Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt Trys moks­lų dak­ta­rai vie­na­me ūky­je, ar­ba Nė­ra at­ei­ties be da­bar­ties ir pra­ei­ties https://www.alytausnaujienos.lt/trys-moks-lu-dak-ta-rai-vie-na-me-uky-je-ar-ba-ne-ra-ei-ties-be-da-bar-ties-ir-pra-ei-ties <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dr. Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/4%20a%20Alfonsas%20ir%20Martynas%20Peckai.JPG?itok=DseqEOVO" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Al­fon­sas ir Mar­ty­nas Pec­kai. Gied­rės Pec­ku­vie­nės ir Sta­sio Ma­to­nio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Se­mi­na­ro da­ly­vius pa­si­ti­ko moks­li­nin­kai ir ūki­nin­kai Pec­kai – Al­fon­sas ir jo sū­nus Mar­ty­nas. Ki­tas, taip pat tė­vo ūky­je daug pa­de­dan­tis, sū­nus Do­man­tas se­mi­na­ro die­ną bu­vo iš­vy­kęs į Len­ki­ją, kur tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė sa­vo pra­ne­ši­mą. Abu Al­fon­so sū­nūs pa­si­rin­ko tė­vo pa­mėg­tą moks­lo sri­tį – yra fi­zi­kos moks­lo dak­ta­rai.</p> <p>Pra­dė­jęs ūki­nin­kau­ti Al­fon­sas dar daug me­tų dir­bo ir Fi­zi­kos ins­ti­tu­te. Į klau­si­mą, kaip vi­sur su­spė­ti, at­sa­kė: „Aš įpra­tau, kad ma­no dar­bo die­na trun­ka 16–17 va­lan­dų, o kar­tais te­ko pa­si­sko­lin­ti ir nak­ti­nio lai­ko, daug bu­vo su­gaiš­ta­ma ke­lio­nėms į dar­bą Vil­niu­je. Ta­čiau toks bu­vo ir yra ma­no gy­ve­ni­mo rit­mas.“</p> <p>Tė­vo pa­vyz­džiu sū­nūs taip pat iš­mo­ko de­rin­ti moks­li­nę veik­lą su ne­si­bai­gian­čiais ūki­niais dar­bais. Ne­abe­jo­ju, kad Pec­kų ūkis – vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je, kur ko ne kas­dien dir­ba trys moks­lų dak­ta­rai.</p> <p>Iš­ug­dy­tos mei­lės ir pa­rei­gos tė­viš­kei ve­da­mas Al­fon­sas ry­žo­si tęs­ti se­ne­lių bei tė­vų ama­tą gim­ti­nė­je. Pir­mi­nės pa­tir­ties sė­mė­si Lie­tu­vos ag­ro­no­mų me­ko­je – Dot­nu­vo­je, kon­sul­ta­vo­si su že­mės ūkio moks­li­nin­kais.</p> <p>Im­tis ne­tra­di­ci­nių au­ga­lų pa­ska­ti­no pa­žin­tis su pro­fe­so­riu­mi An­ta­nu Svirs­kiu. Kad ka­dais te­ko kon­sul­tuo­ti Al­fon­są, pri­si­mi­nė ir se­mi­na­re da­ly­va­vęs gar­bus ag­ro­no­mas, but­ri­mo­niš­kis, prof. hab. dr. Al­gir­das Slie­sa­ra­vi­čius.</p> <p>A.Pec­kus pra­dė­jo au­gin­ti ma­žiau ži­no­mus ar pa­mirš­tus au­ga­lus, net­gi to­kius, ku­riuos įpras­ta lai­ky­ti pik­tžo­lė­mis ir nai­kin­ti. So­ros ir še­ry­tės, bur­nočiai ir jud­ros, gars­tyčios ir stry­pai­niai, liu­cer­nos ir žir­niai, do­bi­lai ir so­jos – vi­si šie ir dar daug ki­tų au­ga­lų tel­pa fi­zi­kos moks­lų dak­ta­ro lau­kuo­se.</p> <p>„Ko­dėl rei­kė­tų sė­ti vien tik kvie­čius ir rap­sus, kai pa­sau­ly­je yra tiek daug kur kas ver­tin­ges­nių ir įdo­mes­nių au­ga­lų“, – taip mąs­tė Al­fon­sas. Ta­čiau tiems įdo­mes­niems au­ga­lams au­gin­ti ir juos pa­ruoš­ti par­da­vi­mui rei­kia kur kas dau­giau iš­mo­nės. Nau­jo­je dar­bų sfe­ro­je bu­vo la­bai svar­bi iš­ra­din­go, iš­ma­naus fi­zi­ko pa­tir­tis, pra­ver­tė ne­ste­re­o­ti­pi­nis po­žiū­ris į au­gi­ni­mo ir pa­ruo­ši­mo tech­no­lo­gi­jas. Pa­me­nu, A.Pec­kus bu­vo pir­ma­sis Aly­taus ra­jo­ne ūki­nin­kas, kas­die­nia­me dar­be nau­do­jęs kom­piu­te­rį.</p> <p>La­bai im­po­nuo­ja ir Al­fon­so pi­lie­tiš­ku­mas – jis pa­pras­tai ren­ka­si Lie­tu­vo­je iš­puo­se­lė­tas sėk­li­nių au­ga­lų veis­les. Jam svar­biau ne kuo di­des­nį pel­ną gau­ti, bet kuo ge­res­nį, svei­ka­tai nau­din­ges­nį pro­duk­tą iš­au­gin­ti.</p> <p>Pa­si­nau­do­jęs ban­ko pa­sko­la Al­fon­sas vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je įsi­gi­jo op­ti­nės sėk­lų at­ran­kos ir rū­šia­vi­mo įran­gą. Tik kruopš­čiai iš­va­ly­tos ir iš­rū­šiuo­tos sėk­los ar kruo­pos ati­tin­ka griež­tus stan­dar­tus, tu­ri tin­ka­mą pre­ki­nę iš­vaiz­dą ir pa­klau­są. Apie mo­der­nią op­ti­nę įran­gą ir jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes pa­pa­sa­ko­jo dr. M.Pec­kus.</p> <p>Ga­vę Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų pa­ra­mą Pec­kai įsi­ren­gė grū­dų sau­go­ji­mo bokš­tus. Ta­čiau sta­tė ša­lia so­dy­bos, kad ne­ga­din­tų se­no­sios so­dyb­vie­tės vaiz­do.</p> <p>Ger­biant pra­ei­ties pa­vel­dą, nau­jai at­sta­ty­tam kluo­nui ar­chi­tek­tū­ri­niai spren­di­mai, me­die­na bei ki­tos me­džia­gos pa­si­rink­ti to­kie kaip anks­čiau bu­vo. Tik grin­dys jau be­to­ni­nės. Be­je, kluo­ną pro­jek­ta­vo ar­chi­tek­tė Mar­ty­no žmo­na Gied­rė. Šio ori­gi­na­laus me­di­nio pa­sta­to nuo­trau­kos eks­po­nuo­tos pa­ro­do­je Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Lon­do­ne.</p> <p>Pui­kiu san­dė­liu ta­pu­sia­me kluo­ne Al­fon­sas se­mi­na­ro da­ly­viams pa­ro­dė vi­sų au­gi­na­mų kul­tū­rų pa­vyz­džius. Tė­vas ir sū­nus at­sa­kė į gau­sius da­ly­vių klau­si­mus. Abu pui­kiai ži­no ne tik au­gi­ni­mo sub­ti­ly­bes, bet ir vi­sų au­gi­na­mų kul­tū­rų ver­tin­gą­sias ir gy­do­mą­sias sa­vy­bes.</p> <p>Pri­si­min­ta, kad Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je so­ros bu­vo be­ne ma­siš­kiau­siai au­gin­ta kul­tū­ra, o, pa­vyz­džiui, bur­no­čių gy­do­mą­sias sa­vy­bes ži­no­jo ir ver­ti­no ma­jai.</p> <p>Ka­les­nin­kų kai­me iš­au­gin­tos so­ros, gars­ty­čios, bur­no­čiai ir ki­tų au­ga­lų sėk­los bei kruo­pos daž­niau­siai iš­ke­liau­ja į Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis – Vo­kie­ti­ją, Olan­di­ją. Dėl kvie­čių par­da­vi­mo su­da­ro­mos su­tar­tys su Lie­tu­vos pir­kė­jais.</p> <p>„Ko­dėl moks­li­nin­kas ir moks­lo dak­ta­rai jo vai­kai ūki­nin­kau­ja? Ši­tas ūkis net ta­ry­bi­niais lai­kais kaž­ko­kiu ste­buk­lu iš­sau­go­jo vals­tie­čių ūkio sta­tu­są, – pa­sa­ko­ja Al­fon­sas. – Jei­gu net ta­da tė­vu­kas su­ge­bė­jo ūkį iš­lai­ky­ti, tai aš pri­va­lau ši­tą dar­bą tęs­ti. Jei­gu ne tai – ma­nęs nie­kas nė su šau­tu­vu į že­mės ūkį ne­nu­va­ry­tų, nors vai­kys­tė­je te­ko pa­žin­ti žem­dir­bio dar­bus. Ta­čiau aš vi­sai ki­tos rū­šies žmo­gus, ir ma­no la­bai pa­mėg­ta spe­cia­ly­bė vi­siš­kai ki­to­kia. Ki­tas mo­ty­vas – šiais lai­kais iš moks­lo daž­nas ga­li tik vos iš­gy­ven­ti. Moks­las, kul­tū­ra ir že­mės ūkis per­ne­lyg nu­ver­tin­ti.“</p> <p>Nau­jus iš­šū­kius mėgs­tan­tis op­ti­mis­tas Al­fon­sas ir ūki­nin­ka­vi­mą lai­ko kū­ry­bi­niu dar­bu. Ne­at­si­tik­ti­nai tiek daug įdo­mių ino­va­ci­jų ūky­je ir pats yra su­pro­jek­ta­vęs ir pa­da­ręs. „Žem­dir­bys nuo­lat tu­ri im­pro­vi­zuo­ti pa­gal gam­tos dik­tuo­ja­mas są­ly­gas, o rin­kos eko­no­mi­ko­je rei­kia tu­rė­ti drą­sos im­tis ne­iš­ban­dy­tų da­ly­kų“, – ap­si­lan­ky­mą re­ziu­ma­vo se­mi­na­ro sve­čias ir da­ly­vis Sei­mo na­rys Pet­ras Va­liū­nas.</p> <p>Pec­kų ūkio pa­tir­ties ap­žval­gai skir­ta va­lan­da tie­siog iš­tir­po. Iš­si­ve­žė­me ne tik kiek­vie­nam da­ly­viui kruopš­čiai su­pa­kuo­tą re­tų­jų kruo­pų rin­ki­nė­lį. Iš­si­ve­žė­me iš­ma­nių, la­bai darbš­čių žmo­nių pa­tir­tį ir ža­ve­sį nuo­šir­džiais, la­bai tė­viš­kės že­mę my­lin­čiais ir se­no­lių tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čiais žmo­nė­mis.</p> <p>Dar spė­jo­me pa­si­džiaug­ti, kad Mar­ty­no šei­mo­je jau krykš­tau­ja sū­ne­lis. Šio­je su­ma­niai at­jau­nin­to­je so­dy­bo­je ger­bia­ma pra­ei­tis, mo­ka­ma dirb­ti ir džiaug­tis da­bar­ti­mi bei vil­tin­gai ma­ty­ti at­ei­tį.</p> <h4>Že­mės ūkio ben­dro­vės va­do­vo pa­si­di­džia­vi­mas – dar­buo­to­jai</h4> <p>Pa­li­kę sve­tin­gą Pec­kų ūkį, iš Ka­les­nin­kų se­mi­na­ro da­ly­viai pa­su­ko į Ve­re­bie­jus, į že­mės ūkio ben­dro­vės „At­ža­ly­nas“ kar­vių fer­mą. Gal tiks­liau bū­tų va­din­ti – į tik­rą pie­no ga­my­bos fab­ri­ką, nes kas­dien į pie­ni­nę iš­va­žiuo­ja vi­du­ti­niš­kai po 15 to­nų pie­no. Juk „At­ža­ly­nas“ ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų yra tarp tri­jų pa­čių efek­ty­viau­sių vi­so­je Lie­tu­vo­je pie­no ga­min­to­jų!</p> <p>Pri­mil­žis iš vie­nos kar­vu­tės per me­tus sie­kė net 11 tūkst. 592 kg. O kar­vu­čių lai­ko­ma virš 500. Ta­čiau že­mės ūkio ben­dro­vės va­do­vas Al­gis Žė­kas kur kas la­biau nei ūkio pa­sie­ki­mais bu­vo lin­kęs gir­tis šau­niais pa­gal­bi­nin­kais: „Štai fer­mų kom­plek­so va­do­vė Al­bi­na Zub­rie­nė – tai ma­no de­ši­nio­ji ran­ka. Pui­kūs pie­ni­nin­kys­tės re­zul­ta­tai di­de­le da­li­mi yra jos pro­fe­si­nių ieš­ko­ji­mų ir or­ga­ni­za­ci­nių ga­bu­mų re­zul­ta­tas. O in­ten­sy­vu­mo ro­dik­lių sie­kia­me ne dėl me­da­lių, kaip ka­dai­se, o dėl to, kad dir­ba­me sau ir no­ri­me ge­riau gy­ven­ti. Pie­no kom­plek­se dir­ba 15 pro­fe­sio­na­lių, pa­ty­ru­sių žmo­nių. Be la­bai ati­džios kas­die­nės prie­žiū­ros, be rim­to se­lek­ci­nio dar­bo, ne­bū­tu­me pa­sie­kę to­kių pri­mil­žių.“</p> <p>Tie­są sa­kant, ir Eu­ro­po­je ne tiek daug di­de­lių pie­no fer­mų, ku­rios ga­lė­tų pa­si­gir­ti to­kiais pri­mil­žiais. Ben­dro­vės pa­ja­mos iš gy­vu­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo 2018 me­tais vir­ši­jo 2 mln. eu­rų.</p> <p>Kas­dien so­čiai pa­šer­ti tiek gal­vi­jų ir gau­ti la­bai aukš­tus pro­duk­ty­vu­mo ro­dik­lius rei­kia daug ir la­bai ko­ky­biš­kų, ge­rai su­ba­lan­suo­tų pa­ša­rų. Tuo rū­pi­na­si ga­bus ir ino­va­ty­vus sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tas ag­ro­no­mas Alo­y­zas Jo­ni­kai­tis.</p> <p>Vi­du­ti­nis grū­di­nių kul­tū­rų der­lin­gu­mas ben­dro­vė­je pa­sie­kė 43 cnt / ha, o rap­sų – iki 19 cnt / ha, o už par­duo­tą au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­ją gau­ta 1,4 mln. eu­rų pa­ja­mų. Šiuo­se pa­sie­ki­muo­se di­de­lis ag­ro­no­mo in­dė­lis.</p> <p>„Ga­liu mi­nė­ti daug spe­cia­lis­tų, pui­kių me­cha­ni­za­to­rių, gal­vi­jų pri­žiū­rė­to­jų ir ki­tų dar­buo­to­jų. Ūky­je nė­ra ma­žų ar ne­reikš­min­gų dar­bų, vi­si dar­bai ir vi­si žmo­nės svar­būs. Ir la­bai ver­ti­nu tuos, ku­rie iš­ma­no ir at­sa­kin­gai dir­ba sa­vo dar­bą“, – to­kia ben­dro­vės va­do­vo po­zi­ci­ja.</p> <p>Tech­ni­kos kie­me ma­tė­me šiuo­lai­ki­nių ga­lin­gų trak­to­rių, kom­bai­ną su kom­piu­te­ri­ne kū­li­mo pro­ce­so įran­ga, daug ki­tų įman­trių pa­dar­gų.</p> <p>„Čia daž­niau­siai pra­si­de­da ma­no dar­bo die­na, – ro­dy­da­mas į kie­me esan­čią me­cha­ni­za­to­rių pa­tal­po­se įreng­tą va­da­vie­tę sa­kė A.Žė­kas. – Gam­ta daž­nai nie­kais pa­ver­čia vi­sus die­nos dar­bų pla­nus. Bū­na, kad ir va­ka­rie­tiš­ka tech­ni­ka pa­ve­da, tad ten­ka la­bai ope­ra­ty­viai suk­tis“.</p> <p>Ben­dro­vės lau­kai dau­giau­sia ly­gu­mos, ne­ma­ža da­lis jų ka­dais me­lio­ruo­tos že­mės. Kas­met ski­ria­ma lė­šų jau nuo­lat gen­dan­čių se­nų me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­rai, nes vals­ty­bės ir ES fon­dų pa­ra­ma šiai sfe­rai la­bai men­ka.</p> <p>„Da­bar jau ke­le­ri me­tai saus­rin­gi – o kas bus lie­tin­gais?“ – ne­ri­ma­vo A.Žė­kas. Daug dė­me­sio ir lė­šų ten­ka skir­ti tech­ni­kos re­mon­tams bei prie­žiū­rai – ag­ro­ser­vi­sas Lie­tu­vo­je dar nė­ra tin­ka­mai iš­vys­ty­tas.</p> <p>Pa­si­džiau­gę gra­žiai su­tvar­ky­ta ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų ap­lin­ka, su­gu­žė­jo­me į ben­dro­vės pa­si­ta­ri­mų sa­lę. Čia pa­si­py­lė daug klau­si­mų jos va­do­vui ir da­ly­va­vu­siems ben­dro­vės spe­cia­lis­tams. Pri­si­min­ti ir 1994 me­tai, kai bū­ta min­čių net­gi lik­vi­duo­ti sun­kiai be­si­ver­čian­čią ben­dro­vę. Ta­čiau pa­si­rink­ta tei­sin­ga spe­cia­li­za­ci­ja, ryž­tas ir nuo­la­ti­nis do­mė­ji­ma­sis ino­va­ci­jo­mis ve­dė pa­žan­gos ke­liu. Ben­dro­vė­je dir­ba apie 60 žmo­nių, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas 2018 me­tais bu­vo 1 tūkst. 18 eu­rų.</p> <p>Į klau­si­mą, ar ne­bū­tų pel­nin­giau pa­tiems im­tis pie­no per­dir­bi­mo ir ga­ta­vos pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo, A.Žė­kas at­sa­kė, kad ben­dro­vės per me­tus pa­ga­mi­na­mos apie 5 tūkst. to­nų pie­no ža­lia­vos kie­kis per ma­žas, kad ap­si­mo­kė­tų pa­tiems ga­min­ti ga­ta­vą pro­duk­ci­ją. Bū­tų ne­įma­no­ma kon­ku­ruo­ti su ga­lin­go­mis pie­no per­dir­bi­mo ga­myk­lo­mis. Mies­tų tur­ge­liams pro­duk­tus ruo­šia ir sėk­min­gai par­duo­da smul­kes­nie­ji ūkiai. Ben­dro­vės da­bar­ties pa­sie­ki­mai ge­ri, ta­čiau ma­to­mi ir re­zer­vai, rim­tai gal­vo­ja­ma apie at­ei­tį, pro­jek­tuo­ja­mos nau­jos sta­ty­bos.</p> <p>Pa­klaus­tas apie dar­buo­to­jų am­žių, A.Žė­kas su šyp­se­na at­sa­kė: „Aš esu vy­riau­sias žmo­gus mū­sų ben­dro­vė­je“ (Al­gis ne­se­niai pa­mi­nė­jo 60-ąjį gim­ta­die­nį). O su­rim­tė­jęs iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad kai­mai pa­laips­niui iš­mirš­ta, lie­ka tuš­čių vien­kie­mių, bu­vu­sio­se mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se lai­ko ka­la­ku­tus ir kt. Šiuo­lai­ki­nė tech­ni­ka ir tech­no­lo­gi­jos su­ma­ži­no dar­bo jė­gos po­rei­kį. Ta­čiau rei­kia la­biau kva­li­fi­kuo­tų žmo­nių. To­dėl ben­dro­vės dar­buo­to­jai – ne tik va­do­vo pa­si­di­džia­vi­mas, bet ir nuo­la­ti­nis rū­pes­tis.</p> <p>Klau­sy­da­mi pro­fe­sio­na­lios pa­tir­ties dik­tuo­ja­mų A.Žė­ko at­sa­ky­mų, įsi­ti­ki­no­me, ko­kio aukš­to ly­gio tu­ri bū­ti šiuo­lai­ki­nio že­mės ūkio va­do­vo kom­pe­ten­ci­ja, ko­kius dar­buo­to­jus de­ra tu­rė­ti in­ten­sy­via­me ūky­je.</p> <h4>Lie­tu­vos ir Aly­taus ra­jo­no žem­dir­bių pa­sie­ki­mai ir rū­pes­čiai</h4> <p>Se­mi­na­ro da­ly­vius svei­ki­no Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis pra­ne­šė­jams už­da­vė ir kon­kre­čių klau­si­mų. Ne tik val­di­nin­kas, bet ir pa­ty­ręs ūki­nin­kas, že­mės ūkio spe­cia­lis­tas, me­ras ge­rai ži­no su­dė­tin­gus šių die­nų kai­mo žmo­nių rū­pes­čius.</p> <p>Iš­sa­mų ana­li­ti­nį pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos že­mės ūkio si­tu­a­ci­ją pa­tei­kė Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to Pro­duk­tų rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vas Al­ber­tas Gap­šys.</p> <p>Nors kai­me pas­ta­rai­siais de­šimt­me­čiais įvy­ko daug es­mi­nių po­zi­ty­vių po­ky­čių, nau­do­ja­ma nau­ja tech­ni­ka ir pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos, žen­kliai iš­au­go in­ten­sy­vu­mo ro­dik­liai, žem­dir­biai gau­na ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą ir kt., ša­lies eko­no­mi­ko­je že­mės ūkio reikš­mė ge­ro­kai su­men­ko. Že­mės ūkio pro­duk­ci­ja ša­lies eks­por­to struk­tū­ro­je te­su­da­ro tik 18,3 proc., o nuo ku­ria­mos ša­ly­je ben­dro­sios pri­dė­ti­nės ver­tės – tik 3,5 proc.</p> <p>Aki­vaiz­džiai pa­ste­bi­ma ūkių plo­tų di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja, žy­miai dau­giau at­si­ra­do siau­ros ga­my­bi­nės spe­cia­li­za­ci­jos ūkių. Vi­du­ti­nis ūki­nin­ko val­dos dy­dis yra 19,5 hek­ta­ro že­mės ūkio naud­me­nų.</p> <p>Pra­ne­šė­jas pa­mi­nė­jo, kad be­si­for­muo­jan­čio­je tva­rio­je ūkių struk­tū­ro­je tiek di­de­li, tiek ma­žes­ni ūkiai ga­li veik­ti sėk­min­gai, nes jų veik­los tiks­lai ir kryp­tys bei sėk­mės veiks­niai yra skir­tin­gi. Ūkių kon­ku­ren­cin­gu­mas tu­ri bū­ti ana­li­zuo­ja­mas jų gy­vy­bin­gu­mo, t. y. po­ten­cia­lo at­kur­ti iš­tek­lius ir at­spa­ru­mo ap­lin­kos iš­šū­kiams kon­teks­te.</p> <p>Di­des­nę da­lį ša­lies že­mės ūkio ga­my­bos ir par­da­vi­mo struk­tū­ro­je pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­da­ro au­ga­li­nin­kys­tė pro­duk­ci­ja (60–62 proc.). Dau­giau­sia au­gi­na­mos grū­di­nės kul­tū­ros ir rap­sai. Ta­čiau pra­ne­šė­jas per­spė­jo, kad ne­de­rė­tų ti­kė­tis, jog grū­dai bus ir at­ei­ty­je leng­vai re­a­li­zuo­ja­ma pre­kė, nes net­gi Ru­si­ja su­grį­žo į pa­sau­li­nę grū­dų rin­ką.</p> <p>La­bai di­de­lį po­ten­cia­lą der­lin­guo­se plo­tuo­se pi­giai au­gin­ti grū­di­nes kul­tū­ras tu­ri Uk­rai­na. Su­dė­tin­gi lai­kai at­ėjo cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jams, nes rin­ko­se ten­ka kon­ku­ruo­ti su cuk­raš­ven­drių au­gin­to­jais. Di­na­miš­kai au­go uo­gų, gė­lių ir ki­tų la­bai pa­klau­sių kul­tū­rų au­gin­to­jų gre­tos.</p> <p>Gy­vu­li­nin­kys­tės ša­ko­je la­biau­siai pa­ste­bi­mas paukš­ti­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ga­my­bos iš­au­gi­mas, kur kas dau­giau lai­ko­ma avių, dau­giau au­gi­na­ma po­pu­lia­rių mė­si­nės kryp­ties gal­vi­jų. Ta­čiau pa­pli­tus ma­rui dras­tiš­kai su­ma­žė­jo kiau­lių skai­čius.</p> <p>Dėl pa­ly­gin­ti la­bai že­mų pie­no su­pir­ki­mo kai­nų ir nuo­la­ti­nio kai­nų svy­ra­vi­mo, ša­ly­je la­bai su­ma­žė­jo kar­vių skai­čius. Dau­gy­bė kai­mo žmo­nių, ka­dais lai­kiu­sių po 1–3 kar­vu­tes, bu­vo pri­vers­ti jas iš­par­duo­ti. Stam­bes­ni ūkiai ir ben­dro­vės taip pat ne­di­di­no ar­ba net­gi ma­ži­no kar­vių skai­čių. Ta­čiau, įsi­sa­vi­nę nau­jas pa­ša­rų ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas ir ra­cio­nus, ge­rin­da­mi kar­vių veis­li­nes sa­vy­bes, ūkiai la­bai pa­di­di­no pri­mil­žius.</p> <p>Pie­no pro­duk­ci­jos per­dir­bė­jai, re­a­guo­da­mi į pa­sau­lio rin­ko­se vyks­tan­čius po­ky­čius ir po­li­ti­nius spren­di­mus nu­trauk­ti par­da­vi­mus į Ru­si­ją, su­si­dū­rė su la­bai su­dė­tin­gais iš­šū­kiais. Ta­čiau dar su­dė­tin­ges­nė­je ir ne­apib­rėž­tai ri­zi­kin­go­je ga­my­bi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je bu­vo ir yra pie­no ga­min­to­jai.</p> <p>Per­dir­bė­jai ga­li vie­na­ša­liš­kai ma­žin­ti pir­ki­mus ar­ba siū­ly­ti kai­ną, ne­pa­den­gian­čią net ga­my­bos kaš­tų. Kon­ku­ruo­ti sun­ku, nes dau­ge­lio ES ša­lių sen­bu­vių žem­dir­biai gau­na žen­kliai di­des­nę tie­sio­gi­nę pa­ra­mą. Daug­kar­ti­niai ban­dy­mai kur­ti ben­dras ko­o­pe­ra­ti­nes pie­no ga­min­to­jų ir per­dir­bė­jų įmo­nes ne­bu­vo sėk­min­gi.</p> <p>Nau­do­tis prak­tiš­kai mo­no­po­li­ne pa­dė­ti­mi vie­tos rin­ko­je ne­si­kuk­li­na ir pre­ky­bos cen­trai, ku­rių da­lis pie­no pro­duk­tų maž­me­ni­nės kai­nos už­tik­ri­na ga­ran­tuo­tą, ge­rą pre­ky­bi­nin­kų pel­ną. Lai­kai kei­čia­si, o ūki­nin­kų pri­klau­so­my­bė nuo gam­tos, nuo per­dir­bė­jų ir pre­ky­bi­nin­kų tik di­dė­ja.</p> <p>Pra­ne­šė­jas ak­cen­ta­vo, kad svar­bu ga­min­ti ne ža­lia­vą, o kuo dau­giau ga­ta­vos, eks­por­tui tin­ka­mos pro­duk­ci­jos. Ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai, reng­da­mi ša­lies že­mės ūkio vys­ty­mo iki 2027 me­tų pro­gra­mos pro­jek­tą, re­ko­men­duo­ja di­din­ti gy­vu­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ga­my­bą ir ga­ta­vų ga­mi­nių par­da­vi­mą.</p> <p>Apie Aly­taus ra­jo­no žem­dir­bių pa­sie­ki­mus ir rū­pes­čius pa­pa­sa­ko­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius. Ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 3 tūkst. 869 ūki­nin­kų ūkiai, ku­rių vi­du­ti­nis ūkio plo­tas 12,87 ha. Ta­čiau apie 60 proc. nuo ben­dro skai­čiaus su­da­ro iki 5 ha plo­to ūkiai. Val­dan­čių dau­giau kaip 100 ha že­mės tė­ra tik 32 ūkiai.</p> <p>Ve­dė­jas pa­si­džiau­gė tuo, kad pas­ta­rai­siais me­tais ma­žiau ma­to­me ne­nau­do­ja­mų že­mių, lau­kuo­se daug nau­jos šiuo­lai­ki­nės tech­ni­kos. Vis dau­giau tu­ri­me pa­vyz­di­nių ūkių. Žmo­nės ak­ty­viai nau­do­ja­si struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos ga­li­my­bė­mis, kon­sul­ta­ci­jo­mis dėl nau­jo­vių.</p> <p>Dras­tiš­kai su­ma­žė­jo kiau­lių skai­čius. 1998 me­tais ra­jo­no ūkiuo­se bu­vo lai­ko­ma 20 tūkst. 954 kiau­lės, o 2018 me­tų pa­bai­go­je tu­rė­jo­me tik 2 tūkst. 215.</p> <p>Pa­sė­lių struk­tū­ro­je ir Aly­taus ra­jo­ne vy­rau­ja kvie­čių plo­tai. Ta­čiau net 24,8 tūkst. ha yra se­nos, ma­žai na­šios dau­gia­me­tės žo­lės. Tai ro­do di­de­lį ne­pa­kan­ka­mai iš­nau­do­ja­mą re­zer­vą. Rū­pes­tį ke­lia ir tai, kad apie 40 proc. ra­jo­no ūki­nin­kų yra per­ko­pę 65 me­tus.</p> <p>At­si­liep­da­mas į dr. Juo­za­po Šeš­ta­kaus­ko pa­klau­si­mą, S.Su­pra­na­vi­čius daug dė­me­sio sky­rė me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­ros ir at­nau­ji­ni­mo pro­ble­mai. Tai la­bai svar­bu ir da­bar­čiai, ir ypač at­ei­čiai. Kol kas šiems tiks­lams ski­ria­ma pa­ly­gin­ti la­bai ma­žai pa­ra­mos ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, o pa­čių ūki­nin­kų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės ri­bo­tos. Pa­mi­nė­jo, kad Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2018 me­tais vis­gi ga­vo fi­nan­sa­vi­mą iš ES so­li­da­ru­mo fon­do lė­šų. 2019 me­tais dar­bai už gau­tuo­sius 279 tūkst. eu­rų bus at­lik­ti Mer­ga­lau­kio, But­ri­mo­nių ir Ge­nių ka­dast­ri­nė­se vie­to­vė­se, bus su­re­mon­tuo­ta 20,33 km ma­gist­ra­li­nių me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir 22 van­dens pra­lai­dos.</p> <p>Se­mi­na­ro da­ly­viai dar il­gai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie Lie­tu­vos žem­dir­bių tra­di­ci­jas, bu­vu­sius per­ver­smus kai­me, au­to­ri­ta­ri­nio val­dy­mo lai­kus, su­dė­tin­gus grį­ži­mo prie pri­va­čios že­mės nuo­sa­vy­bės me­tus ir da­bar­ties iš­šū­kius.</p> <p>Su se­mi­na­ro sve­čiu dr. Ar­vy­du Kuo­džiu pri­si­mi­nė­me, kaip val­dy­mo ope­ra­ty­vu­mui Aly­taus ra­jo­ne stei­gė­me dis­pe­če­ri­nes tar­ny­bas, dis­ku­ta­vo­me apie moks­li­nin­kų pa­ra­mos kai­mui ga­li­my­bes.</p> <p>Da­ly­viai ap­ta­ri­nė­jo Pec­kų ūkio fe­no­me­ną, pa­si­džiau­gė, kad „At­ža­ly­no“ ben­dro­vės dar­buo­to­jai jau iš­mo­ko ne tik iš­gy­ven­ti, bet ir ge­rai gy­ven­ti. Ša­lies at­ei­čiai svar­bu, kad yra to­kių žmo­nių, ku­rie my­li, ger­bia ir mo­ka da­ry­ti dos­nes­nę tė­viš­kės že­mę, ku­rie yra pa­vyz­dys pa­si­ry­žu­siems pra­dė­ti ar tęs­ti gar­bin­gą duo­nos au­gin­to­jų dar­bą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/1%20Seminaro%20dalyviai%20Peck%C5%B3%20%C5%ABkyje.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1%20Seminaro%20dalyviai%20Peck%C5%B3%20%C5%ABkyje.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/2%20dr.%20Alfonsas%20Peckus%20ir%20LAE%20instituto%20tyr%C4%97jas%20Albertas%20Gap%C5%A1ys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/2%20dr.%20Alfonsas%20Peckus%20ir%20LAE%20instituto%20tyr%C4%97jas%20Albertas%20Gap%C5%A1ys.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/3%20dr.%20Martynas%20Peckus%20prie%20optinio%20r%C5%AB%C5%A1iavimo%20%C4%AFrenginio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/3%20dr.%20Martynas%20Peckus%20prie%20optinio%20r%C5%AB%C5%A1iavimo%20%C4%AFrenginio.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/4%20dr.%20%20Alfonsas%20puikiai%20%C5%BEino%20%20gerasias%20kruop%C5%B3%20savybes%20%282%29.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/4%20dr.%20%20Alfonsas%20puikiai%20%C5%BEino%20%20gerasias%20kruop%C5%B3%20savybes%20%282%29.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/5%20Seminaro%20dalyviai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/5%20Seminaro%20dalyviai.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/6%20%20At%C5%BEalyno%20%C5%BE.%C5%AB.%20%20bendrov%C4%97s%20pieno%20fermoje.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/6%20%20At%C5%BEalyno%20%C5%BE.%C5%AB.%20%20bendrov%C4%97s%20pieno%20fermoje.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/7%20Ferm%C5%B3%20vadov%C4%97%20Albina%20Zubrien%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/7%20Ferm%C5%B3%20vadov%C4%97%20Albina%20Zubrien%C4%97.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Technikos%20kieme%20Algis%20%C5%BD%C4%97kas%20ir%20dr.%20Kazimieras%20Sventickas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-671-Ivzc8wCCRlU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Technikos%20kieme%20Algis%20%C5%BD%C4%97kas%20ir%20dr.%20Kazimieras%20Sventickas.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1796"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561267182"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nebuvęs</span> - Sek, 2019-23-06 - 08:19</p> </li> <a href="/comment/1796#comment-1796" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1796#comment-1796" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet kokiu atveju, exs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet kokiu atveju, exs pirminykai geriau nei dabartiniai valstiečiai - artistai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1796" token="RU0uXim7q2r3Rfj6Z8IEPn5sKPGhv53ABkPYdiHTno0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1787"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561145600"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žinioj</span> - Pen, 2019-21-06 - 22:33</p> </li> <a href="/comment/1787#comment-1787" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1787#comment-1787" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eks kolhozų pirminykų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eks kolhozų pirminykų susirinkimas, ir ne kitaip</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1787" token="D8XBFONUsd-weQpjI3fle9T9aArEhjU9YpqcPJfXWjA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1782"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561121486"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viecinis</span> - Pen, 2019-21-06 - 15:51</p> </li> <a href="/comment/1782#comment-1782" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1782#comment-1782" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laukiam, bet kai sugrįši,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laukiam, bet kai sugrįši, rašyk {sugrįžau)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1782" token="kxjiP6DV7Lg98boVnUzHLjsUC8lrdGOODp2hdHmTwMg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1780"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561121222"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>emigrantas</span> - Pen, 2019-21-06 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/1780#comment-1780" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1780#comment-1780" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiuojuosi esąs lietuvis,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiuojuosi esąs lietuvis, kaip ir šie garbūs žmonės. Vėliau ar anksčiau į Lietuvą gryšiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1780" token="eub_ELuv2j20HNscpMkuo9Y3YnyEBVCF0zNY6C6t5nM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=671&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Kn5V9w8w5yNagmvDNfH9OW1skGkUOmQsUGMdo8jVz2M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 09:40:26 +0000 vyrredaktorius 671 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia stu­di­juo­ti IT stu­di­jų pro­gra­mas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-ja-kvie-cia-stu-di-juo-ti-it-stu-di-ju-pro-gra-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/laptop-2557586_1280-1024x682.jpg?itok=0kt8jici" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>IT stu­di­jų pro­gra­mų pa­klau­sa tik di­dės</h4> <p>Agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ duo­me­ni­mis, IT sek­to­riu­je Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dir­ba dau­giau kaip 31 tūkst. spe­cia­lis­tų. Per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus pa­pil­do­mai bus su­kur­ta 14 tūkst. nau­jų dar­bo vie­tų šio­je sri­ty­je.</p> <p>Nors dar­bo vie­tų skai­čius au­ga, ta­čiau jas už­pil­dy­ti pa­si­ren­gu­sių spe­cia­lis­tų skai­čius di­dė­ja per­ne­lyg lė­tai. Aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ tei­gi­mu, ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je la­biau­siai truks pro­gra­muo­to­jų, taip pat augs te­stuo­to­jų, kon­sul­tan­tų, gra­fi­nio di­zai­no, sai­ty­no ir mul­ti­me­di­jos kū­rė­jų po­rei­kis.</p> <h4>IT nė­ra tik pro­gra­muo­to­jai</h4> <p>Dis­ku­si­jo­se su moks­lei­viais pa­ste­bi­ma, kad bū­si­mas in­for­ma­ti­ko dar­bas daž­nai sie­ja­mas su pro­gra­ma­vi­mu, ku­ris jiems at­ro­do su­dė­tin­gas, nuo­bo­dus ir ne­įdo­mus, be to, tin­ka­mas tik vai­ki­nams.</p> <p>„Šie ste­re­o­ti­pai po tru­pu­tį yra lau­žo­mi, ka­dan­gi įmo­nė­se rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai, ge­ban­tys tai­ky­ti to­kias šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas kaip: so­cia­li­niai tin­klai, de­be­sų kom­piu­te­ri­ja, ver­slo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, o mėgs­tan­tie­ji kur­ti ga­li sa­ve re­a­li­zuo­ti kur­da­mi vir­tu­a­lią re­a­ly­bę, in­te­rak­ty­vias mo­bi­lių­jų ap­li­ka­ci­jas, žai­di­mus, in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, in­ter­ne­to sve­tai­nes, elek­tro­ni­nes par­duo­tu­ves. Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai ga­lės gi­lin­tis į var­to­to­jų są­sa­jos, var­to­to­jo po­ty­rių di­zai­no, in­ter­ne­ti­nės re­kla­mos kū­ri­mą. Taip pat la­bai svar­bu įmo­nė­je tu­rė­ti iš­ma­nan­tį IT spe­cia­lis­tą ben­dra­vi­mui su klien­tais. Ir čia tik ke­le­tas ga­li­mų sri­čių, jų yra kur kas dau­giau, tad jei ir ne­no­ri pro­gra­muo­ti – ke­lias į IT sek­to­rių tau ne­už­ve­ria­mas“, – tei­gia Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros doc. dr. Li­na Kan­ke­vi­čie­nė.</p> <h4>Ben­dra­dar­bia­vi­mas su so­cia­li­niais part­ne­riais</h4> <p>Ne­pri­klau­so­mi IT eks­per­tai, ver­ti­nę nau­jas IT stu­di­jų pro­gra­mas, ak­cen­ta­vo, kad stu­di­jų pro­gra­mos šiuo­lai­kiš­kos, ak­tu­a­lios re­gio­nui, ir as­me­nys, pa­si­rin­kę šias pro­gra­mas, sėk­min­gai in­teg­ruo­sis į dar­bo rin­ką.</p> <p>Ku­riant nau­jas stu­di­jų pro­gra­mas vy­ko nuo­la­ti­nės dis­ku­si­jos su so­cia­li­niais part­ne­riais – IT įmo­nė­mis, jun­ta­mas di­džiu­lis jų pa­lai­ky­mas.</p> <p>Pa­sak vie­no iš IS stu­di­jų pro­gra­mos kū­ri­mo gru­pės na­rio, ke­lių IT įmo­nių va­do­vo Ka­ro­lio Alek­na­vi­čiaus, „Aly­taus mies­tas yra stra­te­giš­kai pui­kio­je vie­to­je (ne­to­li Vil­niaus, Kau­no). Tai ko­dėl jau­ni žmo­nės, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą, ne­ga­li lik­ti Aly­tu­je? Aly­tus – pui­kus mies­tas gy­ven­ti jau­noms šei­moms, iš­vys­ty­ta mies­to in­fra­struk­tū­ra, o IT spe­cia­lis­to dar­bo vie­ta nė­ra pri­klau­so­ma nuo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, t. y. ne­bū­ti­na gy­ven­ti Vil­niu­je, kad ga­lė­tum sėk­min­gai dirb­ti šio­je sri­ty­je.“</p> <p>Ka­ro­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus IT sek­to­riaus ver­slo at­sto­vai nė­ra abe­jin­gi mies­to au­gi­mui ir su­in­te­re­suo­ti pri­si­dė­ti prie per­spek­ty­vių spe­cia­lis­tų ren­gi­mo.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tas, Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios UAB „TAM­MI“ įmo­nės va­do­vas Man­tas Ži­va­čev­skis, ge­ra­no­riš­kai pri­si­de­dan­tis prie stu­di­jų pro­gra­mų tu­ri­nio kū­ri­mo ir to­bu­li­ni­mo, tei­gia: „Aly­taus ko­le­gi­ją ma­tau kaip per­spek­ty­vią įstai­gą, ga­lin­čią pri­si­dė­ti prie IT įmo­nių vys­ty­mo­si Aly­taus re­gio­ne. Aš pats as­me­niš­kai esu su­in­te­re­suo­tas, kad jau­ni žmo­nės kur­tų­si Aly­tu­je, dirb­tų su IT su­si­ju­sį dar­bą ir ge­rai už­dirb­tų.“</p> <p>Ko­ky­biš­ko stu­di­jų pro­gra­mų vyk­dy­mo pa­grin­das yra dės­ty­to­jai, ge­ban­tys kur­ti ir to­bu­lin­ti efek­ty­vią bei veiks­min­gą mo­ky­mą­si pa­lai­kan­čią ap­lin­ką ir pa­dė­ti stu­den­tams mo­de­liuo­ti sa­vo pa­si­ren­gi­mą bū­si­mai pro­fe­si­nei veik­lai. Ne­ma­žai dės­tan­čių dės­ty­to­jų tu­ri prak­ti­nę pa­tir­tį ir re­a­liu sa­vo pa­vyz­džiu mo­ty­vuo­ja stu­den­tus tap­ti IT pro­fe­sio­na­lais.</p> <p>Bū­si­mie­ji IT stu­den­tai ga­lės pa­si­rink­ti stu­di­jas ar prak­ti­kos vie­tas tiek Lie­tu­vos, tiek Eu­ro­pos, JAV, Ki­ni­jos, Ja­po­ni­jos ša­lių IT įmo­nė­se bei aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se. Taip pat Aly­taus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tai, įgi­ję aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą, ga­lės tęs­ti stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tuo­se ar ki­to­se Lie­tu­vos ir už­sie­nio aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.</p> <p> </p> <p>Do­ku­men­tai stu­di­joms pri­ima­mi ben­dro­jo pri­ėmi­mo tvar­ka LA­MA BPO sis­te­mo­je http://la­mab­po.lt/. Vi­są in­for­ma­ci­ją tei­kia Aly­taus ko­le­gi­jos Stu­di­jų cen­tro dar­buo­to­jai ad­re­su: Sei­ri­jų g. 2, Aly­tus, 103 kab., el. pa­štas prie­mi­mas@ako­le­gi­ja.lt, te­le­fo­nas (8 315) 65 013.</p> <p class="text-align-right"><strong> Ra­sa Ba­ly­nie­nė</strong></p> <p class="text-align-right">In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros ve­dė­ja</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0177</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=661&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X1HHSD8zA9EwRLq8odAK2rujhYJmOxf9t9me5_CkwdI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Jun 2019 18:54:17 +0000 vyrredaktorius 661 at https://www.alytausnaujienos.lt Mies­to gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se už­klu­po kait­ra – svar­biau­sia sau­go­ti ma­žų ir di­de­lių mies­tie­čių svei­ka­tą https://www.alytausnaujienos.lt/mies-gim-ta-die-nio-va-ka-re-se-uz-klu-po-kait-ra-svar-biau-sia-sau-go-ti-ma-zu-ir-di-de-liu-mies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Karsta.jpg?itok=Vstf-hKg" width="344" height="287" alt="kaitra" title="Darželių taisyklės leidžia tėvams nevesti vaikų ir šaltyje, ir kaitroje, o už praleistas dienas nemokėti. Tačiau tam būtinas įstaigos vadovo įsakymas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius</h2> <p>„Mū­sų kaip mies­to va­do­vų nuo­sta­ta, kad svar­biau­sia yra mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­ta, nes vi­si su­pran­ta­me, kad esant to­kiai kait­rai, kai še­šė­ly­je oras kais­ta iki 35 laips­nių, tai vei­kiau yra veik­los imi­ta­vi­mas“, – sa­ko vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Va­kar Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis BNS tei­gė, kad kai ku­rios Dzū­ki­jos sos­ti­nės mo­kyk­los ke­ti­na dirb­ti tik tris pa­mo­kas, ki­tos – stab­dy­ti ug­dy­mo pro­ce­są. „Mo­kyk­la tu­ri spręs­ti pa­ti, bet Aly­tu­je jau yra pa­vyz­džių, kai mo­kyk­los nu­spren­dė dirb­ti tik tris pir­mas pa­mo­kas, kol dar ry­tas, kol sau­lė ne­pa­ki­lu­si la­bai aukš­tai“, – tei­gė N.Ce­siu­lis.</p> <p>Ki­tos mo­kyk­los pla­nuo­ja spręs­ti dėl ga­li­my­bės per ši­tas die­nas ne­dirb­ti. Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je ug­dy­mo pro­ce­sas stab­do­mas. Kolegų pavyzdžiu planuoja pasekti „Volunės” progimnazija.</p> <p>Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, trum­pin­ti pa­mo­kas va­kar jau nu­spren­dė vi­sos mo­kyk­los, o šian­dien si­tu­a­ci­ja bus ste­bi­ma ir svars­to­ma, ar ne­nu­trauk­ti ug­dy­mo pro­ce­so.</p> <p>„Žur­na­lis­tai ma­nęs daž­nai klau­sia, ar pri­ta­riu moks­lo me­tų pail­gi­ni­mui? Sa­kau, kad vis­kas ge­rai, bet spren­di­mui ne­pa­si­ruoš­ta. Vi­so­je Lie­tu­vo­je mo­kyk­lo­se ir dar­že­liuo­se rei­kia gal­vo­ti apie kon­di­cio­nie­rius, kaip vi­sa­me bal­ta­me pa­sau­ly­je“, – aiš­ki­na V.Va­lū­nas.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras A.Mon­ke­vi­čius pir­ma­die­nį pri­mi­nė, kad li­ku­sias dvi bir­že­lio sa­vai­tes dėl karš­čių pa­mo­kos ga­li ir ne­vyk­ti. Mi­nist­ro tei­gi­mu, at­ei­nan­čias dvi sa­vai­tes ug­dy­mo pro­ce­sas tu­rė­tų vyk­ti lanks­čiai. At­si­žvel­giant į orą, pa­ta­ria­ma ar­ba ne­ves­ti įpras­tų pa­mo­kų, ar­ba jas trum­pin­ti, vie­toj jų or­ga­ni­zuo­ti iš­vy­kas į gam­tą, kū­ry­bi­nes erd­ves, mu­zie­jus. Pir­ma­die­nį pra­neš­ta, kad apie pu­sė iš dau­giau nei tūks­tan­čio mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je trum­pi­na pa­mo­kas.</p> <h2>Ke­pa ir dar­že­li­nu­kai</h2> <p>Ta­čiau nuo karš­čio alps­ta ne tik mo­ki­niai kla­sė­se, bet ir dar­že­li­nu­kai. Pa­sak vi­ce­me­rės J.Šu­ke­vi­čie­nės, re­mian­tis darželių tai­syk­lė­mis, jų va­do­vai sa­vo įsa­ky­mu ga­li pa­tei­sin­ti dėl kait­ros ne­lan­ky­tas die­nas, tė­vams už jas mo­kė­ti ne­rei­kės.</p> <p>Tai yra ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja kaip žie­mą, ku­ri taip pat nu­ma­ty­ta tai­syk­lė­se, kai dar­že­lių vai­kai ga­li ne­lan­ky­ti esant 20 ir dau­giau laips­nių šal­čio. Tie­siog kait­ra ne­apib­rėž­ta skai­čiais, bet ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės.</p> <p>„Pa­na­šių kait­rių die­nų tai­kė­si ir pra­ėju­sią va­sa­rą. Tai­gi vis dėl­to ma­ny­čiau, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų gal­vo­ti apie in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą ir kon­di­cio­nie­rių įren­gi­mą, kad vai­kai, ku­rie pri­vers­ti lan­ky­ti dar­že­lius karš­ty­je, nes jų tė­vai tie­siog ne­tu­ri ki­to va­rian­to, ga­lė­tų juo­se nor­ma­liai gy­ven­ti net ir la­bai kait­rią die­ną“, – sa­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė.</p> <p>Šio dar­že­lio kū­di­kių gru­pė­je įreng­tas vie­nin­te­lis Aly­taus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se kon­di­cio­nie­rius, ku­ris da­bar la­bai pa­leng­vi­na ma­žų­jų gy­ve­ni­mą. Kon­di­cio­nie­rių, iš­sky­rus pa­vie­nė­se pa­tal­po­se, nė­ra ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se.</p> <p>Be­je, įdo­mu tai, kad hi­gie­nos nor­mo­se nė­ra nu­ma­ty­ta, ko­kia yra vir­šu­ti­nė tem­pe­ra­tū­ros ri­ba, kai dar­že­li­nu­kai dar ga­li bū­ti pa­tal­po­je. Ver­ti­nant pa­gal hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus mo­kyk­loms, – ne dau­giau kaip 28 laips­niai ši­lu­mos. Ta­čiau šio­mis die­no­mis, ypač pie­ti­nė­je pu­sė­je esan­čio­se pa­tal­po­se, ji spar­čiai per­ko­pė 30 laips­nių.</p> <h2>Kait­ro­je vyks ir mies­to šven­tė</h2> <p>Tam tik­rų pro­ble­mų oro są­ly­gos ke­lia ir mies­to šven­tės or­ga­ni­za­to­riams. Juo­lab kad gim­ta­die­nis šie­met bus šven­čia­mas ne­įpras­to­je vie­to­je – gam­to­je, Dai­nų slė­ny­je ir ša­lia Dai­li­džių. Vie­na ver­tus, lyg ir dau­giau še­šė­lio, bet, ki­tas ver­tus, – di­des­nis ir gais­rin­gu­mo pa­vo­jus, nė­ra kur pa­si­slėp­ti už­klu­pus liū­čiai.</p> <p>„Tar­ny­bos yra pa­si­ren­gu­sios, taip pat pa­si­rū­pin­ta, kad ne­trūk­tų van­dens. Ša­lia sce­nos Dai­nų slė­ny­je cis­ter­ną ge­ria­mo­jo van­dens pa­sta­tys „Dzū­ki­jos van­de­nys“, žiū­ro­vai jo ga­lės įsi­pil­ti ir į sa­vo ta­rą. Da­ly­viais ir sve­čiais pa­si­rū­pins rė­mė­jas „Her­mis“, ku­ris da­lys mi­ne­ra­li­nio van­dens bu­te­liu­kus“, – ti­ki­na vi­ce­me­rė J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Mies­to gim­ta­die­nis yra vy­kęs pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis oro są­ly­go­mis, vie­nais me­tais jo iš­kil­min­gą pra­džią te­ko per­kel­ti, nes už­klu­po aud­ra, mer­ku­si ir ei­se­nos da­ly­vius, ki­tais smar­kiai at­ša­lo. Tai­kė­si ir kait­ros, tik var­gu ar ji ka­da bu­vo per­li­pu­si 35 laips­nių ri­bą.</p> <p>Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba (www.me­teo.lt) nu­ma­to, kad ry­toj, tai yra bir­že­lio 14 die­ną, aukš­čiau­sia tem­pe­ra­tū­ra die­no­mis dau­ge­ly­je ra­jo­nų sieks 30–35 laips­nius, o šeš­ta­die­nį piet­ry­ti­nė­je da­ly­je kais iki 30–32 laips­nių karš­čio.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4017_1.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-654-zyhFzBxWk7I" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4017_1.JPG" width="2592" height="3888" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=654&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EzhMnqapJNqOkOJxaHRJKf_lMaX7kBBgworvpDBEKcQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Jun 2019 07:01:55 +0000 vyrredaktorius 654 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­siū­ly­ta už­da­ry­ti tris Alytaus mo­kyk­las, o vie­nai iš jų – ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją per­pus ma­žes­nį pa­sta­tą, ar­ba ieš­ko­ti ki­tų pa­tal­pų https://www.alytausnaujienos.lt/pa-siu-ly-ta-uz-da-ry-ti-tris-alytaus-mo-kyk-las-o-vie-nai-ju-ar-ba-pa-sta-ty-ti-nau-ja-pus-ma-zes <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/69-13299" rel="bookmark"> Nr. <span> 69 (13299) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_2597-1.JPG?itok=XuycINJ8" width="344" height="287" alt="„Drevinuko“ mokykla-daržels" title="Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija savivaldybės biudžetui kainavo per 14 tūkst. Eur. Joje pateikti siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio. Studija užsakyta miestui vadovaujant Vytautui Grigaravičiui, po to, kai nepavyko įgyvendinti kelių siūlymų dėl švietimo pertvarkos. Paskutinis jų – prieš metus siūlyta „Drevinuko“ mokyklą-darželį perkelti į Vidzgirio progimnaziją. Tačiau toks pats siūlymas pateiktas ir naujoje studijoje.                                    Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Eks­per­tai vi­sai ne­blo­gai įver­ti­no da­bar­ti­nę Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją, nes, pa­gal įvai­rius pa­ra­met­rus, ati­tin­ka­me res­pub­li­kos vi­dur­kį, o, pa­vyz­džiui, moks­lei­vių pa­sie­ki­mai yra net­gi aukš­tes­ni už vi­dur­kį.</p> <p>Di­džio­ji pro­ble­ma – Aly­tu­je nuo 2012 me­tų iki da­bar dau­giau kaip 12 pro­cen­tų su­ma­žė­jo gims­ta­mu­mas. Ma­žė­ja ir moks­lei­vių – prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų bu­vo 8,5 tūkst. šiais moks­lo me­tais – 7 tūkst. Dėl to­kio ma­žė­ji­mo da­bar­ti­nis švie­ti­mo įstai­gų tin­klas ta­po ne­op­ti­ma­lus, mo­kyk­los vyk­do „iš­gy­ve­ni­mo po­li­ti­ką“ ir ma­ži­na kaš­tus, kas ne­tru­kus ga­li at­si­liep­ti ir ug­dy­mo ko­ky­bei. </p> <p>At­li­kę Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę įvai­riais as­pek­tais, eks­per­tai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų, kaip su­re­gu­liuo­ti moks­lei­vių skai­čių įstai­go­se, tai kon­kre­čiai lie­čia: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, Pi­lia­kal­nio, Pa­ne­mu­nės, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jas. Ta­čiau siū­ly­mai pa­veik­tų ir ki­tas švie­ti­mo įstai­gas, taip pat ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo.</p> <p>Pir­mo­ji ir pa­ti pla­čiau­sia re­ko­men­da­ci­ja – per­kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių į mo­kyk­las ir pa­pil­dy­ti jas prieš­mo­kyk­li­nė­mis kla­sė­mis. Iš vi­so Aly­tu­je rei­kė­tų per­kel­ti 367 vai­kus ir 52 pe­da­go­gus, tai yra po 37 mo­ki­nius į kiek­vie­ną mo­kyk­lą, ku­rie su­da­ry­tų po 2 kla­ses.</p> <p>„Fin­dep“ pa­skai­čia­vo, kad vie­nai kla­sei įkur­din­ti (nu­pirk­ti bal­dus, re­mon­tui) rei­kė­tų 16 tūkst. Eur. Iš vi­so reik­tų įreng­ti 18 kla­sių, per­kė­li­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų 290 tūkst. Eur.</p> <p>Įgy­ven­di­nus to­kį siū­ly­mą ne tik pa­ge­rė­tų mo­kyk­lų už­pil­dy­mas, bet ir at­si­lais­vin­tų vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių da­bar jau trūks­ta – dar­že­lių už­pil­dy­mas su­ma­žė­tų nuo 93 iki 78 pro­cen­tų.</p> <p>Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai re­ko­men­duo­ja­ma ati­da­ly­ti ir iš­nuo­mo­ti maž­daug treč­da­lį pa­tal­pų, ku­rios yra ne­rei­ka­lin­gos ug­dy­mo reik­mėms. „Pa­gal vi­du­ti­nes nuo­mos kai­nas Aly­tu­je pa­skai­čia­vo­me, kad per me­tus bū­tų ga­li­ma gau­ti 45 tūkst. Eur. Ta­čiau tai, ži­no­ma, te­ori­nė ga­li­my­bė, nes ne­ga­li­me įver­tin­ti, ar at­si­ras­tų no­rin­čių­jų nuo­mo­tis“, – kal­bė­jo A.Pše­me­nec­kas.</p> <p>At­skir­ti ir iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas taip pat siū­lo­ma Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai – per tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų.</p> <p>Dau­giau­sia per­mai­nų eks­per­tai siū­lo Vidz­gi­ry­je įsi­kū­ru­sioms įstai­goms: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, ku­rias re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti esamose patal­pose ir per­kel­ti su visu personalu į lais­vas Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas.</p> <p>Iš „Dre­vi­nu­ko“ 83 vai­kai bū­tų per­kel­ti į ki­tus dar­že­lius, o 212 moks­lei­vių – į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. Pa­sta­tą siū­lo­ma iš­nuo­mo­ti, eks­per­tų skai­čiuo­ja­ma so­cia­li­nė eko­no­mi­nė nau­da – 668 tūkst. Eur. Per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lą, ši nau­da ga­li­mai siek­tų 500 tūkst. Eur, o Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos už­pil­dy­mas pa­di­dė­tų iki 90 proc.</p> <p>Ta­čiau op­ti­mi­zuo­ti siū­lo­ma ir pa­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, su­tau­pant 8 eta­tus (bib­lio­te­ki­nin­ko ir dar 7 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo).</p> <p>Ta­čiau be­ne di­džiau­sios per­mai­nos su mi­nu­so ir pliu­so žen­klu siū­lo­mos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai. Pa­gal sa­vo pro­jek­ti­nį pa­jė­gu­mą mo­kyk­la skir­ta 1,3 tūkst. mo­ki­nių, o da­bar jo­je mo­ko­si vos per 300. „Mes pa­skai­čia­vo­me, kad šios mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ja kai­nuo­tų 5 mi­li­jo­nus eu­rų, o nau­jos per­pus ma­žes­nės sta­ty­ba – 3 mi­li­jo­nus, tai­gi aki­vaiz­du, kad nau­ja, skir­ta 400 vai­kų, eko­no­miš­kai yra tik­rai nau­din­ges­nė“, – tei­gia eks­per­tai.</p> <p>Jų re­ko­men­da­ci­ja – bū­ti­nai iš­lai­ky­ti šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne mo­kyk­lą, ta­čiau ar­ba ras­ti jai nau­jas ir ma­žes­nes pa­tal­pas, ar­ba sta­ty­ti nau­ją.</p> <p>Eks­per­tų iš­va­dos bu­vo pri­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, jų iš­klau­sy­ti su­si­rin­ko ne­ma­žai švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vų, po­li­ti­kų, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.</p> <p>Re­ko­men­da­ci­jos pri­sta­ty­tos vi­siš­ko­je ty­lo­je, o po pri­sta­ty­mo „Fin­dep“ at­sto­vui už­duo­ta ne­ma­žai klau­si­mų. Taip pat ir apie tai, kaip at­ro­dy­tų Aly­taus švie­ti­mas po de­šim­ties me­tų, įgy­ven­di­nus šias re­ko­men­da­ci­jas. Pa­si­ro­do, tam rei­kia at­ski­ros stu­di­jos, o šios tiks­las bu­vo tik įver­tin­ti esa­mą pa­dė­tį.</p> <p>Va­kar pri­sta­ty­tos tik Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos iš­va­dos, o vi­są do­ku­men­tą galima rasti www.alytus.lt. Kaip sa­kė po per­trau­kos į Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jo pos­tą grį­žęs V.Va­lū­nas, „lau­kia ne­leng­vas lai­ko­tar­pis“. Šiuo me­tu ga­lio­ja Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­nas iki 2020 me­tų.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1735.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1735.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1740.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1740.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_1742.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_1742.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_2597-1_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_2597-1_0.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_8036.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_8036.JPG" width="2126" height="1417" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Alytus%2CLiki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3_mokykla.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-644-5kGRq1hP8JU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Alytus%2CLiki%C5%A1k%C4%97li%C5%B3_mokykla.JPG" width="1280" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1743"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560838942"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/1743#comment-1743" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1743#comment-1743" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau prieš penkis metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1743" token="YJgiN8ySRWBkrpDNG_0tJqOWJiW_7L8n7Z6TV0mVTQw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1742"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560838941"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - Ant, 2019-18-06 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/1742#comment-1742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1742#comment-1742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau prieš penkis metus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1742" token="C2bHNXsMwKyzVyHP9fbgrgkquGa-w_adUYvjNa7PKsE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1690"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560172494"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kol</span> - Pir, 2019-10-06 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/1690#comment-1690" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1690#comment-1690" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol ir dabar imituoja ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol ir dabar imituoja ką kiti jau savo jėgom pasidarę, tai. Jei gyventojų mažėjimo mastai pačių anos kadencijos pabaigoj pasitvirtintoj strategijoj ne viršyt gyventojų mažėjimo per metus 4 proc., kaip dabar esamų 2 proc. per vieną kalendorinę dieną sumažėja virš 3 gyventojų, tai po metų dar daugiau sumažėjus ir šis modelis netiks. Bus per mažai. Esmėj čiulbuonėliai prieš miesto šventę sau gerą dovaną įtaisė ir žiūrės vieni į kitus. Kiek dar po metų liks Alytuje...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1690" token="clZ6KUXdK5uN7LhunoxcABqczzBvnX_ZdKhnI9rVbyc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1689"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560158598"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problemos</span> - Pir, 2019-10-06 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/1689#comment-1689" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1689#comment-1689" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vis tiek problemos dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vis tiek problemos dėl gyventojų mažėjimo didėja. Mokyklose daugėja neapkrautų darbo pedagogų ir per ką stresai.... Kitų valstybinių institucijų padaliniai Alytuj tai vieni į firmų teritorijas ieškot atseit užkastų atliekų, kiti atskirų lieptus prie ežerų blusinėja .. - koks vargas jiems rimto darbo susirast... Per ką blaškos šiurpindami save ir kitus... Kaip ir naujoj miesto valdžioje ar nebaugoka imt didelius atlyginimus už.., kur ir norint pagirt kaip valdžią sunku surast per kur.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1689" token="kmneCcmGvqfVChFB7VEYorp4hi0J_iHPUp6qTjHgTbg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1687"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560157513"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Pir, 2019-10-06 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/1687#comment-1687" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1687#comment-1687" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje ir toliau savi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje ir toliau savi apgaudinėję nesirūpindami ekonomika, kad realiai ne trečdalio, o apie pusę mokyklų neišsilaiko. kaip ir likusių biudžetinių įstaigų teismų, prokurorų.. - ir tų perpus nereikia. Esmėj net miesto valdžioje didelių atlyginimų mokėtis nelabai gali. Kaip ir laikyt perteklinį vicemerų ir į apačias postų skaičių. Kaip anksčiau būnant daugiau gyventojų buvo ir mažiau savivaldybės darbuotojų ir valdžios. Užteko vieno vicemero ir į apačias trečdaliu mažiau buvo. Net tarybos sekretoriate vieno užteko, nei dabar kiek ten jų - kažkur 6.. Net ir nauji, iš dalies tie patys, valdžioje ne šiaip sau iš pirmo tarybos posėdžio pratylėjo.. Kiek biudžete paskolų ir kokios finansinės galimybės, apie rimtų strategijų teikimą geriau nenervint.. Bet per Lietuvą vieninteliai, kur išoriniams interesams parsiklupdo... Kitur, net Alytaus rajonas jei ir prasileidžia, siekia atsigriebt ir apgint savo interesus. Neleidžia kitiems vedžiojami už nosies...Tai ir dabar ar ir vėl atleis švietimo skyriaus vedėją, kaip ir tuomet per žiniasklaidą prasiskverbė, kad reikia mažint mokyklų? Nors čia kauniečius prieš išstatė.. Bajeristai Alytuj per savivaldą kaip reta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1687" token="hMGGdhMa7cKK0j75pcThNhUefF0fYWDYxIPeySA68AM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1685"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560147366"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai ką?</span> - Pir, 2019-10-06 - 09:16</p> </li> <a href="/comment/1685#comment-1685" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1685#comment-1685" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ką Alytaus mieste per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ką Alytaus mieste per savivaldą sugeba alytiškiai patys savo labui gero padaryt? Reiškia beveik pusės savivaldybės gamybinių įmonių ir kur didžiausi lėšų srautai sukasi sudarbinti vadovų ir valdybų postukuose atstovai iš svetur. net švietimo reformą, kur visi patys sugebėjo atlikt ir čia atstovai iš kauno daro dar jiems primokant iš biuždeto. Nors patys vietiniai kiek siūlė kaip išjuokti... O štai tą patį ir blogiau tik atstovai iš kitur siūlo ir dar jiems primoka... kažkoks kaip nepilnavertiškumo kompleksas per savivaldą apima per visas sritis. Savus kas nors kiek sugeba patys gniaužia kiek gali, kad tik kitųų naudai parklupdyt vietos interesus. Beje ir nauji valdžioje ta pačia seka... Nei patys į prieky neina, nei kiti nepraeis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1685" token="mnBK0yS3ybE_eE7bgE4ip8YJe6pxivi4tI-j3M6mrM0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1682"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560097562"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>efektyvumas</span> - Sek, 2019-09-06 - 19:26</p> </li> <a href="/comment/1682#comment-1682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1682#comment-1682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vienok Alytuje nenorima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vienok Alytuje nenorima matyt svarbiausia, kaip esančių vadovaujančiuose miesto, teisėsaugos ir kontruojančių institucijų postuose neatsakingumo ginant miesto interesus. Nes kur gina, ten daugėja gyventojų ir pertvarkas pasidarę. Dabar Alytuj turim trečdaliu per daug biurokratinių. Kur tik savivaldybės administracujos vid. atlygimas 1700 eurų per mėnesį. Alytaus mastu tai dideli atlyginimai. O štai kokybės ir darbo efektyvumo žmonių labui nėra. Net ir kauniečių išvados silpnos ir daugiau kvepia derintasi į švelnesnę pusę, silpnos. Kur valdininnkai patys turėjo rimtesnes pasidaryt. Ir svarbiausia, Alytuj slopinami, blokuojami retesni, kur seniai galėjo išvest Alytų į sėkmingą vystymą, laiku atlikt reikiamas reformas. Kaip ir dabar apie reformas pirmi turi kalbėt meras ir tarybos nariai. O jie nosies nekiša, apart valdininkus ir kurie tik vykdytojai pakišdami. Nes kol kas iš valdžios daugiau kaup pasyvumas eit į priekį. Na, ir kad Alytus rimtai negina savo intereso, tai faktas pats už save kalbantis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1682" token="Rp_Kyn-iVLg8dfUudZc20g4E1B5q0O5mI1XdQxfYsds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1680"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560084782"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nusivylimas</span> - Sek, 2019-09-06 - 15:53</p> </li> <a href="/comment/1680#comment-1680" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1680#comment-1680" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekaip nesuprantu, kodėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekaip nesuprantu, kodėl dar vis veikia suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Mokiniai neturi nei motyvacijos nei noro mokytis, tai kam į juos investuoti tokias lėšas, išlaikant tokią mokyklą ir kiekvienais metais priimant po naują darbuotoja, kuris nežinia, ką veikia, bet užtat atleidžiami mokytojai, kurie ten atidirbę jau nemažą darbo stažą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1680" token="f1-KivH8NSdnwRIBEbHJ4KJ2iMfUV-Ou7tPzNGb977A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1679"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560082885"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keliai</span> - Sek, 2019-09-06 - 15:21</p> </li> <a href="/comment/1679#comment-1679" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1679#comment-1679" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldybių vystyme yra 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldybių vystyme yra 2 keliai Arba pradeda valdytis efektyviai ir laiku reformas vykdydami gerina ekonomikas, kad gyventojų daugėtų ir net naujas mokyklas stato. Ir tokių jau yra. Arba kaip Alytuje merdėja kur nei reformų nevykdo bei ekonomikos negerina. Per ką jau esamų iš biudžeto išlaikomų trečdalis esamų nereikalingi kaip pertekliniai. O ryt, poryt dar daugės kaip perteklinių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1679" token="b6k56N29YydcOI7LRcHa_JUQAslKEjtMkea_ypTrSHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1678"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1560078175"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Sek, 2019-09-06 - 14:02</p> </li> <a href="/comment/1678#comment-1678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1678#comment-1678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už atitinkamus laikotarpius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už atitinkamus laikotarpius atsako meras ir taryba. Reiškia anoje kadencijoje net ir dabar sugrįžęs švietimo skyriaus vedėjas buvo atleistas už. Kad prasiskverbė tarybos nario siūlymas mažint kelias mokyklas. O tas tarybos narys išjuoktas. Reiškia prabilę savi blogi. O štai kauniečiams už tą patį ir disesnes nesamones griaut ir vėl statyt, dar 14 tūkst. eurų moka. Ir tai neužkliuvo anoj kadencijoj buvusiam sav. antikorupcijos kom. pirminkui, kuris dabar mero poste ir kol kas tylu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1678" token="bhXzr2Cog0K-CVhBlzmbS7A6XY914iUASylpJEfyMTo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1674"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559933592"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>apmaudu</span> - Pen, 2019-07-06 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/1674#comment-1674" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1674#comment-1674" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko čia naujo. Tik dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko čia naujo. Tik dar didesnė nesamonė nugriaut ir statyt. Visi sugebėjo patys švietimo pertvarkas atlikt, Alytus primokėjo kauniečiams ir dar ... Rimtoh analizėj turėjo aiškiai vardint. Yra tiek mokyklų ir darželių. Tiek ir tiek iš jų užtenka mokinių, tiek nesurenka. Vertinam besitęsiantį gyventojų mažėjimą, tiek ir tiek nykint.. Jau seniai reikejo. Tegu dar įvardija, kiek biudžetas paskolų turi ir kaip atiduos. Beje, jei savivaldybės dirbančiųjų paskutinių mėnesių vid. atlyginimas virš 1700 eurų per mėnesį ir patys nesugeba reformų atlikt =už ką dideli atlyginimai mokami?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1674" token="o2TX1seoP1hiVTIEe-Sy5FcTDvZWSPcu6b8zqS5Ea3w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=644&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EBjhrEijJk8zktW5mPwBvhLP3NnAdNlSZ0jCeluNZk8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Jun 2019 15:30:07 +0000 vyrredaktorius 644 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pa­vel­dė­tos iš­va­dos”: kaip eks­per­tai siū­lo per­tvar­ky­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, pa­aiš­kės po bir­že­lio 7 die­nos https://www.alytausnaujienos.lt/pa-vel-de-tos-va-dos-kaip-eks-tai-siu-lo-tvar-ky-ti-aly-taus-mies-svie-ti-mo-istai-gu-tin-kla-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/svietimas.JPG?itok=4qPZnRQK" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Švietimo tinklo pertvarka – labai jautri tema. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Dis­ku­si­jo­je su sam­do­mais kon­sul­tan­tais da­ly­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vai, pa­kvies­ti ir iš­rink­tos nau­jos  mies­to ta­ry­bos na­riai.</p> <p>„Kol kas ne­su su­si­pa­ži­nu­si su eks­per­tų iš­va­do­mis, to­dėl jų ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, bet po bir­že­lio 7 die­nos, kai bus baig­tos reng­ti, pri­sta­ty­si­me jas vie­šai“, –  sa­kė švie­ti­mo sri­tį ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.</p> <p>Vi­ce­me­rės ži­nio­mis, jo­kio punk­to dėl kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­ty­je su eks­per­tais nė­ra, šios iš­va­dos – tie­siog per­ka­mas pro­duk­tas, už ku­rį iš biu­dže­to, be ki­ta ko, su­mo­kė­ta 14 tūkst. EUR. </p> <p>„Eks­per­tų iš­va­dų Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai įver­tin­ti ne­už­sa­ki­nė­jo­me, bet „pa­vel­dė­jo­me“, – pri­me­na vi­ce­me­rė. Eks­per­tai į pa­gal­bą pa­si­telk­ti, kai mies­tui va­do­va­vo me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai siū­lė per­tvar­ky­ti ke­le­tą kon­kre­čių įstai­gų, ta­čiau siū­ly­mų ar­ba ne­pa­tvir­ti­no ta­ry­ba, ar­ba jie net ne­bu­vo tei­kia­mi, ki­lus ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mui.</p> <h4>Ban­dy­mai re­or­ga­ni­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gas bu­vo ne­sėk­min­gi</h4> <p>Iš pra­džių 2018 me­tų pradžioje švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nėms pa­teik­tas ap­tar­ti siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Ta­ry­bai svars­ty­ti jis ne­bu­vo įteik­tas, nes įsi­ki­šo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­ra­gi­nu­si sa­vi­val­dy­bę ver­tin­ti švie­ti­mo tin­klo vi­su­mą. Ne­pri­tar­ta ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­jai, ji iš­li­ko kaip vie­nin­te­lė mo­kyk­la Pir­ma­ja­me Aly­tu­je.</p> <p>Prieš me­tus, jau bai­gian­tis moks­lo me­tams, bu­vo pa­vie­šin­ti nau­ji per­tvar­kos siū­ly­mai – „Dre­vi­nu­ką“ pa­vers­ti lop­še­liu-dar­že­liu, o 1–4 kla­ses per­kel­ti į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je bu­vo lais­vų pa­tal­pų. „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė per­tvar­kos pla­nui ne­pri­ta­rė, ta­ry­bai jis taip pat ne­bu­vo tei­kia­mas.</p> <p>At­si­žvel­gus į švie­ti­mo ben­druo­me­nių ne­pri­ta­ri­mą bei ar­tė­jan­čius Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos po­ky­čius (o gal ir ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus?), svars­ty­mų re­zul­ta­tas – ne­ko­re­guo­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no ir jo prie­dų, bet už­sa­ky­ti ko­ky­biš­ką ir ne­pri­klau­so­mą švie­ti­mo sis­te­mos ana­li­zę. Jo­je tu­rė­jo bū­ti įver­tin­ti ir ta­da dar tik nu­ma­to­mi Lie­tu­vos švie­ti­mo po­ky­čiai, ku­rie ap­ima eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą, vi­sos die­nos mo­kyk­lą, pen­kia­me­čių mo­ky­mą, ug­dy­mo pro­gra­mų bei spe­cia­li­zuo­tų mo­kyk­lų kai­tą bei ug­dy­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį ir ki­ta.</p> <h4>Nė­ra pa­na­cė­ja</h4> <p>Iki šiol pa­siū­ly­mus ko­re­guo­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą ren­gė dar­bo gru­pės, ku­rio­se dir­bo ir pa­tys švie­ti­mo at­sto­vai, įstai­gų va­do­vai, tai­gi bu­vo sun­ku iš­veng­ti „ant­klo­dės į sa­ve tem­pi­mo“. Pir­mą kar­tą nu­spręs­ta pa­si­telk­ti švie­ti­mo eks­per­tus. Už­duo­tis – su­for­mu­luo­ti  siū­ly­mus dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos, o kad ji yra bū­ti­na, nes vai­kų Aly­tu­je ma­žė­ja, re­gis, yra vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio su­ta­ria ir švie­ti­mo at­sto­vai, ir po­li­ti­kai, ir ki­ti mies­to gy­ven­to­jai.</p> <p>„Eks­per­tų iš­va­dos nė­ra pa­na­cė­ja. Kai bus pa­teik­ti kon­kre­tūs siū­ly­mai dėl per­tvar­kos, jei jie pa­si­ro­dys ak­tu­a­lūs da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, dis­ku­tuo­si­me mies­to švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­se, tai bus il­gas pro­ce­sas, o spręs ta­ry­ba. Ti­ki­ma­si, kad šios iš­va­dos bus tam tik­ra kel­ro­dė kryp­tis, bet ar jos tiks ir ar į jas bus at­si­žvelg­ta – tai ir­gi dar klau­si­mas. Ma­nau, kad eks­per­tų iš­va­das nu­spręs­ta už­sa­ky­ti dau­giau to­dėl, kad Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai rei­kė­jo žvilgs­nio iš ša­lies“, – ti­ki­na J.Šu­ke­vi­čie­nė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1649"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559544347"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>klausimėlis</span> - Pir, 2019-03-06 - 09:45</p> </li> <a href="/comment/1649#comment-1649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1649#comment-1649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei pirmojo Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei pirmojo Alytaus bendruomenei taip svarbu išlaikyt mokyklą anapus Nemuno, tai kodėl jie vaikus mokytis į centrą veža? Didžiuliame pastate gal šimtas mokinukų liko. Vaikų namus panaikinus nėra kam ten mokytis faktiškai. Nusibodo tie rypavimai "nenaikinkit švietimo židinėlio". Gerai, kad ekspertizę užsakė. Nes vietoje kuris vadovas garsiau rėkia ar turi partinį užnugarį -to ir tiesa. Dar aną kadenciją taip reikėjo padaryt, seniai visi būtų užmiršę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1649" token="pyFoHJoiFYM_LbFr-mT9_axyDCsOGIAqziaKKBJ8JRY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1648"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559541651"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2019-03-06 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/1648#comment-1648" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1648#comment-1648" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sutinku su komentatoriaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sutinku su komentatoriaus nuomone, kad reikia uždaryti tas mokyklas, "kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas", nes tai reiškia, kad tos mokyklos ne tik pustuštės, bet jau beveik visai tuščios ir mes mokame už tuščio pastato išlaikymą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1648" token="tPeojBaBi7N5uyU4_qnFo6aYfFTHkvG_Xku6P-i8cYs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1646"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559436703"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Trūksta žodžių</span> - Sek, 2019-02-06 - 03:51</p> </li> <a href="/comment/1646#comment-1646" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1646#comment-1646" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">visi žino, kad reikia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>visi žino, kad reikia uždaryti mažiausiai 2 mokyklas, bet už tai dar miestas sumokės kažkam 14 000 eurų. Ar tikrai neturime kur dėti pinigų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1646" token="7tlPJ6Ec1rFA9gZKQo-2XiMRmdOK4L3Aul69NOiHbKI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1644"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559391479"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasiūlymas</span> - Šeš, 2019-01-06 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/1644#comment-1644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1644#comment-1644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uždaryti reikia tikrai 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uždaryti reikia tikrai 2 mokyklas. O kurias, net galvoti nereikia, nes vėl, aišku, prieštaraus uždaromų mokyklų bendruomenės. Reikia uždaryti tas mokyklas, kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas. Išimtį reikėtų padaryti tik Pirmo Alytaus vienintelei mokyklai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1644" token="e34Iq2hED4mnRmNHV9gVgu02_dkDR8EUc6mhArXrHiY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1642"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559374832"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pripažinkim</span> - Šeš, 2019-01-06 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/1642#comment-1642" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1642#comment-1642" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, ir be brangių ekspertų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, ir be brangių ekspertų aišku, kad bent dvi mokyklas Alytuje privalome uždaryti. Klausimas tik-kurias.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1642" token="w3uG6Vb2VOyixg4rxTFe3OciW_OZyIKX6bg43Wjy5u8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=631&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cMTRQOoAur8EGKIkhQ-1BEVAru9wY0DTvTIzHaSI8TE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 May 2019 14:43:22 +0000 vyrredaktorius 631 at https://www.alytausnaujienos.lt Vy­tuo­lis Va­lū­nas grįž­ta į bu­vu­sias pa­rei­gas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tuo-lis-va-lu-nas-griz-ta-i-bu-vu-sias-pa-rei-gas-aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bes-ad-mi-nist-ra <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6113291" rel="bookmark"> Nr. <span> 61(13291) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Valunas.JPG?itok=T8xMTv1k" width="344" height="287" alt="Vy­tuo­lis Va­lū­nas" title="Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Jo pa­tir­tis bus la­bai rei­ka­lin­ga“</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos li­ko lais­vos da­bar­ti­nei jo ve­dė­jai Rim­vy­dai Ali­šaus­kie­nei pa­čios pra­šy­mu pa­si­trau­kus iš šio pos­to. Ji sky­riui va­do­vau­ja nuo 2017-ųjų rug­sė­jo pra­džios, o nuo bir­že­lio pra­džios R.Ali­šaus­kie­nė taps Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo vie­na iš pa­va­duo­to­jų.</p> <p>Toks da­bar­ti­nės sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų pa­si­kei­ti­mas įtvir­tin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų spren­di­mu. Jų spren­di­mu V.Va­lū­nas tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ke­lia­mas iš Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pos­tą bir­že­lio 4-ąją.</p> <p>V.Va­lū­nas pa­tvir­ti­no, kad bir­že­lio pra­džio­je grįž­ta į bu­vu­sią dar­bo­vie­tę – mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį, juk Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui va­do­va­vau 21 me­tus ir 3 mė­ne­sius. Tai dar­bo­vie­tė, ku­rio­je iš­dir­bau dau­giau­sia me­tų. Ma­nau, kad ir me­ras ma­ne pa­kvie­tė dėl tu­ri­mos pa­tir­ties.“</p> <p>Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­kė, kad V.Va­lū­ną vėl tap­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju pa­kvie­tė kaip žmo­gų, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą: „Jo kan­di­da­tū­ra ap­tar­ta ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. Ma­nau, lau­kia švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ir jo pa­tir­tis švie­ti­mo sri­ty­je bus la­bai rei­ka­lin­ga.“</p> <h2>Pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu</h2> <p>V.Va­lū­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tuo­me­čio Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pa­li­ko 2017-ųjų ko­vo pra­džio­je ša­lių su­si­ta­ri­mu su ta­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­siu Vy­tau­tu Jast­rems­ku. Prieš šį su­si­ta­ri­mą ve­dė­jas kal­bė­jo ir su bu­vu­siu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.</p> <p>Tuo me­tu iš V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tų kai ku­rių na­rių bu­vo pa­si­gir­dę gar­sių kal­bų dėl švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, daug kri­ti­kos pa­žer­ta Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui. Ta­čiau švie­ti­mo tin­klas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­los me­tu taip ir ne­bu­vo op­ti­mi­zuo­tas.</p> <p>V.Va­lū­nas yra sa­kęs, kad iš Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ne sa­vo ini­cia­ty­va, bet tuo­me­čiam mies­to me­rui tuoj po inau­gu­ra­ci­jos pa­reiš­kęs, jei bus no­ri­ma, kad jam rei­kia pa­si­trauk­ti, jis tai ga­lin­tis pa­da­ry­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu.</p> <p>Iš­ėjęs iš dar­bo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je jis at­si­dū­rė vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­ve ir il­gai be dar­bo ne­bu­vo, tu­rė­jo aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, o pa­si­rin­ko va­do­va­vi­mą Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui. Šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti 2017-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je.</p> <p>„Jau­čiuo­si jau pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­jęs Laz­di­jų kraš­te, vis­gi kas­dien iš Aly­taus į Laz­di­jus ir at­gal rei­kia nu­va­žiuo­ti ne­ma­žai ki­lo­met­rų, ap­si­spren­džiau pa­si­rink­ti dar­bą Aly­tu­je“, – tvir­ti­no 58-erių V.Va­lū­nas.</p> <p>Jis Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs is­to­ri­jos dės­ty­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą ir pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją. Dau­giau kaip 25-erius me­tus pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui.</p> <p>Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/na-60%20Valunas%20IMG_5395_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-616-zyhFzBxWk7I" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/na-60%20Valunas%20IMG_5395_0.JPG" width="3027" height="3706" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1671"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559910645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Siaubas</span> - Pen, 2019-07-06 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1671#comment-1671" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1671#comment-1671" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis tai nesusipratimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis tai nesusipratimas kažkoks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1671" token="i04i2eF2A0NvunjSTqz9YlWAV1f06e0vHP06tVwmYAI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1583"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558883686"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bebrų daug </span> - Sek, 2019-26-05 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/1583#comment-1583" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1583#comment-1583" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuj. Jie nekalti tačiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuj. Jie nekalti tačiau apsėsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1583" token="ykdAk7dZWjadbZtuhGZxX_Tjb4KbiRDz0sIXExzPu7I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1576"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558807607"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Apgailėtina</span> - Šeš, 2019-25-05 - 21:06</p> </li> <a href="/comment/1576#comment-1576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1576#comment-1576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Socdemai neturi nei idėjų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Socdemai neturi nei idėjų nei žmonių. Nu socdemų bebras visada liks bebru, nesvarbu ar jam 16 ar 36. Miesteli, laikykis!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1576" token="cVYFYYjTAyLfPL-p5kF3D27qdymPuOY-g9fR3JvLEsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1571"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558712583"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>patirtis</span> - Pen, 2019-24-05 - 18:43</p> </li> <a href="/comment/1571#comment-1571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1571#comment-1571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patirtis patirtim. Bet dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patirtis patirtim. Bet dėl švietimo pertvarkų, kur visos savivaldybės reaguojant į gyventojų mažėjimą pasidarė, Alytuj problema daug paprastesnė. Reiškia klausimus dėl švietimo pertvarkų tarybai gali teikt pagal tarybos veiklos Reglamento 104 p. tik savivaldybės administracijos direktorius, 27 tarybos nariai įskaitant ir merą -tarybos narį, savivaldybės kontrolierius. Pats švietimo skyriaus vedėjas, nežiūrint kas tam poste bebūtų, jis tik sprendimo projektą gali teikt savivaldybės administracijos direktoriui. Vykdydamas pagal kompetenciją pareigas. Pagal kurias jam kas mėnesį ateina informacija apie būklę visose švietimo įstaigose. Kur kiekviena įstaiga kas mėnesį teikia ataskaitas su analize ir pasiūlymais švietimo skyriaus kuruojančiam specialistui. Tas savo range analizuoja ir su pasiūlymais teikia švietimo skyriaus vedėjui. Anas vėl apibendrintai analizuoja ir siūlymus teikia savivaldybės administracijos direktoriui. O šis, jei trūksta kompetencijos patiems spręst, teikia siūlymus tarybai svarstyt. Tai yra labai paprasta. Iš ko aišku, kad tikslią informaciją apie kas mėnesį -per metus -per kadenciją mažėjantį mokinių skaičių jie žino. ir susiduria su situacija. Bet per partijas pagrinde dominuoja pedagogai. Jie gerai organizuoti ir priešingai nei verslininkai kur per rinkimus beveik atvirai špyguojasi, pedagogai kultūringai esmėj po kelias partijas pasiskleidę. Šiuo metu tai socdemų ir konservatorių partijos. Vyraujančios taryboje ir valdžioje. Ir čia sustoja iniciatyvos iki šiol. Kur jaučiasi bendra miesto problema. Daugelis prieš pensijinio amžiaus ir nėra kur eit. Su verslais Alytuj striuka -bankrotais alsuoja. Vienok jau daugėja mokyklų, kur dėl mokinių mažėjimo vis tiek daugėja pedagogų, kur pamokų neužtenka visiems. Reiškia nervai, kas bus ryt/poryt. Ir čia V.V. patirtis -nieko nauja. Anose kadencijose ne kartą perspėjo tarybą, reikia švietimo pertvarkų, arba link bankroto artėja... Ir tą puikiai žino dauguma šios tarybos narių. Kurie, visi 27 tarybos nariai, būtent ir ATSAKINGI už kas vyksta, ir kas vyks švietime? O V.V. nėra tarybos narys. Ir už tarybos išimtinę kompetenciją sprendimų priimt negali. Taip sakant Alytuje mada bėgt nuo problemos ją didinant - na kiek gi galima? Apsimetinėt patiems sau sunkinant.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1571" token="jXx30vfKOQEQKm9E0kH-LHS9zsNiRrQOByi08j8oTIA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=616&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_O8KvKzrd-5TCPZ-DCcNegRNzpPuEmZDGt7Lx6tSGXY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 May 2019 14:20:28 +0000 vyrredaktorius 616 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė tu­ri bū­ti at­leis­ta https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ko-le-gi-jos-di-rek-re-tu-ri-bu-ti-leis-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (8)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/59-13289" rel="bookmark"> Nr. <span> 59 (13289) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Remeikiene.jpg?itok=EECLzWad" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Danutė Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ape­lia­ci­nį skun­dą pa­tei­kė ko­le­gi­ja</h4> <p>D.Re­mei­kie­nė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są yra lai­mė­ju­si 2008-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je ir 2013-ųjų va­sa­rio vi­du­ry­je.</p> <p>Jai sėk­min­gas bu­vo ir pra­ėju­sių me­tų ko­vo vi­du­ry­je vy­kęs kon­kur­sas. D.Re­mei­kie­nė vie­nin­te­lė sie­kė va­do­vau­ti šiai švie­ti­mo įstai­gai dar pen­ke­rius me­tus ir kon­kur­są lai­mė­jo.</p> <p>Tuo­jau po kon­kur­so jo re­zul­ta­tais su­si­do­mė­jo tuometė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, nes, pa­gal Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą, tas pats as­muo tos pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li bū­ti ren­ka­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės ir ne anks­čiau kaip po 5 me­tų nuo pas­ku­ti­nės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, jei­gu pas­ku­ti­nė ka­den­ci­ja bu­vo iš ei­lės an­tra.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja iš kar­to po ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­riuos vyk­dė ko­le­gi­jos ta­ry­ba, krei­pė­si į ko­le­gi­ją pra­šy­da­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie šiuos rin­ki­mus ir jų or­ga­ni­za­vi­mą. Po to mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tus spren­di­mus dėl per­nykš­čio ko­vo vi­du­ry­je vy­ku­sių di­rek­to­riaus rin­ki­mų, ku­rių re­zul­ta­tai lė­mė D.Re­mei­kie­nės per­ga­lę.</p> <p>Ko­le­gi­ja di­rek­to­rės iš­rin­ki­mą mo­ty­va­vo tuo, kad ji, kaip šios vie­šo­sios įstai­gos di­rek­to­rė, iš­rink­ta ant­rai ka­den­ci­jai, prieš tai ji va­do­va­vo biu­dže­ti­nei įstai­gai Aly­taus ko­le­gi­jai.</p> <p>Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džio­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nu­tar­ta pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų spren­di­mus, ku­riais re­mian­tis D.Re­mei­kie­nė bu­vo iš­rink­ta ko­le­gi­jos di­rek­to­re: ko­le­gi­jos aka­de­mi­nės ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos tin­ka­mu­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir ko­le­gi­jos ta­ry­bos spren­di­mą dėl jos iš­rin­ki­mo ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas.</p> <p>Teis­mas to­kį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvelg­da­mas į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me reg­la­men­tuo­tą aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vų rinkimų tvar­ką ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, kad net esant es­mi­nei šių įstai­gų per­tvar­kai, va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mo pri­va­lu lai­ky­tis. Kon­sta­tuo­ta, kad joks tei­sės ak­tas ne­nu­ma­to iš­im­čių dėl vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čiaus, kai kei­čia­si to­kios mo­kyk­los tei­si­nė for­ma.</p> <p>Ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų pri­im­to spren­di­mo Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė Aly­taus ko­le­gi­ja. Pra­šy­ta pa­nai­kin­ti mi­nė­to teis­mo spren­di­mą ir ci­vi­li­nę by­lą nu­trauk­ti ar­ba pri­im­ti nau­ją spren­di­mą.</p> <p> </p> <h4>Vakar įsigaliojo teismo nutartis</h4> <p>Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė nu­tar­tį, ne­pa­lan­kią Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rei. Ne­pa­keis­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mo da­lis dėl ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­tų ko­le­gi­jos val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tų spren­di­mų, pa­gal ku­riuos D.Re­mei­kie­nė iš­rink­ta di­rek­to­re.</p> <p>Pa­nai­kin­ta vie­ti­nio teis­mo spren­di­mo da­lis, ku­ria pri­pa­žin­ta ne­ga­lio­jan­čia D.Re­mei­kie­nės, kaip di­rek­to­riaus kon­kur­so lai­mė­to­jos, ir Aly­taus ko­le­gi­jos su­da­ry­ta ter­mi­nuo­ta dar­bo su­tar­tis ir ko­le­gi­ja įpa­rei­go­ta nu­trauk­ti šią su­tar­tį.</p> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mas pažymėjo, kad dar­bo su­tar­tis pri­pa­žin­ti­na ne­ga­lio­jan­čia nuo teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo mo­men­to, nuo to lai­ko tu­ri bū­ti nu­trauk­ta ir dar­bo su­tar­tis.</p> <p>Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­ta, jog dar­bo su­tar­tis pri­va­lo bū­ti nu­trauk­ta be įspė­ji­mo, kai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams ir šių prieš­ta­ra­vi­mų ne­ga­li­ma pa­ša­lin­ti, o dar­buo­to­jas ne­su­tin­ka bū­ti per­kel­tas į ki­tą to­je dar­bo­vie­tė­je esan­čią lais­vą dar­bo vie­tą. Taip pat nu­ro­dy­ta ir ki­ta Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta – dar­bo su­tar­tį pri­va­lu nu­trauk­ti ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas nuo ati­tin­ka­mo do­ku­men­to, šiuo at­ve­ju teis­mo nu­tar­ties ga­vi­mo ar su­ži­no­ji­mo apie šį do­ku­men­tą.</p> <p>Va­kar pri­im­ta Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo tą pa­čią die­ną, ne­pai­sant, ar bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.</p> <p>Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­tu­je vei­kian­čios ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius va­kar sa­kė, kad di­rek­to­rės klau­si­mas bus spren­džia­mas su­si­pa­ži­nus su Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi. Jis tvir­ti­no ži­nan­tis Dar­bo ko­dek­se nu­ma­ty­tus ter­mi­nus dėl dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo.</p> <p>D.Re­mei­kie­nė an­trą ka­den­ci­ją yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė. Į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą ji bu­vo iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą – kaip vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vė.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1521"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558277121"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kolegijai</span> - Sek, 2019-19-05 - 17:45</p> </li> <a href="/comment/1521#comment-1521" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1521#comment-1521" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vadovė gerai dirbo. Cesiulis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vadovė gerai dirbo. Cesiulis nečystas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1521" token="vOxmm_8ms2rxRFrixsLFDKHhmLSXPW-LH-Pug8NrItg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1520"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558267190"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kolegija</span> - Sek, 2019-19-05 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/1520#comment-1520" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1520#comment-1520" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis padarė studentiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis padarė studentiai vaika meluija kad ne jo vaikas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1520" token="0PqFVNovugp79l6kPI4R6Y8LOzRU_4uPAf7MHLmzpug"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1519"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558263226"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuog I Alytaus</span> - Sek, 2019-19-05 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/1519#comment-1519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1519#comment-1519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugėla socdemų vogė. Šitas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugėla socdemų vogė. Šitas socdemas nuog kolegijos vagis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1519" token="NMte6iff9SHPTq0J2YJ-TfVhuC8mcw3ApiBhMKsmayU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1518"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558261505"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nijolė</span> - Sek, 2019-19-05 - 13:25</p> </li> <a href="/comment/1518#comment-1518" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1518#comment-1518" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Direktorė dar normali. Bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Direktorė dar normali. Bet tas Cesiulis tai viską už pinigus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1518" token="OuDFZ5G1aCnFgdCTb032MpiHm_UkS2HFZv77H1pYy9c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1514"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558232636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Danutė</span> - Sek, 2019-19-05 - 05:23</p> </li> <a href="/comment/1514#comment-1514" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1514#comment-1514" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gaila, tokių žmonių</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gaila, tokių žmonių</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1514" token="Uc4D0rsjvIWfvWctKt2wLtCFXB54sPH7ZlHik6UvovI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1512"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558195661"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>. Nesuprantu</span> - Šeš, 2019-18-05 - 19:07</p> </li> <a href="/comment/1512#comment-1512" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1512#comment-1512" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kuo čia dėtas Remeikienė ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kuo čia dėtas Remeikienė ir nauja miesto taryba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1512" token="T6uhn70Of3TFAfJL3VR829TCuUSxqSwY2LPuI9VFHds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1506"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558112523"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kaipgi</span> - Pen, 2019-17-05 - 20:02</p> </li> <a href="/comment/1506#comment-1506" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1506#comment-1506" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai paskaitai. Vienintele…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai paskaitai. Vienintele konkurse dalyvavo, ja treciai kadencijai isrinko. Paskui Alytaus kolegija pateike apeliacini skunda, lyg Remeikiene ne prie ko. Ar ne ji viskam ir vadovavo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1506" token="wmP05IyopbrySkB3GsOzs2YwCzCltfOenm2ffSuMxi0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1505"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558110789"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nepasakysi</span> - Pen, 2019-17-05 - 19:33</p> </li> <a href="/comment/1505#comment-1505" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1505#comment-1505" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepasakysi, kad naujai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepasakysi, kad naujai Alytaus miesto tarybos kadencijai sėkminga pradžia....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1505" token="6m6DQ8PnxTn_jkLMZXwOIXOiWzb-j0tORgpUNuOXmlw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=600&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n0G17-7zQLfyoeVbVqqzLORmt6-yRCzzyUrULPQt9O4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 May 2019 15:31:10 +0000 vyrredaktorius 600 at https://www.alytausnaujienos.lt Kalbėti angliškai – vos per du vasaros mėnesius! https://www.alytausnaujienos.lt/kalbeti-angliskai-vos-du-vasaros-menesius <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13284" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13284) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/ERA_4004_0.jpg?itok=oLzg8P0Z" width="344" height="287" alt="„American English School“ " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sų po­rei­kis au­ga. Vi­si ti­ki­si kur­sų me­tu iš­mok­ti kuo dau­giau kal­bė­ti ir su­pras­ti sa­vo pa­šne­ko­vą. Šne­ka­mo­ji kal­ba vi­sa­da bu­vo vi­siems pri­ori­te­tas – dau­gu­ma no­ri iš­mok­ti kal­bė­ti, o gra­ma­ti­kai dė­me­sio skir­ti ne­lin­kę. Va­sa­ros šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sai – pui­ki ga­li­my­bė pa­to­bu­lin­ti sa­vo an­glų kal­bos ži­nias ir iš­mok­ti nau­jų žo­džių, fra­zių, pa­to­bu­lin­ti ta­ri­mą, įgau­ti dau­giau drą­sos kal­bė­ti an­gliš­kai“, – sa­kė AMES Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė. </p> <p>Bir­že­lio mė­ne­sį star­tuo­sian­čių šne­ka­mo­sios kal­bos kur­sų truk­mė – du mė­ne­siai, du kar­tus per sa­vai­tę.</p> <p>Šiuo me­tu ren­ka­mos A1–B2 ly­gio gru­pės. Gru­pės ne­di­de­lės – 4–8 žmo­nių. Už­si­ė­mi­mų me­tu dau­giau­sia dė­me­sio bus ski­ria­ma kal­bė­ji­mo įgū­džių la­vi­ni­mui ir svar­biau­sia – ne­bus jo­kių va­do­vė­lių. Pro­ga kal­bė­ti an­gliš­kai bus su­teik­ta kiek­vie­nam kur­sų da­ly­viui.</p> <p>„Kal­bė­ji­mo kur­sų te­mos bus pa­pras­tos, ku­rių daž­niau­siai pri­rei­kia vyks­tant į už­sie­nį atos­to­gau­ti, į ko­man­di­ruo­tes ar dar­be ben­drau­jant su už­sie­nio part­ne­riais“, – tei­gė V.Ka­kaus­kie­nė.</p> <p>Šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sus ves pa­ty­rę ir pro­fe­sio­na­lūs dės­ty­to­jai. Jie kur­sų lan­ky­to­jams pa­dės iš­mok­ti dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, pa­klaus­ti in­for­ma­ci­jos, pa­tars, kaip leng­viau iš­si­suk­ti iš keb­lių si­tu­a­ci­jų, kai ne­ži­nai, kaip at­sa­ky­ti an­gliš­kai.</p> <p>Dėl šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos kur­sų va­sa­rą ga­li­ma kreip­tis te­le­fo­nu +370 624 02 989, el. pa­štu – aly­tus@ames.lt ar­ba at­vyk­ti ad­re­su – Nau­jo­ji g. 3, Aly­tus (3 aukštas stik­li­nia­me pa­sta­te).</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=597&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MRY1I87aFdlBKVNmmSjw6QVVGG3HybEaRC7OKcPqahc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 May 2019 13:32:38 +0000 vyrredaktorius 597 at https://www.alytausnaujienos.lt Padovanokite savo vaikams neišdildomų vasaros įspūdžių anglų kalbos dienos stovykloje! https://www.alytausnaujienos.lt/padovanokite-savo-vaikams-neisdildomu-vasaros-ispudziu-anglu-kalbos-dienos-stovykloje <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13284" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13284) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/4.jpg?itok=vQACKsqR" width="344" height="287" alt="stovykla" title="Stovykloje vietų skaičius ribotas ir jų sparčiai mažėja, todėl norintieji pasirūpinti turiningomis savo vaikų vasaros atostogų akimirkomis dar gali tą padaryti užsiregistruodami telefonu 8 624 02989, el. paštu – alytus@ames.lt arba atvykdami adresu – Naujoji g. 3, Alytus (3 aukštas stikliniame pastate)." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Tai puiki galimybė smagias 6–11 metų vaikų pramogas suderinti su anglų kalbos lavinimu per žaismingas veiklas. Pasirūpinome tiek gardžiais vaikų pietumis, užkandžiais, tiek turiningu vaikų užimtumu, tiek jų saugumu, todėl tėveliai, būdami darbe, tikrai galės būti ramūs dėl savo atžalų“, – sakė AMES Alytaus filialo vadovė Viktorija Kakauskienė.</p> <p>Stovyklos metu vyks anglų kalbos pamokėlės susipažinimo, naujų draugų, kūno dalių, gamtos ir gyvūnų, maisto, pomėgių, išvaizdos, augintinių, sporto temomis. Mažiausieji anglų kalba mokysis spalvų, raidžių ir skaičių. Per penkias stovyklos dienas iš viso vyks 20 pamokėlių po 45 minutes.</p> <p>Stovyklos organizatoriai pasirūpins vaikų priešpiečiais – gardžiais užkandžiais, gėrimais, o po sočių pietų „Lulu Grill“ kavinėje vaikų lauks smagūs užsiėmimai – žaidimai, sportas, išvykos į Alytaus miesto parkus ar kitas lankytinas vietas.</p> <p>Stovykla veiks darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., tačiau į darbus skubančių tėvelių vaikų stovyklų organizatoriai jau lauks ir nuo 8 val.</p> <p>Pirmoji stovyklos pamaina startuos jau birželio 10 dieną, antroji – 17, trečioji – liepos 1 ir paskutinė – liepos 8 dieną.</p> <p>Stovykloje vietų skaičius ribotas ir jų sparčiai mažėja, todėl norintieji pasirūpinti turiningomis savo vaikų vasaros atostogų akimirkomis dar gali tą padaryti užsiregistruodami telefonu 8 624 02989, el. paštu – <a href="mailto:alytus@ames.lt">alytus@ames.lt</a> arba atvykdami adresu – Naujoji g. 3, Alytus (3 aukštas stikliniame pastate).</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/4_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-591-zyhFzBxWk7I" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/4_0.jpg" width="640" height="480" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/ERA_4004.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-591-zyhFzBxWk7I" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/ERA_4004.jpg" width="640" height="480" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=591&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jNsfjVM4D2gAYfa1rhEzye_zBhK10uOh8aI_1HyRReA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 May 2019 07:37:40 +0000 vyrredaktorius 591 at https://www.alytausnaujienos.lt Vy­tuo­lis Va­lū­nas tu­ri tris dar­bo pa­siū­ly­mus Aly­tu­je https://www.alytausnaujienos.lt/vy-tuo-lis-va-lu-nas-tu-ri-tris-dar-bo-pa-siu-ly-mus-aly-tu-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13282" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13282) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/na-20%20Valunas%20IMG_5427.jpg?itok=XLeAA4h7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Vytuolis Valūnas: „Manau, jau pakankamai padirbėjau Lazdijų krašte. Jūs paskaičiuokit, kiek turiu kasdien nuvažiuoti iš Alytaus į Lazdijus – beveik šimtą kilometrų, per mėnesį susidaro du tūkstančiai kilometrų.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>58-erių aly­tiš­kis V.Va­lū­nas, Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jęs is­to­ri­jos dės­ty­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą ir pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­siam Švie­ti­mo sky­riui, da­bar re­or­ga­ni­zuo­tam į Švie­ti­mo ir spor­to, va­do­va­vo 21 me­tus ir 3 mė­ne­sius.</p> <p>Jis šias pa­rei­gas 2017-ųjų ko­vo pra­džio­je pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu su bu­vu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Jast­rems­ku, o prieš šį su­si­ta­ri­mą kal­bė­ta­si ir su bu­vu­siu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.</p> <p>„Tai bu­vo ne ma­no ini­cia­ty­va. Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tuoj po inau­gu­ra­ci­jos tuo­me­ti­niam me­rui pa­sa­kiau, jei jis ma­tys, kad man rei­kia trauk­tis iš pa­rei­gų, aš pa­si­ren­gęs jas pa­lik­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu“, – pri­si­mi­nė V.Va­lū­nas.</p> <p>Tuo me­tu iš V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tų kai ku­rių na­rių bu­vo pa­si­gir­dę gar­sių kal­bų dėl švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, ne­ma­žai kri­ti­kos pa­žer­ta Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui, ta­čiau tin­klas ne­bu­vo op­ti­mi­zuo­tas, nors ve­dė­jas ir bu­vo pa­keis­tas.</p> <p>V.Va­lū­nas, at­si­dū­ręs vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­ve, il­gai be dar­bo ne­bu­vo. Jam bu­vo pa­siū­ly­tos at­si­lais­vi­nu­sios Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos, ku­rias jis už­ėmė 2017-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu V.Va­lū­nas Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams pa­reiš­kė no­rą pa­si­trauk­ti iš ei­na­mų pa­rei­gų, ir bir­že­lio 3-io­ji bus pas­ku­ti­nė jo dar­bo die­na Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.</p> <p>„Ma­nau, jau pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­jau Laz­di­jų kraš­te. Jūs pa­skai­čiuo­kit, kiek  tu­riu kas­dien nu­va­žiuo­ti iš Aly­taus į Laz­di­jus – be­veik šim­tą ki­lo­met­rų, per mė­ne­sį su­si­da­ro du tūks­tan­čiai ki­lo­met­rų. Tu­riu tris dar­bo pa­siū­ly­mus Aly­tu­je. Kai iš­ėjau iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, tu­rė­jau aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, ta­da pa­si­rin­kau Laz­di­jus“, – pa­sa­ko­jo V.Va­lū­nas.</p> <p>Jis da­bar­ti­nių dar­bo pa­siū­ly­mų Aly­tu­je ne­ko­men­ta­vo, bet jie vi­si yra su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1463"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557573525"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>k</span> - Šeš, 2019-11-05 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/1463#comment-1463" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1463#comment-1463" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pagal mokiniu skaiciu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pagal mokiniu skaiciu mokyklu per dauk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1463" token="GH4yNScGNYSXMk6pM0yVfN-3sckt3GjZ5d-ck56_OgA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1443"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557334070"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pavyzdys</span> - Tre, 2019-08-05 - 19:47</p> </li> <a href="/comment/1443#comment-1443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1443#comment-1443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai kaip praėjusioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai kaip praėjusioje kadencijoje Kauno miesto savivaldybėje vykdė švietimo reformą. Prieš Kauno miesto taryboje priimant sprendimą dėl švietimo reformos tarybos komitetuose buvo pateiktas švietimo reformos planas. Ten gavosi paretint kelias mokyklas. Konservatoriai prieš pakilo. Tada jiems prieš akis pateikė savivaldybės kontrolieriaus išvadas ir sakė. Pateikit savo siūlymus kaip efektyviau. Po to konservatoriai nei žodžio prieš neprabilo. Taryboje reformą urmu tvirtino. O kas Alytuje vyksta - nesibaigianti veiklos imitacija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1443" token="41HY7V0ua_yUQPakR6D3mDvqTGjJNQoD9w5GAwu_OS8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1442"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557318659"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivaldybei</span> - Tre, 2019-08-05 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/1442#comment-1442" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1442#comment-1442" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldybės internetinėje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldybės internetinėje svetainėje buvusios kadencijos Antikorupcinė komisija kaip priklauso nėra pažymėta. Nes naujos dar nėra taryboje patvirtinta. Vienok yra senos sudėties savivaldybės Etikos komisija pažymėta. Kur dar taryboj nauja nepatvirtinta, bet ir ši jau neegzistuoja. o rodo svetainėj. Nors tai ne pirmo svarbumo problema, vienok rodo, kad elementariuose dalykuose sunku susivokt. Nes tai pagal kompetencijas turėtų sugebėtų suvokt ir ištaisyt nauji atseit jauni į postus atėję... Bet... Kaip ir straipsnį laukia gal, kol šis grįž ir už juos švietimo pertvarką padarys? Taip sakant jaunimas imdami postus tik gerus atlyginimus nori gaut, o štai už juos padaryt turi anie... Iš kurių retkarčiais ir patys pasišaipo tas pats kas spiaudo į šulinį, iš kurio tik patys ir atsigert sugeba...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1442" token="baXewRxDrMtXIjCNT3R1Xe8WsPCPxwQfUEtj7hE59W0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1441"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557317124"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>normaliai</span> - Tre, 2019-08-05 - 15:05</p> </li> <a href="/comment/1441#comment-1441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1441#comment-1441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Po rinkimų kaip buvo aišku,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Po rinkimų kaip buvo aišku, kad socdemai valdžioje, galėjo jau buvusios kadencijos tarybos posėdžiuose socdemai inicijuot. Siūlyt merui teikt tarybai pavest savivaldybės kontrolieriui atlikt finansinius auditus įdomiausiose srityse. Tai yra švietimo sritį, šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys". Ir iš kart pradėjus dirbt naujai tarybai būt turėję kontrolieriaus išvadas su galimais sprendimų variantais dėl švietimo pertvarkų, šilumos tinklų ir ,,Dzūkijos vandenys". Kur po nepriklausomais valdybose nepaprasti. Nes tik tarybos išimtinė kompetencija spręst savivaldybės institucijų plėtros reikalus. Bet ...mandri kaip anoje, taip ir šioj kadencijoj. Nepasiruošę pradėjo, klampinasi dubliuodami kur jau buvo galima padaryt.. Regis iš ,,Dzūkijos vandenys" ateina siūlymai brangint šaltą vandenį... O ir nauja taryba tik paskui įvykius ir dar kažin kokia kryptim pasuks? Ar tik erzinsis vietoj savalaikių ir kokybiškų sprendimų priėmimų? Ar tik imituos, o eiliniams alytiškiams ir toliau blogės? Kol kas blogėjimo kryptim...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1441" token="wNIDFoxuU_UIgg80CzM3jhgYUO20OLnd_VRSOLQ8rdA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1440"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557315994"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ir</span> - Tre, 2019-08-05 - 14:46</p> </li> <a href="/comment/1440#comment-1440" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1440#comment-1440" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir jei Alytaus mieste taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir jei Alytaus mieste taryba drįsta atlikt rimtą švietimo reformą gal, tarpusavį susikerta ir su patirtim didžiausios partijos kaip socdemų ir konservatorių. Kur pedagogai gal neišlaikę primins socdemų ir konservatorių patekusiems į valdžią, kieno balsais išėjo ir ima postus su gerais atlyginimais ir kuriuose regis nelabai ir suvokia ką daryt? O gyvent Alytuje norisi visiems. Nes esmėj apie pusę esamų švietimo įstaigų perteklius pagal didėjantį gyventojų, o kartu ir mokinių mastą. Po ko gal taryboje neliks kur vieni su kitais kiek nors normaliau gali kalbėtis? kaip pas konservatorius jau dabar 4 taryboje ir jei dar derybines grupes daro derėtis kurie iš jų ten tokia ar anie, tai čia iki begalybės galima įsivelti klabėt, derėtis ir nesustot kol yra kam.. Panašiai prie šio taško ir socdemai artinasi..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1440" token="VyxFlL6A28RTJhZ7BxObiAYo51TVnmjh5Z1LGP7AQv4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1439"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557314306"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sprendimai</span> - Tre, 2019-08-05 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/1439#comment-1439" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1439#comment-1439" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visur kitur sunkesni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visur kitur sunkesni sprendimai, kad ir dėl švietimo reformos daromos labai labai paprastai. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2p., 10) - meras, Reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti tarybai pavesti savivaldybės kontrolieriui atlikti veiklos plane nenumatytą švietimo sistemos finansinį ir veiklos auditą, priima kontrolieriaus pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių išvadų svarstymą savivaldybės komitetų ir tarybos posėdžiuose. Ir pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - taryba pagal išimtinę kompetenciją tvirtina kontrolieriaus audito pagrindu ir patys išanalizavę parinkę geriausius variantus švietimo reformą. Apie tai per atskaitingumą visuomenei per žiniasklaidą. Kad informuotų visuomenę apie kas ir dėl ko vyksta. Ir visur tai atlikę be jokių problemų. O Alytuje ir prie naujos valdžios, kur su didele patirtim, atsiprašant tie patys cirkai tęsiasi.. Užstrigę elementariuose dalykuose ir kol kas pakilt -nesimato. Tai yra nei patys daro, nei nesugeba regis pasinaudot ir eilinių alytiškių siūlymais. Kaip spręst miesto problemas pagal šiuolaikinį savivaldos lygį. Praktiškai ir nauja kadencija atsilikinėja pagal savivaldos vystymo tempus net nuo gretimų kaimiškų savivaldybių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1439" token="DlGKQFA8lASUIWt4DJwlknAiDzaK92-5YQjxgAi-1CQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1437"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557303436"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - Tre, 2019-08-05 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/1437#comment-1437" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1437#comment-1437" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nesirūpinant Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nesirūpinant Alytaus ekonomikos gerinimu su kas dieną vis daugiau mažėja gyventojų. Reiškia ir mokinių mažėja. Reiškia ir kol kas dar išlaikomose perteklinėse mokyklos su kas dieną vis daugėja pedagogų. Kur dėl mokinių mažėjimo vis mažiau apkrauti darbo valandomis. Reiškia ir tarp likusių pedagogų įtampa. Kurie liks dar, kad ryt/poryt dar jiems užtektų pamokų. Kaip ir dalis lieka kaip ir nereikalingais. Trumpiau Alytus nieko neapgauna per savivaldą neatsakingai elgdamiesi. Apart patys save.. Per ką daugėja likusių kur neaišku, kaip ryt/poryt bus... Ir reikia pripažint, žiauriai kaip stagnacinis miestas. Nei į priekį valdžioje esantys, bet nepraeis ir kiti kur gal ir sugeba. Užsisklendę ir...kiek gali imituoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1437" token="03pboQLXRKKFQEBoY0N-06zkjnRkcmChcsgGcNqlYnQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1432"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557298133"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pertvarkos</span> - Tre, 2019-08-05 - 09:48</p> </li> <a href="/comment/1432#comment-1432" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1432#comment-1432" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visur švietimo pertvarkas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visur švietimo pertvarkas atlikę, išskyrus Alytų. Nes tai paprasta. Savivaldybėje lėšos turi būt efektyviai naudojamos. Ir to kitur siekia. Tik ne Alytuj. Reiškia pagal kompetencijas kas mėnesį visos švietimo įstaigos informuoja savivaldybės švietimo skyrių. Kiek kur mokinių pakito. Ir iš kart pagal kompetenciją švietimo skyrius informuoja savivaldybės administracijos direktorių teikdami problemų sprendimus. Su šiais sprendimais pagal tarybos Reglamento 105 p. tarybai svarstyt klausimus teikia tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius. Reiškia su panašiais siūlymais jau anose kadencijose į mero lygį, kuris vizuoja teikiamus tarybai svarstyt sprendimus ar ne, priklauso. Ar bus svarstomi tarybos posėdžiuose, ar ne. Savo laiku ir V.V. būdamas švietimo skyriaus vadovu ir per žiniasklaidą girdėjosi. Jei nereaguojama į mokinių mažėjimą - tik didės finansinės problemos savivaldybėje. Tad, tik tarybos 27 nariai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir bendruomenei, pagal išimtinę kompetenciją gali priimt sprendimus. Reikia reformos, ar ne. O realybėje gavosi taryboje pasislepia po darbo grupėm spręst švietimo reformas ir imituoja kadencija iš kadencijos. Kur ryžtingų sprendimų vengia paprastai. Jei reaguoja į mokinių mažėjimą, tai reikia retint mokyklų kur likę pedagogai daugumoj valdančių kaip socdemų ir konservatorių branduoliai. Štai būtent jų balsų dėka per rinkimus ir šioje taryboje dominuoja socdemai su konservatoriais. Kur epr rinkimus pedagogai gudresni nei nuo verslo.. Per rinkimus tiesioj špygom vieni prieš kitus. Pedagogai kultūringai po partijom... Ir? vertinant, perteklinėse mokyklose likę dauguma prieš pensijinio amžiaus pedagogai. Kur iki pensijų likus keliems metams kur dėtis? -Išeitis skatinti Alytaus ekonominį vystymą. Kad daugėtų gyventojų ir nereikėtų retint... Tą pasiekė per pirmą šių metų ketvirtį net 8 šalies savivaldybės. Alytuj, kol kas tąsa nuo anos kadencijos taryboj jau patvirtintos strategijos ir pagal kurią -dar daugiau gyventojų mažėt. Su kas dieną gaunasi apie 3 gyventojus mažėja kol ir ši nauja valdžia neužsiveda rimtom strategijom. ir kažin ar nes regis ir nelabai tai įdomu? Plius reikia kompetentingų kur sugeba per investicijas dirbt ir gerbia savo miesto interesą. Tad tik 27 tarybos nariai gali spręst ką su švietimu daryt. O V.V. tarybos nario statuse nėra ir jis kokį postą begautų, jis tik siūlyt gali savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybos nariams. Kur jie reaguoja, arba ne. Ir kas komentare parašyta, čia pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. turėtų mero poste pirmas aiškint visuomenei. Kur meras atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei. Kaip ir pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) -meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. -Reiškia pas Kauno merą matosi, iš pirmo naujos kadencijos tarybos posėdžio kritiškai save vertina per buvusią kadenciją. Kad dar per mažas Kaune ekonominis skatinimas, nors pažengę į priekį daug daugiau nei Alytus. Ir iš kart tarybai teikia programą ,,Kaunas auga" su konkrečiais rimtais Kauno vystymo projektais ir kur kiekvieno didelės vertės. projektai pradėti. Šiuo metu Kauno Akropolį eksponuojami, kad kauniečiai kas nori susipažintų kas vyksta jų mieste ir kas bus? O štai Alytuj apie šiuos dalykus pas ką klaust? kaip ir kodėl ne naujas meras pirmas aiškina apie pertvarkų būtinybę, o iš apačių baksnoja visuomenė ir nėra kam valdžioje reaguot? o laikas eina. Jei ir nuspręs tiek mokyklų retint, ir toliau taip sparčiai nykstant ir nesirūpinant Alytaus ekonomikos gaivinimu, ryt/poryt ir vėl tiek nereikės mokyklų. ir jei Alytų lyginame pagal sėkmingai besivystančias savivaldybes, kur ir paskolų mažai turi ir pačios jau sugeba iš savęs, tai kraupus vaizdas. Jei biudžete viso paskolų grubiai apie 15 milijonų eurų ir apie ką kol kas ne savo naudai pratyli ir nauja valdžia, reiškia pasibaigus didiems projektams sugrįžę refinansuotos lėšos ir normaliai tų paskolų gali būt tik kokie keli milijonai. reiškia virš 10 milijonų eurų paskolų nuimt ir Alytuj lieka tik trečdalis esamos ir taip nykstančios gyvybės potencialo. Tad tai, kad alytiškiai leidžia sau nesirūpint savo miesto ekonomikos gerinimu ir skaito, atseit gerai, čia žiauru. Nes niekas sau taip per savivaldą neleidžia. Kapstinėtis, susireikšminusiems aiškintis kuris kokiam valdžios postui geriau tinkamas..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1432" token="BJaAKG7OvGYuGdvOmYnIHe7b_zpa7XN-_d7WMeLicGw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1431"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557295840"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Priešpensijini…</span> - Tre, 2019-08-05 - 09:10</p> </li> <a href="/comment/1431#comment-1431" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1431#comment-1431" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Praleido progą patylėti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Praleido progą patylėti. Nuvargo ponulis bevažinėdamas :) Nereikėjo tada rinktis taaaaaip toli, bet unaras, matyt, neleido žemesnį posta Alytuje pasirinkti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1431" token="KIBlkg_90xrhswwj9wEEGuKw3_5CToSrmKsls7UAaKk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1429"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557290789"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Puiku</span> - Tre, 2019-08-05 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/1429#comment-1429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1429#comment-1429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laukiam išmanaus vedėjo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laukiam išmanaus vedėjo ir pertvarkos,nes nieko ,išskyrus renovaciją,nematyti.Mokinių sumažėjo,bet miesto valdžiai nė motais,lėšos švaistomos pastatų išlaikymui,o mokymo kokybė neįdomi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1429" token="JHcG4JqRMn1oT_vZJCMG1wsIcg8FzlE6KSLFzLv-BI4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1428"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557290785"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Puiku</span> - Tre, 2019-08-05 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/1428#comment-1428" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1428#comment-1428" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laukiam išmanaus vedėjo ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laukiam išmanaus vedėjo ir pertvarkos,nes nieko ,išskyrus renovaciją,nematyti.Mokinių sumažėjo,bet miesto valdžiai nė motais,lėšos švaistomos pastatų išlaikymui,o mokymo kokybė neįdomi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1428" token="kA86S8MJMtxC3JB5zRwMOnFFCNzFit6I8ASKt6e6bfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1427"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1557214097"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>štai</span> - Ant, 2019-07-05 - 10:28</p> </li> <a href="/comment/1427#comment-1427" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1427#comment-1427" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Štai ir vėl praėjusios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Štai ir vėl praėjusios tarybos kadencijos klaidos bandomos taisyt. O kas tada dėl švietimo kėlė šurmulius ir įdomiausia, sprendimų siūlymų dėl švietimo pertvarkos kaip baigiantis kadencijai, taip ir naujai prasidėjus nesimato. Esmėj po jo - kokybė į ne geresnę pusę. Pagal įstatymus atsakingi visi 27 tarybos nariai. Kad gal po kelių šurmuliais patikėjo. Taip sakant gyvenimas įrodo kas kaip. Kiek teko iš už kuliusių girdėt, tai tuomet Lazdijų meras net gyrė alytiškius, kad gerus kadrus atiduoda. Gerai būt, kad buvęs meras pakomentuotų kodėl tada tokius sprendimus priiminėjo? Po ko alytiškiams dar aiškiau taptų, kas per savivaldą vyko ir gali tęstis? Jei..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1427" token="vDrPv-Q0p5_4B0dOfYa8BPNpSyizea6cf4PvWqF5ubk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=577&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="v2YPT2j2E1swzwf_6C8mIIV70uv0zfqPUdWMnPjqImA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 May 2019 07:02:42 +0000 vyrredaktorius 577 at https://www.alytausnaujienos.lt