Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Už­sie­nio kal­ba: anks­čiau pra­dė­si, grei­čiau iš­mok­si https://www.alytausnaujienos.lt/uz-sie-nio-kal-ba-anks-ciau-pra-de-si-grei-ciau-mok-si <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Viktorija.JPG?itok=ARljBpPl" width="344" height="287" alt="nuotraka" title="AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė džiaugiasi, kad mokyklos duris drąsiai praveria ir penkiamečiai, ir jų tėvai, ir seneliai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>An­glų kal­bos kvie­čia mo­ky­tis ir ne­mo­ka­mai</h3> <p>„Vi­si 1–12 kla­sių mo­ki­niai dar ga­li pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be an­glų kal­bos mo­ky­tis ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na re­gist­ruo­tis, o vie­tų skai­čius spar­čiai tirps­ta“, – sa­ko Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė, AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė. Vyk­dy­da­ma ne­for­ma­lų­jį vai­kų švie­ti­mą pa­gal ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mą, AMES mo­kyk­la jau penk­tus me­tus iš ei­lės su­tei­kia moks­lei­viams ga­li­my­bę an­glų kal­bos ži­nias pa­to­bu­lin­ti ne­mo­ka­mai.</p> <p>NVŠ pro­gra­mos yra trys: 7–9 me­tų moks­lei­viams skir­ta „Ben­drauk drą­siai“; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo pa­grin­dai“ pa­dės to­bu­lin­ti šne­ka­mą­ją kal­bą 10–14 me­tų moks­lei­viams; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo me­nas“ – to­bu­lė­ti 15–19 me­tų jau­nuo­liams.</p> <p>Moks­lei­vių skai­čius gru­pė­se ri­bo­tas, re­gist­ra­ci­ja jau vyks­ta. NVŠ lė­šas ski­ria sa­vi­val­dy­bė, o fi­nan­suo­ja­ma ga­li bū­ti tik vie­na vai­ko pa­si­rink­ta NVŠ pro­gra­ma</p> <p>„Ne bė­da, jei moks­lei­vis jau iš­nau­do­jo sa­vo NVŠ krep­še­lį ki­tam bū­re­liui ar veik­lai. AMES lan­ky­ti jis ga­li, kur­sų kai­na mė­ne­siui sim­bo­li­nė – 15 eu­rų. Ne­mo­ka­mus kur­sus ren­ka­si tik­rai ne vien tik tie, ku­riems rei­ka­lin­ga fi­nan­si­nė pa­gal­ba, bet ir AMES jau lan­kan­tys mo­ki­niai kaip pa­pil­do­mą prie­mo­nę. Mo­ko­me šne­ka­mo­sios kal­bos – tai pui­kus bū­das pa­si­prak­ti­kuo­ti, prieš eg­za­mi­ną įgau­ti dau­giau drą­sos kal­bė­ti“, – sa­ko V.Ka­kaus­kie­nė.</p> <h3> </h3> <h3>Šeš­ta­die­ni­niai už­si­ė­mi­mai – pa­trauk­liau­sias va­rian­tas dar­že­li­nu­kams</h3> <p>Dar vie­na nau­jo­vė – šeš­ta­die­niais AMES mo­kyk­los du­ris pra­ve­ria pen­kia­me­čiai, ku­rie mo­ko­si an­glų kal­bos. „Vis dau­giau tė­vų rū­pi­na­si sa­vo vai­kų už­sie­nio kal­bos pa­grin­dais, kol jie dar ma­ži. Ir tei­sin­gai da­ro, nes kuo vai­kas ma­žes­nis, tuo jis leng­viau iš­moks­ta kal­bas. To­dėl di­dė­ja po­rei­kis mo­ky­ti ir dar­že­li­nu­kus. Ka­dan­gi ma­žie­ji dar­bo die­no­mis dar lan­ko ir dar­že­lį, tai šeš­ta­die­ni­niai kur­sai pa­si­ro­dė pa­trauk­liau­sias va­rian­tas. Jau­niau­sie­ji mo­ki­nu­kai pil­ni emo­ci­jų ir ener­gi­jos, dar­bas su jais ki­toks nei su vy­res­niais moks­lei­viais. Pa­mo­kos – links­mos, ne­nu­obo­džios, ži­no­ma, mo­ko­ma­si ir pa­si­tel­kus žai­di­mus. Bet žai­di­mai yra tik vie­na iš mo­ky­mo­si for­mų, nes tiks­las – įgy­ti ži­nių“, – sa­ko di­rek­to­rė.</p> <p> </p> <p>Abi­tu­rien­tai ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus</p> <p>V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad ap­skri­tai dau­gė­ja abi­tu­rien­tų, ku­rie ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus. Aiš­ku, di­de­le da­li­mi šį pa­si­rin­ki­mą le­mia tai, kad jie ke­ti­na stu­di­juo­ti už­sie­ny­je. Bet net jei ba­ka­lau­ro stu­di­jas jau­nuo­lis ren­ka­si Lie­tu­vo­je, AMES spe­cia­lis­tai vis tiek re­ko­men­duo­ja iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį PTE eg­za­mi­ną. Juo­lab kad vi­siems AMES moks­lei­viams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė kas dve­jus me­tus to­kį eg­za­mi­ną iš­si­lai­ky­ti ne­mo­ka­mai.</p> <p>„Ži­nių ir iš­lai­ky­to eg­za­mi­no ser­ti­fi­ka­to pri­reiks, jei bū­si­mas stu­den­tas no­rės pa­gal „Eras­mus“ mai­nų pro­gra­mą vyk­ti stu­di­juo­ti už­sie­ny­je ar­ba ma­gist­ro laips­nio siek­ti sve­tur, – to­kiu at­ve­ju tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos ser­ti­fi­ka­tas yra di­de­lis pri­va­lu­mas. Ži­no­ma, eg­za­mi­nui rei­kia ruoš­tis iš anks­to. Jau 11 kla­sė­je ar net­gi jau­nes­ni mū­sų mo­ki­niai ga­li iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną, ku­ris įskai­to­mas vie­to­je vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no, ir bū­ti ra­mūs 12 kla­sė­je. Ne­spė­jus iš anks­to pa­si­ruoš­ti, ga­li­me pa­siū­ly­ti tai pa­da­ry­ti prieš eg­za­mi­ną“, – pa­sa­ko­ja V.Ka­kaus­kie­nė.</p> <p>Taip pat AMES ren­ka­mos gru­pės, ku­rio­se abi­tu­rien­tai ruo­šia­si tarp­tau­ti­niam IELTS eg­za­mi­nui, ta­čiau jo lai­ky­ti Aly­tu­je ne­ga­li­ma.</p> <p> </p> <h3>Tė­vams trūks­ta an­glų, vai­kams – ru­sų kal­bos ži­nių</h3> <p>Į AMES už­si­ė­mi­mus jau ga­li re­gist­ruo­tis ir su­au­gu­sie­ji: vyks­ta vi­sų ly­gių ben­dri­nės an­glų kal­bos kur­sai va­ka­rais, šne­ka­mie­ji an­glų kal­bos kur­sai, ru­sų kal­bos kur­sai. Gy­ve­nan­tiems Aly­taus ra­jo­ne ar šiaip la­bai už­si­ė­mu­siems siū­lo­ma mo­ky­tis an­glų kal­bos sa­va­ran­kiš­kai in­ter­ne­tu, nau­do­jant AMES in­ter­ne­ti­nę plat­for­mą.</p> <p>„Su­au­gu­siems ga­li­me pa­siū­ly­ti an­glų, ru­sų, pran­cū­zų, nor­ve­gų kal­bų kur­sus. An­glų kal­ba iš­lie­ka ly­de­rė tarp ki­tų už­sie­nio kal­bų, vis dėl­to be jos mums sun­ku net ke­liau­ti per atos­to­gas ar dar­be pa­ra­šy­ti laiš­ką. Vy­res­nio­ji kar­ta ru­sų kal­bą mo­ka pui­kiai, bet jiems sun­kiau kal­bė­ti an­gliš­kai. Jau­no­ji kar­ta vi­sai ne­mo­ka ar­ba pras­tai mo­ka ru­sų kal­bą, ku­ri taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, to­dėl ir siū­lo­me vi­siems už­pil­dy­ti sa­vas ži­nių spra­gas ir įgy­ti dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo“, – V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad pa­si­tai­ko ir už­sie­nie­čių, ku­rie no­rė­tų iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bos. To­kia pa­slau­ga taip pat tei­kia­ma, ta­čiau in­di­vi­du­a­liai.</p> <p>AMES taip pat siū­lo įmo­nėms an­glų ir ru­sų kal­bos kur­sus su 80 proc. iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ga­li­my­be. Šia ga­li­my­be Lie­tu­vo­je jau pa­si­nau­do­jo per 100 įmo­nių. Tai – pui­ki pro­ga ap­mo­ky­ti sa­vo dar­buo­to­jus su mi­ni­ma­lio­mis iš­lai­do­mis, ver­ta pa­si­nau­do­ti ja jau da­bar.</p> <p>Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai to­bu­lin­ti an­glų kal­bos ži­nias ir kitus užsiėmimus – tel. 8 624 02989, el. pa­štu – aly­tus@ames.lt ar­ba at­vy­kus ad­re­su – Nau­jo­ji g. 3, Aly­tus (3 aukš­tas stik­li­nia­me pa­sta­te).</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0196</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=800&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LrFGMgQSsUauF5O7wvbtnAbQoS8FjgdR1XemfjbntHk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Aug 2019 05:58:32 +0000 vyrredaktorius 800 at https://www.alytausnaujienos.lt Abi­tu­rien­tai, pa­kei­tę Aly­taus mies­to is­to­ri­ją https://www.alytausnaujienos.lt/abi-tu-rien-tai-pa-kei-te-aly-taus-mies-ri-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra TA­RAN­DAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/82-13312" rel="bookmark"> Nr. <span> 82 (13312) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/67555748_654542028385765_8317867388963913728_n.jpg?itok=0nHcbR7_" width="344" height="287" alt="asmenuke" title="Domo ir Andriaus asmenukė su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Tai vis dėl­to, penki šim­tu­kai – la­biau sėk­mė ar sun­kus dar­bas?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Ma­nau, kad yra da­lis abie­jų. Ži­no­ma, be dar­bo ne­bus ir jo­kio re­zul­ta­to, ta­čiau net ir la­bai sun­kus ir įtemp­tas ruo­ši­ma­sis eg­za­mi­nams ne vi­sa­da at­ne­ša lauk­tų re­zul­ta­tų. Sėk­mės čia tik­rai yra, ypač to­kiuo­se eg­za­mi­nuo­se kaip lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros – ga­li tie­siog iš­pul­ti te­mos, apie ku­rias ele­men­ta­riai ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Ma­no at­ve­ju tai ne­bu­vo nei gry­na sėk­mė, nei sun­kus dar­bas. Taip, aš eg­za­mi­nams sky­riau tik­rai daug lai­ko, bet re­tai į tai žiū­rė­da­vau kaip į la­bai sun­kų dar­bą – man bu­vo įdo­mu mo­ky­tis mo­kyk­los kur­są, nes jis pa­dė­jo ge­riau pa­žin­ti tiek vi­di­nį, tiek žmo­nes su­pan­tį pa­sau­lį.</p> <p><strong>– Re­zul­ta­tai to­kie, ko­kių ir ti­kė­jo­tės, ar vis­gi li­ko­te nu­ste­bę?</strong></p> <p><strong>Do­mas. </strong>Ti­kė­jau­si – per švel­niai pa­sa­ky­ta. Ži­no­jau, kad taip bus, nes to sie­kiau, toks bu­vo ma­no sau mes­tas iš­šū­kis. Sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų sie­kiu bet ko­kia kai­na ir daž­niau­siai man pa­vyks­ta.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Ti­kė­jau­si 100 ba­lų iš an­glų, ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos eg­za­mi­nų. Ta­čiau lie­tu­vių kal­bos ir bio­lo­gi­jos įver­ti­ni­mai bu­vo ma­lo­ni staig­me­na.</p> <p><strong>– Gal­būt lan­kė­tės pas ko­re­pe­ti­to­rius?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Nie­ka­da ne­su tu­rė­jęs ko­re­pe­ti­to­riaus. Mo­ky­to­jų, ži­no­ma, bu­vo vi­so­kių, bet tik­rai ne­ga­liu sa­ky­ti nie­ko blo­go – pa­ruo­šė tin­ka­mai ir ge­rai.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš taip pat ko­re­pe­ti­to­rių ne­tu­rė­jau, tik­rai esu dė­kin­gas mo­ky­to­jams, ku­rie pa­dė­jo tap­ti iš­si­la­vi­nu­siam, lei­do pa­žin­ti ma­ne su­pan­tį pa­sau­lį. Tai žmo­nės, ku­riuos nuo­šir­džiai ger­biu už su­kaup­tas ži­nias, kom­pe­ten­ci­ją. Jų tik­rai už­te­ko, kad ga­lė­čiau tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams.</p> <p><strong>– Kas jums pa­dė­jo efek­ty­viai pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Di­džio­ji da­lis dar­bo bu­vo at­lik­ta 9–10 kla­sė­se, kai at­ėjęs į Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos A („ga­bių­jų“) kla­sę tu­rė­jau at­lik­ti ti­ria­mą­jį dar­bą iš sa­vo pa­si­rink­tos sri­ties. Pa­si­rin­kau at­lik­ti dar­bą apie cha­o­so te­ori­ją, tam rei­kė­jo pa­gau­sin­ti sa­vo ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos ži­nias bei per ke­lias sa­vai­tes iš­mok­ti vi­są (ir dar dau­giau) pro­gra­ma­vi­mo kur­są. 10-oje kla­sė­je da­ly­va­vau ke­tu­rio­se res­pub­li­ki­nė­se olim­pia­do­se, to­dėl te­ko la­bai stip­riai ruoš­tis ir gau­sin­ti ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos ži­nias. Su šiais pa­grin­dais eg­za­mi­nams pa­si­ruoš­ti daug pa­stan­gų ne­rei­kė­jo – kad no­riu gau­ti pen­kis šim­tu­kus su­gal­vo­jau li­kus mė­ne­siui iki eg­za­mi­nų, o ruoš­tis kiek­vie­nam iš jų sky­riau dvi die­nas prieš kiek­vie­ną.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Po­zi­ty­vus po­žiū­ris į at­lie­ka­mą veik­lą vi­sa­da pa­de­da efek­ty­viau dirb­ti ir pri­trauk­ti sėk­mę. Eg­zis­tuo­ja net­gi toks iki ga­lo ne­iš­tir­tas psi­chi­nio mag­ne­tiz­mo dės­nis, ku­ris tei­gia, kad po­zi­ty­vios min­tys pri­trau­kia pa­lan­kias ap­lin­ky­bes. Dau­ge­lis žmo­nių pa­mirš­ta, kad svar­bu ne tik va­lia, bet ir po­zi­ty­vi mąs­ty­se­na. Ti­kė­ji­mas, kad pa­si­seks, sa­vi­tai­ga daž­nai vai­di­na le­mia­mą vaid­me­nį sie­kiant aukš­tų re­zul­ta­tų. Ma­nau, kad svar­bus ir įdė­tas dar­bas, ir po­žiū­ris į sa­vo ga­li­my­bes. Jei pa­lai­ko­mas ba­lan­sas tarp šių dvie­jų da­ly­kų, sėk­mė pa­ti pa­si­ro­do žmo­gaus gy­ve­ni­me ir re­a­li­zuo­ja­mi tik­rie­ji žmo­gaus troš­ki­mai. Mo­kyk­los kur­sas man bu­vo įdo­mus, to­dėl mo­kiau­si ne eg­za­mi­nams, o sa­vo ži­nių plė­ti­mui. Dvy­lik­to­je kla­sė­se te­li­ko iš­mok­ti ma­žą da­lį nau­jos me­džia­gas, pa­kar­to­ti tu­ri­mas ži­nias bei su­si­pa­žin­ti su eg­za­mi­nų pe­ri­pe­ti­jo­mis.</p> <p><strong>– Kam pri­klau­so pa­siek­tų re­zul­ta­tų nuo­pel­nai: jums ar mo­ky­to­jams?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Mo­ky­to­jai nie­ka­da ne­ga­li pri­vers­ti žmo­gaus mo­ky­tis, jei jis to pats ne­no­ri, to­dėl mėgs­tu gal­vo­ti, kad pats esu at­sa­kin­gas už sa­vo re­zul­ta­tus. Tai, aiš­ku, nė­ra vi­siš­ka tie­sa – mo­ky­to­jai už­ve­da ant ke­lio ir pa­ro­do tei­sin­gą spren­di­mą ar mo­ky­mo­si bū­dą, o kar­tais net­gi eg­za­mi­no iš­va­ka­rė­se iš­dės­to pra­leis­tą me­džia­gą (ačiū in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai Loretai Mazėtytei) ar tie­siog su­tei­kia mo­ra­li­nę pa­ra­mą. Pats in­di­vi­du­a­liai ruo­šiau­si dau­giau nei mo­kyk­los suo­le, daug da­ly­va­vau įvai­rio­se olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se, ta­čiau juo­se da­ly­vau­ti ma­ne pa­ska­ti­no mo­ky­to­jai.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Na, ma­nau, ap­skri­tai mo­ky­to­jo vaid­muo yra pa­dė­ti mo­ki­niui ge­riau įsi­sa­vin­ti me­džia­gą, pa­si­da­ly­ti nau­din­gais in­for­ma­ci­jos šal­ti­niais, ta­čiau jų dar­bas be nuo­šir­džių pa­ties mo­ki­nio pa­stan­gų daž­nai bū­na be­vai­sis. Ka­dan­gi mo­ku efek­ty­viai ir sa­va­ran­kiš­kai ana­li­zuo­ti me­džia­gą, tai pa­dė­jo su­rink­ti penkis šim­tu­kus. Ta­čiau be taik­lių mo­ky­to­jų pa­sta­bų var­gu ar bū­tų to­kie pui­kūs re­zul­ta­tai. Mo­ky­to­jai bu­vo bū­ti­nas veiks­nys, pa­krei­pęs tin­ka­ma mo­ky­mo­si lin­kme.</p> <p><strong>– Ką jau­tė­te, ei­da­mi lai­ky­ti eg­za­mi­nų?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Stre­so ir jau­du­lio prak­tiš­kai ne­bu­vo – eg­za­mi­nai man bu­vo tik dar vie­na ei­li­nė olim­pia­dų se­si­ja. Ži­no­ma, pas­ku­ti­nio eg­za­mi­no me­tu jau jau­tė­si šioks toks nuo­var­gis, ta­čiau tik iš jo iš­ėjus – eu­fo­ri­ja ir lais­vė, ak­muo, nu­kri­tęs nuo pe­čių.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš taip pat ne­jau­čiau la­bai di­de­lio stre­so, nes ži­no­jau, kad esu tin­ka­mai tam pa­si­ruo­šęs. Vis­gi fak­tas, kad dau­ge­lis ti­ki­si iš ta­vęs aukš­tų re­zul­ta­tų, ke­lia šiek tiek jau­du­lio. Ta­čiau aš ži­no­jau, kad ir kaip bus – ne­kal­tin­siu sa­vęs ir ne­sig­rau­šiu, nes ma­nau, kad žmo­gui yra bū­ti­na gy­ven­ti san­tar­vė­je su sa­vi­mi, ta­da jis ga­li gy­ven­ti ra­mų gy­ve­ni­mą ir sa­ve re­a­li­zuo­ti. Eg­za­mi­nų ne­su­reikš­mi­nau, žvel­giau tai tik kaip į tam tik­ros sri­ties ži­nių pa­tik­ri­ni­mą. Po­zi­ty­vus po­žiū­ris pa­dė­jo ra­miai ženg­ti į eg­za­mi­nų pa­tal­pas.</p> <p><strong>– Ko eg­za­mi­nų lai­ko­tar­piu te­ko at­si­sa­ky­ti?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Lai­ko už­te­ko vis­kam – tiek drau­gams, tiek mer­gi­nai. Nie­ka­da ne­bu­vau tas, ku­ris daug lai­ko pra­lei­džia prie kny­gų, ap­skri­tai daž­niau­siai na­mų dar­bų tie­siog ne­da­ry­da­vau, to­dėl lais­vo lai­ko tu­rė­ti ne­bu­vo sun­ku net ir „įtemp­tai“ ruo­šian­tis eg­za­mi­nams.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš ma­nau, kad gy­ve­ni­me vi­sur bū­ti­nas ba­lan­sas. Taip, kaip svar­bu dirb­ti, taip svar­bu ir ras­ti lai­ko sau. Pri­pa­žįs­tu, pas­ku­ti­nį pus­me­tį ma­žiau lai­ko leis­da­vau su drau­gais, ta­čiau nu­ei­da­vau ir į va­ka­rė­lius. Įvai­ri veik­la pa­dė­jo pro­tui pail­sė­ti, to­dėl ir efek­ty­viau dirb­ti.</p> <p><strong>– Ko­kia bu­vo šei­mos re­ak­ci­ja į pa­sie­ki­mus?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Vi­sa šei­ma la­bai džiau­gė­si bei svei­ki­no, to­kių re­zul­ta­tų jie tur­būt ne­si­ti­kė­jo. Ma­ma net iki da­bar ne­nu­sto­ja džiaug­tis ir mi­nė­ti šių re­zul­ta­tų.</p> <p><strong>An­drius.</strong> La­bai džiau­gė­si ma­no re­zul­ta­tais, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad vi­sa­da ti­kė­jo, jog tu­riu po­ten­cia­lą pa­siek­ti la­bai daug – jie ma­tė ma­no pa­stan­gas bei at­kak­lu­mą. Gal­būt tas pa­lai­ky­mas pri­si­dė­jo prie to­kių pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­ki­mo.</p> <p><strong>– Su to­kiais re­zul­ta­tais jū­sų lau­kia kiek­vie­nas uni­ver­si­te­tas. Kur pla­nuo­ja­te tęs­ti moks­lą?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Ne­se­niai pa­ste­bė­jau, kad man pa­tin­ka mo­ky­ti ki­tus. Pa­si­ta­ręs su ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja nu­spren­džiau mo­ky­tis tai­ko­mą­ją ma­te­ma­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­te, o at­ei­ty­je gal­būt dirb­ti dės­ty­to­ju, mo­ky­to­ju.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Pla­nuo­ju stu­di­juo­ti tai­ko­mą­ją ma­te­ma­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­te, nes vi­sa­da svars­čiau apie šią spe­cia­ly­bę. Ma­te­ma­ti­ka man tik­rai la­bai pa­tin­ka, to­dėl no­rė­čiau dar gi­liau pa­žin­ti šį moks­lą. Taip pat ma­ne ža­vi Vil­niaus at­mo­sfe­ra, ku­ri stu­di­jas pa­da­rys dar ma­lo­nes­nes.</p> <p><strong>– Ką vei­kia­te da­bar, iš­gy­ve­nę šį įtemp­tą eg­za­mi­nų lai­ko­tar­pį?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Šiuo me­tu dir­bu, ta­čiau vėl­gi ne­lei­džiu tam už­im­ti vi­so sa­vo lai­ko – pa­kan­ka­mai jo ski­riu ir žmo­nėms, ir sa­vęs to­bu­li­ni­mui, ir kny­gų skai­ty­mui.</p> <p><strong>An­drius</strong>. Šią va­sa­rą pa­sky­riau po­il­siui – sto­vyk­loms, mu­zi­kos fes­ti­va­liams, nes po to lau­kia įtemp­tas stu­di­jų lai­ko­tar­pis, rei­kia at­si­džiaug­ti die­no­mis, kai sa­vo emo­ci­niam gy­ve­ni­mui ga­li­ma skir­ti dau­giau lai­ko. To­dėl da­bar atos­to­gau­ju su drau­gais Ita­li­jo­je, o grį­žęs ža­du spręs­ti būs­to Vil­niu­je klau­si­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4210.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4210.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4376.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4376.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4435.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4435.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2104"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564124722"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sveikinimai</span> - Pen, 2019-26-07 - 10:05</p> </li> <a href="/comment/2104#comment-2104" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2104#comment-2104" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveikinimai šimtukus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveikinimai šimtukus gavusiems. Kaip ir merui su taryba 100 dienų proga. Kur dauguma jų ir baigę Alytaus miesto mokyklas. Dar plius aukštuosius mokslus ir pakeitę Alytaus miesto vystymą. į tragišką iki šiol fiasko per savivaldą. Kaip pirmą kart valdžioje nuo pirmų dienų seminarai, komandiruotės, atostogos.. Išmokas taryboje susikėlę jokių rimtų miesto vystymo strategijų kad vasarą projektai nevyksta, nesimato savivaldybės veiklos optimizavimo ir efektyvumo gerinimo priemonių, nereagavimas į švietimo... Kur visos savivaldybės sprendžiasi šiuos klausimus, tik Alytuj...? Pagrinde atsakomybė merui, kad į tarybos lygį svarstymui neišnešti klausimai ir tarybai, kad iš mero neišreikalauja dirbt. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Per ką ir šie valdžioje dalis buvę ir anose kadnecijose tarybos nariai atsako už kas buvo. Kur gal ir balsavo už sprendimus, kur Alytui nieko gero... Ir dabar tęsia...Pagal 16 str., 2., 40) - tik tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus strateginiais klausimais. Kur pagal 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir strategijų, programų projektai bei užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal 20 str., 2., 1) - meras planuoja tarybos veiklą, dienotvarkes, teikia sprendimų projektus... Pagal 20 str. 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad nereikia alytiškiams pamiršt pasveikint savo rinktų su 100 dienų proga. ir jei rūpi gera miesto ateitis ir nepatinka stagnuot, primint. Kad galima ir atsistatydint ir užleist vietas sugebantiems. Kur tiek taryboje, tiek miesto bendruomenėje yra gabesnių ir galinčių sėkmingai vystyt miestą. Kur yra kam eit ir į pirmalaikius mero rinkimus. Ir išvest miestą iš stagnacijos į sėkmingą pakilimą. Ir tuo pakeist Alytaus istoriją į gerą pusę. O ne kaip bejėgius per savivaldą gerai vystytis. Kas nėra kaip rimto miesto lygis. Trumpiau sakant atsibusk Alytaus. Bandyk kilt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2104" token="kCHK_rEEpav14Htj244qddUng4Pr171qzEe7msqtcLk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2095"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563961433"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Saule</span> - Tre, 2019-24-07 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/2095#comment-2095" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2095#comment-2095" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kas gavo 4 šimtukus ar po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kas gavo 4 šimtukus ar po 3 šimtukus, tai nepaminėsite? Man įdomu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2095" token="gLuJc0FfMsum6qvUx82bOVZ5eHCA7JIsjdqGtuHk81g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2085"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563884403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patraukit Cesi…</span> - Ant, 2019-23-07 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/2085#comment-2085" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2085#comment-2085" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">patraukit prisiplakėlį …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>patraukit prisiplakėlį Cesiuli - Mineda nuo vaizdo. Jaunimui bravo !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2085" token="zbMBGED6upSmI_udeNb5M2kxXRacXLLHV1cTwLbQfNE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=734&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E5PUA5XoYdlJhgmfTM6ix-TI--mh4fpWGj7IlFUSfT4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Jul 2019 06:24:26 +0000 vyrredaktorius 734 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje planuojama plėsti bakalauro ir magistro studijų programas https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-planuojama-plesti-bakalauro-ir-magistro-studiju-programas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/VDU%20ZUA%20%28AMS%20nuotr%20%282%29.JPG?itok=twDLfQ4L" width="344" height="287" alt="Alytuje bakalauro studijos" title="„Plėtoti studijas Alytuje būtų abipusė nauda tiek mūsų regionui, tiek universitetams. Norime, kad mūsų kolegija būtų sustiprinta ir, žinoma, kad nekonkuruotų programos, o vyktų jų tęstinumas, pvz., Alytaus kolegija siūlytų atitinkamos programos bakalauro studijas, o VDU Žemės ūkio akademija galėtų siūlyti magistro studijas“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Alytuje ketiname vystyti pramonę, pritraukti investuotojus ir kurti darbo vietas. Tačiau to neužtenka – reikia stiprinti ir aukštąjį mokslą, užtikrinti kokybišką ir rinkai paklausų išsilavinimą, kuris atneštų naudos visam regionui“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.</p> <p>Alytaus kolegijoje jau keletą metų magistro studijas vykdo Kauno technologijos universitetas, tačiau siekiama ir platesnės studijų pasiūlos. Todėl šiuo metu kalbamasi su universitetais dėl galimybės suteikti alytiškiams ir regiono gyventojams platesnį universitetinį išsilavinimą. Norima praplėsti tiek magistro, tiek bakalauro studijų programas.</p> <p>„Mums labai svarbi aukštojo mokslo plėtra, nes norime Pietų Lietuvos regione užtikrinti visus išsilavinimo lygius. Turime kolegiją, stiprų profesinio rengimo centrą ir, jeigu sustiprinsime universitetinį išsilavinimą, tai mums padės išlaikyti ir pritraukti jaunimą. Norime, kad jaunimui būtų motyvacija grįžti į Alytų arba likti čia, nes kartu su besivystančia pramone jis galėtų gauti kokybišką išsilavinimą savo gyvenamojoje teritorijoje. Mums labai svarbi aukštojo mokslo kokybė, kad žmogus iš Alytaus miesto ar regiono galėtų gauti kokybiškas bakalauro ir magistro studijas“, – kalbėjo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.</p> <p>Siekdami sustiprinti aukštojo mokslo plėtrą, šią savaitę Alytaus miesto savivaldybės vadovai susitiko su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atstovais. Su aukštosiomis mokyklomis kalbėta, kuo savivaldybė gali prisidėti prie studijų programų įsteigimo Alytuje. Aukštųjų mokyklų atstovai mano, kad regionai yra patrauklūs ir jie nori kurtis juose, kad suteiktų žmonėms galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą jiems artimoje aplinkoje.</p> <p>Abi aukštąsias mokyklas domina bendradarbiavimo galimybė. VDA norėtų prisijungti prie jau esamų studijų bazių, nes jai labai svarbus mikroklimatas ir aplinka. Galbūt ji plėtotų bendradarbiavimą ir su Dailės mokykla, Jaunimo centru ar Dailiųjų amatų mokykla. VDU ŽŪA studijos galėtų būti dalinai nuotolinės ar ištęstinės. Svarstoma galimybė, kad ir dalis dėstytojų galėtų būti alytiškiai.</p> <p>„Plėtoti studijas Alytuje būtų abipusė nauda tiek mūsų regionui, tiek universitetams. Norime, kad mūsų kolegija būtų sustiprinta ir, žinoma, kad nekonkuruotų programos, o vyktų jų tęstinumas, pvz., Alytaus kolegija siūlytų atitinkamos programos bakalauro studijas, o VDU Žemės ūkio akademija galėtų siūlyti magistro studijas“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė.</p> <p>Šiuo metu daugiau kaip 800 Lietuvos ir užsienio studentų studijuoja vienintelėje aukštojo mokslo institucijoje Alytaus regione – Alytaus kolegijoje. Čia studentai gali įgyti nuo statinių inžinerinių sistemų, informacinių sistemų technologijų iki kineziterapijos, bendrosios praktikos slaugos, maisto produktų technologijų ar kitų specialybių.</p> <p>Baigę kolegiją studentai turi galimybę tęsti studijas ir įgyti universitetinio bakalauro ar magistro diplomą šešiuose šalies universitetuose, tačiau siekiama, kad Alytuje gyvenantis jaunimas neišvyktų iš gimtojo miesto, o pasiliktų čia studijuoti bei turėtų galimybę įgyti universitetinį išsilavinimą. Taip pat pastebėta, kad į Alytų sugrįžta vis daugiau emigrantų šeimų, kurioms yra aktualios studijų galimybės gimtajame mieste. Todėl tikimasi, kad pavyks sutarti su aukštosiomis mokyklomis ir jau kitais metais pasiūlyti platų išsilavinimą Alytuje.</p> <p><strong>Komunikacijos skyriaus informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/VU%20%28AMS%20nuotr%20%283%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-698-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/VU%20%28AMS%20nuotr%20%283%29.JPG" width="3008" height="1688" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1940"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562589076"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apklausa</span> - Pir, 2019-08-07 - 15:31</p> </li> <a href="/comment/1940#comment-1940" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1940#comment-1940" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar mero poste esančiam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar mero poste esančiam atsistatydint? ir sudaryt galimybę per pirmalaikius rinkimus alytiškiams išsirinkt tikrą merą? Kuris nenertų į poilsį? O nebijotų įvertint rimtų didėjančių miesto problemų ir siūlyt tarybai tvirtint jų sprendimus? Kurie gerintų daugumos alytiškių gyvenimus. kaip kitose savivaldybėse tai pasiekia ir stengiasi ir per paskutinius mėnesius atlikt. Ar tęsia ir toliau kaip bejėgę imitaciją neriant į poilsį net pusmečio neatidirbus? Paliekant miestą ir toliau stagnuojantį kur su kasdien virš 3 gyventojų mažėja ir praleidžiamas brangus laikas kurio nesugražinsi? Ir ateitį vis nuo laiku nespręstų problemų taps vis sunkiau, daugiau susierzinimų... Kur jau pasakų lygio ..., kad ateity bus Vasiukai, neužteks. Ir tik didėjantys priekaištai ateitį, kodėl laiku nesiėmė priemonių gerint ir..? Kur klausimas, tai kam save kankint per savivaldą? Ne jau geriau nesugebama?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1940" token="Lg76bCxGpbZlTKoZss-yYMcj6-z77NmUNMhveCKsWfo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1939"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562581401"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gyvenimas</span> - Pir, 2019-08-07 - 13:23</p> </li> <a href="/comment/1939#comment-1939" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1939#comment-1939" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvenimas eina savo vaga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvenimas eina savo vaga. Alytuj ne tipinė situacija net šalies mastu per savivaldą. Kaip kitur užvestos strategijos ir vasaros vidury dūzgia per projektus iš ES paramos kol eina, kad sustiprint ekonomiškai regionus. per tai ir žmonėms gyvenimus gerint. Alytuj sąstingis. Vasaros vidurį jokie realūs projektai nevyksta miestui reiškia mirimas visų akyse. Ir kaip merui pagal įstatymą papildomas poilsis, vicemerė atostogos pusmečiui nepraėjus čia..? Kitur net neįsivaizduojama. Bet tai gal reiškia, kad link laiko tempimo ir galimai masto apie atsistatydinimus? Kadangi jei žinotų ką daryt, ryžtingai dirbtų įrodydami savo kompetencijas. Nes esant rimtai opozicijai ir reikliai bendruomenei, tik kaip iš pirmų dienų vadovai į seminarą išvyko, kaip turi nors vienas likt, jau jie būtų ..ne valdžioje. Ar kaip anos kadencijos atsikartojimas per vicemerų interpeliacijų spektaklius, kur galėję eit į priekį jie įrodė ir tęsia.. Sugeba prieš eit ir per rinkimus valdžia imt, bet savo jėgom į priekį eit bejėgiai. Tas ir dabar. Reiškia eit savo jėgom, fiasko ar burbuliada...nuo ko patys pervargę. Rimčiau reiškia galimi mero pirmalaikiai rinkimai. Reiškia iš 27 tarybos narių, kur kiekvienas atsakingas už šios padėties atsiradimą, kad nėra švietimo pertvarkų ir rimtų strategijų bei nėra kam dirbt - reiškia kaip netiesiai pirmalaikiai ir prasidėję. Kur kiekvienas iš 27 tarybos narių turi galimybes reikštis ir galimuose pirmalaikiuose rinkimuose dominuot. Tai yra gyvenimas savo koreguoja. Nes padėtis rimtėja. Ir ateitį tik didėjantys priekaištai mero poste esančiam, kad savo laiku problemų nesprendžia. Tai yra galimybė ant vieno suverst ir patiems išplaukt ant ano...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1939" token="RDDWAe0HfjGEmgEKrjmLDAWTWGhoi7hSBSzC7U-jXLM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1937"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562574530"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patikslinimas</span> - Pir, 2019-08-07 - 11:28</p> </li> <a href="/comment/1937#comment-1937" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1937#comment-1937" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus m. savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus m. savivaldybės internetinėje dienotvarkėje patikslinta. Kad nuo šiandien merui pagal įstatymą papildomas poilsis.. O vicemerei atostogos. esmėj nesimato, kad pusmetį išdirbę. Vienok pagal situaciją, kaip kiekviena sąstingio diena virš 3 alytiškių emigruoja ir atsilieka savivaldybė terminuose per kuriuos kitos šiuo metu savivaldybės sparčiai per ES paramos projektus stiprina ekonomikas, Alytui niekas nesugražins. Kaip ir prieš pramiegotų kadencijų. Tai kaip dėl lėšų stygiaus susirems ar emocijos dėl aerodromo 100 ha, esmėj miestui tiek ir likę kaip šansas, patys alytiškiai ir atsakingi už neatsakingumą renkantis valdžias. Kaip ir valdžioms už nereiklumą sau. Kaip ir nesistengiant nors bandyt padaryt kas įmanoma. Nes per šiuos lozungus sotūs Alytuj nebus... Po naujo Prezidento inauguracijos prasidės... Nes kitais metais valstybei pradėt paskolas gražint ir dėl lėšų efektyvumo priemonės griežtės. ir alytiškiai galės tik guostis, kodėl savo laiku nesiėmė per savivaldą reikiamų priemonių sėkmingam vystymui. Kaip net 8 savivaldybės sugebėjo per šių metų pirmą ketvirtį pasiekt gyventojų daugėjimą optimizuojant savivaldybės finansų srautų panaudojimą naudingai žmonių labui. O Alytuj kaip atsilošę, tai seminarai, tai savaitėm komandiruotės, tai atostogos ir padidintas poilsio laikas... Visos schemos kaip lengvai gyvent...gaunant neblogus atlyginimus valdžios postuose. Čia kaip per genus perima.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1937" token="rLB3COpRIWeI1z5rew_E0xbF9VbiKRrFBpS__M2jVNw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1935"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562566933"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sunku</span> - Pir, 2019-08-07 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/1935#comment-1935" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1935#comment-1935" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogiškai vertinant sunku…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogiškai vertinant sunku žiūrėt kas dedasi Alytaus m. valdyme. Nes žvilgtelėjus į sav. vadovų internetinės dienotvarkes jei meras su vicemere atostogų .... - o miestas vasarą be gyvų projektų stagnuoja, tiesiog visų akyse mirinėja...? Kodėl Kauno m. meras, garbaus amžiaus ir dar tik trečia kadencija, po sunkios širdies operacijos iš pirmų šios kadencijos dienų per tarybą teikė strategijas ir iš kart užvedė į projektų vystymą.. Kur nuo jų pertekliaus net skundžiasi kauniečiai kad per daug, kaip ir valdininkai dejuoja dėl didėjančio darbo krūvio ir atsakomybės.... O Alytuj lyg jauni valdžioje, bet su didelėm patirtim, praktiškai nepajėgūs užvest Alytaus.. Nors per mandrumus galėjo žmoniškiau kalbėt su vietoj kas sugeba.. O čia eilė nepmatuotų sprendimų per tarybą kur sukelia įtampas visuomenėj ir patys pervargsta.. vėl nematymas švietimo didėjančių problemų. Juk po paviešintų audito išvadų jau turėjo taryboj būt dėl to priimti sprendimai. Ir jei nepadaryta, tai juk čia konkreti mero kompetencija kad tarybai laiku ir kokybiški būt teikti sprendimai... Savivaldybės raidos analizė būt laiku pristatyta taryboj ir veiksmų priemonės gerint. tai kam ėjo į rinkimus, kur pagal viešą informaciją ir nemažai finansavosi iš pirmų penketukų, kam ima postus kur bent rimčiau pasistengtų dirbt? Čia nei patys eina į priekį, nei kitiems.. Tad kur iš 27 tarybos narių nors bandytų padėtį normalizuot? Ne jau kaip bejėgiai per savivaldą stagnuot per neveiklumą...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1935" token="9R1y33GvnVEEHdR_faP-fSgXNfxgTV6CSxMcUS8_j_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1933"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562561797"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>blogai</span> - Pir, 2019-08-07 - 07:56</p> </li> <a href="/comment/1933#comment-1933" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1933#comment-1933" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Blogai, kad ignoruoja…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Blogai, kad ignoruoja realybė. Ir į svajonių lygį kyla nesprendžiant dabartinių problemų. Ir kurios sparčiai didėja. Reiškia jei vykdytų švietimo pertvarką, kur auditą nuo anos kadencijos padarė, suvoktų. kad sparčiai mažėja gyventojų tarpe ir mokinių. Tad ir toliau išliekant, kokie gali būt studijų pritraukimai? kaip Lietuvos mastu bazinės aukšto mokslo įstaigos stambinamos. Reiškia jiems kur lieka paretintos ir tiems trūksta studentų. Kur turi bazes ir įdirbius. O čia steigs dar papildomus pajėgumus Alytuj..? Reiškia absoliutus atotrūkis nuo realybės kas dedasi Alytuj ir Lietuvoj. O tai, kad vasaros vidurį ir nesugebėta projektų užsukt - čia jau tragedija... Blogos pasekmės pasekmės jau čia pat... Kaip paskutinius praleidę, kaip ir kadencijas - kiti per tai pasinaudojo ir sustiprėjo. Alytuj viena vaga - link paspartinto nykimo...Sau pasakėles sekant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1933" token="-RIfQ6ow7cTse73E8WjRyjvDWwh6hqXgV6fJ0S8gnF0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1929"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562504073"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kodėl</span> - Sek, 2019-07-07 - 15:54</p> </li> <a href="/comment/1929#comment-1929" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1929#comment-1929" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl valdžia visuomenei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl valdžia visuomenei nepaaiškina? Kodėl nesimato per tarybą sprendimų dėl švietimo pertvarkos tvirtinimo reaguojant į audito išvadas? Vadinasi tęsia neefektyvų lėšų naudojimą. Vėl dėl vandens kainų pakilimo, kaip savivaldybei priklausantys dzūkijos vandenys pasikelia kainas kreipdamasi į kainų komisiją, nors taryba prieš nubalsuoja, kam reikalinga tokia valdžia? Lozungams skelbt realybėj nesuvokiant?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1929" token="Gh8x8buQTKzF5WgMzL7kfb6DInAOqfZDtforDTJrvG4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1928"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562504056"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kodėl</span> - Sek, 2019-07-07 - 15:54</p> </li> <a href="/comment/1928#comment-1928" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1928#comment-1928" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl valdžia visuomenei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl valdžia visuomenei nepaaiškina? Kodėl nesimato per tarybą sprendimų dėl švietimo pertvarkos tvirtinimo reaguojant į audito išvadas? Vadinasi tęsia neefektyvų lėšų naudojimą. Vėl dėl vandens kainų pakilimo, kaip savivaldybei priklausantys dzūkijos vandenys pasikelia kainas kreipdamasi į kainų komisiją, nors taryba prieš nubalsuoja, kam reikalinga tokia valdžia? Lozungams skelbt realybėj nesuvokiant?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1928" token="RVvSj77uKz8cRBk1gEqyy-VMTDTa87O_qPr-vd5c4XA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1925"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562489526"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tradicija</span> - Sek, 2019-07-07 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/1925#comment-1925" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1925#comment-1925" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tęsiasi tradicija kalbėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tęsiasi tradicija kalbėt aukštom materijom. Ir nepadaryt per paskutinius mėnesius kas ir įmanoma. Vėl nesimato per tarybą sprendimo dėl švietimo pertvarkos. Kur signalizavo prieš mėnesį viešintos audito išvados. Kad perteklius mokyklų. Reiškia taryba turėjo reaguot. Ir užvest pertvarkas. Kad nuo šių metų rugsėjo jau efektyviai lėšas naudotų. Ką visi savo laiku sugebėjo atlikt. Tik Alytus kaip bejėgiai vis rytoj. Kaip ir nesimato priemonių, kaip optimizuot savivaldybės sistemos finansinius srautus. Kad žmonių labui pasiekt gerus rodiklius. Nes blogėjant ekonominei situacijai apie ką straipsnį kalba be šansų. Trumpiau žiauriai nuo realybės atitolsta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1925" token="cb602_Akv_N5NST8_PHP04Eu6hT8n3_uOHIvkokw96Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1921"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562387306"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ar?</span> - Šeš, 2019-06-07 - 07:28</p> </li> <a href="/comment/1921#comment-1921" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1921#comment-1921" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar Alytuj nepastebi? Kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar Alytuj nepastebi? Kad Lietuvoje vienintelai iš rimtesnių savivaldybių vasaros vidurys, o jokie rimtesni projektai nevykdomi. Per paskutinius mėnesius dėl finansinių srautų optimizavimo nei piršto pakrutint nesugeba. Visur lozungų lygis gal bus po metų kitų? Per ką prarasta keli paskutiniai mėnesiai kaip ir kadencija prieš. Ko virš 30 proc. šalies savivaldybių užteko ir kelų mėnesių padėtį gerint, Alytuj ne? Nes jei realūs veiksmai liks tokie, bent kurios ir geros idėjos kaip lozungai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1921" token="N6macwWnhwvaQW4eZGUHP9eK8C9j9ZXC9P7Aej_eGWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=698&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6xcmlIYqygSWdWM1ipbAwjdZfhYIM8EXVRUsDhgk_9U"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Jul 2019 08:23:45 +0000 vyrredaktorius 698 at https://www.alytausnaujienos.lt Trys moks­lų dak­ta­rai vie­na­me ūky­je, ar­ba Nė­ra at­ei­ties be da­bar­ties ir pra­ei­ties https://www.alytausnaujienos.lt/trys-moks-lu-dak-ta-rai-vie-na-me-uky-je-ar-ba-ne-ra-ei-ties-be-da-bar-ties-ir-pra-ei-ties <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dr. Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13306" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13306) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/4%20a%20Alfonsas%20ir%20Martynas%20Peckai.JPG?itok=DseqEOVO" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Al­fon­sas ir Mar­ty­nas Pec­kai. Gied­rės Pec­ku­vie­nės ir Sta­sio Ma­to­nio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Se­mi­na­ro da­ly­vius pa­si­ti­ko moks­li­nin­kai ir ūki­nin­kai Pec­kai – Al­fon­sas ir jo sū­nus Mar­ty­nas. Ki­tas, taip pat tė­vo ūky­je daug pa­de­dan­tis, sū­nus Do­man­tas se­mi­na­ro die­ną bu­vo iš­vy­kęs į Len­ki­ją, kur tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė sa­vo pra­ne­ši­mą. Abu Al­fon­so sū­nūs pa­si­rin­ko tė­vo pa­mėg­tą moks­lo sri­tį – yra fi­zi­kos moks­lo dak­ta­rai.</p> <p>Pra­dė­jęs ūki­nin­kau­ti Al­fon­sas dar daug me­tų dir­bo ir Fi­zi­kos ins­ti­tu­te. Į klau­si­mą, kaip vi­sur su­spė­ti, at­sa­kė: „Aš įpra­tau, kad ma­no dar­bo die­na trun­ka 16–17 va­lan­dų, o kar­tais te­ko pa­si­sko­lin­ti ir nak­ti­nio lai­ko, daug bu­vo su­gaiš­ta­ma ke­lio­nėms į dar­bą Vil­niu­je. Ta­čiau toks bu­vo ir yra ma­no gy­ve­ni­mo rit­mas.“</p> <p>Tė­vo pa­vyz­džiu sū­nūs taip pat iš­mo­ko de­rin­ti moks­li­nę veik­lą su ne­si­bai­gian­čiais ūki­niais dar­bais. Ne­abe­jo­ju, kad Pec­kų ūkis – vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je, kur ko ne kas­dien dir­ba trys moks­lų dak­ta­rai.</p> <p>Iš­ug­dy­tos mei­lės ir pa­rei­gos tė­viš­kei ve­da­mas Al­fon­sas ry­žo­si tęs­ti se­ne­lių bei tė­vų ama­tą gim­ti­nė­je. Pir­mi­nės pa­tir­ties sė­mė­si Lie­tu­vos ag­ro­no­mų me­ko­je – Dot­nu­vo­je, kon­sul­ta­vo­si su že­mės ūkio moks­li­nin­kais.</p> <p>Im­tis ne­tra­di­ci­nių au­ga­lų pa­ska­ti­no pa­žin­tis su pro­fe­so­riu­mi An­ta­nu Svirs­kiu. Kad ka­dais te­ko kon­sul­tuo­ti Al­fon­są, pri­si­mi­nė ir se­mi­na­re da­ly­va­vęs gar­bus ag­ro­no­mas, but­ri­mo­niš­kis, prof. hab. dr. Al­gir­das Slie­sa­ra­vi­čius.</p> <p>A.Pec­kus pra­dė­jo au­gin­ti ma­žiau ži­no­mus ar pa­mirš­tus au­ga­lus, net­gi to­kius, ku­riuos įpras­ta lai­ky­ti pik­tžo­lė­mis ir nai­kin­ti. So­ros ir še­ry­tės, bur­nočiai ir jud­ros, gars­tyčios ir stry­pai­niai, liu­cer­nos ir žir­niai, do­bi­lai ir so­jos – vi­si šie ir dar daug ki­tų au­ga­lų tel­pa fi­zi­kos moks­lų dak­ta­ro lau­kuo­se.</p> <p>„Ko­dėl rei­kė­tų sė­ti vien tik kvie­čius ir rap­sus, kai pa­sau­ly­je yra tiek daug kur kas ver­tin­ges­nių ir įdo­mes­nių au­ga­lų“, – taip mąs­tė Al­fon­sas. Ta­čiau tiems įdo­mes­niems au­ga­lams au­gin­ti ir juos pa­ruoš­ti par­da­vi­mui rei­kia kur kas dau­giau iš­mo­nės. Nau­jo­je dar­bų sfe­ro­je bu­vo la­bai svar­bi iš­ra­din­go, iš­ma­naus fi­zi­ko pa­tir­tis, pra­ver­tė ne­ste­re­o­ti­pi­nis po­žiū­ris į au­gi­ni­mo ir pa­ruo­ši­mo tech­no­lo­gi­jas. Pa­me­nu, A.Pec­kus bu­vo pir­ma­sis Aly­taus ra­jo­ne ūki­nin­kas, kas­die­nia­me dar­be nau­do­jęs kom­piu­te­rį.</p> <p>La­bai im­po­nuo­ja ir Al­fon­so pi­lie­tiš­ku­mas – jis pa­pras­tai ren­ka­si Lie­tu­vo­je iš­puo­se­lė­tas sėk­li­nių au­ga­lų veis­les. Jam svar­biau ne kuo di­des­nį pel­ną gau­ti, bet kuo ge­res­nį, svei­ka­tai nau­din­ges­nį pro­duk­tą iš­au­gin­ti.</p> <p>Pa­si­nau­do­jęs ban­ko pa­sko­la Al­fon­sas vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je įsi­gi­jo op­ti­nės sėk­lų at­ran­kos ir rū­šia­vi­mo įran­gą. Tik kruopš­čiai iš­va­ly­tos ir iš­rū­šiuo­tos sėk­los ar kruo­pos ati­tin­ka griež­tus stan­dar­tus, tu­ri tin­ka­mą pre­ki­nę iš­vaiz­dą ir pa­klau­są. Apie mo­der­nią op­ti­nę įran­gą ir jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes pa­pa­sa­ko­jo dr. M.Pec­kus.</p> <p>Ga­vę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų pa­ra­mą Pec­kai įsi­ren­gė grū­dų sau­go­ji­mo bokš­tus. Ta­čiau sta­tė ša­lia so­dy­bos, kad ne­ga­din­tų se­no­sios so­dyb­vie­tės vaiz­do.</p> <p>Ger­biant pra­ei­ties pa­vel­dą, nau­jai at­sta­ty­tam kluo­nui ar­chi­tek­tū­ri­niai spren­di­mai, me­die­na bei ki­tos me­džia­gos pa­si­rink­ti to­kie kaip anks­čiau bu­vo. Tik grin­dys jau be­to­ni­nės. Be­je, kluo­ną pro­jek­ta­vo ar­chi­tek­tė Mar­ty­no žmo­na Gied­rė. Šio ori­gi­na­laus me­di­nio pa­sta­to nuo­trau­kos eks­po­nuo­tos pa­ro­do­je Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Lon­do­ne.</p> <p>Pui­kiu san­dė­liu ta­pu­sia­me kluo­ne Al­fon­sas se­mi­na­ro da­ly­viams pa­ro­dė vi­sų au­gi­na­mų kul­tū­rų pa­vyz­džius. Tė­vas ir sū­nus at­sa­kė į gau­sius da­ly­vių klau­si­mus. Abu pui­kiai ži­no ne tik au­gi­ni­mo sub­ti­ly­bes, bet ir vi­sų au­gi­na­mų kul­tū­rų ver­tin­gą­sias ir gy­do­mą­sias sa­vy­bes.</p> <p>Pri­si­min­ta, kad Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je so­ros bu­vo be­ne ma­siš­kiau­siai au­gin­ta kul­tū­ra, o, pa­vyz­džiui, bur­no­čių gy­do­mą­sias sa­vy­bes ži­no­jo ir ver­ti­no ma­jai.</p> <p>Ka­les­nin­kų kai­me iš­au­gin­tos so­ros, gars­ty­čios, bur­no­čiai ir ki­tų au­ga­lų sėk­los bei kruo­pos daž­niau­siai iš­ke­liau­ja į Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis – Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją. Dėl kvie­čių par­da­vi­mo su­da­ro­mos su­tar­tys su Lie­tu­vos pir­kė­jais.</p> <p>„Ko­dėl moks­li­nin­kas ir moks­lo dak­ta­rai jo vai­kai ūki­nin­kau­ja? Ši­tas ūkis net ta­ry­bi­niais lai­kais kaž­ko­kiu ste­buk­lu iš­sau­go­jo vals­tie­čių ūkio sta­tu­są, – pa­sa­ko­ja Al­fon­sas. – Jei­gu net ta­da tė­vu­kas su­ge­bė­jo ūkį iš­lai­ky­ti, tai aš pri­va­lau ši­tą dar­bą tęs­ti. Jei­gu ne tai – ma­nęs nie­kas nė su šau­tu­vu į že­mės ūkį ne­nu­va­ry­tų, nors vai­kys­tė­je te­ko pa­žin­ti žem­dir­bio dar­bus. Ta­čiau aš vi­sai ki­tos rū­šies žmo­gus, ir ma­no la­bai pa­mėg­ta spe­cia­ly­bė vi­siš­kai ki­to­kia. Ki­tas mo­ty­vas – šiais lai­kais iš moks­lo daž­nas ga­li tik vos iš­gy­ven­ti. Moks­las, kul­tū­ra ir že­mės ūkis per­ne­lyg nu­ver­tin­ti.“</p> <p>Nau­jus iš­šū­kius mėgs­tan­tis op­ti­mis­tas Al­fon­sas ir ūki­nin­ka­vi­mą lai­ko kū­ry­bi­niu dar­bu. Ne­at­si­tik­ti­nai tiek daug įdo­mių ino­va­ci­jų ūky­je ir pats yra su­pro­jek­ta­vęs ir pa­da­ręs. „Žem­dir­bys nuo­lat tu­ri im­pro­vi­zuo­ti pa­gal gam­tos dik­tuo­ja­mas są­ly­gas, o rin­kos eko­no­mi­ko­je rei­kia tu­rė­ti drą­sos im­tis ne­iš­ban­dy­tų da­ly­kų“, – ap­si­lan­ky­mą re­ziu­ma­vo se­mi­na­ro sve­čias ir da­ly­vis Sei­mo na­rys Pet­ras Va­liū­nas.</p> <p>Pec­kų ūkio pa­tir­ties ap­žval­gai skir­ta va­lan­da tie­siog iš­tir­po. Iš­si­ve­žė­me ne tik kiek­vie­nam da­ly­viui kruopš­čiai su­pa­kuo­tą re­tų­jų kruo­pų rin­ki­nė­lį. Iš­si­ve­žė­me iš­ma­nių, la­bai darbš­čių žmo­nių pa­tir­tį ir ža­ve­sį nuo­šir­džiais, la­bai tė­viš­kės že­mę my­lin­čiais ir se­no­lių tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čiais žmo­nė­mis.</p> <p>Dar spė­jo­me pa­si­džiaug­ti, kad Mar­ty­no šei­mo­je jau krykš­tau­ja sū­ne­lis. Šio­je su­ma­niai at­jau­nin­to­je so­dy­bo­je ger­bia­ma pra­ei­tis, mo­ka­ma dirb­ti ir džiaug­tis da­bar­ti­mi bei vil­tin­gai ma­ty­ti at­ei­tį.</p> <h4>Že­mės ūkio ben­dro­vės va­do­vo pa­si­di­džia­vi­mas – dar­buo­to­jai</h4> <p>Pa­li­kę sve­tin­gą Pec­kų ūkį, iš Ka­les­nin­kų se­mi­na­ro da­ly­viai pa­su­ko į Ve­re­bie­jus, į že­mės ūkio ben­dro­vės „At­ža­ly­nas“ kar­vių fer­mą. Gal tiks­liau bū­tų va­din­ti – į tik­rą pie­no ga­my­bos fab­ri­ką, nes kas­dien į pie­ni­nę iš­va­žiuo­ja vi­du­ti­niš­kai po 15 to­nų pie­no. Juk „At­ža­ly­nas“ ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų yra tarp tri­jų pa­čių efek­ty­viau­sių vi­so­je Lie­tu­vo­je pie­no ga­min­to­jų!</p> <p>Pri­mil­žis iš vie­nos kar­vu­tės per me­tus sie­kė net 11 tūkst. 592 kg. O kar­vu­čių lai­ko­ma virš 500. Ta­čiau že­mės ūkio ben­dro­vės va­do­vas Al­gis Žė­kas kur kas la­biau nei ūkio pa­sie­ki­mais bu­vo lin­kęs gir­tis šau­niais pa­gal­bi­nin­kais: „Štai fer­mų kom­plek­so va­do­vė Al­bi­na Zub­rie­nė – tai ma­no de­ši­nio­ji ran­ka. Pui­kūs pie­ni­nin­kys­tės re­zul­ta­tai di­de­le da­li­mi yra jos pro­fe­si­nių ieš­ko­ji­mų ir or­ga­ni­za­ci­nių ga­bu­mų re­zul­ta­tas. O in­ten­sy­vu­mo ro­dik­lių sie­kia­me ne dėl me­da­lių, kaip ka­dai­se, o dėl to, kad dir­ba­me sau ir no­ri­me ge­riau gy­ven­ti. Pie­no kom­plek­se dir­ba 15 pro­fe­sio­na­lių, pa­ty­ru­sių žmo­nių. Be la­bai ati­džios kas­die­nės prie­žiū­ros, be rim­to se­lek­ci­nio dar­bo, ne­bū­tu­me pa­sie­kę to­kių pri­mil­žių.“</p> <p>Tie­są sa­kant, ir Eu­ro­po­je ne tiek daug di­de­lių pie­no fer­mų, ku­rios ga­lė­tų pa­si­gir­ti to­kiais pri­mil­žiais. Ben­dro­vės pa­ja­mos iš gy­vu­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo 2018 me­tais vir­ši­jo 2 mln. eu­rų.</p> <p>Kas­dien so­čiai pa­šer­ti tiek gal­vi­jų ir gau­ti la­bai aukš­tus pro­duk­ty­vu­mo ro­dik­lius rei­kia daug ir la­bai ko­ky­biš­kų, ge­rai su­ba­lan­suo­tų pa­ša­rų. Tuo rū­pi­na­si ga­bus ir ino­va­ty­vus sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tas ag­ro­no­mas Alo­y­zas Jo­ni­kai­tis.</p> <p>Vi­du­ti­nis grū­di­nių kul­tū­rų der­lin­gu­mas ben­dro­vė­je pa­sie­kė 43 cnt / ha, o rap­sų – iki 19 cnt / ha, o už par­duo­tą au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­ją gau­ta 1,4 mln. eu­rų pa­ja­mų. Šiuo­se pa­sie­ki­muo­se di­de­lis ag­ro­no­mo in­dė­lis.</p> <p>„Ga­liu mi­nė­ti daug spe­cia­lis­tų, pui­kių me­cha­ni­za­to­rių, gal­vi­jų pri­žiū­rė­to­jų ir ki­tų dar­buo­to­jų. Ūky­je nė­ra ma­žų ar ne­reikš­min­gų dar­bų, vi­si dar­bai ir vi­si žmo­nės svar­būs. Ir la­bai ver­ti­nu tuos, ku­rie iš­ma­no ir at­sa­kin­gai dir­ba sa­vo dar­bą“, – to­kia ben­dro­vės va­do­vo po­zi­ci­ja.</p> <p>Tech­ni­kos kie­me ma­tė­me šiuo­lai­ki­nių ga­lin­gų trak­to­rių, kom­bai­ną su kom­piu­te­ri­ne kū­li­mo pro­ce­so įran­ga, daug ki­tų įman­trių pa­dar­gų.</p> <p>„Čia daž­niau­siai pra­si­de­da ma­no dar­bo die­na, – ro­dy­da­mas į kie­me esan­čią me­cha­ni­za­to­rių pa­tal­po­se įreng­tą va­da­vie­tę sa­kė A.Žė­kas. – Gam­ta daž­nai nie­kais pa­ver­čia vi­sus die­nos dar­bų pla­nus. Bū­na, kad ir va­ka­rie­tiš­ka tech­ni­ka pa­ve­da, tad ten­ka la­bai ope­ra­ty­viai suk­tis“.</p> <p>Ben­dro­vės lau­kai dau­giau­sia ly­gu­mos, ne­ma­ža da­lis jų ka­dais me­lio­ruo­tos že­mės. Kas­met ski­ria­ma lė­šų jau nuo­lat gen­dan­čių se­nų me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­rai, nes vals­ty­bės ir ES fon­dų pa­ra­ma šiai sfe­rai la­bai men­ka.</p> <p>„Da­bar jau ke­le­ri me­tai saus­rin­gi – o kas bus lie­tin­gais?“ – ne­ri­ma­vo A.Žė­kas. Daug dė­me­sio ir lė­šų ten­ka skir­ti tech­ni­kos re­mon­tams bei prie­žiū­rai – ag­ro­ser­vi­sas Lie­tu­vo­je dar nė­ra tin­ka­mai iš­vys­ty­tas.</p> <p>Pa­si­džiau­gę gra­žiai su­tvar­ky­ta ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų ap­lin­ka, su­gu­žė­jo­me į ben­dro­vės pa­si­ta­ri­mų sa­lę. Čia pa­si­py­lė daug klau­si­mų jos va­do­vui ir da­ly­va­vu­siems ben­dro­vės spe­cia­lis­tams. Pri­si­min­ti ir 1994 me­tai, kai bū­ta min­čių net­gi lik­vi­duo­ti sun­kiai be­si­ver­čian­čią ben­dro­vę. Ta­čiau pa­si­rink­ta tei­sin­ga spe­cia­li­za­ci­ja, ryž­tas ir nuo­la­ti­nis do­mė­ji­ma­sis ino­va­ci­jo­mis ve­dė pa­žan­gos ke­liu. Ben­dro­vė­je dir­ba apie 60 žmo­nių, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas 2018 me­tais bu­vo 1 tūkst. 18 eu­rų.</p> <p>Į klau­si­mą, ar ne­bū­tų pel­nin­giau pa­tiems im­tis pie­no per­dir­bi­mo ir ga­ta­vos pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo, A.Žė­kas at­sa­kė, kad ben­dro­vės per me­tus pa­ga­mi­na­mos apie 5 tūkst. to­nų pie­no ža­lia­vos kie­kis per ma­žas, kad ap­si­mo­kė­tų pa­tiems ga­min­ti ga­ta­vą pro­duk­ci­ją. Bū­tų ne­įma­no­ma kon­ku­ruo­ti su ga­lin­go­mis pie­no per­dir­bi­mo ga­myk­lo­mis. Mies­tų tur­ge­liams pro­duk­tus ruo­šia ir sėk­min­gai par­duo­da smul­kes­nie­ji ūkiai. Ben­dro­vės da­bar­ties pa­sie­ki­mai ge­ri, ta­čiau ma­to­mi ir re­zer­vai, rim­tai gal­vo­ja­ma apie at­ei­tį, pro­jek­tuo­ja­mos nau­jos sta­ty­bos.</p> <p>Pa­klaus­tas apie dar­buo­to­jų am­žių, A.Žė­kas su šyp­se­na at­sa­kė: „Aš esu vy­riau­sias žmo­gus mū­sų ben­dro­vė­je“ (Al­gis ne­se­niai pa­mi­nė­jo 60-ąjį gim­ta­die­nį). O su­rim­tė­jęs iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad kai­mai pa­laips­niui iš­mirš­ta, lie­ka tuš­čių vien­kie­mių, bu­vu­sio­se mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se lai­ko ka­la­ku­tus ir kt. Šiuo­lai­ki­nė tech­ni­ka ir tech­no­lo­gi­jos su­ma­ži­no dar­bo jė­gos po­rei­kį. Ta­čiau rei­kia la­biau kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių. To­dėl ben­dro­vės dar­buo­to­jai – ne tik va­do­vo pa­si­di­džia­vi­mas, bet ir nuo­la­ti­nis rū­pes­tis.</p> <p>Klau­sy­da­mi pro­fe­sio­na­lios pa­tir­ties dik­tuo­ja­mų A.Žė­ko at­sa­ky­mų, įsi­ti­ki­no­me, ko­kio aukš­to ly­gio tu­ri bū­ti šiuo­lai­ki­nio že­mės ūkio va­do­vo kom­pe­ten­ci­ja, ko­kius dar­buo­to­jus de­ra tu­rė­ti in­ten­sy­via­me ūky­je.</p> <h4>Lie­tu­vos ir Aly­taus ra­jo­no žem­dir­bių pa­sie­ki­mai ir rū­pes­čiai</h4> <p>Se­mi­na­ro da­ly­vius svei­ki­no Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis pra­ne­šė­jams už­da­vė ir kon­kre­čių klau­si­mų. Ne tik val­di­nin­kas, bet ir pa­ty­ręs ūki­nin­kas, že­mės ūkio spe­cia­lis­tas, me­ras ge­rai ži­no su­dė­tin­gus šių die­nų kai­mo žmo­nių rū­pes­čius.</p> <p>Iš­sa­mų ana­li­ti­nį pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos že­mės ūkio si­tu­a­ci­ją pa­tei­kė Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to Pro­duk­tų rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vas Al­ber­tas Gap­šys.</p> <p>Nors kai­me pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais įvy­ko daug es­mi­nių po­zi­ty­vių po­ky­čių, nau­do­ja­ma nau­ja tech­ni­ka ir pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos, žen­kliai iš­au­go in­ten­sy­vu­mo ro­dik­liai, žem­dir­biai gau­na ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą ir kt., ša­lies eko­no­mi­ko­je že­mės ūkio reikš­mė ge­ro­kai su­men­ko. Že­mės ūkio pro­duk­ci­ja ša­lies eks­por­to struk­tū­ro­je te­su­da­ro tik 18,3 proc., o nuo ku­ria­mos ša­ly­je ben­dro­sios pri­dė­ti­nės ver­tės – tik 3,5 proc.</p> <p>Aki­vaiz­džiai pa­ste­bi­ma ūkių plo­tų di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja, žy­miai dau­giau at­si­ra­do siau­ros ga­my­bi­nės spe­cia­li­za­ci­jos ūkių. Vi­du­ti­nis ūki­nin­ko val­dos dy­dis yra 19,5 hek­ta­ro že­mės ūkio naud­me­nų.</p> <p>Pra­ne­šė­jas pa­mi­nė­jo, kad be­si­for­muo­jan­čio­je tva­rio­je ūkių struk­tū­ro­je tiek di­de­li, tiek ma­žes­ni ūkiai ga­li veik­ti sėk­min­gai, nes jų veik­los tiks­lai ir kryp­tys bei sėk­mės veiks­niai yra skir­tin­gi. Ūkių kon­ku­ren­cin­gu­mas tu­ri bū­ti ana­li­zuo­ja­mas jų gy­vy­bin­gu­mo, t. y. po­ten­cia­lo at­kur­ti iš­tek­lius ir at­spa­ru­mo ap­lin­kos iš­šū­kiams kon­teks­te.</p> <p>Di­des­nę da­lį ša­lies že­mės ūkio ga­my­bos ir par­da­vi­mo struk­tū­ro­je pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­da­ro au­ga­li­nin­kys­tė pro­duk­ci­ja (60–62 proc.). Dau­giau­sia au­gi­na­mos grū­di­nės kul­tū­ros ir rap­sai. Ta­čiau pra­ne­šė­jas per­spė­jo, kad ne­de­rė­tų ti­kė­tis, jog grū­dai bus ir at­ei­ty­je leng­vai re­a­li­zuo­ja­ma pre­kė, nes net­gi Ru­si­ja su­grį­žo į pa­sau­li­nę grū­dų rin­ką.</p> <p>La­bai di­de­lį po­ten­cia­lą der­lin­guo­se plo­tuo­se pi­giai au­gin­ti grū­di­nes kul­tū­ras tu­ri Uk­rai­na. Su­dė­tin­gi lai­kai at­ėjo cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jams, nes rin­ko­se ten­ka kon­ku­ruo­ti su cuk­raš­ven­drių au­gin­to­jais. Di­na­miš­kai au­go uo­gų, gė­lių ir ki­tų la­bai pa­klau­sių kul­tū­rų au­gin­to­jų gre­tos.</p> <p>Gy­vu­li­nin­kys­tės ša­ko­je la­biau­siai pa­ste­bi­mas paukš­ti­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ga­my­bos iš­au­gi­mas, kur kas dau­giau lai­ko­ma avių, dau­giau au­gi­na­ma po­pu­lia­rių mė­si­nės kryp­ties gal­vi­jų. Ta­čiau pa­pli­tus ma­rui dras­tiš­kai su­ma­žė­jo kiau­lių skai­čius.</p> <p>Dėl pa­ly­gin­ti la­bai že­mų pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ir nuo­la­ti­nio kai­nų svy­ra­vi­mo, ša­ly­je la­bai su­ma­žė­jo kar­vių skai­čius. Dau­gy­bė kai­mo žmo­nių, ka­dais lai­kiu­sių po 1–3 kar­vu­tes, bu­vo pri­vers­ti jas iš­par­duo­ti. Stam­bes­ni ūkiai ir ben­dro­vės taip pat ne­di­di­no ar­ba net­gi ma­ži­no kar­vių skai­čių. Ta­čiau, įsi­sa­vi­nę nau­jas pa­ša­rų ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas ir ra­cio­nus, ge­rin­da­mi kar­vių veis­li­nes sa­vy­bes, ūkiai la­bai pa­di­di­no pri­mil­žius.</p> <p>Pie­no pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jai, re­a­guo­da­mi į pa­sau­lio rin­ko­se vyks­tan­čius po­ky­čius ir po­li­ti­nius spren­di­mus nu­trauk­ti par­da­vi­mus į Ru­si­ją, su­si­dū­rė su la­bai su­dė­tin­gais iš­šū­kiais. Ta­čiau dar su­dė­tin­ges­nė­je ir ne­apib­rėž­tai ri­zi­kin­go­je ga­my­bi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je bu­vo ir yra pie­no ga­min­to­jai.</p> <p>Per­dir­bė­jai ga­li vie­na­ša­liš­kai ma­žin­ti pir­ki­mus ar­ba siū­ly­ti kai­ną, ne­pa­den­gian­čią net ga­my­bos kaš­tų. Kon­ku­ruo­ti sun­ku, nes dau­ge­lio ES ša­lių sen­bu­vių žem­dir­biai gau­na žen­kliai di­des­nę tie­sio­gi­nę pa­ra­mą. Daug­kar­ti­niai ban­dy­mai kur­ti ben­dras ko­o­pe­ra­ti­nes pie­no ga­min­to­jų ir per­dir­bė­jų įmo­nes ne­bu­vo sėk­min­gi.</p> <p>Nau­do­tis prak­tiš­kai mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi vie­tos rin­ko­je ne­si­kuk­li­na ir pre­ky­bos cen­trai, ku­rių da­lis pie­no pro­duk­tų maž­me­ni­nės kai­nos už­tik­ri­na ga­ran­tuo­tą, ge­rą pre­ky­bi­nin­kų pel­ną. Lai­kai kei­čia­si, o ūki­nin­kų pri­klau­so­my­bė nuo gam­tos, nuo per­dir­bė­jų ir pre­ky­bi­nin­kų tik di­dė­ja.</p> <p>Pra­ne­šė­jas ak­cen­ta­vo, kad svar­bu ga­min­ti ne ža­lia­vą, o kuo dau­giau ga­ta­vos, eks­por­tui tin­ka­mos pro­duk­ci­jos. Ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai, reng­da­mi ša­lies že­mės ūkio vys­ty­mo iki 2027 me­tų pro­gra­mos pro­jek­tą, re­ko­men­duo­ja di­din­ti gy­vu­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ga­my­bą ir ga­ta­vų ga­mi­nių par­da­vi­mą.</p> <p>Apie Aly­taus ra­jo­no žem­dir­bių pa­sie­ki­mus ir rū­pes­čius pa­pa­sa­ko­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius. Ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 3 tūkst. 869 ūki­nin­kų ūkiai, ku­rių vi­du­ti­nis ūkio plo­tas 12,87 ha. Ta­čiau apie 60 proc. nuo ben­dro skai­čiaus su­da­ro iki 5 ha plo­to ūkiai. Val­dan­čių dau­giau kaip 100 ha že­mės tė­ra tik 32 ūkiai.</p> <p>Ve­dė­jas pa­si­džiau­gė tuo, kad pas­ta­rai­siais me­tais ma­žiau ma­to­me ne­nau­do­ja­mų že­mių, lau­kuo­se daug nau­jos šiuo­lai­ki­nės tech­ni­kos. Vis dau­giau tu­ri­me pa­vyz­di­nių ūkių. Žmo­nės ak­ty­viai nau­do­ja­si struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos ga­li­my­bė­mis, kon­sul­ta­ci­jo­mis dėl nau­jo­vių.</p> <p>Dras­tiš­kai su­ma­žė­jo kiau­lių skai­čius. 1998 me­tais ra­jo­no ūkiuo­se bu­vo lai­ko­ma 20 tūkst. 954 kiau­lės, o 2018 me­tų pa­bai­go­je tu­rė­jo­me tik 2 tūkst. 215.</p> <p>Pa­sė­lių struk­tū­ro­je ir Aly­taus ra­jo­ne vy­rau­ja kvie­čių plo­tai. Ta­čiau net 24,8 tūkst. ha yra se­nos, ma­žai na­šios dau­gia­me­tės žo­lės. Tai ro­do di­de­lį ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­mą re­zer­vą. Rū­pes­tį ke­lia ir tai, kad apie 40 proc. ra­jo­no ūki­nin­kų yra per­ko­pę 65 me­tus.</p> <p>At­si­liep­da­mas į dr. Juo­za­po Šeš­ta­kaus­ko pa­klau­si­mą, S.Su­pra­na­vi­čius daug dė­me­sio sky­rė me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­ros ir at­nau­ji­ni­mo pro­ble­mai. Tai la­bai svar­bu ir da­bar­čiai, ir ypač at­ei­čiai. Kol kas šiems tiks­lams ski­ria­ma pa­ly­gin­ti la­bai ma­žai pa­ra­mos ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, o pa­čių ūki­nin­kų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ri­bo­tos. Pa­mi­nė­jo, kad Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2018 me­tais vis­gi ga­vo fi­nan­sa­vi­mą iš ES so­li­da­ru­mo fon­do lė­šų. 2019 me­tais dar­bai už gau­tuo­sius 279 tūkst. eu­rų bus at­lik­ti Mer­ga­lau­kio, But­ri­mo­nių ir Ge­nių ka­dast­ri­nė­se vie­to­vė­se, bus su­re­mon­tuo­ta 20,33 km ma­gist­ra­li­nių me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir 22 van­dens pra­lai­dos.</p> <p>Se­mi­na­ro da­ly­viai dar il­gai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie Lie­tu­vos žem­dir­bių tra­di­ci­jas, bu­vu­sius per­ver­smus kai­me, au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo lai­kus, su­dė­tin­gus grį­ži­mo prie pri­va­čios že­mės nuo­sa­vy­bės me­tus ir da­bar­ties iš­šū­kius.</p> <p>Su se­mi­na­ro sve­čiu dr. Ar­vy­du Kuo­džiu pri­si­mi­nė­me, kaip val­dy­mo ope­ra­ty­vu­mui Aly­taus ra­jo­ne stei­gė­me dis­pe­če­ri­nes tar­ny­bas, dis­ku­ta­vo­me apie moks­li­nin­kų pa­ra­mos kai­mui ga­li­my­bes.</p> <p>Da­ly­viai ap­ta­ri­nė­jo Pec­kų ūkio fe­no­me­ną, pa­si­džiau­gė, kad „At­ža­ly­no“ ben­dro­vės dar­buo­to­jai jau iš­mo­ko ne tik iš­gy­ven­ti, bet ir ge­rai gy­ven­ti. Ša­lies at­ei­čiai svar­bu, kad yra to­kių žmo­nių, ku­rie my­li, ger­bia ir mo­ka da­ry­ti dos­nes­nę tė­viš­kės že­mę, ku­rie yra pa­vyz­dys pa­si­ry­žu­siems pra­dė­ti ar tęs­ti gar­bin­gą duo­nos au­gin­to­jų dar­bą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/1%20Seminaro%20dalyviai%20Peck%C5%B3%20%C5%ABkyje.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1%20Seminaro%20dalyviai%20Peck%C5%B3%20%C5%ABkyje.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/2%20dr.%20Alfonsas%20Peckus%20ir%20LAE%20instituto%20tyr%C4%97jas%20Albertas%20Gap%C5%A1ys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/2%20dr.%20Alfonsas%20Peckus%20ir%20LAE%20instituto%20tyr%C4%97jas%20Albertas%20Gap%C5%A1ys.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/3%20dr.%20Martynas%20Peckus%20prie%20optinio%20r%C5%AB%C5%A1iavimo%20%C4%AFrenginio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/3%20dr.%20Martynas%20Peckus%20prie%20optinio%20r%C5%AB%C5%A1iavimo%20%C4%AFrenginio.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/4%20dr.%20%20Alfonsas%20puikiai%20%C5%BEino%20%20gerasias%20kruop%C5%B3%20savybes%20%282%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/4%20dr.%20%20Alfonsas%20puikiai%20%C5%BEino%20%20gerasias%20kruop%C5%B3%20savybes%20%282%29.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/5%20Seminaro%20dalyviai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/5%20Seminaro%20dalyviai.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/6%20%20At%C5%BEalyno%20%C5%BE.%C5%AB.%20%20bendrov%C4%97s%20pieno%20fermoje.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/6%20%20At%C5%BEalyno%20%C5%BE.%C5%AB.%20%20bendrov%C4%97s%20pieno%20fermoje.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/7%20Ferm%C5%B3%20vadov%C4%97%20Albina%20Zubrien%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/7%20Ferm%C5%B3%20vadov%C4%97%20Albina%20Zubrien%C4%97.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Technikos%20kieme%20Algis%20%C5%BD%C4%97kas%20ir%20dr.%20Kazimieras%20Sventickas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Technikos%20kieme%20Algis%20%C5%BD%C4%97kas%20ir%20dr.%20Kazimieras%20Sventickas.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1869"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562077354"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juozupukas</span> - Ant, 2019-02-07 - 17:22</p> </li> <a href="/comment/1869#comment-1869" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1869#comment-1869" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu smegeninėje turi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu smegeninėje turi pakankamai proto, tai lietuviu gali ir nebūti.<br /> Nes kaip sakė garbusis Jonas Maironis:</p> <p>"Lietuvis daug išsižadės<br /> Tautos, kalbos, net pavardės,<br /> Bet mėgsta šiupinį jis tirštą.<br /> Tik būna išgamų vikrių,-<br /> Pauostę svetimų garų,<br /> Tuojau savus garus užmiršta."</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1869" token="M7SDLbmpaDtHkYxpdNBBsYCVJ7yF7F8fhPcC3pvDasY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1796"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561267182"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nebuvęs</span> - Sek, 2019-23-06 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/1796#comment-1796" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1796#comment-1796" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet kokiu atveju, exs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet kokiu atveju, exs pirminykai geriau nei dabartiniai valstiečiai - artistai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1796" token="RU0uXim7q2r3Rfj6Z8IEPn5sKPGhv53ABkPYdiHTno0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1787"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561145600"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žinioj</span> - Pen, 2019-21-06 - 22:33</p> </li> <a href="/comment/1787#comment-1787" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1787#comment-1787" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eks kolhozų pirminykų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eks kolhozų pirminykų susirinkimas, ir ne kitaip</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1787" token="D8XBFONUsd-weQpjI3fle9T9aArEhjU9YpqcPJfXWjA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1782"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561121486"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viecinis</span> - Pen, 2019-21-06 - 15:51</p> </li> <a href="/comment/1782#comment-1782" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1782#comment-1782" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laukiam, bet kai sugrįši,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laukiam, bet kai sugrįši, rašyk {sugrįžau)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1782" token="kxjiP6DV7Lg98boVnUzHLjsUC8lrdGOODp2hdHmTwMg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1780"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561121222"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>emigrantas</span> - Pen, 2019-21-06 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/1780#comment-1780" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1780#comment-1780" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiuojuosi esąs lietuvis,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiuojuosi esąs lietuvis, kaip ir šie garbūs žmonės. Vėliau ar anksčiau į Lietuvą gryšiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1780" token="eub_ELuv2j20HNscpMkuo9Y3YnyEBVCF0zNY6C6t5nM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=671&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Kn5V9w8w5yNagmvDNfH9OW1skGkUOmQsUGMdo8jVz2M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 09:40:26 +0000 vyrredaktorius 671 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia stu­di­juo­ti IT stu­di­jų pro­gra­mas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-ja-kvie-cia-stu-di-juo-ti-it-stu-di-ju-pro-gra-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/72-13302" rel="bookmark"> Nr. <span> 72 (13302) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/laptop-2557586_1280-1024x682.jpg?itok=0kt8jici" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>IT stu­di­jų pro­gra­mų pa­klau­sa tik di­dės</h4> <p>Agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ duo­me­ni­mis, IT sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dir­ba dau­giau kaip 31 tūkst. spe­cia­lis­tų. Per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus pa­pil­do­mai bus su­kur­ta 14 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų šio­je sri­ty­je.</p> <p>Nors dar­bo vie­tų skai­čius au­ga, ta­čiau jas už­pil­dy­ti pa­si­ren­gu­sių spe­cia­lis­tų skai­čius di­dė­ja per­ne­lyg lė­tai. Aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ tei­gi­mu, ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je la­biau­siai truks pro­gra­muo­to­jų, taip pat augs te­stuo­to­jų, kon­sul­tan­tų, gra­fi­nio di­zai­no, sai­ty­no ir mul­ti­me­di­jos kū­rė­jų po­rei­kis.</p> <h4>IT nė­ra tik pro­gra­muo­to­jai</h4> <p>Dis­ku­si­jo­se su moks­lei­viais pa­ste­bi­ma, kad bū­si­mas in­for­ma­ti­ko dar­bas daž­nai sie­ja­mas su pro­gra­ma­vi­mu, ku­ris jiems at­ro­do su­dė­tin­gas, nuo­bo­dus ir ne­įdo­mus, be to, tin­ka­mas tik vai­ki­nams.</p> <p>„Šie ste­re­o­ti­pai po tru­pu­tį yra lau­žo­mi, ka­dan­gi įmo­nė­se rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai, ge­ban­tys tai­ky­ti to­kias šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas kaip: so­cia­li­niai tin­klai, de­be­sų kom­piu­te­ri­ja, ver­slo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, o mėgs­tan­tie­ji kur­ti ga­li sa­ve re­a­li­zuo­ti kur­da­mi vir­tu­a­lią re­a­ly­bę, in­te­rak­ty­vias mo­bi­lių­jų ap­li­ka­ci­jas, žai­di­mus, in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, in­ter­ne­to sve­tai­nes, elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves. Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai ga­lės gi­lin­tis į var­to­to­jų są­sa­jos, var­to­to­jo po­ty­rių di­zai­no, in­ter­ne­ti­nės re­kla­mos kū­ri­mą. Taip pat la­bai svar­bu įmo­nė­je tu­rė­ti iš­ma­nan­tį IT spe­cia­lis­tą ben­dra­vi­mui su klien­tais. Ir čia tik ke­le­tas ga­li­mų sri­čių, jų yra kur kas dau­giau, tad jei ir ne­no­ri pro­gra­muo­ti – ke­lias į IT sek­to­rių tau ne­už­ve­ria­mas“, – tei­gia Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros doc. dr. Li­na Kan­ke­vi­čie­nė.</p> <h4>Ben­dra­dar­bia­vi­mas su so­cia­li­niais part­ne­riais</h4> <p>Ne­pri­klau­so­mi IT eks­per­tai, ver­ti­nę nau­jas IT stu­di­jų pro­gra­mas, ak­cen­ta­vo, kad stu­di­jų pro­gra­mos šiuo­lai­kiš­kos, ak­tu­a­lios re­gio­nui, ir as­me­nys, pa­si­rin­kę šias pro­gra­mas, sėk­min­gai in­teg­ruo­sis į dar­bo rin­ką.</p> <p>Ku­riant nau­jas stu­di­jų pro­gra­mas vy­ko nuo­la­ti­nės dis­ku­si­jos su so­cia­li­niais part­ne­riais – IT įmo­nė­mis, jun­ta­mas di­džiu­lis jų pa­lai­ky­mas.</p> <p>Pa­sak vie­no iš IS stu­di­jų pro­gra­mos kū­ri­mo gru­pės na­rio, ke­lių IT įmo­nių va­do­vo Ka­ro­lio Alek­na­vi­čiaus, „Aly­taus mies­tas yra stra­te­giš­kai pui­kio­je vie­to­je (ne­to­li Vil­niaus, Kau­no). Tai ko­dėl jau­ni žmo­nės, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą, ne­ga­li lik­ti Aly­tu­je? Aly­tus – pui­kus mies­tas gy­ven­ti jau­noms šei­moms, iš­vys­ty­ta mies­to in­fra­struk­tū­ra, o IT spe­cia­lis­to dar­bo vie­ta nė­ra pri­klau­so­ma nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, t. y. ne­bū­ti­na gy­ven­ti Vil­niu­je, kad ga­lė­tum sėk­min­gai dirb­ti šio­je sri­ty­je.“</p> <p>Ka­ro­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus IT sek­to­riaus ver­slo at­sto­vai nė­ra abe­jin­gi mies­to au­gi­mui ir su­in­te­re­suo­ti pri­si­dė­ti prie per­spek­ty­vių spe­cia­lis­tų ren­gi­mo.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tas, Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios UAB „TAM­MI“ įmo­nės va­do­vas Man­tas Ži­va­čev­skis, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­dan­tis prie stu­di­jų pro­gra­mų tu­ri­nio kū­ri­mo ir to­bu­li­ni­mo, tei­gia: „Aly­taus ko­le­gi­ją ma­tau kaip per­spek­ty­vią įstai­gą, ga­lin­čią pri­si­dė­ti prie IT įmo­nių vys­ty­mo­si Aly­taus re­gio­ne. Aš pats as­me­niš­kai esu su­in­te­re­suo­tas, kad jau­ni žmo­nės kur­tų­si Aly­tu­je, dirb­tų su IT su­si­ju­sį dar­bą ir ge­rai už­dirb­tų.“</p> <p>Ko­ky­biš­ko stu­di­jų pro­gra­mų vyk­dy­mo pa­grin­das yra dės­ty­to­jai, ge­ban­tys kur­ti ir to­bu­lin­ti efek­ty­vią bei veiks­min­gą mo­ky­mą­si pa­lai­kan­čią ap­lin­ką ir pa­dė­ti stu­den­tams mo­de­liuo­ti sa­vo pa­si­ren­gi­mą bū­si­mai pro­fe­si­nei veik­lai. Ne­ma­žai dės­tan­čių dės­ty­to­jų tu­ri prak­ti­nę pa­tir­tį ir re­a­liu sa­vo pa­vyz­džiu mo­ty­vuo­ja stu­den­tus tap­ti IT pro­fe­sio­na­lais.</p> <p>Bū­si­mie­ji IT stu­den­tai ga­lės pa­si­rink­ti stu­di­jas ar prak­ti­kos vie­tas tiek Lie­tu­vos, tiek Eu­ro­pos, JAV, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos ša­lių IT įmo­nė­se bei aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se. Taip pat Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tai, įgi­ję aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą, ga­lės tęs­ti stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se ar ki­to­se Lie­tu­vos ir už­sie­nio aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.</p> <p> </p> <p>Do­ku­men­tai stu­di­joms pri­ima­mi ben­dro­jo pri­ėmi­mo tvar­ka LA­MA BPO sis­te­mo­je http://la­mab­po.lt/. Vi­są in­for­ma­ci­ją tei­kia Aly­taus ko­le­gi­jos Stu­di­jų cen­tro dar­buo­to­jai ad­re­su: Sei­ri­jų g. 2, Aly­tus, 103 kab., el. pa­štas prie­mi­mas@ako­le­gi­ja.lt, te­le­fo­nas (8 315) 65 013.</p> <p class="text-align-right"><strong> Ra­sa Ba­ly­nie­nė</strong></p> <p class="text-align-right">In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros ve­dė­ja</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0177</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=661&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X1HHSD8zA9EwRLq8odAK2rujhYJmOxf9t9me5_CkwdI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Jun 2019 18:54:17 +0000 vyrredaktorius 661 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se už­klu­po kait­ra – svar­biau­sia sau­go­ti ma­žų ir di­de­lių mies­tie­čių svei­ka­tą https://www.alytausnaujienos.lt/mies-gim-ta-die-nio-va-ka-re-se-uz-klu-po-kait-ra-svar-biau-sia-sau-go-ti-ma-zu-ir-di-de-liu-mies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Karsta.jpg?itok=Vstf-hKg" width="344" height="287" alt="kaitra" title="Darželių taisyklės leidžia tėvams nevesti vaikų ir šaltyje, ir kaitroje, o už praleistas dienas nemokėti. Tačiau tam būtinas įstaigos vadovo įsakymas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius</h2> <p>„Mū­sų kaip mies­to va­do­vų nuo­sta­ta, kad svar­biau­sia yra mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­ta, nes vi­si su­pran­ta­me, kad esant to­kiai kait­rai, kai še­šė­ly­je oras kais­ta iki 35 laips­nių, tai vei­kiau yra veik­los imi­ta­vi­mas“, – sa­ko vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Va­kar Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis BNS tei­gė, kad kai ku­rios Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­los ke­ti­na dirb­ti tik tris pa­mo­kas, ki­tos – stab­dy­ti ug­dy­mo pro­ce­są. „Mo­kyk­la tu­ri spręs­ti pa­ti, bet Aly­tu­je jau yra pa­vyz­džių, kai mo­kyk­los nu­spren­dė dirb­ti tik tris pir­mas pa­mo­kas, kol dar ry­tas, kol sau­lė ne­pa­ki­lu­si la­bai aukš­tai“, – tei­gė N.Ce­siu­lis.</p> <p>Ki­tos mo­kyk­los pla­nuo­ja spręs­ti dėl ga­li­my­bės per ši­tas die­nas ne­dirb­ti. Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je ug­dy­mo pro­ce­sas stab­do­mas. Kolegų pavyzdžiu planuoja pasekti „Volunės” progimnazija.</p> <p>Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, trum­pin­ti pa­mo­kas va­kar jau nu­spren­dė vi­sos mo­kyk­los, o šian­dien si­tu­a­ci­ja bus ste­bi­ma ir svars­to­ma, ar ne­nu­trauk­ti ug­dy­mo pro­ce­so.</p> <p>„Žur­na­lis­tai ma­nęs daž­nai klau­sia, ar pri­ta­riu moks­lo me­tų pail­gi­ni­mui? Sa­kau, kad vis­kas ge­rai, bet spren­di­mui ne­pa­si­ruoš­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius, kaip vi­sa­me bal­ta­me pa­sau­ly­je“, – aiš­ki­na V.Va­lū­nas.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras A.Mon­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pri­mi­nė, kad li­ku­sias dvi bir­že­lio sa­vai­tes dėl karš­čių pa­mo­kos ga­li ir ne­vyk­ti. Mi­nist­ro tei­gi­mu, at­ei­nan­čias dvi sa­vai­tes ug­dy­mo pro­ce­sas tu­rė­tų vyk­ti lanks­čiai. At­si­žvel­giant į orą, pa­ta­ria­ma ar­ba ne­ves­ti įpras­tų pa­mo­kų, ar­ba jas trum­pin­ti, vie­toj jų or­ga­ni­zuo­ti iš­vy­kas į gam­tą, kū­ry­bi­nes erd­ves, mu­zie­jus. Pir­ma­die­nį pra­neš­ta, kad apie pu­sė iš dau­giau nei tūks­tan­čio mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je trum­pi­na pa­mo­kas.</p> <h2>Ke­pa ir dar­že­li­nu­kai</h2> <p>Ta­čiau nuo karš­čio alps­ta ne tik mo­ki­niai kla­sė­se, bet ir dar­že­li­nu­kai. Pa­sak vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės, re­mian­tis darželių tai­syk­lė­mis, jų va­do­vai sa­vo įsa­ky­mu ga­li pa­tei­sin­ti dėl kait­ros ne­lan­ky­tas die­nas, tė­vams už jas mo­kė­ti ne­rei­kės.</p> <p>Tai yra ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja kaip žie­mą, ku­ri taip pat nu­ma­ty­ta tai­syk­lė­se, kai dar­že­lių vai­kai ga­li ne­lan­ky­ti esant 20 ir dau­giau laips­nių šal­čio. Tie­siog kait­ra ne­apib­rėž­ta skai­čiais, bet ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės.</p> <p>„Pa­na­šių kait­rių die­nų tai­kė­si ir pra­ėju­sią va­sa­rą. Tai­gi vis dėl­to ma­ny­čiau, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų gal­vo­ti apie in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą ir kon­di­cio­nie­rių įren­gi­mą, kad vai­kai, ku­rie pri­vers­ti lan­ky­ti dar­že­lius karš­ty­je, nes jų tė­vai tie­siog ne­tu­ri ki­to va­rian­to, ga­lė­tų juo­se nor­ma­liai gy­ven­ti net ir la­bai kait­rią die­ną“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.</p> <p>Šio dar­že­lio kū­di­kių gru­pė­je įreng­tas vie­nin­te­lis Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se kon­di­cio­nie­rius, ku­ris da­bar la­bai pa­leng­vi­na ma­žų­jų gy­ve­ni­mą. Kon­di­cio­nie­rių, iš­sky­rus pa­vie­nė­se pa­tal­po­se, nė­ra ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se.</p> <p>Be­je, įdo­mu tai, kad hi­gie­nos nor­mo­se nė­ra nu­ma­ty­ta, ko­kia yra vir­šu­ti­nė tem­pe­ra­tū­ros ri­ba, kai dar­že­li­nu­kai dar ga­li bū­ti pa­tal­po­je. Ver­ti­nant pa­gal hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus mo­kyk­loms, – ne dau­giau kaip 28 laips­niai ši­lu­mos. Ta­čiau šio­mis die­no­mis, ypač pie­ti­nė­je pu­sė­je esan­čio­se pa­tal­po­se, ji spar­čiai per­ko­pė 30 laips­nių.</p> <h2>Kait­ro­je vyks ir mies­to šven­tė</h2> <p>Tam tik­rų pro­ble­mų oro są­ly­gos ke­lia ir mies­to šven­tės or­ga­ni­za­to­riams. Juo­lab kad gim­ta­die­nis šie­met bus šven­čia­mas ne­įpras­to­je vie­to­je – gam­to­je, Dai­nų slė­ny­je ir ša­lia Dai­li­džių. Vie­na ver­tus, lyg ir dau­giau še­šė­lio, bet, ki­tas ver­tus, – di­des­nis ir gais­rin­gu­mo pa­vo­jus, nė­ra kur pa­si­slėp­ti už­klu­pus liū­čiai.</p> <p>„Tar­ny­bos yra pa­si­ren­gu­sios, taip pat pa­si­rū­pin­ta, kad ne­trūk­tų van­dens. Ša­lia sce­nos Dai­nų slė­ny­je cis­ter­ną ge­ria­mo­jo van­dens pa­sta­tys „Dzū­ki­jos van­de­nys“, žiū­ro­vai jo ga­lės įsi­pil­ti ir į sa­vo ta­rą. Da­ly­viais ir sve­čiais pa­si­rū­pins rė­mė­jas „Her­mis“, ku­ris da­lys mi­ne­ra­li­nio van­dens bu­te­liu­kus“, – ti­ki­na vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Mies­to gim­ta­die­nis yra vy­kęs pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis oro są­ly­go­mis, vie­nais me­tais jo iš­kil­min­gą pra­džią te­ko per­kel­ti, nes už­klu­po aud­ra, mer­ku­si ir ei­se­nos da­ly­vius, ki­tais smar­kiai at­ša­lo. Tai­kė­si ir kait­ros, tik var­gu ar ji ka­da bu­vo per­li­pu­si 35 laips­nių ri­bą.</p> <p>Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba (www.me­teo.lt) nu­ma­to, kad ry­toj, tai yra bir­že­lio 14 die­ną, aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra die­no­mis dau­ge­ly­je ra­jo­nų sieks 30–35 laips­nius, o šeš­ta­die­nį piet­ry­ti­nė­je da­ly­je kais iki 30–32 laips­nių karš­čio.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4017_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-654-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4017_1.JPG" width="2592" height="3888" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=654&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EzhMnqapJNqOkOJxaHRJKf_lMaX7kBBgworvpDBEKcQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:01:55 +0000 vyrredaktorius 654 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­siū­ly­ta už­da­ry­ti tris Alytaus mo­kyk­las, o vie­nai iš jų – ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją per­pus ma­žes­nį pa­sta­tą, ar­ba ieš­ko­ti ki­tų pa­tal­pų https://www.alytausnaujienos.lt/pa-siu-ly-ta-uz-da-ry-ti-tris-alytaus-mo-kyk-las-o-vie-nai-ju-ar-ba-pa-sta-ty-ti-nau-ja-pus-ma-zes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2597-1.JPG?itok=XuycINJ8" width="344" height="287" alt="„Drevinuko“ mokykla-daržels" title="Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija savivaldybės biudžetui kainavo per 14 tūkst. Eur. Joje pateikti siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio. Studija užsakyta miestui vadovaujant Vytautui Grigaravičiui, po to, kai nepavyko įgyvendinti kelių siūlymų dėl švietimo pertvarkos. Paskutinis jų – prieš metus siūlyta „Drevinuko“ mokyklą-darželį perkelti į Vidzgirio progimnaziją. Tačiau toks pats siūlymas pateiktas ir naujoje studijoje.                                    Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Eks­per­tai vi­sai ne­blo­gai įver­ti­no da­bar­ti­nę Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją, nes, pa­gal įvai­rius pa­ra­met­rus, ati­tin­ka­me res­pub­li­kos vi­dur­kį, o, pa­vyz­džiui, moks­lei­vių pa­sie­ki­mai yra net­gi aukš­tes­ni už vi­dur­kį.</p> <p>Di­džio­ji pro­ble­ma – Aly­tu­je nuo 2012 me­tų iki da­bar dau­giau kaip 12 pro­cen­tų su­ma­žė­jo gims­ta­mu­mas. Ma­žė­ja ir moks­lei­vių – prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų bu­vo 8,5 tūkst. šiais moks­lo me­tais – 7 tūkst. Dėl to­kio ma­žė­ji­mo da­bar­ti­nis švie­ti­mo įstai­gų tin­klas ta­po ne­op­ti­ma­lus, mo­kyk­los vyk­do „iš­gy­ve­ni­mo po­li­ti­ką“ ir ma­ži­na kaš­tus, kas ne­tru­kus ga­li at­si­liep­ti ir ug­dy­mo ko­ky­bei. </p> <p>At­li­kę Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę įvai­riais as­pek­tais, eks­per­tai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų, kaip su­re­gu­liuo­ti moks­lei­vių skai­čių įstai­go­se, tai kon­kre­čiai lie­čia: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, Pi­lia­kal­nio, Pa­ne­mu­nės, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jas. Ta­čiau siū­ly­mai pa­veik­tų ir ki­tas švie­ti­mo įstai­gas, taip pat ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo.</p> <p>Pir­mo­ji ir pa­ti pla­čiau­sia re­ko­men­da­ci­ja – per­kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių į mo­kyk­las ir pa­pil­dy­ti jas prieš­mo­kyk­li­nė­mis kla­sė­mis. Iš vi­so Aly­tu­je rei­kė­tų per­kel­ti 367 vai­kus ir 52 pe­da­go­gus, tai yra po 37 mo­ki­nius į kiek­vie­ną mo­kyk­lą, ku­rie su­da­ry­tų po 2 kla­ses.</p> <p>„Fin­dep“ pa­skai­čia­vo, kad vie­nai kla­sei įkur­din­ti (nu­pirk­ti bal­dus, re­mon­tui) rei­kė­tų 16 tūkst. Eur. Iš vi­so reik­tų įreng­ti 18 kla­sių, per­kė­li­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų 290 tūkst. Eur.</p> <p>Įgy­ven­di­nus to­kį siū­ly­mą ne tik pa­ge­rė­tų mo­kyk­lų už­pil­dy­mas, bet ir at­si­lais­vin­tų vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių da­bar jau trūks­ta – dar­že­lių už­pil­dy­mas su­ma­žė­tų nuo 93 iki 78 pro­cen­tų.</p> <p>Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai re­ko­men­duo­ja­ma ati­da­ly­ti ir iš­nuo­mo­ti maž­daug treč­da­lį pa­tal­pų, ku­rios yra ne­rei­ka­lin­gos ug­dy­mo reik­mėms. „Pa­gal vi­du­ti­nes nuo­mos kai­nas Aly­tu­je pa­skai­čia­vo­me, kad per me­tus bū­tų ga­li­ma gau­ti 45 tūkst. Eur. Ta­čiau tai, ži­no­ma, te­ori­nė ga­li­my­bė, nes ne­ga­li­me įver­tin­ti, ar at­si­ras­tų no­rin­čių­jų nuo­mo­tis“, – kal­bė­jo A.Pše­me­nec­kas.</p> <p>At­skir­ti ir iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas taip pat siū­lo­ma Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai – per tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų.</p> <p>Dau­giau­sia per­mai­nų eks­per­tai siū­lo Vidz­gi­ry­je įsi­kū­ru­sioms įstai­goms: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, ku­rias re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti esamose patal­pose ir per­kel­ti su visu personalu į lais­vas Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas.</p> <p>Iš „Dre­vi­nu­ko“ 83 vai­kai bū­tų per­kel­ti į ki­tus dar­že­lius, o 212 moks­lei­vių – į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. Pa­sta­tą siū­lo­ma iš­nuo­mo­ti, eks­per­tų skai­čiuo­ja­ma so­cia­li­nė eko­no­mi­nė nau­da – 668 tūkst. Eur. Per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lą, ši nau­da ga­li­mai siek­tų 500 tūkst. Eur, o Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos už­pil­dy­mas pa­di­dė­tų iki 90 proc.</p> <p>Ta­čiau op­ti­mi­zuo­ti siū­lo­ma ir pa­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, su­tau­pant 8 eta­tus (bib­lio­te­ki­nin­ko ir dar 7 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo).</p> <p>Ta­čiau be­ne di­džiau­sios per­mai­nos su mi­nu­so ir pliu­so žen­klu siū­lo­mos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai. Pa­gal sa­vo pro­jek­ti­nį pa­jė­gu­mą mo­kyk­la skir­ta 1,3 tūkst. mo­ki­nių, o da­bar jo­je mo­ko­si vos per 300. „Mes pa­skai­čia­vo­me, kad šios mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ja kai­nuo­tų 5 mi­li­jo­nus eu­rų, o nau­jos per­pus ma­žes­nės sta­ty­ba – 3 mi­li­jo­nus, tai­gi aki­vaiz­du, kad nau­ja, skir­ta 400 vai­kų, eko­no­miš­kai yra tik­rai nau­din­ges­nė“, – tei­gia eks­per­tai.</p> <p>Jų re­ko­men­da­ci­ja – bū­ti­nai iš­lai­ky­ti šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne mo­kyk­lą, ta­čiau ar­ba ras­ti jai nau­jas ir ma­žes­nes pa­tal­pas, ar­ba sta­ty­ti nau­ją.</p> <p>Eks­per­tų iš­va­dos bu­vo pri­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, jų iš­klau­sy­ti su­si­rin­ko ne­ma­žai švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vų, po­li­ti­kų, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.</p> <p>Re­ko­men­da­ci­jos pri­sta­ty­tos vi­siš­ko­je ty­lo­je, o po pri­sta­ty­mo „Fin­dep“ at­sto­vui už­duo­ta ne­ma­žai klau­si­mų. Taip pat ir apie tai, kaip at­ro­dy­tų Aly­taus švie­ti­mas po de­šim­ties me­tų, įgy­ven­di­nus šias re­ko­men­da­ci­jas. Pa­si­ro­do, tam rei­kia at­ski­ros stu­di­jos, o šios tiks­las bu­vo tik įver­tin­ti esa­mą pa­dė­tį.</p> <p>Va­kar pri­sta­ty­tos tik Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos iš­va­dos, o vi­są do­ku­men­tą galima rasti www.alytus.lt. Kaip sa­kė po per­trau­kos į Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jo pos­tą grį­žęs V.Va­lū­nas, „lau­kia ne­leng­vas lai­ko­tar­pis“. Šiuo me­tu ga­lio­ja Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­nas iki 2020 me­tų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1735.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1735.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1740.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1740.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1742.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1742.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2597-1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2597-1_0.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_8036.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_8036.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Alytus%2CLiki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3_mokykla.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Alytus%2CLiki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3_mokykla.JPG" width="1280" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1743"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560838942"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/1743#comment-1743" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1743#comment-1743" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau prieš penkis metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1743" token="YJgiN8ySRWBkrpDNG_0tJqOWJiW_7L8n7Z6TV0mVTQw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1742"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560838941"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/1742#comment-1742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1742#comment-1742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau prieš penkis metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1742" token="C2bHNXsMwKyzVyHP9fbgrgkquGa-w_adUYvjNa7PKsE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1690"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560172494"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kol</span> - Pir, 2019-10-06 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/1690#comment-1690" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1690#comment-1690" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol ir dabar imituoja ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol ir dabar imituoja ką kiti jau savo jėgom pasidarę, tai. Jei gyventojų mažėjimo mastai pačių anos kadencijos pabaigoj pasitvirtintoj strategijoj ne viršyt gyventojų mažėjimo per metus 4 proc., kaip dabar esamų 2 proc. per vieną kalendorinę dieną sumažėja virš 3 gyventojų, tai po metų dar daugiau sumažėjus ir šis modelis netiks. Bus per mažai. Esmėj čiulbuonėliai prieš miesto šventę sau gerą dovaną įtaisė ir žiūrės vieni į kitus. Kiek dar po metų liks Alytuje...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1690" token="clZ6KUXdK5uN7LhunoxcABqczzBvnX_ZdKhnI9rVbyc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1689"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560158598"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problemos</span> - Pir, 2019-10-06 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/1689#comment-1689" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1689#comment-1689" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vis tiek problemos dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vis tiek problemos dėl gyventojų mažėjimo didėja. Mokyklose daugėja neapkrautų darbo pedagogų ir per ką stresai.... Kitų valstybinių institucijų padaliniai Alytuj tai vieni į firmų teritorijas ieškot atseit užkastų atliekų, kiti atskirų lieptus prie ežerų blusinėja .. - koks vargas jiems rimto darbo susirast... Per ką blaškos šiurpindami save ir kitus... Kaip ir naujoj miesto valdžioje ar nebaugoka imt didelius atlyginimus už.., kur ir norint pagirt kaip valdžią sunku surast per kur.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1689" token="kmneCcmGvqfVChFB7VEYorp4hi0J_iHPUp6qTjHgTbg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1687"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560157513"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Pir, 2019-10-06 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/1687#comment-1687" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1687#comment-1687" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje ir toliau savi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje ir toliau savi apgaudinėję nesirūpindami ekonomika, kad realiai ne trečdalio, o apie pusę mokyklų neišsilaiko. kaip ir likusių biudžetinių įstaigų teismų, prokurorų.. - ir tų perpus nereikia. Esmėj net miesto valdžioje didelių atlyginimų mokėtis nelabai gali. Kaip ir laikyt perteklinį vicemerų ir į apačias postų skaičių. Kaip anksčiau būnant daugiau gyventojų buvo ir mažiau savivaldybės darbuotojų ir valdžios. Užteko vieno vicemero ir į apačias trečdaliu mažiau buvo. Net tarybos sekretoriate vieno užteko, nei dabar kiek ten jų - kažkur 6.. Net ir nauji, iš dalies tie patys, valdžioje ne šiaip sau iš pirmo tarybos posėdžio pratylėjo.. Kiek biudžete paskolų ir kokios finansinės galimybės, apie rimtų strategijų teikimą geriau nenervint.. Bet per Lietuvą vieninteliai, kur išoriniams interesams parsiklupdo... Kitur, net Alytaus rajonas jei ir prasileidžia, siekia atsigriebt ir apgint savo interesus. Neleidžia kitiems vedžiojami už nosies...Tai ir dabar ar ir vėl atleis švietimo skyriaus vedėją, kaip ir tuomet per žiniasklaidą prasiskverbė, kad reikia mažint mokyklų? Nors čia kauniečius prieš išstatė.. Bajeristai Alytuj per savivaldą kaip reta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1687" token="hMGGdhMa7cKK0j75pcThNhUefF0fYWDYxIPeySA68AM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1685"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560147366"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai ką?</span> - Pir, 2019-10-06 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/1685#comment-1685" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1685#comment-1685" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ką Alytaus mieste per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ką Alytaus mieste per savivaldą sugeba alytiškiai patys savo labui gero padaryt? Reiškia beveik pusės savivaldybės gamybinių įmonių ir kur didžiausi lėšų srautai sukasi sudarbinti vadovų ir valdybų postukuose atstovai iš svetur. net švietimo reformą, kur visi patys sugebėjo atlikt ir čia atstovai iš kauno daro dar jiems primokant iš biuždeto. Nors patys vietiniai kiek siūlė kaip išjuokti... O štai tą patį ir blogiau tik atstovai iš kitur siūlo ir dar jiems primoka... kažkoks kaip nepilnavertiškumo kompleksas per savivaldą apima per visas sritis. Savus kas nors kiek sugeba patys gniaužia kiek gali, kad tik kitųų naudai parklupdyt vietos interesus. Beje ir nauji valdžioje ta pačia seka... Nei patys į prieky neina, nei kiti nepraeis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1685" token="mnBK0yS3ybE_eE7bgE4ip8YJe6pxivi4tI-j3M6mrM0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1682"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560097562"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>efektyvumas</span> - Sek, 2019-09-06 - 19:26</p> </li> <a href="/comment/1682#comment-1682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1682#comment-1682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienok Alytuje nenorima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienok Alytuje nenorima matyt svarbiausia, kaip esančių vadovaujančiuose miesto, teisėsaugos ir kontruojančių institucijų postuose neatsakingumo ginant miesto interesus. Nes kur gina, ten daugėja gyventojų ir pertvarkas pasidarę. Dabar Alytuj turim trečdaliu per daug biurokratinių. Kur tik savivaldybės administracujos vid. atlygimas 1700 eurų per mėnesį. Alytaus mastu tai dideli atlyginimai. O štai kokybės ir darbo efektyvumo žmonių labui nėra. Net ir kauniečių išvados silpnos ir daugiau kvepia derintasi į švelnesnę pusę, silpnos. Kur valdininnkai patys turėjo rimtesnes pasidaryt. Ir svarbiausia, Alytuj slopinami, blokuojami retesni, kur seniai galėjo išvest Alytų į sėkmingą vystymą, laiku atlikt reikiamas reformas. Kaip ir dabar apie reformas pirmi turi kalbėt meras ir tarybos nariai. O jie nosies nekiša, apart valdininkus ir kurie tik vykdytojai pakišdami. Nes kol kas iš valdžios daugiau kaup pasyvumas eit į priekį. Na, ir kad Alytus rimtai negina savo intereso, tai faktas pats už save kalbantis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1682" token="Rp_Kyn-iVLg8dfUudZc20g4E1B5q0O5mI1XdQxfYsds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1680"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560084782"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nusivylimas</span> - Sek, 2019-09-06 - 15:53</p> </li> <a href="/comment/1680#comment-1680" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1680#comment-1680" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekaip nesuprantu, kodėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekaip nesuprantu, kodėl dar vis veikia suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Mokiniai neturi nei motyvacijos nei noro mokytis, tai kam į juos investuoti tokias lėšas, išlaikant tokią mokyklą ir kiekvienais metais priimant po naują darbuotoja, kuris nežinia, ką veikia, bet užtat atleidžiami mokytojai, kurie ten atidirbę jau nemažą darbo stažą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1680" token="f1-KivH8NSdnwRIBEbHJ4KJ2iMfUV-Ou7tPzNGb977A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1679"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560082885"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keliai</span> - Sek, 2019-09-06 - 15:21</p> </li> <a href="/comment/1679#comment-1679" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1679#comment-1679" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldybių vystyme yra 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldybių vystyme yra 2 keliai Arba pradeda valdytis efektyviai ir laiku reformas vykdydami gerina ekonomikas, kad gyventojų daugėtų ir net naujas mokyklas stato. Ir tokių jau yra. Arba kaip Alytuje merdėja kur nei reformų nevykdo bei ekonomikos negerina. Per ką jau esamų iš biudžeto išlaikomų trečdalis esamų nereikalingi kaip pertekliniai. O ryt, poryt dar daugės kaip perteklinių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1679" token="b6k56N29YydcOI7LRcHa_JUQAslKEjtMkea_ypTrSHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1678"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560078175"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Sek, 2019-09-06 - 14:02</p> </li> <a href="/comment/1678#comment-1678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1678#comment-1678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už atitinkamus laikotarpius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už atitinkamus laikotarpius atsako meras ir taryba. Reiškia anoje kadencijoje net ir dabar sugrįžęs švietimo skyriaus vedėjas buvo atleistas už. Kad prasiskverbė tarybos nario siūlymas mažint kelias mokyklas. O tas tarybos narys išjuoktas. Reiškia prabilę savi blogi. O štai kauniečiams už tą patį ir disesnes nesamones griaut ir vėl statyt, dar 14 tūkst. eurų moka. Ir tai neužkliuvo anoj kadencijoj buvusiam sav. antikorupcijos kom. pirminkui, kuris dabar mero poste ir kol kas tylu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1678" token="bhXzr2Cog0K-CVhBlzmbS7A6XY914iUASylpJEfyMTo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1674"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559933592"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apmaudu</span> - Pen, 2019-07-06 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/1674#comment-1674" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1674#comment-1674" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko čia naujo. Tik dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko čia naujo. Tik dar didesnė nesamonė nugriaut ir statyt. Visi sugebėjo patys švietimo pertvarkas atlikt, Alytus primokėjo kauniečiams ir dar ... Rimtoh analizėj turėjo aiškiai vardint. Yra tiek mokyklų ir darželių. Tiek ir tiek iš jų užtenka mokinių, tiek nesurenka. Vertinam besitęsiantį gyventojų mažėjimą, tiek ir tiek nykint.. Jau seniai reikejo. Tegu dar įvardija, kiek biudžetas paskolų turi ir kaip atiduos. Beje, jei savivaldybės dirbančiųjų paskutinių mėnesių vid. atlyginimas virš 1700 eurų per mėnesį ir patys nesugeba reformų atlikt =už ką dideli atlyginimai mokami?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1674" token="o2TX1seoP1hiVTIEe-Sy5FcTDvZWSPcu6b8zqS5Ea3w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=644&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EBjhrEijJk8zktW5mPwBvhLP3NnAdNlSZ0jCeluNZk8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Jun 2019 15:30:07 +0000 vyrredaktorius 644 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pa­vel­dė­tos iš­va­dos”: kaip eks­per­tai siū­lo per­tvar­ky­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, pa­aiš­kės po bir­že­lio 7 die­nos https://www.alytausnaujienos.lt/pa-vel-de-tos-va-dos-kaip-eks-tai-siu-lo-tvar-ky-ti-aly-taus-mies-svie-ti-mo-istai-gu-tin-kla-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/svietimas.JPG?itok=4qPZnRQK" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Švietimo tinklo pertvarka – labai jautri tema. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dis­ku­si­jo­je su sam­do­mais kon­sul­tan­tais da­ly­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vai, pa­kvies­ti ir iš­rink­tos nau­jos  mies­to ta­ry­bos na­riai.</p> <p>„Kol kas ne­su su­si­pa­ži­nu­si su eks­per­tų iš­va­do­mis, to­dėl jų ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, bet po bir­že­lio 7 die­nos, kai bus baig­tos reng­ti, pri­sta­ty­si­me jas vie­šai“, –  sa­kė švie­ti­mo sri­tį ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Vi­ce­me­rės ži­nio­mis, jo­kio punk­to dėl kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­ty­je su eks­per­tais nė­ra, šios iš­va­dos – tie­siog per­ka­mas pro­duk­tas, už ku­rį iš biu­dže­to, be ki­ta ko, su­mo­kė­ta 14 tūkst. EUR. </p> <p>„Eks­per­tų iš­va­dų Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai įver­tin­ti ne­už­sa­ki­nė­jo­me, bet „pa­vel­dė­jo­me“, – pri­me­na vi­ce­me­rė. Eks­per­tai į pa­gal­bą pa­si­telk­ti, kai mies­tui va­do­va­vo me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai siū­lė per­tvar­ky­ti ke­le­tą kon­kre­čių įstai­gų, ta­čiau siū­ly­mų ar­ba ne­pa­tvir­ti­no ta­ry­ba, ar­ba jie net ne­bu­vo tei­kia­mi, ki­lus ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mui.</p> <h4>Ban­dy­mai re­or­ga­ni­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gas bu­vo ne­sėk­min­gi</h4> <p>Iš pra­džių 2018 me­tų pradžioje švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nėms pa­teik­tas ap­tar­ti siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Ta­ry­bai svars­ty­ti jis ne­bu­vo įteik­tas, nes įsi­ki­šo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­ra­gi­nu­si sa­vi­val­dy­bę ver­tin­ti švie­ti­mo tin­klo vi­su­mą. Ne­pri­tar­ta ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­jai, ji iš­li­ko kaip vie­nin­te­lė mo­kyk­la Pir­ma­ja­me Aly­tu­je.</p> <p>Prieš me­tus, jau bai­gian­tis moks­lo me­tams, bu­vo pa­vie­šin­ti nau­ji per­tvar­kos siū­ly­mai – „Dre­vi­nu­ką“ pa­vers­ti lop­še­liu-dar­že­liu, o 1–4 kla­ses per­kel­ti į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je bu­vo lais­vų pa­tal­pų. „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė per­tvar­kos pla­nui ne­pri­ta­rė, ta­ry­bai jis taip pat ne­bu­vo tei­kia­mas.</p> <p>At­si­žvel­gus į švie­ti­mo ben­druo­me­nių ne­pri­ta­ri­mą bei ar­tė­jan­čius Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos po­ky­čius (o gal ir ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus?), svars­ty­mų re­zul­ta­tas – ne­ko­re­guo­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no ir jo prie­dų, bet už­sa­ky­ti ko­ky­biš­ką ir ne­pri­klau­so­mą švie­ti­mo sis­te­mos ana­li­zę. Jo­je tu­rė­jo bū­ti įver­tin­ti ir ta­da dar tik nu­ma­to­mi Lie­tu­vos švie­ti­mo po­ky­čiai, ku­rie ap­ima eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą, vi­sos die­nos mo­kyk­lą, pen­kia­me­čių mo­ky­mą, ug­dy­mo pro­gra­mų bei spe­cia­li­zuo­tų mo­kyk­lų kai­tą bei ug­dy­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį ir ki­ta.</p> <h4>Nė­ra pa­na­cė­ja</h4> <p>Iki šiol pa­siū­ly­mus ko­re­guo­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą ren­gė dar­bo gru­pės, ku­rio­se dir­bo ir pa­tys švie­ti­mo at­sto­vai, įstai­gų va­do­vai, tai­gi bu­vo sun­ku iš­veng­ti „ant­klo­dės į sa­ve tem­pi­mo“. Pir­mą kar­tą nu­spręs­ta pa­si­telk­ti švie­ti­mo eks­per­tus. Už­duo­tis – su­for­mu­luo­ti  siū­ly­mus dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos, o kad ji yra bū­ti­na, nes vai­kų Aly­tu­je ma­žė­ja, re­gis, yra vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio su­ta­ria ir švie­ti­mo at­sto­vai, ir po­li­ti­kai, ir ki­ti mies­to gy­ven­to­jai.</p> <p>„Eks­per­tų iš­va­dos nė­ra pa­na­cė­ja. Kai bus pa­teik­ti kon­kre­tūs siū­ly­mai dėl per­tvar­kos, jei jie pa­si­ro­dys ak­tu­a­lūs da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, dis­ku­tuo­si­me mies­to švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­se, tai bus il­gas pro­ce­sas, o spręs ta­ry­ba. Ti­ki­ma­si, kad šios iš­va­dos bus tam tik­ra kel­ro­dė kryp­tis, bet ar jos tiks ir ar į jas bus at­si­žvelg­ta – tai ir­gi dar klau­si­mas. Ma­nau, kad eks­per­tų iš­va­das nu­spręs­ta už­sa­ky­ti dau­giau to­dėl, kad Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai rei­kė­jo žvilgs­nio iš ša­lies“, – ti­ki­na J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1649"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559544347"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimėlis</span> - Pir, 2019-03-06 - 09:45</p> </li> <a href="/comment/1649#comment-1649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1649#comment-1649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei pirmojo Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei pirmojo Alytaus bendruomenei taip svarbu išlaikyt mokyklą anapus Nemuno, tai kodėl jie vaikus mokytis į centrą veža? Didžiuliame pastate gal šimtas mokinukų liko. Vaikų namus panaikinus nėra kam ten mokytis faktiškai. Nusibodo tie rypavimai "nenaikinkit švietimo židinėlio". Gerai, kad ekspertizę užsakė. Nes vietoje kuris vadovas garsiau rėkia ar turi partinį užnugarį -to ir tiesa. Dar aną kadenciją taip reikėjo padaryt, seniai visi būtų užmiršę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1649" token="pyFoHJoiFYM_LbFr-mT9_axyDCsOGIAqziaKKBJ8JRY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1648"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559541651"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2019-03-06 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/1648#comment-1648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1648#comment-1648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sutinku su komentatoriaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sutinku su komentatoriaus nuomone, kad reikia uždaryti tas mokyklas, "kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas", nes tai reiškia, kad tos mokyklos ne tik pustuštės, bet jau beveik visai tuščios ir mes mokame už tuščio pastato išlaikymą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1648" token="tPeojBaBi7N5uyU4_qnFo6aYfFTHkvG_Xku6P-i8cYs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1646"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559436703"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Trūksta žodžių</span> - Sek, 2019-02-06 - 03:51</p> </li> <a href="/comment/1646#comment-1646" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1646#comment-1646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">visi žino, kad reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>visi žino, kad reikia uždaryti mažiausiai 2 mokyklas, bet už tai dar miestas sumokės kažkam 14 000 eurų. Ar tikrai neturime kur dėti pinigų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1646" token="7tlPJ6Ec1rFA9gZKQo-2XiMRmdOK4L3Aul69NOiHbKI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1644"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559391479"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasiūlymas</span> - Šeš, 2019-01-06 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/1644#comment-1644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1644#comment-1644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uždaryti reikia tikrai 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uždaryti reikia tikrai 2 mokyklas. O kurias, net galvoti nereikia, nes vėl, aišku, prieštaraus uždaromų mokyklų bendruomenės. Reikia uždaryti tas mokyklas, kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas. Išimtį reikėtų padaryti tik Pirmo Alytaus vienintelei mokyklai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1644" token="e34Iq2hED4mnRmNHV9gVgu02_dkDR8EUc6mhArXrHiY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1642"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559374832"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pripažinkim</span> - Šeš, 2019-01-06 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/1642#comment-1642" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1642#comment-1642" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, ir be brangių ekspertų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, ir be brangių ekspertų aišku, kad bent dvi mokyklas Alytuje privalome uždaryti. Klausimas tik-kurias.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1642" token="w3uG6Vb2VOyixg4rxTFe3OciW_OZyIKX6bg43Wjy5u8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=631&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cMTRQOoAur8EGKIkhQ-1BEVAru9wY0DTvTIzHaSI8TE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 May 2019 14:43:22 +0000 vyrredaktorius 631 at https://www.alytausnaujienos.lt Vy­tuo­lis Va­lū­nas grįž­ta į bu­vu­sias pa­rei­gas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tuo-lis-va-lu-nas-griz-ta-i-bu-vu-sias-pa-rei-gas-aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6113291" rel="bookmark"> Nr. <span> 61(13291) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Valunas.JPG?itok=T8xMTv1k" width="344" height="287" alt="Vy­tuo­lis Va­lū­nas" title="Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Jo pa­tir­tis bus la­bai rei­ka­lin­ga“</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos li­ko lais­vos da­bar­ti­nei jo ve­dė­jai Rim­vy­dai Ali­šaus­kie­nei pa­čios pra­šy­mu pa­si­trau­kus iš šio pos­to. Ji sky­riui va­do­vau­ja nuo 2017-ųjų rug­sė­jo pra­džios, o nuo bir­že­lio pra­džios R.Ali­šaus­kie­nė taps Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo vie­na iš pa­va­duo­to­jų.</p> <p>Toks da­bar­ti­nės sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų pa­si­kei­ti­mas įtvir­tin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų spren­di­mu. Jų spren­di­mu V.Va­lū­nas tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ke­lia­mas iš Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pos­tą bir­že­lio 4-ąją.</p> <p>V.Va­lū­nas pa­tvir­ti­no, kad bir­že­lio pra­džio­je grįž­ta į bu­vu­sią dar­bo­vie­tę – mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį, juk Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui va­do­va­vau 21 me­tus ir 3 mė­ne­sius. Tai dar­bo­vie­tė, ku­rio­je iš­dir­bau dau­giau­sia me­tų. Ma­nau, kad ir me­ras ma­ne pa­kvie­tė dėl tu­ri­mos pa­tir­ties.“</p> <p>Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­kė, kad V.Va­lū­ną vėl tap­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju pa­kvie­tė kaip žmo­gų, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą: „Jo kan­di­da­tū­ra ap­tar­ta ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. Ma­nau, lau­kia švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ir jo pa­tir­tis švie­ti­mo sri­ty­je bus la­bai rei­ka­lin­ga.“</p> <h2>Pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu</h2> <p>V.Va­lū­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tuo­me­čio Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pa­li­ko 2017-ųjų ko­vo pra­džio­je ša­lių su­si­ta­ri­mu su ta­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­siu Vy­tau­tu Jast­rems­ku. Prieš šį su­si­ta­ri­mą ve­dė­jas kal­bė­jo ir su bu­vu­siu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.</p> <p>Tuo me­tu iš V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tų kai ku­rių na­rių bu­vo pa­si­gir­dę gar­sių kal­bų dėl švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, daug kri­ti­kos pa­žer­ta Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui. Ta­čiau švie­ti­mo tin­klas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­los me­tu taip ir ne­bu­vo op­ti­mi­zuo­tas.</p> <p>V.Va­lū­nas yra sa­kęs, kad iš Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ne sa­vo ini­cia­ty­va, bet tuo­me­čiam mies­to me­rui tuoj po inau­gu­ra­ci­jos pa­reiš­kęs, jei bus no­ri­ma, kad jam rei­kia pa­si­trauk­ti, jis tai ga­lin­tis pa­da­ry­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu.</p> <p>Iš­ėjęs iš dar­bo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je jis at­si­dū­rė vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­ve ir il­gai be dar­bo ne­bu­vo, tu­rė­jo aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, o pa­si­rin­ko va­do­va­vi­mą Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui. Šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti 2017-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je.</p> <p>„Jau­čiuo­si jau pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­jęs Laz­di­jų kraš­te, vis­gi kas­dien iš Aly­taus į Laz­di­jus ir at­gal rei­kia nu­va­žiuo­ti ne­ma­žai ki­lo­met­rų, ap­si­spren­džiau pa­si­rink­ti dar­bą Aly­tu­je“, – tvir­ti­no 58-erių V.Va­lū­nas.</p> <p>Jis Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs is­to­ri­jos dės­ty­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą ir pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją. Dau­giau kaip 25-erius me­tus pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui.</p> <p>Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/na-60%20Valunas%20IMG_5395_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-616-mm87DmPSCD0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/na-60%20Valunas%20IMG_5395_0.JPG" width="3027" height="3706" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1671"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559910645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Siaubas</span> - Pen, 2019-07-06 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1671#comment-1671" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1671#comment-1671" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis tai nesusipratimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis tai nesusipratimas kažkoks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1671" token="i04i2eF2A0NvunjSTqz9YlWAV1f06e0vHP06tVwmYAI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1583"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558883686"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bebrų daug </span> - Sek, 2019-26-05 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/1583#comment-1583" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1583#comment-1583" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj. Jie nekalti tačiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj. Jie nekalti tačiau apsėsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1583" token="ykdAk7dZWjadbZtuhGZxX_Tjb4KbiRDz0sIXExzPu7I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1576"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558807607"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Apgailėtina</span> - Šeš, 2019-25-05 - 21:06</p> </li> <a href="/comment/1576#comment-1576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1576#comment-1576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Socdemai neturi nei idėjų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Socdemai neturi nei idėjų nei žmonių. Nu socdemų bebras visada liks bebru, nesvarbu ar jam 16 ar 36. Miesteli, laikykis!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1576" token="cVYFYYjTAyLfPL-p5kF3D27qdymPuOY-g9fR3JvLEsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1571"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558712583"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patirtis</span> - Pen, 2019-24-05 - 18:43</p> </li> <a href="/comment/1571#comment-1571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1571#comment-1571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patirtis patirtim. Bet dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patirtis patirtim. Bet dėl švietimo pertvarkų, kur visos savivaldybės reaguojant į gyventojų mažėjimą pasidarė, Alytuj problema daug paprastesnė. Reiškia klausimus dėl švietimo pertvarkų tarybai gali teikt pagal tarybos veiklos Reglamento 104 p. tik savivaldybės administracijos direktorius, 27 tarybos nariai įskaitant ir merą -tarybos narį, savivaldybės kontrolierius. Pats švietimo skyriaus vedėjas, nežiūrint kas tam poste bebūtų, jis tik sprendimo projektą gali teikt savivaldybės administracijos direktoriui. Vykdydamas pagal kompetenciją pareigas. Pagal kurias jam kas mėnesį ateina informacija apie būklę visose švietimo įstaigose. Kur kiekviena įstaiga kas mėnesį teikia ataskaitas su analize ir pasiūlymais švietimo skyriaus kuruojančiam specialistui. Tas savo range analizuoja ir su pasiūlymais teikia švietimo skyriaus vedėjui. Anas vėl apibendrintai analizuoja ir siūlymus teikia savivaldybės administracijos direktoriui. O šis, jei trūksta kompetencijos patiems spręst, teikia siūlymus tarybai svarstyt. Tai yra labai paprasta. Iš ko aišku, kad tikslią informaciją apie kas mėnesį -per metus -per kadenciją mažėjantį mokinių skaičių jie žino. ir susiduria su situacija. Bet per partijas pagrinde dominuoja pedagogai. Jie gerai organizuoti ir priešingai nei verslininkai kur per rinkimus beveik atvirai špyguojasi, pedagogai kultūringai esmėj po kelias partijas pasiskleidę. Šiuo metu tai socdemų ir konservatorių partijos. Vyraujančios taryboje ir valdžioje. Ir čia sustoja iniciatyvos iki šiol. Kur jaučiasi bendra miesto problema. Daugelis prieš pensijinio amžiaus ir nėra kur eit. Su verslais Alytuj striuka -bankrotais alsuoja. Vienok jau daugėja mokyklų, kur dėl mokinių mažėjimo vis tiek daugėja pedagogų, kur pamokų neužtenka visiems. Reiškia nervai, kas bus ryt/poryt. Ir čia V.V. patirtis -nieko nauja. Anose kadencijose ne kartą perspėjo tarybą, reikia švietimo pertvarkų, arba link bankroto artėja... Ir tą puikiai žino dauguma šios tarybos narių. Kurie, visi 27 tarybos nariai, būtent ir ATSAKINGI už kas vyksta, ir kas vyks švietime? O V.V. nėra tarybos narys. Ir už tarybos išimtinę kompetenciją sprendimų priimt negali. Taip sakant Alytuje mada bėgt nuo problemos ją didinant - na kiek gi galima? Apsimetinėt patiems sau sunkinant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1571" token="jXx30vfKOQEQKm9E0kH-LHS9zsNiRrQOByi08j8oTIA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=616&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_O8KvKzrd-5TCPZ-DCcNegRNzpPuEmZDGt7Lx6tSGXY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 May 2019 14:20:28 +0000 vyrredaktorius 616 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė tu­ri bū­ti at­leis­ta https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jos-di-rek-re-tu-ri-bu-ti-leis-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/59-13289" rel="bookmark"> Nr. <span> 59 (13289) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Remeikiene.jpg?itok=EECLzWad" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Danutė Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ape­lia­ci­nį skun­dą pa­tei­kė ko­le­gi­ja</h4> <p>D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są yra lai­mė­ju­si 2008-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je ir 2013-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je.</p> <p>Jai sėk­min­gas bu­vo ir pra­ėju­sių me­tų ko­vo vi­du­ry­je vy­kęs kon­kur­sas. D.Re­mei­kie­nė vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rius me­tus ir kon­kur­są lai­mė­jo.</p> <p>Tuo­jau po kon­kur­so jo re­zul­ta­tais su­si­do­mė­jo tuometė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nes, pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja iš kar­to po ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­riuos vyk­dė ko­le­gi­jos ta­ry­ba, krei­pė­si į ko­le­gi­ją pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šiuos rin­ki­mus ir jų or­ga­ni­za­vi­mą. Po to mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je vy­ku­sių di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tai lė­mė D.Re­mei­kie­nės per­ga­lę.</p> <p>Ko­le­gi­ja di­rek­to­rės iš­rin­ki­mą mo­ty­va­vo tuo, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai ji va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai.</p> <p>Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nu­tar­ta pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mus, ku­riais re­mian­tis D.Re­mei­kie­nė bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re: ko­le­gi­jos aka­de­mi­nės ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos iš­rin­ki­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas.</p> <p>Teis­mas to­kį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rinkimų tvar­ką ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mo pri­va­lu lai­ky­tis. Kon­sta­tuo­ta, kad joks tei­sės ak­tas ne­nu­ma­to iš­im­čių dėl vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čiaus, kai kei­čia­si to­kios mo­kyk­los tei­si­nė for­ma.</p> <p>Ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų pri­im­to spren­di­mo Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė Aly­taus ko­le­gi­ja. Pra­šy­ta pa­nai­kin­ti mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ir ci­vi­li­nę by­lą nu­trauk­ti ar­ba pri­im­ti nau­ją spren­di­mą.</p> <p> </p> <h4>Vakar įsigaliojo teismo nutartis</h4> <p>Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė nu­tar­tį, ne­pa­lan­kią Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rei. Ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tų spren­di­mų, pa­gal ku­riuos D.Re­mei­kie­nė iš­rink­ta di­rek­to­re.</p> <p>Pa­nai­kin­ta vie­ti­nio teis­mo spren­di­mo da­lis, ku­ria pri­pa­žin­ta ne­ga­lio­jan­čia D.Re­mei­kie­nės, kaip di­rek­to­riaus kon­kur­so lai­mė­to­jos, ir Aly­taus ko­le­gi­jos su­da­ry­ta ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis ir ko­le­gi­ja įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti šią su­tar­tį.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas pažymėjo, kad dar­bo su­tar­tis pri­pa­žin­ti­na ne­ga­lio­jan­čia nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo mo­men­to, nuo to lai­ko tu­ri bū­ti nu­trauk­ta ir dar­bo su­tar­tis.</p> <p>Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­ta, jog dar­bo su­tar­tis pri­va­lo bū­ti nu­trauk­ta be įspė­ji­mo, kai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams ir šių prieš­ta­ra­vi­mų ne­ga­li­ma pa­ša­lin­ti, o dar­buo­to­jas ne­su­tin­ka bū­ti per­kel­tas į ki­tą to­je dar­bo­vie­tė­je esan­čią lais­vą dar­bo vie­tą. Taip pat nu­ro­dy­ta ir ki­ta Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta – dar­bo su­tar­tį pri­va­lu nu­trauk­ti ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas nuo ati­tin­ka­mo do­ku­men­to, šiuo at­ve­ju teis­mo nu­tar­ties ga­vi­mo ar su­ži­no­ji­mo apie šį do­ku­men­tą.</p> <p>Va­kar pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo tą pa­čią die­ną, ne­pai­sant, ar bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius va­kar sa­kė, kad di­rek­to­rės klau­si­mas bus spren­džia­mas su­si­pa­ži­nus su Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi. Jis tvir­ti­no ži­nan­tis Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tus ter­mi­nus dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo.</p> <p>D.Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1521"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558277121"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kolegijai</span> - Sek, 2019-19-05 - 17:45</p> </li> <a href="/comment/1521#comment-1521" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1521#comment-1521" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vadovė gerai dirbo. Cesiulis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vadovė gerai dirbo. Cesiulis nečystas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1521" token="vOxmm_8ms2rxRFrixsLFDKHhmLSXPW-LH-Pug8NrItg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1520"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558267190"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kolegija</span> - Sek, 2019-19-05 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/1520#comment-1520" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1520#comment-1520" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis padarė studentiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis padarė studentiai vaika meluija kad ne jo vaikas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1520" token="0PqFVNovugp79l6kPI4R6Y8LOzRU_4uPAf7MHLmzpug"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1519"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558263226"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuog I Alytaus</span> - Sek, 2019-19-05 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/1519#comment-1519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1519#comment-1519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėla socdemų vogė. Šitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėla socdemų vogė. Šitas socdemas nuog kolegijos vagis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1519" token="NMte6iff9SHPTq0J2YJ-TfVhuC8mcw3ApiBhMKsmayU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1518"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558261505"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nijolė</span> - Sek, 2019-19-05 - 13:25</p> </li> <a href="/comment/1518#comment-1518" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1518#comment-1518" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Direktorė dar normali. Bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Direktorė dar normali. Bet tas Cesiulis tai viską už pinigus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1518" token="OuDFZ5G1aCnFgdCTb032MpiHm_UkS2HFZv77H1pYy9c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1514"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558232636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Danutė</span> - Sek, 2019-19-05 - 05:23</p> </li> <a href="/comment/1514#comment-1514" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1514#comment-1514" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gaila, tokių žmonių</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gaila, tokių žmonių</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1514" token="Uc4D0rsjvIWfvWctKt2wLtCFXB54sPH7ZlHik6UvovI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1512"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558195661"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>. Nesuprantu</span> - Šeš, 2019-18-05 - 19:07</p> </li> <a href="/comment/1512#comment-1512" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1512#comment-1512" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuo čia dėtas Remeikienė ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuo čia dėtas Remeikienė ir nauja miesto taryba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1512" token="T6uhn70Of3TFAfJL3VR829TCuUSxqSwY2LPuI9VFHds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1506"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558112523"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kaipgi</span> - Pen, 2019-17-05 - 20:02</p> </li> <a href="/comment/1506#comment-1506" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1506#comment-1506" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai paskaitai. Vienintele…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai paskaitai. Vienintele konkurse dalyvavo, ja treciai kadencijai isrinko. Paskui Alytaus kolegija pateike apeliacini skunda, lyg Remeikiene ne prie ko. Ar ne ji viskam ir vadovavo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1506" token="wmP05IyopbrySkB3GsOzs2YwCzCltfOenm2ffSuMxi0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1505"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558110789"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nepasakysi</span> - Pen, 2019-17-05 - 19:33</p> </li> <a href="/comment/1505#comment-1505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1505#comment-1505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepasakysi, kad naujai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepasakysi, kad naujai Alytaus miesto tarybos kadencijai sėkminga pradžia....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1505" token="6m6DQ8PnxTn_jkLMZXwOIXOiWzb-j0tORgpUNuOXmlw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=600&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n0G17-7zQLfyoeVbVqqzLORmt6-yRCzzyUrULPQt9O4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 May 2019 15:31:10 +0000 vyrredaktorius 600 at https://www.alytausnaujienos.lt