Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Pir­me­ny­bė pri­im­ti mo­ki­nius į Aly­taus mo­kyk­las pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą – ne­tei­sė­ta https://www.alytausnaujienos.lt/pir-me-ny-be-pri-im-ti-mo-ki-nius-i-aly-taus-mo-kyk-las-pa-gal-mies-te-de-kla-ruo-ta-gy-ve-na-ma-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_0940.JPG?itok=4Cg6GCpI" width="344" height="287" alt="mokyklos" title="Miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Į teis­mą krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vas</h2> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­nai gruo­džio vi­du­ry­je pa­kei­tė pri­ėmi­mo į šios sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­tė sie­kį už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mo­ki­niams, de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mies­te. Taip pat ap­ra­še at­si­ra­do nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, – jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mo­ki­niai, ku­rių de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta Aly­tu­je.</p> <p>Taip mi­nė­tu ap­ra­šu įtei­sin­ta pir­me­ny­bė į mies­to mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius, de­kla­ra­vu­sius gy­ve­na­mą­ją vie­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.</p> <p>Su to­kio­mis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įtvir­tin­to­mis nuo­sta­to­mis pri­ėmi­mo į mo­kyk­las ap­ra­še ne­su­ti­ko Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas. Sa­vi­val­dy­bė ga­vo jo tei­ki­mą su siū­ly­mu pa­keis­ti ap­ra­šą, nes jis prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mams.</p> <p>Švie­ti­mo įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad mo­ki­niai ir jų tė­vai tu­ri tei­sę rink­tis vals­ty­bi­nes, ne­vals­ty­bi­nes ir sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­las, jas keis­ti. Sie­kia­my­bė už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems mo­ki­niams, Vy­riau­sy­bės at­sto­vo nuo­mo­ne, yra tik no­ras tai už­tik­rin­ti vie­nos gru­pės mo­ki­nių mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą, pa­žei­džiant ki­tų, ne­dek­la­ra­vu­sių gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­te, mo­ki­nių tei­ses.</p> <p>Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vas nu­ro­dė, kad ap­ra­še nu­ma­čius pir­me­ny­bę į Aly­taus mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą prieš­ta­rau­ja ir švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tiems pri­ėmi­mo į sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­las ben­drie­siems kri­te­ri­jams.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bė ne­pai­sė Vy­riau­sy­bės tei­ki­mo, pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo ne­pa­kei­tė, to­dėl te­ko kreip­tis į teis­mą, kad šis įver­tin­tų ap­ra­še nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų tei­sė­tu­mą.</p> <p> </p> <h2>Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai</h2> <p>Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je, ku­ri čia bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­ko pa­reiš­ki­mą.</p> <p>Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­ką, o ne kri­te­ri­jus, ta­ry­ba per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­ją nu­ma­ty­da­ma de­kla­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos kri­te­ri­jų. Tai ne­įtvir­tin­ta nei Švie­ti­mo įsta­ty­me, nei po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se.</p> <p>Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mo vir­še­ny­bės prin­ci­pu, o tai sie­ja­ma su kon­sti­tu­ci­niu tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pu. Ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.</p> <p>Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad nei Švie­ti­mo įsta­ty­mas, nei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti ben­drie­ji kri­te­ri­jai pri­imant mo­ki­nius į mo­kyk­las mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­nu­ma­to iš­im­čių iš­skir­ti­niams at­ve­jams reg­la­men­tuo­ti tai sie­jant su ben­dro­jo ug­dy­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo pa­leng­vi­ni­mu va­do­vau­jan­tis Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mu.</p> <p>Teis­mo spren­di­mu pri­pa­žin­ta, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nau­jo­je pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo re­dak­ci­jo­je nu­ma­ty­tas sie­kis už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ki­niams ir nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę mo­ki­niai, prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mams.</p> <p> </p> <h2>Klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas</h2> <p>Kaip tvir­ti­na­ma teis­mo spren­di­me, pri­pa­žin­tos įsta­ty­mams prieš­ta­rau­jan­čios pri­ėmi­mo į Aly­taus mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo nuo­sta­tos ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.</p> <p>Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mas per tris­de­šimt ka­len­do­ri­nių die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo, spa­lio 22-osios, ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo tei­gi­mu, klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas, o mi­nė­tą ap­ra­šą grei­čiau­siai teks per­žiū­rė­ti iš nau­jo.</p> <p>Ka­dan­gi ap­ra­šas mo­kyk­loms bu­vo ak­tu­a­lus prieš da­bar­ti­nius moks­lo me­tus, ar bu­vo mo­kyk­lų, ku­rio­se, pir­miau­sia pri­ėmus mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­sius mo­ki­nius, ne­be­li­ko vie­tų vai­kams iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, Vo­lun­gės pro­gim­na­zi­ja ne­ga­lė­jo pri­im­ti vi­sų no­rin­čių­jų čia mo­ky­tis penk­to­kų, kai ku­rioms gim­na­zi­joms bu­vo sun­ku pa­ten­kin­ti vi­sų mo­ki­nių pra­šy­mus lan­ky­ti šias ug­dy­mo įstai­gas.</p> <p>Šiais moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se mo­ko­si 1 tūkst. 315 mo­ki­nių iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių: 1 tūkst. 270 – iš Aly­taus ra­jo­no, 31 – iš Prie­nų ra­jo­no, 9 – iš Laz­di­jų ra­jo­no ir 5 – iš Va­rė­nos ra­jo­no.</p> <p>Iš viso miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_2330.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1930-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_2330.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0940_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1930-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0940_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1930&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MA7D6DC-hz8Ac8a6i-7dPuy0MWEyAZfM07tUzzYKVxg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 08:12:01 +0000 vyrredaktorius 1930 at https://www.alytausnaujienos.lt Mo­kyk­loms pa­skir­ti pi­ni­gai skait­me­ni­nėms prie­mo­nėms įsi­gy­ti https://www.alytausnaujienos.lt/mo-kyk-loms-pa-skir-ti-pi-ni-gai-skait-me-ni-nems-prie-mo-nems-isi-gy-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Internetui_1.jpg?itok=RH7yq4pw" width="344" height="287" alt="mokykloms" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­pil­do­mos lė­šos, ku­rias ga­li­ma nau­do­ti iki šių me­tų pa­bai­gos, jau pa­skirs­ty­tos vi­soms Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms. Tai pir­mo­ji da­lis. Už jas mo­kyk­los ar­ba jų stei­gė­jos sa­vi­val­dy­bės ga­li įsi­gy­ti pa­pil­do­mai kom­piu­te­rių ir įran­gos, skait­me­ni­nių ug­dy­mo prie­mo­nių, fi­nan­suo­ti mo­ky­to­jų skait­me­ni­nės kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus. Ki­ta, di­des­nio­ji, lė­šų da­lis mo­kyk­las pa­sieks ki­tą­met, jas bus ga­li­ma nau­do­ti iki ki­tų me­tų pa­bai­gos ly­giai toms pa­čioms reik­mėms, kaip ir šie­met.</p> <p>Ren­kan­tis prie­mo­nes re­ko­men­duo­ja­ma at­si­žvelg­ti į Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros pa­reng­to „Nuo­to­li­nio mo­ky­mo(si) /ug­dy­mo(si) va­do­vo“ re­ko­men­da­ci­jas in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų in­fra­struk­tū­rai.</p> <p>Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė at­sa­ky­mus į mo­kyk­lų va­do­vams, mo­ky­to­jams, tė­vams ky­lan­čius klau­si­mus.</p> <p><strong>Kas ir kaip nu­spren­džia, ko­kios kom­piu­te­ri­nės įran­gos ar skait­me­ni­nių prie­mo­nių įsi­gy­ti už pa­pil­do­mai ski­ria­mas lė­šas? Kaip jas pa­da­lin­ti, kad už­tek­tų ir kom­piu­te­riams, ir skait­me­ni­nėms prie­mo­nėms, ir mo­ky­to­jų skait­me­ni­niams įgū­džiams to­bu­lin­ti?</strong></p> <p>Kam teik­ti pri­ori­te­tus, nu­spren­džia ar­ba sa­vi­val­dy­bė, ar­ba ki­tas mo­kyk­los stei­gė­jas, ar­ba mo­kyk­los va­do­vas, su­de­ri­nęs su mo­kyk­los ta­ry­ba. Įsi­gy­jant prie­mo­nes ar per­kant kur­sus mo­ky­to­jams at­si­žvel­gia­ma į kon­kre­čios mo­kyk­los si­tu­a­ci­ją ir po­rei­kius. Ne dau­giau kaip 30 proc. mo­kyk­lų skait­me­ni­za­vi­mui ski­ria­mų pa­pil­do­mų lė­šų ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­ma kom­piu­te­ri­nei įran­gai.</p> <p><strong>Ko­kias prie­mo­nes ga­li­ma pirk­ti? Ar bus su­da­ry­tas prie­mo­nių są­ra­šas? Ar ga­li­ma įsi­gy­ti elek­tro­ni­nes pra­ty­bas, kad ne­rei­kė­tų mo­kė­ti tė­vams?</strong></p> <p>Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra yra su­kau­pu­si Lie­tu­vo­je pa­reng­tų ir nau­do­ja­mų tiek mo­ka­mų, tiek ir ne­mo­ka­mų skait­me­ni­nių mo­ky­mo(si) iš­tek­lių ir prie­mo­nių są­ra­šą, ku­ris skel­bi­mas švie­ti­mo por­ta­le emo­kyk­la https://www.emo­kyk­la.lt/nuo­to­li­nis/skait­me­ni­nes-mo­ky­mo-prie­mo­nes. Tik jas už­sa­kant rei­kia pa­si­tik­rin­ti, ar pa­si­rink­ta prie­mo­nė iš­ties ati­tin­ka mi­nist­ro nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Mo­kyk­la, pirk­da­ma skait­me­ni­nes mo­ky­mo­si prie­mo­nes, pri­va­lo rem­tis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tais kri­te­ri­jais skait­me­ni­nėms mo­ky­mo­si prie­mo­nėms.</p> <p>Mo­kyk­los ga­li įsi­gy­ti įvai­raus skait­me­nio tu­ri­nio, taip pat ir elek­tro­ni­nių pra­ty­bų, iš joms skir­tų mo­ky­mo lė­šų, prie ku­rių šie­met ir ki­tą­met pri­si­de­da ir mi­nė­tos 14 mln. Eur do­ta­ci­jos pi­ni­gai.</p> <p><strong>Ką kon­kre­čiai ga­li­ma įsi­gy­ti?</strong></p> <p>Ga­li­ma pirk­ti kom­piu­te­rių ir kom­piu­te­ri­nės įran­gos, leis­ti mo­ky­to­jus į skait­me­ni­nės kom­pe­ten­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sus. Ga­li­ma už­si­sa­ky­ti skait­me­ni­nio tu­ri­nio: skait­me­ni­nių vi­sų mo­ko­mų­jų da­ly­kų prie­mo­nių įvai­raus am­žiaus vai­kams ir mo­ki­niams, įskai­tant va­do­vė­lius, in­ter­ne­ti­nes mo­ky­mo sis­te­mas, vir­tu­a­lias mo­ky­mo ap­lin­kas, mo­ky­mo­si pro­gra­mė­les, skait­me­ni­nius mu­zi­kos, dai­lės bei ki­no kū­ri­nių ar­chy­vus, skait­me­ni­nę me­to­di­nę me­džia­gą mo­ky­to­jams, vaiz­do pa­mo­kų įra­šus, skait­me­ni­nius edu­ka­ci­nius žai­di­mus, vir­tu­a­lias bib­lio­te­kas ir kt.</p> <p><strong>Iš kur ga­li­ma pirk­ti įran­gą, skait­me­ni­nius iš­tek­lius?</strong></p> <p>Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, iš mo­kyk­los ar sa­vi­val­dy­bės pa­si­rink­tų tie­kė­jų. Jų ga­li bū­ti ne vie­nas. Svar­bu, kad skait­me­ni­niai mo­ky­mo(si) iš­tek­liai, prie­mo­nės, in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įran­ga, taip pat ir mo­ky­to­jų skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo to­bu­li­ni­mo kur­sai ati­tik­tų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus.</p> <p> </p> <h2>Ko­kie pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai įran­gai ir prie­mo­nėms įsi­gy­ti?</h2> <p>* Skait­me­ni­nių iš­tek­lių tu­ri­ny­je ne­tu­ri bū­ti dis­kri­mi­na­ci­nio po­bū­džio in­for­ma­ci­jos dėl ra­sės, tau­ty­bės, kal­bos, kul­tū­ros, ti­kė­ji­mo, so­cia­li­nio eko­no­mi­nio sta­tu­so, ly­ties, am­žiaus, spe­cia­lių­jų po­rei­kių, et­ni­nės kil­mės ar kt.</p> <p>* Tu­ri­nys tu­ri bū­ti pa­reng­tas vals­ty­bi­ne kal­ba, iš­sky­rus, jei­gu jis ski­ria­mas mo­ki­niams, be­si­mo­kan­tiems tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se, ar­ba skir­tas mo­ky­tis už­sie­nio kal­bų.</p> <p>* Ne­tu­ri bū­ti jo­kios re­kla­mi­nės me­džia­gos.</p> <p>* Prie­mo­nės tu­ri veik­ti tiek as­me­ni­niuo­se kom­piu­te­riuo­se, tiek mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se, ne­pri­klau­so­mai nuo juo­se esančios ope­ra­ci­nės pro­gra­mi­nės įran­gos ti­po.</p> <p>* Kar­tu su per­ka­ma įran­ga ar skait­me­ni­niu tu­ri­niu tu­ri bū­ti pri­dė­tas nau­do­ji­mo va­do­vas lie­tu­vių kal­ba.</p> <p>* Tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti tei­kė­jo tech­ni­nės pa­gal­bos kon­tak­tai ir vei­kian­ti pa­gal­bos sis­te­ma, ku­ri už­tik­rin­tų ky­lančių pro­ble­mų spren­di­mą per 1–3 dar­bo die­nas.</p> <p>* Pa­slau­gos tu­ri bū­ti tei­kia­mos, o pre­kės tei­kia­mos ne trum­piau kaip dve­jus me­tus, bet ne il­giau kaip tre­jus me­tus nuo su­tar­ties su­da­ry­mo die­nos.</p> <p> </p> <p><strong>Ar ga­li­ma vi­są su­mą iš­nau­do­ti vie­nam tie­kė­jui. Pvz., už vi­są su­mą pirk­ti vie­nos skait­me­ni­nės mo­ky­mo­si prie­mo­nės li­cen­ci­jas? Ar pri­va­lo­ma pirk­ti bū­tent dve­jų me­tų li­cen­ci­jas? Ar ga­li­ma pirk­ti du kar­tus po me­ti­nes li­cen­ci­jas?</strong></p> <p>Ga­li­ma, jei­gu taip nu­spren­džia stei­gė­jas ar­ba mo­kyk­la.</p> <p> </p> <h2>Ko­kie rei­ka­la­vi­mai įsi­gy­jant mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos pa­slau­gas?</h2> <p>* Pro­gra­mos tu­ri ati­tik­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2007 m. pa­tvir­tin­tą Rei­ka­la­vi­mų mo­ky­to­jų ir pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo pro­gra­moms ap­ra­šą.</p> <p>* Pro­gra­mos tu­ri ap­im­ti vie­ną ar ke­le­tą skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo kom­pe­ten­ci­jos sričių, o kiek­vie­nos iš sričių ap­im­tis – ne ma­žes­nė nei 16 va­lan­dų vie­nai kom­pe­ten­ci­jai.</p> <p>* Pro­gra­ma pri­va­lo bū­ti už­re­gist­ruo­ta Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mų re­gist­re.</p> <p> </p> <p><strong>Ar bū­ti­na šiais me­tais ski­ria­mas lė­šas pa­nau­do­ti iki šių ka­len­do­ri­nių me­tų pa­bai­gos, ar ga­li­ma per­kel­ti į ki­tus me­tus?</strong></p> <p>Šių me­tų lė­šas rei­kia pa­nau­do­ti šiais ka­len­do­ri­niais me­tais. Ki­tiems me­tams sa­vi­val­dy­bėms bus per­ves­ta li­ku­si, di­des­nio­ji, do­ta­ci­jos skait­me­ni­nėms mo­ky­mo­si prie­mo­nėms da­lis.</p> <p> </p> <p>Užs. Nr. 0116</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/maketas_straipsniui%20RGB_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1928-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/maketas_straipsniui%20RGB_0.jpg" width="2098" height="1172" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1928&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tHWG2eiISLDAKR7mFqGouVZNzuC2vZX9VPSK24uchu4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Oct 2020 07:54:50 +0000 vyrredaktorius 1928 at https://www.alytausnaujienos.lt Brangūs Mokytojai, https://www.alytausnaujienos.lt/brangus-mokytojai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/112-13488" rel="bookmark"> Nr. <span> 112 (13488) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/naujas%20meras%20Nerijus.jpg?itok=levbsE-r" width="344" height="287" alt="meras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>visapusiškai išugdyti žmogų – ir mokslas, ir menas. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ugdyti mūsų jaunąją kartą – didis darbas, o Jūsų misija – itin atsakinga ir reikšminga. </p> <p> </p> <p>Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikinu visus Mokytojus, ištikimus profesinei misijai. Linkiu, kad Jūsų kasdienė veikla ir mintys įkvėptų kiekvieno mokinio širdį, būtų paremtos pagarba ir supratingumu.</p> <p> </p> <p>Linkiu neišsenkančios kantrybės šiame nelengvame kelyje. </p> <p> </p> <p>Jūs esate mūsų šviesa. </p> <p>Jūsų rankose – mūsų ateitis!</p> <p> </p> <p> </p> <p>Su didžiausia pagarba</p> <p> </p> <p>Alytaus miesto meras</p> <p><strong>Nerijus Cesiulis</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59666" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577004"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:16</p> </li> <a href="/comment/59666#comment-59666" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59666#comment-59666" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59666" token="FhAW4LobpMR51_jqs2ctWtw8nlwKXqitU9H5hVBk07g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57962" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601958678"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>geriausia</span> - Ant, 2020-10-06 - 07:31</p> </li> <a href="/comment/57962#comment-57962" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57962#comment-57962" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausia būtų, kad kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausia būtų, kad kaip meras pateiktų švietimo reformos planą. Pagal kurį mokytojai pajustų. Kad svarbūs ir būt užtikrinti savo ateitim. Bet jis tokių dalykų pagal kompetenciją nesugeba. Visą kadenciją irias po primityviu ir bereikšmiu šou. Ir tinka Alytui. Nors 3 mero sukomplektuotos komandos nariai tarybos per interpeliacijas interprliuoti. Kurie tik mero valios vykdytojai. Vis tiek nereaguoja. Apsimeta, kaip nieko tokio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57962" token="MwnuFCNLBcPBX26XLzummINylQfS3fdihX6ZY0K5fcw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57852" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601915992"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bet, meras</span> - Pir, 2020-10-05 - 19:39</p> </li> <a href="/comment/57852#comment-57852" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57852#comment-57852" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Logopedo pratybų nelankė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Logopedo pratybų nelankė, kodėl ignoravo?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57852" token="s4l8veGIojToZSj_5i5vXxN-Dq6ZcyvmITso3nANge4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57777" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601893475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Minedui</span> - Pir, 2020-10-05 - 13:24</p> </li> <a href="/comment/57777#comment-57777" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57777#comment-57777" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Minedui ir Alytaus daugumai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Minedui ir Alytaus daugumai politikų linkime pasveikti nuo melo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57777" token="0s4dUmDbYLHKr-mt1-bKwrenBNK7-ElCUzj2cHIvPTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1861&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DXXTcz5xPQj2qFFcRMRlscnJ9XNigHwiS205RgZDO4s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 05 Oct 2020 09:17:42 +0000 vyrredaktorius 1861 at https://www.alytausnaujienos.lt Ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nė reiš­kia ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju Vy­tuo­liu Va­lū­nu, po raš­tu – per ke­tu­ris šim­tus pa­ra­šų https://www.alytausnaujienos.lt/ak-ty-viu-te-vu-ben-druo-me-ne-reis-kia-ne-pa-si-ti-ke-ji-ma-svie-ti-mo-ir-spor-sky-riaus-ve-de-ju <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/117-13493" rel="bookmark"> Nr. <span> 117 (13493) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Valunas%20apkirptas.jpg?itok=aLDoHgaT" width="344" height="287" alt="VYtuolis Valūnas" title="Kaip „Alytaus naujienoms“ vakar sakė Vytuolis Valūnas, jis rašto komentuoti kol kas negali, nes su jo turiniu nėra susipažinęs. Žino tik faktą, kad toks registruotas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nė sa­vo pa­reiš­ki­me tei­gia, kad Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo veik­la ne­pa­tei­si­na gy­ven­to­jų lū­kes­čių ir ken­kia Aly­taus mies­tui. Var­di­ja­mi šie ar­gu­men­tai: švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka de­sta­bilizavo švie­ti­mo dar­bą, su­kė­lė dar­buo­to­jų, mo­ki­nių tė­vų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą; ji rė­mė­si me­la­gin­gais duo­me­ni­mis ir ne­aiš­kios kil­mės pri­va­čios įstai­gos pa­reng­ta ata­skai­ta, o tik­rie­ji fak­tai ir kri­te­ri­jai bu­vo ig­no­ruo­ja­mi; ne­su­ge­bė­ji­mas dar­že­liuo­se su­skai­čiuo­ti vai­kų vos ne­su­kė­lė pa­ni­kos vi­sa­me mies­te.</p> <p>„Pa­vyz­džiui, šių me­tų pa­va­sa­rį Vy­tuo­lis Va­lū­nas pri­ta­rė ir pri­ža­dė­jo įti­kin­ti mies­to ta­ry­bą dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės stei­gi­mo Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bet rug­pjū­čio 27 die­nos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui pa­ra­šė ne­igia­mą iš­va­dą, siū­ly­da­mas ta­ry­bos na­riams ne­pri­tar­ti spren­di­mui steig­ti gru­pę. Ug­dy­mo įstai­gų di­rek­to­riai ban­do pri­si­tai­ky­ti prie ve­dė­jo, ku­riam ne­svar­bu, kad per va­sa­rą mo­kyk­lų va­do­vai sa­vo jė­go­mis su­re­mon­ta­vo ir pri­tai­kė kla­sę prieš­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui. Mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo veik­la ne­pa­tei­si­na Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų lū­kes­čių ir ken­kia Aly­taus mies­tui“, – ra­šo­ma raš­te.</p> <p>Krei­pi­me­si į me­rą ir ta­ry­bą tė­vai įvar­di­ja ir, jų ma­ny­mu, tik­rą­jį ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­mos dar­bo gru­pės reng­tos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos tiks­lą. „Tai iliust­ruo­ja rug­sė­jo 10-osios spren­di­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­sis raš­tas, ku­ria­me siū­lo­ma įtrauk­ti į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą pa­tal­pas, esan­čias Aly­tu­je, Mik­lu­sė­nų g. 36. Jo­se dar prieš pus­me­tį vei­kė Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la. Pa­ma­tę, kad spren­di­me dėl tur­to są­ra­šo tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los ba­lan­si­nė li­ku­ti­nė ver­tė yra apie 37 Eur už 1 kv. m, o ta­me pa­čia­me do­ku­men­te se­nos ne­gy­ve­na­mos pa­tal­pos, ka­ti­li­nės, ver­tė – 395 Eur už 1 kv. m – da­ro­me tam tik­ras iš­va­das. Vi­siš­kai su­tvar­ky­ta, pri­tai­ky­ta ir įreng­ta mo­kyk­la kai­nuo­ja 10 kar­tų ma­žiau nei ne­gy­ve­na­ma se­na ka­ti­li­nė. Mums aiš­ku, ko­dėl Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė siū­lė už­da­ry­ti dvi ma­žas, eko­no­miš­kai pi­giai kai­nuo­jan­čias mies­to mo­kyk­las. Jos tik­riau­siai da­bar bū­tų siū­lo­mos par­duo­ti kar­tu su Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tu“, – įsi­ti­ki­nę ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės na­riai.</p> <p>– Ko­dėl bū­tent da­bar at­si­ra­do ši­tas raš­tas, nors tin­klo per­tvar­ką pa­vy­ko su­stab­dy­ti ir ben­druo­me­nė sa­vo tiks­lus pa­sie­kė? Ar ne­ga­li­ma ta­me įžvelg­ti tam tik­ro są­skai­tų su­ve­di­mo? – klau­sia­me ak­ty­vių tė­vų ben­druo­me­nės asociacijos pirmininkės Ra­min­tos Vai­tie­kū­nie­nės.</p> <p>– Tin­klo per­tvar­ką pa­vy­ko tik lai­ki­nai su­stab­dy­ti, ke­li mū­sų ben­druo­me­nės na­riai yra įtrauk­ti į dar­bo gru­pę, ku­ri tu­ri pa­reng­ti nau­ją švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką 2021–2025 me­tams. Esa­me iš­si­ana­li­za­vę ir su­si­pa­ži­nę su si­tu­a­ci­ja ir ma­no­me, kad ga­lė­tu­me pa­tar­ti for­muo­jant pro­tin­gus veiks­mus, ti­kė­da­mie­si pro­tin­gų spren­di­nių Gal spren­di­mų? at­ei­ty­je. Prie šios gru­pės veik­los pri­si­de­da­me no­riai, au­ko­da­mi sa­vo lais­vą lai­ką, to­bu­lin­da­mi ne­tin­ka­mai reng­tą švie­ti­mo re­for­mą.</p> <p>Šis pa­reiš­ki­mas nė­ra joks są­skai­tų su­ve­di­mas, bet jau me­tus trun­kan­ti su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja, kai vi­si su­pran­ta­me, kad re­for­mos rei­kia. Bū­ti­na bur­tis, ben­drau­ti ir spręs­ti, ką ir kaip rei­kia tai­sy­ti, o ne dik­ta­to­riš­kai val­dy­ti, su nie­kuo ne­si­ta­riant. Tu­ri­me daug kar­čios pa­tir­ties šia pras­me, nes ak­ty­viai ini­ci­ja­vo­me dis­ku­si­ją, no­rė­jo­me bū­ti iš­girs­ti, bet tiek mies­to me­ras, tiek po­li­ti­kai nuo mū­sų nu­si­su­ko. At­sa­ky­mai raš­tu mus pa­siek­da­vo ne­tvar­kin­gi, ne­tiks­lūs sta­tis­tiš­kai, pa­reng­ti at­mes­ti­nai. Ne­pai­sant dau­gy­bės mū­sų siū­ly­mų, ku­riuos aiš­kiai ar­gu­men­ta­vo­me, Vy­tuo­lis Va­lū­nas vei­kė sa­vo įsi­ti­ki­ni­mais ir pa­gal sa­vo su­gal­vo­tą pla­ną. Lai­kas pa­ro­dė, kad tie­sa bu­vo mū­sų pu­sė­je, bet nie­kas jos ne­iš­gir­do lai­ku, kol teis­mai įro­dė mū­sų tie­są.</p> <p>Esam įsi­ti­ki­nę, kad Vy­tuo­lis Va­lū­nas sa­vo pa­rei­gas vyk­do pras­tai, ir no­ri­me, kad į jo vie­tą at­ei­tų ki­tas žmo­gus, ku­ris bus kom­pe­ten­tin­gas, im­lus nau­jo­vėms, at­kak­lus ir sie­kian­tis ge­res­nių re­zul­ta­tų sa­vo mies­tui. Esa­me su­rin­kę pa­ra­šus ir dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­ne, ta­čiau nu­spren­dė­me, kad, jei Vy­tuo­lio Va­lū­no ne­bus, ti­kė­ti­na, kad pa­va­duo­to­ja su­ge­bės per­sio­rien­tuo­ti ir dirb­ti su nau­ju ve­dė­ju, o ne­bus pa­klus­nio­ji, kaip šiuo me­tu, be sa­vo nuo­mo­nės, vyk­dan­ti ve­dė­jo va­lią.</p> <p>– Ko­kių ti­ki­tės veiks­mų iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos po šio raš­to įtei­ki­mo?</p> <p>– Lau­kia­me, kad ta­ry­ba pri­tars Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no at­lei­di­mui ir lai­ki­nai ei­nan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas Gied­rius Ši­mas jį at­leis. Ta­da bus pa­skelb­tas nau­jas kon­kur­sas ve­dė­jo pa­rei­goms ei­ti ir jau su nau­ju jį lai­mė­ju­siu ve­dė­ju pa­baig­si­me reng­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ką 2021–2025 me­tams.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Valunas%20IMG_8639_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1845-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Valunas%20IMG_8639_0.jpg" width="1701" height="2551" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59667" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577045"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/59667#comment-59667" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59667#comment-59667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59667" token="VwmD8Sh8EdyMXduLOvJDn89Z3cB2P1q04c46VlHTTEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57068" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601632912"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Neprisimenu</span> - Pen, 2020-10-02 - 13:01</p> </li> <a href="/comment/57068#comment-57068" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57068#comment-57068" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad kada nors 10 vidurinė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad kada nors 10 vidurinė laimėjo kokį nors teismą prieš Valūną. Matyt neprisimenate net kurioje mokykloje mokėtės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57068" token="bbtea0PTtccPWwFwtXzCprznbMC-kw3chmE17F2oUv0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56875" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601574291"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Prisiminkit</span> - Ket, 2020-10-01 - 20:44</p> </li> <a href="/comment/56875#comment-56875" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56875#comment-56875" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tie, kurie mokėsi kažkada 10…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tie, kurie mokėsi kažkada 10 vidurinėje, prisimena kaip Valūnas tyčiojosi iš visų. Mokykla ir teismą laimėjo prieš jo idijotiškus nurodymus. Vykit greičiau šitą diktatorių, nes jis gi nesikeičia. Po šitiek metų istorija pasikartojo su Sakalėliu ir Drevinuku</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56875" token="FF_CovjCitf8vpVybajLiS6Yaa83DC3N99QZHqTKGM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56581" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601474612"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Tre, 2020-09-30 - 17:03</p> </li> <a href="/comment/56581#comment-56581" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56581#comment-56581" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">palaikau valuna</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>palaikau valuna</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56581" token="3IodeJDPDx2ocJ_faXGH7ffkQ5kh3s7PlpwSBEjSNFI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601452471"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Netiesai,</span> - Tre, 2020-09-30 - 10:54</p> </li> <a href="/comment/56496#comment-56496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56496#comment-56496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O tai kas tuos sprendimus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O tai kas tuos sprendimus vicemerei paruošia? ?? Valūnas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56496" token="rY7_NbGDhzeH_Jc_D8Kp03ksQ2bVShlJ7rpIohD3ITo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601444191"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Super</span> - Tre, 2020-09-30 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/56472#comment-56472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56472#comment-56472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">&quot;protingi&quot; a lia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>"protingi" a lia verslininkai ir kitokie technikai nusprendė suvadovauti reformuojant švietimą. Užaugo ragai po mero atbulinės eigos, siekiant populiarumo. Geriausiai būtų, kad vadovautų koks 8 klases baigęs verslininkas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56472" token="aaxHOt5TVU3dwsptpASl5hDSFEhyf6vHErcZd1iZ774"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56467" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601442739"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai kad</span> - Tre, 2020-09-30 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/56467#comment-56467" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56467#comment-56467" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jis jau pensininkas o ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jis jau pensininkas o ne svietimui vadovaut</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56467" token="a1jaAiu0KdnUiGjfziJmajX6seb2NFjCgWINbel9XUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56451" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601437130"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Tre, 2020-09-30 - 06:38</p> </li> <a href="/comment/56451#comment-56451" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56451#comment-56451" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikrai, labai įdomu, ar ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikrai, labai įdomu, ar ne patys tėveliai, visur rašydami ,,tikėtina" nepagrįzdami jokiais faktais kelia chaosą visame mieste ir demonstratyviai švenčia ale su bealkoholiniu šampanu pergales. Kokia gėda ir koks lygis šių bendruomenių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56451" token="4QltUMgiy6tq9doQzyPwEFFKAc-GvJFDeaRcKxnPUpA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56449" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601436133"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - Tre, 2020-09-30 - 06:22</p> </li> <a href="/comment/56449#comment-56449" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56449#comment-56449" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pas mus už švietimo kokybę…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pas mus už švietimo kokybę atsakingi tėvai. Anksčiau galėjo ,,nuversti,, mokytoją, dabar perėjo prie skyriaus vedėjo. Kas toliau? Nėra kitos tokios srities, kur tiek daug žinovų. Aišku, kad daug chaoso šiais metais, daug betvarkės ir neįsiklausymo, bet greičiausiai čia ne Valūno bėda, o tų, kurie vadovauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56449" token="JaAYRNKLJy0UwhDcewQgYzT8TINmHY5AxCKxT8S6Fj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56371" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601406235"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Julija</span> - Ant, 2020-09-29 - 22:03</p> </li> <a href="/comment/56371#comment-56371" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56371#comment-56371" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal ir pats Valunas jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal ir pats Valunas jau pailsėti norėtų.. Bet negali.. Tai gal visai tinkamas momientas, nėra to blogo kas neišeitų į gerą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56371" token="5wiBXCBDKJ6QSR9t6I91YLyltCsBYAfClQNgs_zg6iQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56290" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601379325"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Netiesa</span> - Ant, 2020-09-29 - 14:35</p> </li> <a href="/comment/56290#comment-56290" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56290#comment-56290" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valūnas juk tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valūnas juk tik administracija, t.y. vykdytojas, politinius sprendimus priima šią sritį kuruojantis vadovas, t. y. vicemerė</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56290" token="Z1UCVcukrRS7zJpP04Y78I9miErkk8AX1b_636Zz55E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1845&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Exq-fbArCPn0VjAT8Mb3hVHS0-zIOMPwT8rHHaLB7qs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Sep 2020 07:01:20 +0000 vyrredaktorius 1845 at https://www.alytausnaujienos.lt Švietimas. Ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas?.. https://www.alytausnaujienos.lt/svietimas-ka-jau-ti-kai-pyks-ti-ka-jau-ti-kai-esi-lai-min-gas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gytė Augustinaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13486" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13486) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/IMG_4328.JPG?itok=GZz4kkS2" width="344" height="287" alt="Svietimas" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025-ųjų. Įdomus teiginys, tačiau ne visai realus. Dažnai girdžiu politikų pasisakymus, kad didėja mokytojų atlyginimai, keliama jų kompetencija ir panašiai. Paklausiau mokytojų, kaip jie galvoja, ko reikia, kad mokytojas taptų prestižine profesija jau 2025 metais. Įvairiausių atsakymų sulaukiau, kad reikia kelti atlyginimus, tramdyti valdančiuosius, visiems padaryti vienodas galimybes gauti papildomas darbo valandas, esą dabar yra taip, kad nuo direktorių priklauso, ar gausi tu jas, ar ne.</p> <p>Ir išgirdau tokią frazę: kai politikoje neliks prostitucijos, tada bus gerai. „Kokia dar prestižinė profesija, kai mokytojas išėjęs į pensiją prie parduotuvės braškes pardavinėja, nes neturi iš ko išgyventi?“ – sako man mokytojai.</p> <p>Tokia realybė, jei taip eisime prestižinės profesijos pavadinimo link, mokytojas prestižine profesija netaps net 2030-aisiais.</p> <p>Vyk­do­mos įvai­rios ana­li­zės, kaip mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai emo­ciš­kai jau­čia­si mo­kyk­lo­je, ko­kio so­cia­li­nio sta­tu­so yra mo­ki­nių šei­mos ir pa­na­šiai. Jei­gu jūs ma­no­te, kad tai vei­kia – tu­riu jums blo­gų ži­nių.</p> <p>Gau­na­me be­ga­les ap­klau­sų, ku­rių ne­no­ri­me at­lik­ti. Ir taip kiek­vie­nais me­tais. Ten klau­sia­ma, kiek te­le­fo­nų tu­ri­te na­muo­se, kiek kny­gų su­da­ro ta­vo bib­lio­te­ką, ar tu­ri in­dap­lo­vę na­muo­se, dar tei­rau­ja­ma­si, ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas.</p> <p>Klau­siu mo­ky­to­jų, ko­dėl mums tai rei­kia da­ry­ti, at­sa­ky­mas – įsa­ky­mas nu­leis­tas iš aukš­čiau. At­sa­ky­da­mi į klau­si­mus mo­ki­niai pri­ra­šo ne­są­mo­nių, ne­tik­rų duo­me­nų. Ir tai yra sta­tis­ti­ka.</p> <p>Dar vie­na pro­ble­ma – pail­gin­ti moks­lo me­tai. Taip, vi­siems pa­bo­du­si te­ma, bet ji tu­ri bū­ti gvil­de­na­ma. Ne­tu­riu nie­ko prieš, kad dviem sa­vai­tė­mis ei­na­me į mo­kyk­lą il­giau, bet jūs man pa­sa­ky­ki­te, ko­kio tiks­lo ve­da­mi mes ten ei­na­me?</p> <p>Ži­no­te, kad bent jau pas­ku­ti­nes tris sa­vai­tes nor­ma­lus moks­las ne­vyks­ta, kad mo­ki­niai yra pri­vers­ti sė­dė­ti kla­sė­se ir žiū­rė­ti fil­mus, esant 27 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai? Sa­ky­sit: „Įsi­jun­ki­te kon­di­cio­nie­rius“, ta­da aš pa­klau­siu: „Mi­nist­re, kur kon­di­cio­nie­riai?“ Jų nė­ra.</p> <p>2018–2019 moks­lo me­tų pa­bai­go­je pa­si­ro­dė vaiz­do įra­šai, kaip mo­ki­niai mo­ko­si rū­siuo­se ant že­mės, val­gyk­lo­je, ko­ri­do­riuo­se, kad ne­bū­tų taip karš­ta. Jei jums tai ne­at­ro­do pro­ble­ma, tai man jū­sų gai­la.</p> <p>Po­ne švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­re, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, pa­mė­gin­ki­te iš­si­jung­ti oro kon­di­cio­nie­rius esant 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, pa­ken­tė­ki­te taip, kaip ken­čia­me mes.</p> <p>To­liau, mie­lie­ji, trūks­ta mo­ky­to­jų. Tai jau yra mil­ži­niš­ka pro­ble­ma. Ma­no gal­va, mo­ky­to­jų trū­ku­mas – vals­ty­bės de­gra­da­vi­mo po­žy­mis. Sa­ky­si­te, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) įstei­gė ska­ti­na­mą­sias sti­pen­di­jas tiems, ku­rie pa­si­rinks mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją. Ži­no­te re­a­lią si­tu­a­ci­ją? Bu­vo at­lik­ti ana­li­ti­kų ty­ri­mai,  pa­vyz­dys – į kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę įsto­jo 90, į ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jo – 6.</p> <p>Vėl­gi skai­čiai šo­ki­ruo­ja, bet juk vis­kas su­per, svar­biau­sia yra pa­sa­ky­ta, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją be­si­ren­kan­tys moks­lei­viai gaus 300 eu­rų sti­pen­di­ją. Mie­li šio spren­di­mo pri­ėmė­jai, ap­gau­di­nė­ja­te ne tik stu­den­tus, bet ir pa­tys sa­ve.</p> <p>Vi­sų šių pro­ble­mų spren­di­mas – adek­va­čių re­for­mų pri­ėmi­mas. Ne­ga­liu va­din­ti mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų adek­va­čiais tuo­met, kai li­kus la­bai ne­daug lai­ko iki moks­lo me­tų pra­džios pan­de­mi­jos me­tu yra siun­čia­mos re­ko­men­da­ci­jos mo­kyk­loms dėl to, kaip tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi moks­lo me­tai, kad iš­veng­tu­me CO­VID-19 pro­trū­kių ug­dy­mo įstai­go­se.<br /> Nuo­sta­bi sis­te­ma, tik­rai la­bai sau­gi, tik pa­sa­ky­siu, jei ne­ži­no­te, kad jau 65-io­se mo­kyk­lo­se yra nu­sta­ty­ti li­gos at­ve­jai.</p> <p>Ži­nau, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios dar vis nesu­si­tvar­kė su srau­tų val­dy­mu, kau­kių dė­vė­ji­mu, mo­ki­niai mig­ruo­ja po kla­ses, per pa­mo­kas lei­džia­ma vi­siems nau­do­tis pa­gal­bi­ne me­džia­ga, ku­ri nė­ra vė­liau dez­in­fe­kuo­ja­ma. Bet kur tau, vis­kas juk ge­rai.</p> <p>Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas tu­ri bū­ti skirs­to­mas tei­sin­gai. Vie­toj Aly­tu­je ant kiek­vie­no kam­po sta­to­mų vo­ve­riu­kų skulp­tū­rė­lių ar kaž­ko­kių sta­tu­lų bū­tų ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti mo­ki­nių ge­res­niu mai­ti­ni­mu, mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ge­ra emo­ci­ne ap­lin­ka mo­kyk­lo­je, mo­ki­nių ap­rū­pi­ni­mu mo­ko­mą­ja me­džia­ga.</p> <p>Iš­kel­ki­te sau klau­si­mą, kas svar­biau ir ko mies­tui la­biau rei­kia – vis­kuo ap­rū­pin­tų ir ge­rą ug­dy­mą gau­nan­čių moks­lei­vių, ku­rie vė­liau ga­lė­tų tap­ti pui­kiais sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tais, ar gro­jan­čių suo­liu­kių?</p> <p>Jau ki­tą­met į Lie­tu­vą at­plauks mi­li­jo­ni­nės lė­šos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos CO­VID-19 pa­sek­mėms pa­deng­ti, tiek sa­vi­val­dy­bė, tiek ŠMSM pri­va­lo ak­ty­viai da­ly­vau­ti šių pi­ni­gų da­ly­bo­se, kad jie ne­nu­plauk­tų že­myn upe ar­ba ne­nu­sės­tų į pa­na­šų re­mon­tą kaip Upės gat­vės as­fal­ta­vi­mas.</p> <p>Ko no­rė­čiau kaip mo­ki­nė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės? Di­des­nio tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo. Pro­ble­mų švie­ti­mo sri­ty­je tiek Aly­tu­je, tiek vi­so­je vals­ty­bė­je yra dar dau­giau, jas lais­vai ga­li­ma iš­spręs­ti ben­dra­dar­biau­dami, tik, aiš­ku, rei­kia abi­pu­sio no­ro. Iš moks­lei­vių pu­sės tas no­ras tik­rai yra, rei­kia, kad at­si­ras­tų ir iš val­džios.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4328_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1832-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4328_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Gyte%20Copy%20of%20DSC-1218-001.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1832-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Gyte%20Copy%20of%20DSC-1218-001.jpeg" width="889" height="1334" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1832&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PbP4dJjdCRvNLywOHuIvXkCF-HAk9vz-XNpyHACL0WM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 24 Sep 2020 06:58:52 +0000 vyrredaktorius 1832 at https://www.alytausnaujienos.lt Unikali Alytaus rajono mokykla prikelta naujam gyvenimui https://www.alytausnaujienos.lt/unikali-alytaus-rajono-mokykla-prikelta-naujam-gyvenimui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alytaus rajono savivaldybės informacija</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13484" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13484) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97.jpg?itok=entEqQqx" width="344" height="287" alt="Kurnėnų mokyklos atidarymas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mokyklos durys pravertos patiems aktyviausiems, labiausiai palaikiusiems ir prisidėjusiems,</p> <p>žmonėms, kurie atidavė geriausius linkėjimus ir darbus, kad ši mokykla išliktų gyvu ir negęstančiu mokslo, kultūros židiniu.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybė įgyvendina Kurnėnų mokyklos atnaujinimo ir pritaikymo kultūrinėms, turizmo, edukacinėms veikloms projektus.</p> <p> Darbai finansuojami iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų. Laikantis paveldosaugos reikalavimų, komplekse atlikti, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbai, dar bus įsigyta reikalingos įrangos ir priemonių numatytoms veikloms vykdyti.</p> <p>Kad Kurnėnų mokykla būtų pritaikyta kultūros, turistinėms, švietėjiškoms veikloms, jomis bus praplėsta Pivašiūnų amatų centro veikla, rengiama bendradarbiavimo sutartis su Profesinio rengimo centru.</p> <p>Kurnėnų mokykloje bus sudarytos sąlygos tradiciniams amatams vystyti, organizuojamos edukacijos, įvairūs užsiėmimai, ekspozicijos, parodos, įvairūs kultūriniai ir švietėjiški renginiai bei šventės.</p> <p>Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė atliktu darbu, dėkojo visiems, prisidėjusiems prie komplekso renovacijos ir pabrėžė, kad istorinė mokykla bus atgaivinta, joje vyks įvairios veiklos.</p> <p>Kurnėnų mokyklos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, viceministrė Gintautė Žemaitytė, Seimo nariai, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, savivaldybės tarybos nariai, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus vedėjas Alius Baranauskas su kolegomis, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos nariai,  asociacijos „Mes už Kurnėnus“ valdybos nariai, savivaldybės įstaigų vadovai,  Alytaus rajono vietos veiklos grupės, Turizmo informacinio centro atstovai, Luksnėnų bendruomenės „Spindulys“ nariai ir kiti garbingi svečiai.</p> <p>Sveikindamas susirinkusius Kurnėnų „aistruolius“,  Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas prisiminė šios išskirtinės, „amerikoniškos“ mokyklos fundatorių Lauryną Radziukyną. Meras sakė, kad jį jaudina mažo Kurnėnų berniuko, Laurynuko paveikslas – kaip vaikas kasdien po 10 kilometrų turėdavo pažliugusiais rudens keliais klampoti į Miroslavo mokyklą. Tas kelias įsirėžė vaiko širdin ir atmintin, tad nukeliavęs dar toliau, iki pat Amerikos, ten užsidirbęs pinigų, Laurynas Radziukynas užsibrėžė savojo kaimo vaikams pastatyti geriausią mokyklą.</p> <p>Meras A. Vrubliauskas sakė, kad šios mokyklos istorija jam atrodo kaip tikra gyvenimo išminties, atjautos, Tėvynės meilės ir pilietiškumo pamoka.  Pilietiškumo dvasios vedami buvę mokiniai, mokytojai ir kiti šviesuoliai susibūrė net į dvi Kurnėnų mokyklos draugijas, rūpinosi komplekso atkūrimu, rašė peticijas, ragino visuomenę nelikti abejingiems.</p> <p>Tiesa, A.Vrubliauskas užsiminė ir apie tai, jog buvo kritikų ir , kurie jį peikė,  baksnojo, bet galiausiai visi rado bendrą kalbą, ir turime bendrą rezultatą.</p> <p>„Lengva pasakyti, kad „mes reikalaujam“, „reikia remontuoti“, „privalom atstatyti“. Bet ar visi realiai suvokia, ką tai reiškia – gauti pinigų, parengti projektus, juos įgyvendinti?!“- retoriškai klausė Alytaus rajono savivaldybės vadovas.</p> <p>Alytaus rajono savivaldybė, įgyvendindama 4 projektus, atliko darbų už 1 mln. 286 980 eurų. Mokyklos pritaikymo kultūrinėms, turistinėms reikmėms lėšų skyrė ir Kultūros ministerija.</p> <p>Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sakė, kad „mes turime perlą! Naujai švytintį perlą. Koks tai yra yra objektas? Tikrai – išimtinis, Ir paveldo požiūriu – tikrai, mes neturime tokių pavyzdžių, kai Amerikos stilius, Čikagos stilius, medžiagos, tuometinės technologijos perkeliamos į tarpukario Lietuvą. Tikrai tai labai ypatingas pavyzdys. Mes turime Lietuvos švietimo istorijos dalį, tarpukario švietimo, modernizacijos ir humaniško švietimo pavyzdį, nes ši mokykla, Kurnėnų,  buvo sukurta kaip jauki, humaniška,  artima kiekvienam, pritraukianti vaiką į tą kultūros, švietimo pasaulį“.</p> <p>Mokyklos atnaujinimu ir veiklos joje atkūrimu pasidžiaugė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narys dr. Kazimieras Sventickas, cituodamas poetą Justiną Marcinkevičių.</p> <p> „Ir štai atėjo ta diena...“  Diena, kurios labai laukėme, diena, kai po ilgų ir karštų diskusijų metų sulaukto  tvirto rajono vadovų ir tarybos narių apsisprendimo, po  kruopštaus restauratorių darbo naujam gyvenimui prikeltas sakralus, analogų ne tik Lietuvoje,  manau,  ir prieškario Europos kaimuose neturėjęs kultūros paveldo objektas“ – kalbėjo dr. K. Sventickas.</p> <p>Atnaujintos mokyklos pristatymo dalyviai apžiūrėjo patalpas, dalyvavo istorijos apie mokyklą pamokoje. Ją restauruotoje autentiškoje klasėje vedė Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos tarybos narė, buvusi mokyklos direktorė Antanina Urmanavičienė.  Jos prisiminimai ir neslepiamos emocijos užpildė erdvę jaukia šiluma, tarpusavio artumu, džiaugsmu dėl gerai atlikto bendro darbo. Buvę Kurnėnų mokyklos mokiniai ir mokytojai džiaugėsi puikiai renovuotomis patalpomis, apžiūrėjo menkiausias detales ir įvertino, kad dabar viskas atrodo netgi gražiau, negu buvo tada, kai jie čia dirbo ir gyveno.</p> <p>Antrąją pamokos dalį  tęsė UAB „Paveldo sprendimai“, kurie vykdė mokyklos pastatų tvarkybos darbus, direktorius Rolandas Janulis. Jis papasakojo apie išskirtinius šio Kurnėnų komplekso elementus, įdomias detales, atsakė į svečių klausimus.</p> <p>Kitose buvusiose klasėse pristatyta fotografijų paroda „8-ios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos istorinės akimirkos“, taip pat – nuotraukų kolekcija „Fotografuoju Kurnėnus“,  rajone vykusio tarptautinio dailės plenero tapybos darbų paroda. Veikė improvizuotos keramikos dirbtuvės, vyko smilkalų gaminimo edukacija. Juk būtent sėkmingas Lauryno Radziukyno šeimos smilkalų  verslas  nutiesė mokyklos kelius iš už Atlanto į Kurnėnus, į gimtinę.</p> <p>Po atnaujintų patalpų pristatymo vyko diskusija. Pasisakė Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus atstovė dr. Margarita Janušonienė, kiti renginio dalyviai.</p> <p>Mokyklos pristatymo renginyje buvo vaišinama Pivašiūnų amatų centro darbuotojų keptomis dzūkiškomis bulvinėmis bandomis. Muzikiniais kūriniais sveikino Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos kvintetas, saksofonistas  Dainius Platūkis.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokyklos%20atidaryme%20%28nuotr.%20i%C5%A1%20kair%C4%97s%29%20kult%C5%ABros%20viceministr%C4%97%2C%20kult%C5%ABros%20ministras%2C%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20meras%2C%20administracijos%20direktor%C4%97_0.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Mokyklos%20fundatorius%20Laurynas%20Radziukynas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Mokyklos%20fundatorius%20Laurynas%20Radziukynas.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Pamoka%20atnaujintoje%2C%20bet%20autenti%C5%A1koje%20klas%C4%97je.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Pamoka%20atnaujintoje%2C%20bet%20autenti%C5%A1koje%20klas%C4%97je.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Pamok%C4%85%20ved%C4%97%20buvusi%20direktor%C4%97%20Antanina%20Urmanavi%C4%8Dien%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1795-aSJEkILEc8g" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Pamok%C4%85%20ved%C4%97%20buvusi%20direktor%C4%97%20Antanina%20Urmanavi%C4%8Dien%C4%97.jpg" width="800" height="533" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59678" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577563"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:26</p> </li> <a href="/comment/59678#comment-59678" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59678#comment-59678" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59678" token="ShiGf3BbUONz9O5gwUSzCZpjTaq0GI_55TrPKkosnZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-53588" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600461525"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>As</span> - Pen, 2020-09-18 - 23:38</p> </li> <a href="/comment/53588#comment-53588" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/53588#comment-53588" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lesos skirtos,lesos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lesos skirtos,lesos pasidalintos tarp tu paciu valdzioje sedinciu vagiu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=53588" token="MQVIWmUmUje9YmfJgwpLWbVm9_jrL51WzwOX4kfPZR4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52541" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600078293"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Istorikas </span> - Pir, 2020-09-14 - 13:11</p> </li> <a href="/comment/52541#comment-52541" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52541#comment-52541" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai tik patvirtina tą faktą,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai tik patvirtina tą faktą, kad Smetoninėje Lietuvoje, mokyklos buvo ne visiems skirtos ir jų buvo trűkumas.<br /> Mokslas kainavo didelius pinigus ir prieinamas tik pasiturintiems.Daug žmonių nemokėjo nei rašyti nei skaityti.<br /> Darbų nebuvo, teko žmonėms emigruoti ir geresnio gyvenimo ieškoti svetur.<br /> Kodėl šiais laikais yra tai slepiama ir norima parodyti, kad tuo metu viskas klestėjo, Lietuvoje?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52541" token="tI3L-Lvq7Lg5vyTWiX6d8_dVxSkjO7G0eS9UJ1vU5WM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52330" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599989659"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Sek, 2020-09-13 - 12:34</p> </li> <a href="/comment/52330#comment-52330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52330#comment-52330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net dvi nuotraukos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net dvi nuotraukos Rubliauskui,neatnaujintam, o Kurnėnų mokyklos taip ir nematom! tai žurnaliūgos konserviškos...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52330" token="ezb05QA9Y28rAXR-iO0AV_s1J3NwF2vx9kk3ZqQ7k6U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52157" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599918428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Šaunu Šarknickai </span> - Šeš, 2020-09-12 - 16:47</p> </li> <a href="/comment/52157#comment-52157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52157#comment-52157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis Seimo narys…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis Seimo narys Robertas Šarknickas, tik keista kad caras vrubliauskas nesuteikė žodžio, gal pavydas, kad ne jis pradėjo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52157" token="w3FcqvHUU3S4YqtG-zWxqheuyXQwbRw9KZk442BAyMw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52107" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599893018"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mįslė</span> - Šeš, 2020-09-12 - 09:43</p> </li> <a href="/comment/52107#comment-52107" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52107#comment-52107" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai kur tas milijonas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai kur tas milijonas išrūpintas roberto, kad visas projektas apie milijoną su uodegėle kainavo. Arba su aritmetika blogai, arba čia rinkimų triukas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52107" token="_dGC2oSOy-mxxWEaIlWyf3I8hN9WdCvcq5LzZLDtewg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52030" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599868702"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gintarės kojos…</span> - Šeš, 2020-09-12 - 02:58</p> </li> <a href="/comment/52030#comment-52030" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52030#comment-52030" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bet galima buvo ir pačios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bet galima buvo ir pačios atnaujintos mokyklos foto nutraukti ir įdėti. Kojos,beje, tikrai gražios :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52030" token="rb0JTLDogXCWAhOr70dB4wQJY7W7Bh9OppGFqWHMtbs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51983" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599855523"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ačiū Robertui </span> - Pen, 2020-09-11 - 23:18</p> </li> <a href="/comment/51983#comment-51983" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51983#comment-51983" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rajonas turėtų už Kurnėnų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rajonas turėtų už Kurnėnų skirtas lėšas daugiausiai prisidėjusiam Seimo nariui Robertui Šarknickui. Gerai ministras pasakė, kad Robertas daug vargo, kad būtų skirtos lėšos rajono valdžios nuvarytai mokyklai atstatyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51983" token="FtU4kT4VtdeV9pXqpt5diUoVHV-ecNEe0Ras5xMtREU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599843541"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Pen, 2020-09-11 - 19:59</p> </li> <a href="/comment/51952#comment-51952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51952#comment-51952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prie gražių anos ...kojų ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prie gražių anos ...kojų ir mokykla graži. Rimčiau ne rasta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51952" token="ElqHJAnUaPFG3WTPpN2eOqdgY0YZNweCiOLZ89pL-L0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1795&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Wo1zmctFCMB--2duDxet1nuACi60BRVmCfqZ_H0_Lww"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Sep 2020 15:38:12 +0000 vyrredaktorius 1795 at https://www.alytausnaujienos.lt Dėl pažeidimų Alytaus kolegijoje ŠMSM kreipėsi į VTEK, numatyti tolesni veiksmai https://www.alytausnaujienos.lt/del-pazeidimu-alytaus-kolegijoje-smsm-kreipesi-i-vtek-numatyti-tolesni-veiksmai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13480" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13480) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/Alytaus_kolegija_2.JPG?itok=8-zAa6za" width="344" height="287" alt="Alytaus kolegija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Apie atlikto audito rezultatus ŠMSM taip pat informavo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių. Jam pateikta audito ataskaita, kurios informacija gali būti svarbi nagrinėjant birželio mėn. ŠMSM Generalinei prokuratūrai teiktą pareiškimą dėl Alytaus kolegijos valdymo organų formavimo ir jų sprendimų procedūrų teisėtumo.</p> <p> </p> <p>Ministerijos liepos – rugpjūčio mėn. atlikto audito metu vertintas Alytaus kolegijos veiklos reglamentavimas, organizavimas ir vykdymas, lėšų faktinis panaudojimas, kolegialių valdymo organų – Tarybos ir Akademinės tarybos – sudarymas ir jų sprendimų priėmimas, vidaus kontrolės veikimas audituotose srityse.</p> <p> </p> <p>Audito metu nustatyta, kad 2020 m. Alytaus kolegijoje buvo pažeistas planavimo principas. Strateginio plano tvirtinimo procedūros neatitinka AK statuto nuostatų, planavimo procese priimti sprendimai bei vykdyti veiksmai nevertintini kaip racionalūs, atsakingi ir tinkami, sudarantys reikiamas prielaidas užtikrinti efektyviam AK statute nustatytų tikslų pasiekimui ir uždavinių įgyvendinimui. Jie taip pat sąlygoja pagrįstas abejones dėl planavimo procedūrų faktinio atlikimo ir jų skaidrumo bei dėl atsakingų darbuotojų funkcijų, susijusių su pagrindinių veiklos dokumentų rengimu ir įgyvendinimo užtikrinimu, tinkamo vykdymo.</p> <p> </p> <p>Kolegijos valdymo struktūra neatitinka AK statuto nuostatų, priimti sprendimai dėl darbuotojų neužtikrina Statuto reikalavimų. AK žmogiškųjų išteklių politika vertintina kaip neefektyvi, nesudaranti prielaidų mokslo ir studijų padalinių stiprinimui, darbuotojų  socialiniam saugumui, produktyvumo didinimui. Kolegijoje taikoma darbo organizavimo praktika sąlygoja pagrįstas abejones dėl kokybiško ir savalaikio funkcijų atlikimo, faktinio pareigų įvykdymo, dėl akademinių vertybių užtikrinimo, dėl vadovybės priimtų sprendimų atitikties lygybės, teisingumo, lygiateisiškumo, skaidrumo principams. Darbo santykių įforminimo bei apmokėjimo srityje nustatyti norminių teisės aktų nesilaikymo atvejai.</p> <p> </p> <p>Audito metu nustatytas nepakankamas valdymo organų sudarymo ir darbo reglamentavimas.</p> <p>Netikslus kolegialių valdymo organų sprendimų protokolavimas kelia pagrįstas abejones dėl skaidrumo bei ginčų atsiradimo riziką, nesavalaikis valdymo organų nutarimų viešinimas gali mažinti akademinės bendruomenės pasitikėjimą. Direktoriaus laiku neatlikti veiksmai suponavo Civilinio kodekso pažeidimus ir neužtikrino Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo. Tarybos sprendimai, priimti nesant direktoriaus, neatitiko Statuto, kelia abejones priėmimo savalaikiškumu, atlikti neatsižvelgus į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus.</p> <p> </p> <p>Kolegijos lėšų panaudojimo srityje nustatytos neatitiktys darbo apmokėjimo sistemoje skiriant lėšas darbuotojų priedams prie darbo užmokesčio, taip pat darbo laiko apskaitoje. Kyla pagrįstos abejonės dėl vienasmeniais sprendimais išskirtinai valdymo organuose esantiems darbuotojams skirtų priedų pagrįstumo bei su jų išmokėjimu susijusių  lėšų panaudojimo racionalumo ir teisėtumo, taip pat skaidrumo.</p> <p> </p> <p>Audito metu nustatyta, kad organizacinių, administracinių valdymo procesų nepakankamumas neužtikrino veiksmingos kontrolės ir sudarė prielaidas atsirasti neatitiktims ir rizikų pasireiškimo tikimybei veiklos reglamentavimo, planavimo, organizavimo, vykdymo, valdymo ir finansinių išteklių panaudojimo srityse. Vidaus kontrolė audituotose srityse įvertinta silpnai.</p> <p> </p> <p>Atlikus Alytaus kolegijos auditą, Kolegijai pateiktos rekomendacijos, ką daryti, kad būtų ištaisyti audito metu nustatyti pažeidimai ir jų būtų išvengta ateityje.</p> <p> </p> <p>Siekiant įgyvendinti Ministerijai pateiktas rekomendacijas, parengtas priemonių planas. Vykdant jame numatytas priemones, audito metu gauta informacija pagal kompetenciją perduodama atsakingoms institucijoms – šalia kreipimųsi į VTEK ir Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių, ŠMSM numato kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl audito metu nustatytų pažeidimų, susijusių su darbo santykiais ir darbo laiko apskaita.</p> <p> </p> <p>Taip pat planuojama Studijų kokybės vertinimo centrui pavesti atlikti Alytaus kolegijos išorinį vertinimą atkreipiant dėmesį į audito metu nustatytus pažeidimus dėl veiklos planavimo, kolegijos valdymo ir veiklos organizavimo.</p> <p> </p> <p>Švietimo, mokslo ir sporto ministerija auditą inicijavo dėl Alytaus kolegijos susiklosčiusios neeilinės situacijos: buvo gauta daug skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl Alytaus kolegijoje vykstančių galimų pažeidimų.</p> <p> </p> <p>Kadangi Alytaus kolegijos taryba su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nebendradarbiavo, į Ministerijos prašymus atšaukti neteisėtus sprendimus nereagavo, birželio 25 d. dėl situacijos Alytaus kolegijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Gavus Generalinės prokuratūros atsakymą dėl kolegijos valdymo organų formavimo ir jų sprendimų priėmimo, dėl viešo intereso gynimo, įvertinus išvadas bus sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų.</p> <p> </p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Komunikacijos skyrius</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59677" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577486"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:24</p> </li> <a href="/comment/59677#comment-59677" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59677#comment-59677" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59677" token="DmHfjdykQSzLHpgydZ7_U8Ot3CHm7P3cO0GrlVJolyU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52839" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600188487"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Panašu</span> - Ant, 2020-09-15 - 19:48</p> </li> <a href="/comment/52839#comment-52839" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52839#comment-52839" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei ta moteriškė reguliuos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei ta moteriškė reguliuos Alytusplius, tai koks bus objektyvumas? :))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52839" token="_LCS86bpc2aNCs2BTHCOxgLajjYXJbRyBbuOYekN_ow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-52088" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599886485"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nesvarbu. Nuomonė</span> - Šeš, 2020-09-12 - 07:54</p> </li> <a href="/comment/52088#comment-52088" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/52088#comment-52088" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos narė D.Remeikienė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos narė D.Remeikienė tvarkėsi kaip savo UAB. Tikėtina tokiu būdu sukaupė ir lėšų Alytusplius.lt portalo įsigijimui (sūnaus vardu).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=52088" token="Iw76k1S2c5aFhZQ9yrR1TkQ16RzFf2hgOUVCe1yD6qo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51923" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599833458"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Klausimas</span> - Pen, 2020-09-11 - 17:10</p> </li> <a href="/comment/51923#comment-51923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51923#comment-51923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasibuvo už valdiškus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasibuvo už valdiškus pinigus neblogai ir netrumpai Remeikienė ir Naruševičius?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51923" token="Vk6d1iU4QbuH0uNZaVkslen-e4Nnr52O4XH4lpuFPn0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1789&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZWoEsfkdM8aqGVsPJKi7q1KfopzO-9cl2ZcOjUbxBEE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Sep 2020 10:32:27 +0000 vyrredaktorius 1789 at https://www.alytausnaujienos.lt Dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės – izo­lia­ci­jo­je vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė https://www.alytausnaujienos.lt/del-ko-ro-na-vi-ru-so-gres-mes-izo-lia-ci-jo-je-vi-sa-dzu-ki-jos-mo-kyk-los-kla-se <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13477" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13477) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/dzukijosmokykla.jpg?itok=KIijsCKy" width="344" height="287" alt="Dzūkijos mokykla" title="Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Rug­pjū­čio 30-ąją iš­aiš­kė­jo, kad 47-erių aly­tiš­kiui, dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­ty­ru­siam Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, bu­vo diag­no­zuo­tas šis vi­ru­sas.</p> <p>Tuoj pat or­ga­ni­zuo­tas as­me­nų, tu­rė­ju­sių kon­tak­tą su šiuo as­me­niu, iš­ty­ri­mas mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te. Tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti du už­si­krė­tu­sio vy­ro ben­dra­dar­biai iš mies­to ben­dro­vės, be­si­ver­čian­čios pre­ky­ba ne mais­to pro­duk­tais, ir du šei­mos na­riai – žmo­na ir ne­pil­na­me­tis, maž­daug 15 me­tų am­žiaus sū­nus.</p> <p>Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą ta­po aiš­ku, kad CO­VID-19 yra už­si­krė­tęs vy­ro sū­nus, ki­tiems ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas.</p> <p>Pa­aug­lys yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys, jis rug­sė­jo 1-ąją mo­kyk­lo­je ne­si­lan­kė ir iki šiol dėl bū­ti­nos 14 die­nų izo­lia­ci­jos ne­si­lan­ko.</p> <p>Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai nu­sta­tė tris ben­dra­am­žius, ku­rie ben­dra­vo su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu pa­aug­liu, jie rug­sė­jo 1-ąją lan­kė­si mo­kyk­lo­se, o ki­tą­dien jų mo­kyk­lo­se ne­bu­vo dėl at­lie­ka­mų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų ir būtinos izoliacijos.</p> <p>Jau­nuo­liai dėl šio vi­ru­so iš­tir­ti Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ir va­kar jau bu­vo aiš­ku, kad nė­ra už­si­krė­tę CO­VID-19.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, švie­ti­mo ben­druo­me­nei yra ži­no­ma, jog dėl ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo tir­tas dar vie­nas Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys ir po vie­ną mo­ki­nį iš „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos bei Pu­ti­nų gim­na­zi­jos: „Rei­kia tik pa­si­džiaug­ti, kad tir­ti trys už­si­krė­tu­sio moks­lei­vio ben­dra­am­žiai ko­ro­na­vi­ru­su neuž­si­krė­tę. Ma­nau, nė­ra ko slėp­ti ir mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ko­si dėl šio vi­ru­so tir­ti moks­lei­viai. Vi­si tu­ri­me ži­no­ti ga­li­mą vi­ru­so pli­ti­mo mas­tą ir tai, kad jo tu­ri­me sau­go­tis. Nors tir­tiems trims moks­lei­viams CO­VID-19 ne­nu­sta­ty­tas, jie vis tiek izo­liuo­ja­si, jiems, kaip ir už­si­krė­tu­siam, izo­lia­ci­jo­je esan­čiam moks­lei­viui or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­nis mo­ky­mas. Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas.“</p> <p>Ve­dė­jo tei­gi­mu, mi­nė­to­se mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­tas pa­tal­pų dez­in­fe­ka­vi­mas pa­čių švie­ti­mo įstai­gų pa­jė­go­mis.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59676" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577346"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:22</p> </li> <a href="/comment/59676#comment-59676" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59676#comment-59676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59676" token="u5xJB1th4pIJY65uRFoIbvfYFb_8S8XzdyVIYMApCEI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50899" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599515651"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Burtininkas</span> - Ant, 2020-09-08 - 00:54</p> </li> <a href="/comment/50899#comment-50899" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50899#comment-50899" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaip gerai moterims-žmonai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaip gerai moterims-žmonai nenustatytas virusas. Ar čia iš serijos "zaraza zarazos nepuola" ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50899" token="mxth1U5ZGfTxnC2dfXh3IWrnwEAIN8lcm-8trR3GF1w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50530" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599381490"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>micky</span> - Sek, 2020-09-06 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/50530#comment-50530" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50530#comment-50530" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">aš bijau.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>aš bijau. <a href="https://hahao.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://favio.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gugee.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://gahoi.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://vewou.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://woqoa.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rateo.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bapoa.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xawei.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://pefoo.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://debua.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fymyu.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://qokuu.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://syxau.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qaqya.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://divoo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://qenuo.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://quryo.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://bavio.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zeceu.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://banyy.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://lomyu.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nirau.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://hokee.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xyfuo.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tofoe.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gyfiu.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://laxau.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hakoi.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zecoe.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://civei.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://cewye.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lolea.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qynai.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zycio.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lovoe.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://sirua.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://saxee.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://diwei.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nipyu.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://foqiu.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kenai.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rudyi.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kiriy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zotou.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nesoy.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cysee.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xesye.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://sowey.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kacuy.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://hovai.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://synyo.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://foqoi.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://sikei.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vyqiu.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kenoo.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qylye.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://nuvye.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tipoe.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://zyxio.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xiwoa.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://reqiy.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wihyy.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://mimoy.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kosei.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lefyo.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gogiy.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://huvui.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wupoa.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://raliu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://karea.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kufoo.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cuhue.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lekya.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tobyo.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fysii.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gubie.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fipea.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://rupiy.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://basya.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://zecie.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kekoy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://murea.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kynyy.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://zeluu.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://dalii.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://wuqee.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nofua.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://mybia.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://locuo.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pinya.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://wodea.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xasiu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fumui.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gipoy.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://zohye.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ruliu.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://tuloo.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://cimoa.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://byqoi.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://binie.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://daroa.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gebia.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zawoa.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tuxyo.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dasoe.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://gureu.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rowiy.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://videa.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gediy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://visyi.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://nekoe.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ryhoa.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://sukae.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vomye.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xyday.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kisoe.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kuryu.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://mylai.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://risei.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://velay.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xizoe.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nufea.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://cukae.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tuzoy.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bufie.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nonei.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wacuy.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kozyy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://mymua.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nafii.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://reqya.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pemei.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://hikiu.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kivio.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://rirao.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vufuy.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://ruwye.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qafae.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://fibeu.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://movia.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rykao.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pazye.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://waxii.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fosyo.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qosao.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://winoy.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pinui.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lydoo.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xywao.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dukuy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://feqei.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xywoy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wymii.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://besei.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://toryy.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://volya.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nupoy.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://supeu.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tylyy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xeguy.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tywyu.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cicay.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zitii.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://liwuo.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kyvoo.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://ceria.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tutay.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://ziwae.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xiveu.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://bireo.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://doqua.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://ciweo.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zexoy.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wanio.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://meloy.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nogia.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://borye.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ladya.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wyvoy.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://rowau.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://puvua.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://timyo.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zocei.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://maxaa.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://botuo.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tuqoa.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kumuu.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://sacyu.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rygio.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://dypau.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://bifoe.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qinua.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vikio.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://pasui.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://caxou.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hycui.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://numyo.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://nogai.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zigou.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dylia.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://misou.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://cowoe.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rukyu.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nikoa.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sirua.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://quhoe.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://ruzie.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kefoa.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://wivoy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://mebeu.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://docae.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nofiu.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://gewuy.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vynee.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rukyu.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kunio.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://waruy.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://daroy.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://soduy.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hakoi.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://syguy.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://geroa.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kywoi.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://revau.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://cyfau.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lunoi.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://rybia.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hinyu.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://paxia.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://veviu.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://vagiy.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://mamyi.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hodey.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pikyi.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zimyo.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tifie.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://boweu.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kegie.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://cehea.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nixue.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lecoa.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zigyu.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qoroi.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://taqyy.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lahie.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://coday.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zakuu.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://siliu.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://bytaa.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://mysie.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tytey.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fitoo.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xesyy.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://ryduo.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://nalii.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://pagei.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://bowiy.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://metay.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cafao.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rebie.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lywua.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tesou.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rocuo.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fufio.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hytou.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zazea.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qerea.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://zaluy.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://bihoi.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tusoe.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nopai.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://bovoy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://ragau.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tusae.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://poniy.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xizeu.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kyteu.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pyzii.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vupyi.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zequa.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hupeu.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zetie.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://faqou.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://soboo.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://texeo.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://defyy.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tewia.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://sevoe.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://qegye.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qorye.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zoreu.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kinoe.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://futua.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kalae.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://liqoy.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://loweu.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://woqya.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://suloy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://lovyi.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bapou.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zanio.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://noley.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qigao.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://baloi.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vutoi.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://cyvia.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cudoa.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wuhiu.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://wopee.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fuhyo.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://hiloa.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nulee.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tafio.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://godyu.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cyvai.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wixay.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://lotei.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://potio.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qekyi.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kudyo.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vymyo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zokea.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xalai.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://furai.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vorea.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cagaa.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://beqyo.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lixea.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zudia.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lonuo.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bimui.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://navoi.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zucee.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xifai.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qapio.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fabua.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://nubeo.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://goniy.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wevyo.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kezie.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bobya.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wodua.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xakee.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nykai.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gasao.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lizou.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://hapei.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://haguu.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://wazie.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://detyi.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://mikuu.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://hotui.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://muboa.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ripey.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bofiy.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://novoy.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kuloo.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://biciu.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://heciy.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://gugii.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://mozoi.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lucio.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cyqao.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rexya.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nuqoi.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sagia.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://duvaa.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bavie.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://zyhue.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tazui.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xogia.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tyraa.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vonyy.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nugio.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://coxiu.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://luxya.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vekiu.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://butae.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kusao.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wicue.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hucoy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kywai.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://pofia.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qisii.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nogyy.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lolea.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vagua.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dedie.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xukuu.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xagee.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://futua.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nareo.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://huvyi.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://pufiu.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vokoo.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://weduu.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://ruwyo.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bexyu.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://munoo.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xenie.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bicou.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://zacea.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kumaa.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nofua.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bereo.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://keviy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://mocaa.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zihae.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nypie.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rokai.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tyfey.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://letii.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zohyu.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lavii.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://pamau.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dexao.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://domyo.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kixoe.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cyloi.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://heney.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zigyu.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pixae.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://wosaa.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bobya.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wysoy.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ceryu.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://lehuy.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gotee.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://hekeo.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cocia.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rofua.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://notau.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kubya.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rakay.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://ridao.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://quqaa.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://mifee.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qapau.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://nonei.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nuqou.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://minau.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://vuque.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://geneo.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kegie.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://licay.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vicuy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wykia.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cilua.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://puzao.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://setue.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://ruxuo.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://hozio.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gepeo.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://rupiy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://notoa.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pevue.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://foqei.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nipue.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zaxia.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zixyo.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://lyvoa.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://mywiy.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lalya.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fupii.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qitiu.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://hamaa.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qekyo.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://gumai.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wefau.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pyfea.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tuxia.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://geque.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fefyu.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://hemyu.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xuzoa.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://toqiu.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lovyo.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://cixii.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://monia.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tucyi.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tabai.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gahoi.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fitoy.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://degui.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fazao.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nywiy.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://vubyi.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dodie.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hocee.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wyluo.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nelay.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://fedue.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xopie.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pocyy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dapyo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://foxui.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nudao.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://siryy.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sacyu.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://boney.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rowiy.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vazao.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://myzye.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tidui.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://metay.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://sixou.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://hahyu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://cyluy.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tolyy.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kisei.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rewui.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wysiy.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tuvya.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qovyu.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fozyu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://pywuu.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://zyguy.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://bohio.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wysii.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://daciy.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://nylay.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://guzay.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bevay.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kebyi.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qagao.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://dotoa.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://dymai.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://tucye.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xesyy.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://tadoe.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://terea.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qygay.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pagiy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://recii.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cuzoo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://mitie.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://tulyu.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://sacyu.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://segui.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://byfoo.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rimao.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://ronoi.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://vuwia.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://becoa.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rytoa.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://penoe.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xadoe.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://fasoe.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lyxau.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://synyo.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zowuy.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gucea.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xaxyi.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://buzea.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lodii.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gynyo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pukoe.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://recea.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://peroa.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://gugei.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://savai.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://bytai.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://redoi.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rotyy.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://rahaa.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zamou.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://madao.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bubaa.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://honau.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gadiy.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://rodyu.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://fyxao.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kycya.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://maqoo.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wibiu.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rehuo.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://mekea.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nowuo.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kisyu.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rozeo.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qibye.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://dosoe.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://hesyu.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rewyi.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://behoo.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pomoi.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://medyo.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://livou.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pytiy.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://soqoe.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pukuy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xidey.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pabeu.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kadoi.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xasyo.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://luquu.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://sacii.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://pehae.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://ketyi.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wuxeu.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hofoy.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://baxua.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://capoy.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tupii.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cemey.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vywey.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fysya.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qovyy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cadui.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bagou.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nalyu.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kipao.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://sehya.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dopai.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xeboa.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tefyu.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fiqia.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://solua.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gyqae.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://fokia.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://culye.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://myzui.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kisei.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rivei.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://fymyu.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://kociy.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vebya.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nohoi.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fazay.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://vopiu.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bufuu.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dyxou.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://bahuo.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cakio.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://pyfei.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zyhiy.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fafio.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tisio.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tevua.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vapeo.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qeryo.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://pubya.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gibee.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://catee.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://safee.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://forii.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wedoo.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://guhyo.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lavii.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://foqoi.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vufeu.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://doriy.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tywyu.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wykyo.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xofii.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://rozeo.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tacuo.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://mabaa.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://waliu.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bazay.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://mabaa.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pasei.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cocaa.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hogaa.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://sagyo.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kutoe.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zibae.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hazoe.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rafou.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qiloe.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zivui.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://gipuy.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://roqie.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qunuu.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://wilyy.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xibua.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://puvao.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://cyrey.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://daray.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kahya.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wytie.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zumeo.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cemey.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rehyy.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zezio.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://piceo.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xepyi.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://dupyo.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qigou.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cyvyu.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://boceu.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://viweo.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nefyy.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fubiu.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nykuo.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xypou.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tikoi.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://zusoy.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://gebea.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kowuu.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dahei.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://hifao.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tapuo.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://davui.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://noxey.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://piloe.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://barai.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://mifoa.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lysee.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xunuo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://talei.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://borye.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zivyu.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zewey.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://waqoy.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xawiu.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fyxoe.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://licay.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tiwoi.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lotea.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gusia.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://mehae.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://budye.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cyxue.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://seqii.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tisaa.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tobyo.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vaguo.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dunae.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pacou.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qyfey.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://rewoi.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lozyi.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tunay.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tocai.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://feqoe.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xufeu.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://syfeo.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://rilay.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vikio.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tazui.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gasea.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wesyy.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://varai.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pyhyi.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kahyi.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zivyu.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xuhaa.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zaluy.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tyfau.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nogio.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tupoa.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://remou.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zodai.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://bygyi.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://foruu.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gusia.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fupoi.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://syliy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kulyo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vadyi.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://qicui.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://rusaa.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://gosiy.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fodya.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://loxeo.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sukiy.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://pusia.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xonoy.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://votio.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://liwee.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qebae.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kuqeu.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://gapey.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nogoi.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://lehai.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://boceu.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://memai.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://xahiy.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fulae.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://bedeu.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tugua.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://wiqyu.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://socay.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dysio.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qymyy.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bytaa.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://kipiu.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://weboi.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://bedoy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://gaviu.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://negai.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://wapuo.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://qoloa.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://waruy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wumyo.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://sonie.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://walea.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kapiy.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dedio.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lehue.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://pyray.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cisai.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lifau.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nediu.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zahoa.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://pycio.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://byxii.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://dekio.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://ficeu.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://pypiy.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tuxya.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://poxie.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xagoa.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vygay.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://myzao.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://viweu.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://migie.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://hurae.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xaliy.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://gufoy.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://guxua.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://siwao.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://pytoa.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://buwai.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zitei.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vugio.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://tycoe.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://ryxai.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://nuwoy.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://myxoa.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://cucue.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://ruxao.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cyduu.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hagoe.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://mycyu.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://dirio.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://howie.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://coqia.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://fetoi.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hydoo.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://mirya.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://celuu.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xynuy.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nikuy.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://veviu.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hemue.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nofua.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://pevyy.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://tusoe.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://qavyu.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://cigio.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://bysua.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://quheu.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://fetyy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://riboe.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://rulyo.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://vuday.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fyqey.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cinee.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vihoo.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hydoo.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://dunyu.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kyguy.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://gabei.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://risei.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://lehue.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kamiu.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wuqya.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hiveo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://syxii.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://wymii.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://sonie.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://ceheo.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://fubay.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://liwuo.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://xoduu.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dagai.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kicya.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xuroi.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lowyi.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://mufiu.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://harey.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://senoa.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://dytey.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://tasau.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://ruzuu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://numie.nadubah.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://liryi.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cobay.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://pinya.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://dezyi.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dofao.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://foruo.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kocui.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://qifae.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://firia.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bixao.vadlim.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://vapeo.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://visua.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://zycoo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://dacoe.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://nutay.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fenoo.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bamea.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dulye.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://lupuy.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://buqoi.vadlim.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://ledye.vaftubo.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xumyi.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://daneu.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://dobai.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://nunai.vaftubo.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://daneu.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kobau.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://xumie.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nezua.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dinoa.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://lugyi.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://faraa.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://golii.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://xoxoo.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://feqie.vaftubo.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://hycue.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://ruliu.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://sozoy.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://sakia.paskuv.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://tyxye.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://sipuu.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://xoluu.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://noxey.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://zahyo.paskuv.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://givyu.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bulie.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://subii.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://kocyy.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hesyi.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sefoo.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://hexey.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://xadao.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://qiwuu.teklof.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kepia.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kyloi.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://licoy.vaftubo.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://hywio.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rafeo.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://cyloi.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://syvei.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://rapuo.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://kazea.teklof.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://timae.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://latuu.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://bicia.vadlim.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dygia.paskuv.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://nirau.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vutuu.teklof.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://canou.nadubah.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://fysiu.teklof.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://nobao.vadlim.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://cityi.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://tyrea.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://vydua.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://rekyi.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://kuhui.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://dozay.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://heriy.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://zamou.martud.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://wasui.vadlim.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://qowoo.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://mehai.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://qorie.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://womua.paskuv.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://kefoe.vaftubo.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://tihua.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://pamau.teklof.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://binui.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://locay.nadubah.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://cafoi.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://misue.martud.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://vawoe.nadubah.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://camye.martud.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://zecia.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://lerua.teklof.pp.ua/75.html"> </a> <a href="https://sigyy.vadlim.pp.ua/44.html"> </a> <a href="https://supeu.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://hewio.vaftubo.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://supue.martud.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://sewii.paskuv.pp.ua/177.html"> </a> <a href="https://wynao.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://seque.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://vovoy.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://wikue.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://qyfuo.nadubah.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://qoxoy.nadubah.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://lufai.martud.pp.ua/23.html"> </a> <a href="https://cutei.paskuv.pp.ua/106.html"> </a> <a href="https://fibuo.martud.pp.ua/139.html"> </a> <a href="https://bizie.paskuv.pp.ua/75.html"> </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50530" token="M760OpFzp0AOrQtRBThtkOxKoFPdi976GfFJgqWNEV0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50384" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599327829"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Naujiena</span> - Šeš, 2020-09-05 - 20:43</p> </li> <a href="/comment/50384#comment-50384" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50384#comment-50384" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per šešis mėnesius Alytuje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per šešis mėnesius Alytuje buvo vos keli susirgimai, o matai jau rugsėjis, į mokyklą, trys dienos mokslų ir jau mokyklose COVID - 19, juokinga....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50384" token="pfo81FaxP2eE1nymaA6x2B14v76dy9lmTVsTa77SEQI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-50321" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599306428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Perteklinės pr…</span> - Šeš, 2020-09-05 - 14:47</p> </li> <a href="/comment/50321#comment-50321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/50321#comment-50321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prašau paaiškinti, kodėl …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prašau paaiškinti, kodėl "nors Covid nenustatytas, bet jie vis tiek izoliuojasi" ? Kas čia per cirkai ? Jei žmogus neviduriuoja, jis jau vistiek privalo sėdėti užsidaręs tualete ir laukti kada pratrys, nes jo kaimynui paleido vidurius ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=50321" token="OHvCjzSN-SbWFjCvWoskmPJj8qj4ETN3U23n1GQXmVY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1766&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Plbv-OSpij1QMTmQ7oP0Krja1NjQoYl1jSRsY2FIvoU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 04 Sep 2020 12:31:15 +0000 vyrredaktorius 1766 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne­bi­jo­ti in­ter­ne­to ir nar­šy­ti sau­giai iš­mo­ko bib­lio­te­kos https://www.alytausnaujienos.lt/ne-bi-jo-ti-ter-ne-ir-nar-sy-ti-sau-giai-mo-ko-bib-lio-te-kos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13477" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13477) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/3%20tema.jpg?itok=NoMA3Evo" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Lie­tu­vos bib­lio­te­ko­se or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai ir pro­jek­tai šie­met kaip rei­kiant įsi­bė­gė­jo – va­sa­ra su­tei­kė dau­giau ga­li­my­bių ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti lau­ke, gry­na­me ore. Pa­vyz­džiui, pro­gra­mos „Drau­giš­kas in­ter­ne­tas“ ini­cia­ty­va „Sau­gus in­ter­ne­te ir va­sa­rą!“ sėk­min­gai nu­vil­ni­jo per Lie­tu­vą, at­kreip­da­ma dė­me­sį į pa­vo­jus, ku­rie ga­li kil­ti nar­šant in­ter­ne­te.</p> <p> </p> <h3>Sau­gu­mas in­ter­ne­te – ak­tu­a­li po­kal­bių te­ma</h3> <p>Apie ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą su sen­jo­rais vie­tos bib­lio­te­ko­se daug kal­bė­jo ir pro­gra­mos „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ įgy­ven­din­to­jai, sie­kian­tys su­kur­ti efek­ty­vią, sau­gią ir at­sa­kin­gą skait­me­ni­nę ben­druo­me­nę.</p> <p>„Ren­gi­niuo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tys sen­jo­rai šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas ver­ti­na įta­riai, bi­jo su­klys­ti. Tad kal­bė­ti apie ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą sten­gia­mės jiems su­pran­ta­ma kal­ba ir pa­vyz­džiais, kad lan­ky­to­jai su­vok­tų, jog in­ter­ne­tas – tai tik įran­kis. Šiek tiek prak­ti­kos bei leng­vai įsi­me­na­mų pa­ta­ri­mų, ir žmo­gus iš­moks­ta pa­grin­di­nes sau­gu­mo tai­syk­les – dau­giau ne­be­bi­jo nau­do­tis in­ter­ne­tu“, – tei­gia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ino­va­ci­jų ir mo­ky­mo cen­tro ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Liu­ti­kai­tė.</p> <p>Ji pa­sa­ko­ja, kad lan­ky­to­jai grei­tai per­pran­ta, ko­kie tu­ri bū­ti sau­gūs ir leng­viau įsi­me­na­mi slap­ta­žo­džiai.</p> <p>Ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ko­kios in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te ge­riau ne­skelb­ti. „Žmo­nės da­li­ja­si pa­tir­ti­mi ir tuo pat me­tu mo­ko­si“, – pa­ste­bi V. Liu­ti­kai­tė.</p> <p> </p> <h3>Dau­giau­sia klau­si­mų – dėl elek­tro­ni­nėsban­ki­nin­kys­tės</h3> <p>Anot pa­šne­ko­vės, bib­lio­te­ko­se žmo­nės iš­moks­ta nau­do­tis elek­tro­ni­niais val­džios var­tais, in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba ar elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te. Pri­si­jun­gus prie pa­žan­gių in­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų, pa­ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, at­si­ran­da ga­li­my­bė veiks­min­giau pa­si­rū­pin­ti sa­vo ge­ro­vės ug­dy­mu ir so­cia­li­nių reik­mių trū­ku­mų ša­li­ni­mu.</p> <p>Ta­čiau pro­gra­mų da­ly­viams vi­sa­da pri­me­na­ma, kad net elek­tro­ni­niu pa­štu rei­kia nau­do­tis sau­giai, nes jis ga­li tap­ti ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių įran­kiu ar­ba tai­ki­niu.</p> <p>„Ži­no­ma, dau­giau­sia klau­si­mų su­lau­kia­me dėl elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės. Juk in­ter­ne­tu pa­sie­kia­mo­se są­skai­to­se žmo­nės lai­ko sa­vo san­tau­pas, gau­na įplau­kų. Jie no­ri, kad pi­ni­gų per­ve­di­mai bū­tų mak­si­ma­liai ap­sau­go­ti“, – pa­brė­žia V. Liu­ti­kai­tė.</p> <p> </p> <h3>Su­tei­kia ver­tin­gų pa­ta­ri­mų</h3> <p>Bib­lio­te­kų lan­ky­to­jus mo­kan­tys bib­lio­te­kų dar­buo­to­jai re­mia­si ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis.</p> <p>No­rint sau­giau nau­do­tis elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te jie pa­ta­ria:</p> <p>– At­kreip­ti dė­me­sį į nuo­ro­dos ad­re­są lan­go vir­šu­je. Jis tu­ri pra­si­dė­ti rai­dė­mis <strong>https://</strong>. To­kia sve­tai­nės ad­re­so pra­džia ro­do, kad duo­me­nys per­duo­da­mi už­tik­ri­nant aukš­tes­nį sau­gu­mo ly­gį.</p> <p>– Jo­kiu bū­du ne­at­skleis­ti sa­vo pri­si­jun­gi­mo duo­me­nų ki­tiems as­me­nims. Slap­ta­žo­džius ir PIN ko­dus sau­go­ti gal­vo­je. Mat, pa­vyz­džiui, ant la­pe­lio už­ra­šy­tu ir ne­ap­dai­riai pa­lik­tu slap­ta­žo­džiu ga­li pa­si­nau­do­ti pik­ta­va­liai.</p> <p>– Įsi­dė­mė­ti, kad po­li­ci­jos, „Sod­ros“, mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ar ban­ko at­sto­vai nie­ka­da ne­skam­bi­na ir ne­siun­čia el. laiš­kų, pra­šy­da­mi pa­teik­ti in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės slap­ta­žo­džius ar pri­si­jun­gi­mo ko­dus.</p> <p>– Nie­ka­da ne­spaus­ti nuo­ro­dų į ban­ko tin­kla­la­pį, jei­gu jos yra at­siun­čia­mos elek­tro­ni­niu pa­štu.</p> <p>– Ge­riau­sia prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės jung­tis ati­da­rius nau­ją nar­šyk­lės lan­gą.</p> <p>Klai­pė­dos m. sa­vi­val­dy­bės Ima­nu­e­lio Kan­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Bal­tri­mie­nė sa­ko, kad mo­kan­tis in­ter­ne­tu sau­giai tvar­ky­ti rei­ka­lus svar­biau­sia yra drą­siai klaus­ti.</p> <p>Be to, pa­šne­ko­vė bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams vi­sa­da pri­me­na, kad kiek­vie­nas iš jų tu­ri dvi ta­pa­ty­bes – in­ter­ne­ti­nę ir gy­vą­ją. „Kaip mes el­gia­mės ir rū­pi­na­mės sa­vo sau­gu­mu gy­vai, taip tu­ri­me elg­tis ir rū­pin­tis sa­vi­mi in­ter­ne­te. Re­a­lia­me gy­ve­ni­me nie­ka­da ne­pa­lie­ka­me at­vi­rų, at­ra­kin­tų du­rų, ne­si­da­li­ja­me su ki­tais, sve­ti­mais as­me­ni­mis sa­vo pa­su, ban­ko ar ta­pa­ty­bės kor­te­lė­mis“, – kal­ba J. Bal­tri­mie­nė.</p> <img alt="zenklai" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d96a9069-f01f-4c3e-a7a4-2fc1f2877ff3" src="/sites/default/files/inline-images/9603_0.jpg" class="align-center" /> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0079</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1759&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XpansE64AcUeH1raxmQXunbYgtLvjG5-QrR7bvcOdL0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 03 Sep 2020 06:10:47 +0000 vyrredaktorius 1759 at https://www.alytausnaujienos.lt Ki­toks rug­sė­jis: mo­ky­to­jai – su vei­dų sky­de­liais, tė­ve­lių į mo­kyk­lų vi­dų ne­kvies https://www.alytausnaujienos.lt/ki-toks-rug-se-jis-mo-ky-jai-su-vei-du-sky-de-liais-te-ve-liu-i-mo-kyk-lu-vi-du-ne-kvies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13476" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13476) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/20190902_092615.jpg?itok=76E_z65s" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ar tokia Rugsėjo 1-oji jau taps istorija? Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Aly­tu­je už­re­gist­ruo­tas vie­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis ne­ri­mo pa­di­di­no: ar tai ne mū­sų mo­ki­nių tė­ve­lis? Dėl vie­no at­ve­jo ne­pa­ni­kuo­ja­me, bet svars­to­me įvai­rius sau­gu­mo va­rian­tus, esa­me nu­si­tei­kę ne­ra­miems me­tams. Ti­ki­mės ge­-ro oro ir šven­tės lau­ke, tu­ri­me nu­ma­tę ir sce­na­ri­jų blo­gam orui, lai­kan­tis sau­gu­mo tai­syk­lių, re­ko­men­da­ci­jų. Tė­ve­lių į pir­mą pa­mo­ką ne­kvie­si­me“, – kal­bė­jo per 800 moks­lei­vių tu­rin­čios Šv.Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė</p> <p>Pe­da­go­gams, ku­rių gim­na­zi­jo­je 82, nu­pirk­ti ir iš­da­lin­ti vei­do sky­de­liai. Pa­sak di­rek­to­rės, įstai­go­je dau­ge­lis mo­ky­to­jų ne­šio­ja aki­nius, dė­vint me­di­ci­ni­nes kau­kes ra­so­ja aki­nių stik­lai, vi­lia­ma­si, kad dirb­ti su sky­de­liais pe­da­go­gams bus pa­to­giau.</p> <p>„Per per­trau­kas kau­kes ko­ri­do­riuo­se pri­va­lės ne­šio­ti ir mo­ki­niai, kla­sė­se jos ne­bū­ti­nos. Te­oriš­kai esa­me vis­ką su­si­dė­lio­ję, o prak­tiš­kai pa­ju­si­me jau ne­tru­kus“, – sa­kė L.Šer­nie­nė.</p> <p>Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Jo­li­ta Pet­ke­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad mo­ki­nių srau­tui val­dy­ti, kla­sėms moks­lo me­tai pra­si­dės skir­tin­go­mis va­lan­do­mis. Pir­mo­kai ir prieš­mo­kyk­li­nu­kai šven­ti­niam svei­ki­ni­mui rink­sis prie mo­kyk­los. Jei leis oro są­ly­gos, pir­mo­ji pa­mo­ka taip pat vyks kie­me, da­ly­vau­jant tik vie­nam ly­din­čiam as­me­niui. Šven­tės me­tu vi­si pri­va­lės dė­vė­ti bur­ną ir no­sį den­gian­čias ap­sau­gos prie­mo­nes.</p> <p>„Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai rink­sis skir­tin­gu me­tu, jų tė­ve­liai pa­mo­ko­se da­ly­vau­ti ne­ga­lės. Kla­sėms ug­dy­mo pro­ce­sas vyks skir­tin­guo­se aukš­tuo­se ir pa­sta­to kor­pu­suo­se, tvar­ka­raš­čiai su­dė­lio­ti taip, kad mo­ki­niams ne­su­tap­tų per­trau­kos lai­kas. Mo­ki­nių mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­si­me skir­tin­gu me­tu, pir­miau­sia pie­tus val­gys pir­mo­kai. Jiems pa­pie­ta­vus val­gyk­los pa­tal­pos bus va­lo­mos ir dez­in­fe­kuo­ja­mos ir tik ta­da mai­ti­na­mi ant­ro­kai, po jų pa­kar­to­jus pro­ce­dū­rą, tre­čio­kai.</p> <p>Ap­sau­gi­nė­mis prie­mo­nė­mis ap­rū­pi­no­me vi­sus mo­kyk­los dar­buo­to­jus, mė­ne­siui įsi­gi­jo­me pa­kan­ka­mą kie­kį įvai­rių dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių“, – apie sau­gų pa­si­ruo­ši­mą nau­jiems moks­lo me­tams kal­bė­jo Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė J.Pet­ke­vi­čie­nė. Ji dar pri­dū­rė, kad vai­kai bus mo­ko­mi rū­pes­tin­giau ir daž­niau plau­ti ran­kas, sau­giai nau­do­tis ran­kų dez­in­fe­kan­tais, tei­sin­gai dė­vė­ti vei­do ap­sau­gą.</p> <p>Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė tvir­ti­no, kad Aly­tu­je re­gist­ruo­tas pir­mas su­sir­gi­mas ko­ro­na­vi­ru­su įta­kos įstai­gos Rug­sė­jo pir­mo­sios šven­tes pro­gra­mai įta­kos ne­tu­ri. Pa­ruoš­tas vi­sas sce­na­ri­jus taip, tar­si bū­tų ša­lia ser­gan­čių­jų, pa­gal vi­sas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jas.</p> <p>„Šven­tę orien­ta­vo­me į nau­jus mū­sų įstai­gos moks­lei­vius – prieš­mo­kyk­li­nu­kus, pir­mo­kus ir penk­to­kus. Jiems skir­tas ren­gi­nys bus pa­į­vai­rin­tas mu­zi­ki­niais in­tar­pais, nes net pir­mo­kų pa­ly­dė­ji­mo į kla­ses at­si­sa­kė­me. Kie­me vyk­sian­čio­je šven­tė­je tė­ve­lių skai­čiaus ne­ri­bo­jo­me, bet vai­kams ei­nant į kla­ses, jie bus pa­kvies­ti pa­si­lik­ti kie­me. Iš­skir­ti­nais at­ve­jais, ne­drau­si­me pa­ly­dė­ti aša­ro­jan­čio ar su­sig­rau­di­nu­sio bū­si­mo mo­ki­nio“, – dės­tė pro­gim­na­zi­jos va­do­vė G.Ro­maš­kie­nė.</p> <p>Pa­kal­bi­nę ke­le­tą tė­ve­lių, iš­gir­do­me ir ne­ri­mas­tin­gu­mo: ben­drys­tės pa­si­il­gu­siems vai­kams pir­mo­sio­mis moks­lo me­tų die­no­mis bus sun­ku iš­lai­ky­ti at­stu­mus, sau­giai dė­vė­ti vei­do ap­sau­gos prie­mo­nes. Juk vai­kai taip lau­kia su­si­ti­ki­mo su kla­sės drau­gais, pa­si­il­gę sa­vo mo­ky­to­jų, jiems no­rė­sis ap­si­ka­bin­ti, pri­sig­laus­ti. Ne­leng­va bus pri­pras­ti prie ki­to­kio rug­sė­jo.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1756&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rfD3C_eQx0upIkFrKoZBT2XYh9jOg0XWZE4hSf6YzG8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 01 Sep 2020 06:10:53 +0000 vyrredaktorius 1756 at https://www.alytausnaujienos.lt