Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Biu­ro­kratiniai pro­ce­sai il­ges­ni už sta­ty­bos dar­bus https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/biu-ro-kratiniai-pro-ce-sai-il-ges-ni-uz-sta-ty-bos-dar-bus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/138-13221" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-12-04</div> </div> Nr. <span> 138 (13221) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/20181128_112011.jpg?itok=8zIlHM1R" width="344" height="287" alt="remontas" title="Prieš dvejus metus už savivaldybės biudžeto lėšas – beveik 92 tūkst. eurų – buvo apšiltintas Muzikos mokyklos fasadas ir stogas. Gavus europinių fondų finansavimą šiuo metu beveik už 267 tūkst. eurų remontuojamos mokyklos vidaus patalpos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Il­gi de­ri­ni­mai ir 10 tie­kė­jų</h4> <p> Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.</p> <p>Ši fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta sau­sio vi­du­ry­je. Iki nau­jų moks­lo me­tų, kai Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai bū­tų ga­lė­ję ženg­ti jau į su­re­mon­tuo­tas kla­ses, dar bu­vo daug lai­ko, tad daug kas ti­kė­jo­si, kad taip ir at­si­tiks.</p> <p>Ta­čiau eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas ima strig­ti biu­ro­kratiniuose jo vyk­dy­mo rei­ka­la­vi­muo­se. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­rius su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra tu­ri de­rin­ti pir­ki­mų pla­ną. Tai už­trun­ka iki ko­vo mė­ne­sio.</p> <p>Derindama planą agentūra nurodė, kad šio pirkimo do­kumentai – konkurso sąlygos su priedais turės būti pateikti išankstiniam vertinimui. Savival­dybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui parengus doku­mentus jie buvo teikiami derinti tai pačiai agentūrai.</p> <p>Ba­lan­džio pa­bai­go­je pa­skel­bia­mas kon­kur­sas sta­ty­bos ar­ba Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to dar­bams.</p> <p>Ge­gu­žės pa­bai­go­je plė­šia­mi kon­kur­so da­ly­vių pa­teik­ti vo­kai. At­si­ra­do net 10 Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to darbų pa­slau­gos tei­kė­jų.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, bu­vo ver­tin­ti jų vi­sų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kai ku­rių po ke­lis kar­tus pra­šy­ta patikslinti su pasiūlymais pateiktus doku­mentus, taip pat užsitęsė kvalifi­kacijos vertinimo procedūra, nes galimas laimėtojas kelis kartus tikslino kvalifikaciją patvirtinan­čius dokumentus, ir tik liepos vidujyre nutatyta pasiūlymų eilė ir laimėtojas.</p> <p>Rug­pjū­čio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė sta­ty­bos dar­bų su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­ve „Co­ner“. Ran­gos dar­bų su­ma – be­veik 267 tūkst. eu­rų su PVM. Už šią su­mą at­lie­ka­mi vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos įren­gi­mo dar­bai.</p> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­la pa­gal su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti baig­ta re­mon­tuo­ti at­ei­nan­tį sau­sį. „Co­ner“ di­rek­to­rius Ed­var­das Biels­kis pa­ti­ki­no, kad dar­bai ir bus at­lik­ti nu­sta­ty­tu lai­ku.</p> <p>Pa­tys re­mon­to dar­bai už­truks trum­piau nei biu­ro­kratiniai pro­ce­sai iki ran­gos dar­bų su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.</p> <p>„Tik­rai yra il­gi de­ri­ni­mai su agen­tū­ra, tai eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, už­trun­ka vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, kai ku­rie tie­kė­jai kon­kur­se da­ly­va­vo vien to­dėl, kad da­ly­vau­tų, ta­čiau pra­šo­mų do­ku­men­tų ne­si­tei­kė pa­teik­ti, o tam gaiš­ta­mas lai­kas. Tik­rai su­pran­ta­me Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nius ir jų tė­vus, kad šiuo me­tu yra ap­sun­kin­tas jų ug­dy­mas ki­to­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, bet sa­vi­val­dy­bė nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­spar­tin­ti šios mo­kyk­los re­mon­to dar­bų“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. </p> <h4>Dar bus per­ka­mi bal­dai ir įran­ga</h4> <p> Vyk­dant Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­to ir jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, dar bus per­ka­mi bal­dai, kom­piu­te­ri­nė įran­ga bei mu­zi­kos in­stru­men­tai.</p> <p>Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­ti­na­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais, nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Už 20 tūkst. eu­rų bus per­ka­ma kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, už 48 tūkst. eu­rų – mu­zi­ki­niai in­stru­men­tai, kaip an­tai, pia­ni­nai, akor­de­o­nai.</p> <p>Da­bar re­mon­tuo­ja­mos Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je ir kla­sė­se pa­lik­ti pia­ni­nai, for­te­pi­jo­nai, mu­ša­mie­ji in­stru­men­tai ap­trauk­ti plė­ve­le, kad ne­bū­tų su­ga­din­ti ir kiek įma­no­ma bū­tų ap­sau­go­ti nuo sta­ty­bi­nių dul­kių.</p> <p>Kai ku­riuos in­stru­men­tus Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. O jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.</p> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niams, ku­rių – per 500, už­si­ė­mi­mai šio­se švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta po jo­se pa­si­bai­gu­sių pa­mo­kų. Su šios mo­kyk­los mo­ki­niais dir­ba 50 mo­ky­to­jų.</p> <p>Tik­rai re­tas at­ve­jis, Aly­tu­je dar ne­bū­tas, kai švie­ti­mo įstai­ga re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus, o mokiniai ugdomi kitoje įstaigoje. Ir ką ga­li­ma dėl to kal­tin­ti? Šiuo at­ve­ju – eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­mos pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką. Kai nė­ra kon­kre­taus kal­ti­nin­ko, be­lie­ka kan­triai lauk­ti šių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo re­mon­to pa­bai­gos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_110848.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-PoGpsL0FMsw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_110848.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_111054.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-PoGpsL0FMsw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_111054.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_111618.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-PoGpsL0FMsw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_111618.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/A-006.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-PoGpsL0FMsw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/A-006.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-123"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543924319"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Pilietis</span> - Ant, 2018-04-12 - 13:51</p> <a href="/comment/123#comment-123" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/123#comment-123" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Linksma mano gimtajame…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Linksma mano gimtajame Alytuje: muzikos mokyklos remontas užtęstas, laiptų ant pėsčiųjų tilto pylimo įrengti nesugebėta, eglutė rotušės panosėje - iš antrų rankų, vicemeriukas - į viceministrus...Neblogas vaizdelis artėjant rinkimams...</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=271&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mYzgF3E_q74aqzErRB2LNEpUXbLMqZqaeV_qiu0ReVc"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Dec 2018 08:05:07 +0000 vyrredaktorius 271 at https://www.alytausnaujienos.lt Mes už tie­są, mes už tai­ką, mes už mo­ky­to­jų strei­ką! https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/mes-uz-tie-sa-mes-uz-tai-ka-mes-uz-mo-ky-ju-strei-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gytė Augustinaitytė. Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/137-13220" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-30</div> </div> Nr. <span> 137 (13220) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Steikas.JPG?itok=GLmVSKV2" width="344" height="287" alt="Mitingas" title="Mitinge dalyvavo ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bei Panemunės progimnazijos mokiniai. Gytės AUGUSTINAITYTĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mi­tin­ge da­ly­va­vau ir aš, bu­vo šal­ta, bet ver­ta. Iš Aly­taus į mi­tin­gą vy­ko pen­ki mo­ki­niai: du iš Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ir trys iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Su­si­bū­rę kar­tu apie aš­tun­tą va­lan­dą ry­to iš­va­žia­vo­me į Vil­nių. Ke­lio­nė ne­pra­il­go, svars­tė­me, ar mi­nist­rė pa­si­ro­dys. Mat su mo­ky­to­jais tre­čia­die­nį ne­si­tei­kė kal­bė­ti, ma­nė­me, tik­rai ir su mo­ki­niais ne­si­leis į kal­bas.</p> <p>Vir­pan­čio­mis ko­jo­mis ėjo­me Sei­mo rū­mų link, kur tu­rė­jo pra­si­dė­ti mi­tin­gas. Bu­vo­me su­si­ta­rę su­si­tik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je ir vi­si kar­tu mi­tin­guo­ti prie Sei­mo, vė­liau prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.</p> <p>Kai įė­jo­me į bib­lio­te­ką, vi­si pra­dė­jo žiū­rė­ti į mū­sų pla­ka­tą, pa­si­gir­do bruz­de­sys ir ty­lus or­ga­ni­za­to­rių pa­sa­ky­mas: „Šį šū­kį skan­duo­si­me ei­da­mi.“ Kas tik įei­da­vo į bib­lio­te­ką, at­kreip­da­vo dė­me­sį į mū­sų pla­ka­tą. Vie­na bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja, per­skai­čiu­si už­ra­šą, pri­ėjo prie mū­sų ir pa­sa­kė: „Jūs šau­nuo­liai, sėk­mės jums, ne­pa­si­duo­kit ir tik ne­su­šal­kit.“</p> <p>Ne­tru­kus vi­si iš­ėjo­me į lau­ką ir su­sto­jo­me aikš­tė­je prie Sei­mo rū­mų. Stai­ga su­gu­žė­jo la­bai daug žur­na­lis­tų su ka­me­ro­mis. Ant mik­ro­fo­nų ma­tė­me už­ra­šus: 15min.lt, TV3, LRT, In­fo TV, „Lry­tas“ ir t. t. Kas iš ko spė­jo, tas iš to ėmė in­ter­viu. Ir iš aly­tiš­kių du in­ter­viu spė­jo pa­im­ti. Iš ma­nęs In­fo TV, iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nio – „Lry­tas“.</p> <p>Or­ga­ni­za­to­riai pra­dė­jo kal­bė­ti per sa­vo mik­ro­fo­ną, svei­ki­no vi­sus ir dė­ko­jo, kad to­kią šal­tą die­ną čia su­si­rin­ko dau­giau žmo­nių, ne­gu jie ti­kė­jo­si.</p> <p>Lin­kė­jo­me vie­ni ki­tiems pa­siek­ti sa­vo tiks­lus: iš­si­kvies­ti mi­nist­rę ir už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus, pa­ro­dy­ti, kad mums rū­pi mo­ky­to­jai bei mū­sų pa­čių at­ei­tis. Mus svei­ki­no sve­čiai, sa­kė, jog esa­me šau­nuo­liai, kad pa­ro­do­me, jog Lie­tu­vo­je pi­lie­tiš­ku­mas eg­zis­tuo­ja ir mums jau ne­rei­kė­tų lai­ky­ti pi­lie­tiš­ku­mo eg­za­mi­no.</p> <p>Po vi­sų svei­ki­ni­mų ir dė­ko­ji­mų mums, moks­lei­viams, pa­ju­dė­jo­me link Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos. Ei­da­mi gat­vė­se skan­da­vo­me šū­kį, skam­bė­jo Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus „Trys mi­li­jo­nai“, Gy­čio Pa­ške­vi­čiaus „Ma­no kraš­tas“ ir ki­tos dai­nos apie tė­vy­nę. Bu­vo taip gra­žu… Dar nie­ka­da ne­ma­čiau tiek daug su­si­vie­ni­ju­sių mo­ki­nių vie­no­je vie­to­je, tu­rin­čių ben­drus tiks­lus. Pra­ei­viai su­sto­da­vo, pa­žiū­rė­da­vo, nu­si­šyp­so­da­vo. Ke­li ir pa­sa­ky­da­vo: „Ko­kie jūs šau­nuo­liai.“</p> <p>Ėjo­me pro re­no­vuo­ja­mą na­mą, prie ku­rio ant pa­sto­lių sto­vė­jo sta­ty­bi­nin­kai, jų pa­klau­sė­me, ar pa­lai­ko mus. Su di­de­le ir pla­čia šyp­se­na at­sa­kė: „Vi­su šim­tu pro­cen­tų.“ Toks ge­ras jaus­mas vi­du­je, kai ei­ni da­ry­ti to, kas svar­bu vi­sai vals­ty­bei, ir vi­si ap­lin­ki­niai ta­ve tik ska­ti­na ju­dė­ti į prie­kį, ne­su­sto­ti, ne­pa­si­duo­ti.</p> <p>At­ėję prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su­sto­jo­me po lan­gais ir iš­kė­lė­me pla­ka­tus į vir­šų, kad mo­ky­to­jai, ku­rie nak­vo­jo per nak­tį mi­nis­te­ri­jo­je kaž­ko­kiuo­se mieg­mai­šiuo­se ant grin­dų vien dėl to, kad po­nia Pet­raus­kie­nė ne­si­lei­do į de­ry­bas, pa­ma­ty­tų ir pa­jaus­tų mū­sų pa­lai­ky­mą. Vi­si mo­ky­to­jai fo­to­gra­fa­vo, džiau­gė­si. Mo­ja­vo­me vie­ni ki­tiems.</p> <p>Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys bu­vo pa­kvies­tas pa­sa­ky­ti kal­bą. Prieš die­ną jis sa­vo pa­si­sa­ky­mą bu­vo nu­siun­tęs or­ga­ni­za­to­riams. Jiems ne­pa­ti­ko vie­nas sa­ki­nys: „Mi­nis­te­ri­jai ge­riau va­do­vau­tų mo­kyk­lo­je dir­ban­ti va­ly­to­ja, nes tur­būt dau­giau su­pran­ta apie mo­kyk­las nei jūs, mi­nist­re.“</p> <p>Mes jį ra­gi­no­me vis tiek tą sa­ki­nį pa­sa­ky­ti, nes tai yra žiau­ri tie­sa. Pa­žė­ręs kri­ti­kos jis pa­sa­kė: „Bet vi­sa­da rei­kia ieš­ko­ti tei­gia­mų da­ly­kų. Vi­sa Lie­tu­va ga­li džiaug­tis, jog mi­nist­rė vis dėl­to tu­ri są­ži­nę ir net gė­dos jaus­mą, nes po to, kai vie­šai ap­si­me­la­vo, ji ne­be­drįs­ta sės­ti prie de­ry­bų sta­lo su mo­ky­to­jais. Ji nuo jų bė­ga. Ne­at­ei­na ir pas mus. Tad jei jūs su­ge­ba­te tik bėg­ti, tai ir bė­ki­te lauk kuo to­liau iš mi­nis­te­ri­jos. Lie­tu­vių tau­ta nė­ra asi­lai, ku­rie nuo­la­tos temps vis di­dė­jan­čią val­džios naš­tą. Mes esa­me žmo­nės, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ir mes ne­lei­si­me ty­čio­tis iš mo­ki­nių ir mū­sų mo­ky­to­jų!“ Po šio sa­ki­nio nu­skam­bė­jo šū­kis ir mo­ki­nių plo­ji­mai.</p> <p>Vė­liau kal­bė­jo mo­ky­to­ja iš Vil­niaus, ku­riai te­ko nak­tį pra­leis­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je. Dė­ko­da­ma mums, ji su­sig­rau­di­no. Tre­čia­die­nį mo­ky­to­jai bu­vo pa­kvies­ti at­vyk­ti ir pri­sta­ty­ti pro­ble­mas, iš­ki­lu­sias dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo ap­mo­kė­ji­mo. At­gal jie ga­vo tik skai­čius, bet ir tai ne­tiks­lius.</p> <p>Kal­ban­čio­ji pa­pa­sa­ko­jo, ko­kie jaus­mai už­plūs­ta dau­ge­lį mo­ky­to­jų, kai ten­ka taip ko­vo­ti dėl sa­vęs ir dėl mū­sų, mo­ki­nių. Ji pa­sa­kė, kad šiuo me­tu vyks­ta de­ry­bos prie ap­skri­to­jo sta­lo ir ra­gi­no pa­lauk­ti per­trau­kos, kad akis į akį su­si­tik­tu­me su mi­nist­re. Mo­ky­to­ja pa­ža­dė­jo, kad pra­neš mi­nist­rei, jog esa­me čia. Aš ma­nau, kad ji ir pa­ti gir­dė­jo, kaip mo­ki­niai sa­ko kal­bas.</p> <p>Kai mo­ky­to­ja pa­kal­bė­jo, žo­džio tar­ti bu­vo pa­kvies­tas švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras. Jis, prie­šin­gai nei mo­ky­to­ja, gra­žiais žo­džiais, tru­pu­tį per ap­lin­kui, bet su­pran­ta­mai, ska­ti­no ne­lauk­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės, nes de­ry­bos bus il­gos, o per­trau­ka ne­ži­nia ka­da bus. Bet vis tiek vi­si at­kak­liai sto­vė­jo­me ir lau­kė­me.</p> <p>Dar vie­nas vil­nie­tis moks­lei­vis sa­kė: „Vals­ty­bė, ku­rio­je mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja nė­ra ger­bia­ma, vals­ty­bė, ku­rio­je mo­ky­to­jai tu­ri mie­go­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, kad su­lauk­tų ko­kio nors at­sa­ko. Į to­kią vals­ty­bę po­žiū­ris ga­li bū­ti tik griež­tai ne­igia­mas.“ Moks­lei­vis ra­gi­no vi­siems ir to­liau ei­ti už tie­są, bū­ti vie­no­je pu­sė­je.</p> <p>Su­gie­do­jo­me Lie­tu­vos him­ną. Su­lau­kė­me per­trau­kos. Pa­si­ro­do, mi­nist­rei rei­kė­jo at­ski­ro var­di­nio kvie­ti­mo. Ke­li mo­ki­niai nu­ė­jo ją pa­kvies­ti, o vi­si ki­ti lau­ke, kaip gar­siai ga­lin­tys, šau­kė: „Mi­nist­re!“ Ir taip ko­kias tris mi­nu­tes. Vos ne­pra­ra­dau bal­so, bet vis tiek šau­kiau.</p> <p>Pa­si­ro­dė strei­kuo­jan­čios prof­są­jun­gos ly­de­ris An­drius Na­vic­kas. Jis pa­dė­ko­jo ir pa­sa­kė, kad tai da­ro dėl mū­sų at­ei­ties, ir už­tik­rin­tai ta­rė, kad mes jus ir jū­sų pa­lai­ky­mą jau­čia­me, bei sė­dė­da­mi sa­lė­je gir­di­me. Jį iš­ly­dė­jo­me gar­siais plo­ji­mais ir ne­tru­kus pa­si­ti­ko­me po­nią, dėl ku­rios ir su­si­rin­ko­me.</p> <p>Jai žen­gus pir­mus žings­nius iš mi­nis­te­ri­jos, vi­si su­ju­do, pra­dė­jo sa­ky­ti: „O, žiū­rė­kit kas iš­ėjo!“ Tik akies kraš­te­liu spė­jau ją pa­ma­ty­ti, nes stai­giai ap­su­po žur­na­lis­tai. Kaip ir vi­sa­da, nu­tai­siu­si sa­vo iš­raiš­ką, ku­ri lyg sa­ky­tų, ko mes čia su­si­rin­ko­me, pra­dė­jo at­sa­ki­nė­ti į moks­lei­vių už­duo­da­mus klau­si­mus. Pa­brė­žiu, kad nė į vie­ną moks­lei­vių klau­si­mą ne­bu­vo at­sa­ky­ta tie­sio­giai, na kaip ir vi­sa­da, nie­ko nau­jo, mi­nist­rė sa­vo sti­liaus.</p> <p>Moks­lei­vei iš Elek­trė­nų už­da­vus klau­si­mą J.Pet­raus­kie­nei, ar jai ne­gai­la mo­ky­to­jų, ku­rie vi­są nak­tį mie­go­jo pa­si­klo­ję kaž­ko­kius mieg­mai­šius mi­nis­te­ri­jo­je vien dėl to, kad ji su jais ne­ina į de­ry­bas, jos at­sa­ky­mas bu­vo toks: „Man la­bai gai­la, kad mo­ky­to­jai pa­si­rin­ko to­kią pro­tes­to for­mą, tai nė­ra kon­struk­ty­vu.“</p> <p>Man tai la­bai gai­la, kad mi­nist­rė ne­ger­bia žmo­nių, ku­rie ją su­kū­rė šiam pos­tui. Ir dar la­bai gai­la dėl to, kad ji vis dar val­do šią sri­tį ir kad po try­li­kos va­lan­dų de­ry­bų ne­bu­vo nu­spręs­ta dėl svar­biau­sio klau­si­mo – dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų al­gų ap­mo­kė­ji­mo.</p> <p>Mo­ky­to­ja, ku­ri tie­sio­giai ste­bė­jo de­ry­bas, sa­kė, kad pir­mas dvi va­lan­das į pa­tei­kia­mus siū­ly­mus mi­nist­rei bu­vo at­sa­ko­ma: „Ne.“ Aiš­ku, gai­la ir dėl to, kad ki­ti val­džios at­sto­vai tie­siog ty­čio­ja­si iš su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos, tik­ras pa­vyz­dys – mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis. Mū­sų pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir­gi il­gą lai­ką ven­gė ko­men­tuo­ti šią si­tu­a­ci­ją.</p> <p>Man la­bai pa­ti­ko vie­nas vy­res­nio am­žiaus po­nas, ku­ris tie­siai švie­siai mi­nist­rei į akis iš­rė­žė tie­są, kad mo­ky­to­jai da­bar nė­ra ger­bia­mi. Jis tei­gė, kad net so­viet­me­čiu mo­ky­to­jas bu­vo pres­ti­ži­nė pro­fe­si­ja, mo­ky­to­jas bu­vo švy­tu­rys. Ir ta­da mo­ky­to­jas bu­vo iš di­džio­sios rai­dės. Kad dau­giau to­kių drą­sių žmo­nių!</p> <p>Tu­riu pa­siū­ly­mą. Gal pa­ti val­džia te­gul su­si­ma­ži­na sau at­ly­gi­ni­mus, o pi­ni­gus ski­ria mo­ky­to­jams?</p> <p>Ki­ta ver­tus, mo­ky­to­jai tik­rai nu­ė­jo to­li, o da­bar ir mes pa­ro­dė­me, kad ne­va­lia at­si­trauk­ti, kad mo­ky­to­jus pa­lai­ko vi­si. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/47069115_369558870517232_8357091169204699136_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-267-aAGKQLGFdxo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/47069115_369558870517232_8357091169204699136_n.jpg" width="1080" height="929" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/47181245_259199434761079_8291792389106827264_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-267-aAGKQLGFdxo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/47181245_259199434761079_8291792389106827264_n.jpg" width="1080" height="929" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-109"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543657891"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Atsiprasau</span> - Šeš, 2018-01-12 - 11:51</p> <a href="/comment/109#comment-109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/109#comment-109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnis apie nieka</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnis apie nieka</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-112"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543756337"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Gediminas</span> - Sek, 2018-02-12 - 15:12</p> <a href="/comment/112#comment-112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/112#comment-112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas Gytei: ar …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas Gytei: ar mokytojus pradėjo negerbti prieš du metus , ar prieš 20 metų? Gražu ,kad rašai , bet mintys kaip mūsų paperkamų žurnalistų .Perskaityki straipsnius apie mokyklos reformas , pradedant nuo A+A Lukšienės minčių , partijų pažadų , seimų nutarimų , vyriausybių sprendimų ir daryki išvadas . Tikiuosi tada pamatysi tikrą problemą ir nepasiduosi emocijoms . Yra patarlė : kas nedirba , tas neklysta. Matau , kad Tamsta dirbi , klaidų bus , bet blogiausia , kad jos būna su politikos pamušalu. Sėkmės moksle ir kūryboje.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=267&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Zf3XY_tJOZ9W6FeiUgFFK9b8Nb2AGi_ar4HIkg5xLcs"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 17:14:55 +0000 vyrredaktorius 267 at https://www.alytausnaujienos.lt „Ne­bus strei­ko, ne­bus ir at­ly­gi­ni­mų” – aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai pil­do in­ter­pe­lia­ci­ją mi­nist­rei https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/ne-bus-strei-ko-ne-bus-ir-ly-gi-ni-mu-aly-tis-kiai-mo-ky-jai-pil-do-ter-pe-lia-ci-ja-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/134-13217" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-23</div> </div> Nr. <span> 134 (13217) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/20181123_113253.jpg?itok=b4Wo8BzJ" width="344" height="287" alt="mokykla" title="Vakar Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje pamokos nevyko, mokytojai prisijungė prie streiko. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Aly­taus švie­ti­mui trūks­ta pi­ni­gų</h4> <p>Prie Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) pa­skelb­to ne­ter­mi­nuo­to strei­ko jau pri­si­jun­gė 60 Lie­tu­vos mo­kyk­lų, iš jų 5 Aly­taus – trys jau mi­nė­tos gim­na­zi­jos bei Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja.</p> <p>Su strei­kuo­jan­čiais gim­na­zi­jų mo­ky­to­jais va­kar su­si­ti­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai Sei­me ir Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je. Po­vi­las La­bu­kas pa­tvir­ti­no, kad 2019 me­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te pla­nuo­ja­mas dau­giau nei mi­li­jo­no eu­rų trū­ku­mas. Jau aiš­ku, kad švie­ti­mo pa­gal­bos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams truks 600 tūkst., 218 tūkst. – mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui ir val­dy­mui bei apie 300 tūkst. stigs dėl pa­di­dė­ju­sių at­ly­gi­ni­mų.</p> <p>Šie skai­čiai ro­do, kad nau­jo­ji mo­ky­to­jų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­lie­tė ir tuos spe­cia­lis­tus, ku­riems ji ne­bu­vo skir­ta, – pa­gal­bos mo­ki­niui, tai yra so­cia­li­nius pe­da­go­gus, lo­go­pe­dus, nes anks­čiau jų at­ly­gi­ni­mus skir­da­vo vals­ty­bė, o da­bar teks ki­še­nes pa­tuš­tin­ti sa­vi­val­dy­bėms. O kas, jei jo­se ir taip vė­jai švil­pau­ja?</p> <p>„Šio­je vie­to­je Aly­taus švie­ti­mas yra ne­ži­no­my­bė­je dėl ki­tų me­tų fi­nan­sa­vi­mo, nes šias lė­šas teks ras­ti“, – kal­bė­jo P.La­bu­kas. Bū­ti­ny­bė tau­py­ti, apie ku­rią mo­kyk­los jau gir­di iš sa­vi­val­dy­bės, ne­pri­de­da ra­my­bės ir taip ne­ra­mias die­nas iš­gy­ve­nan­tiems mo­ky­to­jams.</p> <h4>Ko­dėl strei­kuo­ja mo­ky­to­jai?</h4> <p>Mo­ky­to­jai var­di­ja vi­są ei­lę eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos mi­nu­sų. To pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jai skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se už tą pa­tį dar­bą gau­na skir­tin­gą kie­kį va­lan­dų pa­si­ruo­ši­mui ir są­siu­vi­nių tai­sy­mui. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mai skir­tin­gi. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ko­kių kla­sių kon­tro­li­nius dar­bus mo­ky­to­jas tai­so, nors, pa­vyz­džiui, 6 kla­sės mo­ki­nys ra­ši­nė­ly­je pa­ra­šo 150 žo­džių, o 12 kla­sės mo­ki­nys – 500 žo­džių. Gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai li­ko nu­skriaus­ti, nes at­im­ti prie­dai. Kon­tak­ti­nės pa­mo­kos ir pa­si­ruo­ši­mas joms, dar­bų tai­sy­mas dėl nau­jos tvar­kos skai­čiuo­ja­mas ne 42 sa­vai­tėms, kaip anks­čiau, o 37 ar 33 sa­vai­tėms. „Gal bent mo­ky­to­jų dar­bo sa­vai­tes ka­len­do­riu­je bū­tų ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti vie­no­dai ir pa­teik­ti ben­drą for­mu­lę, o ne re­ko­men­da­ci­jas, dėl ku­rių mo­kyk­los skai­čiuo­ja mo­ky­to­jams at­ly­gi­ni­mus skir­tin­gai? Ir ap­skri­tai, vie­toj eta­ti­nės at­ly­gio skai­čia­vi­mo sis­te­mos ga­vo­me… mi­nu­ti­nę“, – pik­ti­na­si pe­da­go­gai. Ir pa­tei­kia pa­vyz­dį:  mo­ky­to­jas dir­ba 0,68 eta­to! Ką tai reiš­kia? Pa­si­ro­do, jo pa­si­ruo­ši­mas pa­mo­koms yra pa­skai­čiuo­tas kaip 28 va­lan­dos ir 8 mi­nu­tės per sa­vai­tę.</p> <p>Kaip nau­jos tvar­kos pliu­są mo­ky­to­jai ma­to at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę jiems ap­mo­kė­ti už ki­tus dar­bus. Tie­sa, pi­ni­gų tam ne­skir­ta. Ki­ta ver­tus, bū­tent nau­jo­ji tvar­ka at­sklei­dė, kiek daug pa­pil­do­mų dar­bų at­lie­ka mo­ky­to­jai ir už juos jiems nie­kas ne­su­mo­ka.</p> <p>Ir ap­skri­tai, pa­tys mo­ky­to­jai ne­sle­pia, kad da­bar jų gal­vo­se – eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas, o tu­rė­tų bū­ti mo­ki­nių ug­dy­mas. De­ja, dar di­des­nių nuo­gąs­ta­vi­mų ky­la dėl ki­tą­met gre­sian­čios duo­bės, ti­kė­ti­na, kad moks­lo me­tus teks pa­bai­gi net­gi ne­ži­nant bū­si­mų per­spek­ty­vų ir krū­vių, nes dėl jų teks de­rė­tis su įstai­gų va­do­vais ru­de­nį. „Ne­ge­rai!“ – vie­nu bal­su tvir­ti­na mo­ky­to­jai. Ir Sei­mo na­riai L.Kas­čiū­nas bei M.Ma­jaus­kas jiems vi­siš­kai pri­ta­ria.</p> <h4>„Kol mi­nist­rė su mi­nist­re ben­drau­ja“</h4> <p>Nors šią sa­vai­tę vie­nas po ki­to pla­ti­na­mi mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mai spau­dai apie tai, kad Vil­niu­je vy­ko mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mas, o prof­są­jun­gų at­sto­vai sė­di prie de­ry­bų sta­lo su Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne, pa­sak L.Kas­čiū­no, kol kas pa­na­šu, kad „mi­nist­rė ben­drau­ja su mi­nist­re“.</p> <p>„Nau­jo eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos bul­do­ze­ris pra­dė­jo va­žiuo­ti dar pra­ėju­sį pa­va­sa­rį, ban­dė­me jį blo­kuo­ti, stab­dy­ti, sa­kė­me, kad ne­pa­si­reng­ta ir ne­skir­ta pa­kan­ka­mai lė­šų, bet šian­dien vis­kas bai­gė­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei skir­ta in­ter­pe­lia­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė­me“, – kal­bė­jo L.Kas­čiū­nas.</p> <p>Į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus J.Pet­raus­kie­nė pri­va­lės at­sa­ky­ti iki gruo­džio 6 die­nos. Sei­mo na­riai siū­lė strei­kuo­jan­tiems aly­tiš­kiams mo­ky­to­jams pro­tin­gai iš­nau­do­ti šį lai­ko­tar­pį – pa­reng­ti kon­kre­čius klau­si­mus, ku­riais bus pa­pil­dy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja.</p> <p>Ki­ta te­ma dis­ku­si­jai: ką da­ry­ti to­liau, net jei mi­nist­rė ne­teks pos­to? To­bu­lin­ti eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo skai­čia­vi­mo me­to­di­ką ar at­šauk­ti ją? Sei­mo na­riai ra­gi­no mo­ky­to­jus siū­ly­ti, kas, jų ma­ny­mu, bū­tų pro­tin­ga, o pa­tys ža­dė­jo ini­ci­juo­ti biu­dže­to pa­kei­ti­mus, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams bū­tų skir­ta dau­giau lė­šų. „Biu­dže­te pi­ni­gų yra, ta­čiau jie pa­nau­do­ja­mi ne toms pro­ble­moms spręs­ti, ku­rioms tik­rai rei­kė­tų. Nors me­tų pra­džio­je yra pa­skel­bia­ma, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tu­ri tap­ti pres­ti­ži­ne, ta­čiau čia pat įdie­gia­ma nau­ja ne­pa­ruoš­ta at­ly­gi­ni­mų skai­čia­vi­mo tvar­ka, ku­ri su­prie­ši­na mo­ky­to­jus, įvai­riais ly­giais ža­di­na ne­tei­sin­gu­mo jaus­mą. Ji stip­ri­na ne­po­tiz­mo ga­li­my­bes, nes pa­lie­ka švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams spren­di­mo ga­lią“, – Sei­mo na­rys L.Kas­čiū­nas ra­gi­na mo­ky­to­jus vie­ny­ti jė­gas ir vi­siems drau­ge ieš­ko­ti ci­vi­li­zuo­to ke­lio, kaip iš­ei­ti iš da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6922.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-251-HUj-QU3LqMg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6922.JPG" width="1984" height="1293" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6940.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-251-HUj-QU3LqMg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6940.JPG" width="2098" height="1110" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6941.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-251-HUj-QU3LqMg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6941.JPG" width="2098" height="1300" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6972.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-251-HUj-QU3LqMg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6972.JPG" width="2098" height="1874" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6984.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-251-HUj-QU3LqMg" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6984.JPG" width="2098" height="2632" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-99"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543152342"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Loreta</span> - Sek, 2018-25-11 - 15:25</p> <a href="/comment/99#comment-99" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99#comment-99" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnyje įsivėlė klaida…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnyje įsivėlė klaida. Mokytojas dirbantis 0,68 etato, turi per savaitę vidutiniškai dirbti 24 val. ir 28,8 min. Suapvalinus vidutiniškas savaitės darbo laikas visiems darbams, o ne tik pasiruošimui 24 val. ir 29 min.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-101"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543182189"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Gal</span> - Sek, 2018-25-11 - 23:43</p> <a href="/comment/101#comment-101" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/101#comment-101" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galečiau protingiems žmonems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galečiau protingiems žmonems paaiškinti ,kad pirmiaisia mokytoju yra visai kitokie veidai todel pykti del atlyginimu nereiketu ,nes jos atrodo kaip pigiu valgyklu virejos.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=251&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k_NDRXr2kHrbuTzFFzGF9K1Z9O8_i17VZh8jdCwSj2s"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Nov 2018 16:23:31 +0000 vyrredaktorius 251 at https://www.alytausnaujienos.lt Strei­kuo­ja mo­ky­to­jai. Bet ir mo­ki­niai tu­ri ką pa­sa­ky­ti­ https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/strei-kuo-ja-mo-ky-jai-bet-ir-mo-ki-niai-tu-ri-ka-pa-sa-ky-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/133-13216" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-22</div> </div> Nr. <span> 133 (13216) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/gyte.JPG?itok=fhzGOaGh" width="344" height="287" alt="Gytė" title="Gy­tė Au­gus­ti­nai­ty­tė Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aš esu ke­tu­rio­lik­me­tė moks­lei­vė iš Aly­taus ir be­veik kiek­vie­ną die­ną dis­ku­tuo­ju su mo­ky­to­jais apie esa­mas pro­ble­mas ne tik mo­kyk­lo­je, bet ir vals­ty­bė­je. Dis­ku­tuo­ju ne tik su mo­ky­to­jais, bet ir su bū­re­lių va­do­vais, šei­ma. Ir iš tik­rų­jų kiek­vie­na dis­ku­si­ja bai­gia­si ties švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės pri­ima­mų spren­di­mų pa­da­ri­niais vi­suo­me­nei. Ma­nau, tai nė­ra ge­rai, nes ro­do, kad pa­sek­mės ne­la­bai ge­ros.</p> <p>Vi­sa ši si­tu­a­ci­ja su mo­ky­to­jais tik pra­džia, jei ne­bus im­ta­si veiks­mų. Pa­ga­liau vi­suo­me­nė pra­de­da ro­dy­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nes vals­ty­bės švie­ti­mo val­džia, be­si­slaps­ty­da­ma už to, kad no­ri ly­giuo­tis į ki­tas vals­ty­bes, ga­lu­ti­nai įves sa­vo viršenybę.</p> <p>Dėl to, ką šiuo me­tu da­ro mo­ky­to­jai, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jie yra tik­ri šau­nuo­liai. Ma­no ma­ny­mu, mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja tu­rė­tų bū­ti ger­bia­miau­sia. Juk tai yra žmo­nės, ku­rie mus mo­ko gy­ven­ti. Abe­jo­ju, ar da­bar­ti­niai val­džio­je sė­din­tys as­me­nys bū­tų ko nors pa­sie­kę be mo­ky­to­jų pa­gal­bos, ypač po­nia mi­nist­rė. Čia ir at­si­sklei­džia žmo­gaus žmo­giš­ku­mas, ku­riuo, kaip  be­veik vi­si ga­li­me pa­tvir­tin­ti, mi­nist­rė ne­pa­si­žy­mi. Žmo­nėms, ku­rie ją už­au­gi­no į šį pos­tą, ji gy­ve­ni­mo ro­žė­mis ne­klo­ja.</p> <p>Vie­na ma­no mo­kyk­los mo­ky­to­ja sa­kė: „Pra­ei­tais me­tais tu­rė­jau ma­žiau pa­mo­kų ir pa­gal se­ną tvar­ką gau­da­vau di­des­nį at­ly­gi­ni­mą, o šiais me­tais su nau­ja tvar­ka ir tu­rė­da­ma dau­giau pa­mo­kų gau­nu ma­žiau. Ir kiek su­pra­tau iš per­skai­ty­tų straips­nių, kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je to pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jas tu­ri skir­tin­gus eta­tus. Gal­būt rei­kė­jo vis­ką ge­rai ap­mąs­ty­ti, pa­lauk­ti ke­le­rius me­tus ir ta­da vi­sų mo­ky­to­jų nau­dai įves­ti nau­ją re­for­mą? Bet ne, vis­ką rei­kia da­ry­ti kuo grei­čiau, koks skir­tu­mas, kam ge­rai bus, o kas ken­tės. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ką mi­nist­rei no­rė­čiau per­duo­ti, tai, kad laz­da tu­ri du ga­lus, kaž­ka­da ant­ras ga­las at­si­suks ir į Jus, ne­pa­mirš­ki­te to.“</p> <p>Kaip ma­no­te, ko­dėl da­bar mo­kyk­lo­se dir­ba dau­giau vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų? Nes jau­nes­ni tie­siog ma­to, kaip ne­ap­si­mo­ka jiems im­tis šios pro­fe­si­jos ir vyk­dy­ti mi­nist­rės dik­ta­tū­rą.</p> <p>O se­nes­ni mo­ky­to­jai (dau­gu­ma, bet ne vi­si) mo­ko taip, kaip prieš ke­tu­rias­de­šimt pen­ke­rius me­tus kaž­kas mo­kė juos. Na, kaip so­viet­me­čiu. O mes juk XXI am­žiaus gy­ven­to­jai, no­ri­me mo­der­nu­mo. Lai­kai kei­čia­si, tu­ri keis­tis ir mo­ky­mas. Į ge­rą­ją pu­sę, o ne taip kaip da­bar – į blo­gą­ją.</p> <p>Jei­gu strei­kuo­ja mo­ky­to­jai, ko­dėl ir mo­ki­niams ne­pa­strei­kuo­ti? Su­si­klos­čiu­sio­je si­tu­a­ci­jo­je ir moks­lei­viai tu­rė­tų ką pa­sa­ky­ti. Ir ne­ma­žai. Pir­ma pro­ble­ma mo­kyk­lo­je yra ne­rei­ka­lin­gas moks­lo me­tų il­gi­ni­mas. Taip, su­pras­čiau, jei­gu pri­dė­tos die­nos bū­tų nau­din­gai iš­nau­do­ja­mos, bet to­li gra­žu.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais tu­ri­me pen­kio­li­ka ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo die­nų. Kam jos rei­ka­lin­gos? Į mo­kyk­lą ei­na­me ne „pra­stum­ti“ lai­ko, o mo­ky­tis. Bū­tų ge­rai, jei­gu jos bū­tų su­pla­nuo­tos tin­ka­mai ir įdo­miai per­teik­tos mo­ki­niams. Taip, į šį tei­gi­nį at­sa­ky­si­te, kad mo­kyk­la tu­ri pa­ti su­pla­nuo­ti tas die­nas, bet, mi­nist­re, jei­gu įve­da­te pa­ti re­for­mą, tai gal tru­pu­tį rei­kė­tų ir pa­čiai prie jos pri­si­dė­ti?</p> <p>Vi­siems, tiek mo­ki­niams, tiek mo­ky­to­jams, jau kaip keiks­ma­žo­dis ta­po fra­zė „ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo die­na“. Vi­si mo­ki­niai iš­kart klau­sia, ar tą die­ną bū­ti­na ei­ti į mo­kyk­lą, nes tie­siog ži­no, kad nie­ko ge­ro ne­nu­veik­si­me. Į eks­kur­si­jas per tas die­nas ne­va­žiuo­ja­me, nes  kla­sė­se yra ne­ma­žai šei­mų, ku­rios pen­kio­li­kos eks­kur­si­jų per me­tus ne­ap­mo­kės. Juk, lo­giš­kai pa­gal­vo­jus, vie­na nor­ma­li eks­kur­si­ja (Lie­tu­vos ri­bo­se) kai­nuo­ja apie tris­de­šimt eu­rų. Pa­skai­čia­vus, tai tik­rai ne­ma­ži pi­ni­gai. Tai­gi moks­lo me­tų il­gi­ni­mas, ma­nau, ne­la­bai pa­si­tei­si­no. Gal­būt ir pa­ti mi­nist­rė tai pra­de­da su­pras­ti, tik gė­di­ja­si pri­pa­žin­ti, o gal dar ir ne­su­pran­ta.</p> <p>Ki­ta pro­ble­ma moks­lei­viams yra, kad tru­pu­tį per ma­žai atos­to­gų per moks­lo me­tus. Anks­čiau bent žie­mos (Ka­lė­dų) atos­to­gos tęs­da­vo­si iki Tri­jų Ka­ra­lių, o šiais me­tais jos baig­sis sau­sio 2 die­ną. Mums, kaip ir Jums, rei­kia atos­to­gų. Krū­viai di­de­li, na­mų dar­bų kal­nai.</p> <p>Ypač sun­ku tiems, ku­rie ap­si­kro­vę veik­lo­mis po pa­mo­kų. Aš pa­ti as­me­niš­kai lan­kau fo­to­gra­fi­jos bū­re­lį, jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sus, esu mo­kyk­los mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, pri­klau­sau ir mo­kyk­los ta­ry­bai.</p> <p>Da­ly­vau­ju įvai­rio­se olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se, ku­riems rei­kia ruoš­tis, o lai­ko nė­ra. Nuo krū­vių daž­nai per­vargs­ta­me, sė­di­me pa­mo­ko­se kaip ko­pūs­tai ir nie­ko ne­su­pran­ta­me. Mums tik­rai rei­kia dau­giau atos­to­gų. Štai šiais me­tais pa­va­sa­rio atos­to­gos truks še­šias die­nas.</p> <p>Krū­viai per di­de­li. Mo­ki­niams va­ro­mas­ stre­sas, kai rei­kia ra­šy­ti ke­lis at­si­skai­ty­mus per die­ną. Dau­gu­ma sto­vi prieš pa­mo­ką vos ne dre­bė­da­mi iš bai­mės. Bū­na die­nų, kai du at­si­skai­ty­mai ir vie­nas kon­tro­li­nis dar­bas. To­kios die­nos yra pa­čios bai­siau­sios. Pa­mo­ko­se gau­sa in­for­ma­ci­jos, ku­rios ne­ap­do­ro­ja sme­ge­nys. Vie­to­je ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo die­nų ga­lė­tų bū­ti pa­pras­tos pa­mo­kos, taip bū­tų daug nau­din­giau.</p> <p>Kla­sė­je mo­ki­nių skai­čius ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 20. Kai kla­sė­je yra daug vai­kų, mo­ky­ma­sis nė­ra ko­ky­biš­kas, o pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ne­la­bai ge­rai įsi­sa­vi­na­ma.</p> <p>Mo­ky­to­jai, jo­kiais bū­dais ne­nu­si­leis­ki­te, ko­vo­ki­te ir gau­ki­te tai, ko esa­te ver­ti. Mo­ki­niai, ma­nau, pats lai­kas bū­tų iš­reikš­ti ir mums sa­vo nuo­mo­nę.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-64"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542883653"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Klasiokas</span> - Ket, 2018-22-11 - 12:47</p> <a href="/comment/64#comment-64" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/64#comment-64" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė, Gyte.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė, Gyte.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-69"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542900609"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Jurga</span> - Ket, 2018-22-11 - 17:30</p> <a href="/comment/69#comment-69" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/69#comment-69" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė, Gyte. Labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė, Gyte. Labai taikliai ir logiškai viską išdėstei. Sėkmės tau didžiausios!</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-70"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542904828"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>1ceris</span> - Ket, 2018-22-11 - 18:40</p> <a href="/comment/70#comment-70" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/70#comment-70" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mldc s1s varai;)</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>mldc s1s varai;)</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-82"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543088875"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Asta</span> - Šeš, 2018-24-11 - 21:47</p> <a href="/comment/82#comment-82" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82#comment-82" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikios mintys...situaciją…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikios mintys...situaciją supranta geriau nei pati ministrė</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=248&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sCaYOlDlOZrLagpMVuj9cMDbSfwpJjo8O18xKSdnL1w"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Nov 2018 07:56:47 +0000 vyrredaktorius 248 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je prie strei­ko jun­gia­si trys iš ke­tu­rių gim­na­zi­jų, ar­ba Ko­dėl ope­ruo­jan­čio chi­rur­go nie­kas ne­ver­čia links­min­ti pa­cien­tų? https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/aly-tu-je-prie-strei-ko-jun-gia-si-trys-ke-tu-riu-gim-na-zi-ju-ar-ba-ko-del-ope-ruo-jan <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/133-13216" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-22</div> </div> Nr. <span> 133 (13216) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/suolai.JPG?itok=J1qRkNsJ" width="344" height="287" alt="suoli" title="Prie Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos paskelbto neterminuoto streiko prisijungė penkios Alytaus mokyklos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Nau­jos tvar­kos mi­nu­sai ir pliu­sai</h4> <p>„Nuo­tai­kos pras­tos, mo­ky­to­jai jau­čia­si ap­gau­ti“, – taip ko­le­gų nu­si­tei­ki­mą strei­ko iš­va­ka­rė­se api­ben­dri­na tri­jų Aly­taus gim­na­zi­jų – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go, Pu­ti­nų ir Jot­vin­gių – at­sto­vai.</p> <p>Va­kar strei­kas vy­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je. Strei­ka­vo 43 mo­ky­to­jai, strei­ko ko­mi­te­tas apie tai skel­bė ir mo­kyk­los in­ter­ne­to pus­la­py­je. Kal­bė­da­ma apie Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) nau­jos eta­ti­nės tvar­kos mi­nu­sus, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos  sky­riaus pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė di­de­liu pa­že­mi­ni­mu va­di­na tą nau­jos ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos as­pek­tą, kai mo­ky­to­jas „tu­ri de­rė­tis su va­do­vu“ dėl sa­vo krū­vio.</p> <p>„Aš dir­bu sa­vo pa­grin­di­nį dar­bą: mo­kau vai­kus, tai­sau jų kon­tro­li­nius, ruo­šiuo­si pa­mo­koms. Vi­sa ki­ta yra pa­pil­do­mai, o dar­bų są­ra­šas – il­gas. Nie­kur nė­ra pa­ra­šy­ta, ką tu­riu pa­da­ry­ti ir kiek už tai gau­ti, bet ten­ka ei­ti pas di­rek­to­rių ir įro­di­nė­ti, kad man tu­ri bū­ti su­mo­kė­ta. Pa­ro­dy­ki­te ki­tą dar­buo­to­ją, ku­rio pa­rei­gi­nė­je in­struk­ci­jo­je ne­nu­ro­do­ma kon­kre­čiai, ką jis pri­va­lo at­lik­ti. Juk nie­kas ne­ver­čia ope­ruo­jan­čio chi­rur­go ei­ti links­min­ti li­go­nio, o mo­ky­to­jui – lie­pia“, – V.Ba­guc­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad dėl Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos įves­to eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ko­je nu­ma­ty­tų „de­ry­bų“ ga­li at­si­ras­ti ir ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų, mo­ky­to­jų skirs­ty­mo į „sa­vus“ ir ne­la­bai, apie to­kius pa­vyz­džius šį ru­de­nį jau kal­ba­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.</p> <p>Pe­da­go­gai var­di­ja vi­są ei­lę eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos mi­nu­sų. To pa­ties da­ly­ko mo­ky­to­jai skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se už tą pa­tį dar­bą gau­na skir­tin­gą skai­čių va­lan­dų pa­si­ruo­ši­mui ir są­siu­vi­nių tai­sy­mui. Va­di­na­si, at­ly­gi­ni­mai skir­tin­gi. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ko­kių kla­sių kon­tro­li­nius dar­bus mo­ky­to­jas tai­so, nors, pa­vyz­džiui, 6 kla­sės mo­ki­nys ra­ši­nė­ly­je pa­ra­šo 150 žo­džių, o 12 kla­sės mo­ki­nys – 500 žo­džių.</p> <p>Gim­na­zi­jų mo­ky­to­jai li­ko nu­skriaus­ti, nes at­im­ti prie­dai, o jų dar­bo at­sa­ko­my­bė – daug di­des­nė. Kon­tak­ti­nės pa­mo­kos ir pa­si­ruo­ši­mas joms, dar­bų tai­sy­mas dėl nau­jos tvar­kos skai­čiuo­ja­mas ne 42 sa­vai­tėms, kaip anks­čiau, o 37 ar 33 sa­vai­tėms. Kuo ma­žes­nis sa­vai­čių skai­čius, tuo mo­ky­to­jas la­biau nu­skriau­džia­mas. Nes, nors mo­ki­niai atos­to­gau­ja, bet mo­ky­to­jai dir­ba. Jei anks­čiau ki­tiems dar­bams bu­vo ga­li­ma skir­ti 3,5 val., tai da­bar – daugiau valan­dų, tačiau tai padaryta pasiruo­šimo pamokoms ir darbų taisymo sąskaita. Re­zul­ta­tas – at­ly­gi­ni­mas už tą pa­tį krū­vį dau­ge­liui su­ma­žė­jo, palyginti su ankstesniais metais.</p> <p> Mo­ky­to­jai yra ne­pa­ten­kin­ti, dėl to, pa­vyz­džiui, Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je at­ly­gi­ni­mai bus per­skai­čiuo­ja­mi iš nau­jo. Strei­kuo­ti šio­je mo­kyk­lo­je pe­da­go­gai ža­da 100 pro­cen­tų.</p> <p>Kaip nau­jos tvar­kos pliu­są mo­ky­to­jai ma­to at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę jiems ap­mo­kė­ti už ki­tus dar­bus, ta­čiau tam ne­skir­ta pa­kan­ka­mai pi­ni­gų. Mo­ky­to­jų arit­me­ti­ka pa­pras­ta: skir­ta 17 mln., iš jų 7 mln. – pa­si­ren­gi­mui ir vie­ši­ni­mui. Li­ku­sie­ji 10 mln. pa­da­ly­ti 2 tūkst. ug­dy­mo įstai­gų po 5 tūkst. eu­rų me­tams, tai yra 417 eu­rų mė­ne­siui.</p> <h4>Strei­kas – net tik dėl nau­jos ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos</h4> <p>„Iš pra­džių bu­vo ke­li ar ke­lio­li­ka Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pri­im­tų ne­lo­giš­kų ir su švie­ti­mo ben­druo­me­ne vi­sai ne­ap­tar­tų spren­di­mų, pa­vyz­džiui, pail­gin­ti moks­lo me­tai, ne­su­de­ri­nus jų su eg­za­mi­nų se­si­jos ir dar­bų tai­sy­mo lai­ku. Vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ver­tin­to­jų dar­bo tvar­ka, kai nu­spręs­ta, kad mo­ky­to­jas ga­li na­muo­se (!), po pa­mo­kų at­li­kęs vi­sus sa­vo dar­bus, tai­sy­ti par­si­neš­tus vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų dar­bus, o ta­da vėl ei­ti ves­ti pa­mo­kų, ir taip ke­lias sa­vai­tes. Po kelerių metų mokyklos mo­delis jau bus 5+4+3, t. y. pradinė mokykla penkiametė, pagrindinė – trimetė, o gimnazija – ketur­metė, nors šis klausimas nebuvo diskutuotas su visuomene, – var­di­ja mo­ky­to­ja L.Ma­zė­ty­tė.</p> <p>Vos ne me­tus vi­suo­me­nė gir­dė­jo, kad dėl nau­jos tvar­kos mo­ky­to­jams bus už vi­sus dar­bus ap­mo­kė­ta. Ir bu­vo for­muo­ja­ma nuo­mo­nė, kad nau­ja ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka yra tai, ko il­gai lauk­ta. Bet at­si­ti­ko – nuo vil­ko ant meš­kos.</p> <p>„Šio­je si­tu­a­ci­jo­je la­biau­siai žei­džia ci­niš­kas po­žiū­ris į mo­ky­to­jus, me­las, ban­dy­mai su­prie­šin­ti vi­suo­me­nę, ma­ni­pu­lia­vi­mas fak­tais, at­sa­ko­my­bės per­kė­li­mas ki­tiems ir, be abe­jo, imi­ta­ci­nėms re­for­moms lei­džia­mi mi­li­jo­nai, ku­rie iš tie­sų ga­lė­jo bū­ti skir­ti ug­dy­mo ko­ky­bei ge­rin­ti“, – sa­ko mo­ky­to­jos L.Ma­zė­ty­tė ir Ja­ni­na Ku­chals­kie­nė.</p> <p>„Nau­ja eta­ti­nė ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka iš tik­rų­jų bu­vo tai, ko no­rė­jo ne mo­ky­to­jai, bet mi­nis­te­ri­ja, de­kla­ra­vu­si, kad su­mo­kės už vi­sus pa­pil­do­mus dar­bus ir pa­kels at­ly­gi­ni­mus. Ki­taip sa­kant, tai bu­vo po­li­ti­nis rei­ka­las. Bet pi­ni­gų ne­skir­ta ir nau­ja tvar­ka su­kė­lė di­de­lę su­maiš­tį. Kai LŠDPS su­skai­čia­vo, kad nau­jai tvar­kai įgy­ven­din­ti rei­kia 200 mln. eu­rų, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė, kad jie blo­gai skai­čiuo­ja. Bet re­a­ly­bė pa­ro­dė ką ki­ta. Da­bar mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad tiks­las ir ne­bu­vo pa­kel­ti mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Ar tai reiš­kia, kad rei­kė­jo tie­siog pa­keis­ti ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, ne­aiš­ku dėl ko?“ – svars­to V.Ba­guc­kie­nė.</p> <h4>…o tuo tar­pu Aly­tu­je</h4> <p>„Mu­mis nie­kas ne­ma­ni­pu­liuo­ja, nes mes pa­tys ge­ba­me mąs­ty­ti“, – sa­ko aly­tiš­kiai mo­ky­to­jai, nu­spren­dę jung­tis prie ne­ter­mi­nuo­to LŠDPS pa­skelb­to strei­ko. Pir­mie­ji tai pa­da­rė Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pe­da­go­gai, ku­rių gre­tos LŠDPS sky­riu­je iš­au­go nuo 7 iki 40, prof­są­jun­ga įsteig­ta Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, kol kas ne­gau­sus jos na­rių bū­rys Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ta­čiau pe­da­go­gai vie­nin­gai pa­si­sa­kė už strei­ką.</p> <p>Pro­tes­to prieš nau­ją eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką kon­teks­te mo­ky­to­jai kal­ba ir apie Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją. Jie pa­si­gen­da po­li­ti­kų, tiek Sei­mo na­rių, tiek Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dė­me­sio jų ke­lia­moms pro­ble­moms.</p> <p>Vėl pra­bil­ta ir apie ne­su­tvar­ky­tą Aly­taus mies­to švie­ti­mo tin­klą, ku­ris pa­lai­min­go­je ra­my­bė­je tur­būt lau­kia pa­va­sa­rį vyk­sian­čių rin­ki­mų. Ta­čiau pu­se lū­pų ka­den­ci­ją bai­gian­tys po­li­ti­kai mo­kyk­loms už­si­me­na apie tai, kad teks verž­tis dir­žus. Mo­ky­to­jai at­ker­ta, kad su­tvar­ky­ti tin­klą yra tik­rai ne jų, o ta­ry­bos na­rių ir val­di­nin­kų rei­ka­las.  </p> <p>Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je yra pa­tei­kia­mi duo­me­nys apie vi­du­ti­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo po­ky­tį 2018 me­tais (ly­gi­nant su 2017-ai­siais). Skir­tin­guo­se mies­tuo­se jis yra nuo 5 iki 30 pro­cen­tų, tai yra nuo 46 iki 201 eu­ro). Aly­taus mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lo­se po­ky­tis – vie­nas ma­žiau­sių res­pub­li­ko­je, tik 9 pro­cen­tai.</p> <p>Mo­ky­to­jai taip pat nuo­gąs­tau­ja dėl ne­ofi­cia­liai pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos, kad 2019 me­tams Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mai ga­li trūk­ti apie 1,15 mln. eu­rų, nes ma­žės Aly­taus švie­ti­mui skir­tų pi­ni­gų iš mi­nis­te­ri­jos. Iš jų 600 tūkst. trūks švie­ti­mo pa­gal­bai, 218 tūkst. – mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mui ir val­dy­mui ir apie 300 tūkst. – dėl pa­di­dė­ju­sių at­ly­gi­ni­mų.</p> <p>Šian­dien Vil­niaus mo­ky­to­jų na­muo­se vyks Lie­tu­vos mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mas, į ku­rį pa­kvies­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė, aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai. Per­tvar­ko­mis pa­si­pik­ti­nę pe­da­go­gai iš vi­sos Lie­tu­vos ti­ki­si iš­girs­ti at­sa­ky­mus, kaip ir ka­da iš es­mės bus im­ta­si spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.</p> <p>LŠDPS rei­ka­lau­ja ne­del­siant at­si­sa­ky­ti ab­sur­diš­kos dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo tvar­kos ir įdieg­ti eta­ti­nį mo­de­lį, ku­ria­me vie­nam eta­tui su­da­ry­ti bū­tų ne dau­giau kaip 18 kon­tak­ti­nių va­lan­dų ir 18 va­lan­dų skir­ta ki­tiems dar­bams.</p> <hr /><p><em>Pa­gal mo­kyk­los Švie­ti­mo sky­riui pa­teik­tus duo­me­nis, 100 pro­cen­tų mo­ky­to­jų pla­nuo­ja strei­kuo­ti Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je.</em></p> <p><em>Su strei­kuo­jan­čiais mo­ky­to­jais yra nu­ma­ty­ta su­si­tik­ti, su mo­kyk­lų di­rek­to­riais pa­si­kal­bė­ta.</em></p> <p><em>Švie­ti­mo sky­rius tu­ri in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė pla­nuo­jan­čios strei­kuo­ti mo­kyk­los (nuo ka­da strei­kuos, kiek mo­ky­to­jų strei­kuos, pri­im­ti mo­kyk­los spren­di­mai dėl ug­dy­mo pro­ce­so ko­re­ga­vi­mo).</em></p> <p><em>Ly­gin­ti skai­čius yra su­dė­tin­ga, nes nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d. pa­si­kei­tė fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. 2018 m. mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų gau­ta 12 596.1 tūkst. eu­rų, 2019 m. mo­ky­mo lė­šos – 12 488.6 tūkst. eu­rų. Jei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja pa­sky­rė 2019 m. mo­ky­mo lė­šas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, tai jos vi­sos bus nau­do­ja­mos pa­gal pa­skir­tį.</em></p> <p class="text-align-right"><strong>RIMVYDA ALIŠAUSKIENĖ</strong></p> <p class="text-align-right">Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-71"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542960486"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>AI </span> - Pen, 2018-23-11 - 10:08</p> <a href="/comment/71#comment-71" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/71#comment-71" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kodel mokytojai nestreikavo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kodel mokytojai nestreikavo savo atostogu metu o dabar reikia dirbti o vaikus kankinti kaip jie pasivys tuos mokslus o ir egzaminus reikes issilaikyti mokytojai besirdziai jiems tik pinigu tegul sumoka mokescius kai po darbo moko vaikus ir kiek pasima uz 45 min tegul pamoku metu negeria kavos ir po prekybos centrus nelaksto pats ta maciau chirurgas operuodamas tikrai niekur neiseina</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-72"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542987570"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Atsakymas</span> - Pen, 2018-23-11 - 17:39</p> <a href="/comment/72#comment-72" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/72#comment-72" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nejuokaukite su tokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nejuokaukite su tokiais kaltinimais.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-75"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543071127"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>KELMANAS</span> - Šeš, 2018-24-11 - 16:52</p> <a href="/comment/75#comment-75" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/75#comment-75" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jurgita Petrauskienė …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jurgita Petrauskienė pasakyk savo šeimininkui Skverneliui. Reformos neveikia. Pirma reikia su mokytojais aptarti. Ne laukyte o tai atvyksime į ŠMM ir visi reformatoriai keliaus į darbo biržą.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-77"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543072088"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>mokytoja</span> - Šeš, 2018-24-11 - 17:08</p> <a href="/comment/77#comment-77" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/77#comment-77" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad mokytojai galėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad mokytojai galėtų naktį streikuot: niekam netrukdytų...</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-78"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543073738"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>aš</span> - Šeš, 2018-24-11 - 17:35</p> <a href="/comment/78#comment-78" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78#comment-78" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia tiems, kas nepatenkinti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia tiems, kas nepatenkinti mokytojų streiku, nes nukentės mokiniai. Kai didžiuosiuose pasaulio miestuose streikuoja metro darbininkai, avialinijų darbuotojai, tai kuo didesnį nepatogumą patiria visuomenė, tuo greičiau sėdama prie derybų stalo. O mokiniai ir nuotoliniu būdu, ir savarankiškai gali pasimokyti, pasikartoti jau išeitas temas ir pan.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-80"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543079132"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>pirmam komentatoriui</span> - Šeš, 2018-24-11 - 19:05</p> <a href="/comment/80#comment-80" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80#comment-80" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">čia ir pasimato tėvelių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>čia ir pasimato tėvelių tikrasis geraširdiškumas, supratingumas ir nesavanaudiškumas...mokytojas ne žmogus ir pertraukos jam nepriklauso. Jų metu turi ruošt egzaminams, kam jam valgyt...</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-81"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543079852"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Mokytoja</span> - Šeš, 2018-24-11 - 19:17</p> <a href="/comment/81#comment-81" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81#comment-81" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsakysiu, kodėl mokytojai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsakysiu, kodėl mokytojai ne streikavo atostogų metu?? Naują apmokėjimą ŠMM priėme vasarą, atostogų metu ir sukėlė šoką ne tik mokyklų vadovams, bet ir mokytojams. Primetė savo,, etatų skaičiuokles", " patogias" ministerijai, nesuderinę su pedagogais. Aš turėjau 21 pamoką pernai ir šiemet. Atlyginimas pakilo tik apie 10€ į rankas, bet atėjo 2 mok. su indiv. programom, +2 prevencinės programos, +dirbti su prailg. grupe 35 val. už "ačiū "?? Nėra konkretumo už atlikto darbo apmokėjimą.</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-84"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543094452"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Nestreikuojant…</span> - Šeš, 2018-24-11 - 23:20</p> <a href="/comment/84#comment-84" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/84#comment-84" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tai profsąjungai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tai profsąjungai priklausau, negaliu streikuoti. Ačiū už gerą pasiūlymą. Streikuosiu naktimis ir per atostogas, nes kaip ir daugeliui, atlyginimas nė kiek nepadidėjo, nors "apmoka" dabar už VISUS darbus!</p> </div> </div> </div> </article> <a id="comment-98"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543147983"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Gintautas R.</span> - Sek, 2018-25-11 - 14:13</p> <a href="/comment/98#comment-98" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/98#comment-98" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Streikuoti reikia atėjus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Streikuoti reikia atėjus vykdyti egzamino. Tada bus efektyvu. Dabar - tik kalbos... :(</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=244&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2OxYMPM6f2Ne6bMEZN2FuTHEH96Wp0Hyx0tFQbsOn5k"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Nov 2018 07:06:39 +0000 vyrredaktorius 244 at https://www.alytausnaujienos.lt Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­si Aly­taus pe­da­go­gė ži­no, ko rei­kia ge­ram mo­ky­to­jo ir vai­ko ry­šiui https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/ap-do-va-no-ji-ma-si-e-mu-si-aly-taus-pe-da-go-ge-zi-no-ko-rei-kia-ge-ram-mo-ky-jo-ir-vai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/131-13214" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-16</div> </div> Nr. <span> 131 (13214) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/mokytoja304_n.jpg?itok=X8LjYIZb" width="344" height="287" alt="mokytoja" title="Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gė Dai­va Rus­tei­kie­nė buvo Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to kaip viena geriausių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros mokytojų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Die­vas yra</h4> <p>Pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mus pel­nė vai­kų dar­že­liuo­se dir­ban­čios pe­da­go­gės. Ant­ra­die­nį už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą D.Rus­tei­kie­nei pa­dė­ko­jo ir Aly­taus mies­to va­do­vai.</p> <p>Jei­gu ne lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ di­rek­to­rės Ra­sos Nau­ja­lie­nės pa­ska­ti­ni­mas už­pil­dy­ti an­ke­tą ir pre­ten­duo­ti į Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ge­riau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų ap­do­va­no­ji­mą, D.Rus­tei­kie­nė, kaip pa­ti sa­kė, net ne­bū­tų apie tai pa­gal­vo­ju­si: „Iš pra­džių ne­su­ti­kau pil­dy­ti an­ke­tos, nes abe­jo­jau sa­vi­mi. Pra­dė­ju­si rink­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ir pa­si­kon­sul­ta­vu­si su va­do­ve, pa­ma­čiau, kad vi­sus an­ke­tos lau­ke­lius pa­vy­ko už­pil­dy­ti, ir ta­da su­pra­tau, kad vis dėl­to į to­kį ap­do­va­no­ji­mą pre­ten­duo­ti ga­liu.“</p> <p>Kaip pri­si­pa­žįs­ta D.Rus­tei­kie­nė, to­kio ap­do­va­no­ji­mo ji ne­si­ti­kė­jo, o su­ži­no­ju­si, kad ta­po vie­na ge­riau­sių, apė­mė eu­fo­ri­ja.</p> <p>„Pir­ma min­tis, šo­vu­si į gal­vą, bu­vo: Die­vas yra. Ma­no at­si­da­vi­mas, pa­stan­gos, mei­lė dar­bui bu­vo pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė.</p> <h4>Už mo­ky­to­ją kal­ba dar­bai</h4> <p>Ap­do­va­no­jant mo­ky­to­jus ver­tin­ti jų dve­jų pas­ta­rų­jų me­tų veik­los ro­dik­liai res­pub­li­kos, tarp­tau­ti­niu mas­tu. D.Rus­tei­kie­nės veik­lų są­ra­šas – iš­ties įspū­din­gas. Dau­giau kaip de­šimt me­tų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“ dir­ban­ti mo­ky­to­ja pa­aiš­ki­no, kad Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se nė­ra kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų eta­tų. Mo­te­ris dir­ba plau­ki­mo in­struk­to­re, ta­čiau ji ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus „Gi­ri­nu­ke“ esan­čia­me ba­sei­ne, bet ir ap­skri­tai sklei­džia spor­to idė­ją sa­vo įstai­go­je ir vi­sa­me mies­te.</p> <p>Aly­tiš­kė mo­ky­to­ja yra Res­pub­li­ki­nės iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kū­no kul­tū­ros pe­da­go­gų aso­cia­ci­jos na­rė.</p> <p>„Ma­no dar­bui, įkvė­pi­mui di­de­lę įta­ką da­ro ge­ras mik­ro­kli­ma­tas dar­be, nuo­sta­bus ko­lek­ty­vas, va­do­vė, ku­ri nuo­lat ska­ti­na da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se ir vi­suo­met įver­ti­na dar­bą. O šis ap­do­va­no­ji­mas yra svar­bus ma­no dar­bo, at­si­da­vi­mo, veik­los įver­ti­ni­mas“, – tei­gė D.Rus­tei­kie­nė.</p> <p>Di­džiau­sias ir svar­biau­sias aly­tiš­kės mo­ky­to­jos ro­dik­lis ren­kant mo­ky­to­jus ap­do­va­no­ji­mui bu­vo tarp­tau­ti­nio ren­gi­nio „Būk ak­ty­vus – bū­si svei­kas“ Aly­taus mies­te or­ga­ni­za­vi­mas. Mo­ky­to­ja ve­dė ma­si­nę mankš­tą 500 vai­kų. Taip pat ma­si­nę mankš­tą pe­da­go­gė ve­dė tarp­tau­ti­nia­me ėji­mo fes­ti­va­ly­je, vy­ku­sia­me per Aly­taus mies­to die­nas. D.Rus­tei­kie­nė sėk­min­gai įsi­trau­kė į pro­jek­to „Ma­ža­sis fut­bo­liu­kas“ veik­las, da­ly­va­vo se­mi­na­re. Be to, aly­tiš­kė ini­ci­ja­vo mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą ir Lie­tu­vos ma­žų­jų žai­dy­nė­se, ku­rių fi­na­li­nis eta­pas šie­met vy­ko Aly­tu­je. Aly­tiš­kiai žai­dy­nė­se ta­po ant­ro­jo tu­ro lau­re­a­tais ir fi­na­lo da­ly­viais.</p> <p>Taip pat pe­da­go­gė or­ga­ni­za­vo ir Pa­sau­li­nę snie­go die­ną, ini­ci­ja­vo mo­ki­nių da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nu­kų žie­mos olim­pia­do­je bei ket­ve­rius me­tus iš ei­lės ak­ci­jo­je „Aš bė­gu“. D.Rus­tei­kie­nė ren­gė ir Pa­sau­li­nę orien­ta­vi­mo­si die­ną, Ae­ro­bi­kos fies­tą. Mo­ky­to­ja pa­brė­žė, kad link vi­sų šių veik­lų ją ve­dė dau­gy­bė žmo­nių, tad jiems vi­siems yra dė­kin­ga.</p> <p>„Sa­vo spor­ti­nė­je veik­lo­je iš­ties su­ti­kau daug ge­rų žmo­nių. O da­bar pa­ti sa­vo dar­be va­do­vau­juo­si tiks­lu ne iš­rink­ti pa­čius stip­riau­sius, pa­jė­giau­sius, grei­čiau­sius, vik­riau­sius, o į veik­las įtrauk­ti vi­są dar­že­lio ben­druo­me­nę – vai­kus, pe­da­go­gus, tė­vus. Sie­kia­me, kad veik­los, ku­rios pa­si­tei­si­no, su­do­mi­no ben­druo­me­nę, ypač vai­kus, tap­tų gra­žio­mis mū­sų dar­že­lio tra­di­ci­jo­mis, ir taip ska­ti­na­me vai­kų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė.</p> <h4>Ko rei­kia šiuo­lai­ki­niams vai­kams?</h4> <p>Apie sa­vo dar­bą D.Rus­tei­kie­nė pa­sa­ko­ja su už­si­de­gi­mu, įkvė­pi­mu ir mei­le. „My­liu sa­vo dar­bą ir vai­kus. Ne­ga­liu at­si­spir­ti jų šyp­se­noms, gra­žioms emo­ci­joms. Tai ma­ne vi­suo­met ve­da į prie­kį. No­riu nuo ma­žų die­nų jiems įpūs­ti tą spor­ti­nę dva­se­lę. Kas ži­no, gal iš to kaž­ka­da iš­augs Lie­tu­vą gar­si­nan­tys spor­ti­nin­kai“, – vy­lėsi pa­šne­ko­vė.</p> <p>Bū­ti mo­ky­to­ja D.Rus­tei­kie­nė sva­jo­jo dar mo­kyk­los suo­le: „Nuo penk­tos kla­sės mo­kiau­si spor­ti­nė­je kla­sė­je, at­sto­va­vau sa­vo mo­kyk­lai dau­ge­ly­je var­žy­bų, aš­tuo­ne­rius me­tus lan­kiau leng­vą­ją at­le­ti­ką. Spor­tas vi­suo­met bu­vo su ma­ni­mi, jis ma­ne su­for­ma­vo kaip as­me­ny­bę. Vi­suo­met ži­no­jau, kad no­riu bū­ti kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja. Esu la­bai lai­min­ga, kad šiai sva­jo­nei bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti.“</p> <p>Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad net ir su lop­še­li­nu­kais ga­li­ma nu­veik­ti la­bai svar­bių, įdo­mių, di­de­lių ir nau­din­gų dar­bų. Pa­sak jos, kai ku­rie ne­pel­ny­tai „nu­ra­šo“ ma­žuo­sius, sa­ky­da­mi, kad jie dar ma­ži ir su jais ne­daug ga­li­ma nu­veik­ti.</p> <p>„Šiuo­lai­ki­niai vai­kai, net ir pa­tys ma­žiau­si, – la­bai smal­sūs, jud­rūs, no­ri vis kaž­ko nau­jo, įdo­maus, vis­ko la­bai grei­tai. Pa­ti­kė­ki­te, tik­rai yra ką veik­ti, kai rei­kia pri­gal­vo­ti tiek daug veik­lų. Be to, la­bai svar­bu su vai­kais bū­ti nuo­šir­diems, svar­bus švel­nus žo­dis, pa­gy­ri­mas, pa­ska­ti­ni­mas. Jie la­bai grei­tai pa­jun­ta, kaip su jais ben­drau­ja­ma. Tik taip mo­ky­to­jas ga­li su­kur­ti ge­rą ry­šį su vai­kais“, – įsi­ti­ki­nu­si pe­da­go­gė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=237&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="nnNFIcfarqJI8blzcYNVq6JE7-Fi0cThjfKOGsocWIM"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Mon, 19 Nov 2018 08:27:07 +0000 vyrredaktorius 237 at https://www.alytausnaujienos.lt Rak­tas, pa­de­dan­tis at­ra­kin­ti maiš­tin­go am­žiaus iš­šū­kius, – pa­mo­ka da­ly­ko, ku­rio da­bar­ti­nių pa­aug­lių tė­vai ir se­ne­liai ne­si­mo­kė https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/rak-tas-pa-de-dan-tis-ra-kin-ti-mais-tin-go-am-ziaus-su-kius-pa-mo-ka-da-ly-ko-ku-rio-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/128-13211" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-09</div> </div> Nr. <span> 128 (13211) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/013_0.JPG?itok=pfchDp3k" width="344" height="287" alt="mokiniai" title="Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je SEU pa­mo­kas šiuo me­tu lan­ko vi­si 5–7 kla­sių mo­ki­niai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Maiš­tin­gam pa­aug­lys­tės am­žiui pa­žin­ti</h3> <p>„Mū­sų at­ra­di­mai bu­vo pa­grįs­ti pa­tir­ti­mi, nes prieš de­šimt me­tų ne­la­bai ką ži­no­jo­me apie so­cia­li­nį emo­ci­nį ug­dy­mą ap­skri­tai. Ban­dė­me įvai­rius va­rian­tus: ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą, ir pa­si­ren­ka­mą­jį da­ly­ką, ir pa­mo­kas pa­gal ug­dy­mo pla­ną. Įsi­ti­ki­no­me, kad, kaip pri­va­lo­ma pa­mo­ka, pa­si­tei­si­na la­biau­siai, nes šiuo­lai­ki­niai vai­kai yra la­bai už­im­ti ir vi­sų veik­lų su­de­rin­ti ne­pa­vyks­ta. Ži­no­ma, lai­mi tie už­si­ė­mi­mai, už ku­riuos tė­vams ten­ka su­mo­kė­ti. Ta­čiau SEU svar­bus ki­tu as­pek­tu – tai rak­tas, ku­ris pa­de­da ne tik pa­aug­liui, bet ir jo tė­vams, mo­ky­to­jams at­ra­kin­ti maiš­tin­go am­žiaus iš­šū­kius ir ras­ti pro­ble­mų spren­di­mo bū­dus – la­vin­ti gy­ve­ni­mo įgū­džius. Be jų ne­re­tai nu­ken­čia ir aka­de­mi­niai, ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­sie­ki­mai“, – sako Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja D.Če­pa­no­nie­nė, prieš 10 metų pradėjusi dėstyti SEU.</p> <p>Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je SEU pa­mo­kas šiuo me­tu lan­ko vi­si 5–7 kla­sių mo­ki­niai, tė­vams apie jas pa­pa­sa­ko­ja­ma moks­lo me­tų pra­džio­je vyks­tan­čio su­si­rin­ki­mo me­tu, o vai­kai pa­tir­tį per­duo­da vie­ni ki­tiems. Pas­ku­ti­nė SEU už­duo­tis sep­tin­to­kams – kū­ry­biš­kai pri­sta­ty­ti pro­gra­mą sa­vo jau­nes­niems ko­le­goms penk­to­kams.</p> <p>„Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­rio mo­ko­ma SEU pa­mo­ko­se, – pa­žin­ti ir val­dy­ti emo­ci­jas, jas api­bū­din­ti, už­megz­ti ir iš­lai­ky­ti tin­ka­mus ry­šius su ben­dra­am­žiais, mo­ky­to­jais, šei­mos na­riais. Vai­kai mo­ko­si pri­im­ti iš­min­tin­gus spren­di­mus, svei­kai gy­ven­ti, da­ly­vau­ja mo­ky­mo­si tar­nau­jant ben­druo­me­nei pro­jek­tuo­se. 5-oje kla­sė­je dė­me­sys ski­ria­mas pa­aug­lys­tės pa­ži­ni­mui per emo­ci­jas, 7-oje – jau kal­ba­me ir apie šei­mos ver­ty­bes, mo­ki­nių at­ei­ties pla­nus“, – pa­sa­ko­ja SEU dės­tan­ti D.Če­pa­no­nie­nė, ku­riai ši pro­gra­ma la­bai mie­la dar ir tuo, kad sie­ja­si bei pa­pil­do jos dės­to­mą da­ly­ką – eti­ką.</p> <h3>Tai­syk­les įvar­dy­ti leng­viau nei nuo­bau­das už jų ne­si­lai­ky­mą</h3> <p>SEU už­si­ė­mi­mai pra­si­de­da nuo la­bai rim­to dar­bo, ku­rį vai­kai pri­ima kaip sma­gų žai­di­mą – kiek­vie­na kla­sė bal­sų dau­gu­ma pri­ima tai­syk­lių-su­si­ta­ri­mų są­va­dą, ku­rių lai­ky­sis šio­se pa­mo­ko­se.</p> <p>„La­bai įdo­mus as­pek­tas, kad, dė­lio­da­mi tai­syk­les, vai­kai kar­tu įvar­di­ja jau esan­čias pro­ble­mas: ben­dra­vi­mo, draus­mės, vė­la­vi­mo, net­gi pa­ty­čių ir ki­tas. Pri­ėmę ben­drą su­si­ta­ri­mą, vai­kai pri­ima ir žai­di­mo tai­syk­les, tai yra kon­tro­liuo­ja ne tik sa­vo drau­gus, bet ir ma­ne pa­čią, kad ne­bū­čiau nuo­lai­di tiems, ku­rie vie­nai ar ki­tai tai­syk­lei nu­si­žen­gė“, – pa­sa­ko­ja mo­ky­to­ja, ra­gi­nan­ti vai­kus at­ras­ti to­kias nuo­bau­das, ku­rio­se bū­tų su­si­mąs­ty­ti ver­čian­tis kris­le­lis.</p> <p>Bet kaip lai­ky­tis tai­syk­lių, jei nė­ra nu­ma­ty­ta nuo­bau­dų už jų ne­si­lai­ky­mą? Pa­si­ro­do, jei anks­čiau vai­kai pa­siū­ly­da­vo to­kių ra­di­ka­lių prie­mo­nių kaip įra­šas elekt­roniniame dienyne ar ap­si­lan­ky­mas pas di­rek­to­rių, tai da­bar va­rian­tų pa­si­tai­ko pa­čių ne­ti­kė­čiau­sių. Pa­vyz­džiui, pa­sa­ky­ti de­šimt ge­rų žo­džių drau­gui, ku­rį įžei­dei, ar­ba vi­są pa­mo­ką sė­dė­ti su... gė­dos ke­pu­re. Šiuo at­ve­ju nuo­bau­da – vie­šas pri­pa­ži­ni­mas, kad ne­su­ge­bi lai­ky­tis ben­drų su­si­ta­ri­mų, o ke­pu­rės di­zai­ną pa­si­ren­ka ir ją su­meist­rau­ja pa­tys vai­kai.</p> <p>„La­bai svar­bu, kad šių tai­syk­lių moks­lei­viai ne­ju­čia pra­de­da lai­ky­tis ne tik SEU, bet ir ki­to­se pa­mo­ko­se, nes jau­čia, kad jos nau­din­gos, pa­de­da ben­drau­ti be kon­flik­tų, bu­vi­mas ko­lek­ty­ve tam­pa kom­for­tiš­kas. Ži­no­ma, tai ir pui­kus pa­vyz­dys moks­lei­vio šei­mai, kaip drau­ge su pa­aug­liu nu­sta­ty­ti el­ge­sio rė­mus na­muo­se, ku­rių lai­ky­tų­si ir jis pats, ir ki­ti šei­mos na­riai“, – įsi­ti­ki­nu­si D.Če­pa­no­nie­nė.</p> <h3>Aki­vaiz­dūs pa­si­kei­ti­mai mo­ty­vuo­ja</h3> <p>Ko­kių so­cia­li­nių emo­ci­nių įgū­džių vis dėl­to la­biau­siai trūks­ta šiuo­lai­ki­niams pa­aug­liams?</p> <p>Pa­šne­ko­vė pa­ste­bi, kad dau­ge­liui sun­ku iš­reikš­ti sa­vo emo­ci­jas žo­džiais, o tai leis­tų iš­veng­ti kon­flik­tų, ne­re­tai spren­džia­mų fi­zi­ne jė­ga. Ta­čiau ap­skri­tai įgū­džių, ku­rių sto­ko­ja­ma, ska­lė yra pa­kan­ka­mai pla­ti, nuo že­mos sa­vi­ver­tės, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi iki ne­ge­bė­ji­mo ben­drau­ti. Iš­veng­ti pa­ty­čių SEU pa­mo­ko­se mo­ko­ma prak­tiš­kai – kaip ras­ti kon­tak­tą su bend­ra­klasiu, pa­drą­sin­ti jį, pa­ska­tin­ti. Ir ne­bi­jo­ti tai da­ry­ti vie­šai, nors kla­sės dau­gu­ma gal­būt ig­no­ruo­ja ben­dra­moks­lį, pa­vyz­džiui, dėl pras­tes­nių aka­de­mi­nių pa­sie­ki­mų.</p> <p>„La­bai sma­gu, kad SEU už­si­ė­mi­mų me­tu per pra­ti­mus, žai­di­mus vai­kai iš­moks­ta pa­si­džiaug­ti už­duo­tį pui­kiai at­li­ku­siu drau­gu, ša­lia ku­rio dar va­kar nie­kas ne­no­rė­jo suo­le sė­dė­ti. Jie iš­moks­ta pa­gir­ti jo sėk­mę ir pra­de­da ben­drau­ti ki­taip – le­dai pra­lauž­ti“, – pa­si­džiau­gia D.Če­pa­no­nie­nė.</p> <p>SEU pa­mo­ko­se dė­me­sys ski­ria­mas ir pa­aug­lių vi­suo­me­ni­nei veik­lai, kal­ba­ma apie sa­va­no­rys­tės at­ve­ria­mas ga­li­my­bes, o pro­gra­mos pa­bai­go­je vai­kai gau­na už­duo­tį – pa­reng­ti pro­jek­tą bei įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tą veik­lą.</p> <p>„Aš ma­nau, kad gy­ve­ni­mo įgū­džių pro­gra­mos tu­rė­tų bū­ti dės­to­mos vi­siems moks­lei­viams, nuo pra­di­nu­kų iki gim­na­zis­tų, tie­siog te­mas rei­kė­tų rink­tis pri­klau­so­mai nuo jų am­žiaus tarps­nio. Pa­vyz­džiui, pra­ėju­sią sa­vai­tę su sep­tin­to­kais kal­bė­jo­mės apie stre­są, kaip pa­žin­ti šią bū­se­ną ir ją su­val­dy­ti. Pa­aiš­kė­jo, kad stre­są jiems ke­lia anks­ty­vas kė­li­ma­sis, kon­tro­li­nio ir pras­to pa­žy­mio bai­mė, jie pui­kiai ži­no, ko­dėl skau­da pil­vą prieš at­si­skai­ty­mus. Ki­tiems stre­sas – tai kal­bė­ji­mas prieš kla­sę, bū­ti­ny­bė bū­ti ki­tų žmo­nių ap­lin­ko­je. Ma­to­me, kad mū­sų vi­suo­me­nė yra šiek tiek su­sve­ti­mė­ju­si, o tas ma­ty­ti ir vai­kuo­se“, – re­ziu­muo­ja D.Če­pa­no­nie­nė, jaut­riu žvilgs­niu ste­bin­ti SEU pa­mo­ko­se sa­vo ug­dy­ti­nius, kad lai­ku at­si­dur­tų ša­lia ir pa­ro­dy­tų tą ta­ke­lį, ku­riuo žen­giant ga­li­ma ras­ti pa­ta­ri­mų, kaip iš­spręs­ti maiš­tin­go pa­aug­liš­ko am­žiaus pro­ble­mas.</p> <p> </p> <h2>Aly­taus jau­ni­mo cen­tro mo­ky­to­jai mo­ko vai­kus at­jau­tos ir ge­ru­mo sa­vo ge­rų dar­bų pa­vyz­džiu</h2> <p>Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tras pa­kvie­tė švie­ti­mo įstai­gas da­ly­vau­ti so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je „Už­krėsk ge­ru­mu“, ku­rios tiks­las – pa­da­ry­ti ge­rą dar­bą ben­druo­me­nės na­riams, ku­riems to la­biau­siai rei­kia. Ka­dan­gi Aly­taus jau­ni­mo cen­tre dir­ba daug ta­len­tin­gų mo­ky­to­jų, taip pat įstai­ga tu­ri pa­tir­ties or­ga­ni­zuo­jant jaut­rias so­cia­li­nes ak­ci­jas (pa­vyz­džiui, ren­gi­nys „Ža­vi da­ma“, ku­rio me­tu mies­to sen­jo­ros da­ly­va­vo ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo už­si­ė­mi­muo­se, ta­po mo­de­liais), nu­spręs­ta da­ly­vau­ti ir šio­je ak­ci­jo­je.</p> <p>„Sie­kė­me pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį ir sa­vo ug­dy­ti­niams, pa­ska­tin­ti da­ly­tis sa­vo ta­len­tu ir ge­bė­ji­mais, džiu­gin­ti ki­tus ir jiems pa­dė­ti. Aly­taus jau­ni­mo cen­tre daug dė­me­sio ski­ria­ma so­cia­li­niam emo­ci­niam ug­dy­mui, ak­ci­jos pa­vyz­dys pa­de­da ug­dy­ti so­cia­li­nio są­mo­nin­gu­mo ir tar­pu­sa­vio san­ty­kių kom­pe­ten­ci­jas, la­vin­ti em­pa­ti­ją, ben­dra­dar­bia­vi­mo ir tar­pu­sa­vio san­ty­kių kū­ri­mo ir iš­lai­ky­mo ge­bė­ji­mus. Sie­kia­me sa­vo dar­bais pa­lies­ti so­cia­liai jaut­rias gru­pes, pri­si­dė­ti spren­džiant so­cia­li­nes pro­ble­mas, nes ti­ki­me, jog net ir ma­žas in­dė­lis yra di­de­lis žings­nis švie­ses­nės at­ei­ties link“, – sa­ko Aly­taus jau­ni­mo cen­tro pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir už­sie­nio kal­bų ka­bi­ne­to ve­dė­ja Ra­min­ta Pan­go­nie­nė.</p> <p>Ak­ci­jos „Už­krėsk ge­ru­mu“ įgy­ven­di­ni­mui su­si­vie­ni­jo Aly­taus jau­ni­mo cen­tro me­ni­nės fo­to­gra­fi­jos stu­di­ja bei gro­žio ir svei­kos gy­ven­se­nos stu­di­ja „Fe­mi­na La­e­ta“. „VšĮ Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre bu­vo su­reng­ta fo­to­se­si­ja so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­čioms šei­moms, Vai­kų die­nos cen­tro lan­ky­to­jams ir jų tė­vams. Ini­cia­ty­vo­je da­ly­va­vo Vai­kų die­nos cen­tro lan­ky­to­jai ir 7 šei­mos. Sim­bo­liš­ka, kad ak­ci­ja vy­ko ar­tė­jant Tarp­tau­ti­nei mo­ters die­nai, o į fo­to­se­si­ją su­si­rin­ko vien mo­te­rys su sa­vo at­ža­lo­mis. Joms bu­vo pa­do­va­no­tas švel­nus, bruo­žus pa­ryš­ki­nan­tis ma­kia­žas ir šei­mos fo­to­se­si­ja, taip pat elek­tro­ni­nės pro­fe­sio­na­liai pa­ko­re­guo­tų nuo­trau­kų ver­si­jos</p> <p>„Kiek­vie­nas vai­kas nu­si­pel­no gra­žaus pri­si­mi­ni­mo iš vai­kys­tės, kiek­vie­na ma­ma – sa­vo at­ža­lų gra­žiau­sio lai­ko įam­ži­ni­mo, pa­le­pi­ni­mo dė­me­siu ir gro­žio ri­tu­a­lais, to­dėl džiau­gia­mės sa­vo vyk­dy­tos ak­ci­jos re­zul­ta­tais“, – tei­gia R.Pan­go­nie­nė. Ak­ci­ja su­lau­kė ne­pa­pras­tai nuo­šir­džių at­si­lie­pi­mų ir pa­dė­kų. Mo­ky­to­jams bu­vo ge­ra su­teik­ti džiaugs­mo ki­tiems, tai jau­tė ir jų ug­dy­ti­niai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/foto_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-220-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/foto_1.jpg" width="1869" height="1395" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_8930_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-220-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_8930_1.JPG" width="1869" height="1395" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_8951_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-220-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_8951_1.JPG" width="1869" height="1395" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=220&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="isQS-vkwKlJc5YqxIctGRvHqoKxvT_wGPOM_BLqZlEE"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Mon, 12 Nov 2018 11:25:29 +0000 vyrredaktorius 220 at https://www.alytausnaujienos.lt Emo­ci­nį ry­šį su tė­vy­ne ku­ria žmo­giš­kai pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/emo-ci-ni-ry-si-su-te-vy-ne-ku-ria-zmo-gis-kai-pa-pa-sa-ko-ta-ri-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/124-131107" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-30</div> </div> Nr. <span> 124 (131107) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/sakalauskas.JPG?itok=Un4TAQpM" width="344" height="287" alt="Piliakalnio progimnazijoje" title="Diskusijos Piliakalnio progimnazijoje akimirkos: įžvalgomis dalijasi Laurynas Kasčiūnas ir Audronis Ažubalis. Virginijaus BIEKŠOS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kur ta tė­vy­nė?</h3> <p>„Jei mo­kyk­lo­se ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nas pri­va­lo­mas, o is­to­ri­ja yra pa­si­ren­ka­mas da­ly­kas, tai kaip abi­tu­rien­tams liks lai­ko ir no­ro at­ei­ti į pa­na­šias dis­ku­si­jas?“ – re­to­riš­kai klau­sia is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Eu­ge­ni­jus Gun­tu­lio­nis. „Jau­no­sios kar­tos „nu­pi­lie­ti­ni­mas“ – taip šį reiš­ki­nį įvar­di­jo A.Ažu­ba­lis, pa­kvie­tęs su­si­mąs­ty­ti, ko­dėl ap­klau­sos liu­di­ja, jog Lie­tu­va yra tarp tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių, ku­rių gy­ven­to­jų emo­ci­nis ry­šys su tė­vy­ne – vie­nas sil­pniau­sių.</p> <p>Ta­čiau ar Lie­tu­vos de­ko­mu­ni­za­ci­ja šian­dien ga­lė­tų ne tik pa­dė­ti iš­si­va­ly­ti nuo pra­ei­ties de­mo­nų, bet ir keis­ti vi­suo­me­nę – pa­jus­ti ar­ti­mes­nį ry­šį su Lie­tu­va? O net jei ir taip, tai kaip va­ly­tis nuo pra­ei­ties, ska­tin­ti kri­ti­nį po­žiū­rį į is­to­ri­ją ir da­bar­tį, kad tai telk­tų, o ne skal­dy­tų vi­suo­me­nę?</p> <p>Tiek dis­ku­si­jos su­ma­ny­to­jai, tiek į ją su­si­rin­kę aly­tiš­kiai pri­pa­ži­no, kad kol kas šie klau­si­mai lie­ka at­vi­ri.</p> <p>„Sve­tur tė­vy­nės ne­su­ra­si“, – Jo­han­ną Wolf­gan­gą von Go­et­hę ci­tuo­ja vo­ka­lo mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Eiš­mon­tie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mas miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Kregž­du­tės“ kon­cer­ta­vo su­si­rin­ku­sie­siems.</p> <h3>Pri­si­tai­kė­lių ne­ma­to kaip tra­giš­kų fi­gū­rų</h3> <p>A.Ažu­ba­lis ly­gi­no Lie­tu­vą ir Es­ti­ją. „Kaip mes at­si­lie­ka­me nuo es­tų“, – daž­nai pa­dū­sau­ja lie­tu­viai ir nu­ro­do dvi prie­žas­tis. Vie­na – Es­ti­jo­je, skir­tin­gai nei Lie­tu­vo­je, įvy­ko an­ti­ko­mu­nis­ti­nis ap­si­va­ly­mas (liust­ra­ci­ja), ki­ta – es­tai ma­žiau ka­riau­ja tar­pu­sa­vy ir dau­giau dė­me­sio ski­ria per­mai­noms.</p> <p>Ar tik­rai Es­ti­jo­je an­ti­ko­mu­nis­ti­nis ap­si­va­ly­mas bu­vo ki­toks nei Lie­tu­vo­je?</p> <p>„Tam tik­ra pras­me taip. Kai Es­ti­ja at­kū­rė ne­pri­klau­so­my­bę, pas­ku­ti­nis šios ša­lies ko­mu­nis­tų par­ti­jos va­do­vas Ar­nol­das Riu­te­lis pa­lei­do par­ti­ją, o lie­tu­viš­kas A.Riu­te­lio ati­tik­muo Lie­tu­vo­je Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­kas ją iš­sau­go­jo, pa­keis­da­mas Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos pa­va­di­ni­mą. To­dėl Lie­tu­vos ko­mu­nis­ti­nė no­men­kla­tū­ra, skir­tin­gai nuo Es­ti­jos, vi­są pa­grin­di­nį re­for­mų de­šimt­me­tį iš­sau­go­jo sa­vo įta­ką ir 1992 me­tais triuš­ki­na­mai grį­žo į val­džią“, – sa­ko dar vie­nas dis­ku­si­jos da­ly­vis Da­lius Stan­ci­kas, pa­ste­bin­tis, kad Es­ti­ja pa­lei­do kom­par­ti­ją, ku­rios pu­sė na­rių bu­vo ru­sai. Lie­tu­vo­je ki­ta­tau­čių bu­vo vos 20 pro­cen­tų, tai­gi li­ko erd­vės kau­tis su ko­mu­nis­tais.</p> <p>„Skir­tin­gai nei po­ka­riu, šau­tu­vo į smil­ki­nį nie­kas ne­rė­mė – vy­ko sa­va­no­riš­kas pri­si­tai­ky­mas var­dan sėk­min­gos kar­je­ros ar so­cia­li­nės ge­ro­vės, skun­džiant struk­tū­roms ar­ti­mą sa­vo ar ki­to­kius ne­mo­ra­lius da­ly­kus da­rant. „Bu­vo to­kie lai­kai“, – man tai ne­at­ro­do tin­ka­mas pa­si­tei­si­ni­mas, o ko­la­bo­ran­tų ne­ver­tin­čiau kaip tra­giš­kų fi­gū­rų“, – pa­ste­bi A.Ažu­ba­lis. </p> <h3>Pa­na­šu į Stok­hol­mo sin­dro­mą?</h3> <p>Kaip vie­ną re­a­lių ir da­bar ga­li­mų ženg­ti žings­nių de­ko­mu­ni­za­ci­jos link A.Ažu­ba­lis ir L.Kas­čiū­nas įvar­di­ja vie­šų­jų erd­vių va­ly­mą nuo pra­ei­tį žen­kli­nan­čių ob­jek­tų. Įsta­ty­mo ren­gė­jai skai­čiuo­ja, kad to­kių vi­so­je Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti apie 150–160. Ta­čiau ne vis­kas taip pa­pras­ta, kaip ga­lė­tų pa­si­ro­dy­ti. </p> <p>„Ko­dėl šie pa­min­klai li­ko? Man tai pa­na­šu į Stok­hol­mo sin­dro­mą, kai ša­lia au­kos sto­vi bu­de­lis. Ar toks tau­tos nu­si­tei­ki­mas ne­at­ro­do kiek ši­zo­fre­niškas? Kol kas nė vie­na po­li­ti­nė jė­ga ne­tu­ri pa­kan­ka­mai va­lios at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą“, – pa­ste­bi A.Ažu­ba­lis.</p> <p>Ini­cia­ty­vos au­to­riai no­rė­tų, kad pa­min­klų ver­ti­ni­mus at­lik­tų Gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, su­da­ry­tų to­kių ob­jek­tų są­ra­šą. Jį tvir­tin­tų, nu­sta­ty­tų tvar­ką, kaip juos pa­keis­ti ar pa­ša­lin­ti, Vy­riau­sy­bė. Ge­no­ci­do ty­ri­mo cen­tras ma­no, kad tą in­for­ma­ci­ją tu­ri su­rink­ti vie­tos val­džia, se­niū­nai, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niai sky­riai.</p> <p>Tie­sa, daug pa­min­klų dar yra ka­pa­vie­tė­se, o jas sau­go Že­ne­vos kon­ven­ci­ja.</p> <p>L.Kas­čiū­nas pa­si­džiau­gė, kad prieš sa­vai­tę Aly­taus ra­jo­ne ne­be­li­ko ka­rio skulp­tū­ros.</p> <p>Įsta­ty­mo ren­gė­jai siū­lo iš­va­ly­ti vi­sas vie­šą­sias erd­ves – aikš­tes, skve­rus, pa­sta­tus, kad ne­lik­tų nie­ko, pri­me­nan­čio as­me­nis, prieš­ka­riu pri­si­dė­ju­sius prie so­vie­tų re­ži­mo įtvir­ti­ni­mo Lie­tu­vo­je 1940-ųjų va­sa­rą. Tarp jų ra­šy­to­jai An­ta­nas Venc­lo­va, Liu­das Gi­ra, Kos­tas Kor­sa­kas, Ka­zys Bo­ru­ta. Jų var­dais iki šiol va­di­na­mos gat­vės, mo­kyk­los, aikš­tė­se te­bes­to­vi pa­min­klai. Šiuo me­tu daž­niau­siai mi­ni­mos po­etės Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir ra­šy­to­jo Pet­ro Cvir­kos pa­var­dės. Par­la­men­ta­ras L.Kas­čiū­nas ma­no, kad 1940 me­tais Sta­li­no sau­lę par­ve­žu­siam P.Cvir­kai Vil­niu­je tik­rai ne vie­ta – šis pa­min­klas sta­ty­tas jam ne už nuo­pel­nus lie­tu­vių li­te­ra­tū­rai.</p> <h3>Pa­si­ge­do pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams</h3> <p>Mi­nint Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gi­mi­mo 100-ąsias me­ti­nes, D.Stancikas kvie­čia pri­si­min­ti do­ku­men­tą, ku­riuo pa­sau­liui 1949-ųjų va­sa­rio 16 die­ną ne tik pa­skelb­ta apie gin­kluo­tą par­ti­za­ni­nį pa­si­prie­ši­ni­mą prieš oku­pa­ci­ją, bet ir pa­sa­ky­ta, kad Ko­mu­nis­tų par­ti­ja yra ne­le­ga­li ir nu­si­kal­tu­si lie­tu­vių tau­tai.</p> <p>Vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nų su­va­žia­vi­me pri­im­ta Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio (LLKS) ta­ry­bos De­kla­ra­ci­ja bu­vo ras­ta iš­li­ku­sia­me KGB ar­chy­ve 1990 me­tais ko­vo 11 die­ną at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę. Dar vie­nas jos eg­zem­plio­rius ap­tik­tas iš­kas­ta­me par­ti­za­nų ar­chy­ve. Jos sig­na­ta­rai – aš­tuo­ni Lie­tu­vos par­ti­za­nų apy­gar­dų va­dai, ku­rių nė vie­nas taip ir ne­su­lau­kė ne­pri­klau­so­my­bės.</p> <p>Dis­ku­si­jos me­tu kal­bė­ta ne tik apie so­vie­ti­nius pa­min­klus, ku­riuos siū­lo­ma nu­griau­ti. Pa­si­ges­ta, pa­vyz­džiui, pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams Aly­tu­je. Vėl links­niuo­ja­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nės var­das kaip mies­to, ku­ris ne­su­ge­ba įam­žin­ti vie­nin­te­lės to­kio pa­min­klo ne­tu­rin­čios apy­gar­dos. Ga­li­ma bū­tų pri­min­ti, kad vie­ta pa­min­klui bu­vo pa­rink­ta, ta­čiau Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nė pa­tei­kė pe­ti­ci­ją ir su­rin­ko pa­ra­šus ne tik prieš kon­kre­tų su­ma­ny­mą, bet ir prieš to­kią ini­cia­ty­vą ap­skri­tai. Pir­mo­jo Aly­taus is­to­ri­nė­je aikš­tė­je jie no­rė­tų ma­ty­ti mies­to is­to­ri­jos žen­klus. Pa­min­klui Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams bu­vo siū­lo­ma ieš­ko­ti ki­tos vie­tos, ko­kia ji bus pa­rink­ta – iki šiol ne­aiš­ku.</p> <p>Dis­ku­si­jos da­ly­viai pa­min­klą no­rė­tų ma­ty­ti cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je, jie pik­ti­no­si ir tuo, kad nau­jam pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tui ne­bu­vo su­teik­tas par­ti­za­no var­das.</p> <h3>Bėgti iš Lietuvos – mada</h3> <p>Pra­dė­jus kal­bė­ti apie is­to­ri­nių įvy­kių ir as­me­ny­bių įpras­mi­ni­mą, dis­ku­si­jos pa­bai­go­je dar kar­tą su­grįž­ta prie vi­suo­me­nės san­ty­kio su is­to­ri­ja te­mos. Kal­bė­ta apie tai, kad mo­kyk­lo­je la­bai trūks­ta pi­lie­tiš­kai ak­ty­vių mo­ky­to­jų. „Mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja Lie­tu­vo­je šian­dien tur­būt yra pa­ti svar­biau­sia, nes bėg­ti iš sa­vo ša­lies pas mus ta­po ma­din­ga, 80 pro­cen­tų mo­ki­nių sa­ko, kad no­ri pa­bėg­ti, o ko­dėl net ne­la­bai ir su­si­mąs­to. Ir nors is­to­ri­ja kaip moks­las as­me­ny­bę ug­do kur kas ge­riau nei ma­te­ma­ti­ka, bet ji ne­bė­ra pri­va­lo­ma, – gal lai­kas keis­ti to­kią tvar­ką? Ki­ta šios pro­ble­mos pu­sė yra tai, kad net sa­vo is­to­ri­jos, ypač jos par­ti­za­ni­nio pa­si­prie­ši­ni­mo lai­ko­tar­pio, ne­be­su­ge­ba­me jau­ni­mui pa­pa­sa­ko­ti ki­taip kaip da­tų kra­ti­nio. Emo­ci­nis ry­šys su tė­vy­nės pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi at­si­ras ta­da, kai apie is­to­ri­ją iš­mok­si­me pa­sa­ko­ti žmo­giš­kai“, – sa­ko D.Stan­ci­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1766_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-199-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1766_0.jpg" width="4738" height="2627" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1829_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-199-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1829_0.jpg" width="4738" height="2627" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1832_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-199-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1832_0.jpg" width="4738" height="2627" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1856_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-199-knLuBUNE9RY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1856_0.jpg" width="4738" height="2627" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=199&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Uw4srR3JqniJwcMhLfU8JvA5Q7hkRVci9SNtbATwdnI"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Oct 2018 08:13:01 +0000 vyrredaktorius 199 at https://www.alytausnaujienos.lt „Vil­ties” di­rek­to­rę nuo kon­kur­so iš­gel­bė­jo mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/vil-ties-di-rek-re-nuo-kon-kur-so-gel-be-jo-mi-nis-te-ri-jos-ais-ki-ni-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/123-131106" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-26</div> </div> Nr. <span> 123 (131106) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/mokytoja.jpg?itok=sMDR2h1e" width="344" height="287" alt="mokytoja" title=" Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė „Vil­ties“ mo­kyk­lai-dar­že­liui gali va­do­vauti toliau, nes konkursas į šias pareigas nebus skelbiamas. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu Švie­ti­mo įsta­ty­mu, nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad iki 2019-ųjų sau­sio 1-osios tu­ri bū­ti pa­skelb­ti vie­ši kon­kur­sai tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo die­ną tos pa­čios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas ėjo tris­de­šimt ir dau­giau me­tų.</p> <p>Pa­gal šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus li­kus ne ma­žiau kaip še­šiems mė­ne­siams iki sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­ri skelb­ti vie­šus va­do­vų pa­rei­gų kon­kur­sus.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai du kar­tus bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti klau­si­mas skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są, nes šiai švie­ti­mo įstai­gai Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė va­do­vau­ja dau­giau nei tris de­šimt­me­čius. Ta­čiau ta­ry­ba spren­di­mo skelb­ti kon­kur­są ne­pri­ėmė,  bu­vo siū­lo­ma žiū­rė­ti žmo­giš­ku­mo.</p> <p>Šį mė­ne­sį ta­ry­ba ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Aly­taus ap­skri­ty­je Onos Ba­le­vi­čiū­tės rei­ka­la­vi­mą vyk­dy­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je ne­ati­dė­lio­jant svars­ty­ti klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so.</p> <p>Toks klau­si­mas bu­vo nu­ma­ty­tas svars­ty­ti šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­čiau prieš pra­de­dant jį svars­ty­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tie­sės sky­riaus ve­dė­ja Svet­la­na De­le­kie­nė pa­tei­kė ką tik gau­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mą dėl kai ku­rių Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo: „Nuo lie­pos 5-osios įsi­ga­lio­jo šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, nu­ma­tan­tis, kad tiems sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ku­riems iki tei­sės gau­ti vi­są se­nat­vės pen­si­ją yra li­kę ne dau­giau kaip pen­ke­ri me­tai, to­liau ei­na tos švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas pen­ke­rius me­tus. Į to­kią ka­te­go­ri­ją pa­ten­ka ir da­bar­ti­nė „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė, jai nuo lie­pos 5-osios iki pen­si­jos lie­ka ma­žiau kaip pen­ke­ri me­tai.“</p> <p>To­dėl mies­to ta­ry­ba klau­si­mo skelb­ti šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są ne­svars­tė. Tam ne­prieš­­ta­ra­vo ir po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je O.Ba­le­vi­čiū­tė.</p> <p>Ji sa­vo rei­ka­la­vi­mą tu­rė­tų at­šauk­ti ga­vu­si sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pra­šy­mą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=196&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4ua8UdyFym7Db2R-fPcxKCr3YSG5Rnzkud2I1v235Ec"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Mon, 29 Oct 2018 14:45:10 +0000 vyrredaktorius 196 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­su­pran­ta­mam spar­dy­mui­si – griež­tas rei­ka­la­vi­mas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/ne-su-pran-ta-mam-spar-dy-mui-si-griez-tas-rei-ka-la-vi-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Al­ma Mos­tei­kai­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/121-131104" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-23</div> </div> Nr. <span> 121 (131104) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/darzelis.JPG?itok=aK8nXbLt" width="344" height="287" alt="pastatas" title="Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so pa­skel­bi­mo tu­ri svars­ty­ti šią sa­vai­tę nu­ma­to­ma­me su­reng­ti po­sė­dy­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Įsta­ty­mas – ne žmo­giš­ku­mo žiū­rė­ji­mas</h4> <p>Tarp švie­ti­mo dar­buo­to­jų bu­vo ki­lu­sios ne­ma­žos dis­ku­si­jos Sei­mui pra­dė­jus svars­ty­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, nu­ma­tan­čius rei­ka­la­vi­mą skelb­ti kon­kur­sus tų švie­ti­mo įstai­gų, ku­rių va­do­vai toms pa­čioms įstai­goms va­do­vau­ja tris­de­šimt ir dau­giau me­tų. Vie­ni tai su­pra­to kaip no­rą at­si­kra­ty­ti di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pu­sių va­do­vų, ki­ti tai ver­ti­no kaip at­ei­nan­čius va­do­va­vi­mo po­ky­čius švie­ti­mo įstai­go­se.</p> <p>Sei­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus pri­ėmė, ir nuo šie­me­čio sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo rei­ka­la­vi­mas, kad iki 2019-ųjų sau­sio 1-osios tu­ri bū­ti pa­skelb­ti vie­ši kon­kur­sai tų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mo die­ną tos pa­čios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas ėjo tris­de­šimt ir dau­giau me­tų.</p> <p>Va­do­vau­jan­tis šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, li­kus ne ma­žiau kaip še­šiems mė­ne­siams iki sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­ri skelb­ti vie­šus va­do­vų pa­rei­gų kon­kur­sus.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į Švie­ti­mo įsta­ty­mo nau­jus rei­ka­la­vi­mus, vyk­dė dvie­jų lop­še­lių-dar­že­lių – „Li­ne­lio“ ir „Nykš­tu­ko“ – di­rek­to­rių kon­kur­sus. Pri­imant spren­di­mus dėl šių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų kon­kur­sų ta­ry­bai ne­ki­lo jo­kių ne­aiš­ku­mų, – įsta­ty­mo bū­ti­na pai­sy­ti.</p> <p>Ta­čiau mies­to ta­ry­ba jau du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Šiai švie­ti­mo įstai­gai nuo 1986-ųjų va­do­vau­ja Ir­mi­na Pa­jars­kie­nė, ir jos va­do­va­vi­mo vie­nai švie­ti­mo įstai­gai lai­ko­tar­pis pa­ten­ka į Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, rei­ka­lau­jan­čias nau­jo šios įstai­gos va­do­vo kon­kur­so.</p> <p>Kaip sa­kė švie­ti­mo klau­si­mus ku­ruo­jan­ti mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė, ta­ry­ba spren­di­mo dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so kol kas ne­pri­ėmė, nes bu­vo siū­lo­ma žiū­rė­ti žmo­giš­ku­mo, ta­čiau toks spren­di­mas tu­rės bū­ti pri­im­tas: „Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, bet dar rei­kia ir ta­ry­bos spren­di­mo. Ta­ry­bos spren­di­mas lyg bū­tų per­tek­li­nis, bet taip yra, nie­kur ne­ding­sim, tik ga­lim at­si­dur­ti teis­me.“</p> <p> </p> <h4>Rei­ka­la­vi­mas – ne­ati­dė­lio­jant vyk­dy­ti įsta­ty­mą</h4> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba klau­si­mą dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so pa­skel­bi­mo tu­ri svars­ty­ti šią sa­vai­tę nu­ma­to­ma­me su­reng­ti po­sė­dy­je.</p> <p>To­kio klau­si­mo svars­ty­mas į dar­bo­tvarkę įtrauk­tas šį mė­ne­sį ga­vus Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Aly­taus ap­skri­ty­je Onos Ba­le­vi­čiū­tės rei­ka­la­vi­mą. Rei­ka­lau­ja­ma ne­ati­dė­lio­jant vyk­dy­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mą ir skelb­ti vie­šą kon­kur­są „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio va­do­vo pa­rei­goms ei­ti.</p> <p>Taip pat rei­ka­lau­ja­ma šį klau­si­mą svars­ty­ti ar­ti­miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.</p> <p>Kaip sa­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Aly­taus ap­skri­ty­je O.Ba­le­vi­čiū­tė, jei šis rei­ka­la­vi­mas ne­bus vyk­do­mas, teks kreip­tis į teis­mą dėl jo įvyk­dy­mo: „Švie­ti­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta skelb­ti kon­kur­sus įstai­gų va­do­vams, ku­rie nuo šie­me­čio sau­sio toms pa­čioms įstai­goms va­do­vau­ja tris­de­šimt ir dau­giau me­tų, ga­lio­ja be jo­kių iš­im­čių, ir to pri­va­lu pai­sy­ti. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­pri­im­tas spren­di­mas dėl „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so yra aki­vaiz­dus Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, ku­riam pa­ša­lin­ti bu­vo pa­ra­šy­tas rei­ka­la­vi­mas.“</p> <p>„Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė I.Pa­jars­kie­nė ma­no, kad ta­ry­bos spren­di­mas skelb­ti šios įstai­gos di­rek­to­riaus kon­kur­są bū­tų ne­la­bai tei­sin­gas jos at­žvil­giu: „Man iki pen­si­jos li­ko ket­ve­ri me­tai ir ke­li mė­ne­siai, aš tai įstai­gai daug ati­da­viau, vi­są gy­ve­ni­mą pa­sky­riau švie­ti­mui. Iki Nau­jų­jų me­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pa­reng­ti tvar­ką to­kiems įstai­gų va­do­vams kaip aš, kad bū­tų ver­ti­na­mas pa­čių įstai­gų dar­bas ir spren­džia­ma dėl ga­li­my­bių to­liau va­do­vau­ti. Ar­gi ne­ga­li­ma to pa­lauk­ti?“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=185&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EFq4BdAnuLFp8gcZ2UQo1OR802tNoVr9gU1mG67Qg_w"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Oct 2018 07:23:51 +0000 vyrredaktorius 185 at https://www.alytausnaujienos.lt