­tų – 70,7 proc.</p> <p>P. Ja­ge­la­vi­čius tvir­ti­no, kad šį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, Aly­taus cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, vyks­tan­čio­je ru­dens mugėje bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė vi­siems no­rin­tie­siems nuo 10 iki 14 va­lan­dos vak­ci­nuo­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/asociatyvioji-nuotr-87115463_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/asociatyvioji-nuotr-87115463_0.jpg?itok=WHRISrdT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-vi-so-se-aly-taus-mo-kyk-lo-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2904&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="o2-9giPuWXQDEFYzeAMhgxyrGPi3UtCmqvqczHjJlnw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-232532" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632384551"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>amina raifi</span> - 2021-09-23 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/232532#comment-232532" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/232532#comment-232532" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Its really sad to hear that…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Its really sad to hear that this pandemic now starts hitting the schools also as a managing director at <a href="https://perfectcvmaker.ae/"> professional CV writing in Dubai</a> my all prayers are with with the education department of Alytus and hopefully they will successfully conquer with this pandemic.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=232532" token="GyU0UUm4BYUHM9XfiUF8H7ZwGAeh4ga9Eybu81O6tL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231486" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632050606"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>MARIJA</span> - 2021-09-19 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/231486#comment-231486" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231486#comment-231486" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O KAIP KITAIP , NES DAR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O KAIP KITAIP , NES DAR VASAROS PRADZIOJ BUVO KALBAMA ,KAD MOKSLAI KONTAKTINIU BUDU KAZIN AR ISTEMPS MENESI . IS KUR VISA TAI ZINOMA , AR TAI SPEJAMA . IDOMU.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231486" token="VpdfL2N6WfS6coRXJ-twwm1SDZ3mGNP7nSpau5isIqQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231483" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632050204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>REIK UZDARYT</span> - 2021-09-19 - 14:16</p> </li> <a href="/comment/231483#comment-231483" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231483#comment-231483" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">TAS MOKYKLAS</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>TAS MOKYKLAS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231483" token="il5IPNseicOPWsZsFIyyZxhXc8m0gktZ-QfKdWNZbWc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231481" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632049588"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pastaba</span> - 2021-09-19 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/231481#comment-231481" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231481#comment-231481" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir Alytaus rajone nekas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir Alytaus rajone nekas mokyklose su tuo virusu. Bet tyli, turbūt nori, kad vėl prezidentas pagirtų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231481" token="GrgM-7qnJ3lRMc8gHC6iivjJy-BILFxoKoOrh8vbuPU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231342" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631998489"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lt</span> - 2021-09-18 - 23:54</p> </li> <a href="/comment/231342#comment-231342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231342#comment-231342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aferos tesiasi, Alytus buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aferos tesiasi, Alytus buvo pirmaujantis paskiepintu skaicium, Lietuvos mastu, dabar lenkia net sergamumo vidurky</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231342" token="OD9X9sZhPlkEeK_OsrkHystxDu0Qt3QsQQNXw0ZTCgI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231312" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631986995"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Petronėlė</span> - 2021-09-18 - 20:43</p> </li> <a href="/comment/231312#comment-231312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231312#comment-231312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Anksčiau susirgot, greičiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Anksčiau susirgot, greičiau pasveiks it, galėsit Kalėdas švęsti laisvai, o mums iki jūsų plaukiant Nemunu pasroviui 65 kilometrai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231312" token="ecKVDoJU4ZGGhgPse1TKw8fG26uTfA1wfuUemrA1x9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-231011" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631912274"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alisha goa</span> - 2021-09-17 - 23:57</p> </li> <a href="/comment/231011#comment-231011" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/231011#comment-231011" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.goaescorts.biz/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.goaescorts.biz/">https://www.goaescorts.biz/</a><br /> <a href="https://www.goaescorts.biz/">https://www.goaescorts.biz/</a><br /> <a href="https://www.goaescorts.biz/">https://www.goaescorts.biz/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=231011" token="rvfc1GY7eshkJFnZF1VmVX9i5DjYcYyZdJCpUw-cFoE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Sep 2021 12:13:36 +0000 vyrredaktorius 2904 at https://www.alytausnaujienos.lt Mak­niū­nuo­se ne­be­li­ko iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus, Alo­vė­je – nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė https://www.alytausnaujienos.lt/mak-niu-nuo-se-ne-be-li-ko-iki-mo-kyk-li-nio-ug-dy-mo-sky-riaus-alo-ve-je-nau-ja-iki-mo-kyk-li-nu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13630" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13630) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/prie%20mokiniu_1.jpg?itok=IUEUQoGq" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Sky­riaus te­oriš­kai ne­li­ko, bet jo ne­bus sku­ba­ma nai­kin­ti“</h3> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė sa­kė, kad į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rių rug­sė­jo 1-ąją tu­rė­jo at­ei­ti vie­nas ar du ug­dy­ti­niai, ta­čiau jie taip ir ne­at­ėjo, vie­no vai­ko tė­vai nu­spren­dė dar ne­leis­ti į mi­nė­tą sky­rių, o ki­tas yra ug­do­mas Dau­gų gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je.</p> <p>Prieš dve­jus me­tus rug­sė­jo 1-ąją ne­su­si­rin­kus mo­ki­niams į Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos Mak­niū­nų pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cį sky­rių, šis ar­ba va­di­na­mo­ji Mak­niū­nų mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta.</p> <p>Mak­niū­nuo­se li­ko tik Dau­gų gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius, vei­kian­tis Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos, ku­rios cen­tras – Mak­niū­nai, pa­tal­po­se. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus čia kas­met bu­vo ug­do­ma maž­daug po de­šimt iki­mo­kyk­li­nu­kų.</p> <p>„Mak­niū­nuo­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus te­oriš­kai ne­li­ko, bet jo ne­bus sku­ba­ma nai­kin­ti ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu. Vis dar lau­kia­me Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių. Tuo­met ga­lė­si­me svars­ty­ti ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­ną“, – tvir­ti­no D.Ki­ta­vi­čie­nė.</p> <h3>Pa­pil­do­mos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – dvie­juo­se sky­riuo­se</h3> <p>Sie­kiant pa­ten­kin­ti iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mo po­rei­kį, tė­vams su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas vai­kus pa­si­im­ti po dar­bo, Dau­gų gim­na­zi­jos Alo­vės pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je ar­ba va­di­na­mo­je Alo­vės mo­kyk­lo­je da­bar at­si­ra­do nau­ja iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė, ku­rio­je vai­kai ug­do­mi vi­są die­ną.</p> <p>To­kios gru­pės, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų po­rei­kius, jau anks­čiau įsteig­tos Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus, Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­se bei But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cia­me sky­riu­je. Jos vi­sos vei­kia pa­čio­se mo­kyk­lo­se.</p> <p>At­si­ra­dus dau­giau vai­kų, ku­rių tė­vai juos no­ri ug­dy­ti iki mo­kyk­los, šiais moks­lo me­tais po pa­pil­do­mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę įsteig­ta Sim­no ir Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riuo­se.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne šiuo me­tu kaip at­ski­ri to­kio ug­dy­mo sky­riai, vei­kian­tys bu­vu­sių dar­že­lių pa­tal­po­se, yra pen­ki: Sim­ne, Mi­ros­la­ve, But­ri­mo­ny­se, ku­rie pri­klau­so čia vei­kian­čioms gim­na­zi­joms, Dau­gų gim­na­zi­jai pa­val­dus pa­čiuo­se Dau­guo­se ir Ven­ciū­nuo­se.</p> <h3>Vai­kų pa­di­dė­ji­mas ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se – be­veik po de­šim­ties me­tų</h3> <p>Rug­sė­jo 1-ąją Aly­taus ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se su­lauk­ta 1 tūkst. 736 vai­kų, 36 dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.</p> <p>Toks vai­kų pa­di­dė­ji­mas – be­veik po de­šim­ties me­tų. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais jų bu­vo tik ke­liais dau­giau nei už­per­nykš­čiais. O iki tol jų ma­žė­jo po 100 ar 200.</p> <p>Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, dau­giau­sia vai­kų pa­gau­sė­jo Dau­gų, Sim­no ir Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jo­se: „Tam įta­kos tu­rė­jo šiek tiek pa­di­dė­jęs gims­ta­mu­mas, dau­giau žmo­nių ap­si­gy­ve­na ra­jo­ne, kai kas su vai­kais grįž­ta iš už­sie­nio.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/prie%20mokiniu_2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/prie%20mokiniu_2.jpg?itok=U3iVNNMm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mak-niu-nuo-se-ne-be-li-ko-iki-mo-kyk-li-nio-ug-dy-mo-sky-riaus-alo-ve-je-nau-ja-iki-mo-kyk-li-nu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2884&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ojHVS5p42_J68hcdSUON3gppkyD7FeoyZlLsU4O_o4k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-229068" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631458442"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas</span> - 2021-09-12 - 17:54</p> </li> <a href="/comment/229068#comment-229068" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/229068#comment-229068" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet pirmiau reikia sasyską…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet pirmiau reikia sasyską kepti ant pjautosios plokštumos, po to ant gamyklinės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=229068" token="YO8wDJyovIWyHwv-t-jNkLYxksaUAXIHgV-YReUE-3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-229063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631456840"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas </span> - 2021-09-12 - 17:27</p> </li> <a href="/comment/229063#comment-229063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/229063#comment-229063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">....o Alytuje , žinÕkit,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>....o Alytuje , žinÕkit, aPtiktos Norfoje nemateko hot doG "sasYskos", katrÕs ("chĄ !"(?) ) nesraito kepamos ! DzYvų DzYvai !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=229063" token="sSkzAkahjQddBPhHIaesMaZ8MkNrlECCaBT9LebOWTU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228464" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631340452"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:07</p> </li> <a href="/comment/228464#comment-228464" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228464#comment-228464" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228464" token="Mr5ehvTNyyJZ6uHaM5rQk4DlTWk2CBxCgIO0IlD9Z4U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228461" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631340060"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:01</p> </li> <a href="/comment/228461#comment-228461" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228461#comment-228461" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228461" token="qAcRfXXtgIHs7KBYipPV5tsqhM9BVXZ0pVV25s4Mgcw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Sep 2021 12:14:29 +0000 vyrredaktorius 2884 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­ro­na­vi­ru­sas – de­vy­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-de-vy-nio-se-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13627" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13627) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/covid.jpg?itok=k5KaJNaB" width="344" height="287" alt="covid" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kar­tu su ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą vyk­dan­čio­mis ir Pe­da­go­gi­ne psi­cho­lo­gi­ne tar­ny­ba yra pa­val­džios 33 švie­ti­mo įstai­gos. Tarp jų dau­giau­sia mo­kyk­lų – 16 ir lop­še­lių-dar­že­lių – 13.</p> <p>Ko­ro­na­vi­ru­su su­sir­gus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų vai­kams, mo­ki­niams, pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams ar įstai­gų va­do­vams, ku­rių šiuo me­tu ser­ga vie­nas, rug­sė­jo 10-osios vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ši in­fek­ci­ja fik­suo­ta dvie­juo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir sep­ty­nio­se mo­kyk­lo­se. CO­VID-19 in­fek­ci­ja įsi­su­ko į lop­še­lius-dar­že­lius „Bo­ru­žė­lė“ bei „Vy­tu­rė­lis“, Jot­vin­gių, Pu­ti­nų gim­na­zi­jas, Vidz­gi­rio, Šal­ti­nių, „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jas, Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, Se­na­mies­čio pra­di­nę mo­kyk­lą.</p> <p>Be­je, pra­ėju­siais moks­lo me­tais ko­ro­na­vi­ru­su per­sir­go de­vy­nių mies­to švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tei­gi­mu, į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­ėjo po vie­ną gru­pę mi­nė­tuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, per nuo­to­lį da­bar ug­do­mos aš­tuo­nios kla­sės sep­ty­nio­se mo­kyk­lo­se.</p> <p>„Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta nau­ja tvar­ka dėl ug­dy­mo švie­ti­mo įstai­go­se fiksavus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus, spren­di­mus dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo jau pri­ima ne sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o pa­čių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, in­for­ma­ci­ją apie in­fek­ci­ją ga­vę iš Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta da­bar­ti­niu at­ve­ju Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Vie­nų įstai­gų va­do­vai, at­si­žvelg­da­mi į epi­de­mio­lo­gų re­ko­men­da­ci­jas dėl pa­pli­tu­sio ko­ro­na­vi­ru­so, vi­sas gru­pes ar kla­ses iš­siun­tė į nuo­to­li­nį ug­dy­mą, ki­tur kla­sės ug­do­mos ir nuo­to­li­niu, ir kon­tak­ti­niu bū­du tuo pa­čiu me­tu“, – sa­kė V.Va­lū­nas.</p> <p>Ar reik­tų dra­ma­ti­zuo­ti si­tu­a­ci­ją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos mies­to švie­ti­mo įstai­go­se? Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas pa­reiš­kė: „Spręs­ki­te pa­tys, aš tik pa­tei­kiu skai­čius. Šiuo me­tu iš 148 lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių gru­pių dvi ug­do­mos nuo­to­li­niu bū­du, iš 300 kla­sių mo­kyk­lo­se į to­kį ug­dy­mą iš­ėjo aš­tuo­nios. Man re­gis, bent kol kas si­tu­a­ci­ja tik­rai nė­ra tra­giš­ka.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-ro-na-vi-ru-sas-de-vy-nio-se-aly-taus-svie-ti-mo-istai-go-se&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2883&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="g5wxxgISj5VX0AYB-KVqR5EDVWod7JNb2Pwsz1fXk04"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-229080" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631461104"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jurate</span> - 2021-09-12 - 18:38</p> </li> <a href="/comment/229080#comment-229080" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/229080#comment-229080" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O, kiek serga Simno…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O, kiek serga Simno mokykloje- internate? Irgi parasykit</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=229080" token="5qeehiCqZPlcCDbfHl1v8gDStwDA2g3lQxj_DuA81tA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228907" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631430774"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas </span> - 2021-09-12 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/228907#comment-228907" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228907#comment-228907" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nenešiokite kaukių ! Laisvę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nenešiokite kaukių ! Laisvę gonorėja į ! Sifiliu - oro !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228907" token="9l5isgUaoFW4-R8RcFlIK4qLi2zvhpQERZ77sCwI7IQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631340741"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/228467#comment-228467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228467#comment-228467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228467" token="QzX5YHhrHL_y9pc-nIwo2sFmOkkeDfP9kUg5shEFQLM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228466" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631340587"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-09-11 - 09:09</p> </li> <a href="/comment/228466#comment-228466" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228466#comment-228466" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228466" token="Eyj2u71ZJVWUQ1pkQq-WEf5bHGBS5Xr97Hn2yn4RLsg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Sep 2021 12:09:41 +0000 vyrredaktorius 2883 at https://www.alytausnaujienos.lt Mažo kaimo didelė šventė https://www.alytausnaujienos.lt/mazo-kaimo-didele-svente <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13624" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13624) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/IMG_2267%201_0.jpg?itok=qVc-WWP2" width="344" height="287" alt="Susitikimas Burbiškėse." title="Susitikimas Burbiškėse." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iš tikrųjų tais laikais kaimuose vaikų buvo daug. Tad buvo steigiamos pradžios mokyklėlės dažniausiai didesnėse kaimo žmonių trobose: viename gale – mokykla, kitame – gyveno šeimininkai, o dar, žiūrėk, ir mokytojai kambarėlis išnuomojamas. Šis mūsų tėvų ir protėvių žingsnis, manyčiau, buvo teisingas, lėmęs ne vienos asmenybės siekį toliau mokytis, rinktis savo kelią.</p> <p>Anais laikais, kai Burbiškėse krykštavo vaikystė, Alytaus rajone būdavo galima priskaičiuoti mažakomplekčių mokyklėlių kaimuose iki 40, o jau vėliau vaikų mažėjo, kaimas kėlėsi miestan – tad man dirbant (Nepriklausomybei grįžtant ir dar kokį dešimtmetį), beliko pusė tiek jų. Dabar gi kaimuose su žiburiu vargiai besurasi tokį darinį – nebent kokį sudėtingu pavadinimu ir neaiškiu likimu paženklintą daugiafunkcį centrą.</p> <p>Taigi praėjusį šeštadienį į Burbiškes susirinko žmoneliai iš to paties kaimo, suplaukė iš toliau. Sukvietė juos dabar vilniškiai, žinomi Lietuvoje hidrogeologas Antanas Marcinonis ir teisininkas – kriminalistas Algirdas Matonis, kurie šią mokyklą paliko lygiai prieš 50 metų ir kuriems, supratau, tėviškės dūmas už svetimą ugnį mielesnis, brangesnis.</p> <p>Jiems talkino ne vienas kraštietis, organizuoti susitikimą padėjo Rimas Lukoševičius, Veronika Sadauskienė (Morgelytė), Buzūnų šeima ir kt. Kai apie 60 susitikimo dalyvių užtraukė populiarią dainą „Giminės“, tai toli per Burbiškių klonius ir kalveles sklido josios aidas. Susitikimo dalyviams iš anksto atsakingai pasiruošęs sveikinimo žodį tarė vyriausiasis mokinys Antanas Buzūnas.</p> <p>Buvusiems mokyklos mokiniams Antanui Marcinoniui su Veronika Sadauskiene vedant pamoką, vaikystės atsiminimų jūroje paskendo visos Burbiškės, o ypač Buzūnų troba, kur buvo įsikūrusi mokyklėlė. Tiesa, pradžioje ji veikė kaip nutolęs Miroslavo vidurinės mokyklos pradinių klasių komplektas. Tik nuo 1958 metų rugsėjo 1 dienos Alytaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas nusprendė atidaryti vieno komplekto Burbiškių pradinę mokyklą, sumažinant vieną komplektą Miroslavo vidurinėje mokykloje. Dabar apie buvusią mokyklėlę Burbiškėse ant Buzūnų namo sienos bylos organizatorių pasirūpinta meninė iškaba (ąžuolinė pelėda) su veiklos metais.</p> <p>Su Burbiškių vaikais pradžioje dirbo mokytoja Anelė Mekionienė (Šablauskaitė), kuriai kelerius metus talkino pedagogė Ašmontaitė, nes atsirado antras komplektas dėl pagausėjusio mokinių skaičiaus. Gaila, kad apie šias mokytojas nesuradau jokios archyvinės medžiagos, dingo kaip į vandenį. Mielas skaitytojau, gal Jūs esate girdėjęs apie šių mokytojų likimus?</p> <p>Nuo 1963 metų iki mokyklos uždarymo Burbiškių vaikus mokė Angelė Vidzbelienė, paskui dirbusi Alytaus 6-oje vidurinėje mokykloje. Mokytojas ir mokyklos draugus, išėjusius Anapilin, tylos minute pagerbė susirinkusieji.</p> <p>Parengta medžiaga pamokai buvo įspūdinga. Antanas, trumpai apžvelgęs švietimo Lietuvoje ir dzūkuose istoriją, patraukliai pristatė Burbiškių kaimo mokyklėlės istoriją, pateikė vaizdinės medžiagos, fotografijose matytis buvę mokiniai. (Ne vienam kliuvo užduotis – atpažink – kas jis?) Kruopščiai iš atminties, nes dokumentų nerasta, pateikti mokinių sąrašai. Per visą mokyklos egzistavimo laiką Burbiškėse mokėsi 110 mokinių iš 37 sodybų. Iki tolimiausios sodybos keliuku 2,51 km, tiesiu taikymu 1,95 km. Per dieną mokinio toliausiai nueita 5,02 km, per mokslo metus – 1175 km, o per visus ketverius mokslo metus nupėdinta 4700 km. Tai įdomu! Peršasi mintis, jog šventės rengėjai ir tikslūs, ir įgudę, ir, matyt, patyrę!</p> <p>Renginio vedėjai (mokytojai) nepamiršo išrinkti 9 asmenų tarybos, kuri rūpinsis bendruomenės reikalais, bendrystės palaikymu. Juk jau kitais metais sukaks 50 metų nuo mokyklos uždarymo. Tikiu, jog tai nebus užmiršta, nes, kas pamatyta sutinkant šį Rugsėjį, netelpa į jokius formalius rėmus.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>SAVAS (Vytautas Bigaila)</strong>,</p> <p class="text-align-right">1963 metais baigęs panašią mokyklėlę Žiogaičių kaime (Mažeikių r.)</p> <p> </p> <h3>O dabar žiupsnelis gyvų atsiminimų...</h3> <p>Man atmintyje išliko plačia šypsena mokytoja, kuriai kiekvienas mokinukas įdomus. Kiekvienam randanti paguodos ir padrąsinimo žodį.</p> <p>Dar pamenu prie Burbiškių mokyklos augo patys saldžiausi ir skaniausi obuoliai. Bet mokytoja prašydavo jų neskinti. O per pertraukas taip norėjosi...</p> <p>Prisimenu, kad vaidinom kažkokį vaidinimą. Man reikėjo būti su ilgu sijonu. Atsinešiau turbūt mamos. Matyt, gerokai per didelis. O jis per vaidinimą ėmė ir nukrito...</p> <p class="text-align-right"><strong>Dalė Miliauskaitė</strong></p> <p> </p> <p>1967 metų rugsėjo 1-oji diena. Pirma diena pradinėje mokykloje. Į pirmą klasę tais metais ateiname keturiese. Be manęs dar Giedra Eimanavičiūtė, Antanas Marcinonis ir Petras Kuncevičius. Pačioje pradžioje vyko susodinimas poromis į mokyklinius suolus. Mokytoja norėjo mane pasodinti į vieną suolą kartu su Giedra. Man sėdėjimas kartu su mergaite pasirodė taip gėdinga ir nepriimtina, kad aš protestuodamas palindau po suolu ir ten verkdamas lindėjau tol, kol mokytoja manęs nepersodino kartu su Petru. Vėliau, kai atsirado kitoks požiūris į mergaites, supratau, kad tai buvo mano didelė klaida.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Algirdas Matonis</strong></p> <p> </p> <p>Malonūs prisiminimai išliko apie mokytoją. Prisimenu ją dažnai besišypsančią. Ji buvo labai geras, labai šiltas, mielas ir malonus žmogus.</p> <p class="text-align-right"><strong>Vida Miliauskaitė</strong></p> <p> </p> <p>Labai norėjau eiti į mokyklą, bet 1966 metais rugsėjo 1-ąją dar poros mėnesių man trūko iki septynerių. Tėvai kažkaip susitarė su mokytoja, kad priimtų „išbandymui“. Maždaug, jeigu būsiu geras, tai priims...</p> <p>Pirmą dieną po pamokų, einant namo „dičkiai“ (gerai pamenu Jasionio Juozas, mūs Petras, dar kažkas – jie buvo trečiokai) įlindo į Buzūno daržą, aptvertą tvora iš medinių strypų. O jame augo geltoni dideli moliūgai. Vieną didžiulį nuskynė, išsinešė iš daržo ir į obelį, kuri augo prie išėjimo iš mokyklos takelio, tą moliūgą sudaužė. Tiesiog norėjo pažiūrėti, kas jo viduje. Ar jau prinokęs... Kaip tik tuo metu iš mokyklos išėjo mokytoja ir pamatė šį vaizdelį...</p> <p>– Ak, tai ir tu čia kartu su šitais išdykėliais susidėjai! Na, tuomet į mokyklą gali jau rytoj neiti!..</p> <p>...ir nėjau. Teko man tą rudenį, broliams Petrui ir Vitui būnant mokykloje, ganyti kolūkio telyčių bandą. Mokyklai dar buvau per mažas... Į mokyklą nuėjau po metų. Bet gal ir gerai, suaugau...</p> <p class="text-align-right"><strong>Antanas Marcinonis</strong></p> <p> </p> <p>Labai įstrigo, kad takelis prie mokyklos ne žiemos metu visada būdavo apsodintas įvairiausiomis, tada man atrodė, labai gražiomis gėlėmis. Rudenį ar pavasarį reikėdavo nuravėti, nugremžti žoles nuo bėgimo tako. Tai tas man labai nepatikdavo, matyt, tinginė buvau...</p> <p>Pamenu, kaip baigiantis mokslo metams visa mokykla eidavom draugiško vizito į Talokio mokyklą. Ten gerą pusdienį žaisdavom su nepažįstamais vaikais. Gera būdavo atrakcija. Dar prisimenu, kai eidavom Geištarų stotelės link pasitikti mokytojos. Ji buvo mėgėja vėluoti, o mums tai irgi buvo pramoga...</p> <p class="text-align-right"><strong>Zita Lukoševičiūtė</strong></p> <p> </p> <p>Man iš mokyklos labiausiai įstrigę pertraukos, kurios tęsdavosi ir 2 val. Per jas mes siausdavome, dūkdavome. Vieną kartą tokios pertraukos metu per mokyklos kiemą ėjo Jasionis Vytas, tuo metu Miroslavo mokyklos penktokas. Jis mus pradėjo mokyti, kad Miroslave, jei mokytojas neateina 5 minutes, – viskas, pamokos nėra. Tada jie bėga iš mokyklos. Aš tuomet pagalvojau: „Jo, Miroslovas išmoko, mes jau seniai galėjome būti namuose...“</p> <p class="text-align-right"><strong>Rimas Lukoševičius</strong></p> <p> </p> <p>Labiausiai įstrigęs aviečių šakelių arbatos nuostabus skonis, kurią atnešdavo mums pietų metu iš Buzūno. Tas arbatos skonis išlikęs iki šių dienų. Dabar tokio skonio nėra. Dar įsiminė, kai bėgdavome rytais pasitikti mokytojos, ir būdavo begalinis džiaugsmas, jeigu pavykdavo pirmam paimti iš mokytojos rankinuką. Tiesiog lenktyniaudavome. Padėti nešti mokytojai jos rankinuką buvo didelis pasididžiavimas. Visgi norėjome jos dėmesio, geresnių pažymių.</p> <p class="text-align-right"><strong>Dalė Matonytė</strong></p> <p> </p> <p>Man kažkodėl įstrigo atmintyje, kaip per pertraukas kieme mus vaikydavosi piktas Buzūno gaidys.</p> <p class="text-align-right"><strong>Aldona Švedkauskaitė</strong></p> <p> </p> <p>Dabar atmintyje iškilo, kai su Matonyte Dalia žiemą čiuožinėjom ant kuprinių nuo kalniuko ir, pasirodo, susikeitėm kuprinėm. Namo parsinešiau jos, o ji mano...</p> <p class="text-align-right"><strong>Laima Stonytė</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_2267%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_2267%201.jpg?itok=FFEvNMnv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_2033%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_2033%201.jpg?itok=Ws1qSqap" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_2147%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_2147%201.jpg?itok=DzGRreNI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_2285%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_2285%201.jpg?itok=TDPGcleR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/IMG_2339%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/IMG_2339%201.jpg?itok=JDEi0yFk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mazo-kaimo-didele-svente&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2859&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aCsb2YV_SdoCWCGBLyRihC58g4lfPi0oA5bxDbtP_jo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Sep 2021 10:22:24 +0000 vyrredaktorius 2859 at https://www.alytausnaujienos.lt Seimo narys Robertas Šarknickas: „Nuotolinis ugdymas – žala mokinių psichoemocinei būklei“ https://www.alytausnaujienos.lt/seimo-narys-robertas-sarknickas-nuotolinis-ugdymas-zala-mokiniu-psichoemocinei-buklei <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/99-13622" rel="bookmark"> Nr. <span> 99 (13622) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/Sarknickas%20apk.jpg?itok=7PfG9A_W" width="344" height="287" alt="Robertas Šarknickas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Praeiti metai tiek Lietuvai, tiek mokiniams buvo išskirtiniai. Įpratę kiekvieną dieną kulniuoti į mokyklą, mokiniai buvo priversti klasę atsidaryti savo namuose, kuomet mokytoją jiems atstojo kompiuterio ekranas, o klasės draugą šalia – gretimais pastatyta kėdė. Būtent kėdė. Daiktas, kuris niekada neatstos gyvo socialinio bendravimo su suolo draugu ar drauge. Arba kompiuterio ekranas, kuris niekada neatstos mokytojo priėjimo ir pasiteiravimo: „Ar viskas aišku, kaip jautiesi?“</p> <p>Grožinio teksto stiliumi priėjau prie esminės problemos – nuotolinio ugdymo mokiniams daromos žalos. Tiek įvairūs Lietuvos ir užsienio profesorių atlikti tyrimai, tiek praeities įvykiai veda prie vienareikšmiškos išvados, kad nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai sunkiau įsisavina jiems mokytojo pateikiamą informaciją, o pats nuotolinis ugdymas stipriai neigiamai veikia moksleivių psichoemocinę savijautą. Kaip pagrindinę tokio ugdymo daromą žalą išskirčiau būtent pastarąjį veiksnį.</p> <p>Neseniai teko skaityti profesoriaus Rimanto Kėvalo mintis, kuris kategoriškai pasisako prieš nuotolinį ugdymą. Profesorius teigia, kad į jo kliniką pandeminiu laikotarpiu patenka daugiau nepilnamečių, turinčių mitybos sutrikimų, bandžiusių nusižudyti, taip pat su užleistomis sudėtingomis ligomis. Tokia informacija iš tiesų šokiruoja, kadangi akivaizdu, kad politiniai sprendimai ilgam laikotarpiui drausti mokymą kontaktiniu būdu lemia ne tik nuostolius edukacine prasme, bet ir galimai netgi veda į gyvybių netekimą. Ir čia susiduriama su problema – tokie Vyriausybės sprendimai gal ir apsaugo mokinį nuo viruso grėsmės, bet tuo pačiu ir įklampina jį į ilgalaikes psichologines problemas, kurios, kaip minėjo ir prof. R. Kėvalas, kartais priveda ir iki nepilnamečių bandymo nusižudyti.</p> <p>Nors šiuo metu visų klasių mokiniams ugdymas yra vykdomas kontaktiniu būdu, visgi rizika išlieka. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės, sprendimas grąžinti nuotolinį mokymą būtų priimamas vertinant bendrą pandeminę situaciją Lietuvoje. Šioje vietoje kyla pagrįstų klausimų, pavyzdžiui, kaip kontaktinis mokinių ugdymas priklauso nuo bendros pandeminės situacijos Lietuvoje? Moksliškai patvirtinta, kad COVID-19 virusas labiausiai plinta ir pavojingiausias yra vyresnio amžiaus žmonėms, tuo tarpu mokyklinio amžiaus vaikai arba neužsikrečia visai, arba perserga labai lengvomis viruso formomis. Taigi, kodėl vaikai savo psichologine sveikata turi atsakyti dėl to, jog Lietuvos senjorai serga, arba dėl to, kad Vyriausybė nesugeba užkirsti kelio viruso plitimui? Visiškai suprantama situacija būtų tada, jeigu ugdymo įstaiga būtų uždaryta, o mokymas terminuotam laikotarpiui būtų vykdomas nuotoliniu būdu, kuomet ugdymo įstaigoje būtų užfiksuotas patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus protrūkis. Tačiau tikrai negalima pritarti nacionaliniam mokyklų uždarymui, ypač vertinant tai, kad mokiniams per vienus nuotolinio ugdymo metus ir taip buvo padaryta didžiulė edukacinė ir psichologinė žala.</p> <p>Rugsėjo 1-ąją prasidėjo nauji mokslo metai, o rugsėjo 10-ąją prasidės naujas politinis sezonas – į posėdžių salę naujai rudens sesijai susirinks Lietuvos Respublikos Seimas. Naujame politiniame sezone turime siekti maksimaliai apsaugoti mokinius nuo galimos psichologinės žalos. O šiuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrės primygtinai prašau, prieš priimant bet kokius sprendimus, įvertinti ne tik viruso keliamą riziką, bet ir mokinių psichoemocinę būklę.</p> <p><br />  </p> <p class="text-align-right"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/MART1805_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/MART1805_0.jpg?itok=Yi671_Vv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/seimo-narys-robertas-sarknickas-nuotolinis-ugdymas-zala-mokiniu-psichoemocinei-buklei&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2858&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NMddvarlopa4DM1pUjz6Bmp4gAPdI07GOuzSajEynhY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225571" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630671480"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>teta Jūratė</span> - 2021-09-03 - 15:18</p> </li> <a href="/comment/225571#comment-225571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225571#comment-225571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manai, kas nors skaito…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manai, kas nors skaito tokius rašinėlius? Juokdarys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225571" token="zBioKFb6TxbT4xdb5afKmFhwtdc6lEpQ5m0suseDfpk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225555" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630661630"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mąstančių Liet…</span> - 2021-09-03 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/225555#comment-225555" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225555#comment-225555" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;psichoemocinei būklei“, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"psichoemocinei būklei“, o tuo pačiu ir šalies ateičiai, labiausiai kenkia, kai koks nors artistas atsitiktinai tampa Seimo nariu ir iškar įsivaizduoja esąs visų sričių žinovu ir ekspertu. Tada "garbaus Seimo nario" pagrindiniu užsiėmimu tampa paistalų visomis temomis rašinėjimas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225555" token="ozW9_duTpH9Ndb1IOTm1uWdVBIxj21atPWsynr5iucs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225544" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630659088"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kažkaip neprisimenu,</span> - 2021-09-03 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/225544#comment-225544" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225544#comment-225544" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad vaikai veržtųsi į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad vaikai veržtųsi į mokyklą ir mylėtų visus mokytojus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225544" token="lCVHbrRvrT6iCIXq0PTvebHZWIo0RtceV6C4sbUtsec"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225510" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630650518"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KO GERO </span> - 2021-09-03 - 09:28</p> </li> <a href="/comment/225510#comment-225510" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225510#comment-225510" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">SARKNICKA JAU PAVEIKE KAD…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>SARKNICKA JAU PAVEIKE KAD NESUGEBA SAVO PAZADU IVYKDYT NET PER 4 METUS O GAL JIS IPRATES NIEKO NEDARYT TIK PAZADUS DALINT</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225510" token="toxZi-LFVHxZHujl9kTzKF0MUO0F1EF8mOu7gphUc3I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225455" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630641350"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tik</span> - 2021-09-03 - 06:55</p> </li> <a href="/comment/225455#comment-225455" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225455#comment-225455" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik į rimtus klausimus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik į rimtus klausimus nelenda. Alytaus miesto taryboje nepanašu, kad valstiečių frakcija iš vis suvokia, ką veikia ir kas vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225455" token="IJZ6DRUR4zP1eqzGpfIiTzXURd4nkVZ_zIcOEbrUZT4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Sep 2021 10:55:25 +0000 vyrredaktorius 2858 at https://www.alytausnaujienos.lt Po ne­įpras­tų moks­lo me­tų rug­sė­jis mo­ky­to­jai Si­gi­tai ar­ti­na­si su dar ki­to­kių, nau­jų jaus­mų pa­le­te https://www.alytausnaujienos.lt/po-ne-ipras-tu-moks-lo-me-tu-rug-se-jis-mo-ky-jai-si-gi-tai-ar-ti-na-si-su-dar-ki-kiu-nau-ju-jaus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/99-13622" rel="bookmark"> Nr. <span> 99 (13622) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/IMG-6695.jpg?itok=Bf4I9eMw" width="344" height="287" alt="Mokytoja Sigita mano, kad į visus klausimus galėtų atsakyti pasiremdama Dekalogu. Juk visas mokslas apie emocinį intelektą yra sudėtas Testamente. Visa gėrio, tarnystės, atleidimo, tolerancijos filosofija jame. Na, dar didelė paguoda ir džiaugsmas jai – geri draugai. Jų neturi daug, be galo juos brangina, gerbia ir myli." title="Mokytoja Sigita mano, kad į visus klausimus galėtų atsakyti pasiremdama Dekalogu. Juk visas mokslas apie emocinį intelektą yra sudėtas Testamente. Visa gėrio, tarnystės, atleidimo, tolerancijos filosofija jame. Na, dar didelė paguoda ir džiaugsmas jai – geri draugai. Jų neturi daug, be galo juos brangina, gerbia ir myli." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Mie­la Mo­ky­to­ja, su ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis lau­kia­te Rug­sė­jo 1-osios? Ar pa­kan­ka­mai pail­sė­jo­te po ne­leng­vų nuo­to­li­nio ug­dy­mo me­tų? Ar to­kia­me ne­si­bai­gian­čių re­for­mų, au­gan­čių rei­ka­la­vi­mų pe­ri­ode du mė­ne­siai atos­to­gų su­grą­ži­na vi­sa į sa­vo vie­tas?</strong></p> <p>– Be­si­ar­ti­nan­tis rug­sė­jis nuo­lat pa­skan­di­na sa­vo pa­slap­ties rū­ke. Jis dvel­kia ra­my­be ore, ta­čiau šir­dy­je ke­lia tiek ne­ri­mą, ku­ris kuž­da „o kas gi da­bar bus?“, tiek džiu­ge­sį bei pa­lai­mą, lei­džian­čią su­vok­ti sa­vo gy­ve­ni­mo pras­mę.</p> <p>Žo­džiu, tai la­bai jau­di­nan­tis lai­kas.</p> <p>O šian­dien po to­kių ne­įpras­tų me­tų (tu­riu min­ty­se pan­de­mi­ją) rug­sė­jis ar­ti­na­si su dar ki­to­kių, nau­jų jaus­mų pa­le­te. Kib­ti į dar­bus su nau­ja jė­ga, ener­gi­ja, min­čių skaid­ru­mu ir kū­ry­biš­ku­mu man la­bai pa­de­da va­sa­ros po­il­sis. Jis to­bu­las, jei spė­ji ir pa­ke­liau­ti, ir pa­bū­ti na­muo­se.</p> <p>Per atos­to­gas aš skai­tau ne tik nau­jas kny­gas, bet ir pa­kar­to­ju anks­čiau skai­ty­tus kū­ri­nius, ku­riuos ap­ta­ri­nė­siu su mo­ki­niais, ieš­kau nau­jo žvilgs­nio, po­žiū­rio į juos, tar­si ir ruo­šiuo­si nau­jiems moks­lo me­tams. Ži­nau, kad ne vie­nas ko­le­ga ir se­mi­na­ruo­se da­ly­vau­ja, ir daug įdo­mių veik­lų, vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sių su dar­bu, at­lie­ka. Su ko­le­go­mis se­ka­me švie­ti­mo nau­jie­nas, da­li­ja­mės me­sen­dže­rio gru­pė­je ir ki­tur in­for­ma­ci­ja apie jas. Tai su­ak­ty­vė­ja ypač rug­pjū­čio mė­ne­sį. Jei jau­ti, kad jau no­ri ei­ti į dar­bą, va­di­na­si, po­il­sio pa­kan­ka – aš vi­sa­da taip pa­ma­tuo­ju.</p> <p> </p> <p><strong>– Pan­de­mi­ja dar ne­nu­ga­lė­ta. Kaip ma­no­te, ka­da su­grį­ši­te į anks­čiau bu­vu­sias dar­bo vė­žes?</strong></p> <p>– Pa­me­nu žie­mą, kai su drau­gais be­si­kal­bė­da­mi apie iš­gy­ve­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, sa­ve tar­si ra­min­da­vo­me sa­ky­da­mi, kad tai lai­ki­na, kad ne­sto­ko­ja­me to, kas rei­ka­lin­ga iš­gy­ven­ti (mais­tas, elek­tra, van­duo...), kad mie­ga­me sa­vo lo­vo­se ir ant sa­vų pa­gal­vių, kad nie­kas fi­ziš­kai ne­si­ver­žia į ta­vo na­mus ir ne­ke­lia tau ir ta­vo ar­ti­mie­siems pa­vo­jaus.</p> <p>Ir ta­da su­vo­kė­me, kad no­rė­da­mi pa­si­guos­ti ly­gi­na­me šį lai­ko­tar­pį (pan­de­mi­ją) su ka­ru, tik ieš­ko­me sa­va­ja­me lai­ke po­zi­ty­vo – o kas gi da­bar ge­riau nei per ka­rą.</p> <p>Ir jau gi­lią pra­ėju­sią žie­mą dar gi­liau ir dar jaut­riau su­vo­kiau žmo­nių, iš­gy­ve­nu­sių ir da­bar be­iš­gy­ve­nan­čių ka­rą, tra­ge­di­ją. Mus su jais sie­ja tik su­vo­ki­mas, jog ne­ži­no­me, ka­da vis­kas baig­sis ir iš­vis ar baig­sis.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar jau aiš­ki mo­ky­mo­si tvar­ka, ap­sau­gos rei­ka­lai, ku­rių dar teks pai­sy­ti?</strong></p> <p>– Grei­čiau­siai ug­dy­mo pro­ce­sas pri­mins pra­ėju­sių moks­lo me­tų pra­džią – mo­ky­si­mės ki­taip, rei­kės su­val­dy­ti mo­ki­nių ju­dė­ji­mo srau­tą, dė­vė­ti kau­kes, mo­ki­niai ne­lauks prie ka­bi­ne­to – mo­ky­to­jai eis pas vai­kus, ne­šio­sis kom­piu­te­rius, kny­gas, že­mė­la­pius, są­siu­vi­nius.</p> <p>Žo­džiu, ju­de­sys, sku­bė­ji­mas. Ne­leng­va taip dirb­ti, bet iš­mo­ko­me.</p> <p> </p> <p><strong>– Jau dau­ge­lis mū­sų, dir­ban­čių­jų, taip pat ir mo­ky­to­jų, įpra­to dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du ir tur­būt yra ne­pa­gei­dau­jan­čių­jų ke­liau­ti į kla­ses?</strong></p> <p>– Nuo­to­li­nis mo­ky­mas (-is), be abe­jo, tu­ri ir pliu­sų, ir mi­nu­sų. Ma­nau, ne vie­nam mo­ky­to­jui jis kė­lė ne­ri­mo ir bai­mės, bet sy­kiu ir smal­su­mo.</p> <p>Mū­sų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai daug įdė­jo pa­stan­gų, kad nuo­to­li­nis mo­ky­ma­sis bū­tų kuo ko­ky­biš­kes­nis.</p> <p>Gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja su­da­rė vi­sas įma­no­mas ga­li­my­bes to­bu­lin­ti IT kom­pe­ten­ci­jas, da­ly­va­vo­me ne vie­nuo­se mo­ky­muo­se, o svar­biau­sia – pa­tys mo­kė­mės, da­li­jo­mės pa­tir­ti­mis.</p> <p>Mes bu­vo­me ne­pa­pras­tai vie­nin­gi ir drau­giš­ki! Ne­gai­lė­jo­me lai­ko nei sau, nei ko­le­goms. Nors iš­ban­dė­me daug IT ga­li­my­bių, su­si­kū­rė­me dar­bo stra­te­gi­jas bei daug me­džia­gos, bet vis tiek grįž­ti į dar­bą, į kla­sę pas vai­kus no­ri­si. No­ri­si ma­ty­ti vai­kų akis, jaus­ti jų nuo­tai­kas, emo­ci­jas, skai­ty­ti iš jų žvilgs­nių.</p> <p>Ne­ži­nau nė vie­no, ku­ris ne­no­rė­tų grįž­ti. Tai, kad žmo­gus (tiek mo­ki­nys, tiek mo­ky­to­jas) ra­do pri­va­lu­mų nuo­to­li­nio mo­ky­mo me­tu, dar ne­sa­ko, kad jis ne­no­ri grįž­ti į mo­kyk­lą, į kla­sę pas drau­gus.</p> <p> </p> <p><strong>– Mo­ki­niai, ma­nau, kad lau­kia kon­tak­ti­nio mo­ky­mo­si?</strong></p> <p>– Tik­rai dau­ge­lis no­ri grįž­ti, nors da­liai mo­ki­nių, ma­nau, net­gi la­bai ti­ko toks mo­ky­mo­si bū­das, ypač vy­res­nie­siems, ku­rie są­mo­nin­gi, sa­va­ran­kiš­ki, mo­ka mo­ky­tis, tu­ri tiks­lų.</p> <p> </p> <p><strong>– Ką iš mo­ki­nių at­ėmė pan­de­mi­ja?</strong></p> <p>– Ben­dra­vi­mą. Mo­ki­niai ypač pir­mai­siais mė­ne­siais kal­bė­jo, kaip no­ri į mo­kyk­lą, no­ri drau­gų, šven­čių, ke­lio­nių, trūks­ta po­kal­bių ne tik su drau­gais, bet ir su mo­ky­to­jais.</p> <p>Juk žmo­gus ga­li bū­ti žmo­gu­mi tik tarp žmo­nių.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar pa­ste­bi­mas pa­di­dė­jęs, daž­niau­siai ne­pa­ma­tuo­tas tė­vų reik­lu­mas?</strong></p> <p>– Tė­vams taip pat bu­vo la­bai ne­ra­mu, nes vis­kas nau­ja. Te­ko ir­gi pa­si­mo­ky­ti, ypač pra­di­nu­kų tė­vams, nes vai­kui rei­kia pa­dė­ti, o tik­rai ne vi­si mo­ka nau­do­tis kom­piu­te­riais.</p> <p>Di­de­lę pa­gal­bą tei­kė mo­ky­to­jai, nuo­lat ben­drau­da­mi su tė­vais. Tė­vų su­si­rin­ki­mai taip pat vyk­da­vo nuo­to­li­niu bū­du „Te­ams“ plat­for­mo­je.</p> <p>Na, tė­vai, be abe­jo, bu­vo jaut­res­ni nei pa­pras­tai, bet kiek man te­ko su jais ben­drau­ti, ne­ga­lė­čiau pa­va­din­ti tai per­dė­tu reik­lu­mu.</p> <p>Aš ir pa­ti esu ma­ma, man taip pat kil­da­vo klau­si­mų, bet pa­si­do­mė­ju­si gau­da­vau at­sa­ky­mus. Taip pat ir į ma­ne krei­da­vo­si tė­vai (kar­tais tar­pi­nin­kau­jant kla­sės auk­lė­to­jai) ir tek­da­vo at­sa­ky­ti, ko­dėl toks pa­žy­mys, ko­dėl pa­ra­šy­ta n...</p> <p>Ma­nau, kad tai tė­vų pa­rei­ga – klaus­ti, do­mė­tis, iš­si­aiš­kin­ti. Mes juk kar­tu ug­do­me vai­ką. Tik la­bai ne­pa­tik­da­vo už mo­ki­nį tė­vų at­lik­ti dar­bai, tai jau meš­kos pa­slau­ga, ne as­me­ny­bės au­gi­ni­mas, ne ug­dy­mas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ką Jums reiš­kia mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žas? Psi­cho­lo­gai pa­ste­bi, kad mo­ky­to­jams kal­bė­ti apie tai, kad jiems yra sun­ku, nė­ra pa­pras­ta. Kur ran­da­te at­ra­mą?</strong></p> <p>– Ne­leng­va at­sa­ky­ti. Gal pra­dė­siu nuo to, kas su­tei­kia stip­ry­bės. Aš esu ti­kin­ti, esu ka­ta­li­kė. Man vi­si at­sa­ky­mai ir pa­guo­da yra Šven­ta­ja­me Raš­te. Mo­kau­si iš Kris­taus. Net į vi­sus jū­sų pa­teik­tus klau­si­mus ga­lė­čiau at­sa­ky­ti pa­si­rem­da­ma De­ka­lo­gu, bet...</p> <p>Juk vi­sas moks­las apie emo­ci­nį in­te­lek­tą yra su­dė­tas Tes­ta­mente. Vi­sa gė­rio, tar­nys­tės, at­lei­di­mo, to­le­ran­ci­jos fi­lo­so­fi­ja ja­me.</p> <p>Na, dar di­de­lė pa­guo­da ir džiaugs­mas – ge­ri drau­gai. Jų ne­tu­riu daug, be ga­lo juos bran­gi­nu, ger­biu ir my­liu.</p> <p>Mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žas? Ši­tas klau­si­mas tik­rai su­dė­tin­gas. Vis bė­gau nuo jo. Bet vis­gi. Pres­ti­žas. Ne­ži­nau, aš ne­si­jau­čiu blo­gai bū­da­ma mo­ky­to­ja, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ma­nęs tai ne­žei­džia ir ne­žei­džia kar­tais iš­girs­ti žo­džiai: „...ma­tai gi, kaž­ko­kia mo­ky­to­ja man čia aiš­kins...“</p> <p>Taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti kaž­ko­kia gy­dy­to­ja, kaž­ko­kia par­da­vė­ja, kaž­ko­kia ad­vo­ka­tė ir t. t. To­kiu at­ve­ju no­ri­si kal­bė­ti ap­skri­tai apie žmo­gų. Šven­ta­ja­me Raš­te pa­ra­šy­ta: „Lenk­ty­niau­ki­te tar­pu­sa­vio pa­gar­ba.“ Vis­kas. Tai la­bai gi­lu.</p> <p>O pyk­čio ar pa­vy­do pa­gim­dy­ti žo­džiai ne­ga­li su jais kon­ku­ruo­ti. Va­di­na­si, jei tu­ri į ką ly­giuo­tis, iš ko mo­ky­tis ar į ką at­si­spir­ti, ga­li gy­ven­ti ir nau­do­ti sa­vo ver­ty­bių pa­le­tę, ku­ri ne tik puo­šia ta­vo gy­ve­ni­mą, bet ir sau­go jį.</p> <p> </p> <p><strong>– Vie­na iš mo­kyk­los funk­ci­jų – orien­tuo­ti mo­ki­nį į svei­ko gy­ve­ni­mo ver­ty­bių pa­sau­lį. Ar pa­ruo­šia at­ei­ties gy­ve­ni­mui šian­die­nė mo­kyk­la? Ko­kių įgū­džių ir ži­nių ne­su­tei­kia pa­kan­ka­mai?</strong></p> <p>– Ko ge­ro, no­rė­čiau pa­suk­ti tru­pu­tį ki­taip klau­si­mą. Mes esa­me lin­kę daug ką pro­jek­tuo­ti į at­ei­tį, gal dėl to, kad daug ra­šo­me pla­nų, ku­riems pa­tei­kia­mi ter­mi­nai, ne­ži­nau.</p> <p>Bet, kai ra­šo­me pla­ną, tuo mo­men­tu mes taip pat gy­ve­na­me, tuo mo­men­tu slen­ka nie­ka­da ne­su­grį­šian­čios mū­sų gy­ve­ni­mo se­kun­dės, mi­nu­tės.</p> <p>No­riu pa­sa­ky­ti, kad mo­kyk­lo­je taip pat vyks­ta gy­ve­ni­mas, jau­nas žmo­gus gy­ve­na ir kau­pia sa­vo pa­tir­tį, ku­ri pa­de­da for­muo­ti ver­ty­bes. Jau­nas žmo­gus gy­ve­na ir na­muo­se, ir kie­me su drau­gais ir vi­sur jis kau­pia pa­tir­tį.</p> <p>Su­au­gęs žmo­gus (mo­ky­to­jas, tė­vai, kai­my­nas...) ga­li jam tik pa­dė­ti su­vok­ti tai, kas ne­aiš­ku, kas gal­būt jį bau­gi­na.</p> <p>Ir, ap­skri­tai, kad mes ne­ži­no­me, ko mums rei­kės gy­ve­ni­me, mes vis ban­do­me tai nu­ma­ny­ti. Vie­nas bus lai­min­gas so­din­da­mas gė­les, o ki­tas – ra­šy­da­mas kny­gas.</p> <p>Vai­ką rei­kia steng­tis pa­žin­ti ir tai ne tik mo­kyk­los rei­ka­las. La­bai nuo­šir­džiai apie mo­ki­nių po­mė­gius, lais­va­lai­kį, mėgs­ta­mą da­ly­ką ir pa­na­šius rei­ka­lus esu kal­bė­ju­si in­di­vi­du­a­lių po­kal­bių me­tu su auk­lė­ti­nių tė­vais. To­kie po­kal­biai dau­ge­lį pa­ska­ti­no ati­džiau pa­žvelg­ti į vai­ką, o ką gi jis vei­kia?</p> <p>Ir, pa­si­ro­do, ne tik te­le­fo­ną mai­go, o jei nar­šo te­le­fo­ne, ga­li­ma pa­si­do­mė­ti, kas jam ten įdo­mu.</p> <p>Ma­nau, tik pa­žin­da­mi sa­vo vai­kus ga­li­me jiems pa­dė­ti bū­ti lai­min­giems da­bar ir at­ei­ty­je. Tai­gi lai­ko la­biau trūks­ta nei pi­ni­gų.</p> <p> </p> <p><strong>– Kas Jums yra mo­kyk­la? Ko­kią ma­to­te at­ei­ties mo­kyk­lą?</strong></p> <p>– Man ne vis­kas pa­tin­ka, kas vyks­ta šian­die­nos gy­ve­ni­me. Mes nuo­lat gir­di­me (TV, įvai­rūs so­cia­li­niai tin­klai ir pan.), kad tu­ri­me bū­ti to­bu­li ir ge­riau­si.</p> <p>Ne­svei­ka ir ne­tei­sin­ga kon­ku­ren­ci­ja dar­be, šei­mo­je dėl įvai­rių įsi­pa­rei­go­ji­mų ke­lia ne­pa­pras­tai di­de­lę įtam­pą ir bai­mę, dėl ku­rios žmo­gus pra­ran­da pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, jį ap­nin­ka abe­jo­nės, smuk­dan­čios jo sa­vi­ver­tę. To­kiam žmo­gui sun­ku ne­pa­lūž­ti.</p> <p>O ką jau kal­bė­ti apie jau­nuo­lius, apie pa­aug­lius, kaip jiems su­vok­ti, kad de­monst­ra­vi­mas sa­vo gy­ve­ni­mo feis­bu­ke dar ne lai­min­go gy­ve­ni­mo ga­ran­ti­ja, kaip, ko­kiu bū­du jiems su­vok­ti, kad žmo­gus lai­min­gas ga­li bū­ti kuk­liai ty­lė­da­mas, ta­čiau gi­liai su­vok­da­mas ir iš­gven­da­mas sa­vo bū­tį, pras­mę. Kaip pa­dė­ti jau­nuo­liui su­vok­ti, kas yra tik­ro­sios ir am­ži­no­sios ver­ty­bės? Kas yra gar­bė, ką reiš­kia gar­bin­gai gy­ven­ti? Ir kaip ga­li pa­dė­ti tai su­vok­ti Ale­xan­dre’o Du­mas ro­ma­nas „Trys muš­kie­ti­nin­kai“ (ne fil­mai, o kny­ga).</p> <p>Ma­nau, šian­dien mo­kyk­la, mo­ky­to­jai tu­rė­tų pa­dė­ti jau­nam žmo­gui ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, ieš­ko­ti tik­ro­sios, tik jam vie­nam skir­tos ke­lio kryp­ties.</p> <p>Mo­ky­to­jo pa­rei­ga ne tik sa­vo da­ly­ką dės­ty­ti, bet ir pa­dė­ti jau­nam žmo­gui su­vok­ti, kad ga­li­ma klys­ti, kad klai­da tai ne pa­sau­lio pa­bai­ga, kad iš klai­dų mo­ko­ma­si, kad gy­ve­ni­mas dėl to jam ne­už­da­ro du­rų, o kaip tik gal­būt su­tei­kia nau­jų ga­li­my­bių.</p> <p>Tei­sus po­pie­žius Pran­ciš­kus sa­ky­da­mas, kad „nė­ra šven­tų­jų be pra­ei­ties, kaip nu­si­dė­jė­lių be at­ei­ties“.</p> <p> </p> <p><strong>– Gal ir links­mes­ne te­ma pa­kal­bė­ki­me. Ko­kių juo­kin­giau­sių pa­si­tei­si­ni­mų esa­te iš­gir­du­si iš gim­na­zis­tų?</strong></p> <p>– Oi, vi­so­kiau­sių bu­vo! Ir ka­ti­nas už­šo­kęs ant kla­via­tū­ros su­spau­dė myg­tu­kus, ir kai­my­nas re­mon­tą da­rė sa­vo bu­te, to­dėl ne­ga­lė­jo pa­mo­ko­je da­ly­vau­ti, nes triukš­mas di­de­lis.</p> <p>Vie­ną kar­tą mo­ki­nys pa­ra­šė ži­nu­tę, kad su tė­vais iš­vy­ko į Aly­tų, o pats ma­no gat­ve, pro ma­no lan­gus, pra­ėjo.</p> <p>O penk­to­kiu­kas per pa­tį pa­mo­kos įkarš­tį stai­ga pa­sa­kė: „Aš pa­var­gau, Vi­so ge­ro.“ Ir iš­jun­gė kom­piu­te­rį. Jis tai at­li­ko taip grei­tai ir na­tū­ra­liai, kad iš­jun­gu­si kom­piu­te­rio gar­są ir vaiz­dą pa­ti pra­pliu­pau juo­ku.</p> <p> </p> <p><strong>– Kiek­vie­nas gy­ve­na­me tą lai­ką, ku­rį sky­rė li­ki­mas. Gy­ve­na­me la­bai gra­žiai, kū­ry­bin­gai. Ir ne­la­bai. Kaip Jūs įver­tin­tu­mė­te nu­ei­tus me­tus?</strong></p> <p>– Mums kaž­kiek at­sei­kė­ta lai­ko šia­me pa­sau­ly ir nie­ko ne­ga­li­me pa­keis­ti, kad ir kaip no­rė­tu­me pra­tęs­ti sa­vo gy­ve­ni­mą, nors ke­lias va­lan­das ar die­nas pri­si­dė­ti – ne­pa­vyks! Man at­ro­do, kad kaip tik to ir ne­su­vo­kia­me, nors ir ži­no­me. Jau­čia­mės to­kie ga­lin­gi val­dy­da­mi, nu­ro­di­nė­da­mi, smerk­da­mi ar nie­kin­da­mi – o kam to rei­kia, kur tai ve­da?</p> <p>Juk sa­vo vie­nin­te­les ir nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­sian­čias va­lan­das ar die­nas be­pras­miuo­se pyk­čio liū­nuo­se pra­lei­džia­me.</p> <p>O juk ga­li­me ki­taip pa­si­rink­ti.</p> <p>Tai ir nu­ei­tus me­tus ver­ti­nu kaip di­džiau­sią do­va­ną, ku­pi­ną iš­ban­dy­mų, liū­de­sio, džiaugs­mo, at­ra­di­mų.</p> <p>Aš po dau­ge­lio me­tų (ka­ran­ti­no me­tu) vėl pa­ma­čiau, kaip sprogs­ta ir su­ža­liuo­ja ber­žai, vėl užuo­džiau pa­va­sa­rio gai­vą, tu­rė­jau ga­li­my­bę ste­bė­ti, kaip pra­žys­ta gė­lės.</p> <p>Tie­siog su­sto­jau. Gal ne, nie­ka­da ne­bū­čiau pa­ti su­sto­ju­si – su­stab­dė. Taip pra­ėjo ma­no vie­nin­te­liai, nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­sian­tys me­tai.</p> <p>My­liu juos. My­liu sa­vo gy­ve­ni­mą, bran­gi­nu vi­sas aki­mir­kas, net pa­čias bai­siau­sias, net ir tas, ku­rių gal ne­no­rė­čiau pri­si­min­ti.</p> <p>Juk ži­nau, kad jos, ne­lei­du­sios už­mig­ti, vers­da­vu­sios ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, ver­tin­ti ir pri­im­ti spren­di­mus, su­tei­kė pa­tir­ties, be ku­rios ne­bū­čiau to­kia, ko­kia esu.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar ki­ta­me, ne mo­ky­to­jos, vaid­me­ny­je sa­ve įsi­vaiz­duo­ja­te?</strong></p> <p>– Gai­la, bet ne. Ne­mo­kė­čiau gy­ven­ti ki­taip. Vis pa­ban­dau įsi­vaiz­duo­ti, tik vaiz­das, tar­si se­nas fil­mas, nu­trūks­ta. Nors, ką ga­li ži­no­ti.</p> <p>Iš tie­sų tai tu­riu vie­ną sva­jo­nę, ji ne taip jau ir nu­to­lu­si nuo ma­no pro­fe­si­jos, bet vis trūks­ta drą­sos, o gal bran­dos. Ne­ži­nau. Dar pa­gal­vo­siu.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG-6695_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG-6695_0.jpg?itok=hFMiLJWL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG-6719.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG-6719.jpg?itok=8BEk-5zJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG-6733.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG-6733.jpg?itok=p2vRBRWB" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-ne-ipras-tu-moks-lo-me-tu-rug-se-jis-mo-ky-jai-si-gi-tai-ar-ti-na-si-su-dar-ki-kiu-nau-ju-jaus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2853&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UqEWF4g7IvgQqshsUWqPpDfKAuv5V9gKdaAcVC4qS2E"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224845" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630466470"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jppomini</span> - 2021-09-01 - 06:21</p> </li> <a href="/comment/224845#comment-224845" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224845#comment-224845" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">SUMATERA https://bit.ly…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>SUMATERA<br /> <a href="https://bit.ly/3gmbQmq">https://bit.ly/3gmbQmq</a><br /> <a href="https://bit.ly/3goVcTd">https://bit.ly/3goVcTd</a><br /> <a href="https://bit.ly/3xntdcs">https://bit.ly/3xntdcs</a><br /> <a href="https://bit.ly/35nA0GR">https://bit.ly/35nA0GR</a><br /> <a href="https://bit.ly/3guzFZD">https://bit.ly/3guzFZD</a><br /> <a href="https://bit.ly/3vk8C7r">https://bit.ly/3vk8C7r</a><br /> <a href="https://bit.ly/2TzqNZl">https://bit.ly/2TzqNZl</a><br /> <a href="https://bit.ly/3iJ1Zc2">https://bit.ly/3iJ1Zc2</a><br /> <a href="https://bit.ly/3jtOHit">https://bit.ly/3jtOHit</a><br /> <a href="https://bit.ly/3iDFdSZ">https://bit.ly/3iDFdSZ</a><br /> <a href="https://bit.ly/3pUwsW5">https://bit.ly/3pUwsW5</a><br /> <a href="https://bit.ly/3zsiQpp">https://bit.ly/3zsiQpp</a><br /> <a href="https://bit.ly/3d0mBJl">https://bit.ly/3d0mBJl</a><br /> <a href="https://bit.ly/3xl1Xv1">https://bit.ly/3xl1Xv1</a><br /> <a href="https://bit.ly/35sCyU5">https://bit.ly/35sCyU5</a></p> <p>KALIMANTAN<br /> <a href="https://bit.ly/3jCGpEN">https://bit.ly/3jCGpEN</a><br /> <a href="https://bit.ly/3m4YlL8">https://bit.ly/3m4YlL8</a><br /> <a href="https://bit.ly/3glfc9o">https://bit.ly/3glfc9o</a><br /> <a href="https://bit.ly/35jhnEf">https://bit.ly/35jhnEf</a><br /> <a href="https://bit.ly/3cFx0tq">https://bit.ly/3cFx0tq</a><br /> <a href="https://bit.ly/3sm8FzO">https://bit.ly/3sm8FzO</a><br /> <a href="https://bit.ly/36dpAds">https://bit.ly/36dpAds</a><br /> <a href="https://bit.ly/3AssVTR">https://bit.ly/3AssVTR</a><br /> <a href="https://bit.ly/3jGlQHP">https://bit.ly/3jGlQHP</a><br /> <a href="https://bit.ly/3yq1UyK">https://bit.ly/3yq1UyK</a></p> <p>SULAWESI<br /> <a href="https://bit.ly/2TtwUiw">https://bit.ly/2TtwUiw</a><br /> <a href="https://bit.ly/3hcSG2R">https://bit.ly/3hcSG2R</a><br /> <a href="https://bit.ly/3wCa3hS">https://bit.ly/3wCa3hS</a><br /> <a href="https://bit.ly/3rg0Db6">https://bit.ly/3rg0Db6</a><br /> <a href="https://bit.ly/3ljc28S">https://bit.ly/3ljc28S</a><br /> <a href="https://bit.ly/3yfWsig">https://bit.ly/3yfWsig</a><br /> <a href="https://bit.ly/2TuucJA">https://bit.ly/2TuucJA</a><br /> <a href="https://bit.ly/3dJfrt8">https://bit.ly/3dJfrt8</a><br /> <a href="https://bit.ly/36ff0To">https://bit.ly/36ff0To</a><br /> <a href="https://bit.ly/36awD6N">https://bit.ly/36awD6N</a><br /> <a href="https://bit.ly/3dINr9b">https://bit.ly/3dINr9b</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224845" token="TTZbsvGepVZ_f7MgBAgmFUVDtPlAUYlp52mT1P8EpK0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Aug 2021 13:32:22 +0000 vyrredaktorius 2853 at https://www.alytausnaujienos.lt XIX Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lai­da: įvei­kę ne­ei­li­nius ka­ran­ti­ni­nius moks­lo me­tus, abi­tu­rien­tai iš­ke­liau­ja į pla­tų pa­sau­lį nau­jų iš­šū­kių ieš­ko­ti https://www.alytausnaujienos.lt/xix-aly-taus-sv-be-ne-dik-gim-na-zi-jos-lai-da-ivei-ke-ne-ei-li-nius-ka-ran-ti-ni-nius-moks-lo-me <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/85-13608" rel="bookmark"> Nr. <span> 85 (13608) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/AW5W3569.JPG?itok=cezV6Vr3" width="344" height="287" alt="Išleistuvių šventė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Fausto AUGUSTINO nuotr." title="Išleistuvių šventė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Fausto AUGUSTINO nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mo­kyk­los ben­druo­me­nė di­džiau­sios sėk­mės šie­met lin­ki trims kla­sėms. „Džiau­giuo­si sa­vo ug­dy­ti­niais, jie tik­ri „be­ne­dik­tu­kai“, drą­siai at­rė­mė vi­sus siun­čia­mus iš­šū­kius, su­si­do­ro­jo su nuo­to­li­niu mo­ky­mu, at­kak­liai sie­kė už­si­brėž­tų tiks­lų“, – sa­ko IVb kla­sės va­do­vė Ja­ni­na Alek­na­vi­čie­nė.</p> <p>„Esa­te ta abi­tu­rien­tų kar­ta, ku­ri Aly­tui už­dir­bo dau­giau­sia šim­tu­kų, o, ver­ti­nant pro­cen­tiš­kai, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja jau tre­čius me­tus šia pras­me yra ly­de­rė mies­te“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė, svei­kin­da­ma 21 gim­na­zis­tą, iš­lai­kiusį vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus aukš­čiau­siu ba­lu. Be­je, net ke­tu­ri gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai šie­met ga­vo po du šim­tu­kus. Tai – Dei­vi­das Kai­rys, pel­nęs in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir an­glų kal­bos tarp­tau­ti­nio eg­za­mi­no (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Kris­ti­na Jan­kaus­kai­tė), Kas­pa­ras Lu­ko­šiū­nas – an­glų kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Vio­le­ta Šurs­kie­nė) ir IT, Ro­kas Pu­zo­nas – IT ir ma­te­ma­ti­kos (mo­kyt. eks­per­tė Jo­lan­ta Pa­ce­vi­čie­nė), Eg­lė Tur­či­na­vi­čiū­tė – lie­tu­vių kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Ri­ta Kras­naus­kie­nė) ir an­glų kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė V. Šurs­kie­nė).</p> <p>„Ša­lia aukš­čiau­sius ba­lus pel­niu­sių abi­tu­rien­tų vi­suo­met bu­vo jų mo­ky­to­jai, šian­dien no­riu pa­si­džiaug­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Re­na­tos Ja­nu­lie­nės, ku­rią pa­va­din­čiau tik­ra gim­na­zi­jos žvaigž­du­te, mo­ki­nių sėk­me – iš 9 IT vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų net 6 įver­tin­ti šim­tu­kais“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė, įtei­ku­si mo­ky­to­jai pa­dė­ką.</p> <p>Ne pa­slap­tis, kad pas­ta­rie­ji moks­lo me­tai bu­vo ypa­tin­gi vi­siems Lie­tu­vos abi­tu­rien­tams, ne­leng­vi iš­ban­dy­mai lau­kė, tad dvi­gu­bai džiu­gi bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė – vi­siems Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams pui­kiai pa­vy­ko pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams.</p> <p>„Ma­nau, kad mū­sų XIX-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai šie me­tai bu­vo įdo­mūs. Jie tu­rė­jo ga­li­my­bę pri­si­im­ti dau­giau at­sa­ko­my­bės ir tap­ti sa­va­ran­kiš­kes­niais. Ka­ran­ti­nas iš­mo­kė su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus, tin­ka­mai pa­skirs­ty­ti lai­ką, su­si­tvar­ky­ti mo­ky­mo­si re­ži­mą. At­sa­kin­gi mo­ki­niai ge­bė­jo pui­kiai su­si­tvar­ky­ti, ki­tiems se­kė­si sun­kiau. IVa kla­sės mo­ki­niai džiau­gė­si, kad pa­va­sa­riop ga­lė­jo lan­ky­ti re­a­lias kon­sul­ta­ci­jas, ku­rio­se mo­ky­to­jai pa­dė­jo su­si­ste­min­ti ži­nias. Vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai – kiek­vie­no pa­gal ga­li­my­bes ir įdė­tą dar­bą. Lin­kiu abi­tu­rien­tams sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo, siek­ti sa­vo tiks­lų ir ne­iš­duo­ti sa­vęs ir gy­ve­ni­mo ver­ty­bių“, – sa­ko IVa kla­sės auk­lė­to­ja Ni­jo­lė Prie­skie­nie­nė.</p> <p>„Pas­ku­ti­niai dve­ji me­tai bu­vo pil­ni iš­ban­dy­mų ir iš­šū­kių, te­ko keis­ti kon­tak­ti­nį mo­ky­mą į nuo­to­li­nį. No­rė­jau pa­siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų, tad te­ko nuo­sek­liai ir su­si­kau­pus dirb­ti pa­mo­ko­se bei na­muo­se. Pa­de­dant mo­ky­to­jams ir šei­mai, pa­sie­kiau ga­na sėk­min­gų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų. Rink­siuo­si stu­di­jas Lie­tu­vo­je ,Vil­niaus uni­ver­si­te­te, be­lie­ka ti­kė­tis sėk­mės su moks­lu ir at­ra­di­mais su­sie­ta­me gy­ve­ni­me“, – tai abi­tu­rien­to K. Lu­ko­šiū­no, pel­niu­sio du šim­tu­kus, min­tys.</p> <p>„Be­veik dve­ji me­tai nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si bu­vo sun­kūs ir pri­ver­tė iš­mok­ti gy­ven­ti dūž­tan­čio­se for­mo­se, kaip sa­kė lie­tu­vių po­etas, eg­zis­ten­cia­lis­tas Vy­tau­tas Ma­čer­nis. Pir­miau­sia, esu dė­kin­ga sa­vo šei­mai, ku­ri iš­ug­dė žin­gei­džią as­me­ny­bę, sie­kian­čią už­si­brėž­tų tiks­lų ir, ži­no­ma, mo­ky­to­jams, ku­rie ne­lei­do nu­kryp­ti nuo tiks­lo ir nuo­lat mo­ty­va­vo bei pa­lai­kė mums vi­siems sun­kiu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Nors eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai džiu­gi­na, at­ei­tis dar tik­rai nė­ra aiš­ki. Ky­la daug abe­jo­nių dėl stu­di­jų pa­si­rin­ki­mo, kol kas ne­su tik­ra, ar stu­di­juo­siu Lie­tu­vo­je, ar iš­ban­dy­siu sa­ve už­sie­nio pla­ty­bė­se, bet moks­lo tik­rai ne­at­si­sa­ky­siu! Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad mes pa­tys ku­ria­me sa­vo at­ei­tį, ra­šo­me sa­vo is­to­ri­jas, to­dėl lin­kiu nie­ka­da ne­nu­sto­ti kur­ti ste­buk­lin­gų, uni­ka­lių ir švie­sių is­to­ri­jų“, – sa­ko dvie­jų šim­tu­kų sa­vi­nin­kė E.Tur­či­na­vi­čiū­tė. </p> <p>„Pas­ku­ti­niai moks­lo me­tai ne­bu­vo leng­vi. Ma­nau, jog mo­ki­niams di­džiau­sia pro­ble­ma bu­vo mo­ty­va­ci­jos sto­ka, ku­ri at­si­ra­do dėl kas­die­ni­nės ru­ti­nos ir kar­tais at­ro­dan­čių ne­įvei­kia­mo­mis už­duo­čių. Ma­nau, kad bran­dos eg­za­mi­nams pa­si­ruo­šiau ge­rai. Re­zul­ta­tai ati­tin­ka pa­stan­gas. Me­tų pra­džio­je dar ne­ži­no­jau, ką veik­siu at­ei­ty­je, ta­čiau ra­mi ka­ran­ti­no ap­lin­ka pa­dė­jo ap­si­spręs­ti – ban­dy­siu siek­ti nau­jų ži­nių Vil­niaus uni­ver­si­te­te, tei­sės sri­ty­je“, – tai abi­tu­rien­to Lu­ko Mic­ke­vi­čiaus, IT vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no šim­tu­ko sa­vi­nin­ko, min­tys.</p> <p>Šim­tu­ki­nin­kams bran­dos ates­ta­tus įtei­kė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­juo­ka­vęs, kad mo­kyk­los šven­tę rei­kia at­švęs­ti taip, kad il­gai pri­si­min­tum, ne­bent... pla­nuo­ji pats tap­ti mo­ky­to­ju, nes jiems abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės juk vyks­ta kas­met. Ir jau la­bai rim­tai me­ras pri­dū­rė, kad lin­ki sva­jo­ti, nes sva­jo­nės pil­do­si, o at­ei­ties gy­ve­ni­mą – kur­ti gim­ta­ja­me mies­te.</p> <p>Vi­siems šim­tu­kus pel­niu­siems abi­tu­rien­tams Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė po 100 eu­rų pre­mi­ją už kiek­vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.</p> <p>„Kai pas­ku­ti­nį kar­tą žings­niai nu­ai­dės mo­kyk­lo­je, bus grau­du. Ta­čiau džiau­giuo­si, kad, net ir esant su­dė­tin­goms ap­lin­ky­bėms, abi­tu­rien­tai su­ge­bė­jo pa­si­reng­ti bran­dos eg­za­mi­nams ir pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų bei vi­si iš­ke­liau­ja į pla­tų pa­sau­lį nau­jų iš­šū­kių ieš­ko­ti“, – vi­sa­da jau­di­nan­čią iš­leis­tu­vių nuo­tai­ką įvar­di­ja IVc kla­sės va­do­vas Mo­des­tas Rau­do­nis. Šv. Be­ne­dik­to gimn­zi­jos abi­tu­rien­tų po bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo iš­kil­mių ša­lia gim­na­zi­jos lau­kė svei­kin­ti su­si­rin­kę drau­gai ir ar­ti­mie­ji, o pa­tys abi­tu­rien­tai dar su­šo­ko tra­di­ci­nį mo­kyk­li­nį val­są. Vė­liau jų lau­kė šven­tė Aly­taus mies­to te­at­re.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W2997.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W2997.JPG?itok=OYjs-l7p" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3042.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3042.JPG?itok=r9TXuSED" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3050.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3050.JPG?itok=cQsfuSUi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3124.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3124.JPG?itok=QMojtM7S" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3140.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3140.JPG?itok=MBkj7MeV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3146.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3146.JPG?itok=rzCMgkdW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3221.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3221.JPG?itok=cKo2h0L3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3372.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3372.JPG?itok=nAVbaHIv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3391.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3391.JPG?itok=d6oZ1FXb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3413.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3413.JPG?itok=ja6Ejign" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3436.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3436.JPG?itok=f5zIMHW8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3569_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3569_0.JPG?itok=z3BLqAk6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/AW5W3585.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/AW5W3585.JPG?itok=wCPhGDjY" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/xix-aly-taus-sv-be-ne-dik-gim-na-zi-jos-lai-da-ivei-ke-ne-ei-li-nius-ka-ran-ti-ni-nius-moks-lo-me&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2764&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n2_BqpVeMEUsPcj1Y8kfxuin7Hlv6SSZLk3Ddqzi8I4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-259547" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635169406"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>eugenbaudeer</span> - 2021-10-25 - 16:43</p> </li> <a href="/comment/259547#comment-259547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/259547#comment-259547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">thanks for shares this post…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>thanks for shares this post for my national language i wish this couple always be happy, I am a divorced women, but i am own depend, because i am CEO <a href="https://www.silicongraphics.ae/">app development agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=259547" token="2LCtsXfU9A04tvfJFHBkIasiMlWtlF5XoxGBKc0d5Js"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-236236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1633506463"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dyane Lames</span> - 2021-10-06 - 10:47</p> </li> <a href="/comment/236236#comment-236236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/236236#comment-236236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I think it bit seems like…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I think it bit seems like that what you have mentioned in that post. As it is taken like a <a href="https://www.assignmenthelp.ae/">professional assignment writing</a> work for whole that bunch of work for the application so that I would be just easy to get it past the restrictions to access this plot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=236236" token="LNxbGcG45wwBqXAJV98BmytBVnCB9v6gunRGgDdiE4o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Jul 2021 12:28:36 +0000 vyrredaktorius 2764 at https://www.alytausnaujienos.lt