Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Aly­tiš­kis abi­tu­rien­tas apie eg­za­mi­nų sis­te­mą, ku­rią eg­za­mi­nuo­ja ko­ro­na­vi­ru­sas: „O kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai?” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-kis-abi-tu-rien-tas-apie-eg-za-mi-nu-sis-te-ma-ku-ria-eg-za-mi-nuo-ja-ko-ro-na-vi-ru-sas-o <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13412" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13412) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/julius2.jpg?itok=tqeGCGWt" width="344" height="287" alt="Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“" title="Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė: „Jei­gu ka­ran­ti­nas baig­tų­si iki bir­že­lio pra­džios, dar ga­lė­tu­me iš­ei­ti iš ka­ran­ti­no ir lai­ky­ti eg­za­mi­nus, dar ir iki bir­že­lio vi­du­rio, ar vė­liau­siai iki 20 die­nos, ir­gi dar spė­tu­me.“ </p> <p>In­ter­ne­te jau pla­ti­na­ma ir pe­ti­ci­ja: dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos (Co­vid-19 vi­ru­so) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos abi­tu­rien­tai krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu at­šauk­ti 2020 me­tų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Jų ar­gu­men­tas – nuo­to­li­nis mo­ky­mas ne­su­teiks to­kios pa­čios mo­ky­mo­si ko­ky­bės, kaip mo­ky­mas gy­vai.</p> <p>„Dau­gu­ma mo­ky­to­jų yra se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie, jei ir tu­ri pri­ėji­mą prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs jo­mis adek­va­čiai ope­ruo­ti. Tad iš nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ge­riau­siu at­ve­ju, te­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du už­duo­ti na­mų dar­bai, be jo­kio dės­ty­mo ele­men­to. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: ar mo­ki­niai pa­si­ruoš­tų eg­za­mi­nams, jei at­ėję į ug­dy­mo įstai­gas te­gau­tų už­duo­tis, be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, kaip jas at­lik­ti?</p> <p>Eg­za­mi­nų nu­kė­li­mas su­ke­lia abi­tu­rien­tams pa­pil­do­mą stre­są. Stre­sas, kaip ži­no­ma, ir taip stip­rus fak­to­rius, ku­ris da­ro įta­ką mo­ki­nių pa­sie­ki­mams eg­za­mi­nų me­tu, bū­tų tik dar la­biau su­stip­rin­tas ne­už­tik­rin­tu­mo dėl ži­nių, įgy­tų at­lie­kant pa­si­ruo­ši­mą na­mų sa­ly­go­mis, bei dėl su­spaus­to eg­za­mi­nų gra­fi­ko. Šių veiks­nių įta­ko­tas stre­so fak­to­rius smar­kiai at­si­liep­tų abi­tu­rien­tų re­zul­ta­tams“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.</p> <p>„Jei ka­ran­ti­nas už­si­tęs il­giau, yra nag­ri­nė­ja­mi įvai­rūs sce­na­ri­jai. Vie­ną sce­na­ri­jų jau iš­ban­dė­me (su pa­vė­lin­tais eg­za­mi­nais), da­bar tik­ri­na­mi ki­ti. Ta­čiau tam dar tu­ri­me lai­ko ba­lan­džio mė­ne­sį“, – abi­tu­rien­tus ra­mi­na A.Mon­ke­vi­čius.</p> <p>Aiš­kes­nių sce­na­ri­jų no­rė­tų ir sa­vi­val­dy­bės, ir mo­kyk­los, kad ži­no­tų kam ruoš­tis. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja siun­čia sig­na­lą: kol kas rei­kia „pro­gra­muo­tis“, kad bir­že­lį vyks bran­dos eg­za­mi­nai, kol ne­bus pa­skelb­ta ki­taip.</p> <p>O ką apie si­tu­a­ci­ją ma­no aly­tiš­kiai abi­tu­rien­tai?</p> <p>Ko­kios gim­na­zi­jos, lyg Jot­vin­gių? IV a kla­sės abi­tu­rien­tas, Aly­taus vi­suo­me­ni­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos „Ap­skri­ta­sis sta­las“ pir­mi­nin­kas Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „As­me­niš­kai ma­nau, kad ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja pa­rei­ka­laus ne­stan­dar­ti­nių spren­di­mų ir tai bus di­de­lė pa­spir­tis Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos mo­der­nė­ji­mui ir to­bu­lė­ji­mui. Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja tik pa­ro­do, ko­kių di­de­lių švie­ti­mo spra­gų mes tu­ri­me mo­ki­nių pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mo sis­te­mo­je. Mo­kyk­los 12 me­tų ug­do ir švie­čia mo­ki­nius, ta­čiau jų ži­nių „ne­ga­li“ tin­ka­mai įver­tin­ti, nes nė­ra ga­li­my­bės jų eg­za­mi­nuo­ti. Iš to tik ky­la klau­si­mas: o kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai? Juk tai bū­tų pui­kus įran­kis mo­ki­nių ver­ti­ni­mui. Ta­čiau ir čia su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, jog de­šim­tu­kas de­šim­tu­kui ne­ly­gus ne tik skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, bet ir skir­tin­gų mo­ky­to­jų pa­mo­ko­se. Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.</p> <p>Vie­ni tei­gia, jog šio pus­me­čio mo­ky­ma­sis ir pa­si­ruo­ši­mas eg­za­mi­nams jau ne­be­bus vi­sa­ver­tis, to­dėl eg­za­mi­nai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti į ki­to­kį mo­ki­nių ver­ti­ni­mą, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ke­le­rių me­tų me­ti­niai pa­žy­miai bei ki­tos mo­ki­nio cha­rak­te­ris­ti­kos su­da­ry­mo prie­mo­nės, ku­rios jau yra ar bus nau­do­ja­mos ir da­ly­je už­sie­nio ša­lių (mo­ty­va­ci­niai laiš­kai, mo­ky­to­jų ben­dras mo­ki­nio įver­ti­ni­mas ir t. t.).</p> <p>An­tra nuo­mo­nė yra to­kia, jog eg­za­mi­nai tu­rė­tų vyk­ti kaip vy­kę, tik šių me­tų eg­za­mi­nų tvar­ka­raš­tis tu­rė­tų bū­ti pa­ko­re­guo­tas ir eg­za­mi­ne ne­tu­rė­tų bū­ti už­duo­čių iš dar ne­spė­tų iš­mok­ti te­mų. Ši nuo­mo­nė daž­nai ar­gu­men­tuo­ja­ma tuo, kad li­kę ke­li mė­ne­siai ne­tu­rė­tų pa­da­ry­ti di­de­lės įta­kos mo­ki­nio re­zul­ta­tams, ku­ris be­veik vi­sus 12 me­tų stro­piai mo­kė­si ir ruo­šė­si eg­za­mi­nams.</p> <p>Tai­gi, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai iš­si­rink­ti ge­riau­sią spren­di­mą bus tik­rai ne­leng­va ir jis tik­rai vi­sų ne­ten­kins, ta­čiau be­lie­ka ti­kė­tis, jog tai bus švie­ti­mo ben­druo­me­nės mo­der­nė­ji­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo pra­džia.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/juliusDSCF0555-1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1336-kIXmFluTthk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/juliusDSCF0555-1_0.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-13218" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585552197"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Evelina Žukauskienė</span> - Pir, 2020-30-03 - 10:09</p> </li> <a href="/comment/13218#comment-13218" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/13218#comment-13218" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juliau, duokime vieni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juliau, duokime vieni kitiems laiko! :) Mokytojams tikrai rūpi jūsų pažanga, tad kiekvienas ras savo būdą kaip jums padėti mokytis. Gyvenimas nesisuka vien tik apie egzaminus... Šiandieną šiek tiek atsipūskime, pasidžiaukime, kad esame sveiki ir pagalvokime, ką galime pasiimti sau iš visos šitos situacijos. Aš net neabejoju, jog bus priimti tinkami sprendimai nacionaliniu lygmeniu ir pakeitimai jeigu to reiks... O pats juk esi protingas ir veiklus vaikinas. Tavęs laukia dar daug gražių dalykų, kad ir kiek balų tuose egzuose surinksi. :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=13218" token="lxRssk7RnIsp9d8_pj5pL8jb58OchlZvgHkPhoTyVqs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-12549" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585389745"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Julius J.</span> - Šeš, 2020-28-03 - 12:02</p> </li> <a href="/comment/12549#comment-12549" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/12549#comment-12549" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Onute, pilnai Jums pritariu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Onute, pilnai Jums pritariu. Peticijoje matomas per daug negatyvus mokinių išankstinis nusistatymas prieš nuotolinį mokymą, kurio pats visiškai nepalaikau, o ir pačią peticiją matau kaip blogai paruoštą "buldozerinę" strategiją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=12549" token="E47TKMsv6cWZ3O-VmCu8r5YIB-aBswvshb8UJn3D_Ag"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-12321" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585327113"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - Pen, 2020-27-03 - 18:38</p> </li> <a href="/comment/12321#comment-12321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/12321#comment-12321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir kaip mokiniai net…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir kaip mokiniai net nepabandę, jau iškart nuteisia mokytojus dėl nuotolinio mokymo. „Dau­gu­ma mo­ky­to­jų yra se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie, jei ir tu­ri pri­ėji­mą prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs jo­mis adek­va­čiai ope­ruo­ti. Tad iš nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ge­riau­siu at­ve­ju, te­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du už­duo­ti na­mų dar­bai, be jo­kio dės­ty­mo ele­men­to. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: ar mo­ki­niai pa­si­ruoš­tų eg­za­mi­nams, jei at­ėję į ug­dy­mo įstai­gas te­gau­tų už­duo­tis, be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, kaip jas at­lik­ti?'' Puiki lietuviška patarlė neperšokęs griovio nesakyk ,,OP''. Man įdomu kodėl nėra nei vieno mokyklos vadovo nuomonės, ir mokytojo ir jaunesnio ir vyresnio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=12321" token="yUdm5woe4z6qgB9mrZnIBs52p50huNzugE3fG0jKQrM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1336&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4LVIGB9SCXlMN27AlQp8SWfMGxLCOEYzRRVzhn2Camw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Mar 2020 13:07:48 +0000 vyrredaktorius 1336 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytuje startuoja nuotolinis mokymas ir ugdymas: prie ekranų vietoj mokyklinio suolo sės ir abiturientai, ir darželinukai, ir... jų tėvai https://www.alytausnaujienos.lt/alytuje-startuoja-nuotolinis-mokymas-ir-ugdymas-prie-ekranu-vietoj-mokyklinio-suolo-ses-ir <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13412" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13412) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/vaiku_saugumas.jpg?itok=Qa92a-Y2" width="344" height="287" alt="vaiku saugumas" title="Ar perėjimas prie nuotolinio mokymo Lietuvoje taps geru spyriu ir šuoliu modernizuojant švietimą? Sužinosime jau netrukus. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Kai ši­tas koš­ma­ras pa­si­baigs, mo­ki­niai grįš jau į ki­to­kią mo­kyk­lą“</h2> <p>Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas sa­ko, kad gim­na­zi­jo­je dir­ban­tys mo­ky­to­jai nuo­to­li­niam mo­ky­mui ruo­šia­si pa­na­šiai kaip ir vi­sa Lie­tu­va. Da­li­na­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se – ve­bi­na­ruo­se. Ben­drau­ja te­mi­nė­se gru­pė­se so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Gim­na­zi­ja jau yra pa­si­ren­gu­si nuo­to­li­nio mo­ky­mo tvar­ką. Nors tai Lie­tu­vo­je nau­ja ir vi­siems yra di­de­lis iš­šū­kis, va­do­vas ne­abe­jo­ja: Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai yra pro­fe­sio­na­lai, en­tu­zias­tai, pa­si­ruoš ge­rai ir re­zul­ta­tai bus ge­ri.</p> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­skam­bė­jo ži­nia, kad Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ja siū­lo sa­vo pa­gal­bą ko­le­goms, ruo­šian­tis mo­ky­mui nuo­to­li­niu bū­du. „Be jo­kios abe­jo­nės, Jot­vin­gių gim­na­zi­ja ro­do ini­cia­ty­vą, bet ne to­dėl, kad mes esa­me nuo­to­li­nio mo­ky­mo pro­fe­sio­na­lai ar pa­na­šiai. Tie­siog mes pir­mie­ji mies­te gar­siai apie tai pra­bi­lo­me, pra­dė­jo­me dis­ku­tuo­ti, pa­kvie­tė­me Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nę jung­tis į ben­drą švie­ti­mie­čių gru­pę, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ da­lin­tis ge­ro­mis prak­ti­ko­mis ir tu­ri­niu. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog mums vi­siems rei­kia ne kon­ku­ruo­ti, o ben­dra­dar­biau­ti ir da­lin­tis. Taip, mes pui­kiai pa­si­ruo­ši­me ir efek­ty­viai ug­dy­si­me Aly­taus mo­ki­nius nuo­to­li­niu bū­du“, – sa­ko D.Va­si­liaus­kas.</p> <p>Kaip jis ver­ti­na nuo­to­li­nio mo­ky­mo iš­šū­kį švie­ti­mo sis­te­mai, ko­kių pliu­sų ir mi­nu­sų ma­to?</p> <p>Pa­sak di­rek­to­riaus, Lie­tu­va, kaip ir vi­sas pa­sau­lis, su­si­du­ria su di­džiu­liu iš­šū­kiu: „Esu įsi­ti­ki­nęs, jog, kai vi­sas ši­tas koš­ma­ras pa­si­baigs, mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai grįš jau į ki­to­kią mo­kyk­lą. Ši di­džiu­lė pa­sau­li­nė bė­da bus ge­ras spy­ris ir kar­tu šuo­lis mo­der­ni­zuo­jant švie­ti­mą, ir tai nė­ra blo­gai. Fak­tas tas, kad šią mi­nu­tę ug­dy­mo pro­ce­sas kei­čia­si iš pa­grin­dų, ir į se­ną­ją bū­se­ną jis dau­giau ne­grįš nie­ka­da.“</p> <h2>Vyks net e. kla­sės va­lan­dė­lės</h2> <p>Kaip re­a­liai vyks nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ar tai reiš­kia kas­dien 6 pa­mo­kas prie kom­piu­te­rio ek­ra­no, ar kaž­kaip lanks­čiau? Šis klau­si­mas rū­pi ir moks­lei­viams, ir jų tė­vams.</p> <p>Pa­sak Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Re­na­tos Ro­ma­no­vie­nės, kaip re­a­liai vyks nuo­to­li­nis mo­ky­mas, pa­tir­si­me jau ki­tą sa­vai­tę.</p> <p>„Šiuo me­tu mo­de­liuo­ja­me ir ruo­šia­me, kad mo­ky­mas(is) vyks tiek sin­chro­ni­niu, tiek asin­chro­ni­niu bū­du, lai­kan­tis pa­mo­kų tvar­ka­raš­čio. 98 pro­cen­tai mo­ki­nių tu­ri rei­kia­mas skait­me­ni­nes prie­mo­nes ir in­ter­ne­ti­nį ry­šį, o tiems, kam kaž­ko stigs, pa­rū­pin­si­me. Pir­mas dvi sa­vai­tes skel­bia­me adap­ta­ci­jos pe­ri­odu, ku­rio me­tu da­ly­kų mo­ky­to­jai ir kla­sės va­do­vai su­pa­žin­dins mo­ki­nius, o kar­tu ir tė­vus, kaip or­ga­ni­zuos tam tik­ro da­ly­ko mo­ky­mą, ko­kias e. mo­ky­mo plat­for­mas nau­dos, kaip ver­tins, su­re­gu­liuos krū­vį ir ko­mu­ni­ka­vi­mą“, – sa­ko R.Ro­ma­no­vie­nė</p> <p>Mo­ky­to­jai pa­ruo­šė ne tik skait­me­ni­nes mo­ky­mo­si me­džia­gas ir už­duo­tis, bet ir tra­di­ci­nes – iš va­do­vė­lių. Me­nų, tech­no­lo­gi­jų, fi­zi­nio ug­dy­mo, pi­lie­tiš­ku­mo da­ly­kų mo­ky­to­jai skirs il­ga­lai­kes ti­ria­mą­sias, kū­ry­bi­nes ar pa­tir­ti­nes už­duo­tis. Pla­nuo­ja­ma, kad bus or­ga­ni­zuo­ja­mos ir e. kla­sės va­lan­dė­lės, taip pat kaip ir e. pe­da­go­gi­niai pa­si­ta­ri­mai.</p> <p>Ko­kia yra sil­pniau­sia nuo­to­li­nio mo­ky­mo gran­dis? R.Ro­ma­no­vie­nė ma­no kad tai – mo­ky­mo reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris nu­lei­džia­mas la­bai abst­rak­čiai iš vir­šaus. „Tu­ri­me ap­gal­vo­ti kū­ry­biš­kai, bet la­bai at­sa­kin­gai kiek­vie­ną žings­nį, tiek dėl mo­ki­nių pa­sie­ki­mų ir mo­ky­mo(si) ko­ky­bės, tiek dėl mo­ky­to­jų dar­bo reg­la­men­to. Ne­pai­sant vis­ko, ma­no­me, kad esa­me ge­rai pa­si­ruo­šę ir net­gi no­ri­si grei­čiau pra­dė­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą – dar vie­ną iš­šū­kį Lie­tu­vos mo­kyk­lų is­to­ri­jo­je!“ – sa­ko pa­šne­ko­vė.</p> <h2>Prie ek­ra­nų – ir dar­že­li­nu­kai</h2> <p>Dėl mo­ki­nių vis­kas lyg ir aiš­kiau, o kaip ir koks nuo­to­li­nis ug­dy­mas ga­lė­tų vyk­ti dar­že­li­nu­kams? „Pa­grin­di­nė pro­ble­ma, or­ga­ni­zuo­jant iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­nių nuo­to­li­nį mo­ky­mą, yra tai, kad to­kio am­žiaus vai­kai ne­ga­li pa­tys nau­do­tis skait­me­ni­niu ug­dy­mo tu­ri­niu. Šiuo at­ve­ju nuo­to­li­nio ug­dy­mo sėk­mė pri­klau­so ne tik nuo mo­ky­to­jų pa­ruoš­tų už­duo­čių efek­ty­vu­mo, bet ir nuo mo­ki­nių tė­vų įsi­trau­ki­mo, su­vo­ki­mo, ko­kia svar­bi kas­die­nė jų vai­kų ūg­tis.</p> <p>Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ šiuo me­tu yra su­si­tar­ta, kad iki ko­vo 30 die­nos mo­ky­to­jai su mo­ki­nių tė­vais tar­pu­sa­vy­je de­ri­na abiem nuo­to­li­nia­me ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­me da­ly­vau­jan­čioms pu­sėms pri­im­ti­niau­sius ko­mu­ni­ka­ci­jos bū­dus. Mo­ky­to­jai da­li­ja­si sa­vo idė­jo­mis įstai­gos dar­buo­to­jų „Mes­sen­ger“ gru­pė­je, ten kiek­vie­nas ga­li su­ras­ti be­ga­les min­čių, kaip įdo­miai or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą, vyks­ta dis­ku­si­jos apie nau­do­ji­mo­si vir­tu­a­lio­mis mo­ky­mo­si ap­lin­ko­mis pa­tir­tis. Su mo­ki­nių tė­vais mo­ky­to­jai ben­drau­ja at­ski­rų gru­pių už­da­ro­se „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­se ir „Mes­sen­ger“ gru­pė­se. La­bai di­de­lė mo­ky­mo­si sėk­mės da­lis da­bar pri­klau­so nuo mo­ki­nių tė­vų ge­ra­no­riš­ku­mo ir įsi­trau­ki­mo, su­vo­ki­mo, kad mo­ky­tis svar­bu kiek­vie­ną die­ną, ne­pri­klau­so­mai nuo vai­ko am­žiaus“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.</p> <h2>Ka­ran­ti­nas grą­ži­no vai­kams tė­vus, bet...</h2> <p>Dėl ka­ran­ti­no dau­ge­lis tė­vų ga­vo ne­ti­kė­tą pro­gą dau­giau pa­ben­drau­ti su sa­vo vai­kas, bet tai jiems ta­po ir tam tik­ru iš­šū­kiu. Ar nuo­to­li­nis iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mas reikš­tų, kad tai pa­gal­ba tė­vams, pa­var­gu­siems nuo sa­vo vai­kų, ne­be­su­ge­ban­tiems jų la­vin­ti na­muo­se, ras­ti ben­dros pra­smin­gos veik­los?</p> <p>„Ne­ma­lo­nu pri­pa­žin­ti, bet ne vi­sus tė­vus nu­džiu­gi­no min­tis, jog rei­kės daug lai­ko pra­leis­ti su sa­vo vai­kais. Kal­bu apie Aly­taus mies­to šei­mas, ne vien apie „Vo­lun­gė­lės“. O juk tė­vų ir vai­kų ben­dra­vi­mas yra pa­ti svar­biau­sia gy­ve­ni­mo mo­kyk­la, ku­rio­je nuo pat gi­mi­mo yra ug­do­mas kiek­vie­nas vai­kas. Kiek­vie­na ne­lai­mė, eks­tre­ma­lus at­ve­jis su­ku­ria ide­a­lią ter­pę po­ky­čiams, ku­rių taip vi­si ven­gia­me. Šian­dien mil­ži­niš­kas po­ky­tis vyks­ta ne tik ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­me, bet ir šei­mo­se. Pats lai­kas at­sig­ręž­ti tė­vams į vai­kus ir drau­ge nu­veik­ti kaž­ką reikš­min­ga. Ir vir­tu­a­lios pa­mo­kė­lės čia at­liks la­bai svar­bų vaid­me­nį, jei šei­mos at­sa­kin­gai pa­žiū­rės į ma­žų­jų ug­dy­mo svar­bą. Nuo­to­li­nis iki­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mas bus ne tik pras­min­ga šei­mos veik­la, bet ir sa­vo­tiš­ka ug­dy­mo įstai­gos ata­skai­ta, kai tė­vai pa­ma­tys, ką vai­kas mo­ka, ko­kie jo mo­ky­mo­si įgū­džiai, mo­ty­va­ci­ja“, – sa­ko A.Plyt­nin­kai­tė.</p> <p>Ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jant nuo­to­li­niu bū­du, tė­vams te­rei­kia pa­dė­ti ma­žy­liams, tar­pi­nin­kau­ti jiems nau­do­jan­tis mo­bi­liai­siais įren­gi­niais, pa­dė­ti mo­ky­to­jams pa­tei­kiant at­ga­li­nį ry­šį. O ko­kie di­džiau­si iš­šū­kiai ky­la dar­že­lių dar­buo­to­jams dėl nuo­to­li­nio ug­dy­mo – ar jie tam pa­si­ruo­šę tech­no­lo­giš­kai, ar tu­ri pa­kan­ka­mai kom­piu­te­rių?</p> <p>„Kom­piu­te­rius mo­ky­to­jai tu­ri. Esu la­bai lai­min­ga, kad prieš ke­le­tą me­tų pri­ėmė­me spren­di­mą įsi­gy­ti ne­šio­ja­muo­sius kom­piu­te­rius. Da­bar tai lei­džia jiems dirb­ti na­muo­se. Tre­jus me­tus iš ei­lės mo­ky­to­jai mo­kė­si kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­suo­se, ku­rie or­ga­ni­zuo­ti lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“. Šie fak­tai tu­rė­tų są­ly­go­ti pui­kų mo­ky­to­jų pa­si­ruo­ši­mą dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Ta­čiau ug­do­mų vai­kų am­žiaus ypa­tu­mai dik­tuo­ja vi­sai ki­tą jau­se­ną. Pa­grin­di­nis iš­šū­kis yra su­ras­ti vir­tu­a­lių pa­mo­kė­lių for­mas, ku­rios bū­tų įdo­mios ir įtrau­kian­čios ma­žam vai­kui, ne­su­ke­lian­čios pa­pil­do­mų rū­pes­čių tė­vams ir ves­tų ge­riau­sio re­zul­ta­to link“, – sa­ko A.Plyt­nin­kai­tė.</p> <p>Prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai bus ug­do­mi taip pat, kaip ir iki­mo­kyk­li­nu­kai, kiek­vie­ną die­ną jie su­lauks vir­tu­a­lios pa­mo­kė­lės, ku­rią pa­ren­gė mo­ky­to­jai. Ta­čiau jų ug­dy­mo ap­im­tis na­tū­ra­liai yra di­des­nė. Vi­sų mo­ki­nių tė­vai ap­si­lan­kė lop­še­ly­je-dar­že­ly­je, kad pa­si­im­tų mo­ky­mo­si prie­mo­nes, va­do­vė­lius, pra­ty­bų są­siu­vi­nius. Šie mo­ki­niai tu­rės at­lik­ti dau­giau dar­bo, ta­čiau jie yra sa­va­ran­kiš­kes­ni, jie tu­ri įgū­džių nau­do­tis mo­bi­liai­siais įren­gi­niais ir tė­vams pa­dė­ti jiems bus šiek tiek leng­viau.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_9615ausra.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1328-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_9615ausra.jpg" width="1963" height="3397" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4340%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1328-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4340%201_0.JPG" width="1417" height="2126" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/DOnatas%20Vasileiauskas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1328-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/DOnatas%20Vasileiauskas.jpg" width="850" height="1032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-12324" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585327510"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Audra</span> - Pen, 2020-27-03 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/12324#comment-12324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/12324#comment-12324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1 A ir Rasai ir kodėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1 A ir Rasai ir kodėl telefonai nesiskaito ir jame internetas. Viskas juose vaikams dar patogiau. Čia tik jums vyresniems baimė. O apie ką turėjo Rasa pagalvoti turėjo? Pandemiją nukelti į vasarą, tiesiog neįsileidžiant jos į LT? Tikrai kaip viena žymi moteris pasakė ,,Negalvokite tik apie šiknas'' Galvokite globaliau ir audros blūde nedarykite. Visi būkime atsakingi. Ir vaikams kaip tik padėkite o destrukcijų neįvedinėkite. Susiimam visi ir vieni kitiems padėkime. Vaikai mūsų ateitis, padėkite jiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=12324" token="Pdwg87Sp95COuBoAzttORAtHBWRZAUiIpz1mqZ_7dXw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-12213" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585289980"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>1A</span> - Pen, 2020-27-03 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/12213#comment-12213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/12213#comment-12213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne visi turi internetą …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne visi turi internetą (mobiliajame nesiskaito), ne visi turi kompiuterį su kamera ir ausinėmis. O dabar nusipirkti problema. Ką tie mulkiai ministerijoje galvoja? Atostogas reikia skelbti ir mokslo metus pratęsti vasarą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=12213" token="9xhE-BfwzHz83w1b-osWvuZJYiUfqbUmxs4-4q0BQNg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-11985" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1585224757"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rasa</span> - Ket, 2020-26-03 - 14:12</p> </li> <a href="/comment/11985#comment-11985" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/11985#comment-11985" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką reikės daryti dirbantiems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką reikės daryti dirbantiems tėvams, dirbantiems nuotoliniu būdu namuose ir turintiems ne vieną atžalą. Ko gero, sėdėti su savo atžalomis per naktį. Apie tai niekas nepagalvojo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=11985" token="u8npV1hU11PnqL1Rf8CwXkMIFUuc3wcMYqAXlCvlOZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1328&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HdQgJ4palt_aDyugZJmd8Zl1WOZWWK4ii0P_GLfo_NE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Mar 2020 07:59:28 +0000 vyrredaktorius 1328 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ruo­šia­si dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, ini­cia­ty­vą pa­ro­dė Jot­vin­gių gim­na­zi­ja https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-svie-ti-mo-istai-gos-ruo-sia-si-dirb-ti-nuo-li-niu-bu-du-ini-cia-ty-va-pa-ro-de-jot-vin <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/31-13407" rel="bookmark"> Nr. <span> 31 (13407) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/Saules%2020200316_140811_1.jpg?itok=E1R8OAEa" width="344" height="287" alt="Muzikos mokykla" title="Toks užrašas ženklina Muzikos mokyklos duris. Pamokos iki kovo 27 d. nevyks, tačiau ugdymo procesas vykdomas individualiai nuotoliniu būdu. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Mo­kyk­lų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos</h2> <p>Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­go­se yra pa­anks­tin­tos pa­va­sa­rio atos­to­gos. Į lop­še­lius-dar­že­lius, neformaliojo švietimo įstaigas vai­kai neina dėl ka­ran­ti­no. Švie­ti­mo įstai­gų du­rys nė­ra už­ra­kin­tos, jo­se dir­ba bu­din­tys dar­buo­to­jai, ki­ti – iš na­mų. Nuo­to­li­niu bū­du už­si­ė­mi­mai vyks­ta Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je – pa­sak V.Va­lū­no, šio­je įstai­go­je to­kia veik­la nu­ma­ty­ta ir per atos­to­gas.</p> <p>Dėl ko­ro­na­vi­ru­so lai­ki­nai su­stab­džius ug­dy­mo pro­ce­są mo­kyk­lo­se, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no sa­vi­val­dy­bėms pra­šy­mą ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą teik­ti ki­tais bū­dais, pa­vyz­džiui, mais­to da­vi­niais, nes ypač ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas šiuo eks­tre­ma­liu at­ve­ju taip pat yra la­bai rei­ka­lin­gas.</p> <p>V.Va­lū­nas sa­ko, kad mū­sų mies­te to­kios ga­li­my­bės šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­ta, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas atos­to­gų me­tu ne­vyk­do­mas.</p> <h2>Ku­ria­ma nuo­to­li­nio mo­ky­mo plat­for­ma</h2> <p>Šiuo me­tu mo­kyk­lo­se yra ak­ty­viai ruo­šia­ma­si tam at­ve­jui, jei dvie­jų sa­vai­čių ka­ran­ti­no ne­pa­kak­tų. Tai reiš­kia nau­ją iš­šū­kį, ko­kio Lie­tu­vos švie­ti­mas dar ne­tu­rė­jo – ug­dy­mą tek­tų or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­niu bū­du.</p> <p>„Per šias dvi sa­vai­tes svar­biau­sias pe­da­go­gų dar­bas yra pa­si­reng­ti tam, kaip vyk­dy­ti mo­ky­mą ne mo­kyk­lų pa­tal­po­se. Dar­bas šia lin­kme tik­rai vyks­ta. Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pra­dė­jo kur­ti cen­tra­li­zuo­tą plat­for­mą, ku­ri pa­dė­tų skir­tin­gų ti­pų mo­kyk­loms ge­riau įgy­ven­din­ti nuo­to­li­nį mo­ky­mą“, – sa­ko V.Va­lū­nas.</p> <p>Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos ini­cia­ty­va, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ va­kar at­si­ra­do gru­pė pa­va­di­ni­mu „Nuo­to­li­nis mo­ky­mas Aly­tu­je-Jot­vin­giai 2020“. Gru­pės tiks­las yra su­jung­ti Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, da­ly­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, nau­din­go­mis nuo­ro­do­mis ar sa­vo su­kur­tu ug­dy­mo tu­ri­niu.</p> <p>Šia in­for­ma­ci­ja da­li­ja­ma­si su Aly­taus ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­mis, kad jos sa­vo ruoš­tu iš­pla­tin­tų šią in­for­ma­ci­ją mies­to mo­ky­to­jams.</p> <p>Prie gru­pės ga­li­ma pri­si­jung­ti pa­ieš­kos lau­ke įve­dus gru­pės pa­va­di­ni­mą „Nuo­to­li­nis mo­ky­mas Aly­tu­je-Jot­vin­giai 2020“, pri­si­jun­gus ga­li­ma kvies­ti jung­tis ir ki­tus as­me­nis.</p> <h2>Aly­tiš­kiai tė­vai vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se iš­si­spren­dė</h2> <p>Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra nu­ro­dęs, kad sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo už­tik­rin­ti vai­kų prie­žiū­rą iš­skir­ti­niais at­ve­jais įstai­go­se, jei­gu to ne­įma­no­ma įgy­ven­din­ti na­muo­se.</p> <p>Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no, kol kas Aly­tu­je to­kio po­rei­kio nė­ra ste­bi­ma, tė­vai iš­si­spren­dė vai­kų prie­žiū­rą na­muo­se. To­kios po­rei­kio ne­iš­sa­ko ir me­di­kai, jam skam­bi­nu­si vie­nin­te­lė ma­ma dir­ba vais­ti­nė­je, ji do­mė­jo­si ne­dar­bin­gu­mo ga­li­my­bė­mis.</p> <p>Kai švie­ti­mo įstai­go­je pa­skel­bia­mas in­fek­ci­jų pli­ti­mą ri­bo­jan­tis re­ži­mas, dar­že­li­nu­kų, prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų tė­vai ar glo­bė­jai ga­li kreip­tis dėl ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mo ne il­giau nei 14-ai ka­len­do­ri­nių die­nų iš­da­vi­mo. Šiuo lai­ko­tar­piu iš „Sod­ros“ mo­ka­ma li­gos iš­mo­ka, ku­ri sie­kia 65,94 proc. nuo at­ly­gi­ni­mo „ant po­pie­riaus“.</p> <p>Re­ko­men­duo­ja­ma darb­da­viams už­tik­rin­ti ga­li­my­bes tė­vams, au­gi­nan­tiems vai­kus, dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, o ne­sant to­kiai ga­li­my­bei, iš­duo­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą to­kia pat tvar­ka, kaip įta­riant kon­tak­tą su in­fe­kuo­tu as­me­niu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Saules%2020200316_140811_2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1300-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Saules%2020200316_140811_2.jpg" width="2187" height="2202" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1300&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="M2RZLDQAfFtMKw8MIP835HhZrG2APqdLUKnnb_eai8U"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 17 Mar 2020 07:37:02 +0000 vyrredaktorius 1300 at https://www.alytausnaujienos.lt STEAM fizikos laboratorija Jotvingių gimnazijoje atidaryta cituojant Abertą Einsteiną https://www.alytausnaujienos.lt/steam-fizikos-laboratorija-jotvingiu-gimnazijoje-atidaryta-cituojant-aberta-einsteina <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13406" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13406) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/IMG_4259.JPG?itok=fqPVGju-" width="344" height="287" alt="Jotvingiu gimnazija" title="Šiuolaikiškoje fizikos laboratorijoje įrengtos darbo vietos fizikiniams bandymams atlikti. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nau­jo­sios fi­zi­kos la­bo­ra­to­ri­jos du­ris pa­žen­kli­no už­ra­šas STE­AM (angl. scien­ce, tech­no­lo­gy, en­gi­ne­e­ring, arts, maths), api­brė­žia­mas kaip in­te­gralus, į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, pri­tai­ky­mą ir pro­ble­mų spren­di­mą krei­pian­tis mo­ki­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mas gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­jų, in­ži­ne­ri­jos, me­nų ir ma­te­ma­ti­kos kon­teks­te.</p> <p>Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pri­klau­so Lie­tu­vos STE­AM mo­kyk­lų tin­klui. Šia kryp­ti­mi įstai­ga žen­gia nuo 2015 me­tų, yra ta­pu­si STE­AM ug­dy­mo pir­mei­ve Dzū­ki­jos re­gio­ne.</p> <p>„Jei no­ri gy­ven­ti lai­min­gą gy­ve­ni­mą – su­si­ek jį su tiks­lu, o ne su žmo­nė­mis ar daik­tais“, – ati­da­rant la­bo­ra­to­ri­ją ci­tuo­tas pa­sau­li­nio gar­so fi­zi­kas A.Einstei­nas ir lin­kė­ta, kad Jot­vin­gių gim­na­zi­jos moks­lei­viai čia taip pat siek­tų sa­vo tiks­lų.</p> <p>La­bo­ra­to­ri­jo­je įreng­tos dar­bo vie­tos fi­zi­ki­niams ban­dy­mams at­lik­ti, įsi­gy­ta rei­ka­lin­ga įran­ga, spe­cia­lūs bal­dai, skir­tin­go ga­lin­gu­mo elek­tros įva­dai, bū­ti­ni eks­pe­ri­men­tams at­lik­ti. Ka­bi­ne­to re­mon­tas, bal­dai, įran­ga įsi­gy­ti iš mo­ky­mo lė­šų ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės su­kaup­tų 2 pro­cen­tų Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.</p> <p>„Kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je yra po­rei­kis mo­der­ni­zuo­ti ug­dy­mo ap­lin­ką. Jot­vin­gių gim­na­zi­ja taip pat jau ne vie­nus me­tus sva­jo­jo apie šiuo­lai­kiš­ką fi­zi­kos ka­bi­ne­tą la­bo­ra­to­ri­ją. Pra­dė­jęs dirb­ti di­rek­to­riu­mi, drau­ge su ko­man­da pa­si­ta­riau, kad gal­būt at­ėjo me­tas sva­jo­nę įgy­ven­din­ti. Tai – pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis žings­nis, ku­riant šiuo­lai­kiš­ką, ne tik es­te­tiš­ką, bet ir funk­cio­na­lią ug­dy­mo ap­lin­ką, šia lin­kme ju­dė­sim ir to­liau. Ti­kiu, kad gim­na­zi­jo­je su­kur­si­me pa­čią mo­der­niau­sią ug­dy­mo ap­lin­ką ir vi­si mo­ko­mie­ji da­ly­kai bus in­teg­ruo­ti ma­žiau­siai su IT“, – sa­ko Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius D.Va­si­liaus­kas.</p> <p>Pa­svei­ki­nęs la­bo­ra­to­ri­jos ati­da­ry­mo šven­tė­je kai­my­nus – tri­jų ne­to­lie­se įsi­kū­ru­sių pro­gim­na­zi­jų, Li­kiš­kė­lių, Vidz­gi­rio ir „Vo­lun­gės“ va­do­vus, l. e. p. Dai­vą Če­pa­no­nie­nę ir Ne­rin­gą Ba­bi­jo­nie­nę bei di­rek­to­rių Fe­lik­są Džiau­tą, D.Va­si­liaus­kas pra­bi­lo apie nau­ją mo­kyk­lų ben­dra­dar­bia­vi­mo pus­la­pį.</p> <p>Kvie­tė mo­ky­tis vie­niems iš ki­tų, kad pa­na­šių įkur­tu­vių bū­tų dau­giau. F.Džiau­tas siū­lė, kad nau­jo­ji la­bo­ra­to­ri­ja gim­na­zi­jo­je ga­lė­tų at­ver­ti du­ris ir pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kams, bū­si­miems gim­na­zis­tams.</p> <p>„Švie­ti­mo per­tvar­kų ir ki­to­kių įtam­pų fo­ne sma­gu at­vyk­ti ir pa­si­kal­bė­ti su Jot­vin­gių gim­na­zi­jos be­druo­me­ne apie kur kas ma­lo­nes­nius da­ly­kus. Ma­ty­ti, kaip ši ir ki­tos Aly­taus mo­kyk­los įgau­na sa­vi­tą vei­dą. Tai dik­tuo­ja ir pats laik­me­tis, nes mo­kyk­los sa­vi­tu­mas pa­de­da pri­trauk­ti mo­ki­nius, o kon­ku­ren­ci­ja, ne pa­slap­tis, vyks­ta“, – kal­bė­jo vi­ce­me­ras Š.Klė­ge­ris, pa­lin­kė­jęs gim­na­zis­tams am­bi­cin­gų tiks­lų ir įgy­ti kuo ge­res­nį iš­si­la­vi­ni­mą, kad juos pa­vyk­tų įgy­ven­din­ti.</p> <p>Nau­jai įreng­ta­me ka­bi­ne­te la­bo­ra­to­ri­jo­je dir­ban­ti fi­zi­kos mo­ky­to­ja metodininkė Ire­na Ri­bins­kie­nė pri­sta­tė ga­li­mas veik­las ir eks­pe­ri­men­tus bei ve­dė pa­mo­ką ren­gi­nio da­ly­viams ir VGTU kla­sės gim­na­zis­tams.</p> <p> </p> <p><strong>Kas yra STE­AM ug­dy­mas ir kam jis rei­ka­lin­gas?</strong></p> <p>As­me­ni­nės, na­cio­na­li­nės ir glo­ba­li­nės svei­ka­tos, gam­tos iš­tek­lių, ap­lin­kos ko­ky­bės pro­ble­mos, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų ri­bos – tai iš­šū­kiai, ku­rie yra svar­būs vi­sai žmo­ni­jai ir jie tu­ri rū­pė­ti kiek­vie­nam iš mū­sų.</p> <p>STE­AM ug­dy­mo iš­šū­kis ir mi­si­ja mo­kyk­lo­je yra for­muo­ti nuo­sta­tas ir po­žiū­rį į šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio glo­ba­li­nes pro­ble­mas, ug­dy­ti mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­jas, in­teg­ruo­jant gam­tos moks­lus, tech­no­lo­gi­jas, ma­te­ma­ti­ką, in­ži­ne­ri­jos ir ki­tus da­ly­kus, ieš­kant spren­di­mų dar­niam gy­ve­ni­mui.</p> <p>Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­ja ku­ria ino­va­ty­vią STE­AM mo­kyk­lą, ku­rio­je dirb­tų kom­pe­ten­tin­gi aukš­to STE­AM pro­fi­lio mo­ky­to­jai, šiuo­lai­kiš­kai ug­dan­tys jau­ni­mą spar­čiai be­si­kei­čian­čia­me pa­sau­ly­je. Mes vie­ni pir­mų­jų Aly­taus ap­skri­ty­je 2015 m. pra­dė­jo­me pla­nuo­ti ir įgy­ven­din­ti į STE­AM orien­tuo­tą ug­dy­mą, ku­ris ta­po vie­nu iš gim­na­zi­jos stra­te­gi­nių tiks­lų, mo­der­ni­zuo­jant STE­AM ap­lin­ką, ke­liant STE­AM mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją ir to­bu­li­nant ug­dy­mo me­to­dus bei for­mas. Mo­kyk­la yra ak­ty­vi na­cio­na­li­niu lyg­me­niu, ku­ria tiks­lin­gus aka­de­mi­nius ry­šius su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu (VU) bio­che­mi­jos ir ge­o­lo­gi­jos sri­ty­se, su Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu (KTU) – in­for­ma­ti­kos ir ma­te­ma­ti­kos sri­ty­je, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) kla­sių STE­AM veik­la orien­tuo­ta į fi­zi­kos, ma­te­ma­ti­kos, trans­por­to in­ži­ne­ri­jos ir bio­che­mi­jos sri­tis, taip pat su Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tu ir Gy­vy­bės moks­lų ins­ti­tu­tu. O 2019 m. – tarp­tau­ti­nio ak­ty­vu­mo pra­džia, kai gim­na­zi­ja ta­po STE­AM mo­kyk­los žen­klo, NEXT LAB ir NBS (angl. Na­tu­re ba­sed so­lu­tions) am­ba­sa­do­re Eu­ro­po­je.</p> <p>Gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė sie­kia ženg­ti ko­ja ko­jon su šiuo­lai­ki­nė­mis eu­ro­pi­nė­mis ug­dy­mo ten­den­ci­jo­mis. 2020–2022 m. – es­mi­nio pro­ver­žio lai­ko­tar­pis, ku­riant STE­AM mo­kyk­lą, tu­rin­čią aiš­kią stra­te­gi­ją, ku­rio­je mo­ky­to­jas yra ker­ti­nis as­muo, ug­dan­tis mo­ki­nių da­ly­ki­nes, ben­drą­sias ir STE­AM kom­pe­ten­ci­jas, rei­ka­lin­gas šiuo­lai­ki­nės as­me­ny­bės for­ma­vi­mui, di­di­nant mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, mo­ty­va­ci­ją ir įsi­trau­ki­mą.</p> <p>Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui<strong> Oli­vi­ja Brin­dzie­nė ir Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė</strong></p> <p> </p> <p><strong>Ko­kiais bū­dais mo­ky­to­jai sie­kia mo­ki­nius su­do­min­ti STE­AM da­­ly­kais ir kar­je­ros ga­li­my­bė­mis? </strong></p> <p>STE­AM ug­dy­mas – in­te­gralus, į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, pri­tai­ky­mą ir pro­ble­mų spren­di­mą krei­pian­tis mo­ki­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mas gam­tos moks­lų, ma­te­ma­ti­kos, tech­no­lo­gi­jų, me­nų ir ki­tų da­ly­kų kon­teks­te, tad mes, mo­ky­to­jai, sten­gia­mės ben­dra­dar­biau­ti kur­da­mi in­teg­ruo­tas pa­mo­kas, įvai­rias pro­gra­mas, ku­rio­se tai­ko­me pa­tir­ti­nio ug­dy­mo me­to­dus, pa­tei­kia­me mo­ki­niams dau­giau pro­ble­mi­nio tu­ri­nio už­duo­čių, rei­ka­lau­jan­čių įdė­ti dau­giau mąs­ty­mo pa­stan­gų, kad jos bū­tų iš­spręs­tos. Tu­ri­me ne­ma­žai so­cia­li­nių part­ne­rių, pa­vyz­džiui, VGTU, VU, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas, ku­rių mo­ky­mo­si erd­vės yra at­vi­ros mū­sų mo­ki­niams. Pe­ri­odiš­kai or­ga­ni­zuo­ja­me ug­dy­mą to­kio­se ne­tra­di­ci­nė­se ap­lin­ko­se, kur mo­ki­niai tu­ri ga­li­my­bę mo­ky­tis mo­der­nio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se, nau­do­da­mi su­dė­tin­gus įren­gi­nius, su­si­pa­žin­ti ne tik su stu­di­jų, bet ir kar­je­ros ga­li­my­bė­mis. Ma­no­me, jog gim­na­zis­tams ren­kan­tis bū­si­mą pro­fe­si­nį ke­lią la­bai svar­bu kuo anks­čiau „pa­si­ma­tuo­ti spe­cia­ly­bės klum­pes“, kad sėk­min­gai ir kryp­tin­gai to­liau tęs­ti mo­ky­mo­si pro­ce­są, įsi­ver­tin­ti sa­vo no­rus ir ga­li­my­bes bei at­ei­ty­je pa­si­rink­ti pro­fe­si­ją, ku­ri ne tik teik­tų džiaugs­mą, bet ir mo­ty­vuo­tų dirb­ti.</p> <p>Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė <strong>Ra­sa Zub­ric­kie­nė</strong></p> <p> </p> <p><strong>Ko rei­kia gim­na­zis­tui, kad mo­ky­tis jam bū­tų įdo­mu, pras­min­ga, kad jis bū­tų mo­ty­vuo­tas?</strong></p> <p>Ma­te­ma­ti­kos mo­ky­mas sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas be są­sa­jų su re­a­liu gy­ve­ni­mu. Nag­ri­nė­jant to­kias te­mas kaip tri­go­no­met­ri­ja, vek­to­riai, iš­ves­ti­nės, in­te­gralai, funk­ci­jos ir t. t., mo­ki­niams vi­sa­da iš­ky­la klau­si­mų, kam to rei­kia ir kur tai ga­li­ma pri­tai­ky­ti. At­sa­ky­ti pa­de­da da­ly­kų in­teg­ra­ci­ja, nes ji su­da­ro dau­giau ga­li­my­bių pri­ar­tin­ti mo­ky­mą­si prie gy­ve­ni­mo, pri­tai­ky­ti už­duo­tis pa­gal mo­ki­nių po­rei­kius, po­lin­kius ir ga­lias, iš­veng­ti kar­to­ji­mo­si ir di­de­lių mo­ky­mo­si krū­vių. Ieš­ko­ti tar­pu­sa­vio ry­šių tarp ma­te­ma­ti­kos ir ki­tų mo­ko­mų­jų da­ly­kų man pa­de­da pa­tys mo­ki­niai. Va­do­vau­da­ma­si vi­du­ri­nio ug­dy­mo ma­te­ma­ti­kos ben­dro­sio­mis pro­gra­mo­mis, pa­gal nag­ri­nė­ja­mą veik­los sri­tį mo­ki­niams ski­riu prak­ti­nes kū­ry­bi­nes už­duo­tis – gau­tas ži­nias su­sie­ti su pa­si­rink­ta gim­na­zi­jo­je dės­to­ma dis­cip­li­na: ge­og­ra­fi­ja, bio­lo­gi­ja, fi­zi­ka, in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ža­viuo­si sa­vo mo­ki­nių įžval­go­mis ir jų su­kur­tais dar­bais: „Sei­ri­jų mies­te­lio her­bo sim­bo­lis Des­mos pro­gra­mo­je“, „Aly­taus mies­to biu­dže­to ana­li­zė“, „Lie­tu­vos rau­do­no­ji kny­ga ma­te­ma­ti­nia­me kon­teks­te“, „Re­gė­ji­mo ir mąs­ty­mo klai­dos“, „Šo­kis ma­te­ma­ti­kos rit­mu“, „Tar­ša“, „De­mo­gra­finiai ro­dik­liai,“ „Pa­slau­gų ke­lio žen­klai“. Su ko­le­go­mis šiuos ir ki­tus dar­bus nau­do­ja­me sėk­min­gai da­ly­kų in­teg­ra­ci­jai: „Eis­mo da­ly­viai at­ran­da ma­te­ma­ti­ką“, „Mik­ro­sko­pi­niai dy­džiai bio­lo­gi­jo­je“, „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“, „Mo­ki žo­dį – ži­nai ke­lią“. Ble­zas Pa­ska­lis tei­gė: „Ki­taip su­dė­lio­ti žo­džiai tu­ri ki­to­kią pras­mę, o ki­taip su­dė­lio­tos pras­mės – ki­to­kį po­vei­kį.“ Taip yra ir mū­sų, pe­da­go­gų, dar­be.</p> <p><strong>Li­na Rač­kie­nė,</strong> ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja eks­per­tė</p> <p> </p> <p><strong>Kaip sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­ti ir val­dy­ti STE­AM veik­las vir­tu­a­lio­je mo­ky­mo(si) ap­lin­ko­je?</strong></p> <p>Or­ga­ni­zuo­jant STE­AM veik­las ten­ka in­teg­ruo­ti tiek tra­di­ci­nio, tiek ne­tra­di­ci­nio mo­ky­mo­si me­to­dus. Vir­tu­a­li mo­ky­mo­si ap­lin­ka su­da­ro ga­li­my­bes tai­ky­ti ino­va­ty­vius spren­di­mus, pa­teik­ti skait­me­ni­nį, vir­tu­a­lų­jį ir e. mo­ky­mo­si tu­ri­nį, at­spin­din­tį šių die­nų ten­den­ci­jas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je tar­pu­sa­vy­je in­teg­ruo­jant įva­rius da­ly­kus. Mo­ki­niams nau­do­tis vir­tu­a­lia mo­ky­mo­si ap­lin­ka yra kur kas pa­to­giau, nes jie ga­li pa­siek­ti vie­no­je vie­to­je vi­są su STE­AM veik­la su­si­ju­sią me­džia­gą.</p> <p>Vyk­dant STE­AM veik­las elek­tro­ni­niu bū­du mo­ky­to­jai ste­bi, ku­rios už­duo­tys mo­ki­niams yra per leng­vos ar per sun­kios, ko­re­guo­ja bei pa­pil­do nau­jo­mis. Au­to­ma­tiš­kai skai­čiuo­ja­mas ba­lų pa­si­skirs­ty­mas, to­dėl ap­skai­čiuo­ja­mi da­li­niai ba­lai ir iš­skirs­to­mi pa­gal at­ski­rus da­ly­kus bei ge­bė­ji­mus. Vir­tu­a­li mo­ky­mo­si ap­lin­ka yra pui­ki pa­gal­ba mo­ky­to­jui ste­bint ir ana­li­zuo­jant mo­ki­nių mo­ky­mą­si, in­di­vi­du­a­lią ūg­tį. Kai vyks­ta gru­pi­nis dar­bas, sis­te­mo­je ga­li­ma ma­ty­ti, kiek kar­tų mo­ki­niai pri­si­jun­gė prie sis­te­mos, kaip mo­ki­niai do­mė­jo­si įkel­ta me­džia­ga ir ar ji bu­vo per­skai­ty­ta. Ši in­for­ma­ci­ja lei­džia tei­sin­gai įver­tin­ti kiek­vie­no mo­ki­nio in­dė­lį į ben­drą dar­bą.</p> <p>Vir­tu­a­lią mo­ky­mo­si ap­lin­ką MO­OD­LE švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­joms ne­mo­ka­mai su­tei­kia LIT­NET, to­dėl tai yra pui­ki ga­li­my­bė mo­ky­to­jams or­ga­ni­zuo­ti STE­AM mo­ky­mą skir­tin­gais lyg­me­ni­mis pa­nau­do­jant įvai­rius mo­ky­mo(si) iš­tek­lius bei veik­las.</p> <p><strong>Ja­ni­na Ku­chals­kie­nė</strong>, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja eks­per­tė</p> <p> </p> <p><strong>STEAM veikla ir idėjos nefor­maliajame ugdyme.</strong></p> <p>Or­ga­ni­zuo­da­mi ir re­a­li­zuo­da­mi šiuo­lai­ki­nį ne­for­ma­lų­jį mo­ki­nių ug­dy­mą, tu­ri­me ne tik už­im­ti vai­kus sau­gio­je ap­lin­ko­je, bet ir su­kur­ti vys­ty­mo­si ir mo­ky­mo­si ap­lin­ką, kur ak­ty­vus mo­ki­nių da­ly­va­vi­mas pri­si­de­da prie aukš­tų mo­ky­mo­si, kri­ti­nio mąs­ty­mo pa­sie­ki­mų, ska­ti­na pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi bei sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ko­ky­biš­kas ne­for­ma­lu­sis švie­ti­mas yra vie­nas iš bū­dų su­stip­rin­ti mo­kyk­lo­je įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas. Kar­tu tai yra pui­ki ga­li­my­bė įgy­tas ži­nias for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­go­je pri­tai­ky­ti prak­tiš­kai ir su­kur­ti įdo­mius pro­jek­tus. STE­AM ne­for­ma­lu­sis vai­kų švie­ti­mas tu­ri ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes plė­to­ti vai­kų ži­nias įvai­rio­mis for­mo­mis, at­skleis­ti mo­ki­nių ga­bu­mus bei su­ža­din­ti no­rą mo­ky­tis ir pa­žin­ti STE­AM mo­ky­mo­si da­ly­kus. Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­niai ne­for­ma­lios veik­los me­tu pro­gra­muo­ja Ar­dui­no mik­ro­val­dik­lius. Ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­da­mi su VGTU dės­ty­to­jais nuo­to­li­nio mo­ky­mo plat­for­mo­je „At­ei­ties in­ži­ne­ri­ja“ gim­na­zis­tai yra su­kū­rę ke­lis įdo­mius pro­jek­tus: to­kius kaip hid­rau­li­nio smū­gio siur­blio mo­de­lis, sau­lės fo­to­mo­du­lio efek­ty­vios pa­dė­ties val­dy­mo me­cha­niz­mas. Šiuo me­tu dir­ba­me su tri­mis pro­jek­tais: pa­tal­pos mik­ro­kli­ma­to ste­bė­ji­mo sto­te­lė, be­lai­dis ro­bo­to val­dy­mo pul­tas ir aki­niai, skir­ti ap­tik­ti kliū­tį, esan­čią iki 4 m at­stu­mu. Veik­la įdo­mi tiek mo­ki­niams, tiek kar­tu dir­ban­tiems mo­ky­to­jams, kon­sul­tan­tams.</p> <p><strong>Ro­lan­das Bart­kus</strong>, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas</p> <p> </p> <p><strong>Klasikinio ugdymo plano iš­šū­kiai, organizuojant netradici­nes inovatyvias veiklas. </strong></p> <p>Kla­si­ki­nio ug­dy­mo pla­no įgy­ven­di­ni­mas mo­kyk­lo­je grįs­tas 45 mi­nu­čių truk­mės ben­dro­sio­se da­ly­kų pro­gra­mo­se api­brėž­to tu­ri­nio re­a­li­za­vi­mu tos pa­čios am­žiaus gru­pės ir vie­no­dų stan­dar­tų sie­kian­tiems mo­ki­niams. Vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mos pro­ble­mos yra skir­tin­gų pro­gra­mų der­mės ne­bu­vi­mas, su­dė­tin­gas pa­mo­kų tvar­ka­raš­čio for­ma­vi­mas. STE­AM ug­dy­mo po­li­ti­kos die­gi­mas mo­kyk­lo­je dar la­biau iš­ryš­ki­na kla­si­ki­nio mo­de­lio trū­ku­mus ir rei­ka­lau­ja kur kas aukš­tes­nio mo­kyk­los švie­ti­mo va­dy­bos ly­gio ir spe­ci­fi­nės or­ga­ni­za­ci­jos kul­tū­ros.</p> <p>Aukš­tos STE­AM kva­li­fi­ka­ci­jos, ge­rai iš­ma­nan­čių įvai­rias veik­los or­ga­ni­za­vi­mo stra­te­gi­jas, mo­ky­mo me­to­dus mo­ky­to­jų po­ten­cia­las da­li­nai ga­li kom­pen­suo­ti kla­si­ki­nio mo­de­lio ne­lanks­tu­mą. Or­ga­ni­zuo­ja­mos in­teg­ruo­to tu­ri­nio pa­mo­kos, kuo­met vie­nas mo­ky­to­jas pa­mo­kos ar jų cik­lo ei­go­je su­ge­ba at­skleis­ti kla­sės mo­ki­nių per­kel­ti­nius ge­bė­ji­mus, pri­tai­ky­ti ki­tų mo­ko­mų­jų da­ly­kų pa­mo­ko­se įgy­tus įgū­džius spren­džiant pro­ble­mas ar nag­ri­nė­jant ak­tu­a­lias si­tu­a­ci­jas, ku­rios rei­ka­lau­ja įvai­rių sri­čių da­ly­ki­nių ži­nių. Tuo­met tvar­ka­raš­tis yra sau­gus, STE­AM veik­los na­tū­ra­liai įsi­lie­ja į ug­dy­mo pla­ną, pa­mo­ka ga­li bū­ti kar­to­ja­ma skir­tin­go­se kla­sė­se, adap­tuo­ja­ma pa­gal am­žių.</p> <p>Die­giant įno­va­ty­vias veik­las ir „ne­si­pyks­tant“ su kla­si­ki­niu tvar­ka­raš­čiu daž­na iš­ei­ti­mi tam­pa NVŠ pro­gra­mos, kuo­met veik­la vyks­ta po pa­mo­kų ir mo­ky­to­jui yra at­ri­ša­mos ran­kos ne tik pro­gra­mos tiks­lų ir tu­ri­nio at­žvil­giu, bet ir lai­ko pla­na­vi­mu bei įvai­res­nių ug­dy­mo ap­lin­kų iš­nau­do­ji­mui mo­ky­mui­si.</p> <p><strong>Li­na Rut­kaus­kai­tė,</strong> bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4212%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1292-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4212%201.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4259_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1292-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4259_0.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4315.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1292-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4315.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4340%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1292-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4340%201.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1292&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CbbQa6zpX1i9e_8YUygx_zGhDWkZ7ZLSWoJ1pS0u814"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Mar 2020 12:52:09 +0000 vyrredaktorius 1292 at https://www.alytausnaujienos.lt Norintiems studijuoti svetur – unikali galimybė pasitikrinti anglų kalbos žinias https://www.alytausnaujienos.lt/norintiems-studijuoti-svetur-unikali-galimybe-pasitikrinti-anglu-kalbos-zinias <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13406" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13406) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/Study%20the%20world%20forumas.jpg?itok=E6EBn5VE" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="text-align-justify">Lietuvos bei užsienio švietimo ekspertai kovo 7 d. kviečia būsimus studentus į nemokamą tarptautinių stovyklų ir prestižinių mokyklų forumą „AMES STUDY THE WORLD Summer&amp;Boarding schools 2020“, kuriame jiems siūlys ne tik sudalyvauti lyderystės meistriškumo pamokoje bei sužinoti apie populiariausias karjeros stovyklas užsienyje, bet ir išbandyti savo jėgas laikant vieną populiariausių egzaminų anglų kalba.</p> <h2 class="text-align-justify">IELTS egzaminas – įveikiamas iššūkis</h2> <p class="text-align-justify">Dažnas užsienyje studijuoti planuojantis abiturientas prisipažįsta, kad jam nerimą kelia žinia, jog sėkmingai neišlaikius IELTS (angl. International English Language Testing System) egzamino, svajonė krimsti mokslus svetur taip ir liks tik svajone, mat šis, daugiau nei 130 šalių pripažįstamas, egzaminas padeda įvertinti kandidato anglų kalbos skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo įgūdžius, o jo rezultatas parodo, ar būsimasis studentas sugebės studijuoti anglų kalba. Tai, kad planuojant būsimą karjerą anglų kalba vis reikalingesnė, iliustruoja ir kasmet didėjanti IELTS egzamino, būtino stojant į užsienio universitetus, paklausa: „AMES Education“ statistika rodo, kad nuo 2013 m. lankančių parengiamuosius kursus egzaminui padaugėjo beveik 60 proc.</p> <p class="text-align-justify">„Suprantame, kad savarankiškas pasiruošimas šiam egzaminui ne vienam studentui tampa tikru iššūkiu, todėl tikslingai ir koncentruotai ruoštis IELTS padeda patyrę AMES akademijos dėstytojai. Dažnai tokia pagalba būsimam studentui sutaupo ne tik laiko, bet ir suteikia daugiau pasitikėjimo savo jėgomis atsivertus egzamino užduotį. Tačiau svarbu žinoti, kad, norint sėkmingai išlaikyti IELTS egzaminą, nepakanka vien gerų anglų kalbos žinių – būtina gerai išstudijuoti egzamino reikalavimus, užduočių formulavimo principus bei vertinimo sistemą. „AMES Education“ statistika rodo, kad egzamino technikos išmanymas gali nulemti net 30 proc. palankesnį rezultatą, o konkuruojant su kitų šalių studentais, kartais tai gali būti reikšmingas skirtumas“, – sako sertifikuota Britų Tarybos Education UK konsultantė, „AMES Education“ vadovė Eglė Kesylienė.</p> <h2 class="text-align-justify">Galimybė pasitreniruoti laikyti IELTS</h2> <p class="text-align-justify">Nors apie IELTS egzaminą yra girdėję dauguma būsimų studentų, nereikėtų pamiršti, kad kiekvieno patirtis ir įspūdžiai yra skirtingi, tad pusbrolio pasakojimas apie „labai sunkų egzaminą“ ar draugės patarimas „nesiruošti šiam lengvam išbandymui“ nebūtinai tiks kiekvienam. Bet, juk sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti nei dešimt kartų išgirsti, tad ir forumo „AMES STUDY THE WORLD Summer&amp;Boarding schools 2020“ organizatoriai šiemet žengia unikalų žingsnį – suteiks galimybę nemokamai kiekvienam pabandyti laikyti „IELTS“ testą ir taip pasitikrinti anglų kalbos žinias.</p> <p class="text-align-justify">„Nors renginys ir lyderystės bei tarptautinio egzamino meistriškumo pamokos su užsienio universitetų specialistais vyks Vilniuje, pagalvojome ir apie tuos jaunuolius, kurie negalės iš kitų miestų atvykti į Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyksiantį forumą. Pasirūpinome, kad IELTS testą tuo pačiu metu, šeštadienį 14 val., jie galėtų išbandyti ir kituose miestuose – jį nemokamai atlikti moksleiviai galės visuose „AMES Education“ filialuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Utenoje. Tai – pirmas toks eksperimentas Lietuvoje, todėl šeštadienį kviečiame varžytis su draugais iš skirtingų miestų, kurio anglų kalbos žinios geresnės“, – šypsosi E. Kesylienė.</p> <p class="text-align-justify">IELTS testo meistriškumo pamokoje bus detaliai apžvelgta šio egzamino kalbėjimo dalis, aptarti vertinimo kriterijai ir naudojamų užduočių formatas. Be to, dėstytojai trumpai ir aiškiai papasakos apie anglų kalbos žodyno tobulinimo strategijas, o svarbiausia – suteiks patarimų, kaip taisyklingai atsakyti į užduodamus „suktus“ klausimus. </p> <p class="text-align-justify">Pasak studijų užsienyje ekspertės, be šio testo, renginio metu 8-18 m. moksleiviai galės detaliau sužinoti apie kalbų stovyklas Palangoje, Birštone, Londone, Maltoje, Niujorke ir Toronte, o vyresnių klasių moksleiviams bus pristatyta unikali galimybė išbandyti svarstomą specialybę universitetų aplinkoje Kembridže, Oksforde, Niudžersyje JAV ar British Columbia Kanadoje.</p> <p class="text-align-justify">„Suprantame, kad šiuo metu viešų renginių klausimas yra jautrus. Noriu pabrėžti, kad rūpinamės būsimo forumo lankytojų sveikata, todėl ne tik perspėjome visus jau užsiregistravusius dalyvius, kad, pajutę peršalimo simptomus, į renginį nevyktų, bet ir pasirūpinome dezinfekcijos priemonėmis renginio metu“, – sako „AMES Education“ vadovė E. Kesylienė.</p> <p class="text-align-justify">Daugiau informacijos: <a href="https://www.studytheworld.lt/">https://www.studytheworld.lt/</a></p> <p class="text-align-justify"><br />  </p> <p class="text-align-justify"><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9460" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584130378"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>JoeAdami</span> - Pen, 2020-13-03 - 22:12</p> </li> <a href="/comment/9460#comment-9460" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9460#comment-9460" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy ventolin canada…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://ventolinalb.com/">buy ventolin canada</a> <a href="https://doxycycline360.com/">doxycycline tab 100 mg</a> <a href="https://tretinoinsale.com/">where to buy retin a tretinoin</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9460" token="R1TnnnpaVyv2RbCSfn-qdgXPqfFYySyoTELKYH1DJq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9319" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584033669"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Joenot</span> - Ket, 2020-12-03 - 19:21</p> </li> <a href="/comment/9319#comment-9319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9319#comment-9319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy diflucan online without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://diflucanmed.com/">buy diflucan online without prescription</a> <a href="https://lexapro10.com/">lexapro 5 mg tablet</a> <a href="https://amoxicillinbio.com/">amoxicillin 500 mg</a> <a href="https://valtrexx.com/">buy valtrex canada</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9319" token="gHDsXrNJsSrV2K667g29fDS8nGrpkrW_hGjjEDrUH6w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583979062"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>JoeAdami</span> - Ket, 2020-12-03 - 04:11</p> </li> <a href="/comment/9193#comment-9193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9193#comment-9193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">generic atomoxetine where…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://stratteramed.com/">generic atomoxetine</a> <a href="https://tretinoinsale.com/">where can i buy tretinoin gel</a> <a href="https://advair1.com/">advair 500 50 mg</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9193" token="MHYIkeUnDYDVSjadFcTk1SED-UUEzRJHuR-IARPHUvs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9155" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583963262"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kimnot</span> - Tre, 2020-11-03 - 23:47</p> </li> <a href="/comment/9155#comment-9155" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9155#comment-9155" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">clomid for men</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://clomidpill.com/">clomid for men</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9155" token="Ss7suTF2xSjBckbAG4HD_7hbHsunMWyN7g3kXYF-EKo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8911" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583880684"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ivynot</span> - Tre, 2020-11-03 - 00:51</p> </li> <a href="/comment/8911#comment-8911" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8911#comment-8911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kamagra pills india cipro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://kamagraxr.com/">kamagra pills india</a> <a href="https://cipro360.com/">cipro 500</a> <a href="https://propecialab.com/">where can i buy propecia in singapore</a> <a href="https://retinaotc.com/">retin a 05</a> <a href="https://ventolinalb.com/">ventolin inhaler</a> <a href="https://synthroid20.com/">levothyroxine</a> <a href="https://lisinopriltab.com/">buy lisinopril canada</a> <a href="https://acyclovirzov.com/">acyclovir 400</a> <a href="https://diflucanmed.com/">diflucan 150mg</a> <a href="https://antabusedsuf.com/">antabuse cost</a> <a href="https://lexapro10.com/">lexapro australia price</a> <a href="https://atorvastatinlipitor.com/">lipitor generic</a> <a href="https://doxycycline360.com/">doxycycline 100mg</a> <a href="https://metformingluc.com/">metformin tablet cost</a> <a href="https://celebrexcap.com/">can you buy celebrex over the counter in australia</a> <a href="https://tretinoinsale.com/">buy tretinoin</a> <a href="https://indocinmed.com/">indocin 50 mg</a> <a href="https://stratteramed.com/">atomoxetine price</a> <a href="https://clomidpill.com/">clomid for men</a> <a href="https://valtrexx.com/">cost of valtrex in australia</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8911" token="KUoYuBCryvrhmIEDaXzYtT5e5VnQ9lrs6KFOfQTo4Bk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8868" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583869399"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>BooAdami</span> - Ant, 2020-10-03 - 21:43</p> </li> <a href="/comment/8868#comment-8868" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8868#comment-8868" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order ampicillin tadalafil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://ampicillin.us.org/">order ampicillin</a> <a href="http://tadalafil247.us.org/">tadalafil 5mg coupon</a> <a href="http://anafranil.us.com/">anafranil 25mg</a> <a href="http://baclofen.us.com/">where to buy baclofen</a> <a href="http://propranolol.us.com/">propranolol hcl</a> <a href="http://wellbutrin.us.com/">wellbutrin generic</a> <a href="http://phenergan.us.com/">phenergan medication</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8868" token="47JXsaZEKoPk-GgdMaO2M5kMpMF1iHXP-OCZlh-kZXg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583863760"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Judynot</span> - Ant, 2020-10-03 - 20:09</p> </li> <a href="/comment/8848#comment-8848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8848#comment-8848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">medicine propranolol buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://propranolol.us.com/">medicine propranolol</a> <a href="https://ampicillin.us.org/">buy ampicillin</a> <a href="https://lasix.us.com/">lasix without script</a> <a href="https://sildalis365.us.com/">sildalis</a> <a href="https://viagrabest.us.com/">prescription viagra</a> <a href="https://wellbutrin.us.com/">wellbutrin xl 300 mg</a> <a href="https://tadalafil247.us.org/">buy tadalafil from india</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8848" token="3dxAjASDXdUQJC-F8Sthx20eSoMoyT05_hMhvVstGbk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8784" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583841176"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>JudyAdami</span> - Ant, 2020-10-03 - 13:52</p> </li> <a href="/comment/8784#comment-8784" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8784#comment-8784" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">anafranil generic tadalafil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://anafranil.us.com/">anafranil generic</a> <a href="https://tadalafil247.us.org/">tadalafil pills canada</a> <a href="https://baclofen.us.com/">baclofen</a> <a href="https://ampicillin.us.org/">ampicillin iv</a> <a href="https://hydrochlorothiazide.us.com/">lisinopril hydrochlorothiazide</a> <a href="https://propranolol.us.com/">propranolol 20 mg tablet</a> <a href="https://wellbutrin.us.com/">wellbutrin generic</a> <a href="https://lasix.us.com/">order lasix 100mg</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8784" token="bVdEQNhInX7422G1UgZaszBDvs-yaN2QemGjMTfGvx4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8774" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583837770"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jimnot</span> - Ant, 2020-10-03 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/8774#comment-8774" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8774#comment-8774" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">proventil hfa 90 mcg inhaler…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://ventolinalb.com/">proventil hfa 90 mcg inhaler</a> <a href="https://retinaotc.com/">tretinoin 0.05</a> <a href="https://clomidpill.com/">buying clomid 25 mg</a> <a href="https://celebrexcap.com/">celebrex 20</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8774" token="7zp1Gu2pmqD1CBssD93XTjYRz1mM-hhl3VuCZ3_HLQk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1279&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="L1Qfo3CKnbCozqFlbGOyqRZg1B_QoErbZQpA_WH0qoI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Mar 2020 12:22:30 +0000 vyrredaktorius 1279 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sai di­dės iš vai­kų tė­vų ki­še­nių https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-istai-gu-fi-nan-sai-di-des-vai-ku-te-vu-ki-se-niu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (10)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/30-13406" rel="bookmark"> Nr. <span> 30 (13406) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_0884.JPG?itok=yZgL_nDv" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis su­si­jęs su vie­tų trū­ku­mu lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se</h3> <p>Šiuo me­tu už vie­no lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se per mė­ne­sį tė­vai mo­ka 48,40 eu­ro, už dar­že­li­nu­ko ug­dy­mą – 53,24 eu­ro.</p> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad mo­kes­tis už šių vai­kų ug­dy­mą di­dės du kar­tus – nuo ko­vo 1-osios ir nuo lie­pos 1-osios.</p> <p>Nuo ko­vo – sie­kiant pa­di­din­ti iš­lai­das mai­ti­ni­mui, nes pa­bran­go mais­to pro­duk­tai, lop­še­li­nu­ko tė­vams per mė­ne­sį teks mo­kė­ti 57,86 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 65,56 eu­ro.</p> <p>Nuo lie­pos mo­kes­čiai dar kar­tą di­dė­ja ne tik dėl pa­di­dė­sian­čių iš­lai­dų mai­ti­ni­mui, bet ir dėl at­si­ra­sian­čio fik­suo­to 15 eu­rų mė­ne­si­nio mo­kes­čio, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek die­nų vai­kas lan­kė lop­še­lį-dar­že­lį. Už lop­še­li­nu­ką per mė­ne­sį jau teks mo­kė­ti 65,56 eu­ro, už dar­že­li­nu­ką – 72,16 eu­ro.</p> <p>Kaip sa­kė klau­si­mą dėl mi­nė­tų mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo pri­sta­tęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­je už lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą per mė­ne­sį mo­ka­ma 64,96 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 71,56 eu­ro, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je ati­tin­ka­mai – 68,20 eu­ro ir 74,80 eu­ro. Šio­se sa­vi­val­dy­bė­se taip pat yra fik­suo­ti mė­ne­si­niai mo­kes­čiai.</p> <p>Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se su­ren­ka­mas fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis bus pa­nau­do­ja­mas ug­dy­mo ap­lin­kai ge­rin­ti: bal­dams, ug­dy­mo prie­mo­nėms, spau­di­niams, žais­lams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti. Taip pat – su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes, ry­šio, in­ter­ne­to pa­slau­gas ar tu­ri­mo tur­to re­mon­tą.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la ste­bė­jo­si, ko­dėl da­bar rei­kia di­din­ti kai­nas, kai jau pa­tvir­tin­tas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas, siū­lė tai pa­da­ry­ti nuo at­ei­nan­čio sau­sio.</p> <p>Ki­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas, ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­tiems so­cial­de­mok­ra­tams ne kar­tą svars­tant mo­kes­čių di­di­nimo klau­si­mą ug­dy­mo įstai­go­se pri­mi­nė jų šū­kį „Svar­biau­sia – žmo­gus“ ir siū­lė apie tai pir­miau­sia gal­vo­ti. Juk kai kam pa­di­din­ti mo­kes­čiai ga­li bū­ti sun­kiai pa­ke­lia­mi.</p> <p>Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo ir tik­ro­ji prie­žas­tis, ko­dėl rei­kia įves­ti fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį.</p> <p>Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no pa­si­tei­ra­vus, ar fik­suo­to mo­kes­čio at­si­ra­di­mas ne­su­si­jęs su vie­tų sty­giu­mi mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, šis tai pa­tvir­ti­no.</p> <p>Va­di­na­si, tie, ku­rie no­rės leis­ti vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius, tu­rės mo­kė­ti bran­giau, so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms bus kom­pen­suo­ja­ma iš so­cia­li­nei pa­ra­mai skir­tų lė­šų ir jų po­rei­kis, ti­kė­ti­na, iš­augs. Ta­čiau ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad dėl pa­di­dė­ju­sio mo­kes­čio kai ku­rie tėvai vai­kų jau ga­li ir ne­be­leis­ti į lop­še­lius-dar­že­lius.</p> <p>Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai.</p> <p> </p> <h3>Dai­lės mo­kyk­lo­je mo­kes­tis di­dė­ja dau­giau kaip 40 proc.</h3> <p>Vėl­gi dėl tos pa­čios prie­žas­ties – sie­kiant pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bę, pa­gal šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tą mies­to ta­ry­bos spren­di­mą, nuo rug­sė­jo di­dė­ja mo­kes­čiai lan­kan­tiems Dai­lės mo­kyk­lą.</p> <p>Da­bar už vie­ną čia ug­do­mą vai­ką per mė­ne­sį mo­ka­ma 7 eu­rus, nuo rug­sė­jo jis bus 10 eu­rų. Su­au­gu­sių­jų mo­ky­mo mo­kes­tis per mė­ne­sį vie­nam as­me­niui da­bar – 14 eu­rų, nuo rug­sė­jo teks mo­kė­ti 20 eu­rų.</p> <p>Mo­kes­čiai šio­je švie­ti­mo įstai­go­je di­dė­ja 42,8 proc.</p> <p>Pa­di­di­nus mo­kes­tį, Dai­lės mo­kyk­la per me­tus pa­pil­do­mai su­rinks apie 4 tūkst. 400 eu­rų. Su­rink­ti pa­pil­do­mi pi­ni­gai bus skir­ti at­si­skai­ty­mui už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, įsi­gy­ja­mos ūki­nės, ug­dy­mo prie­mo­nės, in­ven­to­rius, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pre­kės, ry­šio prie­mo­nės.</p> <p>Ta­čiau dėl mo­kes­čių di­di­ni­mo šio­je mo­kyk­lo­je spren­di­mo pro­jek­to jau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kon­sta­tuo­ta ne­igia­ma pa­sek­mė, – Dai­lės mo­kyk­lo­je ga­li su­ma­žė­ti mo­ki­nių.</p> <p> </p> <h3>Po Mu­zi­kos mo­kyk­los re­no­va­ci­jos dar daug ko trūks­ta</h3> <p>Va­do­vau­jan­tis šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl mė­ne­si­nių mo­kes­čių di­di­ni­mo Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je nuo rug­sė­jo, dau­ge­lis jų di­dės 1–4 eu­rais.</p> <p>Pa­pil­do­mai per me­tus bū­tų su­ren­ka­ma apie 15 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ug­dy­mo ap­lin­ka Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je bus ge­ri­na­ma su­rink­tas pa­pil­do­mas lė­šas pa­nau­do­jant su­si­mo­kė­ti už trans­por­tą vyks­tant į kon­kur­sus, taip pat pa­den­giant kon­kur­sų da­ly­vių mo­kes­čius ga­biems mo­ki­niams.</p> <p>Po šios mo­kyk­los re­no­va­ci­jos tik tri­jo­se kla­sė­se įreng­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, trūks­ta dar dvie­jų to­kių len­tų, taip pat rei­kia at­nau­jin­ti tris pia­ni­nus, trūks­ta de­šim­ties kom­piu­te­rių kla­sė­se, de­ko­ra­ci­jų te­at­ro pro­gra­mai. Mo­kyk­lai rei­kia sce­nos sto­go pro­jek­to, pa­ties sto­go įren­gi­mo, tvo­ros nuo miš­ko pu­sės.</p> <p>Vi­sa tai tu­rė­tų pa­deng­ti mo­kyk­los ug­dy­ti­nių tė­vai, mo­kė­da­mi di­des­nį mo­kes­tį, nes sa­vi­val­dy­bės iž­de tam stin­ga pi­ni­gų.</p> <p>Dau­ge­liu at­ve­jų mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se pa­di­din­tas mo­kes­tis sie­ja­mas su ko­mu­na­li­nių ir ūki­nių iš­lai­dų pa­den­gi­mu ar­ba fi­nan­si­nės naš­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui su­ma­ži­ni­mu. Tad klau­si­mas, ar tai ga­li­ma va­din­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bės pa­ge­ri­ni­mu.</p> <p> </p> <h3>Su­klup­ta ties mo­kes­čio pa­di­di­ni­mu jau­nie­siems spor­ti­nin­kams</h3> <p>Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nuo rug­sė­jo ke­ti­no pa­di­din­ti mė­ne­si­nius mo­kes­čius ir už jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mą Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Tai no­rė­ta pa­da­ry­ti vėl­gi sie­kiant su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­mas lė­šas, rei­ka­lin­gas jau­nų­jų spor­ti­nin­kų už­im­tu­mui.</p> <p>Da­bar už vie­no mo­ki­nio ug­dy­mą įvai­rio­se spor­to ša­ko­se per mė­ne­sį mo­ka­ma nuo 4 iki 7 eu­rų. Nuo rug­sė­jo ke­tin­ta mė­ne­si­nį mo­kes­tį su­vie­no­din­ti iki 10 ar net 12 eu­rų. Ta­čiau klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas, nes ta­ry­bos na­riams ki­lo daug ne­aiš­ku­mų, ko­dėl rei­kia di­din­ti mo­kes­čius, ar juos pa­di­di­nus da­lis tė­vų ne­at­si­sa­kys vai­kų leis­ti į mi­nė­tą cen­trą.</p> <p>Ta­ry­bos na­rio, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vo Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­ste­bė­ji­mu, toks kai­nos pa­di­di­ni­mas bū­tų ga­nė­ti­nai ne­ma­ža naš­ta kai ku­riems tė­vams: „Kai re­mia­me pri­va­čius spor­to klu­bus, ne­lo­giš­ka tiek di­din­ti mo­kes­čius spor­tuo­jan­tiems mū­sų vai­kams.“</p> <p>„Mes už tai, kad mies­te bū­tų ge­riau gy­ven­ti, o ko­kius spren­di­mus siū­lo­ma pri­im­ti? Vai­kus iš­va­rom iš bū­re­lių, ko mes iš to ti­ki­mės?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2386.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1267-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2386.JPG" width="2051" height="3505" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2407%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1267-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2407%201.JPG" width="2051" height="2392" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_0667%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1267-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_0667%201.JPG" width="2051" height="2392" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8577" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582989623"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomus</span> - Šeš, 2020-29-02 - 17:20</p> </li> <a href="/comment/8577#comment-8577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8577#comment-8577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomus Alytaus mentalitetas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomus Alytaus mentalitetas. Virš 30 metų tenka susidurt su tuo. Kad Alytuj su nepalankumu ir net priešiškumu reaguoja į retas iniciatyvas ginant miesto interesą, rodant ir raginant efektyviai per es paramos projektus dirbt, kad daugėtų gyvwntojų. Kaip nemaža dalis savivaldybių pasiekia. Reiškia stiprėja ekonomikos, instirucijos... Alyruj priešingai mažėja gyventojų ir visus netiesiai liečia. Net vietinės teisėsaugos institucijos, kurios realiai bemėgsta miesto intereso rimčiau gint, dalis tapę Kauno padaliniais. Kitus planuoja jungt. Po to retins...Taip ir per visas sritis atgal gryžta. Mokesčių kėlimas kaip visada, nuo silpniausių...Nes savivaldybei vis daugiau lėšų trūksta. Taip vieni kitus spaudžia. Kaip užburtam rate.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8577" token="yfLiACcyUYqpjOheCvRCCgD2FxxP5GhbkckWRXAsY6Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8573" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582973793"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>analizė</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/8573#comment-8573" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8573#comment-8573" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei kitose savivaldybėse…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei kitose savivaldybėse gyventojų daugėja per paskutinius metus, Alytuj sumažėjo 1500. Be rimtų strategijų ir toliau mažėt. Iki miesto šventės po kelių mėnesių prie kokių 400 gali sumažėt, iki rudenio rinkimų prie tūkstančio. Per kelis metus iki kitų savivaldos rinkimų...per dideli skaičiai, kad vardint. Ir kas čia tokie geresnės kokybės politikai gali užvest į sėkmingą vystymą? Padaryt rimtą tvarką per savivaldą? Kurie konkrečiai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8573" token="g12CCAFjpTyX4yLqQiHHcmDrMZSaHllUmduXUo5522A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8571" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971461"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8571#comment-8571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8571#comment-8571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8571" token="Kvro7bwUlaGor6e81nS6ren9jCWglBVZq9no3nt6i34"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8570" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971457"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8570#comment-8570" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8570#comment-8570" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8570" token="giQE90jZ-qHKrkMoILftHukB0x8Rz5JzyxDIvcJ2tLQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8569" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971455"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8569#comment-8569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8569#comment-8569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8569" token="fRSInMJRMKpf63g6Y4T75qMtLzoElJdHi4TLP7rhajA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8568" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971451"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8568#comment-8568" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8568#comment-8568" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8568" token="DIym-0Ag38762YQ6fiJPVwKzRDtXfRtHkRdXyhRcqJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8567" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971445"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8567#comment-8567" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8567#comment-8567" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8567" token="PwP5zmsDqrdKlTxqCARNEZQHTSkEheLfCWgd9-IAo_Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8566" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582971441"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslininkas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 12:17</p> </li> <a href="/comment/8566#comment-8566" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8566#comment-8566" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pirmiausia iš švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pirmiausia iš švietimo skyriaus reikia išvyti smetoniskas asilas t. y Valunas o kitus debilus gal kal pašalins rinkėjai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8566" token="nm1-yZsG71L61tEHlA4qpO-e9mtQZdyrQG9s1Pm4iM4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8564" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582958989"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rodo</span> - Šeš, 2020-29-02 - 08:49</p> </li> <a href="/comment/8564#comment-8564" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8564#comment-8564" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ši situacija dar kartą rodo,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ši situacija dar kartą rodo, kad Alytuj per politiką taryboj ir seimo lygiuose nėra rimtų politikų. Kurie sugebėtų pagal kompetencijas rimtai pastovėt už žmonių interesus. Būsimiems rinkimams vėl tie patys, per kuriuos ir dabar blogėja. Ir alytiškiai nekelia tikslo, kad būt rimtų politikų. Jiems geriau nykintis erzinantis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8564" token="nfsoRNCmWVtV9io9cvmpCUgCdD37phFcqqMilpKR1-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8562" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582955878"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sunkėja</span> - Šeš, 2020-29-02 - 07:57</p> </li> <a href="/comment/8562#comment-8562" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8562#comment-8562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mokesčių didėjimas-…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mokesčių didėjimas- sunkėjaančios salygos išgyvent likusiems alytiškiams. Kur ir taip tarp didmiesčių neatsakingiausi valdyme pasiekė, kad gyventojų per paskutinius metus sumažėjo 1500. Dar bloginant tęsis mažėjimas. Įdomiausia, nesimato per tarybą, kad bandytų rimtai gyvint miesto ekonomiką. Tik kaip paimt tam momente nuo silpniausių, kad viršuj kitiems užtektų. Ir kaip negaili pastangų demagogijoms, kerštavimo vieni kitiems net tarybos lygį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8562" token="DQ4KvXT3WJjs-rzLay6BHYpfAzS-ZTiJqCW8gT765rs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1267&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="p_vTCOXmfdLVF91j4vmOmhy9uMExp15ww9YorhuOxEI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Feb 2020 13:22:53 +0000 vyrredaktorius 1267 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka: su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko, po­li­ti­kai pri­ėmė spren­di­mus, ku­riems mo­kyk­lų ben­druo­me­nės ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-tin-klo-tvar-ka-su-si-tar-ti-ne-pa-vy-ko-po-li-ti-kai-pri-eme-spren-di-mus-ku-riems-mo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/26-13402" rel="bookmark"> Nr. <span> 26 (13402) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_2629%201.JPG?itok=HQKPRfud" width="344" height="287" alt="Apie švietimo įstaigų tinklo pertvarką Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai diskutavo dvi valandas, ji buvo vadinama ir „nesąmone“, ir sveiko proto pasigesta, ir pripažinta, kad su bendruomenėmis reikėjo tartis nuo pradžių, o ne finišo tiesiojoje. Pertvarkos sprendimo projektą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, kuris vadovavo ir siūlymus rengusiai darbo grupei. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Apie švietimo įstaigų tinklo pertvarką Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai diskutavo dvi valandas, ji buvo vadinama ir „nesąmone“, ir sveiko proto pasigesta, ir pripažinta, kad su bendruomenėmis reikėjo tartis nuo pradžių, o ne finišo tiesiojoje. Pertvarkos sprendimo projektą pristatė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, kuris vadovavo ir siūlymus rengusiai darbo grupei. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Klau­si­mas dėl švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos į po­sė­džio dar­bo­tvarkę bu­vo įra­šy­tas pir­mu nu­me­riu. Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė pa­siū­lė klau­si­mą iš ta­ry­bos dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti bei pra­tęs­ti dis­ku­si­jas su ben­druo­me­nė­mis, ta­čiau ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma tam ne­pri­ta­rė.</p> <p>Klau­si­mą dėl per­tvar­kos siū­lė ati­dė­ti ir ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys, nes jo pa­siū­ly­mas ne­bu­vo už­re­gist­ruo­tas kaip al­ter­na­ty­va ir bal­sa­vi­mui ne­teik­tas. Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kė pa­aiš­ki­no, kad tarybos nario al­ter­na­ty­va tei­siš­kai ne­ati­tin­ka šios są­vo­kos ir to­dėl ne­bu­vo tei­kia­ma. G.Dauk­šys tai ver­ti­no kaip reg­la­men­to pa­žei­di­mą.</p> <p>Ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius vi­sų at­si­pra­šė už „bar­da­ką ir pu­sės me­tų įtam­pą“. Po­li­ti­kas at­vi­ra­vo, kad, jei­gu bal­suo­tų už taip pa­reng­tą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­ną, jis tu­rė­tų „iš­ei­ti ne tik iš ta­ry­bos, ta­čiau ir iš­va­žiuo­ti iš Aly­taus“.</p> <p>N.Makš­tu­tie­nė pa­ste­bė­jo, kad bu­vo pa­da­ry­ta klai­da nuo pat per­tvar­kos su­ma­ny­mo, su ben­druo­me­nė­mis ben­drau­ta tik ar­tė­jant bal­sa­vi­mui.</p> <p>Dėl tin­klo per­tvar­kos spren­di­mo pro­jek­to dis­ku­tuo­ta dvi va­lan­das, prieš le­mia­mą bal­sa­vi­mą pa­skelb­ta 20 mi­nu­čių per­trau­ka. Iki bal­sa­vi­mo li­kus ke­lioms mi­nu­tėms į me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį krei­pė­si ke­li ta­ry­bos na­riai, pri­min­da­mi, kad ke­lis­kart nu­skam­bė­jo klau­si­mas dėl as­me­ni­nių me­ro ver­ti­ni­mų ir nuo­mo­nės per­tvar­kos klau­si­mais, bet jų taip ir ne­iš­gir­do.</p> <p>„Ma­no spren­di­mas – aš bal­suo­siu už šią per­tvar­ką“, – la­ko­niš­kai at­sa­kė N.Ce­siu­lis. Ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je tė­vai pri­mi­nė me­rui, kad prieš ke­le­rius me­tus jis pats va­di­no „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį vie­na ge­riau­sių įstai­gų Lie­tu­vo­je ir pik­ti­no­si tuo­me­ti­niu su­ma­ny­mu ją pri­jung­ti prie ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los.</p> <p>Po­li­ti­kai už švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­ną bal­sa­vo pa­punk­čiui. Už tai, kad „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis bū­tų per­tvar­ky­tas į lop­še­lį-dar­že­lį, o 1–4 kla­sių mo­ki­niai su mo­ky­to­jais per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, bal­sa­vo 12 ta­ry­bos na­rių, 11 bu­vo prieš.</p> <p>Už „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, kaip ju­ri­di­nio vie­ne­to, lik­vi­da­vi­mą ir jos mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų per­kė­li­mą į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją pa­si­sa­kė 11 po­li­ti­kų, prieš – tiek pat (vėliau posėdžio metu N. Makštutienė pareiškė, kad balsavo „už“, bet sistema jos balso neužfiksavo), sprendimui pritarta.</p> <p>Už Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los, kaip ju­ri­di­nio vie­ne­to, lik­vi­da­vi­mą, o su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo kla­sių ug­dy­mo per­da­vi­mą Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui pa­si­sa­kė bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių po­li­ti­kų dau­gu­ma – 13 bal­sų.</p> <p>Tvir­ti­na­ma, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka mies­to sa­vi­val­dy­bei leis­tų su­tau­py­ti 366,5 tūkst. Eur per me­tus. Ta­čiau vien Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų su­tvar­ky­mui ir pri­tai­ky­mui „Dre­vi­nu­ko“ bei „Sa­ka­lė­lio“ mo­ki­niams rei­kės 400 tūkst. Eur. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, tin­klo per­tvar­ka vi­siš­kai tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta ne 2020-ai­siais, o iki 2021 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos, nes Vidzgirio progimnazijoje tvar­ky­mo dar­bai ga­li už­truk­ti.</p> <p>Sausa iš balos šįkart išlipo tik Likiškėlių progimnazija, kurios pastatą pradžioje buvo siūlyta nugriauti. Atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymus, sprendimo projekte neliko siūlymo reorganizuoti ar kitaip pertvarkyti Likiškėlių progimnaziją, dabar pastatą siūloma renovuoti.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2552.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1266-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2552.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2578.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1266-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2578.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/Suaugusiuju%20ir%20jaunimo%20mokykla.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1266-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/Suaugusiuju%20ir%20jaunimo%20mokykla.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2516%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1266-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2516%201_0.JPG" width="1694" height="1613" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2629%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1266-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2629%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8593" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583129565"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nu jo</span> - Pir, 2020-02-03 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/8593#comment-8593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8593#comment-8593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ka veikia tribūnoje dviese?o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ka veikia tribūnoje dviese?o apie vieną iš jų net nekomentuosiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8593" token="bIAztDUb7w3WstofKHb70x899aqaYiD7JTF23dFSzkE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8592" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583086222"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>trumpiau</span> - Sek, 2020-01-03 - 20:10</p> </li> <a href="/comment/8592#comment-8592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8592#comment-8592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne iš gero jie ir tiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne iš gero jie ir tiek pajudėjo. Ne šiaip sau anie iš valdančios koalicijos pasitraukė į atvirą opoziciją. O prie valdančių niekas neprisijungė. Tik už Alytų jais kaip nori manipuliuoja. Reiškia artėja laikas kaip dėl ikiteisminių tyrimų gaisro.. prabilt gali. Beje dėl gaisro kiek žurnalistai šalies mastu prieš kelias savaites spausdino, ne šiaip sau Alytuj nedryso persispausdint. Ten nieko gero Alytui... Esmėj nepalankiausi scenarijai. Ir tyrimai gniuždančiai veikia valdžią bei tarybą, nežiūrint kaip bevaizduotų. Todėl įtampa kas su posėdžiu didėja. Retėja savivaldos sistema. Dėl rimtų strategijų nepajėgūs. Anoj kadencijoj matės, dabar dar aiškiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8592" token="K-mLsF6OGyl7laaS2MQoUJSyHp--h1OCWjupPVeXvtk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8591" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1583076060"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atėjo</span> - Sek, 2020-01-03 - 17:21</p> </li> <a href="/comment/8591#comment-8591" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8591#comment-8591" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atėjo momentas, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atėjo momentas, kaip socdemai su konservatoriais kirto per dalį ir savo elektoratų. Toks lygis Alytuj, nesugebant spręst rimtų problemų, patiems retintis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8591" token="qwvzh5iV-EX5YrN9odaUs51R5-9PdUHX6P9_j5aYp8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8578" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582996126"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cesiuliui</span> - Šeš, 2020-29-02 - 19:08</p> </li> <a href="/comment/8578#comment-8578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8578#comment-8578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriau sekėsi būti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriau sekėsi būti gaisrininku, o ne meru. Juokingiausia, kad visą šį laiką mėgino meras-gaisrininkas apsimesti, kad jis čia ne prie ko. Pasakysiu, kad visi jūsų sprendimai nuo pat išrinkimo yra niekiniai. Jūs neturite vizijos ir neturite jokių idėjų kaip Alytų prikelti iš stagnacijos. Tą parodė ir vadinama švietimo reforma. Na pirmiausiai reikia neturėti proto, kad atgal grąžinti Valūną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8578" token="vWe98KUp7ZQiRW1H3pzed4PN23xot11cBEeesQSv4fQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8576" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582981250"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Muilas</span> - Šeš, 2020-29-02 - 15:00</p> </li> <a href="/comment/8576#comment-8576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8576#comment-8576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto meras - muilas !…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto meras - muilas ! Šitaip pakeisti savo priešrinkiminius pažadus alytiškiams, šitaip meluoti, šitaip nedalyvauti mokyklų tinklo pertvarkos procese o tik keliauti po pasaulį, šitaip užsiundyti ant miesto seną stagnatorių, kuris drįsta net posėdžio metu žeminti tėvus ir juos dar ir paauklėti, gali tik MUILAS !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8576" token="h_9MxsTnWUSMF6NqwV9dQl0E3XvC8kUMsdfwGK2fFwc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8560" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582954247"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Šeš, 2020-29-02 - 07:30</p> </li> <a href="/comment/8560#comment-8560" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8560#comment-8560" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoj klasikinės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoj klasikinės schemos. Laiku koktbiškos pertvarkos ir vystymo projektai per es paramą, kad pasiekt gyventojų daugėjimą. Ką kiti miestai pasiekia, Alytuj nemėgsta projektų vystymo. Vietoj pilnutinių pertvarkų daro dalines, kad vieni išliktų kitų dėka. Švietimo pertvarką dalim pasidarę, kaip darželių 40 proc. sumažino. Švietimo dalinę daro su, kad iki rinkimų išlikt kelioms partijoms kuo daugiau palankesnių. Tesiantis gyventojų mažėjimui, nes rimtai nesirūpina miesto vystymu, tai pagal temus iki rudenio dar prie tūkstančio gyventojų sumažės. Reiškia dar retintis reikės. Nors jei dabar sako, kad nuo mokyklų lėšas nukirpinėja kur gali, tai...Patiems neatsakingumas ir gryžta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8560" token="YIUgRInDeQ4e_ANhuyrHV_-L2s6xwr-_Qug8aV9mQQ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1266&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Tt7f-IR2hF-Jm_b1kANTgn4f5JCncvletnLEclyxyEg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Feb 2020 13:15:43 +0000 vyrredaktorius 1266 at https://www.alytausnaujienos.lt Ge­di­mi­nas Dauk­šys: ar kei­sis švie­ti­mo val­dy­mo prin­ci­pai? https://www.alytausnaujienos.lt/ge-di-mi-nas-dauk-sys-ar-kei-sis-svie-ti-mo-val-dy-mo-prin-ci-pai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/26-13402" rel="bookmark"> Nr. <span> 26 (13402) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/Dauksio%20nuotrauka.jpg?itok=q6HSbup1" width="344" height="287" alt="Ge­di­mi­nas Daukšys" title="Ge­di­mi­nas Daukšys, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys: „Švie­ti­mo tin­klo re­for­ma – tai ge­ras iš­ban­dy­mas mies­to ta­ry­bai. Jei­gu po­li­ti­kai pa­si­rinks šiuo­lai­kiš­ką po­žiū­rį į va­dy­bą, fi­nan­sų tvar­ky­mą, yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ši tvar­ka bū­tų pri­tai­ky­ta ir ki­to­se mies­to sri­ty­se. Taip nau­dą pa­jus­tų vi­si aly­tiš­kiai.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pri­ori­te­tas pa­sta­tams?</h3> <p>Pa­grin­di­nis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­lo­mas švie­ti­mo tin­klo re­for­mos ak­cen­tas – pa­sta­tai, bet ne švie­ti­mo ko­ky­bė. Mies­to val­di­nin­kų siū­lo­mas pro­jek­tas nu­ma­tė, kad rei­kia griau­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją, už­da­ry­ti ki­tas ko­ky­biš­kai ir efek­ty­viai vei­kian­čias mo­kyk­las.</p> <p>Su šiais siū­lo­mais spren­di­mais ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės: tė­vai, mo­ky­to­jai, vai­kai. Aly­tu­je vie­šė­jęs švie­ti­mo pro­fe­sio­na­las, bu­vęs Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo žy­dų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Mi­ša Ja­ko­bas taip pat pa­brė­žė, kad toks spren­di­mas bū­tų klai­da vi­sam mies­tui.</p> <h3>At­ler­na­ty­va – ki­toks po­žiū­ris į švie­ti­mo tin­klo val­dy­mą</h3> <p>Drau­ge su ke­liais Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riais pa­ruo­šė­me al­ter­na­ty­vą siū­lo­mam ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­tui. Ko­dėl? Nes re­for­mos tiks­las tu­rė­tų bū­ti ne skal­dy­ti vi­suo­me­nę, bet ge­rin­ti švie­ti­mo ko­ky­bę, ap­lin­ką.</p> <p>Pri­va­lo­me su­pras­ti, kad, kal­bė­da­mi apie mo­kyk­lų tin­klą ir kiek mo­kyk­lų tu­ri bū­ti mies­te, tu­ri­me kal­bė­ti ir apie to tin­klo fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką.</p> <p>Šian­dien jo­kia mo­kyk­lų ūkio fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka Aly­tu­je nė­ra pa­tvir­tin­ta. Tai su­da­ro są­ly­gas val­di­nin­kams biu­dže­to lė­šas skirs­ty­ti ne­skaid­riai. To­dėl daž­nai mo­kyk­lų ūkio fi­nan­sa­vi­mas su­si­jęs, ne su jo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų skai­čiu­mi, o mo­kyk­lų va­do­vų par­tiš­ku­mu ar­ba jo­je įdar­bin­tų par­ti­jos bi­čiu­lių ar gi­mi­nai­čių skai­čiu­mi.</p> <p>Už­sie­nio ša­lių bei kai ku­rių Lie­tu­vos mies­tų pa­vyz­džiai ro­do, kad aukš­tus ug­dy­mo ko­ky­bės re­zul­ta­tus pa­siek­ti ga­li­ma tai­kant šiuo­lai­ki­nius val­dy­mo me­to­dus. Nuo ko pra­dė­ti, kas gi tai yra?</p> <p>Vi­sų pir­ma, tai yra ver­ty­bi­nis as­pek­tas – įsta­ty­mų lai­ky­ma­sis.</p> <p>Da­bar­ti­nio Aly­taus švie­ti­mo tin­klo re­for­mos kon­teks­te aiš­kiai ma­to­me, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­si­lai­ko įsta­ty­mo. Juk Švie­ti­mo įsta­ty­me la­bai tiks­liai pa­ra­šy­ta, kad mo­kyk­lą ren­ka­si tik mo­ki­niai, tai yra jų tė­vai ar­ba glo­bė­jai.</p> <p>Jei­gu mo­ki­niai pa­si­ren­ka vie­ną ar ki­tą mo­kyk­lą, tai mies­to ar ra­jo­no ta­ry­bos na­rių už­da­vi­nys yra skaid­riai ir ra­cio­na­liai skir­ti re­sur­sus vai­kų ug­dy­mo pro­ce­sui už­tik­rin­ti.</p> <p>De­ja, bet kol kas šis įsta­ty­mas Aly­tu­je ne­ga­lio­ja. Iki šiol tik val­di­nin­kai spręs­da­vo, kiek ir ko­kią mo­kyk­lą fi­nan­suo­ti.</p> <p>Ket­vir­ta­die­nį pri­sta­to­mas mies­to val­di­nin­kų siū­lo­mas pro­jek­tas ne­kei­čia esa­mos si­tu­a­ci­jos, o val­di­nin­kai ir to­liau spręs­tų, į ku­rią mo­kyk­lą tu­ri ei­ti vai­kai.</p> <p>Mū­sų pa­ruoš­ta al­ter­na­ty­va aiš­kiai pa­si­sa­ko, kad tik tė­vai spren­džia, kur tu­ri mo­ky­tis jų vai­kai. Taip pat tik mo­kyk­lų va­do­vai kar­tu su mo­kyk­lų ta­ry­bo­mis ir tė­vais ga­li nu­spręs­ti, kaip efek­ty­viai ir ra­cio­na­liai tvar­ky­tis.</p> <p>Šiuo­lai­kiš­kas ir mo­der­nus po­žiū­ris taip pat aso­ci­juo­ja­si su šiuo­lai­kiš­ku fi­nan­sų, lė­šų val­dy­mu ir va­dy­ba. Kiek­vie­nas spren­di­mas tu­ri tu­rė­ti ir eko­no­mi­nį pa­grin­di­mą. Skir­ti lė­šas, pri­klau­so­mai nuo mo­kyk­lą lan­kan­čių vai­kų skai­čiaus, įpa­rei­go­ja Švie­ti­mo įsta­ty­mo 67 straips­nis.</p> <p>Mū­sų al­ter­na­ty­vo­je aiš­kiai sa­ko­ma:</p> <p>Rei­kia nu­sta­ty­ti vie­no­dą ūkio iš­lai­dų krep­še­lį vi­soms pra­di­nėms, pro­gim­na­zi­nėms ir gim­na­zi­nėms kla­sėms (pvz., 390–410 Eur vie­nam mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­ma su­ma kla­sei);</p> <p>Nu­sta­ty­ti skir­tin­go dy­džio krep­še­lius in­di­vi­du­a­lių (spe­cia­lių) po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams;</p> <p>Nu­sta­ty­ti pro­tin­gą, mak­si­ma­lų plo­tą, rei­ka­lin­gą mo­ki­niui (mi­ni­ma­lų 5 kv. m ir mak­si­ma­lų 12 kv. m pa­tal­pų plo­tą, ten­kan­tį vie­nam mo­ki­niui ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se).</p> <p>Pa­si­rin­kus mū­sų siū­lo­mą al­ter­na­ty­vą, skaid­riai ir efek­ty­viai tvar­kant fi­nan­sus jau ar­ti­miau­siu me­tu ga­lė­tu­me su­tau­py­ti 580 tūkst. Eur mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Lei­dus tė­vams pa­tiems nu­spręs­ti, kur mo­ky­tis jų vai­kams, švie­ti­mo įstai­gos pra­dė­tų tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ti, o tai ska­tin­tų ug­dy­mo ko­ky­bės ge­rė­ji­mą.</p> <p>Švie­ti­mo tin­klo re­for­ma – tai ge­ras iš­ban­dy­mas mies­to ta­ry­bai. Jei­gu po­li­ti­kai pa­si­rinks šiuo­lai­kiš­ką po­žiū­rį į va­dy­bą, fi­nan­sų tvar­ky­mą, yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ši tvar­ka bū­tų pri­tai­ky­ta ir ki­to­se mies­to sri­ty­se. Taip nau­dą pa­jus­tų vi­si aly­tiš­kiai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8544" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582789104"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Torpeda Prienu </span> - Ket, 2020-27-02 - 09:38</p> </li> <a href="/comment/8544#comment-8544" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8544#comment-8544" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada torpeda supakuos irvez…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada torpeda supakuos irvez pailseti su chebra ne vietine. Dauksiui jau neidomu su nukvakusia torpeda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8544" token="bvSFBMEzIrputHvtqCEBuqTus5DL5k0uBSnr5D1duNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8543" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582787027"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tai kad tarybi…</span> - Ket, 2020-27-02 - 09:03</p> </li> <a href="/comment/8543#comment-8543" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8543#comment-8543" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal G.Daukšys buvo netikęs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal G.Daukšys buvo netikęs mokinys,kad net lietuvių kalbos nemoka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8543" token="DkSXnbtvlEk1L7n219Zb6WooDDPg-bIYfrkp8SSTV_o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8539" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582728554"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rasa</span> - Tre, 2020-26-02 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/8539#comment-8539" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8539#comment-8539" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagaliau zmones pradejo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagaliau zmones pradejo kalbeti skaiciais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8539" token="FoiyNYWVfPGDn2rIKmMh1y_oMgSr5RLo1gMvcDyp_BE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8537" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582728062"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gena</span> - Tre, 2020-26-02 - 16:41</p> </li> <a href="/comment/8537#comment-8537" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8537#comment-8537" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai pagal šitą pasiūlymą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai pagal šitą pasiūlymą taip pat reiktų uždaryti dalį mokyklų ir kažkas liks nepatenkintas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8537" token="NoL2ghUqDMWfzP8TRj6gIjOKyLxCHWFpnrpgUKI5rBg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8536" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582726349"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>y</span> - Tre, 2020-26-02 - 16:12</p> </li> <a href="/comment/8536#comment-8536" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8536#comment-8536" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tik šiandien sužinojau,kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tik šiandien sužinojau,kad stabdyt mokyklų pertvarką ir išnuomot pusę mokyklos ploto,jei kas išvis nuomosis,tai vakarietiškas mąstymas.Merui ir šv.skyriaus vedėjui ryt reiks atlaikyt paistalus ir įrodyt,kas stagnacija-sovietinis palikimas.Nieko neveikti,viską palikti ir būti mylimu kelių bendruomenių prieš rinkimus-prasta politika.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8536" token="Rn4VobnjcktCMevo1zNzw8Ky-zRig9ucK69Co2zYL5k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1257&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="prnN5X-hw6Sa94zZ5ySzBOfjXA-WLkP5j35UilX6epo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Feb 2020 13:22:40 +0000 vyrredaktorius 1257 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar­že­li­nu­kų arit­me­ti­ka. Ar­ba kaip su­skai­čiuo­ti ei­lė­je lau­kian­čius vai­kus, jei po­pie­ri­nius pra­šy­mus tė­vai ga­li ra­šy­ti nors ir į vi­sas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas tuo pa­čiu me­tu? https://www.alytausnaujienos.lt/dar-ze-li-nu-ku-arit-me-ti-ka-ar-ba-kaip-su-skai-ciuo-ti-ei-le-je-lau-kian-cius-vai-kus-jei-po-pie <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13404" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13404) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_6919%201.JPG?itok=aSlgSXK7" width="344" height="287" alt="Gimstamumas Alytuje mažėja, o eilės darželiuose ilgėja. " title="Gimstamumas Alytuje mažėja, o eilės darželiuose ilgėja. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Dar­že­li­nu­kai „iš­sig­ry­ni­na“ tik pa­va­sa­rį</font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pa­sak ofi­cia­lios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jos, no­rin­čių jau šian­dien lan­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius pra­šy­mų yra 123. Pa­čių dar­že­lių tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja 2019 me­tų gruo­džio 17 die­ną ben­dro­je ei­lė­je bu­vo įra­šy­ti 92 vai­kai.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja dėl vie­tų po­rei­kio bus ma­to­ma tik 2020 me­tų bir­že­lį, kai bus su­for­muo­tos gru­pės, ka­dan­gi pra­šy­mus tė­vai tei­kia iki ge­gu­žės 31 die­nos.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Kiek re­a­lus skai­čius ei­lė­je? Pa­sak Aly­tu­je dir­ban­čių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tų, arit­me­ti­ka ke­lia di­de­lių abe­jo­nių dėl vie­nos prie­žas­ties: tė­vai ga­li teik­ti po­pie­ri­nius pra­šy­mus į ke­lis dar­že­lius tuo pa­čiu me­tu, o dub­liuo­ti pra­šy­mai „iš­gry­ni­na­mi“ kar­tą per me­tus. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pro­ble­ma at­si­ra­do 2019 me­tais, to­dėl per­nai va­sa­rą sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pra­šy­mų „iš­gry­ni­ni­mas“ – su­si­rin­kę 13-os įstai­gų va­do­vai su­tik­ri­no tar­pu­sa­vy­je in­for­ma­ci­ją. Pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai to pa­ties vai­ko pra­šy­mas kar­to­jo­si 4 kar­tus. Pa­ste­bė­ta, kad dažniau su­si­dub­liuo­ja ta­me pa­čia­me ra­jo­ne esan­čių įstai­gų pra­šy­mai, nes tė­vai ren­ka­si ir pa­gal ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ka­dan­gi po­pie­ri­nia­me pra­šy­me nu­ro­do­ma tik vie­na no­ri­ma įstai­ga, į ku­rią pra­šy­mas ir tei­kia­mas, no­rint nu­sta­ty­ti, ar tė­vų nuo­mo­nė ne­pa­si­kei­tė per me­tus, dar­že­lio per­so­na­lui tek­tų per­skam­bin­ti vi­siems tė­vams. To ir ne­da­ro­ma. Įstai­gos skel­bia apie la­bai skir­tin­gą gau­tų pra­šy­mų skai­čių (tarp jų yra ir tie, ku­rie „už­si­i­ma“ ei­les vos gi­mus kū­di­kiui), ta­čiau vi­du­ti­nis lop­še­lis-dar­že­lis ei­lė­je tu­ri maž­daug 50 lau­kian­čių vai­kų, o kiek­vie­ną bir­že­lį pri­ima maž­daug 30.</font></font></font></span></span></span></p> <h3 align="justify" lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Vi­suo­ti­nis cha­o­sas sis­te­mo­je</font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Teik­da­mi po­pie­ri­nį pra­šy­mą tė­vai ga­li ne tik rink­tis nors ir vi­sas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas tuo pa­čiu me­tu, bet ir ra­šy­ti pra­šy­mą, net jei vai­kas jau lan­ko vie­ną jų, nes no­rė­tų pa­tek­ti į ki­tą. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pa­sak<b> </b>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Lai­mos Kai­rie­nės, šiuo me­tu dub­liuo­ti yra 8 po­pie­ri­niai pra­šy­mai. Kaip pa­skai­čiuo­tas šis dub­lia­vi­mas – gau­ti at­sa­ky­mo ne­pa­vy­ko.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ta­čiau, „Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ma­ty­tas pra­šy­mų „gry­ni­ni­mas“ su va­do­vais, bet dėl ne­ži­no­mų prie­žas­čių at­šauk­tas. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Dar­že­lių pa­tir­tis sa­ko, kad pa­va­sa­rį nu­by­ra maž­daug pu­sė pa­ra­šiu­sių­jų pra­šy­mus, jie pa­ten­ka į są­ra­šus ir dings­ta, nes jau yra su­ra­dę vai­kui vie­tą ki­to­je įstai­go­je. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Dub­lia­vi­mo pro­ble­mą tu­rė­jo iš­spręs­ti elek­tro­ni­nė sis­te­ma „Ug­dau aly­tiš­kį“, ku­rio­je tė­vai pa­teik­ia pra­šy­mus tik į dvi švie­ti­mo įstai­gas. Sis­te­ma pra­šy­mo į tre­čią įstai­gą ne­be­pri­ima, o pri­ori­te­ti­nė įstai­ga pa­si­ren­ka­ma pir­mu nu­me­riu. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ta­čiau yra vie­na pro­ble­ma: kaip in­for­muo­ja sa­vi­val­dy­bė, 50 tūkst. eu­rų kai­na­vu­si sis­te­ma šiuo me­tu „vei­kia, ta­čiau pa­si­tai­ko trik­džių, su sis­te­mos die­gė­jais yra de­ri­na­mi pro­ble­mų spren­di­mo klau­si­mai“. Pa­pras­tai ta­riant, į sis­te­mą per elek­tro­ni­nius val­džios var­tus įei­ti įma­no­ma, bet, su­ve­dus duo­me­nis, už­baig­ti ope­ra­ci­jos ji ne­lei­džia.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Vai­kų skai­čiaus į sis­te­mą šiuo me­tu ne­su­ve­da ir dar­že­liai (tam yra nu­pirk­ta an­tra pro­gra­ma, ta­čiau ji ir­gi ne­vei­kia), nes pa­aiš­kė­jo, kad sis­te­ma ne­sau­gi – ne­tu­rin­tys tei­sės nau­do­ti vai­kų as­mens duo­me­nų ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai ga­li juos ma­ty­ti.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pa­ra­dok­sas, bet bū­tent elek­tro­ni­nė sis­te­ma, tu­rė­ju­si iš­spręs­ti pro­ble­mą, ir pa­ska­ti­no po­pie­ri­nių pra­šy­mų dub­lia­vi­mą – jo­je bu­vo ra­gi­na­ma žy­mė­ti ke­lias įstai­gas, nes sis­te­ma lei­do tai ma­ty­ti. Da­bar ji ne­vei­kia ir li­ko su­dub­liuo­ti po­pie­ri­niai pra­šy­mai, ke­lian­tys, kaip sa­ko pa­tys iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai, „vi­suo­ti­nį cha­o­są sis­te­mo­je“.</font></font></font></span></span></span></p> <h3 lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Mo­ki­niams – pus­tuš­tės kla­sės, dar­že­li­nu­kams – po kvad­ra­ti­nį met­rą? </font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Šiuo me­tu Aly­tu­je tė­vai tu­ri ga­li­my­bę rink­tis, kur vai­kas lan­kys prieš­mo­kyk­li­nę kla­sę – dar­že­ly­je ar mo­kyk­lo­je. Jei ren­ka­si dar­že­lius, va­di­na­si, jie ren­ka­si vi­sos die­nos ug­dy­mą ir vai­kams re­ži­mo po­žiū­riu svei­kes­nį mo­ky­mą­si.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Liūd­nai pa­gar­sė­ju­sią Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę at­li­kęs FIN­DEP siū­lė per­kel­ti prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes iš dar­že­lių į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. To­kių gru­pių šiuo me­tu lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se yra 19.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pa­sak L.Kai­rie­nės, tin­klo per­tvar­kos pla­ną ren­gu­si dar­bo gru­pė to­kius pa­siū­ly­mus svars­tė: „Ta­čiau dau­gu­mos dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­nė to­kia, kad prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ge­riau yra lan­ky­ti lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius, o ne ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se esan­čias prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Iš iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes bus re­ko­men­duo­ja­ma iš­kel­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu pro­ble­mos ne­pa­vyk­tų iš­spręs­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis: ati­da­rant pa­pil­do­mas gru­pes ke­tu­rio­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ir re­or­ga­ni­zuo­jant Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį į lop­še­lį-dar­že­lį.“ </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ta­čiau ir šiuo me­tu vei­kian­čiuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se taip pat yra įveik­lin­tų ne pa­gal pa­skir­tį ar nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų. Pa­vyz­džiui, Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­las „Vo­lun­gė­lė­je“ (137 kv. m), ku­rį, re­gis, pa­ga­liau ža­da­ma iš­kel­ti. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">At­ski­ro­se ug­dy­mo įstai­go­se yra ir pa­tal­pų, nau­do­ja­mų ug­dy­mo ko­ky­bei ge­rin­ti. Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai sa­ko, kad ge­ras di­rek­to­rius sie­kia ne lai­mė­ti įstai­gą „pri­ki­šant“ vai­kų, bet ku­riant jiems ge­res­nes ug­dy­mo­si są­ly­gas. Jų ma­ny­mu, grįž­ti į „gy­vu­li­nius va­go­nus“ ne tik nė­ra pras­mės, bet bū­tų ir la­bai ža­lin­ga. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pa­sak L.Kai­rie­nės, sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mos įvai­rios ga­li­my­bės, ta­čiau, švie­ti­mo spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, no­rint or­ga­ni­zuo­ti ko­ky­biš­ką ug­dy­mo pro­ce­są, dar­že­liuo­se tu­ri bū­ti ir ki­tų edu­ka­ci­nių erd­vių, ne tik gru­pės. Kad vai­kai ak­ty­viai spor­tuo­tų, rei­kia spor­to sa­lės.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas vai­ko kū­ry­biš­kam ug­dy­mui, lo­gi­nio mąs­ty­mo vys­ty­mui, tam yra įren­gia­mos at­ski­ros pa­tal­pos. Gru­pė­se nė­ra ga­li­my­bės su­tal­pin­ti vi­sų prie­mo­nių, rei­ka­lin­gų vai­kams ug­dy­ti, o lo­go­pe­do ka­bi­ne­tai pri­va­lo bū­ti kiek­vie­no­je įstai­go­je įreng­ti at­ski­rai ir ati­tik­ti hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se šiuo me­tu vi­du­ti­niš­kai yra po 11 gru­pių, kad bū­tų erd­vu tu­rė­tų bū­ti po 6. </font></font></font></span></span></span></p> <h3 lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Už­da­ry­tuo­se Aly­taus dar­že­liuo­se – ne vai­kų kle­ge­sys</font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pri­sta­ty­da­mas da­bar svars­to­mą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką dar­bo gru­pės va­do­vas Vy­tuo­lis Va­lū­nas kaip ar­gu­men­tą vi­suo­met pa­tei­kia sta­tis­ti­ką, kad Aly­tu­je iš 25 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų li­ko 15, tai yra 40 pro­cen­tų dar­že­lių bu­vo už­da­ry­ta, o mo­kyk­los vei­kia vi­sos. Ar toks tin­klo tvar­ky­mas bu­vo ra­cio­na­lus – klau­si­mas at­vi­ras. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">2005 me­tais Aly­tu­je bu­vo už­da­ry­tas pats nau­jau­sias mies­te lop­še­lis-dar­že­lis „Žio­ge­lis“ (Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja kol kas pa­lie­ka­ma ra­my­bė­je, bet ar nie­ko ne­pri­me­na ana­lo­gi­ja?). Šiuo me­tu „Žio­ge­lis“ pri­va­ti­zuo­tas ir mi­ni­mas kri­mi­na­li­nė­se kro­ni­ko­se bei liks­niuo­ja­mas dėl ap­leis­tos te­ri­to­ri­jos. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Kal­bant apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką ir tai, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų, vis daž­niau mi­ni­mi dar trys dar­že­liai, ku­rie bu­vo už­da­ry­ti, nes tuo me­tu trū­ko vai­kų. Dai­na­vos gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne (Vin­gio g. 15A) įsi­kū­ręs bu­vęs dar­že­lis, vė­liau Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­sas, ku­ris yra šiuo me­tu nuo­mo­ja­mas Jau­ni­mo cen­trui ir spor­to klu­bui „Still Fit“, ku­riam va­do­vau­ja Egi­di­jus Gri­ga­ra­vi­čius.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Pu­ti­nų g. 22 (bu­vu­sia­me Pa­ne­mu­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se) įsi­kū­rę Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jai ir fon­dų sau­gyk­la bei kos­me­ti­kos ga­mi­ni­mo įmo­nė „Vi­vi“, ku­ri pa­pil­do­mai pra­šo po­li­ti­kų iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas šia­me dar­že­ly­je. Ad­re­su Vil­ties g. 28A, ku­ria­me anks­čiau taip pat vei­kė vai­kų dar­že­lis, su­re­mon­ta­vus pa­tal­pas, ža­da­ma per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Jei dar­že­liuo­se vie­tų tik­rai taip trūks­ta, gal­būt svars­to­ma ga­li­my­bė at­si­im­ti šiuos tris dar­že­lius? „Mū­sų nuo­mo­ne, to da­ry­ti ne­rei­kia, ta­čiau, esant rei­ka­lui, at­ei­ty­je ga­li bū­ti svars­to­mas ir toks va­rian­tas“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ tei­gė L.Kai­rie­nė.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">O iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai siū­lo ir ki­tų va­rian­tų, kaip spręs­ti dar­že­lių trū­ku­mo pro­ble­mą iš es­mės: pa­vyz­džiui, jau esa­mų dar­že­lių te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti pri­jun­gia­mą mo­du­li­nį pa­sta­tą ir taip jį iš­plės­ti ar net pri­tai­ky­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų erd­ves, ati­tin­ka­mai jas at­sky­rus ir įren­gus, to­kia prak­ti­ka sėk­min­gai tai­ko­ma Vil­niu­je. </font></font></font></span></span></span></p> <h3 lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ir vis dėl­to, iš kur Aly­tu­je tiek dar­že­li­nu­kų?</font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je yra ste­bi­mas sta­bi­lus gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mas, 2015 me­tais gi­mė 1 tūkst. 348, 2016 – 1 tūkst. 249, 2017 – 1 tūkst. 234, 2018 – 1 tūkst. 92, 2019-ai­siais – 1 tūkst. 71 vai­kas.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je 2017 me­tais bu­vo de­kla­ruo­ta 615 gi­mu­sių vai­kų, 2018 – 523, o 2019-ai­siais – 521 vai­kas.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000">„<font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Anks­tes­niais me­tais dau­gu­ma šei­mų vai­kus au­gi­no na­muo­se iki tre­jų me­tų. Da­bar yra ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad ma­mos grįž­ti į dar­bą no­rė­tų, kai kū­di­kiui su­ei­na vie­ni me­tai. Dėl šios prie­žas­ties ir at­si­ran­da toks di­de­lis vie­tų po­rei­kis lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se“, – taip il­gė­jan­čią dar­že­li­nu­kų ei­lę pa­aiš­ki­na Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė L.Kai­rie­nė.</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Ki­ta ver­si­ja, ku­rią daž­nai mi­ni mies­to va­do­vai, – iš emig­ra­ci­jos grįž­ta šei­mos su vai­kais. Ta­čiau, jei trūks­ta vie­tų dar­že­liuo­se grįž­tan­tiems jau­niems tė­vams, ko­dėl ne­svars­to­ma pa­sek­ti Vil­niaus pa­vyz­džiu, kur, pri­imant į dar­že­lius, yra tai­ko­mas pir­mu­mas dir­ban­tiems tė­vams?</font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Be­je, toks siū­ly­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš įstai­gų jau bu­vo pa­teik­tas dėl dar­že­lių dar­bo va­sa­rą (pri­im­ti tik dir­ban­čių vai­kus), bet po­li­ti­kų pa­va­din­tas dis­kri­mi­na­ci­niu.</font></font></font></span></span></span></p> <h3 lang="en-US" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Kas to­liau?</font></font></font></span></span></span></h3> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">At­mo­sfe­ra Aly­taus švie­ti­me pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis kais­ta. Šiuo me­tu ko­mi­te­tuo­se svars­to­mas jau koreguotas Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tas. Bū­tent jo kon­teks­te vie­šo­jo­je erd­vė­je ir pa­tiems sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams ky­la pa­grįs­tų klau­si­mų ir dėl ei­lių dar­že­liuo­se il­gu­mo. </font></font></font></span></span></span></p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"><span style="background:transparent none repeat scroll 0% 0%"><span style="line-height:100%"><span style="color:#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size:9pt"><font size="2">Keis­ta kas ki­ta: jei dar­že­liuo­se dir­ban­tys spe­cia­lis­tai sa­ko, kad po­pie­ri­nių pra­šy­mų sis­te­ma iš­krei­pia skai­čius ir įne­ša cha­o­so, o me­tų pra­džio­je be­si­dub­liuo­jan­tys pra­šy­mai ne­bu­vo „iš­gry­nin­ti“, tai kuo re­mian­tis šiuo me­tu jau skai­čiuo­ja­ma, kiek nau­jų gru­pių dar­že­liuo­se rei­kės steig­ti ru­de­nį?</font></font></font></span></span></span></p> <p> </p> <p align="justify" lang="en-US" style="text-indent:0.3cm" xml:lang="en-US"> </p> <p> </p> <p class="western" lang="en-US" xml:lang="en-US"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_1527_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1251-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_1527_1.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_5585_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1251-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_5585_1.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8066" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582449505"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kodėl</span> - Sek, 2020-23-02 - 11:18</p> </li> <a href="/comment/8066#comment-8066" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8066#comment-8066" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl darželinukų tėvai GALI…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl darželinukų tėvai GALI RINKTIS darželius, o mokinių tėvai NEGALI RINKTIS MOKYKLOS ? Kas čia per idiotizmas ? Ar Valūnas bijo, kad jo prievarta proteguojamos mokyklos nesirinksim ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8066" token="F3Phh9QGrRHDvV3uIRiKjCXZjFpGRTVYoHDjJ0WYGtw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8065" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582449379"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur?</span> - Sek, 2020-23-02 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/8065#comment-8065" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8065#comment-8065" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur per mero - tarybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur per mero - tarybos išimtinę kompetenciją tarybai svarstyt teikta rimti klausimai? Sėkmingo vystymo strategijos, kad gyventojų daugėtų? Dėl šilumos tinklų biokatilinės derybų? Jei taikos būdu kokiom salygom ir kur tarybos pritarimas? O čia kaip dėmesiui nukreipt reformų imitavimas su mero viešais laiškais kaip iš pogrindžio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8065" token="6FSI5UexC19OZEGIAtwfnTxjgcoue2y3y06srO72BtA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7907" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582374017"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kur kompetencijos ?</span> - Šeš, 2020-22-02 - 14:20</p> </li> <a href="/comment/7907#comment-7907" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7907#comment-7907" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paskaičius straipsnį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paskaičius straipsnį pasidarė baisu kas dirba tame švietimo skyriuje. Specialistai ar "bile pažįstami" ? Į korespondentės elementarius klausimus nesugeba atsakyti. Vyti lauk tokį švietimo vadovą, jei darželinukų nesugeba suskaičiuoti. Absurdo viršūnė. Todėl ir mokyklų pertvarka vienas prie vieno kaip prieš 12 metų. Ir vėl leisim mieste mūsų vaikais manipuliuot, tenkinant konservatorių interesus ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7907" token="mGZlGaU9MGpYsvaU7D8L03NV5tt3iH2Zu7MC6wn3ZCI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7879" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582361364"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Šeš, 2020-22-02 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/7879#comment-7879" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7879#comment-7879" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau tik nereikia skleisti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau tik nereikia skleisti melo, kad tik darželiuose priešmokyklinukai turi visos dienos ugdymą. Mokykloje jie taip pat gali rinktis būti visą dieną ar ne. Priešmokyklinukai gali lankyti praiilgintos dienos grupę, tuo pat metu lankyti įvairius popamokinius būrelius. Va taip ir klaidinami tėvai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7879" token="wcH9Y09cDjNqgzCITkbxnDKBQsAKiiQfBnKmCsFOeFg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7876" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582360874"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Šeš, 2020-22-02 - 10:41</p> </li> <a href="/comment/7876#comment-7876" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7876#comment-7876" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meras kaip iš pogrindžio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meras kaip iš pogrindžio skelbia viešą laišką. Kad nori, kad miestas augtų. -Tai ko nedirba pagal konkrečią mero kompetenciją, kur pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2)- meras twikia tarybai svarstyt ir tvirtint strategiją, kad Alytus augtų..Ir užtikrina tos strategijos vykdymą, kad pasiektų keliamus tikslus. Miestas augtų, daugėtų gyventojų, ką pasiekia kiti didmiesčiai. Darželių būtų tiek, kiek reikia. Kitas klausimas kodėl iki šiol būdamas tarybos nariu, kad per daug darželių uždarė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7876" token="U63VnOfntNL_83KYFk3WWJ7VkTB3xL_zwOjxuCuMi4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7864" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582356374"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žmogus</span> - Šeš, 2020-22-02 - 09:26</p> </li> <a href="/comment/7864#comment-7864" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7864#comment-7864" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Netrūksta nei darželių,nei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Netrūksta nei darželių,nei mokyklų,tik valdžiažmogiams proto ir atsakomybės.Geriau šildys ir renovuos pustuščius pastatus,bet išlaikys viską nuo sovietmečio,tik pakeitę pavadinimus.Dabar tik iš vieno pastato pereis į kitą,kad direktorisi neliktų be darbo..O kur mokymo kokybė,ar yra bent viena gimnazija į kurią būtų atranka.Perteklinis mokyklų skaičius lemia,kad ir pataisininkai baigia gimnazijas.Apie pagrindines nekalbu,nes ten apskritai ,kad tik prisiviliot kokį krepšelį.Žodžiu,vidutinybės prie miesto vairo ugdo dar didesnes vidutinybed.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7864" token="AqFYRmIemaK8Z7dH5k9KHUcnM860ydXYAr5ikYrenlU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7857" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582354474"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Darželin</span> - Šeš, 2020-22-02 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/7857#comment-7857" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7857#comment-7857" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vaikus vedžiau ir vesiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vaikus vedžiau ir vesiu. Pašalpas ėmiau ir imsiu. Kam dirbt, jeigu pašalpa su įvairiausiomis kitomis nuolaidomis vaikams ir suaugusiems žymiai didesnė už minimalią algą. Pasiskaičiavau, kad man dirbti apsimoka tik tada, jeigu alga į rankas ne mažiau 680 Eurų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7857" token="j2kHDGU6m89zrxtbIp7CRXf4LJr2L4LKmwUzljXUWU8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7846" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582352606"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakingumas</span> - Šeš, 2020-22-02 - 08:23</p> </li> <a href="/comment/7846#comment-7846" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7846#comment-7846" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei 40 procentų darželių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei 40 procentų darželių uždaryta, mokyklos nei vienos, reiškia gerai koordinuota veikla. Kur tik taryba tokius sprendimus priimt gali. Vadinas iš ten tokios iniciatyvos. Kur valdininkai tik vykdytojai. Deriniai dėl registravimo kvailint alytiškiams. Atseit nesugeba, kad pridengt viršuj. Ir alyriškiai gerai kimba per tokius derinius tarpusavį erzindamiesi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7846" token="tDMcTmPRA3q46g9pazSENLVmYVg-RJWYYWA_dqvHVig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7844" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582352100"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nesusipratimas</span> - Šeš, 2020-22-02 - 08:15</p> </li> <a href="/comment/7844#comment-7844" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7844#comment-7844" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus tarybai reikėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus tarybai reikėtų suprasti, kad lopšelis-darželis yra ne vaikų namai ir ne paslaugų centas vaikams, kurių tėvai nedirba ir niekada nedirbs. Pirmumas lankyti darželį turi būti suteiktas dirbančių tėvų vaikams. Juokinga - abu tėvai nedirba, namuose sugulę žiūri televizorių ir jų vaikas pirmiausiai patenka į darželį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7844" token="hRvHNaBb6Z65rxT2KFxTDT-KdL5lOsIyw-NWRqb8mvI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7784" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582329158"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Silpnas švieti…</span> - Šeš, 2020-22-02 - 01:52</p> </li> <a href="/comment/7784#comment-7784" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7784#comment-7784" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Švietimo strategiją daugiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Švietimo strategiją daugiau nei 20 metų kuria V. Valūnas. Dabartinė padėtis - jo pastangų vaisius. Ar šis žmogus turi gebėjimų ir noro įnešti naujovių į savo sukurtą sistemą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7784" token="dPU3fBXqGPem0nIZVyBH99D1Zq_rYGX5ebR-jc_vLrI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7740" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582313977"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiškė</span> - Pen, 2020-21-02 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/7740#comment-7740" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7740#comment-7740" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nedirbančios mamos kasdien…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nedirbančios mamos kasdien tempia į darželius savo pipirus 1,5-2metukų be jokių skrupulų, o ateina jų atsiimti beveik paskutinės, kai visos dirbančios mamos vaikus jau senokai pasiėmę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7740" token="OIEpuXbanxE32SAynurNY-D4ozpbGZ17FKwiZEqmgDQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1251&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DFd2dr4-ccZ6Abcf-J71biNtpn5w4UbgVEstSVShI_8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Feb 2020 13:40:14 +0000 vyrredaktorius 1251 at https://www.alytausnaujienos.lt „Mo­ky­to­jas ne­ga­li net trum­pam iš­leis­ti pro­to atos­to­gau­ti”, – sa­ko ša­lies švie­ti­mui nu­si­pel­nęs Mi­ša Ja­ko­bas https://www.alytausnaujienos.lt/mo-ky-jas-ne-ga-li-net-trum-pam-leis-ti-pro-atos-gau-ti-sa-ko-sa-lies-svie-ti-mui-nu-si-pel-nes-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/24-13400" rel="bookmark"> Nr. <span> 24 (13400) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_2586.jpg?itok=WovW1Ev-" width="344" height="287" alt="Matematikos mokytojas ir buvęs Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vadovas Miša Jakobas žydiška išmintimi ir humoru pasodrintus pamokymus Alytaus ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams be pertraukos dėstė dvi valandas." title="Matematikos mokytojas ir buvęs Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vadovas Miša Jakobas žydiška išmintimi ir humoru pasodrintus pamokymus Alytaus ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams be pertraukos dėstė dvi valandas. Likiškėlių progimnazijos nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Mo­ky­to­jas tu­ri ki­tus už­deg­ti, pats deg­ti ir ne­bi­jo­ti su­deg­ti</h3> <p>„Drau­ga­vo du žy­dai; vie­nam 89-eri, ki­tam – 88-eri. Kiek­vie­ną die­ną par­ke su­si­tik­da­vo, kal­bė­da­vo apie kai­nas ir mo­te­ris. Bet kar­tą į par­ką vie­nas jų ne­at­ėjo. Ir po tri­jų die­nų nė­ra, ir po tri­jų sa­vai­čių. Po mė­ne­sio pa­si­ro­dė.</p> <p>„Kur bu­vai?“ – ne­ri­mas­tin­gai klau­sia drau­gas. „Ka­lė­ji­me sė­dė­jau. Ži­nai, ma­no na­me yra par­duo­tu­vė. Jo­je to­kios jau­nos, gra­žios par­da­vė­jos dir­ba. Vie­na ta­po nėš­čia ir ap­kal­ti­no ma­ne. Pa­puo­liau į tar­dy­mą. Man taip pa­ti­ko tas tar­dy­mas ir teis­mo pro­ce­sas, kad ko klau­sė, su tuo aš ir su­ti­kau. Ne­si­gy­niau, kad ir vai­ką pa­da­riau. O po teis­mo ma­ne pa­so­di­no. Už me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus“, – pa­si­aiš­ki­no pra­din­gė­lis.</p> <p>Tai­gi, aš ne­si­ruo­šiu kal­bė­ti me­la­gin­gai, o tik tie­są, bū­siu at­vi­ras su au­di­to­ri­ja“, – su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį juo­ke­liu su­rin­ko or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiaus, Šven­to­jo Kris­to­fo­ro sta­tu­lė­lės už nuo­pel­nus švie­ti­mui no­mi­nan­tas, pe­da­go­gi­kos iko­na va­di­na­mas, bu­vęs Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos va­do­vas M.Ja­ko­bas.</p> <p>Pu­sę am­žiaus pe­da­go­gi­kai ati­da­vęs M.Ja­ko­bas iš mo­kyk­los iš­ėjo pas­ku­ti­nę pra­ėju­sių me­tų die­ną, gruo­džio 31-ąją, su min­ti­mi, kad lai­ką skirs po­il­sio jau­se­nai pa­tir­ti, ta­čiau į su­si­ti­ki­mą su Aly­taus švie­ti­mo dar­buo­to­jais at­vy­ko jau kaip Lie­tu­vos ir Iz­ra­e­lio pre­ky­bos rū­mų vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius.</p> <p>„Žy­dai, kai mirš­ta žmo­gus, sa­ko: „Pa­dė­jo šaukš­tą.“ Aš ši­tą po­sa­kį in­ter­pre­ta­vau sa­vaip, iš­ei­da­mas iš mo­kyk­los pa­sa­kiau ko­le­goms, kad aš pa­de­du šaukš­tą, va­di­na­si, čia bai­giau sa­vo dar­bą.</p> <p>Iš sa­vo pa­tir­ties sa­kau jums, kad ug­dy­me svar­bu trys me­džiai: vai­kai, tė­vai ir mo­ky­to­jai. Mie­li tė­ve­liai, ne­tap­ki­te tok­siš­ki sa­vo vai­kams, my­lė­ki­te juos, kiek tu­ri­te jė­gų ir svei­ka­tos. O mo­ky­to­jas, ku­ris ne­my­li vai­kų, ne­tu­ri tei­sės bū­ti mo­ky­to­ju. Jūs tam ir esa­te mo­ky­to­jai, bai­gę spe­cia­lius moks­lus, kad ga­lė­tu­mė­te su­tar­ti su tė­vais. Tė­vams vai­kas bran­gus, mes ne­ži­no­me, kaip sun­kiai jis at­ėjo į šį pa­sau­lį. Bet mes ne­tu­ri­me tė­vams pa­ro­dy­ti sa­vo sil­pnu­mo – aš esu mo­ky­to­jas ir tu­riu bū­ti stip­rus.</p> <p>Mo­ky­to­jai, aš la­bai my­liu jus ir va­do­vai jus tu­ri my­lė­ti, ska­tin­ti – bū­ti ša­lia jū­sų ir pa­dė­ti.</p> <p>Bet ko­kiu at­ve­ju mo­ky­to­jui rei­kia tu­rė­ti ir iš­min­ties. O kad ją tu­rė­tum, tu pri­va­lai mo­ky­tis. Juk dvy­li­ka me­tų ma­tei, kaip ta­ve mo­kė mo­ky­to­jai, tu pa­si­rin­kai tą ste­bė­tą ke­lią, to­liau mo­kai­si, tai ir dirbk at­sa­kin­gai, iš­mo­kyk sa­vo mo­ki­nius. Vai­kas ne­tu­ri iš­ei­ti iš pa­mo­kos nie­ko ne­su­pra­tęs. Nė­ra draus­mės – nė­ra pa­mo­kos, nė­ra pa­mo­kos – nė­ra ir ži­nių“, – da­ro iš­va­dą ge­ra iš­kal­ba ap­do­va­no­tas pe­da­go­gas.</p> <p>Pa­mo­kos me­tu jis pa­ta­ria ne­sto­vė­ti prie sta­lo, bū­ti įdo­miam, ne­pa­lik­ti mo­ki­niams lai­ko krapš­ty­ti no­sį, na­gu­čius, nes ne­už­im­ti mo­ki­nių – nu­si­kal­ti­mas. Mo­ky­to­jas ne­ga­li net trum­pam iš­leis­ti pro­to atos­to­gau­ti.</p> <p>Į klau­si­mą, kaip mo­ty­vuo­ti mo­ki­nius, M.Ja­ko­bas ati­ta­rė: „Mie­li ko­le­gos, nuo­sta­bios mo­te­rys, jū­sų žvilgs­nis – bri­lian­to ver­tės. Kai į pa­mo­kas at­ei­si­te su nuo­tai­ka, su pa­si­ren­gi­mu, šyp­se­na, vai­kai žiū­rės spin­din­čio­mis aki­mis, gau­dys kiek­vie­ną jū­sų žo­dį. Jūs, mo­ky­to­jai, kai sto­vi­te prieš au­di­to­ri­ją, jū­sų ran­kos ir akys tu­ri dirb­ti vie­nin­te­liam – kad at­neš­tu­mė­te kaž­ką nau­jes­nio, ne­gu pa­sa­kė­te va­kar. Jūs tu­ri­te my­lė­ti mo­ki­nį, jums ne­ga­li­ma ap­si­ri­bo­ti tik pa­mo­ko­mis. Mo­ky­to­jas pri­va­lo ži­no­ti dau­giau nei vai­kas, bū­ti pa­trauk­lus, tik ta­da kla­sė pri­klau­sys jam. Mo­ky­to­jas tu­ri ki­tus už­deg­ti, pats deg­ti ir ne­bi­jo­ti su­deg­ti. Deg­ti rei­kia, nors ir sun­ku šian­dien deg­ti Lie­tu­vo­je.“</p> <p> </p> <h3>Pri­ori­te­tu tu­rė­tų bū­ti vai­ko ži­nios</h3> <p>Sve­čias ap­gai­les­ta­vo, kad vals­ty­bė ne­duo­da mo­ky­to­jams ga­li­my­bės tu­rė­ti gra­žų gar­de­ro­bą. Bet vis tiek mo­ky­to­jo ba­tai tu­ri bū­ti šva­rūs, mo­te­rims de­rė­tų avė­ti aukš­ta­kul­niais, ta­da ki­taip at­ro­do­ma. Juk pa­gal kū­no kal­bą, ap­ran­gą ga­li nu­spė­ti mo­ky­to­ją.</p> <p>M.Ja­ko­vas net pa­da­rė eks­kur­są į sa­vo vai­kys­tę, kai pra­si­dė­jus moks­lo me­tams su bro­liu par­ėję iš mo­kyk­los pir­miau­sia klaus­da­vo vie­nas ki­to, ar ta­vo mo­ky­to­ja yra gra­ži. Ir mo­ky­to­jo kva­pas, ir ba­tai, ir plau­kai yra svar­bu, – jie tu­ri bū­ti šva­rūs. Vis­ką mo­ki­niai ma­to ir vis­ką ži­no.</p> <p>Kiek vė­liau sve­čias dės­tys, kad blo­gų mo­ky­to­jų nė­ra daug, di­rek­to­rius to­kius tu­ri ma­ty­ti ir pra­šy­ti ga­bes­nių jiems pa­dė­ti.</p> <p>„Ne­ži­nau, ką tu­rė­tu­mė­te da­ry­ti jūs, ga­liu pa­si­da­lin­ti sa­vo­mis nuo­sta­to­mis, ką da­riau aš. Vil­niaus žy­dų gim­na­zi­jo­je. Apei­da­vau kla­ses ir taip pa­lik­da­vau sa­vo dva­sią. Aš ma­ty­da­vau įvai­rias vai­kų nuo­tai­kas. Ne­sė­dė­jau sa­vo ka­bi­ne­te. Tur­būt bu­vau vie­nas iš ne­dau­ge­lio va­do­vų, ku­rie per per­trau­kas bu­dė­da­vo. Bu­dė­da­mas val­gyk­lo­je ne­leis­da­vau mo­ki­niams val­gant nau­do­tis te­le­fo­nu, ra­šy­ti. Ir ša­ku­tes mo­kiau lai­ky­ti ne kaip ša­kes.</p> <p>Aš pats taip bu­vau iš­mo­ky­tas. Mes vi­si taip tu­ri­me elg­tis, ne­vaikš­čio­ti pa­si­pū­tę – mes, di­rek­to­riai! Di­rek­to­riau, mo­ky­to­jau, sa­kyk vai­kams pa­gy­ri­mus, su­ge­bėk pa­klaus­ti vai­ko, kas jam nu­ti­ko, do­mė­kis, pa­girk kve­pa­lus, su­de­rin­tas spal­vas – ir bū­si sa­vas.</p> <p>Pro­ble­mų tu­rin­čiam pa­siū­lyk sa­ky­ti tie­są, pa­ža­dėk pa­dė­ti ir pa­dėk. Ma­no ka­bi­ne­te bu­vo lai­ko­ma­si tai­syk­lės – čia ne­me­luo­ja­ma: aš tau ne­me­luo­ju, ne­tu­ri tei­sės ir man me­luo­ti. Sa­kyk tie­są ir tau pa­dė­siu aš, pa­dės tė­vai, tik tu­ri sa­ky­ti tie­są, bū­ti nuo­šir­dus.</p> <p>„Ne mo­ky­to­jai vai­kui tu­ri bū­ti di­džiau­sias au­to­ri­te­tas, o tė­vai“, – įsi­ti­ki­nęs nu­si­pel­nęs mo­ky­to­jas.</p> <p>Jis pa­ta­ria mo­ky­to­jams ne­sė­dė­ti ka­bi­ne­tuo­se po skam­bu­čio, ei­ti pas sa­vo mo­ki­nius. Vai­kams rei­kia nuo­lat pri­min­ti, kad jie tu­ri at­ei­ti į kon­sul­ta­ci­jas. At­ei­ti šian­dien. Mo­ky­to­jas tu­ri at­si­duo­ti vai­kams, ki­taip bū­ti ne­ga­li.</p> <p>„Aš vai­kams duo­da­vau po­vei­kį tu­rin­tį pa­vyz­dį. Sa­ky­da­vau, kad jei ne­si­mo­kys, bus uba­gas, ne­tu­rės lė­šų bū­si­mai šei­mai iš­lai­ky­ti. O jei mo­ky­sis, taip ne­bus. Ma­no vek­to­rius – aka­de­mi­nis mo­ky­mas. Da­bar daž­nas daik­tų tu­ri daug, bet ži­nių ma­žai. Pri­ori­te­tu tu­rė­tų bū­ti vai­ko ži­nios. Kal­ba­me apie pras­tus mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus – 28 mi­li­jo­nai pa­mo­kų pra­leis­ta. Ko­kie ga­li bū­ti re­zul­ta­tai, kai tiek pa­mo­kų pra­lei­džia­ma! Lie­tu­vo­je ga­li­ma ei­ti į mo­kyk­lą, ga­li­ma ne­iti, tė­vai pa­tys vai­kams nu­ma­to atos­to­gas. O ma­no pa­tir­tis sa­ko, kad net mi­nu­tė ne­iš­girs­tos pa­mo­kos ga­li nu­lem­ti vai­ko at­ei­tį. Ypač pa­va­sa­rį pil­nos gat­vės vai­kų pa­mo­kų me­tu. Kur at­sa­ko­my­bė? Ko­dėl dėl to ne­skam­bi­na­ma vi­sais var­pais? Ko­dėl de­juo­ja­me ki­to­mis te­mo­mis? – kal­bė­jo sve­čias ir pa­me­tė žy­diš­ko hu­mo­ro: – Ne­gi jūs, lie­tu­vai, ga­li­te at­si­lik­ti nuo žy­dų ir ne­de­juo­ti?..“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2561.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1249-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2561.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2574.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1249-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2574.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2576.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1249-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2576.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2590.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1249-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2590.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/ses.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1249-qOIWYN1dcfQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/ses.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8083" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582456389"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ats. Elvyrai</span> - Sek, 2020-23-02 - 13:13</p> </li> <a href="/comment/8083#comment-8083" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8083#comment-8083" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką veikia auklėtojos? Jeigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką veikia auklėtojos? Jeigu jų ten nėra, matyt, jos nerūko. O jei rimčiau, tai ką jos turėtų daryti? Lakstyt iš paskos ir gaudyt. Gaudyk vėją laukuose. Pamatys koks nors vienuoliktokas ateinančią ir pasiputys padus, o kiti šaipysis, kad auklėtoją išdūrė. Ne ji pinigų cigaretėms duoda, o tėvai. Jie tegul ir kontroliuoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8083" token="QeVIqr939Z8QoTKMDnHrNfQMBKg2Usa5vmKjt-WHUDc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7880" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582361420"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pavyzdys</span> - Šeš, 2020-22-02 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/7880#comment-7880" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7880#comment-7880" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip reikia dirbt mokytojams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip reikia dirbt mokytojams. Dėl gaisro jis turėjo būt profesonaliai užgesintas per kelias dienas, o ne herojiškai kovot 10 dienų su sunkiom pasekmėm. Dabar Alytaus miesto švietimo kokybė įdomi. Jos auklėtiniai dirba miesto valdžios postuose, taryboje, valdininkais ir kitose įmonėse. Bendriją sudaro ir dauguma. Ir kaip gaunasi, kad pagal mentalitetus per savivaldą idealiai priešingi greta esančiam rajonui. Kur valdžia nesikelia atlyginimų, bet rezultai geri. Rajone daugėja gyventojų, neima paskolų, o verčias iš sutaupytų per atliktas pertvarkas ir es paramos, meras priekį, taryboj aiški pozicija ir opozicija, rietenų nėra nes garbingai aiškinas. - Mieste viskas priešingai. Nors greta vieni kitų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7880" token="z09Ie221-cULBQu8ZPRdZrGZYlsKi76oH36mZDDEabI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7866" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582357146"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>elvyra</span> - Šeš, 2020-22-02 - 09:39</p> </li> <a href="/comment/7866#comment-7866" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7866#comment-7866" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir koks jis teisus, įžvalgus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir koks jis teisus, įžvalgus. Manau, kad ir apie rūkymą mokyklų teritorijose kalbėjo, Baisu praeiti pro tas dvi mokyklas, kurių viena – Jotvingių gimnazija. Ten per pertraukas tokia gausybė mokinių subėga parūkyti, kad pamanytum, jog vėl gaisras Alytuje kilo. Ką veikia vadovai, auklėtojos ir visuomenės sveikatos specialistai. Galvoja apie savo gerovę?<br /> Ponas Miša teisus, reikia mokytojams pasitempti, pagaliau suprasti, kad svarbiausia ne šokiai ir estrada, o mokslas. Ir ne po pamokų už pinigus, o per pamokas turi išmokyti.<br /> Ačiū p.Sigitui Leonavičiui, kad tokią pamoką Alytaus švietimiečiams surengė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7866" token="AaXUeMZvnePQc1iKiEkl07-vQxVVR8P3XVw5TBcyoY0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1249&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Uy4W945-9cnapDpI7oawZxP99uNqyHxcFsOeZ60V8po"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Feb 2020 13:27:35 +0000 vyrredaktorius 1249 at https://www.alytausnaujienos.lt