Švietimas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kai am­žiaus skir­tu­mas – tik vie­na mi­nu­tė https://www.alytausnaujienos.lt/kai-am-ziaus-skir-tu-mas-tik-vie-na-mi-nu-te <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13563" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13563) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko.jpg?itok=sYL3-kdU" width="344" height="287" alt="Ku­pe­čių šei­mai eg­zo­ti­kos Tai­lan­de ne­trū­ko. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." title="Ku­pe­čių šei­mai eg­zo­ti­kos Tai­lan­de ne­trū­ko.   As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong> KA­MI­LĖ: Ku­ris iš Jū­sų yra vy­res­nis ir kiek lai­ko?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ma­no bro­lis yra vy­res­nis vie­na mi­nu­te.</p> <p><strong>PET­RA: Ar Jū­sų akių spal­va vie­no­da?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Ne, ji ski­ria­si. Ma­no akys pil­kos, o se­sės – ru­dos.</p> <p><strong>PET­RA: Ar esa­te vie­no­do ūgio?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Ski­ria­si ir mū­sų ūgiai, ma­no bro­lis už ma­ne šiek tiek aukš­tes­nis.</p> <p><strong>PET­RA: Ko­kių po­mė­gių tu­ri­te? Ar jie taip pat skir­tin­gi?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>La­bai (šyp­so­si).</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Man pa­tin­ka pieš­ti, bū­ti su gy­vū­nais, pra­leis­ti lai­ką gam­to­je, tru­pu­tį pa­žiū­rė­ti „You­Tu­be“, o ma­no bro­liui pa­tin­ka gei­mint (žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus – red. past.) ir kal­bė­ti su drau­gais.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Man pa­tin­ka či­lint (at­si­pa­lai­duo­ti – red. past.) na­mie (šyp­so­si) ir ei­ti į lau­ką. Dar mėgs­tu nar­dy­ti. Ir la­bai sma­gu ei­ti ant le­do. Čiuo­ži­nė­ti pa­čiū­žo­mis yra ben­dras mū­sų su se­se po­mė­gis.</p> <p><strong>AS­TA: Ko­kie Jū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Kar­tais ge­ri, kar­tais blo­gi.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Daž­niau­siai bū­na ge­ri, bet mes kar­tais pa­si­pe­šam, na, ne­si­pyks­tam, bet mu­ša­mės žai­di­mo pras­me (juo­kia­si abu).</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Ar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai abie­jų min­tys su­tam­pa?</strong></p> <p><strong>DVY­NU­KAI: </strong>Bū­na, ir ga­na daž­nai (šyp­so­si).</p> <p><strong>PET­RA: Ar mėgs­ta­te skir­tin­gą mais­tą, ar pa­na­šų?</strong></p> <p><strong>DVY­NU­KAI</strong> (su­tar­ti­nai): Pa­na­šų.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Bet ne to­kį pa­tį.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Man, pa­vyz­džiui, ne­pa­tin­ka avo­ka­dai ir vir­ti kiau­ši­niai. Ma­no se­sė la­bai juos mėgs­ta.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ma­no bro­lis mėgs­ta svo­gū­nus, o aš – ne. Pi­cos ir pa­na­šus mais­tas mums abiem pa­tin­ka.</p> <p><strong>AS­TA: Koks Tai­lan­de bu­vo Jū­sų mėgs­ta­miau­sias mais­tas, bet kaž­koks ki­toks ne­gu pas mus, Lie­tu­vo­je? </strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ</strong>: Tom Yam man la­bai pa­ti­ko. Tai to­kia ašt­ri sriu­ba, ku­rios iš pra­džių ne­ga­lė­da­vau val­gy­ti, nes bu­vo per ašt­ri, bet da­bar la­bai ją mėgs­tu.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Ma­no mėgs­ta­miau­si, ko ge­ro, kep­ti ma­ka­ro­nai Pad Thai (tai­lan­die­tiš­ki ma­ka­ro­nai) ir Yellow no­od­les (kiau­ši­ni­niai gel­to­nie­ji ma­ka­ro­nai). Tie­siog Tai­lan­de man la­bai ska­nūs ma­ka­ro­nai, kep­ti su viš­tie­na ir dar­žo­vė­mis.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Kiek me­tų gy­ve­no­te Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Pen­ke­rius su tru­pu­čiu me­tų pra­lei­do­me Tai­lan­de. Iš­vy­ko­me ten bū­da­mi pen­ke­rių.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Ko­dėl Jūs iš­vy­ko­te į Tai­lan­dą?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Į Tai­lan­dą iš­vy­ko­me, nes tė­vai nu­spren­dė nuo­ty­kių pa­ieš­ko­ti. Tė­vai no­rė­jo, kad iš­mok­tu­me nau­ją kal­bą, su­si­pa­žin­tu­me su ki­to­kia kul­tū­ra ir re­li­gi­ja. Taip pat tu­rė­jo­me svei­ka­tos pro­ble­mų – bron­chi­nė ast­ma. Gy­dy­to­jas pa­siū­lė rink­tis šil­tes­nį kli­ma­tą. Mū­sų tė­vai pa­si­rin­ko Tai­lan­dą. Tai­lan­de maž­daug po sa­vai­tės pa­si­jau­tė­me kur kas ge­riau.</p> <p><strong>SI­MO­NAS:</strong> Ar re­ko­men­duo­tu­mė­te vai­kams, tu­rin­tiems pa­na­šių svei­ka­tos pro­ble­mų, nu­vyk­ti į Tai­lan­dą?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Taip. Ir ne tik dėl svei­ka­tos. Vy­ki­te vi­si, ku­riems pa­tin­ka sau­lė, jū­ra, eg­zo­ti­ka... Bent atos­to­gų.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: </strong>Kaip Jums se­kė­si Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Ge­rai se­kė­si.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ge­rai se­kė­si, iš­sky­rus, kai kar­tais mo­kyk­lo­je su­ges­da­vo kon­di­cio­nie­riai ir bū­da­vo la­bai karš­ta mo­ky­tis.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ:</strong> Ko­kia bu­vo Jū­sų įpras­ta ru­ti­na Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>At­si­ke­lia­me, su­si­ruo­šia­me ir va­žiuo­ja­me į mo­kyk­lą. Ke­lio­nė į mo­kyk­lą truk­da­vo 15–20 mi­nu­čių. Na­mų dar­bų už­duo­da­vo la­bai ma­žai ar­ba iš­vis ne­už­duo­da­vo. Tu­rė­da­mi ne­ma­žai lais­vo lai­ko ei­da­vo­me pa­si­vaikš­čio­ti, su­si­tik­da­vo­me su drau­gais.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Bet Tai­lan­de pa­mo­kos baig­da­vo­si vė­lai. Na­mo grįž­da­vo­me apie pu­sę še­šių po­piet. Daž­niau­siai sa­vait­ga­liais kaž­ką įdo­maus nu­veik­da­vo­me su drau­gais.</p> <p><strong>AS­TA: Ko­kią mo­kyk­lą lan­kė­te Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Lan­kė­me Kra­bi In­ter­na­tio­nal Scho­ol. Tai Kra­bio tarp­tau­ti­nė mo­kyk­la.</p> <p><strong>SI­MO­NAS</strong>: Ko­kia vie­nos pa­mo­kos truk­mė Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Pa­mo­ka trun­ka 45 mi­nu­tes, ta­čiau nė­ra per­trau­kų kas 10 mi­nu­čių. Iš­kart vyks­ta trys pa­mo­kos, o po jų bū­na va­lan­dos ar­ba pus­va­lan­džio per­trau­ka.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Ko­kių da­ly­kų mo­kė­tės Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Mums vy­ko fi­zi­nis ug­dy­mas, dai­lė, ma­te­ma­ti­ka, an­glų kal­ba, tik an­glų kal­ba bu­vo kaip čia lie­tu­vių (kaip gim­to­ji kal­ba – red. past.) ir ki­ti da­ly­kai, pa­na­šūs kaip Lie­tu­vo­je.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Dar mo­kė­mės ki­nų, ta­jų kal­bų, pa­sau­lio pa­ži­ni­mo ir moks­lų (angl. Scien­ce), per ku­riuos vyk­da­vo moks­li­niai eks­pe­ri­men­tai.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Taip pat mo­kė­mės apie sa­vo kū­ną.</p> <p><strong>AS­TA: Ar Tai­lan­de leng­viau mo­ky­tis ne­gu Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Kai kas leng­viau, kai kas sun­kiau.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Man bu­vo leng­viau dėl to, kad ge­riau su­pras­da­vo­me kal­bą, vis­ko mo­kė­mės an­glų kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Man ir­gi bu­vo leng­viau, bet da­bar ir čia leng­va, nes mo­ko­mės an­glų kal­bos, o man leng­viau­sia yra an­glų, nes Tai­lan­de vis­kas an­gliš­kai – ir pa­mo­kos, ir veik­la po jų.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Kas ge­riau­siai se­kė­si Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Ko ge­ro, la­biau­siai se­kė­si ir la­biau­siai pa­ti­ko an­glų kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Man taip pat an­glų kal­ba, nes bu­vo su­pran­ta­mos vi­sos są­vo­kos. Ir ma­te­ma­ti­ka pa­ti­ko.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Koks da­ly­kas yra mėgs­ta­miau­sias lie­tu­viš­ko­je mo­kyk­lo­je?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Man la­biau­siai pa­tin­ka dai­lė, nes aš mėgs­tu pieš­ti. Tai­lan­de taip pat la­bai pa­ti­ko dai­lės pa­mo­kos. Lie­tu­vo­je dar la­bai įdo­mios ti­ky­bos pa­mo­kos.</p> <p>AS­TA: Ko­dėl su­grį­žę į Lie­tu­vą pa­si­rin­ko­te Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją? Ar tai bu­vo Jū­sų pa­čių no­ras, ar tė­vų su­ma­ny­mas?</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Rin­ko­mės ir mes, ir mū­sų tė­vai, ne­la­bai bu­vo vie­tų šio­je gim­na­zi­jo­je, bet mus pri­ėmė.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Man at­ro­do, šią gim­na­zi­ją tė­vai pa­siū­lė ir mes jiems pri­ta­rė­me.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Gir­dė­jo­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų apie Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją, to­dėl ją ir pa­si­rin­ko­me. Da­bar džiau­gia­mės pri­ėmę šį spren­di­mą, nes tu­ri­me čia daug drau­gų, mo­ky­tis sma­gu ir įdo­mu.</p> <p><strong>PET­RA: Kur Jums la­biau pa­tin­ka gy­ven­ti – Tai­lan­de ar Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ</strong>: Man abi ša­lys pa­tin­ka. Iš­vis man sma­gu, kur šil­ta. Ta­čiau aš bu­vau pa­si­il­gu­si snie­go, to­dėl ma­ne šį­met džiu­gi­no žie­ma.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Man la­biau pa­ti­ko Tai­lan­de, o Lie­tu­vo­je ma­ne la­biau­siai ža­vi snie­gas ir le­das, nes jų Tai­lan­de nė­ra. Ta­čiau ten ga­li daug lai­ko pra­leis­ti prie jū­ros, ten vi­sa­da šil­ta.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Su ku­ria ša­li­mi sie­ja­te sa­vo at­ei­tį?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Aš at­ei­tį la­biau sie­ju su Lie­tu­va, bet no­rė­čiau mo­ky­tis už­sie­ny­je ko­kia nors už­sie­nio kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Aš at­ei­tį sie­ju su Lie­tu­va, nes ir gy­ven­da­mas už­sie­ny­je ži­no­jau, kad grį­šiu čia, į Lie­tu­vą.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko_0.jpg?itok=-FnI7AZK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Su%20tevais%20Tailande.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Su%20tevais%20Tailande.jpg?itok=GT4AIlhF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/mokesi%20su%20vaikais%20is%20viso%20pasaulio.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/mokesi%20su%20vaikais%20is%20viso%20pasaulio.jpg?itok=YiubYDM0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Vakario%20pomegis%20nardyti.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Vakario%20pomegis%20nardyti.jpg?itok=OgcEhuge" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/zavingieji%20dvynukai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/zavingieji%20dvynukai.jpg?itok=L5x1vdWO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/dramblius%20pazino%20is%20arti.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/dramblius%20pazino%20is%20arti.jpg?itok=VqoMa5SO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kai-am-ziaus-skir-tu-mas-tik-vie-na-mi-nu-te&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2436&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="32ES7bZjjM0Woa6_j6CmUw4EUeAiIEIcfvc47n9Lzgo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Sat, 10 Apr 2021 16:41:13 +0000 vyrredaktorius 2436 at https://www.alytausnaujienos.lt Va­le­ri­jus Ven­cius: ta­ry­bos na­riai yra po­nai ar aly­tiš­kių tar­nai? https://www.alytausnaujienos.lt/va-le-ri-jus-ven-cius-ta-ry-bos-na-riai-yra-po-nai-ar-aly-tis-kiu-tar-nai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13563" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13563) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/20210408_192051.jpg?itok=gYePpNu_" width="344" height="287" alt="Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka." title="Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ma­no nuo­mo­ne, lė­šų, ypač dar­že­liams, yra ski­ria­ma aki­vaiz­džiai per ma­žai. Juo­lab ži­nant, kad kas­met apie 10 proc. sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų lie­ka ap­skri­tai ne­pa­nau­do­ta.</p> <p>Pa­si­sa­ky­da­mi, kas ant­ras va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį į blo­gą dar­že­lių būk­lę: pa­tal­po­se įsi­vei­sęs pe­lė­sis, nuo­lat trū­ki­nė­jan­tys van­den­tie­kio ar šil­dy­mo vamz­džiai, re­mon­to se­niai lau­kian­čios mais­to ga­mi­ni­mo pa­tal­pos, dėl ski­lu­sių ir ne­ap­šil­dy­tų sie­nų ne­efek­ty­viai tau­po­ma ši­lu­ma.</p> <p>Be­veik vi­sų iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai mi­nė­jo iš­kry­pu­sias ir vai­kams pa­vo­jin­gas ša­li­gat­vių ply­te­les, pa­sta­tų pa­ma­tų pa­gal pa­skir­tį ne­sau­gan­čias nuo­grin­das, ki­tų lau­ko įren­gi­nių ne­sau­gu­mą.</p> <p>Įstai­gų ko­lek­ty­vai ir ug­dy­ti­nių tė­ve­liai, skir­da­mi 1,2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio bei ki­to­kią pa­ra­mą, ne­ria­si iš kai­lio, kad bent kaž­kiek ap­lin­ka ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus ir tap­tų šiuo­lai­kiš­ka.</p> <p>Pa­dė­tis įstai­go­se yra la­bai skir­tin­ga, kai kur ir gan ne­blo­ga. Bet žy­mūs skir­tu­mai taip pat nė­ra ge­rai.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lo įsi­ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją ir ati­tin­ka­mai pla­nuo­ti bei siū­ly­ti ta­ry­bai skir­ti biu­dže­to lė­šas. Gal kaž­kam ga­li at­ro­dy­ti, kad po­li­ti­kuo­ju, bet ke­le­tą me­tų si­tu­a­ci­ja ne­ge­rė­ja, rei­ka­lin­ga at­vi­rai dis­ku­tuo­ti ir da­bar pat ne­pa­da­rius iš­va­dų bei ne­si­ė­mus prie­mo­nių ji tik blo­gės.</p> <p>Kas­met sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas pa­si­pil­do ke­le­tu mi­li­jo­nų, bet dar­že­liuo­se dir­ban­čių žmo­nių ir vai­kų ug­dy­mo ap­lin­kos žy­mes­nio pa­ge­ri­ni­mo, bent jau aš, ne­ma­tau. Vos prieš po­rą me­tų at­nau­jin­to­mis tvo­ro­mis ir tu­a­le­tais gir­tis nė­ra dėl ko, nes tai jau se­niai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta.</p> <p>Lan­ky­da­mas įstai­gas sa­vo aki­mis ma­čiau 30 ir dau­giau me­tų ne­keis­tus bei ne kar­tą lo­py­tus vamz­dy­nus, ku­rie įstai­goms ke­lia nuo­la­ti­nį stre­są, nes po sa­vait­ga­lio ran­da­mos už­lie­tos ir su­ga­din­tos pa­tal­pos.</p> <p>Dau­ge­lis iš mū­sų gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se tau­py­mo tiks­lais esa­me įsi­ren­gę au­to­ma­ti­nius ši­lu­mos ven­ti­lius, bet dar­že­liuo­se, ku­rių plo­tai skai­čiuo­ja­mi tūks­tan­čiais kvad­ra­ti­nių met­rų, man šių įren­gi­nių ma­ty­ti ne­te­ko.</p> <p>Nors, pa­sak ata­skai­tas tei­ku­sių va­do­vų, ap­mo­kė­ti už 2021 me­tais su­var­to­tą ši­lu­mos ener­gi­ją lė­šų kai ku­rioms įstai­goms jau da­bar trūks­ta, dėl ne­tin­ka­mo fi­nan­sų pa­skirs­ty­mo įstai­goms. Ta­da ban­do­ma tau­py­ti re­čiau vė­di­nant pa­tal­pas, kai drėg­mė dar la­biau ska­ti­na esa­mo pe­lė­sio dau­gi­ni­mą­si. Ne man vie­nam po­sė­džio me­tu iš­ki­lo klau­si­mas, ar sau­gio­mis są­ly­go­mis ug­do­mi vai­kai.</p> <p>Su­tin­ku. Ne sie­nos ug­do, o įstai­gų pe­da­go­gai ir ki­tas per­so­na­las. Bet juk ug­dy­mo ko­ky­bė ne­at­sie­ja­ma nuo ap­lin­kos. Šiuo­lai­kiš­kas dar­že­lis – tvar­kin­gas, tau­pus ir es­te­tiš­kas. Ma­nau, kad mes, ta­ry­bos na­riai, kas­met da­ly­da­mi mies­to biu­dže­tą dar­že­lių ūkiui iš­lai­ky­ti, ski­ria­me ne­pa­kan­ka­mai lė­šų. Tad kaip ga­li­ma dar ir su­tau­py­ti? Įstai­gų va­do­vai ne­tu­ri bū­ti nuo­la­ti­nių pra­šy­to­jų vaid­me­ny­je, dirb­ti san­tech­ni­ko, in­ži­nie­riaus, elek­tri­ko ar da­žy­to­jo dar­bus. Va­do­vų pa­grin­di­nė pa­rei­ga – tin­ka­mo ir ko­ky­biš­ko vai­kų ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo už­tik­ri­ni­mas. O mū­sų ta­ry­bos na­rių ir ad­mi­nist­ra­ci­jos su­teik­ti jiems pri­klau­san­čius re­sur­sus.</p> <p>Ga­li kil­ti klau­si­mas, ko­dėl toks pa­va­di­ni­mas? To­dėl, kad ne tik mes, ta­ry­bos na­riai, tu­rė­tu­me iš­klau­sy­ti įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas, bet ir pa­tys jiems at­si­skai­ty­ti, ko­kias nuo mū­sų spren­di­mų pri­klau­san­čias ge­res­nes są­ly­gas su­kū­rė­me. Šią nuo­mo­nę iš­sa­kiau ir jung­ti­nio ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džio me­tu.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/20210408_192051_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/20210408_192051_0.jpg?itok=FwM0qNyG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Darzelis%20Pasaka%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Darzelis%20Pasaka%201.jpg?itok=3gvR2Rdo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Darzelis%20Pasaka%202.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Darzelis%20Pasaka%202.jpg?itok=zLzYqZk4" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/va-le-ri-jus-ven-cius-ta-ry-bos-na-riai-yra-po-nai-ar-aly-tis-kiu-tar-nai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2433&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="liQNyXN0EZfSeU9B7tmB5MSizebyAHc70K_cvzMjc5g"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122499" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618295451"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalyvis</span> - 2021-04-13 - 09:30</p> </li> <a href="/comment/122499#comment-122499" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122499#comment-122499" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trečia dieną nepataikome…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trečia dieną nepataikome ant laisvos "minutos" tel 1882 , Brežnevo mirties metų : ) . Galvoju, kuo gi man. šitas skaičius....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122499" token="FaXJL6sV5cgYI_g7cnyasg7kxZq836pURhpLe9FSQrs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122479" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618293881"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalyvis</span> - 2021-04-13 - 09:04</p> </li> <a href="/comment/122479#comment-122479" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122479#comment-122479" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užmiršti tik pasidžiaugti,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užmiršti tik pasidžiaugti, aną savaitę skambinom į Savivaldybę, tai iškart atsiliepė, sujungė, ačiū nors tiek. Suprantu, kad nenorint ir virš metų nesugeba ministerijų valkatos susitvarkyti nuotolinio aptarnavimo. Regitrai irgi palinkėsime susitvarkyti ir atskambinti, neaptarnautais numeriais, bet jau inspekcijos visoms.... Apskambinkit viską, pamatysite, po to į Barborą Bitę MEZON Senukus. Pajusti skirtumą : ) Sėkmės Jums , Venciau, jo, Ponas Venciau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122479" token="MfucdW0c3bY0HQlIKyO9u-TB-ZNit5X6TVAK4eXYe9s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122465" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618293095"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalyvis</span> - 2021-04-13 - 08:51</p> </li> <a href="/comment/122465#comment-122465" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122465#comment-122465" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ponai Tarybos Nariai, ar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ponai Tarybos Nariai, ar išeitumėte pasivaikščioti po mūsų miestą pvz per išeiginės pirmyn-atgal porą valandų , tris. Tiesiog, pasiūti. Maloniai pasiūti. Jo trūksta ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122465" token="r7v2JFCKFyk1piIzsnUs--9ToOQq94TfifR_xFmyPxI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122436" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618290881"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dalyvis</span> - 2021-04-13 - 08:14</p> </li> <a href="/comment/122436#comment-122436" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122436#comment-122436" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prisiskambinkime į mokesčių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prisiskambinkime į mokesčių inspekciją 1882. Pasidarė mokamą telefoną ir - miegą. Kaip ir Regitra, kiti. Tai kai kurių nemokami, bet ir tai 2 dienas negali žmogus prisiskambinti. KAŽKODĖL !!! FIRMOS, tokios, kaip MEZON, Bitė, sugeba surasti telefoną ir vėliau atskambinti, o užribį į mokesčius "eik lauk, neklausinėk, pas mus KARANTINAS !"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122436" token="9v4ZTeGq_2TEeVHo93YYEBt1eu9Ds70qNvG6N-N9kDc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-121299" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618131843"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Julijai ar Julijui</span> - 2021-04-11 - 12:04</p> </li> <a href="/comment/121299#comment-121299" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/121299#comment-121299" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Parašykit, parašykit. Bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Parašykit, parašykit. Bet turėkite omeny, Sodra neturi nei savo teritorijos, nei apskritai valytojų. Aplinką (amžinai dulkėtą) tvarko savivaldybės samdyta įmonė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=121299" token="dS_E7SEIqdiilgELK-k3I_GYNTHe8soyAaiCUIxG7_U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-121239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618126842"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pedagogė Julijai</span> - 2021-04-11 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/121239#comment-121239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/121239#comment-121239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valerijus teisingai rašo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valerijus teisingai rašo,norint išlaikyti prieš 40 ar 50 metų statytą statinį reikalinga turėti lėšų. Jas skiria taryba. Nereikia visko užkraut kolektyvams. Mūsų tikslas ugdymas,o ne išklypusių takelių šlavimas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=121239" token="JiKmYEh7nVoJdVoLAmIKweuAz6wepB9U5fTBhm3cqKg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-121160" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618120836"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Julija</span> - 2021-04-11 - 09:00</p> </li> <a href="/comment/121160#comment-121160" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/121160#comment-121160" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">P.Venciau, įstaigų aplinka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>P.Venciau, įstaigų aplinka ir mikroklimatas jose visu šimtu procentų priklauso nuo vadovo veiklumo. Tą patį galima sakyti ir apie ikimokyklines įstaigas. Taigi ne valdžia kalta, kad kai kurios įstaigos apleidę savo teritorijas. Gal joms yra svarbiau ugdymas, ar vaikų sveikatinimas. Čia iš pašalies negali spręsti. Man, pavyzdžiui, labai užkliūva ir neišluota, amžinai dulkėta Sodros aplinka. Tai ką man daryti, rašyti rašinuką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=121160" token="XHdTdZMQDK-2ldKMW5v60ag_87q_6pchlRDeEojefgk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120489" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618057449"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Liudininkė</span> - 2021-04-10 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/120489#comment-120489" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120489#comment-120489" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galėjo paminėti ir posėdžio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galėjo paminėti ir posėdžio metu įstaigų direktorius šokdinusį girtą tarybos narį. Tikrai buvo gėda</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120489" token="wEvaVVw4K-EC-_iOp1F0w1l1QcL6VwGSGVzx5QynYRg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120432" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618056253"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas</span> - 2021-04-10 - 15:04</p> </li> <a href="/comment/120432#comment-120432" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120432#comment-120432" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Galų gale Norfose atsirado ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Galų gale Norfose atsirado , mg, ŽĄSIENOS šaldytos. Galų Gale ... Dar su nuolaida 4,20, šiaip virš 6,5eu. Kanda, bet verta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120432" token="EWjNesNpR_pOhqtOHKUggBpEDx0-YiivAI_wr_QBxEc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120406" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618055952"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiepas</span> - 2021-04-10 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/120406#comment-120406" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120406#comment-120406" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra bėda, kaip niekur. PÕnių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra bėda, kaip niekur. PÕnių mieste nevalyvų visiems "normalu" parduotuvių tialetai. Ne, kad viruso akivaizdoje įmontuotų keletą papildomų ventiliatorių bent jau, tai ir tie sugedę. Įeina , kaip į kaimo tualetą, didžiojoje mažumoje pabėgau ir išsišlapinau ant kalniuko. Dar duris praviras laiko, kad prasivėdintų smarvės. 30.000 ineliečiamosios nteligentijos - jos MÕterys ir ypatingai tvarkingos! . Užribį į tualetą, tai turi svilti nebent chloro junginiais, deja, nė kvapo !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120406" token="fvqEK58CxVuoZC6nwxCxJzcQvgQuzBcA7YOwVyNUOYY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120094" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618044313"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laima D.</span> - 2021-04-10 - 11:45</p> </li> <a href="/comment/120094#comment-120094" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120094#comment-120094" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tarybos narys išdrįso…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tarybos narys išdrįso pasakyti tai ką visi žino,bet garsiai nekalba. Nes bijo dėl kėdės. Darželių sąskaita "taupoma",kad liktų klubams, televizijoms, ledo arenoms, pseudovartams. Švietimiečiai pritaria gerb.Venciui 100 proc.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120094" token="x_-QTfug3TCF7WOASPo9H6G95EvU6kWDzOIBoWtLWMw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120018" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618037757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lięvųta</span> - 2021-04-10 - 09:55</p> </li> <a href="/comment/120018#comment-120018" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120018#comment-120018" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">POnas Venciau... : )</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>POnas Venciau... : )</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120018" token="mgepJ4553daXKGnqgZI271x0GMlN-Uvs9INNmt8_YnY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119645" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618005393"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Renata</span> - 2021-04-10 - 00:56</p> </li> <a href="/comment/119645#comment-119645" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119645#comment-119645" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip pirštu į dangų. Daugiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip pirštu į dangų. Daugiau tokių tarybos narių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119645" token="13zWnRaP0Szjkg-kUjjIRxjvLj3ozQ2EieUk6TDzoiA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119385" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617974682"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tai</span> - 2021-04-09 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/119385#comment-119385" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119385#comment-119385" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai atsiskaityk, ko čia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai atsiskaityk, ko čia rypuoji ? Padaryk nors vieną darbą, vietoje to, kad tik straipsniukus rašinėji</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119385" token="MUo84bPs7-BurrkgdfBT2YZlyNJvJDyPVunzsWQI5e8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Apr 2021 12:00:53 +0000 vyrredaktorius 2433 at https://www.alytausnaujienos.lt Jau­nie­ji „Ru­nos” ar­tis­tai lau­kia šven­čių ir me­to, kai ne­be­rei­kės dė­vė­ti kau­kių https://www.alytausnaujienos.lt/jau-nie-ji-ru-nos-ar-tis-tai-lau-kia-sven-ciu-ir-me-kai-ne-be-rei-kes-de-ve-ti-kau-kiu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/33-13556" rel="bookmark"> Nr. <span> 33 (13556) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Itali%C5%A1k%C5%B3%20makaron%C5%B3%20gamybos%20pamokos.JPG?itok=ZsmmpVZP" width="344" height="287" alt="Arūnas Narauskas" title="Arūnas Narauskas makaronų gamybos pamokose Italijoje. Jam teko garbė dalyvauti TV3 televizijos projekte „Pirmas kartas“, kurio filmavimai vyko įvairiose Italijos vietose. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ka­ran­ti­nas ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų mo­ki­niams už­da­rė mo­kyk­lų du­ris. Ko­kia veik­la šiuo me­tu vyks­ta Jū­sų mo­kyk­lo­je?</strong></p> <p>– Mū­sų, Aly­taus ra­jo­no Sim­no spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je, pa­mo­kos ir už­kla­si­nės veik­los bū­re­liai – ne­for­ma­lu­sis švie­ti­mas – mo­ki­niams or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­tak­ti­niu bū­du. Pa­mo­kų me­tu sa­vo mo­ki­nius mo­kau vie­no se­niau­sio mū­sų kraš­to ama­to – py­ni­mo iš vy­te­lių. Po pie­tų vyks­ta te­at­ro stu­di­jos „Ru­na“ veik­la.</p> <p>Pir­mo­jo ka­ran­ti­no me­tu ir mes dir­bo­me per nuo­to­lį, di­de­lių pro­ble­mų ne­ki­lo, mo­ki­niai pri­si­jung­da­vo, ma­žes­niems tai pa­da­ry­ti pa­dė­da­vo tė­vai ar­ba glo­bė­jai.</p> <p><strong>– Esa­te mi­nė­jęs, kad skir­tin­gai veik­la vyk­do­ma su vai­kais ir jau­ni­mu. Kaip se­ka­si?</strong></p> <p>– Su mo­ki­niais dir­ba­me kon­tak­ti­niu bū­du, su jau­nuo­liais nuo­to­li­niu. Pir­mo ka­ran­ti­no me­tu, kaip jau mi­nė­jau, ir su mo­ki­niais, ir su jau­nuo­liais dir­bo­me nuo­to­li­niu bū­du, ta­čiau su­ge­bė­jo­me net spek­tak­lį „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“ pa­sta­ty­ti, nors bu­vo la­bai ne­leng­va, tru­pė di­de­lė, virš 20 ar­tis­tų.</p> <p>An­tro ka­ran­ti­no me­tu nu­spren­dus, jog spe­cia­lių­jų po­rei­kių mo­ki­niams ug­dy­mas bus tę­sia­mas kon­tak­ti­niu bū­du, ėmė­me re­pe­tuo­ti ma­žes­nė­mis gru­pe­lė­mis, lai­ky­tis sau­gių at­stu­mų, ne­pa­mirš­ti mui­lo, dez­in­fek­ci­nio skys­čio ir, ži­no­ma, kau­kių.</p> <p>Kol kas vi­sa vyks­ta sklan­džiai, la­bai ti­kiuo­si, kad pa­vyks sau­giai dirb­ti ir at­ei­ty­je. Svar­bu ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir op­ti­miz­mo.</p> <p><strong>– Ko ug­dy­ti­niai la­biau­siai pa­si­ilgs­ta?</strong></p> <p>– La­bai pa­si­il­go vi­sų į te­at­ro šven­tes at­vyks­tan­čių sve­čių, nes kiek­vie­nas pa­si­ro­dy­da­vo su vai­kams skir­to­mis do­va­no­mis, gra­žiais svei­ki­ni­mo žo­džiais. Ypač pa­si­il­go ak­to­rių La­ri­sos Kal­po­kai­tės ir Jo­no Braš­kio. Mū­sų ak­to­riams vi­sa­da bu­vo svar­bu jų my­li­mų ki­no ir te­at­ro žvaigž­džių nuo­mo­nė, nors jie sce­no­je jau­čia­si la­bai už­tik­rin­tai, be­veik vi­sus me­tus re­pe­tuo­ja spek­tak­lį.</p> <p>Vai­kai ži­no be­veik vi­sus fil­mus, spek­tak­lius, ku­riuo­se vai­di­na La­ri­sa ir Jo­nas, juos lai­ko sa­vo vy­res­niai­siais drau­gais. O šie po kiek­vie­nos prem­je­ros jau­nie­siems ar­tis­tams įtei­kia di­džiu­lį tor­tą, spe­cia­liai iš­kep­tą pa­gal sta­to­mą pa­sa­ką. Tor­tas bū­na pa­puoš­tas vai­di­na­mo spek­tak­lio per­so­na­žais.</p> <p>Mo­ki­niams la­bai svar­bu, kad jų my­li­mi ak­to­riai kiek­vie­nam iš jų pa­ro­do dė­me­sį, kiek­vie­ną pa­drą­si­na, pa­gi­ria.</p> <p>Taip pat pa­si­il­go vy­res­nių­jų bi­čiu­lių, Lie­tu­vos su­tri­ku­sio in­te­lek­to ben­dri­jos „Vil­tis“ Aly­taus ra­jo­no pa­da­li­nio Sim­no sky­riaus ar­tis­tų drau­gi­jos, jau dau­gy­bę me­tų mū­sų mo­kyk­lą bai­gę mo­ki­niai kar­tu vai­di­na su dar jo­je be­si­mo­kan­čiais.</p> <p>La­bai džiau­giuo­si, kad mū­sų te­at­ro tru­pė lyg vie­na di­de­lė šei­my­na, vi­si ran­da vie­tą po sau­le. Aiš­ku, jau­nie­ji ar­tis­tai lau­kia, kai ne­rei­kės dė­vė­ti kau­kių, nes sce­no­je pa­kan­ka­mai sun­ku su jo­mis vai­din­ti, bet mo­ki­niai pui­kiai su­pran­ta, jog tai­syk­lių pri­va­lu lai­ky­tis vi­siems.</p> <p><strong>– Kaip „Ru­nos“ va­do­vas, ko­kius pla­nus ku­ria­te at­ei­čiai?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu su mo­ki­niais ir jau­nuo­liais in­ten­sy­viai, ak­ty­viai ruo­šia­mės prem­je­rai, 27-ajam spek­tak­liui pa­gal Han­so Chris­tia­no An­der­se­no pa­sa­ką „Mer­gai­tė su deg­tu­kais“.</p> <p>Da­bar ga­mi­na­mos spek­tak­lio de­ko­ra­ci­jos, siu­va­mi kos­tiu­mai, lau­kia­me, ka­da, at­slū­gus pan­de­mi­jai, ga­lė­si­me su­kvies­ti žiū­ro­vus į jau­kią Sim­no kul­tū­ros na­mų sce­ną ir sa­lę.</p> <p>Ir, ži­no­ma, pla­nuo­se – 28-asis spek­tak­lis. Dar­bai vir­te ver­da, bai­gia­me vie­nus, puo­la­me prie ki­tų.</p> <p><strong>– „Po­nas Arū­nas“ vir­tu­a­liai mo­ko ga­min­ti. Ar šis po­mė­gis ir­gi pa­ža­din­tas pan­de­mi­jos?</strong></p> <p>– Mais­tą ga­mi­nu ga­na se­niai, da­ly­vau­da­mas te­le­vi­zi­jos pro­jek­tuo­se už­sie­ny­je iš­mo­kau nau­jų re­cep­tų, ku­rie ir Lie­tu­vo­je pui­kiai pa­vyks­ta. Pa­vyz­džiui, Ita­li­jo­je res­to­ra­ne iš­mo­kau ga­min­ti tik­rus ita­liš­kus ma­ka­ro­nus „Tag­lia­tel­le“. Pa­ste­bė­jau, kad ir mū­sų mo­čiu­tės pa­na­šiai ga­min­da­vo ma­ka­ro­nus, ži­no­ma, ski­ria­si kai ku­rie in­gre­dien­tai, ta­čiau jos ne pras­čiau ga­mi­no ir ga­mi­na nei tik­ri vir­tu­vės še­fai.</p> <p>Kiek­vie­na šei­mi­nin­kė ar šei­mi­nin­kas sa­vo vir­tu­vė­je ga­li bū­ti pa­tys ge­riau­si še­fai. Šio pa­siū­ly­mo su­lau­kiau iš mū­sų Dzū­ki­jos met­raš­ti­nin­ko, por­ta­lo „Da­nie­lius.net“ įkū­rė­jo ir va­do­vo Da­nie­liaus Ja­ku­ba­vi­čiaus. Da­bar toks me­tas, kai dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me na­muo­se, vis dar ne­dir­ba ka­vi­nės, res­to­ra­nai. Na­muo­se ga­li­ma val­gy­ti ne pras­čiau nei res­to­ra­ne.</p> <p>Su mei­le ga­mi­na­mas mais­tas yra svei­kas ir ko­ky­biš­kas, ko­dėl vie­no ar ki­to ne­su­dė­tin­go re­cep­to ne­iš­ban­džius ir ne­pa­si­ga­mi­nus na­muo­se. Tai­gi nie­ko ne­lau­kę su Da­nie­liu­mi ki­bo­me į dar­bus, džiu­gu, kad ir žmo­nės, no­rin­tys iš­ban­dy­ti kaž­ką nau­jo, ne­bi­jo eks­pe­ri­men­tuo­ti, trokš­ta at­ras­ti ku­li­na­ri­jo­je šį tą nau­jo.</p> <p><strong>– Pra­ėję me­tai Sim­ną ti­tu­la­vo ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­du. Ar šie me­tai ak­ty­via­jai mies­te­lio ben­druo­me­nei – ato­kvė­pio lai­ko­tar­pis?</strong></p> <p>– Aš as­me­niš­kai to ato­kvė­pio ne­la­bai pa­ju­tau, nes su mo­ki­niais ir ben­dri­jos „Vil­tis“ Aly­taus ra­jo­no pa­da­li­nio Sim­no sky­riaus jau­nuo­liais la­bai ak­ty­viai re­pe­tuo­ja­me sce­no­je ir nuo­to­li­niu bū­du „Mer­gai­tę su deg­tu­kais“. Pra­si­dė­jus ka­ran­ti­nui šven­tės įpras­tai ne­vy­ko, ta­čiau žiū­ro­vai vis­ką ga­lė­jo jau­kiai ste­bė­ti sa­vo na­muo­se.</p> <p>Su šau­niai­siais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Sim­no sky­riaus dar­buo­to­jais te­ko ga­na ak­ty­viai da­ly­vau­ti nuo­to­li­nių ren­gi­nių fil­ma­vi­me. Įžie­bė­me Sim­no Ka­lė­dų eg­lę, nu­fil­ma­vo­me ke­le­tą links­mų kli­pu­kų, ku­riuos žiū­ro­vai ga­lė­jo iš­vys­ti por­ta­le „Da­nie­lius.net“.</p> <p>Su gru­pės „Cre­do“ vy­rais pa­ruo­šė­me svei­ki­ni­mą mo­te­rims Ko­vo 8-osios pro­ga. At­ei­čiai taip pat ne­ma­žai pla­nų ir pro­jek­tų esa­me nu­ma­tę. Svar­biau­sia, kad vi­si bū­tu­me svei­ki ir iš­gy­ven­tu­me šį mums vi­siems ne­leng­vą lai­ko­tar­pį, o ta­da vis­kas bus ge­rai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Itali%C5%A1k%C5%B3%20makaron%C5%B3%20gamyba%20Italijoje.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Itali%C5%A1k%C5%B3%20makaron%C5%B3%20gamyba%20Italijoje.JPG?itok=J3TH19Fn" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Su%20aktoriais%20Larisa%20ir%20Jonu.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Su%20aktoriais%20Larisa%20ir%20Jonu.jpg?itok=7QkIO-N9" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Jaunieji%20artistai%20po%20premjeros%20%E2%80%9EEgl%C4%97%20%C5%BDal%C4%8Di%C5%B3%20karalien%C4%97%E2%80%9C.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Jaunieji%20artistai%20po%20premjeros%20%E2%80%9EEgl%C4%97%20%C5%BDal%C4%8Di%C5%B3%20karalien%C4%97%E2%80%9C.jpg?itok=xBZMuNXb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/jau-nie-ji-ru-nos-ar-tis-tai-lau-kia-sven-ciu-ir-me-kai-ne-be-rei-kes-de-ve-ti-kau-kiu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2374&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fn9T-3-vz4I4p-kIplAGntjIpkJRyY-9CW7HSpG8QSk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-104720" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616599757"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lina</span> - 2021-03-24 - 17:29</p> </li> <a href="/comment/104720#comment-104720" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/104720#comment-104720" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šis jaunas simniškis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šis jaunas simniškis formuoja kitą savo mokyklos įvaizdį, pozityvų. Jo dėka mokykla tampa kitokia, su savo veidu , ir žinią, kad ir čia ugdomi vaikai gali džiuginti žmones, kad jie šaunūs, gabūs ir kūrybingi, tik reikia juos daugiau kilstelti, daugiau su jais padirbėti, Arūnas neša aukštai iškėlęs ir toli. Oi daug kas jam turėtų nusilenkti žemai ir nuoširdžiai. Tik sėkmės tau, DIDIS ŽMOGAU. Ir ačiū, kad pasilikai Simne.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=104720" token="Y_kH_hNjeAyHvrQuM181zwGgOQvBcnQ8-1BVAL6DSZk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Mar 2021 13:17:07 +0000 vyrredaktorius 2374 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­na abi­tu­rien­tai? https://www.alytausnaujienos.lt/ko-kio-mis-nuo-tai-ko-mis-gy-ve-na-abi-tu-rien-tai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/33-13556" rel="bookmark"> Nr. <span> 33 (13556) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Mingaile%20IMG-5466%281%29_0.JPG?itok=I4Lp6TWG" width="344" height="287" alt="Nuotrauka" title="Mintautė Berulytė: „Skai­čiuo­ja­me pas­ku­ti­nes ko­vo die­nas ir net ne­spė­lio­ja­me, ka­da teks grįž­ti į mo­kyk­lą...“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Jei­gu ko pa­si­mo­kė­me iš pan­de­mi­jos, tai tik­rai to, kad nie­ko pa­tys ne­ga­li­me prog­no­zuo­ti. Grįž­ti į mo­kyk­los suo­lą ti­kė­jo­mės jau va­sa­rio ga­le, vė­liau – ko­vo pra­džio­je, dar vė­liau – ko­vo­je vi­du­ry­je. Da­bar skai­čiuo­ja­me pas­ku­ti­ni­ą­sias ko­vo die­nas ir net­gi ne­spė­lio­ja­me, ka­da teks grįž­ti į mo­kyk­lą. Nors kai ku­rio­se pa­mo­ko­se mo­ko­ma­si nau­jos me­džia­gos, iš tie­sų ant­ra­sis pus­me­tis dvy­lik­to­kams – ži­nių įpras­mi­ni­mo ir kar­to­ji­mo me­tas. Dau­giau nei pu­sę eg­za­mi­nų pro­gra­mos mums te­ko mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du: pu­sę vie­nuo­lik­tos kla­sės kur­so ir di­dži­ą­ją da­lį dvy­lik­tos kla­sės kur­so. Tu­rė­jo­me lai­ko pa­si­mo­ky­ti iš pra­ėju­sių me­tų klai­dų ir pa­keis­ti sa­vo mo­ky­mo­si me­to­dus šie­met, vis dėl­to tai nė­ra taip leng­va“, – sa­ko M.Be­ru­ly­tė.</p> <p>Pa­sak Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tės, vi­si su­pran­ta eg­za­mi­nų svar­bą, ta­čiau mo­ky­mo­si ko­ky­bę nu­sta­to daug as­pek­tų, o ne tik mo­ty­va­ci­ja. „Ne pa­slap­tis, kad ka­ran­ti­no me­tu dau­ge­lio žmo­nių mie­go re­ži­mas ir fi­zi­nis ak­ty­vu­mas su­pras­tė­jo. Fi­zi­nės būk­lės pa­lai­ky­mas yra be­ne svar­biau­sias pro­duk­ty­vu­mo ro­dik­lis, ta­čiau tam nė­ra daug lai­ko ir pro­gų. Dau­gu­ma moks­lei­vių prieš pa­mo­kas at­si­kel­da­vo anks­čiau, kad į mo­kyk­lą nu­ke­liau­tų pės­čio­mis. Net mi­ni­ma­lus gry­no oro gū­sis su­tei­kia žva­lu­mo pro­tui ir kū­nui, ta­čiau dėl ka­ran­ti­no to ne­be­tu­ri­me“, – pa­ste­bi Min­tau­tė.</p> <p>Kaip ir ki­ti vi­suo­me­nės na­riai, pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu abi­tu­rien­tai pa­si­gen­da ben­dra­vi­mo. So­cia­li­za­ci­ja su mo­ky­to­jais ir kla­sės drau­gais prieš pa­mo­kas su­teik­da­vo emo­ci­jų, o jos – ener­gi­jos dar­bui pa­mo­ko­se. „Kla­sė­je vi­si mo­ki­niai yra įtrauk­ti į tą pa­čią ben­drą veik­lą. Mo­kyk­los kaip ins­ti­tu­ci­jos svar­ba yra ypa­tin­ga, nes ji ga­li su­kur­ti gran­di­ni­nį dar­bin­gu­mo efek­tą“, – svars­to abi­tu­rien­tė.</p> <p>Tuo tar­pu vir­tu­a­lio­je erd­vė­je net ir pa­čios įdo­miau­sios pa­mo­kos pra­ran­da sa­vo iš­skir­ti­nu­mą, o mo­ky­to­jai – ori­gi­na­lu­mą. Iš ki­tos pu­sės, šiuo me­tu na­mai net tik moks­lei­viams tu­ri at­sto­ti mo­kyk­lą (ar biu­rą), o, mo­kan­tis ar dir­bant na­muo­se, tam­pa­me sa­vos val­gyk­los dar­buo­to­jais, va­ly­to­jais ir vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pa­mo­koms moks­lei­viai tu­ri at­si­spaus­din­ti vi­są rei­ka­lin­gą me­džia­gą, pa­si­ga­min­ti val­gy­ti ir pri­žiū­rė­ti tvar­ką, ka­dan­gi vi­są lai­ką bū­na na­muo­se. „Tai pa­aiš­ki­na „fo­ni­nio klau­sy­mo­si“ pa­ra­dok­są – klau­sy­da­mie­si pa­mo­kų ir pa­skai­tų na­muo­se, dau­gu­ma moks­lei­vių at­lie­ka ke­le­tą veik­lų vie­nu me­tu. Ži­no­ma, mo­ky­mo­si, ir ypač kon­cen­tra­ci­jos ko­ky­bė, nuo to tik pra­stė­ja. Daž­nai mo­ky­to­jai mėgs­ta mo­ty­vuo­ti aiš­kin­da­mi mo­ky­mo­si uni­ver­si­te­te prin­ci­pus: „Stu­di­juo­da­mi uni­ver­si­te­te tu­rė­si­te mo­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai ir dis­cip­li­nuo­tis pa­tys.“ Re­a­ly­bė­je ma­to­me, kad ne tik moks­lei­viai, ta­čiau ir pa­tys stu­den­tai mo­ky­da­mie­si šuo me­tu su­si­du­ria su to­kio­mis pro­ble­mo­mis kaip ir mes“, – įsi­ti­ki­nu­si M.Be­ru­ly­tė.</p> <p>Abi­tu­rien­tė sa­ko, kad jai ten­ka šne­kė­ti su įvai­riais žmo­nė­mis apie grį­ži­mą į mo­kyk­las. Dau­gu­mos nuo­mo­nė to­kia, kad val­džios no­ras tai pa­da­ry­ti kuo grei­čiau ne­at­ro­do ra­cio­na­lus ir efek­ty­vus. Vi­sų pir­ma, veiks­mų rei­kė­jo im­tis šiek tiek anks­čiau. Jau va­sa­rą skli­do gan­dai, jog teks grįž­ti į vir­tu­a­lią mo­ky­mo­si erd­vę. Vi­sos nuo­to­li­nės kon­sul­ta­ci­jos iš­po­pu­lia­rė­jo tik ant­ro­je me­tų pu­sė­je ir, ne pa­slap­tis, kad dau­gu­ma jų yra mo­ka­mos, o ne­mo­ka­mų re­gist­ra­ci­jos grei­tai už­da­ro­mos dėl di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Min­tau­tė ne­abe­jo­ja: grį­ži­mas vie­nam ar dviem mė­ne­siams į mo­kyk­las ne­iš­tai­sy­tų nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si spra­gų. Ant­ro­ji tie­sa, jos ma­ny­mu, yra ta, jog tie, ku­rie no­rė­jo mo­ky­tis, dė­jo pa­stan­gas ir nuo­to­li­niu bū­du, o tie, ku­rie į moks­lą žiū­ri at­sai­niai, gal­būt net ir ne­lan­ky­tų kon­sul­ta­ci­jų gy­vai.</p> <p>Su ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis abi­tu­rien­tai lau­kia bran­dos eg­za­mi­nų, ku­rių se­si­ja ne­iš­ven­gia­mai ar­tė­ja?</p> <p>„Va­kar su­pra­tau, jog iki pas­ku­ti­nio skam­bu­čio li­ko du mė­ne­siai. Iš­reikš­ti emo­ci­jas su­dė­tin­ga, to­kia­me są­my­šy­je gy­ve­na­me jau vi­sus me­tus ir dar šian­dien ne­ži­no­me, ko ti­kė­tis ry­toj. Tu­rė­jo­me tik sim­bo­li­nį šim­ta­die­nį nuo­to­li­niu bū­du, die­na iš die­nos gy­ven­da­mi tarp ke­tu­rių sie­nų ne­tu­ri­me ga­li­my­bės pa­jus­ti lai­ko tėk­mės. Ne­nuos­ta­bu, jog dėl eg­za­mi­nų dau­gu­ma dvy­lik­to­kų jau­čia­si pa­na­šiai – ne­gy­ve­na pa­ni­ko­je ar bai­mė­je, vei­kiau – ne­ži­no­my­bė­je. Gal­būt šiuo klau­si­mu nuo­to­li­nis mo­ky­ma­sis mus gel­bė­ja ir gramz­di­na emo­ci­ne pras­me – ne­pa­ti­ria­me stre­so dėl mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų, ta­čiau tuo pat me­tu ne­pa­ti­ria­me tei­gia­mų emo­ci­jų, ku­rias su­ke­lia kar­tais vi­sai ne­reikš­min­gi kas­die­ny­bės da­ly­kai“, – sa­ko abi­tu­rien­tė M.Be­ru­ly­tė.</p> <p> </p> <p>Kalbino<strong> Saulė Pinkevičienė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Mingaile%20IMG-5466%281%29_1.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Mingaile%20IMG-5466%281%29_1.JPG?itok=Swh5NkeA" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ko-kio-mis-nuo-tai-ko-mis-gy-ve-na-abi-tu-rien-tai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2373&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="b4wDsTkw2Vksw0EfCeQLQaXiqIfNpatLTmXO6GzVbPA"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 Mar 2021 10:15:08 +0000 vyrredaktorius 2373 at https://www.alytausnaujienos.lt Tre­jų me­tų pa­tir­tis Var­šu­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/tre-ju-me-tu-pa-tir-tis-var-su-vo-je <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė Pu­ti­nų gim­na­zi­jos III a kla­sės mo­ki­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13555" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13555) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Jarnalaviciute.jpg?itok=oSE-zlft" width="344" height="287" alt="Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė" title="Be­ata Jar­ma­la­vi­čiū­tė mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ta­me gro­žio kon­kur­se „Ms. and Mr. IES“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ta­da man bu­vo vie­nuo­li­ka me­tų ir bu­vau bai­gu­si 4 pra­di­nes kla­ses. Nors bu­vo ne­ra­mu dėl kal­bų skir­tu­mo, mies­to di­du­mo ir ne­ap­lei­džian­čios ne­ži­no­my­bės jaus­mo, ma­ne in­tri­ga­vo to­kia ne­įpras­ta nau­ja pra­džia. Juk nau­ja vie­ta – tai nau­jos ga­li­my­bės, nau­ji drau­gai, nau­jos pa­tir­tys.</p> <p>Prieš per­si­kraus­tant į Var­šu­vą taip pat rei­kė­jo nu­spręs­ti, ku­rią mo­kyk­lą aš ir ma­no vy­res­nė se­sė lan­ky­si­me. Ge­riau­sią įspū­dį pa­li­ko mo­kyk­la, sa­vo ar­chi­tek­tū­ra pri­me­nan­ti lai­vą, o vi­du­je kla­sių du­rys bu­vo kaip ka­ju­čių – su ap­va­liais lan­ge­liais.</p> <p>Mo­kyk­lą mums ap­ro­džiu­si pa­va­duo­to­ja Ur­su­la bu­vo itin šil­tas žmo­gus. Ji pa­pa­sa­ko­jo apie mo­kyk­los siū­lo­mas ga­li­my­bes, ga­bius ir su­pra­tin­gus mo­ky­to­jus, pa­gar­bius mo­ki­nius. Ža­lios, oran­ži­nės ir mė­ly­nos spal­vos ko­ri­do­riai at­ro­dė jau­kūs, o stik­li­nis lif­tas bu­vo ne­ti­kė­tas siur­pri­zas. Jau­čiau­si šiek tiek keis­tai bū­da­ma to­kio­je uni­ka­lio­je ir mo­der­nio­je mo­ky­mo­si ap­lin­ko­je, ta­čiau ne­kan­tra­vau pa­tir­ti mo­kyk­los at­mo­sfe­rą pa­ti, pra­dė­ju­si lan­ky­ti ten pa­mo­kas.</p> <p>Tai bu­vo pri­va­ti Tarp­tau­ti­nė eu­ro­pie­tiš­ka Var­šu­vos mo­kyk­la (In­ter­na­tio­nal Eu­ro­pe­an Scho­ol of War­saw). Jo­je bu­vo mo­ko­mi prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai ir 1–12 kla­sių mo­ki­niai. Kla­sės bu­vo su­skirs­ty­tos į tris pa­grin­di­nes gru­pes: 1–6 pra­di­nės kla­sės (Pri­ma­ry Years ar­ba PY), 1–3 vi­du­ri­nės kla­sės (Mid­dle Years ar­ba MY) ir 1–3 gim­na­zi­jos kla­sės (High Scho­ol ar­ba HS).</p> <p>Šios gru­pės mo­kyk­los pa­sta­te tu­rė­jo joms pa­skir­tus aukš­tus: prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­sės bu­vo pir­ma­me aukš­te, pra­di­nėms kla­sėms pa­mo­kos vy­ko ant­ra­me aukš­te ir t. t. To­kiu bū­du mo­ki­niai be­veik vi­sa­da iš­lik­da­vo sa­vo ben­dra­am­žių ap­sup­ty­je.</p> <p>Ka­dan­gi aš bu­vau bai­gu­si 4 kla­ses, at­ei­nan­čiais me­tais ti­kė­jau­si bū­ti jau tarp vy­res­nių mo­ki­nių, ta­čiau net ir ne­ti­kė­tai li­ku­si pra­di­nė­se kla­sė­se tik­rai ne­nu­si­vy­liau. Toks pa­skirs­ty­mas man da­vė dau­giau lai­ko pri­si­tai­ky­ti prie mo­kyk­los ap­lin­kos, pa­dė­jo jaus­tis pa­to­giau tarp nau­jų žmo­nių.</p> <p>Ka­dan­gi įstai­ga bu­vo pri­va­ti, už jos lan­ky­mą rei­kė­da­vo su­si­mo­kė­ti ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą: apy­tik­riai 6300–10 000 eu­rų (29 000–46 000 zlo­tų) per me­tus. Ži­no­ma, į šią su­mą bu­vo įskai­čiuo­tos tam tik­ros iš­lai­dos: tris kar­tus per die­ną pa­tei­kia­mas mais­tas (pus­ry­čiai, pie­tūs ir už­kan­džiai), mo­ki­nius ve­žio­jan­tys mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai, mo­kyk­li­nės eks­kur­si­jos Var­šu­vo­je, kiek­vie­nų moks­lo me­tų pra­džio­je mo­ki­nių spin­te­lė­se pa­lie­ka­mi są­siu­vi­niai, ku­rių bet ka­da bu­vo ga­li­ma pa­si­im­ti pa­pil­do­mai, bei pri­va­lo­mi, ta­čiau re­tai nau­do­ja­mi pra­ty­bų są­siu­vi­niai.</p> <p>Už pri­va­lo­mas mo­kyk­li­nes uni­for­mas (tuo me­tu tai bu­vo po­lo marš­ki­nė­liai su mo­kyk­los em­ble­ma ir spal­va, reiš­kian­čia vie­ną mi­nė­tų kla­sių gru­pių), mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las ir kas­me­ti­nes tri­jų die­nų iš­vy­kas rei­kė­da­vo su­si­mo­kė­ti pa­tiems.</p> <p>IES mo­ki­nių die­no­tvarkė sky­rė­si nuo man įpras­tos Lie­tu­vos moks­lei­vių kas­die­ny­bės. Pa­mo­kos pra­si­dė­da­vo 8.30 val. Iki to lai­ko be­veik vi­si mo­ki­niai at­va­žiuo­da­vo jiems pa­skir­tais mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais, ku­rie prie mo­ki­nių na­mų at­vyk­da­vo kiek­vie­ną die­ną nu­sta­ty­tu lai­ku. Ka­dan­gi mo­kyk­lo­je nau­do­tis mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ar ki­tais elek­tro­ni­niais prie­tai­sais bu­vo drau­džia­ma, mo­ki­niai juos nau­do­da­vo tik va­žiuo­da­mi į mo­kyk­lą ar­ba grįž­da­mi iš jos.</p> <p>No­rint pa­skam­bin­ti dėl svar­bios prie­žas­ties, rei­kė­da­vo nu­ei­ti prie re­gist­ra­ci­jos sta­lo ir pa­pra­šy­ti ten esan­čių dar­buo­to­jų, kad leis­tų pa­si­nau­do­ti jų ar­ba sa­vo te­le­fo­nu. At­ėjus į mo­kyk­lą bu­vo bū­ti­na per­siau­ti ba­tus. Bu­din­tys mo­ky­to­jai pri­žiū­rė­da­vo, kad vi­sų mo­ki­nių ava­ly­nė bū­tų šva­ri.</p> <p>No­rint su­ras­ti sa­vo pa­mo­kos ka­bi­ne­tą, rei­kė­da­vo žiū­rė­ti ant ka­bi­ne­tų du­rų už­ra­šy­tus „pa­va­di­ni­mus“ – rai­dė nuo A iki E, reiš­kian­ti pa­sta­to aukš­tą, ir skai­čius ša­lia jos spe­ci­fi­niam ka­bi­ne­tui nu­ro­dy­ti.</p> <p>Vie­no­je kla­sė­je ne­ga­lė­da­vo bū­ti dau­giau nei 18 mo­ki­nių. Aš džiau­giuo­si, kad ma­no kla­sės mo­ki­niai bu­vo drau­giš­ki ir to­le­ran­tiš­ki, nes ži­nau, jog bu­vo kla­sių, ku­rių moks­lei­viai ne­no­riai ben­drau­da­vo su nau­jai at­vy­ku­siais, len­kiš­kai ne­kal­ban­čiais už­sie­nie­čiais.</p> <p>Pa­mo­kos bu­vo dės­to­mos an­glų kal­ba. Ir nors be­si­mo­kant Lie­tu­vo­je aš bu­vau vie­na ga­biau­sių mo­ki­nių an­glų kal­bos pa­mo­ko­se, pra­si­dė­jus ma­no pir­mie­siems moks­lo me­tams Var­šu­vo­je, la­bai grei­tai su­vo­kiau, jog ne­su­pran­tu dau­ge­lio da­ly­kų šia kal­ba. Tai kė­lė ne­ri­mą, ne­pa­to­gu­mą ir gė­dos jaus­mą.</p> <p>Pa­mo­kų me­tu at­sar­giai ste­bė­da­vau sa­vo kla­sio­kus, no­rė­da­ma su­pras­ti, ko­kias in­struk­ci­jas mo­ky­to­jas/-a duo­da, ar tei­sin­gai su­pra­tau už­duo­tį. Toks dis­kom­for­tas tru­ko daug­maž še­šis mė­ne­sius. Vė­liau įgi­jau dau­giau an­glų kal­bos ži­nių, pa­tir­ties ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, to­dėl mo­kyk­lo­je pa­ga­liau ga­lė­jau jaus­tis lais­viau.</p> <p>Nors įstai­ga bu­vo tarp­tau­ti­nė ir da­ly­kai bu­vo dės­to­mi an­glų kal­ba, dau­ge­lis mo­ki­nių ir pa­gal­bi­nių dar­buo­to­jų bu­vo len­kai. Ne­ma­ža da­lis šių dar­buo­to­jų ne­su­pras­da­vo an­glų kal­bos ir kal­bė­da­vo tik len­kiš­kai. Kaip nau­jai at­vy­ku­sią už­sie­nie­tę, vi­siš­kai ne­mo­kan­čią len­kų kal­bos, iš pra­džių ma­ne vi­sa tai gąs­di­no. Su­pra­tau, jog, no­rė­da­ma su jais su­si­kal­bė­ti, tu­rė­siu to­bu­lin­ti sa­vo len­kų kal­bos ži­nias.</p> <p>Pa­mo­kas dės­tė jau­ni, cha­riz­ma­tiš­ki, skir­tin­gų tau­ty­bių mo­ky­to­jai iš Len­ki­jos, Pie­tų Af­ri­kos, In­di­jos, JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Aust­ra­li­jos, Suo­mi­jos ir ki­tų ša­lių. Jie bu­vo su­pra­tin­gi, pa­de­dan­tys ir mo­ty­vuo­ti žmo­nės, ku­rie su­tei­kė mo­kyk­lai gy­vy­bin­gą įvaiz­dį. Su dau­ge­liu mo­ky­to­jų moks­lei­viams bu­vo leng­va ben­drau­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, ma­lo­nu su jais leis­ti lai­ką iš­vy­ko­se, mo­kyk­los ren­gi­niuo­se ar pa­mo­ko­se.</p> <p>Mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bu­vo ver­ti­na­mi rai­dė­mis A–F už pa­mo­kų dar­bus ir įvai­rias­pal­vė­mis kor­te­lė­mis už pa­pil­do­mus pa­sie­ki­mus. Kad gau­tum pa­tį že­miau­sią ir ne­pa­ten­ki­na­mą pa­žy­mį F, te­rei­kė­da­vo su­rink­ti ma­žiau nei 50 proc. taš­kų iš at­lik­tų na­mų dar­bų ar tes­tų. Kor­te­lių sis­te­ma bu­vo me­to­das, nau­do­ja­mas pa­gir­ti ir pa­ska­tin­ti už tin­ka­mą el­ge­sį ir pa­pil­do­mai at­lik­tus įvai­rius dar­bus (ža­lios, mė­ly­nos, vio­le­ti­nės kor­te­lės).</p> <p>Be to, jos bu­vo nau­do­ja­mos ir kaip pa­sta­bos mo­ki­niams už ne­tin­ka­mą el­ge­sį (gel­to­nos, oran­ži­nės, rau­do­nos kor­te­lės). Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai, su­rin­kę pen­kias gel­to­nas ar­ba vie­ną rau­do­ną kor­te­lę per sa­vai­tę, bū­da­vo pa­lie­ka­mi vie­nai va­lan­dai po pa­mo­kų. Šios kor­te­lės ne­bu­vo ap­čiuo­pia­mos, o tik re­gist­ruo­ja­mos mo­kyk­los elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne Blu­e­Bo­ard.</p> <p>IES jau­nes­nių mo­ki­nių ug­dy­mo pro­gra­ma bu­vo su­da­ry­ta iš da­lies re­mian­tis Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (IB) PYP bei MYP pro­gra­mo­mis. Vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai bū­da­vo ruo­šia­mi IGS­CE eg­za­mi­nams ir Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to Di­plo­mo pro­gra­mai.</p> <p>Ka­dan­gi IB di­plo­mas yra ver­ti­na­mas kaip aukš­tų edu­ka­ci­jos stan­dar­tų ga­ran­tas ir yra pri­pa­žįs­ta­mas vi­sų pa­sau­lio uni­ver­si­te­tų, to­dėl mo­ki­niai tu­rė­jo siek­ti op­ti­ma­lių sa­vo mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų. Nuo 7 kla­sės pa­mo­kų krū­vis kas­met žy­miai pa­di­dė­da­vo, mo­ky­mo­si pro­gra­ma bu­vo ypač su­dė­tin­ga ir ją įveik­ti ga­lė­tų tik­rai ne kiek­vie­nas moks­lei­vis. Pas­ku­ti­niai me­tai šio­je mo­kyk­lo­je man bu­vo ypač sun­kūs, net pri­pra­tus prie ug­dy­mo sis­te­mos. Per­žvel­gu­si sa­vo mo­kyk­li­nius už­ra­šus iš Len­ki­jos mo­kyk­los su­pra­tau, jog kai ku­rios te­mos, pa­gal IES pro­gra­mą dės­ty­tos 6 kla­sė­je, Lie­tu­vo­je bu­vo mo­ko­mos tik vy­res­nė­se kla­sė­se.</p> <p>Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti pa­mo­kų įvai­ro­vę. Var­šu­vos mo­kyk­lo­je bu­vo ga­li­my­bė mo­ky­tis vo­kie­čių, pran­cū­zų, is­pa­nų, ita­lų, ru­sų ir, ži­no­ma, an­glų bei len­kų kal­bų. Da­ly­kus, ar­ti­mus stu­di­joms, mo­ki­niams rei­kė­da­vo pa­si­rink­ti jau 9 kla­sė­je. Kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos vyk­da­vo du kar­tus per sa­vai­tę, mo­kyk­lai ne­pri­klau­san­čia­me pa­sta­te su di­de­le sa­le ir ba­sei­nu, į ku­rį mo­ki­nius nu­vež­da­vo au­to­bu­sais. Vie­na iš šių pa­mo­kų bū­da­vo skir­ta plau­ki­mui.</p> <p>Mo­kyk­lo­je skam­bu­čio ne­bu­vo. Kiek­vie­no­je kla­sė­je bu­vo po laik­ro­dį, to­dėl mo­ky­to­jai ži­no­da­vo, ka­da pra­dė­ti ir baig­ti pa­mo­ką. Trum­po­sios per­trau­kos truk­da­vo 5 mi­nu­tes, ku­rių me­tu rei­kė­da­vo sku­bė­ti prie spin­te­lių ar­ba ko­ri­do­riu­je pa­lik­tų kup­ri­nių, kad ga­lė­tum pa­si­keis­ti kny­gas ir spė­ti nu­ei­ti į ki­tos pa­mo­kos kla­sę.</p> <p>Per­trau­ka, ku­ri bu­vo skir­ta lai­ko pra­lei­di­mui lau­ke, spor­tuo­jant krep­ši­nio ar fut­bo­lo aikš­te­lė­se, mankš­ti­nan­tis ant įvai­rių tre­ni­ruok­lių ar links­mi­nan­tis žai­di­mų aikš­te­lė­je, truk­da­vo 20 mi­nu­čių. Iš­troš­kus bū­da­vo ga­li­ma at­si­ger­ti iš lau­ke esan­čių tam skir­tų van­dens fon­ta­nė­lių ar­ba kiek­vie­na­me mo­kyk­los aukš­te esan­čių van­dens tal­pyk­lų su vien­kar­ti­niais puo­de­liais ša­lia.</p> <p>Pra­di­nių kla­sių mo­ki­niams kiek­vie­ną die­ną bū­da­vo skir­ta vie­na pa­mo­ka na­mų dar­bų at­li­ki­mui, o vė­liau bū­da­vo lais­vas lai­kas mo­kyk­los kie­me­ly­je. Kiek­vie­ną die­ną bū­da­vo 8 pa­mo­kos. Jos baig­da­vo­si 16 va­lan­dą, o po 15–20 mi­nu­čių au­to­bu­sai su mo­ki­niais iš­vyk­da­vo iš mo­kyk­los.</p> <p>No­rė­da­mi pa­si­im­ti sa­vo vai­kus pa­tys ar­ba leis­ti jiems iš­ei­ti sa­va­ran­kiš­kai, tė­vai tu­rė­da­vo iš anks­to pa­skam­bin­ti ar­ba pa­ra­šy­ti laiš­ką mo­kyk­los re­gist­ra­tū­rai ir apie tai pra­neš­ti. Ki­tu at­ve­ju tė­vai bū­da­vo ne­įlei­džia­mi, o vai­kai ne­iš­lei­džia­mi.</p> <p>Mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja bu­vo ap­tver­ta tvo­ra, ka­me­ros įreng­tos ir pa­sta­to vi­du­je, ir lau­ke, o ap­sau­gos dar­buo­to­jai kon­tro­liuo­da­vo ju­dė­ji­mą į mo­kyk­lą ir iš jos. Moks­lo me­tai tęs­da­vo­si nuo rug­sė­jo 1-osios iki bir­že­lio pa­bai­gos.</p> <p>Moks­lo me­tai bū­da­vo pra­de­da­mi ne­pri­va­lo­ma 5 die­nų sto­vyk­la, ku­rio­je moks­lei­viai ga­lė­da­vo už­si­im­ti įvai­rio­mis veik­lo­mis bei po tru­pu­tį pri­pras­ti prie ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čių pa­mo­kų. Kas­met prieš Ka­lė­dų ir va­sa­ros atos­to­gas bu­vo ren­gia­mi mo­ki­nių kon­cer­tai. Ne­re­tai vyk­da­vo ir lab­da­ros ren­gi­niai, mu­gės, kon­kur­sai.</p> <p>Vie­nas po­pu­lia­riau­sių IES lab­da­ros ren­gi­nių bu­vo kas­me­ti­nis Dan­ce-a-thon‘as, ku­rio me­tu moks­lei­viai tu­rė­da­vo vie­nin­te­lį tiks­lą – kuo il­giau šok­ti. Pa­gal šo­ki­mo lai­ką bū­da­vo ap­skai­čiuo­ja­ma tam tik­ra pi­ni­gų su­ma, ku­rią tu­rė­da­vo su­mo­kė­ti iš­si­rink­tas mo­ki­nio rė­mė­jas. Ant­rai­siais ma­no mo­ky­mo­si Var­šu­vo­je me­tais mo­kyk­la suor­ga­ni­za­vo gro­žio kon­kur­są „Ms. and Mr. IES“, ku­ria­me man pa­vy­ko už­im­ti tre­čią vie­tą.</p> <p>Grį­žus į Lie­tu­vą vis­kas bu­vo ki­taip. Nors vėl pra­dė­jau lan­ky­ti tą pa­čią, prieš tre­jus me­tus ma­no pa­lik­tą mo­kyk­lą, ji bu­vo jau ne­be to­kia ar­ti­ma ir jau­ki, kaip prieš iš­va­žiuo­jant. Rei­kė­jo iš nau­jo pri­pras­ti prie nau­jo gy­ve­ni­mo rit­mo, nau­jų ben­dra­moks­lių. Ta­čiau mo­ky­tis ne­bu­vo su­dė­tin­ga, net­gi la­bai leng­va, ka­dan­gi aš ne­tu­rė­jau sun­ku­mų pri­pran­tant vėl mo­ky­tis lie­tu­vių kal­ba. Be to, pa­mo­kų bū­da­vo ma­žiau ne­gu man bu­vo įpras­ta Var­šu­vos mo­kyk­lo­je, te­mos bu­vo ne­sun­kiai su­pran­ta­mos, o grį­žus na­mo aš tu­rė­da­vau pa­kan­ka­mai lai­ko po­il­siui.</p> <p>Pri­si­mi­ni­mai apie IES man su­ke­lia dve­jo­pas emo­ci­jas: tei­gia­mas – dėl pui­kių mo­ky­to­jų, spal­vin­gų ko­ri­do­rių ir kla­sių, ypač ska­naus mais­to, ne­igia­mas – dėl mak­si­ma­lių mo­ky­mo­si krū­vių, di­de­lių ke­lia­mų lū­kes­čių mo­ki­niams, dėl taip ir ne­pa­mėg­tų uni­for­mų. Tas tre­jų me­tų lai­ko­tar­pis ma­no gy­ve­ni­me su­tei­kė man daug pa­tir­ties, ži­nių, ga­li­my­bių. Jis dar il­gai iš­liks ma­no at­min­ty­je.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Europos%20diena.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Europos%20diena.jpg?itok=03Ic7yaa" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Ms%20and%20Mr%20IES_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Ms%20and%20Mr%20IES_0.jpg?itok=6aHHXepi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/partners%20international.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/partners%20international.jpg?itok=bAz70-E8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/logotipas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/logotipas.jpg?itok=w39FsXLF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tre-ju-me-tu-pa-tir-tis-var-su-vo-je&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2362&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="XuA0HVoW2W0PlKq8DYwU0H6Hrs67uO1kZC6KlA6zUbw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Mar 2021 13:02:01 +0000 vyrredaktorius 2362 at https://www.alytausnaujienos.lt Zi­ta Rei­pie­nė: „Pa­gal gy­ve­ni­mo dės­nius tu­rė­tų bū­ti pu­siau­svy­ra – pa­na­šiai kar­do, pa­na­šiai gė­lės... Bet man rei­kia, kad kar­do bū­tų ko­kia 10 pro­cen­tų, o 90 pro­cen­tų gė­lės... Kad jaus­čiau­si kū­rė­ja” https://www.alytausnaujienos.lt/zi-ta-rei-pie-ne-pa-gal-gy-ve-ni-mo-des-nius-tu-re-tu-bu-ti-pu-siau-svy-ra-pa-na-siai-kar-do-pa-na <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13551" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13551) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/Kurti%20ir%20kurti.jpg?itok=QEPjbhIS" width="344" height="287" alt="Zita Reipienė" title="Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Zita Reipienė mano, kad įstaigos vardą prieš Rugsėjo 1-ąją kasmet organizuojamo bendruomenės konkurso metu gali garsinti ir ant skalbinių virvelės pakabinti marškinėliai su užrašu. O pilką darželio sieną buvęs auklėtinis Pijus Šematulskis su bičiuliais jau paverti spalvingu piešiniu. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­kio am­žiaus vai­kai ga­li lan­ky­ti Jū­sų dar­že­lį? Ko­kiais prin­ci­pais re­mia­tės sa­vo dar­be?</strong></p> <p>– Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą ga­li lan­ky­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. Pa­gei­dau­ti­na – nuo dve­jų me­tų. Nes toks am­žius pa­lan­kus vai­kui mo­ky­tis at­si­skir­ti nuo ma­mos. Ta­čiau esa­me pri­ėmę ir ma­žes­nių vai­ku­čių – net­gi nuo me­tų, pus­an­trų.</p> <p>Elg­se­ną dar­be reg­la­men­tuo­ja ne vie­nas do­ku­men­tas, ta­čiau pats svar­biau­sias prin­ci­pas, ku­riuo no­rė­čiau va­do­vau­tis be jo­kių iš­ly­gų – pa­gar­ba žmo­gui, ky­lan­ti iš ti­kė­ji­mo, kad vi­si esa­me to pa­ties Kū­rė­jo vai­kai, kad kiek­vie­no iš mū­sų bu­vi­mas šioj že­mėj rei­ka­lin­gas ir ne­pa­kei­čia­mas, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas at­lie­ka­me, ko­kį dar­bą dir­ba­me šiuo me­tu.</p> <p><strong>– Ką ypa­tin­go Jū­sų va­do­vau­ja­mo­je iki­mo­kyk­li­nė­je įstai­go­je gau­na ją lan­kan­tys vai­kai? Ki­taip sa­kant, kas tos ug­dy­mo ko­lo­nos?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, kas yra ypa­tin­ga. Svei­kas, švie­žias mais­tas, ga­mi­na­mas tris kar­tus per die­ną, pai­sant vi­sų hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų? Pie­tų mie­gas ra­mio­je ap­lin­ko­je, su pa­sa­ka, ap­kam­šy­mu ir pa­slap­ties pa­kuž­dė­ji­mu į au­sį, jei vai­ke­liui kaž­ko ne­ra­mu? Tai da­ly­kai, ku­rie pir­miau­sia ma­to­mi, ku­rie la­bai rū­pi ir tė­ve­liams. Ma­žiau ma­to­mi ug­dy­mo pro­ce­so da­ly­kai. Pa­gar­ba vai­kui, jo pri­ėmi­mas to­kio, koks jis yra, dė­me­sin­gu­mas jo po­rei­kiams, vai­ko ge­bė­ji­mų ug­dy­mas, re­mian­tis jo tu­ri­ma pa­tir­ti­mi. Lai­kas, ski­ria­mas vai­ko bai­mėms ir vi­so­kiems iš­si­pa­sa­ko­ji­mams.</p> <p>Ug­dy­mo ko­lo­nos? Sa­vo dar­bo, jo ver­tin­gu­mo (ne­svar­bu, kiek įver­tin­to-ne­įver­tin­to pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka) – kaip šven­tos mi­si­jos su­vo­ki­mas. Vai­ko – kaip at­ski­ro, ne­pa­kar­to­ja­mo, uni­ka­laus pa­sau­lio ir vai­kys­tės – kaip svar­biau­sio žmo­gaus as­me­ny­bės rai­dos tarps­nio pri­ori­te­tas. Įsi­pa­rei­go­ju­sios, są­mo­nin­gos, at­vi­ros kai­tai ben­druo­me­nės jaus­mas. Ko­ky­biš­ko ug­dy­mo vi­siems vai­kams sie­ki­mas, už­tik­ri­ni­mas.</p> <p><strong>– Ko­kius už­da­vi­nius sau bu­vo­te iš­si­kė­lu­si, ką jau įvyk­dė­te? Kaip ma­no­te, ar pa­ten­ki­na­te tė­vų lū­kes­čius?</strong></p> <p>– Vie­nas iš už­da­vi­nių bu­vo kur­ti įstai­gą, ku­rio­je dar­buo­to­jams bū­tų ge­ra dirb­ti. Tai­gi, orien­ta­vau­si į tar­pu­sa­vio san­ty­kius, ben­dra­vi­mo, ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­rą. Bu­vau pa­si­ry­žu­si bū­ti tar­nau­jan­čia ben­druo­me­nei va­do­ve. Vi­sa tai tel­pa į emo­ci­nio in­te­lek­to są­vo­ką.</p> <p>Tre­čius me­tus įgy­ven­di­na­me pro­jek­tą „Iš­mok jaus­tis ge­rai“, ku­ris kiek­vie­ną dar­buo­to­ją kvie­čia pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už or­ga­ni­za­ci­jos mik­ro­kli­ma­tą, sa­vo emo­ci­nes bū­se­nas dar­be, da­ly­vau­ti įvai­rio­se psi­cho­e­mo­ci­nį kli­ma­tą ge­ri­nan­čio­se veik­lo­se. To­kią po­zi­ci­ją ma­tau kaip at­sva­rą „bė­da­vo­ji­mo ir inkš­ti­mo“ kul­tū­rai. Ši­tas dar­bas, ma­nau, yra nuo­la­ti­nis. Kaip ir kiek­vie­no iš mū­sų vi­di­nis au­gi­mas.</p> <p>Ki­tas sie­kis bu­vo ge­rin­ti ug­dy­mo­si ap­lin­kas, pa­da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, kad „Vy­tu­rė­lis“ ne­su­griū­tų (taip at­ro­dė dar­bo pra­džio­je pa­ma­čius pa­sta­tą). Pa­vy­ko pa­siek­ti, kad bū­tų ap­šil­tin­tos gi­liai įtrū­ku­sios ga­li­nės sie­nos.</p> <p>Ačiū po­li­ti­kams, ku­rie iš­gir­do, at­krei­pė dė­me­sį į pro­ble­mą ir pa­dė­jo sa­vo spren­di­mais. Jų var­dus (per­fra­zuo­ju Bib­li­ją) įsi­ra­šiau sa­vo del­ne. Ke­tu­rios gru­pės ta­po šil­tes­nės, nu­sto­jo pe­ly­ti sie­nos, su­pran­ta­ma, kad ap­lin­ka ta­po ge­ro­kai svei­kes­nė. Na ir ge­ro­kai es­te­tiš­kes­nis ta­po vi­sas pa­sta­tas.</p> <p>Dar la­bai džiau­giuo­si dviem me­no kū­ri­niais – edu­ka­ci­nė­mis erd­vė­mis „Paukš­čiai“ ir „Spal­vos“. Šiuos dar­bus gra­fi­čio tech­ni­ka su­kū­rė ir sa­vo vai­kys­tės dar­že­liui pa­do­va­no­jo bu­vęs ug­dy­ti­nis Pi­jus Še­ma­tuls­kis su bi­čiu­liais. Pa­sta­tas ne tik ta­po dar gy­ves­nis, bet tar­si įga­vo dva­sią.</p> <p>Dar vie­nas už­da­vi­nys – ju­dė­ti. Ne­sto­vė­ti vie­to­je. Vi­som pras­mėm. Pir­miau­sia ug­dy­mo to­bu­li­ni­mo, ge­ri­ni­mo, ino­va­ci­jų die­gi­mo kryp­ti­mi. Ir ju­da­me. Ga­lė­čiau iš­var­dy­ti ko­kia 50 po­ky­čių per tuos me­tus, kai esu „Vy­tu­rė­ly­je“. Įstai­gos po­ky­čių. Ma­žes­nių, di­des­nių.</p> <p>Už tai, kad ne­pa­si­da­viau, kai no­rė­jo­si tik inkš­ti, įlin­dus į la­bai di­de­lį, per ke­lias nak­tis nu­si­megz­tą megz­ti­nį, nes pa­sau­lis at­ro­dė toks ne­tei­sin­gas, esu la­bai dė­kin­ga vi­sai „Vy­tu­rė­lio“ ben­druo­me­nei. Nau­do­da­ma­si pro­ga no­riu pa­sa­ky­ti AČIŪ. Jūs vi­si esa­te ma­no spar­nai. Ir mes tik­rai skren­da­me. Ir ne­ša­me pa­va­sa­rio ži­nią.</p> <p>Ne­abe­jo­ju, kad mū­sų kaip ug­dy­mo įstai­gos sie­kiai ir tė­ve­lių lū­kes­čiai daž­niau su­tam­pa ne­gu ne­su­tam­pa. Tuo ir džiau­giuo­si. O jei tė­ve­liai tu­ri ko­kių nors pa­siū­ly­mų, kaip ką ga­li­ma pa­ge­rin­ti, jie kvie­čia­mi ben­dra­dar­biau­ti, kal­bė­tis, kar­tu spręs­ti.</p> <p><strong>– Nuo ko la­biau­siai pri­klau­so ug­dy­mo pro­ce­so efek­ty­vu­mas ir re­zul­ta­tai – nuo įstai­gos ko­man­dos, nuo vie­ti­nės švie­ti­mo va­do­vy­bės ar mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos?</strong></p> <p>– Nuo vis­ko. Kiek­vie­na gran­dis tu­rė­tų dirb­ti sa­vo dar­bą. Pa­ban­dy­siu pa­sa­ky­ti vaiz­din­gai. Vie­ti­nė švie­ti­mo va­do­vy­bė ga­lė­tų bū­ti tar­si ma­ma. My­lin­ti, mai­ti­nan­ti, aša­rė­les nu­brau­kian­ti, pa­guo­džian­ti, kai skau­da.</p> <p>Mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­ka – tar­si tė­vas. Su­ku­rian­tis prie­lai­das pa­si­ti­kė­ti pa­sau­liu, drą­si­nan­tis – tu ver­tas, tu ga­li.</p> <p>Įstai­gos ko­man­da, ben­druo­me­nė – tar­si dau­gia­vai­kės šei­mos vai­kų pul­kas – bro­lių ir se­sių, au­ges­nių ir ne­di­du­kų, tu­rin­čių sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, dar­bus, at­sa­ko­my­bes, gi­nan­čius vie­nas ki­tą dan­ti­mis ir na­gais. Jei tie bro­liai, se­sės bus kaip vie­nas kumš­tis, jie iš­gy­vens net ir be tė­čio už­nu­ga­rio ir ma­mos le­pi­nan­čios mei­lės. Ir gal net­gi bus tvir­tes­ni ir sėk­min­ges­ni gy­ve­ni­me.</p> <p><strong>– Maž­daug nuo tre­jų me­tų vai­kams la­bai rei­kia ki­tų vai­kų, ben­dra­vi­mo su jais. Ar ne­nu­ken­čia tie ma­žy­liai, ku­rių tė­vai ne­lei­džia į dar­že­lius?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau. Gal nu­ken­čia, jei vai­kas au­ga vie­nas, su plan­še­te ar iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu. Jei ne­tu­ri ga­li­my­bių ben­drau­ti su pa­na­šaus am­žiaus kie­mo vai­kais, gi­mi­nai­čių vai­kais. Jei tė­vai ma­žai lai­ko ski­ria ben­dra­vi­mui su vai­ku.</p> <p>Bet jei tu­ri bro­lių, se­sių, pus­bro­lių, pus­se­se­rių, ben­dra­vi­mo tu­rė­tų už­tek­ti. Ga­li megz­tis stip­res­ni gi­mi­nys­tės ry­šiai, ku­rie bus svar­būs vi­są gy­ve­ni­mą. Ki­ta ver­tus, ne­lan­kius iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos ga­li trūk­ti kryp­tin­go pa­si­ren­gi­mo mo­kyk­li­niam gy­ve­ni­mui.</p> <p><strong>– Ar prieš tap­da­ma va­do­ve, daug ži­no­jo­te, do­mė­jo­tės apie šią įstai­gą?</strong></p> <p>– Ne, ži­no­jau du da­ly­kus. Kad tai lop­še­lis-dar­že­lis „Vy­tu­rė­lis“ ir kad yra Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne. Pa­gal kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus bu­vau su­si­ti­ku­si, pa­ben­dra­vu­si su dar­buo­to­jais.</p> <p><strong>– Kaip pa­siek­ti, kad įstai­gos ben­druo­me­nės ir tė­vų san­ty­kiai bū­tų ge­ri?</strong></p> <p>– Rei­kia siek­ti. Ug­dy­tis ben­dra­vi­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­rą. Ug­dy­to­jų ir ug­do­mų­jų tė­vų san­ty­kiai at­spin­di mū­sų vi­suo­me­nės ben­dra­vi­mo kul­tū­rą. Ma­tom, kas vyks­ta, kai iš­ky­la nuo­mo­nių skir­tu­mai.</p> <p>Svar­bu mo­ky­tis san­ty­kių kul­tū­ros, kal­bė­tis. Do­mė­tis pe­da­go­gi­kos, psi­cho­lo­gi­jos ži­nio­mis. Ge­ra­no­riš­ku­mo, su­pra­ti­mo abiem pu­sėms, kad san­ty­kiai – tai nuo­la­ti­nis dar­bas, pa­stan­gos.</p> <p><strong>– Dau­gu­ma Aly­taus dar­že­lių at­nau­jin­ti, kas kliu­do „Vy­tu­rė­lio“ re­no­va­ci­jai?</strong></p> <p>– Su­abe­jo­čiau, ar dau­gu­ma. Gal pu­sė? Pa­sta­to re­no­va­ci­ja pa­ti sa­vai­me nė­ra ab­so­liu­ti ver­ty­bė. Na gra­žiau, pa­to­giau, jau­kiau, funk­cio­na­liau... Ti­ki­me, kad taip bus po me­tų ki­tų.</p> <p>Gal šiek tiek kliu­do po­li­ti­kų po­žiū­ris, kad ne­bū­ti­nai vi­si dar­že­liai tu­ri bū­ti at­nau­jin­ti? (Vie­ni Aly­taus vai­kai la­biau vai­kai, ki­ti ma­žiau?). Pa­to­giai pri­si­den­gia­ma lė­šų trū­ku­mo la­pu. Bet… jei au­gan­tis vai­kas, jo ug­dy­mas bū­tų pri­ori­te­tas...</p> <p><strong>– Dar­buo­to­jų ne­trūks­ta? Man dar kir­ba su­ži­no­ti Jū­sų nuo­mo­nę to­kiu klau­si­mu: pe­da­go­gų au­to­ri­te­tas pas­ta­rai­siais me­tais vi­suo­me­nės aky­se smar­ko­kai su­ma­žė­jęs, bet ar yra kur ir kaip to­bu­lin­tis? Čia aš kal­bu apie pe­da­go­gų pa­do­ru­mą, dva­sin­gu­mą, oru­mą.</strong></p> <p>– Dar­buo­to­jų kol kas ne­trūks­ta. Po me­tų ki­tų ga­li trūk­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų. Dėl mo­ky­to­jo au­to­ri­te­to no­rė­čiau pa­sam­pro­tau­ti pla­čiau. O jei ma­no aky­se la­bai su­ma­žė­jęs vi­suo­me­nės au­to­ri­te­tas? Vi­suo­me­nė – tai mes. Ar ne­sam lin­kę reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę tik kad pa­reikš­tu­me nuo­mo­nę? Ne­įsi­gi­li­nę, ne­pa­ne­šio­ję tų, apie ku­riuos spren­džia­me, mo­ka­si­nų? Kai dir­bau mo­kyk­lo­je lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, ti­kė­jau, kad pats rei­ka­lin­giau­sias, šven­čiau­sias (na ir ne­leng­viau­sias) Lie­tu­vos mo­kyk­lo­je yra mo­ky­to­jo li­tu­a­nis­to dar­bas.</p> <p>Kai pra­dė­jau dirb­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je, pa­ma­čiau, kad pats ne­leng­viau­sias, rei­ka­lin­giau­sias yra iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­go dar­bas. Nes dir­ba­ma su pa­čia žmo­gaus au­gi­mo pra­džia. Su dai­ge­liu. To­dėl skau­da man ne dėl vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apie pe­da­go­go au­to­ri­te­tą.</p> <p>Skau­da dėl pa­ties pe­da­go­go au­to­ri­te­to sa­vo pa­ties aky­se. Jei to au­to­ri­te­to ma­žai, rei­kė­tų kaž­ką da­ry­ti. Gal ei­ti dirb­ti į pa­ti­ki­mą tin­kli­nės rin­ko­da­ros kom­pa­ni­ją?</p> <p>O pa­do­ru­mu, są­ži­nin­gu­mu, oru­mu, ma­no su­pra­ti­mu, rei­kia rū­pin­tis bet ku­rios pro­fe­si­jos žmo­gui. Ypač vi­siems nuo­mo­nių for­muo­to­jams. (Juk apie da­ly­kus mes daž­nai spren­džia­me iš jau vie­šo­jo­je erd­vė­je su­for­muo­tos nuo­mo­nės apie tuos da­ly­kus).</p> <p>Jie juk for­muo­ja vie­šą­ją nuo­mo­nę. Apie mo­ky­to­jus taip pat. Mo­ky­to­jui gal rei­kė­tų tu­rė­ti dau­giau iš­min­ties ne­gu ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vams.</p> <p><strong>– Kaip ver­ti­na­te tai, kad ma­žy­liai dar­že­liuo­se ug­do­mi tik mo­te­riš­kos ben­druo­me­nės? Taip jau yra, kad da­lis ir sa­vo na­muo­se au­gi­na­mi tik vie­nų ma­mų, mo­čiu­čių, ar ne­trūks­ta au­gan­tiems vai­kams vy­rų au­to­ri­te­to?</strong></p> <p>– Ga­li­my­bės ly­gios. Vy­rai ga­li tap­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jais. Ko­dėl ne­tam­pa, ne­no­rė­čiau svars­ty­ti. Mo­kyk­lo­se, be­je, ir­gi mo­te­riš­kos ben­druo­me­nės.</p> <p>Už­tat pa­to­gaus, be­si­va­do­vau­jan­čio prin­ci­pu „imk iš gy­ve­ni­mo vis­ką, ką ga­li“ gy­ve­ni­mo mo­ky­to­jai, aiš­ki­nan­tys, kad mo­kyk­la nie­ko ne­da­vė, nie­ko rei­ka­lin­go gy­ve­ni­me ne­iš­mo­kė, daž­niau­siai vy­rai. „At­ei­kit į ma­no mo­ky­mus, iš­mo­ky­siu. Kaip už­dirb­ti mi­li­jo­ną. Kaip da­ry­ti de­šimt da­ly­kų, kad bū­tum lai­min­gas ir t. t.“ Bū­ti ug­dy­to­ju šiais lai­kais la­bai sun­ku. Gal vy­rai ieš­ko leng­ves­nių ke­lių?</p> <p><strong>– Kal­bu ne apie Jū­sų įstai­gą, bet ten­ka gir­dė­ti to­kią fra­zę – tas ar anas dar­že­lis la­bai pras­tas. Ką tuo no­ri­ma pa­sa­ky­ti? Ką šian­die­ni­niai tė­ve­liai ver­ti­na ir ko ne­ver­ti­na?</strong></p> <p>– Pa­si­da­ly­siu man la­bai sma­giais tė­ve­lių pa­sa­ky­mais, at­ėjus už­ra­šy­ti vai­ko į lop­še­lį-dar­že­lį. „La­bai no­rim vie­tos ši­ta­me dar­že­ly­je. Jį lan­kė vy­res­nie­ji vai­kai. Vis­kas čia mums la­bai pa­tin­ka, pui­ki ap­lin­ka, pui­kios auk­lė­to­jos.“</p> <p>Jei ne­tu­ri to­kių pa­tir­čių, tė­ve­liai ver­ti­na dar­že­lį pa­si­kliau­da­mi so­cia­li­nių tin­klų fo­ru­muo­se gau­na­mais pa­ta­ri­mais, iš­sa­ko­mo­mis nuo­mo­nė­mis. Dar re­no­vuo­to­mis sie­no­mis.</p> <p>Aš ne­ži­nau pras­tų dar­že­lių Aly­tu­je, nes dar­bui to­kio­je įstai­go­je rei­kia pa­šau­ki­mo. Tė­ve­liai, kaip ir dau­gu­ma žmo­nių, ver­ti­na tai, kam įver­tin­ti ne­rei­kia daug lai­ko, pa­stan­gų. At­ėjau, pa­ma­čiau, pa­da­riau iš­va­dą. Pri­si­jun­giau, už­da­viau klau­si­mą, ga­vau at­sa­ky­mą, pa­ra­šiau mi­nu­są.</p> <p>Aš ma­nau, kad ge­ras dar­že­lis yra tas, ku­ris su­ku­ria di­des­nę edu­ka­ci­nę ver­tę. Ir tą vi­sai sėk­min­gai ga­li da­ry­ti lau­ko dar­že­lis, ne­tu­rin­tis jo­kių ypa­tin­gų edu­ka­ci­nių erd­vių ar lau­ko įren­gi­nių.</p> <p><strong>– Ar daug ben­dra­dar­biau­ja­te su ki­to­mis iki­mo­kyk­li­nė­mis įstai­go­mis?</strong></p> <p>– Ben­dra­dar­biau­ja­me nuo­lat. Kon­sul­tuo­ja­mės, ta­ria­mės, da­li­ja­mės ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi. Itin drau­giš­ki, pa­lai­kan­tys, au­gi­nan­tys ben­dra­dar­bia­vi­mo ry­šiai su vi­so­mis Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­mis.</p> <p>Pir­miau­sia gal­vo­ja­me apie ug­do­mą vai­ką ir bū­ti­ny­bę su­teik­ti mak­si­ma­liai pa­na­šias star­to mo­kyk­lo­je ga­li­my­bes, pa­grin­dus vi­siems mū­sų vai­kams, ku­rie, ti­ki­me, drau­giš­kai mo­ky­sis to­se pa­čio­se Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no mo­kyk­lo­se.</p> <p>To­dėl ren­gia­me ben­drus pro­jek­tus, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo se­mi­na­rus pe­da­go­gėms, da­li­ja­mės įdo­mio­mis veik­lų idė­jo­mis. Sma­giai at­ran­da­me, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo san­ty­kiai pa­lai­ko, stip­ri­na, įkve­pia daug la­biau ne­gu kon­ku­ren­ci­ja.</p> <p>La­bai džiau­gia­mės ben­dra­dar­bia­vi­mu su Pu­ti­nų ben­druo­me­ne – sa­vo ar­ti­miau­sia so­cio­kul­tū­ri­ne ap­lin­ka.</p> <p><strong>– Ko­kie, Jū­sų ma­ny­mu, šian­die­ni­nės švie­ti­mo sis­te­mos trū­ku­mai, spra­gos?</strong></p> <p>– Da­bar jau­čiuo­si vai­kys­tės rei­ka­lų eks­per­tė la­biau ne­gu švie­ti­mo sis­te­mos trū­ku­mų ar spra­gų ži­no­vė. O gal čia vie­na iš spra­gų, kad iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas vis dar ne­lai­ko­mas ly­gia­ver­te švie­ti­mo sis­te­mos gran­di­mi?</p> <p>Žiū­rė­kit, tur­būt kas­dien ga­li­me iš­girs­ti men­ki­na­mų­jų po­sa­kių „Čia jums ne vai­kų dar­že­lis“, „El­gia­tės kaip vai­kų dar­že­ly­je“ ar pa­na­šių. Vi­sa­da su­klūs­tu – ką tuo no­ri­ma pa­sa­ky­ti?</p> <p>Ne­rim­tai el­gia­tės? El­gia­tės kaip vai­kai? Bet vai­kų el­ge­sys pats tik­riau­sias, vai­kų sva­jo­nės pa­čios drą­siau­sios, net mi­ty­bos įpro­čiai pa­tys svei­kiau­si, jei, ži­no­ma, ne­su­ga­din­ti tė­vų įpro­čių.</p> <p>Tai, ma­ny­čiau, vi­suo­me­nė svei­kes­nė bū­tų, jei pri­si­min­tų, kad ver­ta pa­si­mo­kyt iš vai­kų ir iš vai­kų dar­že­lio. Moks­li­niais ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, kad iki­mo­kyk­li­nia­me am­žiu­je vyks­ta ga­lin­gi sme­ge­nų jung­čių for­ma­vi­mo­si pro­ce­sai. Tai­gi, no­rė­da­mi ka­da nors gy­ven­ti ge­ro­vės vals­ty­bė­je, tu­ri­me at­sig­ręž­ti į vai­kys­tę.</p> <p>Dar la­bai no­rė­čiau, kad mo­ky­to­jai ne­bū­tų to­kie pa­var­gę, kaž­ko­kie nu­skriaus­ti, ne­lai­min­gi.</p> <p><strong>– Apie pri­va­čią iki­mo­kyk­li­nę įstai­gą ne­pa­sva­jo­ja­te?</strong></p> <p>– Kar­tais pa­sva­jo­ju apie auk­lė­to­jos dar­bą pri­va­čio­je iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­je. Bet... ne­tu­riu tam rei­ka­lin­go iš­si­la­vi­ni­mo.</p> <p><strong>– Vy­tu­rė­lis, ar at­krei­pia­te dė­me­sį į šį paukš­tį gam­to­je? Gal jau gir­dė­jo­te ir šie­me­ti­nį jo kly­ki­mą?</strong></p> <p>– Pa­ti nuo kū­di­kys­tės esu vy­tu­rys. Mėgs­tu anks­ti kel­tis. Nie­ka­da ne­tu­rė­jau to­kio įren­gi­nio kaip ža­din­tu­vas. Tai vy­tu­rė­lis man tar­si ma­no žen­klas, ma­no paukš­tis.</p> <p>Gal to­dėl ir lop­še­lio-dar­že­lio var­das „Vy­tu­rė­lis“ yra pats gra­žiau­sias iš vi­sų lop­še­lių-dar­že­lių var­dų. Jau šven­tė­me Vy­tu­rio die­ną – sa­vo dar­že­lio var­da­die­nį. Jau gir­dė­jau ir šio pa­va­sa­rio paukš­čio či­re­ni­mą.</p> <p><strong>– Dar pa­sa­ky­ki­te, ko­kių mo­ty­vų jau­nys­tė­je pa­ska­tin­ta ta­po­te pe­da­go­ge?</strong></p> <p>– Iš tik­rų­jų tai no­rė­jau bū­ti žur­na­lis­te. Bet... įsto­jau į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą stu­di­juo­ti li­tu­a­nis­ti­kos. Am­bi­ci­jų bū­ti ra­šy­to­ja ne­tu­rė­jau, pa­si­rin­kau bū­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja. Vis­kas at­ro­dė taip ro­man­tiš­ka.</p> <p><strong>– Ko­kia veik­la mėgs­ta­te už­si­im­ti po dar­bo?</strong></p> <p>– Po dar­bo mėgs­tu ak­ty­viai il­sė­tis. Skai­tau, spor­tuo­ju, šo­ku, mez­gu, or­ga­ni­zuo­ju edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus „na­mų“ anū­kams.</p> <p><strong>– Jū­sų nuo­mo­ne, šiuo laik­me­čiu žmo­nėms ko la­biau­siai trūks­ta? Ar šian­dien žmo­gų ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti be kom­piu­te­rio?</strong></p> <p>– Gal sa­vęs su­pra­ti­mo? Ko­dėl aš esu čia? Ko­kia ma­no bu­vi­mo ši­toj že­mėj pras­mė? Ką aš čia vei­kiu? Gal tik­ro san­ty­kio su sa­vi­mi, sa­vo bū­ti­mi? Tiek daug da­ly­kų, daik­tų, ku­rie go­žia pa­tį žmo­gų, po ku­riais, už ku­rių pa­to­gu pa­si­slėp­ti nuo sa­vęs.</p> <p>Kom­piu­te­ris taip pat toks daik­tas. Ir bū­ti­nas dar­bo įran­kis. Bet to­li gra­žu ne tik. Jei pa­sek­tu­me sa­ve, kiek lai­ko su kom­piu­te­riu dir­ba­me, o kiek gaiš­ta­me...</p> <p><strong>– Ar se­ka­te po­li­ti­kos nau­jie­nas, ką da­ry­ti šian­dien yra sti­lin­ga?</strong></p> <p>– Vi­sa­da da­ly­vau­ju rin­ki­muo­se. Vi­suo­se. Gal tai ga­li reikš­ti, kad do­miuo­si po­li­ti­kos nau­jie­no­mis? Man gal svar­biau bū­ti pi­lie­te. To­kia ir jau­čiuo­si esan­ti.</p> <p>O šian­dien ma­din­ga pa­reikš­ti nuo­mo­nę. Ko­kiu nors klau­si­mu. Įsi­vaiz­duo­jant, kad ta­vo nuo­mo­nė la­bai la­bai svar­bi. Nors kar­tais ta nuo­mo­nė to­kia ne­sti­lin­ga.</p> <p><strong>– Ko­kią reikš­mę Jū­sų gy­ve­ni­me tu­ri daik­tai?</strong></p> <p>– Daik­tų rei­kia vis ma­žiau. Ir vis ko­ky­biš­kes­nių. Aną­dien su­si­mąs­čiau, ką pa­si­im­čiau, jei rei­kė­tų sku­biai pa­lik­ti na­mus. Al­bu­mus. Su šei­mos nuo­trau­ko­mis. Vis dau­giau reiš­kia pri­si­mi­ni­mai, dar no­ri­si įspū­džių, ne­ti­kė­tų at­ra­di­mų. Ne daik­tų.</p> <p><strong>– Ką Jūs mėgs­ta­te skai­ty­ti?</strong></p> <p>– Iš nau­jo at­ran­du kla­si­ką. Lie­tu­vių taip pat. Mėgs­tu skai­tyt lyg ir vai­kams skir­tus kū­ri­nius, pa­vyz­džiui, Vy­tau­to V. Land­sber­gio pa­sa­kas, ku­rio­se ran­du daug gi­lia­min­tiš­kos, bet links­mos iš­min­ties. Dar to­kias kaip Ol­gos To­karc­zuk (dai­li­nin­kė Jo­an­na Con­ce­jo) „Pa­mes­ta sie­la“. Dar kny­gas, ku­rio­se daug gra­žių iliust­ra­ci­jų. Dar la­bai skau­džias Gri­go­ri­jaus Ka­no­vi­čiaus kny­gas.</p> <p><strong>– Bū­tų įdo­mu iš­girs­ti Jū­sų nuo­mo­nę, kiek gy­ve­ni­me rei­kia kar­do ir kiek – gė­lės, čia aš gė­lė­mis va­di­nu vi­sus sub­ti­lius da­ly­kus?</strong></p> <p>– O ką va­din­ti kar­du? Skau­dži­ą­sias gy­ve­ni­mo pa­mo­kas? Vi­są mu­my­se glū­din­tį ir kart­kar­tė­mis pa­si­reiš­kian­tį blo­gį? Pa­gal gy­ve­ni­mo dės­nius tu­rė­tų bū­ti pu­siau­svy­ra. Pa­na­šiai gė­rio, pa­na­šiai blo­gio. Pa­na­šiai kar­do, pa­na­šiai gė­lės. Bet man rei­kia, kad kar­do bū­tų ko­kia 10 pro­cen­tų. O 90 pro­cen­tų gė­lės. Kad jaus­čiau­si kū­rė­ja.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Dain%C5%B3%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Dain%C5%B3%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg?itok=vWs2SxB0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Keliaujam.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Keliaujam.jpg?itok=PGN0Dkt8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Ki%C5%A1kiai%20miesto%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Ki%C5%A1kiai%20miesto%20%C5%A1vent%C4%97je.jpg?itok=bOaNK7xJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Komanda.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Komanda.jpg?itok=-fp2qwGc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Prie%20akmenuk%C5%B3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Prie%20akmenuk%C5%B3.jpg?itok=NXFLJazR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Spalvoti%20penktadieniai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Spalvoti%20penktadieniai.jpg?itok=PgX9JZoV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Stakli%C5%A1ki%C5%B3%20merginos.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Stakli%C5%A1ki%C5%B3%20merginos.jpg?itok=bVdHp1I2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Su%20Putin%C5%B3%20bendruomene.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Su%20Putin%C5%B3%20bendruomene.jpg?itok=urkrFj6f" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Su%20vyturiu.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Su%20vyturiu.jpg?itok=V7caKw7I" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Vasara.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Vasara.jpg?itok=tNiMc8Hy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/%C5%BEiedas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/%C5%BEiedas.jpg?itok=AfZvK4Nf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Skelbimas_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Skelbimas_0.jpg?itok=T-k61N-h" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-03/Kurti%20ir%20kurti_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-03/Kurti%20ir%20kurti_0.jpg?itok=Kvy0TG-O" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zi-ta-rei-pie-ne-pa-gal-gy-ve-ni-mo-des-nius-tu-re-tu-bu-ti-pu-siau-svy-ra-pa-na-siai-kar-do-pa-na&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2321&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="aGfa2rpSYxoIyVyjomvO4yQ2Nx1GPnt4LZgqsarxJPg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99964" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615567573"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rimutė</span> - 2021-03-12 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/99964#comment-99964" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99964#comment-99964" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kūrybiškas, mokantis vaikus …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kūrybiškas, mokantis vaikus įgyvendinti svajones, suteikiantis jiems saugumo kolektyvas. Iniciatyvi, suprantanti visus, nuoširdi vadovė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99964" token="6V9ee2VhGvQW54jtMyI-FxIbw4y5h-_CmouRoTz3Qbo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99869" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615561534"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skiriu 5</span> - 2021-03-12 - 17:05</p> </li> <a href="/comment/99869#comment-99869" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99869#comment-99869" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Skaitytojau, neišsirink…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Skaitytojau, neišsirink žodžių iš konteksto, perskaityk visą sakinį, tada suprasi, kas norima pasakyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99869" token="WA4GYBNUdM5uwiwnc6Wj2fkS-v9QdyqnOaVmG6G7dhY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99569" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615543546"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lygis kaip ant delno</span> - 2021-03-12 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/99569#comment-99569" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99569#comment-99569" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Koks vadovo lygis, jei jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Koks vadovo lygis, jei jis sako kad "įstaigos vardą gali garsinti ir ant skalbinių virvelės pakabinti marškinėliai su užrašu" ? Tokį vadovą reikia rimtai atestuoti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99569" token="T1cITe4AGHdrBYM9RTKUZVpR_t-BvNEo1-xtNXobdY4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99079" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615492823"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tėveliai</span> - 2021-03-11 - 22:00</p> </li> <a href="/comment/99079#comment-99079" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99079#comment-99079" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai džiaugiamės šiuo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai džiaugiamės šiuo darželiu ir jo bendruomene. Džiaugiamės, kad vadovė yra pastebėta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99079" token="FclUv8DMrWJrvbLorGpcdK4D4tfGHwpk0aIMWWi1WGo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99005" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615464850"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rita</span> - 2021-03-11 - 14:14</p> </li> <a href="/comment/99005#comment-99005" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99005#comment-99005" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na tikrai puiki vadovė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na tikrai puiki vadovė. Tikrai visų pirma sveika kolektyvo atmosferą. O kur dar visi keliami tikslai. Laimingi vaikučiai kurie lanko ši darželį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99005" token="1PxDXOn8XQPb87U_1I9m7jIaKqlaaerwygFr8QShh4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-98951" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615452002"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oho</span> - 2021-03-11 - 10:40</p> </li> <a href="/comment/98951#comment-98951" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/98951#comment-98951" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikra lituanistė: ...&quot;randu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikra lituanistė: ..."randu daug giliamintiškos, bet linksmos išminties"... :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=98951" token="C1fHXp_aTrhalTdFbQJrcQxPqUZykkYG1QRXdXwDZAA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-97997" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615372429"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o cia</span> - 2021-03-10 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/97997#comment-97997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/97997#comment-97997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne siukslyno vado zmona…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne siukslyno vado zmona nesamoniu prigalvojo '' judumo '' sededama</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=97997" token="OPtdavmmOuntAonyejzrThCR4JhNAvArEJa2Mrw3IiA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 Mar 2021 08:35:56 +0000 vyrredaktorius 2321 at https://www.alytausnaujienos.lt Lietuvos liberalus jaunimas: Prezidente, Jūs nuvylėte liberalią bendruomenę https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-liberalus-jaunimas-prezidente-jus-nuvylete-liberalia-bendruomene <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-03-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/25-13548" rel="bookmark"> Nr. <span> 25 (13548) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-03/photo_2302045.jpg?itok=O7gr_KIo" width="344" height="287" alt="Nauseda" title="Prezidentas Gitanas Nausėda. Roberto Dačkaus (Prezidento kanceliarija) nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Gerbiamas Lietuvos Respublikos Prezidente, </strong></p> <p>„Šiandien aš stoju į kunigo Toliato pusę pirmiausia todėl, kad stoju į jo pusę, kaip žmogaus pusę“, – tokiais žodžiais vakar Jūs išreiškėte paramą žmogui, kuris susidūrė su nepamatuotu visuomenės spaudimu, kuris kartais iš tiesų, buvo agresyvus ir žeminantis ne tik kunigą A. Toliatą, bet ir kitų krikščionių ar kitą tikėjimą išpažįstančių asmenų įsitikinimus.<br /> <br /> Yra svarbu ir teisinga, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas reaguoja į įvykius šalies viduje ir jos viešojoje erdvėje bei stoja ginti silpnuosius. Tačiau akivaizdu, kad šie paskutiniųjų savaičių įvykiai ir diskusijos viešojoje erdvėje nėra apibrėžtinos kaip „viešoji inkvizicija“ prieš kunigą Toliatą ir asmenis, kurie turi alternatyvią nuomonę lyčiai neutralios partnerystės įteisinimui ar Stambulo konvencijai. Pristatant situaciją taip, visiškai užmirštama ir iš šios skandalingos ir itin įtemptos situacijos visuomenėje dar stipriau engiama ir žeminama ir taip su dideliais iššūkiais susidurianti LGBT+ bendruomenė. Teigdami, kad yra persekiojama viena grupė, šiuo atveju, kunigai ir tikintieji, tik prisideda prie visuomenės skaldymo ir didesnių įtampų atsiradimo. Norime priminti, kad vis dėlto, kitoje pusėje, kuri palaiko tos pačios lyties partnerystę, Stambulo konvenciją, taip pat yra puolamų žmonių, jiems grasinama, atvirai skleidžiama neapykanta jų atžvilgiu. Kartais net ir didesnė, negu tiems, į kurių pusę Jūs stojote.</p> <p>Rinkiminės kampanijos metu, kai dar tik kandidatavote į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, minėjote, kad, jeigu būtų galimybė ir proga, įsisegtumėte vaivorykštės vėliavos ženklelį, taip išreikšdamas paramą šiai bendruomenei. Tada, kai tos paramos šiai bendruomenei reikia bene labiausiai mūsų valstybės istorijoje, Jūs nusprendėte būti ne tuo, kuris ieško vienybės, bet tuo, kuris įkalą dar didesnį pleištą mūsų visuomenėje pasirenkant tik vieną gintiną pusę ar bendruomenę. Tada jau nebesvarbu, kokio klausimo kontekste tai padaroma.<br /> <br /> Pasirinkote ne padėti ir užjausti visus Lietuvos piliečius, kurie patiria sunkumus dėl jų asmeninių savybių, pasirinkimų, bet išskirti vieną grupę kaip tuos, kurie patiria diskriminaciją ir spaudimą, kai tą patiria daug daugiau asmenų, negu Jūs parodėte savo pasisakymu. Šiandien, kaip niekada anksčiau, yra reikalingas Jūsų ryžtas ir drąsa išreiškiant paramą ne konkretiems asmenims, bet žmogiškumui plačiąja prasme, pasmerkiant patyčias ir nekultūringą, grubią ir žeminančią diskusijų kultūrą mūsų visuomenėje. Patyčių kultūra ir Jūsų įvardinta „viešoji inkvizicija“ nėra nusistačiusi tik prieš Bažnyčią – ji persekioja ir LGBT+ bei juos palaikančius asmenis. „Viešoji inkvizicija“ nėra vienos konkrečios pažiūrų asmenys. Tai yra visur slypintis pavojus mūsų visų viduje, baimė, pyktis, ir neapykanta, jausmas, kuris visada tūno visuomenėje ir tik laukia progos, kada šis gali rasti vienokią ar kitokią auką ir naudotis mūsų žmogiškais instinktais.</p> <p>Kai Jūs sakote, kad stojate į Toliato pusę, mes sakome, kad stojame ne į Tomo Vytauto Raskevičiaus ir LGBT+ bendruomenės pusę, bet tiek į tikinčiųjų, kurių įsitikinimai yra neadekvačiai pašiepiami viešojoje erdvėje, tiek į tų, kurie neturi galimybės savo meilės įprasminti teisine forma. Kritika ir laisvė reikšti savo nuomonę yra kiekvienos demokratinės valstybės pamatas. Nesutikimas nereiškia neapykantos ar asmens nurašymo – tik tai turi būti daroma pagarbioje formoje.</p> <p>Jūs į viešąją erdvę iškėlėte Gerovės Valstybės principą ir viziją, kuriuo turėtų vystytis mūsų šalis. Valstybėje, kurioje dirbtinai kuriamos įtampos ir rengiamos akcijos prieš asmenį, kuris vadovauja Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, dėl jo tapatybės ir toliau gilina skirtį tarp mūsų visų bei reikalauja ryžtingo Jūsų atsako ir parodymo, kad Gerovės valstybėje nėra vietos neapykantai. Tyla ir tolimesnis vienos grupės palaikymas šitos situacijos kontekste reikš, kad Jūsų Gerovės valstybės samprata yra partikuliaristinė ir diskriminacinė – Prezidente, būkite lyderiu, kuriuo Jus mato didžioji visuomenės dalis. Kitokiu atveju, liberali mūsų visuomenės dalis gaus nemalonų, bet aiškų signalą, kad Gerovės valstybėje vietos visiems nėra.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lietuvos-liberalus-jaunimas-prezidente-jus-nuvylete-liberalia-bendruomene&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2296&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hYlw5MwtfAUM5HTjkQw_IKxGM9qD5Ec6rqjiLWLuNTQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95377" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614957786"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-03-05 - 17:23</p> </li> <a href="/comment/95377#comment-95377" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95377#comment-95377" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Liberaliam lietuvos planetos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Liberaliam lietuvos planetos jaunimui,idomu kaip mylisi seksualines mazumos .Suprantu ,vyriskos lyties atstovai tai bent turi kuo pabadyt o slpnosios lyties atstoves kaip.Pirstu juk negali nes buna ilgi nagai .Lieka tik plastikiniai irankiai.Tai po to reikia rusiuot ta kas sudyla.Taip ir tersiam musu planeta ivairiomis atliekomis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95377" token="eJ_InOiKWfT03x8JQLh2Bh7PLRHLkuephrRY2NbzwuE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95351" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614943269"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cassandra</span> - 2021-03-05 - 13:21</p> </li> <a href="/comment/95351#comment-95351" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95351#comment-95351" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This would be a great time…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This would be a great time for a President to be good for his people and do some research about <a href="https://www.akronfencepros.com/">aluminum fence</a>.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95351" token="BaRCF6NYNuEv2NHFu5FBTs3wjELm4crrp-X1y3aBnVk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95203" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614871519"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Berniukas ir m…</span> - 2021-03-04 - 17:25</p> </li> <a href="/comment/95203#comment-95203" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95203#comment-95203" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai panieka kitokiems…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai panieka kitokiems sujaukia smegenis, net papraso sarkazmo jos neatpažįsta. Kai jūs homoseksualams siūlote nelįsti viešumon, viskas gerai, kai jums sarkastiškai pasiūloma nerašinėti - jau ne kas. Ačiū, kad leidote "gyventi, mylėti, valgyti", bet homoseksualūs žmonės yra šios visuomenės nariai, kažkieno vaikai bei anūkai ir jie nenori būti be pagrindo laikomi grėsme visuomei bei dėl to niekinami.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95203" token="Ym_iI-GQIndf77hNIOZbBKS7GA4ziWvQtKR8-LL-i7Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95202" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614870676"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algiui</span> - 2021-03-04 - 17:11</p> </li> <a href="/comment/95202#comment-95202" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95202#comment-95202" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl vaivorykštės vėliavnešių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl vaivorykštės vėliavnešių labai nesijaudinkit - įvairių tyrimų duomenimis, 5-7 proc., taip jūsų vadinamų, "normalių" šeimų pradėtų vaikelių yra homoseksualūs, t.y., gėjai ir lesbijietės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95202" token="kcVhWzlDjUhBqlHnAHNc4_MBNBYuMMR2AFcMoay1fLg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95198" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614868835"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-03-04 - 16:40</p> </li> <a href="/comment/95198#comment-95198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95198#comment-95198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O ka pasakys seksualines…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O ka pasakys seksualines mazumos del demografines padeties,,Juk tauta sensta.Kas nesios vaivorykstes spalvinga veliava ,jei nebus jaunu veidu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95198" token="WpwtutHqYTDsZLC97sPcpwgFsxzv_-kuxaiDxZVxk8c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95174" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614859026"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas ir …</span> - 2021-03-04 - 13:57</p> </li> <a href="/comment/95174#comment-95174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95174#comment-95174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar jau nusigyveno …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar jau nusigyveno naujienos , kad kelis kartus perspausdina tą patį straipsnį . O gal gaunate didelį spaudimą iš liberalų , o gal savininkai liberalai .Čia Alytus , o ne Vilnius .Čia nėra taip vadinamų ,,žvaigždžių ir žvaigždučių". O gal galvojate , kad perskaitę straipsnį alytiškiai puls smerkti prezidentą . Man regis gaunate atvirkštinį rezultatą . Liberalai maratoną nori bėgti kaip sprintą . Deja trasa per sunki . Berniuk ar mergaite , nors savo vardą bendratimi parašyki . Juk niekas nedraudžia gyventi , mylėti , valgyti , bet va daugintis jau patys tokią galimybę praradote . Kai neturite argumentų , tai siūlote nerašinėti . Atvirkščiai , kuo daugiau rašysime ir kalbėsime gal ir susikalbėsime .Vaizduojatės , kad 8 seime . tai jau galima per langus laipioti . ?Teks bėgti ilgą maratoną , labai ilgą kol susikalbėsime . Sėkmės bėgime ir kantrybės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95174" token="HzePgOaQ1ZZRdGvgkRQybwjNpTXJTVGQxSqaSqovl8g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95149" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614849946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>to tam &quot;ai&quot;</span> - 2021-03-04 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/95149#comment-95149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95149#comment-95149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Anatomija yra tik biologijos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Anatomija yra tik biologijos mokslo dalis, vaikeli, kaip ir zoologija ar botanika. Žmogus yra gyvūnas, bet skiriasi nuo kitų, kad yra homo sapiens. Organai panašūs ir veikia panašiai. O nereikia Raskevičiui išsidirbinėt, tai niekas jo ir nepuls. Yra Lietuvoje žinomų ir gerbiamų gėjų, kurie tiesiog gyvena ir nevaidina pasaulio bambos. Beje, Bernardinų (ir dar kai kuriose) bažnyčioje renkasi homoseksualų grupės, niekas jų neatstumia, bet jie patys kategoriškai atsiriboja nuo Raskevičiaus ir tos jo bendruomenės. Kažin kodėl? Nuvykit ten ir paklauskit, jei taip domitės. Manau, kad atsakymas jums nepatiktų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95149" token="pVZqw5YsTNYosSfLxz-Pe3GbHn-5Nezux4m_VcKdlJo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95143" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614846748"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algiui</span> - 2021-03-04 - 10:32</p> </li> <a href="/comment/95143#comment-95143" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95143#comment-95143" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėl jūsų prisipažįstamo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėl jūsų prisipažįstamo bukumo visiškai sutinku. Derėtų žinoti bent tiek, kad homoseksualūs žmonės vaikų nedaro. Ar tai nusikaltimas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95143" token="sjA33c6bKn2P2FhA8qlV9_NYocFf0Dh9hCwMdSNKeQc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614785527"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-03-03 - 17:32</p> </li> <a href="/comment/95067#comment-95067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95067#comment-95067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">liberalus jaunime , gal as…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>liberalus jaunime , gal as per bukas anatomijoj,bet nesuprantu per kuria vieta padaromi vaikai pilieciu priklausanciu seksualinems mazumoms</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95067" token="hZlTyR5MHP9zbFT-2zVddj4efAVA9E0OdRwsQNghQEc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95066" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614785292"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - 2021-03-03 - 17:28</p> </li> <a href="/comment/95066#comment-95066" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95066#comment-95066" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia su tais laisvalyčiais …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia su tais laisvalyčiais ,kaip sakydavo su žydais: žydas muša, žydas rėkia" Kaip matome per žinias pastoviai kliauzija tik konservų ir liberalų aktyvistai, jie ir nuogapilves demonstracijas eina, bet tik jie ir koliojasi! Šaunuoliai lenkai ir jų Banyčia, atstovaujanti daugumos nuomonę išmėtė į šiūkšles tą stambulo paleistuvybę! Gaila ,kad mūsų Bačkiai ir Grušai neatlieka savo šventos pareigos prieš Sadomą ir Gomorą ir už Sutartį su Vatikanu!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95066" token="5wzPLcRvCCxejge7a9N_PBvxnH8TcFNLWFm6DQVF5pk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614766689"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminui</span> - 2021-03-03 - 12:18</p> </li> <a href="/comment/95023#comment-95023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95023#comment-95023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakote, LGBT &quot;niekas neengia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakote, LGBT "niekas neengia"? O ką jus savo komentaru čia darote? Atsieit, galite būti, bet sėdėkite ir tylėkite. Nieko asmeniško, Gediminai, aš jūsų neengiu, galite būti, bet sėdėkite ir tylėkite, rašinėkite savo komentarus namie ant popierėlio ir neskelbkite viešai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95023" token="6uFePF4nEgIjV_T5_BTH-uw5i2YNeUAGSrX_Rxqs44M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95020" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614765999"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tam &quot;ai&quot;</span> - 2021-03-03 - 12:06</p> </li> <a href="/comment/95020#comment-95020" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95020#comment-95020" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai jūs blogai mokėtės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai jūs blogai mokėtės mokykloje, nes: pirma, organizmo kūno sandarą nagrinėjanti mokslo sritis yra anatomija, antra, jei suvoktumėt Konstitucijos tekstą, ten perskaitytumėt ne tik apie žodžio ir minties laisvę, bet ir prieš nesantaikos kurstymą. Prezidentas kaip tik tai daro, užtardamas Toljatą, bet nepastebėdamas lygiai taip pat puolamo(net su grasinimais fiziškai susidoroti) Raskevičiaus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95020" token="Ew809eizAsm_nnlbatlevjnAXj4Rvf9qPp8-ho1A8lE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95018" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614764872"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algi,</span> - 2021-03-03 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/95018#comment-95018" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95018#comment-95018" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ar galvojimas, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ar galvojimas, kad neleistina, nenormalu, neprimtina niekinti kitokius nei pats esi žmones, trukdo turėti vaikų?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95018" token="kpdjrQ7oZOE5VlxaMfWivMvpceuIiJUk-2lzhcCKlbc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-95014" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614761169"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ai</span> - 2021-03-03 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/95014#comment-95014" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/95014#comment-95014" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Stokite kur norite, palikite…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Stokite kur norite, palikite Prezidentui ir kitiems žmonėms spręsti, su kuo jie eina. Baikit čia tas savo pasakas. Pagal Konstituciją, visi turim teisę į nuomonę, bet savo nuomonės kitiems primest negalima. P.S. Šiaip tai manau, kad prastai mokykloje mokėtės biologiją, vaikeliai, jei nežinot, kam kuris organas reikalingas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=95014" token="SGdM2W8G_gLxn61kSfKaWNtOT8LPCpDF8n9kSonYmEY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-94942" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614697384"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GEROVES VALSTYBE</span> - 2021-03-02 - 17:03</p> </li> <a href="/comment/94942#comment-94942" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/94942#comment-94942" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">SUKURTA VISKAS GERA IR GRAZU</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>SUKURTA VISKAS GERA IR GRAZU</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=94942" token="QFj56o4lNQp8Wrr-mOyeq6TfkWObxNlOHvi16ON6ylk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-94931" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614688748"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - 2021-03-02 - 14:39</p> </li> <a href="/comment/94931#comment-94931" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/94931#comment-94931" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar Alytaus naujienos tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar Alytaus naujienos tik moka perspausdinti iš kitų laikraščių . Praktiškai visur sorošiniai .Jie liberalūs pūkuotukai , jie geručiai , visi tik ir nori juos nuskriausti .Savo meilę įteisinę lovoje ir žmonės nelenda ir nežiūri ką jūs ten išdarinėjate .Lgbt niekas neengia , nepersekioja , kolei jūs patys nepradėjote savęs kišti per visas įmanomas skyles .Gyvenkite (negaliu rašyti dauginkitės) , bet nedrumskite vandens. Savo ženkliukus nešiokite į sveikatą , bet atiduokite vaikams vaivorykštę . Negražu iš vaikų atimti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=94931" token="xIKX7HfMGmRJ3v7uU8AT-Hio1Ra0jnifwxVg9LhKLdw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-94930" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614687441"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ALGIS</span> - 2021-03-02 - 14:17</p> </li> <a href="/comment/94930#comment-94930" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/94930#comment-94930" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">liberalus jaunime, jei jusu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>liberalus jaunime, jei jusu tevas ir motina butu taip galvoje tai sito straipsnio ir jusu nebutu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=94930" token="MakSalZAXYybXI7HD_Ecfsaf3OdCUNQWosXsV4snoKI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 02 Mar 2021 11:37:42 +0000 vyrredaktorius 2296 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los mo­ki­nių pa­sie­ki­mai džiu­gi­na https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-jau-nu-ju-che-mi-ku-mo-kyk-los-mo-ki-niu-pa-sie-ki-mai-dziu-gi-na <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-02-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/17-13540" rel="bookmark"> Nr. <span> 17 (13540) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-02/Gimnazijos%20laboratorijoje.jpg?itok=2WsTn8MU" width="344" height="287" alt="Chemikai" title="Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos mokiniai Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos laboratorijoje." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šių me­tų re­zul­ta­tas la­bai džiu­gus – net de­šimt jau­nų­jų mies­to che­mi­kų pa­kvies­ti į tre­čią res­pub­li­ki­nį eta­pą, ku­ria­me nuo­to­li­niu bū­du at­liks ne tik te­ori­nes, bet ir eks­pe­ri­men­ti­nes už­duo­tis. Iš de­šim­ties pa­kvies­tų mo­ki­nių, de­vy­ni mo­ko­si AJChM jau ne pir­mus me­tus.</p> <p>Res­pub­li­ki­nia­me eta­pe da­ly­vaus net 5 dvy­lik­to­kai: Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tės Ga­bi­ja Ser­ge­je­vai­tė ir Do­vi­lė Škar­nu­ly­tė bei Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai Be­nas Skrip­kiū­nas, Au­gus­tas Kris­tu­tis ir Eval­das Lu­gaus­kas, ku­rio re­zul­ta­tas mies­te bu­vo ge­riau­sias iš šio pen­ke­tu­ko.</p> <p>Pa­kvies­ti du vai­ki­nai vie­nuo­lik­to­kai: ge­riau­sią re­zul­ta­tą tarp vie­nuo­lik­to­kų mies­te pel­nęs Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Do­mi­ny­kas Ka­zo­čiū­nas ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Ma­tas Biels­kas, ku­ris AJChM mo­kė­si dve­jus me­tus, bet šie­met jau ne­lan­ko jos už­si­ė­mi­mų.</p> <p>Ir jau­niau­si res­pub­li­ki­nio eta­po da­ly­viai – trys de­šim­to­kai. Ge­riau­siai mies­te iš de­šim­to­kų pa­si­ro­dęs, su­rin­kęs 70 taš­kų iš ga­li­mų 100, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ki­nys Jo­nas Ži­lins­kas ir dvi ant­ros vie­tos lai­mė­to­jos Emi­li­ja Vaikš­no­rai­tė iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos bei Eva Šli­kai­tė iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos.</p> <p>Pa­kvies­tų­jų skai­čius su­da­ro 50 pro­cen­tų nuo vi­so be­si­mo­kan­čių­jų mo­kyk­lė­lė­je. Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­la pra­dė­jo nau­ju for­ma­tu: kei­tė­si mo­ki­nių skai­čius nuo pen­kias­de­šim­ties iki aš­tuo­nio­li­kos, ug­dy­mo pro­gra­mos pa­reng­tos pa­gal Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dų pro­gra­mų tu­ri­nį. Mo­ki­niai pa­si­ry­žo siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se.</p> <p>AJChM nuo rug­sė­jo dir­ba tik dvi mo­ky­to­jos. Šie­met pra­dė­jo dirb­ti Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja San­dra Le­o­na­vi­čie­nė, ji su en­tu­ziaz­mu ir jau­nat­viš­ka ener­gi­ja va­do­vau­ja jau­nes­nių­jų 9–10 kla­sių mo­ki­nių sek­ci­jai.</p> <p>Vy­res­niuo­sius tre­ni­ruo­ja Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė Ja­nė Liut­kie­nė. Ne­ma­žai šiems mo­ki­niams pa­siek­ti gra­žaus re­zul­ta­to pa­dė­jo ir anks­čiau AJChM dir­bu­sios mo­ky­to­jos Al­vy­ra Ge­le­žaus­kie­nė, Eri­ka Ma­kaus­kie­nė bei jų da­ly­ko mo­ky­to­jos gim­na­zi­jo­se.</p> <p>Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, AJChM už­si­ė­mi­mai jau nuo spa­lio vyks­ta per nuo­to­lį. Nors jau­nie­ji che­mi­kai la­bai pa­si­il­go re­a­lios la­bo­ra­to­ri­jos, vi­zi­tų pas moks­li­nin­kus ir stu­den­tus aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, ryž­to siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų res­pub­li­ki­nia­me eta­pe ne­pra­ra­do.</p> <p>Ak­ty­viai dir­ba spręs­da­mi už­da­vi­nius, ana­li­zuo­da­mi su­dė­tin­gus uni­ver­si­te­to I–II kur­so che­mi­jos spe­cia­ly­bės ba­ka­lau­ro pro­gra­mų te­ori­nius klau­si­mus, dirb­da­mi vir­tu­a­lio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se.</p> <p>Lin­ki­me sėk­mės gau­siam in­te­lek­tu­a­laus Aly­taus jau­ni­mo bū­riui Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos res­pub­li­ki­nia­me eta­pe, ku­ris vyks jau va­sa­rį.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>„A.N“. inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/Gimnazijos%20laboratorijoje_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/Gimnazijos%20laboratorijoje_0.jpg?itok=YKW2SuZW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/VU%20laboratorijoje.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/VU%20laboratorijoje.jpg?itok=FfNt8UBN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-jau-nu-ju-che-mi-ku-mo-kyk-los-mo-ki-niu-pa-sie-ki-mai-dziu-gi-na&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2240&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qH2ilIA_01I2GM9mlKWjAGIUH4OnW-yplPftnu6D4Sg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-123441" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618374672"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nwfsej</span> - 2021-04-14 - 07:31</p> </li> <a href="/comment/123441#comment-123441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/123441#comment-123441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tiddbj - furosemide 100mg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tiddbj - <a href="http://nexesomeprazole.com">furosemide 100mg</a> Rosrqp kgnqdw</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=123441" token="nPph_mtZtSeFcFugUJbV5LGJNTYYQ3tdBqSoLWhtsUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618201878"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rnzylg</span> - 2021-04-12 - 07:31</p> </li> <a href="/comment/122067#comment-122067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122067#comment-122067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bwdzhk - do math homework…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bwdzhk - <a href="https://writeessaym.com">do math homework</a> Fxsglo elqtln</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122067" token="RKPEgqLwDGoI9TaMrzueT-eJ6TtCWDHh_8kZRHpLs_M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-120875" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618087575"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nxhygq</span> - 2021-04-10 - 23:46</p> </li> <a href="/comment/120875#comment-120875" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/120875#comment-120875" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Havzjz - sildenafilo Tgfibp…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Havzjz - <a href="http://sildenafilgg.com/">sildenafilo</a> Tgfibp vvtkgu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=120875" token="IAPa_-Au56sZz8pdw7q82rHlAfYfPF9r6-kXhojLYoA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-119395" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617975204"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Eoorae</span> - 2021-04-09 - 16:33</p> </li> <a href="/comment/119395#comment-119395" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/119395#comment-119395" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Groera - term paper Yfthhg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Groera - <a href="https://essaypepe.com">term paper</a> Yfthhg aczgla</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=119395" token="91xqCkAHsLgTqJUMKuOAlG09db4fOvTENzfCkHSc3nM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-118077" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617818152"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Htxhip</span> - 2021-04-07 - 20:55</p> </li> <a href="/comment/118077#comment-118077" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/118077#comment-118077" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dvfrld - can i buy generic…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dvfrld - <a href="https://finasteridesr.com/">can i buy generic propecia treated.com</a> Eahlxs zgaavv</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=118077" token="CMTvuQVJXcGYsnWUoDGKgZix5vz7UoxoxTK3e8V2Z4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-116716" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617673424"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gkzdsl</span> - 2021-04-06 - 04:43</p> </li> <a href="/comment/116716#comment-116716" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/116716#comment-116716" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yyittb - viagra price…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yyittb - <a href="https://viagrafran.com/">viagra price london</a> Wqiail lyamdq</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=116716" token="sGkGZCrvMsC2lwGorRn2TtTQhHAQlEADAa4Hb17RCgY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-115519" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617588208"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qumsoz</span> - 2021-04-05 - 05:03</p> </li> <a href="/comment/115519#comment-115519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/115519#comment-115519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jhszle - propecia online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jhszle - <a href="https://finasteridesr.com/">propecia online cheap</a> Nwdzym gtkwou</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=115519" token="LQ8WwTXLvgi7x_BHOBkICZtozaHH6ICqmpWWF2am6lo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-111726" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1617192588"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Wtaarz</span> - 2021-03-31 - 15:09</p> </li> <a href="/comment/111726#comment-111726" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/111726#comment-111726" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pqruwj - dissertation and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pqruwj - <a href="https://essaywritingfm.com">dissertation and thesis writing</a> Zvultx hcmkrj</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=111726" token="451hkdk3I7O0tjNM-INrSVpJedARz8RPwJuCH0fZ5z4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-108126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616892431"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hutaia</span> - 2021-03-28 - 02:47</p> </li> <a href="/comment/108126#comment-108126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/108126#comment-108126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Joujlv - amoxicillin for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Joujlv - <a href="http://amoxrxp.com/">amoxicillin for uti</a> Owlokp maygar</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=108126" token="q2qD9ftzsXKJ57Ys9WxAyADFit9jL_eIU5FoIf0Gi3s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-106829" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616721642"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Brnbuf</span> - 2021-03-26 - 03:20</p> </li> <a href="/comment/106829#comment-106829" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/106829#comment-106829" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vrbkwb - furosemide online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vrbkwb - <a href="http://furosempi.com/">furosemide online</a> Knotds jdanza</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=106829" token="ISzKu14FMGLDrWuPmytdLCa9Zjt-iEMs6564h-mrCdc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-105571" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616651708"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vpgcdw</span> - 2021-03-25 - 07:55</p> </li> <a href="/comment/105571#comment-105571" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/105571#comment-105571" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Wuocpr - cialis livraison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Wuocpr - <a href="http://cialisfra.com/">cialis livraison rapide</a> Ojgsbr imlwao</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=105571" token="7a1CpUUJeLiiJQwCnmyVj627H_fQ5injAjQZ7EqKl3U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-104379" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1616568238"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Smetna</span> - 2021-03-24 - 08:43</p> </li> <a href="/comment/104379#comment-104379" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/104379#comment-104379" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jdivor - ivermectin 9mg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jdivor - <a href="http://geivermectin.com/">ivermectin 9mg</a> Shyspc fqdqoq</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=104379" token="bFlLGUAjbvtkk5KEEvV4BlcBY4wq2rAQntr402BHliI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-102503" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615997643"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Atbnsh</span> - 2021-03-17 - 18:14</p> </li> <a href="/comment/102503#comment-102503" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/102503#comment-102503" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jfnych - http://virviaga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jfnych - <a href="http://virviaga.com/">http://virviaga.com/</a> viagra soft tabs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=102503" token="U0rtXES1V5oJU8gz-AHSQeq9h1xv36QWsSSj_JMA6U4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615546075"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qxbvww</span> - 2021-03-12 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/99649#comment-99649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99649#comment-99649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cheap tadalafil - tadalafil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cheap tadalafil - <a href="http://xtadalafilp.com/">tadalafil 5mg daily</a> tadalafil online pharmacy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99649" token="OO92V5A4ezDD8Rpd0Xp62qEMX8CMxlKuarHKP4c1T-k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-96166" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615104890"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Stfocp</span> - 2021-03-07 - 10:14</p> </li> <a href="/comment/96166#comment-96166" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/96166#comment-96166" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">finasteride for hair loss -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>finasteride for hair loss - <a href="http://finasteridepls.com/">http://finasteridepls.com/</a> propecia photo results</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=96166" token="Bsd6TZB7sgn5au0FmuQUJ9w8msZnR5rMDxLX49hQwfk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-94214" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1614316296"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Holyky</span> - 2021-02-26 - 07:11</p> </li> <a href="/comment/94214#comment-94214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/94214#comment-94214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil cost - generic…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil cost - <a href="http://tadstrong.com/">generic tadalafil at walmart</a> tadalafil generic date</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=94214" token="K4YmfKHigsZrS1wsTr2DkUygSv3p6whOdg9_jilbKFE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-88560" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1612873506"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ankita Tiwari </span> - 2021-02-09 - 14:25</p> </li> <a href="/comment/88560#comment-88560" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/88560#comment-88560" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">BARABAZAR ESCORTS BARABAZAR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPEDNENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPENDENT ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE FEMALE ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES AND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDIAN MASSAG PARLOUR SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS CENTER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NAKED PICTURE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS HOME SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN HOTEL ROOM PORN</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN NIGHT STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS MOBILE NUMBER AND RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS PERSONAL CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SEX VIDEOS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS STAND IN NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">PARK STREET KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAPEST CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FOREIGN ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">LOW COST ESCORTS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SHEMALE ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICEIN IN ULTADANGA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">GIRLS ESCORT SERVICE OF KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER IN KOLKATA SOBHABAZAR</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BENGALI ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST ESCORT GIRLS CONTACT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BUSTY INDIAN HOUSEWIFES ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL KOLKATA PH NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE SHYAM BAZAE CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH PROFILE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOTEL AVAILABLE ESCORT SERVICE AT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA FOR TOUR BANKOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS ACRICCS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT CCTV VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL FUCK VIDEO</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE CHEEP RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT AGENCY</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP CALL GIRLSIN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICENEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS NEAR ME</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT JOB IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH CLASS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MALE ESCORT JOB</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE JO DESCRIPTION IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NUMBER KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL JOB VACANCIES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL HAYYAT REGENCY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT REAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXYGIRLS CONTACT NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA LOCAL CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL CONTACT NUMBRT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL AREA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE GIRLSFOE SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">DIRECT CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS PHOTO KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL LARKI</a> </p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata Vip Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata High profile Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata College Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata independent model Escorts</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata gallery Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata cheep Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata call girls number Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata high profile escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air hostress escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata five star escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata housewife escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata boudhi escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>independent escorts kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata escort agency</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong> kolkata bengali girls escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata incall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata outcall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata hotel escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata local escorts service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>housewife escort service in kolkata</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>sexy call girls kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air port escort service</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata model agency escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escort in Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escorts Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/about-me.html"><strong>Female Escort Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/service.html"><strong>kolkata model girls </strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/gallery.html"><strong>high class kolkata escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rates.html"><strong>kolkata vip escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/contact-me.html"><strong>high profife escort service kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet call girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html"><strong>airport Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge call girls</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html"><strong>em by pass Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Call Girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol indepndent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat independent Escort</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girl Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali independent call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali model call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort agency</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur independent escorts escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort agency</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girl</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCOTRTS SERVIC KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDET ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FOREIGN ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDEN FOREIGN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT FOREIGN SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY MODEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">cALLL GIRL kolkata</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY CALL GIRLS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">TOP ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEST KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER OF CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">PHONE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE PHONE NUMBER ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">MOBILE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=88560" token="jKuxlkPX612gdPkZ2Q3-eDeoR86wgO5YKIMTNOXyXjM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-88559" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1612873462"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kolkata Indepe…</span> - 2021-02-09 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/88559#comment-88559" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/88559#comment-88559" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">BIDHAN NAGAR ESCORT SERVICE…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENTESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCOR SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRL</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=88559" token="OlwAEniUuiFpbldc5CfTgzzR5qmRxrN717W_bkh1tdo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-88557" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1612873423"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kolkata Call Girl</span> - 2021-02-09 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/88557#comment-88557" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/88557#comment-88557" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DHARMATALA ESCORTS…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRL</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=88557" token="vgUv5j2AioM3dJ28sYSmtgsepuFYivkXQkHxpqQLT7E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 09 Feb 2021 07:28:37 +0000 vyrredaktorius 2240 at https://www.alytausnaujienos.lt CO­VID-19 val­dy­mo re­a­li­jos: ko­dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pi­ni­gi­nės li­ko tuš­tes­nės nei ko­le­gų ki­tuo­se mies­tuo­se? https://www.alytausnaujienos.lt/co-vid-19-val-dy-mo-re-li-jos-ko-del-aly-taus-svie-ti-mo-istai-gu-va-do-vu-pi-ni-gi-nes-li-ko-tus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-01-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13532" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13532) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/Saulei%20z-011.jpg?itok=5X-5G3GY" width="344" height="287" alt="Pinigai karantinas" title="Nors Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ru­de­nį krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl jiems pri­klau­san­čių prie­dų sky­ri­mo, ta­čiau jiems bu­vo at­sa­ky­ta, kad iki me­tų ga­lo, tai yra, kol pa­aiš­kės fi­nan­si­nė biu­dže­to si­tu­a­ci­ja, to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Pa­ro­do sa­vi­val­dy­bių po­žiū­rį į švie­ti­mo va­do­vus“</h2> <p>Rug­sė­jį švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius krei­pė­si į me­rus, ra­gin­da­mas skir­ti prie­mo­kas mo­kyk­lų va­do­vams už iš­au­gu­sį dar­bo krū­vį dėl ko­ro­na­vi­ru­so val­dy­mo.</p> <p>„Mo­kyk­lų va­do­vų dar­bo krū­vis tik­rai yra iš­au­gęs, nes jie vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­si įgy­ven­din­ti ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mus ir re­ko­men­da­ci­jas, su­val­dant srau­tus, iš­lai­kant at­stu­mą, or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą ir ki­tus veiks­mus, bū­ti­nus už­tik­rin­ti mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų sau­gu­mą ir švie­ti­mo sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą“, – bu­vo tei­gia­ma mi­nist­ro raš­te.</p> <p>Me­rų pra­šy­ta įver­tin­ti mo­kyk­lų va­do­vų pa­stan­gas ir skir­ti jiems prie­mo­ką už pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį, ku­ri ga­li siek­ti iki 30 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.</p> <p>Nors Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ru­de­nį krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl jiems pri­klau­san­čių prie­dų sky­ri­mo, ta­čiau jiems bu­vo at­sa­ky­ta, kad iki me­tų ga­lo, tai yra, kol pa­aiš­kės fi­nan­si­nė biu­dže­to si­tu­a­ci­ja, to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Bet me­tų pa­bai­ga švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių ir­gi ne­pra­džiu­gi­no – at­skai­čius mo­kes­čius, jie ga­vo 170 eu­rų vien­kar­ti­nę pre­mi­ją, ku­rią dar rei­kė­tų pa­da­ly­ti iš ke­tu­rių šių moks­lo me­tų mė­ne­sių.</p> <p>„Aly­tiš­kiai švie­ti­mo va­do­vai tik­rai tu­ri tei­sę jaus­tis nu­skriaus­ti. Prie­dai už CO­VID-19 si­tu­a­ci­jos val­dy­mą la­bai ge­rai pa­ro­dė sa­vi­val­dy­bių po­žiū­rį į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus, o Aly­tus šia­me kon­teks­te at­ro­do pras­tai“, – sa­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta An­dri­jaus­kie­nė.</p> <h2>„Pre­mi­ja Aly­tu­je skir­ta to­kia, ko­kią lei­do biu­dže­to fi­nan­si­nės ga­li­my­bės“</h2> <p>Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė J.An­dri­jaus­kie­nė, di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­si­žvel­gė į mi­nist­ro ra­gi­ni­mą ir sky­rė nuo 10 iki 30 pro­cen­tų prie­dus, kai ku­rios, pa­vyz­džiui, Rad­vi­liš­kio, sta­bi­lią prie­mo­ką mo­kė­jo net iki ka­len­do­ri­nių me­tų ga­lo.</p> <p>Pa­na­šiai nu­spren­dė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: nuo spa­lio vi­du­rio švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams mo­ka­mas 30 pro­cen­tų dy­džio prie­das prie pa­rei­gi­nės al­gos, o pa­va­duo­to­jams – su­mi­nis 35 pro­cen­tų dy­džio prie­das. Šiuos prie­dus bu­vo nu­spręs­ta mo­kė­ti iki me­tų pa­bai­gos kas mė­ne­sį.</p> <p>Be­je, Lie­tu­vo­je yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rios sky­rė mak­si­ma­lius 30 pro­cen­tų prie­dus ir nu­sta­tė mak­si­ma­lų va­do­vų al­gos ko­e­fi­cien­tą. Dėl pas­ta­ro­jo Aly­taus švie­ti­mo va­do­vai taip pat krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau su­lau­kė ne­igia­mo at­sa­ky­mo.</p> <p>Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ru­de­nį va­do­vai tik­rai krei­pė­si dėl prie­dų, ta­čiau, drau­ge su mies­to va­do­vais, bu­vo nu­spręs­ta prie klau­si­mo grįž­ti me­tų pa­bai­go­je.</p> <p>„Vi­si su­pran­ta­me, kad si­tu­a­ci­ja dėl vi­ru­so pli­ti­mo ir ka­ran­ti­no yra pro­ble­mi­nė, dar­bo švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pa­dau­gė­jo. To­dėl už la­bai ge­rą dar­bą ir pa­rei­gų at­li­ki­mą, tai yra pa­siek­tus re­zul­ta­tus, va­do­vams ir bu­vo skir­ta pre­mi­ja. O ko­dėl ji bū­tent to­kio dy­džio? Pre­mi­jos dy­dį ap­spren­dė fi­nan­si­nės biu­dže­to ga­li­my­bės, to­kią su­mą pa­siū­lė Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Jei pi­ni­gų Švie­ti­mo pro­gra­mo­je bū­tų li­kę dau­giau, pre­mi­ja, ži­no­ma, bū­tų pa­siū­ly­ta di­des­nė“, – sa­ko V.Va­lū­nas.</p> <p>Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, kad Aly­taus švie­ti­mo va­do­vams ne­skir­tas ir mak­si­ma­lus pa­rei­gi­nės al­gos dy­dis (pa­gal va­di­na­mą­sias „ša­ku­tes“), nors to bu­vo pra­šo­ma, o dar­bo dėl pan­de­mi­jos pa­dau­gė­jo, V.Va­lū­nas pri­mi­nė, kad, no­rint skir­ti vi­siems švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jams bent ga­li­mą at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kį, mies­to biu­dže­te rei­kė­tų ras­ti 1 mi­li­jo­ną 400 tūks­tan­čių eu­rų. Šios su­mos yra pra­šo­ma 2021 me­tų biu­dže­te.</p> <p>Pa­klaus­tas, ar jam ži­no­ma ki­tų sa­vi­val­dy­bių si­tu­a­ci­ja, kur, ne­pai­sant taip pat sun­kiai ren­ka­mo biu­dže­to, ran­da­ma ga­li­my­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams mo­kė­ti ir prie­dus, ir pa­gal mak­si­ma­lų ko­e­fi­cien­tą ap­skai­čiuo­tą pa­rei­gi­nę al­gą, V.Va­lū­nas pa­ti­ki­no, kad jis ga­li ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją tik Aly­tu­je bei tai, ko­dėl mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je pri­ima­mi vie­no­kie ar ki­to­kie spren­di­mai.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/Saulei%20z-011_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/Saulei%20z-011_0.jpg?itok=YedFAPCd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/co-vid-19-val-dy-mo-re-li-jos-ko-del-aly-taus-svie-ti-mo-istai-gu-va-do-vu-pi-ni-gi-nes-li-ko-tus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2183&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FjeZHMinN65KvMv35XoLzxnsnKZga7sh4KMzDYIDTZ4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-83758" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611591531"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rebecca Moses</span> - 2021-01-25 - 18:18</p> </li> <a href="/comment/83758#comment-83758" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/83758#comment-83758" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Când l-am găsit pe Dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: <a href="https://wealthylovespell.blogspot.com">https://wealthylovespell.blogspot.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=83758" token="ODBY9TY8R3vgNV_9rKXSnlBS6iqBFmA20643B7qZ8fM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82410" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611216490"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gal?</span> - 2021-01-21 - 10:08</p> </li> <a href="/comment/82410#comment-82410" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82410#comment-82410" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal gali pavardyt, prie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal gali pavardyt, prie kurių politikų valdžioje galėtų proveržis įvykt? Kodėl ir pusės tarybos kadencijos nesimato iš valdančių ir oponuojančių veiksmų planų, kurie būtų į proveržį orentuoti,</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82410" token="oDn9KkGo4ZtSePImZThzTsvnWj2TC-XPvxMvAgNMLQ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82280" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611177697"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - 2021-01-20 - 23:21</p> </li> <a href="/comment/82280#comment-82280" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82280#comment-82280" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką išsirinkom į valdžią, tą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką išsirinkom į valdžią, tą ir srebiam. Pakol kėdėse sėdės Cesiuliai ir Šukevičienės Alytuje proveržio nesulauksim.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82280" token="pAJl7koSgVvstIl-ysluSoAYHito-_53apkbJ8RBdtU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82208" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611154803"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pilietis</span> - 2021-01-20 - 17:00</p> </li> <a href="/comment/82208#comment-82208" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82208#comment-82208" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O koks jūs manot tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O koks jūs manot tas mokyklos vadovo atlyginimas? Kiek žinau dėl atlyginimų dydžių ir jaunų vadovų mokyklose neatsiranda nes atsakomybiu krūva o alga kaip mokytojo su pilnu krūviu ir dar kadencijos įvestos :-)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82208" token="AUDvHN3B2-6wwvPZEmXndcZIUbKDZH5sYnrm0YA9GrY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-82129" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611137950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>O </span> - 2021-01-20 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/82129#comment-82129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/82129#comment-82129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kazi ar mokytojai visi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kazi ar mokytojai visi saziningi ar rodo tas pajamas kurias is mokinuku uzsidirba na gal dabar kitaip tai mano nuomone</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=82129" token="n7dvRD4SwsndOQm762ekrVTUT5wOHNHqvBMK-hWYS7g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81905" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611076253"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Agnė</span> - 2021-01-19 - 19:10</p> </li> <a href="/comment/81905#comment-81905" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81905#comment-81905" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Svarbu, kad mero patarėjams…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Svarbu, kad mero patarėjams užtenka premijoms.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81905" token="nSv-tpUmLq0uUGamIapw3nKB8WjuhC_t44dAwec8NfY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81820" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611053235"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>neturi</span> - 2021-01-19 - 12:47</p> </li> <a href="/comment/81820#comment-81820" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81820#comment-81820" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neturi ką rimčiau rašinėt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neturi ką rimčiau rašinėt Alytuj apie savivaldą. Apart, kad ir ponams direktoriams trūksta? Nėr rimtesnių problemų, apart kaip ponai likučių nepasidalija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81820" token="9e85J_S5PzWp4Kn6wn5lr2bEMfKIpbk2ie-PyPWCX6k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81798" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611048156"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yra dar</span> - 2021-01-19 - 11:22</p> </li> <a href="/comment/81798#comment-81798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81798#comment-81798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiti pasidarę švietimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiti pasidarę švietimo reformas ir mokyklų išlaiko tiek, kiek finansinės galimybės leidžia. O Alytuj gudresni, per partijas pedagogų branduoliai vyrauja.. Mokyklas vos ne per partijas pasidaliję.. Ir pasirodo, kad ir čia trūksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81798" token="aVTE5K18OsSlSbpOXQop0HfLASsngHMH_mNzV7okI98"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81794" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611047185"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakykit</span> - 2021-01-19 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/81794#comment-81794" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81794#comment-81794" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakykit, ar savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakykit, ar savivaldybės sistemoj yra tokių, kuriems viskas gerai ir visko užtenka? Nes taryboj erzinas, per partijas viduj ir nepatenkinti. Dabar net mokyklų vadovai kaip ir nepatenkinti? Kurių atlyginimai lyg ir nemaži?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81794" token="amY7UkdBIVLjruFSvFMWEm-_DYdNbezdx9ctK3YISIY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81793" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1611047162"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kas iš tikrųjų…</span> - 2021-01-19 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/81793#comment-81793" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81793#comment-81793" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O dabar parašykit straipsnį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O dabar parašykit straipsnį kaip Valūnas, ar tie "nuskriausti" mokyklų direktoriai pradangino darbuotojų atlyginimų didinimui skirtą tikslinę Vyriausybės dotaciją</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81793" token="6Ba-EYUoiAsE3gwXMiVFdFNy--Bk21COhv8WQMVCFs0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 19 Jan 2021 07:25:22 +0000 vyrredaktorius 2183 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė: „Jeigu gali padaryti geriau, tai ir daryk” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-sv-be-ne-dik-gim-na-zi-jos-di-rek-re-lo-re-ta-ser-nie-ne-jeigu-gali-padaryti-geriau-tai-ir <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-01-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/5-13528" rel="bookmark"> Nr. <span> 5 (13528) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-01/IMG_0769.JPG?itok=tQkEIuMi" width="344" height="287" alt=" Lo­re­ta Šer­nie­nė" title="Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė: „Ma­tau pras­mę to, ką da­rau, re­a­li­zuo­ju sa­ve veik­lo­se. Ma­no cha­rak­te­riui rei­kia po­ky­čių ir skir­tin­gos veik­los, o sėk­mė sly­pi ma­no die­no­tvarkėje.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaip Jums se­kė­si mo­kyk­lo­je?</strong></p> <p>– Mo­kyk­lo­je se­kė­si la­bai ge­rai. Bu­vau iš tų mo­ki­nių, ku­rie vi­sa­da ra­do ką veik­ti. Tuo­met dar bu­vo pen­kia­ba­lė sis­te­ma, tu­rė­jau be­veik tik pen­ke­tu­kus. Bet aš daug dir­bau, mo­kiau­si. Aiš­ku, ne vis­kas bu­vo leng­va, kaip ir mums vi­siems. Vė­les­nė­se kla­sė­se rei­kė­jo pa­sė­dė­ti ir nak­ti­mis, kad įro­dy­čiau sau – aš ga­liu. Ir aš nu­ga­lė­da­vau. Įveik­da­vau sun­ku­mus bet ko­kiais bū­dais. To­dėl mo­kyk­li­nius me­tus at­si­me­nu šil­tai, švie­siai, su mei­le sa­vo mo­kyk­lai.</p> <p><strong>– Koks da­ly­kas mo­kyk­lo­je Jums pa­ti­ko la­biau­siai?</strong></p> <p>– Ru­sų kal­ba, nes tu­rė­jau ste­buk­lin­gą mo­ky­to­ją. Ir lie­tu­vių bei pran­cū­zų kal­bos. Ap­skri­tai, kal­bos bu­vo ma­no sil­pny­bė. Tai bu­vo tos pa­mo­kos, ku­rio­mis aš mė­ga­vau­si. Ir jų mo­ky­to­jos bu­vo nuo Die­vo. Tur­būt to­dėl ir ta­pau kal­bos mo­ky­to­ja.</p> <p><strong>– Apie ko­kią pro­fe­si­ją sva­jo­jo­te vai­kys­tė­je?</strong></p> <p>– Iki aš­tun­tos kla­sės sva­jo­jau bū­ti gy­dy­to­ja, nes la­bai pa­ti­ko bal­ti cha­la­tai. At­ro­dė taip šva­ru, gra­žu. Bet po kiek lai­ko dėl tam tik­rų da­ly­kų nu­spren­džiau tap­ti mo­ky­to­ja. Mes daž­nai žais­da­vo­me kie­muo­se mo­kyk­las. Man la­bai pa­tik­da­vo bū­ti mo­ky­to­ja. Bū­da­ma de­šim­to­kė įsto­jau į tuo­me­čio Pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to ne­aki­vaiz­di­nę gru­pę. Sva­jo­nė tap­ti mo­ky­to­ja vir­to re­a­ly­be.</p> <p><strong>– Ko­kia bu­vo pir­ma mo­kyk­la, ku­rio­je dir­bo­te?</strong></p> <p>– Pir­ma mo­kyk­la, ku­rio­je dir­bau, bu­vo Aly­taus mo­kyk­la-in­ter­na­tas, da­bar­ti­nė Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ja. Pri­si­mi­ni­mai ir gra­žūs, ir sun­kūs, nes dir­bau su vai­ku­čiais, ku­rie gy­ve­no ten. Bet vai­kai bu­vo nuo­sta­būs. Su vi­so­kiais vai­kais di­džiau­sias ma­lo­nu­mas dirb­ti, nes vai­kų blo­gų ne­bū­na. At­ski­rais at­ve­jais bū­na ne­tin­ka­mi jų po­el­giai, bet jie ir yra vai­kai, ku­rie dar tik mo­ko­si ir elg­tis, ir gy­ven­ti tei­sin­gai. Ir jūs pa­tys ne­bi­jo­ki­te, kai ne­pa­vyks­ta kas. Te­bū­nie tai pa­mo­ka, iš ku­rios pa­si­mo­ky­si­te ir su­pra­si­te, kad ki­tą kar­tą pa­si­elg­si­te vi­siš­kai ki­taip.</p> <p><strong>– Ko­kio da­ly­ko mo­ky­to­ja Jūs bu­vo­te?</strong></p> <p>– Bu­vau ru­sų kal­bos (kaip už­sie­nio kal­bos) mo­ky­to­ja. Esu da­bar­ti­nio jū­sų ru­sų kal­bos va­do­vė­lio ben­dra­au­to­rė.</p> <p><strong>– Koks po­el­gis pa­kei­tė Jū­sų gy­ve­ni­mą?</strong></p> <p>– Tai bu­vo la­bai se­niai, dar ne­gal­vo­jau apie mo­kyk­los va­do­vo po­zi­ci­ją. Vie­ną kar­tą po­kal­by­je su žmo­gu­mi iš­gir­dau jo bal­se abe­jo­nę ma­no kom­pe­ten­ci­ja. To pa­ka­ko, ir aš nu­spren­džiau įro­dy­ti sau ir ki­tiems, kad ga­liu. Ma­no va­rik­lis už­si­kū­rė, pra­dė­jau kur­ti mo­ko­mą­sias prie­mo­nes vai­kams. Ta­da iš­drį­sau ra­šy­ti sa­vo in­di­vi­du­a­lias pro­gra­mas, iš­drį­sau pa­ra­šy­ti pir­mą va­do­vė­lį, ku­rį pa­ra­šiau ran­ka, par­ke­riu. Tai bu­vo prieš 20 me­tų. Kaip ma­to­te, ne vi­sa­da mo­ty­vuo­ti ga­li tik ge­ras žo­dis ar pa­ska­ti­ni­mas.</p> <p><strong>– Ar bū­da­ma ma­ža sva­jo­jo­te tap­ti ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­re? </strong></p> <p>– Ne, bū­da­ma ma­ža sva­jo­jau tap­ti gy­dy­to­ja, bet vie­ną kar­tą bu­vau bai­sios trau­mos liu­di­nin­kė, nuo ta­da pra­dė­jau ieš­ko­ti sa­vo ki­to pa­šau­ki­mo. Po kiek lai­ko su­si­do­mė­jau pe­da­go­gi­ka ir ta­pau ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja. Man la­bai pa­ti­ko dirb­ti su vai­kais. Mo­ky­to­jo dar­bas toks svar­bus, kad mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bės klys­ti, be­veik kaip gy­dy­to­jai.</p> <p><strong>– Kas Jus įkvė­pė tap­ti di­rek­to­re?</strong></p> <p>– Dirb­da­ma daug me­tų mo­ky­to­ja pra­dė­jau kur­ti vi­zi­ją apie mo­kyk­lą, tru­pu­tį ki­to­kią nei to­ji, kur aš dir­bau. No­ras iš­ban­dy­ti sa­ve ir su­kur­ti to­kią mo­kyk­lą, į ku­rią no­riai ei­tų ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai, į ku­rią sa­vo vai­kus no­rė­tų leis­ti tė­ve­liai – tai di­džiau­sias įkvė­pi­mas. Da­bar aš esu ke­ly­je į to­kios mo­kyk­los kū­ri­mą.</p> <p><strong>– Kas pa­dė­jo įgy­ven­din­ti Jū­sų tiks­lus?</strong></p> <p>– La­bai daug pa­dė­jo žmo­nės, ku­rie bu­vo ar­ti ma­nęs. Jie pa­lai­kė sie­kiant tų tiks­lų. Jei ar­ti­mie­ji ne­pa­lai­ko ir na­mie ne­tu­ri ge­rų są­ly­gų dirb­ti, tiks­lus pa­siek­ti žy­miai su­dė­tin­giau. Taip pat pa­dė­da­vo ko­le­gos dar­be, ku­rie pa­lai­kė ma­no idė­jas. Dar vie­nas da­ly­kas – cha­rak­te­ris ir ži­no­ji­mas, kad di­de­liu dar­bu ga­li pa­siek­ti tai, ko trokš­ti. Jei įma­no­ma pa­da­ry­ti ge­riau, tai ir da­ryk.</p> <p><strong>– Ar mėgs­ta­te sa­vo dar­bą? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Mėgs­tu sa­vo dar­bą, nes jis yra la­bai įdo­mus ir pra­smin­gas. Įdo­mus, nes tu nė vie­nos die­nos to­kios pa­čios ne­tu­ri – at­ei­ni į dar­bą ir ne­ži­nai, kas ta­vęs lau­kia. Ma­tau pras­mę to, ką da­rau, re­a­li­zuo­ju sa­ve veik­lo­se. Ma­no cha­rak­te­riui rei­kia po­ky­čių ir skir­tin­gos veik­los, o sėk­mė sly­pi ma­no die­no­tvarkėje.</p> <p><strong>– Ar da­bar dar iš­ky­la sun­ku­mų dir­bant di­rek­to­rės dar­bą, ar jau esa­te įgu­du­si vi­siš­kai, kad jau vis­kas kaip per svies­tą ei­na­si?</strong></p> <p>– Tik­rai pro­ble­mų dar yra, jų yra kiek­vie­ną die­ną. Tai gal net­gi ne pro­ble­mos, o tie­siog klau­si­mai, ku­riuos rei­kia spręs­ti. O įgu­di­mo kuo dau­giau tu­ri, tuo di­des­nė at­sa­ko­my­bė sle­gia pe­čius. Kaip ir jums tur­būt – kuo dau­giau ži­no­te, tuo la­biau bi­jo­te su­klys­ti. Aš ir­gi toks žmo­gus kaip jūs, ir kiek­vie­ną die­ną su­si­du­riu vis su ki­tais klau­si­mais, į ku­riuos at­sa­ky­mo iš kar­to ne­tu­riu, rei­kia svars­ty­ti, da­ry­ti, kreip­tis pa­gal­bos į spe­cia­lis­tus. Ap­link sa­ve esu su­kū­ru­si pui­kią ko­man­dą, ku­ri man la­bai pa­de­da. As­me­ni­nė pa­tir­tis taip pat au­ga, bet vi­sa­ži­nė to­li gra­žu ne­su.</p> <p><strong>– Ko­kią sal­džią sil­pny­bę tu­ri­te?</strong></p> <p>– Tie­sio­gi­ne pras­me tu­riu sil­pny­bę šim­ta­la­piui, o per­kel­ti­ne pras­me – kny­goms ir ke­lio­nėms.</p> <p><strong>– Ko­kią kny­gą skai­to­te šiuo me­tu? Ap­skri­tai, ko­kia li­te­ra­tū­ra Jums pa­tin­ka?</strong></p> <p>– Da­bar skai­tau Ru­dolp­ho W. Giu­lia­ni’o kny­gą „Ly­de­ris“. Ši kny­ga įdo­mi man kaip va­do­vui, ir šiaip jo­je yra daug ge­rų min­čių. Skai­tau su pieš­tu­ku. Ap­skri­tai mėgs­tu skai­ty­ti ir įdo­mias vie­tas pa­si­brauk­ti. Mo­kyk­lo­je la­bai daug te­ko skai­ty­ti, o ka­dan­gi li­te­ra­tū­ra man pa­tin­ka, tai per­skai­čiu­si esu dau­gy­bę lie­tu­vių ra­šy­to­jų kū­ri­nių: Juo­zo Bal­tu­šio, Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės, Mai­ro­nio, Pau­liaus Šir­vio, Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir ki­tų. Taip pat mė­gau ru­sų au­to­rius: Le­vą Tols­to­jų, Fio­do­rą Dos­to­jev­skį, An­to­ną Če­cho­vą, Iva­ną Tur­ge­ne­vą, Bo­ri­są Pa­ster­na­ką. Vi­sus kū­ri­nius skai­čiau ru­sų kal­ba. My­liu pran­cū­zų kal­bą, jos mo­kiau­si mo­kyk­lo­je. Pran­cū­ziš­kai esu per­skai­čiu­si Ho­no­re de Bal­za­co kū­ri­nių. Skai­ty­mas pa­dė­jo mo­ky­tis kal­bų ir pra­plė­tė pa­sau­lio pa­ži­ni­mą.</p> <p><strong>– Kur to­liau­siai esa­te nu­ke­lia­vu­si?</strong></p> <p>– To­liau­siai, ko ge­ro, bū­tų To­li­mie­ji Ry­tai.</p> <p><strong>– Ar Jums te­ko vai­ruo­ti mo­to­cik­lą? </strong></p> <p>– Man pa­čiai ne­te­ko vai­ruo­ti mo­to­cik­lo, bet te­ko ke­lis kar­tus juo va­žiuo­ti.</p> <p><strong>– Ar mėgs­ta­te ga­min­ti?</strong></p> <p>– Ne. Au­gi­nau tris sū­nus, ku­rie mė­go pa­val­gy­ti, tad rei­kė­da­vo ga­min­ti daž­nai ir daug. Tas pro­ce­sas ėmė virs­ti dar­bu. Ga­mi­nu, nes rei­kia ga­min­ti, bet tai nė­ra ma­no po­mė­gis.</p> <p><strong>– Koks Jū­sų mėgs­ta­miau­sias pa­tie­ka­las?</strong></p> <p>– Ma­no mėgs­ta­miau­sias pa­tie­ka­las – kep­tas kar­pis.</p> <p><strong>– Ar mo­ka­te čiuo­ži­nė­ti pa­čiū­žo­mis?</strong></p> <p>– Kai bu­vau to­kia kaip jūs, tai bu­vo mėgs­ta­miau­sia veik­la žie­mą. Le­do čiuo­žyk­los ma­no vai­kys­tė­je bu­vo be­veik prie kiek­vie­nos mo­kyk­los. Tai mo­kyk­lų aikš­te­lės žie­mą tap­da­vo čiuo­žyk­lo­mis. Daug vai­kų po pa­mo­kų su pa­čiū­žo­mis rink­da­vo­si čiuo­ži­nė­ti. Aš bu­vau ne iš­im­tis.</p> <p><strong>– Ar tu­ri­te au­gin­ti­nį? Jei taip, ko­kį?</strong></p> <p>– Taip, tu­riu šu­niu­ką, ku­ris yra me­džiok­li­nis. Jo var­das Ar­tas – la­bai gra­žus, la­bai mie­las. Ne­su pir­ma­sis žmo­gus prie jo, bet la­bai jį my­liu ir jis ma­ne pri­ima kaip sa­vo šei­mi­nin­kę.</p> <p><strong>– Ko­kia Jū­sų mėgs­ta­miau­sia spal­va?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad mė­ly­na. Šiaip man pa­tin­ka spal­vos, jos su­tei­kia gy­vy­bės. Ypač da­bar, kai mo­kyk­la tuš­čia. Sten­giuo­si ne­liū­dė­ti. Juk rei­kia sa­ve pa­stū­mė­ti į prie­kį, ko­le­goms stip­ry­bės su­teik­ti. Ta­da ryš­kios spal­vos pa­de­da – ir ap­ran­go­je, ir ap­lin­ko­je, ir vi­sur ki­tur. Vie­nin­te­lis bū­das iš­gy­ven­ti sun­kius lai­kus – kuo ge­riau iš­nau­do­ti lai­min­gas die­nas. O die­na lai­min­ges­nė, kai ji spal­vin­ges­nė.</p> <p><strong>– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te penk­to­kams nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si me­tu?</strong></p> <p>– Penk­to­kams lin­kiu iš­tver­mės ir kan­try­bės, nes jie yra tie gyv­si­dab­riai ir gry­nuo­liai, ku­rie su­ėjo į mū­sų mo­kyk­lą. Man bu­vo bai­su, kai jus rei­kė­jo iš­leis­ti į nuo­to­lį. Bet ma­tau, kad jūs pui­kiai su tuo su­si­tvar­ko­te. Ne­pa­mes­ki­te ti­kė­ji­mo, bū­ki­te iš­tver­min­gi, nes li­ko jau vi­sai ne­daug. Ne­pa­mes­ki­te no­ro kur­ti, bū­ti pa­čiais ge­riau­siais, įdo­miau­siais žmo­nė­mis. Ne­pa­mirš­ki­te, ko­kios gim­na­zi­jos mo­ki­niai esa­te. Lin­kiu, kad kiek­vie­nas tu­rė­tu­mė­te sva­jo­nę. Kuo ji at­ro­do la­biau ne­įgy­ven­di­na­ma, tuo yra ge­res­nė.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">In­ter­viu už­ra­šė Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos jau­nie­ji žur­na­lis­tai</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/DON_0271.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/DON_0271.JPG?itok=x_TCXkj6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/IMG_0769_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/IMG_0769_0.JPG?itok=51kxPw3H" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/IMG_9953%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/IMG_9953%201.jpg?itok=PlAbI_wq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/IMG-3ec81a07cd337effa9516322687e8df5-V.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/IMG-3ec81a07cd337effa9516322687e8df5-V.jpg?itok=IWhV3V01" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/pirmas%20kursas.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/pirmas%20kursas.png?itok=8Thqrd4p" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-01/pirma%20klase.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-01/pirma%20klase.png?itok=7oGhmxqG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-sv-be-ne-dik-gim-na-zi-jos-di-rek-re-lo-re-ta-ser-nie-ne-jeigu-gali-padaryti-geriau-tai-ir&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2161&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GUPqUBLcat2cPzfkGiGCjzvK1z_AJPAFR82pi0-Rjas"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-100836" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615806493"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hitwoli</span> - 2021-03-15 - 13:08</p> </li> <a href="/comment/100836#comment-100836" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/100836#comment-100836" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">[url=http://vslevitrav.com/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>[url=<a href="http://vslevitrav.com/]orderviagra">http://vslevitrav.com/]orderviagra</a> levitra[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=100836" token="yJTaMbm0AzIeiuebOSj6Bnq_VtLW1uWHKj5nppruoeI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-81226" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610895174"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Una</span> - 2021-01-17 - 16:52</p> </li> <a href="/comment/81226#comment-81226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/81226#comment-81226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vaizduoja kažin ką , o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vaizduoja kažin ką , o išsilavinimas tai labai menkas. Kur vadybos magistras ir kažkas panašaus? Nemaloni ši ponia, labai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=81226" token="VW1_t_HAkws8ILn74oxW7sSEwyelmuj9hrDntTrwftM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80383" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610644708"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Urtė</span> - 2021-01-14 - 19:18</p> </li> <a href="/comment/80383#comment-80383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80383#comment-80383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teko susitikti. Labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teko susitikti. Labai nemaloni ponia. Tikreiausiai vargas darbuotojams.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80383" token="lOAa-qjd9lJ2Bafz-8QpmxbU9QorxauVkcQNupvU-Ng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80114" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610565507"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>as</span> - 2021-01-13 - 21:18</p> </li> <a href="/comment/80114#comment-80114" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80114#comment-80114" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nieko gero sita direktore</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nieko gero sita direktore</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80114" token="1sppHd95N2jNx9OpcxvT9iBZBG0JVsZ6jMR6izI2-b8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-80098" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610560815"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>joo</span> - 2021-01-13 - 20:00</p> </li> <a href="/comment/80098#comment-80098" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/80098#comment-80098" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Valdžia gadina žmones. Kol…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Valdžia gadina žmones. Kol buvo tiesiog mokytoja, buvo puiki. Kai tapo direktore- atmosfera kolektyve neduok dieve.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=80098" token="oWnNYUFNusm8RuIGtxnzzULWnu4_D5zdHhmu3jUuv3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79981" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610526382"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>skaitytojas</span> - 2021-01-13 - 10:26</p> </li> <a href="/comment/79981#comment-79981" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79981#comment-79981" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiki mokyklos direktorė,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiki mokyklos direktorė, nestovinti vietoje ir galvojanti apie nuolatinį organizacijos progresą, tiesa tai patinka ne visiems ir tai matosi kai kuriuose komentaruose. Neabejoju, kad gimnazijai labai pasisekė turėti tokį vadovą. Absoliuti dauguma su Jumis ir linki visokeriopos sėkmės, o į mažumą nekreipkite dėmesio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79981" token="JzXddqhB3VC2-wG1GnyR8IL_W4nBJ74xp7F5lWVakYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79805" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610477978"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mokytoja</span> - 2021-01-12 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/79805#comment-79805" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79805#comment-79805" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Be galo stipri asmenybė ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Be galo stipri asmenybė ir puiki lyderė. Taip, dirbti reikia daug, ko gero daugiau negu kitoje mokykloje. Tačiau galimybė "nevirti savo sultyse" ir nuolatinis augimas yra tikrai ne kiekvienoje mokymo įstaigoje gaunami "bonusai".</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79805" token="3iKJZ5uFVeNi4jLKvB1ODoeXAQMg9FpOBvs6ltYVb1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79668" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610451072"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Inga</span> - 2021-01-12 - 13:31</p> </li> <a href="/comment/79668#comment-79668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79668#comment-79668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiki direktorė. Tik geras…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiki direktorė. Tik geras vadovas gali nuvesti gerais švietimo keliais.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79668" token="dWCuiGwrZQQJeMtYJR5TkbLxXaFWjOYxjim_o1D30a0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79651" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610449098"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Giedrė</span> - 2021-01-12 - 12:58</p> </li> <a href="/comment/79651#comment-79651" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79651#comment-79651" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū Direktorei, kad jos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū Direktorei, kad jos dėka mokykloje tobulėjame, siekiame ir jaučiame jos palaikymą. Jūs mums esate pavyzdys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79651" token="ft5pKSQQ4D4t9DVFrAWZB_uZQ-u8rnpvtI2jaBYLLU8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79644" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610447740"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laura</span> - 2021-01-12 - 12:35</p> </li> <a href="/comment/79644#comment-79644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79644#comment-79644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaurės Korėjoj tokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaurės Korėjoj tokių nedrįstų daryt...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79644" token="p_0Qz1aGLx7HoPED_V6uZBdHwnWj1PfRh8rBmF0Q-vY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79643" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610447648"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laura</span> - 2021-01-12 - 12:34</p> </li> <a href="/comment/79643#comment-79643" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79643#comment-79643" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip matyt iš kai kurių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip matyt iš kai kurių komentarų ir puiki ,,organizatorė”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79643" token="dpuDct2B1PgNfssyF8HbAI3yYFr99cqxGkLupSLptKA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79636" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610446154"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aistė</span> - 2021-01-12 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/79636#comment-79636" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79636#comment-79636" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiek teko susidurti, tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiek teko susidurti, tai tikrai nuostabi mokyklos Vadovė iš didžiosios raidės. Taip pat kaip ir asmenybė turinti daug inovatoriškų idėjų, kurias įgyvendina. Jeigu tik iškyla problemų jas sprendžia čia ir dabar. Suteikia daug įvairiausių galimybių mokiniams tobulėti, juos skatina siekti gerų rezultatų! Įvėpianti asmenybė bei sektinas pavyzdys - p. Loreta Šernienė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79636" token="W2f9AIS5KVi8oewf7yB1tLTFktwo39nKZB9lAnx5onY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79630" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610445158"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vida</span> - 2021-01-12 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/79630#comment-79630" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79630#comment-79630" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiki direktorė, turinti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiki direktorė, turinti daug idėjų ir pilna energijos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79630" token="wqp6M_qCX_R7wmqSIwXPe0YUhnvWjUZo99CvaAdiS-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79622" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610443421"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Žiema</span> - 2021-01-12 - 11:23</p> </li> <a href="/comment/79622#comment-79622" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79622#comment-79622" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mokyklos direktorius lemia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mokyklos direktorius lemia apie 20 proc. kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės. Tai rodo tiek Lietuvos aukščiausios audito institucijos, valstybės kontrolės, tiek tarptautiniai tyrimai.<br /> Šaunu, veržlus vadovas- atgyja visa mokyklos bendruomenė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79622" token="X0VKGLAlTx5grt_i6NjO1jRWkYkPts9_Z88dZhn-po4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79607" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610441068"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Loreta</span> - 2021-01-12 - 10:44</p> </li> <a href="/comment/79607#comment-79607" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79607#comment-79607" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laikas būtų nusileisti šiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laikas būtų nusileisti šiai direktorei ant žemės. Mokykloje vyrauja Šiaurės Korėjos sistema. Kodėl niekas nepasidomi šia problema.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79607" token="8JrkXIjfV6vjoUulhR9B9-xFTnaupJca56DhEPj_Ggk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79392" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610381099"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dovda 2</span> - 2021-01-11 - 18:04</p> </li> <a href="/comment/79392#comment-79392" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79392#comment-79392" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nereikia bijoti, bet dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nereikia bijoti, bet dėl šitos direktorės daugelis mokinių išeina iš šitos "prestižinės" mokyklos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79392" token="2uZQfqcft-sJLYw1eT1G7VijRXb_SS4BaW6GfOs9MWU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-79379" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610377393"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oi</span> - 2021-01-11 - 17:03</p> </li> <a href="/comment/79379#comment-79379" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/79379#comment-79379" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">,,prestižinės”mokyklos-,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>,,prestižinės”mokyklos-,,prestižinė”direktorė...-būtų juokinga,jei ne būtų graudu...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=79379" token="xovNE1olJTfkkPBZGb1iW59jzmRPVO2vlKSti2jRFFo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 11 Jan 2021 13:25:38 +0000 vyrredaktorius 2161 at https://www.alytausnaujienos.lt