Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas lt „Mi­nis­te­ri­nis” vi­zi­tas aiš­ku­mo siū­lo­mai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kai ne­pri­dė­jo https://www.alytausnaujienos.lt/mi-nis-te-ri-nis-vi-zi-tas-ais-ku-mo-siu-lo-mai-svie-ti-mo-tin-klo-tvar-kai-ne-pri-de-jo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_8187_0.JPG?itok=SFToRc93" width="344" height="287" alt="Piketas Rotušės aikštėje. " title="Piketas Rotušės aikštėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai iš­va­das raš­tu dar pa­teiks</h3> <p>Kol kas su­si­ta­ri­mo dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos Aly­tu­je nė su ži­bu­riu ne­ma­ty­ti, o po Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų vi­zi­to aiš­kiau ir­gi ne­ta­po. Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los  ben­druo­me­nės su pa­siū­ly­tu per­tvar­kos pro­jek­tu ne­su­tin­ka ka­te­go­riš­kai.</p> <p>J.Ur­ba­no­vič po su­si­ti­ki­mo ro­tu­šė­je ap­lan­kė šias tris per­tvar­ky­ti siū­lo­mas įstai­gas. (Tė­vai jai siū­lė už­suk­ti ir į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, į ku­rią no­ri­ma per­kel­ti tris be­si­prie­ši­nan­čias įstai­gas, ir pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis: ar ten są­ly­gos tik­rai ge­res­nės?) Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nių su­si­ti­ki­muo­se su vi­ce­mi­nist­re ne­da­ly­va­vo, nes toks bu­vo vieš­nios pa­gei­da­vi­mas.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja jo­kių Aly­taus mies­to švie­ti­mo per­tvar­kos siū­ly­mų ver­ti­ni­mų su­si­ti­ki­mo me­tu ne­iš­sa­kė, nors ne­ri­mau­jan­čios ben­druo­me­nės to lyg ir ti­kė­jo­si. Iš­va­das pa­teiks mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, kai gaus ofi­cia­lų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės raš­tą. Jį Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai ža­da­ma iš­siųs­ti pir­ma­die­nį.</p> <p>„Ko­kia bus per­tvar­ka, nu­spręs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, o mes ver­tin­si­me, ar lai­ko­ma­si įsta­ty­mų, ar jie ne­pa­žei­džia­mi. Da­bar ne­pa­sa­ky­si­me, kam pri­ta­ria­me, kam ne. Ga­lu­ti­nio sa­vi­val­dy­bės spren­di­mo dar ne­sa­me ga­vę, kai gau­si­me – ta­da spe­cia­lis­tai įver­tins“, – aly­tiš­kiams sa­kė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ai­das Al­da­kaus­kas.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos do­ku­men­tą tu­rė­tų svars­ty­ti pas­ku­ti­nį va­sa­rio ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me po­sė­dy­je.</p> <h3>Ra­gi­no kal­bė­tis ir su­si­tar­ti</h3> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rė J.Ur­ba­no­vič tei­gė, kad kal­ba­ma apie ypač jaut­rius klau­si­mus, nes la­bai sun­ku ras­ti tri­jų da­ly­kų – švie­ti­mo ko­ky­bės, jo pri­ei­na­mu­mo ir efek­ty­vu­mo – ba­lan­są.</p> <p>„Ko­kį raš­tą dėl tin­klo per­tvar­kos be­pa­reng­tų ir mums at­siųs­tų per­žiū­rė­ti sa­vi­val­dy­bė, es­mė – ne jis. Es­mė ta, kas bus nu­spręs­ta, kad bū­tų ras­tas su­si­ta­ri­mas, vyk­tų kon­struk­ty­vus dia­lo­gas. Lin­kiu, kad gir­dė­tu­mė­te vie­ni ki­tus, įver­tin­tu­mė­te, ką tu­ri­te, ne­pra­ras­tu­mė­te to, ką už­au­gi­no­te, ir ras­tu­mė­te bū­dą, kaip tai pa­nau­do­ti efek­ty­viai“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­rė.   </p> <p> J.Ur­ba­no­vič pa­ste­bi, kad ras­ti su­si­ta­ri­mą, ku­ris 100 pro­cen­tų bū­tų tin­ka­mas vi­siems, var­gu ar pa­vyks su­ras­ti, ta­čiau rei­kia ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, nes per­mai­nos bū­ti­nos.</p> <p>„Svar­bu, jog nei po­li­ti­niai, nei ver­slo in­te­re­sai ne­už­gož­tų pa­grin­di­nio tiks­lo – kiek­vie­nas vai­kas jaus­tų­si ge­rai ir gau­tų ko­ky­biš­kas pa­slau­gas, o Aly­tus bū­tų au­gan­tis mies­tas“, – sa­kė vi­ce­mi­nist­rė.</p> <p>Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius A.Al­da­kaus­kas tei­gė, kad pro­ble­ma ak­tu­a­li vi­so­je Lie­tu­vo­je: vai­kų ma­žė­ja, mo­kyk­los tuš­tė­ja. Ver­ti­nant iš­lai­das švie­ti­mui, pa­sak jo, Aly­tus ne­at­ro­do la­bai pras­tai: „Žiū­rint per ūkio priz­mę, iš­lai­dos net­gi  ma­žes­nės nei vi­du­ti­niš­kai Lie­tu­vo­je.“ Ta­čiau klau­si­mas, ar tin­klo Aly­tu­je ne­rei­kia tvar­ky­ti, A.Al­da­kaus­ko ma­ny­mu, yra re­to­ri­nis. „Ko pa­si­gen­du „Fin­dep“ iš­va­do­se, ku­rių pa­grin­du pa­reng­tas per­tvar­kos siū­ly­mas, tai stra­te­gi­nio po­žiū­rio į Aly­taus plėt­rą – ko­kio švie­ti­mo rei­kės mies­tui po 5–10 me­tų?“ – svars­tė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.</p> <h3>Mies­to va­do­vai: te­ma sun­ki, klau­si­mų be at­sa­ky­mų daug</h3> <p>Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ak­cen­ta­vo vie­tų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se trū­ku­mą, o šią pro­ble­mą pa­siū­lė spręs­ti pla­nuo­ja­ma mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka. Vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė ne­slė­pė, kad švie­ti­mo per­tvar­kos te­ma jai la­bai sun­ki: „Jei ras­ti ge­riau­sią per­tvar­kos spren­di­mo va­rian­tą bū­tų taip leng­va, ji jau bū­tų se­niai įgy­ven­din­ta.“</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, vi­si spren­di­mai dėl tin­klo per­tvar­kos tu­ri bū­ti pri­im­ti iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios li­kus ke­tu­riems mė­ne­siams, tai yra iki ge­gu­žės 1 die­nos.</p> <p>Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą fi­nan­si­nę per­tvar­kos nau­dą, ve­dė­jas mi­nė­jo, kad, par­da­vus tris švie­ti­mui ne­be­rei­ka­lin­gus po per­tvar­kos pa­sta­tus, bū­tų ti­kė­ti­na gau­ti 1 mi­li­jo­ną eu­rų.</p> <p>„Po­ky­čiai yra nor­ma­lus da­ly­kas“, – tei­gė V.Va­lū­nas, prieš ku­rį lai­ką dar­že­lių vie­to­je ini­ci­ja­vęs pra­di­nių mo­kyk­lų įsi­kū­ri­mą, o da­bar sie­kian­tis jas per­kel­ti į ki­tų tuš­tė­jan­čių mo­kyk­lų pa­tal­pas, taip ga­li­mai iš­spren­džiant vie­tų dar­že­liuo­se trū­ku­mą. </p> <p>„Vie­nų vai­kų ge­ro­vės ne­ga­li­ma kur­ti ki­tų vai­kų ge­ro­vės są­skai­ta“, – plo­ji­mais pa­ly­dė­tas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los at­sto­vo Ed­var­do Biels­kio pa­si­sa­ky­mas. Jis pa­tvir­ti­no ka­te­go­riš­ką šios ben­druo­me­nės ne­pri­ta­ri­mą pla­nuo­ja­mai tin­klo per­tvar­kai.</p> <p>To­mas Vai­lio­nis, „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio at­sto­vas, pri­mi­nė, kad ben­druo­me­nė su­rin­ko 2 tūkst. pa­ra­šų, jie ne­su­tin­ka su Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tu.  Ja­me nu­ma­ty­tas „Dre­vi­nu­ko“ 1–4 kla­sių iš­kė­li­mas į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. At­si­sa­ky­ti to­kio su­ma­ny­mo ra­gi­no tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta Aly­taus mies­to klu­bo at­sto­vė Zo­fi­ja Rau­lič­kie­nė, pri­mi­nu­si, kad ne­įga­liems vai­kams  čia su­da­ry­tos ypač ge­ros są­ly­gos, pri­tai­ky­ta ap­lin­ka, jų per­kė­li­mas iš­ar­dy­tų dau­ge­lio me­tų įdir­bį.</p> <p>Sau­lius Dau­gir­da, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos at­sto­vas, pa­tvir­ti­no, kad ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria siū­lo­mai švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kai, ku­rios pla­ne šios mo­kyk­los mo­ki­niai tu­rė­tų lai­ki­nai kel­tis į Dai­na­vos ir Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jas ir lauk­ti, kol bus pa­sta­ty­ta nau­ja mo­kyk­la. Se­ną­jį pa­sta­tą re­ko­men­duo­ja­ma griau­ti ar­ba par­duo­ti, o ne re­no­vuo­ti, mat, pa­sak spe­cia­lis­tų, re­no­va­ci­ja bū­tų bran­ges­nė nei nau­ja.</p> <p>La­ko­niš­kas bu­vo Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los va­do­vas Gin­tau­tas Drau­ge­lis. Jis pa­si­ge­do rim­tes­nės dis­ku­si­jos dėl pla­nų jo va­do­vau­ja­mą švie­ti­mo įstai­gą iš­kel­ti iš bu­vu­sio dar­že­lio pa­tal­pų ir no­ro mo­ki­nius per­kel­ti į Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą.  „Mo­kyk­la spe­ci­fi­nė, žo­džiais ne­pa­pa­sa­ko­si, la­bai no­rė­tų­si, kad ta­ry­bos na­riai prieš pri­im­da­mi spren­di­mą jo­je pa­ga­liau ap­si­lan­ky­tų“, –  ra­gi­no G.Drau­ge­lis.</p> <p>Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė ir po­li­ti­kai. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius at­krei­pė vi­ce­mi­nist­rės dė­me­sį į ne­ati­ti­ki­mus tarp ga­lio­jan­čių švie­ti­mo sis­te­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų, me­to­di­nių re­ko­men­da­ci­jų ir Aly­tu­je siū­lo­mos per­tvar­kos – ji su­kir­ši­no ben­druo­me­nę, nors do­ku­men­tai nu­ma­to, kad per­mai­nos pri­va­lo at­si­ras­ti ben­dru su­ta­ri­mu.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8384%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8384%201_0.JPG" width="1406" height="1076" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8194_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8194_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8228_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8228_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8237%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8237%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8295%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8295%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8315_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8315_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8338%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8338%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8352%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8352%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8359%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8359%201_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8376_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1187-ZYw6jqvsbSY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8376_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3733"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580024336"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kompetencija</span> - Sek, 2020-26-01 - 09:38</p> </li> <a href="/comment/3733#comment-3733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3733#comment-3733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip ateina eilinis pilietis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip ateina eilinis pilietis pas dantistą dantų taisyt. Reikalaujamas rezultatas sutaisyt dantį. Per sunku tokių žodžių nėra. O į dantistės kompetenciją ateina sugebantys. Tas pats ir mero- vicemerų postai. Jei nesugeba analizuot ir pirmi sprendimų siūlyt, nėra ko eit į tokius oistus. Ateus kurie sugeba ir Alytuj yra tokių. O čia kaip gerus atlyginimus imt, turistaut po pasaulį po komandiruotėm, šokinėt į akus prieš kas pareikalauja dirbt žmonėms - jau princapms per sunku. Nesigėdina net prisipažint. Kaip ima atlyginimus ar sako, neužsidirbam, nes nesugebam?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3733" token="_UfpeynPwEtmBXwCpr2ufet3EBe8e6lSUdrU9QykrPg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3732"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580023477"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>privalo</span> - Sek, 2020-26-01 - 09:24</p> </li> <a href="/comment/3732#comment-3732" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3732#comment-3732" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal mero kompetenciją jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal mero kompetenciją jis pats su vicmerais turi patys sugebėt pagal valdininkų teikiamas informacijas vertint situacijas. Parinkt efektyviausias strategijas su aiškiais formuluojamais tikslais. Teikt svarstymui tarybai ir bendruomenei. Ir po jų pastabų galutinius variantus šlifuot. Ir visur patys pasidaro be ministerijų. Alytuj jei su ministerijų pagalba- gzli meras su vicemerais užleist postus sugebstiems tarybos nariams. Ir ne gėdyt Alytaus...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3732" token="qQzLyv9WJMAENFsQ72-AyidsNCuc5h_WhZfkaQP5G5o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3727"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579987781"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kažkaip </span> - Šeš, 2020-25-01 - 23:29</p> </li> <a href="/comment/3727#comment-3727" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3727#comment-3727" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkaip keistai atrodo,kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkaip keistai atrodo,kai Alytaus miesto sav. dirba tiek daug specialistų, gerai žinančių miestą, jo problemas, o rimtiems klausimams spręsti už mokesčių mokėtojų pinigus samdo kažkokias UAB ,,FINDEF ''-<br /> daryti mieste švietimo pertvarką, arba gatvių eiliškumui nustatyti kažkokį UAB-ą SMART CONTINENTAL Lt , ir kitokias firmas, kurios yra ne vietinės , nežino realios situacijos mieste, ir su savo nesąmoningais pasiūlymais piktina alytiškius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3727" token="KszEXP44OMq1MHQdoOP0lDeyFIWa2uXqPZEBdBNLs3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3720"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579950301"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>!</span> - Šeš, 2020-25-01 - 13:05</p> </li> <a href="/comment/3720#comment-3720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3720#comment-3720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus politikai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus politikai triperistai. Visas nesamones, korupcinius sprendimus prasistumia dangstydamiesi kolektyvine atsakomybe. Nėra nekorumpuotų realių lyderių. Tik partinių įsakymų vykdytojai sukišti į Tarybą. Stumdo įtakos grupės tokius be nuomonės partinius chamelionus broilerius parazitus. Daug tokių yra Alytuj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3720" token="AbJFp9Rgk4khoj49BHRFBKLxlji7KSbgkIvyGleoeW0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3716"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579928722"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytaus išskir…</span> - Šeš, 2020-25-01 - 07:05</p> </li> <a href="/comment/3716#comment-3716" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3716#comment-3716" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus švietimo kokybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus švietimo kokybės lygį rodo išskirtinumas per Lietuvą. Kad miesto valdžioje tos pačios švietimo sistemos išugdyti politikai beveik vieninteliai per Lietuvą nesugeba nei savivaldybės struktūros ir švietimo bei kitų pertvarkų vykdyt, dirbt per es paramos projektus pagsl šalies vystymo bd prioritetus...Tai yra savivaldos pradmenų neįkanda, ką kiti sugeba. Ir tas valdžioje esančių mandrumas, elementari nepagarba vyresniems..- kultūros lygis žemas. Apart tas besaikis populizmo su šou elementais palaikymas. Ne veltui per padangų gaisrą gavo signalą surimtėt per savivaldą, net nereaguoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3716" token="4odTFAw_OTzr_4HNc-yyLE4k8-L--R2JS_UlezYN9po"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3709"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579884255"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokslo zmogus</span> - Pen, 2020-24-01 - 18:44</p> </li> <a href="/comment/3709#comment-3709" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3709#comment-3709" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mažiau reikia paisyti šitų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>mažiau reikia paisyti šitų protestuotojų Alitaus mažas miestelis dėl atstumu vaikams reikia pusę mokyklų azdaryt jeigu vaikų sk sumažėjo perpus o visokiems daraktoriai yra darbo birža o ne durniu voliot pustustese mokyklose</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3709" token="CniSANlbHp7SJL8G_4VhEXBGFQFxOIUtH40UERiXNKw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3706"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579874759"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nereikia </span> - Pen, 2020-24-01 - 16:05</p> </li> <a href="/comment/3706#comment-3706" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3706#comment-3706" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nereikia eit į postus kur…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nereikia eit į postus kur nesugeba. Nes beveik visos savivaldybės laiku atlikę reikiamas pertvarkas. Net Alytaus rajonas. Patys be vargų. Pagal įstatymus ekonominiai pagrindimai ir optimaliausi sprendimai. Alytaus atveju klasikiniai metodai. Mikrorajone stengias nors vieną mokyklą išlaikyt. Stambina kelias greta esančias. Dėl darželių persistengė retint. Dabar trūksta. Viskas atvirkščiai kaip turi būt. Atsistatydint ir užleist vietas sugebantiems. Kurie ištrauktų Alytuj iš šios gėdos. Kur paimsi visur fiasko. Biudžetą skuba teikt taryboj tvirtint pirma meras prieš neinformavęs apie biudžeto metmenis. Nes meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kur kaip kiekvieną projektą teikia visuomenei vertinti. Gal visuomenė nesutiks, kad biudžeto lėšas sau kiek nori skirstos? Pareikalaus už komandiruočių naudą miestui atsiskaityt, per pertvarkų neatlikimą nekraut finansinės naštos miesto ateičiai... Kažkaip už akių visuomenei daro ar įpiršinėja įtartinas pertvarkos schemas. Kur kyla abejonių, ar tai naudingiausi sprendimai viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Apart grupelei, kaip daugiau sklypų..?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3706" token="ncvVX4DpVJPbt0o6gYBrBUkGMv_Dh7InjUNbPSnAong"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1187&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zUlqdr___q8XO_ZJRBhCQyqn6ALcBlWahp-z1WNdp1s"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Jan 2020 13:25:45 +0000 vyrredaktorius 1187 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo per­tvar­ka – ar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš­ties rū­pi mū­sų vai­kai? https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-tvar-ka-ar-aly-taus-mies-sa-vi-val-dy-bei-ties-ru-pi-mu-su-vai-kai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (18)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/dauksys%20received_2225895384316430.jpg?itok=QSKxEszp" width="344" height="287" alt="G. Daukšys" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius bul­do­ze­riu stu­mia pa­reng­tas idė­jas – nu­griau­ti vie­ną mo­kyk­lą, re­or­ga­ni­zuo­ti ki­tas, per­kel­ti mo­ki­nius. Ar aly­tiš­kiai už šias idė­jas?</p> <p>Tik­rai ne – vie­šo­jo­je erd­vė­je aps­tu pra­šy­mų, rei­ka­la­vi­mų ieš­ko­ti ki­to­kių spren­di­mų. Aš ma­nau, kad toks aly­tiš­kių no­ras yra tei­sin­gas. Leis­ki­te pa­si­da­ly­ti idė­jo­mis, kaip ga­lė­tu­me iš­spręs­ti švie­ti­mo per­tvar­kos klau­si­mą.</p> <p> </p> <h3>Esa­ma si­tu­a­ci­ja</h3> <p>Švie­ti­mo per­tvar­kos tiks­las – tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mū­sų, mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gus. Švie­ti­mo įsta­ty­mo 67 straips­nis sa­ko, kad for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui tai­ko­mi mo­ky­mo lė­šų sky­ri­mo kla­sei (gru­pei) ir (ar­ba) vie­nam mo­ki­niui prin­ci­pai.</p> <p>Įsta­ty­me aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad mo­kyk­los fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti su­si­jęs su jo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų skai­čiu­mi. Tai yra es­mi­nis, įsta­ty­mu įtvir­tin­tas prin­ci­pas, pa­gal ku­rį mo­kyk­los tu­ri gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.</p> <p>Mo­ky­mo lė­šas švie­ti­mo įstai­goms ski­ria Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ir jau se­niai yra nu­sta­čiu­si jų dy­dį ir nau­do­ji­mo tvar­ką. To­dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mu ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą pi­ni­gų krep­še­lį mo­kyk­lų ūkio iš­lai­doms. Vis­gi Aly­tui tai ne­ga­lio­ja.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė lė­šas švie­ti­mo įstai­goms iki šiol skirs­to apei­da­ma ką tik pa­mi­nė­tą prin­ci­pą. Ko­dėl? Gal mū­sų mies­to val­di­nin­kams trūks­ta kom­pe­ten­ci­jų? O gal sie­kia­ma sa­vo ran­ko­se iš­sau­go­ti ma­ni­pu­lia­vi­mo mo­kyk­lų va­do­vais ir ben­druo­me­nė­mis in­stru­men­tą?</p> <p>Aki­vaiz­du, kad sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai, vyk­dy­da­mi va­di­na­mą­ją švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką, no­ri at­ri­bo­ti tė­vus nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo. O juk Švie­ti­mo įsta­ty­mo 27 ir 29 straips­niai nu­ro­do, kad tik mo­ki­niai (tė­vai ar glo­bė­jai), o ne val­di­nin­kai, spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą vai­kui lan­ky­ti.</p> <p>Tai­gi, kiek ir ko­kių mo­kyk­lų mies­te rei­kia, tu­rė­tų lem­ti tė­vų spren­di­mai. Jei­gu mo­kyk­lą ren­ka­si pa­kan­ka­mai daug mo­ki­nių – mo­kyk­la rei­ka­lin­ga ir pri­va­lo veik­ti.</p> <p>Pa­teik­to­je len­te­lė­je ga­li­te su­si­pa­žin­ti, ko­kį ūkio iš­lai­dų krep­še­lį gau­na skir­tin­gos švie­ti­mo įstai­gos Aly­tu­je per me­tus (žr. len­te­lę).</p> <p><img alt="lentelė" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fa2cf092-ad2d-4d10-b71d-6a1a0c75c2ff" src="/sites/default/files/inline-images/lentele%20prie%20Dauksio_1.jpg" /></p> <p>Aki­vaiz­du, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė skir­tin­gai fi­nan­suo­ja švie­ti­mo įstai­gas, o vie­nam mo­ki­niui ten­kan­čios lė­šos kai ku­riais at­ve­jais ski­ria­si net 2–3 kar­tus. Ko­dėl?</p> <p>Ki­tas svar­bus klau­si­mas: ar tik­rai vie­nos mo­kyk­los mo­ki­niams rei­kia tris ke­tu­ris kar­tus dau­giau pa­tal­pų ne­gu ki­tos? Juk per­tek­li­nės pa­tal­pos – tik­ra naš­ta švie­ti­mo įstai­goms.</p> <p>No­riu pa­ste­bė­ti, kad tik ma­žes­nę da­lį sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mų lė­šų mo­kyk­los su­nau­do­ja pa­tal­pų ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms (šil­dy­mui, elek­trai, van­de­niui ir kt.).</p> <p>Di­džiau­sia da­lis lė­šų ski­ria­ma įvai­riems eta­tams (va­ly­to­jų, kiem­sar­gių, elek­tri­kų ir kt.). Kam rei­ka­lin­gas va­ly­to­jos eta­tas pa­tal­poms, ku­rios daug me­tų ne­nau­do­ja­mos?</p> <p>Pa­na­šu, kad da­bar­ti­ne švie­ti­mo per­tvar­ka no­ri­ma tie­siog pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą la­biau sa­vi­val­dy­bei lo­ja­liems di­rek­to­riams, ta­čiau ne­gal­vo­ja­ma apie mo­ki­nius, ug­dy­mo ko­ky­bę ir tau­pų, efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, užuot at­li­kę ana­li­zę, ko­dėl taip ski­ria­si lė­šų po­rei­kis skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, ar nė­ra ten be­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir per­tek­li­nių eta­tų, ban­do „re­or­ga­ni­zuo­ti“ efek­ty­viau dir­ban­čias įstai­gas ma­žiau efek­ty­vių la­bui. Ko­dėl?</p> <p> </p> <h3>Ką rei­kė­tų keis­ti</h3> <p>Ką sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ta­ry­ba tu­rė­tų pa­da­ry­ti, no­rė­da­ma tau­piai ir efek­ty­viai nau­do­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus bei nu­kreip­ti juos ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui?</p> <p> </p> <p><strong>Siū­lau:</strong></p> <p>– Vyk­dy­ti įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti vie­no­dą ūkio iš­lai­dų krep­še­lį vi­soms pra­di­nėms, pro­gim­na­zi­nėms ir gim­na­zi­nėms kla­sėms (pvz., 350–400 Eur vie­nam mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­ma su­ma kla­sei);</p> <p>– Nu­sta­ty­ti skir­tin­go dy­džio krep­še­lius spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams;</p> <p>– Nu­sta­ty­ti pro­tin­gą, mak­si­ma­lų plo­tą, rei­ka­lin­gą mo­ki­niui (pvz., 10–15 kv. m mo­ki­niui ar­ba ati­tin­ka­mas plo­tas kla­sei);</p> <p>– Per­tek­li­nes pa­sta­tų pa­tal­pas grą­žin­ti sa­vi­val­dy­bės reik­mėms, o spe­cia­lis­tai ga­lė­tų jas pri­tai­ky­ti ir įveik­lin­ti ki­tiems ben­druo­me­nės po­rei­kiams;</p> <p>– Leis­ti mo­kyk­lų va­do­vams kar­tu su mo­kyk­lų ta­ry­bo­mis ir tė­vais spręs­ti, kaip efek­ty­viai tvar­ky­tis. (Pvz., įver­tin­ti: gal efek­ty­viau vie­to­je tri­jų kiem­sar­gių sam­dy­ti spe­cia­li­zuo­tą te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ros ben­dro­vę? O jei vi­sų mo­kyk­lų ap­lin­ką tvar­ky­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“?)</p> <p>Nu­sta­čius aiš­kią, įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tą mo­kyk­lų ūkio iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, mo­kyk­lų va­do­vai ži­no­tų, kaip, pa­si­kei­tus mo­ki­nių skai­čiui ar­ba mo­kyk­lą pra­dė­jus lan­ky­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kui, kei­sis švie­ti­mo įstai­gos fi­nan­sa­vi­mas.</p> <p>Tai­gi di­rek­to­riams ne­rei­kė­tų klai­džio­ti po sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tus, kad „pra­muš­tų“ dau­giau pi­ni­gų ir eta­tų sa­vo mo­kyk­lai.</p> <p>Vie­to­je to mo­kyk­lų va­do­vai ga­lė­tų vi­są sa­vo lai­ką skir­ti mo­ki­nių ug­dy­mo ir mo­kyk­los dar­bo ge­ri­ni­mui. Taip ge­rė­tų mū­sų vai­kų ug­dy­mo ko­ky­bė ir ta­ry­bai ne­rei­kė­tų už­da­ry­ti mo­kyk­lų – ga­lė­tų gy­vuo­ti ir ma­žes­nės, ir di­des­nės mo­kyk­los. Vi­sos jos su­kur­tų di­des­nę ug­dy­mo įvai­ro­vę, pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes mū­sų vai­kams ir ge­res­nę ug­dy­mo ko­ky­bę.</p> <p> </p> <p><strong>Įgy­ven­di­nus siū­lo­mas idė­jas:</strong></p> <p>– Sa­vi­val­dy­bė efek­ty­viau nau­do­tų biu­dže­to lė­šas ir kiek­vie­nais me­tais su­tau­py­tų apie 400–650 tūkst. eu­rų;</p> <p>– Su­tau­py­tas lė­šas ga­lė­tu­me in­ves­tuo­ti į ge­rą­ją mo­kyk­lų pa­tir­tį ir ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mą;</p> <p>– Dau­giau skaid­ru­mo ir ma­žiau po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, skirs­tant mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus: kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie mo­kyk­lų iš­lai­ky­mo, mo­kė­da­mos ūkio lė­šų krep­še­lį už vai­kus, at­vyks­tan­čius mo­ky­tis iš tų sa­vi­val­dy­bių.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3742"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580047308"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mama</span> - Sek, 2020-26-01 - 16:01</p> </li> <a href="/comment/3742#comment-3742" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3742#comment-3742" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ne lenteles skelbt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ne lenteles skelbt reikia,o tvarką daryt.Kodėl tų skaičių neanalizuojat ir tos korupcijos ar protegavimo neužbaigiat?Apmaudu,kad tik pasakom A ir laukiam,kas bus toliau.Tai dirbkit tėvams,vaikams,o ne partiniams ir vadovams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3742" token="bN8XDATMJ-siYbxioFuDIaSGkVhEvbRRQiWZzwk4aAw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3741"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580045464"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vaizdas</span> - Sek, 2020-26-01 - 15:31</p> </li> <a href="/comment/3741#comment-3741" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3741#comment-3741" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas paneigs, kad tokia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas paneigs, kad tokia situacija per savivaldą, kad alytiškiai nėra patys šeimininkais bei per kelis ikiteisminius tyrimus gal reguliuoja kur nerinkti į valdžią? Nepraleidžiant sugebančių? Kad būt tie postuose, kuriais po saujele įmanoma manipuliuot? Nematykit rimčiau alytiškiai, bet į apačias erzinkites dėl kiekvieno cento išgyvent?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3741" token="hlZ68jPwWoIOjQZa0DvFM4kFwxdDqMeD2ADOptINKAk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3740"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580041240"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai?</span> - Sek, 2020-26-01 - 14:20</p> </li> <a href="/comment/3740#comment-3740" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3740#comment-3740" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar Daugėla balsavo už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar Daugėla balsavo už sklypų ..po aerodromu, sporto mokyklos ir Likiškėlių mokyklų praradimą? Ar palaiko ir dabar nesamoningus valdančių siūlymus? Kur per tarybą mažai drystančių savo nuomones pasakyt. Kas tam Gunevičiui draudė dalyvau rinkimuose savarankiškai? Juo lab pajėgus save finansuot. Kaip ir dabar gali reikštis kaip plietis stodamas už miesto interesus įrodydamas, kad geriausi sugeba suvokt situaciją ir geriausius sprendimus viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui siūlyt. Kaip ir pratylėt matant, kaip per valdymą kol kas žemyn ir be šansų, čia jau netolerhotina. Nes bendra atsakomybė visai visuomenei, kad patys per savivaldą nesusitvarko. Kitur susitvarko, Alytaus mieste ne.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3740" token="lXTokSboTzmTyVNYauyF8Sy73X-t3GOEh6nbY9yrVN4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3739"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580040610"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gunevičius</span> - Sek, 2020-26-01 - 14:10</p> </li> <a href="/comment/3739#comment-3739" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3739#comment-3739" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol tokie žmonės kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol tokie žmonės kaip Gunevičius neis į politiką tai Alytus ir bus dugne. O tas dugnas kiekvienais metais bus vis gilesnis. Susirinkę į tarybą tokie kaip Daugėla kur žiūri ką nu....ti. Kitirm numeta po kaulą ir dziausgiasi nesusiprateliai. Darba pasiulo kokiam partiniam bedarbiui ar panasiai. Alytų yra užvaldę tokie kur tik asmeninės naudos nori iš politikos ir melžia miestą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3739" token="fENwqTOuBNFfV6q-Tp67pdQmME6REHfR5I2ExveChpo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3738"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580040154"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>egzaminas</span> - Sek, 2020-26-01 - 14:02</p> </li> <a href="/comment/3738#comment-3738" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3738#comment-3738" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Egzaminas Alytaus miesto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Egzaminas Alytaus miesto tarybos 27 tarybos nariams ir bendruomenei. Matos pirmą kart Alytaus miesto istorijoj aukščiaus valdžios postuz turintys nesugeba dirbt pagal mero kompetenciją Sugebėt pirmiemas analizuot ir priimt strategijas su aiškiai konkrečiais tikslais. Jei net socdemų atskiri, kurių dėka rinkimai prašturmuoti, kad silpniausias meras ir jo komanda iki šiol, trūko kantrybė ir jiems. Nes iki tol dar. vilties turėjo. Vėl taryba gali žmoniškai merui pasiūlyt. Jei virš 10 metų būnant taryboj nesigauna valdymo pradžiamokslio suvokt, reiškia nelemta. Ir jei meras atsistatydina, taryba gali laikinu meru rinkt bent kurį iš 27 tarybos narių. Kuris sugeba analizuot ir sprendimus siūlint aptariant su taryba ir visuomene. Sugeba dirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus. Vietoj 2 vicmerų ir patarėjų palikt po vieną. Kurie sugeba. Ir čia visi 27 tarybos nariai gali pasitikrint galimybes. Kuris stipriausias kaip politinis lyderis ir vadovas. Sugražint tikrą savivaldą į Alytų. Dirbt žmonėms ir jiems atsiskaityt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3738" token="SVHFTorzWePbIAOqDz2U2tXgPZDXBsFnK_UCMwN2ONk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3737"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580038439"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jaruševičius</span> - Sek, 2020-26-01 - 13:33</p> </li> <a href="/comment/3737#comment-3737" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3737#comment-3737" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grasinate ar bandote viešai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grasinate ar bandote viešai šantažuoti ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3737" token="k70k-pdmjjuKNzMiMU4XKF2SzHwxsnynY14kDQMoHsE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3730"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580016818"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>išreikalaukim</span> - Sek, 2020-26-01 - 07:33</p> </li> <a href="/comment/3730#comment-3730" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3730#comment-3730" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus meras už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Visi kiti, apart tarybos, pavaldūs ir atskaitingi merui. Tad išreikalaukim. Kad pagal rimtą savivalą meras su savivaldybe dirbtų žmonėms. Ir atsiskaitytų tarybai ir bendruomenei. O ne atvirkščiai. Nes jie gauna gerus valdiškus atlyginimus. Valdininkai pagal kompetencija teikia merui visų sričių informaciją ir sprendimų projektus. Kur viską analizuoja meras ir parenka optimaliausius sprendimus. Teikia tarybai ir visuomenei svarstyt. Kuri vertina, siūlo .kur reikia koreguot. O meras atsako už informacijos ir sprendimų kokybę. Dabar visais klausimais nesimato pirma, kad meras siūlytų. Nei biudžeto formavimo, nei pertvarkų, nei darbo per es paramos projektų, nei kiek biudžeto paskolų ir kaip mažins. Gal virninteliai per Lietuvą, nėra rimto mero ir savivaldybės darbo bei atskaitingumo tarybai ir bendruomenei. Tik už juos bendruomenė turi siūlyt, o jie kaip princai po komandiruotes, atostogas..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3730" token="iS4v80vdgJMT4K6RIOiohd8wItI29TymVA2Q63PJXSM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3726"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579981021"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Duomenys nemeluoja</span> - Šeš, 2020-25-01 - 21:37</p> </li> <a href="/comment/3726#comment-3726" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3726#comment-3726" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Efektyviausiai valdomos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Efektyviausiai valdomos mokyklos, kam jų reikia. Duskit iš bado. Po to pasakysim, kad pralaimėjote neatlaikiusios konkurencijos. Sakalėlis, Šaltiniai, Jotvingiai, tikrai? Miestui nereikia tokio lygio mokyklų? Valstybės mastu remiami tik pašalpiniai, Alytaus švietimo tinkle daugiausiai gauna kas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3726" token="i_PmMs-3giatQvN2p5ZB0xGvJLr-HKDPwBYN1ZqT4sM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3725"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579975063"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rytis</span> - Šeš, 2020-25-01 - 19:57</p> </li> <a href="/comment/3725#comment-3725" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3725#comment-3725" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nerijau, kur dingai?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nerijau, kur dingai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3725" token="A5GsQGEQJ_hcYFwI96iPU_OtKe_8WIUH3sg-I6Bz77E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3721"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579951467"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iš kur ?</span> - Šeš, 2020-25-01 - 13:24</p> </li> <a href="/comment/3721#comment-3721" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3721#comment-3721" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iš kur lentelėje tokie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iš kur lentelėje tokie mokinių skaičiai ??? Savivaldybės portale pateikiamas mokinių skaičius visiškai kitoks. Pvz Vidzgiryje nurodyta 196 mokiniai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3721" token="D6cqT7ghTdJcewstjpLiaKOk2xZ8T82Cpea5IV7ieCY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3718"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579945859"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - Šeš, 2020-25-01 - 11:50</p> </li> <a href="/comment/3718#comment-3718" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3718#comment-3718" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bedarbi Jastremskai, eik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bedarbi Jastremskai, eik dirbti pagaliau. Kodel niekas nenori priimti Jastremsko i darba ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3718" token="zSI7gW304naaG5XL7ZI8gJVzskI9-B09rGVGUFfkalo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3717"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579944985"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rima</span> - Šeš, 2020-25-01 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/3717#comment-3717" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3717#comment-3717" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mere, kur jusu teisingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mere, kur jusu teisingi sprendimai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3717" token="PYRfRx0cPFbGpJ_Nhnrs2kPkxzNsrm7b8Zij_rqYzGo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3714"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579898009"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Manau</span> - Pen, 2020-24-01 - 22:33</p> </li> <a href="/comment/3714#comment-3714" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3714#comment-3714" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad ,,Už Alytų&#039;&#039;…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad ,,Už Alytų'' miesto sav. Tarybos nario pasiūlymas gana teisingas. Visoms mokykloms be jokio blato turėtų būti skiriamas vienodas finansavimas ir neturėtų būti jokių išimčių pagal lojalumą ar pažintis.Ačiū p. G.Daukšiui.Teisingai rašo : Turėtų būti ir kontrolė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3714" token="3F4G2CUNTRD-7ntkcXDtqW8B8-EDJnkxiOMy25W5eMY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3713"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579894363"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stalčius</span> - Pen, 2020-24-01 - 21:32</p> </li> <a href="/comment/3713#comment-3713" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3713#comment-3713" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tas Cesiulis dar už tą pačią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tas Cesiulis dar už tą pačią Stonkuvienę dur esnis. apie kokią žmonių meilę jis peza? Susirinko "Žmonių" žurnalo redakcijoj 3-4 "žmonių meilės" eGZpertai ir nusprendė, kad statulėlę reikia duoti Cesiuliui (tie influenceriai į sąrašą tik dėl skaičiaus buvo įtraukti). Ir visa žmonių meilė :)))))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3713" token="mZCN8Z7ucpfGpo5sLrou_qfzqblnVYwWCGYXm-d95Ws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3711"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579886038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tėvelis</span> - Pen, 2020-24-01 - 19:13</p> </li> <a href="/comment/3711#comment-3711" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3711#comment-3711" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagaliau pirmasis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagaliau pirmasis racionalumo grūdą turintis pasiūlymas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3711" token="m2KqJQjvhUslnsStIv5cuhxmG7wb-Si2K7YwDmL05n8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3710"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579885022"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mama </span> - Pen, 2020-24-01 - 18:57</p> </li> <a href="/comment/3710#comment-3710" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3710#comment-3710" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Likiškėlių progimnazinoje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Likiškėlių progimnazinoje mokosi 377 mokiniai. Čia sąmoningai sumažinta?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3710" token="K1yHeDAvAl0Llc79I5T1pwBFwRfH3AVzZmtNtncK0qg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3708"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579882082"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>UUU</span> - Pen, 2020-24-01 - 18:08</p> </li> <a href="/comment/3708#comment-3708" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3708#comment-3708" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus valdžia arogantiška,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus valdžia arogantiška, pasipūtę kaip povai, susireikšminę, nesikalba, o tik nurodinėja kaip baudžiauninkam. Dauguma į Tarybą atėjo daryti biznio ir tvarkytis savo ir pažįstamų draugelių reikalus. Daugėla, Kurtinaitis, milijonų pyz ...jas. Bus dar ne vienas mitingas prie savivaldybės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3708" token="cKr_kLtuaHMZK8zO2TjlSazLWbs3nYcs-Qu3P5EH0go"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3707"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579875335"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Pen, 2020-24-01 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/3707#comment-3707" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3707#comment-3707" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nei viena įalies savivaldybė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nei viena įalies savivaldybė neleidžia per pertvarkų neatlikimą kraut finansinę naštą atwičiai. Savo vaikams. Nes tai didelis griekas. Apart Alytuj. Nes čia kitaip. Finansinės naštos krovimą ateičiai dar kaip rūpesčiu vaikais vadina. Nors tie maži vaikai jau dabar atėję po savivaldybės langais pasako gėda. Už mikrorajone esančios vienos mokyklos ir dar prieš tai paremontuotos griovimą ar... Visaip stengias, kad vaikams būt ne patogiau greta esanti mokykla, o blaškytųs į kitas miesto mokyklas pereinant gatvių oerėjas ar panašiai. Būtinai jei galima palankiau, pasunkins. Ir tik taip laimę, matyt, pajaučia? Kad mors kiek paetrzna žmones.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3707" token="I7oYceTN5-hGwe9bTJGYAeHnDlU-q8QdxgSYl5B_XJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1186&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WntE3coiFcM1xIyc-X8pMdoOOMdcu8GD9lJjwmc6nCQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Jan 2020 13:12:54 +0000 vyrredaktorius 1186 at https://www.alytausnaujienos.lt Švie­ti­mo re­for­ma Aly­tu­je: ma­žos kla­sės. Ko­dėl ne? https://www.alytausnaujienos.lt/svie-ti-mo-re-ma-aly-tu-je-ma-zos-kla-ses-ko-del-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­bi­las Kur­ti­nai­tis, Aly­taus mies­to me­ras 1995–2000 me­tais </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (13)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_3086%201.JPG?itok=wxOcurb6" width="344" height="287" alt="Do­bi­las Kur­ti­nai­tis" title="Do­bi­las Kur­ti­nai­tis: „Tuo­met, jei esa­me pi­ni­go, o ne vai­ko (mo­ki­nio) tar­nai, tai dau­giau nie­ko sa­vo pro­jek­tais ar kal­bo­mis apie ga­li­my­bes pa­ge­rin­ti mies­to mo­ki­nių mo­ky­mo(si) ko­ky­bę ir ne­ap­gau­di­nė­kim.“ Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Su­pras­ti mo­ky­to­ją</h2> <p>Mes vi­si esa­me reik­lūs mo­kyk­lai ir mo­ky­to­jams, no­ri­me, kad mū­sų vai­kai gau­tų čia mak­si­ma­liai ge­rą iš­si­la­vi­ni­mą, įgy­tų kuo dau­giau ži­nių. Pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų tik ir gir­dim: Lie­tu­vos švie­ti­mas sil­pnas, dau­ge­lis mo­kyk­lų dir­ba ne­pa­ten­ki­na­mai, ne vi­si mo­ky­to­jai sten­gia­si iš­mo­ky­ti mū­sų vai­kus.</p> <p>Bet ar kas nors Vil­niu­je ar Aly­tu­je ką nors pa­siū­lė, kad švie­ti­mo rei­ka­lai pa­ge­rė­tų. Jei ir bu­vo įgy­ven­di­na­mi ko­kie nors mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mai (mo­ki­nio krep­še­lis, eta­ti­nis mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas), tai jie ne­spren­dė pa­grin­di­nio už­da­vi­nio – di­din­ti mo­ki­nių ug­dy­mo ko­ky­bę.</p> <p>Štai ir šian­dien Aly­tu­je vie­šai svars­to­mas mies­to švie­ti­mo įstai­gų re­for­mos pro­jek­tas la­biau pa­na­šus į pa­vie­nių, ne vi­sa­da lo­giš­kų min­čių kra­ti­nį, nei į pa­stan­gas pa­ge­rin­ti są­ly­gas mū­sų mo­kyk­lo­se. Tai grei­čiau griau­nan­tis, o ne ku­rian­tis do­ku­men­tas.</p> <p>Tur­būt nie­ko pro­tin­go nie­ka­da ir ne­pa­siū­ly­sim ne­su­pra­tę pa­ties mo­ky­to­jo. Juk jau dau­ge­lį me­tų bū­tent mo­ky­to­jai gan gar­siai sa­ko: no­rint pa­ge­rin­ti mo­ky­mo ko­ky­bę, be ki­tų svar­bių da­ly­kų bei po­ky­čių, bū­ti­na ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se.</p> <p>Tam dar gar­siau pri­ta­ria ir mo­ki­nių tė­vai, su­pran­tan­tys, kad da­bar­ti­nia­me mo­bi­lia­me, pil­na­me tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių pa­sau­ly­je, kai kiek­vie­nas jau­nas žmo­gus bai­gęs mo­kyk­lą sto­vi mil­ži­niš­kų iš­šū­kių aki­vaiz­do­je, o dau­ge­lis vals­ty­bių vis la­biau oren­tuo­ja­si į in­di­vi­du­a­li­zuo­tą as­mens, o ne ko­lek­ty­vo mo­ky­mą, tu­ri keis­tis ir mū­sų mo­kyk­la.</p> <h2>Ma­žos kla­sės Aly­tu­je – tik­rai ga­lim</h2> <p>Ne­si­ruo­šiu įro­di­nė­ti, kad vai­kų ug­dy­mas ma­žo­se kla­sė­se yra efek­ty­ves­nis ir re­zul­ta­ty­ves­nis. Juo la­biau kad apie tai jau ra­šiau šia­me lei­di­ny­je per­nai. Du­kart du yra ke­tu­ri, o jei kam nors at­ro­do ki­taip, ga­li­te gin­čy­tis...</p> <p>Aki­vaiz­du, kad mo­ky­ma­sis di­des­nė­se kla­sė­se la­biau ti­ko pra­ėju­sia­me am­žiu­je, kai mo­ky­to­jas skai­ty­da­vo pa­skai­tas vai­kams, o šie kan­triai klau­sy­da­vo. Šian­dien ge­ro­kai pa­ki­tus rei­ka­la­vi­mams as­mens kom­pe­ten­ci­jai, toks mo­ky­mo bū­das ta­po ne­be­tin­ka­mas.</p> <p>Ma­žes­nė­se kla­sė­se mo­ky­to­jas ga­li dau­giau dė­me­sio skir­ti kiek­vie­nam mo­ki­niui, jis tu­ri ga­li­my­bę in­di­vi­du­a­li­zuo­ti mo­ky­mą, dau­giau lai­ko pa­skir­ti su­dė­tin­goms už­duo­tims nag­ri­nė­ti, pa­mo­kas ves­ti sklan­džiau. Mo­ki­niai ma­žes­nė­je kla­sė­je re­čiau jau­čia­si apa­tiš­ki ir nu­si­vy­lę, ga­li bū­ti ge­riau įver­ti­na­mi ir ste­bi­mi vai­kų pa­sie­ki­mai bei jų rai­da.</p> <p>Ko­dėl mū­sų mies­te ga­li­ma re­a­li­zuo­ti ,,Ma­žos kla­sės“ pro­jek­tą? To­dėl, kad tu­ri­me tam vi­sas są­ly­gas: pir­ma, pa­kan­ka­mą skai­čių tin­ka­mai pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų ir kla­sių pa­tal­pų juo­se, an­tra, mies­tas dis­po­nuo­ja rei­kia­mo­mis biu­dže­to lė­šo­mis, ir, tre­čia, mū­sų mo­kyk­lo­se dir­ba pa­kan­ka­mai daug ge­rų mo­ky­to­jų. Ga­lim tai, ko net ir la­bai no­rė­da­mi ne­ga­lė­tų re­a­li­zuo­ti nei Vil­nius, nei Kau­nas. Ta­čiau suž­lug­dy­sim to­kią ga­li­my­bę ir mes, jei, ne­pa­ma­tuo­tai su­jun­gę mo­kyk­las, mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se vėl pa­di­din­sim.</p> <h2>Pa­lin­kė­ji­mai me­rui</h2> <p>Ži­no­ma, rei­kia drą­sos ir su­ma­nu­mo pir­mie­siems Lie­tu­vo­je re­a­li­zuo­ti to­kį pre­ten­zin­gą pro­jek­tą švie­ti­mo sri­ty­je. Ta­čiau laips­niš­kas to­kios idė­jos su­ma­žin­ti mo­ki­nių skai­čių kla­sė­je, pa­vyz­džiui, iki pen­kio­li­kos, įgy­ven­di­ni­mas, pra­de­dant pir­mo­sio­mis pra­di­nė­mis kla­sė­mis, kiek­vie­nais me­tais mies­to biu­dže­tui kai­nuo­tų tik­rai ne­daug (100–120 tūkst. eu­rų). Na, o jau po aš­tuo­ne­rių me­tų Aly­tu­je tu­rė­tu­me  uni­ka­lią si­tu­a­ci­ją, kai mies­to pro­gim­na­zi­jų 1–8 kla­sė­se bū­tų ne dau­giau kaip 15 mo­ki­nių vie­no­je kla­sė­je.</p> <p>To­kiu bū­du vi­siems gais­ro dū­mams iš­si­sklai­džius, Dzū­ki­jos sos­ti­nė vėl tu­rė­tų iš­skir­ti­nį pa­trauk­lu­mą ki­tuo­se did­mies­čiuo­se gy­ve­nan­čioms ir au­to­mo­bi­lių spūs­ty­se bei vai­kų dar­že­lių ei­lė­se vis dar te­be­vargs­tan­čioms jau­noms šei­moms. Juk bū­tent Aly­tus ga­lė­tų pa­siū­ly­ti joms sa­vo švie­ti­mo sis­te­mos ga­li­mą uni­ka­lų pra­na­šu­mą ir po­ten­cia­lą. Ar iš­nau­do­sim tai, ger­bia­ma­sis me­re? O gal pa­lik­sit mū­sų mo­kyk­lų rei­ka­lus spręs­ti...Vy­riau­sy­bei..?</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_3086%201_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1178-a9fPLiRhe70" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_3086%201_0.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_4574.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1178-a9fPLiRhe70" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_4574.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3736"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580031712"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Sek, 2020-26-01 - 11:41</p> </li> <a href="/comment/3736#comment-3736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3736#comment-3736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tokie jau tie konservai:…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tokie jau tie konservai: Įvarytų visą sistemą į bonkrotą, ir tada jau priešingai pliurptų! Tie dzingeriai ir vareikiai bastosi po margą svietą, tai kodėl gi neparvežti, kai su švietimu tvarkosi kitos valstybės, aišku išlaikančios mokyklas o ne perteklinius mokytojus ir jų partijas!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3736" token="Ku2SAThDrvzXBjWMTHSxWzTIwQLPTRV5PpDY9ts3Nmc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3701"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784344"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/3701#comment-3701" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3701#comment-3701" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3701" token="k2lh09gToX3n88Y9kWu-407xCrr_D7P2kE2V7GMcYaI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3700"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784344"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/3700#comment-3700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3700#comment-3700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3700" token="mBXdRtpqzbEtNw7oaor-tW1Ospr40mbFsbH4kiQsv1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3687"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579696074"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cinikas</span> - Tre, 2020-22-01 - 14:27</p> </li> <a href="/comment/3687#comment-3687" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3687#comment-3687" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir arkliui aišku,kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir arkliui aišku,kad mažesnės klasės geriau,bet gal ponas galėtų finansuot pustuščių mokyklų išlaikymą.Siūlotą,ko praskolintas miestas negali sau leisti ir dėl popularumo žada bet ką.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3687" token="nhDkSaFkKWKoC908CarxMBf6bTke4NnNSIj2RfCPLNc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3683"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579687111"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Antanas</span> - Tre, 2020-22-01 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/3683#comment-3683" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3683#comment-3683" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visiškai sutinku su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visiškai sutinku su straipsnio autoriumi. Ne vienus metus praleidau įvairiose mokyklose ir gerai žinau, kad mažesnėje mokinių grupėje visada bus geresni rezultatai. Tiek mokymo, tiek mokymosi. Net nekalbu apie auklėjimą. O ko mes siekiame? - Ar ne to paties?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3683" token="hBCzmW3XurUyoO2zRN8_WdBEGkfkZ7Sfb08QEqNF13E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3681"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579634736"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Paklauskit mokinių, </span> - Ant, 2020-21-01 - 21:25</p> </li> <a href="/comment/3681#comment-3681" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3681#comment-3681" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jei mokytojų siūlymas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jei mokytojų siūlymas mažinti vaikų skaičių klasėje nepatinka. Kai serga pusė klasės ar dėl -25 laipsnių temperatūros pamokoje sėdi ne 28, o tik 14. Žinot, ką vaikai pasako grįžę namo? "Kaip faina, kad mūsų mažai. Nepavargau ir supratau, ir išmokau, ir niekas netriukšmavo..."</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3681" token="cde-_nBK07gu1c41eCgPnN8v5RB1ATzRx-NG-cWQ9do"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3680"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579631534"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Ant, 2020-21-01 - 20:32</p> </li> <a href="/comment/3680#comment-3680" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3680#comment-3680" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oi oi Koks pilietiškas!!!…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oi oi<br /> Koks pilietiškas!!! Meras bėga nuo pedagogų. Tai ponas Leo imasi GINTI pedagogų poziciją??? Tik nereikia. Ne to kalibro esate žmogus. Verčiau Valūną raukit velniop iš posto. Pridirbo jis 21 metus. Gana... Yra jaunų specialistų tam darbui. Tai ne streikuos mokinių tėvai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3680" token="pChnBZpu0y-Ag-OI0Md0lXVa676K9U6XBp5Wm7USJL4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3679"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579605787"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ko pikta</span> - Ant, 2020-21-01 - 13:23</p> </li> <a href="/comment/3679#comment-3679" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3679#comment-3679" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miesto meras priimant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miesto meras priimant svarbius sprendimus pastoviai nusimuilina"...Jaunas vadovas, atrodo turėtų suprasti jaunimą, strateguoti- kaip būtų geriau, nebijoti iššūkių...o čia, užgesino gaisrą?! Gesino gaisrinininkai, o ka tamsta, darei kad to gaisro nebūtų....Pala, žiūrėk, kad per ,,Metų žmogaus apdovanojimus 2020" tėvai nestovėtų su plakatais, kaip per piketą dėl mokyklų uždarymo Alytuje</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3679" token="JfhuEFcK9hK4Jsf3k2S9a88zTHuRaDfN8t_jd9zMxcI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3678"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579602997"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žmogus</span> - Ant, 2020-21-01 - 12:36</p> </li> <a href="/comment/3678#comment-3678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3678#comment-3678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Populizmas ir tiek.Žinoma …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Populizmas ir tiek.Žinoma ,mažos klssės gerai,bet ar praskolinto biudžeto valdytojai išlaikys visas pustuštes mokyklas ir dar išskaidys klases kaip užsienio kalbai ir gebės tam rasti lėšų?Nejuokinkit,nebent išparduosit ,kad dar likę ir dar užkrausit skolas n metų į priekį.Semkitės pavyzdžių iš kitur,nes jau likę vieni uodegoj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3678" token="e185MCGBzHWHj7tRad0LRSDjni-cE0ucgYGP2m_YA8o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3677"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579602439"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Ant, 2020-21-01 - 12:27</p> </li> <a href="/comment/3677#comment-3677" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3677#comment-3677" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos sprendimų projektų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos sprendimų projektų rengimo tvarką tiksliai nusako tarybos veiklos Reglamentas. Kurio 104 str. sako. Teikt gali tarybos nariai su meru, savivaldybės administracijos direktorius. Kiti tik siūlo. 108 str. - nusako sprendimo projektos ruošimo tvarką. Visur pradžioj eina ekonominis pagrindimas, sulyginamieji rodikliai, aiškiai siekiama ekonominė nauda. - O Alytuj priešingai. Įpiršinėja be ekonominių pagrindimų. Vadinas įtarimai, kad jie suvokia, kad ekonomiškai nepagrindžiama. Tad vietoj rimto sprendimo blefuoja. Kitur tai neįmanoma, Alytuj nebūt gudriausi. Vietoj savivaldos uabiniais metodais veikia. Reiškia neatsakingi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3677" token="xkPTkWuTsw4zXN0rNIGM2p4oU_r2vZFDQyJpg8LYPAI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3676"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579601697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atskaitingumas</span> - Ant, 2020-21-01 - 12:14</p> </li> <a href="/comment/3676#comment-3676" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3676#comment-3676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 20…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tad meras žino ar nežino, visais atvejais atsakongas ir atskaitingas. Ir pirmas turi aiškint. Jei vengia- ne savo rogėse sėdi. Nes būtent gerą mero atlyginimą už tai gauna. O jei nesugeba, gali nesikankint ir atsistatydint. Tada tarybos nariai balsų dauguma gali patvirtint laikiną merą iš 27 tarybos narių. Kuris bent nori dirbt pagal kompetenciją ir sugeba.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3676" token="mUnmCaGh6YBd6F4j9hyRCXWZJDFJ4RiuhJiNBBMyobo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3675"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579600580"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Skaičiai</span> - Ant, 2020-21-01 - 11:56</p> </li> <a href="/comment/3675#comment-3675" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3675#comment-3675" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko pasigendu visoje šitoje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko pasigendu visoje šitoje košėje, tai elementarių skaičių. Gal teiktųsi bent Valūnas juos pagarsinti, nes meras įjungęs durnių ir apsimeta, kad jis čia ne prie ko. Visus domina kiek šiuo pinigų skiriama mokykloms ir kam, kas pasikeis po reformos: kiek ir kaip bus sutaupyta, kur bus išleidžiami sutaupyti pinigai ir svarbiausia kaip pagerės mokymosi kokybė ir mokytojų darbo sąlygos. Kiek buvo skelbiama, tai reforma daroma dėl mokymosi kokybės pagerinimo, bet kol kas kalbama tik apie griaunamus arba parduodamus pastatus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3675" token="YI7vqpevzguWHIHx47RSS0GEpn3s4N0Ji40t-whVcI8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3674"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579600429"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiaurūs</span> - Ant, 2020-21-01 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/3674#comment-3674" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3674#comment-3674" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žiaurūs Alytuj per savivaldą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žiaurūs Alytuj per savivaldą. Niekas sau neleidžia tokių griekų. Kaip dėl laiku neatliktų savivaldybės struktūros ir švietimo pertvarkų kraut finansinę naštą ateičiai. Kur slėgs ir nevykdant es projektų stagnacija garantuota. Švietimo pertvarkas visi pasidarę. Mikrorajone minimum vieną mokyklą palikt, stambint kelias greta esančias. Net Alytaus rajonas be vargo pasidarę. Jau dirbama pagal optimizuotą struktūrą. Alytuj kaip prieš 30 metų pradėjo dėl likučių ..erzintis nykinantys, tęsia ir jauna karta per socdemus su konservatoriais. Erzintis dėl žemių likučių, nors aerodromo žemės išnuomuotos, o ant kitų stovi miestui reikalingos mokyklos. Ir ta pačia kaip sajūdine dvasia ir dalim su tais pačiais. Visos įmantrios schemos ne kaip į priekį eit. O kaip stagnaciją išlaikyt. Kaip miesto biudžeto paskolas gražins? Kur kitos savivaldybės ženkliai mažina. O Alytuj kaip ne prie ko...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3674" token="nEP56vqr84uKHJXrsju3FlV44Fd2Jj0uTqpOdR2rGsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1178&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="twghD2RZmadaSXOwE1bR95ujN-cIagA3VwRzzj18jQo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jan 2020 08:00:57 +0000 vyrredaktorius 1178 at https://www.alytausnaujienos.lt Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą siū­lo­ma jau ne griau­ti, bet par­duo­ti ir sta­ty­ti nau­ją https://www.alytausnaujienos.lt/li-kis-ke-liu-pro-gim-na-zi-jos-pa-sta-ta-siu-lo-ma-jau-ne-griau-ti-bet-par-duo-ti-ir-sta-ty-ti-nau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (19)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/10-13386" rel="bookmark"> Nr. <span> 10 (13386) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/IMG_0628.JPG?itok=3odNZIHV" width="344" height="287" alt="Švietimas" title="Finišo tiesioji: švietimo tinklo pertvarkos sprendimo projektą bendruomenėms teks svarstyti skubos tvarka – iki sausio 22 dienos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nuo 2002 me­tų mo­ki­nių mies­te su­ma­žė­jo per­pus</h3> <p>Do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­do­ma, ko­dėl bū­ti­na švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka. Mo­ki­nių skai­čius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se žen­kliai su­ma­žė­jo: 2002 m. bu­vo 13 321 mo­ki­nys, o nuo 2019 m. rug­sė­jo 1 d. – 6 718 mo­ki­nių (su­ma­žė­jo 50 proc.).</p> <p>Tai lė­mė di­des­nes mo­kyk­lų in­fra­struk­tū­ros iš­lai­ky­mo są­nau­das – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė biu­dže­to Švie­ti­mo pro­gra­mo­je 2017 m. sky­rė 23199,3 tūkst. Eur, 2019 m. – 26645,7 tūkst. Eur.</p> <p>Dėl tin­ka­mai ne­su­tvar­ky­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo sa­vi­val­dy­bei 2019 m. iš biu­dže­to rei­kė­jo pri­dė­ti 807,6 tūkst. Eur.</p> <p>Ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo efek­ty­vu­mas yra su­si­jęs su mo­kyk­lų dy­džiais, mo­kyk­lų pa­tal­pų už­pil­dy­mu, vi­du­ti­nė­mis vie­no mo­ki­nio ug­dy­mo iš­lai­do­mis.</p> <h3>Nau­ją mo­kyk­lą siū­lo­ma pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti dar šie­met</h3> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 m. ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­te yra siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą par­duo­ti ar, jei bū­tų ga­li­my­bė, per­duo­ti VĮ Tur­to ban­ko nuo­sa­vy­bėn ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nų mo­kyk­los pa­sta­tą.</p> <p>Lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, o 5–8 kla­sių mo­ki­nius – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. Apie mo­kyk­los grio­vi­mą ne­be­kal­ba­ma.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rią pa­ren­gė UAB „FIN­DEP“, duo­me­ni­mis, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to ir pa­tal­pų būk­lė ne­pa­kan­ka­mai ge­ra. Pa­sta­tas nuo pa­sta­ty­mo re­no­vuo­tas tik iš da­lies (da­lis sto­go re­no­vuo­ta, pa­keis­ti lan­gai ir du­rys). Tik pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka) su­tvar­ky­tos. Do­ku­men­te tei­gia­ma, kad tam, jog bū­tų iš­spręs­ta pro­ble­ma, rei­kia vi­siš­kai re­no­vuo­ti pa­sta­tą, ben­druo­me­nė tai ir siū­lė pa­da­ry­ti.</p> <p>Do­ku­men­te pa­tei­kia­ma re­no­va­ci­jos kai­na pa­gal „Sis­te­lą“ – 4 907 562,13 Eur su PVM. Pa­brė­žia­ma, kad, re­no­va­vus pa­sta­tą, ne­bū­tų iš­spręs­ta pa­sta­to už­pil­dy­mo pro­ble­ma. To­dėl eks­per­tai siū­lo sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, ati­tin­kan­tį rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>2020 m. bū­tų pra­dė­ti nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, vė­liau – mo­kyk­los sta­ty­ba. Pa­sta­to grio­vi­mo kai­na pa­gal „Sis­te­lą“ – 1 103 635,75 Eur su PVM ir nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba pa­gal „Sis­te­lą“ – 3 039 960 Eur su PVM.</p> <p>Pri­imant to­kį spren­di­mą bū­tų iš­sau­go­tos dar­bo vie­tos, mik­ro­ra­jo­ne bū­tų už­tik­rin­tas pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo I da­lies pro­gra­mų pri­ei­na­mu­mas. Mo­ki­niai bū­tų ug­do­mi, o dar­buo­to­jai dirb­tų nau­jo­se, hi­gie­nos bei kom­for­to są­ly­gas ati­tin­kan­čio­se pa­tal­po­se.</p> <h3>„Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nių ne­iš­gir­do</h3> <p>Spren­di­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, pri­jun­giant ją prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, pa­lie­kant mo­ki­nius ug­dy­ti da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. Kai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos bu­vę mo­ki­niai su­grįš į pa­sta­ty­tą nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, da­bar­ti­nės „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­jais bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.</p> <p>Da­bar­ti­nį Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą ža­da­ma pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rią pa­ren­gė UAB „FIN­DEP“, duo­me­ni­mis, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė ir lau­ko spor­to aikš­te­lė ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų, trūks­ta lė­šų mo­kyk­los in­fra­struk­tū­rai su­tvar­ky­ti (pa­sta­tui šil­tin­ti, vė­di­ni­mo, šil­dy­mo ir nuo­te­kų sis­te­moms at­nau­jin­ti, šios sis­te­mos eks­plo­a­tuo­ja­mos nuo 1975 m., to­dėl yra su­si­dė­vė­ju­sios, ne­vei­kia pa­gal pa­skir­tį ar yra eko­no­miš­kai nuos­to­lin­gos, mo­kyk­la vei­kia bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio pa­tal­po­se).</p> <p>Tei­gia­ma, kad, per­kė­lus mo­ki­nius į ki­tas, di­des­nes, kom­for­tiš­kas są­ly­gas tu­rin­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, bū­tų už­tik­rin­ta ir tin­ka­ma mo­ki­nių ug­dy­mo­si ko­ky­bė.</p> <p>Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį siū­lo­ma per­tvar­ky­ti, struk­tū­rą pa­kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį. Pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą per­duo­ti vyk­dy­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jai, pa­lie­kant 1–4 kla­sių mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te.</p> <p>Bus vyk­do­ma ste­bė­se­na dėl iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kio ten­ki­ni­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių bū­tų ga­li­ma per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ar prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.</p> <h3>Vie­nas siū­ly­mas vis dėl­to pri­im­tas</h3> <p>Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti iš biu­dže­ti­nės į vie­šą­ją įstai­gą ir pri­jung­ti prie vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro.</p> <p>Tokį siūlymą teikė Kultūros, švie­timo ir sporto komitetas. Pirmi­niame pertvarkos variante buvo siūloma mokyklą prijungti prie šv. Benedikto gimnazijos, o jauni­mo klases perkelti į Panemunės pro­gimnaziją.</p> <p>Da­bar­ti­nį Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą – pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms, o mo­der­nią spor­to sa­lę per­duo­ti VšĮ Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui. Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­da­li­nius – Sau­gaus eis­mo kla­sę ir Ru­sų šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą – siū­lo­ma per­duo­ti Aly­taus jau­ni­mo cen­trui. Aly­taus jau­ni­mo cen­tras nau­do­ja­si pa­tal­po­mis Vin­gio g. 15A, ta­me pa­čia­me pa­sta­te yra įkur­ta ir Sau­gaus eis­mo kla­sė.</p> <p>Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą siū­lo­ma par­kel­ti į Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, o da­bar­ti­nes šios tar­ny­bos pa­tal­pas bū­tų ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti ar­ba nau­do­ti ki­toms mies­to ben­druo­me­nės reik­mėms.</p> <h3>Ko­kia bū­tų per­tvar­kos fi­nan­si­nė nau­da?</h3> <p>Siū­lo­mi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo po­ky­čiai, kaip ra­šo­ma do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, juos įgy­ven­di­nus leis­tų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per me­tus su­tau­py­ti 689,2 tūkst. eu­rų, per tre­jus me­tus (kol bus pa­sta­ty­tas nau­jas Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tas) – 2067,6 tūkst. eu­rų.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nu­spren­dus pri­va­ti­zuo­ti „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los, Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos pa­sta­tus, ti­kė­ti­na, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pa­si­pil­dy­tų maž­daug 1 mi­li­jo­nu eu­rų.</p> <p>Šias lė­šas (iš vi­so – 3 067,6 tūkst. eu­rų) bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti švie­ti­mo ko­ky­bei ge­rin­ti.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_1772.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1173-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_1772.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_3312%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1173-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_3312%201.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/IMG_8001_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1173-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/IMG_8001_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3696"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579784150"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jocelin McNally</span> - Ket, 2020-23-01 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/3696#comment-3696" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3696#comment-3696" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good day, Are you seeking…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good day, Are you seeking for legitimate private Money lender? We Offer corporate and Personal Financing at 5% Interest Rate for a duration of 1-30 Years. We also pay 1% commission to brokers, who introduces project owners for finance or other opportunities. Thanks. <a href="mailto:mostriplemcashloan@gmail.com">mostriplemcashloan@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3696" token="HNfTtsAfFDwgkeib21rRq5Bkn2vzP83ZOWvpVVT4Qhk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3671"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579523718"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ko pikta</span> - Pir, 2020-20-01 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/3671#comment-3671" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3671#comment-3671" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jauniausia mokykla 30-metį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jauniausia mokykla 30-metį atšventė? Ką sakyti tada, toms kitoms mokykloms kurios yra senesnės?nušluoti nuo paviršiaus? Su tokiu požiūriu, Tamsta mere, toli nenukeliausi..visiškai ,,naikini" Alytaus miestą, jis ir taip jau nustekentas. Gėda turėtų būti miesto merui, priimant tik svarbesnius sprendimus pastoviai pasipusto padus ir išlekia iš miesto...taigi suprantam, kad bijai...ką tu miesto žmones laikai kvailiais?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3671" token="PjzTIoMWkPELPIJOA-0pFNDCnW-eVLXaaFoawPWKYF8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3663"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579498010"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>savivalda</span> - Pir, 2020-20-01 - 07:26</p> </li> <a href="/comment/3663#comment-3663" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3663#comment-3663" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal įstatymus savivaldos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal įstatymus savivaldos veikla skaidri, efektyvi viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Taip nusako LR Konstitucijos 46 str.. Kad valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip. Kad ji tarnautų bendram Tautos gerbūvio lygiui. Reiškia miesto interesas per švietimo pertvarką mikrorajone nors vieną mokyklą išlaikyt. Stambint kelias greta esančias. Dabar erzelynai dėl sporto mokyklos pastato, griaut vieną prieš remontuotą ir paskutiniu metu stiprėjančią Likiškėlių mokyklą įtarimas. Kad galimai vėl stengias dėl verslo siaurų interesų? Matyt tokia kaina per rinkimus plakatų, foto..papuolusių į valdžią. Viso miesto intedesų saskaita. Čia ne rimta savivalda. Tarnaut alytiškių labui. Čia greičiau uab sau visų likusių saskaita. Tad reikia per rinkimus atsakingai rinkt. Nes paskui patiems gryžta..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3663" token="5xhQtJGluJEeAH1D-X3SfaDlqzN661Ommbc1wcHlChk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3659"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579447170"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Likiškėlietė</span> - Sek, 2020-19-01 - 17:19</p> </li> <a href="/comment/3659#comment-3659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3659#comment-3659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar pastačius naują momyklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar pastačius naują momyklą padaugės mokinukų??????</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3659" token="jCgOt2mexkz6O9k_FWB5_6ZaB7JBRB-QDwOtkAcym6A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3658"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579447170"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Likiškėlietė</span> - Sek, 2020-19-01 - 17:19</p> </li> <a href="/comment/3658#comment-3658" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3658#comment-3658" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar pastačius naują momyklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar pastačius naują momyklą padaugės mokinukų??????</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3658" token="1SfnrSwbEBqONOq7gMPd9Fi2efUDLoxQ0GWNiFr1sKQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3657"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579446956"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - Sek, 2020-19-01 - 17:15</p> </li> <a href="/comment/3657#comment-3657" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3657#comment-3657" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir durnam aisku kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir durnam aisku kad reikalingas sklypas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3657" token="a3w1HOuaCJn3VCk1RRhUtpk85hZSUySHLqaPwtUI0JI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3653"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579430967"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomiausia</span> - Sek, 2020-19-01 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/3653#comment-3653" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3653#comment-3653" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 20…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tai reiškia žino ar nežino, atsakingas ir atskaitingas meras. Kur šiuo metu pirmas turi viešint biudžeto matmenis, apie vėluojamas pertvarkas, Vilniuj per ministerijas dėl fondų aiškintis. O jei Alytuj po komandiruotėm ir nėra mero darbo, reiškia. Neturi įtakos, nesugeba, nesistengia dirbti. Tokiu atveju gal taryboj atsistatydint. Ir tarybos nariai iš 27 rinkt, kuris sugeba. Nes vicemerams ir trūksta kompetencijų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3653" token="GQ5b6vL9zDBY6HefT2Uyw-PU2Zsn2hE07LjIdS7utw0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3650"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579424572"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Juokas ima</span> - Sek, 2020-19-01 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/3650#comment-3650" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3650#comment-3650" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man tai įdomiausia, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man tai įdomiausia, kad Cesiulus bando apsimesti, kad jis su šiais sprendimais nesusijęs. Tipo aš išvykęs, čia žinokit viskas vyksta be manęs. Nu čia sunkiau negu facebooke gaisrus gęsinti. Bet žmonės nekvaili ir puikiai supranta kas švietimo planui vadovauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3650" token="-cYM1Y2Kv_BuHxpBfCqOWYLuY15YRI2n3wUAwJro_Sk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3644"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579379572"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Piktas tevas</span> - Šeš, 2020-18-01 - 22:32</p> </li> <a href="/comment/3644#comment-3644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3644#comment-3644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Asilai pastatykit nauja tada…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Asilai pastatykit nauja tada sena griaukit, parduokit ar dar velniai zino ka darykit</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3644" token="p-iLsQq--VlP58kjtHQZBd-UEDW08uvghRL7oWF7kks"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3643"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579379466"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ras</span> - Šeš, 2020-18-01 - 22:31</p> </li> <a href="/comment/3643#comment-3643" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3643#comment-3643" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai gali vykti tik Alytuje,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai gali vykti tik Alytuje, nes vienuose mikrorajonuose po 2 mokyklas-o naujausiame, daugiausiai jaunų šeimų turinčiame - Likiškėlių mikrorajone nereikia nė vienos? Ir kam dar tie pasiūlymai? Tyčiojasi sakydami, kad jiems rūpi vaikai. Šlykščiau nebūna. Apgailėtina mūsų valdžia, jei taip ją galima pavadinti. Nėra jokio skirtumo-nugriausit, parduosit ar paprastai uzkabinsit spyna - būkit didvyriai Lietuvos mastu...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3643" token="LdP22LwD9SICvb7n-W5B6W0btTS3TPBXzJ3UnAsAMJM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3642"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579377191"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bebrai</span> - Šeš, 2020-18-01 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/3642#comment-3642" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3642#comment-3642" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ko stebitės O ko jūs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ko stebitės<br /> O ko jūs tikėjotės? Išsirenkate meru žmogų, kuris 20 metų toliau kolegijos pastato nebuvo nuėjęs, tas į vicemeres pasikviečia blondinę, pas kurią smegenų arbatinis šaukštelis, bet ta Instagrme prisižiūrėjus Kate Midltone fotkių, pati mėgina vaizduoti Alytaus karalienę. Kitas vicemeras daugiausiai ką nuveikęs, tai pardavinėjęs Aloe Vera. Tai kokių sprendimų jūs tikėjotės? Negana to, administracijos direktoriumi paskiria žmogų, kuris dirbęs apsauginiu, nu gerai apsauginių vadovu, ot tai patyręs vadovauti miestui, tas kadangi patirties turi nulį prisiima pavaduotoja dirbti Neringą, kuri savivaldybėje dirba kone 20 metų. Alytuje su jos žinia pridaryta tokių projektų, kad laikykitės! Negana to, visa šita chebrytė susigrąžina Valūną, kuris Alytaus švietimui vadovavo 20 metų ir matydamas mokinių mažėjimą, vistiek kišo pinigus į mokyklų pastatų renovaciją. Tai kokių sprendimų jūs tokėjotės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3642" token="M5Zayu6qK44HLpL8PQ5oxjKTFMNv9fNIBLtOv5fuzLM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3638"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579344522"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - Šeš, 2020-18-01 - 12:48</p> </li> <a href="/comment/3638#comment-3638" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3638#comment-3638" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai ar ir toliau alyriškiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai ar ir toliau alyriškiai rinks socdemus su konservatoriais į valdžią?Juk jie apart griaut kas kitų sukurta ir erzint žmones daugiau nesugeba. Tą įrodo virš 30 metų. Ką pradėjo per anūkus tesia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3638" token="JQjMuhuLafoy4Lvavej_OXZoaJd-Wpv7u38MebUdhRs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3636"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579342003"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Šeš, 2020-18-01 - 12:06</p> </li> <a href="/comment/3636#comment-3636" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3636#comment-3636" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu ir ūkininkai: mokyklą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu ir ūkininkai: mokyklą griaut ir statyti naują, vietoje pastatytos. Durniau net Šveikas nesugalvotų!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3636" token="84l59oudeCrdLcqbwms7tepRYdjIBwqBlXlb8q83u90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3634"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579330403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>yra</span> - Šeš, 2020-18-01 - 08:53</p> </li> <a href="/comment/3634#comment-3634" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3634#comment-3634" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra kam gerą mero atlyginimą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra kam gerą mero atlyginimą imt. Kaip pagal kompetenciją pirmam siūlyt miestui gerus sprendimus ir nuo nesamonių apsaugot, nėra kam.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3634" token="lNhEYfbVxOoZBlusis9iPpj7c7OvkkTtZjZ3l1UbFHM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3626"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579290579"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žmogus</span> - Pen, 2020-17-01 - 21:49</p> </li> <a href="/comment/3626#comment-3626" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3626#comment-3626" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai Jaunimo mokykla vis tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai Jaunimo mokykla vis tik panaikinta,nors jau seniai tą reikėjo padaryt,o direktorius tik pats prieš save laimėjo konlursą,tai kam jis vadovaus?Gal nereikė to žmogaus varhint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3626" token="ykEwgosxqNieLPqmfLpnX3Z-LS_OCe_bGy6v7fuG1Eo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3625"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579290578"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žmogus</span> - Pen, 2020-17-01 - 21:49</p> </li> <a href="/comment/3625#comment-3625" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3625#comment-3625" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai Jaunimo mokykla vis tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai Jaunimo mokykla vis tik panaikinta,nors jau seniai tą reikėjo padaryt,o direktorius tik pats prieš save laimėjo konlursą,tai kam jis vadovaus?Gal nereikė to žmogaus varhint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3625" token="cz_HjU38o58uyDvcZDkx51seVTj64YIUha5qC9FZGN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3621"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579285532"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Įdomu</span> - Pen, 2020-17-01 - 20:25</p> </li> <a href="/comment/3621#comment-3621" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3621#comment-3621" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip greitai pagerėjo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip greitai pagerėjo Likiškėlių progimnazijos pastato ir patalpų būklė: Jei prieš 2 mėnesius pagal UAB „FINDEP“ duomenis Likiškėlių progimnazijos pastato ir patalpų būklė buvo vertinama kaip kritinė ir kenksminga sveikatai (tinkama tik nugriauti), tai dabar jau tik nepakankamai gera (jau daug geresnė ir kurią galima net parduoti), nors jokių renovacijos darbų nebuvo atlikta. Gal UAB „FINDEP“ vėl atliko naują studiją už 15000 €? Kažin jeigu šiuo klausimu rimčiau pasidomėtų atitinkamos tarnybos, tai gal pastato ir patalpų būklė pasidarytų visai gera, tik reikėtų apšiltinti sienas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3621" token="9UHwS1hOnU6kvgbnm8FZTs-yEdl-vJF2MEDVyXm-YZA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3619"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579278751"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kur</span> - Pen, 2020-17-01 - 18:32</p> </li> <a href="/comment/3619#comment-3619" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3619#comment-3619" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur prisiletė šioje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur prisiletė šioje kadwncijoje, visur skandalai ir fiasko. Dėl aerodromo kelis mėnesius erzinos ir peticijos.... Dėl sporto mokyklos pastato ir peticijos ir fiasko. Dėl šios mokyklos, kur kaip pertvarkos ašis, maži vaikai sugebėjo ateit po savivaldybės langais ir gėda pasakyt. Meras tada į Vilnių išvyko. Dabar į komandiruotę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3619" token="-Ckyqiez-5vWSKTvr1bh1MkDPbcOPCiG5wj7-Vocqqw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3615"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579271029"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu</span> - Pen, 2020-17-01 - 16:23</p> </li> <a href="/comment/3615#comment-3615" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3615#comment-3615" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dauguma šalies savivaldybių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dauguma šalies savivaldybių be vargo pačios atlikę švietimo reformas. Ekonominiai pagrindimai. Mikrorajone vieną palikt. Stambint kelias esančias greta. Bet.. Alytus yra Alytus. Tęsia nuo anos kadencijos griaut vieną mikrorajone ir prieš tai paremontuotą mokyklą. Statyt kitą. To nedryso kalbėt anoj kadencijoj valdantys. Bet po išoriniu auditu ir primokant iš biudžeto pridengė. Po 9 mėnesių ir šie valdžioje tęsia. Vėl patys į komandiruotę, kad kalbėt nereikėtų. O kažkas per siūlymus bando įpiršt miestui nuomonę. Rodo, valdantys socdemai nėra miesto šeimininkai. Ir nuo anų tęsinių sliduoja...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3615" token="qUW8iSFPN6hh0Wov6bWHCkAEjXZQ3Kcv42k02P9DP_U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1173&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="3HQ-1NuvHRtCQSHRuZi2-_MIjthsD6AnUbugbDK_5Zo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 13:37:11 +0000 vyrredaktorius 1173 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giau­sia siū­ly­mų su­lauk­ta dėl to, kaip bū­tų ga­li­ma iš­nau­do­ti lais­vas Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-sia-siu-ly-mu-su-lauk-ta-del-kaip-bu-tu-ga-li-ma-nau-do-ti-lais-vas-vidz-gi-rio-ir-li-kis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (22)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Likiskeliu%20IMG_0139%201.jpg?itok=-ZGrgw9a" width="344" height="287" alt="Likiškelių mokykla" title="Netrukus mokyklų bendruomenes pasieks sprendimo projektas dėl Alytaus švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, parengtas darbo grupės ir pačių įstaigų siūlymų pagrindu, o jo svarstymui bus skirtos 7 kalendorinės darbo dienos. Jei bendruomenės siūlymams nepritars, teks arbitru kviesti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Į lais­vas pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas – ei­lu­tė ga­li­mų kan­di­da­tų</h2> <p>Iki sausio 2 dienos gauti 53 įvai­rių švietimo įstaigų ir jų bendruo­me­nių pateikti siūlymai, kaip atlikti švietimo įstaigų tinklo per­tvarką. Visi jie skirti kaimynams – pačios įstaigos, minimos pirmi­niame pertvarkos plane, jokių per­mainų savo atžvilgiu nenori ir su siūlymais kategoriškai nesutinka.</p> <p>Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės re­ko­men­duo­ja iš­nau­do­ti lais­vas Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas. Tuo tiks­lu siū­lo­ma į jas per­kel­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus sau­gyk­lą, Jur­gio Kun­či­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lą, esan­tį lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė” pa­tal­po­se, Kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą, da­lį Jau­ni­mo cen­tro veik­lų, Sek­ma­die­ni­nę ru­sų mo­kyk­lą, ki­tas ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gas.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės ma­ny­mu, ra­cio­na­lu bū­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nius per­kel­ti į lais­vas Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, taip jas įveik­li­nant pa­gal pa­skir­tį.</p> <p>Lais­vo­se Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­po­se taip pat siū­lo­ma įreng­ti prieš­mo­kyk­li­nes kla­ses, įren­giant mie­ga­mą­sias vie­tas ir at­ski­riant erd­ves. Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja siū­lo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš lop­še­lių-dar­že­lių per­kel­ti ir į ki­tas ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.</p> <p>Daug siū­ly­mų su­si­ju­sių su spor­ti­ne veik­la: pa­siū­ly­ta fut­bo­lo dan­gą Ma­tu­čio g. 14 per­kel­ti prie Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ar­ba Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos, „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los.</p> <p>Ben­druo­me­nės ma­no, kad ra­cio­na­lu bū­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pir­ma­me aukš­te, esan­čia­me Jot­vin­gių gim­na­zi­jos pu­sė­je, įreng­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius, kad mo­ki­niai ga­lė­tų jais nau­do­tis pa­mo­kų me­tu, o spor­tuo­jan­tys as­me­nys, klu­bai – po pa­mo­kų. Taip bū­tų efek­ty­viau nau­do­ja­mas sta­dio­nas.</p> <h2>Na­tū­ra­li at­ran­ka – vie­na iš ga­li­my­bių</h2> <p>„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės ma­ny­mu, klai­da yra reg­la­men­tuo­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių. To­kia prak­ti­ka yra tai­ko­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Vir­šu­ti­nę mo­ki­nių ri­bą nu­sta­to hi­gie­nos nor­mos, o apa­ti­nę – sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai. „Pa­lei­dus“ kla­sių kom­plek­ta­vi­mą, tė­vai ga­lė­tų rink­tis no­ri­mą mo­kyk­lą ir taip „bal­suo­tų“ už jos iš­li­ki­mą.</p> <p>Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vi­soms mo­kyk­loms vie­no­dus kri­te­ri­jus (mi­ni­ma­lų mo­ki­nių skai­čių, koks ga­li bū­ti di­de­les pa­tal­pas tu­rin­čio­se ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se) ir, ne­įvyk­džius jo, mo­kyk­lą re­or­ga­ni­zuo­ti, pri­jun­giant prie ki­tos ir per­ke­liant į jos pa­tal­pas mo­ki­nius ar­ba lik­vi­duo­ti.</p> <p>Iš­im­tį siū­lo­ma tai­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui, „Vil­ties“ mo­kyk­lai-dar­že­liui, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, Se­na­mies­čio pra­di­nei mo­kyk­lai ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai.</p> <h2>Griau­ti ar sta­ty­ti? Mo­kyk­lą ar dar­že­lį?</h2> <p>„Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nė siū­lo pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nų di­de­lės (iki 800 mo­ki­nių) mo­kyk­los pa­sta­tą ir ten per­kel­ti mo­ki­nius iš ki­tų mo­kyk­lų, o po to at­si­sa­ky­ti ke­lių mo­kyk­lų pa­sta­tų.</p> <p>Taip pat pa­siū­ly­ta per­kel­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nius į kom­pak­tiš­kes­nį pa­sta­tą, o da­bar­ti­nio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to at­si­sa­ky­ti. Ki­ta ga­li­ma ro­ki­ruo­tė – Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją pa­siū­ly­ta per­tvar­ky­ti į pra­di­nę mo­kyk­lą, jos 5–8 kla­sių mo­ki­nius per­ke­liant į Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­ją, o Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­nius per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją, ku­ri tap­tų pra­di­nė.</p> <p>Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, ku­rios pa­sta­tą bu­vo pa­siū­ly­ta nu­griau­ti, ben­druo­me­nė su tuo ne­su­tin­ka ir siū­lo jį re­no­vuo­ti. Ar­gu­men­tas – at­nau­ji­ni­mui (sto­go re­mon­tui, Lie­tu­vy­bės cen­tro įren­gi­mui, bib­lio­te­kos fi­lia­lo įkū­ri­mui, VMG ku­li­na­ri­jos kla­sės kū­ri­mui ir kt.) jau skir­ta daug sa­vi­val­dy­bės lė­šų.</p> <p>To­dėl mo­kyk­los grio­vi­mas bū­tų ne­do­va­no­ti­nas mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų švais­ty­mas ir ne­ūkiš­ku­mo pa­vyz­dys. Į lais­vas pa­tal­pas ben­druo­me­nė siū­lo, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, įkel­ti Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­lą ir Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą.</p> <p>Jei bū­tų nu­ma­ty­ta nau­jos mo­kyk­los sta­ty­ba, ben­druo­me­nė siū­lo pir­miau­sia pa­sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą (pa­vyz­džiui, sta­dio­no vie­to­je) ir, tik įsi­kū­rus nau­jo­se mo­kyk­los pa­tal­po­se, nu­griau­ti se­ną­jį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.</p> <p>„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė vie­to­je nu­ma­ty­tos nau­jos mo­kyk­los siū­lo sta­ty­ti nau­ją dar­že­lį ar­ba re­no­vuo­ti vie­ną iš de­šim­ties jau už­da­ry­tų, nes Aly­tu­je trūks­ta vie­tų bū­tent dar­že­liuo­se.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas pa­tei­kė vie­nin­te­lį siū­ly­mą:  Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti į vie­šą­ją įstai­gą, ją re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ir per­kel­ti į Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro pa­tal­pas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Likiskeliu%20IMG_0139%201_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1168-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Likiskeliu%20IMG_0139%201_0.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidzgirio%20IMG_2890.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1168-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidzgirio%20IMG_2890.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3614"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579270607"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Edvardas</span> - Pen, 2020-17-01 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/3614#comment-3614" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3614#comment-3614" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1. Sakalėlio bendruomenė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1. Sakalėlio bendruomenė niekada nesiūlė statyti naujos mokyklos!<br /> 2. Nebuvo jokių pasiūlymų perorganizuoti Šaltinių ir Panemunės progimnazijas!<br /> Čia valdininkų išvedžiojimai!!!<br /> Nekiršykite bendruomenių!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3614" token="_iX03zgKLKNnDBn3_Vn-dr4Dv68aXLgnvs11ENQH1Vs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3613"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579270606"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Edvardas</span> - Pen, 2020-17-01 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/3613#comment-3613" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3613#comment-3613" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">1. Sakalėlio bendruomenė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>1. Sakalėlio bendruomenė niekada nesiūlė statyti naujos mokyklos!<br /> 2. Nebuvo jokių pasiūlymų perorganizuoti Šaltinių ir Panemunės progimnazijas!<br /> Čia valdininkų išvedžiojimai!!!<br /> Nekiršykite bendruomenių!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3613" token="2aekrjlZ2ECywSwrSC9fZOWCswggzQ5cHu47qrEzSog"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3609"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579260702"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tai</span> - Pen, 2020-17-01 - 13:31</p> </li> <a href="/comment/3609#comment-3609" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3609#comment-3609" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už, kad per šią savaitę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už, kad per šią savaitę meras su direktorium ir savo komandom turintys aktyviai dirbt formuojant biudžetą ir spartint pavėluotas pertvarkas vietoj to, meras su direktorium komandiruotėj. Pagal dienotvarkę vicmero ir kaip nėr. Vicmerė smulkmenos blaškosi reiškia. Nesugeba. Bėfa nuo problemų. Kažkas miestui įpiršinėja nerimtas švietimo pertvarkas erzinančias visuomenę. Taryba su bendruomene gali reaguot. Ir siūlyt gryžus iš komandiruotės merui ir direktoriui atsistatudint. Gal į jų vietas ateis tie, kurie bent nebėga nuo problemų ir nori dirbt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3609" token="-6RVeHe6Rrt1d4TaFH3yI0th_kYGSn0FW3wQ3UK_0l8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3608"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579257856"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kas</span> - Pen, 2020-17-01 - 12:44</p> </li> <a href="/comment/3608#comment-3608" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3608#comment-3608" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas mieste tikri šeimininkai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas mieste tikri šeimininkai? Kur pagal įstatymus pirmi siūlyt turi meras su tarybos nariais. Ir kaip taryboj tvirtina taip ir vyksta. Ir už tai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Kurie juos į valdžią rinko. Ar kažkas įpiršinėja abejotinos kokybės siūlymus. Bet už juos neatsako. Tai kam meras su taryba, jei nesugeba iniciatyvų persiimt? Už juos kiti delioja..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3608" token="wt_845p1dxB7A882dtd6Zn41CYF1v1RZjjOxVM5uQcs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3607"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579253681"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Pen, 2020-17-01 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/3607#comment-3607" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3607#comment-3607" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Vietos sav. Įst. 5…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Vietos sav. Įst. 5 str. - tik 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras, atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Visi kiti jiems pavaldūs ir atskaitingi. Pagal Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei.- Būtent meras už tai gauna gerą valdišką atlyginimą. Jam suplaukia didžiausias informacijos srautas. Ko pagrindu jis analizuoja ir siūlo geriausią švietimo pertvarkos modelį. Kurį taryba tvirtina. Prieš jei reikia su visuomene koreguodami. Dabar nei meras nei kiti tarybos nariai neprabyla. O siūlo valdininkai su gyventojais... Ir kažin ar optimaliausius modelius. Tad atsakomybė, kad meras po komandiruotes ir nesimato jo siūlymų. Kaip ir kiti tarybos nariai pratyli.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3607" token="56j13usN_1QweNMrKPrN4hevL4e3JGJfLjZv4miqxgE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3606"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579251779"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Žinau</span> - Pen, 2020-17-01 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/3606#comment-3606" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3606#comment-3606" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patikslinsiu - Likiškėlių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patikslinsiu - Likiškėlių progimnazijoje mokosi 377 mokiniai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3606" token="KcGxe2byzf5SfXeJvGB57Y7c3GV0bHUfWi9l1GDw2dM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3603"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579243744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vidzgiriui</span> - Pen, 2020-17-01 - 08:49</p> </li> <a href="/comment/3603#comment-3603" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3603#comment-3603" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekas nenusistatęs prieš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekas nenusistatęs prieš jūsų mokyklą. Žmones piktina, kad tokia mokykla, kurioje likę 196 mokiniai SUVALGYS Likiškėlius, kurioje 349 mokiniai ir SUVALGYS Sakalėlį, kuriame 272 mokiniai. Jei mes, tėvai nevedame pas jus savo vaikų ir jūs nykstate, tai priežasčių ieškokite savo darbe ir jo kokybėje, o ne norėkite išlikti kitų sąskaita. Daugiau savikritikos vidzgiriečiai :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3603" token="vNxnvpbM9d-4j6WM3zisaVOzlTOff6SYKTYOYe4ydbU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3599"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579201858"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nemiegojusi</span> - Ket, 2020-16-01 - 21:10</p> </li> <a href="/comment/3599#comment-3599" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3599#comment-3599" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Darželių juokdariai siūlo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Darželių juokdariai siūlo mokyklose įrengti miegamąsias patalpas. Mokyklose vaikai mokosi, bet ne miega. O kiek žinau, darželinukams pietų miegas privalomas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3599" token="K9p8Ri3LTZ85dsAjO6CUknoEH6Gz-0kupxOK2ziIMRo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3598"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579188528"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jolita</span> - Ket, 2020-16-01 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/3598#comment-3598" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3598#comment-3598" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Iškelti stadiono dangą iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Iškelti stadiono dangą iš Matucio g., Tolygu, pasirašyt mirties nuosprendį sporto mokyklai. Jau senokai gviešiasi kai kas į tas patalpas ir teritorija...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3598" token="jBxFLbvmWs0WbSVMLyMHBfNVfelFW712CHPH7R4eZmM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3597"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579188321"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sav. nariams</span> - Ket, 2020-16-01 - 17:25</p> </li> <a href="/comment/3597#comment-3597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3597#comment-3597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Siūlau už Valūno…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Siūlau už Valūno atstatydinimą iš pareigų, už Alytaus gyventojų nesantaikos kurstymą, kiršinimą, vaikų traumavimą...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3597" token="1kUet9SHinjQVjoiwtv3lvfUqz0cN54_RkaQ-PnTFHA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3596"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579180639"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tuoj</span> - Ket, 2020-16-01 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/3596#comment-3596" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3596#comment-3596" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tuoj vėl gryžtu į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tuoj vėl gryžtu į savivaldybę. Nes esami prieš komandiruotę sakė. Gali gryžt. Nes mes prie jūros apsvarstę galimus teisėsaugos tyrimų verdiktus, dar galvojam. Ar laukt, kol išsives? Ar patiems atsistatydint? Kol bendrapartiečiai pasimetę nežino ką daryt. O viens ir savivaldybės pastatą siūlo griaut. Tai dar ar rasim gryžę rotušę stovinčią.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3596" token="9mWkH3RIfz7-3FgkcZYFerr-V0kUIBAR-a0d5FcdzM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3593"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579178815"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskas ?</span> - Ket, 2020-16-01 - 14:46</p> </li> <a href="/comment/3593#comment-3593" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3593#comment-3593" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kas tas Jastremskas ?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kas tas Jastremskas ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3593" token="qYcGWR3GdQu-OEVeMSgAAuO81brGxcrl7egbC2VjshM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3592"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579176260"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jastremskui</span> - Ket, 2020-16-01 - 14:04</p> </li> <a href="/comment/3592#comment-3592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3592#comment-3592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Eik ieškotis darbo bedarbi</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Eik ieškotis darbo bedarbi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3592" token="b9ygh3g2iUB91gePANTBoPUDHgsYcxnp26UQKJpNco8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3591"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579171141"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>demokratija</span> - Ket, 2020-16-01 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/3591#comment-3591" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3591#comment-3591" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoj dirbama pagal LR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoj dirbama pagal LR Konst. 46 str.. Kad gerint viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygį. Dabar Alytaus visuomenę sudaro ne tik švietimo sistema su savo problemom. Yra ir kitos sritys bei gyventojų grupės. Tai darbingo amžiaus žmonės ir kuriems aktualu darbo vietos. Kaip ir savivaldybės biudžetui mokesčiai nuo jų. Pensininkai. Ir pagal įstatymus negalima vienų grupių diskriminuot kitų naudai. Dabar Alytuj tik savivaldos sistema, kuri tik dalį gyventojų sudaro, rūpinasi savim kaip jiiems išgyvent. O iniciatyvų kioms grupėms gerint, nesimato. Tad būtent iš mero kompetencijos pirminiui svarstymui būt pateikta bendros strategijos. O čia išsitraukė švietimo sistemos dalį griaut ne griaut, ir erzinkites. Tad šiuo metu iš valdžios nesimato bendrų strategijų visomus sritimis. Kad būt įmanoma vertint viso miesto vystymą ir teikt rimtus siūlymus. Nes Alytus kol kas miesto rango ir turi būt teikiamos atitinkamai rimtos miesto vystymo strategijos per visas sritis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3591" token="Qnrz2ZyrMTJe6i2ZxuEXt8dqaSAl2pIZByo8kEJMawk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3590"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579169804"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dalia</span> - Ket, 2020-16-01 - 12:16</p> </li> <a href="/comment/3590#comment-3590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3590#comment-3590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vidzgirio progimnazija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vidzgirio progimnazija tapusi daugeliui alytiškių kaip koks keiksmažodis.Blogai kaip žmonės nuvertina mokyklos visą bendruomenę.Gera ta mokykla ir jos bendruomenės nariai.Ir šios mokyklos mokiniai yra pasiekę gerų rezultatų.Gal pradėkim gerbti vieni kitus.Nes skaitant komentarus netik po šitu straipsniu,bet ir po kitais straipsniais yra šlykštu kad suaugę taip elgiasi.Aš pritariu kmentatavusiam asmeniui,kad vaikas turi mokytis mokykloje.Visiems geros dienos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3590" token="5ReCzV1UTTqWaMArqKrOxpeYUWwmpTQI0bpUJ3DjrpI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3589"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579169601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ket, 2020-16-01 - 12:13</p> </li> <a href="/comment/3589#comment-3589" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3589#comment-3589" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus rajono meras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus rajono meras pasiraitojęs rankoves šiuo metu rajono metinį biudžetą pagal kompetwnciją ruošia. Po to pristato tarybai ir bendruomenei vertint. Kur kažką koreguos atsižvelgiant į pasiūlymus. Miesto valdžios princai komandiruotėj... O vakdininkėliai ir eiliniai alytiškiai buria biudžetą ir projektus, ką daryt. Tuo skiriasi Alytaus miestas ir rajonas per savivaldą. Rajone yra valdžia kur dirba ir atsako. Mieste yra kur gerus atlyginimus ima, bet dirba ir atsako už juos kiti. Nes jei kas, sakys nežinom. Čia patys alytiškiai prisidirbo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3589" token="RSxCwhmxQYZ_Cwqq8gOB4FPNAlLsKPZHhnDDfZY8qtQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3588"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579169127"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytaus žavesys</span> - Ket, 2020-16-01 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/3588#comment-3588" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3588#comment-3588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiuo metu pagal kompetenciją…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiuo metu pagal kompetenciją meras pats pirmas turi vardint raidos analizę ir konkrečias strategijas su siekiamais tikslais. O alyriškiai vertina ir koreguoja. Bet meras komandiruotėj, o alytiškiai už jį buria.. Ir gal dar dėkingi, kad leidžia išreikšt nuomones.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3588" token="ADzbiAqbI95hxuF8heZL7OlzJZuhCkflHxw-D94PUL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3587"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579168720"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kompetencijos</span> - Ket, 2020-16-01 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/3587#comment-3587" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3587#comment-3587" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savivaldoj per visas sritis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savivaldoj per visas sritis dirbama pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi dėl laiku ir tinkamai parengtos savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektų, užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę, - O kiti tarybos nariai kaip mero dubleriai. Reiškia meras gauna gerą valdišką atlyginimą už, kad jam pagal kompetenciją suplaukia didžiausia informacija apie būklę per visas sritis. Jis ją profesonaliai analizuoja ir parenka optimaliausias strategijas. Kad atsipirktų ir užtikrina tų projektų įgyvendinimo kontrolę. Bei už tai atsako. Su gyventojais yra projektų derinimo stadija. O jei gyventojai už merą ir tarybą sprendžia, ką iš vis daryt, tai kam meras ir taryba? Kaip ponai leidžiam vergą tiek ir tiek. O demokratinė savivalda valdžia tarnauja žmonėms. Kad gerėtų bendruomenės bendros gerovės lygis. O neesminiais klausimais erzintųs. Ir dar būt dėkingi, kad leidžia pasierzint.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3587" token="RI1jhIpeffE2wM9Fy4n8EdxCxN7uzw5v54_Fr2FtPsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3586"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579168406"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mxm</span> - Ket, 2020-16-01 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/3586#comment-3586" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3586#comment-3586" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kodėl niekas nepriima į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kodėl niekas nepriima į darbą bedarbio Jastremsko ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3586" token="GVs0xRiV52nxRLcIDSjr801vvpN5f4c7C8-enl-qMkc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3585"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579167986"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Ket, 2020-16-01 - 11:46</p> </li> <a href="/comment/3585#comment-3585" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3585#comment-3585" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai geras sprendimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai geras sprendimas mokykla turi būti mokykla, o darželis likti darželiu. Jaunosios mamytės dar tikriausiai nebuvo gimusios kai iš mokyklų vaikai buvo keliami į darželius mokytis, nes mokyklos buvo perpildytos ir dirbo dvejomis pamainomis. Taip ir atsirado mieste pradinės mokyklos. O dabar laikas sugrįžti iš kur atėję visi pirmuonys. Negi sėdės iki pilnametystės darželio patalpose?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3585" token="YNRgFULJzPkq7SjneS69feaIwL3S03K9_W-Fhz85ClQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1168&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="bTGKhTEsvFYCXwOvQt6mqJ8dSdqcjHzyRiAMR9KKmCg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 16 Jan 2020 07:55:35 +0000 vyrredaktorius 1168 at https://www.alytausnaujienos.lt Mū­sų vai­kų at­ei­tis yra svar­biau­sias Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gų, tė­vų ir vi­sos ben­druo­me­nės tiks­las https://www.alytausnaujienos.lt/mu-su-vai-ku-ei-tis-yra-svar-biau-sias-li-kis-ke-liu-pro-gim-na-zi-jos-pe-da-go-gu-te-vu-ir-vi-sos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ilo­na SMIRNOV</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/2-13378" rel="bookmark"> Nr. <span> 2 (13378) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Likiskeliu%20mokykla.JPG?itok=smCztAf2" width="344" height="287" alt="Likiškėlių progimnazija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p> </p> <p><em>Mo­kyk­la – tai dirb­tu­vė, ku­rio­je for­muo­ja­mas au­gan­čios kar­tos mąs­ty­mas; rei­kia ją tvir­tai lai­ky­ti ran­ko­se, jei­gu ne­no­ri pa­leis­ti iš ran­kų at­ei­ties.        </em>An­ri Bar­biu­sas</p> <p class="text-align-right"> </p> <p>Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja pri­klau­so pro­gra­mos „Kurk Lie­tu­vai“ ini­cia­ty­va įkur­tam mo­kyk­lų, vi­siš­kai pa­si­ren­gu­sių pri­im­ti grįž­tan­čius vai­kus iš už­sie­nio, tin­klui. Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja yra vie­na iš dau­giau­sia to­kių mo­ki­nių tu­rin­ti mo­kyk­la tin­kle.</p> <p>Džiau­gia­mės, kad kas­met vis dau­giau po pa­sau­lį iš­si­blaš­kiu­sių lie­tu­vių grįž­ta į tė­vy­nę. Bet kaip juos pri­ims Lie­tu­va – kiek­vie­no iš mū­sų rei­ka­las...</p> <p>2017-ųjų rug­sė­jį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je du­ris at­vė­rė Lie­tu­vy­bės cen­tras. Šio cen­tro tiks­las – su­bur­ti į ben­druo­me­nę vi­sus, ku­riems rū­pi ir yra įdo­mi lie­tu­viš­ka kul­tū­ra, pa­pro­čiai, tra­di­ci­jos, ku­rie sie­kia juos puo­se­lė­ti ir skleis­ti, ku­rie my­li Lie­tu­vą ir lie­tu­vių kal­bą.</p> <p>Ve­da­mi ir in­di­vi­du­a­lūs lie­tu­vių kal­bos už­si­ė­mi­mai. Jei vai­kas tu­ri lie­tu­vių kal­bos spra­gų, jei pa­ti­ria sun­ku­mų pa­mo­ko­se, nes jam su­dė­tin­gi kai ku­rie lie­tu­viš­ki ter­mi­nai ar po­sa­kiai ir jam rei­ka­lin­ga pa­gal­ba mo­kan­tis, – Lie­tu­vy­bės cen­tras pa­dės to­kiam vai­kui.</p> <p>Vi­sa veik­la yra ne­mo­ka­ma, fi­nan­suo­ja­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. O svar­biau­sia, kad čia yra lau­kia­mi ne tik emig­ra­ci­jo­je gy­ve­nę ar iš už­sie­nio at­vy­kę į Aly­tų vai­kai, bet ir vi­si, ku­riems įdo­mu, ku­rie no­ri iš­mok­ti ar su­ži­no­ti ką nors nau­jo.</p> <p>Šią mo­ky­mo įstai­gą lan­kan­tie­ji da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se, ku­rių me­tu mo­ki­niai ne­mo­ka­mai vyks­ta ir į už­sie­nio ša­lis, o mo­ky­to­jai kva­li­fi­ka­ci­ją kė­lė Es­ti­jo­je ir Suo­mi­jo­je.</p> <p>Tu­ri­me dė­ti pa­stan­gas, jog grį­žę (at­vy­kę) į Lie­tu­vą vai­kai leng­viau ir kaip ga­li­ma grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į vi­suo­me­nę, per­ženg­tų kal­bos įpro­čių bar­je­rą. Vi­są tai ir da­ro Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vas.</p> <p>At­si­da­vę mo­ky­to­jai ne­at­ly­gin­ti­nai au­ko­ja sa­vo jė­gas ir lai­ką, pa­dė­da­mi par­vy­ku­siems iš už­sie­nio į Lie­tu­vą gy­ven­ti vai­kams leng­vai įsi­lie­ti į Lie­tu­vos jau­ni­mo gre­tas. Tai bu­vo vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl aš, grį­žu­si iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (An­gli­jos), sa­vo duk­rai pa­rin­kau bū­tent Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.</p> <p>Mo­ky­to­jų nuo­šir­du­mas ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mas ne­nu­vy­lė ir net­gi nu­ste­bi­no, kaip mo­ky­to­jai nuo­šir­džiai pa­de­da grį­žu­siems (at­vy­ku­siems) vai­kams. Užuot ska­ti­nę to­kią pe­da­go­gų veik­lą, vals­ty­bės tar­nau­to­jai žlug­do jų dar­bą ir vis­ką no­ri su­nai­kin­ti.</p> <p>De­ja, mū­sų val­džios at­sto­vai žvel­gia per ma­te­ria­lu­mo priz­mę. Bet ne vis­kas ma­tuo­ja­ma pi­ni­gais...</p> <p>Ne­paisant vi­sų mo­kyk­los nuo­pel­nų ir pa­stan­gų, vi­sų pa­sie­ki­mų ir ge­rų ne­at­ly­gi­na­mo dar­bo vai­sių, kė­si­na­ma­si iš­ar­dy­ti šį ko­lek­ty­vą, nu­griau­ti mo­kyk­lą ir suž­lug­dy­ti vi­sas iki šiol dė­tas pa­stan­gas.</p> <p>Ne­jau­gi mū­sų val­di­nin­kai, tiek daug ža­dė­ję prieš rin­ki­mus, da­bar nie­ko, iš­sky­rus ma­te­ria­li­nę nau­dą, ne­ma­to?! Ne­jau­gi jų ne­jau­di­na Lie­tu­vos jau­ni­mo at­ei­tis?! Ne­žiū­rė­ki­me vien nau­dos sau – mo­kyk­los idė­jos, sun­kus dar­bas ir pa­stan­gos ga­li bū­ti daug ver­tin­ges­nės.</p> <p>Mes, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ko­vo­si­me ir ne­nu­sto­si­me dė­ti pa­stan­gų dėl mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mo, dėl dar­naus ko­lek­ty­vo vai­sin­go dar­bo, dėl mū­sų vai­kų ge­ros at­ei­ties!</p> <p>Mū­sų vai­kų at­ei­tis yra svar­biau­sias Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gų, tė­vų ir vi­sos ben­druo­me­nės tiks­las, to­dėl ti­ki­mės pa­lan­kaus po­li­ti­kų spren­di­mo dėl mo­kyk­los iš­sau­go­ji­mo. Esa­me tik­ri, kad val­džia pri­ims tei­gia­mus, ra­cio­na­lius ir ati­tin­kan­čius pro­gim­na­zi­jos lū­kes­čius spren­di­mus, įver­tins vi­sus pri­ori­te­tus ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja bus re­no­vuo­ta, kaip ir ki­tos Aly­taus mo­kyk­los, ir Li­kiš­kė­lių ben­druo­me­nė, vai­kai, tė­vai ir pe­da­go­gai ga­lės tęs­ti pra­dė­tus dar­bus.</p> <p>Bū­ki­me drą­sūs ir ryž­tin­gi, pa­li­ki­me sa­vo vai­kams mo­kyk­lą ir to­liau kur­ki­me švie­sią at­ei­ties vi­zi­ją Aly­tu­je ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je.             </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3441"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1578001723"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>man patinka </span> - Ket, 2020-02-01 - 23:48</p> </li> <a href="/comment/3441#comment-3441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3441#comment-3441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">alytaus rajono pozicija –…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>alytaus rajono pozicija – valdžia paskaičiavo, kas naudingiau ir be didesnių komentarų ėmė ir padarė. Ir dauguma liko patenkinti. Mieste gi tampo ir tampo švietimo pertvarką, kad net nusibodo. Kažkaip ne šeimininkiškai atrodo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3441" token="AtiUSoOOA8Hm2ByxIPaz3m5zVAkntjAWwkC9OvG4Kj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3439"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577981237"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sinsila</span> - Ket, 2020-02-01 - 18:07</p> </li> <a href="/comment/3439#comment-3439" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3439#comment-3439" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tegul griauna prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tegul griauna prie savavaldybes stovinti pabaisa ,o ne ta atremontuota vaiku darzeli , o kiek visam mieste yra griuvenu, ju nemato.Visi susimastykite ka darot ,ar tik pinigai svarbiausi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3439" token="vthMDR6_ugsXDmgavNxlPHlSHNd1ELbCvR-dXpFcMfA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3438"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577981041"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dagys </span> - Ket, 2020-02-01 - 18:04</p> </li> <a href="/comment/3438#comment-3438" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3438#comment-3438" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">as galvoju kad cia pinigu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>as galvoju kad cia pinigu plovimas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3438" token="IwUIN4TNjjiV_S3ngbxz01vZIknrTfgZRvS45lBzHdo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3406"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577776956"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl pertvarkos</span> - Ant, 2019-31-12 - 09:22</p> </li> <a href="/comment/3406#comment-3406" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3406#comment-3406" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Švietimo pertvarkas be vargo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Švietimo pertvarkas be vargo pasidarę pačios beveik visos šalies savivaldybės. Reaguojant į gyventojų mažėjimą. Remiantis ekonomiškumo ir žmogiškumo rodikliais. Alytaus mieste paprasčiausia mikrorajone palikt minimum vieną mokyklą. Stambint kur mikrorajonuose yra kelias beveik šalia viena kitos mokyklos. Tik tai ir turi prasmę. Ką Alytaus mieste daro norėdami nugriaut mikrorajone vieną esančią ir atremontuotą mokyklą ir statyt naują - dar primokėdami už tokias išvadas audito firmai iš biudžeto lėšų, kitur tokie valdžioje esantys po tokių šposų būt atstatydinti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3406" token="XbkOGsloFzCB1VI5ZOkLPdmDKEA-r06BHEP4rLepE-E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1133&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="W76nW0SPQP9-VvBPMdI55yOdVIA4-IWrE02H0Y_KxVo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Dec 2019 06:33:36 +0000 vyrredaktorius 1133 at https://www.alytausnaujienos.lt Likiškėlių progimnazijos bendruomenė: „Grinčas vogė Kalėdas, nevokite mūsų mokyklos!“ https://www.alytausnaujienos.lt/likiskeliu-progimnazijos-bendruomene-grincas-voge-kaledas-nevokite-musu-mokyklos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (10)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/145-13375" rel="bookmark"> Nr. <span> 145 (13375) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_6914.jpg?itok=Qgx-rWpB" width="344" height="287" alt="Likiškelių mokykla" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kalėdų eglės fone – savadarbiais plakatais nešini, raudonomis Kalėdų Senelio kepurėmis mūvintys moksleiviai. Jie apibėrė klausimais „laikyti fronto“ Rotušės aikštėje prie mikrofono paliktą švietimo tinklo pertvarkos darbo grupės vadovą Vytuolį Valūną.</p> <p>Emocijos Rotušės aikštėje liejosi ilgiau nei valandą, ypač audringos reakcijos sulaukė teiginys, kad Likiškėlių progimnazija galės gyvuoti, bet – naujoje mokykloje, kuri bus pastatyta nugriovus senąją.</p> <p>„Šv. Benedikto gimnaziją statėme 12 metų, o dabar galimybės leidžia tai padaryti per dvejus metus“, – tikino V.Valūnas. Bendruomenė šūksniais išreiškė abejonę, kad tam apskritai bus rasta lėšų.</p> <p>Bendruomenė nuogąstauja, kad, nugriovus pastatą ir panaikinus mokyklos juridinį statusą laikinai, kaip dabar siūloma, Likiškėlių progimnazija bus sunaikinta visam laikui. Beje, šiuo metu mokykloje mokinių tikrai daugėja.</p> <p>Ginti įstaigos stojo būrys aktyvių tėvų, taip pat ir gyventi iš užsienio grįžusios šeimos. Jie labai džiaugiasi progimnazijos įkurtu Lietuvybės centru, padedančiu adaptuotis jų vaikams. </p> <p>V.Valūnas teigė, kad nauja mokykla, jei politikai pritars, pastatyta tikrai bus, o meras Nerijus Cesiulis remsis gerąja Vilniaus patirtimi. Pats meras pikete nepasirodė ir apie tą patirtį papasakoti negalėjo. Penktadienio popietę jis buvo išvykęs.</p> <p>Pertvarkos taikinyje atsidūrusių ir kategoriškai jai nepritariančių „Drevinuko“, „Sakalėlio“ ir Likiškėlių progimnazijos bendruomenės situaciją lygino su gaisru, plakatai moksleivių rankose priminė: „Likiškėlių mokinukai – ne paspirtukai“.</p> <p>„Sveika, bendruomene!“ – raminti mokinių, tėvų ir mokytojų į Rotušės aikštė išėjo vicemerė Jurgita Šukevičienė. Ji dar kartą priminė, kad jokie sprendimai kol kas nėra priimti, tačiau iki sausio 2 dienos vis dar galima teikti siūlymas, kaip pertvarkyti Alytaus švietimo tinklą.</p> <p>Vicemerė sakė, kad jau dabar yra gauta keliasdešimt siūlymų, kurias teikė mokyklų bendruomenės. Tarp jų – nauji racionalūs pertvaros variantai, kurių darbo grupė nesiūlė. Visus juos nagrinės politikai.</p> <p>Kol kas klausimų tikrai yra daugiau nei atsakymų: sprendimų nepriimta, tačiau kalbama apie konkrečias sumas.  400 tūkst. eurų – tiek 2020 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžete siūloma skirti Vidzgirio pagrindinės mokyklos sutvarkymui, kad jos patalpos (sporto, aktų salę, koridoriai) atitiktų reikalavimus ir būtų galima į geresnes sąlygas perkelti „Sakalėlio“, „Drevinuko“, Likiškėlių progimnazijos moksleivius.</p> <p>Piketuojantys vaikai dėdžių ir tetų politikų klausė: o kodėl šie pinigai skiriami Vidzgirio mokyklai, o ne Likiškėlių progimnazijos renovacijai? Pasak V.Valūno, Vidzgirio mokyklos privalumas – modernus sporto aikštynas šalia. Likiškėlių progimnazijai 30 metų, tai – naujausia miesto mokykla, tačiau niekada pilnai nerenovuota nuo jos pastatymo. „Daugiabučių Alytuje yra ir gerokai senesnių, tai kodėl jų nenugriaunate, o tvarkote?“ – klausė jaunimas.</p> <p>Piketą surengusi Likiškėlių progimnazijos bendruomenė nori, kad  mokykla būtų renovuota, o  jeigu būtų statomas naujas mokyklos pastatas, tuomet statybų metu jie nori likti senosios mokyklos patalpose, kol nauja mokykla bus baigta. Merui bendruomenė perdavė laišką, vicemerė J.Šukevičienė užtikrino: „Mes jus girdime!“ </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6896.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6896.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6904.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6904.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6906.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6906.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6908.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6908.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6914_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6914_0.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6915.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6915.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6921.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6921.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6924.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6924.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6926.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6926.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6927.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6927.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6967.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6967.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6978.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6978.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6988.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6988.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6992.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6992.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7006.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7006.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7023.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7023.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7028.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7028.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7037.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7037.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7050.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7050.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_7056.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1119-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_7056.jpg" width="1024" height="682" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3401"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577698857"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>net</span> - Pir, 2019-30-12 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/3401#comment-3401" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3401#comment-3401" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">LR Konstitucinis teismas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>LR Konstitucinis teismas aiškias Alytaus erelių intrigas Alytuj.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3401" token="X4Kngj8VSQipy56Z00ynODT5HQ0qwP26aY4xAGP5Js8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3400"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577694507"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nesusipratėliui</span> - Pir, 2019-30-12 - 10:28</p> </li> <a href="/comment/3400#comment-3400" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3400#comment-3400" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei kas ir nesilaiko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei kas ir nesilaiko įstatymų, tai pirmiausia tu pats, nes neišlendi iš teismų dėl savo purvino liežuvio, juokdary</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3400" token="woXe5DRcMR7MMtcw6mcvZoxIteI9QO4eDJyGV8Jb46U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3399"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577686864"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pasižiūrėkit</span> - Pir, 2019-30-12 - 08:21</p> </li> <a href="/comment/3399#comment-3399" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3399#comment-3399" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasižiūrėkit kokia leksika…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasižiūrėkit kokia leksika tarybos nario. Kur Etikos komisojos sprendimuose nustatyta po atskirais sprendimais. O juk davė priesaiką laikytis įstatymų. Pagal įstatymus turi dirbt žmonėms. Kaip tarybos narys atsakingas ir atskaitingas visuomenei. Kur metinė tarybos nario veiklos ataskaita. Apart kas per Etikos komisijos sprendimus matos. Ar ne laikas atsistatydint iš tarybos nario? Ką masto kiti tarybos nariai apie savo kolegą ir miesto bendruomenė, ypač rinkę tokį į tarybą?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3399" token="YC5gIOgLZIxGJMz50oXpWENicXFZuaSZTe_kOQXmw-0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3398"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577655127"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kvietkeliui</span> - Sek, 2019-29-12 - 23:32</p> </li> <a href="/comment/3398#comment-3398" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3398#comment-3398" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Miestas kraupsta nuo tavęs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Miestas kraupsta nuo tavęs. Ir jau seniai. Pats prirašei į tą etikos komisiją skundų ant to žmogaus o dabar dar loji, kad skaitytume. Esi teistas šmeižikas, bet vis tiek varai toliau. Prisiprašysi trečio teismo. Reto šlykštumo ir supuvusios moralės žmogelis esi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3398" token="HPJFgJhipod0fIcxzJjHNft0svHW5ayx9O8ExP7Ezrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3397"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577648137"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tirias</span> - Sek, 2019-29-12 - 21:35</p> </li> <a href="/comment/3397#comment-3397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3397#comment-3397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šį atveją konkrečiai tirias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šį atveją konkrečiai tirias Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisija. Pasiskaitykit medžiagą. Ten sakė perskaitę pakraupo. Apie politiko S.L. leksiką skaitykit sav. Etikos komisijos sprendimuose. Ne veltui teismuose po tabletėm. . Dega jiems žemė po kojom...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3397" token="aiHajo90y9HzwiSAQxRPlHcnZIby_Sr9NoRxRp6aeKM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3372"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577530675"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Albinui</span> - Šeš, 2019-28-12 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/3372#comment-3372" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3372#comment-3372" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tau spręsti apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tau spręsti apie politikus, ypač apie gerb. S. Leonavičių. Du metus skaitėm "Alytaus naujienų" komentaruose kaip jį šmeižei. Žmogui trūko kantrybė ir gavai teisme atsaką už savo elgesį. Dabar esi antrą teistumą užsidirbęs ŠMEIŽIKAS. Džiugina, kad šis politikas yra principingas, nepasidavė tavo šantažui po teismo ir turėjai susimokėti ką priteisė teismas, kad ateityje išvadas dėl savo elgesio padarytum</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3372" token="gdFVbHlsYVav7NT6SMuyVBtClSf3nxS4ECiKCsCDGVE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3340"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1577015281"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nebijo protestuoti </span> - Sek, 2019-22-12 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/3340#comment-3340" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3340#comment-3340" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nieko nėra gražiau, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nieko nėra gražiau, kaip jauni žmonės nebijo išreikšti savo nuomonę protestuodami. Be galo daug protingo, šviesaus bei mąstančio, jaunimo turime Lietuvoje. Ir tai išties džiugina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3340" token="HaOFSyf1i5kQXCS2k4SbelYShepGw160pkOs_gseM18"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3335"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576921897"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tinkamiausias</span> - Šeš, 2019-21-12 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/3335#comment-3335" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3335#comment-3335" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Merui buvęs meru Č.D. Visa…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Merui buvęs meru Č.D. Visa galva pranašesnis už likusius. Minusus likimas apšlifavęs. S.L. ėjimas į priekį ir pagirtinas. Tik štai yra minusų, per ką trūksta iki rimto politiko ir nelabai atsikelt nori. O politikai turi sugebėt perlipt per asmeninius trūkumus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3335" token="M5rzujjQMKEOPva646-QIuM9T6-cVjawLmWTP9oEm2w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3330"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576862171"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nuotraukoj</span> - Pen, 2019-20-12 - 19:16</p> </li> <a href="/comment/3330#comment-3330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3330#comment-3330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sigitas Leonavičius. Gal ant…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sigitas Leonavičius. Gal ant merų eis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3330" token="lSioXW_fukHjyRsQszXO7MNWlPCFQnc-U1Y39yQ7Dj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3329"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576855564"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>net</span> - Pen, 2019-20-12 - 17:26</p> </li> <a href="/comment/3329#comment-3329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3329#comment-3329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net ir vaikai prieš valdžią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net ir vaikai prieš valdžią kyla</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3329" token="BDSUGn1iPWKNFryFZDyyplSVGEmMM0SkHEcTGQzwZpU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1119&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KHL63uu5QS3TLNQZOmo_rWlVSiKfO9Uqy8zPeFVaYIE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Dec 2019 13:59:42 +0000 vyrredaktorius 1119 at https://www.alytausnaujienos.lt „Nė bai­siau­siam sap­ne ne­su­sap­nuo­tum, kad nau­jau­sią Aly­taus mo­kyk­lą nu­griaus” https://www.alytausnaujienos.lt/ne-bai-siau-siam-sap-ne-ne-su-sap-nuo-tum-kad-nau-jau-sia-aly-taus-mo-kyk-la-nu-griaus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13373" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13373) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_1998.JPG?itok=Yd2NJx9F" width="344" height="287" alt="Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siekia išsaugoti savo mokyklą." title="Likiškėlių progimnazijos bendruomenė siekia išsaugoti savo mokyklą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Siū­lo iš pra­džių pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą, o jau ta­da griau­ti se­ną</h3> <p>Pa­reng­ta­me švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą nu­griau­ti ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nią mo­kyk­lą, skir­tą ke­tu­riems šim­tams vai­kų.</p> <p>To­kio siū­ly­mo mo­ty­vas – UAB „Fin­dep“ stu­di­ja, ku­rios duo­me­ni­mis, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to būk­lė esą „yra kri­ti­nė“, o ug­dy­mo­si są­ly­gos – ga­li­mai kenks­min­gos, nors pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka, sto­gas) su­tvar­ky­tos.</p> <p>Ši mo­kyk­la – nau­jau­sia mies­te, pra­dė­ju­si veik­ti 1989 me­tais kaip Aly­taus 12-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas mo­kyk­los pa­sta­tą griau­ti, lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bū­tų per­kel­ti į Vidz­gi­rio, o 5–8 kla­sių mo­ki­niai – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją.</p> <p>Pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė su siū­ly­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka, „Fin­dep“ iš­va­das va­di­na klai­di­nan­čio­mis ir pra­šo po­li­ti­kų mo­kyk­lą ar­ba re­no­vuo­ti, ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją ir tik po to pri­im­ti spren­di­mą dėl se­no­jo pa­sta­to nu­grio­vi­mo.</p> <h3>„Ar ne­bū­tų lai­kas „an­tį“ at­šauk­ti?“</h3> <p>„Jei pro­gim­na­zi­ja kaip ju­ri­di­nis vie­ne­tas bus pa­nai­kin­tas, mo­kyk­la nu­griau­ta, o po to net­gi bus pa­sta­ty­tas nau­jas pa­sta­tas – tai jau bus vi­sai ki­ta mo­kyk­la, o Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja kaip to­kia bus su­nai­kin­ta“, – ne­ri­mo ne­slė­pia pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės var­du kal­bė­ju­si mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Auš­ra Jan­kaus­kie­nė.</p> <p>Nors mo­kyk­los pa­sta­tas yra tik iš da­lies re­no­vuo­tas, ta­čiau ji yra au­gan­ti – tė­vai mo­kyk­lą ren­ka­si, pro­gim­na­zi­ja tu­ri 17 pil­nų kla­sių kom­plek­tų, ji pa­te­ko į žur­na­lo „Rei­tin­gai“  vi­sa­pu­siš­kai ug­dan­čių mo­kyk­lų 30-uką.</p> <p>Su­sti­ki­mas su po­li­ti­kais vy­ko Lie­tu­vy­bės cen­tre – tai pro­gim­na­zi­jos ini­cia­ty­va, su­lau­ku­si di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Po­li­ti­kai plo­ji­mais pa­ly­dė­jo dvie­jų šei­mų pa­sa­ko­ji­mus apie tai, kaip jie grį­žo iš už­sie­nio ša­lių gy­ven­ti į Lie­tu­vą ir pa­si­rin­ko bū­tent šią mo­kyk­lą, nes jo­je pa­de­da­ma in­teg­ruo­tis jų vai­kams, ku­rie mo­kė­si ki­to­je ša­ly­je.</p> <p>„Šiuo me­tu dir­bu Drus­ki­nin­kuo­se, vai­ką spe­cia­liai ve­žio­ju į Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją Aly­tu­je, man šią švie­ti­mo įsta­o­gą re­ko­men­da­vo Mig­ra­ci­jos da­par­ta­men­te“, – pa­sa­ko­jo vie­nas tė­tis. Jis nu­si­tei­kęs emo­cin­gai, sa­ko, jei reiks, ir eks­ka­va­to­rius pa­si­tiks sa­vo vai­ko mo­kyk­lą gin­da­mas, bet dar ti­ki­si, kad ben­druo­me­nės nuo­mo­nė bus iš­girs­ta.  </p> <p>Tė­vai po­li­ti­kų klau­sė, kaip ap­skri­tai at­si­ra­do bū­tent to­kie per­tvar­kos siū­ly­mai, ir kal­bė­jo apie tai, kad jie yra ža­lin­gi įstai­gų re­pu­ta­ci­jai. Tė­vai su­tri­kę, bi­jo rink­tis mo­kyk­las, mi­ni­mas per­tvar­kos pla­ne.</p> <p>Po­li­ti­kai kal­bė­jo, kad šie siū­ly­mai ne­bū­ti­nai bus įgy­ven­din­ti, kai ku­rie at­vi­ra­vo už juos tik­rai ne­bal­suo­sian­tys. „Tai gal lai­kas bū­tų į vie­šu­mą iš­leis­tą „an­tį“ at­šauk­ti?“ – klau­sė tė­vai ir mo­ky­to­jai.</p> <h3> </h3> <h3>Gais­re au­kų ne­bu­vo, o kaip švie­ti­mo per­tvar­ko­je?</h3> <p>Su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis su­si­tin­kan­tys ta­ry­bos na­riai pri­si­pa­ži­no taip pat pa­te­kę į ne­pa­to­gią pa­dė­tį: per­tvar­kos siū­ly­mus pa­ren­gė dar­bo gru­pė, ku­rio­je po­li­ti­kų ne­bu­vo, ta­čiau jos su­dė­tį pa­tvir­ti­no ta­ry­ba.</p> <p>„Po­li­ti­niu spren­di­mu kam gy­ven­ti, o kam mir­ti“ siū­ly­mą pa­va­di­no Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, pri­si­mi­nęs, kad tuo­me­ti­nė­je Li­kiš­kė­lių vi­du­ri­nė­je pra­di­nę mo­kyk­lą bai­gė jo sū­nus ir duk­ra. Kaip jos pri­va­lu­mą po­liti­kas įvar­di­jo tai, kad mo­kyk­la bu­vo kai­my­nys­tė­je, vai­kus į ją iš­leis­ti bu­vo sau­gu.</p> <p>„Tai kaip da­bar jaus­tis mums, kai siū­lo­ma už­da­ry­ti vie­nin­te­lę šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne esan­čią mo­kyk­lą? Jei me­ras gar­siai džiau­gia­si, kad gais­re ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus, tai kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad mū­sų pra­di­nu­kai bus sau­gūs, kai jiems teks ei­ti per tris jud­rias gat­ves iki ar­ti­miau­sios mo­kyk­los?“ – klau­sė tė­vai. Jie pri­mi­nė, kad dau­ge­lis šei­mų ir bu­tą per­ka gal­vo­da­mos apie ša­lia esan­čius dar­že­lius ir mo­kyk­las, tai kaip ga­li­ma Aly­tų va­din­ti šei­mai pa­to­giu mies­tu, jei at­si­ras ra­jo­nų, ku­riuo­se švie­ti­mo įstai­gų tie­siog ne­liks? Ga­li­my­bę pa­sta­ty­ti nau­ją mo­kyk­lą ben­druo­me­nė ver­ti­na itin skep­tiš­kai.</p> <p>Vie­nas ar­gu­men­tų, ko­dėl Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją siū­lo­ma nai­kin­ti – di­de­lia­me pa­sta­te yra ma­žai mo­ki­nių.</p> <p>Šiuo me­tu mo­ko­si 377 mo­ki­niai, o pro­jek­ti­nis pa­jė­gu­mas – 1,4 tūkst., ta­čiau mo­ky­to­jai kal­ba apie ki­tą me­da­lio pu­sę: jiems bai­su pri­si­min­ti tuos lai­kus, kai dviem pa­mai­no­mis 12-oje vi­du­ri­nė­je mo­kė­si per tūks­tan­tį vai­kų, o ko­ri­do­riuo­se bu­vo sun­ku pra­si­lenk­ti. Jų ma­ny­mu, to­kio dy­džio pa­sta­te ga­lė­tų mak­si­ma­liai mo­ky­tis apie 500 mo­ki­nių, tuo­met už­tek­tų erd­vių šiuo­lai­kiš­kam ug­dy­mui.</p> <p> </p> <h3>Tai kur din­go bib­lio­te­kos fi­lia­las?</h3> <p>Pro­gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja rū­pi­na­si, kad tuš­čios mo­kyk­los erd­vės bū­tų iš­nau­do­ja­mos. Ta­čiau si­tu­a­ci­ja tik­rai keis­ta: su­si­ti­ki­mo me­tu po­li­ti­kų bu­vo pa­klaus­ta, ko­dėl į su­re­mon­tuo­tas ir at­skir­tas 220 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas pro­gim­na­zi­jos pir­ma­ja­me aukš­te taip ir neat­si­kraus­to Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vidz­gi­rio fi­lia­las?</p> <p>Po­li­ti­kai su­ma­ny­mą pa­lai­mi­no dar šių me­tų va­sa­rį, bu­vo at­lik­tas re­mon­tas nau­jo­se pa­tal­po­se, ta­čiau kol kas bib­lio­te­ka vis dar glau­džia­si lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“, ku­riam erd­vės taip pat jau la­bai trūks­ta.</p> <p>„Tai kur din­go bib­lio­te­ka, juk pi­ni­gai in­ves­tuo­ti?“ – pik­ti­no­si pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės na­riai, ku­rie yra ra­mi­na­mi pa­ža­dais, jog per­tvar­kos siū­ly­mai tė­ra dis­ku­si­jos ob­jek­tas, bet, ki­ta ver­tus, nu­jau­čia, kad spren­di­mas ne­per­kel­ti bib­lio­te­kos ga­li bū­ti su­si­jęs su la­bai re­a­liais su­ma­ny­mais nuo kal­bų per­ei­ti prie dar­bų.</p> <p>„Tu­ri­te ko­vo­ti už sa­vo mo­kyk­lą“, – ra­gi­no tė­vus ir mo­ky­to­jus po­li­ti­kai, pri­si­mi­nę anek­do­tą apie vil­ką, la­pę ir meš­ką, ku­rie įkri­to į duo­bę ir spren­džia, ku­ris ku­rį val­gys.    </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_1978.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1100-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_1978.JPG" width="2381" height="1587" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_1994.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1100-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_1994.JPG" width="2381" height="1587" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_1999.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1100-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_1999.JPG" width="2381" height="1587" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_1998_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1100-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_1998_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-3289"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576422051"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ko pikta?</span> - Sek, 2019-15-12 - 17:00</p> </li> <a href="/comment/3289#comment-3289" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3289#comment-3289" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nepasakokite pasakų, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nepasakokite pasakų, kad pastatys mokyklą naują, tokiame miestelyje kaip Alytus? Ruošiasi mokyklas, darželius uždaryti, nugriauti, ,,gieda" kad jų per daug, o čia statys naują? Nejuokinkit!!! Kodėl Vidzgiryje esančios net 3 mokyklos, esančios viena šalia kitos,- gali gyvuoti ir vykdyti mokymosi procesą, o mūsų mikrorajonas turi likti be mokyklos?!Neskaniai kvepia, šitas užsuktas ,,FINDEP" reikalas...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3289" token="Aun3lRbZyx4DzrSpYfITyXs-h216injQuATpSyQgXFc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3288"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576419375"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - Sek, 2019-15-12 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/3288#comment-3288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3288#comment-3288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano anūkai iš Daugų gatvės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano anūkai iš Daugų gatvės keliauja iki Dzūkijos mokyklos, kodėl jais niekas nepasirūpino, kai uždarė mokyklą? Vidzgiryje daug viskas arčiau nueiti iki kitos mokyklos nei mano anūkams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3288" token="aW_IwRbW9-HcXdSzMM6mQs9bFlQcAyJu48A_iEvJ2WE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3282"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576337048"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>J</span> - Šeš, 2019-14-12 - 17:24</p> </li> <a href="/comment/3282#comment-3282" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3282#comment-3282" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na niekaip nesuprantama,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na niekaip nesuprantama, kaip galima visą naujausią miesto mikrorajoną, kuris vėl jaunėja, palikti be mokyklos??? Ar logiška kai praktiškai aplink vieną stadioną yra 4ios mokyklos, o siuloma sunaikinti vienintele mikrorajone? O meras, toks bebaimis gaisrų gesintojas, net neišdrįsta atvykti į susitikimus su bendruomene.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3282" token="jd6EqE3Y6j8scO9_MIXA1JXcz0GVqyhqmVLI2TEAHLY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3281"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576336256"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kurgi ne</span> - Šeš, 2019-14-12 - 17:10</p> </li> <a href="/comment/3281#comment-3281" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3281#comment-3281" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prieš tuos jūsų trisdešimt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prieš tuos jūsų trisdešimt metų ir mokėsi vaikai dviem pamainom, klasėj tikrai ne po 20 mokinių būdavo o kur kas daugiau, kas prieštarauja higienos normoms. Ar dabar kurioj nors mokykloj Lietuvoje mokosi kas nors dviem pamainom? Kad viskas buvo pergrūsta, tai nereiškia, kad buvo gerai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3281" token="6RNBSGTDPewKlV211qBNNbpNupMqSNQDzTlAQKTbStc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-3280"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1576335488"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jaja</span> - Šeš, 2019-14-12 - 16:58</p> </li> <a href="/comment/3280#comment-3280" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3280#comment-3280" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kiek Alytui tų mokyklų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kiek Alytui tų mokyklų reikia? Prieš 30 metų buvo 12 vidurinių mokyklų, dabar Alytus neteko 30% gyventojų, o mokyklų vistiek reikia 30 ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3280" token="3DaY4NIcL4YzqQcuM9cbvhisrxCkucNmYckyNAPsHnY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1100&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zW7jfJJiZKX0u6dURzNwCGhK0pvp9RgEWq6aALjImtk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Dec 2019 13:38:23 +0000 vyrredaktorius 1100 at https://www.alytausnaujienos.lt Įtraukus ugdymas užtikrina visų vaikų ugdymosi kokybę https://www.alytausnaujienos.lt/itraukus-ugdymas-uztikrina-visu-vaiku-ugdymosi-kokybe <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Kristina Dudonytė, Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13373" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13373) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Barboros%20plakatas%201.jpg?itok=8NU5NJDh" width="344" height="287" alt="Barbora Radvilaitė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nuo 2006 m. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija yra tarptautinis žmogaus teisių dokumentas ir nuo 2010 m. tarptautinis Lietuvos įsipareigojimas, kurio tikslas yra skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.Lietuva 2010 m. ratifikavusi Jungtinių TautųNeįgaliųjų teisių konvenciją, įsipareigojo gerbti ir negalią turinčių vaikų orumą bei jų teisę būti lygiaverčiais visuomenės dalyviais. Todėl yra privaloma šalinti vaikų su negalia diskriminaciją, atskirtį ir įtraukti juos į bendrojo ugdymo procesą.</p> <p>Dalis Alytaus miesto vaikų mokosi atskirai nuo savo bendraamžių, nuo mokymosi atviroje ir įvairioje aplinkoje. Būtent dėl negalios (intelekto, judėjimo, regos ar klausos) šiems vaikams nerandama vietos ten, kur mokosi visi kiti bendraamžiai, ir taip jie talpinami į specializuotas ugdymosi aplinkas, kas yra diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimas.Siekiant šalinti šią diskriminaciją ir užtikrinti žmogaus su negalia teises, būtina įgyvendinti įtraukų ugdymą, o tai reiškia, kad negalią turintys vaikai turi būti įtraukti į bendrojo ugdymo procesą – vaikai su negalia ir vaikai be negalios mokosi kartu. Kaip teigia Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys Jonas Ruškus: „Praktinė patirtis ir moksliniai tyrimai rodo, kad toks ugdymas yra naudingas visiems, kadanginegalią turintys vaikai pasiekia aukštesnių mokymosi rezultatų, įgyja daug geresnius socialinius gebėjimus nei mokydamiesi specialioje mokykloje, o vaikų be negalios mokymosi rezultatams įtraukus ugdymas arba neturi įtakos,arba ši įtaka yra teigiama, kadangi smarkiai išauga jų socialiniai įgūdžiai, ypač gebėjimas priimti įvairovę ir veikti jos sąlygomis“.</p> <p>Įtraukus švietimas skatina atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir gebėjimus. Vaikai su negalia, įtraukti į bendrojo ugdymoprocesą, sukuria būtinybę, poreikį ir galimybę pereiti prie labai individualizuoto kiekvieno vaiko ugdymo, kai reikia kurti ir diegti naujus mokymosi metodus, keisti ugdymosi aplinką, mokymosi formas. Tai reiškia, kad ne vaikas prisitaiko prie standartų, o metodai ir aplinka prisitaiko prie kiekvieno tiek turinčio, tiek neturinčio negalios vaiko poreikių.</p> <p>Tačiau <a name="_Hlk26628386" id="_Hlk26628386">pats Lietuvos Respublikos </a>Švietimo įstatymasyra diskriminuojantis, kadangi neįpareigoja mokyklų sudaryti tinkamas sąlygas negalią turintiems vaikams būti bendrojo ugdymo proceso dalimi. Pagal šio įstatymo 29.10 punktą mokyklos vis dar turi teisę atsirinkti joms patinkančius ir nepatinkančius vaikus.</p> <p>„Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, įsteigta 2019 m liepos 1 d. prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kurios pagrindinis veiklos tikslas – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų stebėsena, neseniai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos<a name="_Hlk26627632" id="_Hlk26627632">, kurios buvo teirautasi, kaip yra įgyvendinamos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių </a>komiteto rekomendacijos, gavo informaciją, kad 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgaliesiems vaikams ir jų tėvams, rekomendacijas, parengė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. X-1238 5, 14, 21, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.“ – darbo veiklos klausimais dalinosi Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos pirmininkė Kristina Dūdonytė.</p> <p>Kaip tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, šio įstatymo projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas įtraukčiai švietime, atsisakant įstatymo nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų (negalių, sutrikimų ir kt.), mokymosi sutrikimų ir sunkumų, nepalankios aplinkos veiksnių įtakos. Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerija planuoja 2020 m. pirmą ketvirtį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. X-1238 5, 14, 21, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.</p> <p>„Įtraukiam ugdymui įgyvendinti būtini Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pokyčiai, įpareigojantys mokyklas priimti visus vaikus nepaisant jų negalios ir turi būti sudaryta tinkamų sąlygų prievolė laikant, kad atsisakymas tinkamai pritaikyti sąlygas yra diskriminacija“ – teigia KristinaDūdonytė.</p> <p>Kviečiame kalbėtis apie įtrauktį ugdymo įstaigose, seniūnaitijose, su politikais, tėvais ir miestelėnais. Tik geriau pasiruošę, mokydamiesi ir keisdamiesi kursime mokyklą kiekvienam.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Barboros%20plakatas%201_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1094-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Barboros%20plakatas%201_0.jpg" width="1241" height="1755" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1094&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-9EzSQcbZALqXKc-MWEM6QCQomkf8AhpXRM1GyYdzCY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 12:09:26 +0000 vyrredaktorius 1094 at https://www.alytausnaujienos.lt Siū­ly­mą per­kel­ti Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu ben­druo­me­nė va­di­na „ža­lą pa­da­riu­sia an­ti­rek­la­ma” https://www.alytausnaujienos.lt/siu-ly-ma-kel-ti-su-au-gu-siu-ju-ir-jau-ni-mo-mo-kyk-la-po-pa-ne-mu-nes-pro-gim-na-zi-jos-sto-gu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/140-13370" rel="bookmark"> Nr. <span> 140 (13370) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/IMG_6862.JPG?itok=Waq0snsB" width="344" height="287" alt="Alytaus suaugusiuju mokykla" title="Švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė pasiūlė, kad Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla juridiškai priklausytų šv. Benedikto gimnazijai, tačiau jos klasės būtų perkeltos į Panemunės progimnaziją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je. Įstai­gos ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria siū­ly­mui per­kel­ti į jos pa­sta­tą Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­nius. Pro­gim­na­zi­jo­je ap­si­lan­kė 8 iš 27 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, po pus­an­tros va­lan­dos po­kal­bio dau­gu­ma iš­sa­kė po­zi­ci­ją: ne­pa­lai­ky­ti šio siū­ly­mo. Po­li­ti­kus įti­ki­no ar­gu­men­tas, kad taip bū­tų ri­zi­kuo­ja­ma vai­kų sau­gu­mu ir ge­ro­ve, ga­li­mai net­gi pro­vo­kuo­tų kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją. Kal­ba­ma apie 32 jau­ni­mo kla­sių moks­lei­vius, pa­ša­lin­tus iš ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dėl pro­ble­mi­nio el­ge­si</p> <h2>Lais­vo­se pa­tal­po­se – apie kie­ky­bę ar ko­ky­bę?</h2> <p>Dis­ku­si­ja dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos vyks iki sau­sio 2 die­nos, vi­są tą lai­ką ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus, o po to jie at­si­durs ant ta­ry­bos na­rių dar­bo sta­lo, ku­rie ir dė­lios ga­lu­ti­nį per­tvar­kos do­ku­men­tą.</p> <p>Jei po­li­ti­kai pa­si­rinks dar­bo gru­pės siū­ly­mus, ku­riems ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria, teks kreip­tis į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją.</p> <p>Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, pa­siū­ly­mų gau­na­ma tik­rai daug. Po­li­ti­kai taip pat gy­vai su­si­tin­ka su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, iš­klau­so jų ar­gu­men­tus už ar prieš siū­lo­mą per­tvar­ką.</p> <p>Be­je, šio­je me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­to­je 15 žmo­nių dar­bo gru­pė­je po­li­ti­kų ne­bu­vo nė vie­no. Dėl to taip pat ky­la ne­ma­žai dis­ku­si­jų, juk spren­di­mus teks pri­im­ti jiems. Vis dėl­to ir ta­ry­bos na­riai, ir švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės su­ta­ria bent dėl dvie­jų da­ly­kų: pir­ma, ko­kia ko­mi­si­jos su­dė­tis be­bū­tų – ji bus ne­ge­ra, nes spren­džia­mi la­bai jaut­rūs klau­si­mai, ir, an­tra, Aly­taus švie­ti­mui bū­ti­na per­tvar­ka, nes mo­kyk­los tuš­tė­ja ir „su­val­go“ vis dau­giau biu­dže­to pi­ni­gų.</p> <p>Vie­nas dar­bo gru­pės siū­ly­mų – per­kel­ti po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo (32) ir su­au­gu­sių­jų (69) kla­sių mo­ki­nius. Šio­je mo­kyk­lo­je taip pat mo­ko­si 165 nu­teis­tie­ji (už­si­ė­mi­mai vyks­ta Pa­tai­sos na­muo­se) ir įvai­rio­se veik­lo­se da­ly­vau­ja 274 mo­ki­niai bei su­au­gu­sie­ji.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 397 mo­ki­niai, dar 19 lan­ko prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­sę. Įstai­ga tu­ri lais­vų pa­tal­pų, ta­čiau tei­siš­kai pri­jung­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą prie Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ne­įma­no­ma, nes ji ne­vyk­do vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos. To­dėl siū­lo­ma, kad ju­ri­diš­kai mo­kyk­la pri­klau­sy­tų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­sta­te ga­lė­tų bū­ti ug­do­ma 700–800 mo­ki­nių (pa­gal tą pa­tį pro­jek­tą pa­sta­ty­to­je „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je šiuo me­tu mo­ko­si 600 mo­ki­nių), tai­gi fi­ziš­kai Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­niai čia, ži­no­ma, tilp­tų, ta­čiau ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai prieš to­kias „jung­tu­ves“.</p> <p>„Pro­gim­na­zi­ja fi­nan­siš­kai iš to­kio mo­ki­nių skai­čiaus, koks yra da­bar, iš­si­lai­ko, tai­gi siū­lo­me lais­vas pa­tal­pas už­pil­dy­ti įvai­rio­mis šiuo­lai­kiš­ko­mis veik­lo­mis, pa­de­dant ver­slui įreng­ti la­bo­ra­to­ri­jas ir gal­vo­ti apie ug­dy­mo ko­ky­bę, taip už­tik­ri­nant už­im­tu­mą, o ne vien kaip už­pil­dy­ti pa­sta­tą. Juo­lab kad 30 jau­ni­mo kla­sių mo­ki­nių to už­pil­dy­mo žen­kliai ir ne­pa­di­dins, bet ben­druo­me­nės sau­gu­mui ga­li la­bai pa­kenk­ti ir mo­kyk­los gy­ve­ni­mą su­jauk­ti“, –  kal­bė­jo tė­vų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vas Evaldas Pocinas.</p> <h2> Siū­lo pri­jung­ti prie Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro</h2> <p>Tė­vai po­li­ti­kams sa­ko, kad Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją pa­si­rin­ko dėl sau­gu­mo ir pa­ti­ki­mų pe­da­go­gų. Įstai­gos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė ma­to ge­ras mo­kyk­los per­spek­ty­vas: Pa­ne­mu­nės gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas jau­nas, at­si­ke­lia gy­ven­ti daug jau­nų šei­mų su vai­kas.</p> <p>„La­bai sten­gia­mės, kad tė­vai bū­tų pa­ten­kin­ti ir at­ves­tų pas mus vai­kus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rė.</p> <p>Ji ne­abe­jo­ja, kad vien dar­bo gru­pės siū­ly­mas per­kel­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo kla­sių pro­ble­mi­nio el­ge­sio jau­nuo­lius jau pa­da­rė Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai daug ža­los ir nu­skriau­dė įstai­gą.</p> <p>Tė­vai skam­bi­na, ne­ri­mau­ja dėl įstai­gos at­ei­ties. Ne pa­slap­tis, ne­ma­žai jų pa­sa­kė, kad, jei mo­kyk­los vis dėl­to bus su­jung­tos, sa­vo vai­kus pa­si­ims.</p> <p>Ta­ry­bos na­rė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė pri­mi­nė Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tir­tį – ši mo­kyk­la, pa­sak jos, il­gam pra­ra­do sa­vo var­dą ir ver­tę, nes ją lan­kė glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai, ku­rie tu­rė­jo mo­ky­mo­si, el­ge­sio sun­ku­mų.</p> <p>Po­li­ti­kė ma­no: nė vie­na švie­ti­mo įstai­ga ne­si­džiaugs ir jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niais, jiems bū­ti­nas pa­lai­ky­mas ir spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, ko­kia ir už­tik­ri­na­ma šiuo me­tu.</p> <p> L.V.Kir­kliaus­kie­nė pri­tar­tų siū­ly­mui pri­jung­ti mo­kyk­lą prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro. Pa­sak V.Va­lū­no, dar­bo gru­pė to­kio siū­ly­mo ne­svars­tė, ta­čiau da­bar jį gir­di jau ne pir­mą kar­tą, ir tei­siš­kai jis yra įma­no­mas. To­kiam su­jun­gi­mui pri­tar­tų ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė.</p> <p>Ki­tas jos siū­ly­mas – per­kel­ti į lais­vas Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių, ku­riuo­se trūks­ta vie­tos dar­že­li­nu­kams. Pa­sak di­rek­to­rės, pa­tal­pų at­sky­ri­mas ir įren­gi­mas kai­nuo­tų iki 2 tūkst. eu­rų.</p> <p>Pa­siū­ly­mų dėl švie­ti­mo per­tvar­kos iš­sa­kė ir ta­ry­bos na­riai: Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ne­abe­jo­ja, kad mis­ti­nio švie­ti­mo eks­per­to, ku­ris pa­teik­tų siū­ly­mus, kaip op­ti­ma­liai su­tvar­ky­ti tin­klą, su­ras­ti ne­pa­vyks.</p> <p>Jo ar­gu­men­tas – tik pa­tys tė­vai spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą rink­tis, tai­gi dirb­ti­nis re­gu­lia­vi­mas iš­ba­lan­suo­ja sis­te­mą, pa­siū­lius dirb­ti­nę per­tvar­ką – kiek­vie­na ben­druo­me­nė gin­sis.</p> <p>Jo ma­ny­mu, po­li­ti­kai tu­rė­tų me­tams nu­sta­ty­ti žai­di­mo tai­syk­les – leis­ti pri­im­ti vi­sus no­rin­čius, ir že­mu­ti­nę ri­bą – mo­ki­nių skai­čių, ku­rio ne­pa­sie­ku­sios mo­kyk­los bū­tų už­da­ro­mos.</p> <p>S.Le­o­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad toks prin­ci­pas pa­dė­tų iš­spręs­ti Aly­taus švie­ti­mo tin­klo pro­ble­mas, kaip na­tū­ra­liai nu­ny­ko kai ku­rios stu­di­jų pro­gra­mos, ne­su­lau­ku­sios stu­den­tų.</p> <p>Šian­dien va­ka­re po­li­ti­kai su­si­tiks su „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­ne.</p> <p>                                              </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/IMG_6862_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/IMG_6862_0.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191129_132315.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191129_132315.jpg" width="1890" height="1063" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/20191129_132415.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1078-g1h0aNLh70c" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/20191129_132415.jpg" width="1890" height="1063" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1078&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U1jaFPGfhQOhLYKkf8WDaQS_O9dALwKSbcCJjdgc87I"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Dec 2019 07:38:30 +0000 vyrredaktorius 1078 at https://www.alytausnaujienos.lt