Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Švie­ti­mo re­for­mą po­li­ti­kai lai­do­jo nu­si­tei­kę pa­ki­liai https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-re-ma-po-li-ti-kai-lai-do-jo-nu-si-tei-ke-pa-ki-liai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/61-13437" rel="bookmark"> Nr. <span> 61 (13437) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/20200528_095736%20i.jpg?itok=eIDYqmKV" width="344" height="287" alt="„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę." title="„Drevinuko“ mokyklos-darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenė švenčia pergalę." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Spren­di­mo pro­jek­tus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo po­sė­džiui pa­ren­gė ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, už pa­gal­bą as­me­niš­kai pa­dė­ko­ju­si ta­ry­bos na­riui Va­le­ri­jui Ven­ciui („už tai, kad su­tel­kė net ir tuos ta­ry­bos na­rius, ku­rie ne­ga­li vie­nas į ki­tą žiū­rė­ti“). Po­li­ti­kų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė dėl to, ar rei­kia at­šauk­ti vi­są per­tvar­ką, ar tik su­si­ju­sią su „Dre­vi­nu­ku“ ir „Sa­ka­lė­liu“.</p> <p>Už vi­są tin­klo per­tvar­kos at­šau­ki­mą, t. y. ir už Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mą, pa­si­sa­kė Čes­lo­vas Dau­gė­la ir Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, li­ku­sie­ji – už da­li­nę. Gar­siai nu­skam­bė­jo mo­ty­vas, kad dėl šios per­tvar­kos da­lies Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ben­druo­me­nės nu­si­skun­di­mų ne­su­lauk­ta, dar­buo­to­jai ne­li­ko be dar­bo ir pa­na­šiai.</p> <p>Už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mą bal­sa­vo ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­rio bal­sas bu­vo le­mia­mas va­sa­rio 27-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, kai ši per­tvar­ka bu­vo pa­tvir­tin­ta. Ge­gu­žės 28 die­nos ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se, pa­aiš­kė­jus, kad už per­tvar­kos at­šau­ki­mą ža­da bal­suo­ti 16 iš 27 ta­ry­bos na­rių, me­ras so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis, jog to­kia tin­klo per­tvar­ka bu­vo klai­da.</p> <p>Kaip ga­li­ma spręs­ti iš įra­šo feis­bu­ke, me­ro nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, kad „iš­gir­do ben­druo­me­nę“. Sa­vo tei­ses „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“ gi­na teis­me, bet su­stab­džius per­tvar­ką pro­ce­sas baig­sis tai­kos su­tar­ti­mi.</p> <p>„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė ge­gu­žės 25 die­ną už­re­gist­ra­vo pa­reiš­ki­mą su 199 pa­ra­šais „Dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jais Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne, Ša­rū­nu Klė­ge­riu bei ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ro­lan­du Juo­niu ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te“. Pa­reiš­ki­mas ad­re­suo­tas me­rui ir ta­ry­bos na­riams, ja­me pra­šo­ma „su­stab­dy­ti šio me­tu Aly­tu­je vyk­do­mą de­struk­ci­ją ir vi­siš­ką cha­o­są“. Ben­druo­me­nės įsi­ti­ki­ni­mu me­ro pa­va­duo­to­jų, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jos veik­la ne­ten­ki­na mies­to gy­ven­to­jų ir ken­kia Aly­tui, nes or­ga­ni­zuo­ja­ma per­tvar­ka švie­ti­mo sri­ty­je de­sta­bilizavo vi­są švie­ti­mo dar­bą; su­kė­lė ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­ki­nių, tė­vų ben­dru­me­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pet­var­ka vyk­do­ma cha­o­tiš­kai ir be aiš­kių tiks­lų. Ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­me pra­šo­ma ta­ry­bos na­rių pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę pa­si­ra­šant in­ter­pe­lia­ci­ją.</p> <p>(Alytiškių parašai po pareiš­ki­mu renkami toliau, vakar, penk­tadienį, jų buvo 616.)</p> <p>Ta­ry­ba ne tik su­stab­dė švie­ti­mo per­tvar­ką, lie­čian­čią „Dre­vi­nu­ką“ ir „Sa­ka­lė­lį“, bet ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­nai­ki­no iki šiol pri­im­tus tar­pi­nius spren­di­mus dėl jų re­or­ga­ni­za­ci­jos. Pa­ki­liai nu­si­tei­kę ta­ry­bos na­riai po bal­sa­vi­mo ne­gai­lė­jo kom­pli­men­tų sau, pra­bi­lo apie tai, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos su­stab­dy­mas – pir­mas spren­di­mas per ka­den­ci­ją, „pa­ro­dęs, kad ta­ry­ba bran­di, ne­žai­džia žai­di­mų ir su­si­tel­ku­si“.</p> <p>Pa­gir­ta ir ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­ses. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius net­gi pa­siū­lė ge­gu­žės 28 die­ną Aly­tu­je pa­skelb­ti ben­druo­me­nių die­na, at­krei­piant dė­me­sį į to­kį ge­rą pa­vyz­dį, „kaip rei­kia ko­vo­ti ir pa­siek­ti ben­dro re­zul­ta­to“.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis, ku­rio są­skai­ta ža­dė­ta spręs­ti dar­že­li­nu­kų tė­vų pro­ble­mas, iš­ke­liant pra­di­nu­kus į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, šia­me po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rių jau bu­vo įvar­dy­ta kaip švie­ti­mo įstai­ga, ku­rian­ti Aly­taus įvaiz­dį, ga­lin­ti pri­trauk­ti šei­mas grįž­ti gy­ven­ti į Aly­tų. O ka­dan­gi švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka Aly­tu­je at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, vis dėl­to vyks, tai jau da­bar pra­bil­ta apie tai, kad „rei­kia stip­rin­ti „Dre­vi­nu­ko“ žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius re­sur­sus.</p> <p>Ta­ry­bos nariai me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio klau­sė, kaip, at­šau­kus tin­klo per­tvar­kos pla­ną, bus vyk­do­ma Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų, spor­to sa­lės re­no­va­ci­ja.</p> <p>Me­ras at­sa­kė, kad pra­dė­ti dar­bai bus tę­sia­mi.</p> <p>Apie mo­ra­li­nę ža­lą, ku­rią dėl pa­tvir­tin­tos švie­ti­mo re­for­mos pa­ty­rė ben­druo­me­nės, vi­sos tos su­maiš­ties ir ne­ri­mo, ku­riuos jau­tė ir dar­buo­to­jai, ir tė­vai, ir vai­kai, po­li­ti­kai po­sė­dy­je ne­kal­bė­jo. Ta­čiau ta­ry­bos na­rys Vy­tas Ja­zep­či­kas įgar­si­no klau­si­mą, prie ku­rio anks­čiau ar vė­liau po­li­ti­kams teks grįž­ti: „Tur­būt nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, kad švie­ti­no per­tvar­ka Aly­tu­je rei­ka­lin­ga, tai kaip ją ma­to­te to­liau?“</p> <p>Spren­di­mo dėl švie­ti­mo per­tvar­kos su­stab­dy­mo pro­jek­tus ren­gu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­ko, kad jos ma­ty­me ke­lias toks: ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta nau­ja dar­bo gru­pė, ku­rią su­da­ry­tų eks­per­tai, po­li­ti­kai ir ben­druo­me­nių at­sto­vai, ku­rie iki ru­dens pa­reng­tų nau­jos švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus 2021–2025 me­tams.</p> <p>To­liau – kaip Die­vas duos, nes, re­gis, jau tam­pa tra­di­ci­ja, kad kiek­vie­na mies­to va­do­vų ka­den­ci­ja gau­na po por­ci­ją sa­vos švie­ti­mo per­tvar­kos fias­ko. Me­rau­jant Jur­giui Kras­nic­kui, spran­giu kąs­niu ta­po Aly­taus dai­lės mo­kyk­la, ku­rios gin­ti ki­lo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­nė ben­druo­me­nė, Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui ne­pa­vy­ko už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos (tuo­met dar pa­grin­di­nės mo­kyk­los), sa­vo tei­sę gy­vuo­ti kaip pro­gim­na­zi­ja, o ne pra­di­nė, ap­gy­nė ir vie­nin­te­lė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pi­lia­kal­nio mo­kyk­la, o gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio anuo­met, jau ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, pir­mo­se gre­to­se sto­jo… da­bar­ti­nis Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p> </p> <p><strong>Tė­vai apie va­sa­rį pri­im­tą, o pas­ku­ti­nį ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį at­šauk­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką:</strong></p> <p>„Sa­vo vai­ką nuo at­ei­nan­čio ru­dens bū­tu­me ve­dę į „Sa­ka­lė­lį“. Kai už­vi­rė vi­sa ši­ta ko­šė – nu­spren­dė­me, kad į tai tik­rai ne­si­vel­si­me, pa­tei­kė­me pra­šy­mą pri­im­ti į ki­tą, ge­ro­kai to­liau nuo na­mų esan­čią mo­kyk­lą pra­di­nu­kams. Pra­ei­tą sa­vai­tę mo­kyk­la pa­tvir­ti­no, kad mū­sų vai­ką pri­ėmė, ap­si­džiau­gė­me. O da­bar pa­aiš­kė­ja, kad vis­gi per­tvar­kos ne­bus, „Sa­ka­lė­lio” ne­re­or­ga­ni­zuo­ja. Dar kaž­ku­riam vi­de­o­ pia­ro meist­ras sa­ko – „ne­žai­si­me vai­kų li­ki­mais“. Sma­gu. „Ačiū“...</p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­tiš­kis tė­ve­lis Dai­nius Č.</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/100543068_887343371772295_3973033263504556032_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-0aENzRns0lk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/100543068_887343371772295_3973033263504556032_o.jpg" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_01041i.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-0aENzRns0lk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_01041i.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0666%20i.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1506-0aENzRns0lk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0666%20i.jpg" width="2039" height="1360" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30317" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590815837"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kaimyne</span> - Šeš, 2020-05-30 - 08:17</p> </li> <a href="/comment/30317#comment-30317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30317#comment-30317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi matom reforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi matom reforma reikalinga, bet bijom netekti darbo vietų. Kaip padaryti ? Pamatę pvz., kad sukilus bendruomenei jos galima ir nepadaryti. Klaida buvo liesti Drevinuką, cia ne vien savivaldybes lėšomis sukurta gerovė<br /> Sakalelis taip ir likęs paprastu darzeliu ir didelem klasem, be salių ir mazais koridoriukais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30317" token="3552APXAstUOOtnPXSdM3spC1PeV-UhHsvkBYZQwgag"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30314" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590814837"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sera</span> - Šeš, 2020-05-30 - 08:00</p> </li> <a href="/comment/30314#comment-30314" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30314#comment-30314" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar turite nesusipratimų su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30314" token="XRidI_QLjAV_fIJiXJOe3ooDIxlBEmM5R7faRv2W-xQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30308" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590813682"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Šeš, 2020-05-30 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/30308#comment-30308" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30308#comment-30308" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas šiūkšlei Cesiuliui…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas šiūkšlei Cesiuliui. Atsakyk faceboko manjake savo facebuke Alytiškiam kuriem sveikatą sugadinai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30308" token="yJpoCErsmVuIpJd9eah7F-gNbn6SIWaOsW8WU4SULEY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30305" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590807259"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>imitavimas</span> - Šeš, 2020-05-30 - 05:54</p> </li> <a href="/comment/30305#comment-30305" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30305#comment-30305" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei reformos atliekamos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei reformos atliekamos objejtyviai ir su rimtu ekonominiu pagrindimu, prie jų nėr kur prikibt. Alytuj daugiau konservatorių tradicijų tasa išlaikyt sau palankų elektoratą, nuo kitų kirpt. Ir Alytuj net darželių kaip dirbtinis stygius gavos rodo. Kaip nori, padaro net persistengdami. Nes esmėj švietimo reformos nėra sudėtinga ir visi laiku jas atlikę. Alytuj esmė po reformom manipuliuojama siaurų atskirų partinių interesų labui. Ir Alytuj tai per ilgai tęsiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30305" token="QEq72inHjI43toepVwTXqUHLTLKrjPj-NQNqckTFrXA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30266" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590777588"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Klausimas Cesiuliui</span> - Pen, 2020-05-29 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/30266#comment-30266" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30266#comment-30266" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atlyginsi moralinę žalą?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atlyginsi moralinę žalą? Neuronai neatsisrato, žmogau. Už tave mano šeima nebalsavo. Bet ateity tu nebūsi nei meru, nei semūnu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30266" token="Tmh6IYR9ktkJxj6DgbzkVFR-EIG9bf052JoiphPROlU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590775156"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Pen, 2020-05-29 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/30262#comment-30262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30262#comment-30262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš tiesų visi tarybos nariai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš tiesų visi tarybos nariai supranta, ką reikia uždaryti. Tačiau visi tyli. Visas Alytus žino, kokia Alytuje mokykla nereikalinga. Ar reikia dar tas sales remontuoti dėl 8 klasių per visą mokyklą. Ji pustuštė, merdinti. Pažiūrėkite i saugumą vaikų ryte kai mašina mašiną keičia, tiesiog vaikam pro kojas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30262" token="kqXjKHyTKt_e_rRhoXsAsB2B_Ont2AZfs3wOMSQ_PxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590756299"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>JOO</span> - Pen, 2020-05-29 - 15:44</p> </li> <a href="/comment/30239#comment-30239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30239#comment-30239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nutrūko vadžios ir vėl iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nutrūko vadžios ir vėl iš pradžios...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30239" token="0aUW8_Z4KcjCd5HtWix9VVVan1zEAjkoIhI9x65EwFI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1506&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uGif7_okdmM5U-M9Gt136xssnRFdRr6pF3AJ0StZv9k"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 May 2020 12:14:35 +0000 vyrredaktorius 1506 at https://www.alytausnaujienos.lt Abiturientams nuskambėjo karantininis paskutinis skambutis https://www.alytausnaujienos.lt/abiturientams-nuskambejo-karantininis-paskutinis-skambutis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/60-13436" rel="bookmark"> Nr. <span> 60 (13436) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu.jpg?itok=M_9WfDTe" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Abiturientams šiais metais simbolinis paskutinis skambutis kitoks – nuotolinis, susitikimas su mokytojais ir bendraklasiais – vaizdo priemonėmis. Tačiau ši diena nemažiau svarbi ir jaudinanti kiekvienаm, stovinčiam ant brandos egzaminų slenksčio. Prisimenu tą jausmą. Smagu. Neramu. Įkvepia ateičiai. Artėja egzaminai, kurie, kaip ir visas pavasaris, bus kitokie. Pasiruošimas jiems taip pat kitoks. Tad, šiandienos abiturientai,- būkite drąsūs, siekite savo svajonių. Sėkmės jums visiems!“ – linki rajono abiturientams meras Algirdas Vrubliauskas.</p> <p>Daugų Vlado Mirono gimnazijoje paskutinis skambutis nuskambėjo mokyklos 71-ai mokyklos, kaip gimnazijos – 10-ai laidai. „Galbūt ji ne tokia, kokios tikėjosi ir laukė abiturientai, kokią prisimena visa gimnazijos bendruomenė. Paskutinio skambučio šventė vyko virtualiai, nepraradusi savo prasmės. Neįprastas būdas švęsti paskutinio skambučio šventę. Nors susitikti, pasimatyti, susirinkti nuotoliniu būdu per keletą mėnesių tapo įprasta. Aišku, prieš pusmetį tai būtų neįtikėtina“, – sakė mokytojai.</p> <p>Gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius pasveikino virtualiai susirinkusius gimnazijos bendruomenės narius: tėvus, mokytojus, mokinius ir abiturientus. „Neišbarstykite laiko. Siekite užsibrėžtų tikslų! Sėkmės laikant egzaminus! Sveikatos visiems“, – palinkėjo direktorius.</p> <p> Simno gimnazijos abiturientai po virtualaus paskutinio skambučio vis dėlto susitiko vieni su kitais ir auklėtoja Loreta Matulevičiene. Jie atvyko papuoštais automobiliais prie mokyklos ir apvažiavo  garbės ratą.</p> <p>Rajono gimnazijų mokytojai mano, kad mokymasis paskutiniu metu nuotoliniu būdu neturėtų didesnės įtakos brandos egzaminų rezultatams, mokiniai galėjo daugiau savarankiškai studijuoti, mokytojai konsultavo juos, naudodami įvairias nuotolinio ugdymo priemones. Abiturientai taip pat nusiteikę optimistiškai, bet labai laukia gyvo bendravimo ir konsultacijų, kurios prasidės pirmadienį.</p> <p>Keli abiturientai, pasirinkę menų ir technologijų egzaminą, jį išlaikė karantino metu, antrasis – anglų kalbos kalbėjimo dalies – valstybinis egzaminas vyks birželio 22 d. Šį egzaminą laikyti pasirinko 76 abiturientai. Birželio 29 d. 78 abiturientai laikys valstybinį lietuvių kalbos egzaminą.</p> <p>Šiais metais paskutinis skambutis nuskambėjo 119-ai rajono abiturientų, kurie mokosi šešiose rajono gimnazijose.</p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Daug%C5%B3%20gimnazijos%20abiturientai%20paskutin%C4%AF%20skambut%C4%AF%20su%20mokytojais%20pamin%C4%97jo%20virtualiai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Daug%C5%B3%20gimnazijos%20abiturientai%20paskutin%C4%AF%20skambut%C4%AF%20su%20mokytojais%20pamin%C4%97jo%20virtualiai.jpg" width="960" height="561" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazijos%20abiturientai%20mokytojus%20pave%C5%BE%C4%97ju%20specialiuoju%20autobusu_0.jpg" width="960" height="561" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Alytaus%20rajono%20meras%20Algirdas%20Vrubliauskas%20linki%20abiturientams%20s%C4%97km%C4%97s%20laikant%20egzaminus..jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Alytaus%20rajono%20meras%20Algirdas%20Vrubliauskas%20linki%20abiturientams%20s%C4%97km%C4%97s%20laikant%20egzaminus..jpg" width="700" height="553" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazistai%20susitiko%20kelyje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1488-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Simno%20gimnazistai%20susitiko%20kelyje.jpg" width="700" height="553" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1488&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rL_-HjiQUdNu6f_LlqDQUAlToHcVrjmi-jNJR-nkmAQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 22 May 2020 12:43:59 +0000 vyrredaktorius 1488 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar­že­liai at­ve­ria du­ris, bet moks­lo me­tus teks už­baig­ti nuo­to­li­niu bū­du https://www.alytausnaujienos.lt/dar-ze-liai-ve-ria-du-ris-bet-moks-lo-me-tus-teks-uz-baig-ti-nuo-li-niu-bu-du <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13434" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13434) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_0564.JPG?itok=_cga5GJF" width="344" height="287" alt="Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Re­ko­men­duo­ja tir­tis</h3> <p>Ne tik Aly­tu­je šio­kios to­kios su­maiš­ties šią sa­vai­tę įne­šė pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad ko­ro­na­vi­ru­so tes­tas yra pri­va­lo­mas, o jo ne­at­li­kę dar­že­lių ir mo­kyk­lų dar­buo­to­jai pir­ma­die­nį į dar­bą ne­grįš.</p> <p>„Žo­džio „pri­va­lo­mas“ nė­ra nei ope­ra­ci­jos va­do­vo Au­re­li­jaus Ve­ry­gos spren­di­me, nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės (AMS) ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio įsa­ky­me. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) į dar­buo­to­jų, ku­rie tu­ri bū­ti pre­ven­ciš­kai ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos (CO­VID-19), są­ra­šą įtrau­kė iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jus, tie­sio­giai dir­ban­čius su vai­kais, bei nu­sta­tė, ko­kio pri­ori­te­to tvar­ka jie tu­rė­tų bū­ti ti­ria­mi. Aly­tiš­kiams dar­buo­to­jams taip pat re­ko­men­duo­ja­me iš­si­tir­ti, bet tai nė­ra pri­va­lo­ma“, – sa­kė AMS gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.</p> <p>Va­kar po pie­tų 23 įstai­gų – Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma, va­do­vai tu­rė­jo pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei in­for­ma­ci­ją, ku­rie dar­buo­to­jai pa­si­da­rė tes­tą. Pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, to­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga no­rint ge­riau or­ga­ni­zuo­ti dar­bą.</p> <p>Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas dėl švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų te­sta­vi­mo bu­vo pa­si­ra­šy­tas ge­gu­žės 11 die­ną, tai­gi pir­mie­ji tes­tus pa­si­da­riu­sių­jų re­zul­ta­tai bus aiš­kūs tik ki­tą sa­vai­tę.</p> <h3>Ar dar­že­liui pa­kaks vie­no ter­mo­met­ro?</h3> <p>Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus, į dar­že­lius ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes at­ėju­siems vai­kams tu­rės bū­ti ma­tuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra. Tai bus da­ro­ma pa­tal­pos vi­du­je, nes lau­ke ga­li bū­ti iš­krei­pia­mi re­zul­ta­tai. Pa­ste­bi­ma, kad nuo­to­li­nių ter­mo­met­rų rod­me­nys ir taip jau nė­ra la­bai tiks­lūs.</p> <p>Tem­pe­ra­tū­rą bus pri­va­lu ma­tuo­ti ir dar­buo­to­jams, o, pa­pras­tai ta­riant, tai reiš­kia, kad kas­ryt prie kiek­vie­no Aly­taus dar­že­lio ter­mo­met­ro pri­eis bent pus­an­tro šim­to žmo­nių (jei da­ry­si­me prie­lai­dą, kad į įstai­gas grįš pu­sė ug­dy­ti­nių).</p> <p>Pa­sak AMS gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus, dar­že­liai tu­ri po vie­ną nuo­to­li­nį ter­mo­met­rą, jo ma­ny­mu, to ga­li ir pa­kak­ti, nes kiek­vie­na įstai­ga yra skir­tin­go pla­na­vi­mo, įvai­riai or­ga­ni­zuo­ja pa­te­ki­mą vi­dun.</p> <p>Ki­to­kios nuo­mo­nės yra įstai­gų va­do­vai, jie jau spė­jo įsi­gy­ti po 4-5 pa­pil­do­mus ter­mo­met­rus. Jų ma­ny­mu, ter­mo­met­rų pri­reiks no­rint or­ga­ni­zuo­ti pa­te­ki­mą vi­dun per ke­lis įė­ji­mus, kad bū­tų iš­veng­ta bū­ria­vi­mo­si. Įstai­gos ter­mo­met­rams pirk­ti iš­lei­do po ke­lis šim­tus eu­rų. Šią sa­vai­tę nuo­to­li­nius ter­mo­met­rus pir­ko ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų dar­že­liai ir mo­kyk­los.</p> <p>V.Va­lū­nas sa­ko, kad bu­vo svars­to­ma ter­mo­met­rus nu­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai. Anot ve­dė­jo, pi­ni­gų tam yra, koks skir­tu­mas, ar pirks sa­vi­val­dy­bė, ar pa­čios įstai­gos, ku­rios ge­riau ga­li įver­tin­ti po­rei­kį. Tai, kad sa­vi­val­dy­bė cen­tra­li­zuo­tai ter­mo­met­rų ne­pirks, pa­aiš­kė­jo tik ant­ra­die­nį, tai­gi aly­tiš­kiai įstai­gų va­do­vai juos įsi­gy­jo per nak­tį. Ter­mo­met­rus dar rei­kia iš­si­ban­dy­ti, o lai­ko iki pir­ma­die­nio li­ko la­bai ne­daug.</p> <p>Prie įė­ji­mų į lop­še­lių-dar­že­lių pa­tal­pas tu­rės bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė dez­in­fe­kuo­ti ran­kas, o at­ly­din­tie­ji vai­kus pri­va­lės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias prie­mo­nes. Lop­še­liai-dar­že­liai pri­va­lės už­tik­rin­ti vi­sų pri­ima­mų į įstai­gą vai­kų svei­ka­tos būk­lės ver­ti­ni­mą. Vai­kai, ku­riems pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mas (37,3 laips­nio ir dau­giau), ku­rie tu­ri ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų po­žy­mių (pa­vyz­džiui, slo­ga, ko­su­lys, pa­sun­kė­jęs kvė­pa­vi­mas) ar ki­tų po­žy­mių, į dar­že­lį ne­bus pri­ima­mi.</p> <p> </p> <h3>Ap­sau­gi­nė­mis kau­kė­mis dar­že­liai ap­si­rū­pi­na pa­tys</h3> <p>Dar­buo­to­jai, pri­iman­tys vai­kus į įstai­gą, taip pat tu­rės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias ap­sau­gos prie­mo­nes. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad kau­kė­mis įstai­gos ap­si­rū­pins pa­čios, bu­vo nu­spręs­ta jų ne­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai.</p> <p>„Ka­ri­nė pra­mo­nė“ – taip jau ne­la­bai juo­kais sa­ve va­di­na dar­že­lių dar­buo­to­jai. Vi­suo­me­nė jų ne­šlo­vi­na kaip did­vy­rių, bet vi­siems aki­vaiz­du, kad be jų pa­gal­bos tė­vai ne­ga­li grįž­ti į dar­bus. Ar įver­ti­na­ma pa­čių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ri­zi­ka – dar vie­nas at­vi­ras klau­si­mas. Pa­gal rei­ka­la­vi­mus įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lo už­tik­rin­ti 20 kv. m erd­vę klien­tams, bet gru­pė­se auk­lė­to­jos dir­ba 50 100 kv. m pa­tal­po­se su 20 vai­kų, tai­gi vie­nam as­me­niui ten­ka kur kas ma­žes­nis plo­tas, ta­čiau jis ir nė­ra api­brė­žia­mas rei­ka­la­vi­muo­se.</p> <p>Dar vie­na pro­ble­ma – nė­ra aiš­kių re­ko­men­da­ci­jų, kaip dirb­ti ri­zi­kos gru­pė­se esan­tiems įstai­gų dar­buo­to­jams, kaip jiems ga­ran­tuo­ti nuo­to­li­nio dar­bo ga­li­my­bes. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus ži­nio­mis, vi­du­ti­niš­kai penk­ta­da­lis ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų pri­klau­so ri­zi­kos gru­pei – yra vy­res­nio am­žiaus, ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir mū­sų mies­te.</p> <p> </p> <h3>Vai­kai bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je</h3> <p>Į lop­še­lius-dar­že­lius su­grį­žu­sių vai­kų tė­ve­liams ne­reiks rū­pin­tis jų mai­ti­ni­mu – ma­žie­ji bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je. Jei to­kių są­ly­gų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je nė­ra ir val­go­ma ben­dro­je sa­lė­je, jo­je vie­nu me­tu ga­lės val­gy­ti tik vie­nos gru­pės vai­kai pa­gal iš anks­to pa­reng­tą gra­fi­ką, o po kiek­vie­nos gru­pės pa­tal­pa tu­rės bū­ti vė­di­na­ma ir va­lo­ma. Ma­žuo­sius šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu mai­ti­nan­čios ug­dy­mo įstai­gos to­kio mai­ti­ni­mo bū­do kol kas tu­rės at­si­sa­ky­ti.</p> <p>Švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tams re­ko­men­duo­ja­ma dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Jei or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­tak­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos, jos tu­ri bū­ti tei­kia­mos in­di­vi­du­a­liai ar­ba vie­nu me­tu dir­ba­ma tik su tos pa­čios gru­pės vai­kais.</p> <p>Kei­sis ir gru­pių dar­bo tvar­ka. Jo­se tu­rės bū­ti mak­si­ma­liai lai­ko­ma­si gru­pių izo­lia­ci­jos prin­ci­po. Gru­pės veik­la tu­rės bū­ti vyk­do­ma taip, kad bū­tų iš­veng­ta skir­tin­gas gru­pes lan­kan­čių vai­kų kon­tak­to tiek pa­tal­po­se, ku­rio­se tei­kia­mos ug­dy­mo pa­slau­gos, tiek lau­ke. Ne­bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti ben­dros veik­los ke­lioms vai­kų gru­pėms. Tu­rės bū­ti ri­bo­ja­mas skir­tin­go­se gru­pė­se dir­ban­čių dar­buo­to­jų kon­tak­tas. Jei jo iš­veng­ti ne­įma­no­ma, bus pri­va­lo­ma ri­bo­ti kon­tak­to lai­ką ir iš­lai­ky­ti sau­gų at­stu­mą.</p> <p>Kriauk­lės ir ki­ti sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, ku­riais nau­do­ja­si ke­lios vai­kų gru­pės, tu­rės bū­ti dez­in­fe­kuo­ja­mi kiek­vie­ną kar­tą jais pa­si­nau­do­jus vie­nam vai­kui, o ug­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo pa­tal­pos iš­vė­di­na­mos prieš at­vyks­tant vai­kams ir ne re­čiau kaip 2 kar­tus per die­ną.</p> <p> </p> <h3>Aly­tu­je į tik­ras mo­kyk­las šiais moks­lo me­tai ne­be­grį­ši­me</h3> <p>Po il­gų dve­jo­nių ir dis­ku­si­jų, ku­rios dar la­biau iš­mu­šė iš vė­žių švie­ti­mo ben­druo­me­nę, vai­kus, mo­ky­to­jus, tė­vus, šią sa­vai­tę mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau ap­si­spren­dė leis­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms nu­spręs­ti, kaip už­baig­ti moks­lo me­tus.</p> <p>Pa­sak V.Va­lū­no, Aly­tu­je į mo­kyk­las nu­spręs­ta ne­be­grįž­ti, o pa­mo­kos vyk­tų nuo­to­li­niu ir miš­riu bū­du, tai yra mo­ki­niams bū­tų leis­ta at­ei­ti į kon­sul­ta­ci­jas, jos bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos ir abi­tu­rien­tams. Nuo bir­že­lio 1 dien­so bus at­vi­ros ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų erd­vės.</p> <p>Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus moks­lei­viai baigs mo­ky­da­mie­si nuo­to­li­niu bū­du. Toks vie­nin­gas spren­di­mas pri­im­tas pa­si­ta­rus su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, mo­ky­to­jais ir tė­vais. „Sulau­kė­me daug aly­tiš­kių tė­vų nuo­mo­nių, kad jie bet ku­riuos at­ve­ju šiais moks­lo me­tais sa­vo vai­kų į mo­kyk­las ne­be­leis,“ – pa­ste­bi J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>„Nors są­ly­gos švel­nė­ja, ša­ly­je vis dar pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, pri­va­lo­ma lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo. Kaip jį tek­tų už­tik­rin­ti vai­kams grį­žus į mo­kyk­las – vi­siems ky­la dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Grį­ži­mas į mo­kyk­las at­neš­tų dau­giau ri­zi­kos nei re­a­lios nau­dos. Pui­kiai su­pran­ta­me ir vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą dėl sa­vo svei­ka­tos. Mo­ky­to­jai, mums rei­kia Jū­sų svei­kų ir pail­sė­ju­sių Rug­sė­jo 1-ąją! Šia pro­ga ga­lė­čiau pa­lin­kė­ti moks­lei­viams moks­lo me­tus pa­baig­ti de­šim­tu­kais. Bet gy­ve­ni­mas daž­nai pa­ro­do, kad ne pa­žy­miai svar­biau­sia“, – taip ži­nią apie moks­lo me­tų už­bai­gi­mą nuo­to­li­niu bū­du feis­bu­ko pa­sky­ro­je ko­men­ta­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p>Nuo­to­li­niu bū­du moks­lo me­tus už­baigs ir lan­kan­tys ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus. Nuo­to­li­nis mo­ky­mas, kaip pa­ste­bi V.Va­lū­nas, la­bai pa­si­tei­si­no Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­lo­se, o štai Jau­ni­mo cen­tre yra to­kių spe­ci­fi­nių veik­lų, kur jį or­ga­ni­zuo­ti su­dė­tin­ga. „Pa­tys įstai­gų va­do­vai spren­džia, ku­ri veik­la yra spe­ci­fiš­ka ir gal­būt rei­kia kon­tak­ti­nių už­si­ė­mi­mų“, – sa­ko ve­dė­jas.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra ka­ran­ti­no lai­kui at­lei­du­si Jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­nius nuo mo­kes­čio už už­si­ė­mi­mus.</p> <p> </p> <h3>Ži­nia tė­vams: „Ves­ki­te į dar­že­lius, jei nė­ra ki­tos iš­ei­ties“</h3> <p>„Aš re­ko­men­duo­ju tė­vams, jei­gu jie tik­tai tu­ri to­kią ga­li­my­bę, vai­kų į švie­ti­mo įstai­gas ne­ves­ti. Vis dėl­to jų sau­gu­mas, svei­ka­ta yra svar­biau­sia. Nors ir ima­mės vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, ruo­šia­mės, ta­čiau jei­gu bus daug vai­kų, tai at­si­ran­da pa­di­din­ta ri­zi­ka“, – sa­ko Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. Jis pa­brė­žia, kad tik­rai nė­ra iš­ei­tis pa­lik­ti ma­žuo­sius su se­ne­liais, ku­rie pa­kliū­va į ri­zi­kos gru­pę.</p> <p>Ve­dė­jas at­krei­pė dė­me­sį, kad iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas nė­ra pri­va­lo­mas, ta­čiau prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas – taip. Tad, jei­gu tė­vai nu­spręs, kad vai­kai tu­ri lik­ti na­muo­se, jiems li­ku­sį lai­ką ug­dy­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du. Mo­kyk­lų va­do­vai yra įpa­rei­go­ti su­da­ry­ti to­kias ga­li­my­bes.</p> <p>Abi­tu­rien­tams ge­gu­žės 22-oji bus pas­ku­ti­nė jų mo­ky­mo­si die­na, o bir­že­lio 22 die­ną pra­si­dės eg­za­mi­nų se­si­ja.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_0944.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_0944.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_8389.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_8389.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_5465.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1470-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_5465.jpg" width="1134" height="1062" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1470&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hSaaB7pQnCn6I3CCX5w5HKYakGxWun4UVOUhTG0hgho"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 May 2020 12:33:12 +0000 vyrredaktorius 1470 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą https://www.alytausnaujienos.lt/kai-tu-ri-du-blo-gus-va-rian-tus-o-rei-kia-pa-si-rink-ti-vie-na-ren-kie-si-ta-ku-ris-yra-siek-tiek <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė, Aly­taus jau­ni­mo cen­tras, Jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sai</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13431" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13431) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/IMG_1672.JPG?itok=q23y4Bu2" width="344" height="287" alt="Zitos nuotr." title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Esa­me ne­ži­nio­je vi­si: tiek mo­ky­to­jai, tiek mo­ki­niai ir tė­vai, tiek mo­kyk­lų va­do­vai. Penkta­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras siū­lo dar bent dvi sa­vai­tes leis­ti vai­kams at­si­sės­ti į mo­kyk­los suo­lus: pra­di­nu­kams nuo ge­gu­žės 25-osios, vy­res­niems – nuo bir­že­lio 1 die­nos.</p> <p>Ver­ta pa­mi­nė­ti, kad ir dar­že­li­nu­kai na­mie ne­be­sė­dės – nuo ge­gu­žės 18 die­nos at­nau­ji­na­mas ug­dy­mas vi­suo­se Lie­tu­vos dar­že­liuo­se. Bet ar kas nors įsi­vaiz­duo­ja, kaip tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti? Šie siū­ly­mai ir spren­di­mai tie­sio­giai ker­ta­si su re­a­ly­be. Juk tarp žmo­nių tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tas dvie­jų met­rų at­stu­mas, tu­ri bū­ti dė­vi­mos ap­sau­gi­nės kau­kės, re­ko­men­duo­ja­ma mū­vė­ti ap­sau­gi­nes pirš­ti­nes.</p> <p>Trum­pai apie dar­že­lius. Tu­riu pus­bro­liu­ką, ku­riam ne­se­niai su­ka­ko tre­ji. Į kau­kę jis net pa­žiū­rė­ti ne­no­ri, ma­nau, kaip ir ki­ti dar­že­li­nu­kai. Kaip tarp jų iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mą?</p> <p>Kau­kės, at­stu­mas – tai dar ne vis­kas. Kaip ir mo­ky­to­jų, taip ir dar­že­lių auk­lė­to­jų be ga­lo daug pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Ar­gi tik nuo­lat juos te­stuo­jant bus už­tik­rin­tas sau­gu­mas? Tik taip? Iš tie­sų la­bai įdo­mi mi­nis­te­ri­jos su­gal­vo­ta sis­te­ma, nuo­sta­būs spren­di­mai.</p> <p>Apie grį­ži­mą į mo­kyk­las yra daug ką pa­sa­ky­ti. Pir­miau­sia, gal jau už­teks blaš­ky­tis? Pa­brė­žiu, li­ko tik trys sa­vai­tės iki bir­že­lio 1 die­nos, o kaip elg­tis – nie­kas ne­ži­no. Nuo­sek­liai ana­li­zuo­jant pra­ne­ši­mus spau­dai ir vis iš­plau­kian­čias nau­jie­nas leng­vai pa­ste­bi­mas su­tri­ki­mas.</p> <p>Su­pran­tu, kad ka­ran­ti­nas dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas, kad yra daug drau­di­mų, ku­rie nuo­la­tos kei­čia­mi, bet lyg dar nie­kas ne­už­drau­dė blai­viai ir vais­kiai mąs­ty­ti. Vie­na iš nu­mes­tų idė­jų yra grįž­ti į mo­kyk­los suo­lą. Pa­gal­vo­ki­me lo­giš­kai, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti tas grį­ži­mas dviem sa­vai­tėms. Pa­brė­žiu, dviem sa­vai­tėms.</p> <p>Dėl to bū­ti­no iš­lai­ky­ti dvie­jų met­rų at­stu­mo ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mas mo­ki­nių skai­čius kla­sė­se. Ne­pa­mirš­ki­me, kad mo­ky­to­jų skai­čius vėl­gi tik­riau­siai ma­žės, nes dau­gu­ma jų pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Kas mo­kys mo­ki­nius? Ne tik kla­sė­se, bet ir ko­ri­do­riuo­se iš­lai­ky­ti nu­ro­dy­tą at­stu­mą yra tik­rai ne­įma­no­ma.</p> <p>Karš­tis ir taip su mo­ki­niais ne­drau­gau­ja, o su mo­ki­niais, dė­vin­čiais kau­kes, jie bus di­džiau­si prie­šai. Jas dė­vė­ti bus pri­va­lo­ma no­rint už­tik­rin­ti vi­siš­ką sau­gu­mą. Dė­vint kau­kę jau po ke­lių va­lan­dų nuo gu­me­lių nu­spau­džia­mos au­sys, no­sis. Ir ne­pa­mirš­ki­me, kad da­bar tem­pe­ra­tū­ra ne to­kia, ko­kia bus bir­že­lio mė­ne­sį. Vai­kams tie­siog ga­li at­si­ras­ti dar ir odos pro­ble­mų, ša­lia re­gos su­tri­ki­mų, po tiek lai­ko dir­bant prie kom­piu­te­rio ek­ra­no. Juk po kau­ke oda pra­kai­tuos, nu­si­trins, ją perš­tės. Tuo la­biau, kai yra karš­ta, ir taip sun­ku kvė­puo­ti, o su kau­ke tai da­ry­ti bus kur kas su­dė­tin­giau.</p> <p>Jei tai bū­tų mė­ne­sis ar du, ta­da su­pras­čiau, ko­dėl grįž­ti ver­ta, bet da­bar ne­ma­tau, ko­dėl rei­kė­tų vaiz­duo­ti mo­ky­mą(si) mo­kyk­lo­je. Taip, vaiz­duo­ti, nes čia vis­kas taip ne­aiš­ku, kad per tas dvi sa­vai­tes vos spės vi­si vis­ką su­si­dė­lio­ti, su­sta­ty­ti į vė­žes. Jei trum­pai – kils su­maiš­tis, o ar to mes tik­rai no­ri­me? To siek­si­me vi­sus grą­žin­da­mi į mo­kyk­las?</p> <p>Vos tik su­ži­no­ję apie šį siū­ly­mą, drau­gai aiš­kiai pa­sa­kė, kad į mo­kyk­lą ar­ba pa­tys neis, ar­ba tė­vai tik­rai ne­leis. Vi­siems svar­bu sau­gu­mas. Kam ta­da to rei­kia? Su­pran­tu, kad mo­ki­niams trūks­ta gy­vo ben­dra­vi­mo ir dėl psi­cho­lo­gi­nių as­pek­tų su drau­gais su­si­tik­ti vis­gi rei­kė­tų, bet juk tai ga­li­ma pa­da­ry­ti ir ne­inant į mo­kyk­lą. Jau ge­riau tas dvi sa­vai­tes dar pa­si­mo­ky­ti per kom­piu­te­rį. Taip, da­bar sa­ky­sit, kad vi­si py­ko dėl nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si), o kai at­si­ra­do ga­li­my­bė grįž­ti į mo­kyk­las, vi­si pur­to gal­vas kaip avi­nė­liai. Aš iš­kart jums at­sa­kau: kai tu­ri du blo­gus va­rian­tus, o rei­kia pa­si­rink­ti vie­ną, ren­kie­si tą, ku­ris yra šiek tiek ma­žiau blo­ges­nis už ki­tą. Tai tiek.</p> <p>Juo­kin­gai at­ro­do ir tai, kad yra mąs­ty­mų apie dar vie­ną ne­ma­ty­tą ne­gir­dė­tą mo­ky­mą. Pa­va­din­ki­me tai miš­rai­ne. Pa­sa­ky­ta, kad grį­ži­mas į mo­kyk­las bus ne­pri­va­lo­mas, kad bus ban­do­ma, pa­brė­žiu, ban­do­ma mo­ky­ti vai­kus miš­riu bū­du. Tai yra pu­sė per kom­piu­te­rį, pu­sė gy­vai. Ko­dėl pa­brė­žiau ban­do­ma? To­dėl, kad tai dar vie­nas val­džios ban­dy­mas su mu­mis, ku­ris, vei­kiau­siai, ne­pa­si­seks. Bet te­bū­nie.</p> <p>Tai­gi, miš­rus mo­ky­mas. Ar tai ne­reiš­kia, kad mo­ki­niai, li­kę na­muo­se, pra­ras po­kal­bius su mo­ky­to­jais? Ne­la­bai ge­rai skam­ba, juk ben­dra­vi­mas, kad ir vir­tu­a­lus – rei­ka­lin­gas. Ta­čiau jei ir ne­pra­ras­tų, tai at­ro­dy­tų maž­daug taip: mo­ky­to­jas su kaž­kiek mo­ki­nių sė­dės mo­kyk­lo­je pa­si­jun­gęs tie­sio­gi­nę tran­slia­ci­ją su vai­kais, ku­rie nu­spren­dė lik­ti na­muo­se. Ir vi­si „mo­ko­si“.</p> <p>Ne­la­bai są­ži­nin­ga mo­ki­nių, at­ėju­sių į mo­kyk­lą, at­žvil­giu, tie­sa? Juk jie ir­gi ga­lė­jo lik­ti na­muo­se. Ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti ir ki­taip, tar­ki­me, vai­kams, ku­rie at­ėjo į mo­kyk­lą, pa­mo­kos vyks iš ry­to, o tiems, ku­rie li­ko na­muo­se, vaiz­do pa­mo­kos vyks ant­ro­je die­nos pu­sė­je. Tai vėl­gi ne­są­ži­nin­ga. Aš tie­siog ne­ga­liu su­pras­ti, kas taip gud­riai ga­lė­jo su­gal­vo­ti.</p> <p>Ir vi­sa tai trak­tuo­ja­ma kaip pa­si­ren­gi­mas rug­sė­jo mė­ne­siui. Jūs rim­tai? Leis­ki­te pri­min­ti, kad mes, mo­ki­niai, ir­gi esa­me žmo­nės, ne ban­dy­mų triu­šiai. Ne­jau­gi ne­ga­li­ma jam ruoš­tis be to­kių ab­sur­diš­kų siū­ly­mų? Užuot mė­tę kaž­ko­kias svars­to­mas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios net nė­ra pa­tvir­tin­tos, ga­lė­tu­mė­te nor­ma­liai su­sės­ti, nu­spręs­ti ir pa­teik­ti ga­lu­ti­nius siū­ly­mus, o mo­kyk­lų va­do­vai jau ga­lė­tų in­for­muo­ti sa­vo mo­kyk­lų ben­druo­me­nes, kaip mes pa­baig­si­me moks­lo me­tus. O jau iš­spren­dus šią pro­ble­mą, im­ti ruoš­tis rug­sė­jo mė­ne­siui. Ir be kaž­ko­kių ban­dy­mų.</p> <p>Dar kar­tą pa­kar­to­ju, kad tai tik dvi sa­vai­tės. Tik dvi pra­keik­tos sa­vai­tės. Ar taip sun­ku pri­im­ti spren­di­mus? Nu­sto­ki­te pils­ty­ti iš tuš­čio į kiau­rą, at­si­bo­do. Lai­ko li­ko ne­daug, mes vis dar nie­ko ne­ži­no­me. Na, kaip, ži­no­me, kad pa­ti mi­nis­te­ri­ja, li­kus trims sa­vai­tėms iki ge­gu­žės pa­bai­gos, ro­dos, nie­ko ne­ži­no. O tik­rai rei­kė­tų, kad ži­no­tų.</p> <p>Vi­sai at­si­tik­ti­nai lan­džio­da­ma po mi­nis­te­ri­jos pus­la­pį kai­ria­me ek­ra­no kam­pe pa­ste­bė­jau pa­veiks­liu­ką, ant ku­rio bu­vo pa­ra­šy­ta: „Pa­ty­čių dė­žu­tė“. Pa­spau­dus ant jos, iš­šo­ko in­for­ma­ci­ja, kas yra ta pa­ty­čių dė­žu­tė ir kaip kiek­vie­na mo­kyk­la ją ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti. O aš pa­gal­vo­jau, kad ten ga­li­ma skųs­tis, kai iš ta­vęs ty­čio­ja­si. Jau bū­čiau ra­šiu­si, kad vyks­ta ma­si­nės pa­ty­čios, kad iš mū­sų vi­sų ty­čio­ja­si, kad lie­pia da­ry­ti tai, ko ne­no­ri­me, ir vi­sai neat­si­žvel­gia į mū­sų nuo­mo­nes. Skriau­dė­jo net nu­ro­dy­ti ne­rei­kia, ma­nau, pa­tys su­pra­to­te, kas jis, o gal jie, yra. Nie­kaip ki­taip šios si­tu­a­ci­jos ne­pa­va­din­čiau, tai – pa­ty­čios iš mū­sų vi­sų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/IMG_1672_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1455-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/IMG_1672_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Gyte%20Augustinaityte.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1455-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Gyte%20Augustinaityte.jpg" width="850" height="1035" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-28429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589847504"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Diana Bend</span> - Ant, 2020-05-19 - 03:18</p> </li> <a href="/comment/28429#comment-28429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/28429#comment-28429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei susiduriate su kokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a>.</p> <p>Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=28429" token="HBItWaWh16bBmhr1l2667AxbvPYfvTCZZxJVHlAeD0k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27313" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589354731"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>TOLI EIS</span> - Tre, 2020-05-13 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/27313#comment-27313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27313#comment-27313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši Panelė .Tiek Demagogijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši Panelė .Tiek Demagogijos net suaugęs nesugalvotų.Turiu viltį ,jog VU atsirinks kas yra kas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27313" token="LMPBEExGFc6t0zEWWIssZdRCwOmDcjcVb2kQBaIXA20"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27194" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589284543"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baikit verkti</span> - Ant, 2020-05-12 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/27194#comment-27194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27194#comment-27194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baikit vieną kartą skųstis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27194" token="HJ4fZBEXFWhYSya8ZIBYEQ__BAuOYtf2m_TK3ouVfy0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589284543"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baikit verkti</span> - Ant, 2020-05-12 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/27193#comment-27193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27193#comment-27193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baikit vieną kartą skųstis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baikit vieną kartą skųstis ir verkti! Pajudinkite subines ir galvas patys, o ne tik laukite nurodymų kas ir ką pasakys, kad ir ką rekomenduos. Beje, tos dvi savaitės nėra prakeiktos, o bus dvi normalios įprastos savaitės. Kiek Alytuje šiuo metu yra sergančių, kad taip isterikuoti dėl saugumo? Ir dar kaip žurnalistų būrelio rašytojai patarsiu giliau pasidomėti situacija: kaip psichologiškai jaučiasi visų amžiaus grupių mokiniai sėdėdami uždaryti namuose, kokios jų tėvų nuotaikos, koks yra nuotolinio mokymosi efektyvumas. Emocijos, kurias mergaitė lieja , niekam neįdomios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27193" token="0a6AvBrfzRcyG5BaYd4SDInRS2pDMcCqetsSLOXq6S8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1455&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k2nh2eKNM--PGJxnWuB9zVfqjNnxbCrFJSlESBUx6lU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 May 2020 07:05:22 +0000 vyrredaktorius 1455 at https://www.alytausnaujienos.lt Ministerijos atsakymai į moksleivių iškeltus klausimus dėl brandos egzaminų https://www.alytausnaujienos.lt/ministerijos-atsakymai-i-moksleiviu-iskeltus-klausimus-del-brandos-egzaminu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13422" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13422) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/mokiniai%20IMG_0329.JPG?itok=scQR8pej" width="344" height="287" alt="mokiniai" title="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Kada vyks brandos egzaminų sesija?</strong></p> <p>Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d.</p> <p>Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai vyks birželio 29 d., anglų kalbos – liepos 1 d., matematikos – liepos 3 d. Užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalis vyks birželio 22 – 25 d. Visas egzaminų grafikas skelbiamas <a href="https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/tvarkarastis2020.pdf">čia</a>.</p> <p>Pagrindinės brandos egzaminų sesijos rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d.</p> <p>Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.</p> <p>Brandos atestatus mokyklos galės išduoti nuo rugpjūčio 7 d. </p> <p>Brandos atestatui gauti reikia dviejų išlaikytų egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo.</p> <p> </p> <h2>Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaita</h2> <p><strong>Ar reikės laikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą tiems, kurie nespėjo iki karantino?</strong></p> <p>Taip, lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks, ji bus organizuojama nuotoliniu būdu.</p> <p><strong>Kaip elgtis, jei nenoriu, jog būtų daromi mano kalbėjimo vaizdo ir garso įrašai?  </strong></p> <p>Siūlome dėl įrašo atlikimo tartis su mokyklos vadovu ir nurodyti priežastis. Įrašas yra kaip saugiklis, jei mokiniui kalbant atsirastų techniniai trikdžiai mokytojo, kuris vienintelis vertina, kompiuteryje. Tokiu atveju, jei yra įrašas, mokiniui nereikėtų antrą kartą pristatinėti savo kalbos.</p> <p><strong>Ką daryti, jei įskaitos metu nutrūksta garsas, vaizdas ar interneto ryšys? </strong></p> <p>Jei taip nutiktų, mokyklos administracija ir mokytojai tikrai sudarys sąlygas mokiniui dar kartą kalbėti pasiruošta tema. Patartina su trukdžiais susijusius įvykius fiksuoti specialiame akte.</p> <p><strong>Ką daryti, jei neturiu tinkamos įrangos? </strong></p> <p>Siūlome informuoti savo mokyklos administraciją ir prašyti pagalbos. Įskaitai laikyti tinka ir telefonas, turintis prieigą prie interneto.</p> <h1>Brandos egzaminai</h1> <p><strong>Kodėl nebuvo galima remtis užsienio šalių patirtimi ir vertinti pagal metinius pažymius?</strong></p> <p>Švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta darbo grupė dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas vykdymo analizavo ir kitų šalių praktiką, priimamus sprendimus ir vertino galimas pasekmes, jei mūsų šalyje būtų atsisakyta brandos egzaminų ir vidurinis išsilavinimas būtų suteikiamas tik metinių įvertinimų pagrindu.</p> <p>Kitos šalys, atsižvelgusios į savo švietimo sistemų specifiką, patirtį ir pasirengimą, įvairiai modeliuoja ir ieško individualių sprendimų dėl mokyklos baigimo. Per balandžio viduryje vykusią neformalią Europos šalių švietimo ministrų videokonferenciją valstybės narės atkreipė dėmesį, kad šiuo metu vienas iš didžiausių iššūkių – mokyklos baigiamieji egzaminai.</p> <p>Daug šalių, pavyzdžiui, Austrija, Čekijos, respublika, Vokietija, Latvija, Lenkija, Slovėnija, Ispanija, yra nusprendę perkelti egzaminus į vėlesnį laiką: gegužės pabaigą, birželį, liepą, rugpjūtį.</p> <p>Vertinant mūsų šalies mokyklų mokinių pasiekimų įvertinimo objektyvumą, reikia pripažinti, kad skirtingų mokyklų mokytojų dešimtukas yra nevienodos reikšmės, nes patys mokytojai pagal bendrąsias dalykų programas rengia pasiekimų vertinimo kriterijus. Ir dėl šios priežasties, ir dėl skirtingo pasirengimo abiturientų metinių pažymių vidurkio naudojimas stojant į aukštąsias mokyklas į nepalankią padėtį gali pastatyti mokinius iš mokyklų, kurių mokytojai yra labiau reiklūs ir objektyviau vertinantys mokinių pasiekimus. 2020 m. vasario 20 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti posėdyje buvo pristatyti skaičiavimai, koks statistinis nuokrypis susidaro tarp valstybinių brandos egzaminų ir metinių pažymių, palyginus 4 pasirinktas gimnazijas (jų pavadinimų neskelbiant) iš Kupiškio, Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus. Kupiškio atveju anglų kalbos ir matematikos įvertinimų nuokrypis buvo daugiau kaip 23, Kauno – anglų kalbos daugiau kaip 3, matematikos – beveik 17; Klaipėdos – anglų kalbos beveik 18, matematikos – daugiau kaip 23; Vilniaus – anglų kalbos daugiau kaip 19, matematikos – daugiau kaip 17. Buvo pastebėta, kad Lietuva žymiai atsilieka nuo Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių narių vidurkio, nekalbant apie pirmaujančią Suomiją. Toks reikšmingas statistinis nuokrypis reiškia, kad mokyklinė mokinių vertinimo sistema nėra patikima, o rezultatai yra nepalyginami šalies mastu, jei Lietuvoje nebūtų organizuojami valstybiniai brandos egzaminai. Objektyvai mokinių pasiekimus vertinantys mokytojai bei atsakingai, stropiai besimokantys būsimieji abiturientai turi teisėtus lūkesčius, kad valstybiniai brandos egzaminai leis visiems pademonstruoti tikruosius savo mokymosi rezultatus.</p> <p><strong>Kuo remiantis ir kaip bus užtikrinama sveikatos apsauga egzaminus laikantiems bei vykdytojams?</strong></p> <p>Priimtas sprendimas organizuoti brandos egzaminų sesiją nuo š. m. birželio 22 d. yra paremtas Lietuvos mokslininkų skelbiamais modeliavimais apie galimą viruso plitimą artimiausiais mėnesiais. Tikimasi, kad iki numatytos brandos egzaminų sesijos pradžios pandeminė situacija bus suvaldyta ir karantinas arba atšauktas, arba gerokai sušvelnintos jo sąlygos.</p> <p>Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, mokyklų administracijomis, savivaldybėmis bus užtikrinta asmens higienai ir sveikatai tinkamą aplinka. Numatoma keisti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše apibrėžtus reikalavimus patalpoms, pvz., reikalavimas tarp stalų išlaikyti 1 metro atstumą būtų pakeistas į reikalavimą stalus statyti kas du metrus, vykdytojai ir kandidatai egzamino metu galėtų naudoti veido kaukes, vienkartines pirštines ir pan. Tai būtų taikoma tuo atveju, jei karantinas nebūtų visiškai pasibaigęs.</p> <p>Brandos egzaminų organizavimo pagrindinė prielaida yra mokinių ir egzaminus administruojančių mokytojų sveikata ir saugumas. Esame kreipęsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydami pateikti konkrečias rekomendacijas, kokios saugumo priemonės yra reikalingos egzaminus vykdant numatytu laiku – birželio – liepos mėnesiais.</p> <p><strong>Ar neįmanoma keisti brandos egzaminų tvarkaraščio, nes kai kurie egzaminai vyks vienas po kito?</strong></p> <p>2020 metų brandos egzaminų tvarkaraštis sudėliotas atsižvelgiant į tai, kad birželio – rugpjūčio mėnesiais turi įvykit keli tarpusavyje susiję procesai – tai egzaminų vykdymas, mokinių darbų vertinimas, rezultatų paskelbimas ir stojimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Siekiant užtikrinti mokinių teisėtus lūkesčius, organizuojama ir pagrindinė, ir pakartotinė brandos egzaminų sesijos, išlaikoma visų egzaminų ta pati egzaminų struktūra.</p> <p>Kuriant egzaminų tvarkaraštį buvo atsižvelgta į mokinių pasirinktų egzaminų tendencijas, siekiant užtikrinti, kad vienas paskui kitą būtų vykdomi skirtingų ugdymo sričių egzaminai. Siekiant paskelbti egzaminų rezultatus iki numatytos dienos, egzaminai, kuriuos pasirinko didžiausias mokinių skaičius ir kurių vertinimas vyksta ilgiausiai -  lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) ir istorijos - yra suplanuoti vykdyti pagrindinės sesijos pradžioje.</p> <p><strong>Kaip vyks technologijų ir menų brandos egzaminai? Kaip reikės atlikti teatro egzamine numatytą praktinę dalį?</strong></p> <p>Menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų, brandos darbo pristatymas vyks nuotoliniu būdu. Atsižvelgiant į tai, kad menų brandos egzamino šokio, muzikos ir teatro sričių darbai yra specifiniai ir juose gali būti pristatomi ir kelių mokinių sukurti darbai, siūlome mokykloms nukelti egzamino pristatymo dalį į gegužės mėn. antrąją pusę, bet ne vėliau kaip iki gegužės 18 d., tikintis, kad karantino sąlygos bus sušvelnintos ir mokiniai galės pristatyti savo egzamino darbus tiesiogiai.</p> <p><strong>Kodėl visi egzaminai negali vykti nuotoliniu būdu?</strong></p> <p>Rengiant atnaujintą brandos egzaminų tvarkaraštį buvo svarstytos galimybės brandos egzaminus organizuoti nuotoliniu būdu, tačiau šiuo metu tokių techninių galimybių nėra. Nuotoliniu būdu bus vykdomi brandos darbo, menų, technologijų mokyklinių brandos egzaminų pristatymai, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinių brandos egzaminų I dalis bei lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.</p> <p>Nuotoliniu būdu vykstantys egzaminai gali būti Lietuvos švietimo sistemos siekiamybė. Tokiam egzaminų vykdymui neužtenka turėti vien techninę įrangą ir  spartų interneto ryšį. Labai svarbu užtikrinti ir paties egzamino vykdymo patikimumą. Tie egzaminų centrai, kurie vykdo pasiekimų patikrinimus nuotoliniu būdu, paruošia ne tik užduotis, bet ir griežtas instrukcijas, kaip užtikrinti sąžiningą jas atliekančiojo elgesį - kiekvieno mokinio ar studento elgesį per vaizdo kamerą stebi paskirti vykdytojai, egzamino vykdymas yra įrašomas. Nuotolinis egzamino vykdymas užtikrina fizinę distanciją, bet jam įgyvendinti reikia atlikti technologinius ir administracinius parengiamuosius darbus.</p> <p><strong>Ar keisis brandos egzaminų vertinimas, atsižvelgiant į sudėtinga pastarųjų mėnesių situaciją ir į tai, jog ne visos temos buvo išeitos tinkamai?</strong></p> <p>Užduotys yra sudaromos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai yra supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Taigi ir anksčiau, ir šiais metais, abiturientams yra žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami. Brandos egzaminai nėra laikomi iš paskutinių kelių 12 klasės mėnesių kurso, nes tai yra visos vidurinės programos kursas.</p> <p>Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiais, egzamino išlaikymo riba ir taškų ir balų atitiktis yra nustatoma Vertinimo komitete, vadovaujantis ekspertine nuomone ir statistine informacija – tokia tvarka lieka galioti ir šiais metais. Neabejojame, kad vertinimo procese dalyvaujantys mokytojai objektyviai ir atsakingai teiks siūlymus dėl egzamino išlaikymo ribos, t. y., jei bus matoma, kad kažkurios užduotys buvo sunkiai įveikiamos ir vertintojai teiks siūlymus jų neįtraukti į rezultatų skaičiavimo skalę, į tai bus atsižvelgta.</p> <p><strong>Iki kada bus paskelbti egzaminų rezultatai?</strong></p> <p>Pagrindinės brandos egzaminų sesijos rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.</p> <p><strong>Kas bus, jei karantinas užsitęs? Kokie sprendimai, scenarijai dėl egzaminų sesijos numatomi?</strong></p> <p>Ministerijos pagrindiniai prioritetai buvo ir bus – mokinių, mokytojų sveikata ir saugumas. Jei matysime, kad susirgimų COVID-19 daugėja ir bus pratęstas karantino laikas daug ilgiau, tikrai bus priimami atitinkami sprendimai, apie juos informuosime. Šiuo metu esanti situacija leidžia planuoti pasirengimą egzaminams nuo 2020 m. birželio 22 d.</p> <p> </p> <h2>Nuotolinis mokymas</h2> <p><strong>Kieno atsakomybė užtikrinti, kad mokiniui mokytis namuose yra tinkamos sąlygos?</strong></p> <p>Tai bendra mokyklos, šeimos ir mokinio atsakomybė. Jei mokiniui trūksta priemonių – neturi mokymuisi būtino kompiuterio ar telefono, prieigos prie interneto, jis pats arba tėvai privalo informuoti mokyklą. Mokykla sudaro galimybes mokytis nuotoliniu būdu.</p> <p><strong>Ką daryti, jei nuo per ilgo sėdėjimo prie kompiuterio ekrano paskausta akys, apima nuovargis?</strong></p> <p>Kaip ir mokantis įprastu būdu, svarbu daryti pertraukas, pailsinti akis, pajudėti, atlikti fizinio aktyvumo pratimų. Daugumoje mokyklų pamokos nevyksta kelias valandas tik prie kompiuterio, didelę laiko dalį mokiniai atlieka užduotis iš vadovėlių, sąsiuviniuose.</p> <p><strong>Kodėl mokymo(si) krūvis padidėjo? Kaip su tuo tvarkytis?</strong></p> <p>Nuotolinis mokymas visiems yra naujovė, ne iš karto pavyksta nusistatyti įprastą darbo krūvį. Jei jums atrodo, kad gaunate per daug užduočių, kad sunku spėti viską atlikti ar patiriate kitų mokymosi sunkumų, apie tai būtinai praneškite savo mokytojui. Tik gaudamas grįžtamąjį ryšį iš mokinių, mokytojas žinos, kokios problemos kyla ir galės jas spręsti.</p> <p><strong>Ar ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu metu dirba mokyklos psichologai ir socialiniai pedagogai?</strong></p> <p>Taip, dirba, teikia konsultacijas nuotoliniu būdu.</p> <p><strong>Mano mokykloje ugdymą(si) turi organizuoti patys moksleiviai. Ką daryti?</strong></p> <p>Apie tai turite kalbėtis su mokyklos administracija: užduoti klausimus, išdėstyti savo lūkesčius.</p> <p><strong>Mokytojai naudoja daug skirtingų platformų ir tai yra labai nepatogu. Ar moksleiviai gali teikti siūlymus ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimui?</strong></p> <p>Žinoma. Nuotolinio mokymosi sėkmė priklauso nuo visos mokyklos bendruomenės.</p> <p> </p> <h2>Priėmimas į aukštąsias mokyklas</h2> <p><strong>Kada vyks priėmimas į aukštąsias mokyklas? Ar nesikeis priėmimo kriterijai?</strong></p> <p>Bendrasis priėmimas bus vykdomas dviem etapais, priėmimo kriterijai tie patys, kaip skelbta anksčiau:</p> <p><a href="https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2020-m">https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2020-m</a></p> <p>Pagrindiniame etape prašymai į aukštąsias mokyklas bus registruojami nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Pagrindinio etapo metu kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 – 28 d.</p> <p>Papildomas priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 31 d., prašymų registravimas baigsis rugsėjo 4 d. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugsėjo 9 d. Sutarčių pasirašymas – nuo rugsėjo 9 d. iki rugsėjo 11 d.</p> <p>Aukštosioms mokykloms siūloma studijų pradžią pirmojo kurso studentams pavėlinti iki rugsėjo 14 d.</p> <p>Daugiau informacijos apie brandos egzaminus, priėmimą į aukštąsias ir profesines mokyklas <a href="http://www.smm.lt/mokiniams-ir-studentams/2020-metu-abiturientams">www.smm.lt/mokiniams-ir-studentams/2020-metu-abiturientams</a></p> <p class="text-align-right"><br /> Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos</p> <p class="text-align-right">Komunikacijos skyrius</p> <p class="text-align-right">El. p. info@smm.lt</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1393&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SeTRlQ5dSxiPf1jITn17mGWL6f7a2v0MMTaA3KZMxJc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Apr 2020 12:46:11 +0000 vyrredaktorius 1393 at https://www.alytausnaujienos.lt Magistrantūros studijos Alytuje? Tai įmanoma! https://www.alytausnaujienos.lt/magistranturos-studijos-alytuje-tai-imanoma <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13422" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13422) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Studijuok%20Alytuje.jpg?itok=c0FZtXLy" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Studijuokite Mykolo Romerio universitete!</h2> <p><strong>Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universitetas kviečia rinktis: </strong></p> <p>sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijas Alytaus kolegiją baigusiems slaugos ir kineziterapijos programų profesiniams bakalaurams, Alytaus regiono sveikatos įstaigų darbuotojams; kibernetinio saugumo valdymo ir elektroninio verslo vadybos magistrantūros studijas, baigusiems Alytaus kolegiją profesiniams bakalaurams ir Alytaus regiono gyventojams.</p> <h2>Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijos</h2> <p>Ryškus šios studijų programos tarpdisciplininis pobūdis, orientuotas ne į biomedicinos, o į socialinius mokslus: integruojant teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Yra rengiami plataus požiūrio specialistai, suprantantys, kaip integruoti sveikatos – vienos iš Lietuvos ir ES viešųjų ir integruotų politikų – specifiką ir gebantys ją formuoti bei įgyvendinti.</p> <p>Programa orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Jai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų – mokslininkų ir specialistų praktikų – komanda.</p> <p>Asmenys, įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį pagal šią studijų programą, gali dirbti: sveikatos politikos formavimo, koordinavimo bei vykdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, eiti vadovaujamas pareigas valstybės ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz., Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.</p> <p>Sveikatos politikos ir vadybos programą gali studijuoti ne tik Alytaus kolegijos sveikatos programų profesiniai bakalaurai, bet ir Alytaus miesto, apskrities bei kitų aplinkinių rajonų sveikatos įstaigų darbuotojai.</p> <p>Daugiau informacijos <a href="https://bit.ly/2XQCYRO">https://bit.ly/2XQCYRO</a></p> <p> </p> <h2>Elektroninio verslo vadyba</h2> <p>Studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Dabar esančios elektroninio verslo ar panašios programos yra technologijos mokslų mokymo programos, siaurai orientuotos į informacinių technologijų specialistus. Elektroninio verslo magistro programa yra skirta aukštos kvalifikacijos vadybos ir verslo administravimo specialistams parengti. Studijuojant šią programą, galima rinktis gretutinės krypties studijas. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, elektroninį verslą vertinant įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais.  Studijų metu didelis dėmesys skiriamas ir praktiniams elementams, pvz., „Google“ įrankių analizei ir jų panaudojimo galimybėms e. rinkodaroje.</p> <p> </p> <h2>Plačiau apie programą</h2> <p><a href="https://bit.ly/2Vo9yZt">https://bit.ly/2Vo9yZt</a></p> <p> </p> <h2>Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa</h2> <p>Ši studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa yra skirta aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie suprastų, įgyvendintų, užtikrintų, valdytų ir koordinuotų kibernetinį saugumą, parengti. Kibernetinio saugumo valdymas yra ypatinga veikla, jai reikia itin aukštos kvalifikacijos ir tarpdalykinių žinių. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, leidžiančiu suvokti ir nagrinėti kibernetinį saugumą įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais. Visų aspektų visuma leidžia sistemiškai ir kompleksiškai suvokti kibernetinio saugumo riziką ir organizuoti šios rizikos valdymą.</p> <p>Plačiau apie programą <a href="https://bit.ly/34WNeJU">https://bit.ly/34WNeJU</a></p> <p> </p> <h2>Studijuoti kviečia Vilniaus Gedimino technikos universitetas!</h2> <p>Šiame universitete galite rinktis statybos inžinerijos krypties (statybos technologijos ir valdymas, statinio informacinis modeliavimas) ir mechanikos inžinerijos ar pramonės inžinerijos magistrantūros studijas.</p> <h2>Statybos inžinerijos krypties studijos</h2> <h2>Statybos technologijos ir valdymas</h2> <p>Šios studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos specialistus, turinčius išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos inžinerijos, technologijų, valdymo ir gretutinių sričių žinių, gebančius kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas, įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, įvertinti sprendimų poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, mokytis visą gyvenimą.</p> <p>Šios studijų programos absolventai gebės pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų ir valdymo teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtumo sąlygomis, nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, planuoti bei vykdyti tyrimus, analizuoti ir vertinti jų rezultatus.</p> <p> </p> <h2>Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai:</h2> <ul><li> <p>gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų ūkio valdymo ir investicijų, statybos projektų, statybos verslo ir strateginio valdymo, elektroninio verslo ir internetinės sprendimų paramos statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus bei įvertinti jų ekonominį efektą.</p> </li> </ul><p>Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai:</p> <ul><li> <p>gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo, modernizavimo bei priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jį įgyvendinant.</p> </li> </ul><p> </p> <h2>Statinio informacinis modeliavimas</h2> <p>Šios studijų programos tikslas – suteikti specializuotų inžinerinių žinių ir suformuoti specializuotus inžinerinius gebėjimus, reikalingus statinio projekto BIM (angl. building information modeling) rengimo funkcijoms atlikti, plėtojant projektavimo ir statybos proceso inžinerinio informacinio modeliavimo naujausias žinias ir technologijas.<br />  <br /><strong>Šios studijų programos absolventai:</strong></p> <ul><li> <p>gebės pasirinkti informacines technologijas, taikomas projektavimo, statybos ir statinių naudojimo srityse, pritaikyti studijų metu gautas žinias ir gebėjimus sprendimams modeliuoti ir įgyvendinti;</p> </li> <li> <p>gebės rengti ir koordinuoti statinio integruoto projekto dalis, vykdyti projektinio statinio statybą, konstrukcijų gamybą ir atlikti priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis;</p> </li> <li> <p>gebės rengti ir integruotai naudoti tvarų statinį ir atlikti jo priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis.</p> </li> </ul><p> </p> <h2>Mechanikos inžinerija</h2> <p>Šios studijos programos tikslas – parengti inžinerijos mokslų magistrus, turinčius mechanikos inžinerijos studijų krypties žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai; išugdyti originalų, savarankišką mąstymą; suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius; ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.</p> <p> </p> <p><strong>Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:</strong></p> <ul><li> <p>gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;</p> </li> <li> <p>gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.</p> </li> </ul><p> </p> <p><strong>Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:</strong></p> <ul><li> <p>gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus;</p> </li> <li> <p>gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą;</p> </li> <li> <p>gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.</p> </li> </ul><p> </p> <h2>Pramonės inžinerija</h2> <p>Šiuos studijų programos tikslas – parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti pramonės inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimų, reikalingų pramonės inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.<br />  </p> <p><strong>Šios studijų programos absolventai:</strong></p> <ul><li> <p>gebės parengti gamybos technologijas, parinkti technologines mašinas ir įrangą, matavimo metodus bei priemones, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybos modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;</p> </li> <li> <p>gebės įvertinti naujų technologijų ir naujų gaminių patikimumą ir kokybę, jų kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;</p> </li> <li> <p>gebės taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.</p> </li> </ul><p> </p> <p><strong>Kontaktai:</strong></p> <p>Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras</p> <p>El. p. <a href="mailto:priemimas@vgtu.lt">priemimas@vgtu.lt</a></p> <p>Tel. 8 5 237 0655</p> <p>Daugiau informacijos <a href="https://bit.ly/2XqgU0f">https://bit.ly/2XqgU0f</a></p> <p> </p> <h2>Studijuoti kviečia VDU Žemės ūkio akademija!</h2> <p>VDU Žemės ūkio akademija Alytuje jau nuo šio rudens kviečia rinktis vieną iš keturių magistro – Verslo logistikos, Žemės ūkio ekonomikos, Kaimo plėtros administravimo, Žemės ūkio verslo vadybos – studijų programų.</p> <h2>Verslo logistikos magistrantūros studijų programa</h2> <p>Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei logistinių įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už Lietuvos ribų. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (žemės ūkio verslo, pramonės, prekybos), vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Verslo logistikos programos absolventai gebės dirbti logistikos vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus. Studijų programos tikslas – parengti verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis.</p> <p> </p> <p><strong>Baigusieji studijų programą absolventai galės:</strong></p> <ul><li> <p>dirbti agroverslo įmonių logistikos vadovais, logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir jų padalinių vadovais, kita veikla užsiimančių įmonių logistikos vadovais, logistikos įmones vienijančių organizacijų logistikos konsultantais ir specialistais, kitų verslo asociacijų logistikos konsultantais ir specialistais;</p> </li> <li> <p>pradėti ir vystyti logistikos paslaugų verslą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;</p> </li> <li> <p>tęsti studijas doktorantūroje ir po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.</p> </li> </ul><h2>Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa</h2> <p>Studijų programos pagrindinis tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje. Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa yra autentiška, orientuota į žemės ūkio verslo, jame naudojamų išteklių, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ir agrarinės politikos specifiškumo studijų lauką.</p> <p><strong>Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:</strong></p> <ul><li> <p>dirbti ekonomistais-analitikais-planuotojais žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos gamybos bei ją aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos vykdytojais ir formuotojais valdžios institucijose, mokslininkais ir dėstytojais aukštosiose ir profesinėse mokyklose;</p> </li> <li> <p>tęsti studijas doktorantūroje.</p> </li> </ul><h2>Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijų programa</h2> <p>Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės transformacijos, įtakojančios kokybinius ir kiekybinius kaimo vietovių pokyčius. Kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų plėtra ir veiklos pertvarkymai. Šiems instituciniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilų teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.<br /> Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimams formuoti ir įgyvendinti būtinus gebėjimus.</p> <p><strong>Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:</strong></p> <ul><li> <p>dirbti kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje: žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo, savivaldos, konsultavimo institucijose ir agentūrose; vietos veiklos grupėse ir kitose nevyriausybinėse organizacijose bei mokslinių tyrimų institucijose;</p> </li> <li> <p>vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose kaimo ir regionų plėtros srityse.</p> </li> </ul><p>Įgijus viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.</p> <h2>Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa</h2> <p>Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, gebančių perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą. Studijuodami žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programoje studentai geba vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas. Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti vadybiniam darbui žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros organizacijose vadybos krypties magistrus, gebančius pagrįsti, priimti ir įgyvendinti šio verslo vystymo sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ypatumus ir įvertinant didėjančio dinamiškumo, neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygas.</p> <p><strong>Baigusieji studijų programą absolventai galės:</strong></p> <ul><li> <p>dirbti vadybinį darbą su žemės ūkio specifika susietų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygmeniu žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros įmonėse;</p> </li> <li> <p>dirbti konsultantais verslo konsultavimo organizacijose; ekspertais žemės ūkio verslo organizacijas vienijančiose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;</p> </li> <li> <p>dirbti vadybos krypties pedagoginį ir mokslinį darbą;</p> </li> <li> <p>vystyti savąjį žemės ūkio ir/ar jo infrastruktūros srities verslą;</p> </li> <li> <p>tęsti studijas ir vykdyti mokslinius tyrimus doktorantūroje.</p> </li> </ul><p>Kontaktai</p> <p>Studentų g. 11-237, Akademija, Kauno raj.<br /> Telefonas (8 37) 752 245<br /> E. p. <a href="mailto:studijos.zua@vdu.lt">studijos.zua@vdu.lt</a></p> <p><a href="https://zua.vdu.lt/">https://zua.vdu.lt/</a></p> <p> </p> <h2>Studijuoti kviečia Kauno technologijos universitetas!</h2> <p>Kauno technologijos universitetas kviečia Alytaus kolegijos absolventus rinktis Įmonių valdymo studijų magistrantūros programą.</p> <p>Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plati kompetencija. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.</p> <p>Daugiau informacijos apie studijas <a href="https://bit.ly/3eDu9R8">https://bit.ly/3eDu9R8</a> arba Alytaus kolegijos tinklalapyje <a href="https://bit.ly/3cBMPiA">https://bit.ly/3cBMPiA</a></p> <p> </p> <h2>Studijuoti kviečia Alytaus kolegija!</h2> <p>Alytaus kolegija kviečia rinktis slaugos ir sveikatos mokslų, inžinerijos, informatikos, maisto produktų technologijų mokslų, verslo vadybos profesinio bakalauro studijas.</p> <h2>Bendrosios praktikos slauga</h2> <p>Bendrosios praktikos slaugos studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius pakankamą supratimą apie sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, fiziologines funkcijas ir elgseną, taip pat ryšį tarp asmens sveikatos būklės ir fizinės bei socialinės aplinkos, gebančius įgytas žinias ir įgūdžius taikyti tenkinant paciento slaugos reikalavimus, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų.</p> <p><strong>Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /> Valstybinis kodas 653E70007<br /> Studijų sritis – biomedicinos mokslai<br /> Studijų kryptis ir šaka – slauga<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais – nuolatinė 3,5 metų<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 210 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – slaugos profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/bendrosios-praktikos-slauga/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/bendrosios-praktikos-slauga/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/bendrosios-praktikos-slauga/</a></p> <p> </p> <h2>Kineziterapija</h2> <p>Rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapeutus, gebančius teikti šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstas kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir kineziterapinės diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą, suvokiančius mokymosi visą gyvenimą svarbą, dirbant savarankiškai ir reabilitacijos specialistų komandoje.</p> <p><strong>Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531GX047<br /> Studijų sritis – sveikatos mokslai<br /> Studijų kryptis ir šaka – reabilitacija (G06)<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais – nuolatinė 3 metų<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –  sveikatos mokslų profesinis bakalauras, kineziterapeutas</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/kineziterapija/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/kineziterapija/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/kineziterapija/</a></p> <p> </p> <h2>Automobilių techninis eksploatavimas</h2> <p>Studijų programa skirta automobilių techninio eksploatavimo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams formuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto procesų projektavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę bei verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.</p> <p>I<strong>nžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531EX001<br /> Studijų sritis – inžinerijos mokslai<br /> Studijų krypčių grupė ir kryptis – inžinerijos mokslai, E12 transporto inžinerija<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas laipsnis – inžinerijos mokslų profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/automobiliu-techninis-eksploatavimas/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/automobiliu-techninis-eksploatavimas/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/automobiliu-techninis-eksploatavimas/</a></p> <p> </p> <h2>Statinių inžinerinės sistemos</h2> <p>Studijų programa skirta statinių inžinerinių sistemų specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: statinių inžinerinių sistemų projektavimą, jų montavimą, statinių inžinerinių sistemų techninės priežiūros bei remonto organizavimą ir vykdymą, verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.</p> <p><strong>Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531EX002<br /> Studijų sritis – inžinerijos mokslai<br /> Studijų krypčių grupė ir kryptis – inžinerijos mokslai, E05 statybos inžinerija<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais –180 EC TS kreditų<br /> Suteikiamas laipsnis – inžinerijos mokslų profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/statiniu-inzinerines-sistemos/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/statiniu-inzinerines-sistemos/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/statiniu-inzinerines-sistemos/</a></p> <p> </p> <h2>Informacinių sistemų technologijos</h2> <p>Informacinių sistemų technologijų studijų programa skirta rengti inžinierius, gebančius programuoti, projektuoti ir kurti informacines sistemas, dinamines svetaines, portalus, išmaniųjų įrenginių programėles, kurti ir administruoti duomenų bazes, administruoti kompiuterių tinklus ir operacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos ir virtualizacijos technologijas, valdyti kompiuterių tinklą, eksploatuoti ir administruoti verslo IS, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje.</p> <p><strong>Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531BX001<br /> Studijų sritis – informatikos mokslai<br /> Studijų kryptis – informatikos inžinerija<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais –180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas laipsnis / profesinė kvalifikacija: informatikos mokslų profesinis bakalauras</strong></p> <h2>Programos vykdymo kalba: lietuvių, anglų</h2> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/informaciniu-sistemu-technologijos/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/informaciniu-sistemu-technologijos/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/informaciniu-sistemu-technologijos/</a></p> <p> </p> <h2>Multimedija ir vizualinė komunikacija</h2> <p>Multimedijos ir vizualinės komunikacijos studijų programa skirta rengti specialistą, gebantį taikyti 2D ir 3D modeliavimo, skaitmeninio garso ir vaizdo, animacijos, virtualios realybės, programavimo, elektroninių leidinių maketavimo ir dizaino technologijas, projektuoti, kurti, integruoti multimedijos produktus, dirbti informacijos ir ryšių technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, leidybos, verslo įmonėse.</p> <p><strong>Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531BX039<br /> Studijų sritis – informacijos ir ryšio technologijos<br /> Studijų kryptis – informatikos inžinerija<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas laipsnis – informatikos mokslų profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/multimedija-ir-vizualine-komunikacija/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/multimedija-ir-vizualine-komunikacija/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/multimedija-ir-vizualine-komunikacija/</a></p> <p> </p> <h2>Maisto produktų technologija</h2> <p>Maisto produktų technologijos studijų programa skirta rengti maisto technologijų specialistus, gebančius kurti savo verslą, susijusį su maisto produktų gamyba, tiekimu ir prekyba, parengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos išeigų ir prekių savikainos bei pelno skaičiavimus, savarankiškai dirbti bei siekti karjeros vietinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, suformuoti būtinus profesinius įgūdžius.</p> <p>Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /><strong>Valstybinis kodas 653E40003<br /> Studijų sritis – technologijos mokslai<br /> Studijų kryptis ir šaka – E400 maisto technologijos<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – maisto technologijų profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/maisto-produktu-technologija/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/maisto-produktu-technologija/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/maisto-produktu-technologija/</a></p> <p> </p> <h2>Verslo vadyba</h2> <p>Verslo vadybos studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius įkurti verslo įmonę, priimti sprendimus, parengti veiklos vystymo planą, parinkti ir motyvuoti darbuotojus, organizuoti įmonės veiklą, įvertinti pokyčius ir juos valdyti, užtikrinti veiklos kokybę, išnagrinėti esamą įmonės padėtį, numatyti ateities perspektyvas. (Nuo 2012-09-01 studijos vykdomos ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba).</p> <p><strong>Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531LX004<br /> Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L02 vadyba<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/verslo-vadyba/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/verslo-vadyba/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/verslo-vadyba/</a></p> <p> </p> <h2>Įmonių administravimas</h2> <p>Studijų programa skirta rengti administravimo specialistus, gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės (padalinio) administravimo procesus, valdyti informacijos srautus ir dokumentų sistemas, rengti dokumentus, priimti sprendimus organizuojant personalo bei projektų administravimo veiklą, reprezentuoti savo įmonę, nuolat tobulinti savo kompetenciją, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.</p> <p><strong>Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531LX120<br /> Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L02 vadyba<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais:  nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais –180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/imoniu-administravimas/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/imoniu-administravimas/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/imoniu-administravimas/</a></p> <p> </p> <h2>Transporto ir logistikos verslas</h2> <p>Studijų programa skirta transporto ir logistikos verslo specialisto profesijos pagrindams perteikti bei savarankiškam darbui ir sėkmingos karjeros vykdymui būtiniems profesiniams ir bendriesiems įgūdžiams suformuoti šiuolaikinėje darbo rinkos aplinkoje. Studijų programa apima tokias veiklos sritis: transporto ir logistikos veiklos planavimą, organizavimą, valdymą ir kontrolę, transporto ir logistikos verslo įmonės kūrimą ar jos padalinio veiklos plėtojimą bei valdymą.</p> <p><strong>Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas<br /> Valstybinis kodas 6531LX003<br /> Studijų krypčių grupė ir kryptis – verslo ir viešoji vadyba, L01 verslas<br /> Studijų programos rūšis ir pakopa – aukštojo mokslo koleginės pirmosios pakopos studijos<br /> Studijų forma ir trukmė metais:  nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai<br /> Studijų programos apimtis kreditais – 180 ECTS kreditų<br /> Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – verslo vadybos profesinis bakalauras</strong></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/transporto-ir-logistikos-verslas/">Daugiau informacijos apie studijų programą</a></p> <p><a href="https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/transporto-ir-logistikos-verslas/">https://alytauskolegija.lt/studiju-programa/transporto-ir-logistikos-verslas/</a></p> <p> </p> <p>Daugiau informacijos <a href="https://alytauskolegija.lt/lt/">https://alytauskolegija.lt/lt/</a></p> <p> </p> <p>Tad kviečiame studijoms rinktis Dzūkijos sostinę!</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Komunikacijos skyriaus informacija</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1392&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uD_kBX-F4mBkCP1fc2e-F0Z2rzz9JQy91u9UdhlSi-I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Apr 2020 11:02:29 +0000 vyrredaktorius 1392 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba an­trą kar­tą įjun­gė ža­lią švie­są švie­ti­mo per­tvar­kai – ka­ran­ti­no są­ly­go­mis ir nuo­to­li­niu bal­sa­vi­mu https://www.alytausnaujienos.lt/mies-sa-vi-val-dy-bes-ta-ry-ba-tra-kar-ta-ijun-ge-za-lia-svie-sa-svie-ti-mo-tvar-kai-ka-ran-ti-no <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (34)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/45-13421" rel="bookmark"> Nr. <span> 45 (13421) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Posedis%20Z-2.jpg?itok=PQg7dAXD" width="344" height="287" alt="posėdis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­si­ge­do kau­kių, ra­gi­no ko­le­gas ne­pa­žeis­ti ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų</h3> <p>Dėl ka­ran­ti­no ati­dė­ję ko­vo mė­ne­sio po­sė­dį, ba­lan­džio 16 die­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai po­sė­džia­vo nuo­to­li­niu bū­du. Po­sė­dis bu­vo įpras­tai tran­sliuo­ja­mas „You­Tu­be“ ka­na­lu, o jis vy­ko „Zo­om“ plat­for­mo­je. Ek­ra­ne bu­vo ma­to­mi 25 (iš 27-ių) pri­si­jun­gę ta­ry­bos na­riai, taip pat sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.</p> <p>Vi­ce­me­ras Ša­rū­nas Klė­ge­ris pri­si­jun­gė iš sa­vi­val­dy­bės pa­si­ta­ri­mų sa­lės, ki­ti po­li­ti­kai nuo­to­li­niu bū­du ben­dra­vo iš dar­bo­vie­čių ar­ba na­mų. Kai ku­rie po­sė­džio me­tu ir už­kan­do, iš­gė­rė ka­vos, net­gi už­si­rū­kė.</p> <p>Į akis kri­to tai, kad me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, so­cial­de­mok­ra­tai Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, su 63-iuo­ju gim­ta­die­niu po­sė­džio pra­džio­je pa­svei­kin­tas Jur­gis Kras­nic­kas pri­si­jun­gė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lės. Kaip ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Ro­lan­das Juo­nys bei jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė.</p> <p>Prieš per­trau­ką jie su­lau­kė ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los, po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sio iš na­mų, pa­sta­bos dėl ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo – ne­dė­vė­jo nei ap­sau­gi­nių kau­kių, nei pirš­ti­nių.</p> <p>„Po per­trau­kos grį­ši­me su kau­kė­mis“, – ne­pri­eš­ta­ra­vo me­ras. Ta­čiau ir per­trau­kai pa­si­bai­gus, tiek jis, tiek ko­le­gos, dar­ba­vo­si be ap­sau­gos prie­mo­nių.</p> <p>Bal­sa­vi­mas vy­ko kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui pa­ei­liui įgar­si­nant sa­vo spren­di­mą.</p> <h3>Siū­lė ko­le­goms pri­pa­žin­ti klai­dą</h3> <p>„Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­jos ini­cia­ty­va bu­vo siū­lo­ma at­šauk­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Vy­tau­tas Jast­rems­kas tei­gė, kad šis spren­di­mas bu­vo pri­im­tas mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra, ne­su­rin­ko nė pu­sės vi­sų ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo.</p> <p>Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės la­bai ne­igia­mai ver­ti­na nu­ma­ty­tus po­ky­čius, kai la­bai ge­rai vei­kian­čių mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma ne­po­pu­lia­rių mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo.</p> <p>„Aly­taus pi­lie­čiai“ siū­lė spren­di­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, o mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mą spręs­ti kom­plek­siš­kai, ver­ti­nant vi­sų ug­dy­mo įstai­gų il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą.</p> <p>Spren­di­mo pro­jek­tą pa­lai­kę po­li­ti­kai siū­lė pri­pa­žin­ti klai­dą ir ver­čiau pa­si­tai­sy­ti anks­čiau, ne­gu klys­ti to­liau. At­kreip­tas dė­me­sys, kad iki­mo­kyk­li­nu­kams ga­li­ma ras­ti vie­tų ir be per­tvar­kos – Aly­tu­je yra dar­že­lių, ku­rie šiuo me­tu nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį ar sto­vi tuš­ti.</p> <p>Pri­min­ta ir tai, kad es­mi­nė pro­ble­ma yra ne­už­pil­dy­tos mo­kyk­los, tuo tar­pu šio­je per­tvar­ko­je yra siū­lo­ma griau­ti ge­rai dir­ban­čias įstai­gas, bet es­mi­nės pro­ble­mos tai ne­spren­džia.</p> <p>Ki­ti ta­ry­bos na­riai tvir­ti­no, kad ne­ga­li­ma nu­ra­šy­ti per­tvar­kos pla­ną pa­ren­gu­sios ko­mi­si­jos dar­bo, kad per­tvar­ka yra bū­ti­na ir rei­ka­lin­ga. Lai­ko vil­ki­ni­mas esą pri­da­ry­tų tik žy­miai di­des­nių pro­ble­mų. Siū­lo­ma re­for­ma net­gi pa­va­din­ta la­bai švel­nia, o del­si­mas – nu­si­kal­ti­mu vi­suo­me­nei.</p> <p>Siū­ly­mui at­šauk­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką ne­pri­tar­ta, prieš jį (tai yra už per­tvar­ką) bal­sa­vo 12 ta­ry­bos na­rių, taip pat ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­riai, to pa­ties po­sė­džio me­tu pa­si­trau­kę iš po­li­ti­nės dau­gu­mos.</p> <p>Prieš per­tvar­ką pa­si­sa­kė 9 ta­ry­bos na­riai, tai­gi jos li­ki­mą nu­lė­mė su­si­lai­kiu­sie­ji: Val­de­ma­ras Cho­mi­čius, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, To­mas Pa­čė­sas ir Po­vi­las La­bu­kas.</p> <p> </p> <h3>Per­tvar­kos trau­ki­nys va­žiuo­ja</h3> <p>14 po­li­ti­kų pri­ta­rė (10 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė), kad „Dre­vi­nu­kas“ nuo rug­sė­jo 1-osios iš mo­kyk­los-dar­že­lio bū­tų re­or­ga­ni­zuo­tas į lop­še­lį-dar­že­lį „Dre­vi­nu­kas“.</p> <p>At­ski­ras spren­di­mas pri­im­tas ir dėl „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los. Pri­tar­ta tam, kad iki šių me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos ji bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ta, pri­jun­giant ją prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja vyk­dy­tų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, pra­di­nio ug­dy­mo ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mo­sios da­lies pro­gra­mas.</p> <p>Už tai, kad „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos da­li­mi, bal­sa­vo 14 ta­ry­bos na­rių (9 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė).</p> <p>15 ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už tai (9 bu­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė), kad Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la nuo rug­sė­jo 1-osios tap­tų Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro da­li­mi.</p> <p>„Gai­la, kad to­kie svar­būs spren­di­mai yra svars­to­mi pan­de­mi­jos prie­dan­go­je. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­ja nu­blokš mies­tą 25 me­tus at­gal“, – prie nuo­to­li­nio ta­ry­bos po­sė­džio pri­si­jun­gė Pu­ti­nų ra­jo­no se­niū­nai­tis Ta­das Čia­kas, jis ap­gai­les­ta­vo, kad yra nai­ki­na­ma įstai­ga, ta­pu­si Pu­ti­nų ben­druo­me­nės cen­tru.</p> <p>Ne­pai­sant to, kad po­li­ti­kai an­trą kar­tą pri­ta­rė švie­ti­mo per­tvar­kai, ga­lu­ti­nis taš­kas dar ne­pa­dė­tas. „Dre­vi­nu­ko“ bei „Sa­ka­lė­lio“ įstai­gų ben­druo­me­nės ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na.</p> <p>Nors Re­gio­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai jų skun­dą at­me­tė, mo­ty­vuo­da­mi tuo, kad skun­džia­mas spren­di­mas yra pro­gra­mi­nis tar­pi­nis do­ku­men­tas, ku­riuo re­mian­tis to­liau bus pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos su kon­kre­čiais įpa­rei­go­ji­mais, ku­rie ga­li­mai ir su­kels tei­si­nes pa­sek­mes, ben­druo­me­nės spren­di­mą ap­skun­dė.</p> <h3>Kla­sių kom­plek­tų re­gu­lia­vi­mas: „naf­ta­li­ni­nė at­gy­ve­na“ ar įsta­ty­mo prie­vo­lė? </h3> <p>Po­li­ti­kai ne­pri­ta­rė siū­ly­mui, kad Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jai bū­tų leis­ta kom­plek­tuo­ti ne tris, o ke­tu­rias 1-ąsias kla­ses, o Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai – ne dvi, o tris 5-ąsias kla­ses.</p> <p>Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ap­skri­tai su­be­jo­jo, ar ta­ry­ba, nors toks mo­ki­nių srau­to re­gu­lia­vi­mas jai yra įpras­ta prak­ti­ka, ne­pa­žei­džia tė­vų tei­sės rink­tis įstai­gą?</p> <p>Re­gu­lia­vi­mas ga­li­mai de­mo­ty­vuo­ja įstai­gų ben­druo­me­nes, nes, net ir tu­rė­da­mos mo­ki­nių pra­šy­mų, jos ne­bū­ti­nai gaus tei­sę kom­plek­tuo­ti kla­sę. Pa­sak Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos Svet­la­nos De­le­kie­nės, tei­sės ak­tai įpa­rei­go­ja ta­ry­bą re­gu­liuo­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių.</p> <p>Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo prieš, kad Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai bū­tų leis­ta kom­plek­tuo­ti pa­pil­do­mą 5 kla­sę (į ki­tas dvi per­eis da­bar­ti­niai šios mo­kyk­los ket­vir­to­kai), nors į ją nu­ma­to­ma pri­im­ti moks­lei­vius iš vi­so mies­to, tai bū­tų ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mos kla­sė. Pa­sak įstai­gos di­rek­to­rės Lo­re­tos Šer­nie­nės, jau tu­ri­ma 60 pra­šy­mų į šią kla­sę.</p> <p>L.Šer­nie­nė taip pat pa­nei­gė prie­lai­das, kad mo­kyk­la esą ne­atin­ka hi­gie­nos re­ka­la­vi­mų ir dėl to ne­ga­li­mas di­des­nis kom­plek­tų skai­čius. Ji sa­ko, kad Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je vie­nam mo­ki­niui ten­ka 11,77 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, o yra mo­kyk­lų, tu­rin­čių jo per­pus ma­žiau.</p> <p>Pa­sak Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Al­fon­so Lie­tu­vi­nin­ko, iki šiol mo­kyk­lai bu­vo leis­ta kom­plek­tuo­ti ke­tu­rias 1-ąsias kla­ses. Jei šie­met spren­di­mas dėl tri­jų ne­bus pa­keis­tas, teks at­leis­ti vie­ną dar­bin­go am­žiaus mo­ky­to­ją.</p> <p>Spren­di­mo pro­jek­te dėl kla­sių kom­plek­ta­vi­mo (be pra­šy­tų kom­plek­tų pa­di­di­ni­mo Šv. Ben­dik­to gim­na­zi­jai ir Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jai), ku­rį ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no, nu­ma­ty­tas ir ga­li­mas mo­ki­nių srau­tų pa­si­kei­ti­mas, jį lems švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka.</p> <p>Ta­čiau, pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, vi­sai ne fak­tas, kad tė­vai rink­sis tą mo­kyk­lą, ku­rią jiems nu­ro­do rink­tis po­li­ti­kų va­lia.</p> <p>Pa­vyz­džiui, re­or­ga­ni­zuo­ja­mo „Sa­ka­lė­lio“ moks­lei­vių tė­vai ne­kart vie­šai ir ka­te­go­riš­kai yra pa­reiš­kę, kad Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos jie ne­si­rinks. O tai reiš­kia, kad kla­sių kom­plek­tų skai­čių ta­ry­bos na­riams dar ga­li tek­ti ko­re­guo­ti.  </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_1040.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1386-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_1040.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_9839.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1386-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_9839.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Z-3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1386-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Z-3.jpg" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Posedis%20Z-2_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1386-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Posedis%20Z-2_0.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20889" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587442334"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>VAGYS </span> - Ant, 2020-04-21 - 07:12</p> </li> <a href="/comment/20889#comment-20889" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20889#comment-20889" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ale vagys bijo Daugelos ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ale vagys bijo Daugelos ir Kvietkausko. Albinas objektyviai sukala kokias nesamones isdarineja Alytaus LSDP ir Konservai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20889" token="KPyj4TwuAO1C0RBZN_NWJR7zGZDPUGJjbkJj4tYuy08"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20701" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587392167"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugela фašistas</span> - Pir, 2020-04-20 - 17:16</p> </li> <a href="/comment/20701#comment-20701" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20701#comment-20701" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">фašistas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>фašistas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20701" token="AWo3JA6uPgiS2FrcBIb_uwJ6gGEf7dEMUC21hsXMCBk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20694" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587391018"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vamzdiec Daugelai</span> - Pir, 2020-04-20 - 16:56</p> </li> <a href="/comment/20694#comment-20694" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20694#comment-20694" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rusijoje visiško kolapso ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rusijoje visiško kolapso ir krizės nuojata. Такое ощущение что 21 год похоронный будет по всем фронтам. Для полного счастья дефолта не хватает!!! Эра нефти ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Хе-хе)) Арабы наконец-то сняли Раичку с нефтяной иглы. Ждём дальнейшего падения цен на нефть, алюминий, золото... И туда же, вперёд ногами, плешивой крысы...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20694" token="ptwJmM2xo_CqVzIHsQa7tdvvpcjl8eDq6EWmMP20ciU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20682" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587388324"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apačioj</span> - Pir, 2020-04-20 - 16:12</p> </li> <a href="/comment/20682#comment-20682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20682#comment-20682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Politinio lavono leksika.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Politinio lavono leksika.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20682" token="5QyKwmKHCuowiyrM8-k0cuUz-rIk59tH8Z_UEnVoemM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20636" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587377111"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeli</span> - Pir, 2020-04-20 - 13:05</p> </li> <a href="/comment/20636#comment-20636" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20636#comment-20636" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">eik ant Daugėlos PERU</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>eik ant Daugėlos PERU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20636" token="gKPu9Xe5kZAuVpL8a3fHY3fO00TUx5OxhvBDf_D_xh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20635" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587377077"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>net</span> - Pir, 2020-04-20 - 13:04</p> </li> <a href="/comment/20635#comment-20635" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20635#comment-20635" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net Tomas su komanda…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net Tomas su komanda susilaikė tokiom nesamonėm nepritardami. Kur paspiertukai nesuvokdami nuriedėjo...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20635" token="TbZulkDf1eAHJ5VOx2yu4428hodxJ5Lhf8uMq6TCxt0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20633" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587376901"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur</span> - Pir, 2020-04-20 - 13:01</p> </li> <a href="/comment/20633#comment-20633" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20633#comment-20633" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl per ilgai nesigirdi iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl per ilgai nesigirdi iš ofiacialiai valdančios socdemų partijos paaiškinimų bendruomenei dėl nesuvokiamų veiksmų valdyme? Kaip prieš pusmetį neapsikentęs net socdemų meras kreipės į teisėsaugą dėl žemės sklypų skandalo prieš socdemų direktorių, iš valdančių socdemų koalicijos taryboj bėga net pavieniai socdemai ir likę mažumoj vis tiek mandravoja? Tai neaiškindami ar jie partija dar, ar tik apgailėtini paspirtukai su įsižeidusių mažų vaikų leksika? Kad nori, bet nesugeba. Ir augebančių nepraleidžia ir visu miestu murkdykites... Kaip po švietimo reformom imituodami sau lėšų ieško, kad išlaikyt pertwklinius etatus kur nesugeba? Ir dar atlyginimus bei išmokas susikėlus išlaikyt?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20633" token="-XLN9SrXKB1j6jDzZXQecajqhAXgIszjp1ccM5YrmJU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20630" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587376761"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>A N T R A N K I A I</span> - Pir, 2020-04-20 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/20630#comment-20630" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20630#comment-20630" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėla tu S U S I R A K I N…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėla tu S U S I R A K I N K .......su prietranka K V I E T K E L I U ir varyk ..... kol NULAUŠ</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20630" token="aMqgZPYBIQy_SmptUQjCDi_3L-UaUqCsg-CVGL6LgqM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20629" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587376718"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antrankiai</span> - Pir, 2020-04-20 - 12:58</p> </li> <a href="/comment/20629#comment-20629" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20629#comment-20629" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėla tu S U S I R A K I N…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėla tu S U S I R A K I N K .......su prietranka K V I E T K E L I U ir varyk ..... kol NULAUŠ</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20629" token="D1IyXO_Qiy1_gZ5qeaFyOyWANG20oyqrz5DYZftYn1Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20621" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587375101"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugėlai</span> - Pir, 2020-04-20 - 12:31</p> </li> <a href="/comment/20621#comment-20621" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20621#comment-20621" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">eik miegot su prietranka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>eik miegot su prietranka Kvietkeliu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20621" token="ORwjJcmhtNlftwhh_QsaCmizX7Nk1j_G0KlBAUwQgws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20610" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587372919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atkreipkit</span> - Pir, 2020-04-20 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/20610#comment-20610" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20610#comment-20610" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atkreipkit dėmesį į dalies…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atkreipkit dėmesį į dalies visuomenės ir politikų elgseną. Kur kiekvienas šios sunkėjančios situacijos miesto valdyme net turėtų pagal rimto politiko reikalavimus parodyt kiek verti. Stabdyt gilėjančią stagnaciją ir teikt rimtas miesto vystymo strategijas bei telkt tai sugebančius sėkmingai vykdyt. Vietoj to destrukcija, pašaipos, kad nematyt ir nespręst rimtų gilėjančių problemų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20610" token="n2fqYFNiW8VUkRF95LOu_c-4jBHKpyihDgRROZ-gEPg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20599" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587370042"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>DZ TV</span> - Pir, 2020-04-20 - 11:07</p> </li> <a href="/comment/20599#comment-20599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20599#comment-20599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėla Gaidys</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėla Gaidys</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20599" token="dFDVWrRBFjcsokTxUffmh0Mihnt_YkX0ACNov3ZLhvk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20594" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587369728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugėlai </span> - Pir, 2020-04-20 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/20594#comment-20594" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20594#comment-20594" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daktarai israse viagros ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daktarai israse viagros ir su PALŪŽUSIU kotu liepe kilnoti hantelius. Butu grazu stadione pamatyti kaip sportuoja Daugela</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20594" token="7zOafSpWRZ0LcW2SBevbmwVxb8NetOQ1D54RbIMr70U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20593" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587369632"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugelai </span> - Pir, 2020-04-20 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/20593#comment-20593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20593#comment-20593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daktarai israse viagros ir …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daktarai israse viagros ir su kotu liepe kilnoti hantelius. Butu grazu stadione pamatyti kaip sportuoja Daugela</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20593" token="AR1qquTio8TpgCwZPGu5NhqlKK_IakJE71qP9LNp6vk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20587" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587368766"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tomui</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/20587#comment-20587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20587#comment-20587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Į ką virsta tavo paspirtukai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Į ką virsta tavo paspirtukai. Ekameras oriau juos tramdė vienas prieš kitą nykindamas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20587" token="J3hJI7KT3bDlEaEztpP50CneL9w-tpRELeVSsahHRyM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20584" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587368409"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gudručiui</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/20584#comment-20584" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20584#comment-20584" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur po anonimais užmetinėja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur po anonimais užmetinėja nesamones skleisdamas. Anas sportuoja ir geroj formoj ir vaistinės nedomina. Taip gatvėj į akis pasakytum, daugiau noro nebūtų. Jei stribukam sekasi pribaiginėt miestą, tai dar nereiškia, kad bile ką pliauškėt gali.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20584" token="_B3jDOXvBnwfUX_MeKinZ7iMoV6RDxp6yqM1i4MNT8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20582" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587368235"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kitą</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/20582#comment-20582" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20582#comment-20582" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kartą pasirodysi Al…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kartą pasirodysi Al naujienose vėl eisi su Daulėna nuo laiptų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20582" token="AUTvkQwV48fhm_c_K6o18dEYii1dQ92MfedqG3y7vc0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20581" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587368143"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>antrankiai</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:35</p> </li> <a href="/comment/20581#comment-20581" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20581#comment-20581" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pirma ekskmeras Č.D. buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pirma ekskmeras Č.D. buvo nuo socdemų meras tuo met. Kaip ir dabartinis meras nuo socdemų ir sugebėjęs prieš pusmetį neapsikentęs galimai socdemų intrigų į teisėsaugą dėl žemės aklypų. Tas pats kas ant socdemų ir dabar jei privengia socsemų rinkiminiuose klipuose pozuot, vadinas ir jis jais netiki. Antra stadijonas vienintelis projektas, kur laiku ir be papildomų lėšų atliktas. Kaip kiti projektai Rotušės aikštė su brokais, Žalioji su nuošliaužm..- kuo daugiau nuo alytiškių kailių, tuo daugiau tinka. Todėl tegu nedrysta matyt alytiškiai dėl strateginių įmonių, dar dėl aerodromo 100 ha gal nuplauks kaip ir kiti žemės sklypai nesuvokiant ir mandrus politikus vaizduojant. Todėl nuo socdemų tik bėga ir viešai niekas jungtis nedrysta. O anų likučiai iš beviltiškumų pas už Alytų ir kitus po paspirtukais dėl mažėjančių praskolinto biudžeto likučių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20581" token="BuIiT5xg-il1fyxVqx4FK5EfLKS5jNxXe7FBXjPSpjE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20578" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587367502"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>To NESIMATO</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/20578#comment-20578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20578#comment-20578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kvietkeliui su Daugėla…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kvietkeliui su Daugėla nesimato per pilnatį, kad kai kurios vaistinės uždarytos jiem rodosi. Nesiorientuoja kurioj vaistinėj apsipirkti per pilnatį 2 žebravotojai Alytaus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20578" token="6qDBe8rvVD9AwNkB93i38XtpmdI_Har16ZUo936hjfo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-20577" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587367501"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>To NESIMATO</span> - Pir, 2020-04-20 - 10:25</p> </li> <a href="/comment/20577#comment-20577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/20577#comment-20577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kvietkeliui su Daugėla…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kvietkeliui su Daugėla nesimato per pilnatį, kad kai kurios vaistinės uždarytos jiem rodosi. Nesiorientuoja kurioj vaistinėj apsipirkti per pilnatį 2 žebravotojai Alytaus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=20577" token="ErAInnGcnZ6HBfW-QoY4W9PE8KNBMmkNUbx9rrqiXFg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1386&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rD9-n71Evq0tIJc4qBvsu_P0hqd31_iMDYZN-7l7Mws"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Apr 2020 12:15:03 +0000 vyrredaktorius 1386 at https://www.alytausnaujienos.lt Pe­ti­ci­ja dėl „Sa­ka­lė­lio” ir „Dre­vi­nu­ko” mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo ke­liau­ja į nuo­to­li­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mą siū­lo­ma at­šauk­ti https://www.alytausnaujienos.lt/pe-ti-ci-ja-del-sa-ka-le-lio-ir-dre-vi-nu-ko-mo-kyk-lu-sau-go-ji-mo-ke-liau-ja-i-nuo-li-ni-mies-sa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (18)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/43-13419" rel="bookmark"> Nr. <span> 43 (13419) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Jucas1.jpg?itok=zMq6dcqH" width="344" height="287" alt="Jučas" title="Peticijų komisijos pirmininkas Andrius Jučas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja krei­pi­mą­si pri­pa­ži­no pe­ti­ci­ja ir nu­spren­dė to­les­niam svars­ty­mui ją per­duo­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai“, – sa­kė Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas An­drius Ju­čas.</p> <p>Iš 9 ko­mi­si­jos na­rių nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo 7, iš jų 5 pa­lai­kė to­kį spren­di­mą, 2 – su­si­lai­kė.</p> <p>Pe­ti­ci­ja per­duo­da­ma ta­ry­bai, ku­rios po­sė­dis nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 16 die­ną ir tu­rė­tų vyk­ti nuo­to­li­niu bū­du. Pa­sak A.Ju­čo, nu­spręs­ta va­do­vau­tis Pe­ti­ci­jų įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ku­ri nu­ma­to, kad, esant už­re­gist­ruo­tam tei­sės ak­to pro­jek­tui, ku­ria­me yra su­for­mu­luo­ti pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jo­je pa­teik­ti siū­ly­mai ar rei­ka­la­vi­mai, to­kia pe­ti­ci­ja yra per­duo­da­ma svars­ty­ti kar­tu su do­ku­men­tu.</p> <p>Opo­zi­ci­nė „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­ja yra pa­tei­ku­si spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma nai­kin­ti va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos.</p> <p>Mo­ty­vai – spren­di­mas pri­im­tas mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra, ne­su­rin­ko nė pu­sės vi­sų ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mo. Mo­kyk­lų ben­druo­me­nės la­bai ne­igia­mai ver­ti­na siū­lo­mus po­ky­čius, kai la­bai ge­rai vei­kian­čių mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma ne­po­pu­lia­rių mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mo. Ne­spren­džia­mas pe­da­go­gų už­im­tu­mo klau­si­mas, ypač lik­vi­duo­ja­mos Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los.</p> <p>To­dėl siū­lo­ma spren­di­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, o mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mą spręs­ti kom­plek­siš­kai, ver­ti­nant vi­sų ug­dy­mo įstai­gų il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą.</p> <p>Sa­ka­lė­lio ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą yra ap­skun­du­sios teis­mui.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18870" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586882615"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alyta</span> - Ant, 2020-04-14 - 19:43</p> </li> <a href="/comment/18870#comment-18870" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18870#comment-18870" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei ne stogų mentalitetai,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei ne stogų mentalitetai, kurie kurt nemoka tik atsišlifavę kitų sukurta naudotis, per 5 paskutinius metus į Alytų būt įmanoma pritraukt min. 150 milijonų es paramos ir protingai naudojant, kiti rodikliai ir atmosfera Alytuj. Brt, kaip ir Alitos atveju, kur prieš kiti sukūrė, jie atsišlifavę pasinaudot. Per aną kadencija įdėmiau vertinant net 5 savivaldybės įmonių vadovai pakeisti. Į blogesnės kokybės prieš tai buvusius. Pasekmė valdymui dar prastesni rinkimų rezultatai ir pati neatsakingiausia valdžia ir taryba. Didžiausias gyventojų mažėjimas Alytuj per paskutinius 30 metų. Kur vyksta kryptingai. Nuo buvusių apie 80 tūkstančių sumažėjo iki 50 tūkstančių ir mažėja. Įdomiai atrodytų žurnalistinis tyrimas apie top 10, kurie tiesiai ar netiesiai daugiausia įtakojo Alytaus nykimą laikotarpiais per 30 metų. Simboliškas teisėsaugos verdiktas - uždraust n metų dirbt atsakingą darbą. Šiam, kuris vienok savivaldybės sistemoj iš vadovų buvo gabiausias ir turintis reikiamą ūkinę patirtį. Vadinas tinkami priešingai - negabūs ir aklai paklusmūs. Įdomu valstybei menama žalos suma- sudėjus sumas lėšų, kiek vietoj jo ir dar yra sustatyti atstovai iš svetur išnaudoja atvykstant į darbo vietą Alytuj ir gryžtant kas dieną išnaudoja ir kaip kompensuojama, iš kur dengiama. Vienok taryboj privengia prabilt apie dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai įmonių reikslus garsiau. Kiek priartėjo, tik susigūžia ir.. kitur per menkniekius vieni kitus blusinėja be gailesčio. Toks kaip pusiau policinio valdymas ant Alytaus. Labai daug ir koncentruotos energijos skiriama, kad užslopint neįtinkančius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18870" token="l40pgYWTrPwc2_d3IMSuTNgAmXEm9EFr15CHDTqPw_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18794" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586861339"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Konserv</span> - Ant, 2020-04-14 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/18794#comment-18794" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18794#comment-18794" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai Zakas vandenis tvark4…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai Zakas vandenis tvark4. Sitas tvako savartyna. Jie draugai ar kartu arjie partijos toj pacioj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18794" token="yNZG5qwaWM5Au_EE90EOAejH-V4NtqcChOTZSd4BY6I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18418" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586759736"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2007 - 2020 m …</span> - Pir, 2020-04-13 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/18418#comment-18418" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18418#comment-18418" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2007 - 2020 m. ALYTAUS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2007 - 2020 m. ALYTAUS NAUJIENOS.<br /> Merai J. Krasnickas, F. Džiautas 2007 m. prisidėjo, kad Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18418" token="O1yIv72Se8vjKYsyBA90k09UJkgfWY-IJmvOHUwSl7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586759653"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2007 m - 2020…</span> - Pir, 2020-04-13 - 09:34</p> </li> <a href="/comment/18416#comment-18416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18416#comment-18416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Merai J. Krasnickas, F…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Merai J. Krasnickas, F. Džiautas 2007 m. prisidėjo, kad Alytaus m. Glass market Jazminų turgus projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18416" token="nMt22btX4g1S_uKCZxB0V9GEm3dRge3vd5zH_kbZHNE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18415" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586759495"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2020 04 13 Aly…</span> - Pir, 2020-04-13 - 09:31</p> </li> <a href="/comment/18415#comment-18415" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18415#comment-18415" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2020 04 13 Alytaus naujienos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2020 04 13 Alytaus naujienos </p> <p>Merai J. Krasnickas, F. Džiautas prisidėjo, kad 2007 m. Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti </p> <p>UAB Glass market, įm.k. 150095913<br /> Pulko 12, Alytus<br /> El. p. <a href="mailto:Alytaus.Bachurai@gmail.com">Alytaus.Bachurai@gmail.com</a>, Tel. 8606 07000</p> <p>Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Alytaus miesto savivaldybės merui, Alytaus m. savivaldybės Tarybai<br /> Rotušės a. 4, LT -62504 Alytus<br /> Tel. 8 315 55 111, faksas 8315 55191, El. paštas <a href="mailto:info@alytus.lt">info@alytus.lt</a><br /> Telefonas: (8 315) 55 109, mob. tel. 8 698 19 012, El. paštas <a href="mailto:Taryba@Alytus.lt">Taryba@Alytus.lt</a>, <a href="mailto:info@alytus.lt">info@alytus.lt</a>, <a href="mailto:Nerijus.Cesiulis@alytus.lt">Nerijus.Cesiulis@alytus.lt</a><br /> Dėl taikos sutarties sudarymo / taikos sutarties sudarymo priežastys byloje Nr. 13-200-505/2020 , kurioje Glass market 2020 03 26 laimėjo teismą prieš savivaldybę dėl 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės ir Jazminų turgaus verslo išsaugojimo<br /> ( pasiūlymas / prašymas sudaryti taikos sutartį Nr. 4 )<br /> 2020 m. balandžio 14 d.<br /> Alytus<br /> 2019 05 23 Taryba priėmė sprendimą Nr. T - 152, kuriuo siekiama komplikuoti / griauti apie 50 smulkių verslų Alytuje ir mūsų lėšomis pastatytos 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės didžiąją dalį. Tarybos 2019 05 23 sprendimą UAB Glass market prašymu teismas panaikino 2020 03 26 Glass market laimėjo teismą prieš savivaldybę. </p> <p> 2019 05 23 Tarybos sprendimą Nr. 152 prašėme naikinti dėl žemiau nurodomų priežasčių / motyvų</p> <p>2007 m įgyvendinome investicinį projektą Alytuje „Jazminų turgus“, kuriuo Alytaus mieste buvo sukurta apie 50 naujų darbo vietų, be to, į Alytaus miesto infrastruktūros plėtrą ir pagerinimą investavome, miestui padovanojome apie 600 000 Lt. Be kitų miesto naudai atliktų investicijų, projekto įgyvendinimui buvo būtina įrengti ir įrengėme 49 naujas automobilių parkavimo vietas. Dėl šios ir kitų prie „Jazminų turgaus“ miesto plėtrai skirtų investicijų, su savivaldybe pasirašėme 2007 08 17 Infrastruktūroos plėtros sutartį, kuri galioja iki dabar, joks teismas nėra jos panaikinęs, nebuvo kreiptasi į teismą dėl šios sutarties naikinimo. Dėl mūsų pinigais įrengtos esamos 65 ( 49 ) vietų automobilių aikštelės bei patogios parkavimo padėties išsaugojimo 2018 03 29 buvo priimtas T – 73 sprendimas, ši sprendimas papildytas/ detalizuotas 2019 02 27 - su savivaldybe UAB Glass market pasirašė papildomą susitarimą, kadangi esamą 65 vietų parkavimo aikštelę miestas planuoja pertvarkyti tiesiant naują papildomą privažiavimą į UAB Celsis. 2018 03 29 Tarybos sprendimo T – 73 priėmimo metu ir 2019 02 27 susitarimo pasirašymo metu buvo parengti ir iki šiol nėra anuliuoti UAB Celsis užsakymu AB Alkesta Matulaičio g. ir mūsų lėšomis įrengtos 65 vietų automobilių parkavimo aikštelės pertvarkymo projektai, kuriais tik su nedideliais praradimais iš esmės išsaugoma 65 vietų automobilių stovėjimo aikštelė mums priklausančio pastato veiklai praktiškai toje pačioje / aikštelės nedaug pasikeitusioje vietoje/ ginčo aikštelės lokacija keičiasi neženkliai. Projektu prisidėjome prie viešo intereso užtikrinimo – aikštelėje nekliudomai automobilius nakčiai parkuoja aplinkinių daugiabučių gyventojai. </p> <p>Taryba 2019 05 23 be teisinių motyvų ir be objektyvių faktinių pagrindų priėmė sprendimą T – 152, kuris vietoje 65 parkavimo vietų ginčo automobilių aikštelės teritorijoje numatė išsaugoti tik 16 vietų<br /> Taryba pasisakė dėl esamų 49 vietų panaikinimo galimybės / atvėrė kelią naikinti 49 esamas veiklai išsaugoti būtinas parkavimo vietas, šis Tarybos sprendimas - pirmas žingsnis / etapas turint tikslą sunaikinti didžiąją dalį ginčo aikštelės, remiantis 2019 05 23 Tarybos sprendimu buvo pakeista ilgalaikė teisinė garantuota situacija dėl apie 50 verslų išsaugojimo „Jazminų turguje“, 2019 05 23 sprendimas turi reikšmingą įtaką veikiančioms anksčiau pasirašytoms sutartims, susitarimams, projektavimo dokumentams dėl 65 vietų patogaus parkavimo išsaugojimo prie mums priklausančio prekybos paskirties objekto, o Glass market, gindama savo interesus ir saugodama savo verslą bei apie 50 objekte veikiančių smulkių verslų, gindama viešąjį interesą, po 2019 05 23 Tarybos sprendimo buvo priversta / privalėjo kreiptis į teismą dėl neteisėtų Tarybos veiksmų, t.y. Taryba 2019 05 23 sprendimu mūsų įmonę / UAB Glass market nukreipė / pasiuntė į teismus ilgalaikiam kelis metus trunkamčiam bylinėjimuisi, t.y. Taryba priėmė sprendimą UAB Glass market toliau tampyti po teismus. Jeigu nebūtume kreipęsi į teismą – Tarybos sprendimu ginčo aikštelės, verslų griovimo kelias būtų legalizuotas.<br /> Apibendrintai galima pasakyti, kad teismas 2020 03 26 priėmė Glass market palankų sprendimą, nes priešingu atveju kiltų pavojus, būtų pakeista ir pažeista nusistovėjusi įvairiomis sutartimis ir susitarimais patvirtinta teisinė padėtis dėl 65 automobilių parkavimo vietų ir apie 50 verslų funkcionavimo, išsaugojimo. Kaip minėta, 2007 m. Alytaus mieste UAB Glass market pradėjo, vykdė ir įgyvendino apie 50 naujų darbo vietų sukūrusį banko pinigais paremtą investicinį nekilnojamojo turto projektą „ Jazminų turgus“, šio projekto sklandžiam įgyvendinimui, veiklos stabilumui užtikrinti su savivaldybe buvo pasirašyti / sudaryti ilgalaikę juridinę galią turintys dokumentai, kurie galioja ir šiuo metu nėra panaikinti, savivaldybei būtina / privaloma laikytis šiame rašte nurodomų susitarimų – šias aplinkybes konstatavo / revizavo / savo vertinimą 2020 03 26 sprendime pateikė teismas, mūsų argumentai pripažinti pagrįstais ir teisėtais – Glass market skundas teisme buvo patenkintas, savivaldybės veiksmus teismas pripažino neteisėtais, todėl 2019 05 23 Tarybos sprendimas panaikintas 2020 03 26. Panaikinus šį Tarybos sprendimą – panaikinamos / eliminuojamos visos prielaidos sugriauti ginčo aikštelę, pakenkti verslams bei viešajam interesui. 2019 05 23 Tarybos sprendimas buvo skirtas atverti galimybes ir kelią sugriauti ginčo 49 automobilių parkavimo vietas Taryba 2019 05 23 sprendimu panaikino ankstesnius susitarimus, juridinę reikšmę turinčius dokumentus, pakeitė teisines garantijas dėl esamos 65 vietų ginčo aikštelės, Taryba be teisinio pagrindo ginčo aikštelės teritorijoje nutarė saugoti tik 16 parkavimo vietų iš 65. </p> <p>Dėl 50 naujų darbo vietų Alytuje kūrimo<br /> Tam, kad 2007 m. Alytaus mieste sukurti 50 naujų darbo vietų „Jazminų turguje“, Glass market įgyvendino žemiau nurodytas būtinas sąlygas, šiam tikslui pasiekti buvo privalu ir įvykdyta ( investicinio projekto sudedamosios dalys ) :<br /> - parengtas verslo planas kreditui gauti, gautas banko finansavimas,<br /> - turgavietės veiklai suprojektuotas, pastatytas, pradėtas eksploatuoti 1864 m2 pastatas „ Jazminų turgus“,<br /> - kaip numato STR ir kiti LR įstatymai bei teisės aktai, šalia „Jazminų turgaus“ 2007 m. buvo suprojektuota, gautas leidimas statyti ir pagal gautą statybos leidimą pastatyta bei pradėta eksploatuoti 65 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Dėl dalies šios aikštelės – 49 naujų parkavimo vietų – sudaryta 2007 08 17 Infrastruktūros sutartis,<br /> Pabrėžtina, kad jeigu nebūtų susitarta ir jeigu nebūtų pastatyta 65 automobilių parkavimo vietų aikštelė, Jazminų turgus nebūtų pradėtas statyti t.y. naujas objektas, apie 50 naujų darbo vietų Alytaus mieste nebūtų atsiradusios.<br /> - kaip numatė įstatymai, teisės aktai ir 2007 m. nusistovėjusi praktika Alytuje, dėl 65 ( 49 ) automobilių parkavimo aikštelės ir aplinkinių infrastruktūros objektų įrengimo su savivaldybe sudarėme 2007 08 17 Infrastruktūros sutartį,<br /> - exmeras Česlovas Daugėla, piktnaudžiaudamas pareigomis, neteisėtai, nesivadovaudamas jokiu teisės aktu iš UAB Glass market reikalavo susimokėti / padovanoti miestui 500 000 Lt. ( prie 600 000 Lt. papildomai dovanoti 500 000 Lt. ), neteisėtai, piktnaudžiaudamas ir viršydamas įgaliojimus, grasindamas ekonominiais padariniais privertė pasirašyti 500 000 Lt. dovanojimo sutartį, kurią teismas 2008 06 09 sprendimu Nr. 2- 797-343/2008 panaikino.<br /> Akcentuotina, kad teisme nekilo abejonių ir teismas nepanaikino 2007 08 17 Infrastruktūros sutarties<br /> Remiantis 2008 06 09 teismo sprendimu, savivaldybė pati savarankiškai nutraukė 2007 08 16 Paramos sutartį.<br /> 2007 08 17 Infrastruktūros sutarties pagrindu 2007 m. parengėme statybą leidžiančius projektus, gavome leidimus statyti 65 vietų automobilių parkavimo aikšteles, turgaus pastatą, aplinkinius miesto infrastruktūros objektus, o mūsų įmonės investicija / dovana miestui vien tik į miesto infrastruktūros gerinimą ir plėtrą sudarė apie 600 000 Lt. Buvo pastatyti ir į Alytaus miesto balansą perduoti ( tai iš esmės pagal turinį prilygsta dovanai miestui ) žemiau nurodyti nauji infrastruktūros objektai:<br /> - 49 ( 65 ) vietų automobilių parkavimo aikštelė,<br /> - kelių šimtų metrų 6 metrų pločio pėsčiųjų – dviračių tako dalis Matulaičio g. ribose,<br /> - naujai įrengta autobusų sustojimo keleivių įlaipinimo – išlaipinimo aikštelė,<br /> - įvažiavimas bei išvažiavimas į Jazminų gatvę iš/į automobilių parkavimo aikštelę,<br /> - pėsčiųjų perėja Jazminų g.,<br /> Be to, prie to, ką miestui buvome įsipareigoję 2007 08 17 sutartimi, papildomai – savanoriškai - geranoriškai, be jokio rašytinio susitarimo, sutvarkėme kelių šimtų metrų ilgio apie 3 m. pločio Jazminų g. pėsčiųjų šaligatvio atkarpą ties mūsų statiniu Jazminų g. Nr. 3, Alytuje,<br /> Papildomai taip pat rekonstravome J. Matulaičio g. esantį stambų vandentiekio mazgą / kamerą ( 2007 08 17 Infrastruktūros sutartyje šio įpareigojimo mūsų įmonei nebuvo ) , nuo mūsų sklype esančio vandentiekio mazgo nutiesėme naują ( rekonstravome seną ) apie 400 metrų Alytaus miestui priklausančią stambiausią maksimalaus diametro vandentiekio šalto bei karšto vandens liniją iki Jazminų – Likiškėlių g. sankirtos. Šį turtą padovanojome / perdavėme miestui.<br /> 2007 08 17 Infrastruktūros sutartyje numatytus laiku pastatytus objektus numatytu metu / laiku perdavėme savivaldybei 2007 m., tačiau savivaldybė piktnaudžiavo ir juos įregistravo tik po 12 metų - 2019 m. kovo mėn. Kaip paaiškėjo vėliau, savivaldybė pažeidinėjo įstatymus dėl statinių neregistravimo, 12 metų vilkino registravimą, specialiai sudarė sąlygas / padėjo atstatyti nuosavybę pastatytų Matulaičio gatvėje infrastruktūros objektų teritorijoje istoriniam žemės savininkui Z. Jeremičiui su Kucevičium, Mongoliuku bei jų bendrais, kurie per Alytaus m. savivaldybės architektūros skyriaus valdininkus savo sklypus projektavo J. Matulaičio g. įrengtos infrastruktūros teritorijoje, t.y. šie Jeremičiaus sklypai buvo projektuojami viešam interesui miesto Matulaičio gatvei skirtoje teritorijoje ir jeigu UAB Glass market advokatai, VTPSI ( R. Dargis ) tam skirtu planavimo proceso metu nebūtų sustabdę šių neteisėtų veikų, didžioji dalis ginčo aikštelės ir apie 50 verslų Alytuje būtų sugriauta. </p> <p>Viešas interesas<br /> Šalia Jazminų turgaus esančių aplinkinių daugiabučių gyventojai ir bendrovė iki šiol naudojasi šiuo sukurtu turtu, aplinkinių daugiabučių namų gyventojai mūsų lėšomis įrengtoje aikštelėje palieka automobilius ilgalaikiam parkavimui, nakčiai. </p> <p>Glass market 2007 m. Jazminų turgaus projektu nuveikė / sukūrė :</p> <p>- panaikino / pakeitė Alytaus mieste 2007 m. buvusią monopolinę turgaviečių situaciją,<br /> - sukūrė 50 naujų verslų / 50 darbo vietų,<br /> - 600 000 padovanojo Alytaus miestui,</p> <p>Savivaldybės atsakymas Glass market</p> <p> – tampymas po teismus, Daugėla reketavo 500 000 tipo miestui, šmeižtas žiniasklaidoje už savivaldybės pinigus.</p> <p>Merai J. Krasnickas, F. Džiautas prisidėjo, kad 2007 m. Alytaus m. Glass market projektu būtų sukurta apie 50 naujų verslų, miestas gautų 600 000 dovaną ir kad sukurti verslai dėl politinių motyvų nebūtų sugriauti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18415" token="glNphtP3DCGuPh5zxvej4vt9geC3iPXOmjg-sc1hvUQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18409" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586758611"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2011 02 09 Aly…</span> - Pir, 2020-04-13 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/18409#comment-18409" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18409#comment-18409" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2011 02 09 Alytaus naujienos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2011 02 09 Alytaus naujienos </p> <p>2007 m. rudenį Alytuje pradėjo veikti Jazminų turgavietė.</p> <p>Jos atsiradimas pradėjo griauti iki tol ilgus metus Alytuje nusistovėjusį Alytaus turgaus monopolį. Iki 2007-ųjų rudens Alytus buvo vienintelis iš Lietuvos didžiųjų miestų, kuriuose turgaus prekyba buvo koncentruota praktiškai vienoje vietoje - Jazminų g. (Jotvingių g. esanti turgavietė - dešimteriopai mažesnė nei Jazminų g. turgus), kai tuo metu jau daugelį metų kituose, net mažesniuose, Lietuvos miestuose veikė po 5 ir daugiau turgaviečių. Pradėjus veikti mūsų įmonei priklausančiam Jazminų turgui, Alytaus turguje prekiaujantiems verslininkams atsirado prekybos vietos pasirinkimo alternatyva ir galimybė mažiau mokėti už nuomą, pirkėjams padaugėjo apsipirkti skirtų vietų.</p> <p>Kaip paaiškėjo vėliau, daugiausia naudos iš šios statybos tikėjosi Česlovas Daugėla, Dobilas Kurtinaitis, Rima Rakauskienė, Deividas Džervus ir jų bendražygiai, kurie šiuo klausimu veikė ir mūsų įmonę atakavo taip pat sutartinai. Kaip įsitikino daugelis alytiškių, pastaruosius ketverius metus taryboje susidarė, veikė ir konfrontavo dvi nesutaikstomos politikų grupės - vieni tvirtai susikabinę visais klausimais vieningai, nuolat aklai ar dėl tam tikrų daugeliui suprantamų paskatų, palaikė Č.Daugėlą (D.Kurtinaitis, R.Rakauskienė, D.Džervus, Silvija Peštenienė, Gediminas Jegelevičius, Nijolė Makštutienė, Danguolė Juozapavičienė). Kiti niekuomet nesitaikstė su Č.Daugėlos ir jį palaikančių politikų sumanytų abejotinų sprendimų įgyvendinimu. Č.Daugėlos priešininkų taryboje buvo tik keletas ir jie, priimant sprendimus balsavimo būdu, negalėjo pasipriešinti Č.Daugėlos grupės politikų primetamiems sprendimams. Č.Daugėlai naudingi sprendimai buvo prastumiami buldozerio principu.</p> <p>Problemų neturėjo kilti<br /> Jazminų turgaus statybą pradėjome 2006 metais - tuo metu, kai visa šalies ekonomika, prekybos verslai sparčiai augo ir buvo pasiekę dešimtmečio piką. Investicinį projektą vykdėme banko lėšomis, todėl bankas jau statybos pradžioje reikalavo su nuomininkais iš anksto sudaryti nuomos sutartis, kurios garantuotų kredito dengimą. Pradėjus kalbėtis su būsimais nuomininkais, paaiškėjo, kad jų atsirado kelis kartus daugiau nei nuomai statomo ploto. Šalia pradėto statyti pastato turėjome besiribojantį sklypą, kurį taip pat nutarėme užstatyti ir dėl patalpų nuomos sudarėme išankstines sutartis. Pastato išplėtimui gavome banko sutikimą, architektai parengė projekto keitimą, savivaldybė jį patikrino ir išdavė statybos leidimą.</p> <p>Tuo pat metu savivaldybė davė leidimą ir sąlygas sujungti du šalia esančius besiribojančius sklypus, kurių teritorijoje buvo pradėtas statyti pastatas. Pagal formalius Registrų centro reikalavimus, vienas pastatas negali būti registruotas ir stovėti dviejų sklypų ribose- tik vien dėl šios priežasties rengėme detalaus plano koregavimą. Statinio projektą ir žemės sklypų detalųjį planą rengė didelę patirtį turinčios Projestos įmonės architektų grupė, kurie panašius pastatus ir sklypus projektavo (turėjo panašių atvejų) ne viename Lietuvos mieste. Vien iš praktikos buvo aišku, kad sujungiant du sklypus į vieną (naikinant liniją tarp vienam savininkui priklausančių dviejų sklypų) problemų negalėtų kilti, tai daugiau techninis darbas, reikalingas nereikšmingiems formalumams sutvarkyti. Vienu metu vyko pastato statyba ir tuo pat metu buvo rengiamas detalusis planas, numatantis dviejų sklypų sujungimą į vieną, tai buvo leistina ir jokių problemų neturėjo kilti.<br /> 2007 metų vasarą pastato statyba artėjo į pabaigą, sklypų sujungimo planas buvo parengtas, nustatyta tvarka valstybės įstaigų ir institucijų patikrintas ir, kadangi atitiko visus įstatymuose numatytus reikalavimus, pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai. Kaip numato įstatymai, esant tokiai situacijai, planą taryba privalėjo tvirtinti per 20 dienų po pateikimo. Kito pasirinkimo ji neturėjo. Taryba, netvirtindama šio detaliojo plano, pažeistų teisės aktų reikalavimus su visais dėl to kylančiais padariniais, t. y. jeigu dėl tarybos nusikalstamo delsimo atsirastų žala, dėl neteisėtos veikos taryba vėliau privalėtų atlyginti nuostolius patyrusiai šaliai. Šiuo atveju, jeigu dėl tarybos delsimo baigtame statyti ir parengtame eksploatuoti pastate nebūtų galima iš anksto nustatytu laiku pradėti vykdyti veiklos - susidarytų didelių nuostolių.</p> <p>Kadangi su statybininkais buvo suderinta ir jau prieš pusmetį žinoma galutinė statybų data, todėl buvo nustatyta tiksli pastato veiklos pradžios data, atsižvelgiant į šiuos terminus, iš anksto užsakyta ir pagaminta nauja prekybai skirta įranga, užsakytos ir nupirktos prekės, į darbą priimta naujų darbuotojų. Pastatą statėme už banko pinigus, sutartyje su banku buvo numatyta, kad paskolą privalome pradėti grąžinti nuo iš anksto žinomos ir su banku suderintos statinio statybos pabaigos datos. Problemų dėl dviejų sklypų sujungimo į vieną taip pat negalėjo kilti, nes jau anksčiau buvo patvirtinti ir galiojo kiekvieno iš jungiamų sklypų užstatymo detalieji planai, sujungiant sklypus (tarp jų naikinant liniją) jų užstatymo ploto nedidinome, o numatėme mažesnį už anksčiau buvusįjį.</p> <p>Netikėtai atsiradusios problemos<br /> Tačiau problemų netikėtai atsirado. Jas sukėlė į miesto tarybą išrinktų naujų vieningai dirbusių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų ištikimiausių bendražygių grupė. Detaliojo plano nespėjo patvirtinti anksčiau dirbusi miesto taryba, planas buvo pateiktas tvirtinti naujajai tarybai, kuriai buvo ką tik pradėjęs vadovauti (komanduoti) naujasis meras Č.Daugėla. Nors įstatymai, reguliuojantys detaliojo plano rengimą, nepasikeitė (keitėsi tik tarybos nariai), tačiau Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai pareikalavo, kad mūsų įmonė miestui padovanotų 500 tūkst. Lt mainais už tai, kad taryba tvirtintų detalųjį planą, nedarytų dirbtinių kliūčių pradedant eksploatuoti pastatą. Tarybai iškėlus tokius jokiais įstatymais nepagrįstus reikalavimus, Č.Daugėlos ir jį palaikiusių politikų - D.Kurtinaičio, R.Rakauskienės, G.Jegelevičiaus, N.Makštutienės, D.Juozapavičienės - raštu keletą kartų paprašėme nurodyti teisės aktus, kuriais jie vadovaujasi reikalaudami dovanoti 500 tūkst. litų. Raštu taip pat paaiškinome, kad į miesto infrastruktūrą investuojame 400 tūkst. Lt: miestui priklausančioje žemėje paklojome naują šaligatvį ties Jazminų g., nutiesėme pro mūsų pastatą einančio miesto pėsčiųjų tako dalį, įrengsime automobilių aikštelę. Visą šį turtą įsipareigojome nemokamai perduoti savivaldybei, kas vėliau ir buvo padaryta. Buvo akivaizdu, kad ankstesnės miesto tarybos suderėtų, investuotų 400 tūkst. Lt miesto infrastruktūrai gerinti turėtų pakakti, o sumos didinimas iki 900 tūkst. Lt - mažiausiai peržengė sveiko proto ribas, reikalavimas papildomai dovanoti 500 tūkst. Lt - neteisėtas. Kiek pamenu, iš pradžių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų aplinkos politikų reikalavimą dovanoti 500 tūkst. Lt vertinome kaip kažkokį nesusipratimą, svaičiojimą, bet vėliau mums daug kartų buvo kartojama, kad nesusimokėjus detalusis planas nebus patvirtintas ir dėl to negalėsime pradėti eksploatuoti pastato.</p> <p>Tuo pat metu iš su Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio aplinka siejamų alytiškių gavau pasiūlymą susimokėti 250 tūkst. Lt kyšio. Tokiu atveju reikalavimo dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui neliktų, galėčiau ramiai baigti šias statybas ir turėčiau galimybes tokiu būdu įmokas susimažinti ateityje vykdydamas kitus projektus. Kadangi nelegalus klausimo sprendimo variantas pasirodė nepriimtinas, nuomininkams grėsė dideli nuostoliai, negaunant nuomos pajamų bankas turėjo galimybę mūsų įmonės pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą kreditą, visas projektas galėjo žlugti, priverstinai teko pasirašyti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų reikalaujamą susitarimą dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui. Pinigų nesumokėjome, kadangi teismas pripažino, kad sutartis negaliojanti, nes sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje.</p> <p>Kaip minėta, šiam tuomečio mero ir jį palaikančių politikų neteisėtam reikalavimui nepritarė tik keli eiliniai tarybos nariai, kurių balsų nepakako tarybos daugumos savivalei sustabdyti.</p> <p>Ši istorija nesibaigė net teismui paskelbus galutinį neskundžiamą sprendimą. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai žodžiu susitarė, kad tol, kol jie dirbs kartu, sudarys tarybos valdančiąją daugumą, stengsis susidoroti su mūsų įmone, kurios bet koks prašymas, veiksmas savivaldybėje ar taryboje bus blokuotas visais atvejais, net nenurodant priežasčių. Daugumai tarybos narių, administracijos darbuotojų buvo paaiškinta, jog tas, kas netaps mūsų įmonės (mano) asmeniniu priešu, automatiškai taps Č.Daugėlos ir D.Kurtinaičio priešu. Kiek man žinoma, tokie principai buvo taikomi ir kitiems su Č.Daugėla, D.Kurtinaičiu konfrontuojantiems verslininkams visus Č.Daugėlos vadovavimo metus, pastaruosius ketverius metus panašiai politinis buldozeris važinėjo ir ant politinių oponentų.</p> <p> Pasipriešinimo Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio,<br /> G.Jegelevičiaus, D.Juozapavičienės savivalei svarba<br /> Pastaruosius ketverius metus daugelis alytiškių matė, jautė, kad mieste, taryboje, savivaldybėje vyksta neskaidrūs, įtartini procesai, tačiau tam pasipriešinti išdrįso nedaugelis. Realiai Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų siautėjimas sustabdytas tik kelių politikų dėka, kuriems teko įdėti daug pastangų kovojant tiek su Č.Daugėla ir jo bendražygiais, tiek su jų užtarėjais politiniuose sluoksniuose bei teisėsaugos institucijose.</p> <p>Jeigu minėti politikai nebūtų išdrįsę pasipriešinti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio savivalei, Č.Daugėla šiandien drąsiai pakelta galva būtų žengęs į rinkimus, o vėliau tikrai būtų tradiciniais išbandytais metodais sugebėjęs tapti meru ir dar mažiausiai ketverius metus su savo pasekėjais trypęs visuomenės interesą.Pagarbiai .Žilvinas Treigys, Užs. Nr . 0058</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18409" token="ZXBKBNv1kEyhCUb9g5xDHl9I6OsGCNo7K70jfmXEFp4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-18224" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586713655"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kante</span> - Sek, 2020-04-12 - 20:47</p> </li> <a href="/comment/18224#comment-18224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/18224#comment-18224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas čia nesuprantu kodėl ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas čia nesuprantu kodėl ne Zydriaus Dainavos direktoriaus nuotrauka o bandito plikių buvusios gaujos idėjinio vado nuotrauka, kas čia vyksta. KANTE ALYTJ TVARKA DARYS</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=18224" token="l5poBe8yCEBuym6wsK7q7_kWAu544ZyTw0s14M1hRXE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17750" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586593053"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>VVV</span> - Šeš, 2020-04-11 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/17750#comment-17750" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17750#comment-17750" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o ką galvoja siusiulis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o ką galvoja siusiulis klounas mikimauzas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17750" token="Hg3jIGyq2gYAnWXjgFuf9nVBuhy-qJN6Avh70rPcSQY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17702" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586582496"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>XL</span> - Šeš, 2020-04-11 - 08:21</p> </li> <a href="/comment/17702#comment-17702" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17702#comment-17702" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar bus dar medžiagos LTV…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar bus dar medžiagos LTV filmuoti apie mūsų Alytaus miesto merą - klouną su barzda ir bomžu apsimetinėjantį ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17702" token="QnskikiZIi5KOneP1c2KYw3y5M6KA0Flz9QOeShX6os"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17286" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586485022"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Loreta Dough</span> - Pen, 2020-04-10 - 05:17</p> </li> <a href="/comment/17286#comment-17286" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17286#comment-17286" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokią problemą jūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokią problemą jūs išgyvenate gyvenime ir jums reikia greito sprendimo, aš jums pasiūlysiu susisiekti su dr. Ajayi. Jis yra savo dievų palaimintas rašytojas, kad padėtų žmonėms susidurti su įvairiomis gyvenimo problemomis. Aš tai dalinuosi kaip savo naudos gavėjas. didžiulė galia, nes jis padėjo man susigrąžinti savo vyrą, kai jis paliko mane ir vaikus, kad būtų su kita moterimi, kuri jį pakerėjo, kad liktų su ja, aš tikrai džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo namo, kaip ir gyvens meilėje ir ramybėje . Kreipkitės į puikų rašybos žinovą šiandien ir daugiau neverksite, nes jis turi rasti jūsų problemos sprendimą. kontaktai „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. paštas: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17286" token="cDEnCr86fNxEWVdVMJbr-7MDKch42pJnZxIJyTCYeqQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17098" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586441728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - Ket, 2020-04-09 - 17:15</p> </li> <a href="/comment/17098#comment-17098" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17098#comment-17098" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keista ir tarybos pozicija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keista ir tarybos pozicija. Nesugebėt iš mero išreikalaut, kad pagal kompetenciją teiktų tarybai svarstyt ir tvirtint rimtus konkrečius projektų ir priemonių paketą. Leidžiantį pasiekt proveržį ir es paramos dėka mažint paskolas ir pasiekt gyventojų daugėjimą. Ką didmiesčiai pasiekia. O Alyruj vėl blusinėja imituodami švietimą ir kaip valdininkams ir valdžiai išgyvent.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17098" token="VCfA3lEJTUwhu-WzRVILfykbcLgi4YcbaumgHDjCYnU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17076" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586438266"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linda Mark</span> - Ket, 2020-04-09 - 16:17</p> </li> <a href="/comment/17076#comment-17076" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17076#comment-17076" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS</p> <p>Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (<a href="mailto:davidwilsonloancompany4@gmail.com">davidwilsonloancompany4@gmail.com</a>) Nėra kredito patikrinimo, nėra jokio kredito davėjo, turintį tik 2% palūkanų normą ir geresnius grąžinimo planus bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos</p> <p>Jie siūlo visų rūšių paskolas</p> <p>Trumpalaikė paskola (5_10 metų)<br /> Ilgalaikė paskola (20_40)<br /> Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)<br /> Jie siūlo paskolą kaip<br /> Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......<br /> Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola<br /> Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt<br /> El. Paštas .......... (<a href="mailto:davidwilsonloancompany4@gmail.com">davidwilsonloancompany4@gmail.com</a>)<br /> Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17076" token="is23OAjq-hyz-kaNa8yGuw_0pvNyhOx7GZZD8dfPgVQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17073" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586438129"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>BDD</span> - Ket, 2020-04-09 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/17073#comment-17073" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17073#comment-17073" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klounas Alytaus meras ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klounas Alytaus meras ir panasus ir vaiku darzelio</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17073" token="nhWFJC6Gt5dRj3OVhBY3UMhtnIP5cUnB7Jg_4wb4TSM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17051" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586433010"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ant gatavo</span> - Ket, 2020-04-09 - 14:50</p> </li> <a href="/comment/17051#comment-17051" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17051#comment-17051" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pilietininkai sėdėjo sėdėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pilietininkai sėdėjo sėdėjo krūmuose ir kai atėjo finišo tiesioji tai išlindo. Ponuliai, nei vieno jūsų nematėm nei vienam susitikime !!! O tas jūsų "sprendimo projektas", tai yra kitų tarybos narių darbo su tėvų ir mokyklų bendruomenėm nusavinimas. Čia tas pats kai dvejetukininkas nusirašo nuo pirmūno darbą :) Nevykėlių troika</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17051" token="A84JC2cuI1uUHYmeOMH82ent3U8j5vBaqjZCkp-p22w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17030" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586426396"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>netikėta</span> - Ket, 2020-04-09 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/17030#comment-17030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17030#comment-17030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai šios kadencijos mero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai šios kadencijos mero tarybos kompetencijų veiklų rodikliai netikėtai tragiški. Nors teoriškai stipriausi, su didelėm patirtim, susireikšminusių asmenybių ir. .? Tarybos sekretoriate prie 10 pareigybių - tragiškiausia sprendimų kokybė iki šiol. Buvo laikai, kaip prie a.a. mero buvo tik vienas tarybos sekretorius D.Kurtinaitis ir tarybai ruošiamų svarstyt sprendimų kokybė daug aukštesnio lygio. Šiems nepasiekt. Ir šiuo metu jau reikia rimtos kokybės valdyme, jei alytiškiams rūpi miesto ir savo ateitis. Nes su esamu lygiu tik blogėt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17030" token="ux7vX-aYDZlDE3h8zIJr28uZMNKSf0eao7hUtrRW9as"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17022" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586424907"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>VVV</span> - Ket, 2020-04-09 - 12:35</p> </li> <a href="/comment/17022#comment-17022" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17022#comment-17022" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kurtinaitis turi grizti, nes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kurtinaitis turi grizti, nes dabar vaiku darzelio lygis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17022" token="y31xeReWxOeUUEm6ipUDmua5WLhzIXGpK_xPMHdbgHU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17011" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586421805"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atskaitingumas</span> - Ket, 2020-04-09 - 11:43</p> </li> <a href="/comment/17011#comment-17011" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17011#comment-17011" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus 27 tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras, atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Kaip geri sprendimai, jie įtarimų nesukelia ir po metų geri rodikliai. Pagal dalies sėkmingų savivaldybių pavyzdžius pritraukia es paramos, ko dėka mažina paskolas ir daugėja gyventojų. Reiškia žmonėms gerėja ir gerai dirba valdžia žmonių labui. Kur tarybos nariai ir davė priesaikas laikytis įstatymų. Reiškia dirbt žmonėms. Alytuj po metų rodikliai didėja praskolinimai ir žmonių mažėjimas, valdžios rūpestis savim ir sau palankiom grupėm kitų saskaita. Pagal savivaldybės Etikos komisijos sprendimus per paskutinius metus vietoj kaip politikai didesnio reiklumo sau - tarybos bendras lygis neblizga. Sau viskas galima, kitiems ..n rarūšiai. Nykt, kad šiems užtektų. Vyrauja griovimo energija vietoj kūrimo. Ne telkt, bet su dalim kaip silpnesniais nesiskaityt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17011" token="zlEqw_vIMjXmYvQaYdJhKSXtP96nsRwrbQrg8-PzoJg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16997" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586419278"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gerai</span> - Ket, 2020-04-09 - 11:01</p> </li> <a href="/comment/16997#comment-16997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16997#comment-16997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai, kad reaguoja ir į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai, kad reaguoja ir į tarybos posėdį svarstyt perduoda. Kad visi matytų kaip tarybos nariai balsuoja ir atsako. Nes savivaldoje sprwndimai turi būt aiškūs, efektyvūs ir nekelt įtarimų. Turi būt naudingi viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui. Šie valdžioje nuo pat kadencijos pradžios vietoj sutelkto darbo žmonių labui pradėję savimi rūpintis didinantis atlyginimus ir išmokas bei nuo silpnesnių didinant mokesčius per darželius ir panašiai, praktiškai moraliai negali iš kitų rwikalaut taupyt. Nes logiška rwikėjo nuo savęs pradėt taupyt, po to į apačias gali reikalaut. Rimčiau jei meras su taryba nesugeba per metus pritraukt min. 30 milijonų es paramos čia salyginai proporcingai kur sugeba rimtos savivaldybės, ne savo rogėse. Paprastai metus padirba valdžioj ir sugeba sėkmingai dirbt, nesugeba- nelemta. Ne čia gabumai ir daro kaitas, kol sugeba. O alint regionų neleidžia. Kaip Alytaus miesto valdžioj net meras su didžiausia politine patirtim prieš tampant meru. Kur kiti buvę merai tokių didelių patirčių prieš neturėjo. O čia glumina, per metus apie 5 peticijos labai daug, reiškia broką valdyme. Ir kol kas atsakomybės ir reakcijos jokios.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16997" token="YjjuPD27pu8setI3nwucCKM1o5WEmMk8lEho5IuqNQw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1367&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="v9VlQyj96v5F_Rbwcz4-fkUrtw-LhHAHXTkv_6o014U"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 09 Apr 2020 06:42:43 +0000 vyrredaktorius 1367 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” ben­druo­me­nės ap­skun­dė jiems ne­pa­lan­kią Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį https://www.alytausnaujienos.lt/dre-vi-nu-ko-ir-sa-ka-le-lio-ben-druo-me-nes-ap-skun-de-jiems-ne-pa-lan-kia-re-gio-nu-apy-gar-dos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13417" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13417) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/IMG_6127-1.jpg?itok=JOu1_fgj" width="344" height="287" alt="„Drevinuko“ ir „Sakalėlio“ bendruomenės rankų nenuleidžia, už įstaigų išlikimą jie kovoja teisinėmis priemonėmis, peticiją su reikalavimu atšaukti tarybos sprendimą pasirašė daugiau kaip du tūkstančiai žmonių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="„Drevinuko“ ir „Sakalėlio“ bendruomenės rankų nenuleidžia, už įstaigų išlikimą jie kovoja teisinėmis priemonėmis, peticiją su reikalavimu atšaukti tarybos sprendimą pasirašė daugiau kaip du tūkstančiai žmonių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nu­tar­ty­je ra­šo­ma, kad Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo prak­ti­ko­je sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­tin­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo ben­drie­ji pla­nai yra ver­ti­na­mi kaip pro­gra­mi­nio po­bū­džio do­ku­men­tai, ku­riuo­se yra for­muo­ja­mas ir pla­nuo­ja­mas tam tik­rų veiks­mų at­li­ki­mas ir ku­ris yra pri­im­tas mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo ini­ci­ja­vi­mo sta­di­jo­je, t. y. šie do­ku­men­tai ver­ti­na­mi kaip tar­pi­niai ak­tai.</p> <p>„Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, „Sa­ka­lė­lio ir „Dre­vi­nu­ko“ at­sto­vai Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo nu­tar­tį ap­skun­dė.</p> <p>Įstai­gų be­ndruo­me­nės ne­su­tin­ka su Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mo Nr. T-40 da­li­mi – per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los-dar­že­lio ti­pą į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­sių mo­ki­nių kar­tu su mo­ky­to­jais per­kė­li­mui į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas bei Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mui, pri­jun­giant prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos.</p> <p>Ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ga­li bū­ti svars­to­ma ke­le­tas do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su pa­tvir­tin­ta mi­nė­ta švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka. To­kių spren­di­mų pro­jek­tai, su­si­ję su per­mai­no­mis „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau yra pa­ruoš­ti ir svars­to­mi ko­mi­te­tuo­se.  </p> <p>Siū­lo­ma pri­im­ti at­ski­rą spren­di­mą dėl „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­ros per­tvar­ky­mo ir pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo. Nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis bū­tų per­tvar­ky­tas į lop­še­lį-dar­že­lį ir, at­si­žvel­giant į tai, va­din­tų­si Aly­taus lop­še­liu-dar­že­liu „Dre­vi­nu­kas“.</p> <p>Pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas ir dėl „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los. Ja­me siū­lo­ma, kad „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ta iki šių me­tų rug­pjū­čio 31 die­nos, pri­jun­giant ją prie Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos.</p> <p>Po re­or­ga­ni­za­ci­jos Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja vyk­dy­tų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, pra­di­nio ug­dy­mo ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mo­sios da­lies pro­gra­mas. „Sa­ka­lė­lis“ kol kas lik­tų sa­vo da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nės ran­kų ne­nu­lei­džia, Aly­taus mies­to pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja nag­ri­nės 2 tūkst. 21 žmo­gaus pa­si­ra­šy­tą pe­ti­ci­ją dėl šių dvie­jų įstai­gų iš­sau­go­ji­mo.</p> <p>Pe­ti­ci­jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir Aly­taus mies­to me­ras at­si­sa­ky­tų nu­ma­ty­tos per­tvar­kos, lie­čian­čios šias įstai­gas, ir ar­ti­miau­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­keis­tų sa­vo spren­di­mą.</p> <p>Nai­kin­ti va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą siū­lo ir „Aly­taus pi­lie­čiai“ – jie yra pa­tei­kę ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo „nai­kin­ti anks­tes­nį, tra­pia bal­sų per­sva­ra pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą“.</p> <p>Ka­da vyks ki­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me tu­rės bū­ti svars­to­mi siū­lo­mi spren­di­mai, nė­ra aiš­ku. Ko­vo pa­bai­go­je tu­rė­jęs vyk­ti po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas dėl ka­ran­ti­no.  </p> <p>Be­je, Lie­tu­vo­je nuo ko­vo 16 die­nos pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ko­vo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skelb­tas kon­kur­sas lais­vai Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bei. Do­ku­men­tų pri­ėmi­mas bu­vo nu­ma­ty­tas iki ko­vo 27 die­nos.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti, kaip šis kon­kur­sas ga­li vyk­ti ka­ran­ti­no są­ly­go­mis, sa­kė, kad tai yra nor­ma­li prak­ti­ka, nes do­ku­men­tai tei­kia­mi elek­tro­ni­niu bū­du. Ta­čiau pa­ti at­ran­ka ga­lės vyk­ti tik ka­ran­ti­nui pa­si­bai­gus. Kiek kan­di­da­tų pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti kon­kur­se – ne­skel­bia­ma.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_1772.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1360-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_1772.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_8001.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1360-1qfhMzqAZFk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_8001.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-21240" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1587541919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žinantis</span> - Tre, 2020-04-22 - 10:51</p> </li> <a href="/comment/21240#comment-21240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/21240#comment-21240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nustokite pagaliau tikėti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nustokite pagaliau tikėti valdininkų ir ypač mero pasakomis apie švietimo reformos tikslus bei jos naudą alytiškiams. Darbo grupė buvo sudaryta išimtinai iš savivaldybės administracijai lojalių ir paklusnių "specialistų". Ji - 95 proc. šališka! Tėveliai yra teisūs - geidžiamiausias kąsnis - Sakalėlio mokyklos pastatas Vidzgirio mikrorajone. Drevinukas "netyčia" pateko tarp girnų vien dėl to, kad taip pat yra mokyklėlė darželio patalpose. Neva trūksta vietų darželiuose yra blefas! O jeigu ir trūko kelių dešimčių, tai pakanka darželių laisvose patalpose įsteigti papildomas grupes. Vadovaujant tokiai valdžiai iš Alytaus žmonės bėgs, o ne grįš!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=21240" token="E6gLA-FktItlbI3ooGMjAVvJfkn5CBCNE4wW8Zc80qU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16819" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586376239"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Tre, 2020-04-08 - 23:03</p> </li> <a href="/comment/16819#comment-16819" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16819#comment-16819" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tėveliai, reformą daro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tėveliai, reformą daro žmonės, švietimo srities specialistai, turintys patirties, kai jūs turėsite tiek patirties, galėsite rėkauti ir reikalauti., o dabar patylėkite, kai net esmės nesuprantate.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16819" token="TT3BuismeiPDrfSVCSRsAbEvdYK50oJfvldZTHmxVUA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16646" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586330568"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomiausia</span> - Tre, 2020-04-08 - 10:22</p> </li> <a href="/comment/16646#comment-16646" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16646#comment-16646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aktyvios savivaldybės šiuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aktyvios savivaldybės šiuo metu aktyviai dirba per ministerijų fondus. Kad kuo daugiau pritraukt es paramos į regionus. Nes sunkūs laikai atėjo ir sunkėja. Alytuj valdžioje sau susikėlę atlyginimus ir išmokas bei praskolinėdami biudžetą morališkai net negarbinga reikalaut, kad apačios taupytų. O šiuo atveju mažos sumos ir nelemia. Būt valdžia nuo savęs pradėję mažintis atlyginimus ir išmokas - čia etiška. O dabar kaip ponai elgias sau viskas, kitiems taupyt. Ir per metus išsisėmę, susipriešinę su visuomene, be šansų gerėt. Kitaip nesugeba jie. Ir toks stilius šiandien netinkamas savivaldybių valdyme. Kitur tokio nenaudoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16646" token="6s1pBrGyQZllWa_dF5YAP9q5WrFidvbgY-jdGeDY7nY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16343" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586253129"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kažin?</span> - Ant, 2020-04-07 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/16343#comment-16343" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16343#comment-16343" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valūnas ne tarybos narys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valūnas ne tarybos narys kuris lemia ir kažin ar savo protu tokias nesamones darytų? Apart ką pačių rinkti politikai priburia ir į save ką rinkos alytiškiai vengia save vertint. Kažkas pas juos kitas už nesamones turi būt atsakingas, bet ne patys už ką rinkos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16343" token="8GKJAJhCzCywao1cE5RRIk0cuwe3PJK4LVF0b6pTz7g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16315" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586244925"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Ant, 2020-04-07 - 10:35</p> </li> <a href="/comment/16315#comment-16315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16315#comment-16315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">darzeli turi but darzelis,o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>darzeli turi but darzelis,o ne kazkoks hibridas.palaikau valuna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16315" token="ptixzIiwKP-GVCEz8w2on9hj5uh_I13pSUfJi_qbWoM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586234483"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tik vieningumas</span> - Ant, 2020-04-07 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/16272#comment-16272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16272#comment-16272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik vieningumas gali padėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik vieningumas gali padėt alytiškiams. Kaip matydami kaip skriaudžiami, stot vienas už kitą. Tai šansas išlikt. Nes iš valdžioje esančių jokio žmoniškumo ir pasigailėjimo. Nes ir šie nuo kadencijos pradžios vietoj kūrimo kur nesugeba, sugeba sau seminarai, komandiruotės, atostogos, atlyginimų ir išmokų bei perteklinių postų stvėrimas ir kombinacijos kaip atimt, ką kiti iki jų sukūrę. Tai per žemių likučius dėl aerodromo 100 ha po lez pridengus, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatai. Dabar per švietimo reformas tesia padedami struktūrų. Skriaust alytiškius. Būsimiems rinkimams vėl planuojas tuos pačius, per kuriuos ir dabar blogėja. Tad alytiškiams tik vieningumu vienas už kitą pasikliaut. Ne, tai greit neliks ir esamų bei kitiems sunkės. Nors tai ir vyksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16272" token="X2NK4TDf7WJPYgPrFy603YP1eE0zP3_pXcejWYioTdY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16109" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586197928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Romas</span> - Pir, 2020-04-06 - 21:32</p> </li> <a href="/comment/16109#comment-16109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16109#comment-16109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia parodyti miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia parodyti miesto valdžiai iš kur kojos dygsta, nes tikrai jei nieks nepamokys.. Tai taip it tęsis šitos nesąmones su tokiu miesto lievu valdymu ir visais tarnautojais Tarnauti Norinčiais.. Baisi nepavydėtina situacija, tik sėkmės mokinukų tėveliams linkiu..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16109" token="FWeYeTwdPwk9UpQBxuXjHIUjXZnVIjHt4trZpSMZlfI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16100" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586195600"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>arminas</span> - Pir, 2020-04-06 - 20:53</p> </li> <a href="/comment/16100#comment-16100" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16100#comment-16100" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koks apgailėtinas dalykas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koks apgailėtinas dalykas tokios teisybės paieškos, šiandienos kolorite. Kerštas tokiomis sąlygomis lygus pačių susinaikinimui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16100" token="ox_qywMUqq9cPu7rlk0jHG-jEJs_Z5NqDH_WkVDYshY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586174740"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>partinukai</span> - Pir, 2020-04-06 - 15:05</p> </li> <a href="/comment/16023#comment-16023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16023#comment-16023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Partinukų pedagogai mirt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Partinukų pedagogai mirt nenorėjo. Jie kitų saskaita 10 n metų laikėsi ir nepasiduos. Neliks miesto, bet liks socdemai ir keli konservatoriai. O visi kiti kaip nyko, taip ir tęst. Alytaus švietimo sistema nemirtinga. Vieninteliai Lietuvoje sugebėjo išsiugdyt tokius valdžioje, kurie nesuvokia šalies vystymo bd pagrindų..Pas juos per genus nykint ką kiti sukūrė, erzintis dėl žemės sklypų likučių ir skųst neįtinkančius...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16023" token="UC3A9kH4E7nz1VeSa2fhp61TEzQsmARv3l0zTgmNPus"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-16019" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586173979"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - Pir, 2020-04-06 - 14:52</p> </li> <a href="/comment/16019#comment-16019" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/16019#comment-16019" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada išmoksi rašyti be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada išmoksi rašyti be klaidų ??? Dabar gali mokytis su pradinukais kartu, nes Lrt transliuos pamokėles :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=16019" token="krvYsX_J_ScgaQlXEpXNs1MJnrVaEpFdxIze5jLn0ik"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-15962" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586159640"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip bebūtų</span> - Pir, 2020-04-06 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/15962#comment-15962" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/15962#comment-15962" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip bebūtų, jei nerastų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip bebūtų, jei nerastų spragų, neapskšndinėtų. Vis tiek prarandamas brangus laikas. Šioje kadencijoje valdžia kol kas patyrė fiasko dėl aerodromo 100 ha po lez, sporto ir Likiškėlių mokyklų pastatai. Nes šiais laikais dauguma savivaldybių sugeba ruošt kokybiškus sprendimus, kur norint neprisikabinsi. Ir valdžiose būtent tie, kur sugeba iš kart kokybiškus sprendimus ruošt. Kadangi kaitą daro. Padirba taryboj, valdžioj kelis metus jei nesugeba, keičia kol atsiranda sugebantys. Ne taip kaip Alytuj politikoj 10 n mečiais ir ta pati nekompeyencija, klaidos.. Per kurias miestas praranda daug energijos ir laiko, kad sėkmingai vystytųs. Ir kol kas be šansų. Dirbtiniam dominavimui ruošiamos socdemų ir konservatorių partijos, kurios be asmenybių ir iniciatyvų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=15962" token="qg3ZuY6xCtM86bewTd7gljhoFs-1_E_mhBLyC0Uo2Vk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1360&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HaBRUHajqCA4UKDXuke6K30pGXWV6WaWo-CYIm4NawU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 06 Apr 2020 07:30:28 +0000 vyrredaktorius 1360 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giau­sia pro­ble­mų dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo Aly­tu­je ky­la bū­re­liams, ku­rių veik­lo­je bū­ti­nas tie­sio­gi­nis ben­dra­vi­mas https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-pro-ble-mu-del-nuo-li-nio-ug-dy-mo-aly-tu-je-ky-la-bu-re-liams-ku-riu-veik-lo-je-bu-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/39-13415" rel="bookmark"> Nr. <span> 39 (13415) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_0798%201.JPG?itok=FAErmWi0" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nuo­to­li­nis iš­šū­kis – di­de­lė per­mai­na, ne vis­kas pa­vyks iš­kart</h3> <p>„Moks­lo me­tai kai ku­rio­se ša­ly­se yra už­bai­gia­mi, vai­kai per­ke­lia­mi į ki­tą kla­sę su min­ti­mi, kad ki­tais me­tais mo­ky­mo­si pro­ce­sas bus in­ten­sy­ves­nis. To­kius va­rian­tus mes taip pat svars­to­me. Yra su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri per po­rą sa­vai­čių tu­rė­tų įver­tin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes“, – va­kar prieš pie­tus si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.</p> <p>Kaip bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti nuo­to­li­nio mo­ky­mo star­tą Aly­tu­je? Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės, ben­dro vaiz­do va­kar dar ne­bu­vo ga­li­ma su­si­da­ry­ti. „Vi­siš­kai su­pran­ta­ma, kad sis­te­mos su­de­ri­ni­mui rei­kės lai­ko, ne­si­no­rė­jo truk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų klau­si­mais, kaip jiems se­ka­si, nes vi­si ži­no­me, kad die­na Lie­tu­vos švie­ti­mui va­kar bu­vo ypa­tin­ga“, – kal­bė­jo R.Ali­šaus­kie­nė.</p> <p>Pa­va­duo­to­ja sa­kė pa­ti esan­ti nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai, nes Aly­taus mo­kyk­los at­sa­kin­gai ruo­šė­si nuo­to­li­niam mo­ky­mui, tai­gi ma­nan­ti, kad, ne­pai­sant ne­sklan­du­mų, bent ne­di­de­le ap­im­ti­mi tik­rai bus ga­li­ma ju­dė­ti į prie­kį ir kol kas nė­ra pa­grin­do ap­ta­ri­nė­ti to­kių sce­na­ri­jų, kaip moks­lo me­tų pa­bai­gos dras­tiš­kas pa­anks­ti­ni­mas.</p> <p>„Svar­biau­sia – ge­ra­no­riš­kas nu­tei­ki­mas iš abie­jų pu­sių, tur­būt ne­rei­kė­tų ti­kė­tis, kad jau pir­mą­ją mi­nu­tę nuo­to­li­nis mo­ky­mas star­tuos vi­so­se plat­for­mo­se ir vyks be su­tri­ki­mų“, – sa­kė R.Ali­šaus­kie­nė. Ji ma­no, kad pro­ble­mų tik­rai kils, bet jas vi­sas ga­li­ma iš­spręs­ti ben­dro­mis pa­stan­go­mis, o adap­ta­ci­jai yra bū­ti­nas lai­kas, nes vi­suo­ti­nis nuo­to­li­nis mo­ky­mas tik­rai ne­men­kas iš­šū­kis vi­siems ir di­de­lė per­mai­na.</p> <h3>Dėl mo­kes­čio už „nuo­to­li­nius“ bū­re­lius – su­si­ra­ši­nė­ji­mas su mi­nis­te­ri­ja</h3> <p>Švie­ti­mo sis­te­mo­je šiuo me­tu daug klau­si­mų ky­la ir dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo spe­ci­fi­nėms mo­ki­nių gru­pėms. Vie­na jų – spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai.</p> <p>Pa­sak R.Ali­šaus­kie­nės, spe­cia­lis­tų, pa­vyz­džiui, lo­go­pe­dų pa­gal­ba jiems bus or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo­to­li­niu bū­du. Tė­vus nuo­to­li­niu bū­du kon­sul­tuos ir pail­gin­tos gru­pės auk­lė­to­jos, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jai.</p> <p>„Šie at­ve­jai yra pa­kan­ka­mai in­di­vi­du­a­lūs, tai­gi bus ban­do­ma įma­no­mai or­ga­ni­zuo­ti pa­gal­bą kiek­vie­nu jų, ti­ki­ma­si, kad ak­ty­viai įsi­trauks ir tė­vai“, – sa­ko R.Ali­šaus­kie­nė.</p> <p>Ne­ma­žai pro­ble­mų dėl nuo­to­li­nio dar­bo ky­la ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­goms. Pra­ėju­sią sa­vai­tę kai ku­rios jų su­lau­kė tė­vų re­ak­ci­jos, kad už nuo­to­li­nius už­si­ė­mi­mus jie mo­kė­ti ne­no­ri – pra­šo bū­ti nuo jų at­lei­džia­mi, ar­ba vai­kai už­si­ė­mi­mų vir­tu­a­liai ne­be­lan­kys.</p> <p>„Krei­pė­mės į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­mi re­ko­men­da­ci­jų, kaip rei­kė­tų elg­tis šio­je si­tu­a­ci­jo­je, nes jo­kių iš­ly­gų to­kiam at­ve­jui dėl mo­kes­čių nė­ra nu­ma­ty­ta, tam rei­kia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo. Jei mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duos, gal­būt at­lei­di­mas nuo mo­kes­čių ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. Kol kas vyks­ta in­ten­sy­vus su­si­ra­ši­nė­ji­mas su mi­nis­te­ri­ja šiais klau­si­mais“, – pa­ste­bi R.Ali­šaus­kie­nė.</p> <p>Dau­giau­sia pro­ble­mų ky­la dėl kai ku­rių bū­re­lių, ku­rių veik­loms bū­ti­nas tie­sio­gi­nis ben­dra­vi­mas. Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­los kol kas sėk­min­gai dė­lio­ja­si sa­vo veik­lą nuo­to­li­niu bū­du.</p> <h3>„Te­ko pa­dir­bė­ti, bet re­zul­ta­tas džiu­gi­na“</h3> <p>„Nuo­to­li­nio mo­ky­mo pra­džia Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je bu­vo sėk­min­ga, kol kas dir­ba­me be trik­džių,“ – va­kar po pie­tų „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ne­rin­ga Ba­bi­jo­nie­nė.</p> <p>Mo­kyk­la pa­si­ren­gė nuo­to­li­niam mo­ky­mui „Mic­ro­soft Of­fi­ce 365“ pro­gra­mo­je, vaiz­do pa­mo­kos vyks­ta „Te­ams“ plat­for­mo­je. Nu­ma­to­ma, kad to­kiu bū­du bus or­ga­ni­zuo­ja­ma 30–50 pro­cen­tų kon­tak­ti­nių va­lan­dų. Mo­ky­to­jai jau yra pa­si­ren­gę nuo­to­li­nio ug­dy­mo veik­los pla­nus. Va­kar po pie­tų bu­vo nu­ma­ty­ta su­reng­ti mo­ky­to­jų nuo­to­li­nę vaiz­do kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je bū­tų ap­tar­ta, kaip se­kė­si star­tas ir ką rei­kė­tų to­bu­lin­ti. Mo­kyk­los ser­ve­ry­je yra su­kur­ti var­di­niai elek­tro­ni­niai pa­štai vi­siems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams, ku­riais bus siun­čia­mos už­duo­tys.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1345&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cMXT2-9p6sG6ZXdeQ-Q4aDSgiR-FJaCF0PGeIxSllOE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Mar 2020 05:45:53 +0000 vyrredaktorius 1345 at https://www.alytausnaujienos.lt