Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Siū­ly­mą per­kel­ti Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu ben­druo­me­nė va­di­na „ža­lą pa­da­riu­sia an­ti­rek­la­ma” https://www.alytausnaujienos.lt/siu-ly-ma-kel-ti-su-au-gu-siu-ju-ir-jau-ni-mo-mo-kyk-la-po-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jos-sto-gu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_6862.JPG?itok=Waq0snsB" width="344" height="287" alt="Alytaus suaugusiuju mokykla" title="Švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė pasiūlė, kad Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla juridiškai priklausytų šv. Benedikto gimnazijai, tačiau jos klasės būtų perkeltos į Panemunės progimnaziją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je. Įstai­gos ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria siū­ly­mui per­kel­ti į jos pa­sta­tą Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­nius. Pro­gim­na­zi­jo­je ap­si­lan­kė 8 iš 27 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, po pus­an­tros va­lan­dos po­kal­bio dau­gu­ma iš­sa­kė po­zi­ci­ją: ne­pa­lai­ky­ti šio siū­ly­mo. Po­li­ti­kus įti­ki­no ar­gu­men­tas, kad taip bū­tų ri­zi­kuo­ja­ma vai­kų sau­gu­mu ir ge­ro­ve, ga­li­mai net­gi pro­vo­kuo­tų kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją. Kal­ba­ma apie 32 jau­ni­mo kla­sių moks­lei­vius, pa­ša­lin­tus iš ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dėl pro­ble­mi­nio el­ge­si</p> <h2>Lais­vo­se pa­tal­po­se – apie kie­ky­bę ar ko­ky­bę?</h2> <p>Dis­ku­si­ja dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos vyks iki sau­sio 2 die­nos, vi­są tą lai­ką ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus, o po to jie at­si­durs ant ta­ry­bos na­rių dar­bo sta­lo, ku­rie ir dė­lios ga­lu­ti­nį per­tvar­kos do­ku­men­tą.</p> <p>Jei po­li­ti­kai pa­si­rinks dar­bo gru­pės siū­ly­mus, ku­riems ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria, teks kreip­tis į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją.</p> <p>Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, pa­siū­ly­mų gau­na­ma tik­rai daug. Po­li­ti­kai taip pat gy­vai su­si­tin­ka su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, iš­klau­so jų ar­gu­men­tus už ar prieš siū­lo­mą per­tvar­ką.</p> <p>Be­je, šio­je me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­to­je 15 žmo­nių dar­bo gru­pė­je po­li­ti­kų ne­bu­vo nė vie­no. Dėl to taip pat ky­la ne­ma­žai dis­ku­si­jų, juk spren­di­mus teks pri­im­ti jiems. Vis dėl­to ir ta­ry­bos na­riai, ir švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės su­ta­ria bent dėl dvie­jų da­ly­kų: pir­ma, ko­kia ko­mi­si­jos su­dė­tis be­bū­tų – ji bus ne­ge­ra, nes spren­džia­mi la­bai jaut­rūs klau­si­mai, ir, an­tra, Aly­taus švie­ti­mui bū­ti­na per­tvar­ka, nes mo­kyk­los tuš­tė­ja ir „su­val­go“ vis dau­giau biu­dže­to pi­ni­gų.</p> <p>Vie­nas dar­bo gru­pės siū­ly­mų – per­kel­ti po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo (32) ir su­au­gu­sių­jų (69) kla­sių mo­ki­nius. Šio­je mo­kyk­lo­je taip pat mo­ko­si 165 nu­teis­tie­ji (už­si­ė­mi­mai vyks­ta Pa­tai­sos na­muo­se) ir įvai­rio­se veik­lo­se da­ly­vau­ja 274 mo­ki­niai bei su­au­gu­sie­ji.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 397 mo­ki­niai, dar 19 lan­ko prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­sę. Įstai­ga tu­ri lais­vų pa­tal­pų, ta­čiau tei­siš­kai pri­jung­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą prie Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ne­įma­no­ma, nes ji ne­vyk­do vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos. To­dėl siū­lo­ma, kad ju­ri­diš­kai mo­kyk­la pri­klau­sy­tų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­sta­te ga­lė­tų bū­ti ug­do­ma 700–800 mo­ki­nių (pa­gal tą pa­tį pro­jek­tą pa­sta­ty­to­je „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je šiuo me­tu mo­ko­si 600 mo­ki­nių), tai­gi fi­ziš­kai Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­niai čia, ži­no­ma, tilp­tų, ta­čiau ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai prieš to­kias „jung­tu­ves“.</p> <p>„Pro­gim­na­zi­ja fi­nan­siš­kai iš to­kio mo­ki­nių skai­čiaus, koks yra da­bar, iš­si­lai­ko, tai­gi siū­lo­me lais­vas pa­tal­pas už­pil­dy­ti įvai­rio­mis šiuo­lai­kiš­ko­mis veik­lo­mis, pa­de­dant ver­slui įreng­ti la­bo­ra­to­ri­jas ir gal­vo­ti apie ug­dy­mo ko­ky­bę, taip už­tik­ri­nant už­im­tu­mą, o ne vien kaip už­pil­dy­ti pa­sta­tą. Juo­lab kad 30 jau­ni­mo kla­sių mo­ki­nių to už­pil­dy­mo žen­kliai ir ne­pa­di­dins, bet ben­druo­me­nės sau­gu­mui ga­li la­bai pa­kenk­ti ir mo­kyk­los gy­ve­ni­mą su­jauk­ti“, –  kal­bė­jo tė­vų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vas Evaldas Pocinas.</p> <h2> Siū­lo pri­jung­ti prie Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro</h2> <p>Tė­vai po­li­ti­kams sa­ko, kad Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją pa­si­rin­ko dėl sau­gu­mo ir pa­ti­ki­mų pe­da­go­gų. Įstai­gos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė ma­to ge­ras mo­kyk­los per­spek­ty­vas: Pa­ne­mu­nės gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas jau­nas, at­si­ke­lia gy­ven­ti daug jau­nų šei­mų su vai­kas.</p> <p>„La­bai sten­gia­mės, kad tė­vai bū­tų pa­ten­kin­ti ir at­ves­tų pas mus vai­kus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rė.</p> <p>Ji ne­abe­jo­ja, kad vien dar­bo gru­pės siū­ly­mas per­kel­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo kla­sių pro­ble­mi­nio el­ge­sio jau­nuo­lius jau pa­da­rė Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai daug ža­los ir nu­skriau­dė įstai­gą.</p> <p>Tė­vai skam­bi­na, ne­ri­mau­ja dėl įstai­gos at­ei­ties. Ne pa­slap­tis, ne­ma­žai jų pa­sa­kė, kad, jei mo­kyk­los vis dėl­to bus su­jung­tos, sa­vo vai­kus pa­si­ims.</p> <p>Ta­ry­bos na­rė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė pri­mi­nė Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tir­tį – ši mo­kyk­la, pa­sak jos, il­gam pra­ra­do sa­vo var­dą ir ver­tę, nes ją lan­kė glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai, ku­rie tu­rė­jo mo­ky­mo­si, el­ge­sio sun­ku­mų.</p> <p>Po­li­ti­kė ma­no: nė vie­na švie­ti­mo įstai­ga ne­si­džiaugs ir jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niais, jiems bū­ti­nas pa­lai­ky­mas ir spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, ko­kia ir už­tik­ri­na­ma šiuo me­tu.</p> <p> L.V.Kir­kliaus­kie­nė pri­tar­tų siū­ly­mui pri­jung­ti mo­kyk­lą prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro. Pa­sak V.Va­lū­no, dar­bo gru­pė to­kio siū­ly­mo ne­svars­tė, ta­čiau da­bar jį gir­di jau ne pir­mą kar­tą, ir tei­siš­kai jis yra įma­no­mas. To­kiam su­jun­gi­mui pri­tar­tų ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė.</p> <p>Ki­tas jos siū­ly­mas – per­kel­ti į lais­vas Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių, ku­riuo­se trūks­ta vie­tos dar­že­li­nu­kams. Pa­sak di­rek­to­rės, pa­tal­pų at­sky­ri­mas ir įren­gi­mas kai­nuo­tų iki 2 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­siū­ly­mų dėl švie­ti­mo per­tvar­kos iš­sa­kė ir ta­ry­bos na­riai: Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ne­abe­jo­ja, kad mis­ti­nio švie­ti­mo eks­per­to, ku­ris pa­teik­tų siū­ly­mus, kaip op­ti­ma­liai su­tvar­ky­ti tin­klą, su­ras­ti ne­pa­vyks.</p> <p>Jo ar­gu­men­tas – tik pa­tys tė­vai spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą rink­tis, tai­gi dirb­ti­nis re­gu­lia­vi­mas iš­ba­lan­suo­ja sis­te­mą, pa­siū­lius dirb­ti­nę per­tvar­ką – kiek­vie­na ben­druo­me­nė gin­sis.</p> <p>Jo ma­ny­mu, po­li­ti­kai tu­rė­tų me­tams nu­sta­ty­ti žai­di­mo tai­syk­les – leis­ti pri­im­ti vi­sus no­rin­čius, ir že­mu­ti­nę ri­bą – mo­ki­nių skai­čių, ku­rio ne­pa­sie­ku­sios mo­kyk­los bū­tų už­da­ro­mos.</p> <p>S.Le­o­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad toks prin­ci­pas pa­dė­tų iš­spręs­ti Aly­taus švie­ti­mo tin­klo pro­ble­mas, kaip na­tū­ra­liai nu­ny­ko kai ku­rios stu­di­jų pro­gra­mos, ne­su­lau­ku­sios stu­den­tų.</p> <p>Šian­dien va­ka­re po­li­ti­kai su­si­tiks su „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­ne.</p> <p>                                              </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6862_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6862_0.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191129_132315.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191129_132315.jpg" width="1890" height="1063" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191129_132415.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191129_132415.jpg" width="1890" height="1063" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1078&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U1jaFPGfhQOhLYKkf8WDaQS_O9dALwKSbcCJjdgc87I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 07:38:30 +0000 vyrredaktorius 1078 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dre­vi­nu­ko” ir „Sa­ka­lė­lio” tė­vai: „Ne­są­ži­nin­ga ma­žų­jų mo­kyk­lų są­skai­ta iš­lai­ky­ti di­dži­ą­sias, ku­rioms trūks­ta mo­ki­nių ir lė­šų” https://www.alytausnaujienos.lt/dre-vi-nu-ko-ir-sa-ka-le-lio-te-vai-ne-sa-zi-nin-ga-ma-zu-ju-mo-kyk-lu-sa-skai-ta-lai-ky-ti-di-dzi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/130-13360" rel="bookmark"> Nr. <span> 130 (13360) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/Pirma%20paaukstinta.jpg?itok=zdRrGSKD" width="344" height="287" alt="Drevinukas" title="„Mes ty­lė­jo­me, nes mums ir mū­sų vai­kams yra la­bai ge­ra šio­se įstai­go­se, bet da­bar at­ėjo lai­kas ap­gin­ti tai, ką tu­ri­me“, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­vų at­sto­vai. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nės ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka su pus­an­tro mė­ne­sio dir­bu­sios 15 žmo­nių dar­bo gru­pės, ku­riai va­do­va­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, pa­reng­tu švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tu.</p> <p>„Aly­tu­je kaž­ka­da bu­vo 25 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos, da­bar jų li­ko 15. De­šim­ties pa­sta­tų su­ge­bė­jo­me at­si­sa­ky­ti ar per­tvar­ky­ti juos ki­toms reik­mėms. Ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se vai­kų nuo 2002 me­tų su­ma­žė­jo per­pus, ta­čiau vi­sos mo­kyk­los iki šiol te­bė­ra iš­li­ku­sios. Su­pran­ta­ma, kad rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mų“, – sa­kė V. Va­lū­nas.</p> <p>Do­ku­men­te siū­lo­ma, kad „Dre­vi­nu­kas“ tap­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos fi­lia­lu, o „Sa­ka­lė­lio“ pa­laips­niui vi­siš­kai ne­lik­tų. To­kio dar­bo gru­pės siū­ly­mo mo­ty­vas – rei­kia tau­py­ti, ma­ži­nant ben­dra­jam ug­dy­mui nau­do­ja­mų pa­tal­pų ir pa­sta­tų skai­čių.</p> <p>„Sa­ka­lė­lio“ pa­sta­tas lik­tų tuš­čias, švie­ti­mo reik­mėms jis ne­rei­ka­lin­gas“, – sa­ko V.Va­lū­nas.</p> <p>Tė­vai pra­šo pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti prie­lai­dą, kad šio­mis su­tvar­ky­to­mis pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­mis at­ei­ty­je ga­lė­tų su­si­do­mė­ti pri­va­čios švie­ti­mo įstai­gos.</p> <p>Pa­sak V.Va­lū­no, po­rei­kis yra, šiuo me­tu pri­va­tus dar­že­lis vei­kia Ku­ror­te, o kaip vys­ty­sis pri­va­čių švie­ti­mo įstai­gų tin­klas at­ei­ty­je – sun­ku prog­no­zuo­ti. Tai­gi prie­lai­da nė­ra pa­neig­ta, o dar­bo gru­pės iš­sa­ky­ti mo­ty­vai tė­vų ne­įti­ki­na. </p> <p>„Jei „Sa­ka­lė­lio“ pa­tal­pos ne­tin­ka­mos, kaip ra­šo­ma dar­bo gru­pės aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, mo­kyk­la tie­siog ne­gau­tų Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro lei­di­mo veik­lai“, – „Sa­ka­lė­lio“ tė­vų at­sto­vas Ed­var­das Biels­kis at­krei­pia dė­me­sį, kad per­tvar­kos pla­nas pa­reng­tas re­mian­tis Vil­niu­je gy­vuo­jan­čios įmo­nės „Fin­dep“ stu­di­ja.</p> <p>Ši įmo­nė pa­ren­gė Aly­taus švie­ti­mo stu­di­ją, nors pa­čio­se mo­kyk­lo­se, net to­se, ku­rias ver­ti­no ir siū­lo per­tvar­ky­ti, ne­si­lan­kė ar tie­siog tik trum­pam už­su­ko pas va­do­vus.</p> <p>Tė­vai ste­bi­si ir ki­tu mo­ty­vu, esą jų vai­kai bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją ir taip už­tik­ri­na­ma „tin­ka­ma ug­dy­mo ko­ky­bė“. Ta­čiau pa­gal stan­dar­ti­zuo­tų tes­tų re­zul­ta­tus „Dre­vi­nu­ko“ ket­vir­to­kai per­nai už­ėmė 8-ą, o „Sa­ka­lė­lio“ – 36-ą vie­tą iš 450-ies Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pra­di­nių mo­kyk­lų.</p> <p>„Mes ty­lė­jo­me, nes mums ir mū­sų vai­kams yra la­bai ge­ra šio­se įstai­go­se, bet da­bar at­ėjo lai­kas  ap­gin­ti tai, ką tu­ri­me“, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­vų at­sto­vai, ku­rie pik­ti­na­si, kad ma­žų­jų mo­kyk­lų są­skai­ta sie­kia­ma do­tuo­ti di­de­les mo­kyk­las, ku­rioms trūks­ta mo­ki­nių ir lė­šų.</p> <p>„Vi­siš­kai su­pran­ta­mas ar­gu­men­tas, kad vai­kų Aly­tu­je ma­žė­ja ir spren­di­mus pri­im­ti rei­kia. Bet, iš ki­tos pu­sės, ko­dėl no­ri­ma iš­lai­ky­ti di­de­les mo­kyk­las? Gal tiks­lin­giau iš­sau­go­ti ma­žas pra­di­nes mo­kyk­las? Juk stra­te­gi­nia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­ne net­gi bu­vo nu­ma­ty­ta, kad kiek­vie­na­me gy­ve­na­ma­ja­me mies­to ra­jo­ne tu­rė­tų lik­ti po pra­di­nę mo­kyk­lą, – sa­ko „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los tė­vų at­sto­vas E.Biels­kis.</p> <p>„Net jei to­kia per­tvar­ka ir bū­tų įvyk­dy­ta, nie­kas man ne­ga­li nu­ro­dy­ti, į ku­rią mo­kyk­lą leis­ti vai­kus. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos aš tik­rai ne­si­rink­siu. Ir ap­skri­tai, kai grį­žo­me į Aly­tų gy­ven­ti iš Vil­niaus, la­bai tiks­lin­gai ieš­ko­jau ma­žos pra­di­nės mo­kyk­los, o „Dre­vi­nu­kas“ ati­ti­ko vi­sus lū­kes­čius“, – sa­ko dvie­jų vai­kų ma­ma Eg­lė Ka­čins­kie­nė. </p> <p>„Ta­čiau ar mus tik­rai kaž­kas gir­di?“ – klau­sia „Dre­vi­nu­ko“ auk­lė­ti­nių tė­vai, ku­rie vos 2018 me­tų pa­va­sa­rį pas­ta­rą­jį kar­tą rin­ko pa­ra­šus, pra­šy­da­mi ne­re­or­ga­ni­zuo­ti įstai­gos. Po­li­ti­kai ta­da juos už­tik­ri­no, kad pra­di­nė mo­kyk­la-dar­že­lis ga­li ra­miai gy­vuo­ti, nes vai­kų ne­trūks­ta ir re­zul­ta­tai pui­kūs. „Kaip mums ti­kė­ti tuo, ką po­li­ti­kai sa­ko prieš rin­ki­mus?“ – pik­ti­no­si ben­druo­me­nės at­sto­vai.</p> <p>„Vi­si šne­ka­te apie žmo­giš­ku­mą, su­pra­ti­mą. Ma­no duk­ra ne­vaikš­to, už ran­kos lai­ko­ma pa­ei­na 10–15 met­rų, jai ce­reb­ri­nis pa­ra­ly­žius. „Dre­vi­nu­ką“ lan­ko nuo dar­že­lio, su­tei­kia­mos vi­sos są­ly­gos in­teg­ra­ci­jai. Ver­tin­da­mi jos pa­žan­gą me­di­kai vis klau­sia, iš ko­kio mies­to esa­me, o kai pa­sa­ko­me, kad Aly­tu­je yra to­kia įstai­ga kaip „Dre­vi­nu­kas“ – vi­si iš­si­žio­ja. No­riu pa­klaus­ti, ką ban­do­te su­tau­py­ti ir kur eis to­kie vai­kai kaip ma­no duk­ra?“ – klau­sė po­li­ti­kų aly­tiš­kis tė­tis.</p> <p>Po pa­kan­ka­mai karš­tos dis­ku­si­jos, ku­rio­je ben­druo­me­nės kal­bė­jo fak­tų kal­ba, abi pu­sės su­ta­rė, kad  sa­vi­val­dy­bė įver­tins tė­vų pa­teik­tus ar­gu­men­tus ir pa­siū­ly­mus dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos. Po mė­ne­sio tė­vai, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­sės dar vie­no po­kal­bio. Iki tol „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­kas“ kvie­čia po­li­ti­kus į at­vi­rų du­rų die­nas įstai­go­se.</p> <p>Vie­šas svars­ty­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos to­kios, ko­kią pa­siū­lė dar­bo gru­pė, vyks iki sau­sio 2 die­nos. Kaip už­tik­ri­no vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ant ta­ry­bos na­rių sta­lo at­si­ras vi­si pa­siū­ly­mai, ku­riuos pa­teiks taip pat ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nės.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/20191111_133415.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1016-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/20191111_133415.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/IMG_1772.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1016-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/IMG_1772.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/IMG_2890.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1016-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/IMG_2890.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-11/IMG_8039.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1016-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-11/IMG_8039.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3146"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573890699"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Šeš, 2019-16-11 - 09:51</p> </li> <a href="/comment/3146#comment-3146" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3146#comment-3146" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turiu mokyklinio amžiaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turiu mokyklinio amžiaus dukrą, bet nematyčiau problemos perkelti ją į kitą mokyklą, jeigu to reikėtų. Alytuje jau seniai verkiant reikia pertvarkyti švietimo tinklą, kad nebūtų švaistomi pinigai pustusčių pastatų išlaikymui ir dirbtiniam darbo vietų išsaugojimui. Reikia galvoti apie kokybę, efektyvų finansavimą, geresnių sąlygų sukūrimą, geriausių mokytojų darbo sąlygų gerinimą. Taigi, būtina uždaryti tiek mokyklų, kad jų išlaikymas ir veikla taptų efektyvūs, bet nugriauti Likiškėlius???? Jeigu ji būtų tokios avarinės būklės, vaikams būtų draudžiama joje mokytis, bet mokosi. Vadinasi, kažkas nori išplauti pinigus statant naują. Mano dukra nesimoko nei vienoje iš pertvarkos plane paminėtų mokyklų, todėl nesu asmenišlai suinteresuota, tiesiog stebiu šitą absurdo teatrą. Tėvai turi suprasti, kad pakeisti mokyklą nėra pasaulio pabaiga, jeigu gyvenimo realybė to reikalauja. Kita vertus, savivaldybė privalo priimti išdiskutuotus ir efektyvius sprendimus, kurie būtų prasmingi miestui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3146" token="2cSLyOaa3aw7FnUliR8uTwkrSCTl2BUxVIEHP_r3xh0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3142"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573840215"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama R. </span> - Pen, 2019-15-11 - 19:50</p> </li> <a href="/comment/3142#comment-3142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3142#comment-3142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kam šiltnamio sąlygos, o kam…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kam šiltnamio sąlygos, o kam natūraliai suprantama: mažos, komfortabilios ir saugios mokyklos, ir.. kas neveda į tokias mokyklas, tas niekaip nesupras. Labai džiaugiuosi, kad abu vaikai šioje mokyklose, o ne didelėje, mokesi. Visi vaikai išugdomi kitokiais, ir tai pastebi mokytojai kurie dirba su jais jau nuo 5 klasės. Ir tai pavadinčiau šių mokyklų privalumais, kurios už tai ir yra labiausiai vertinamos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3142" token="CS-t8RkmAODdPUkRe7L8wNpSEeXFqvMpFMNNQpd0GH4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3137"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573801383"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Taip išeitų</span> - Pen, 2019-15-11 - 09:03</p> </li> <a href="/comment/3137#comment-3137" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3137#comment-3137" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal komentarus vieniems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal komentarus vieniems vaikams šiltnamio sąlygų î darželius- mokyklas,o kitiems į "sovietines" taip rašo komentatoriai, o tai lygybê. Visų vienodos teisês. Čia ne tėvai, o pedagogai kursto. Trečiokai, ar ketvirtokai čia pabaigs ir eis î didelę mokyklą, bet ir jų têvai îtraukti į karą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3137" token="ZsxEicY_srE7zZEH8QNeiVWKKsCqGHA3XRrFePL29RI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3133"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573795024"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Raminta</span> - Pen, 2019-15-11 - 07:17</p> </li> <a href="/comment/3133#comment-3133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3133#comment-3133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau rašyti komentarus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau rašyti komentarus reikia įsigilinus į problemos esmę, grįžti į baugias sovietiniais laikais statytas mokyklas vaikučiams iki 4 klasės amžiaus niekas nenori, dėl to ir veda ir mažesnės. O šitą pertvarka neaiški nei vaikų tėvams, nei mokytojams, tik kursto naujas ugnis. O dėl darbo vietų mokytojų nereikia nervuotis, po mokslų Vidzgirio mokykloj- visi eis papildomai mokinti, nes neatsimenu kada buvo Vidzgirio mokykla kažkuo mokslingu pasižymėjusiu, ir neverta bandyti dabar kitų gabiųjų sąskaitą. Ačiū už išsamų straipsnį. Lauksime tęsinio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3133" token="FK9f-6BE95dilQHkpI44xWhBBazf7o1WA5ZTk49v3MU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3131"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573763726"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gita</span> - Ket, 2019-14-11 - 22:35</p> </li> <a href="/comment/3131#comment-3131" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3131#comment-3131" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tie, kurie esate prieš mažas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tie, kurie esate prieš mažas mokyklas, jūs esate jose buvę? Kas jums ten neatitinka? Kuo didelė mokykla geriau? Niekaip nerandu argumentų. Tose mažose mokyklose saugumas garantuotas, kuomet mažiukai neturi ryšio su vyresniais, o kur jauki aplinka, bendruomenės artumas, dėmesys kiekvienam vaikui, jo poreikiams? Jokiu būdu nepritariu jungimui dar ir dėl finansų. Mažos mokyklos save išsilaiko ir nuostolių niekam nesudaro, o gavę didžiųjų merdinčių mokyklų našlaitės vaidmenį, tuoj pat netektų savarankiškumo, unikalumo. "Puikiai" skamba Vidzgirio pagrindinės mokyklos teatro studija "Drevinukas"..., kuris savo pavadinimu garsina mažą mokyklėlę ne tik Lietuvoje. Darbuotojai kažin ar prarastų darbus, nes klasių komplektacija pilna,taip kad ir dėl to nesibaimina. Tai kokia prasmė griauti taip ilgai puoselėtas tradicijas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3131" token="GKd_iVXw7aUDwc8xt0Y8jZSTkPllQhfg3tI41KcQPwA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3130"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573761964"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ernestas</span> - Ket, 2019-14-11 - 22:06</p> </li> <a href="/comment/3130#comment-3130" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3130#comment-3130" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš irgi esu prieš darželius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš irgi esu prieš darželius mokyklas. Tikrai šiuo metu, kai nėra daug vaikų reikia atskirti mokyklas nuo darželių, nes iš mokyklų darželiuose nėra naudos moksleiviams. Ir nereikėtų tėvų kurstyti kovoti už išlikimą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3130" token="LrTt8tbnBitUFXaUOsdapEytRvc5Vi8N5aiIYte2H6c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3129"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573754939"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mama</span> - Ket, 2019-14-11 - 20:08</p> </li> <a href="/comment/3129#comment-3129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3129#comment-3129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visiems aišku, kad mažesnius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visiems aišku, kad mažesnius pastatus reikia atlaivinti, o didelius užpildyti. Kokios ten mokyklos, darželiai ir kaip patinka įrodinėti, kad tai mokykla. Persikels mokytojai su savo rodikliais į normalias patalpas su savo rodikliais, su mokytojų kambariais. Čia ne vaikų teisės ginamos, o greičiau darbo vietos. Aišku darbo vietą prarasti, tikrai netektis. O Alytuj mokyklose pertvarka pribrendo, skaudėtų, kurią mokyklą bepajudintų, bet tai pribrendo. Darželiams skaudėjo taip pat, kai buvo naikinami. Išgyveno...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3129" token="AYVyRuCkjRey-PfUvaq2ExK5MMBEAVS2hvOcEZsUdGM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3127"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573752745"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Teta</span> - Ket, 2019-14-11 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/3127#comment-3127" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3127#comment-3127" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš irgi norėčiau kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš irgi norėčiau kad 1mokytojas butų 10vaiku skirtas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3127" token="mtLvoy7KwVWziMafRZaWRycCjSzegHY6M81hSA8G4Ds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3125"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573749221"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>to tikra tiesa</span> - Ket, 2019-14-11 - 18:33</p> </li> <a href="/comment/3125#comment-3125" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3125#comment-3125" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Butent! i tikras mokyklas,o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Butent! i tikras mokyklas,o ne i darzeius-darzeliai ne mokykleles,o skirti patiems maziausiems. .o ispustas mokytoju ir adm.personala tikrai naikinti,mokiniu vieta ne darzeliuose,o mokykose ir tikrose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3125" token="tAi0bcO5yH6VlIsjkomHveMwimUU4Bcs5u697xqPlFw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3124"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573744975"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tikra tiesa</span> - Ket, 2019-14-11 - 17:22</p> </li> <a href="/comment/3124#comment-3124" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3124#comment-3124" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pradinės mokyklėlės pamiršo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pradinės mokyklėlės pamiršo arba tiesiog kai kurie dar nedirbo tuo metu kai atsirado šios pradinės mokyklėlės. Ogi tada kai mokyklose trūko vietų ir mokiniai mokėsi dvejomis pamainomis. Dabar mielieji grįžkite iš kur atėję ir užleiskite vietas patiems mažiausiems. Ar anksčiau ar vėliau visvien reikės eiti į progimnazijas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3124" token="SSq8_sexDk--D2kM3jq9L6wKOaXRaG8ixCzQPhozlDU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3118"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573720909"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiesa</span> - Ket, 2019-14-11 - 10:41</p> </li> <a href="/comment/3118#comment-3118" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3118#comment-3118" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sazininga-mazas mokyklees…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sazininga-mazas mokyklees perkelti i didesnes mokyklas.Visa problema butu isspresta.Kam Sakaleiai kam Drevinukai-yra didees mokyklos-daug sutaupytu,o dabar lesos vejais.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3118" token="Akl3UwF4KJmrnQ6lLLBgz-OX6RS10us2Eth_elwgSG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1016&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aTD3OCmbEISLV2eL_tnd9lJV0ZiNCQNro2joAE-ZU0g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 14 Nov 2019 07:56:04 +0000 vyrredaktorius 1016 at https://www.alytausnaujienos.lt Gau­ti 22 siū­ly­mai, 13-oje iš jų ne­pri­ta­ria­ma pa­siū­ly­tai švie­ti­mo per­tvar­kai. Tik dviem punktams ­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ba https://www.alytausnaujienos.lt/gau-ti-22-siu-ly-mai-13-oje-ju-ne-pri-ta-ria-ma-pa-siu-ly-tai-svie-ti-mo-tvar-kai-tik-dviem <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/128-13358" rel="bookmark"> Nr. <span> 128 (13358) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/Saule%20Likiskeliu%20Vidinis%20saugus%20kiemelis.jpg?itok=Y_IgcmFY" width="344" height="287" alt="mokykla" title="Alytaus Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siūlo renovuoti progimnazijos pastatą, nes jam atnaujinti (stogui remontuoti, Lietuvybės centrui įrengti, bibliotekos filialui įkurdinti ir kt.) jau skirta daug savivaldybės lėšų, todėl mokyklos griovimas būtų nedovanotinas mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir neūkiškumo pavyzdys. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gau­ti 22 siū­ly­mai, 14-oje iš jų ne­pri­ta­ria­ma pa­siū­ly­tai per­tvar­kai. Jai iš esmės ne­pri­ta­rė ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ba. Be­ne dau­giau­sia svars­ty­mų su­lau­kė ga­na dras­tiš­kas siū­ly­mas nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. At­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad dar­bo gru­pės su­dė­lio­ti siū­ly­mai pa­reng­ti re­mian­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­ja, ku­rią pa­ren­gė UAB „Fin­dep“. Da­bar­ti­niai mies­to va­do­vai, ku­riems teks pri­im­ti ne­leng­vus spren­di­mus dėl švie­ti­mo per­tvar­kos, šią stu­di­ją pa­vel­dė­jo (ją už­sa­kė bu­vu­sios ka­den­ci­jos va­do­vai). Aiš­kė­ja, kad stu­di­jo­je yra fak­ti­nių klai­dų, o ji pa­reng­ta au­to­riams vil­nie­čiams net ne­ap­si­lan­kius kai ku­rio­se mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­go­se – be­je, ir siū­lo­mo­se per­tvar­ky­ti.</p> <h2>Ne­aiš­kus „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ pri­jun­gi­mo prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos tiks­lin­gu­mas</h2> <p>„Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė ne­su­tin­ka, kad įstai­ga bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ja­ma, pri­jun­giant ją prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ji no­ri lik­ti at­ski­ru ju­ri­di­niu vie­ne­tu, ne­tam­pant pa­da­li­niu, ne­kei­čiant įstai­gos pa­va­di­ni­mo.</p> <p>Kaip ir Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė, ku­rios nuo­mo­ne, pro­jek­tas tu­ri bū­ti to­bu­li­na­mas ir ko­re­guo­ja­mas, vyk­ti ne tik vie­šos dis­ku­si­jos su ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis, bet tu­rė­tų bū­ti pa­si­telk­ti švie­ti­mo eks­per­tai, pro­fe­sio­na­lai, kom­pe­ten­tin­gi šios sri­ties spe­cia­lis­tai, tu­ri bū­ti pa­teik­ti tiks­lūs skai­čia­vi­mai, prog­no­zės, per­spek­ty­va mo­kyk­lų mo­ki­niams ir dar­buo­to­jams.</p> <p>„Per­tvar­ka tu­ri da­ry­ti po­zi­ty­vius, dar­nius po­ky­čius, o ne kel­ti de­struk­ci­ją, są­my­šį ir emo­ci­nį ne­sau­gu­mą“, – įsi­ti­ki­nu­si ben­druo­me­nė.</p> <p>„Ne­aiš­kus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pri­jun­gi­mo prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos tiks­lin­gu­mas ir re­or­ga­ni­za­vi­mas tuo lai­ko­tar­piu, kai įstai­gos veiks sa­vo pa­tal­po­se iki nau­jos mo­kyk­los pa­sta­ty­mo. Jis ne­pa­grįs­tas kon­kre­čiais fi­nan­si­niais skai­čia­vi­mais, nes „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pos bus iš­lai­ko­mos, to­dėl siū­lo­me pa­lik­ti sa­va­ran­kiš­ką mo­kyk­lą“, – to­kį siū­ly­mą pa­tei­kia Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė.</p> <p>Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Aly­taus sky­rius, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius at­krei­pia dė­me­sį į to­kį įdo­mų fak­tą, kad per­tvar­kos pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­teik­tos „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ap­lin­kos iš­lai­ky­mo lė­šos ne­ati­tin­ka re­a­lių duo­me­nų: 2018 me­tais ap­lin­kos iš­lai­ky­mui pa­nau­do­ta 93,9 tūkst. Eur, o ne 147,3 tūkst. Eur. Darbo grupė kol kas nepatikslino, ar ši klaida   „Fin­dep“ stu­di­jo­s, ar savivaldybės finansininkų. </p> <h2> Siū­lo iš pra­džių pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o tik pas­kui nu­griau­ti se­ną</h2> <p>Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė sa­vo nuo­mo­nės (pri­ta­ria ar ne) dar­bo gru­pės pa­siū­ly­tai švie­ti­mo per­tvar­kai ne­iš­sa­kė, ta­čiau dės­to to­kius pa­mąs­ty­mus apie su­ma­ny­mą nu­griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.</p> <p>„Siū­lo­mas Li­kiš­kė­lių mo­kyk­los nu­grio­vi­mas – ne­ra­cio­na­lus žings­nis, nes jau įdė­ta ne­ma­žai lė­šų į mo­kyk­los vi­daus erd­vių at­nau­ji­ni­mą; pa­si­reng­ta bib­lio­te­kos per­kė­li­mui (kal­ba­ma apie Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­lo per­kė­li­mą iš lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ – aut.); di­dė­ja mo­ki­nių (ypač pra­di­nių kla­sių) skai­čius. Mo­kyk­los grio­vi­mo lai­ko­tar­piu ir nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos lai­ko­tar­piu mo­kyk­la pra­ras ju­ri­di­nį sta­tu­są; mo­ki­nių tė­vams bus daug ne­pa­to­gu­mų leis­ti vai­kus į ki­tas mo­kyk­las; ti­kė­ti­na, kad da­lis mo­ki­nių ir liks to­se mo­kyk­lo­se, į ku­rias bus per­kel­ti; ne­bus for­muo­ja­mos nau­jos kla­sės; mo­ky­to­jai iš­si­sklai­dys po įvai­rias ug­dy­mo įstai­gas.“</p> <p>Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė siū­lo du spren­di­mo bū­dus: pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o ta­da nu­griau­ti se­ną pa­sta­tą, ar­ba pa­lik­ti se­ną pa­sta­tą ir lais­vas pa­tal­pas už­pil­dy­ti ki­to­mis pa­slau­go­mis vai­kams, gy­ven­to­jams (bib­lio­te­ka, spor­to bū­re­liai, Jau­ni­mo cen­tro bū­re­liai ir kt.)</p> <p>Iš da­lies švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mams pri­ta­ru­si Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria pa­siū­ly­mui dėl  Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to nu­grio­vi­mo ir šios mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­vi­mo. Jie pa­brė­žia, kad ši mo­kyk­la yra Aly­tu­je pa­sta­ty­ta vė­liau­siai, o nu­ro­dy­tas  grio­vi­mo ir pa­sta­ty­mo bei re­no­va­ci­jos iš­lai­dų skir­tu­mas nė­ra pa­grįs­tas kon­kre­čio­mis są­ma­to­mis. Į mo­kyk­los at­nau­ji­ni­mą jau yra in­ves­tuo­ti pi­ni­gai: su­tvar­ky­tas sto­gas, kla­sės, pa­keis­ti lan­gai, su­re­mon­tuo­tos mo­kyk­los vi­daus erd­vės, tad tiks­lin­ga bū­tų mo­kyk­lą re­no­vuo­ti.</p> <h2>Kas to­liau?</h2> <p>Pa­siū­ly­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką mo­kyk­lų ben­druo­me­nės ver­ti­na įvai­riais as­pek­tais. Vie­nos žvel­gia pla­tes­nia­me kon­teks­te, ki­tos – ver­ti­na tie­sio­giai (ar­ba ne­tie­sio­giai) jas pa­čias lie­čian­čias per­mai­nas ir mo­de­liuo­ja prog­no­zes.</p> <p>Pa­vyz­džiui, „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė nuo­gąs­tau­ja, kad, iš­kė­lus, kaip da­bar siū­lo­ma, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą, kils pro­ble­mų dėl 5-ųjų kla­sių kom­plek­ta­vi­mo „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jo­je.</p> <p>Ka­te­go­riš­kai pro­jek­tui ne­pri­ta­rian­ti Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ma­no, kad siū­ly­mas dėl Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los per­kė­li­mo į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas yra ne­tin­ka­mas.</p> <p>Jie pa­ste­bi, kad pro­jek­te taip pat nė­ra nu­ma­ty­ta bei įvar­dy­ta, kaip bus at­ski­ria­mos Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los iš­lai­ky­mo (elek­tros, van­dens, šil­dy­mo ir kt.) iš­lai­dos.</p> <p>Ben­druo­me­nė at­krei­pia dė­me­sį, jog nei pro­jek­te, nei ki­tu vie­šo in­for­ma­vi­mo bū­du Aly­taus vi­suo­me­nei nė­ra pri­sta­ty­ta, ko­kioms mies­to reik­mėms bus pa­nau­do­tos Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­tal­pos.</p> <p>Jos bu­vo įreng­tos, at­nau­jin­tos ir sta­to­mos nau­jos, sie­kiant įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos jau­ni­mo mo­kyk­los kon­cep­ci­ją. Šiuo tiks­lu bu­vo nau­do­ja­ma tiks­li­nė Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ki­tų me­tų va­sa­rį, o per­tvar­ka star­tuo­ti nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ko­kie siū­ly­mai bus pa­tvir­tin­ti – kol kas vi­siš­kai ne­aiš­ku. Dar­bo gru­pės pa­teik­ti siū­ly­mai tu­rė­tų bū­ti de­ri­na­mi su švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis, ta­čiau šiuo me­tu jau aiš­ku, kad dau­giau nei pu­sė jų ne­pri­ta­rė siū­ly­mams iš es­mės.</p> <p>Ža­da­ma, kad ben­druo­me­nių pa­teik­ti siū­ly­mai taip pat ke­liaus ant sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bo sta­lo. Jei su­ta­ri­mo vie­nos ar ki­tos įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mu ras­ti ne­pa­vyks, ga­li tek­ti įsi­kiš­ti  Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Tinklo pertvarkos planas bus viešai svarstomas iki sausio 2 dienos.</p> <p>Pirmadienį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su vi­ce­me­re Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­ne ir siū­ly­mus pa­ren­gu­sios dar­bo gru­pės va­do­vu V.Va­lū­nu su­si­ti­ko „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los tė­vų at­sto­vai. Su­si­ti­ki­mas įvy­ko tė­vų ini­cia­ty­va.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3109"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573633596"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mama</span> - Tre, 2019-13-11 - 10:26</p> </li> <a href="/comment/3109#comment-3109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3109#comment-3109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">visiems seniai aišku,kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>visiems seniai aišku,kad esame uodegoje su šv.pertvarka,kad lėšos švaistomos be jokios atsakomybės ir kad bent 2 mokyklas privalu uždaryti ir tai dar nebūtų užpildytos visos vietos pagrindinėse.PRIPAŽINKIM,KAD MOKYMO KOKYBĖ negali būti gera,kai surankiojami iš viso miesto mokiniai ,ypač dirbtinai kuriant 9-10 kl.,jau pajuoka virtęs ir tarp mokinių toks klasių formavimas.Gimnazijos be atrankos surenka visus,kad tik daugiau,tai kokio lygio tos gimnazijos,bet niekam tai nerųpi.GABŪS išvyksta į VILNIŲ,KAUNĄ,ar ne laikas sukurt bent vieną aukšto lygio gimnaziją?Gaila,kad nėra gero šv. stratego ir iš pertvarkos plano matosi,kad vyksta daugiau kova už savo draugų darbo vietų išsaugojimą,o ne už kokybiškų mokymo įstaigų kūrimą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3109" token="_GWHA2t4CgK4UTBsmPGladeUgoRq8ZXQvIYoIAEzsvw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3103"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573581638"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Raminta</span> - Ant, 2019-12-11 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/3103#comment-3103" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3103#comment-3103" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Malonu tai, kad iniciatyvūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Malonu tai, kad iniciatyvūs protingi tėveliai parodė, veikia, sprendžia, siūlo, netyli ir daro. Tikėtina bus išgirsti, ir šitos bėdos susidėlios į gerą.. Ir kažkas suinteresuotas privatizavimams..bus surastas ir atskleisti jo tikslai. Tegul nuo dabar jie ramiai nemiega.. Nes rausime iš pagrindų. Laikykitės įsikibę.. Bet tai truks jau neilgai.. Ačiū už straipsnį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3103" token="wkfXECYtzMabx6OogW2-doTWpIrTncPHgH1NNjl4WaY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3102"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573573519"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onurė</span> - Ant, 2019-12-11 - 17:45</p> </li> <a href="/comment/3102#comment-3102" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3102#comment-3102" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir ką siūlot protingieji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir ką siūlot protingieji kurmiai daryti, kai trūksta savivaldybei 0.5 milijono išlaikyti visus esamus pastatus. Visi labai gražūs ir protingi, įsitvėrę sienų. Galvokite ir apie žmones. Mąstymą keiskite. Ar sumesite kaip ugnegiasiams kasmet po 0.5 mln.??? Aš neduosiu! Nes manau reikia uždaryti 3-4 mokyklas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3102" token="HGTHbQAk58CyyyKXh6cBABC17BIctS9jqBJ7uagiWj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1005&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X53dLUC2f71CRmJXLa0PRVMtNK8SKQcPbBBKZ27feRM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 12 Nov 2019 07:42:18 +0000 vyrredaktorius 1005 at https://www.alytausnaujienos.lt Įvyko konkursas Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti https://www.alytausnaujienos.lt/ivyko-konkursas-alytaus-rajono-miroslavo-gimnazijos-direktoriaus-pareigoms-uzimti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/127-13357" rel="bookmark"> Nr. <span> 127 (13357) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/S.%20Gra%C5%BEulien%C4%97%20%C4%AF%20direktoriaus%20pareigas%20bus%20paskirta%20atlikus%20privalomus%20patikrinimus%20nuo%202020%20met%C5%B3%20sausio%201%20d..JPG?itok=003c-i7J" width="344" height="287" alt="S.Gražulienė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sonata Gražulienė Alytaus rajono Miroslavo gimnazijoje nuo 2002 metų dirbo mokyklos bibliotekininke ir mokytoja. Nuo 2010 metų pradėjo eiti direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, kurias eina iki šiol.</p> <p>S. Gražulienė Vilniaus pedagoginiame universitete yra įgijusi edukologijos bakalauro laipsnį, Alytaus kolegijoje baigusi verslo vadybos mokslus.</p> <p>S. Gražulienė į direktoriaus pareigas bus paskirta atlikus privalomus patikrinimus nuo 2020 metų sausio 1 d.</p> <p>Konkursas eiti Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigas vyko pasibaigus įstaigos vadovo kadencijai. Miroslavo gimnazijos direktoriumi 20 metų dirbo Romualdas Geležauskas.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Alytaus rajono savivaldybės informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=995&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fid_hQSaHA6xCm6klgh8T1wFgxI6gb2Y6KWAKvkheqc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 08 Nov 2019 12:41:15 +0000 vyrredaktorius 995 at https://www.alytausnaujienos.lt Atviras laiškas-prašymas Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui laikytis pažadų ir negriauti žmonių pasitikėjimo https://www.alytausnaujienos.lt/atviras-laiskas-prasymas-alytaus-miesto-merui-nerijui-cesiuliui-laikytis-pazadu-ir-negriauti-zmoniu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (17)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/125-13355" rel="bookmark"> Nr. <span> 125 (13355) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/mokykla.jpg?itok=sRLLUV4K" width="344" height="287" alt="Likiškėlių progimnazija" title="Likiškėlių progimnazija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aš taip pat gimiau ir užaugau Alytuje. Jau išvažiuodama studijuoti į sostinę, buvau tikra, kad iš karto po studijų, įgijusi išsilavinimą, grįšiu gyventi ir dirbti į savo gimtąjį miestą, kurį labai myliu. Aš savo svajonę įgyvendinau, sugrįžau, sukūriau šeimą, dirbu mylimą darbą, vaikai lanko mylimą mokyklą... Tik staiga akibrokštas – Alytaus valdininkai mokyklos 30-mečio jubiliejaus proga nusprendė ją nugriauti.</p> <p>Mano nuomone, viename naujausių Alytaus miesto mikrorajonų vienos naujausių ugdymo įstaigų nugriovimas nesiderina nei su švietimo, nei su mokyklų tinklo pertvarkos tikslais, o juolab su Jūsų viešai deklaruojamais tikslais, nes Jūs šiandien sugriautumėte vaikų mylimą mokyklą, sunaikintumėte jų saugią ir pažįstamą aplinką, kurioje mažamečiai jaučiasi puikiai.</p> <p>O tendencingai augantis mokinių skaičius (šiemet suformuotos net 3 pirmokų klasės, kai, palyginti su kitomis Alytaus mokyklomis, jų suformuota vos po dvi) tik patvirtina faktą, kad Jūs sugriautumėte vaikų svajones mokytis labiausiai jų interesus atitinkančioje mokykloje.</p> <p>Kaip matyti, mokyklų tinklas turi būti kuriamas siekiant teikti prieinamą geros kokybės privalomą ir visuotinį švietimą už protingą, tai yra valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad Alytaus Likiškėlių progimnazijoje mokosi 1–8 klasių mokiniai, t. y. mažamečiai, tėvams ypač svarbu, jog vaikai nueitų į mokyklą ir grįžtų iš jos kaip įmanoma saugiau ir greičiau. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, ypatingai aktualu, kad patiems mažiausiems ugdymas vyktų kuo arčiau namų. Tai atitinka ir švietimo įstaigų prioritetą imtis visų įmanomų priemonių, kad mažiausiems mokykla būtų kuo arčiau namų, kad kelionė į mokyklą ir iš jos būtų maksimaliai saugi.</p> <p>Mūsų atveju pasirinkimas vesti du mažamečius vaikus (šiuo metu jau trečiokas ir penktokas) į Alytaus Likiškėlių progimnaziją buvo tiek saugus atstumas iki mokyklos (nereikia eiti nė per vieną gatvę), tiek maksimalus saugumas pačioje mokykloje (yra uždaras vidinis kiemelis, kuriame vaikai per pertraukas gali būti lauke, nesant pašalinių asmenų).</p> <p>Taigi, mums, kaip ir kitiems daugumai tėvelių, pasirinkusiems būtent šią įstaigą, švietimas taps mažiau prieinamas, nes esant mokyklai tiesiog kieme, ji bus griaunama, o vaikai turės eiti pusvalandį kelio per daug judrių gatvių į kitas mokyklas pakankamai dideliu atstumu (vertinant atstumus iki mokyklų Alytuje).</p> <p>Juolab, pagal valdininkų planus, trečiokas turėtų eiti į vieną mokyklą, o penktokas į kitą. Mums savivaldybės atstovai turbūt paaiškintų, kad galėsime vesti į vieną, bet reikia nepamiršti adaptacijos procesų. Vienas iš jų, tokiu atveju, turėtų palikti bendraklasius ir jausti stresą dėl adaptacijos naujoje mokykloje, nepažįstamoje aplinkoje.</p> <p>Įgyvendinant teisinės valstybės principą turi būti užtikrinamas tiek teisinių, tiek visuomeninių santykių stabilumas. Visų pirma, tokie planai, kurie liečia jautriausią ir labiausiai pažeidžiamą asmenų grupę (mūsų mažuosius), turi būti strateginiai, ilgalaikiai, plačiai ir oficialiai išviešinti, išdiskutuoti, kad visi suinteresuoti asmenys turėtų galimybę tiek dalyvauti, išreikšti savo nuomonę, priimti atitinkamus jų gyvenime itin svarbius ir reikšmingus sprendimus (vienas jų, vaikams ugdymo įstaigos parinkimas).</p> <p>Kaip matyti, mokyklų tinklo pertvarkos planas 2016–2020 metų, bet planas nugriauti moklyklą ir pastatyti naują išviešintas tik dabar, 2019-ųjų pabaigoje, kai 2020 metų rugsėjo mėnesį (jau kitais mokslo metais) planuojama įgyvendinti tuos planus. Tai pažeidžia mano kaip mamos, taip pat kaip mokesčių mokėtojos ir Alytaus miesto savivaldybės gyventojos  teisėtus lūkesčius į prieinamą geros kokybės švietimą, teisinių ir visuomeninių santykių stabilumą.</p> <p>Beje, planuose nugriauti progimnaziją akcentuojamas tik griovimo ir pastatymo bei renovacijos kaštų skirtumas, kuris nėra pagrįstas konkrečiomis sąmatomis. Visiškai nevertinama, kad į mokyklos atnaujinimą jau investuoti pinigai: sutvarkytas stogas, klasės, pakeisti langai, suremontuotos vidinės erdvės mokykloje, o ką kalbėti apie jos pastatymą.</p> <p>Daugelį metų iš eilės buvo investuojamos lėšos į mokyklos ir jos inventoriaus pagerinimą ir staiga, 2019-ųjų pabaigoje, net neatsiklausus bendruomenės narių nuomonės, nepadarius jokio viešo susirinkimo Alytaus Likiškėlių bendruomenės nariams, tiesiog imtis kraštutinių ir itin pažeidžiančių mažamečių vaikų interesus – sugalvota ugdymo įstaigą nugriauti (ir, jei nepasikeis iki to laiko valdininkai, jų planai ir ketinimai… pastatyti naują).</p> <p>Pažymėtina, kad dauguma mokyklų, kurių statyba užbaigta daug anksčiau, kurių fizinis nusidėvėjimas pagal statybos metus daug didesnis, renovuotos ir nebuvo planų griauti, o šią, kurios statyba daug naujesnė, siekiama nugriauti ir... galbūt pastatyti naują.</p> <p>Galvojant apie formalius skaičiukus (nepagrįstus jokiais tiksliais paskaičiavimais ir sutaupymo skirtumu, tuo atveju, jeigu mokykla visgi būtų renovuojama, o ne griaunama ir statoma nauja), visiškai paneigiami Likiškėlių bendruomenės, dabartinės ugdymo įstaigos narių interesai turėti savo pasirinktą mokyklą ir saugią, išpuoselėtą bei pažįstamą aplinką šiuo metu, o ne po dvejų ar trejų metų.</p> <p>Mokyklos griovimas turėtų būti kraštutinė priemonė, kai nėra jokių perspektyvų dėl jos ateities. Pažymėtina, kad visiškai seni daugiabučiai yra renovuojami, bet ne griaunami, kartais jų būklė išties kritinė, arti avarinės.</p> <p>Dar kartą akcentuotina, kad ši mokykla pastatyta viena vėliausiai Alytuje, tad jos renovacija labiausiai atitiktų Likiškėlių bendruomenės ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos interesus. Visų pirma, dabartiniai vaikai nebūtų nuskriausti ir nebūtų mokykla nugriauta dabar, kai jiems jos labiausiai reikia, o savivaldybė sumažintų kaštus pastato eksploatacijai. Juk faktinės aplinkybės byloja, kad kasmet mokinių mokykloje tik daugėja, darytina išvada, kad mokinius ir jų tėvus džiugina mokyklos ugdymo kokybė.</p> <p>Mokiniai ir jų tėvai net nevertina, kad mokykla nusidėvėjusi, ji tampa patraukli dėl savo kompetencijos, novatoriškumo, kūrybiškumo, naujų iššūkių ir idėjų. Paradoksalu tai, kad mokinius ketinama „laikinai perkelti“, neatsižvelgiant į jų pageidavimus ir norus, į Vidzgirio progimnaziją, kurią kaip tik ketinta uždaryti, nes mokinių mokykloje tendencingai mažėjo, nes ji nepatraukli net šalia gyvenantiems gyventojams. Bet valdininkai dėl nežinomų priežasčių planus pakeitė ir „priverstiniu būdu“ ketina padaryti ją patrauklią kitiems, kurių mokyklą galimai ketina nugriauti.</p> <p>Šią progimnaziją būtina ir tikslinga renovuoti, o ne griauti ir statyti naują. Pažymėtina, kad tokia tendencija yra visoje Lietuvoje, tai yra daugybė seniau pastatytų mokyklų yra renovuojamos, o ne griaunamos.</p> <p>Pripažintina, jog pertvarkų švietimo sistemoje tikrai reikia, nes lėšos švietimui turi būti panaudojamos racionaliai, kad nebūtų administraciniai ištekliai švaistomi tuščioms erdvėms šildyti, bet šioje progimnazijoje tuščių erdvių nėra. Kiek mums žinoma, mokykloje visos patalpos yra eksploatuojamos.</p> <p>Beje, kodėl valdininkai „pamiršo“ idėją perkelti bibliotekos filialą į progimnazijos patalpas. Juk pačioje mokykloje esanti didelė biblioteka vaikams – tai dar viena neįkainojama vertybė mokinukams, skatinanti kuo daugiau skaityti, nepamiršti knygų. Juk renovavus pastatą mokiniai turėtų galimybę mokytis, jų nuomone, labiausiai jų interesus atitinkančioje ugdymo įstaigoje.</p> <p>Renovavus mokyklą, būtų sumažinti kaštai už šildymą, tačiau netektų parasti net 1 milijono eurų už itin unikalaus pastato nugriovimą (mokykla, turinti uždarą vidinį kiemelį, yra vienintelė Alytuje, kur švenčiamos įvairios mokyklos ir bendruomenės šventės), netektų prarasti lėšų, kurios jau panaudotos mokyklos būklės pagerinimui (stogo, langų keitimui, klasių remontui, „Virtuvės mitų griovėjų“ įkurtos kulinarinės klasės, Lietuvybės centro  ir kt.), netektų prarasti erdvių patalpų, į kurių pastatymą savivaldybė taip pat investavo labai dideles lėšas, o būtų galima išnaudoti puikioms naujoms perspektyvoms, kaip kad ir minėtos bibliotekos įsteigimui.</p> <p>Galima daugiau patalpų skirti neformaliajam ugdymui, renovuotos patalpos taptų patrauklesnės neformaliojo ugdymo organizatoriams. Likiškėlių progimnazijoje veikia Lietuvybės centras, kuris suburia į Alytų gyventi sugrįžtančius emigrantus. Ir ne tik.</p> <p>Beje, Likiškėlių progimnazija yra sukūrusi itin saugią ir sveiką mokymosi aplinką, dar ir todėl tendencingai didėja mokinių skaičius. Juk saugumo jausmas yra vienas pagrindinių reikalavimų, siekiant užtikrinti nuoseklų asmenybės ugdymą. Kol mokykloje nėra sukurta saugi, sveika atmosfera, mokiniui nėra labai svarbu siekti šiltų tarpasmeninių santykių, kurti juos, formuoti aukštus akademinius tikslus, siekti būti asmenybe, kuria galėtų didžiuotis jis pats ar aplinkiniai žmonės.</p> <p>Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikai, kurių ugdomoji aplinka yra geranoriška, saugi ir šilta bei orientuota į konkretaus vaiko poreikius, rečiau serga įvairiomis ligomis, yra mažiau agresyvūs ir stabilūs sunkiose situacijose, lengviau susitvarko su asmeniniais išgyvenimais ir greičiau nusiramina.</p> <p>Valdininkai su savo abstrakčiais apskaičiavimais keletui šimtui mažamečių mokinukų nori staiga atimti taip ilgai puoselėtą, sukurtą saugią, sveiką mokymosi aplinką ir keletui metų perkelti į kitą, nepažįstamą ir daug labiau nutolusią nuo namų aplinką.</p> <p>Jau dabar mūsų mažamečiai, tik išgirdę apie tokius valdininkų planus, praranda saugumo jausmą, kad jų aplinka, tiek metų buvusi antraisiais namais, gali būti tiesiog sunaikinta, sugriauta. Net neabejotinai tai sutrikdytų mažamečių asmenybių nuoseklų ugdymą, pablogintų akademinius tikslus, sukeltų nepasitenkinimą ir netgi psichologinių problemų.</p> <p>Kaip minėta, valdininkai tokius planus, jų projektus turėtų kurti prieš kelerius metus tam, kad būtų suspėta įvertinti, atsižvelgti, tam, kad būtų mokiniams užtikrintas saugumo jausmas ir stabilumas. Gal tuomet tėvai turėtų galimybę nuo pirmos klasės leisti į kitą mokyklą, kurti jų saugią aplinką, o ne taip staigiai imti ir išmesti iš saugios aplinkos dėl ekonominių paskaičiavimų, kurie tėra vienašališki (kaip minėta, vertinta tik nugriovimo ir pastatymo naujo pastato bei renovacijos kaštų skirtumas, bet nevertinta, kiek teigiamų pokyčių būtų šią progimnaziją renovavus).</p> <p>Savivaldybė, kurdama mokyklų tinklą, rūpindamasi mokyklų veiklos kokybe, organizuodama švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai ir vykdydama kitas funkcijas, o svarbiausia – turėdama aiškų tikslą ir prisiimtą įsipareigojimą siekti pažangos, turėtų reikšmingai prisidėti prie aukštesnių bendrojo ugdymo rezultatų; sumažinti nepalankaus socialinio, kultūrinio, ekonominio konteksto poveikį mokinių pasiekimams; įkvėpti mokyklas ir mokytojus siekti pažangos, o ne vykdyti destrukciją.</p> <p>Akivaizdu, kad tarp savivaldybės deklaruojamo tikslo – teikti prieinamą geros kokybės privalomą ir visuotinį švietimą ir atliekamų veiksmų – planų „keletui metų“ sunaikinti, sugriauti Likiškėlių progimnazijos saugią aplinką ir atmosferą, ir vėliau ją atkurti naują, yra akivaizdus prieštaravimas.</p> <p>Gerb. Alytaus vadove ir kiti Alytaus valdininkai, labai prašau – išgirskite Alytaus Likiškėlių bendruomenės norą išsaugoti savo vaikų antruosius namus. Mokyklos griauti tikrai nereikia – tereikia šį unikalų pastatą atnaujinti, renovuoti, kad jo ir išorė taptų tiek pat patraukli, kiek dabar mokiniams patrauklus jos vidus, saugi aplinka, aukšta dalykinė kompetencija ir novatoriškas požiūris į ugdymą. Tokiu būdu būtų apginti tiek Alytaus Likiškėlių bendruomenės, mokinukų interesai, tiek Alytaus miesto savivaldybės administracijos.</p> <p>Pagarbiai,</p> <p>Alytaus Likiškėlių progimnazijos mokinių mama</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3072"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1573045669"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>agne</span> - Tre, 2019-06-11 - 15:07</p> </li> <a href="/comment/3072#comment-3072" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3072#comment-3072" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">laikas is darzeliu i…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>laikas is darzeliu i mokyklas sugryzti ,o darzeliu patalpas grazinti darzelinukams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3072" token="fOAZz559PAzeOAtUDMH0XmMb3xouaHHePxFJMHJqWd0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3068"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572984011"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>123</span> - Ant, 2019-05-11 - 22:00</p> </li> <a href="/comment/3068#comment-3068" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3068#comment-3068" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko vertas kreipimasis …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko vertas kreipimasis ,viešas laiškas, miesto merui jei nepasirasoma nei vardu nei pavarde ? Anonimai būna kur ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3068" token="AmKOvqqQfxrPYzcvOpLNNUH2os4dQclPKOVtXEnvCBs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3056"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572802433"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linui</span> - Sek, 2019-03-11 - 19:33</p> </li> <a href="/comment/3056#comment-3056" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3056#comment-3056" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sutinku su Jūsų nuomone. Ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sutinku su Jūsų nuomone. Ir dar papildysiu. Pažįstu keletą tokių supermamyčių, kurių visas darbas yra atvežti vaikus į mokyklą, o po to "laikas sau" kaip jos sako. Ypač jos būna nepatenkintos kai būna koks neplanuotas gripo karantinas. Tada gi reikia būti visą dieną su savo vaiku, o tai joms tragedija. Aišku, yra ir kitokių mamyčių, bet šita grupė auga kaip ant mielių. Ir joms viskas visada būna b l o g a i !!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3056" token="bYT-wbR6kdyC92w5sp-86bFmngF48p4l0dRTAULDWTw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3050"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572783911"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linas</span> - Sek, 2019-03-11 - 14:25</p> </li> <a href="/comment/3050#comment-3050" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3050#comment-3050" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net gėda skaityti tokį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net gėda skaityti tokį egoistinį straipsnį.Mokyklų yra 12,o mokinių sumažėjo perpus -vadinasi reikia 6 mokyklų,bet svarbiausia palikti mokyklą šio teksto autorei,nes jos vaikams bus pusė valandos iki mokyklos,tai gal jai įsteigti mokyklą privačią šiai šeimai? Kodėl autorė nepagalvoja apie kaimo vaikus apie tai,kad jokia užsienio valstybė neleistų tokios prabangos.Anglijoje mokiniai važinėja po keliolika kilometrų į artimiausią mokyklą tai ar jie blogiau gyvena?Čia blaiviam pamąstymui.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3050" token="YWilCKvmpp_ib5frCB9dmM8wDu1AVt27DpbLrdOz9fk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3049"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572775932"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>One</span> - Sek, 2019-03-11 - 12:12</p> </li> <a href="/comment/3049#comment-3049" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3049#comment-3049" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su šituo savo pamokslu,tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su šituo savo pamokslu,tai kaip Pilypas iš kanapių....nelaiku ir ne vietoje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3049" token="JLOaIhH41pKSw-hginCh_4w3QiP-YiL-I5ljkr0lsjg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3048"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572769759"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kristupas</span> - Sek, 2019-03-11 - 10:29</p> </li> <a href="/comment/3048#comment-3048" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3048#comment-3048" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražus jautrus beveik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražus jautrus beveik patriotinis str.beb kas iš to? Seniai jau 1 mokykla perdaug.reikėjo ,,nepaleist to ,,puikiojo" direktoriuko.gal dar pratempes kokius metus būtų.ne meras nuspres...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3048" token="Az7JzS5Ke6e-vm6u8y05Vcv8vyC702pUJz_qXdL3RS8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3045"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572719015"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasiūlymas</span> - Šeš, 2019-02-11 - 20:23</p> </li> <a href="/comment/3045#comment-3045" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3045#comment-3045" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai pirma Likiškėlių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai pirma Likiškėlių progimnazijos stadione pastatykim naują mokyklą, o paskui nugriovę senąją jos vietoje įrengsime stadioną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3045" token="8grHVkcK6wzUr50LqPY_x2jr6grBfy5EjQ_2F-7rD-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3043"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572709236"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Saulius</span> - Šeš, 2019-02-11 - 17:40</p> </li> <a href="/comment/3043#comment-3043" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3043#comment-3043" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu, ar mamytei reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu, ar mamytei reikia mokslo vaikams, ar mokyklos pastato? Jei pirmo, tai koks turėtų būti skirtumas, arčiau ar toliau, laikinai ar ilgesniam laikui...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3043" token="DjAVNXb2-uTaaiQWGz-C1tVGdhaE7vYwIlnpvOPnV_8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3042"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572700838"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tikrai</span> - Šeš, 2019-02-11 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/3042#comment-3042" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3042#comment-3042" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būtų puiku,kad pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būtų puiku,kad pagaliau atsirastų stuburas ir protas,argumentuota kalba ir bent 5m.strategija.Bet nrlsbsi tikėtina.Perteklinis mokyklų skaičius,kova už krūvius ir mokinio krepšelį bei lėšų švaistymas niekur neveda.Ir ne bobelėm spręst,kuri mokykla gera.Gal veskit į privačią</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3042" token="ULgjyuN2-YGLjxXwfmxSnD9NuW4jTlRdp_lytVxJhgo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3039"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572698575"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mamytei</span> - Šeš, 2019-02-11 - 14:42</p> </li> <a href="/comment/3039#comment-3039" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3039#comment-3039" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokio ilgio talmudų dabar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokio ilgio talmudų dabar niekas neskaito ir niekas nerašo. O jei parašei, tai nebijok ir savo pavardę pasirašyt. Jei į anoniminius skundus nereaguojama, tai nereaguokim ir į šitą isterišką ir dar su melo elementais raudą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3039" token="LzxDmkHxW9tFG2X0KKyu7qLmuLq8QKgA_xi-Rp2JPT8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3035"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572694103"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Šeš, 2019-02-11 - 13:28</p> </li> <a href="/comment/3035#comment-3035" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3035#comment-3035" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mokyklos nereik nugriaut,bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mokyklos nereik nugriaut,bet nereik ir ant Ceciulio varyt..ne jis vienas sprendzia...manau ponia vaiku mama nevisai teisi!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3035" token="5lUOQBeI4htDzL7La24k6RSDR4g7bYuYtaAVn3jGEOw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3034"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572694094"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiske</span> - Šeš, 2019-02-11 - 13:28</p> </li> <a href="/comment/3034#comment-3034" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3034#comment-3034" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bent moteris raudanti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bent moteris raudanti spaudoje pasiskelbtų nuo mokyklos mokinių tėvų tarybos nare ar kažkas panašaus,kad ne 2 vaikų vaikų mama,bet nuo visos mokyklos,o čia dejuoja viena moterėlė.Kaimo vaikams dešimtis km.važiuoti reikia,bet jie nevirkauja.Spauda juk nespręs tamstos vaikų mokyklos atstumų problemų,pažiūrėkite savivaldybėje planus,kreipkitės į savivaldybę,sužinokite visą tiesą,tuomet kaip gausite atsakymus,bus apsvarstytas tamstos kreipimasis į savivaldybę,jos atsakymą jums ir publikuokite.Aš už geriausią variantą-ne vienos moters virkavimus.Gal būt nauja pastatyta mokykla bus net tamstos 2 vaikams patrauklesnė,joje bus daugybė naujovių vaikų mokymo kokybei gerinti.Vaikai saugiai pasiekti bet kokią vietą mokomi nuo mažens namuose.Manau ne atstumas šiai moteriai problema.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3034" token="bxzpz2f2sgYsbPgxOdVdmj-1JHBT4pZL5RspQDkNoYQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3032"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572689877"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Urtė</span> - Šeš, 2019-02-11 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/3032#comment-3032" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3032#comment-3032" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Švietimo tinklo pertvarka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Švietimo tinklo pertvarka numesta savivaldybėms, bet sprendimo palikti ar naikinti, jos savarankiškai negali ppriimti. Kreipkitės į ministeriją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3032" token="QteAPwSWaSdh3NyEff8lX3gUsArobCx3sXAmmQ3ylvo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3031"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572681691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Šeš, 2019-02-11 - 10:01</p> </li> <a href="/comment/3031#comment-3031" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3031#comment-3031" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip pritariu, kad griauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip pritariu, kad griauti tikrai nebūtina, geriau renovuoti ir negąsdinti be reikalo bendruomenės. Bet kai supermamos pradeda vertinti miesto mokytojų kompetencijas, tai žiauru ir net pagalvoji kokio jos lygio yra pačios. Gal galėtų konkrečiai parašyti kur išvardinti kiekvienos mokyklos kriterijai kur ,,blogi mokytojai" o kur geri?Kai vaikai geri tai ir mokytojai geri.Dar vienas labai svarbus dalykas, ko supermamos galimai nežino nes buvo dar visai mažytės, kad pradinės mokyklos atsirado tada kai Vidzgirio pagrindinėje buvo dvi pamainos ir mokiniai kartu su mokytojomis, buvo perkelti į darželio patalpas. Tai gal dabar atsilaisvinus patalpoms , laikas visiems sugrįšti atgal, kur vaikai bus ugdomi pagal visas higienos normas. O Likiškėliams sėkmės , viskas bus gerai. Mokyklą jūs tikrai ten turėsite.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3031" token="bhnAI7Wn1x58-iaOvmtSAzUNvRMkorYNckr1fSlcMHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3030"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572641398"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kita mama</span> - Pen, 2019-01-11 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/3030#comment-3030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3030#comment-3030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal ir teisingi žodžiai. Bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal ir teisingi žodžiai. Bet tikrai reikia tvarkyti tinklą. Iš kitos pusės ar kas susimąsto apie pradinukus ir pagrindinės mokyklos mokinius, kurie iš Ulonų seniūnaitijos keliauja į jiems artimiausią Dzūkijos mokyklą? Ar kas pagalvoja apie jų saugumą. Manau yra "Volungės", Sakalėlio ir kitos mokyklos, į kurias gali vaikai eiti mokytis. Visada rasi pliusų ir minusų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3030" token="huEFI_uKNwJmLPjCC8HMUIsCw5ytM5q5T2sxyFgbNB0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3029"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572641107"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Griauti</span> - Pen, 2019-01-11 - 22:45</p> </li> <a href="/comment/3029#comment-3029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3029#comment-3029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir mažiau klausyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir mažiau klausyti aimanuojančių moterėlių. Neįmanima net perskaityti iki galo visos raudos. Viena aišku, kad kiekvienam moksleiviui mokykla privalo stovėti jo namų kieme, tuomet tėvai bus laimingi. Visa kita nesvarbu. O šiaip pačios mokyklos pastatas visiškai be logikos. Nugriauti ir pastatyti šiuolaikišką bent vieną mokyklą, bus geriausias sprendimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3029" token="0W5wH-jltBdxm4z0qSrDt6ky-wVgS6cuwHfvwAs4ns8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3028"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572636318"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Buvus mokine</span> - Pen, 2019-01-11 - 21:25</p> </li> <a href="/comment/3028#comment-3028" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3028#comment-3028" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasirasau po kiekvienu sio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasirasau po kiekvienu sio teksto zodziu! Negalima griauti!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3028" token="23Q1W7zfKEuLzGf_7uftPoGPuCbjVapxTX9C1LOWz0o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=979&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JS1dEZnmURYFswPnvLMoDMP2yn32YynKeIlrJZdXXn8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Nov 2019 19:01:01 +0000 vyrredaktorius 979 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mas už „pro­tin­gą ir sa­vi­val­dy­bei pa­ke­lia­mą kai­ną”: pa­siū­ly­tas di­dy­sis tau­tų kraus­ty­ma­sis, pa­ke­liui nu­griau­nant Li­kiš­kė­lių mo­kyk­los pa­sta­tą https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mas-uz-pro-tin-ga-ir-sa-vi-val-dy-bei-pa-ke-lia-ma-kai-na-pa-siu-ly-tas-di-dy-sis-tau-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/125-13355" rel="bookmark"> Nr. <span> 125 (13355) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/kaukes.jpg?itok=oMQSB4hu" width="344" height="287" alt="Švietimas" title="Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimus dėl Alytaus švietimo įstaigų tinklo pertvarkos priims kitų metų vasario mėnesį. Galimas dalykas, kad savo žodį teks tarti ir arbitrui – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Jos įsikišimo prireiks tokiu atveju, jei politikų nuomonės dėl darbo grupės pasiūlytos pertvarkos ir švietimo bendruomenių siūlymų išsiskirs. Šiuo metu iki lapkričio 4 dienos švietimo įstaigų bendruomenės gali teikti savo siūlymus dėl pertvarkos, o iki lapkričio 5 dienos tokius siūlymus gali teikti interesų grupės (švietimo profsąjungos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija ir panašiai). Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­gal sta­ty­bos me­tus nau­jau­sia mo­kyk­la – kri­ti­nės būk­lės</h2> <p>Pa­reng­ta­me pro­jek­te siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą nu­griau­ti ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nią  mo­kyk­lą, skir­tą ke­tu­riems šim­tams vai­kų.</p> <p>To­kio siū­ly­mo mo­ty­vas – UAB „Fin­dep“ stu­di­ja, ku­rios duo­me­ni­mis – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to būk­lė yra kri­ti­nė, o ug­dy­mo są­ly­gos kenks­min­gos. Nors pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka, sto­gas) su­tvar­ky­tos, ta­čiau vi­sos ki­tos – kri­ti­nės būk­lės.</p> <p>Pa­sta­tas nuo pa­sta­ty­mo tik iš dalies buvo ­re­no­vuo­tas. Be­je, ši mo­kyk­la – nau­jau­sia mies­te, pra­dė­ju­si veik­ti 1989 me­tais kaip Aly­taus 12-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Jo­je 1–11 kla­sė­se mo­kė­si 1 tūkst. 66 mo­ki­niai, dir­bo 66 mo­ky­to­jai. Šiuo me­tu Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 366 mo­ki­niai.</p> <p>Jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas mo­kyk­los pa­sta­tą griau­ti, lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bū­tų per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, o 5–8 kla­sių mo­ki­niai – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją.</p> <p>Eks­per­tai siū­lo sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, nes tai fi­nan­siš­kai ga­li­mai yra nau­din­giau nei re­no­vuo­ti se­ną. Pa­sta­to grio­vi­mo kai­na, pa­gal UAB „Sis­te­la“ skai­čia­vi­mus, bū­tų 1 103 635,75 eu­rų (su PVM), o nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba – 3 039 960 eu­rų (su PVM). Pa­ly­gi­ni­mui: da­bar­ti­nio pa­sta­to re­no­va­ci­jos kai­na, pa­gal UAB „Sis­te­la“ skai­čia­vi­mus, – 4 907 562,13 eu­rų (su PVM).</p> <p>(„Fin­dep“ sa­vo stu­di­jo­je rė­mė­si UAB „Sis­te­la“skai­čia­vi­mais).</p> <h2>Per­tvar­kos tai­ki­ny­je – „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­kas“</h2> <p>Tik­ras tau­tų kraus­ty­ma­sis pa­siū­ly­tas dvie­jų įstai­gų ben­druo­me­nėms, ku­rios po per­tvar­kos ne­tek­tų sa­va­ran­kiš­ku­mo, nors bent lai­ki­nai lik­tų da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se – kol bus pa­sta­ty­ta nau­ja mo­kyk­la nu­griau­tos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vie­to­je.</p> <p>Siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą (ją lan­ko 294 moks­lei­viai), pri­jun­giant   prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, bet pa­lie­kant mo­ki­nius ug­dy­ti da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. At­ei­ty­je, kai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos bu­vę mo­ki­niai su­grįž­tų į nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, ku­ris jiems ga­li­mai bū­tų pa­sta­ty­tas, da­bar­ti­nės „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­jais bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. </p> <p>Tai­gi „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nei ge­res­nių są­ly­gų dar tek­tų pa­lauk­ti, nors, UAB „Fin­dep“ stu­di­jos duo­me­ni­mis, šios pra­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė ir lau­ko spor­to aikš­te­lė ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų, trūks­ta lė­šų mo­kyk­los mo­der­ni­za­vi­mui ir in­fra­struk­tū­ros su­tvar­ky­mui (pa­sta­to ap­šil­ti­ni­mui, vi­daus pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jai ir re­mon­tui, vė­di­ni­mo, šil­dy­mo ir nuo­te­kų sis­te­mų at­nau­ji­ni­mui).</p> <p>Pa­na­šus li­ki­mas lauk­tų ir „Dre­vi­nu­ko“.</p> <p>Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, ku­rį šiuo me­tu iš vi­so lan­ko 299 vai­kai, siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti, pri­jun­giant jį prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ir pa­lie­kant jo mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te. Siū­lo­ma vyk­dy­ti ste­bė­se­ną dėl iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kio ten­ki­ni­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių nu­ma­to­ma per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.</p> <h2> „Pra­tur­tė­tų“ ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja, ir Jau­ni­mo cen­tras, ir ASRC</h2> <p>Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti iš biu­dže­ti­nės į vie­šą­ją įstai­gą ir pri­jung­ti prie Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos, įku­riant Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo sky­rių ir Aly­taus pa­tai­sos na­mų sky­rių.</p> <p>Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los su­au­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­nius (iš­sky­rus esan­čius Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se) ir jau­ni­mo kla­sių mo­ki­nius siū­lo­ma per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, ku­rio­se veik­tų Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo sky­rius.</p> <p>Siū­ly­mus ren­gu­sios dar­bo gru­pės ma­ny­mu, be ki­ta ko, taip pa­ge­rė­tų Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų už­pil­do­mu­mas. Da­bar­ti­nį Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą bū­tų siū­lo­ma nau­do­ti ki­toms mies­to reik­mėms, o mo­der­nią spor­to sa­lę per­duo­ti VšĮ Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui.</p> <p>Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­da­li­nius – Sau­gaus eis­mo kla­sę ir Ru­sų šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą siū­lo­me per­duo­ti Aly­taus jau­ni­mo cen­trui. Ši įstai­ga nau­do­ja­si pa­tal­po­mis Vin­gio g. 15A. Ta­me pa­čia­me pa­sta­te yra įkur­ta Sau­gaus eis­mo kla­sė.</p> <p>Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti į Aly­taus mies­to švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bą ir per­kel­ti į at­si­lais­vi­nu­sias vie­nos iš švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­pas, jai rei­kia 322 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to.</p> <h2>Siū­ly­mai bus tei­kia­mi po­li­ti­kams</h2> <p>Anks­čiau mi­nė­tų švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mų tiks­las – „su­da­ry­ti są­ly­gas plė­to­ti ge­ros ko­ky­bės pri­va­lo­mą­jį ir vi­suo­ti­nį švie­ti­mą, di­din­ti jo pri­ei­na­mu­mą už pro­tin­gą, sa­vi­val­dy­bei pa­ke­lia­mą kai­ną“.</p> <p>Švie­ti­mo ben­druo­me­nei šiuo me­tu la­biau­siai rū­pi, ko­kia to­les­nė šių tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mų svars­ty­mo ei­ga, kiek lai­ko li­ko iki kon­kre­čių spren­di­mų pri­ėmi­mo? Vi­si pro­jek­te mi­ni­mi per­tvar­kos siū­ly­mai, jei po­li­ti­kai jiems pri­tar­tų, tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti įgy­ven­din­ti nuo 2020 rug­sė­jo 1 die­nos.</p> <p>Iki 2020 me­tų sau­sio 2 die­nos bus or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­ko­re­guo­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pro­jek­to vie­ša­sis svars­ty­mas, pro­jek­tas tu­rės bū­ti su­de­rin­tas su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis in­te­re­sų gru­pė­mis.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo dar­bo gru­pei, ku­ri tei­kė siū­ly­mus, va­do­vau­ja Vy­tuo­lis Va­lū­nas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas; gru­pės va­do­vo pa­va­duo­to­ja – Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.</p> <p>Gru­pės na­riai: Lai­mu­tė Ja­si­niaus­kie­nė, pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no na­rė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Obe­lė­lė“ pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Obe­lė­lė“ vy­res­nio­ji iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­ja; Vil­tau­tė Ja­siū­nie­nė, Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui; Ine­sa Ka­za­ke­vi­čiū­tė-Več­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bos na­rė, mo­ki­nių tė­vų at­sto­vė; Mil­da Ko­chans­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, mo­ky­to­jų at­sto­vė, Aly­taus Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė; Edi­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė; Klė­ja Mer­čai­ty­tė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė; Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė, Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja švie­ti­mui ir me­to­di­niam dar­bui, l. e. di­rek­to­riaus pa­rei­gas; Mei­lė Pla­tū­kie­nė, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė; Eri­ka Poš­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių di­rek­to­rių at­sto­vė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė; Vir­gi­ni­jus Skrob­las, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius; Vi­li­ja Su­šins­kie­nė, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė; prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė; Ro­mu­al­das Zda­na­vi­čius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/IMG_1871.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-967-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/IMG_1871.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Vidinis%20saugus%20kiemelis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-967-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Vidinis%20saugus%20kiemelis.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Alytaus%20Liki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3%20progimnazija%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-967-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Alytaus%20Liki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3%20progimnazija%20%281%29.jpg" width="642" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3057"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572804396"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aurimas </span> - Sek, 2019-03-11 - 20:06</p> </li> <a href="/comment/3057#comment-3057" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3057#comment-3057" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jaunimo centrą ir jaunimo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jaunimo centrą ir jaunimo, suaugusių mokyklas kelti į Vidzgirio progimnaziją. Bus užimta mokykla ir nereikės kitų mokyklų bendruomenių laikyti įtampose. Vidzgirio mokykla vistiek niekada nebus gera mokykla. Ji pasmerkta ir paskui tempiasi kitas geras mokyklas. Švietimo skyriuje dirba keli Vidzgirio mokyklos buvę darbuotojai. Komisijoje Vidzgirio m. mokinės, kuriai galima eiti į mokyklą kada nori ar kada netingi, mama. Tai bent komisija. Pavaduotoja Ališauskienė dalyvauja Senamiesčio mokyklos direktoriaus konkurse. Kodėl ne Vidzgirio? Ji tokia gera ir kokybė tobula, o mokinių mažiau nei pradinėse mokyklose. Tai va kaip čia viskas gražiai baisu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3057" token="rC9AF2KGhjslSOQjKG98y2GPo0oau6IBkVyqZfZPu3A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3055"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572799532"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - Sek, 2019-03-11 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/3055#comment-3055" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3055#comment-3055" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl nepaliestos tos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl nepaliestos tos įstaigos, kurių atstovai buvo komisijoje??? Kur etika??? Sudirbkim tuos, kurių čia nėra? Ar ne taip buvo? Kažkaip neskaniai čia kvepia, kažkuo panašiu į rudą gabalą nesakysiu ko...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3055" token="RViTkfTnw-kOILAsk1Zq_QR0X6L-LNog9shOsCLcFuQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3054"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572796317"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ir vel</span> - Sek, 2019-03-11 - 17:51</p> </li> <a href="/comment/3054#comment-3054" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3054#comment-3054" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip gali pertvarkos planas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip gali pertvarkos planas būti logiškas,jei sėdi komisijoje šališki asmenys<br /> Ir tai įtakojo visa pertvarka<br /> Šią komisiją pilnai galima apskųsti etikos komisijai.absurdas,kokių reta.o paskutinį ir lemiamą žodį tarė valunas.jis iš vis negali būti tokioj komisijoje<br /> .<br /> .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3054" token="sXsPhb0c96XujDipi7aBa3jwTe97z34fTrZC07fSEyI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3053"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1572795057"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Arcius</span> - Sek, 2019-03-11 - 17:30</p> </li> <a href="/comment/3053#comment-3053" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3053#comment-3053" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar nebus su ta mokykla kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar nebus su ta mokykla kaip su teatru. stovi vaiduoklis daugiau kaip dvidešimt metų...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3053" token="CbS1JiCMNSgQ3RlugI5crqrJqxTsNrC8YUbgjI5RqMA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=967&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="02ix1aULHjc4cpjL7Monn0x_U3t3KvKt7WnGWSlTqLY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 31 Oct 2019 07:53:25 +0000 vyrredaktorius 967 at https://www.alytausnaujienos.lt Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no: kas lai­mi, o kas pra­lai­mi? https://www.alytausnaujienos.lt/vai-ku-da-ly-bos-tarp-mies-ir-ra-jo-no-kas-lai-mi-o-kas-pra-lai-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13350" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13350) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/mokiniai%20Almai.jpg?itok=4SYLcQS3" width="344" height="287" alt="Mokyklos" title="Šiais mokslo metais 1 tūkst. 733 vai­kai iš Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko Alytaus miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.          Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta</h2> <p>Šiais moks­lo me­tais sep­ty­nio­li­ka Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų lan­ko 6 tūkst. 787 mo­ki­niai. Iš jų 1 tūkst. 294 – iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Dau­gu­ma jų – 1 tūkst. 254 – iš kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Mo­ki­nių skai­čius ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo 45-iais.</p> <p>Try­li­ka iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų – lop­še­liai-dar­že­liai ir dvi mo­kyk­los-dar­že­liai – su­lau­kė 2 tūkst. 645 ug­dy­ti­nių: 2 tūkst. 189 iki­mo­kyk­li­nu­kų bei 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lan­ko 669 vai­kai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, dau­gu­ma jų – 479 – vėl­gi iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais pas­ta­rų­jų ug­dy­ti­nių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 61.</p> <p>Kaip pa­ste­bi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, jau ke­le­rius me­tus vai­kų su­ma­žė­ji­mas ben­dro­jo ug­dy­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja apie 100, anks­čiau jų ma­žė­jo dau­giau.</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, tai nu­lė­mė aly­tiš­kių grį­ži­mas gy­ven­ti į mies­tą, kai ku­riais lai­ko­tar­piais pa­di­dė­jęs vai­kų gims­ta­mu­mas: „Kai ku­riuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se jau at­si­ran­da pro­ble­mų dėl lais­vų vie­tų for­muo­jant gru­pes. Įstai­gų va­do­vai pa­gal ga­lio­jan­čias vai­kų pri­ėmi­mo tvar­kas tei­kia pir­mu­mą mies­to vai­kams.“</p> <p>Kaip tik ši pro­ble­ma ap­tar­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no va­do­vais. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gą rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, o da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja liu­di­ja, kad 1 tūkst. 733 vai­kai iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.</p> <p>„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš tie­sų pa­ste­bi­me, kad lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ima trūk­ti lais­vų vie­tų, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai pra­šo steig­ti nau­jas gru­pes, ka­dan­gi yra lan­kan­čių­jų ir lau­kian­čių­jų jas lan­ky­ti vaikų iš ra­jo­no. Mes sa­vo biu­dže­to są­skai­ta tei­kia­me leng­va­tas už iki­mo­kyk­li­nį ir prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vai­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų rajono šei­mų. Anks­čiau mo­ki­nio krep­še­lio, da­bar mo­ky­mo lė­šas, ski­ria­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, už vai­kų ug­dy­mą iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių gau­na­me, ta­čiau dar yra švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tų iš­lai­ky­mo, va­di­na­mo­sios ūki­nės lė­šos, ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to. Apie tai dis­ku­tuo­ta su­si­ti­ki­me su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais. Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta, tai bu­vo pir­mas su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu, at­ei­ty­je apie tai dar dis­ku­tuo­si­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo klau­si­mus.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, su­tar­ta ana­li­zuo­ti ra­jo­no vai­kų skai­čių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, svars­tant švie­ti­mo klau­si­mus pri­si­min­ti ir so­dų ben­dri­jų rei­ka­lai, – čia so­dus tu­ri apie 4 tūkst. aly­tiš­kių, o so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ra, dau­giau­sia – ke­liais, rū­pi­na­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>„Bu­vo me­tas, kai Aly­taus ra­jo­no ir ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to sa­vi­val­dy­bės nau­dai at­si­sa­kė 40 mi­li­jo­nų li­tų, mies­tas už šiuos pi­ni­gus tvar­kė sa­vo in­fra­struk­tū­rą. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mies­to gy­ven­to­jai nau­do­ja­si mū­sų bib­lio­te­kos, esan­čios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, skai­tyk­la, taip pat pa­gal pa­nau­dą su­tei­kę pa­tal­pas mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai po­li­kli­ni­kai. Mus sie­ja daug ben­drų klau­si­mų, to­li gra­žu ne vien ra­jo­no vai­kų mo­ky­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Tu­rė­tu­me dau­giau kal­bė­ti apie tai, kaip at­ei­ty­je Aly­taus re­gio­nas kon­ku­ruos su ki­tais ša­lies re­gio­nais dėl eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų, in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo, Pra­mo­nės par­ko pra­plė­ti­mo, o ne už­si­im­ti tam tik­ru se­pa­ra­tiz­mu“, – mintimis dalijosi rajono meras.</p> <p>Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no yra žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių bė­da. Pa­na­šu, kad ji bus tol, kol gy­vuos to­kios sa­vi­val­dy­bės. Kas šio­se da­ly­bo­se lai­mi, o kas pra­lai­mi? Re­gis, di­des­nė sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si vai­kų iš ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės, tu­rė­tų džiaug­tis, bet kai iš­ky­la grės­mė aly­tiš­kių vai­kams ne­be­pa­tek­ti į kaž­ku­rį lop­še­lį-dar­že­lį dėl to, jog bus pri­im­ti ra­jo­no vai­kai, džiaugs­mas ima blės­ti.</p> <p>Bent kol kas šio­je si­tu­a­ci­jo­je lai­mi vai­kų tė­vai, ku­rie sa­vo at­ža­loms ga­li rink­tis mies­to ar ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gą. Tik ne­aiš­ku, ar taip bus po pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos.</p> <h2>Ra­jo­no mo­kyk­los ve­ža­si ir mies­tie­čių vai­kus</h2> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, ku­rių čia yra še­šios gim­na­zi­jos ir vie­na spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, šiuos moks­lo me­tus pa­si­ti­ko su 1 tūkst. 396 mo­ki­niais. Gim­na­zi­jų še­ši iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai su­lau­kė 229 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 83 prieš­mo­kyk­li­nu­kų.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų su­ma­žė­jo 118.</p> <p>Už­per­nai mo­ki­nių skai­čius su­si­trau­kė de­vy­nias­de­šim­čia. Ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Že­mai­tis pa­ste­bi, kad jau ke­le­rius me­tus švie­ti­mo įstai­go­se vai­kų ma­žė­ja maž­daug 100, anks­čiau jų su­ma­žė­da­vo ir 150, ir dar dau­giau.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais dvi ra­jo­no gim­na­zi­jos – Mi­ros­la­vo ir Pi­va­šiū­nų – mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais at­si­ve­ža 24 aly­tiš­kių vai­kus. Pas­ta­ro­sios gim­na­zi­jos ug­dy­ti mies­tie­čių vai­kus vež­da­vo­si ir anks­tes­niais moks­lo me­tais.</p> <p>Ve­dė­jo pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ko­mi aly­tiš­kių vai­kai, at­sa­kė: „Dau­gu­ma to­kių mo­ki­nių tu­ri el­ge­sio su­tri­ki­mų, stokoja mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos ir mies­to mo­kyk­lo­se ne­pri­tam­pa.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/mokiniai%20Almai_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-902-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/mokiniai%20Almai_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2778"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571218815"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Tre, 2019-16-10 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/2778#comment-2778" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2778#comment-2778" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkoks absurdas vėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkoks absurdas vėl pradedamas. Ir vėl, kaip kažkur yra valdžios spragos, priežastis ieškoma silpniausioje pusėje. Tas, kas turi iniciatyvą riboti rajono vaikams priėjimą prie miesto mokyklų, tegul dar padirba namų darbus ir pagalvoja: kaip garantuos rajono vaikams galimybę lankyti būrelius, pvz. dailės, muzikos , kurie visi išdėstyti miestuose? Gal tarsitės su tų vaikų tėvų darbdaviais, kad kiekvieną dieną leistų išvažinėti iš darbų. Kodėl suinteresuoti asmenys nepagalvoja, kad dauguma tėvų darbo vietos pačiame mieste: mes taip pat prisidedame prie miesto biudžeto, apsipirkinėdami miesto prekybos centruose, lankydami kultūrinius renginius mieste. Pagaliau čia yra teisė pasirinkti švietimo įstaigą. Pirmiausiai gal tada pagalvokite kaip vystyti rajonų infrastruktūrą ir pan., užimtumą po pamokų ir pan. Vyktų savotiška diskriminacija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2778" token="ODbvJ8g6eVqrbF1md6Odcijm7EJBs2W5AKQbxOL_Aks"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2761"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571122811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ant, 2019-15-10 - 10:00</p> </li> <a href="/comment/2761#comment-2761" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2761#comment-2761" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per paskutinį pusmetį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per paskutinį pusmetį Druskininkai, Birštonas, Varėna daro proveržį per es paramos projektus tvarkant ir ekonomiškai stiprint regionus. Kad gerėtų salygos susidaryt normalioms darbo vietoms. Ir per tai išgyvent savo regipnų žmonėms. Miesta strstegija panaši į trauką likusioms mieste žemėms nusivairuot. Per ką vieni kitus apskundę grimzta į savityrinėjimus. Mieste nesugebėts net švietimo pertvarkos padaryt nuo anos kadencijos paliktų apmokamo audito išvadų, kitur neįsivaizduojama. Kaip valdžioje tokie iki šiol iš vis išsilaiko. Švietimo pertvarkos esmėj valdančių partijų mieste ir rajone pagrindai pedagogai. Kurie jau tarpusavį neišstenka. Jau ir juos palietė didelę dalį tapt pertekliniais. Kur Alytuj nėr kur eit. Arba pas verslus už minimumus vargt, kur dar ar žmonėm laiko? Ar emigruot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2761" token="AUH8682G9nxpgDBiMtBn-tC2yqpH2M5vMtOGH_Sw_gc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=902&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EBSu24HzlHzlN8LQedSX-VzG3fqXTLiWovXuRQ2ROtw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Oct 2019 06:39:32 +0000 vyrredaktorius 902 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­dėl tik vie­nas, ir ar kal­tas, kad vie­nas? https://www.alytausnaujienos.lt/ko-del-tik-vie-nas-ir-ar-kal-tas-kad-vie-nas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13346" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13346) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/miliauskui%20abu.jpg?itok=WUHvN5Xd" width="344" height="287" alt="Kęstutis Miliauskas ir Donatas Vasiliauskas." title="Alytaus Jotvingių gimnazijai beveik tris dešimtmečius vadovavo Kęstutis Miliauskas. Naujo vadovo konkursą laimėjo Likiškėlių progimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas (nuotr. dešinėje)." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį pa­ra­šiau pra­šy­mą at­leis­ti iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Ir am­žiaus, ir va­do­va­vi­mo mo­kyk­lai me­tų bu­vo su kau­pu. No­rė­jau, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius pra­dė­tų dar­bą nuo moks­lo me­tų pra­džios, bet už­tru­ko biu­ro­kratinės pro­ce­dū­ros. Jis taps jot­vin­giu tik­riau­siai po Vi­sų Šven­tų­jų. Be­je, daug kas tei­rau­ja­si, kaip lai­kau­si. Daug ne­me­luo­da­mas at­sa­kau, kad pui­kiai.</p> <p>Kon­kur­se tap­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi da­ly­va­vo tik vie­nas kan­di­da­tas. Ko­dėl – ga­liu tik spė­lio­ti. Kai ką gal gąs­di­na pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, po ku­rios ga­li lik­ti ir be dū­dos, ir be skrip­kos... Man ypač keis­tas pri­va­lo­mas kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mas Vil­niu­je. Ar įma­no­ma per ke­lias va­lan­das per­pras­ti žmo­gų? Ki­tą kar­tą tam pri­rei­kia ke­le­rių me­tų. Kai bai­gė­si ma­no kaip vi­ce­me­ro ka­den­ci­ja, kiek sal­džių žmo­nių ta­po be­sko­niai. Nuo kon­kur­so gal su­lai­ko ir sub­jek­ty­vu­mo bai­mė? Jei kar­tu ne­me­džio­ta, ne­ger­ta, „me too“ ne­už­si­im­ta... Gai­liuo­si, kad ne­pa­vy­ko įkal­bin­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se šau­nios pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Re­na­tos.</p> <p>Tai­gi, yra kė­dė – bus ir už­pa­ka­lis. Aiš­ku vie­na, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius bus ki­toks. Prieš šim­tus me­tų pa­sa­ky­ta, kad kai du da­ro tą pa­tį, iš­ei­na ne tas pats. Ir ne­ke­ti­nu mo­ky­ti sa­vo įpė­di­nio. Ne­bent vie­na – iš­ven­ki­te pa­tai­kū­nų. Jie grei­ti par­si­duo­ti, bet grei­ti ir par­duo­ti.</p> <p>Sėk­mės, Do­na­tai. Sėk­mės jot­vin­gių gen­ties la­bui!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2754"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570909765"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiškė</span> - Šeš, 2019-12-10 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/2754#comment-2754" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2754#comment-2754" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, nemanau, kad puikybę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, nemanau, kad puikybę spinduliuojančiam Donatui pavyks suburti Jotvingių gentį profesionaliam ir kūrybingam darbui. Kantrybės gentainiams!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2754" token="LuC6JH4DDMtmACzrdsqy5gzekMciky_QyqgoNGLmf7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2742"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570812149"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>p. Miliauskui</span> - Pen, 2019-11-10 - 19:42</p> </li> <a href="/comment/2742#comment-2742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2742#comment-2742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, nelabai čia sužibėjote…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, nelabai čia sužibėjote su ta anotacija. Prisimenant senā reklamā, kartais geriau ,,kramtyti, o ne kalbėti".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2742" token="qWjj-EtBS4DzBdkhMfaXC2l0wJMiUjfnGG9ycAT2Pl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=899&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YSLsXSYbranSZFInZN7T4riYlFeMajyI6N0GQ2WiSOs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Oct 2019 12:10:09 +0000 vyrredaktorius 899 at https://www.alytausnaujienos.lt Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius lai­mė­jo Jot­vin­gių gim­na­zi­jos va­do­vo kon­kur­są https://www.alytausnaujienos.lt/li-kis-ke-liu-pro-gim-na-zi-jos-di-rek-rius-lai-me-jo-jot-vin-giu-gim-na-zi-jos-va-do-vo-kon-kur-sa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13343" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13343) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Vasiliauskas.JPG?itok=XfOWftmM" width="344" height="287" alt="Donatas Va­si­liaus­kas. " title="„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė“, – po kon­kur­so sa­kė Donatas Va­si­liaus­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pir­mas dar­bas – su­si­pa­žin­ti su gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są pa­skel­bė, kai šių me­tų rug­pjū­čio pa­bai­go­je ša­lių su­si­ta­ri­mu iš gim­na­zi­jos va­do­vo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ir į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėjo tris de­šimt­me­čius gim­na­zi­jai va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.</p> <p>Kon­kur­sas vy­ko šį ket­vir­ta­die­nį, kon­kur­so ko­mi­si­jai va­do­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.</p> <p>Į Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vas D.Va­si­liaus­kas. Jis kon­kur­są ir lai­mė­jo. Kaip sa­kė V.Va­lū­nas, pre­ten­den­tas pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­tin­gai pa­si­ro­dė, tad ga­vo ir aukš­tą įver­ti­ni­mo ba­lą.</p> <p>Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą dėl kon­kur­so lai­mė­to­jo ga­li­my­bės ei­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. D.Va­si­liaus­ką Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi tu­ri pa­skir­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.</p> <p>31-erių šio kon­kur­so lai­mė­to­jas yra aly­tiš­kis, ne­par­ti­nis, bu­vu­sia­me Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te įgi­jęs eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį bei mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – eko­no­mi­kos ma­gist­ro laips­nį.</p> <p>Kaip pe­da­go­gas – eko­no­mi­kos ir ver­slo va­dy­bos mo­ky­to­jas – jis pra­dė­jo dirb­ti Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je. Prieš dau­giau nei tre­jus me­tus lai­mė­jęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ta­po da­bar­ti­nės Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vu.</p> <p>D.Va­si­liaus­kas va­do­vau­ja ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment, už­si­i­man­čios mo­ki­nių eko­no­mi­niu švie­ti­mu ir ver­slu­mo ug­dy­mu, Dzū­ki­jos re­gio­nui, yra pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos me­tų mo­ky­to­jo pre­mi­jos lau­re­a­tu, Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo – Me­tų eko­no­mi­kos mo­ky­to­ju.</p> <p>„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Pui­kios pa­tir­ties te­ko įgy­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, mo­ki­nių jo­je dau­gė­ja, mo­kyk­la tu­ri sa­vo kryp­tį. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė. Tik­rai šian­dien bū­tų anks­ti kal­bė­ti apie kaž­ko­kias per­mai­nas Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ži­nau, kad ten yra su­si­tel­ku­si ben­druo­me­nė, pir­mas ma­no dar­bas bus su ja su­si­pa­žin­ti“, – po kon­kur­so sa­kė D.Va­si­liaus­kas.</p> <h3>Kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus sun­ku ras­ti</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai į pa­rei­gas pa­sky­rus nau­ją Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rių, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vo bus ieš­ko­ma kon­kur­so bū­du.</p> <p>Šiuo me­tu to­kiu bū­du sie­kia­ma su­ras­ti va­do­vus aš­tuo­nioms švie­ti­mo įstai­goms. Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo bei Dai­lės mo­kyk­lų di­rek­to­riams be­si­bai­gian­čios va­do­va­vi­mo ka­den­ci­jos, tad pa­skelb­ti jų pa­rei­gų kon­kur­sai.</p> <p>Kon­kur­sų bū­du sie­kia­ma pa­rink­ti lop­še­lių-dar­že­lių „Bo­ru­žė­lė“, „Pa­sa­ka“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ir Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius.</p> <p>Jau bu­vo pa­skelb­ti še­ši „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus ir trys Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rių kon­kur­sai, ta­čiau ne­at­si­ra­do no­rin­čių­jų va­do­vau­ti šioms švie­ti­mo įstai­goms. Tad kon­kur­sai ren­gia­mi to­liau.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no tei­gi­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ne­at­si­ran­da pre­ten­den­tų va­do­vau­ti švie­ti­mo įstai­goms – Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je jiems ne­pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo, tai pa­si­se­ka maž­daug pu­sei sie­kian­čių­jų tap­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais. Ki­ta ve­dė­jo įvar­dy­ta prie­žas­tis – gal­būt ne­no­ri­ma da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se dėl pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2681"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570526438"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiauru</span> - Ant, 2019-08-10 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/2681#comment-2681" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2681#comment-2681" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">juokdarys šitas veikėjas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>juokdarys šitas veikėjas. Liūdna, kad Jotvingiams vadovaus. Ateina "ant gatavo" ir tuoj pradės girtis, kaip sukūrė bendruomenę. Įžūlus veikėjas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2681" token="JJvjtgHrg_W1RpvSFtaSkGFEtJQ_2Xj0fp9JxjVmiAE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2678"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570524307"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laikas</span> - Ant, 2019-08-10 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/2678#comment-2678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2678#comment-2678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik laikas įrodys, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik laikas įrodys, kad karalius tai nuogas, ponai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2678" token="hPf2_Bh5FjPiaH95qtWXBWR7qx-_So-HOl_q6QDxTy4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2676"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570466928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sveikinimai</span> - Pir, 2019-07-10 - 19:48</p> </li> <a href="/comment/2676#comment-2676" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2676#comment-2676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikus žmogus! Sėkmės!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikus žmogus! Sėkmės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2676" token="ABGI5xrHuyJGVtTxgG8qJ1FYxmkEx_J7i2Nvc5ivwuU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=885&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3mu9YA1pH7pN-gEnZYGscX2AIHtwymQhB9YSDQLE1sE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 04 Oct 2019 12:24:09 +0000 vyrredaktorius 885 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo įstai­gos pri­vers­tos dirb­ti bran­giai kai­na­vu­siai elek­tro­ni­nei sis­te­mai, o tu­rė­tų bū­ti at­virkš­čiai https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-istai-gos-pri-vers-tos-dirb-ti-bran-giai-kai-na-vu-siai-elek-tro-ni-nei-sis-te-mai-o-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13344" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13344) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201.JPG?itok=-kEeVrZk" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo apie 50 tūkst. eu­rų</h2> <p>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to val­džios at­sto­vai dėl elek­tro­ni­nės pra­šy­mų mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­se pri­ėmi­mo sis­te­mos ap­si­spren­dė ne tik dėl šio pro­ce­so skaid­ru­mo, sie­kio pa­leng­vin­ti vai­kų tė­vams, bet ir no­rint mo­der­ni­zuo­ti vai­kų pri­ėmi­mo į mi­nė­tas įstai­gas tvar­ką.</p> <p>Sis­te­mos įsi­gi­ji­mas vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo apie 50 tūkst. eu­rų. O ji pra­dė­jo veik­ti nuo šie­me­čio ba­lan­džio.</p> <p>Elek­tro­ni­nė pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­ma ak­tu­a­li bū­si­mų lop­še­li­nu­kų, dar­že­li­nu­kų, pir­mo­kų, penk­to­kų, pir­mų gim­na­zi­jos kla­sių tė­vams, taip pat no­rin­tie­siems sa­vo at­ža­loms pa­rink­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gas, pa­vyz­džiui, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­las, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos ar Jau­ni­mo cen­trą.</p> <p>Da­bar­ti­niai vie­ti­niai po­li­ti­kai šią sis­te­mą kri­ti­kuo­ja dėl ne­to­bu­lo vei­ki­mo, – dub­liuo­ja­si už­re­gist­ruo­ti vai­kai, sis­te­ma ne­iš­skirs­to mo­ki­nių pa­gal kla­ses, kai ku­rie tė­vai net ne­ži­no apie to­kią sis­te­mą.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė sa­kė, kad elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą „ug­dau aly­tiš­kį“ ga­li­ma ras­ti sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je, ji yra ir švie­ti­mo įstai­gų sve­tai­nė­se, ta­čiau ne­rei­kia ti­kė­tis, jog ji ga­li vis­ką su­tvar­ky­ti „nuo iki“, la­bai svar­bus žmo­giš­ka­sis fak­to­rius: „Pa­ga­liau ne vi­si tė­vai su­ge­ba ir tu­ri ga­li­my­bę iš­mok­ti ja nau­do­tis. Dar tik pra­džia, rei­kia įpras­ti, svar­bu, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė elek­tro­ni­niu bū­du pa­teik­ti pra­šy­mus. Pri­si­me­nu, kai maž­daug prieš de­šimt me­tų at­si­ra­do Mo­ki­nių re­gist­ras, taip pat bu­vo ne­sklan­du­mų, o da­bar jis vei­kia ge­rai.“</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja tvir­ti­no, kad šiuo me­tu dar la­bai daug tė­vų į švie­ti­mo įstai­gas at­ne­šė ra­šy­ti­nius pra­šy­mus pri­im­ti vai­kus, o juos į sis­te­mą už­re­gist­ra­vo įstai­gos, tad šian­dien bū­tų sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek tė­vų nau­do­jo­si sis­te­ma, tam reik­tų at­lik­ti skai­čia­vi­mą.</p> <h2>„Svar­bu pa­ma­ty­ti įstai­gą“</h2> <p>„Pir­mus me­tus vei­kia sis­te­ma, tad ne­pa­ju­tom nei gė­rio, nei blo­gio. Klau­si­mas, ar tė­vai at­si­sa­kys ra­šy­ti­nių pra­šy­mų. Bū­si­mų mo­ki­nių tė­vams svar­bu pa­ma­ty­ti įstai­gą. Bū­si­mi mo­ki­niai at­ei­na ir su tė­vais, ir su se­ne­liais, ap­žiū­ri mo­kyk­lą. Di­džio­ji da­lis pra­šy­mų pri­im­ti mo­ky­tis pas mus pa­teik­ta raš­tu, pa­ste­bi­me, kad pa­teik­da­mi to­kius pra­šy­mus tė­vai jau­čia­si kaž­kaip stip­riau. O mes to­kius pra­šy­mus su­ve­dė­me į sis­te­mą“, – pa­sa­ko­jo Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė.</p> <p>Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui, lai­ki­nai ei­nan­čios di­rek­to­riaus pa­rei­gas Re­na­tos Ro­ma­no­vie­nės pa­ste­bė­ji­mu, elek­tro­ni­nės pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mos mi­nu­sas, kad ne vi­si bū­si­mų mo­ki­nių tė­vai ži­no­jo apie to­kią sis­te­mą: „Ma­nau, kad iš sa­vi­val­dy­bės trū­ko vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos apie nuo ba­lan­džio vei­kian­čią sis­te­mą. Ji pa­leng­vin­tų mums dar­bą, jei vi­si tė­vai per ją re­gist­ruo­tų pra­šy­mus. Da­bar dau­gu­ma pra­šy­mų bu­vo po­pie­ri­niai, to­kia su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja.“</p> <p>Da­bar­ti­nė sis­te­ma, pa­sak R.Ro­ma­no­vie­nės, ne­skirs­to mo­ki­nių pa­gal kla­ses, gal­būt pa­ti sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų vyk­dy­ti cen­tra­li­zuo­tą mo­ki­nių pri­ėmi­mą ir įstai­goms at­siųs­ti jau su­kom­plek­tuo­tas kla­ses, ta­da ne­bū­tų tar­pu­sa­vy­je kir­ši­na­mos mo­kyk­los: „Pa­sa­ky­ti vidz­gi­rie­čiui, kad jam teks ei­ti mo­ky­tis į Pu­ti­nus, nes mū­sų gim­na­zi­jo­je nė­ra vie­tų, bū­tų tra­ge­di­ja. Tai yra ma­žo mies­to pro­ble­ma ir ją tu­ri­me ži­no­ti.“</p> <p>Dar kri­tiš­kiau apie elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą kal­bė­jo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las, pa­reikš­da­mas, kad ji kol kas nie­ko ge­ro ne­da­vė, nes dau­gu­ma tė­vų ra­šė pra­šy­mus raš­tu, o gim­na­zi­ja tik vyk­dė duo­me­nų su­ve­di­mą: „Mes dir­bom dėl sis­te­mos, o ne mums dir­bo sis­te­ma. Pa­gal mū­sų mies­to ap­im­tis ji ne­efek­ty­vi, nes tė­vai ir ne­mo­ka, ir ne­no­ri ja nau­do­tis. Gal to­kia sis­te­ma dau­giau ak­tu­a­li po­li­ti­kams.“</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pavaduotojos Lai­mos Vin­cės Kir­kliaus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, elek­tro­ni­nis pra­šy­mų pri­ėmi­mas į švie­ti­mo įstai­gas tu­rė­tų bū­ti ge­ras da­ly­kas, ta­čiau, kiek jai ten­ka ben­drau­ti su įstai­gų va­do­vais, šie skun­džia­si jos ne­to­bu­lu­mu, pa­vyz­džiui, to­je sis­te­mo­je yra ne­at­si­da­ran­čių lan­gų, ji ne­įtrau­kia tė­vų pra­šy­mų, jei vie­nas iš tė­vų de­kla­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą Aly­tu­je, o ki­tas – Aly­taus ra­jo­ne, sis­te­ma per daug at­sklei­džia tė­vų as­me­ni­nių duo­me­nų, kai mo­ki­niai re­gist­ruo­ja­mi į ki­tas ug­dy­mo įstai­gas: „Da­bar spe­cia­lis­tai dir­ba, kad iš­ryš­kin­tų sis­te­mos klai­das. Vai­kų pri­ėmi­mas į švie­ti­mo įstai­gas pra­si­dė­jo nuo sau­sio pra­džios, sis­te­ma pra­dė­jo veik­ti pa­va­sa­rį, to­dėl gal ne­rei­kia ste­bė­tis, kad tė­vai dar ne­la­bai ja nau­do­ja­si, kad ima ryš­kė­ti kai ku­rie ne­to­bu­lu­mai.“</p> <h2>Vil­niu­je nė­ra po­pie­ri­nių pra­šy­mų</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je elek­tro­ni­nių pra­šy­mų pri­ėmi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­ma yra nau­jo­vė. Ar ji pa­si­tei­sins, ar ją įsi­gy­jant mies­to biu­dže­to pi­ni­gai ne­bu­vo iš­leis­ti vel­tui, šian­dien dar ne­aiš­ku.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, jos kri­ti­kuo­ti dar ne­reik­tų sku­bė­ti, o tuo la­biau at­si­sa­ky­ti, pa­ste­bė­tus trū­ku­mus ben­dru su­ta­ri­mu rei­kės tai­sy­ti: „Su­pran­ta­me, kad tė­vams sun­ku pri­pras­ti prie nau­jos pra­šy­mų pa­tei­ki­mo sis­te­mos, bet jiems pa­dė­ti tu­ri ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Juk mū­sų sa­vi­val­dy­bė nė­ra pir­mo­ji, įdie­gu­si to­kią sis­te­mą. Ją tu­ri ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se ji sėk­min­gai vei­kia.“</p> <p>Vie­na pir­mų­jų ša­ly­je elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas ir mo­kyk­las ėmė tai­ky­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Čia vei­kia dvi sis­te­mos – maž­daug prieš de­šimt­me­tį pra­dė­ta kur­ti pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas sis­te­ma ir tre­jus me­tus vei­kian­ti elek­tro­ni­nė pra­šy­mų pri­ėmi­mo į mo­kyk­las sis­te­ma.</p> <p>Kaip sa­kė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja švie­ti­mo klau­si­mais Ali­na Ko­va­lev­ska­ja, prieš įdie­giant to­kias sis­te­mas svar­bu pri­im­ti ati­tin­ka­mą tvar­ką, nu­ma­tan­čią pra­šy­mų pri­ėmi­mą per elek­tro­ni­nes sis­te­mas: „Kai pra­dė­jo veik­ti šios sis­te­mos, ne­be­li­ko jo­kių po­pie­ri­nių pra­šy­mų. Pri­ėmi­mas į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas vyks­ta cen­tra­li­zuo­tai, o į mo­kyk­las to­kiu bū­du vyk­do­mas pra­šy­mų pri­ėmi­mas. Jei tė­vai ne­tu­ri ga­li­my­bės nau­do­tis kom­piu­te­riais, tai ga­li pa­da­ry­ti pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je ir švie­ti­mo įstai­go­je. Nau­jo­vių tik­rai ne­rei­kia bi­jo­ti, tik jas bū­ti­na to­bu­lin­ti, nor­ma­lu, kad iš pra­džių ga­li bū­ti įvai­rių ne­sklan­du­mų.“</p> <p>A.Ko­va­lev­ska­jos tvir­ti­ni­mu, be­veik po kiek­vie­no pri­ėmi­mo bū­na to­bu­li­ni­mų, dau­ge­liu at­ve­jų jie at­lie­ka­mi at­si­žvel­giant į tė­vų ar­ba spe­cia­lis­tų pa­sta­bas.</p> <p>Jei Aly­tu­je įdie­gus elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­mą bū­tų iš kar­to at­si­sa­ky­ta ra­šy­ti­nių pra­šy­mų, ne­abe­jo­ti­na, kad bū­tų ki­lęs tė­vų pa­si­pik­ti­ni­mas ir jį bū­tų tu­rė­ju­si at­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bė bei pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. To­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad įstai­gos, re­gist­ruo­da­mos po­pie­ri­nius pra­šy­mus sis­te­mo­je, bent kol kas pri­vers­tos jai dirb­ti. Kiek il­gai tai truks, var­gu ar kaž­kas ga­li prog­no­zuo­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-879-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201_0.JPG" width="5225" height="3947" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Ugdau-alyti%C5%A1ki_Baneris.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-879-sdH8zvSWnpY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Ugdau-alyti%C5%A1ki_Baneris.jpg" width="5225" height="3947" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2668"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570333762"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gerb. Almai</span> - Sek, 2019-06-10 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/2668#comment-2668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2668#comment-2668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Švietimo sistema neveikia,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Švietimo sistema neveikia, nes valdžios buvo specialiai padaryta, jog į švietimo įstaigas negalėtų registruotis rajono vaikai. Jų tiesiog nebematome sistemoj, nors ir suvedam duomenis. Tai toks “gudrus” pirmumas miesto vaikam sukurptas valdžios...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2668" token="qE_Xe0N_er1lJzEfTqKAcJsXmZWibpxdcokLFlfTv8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=879&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Z9ZRPw5Mu5vhCgb0MibQMzbc3BFjlg7L6i7jREnZ8pM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Oct 2019 06:30:35 +0000 vyrredaktorius 879 at https://www.alytausnaujienos.lt