Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Cen­tra­li­zuo­ta švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­ja: tau­py­mo prog­no­zės ne­pa­si­tei­si­no, bet įtam­pų pa­dau­gė­jo https://www.alytausnaujienos.lt/cen-tra-li-zuo-ta-svie-ti-mo-istai-gu-bu-hal-te-ri-ja-tau-py-mo-prog-no-zes-ne-pa-si-tei-si-no-bet <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/56723915_1836700603103169_2242565865927081984_n%20%281%29.jpg?itok=C_QNPwKu" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartys pasirašytos su 32 Alytaus miesto biudžetinėmis švietimo įstaigomis, tuo rūpinasi Alytaus miesto paslaugų centras. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Kes­mi­nie­nė pri­sta­tė 2018 me­tų įstai­gos veik­los ata­skai­tą. Sa­vo veik­lą cen­tras pra­dė­jo 2017 me­tų ru­de­nį, cen­tra­li­za­vus Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų bu­hal­te­ri­jas.</p> <p>Šios idė­jos au­to­rius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­vir­ti­no, kad lauk­to efek­to – 200 tūkst. eu­rų tau­py­mo per me­tus – pa­siek­ti ne­pa­vy­ko. Prie­žas­tis – bu­vo di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai pa­tiems dar­buo­to­jams ir ki­lo at­ly­gi­ni­mai ap­skri­tai. Įstai­go­je dir­ba 16 bu­hal­te­rių, vie­nas žmo­gus tvar­ko dvie­jų įstai­gų ap­skai­tą.</p> <p>Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si cen­tro veik­los efek­ty­vu­mu, kiek klai­din­gų ata­skai­tų bu­vo tei­kia­ma prieš me­tus ir įkū­rus šią įstai­gą. Anot L.Kes­mi­nie­nės, per­da­vi­mo pro­ce­se, kai bu­vo tik­ri­na­mi duo­me­nys, ke­tu­rių įstai­gų ro­dik­liai ne­su­ta­po su kon­so­li­duo­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ata­skai­ta, ku­rio­je su­ve­da­mi vi­sos res­pub­li­kos duo­me­nys.</p> <p>Nau­jas iš­rink­tas Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis klau­sė Pa­slau­gų cen­tro va­do­vės, kaip se­ka­si su­val­dy­ti tvy­ran­čią įtam­pą ir kaip pla­nuo­ja­ma ją ma­žin­ti. Po­li­ti­kas tei­gė, kad, lan­ky­da­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, vi­so­se su­lau­kė klau­si­mų apie cen­tra­li­zuo­tą švie­ti­mo bu­hal­te­ri­ją, nes jų va­do­vai nė­ra pa­ten­kin­ti šia pa­slau­ga.</p> <p>L.Kes­mi­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad įtam­pą ga­li­ma su­ma­žin­ti „abie­jų pu­sių ge­ra va­lia“, ta­čiau Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gos yra ne­pa­ten­kin­tos pa­čiu Pa­slau­gų cen­tro įkū­ri­mo fak­tu. „Jos tu­rė­tų keis­ti to­kią sa­vo nuo­mo­nę, o ta­da, ben­dro­mis jė­go­mis, gal­vo­si­me, kaip pa­ge­rin­ti pro­ce­są“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė.</p> <p>Po­sė­džio me­tu ir pa­tys ta­ry­bos na­riai ne­slė­pė, kad ar­ba ne­tu­ri aiš­kios nuo­mo­nės apie cen­tra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos at­si­ra­di­mą, ar­ba ji ta­ry­bo­je nė­ra ben­dra – vie­ni sa­kė svars­tan­tys, ar ne­bu­vo pa­da­ry­ta klai­da ku­riant Pa­slau­gų cen­trą, ki­ti ma­no, kad pa­si­rink­tas ke­lias yra tei­sin­gas.</p> <p>An­drius Ju­čas pa­ste­bė­jo, kad cen­tra­li­za­vus bu­hal­te­ri­ją biu­ro­kratinis apa­ra­tas ne tik ne­su­ma­žė­jo, bet dar ir iš­si­plė­tė. Efek­ty­vu­mo kaš­tų pras­me taip pat ne­pa­siek­ta, o įtam­pa at­si­ra­do. Ar tai tik žmo­giš­ka­sis veiks­nys? Po­li­ti­kas ma­no, kad tuo teks pa­si­do­mė­ti nau­jai  ta­ry­bai.</p> <p>Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ste­bė­jo­si, kad Pa­slau­gų cen­tras vei­kia jau dau­giau kaip me­tus, bet prie jo iki šiol nė­ra pri­jung­tos biu­dže­ti­nės kul­tū­ros ir so­cia­li­nės įstai­gos. Jo ma­ny­mu, „spren­di­mas ge­ras, bet iš­pil­dy­mas tru­pu­tį šlu­buo­ja“.</p> <p>Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tras įsi­kū­ręs Vidz­gi­ry­je, Kaš­to­nų g. 3, Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Mo­ky­mo pro­ce­sui ma­žiau nau­do­ta pa­sta­to da­lis pen­ke­riems me­tams ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­ta val­dy­ti įstai­gai. Ji rū­pi­na­si cen­tra­li­zuo­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­jos prie­žiū­ra.</p> <p>Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro stei­gė­ja yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.</p> <p>Pa­grin­di­nis įstai­gos veik­los tiks­las – tvar­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą cen­tra­li­zuo­tai, už­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bės įstai­gų ūki­nį ap­tar­na­vi­mą ir tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių biu­dže­to su­da­ry­mą ir vyk­dy­mą, ap­skai­tos tvar­ky­mą ir ata­skai­tų tei­ki­mą, įgy­ven­di­ni­mą. Cen­tras tei­kia pa­slau­gas 32 Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­goms.</p> <p>L.Kes­mi­nie­nė sa­vo ata­skai­to­je ta­ry­bos na­riams mi­nė­jo ir to­kį fak­tą, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je (pa­ly­gin­ti su me­tų pra­džia) tei­gia­mai ver­ti­nan­čių įstai­gos dar­bą sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų pa­di­dė­jo nuo 55 iki 68 pro­cen­tų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1240"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554904678"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>galima</span> - Tre, 2019-10-04 - 16:57</p> </li> <a href="/comment/1240#comment-1240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1240#comment-1240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galima pagirt, kad Alytus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galima pagirt, kad Alytus kaip miestas per savivaldą labai gražiai ir oriai tarsi merdi. Jei pav. Kaune būt tokie rezultatai, kad gyventojų mažėja ir per strategiją dar siekia, kad dar dvigubai daugiau ne mažėtų, Kaune ir kitur būt kaip nesuprasta. O Alytuje tarsi norma valdžiai besibaigiančios kadencijos. Kur dar tarsi nuo to dar oresni ir dar labiau savimi besižavintys. kaip ir būsimi iš esmės tų pačių dalis tuo pačiu rekursu... Bus, bus...Ir daugumai tinka šie balionai... Bus, bus inauguracija dar gal ir su užkandžiais... Nemažai daliai kaip paskutinė vakarienė.. Alytuje. Nors per tarybą esmėj elementarių klausimų neišsisprendžia ir nelemta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1240" token="yocuTLKFQ_PjAbYJH_hQpe5gB0pXLk2eGNH5dz0zJ1I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1239"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554897412"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gali</span> - Tre, 2019-10-04 - 14:56</p> </li> <a href="/comment/1239#comment-1239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1239#comment-1239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei nori, alytiškiai gali ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei nori, alytiškiai gali ir žinot. Kad pagal mero kompetenciją kur apibrėžiama pagrinde LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) punkte analizuot ir laiku priimt sprendimus bei užtikrint jų vykdymą - nėra tokių dalykų -kaip aiškinsis. Ten iš kart reikiamų sprendimų priėmimas. Kur tarybos nariai gali iki soties aiškintis kol tarybos komitetuose svarsto klausimus. O į tarybos posėdžio lygio išėję klausimai jau turi būt išgvildenti, susisteminti jų geriausi sprendimų variantai ir tarybos posėdį iškart siūloma priimt geriausius variantus. Tai yra tarybos posėdžiuose jau neturi būt aiškinsis. Ten konkretūs sprendimai. Beje pagal šią kompetenciją esmėj kiekvienas tarybos narys dubliuoja mero kompetenciją ir siūlydamas savo geresnius sprendimus, per tai garbingai politikoj konkuruoja. Kaip ir pagal tarybos išimtinę kompetenciją pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - savivaldybės tarybos narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus dėl savivaldybės plėtros ir veiklos programų ir jų tvirtinimas bei sprendimų dėl jų priėmimas. O tai, kad ir būsimas meras kalba aiškinsimės, o balsuoja už kur kitaip gali būt, čia labai toli nuo savivaldos ir politikos. Tai kam kalbėt, kad aiškinsis, jei ivirtina? O gal kaip neefektyvaus darinio nereikėjo tvirtint. Ir to pagrindu geresnį siūlymą tvirtint. Tai yra pas politikus žodžiai neturi skirtis nuo realių darbų. Po ko ir klausimas dėl būsimos -esmėj tos pačios valdžios veiklos efektyvumo dirbant alytiškių labui - iš kart pribloškia didelis stygius kompetencijos ir ūkinės patirties. Bei kalba vienaip -daro kitaip... Per ką regis net nesugebama reaguot į realybę ir net susikoncentruot, ką daryt. Per ką iš kart įklimpę... taip sakant kaip savo minų lauke dėl laiku neišspręstų problemų vėl ant tų minų užeina... Patys save ..ir visą miestą tempdami link nesibaigiančios stagnacijos. Kur palyginimui Kaunas tik per šias dienas susikoncentravę ir pasikoregavę į grandiozinių projektų vystymą visiems metams į priekį... Ir ne tik šiems metams.... O Alytuje kapstinėjasi į ateitį bijodami žvilgtilt. Kur nieko ir gero... Tik į ateitį permetamos padidėjusios problemos, kurias jau buvo galima ir sėkmingai išspręst. Ir praleistas brangus laikas per besibaigiančią kadenciją, kas ir tęsiasi jau įsibėgi ir per būsimą... Ir jei palygintum Kauno miesto tarybos posėdį su Alytaus miesto - ten tas pats kas kosmosas su viduramžiais susidūrę. Na ir po to ką darė per dešimtmečius taryboje buvęs ir naujas meras - čia kaip sako istorija nutyli. Bet atgal sugrįžta visiems... Kol kas tik klampiau...vietoj jau turi būt aiškaus konkretumo. Kaip ir kokia krįptim juda Alytus. O jei tik aiškinsimės ką per 10n metų būnant taryboje jau seniai buvo galima ir išgvildent, tai kur čia naujesnio? Kur progresas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1239" token="Gdy78uxQMYLMB0REW7kCEB8hIO3eWaG_2nrpqhSgjRg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1238"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554892121"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimas alyt…</span> - Tre, 2019-10-04 - 13:28</p> </li> <a href="/comment/1238#comment-1238" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1238#comment-1238" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai už ką ir besibaigiančios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai už ką ir besibaigiančios kadencijos tarybos nariams mokėtos gana didelės tarybos narių išmokos ir tegu įvardija jų dydį, ir kaip atitinka tarybos narių priimti ir siūlyti sprendimai pagal jų kokybės rodiklius dirbant alytiškių bendros gerovės lygiui. Juolab, kad ir būsimai valdžiai, esmėj dalimi tiems patiems tenka atsakomybė už šių priimtų sprendimų fiasko. Kur taip tada nepadarė išvadų, taip ir dabar, kad ir būsimas meras vėl tarsi žaidžia išsiaiškinsim. Kaip nėra kada aiškintis ir taupydamas laiką iš kart galėjo esamam merui ir tarybai siūlyt neaiškiai atvejais dirbt pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10). Kur Reglamento nustatyta tvarka gali siūlyt merui ir tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolieriaus pateikto audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. -Ir to pagrindu būsima taryba jau priima reikiamus sprendimus. O čia vėl laiko tempimas tą patį vėl aiškinsis... Kas jiems, atlyginimai geri eina kol imituoja ir alytiškiai nereiklūs. Trumpiau taip neatsakingai valdžioms dirbt per Lietuvą nei jie patys taip sau leidžia, nei visuomenės tai toleruoja... O Alytuje kaip nuo laiko atitrūkę ir kitam pasaulį gyvenantys - sau buria vos ne alpdami būsimas inauguracijos ir galimus užkandžius, kas ateis.. Ir dzin jiems... Kas Alytuj ir aplink dedasi. Kad aplink visai kitoks gyvenimas ir jo tempas... Čia po saujele savimi susireikšminę... vos ne kartom perduoda vieni kitiems. Kaip ir straipsnį regis per primityvias kombinacijas kūrė, kūrė sau artimiems etatus ir vis tiek rinkimų laimėt nesigavo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1238" token="KUbDpBKxn6OJLUIbbiMu2l_s9Ym-YDIKcOxvptArjtQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1237"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554877974"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Tre, 2019-10-04 - 09:32</p> </li> <a href="/comment/1237#comment-1237" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1237#comment-1237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoje viskas priklauso…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoje viskas priklauso nuo bendruomenės atsakingumo lygio. Štai kauniečiai atsakingi į valdžią prisirinko atsakingų. Kur rezultatas už praėjusius metus Kaune daugėja prie tūkstančio gyventojų. Jau šiomis dienomis aktyvinami Kaune grandioziniai projektai per savivaldą. Tai yra jie ne inauguracijas daro - o ir toliau nelėtindami tempo kauniečių labui vysto kauną per savivaldą. Tokius klausimus kaip Alytuje ir straipsnyje rašo - ten neįsivaizduojama. Seniai tokias problemas sėkmingai sprendžia ir neleidžia sau terliotis kaip Alytuje. Regis bijo suvokt realybę. Kad būtent už šių straipsnį aprašomų klausimų ne kokybę atsakingi pačių rinkti tarybos nariai. Kur jiems patvirtinus šiuos klausimus taryboje, tik tuomet jie pradedami vykdyt. Tegu alytiškiai pasidomi, kas šiais klausimais taryboje tuomet tvirtindami balsavo - ir aišku kokie lygiai. Bet, kadangi čia kaip iš ties visų akyse mirštantis miestas ir nei piršto nekrutina situacijai gerinti - tai ten pasirodys kad gal ir iš būsimos valdžios rankutes sukėlė. Nes ką geriau siūlyt nesugebėjo, o kas ir tuomet sakė, kad fiasko -tų matyt ir nenorėjo. kaip ir vicemerų atleidimo -atstatymo cirkuose galėję eit į priekį po opozicija su geresniais siūlymais spręst problemas -jie nėjo. Ir dabar tos pačios problemos tik paūmėję. O jie nors ir vėl į valdžią patekę - jie vėl kaip pasimetę. Brangus laikas eina, o jie tarsi susirenka į koaliciją ir išsiskirsto regis dar labiau nesuprasdami, ką daryt. Esmėj, tai ant tos net inauguracijos, kur buvęs jau kaip apsijuokė -vargu ar užsidirba savivaldybė rimtai vertinant bendrą savivaldybės finansinę būseną. O tai, kad iš paskolų tai yra ateities sąskaita bando liaupsintis - tai tik gali sau leist alytiškiai. Kur jei kasmet mažėja virš 1000 gyventojų reiškia su kasdien kalendorine diena po 3 gyventojus sumažėja - na jei patinka ir toliau sėkmės cirkintis per savivaldą. Kur ir strategijoj užsibrėžę regis tie patys -siekt, kad per kadenciją nemažėtų dar beveik dvigubai daugiau nei dabar. Po ko belieka pritart kur Alytuj replikavo - kad ši besibaigianti kadencija esmėj kaip ir nesigaudė kas vyksta, apart patys kaip išgyvent, tas pats ir toliau...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1237" token="BVYTrawYNlmkOYRtX5gbkU62s18kWWcQjklCSZWgKyY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1235"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554801486"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kompetencija</span> - Ant, 2019-09-04 - 12:18</p> </li> <a href="/comment/1235#comment-1235" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1235#comment-1235" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai ką reiškia per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai ką reiškia per savivaldą negerbt kompetencijų. Reiškia už viską kas vyksta pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. 1p. - meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Pagal 4 str., 5) savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. O štai sav. administracijos direktorius pagal pareigybę yra pavaldus tarybai, atskaitingas tarybai ir merui. Visuomenę gali tik informuot. - Tad už viską atsakingi meras su taryba. Kadangi jų išimtinę kompetencija yra priimt sprendimus. O tai, kad savivaldybės administracijos direktorius prisiūlė visokių monų, o taryba ir baigiantis kadencijai patvirtinę jo siūlymus kaip ir nelabai susigaudantys kas kaip - štai... Savo laiku jį skiriant į šias pareigas buvo - istorija nutyli... Tai ir priminė istorija vėl.. Tik ant savo kailių. Kitas taryboj legendinis iš pradžių ir gyrė skiriant į šį postų ir be klausimų balsavę už - tada girdėjosi. Tai aukštos klasės vadybininkas. Na ir sulaukė atgal perlų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1235" token="UJIh4kAuI4f0sK3n_MBBKwVQIb7cNVnplBoga4WCEh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1234"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554798307"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2019-09-04 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/1234#comment-1234" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1234#comment-1234" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na ką gi, baigiantis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na ką gi, baigiantis kadencijai tokius klausimus galima buvo ( ar rimčiau pagal jų kompetencijas turėjo ir sugebėt gerai išspręst alytiškių labui) ir sugebėt išspręst. Ar kur garantija, kad esmėj tų pačių dalis ir būsimoj taryboj išspręs? Kur pagrinde problemos iš vis dėl bendros savivaldybės finansinės padėties, dėl negebėjimų atlikt švietimo pertvarkų kur aplink sugebėję savivaldybės, dėl centralizuotos buhalterijos ar lentų į kabinetus įrengimas atseit pagerės - atsakomybė už tai. Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Tik pagal 16 str., 2p. - per tarybos išimtinę kompetenciją patvirtinti sprendimai. Kaip dėl centralizuotos buhalterijos, lentų... Dėl švietimo pertvarkos iš vis sprendimų nesimato. Vienok įdomiausia dėl viso savivaldybės paskolų kur jei grubiai apie 15 milijonų eurų? Tai pagal 16 str., 28) - sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas, šios paskolos naudojamos tik investiciniams projektams ..., laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą. - Tai didieji projektai ir kurie daugumoj finansuoti iš ES lėšų pasibaigę ir grįžę refinansuotos lėšos - tai kokius dabar projektus už tokias dideles lėšas savivaldybė Alytuj iš vis vykdo? Kur garantija, kas atiduos tas paskolas, kaip kaip garantija mokesčių mokėtojų kasmet mažėja ir daugėt nusimato ir patys strategijoj kaip ... - atsakingi už tai meras su taryba, savivaldybės administracijos ir sav. kontrolierius. Kurie tai anksčiau turėjo pastebėt ir gerint. Ir įdomiausia, kad per taryba replikuojasi, bet visumoj tvirtinasi kaip gerus darbus. Ne jau taip ir jų rinkėjai bei likus bendruomenė masto. Kol jų rinkti valdžioje tarsi eksperimentuoja...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1234" token="ceeNQQdk3pLDeCPrce40xXheB98s6ibeyHNCpeAnJLA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=524&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sxgOpfglID2e6LvHobl9oy2kCEVXv-dL5xZFyxkp-tM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 09 Apr 2019 07:04:45 +0000 vyrredaktorius 524 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus švie­ti­mas. Ga­li­me ki­taip https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-svie-ti-mas-ga-li-me-ki-taip <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­bi­las Kur­ti­nai­tis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (10)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_8370.jpg?itok=5L_r1fYE" width="344" height="287" alt="Dobilas Kurtinaitis" title="Do­bi­las Kur­ti­nai­tis. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Di­de­lės ar ma­žos kla­sės?</h2> <p>Tė­vai ir mo­ky­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad mo­ky­mas(is) yra efek­ty­ves­nis, o mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mai aukš­tes­ni to­se kla­sė­se, ku­rio­se mo­ko­si ma­žiau vai­kų. Pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais at­lik­tų dau­ge­lio tarp­tau­ti­nių ty­ri­mų, skir­tų mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­je įta­kai mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mams nag­ri­nė­ti, duo­me­nys ro­do, kad ge­rai su­pla­nuo­tos ir įgy­ven­din­tos mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se, ypač pra­di­nė­se, ma­ži­ni­mo pro­gra­mos tu­ri tei­gia­mą po­vei­kį mo­ki­nių pa­sie­ki­mams.</p> <p>At­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad di­de­lis mo­ki­nių skai­čius kla­sė­je ne­igia­mai vei­kia su­dė­tin­ges­nių už­da­vi­nių spren­di­mo re­zul­ta­tus. Be to, nu­sta­ty­ta, kad mo­ki­nių skai­čius kla­sė­je tu­ri įta­kos mo­ki­nių in­te­re­sams, po­žiū­riui į mo­ky­mą­si.</p> <p>Aki­vaiz­du, kad mo­ky­ma­sis di­de­lė­se kla­sė­se la­biau ti­ko pra­ėju­sia­me am­žiu­je, kai mo­ky­to­jas skai­ty­da­vo pa­skai­tas vai­kams, o šie klau­sy­da­vo. Šian­dien ge­ro­kai pa­ki­tus rei­ka­la­vi­mams as­mens kom­pe­ten­ci­jai (rei­ka­lau­ja­ma ne tik ži­nių at­ga­mi­ni­mo, bet ir kri­ti­nio, kū­ry­bi­nio mąs­ty­mo, ana­li­ti­nių ge­bė­ji­mų), toks mo­ky­mo bū­das ta­po ne­be­tin­ka­mas, to­dėl ki­tos vals­ty­bės vis daž­niau orien­tuo­ja­si į bran­ges­nį in­di­vi­du­a­li­zuo­tą mo­ky­mą, ku­ris su­da­ro re­a­les­nes są­ly­gas pa­siek­ti šian­die­niam švie­ti­mui ke­lia­mus tiks­lus, – o jį įgy­ven­din­ti leng­viau ma­žes­nė­se kla­sė­se.</p> <p>Tei­gia­mas ma­žes­nio mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se po­vei­kis pa­si­reiš­kia ir mo­ki­niams, ir mo­ky­to­jams. An­tai, ga­li­ma dau­giau dė­me­sio skir­ti kiek­vie­nam mo­ki­niui ir jo mo­ky­mui­si, dau­giau ga­li­my­bių in­di­vi­du­a­li­zuo­ti mo­ky­mą, dau­giau lai­ko skir­ti su­dė­tin­goms už­duo­tims nag­ri­nė­ti.</p> <p>Že­mes­nė­se kla­sė­se mo­ki­niai re­čiau jau­čia­si apa­tiš­ki ir nu­si­vy­lę, for­muo­ja­si po­zi­ty­ves­nis jų po­žiū­ris į mo­ky­mą­si. Mo­ky­to­jams at­si­ran­da di­des­nis pa­si­ten­ki­ni­mas dar­bu, ma­žiau lai­ko ski­ria­ma ne su ug­dy­mu su­si­ju­sioms veik­loms at­lik­ti, leng­viau val­do­ma kla­sė, pa­mo­kos ve­da­mos sklan­džiau, ge­riau ga­li bū­ti įver­ti­na­mi ir ste­bi­mi mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bei jų rai­da.</p> <p>Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos 2015 me­tais pa­tvir­tin­to­je Ge­ros mo­kyk­los kon­cep­ci­jo­je taip pat la­bai aiš­kiai tei­gia­ma: „Svar­bu su­vok­ti, koks bus mo­ky­ma­sis at­ei­ty­je. Aki­vaiz­di ten­den­ci­ja – nuo švie­ti­mo vi­siems per­ei­na­ma prie švie­ti­mo kiek­vie­nam, t. y. per­so­na­li­zuo­to, su­as­me­nin­to ug­dy­mo ir mo­ky­mo pri­pa­žįs­tant, kad žmo­nių pa­tir­tys, po­rei­kiai, sie­kiai ski­ria­si ir mo­ko­ma­si skir­tin­gais tem­pais ir bū­dais.“ </p> <h2>Aly­taus si­tu­a­ci­ja</h2> <p>Šian­dien Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas mak­si­ma­lus mo­ki­nių skai­čius kla­sė­je yra aiš­kiai per di­de­lis. Aly­tu­je šie­met vie­no­je pra­di­nė­je kla­sė­je vi­du­ti­niš­kai mo­ko­si 21 mo­ki­nys. Yra kla­sių, ku­rio­se sė­di po 24–25 mo­ki­nius. Tai yra la­bai daug.</p> <p>Mies­te šiais moks­lo me­tais ug­do­ma 550 pir­mo­kų. Pa­na­šiai tiek yra ant­ro­kų, tre­čio­kų ir ket­vir­to­kų. Pa­vyz­džiui, pir­mo­kai įvai­rio­se mies­to mo­kyk­lo­se su­da­ro 27 kom­plek­tus (kla­ses), ket­vir­to­se kla­sė­se yra 26 kom­plek­tai. Ką vi­sa tai reiš­kia? Ogi tai, kad jei­gu mes jau at­ei­nan­tį rug­sė­jį pir­mo­se ir penk­to­se kla­sė­se kom­plek­tuo­tu­mė­me, pa­vyz­džiui, ne dau­giau kaip 15 mo­ki­nių kla­sė­je, mies­to švie­ti­mo sis­te­mo­je at­si­ras­tų aš­tuo­nio­li­ka pa­pil­do­mų kom­plek­tų (kla­sių). Sa­ky­si­te, kad tai Aly­taus biu­dže­tui bū­tų ne­pa­ke­lia­ma naš­ta?</p> <h2>Pa­skai­čiuo­ki­me</h2> <p>Ge­ra pa­slau­ga ar pre­kė vi­sa­da tu­ri sa­vo kai­ną. Čia ne­ga­liu ne­pa­ci­tuo­ti švie­ti­mo eks­per­tės pro­fe­so­rės Vi­li­jos Tar­ga­ma­dzės: „Dau­ge­liu at­ve­jų mo­kyk­lų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas pa­gal eko­no­mi­nį pa­ra­met­rą jau daug me­tų sig­na­li­za­vo apie švie­ti­mo sis­te­mos ne­iš­ma­ny­mą.“</p> <p>Da­bar pa­sver­ki­me, kiek mū­sų mies­te kai­nuo­tų jau mi­nė­ta idė­ja ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se.</p> <p>Pir­ma: pas­ta­rai­siais me­tais mo­kyk­lo­se su­ma­žė­jus vai­kų skai­čiui, kla­sių pa­tal­pų tu­ri­me pa­kan­ka­mai. Jos bet ku­riuo at­ve­ju pri­žiū­ri­mos, va­lo­mos, šil­do­mos.</p> <p>An­tra: aš­tuo­nio­li­kai pa­pil­do­mų nau­jų kla­sių mums rei­kė­tų mo­ky­to­jų. O tai mies­to biu­dže­tui per me­tus kai­nuo­tų 250 tūkst. eu­rų. O jei­gu mo­ki­nių skai­čiaus ma­ži­ni­mą kla­sė­je pra­dė­tu­me tik nuo pir­mo­kų, lė­šų rei­kė­tų per­pus ma­žiau. Tik po 2,5 eu­ro nuo kiek­vie­no mū­sų. Iš kur pa­im­ti šiuos pi­ni­gus?</p> <h2>Grą­žin­ki­me sko­lą</h2> <p>2018 me­tų pa­bai­go­je vie­ši in­for­ma­ci­jos šal­ti­niai skel­bė: Lie­tu­vo­je vi­sos sa­vi­val­dy­bės sa­vo biu­dže­tuo­se vie­nam mo­ki­niui vi­du­ti­niš­kai ski­ria 2 tūkst. 710 eu­rų per me­tus. Ša­lies sos­ti­nė – dar 60 eu­rų dau­giau. O kaip šiuo klau­si­mu at­ro­do Dzū­ki­jos sos­ti­nė? Ogi jos val­džia te­su­ge­ba vie­nam mū­sų mo­ki­niui skir­ti tik… 2 tūkst. 177 eu­rus per me­tus.</p> <p>Ne­sun­ku pa­skai­čiuo­ti, kad taip šio­je sri­ty­je „tau­py­da­mi“ mū­sų iš­rink­tie­ji, ko ge­ro, net ir ne­su­pras­da­mi to, su­ma­ži­no švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mo ly­gį nuo 60 iki 40 proc. ir kas­met „ap­šu­ko­ja“ Aly­taus švie­ti­mą dau­giau nei 3 mln. eu­rų. Lai­kas pra­dė­ti grą­žin­ti sko­las mū­sų mo­kyk­lų ben­druo­me­nėms.</p> <h2>Ir in­ves­tuo­ki­me</h2> <p>To­dėl rei­kė­tų drą­siai ir at­sa­kin­gai rei­kia­mas lė­šas in­ves­tuo­ti į ko­ky­biš­kes­nį mū­sų vai­kų mo­ky­mą. Tik­rai de­rė­tų svars­ty­ti ir įgy­ven­din­ti šią idė­ją, ka­dan­gi to­kių są­ly­gų ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se ir ge­rin­ti ug­dy­mo(si) są­ly­gas jiems ir mo­ky­to­jams ne­tu­ri nei Vil­nius, nei Kau­nas. O ar mes ži­no­me, ką apie tai gal­vo­ja ten gy­ve­nan­čios jau­nos šei­mos? Bū­tent Aly­tus sa­vo­jo­je švie­ti­mo sis­te­mo­je tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą ir pra­na­šu­mą. Ar iš­nau­do­si­me tai?  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/A-0012.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-515-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/A-0012.jpg" width="3461" height="1833" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1232"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554786884"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl paskolų</span> - Ant, 2019-09-04 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/1232#comment-1232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1232#comment-1232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei miesto biudžete grubiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei miesto biudžete grubiai apie 15 milijonų eurų paskolų? Tai pagal LR Vietos sav. įst. 16 str., 2 tarybos išimtinė kompetenciją, 28) -sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas, šios paskolos naudojamos tik investiciniams projektams..., laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą. - Tad klausimas merui, tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės kontrolieriui - tegu parodo, kur Alytuj už tokią didelę sumą tiek vykdo projektų. Kaip ir kur garantijos, kas tokias sumas atiduos. Nors pagal įstatymus už tai atsakingi meras su taryba, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius. Na, o visuomene nuo kurių mokamų mokesčių formuojamas biudžetas jau savo kailiukais jaučia... Kur net tarybos pasitvirtintoj strategijoj 3 metams į priekį jie kaip ir sąmoningai strategija siekt, kad gyventojų nemažėtų daugiau nei 4 proc. Reiškia kaip ir palieka erdvės daugėt beveik 2 kart daugiau nei dabar yra. Na apie laimingą vaikų ateitį tokioj situacijoj net burt nėra ką. Kuriems, kurie nespės iš čia dingt laiku, tarsi kaip vergams be pasirinkimo teisės numesta į ateitį paskolos. Už kurias šie ir buvę...rūpinasi Alytumi. Ar savimi?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1232" token="dCpVzogJTlhErfDeKQPQyLOTSwb754G3dHS7u0_X0hQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1230"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554738665"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo jo </span> - Pir, 2019-08-04 - 18:51</p> </li> <a href="/comment/1230#comment-1230" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1230#comment-1230" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai kvailos pasakos, jo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai kvailos pasakos, jo partija miestui tik kenkė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1230" token="KowyRJlYkB1UCD0oLbD2DUwIAg2zHoXM05Tkn3SpwnY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1226"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554697637"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - Pir, 2019-08-04 - 07:27</p> </li> <a href="/comment/1226#comment-1226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1226#comment-1226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, vien švietimo sistemą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, vien švietimo sistemą pertvarkius neužtikrins efektyvaus lėšų naudojimo. pakol ir per kitas sritis kaip ir neefektyviai naudoja ir tęsia... Pradedant nuo perteklinės mero komandos į apačias... Kur buvo laikai Alytuje, kaip esant mažiau gyventojų buvo ir mažiau valdžios, ir efektyviau tvarkėsi... Kauno miestas, daug turtingesnis už Alytų ir geriau besivystantis, net tie sau neleidžia inauguracijų dalyt. Nes brangiai kainuoja ir geriau tas lėšas skirt žmonėms, ekonomikai gerint, kad darbo vietos kurtųsi.. O Alytuj į pompastiką pasiruošę žert kiek tik gali... Kad susireikšminus Imituot po saujele labui... Geriau pasidomėkit Alytuj, kas biudžeto kažkur apie 16 milijonų eurų paskolų ( ir apie kurių konkretų dydį kaip tabu šia tema net per rinkimus nesigirdėjo) atiduos, sparčiai mažėjant gyventojų skaičiui. Ar ir toliau permetinės į ateitį imituodami. Kaip ir tiek prakutę vaikai iš Alytaus neatsisukdami...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1226" token="PEe6K597gEdsAWmFwFwfm6L2BcI1XA-IF-Hg5LhWQjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1225"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554652001"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gaila</span> - Sek, 2019-07-04 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/1225#comment-1225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1225#comment-1225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vadinasi,pokyčių nelaukim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vadinasi,pokyčių nelaukim,nes viskas aukštam lygy ir tik naivuoliai siūlo uždaryti merdinčias mokyklas ir nešvaistyti lėšų.Graudu skaityti papezėjimus apie klasių mažinimą ir visų mokyklų išlaikymą.Ar kiti miestai mažiau lėšų turi,kad negeba išlaikyti tuščių mokyklų,net rajone ir tam jungiama,keičiama,kad tik kokybę išgavus,o ne savus kėdėse išlaikius.Vargas dėl proto..ką bepridursi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1225" token="R1aiKdu_M45EBD3lVIEAYP_gDEiU-iJzb4syLFpkcrI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1224"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554631655"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Sek, 2019-07-04 - 13:07</p> </li> <a href="/comment/1224#comment-1224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1224#comment-1224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu ir gudru nieko nekeisti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu ir gudru nieko nekeisti,tik renovuoti ir lėšas švaistyti.Tai gal nuo rugsėjo jau bus klasėse po 15 mokinių.Gal savo privačią mokyklą atidarysit.Kvailesnio straipsnio neteko skaityti.Apskritai,šv.Alytuje stagnacijoje.O gabūs vaiksi ieško vietų Kaune ar Vilniuje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1224" token="LJ6TZpbsUB_YPzuq6s9m7lmBM1LHdwoBqpo8F9p0cDU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1223"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554628174"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mmm</span> - Sek, 2019-07-04 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/1223#comment-1223" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1223#comment-1223" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žiūrėkit, kas pragydo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žiūrėkit, kas pragydo...partija, kuri visą savo gyvenimą karpė lėšas, taupė silpniausių sąskaita, uždarinėjo mokyklas, mokyklose tualetus...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1223" token="TjYyR_9WPx8qOZ8ooUMZS18EIY-MAC9L6d-HIKBXQRA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1221"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554559475"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ką šitas bebra…</span> - Šeš, 2019-06-04 - 17:04</p> </li> <a href="/comment/1221#comment-1221" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1221#comment-1221" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paslėpkit tą lūzerį iš akių!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paslėpkit tą lūzerį iš akių!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1221" token="yOba1jrai2JI-WTOESsN4LZfbevOks9zKVfCrUbD2l4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1215"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554528422"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ypatumai</span> - Šeš, 2019-06-04 - 08:27</p> </li> <a href="/comment/1215#comment-1215" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1215#comment-1215" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto politikoje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto politikoje pagrinde kelios vyraujančios tradicinės partijos kur lemia branduoliai po pedagogais. Jie ir aktyvesni vieni iš rinkėjų per paskutinius dešimtmečius. ir dar regis ateitį lems. Galima sakyt, bent kol kas dar, jie lėmė, kad šioje kadencijoje Alytaus miesto valdyme neįsigaliotų kaip atviri metodai nuo gatvės. Dar rinkimų metu jų bendruomenė garbingiau elgėsi, nei nuo verslo atskiri ..kaip galutinai suciniškėję. Per ką besibaigianti tarybos kadencija rimtai vertinant fiasko. Bei ir būsimoje nusišviečia nuo priklausomai, kaip užsileis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1215" token="l-nWgEaCLCGDCsUZQ1g9WH1T74QP3IbsnXpOYih3ZO8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1214"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554527636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagal</span> - Šeš, 2019-06-04 - 08:13</p> </li> <a href="/comment/1214#comment-1214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1214#comment-1214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus valdžia turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus valdžia turi tarnaut -dirbt žmonėms. Pagal LR Konstitucijos 46 str. tarnaut bendrai tautos gerovei. Reiškia per savivaldą Alytuje tarnaut viso apie 50 tūkstančių alytiškių gerovei. O ne renovuotom, bet pustuštėm mokyklom ar aikštėm, pertekliniams etatams išlaikomiems saviems ar kelių po verslu nežabotom ambicijom. Kur visi atvejai Alytuje veda į nykimą. Nes per besibaigiančią kadenciją praktiškai visų valstybinių institucijų padaliniai Alytuje dėl drastiško gyventojų mažėjimo jau atlikę pertvarkymus. Tik savivaldybė ir teisėsauga, kur nuo Vilniaus valdžia su teisėsauga sau susikėlę atlyginimus o į apačias kitiems taupyt -dar užsilikę Alytuj. Vienok jų bendrom pastangom pasiekta, kad Alytuje užslopinti ir reti kur gali sėkmingai vystyt Alytų, sminga. Net naujas meras pastebėjo, kad pasitvirtintoj per tarybą strategiją siekt, kad gyventojų mažėjimas ne viršytų4 proc. kaip esamo 2,4 proc. per daug -vienok kitiems nerūpi. Tai reiškia gyventojų mažėjimas per būsimą kadenciją regis nesunkiai pritemps iki 10 tūkstančių. Esmėj patys savo neatsakingumo valdyme įkaitai. Nes dabartinė situacija, kaip švietimo sistemoj vyrauja dauguma kur iki pensijos keli metai ir nėra kur dėtis - taip ir daugumoj Alytuj panaši situacija vyrauja. Ir aštrėja.... Tad prakutę vaikai mauna kuo toliau nuo Alytaus net neatsisukdami, palikę čia gudručius su savo rinktom valdžiom ..smagintis. Kur mokyklose ne visiems užtenka jau pamokų dėl mokinių retėjimo ir prasideda, kas ką? Per ką didėja stresai ir nervai bei sveikatos eikvojasi. Tad rajone nors kelis kolumbariumus įsirengė, kad neverkšlent likę, kad nėra kam kapų prižiūrėt. Alytuj ir to nesugebėta...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1214" token="VTsX17whn8bBuzk0o_BAle_hKX5awAscvZhbyAWT1Yw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1212"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1554482837"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kodėl?</span> - Pen, 2019-05-04 - 19:47</p> </li> <a href="/comment/1212#comment-1212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1212#comment-1212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl Alytuj nesirūpinama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl Alytuj nesirūpinama ekonomikos užvedimu ir efektyviu lėšų naudojimu? O stengiamasi tuštėjančio biudžeto likučius į save nusitempt, o kitiems nors ir tvanas. Tas švietimo pertvarkas reaguojant į gyventojų mažėjimą visi pasidarę ir be problemų. Tik Alytuje gudraut nenustoja. Ir praktiškai per visas sritis. Štai Kaunas pirmą kart pasiekė, kad anais metais padidėjo gyventojų prie 1000 per metus. Iki tol mažėjo. Reiškia Kaunas kaip kadencijos pradžioje užsibrėžė reaguot į gyventojų mažėjimą ir mažino savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų skaičių. Nes siekė efektyvumo ir pasiekė. Tada prieš kelis metus jie švietimo pertvarką ant greičio darė. Ten ir konservatoriai pradėjo prieš. Tada konservatoriams prieš akis padėjo audito išvadas dėl bendros savivaldybės finansinės būklės. Ir švietimo sistemos audito išvadas. Kur trumpai buvo surašyta ten taip ir taip, bei galimi sprendimai. Pasiūlė konservatoriams geriau pateikt -nesugebėjo ir aptilo. Ir pasiekė, kad gyventojų jau daugėja reiškia finansiniai srautai ekonomiškai cirkuliuoja. Jie net neleidžia sau dabar mero igaunuracijos, nes per brangu. Kaip Alytuj sau leidžia, vadinasi ne per brangu jiems? Tai yra iškart parodo požiūrių skirtumus Kauno ir Alytaus m. per savivaldą. Kurie priešingi. Dabar ši Alytaus bebaigianti kadencija prieš mėnesį pasitvirtino strateginį vystymo planą 3 metams. Kur net naujas meras užsižiūrėjo, kad siekis siekt, kad gyventojų mažėjimas ne viršytų 4 proc. neramina. Nes ir esamas mažėjimas 2,4 proc. daug ir slegia. Tik gal nespėjo pasigilint, kad esamas meras pagal kompetenciją esmėj kas mėnesį gauna visapusišką informaciją iš visų sričių. Kaip kinta gyventojų skaičius, kiek atliekų kiekiai svyruoja ir panašiai. Todėl LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) aiškiai sako. Meras rūpinasi savivaldybės raidos rodiklių analize ir strategijų-programų-projektų gerint sprendimais bei jų įgyvendinimo kontrole. Reiškia meras pagal šią informaciją turi parengt pirminius sprendimų variantus ir teikt tarybai svarstyt ir visi kartu priimt apdirbtus galutinius sprendimus. Bet to nesimato. Vienok įtraukiant į strategiją galimą 4 proc. gyventojų mažėjimą reiškia reaguoja pagal faktą. Kas kartu reiškia kaip ir didėja lėšų neefektyvumas. Tik Alytuj sugeba ir po rinkimų neįvardint kiek biudžete paskolų. O jų grubiai apie 15 milijonų eurų. vertinant, kad didieji projektai pasibaigę reiškia sugrįžę skolintos lėšos, tų paskolų gali būt kokia 5 milijonai eurų. ką galima pagrįst atseit pajamų mokesčių skirtumų išlaidos. Bet štai apie 10 milijonų eurų, čia kaip ne pagal galimybes. Lyginam, metinis biudžetas apie 60 milijonų eurų. Pusė iš Vilniaus švietimui. Sava dalis apie 30 milijonų. Gyventojų mažėjimas reiškia mažėja savų renkamų mokesčių dalis. Tad kaip Kaunas kurie jau patys iš savęs, Alytus patys neužsidirba jau ir seniai. Tad džiugesys ir dėl šilumos tinklų, kur galimos ieškinių sumos 10n milijonų, matyt todėl apie biudžeto konkrečius lėšų skaičiukus ir jų pokyčius nutyli. Leisdami sau iš konteksto pafilosofuot..savo miesto ateities sąskaita. Kur ateitis kol kas nieko gera... O gyvent Alytuje ir uždirbt visi nori. Tik ne visiems...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1212" token="Cm4h3kYjHxhV8ecr07fP8EfrQgguFY1d432gby8pdB8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=515&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rQQToO3QiN92ZnEcplJJ6hv9aQKeQYF0ZOobXP-Keyk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Apr 2019 14:41:58 +0000 vyrredaktorius 515 at https://www.alytausnaujienos.lt „Vaikai Lietuvoje labai ramūs, imlūs ir turi daug žinių” https://www.alytausnaujienos.lt/vaikai-lietuvoje-labai-ramus-imlus-ir-turi-daug-ziniu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/29-13259" rel="bookmark"> Nr. <span> 29 (13259) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/DSC06607%20%281%29.JPG?itok=kQdrJiK4" width="344" height="287" alt="Tabita Fiedler." title="Alytuje savanoriavusi, o vėliau akademinę praktiką atliekanti vokietė Tabita Fiedler mokosi lietuvių kalbos, o vienas buvimo Lietuvoje privalumų jai yra kalbinė aplinka. Lietuviškai Tabita kalbasi ir su lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtiniais.  Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Sa­va­no­rys­tei pa­si­rin­ko Aly­tų</h2> <p>„Vo­lun­gė­lė­je“ at­lie­kan­ti aka­de­mi­nę prak­ti­ką vo­kie­tė Ta­bi­ta – pir­mo­ji, ta­čiau gal­būt ir ne pas­ku­ti­nė už­sie­nie­tė stu­den­tė šio­je įstai­go­je. Lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė džiau­gia­si, kad pa­tir­tis nau­din­ga ir ben­druo­me­nei, ir pa­čiai Ta­bi­tai. Ma­žie­ji auk­lė­ti­niai iš pra­džių su­si­do­mė­jo ne­įpras­tu jos var­du, o tė­ve­liai – kaip vo­kie­tė at­ra­do mū­sų mies­tą ir bū­tent šią iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą.</p> <p>Ta­bi­ta pa­sa­ko­ja, kad vis­kas pra­si­dė­jo prieš ke­le­rius me­tus, kai ji bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą Ber­ly­ne. Pa­si­ro­do, Vo­kie­ti­jo­je įpras­ta, kad bran­dos di­plo­mus ga­vę jau­nuo­liai iš­ban­do sa­ve sa­va­no­riau­da­mi. Ta­bi­ta vi­suo­met no­rė­jo dirb­ti su vai­kais, tai­gi ji in­ter­ne­te su­si­ra­do pa­siū­ly­mą dirb­ti auk­le, ta­čiau ne kur ki­tur, o... Aly­tu­je. Mer­gi­na lan­ko Aly­taus lais­vų­jų krikš­čio­nių baž­ny­čios ben­druo­me­nę, tai­gi at­vy­ku­si į mū­sų mies­tą net pa­tį pir­mą­jį kar­tą vie­ni­ša ne­pa­si­ju­to. Pui­kiai ra­du­si ben­drą kal­bą su šei­ma, ku­rios vai­kus pri­žiū­rė­jo 10 mė­ne­sių, Ta­bi­ta jau tuo­met svars­tė ga­li­my­bę grįž­ti į Lie­tu­vą. Ji pa­si­tai­kė šį pa­va­sa­rį, jau kaip bai­gia­mo­jo Ma­rien­bur­go ko­le­džo kur­so stu­den­tei.</p> <p>Mer­gi­na pa­sa­ko­ja, kad Vo­kie­ti­jos aka­de­mi­nė sis­te­ma ne­drau­džia studen­tams rink­tis prak­ti­kai už­sie­nio ša­lių, ta­čiau no­rin­čių­jų at­si­ran­da vos vie­nas ki­tas, nes ke­lio­nės ir gy­ve­ni­mo iš­lai­das ten­ka pa­deng­ti iš sa­vų lė­šų. Ta­bi­tos tai ne­su­stab­dė, juo­lab Aly­tu­je ji tu­rė­jo drau­gę, iš JAV at­vy­ku­sią ir mū­sų mies­te gy­ve­nan­čią Pau­lą. Vi­sa tai lei­do jai pri­im­ti ne­tra­di­ci­nį spren­di­mą – at­vyk­ti pa­gy­ven­ti Aly­tu­je, pa­to­bu­lin­ti lie­tu­vių kal­bos ži­nias ir at­lik­ti prak­ti­ką lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“.</p> <h2> Jei mo­ky­to­jo ne­ma­ty­ti tarp vai­kų, va­di­na­si, vis­kas pui­ku</h2> <p>Ta­bi­ta ste­bi­na lie­tu­vių kal­bos ži­nio­mis, nors kal­bos su mo­ky­to­ju mo­kė­si vos tris mė­ne­sius. Jai pui­kiai se­ka­si ras­ti ben­drą kal­bą su ma­ža­isiais auk­lė­ti­niais jų gim­tą­ja kal­ba.</p> <p>„Su vai­kais daug žo­džių ne­rei­kia, pri­sig­lau­džia ir pa­my­luo­ja“, – šil­tai apie Ta­bi­tą at­si­lie­pia jos prak­ti­kos va­do­vė, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja Li­na Ta­mo­šai­ty­tė. Iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ku­siai stu­den­tei pa­si­se­kė – ži­nias ji pe­ri­ma iš aly­tiš­kės, ku­ri pra­ėju­sį ru­de­nį ta­po be­ne jau­niau­sia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­ky­to­jo die­nos pre­mi­jos lau­re­a­te.</p> <p>Tuo, kaip iš sve­tur at­vy­ku­siai prak­ti­kan­tei se­ka­si ben­drau­ti su vai­kais, pa­si­džiau­gia ir įstai­gos va­do­vė A.Plyt­nin­kai­tė: „Ta­bi­tai la­bai gra­žiai pa­vyks­ta su­tar­ti su vai­kais. Kai įei­ni į kla­sę, jos tarp vai­kų net ne­ma­ty­ti. Tas iš­kart jau­čia­si, nes yra žmo­nių, ku­rie sė­di ant kė­dės ir žiū­ri į ma­žuo­sius iš vir­šaus, o yra mo­ky­to­jų, ku­rie vi­sa­da tarp vai­kų, juos ma­žie­ji la­bai my­li.“</p> <p>Aka­de­mi­nę prak­ti­ką at­lie­kan­ti stu­den­tė sa­ko, kad jai bu­vo la­bai smal­su, kaip Lie­tu­vo­je vei­kia švie­ti­mo sis­te­ma ir kuo ji ski­ria­si nuo Vo­kie­ti­jos. Ta­bi­ta pa­ste­bi, kad Lie­tu­vo­je to­kio pat am­žiaus vai­kai tu­ri dau­giau ži­nių nei ug­do­mi Vo­kie­ti­jo­je, nors prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas ten pri­va­lo­mas anks­čiau – nuo 5 me­tų.</p> <p>Ki­tas skir­tu­mas – Vo­kie­ti­jo­je iki­mo­kyk­li­nu­kai dau­giau lai­ko pra­lei­džia lau­ke. Jos ma­ny­mu, Lie­tu­vo­je vai­kai dau­giau mo­ka, ge­riau pa­žįs­ta rai­des ir skai­čius nei jų ben­dra­am­žiai Vo­kie­ti­jo­je. Ta­bi­ta taip pat pa­ste­bi, kad mū­sų ša­ly­je jie yra ra­mes­ni, la­biau klau­so mo­ky­to­jų.</p> <h2> Ge­ro­sios pa­tir­ties se­mia­si ir pra­de­dan­tys va­do­vai</h2> <p>Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ ge­ro­sios pa­tir­ties se­mia­si ir lie­tu­viai švie­ti­mo va­do­vai. Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras vyk­do mo­ky­mų pro­gra­mą „Va­dy­bi­nio dar­bo pa­grin­dai: įva­di­niai mo­ky­mai nau­jai pa­skir­tiems va­do­vams“, skir­tą nau­jai pa­skir­tiems ir va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai pa­tir­ties ne­tu­rin­tiems va­do­vams.</p> <p>Pro­gra­mos iš­skir­ti­nu­mas yra tas, kad jos įgy­ven­di­ni­mas pa­grįs­tas ne tiek te­ori­nių ži­nių pa­gau­si­ni­mu, kiek mo­ky­mu­si iš pa­tir­ties: tu­ri­mų kom­pe­ten­ci­jų su­si­ste­mi­ni­mu, dis­ku­si­jo­mis su ko­le­go­mis apie iš­ky­lan­čias pro­ble­mas, pa­tir­ties re­flek­si­jo­mis. Pro­gra­ma orien­tuo­ta į prak­ti­nį pri­tai­ky­mą: tarp se­si­jų, kon­sul­tuo­da­mie­si su pa­ty­ru­siais va­do­vais, nau­jai pa­skir­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ren­gia sa­vo va­do­vau­ja­mai įstai­gai ak­tu­a­lų po­ky­čio pro­jek­tą ir jį iš­ban­do dar­bi­nė­je ap­lin­ko­je. Aly­taus lop­še­lis-dar­že­lis „Vo­lun­gė­lė“ yra vie­na iš mo­ky­mų da­ly­vius kon­sul­tuo­jan­čių įstai­gų ir jų mo­ko­mų­jų vi­zi­tų vie­ta. Alytuje – vienintelė tokia švietimo įstaiga.</p> <p>Mo­ko­mų­jų vi­zi­tų tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas nau­jai pa­skir­tiems va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai pa­tir­ties ne­tu­rin­tiems va­do­vams įgy­ti kom­pe­ten­ci­jų, bū­ti­nų sie­kiant efek­ty­vaus va­do­va­vi­mo ir švie­ti­mo įstai­gos val­dy­mo. Be­si­mo­kan­tie­ji do­mi­si va­do­va­vi­mo stra­te­gi­jo­mis, bū­ti­no­mis švie­ti­mo įstai­gai val­dy­ti ir to­bu­lin­ti, po­ky­čių val­dy­mu ir jų tva­ru­mo už­tik­ri­ni­mo są­ly­go­mis, or­ga­ni­za­ci­jos ko­man­di­nio dar­bo pa­grin­dais. Vi­są die­ną vie­šin­tys lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai daž­niau­siai sie­kia ap­tar­ti va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai es­mi­nes pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria pra­de­dan­tys va­do­vai.</p> <p>Alytuje savanoriavusi, o vėliau akademinę praktiką atliekanti vokietė Tabita Fiedler mokosi lietuvių kalbos, o vienas buvimo Lietuvoje privalumų jai yra kalbinė aplinka. Lietuviškai Tabita kalbasi ir su lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtiniais.  Asmeninė nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190206_113715%20%283%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-457-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190206_113715%20%283%29.jpg" width="1984" height="1488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/DSC06592%20%281%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-457-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/DSC06592%20%281%29.JPG" width="1984" height="1488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_2714.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-457-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_2714.JPG" width="1984" height="1488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_2747.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-457-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_2747.JPG" width="1984" height="1488" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=457&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1N8A8t80rdAt-Am1ysgudtZq97bBKQ6dAnIVFEw-c4o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 07 Mar 2019 08:01:43 +0000 vyrredaktorius 457 at https://www.alytausnaujienos.lt Po­li­ti­kai nu­spren­dė pri­tar­ti ba­ka­lau­re­a­to kla­sių at­si­ra­di­mui Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-ti-kai-nu-spren-de-pri-tar-ti-ba-ka-lau-re-kla-siu-si-ra-di-mui-sv-be-ne-dik-gim-na-zi-jo-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Gimnazija.JPG?itok=gK7rd2OR" width="344" height="287" alt="Gimnazija." title="Šv. Benedikto gimnazija teiks paraiškas Tarptautinio  bakalaureato klasių akreditavimui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> Po­li­ti­kai nu­spren­dė pri­tar­ti Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mos die­gi­mui Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir nu­ma­ty­ti lė­šų Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te. Sto­ja­ma­sis mo­kes­tis pir­mai­siais me­tais yra 3 tūkst. 030 eu­rų, ta­čiau at­ei­ty­je lė­šų rei­kės dau­giau.</p> <p>Ta­ry­bos va­lia sa­vi­val­dy­bė už­tik­rins pro­gra­mos tęs­ti­nu­mą ir fi­nan­sa­vi­mą. Už ga­li­my­bę bū­ti tarp­tau­ti­nės ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­jos na­re Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai kas­met tek­tų mo­kė­ti me­ti­nį na­rio mo­kes­tį – iki 10 tūkst. eu­rų už vie­ną pro­gra­mą, o jų nu­ma­ty­tos dvi.</p> <p>Vie­ni po­li­ti­kai svei­ki­no gim­na­zi­jos no­rą ieš­ko­ti sa­vo iš­skir­ti­nu­mo ir pri­im­ti iš­šū­kius, ki­ti – kvie­tė pa­svars­ty­ti, kaip rei­kės su­tal­pin­ti pa­pil­do­mus kla­sių kom­plek­tus į įstai­gos pa­tal­pas, ku­rios jau ir šiuo me­tu yra už­pil­dy­tos. Gal­būt iš­kel­ti į ki­tas įstai­gas, kaip gim­na­zi­jos fi­lia­lą? Juo­lab kad į Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to kla­ses Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ža­da­ma pri­im­ti ga­bius moks­lei­vius iš vi­so mies­to. Tam po­li­ti­kai pri­va­lės pa­tvir­tin­ti pa­pil­do­mus kla­sių kom­plek­tus. Ga­vus ak­re­di­ta­ci­ją, būtų for­muo­ja­ma vie­na pa­pil­do­ma 5 ir vie­na gim­na­zi­nė III kla­sė. Kaip vyks at­ran­kos į jas – kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja­ma.</p> <p>Nu­skam­bė­jo ir po­li­ti­kų abe­jo­nių, ar to­kia ir taip jau iš­skir­ti­nės – il­go­sios (1–12 kla­sės) – gim­na­zi­jos tarp­tau­ti­nė spe­cia­li­za­ci­ja ne­iš­ba­lan­suos Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mos? Ar ne­rei­kė­tų iš pra­džių ver­tin­ti jos vi­su­mos, o jau ta­da – at­ski­rų mo­kyk­lų ini­cia­ty­vų? Ki­ti gi iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad bet ku­ri Aly­taus gim­na­zi­ja tu­rė­jo tei­sę pri­si­im­ti ly­de­rys­tę, ta­čiau kaž­ko­dėl to ne­pa­da­rė.  </p> <p>„Ar tė­vai ži­no ir kiek jų bus pa­jė­gūs su­mo­kė­ti eg­za­mi­nų mo­kes­tį – apie 632 eu­rus, ku­rį pa­gal Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (12 kla­sė­je) pro­gra­mą tu­ri su­mo­kė­ti pa­tys mo­ki­niai, kai jie re­gist­ruo­ja­mi eg­za­mi­nų se­si­jai?“ – svars­tė ta­ry­bos na­riai. </p> <p>„Aly­taus mies­te yra daug ga­bių ir ta­len­tin­gų mo­ki­nių. Di­dė­ja vi­su­mi­nio ug­dy­mo po­rei­kis, to­dėl tiks­lin­ga plės­ti įvai­rių na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių mo­ky­mo­si pro­gra­mų pa­siū­lą. Pie­tų Lie­tu­vo­je nė­ra mo­kyk­los, ku­rio­je bū­tų ak­re­di­tuo­tos tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (TB) kla­sės. TB kla­sė­se 6 pa­grin­di­niai da­ly­kai mo­ko­mi an­glų kal­ba (mo­ko­mi ne mo­ki­niai, o da­ly­kai). Į Aly­tų grįž­ta šei­mos iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių su mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais, ku­riems bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos tęs­ti moks­lą an­glų kal­ba“, – sa­ko Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė. Su­ma­ny­mui pri­ta­ria tė­vų ben­druo­me­nė.</p> <p>Įstai­gos va­do­vė ta­ry­bos na­riams pri­mi­nė, kad vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų rei­tin­gų len­te­lė­je Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių 6 da­ly­kų re­zul­ta­tai pa­ten­ka į pen­kias­de­šim­ties ge­riau­sių Lie­tu­vos gim­na­zi­jų są­ra­šą.</p> <p>Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­ja (IBO) įkur­ta 1968 me­tais Že­ne­vo­je. Šiuo me­tu IBO pri­klau­so 2 tūkst. 580 mo­kyk­lų 134 pa­sau­lio ša­ly­se. Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mas (IB di­plo­ma) su­tei­kia­mas mo­ki­niams, sėk­min­gai iš­lai­kiu­siems vi­sus še­šis bai­gia­muo­sius eg­za­mi­nus ir ga­vu­siems tei­gia­mus pa­ži­ni­mo te­ori­jos, iš­plės­ti­nio ra­ši­nio ir vi­suo­me­nei nau­din­go dar­bo įver­ti­ni­mus. Lie­tu­vo­je Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mas yra pri­ly­gi­na­mas bran­dos ates­ta­tui, o bai­gia­mie­ji eg­za­mi­nai – bran­dos eg­za­mi­nams. Eg­za­mi­nų pa­žy­miai kon­ver­tuo­ja­mi į šim­ta­ba­lę sis­te­mą pa­gal Lie­tu­vos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas tai­syk­les</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=448&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TJnrDhV0IdCDzWk19kgSy1ETTD5BQSqn1pNIGNkX6Ms"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Mar 2019 16:08:01 +0000 vyrredaktorius 448 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je vie­šė­jęs Al­gir­das But­ke­vi­čius: „Gy­ve­ni­mo sėk­mei – trys veiks­niai: ži­nios, pa­tir­tis ir ver­ty­bės” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-vie-se-jes-al-gir-das-ke-vi-cius-gy-ve-ni-mo-sek-mei-trys-veiks-niai-zi-nios-pa-tir-tis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/23-13253" rel="bookmark"> Nr. <span> 23 (13253) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/pIMGP9217.jpg?itok=kgKD-No3" width="344" height="287" alt="nuotruka" title="Pirmadienį Alytuje lankęsis Seimo narys Algirdas Butkevičius miesto jaunimui pristatė gyvenimiškos ir politinės patirties įkvėptą, savo paties sukurtą lyderystės ir asmenybės augimo programą „Svajok, veik, nebijok“. Eg­lės Juo­džiu­ky­nie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Dvi pro­gra­mos – ly­de­rys­tei</h4> <p>Ži­no­mas Lie­tu­vos po­li­ti­kas lan­kė­si Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je. Jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai šiuo me­tu ne­pri­klau­san­tis A.But­ke­vi­čius pa­brė­žė: „At­vy­kau kaip pa­pras­tas, tiek gy­ve­ni­miš­kos, tiek po­li­ti­nės pa­tir­ties įkvėp­tas žmo­gus, su jau­ną­ja kar­ta no­rin­tis pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­ties su­kur­ta ly­de­rys­tės ir as­me­ny­bės au­gi­mo pro­gra­ma „Sva­jok, veik, ne­bi­jok“. Ti­kiuo­si tai pa­dės įkvėp­ti jau­nuo­lius į sa­vo at­ei­tį žvelg­ti drą­siu žvilgs­niu ir at­kak­liau siek­ti sa­vo sva­jo­nių.“</p> <p>Sei­mo na­rys tei­gė, kad bai­gęs sa­vo kaip prem­je­ro dar­bą, daug ką ap­mąs­tė – sa­vo po­li­ti­nes ke­lio­nes, ge­ras ir ne itin ma­lo­nias pa­tir­tis – ir su­pra­to, kad be ži­nių, be pa­tir­ties ir as­me­ni­nių ver­ty­bių pro­gre­so žmo­gus ne­pa­da­rys. Ta­da A.But­ke­vi­čiui ir gi­mė idė­ja su­kur­ti jau­ną­ją Lie­tu­vos kar­tą lais­viau ir drą­siau in­teg­ruo­tis į glo­ba­lų­jį pa­sau­lį, į jį žvelg­ti pla­tes­nė­mis ir at­vi­res­nė­mis aki­mis ska­ti­nan­čią pro­gra­mą.</p> <p>„JAV pas­ku­ti­nė­se dvie­jo­se kla­sė­se mo­ki­niai mo­ko­mi pa­gal spe­cia­li­ą­sias ly­de­rys­tės pro­gra­mas, ku­rių Lie­tu­vo­je nė­ra. Pa­da­riau iš­va­dą, kad glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je be ly­de­rys­tės, tam tik­rų te­ori­nių su­pra­ti­mų mū­sų mo­ki­niams to­liau bus la­bai sun­ku kon­ku­ruo­ti, nes glo­ba­lus pa­sau­lis su­kū­rė di­džiu­lę kon­ku­ren­ci­ją. Nors da­bar­ti­nis jau­ni­mas už­au­gęs jau ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su pa­žan­giau­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se gi­mu­siais jau­nuo­liais, jis vis dar tu­ri tam tik­rų sil­pny­bių. No­ri­si mū­sų jau­ni­mą mo­ty­vuo­ti, kad jie įgy­tų ži­nių, kaip glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je bū­ti kon­ku­ren­cin­giems, kad jie su­vok­tų, jog gy­ve­na vie­nin­go­je Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­ko­je ir kad jau ne­už­ten­ka ap­si­ri­bo­ti vien tik Lie­tu­va“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.</p> <p>Jis už­si­mi­nė ir apie dar vie­ną jo kar­tu su Vil­niaus li­cė­jaus gim­na­zis­tais su­kur­tą pro­gra­mą „Kar­tu tik­rai ga­li­me“, pa­gal ku­rią pra­dė­tos pa­ties jau­ni­mo kur­ti ko­re­pe­ti­to­rių mo­kyk­los. Jo­se kiek­vie­ną sek­ma­die­nį 9–12 kla­sių gim­na­zis­tai pa­de­da mo­ky­tis 5–8 kla­sių glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams bei tiems mo­ki­niams, ku­rių tė­vai ne­tu­ri ga­li­my­bių sam­dy­ti pri­va­čių ko­re­pe­ti­to­rių moks­lo ži­nioms pa­gau­sin­ti. To­kių mo­kyk­lų tiks­las – mo­ty­vuo­ti vai­kus kuo dau­giau iš­mok­ti, įgy­ti ži­nių. Jei­gu yra po­rei­kis ir no­ras, to­kią ko­re­pe­ti­to­rių mo­kyk­lą sve­čias siū­lo ati­da­ry­ti ir Aly­tu­je.</p> <h4>Kas ir kaip le­mia gy­ve­ni­mo ko­ky­bę?</h4> <p>„Jū­sų gy­ve­ni­mo sėk­mė pri­klau­sys nuo tri­jų veiks­nių – ži­nių, pa­tir­ties ir as­me­ni­nių ver­ty­bių“, – taip su­si­ti­ki­mą su Aly­taus mo­ki­niais pra­dė­jo po­li­ti­kas. </p> <p>A.But­ke­vi­čius mo­ki­niams pa­sa­ko­jo sa­vo kaip mo­ki­nio pa­tir­tį. Jis yra bai­gęs anuo­met bu­vu­sią Še­du­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. Anuo­met tu­rė­jo ge­og­ra­fi­jos mo­ky­to­ją, ku­ris vi­są kla­sę pa­lik­da­vo po pa­mo­kų, jei­gu nors vie­nas mo­ki­nys į jo už­duo­tą klau­si­mą at­sa­ky­da­vo klai­din­gai. Po­li­ti­kas pa­sa­ko­jo, kad mo­ky­to­jas pa­ka­bin­da­vo kla­sė­je pa­sau­lio že­mė­la­pį ir tol klau­si­nė­da­vo vi­sų, kol kiek­vie­nas iš­mok­da­vo pa­ro­dy­ti vals­ty­bes ir su jo­mis su­si­ju­sias ži­nias.</p> <p>Jo įsi­ti­ki­ni­mu, įma­no­ma ir vi­du­ti­niš­kų ga­bu­mų tu­rin­čius mo­ki­nius mo­ty­vuo­ti iš­mok­ti pa­mo­ką bent aš­tuo­ne­tui. Esą svar­bu pa­ra­šius kon­tro­li­nį ir ga­vus bent tei­gia­mą įver­ti­ni­mą ne tik už­si­dė­ti pliu­siu­ką, kad at­si­skai­ty­ta, bet ir vi­siems kar­tu pa­a­na­li­zuo­ti at­sa­ky­mus tol, kol kiek­vie­nas įsi­dė­mės ir pa­kan­ka­mai ge­rai su­pras pa­mo­ką.</p> <p>„Tuo no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes jau gy­ve­na­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je, glo­ba­lio­je rin­ko­je, ir jei­gu šian­dien ne­iš­mok­si­te to, ką jums duo­da mo­kyk­la, uni­ver­si­te­tas, ko­le­gi­ja, tai jo­je tik­rai ne­bū­si­te kon­ku­ren­cin­gi“, – pa­brė­žė po­li­ti­kas.</p> <p>Jis pa­ta­rė per pa­mo­kas ati­džiai klau­sy­ti mo­ky­to­jų, nes tuo­met ne­bus ti­ki­my­bės gau­ti blo­gą pa­žy­mį, net jei­gu pa­pil­do­mai ne­sky­rė lai­ko pa­si­mo­ky­ti sa­va­ran­kiš­kai.</p> <p>A.But­ke­vi­čius pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mais, kai bū­da­mas ge­ras mo­ki­nys pir­mą kar­tą iš is­to­ri­jos ga­vo dve­je­tą už tai, kad ne­at­li­ko na­mų dar­bų, mat bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad mo­ky­to­ja at­sa­ki­nė­ti jo tik­rai ne­kvies.</p> <p>„Tai reiš­kia, kad ne­rei­kia žais­ti su ug­ni­mi. Ir dar svar­bu da­ly­vau­ti ir vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, nes tai duo­da pa­tir­ties, pla­tes­nį su­pra­ti­mą. Tai gy­ve­ni­me ga­li bū­ti pa­si­se­ki­mą lė­męs veiks­nys“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.</p> <h4>Pri­ori­te­tas – as­me­ni­nėms sa­vy­bėms</h4> <p>Taip pat jis ak­cen­ta­vo, kad itin svar­bios ir as­me­ni­nės sa­vy­bės, ypač to­kios kaip at­kak­lu­mas: „Gy­ve­ni­me su­si­dur­si­te su dau­gy­be kliū­čių, ta­čiau svar­biau­sia jas pri­im­ti kaip nau­ją iš­šū­kį ir ne­pa­si­duo­ti. Pa­si­ti­kė­ki­te sa­vi­mi, nes tik ta­da ge­rai jau­si­tės. At­si­sa­ky­ki­te ne­apy­kan­tos, pa­vy­do ir bai­mės. Drą­siai žen­ki­te į nau­ją, pla­tes­nę kom­for­to zo­ną. Tam rei­kia va­lios ir už­si­spy­ri­mo, o svar­biau­sia – ne­bi­jo­ti.“</p> <p>A.But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad ne tik svar­bu no­rė­ti po­ky­čių, bet ir keis­tis pa­tiems, ne­bū­ti pa­sy­viems, o veik­ti.</p> <p>Po­li­ti­kas pa­sa­ko­jo dau­gy­bės di­džių­jų pa­sau­lio ver­slo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų klau­si­nė­jęs, kaip dar­bui kom­pa­ni­jo­se at­si­ren­ka jau­nus žmo­nes. Ga­vęs at­sa­ky­mus, kad la­biau­siai tai le­mia as­me­ni­nės sa­vy­bės, emo­ci­nis in­te­lek­tas ir kaip di­džiu­lis tur­tas ver­ti­na­mas au­ten­tiš­ku­mas, o ži­nių vi­suo­met ga­li­ma pa­si­sem­ti.</p> <p>Po­li­ti­kas jau­ni­mui pa­aiš­ki­no, kuo ski­ria­si va­do­vas nuo ly­de­rio. Pa­sak jo, va­do­vas sa­ko „ei­ki­te“, jam svar­bios sa­vos am­bi­ci­jos ir pa­sie­ki­mai, o ly­de­ris sa­ko „ei­ki­me“. Ly­de­riui svar­bi vi­sa jo ko­man­da, jis jau­čia at­sa­ko­my­bę už ją ir tai lei­džia pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Tad šiais lai­kais svar­biau bū­ti ne va­do­vu, o ly­de­riu.</p> <p>A.But­ke­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, ne ma­žiau svar­bi yra ir po­li­ti­kos, ver­slo bei moks­lo si­ner­gi­ja, tad kol to ne­bus, tol ir in­teg­ra­ci­ja glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je vyks la­bai van­giai.</p> <h4>Klau­si­mai ir apie po­li­ti­nes ak­tu­a­li­jas</h4> <p>Mo­ki­niai tu­rė­jo pro­gą už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus po­li­ti­kui. Jų bū­ta įvai­rių – nuo „Kas jus as­me­niš­kai mo­ty­vuo­ja“, ar „Ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­ti po­li­ti­ku, ar no­rė­jo­te juo bū­ti“ iki „Ko­kie jū­sų san­ty­kiai su val­dan­či­ą­ja ko­a­li­ci­ja?“</p> <p>A.But­ke­vi­čius pa­aiš­ki­no, ko­dėl ski­lus Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai (LSDP), jis ne­si­jun­gė prie ki­tų šią par­ti­ją pa­li­ku­sių ir per­ėju­sių į nau­ją įkur­tą Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ją (LSDDP) ben­dra­žy­gių: „Iš so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos iš­ėjau, nes no­rė­jau iš­sau­go­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, kad bū­tų už­tik­rin­tas po­li­ti­nis sta­bi­lu­mas. Iš par­ti­jos iš­ėju­sių ko­le­gų pra­šiau ne­kur­ti ki­tos par­ti­jos, o kur­ti ju­dė­ji­mą, kad vė­liau grįž­tu­mė­me į par­ti­ją ir ją su­stip­rin­tu­me. Da­lis nu­spren­dė ki­taip, o ma­no nuo­mo­nė bu­vo ki­to­kia, to­dėl ir ne­si­jun­giau į nau­jai įkur­tos par­ti­jos gre­tas“, – tei­gė po­li­ti­kas, o sa­vo san­ty­kius su val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma api­bū­di­no kaip ne­pri­klau­so­mo ka­ti­no, ku­ris tu­ri sa­vo nuo­mo­nę ir, no­rė­da­mas pa­dė­ti, ne­ven­gia ją iš­sa­ky­ti, ta­čiau ne vi­sa­da į ją at­si­žvel­gia­ma.</p> <p>Po­li­ti­kas at­sa­kė į klau­si­mą ir ką ma­no apie re­gio­ni­nę po­li­ti­ką, ko­kia jos kon­cep­ci­ja tu­rė­tų bū­ti jo aki­mis: „Re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos pir­miau­sia tu­rė­tų gal­vo­ti apie re­gio­nų spe­cia­li­za­ci­ją, o ne pi­ni­gų iš­sklai­dy­mą tarp sa­vi­val­dy­bių. Jei­gu bū­tų įgy­ven­din­tas vie­nas di­de­lis in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, tai ke­lių de­šim­čių ki­lo­met­rų at­stu­mai nie­ko ne­lems, o po­ky­čiai bū­tų žy­mūs.“</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0064</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/pIMGP9211.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-433-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/pIMGP9211.jpg" width="1089" height="1004" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/pIMGP9217_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-433-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/pIMGP9217_0.jpg" width="1093" height="1086" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/pIMGP9221.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-433-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/pIMGP9221.jpg" width="1093" height="1086" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/pppIMGP9223.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-433-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/pppIMGP9223.jpg" width="1093" height="1086" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-749"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1551254899"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>yyyyy </span> - Tre, 2019-27-02 - 10:08</p> </li> <a href="/comment/749#comment-749" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/749#comment-749" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jau jis tai tikraai nieko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jau jis tai tikraai nieko neišmokys, jį patį nuo pradinės reikia mokyt,...., bet vėlu,....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=749" token="pVZx1dcqLVq8dLfVBOOiV3ZHEQjoTfIozn-aBN5aAY4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-697"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1551173432"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gyventoja</span> - Ant, 2019-26-02 - 11:30</p> </li> <a href="/comment/697#comment-697" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/697#comment-697" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuo daugiau šviesių žmonių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuo daugiau šviesių žmonių mūsų krašte - puiku!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=697" token="xc3lfLZ54BX_hRqUoMgrhVh225M9pifKgkJZbIsuKFo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-694"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1551167011"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ar</span> - Ant, 2019-26-02 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/694#comment-694" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/694#comment-694" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar šitas sovietinis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar šitas sovietinis prietaisas sukasi ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=694" token="bprLw1ZNT09hoZrZEtu0BeCWUWJez_duShalqrpCGYA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=433&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OyXthzFzf-MqK4KZJKKJ5kh54MV2CifbUFRaCBT_kTI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Feb 2019 07:14:39 +0000 vyrredaktorius 433 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ra­jo­ne dar vie­nas dar­že­lis pra­noks­ta mies­tie­tiš­kus https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-ne-dar-vie-nas-dar-ze-lis-pra-noks-ta-mies-tie-tis-kus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/7-13237" rel="bookmark"> Nr. <span> 7 (13237) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/IMG_1568.JPG?itok=9nkWhZc3" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Meras Algirdas Vrubliauskas kartu su Butrimonių gimnazijos direktoriumi Valdu Valvoniu, seniūnu Algirdu Jusu perkirpo simbolinę ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupių atidarymo juostelę. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ge­res­nis pa­grin­das vai­kams, be­si­ruo­šian­tiems mo­kyk­lai</h4> <p>But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus mo­der­ni­zuo­tų gru­pių ati­da­ry­mo šven­ti­nę nuo­tai­ką tei­kė Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro mu­zi­kan­tai, vai­kų my­li­ma he­ro­jė Ka­kė Ma­kė ir jos drau­gai, ba­lio­nai. Dvie­jų gru­pių pa­tal­pų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, bal­dams, mo­der­nioms edu­ka­ci­nėms prie­mo­nėms, žais­lams, in­te­rak­ty­viems žai­di­mams pri­rei­kė apie 140 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.</p> <p>„Sma­gu me­tus pra­dė­ti to­kio­mis gra­žio­mis šven­tė­mis. Spa­lio mė­ne­sį džiau­gė­mės gau­tu nau­ju mo­kyk­li­niu au­to­bu­su, da­bar – jau­kio­mis, šiuo­lai­kiš­ko­mis, net dviem But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pė­mis, ku­rio­se at­nau­jin­ti bal­dai, ug­dy­mo prie­mo­nės, yra net in­te­rak­ty­vių žai­di­mų. Bet dar daug ir pla­nų tu­ri­me. Rū­sy­je yra tin­ka­ma vie­ta ba­sei­nui, ku­rio vi­siems no­rė­tų­si“, – kal­bė­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Val­das Val­vo­nis, dė­ko­da­mas tė­vams, kad šie vyks­tant re­mon­to dar­bams di­de­lių pre­ten­zi­jų dėl pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų ne­reiš­kė.</p> <p>Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, pir­miau­sia dė­ko­da­mas vai­kams už nuo­šir­dų  sve­čių pa­si­ti­ki­mą. „Ma­žų­jų ug­dy­mui įran­ga – vie­na mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je. Šia­me dar­že­ly­je vai­kai gaus dar ge­res­nį pa­grin­dą ruoš­tis mo­kyk­lai“, – kal­bė­jo me­ras.</p> <p>A.Vrub­liaus­kas kar­tu su But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi V.Val­vo­niu, se­niū­nu Al­gir­du Ju­su per­kir­po sim­bo­li­nę iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pių ati­da­ry­mo juos­te­lę ir pa­kvie­tė nau­do­tis vai­kų ug­dy­mui skir­ta ap­lin­ka bei ei­ti į prie­kį, pla­nuo­ti, siek­ti. Gal­būt at­ei­ty­je But­ri­mo­ny­se bus ir ba­sei­nas, ir pir­tis, tik po­rei­kį bei ga­li­my­bes rei­kė­tų rim­tai ap­svars­ty­ti. Vai­kams daug džiaugs­mo su­tei­kė iš­šau­tas kon­fe­ti.</p> <p>Mo­der­nias pa­tal­pas pa­šven­ti­no 2018-ai­siais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės no­mi­na­ci­jų kon­kur­so Me­tų dva­si­nin­ko ti­tu­lą pel­nęs But­ri­mo­nių Iš­ga­ny­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Juo­zas Bak­šys. Dva­si­nin­kas lin­kė­jo, kad šiuo­se švie­siuo­se, vai­kų džiaugs­mo pil­nuo­se na­muo­se kles­tė­tų svei­ka­ta. Ir pa­si­džiau­gė ma­žų­jų mo­kė­ji­mu tin­ka­mo­je mal­dos vie­to­je pa­sa­ky­tu „Amen“.</p> <p>Dar­že­li­nu­kai sve­čiams su­ren­gė pa­dė­kos pro­gra­mė­lę, ku­rio­je šo­kis py­nė­si su dai­na ir ei­lė­mis. Sve­čiams jie įtei­kė sim­bo­li­nes do­va­nė­les ir ta­rė tris „Ačiū“.</p> <p>Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai vai­kams taip pat at­ve­žė do­va­nų – po spal­vi­ni­mo kny­ge­lę, ku­rio­je at­pa­žįs­ta­mi ra­jo­no sim­bo­liai ir vaiz­dai.</p> <p>Dar­že­li­nu­kų tė­ve­liai ap­žiū­ri­nė­jo įreng­tas nau­jas pa­tal­pas ir džiau­gė­si jų jau­ku­mu, jie kar­tu su vai­kais iš­ban­dė nau­jus in­te­rak­ty­vius žai­di­mus. Tė­vai dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bei, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jai už nau­ją ir mo­der­nią ug­dy­mo ap­lin­ką, o pe­da­go­gams – už rū­pes­tį ir vai­kų ug­dy­mą.</p> <p>Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­skel­bė nau­jie­ną, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mas pro­jek­tas dėl vien­kar­ti­nės 300 eu­rų pa­ra­mos nau­ja­gi­mių su­si­lau­ku­siems tė­vams.</p> <h4>But­ri­mo­nis gra­ži­na mo­der­niai įren­gi­nė­ja­mos ir ki­tos erd­vės</h4> <p>Vai­kams žai­džiant su Ka­ke Ma­ke, tė­vai ga­lė­jo pa­si­kal­bė­ti su ra­jo­no me­ru A.Vrub­liaus­ku, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ge­di­mi­nu Kra­saus­ku, pa­va­duo­to­ju Vir­gi­li­ju­mi Prans­ke­vi­čiu­mi, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais Ho­no­ra­ta Ži­lins­kie­ne, Kęs­tu­čiu Pa­tins­ku, Zi­ta Lu­ko­še­vi­čie­ne, Ri­mu Ge­ce­vi­čiu­mi, But­ri­mo­nių se­niū­nu A.Ju­su, se­niū­nai­tė Ged­vi­le Ju­sie­ne apie se­niū­ni­jo­je nu­veik­tus dar­bus, iš­sa­ky­ti sa­vo pa­gei­da­vi­mus, lū­kes­čius. Iš­var­dy­ta daug at­lik­tų dar­bų, ku­rie jau gra­ži­na But­ri­mo­nis: nu­griau­tas mies­te­lio įvaiz­džio ne­puo­šęs dvi­aukš­tis dau­gia­bu­tis, vie­ti­nių vai­duok­liu va­din­tas, prie am­bu­la­to­ri­jos įruoš­ta aikš­te­lė, tvar­ko­mos ki­tos mies­te­lio erd­vės, iš­va­ly­tas tven­ki­nys, bus įreng­tas fon­ta­nas, tu­ri­ma idė­jų ir dėl pla­tes­nio But­ri­mo­nių ak­mens mies­te­lio aikš­tė­je pa­nau­do­ji­mo. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie tai, ku­rią mies­te­lio erd­vę – aikš­tę, gim­na­zi­jos ar dar­že­lio te­ri­to­ri­jas – pa­da­ry­ti gy­ven­to­jų lais­va­lai­kio trau­kos cen­tru. Vai­kus au­gi­nan­čios ma­mos sau­ges­ne įvar­di­jo ug­dy­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jas, ku­rios ap­tver­tos, įreng­ta žai­di­mų sa­le­lių.</p> <p>Šio­je se­niū­ni­jo­je But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je nė­ra pro­ble­mos dėl prieš­mo­kyk­li­nu­kų il­ges­nio bu­vi­mo ug­dy­mo įstai­go­je, apie ku­rią kal­bė­jo mi­ros­la­viš­kiai, kai su­si­rin­ko į sa­vo mies­te­lio nau­jų iki­mo­kyk­li­nių gru­pių ati­da­ry­mą. Įstai­ga prieš­mo­kyk­li­nu­kų po­pa­mo­ki­niu už­im­tu­mu yra pa­si­rū­pi­nu­si.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nių sky­rių val­dos at­nau­ji­na­mos sa­vi­val­dy­bei įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas, įku­riant ir at­nau­ji­nant edu­ka­ci­nes erd­ves“. Šių me­tų iš­va­ka­rė­se ati­da­ry­tos nau­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pės Mi­ros­la­ve, ne­tru­kus bus ati­da­ry­tos ir Sim­no dar­že­ly­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/A-12.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/A-12.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1595.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1595.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1599.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1599.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1616.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1616.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1642.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1642.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1653.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1653.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1662.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1662.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1682.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1682.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1683.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1683.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1695.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1695.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1696.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1696.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1707.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1707.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1734.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1734.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_7109.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-353-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_7109.JPG" width="1984" height="1284" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=353&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FcUh5kb9q8iyLnDMsSgq_yzXYM2d5gSbzOpv3NgTraw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jan 2019 13:02:09 +0000 vyrredaktorius 353 at https://www.alytausnaujienos.lt Dzūkijos maestro https://www.alytausnaujienos.lt/dzukijos-maestro <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytė VITKAUSKIENĖ , teorinių disciplinų mokytoja metodininkė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/3-13233" rel="bookmark"> Nr. <span> 3 (13233) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/IMG_0126.JPG?itok=vAO5OlU-" width="344" height="287" alt="Ma­ri­ja Bag­da­na­vi­čie­nė" title="Ma­ri­ją Bag­da­na­vi­čie­nę, Juo­zo Kar­pa­vi­čiaus duk­rą, svei­ki­na vi­ce­me­rė Va­lė Gi­bie­nė. Vi­du­ry­je – ren­gi­nio ve­dė­ja Aly­tė Vit­kaus­kie­nė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Renginyje dalyvavo ir dukra</h3> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė pa­dė­ko­jo ren­gi­nio sve­čiams – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jai Va­lei Gi­bie­nei, Švie­ti­mo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei Ni­jo­lei Makš­tu­tie­nei, Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jai Vil­mai Liau­ku­vie­nei, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei Dai­vai Pa­sa­ra­vi­čie­nei.</p> <p>Taip pat pa­mi­nė­jo, kad J.Kar­pa­vi­čius Aly­taus kul­tū­rai ati­da­vė 50 sa­vo bran­džiau­sių gy­ve­ni­mo me­tų, to­dėl bū­ti­na pri­si­min­ti kom­po­zi­to­riaus nu­veik­tus dar­bus, puo­se­lė­ti jo at­mi­ni­mą bei įam­žin­ti nuo­pel­nus, ver­tus Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­do.</p> <p>Klau­sy­to­jus džiu­gi­no Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių at­lie­ka­ma J.Kar­pa­vi­čiaus mu­zi­ka: „Per pu­šy­nė­lį“, ku­rį at­li­ko 6 kl. mo­ki­nys Ar­nas Kras­nic­kas (mo­ky­to­jas Ri­man­tas Jo­čys, pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jas eks­per­tas; akom­pa­na­vo mo­ky­to­ja So­na­ta Ba­ze­vi­čie­nė, vy­res­nio­ji for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja), sty­gi­nių in­stru­men­tų  kvar­te­tas – Vil­tė Ma­sels­kai­tė, 7 kl., Ger­da Bra­zai­tė, 7 kl., Go­da Gu­de­liaus­kai­tė, 7 kl., Ka­mi­lė Dvi­lins­kai­tė, 7 kl. – at­li­ko „Kal­bin mus ber­ne­liai“ (kvar­te­to mo­ky­to­ja Ri­ta Fren­dze­lie­nė, smui­ko mo­ky­to­ja eks­per­tė), liau­dies in­stru­men­tų or­kest­ro gru­pė at­li­ko du kū­ri­nius – „Sil­gio­niu­kė“ ir „Mar­šas“ (or­kest­ro mo­ky­to­jai – Vio­le­ta Pra­ka­pa­vi­čie­nė, kan­klių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė,  Edi­ta Rad­vi­la­vi­čie­nė, kan­klių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, Dai­nius Ste­pa­na­vi­čius, vy­res­ny­sis bir­by­nės mo­ky­to­jas).</p> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­los te­ori­nių dis­cip­li­nų mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Aly­tė Vit­kaus­kie­nė ap­žvel­gė ryš­kiau­sius J.Kar­pa­vi­čiaus gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos eta­pus, o skaid­rė­mis pa­sa­ko­ji­mus iliust­ra­vo kan­klių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė V.Pra­ka­pa­vi­čie­nė.</p> <p>Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir J.Kar­pa­vi­čiaus duk­ra Ma­ri­ja Kar­pa­vi­čiū­tė-Bag­da­na­vi­čie­nė. Ji su aša­ro­mis aky­se dė­ko­jo mo­kyk­los ben­druo­me­nei už ren­gi­nį, skir­tą jos tė­ve­lio 90-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, pri­si­mi­nė šei­mos šven­tes, pa­sa­ko­jo apie mu­zi­ki­nį auk­lė­ji­mą šei­mo­je, apie gro­ji­mą ka­pe­lo­je.</p> <h3>Aly­taus kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo švie­su­lys</h3> <p>J.Kar­pa­vi­čius bu­vo ne­pa­pras­tai ener­gin­gas bei pa­si­šven­tęs Aly­taus kul­tū­ros vei­kė­jas. Nuo pat  grį­ži­mo iš trem­ties 1957 me­tais jis įsi­lie­jo į mies­to kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą – su­bū­rė kan­kli­nin­kių an­sam­blį, sku­du­ti­nin­kų gru­pę, va­do­va­vo pir­ma­jai liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lai „Dzū­ki­ja“, gar­si­nu­siai Aly­taus ir Lie­tu­vos var­dą sve­čio­se ša­ly­se: Ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Če­kos­lo­va­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Viet­na­me, Mol­da­vi­jo­je.</p> <p>Nuo pat sa­vo mu­zi­ki­nės veik­los pra­džios ka­pe­la da­ly­va­vo vi­so­se dai­nų šven­tė­se, ra­jo­nų šven­tė­se bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Ne vel­tui J.Kar­pa­vi­čius  Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų bu­vo va­di­na­mas „Dzū­ki­jos ma­est­ro“ ar­ba „Dzū­ki­jos ka­pe­lų tė­vu“.</p> <p>Ak­ty­via kon­cer­ti­ne veik­la J.Kar­pa­vi­čius už­si­im­da­vo ne­pai­sy­da­mas to, kad už kon­cer­tą gau­da­vo vos vie­ną rub­lį! Jis bu­vo ir vie­nas iš 1972 me­tais su­si­kū­ru­sio Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to dai­nų ir šo­kių an­sam­blio, vė­liau ga­vu­sio „Var­sos“ var­dą, stei­gė­jų bei už­ėmė pir­mo­jo me­no va­do­vo pa­rei­gas.</p> <p>Tu­rė­da­mas di­de­lį au­to­ri­te­tą tarp kul­tū­ros dar­buo­to­jų, sa­vi­veik­li­nin­kų, mo­ky­to­jų, J.Kar­pa­vi­čius tais pa­čiais me­tais suor­ga­ni­za­vo pir­mą­jį Aly­taus, Va­rė­nos, Laz­di­jų ra­jo­nų liau­dies dai­nų ir in­stru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­są „Dzū­kų go­dos“. Šis kon­kur­sas iš­si­plė­tė iki tarp­tau­ti­nio, vie­nu me­tu ja­me da­ly­va­vo per 400 da­ly­vių.</p> <p>Kon­kur­so dva­sią bei tiks­lus ge­riau­siai nu­sa­ko pa­ties J.Kar­pa­vi­čiaus žo­džiai: „No­rė­tų­si, kad da­ly­vau­tų dau­giau moks­lei­vių, bū­tų ma­žiau mo­der­niz­mo, kuo dau­giau au­ten­tiš­ku­mo, kad žmo­nės, ku­rie tu­ri se­no­viš­kų rū­bų, pa­si­puoš­tų jais kon­kur­se.“</p> <p>„Dzū­kų go­dos“ bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos dėl kom­po­zi­to­riaus pa­trio­tiz­mo ir dva­sios už­si­de­gi­mo. De­ja, vė­liau ne­at­si­ra­do en­tu­zias­tų, no­rin­čių tęs­ti šią kil­nią kul­tū­ri­nę mi­si­ją, sti­go ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos. Li­ko tik J.Kar­pa­vi­čiaus su­kur­tas in­stru­men­ti­nis kū­ri­nys „Dzū­kų go­dos“, į ku­rį au­to­rius įpy­nė ty­liu prie­kaiš­tu dvel­kian­tį mo­ty­vą „Ko nu­ti­lo dai­nos“.</p> <h3>Uo­lus pe­da­go­gas, dva­si­nių ver­ty­bių puo­se­lė­to­jas</h3> <p>Dar 1962 me­tais kom­po­zi­to­rius bu­vo pa­kvies­tas dirb­ti į Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą. Čia at­si­sklei­dė kaip ga­bus, su­ma­nus pe­da­go­gas, sa­vo darbš­tu­mu už­de­gan­tis mo­ki­nius, ku­rių iš­ug­dė ne vie­ną de­šim­tį.</p> <p>Po­žiū­rį į mo­ky­to­jo dar­bą ge­riau­siai nu­sa­ko jo pa­ties žo­džiai: „Vi­sais am­žiais žmo­nės mo­kė vai­kus to, ką jie pa­tys mo­kė­jo: dar­bo, kul­tū­rin­go el­ge­sio, tau­ti­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mo, pa­gar­bos vi­sa kam, kas ge­ra ir do­ra. Mes tu­ri­me pa­vyz­džiais pra­dė­ti auk­lė­ti vai­kus tau­ti­ne dva­sia, kad tra­di­ci­jos, pa­pro­čiai ir kul­tū­ra tap­tų jiems gy­ve­ni­mo po­rei­kiu ir pa­rei­ga.“</p> <p>J.Kar­pa­vi­čiaus ini­cia­ty­va mo­kyk­lo­je įsteig­tas pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų sky­rius, jis su­bū­rė ir liau­dies in­stru­men­tų or­kest­rą, mo­kė vai­kus gro­ti bir­by­ne. Pe­da­go­gas taip pat dir­bo ir 2-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je (da­bar­ti­nė Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja), kur va­do­va­vo pu­čia­mų­jų or­kest­rui bei pa­sta­tė sa­vo su­kur­tą ope­rą-žai­di­mą „Pi­lis – pi­lai­tė“.</p> <p>Dau­ge­lis da­bar­ti­nių Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jų me­na J.Kar­pa­vi­čių kaip ne­pa­pras­tai šil­tą, in­te­li­gen­tiš­ką, san­tū­rų, pa­pras­tą ir at­si­da­vu­sį sa­vo dar­bui pe­da­go­gą bei su di­de­le pa­gar­ba mi­ni nuo­šir­dų jo cha­rak­te­rį. Jo šir­dies ši­lu­ma dar il­gam liks jį pa­ži­no­ju­sių­jų at­min­ty­je.</p> <p>Mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė V.Pra­ka­pa­vi­čie­nė pri­si­me­na: „Su J.Kar­pa­vi­čiu­mi dir­bo­me rink­da­mi tau­to­sa­ką. Ma­čiau, kaip jis nuo­šir­džiai su kiek­vie­nu žmo­gu­mi šne­ka, at­ro­do, vi­si sa­vi, vi­si čia jį pa­žįs­ta. Nors aš at­vy­ku­si dirb­ti į Aly­tų bu­vau dar vi­sai jau­nu­tė, J.Kar­pa­vi­čius su ma­ni­mi ben­dra­vo kaip su ben­dra­am­že – nie­kad ne­pa­že­min­da­vo, ne­pa­si­juok­da­vo. Ei­da­vau pas jį kaip pas tė­vą, bro­lį. Bet ka­da gau­da­vau pa­ta­ri­mą.“ Jo do­ra, mo­ra­lė, mei­lė Tė­vy­nei ta­po pui­kiu pa­vyz­džiu mu­zi­kos aukš­tu­mų sie­kian­čiam Aly­taus jau­ni­mui.</p> <h3>Mu­zi­ka al­suo­ja lie­tu­viš­ka dva­sia</h3> <p>J.Kar­pa­vi­čius daug pri­si­dė­jo puo­se­lė­jant tau­ti­nes ver­ty­bes, o sun­kūs trem­ties me­tai įkvė­pė siek­ti tau­tiš­ku­mo ir mu­zi­ko­je. Lie­tu­viš­ki mo­ty­vai už­ima ypa­tin­gą vie­tą kom­po­zi­to­riaus kū­ry­bo­je.</p> <p>„Kai pa­vargs­tu, įsi­klau­sau į se­ną­sias lie­tu­vių liau­dies dai­nas, už­ra­šy­tas iš ži­la­gal­vių kai­mo dai­ni­nin­kų lū­pų. Jos ma­ne nu­ra­mi­na, pa­ke­lia dva­sią“, – kal­bė­jo J.Kar­pa­vi­čius.</p> <p>Nuo 1965 me­tų jis bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­min­klų ap­sau­gos ir kraš­to­ty­ros drau­gi­jos na­rys, už­ra­šęs 345 liau­dies dai­nas, ku­rias per­da­vė Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tui.</p> <p>Aly­tų gar­si­na ir J.Kar­pa­vi­čiaus dai­nų rin­ki­niai – „Tė­vy­nės au­ku­ras“, ku­ria­me kū­ri­niai skir­ti ka­riui Ar­tū­rui Sa­ka­laus­kui, ku­ni­gui Juo­zui Zdebs­kiui bei žu­vu­sie­siems trem­ty­je at­min­ti, o dai­nų žo­džiams nau­do­ta aly­tiš­kių po­ečių Iza­be­lės Bal­čiū­nie­nės ir Mil­dos Za­vec­kie­nės po­ezi­ja, bei „Tau, Aly­tau“, ku­ria­me kom­po­zi­to­riaus har­mo­ni­zuo­tos lie­tu­vių liau­dies dai­nos, in­stru­men­ti­niai kū­ri­niai, ori­gi­na­lios dai­nos pa­gal dzū­kų kraš­to au­to­rių An­ta­no Sau­ly­no, An­zel­mo Ma­tu­čio, Iza­be­lės Bal­čiū­nie­nės ei­les. Taip kom­po­zi­to­rius pri­si­dė­jo ir prie dzū­kiš­ko­sios po­ezi­jos sklai­dos mu­zi­ki­nia­me pa­sau­ly­je.</p> <p>Už kū­ry­bą ir pe­da­go­gi­nę veik­lą 1994 me­tais J.Kar­pa­vi­čiui pa­skir­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­ja, o jo as­mens fon­das Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je pra­dė­tas for­muo­ti dar 1980 me­tais, kai mu­zie­jui bu­vo per­duo­ti pir­mie­ji jo, kaip ka­pe­los va­do­vo, pel­ny­ti di­plo­mai, gar­bės ir svei­ki­ni­mo raš­tai. Fon­duo­se sau­go­ma per 2,5 tūkst. eks­po­na­tų: fo­to­gra­fi­jų, laiš­kų, kon­cer­tų pro­gra­mų, afi­šų, su­ve­ny­rų, kom­po­zi­to­riaus kū­ri­nių.</p> <h3>Ne­pri­klau­so­my­bės link</h3> <p>Su mu­zi­ka dar so­viet­me­čiu J.Kar­pa­vi­čius su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti mū­sų tau­ti­nį ir kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą. Jis ska­ti­no mu­zi­kuo­ti liau­dies in­stru­men­tais, ka­pe­lų pro­gra­mas pa­pil­dy­da­vo lie­tu­vių liau­dies dai­no­mis, ku­rios bu­vo at­lie­ka­mos ke­liais bal­sais, prieš so­vie­ti­nės val­džios va­lią ra­gi­no pri­si­min­ti sme­to­niš­kas dai­nas, o sa­vo kū­ri­nių pa­va­di­ni­mus daž­nai su­sie­da­vo su vie­to­var­džiais ar tau­ti­niais sim­bo­liais (ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio ren­gi­ny­je skam­bė­ju­si „Sil­gio­niu­kė“ ki­lu­si iš kom­po­zi­to­riaus gim­to­jo Sil­gio­nių kai­mo pa­va­di­ni­mo).</p> <p>Są­jū­džio me­tais J.Kar­pa­vi­čiui bu­vo pa­ti­kė­ta iš­kel­ti tri­spal­vę Aly­taus šau­lių na­muo­se. Tai bu­vo ne­pa­pras­ta gar­bė kiek­vie­nam pat­rio­tui ir liu­di­jo apie J.Kar­pa­vi­čiaus iš­ti­ki­my­bę sa­vo įsi­ti­ki­ni­mams bei be­bai­mį ti­kė­ji­mą lais­vos Lie­tu­vos at­ei­ti­mi.</p> <h3>Ki­ti ren­gi­niai kom­po­zi­to­riaus at­mi­ni­mui</h3> <p>Ren­gi­niai J.Kar­pa­vi­čiaus 90-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms at­min­ti tę­sis vi­sus me­tus. Nu­ma­to­mi pri­si­mi­ni­mų va­ka­rai, in­te­rak­ty­vi pa­ro­da Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ka­pe­lų šven­tė. Kvie­čia­me sek­ti Mu­zi­kos mo­kyk­los nau­jie­nas ir pla­čiau su­si­pa­žin­ti su šia ne­ei­li­ne as­me­ny­be, iš­ug­džiu­sia ke­lias mu­zi­kos my­lė­to­jų kar­tas bei įkvė­pu­sia ne vie­ną mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lą. Ti­ki­mės, jog J.Kar­pa­vi­čiaus bran­di 50 (1957–2007) me­tų kū­ry­bi­nė veik­la Aly­tu­je ir Dzū­ki­jos re­gio­ne bus de­ra­mai įver­tin­ta bei su­lauks už­tar­nau­to pri­pa­ži­ni­mo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0109.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-332-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0109.JPG" width="5168" height="3432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0118.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-332-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0118.JPG" width="5168" height="3432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0132.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-332-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0132.JPG" width="5168" height="3432" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-232"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547034676"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rima</span> - Tre, 2019-09-01 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/232#comment-232" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/232#comment-232" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su pasididžiavimu galiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su pasididžiavimu galiu tarti - aš buvau viena iš daugelio maestro Juozo Karpavičiaus mokinių, kurio patarimus prisiminsiu visą gyvenimą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=232" token="ngHGwZHJKk2LEQgdXqvO0R7mhEMrMabH2yvPDXWpiEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=332&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hd7BnNhj241tEBVyvoTNhg8gSem5vxe7ThvLQlAwFL8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 08 Jan 2019 08:52:04 +0000 vyrredaktorius 332 at https://www.alytausnaujienos.lt Miroslavo šeimoms kalėdinė dovana – modernus vaikų darželis https://www.alytausnaujienos.lt/miroslavo-seimoms-kaledine-dovana-modernus-vaiku-darzelis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/146-13229" rel="bookmark"> Nr. <span> 146 (13229) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/IMG_0031.JPG?itok=t05j4WdF" width="344" height="287" alt="Egi­di­jus Ju­ra­vi­čius" title="Patalpas pašventino Šven­te­že­rio baž­ny­čios ku­ni­gas Egi­di­jus Ju­ra­vi­čius, pa­va­duo­jan­tis į to­les­nius moks­lus Liub­li­no uni­ver­si­te­te iš­vy­ku­sį vie­ti­nį kle­bo­ną Mi­ros­la­vą Dov­dą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Jau pir­mas ap­si­lan­ky­mas pa­ro­dė, kad vai­kams čia pa­tin­ka</h3> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas, ku­rio me­tu bus at­nau­jin­ti tri­jų se­niū­ni­jų vai­kų dar­že­liai, o Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je net­gi ge­ro­kai iš­plės­tas, jau­nų, vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų yra la­bai ver­ti­na­mas. Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas dvie­jų miš­rių gru­pių dar­že­lio Mi­ros­la­ve ati­da­ry­mą pa­va­di­no is­to­ri­niu įvy­kiu, nes, kad net try­li­ka vai­ku­čių pa­si­pil­dy­tų ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nė įstai­ga, dar nė­ra bu­vę.</p> <p>„Tai is­to­ri­nis įvy­kis. Vai­kų vi­sur ma­žė­ja, o Mi­ros­la­ve jų dau­gė­ja. Tai džiu­gi­na“, – nau­jas mo­der­nias pa­tal­pas ap­žiū­rė­jęs džiau­gė­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A.Vrub­liaus­kas. Jis lin­kė­jo, kad vi­suo­met bū­tų gau­su vai­kų, kad jiems čia pa­tik­tų.</p> <p>Ra­jo­no va­do­vas kar­tu su Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi Ro­mu­al­du Ge­le­žaus­ku, se­niū­nu Vy­tau­tu Sin­ke­vi­čiu­mi per­kir­po sim­bo­li­nę iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pių ati­da­ry­mo juos­te­lę. Iš Mi­ros­la­vo ki­lęs, Šven­te­že­rio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios ku­ni­gas Egi­di­jus Ju­ra­vi­čius, pa­va­duo­jan­tis į to­les­nius moks­lus Liub­li­no uni­ver­si­te­te iš­vy­ku­sį vie­ti­nį kle­bo­ną Mi­ros­la­vą Dov­dą, pa­šven­ti­no vai­kų kle­ge­sio pil­nas nau­jas, jiems ir skir­tas, ug­dy­mo pa­tal­pas. Iš­šau­tas kon­fe­ti ir vi­sų su­si­rin­ku­sių­jų džiu­gūs plo­ji­mai vai­kus pa­ska­ti­no ak­ty­ves­nėms šė­lio­nėms ka­muo­liu­kų ba­sei­ne, kol jų iš ten ne­iš­vi­lio­jo Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­si­ro­dy­mas.</p> <p>Ta­da tė­vams ra­do­si lai­ko pa­ben­drau­ti su sa­vi­val­dy­bės me­ru A.Vrub­liaus­ku, me­ro pa­va­duo­to­ju Ar­vy­du Bal­čiū­nu, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Vy­tau­tu Zub­ru, ta­ry­bos na­riais Si­mu Sa­lic­ku, Jo­nu Ju­ra­vi­čiu­mi, gim­na­zi­jos ir iki­mo­kyk­li­nio sky­riaus dar­buo­to­jais. Tė­vai dė­ko­jo už jų vai­kams su­da­ry­tas la­bai ge­ras ug­dy­mo są­ly­gas, gra­žiai ir mo­der­niai įreng­tas gru­pes, o kie­me – žai­di­mų bei dau­gia­funk­ce spor­to aikš­te­lė­mis.</p> <p>Me­ras kal­bė­jo, kad įren­giant dar­že­lio gru­pes bū­ta ir pro­ble­mų, dar­bai vė­la­vo, bet pa­ga­liau jau ga­li­me džiaug­tis šia ka­lė­di­ne do­va­na. Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos iki­mo­kyk­li­nu­kams įreng­tas, ko ge­ro, mo­der­niau­sias vai­kų dar­že­lis vi­so­je Lie­tu­vo­je: pa­tal­po­se su­mon­tuo­tos in­te­rak­ty­vios grin­dys, įspū­din­ga mo­der­nių žai­di­mų gau­sa, sėd­mai­šiai, edu­ka­ci­niai rin­ki­niai, ba­sei­nai su ka­muo­liu­kais, minkš­tų skai­čių rin­ki­nys, mu­zi­ki­nis cen­tras, kad vi­sa sun­ku iš­var­dy­ti.</p> <p>Ap­tar­tas dar vie­nas tė­ve­lių pa­gei­da­vi­mas</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ras ra­gi­no mi­ros­la­viš­kius bet ko­kiu klau­si­mu kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, jei rei­kia pa­ta­ri­mo ar pa­gal­bos. Dar­že­li­nu­kų ma­mos ra­jo­no va­do­vą pra­šė spręs­ti ra­my­bės joms ne­duo­dan­čią – prieš­mo­kyk­li­nu­kų gru­pės įstei­gi­mo pro­ble­mą. Ki­tais me­tais su dar­že­liu at­si­svei­kins ir ją lan­kys 11 vai­kų.</p> <p>„Mū­sų vai­kams, prieš­mo­kyk­li­nu­kams, ug­dy­mas gim­na­zi­jo­je truks maž­daug iki 12 va­lan­dos. To­kio am­žiaus vai­kų ne­ga­li­me pa­lik­ti na­muo­se vie­nų. Ar ga­lė­tų jie pa­si­lik­ti mo­kyk­lo­je? Juk dar­bo nuo pie­tų dėl vai­kų prie­žiū­ros ne­me­si­me“, – pra­šė bū­si­mų pir­mo­kų ma­mos.</p> <p>Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pa­ste­bė­jo, kad to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie už­im­tu­mą, net­gi mie­gą, kas bū­ti­na to­kio am­žiaus vai­kams. Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V.Zub­ras pa­ža­dė­jo, kad klau­si­mą bū­ti­na spręs­ti ir ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kad Mi­ros­la­vo prieš­mo­kyk­li­nu­kai bū­tų už­im­ti vi­są die­ną.</p> <p>Dar A.Vrub­liaus­kas kal­bė­jo, kad Mi­ros­la­vas kei­čia­si, dau­gė­ja jau­nų gy­ven­to­jų, jie tam­pa ak­ty­vūs, da­ly­vau­ja ben­druo­me­nės veik­lo­se, ren­gi­niuo­se, ku­ria­si nau­jos šei­mos, ne vie­na ima­si ver­slų.</p> <p>Mies­te­lis tik­rai pa­to­gus kur­tis ir gy­ven­ti, nes ja­me yra ir gim­na­zi­ja, ir da­bar jau nau­jas vai­kų dar­že­lis, am­bu­la­to­ri­ja, baž­ny­čia, se­ne­lių glo­bos na­mai, šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mos se­niū­ni­jos, kul­tū­ros na­mų pa­tal­pos. Me­ras kvie­tė vi­sus bū­ti ben­druo­me­niš­kus, skam­bin­ti, už­ei­ti su pa­siū­ly­mais.</p> <p>Mi­ros­la­vo sen­bu­vis Al­gir­das Rei­pas at­vi­rai kal­bė­jo, kad pa­grin­dą, kas už­tik­rin­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, mi­ros­la­viš­kiai tu­ri. Aiš­ku, yra klau­si­mų, ku­rie lau­kia ge­res­nio spren­di­mo. Jis pa­gy­rė kle­bo­ną M.Dov­dą, ku­ris at­ne­šė mies­te­liui gy­vy­bin­gu­mo. A.Rei­pas taip pat ra­gi­no žmo­nes bū­ti ak­ty­vius, do­mė­tis, sa­vi­val­dy­bės ko­man­dai dė­ko­jo už rū­pes­tį.</p> <h3>33 ug­dy­ti­niais rū­pin­sis 3 auk­lė­to­jos</h3> <p>Įvar­dy­tas ir gra­žus fak­tas: Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je per tre­jus me­tus gi­mė 90 nau­ja­gi­mių, iki­mo­kyk­li­nę įstai­gą lan­ko 33 vai­kai. Jie iki­mo­kyk­li­nia­me sky­riu­je lai­ką lei­džia jau nuo pu­sės aš­tuo­nių ry­to ir čia ga­li bū­ti iki pu­sės še­šių va­ka­ro. Tai la­bai pa­to­gu dir­ban­tiems tė­vams. Įstai­gą lan­kan­čiais vai­kais rū­pi­na­si trys auk­lė­to­jos – Jo­lan­ta Val­vo­nie­nė, Eu­ge­ni­ja Po­žen­čie­nė ir Vio­le­ta Cil­ciū­tė.</p> <p>„Nau­jo­se pa­tal­po­se jų lau­kia nau­jo­vės ir ne tik nau­ji žais­lai, spin­te­lės. Yra įreng­ta jau­kių kam­pe­lių, ku­riuo­se jie ga­lės pa­bū­ti vie­nu­mo­je ar su bi­čiu­liu pa­kal­bė­ti, o gal kar­tu pa­sė­dė­ti ir su­si­tai­ky­ti. Juk šiais lai­kais rei­kia vis­ką iš­ban­dy­ti. O kaip šias nau­jo­ves pri­tai­ky­si­me, tą ir tu­rė­si­me“, – kal­bė­jo auk­lė­to­ja Jo­lan­ta. Abi vai­kų gru­pės miš­rios, jo­se vai­kai nuo 1,5 me­tu­kų iki 6 me­tų.</p> <p>„La­bai lau­kė­me šil­tes­nio, erd­ves­nio dar­že­lio“, – mo­der­nia gru­pės ap­lin­ka džiau­gė­si ma­ma Jur­gi­ta.</p> <p>„Du vai­kus au­gi­na­me, la­bai lau­kė­me šių pa­tal­pų, jos mū­sų tik­rai ne­nu­vy­lė. Įreng­tos dvi gru­pės, vai­kams daug vie­tos, erd­vu“, – sa­vas min­tis iš­sa­kė ma­ma Jo­li­ta.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne yra pen­ki iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai, ku­riuos lan­ko dau­giau kaip 200 vai­kų. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iki­mo­kyk­li­nes Mi­ros­la­vo, But­ri­mo­nių ir Sim­no įstai­gas at­nau­ji­no įgy­ven­din­da­ma pro­jek­tą „Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas, įku­riant ir at­nau­ji­nant edu­ka­ci­nes erd­ves“.</p> <p>Iki­mo­kyk­li­nių gru­pių at­nau­ji­ni­mui skir­ta be­veik 600 tūkst. eu­rų, iš jų – 494 007 eu­rų Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šos, 43 588 eu­rai –  vals­ty­bės biu­dže­to ir 59 861,88 eu­rai – iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.</p> <p>Iki­mo­kyk­li­niuo­se sky­riuo­se įkur­tos nau­jos ir mo­der­ni­zuo­tos še­šios šių ug­dy­mo įstai­gų gru­pės, su­tvar­ky­ta lau­ko in­fra­struk­tū­ra, su­kur­ta 60 nau­jų ug­dy­mo vie­tų, įsi­gy­ti bū­ti­ni bal­dai ir edu­ka­ci­nės prie­mo­nės.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_0021.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-313-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_0021.JPG" width="5046" height="3236" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9996.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-313-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9996.JPG" width="5046" height="3236" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=313&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bklS5nu61241VjQ0IFmtDtq_RRPS-n3BodiEohmVgew"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Dec 2018 16:41:50 +0000 vyrredaktorius 313 at https://www.alytausnaujienos.lt Biu­ro­kratiniai pro­ce­sai il­ges­ni už sta­ty­bos dar­bus https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/biu-ro-kratiniai-pro-ce-sai-il-ges-ni-uz-sta-ty-bos-dar-bus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13221" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13221) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/20181128_112011.jpg?itok=8zIlHM1R" width="344" height="287" alt="remontas" title="Prieš dvejus metus už savivaldybės biudžeto lėšas – beveik 92 tūkst. eurų – buvo apšiltintas Muzikos mokyklos fasadas ir stogas. Gavus europinių fondų finansavimą šiuo metu beveik už 267 tūkst. eurų remontuojamos mokyklos vidaus patalpos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Il­gi de­ri­ni­mai ir 10 tie­kė­jų</h4> <p> Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.</p> <p>Ši fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta sau­sio vi­du­ry­je. Iki nau­jų moks­lo me­tų, kai Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai bū­tų ga­lė­ję ženg­ti jau į su­re­mon­tuo­tas kla­ses, dar bu­vo daug lai­ko, tad daug kas ti­kė­jo­si, kad taip ir at­si­tiks.</p> <p>Ta­čiau eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas ima strig­ti biu­ro­kratiniuose jo vyk­dy­mo rei­ka­la­vi­muo­se. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­rius su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra tu­ri de­rin­ti pir­ki­mų pla­ną. Tai už­trun­ka iki ko­vo mė­ne­sio.</p> <p>Derindama planą agentūra nurodė, kad šio pirkimo do­kumentai – konkurso sąlygos su priedais turės būti pateikti išankstiniam vertinimui. Savival­dybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui parengus doku­mentus jie buvo teikiami derinti tai pačiai agentūrai.</p> <p>Ba­lan­džio pa­bai­go­je pa­skel­bia­mas kon­kur­sas sta­ty­bos ar­ba Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to dar­bams.</p> <p>Ge­gu­žės pa­bai­go­je plė­šia­mi kon­kur­so da­ly­vių pa­teik­ti vo­kai. At­si­ra­do net 10 Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to darbų pa­slau­gos tei­kė­jų.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, bu­vo ver­tin­ti jų vi­sų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kai ku­rių po ke­lis kar­tus pra­šy­ta patikslinti su pasiūlymais pateiktus doku­mentus, taip pat užsitęsė kvalifi­kacijos vertinimo procedūra, nes galimas laimėtojas kelis kartus tikslino kvalifikaciją patvirtinan­čius dokumentus, ir tik liepos vidujyre nutatyta pasiūlymų eilė ir laimėtojas.</p> <p>Rug­pjū­čio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė sta­ty­bos dar­bų su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­ve „Co­ner“. Ran­gos dar­bų su­ma – be­veik 267 tūkst. eu­rų su PVM. Už šią su­mą at­lie­ka­mi vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos įren­gi­mo dar­bai.</p> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­la pa­gal su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti baig­ta re­mon­tuo­ti at­ei­nan­tį sau­sį. „Co­ner“ di­rek­to­rius Ed­var­das Biels­kis pa­ti­ki­no, kad dar­bai ir bus at­lik­ti nu­sta­ty­tu lai­ku.</p> <p>Pa­tys re­mon­to dar­bai už­truks trum­piau nei biu­ro­kratiniai pro­ce­sai iki ran­gos dar­bų su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.</p> <p>„Tik­rai yra il­gi de­ri­ni­mai su agen­tū­ra, tai eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, už­trun­ka vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, kai ku­rie tie­kė­jai kon­kur­se da­ly­va­vo vien to­dėl, kad da­ly­vau­tų, ta­čiau pra­šo­mų do­ku­men­tų ne­si­tei­kė pa­teik­ti, o tam gaiš­ta­mas lai­kas. Tik­rai su­pran­ta­me Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nius ir jų tė­vus, kad šiuo me­tu yra ap­sun­kin­tas jų ug­dy­mas ki­to­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, bet sa­vi­val­dy­bė nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­spar­tin­ti šios mo­kyk­los re­mon­to dar­bų“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. </p> <h4>Dar bus per­ka­mi bal­dai ir įran­ga</h4> <p> Vyk­dant Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­to ir jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, dar bus per­ka­mi bal­dai, kom­piu­te­ri­nė įran­ga bei mu­zi­kos in­stru­men­tai.</p> <p>Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­ti­na­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais, nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Už 20 tūkst. eu­rų bus per­ka­ma kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, už 48 tūkst. eu­rų – mu­zi­ki­niai in­stru­men­tai, kaip an­tai, pia­ni­nai, akor­de­o­nai.</p> <p>Da­bar re­mon­tuo­ja­mos Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je ir kla­sė­se pa­lik­ti pia­ni­nai, for­te­pi­jo­nai, mu­ša­mie­ji in­stru­men­tai ap­trauk­ti plė­ve­le, kad ne­bū­tų su­ga­din­ti ir kiek įma­no­ma bū­tų ap­sau­go­ti nuo sta­ty­bi­nių dul­kių.</p> <p>Kai ku­riuos in­stru­men­tus Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. O jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.</p> <p>Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niams, ku­rių – per 500, už­si­ė­mi­mai šio­se švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta po jo­se pa­si­bai­gu­sių pa­mo­kų. Su šios mo­kyk­los mo­ki­niais dir­ba 50 mo­ky­to­jų.</p> <p>Tik­rai re­tas at­ve­jis, Aly­tu­je dar ne­bū­tas, kai švie­ti­mo įstai­ga re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus, o mokiniai ugdomi kitoje įstaigoje. Ir ką ga­li­ma dėl to kal­tin­ti? Šiuo at­ve­ju – eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­mos pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką. Kai nė­ra kon­kre­taus kal­ti­nin­ko, be­lie­ka kan­triai lauk­ti šių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo re­mon­to pa­bai­gos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_110848.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_110848.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_111054.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_111054.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181128_111618.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181128_111618.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/A-006.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-271-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/A-006.jpg" width="1984" height="1116" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-123"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543924319"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilietis</span> - Ant, 2018-04-12 - 13:51</p> </li> <a href="/comment/123#comment-123" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/123#comment-123" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Linksma mano gimtajame…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Linksma mano gimtajame Alytuje: muzikos mokyklos remontas užtęstas, laiptų ant pėsčiųjų tilto pylimo įrengti nesugebėta, eglutė rotušės panosėje - iš antrų rankų, vicemeriukas - į viceministrus...Neblogas vaizdelis artėjant rinkimams...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=123" token="tNyKuPj_pg7sRnmpGeB-VEuM-u3G7jcsArKOPsrgtCo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=271&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mYzgF3E_q74aqzErRB2LNEpUXbLMqZqaeV_qiu0ReVc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 04 Dec 2018 08:05:07 +0000 vyrredaktorius 271 at https://www.alytausnaujienos.lt Mes už tie­są, mes už tai­ką, mes už mo­ky­to­jų strei­ką! https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas/mes-uz-tie-sa-mes-uz-tai-ka-mes-uz-mo-ky-ju-strei-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gytė Augustinaitytė. Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/137-13220" rel="bookmark"> Nr. <span> 137 (13220) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Steikas.JPG?itok=GLmVSKV2" width="344" height="287" alt="Mitingas" title="Mitinge dalyvavo ir Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bei Panemunės progimnazijos mokiniai. Gytės AUGUSTINAITYTĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mi­tin­ge da­ly­va­vau ir aš, bu­vo šal­ta, bet ver­ta. Iš Aly­taus į mi­tin­gą vy­ko pen­ki mo­ki­niai: du iš Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ir trys iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos. Su­si­bū­rę kar­tu apie aš­tun­tą va­lan­dą ry­to iš­va­žia­vo­me į Vil­nių. Ke­lio­nė ne­pra­il­go, svars­tė­me, ar mi­nist­rė pa­si­ro­dys. Mat su mo­ky­to­jais tre­čia­die­nį ne­si­tei­kė kal­bė­ti, ma­nė­me, tik­rai ir su mo­ki­niais ne­si­leis į kal­bas.</p> <p>Vir­pan­čio­mis ko­jo­mis ėjo­me Sei­mo rū­mų link, kur tu­rė­jo pra­si­dė­ti mi­tin­gas. Bu­vo­me su­si­ta­rę su­si­tik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je ir vi­si kar­tu mi­tin­guo­ti prie Sei­mo, vė­liau prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.</p> <p>Kai įė­jo­me į bib­lio­te­ką, vi­si pra­dė­jo žiū­rė­ti į mū­sų pla­ka­tą, pa­si­gir­do bruz­de­sys ir ty­lus or­ga­ni­za­to­rių pa­sa­ky­mas: „Šį šū­kį skan­duo­si­me ei­da­mi.“ Kas tik įei­da­vo į bib­lio­te­ką, at­kreip­da­vo dė­me­sį į mū­sų pla­ka­tą. Vie­na bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja, per­skai­čiu­si už­ra­šą, pri­ėjo prie mū­sų ir pa­sa­kė: „Jūs šau­nuo­liai, sėk­mės jums, ne­pa­si­duo­kit ir tik ne­su­šal­kit.“</p> <p>Ne­tru­kus vi­si iš­ėjo­me į lau­ką ir su­sto­jo­me aikš­tė­je prie Sei­mo rū­mų. Stai­ga su­gu­žė­jo la­bai daug žur­na­lis­tų su ka­me­ro­mis. Ant mik­ro­fo­nų ma­tė­me už­ra­šus: 15min.lt, TV3, LRT, In­fo TV, „Lry­tas“ ir t. t. Kas iš ko spė­jo, tas iš to ėmė in­ter­viu. Ir iš aly­tiš­kių du in­ter­viu spė­jo pa­im­ti. Iš ma­nęs In­fo TV, iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nio – „Lry­tas“.</p> <p>Or­ga­ni­za­to­riai pra­dė­jo kal­bė­ti per sa­vo mik­ro­fo­ną, svei­ki­no vi­sus ir dė­ko­jo, kad to­kią šal­tą die­ną čia su­si­rin­ko dau­giau žmo­nių, ne­gu jie ti­kė­jo­si.</p> <p>Lin­kė­jo­me vie­ni ki­tiems pa­siek­ti sa­vo tiks­lus: iš­si­kvies­ti mi­nist­rę ir už­duo­ti rū­pi­mus klau­si­mus, pa­ro­dy­ti, kad mums rū­pi mo­ky­to­jai bei mū­sų pa­čių at­ei­tis. Mus svei­ki­no sve­čiai, sa­kė, jog esa­me šau­nuo­liai, kad pa­ro­do­me, jog Lie­tu­vo­je pi­lie­tiš­ku­mas eg­zis­tuo­ja ir mums jau ne­rei­kė­tų lai­ky­ti pi­lie­tiš­ku­mo eg­za­mi­no.</p> <p>Po vi­sų svei­ki­ni­mų ir dė­ko­ji­mų mums, moks­lei­viams, pa­ju­dė­jo­me link Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos. Ei­da­mi gat­vė­se skan­da­vo­me šū­kį, skam­bė­jo Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus „Trys mi­li­jo­nai“, Gy­čio Pa­ške­vi­čiaus „Ma­no kraš­tas“ ir ki­tos dai­nos apie tė­vy­nę. Bu­vo taip gra­žu… Dar nie­ka­da ne­ma­čiau tiek daug su­si­vie­ni­ju­sių mo­ki­nių vie­no­je vie­to­je, tu­rin­čių ben­drus tiks­lus. Pra­ei­viai su­sto­da­vo, pa­žiū­rė­da­vo, nu­si­šyp­so­da­vo. Ke­li ir pa­sa­ky­da­vo: „Ko­kie jūs šau­nuo­liai.“</p> <p>Ėjo­me pro re­no­vuo­ja­mą na­mą, prie ku­rio ant pa­sto­lių sto­vė­jo sta­ty­bi­nin­kai, jų pa­klau­sė­me, ar pa­lai­ko mus. Su di­de­le ir pla­čia šyp­se­na at­sa­kė: „Vi­su šim­tu pro­cen­tų.“ Toks ge­ras jaus­mas vi­du­je, kai ei­ni da­ry­ti to, kas svar­bu vi­sai vals­ty­bei, ir vi­si ap­lin­ki­niai ta­ve tik ska­ti­na ju­dė­ti į prie­kį, ne­su­sto­ti, ne­pa­si­duo­ti.</p> <p>At­ėję prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos su­sto­jo­me po lan­gais ir iš­kė­lė­me pla­ka­tus į vir­šų, kad mo­ky­to­jai, ku­rie nak­vo­jo per nak­tį mi­nis­te­ri­jo­je kaž­ko­kiuo­se mieg­mai­šiuo­se ant grin­dų vien dėl to, kad po­nia Pet­raus­kie­nė ne­si­lei­do į de­ry­bas, pa­ma­ty­tų ir pa­jaus­tų mū­sų pa­lai­ky­mą. Vi­si mo­ky­to­jai fo­to­gra­fa­vo, džiau­gė­si. Mo­ja­vo­me vie­ni ki­tiems.</p> <p>Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys bu­vo pa­kvies­tas pa­sa­ky­ti kal­bą. Prieš die­ną jis sa­vo pa­si­sa­ky­mą bu­vo nu­siun­tęs or­ga­ni­za­to­riams. Jiems ne­pa­ti­ko vie­nas sa­ki­nys: „Mi­nis­te­ri­jai ge­riau va­do­vau­tų mo­kyk­lo­je dir­ban­ti va­ly­to­ja, nes tur­būt dau­giau su­pran­ta apie mo­kyk­las nei jūs, mi­nist­re.“</p> <p>Mes jį ra­gi­no­me vis tiek tą sa­ki­nį pa­sa­ky­ti, nes tai yra žiau­ri tie­sa. Pa­žė­ręs kri­ti­kos jis pa­sa­kė: „Bet vi­sa­da rei­kia ieš­ko­ti tei­gia­mų da­ly­kų. Vi­sa Lie­tu­va ga­li džiaug­tis, jog mi­nist­rė vis dėl­to tu­ri są­ži­nę ir net gė­dos jaus­mą, nes po to, kai vie­šai ap­si­me­la­vo, ji ne­be­drįs­ta sės­ti prie de­ry­bų sta­lo su mo­ky­to­jais. Ji nuo jų bė­ga. Ne­at­ei­na ir pas mus. Tad jei jūs su­ge­ba­te tik bėg­ti, tai ir bė­ki­te lauk kuo to­liau iš mi­nis­te­ri­jos. Lie­tu­vių tau­ta nė­ra asi­lai, ku­rie nuo­la­tos temps vis di­dė­jan­čią val­džios naš­tą. Mes esa­me žmo­nės, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ir mes ne­lei­si­me ty­čio­tis iš mo­ki­nių ir mū­sų mo­ky­to­jų!“ Po šio sa­ki­nio nu­skam­bė­jo šū­kis ir mo­ki­nių plo­ji­mai.</p> <p>Vė­liau kal­bė­jo mo­ky­to­ja iš Vil­niaus, ku­riai te­ko nak­tį pra­leis­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je. Dė­ko­da­ma mums, ji su­sig­rau­di­no. Tre­čia­die­nį mo­ky­to­jai bu­vo pa­kvies­ti at­vyk­ti ir pri­sta­ty­ti pro­ble­mas, iš­ki­lu­sias dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo ap­mo­kė­ji­mo. At­gal jie ga­vo tik skai­čius, bet ir tai ne­tiks­lius.</p> <p>Kal­ban­čio­ji pa­pa­sa­ko­jo, ko­kie jaus­mai už­plūs­ta dau­ge­lį mo­ky­to­jų, kai ten­ka taip ko­vo­ti dėl sa­vęs ir dėl mū­sų, mo­ki­nių. Ji pa­sa­kė, kad šiuo me­tu vyks­ta de­ry­bos prie ap­skri­to­jo sta­lo ir ra­gi­no pa­lauk­ti per­trau­kos, kad akis į akį su­si­tik­tu­me su mi­nist­re. Mo­ky­to­ja pa­ža­dė­jo, kad pra­neš mi­nist­rei, jog esa­me čia. Aš ma­nau, kad ji ir pa­ti gir­dė­jo, kaip mo­ki­niai sa­ko kal­bas.</p> <p>Kai mo­ky­to­ja pa­kal­bė­jo, žo­džio tar­ti bu­vo pa­kvies­tas švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­ras. Jis, prie­šin­gai nei mo­ky­to­ja, gra­žiais žo­džiais, tru­pu­tį per ap­lin­kui, bet su­pran­ta­mai, ska­ti­no ne­lauk­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės, nes de­ry­bos bus il­gos, o per­trau­ka ne­ži­nia ka­da bus. Bet vis tiek vi­si at­kak­liai sto­vė­jo­me ir lau­kė­me.</p> <p>Dar vie­nas vil­nie­tis moks­lei­vis sa­kė: „Vals­ty­bė, ku­rio­je mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja nė­ra ger­bia­ma, vals­ty­bė, ku­rio­je mo­ky­to­jai tu­ri mie­go­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, kad su­lauk­tų ko­kio nors at­sa­ko. Į to­kią vals­ty­bę po­žiū­ris ga­li bū­ti tik griež­tai ne­igia­mas.“ Moks­lei­vis ra­gi­no vi­siems ir to­liau ei­ti už tie­są, bū­ti vie­no­je pu­sė­je.</p> <p>Su­gie­do­jo­me Lie­tu­vos him­ną. Su­lau­kė­me per­trau­kos. Pa­si­ro­do, mi­nist­rei rei­kė­jo at­ski­ro var­di­nio kvie­ti­mo. Ke­li mo­ki­niai nu­ė­jo ją pa­kvies­ti, o vi­si ki­ti lau­ke, kaip gar­siai ga­lin­tys, šau­kė: „Mi­nist­re!“ Ir taip ko­kias tris mi­nu­tes. Vos ne­pra­ra­dau bal­so, bet vis tiek šau­kiau.</p> <p>Pa­si­ro­dė strei­kuo­jan­čios prof­są­jun­gos ly­de­ris An­drius Na­vic­kas. Jis pa­dė­ko­jo ir pa­sa­kė, kad tai da­ro dėl mū­sų at­ei­ties, ir už­tik­rin­tai ta­rė, kad mes jus ir jū­sų pa­lai­ky­mą jau­čia­me, bei sė­dė­da­mi sa­lė­je gir­di­me. Jį iš­ly­dė­jo­me gar­siais plo­ji­mais ir ne­tru­kus pa­si­ti­ko­me po­nią, dėl ku­rios ir su­si­rin­ko­me.</p> <p>Jai žen­gus pir­mus žings­nius iš mi­nis­te­ri­jos, vi­si su­ju­do, pra­dė­jo sa­ky­ti: „O, žiū­rė­kit kas iš­ėjo!“ Tik akies kraš­te­liu spė­jau ją pa­ma­ty­ti, nes stai­giai ap­su­po žur­na­lis­tai. Kaip ir vi­sa­da, nu­tai­siu­si sa­vo iš­raiš­ką, ku­ri lyg sa­ky­tų, ko mes čia su­si­rin­ko­me, pra­dė­jo at­sa­ki­nė­ti į moks­lei­vių už­duo­da­mus klau­si­mus. Pa­brė­žiu, kad nė į vie­ną moks­lei­vių klau­si­mą ne­bu­vo at­sa­ky­ta tie­sio­giai, na kaip ir vi­sa­da, nie­ko nau­jo, mi­nist­rė sa­vo sti­liaus.</p> <p>Moks­lei­vei iš Elek­trė­nų už­da­vus klau­si­mą J.Pet­raus­kie­nei, ar jai ne­gai­la mo­ky­to­jų, ku­rie vi­są nak­tį mie­go­jo pa­si­klo­ję kaž­ko­kius mieg­mai­šius mi­nis­te­ri­jo­je vien dėl to, kad ji su jais ne­ina į de­ry­bas, jos at­sa­ky­mas bu­vo toks: „Man la­bai gai­la, kad mo­ky­to­jai pa­si­rin­ko to­kią pro­tes­to for­mą, tai nė­ra kon­struk­ty­vu.“</p> <p>Man tai la­bai gai­la, kad mi­nist­rė ne­ger­bia žmo­nių, ku­rie ją su­kū­rė šiam pos­tui. Ir dar la­bai gai­la dėl to, kad ji vis dar val­do šią sri­tį ir kad po try­li­kos va­lan­dų de­ry­bų ne­bu­vo nu­spręs­ta dėl svar­biau­sio klau­si­mo – dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų al­gų ap­mo­kė­ji­mo.</p> <p>Mo­ky­to­ja, ku­ri tie­sio­giai ste­bė­jo de­ry­bas, sa­kė, kad pir­mas dvi va­lan­das į pa­tei­kia­mus siū­ly­mus mi­nist­rei bu­vo at­sa­ko­ma: „Ne.“ Aiš­ku, gai­la ir dėl to, kad ki­ti val­džios at­sto­vai tie­siog ty­čio­ja­si iš su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos, tik­ras pa­vyz­dys – mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis. Mū­sų pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir­gi il­gą lai­ką ven­gė ko­men­tuo­ti šią si­tu­a­ci­ją.</p> <p>Man la­bai pa­ti­ko vie­nas vy­res­nio am­žiaus po­nas, ku­ris tie­siai švie­siai mi­nist­rei į akis iš­rė­žė tie­są, kad mo­ky­to­jai da­bar nė­ra ger­bia­mi. Jis tei­gė, kad net so­viet­me­čiu mo­ky­to­jas bu­vo pres­ti­ži­nė pro­fe­si­ja, mo­ky­to­jas bu­vo švy­tu­rys. Ir ta­da mo­ky­to­jas bu­vo iš di­džio­sios rai­dės. Kad dau­giau to­kių drą­sių žmo­nių!</p> <p>Tu­riu pa­siū­ly­mą. Gal pa­ti val­džia te­gul su­si­ma­ži­na sau at­ly­gi­ni­mus, o pi­ni­gus ski­ria mo­ky­to­jams?</p> <p>Ki­ta ver­tus, mo­ky­to­jai tik­rai nu­ė­jo to­li, o da­bar ir mes pa­ro­dė­me, kad ne­va­lia at­si­trauk­ti, kad mo­ky­to­jus pa­lai­ko vi­si. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/47069115_369558870517232_8357091169204699136_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-267-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/47069115_369558870517232_8357091169204699136_n.jpg" width="1080" height="929" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/47181245_259199434761079_8291792389106827264_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-267-7rq3VHK8vYs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/47181245_259199434761079_8291792389106827264_n.jpg" width="1080" height="929" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-112"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543756337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Sek, 2018-02-12 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/112#comment-112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/112#comment-112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Klausimas Gytei: ar …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Klausimas Gytei: ar mokytojus pradėjo negerbti prieš du metus , ar prieš 20 metų? Gražu ,kad rašai , bet mintys kaip mūsų paperkamų žurnalistų .Perskaityki straipsnius apie mokyklos reformas , pradedant nuo A+A Lukšienės minčių , partijų pažadų , seimų nutarimų , vyriausybių sprendimų ir daryki išvadas . Tikiuosi tada pamatysi tikrą problemą ir nepasiduosi emocijoms . Yra patarlė : kas nedirba , tas neklysta. Matau , kad Tamsta dirbi , klaidų bus , bet blogiausia , kad jos būna su politikos pamušalu. Sėkmės moksle ir kūryboje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=112" token="UeH0BWzPnBH1cO-mwZp1yJsozbh9dnP_Fi8cLaHIDe4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-109"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1543657891"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Atsiprasau</span> - Šeš, 2018-01-12 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/109#comment-109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/109#comment-109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnis apie nieka</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnis apie nieka</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=109" token="_OW04EdB0Md5EYHLO4wSPME4__1wpkQX1KMnUPsE2ZM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=267&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Zf3XY_tJOZ9W6FeiUgFFK9b8Nb2AGi_ar4HIkg5xLcs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Nov 2018 17:14:55 +0000 vyrredaktorius 267 at https://www.alytausnaujienos.lt