Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt „Mo­kyk­los odi­sė­ja” at­ke­liau­ja į dvi Aly­taus mo­kyk­las https://www.alytausnaujienos.lt/mo-kyk-los-odi-se-ja-ke-liau-ja-i-dvi-aly-taus-mo-kyk-las <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugpjūtis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13463" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13463) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-08/F-8.jpg?itok=bfOjk98e" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Ką reiš­kia ge­ra mo­kyk­la? Vi­sų pir­ma, tai mo­kyk­la, ku­rio­je vy­rau­ja svei­ka psi­cho­e­mo­ci­nė būk­lė bei aukš­ta ben­druo­me­nės kul­tū­ra, ku­ri re­mia­si tar­pu­sa­vio pa­gar­ba ir pa­si­ti­kė­ji­mu. Šio­je mo­kyk­lo­je tai­ko­mas in­di­vi­du­a­li­zuo­tas mo­ky­ma­sis, t. y., at­si­žvel­giant į kiek­vie­no mo­ki­nio stip­ry­bes ir uni­ka­lu­mą, sie­kia­ma at­liep­ti kiek­vie­no vai­ko po­rei­kius“, – sako Mingailė ir Tautvydas Meldaikiai. Marijos Šalaševičiūtės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Lie­tu­vo­je vis dar skep­tiš­kai žiū­ri­ma į pro­gre­sy­vias švie­ti­mo prak­ti­kas. Bai­mė „su­ga­din­ti“ sa­vo vai­kus su­tei­kiant jiems per daug lais­vės, pa­si­ti­kė­ji­mo ir at­sa­ko­my­bės gi­liai įsi­šak­ni­ju­si mū­sų vi­suo­me­nė­je. Evo­liu­ci­jos psi­cho­lo­gas Pe­te­ris Gray’us, uo­liai ko­vo­jan­tis už vai­kų tei­ses ir pri­gim­ti­nį smal­su­mą mo­ky­tis pa­tiems, na­tū­ra­liai, sa­ko, jog prie­lai­da, kad vai­kai yra ne­kom­pe­ten­tin­gi, ne­at­sa­kin­gi ir jiems rei­ka­lin­gas nuo­la­ti­nis ve­di­mas ir prie­žiū­ra, pa­ma­žu tam­pa sa­vai­me iš­si­pil­dan­čia pra­na­šys­te. Kaip pa­si­ren­ka­me žiū­rė­ti į vai­kus, taip jie iš­moks­ta žiū­rė­ti į sa­ve.</p> <p>To­kie švie­ti­mo mo­de­liai kaip Val­dor­fas, Mon­tes­so­ri, Reg­gio Emi­lia, Su­zu­ki, Dal­to­no pla­nas, Gard­ne­rio idė­jos, taip pat de­mo­kra­tiniais, so­ciok­ra­ti­niais prin­ci­pais be­si­re­mian­čios mo­kyk­los, fe­no­me­nais grįs­tas ug­dy­mas, tarp­dis­cip­li­ni­nės jung­tys ar sa­vi­val­dus ug­dy­mas, vis dar lai­ko­mi ne­įpras­tu pa­si­rin­ki­mu. Daž­niau­siai šiais mo­de­liais be­si­re­mian­čios mo­kyk­los pri­ei­na­mos pri­klau­so­mai nuo ge­og­ra­fi­nės ir fi­nan­si­nės pa­dė­ties.</p> <p>Ar eg­zis­tuo­ja til­tas tarp al­ter­na­ty­vaus ir įpras­to ug­dy­mo mo­de­lių? Dau­gu­ma ug­dy­to­jų ir tė­vų tuo abe­jo­ja, to­dėl ren­ka­si at­si­skir­ti nuo tra­di­ci­nės sis­te­mos ir ima­si kur­ti sa­vą­ją, t. y. ati­da­ro pri­va­čias mo­kyk­las, bu­ria­si į ben­druo­me­nes, ren­ka­si na­mų mo­ky­mą ir t. t.</p> <p>Ne­se­niai lan­kė­mės Ame­ri­ko­je, kur ty­ri­nė­jo­me pro­gre­sy­vaus bei al­ter­na­ty­vaus mo­ky­mo­si mo­de­lius, ben­dra­vo­me su mo­ky­to­jais, vai­kais, mo­kyk­lų va­do­vais. Ap­lan­kė­me ke­lias sa­vi­val­daus ug­dy­mo (self-di­rec­ted le­ar­ning) mo­kyk­las ir mo­ky­mo­si cen­trus, su­si­pa­ži­no­me su uns­cho­o­ling/des­cho­o­ling mo­ky­mo mo­de­liu, Sud­bu­ry ti­po mo­kyk­lo­mis, ku­rios re­mia­si de­mo­kra­tiniais prin­ci­pais.</p> <p>Vie­na iš mo­kyk­lų, su ku­ria su­si­pa­ži­no­me, – Cal­houn mo­kyk­la Niu­jor­ke, vei­kian­ti jau nuo 1896 me­tų ir šiuo me­tu esan­ti vie­na ge­riau­sių pro­gre­sy­vaus švie­ti­mo mo­de­lio pa­vyz­džių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ką reiš­kia ge­ra mo­kyk­la? Vi­sų pir­ma, tai mo­kyk­la, ku­rio­je vy­rau­ja svei­ka psi­cho­e­mo­ci­nė būk­lė bei aukš­ta ben­druo­me­nės kul­tū­ra, ku­ri re­mia­si tar­pu­sa­vio pa­gar­ba ir pa­si­ti­kė­ji­mu. Šio­je mo­kyk­lo­je tai­ko­mas in­di­vi­du­a­li­zuo­tas mo­ky­ma­sis, t. y., at­si­žvel­giant į kiek­vie­no mo­ki­nio stip­ry­bes ir uni­ka­lu­mą, sie­kia­ma at­liep­ti kiek­vie­no vai­ko po­rei­kius.</p> <p>Svar­bus pa­ty­ri­mi­nis, įtrau­ku­sis mo­ky­ma­sis, mo­ki­niai ska­ti­na­mi at­ras­ti ir pa­žin­ti sa­vo in­te­re­sų kryp­tis, mo­ky­tis sa­vo­mis jė­go­mis ir sa­vu tem­pu. Mo­kyk­lo­je taip pat ska­ti­na­mas de­mo­kra­tiškumas, o iš­kel­ti pro­ble­mą ar pa­siū­ly­ti spren­di­mą ga­li kiek­vie­nas jos na­rys.</p> <p>Kaip ir lie­tu­viš­ko­je Ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­jo­je, taip ir Cal­houn mo­kyk­lo­je ska­ti­na­ma per­ei­ti iš tra­di­ci­nių kla­sių erd­vių į „kla­ses be sie­nų“, „kla­ses lau­ke“ ir pan. Ži­no­ma, to­kio­je mo­kyk­lo­je šiek tiek dau­giau cha­o­so, bet juk toks ir gy­ve­ni­mas – pil­nas gy­vy­bės.</p> <p>„Pa­to­gi (ne)tvar­ka“ – dar vie­nas pui­kus ter­mi­nas, mi­ni­mas Ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­jo­je, pa­tvir­tin­ta­me vals­ty­bi­nia­me do­ku­men­te, ku­ris kal­ba apie gai­res ir ver­ty­bes, ku­rio­mis tu­rė­tų orien­tuo­tis šian­die­nos mo­kyk­la. </p> <p>Kal­bant apie aka­de­mi­nius rei­tin­gus, Cal­houn mo­kyk­la ir čia de­monst­ruo­ja aukš­tus pa­sie­ki­mus, ta­čiau mo­ky­to­jai, su ku­riais ben­dra­vo­me, pa­brė­žė, jog tai ša­lu­ti­nė mo­ty­vuo­tos ir ži­nių trokš­tan­čios ben­druo­me­nės pa­sek­mė. Tik tuo­met, kai mo­kyk­la už­tik­ri­na ko­ky­biš­ko mo­ky­mo­si kiek­vie­nam mo­ki­niui bei ge­ros sa­vi­jau­tos mo­kyk­lo­je są­ly­gas, ji ga­li rū­pin­tis rei­tin­gais ar pres­ti­žu. Ar­ba sa­vai­me su­pran­ta­ma, jog šie da­ly­kai yra tar­pu­sa­vy­je su­si­ję ir vie­nas be ki­to tie­siog ne­ten­ka pras­mės.</p> <p>Tuo tar­pu stan­dar­ti­nė Ame­ri­kos švie­ti­mo ver­ti­ni­mo sis­te­ma pa­rem­ta kon­ku­ren­ci­ja. Pri­klau­so­mai nuo to, kiek taš­kų su­ren­ka ge­riau­siai tes­tą ar už­duo­tį at­li­kęs mo­ki­nys/stu­den­tas, ver­ti­na­mi ir ma­žiau taš­kų su­rin­kę mo­ki­niai/stu­den­tai. To­kio­je sis­te­mo­je žmo­nės nuo ma­žų die­nų ug­do­mi ko­vo­ti už sa­ve, lip­ti per gal­vas ir tap­ti ge­riau­si. Tie, ku­rie lie­ka an­tri, au­to­ma­tiš­kai iš­krin­ta iš žai­di­mo. </p> <p>Tai­gi, mo­kyk­la tam­pa ta erd­ve ir tuo lai­ku, ka­da (ne)tu­ri­me ga­li­my­bę su­si­dė­lio­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir pa­sau­liu pa­grin­dą, ge­bė­ji­mą kri­tiš­kai mąs­ty­ti, lais­vę pa­si­rink­ti bei pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo spren­di­mus, ug­dy­ti įvai­rias kom­pe­ten­ci­jas, at­ras­ti sa­vo stip­ry­bes, ku­rios pa­dė­tų su­klu­pus at­si­kel­ti ir pra­tęs­ti ke­lio­nę link sa­vų tiks­lų, kel­ti klau­si­mus, ieš­ko­ti pras­mės.</p> <p>Mo­ky­to­jas šia­me kon­teks­te yra ma­to­mas kaip men­to­rius, mo­ky­mo­si part­ne­ris, ku­ris ne­bū­ti­nai yra vai­kui au­to­ri­te­tas, bet jis tu­ri sa­vo tei­ses ir aka­de­mi­nį au­to­no­miš­ku­mą.</p> <p>Kai ku­rie ug­dy­to­jai, siek­da­mi iš­lai­ky­ti ab­so­liu­čią kon­tro­lę ir no­rė­da­mi įro­dy­ti jų tai­ko­mos dis­cip­li­nos efek­ty­vu­mą, ig­no­ruo­ja fak­tą, kad dau­gu­ma vai­kų pa­mo­kų me­tu el­gia­si draus­min­gai ne dėl to, kad lai­ko mo­ky­to­ją au­to­ri­te­tu ar­ba kad no­ri taip elg­tis, o pa­pras­čiau­siai dėl to, kad yra įbau­gin­ti.</p> <p>Di­de­lė ti­ki­my­bė, kad įbau­gin­tas vai­kas pa­tirs frust­ra­ci­ją, kas psi­cho­lo­gi­jos pa­sau­ly­je reiš­kia už­stri­gi­mą tam tik­ro­je bū­se­no­je, o tai at­ei­ty­je ga­li pri­da­ry­ti dar dau­giau pro­ble­mų.</p> <p>Tai­gi, bai­mė nė­ra tin­ka­mas pa­ma­tas dis­cip­li­nai puo­se­lė­ti. O pa­gar­bos ir at­sa­ko­my­bės ug­dy­mas ga­li bū­ti žy­miai efek­ty­ves­nis dis­cip­li­nos puo­se­lė­ji­mas. Ma­no lais­vė bai­gia­si ten, kur pra­si­de­da ki­to žmo­gaus ri­bos. Ne­ži­nom, kas pir­mas iš­ta­rė šią fra­zę, bet ji pui­kiai at­spin­di lais­vės mū­sų lan­ky­to­se mo­kyk­lo­se kon­cep­tą.</p> <p>Vie­no­je iš lan­ky­tų mo­kyk­lų Ka­li­for­ni­jo­je (Rock Tree Sky), ku­ri grin­džia sa­vo ug­dy­mą sa­vi­val­dos me­to­dais (self-di­rec­ted le­ar­ning) ir kur nė­ra pri­va­lo­mų pa­mo­kų, pa­žy­mių ar skam­bu­čių, mo­ko­si 105 vai­kai ir nuo­lat dir­ba 5–6 mo­ky­to­jai.</p> <p>Mums šis san­ty­kis pa­si­ro­dė pa­kan­ka­mai įspū­din­gas. Klau­sia­me: „Kaip vis­ką su­spė­ja­te, kaip su­si­tvar­ko­te su tiek vai­kų?“ „Daž­nai ne­tu­ri­me ką veik­ti, – šyp­so­si mo­ky­to­jas, ir pri­du­ria: – ga­li­me veik­ti tai, kas mus pa­čius įkve­pia, taip įkvėp­da­mi ir ap­lin­ki­nius. Čia su­si­mai­šo mo­ki­nio ir mo­ky­to­jo są­vo­kos, nes, siek­da­mi iš­lik­ti at­vi­ri ir smal­sūs, mes mo­ko­mės vie­ni iš ki­tų.“</p> <p>Pa­grin­di­nis mo­ky­to­jo vaid­muo tam­pa už­tik­rin­ti vai­kų sau­gu­mą ir pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, kai vai­kas pa­si­ruo­šęs tą pa­tir­tį pri­im­ti. Mo­ky­to­jai čia įsi­ti­ki­nę, kad jei su vai­kais elg­si­mės pa­gar­biai, pa­si­ti­kin­čiai ir ne­tei­sian­čiai, jie tik­rai pa­pra­šys mū­sų pa­gal­bos, kai jiems to pri­reiks.</p> <p>Ky­la klau­si­mas, ką vai­kas, ne­tu­rė­da­mas pri­va­lo­mų dis­cip­li­nų ar­ba ga­lė­da­mas jas lais­vai pa­si­rink­ti, iš­moks? Ti­kė­ti­na, jis iš­moks, jog gy­ve­ni­me svar­biau­sius da­ly­kus jis tu­rės nu­spręs­ti pats. Jis iš­moks, kad, no­rė­da­mas pa­siek­ti sa­vo už­si­brėž­tą tiks­lą, kar­tais tu­rės ieš­ko­ti pa­gal­bos, tu­rės iš­mok­ti ben­dra­dar­biau­ti, klys­ti ir mo­ky­tis iš sa­vo klai­dų, įsi­ver­tin­ti. Ti­kė­ti­na, kad mo­kyk­los ir gy­ve­ni­mo ri­bos iš­nyks, nes jis gy­vens mo­kyk­lo­je ir mo­ky­sis gy­ve­ni­me. Pa­tir­da­mas tik­rus ir jau­di­nan­čius at­ra­di­mus apie sa­ve ir pa­sau­lį, jis sa­vy­je ug­dys vi­di­nę mo­ty­va­ci­ją ir mo­ky­mo­si džiaugs­mą. Nes mo­kyk­la ne­si­bai­gia iš­ėjus 12 kla­sės kur­są, ji tę­sia­si vi­są gy­ve­ni­mą.</p> <p>Žmo­nės mėgs­ta skirs­ty­ti da­ly­kus į juo­da ir bal­ta. Gal­būt to­dėl ir at­skir­tis tarp ge­rai ir blo­gai be­si­mo­kan­čių vai­kų tiek Ame­ri­ko­je, tiek Lie­tu­vo­je pa­gal OECD duo­me­nis to­kia di­de­lė. „Ren­kuo­si mo­ky­ti“ pro­jek­to me­tu bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas ir pa­aiš­kė­jo, kad or­ga­ni­zuo­jant ug­dy­mą vai­kams nė­ra už­tik­ri­na­mos vie­no­dos ug­dy­mo­si ga­li­my­bės ir veiks­min­gas ug­dy­mas(is). To­dėl mo­kyk­lo­se vi­sa­da at­si­ran­da dis­kri­mi­nuo­ja­mų mo­ki­nių. Daž­niau­siai „to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­du­ria pa­ten­ki­na­mai ir blo­gai be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai, spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai ir ber­niu­kai“.</p> <p>Ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­dė, jog pa­ten­ki­na­mai ir blo­gai be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai re­tai pa­ti­ria mo­ky­mo­si sėk­mę, daž­niau nei ki­ti ne­spė­ja at­lik­ti už­duo­čių kla­sė­je, ne­su­pran­ta, kaip jas at­lik­ti na­muo­se. Spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai taip pat ne­tu­ri ly­gia­ver­tiš­kų są­ly­gų įsi­trauk­ti į ug­dy­mo pro­ce­są. Gau­ti duo­me­nys at­sklei­dė, kad ber­niu­kai, ly­gi­nant su mer­gai­tė­mis, pa­si­žy­mi že­mes­ne vi­di­ne mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja, re­čiau pa­ti­ria mo­ky­mo­si sėk­mę bei re­čiau su­lau­kia mo­ky­to­jo dė­me­sio sa­vo as­me­ny­bei, men­kiau įsi­trau­kia į mo­ky­mą­si ir su­lau­kia ma­žiau pa­gal­bos. Gal­būt tai vie­nos mo­kyk­los pa­tir­tis, ta­čiau ji svar­bi, nes už vi­sų šių ma­ta­vi­mų sto­vi vai­kas-žmo­gus, ku­riam dar vi­sas gy­ve­ni­mas prieš akis. O gal at­virkš­čiai, mo­kyk­lo­je vis­kas ir pa­si­bai­gia, ka­da vai­kas gau­na nuosp­ren­dį, kad tik tiek jis te­ver­tas?</p> <p>Su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria dau­gy­bė mo­kyk­lų. De­ja, mo­ky­to­jai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai re­sur­sų (tiek fi­ziš­kai, tiek me­to­diš­kai), kad už­tik­rin­tų ly­gia­ver­tiš­kas ga­li­my­bes ir pri­tai­ky­tų ug­dy­mo pro­gra­mas prie kiek­vie­no vai­ko in­di­vi­du­a­lių po­rei­kių ir stip­ry­bių.</p> <p>Pa­vyz­džiui, vai­kas tu­ri nuo­sta­bią gir­di­mą­ją at­min­tį, ta­čiau jam nuo­lat rei­kia skai­ty­ti ir at­pa­sa­ko­ti teks­tą. Dar ki­tas vai­kas, tu­rė­da­mas dis­lek­si­ją (skai­ty­mo su­tri­ki­mų), yra ver­ti­na­mas taip pat kaip ir tas, ku­ris to­kio iš­šū­kio ne­tu­ri.</p> <p>Tie­sa, kar­tais nė į gal­vą ne­šau­na, kad vai­kas ga­lė­tų tu­rė­ti ko­kių nors su­tri­ki­mų ar­ba kad tai­ko­mi me­to­dai ar pa­si­rink­ta mo­kyk­la vi­siš­kai ne­tin­ka kon­kre­čiam vai­kui. Su šiais iš­šū­kiais daž­niau­siai ten­ka dirb­ti tė­vams, spe­cia­lie­siems pe­da­go­gams (ku­rių mo­kyk­lo­se bū­na koks vie­nas ar du) ar ko­re­pe­ti­to­riams. Ta­čiau ir čia su­si­du­ria­me su skir­tin­go­mis ga­li­my­bė­mis ir ne­ga­li­me už­tik­rin­ti kiek­vie­no vai­ko tei­sės į ko­ky­biš­ką mo­ky­mą­si. Tai­gi, su­tei­kia­me vai­kams vie­no­dą star­tą, ta­čiau ne­ga­li­me už­tik­rin­ti, kad vi­si jie pa­sieks ir fi­ni­šą.</p> <p>Pro­gre­sy­vus mo­de­lis ko­vo­ja už pri­gim­ti­nę vai­kų lais­vę vys­ty­tis lais­vai, na­tū­ra­liai. Šio mo­de­lio per­spek­ty­vo­je sie­kia­ma su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas kiek­vie­no mo­ki­nio vi­di­nių ga­lių plė­to­tei ir sa­vi­raiš­kai, ke­liant tiks­lą ug­dy­ti lais­vą, kū­ry­bin­gą as­me­ny­bę.</p> <p>Iš pir­mo įspū­džio ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad pa­si­ren­kant į vai­ką orien­tuo­tą ug­dy­mą pa­dau­gė­ja ir dar­bo, ta­čiau šių mo­kyk­lų prak­ti­ka ro­do, kad su lai­ku at­sa­ko­my­bės kie­kis, ku­ris ten­ka mo­ky­to­jams, su­ma­žė­ja, jie la­biau at­si­pa­lai­duo­ja, nes vai­kai ne tik ak­ty­viau da­ly­vau­ja mo­ky­mo­si pro­ce­suo­se, bet ir tam­pa ma­žiau prie­šiš­ki, tam­pa pa­gar­bes­ni, at­sa­kin­ges­ni ir sa­va­ran­kiš­kes­ni.</p> <p>Ne­tie­sa, kad šio­se mo­kyk­lo­se nė­ra dis­cip­li­nos. Pro­gre­sy­vios mo­kyk­los, at­si­žvelg­da­mos į mo­ki­nio mo­ky­mo­si sti­lių, pa­gal po­rei­kį, ga­li su­teik­ti jam dau­giau ar ma­žiau struk­tū­ros. Tvar­ka ir tai­syk­lių lai­ky­ma­sis yra es­mi­nis da­ly­kas mo­kyk­lo­je, ta­čiau taip pat la­bai svar­bu, kad vi­si mo­kyk­los na­riai su­pras­tų šias tai­syk­les, dar svar­biau – pri­si­dė­tų jas for­muo­jant.</p> <p>In­di­vi­du­a­lus vai­ko „bal­so“ nu­sta­ty­mas yra ne­pa­pras­tai svar­bus to­bu­lė­ji­mui. „Iš­ėjus iš mo­kyk­los svar­bu, kad jie ži­no­tų, kas jie yra, ir kaip pa­sa­ky­ti tai, ką jie no­ri pa­sa­ky­ti“, – sa­ko an­glų kal­bos mo­ky­to­jas Lar­ry. Ti­kė­ji­mas, kad ta­vo idė­jos svar­bios ir kad tu ga­li pa­keis­ti pa­sau­lį – ide­a­lis­tiš­kas, ta­čiau be ga­lo svar­bus griu­vi­nė­jan­čia­me šian­die­nos pa­sau­ly­je. Vai­kai tu­rė­tų ži­no­ti, ką reiš­kia bū­ti iš­girs­tam ir ger­bia­mam tam, kad pa­tys mo­kė­tų taip elg­tis su ki­tais.</p> <p>„Tai ne­reiš­kia, kad jie tu­ri gau­ti vis­ką, ko no­ri, – pri­du­ria mo­ky­to­jas. – Tai reiš­kia, jog jie su­pran­ta, kad yra svar­bi šio dia­lo­go su pa­sau­liu da­lis, nuo ku­rio pri­klau­so mū­sų vi­sų at­ei­tis.“ Toks vai­kų įga­li­ni­mas su­si­jęs ne tik su pa­si­ren­gi­mu tam, kas bus at­ei­ty­je, bet ir su tuo, kad šie vai­kai ug­do ir tvir­čiau įtvir­ti­na sa­vo, to, kas jie yra, sa­vi­ver­tę, ku­ri yra vi­di­nė, bū­ti­na ir be­są­ly­giš­kai jų. Šio mo­ky­to­jo nuo­mo­ne, tai yra pir­mi­nė są­ly­ga, kad tas dia­lo­gas su pa­sau­liu ir vie­nų ki­tais ap­skri­tai vyk­tų.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai </strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Calhoun%20mokykla%20Niujorke.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1677-fBSvwU3xLto" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/Calhoun%20mokykla%20Niujorke.png" width="2098" height="798" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Demokratin%C4%97%20mokykla%20Vilniuje.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1677-fBSvwU3xLto" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/Demokratin%C4%97%20mokykla%20Vilniuje.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Max%20Brauer%20mokykla%20Vokietijoje%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1677-fBSvwU3xLto" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/Max%20Brauer%20mokykla%20Vokietijoje%20%281%29.jpg" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/vaikai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1677-fBSvwU3xLto" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/vaikai.jpg" width="2098" height="1399" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Viso%20gyvenimo%20mokymosi%20mokykla%20Danijoje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1677-fBSvwU3xLto" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/Viso%20gyvenimo%20mokymosi%20mokykla%20Danijoje.jpg" width="2098" height="1259" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43693" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596552225"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O kas visa tai</span> - Ant, 2020-08-04 - 17:43</p> </li> <a href="/comment/43693#comment-43693" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43693#comment-43693" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">finansuos? Jau dabar prašoma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>finansuos? Jau dabar prašoma aukoti pinigėlį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43693" token="87hfqfElMqOtjE8Hv3meb2JbBbxQ2llgZOhZD5ts1Ak"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43671" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596541821"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tai</span> - Ant, 2020-08-04 - 14:50</p> </li> <a href="/comment/43671#comment-43671" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43671#comment-43671" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kokias dvi mokyklas?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kokias dvi mokyklas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43671" token="nK9JjIbQIwnEdfHC--7Xv94pJNcdz7Zemcd72E6-rrA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1677&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3fhQJ7w_bKrL5NzEsMi_ck9uhF0IqZNJoVmkVTOOeoY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Aug 2020 06:36:16 +0000 vyrredaktorius 1677 at https://www.alytausnaujienos.lt Lei­di­niai apie žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią, tei­ses – leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba https://www.alytausnaujienos.lt/lei-di-niai-apie-zmo-niu-tu-rin-ciu-ne-ga-lia-tei-ses-leng-vai-su-pran-ta-ma-kal-ba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13463" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13463) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/26c9a94ca8d1dd389b6ba12f75514f13.jpg?itok=G9VHDGgP" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Kristina Dūdonytė parengė du informacinius leidinius lengvai su­prantama kalba. Asmeninio archyvo nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Abu su­ma­ke­tuo­ti lei­di­niai yra leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba adap­tuo­tos Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to ben­dro­sios pa­sta­bos Nr. 4 (20 psl.) ir Nr. 7 (64 psl.).</p> <p>Pa­sak K.Dū­do­ny­tės, JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­mo­se ben­dro­sio­se pa­sta­bo­se aiš­ki­na­ma, kaip vals­ty­bės, įsi­pa­rei­go­ju­sios įgy­ven­din­ti JT Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­ją, tu­rė­tų įgy­ven­din­ti tam tik­rus jos straips­nius. JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to ben­dro­jo­je pa­sta­bo­je Nr. 4 kal­ba­ma apie žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią, tei­sę į įtrau­kų­jį ug­dy­mą, o pa­sta­bo­je Nr. 7 – apie jų da­ly­va­vi­mą įgy­ven­di­nant ir ste­bint Kon­ven­ci­jos vyk­dy­mą. </p> <p>Kris­ti­na pa­sa­ko­ja, kad įgy­ven­din­ti bai­gia­mo­jo dar­bo idė­ją jai pa­dė­jo pra­ėju­siais me­tais gau­ta tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta sti­pen­di­ja už lai­mė­tą no­mi­na­ci­ją „Mo­te­rys ir tech­no­lo­gi­jos“ (angl. Wo­men in Tech­no­lo­gy). 63 pa­sau­lio ša­ly­se vei­kian­čios ir 29 tūkst. na­rių jun­gian­čios or­ga­ni­za­ci­jos svar­biau­sia mi­si­ja – mo­te­rų ir mer­gai­čių pa­dė­ties ge­ri­ni­mas per švie­ti­mą. Lie­tu­vo­je vei­kia trys Zon­ta klu­bai, vie­nas jų – Kris­ti­nos gim­ta­ja­me Aly­tu­je. </p> <h2>In­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas – kiek­vie­no tei­sė </h2> <p>Pil­dy­da­ma pa­raiš­ką sti­pen­di­jai ji pa­si­rin­ko in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mo vi­siems sri­tį ir nu­spren­dė gi­lin­tis į leng­vai su­pran­ta­mą kal­bą. Kris­ti­na pa­brė­žia, kad in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas yra kiek­vie­no žmo­gaus tei­sė, bet ji ne­ma­žai da­liai ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių vis dar nė­ra pri­ei­na­ma.</p> <p>JT Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos 9 straips­nis už­tik­ri­na, kad Kon­ven­ci­ją ra­ti­fi­ka­vu­sios ša­lys sie­kia ir fi­zi­nio, ir in­for­ma­ci­nio pri­ei­na­mu­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Lie­tu­va Kon­ven­ci­ją ra­ti­fi­ka­vo 2010 me­tais, bet in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mas įvai­rių ne­ga­lių tu­rin­tiems žmo­nėms vis dar sie­kia­my­bė. Ma­žiau raš­tin­giems, tu­rin­tiems in­te­lek­to ir psi­cho­so­cia­li­nę ne­ga­lią ar tiems, kam rei­ka­lin­gos al­ter­na­ty­vios ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nės, ne­pri­ei­na­ma be­veik jo­kia in­for­ma­ci­ja. </p> <p>„In­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. To­kios in­for­ma­ci­jos už­tik­ri­ni­mas ga­li pa­dė­ti jiems su­teik­ti dau­giau ga­li­my­bių – ži­no­da­mi, kas vyks­ta, in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų įsi­trauk­ti, bū­ti iš­girs­ti ir taip pa­dė­ti to­bu­lin­ti pa­slau­gas sau ir ki­tiems žmo­nėms“, – tei­gia Kris­ti­na ir pri­du­ria, kad in­for­ma­ci­ja leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba rei­ka­lin­ga ne tik ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, bet ir sen­jo­rams, vai­kams, at­vy­kė­liams iš už­sie­nio ir kt. </p> <p>K.Dū­do­ny­tė at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad per pa­sau­li­nę pan­de­mi­ją in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mo klau­si­mas ta­po dar ak­tu­a­les­nis, nes iki tol at­skir­ty­je gy­ve­nę žmo­nės ne­gau­da­mi in­for­ma­ci­jos at­si­dū­rė dar pra­stes­nė­je pa­dė­ty­je. </p> <p>„Eu­ro­pos žmo­nių su ne­ga­lia tei­ses gi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai at­krei­pė dė­me­sį, jog bū­ti­na skleis­ti in­for­ma­ci­ją leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, kad in­te­lek­to ir psi­cho­so­cia­li­nę ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ži­no­tų, kaip rei­kia sau­go­tis vi­ru­so – kad bū­ti­na plau­tis ran­kas, lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo ir panašiai, – sa­ko Kris­ti­na. – Lie­tu­vo­je to­kios in­for­ma­ci­jos iš pra­džių ne­bu­vo, tik vė­liau trum­pa in­for­ma­ci­ja at­si­ra­do Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Kai ku­rio­se ki­to­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba pa­reng­ta in­for­ma­ci­ja apie ko­ro­na­vi­ru­są skel­bia­ma vals­ty­bi­nė­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.“</p> <h2>Pan­de­mi­ja su­grio­vė pla­nus </h2> <p>Ga­vu­si sti­pen­di­ją K.Dū­do­ny­tė pla­na­vo vyk­ti į Šve­di­ją, nes ši ša­lis yra to­li pa­žen­gu­si už­tik­ri­nant in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mą vi­siems. Šve­di­jos įsta­ty­mai nu­ma­to, kad kiek­vie­nas žmo­gus in­for­ma­ci­ją tu­ri gau­ti jam pri­ei­na­ma for­ma.</p> <p>„Pas mus in­for­ma­ci­jos leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba be­veik nė­ra, iš­sky­rus Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo ir aso­cia­ci­jos „Vil­tis“ ini­cia­ty­vas ir pro­jek­tus, o Šve­di­jo­je jau 35 me­tus leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba lei­džia­mas laik­raš­tis „8 si­dor“ (liet. „8 pus­la­piai“). Laik­raš­tį ga­li­ma skai­ty­ti ir in­ter­ne­te, be to, straips­niai leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba yra net įgar­si­na­mi, to­dėl pri­ei­na­mi dar pla­čiau“,– pa­sa­ko­ja Kris­ti­na. </p> <p>No­rė­da­ma su­si­pa­žin­ti su Šve­di­jos pa­tir­ti­mi ji krei­pė­si į Šve­di­jo­je vei­kian­čią agen­tū­rą, ku­ri už­si­i­ma vi­sa­pu­siš­kos in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mu. De­ja, agen­tū­ra me­tų pra­džio­je jos pri­im­ti ne­ga­lė­jo, nes iš Stok­hol­mo kraus­tė­si į Mal­mę, o pas­kui pra­si­dė­jo ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja, sie­nos už­si­da­rė. Kris­ti­nai te­ko keis­ti pla­nus, ieš­ko­ti ki­tos iš­ei­ties. </p> <p>„Nu­spren­džiau iš­ana­li­zuo­ti, ar yra lei­di­nių leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, ku­riuo­se kal­ba­ma apie ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių tei­ses, ir ra­dau dvi an­glų kal­ba iš­leis­tas JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to ben­drą­sias pa­sta­bas, adap­tuo­tas leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko prof. Jo­no Ruš­kaus klau­siau, ar ver­ta šias pa­sta­bas iš­leis­ti lie­tu­viš­kai. Jis tam pri­ta­rė ir pa­dė­jo su­si­siek­ti su ben­dro­sios pa­sta­bos Nr. 4 au­to­riu­mi, bu­vu­siu JT ko­mi­te­to na­riu Sti­gu Lang­va­du. Taip pat jis pa­dė­jo už­megz­ti ry­šį su Ale­xia Black, lei­di­niais leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba už­si­i­man­čios or­ga­ni­za­ci­jos iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos at­sto­ve, ku­ri bu­vo an­glų kal­ba pa­ren­gu­si ben­drą­ją pa­sta­bą Nr. 7. Ji nu­ro­dė ir iliust­ra­ci­jų, ku­rios nau­do­ja­mos lei­di­niuo­se leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, iš­tek­lius“, – pa­sa­ko­ja K.Dū­do­ny­tė. </p> <h2>Dė­me­sys – ir tu­ri­niui, ir iš­vaiz­dai </h2> <p>Ka­dan­gi už pa­veiks­lė­lių ir nuo­trau­kų nau­do­ji­mą lei­di­niuo­se rei­kia mo­kė­ti, Kris­ti­na tam pa­nau­do­jo Zon­ta sti­pen­di­jos su­teik­tas lė­šas. Pa­sak jos, pa­veiks­lė­liai lei­di­niuo­se leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba tu­ri bū­ti aiš­kūs ir ne­dau­giap­ras­miai, kaip ir teks­tas. Ma­ke­tuo­jant lei­di­nius ne vi­sa­da bu­vo leng­va ras­ti pa­grin­di­nę sa­ki­nio min­tį ati­tin­kan­čią iliust­ra­ci­ją, to­dėl te­ko pie­ši­nė­lius ar nuo­trau­kas pa­pil­dy­ti tam tik­ro­mis de­ta­lė­mis. </p> <p>Kris­ti­na sa­ko, kad adap­tuo­jant teks­tą leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba bū­ti­na pa­rink­ti pa­pras­tus žo­džius, sa­ki­niai tu­ri bū­ti trum­pi ir aiš­kūs, svar­biau­sia nu­ro­dy­ti pa­grin­di­nius da­ly­kus, ne­rei­kia de­ta­lių ap­ra­šy­mų. „Teks­te ne­tu­ri bū­ti jo­kių dvi­pras­my­bių. Pa­vyz­džiui, ben­dro­jo­je pa­sta­bo­je Nr. 4 kal­ba­ma apie įtrau­kų­jį švie­ti­mą. Žo­dis „švie­ti­mas“ in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms ga­li sie­tis su švie­sa, to­dėl jį kei­čiau žo­džiu „mo­ky­mas“, – aiš­ki­na ma­ke­tų au­to­rė. </p> <p>Pa­gal ES re­ko­men­da­ci­jas, kaip reng­ti lei­di­nius leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, to­kius lei­di­nius tu­ri ver­tin­ti nors vie­nas in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­tis žmo­gus.</p> <p>K.Dū­do­ny­tė dė­kin­ga su­ti­ku­siems pa­dė­ti Kau­no „Ar­kos“ ben­druo­me­nės bi­čiu­liams ir dar­buo­to­jams: „Bi­čiu­liai skai­tė, o dar­buo­to­jai fik­sa­vo vie­tas, ku­rios jiems bu­vo ne­aiš­kios. Ga­vu­si pa­sta­bas sten­giau­si tas vie­tas iš­tai­sy­ti. Tie­sa, bi­čiu­liams šiuos lei­di­nius ver­tin­ti ne­bu­vo leng­va, nes tai da­rė pir­mą kar­tą, be to, ir teks­tai – ne ko­kia nors pra­mo­gi­ne te­ma, apie žmo­nių su ne­ga­lia tei­ses.“ </p> <p>Kris­ti­na sa­ko, kad vis dėl­to svar­biau­sia ma­ke­tuo­jant lei­di­nius bu­vo lei­di­nių san­da­ra ir iš­vaiz­da, nes tai bu­vo at­si­skai­ty­mas už di­zai­no ir lei­dy­bos stu­di­jas. „Tu­rė­jau la­biau gi­lin­tis į pa­tį ma­ke­ta­vi­mą, o ne į leng­vai su­pran­ta­mą kal­bą, bet, ži­no­ma, šie da­ly­kai su­si­ję. Džiau­giuo­si tuo, ką pa­da­riau, nors tai pir­mas bly­nas ir tik­rai yra prie ko pri­kib­ti. Jei at­si­ras po­rei­kis leis­ti dau­giau lei­di­nių leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, ma­nau, ga­lė­čiau to­liau tai da­ry­ti“, – ne­abe­jo­ja ma­ke­tų au­to­rė. </p> <h2>Leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba – ne­ga­lią  tu­rin­čio žmo­gaus tei­sė </h2> <p>Prof. J.Ruš­kus, ver­tin­da­mas K.Dū­do­ny­tės at­lik­tą dar­bą, va­di­na jį is­to­ri­niu. „Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra pro­fe­sio­na­lios leng­vai su­pran­ta­mos kal­bos prak­ti­kos, o Kris­ti­na pa­ren­gė be­ne pir­mą ori­gi­na­lų ver­ti­mą į leng­vai su­pran­ta­mą kal­bą, – tei­gia JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas. – Tin­ka­mai pa­reng­ta leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, kaip ir ki­tos al­ter­na­ty­vios kal­bos, pa­vyz­džiui, ges­tų, sim­bo­lių, pa­veiks­lė­lių ir kt., su­da­ro są­ly­gas ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms gau­ti in­for­ma­ci­ją, ben­drau­ti su ap­lin­ki­niais.“ </p> <p>Pa­sak J.Ruš­kaus, ne­re­tai net ne­klau­sia­ma in­te­lek­to ne­ga­lią ar kog­ni­ty­vi­nių su­tri­ki­mų, pvz., de­men­ci­ją, tu­rin­čių žmo­nių nuo­mo­nės, nes ne­ma­no­ma, kad jie ga­li ar tu­ri ką pa­sa­ky­ti. „Leng­vai su­pran­ta­mos kal­bos tai­ky­mas su­tei­kia ga­li­my­bę ne­ga­lią tu­rin­čiam žmo­gui iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, nu­sa­ky­ti sa­vo po­rei­kius ar po­zi­ci­ją vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. JT Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jo­je al­ter­na­ty­vios kal­bos, taip pat ir leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba, yra aiš­kiai api­brėž­tos kaip ne­ga­lią tu­rin­čio žmo­gaus tei­sė. Žmo­gaus tei­ses ger­bian­čio­se ša­ly­se leng­vai su­pran­ta­mos kal­bos vys­ty­mas tam­pa svar­biu pri­ori­te­tu“, – pa­brė­žia JT Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas.</p> <p class="text-align-right"><strong>Si­gi­ta In­čiū­rie­nė</strong><br /> www.tv3.lt</p> <p class="text-align-right">Projektas „Aš galiu“. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/82c25574f1f1732b68ae2e08bd6d53ee.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/82c25574f1f1732b68ae2e08bd6d53ee.jpg" width="980" height="617" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/866497e9efad6f4f5f738891c68eb78f.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/866497e9efad6f4f5f738891c68eb78f.jpg" width="933" height="654" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/d838704c124f366c9ef55461f834f161.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1665-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/d838704c124f366c9ef55461f834f161.jpg" width="516" height="654" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1665&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tYi3l5UdjppzaMJbAiWthETcJLyINhQIu1mfOxC3_yY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jul 2020 06:27:17 +0000 vyrredaktorius 1665 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­ra­mūs me­tai: kaip abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės ta­po „kau­kių ba­liu­mi” https://www.alytausnaujienos.lt/ne-ra-mus-me-tai-kaip-abi-tu-rien-tu-leis-tu-ves-ta-po-kau-kiu-ba-liu-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/87-13463" rel="bookmark"> Nr. <span> 87 (13463) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Karolina%2069596970_10213251630438450_1103871534977515520_o.jpg?itok=58VIe7kp" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Is­to­ri­nė lai­da is­to­ri­nė­je Aly­taus erd­vė­je: pan­de­mi­nių 2020-ųjų Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai įsi­am­ži­no Dai­nų slė­ny­je, kur pa­si­tik­ti sau­lės at­ei­da­vo ne vie­na Aly­taus abi­tu­rien­tų kar­ta. Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir pa­pro­čiai. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Jot­vin­gių val­sas – Ro­tu­šės aikš­tė­je</h3> <p>Iš­leis­tu­vės yra jau­di­nan­ti aki­mir­ka ne tik abi­tu­rien­tams ir jų ar­ti­mie­siems. Jei no­ri­te pa­jus­ti šios šven­tės gro­žį, rug­pjū­čio 8 die­ną apie 17 va­lan­dą už­su­ki­te į Ro­tu­šės aikš­tę, ku­rio­je 30 Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų po­rų šoks iš­leis­tu­vių val­są.</p> <p>Šo­kio kom­po­zi­ci­ją kiek­vie­nais me­tais su­ku­ria šo­kio mo­ky­to­ja Dei­man­tė Rai­žie­nė, šis šo­kis – gim­na­zi­jos tra­di­ci­ja. Prieš tai nuo 16 va­lan­dos Aly­taus mies­to te­at­re Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai.</p> <p>„Vi­sos šių me­tų abi­tu­rien­tų tra­di­ci­nės šven­tės dėl pan­de­mi­jos ta­po tik­ru iš­šū­kiu. Ne iš­im­tis ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės. Šiek tiek ma­žiau sve­čių, be to, puo­ši­mės ne tik pro­gi­niais rū­bais, bet ir vei­do ap­sau­gos kau­kė­mis. Dė­ko­ja­me šiuo­lai­ki­nio šo­kio stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­joms, mū­sų esa­moms ir bu­vu­sioms gim­na­zis­tėms, ku­rios pa­puoš ce­re­mo­ni­ją. Vi­siems, ku­rie lauks abi­tu­rien­tų pa­svei­kin­ti lau­ke, pla­nuo­ja­me tie­sio­giai tran­sliuo­ti ce­re­mo­ni­ją feis­bu­ke, jie ga­lės ste­bė­ti ją sa­vo te­le­fo­nuo­se. Ir, kaip vi­sa­da, nuo­šir­džiai ir šil­tai at­lik­si­me pas­ku­ti­nę mi­si­ją, įteik­da­mi bran­dos ates­ta­tus 120 abi­tu­rien­tų, o gal ir pa­svei­kin­da­mi su 100-to ba­lų įver­ti­ni­mais. Šiais me­tais il­go­kai lau­kia­me re­zul­ta­tų, dar sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip mums se­kė­si“, – sa­ko Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė. Gim­na­zi­ja šie­met iš­lei­džia XX abi­tu­rien­tų lai­dą, ku­ri yra iš­skir­ti­nė dvi­gu­bai.</p> <h3>Pa­si­ge­do tik gy­vo ben­dra­vi­mo</h3> <p>Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos iš­leis­tu­vės šie­met, kaip įpras­tai, vyks Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Čia bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai 98-ajai mo­kyk­los lai­dai – 168 abi­tu­rien­tams. Ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­pjū­čio 7 die­ną 15 va­lan­dą. Ši da­ta – re­kor­diš­kai vė­ly­va, nes įpras­tai iš­leis­tu­vės vyk­da­vo lie­pos vi­du­ry­je vė­liau­siai. Ži­no­ma, pan­de­mi­ja ir ka­ran­ti­nas įne­šė daug ko­rek­ci­jų į šios lai­dos abi­tu­rien­tų gy­ve­ni­mą.</p> <p>„Šim­ta­die­nis – nuo­to­li­nis, dėl ka­ran­ti­no ne­vy­ko įpras­tos pa­mo­kos, tai­gi abi­tu­rien­tai sa­ko jau­čian­tys nos­tal­gi­ją įpras­tam mo­kyk­li­niam gy­ve­ni­mui, gy­vam ben­dra­vi­mui, tar­si kaž­kas iš jų bu­vo at­im­ta“, – pa­ste­bi gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las.</p> <p>Tam tik­rų pro­ble­mų ky­la ir dėl bū­si­mų stu­di­jų, ypač už­sie­ny­je. „Nau­jos są­ly­gos – nau­ji ir spren­di­mai“, – sa­ko gim­na­zi­jos va­do­vas.</p> <p>V.Skrob­las ma­no, kad bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mui nu­ma­ty­tos pa­tal­pos yra pa­kan­ka­mai erd­vios, žmo­nės ga­lės lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo, tai­gi di­des­nių pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų, bet, ži­no­ma, si­tu­a­ci­ja ati­džiai ste­bi­ma, lau­kia­ma re­ko­men­da­ci­jų.</p> <h3>Tu­ri pla­ną „B“</h3> <p>139 Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai iš­leis­tu­ves švęs­ti pla­nuo­ja rug­pjū­čio 8 die­ną Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­po­se. „Kol kas esa­me ne­ži­no­my­bė­je ir šven­tės lau­kia­me su tam tik­ru ne­ri­mu, bet at­sar­gi­nį pla­ną tu­ri­me. Pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, or­ga­ni­zuo­ti šven­tę įma­no­ma, jei at­si­ras­tų ri­bo­ji­mų už­da­ro­se pa­tal­po­se – grįž­tu­me į gim­na­zi­ją ir šven­tę su­reng­tu­me lau­ke, jos kie­me­ly­je“, – sa­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų kla­sių ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Ko­ci­mie­nė.</p> <p>Ji pa­ste­bi, kad pan­de­mi­ja ko­re­guo­ja ne tik iš­leis­tu­vių šven­tės, bet ir abi­tu­rien­tų at­ei­ties pla­nus, kas yra kur kas svar­bes­nis da­ly­kas. Pa­si­ro­do, ne­ma­žai jau­nuo­lių šie­met ren­ka­si va­di­na­muo­sius „per­trau­kos me­tus“ – nu­spren­džia nie­kur ne­sto­ti, kol si­tu­a­ci­ja taps aiš­kes­nė.</p> <p>„Kau­kės ne­gąs­di­na, ži­no­ma, mer­gi­noms ne­ge­rai, nes ne­si­ma­tys ma­kia­žo, bet ap­skri­tai pa­dė­tis yra ne­blo­ga, kad tik ne­at­si­ras­tų di­des­nių ri­bo­ji­mų“, – svars­to ku­ra­to­rė.</p> <h3>Į ates­ta­tų tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją įleis tik tė­vus</h3> <p>Rug­pjū­čio 9 die­ną Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos sa­lė­je ates­ta­tai bus įteik­ti 54 abi­tu­rien­tams. Tai – šios mo­kyk­los tra­di­ci­ja, sa­lė pa­kan­ka­mai erd­vi, jo­je tel­pa dau­giau kaip 300 žmo­nių. Gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į mo­ki­nius, jų tė­ve­lius su pra­šy­mu, kad įspė­tų svei­kin­to­jus, jog jie į mo­kyk­lą įlei­džia­mi ne­bus. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vau­ti ga­lės tik mo­ky­to­jai, mo­ki­niai ir jų tė­vai. Įpras­tai ce­re­mo­ni­jos me­tu sa­lė bū­na sau­sa­kim­ša, bet šie­met įleis­ti vi­sų no­rin­čių­jų ne­įma­no­ma dėl sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Tai­gi ar­ti­mie­ji abi­tu­rien­tų lauks lau­ke, ten juos pa­svei­kins, vyks fo­to­se­si­jos.</p> <p>Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, kaip, be­je, ir ki­tų gim­na­zi­jų ben­druo­me­nės, links­mą­ją iš­leis­tu­vių da­lį ža­da su­reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro ka­vi­nė­je.</p> <p>Abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės su­pla­nuo­tos at­ei­nan­čią sa­vaitę, bet iki tol dar lau­kia svar­biau­sias eta­pas – ry­toj pra­de­da­mi skelb­ti vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43180" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321983"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:46</p> </li> <a href="/comment/43180#comment-43180" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43180#comment-43180" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43180" token="2HpUYfpIJT8TaIyxuBjvWgffxXJfOwHa5faiS3m7scE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42791" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596174864"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>manau</span> - Pen, 2020-07-31 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/42791#comment-42791" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42791#comment-42791" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad tik prasčiokas lietuvis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad tik prasčiokas lietuvis gali visur kišti tą anglų kalbą, vaje koks stebuklas vaikas išmoko angliškai net gi parašyti komentarą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42791" token="jwm0CazDpEdF5EZsPNba7Ivvc2uGo42bZlicRcX48sY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42667" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596116402"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Andrew Lewis</span> - Ket, 2020-07-30 - 16:40</p> </li> <a href="/comment/42667#comment-42667" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42667#comment-42667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hard working always give a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hard working always give a fruit you just hope about it as like all graduates who keep working on their projects and became pro in their particular field.<br /> <a href="https://bestassignmentwriter.co.uk/write-my-essay.php">Visit for more</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42667" token="fjrm1g2hOfzjH2CrCd4GuUK4vGjfjXnuqIGqYscn7y4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-42648" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596108339"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ačiū </span> - Ket, 2020-07-30 - 14:25</p> </li> <a href="/comment/42648#comment-42648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/42648#comment-42648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">už straipsnį</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>už straipsnį</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=42648" token="pOYV4-GeJKPh3QA5zzCNfs-8hMeuIRMtox-uGDcqHzs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1663&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1x4mawNf1egxX8Rpkbst-_dq81Jb9tG2jLMJLnGTDTo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jul 2020 06:22:44 +0000 vyrredaktorius 1663 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­ja šie­met iš­lei­do jau 18-ąją aukš­to­sios mo­kyk­los ab­sol­ven­tų lai­dą https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-ja-sie-met-lei-do-jau-18-aja-auks-sios-mo-kyk-los-ab-sol-ven-tu-lai-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13457" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13457) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Alytaus%20kolegija.jpg?itok=8LgtsWDN" width="344" height="287" alt="Alytaus kolegija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ab­sol­ven­tus iš­lei­do­me du kar­tus: dar ko­vą bu­vo įteik­ti di­plo­mai 55 ab­sol­ven­tams, iš ku­rių 54 – pir­mo­sios Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mos lai­dos, o šven­tės me­tu – dar 85 ki­tų stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tams.</p> <p>Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad šie­met pir­mo kur­so stu­di­jas bai­gė pir­mo­ji Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jų pro­gra­mos lai­da, vyks­ta pri­ėmi­mas į pir­mą­ją tarp­tau­ti­nių stu­den­tų gru­pę, stu­di­juo­sian­čią Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­je.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je re­a­li­zuo­ja­ma 13 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis).</p> <p>Žur­na­lo „Rei­tin­gai“ duo­me­ni­mis, Aly­taus ko­le­gi­ja 2019 m. ge­gu­žės–gruo­džio mėn. už­ėmė pir­mą­ją vie­tą pa­gal aka­de­mi­nį per­so­na­lą ir stu­di­jų ba­zės ge­ro­vę, taip pat ket­vir­tą­ją vie­tą tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių ko­le­gi­jų pa­gal ko­mu­ni­ka­vi­mą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ir sep­tin­tą­ją vie­tą tarp vi­sų Lie­tu­vos ko­le­gi­jų pa­gal tai, kiek už­dir­ba Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tai.</p> <p>2019 m. gruo­džio–2020 m. ge­gu­žės lai­ko­tar­piu Aly­taus ko­le­gi­ja už­ėmė sep­tin­tą­ją vie­tą pa­gal alum­nų ku­ria­mą pri­dė­ti­nę ver­tę ir darb­da­vių ver­ti­ni­mus, aš­tun­tą­ją vie­tą – tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių ko­le­gi­jų pa­gal ko­mu­ni­ka­vi­mą tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je ir penk­tą­ją vie­tą pa­gal stu­di­jų ba­zės ge­ro­vę ir aka­de­mi­nį per­so­na­lą.</p> <p>Jau 9 me­tai, kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­ja už­sie­nio stu­den­tai iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių, o bai­gę stu­di­jas gar­si­na Aly­taus ko­le­gi­jos var­dą, stu­di­juo­da­mi ma­gist­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je ar­ba ei­da­mi at­sa­kin­gas pa­rei­gas įvai­rio­se pa­sau­lio ša­lių ver­slo ir vie­šo­jo sek­to­riaus struk­tū­ro­se.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jai su­teik­ta Eras­mus aukš­to­jo moks­lo char­ti­ja (ECHE) už­tik­ri­na ko­ky­biš­ką Eras­mus+ veik­lų įgy­ven­di­ni­mą ko­le­gi­jo­je. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tai ir per­so­na­las įgy­ja tarp­tau­ti­nės pa­tir­ties ir kom­pe­ten­ci­jų da­ly­vau­da­mi sta­žuo­tė­se, stu­di­jo­se už­sie­ny­je, dės­ty­da­mi ir įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tus su 49 pa­sau­lio aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis bei 19 už­sie­nio ša­lių ver­slo įmo­nių pa­gal Eras­mus+ pro­gra­mą.</p> <p>Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas taip pat vyks­ta ir su 25 part­ne­rių aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis pa­sau­ly­je pa­gal dvi­ša­lio ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tams dės­ty­ti kvie­čia­mi aukš­čiau­sio ly­gio dės­ty­to­jai iš JAV, Nor­ve­gi­jos, Pran­cū­zi­jos, Bel­gi­jos ir ki­tų vals­ty­bių aukš­tus rei­tin­gus tu­rin­čių ins­ti­tu­ci­jų.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja yra iš­skir­ti­nė aukš­to­ji mo­kyk­la, jau 9 me­tus ben­dra­dar­biau­jan­ti su JAV ir 4 me­tus su Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tais stu­den­tų ir dės­ty­to­jų mai­nų sri­ty­je.</p> <p>Pas­ta­rai­siais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja sėk­min­gai star­ta­vo ir jau iš­lei­do pir­mą­ją gau­sią ab­sol­ven­tų lai­dą Svei­ka­tos moks­lų kryp­čių gru­pei pri­klau­san­čio­je Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jų pro­gra­mo­je. Jau­niau­sia Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­ma, su­lau­kian­ti di­de­lio sto­jan­čių­jų dė­me­sio, yra Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja.</p> <p>In­ži­ne­ri­nių ir tech­no­lo­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mų (Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­ja, Sta­ti­nių in­ži­ne­ri­nės sis­te­mos, Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja) stu­den­tų prak­ti­nis mo­ky­mas vyks­ta Aly­taus ko­le­gi­jos įkur­ta­me Re­gio­ni­nia­me tech­no­lo­gi­jų cen­tre, ku­ris vei­kia pa­sy­vaus pa­sta­to prin­ci­pu ir rep­re­zen­tuo­ja po­pu­lia­riau­sius al­ter­na­ty­vio­sios ener­gi­jos šal­ti­nius. Cen­tras tal­pi­na 7 mo­der­nias la­bo­ra­to­ri­jas, pra­tur­tin­tas 200 nau­jau­sios įran­gos kom­plek­tų.</p> <p>Įgy­ven­di­nus 2 svar­bius, ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­tus pro­jek­tus, Aly­taus ko­le­gi­jo­je įsteig­tas In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tas, ku­ria­me re­a­li­zuo­ja­mos Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, In­for­ma­ci­jos sis­te­mų ir In­for­ma­ci­jos sis­te­mų tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­mos.</p> <p>Taip pat vyks­ta ir so­cia­li­nių moks­lų pro­gra­mų – Bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta, Ver­slo va­dy­ba bei Įmo­nių ad­mi­nist­ra­vi­mas, stu­di­jos. Da­bar vyk­do­mas reikš­min­gas šio fa­kul­te­to mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tas, fi­nan­suo­ja­mas ES struk­tū­ri­nių fon­dų, pa­gal ku­rį bus at­nau­jin­ta vi­sa In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to stu­di­jų in­fra­struk­tū­ra.</p> <p>Per aukš­to­sios mo­kyk­los gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį Aly­taus ko­le­gi­ja įgy­ven­di­no per 148 na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, ku­rie įga­li­no su­kur­ti stu­den­tams stu­di­jų ir moks­lo tai­ko­mų­jų ty­ri­mų ba­zę, to­bu­lin­ti aka­de­mi­nio per­so­na­lo kom­pe­ten­ci­jas, su­kur­ti ko­ky­bės va­dy­bos sis­te­mą.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja, kas­met pa­si­ra­šy­da­ma per 300 ko­mer­ci­nių ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­čių dėl moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los, kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo bei per­kva­li­fi­ka­vi­mo pa­slau­gų, glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su ver­slo, vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nė­mis bei įstai­go­mis, fi­zi­niais as­me­ni­mis, teik­da­ma vi­suo­me­nei pa­slau­gas, ku­rios stip­ri­na tiek in­te­lek­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me jo­je da­ly­vau­jan­čias ša­lis. Ko­le­gi­jos tei­kia­mo­mis moks­lo tai­ko­mo­sios veik­los pa­slau­go­mis kas­met pa­si­nau­do­ja per 2500 pa­slau­gų ga­vė­jų.</p> <p>Jau 5 me­tai kaip Aly­taus ko­le­gi­jo­je vei­kia ak­re­di­tuo­tas Švie­ti­mo dar­buo­to­jų to­bu­li­ni­mo/si pa­da­li­nys, sėk­min­gai tei­kian­tis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams. Kas­met suor­ga­ni­zuo­ja­ma apie 120 kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių, ku­riuo­se vi­du­ti­niš­kai da­ly­vau­ja per 2300 da­ly­vių.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja, re­a­guo­da­ma į ne­to­ly­gų moks­lei­vių pa­si­ren­gi­mą bū­si­moms stu­di­joms bei pa­žan­gių moks­lo ino­va­ci­jų plėt­rą IT sri­ty­je, di­de­lę per­spek­ty­vą ir ypa­tin­gą nau­dą ma­to sėk­min­gai jau 7 me­tus vyk­dy­da­ma Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­jos veik­lą.</p> <p>Aka­de­mi­ja vei­kia Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne ir kas­met jo­je mo­ko­si per 400 mo­ki­nių, juos la­vi­na aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai ir Aly­taus ko­le­gi­jos dės­ty­to­jai, ku­rie pa­ren­gė 71 ak­re­di­tuo­tą IT mo­ky­mo pro­gra­mą.</p> <p>Kaip har­mo­nin­ga šio pro­jek­to tą­sa yra Aly­taus re­gio­ni­nis gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos ir kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo STE­AM (angl. Scien­ce, Tech­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring, Art and Mat­he­ma­tics) cen­tras, ku­ris jau 2021 m. at­vers du­ris ir pa­kvies į ino­va­ty­vias la­bo­ra­to­ri­jas Aly­taus re­gio­no jau­ni­mą.</p> <p>Šiuo­lai­ki­nis uni­ka­lus STE­AM cen­tras, ku­ria­me veiks mo­der­nios la­bo­ra­to­ri­jos, ga­ran­tuos moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mą gam­tos, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos sri­ties moks­lais. Čia nuo dar­že­lio iki uni­ver­si­te­to bus for­muo­ja­ma nau­ja ino­va­ci­jų kul­tū­ra, au­gi­na­mi bū­si­mie­ji ty­rė­jai.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­ja yra 6 tarp­tau­ti­nių aso­cia­ci­jų, 20 na­cio­na­li­nių aso­cia­ci­jų, 4 na­cio­na­li­nių są­jun­gų ir 2 Rū­mų na­rė, 2 na­cio­na­li­nių kon­sor­ciu­mų na­rė ir vie­na iš stei­gė­jų, ko­le­gi­jos at­sto­vai da­ly­vau­ja 10 na­cio­na­li­nių drau­gi­jų, ko­mi­te­tų ir ta­ry­bų veik­lo­je.</p> <p>Ins­ti­tu­ci­ja yra Lie­tu­vos moks­li­nių bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos ko­le­gi­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­jos na­rė, taip pat ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos nuo­to­li­nio ir e. mo­ky­mo­si (LieDM) aso­cia­ci­jos bei LiedM kon­sor­ciu­mo veik­lo­je.</p> <p>Kon­struk­ty­viai ben­dra­dar­biau­da­ma su dau­gy­be Aly­taus re­gio­no įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­cijų, su ša­lies uni­ver­si­te­tais, ko­le­gi­jo­mis ir pro­fe­si­nė­mis mo­kyk­lo­mis, Aly­taus ko­le­gi­ja sie­kia kon­struk­ty­vios kon­so­li­da­ci­jos moks­lo ir stu­di­jų sri­ty­je vi­suo­me­nės švie­ti­mo veik­lą orien­tuo­jant re­gio­nų ir vi­sos ša­lies dar­naus vys­ty­mo­si lin­kme.</p> <p class="text-align-justify">Jau 60 me­tų kas­dien kū­ry­bi­nė­je at­mo­sfe­roje, pa­ti­riant pa­ži­ni­mo džiaugs­mą, šio­je Al­ma ma­ter vyks­ta sėk­min­gas stu­di­jų pro­ce­sas. Aly­taus ko­le­gi­jo­je pa­reng­ti spe­cia­lis­tai di­džiuo­ja­si Aly­taus ko­le­gi­jo­je stu­di­jų me­tais su­tik­tais dės­ty­to­jais bei at­ras­tais drau­gais.</p> <p>Ins­ti­tu­ci­jos ver­tę ir in­dė­lį de­monst­ruo­ja pui­kias kar­je­ras pa­da­rę ab­sol­ven­tai – „Alum­nus“ klu­bo na­riai: jie ver­slo įmo­nių va­do­vai, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai, me­rai, vi­ce­me­rai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ban­ki­nin­kai, dės­ty­to­jai, ži­niask­lai­dos at­sto­vai, įmo­nių bei tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų va­dy­bi­nin­kai, bu­hal­te­riai, in­ži­nie­riai, tech­no­lo­gai, IT spe­cia­lis­tai.</p> <p>Šie­met, ne­pai­sant už­si­tę­su­sių moks­lo me­tų abi­tu­rien­tams, pri­ėmi­mas į Aly­taus ko­le­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mas vyks­ta sklan­džiai. Jau pa­teik­ta 379 pa­gei­da­vi­mai stu­di­juo­ti, iš jų – 206 į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas, 173 – į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų pro­gra­mas.</p> <p>Šiais me­tais lau­kia­me di­des­nio su­si­do­mė­ji­mo iš įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se dir­ban­čių as­me­nų, ku­riems su­da­ro­mos pui­kios ga­li­my­bės de­rin­ti dar­bą su stu­di­jo­mis. Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą prin­ci­pas Aly­taus ko­le­gi­jo­je yra pui­kiai jiems pri­tai­ko­mas.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­taus ko­le­gi­jos in­for­ma­ci­ja</strong></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0059</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Alytaus%20kolegija_3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1631-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Alytaus%20kolegija_3_0.jpg" width="1701" height="1276" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43181" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321999"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:46</p> </li> <a href="/comment/43181#comment-43181" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43181#comment-43181" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43181" token="O98PYUAAbOeBbMBP2y_Do2VNZ_XulUci6psePKZh4Io"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-40350" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595011603"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Atsakymas į kaipgi</span> - Pen, 2020-07-17 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/40350#comment-40350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/40350#comment-40350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turbūt nerašytų skaičių, jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turbūt nerašytų skaičių, jei nebūtų jie toki. Peržvelkite bent 10 paskutiniųjų metų "Reitingų" žurnalus. Ponai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=40350" token="GtENdd9AvdzQ7XQ97__Rk0SzX-c7rFJWGHOaKLJg_64"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-40089" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594885702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaipgi</span> - Ket, 2020-07-16 - 10:48</p> </li> <a href="/comment/40089#comment-40089" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/40089#comment-40089" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O skaičiai ar nepagražinti,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O skaičiai ar nepagražinti, gerbiamieji ponai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=40089" token="cz506VdB4QY5rP5YGaOJHWIoxFvvL2vkzPz5adpmGRc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1631&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GoLQIJCwR6suWx-WgfcDNz72pJr0KFypRh85XHPhYUc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Jul 2020 06:48:33 +0000 vyrredaktorius 1631 at https://www.alytausnaujienos.lt Kon­kre­čios pi­ni­gų su­mos vai­kui: lau­kia po­ky­čiai ar su­maiš­tis? https://www.alytausnaujienos.lt/kon-kre-cios-pi-ni-gu-su-mos-vai-kui-lau-kia-po-ky-ciai-ar-su-mais-tis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13455" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13455) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/IMG_7260.JPG?itok=hDVASXiZ" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">„Rei­kia fi­nan­suo­ti ne įstai­gas, o pa­slau­gas gau­nan­čius vai­kus“</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Taip sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys G.Dauk­šys apie pa­tvir­tin­tą Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti ir jų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­ty­tos kon­kre­čios me­ti­nės pi­ni­gų su­mos vie­nam vai­kui už ug­dy­mą Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">G.Dauk­šio pa­ste­bė­ji­mu, to­kio ap­ra­šo iki šiol sa­vi­val­dy­bė­je ne­bu­vo, jį tu­rė­ti rei­ka­lau­ja Švie­ti­mo įsta­ty­mas, ku­ris la­bai aiš­kiai ir kon­kre­čiai nu­ro­do, kaip ir ko­kiu prin­ci­pu įstai­goms gali bū­ti ski­ria­mos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos: „Mes, kaip vie­na iš mies­to val­džios gran­džių, įvyk­dė­me įsta­ty­mą. Tas, kas ski­ria fi­nan­sa­vi­mą, tu­ri nu­sta­ty­ti ir jo nau­do­ji­mo tvar­ką. Da­bar mes ski­ria­me mi­nė­toms įstai­goms fi­nan­sa­vi­mą apie 2 mi­li­jo­nus eu­rų per me­tus ir vi­siš­kai ne­nu­ma­to­me, kiek iš ski­ria­mos su­mos kon­kre­čiai ati­teks vie­no vai­ko ug­dy­mui. Lie­tu­vo­je tu­ri­me pa­vyz­džių, tar­kim, Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė­se, kai krep­še­lio prin­ci­pu yra fi­nan­suo­ja­mos for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio il­ga­lai­kio ug­dy­mo pro­gra­mos.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nuo spa­lio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čia­me ap­ra­še nu­sta­ty­ti kiek­vie­nos Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lų bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pro­gra­mos me­tų mo­ky­mo lė­šų krep­še­lio dy­džiai ar­ba kon­kre­čios pi­ni­gų su­mos vie­nam vai­kui per me­tus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mu­zi­kos pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 500 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 800 eu­rų. Dai­lės pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 500 eu­rų. Spor­to pra­di­nio ren­gi­mo pro­gra­ma – 660 eu­rų, meist­riš­ku­mo ug­dy­mo pro­gra­ma – 770 eu­rų, meist­riš­ku­mo to­bu­li­ni­mo pro­gra­ma – 900 eu­rų, aukš­to meist­riš­ku­mo pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Te­at­ro pra­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 700 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 800 eu­rų. Šo­kio pra­di­nė pro­gra­ma – 800 eu­rų, pa­grin­di­nė pro­gra­ma – 1 tūkst. 200 eu­rų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kaip tei­gė G.Dauk­šys, mi­nė­tas te­at­ro pro­gra­mas vyk­do Mu­zi­kos mo­kyk­la, šo­kio pro­gra­mų kol kas nė­ra, bet re­a­liai jos ga­lė­tų at­si­ras­ti, juk Alytus garsėja puikiais šokėjais ir šokių studijomis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mas ap­skai­čiuo­tas ei­na­mai­siais me­tais sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­tą for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms fi­nan­suo­ti mo­ky­mo lė­šų su­mą pa­da­li­jus iš mo­ki­nių, ug­do­mų pa­gal šias pro­gra­mas, skai­čiaus. O jis nu­ro­dy­tas Mo­ki­nių re­gist­re ei­na­mų­jų me­tų sau­sio 1-ąją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Įstai­gos kas ket­vir­tį tiks­li­na mo­ky­mo lė­šų su­mą pa­gal mo­ki­nių skai­čių, nu­ro­dy­tą Mo­ki­nių re­gist­re ei­na­mo­jo ket­vir­čio pir­mą­ją die­ną.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kiek­vie­nas Aly­taus moks­lei­vis ga­li gau­ti ne dau­giau kaip du nu­sta­ty­to dy­džio krep­še­lius.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O skir­tos lė­šos nau­do­ja­mos su ug­dy­mu su­si­ju­sių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui, trans­por­tui į kon­kur­sus, tur­ny­rus, var­žy­bas ir ki­tus su ug­dy­mu su­si­ju­sius ren­gi­nius ap­mo­kė­ti, mo­ky­mo prie­mo­nėms ir in­ven­to­riui įsi­gy­ti ar nuo­mo­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į pro­gra­mas lan­kan­čių moks­lei­vių skai­čių ir biu­dže­to pa­ja­mų pla­no vyk­dy­mą, ga­li di­din­ti ar­ba ma­žin­ti krep­še­lį prieš tvir­ti­nant biu­dže­tą bei per vie­ną mė­ne­sį nuo nau­jų moks­lo me­tų pra­džios.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mai skir­tų­si pa­gal tu­ri­mų vai­kų skai­čių“</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mies­to ta­ry­bos na­rio G.Dauk­šio tei­gi­mu, įstai­gos, ku­rios tu­rės dau­giau vai­kų for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­mo­se, gaus ir di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą: „Iki šiol ski­riant fi­nan­sa­vi­mą šioms pro­gra­moms, vai­kų skai­čius įstai­go­se bu­vo ne pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus. Pa­vyz­džiui, spor­to tre­ne­rių at­ly­gi­ni­mai skir­tų­si pa­gal tu­ri­mų vai­kų skai­čių.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">G.Dauk­šys sa­kė, kad jam ži­no­ma at­ve­jų, kai tre­ne­riai tu­rė­da­vo vos ke­lis vai­kus ir gau­da­vo to­kį pat at­ly­gi­ni­mą kaip ir dir­ban­tie­ji su pil­no­mis gru­pė­mis, pa­tvir­tin­tas ap­ra­šas tu­ri ap­sau­go­ti nuo to­kių nesu­si­pra­ti­mų. Šis ap­ra­šas, anot ta­ry­bos na­rio, pa­ga­liau leis­tų su­skai­čiuo­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ug­do­mų vai­kų skai­čių, nes vie­ni tei­gia, kad čia tre­ni­ruo­ja­si 1 tūkst. 500 vai­kų, ki­ti nu­ro­do 1 tūkst. 700 vai­kų, tre­ti – 1 tūkst. 600 vai­kų skai­čių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­ry­bos na­rys tvir­ti­no, kad, va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, ta­ry­ba tu­ri nu­sta­ty­ti ir švie­ti­mo įstai­goms ski­ria­mų va­di­na­mų­jų ūki­nių lė­šų tvar­kos ap­ra­šą: „Kai įsi­ve­si­me tvar­ką dėl švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo, leng­viau sprę­sis ir jų per­tvar­kos klau­si­mai.“</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Mes ga­li­me pa­si­jus­ti spau­džia­mi į kam­pą“</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mu­zi­kos mo­kyk­los, pra­ėju­siais moks­lo me­tais tu­rė­ju­sios 570 ug­dy­ti­nių, di­rek­to­rė prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė sa­kė, kad šian­dien dar sun­ku spręs­ti, kaip veiks pa­tvir­tin­tas ap­ra­šas, – iki šiol pa­gal vyk­do­mas pro­gra­mas bu­vo su­si­dė­lio­ja­mi mo­ky­to­jų eta­tai, ne­la­bai aiš­ku, kaip tai teks da­ry­ti ga­vus mo­ky­mo lė­šas pa­gal mo­ki­nių skai­čių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Gal ir nė­ra blo­gai įstai­goms mo­ky­mo lė­šas skir­ti pa­gal mo­ki­nių skai­čių. Ta­čiau iš­ky­la klau­si­mas, ar tų lė­šų už­teks vai­kams ug­dy­ti. Pa­gal ap­ra­šą at­si­ran­da su­maiš­ties dėl mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Jei pa­si­keis­tų jų ko­e­fi­cien­tų per­skai­čia­vi­mas, nė­ra nu­ma­ty­ta prin­ci­pų, kaip reik­tų tai pa­da­ry­ti. Taip pat pa­gal ap­ra­šą mo­ky­mo lė­šų krep­še­lis nu­ma­to­mas tik Aly­taus mies­to moks­lei­viams, bet pas mus apie 15 pro­cen­tų mo­ki­nių yra iš Aly­taus ra­jo­no ir juos mes tu­rė­tu­me ug­dy­ti sa­vo įstai­gos są­skai­ta, taip mes ga­li­me pa­si­jus­ti spau­džia­mi į kam­pą. Ir dar vie­nas da­ly­kas – nu­ma­ty­tas krep­še­lio ma­ži­ni­mas at­si­žvel­giant į biu­dže­to pa­ja­mų pla­no vyk­dy­mą, o tai gre­sia, kad iš tie­sų ga­li pri­stig­ti lė­šų vai­kams ug­dy­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si Dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rius Re­das Dir­žys, ku­rio va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je pra­ėju­siais moks­lo me­tais bu­vo 160 vai­kų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus To­mo Stu­pu­rio ma­ny­mu, fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka nė­ra iš­dis­ku­tuo­ta, nė­ra iš­nag­ri­nė­ta ir ne­aiš­ku, kaip bus ski­ria­mi pi­ni­gai už vai­kų ug­dy­mą: „Kaip su­pra­tau, ji dar bus kei­čia­ma.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jis įvar­di­jo cen­tre ug­do­mų vai­kų skai­čių – 1 tūkst. 650.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dar­bo gru­pė ren­gia re­ko­men­da­ci­jas</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Iš es­mės krep­še­lio nu­sta­ty­mą ver­ti­nu ge­rai, tik, ar nu­ma­ty­tos su­mos ati­tin­ka įstai­gų po­rei­kius. Me­ro po­tvar­kiu iš ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų ir ta­ry­bos na­rių yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia re­ko­men­da­ci­jas ta­ry­bai dėl ap­ra­šo tobulinimo. Gal­būt rekomenda­cijos bus tei­kia­mas rug­pjū­čio mė­ne­sį po­sė­džiau­sian­čiai ta­ry­bai“, – sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vi­ce­me­rės tei­gi­mu, spor­to pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mo da­liai galbūt galėtų at­si­rasti at­ski­ra tvar­ka, taip pat bus spren­džia­ma ir dėl vai­kų iš Aly­taus ra­jo­no ug­dy­mo Dai­lės, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­se, taip pat Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">J.Šu­ke­vi­čie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pagal turimą rug­pjū­čio pra­džio­s statistiką šio­se įstai­go­se bu­vo ug­do­ma be­veik 2 tūkst. 500 vai­kų, iš šio skai­čiaus iš Aly­taus ra­jo­no – per 500 vai­kų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Aš su­pran­tu, kad ga­li at­si­ras­ti įvai­rių pa­siū­ly­mų keis­ti ap­ra­šą ir jie bus svars­to­mi. Bet kon­kre­tus ir aiš­kus for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti. Juk kal­ba­me apie sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ar­ba vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą“, – tvir­ti­no ta­ry­bos na­rys G.Dauk­šys.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/dauksys%20IMG_2736.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1619-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/dauksys%20IMG_2736.JPG" width="1701" height="2395" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_3625.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1619-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_3625.JPG" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_6566%20a.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1619-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_6566%20a.jpg" width="1701" height="2571" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_9571%20a.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1619-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_9571%20a.JPG" width="1701" height="2489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Stupuris%20321_2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1619-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Stupuris%20321_2.jpg" width="1701" height="2489" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1619&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="i1v02pctjlGaCYRb9wRTgRXBV5pEZV2AsFbtKarZNFY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Jul 2020 12:19:30 +0000 vyrredaktorius 1619 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je bai­gė­si penk­tie­ji moks­lo me­tai, eks­pe­ri­men­tai vyks­ta ir nuo­to­li­niu bū­du https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-jau-nu-ju-che-mi-ku-mo-kyk-lo-je-bai-ge-si-penk-tie-ji-moks-lo-me-tai-eks-pe-ri-men-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13448" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13448) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/Laboratorojoje%20su%20studentais.jpg?itok=GFFO2KvU" width="344" height="287" alt="Chemikai" title="Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos mokiniai Vilniaus universiteto laboratorijoje su studentais." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vei­kian­čio­je Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je (AJChM) mo­kyk­lo­je mo­ko­si per pu­sę šim­to che­mi­jai ga­bių mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių. Jų ug­dy­mą AJChM fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>Pra­mo­nės įmo­nių, Vil­niaus, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tų, ki­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų pa­ra­mos dė­ka AJChM veik­la la­bai įvai­ri. Vyks­ta ne tik te­ori­niai ir prak­ti­niai už­si­ė­mi­mai gim­na­zi­jos ka­bi­ne­tuo­se ir la­bo­ra­to­ri­jo­je, bet mo­ki­niai da­ly­vau­ja ir uni­ver­si­te­tų bei ko­le­gi­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se prak­ti­ku­muo­se, su­si­pa­žįs­ta su kar­je­ros ga­li­my­bė­mis lan­ky­da­mie­si pra­mo­nės įmo­nė­se. Už rė­mė­jų lė­šas mo­ki­niai vyks­ta ir į tarp­tau­ti­nes olim­pia­das. Mo­kyk­lą re­mia UAB „Ma­ri­sa“, UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“,  UAB „Gro­ta“, AB „Aly­taus che­mi­ja“, UAB „Kos­li­ta“.</p> <p>Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los veik­lą pla­nuo­ja, va­do­vau­ja mo­ki­nių mo­ky­mui­si, pa­de­da reng­tis kon­kur­sams che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Ja­nė Liut­kie­nė, che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Al­vy­ra Ge­le­žaus­kie­nė ir che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Eri­ka Ma­kaus­kie­nė. Džiu­gi­na ne tik jau­nų­jų che­mi­kų pa­siek­ti re­zul­ta­tai – lai­mė­ji­mai mies­to, res­pub­li­ki­niuo­se che­mi­jos kon­kur­suo­se ir olim­pia­do­se, bet ir tai, kad AJChM bai­gę abi­tu­rien­tai ren­ka­si su che­mi­ja, gam­tos moks­lais su­si­ju­sias spe­cia­ly­bes.</p> <p>Che­mi­kų ju­dė­ji­mas Aly­tu­je at­gai­vin­tas 2014 me­tais Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rios ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­ėmė po sa­vo sto­gu jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą. Jos at­si­ra­di­mo ini­cia­to­riai – doc. Ra­mū­nas Skau­džius ir dr. Vai­do­tas Na­vic­kas, ku­rių kaip moks­li­nin­kų ke­lias pra­si­dė­jo Aly­tu­je, jie – mo­ky­to­jos eks­per­tės Ja­nės Liut­kie­nės mo­ki­niai.</p> <p>Pen­ke­rių me­tų veik­lą api­ben­dri­nan­tis nuo­to­li­nis su­si­ė­ji­mas – tai ir lai­kas, kai api­brė­žia­mos at­ei­ties  veik­los kryp­tys. Kaip sa­kė mo­ky­to­ja J.Liut­kie­nė, mo­kyk­la skir­ta mo­ki­niams, be­si­do­min­tiems che­mi­ja, no­rin­tiems iš­ban­dy­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus eks­pe­ri­men­ti­nė­je veik­lo­je, olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se – šiai veik­lai ir bus ski­ria­mas pa­grin­di­nis dė­me­sys at­ei­ty­je. Per pen­ke­rius veik­los me­tus mo­kyk­la iš­ug­dė ne tik res­pub­li­kos, bet ir tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lai­mė­to­jų.</p> <p>Šiais me­tais Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lė­lės gy­ve­ni­mas taip pat bu­vo tu­ri­nin­gas įvy­kių. Jau­nuo­sius che­mi­kus kon­sul­ta­vo bu­vu­si AJChM mo­ki­nė, dvie­jų tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja, Edin­bur­go uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos stu­di­jų tre­čio kur­so stu­den­tė In­ga Gra­žu­ly­tė. Ruoš­tis res­pub­li­ki­nei olim­pia­dai vėl pa­dė­jo AJChM alum­nai, VU Che­mi­jos fa­kul­te­to II kur­so stu­den­tas Vi­lius Pet­raš­ka. Res­pub­li­ki­nis jos eta­pas šie­met su­ta­po su ka­ran­ti­no iš­va­ka­rė­mis, į olim­pia­dą vy­ko vy­riš­ka še­šių gim­na­zis­tų iš III–IV kla­sių ko­man­da. Re­zul­ta­tai ge­ri. IV a kla­sės gim­na­zis­tas Ed­var­das Vi­ners­kas tarp 12-okų yra aš­tun­tas res­pub­li­ko­je ir pel­nė pa­gy­ri­mo raš­tą. Ket­vir­to­ko Ar­mi­no Mi­ka­laus­ko ba­las už eks­pe­ri­men­ti­nės da­lies spren­di­mą tre­čias tarp abi­tu­rien­tų. AJChM auk­lė­ti­niai tre­čio­kai Be­nas Skrip­kiū­nas, Eval­das Lu­gaus­kas, tiek ket­vir­to­kai Ar­mi­nas Mi­ka­laus­kas, Man­tas Ans­kai­tis, Ar­nas Jan­kaus­kas yra tarp 20-ies ge­riau­sių res­pub­li­kos jau­nų­jų che­mi­kų.</p> <p>Nuo 2020 me­tų rug­sė­jo kei­čia­si AJChM veik­los for­ma­tas. Mo­kyk­lo­je dirbs dvi mo­ky­to­jos, mo­ki­nių skai­čius ma­ži­na­mas iki 16–20. Sie­kia­ma grįž­ti prie pir­map­ra­dės idė­jos – orien­tuo­tis į ko­man­di­nio dar­bo pa­tir­ties itin che­mi­ja be­si­do­min­čių mo­ki­nių ren­gi­mo olim­pia­doms, kon­kur­sams per­da­vi­mo jau­nes­niems pe­da­go­gams. Džiu­gu, kad kar­tu su che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­te J.Liut­kie­ne Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­dės dirb­ti jau­na Šv. Be­ne­dik­to che­mi­jos mo­ky­to­ja San­dra Le­o­na­vi­čie­nė. Try­li­ka bu­vu­sių 10–12 kla­sių mo­ki­nių, AJChM ug­dy­ti­nių jau ap­si­spren­dė to­liau tęs­ti moks­lus pa­gal olim­pia­dų pro­gra­mas. Lau­kia­ma, kad prie ko­man­dos pri­si­jungs bū­si­mie­ji de­vin­to­kai iš Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų.</p> <p>„Ti­ki­mės, kad ir to­liau jau­nie­ji che­mi­kai sėk­min­gai gar­sins Aly­taus var­dą ša­ly­je ir už jos ri­bų, o at­ei­ty­je veik­la, ko ge­ro, vėl kei­sis. Ti­kė­ki­mės, kad pa­si­bai­gus vie­niems ge­riems da­ly­kams, pra­si­dės ki­ti dar ge­res­ni da­ly­kai“, – sa­ko mo­ky­to­ja J.Liut­kie­nė.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Cianotipijos%20darbai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1574-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Cianotipijos%20darbai.jpg" width="1520" height="2688" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Laboratorijoje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1574-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Laboratorijoje.jpg" width="1520" height="2688" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Ma%C5%BEvydo%20bibliotekoje%202.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1574-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Ma%C5%BEvydo%20bibliotekoje%202.jpg" width="1520" height="2688" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Ma%C5%BEvydo%20bibliotekoje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1574-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Ma%C5%BEvydo%20bibliotekoje.jpg" width="1520" height="2688" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/Laboratorojoje%20su%20studentais_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1574-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/Laboratorojoje%20su%20studentais_0.jpg" width="2098" height="1186" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43183" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322452"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:54</p> </li> <a href="/comment/43183#comment-43183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43183#comment-43183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43183" token="z_yTzgmjOxEEJneoJYRM73HypLCljP2qLz3XVfYNZwg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43182" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322423"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:53</p> </li> <a href="/comment/43182#comment-43182" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43182#comment-43182" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43182" token="YPY2njjJbskXB1LHxq6fz2E6GYX-hBzId9eCRvY-egs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593174662"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Viktoras</span> - Pen, 2020-06-26 - 15:31</p> </li> <a href="/comment/35999#comment-35999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35999#comment-35999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Filmas su tais chemijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://filmaitau.blogas.lt">Filmas</a> su tais chemijos mokslais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35999" token="M2nrOxEG3K7tjEN-R3izHNZj2tfjiAp1DBQQWxouU3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1574&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="eg1j7J8O725jvURoTDZM_sIHiJu42tbomkRcZIX63XM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Jun 2020 06:43:34 +0000 vyrredaktorius 1574 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo re­for­mą po­li­ti­kai lai­do­jo nu­si­tei­kę pa­ki­liai https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-re-ma-po-li-ti-kai-lai-do-jo-nu-si-tei-ke-pa-ki-liai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/63-13439" rel="bookmark"> Nr. <span> 63 (13439) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/20200528_095736%20i.jpg?itok=eIDYqmKV" width="344" height="287" alt="„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę." title="„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Spren­di­mo pro­jek­tus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo po­sė­džiui pa­ren­gė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, už pa­gal­bą as­me­niš­kai pa­dė­ko­ju­si ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui („už tai, kad su­tel­kė net ir tuos ta­ry­bos na­rius, ku­rie ne­ga­li vie­nas į ki­tą žiū­rė­ti“). Po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl to, ar rei­kia at­šauk­ti vi­są per­tvar­ką, ar tik su­si­ju­sią su „Dre­vi­nu­ku“ ir „Sa­ka­lė­liu“.</p> <p>Už vi­są tin­klo per­tvar­kos at­šau­ki­mą, t. y. ir už Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą, pa­si­sa­kė Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, li­ku­sie­ji – už da­li­nę. Gar­siai nu­skam­bė­jo mo­ty­vas, kad dėl šios per­tvar­kos da­lies Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mų ne­su­lauk­ta, dar­buo­to­jai ne­li­ko be dar­bo ir pa­na­šiai.</p> <p>Už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mą bal­sa­vo ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­rio bal­sas bu­vo le­mia­mas va­sa­rio 27-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai ši per­tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta. Ge­gu­žės 28 die­nos ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se, pa­aiš­kė­jus, kad už per­tvar­kos at­šau­ki­mą ža­da bal­suo­ti 16 iš 27 ta­ry­bos na­rių, me­ras so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis, jog to­kia tin­klo per­tvar­ka bu­vo klai­da.</p> <p>Kaip ga­li­ma spręs­ti iš įra­šo feis­bu­ke, me­ro nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, kad „iš­gir­do ben­druo­me­nę“. Sa­vo tei­ses „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“ gi­na teis­me, bet su­stab­džius per­tvar­ką pro­ce­sas baig­sis tai­kos su­tar­ti­mi.</p> <p>„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė ge­gu­žės 25 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­reiš­ki­mą su 199 pa­ra­šais „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Ša­rū­nu Klė­ge­riu bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te“. Pa­reiš­ki­mas ad­re­suo­tas me­rui ir ta­ry­bos na­riams, ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti šio me­tu Aly­tu­je vyk­do­mą de­struk­ci­ją ir vi­siš­ką cha­o­są“. Ben­druo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mu me­ro pa­va­duo­to­jų, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jos veik­la ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia Aly­tui, nes or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo dar­bą; su­kė­lė ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių, tė­vų ben­dru­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pet­var­ka vyk­do­ma cha­o­tiš­kai ir be aiš­kių tiks­lų. Ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­me pra­šo­ma ta­ry­bos na­rių pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­si­ra­šant in­ter­pe­lia­ci­ją.</p> <p>(Alytiškių parašai po pareiš­ki­mu renkami toliau, vakar, penk­tadienį, jų buvo 616.)</p> <p>Ta­ry­ba ne tik su­stab­dė švie­ti­mo per­tvar­ką, lie­čian­čią „Dre­vi­nu­ką“ ir „Sa­ka­lė­lį“, bet ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­nai­ki­no iki šiol pri­im­tus tar­pi­nius spren­di­mus dėl jų re­or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ki­liai nu­si­tei­kę ta­ry­bos na­riai po bal­sa­vi­mo ne­gai­lė­jo kom­pli­men­tų sau, pra­bi­lo apie tai, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mas – pir­mas spren­di­mas per ka­den­ci­ją, „pa­ro­dęs, kad ta­ry­ba bran­di, ne­žai­džia žai­di­mų ir su­si­tel­ku­si“.</p> <p>Pa­gir­ta ir ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius net­gi pa­siū­lė ge­gu­žės 28 die­ną Aly­tu­je pa­skelb­ti ben­druo­me­nių die­na, at­krei­piant dė­me­sį į to­kį ge­rą pa­vyz­dį, „kaip rei­kia ko­vo­ti ir pa­siek­ti ben­dro re­zul­ta­to“.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, ku­rio są­skai­ta ža­dė­ta spręs­ti dar­že­li­nu­kų tė­vų pro­ble­mas, iš­ke­liant pra­di­nu­kus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, šia­me po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rių jau bu­vo įvar­dy­ta kaip švie­ti­mo įstai­ga, ku­rian­ti Aly­taus įvaiz­dį, ga­lin­ti pri­trauk­ti šei­mas grįž­ti gy­ven­ti į Aly­tų. O ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, vis dėl­to vyks, tai jau da­bar pra­bil­ta apie tai, kad „rei­kia stip­rin­ti „Dre­vi­nu­ko“ žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius re­sur­sus.</p> <p>Ta­ry­bos nariai me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio klau­sė, kaip, at­šau­kus tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus vyk­do­ma Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų, spor­to sa­lės re­no­va­ci­ja.</p> <p>Me­ras at­sa­kė, kad pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.</p> <p>Apie mo­ra­li­nę ža­lą, ku­rią dėl pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo re­for­mos pa­ty­rė ben­druo­me­nės, vi­sos tos su­maiš­ties ir ne­ri­mo, ku­riuos jau­tė ir dar­buo­to­jai, ir tė­vai, ir vai­kai, po­li­ti­kai po­sė­dy­je ne­kal­bė­jo. Ta­čiau ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas įgar­si­no klau­si­mą, prie ku­rio anks­čiau ar vė­liau po­li­ti­kams teks grįž­ti: „Tur­būt nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, kad švie­ti­no per­tvar­ka Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, tai kaip ją ma­to­te to­liau?“</p> <p>Spren­di­mo dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo pro­jek­tus ren­gu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko, kad jos ma­ty­me ke­lias toks: ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta nau­ja dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­ry­tų eks­per­tai, po­li­ti­kai ir ben­druo­me­nių at­sto­vai, ku­rie iki ru­dens pa­reng­tų nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus 2021–2025 me­tams.</p> <p>To­liau – kaip Die­vas duos, nes, re­gis, jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­na mies­to va­do­vų ka­den­ci­ja gau­na po por­ci­ją sa­vos švie­ti­mo per­tvar­kos fias­ko. Me­rau­jant Jur­giui Kras­nic­kui, spran­giu kąs­niu ta­po Aly­taus dai­lės mo­kyk­la, ku­rios gin­ti ki­lo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė, Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui ne­pa­vy­ko už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos (tuo­met dar pa­grin­di­nės mo­kyk­los), sa­vo tei­sę gy­vuo­ti kaip pro­gim­na­zi­ja, o ne pra­di­nė, ap­gy­nė ir vie­nin­te­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pi­lia­kal­nio mo­kyk­la, o gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio anuo­met, jau ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, pir­mo­se gre­to­se sto­jo… da­bar­ti­nis Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p> </p> <p><strong>Tė­vai apie va­sa­rį pri­im­tą, o pas­ku­ti­nį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį at­šauk­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką:</strong></p> <p>„Sa­vo vai­ką nuo at­ei­nan­čio ru­dens bū­tu­me ve­dę į „Sa­ka­lė­lį“. Kai už­vi­rė vi­sa ši­ta ko­šė – nu­spren­dė­me, kad į tai tik­rai ne­si­vel­si­me, pa­tei­kė­me pra­šy­mą pri­im­ti į ki­tą, ge­ro­kai to­liau nuo na­mų esan­čią mo­kyk­lą pra­di­nu­kams. Pra­ei­tą sa­vai­tę mo­kyk­la pa­tvir­ti­no, kad mū­sų vai­ką pri­ėmė, ap­si­džiau­gė­me. O da­bar pa­aiš­kė­ja, kad vis­gi per­tvar­kos ne­bus, „Sa­ka­lė­lio” ne­re­or­ga­ni­zuo­ja. Dar kaž­ku­riam vi­de­o­ pia­ro meist­ras sa­ko – „ne­žai­si­me vai­kų li­ki­mais“. Sma­gu. „Ačiū“...</p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­tiš­kis tė­ve­lis Dai­nius Č.</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/100543068_887343371772295_3973033263504556032_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/100543068_887343371772295_3973033263504556032_o.jpg" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_01041i.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_01041i.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0666%20i.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0666%20i.jpg" width="2039" height="1360" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43184" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322507"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/43184#comment-43184" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43184#comment-43184" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43184" token="pyXugw0nQgW7mLDpfCoCZ3pf4mcwx8Ff5_9SItBE1dA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-31584" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591354499"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alge</span> - Pen, 2020-06-05 - 13:54</p> </li> <a href="/comment/31584#comment-31584" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/31584#comment-31584" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mašina Mašina keičia prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mašina Mašina keičia prie Volungės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=31584" token="mDF-SbyDMEc3fWE7SRFmIm3lNbPXA13YXG6VlMA7qDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30954" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1591135772"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Andrea Scholes</span> - Tre, 2020-06-03 - 01:09</p> </li> <a href="/comment/30954#comment-30954" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30954#comment-30954" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laba diena visiems, noriu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laba diena visiems, noriu pasidalinti turima patirtimi su dr. Ajayi. Jis yra labai galingas žmogus, kurį palaimino jo priekinis tėvas padėti žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo problemų. Aš išgyvenu blogesnį savo gyvenimo etapą, nes mano vyras man pasakė, kad nori skyrybų iš niekur, paklausiau jo, kur suklydau, tačiau jis man nieko neatsakė, o jis išsikraustė iš namų. Tai buvo tikrai įtempta, todėl laukiu pagalbos, kai sutikau dr. Ajayi burtininkas internete, po tam tikrų konsultacijų paaiškinau jam savo būklę ir sužinojau, kad mano vyras dirba su sekretoriumi darbe ir jis yra prižiūrimas jos, o didysis rašybos rašytojas man pasakė, ką reikia padaryti, ir aš laikiausi jo nurodymų, šiandien aš Aš didžiuojuosi moterimi, sakydama, kad mano vyras yra namuose su manimi, ir mes tikimės, kad mūsų antrasis vaikas bus dėkingas rašytojui Ajayi, jei jums reikia rašybos keitiklio pagalbos iškilus bet kokioms problemoms. tinkamas asmuo, norintiems tobulo ir tikroviško gyvenimo aprašymo lt. Susisiekite su jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30954" token="GZalbsYCWQ6cGJT8_9ZEqSHdgiL_T0uEgCpV9oo8q64"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30552" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590986261"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Siusiulis klounas </span> - Pir, 2020-06-01 - 07:37</p> </li> <a href="/comment/30552#comment-30552" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30552#comment-30552" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakoma, bambukas kl4geris…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakoma, bambukas kl4geris ateina pailsėti po mankstos į savivaldybę, meras ateina komentaro Facebook parašyti, jurgita ateina pasirodyti, kad rubus naujus nusipirko, juonys pats neżino ko ateina - pasėdi ,,nieko nežino,, ir išeina...tai štai kodėl sustojo mieste veiksmas. Torpeda tai ima, ima net pučiasi kaip ima.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30552" token="icbWaFXV0p2BXCJ08YtOgw0MM0hrBW-nCX4QQW_Fj1E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30317" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590815837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kaimyne</span> - Šeš, 2020-05-30 - 08:17</p> </li> <a href="/comment/30317#comment-30317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30317#comment-30317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi matom reforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi matom reforma reikalinga, bet bijom netekti darbo vietų. Kaip padaryti ? Pamatę pvz., kad sukilus bendruomenei jos galima ir nepadaryti. Klaida buvo liesti Drevinuką, cia ne vien savivaldybes lėšomis sukurta gerovė<br /> Sakalelis taip ir likęs paprastu darzeliu ir didelem klasem, be salių ir mazais koridoriukais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30317" token="3552APXAstUOOtnPXSdM3spC1PeV-UhHsvkBYZQwgag"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30314" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590814837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sera</span> - Šeš, 2020-05-30 - 08:00</p> </li> <a href="/comment/30314#comment-30314" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30314#comment-30314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar turite nesusipratimų su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30314" token="XRidI_QLjAV_fIJiXJOe3ooDIxlBEmM5R7faRv2W-xQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30308" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590813682"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Šeš, 2020-05-30 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/30308#comment-30308" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30308#comment-30308" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas šiūkšlei Cesiuliui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas šiūkšlei Cesiuliui. Atsakyk faceboko manjake savo facebuke Alytiškiam kuriem sveikatą sugadinai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30308" token="yJpoCErsmVuIpJd9eah7F-gNbn6SIWaOsW8WU4SULEY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30305" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590807259"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>imitavimas</span> - Šeš, 2020-05-30 - 05:54</p> </li> <a href="/comment/30305#comment-30305" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30305#comment-30305" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei reformos atliekamos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei reformos atliekamos objejtyviai ir su rimtu ekonominiu pagrindimu, prie jų nėr kur prikibt. Alytuj daugiau konservatorių tradicijų tasa išlaikyt sau palankų elektoratą, nuo kitų kirpt. Ir Alytuj net darželių kaip dirbtinis stygius gavos rodo. Kaip nori, padaro net persistengdami. Nes esmėj švietimo reformos nėra sudėtinga ir visi laiku jas atlikę. Alytuj esmė po reformom manipuliuojama siaurų atskirų partinių interesų labui. Ir Alytuj tai per ilgai tęsiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30305" token="QEq72inHjI43toepVwTXqUHLTLKrjPj-NQNqckTFrXA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30266" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590777588"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klausimas Cesiuliui</span> - Pen, 2020-05-29 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/30266#comment-30266" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30266#comment-30266" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atlyginsi moralinę žalą?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atlyginsi moralinę žalą? Neuronai neatsisrato, žmogau. Už tave mano šeima nebalsavo. Bet ateity tu nebūsi nei meru, nei semūnu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30266" token="Tmh6IYR9ktkJxj6DgbzkVFR-EIG9bf052JoiphPROlU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590775156"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Pen, 2020-05-29 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/30262#comment-30262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30262#comment-30262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš tiesų visi tarybos nariai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš tiesų visi tarybos nariai supranta, ką reikia uždaryti. Tačiau visi tyli. Visas Alytus žino, kokia Alytuje mokykla nereikalinga. Ar reikia dar tas sales remontuoti dėl 8 klasių per visą mokyklą. Ji pustuštė, merdinti. Pažiūrėkite i saugumą vaikų ryte kai mašina mašiną keičia, tiesiog vaikam pro kojas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30262" token="kqXjKHyTKt_e_rRhoXsAsB2B_Ont2AZfs3wOMSQ_PxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590756299"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JOO</span> - Pen, 2020-05-29 - 15:44</p> </li> <a href="/comment/30239#comment-30239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30239#comment-30239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nutrūko vadžios ir vėl iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nutrūko vadžios ir vėl iš pradžios...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30239" token="0aUW8_Z4KcjCd5HtWix9VVVan1zEAjkoIhI9x65EwFI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1506&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uGif7_okdmM5U-M9Gt136xssnRFdRr6pF3AJ0StZv9k"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 May 2020 12:14:35 +0000 vyrredaktorius 1506 at https://www.alytausnaujienos.lt Abiturientams nuskambėjo karantininis paskutinis skambutis https://www.alytausnaujienos.lt/abiturientams-nuskambejo-karantininis-paskutinis-skambutis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/60-13436" rel="bookmark"> Nr. <span> 60 (13436) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu.jpg?itok=M_9WfDTe" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Abiturientams šiais metais simbolinis paskutinis skambutis kitoks – nuotolinis, susitikimas su mokytojais ir bendraklasiais – vaizdo priemonėmis. Tačiau ši diena nemažiau svarbi ir jaudinanti kiekvienаm, stovinčiam ant brandos egzaminų slenksčio. Prisimenu tą jausmą. Smagu. Neramu. Įkvepia ateičiai. Artėja egzaminai, kurie, kaip ir visas pavasaris, bus kitokie. Pasiruošimas jiems taip pat kitoks. Tad, šiandienos abiturientai,- būkite drąsūs, siekite savo svajonių. Sėkmės jums visiems!“ – linki rajono abiturientams meras Algirdas Vrubliauskas.</p> <p>Daugų Vlado Mirono gimnazijoje paskutinis skambutis nuskambėjo mokyklos 71-ai mokyklos, kaip gimnazijos – 10-ai laidai. „Galbūt ji ne tokia, kokios tikėjosi ir laukė abiturientai, kokią prisimena visa gimnazijos bendruomenė. Paskutinio skambučio šventė vyko virtualiai, nepraradusi savo prasmės. Neįprastas būdas švęsti paskutinio skambučio šventę. Nors susitikti, pasimatyti, susirinkti nuotoliniu būdu per keletą mėnesių tapo įprasta. Aišku, prieš pusmetį tai būtų neįtikėtina“, – sakė mokytojai.</p> <p>Gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius pasveikino virtualiai susirinkusius gimnazijos bendruomenės narius: tėvus, mokytojus, mokinius ir abiturientus. „Neišbarstykite laiko. Siekite užsibrėžtų tikslų! Sėkmės laikant egzaminus! Sveikatos visiems“, – palinkėjo direktorius.</p> <p> Simno gimnazijos abiturientai po virtualaus paskutinio skambučio vis dėlto susitiko vieni su kitais ir auklėtoja Loreta Matulevičiene. Jie atvyko papuoštais automobiliais prie mokyklos ir apvažiavo  garbės ratą.</p> <p>Rajono gimnazijų mokytojai mano, kad mokymasis paskutiniu metu nuotoliniu būdu neturėtų didesnės įtakos brandos egzaminų rezultatams, mokiniai galėjo daugiau savarankiškai studijuoti, mokytojai konsultavo juos, naudodami įvairias nuotolinio ugdymo priemones. Abiturientai taip pat nusiteikę optimistiškai, bet labai laukia gyvo bendravimo ir konsultacijų, kurios prasidės pirmadienį.</p> <p>Keli abiturientai, pasirinkę menų ir technologijų egzaminą, jį išlaikė karantino metu, antrasis – anglų kalbos kalbėjimo dalies – valstybinis egzaminas vyks birželio 22 d. Šį egzaminą laikyti pasirinko 76 abiturientai. Birželio 29 d. 78 abiturientai laikys valstybinį lietuvių kalbos egzaminą.</p> <p>Šiais metais paskutinis skambutis nuskambėjo 119-ai rajono abiturientų, kurie mokosi šešiose rajono gimnazijose.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Daug%C5%B3%20gimnazijos%20abiturientai%20paskutin%C4%AF%20skambut%C4%AF%20su%20mokytojais%20pamin%C4%97jo%20virtualiai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Daug%C5%B3%20gimnazijos%20abiturientai%20paskutin%C4%AF%20skambut%C4%AF%20su%20mokytojais%20pamin%C4%97jo%20virtualiai.jpg" width="960" height="561" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu_0.jpg" width="960" height="561" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Alytaus%20rajono%20meras%20Algirdas%20Vrubliauskas%20linki%20abiturientams%20s%C4%97km%C4%97s%20laikant%20egzaminus..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Alytaus%20rajono%20meras%20Algirdas%20Vrubliauskas%20linki%20abiturientams%20s%C4%97km%C4%97s%20laikant%20egzaminus..jpg" width="700" height="553" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazistai%20susitiko%20kelyje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazistai%20susitiko%20kelyje.jpg" width="700" height="553" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1488&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rL_-HjiQUdNu6f_LlqDQUAlToHcVrjmi-jNJR-nkmAQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 May 2020 12:43:59 +0000 vyrredaktorius 1488 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar­že­liai at­ve­ria du­ris, bet moks­lo me­tus teks už­baig­ti nuo­to­li­niu bū­du https://www.alytausnaujienos.lt/dar-ze-liai-ve-ria-du-ris-bet-moks-lo-me-tus-teks-uz-baig-ti-nuo-li-niu-bu-du <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13434" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13434) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_0564.JPG?itok=_cga5GJF" width="344" height="287" alt="Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Re­ko­men­duo­ja tir­tis</h3> <p>Ne tik Aly­tu­je šio­kios to­kios su­maiš­ties šią sa­vai­tę įne­šė pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad ko­ro­na­vi­ru­so tes­tas yra pri­va­lo­mas, o jo ne­at­li­kę dar­že­lių ir mo­kyk­lų dar­buo­to­jai pir­ma­die­nį į dar­bą ne­grįš.</p> <p>„Žo­džio „pri­va­lo­mas“ nė­ra nei ope­ra­ci­jos va­do­vo Au­re­li­jaus Ve­ry­gos spren­di­me, nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės (AMS) ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio įsa­ky­me. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) į dar­buo­to­jų, ku­rie tu­ri bū­ti pre­ven­ciš­kai ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos (CO­VID-19), są­ra­šą įtrau­kė iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jus, tie­sio­giai dir­ban­čius su vai­kais, bei nu­sta­tė, ko­kio pri­ori­te­to tvar­ka jie tu­rė­tų bū­ti ti­ria­mi. Aly­tiš­kiams dar­buo­to­jams taip pat re­ko­men­duo­ja­me iš­si­tir­ti, bet tai nė­ra pri­va­lo­ma“, – sa­kė AMS gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p>Va­kar po pie­tų 23 įstai­gų – Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma, va­do­vai tu­rė­jo pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei in­for­ma­ci­ją, ku­rie dar­buo­to­jai pa­si­da­rė tes­tą. Pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, to­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga no­rint ge­riau or­ga­ni­zuo­ti dar­bą.</p> <p>Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas dėl švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų te­sta­vi­mo bu­vo pa­si­ra­šy­tas ge­gu­žės 11 die­ną, tai­gi pir­mie­ji tes­tus pa­si­da­riu­sių­jų re­zul­ta­tai bus aiš­kūs tik ki­tą sa­vai­tę.</p> <h3>Ar dar­že­liui pa­kaks vie­no ter­mo­met­ro?</h3> <p>Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus, į dar­že­lius ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes at­ėju­siems vai­kams tu­rės bū­ti ma­tuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra. Tai bus da­ro­ma pa­tal­pos vi­du­je, nes lau­ke ga­li bū­ti iš­krei­pia­mi re­zul­ta­tai. Pa­ste­bi­ma, kad nuo­to­li­nių ter­mo­met­rų rod­me­nys ir taip jau nė­ra la­bai tiks­lūs.</p> <p>Tem­pe­ra­tū­rą bus pri­va­lu ma­tuo­ti ir dar­buo­to­jams, o, pa­pras­tai ta­riant, tai reiš­kia, kad kas­ryt prie kiek­vie­no Aly­taus dar­že­lio ter­mo­met­ro pri­eis bent pus­an­tro šim­to žmo­nių (jei da­ry­si­me prie­lai­dą, kad į įstai­gas grįš pu­sė ug­dy­ti­nių).</p> <p>Pa­sak AMS gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus, dar­že­liai tu­ri po vie­ną nuo­to­li­nį ter­mo­met­rą, jo ma­ny­mu, to ga­li ir pa­kak­ti, nes kiek­vie­na įstai­ga yra skir­tin­go pla­na­vi­mo, įvai­riai or­ga­ni­zuo­ja pa­te­ki­mą vi­dun.</p> <p>Ki­to­kios nuo­mo­nės yra įstai­gų va­do­vai, jie jau spė­jo įsi­gy­ti po 4-5 pa­pil­do­mus ter­mo­met­rus. Jų ma­ny­mu, ter­mo­met­rų pri­reiks no­rint or­ga­ni­zuo­ti pa­te­ki­mą vi­dun per ke­lis įė­ji­mus, kad bū­tų iš­veng­ta bū­ria­vi­mo­si. Įstai­gos ter­mo­met­rams pirk­ti iš­lei­do po ke­lis šim­tus eu­rų. Šią sa­vai­tę nuo­to­li­nius ter­mo­met­rus pir­ko ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų dar­že­liai ir mo­kyk­los.</p> <p>V.Va­lū­nas sa­ko, kad bu­vo svars­to­ma ter­mo­met­rus nu­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai. Anot ve­dė­jo, pi­ni­gų tam yra, koks skir­tu­mas, ar pirks sa­vi­val­dy­bė, ar pa­čios įstai­gos, ku­rios ge­riau ga­li įver­tin­ti po­rei­kį. Tai, kad sa­vi­val­dy­bė cen­tra­li­zuo­tai ter­mo­met­rų ne­pirks, pa­aiš­kė­jo tik ant­ra­die­nį, tai­gi aly­tiš­kiai įstai­gų va­do­vai juos įsi­gy­jo per nak­tį. Ter­mo­met­rus dar rei­kia iš­si­ban­dy­ti, o lai­ko iki pir­ma­die­nio li­ko la­bai ne­daug.</p> <p>Prie įė­ji­mų į lop­še­lių-dar­že­lių pa­tal­pas tu­rės bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė dez­in­fe­kuo­ti ran­kas, o at­ly­din­tie­ji vai­kus pri­va­lės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias prie­mo­nes. Lop­še­liai-dar­že­liai pri­va­lės už­tik­rin­ti vi­sų pri­ima­mų į įstai­gą vai­kų svei­ka­tos būk­lės ver­ti­ni­mą. Vai­kai, ku­riems pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mas (37,3 laips­nio ir dau­giau), ku­rie tu­ri ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų po­žy­mių (pa­vyz­džiui, slo­ga, ko­su­lys, pa­sun­kė­jęs kvė­pa­vi­mas) ar ki­tų po­žy­mių, į dar­že­lį ne­bus pri­ima­mi.</p> <p> </p> <h3>Ap­sau­gi­nė­mis kau­kė­mis dar­že­liai ap­si­rū­pi­na pa­tys</h3> <p>Dar­buo­to­jai, pri­iman­tys vai­kus į įstai­gą, taip pat tu­rės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias ap­sau­gos prie­mo­nes. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad kau­kė­mis įstai­gos ap­si­rū­pins pa­čios, bu­vo nu­spręs­ta jų ne­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai.</p> <p>„Ka­ri­nė pra­mo­nė“ – taip jau ne­la­bai juo­kais sa­ve va­di­na dar­že­lių dar­buo­to­jai. Vi­suo­me­nė jų ne­šlo­vi­na kaip did­vy­rių, bet vi­siems aki­vaiz­du, kad be jų pa­gal­bos tė­vai ne­ga­li grįž­ti į dar­bus. Ar įver­ti­na­ma pa­čių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ri­zi­ka – dar vie­nas at­vi­ras klau­si­mas. Pa­gal rei­ka­la­vi­mus įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lo už­tik­rin­ti 20 kv. m erd­vę klien­tams, bet gru­pė­se auk­lė­to­jos dir­ba 50 100 kv. m pa­tal­po­se su 20 vai­kų, tai­gi vie­nam as­me­niui ten­ka kur kas ma­žes­nis plo­tas, ta­čiau jis ir nė­ra api­brė­žia­mas rei­ka­la­vi­muo­se.</p> <p>Dar vie­na pro­ble­ma – nė­ra aiš­kių re­ko­men­da­ci­jų, kaip dirb­ti ri­zi­kos gru­pė­se esan­tiems įstai­gų dar­buo­to­jams, kaip jiems ga­ran­tuo­ti nuo­to­li­nio dar­bo ga­li­my­bes. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus ži­nio­mis, vi­du­ti­niš­kai penk­ta­da­lis ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų pri­klau­so ri­zi­kos gru­pei – yra vy­res­nio am­žiaus, ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir mū­sų mies­te.</p> <p> </p> <h3>Vai­kai bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je</h3> <p>Į lop­še­lius-dar­že­lius su­grį­žu­sių vai­kų tė­ve­liams ne­reiks rū­pin­tis jų mai­ti­ni­mu – ma­žie­ji bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je. Jei to­kių są­ly­gų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je nė­ra ir val­go­ma ben­dro­je sa­lė­je, jo­je vie­nu me­tu ga­lės val­gy­ti tik vie­nos gru­pės vai­kai pa­gal iš anks­to pa­reng­tą gra­fi­ką, o po kiek­vie­nos gru­pės pa­tal­pa tu­rės bū­ti vė­di­na­ma ir va­lo­ma. Ma­žuo­sius šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu mai­ti­nan­čios ug­dy­mo įstai­gos to­kio mai­ti­ni­mo bū­do kol kas tu­rės at­si­sa­ky­ti.</p> <p>Švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tams re­ko­men­duo­ja­ma dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Jei or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­tak­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos, jos tu­ri bū­ti tei­kia­mos in­di­vi­du­a­liai ar­ba vie­nu me­tu dir­ba­ma tik su tos pa­čios gru­pės vai­kais.</p> <p>Kei­sis ir gru­pių dar­bo tvar­ka. Jo­se tu­rės bū­ti mak­si­ma­liai lai­ko­ma­si gru­pių izo­lia­ci­jos prin­ci­po. Gru­pės veik­la tu­rės bū­ti vyk­do­ma taip, kad bū­tų iš­veng­ta skir­tin­gas gru­pes lan­kan­čių vai­kų kon­tak­to tiek pa­tal­po­se, ku­rio­se tei­kia­mos ug­dy­mo pa­slau­gos, tiek lau­ke. Ne­bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti ben­dros veik­los ke­lioms vai­kų gru­pėms. Tu­rės bū­ti ri­bo­ja­mas skir­tin­go­se gru­pė­se dir­ban­čių dar­buo­to­jų kon­tak­tas. Jei jo iš­veng­ti ne­įma­no­ma, bus pri­va­lo­ma ri­bo­ti kon­tak­to lai­ką ir iš­lai­ky­ti sau­gų at­stu­mą.</p> <p>Kriauk­lės ir ki­ti sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, ku­riais nau­do­ja­si ke­lios vai­kų gru­pės, tu­rės bū­ti dez­in­fe­kuo­ja­mi kiek­vie­ną kar­tą jais pa­si­nau­do­jus vie­nam vai­kui, o ug­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo pa­tal­pos iš­vė­di­na­mos prieš at­vyks­tant vai­kams ir ne re­čiau kaip 2 kar­tus per die­ną.</p> <p> </p> <h3>Aly­tu­je į tik­ras mo­kyk­las šiais moks­lo me­tai ne­be­grį­ši­me</h3> <p>Po il­gų dve­jo­nių ir dis­ku­si­jų, ku­rios dar la­biau iš­mu­šė iš vė­žių švie­ti­mo ben­druo­me­nę, vai­kus, mo­ky­to­jus, tė­vus, šią sa­vai­tę mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau ap­si­spren­dė leis­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms nu­spręs­ti, kaip už­baig­ti moks­lo me­tus.</p> <p>Pa­sak V.Va­lū­no, Aly­tu­je į mo­kyk­las nu­spręs­ta ne­be­grįž­ti, o pa­mo­kos vyk­tų nuo­to­li­niu ir miš­riu bū­du, tai yra mo­ki­niams bū­tų leis­ta at­ei­ti į kon­sul­ta­ci­jas, jos bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos ir abi­tu­rien­tams. Nuo bir­že­lio 1 dien­so bus at­vi­ros ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų erd­vės.</p> <p>Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus moks­lei­viai baigs mo­ky­da­mie­si nuo­to­li­niu bū­du. Toks vie­nin­gas spren­di­mas pri­im­tas pa­si­ta­rus su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, mo­ky­to­jais ir tė­vais. „Sulau­kė­me daug aly­tiš­kių tė­vų nuo­mo­nių, kad jie bet ku­riuos at­ve­ju šiais moks­lo me­tais sa­vo vai­kų į mo­kyk­las ne­be­leis,“ – pa­ste­bi J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>„Nors są­ly­gos švel­nė­ja, ša­ly­je vis dar pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, pri­va­lo­ma lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo. Kaip jį tek­tų už­tik­rin­ti vai­kams grį­žus į mo­kyk­las – vi­siems ky­la dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Grį­ži­mas į mo­kyk­las at­neš­tų dau­giau ri­zi­kos nei re­a­lios nau­dos. Pui­kiai su­pran­ta­me ir vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą dėl sa­vo svei­ka­tos. Mo­ky­to­jai, mums rei­kia Jū­sų svei­kų ir pail­sė­ju­sių Rug­sė­jo 1-ąją! Šia pro­ga ga­lė­čiau pa­lin­kė­ti moks­lei­viams moks­lo me­tus pa­baig­ti de­šim­tu­kais. Bet gy­ve­ni­mas daž­nai pa­ro­do, kad ne pa­žy­miai svar­biau­sia“, – taip ži­nią apie moks­lo me­tų už­bai­gi­mą nuo­to­li­niu bū­du feis­bu­ko pa­sky­ro­je ko­men­ta­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p>Nuo­to­li­niu bū­du moks­lo me­tus už­baigs ir lan­kan­tys ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus. Nuo­to­li­nis mo­ky­mas, kaip pa­ste­bi V.Va­lū­nas, la­bai pa­si­tei­si­no Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­lo­se, o štai Jau­ni­mo cen­tre yra to­kių spe­ci­fi­nių veik­lų, kur jį or­ga­ni­zuo­ti su­dė­tin­ga. „Pa­tys įstai­gų va­do­vai spren­džia, ku­ri veik­la yra spe­ci­fiš­ka ir gal­būt rei­kia kon­tak­ti­nių už­si­ė­mi­mų“, – sa­ko ve­dė­jas.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra ka­ran­ti­no lai­kui at­lei­du­si Jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­nius nuo mo­kes­čio už už­si­ė­mi­mus.</p> <p> </p> <h3>Ži­nia tė­vams: „Ves­ki­te į dar­že­lius, jei nė­ra ki­tos iš­ei­ties“</h3> <p>„Aš re­ko­men­duo­ju tė­vams, jei­gu jie tik­tai tu­ri to­kią ga­li­my­bę, vai­kų į švie­ti­mo įstai­gas ne­ves­ti. Vis dėl­to jų sau­gu­mas, svei­ka­ta yra svar­biau­sia. Nors ir ima­mės vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, ruo­šia­mės, ta­čiau jei­gu bus daug vai­kų, tai at­si­ran­da pa­di­din­ta ri­zi­ka“, – sa­ko Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. Jis pa­brė­žia, kad tik­rai nė­ra iš­ei­tis pa­lik­ti ma­žuo­sius su se­ne­liais, ku­rie pa­kliū­va į ri­zi­kos gru­pę.</p> <p>Ve­dė­jas at­krei­pė dė­me­sį, kad iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas nė­ra pri­va­lo­mas, ta­čiau prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas – taip. Tad, jei­gu tė­vai nu­spręs, kad vai­kai tu­ri lik­ti na­muo­se, jiems li­ku­sį lai­ką ug­dy­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du. Mo­kyk­lų va­do­vai yra įpa­rei­go­ti su­da­ry­ti to­kias ga­li­my­bes.</p> <p>Abi­tu­rien­tams ge­gu­žės 22-oji bus pas­ku­ti­nė jų mo­ky­mo­si die­na, o bir­že­lio 22 die­ną pra­si­dės eg­za­mi­nų se­si­ja.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0944.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0944.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_8389.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_8389.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_5465.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_5465.jpg" width="1134" height="1062" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1470&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hSaaB7pQnCn6I3CCX5w5HKYakGxWun4UVOUhTG0hgho"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 May 2020 12:33:12 +0000 vyrredaktorius 1470 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą https://www.alytausnaujienos.lt/kai-tu-ri-du-blo-gus-va-rian-tus-o-rei-kia-pa-si-rink-ti-vie-na-ren-kie-si-ta-ku-ris-yra-siek-tiek <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė, Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, Jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sai</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13431" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13431) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_1672.JPG?itok=q23y4Bu2" width="344" height="287" alt="Zitos nuotr." title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Esa­me ne­ži­nio­je vi­si: tiek mo­ky­to­jai, tiek mo­ki­niai ir tė­vai, tiek mo­kyk­lų va­do­vai. Penkta­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras siū­lo dar bent dvi sa­vai­tes leis­ti vai­kams at­si­sės­ti į mo­kyk­los suo­lus: pra­di­nu­kams nuo ge­gu­žės 25-osios, vy­res­niems – nuo bir­že­lio 1 die­nos.</p> <p>Ver­ta pa­mi­nė­ti, kad ir dar­že­li­nu­kai na­mie ne­be­sė­dės – nuo ge­gu­žės 18 die­nos at­nau­ji­na­mas ug­dy­mas vi­suo­se Lie­tu­vos dar­že­liuo­se. Bet ar kas nors įsi­vaiz­duo­ja, kaip tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti? Šie siū­ly­mai ir spren­di­mai tie­sio­giai ker­ta­si su re­a­ly­be. Juk tarp žmo­nių tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tas dvie­jų met­rų at­stu­mas, tu­ri bū­ti dė­vi­mos ap­sau­gi­nės kau­kės, re­ko­men­duo­ja­ma mū­vė­ti ap­sau­gi­nes pirš­ti­nes.</p> <p>Trum­pai apie dar­že­lius. Tu­riu pus­bro­liu­ką, ku­riam ne­se­niai su­ka­ko tre­ji. Į kau­kę jis net pa­žiū­rė­ti ne­no­ri, ma­nau, kaip ir ki­ti dar­že­li­nu­kai. Kaip tarp jų iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mą?</p> <p>Kau­kės, at­stu­mas – tai dar ne vis­kas. Kaip ir mo­ky­to­jų, taip ir dar­že­lių auk­lė­to­jų be ga­lo daug pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Ar­gi tik nuo­lat juos te­stuo­jant bus už­tik­rin­tas sau­gu­mas? Tik taip? Iš tie­sų la­bai įdo­mi mi­nis­te­ri­jos su­gal­vo­ta sis­te­ma, nuo­sta­būs spren­di­mai.</p> <p>Apie grį­ži­mą į mo­kyk­las yra daug ką pa­sa­ky­ti. Pir­miau­sia, gal jau už­teks blaš­ky­tis? Pa­brė­žiu, li­ko tik trys sa­vai­tės iki bir­že­lio 1 die­nos, o kaip elg­tis – nie­kas ne­ži­no. Nuo­sek­liai ana­li­zuo­jant pra­ne­ši­mus spau­dai ir vis iš­plau­kian­čias nau­jie­nas leng­vai pa­ste­bi­mas su­tri­ki­mas.</p> <p>Su­pran­tu, kad ka­ran­ti­nas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas, kad yra daug drau­di­mų, ku­rie nuo­la­tos kei­čia­mi, bet lyg dar nie­kas ne­už­drau­dė blai­viai ir vais­kiai mąs­ty­ti. Vie­na iš nu­mes­tų idė­jų yra grįž­ti į mo­kyk­los suo­lą. Pa­gal­vo­ki­me lo­giš­kai, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti tas grį­ži­mas dviem sa­vai­tėms. Pa­brė­žiu, dviem sa­vai­tėms.</p> <p>Dėl to bū­ti­no iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mo ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mas mo­ki­nių skai­čius kla­sė­se. Ne­pa­mirš­ki­me, kad mo­ky­to­jų skai­čius vėl­gi tik­riau­siai ma­žės, nes dau­gu­ma jų pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Kas mo­kys mo­ki­nius? Ne tik kla­sė­se, bet ir ko­ri­do­riuo­se iš­lai­ky­ti nu­ro­dy­tą at­stu­mą yra tik­rai ne­įma­no­ma.</p> <p>Karš­tis ir taip su mo­ki­niais ne­drau­gau­ja, o su mo­ki­niais, dė­vin­čiais kau­kes, jie bus di­džiau­si prie­šai. Jas dė­vė­ti bus pri­va­lo­ma no­rint už­tik­rin­ti vi­siš­ką sau­gu­mą. Dė­vint kau­kę jau po ke­lių va­lan­dų nuo gu­me­lių nu­spau­džia­mos au­sys, no­sis. Ir ne­pa­mirš­ki­me, kad da­bar tem­pe­ra­tū­ra ne to­kia, ko­kia bus bir­že­lio mė­ne­sį. Vai­kams tie­siog ga­li at­si­ras­ti dar ir odos pro­ble­mų, ša­lia re­gos su­tri­ki­mų, po tiek lai­ko dir­bant prie kom­piu­te­rio ek­ra­no. Juk po kau­ke oda pra­kai­tuos, nu­si­trins, ją perš­tės. Tuo la­biau, kai yra karš­ta, ir taip sun­ku kvė­puo­ti, o su kau­ke tai da­ry­ti bus kur kas su­dė­tin­giau.</p> <p>Jei tai bū­tų mė­ne­sis ar du, ta­da su­pras­čiau, ko­dėl grįž­ti ver­ta, bet da­bar ne­ma­tau, ko­dėl rei­kė­tų vaiz­duo­ti mo­ky­mą(si) mo­kyk­lo­je. Taip, vaiz­duo­ti, nes čia vis­kas taip ne­aiš­ku, kad per tas dvi sa­vai­tes vos spės vi­si vis­ką su­si­dė­lio­ti, su­sta­ty­ti į vė­žes. Jei trum­pai – kils su­maiš­tis, o ar to mes tik­rai no­ri­me? To siek­si­me vi­sus grą­žin­da­mi į mo­kyk­las?</p> <p>Vos tik su­ži­no­ję apie šį siū­ly­mą, drau­gai aiš­kiai pa­sa­kė, kad į mo­kyk­lą ar­ba pa­tys neis, ar­ba tė­vai tik­rai ne­leis. Vi­siems svar­bu sau­gu­mas. Kam ta­da to rei­kia? Su­pran­tu, kad mo­ki­niams trūks­ta gy­vo ben­dra­vi­mo ir dėl psi­cho­lo­gi­nių as­pek­tų su drau­gais su­si­tik­ti vis­gi rei­kė­tų, bet juk tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ir ne­inant į mo­kyk­lą. Jau ge­riau tas dvi sa­vai­tes dar pa­si­mo­ky­ti per kom­piu­te­rį. Taip, da­bar sa­ky­sit, kad vi­si py­ko dėl nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si), o kai at­si­ra­do ga­li­my­bė grįž­ti į mo­kyk­las, vi­si pur­to gal­vas kaip avi­nė­liai. Aš iš­kart jums at­sa­kau: kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą. Tai tiek.</p> <p>Juo­kin­gai at­ro­do ir tai, kad yra mąs­ty­mų apie dar vie­ną ne­ma­ty­tą ne­gir­dė­tą mo­ky­mą. Pa­va­din­ki­me tai miš­rai­ne. Pa­sa­ky­ta, kad grį­ži­mas į mo­kyk­las bus ne­pri­va­lo­mas, kad bus ban­do­ma, pa­brė­žiu, ban­do­ma mo­ky­ti vai­kus miš­riu bū­du. Tai yra pu­sė per kom­piu­te­rį, pu­sė gy­vai. Ko­dėl pa­brė­žiau ban­do­ma? To­dėl, kad tai dar vie­nas val­džios ban­dy­mas su mu­mis, ku­ris, vei­kiau­siai, ne­pa­si­seks. Bet te­bū­nie.</p> <p>Tai­gi, miš­rus mo­ky­mas. Ar tai ne­reiš­kia, kad mo­ki­niai, li­kę na­muo­se, pra­ras po­kal­bius su mo­ky­to­jais? Ne­la­bai ge­rai skam­ba, juk ben­dra­vi­mas, kad ir vir­tu­a­lus – rei­ka­lin­gas. Ta­čiau jei ir ne­pra­ras­tų, tai at­ro­dy­tų maž­daug taip: mo­ky­to­jas su kaž­kiek mo­ki­nių sė­dės mo­kyk­lo­je pa­si­jun­gęs tie­sio­gi­nę tran­slia­ci­ją su vai­kais, ku­rie nu­spren­dė lik­ti na­muo­se. Ir vi­si „mo­ko­si“.</p> <p>Ne­la­bai są­ži­nin­ga mo­ki­nių, at­ėju­sių į mo­kyk­lą, at­žvil­giu, tie­sa? Juk jie ir­gi ga­lė­jo lik­ti na­muo­se. Ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti ir ki­taip, tar­ki­me, vai­kams, ku­rie at­ėjo į mo­kyk­lą, pa­mo­kos vyks iš ry­to, o tiems, ku­rie li­ko na­muo­se, vaiz­do pa­mo­kos vyks ant­ro­je die­nos pu­sė­je. Tai vėl­gi ne­są­ži­nin­ga. Aš tie­siog ne­ga­liu su­pras­ti, kas taip gud­riai ga­lė­jo su­gal­vo­ti.</p> <p>Ir vi­sa tai trak­tuo­ja­ma kaip pa­si­ren­gi­mas rug­sė­jo mė­ne­siui. Jūs rim­tai? Leis­ki­te pri­min­ti, kad mes, mo­ki­niai, ir­gi esa­me žmo­nės, ne ban­dy­mų triu­šiai. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma jam ruoš­tis be to­kių ab­sur­diš­kų siū­ly­mų? Užuot mė­tę kaž­ko­kias svars­to­mas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios net nė­ra pa­tvir­tin­tos, ga­lė­tu­mė­te nor­ma­liai su­sės­ti, nu­spręs­ti ir pa­teik­ti ga­lu­ti­nius siū­ly­mus, o mo­kyk­lų va­do­vai jau ga­lė­tų in­for­muo­ti sa­vo mo­kyk­lų ben­druo­me­nes, kaip mes pa­baig­si­me moks­lo me­tus. O jau iš­spren­dus šią pro­ble­mą, im­ti ruoš­tis rug­sė­jo mė­ne­siui. Ir be kaž­ko­kių ban­dy­mų.</p> <p>Dar kar­tą pa­kar­to­ju, kad tai tik dvi sa­vai­tės. Tik dvi pra­keik­tos sa­vai­tės. Ar taip sun­ku pri­im­ti spren­di­mus? Nu­sto­ki­te pils­ty­ti iš tuš­čio į kiau­rą, at­si­bo­do. Lai­ko li­ko ne­daug, mes vis dar nie­ko ne­ži­no­me. Na, kaip, ži­no­me, kad pa­ti mi­nis­te­ri­ja, li­kus trims sa­vai­tėms iki ge­gu­žės pa­bai­gos, ro­dos, nie­ko ne­ži­no. O tik­rai rei­kė­tų, kad ži­no­tų.</p> <p>Vi­sai at­si­tik­ti­nai lan­džio­da­ma po mi­nis­te­ri­jos pus­la­pį kai­ria­me ek­ra­no kam­pe pa­ste­bė­jau pa­veiks­liu­ką, ant ku­rio bu­vo pa­ra­šy­ta: „Pa­ty­čių dė­žu­tė“. Pa­spau­dus ant jos, iš­šo­ko in­for­ma­ci­ja, kas yra ta pa­ty­čių dė­žu­tė ir kaip kiek­vie­na mo­kyk­la ją ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti. O aš pa­gal­vo­jau, kad ten ga­li­ma skųs­tis, kai iš ta­vęs ty­čio­ja­si. Jau bū­čiau ra­šiu­si, kad vyks­ta ma­si­nės pa­ty­čios, kad iš mū­sų vi­sų ty­čio­ja­si, kad lie­pia da­ry­ti tai, ko ne­no­ri­me, ir vi­sai neat­si­žvel­gia į mū­sų nuo­mo­nes. Skriau­dė­jo net nu­ro­dy­ti ne­rei­kia, ma­nau, pa­tys su­pra­to­te, kas jis, o gal jie, yra. Nie­kaip ki­taip šios si­tu­a­ci­jos ne­pa­va­din­čiau, tai – pa­ty­čios iš mū­sų vi­sų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_1672_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1455-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_1672_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Gyte%20Augustinaityte.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1455-NaaRGa6tshg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Gyte%20Augustinaityte.jpg" width="850" height="1035" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43186" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596322530"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/43186#comment-43186" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43186#comment-43186" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43186" token="8BcwPYFJuTNrVT1JJ8BjL8qqai-7PJr9un5k_4PdKG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-28429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589847504"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Diana Bend</span> - Ant, 2020-05-19 - 03:18</p> </li> <a href="/comment/28429#comment-28429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/28429#comment-28429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei susiduriate su kokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a>.</p> <p>Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=28429" token="HBItWaWh16bBmhr1l2667AxbvPYfvTCZZxJVHlAeD0k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27313" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589354731"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TOLI EIS</span> - Tre, 2020-05-13 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/27313#comment-27313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27313#comment-27313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši Panelė .Tiek Demagogijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši Panelė .Tiek Demagogijos net suaugęs nesugalvotų.Turiu viltį ,jog VU atsirinks kas yra kas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27313" token="LMPBEExGFc6t0zEWWIssZdRCwOmDcjcVb2kQBaIXA20"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27194" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589284543"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baikit verkti</span> - Ant, 2020-05-12 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/27194#comment-27194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27194#comment-27194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baikit vieną kartą skųstis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27194" token="HJ4fZBEXFWhYSya8ZIBYEQ__BAuOYtf2m_TK3ouVfy0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589284543"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Baikit verkti</span> - Ant, 2020-05-12 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/27193#comment-27193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27193#comment-27193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baikit vieną kartą skųstis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27193" token="0a6AvBrfzRcyG5BaYd4SDInRS2pDMcCqetsSLOXq6S8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1455&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k2nh2eKNM--PGJxnWuB9zVfqjNnxbCrFJSlESBUx6lU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 May 2020 07:05:22 +0000 vyrredaktorius 1455 at https://www.alytausnaujienos.lt