Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no: kas lai­mi, o kas pra­lai­mi? https://www.alytausnaujienos.lt/vai-ku-da-ly-bos-tarp-mies-ir-ra-jo-no-kas-lai-mi-o-kas-pra-lai-mi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11713347" rel="bookmark"> Nr. <span> 117(13347) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/mokiniai%20Almai.jpg?itok=4SYLcQS3" width="344" height="287" alt="Mokyklos" title="Šiais mokslo metais 1 tūkst. 733 vai­kai iš Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko Alytaus miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.          Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta</h2> <p>Šiais moks­lo me­tais sep­ty­nio­li­ka Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų lan­ko 6 tūkst. 787 mo­ki­niai. Iš jų 1 tūkst. 294 – iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Dau­gu­ma jų – 1 tūkst. 254 – iš kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Mo­ki­nių skai­čius ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo 45-iais.</p> <p>Try­li­ka iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų – lop­še­liai-dar­že­liai ir dvi mo­kyk­los-dar­že­liai – su­lau­kė 2 tūkst. 645 ug­dy­ti­nių: 2 tūkst. 189 iki­mo­kyk­li­nu­kų bei 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lan­ko 669 vai­kai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, dau­gu­ma jų – 479 – vėl­gi iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais pas­ta­rų­jų ug­dy­ti­nių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 61.</p> <p>Kaip pa­ste­bi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, jau ke­le­rius me­tus vai­kų su­ma­žė­ji­mas ben­dro­jo ug­dy­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja apie 100, anks­čiau jų ma­žė­jo dau­giau.</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, tai nu­lė­mė aly­tiš­kių grį­ži­mas gy­ven­ti į mies­tą, kai ku­riais lai­ko­tar­piais pa­di­dė­jęs vai­kų gims­ta­mu­mas: „Kai ku­riuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se jau at­si­ran­da pro­ble­mų dėl lais­vų vie­tų for­muo­jant gru­pes. Įstai­gų va­do­vai pa­gal ga­lio­jan­čias vai­kų pri­ėmi­mo tvar­kas tei­kia pir­mu­mą mies­to vai­kams.“</p> <p>Kaip tik ši pro­ble­ma ap­tar­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no va­do­vais. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gą rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, o da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja liu­di­ja, kad 1 tūkst. 733 vai­kai iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.</p> <p>„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš tie­sų pa­ste­bi­me, kad lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ima trūk­ti lais­vų vie­tų, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai pra­šo steig­ti nau­jas gru­pes, ka­dan­gi yra lan­kan­čių­jų ir lau­kian­čių­jų jas lan­ky­ti vaikų iš ra­jo­no. Mes sa­vo biu­dže­to są­skai­ta tei­kia­me leng­va­tas už iki­mo­kyk­li­nį ir prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vai­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų rajono šei­mų. Anks­čiau mo­ki­nio krep­še­lio, da­bar mo­ky­mo lė­šas, ski­ria­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, už vai­kų ug­dy­mą iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių gau­na­me, ta­čiau dar yra švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tų iš­lai­ky­mo, va­di­na­mo­sios ūki­nės lė­šos, ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to. Apie tai dis­ku­tuo­ta su­si­ti­ki­me su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais. Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta, tai bu­vo pir­mas su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu, at­ei­ty­je apie tai dar dis­ku­tuo­si­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo klau­si­mus.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, su­tar­ta ana­li­zuo­ti ra­jo­no vai­kų skai­čių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, svars­tant švie­ti­mo klau­si­mus pri­si­min­ti ir so­dų ben­dri­jų rei­ka­lai, – čia so­dus tu­ri apie 4 tūkst. aly­tiš­kių, o so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ra, dau­giau­sia – ke­liais, rū­pi­na­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.</p> <p>„Bu­vo me­tas, kai Aly­taus ra­jo­no ir ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to sa­vi­val­dy­bės nau­dai at­si­sa­kė 40 mi­li­jo­nų li­tų, mies­tas už šiuos pi­ni­gus tvar­kė sa­vo in­fra­struk­tū­rą. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mies­to gy­ven­to­jai nau­do­ja­si mū­sų bib­lio­te­kos, esan­čios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, skai­tyk­la, taip pat pa­gal pa­nau­dą su­tei­kę pa­tal­pas mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai po­li­kli­ni­kai. Mus sie­ja daug ben­drų klau­si­mų, to­li gra­žu ne vien ra­jo­no vai­kų mo­ky­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Tu­rė­tu­me dau­giau kal­bė­ti apie tai, kaip at­ei­ty­je Aly­taus re­gio­nas kon­ku­ruos su ki­tais ša­lies re­gio­nais dėl eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų, in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo, Pra­mo­nės par­ko pra­plė­ti­mo, o ne už­si­im­ti tam tik­ru se­pa­ra­tiz­mu“, – mintimis dalijosi rajono meras.</p> <p>Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no yra žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių bė­da. Pa­na­šu, kad ji bus tol, kol gy­vuos to­kios sa­vi­val­dy­bės. Kas šio­se da­ly­bo­se lai­mi, o kas pra­lai­mi? Re­gis, di­des­nė sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si vai­kų iš ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės, tu­rė­tų džiaug­tis, bet kai iš­ky­la grės­mė aly­tiš­kių vai­kams ne­be­pa­tek­ti į kaž­ku­rį lop­še­lį-dar­že­lį dėl to, jog bus pri­im­ti ra­jo­no vai­kai, džiaugs­mas ima blės­ti.</p> <p>Bent kol kas šio­je si­tu­a­ci­jo­je lai­mi vai­kų tė­vai, ku­rie sa­vo at­ža­loms ga­li rink­tis mies­to ar ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gą. Tik ne­aiš­ku, ar taip bus po pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos.</p> <h2>Ra­jo­no mo­kyk­los ve­ža­si ir mies­tie­čių vai­kus</h2> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, ku­rių čia yra še­šios gim­na­zi­jos ir vie­na spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, šiuos moks­lo me­tus pa­si­ti­ko su 1 tūkst. 396 mo­ki­niais. Gim­na­zi­jų še­ši iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai su­lau­kė 229 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 83 prieš­mo­kyk­li­nu­kų.</p> <p>Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų su­ma­žė­jo 118.</p> <p>Už­per­nai mo­ki­nių skai­čius su­si­trau­kė de­vy­nias­de­šim­čia. Ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Že­mai­tis pa­ste­bi, kad jau ke­le­rius me­tus švie­ti­mo įstai­go­se vai­kų ma­žė­ja maž­daug 100, anks­čiau jų su­ma­žė­da­vo ir 150, ir dar dau­giau.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais dvi ra­jo­no gim­na­zi­jos – Mi­ros­la­vo ir Pi­va­šiū­nų – mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais at­si­ve­ža 24 aly­tiš­kių vai­kus. Pas­ta­ro­sios gim­na­zi­jos ug­dy­ti mies­tie­čių vai­kus vež­da­vo­si ir anks­tes­niais moks­lo me­tais.</p> <p>Ve­dė­jo pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ko­mi aly­tiš­kių vai­kai, at­sa­kė: „Dau­gu­ma to­kių mo­ki­nių tu­ri el­ge­sio su­tri­ki­mų, stokoja mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos ir mies­to mo­kyk­lo­se ne­pri­tam­pa.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-10/mokiniai%20Almai_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-902-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/mokiniai%20Almai_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2778"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571218815"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Tre, 2019-16-10 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/2778#comment-2778" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2778#comment-2778" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkoks absurdas vėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkoks absurdas vėl pradedamas. Ir vėl, kaip kažkur yra valdžios spragos, priežastis ieškoma silpniausioje pusėje. Tas, kas turi iniciatyvą riboti rajono vaikams priėjimą prie miesto mokyklų, tegul dar padirba namų darbus ir pagalvoja: kaip garantuos rajono vaikams galimybę lankyti būrelius, pvz. dailės, muzikos , kurie visi išdėstyti miestuose? Gal tarsitės su tų vaikų tėvų darbdaviais, kad kiekvieną dieną leistų išvažinėti iš darbų. Kodėl suinteresuoti asmenys nepagalvoja, kad dauguma tėvų darbo vietos pačiame mieste: mes taip pat prisidedame prie miesto biudžeto, apsipirkinėdami miesto prekybos centruose, lankydami kultūrinius renginius mieste. Pagaliau čia yra teisė pasirinkti švietimo įstaigą. Pirmiausiai gal tada pagalvokite kaip vystyti rajonų infrastruktūrą ir pan., užimtumą po pamokų ir pan. Vyktų savotiška diskriminacija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2778" token="ODbvJ8g6eVqrbF1md6Odcijm7EJBs2W5AKQbxOL_Aks"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2761"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571122811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ant, 2019-15-10 - 10:00</p> </li> <a href="/comment/2761#comment-2761" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2761#comment-2761" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per paskutinį pusmetį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per paskutinį pusmetį Druskininkai, Birštonas, Varėna daro proveržį per es paramos projektus tvarkant ir ekonomiškai stiprint regionus. Kad gerėtų salygos susidaryt normalioms darbo vietoms. Ir per tai išgyvent savo regipnų žmonėms. Miesta strstegija panaši į trauką likusioms mieste žemėms nusivairuot. Per ką vieni kitus apskundę grimzta į savityrinėjimus. Mieste nesugebėts net švietimo pertvarkos padaryt nuo anos kadencijos paliktų apmokamo audito išvadų, kitur neįsivaizduojama. Kaip valdžioje tokie iki šiol iš vis išsilaiko. Švietimo pertvarkos esmėj valdančių partijų mieste ir rajone pagrindai pedagogai. Kurie jau tarpusavį neišstenka. Jau ir juos palietė didelę dalį tapt pertekliniais. Kur Alytuj nėr kur eit. Arba pas verslus už minimumus vargt, kur dar ar žmonėm laiko? Ar emigruot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2761" token="AUH8682G9nxpgDBiMtBn-tC2yqpH2M5vMtOGH_Sw_gc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=902&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EBSu24HzlHzlN8LQedSX-VzG3fqXTLiWovXuRQ2ROtw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Oct 2019 06:39:32 +0000 vyrredaktorius 902 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­dėl tik vie­nas, ir ar kal­tas, kad vie­nas? https://www.alytausnaujienos.lt/ko-del-tik-vie-nas-ir-ar-kal-tas-kad-vie-nas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13346" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13346) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/miliauskui%20abu.jpg?itok=WUHvN5Xd" width="344" height="287" alt="Kęstutis Miliauskas ir Donatas Vasiliauskas." title="Alytaus Jotvingių gimnazijai beveik tris dešimtmečius vadovavo Kęstutis Miliauskas. Naujo vadovo konkursą laimėjo Likiškėlių progimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas (nuotr. dešinėje)." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį pa­ra­šiau pra­šy­mą at­leis­ti iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Ir am­žiaus, ir va­do­va­vi­mo mo­kyk­lai me­tų bu­vo su kau­pu. No­rė­jau, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius pra­dė­tų dar­bą nuo moks­lo me­tų pra­džios, bet už­tru­ko biu­ro­kratinės pro­ce­dū­ros. Jis taps jot­vin­giu tik­riau­siai po Vi­sų Šven­tų­jų. Be­je, daug kas tei­rau­ja­si, kaip lai­kau­si. Daug ne­me­luo­da­mas at­sa­kau, kad pui­kiai.</p> <p>Kon­kur­se tap­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi da­ly­va­vo tik vie­nas kan­di­da­tas. Ko­dėl – ga­liu tik spė­lio­ti. Kai ką gal gąs­di­na pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, po ku­rios ga­li lik­ti ir be dū­dos, ir be skrip­kos... Man ypač keis­tas pri­va­lo­mas kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mas Vil­niu­je. Ar įma­no­ma per ke­lias va­lan­das per­pras­ti žmo­gų? Ki­tą kar­tą tam pri­rei­kia ke­le­rių me­tų. Kai bai­gė­si ma­no kaip vi­ce­me­ro ka­den­ci­ja, kiek sal­džių žmo­nių ta­po be­sko­niai. Nuo kon­kur­so gal su­lai­ko ir sub­jek­ty­vu­mo bai­mė? Jei kar­tu ne­me­džio­ta, ne­ger­ta, „me too“ ne­už­si­im­ta... Gai­liuo­si, kad ne­pa­vy­ko įkal­bin­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se šau­nios pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Re­na­tos.</p> <p>Tai­gi, yra kė­dė – bus ir už­pa­ka­lis. Aiš­ku vie­na, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius bus ki­toks. Prieš šim­tus me­tų pa­sa­ky­ta, kad kai du da­ro tą pa­tį, iš­ei­na ne tas pats. Ir ne­ke­ti­nu mo­ky­ti sa­vo įpė­di­nio. Ne­bent vie­na – iš­ven­ki­te pa­tai­kū­nų. Jie grei­ti par­si­duo­ti, bet grei­ti ir par­duo­ti.</p> <p>Sėk­mės, Do­na­tai. Sėk­mės jot­vin­gių gen­ties la­bui!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2754"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570909765"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiškė</span> - Šeš, 2019-12-10 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/2754#comment-2754" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2754#comment-2754" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, nemanau, kad puikybę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, nemanau, kad puikybę spinduliuojančiam Donatui pavyks suburti Jotvingių gentį profesionaliam ir kūrybingam darbui. Kantrybės gentainiams!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2754" token="LuC6JH4DDMtmACzrdsqy5gzekMciky_QyqgoNGLmf7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2742"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570812149"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>p. Miliauskui</span> - Pen, 2019-11-10 - 19:42</p> </li> <a href="/comment/2742#comment-2742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2742#comment-2742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, nelabai čia sužibėjote…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, nelabai čia sužibėjote su ta anotacija. Prisimenant senā reklamā, kartais geriau ,,kramtyti, o ne kalbėti".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2742" token="qWjj-EtBS4DzBdkhMfaXC2l0wJMiUjfnGG9ycAT2Pl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=899&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YSLsXSYbranSZFInZN7T4riYlFeMajyI6N0GQ2WiSOs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Oct 2019 12:10:09 +0000 vyrredaktorius 899 at https://www.alytausnaujienos.lt Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius lai­mė­jo Jot­vin­gių gim­na­zi­jos va­do­vo kon­kur­są https://www.alytausnaujienos.lt/li-kis-ke-liu-pro-gim-na-zi-jos-di-rek-rius-lai-me-jo-jot-vin-giu-gim-na-zi-jos-va-do-vo-kon-kur-sa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13343" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13343) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Vasiliauskas.JPG?itok=XfOWftmM" width="344" height="287" alt="Donatas Va­si­liaus­kas. " title="„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė“, – po kon­kur­so sa­kė Donatas Va­si­liaus­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pir­mas dar­bas – su­si­pa­žin­ti su gim­na­zi­jos ben­druo­me­ne</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są pa­skel­bė, kai šių me­tų rug­pjū­čio pa­bai­go­je ša­lių su­si­ta­ri­mu iš gim­na­zi­jos va­do­vo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ir į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėjo tris de­šimt­me­čius gim­na­zi­jai va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.</p> <p>Kon­kur­sas vy­ko šį ket­vir­ta­die­nį, kon­kur­so ko­mi­si­jai va­do­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.</p> <p>Į Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vas D.Va­si­liaus­kas. Jis kon­kur­są ir lai­mė­jo. Kaip sa­kė V.Va­lū­nas, pre­ten­den­tas pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­tin­gai pa­si­ro­dė, tad ga­vo ir aukš­tą įver­ti­ni­mo ba­lą.</p> <p>Da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą dėl kon­kur­so lai­mė­to­jo ga­li­my­bės ei­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. D.Va­si­liaus­ką Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi tu­ri pa­skir­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.</p> <p>31-erių šio kon­kur­so lai­mė­to­jas yra aly­tiš­kis, ne­par­ti­nis, bu­vu­sia­me Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te įgi­jęs eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį bei mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – eko­no­mi­kos ma­gist­ro laips­nį.</p> <p>Kaip pe­da­go­gas – eko­no­mi­kos ir ver­slo va­dy­bos mo­ky­to­jas – jis pra­dė­jo dirb­ti Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je. Prieš dau­giau nei tre­jus me­tus lai­mė­jęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ta­po da­bar­ti­nės Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vu.</p> <p>D.Va­si­liaus­kas va­do­vau­ja ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment, už­si­i­man­čios mo­ki­nių eko­no­mi­niu švie­ti­mu ir ver­slu­mo ug­dy­mu, Dzū­ki­jos re­gio­nui, yra pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos me­tų mo­ky­to­jo pre­mi­jos lau­re­a­tu, Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų fo­ru­mo – Me­tų eko­no­mi­kos mo­ky­to­ju.</p> <p>„Kaip mo­ky­to­jas sa­vo kar­je­rą pra­dė­jau Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je, man pa­ti­ko dirb­ti su gim­na­zis­tais. Pui­kios pa­tir­ties te­ko įgy­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, mo­ki­nių jo­je dau­gė­ja, mo­kyk­la tu­ri sa­vo kryp­tį. Da­bar nu­spren­džiau da­ly­vau­ti pui­kios, šiuo­lai­kiš­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se ir man pa­si­se­kė. Tik­rai šian­dien bū­tų anks­ti kal­bė­ti apie kaž­ko­kias per­mai­nas Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, ži­nau, kad ten yra su­si­tel­ku­si ben­druo­me­nė, pir­mas ma­no dar­bas bus su ja su­si­pa­žin­ti“, – po kon­kur­so sa­kė D.Va­si­liaus­kas.</p> <h3>Kai ku­rių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus sun­ku ras­ti</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai į pa­rei­gas pa­sky­rus nau­ją Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rių, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos va­do­vo bus ieš­ko­ma kon­kur­so bū­du.</p> <p>Šiuo me­tu to­kiu bū­du sie­kia­ma su­ras­ti va­do­vus aš­tuo­nioms švie­ti­mo įstai­goms. Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo bei Dai­lės mo­kyk­lų di­rek­to­riams be­si­bai­gian­čios va­do­va­vi­mo ka­den­ci­jos, tad pa­skelb­ti jų pa­rei­gų kon­kur­sai.</p> <p>Kon­kur­sų bū­du sie­kia­ma pa­rink­ti lop­še­lių-dar­že­lių „Bo­ru­žė­lė“, „Pa­sa­ka“, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ir Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rius.</p> <p>Jau bu­vo pa­skelb­ti še­ši „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus ir trys Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rių kon­kur­sai, ta­čiau ne­at­si­ra­do no­rin­čių­jų va­do­vau­ti šioms švie­ti­mo įstai­goms. Tad kon­kur­sai ren­gia­mi to­liau.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no tei­gi­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ne­at­si­ran­da pre­ten­den­tų va­do­vau­ti švie­ti­mo įstai­goms – Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je jiems ne­pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mo, tai pa­si­se­ka maž­daug pu­sei sie­kian­čių­jų tap­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais. Ki­ta ve­dė­jo įvar­dy­ta prie­žas­tis – gal­būt ne­no­ri­ma da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se dėl pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2681"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570526438"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiauru</span> - Ant, 2019-08-10 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/2681#comment-2681" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2681#comment-2681" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">juokdarys šitas veikėjas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>juokdarys šitas veikėjas. Liūdna, kad Jotvingiams vadovaus. Ateina "ant gatavo" ir tuoj pradės girtis, kaip sukūrė bendruomenę. Įžūlus veikėjas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2681" token="JJvjtgHrg_W1RpvSFtaSkGFEtJQ_2Xj0fp9JxjVmiAE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2678"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570524307"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laikas</span> - Ant, 2019-08-10 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/2678#comment-2678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2678#comment-2678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik laikas įrodys, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik laikas įrodys, kad karalius tai nuogas, ponai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2678" token="hPf2_Bh5FjPiaH95qtWXBWR7qx-_So-HOl_q6QDxTy4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2676"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570466928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sveikinimai</span> - Pir, 2019-07-10 - 19:48</p> </li> <a href="/comment/2676#comment-2676" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2676#comment-2676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikus žmogus! Sėkmės!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikus žmogus! Sėkmės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2676" token="ABGI5xrHuyJGVtTxgG8qJ1FYxmkEx_J7i2Nvc5ivwuU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=885&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3mu9YA1pH7pN-gEnZYGscX2AIHtwymQhB9YSDQLE1sE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 04 Oct 2019 12:24:09 +0000 vyrredaktorius 885 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo įstai­gos pri­vers­tos dirb­ti bran­giai kai­na­vu­siai elek­tro­ni­nei sis­te­mai, o tu­rė­tų bū­ti at­virkš­čiai https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-istai-gos-pri-vers-tos-dirb-ti-bran-giai-kai-na-vu-siai-elek-tro-ni-nei-sis-te-mai-o-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13344" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13344) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201.JPG?itok=-kEeVrZk" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo apie 50 tūkst. eu­rų</h2> <p>Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to val­džios at­sto­vai dėl elek­tro­ni­nės pra­šy­mų mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­se pri­ėmi­mo sis­te­mos ap­si­spren­dė ne tik dėl šio pro­ce­so skaid­ru­mo, sie­kio pa­leng­vin­ti vai­kų tė­vams, bet ir no­rint mo­der­ni­zuo­ti vai­kų pri­ėmi­mo į mi­nė­tas įstai­gas tvar­ką.</p> <p>Sis­te­mos įsi­gi­ji­mas vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vo apie 50 tūkst. eu­rų. O ji pra­dė­jo veik­ti nuo šie­me­čio ba­lan­džio.</p> <p>Elek­tro­ni­nė pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­ma ak­tu­a­li bū­si­mų lop­še­li­nu­kų, dar­že­li­nu­kų, pir­mo­kų, penk­to­kų, pir­mų gim­na­zi­jos kla­sių tė­vams, taip pat no­rin­tie­siems sa­vo at­ža­loms pa­rink­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gas, pa­vyz­džiui, Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­las, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos ar Jau­ni­mo cen­trą.</p> <p>Da­bar­ti­niai vie­ti­niai po­li­ti­kai šią sis­te­mą kri­ti­kuo­ja dėl ne­to­bu­lo vei­ki­mo, – dub­liuo­ja­si už­re­gist­ruo­ti vai­kai, sis­te­ma ne­iš­skirs­to mo­ki­nių pa­gal kla­ses, kai ku­rie tė­vai net ne­ži­no apie to­kią sis­te­mą.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė sa­kė, kad elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą „ug­dau aly­tiš­kį“ ga­li­ma ras­ti sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je, ji yra ir švie­ti­mo įstai­gų sve­tai­nė­se, ta­čiau ne­rei­kia ti­kė­tis, jog ji ga­li vis­ką su­tvar­ky­ti „nuo iki“, la­bai svar­bus žmo­giš­ka­sis fak­to­rius: „Pa­ga­liau ne vi­si tė­vai su­ge­ba ir tu­ri ga­li­my­bę iš­mok­ti ja nau­do­tis. Dar tik pra­džia, rei­kia įpras­ti, svar­bu, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė elek­tro­ni­niu bū­du pa­teik­ti pra­šy­mus. Pri­si­me­nu, kai maž­daug prieš de­šimt me­tų at­si­ra­do Mo­ki­nių re­gist­ras, taip pat bu­vo ne­sklan­du­mų, o da­bar jis vei­kia ge­rai.“</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja tvir­ti­no, kad šiuo me­tu dar la­bai daug tė­vų į švie­ti­mo įstai­gas at­ne­šė ra­šy­ti­nius pra­šy­mus pri­im­ti vai­kus, o juos į sis­te­mą už­re­gist­ra­vo įstai­gos, tad šian­dien bū­tų sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek tė­vų nau­do­jo­si sis­te­ma, tam reik­tų at­lik­ti skai­čia­vi­mą.</p> <h2>„Svar­bu pa­ma­ty­ti įstai­gą“</h2> <p>„Pir­mus me­tus vei­kia sis­te­ma, tad ne­pa­ju­tom nei gė­rio, nei blo­gio. Klau­si­mas, ar tė­vai at­si­sa­kys ra­šy­ti­nių pra­šy­mų. Bū­si­mų mo­ki­nių tė­vams svar­bu pa­ma­ty­ti įstai­gą. Bū­si­mi mo­ki­niai at­ei­na ir su tė­vais, ir su se­ne­liais, ap­žiū­ri mo­kyk­lą. Di­džio­ji da­lis pra­šy­mų pri­im­ti mo­ky­tis pas mus pa­teik­ta raš­tu, pa­ste­bi­me, kad pa­teik­da­mi to­kius pra­šy­mus tė­vai jau­čia­si kaž­kaip stip­riau. O mes to­kius pra­šy­mus su­ve­dė­me į sis­te­mą“, – pa­sa­ko­jo Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė.</p> <p>Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui, lai­ki­nai ei­nan­čios di­rek­to­riaus pa­rei­gas Re­na­tos Ro­ma­no­vie­nės pa­ste­bė­ji­mu, elek­tro­ni­nės pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mos mi­nu­sas, kad ne vi­si bū­si­mų mo­ki­nių tė­vai ži­no­jo apie to­kią sis­te­mą: „Ma­nau, kad iš sa­vi­val­dy­bės trū­ko vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos apie nuo ba­lan­džio vei­kian­čią sis­te­mą. Ji pa­leng­vin­tų mums dar­bą, jei vi­si tė­vai per ją re­gist­ruo­tų pra­šy­mus. Da­bar dau­gu­ma pra­šy­mų bu­vo po­pie­ri­niai, to­kia su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja.“</p> <p>Da­bar­ti­nė sis­te­ma, pa­sak R.Ro­ma­no­vie­nės, ne­skirs­to mo­ki­nių pa­gal kla­ses, gal­būt pa­ti sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų vyk­dy­ti cen­tra­li­zuo­tą mo­ki­nių pri­ėmi­mą ir įstai­goms at­siųs­ti jau su­kom­plek­tuo­tas kla­ses, ta­da ne­bū­tų tar­pu­sa­vy­je kir­ši­na­mos mo­kyk­los: „Pa­sa­ky­ti vidz­gi­rie­čiui, kad jam teks ei­ti mo­ky­tis į Pu­ti­nus, nes mū­sų gim­na­zi­jo­je nė­ra vie­tų, bū­tų tra­ge­di­ja. Tai yra ma­žo mies­to pro­ble­ma ir ją tu­ri­me ži­no­ti.“</p> <p>Dar kri­tiš­kiau apie elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą kal­bė­jo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las, pa­reikš­da­mas, kad ji kol kas nie­ko ge­ro ne­da­vė, nes dau­gu­ma tė­vų ra­šė pra­šy­mus raš­tu, o gim­na­zi­ja tik vyk­dė duo­me­nų su­ve­di­mą: „Mes dir­bom dėl sis­te­mos, o ne mums dir­bo sis­te­ma. Pa­gal mū­sų mies­to ap­im­tis ji ne­efek­ty­vi, nes tė­vai ir ne­mo­ka, ir ne­no­ri ja nau­do­tis. Gal to­kia sis­te­ma dau­giau ak­tu­a­li po­li­ti­kams.“</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pavaduotojos Lai­mos Vin­cės Kir­kliaus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, elek­tro­ni­nis pra­šy­mų pri­ėmi­mas į švie­ti­mo įstai­gas tu­rė­tų bū­ti ge­ras da­ly­kas, ta­čiau, kiek jai ten­ka ben­drau­ti su įstai­gų va­do­vais, šie skun­džia­si jos ne­to­bu­lu­mu, pa­vyz­džiui, to­je sis­te­mo­je yra ne­at­si­da­ran­čių lan­gų, ji ne­įtrau­kia tė­vų pra­šy­mų, jei vie­nas iš tė­vų de­kla­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą Aly­tu­je, o ki­tas – Aly­taus ra­jo­ne, sis­te­ma per daug at­sklei­džia tė­vų as­me­ni­nių duo­me­nų, kai mo­ki­niai re­gist­ruo­ja­mi į ki­tas ug­dy­mo įstai­gas: „Da­bar spe­cia­lis­tai dir­ba, kad iš­ryš­kin­tų sis­te­mos klai­das. Vai­kų pri­ėmi­mas į švie­ti­mo įstai­gas pra­si­dė­jo nuo sau­sio pra­džios, sis­te­ma pra­dė­jo veik­ti pa­va­sa­rį, to­dėl gal ne­rei­kia ste­bė­tis, kad tė­vai dar ne­la­bai ja nau­do­ja­si, kad ima ryš­kė­ti kai ku­rie ne­to­bu­lu­mai.“</p> <h2>Vil­niu­je nė­ra po­pie­ri­nių pra­šy­mų</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je elek­tro­ni­nių pra­šy­mų pri­ėmi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­ma yra nau­jo­vė. Ar ji pa­si­tei­sins, ar ją įsi­gy­jant mies­to biu­dže­to pi­ni­gai ne­bu­vo iš­leis­ti vel­tui, šian­dien dar ne­aiš­ku.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos R.Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, jos kri­ti­kuo­ti dar ne­reik­tų sku­bė­ti, o tuo la­biau at­si­sa­ky­ti, pa­ste­bė­tus trū­ku­mus ben­dru su­ta­ri­mu rei­kės tai­sy­ti: „Su­pran­ta­me, kad tė­vams sun­ku pri­pras­ti prie nau­jos pra­šy­mų pa­tei­ki­mo sis­te­mos, bet jiems pa­dė­ti tu­ri ir pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. Juk mū­sų sa­vi­val­dy­bė nė­ra pir­mo­ji, įdie­gu­si to­kią sis­te­mą. Ją tu­ri ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se ji sėk­min­gai vei­kia.“</p> <p>Vie­na pir­mų­jų ša­ly­je elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo sis­te­mą į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas ir mo­kyk­las ėmė tai­ky­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Čia vei­kia dvi sis­te­mos – maž­daug prieš de­šimt­me­tį pra­dė­ta kur­ti pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas sis­te­ma ir tre­jus me­tus vei­kian­ti elek­tro­ni­nė pra­šy­mų pri­ėmi­mo į mo­kyk­las sis­te­ma.</p> <p>Kaip sa­kė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja švie­ti­mo klau­si­mais Ali­na Ko­va­lev­ska­ja, prieš įdie­giant to­kias sis­te­mas svar­bu pri­im­ti ati­tin­ka­mą tvar­ką, nu­ma­tan­čią pra­šy­mų pri­ėmi­mą per elek­tro­ni­nes sis­te­mas: „Kai pra­dė­jo veik­ti šios sis­te­mos, ne­be­li­ko jo­kių po­pie­ri­nių pra­šy­mų. Pri­ėmi­mas į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas vyks­ta cen­tra­li­zuo­tai, o į mo­kyk­las to­kiu bū­du vyk­do­mas pra­šy­mų pri­ėmi­mas. Jei tė­vai ne­tu­ri ga­li­my­bės nau­do­tis kom­piu­te­riais, tai ga­li pa­da­ry­ti pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je ir švie­ti­mo įstai­go­je. Nau­jo­vių tik­rai ne­rei­kia bi­jo­ti, tik jas bū­ti­na to­bu­lin­ti, nor­ma­lu, kad iš pra­džių ga­li bū­ti įvai­rių ne­sklan­du­mų.“</p> <p>A.Ko­va­lev­ska­jos tvir­ti­ni­mu, be­veik po kiek­vie­no pri­ėmi­mo bū­na to­bu­li­ni­mų, dau­ge­liu at­ve­jų jie at­lie­ka­mi at­si­žvel­giant į tė­vų ar­ba spe­cia­lis­tų pa­sta­bas.</p> <p>Jei Aly­tu­je įdie­gus elek­tro­ni­nę pra­šy­mų pri­ėmi­mo į švie­ti­mo įstai­gas sis­te­mą bū­tų iš kar­to at­si­sa­ky­ta ra­šy­ti­nių pra­šy­mų, ne­abe­jo­ti­na, kad bū­tų ki­lęs tė­vų pa­si­pik­ti­ni­mas ir jį bū­tų tu­rė­ju­si at­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bė bei pa­čios švie­ti­mo įstai­gos. To­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad įstai­gos, re­gist­ruo­da­mos po­pie­ri­nius pra­šy­mus sis­te­mo­je, bent kol kas pri­vers­tos jai dirb­ti. Kiek il­gai tai truks, var­gu ar kaž­kas ga­li prog­no­zuo­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-879-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Almai%20kompas%20IMG_0606%201_0.JPG" width="5225" height="3947" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-10/Ugdau-alyti%C5%A1ki_Baneris.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-879-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Ugdau-alyti%C5%A1ki_Baneris.jpg" width="5225" height="3947" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2668"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570333762"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gerb. Almai</span> - Sek, 2019-06-10 - 06:49</p> </li> <a href="/comment/2668#comment-2668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2668#comment-2668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Švietimo sistema neveikia,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Švietimo sistema neveikia, nes valdžios buvo specialiai padaryta, jog į švietimo įstaigas negalėtų registruotis rajono vaikai. Jų tiesiog nebematome sistemoj, nors ir suvedam duomenis. Tai toks “gudrus” pirmumas miesto vaikam sukurptas valdžios...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2668" token="qE_Xe0N_er1lJzEfTqKAcJsXmZWibpxdcokLFlfTv8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=879&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Z9ZRPw5Mu5vhCgb0MibQMzbc3BFjlg7L6i7jREnZ8pM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Oct 2019 06:30:35 +0000 vyrredaktorius 879 at https://www.alytausnaujienos.lt Dėl tė­vų pa­si­rin­ki­mo pa­siū­ly­ta net baus­ti mo­kyk­lų va­do­vus https://www.alytausnaujienos.lt/del-te-vu-pa-si-rin-ki-mo-pa-siu-ly-ta-net-baus-ti-mo-kyk-lu-va-do-vus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11713347" rel="bookmark"> Nr. <span> 117(13347) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Mokykla.JPG?itok=dunBepDy" width="344" height="287" alt="mokykla" title="Jeigu kai kuriose švietimo įtaigose vienas ar keli moki­niai nebuvo priimti, mo­kyklos laikėsi savivaldybės tarybos nustatytos klasių komplektavimo tvarkos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Siū­lė už­kirs­ti ke­lią ma­ni­pu­lia­ci­joms</h2> <p>Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė kla­sių kom­plek­tų skai­čių mo­kyk­lo­se šiems moks­lo me­tams. Tam kri­te­ri­jus yra pa­tvir­ti­nu­si Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.</p> <p>Prieš nau­jų moks­lo me­tų pra­džią sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar kar­tą pri­ima spren­di­mą dėl kon­kre­taus kla­sių skai­čiaus pa­val­džio­se švie­ti­mo įstai­go­se. Šį­kart tai bu­vo pa­da­ry­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­čiau si­tu­a­ci­ja bū­tų ne­pa­si­kei­tu­si, jei toks spren­di­mas bū­tų pri­im­tas ir rug­pjū­čio pa­bai­go­je.</p> <p>O jo es­mė – ke­tu­rios švie­ti­mo įstai­gos ne­pai­sė per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo: ar­ba su­kom­plek­ta­vo per daug kla­sių, ar­ba pa­da­rė jung­ti­nį dvie­jų kla­sių kom­plek­tą.</p> <p>Ta­ry­bos na­rio, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vo Val­do Rač­kaus­ko pa­ste­bė­ji­mu, ta­ry­ba to­kiu bū­du yra pa­sta­ty­ta prieš fak­tą: „Kad kai ku­rios mo­kyk­los su­rin­ko di­des­nį vai­kų skai­čių, tai ge­rai. Bet taip ne­vyk­do­mas ta­ry­bos spren­di­mas.“</p> <p>Apie su­si­klos­čiu­sią keis­tą si­tu­a­ci­ją kal­bė­jo ir ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus, o pas­kui jie ne­vyk­do­mi. Rei­kia už­kirs­ti ke­lią, kad mu­mis ne­ma­ni­pu­liuo­tų. Gal reik­tų at­lik­ti ty­ri­mą ir nu­sta­ty­ti, kas mu­mis ma­ni­pu­liuo­ja.“</p> <p>Ta­ry­bos na­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo An­driaus Ju­čo įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau­sia mo­ty­va­ci­ja bū­tų per fi­nan­sus, kad taip pa­si­el­gę va­do­vai nu­ken­tė­tų fi­nan­siš­kai.</p> <p>Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai kal­bė­jo apie draus­mi­nių nuo­bau­dų pri­tai­ky­mą švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ku­rie pa­žei­dė ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą kla­sių kom­plek­ta­vi­mo tvar­ką.</p> <p>Dėl jų spren­di­mo ne­pai­sy­mo įsi­aud­ri­nu­sius ta­ry­bos na­rius ėmė tram­dy­ti ta­ry­bos na­rė, so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, pa­reikš­da­ma, kad rei­kia gal­vo­ti apie tė­vus, ku­rie vai­kams rin­ko švie­ti­mo įstai­gą: „Jei Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pir­mų kla­sių tė­ve­liai at­ei­tų į šią sa­lę, ne­ži­nia kur dė­tu­mė­tės. Sa­vo mik­ro­ra­jo­no vai­kus mo­kyk­los tu­ri pri­im­ti, ne­gi vai­kai va­ži­nės į ki­tų mik­ro­ra­jo­nų mo­kyk­las.“</p> <h2>„Čia nė­ra ko tir­ti“</h2> <p>Taip at­sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas tiems ta­ry­bos na­riams, ku­rie siū­lė at­lik­ti ty­ri­mą dėl anks­tes­nį ta­ry­bos spen­di­mą pa­žei­du­sių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.</p> <p>Ko­kios gi mo­kyk­los ne­pai­sė ta­ry­bos nu­sta­ty­to kom­plek­ta­vi­mo tvar­kos? Dzū­ki­jos mo­kyk­la vie­toj nu­ma­ty­tų tri­jų penk­tų kla­sių su­kom­plek­ta­vo ke­tu­rias, Pa­ne­mu­nės, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vie­toj po dvi nu­sta­ty­tas pir­mo­kų kla­ses su­rin­ko po tris, o Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la pa­da­rė iš anks­to ne­nu­ma­ty­tą 7–8 jau­ni­mo kla­sių jung­ti­nį kom­plek­tą.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė tvir­ti­no, kad dau­gu­ma at­ėju­sių pir­mo­kų yra iš šio mik­ro­ra­jo­no ir jų ne­pri­im­ti ne­bu­vo ga­li­ma. Tą pa­tį sa­kė ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas: „Vai­kų tė­vai tu­ri tei­sę mo­kyk­lą pa­si­rink­ti pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Pas mus dau­gu­ma to­kių vai­kų.“</p> <p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas tei­gė su­pran­tan­tis švie­ti­mo įstai­gas, ku­rios su­kom­plek­ta­vo dau­giau kla­sių: „Bet yra ta­ry­bos spren­di­mas, ku­rio pri­va­lu pai­sy­ti. Ir ta­ry­bos na­riai tei­sūs, pik­tin­da­mie­si, kad ne­vyk­do­mas jų pri­im­tas spren­di­mas.“</p> <p>Ar ga­li ta­ry­bos spren­di­mas ap­ri­bo­ti tė­vų ir vai­kų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes? Ar ta­ry­bos spren­di­mas yra tik­rai ne­pa­ju­di­na­mas? Klau­si­mai anaip­tol ne re­to­ri­niai. Be­je, nė vie­na mies­to mo­kyk­la nė­ra per­pil­dy­ta ir jo­se vi­so­se mo­ki­niai lau­kia­mi.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2663"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570016146"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dabartinei</span> - Tre, 2019-02-10 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/2663#comment-2663" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2663#comment-2663" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">valdžiai nusišnirpšt ant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>valdžiai nusišnirpšt ant visokių mokyklų. Jiems labiausiai rūpi, kaip pakeliaut po pasaulį ir ,,prisikviest'' investitorių. O gal palaukim kol atvyks anos valdžios ,,prikviesti investitoriai'' iš Kinijos, Japonijos,.. Ar tuos jau ,,metėt per bortą''?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2663" token="R6L85RMSMQ3TO9kqTi8ul8SGtbNvmcorJZ3aWdKy3VA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2661"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570003071"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Tre, 2019-02-10 - 10:57</p> </li> <a href="/comment/2661#comment-2661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2661#comment-2661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visur mėgdžioja Skandinaviją…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visur mėgdžioja Skandinaviją, tai ko gi čia nebuvo ir nėra pasimokyta ,kad vienas mokytojas galėtų vienu metu mokyti kelių klasių mokinius, kaip Norvegijos salose? Tada nereikėtų targavoti ,kaip dabar ,mokyklų pastatais , o būtų vietos ir atvažiuojančioms ambulatorijoms ir bibliotekoms! Nesiristume į viduramžius, o ir tas lansbergizmas ne amžinas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2661" token="FrFDIxR01lhdosKcuuBEiJ1DnodKGH5yhb1nujTb9P4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2659"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569999981"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cinikas</span> - Tre, 2019-02-10 - 10:06</p> </li> <a href="/comment/2659#comment-2659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2659#comment-2659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu pasijuokiau...suminėti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu pasijuokiau...suminėti patys sąžiningiausi ,žinoma,kabutėse,direktoriai..purmyn per draugystes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2659" token="zMVQ1zDL2yUvMYImfxdnRj79Vzt7mkT9ePP0zDOlY3Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2655"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569944245"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Oi </span> - Ant, 2019-01-10 - 18:37</p> </li> <a href="/comment/2655#comment-2655" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2655#comment-2655" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip nelaimins,jie vieni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip nelaimins,jie vieni kitus laimina ir visi sėdi sovietmety užstrigę.Tik iškabas pakeitę ir renovacijai pinigėlius įsisavinę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2655" token="rQWwmbUOLLjOynD8r36_LgTrlWbWVODg_SbK4co3euY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2654"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569940935"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Hj</span> - Ant, 2019-01-10 - 17:42</p> </li> <a href="/comment/2654#comment-2654" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2654#comment-2654" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei &quot; nera ka tirti&quot;, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei " nera ka tirti", tai gal svietimo skyriaus vedejas laimina patyliukais tokius pazeidimus?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2654" token="yfgXuty6u4-vxii_wwhCXlWf1_l5FevgLJr5ZTCrNCw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2653"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569934106"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama</span> - Ant, 2019-01-10 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/2653#comment-2653" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2653#comment-2653" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai prašymai į mokyklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai prašymai į mokyklą rašomi iš anksto,o ne rugsėjo pirmą.Kas ir būtų,jei visi sueitų į vieną mokyklą.Visi viską žino,bet merdinčios mokyklos tokiu būdu stengias išlikti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2653" token="Qy0Uam_h74aLOfpa0DA-pQvMvv33X9w60lYLa1cAyjU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2651"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569933042"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsikvošėkit</span> - Ant, 2019-01-10 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/2651#comment-2651" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2651#comment-2651" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsikvošėkit nuo priešų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsikvošėkit nuo priešų darymo kur jų nėra. Direktoriai suinteresuoti, kad per mažai mokinių nebūtų. Ir realybėj be rugsėjo 1, kur kiek ateina ir paaiškėja kiek iš tikro yra, jie tik tada žino. Ir ką daryt? Jei taryva liepos pabaigoj nedarė posėdžio kur apkalbėt tokius atvejus ir kaip elgtis, ir dabar tik rugsėjo pabaigoj aiškinas. Jau į tarybą prisirinko ypač iš verslo patekę kas kur, vietoj savalaikio problemų sprendimų tik tirt... Kažkaip jiems priešai per politiką vaidenas. Taip ir į apačias ant direktorių, kurie tik vykdytojai, kaip ant priešų žiūri. Kažkokie Alytuj vyrauja nepasitintys ir tik erzintis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2651" token="_Hqxq6YRsz358ghzRvpz4FK6-gtIxWlVE6zEHebeQ8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2648"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569928306"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mama</span> - Ant, 2019-01-10 - 14:11</p> </li> <a href="/comment/2648#comment-2648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2648#comment-2648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai tik rodo visiškq chaosq …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai tik rodo visiškq chaosq ,kai direktoriai gali daryti kq nori ir dirba kaip savo privačiose mokyklose.Tinklo pertvarka nevykdoma,studijoms pinigai mėtomi veltui,nes nėra gero stratego,kuris žinotų bent 5 m,į priekį,kaip atrodys miesto švietimo sistema.Gaila,kad rajonas gerokai aplenkė savo sprendimais ir puikiu lėšų taupymu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2648" token="8mze47cE1xmvMXsRRj8oHDObOQwHw2tscc-ktK9iJwk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2643"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569915114"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakingi</span> - Ant, 2019-01-10 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/2643#comment-2643" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2643#comment-2643" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys tarybos nariai su meru…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys tarybos nariai su meru atsakingi. Kad liepos mėnesį neorganizavo tarybos posėdžio ir neanalizavo padėties švietime. Nes pav. Kauno miesto savivaldybė liepos mėnesį organizavo tarybos posėdį. Kur koregavo projektų vykdymą ir situaciją švietimo sritį. Nes matės kaip formuosis klasės ir gana detaliai situaciją dėliojosi. Kad problemos neužkluptų. Alytuj vasarą pramiegojo ir už savo spragas meta ant valdininkų. Kurie pavaldūs administracijos direktoriui. O šis pavaldus tarybai ir atskaitingas merui irtarybai. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai irbendruomenei. Tai kaip tarybos nariai vengdami pareijalaut iš mero ir direktoriaus ir negebėdami problemų sprendimų siūlyt tik tirt siūlo - gali eit į teisėsaugos organus darbintis ir tirt kiek nori. Nes savivaldoj turi vyraut kuriamoji, vienijanti energija. Nekalbant, kad iki šiol nesimato tarybai pateiktos švietimo reformos nors kaip ponams auditi išvados nuo anos kadencijos pateiktos, jei nesugeba - gali atsistatydint. Ir užleist vietas sugebantiems. Nes kiek galima murkdytis, kur kitos savivaldybės normaliai be problemų tokius klausimus sprendžiasi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2643" token="EQvyGOwk3rQHw8VEq-l5fZDsLRR-2SKQ9eMHY009ZUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=875&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5xZua6TTv4ucoOsVepJ_W093HV0gp4OgdcqVjBRgM08"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 01 Oct 2019 06:32:52 +0000 vyrredaktorius 875 at https://www.alytausnaujienos.lt Pre­ten­den­tams į Aly­taus mies­to PPT va­do­vo pa­rei­gas su­ma­žins rei­ka­la­vi­mus https://www.alytausnaujienos.lt/pre-ten-den-tams-i-aly-taus-mies-ppt-va-do-vo-pa-rei-gas-su-ma-zins-rei-ka-la-vi-mus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13343" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13343) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/Vytuolis%20Valunas%20%28nukirpta%29.jpg?itok=5Yz0vMPY" width="344" height="287" alt="Vy­tuo­lis Va­lū­nas" title="Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­nau, kad pa­skel­bus nau­ją kon­kur­są bus pre­ten­den­tų.“ Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba jau dve­jus me­tus ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo.  Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Skel­biant Aly­taus PPT va­do­vo pa­rei­gų kon­kur­są bu­vo pa­teik­tas se­na­sis pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas, ku­ria­me nu­ro­dy­ti aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai ne­gu nu­ma­ty­ta įstai­gos nuo­sta­tuo­se. Be to, jie ne­ati­ti­ko švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro to­kioms įstai­goms iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų. Ne­ati­ti­ki­mą pa­ste­bė­jus mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams, kon­kur­sas bu­vo su­stab­dy­tas“, – pa­grin­di­nę prie­žas­tį, ko­dėl taip il­gai ne­pa­vy­ko ras­ti įstai­gai va­do­vo, įvar­di­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.</p> <p>Tei­sės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vir­gi­ni­jos Au­ruš­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, anks­tes­niuo­se nuo­sta­tuo­se bu­vęs rei­ka­la­vi­mas, kad įstai­gai ga­li va­do­vau­ti as­muo, tu­rin­tis edu­ko­lo­gi­jos, spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ar­ba psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, žen­kliai su­ma­ži­no kan­di­da­tų į di­rek­to­riaus pa­rei­gas skai­čių.</p> <p>„Pen­kis kar­tus skelb­tas kon­kur­sas di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­kė­lė. Tris kar­tus (su at­šauk­tu kon­kur­su) ne­bu­vo su­lauk­ta nė vie­no pre­ten­den­to pa­reiš­ki­mo“, – sa­kė V.Au­ruš­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Da­bar ren­gia­mas nau­jas pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas. Su­de­ri­nus jį su Na­cio­na­li­ne švie­ti­mo agen­tū­ra, bus skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas. „Ma­nau, kad ra­sis pre­ten­den­tų ir vis­kas bus ge­rai“, – op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs V.Va­lū­nas.</p> <p>V.Va­lū­nas ne­abe­jo­ja, kad taip il­gai ne­pa­vyks­tant ras­ti va­do­vo, nu­ken­čia įstai­gos dar­bas. Vie­nam žmo­gui ten­ka ei­ti dve­jas pa­rei­gas. Ji tu­ri at­lik­ti ir sa­vo tie­sio­gi­nes, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, ir di­rek­to­riaus pa­rei­gas tuo pa­čiu me­tu.</p> <p>„Kai tuo pa­čiu me­tu dir­bi du dar­bus, ar ga­li juos abu pa­da­ry­ti pui­kiai. Sun­ku ir tam žmo­gui, ir įstai­gai. Ta­čiau pa­na­šūs da­ly­kai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė – ne iš­im­tis“, – kal­bė­jo V.Va­lū­nas. </p> <p>Aly­taus mies­to PPT įsteig­ta 1997 me­tais. Jo­je dir­ba dvy­li­ka spe­cia­lis­tų, ku­rie tei­kia spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą vai­kams nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų (be­si­mo­kan­tiems pa­gal in­di­vi­du­a­li­zuo­tą ug­dy­mo pro­gra­mą – iki 21 me­tų), kon­sul­tuo­ja jų tė­vus (glo­bė­jus), mo­ky­to­jus.</p> <p>Nuo įkū­ri­mo iki 2017-ųjų tar­ny­bai va­do­va­vo Jo­lan­ta Dim­šie­nė.  </p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­nau, kad pa­skel­bus nau­ją kon­kur­są bus pre­ten­den­tų.“ Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba jau dve­jus me­tus ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo.  Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/Vytuolis%20Valunas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-868-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/Vytuolis%20Valunas.jpg" width="1786" height="3035" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/20190925_111431%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-868-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/20190925_111431%201.jpg" width="3594" height="2523" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2671"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1570430849"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mokytoja</span> - Pir, 2019-07-10 - 09:47</p> </li> <a href="/comment/2671#comment-2671" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2671#comment-2671" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas gali keistis, jei kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas gali keistis, jei kaip viršuj, taip kiek žemiau: mokyklos direktorius arba vienvaldis monstras, verčiantis mokytojus pataikauti, kad išlaikytų darbo vietą, arba nepasikeliantis nuo kėdės ir nuolat plempiantis kavutę, nes pagal įstatymus saugiai laukia pensijos, arba... Tikrai ne tokios mokyklos, ne tokių pedagoginių santykių, ne tokių vadovų visuose lygmenyse tikėjomės. Ką daryti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2671" token="lSsIRq3GVOexGBd_fp85bUd7aDG-X7rWLNkJwIQx7x0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2625"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569603416"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Galvoju, kad...</span> - Pen, 2019-27-09 - 19:56</p> </li> <a href="/comment/2625#comment-2625" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2625#comment-2625" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užkliuvo vedėjo sakinys: …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užkliuvo vedėjo sakinys: „Kai tuo pa­čiu me­tu dir­bi du dar­bus, ar ga­li juos abu pa­da­ry­ti pui­kiai..." O kaip su mokytoju, kuris, pravedęs pamoką, vaikus paskubomis ragina išeiti iš klasės, nes jis turi eit budėti koridoriuje? Net į tualetą nėra kada užsukti. Tai čia viskas tvarkoj? Galvoju, kad vaikui mokytojas neturėtų pasakyti, ateik kitą kartą pasiaiškint tau rūpimu klausimu. Vaikas nori atsakymo čia ir dabar. Tai čia darbo kokybė nenukenčia? O juk tas prievazdo darbas dar ir neapmokamas. Sako, pareigybėse įrašyta... Pasęnęs reikalas tos pareigybės. Budėjimas turi būti įrašytas dokumente, kuris vadinasi - Darbo krūvio sandara (1 priedas), nes pagal šį dokumentą apskaičiuojamas mokytojo atlyginimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2625" token="ieP4p9KD9vivwAfHoLlVkoW6erubGO3RGrb4sm4oh2E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2614"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569482592"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Ket, 2019-26-09 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/2614#comment-2614" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2614#comment-2614" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad nukreipt nuo fiasko per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad nukreipt nuo fiasko per savivaldą pateikė šio menkavertę temą. O tai, kad po vakar tarybos posėdžio fiasko kur nutylėta rimti klausimai ir dėl likučių išsidalijimo ginčinos pritardami, tai mero kompetencijos spragos. Jis organizuoja posėdžius ir svarbių klausimų svarstyma. Vienok meras vėl į komandiruotes aplink pasaulį šiuo atveju Ameriką patraukė. Klausimas, kodėl komandiruočių tikslingumo per tarybą nederina? Ne jau anas kur ir kada užsimano keliauja už mokesčių mokėtojų lėšas? Ir jei pav. dėl skandalų teisėsauga eliminuoja sav. administr. direktorių - aukščiausiuose valdžios postuose nėra kam dirbt. Tokioj gėdingoj ir bejėgiai situacijoj Alytus per savivaldą dar nebuvo atsidūręs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2614" token="8yFHD6-FBNRMLiffinLlF_7YSLK8_0WxDnaECRONEWU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2611"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569479394"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Ket, 2019-26-09 - 09:29</p> </li> <a href="/comment/2611#comment-2611" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2611#comment-2611" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vakar dienos tarybos posėdį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vakar dienos tarybos posėdį vėl nesimatė rimtos švietimo pertvarkos. Kur būt aišku kiek švietimo įstaigų atlieka mažėjant gyventojų skaičiui. Ką signalizavo ir apmokamo audito išvados atliktos dar anoj kadencijoj. Į ką taryba ir ypač meras kaip ir nereaguoja. Beje meras vėl savaitinėse komandiruotėse po Ameriką ir neturi kada. O šis ką buria, kaip apačiose susidurdami kur dalim mokinių mažėja ir nėr prasmės kankintis, šis buria. Nors kaip vakar tarybos posėdį atskiri tarybos nariai jam duoda nurodymus tirt vietoj problemų sprendimų, nors jis pavaldus tik sav. administr. direktoriui, deja jis tik vykdytojas... Taip ir kankinasi imituodami.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2611" token="wsoAeRXuAGGth84_g9E2Gp0TWhbG56XMgl_TrhvowfU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=868&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CxsFdv1gLvz_CtoPvk7C7Q4dNY0lclM_taj2w5NVixQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Sep 2019 06:13:27 +0000 vyrredaktorius 868 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­mo­ji sto­te­lė Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus marš­ru­te – Aly­tus, mo­kyk­las lan­ko be vie­tos po­li­ti­kų pa­ly­dos https://www.alytausnaujienos.lt/pir-mo-ji-sto-te-le-al-gir-do-mon-ke-vi-ciaus-mars-ru-te-aly-tus-mo-kyk-las-lan-ko-be-vie-tos-po-li <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13331" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13331) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/IMG_8596%201.JPG?itok=hZvEXbxD" width="344" height="287" alt="Algirdas Monkevičius" title="Ge­rų žo­džių Algirdas Monkevičius ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Su­pran­tu, kad pra­si­dė­jus moks­lo me­tams mo­kyk­loms ky­la ne­ma­žai iš­šū­kių ir klau­si­mų. Apie tai tu­ri­me kal­bė­tis, to­dėl sa­vo dar­bo­tvarkėje re­zer­vuo­ju kiek­vie­ną penk­ta­die­nį iš­vy­koms į mo­kyk­las“, – sa­kė mi­nist­ras.</p> <p>Pir­ma sto­te­lė A.Mon­ke­vi­čiaus marš­ru­te – Aly­tus, kur jis su­si­ti­ko su Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė­mis.</p> <p>Kaip sa­kė mi­nist­ras, šios įstai­gos pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai. Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jam rū­pi spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų ug­dy­mas, tarp jų yra ir tu­rin­čių au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų. „Ši mo­kyk­la tu­ri uni­ka­lią pa­tir­tį“, – sa­kė A.Mon­ke­vi­čius.</p> <p>Ge­rų žo­džių jis ne­gai­lė­jo ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei, šią įstai­gą pa­va­di­no vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. A.Mon­kev­čius pa­ste­bė­jo, kad tik­rai leng­viau siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų sos­ti­nės mo­kyk­loms, tu­rin­čioms ga­li­my­bę pri­im­ti mo­ty­vuo­tus mo­ki­nius, ge­res­nį mo­ky­to­jų pa­siū­los po­ten­cia­lą. Re­gio­ne – vis­kas kur kas su­dė­tin­giau, nes yra dau­giau įvai­rių iš­šū­kių.</p> <p>„Man rū­pi Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos pa­tir­tis įvai­rio­se sri­ty­se, ši mo­kyk­la yra gy­vas pa­vyz­dys vi­soms Lie­tu­vos mo­kyk­loms. Ji tu­ri tei­sin­gą stra­te­gi­ją, ku­rio­je svar­biau­sia – ma­ty­ti kiek­vie­ną vai­ką“, – kal­bė­jo mi­nist­ras.</p> <p>Gim­na­zi­jo­je jis su­si­ti­ko su mo­ki­nių ta­ry­ba. Apie švie­ti­mo ak­tu­a­li­jas mi­nist­ras gim­na­zis­tams pra­bi­lo per fi­lo­so­fi­nę priz­mę – apie be­ri­bes žmo­gaus ga­li­my­bes, o ge­ra mo­kyk­la pa­va­di­no to­kią, ku­ri pa­ste­bi kiek­vie­no ta­len­tus, ne­at­ima no­ro iš­ban­dy­ti sa­ve ir aug­ti. </p> <p>Į Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją ir Dzū­ki­jos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą mi­nist­ro ne­ly­dė­jo po­li­ti­kai – toks bu­vo sve­čio no­ras, ta­čiau po ry­ti­nio su­si­ti­ki­mo su mies­to va­do­vais jis dė­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ski­rian­čiai de­ra­mą dė­me­sį švie­ti­mui ir sėk­min­gai su­si­do­ro­jan­čiai su iš­šū­kiais.</p> <p>Bū­si­mą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką mi­nist­ras pa­va­di­no su­dė­tin­ga ir skaus­min­ga pro­ble­ma, ku­riai spręs­ti rei­kia ryž­to, o vie­nin­te­lis tei­sin­gas bū­das tai pa­da­ry­ti – dia­lo­gas, kad spren­di­mus įgy­ven­din­ti pa­dė­tų ir švie­ti­mo ben­druo­me­nė. Mi­nist­ras mi­nė­jo, kad ga­li kil­ti ne­pa­to­gu­mų, nes kaž­kam teks per­si­kva­li­fi­kuo­ti ar pa­keis­ti dar­bo vie­tą, ta­čiau mak­si­ma­liai pri­va­lo­ma pa­si­rū­pin­ti švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jų so­cia­li­niu sau­gu­mu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/IMG_8578%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-832-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/IMG_8578%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2466"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567929123"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>situacija</span> - Sek, 2019-08-09 - 10:52</p> </li> <a href="/comment/2466#comment-2466" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2466#comment-2466" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj situacija su švietimu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj situacija su švietimu kaip ir su visa savivalsos sistema kaip ir pasitaikančiais kvapais mieste. Pasirodė žiniasklaidoj informacija, kad būna kvapai. Iš valdžios tylu. Nėra kam oficialiai paaiškint jei yra tai kenksmingi ar nekenksmingi. Kokių priemonių imasi. Tarsi nekalba ir problemos nėra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2466" token="xWcciinSSeXLf6qOWeJe2OQoHLPgXhPJh3VoSoynnfI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2465"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567923307"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patiko</span> - Sek, 2019-08-09 - 09:15</p> </li> <a href="/comment/2465#comment-2465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2465#comment-2465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atvykęs ministras sako. Kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atvykęs ministras sako. Kad gal spalį bus Alytaus švietimo reformos. Kur daliai gal persikfalifikuot reikės. - Reiškia vietos po patriotais perpus perpildytose ne tik savivaldybės sistemos, bet ir per kitas biudžetines įstaigas, kam jie reikalingi su tokiom savybėm? Per 10 n mečius gan organizuotai alint miestą? Kaip ir per šią vasarą net nesistengia per savivaldą užsidirbt per es paramos projektus. Švietimo reformas visi pasidarę. Čia tempia iki paskutinio nemastydami. Kas biudžeto paskolas atiduos ir apie ką visu miestu pratyli. Nykstančių gudručių miestas kaimo mentalitetu. Sako, tarybos nariai išmokas forminos ir už liepos mėnesį. Nors liepą tarybos posėdžio nebuvo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2465" token="m79GtZogks0bRIEGGWZfjDb-G2ko6MymeSHGvtxbKNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=832&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mxDeh6H4oLuySOv6Lfl0VUY2UaceznWPIliuxD66T88"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Sep 2019 11:44:10 +0000 vyrredaktorius 832 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus spe­ci­fi­ka: trūks­ta ne mo­ky­to­jų, bet kan­di­da­tų tap­ti mo­kyk­lų va­do­vais https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-spe-ci-fi-ka-truks-ta-ne-mo-ky-ju-bet-kan-di-da-tu-tap-ti-mo-kyk-lu-va-do-vais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/105-13335" rel="bookmark"> Nr. <span> 105 (13335) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/Pirma.jpg?itok=DJCPf2LI" width="344" height="287" alt="Valūnas" title="„Mokytojų netrūksta todėl, kad Alytuje ieško darbo kaimyninėse savivaldybėse gyvenantys ir dirbantys mokytojai“, – įsitikinęs Vytuolis Valūnas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ka­da vyks įstai­gų va­do­vų kon­kur­sai?</h2> <p>2018–2019 moks­lo me­tais Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se mo­kė­si 6 tūkst. 864 mo­ki­niai, o šiais 2019–2020 moks­lo me­tais – 6 tūkst. 845 (skai­čiai pa­teik­ti be prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ir su­au­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­nių) mo­ki­niai. Tai­gi su­ma­žė­ji­mas – 19 mo­ki­nių. Ten­den­ci­ja iš­lie­ka, bet sta­bi­li­zuo­ja­si.</p> <p>Di­džiau­sias mo­ki­nių skai­čius pra­dė­jo moks­lo me­tus Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je – 799 mo­ki­niai, o ma­žiau­sias –Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je – 158 mo­ki­niai.</p> <p>Pir­mą kar­tą mies­to švie­ti­mo is­to­ri­jo­je tuo pa­čiu me­tu pa­skelb­ti kon­kur­sai net 8 švie­ti­mo įstai­gų ir Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vų pa­rei­goms ei­ti.</p> <p>Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas  vyks rug­sė­jo 20 die­ną, Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų – spa­lio 24-ąją. Va­do­vo ieš­ko ir Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba – kon­kur­sas vyks lap­kri­čio 29 die­ną.</p> <p>Lop­še­lis-dar­že­lis ,,Pa­sa­ka“ be va­do­vo li­ko ne­ti­kė­tai ana­pi­lin iš­ėjus jo il­ga­me­tei di­rek­to­rei Ni­jo­lei Ba­nie­nei. Kon­kur­sas šios įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms dar ne­pa­skelb­tas.</p> <p>Rug­sė­jo 26 die­ną dar­bą bai­gia lop­še­lio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ di­rek­to­rė. Ji taip pat iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį. Kon­kur­sas vyks  spa­lio 10-ąją.</p> <p>Aly­taus Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la be di­rek­to­riaus li­ko nuo rug­pjū­čio 30-osios. Kon­kur­sas yra pa­skelb­tas ir vyks lap­kri­čio 21 die­ną.</p> <p>Nuo rug­pjū­čio 31 die­nos va­do­vo ne­tu­ri ir Jot­vin­gių gim­na­zi­ja, nes il­ga­me­tis jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį. Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas vyks spa­lio 3-iąją.</p> <p>Bai­gia­si ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los bei Dai­lės mo­kyk­los va­do­vų ka­den­ci­jos. Kon­kur­sai yra pa­skelb­ti. Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas vyks lap­kri­čio 14 die­ną, o Aly­taus dai­lės mo­kyk­los – gruo­džio 5-ąją. Abie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų di­rek­to­riai ga­li da­ly­vau­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­se.</p> <h2>Ge­ro­ji ži­nia – mo­ky­to­jų už­ten­ka</h2> <p>Kaip ga­li­ma bū­tų pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, kad švie­ti­mo va­do­vų kai ku­rios Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ne­ran­da jau tik­rai ne­trum­pą lai­ko tar­pą (pa­vyz­džiui, „Dre­vi­nu­kas“)? Ko­kios yra to ga­li­mos prie­žas­tys? – tei­rau­ja­mės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no.</p> <p>„Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – dau­ge­lį pre­ten­den­tų ei­ti švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­riaus pa­rei­gas at­bai­do tai, kad rei­kia iš­si­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo kom­pe­ten­ci­jų tes­tą ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka“, – tei­gia ve­dė­jas.</p> <p>Ta­čiau yra ir la­bai ge­rų ži­nių – Aly­taus mo­kyk­lo­se šiais moks­lo me­tais ne­trūks­ta da­ly­kų mo­ky­to­jų, o Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius tu­ri tam tik­rą mo­ky­to­jų re­zer­vą, ku­rie ga­lė­tų bū­ti kvie­čia­mi pa­va­duo­ti ar pan.</p> <p>Ko­dėl Aly­taus si­tu­a­ci­ja taip ski­ria­si nuo res­pub­li­kos, kur jau skam­bi­na­ma pa­vo­jaus var­pais, kad tuoj ne­bus kam mo­ky­ti vai­kų?</p> <p>„Mo­ky­to­jų ne­trūks­ta to­dėl, kad Aly­tu­je ieš­ko dar­bo kai­my­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­nan­tys ir dir­ban­tys mo­ky­to­jai“, – įsi­ti­ki­nęs V.Va­lū­nas.</p> <p>Aly­taus mo­kyk­lo­se ne­dir­ba nė vie­nas jau­nes­nis nei 25 me­tų mo­ky­to­jas, o di­dži­ą­ją da­lį iš 429 pe­da­go­gų su­da­ro 55–59 me­tų (110) ir 50–54 me­tų (85).</p> <p>Pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jai 2018–2019 moks­lo me­tais su­da­rė 3,6 proc., pla­nuo­ja­ma, kad 2019–2020 moks­lo me­tais su­da­rys 1,5 proc. vi­sų dir­ban­čių mo­ky­to­jų skai­čiaus. </p> <p>Dvi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja – bu­vo at­rink­tos da­ly­vau­ti švie­ti­mo pro­jek­te „Ren­kuo­si mo­ky­ti – mo­kyk­lų kai­tai!“</p> <p>Į Aly­tų nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios at­vy­ko ir dvi jau­nos „Ren­kuo­si mo­ky­ti!“ pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios mo­ky­to­jos – is­to­ri­kės Rū­ta Braz­laus­kai­tė ir Ne­rin­ga Ša­lu­gai­tė. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na vie­šo­ji įstai­ga Mo­kyk­lų to­bu­li­ni­mo cen­tras drau­ge su pa­grin­di­niu pro­jek­to part­ne­riu „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­ra­mos fon­du „Da­bar“.</p> <h2>Ve­dė­jas ti­ki, kad švie­ti­mo įstai­gų tin­klą pa­vyks su­tvar­ky­ti</h2> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta dar­bo gru­pės su­dė­tis, ku­ri pa­rengs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­tą. Ki­taip sa­kant – nau­jos per­tvar­kos siū­ly­mus.</p> <p><strong>– Esa­te gru­pės va­do­vas. Ko­kie nu­ma­to­mi gru­pės dar­bo ter­mi­nai, ko­kių ti­ki­ma­si iš jos re­zul­ta­tų ir ko­kia bus dar­bo ei­ga? Kaip vyks svars­ty­mai su ben­druo­me­nė­mis? – klau­sia­me V.Va­lū­no.</strong></p> <p>– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iki lap­kri­čio 29 die­nos pa­rengs pa­ko­re­guo­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no pro­jek­tą ir pa­teiks Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va pa­ko­re­guo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dra­sis pla­nas ir jo prie­dai nuo šių me­tų gruo­džio 2-osios iki 2020-ųjų sau­sio 31 die­nos bus pa­teik­ti vie­šam svars­ty­mui, de­ri­nant su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis in­te­re­sų gru­pė­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se bus svars­to­ma nuo ki­tų me­tų ko­vo 2-osios iki ko­vo 17 die­nos.</p> <p><strong>– Ar esa­te nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai, kaip dar­bo gru­pės va­do­vas, kad pa­vyks pa­siek­ti re­zul­ta­to? Kaip ma­no­te, ko­dėl pra­ėju­sio­je va­do­vų ka­den­ci­jo­je bet ko­kie švie­ti­mo per­tvar­kos siū­ly­mai pa­ty­rė fias­ko? Ki­taip sa­kant, ko­kių klai­dų steng­si­tės ne­kar­to­ti? </strong></p> <p>– Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos me­tu ne­bu­vo ban­do­ma šiuos klau­si­mus spręs­ti sis­te­miš­kai, vi­so mies­to mas­tu. Bu­vo ti­ki­ma­si, kad bus gau­tas tuo­me­tės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mas siū­lo­miems per­tvar­ky­mams, ta­čiau pri­trū­ko ar­gu­men­tų. Ma­nau, kad pa­vyks su­tvar­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klą.</p> <p><strong>– Be­je, o ko­dėl šie­met ne­vy­ko tra­di­ci­nė šven­ti­nė švie­ti­mo dar­buo­to­jų su­ei­ga? Ar čia ga­li­ma įžiū­rė­ti ko­kį šių moks­lo me­tų žen­klą?</strong></p> <p>– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pra­dė­jau ei­ti nuo bir­že­lio 4 die­nos. Su­pla­nuo­tų bu­vu­sios Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos dar­bų pri­ža­dė­jau ne­keis­ti. Ben­druo­me­nės su­ta­ri­mu šios šven­tės bu­vo at­si­sa­ky­ta, to­dėl ji ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma. Su per­tvar­ka šis spren­di­mas nė­ra su­si­jęs.</p> <p>________________________________________________________________</p> <p>Pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams aly­tiš­kiams vėl ky­la klau­si­mų, ar tin­ka­mai vei­kia elek­tro­ni­nė pri­ėmi­mo sis­te­ma į dar­že­lius ir mo­kyk­las. Ji tu­rė­jo star­tuo­ti šių me­tų pra­džio­je, ta­čiau star­tas bu­vo nu­kel­tas. Vie­šuo­sius pir­ki­mus sis­te­mai dieg­ti lai­mė­ju­si ben­dro­vė „Lab­bis“ su mies­to sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė su­tar­ties pra­tę­si­mą, per pa­pil­do­mą lai­ką sis­te­ma bu­vo iš­ban­do­ma.</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­sos Kuc­kai­lie­nės, šiuo me­tu elek­tro­ni­nė mo­ki­nių pri­ėmi­mo sis­te­ma vei­kia. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai pra­šy­mus į švie­ti­mo įstai­gas ga­li pa­teik­ti sve­tai­nė­je www.svie­ti­mas.aly­tus.lt. Šiai pri­ėmi­mo sis­te­mai dar ne­si­bai­gęs ga­ran­ti­nės prie­žiū­ros lai­ko­tar­pis, ku­rio me­tu yra to­bu­li­na­ma pa­ti sis­te­ma ir ša­li­na­mos klai­dos.</p> <p>Cen­tra­li­zuo­to vai­kų pri­ėmi­mo į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gas in­for­ma­ci­nė sis­te­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo 56 068,88 Eur. </p> <p>Iš­ori­nis var­to­to­jas į vi­di­nę elek­tro­ni­nę mo­ki­nių pri­ėmi­mo sis­te­mą ne­pa­ten­ka ir jo­kių duo­me­nų apie mo­ki­nius ne­ma­to.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/IMG_5395_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-828-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/IMG_5395_0.JPG" width="3456" height="5184" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/IMG_8013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-828-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/IMG_8013.JPG" width="3456" height="5184" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2453"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567707684"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - Ket, 2019-05-09 - 21:21</p> </li> <a href="/comment/2453#comment-2453" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2453#comment-2453" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Svarbu, kad bent mūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Svarbu, kad bent mūs švietimo vedėjas ,,ant Alytaus” amžinas ir nepakeičiamas. Atėjo kaip Leninas, visiems laikams, tsakant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2453" token="laBwOyU42W4rY9CPKvFgd2I4K1i4Ev7yDwLlazs4ubs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2452"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567676445"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bebrai</span> - Ket, 2019-05-09 - 12:40</p> </li> <a href="/comment/2452#comment-2452" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2452#comment-2452" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">bebr7 daug ant Alytaus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>bebr7 daug ant Alytaus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2452" token="xbCM721ve8BRbY9kk5n8OTUAOozCOQyzLiqkXwPhZ7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2450"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567670080"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>specifika</span> - Ket, 2019-05-09 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/2450#comment-2450" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2450#comment-2450" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip kvapai ant miesto eina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip kvapai ant miesto eina ir nėra kam valdžioje paaiškint. Nuodingi ar ne. Alytuj eilinis nuo gatvės supranta. Kad sumažėjus gyventojų ir mokinių tuo pačiu, tiek mokyklų neišlaiko. O vadovaut pustuštei mokyklai ir matyt, kad vis daugiau pedagogų kur apkrovimo neužtenka ir stresai nuo to, tik valdžioj sugeba to matyt. Ir dar pasišaipo, viskas gerai, tik anie..Na sistema, mato pūna, bet iš paskutinių laiko. Vietoj rimtos švietimo pertvarkos, patys kankynę darosi.<br /> .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2450" token="LaipAaKf6ALqvIlCfHHPdpOBZZKQMerGdKm8pwFfrhg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=828&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="22j-yroELYURQ8rnyej4YTp-uReqFBZfXAitOXU78XY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Sep 2019 06:43:23 +0000 vyrredaktorius 828 at https://www.alytausnaujienos.lt Už­sie­nio kal­ba: anks­čiau pra­dė­si, grei­čiau iš­mok­si https://www.alytausnaujienos.lt/uz-sie-nio-kal-ba-anks-ciau-pra-de-si-grei-ciau-mok-si <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13325" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13325) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Viktorija.JPG?itok=ARljBpPl" width="344" height="287" alt="nuotraka" title="AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė džiaugiasi, kad mokyklos duris drąsiai praveria ir penkiamečiai, ir jų tėvai, ir seneliai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>An­glų kal­bos kvie­čia mo­ky­tis ir ne­mo­ka­mai</h3> <p>„Vi­si 1–12 kla­sių mo­ki­niai dar ga­li pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be an­glų kal­bos mo­ky­tis ne­mo­ka­mai, ta­čiau bū­ti­na re­gist­ruo­tis, o vie­tų skai­čius spar­čiai tirps­ta“, – sa­ko Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė, AMES Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė. Vyk­dy­da­ma ne­for­ma­lų­jį vai­kų švie­ti­mą pa­gal ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mą, AMES mo­kyk­la jau penk­tus me­tus iš ei­lės su­tei­kia moks­lei­viams ga­li­my­bę an­glų kal­bos ži­nias pa­to­bu­lin­ti ne­mo­ka­mai.</p> <p>NVŠ pro­gra­mos yra trys: 7–9 me­tų moks­lei­viams skir­ta „Ben­drauk drą­siai“; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo pa­grin­dai“ pa­dės to­bu­lin­ti šne­ka­mą­ją kal­bą 10–14 me­tų moks­lei­viams; „Vie­šo­jo kal­bė­ji­mo me­nas“ – to­bu­lė­ti 15–19 me­tų jau­nuo­liams.</p> <p>Moks­lei­vių skai­čius gru­pė­se ri­bo­tas, re­gist­ra­ci­ja jau vyks­ta. NVŠ lė­šas ski­ria sa­vi­val­dy­bė, o fi­nan­suo­ja­ma ga­li bū­ti tik vie­na vai­ko pa­si­rink­ta NVŠ pro­gra­ma</p> <p>„Ne bė­da, jei moks­lei­vis jau iš­nau­do­jo sa­vo NVŠ krep­še­lį ki­tam bū­re­liui ar veik­lai. AMES lan­ky­ti jis ga­li, kur­sų kai­na mė­ne­siui sim­bo­li­nė – 15 eu­rų. Ne­mo­ka­mus kur­sus ren­ka­si tik­rai ne vien tik tie, ku­riems rei­ka­lin­ga fi­nan­si­nė pa­gal­ba, bet ir AMES jau lan­kan­tys mo­ki­niai kaip pa­pil­do­mą prie­mo­nę. Mo­ko­me šne­ka­mo­sios kal­bos – tai pui­kus bū­das pa­si­prak­ti­kuo­ti, prieš eg­za­mi­ną įgau­ti dau­giau drą­sos kal­bė­ti“, – sa­ko V.Ka­kaus­kie­nė.</p> <h3>Šeš­ta­die­ni­niai už­si­ė­mi­mai – pa­trauk­liau­sias va­rian­tas dar­že­li­nu­kams</h3> <p>Dar vie­na nau­jo­vė – šeš­ta­die­niais AMES mo­kyk­los du­ris pra­ve­ria pen­kia­me­čiai, ku­rie mo­ko­si an­glų kal­bos. „Vis dau­giau tė­vų rū­pi­na­si sa­vo vai­kų už­sie­nio kal­bos pa­grin­dais, kol jie dar ma­ži. Ir tei­sin­gai da­ro, nes kuo vai­kas ma­žes­nis, tuo jis leng­viau iš­moks­ta kal­bas. To­dėl di­dė­ja po­rei­kis mo­ky­ti ir dar­že­li­nu­kus. Ka­dan­gi ma­žie­ji dar­bo die­no­mis dar lan­ko ir dar­že­lį, tai šeš­ta­die­ni­niai kur­sai pa­si­ro­dė pa­trauk­liau­sias va­rian­tas. Jau­niau­sie­ji mo­ki­nu­kai pil­ni emo­ci­jų ir ener­gi­jos, dar­bas su jais ki­toks nei su vy­res­niais moks­lei­viais. Pa­mo­kos – links­mos, ne­nu­obo­džios, ži­no­ma, mo­ko­ma­si ir pa­si­tel­kus žai­di­mus. Bet žai­di­mai yra tik vie­na iš mo­ky­mo­si for­mų, nes tiks­las – įgy­ti ži­nių“, – sa­ko di­rek­to­rė.</p> <h3>Abi­tu­rien­tai ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus</h3> <p>V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad ap­skri­tai dau­gė­ja abi­tu­rien­tų, ku­rie ren­ka­si tarp­tau­ti­nius eg­za­mi­nus. Aiš­ku, di­de­le da­li­mi šį pa­si­rin­ki­mą le­mia tai, kad jie ke­ti­na stu­di­juo­ti už­sie­ny­je. Bet net jei ba­ka­lau­ro stu­di­jas jau­nuo­lis ren­ka­si Lie­tu­vo­je, AMES spe­cia­lis­tai vis tiek re­ko­men­duo­ja iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį PTE eg­za­mi­ną. Juo­lab kad vi­siems AMES moks­lei­viams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė kas dve­jus me­tus to­kį eg­za­mi­ną iš­si­lai­ky­ti ne­mo­ka­mai.</p> <p>„Ži­nių ir iš­lai­ky­to eg­za­mi­no ser­ti­fi­ka­to pri­reiks, jei bū­si­mas stu­den­tas no­rės pa­gal „Eras­mus“ mai­nų pro­gra­mą vyk­ti stu­di­juo­ti už­sie­ny­je ar­ba ma­gist­ro laips­nio siek­ti sve­tur, – to­kiu at­ve­ju tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos ser­ti­fi­ka­tas yra di­de­lis pri­va­lu­mas. Ži­no­ma, eg­za­mi­nui rei­kia ruoš­tis iš anks­to. Jau 11 kla­sė­je ar net­gi jau­nes­ni mū­sų mo­ki­niai ga­li iš­si­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną, ku­ris įskai­to­mas vie­to­je vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no, ir bū­ti ra­mūs 12 kla­sė­je. Ne­spė­jus iš anks­to pa­si­ruoš­ti, ga­li­me pa­siū­ly­ti tai pa­da­ry­ti prieš eg­za­mi­ną“, – pa­sa­ko­ja V.Ka­kaus­kie­nė.</p> <p>Taip pat AMES ren­ka­mos gru­pės, ku­rio­se abi­tu­rien­tai ruo­šia­si tarp­tau­ti­niam IELTS eg­za­mi­nui, ta­čiau jo lai­ky­ti Aly­tu­je ne­ga­li­ma.</p> <h3>Tė­vams trūks­ta an­glų, vai­kams – ru­sų kal­bos ži­nių</h3> <p>Į AMES už­si­ė­mi­mus jau ga­li re­gist­ruo­tis ir su­au­gu­sie­ji: vyks­ta vi­sų ly­gių ben­dri­nės an­glų kal­bos kur­sai va­ka­rais, šne­ka­mie­ji an­glų kal­bos kur­sai, ru­sų kal­bos kur­sai. Gy­ve­nan­tiems Aly­taus ra­jo­ne ar šiaip la­bai už­si­ė­mu­siems siū­lo­ma mo­ky­tis an­glų kal­bos sa­va­ran­kiš­kai in­ter­ne­tu, nau­do­jant AMES in­ter­ne­ti­nę plat­for­mą.</p> <p>„Su­au­gu­siems ga­li­me pa­siū­ly­ti an­glų, ru­sų, pran­cū­zų, nor­ve­gų kal­bų kur­sus. An­glų kal­ba iš­lie­ka ly­de­rė tarp ki­tų už­sie­nio kal­bų, vis dėl­to be jos mums sun­ku net ke­liau­ti per atos­to­gas ar dar­be pa­ra­šy­ti laiš­ką. Vy­res­nio­ji kar­ta ru­sų kal­bą mo­ka pui­kiai, bet jiems sun­kiau kal­bė­ti an­gliš­kai. Jau­no­ji kar­ta vi­sai ne­mo­ka ar­ba pras­tai mo­ka ru­sų kal­bą, ku­ri taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, to­dėl ir siū­lo­me vi­siems už­pil­dy­ti sa­vas ži­nių spra­gas ir įgy­ti dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo“, – V.Ka­kaus­kie­nė pa­ste­bi, kad pa­si­tai­ko ir už­sie­nie­čių, ku­rie no­rė­tų iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bos. To­kia pa­slau­ga taip pat tei­kia­ma, ta­čiau in­di­vi­du­a­liai.</p> <p>AMES taip pat siū­lo įmo­nėms an­glų ir ru­sų kal­bos kur­sus su 80 proc. iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ga­li­my­be. Šia ga­li­my­be Lie­tu­vo­je jau pa­si­nau­do­jo per 100 įmo­nių. Tai – pui­ki pro­ga ap­mo­ky­ti sa­vo dar­buo­to­jus su mi­ni­ma­lio­mis iš­lai­do­mis, ver­ta pa­si­nau­do­ti ja jau da­bar.</p> <p>Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai to­bu­lin­ti an­glų kal­bos ži­nias ir kitus užsiėmimus – tel. 8 624 02989, el. pa­štu – aly­tus@ames.lt ar­ba at­vy­kus ad­re­su – Nau­jo­ji g. 3, Aly­tus (3 aukš­tas stik­li­nia­me pa­sta­te).</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0196</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=800&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LrFGMgQSsUauF5O7wvbtnAbQoS8FjgdR1XemfjbntHk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Aug 2019 05:58:32 +0000 vyrredaktorius 800 at https://www.alytausnaujienos.lt Abi­tu­rien­tai, pa­kei­tę Aly­taus mies­to is­to­ri­ją https://www.alytausnaujienos.lt/abi-tu-rien-tai-pa-kei-te-aly-taus-mies-ri-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra TA­RAN­DAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/82-13312" rel="bookmark"> Nr. <span> 82 (13312) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/67555748_654542028385765_8317867388963913728_n.jpg?itok=0nHcbR7_" width="344" height="287" alt="asmenuke" title="Domo ir Andriaus asmenukė su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Tai vis dėl­to, penki šim­tu­kai – la­biau sėk­mė ar sun­kus dar­bas?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Ma­nau, kad yra da­lis abie­jų. Ži­no­ma, be dar­bo ne­bus ir jo­kio re­zul­ta­to, ta­čiau net ir la­bai sun­kus ir įtemp­tas ruo­ši­ma­sis eg­za­mi­nams ne vi­sa­da at­ne­ša lauk­tų re­zul­ta­tų. Sėk­mės čia tik­rai yra, ypač to­kiuo­se eg­za­mi­nuo­se kaip lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros – ga­li tie­siog iš­pul­ti te­mos, apie ku­rias ele­men­ta­riai ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Ma­no at­ve­ju tai ne­bu­vo nei gry­na sėk­mė, nei sun­kus dar­bas. Taip, aš eg­za­mi­nams sky­riau tik­rai daug lai­ko, bet re­tai į tai žiū­rė­da­vau kaip į la­bai sun­kų dar­bą – man bu­vo įdo­mu mo­ky­tis mo­kyk­los kur­są, nes jis pa­dė­jo ge­riau pa­žin­ti tiek vi­di­nį, tiek žmo­nes su­pan­tį pa­sau­lį.</p> <p><strong>– Re­zul­ta­tai to­kie, ko­kių ir ti­kė­jo­tės, ar vis­gi li­ko­te nu­ste­bę?</strong></p> <p><strong>Do­mas. </strong>Ti­kė­jau­si – per švel­niai pa­sa­ky­ta. Ži­no­jau, kad taip bus, nes to sie­kiau, toks bu­vo ma­no sau mes­tas iš­šū­kis. Sa­vo už­si­brėž­tų tiks­lų sie­kiu bet ko­kia kai­na ir daž­niau­siai man pa­vyks­ta.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Ti­kė­jau­si 100 ba­lų iš an­glų, ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos eg­za­mi­nų. Ta­čiau lie­tu­vių kal­bos ir bio­lo­gi­jos įver­ti­ni­mai bu­vo ma­lo­ni staig­me­na.</p> <p><strong>– Gal­būt lan­kė­tės pas ko­re­pe­ti­to­rius?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Nie­ka­da ne­su tu­rė­jęs ko­re­pe­ti­to­riaus. Mo­ky­to­jų, ži­no­ma, bu­vo vi­so­kių, bet tik­rai ne­ga­liu sa­ky­ti nie­ko blo­go – pa­ruo­šė tin­ka­mai ir ge­rai.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš taip pat ko­re­pe­ti­to­rių ne­tu­rė­jau, tik­rai esu dė­kin­gas mo­ky­to­jams, ku­rie pa­dė­jo tap­ti iš­si­la­vi­nu­siam, lei­do pa­žin­ti ma­ne su­pan­tį pa­sau­lį. Tai žmo­nės, ku­riuos nuo­šir­džiai ger­biu už su­kaup­tas ži­nias, kom­pe­ten­ci­ją. Jų tik­rai už­te­ko, kad ga­lė­čiau tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams.</p> <p><strong>– Kas jums pa­dė­jo efek­ty­viai pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Di­džio­ji da­lis dar­bo bu­vo at­lik­ta 9–10 kla­sė­se, kai at­ėjęs į Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos A („ga­bių­jų“) kla­sę tu­rė­jau at­lik­ti ti­ria­mą­jį dar­bą iš sa­vo pa­si­rink­tos sri­ties. Pa­si­rin­kau at­lik­ti dar­bą apie cha­o­so te­ori­ją, tam rei­kė­jo pa­gau­sin­ti sa­vo ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos ži­nias bei per ke­lias sa­vai­tes iš­mok­ti vi­są (ir dar dau­giau) pro­gra­ma­vi­mo kur­są. 10-oje kla­sė­je da­ly­va­vau ke­tu­rio­se res­pub­li­ki­nė­se olim­pia­do­se, to­dėl te­ko la­bai stip­riai ruoš­tis ir gau­sin­ti ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos ži­nias. Su šiais pa­grin­dais eg­za­mi­nams pa­si­ruoš­ti daug pa­stan­gų ne­rei­kė­jo – kad no­riu gau­ti pen­kis šim­tu­kus su­gal­vo­jau li­kus mė­ne­siui iki eg­za­mi­nų, o ruoš­tis kiek­vie­nam iš jų sky­riau dvi die­nas prieš kiek­vie­ną.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Po­zi­ty­vus po­žiū­ris į at­lie­ka­mą veik­lą vi­sa­da pa­de­da efek­ty­viau dirb­ti ir pri­trauk­ti sėk­mę. Eg­zis­tuo­ja net­gi toks iki ga­lo ne­iš­tir­tas psi­chi­nio mag­ne­tiz­mo dės­nis, ku­ris tei­gia, kad po­zi­ty­vios min­tys pri­trau­kia pa­lan­kias ap­lin­ky­bes. Dau­ge­lis žmo­nių pa­mirš­ta, kad svar­bu ne tik va­lia, bet ir po­zi­ty­vi mąs­ty­se­na. Ti­kė­ji­mas, kad pa­si­seks, sa­vi­tai­ga daž­nai vai­di­na le­mia­mą vaid­me­nį sie­kiant aukš­tų re­zul­ta­tų. Ma­nau, kad svar­bus ir įdė­tas dar­bas, ir po­žiū­ris į sa­vo ga­li­my­bes. Jei pa­lai­ko­mas ba­lan­sas tarp šių dvie­jų da­ly­kų, sėk­mė pa­ti pa­si­ro­do žmo­gaus gy­ve­ni­me ir re­a­li­zuo­ja­mi tik­rie­ji žmo­gaus troš­ki­mai. Mo­kyk­los kur­sas man bu­vo įdo­mus, to­dėl mo­kiau­si ne eg­za­mi­nams, o sa­vo ži­nių plė­ti­mui. Dvy­lik­to­je kla­sė­se te­li­ko iš­mok­ti ma­žą da­lį nau­jos me­džia­gas, pa­kar­to­ti tu­ri­mas ži­nias bei su­si­pa­žin­ti su eg­za­mi­nų pe­ri­pe­ti­jo­mis.</p> <p><strong>– Kam pri­klau­so pa­siek­tų re­zul­ta­tų nuo­pel­nai: jums ar mo­ky­to­jams?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Mo­ky­to­jai nie­ka­da ne­ga­li pri­vers­ti žmo­gaus mo­ky­tis, jei jis to pats ne­no­ri, to­dėl mėgs­tu gal­vo­ti, kad pats esu at­sa­kin­gas už sa­vo re­zul­ta­tus. Tai, aiš­ku, nė­ra vi­siš­ka tie­sa – mo­ky­to­jai už­ve­da ant ke­lio ir pa­ro­do tei­sin­gą spren­di­mą ar mo­ky­mo­si bū­dą, o kar­tais net­gi eg­za­mi­no iš­va­ka­rė­se iš­dės­to pra­leis­tą me­džia­gą (ačiū in­for­ma­ti­kos mo­ky­to­jai Loretai Mazėtytei) ar tie­siog su­tei­kia mo­ra­li­nę pa­ra­mą. Pats in­di­vi­du­a­liai ruo­šiau­si dau­giau nei mo­kyk­los suo­le, daug da­ly­va­vau įvai­rio­se olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se, ta­čiau juo­se da­ly­vau­ti ma­ne pa­ska­ti­no mo­ky­to­jai.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Na, ma­nau, ap­skri­tai mo­ky­to­jo vaid­muo yra pa­dė­ti mo­ki­niui ge­riau įsi­sa­vin­ti me­džia­gą, pa­si­da­ly­ti nau­din­gais in­for­ma­ci­jos šal­ti­niais, ta­čiau jų dar­bas be nuo­šir­džių pa­ties mo­ki­nio pa­stan­gų daž­nai bū­na be­vai­sis. Ka­dan­gi mo­ku efek­ty­viai ir sa­va­ran­kiš­kai ana­li­zuo­ti me­džia­gą, tai pa­dė­jo su­rink­ti penkis šim­tu­kus. Ta­čiau be taik­lių mo­ky­to­jų pa­sta­bų var­gu ar bū­tų to­kie pui­kūs re­zul­ta­tai. Mo­ky­to­jai bu­vo bū­ti­nas veiks­nys, pa­krei­pęs tin­ka­ma mo­ky­mo­si lin­kme.</p> <p><strong>– Ką jau­tė­te, ei­da­mi lai­ky­ti eg­za­mi­nų?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Stre­so ir jau­du­lio prak­tiš­kai ne­bu­vo – eg­za­mi­nai man bu­vo tik dar vie­na ei­li­nė olim­pia­dų se­si­ja. Ži­no­ma, pas­ku­ti­nio eg­za­mi­no me­tu jau jau­tė­si šioks toks nuo­var­gis, ta­čiau tik iš jo iš­ėjus – eu­fo­ri­ja ir lais­vė, ak­muo, nu­kri­tęs nuo pe­čių.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš taip pat ne­jau­čiau la­bai di­de­lio stre­so, nes ži­no­jau, kad esu tin­ka­mai tam pa­si­ruo­šęs. Vis­gi fak­tas, kad dau­ge­lis ti­ki­si iš ta­vęs aukš­tų re­zul­ta­tų, ke­lia šiek tiek jau­du­lio. Ta­čiau aš ži­no­jau, kad ir kaip bus – ne­kal­tin­siu sa­vęs ir ne­sig­rau­šiu, nes ma­nau, kad žmo­gui yra bū­ti­na gy­ven­ti san­tar­vė­je su sa­vi­mi, ta­da jis ga­li gy­ven­ti ra­mų gy­ve­ni­mą ir sa­ve re­a­li­zuo­ti. Eg­za­mi­nų ne­su­reikš­mi­nau, žvel­giau tai tik kaip į tam tik­ros sri­ties ži­nių pa­tik­ri­ni­mą. Po­zi­ty­vus po­žiū­ris pa­dė­jo ra­miai ženg­ti į eg­za­mi­nų pa­tal­pas.</p> <p><strong>– Ko eg­za­mi­nų lai­ko­tar­piu te­ko at­si­sa­ky­ti?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Lai­ko už­te­ko vis­kam – tiek drau­gams, tiek mer­gi­nai. Nie­ka­da ne­bu­vau tas, ku­ris daug lai­ko pra­lei­džia prie kny­gų, ap­skri­tai daž­niau­siai na­mų dar­bų tie­siog ne­da­ry­da­vau, to­dėl lais­vo lai­ko tu­rė­ti ne­bu­vo sun­ku net ir „įtemp­tai“ ruo­šian­tis eg­za­mi­nams.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Aš ma­nau, kad gy­ve­ni­me vi­sur bū­ti­nas ba­lan­sas. Taip, kaip svar­bu dirb­ti, taip svar­bu ir ras­ti lai­ko sau. Pri­pa­žįs­tu, pas­ku­ti­nį pus­me­tį ma­žiau lai­ko leis­da­vau su drau­gais, ta­čiau nu­ei­da­vau ir į va­ka­rė­lius. Įvai­ri veik­la pa­dė­jo pro­tui pail­sė­ti, to­dėl ir efek­ty­viau dirb­ti.</p> <p><strong>– Ko­kia bu­vo šei­mos re­ak­ci­ja į pa­sie­ki­mus?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Vi­sa šei­ma la­bai džiau­gė­si bei svei­ki­no, to­kių re­zul­ta­tų jie tur­būt ne­si­ti­kė­jo. Ma­ma net iki da­bar ne­nu­sto­ja džiaug­tis ir mi­nė­ti šių re­zul­ta­tų.</p> <p><strong>An­drius.</strong> La­bai džiau­gė­si ma­no re­zul­ta­tais, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad vi­sa­da ti­kė­jo, jog tu­riu po­ten­cia­lą pa­siek­ti la­bai daug – jie ma­tė ma­no pa­stan­gas bei at­kak­lu­mą. Gal­būt tas pa­lai­ky­mas pri­si­dė­jo prie to­kių pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­ki­mo.</p> <p><strong>– Su to­kiais re­zul­ta­tais jū­sų lau­kia kiek­vie­nas uni­ver­si­te­tas. Kur pla­nuo­ja­te tęs­ti moks­lą?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Ne­se­niai pa­ste­bė­jau, kad man pa­tin­ka mo­ky­ti ki­tus. Pa­si­ta­ręs su ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja nu­spren­džiau mo­ky­tis tai­ko­mą­ją ma­te­ma­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­te, o at­ei­ty­je gal­būt dirb­ti dės­ty­to­ju, mo­ky­to­ju.</p> <p><strong>An­drius.</strong> Pla­nuo­ju stu­di­juo­ti tai­ko­mą­ją ma­te­ma­ti­ką Vil­niaus uni­ver­si­te­te, nes vi­sa­da svars­čiau apie šią spe­cia­ly­bę. Ma­te­ma­ti­ka man tik­rai la­bai pa­tin­ka, to­dėl no­rė­čiau dar gi­liau pa­žin­ti šį moks­lą. Taip pat ma­ne ža­vi Vil­niaus at­mo­sfe­ra, ku­ri stu­di­jas pa­da­rys dar ma­lo­nes­nes.</p> <p><strong>– Ką vei­kia­te da­bar, iš­gy­ve­nę šį įtemp­tą eg­za­mi­nų lai­ko­tar­pį?</strong></p> <p><strong>Do­mas.</strong> Šiuo me­tu dir­bu, ta­čiau vėl­gi ne­lei­džiu tam už­im­ti vi­so sa­vo lai­ko – pa­kan­ka­mai jo ski­riu ir žmo­nėms, ir sa­vęs to­bu­li­ni­mui, ir kny­gų skai­ty­mui.</p> <p><strong>An­drius</strong>. Šią va­sa­rą pa­sky­riau po­il­siui – sto­vyk­loms, mu­zi­kos fes­ti­va­liams, nes po to lau­kia įtemp­tas stu­di­jų lai­ko­tar­pis, rei­kia at­si­džiaug­ti die­no­mis, kai sa­vo emo­ci­niam gy­ve­ni­mui ga­li­ma skir­ti dau­giau lai­ko. To­dėl da­bar atos­to­gau­ju su drau­gais Ita­li­jo­je, o grį­žęs ža­du spręs­ti būs­to Vil­niu­je klau­si­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4210.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4210.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4376.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4376.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/DSCF4435.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-734-TvWVV68Vvhs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/DSCF4435.JPG" width="1688" height="3008" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2104"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564124722"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sveikinimai</span> - Pen, 2019-26-07 - 10:05</p> </li> <a href="/comment/2104#comment-2104" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2104#comment-2104" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveikinimai šimtukus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveikinimai šimtukus gavusiems. Kaip ir merui su taryba 100 dienų proga. Kur dauguma jų ir baigę Alytaus miesto mokyklas. Dar plius aukštuosius mokslus ir pakeitę Alytaus miesto vystymą. į tragišką iki šiol fiasko per savivaldą. Kaip pirmą kart valdžioje nuo pirmų dienų seminarai, komandiruotės, atostogos.. Išmokas taryboje susikėlę jokių rimtų miesto vystymo strategijų kad vasarą projektai nevyksta, nesimato savivaldybės veiklos optimizavimo ir efektyvumo gerinimo priemonių, nereagavimas į švietimo... Kur visos savivaldybės sprendžiasi šiuos klausimus, tik Alytuj...? Pagrinde atsakomybė merui, kad į tarybos lygį svarstymui neišnešti klausimai ir tarybai, kad iš mero neišreikalauja dirbt. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Per ką ir šie valdžioje dalis buvę ir anose kadnecijose tarybos nariai atsako už kas buvo. Kur gal ir balsavo už sprendimus, kur Alytui nieko gero... Ir dabar tęsia...Pagal 16 str., 2., 40) - tik tarybos išimtinė kompetencija priimt sprendimus strateginiais klausimais. Kur pagal 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir strategijų, programų projektai bei užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal 20 str., 2., 1) - meras planuoja tarybos veiklą, dienotvarkes, teikia sprendimų projektus... Pagal 20 str. 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad nereikia alytiškiams pamiršt pasveikint savo rinktų su 100 dienų proga. ir jei rūpi gera miesto ateitis ir nepatinka stagnuot, primint. Kad galima ir atsistatydint ir užleist vietas sugebantiems. Kur tiek taryboje, tiek miesto bendruomenėje yra gabesnių ir galinčių sėkmingai vystyt miestą. Kur yra kam eit ir į pirmalaikius mero rinkimus. Ir išvest miestą iš stagnacijos į sėkmingą pakilimą. Ir tuo pakeist Alytaus istoriją į gerą pusę. O ne kaip bejėgius per savivaldą gerai vystytis. Kas nėra kaip rimto miesto lygis. Trumpiau sakant atsibusk Alytaus. Bandyk kilt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2104" token="kCHK_rEEpav14Htj244qddUng4Pr171qzEe7msqtcLk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2095"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563961433"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Saule</span> - Tre, 2019-24-07 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/2095#comment-2095" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2095#comment-2095" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kas gavo 4 šimtukus ar po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kas gavo 4 šimtukus ar po 3 šimtukus, tai nepaminėsite? Man įdomu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2095" token="gLuJc0FfMsum6qvUx82bOVZ5eHCA7JIsjdqGtuHk81g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2085"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563884403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patraukit Cesi…</span> - Ant, 2019-23-07 - 15:20</p> </li> <a href="/comment/2085#comment-2085" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2085#comment-2085" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">patraukit prisiplakėlį …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>patraukit prisiplakėlį Cesiuli - Mineda nuo vaizdo. Jaunimui bravo !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2085" token="zbMBGED6upSmI_udeNb5M2kxXRacXLLHV1cTwLbQfNE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=734&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E5PUA5XoYdlJhgmfTM6ix-TI--mh4fpWGj7IlFUSfT4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Jul 2019 06:24:26 +0000 vyrredaktorius 734 at https://www.alytausnaujienos.lt