Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/verslas lt Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne par­duo­da­ma vis dau­giau gy­ve­na­mų­jų būs­tų https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-mies-te-ir-ra-jo-ne-par-duo-da-ma-vis-dau-giau-gy-ve-na-mu-ju-bus-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11713347" rel="bookmark"> Nr. <span> 117(13347) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/namai%20Ritai.JPG?itok=Kb9Ku158" width="344" height="287" alt="Butai" title="Šie­met ypač su­ak­ty­vė­jo bu­tų par­da­vi­mas Aly­taus mies­te ir na­mų par­da­vi­mas Aly­taus ra­jo­ne.   Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį bu­tų rin­ka Aly­taus mies­te, o gy­ve­na­mų­jų na­mų Aly­taus ra­jo­ne yra ak­ty­viau­sia.</p> <p>Dau­giau bu­tų mies­te par­duo­ta tik 2007 me­tais. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie gy­ve­na­mų­jų na­mų rin­ką Aly­taus ra­jo­ne, kur par­da­vi­mas taip pat žen­kliai au­ga. Šie­met čia gy­ve­na­mų­jų na­mų par­duo­ta dau­giau­sia nuo 2006 me­tų.</p> <p> Ne­abe­jo­ja­ma, kad to­kias ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ten­den­ci­jas, spar­tų par­da­vi­mo au­gi­mą ne­ma­ža da­li­mi le­mia ben­dras vi­so re­gio­no eko­no­mi­kos au­gi­mas ir dėl ra­jo­no vys­ty­mo­si au­gan­ti būs­to pa­klau­sa bei pa­lan­kios są­ly­gos įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.</p> <p>Šie­met per tris ket­vir­čius Aly­taus mies­te par­duo­ta 564 bu­tai – 11 proc. dau­giau nei per­nai per de­vy­nis mė­ne­sius, kai bu­vo par­duo­ta 509 bu­tai.</p> <p>Pa­pras­tai pir­kė­jai bu­tus ren­ka­si se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, nes nau­jų dau­gia­bu­čių mies­te be­veik ne­sta­to­ma. Nau­jų bu­tų ga­li­ma įsi­gy­ti tik iš vieš­bu­čio re­konst­ruo­ta­me dau­gia­bu­ty­je San­tai­kos gat­vė­je – „San­tai­kos slė­ny­je“ ar­ba mies­to cen­tre sta­to­ma­me ke­tu­rių aukš­tų na­me, ku­ria­me su­pro­jek­tuo­ti sep­ty­ni bu­tai.</p> <p>„Di­džiau­sią pa­klau­są tu­ri 2–3 kam­ba­rių bu­tai, nors la­bai per­ka­mi ir 1 kam­ba­rio bu­tai. Pir­kė­jai 1–2 kam­ba­rių bu­tų daž­niau­siai ieš­ko pir­muo­se aukš­tuo­se. 1 kam­ba­rio bu­tą ga­li­ma nu­pirk­ti už 15–25 tūkst. eu­rų, 2 kam­ba­rių – už 20–35 tūkst. eu­rų, 3 kam­ba­rių – už 25–40 tūkst. eu­rų.</p> <p>Tai vi­du­ti­nės kai­nos, jos pri­klau­so nuo bu­to būk­lės, vie­tos, ku­ria­me mik­ro­ra­jo­ne yra na­mas. Ta­čiau bu­tų pir­ki­mo ten­den­ci­ja yra ta, kad per­ka­ma, kas pa­siū­lo­ma, o pa­siū­la mi­ni­ma­li“, – pa­sa­ko­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros CA­PI­TAL Aly­taus biu­ro va­do­vas Ne­ri­jus Čap­li­kas.</p> <p>Aly­taus ra­jo­ne per tą pa­tį lai­ko­tar­pį par­duo­ta vos 34 bu­tai, o per pra­ėju­sių me­tų de­vy­nis mė­ne­sius nau­ji sa­vi­nin­kai ra­jo­ne įsi­gi­jo 19 bu­tų.</p> <p>Ta­čiau ra­jo­ne kur kas ak­ty­ves­nė in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų rin­ka – čia per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius sa­vi­nin­kus jau pa­kei­tė 155 na­mai, ar­ba net 40 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį, kai bu­vo par­duo­ta 111 gy­ve­na­mų­jų na­mų.</p> <p>Anot N.Čap­li­ko, pir­kė­jai na­mus ap­link Aly­tų daž­niau­siai per­ka maž­daug 20 ki­lo­met­rų at­stu­mu. Ka­dan­gi so­dy­bų pa­siū­la ne­ma­ža, pir­miau­sia ieš­ko gra­žio­se vie­to­se prie miš­ke­lio, van­dens tel­ki­nių, la­bai svar­bu, kad bū­tų ge­ras pri­va­žia­vi­mas, kuo ma­žiau žvyr­ke­lio.</p> <p>So­dy­bas ap­link Aly­tų ren­ka­si ne tik Dzū­ki­jos gy­ven­to­jai, čia kaip ant­rus na­mus per­ka vis dau­giau Kau­no ir Vil­niaus gy­ven­to­jų.</p> <p>So­dy­bų kai­nos svy­ruo­ja nuo ke­lio­li­kos iki ke­lias­de­šimt ar šim­tų tūks­tan­čių eu­rų.</p> <p>Aly­taus mies­te na­mų rin­ka per 2019 me­tus be­veik ne­pa­ki­to – šie­met ir per­nai per tris ket­vir­čius par­duo­ta po maž­daug 50 na­mų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/namai%20Ritai_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-903-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/namai%20Ritai_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2782"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571290378"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ypač</span> - Ket, 2019-17-10 - 08:32</p> </li> <a href="/comment/2782#comment-2782" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2782#comment-2782" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ypač pabrangs po padangų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ypač pabrangs po padangų gaisro.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2782" token="p9odsIgKWZj922MXms_qjnUt4AY0hyHA4Pk9iNhU3AU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2769"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571168893"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - Ant, 2019-15-10 - 22:48</p> </li> <a href="/comment/2769#comment-2769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2769#comment-2769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kosminem kainom rusisko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kosminem kainom rusisko remonto butus pardavineja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2769" token="qm2YCVliNzn4vI9Pxl5BJd-XWe-YmqKbFdUG02-7qdw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2768"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571153451"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Melas</span> - Ant, 2019-15-10 - 18:30</p> </li> <a href="/comment/2768#comment-2768" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2768#comment-2768" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vis daugiau skelbimų dedama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vis daugiau skelbimų dedama užsienio lietuvių FB grupėse, kai pažiūriu kainas Alytuje plaukai šiaušiasi užsienyje galima pigiau nupirkti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2768" token="5FhVtsrLqv327RxYRuZ1kxKJYywutTwcivgcxVDtNzo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2766"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571148859"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>...</span> - Ant, 2019-15-10 - 17:14</p> </li> <a href="/comment/2766#comment-2766" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2766#comment-2766" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kodel skelbimuose mazai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kodel skelbimuose mazai matau pasiulimu... tie kur pise ar visa alga neskaiciuoju</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2766" token="_XI6yuFcMvr3Dp6CIQ-gVD4jwXm48Kv3tqFtRJXxYr8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2765"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571147351"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ant, 2019-15-10 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/2765#comment-2765" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2765#comment-2765" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Per šiuos metus Druskininkai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Per šiuos metus Druskininkai, Birštonas, Varėna per savivaldos projektus į regionus pritraukė beveik jų metinio biudžeto dydžio es paramos. Bet, kad pasiekt akivaizdų gyventojų didėjimą, vis tiek nesijaučia. Alytaus mieste atviras merdėjimas per šių valdžioje negebėjimus dirbt per es paramos projektus. Nesugeba patys, bet nepraleis sugebančių. Ir be šansų prie jų. Nes jie nugrimzdę grimzda žemyn. Pradėję nuo likučių erzintis dėl žemių, pastatų, dabar sėlina iš biudžeto atseit sportui atsiriekt apie 0,5 milijono eurų. Reiškia vėl intrigos, kombinacijos kaip kitų rankom padaryt. Blogiausia ir taryba kaip bejėgiai...Tad, kad butų daugiau atsiranda - reiškia neišlaiko jų... Bėga į kaimus kur pigiau, arba emigruoja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2765" token="XNoiVcWID8Hkvf5c4Jph38SrLJxQHFrHNdRvFYSFxDI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2764"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571139884"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kurmis</span> - Ant, 2019-15-10 - 14:44</p> </li> <a href="/comment/2764#comment-2764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2764#comment-2764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man īdomu kur dingo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man īdomu kur dingo gyventojai kad tiek butų laisvų. Ćia labiau tikėtina melas ir dar kartą melas , juk naujų namų tai nestato.Tai ką išeina kad visi išmirė.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2764" token="MyLSHDvaaVr1MAipGp1-g4EcUmYiQ5P60AXUFQDUc80"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2762"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1571123900"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keisti</span> - Ant, 2019-15-10 - 10:18</p> </li> <a href="/comment/2762#comment-2762" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2762#comment-2762" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keisti Alytaus miestas per…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keisti Alytaus miestas per valdymą. Jei per paskutinį pusmetį Druskininkai, Birštonas, Varėna veržliai vysto projektus per es paramą, kad ekonomiškai stiprint regionus ir padėt žmonėms išgyvent, Alytuj priešingai. Nuo kadencijos pradžios link žemių ir pastatų likučių kaip nuvairuot. Saviskundinėjimai ir grimzdimas į savityrimus. Esmėj dėl mažėjančių likučių erxelynės kam išlikt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2762" token="fKfu4UxyGTk58IDbKuuiLeiSEL6FzV-1cczN3QrIsrY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=903&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LR0lhMgpLt0js91EY68AIwlDuQk26WzvyFp6AL5v8SE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Oct 2019 06:41:45 +0000 vyrredaktorius 903 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip įkraunami telefonai dingus elektrai https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-ikraunami-telefonai-dingus-elektrai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11713347" rel="bookmark"> Nr. <span> 117(13347) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/telefonai-1.jpg?itok=I0VH-A_T" width="344" height="287" alt="telefonas" title="Šiomis dienomis įkrautas telefonas yra svarbu – o ar žinote, kaip jį įkrauti dingus elektrai?" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Greita, paprasta, patogu</h3> <p>Mobilaus telefono įkrovimas be elektros tiekimo namuose yra labai realus, lengvai įgyvendinamas ir kiekvienam pasiekiamas dalykas. Dėka šiuolaikinių technologijų, įkrovą į savo telefono bateriją galime „pasisavinti“ iš įvairiausių vietų. O čia trys populiariausi ir patogiausi būdai:</p> <h3><a name="_b81cfpswa1ge" id="_b81cfpswa1ge"></a> Išorinė baterija</h3> <p>Ar teko girdėti apie tokį prietaisą „power bank“? Lietuviškai šis prietaisas vadinamas „išorine baterija“ ir kas tai – lengvai galima suprasti iš pavadinimo. <a href="https://www.senukai.lt/c/elektronikos-prekes/tv-audio-video-telefonai/telefonai-ismanieji-laikrodziai-apple-parduotuve/telefonai/mobilieji-telefonai/5ntmobilieji-telefonai/5nt">Telefonai</a> dažniausiai turi 1500–3000 mAh talpos baterijas, o ką tik minėtos išorinės baterijos gali pasiūlyti net 5000–10000 mAh talpą. Tai reiškia, kad su viena, pilnai įkrauta, išorine baterija galėsite įkrauti savo telefoną 2–4 kartus. Tik nepamirškite įkrauti power bank‘o dar prieš dingstant elektros tiekimui namuose!</p> <h3><a name="_i0y38rq5wv3r" id="_i0y38rq5wv3r"></a> Nešiojamas kompiuteris</h3> <p>Kaip jau žinote, nešiojami kompiuteriai taip pat turi baterijas. Žmonės netgi dažnai įkrauna telefonus kompiuteriu, tačiau pamiršta, kad kompiuteryje išsaugoma energija gali būti perteikiama į telefoną bet kada.</p> <p>Nešiojamų kompiuterių baterijų talpos taip pat yra didelės, todėl išmaniuosius telefonus įkrauti tikrai nebus sudėtinga. Tačiau, kaip ir naudojant išorinę bateriją, nešiojamas kompiuteris irgi turi būti įkrautas – bent jau dalinai.</p> <h3><a name="_sbw5jve9znad" id="_sbw5jve9znad"></a> Automobilis</h3> <p><img alt="Telefonas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8a430223-e3c4-419e-8876-3649c172076f" height="315" src="/sites/default/files/inline-images/2-telefonai.jpg" width="472" class="align-left" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Automobilyje įkrauti telefoną galite bet kada – svarbu, kad automobilio akumuliatorius nebūtų išsikrovęs, o jį įkrauti galima tiesiog užvedus variklį. Taigi, tai puikus būdas įkrauti telefono bateriją neturint išorinės baterijos arba išsikrovus kompiuteriui. Tačiau, nepamirškite krovimo metu, retkarčiais užvesti automobilio variklį, kad akumuliatorius neišsikrautų.</p> <h3>Geriausias sprendimas – išorinė baterija</h3> <p>Jeigu dar nenaudojate išorinės baterijos, rekomenduojame ją įsigyti kiek galima greičiau – šiomis dienomis power bank‘ai nėra brangūs, bet labai naudingi ne tik dingus elektros tiekimui, bet ir keliaujant. Siūlome apsilankyti internetinėje parduotuvėje <a href="https://www.senukai.lt/">Senukai.lt</a> – čia siūlomi įvairių rūšių telefonai ir jų priedai tikrai patenkins jūsų poreikius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/2-telefonai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-895-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/2-telefonai.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/telefonai-1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-895-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/telefonai-1_0.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=895&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RxgcuFRHUE29IffTPSUv0h6oNUmpUfdpoV83ShKl46s"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Oct 2019 06:23:17 +0000 vyrredaktorius 895 at https://www.alytausnaujienos.lt To­bu­lė­jan­čiai „Ali­tai” – ver­tin­gos Ita­li­jos vy­no eks­per­tų įžval­gos https://www.alytausnaujienos.lt/bu-le-jan-ciai-ali-tai-ver-tin-gos-ita-li-jos-vy-no-eks-tu-izval-gos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/116-13346" rel="bookmark"> Nr. <span> 116 (13346) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-10/Pasak%20%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20gamybos%20vadovo%20Algirdo%20Ragelio%2C%20u%C5%BEmegzti%20ry%C5%A1ius%20su%20visame%20pasaulyje%20pripa%C5%BEintais%20vyno%20guru%20paskatino%20noras%20tobul%C4%97ti.jpg?itok=vf4MsPoc" width="344" height="287" alt="Alita" title="Pa­sak „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, už­megz­ti ry­šius su vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tais vy­no gu­ru pa­ska­ti­no no­ras to­bu­lė­ti.  Martyno Rudzinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ben­dra­dar­biau­ti su Ita­li­jos vy­no ga­my­bos kon­sul­ta­vi­mo ben­dro­ve „Giot­to Con­sul­ting“ lie­tu­viš­ko­ji „Ali­ta“ ėmė pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį. Šiuo me­tu ita­lų ben­dro­vė vy­no ver­sle skai­čiuo­ja jau dau­giau nei de­šim­ties me­tų pa­tir­tį, kon­sul­tuo­ja vyn­da­rius dau­giau nei de­šim­ty­je vals­ty­bių.</p> <p>Pa­sak „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, už­megz­ti ry­šius su vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tais vy­no gu­ru pa­ska­ti­no no­ras to­bu­lė­ti, per­pras­ti nau­jau­sius pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas. Be to, lie­tu­viai už­si­brė­žė su­kur­ti nau­jų, pa­sau­li­nes gė­ri­mų ten­den­ci­jas at­spin­din­čių pro­duk­tų.</p> <p>„Dėl iš­skir­ti­nės kom­pe­ten­ci­jos ir aukš­tų re­zul­ta­tų šian­dien mū­sų part­ne­riais ta­pu­sią kon­sul­ta­vi­mo ben­dro­vę ge­rai ži­no ko­ne kiek­vie­nas vyn­da­rys. Ita­li­jo­je vy­nų spe­cia­lis­tai, va­di­na­mi eno­lo­gais, yra bai­gę spe­cia­lias eno­lo­gi­jos stu­di­jas, ku­rių pro­gra­mos yra su­da­ry­tos re­mian­tis il­ga­me­tė­mis Ita­li­jos ir vi­so pa­sau­lio vy­no ga­my­bos tra­di­ci­jo­mis. Eu­ro­po­je tik 5 uni­ver­si­te­tai ga­li pa­siū­ly­ti to­kias stu­di­jas. Lie­tu­vo­je to­kių eks­per­tų, tei­kian­čių kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas ga­my­bos įmo­nėms, de­ja, nė­ra. To­dėl ši ga­li­my­bė pa­si­sem­ti ži­nių iš pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų vy­no ži­no­vų mums ypač ver­tin­ga – šiais lai­kais, kai tech­no­lo­gi­jos taip grei­tai to­bu­lė­ja, mo­ky­tis pri­va­lu nuo­la­tos“, – tei­gia A.Ra­ge­lis. </p> <p>„Giot­to Con­sul­ting“ eks­per­tai sa­ko, kad jiems šis ben­dra­dar­bia­vi­mas su­tei­kė ver­tin­gų ži­nių apie Lie­tu­vą ir vi­są Šiau­rės Eu­ro­pos re­gio­ną.</p> <p>„Pir­ma­sis ap­si­lan­ky­mas „Ali­tos“ ga­myk­lo­je mums bu­vo tik­ra staig­me­na: ne­gal­vo­jo­me, kad Lie­tu­vo­je, ku­ri Eu­ro­po­je gar­sė­ja ki­to­kiais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, yra toks stam­bus pu­to­jan­čių vy­nų ga­min­to­jas. Ne ma­žiau nu­ste­bi­no ir „Ali­tos“ pu­to­jan­čių vy­nų įvai­ro­vė: nors ga­my­bos mas­tai di­de­li, kar­tu sie­kia­ma pri­si­tai­ky­ti ir pa­ten­kin­ti skir­tin­gus var­to­to­jų sko­nius“, – dės­to di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tis „Giot­to Con­sul­ting“ at­sto­vau­jan­tis vy­no ga­my­bos kon­sul­tan­tas Mat­tia Ca­les­so. </p> <h3> Pa­to­bu­lė­jo vi­sa­pu­siš­kai</h3> <p>Sėk­min­gai už­gi­mu­sį ben­dra­dar­bia­vi­mą su ita­lais „Ali­ta“ sky­rė į du eta­pus: įsi­klau­sę į kon­sul­tan­tų re­ko­men­da­ci­jas pir­miau­sia įdie­gė rū­ši­nio aro­ma­ti­nio pu­to­jan­čio vy­no tech­no­lo­gi­ją, pas­kui – to­bu­li­no pu­to­jan­čio vy­no ga­my­bą.</p> <p>„Mū­sų part­ne­rys­tė nuo pat pra­džių bu­vo ypač in­ten­sy­vi. Ne­syk pas mus į Lie­tu­vą, Aly­tų, ke­lia­vę vy­no ga­my­bos kon­sul­tan­tai pir­miau­sia nuo­dug­niai įsi­gi­li­no į mū­sų ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją, sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­je Ita­li­jo­je at­li­ko dau­gy­bę iš­sa­mių mū­sų pro­duk­ci­jos ty­ri­mų, ku­rių me­tu ver­ti­no ga­mi­nius net pa­gal ke­lias­de­šimt pa­ra­met­rų. Tuo­met su­ra­dę, kaip dar ga­lė­tu­me pa­ge­rin­ti pro­duk­tų ko­ky­bę, sko­nį, il­ga­am­žiš­ku­mą ir ki­tas sa­vy­bes, su­da­rė veiks­mų pla­ną ir pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų“, – pa­sa­ko­ja A.Ra­ge­lis. </p> <p>Re­zul­ta­tas – šian­dien „Ali­ta“ siū­lo dar aukš­tes­nės ko­ky­bės pu­to­jan­tį vy­ną, ka­dan­gi pro­duk­ci­ją pa­to­bu­li­no net ke­liais as­pek­tais. Tuo me­tu ga­myk­los dar­buo­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę mo­ky­tis iš sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų.</p> <p>„Part­ne­rys­tės me­tu mū­sų ga­myk­los dar­buo­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę įgau­ti ver­tin­gų ži­nių ir prak­ti­nių įgū­džių, ko­kių ne­su­tei­kia jo­kie Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai. Rem­da­mie­si įgy­to­mis ži­nio­mis, pa­to­bu­li­no­me pro­duk­ci­ją. Vi­sų pir­ma, nors pu­to­jan­čio vy­no, taip pat vy­no ga­lio­ji­mo lai­kas yra ne­ri­bo­tas, bė­gant lai­kui gė­ri­mų būk­lė ga­li kis­ti. To­dėl vie­nas iš mū­sų tiks­lų ben­dra­dar­biau­jant su šiais spe­cia­lis­tais bu­vo taip pa­to­bu­lin­ti sa­vo pro­duk­ci­ją, kad ši kuo il­giau iš­lik­tų švie­žia ir pa­trauk­li var­to­to­jui. Tiks­lą sėk­min­gai pa­sie­kė­me. Taip pat daug dė­me­sio sky­rė­me gė­ri­mų aro­ma­tui – sie­kė­me, kad šis kuo ge­riau at­si­skleis­tų, bei pu­to­jan­čių vy­nų bur­bu­liu­kų žais­mui. Skam­ba links­mai, bet mes tik­rai to­bu­li­na­me sa­vo gė­ri­mų bur­bu­liu­kus – sie­kia­me, kad gė­ri­mui pa­te­kus į tau­rę jie iš­si­lai­ky­tų il­giau, o jų žais­mas tau­rė­je bū­tų to­ly­gus ir jun­ta­mas sko­ny­je“, – šyp­so­si „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas. </p> <p>Be to, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ita­lų pa­ta­ri­mai pa­dė­jo „Ali­tai“ su­kur­ti dar lie­tu­viš­kes­nę pro­duk­ci­ją, mat nuo šiol ga­myk­lo­je ga­li­ma at­lik­ti ir pir­mi­nę pu­to­jan­čio vy­no fer­men­ta­ci­ją.</p> <p>„Iki šiol dau­gy­bę me­tų „Ali­ta“ iš part­ne­rių Ita­li­jo­je bei Is­pa­ni­jo­je par­si­vež­da­vo jau pa­ga­min­tą vy­ną – ga­myk­lo­je Lie­tu­vo­je vyk­da­vo ant­ri­nė fer­men­ta­ci­ja, ku­rios me­tu, vei­kiant ypa­tin­gos rū­šies mie­lėms, gė­ri­muo­se su­si­da­ro na­tū­ra­lūs bur­bu­liu­kai. Ta­čiau da­bar į ga­myk­lą jau tu­ri­me są­ly­gas at­si­vež­ti vy­nuo­gių mi­są – pir­mi­nę ža­lia­vą vy­nams ga­min­ti. Tai reiš­kia, kad kai ku­rias pu­to­jan­čio vy­no rū­šis „Ali­to­je“ da­bar ga­li­me ga­min­ti nuo pat pra­džių“, – pa­aiš­ki­na A.Ra­ge­lis. </p> <p>Pa­si­nau­do­da­ma nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis „Ali­ta“ jau pa­pil­dė ir sa­vo pro­duk­tų krep­še­lį, su­kur­da­ma nau­ją, ko­ne per­pus sil­pnes­nį pu­to­jan­tį vy­ną.</p> <h3> To­liau ben­dra­dar­biau­ja per at­stu­mą</h3> <p>M.Ca­les­so „Ali­tos“ dar­buo­to­jus api­bū­di­na kaip at­si­da­vu­sius dar­bui, pro­fe­sio­na­lius, ži­nan­čius sa­vo ga­li­my­bes ir kar­tu trokš­tan­čius to­bu­lė­ti, per­pras­ti nau­jus vy­nų ga­my­bos me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas. Taip pat jį nu­ste­bi­no, kaip Aly­taus ga­myk­lo­je su­sty­guo­tas žmo­nių dar­bas ir pa­skirs­ty­tos at­sa­ko­my­bės.</p> <p>„Lie­tu­vo­je dir­bo­me ke­liais fron­tais. Rem­da­mie­si sa­vo il­ga­me­te pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos pa­tir­ti­mi, sie­kė­me pa­to­bu­lin­ti kai ku­rias prak­ti­kas ir įves­ti mo­der­niau­sias ko­ky­bės kon­tro­lės, pu­to­jan­čio vy­no ga­my­bos ir vy­no sta­bi­li­za­vi­mo kon­cep­ci­jas“, – sa­ko M.Ca­les­so.</p> <p>Jis pri­du­ria, kad vy­no ga­my­bos sri­ty­je svar­biau­sia ne­už­mig­ti ant lau­rų ir to­liau ge­rin­ti ga­mi­na­mų vy­nų ko­ky­bę – tai bus di­džiau­sias „Ali­tos“ iš­šū­kis. To­liau ben­dra­dar­bia­vi­mą su ita­lais „Ali­ta“ tę­sia per at­stu­mą – esant po­rei­kiui, krei­pia­si į kon­sul­tan­tus dėl pa­pil­do­mų pa­ta­ri­mų ar re­ko­men­da­ci­jų ku­riant nau­jus ga­mi­nius bei ren­kan­tis vy­nus jau ga­mi­na­miems pro­duk­tams, tu­ri ga­li­my­bę to­liau nau­do­tis la­bo­ra­to­ri­jos pa­slau­go­mis.</p> <h3>In­ves­tuo­ja nuo­lat</h3> <p>Ga­my­bos spe­cia­lis­tų ži­nių gau­si­ni­mas, ga­my­bos tech­no­lo­gi­jų at­nau­ji­ni­mas ir pro­duk­ci­jos to­bu­li­ni­mas – tik da­lis per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį įgy­ven­din­tų „Ali­tos“ in­ves­ti­ci­jų. Kiek anks­čiau „Ali­ta“ reikš­min­gai mo­der­ni­za­vo ir ga­myk­lo­je vei­kian­čią įran­gą.</p> <p>An­tai prieš po­rą me­tų ga­myk­lo­je įdieg­ta nau­jo­ji ly­de­riau­jan­čio pa­sau­ly­je pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos įran­gos ga­min­to­jo pro­duk­tų iš­pils­ty­mo li­ni­ja, į ku­rią „Ali­tą“ val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ in­ves­ta­vo apie 1 mi­li­jo­ną eu­rų.</p> <p>„Ši li­ni­ja – ne­pa­ly­gi­na­mai mo­der­nes­nė už bu­vu­sią, ku­ri ga­myk­lo­je vei­kė dar so­vie­ti­niais me­tais. Taip pat ge­ro­kai grei­tes­nė, tei­kian­ti dau­giau ga­li­my­bių ir smar­kiai pa­leng­vi­nan­ti pro­ce­sus“, – džiau­gia­si A.Ra­ge­lis.</p> <p>Ma­ža to, „Ali­to­je“ taip pat įreng­ti ir mo­der­nūs san­dė­liai, į ku­riuos „MV GROUP Pro­duc­tion“ in­ves­ta­vo apie 5 mi­li­jo­nus eu­rų. Nau­jie­ji san­dė­liai – ne tik kur kas di­des­nio plo­to nei bu­vę, bet ir už­tik­ri­nan­tys žy­miai ge­res­nes są­ly­gas pro­duk­tams lai­ky­ti. Be to, ga­mi­niai nau­juo­sius san­dė­lius leng­vai pa­sie­kia spe­cia­liu kon­ve­je­riu – jų ne­be­rei­kia spe­cia­liai vež­ti vil­ki­kais.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20gamybos%20vadovas%20Algirdas%20Ragelis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-894-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20gamybos%20vadovas%20Algirdas%20Ragelis.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20vyno%20gamykl%C4%85%20valdo%20%E2%80%9EMV%20GROUP%20Production%E2%80%9C.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-894-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20vyno%20gamykl%C4%85%20valdo%20%E2%80%9EMV%20GROUP%20Production%E2%80%9C.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Ital%C5%B3%20patarimai%20pad%C4%97jo%20%E2%80%9EAlitai%E2%80%9C%20sukurti%20dar%20lietuvi%C5%A1kesn%C4%99%20produkcij%C4%85%2C%20nes%20nuo%20%C5%A1iol%20gamykloje%20galima%20atlikti%20ir%20pirmin%C4%99%20putojan%C4%8Dio%20vyno%20fermentacij%C4%85.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-894-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Ital%C5%B3%20patarimai%20pad%C4%97jo%20%E2%80%9EAlitai%E2%80%9C%20sukurti%20dar%20lietuvi%C5%A1kesn%C4%99%20produkcij%C4%85%2C%20nes%20nuo%20%C5%A1iol%20gamykloje%20galima%20atlikti%20ir%20pirmin%C4%99%20putojan%C4%8Dio%20vyno%20fermentacij%C4%85.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Partneryst%C4%97s%20metu%20gamyklos%20darbuotojai%20tur%C4%97jo%20galimyb%C4%99%20%C4%AFgauti%20verting%C5%B3%20%C5%BEini%C5%B3%20ir%20praktini%C5%B3%20%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-894-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Partneryst%C4%97s%20metu%20gamyklos%20darbuotojai%20tur%C4%97jo%20galimyb%C4%99%20%C4%AFgauti%20verting%C5%B3%20%C5%BEini%C5%B3%20ir%20praktini%C5%B3%20%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-10/Pasak%20%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20gamybos%20vadovo%20Algirdo%20Ragelio%2C%20u%C5%BEmegzti%20ry%C5%A1ius%20su%20visame%20pasaulyje%20pripa%C5%BEintais%20vyno%20guru%20paskatino%20noras%20tobul%C4%97ti_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-894-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-10/Pasak%20%E2%80%9EAlitos%E2%80%9C%20gamybos%20vadovo%20Algirdo%20Ragelio%2C%20u%C5%BEmegzti%20ry%C5%A1ius%20su%20visame%20pasaulyje%20pripa%C5%BEintais%20vyno%20guru%20paskatino%20noras%20tobul%C4%97ti_0.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=894&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PnqXJ1m131LCbuxshoVt67F9ykZxSpOj5ljucJyEQ7g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Oct 2019 08:07:21 +0000 vyrredaktorius 894 at https://www.alytausnaujienos.lt Ko­kie po­ky­čiai lau­kia „Snai­gės” dar­bą pra­dė­jus nau­jam va­do­vui? https://www.alytausnaujienos.lt/ko-kie-po-ky-ciai-lau-kia-snai-ges-dar-ba-pra-de-jus-nau-jam-va-do-vui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/114-13344" rel="bookmark"> Nr. <span> 114 (13344) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/snaige.jpg?itok=oySTQLm5" width="344" height="287" alt="Min­dau­gas So­lo­gu­bas" title="Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti iki šiol čia fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bęs Min­dau­gas So­lo­gu­bas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Bus stip­ri­na­mas Par­da­vi­mų sky­rius</h2> <p>M.So­lo­gu­bas „Snai­gės“ fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bo nuo 2014-ųjų. Kaip sa­kė ben­dro­vės Rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Rū­ta Pet­raus­kai­tė, jis įmo­nę pui­kiai pa­žįs­ta, yra ži­no­mas ir tie­kė­jams, ir klien­tams, ak­ty­viai da­ly­va­vo spren­džiant ben­dro­vės stra­te­gi­nius klau­si­mus bei pri­imant at­sa­kin­gus spren­di­mus.</p> <p>M.So­lo­gu­bas prieš dar­bą „Snai­gė­je“ va­do­va­vo mais­to pro­duk­tų ga­my­ba už­si­i­man­čiai Uk­rai­nos ben­dro­vei „Lig­ris“.</p> <p>„Man iš­kel­tas pa­grin­di­nis tiks­las – tęs­ti pra­dė­tus dar­bus. Teik­ti aukš­tos ko­ky­bės bui­ti­nius šal­dy­tu­vus, šal­dik­lius, ko­mer­ci­nę įran­gą Eu­ro­pos, Azi­jos ir net kai ku­rioms Af­ri­kos ša­lims. Ta­čiau nu­ma­to­ma ir kai ku­rių struk­tū­ri­nių po­ky­čių, už­tik­ri­nan­čių dar efek­ty­ves­nę ben­dro­vės veik­lą. Bus stip­ri­na­mas Par­da­vi­mų sky­rius. Tai ne­iš­ven­gia­ma di­dė­jant pro­duk­tų port­fe­liui ir ple­čian­tis par­da­vi­mų ge­og­ra­fi­jai“, – tvir­ti­no 39-erių šį pir­ma­die­nį „Snai­gei“ pra­dė­jęs va­do­vau­ti kau­nie­tis M.So­lo­gu­bas.</p> <p>Iki šiol Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei be­veik dvy­li­ka me­tų va­do­va­vo vil­nie­tis G.Čei­ka.</p> <p>R.Pet­raus­kai­tės tvir­ti­ni­mu, jis iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­kė sa­vo no­ru. Va­do­vau­jant G.Čei­kai, „Snai­gė“ ne kar­tą įver­tin­ta kaip ino­va­ty­viau­sia Lie­tu­vos įmo­nė, di­džiau­sia eks­por­tuo­to­ja, ne kar­tą ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nio auk­so me­da­liais.</p> <h2>Ko­dėl ben­dro­vė­je ma­žė­ja dar­buo­to­jų?</h2> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu „Snai­gė­je“ dir­ba 546 žmo­nės. Nuo bir­že­lio vi­du­rio iki rug­sė­jo pa­bai­gos įmo­nę pa­li­ko 46 dar­buo­to­jai.</p> <p>Kaip sa­kė įmo­nės prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas Hen­ri­kas Ši­vo­kas, pra­ėju­sį mė­ne­sį Už­im­tu­mo tar­ny­bai pra­neš­ta, kad iki me­tų pa­bai­gos bus at­leis­ta 70 dar­buo­to­jų pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą, tai dar­buo­to­jai iš ad­mi­nist­ra­ci­jos, pa­grin­di­nių ir pa­gal­bi­nių ce­chų. Prof­są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­ste­bė­ji­mu, tai da­ro­ma sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti ga­my­bą ir val­dy­mą, nes ma­žė­ja ga­my­bos ap­im­tis.</p> <p>Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį „Snai­gė“, ne­au­di­tuo­tais kon­so­li­duo­tais duo­me­ni­mis, pa­sie­kė 0,6 mln. eu­rų pel­no prieš pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, nu­si­dė­vė­ji­mą bei amor­ti­za­ci­ją (EBIT­DA). Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu kon­so­li­duo­ta ir au­di­tuo­ta EBIT­DA bu­vo 0,1 mln. eu­rų nuos­to­lio.</p> <p>Ben­dro­vės kon­so­li­duo­ta ne­au­di­tuo­ta šie­me­čio pir­mo­jo pus­me­čio apy­var­ta bu­vo 6 proc. ma­žes­nė nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš svar­biau­sių par­da­vi­mo su­ma­žė­ji­mo prie­žas­čių – stam­baus Pran­cū­zi­jos klien­to fi­nan­si­niai sun­ku­mai.</p> <p>„Snai­gė“ pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­ta­vo į 35 Eu­ro­pos, Azi­jos ir Af­ri­kos ša­lis. Eks­por­tas su­da­rė 92 proc. ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos. Dau­giau­sia eks­por­tuo­ta į Uk­rai­ną – 23 proc., Vo­kie­ti­ją – 15 proc., Pran­cū­zi­ją – 10 proc., Če­ki­ją – 7 proc., Nor­ve­gi­ją – 5 proc.</p> <p>Ben­dro­vės kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą nuo 2017-ųjų ru­dens val­do Kip­re re­gist­ruo­ta kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“.</p> <p>Prieš tai kon­tro­li­nį „Snai­gės“ ak­ci­jų pa­ke­tą tu­rė­jo Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Po­lair“, ne­tie­sio­giai veik­da­ma per Vil­niu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Vai­da­na“.</p> <p>Šiuo me­tu Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos įmo­nė su „Po­lair“ pa­lai­ko pre­ky­bi­nius san­ty­kius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/118_B0001560.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-866-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/118_B0001560.jpg" width="575" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/Snaige%20IMG_0328%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-866-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/Snaige%20IMG_0328%201.JPG" width="575" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2621"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569514919"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Snaigutis</span> - Ket, 2019-26-09 - 19:21</p> </li> <a href="/comment/2621#comment-2621" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2621#comment-2621" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Net matosi...SNAIGE&quot; I auta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Net matosi...SNAIGE" I auta eina...kazi kam da tas Sivokas? Administracijos dykaduonius ismeskit,bo tusosi ir vaidina dirbancius...kaip paketuriene....kur veda draugu ir artimuju ratas?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2621" token="yRsQ8UMrK9MGrt7-36s1HO4q6s8EFnxpbwWUCAkVv0M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2620"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569501714"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Abc</span> - Ket, 2019-26-09 - 15:41</p> </li> <a href="/comment/2620#comment-2620" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2620#comment-2620" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Intelektualus ir pozityvus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Intelektualus ir pozityvus žmogus. Sėkmės naujajam Snaigės generaliniam direktoriui!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2620" token="FcLahlSxjurp6nWGUtENW00wNoMpRvLprSAK3_SenSM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2617"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569494743"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>L</span> - Ket, 2019-26-09 - 13:45</p> </li> <a href="/comment/2617#comment-2617" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2617#comment-2617" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Naujas svajoniu jaunikis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Naujas svajoniu jaunikis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2617" token="PvY2FtMOjBCIQmO3TBILsGDG5C2zSVVKt82eAG534Ls"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=866&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oGDZ1Z2r9-SnJ0F4cx71rBg2H2k1nOrS4C-wCEe9rI8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Sep 2019 06:02:46 +0000 vyrredaktorius 866 at https://www.alytausnaujienos.lt Po gaisro nedidelio miestelio šeimai atsitiesti padėjo prieš keletą metų priimtas lemtingas sprendimas https://www.alytausnaujienos.lt/po-gaisro-nedidelio-miestelio-seimai-atsitiesti-padejo-pries-keleta-metu-priimtas-lemtingas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13334" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13334) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gaisras nedidelio miestelio gyventojos namuose kilo dėl labai apmaudžios priežasties – ant viryklės pamiršto ir užsidegusio puodo. Liepsnos namus apėmė kaipmat, o jas pastebėjus jau buvo per vėlu. </p> <p>„Ugniagesiai sureagavo tikrai greitai, todėl pavyko išgelbėti bent dalį namo – jis nesudegė iki pamatų. Visgi padaryti nuostoliai milžiniški – sudegė dalis namo stogo, virtuvė, gyvenamasis kambarys, nemažai turto aprūko arba buvo sulieta vandeniu gesinant. Praradome praktiškai viską – neseniai įsigytus naujus baldus, asmeniškai brangius daiktus. Po keleto dienų nuo gaisro turėjo įvykti mano gimtadienio šventė – sudegė ir jai paruoštas stalas bei dovanos“, – pasakoja Auksė. </p> <p>Nors Auksės šeima sulaukė didžiulio draugų, kaimynų ir kolegų palaikymo bei paramos, tačiau vien jos atsistoti ant kojų nebūtų pakakę. Patys šeimos nariai neturėjo daug santaupų, todėl gyvybiškai svarbi tapo draudiko išmokėta kompensacija. </p> <p>„Esame labai dėkingi draugams, kaimynams, kolegoms, kurie ištiesė pagalbos ranką, taip pat draudikams, pasirūpinusiems sklandžiu žalos atlyginimo procesu. Buvau girdėjusi gandų, kad draudimo bendrovėse žalų atlyginimas ilgai užtrunka, o išmokamos sumos būna menkos. Tačiau mūsų patirtis yra priešinga – nustebino, kaip greitai nuostolius įvertino ir atlygino ERGO ekspertai. Žala tikrai įvertinta adekvačiai, o išmokėta kompensacija mums leido nelikti be pastogės“, – sako gyventoja. </p> <p>Šiandien Auksės šeimai reikalų netrūksta – daugelis jų susiję su namų remontu. Ir nors dar yra tikrai nemažai ką nuveikti, kad namuose vėl būtų gera gyventi, tačiau pašnekovė nusiteikusi optimistiškai. </p> <p>„Svarbu, kad esame sveiki ir gyvi bei turime galimybes savo namus atkurti. Jau spėjome perdengti sudegusį stogą, sudėjome naujus langus. Toliau tvarkome vidaus apdailą, bandome susipirkti reikiamus baldus ir įrangą. Nepakeičiamų daiktų nėra – nors iš tiesų gaila kai kurių per gaisrą prarastų dalykų – pavyzdžiui, unikalių itališkų šviestuvų. Tačiau juk galėjome apskritai likti be nieko“, – nuogąstauja Auksė. </p> <p>Pedagoge dirbanti moteris sako nuo šiol ir visus pažįstamus raginanti apdrausti savo turtą, nes nė vienas nėra apsaugotas nuo nelaimės, kuri gali užklupti labai netikėtai.</p> <p> </p> <p>Tiek nedaug reikia, kad apsaugotumėte savo namus. Vos 30 centų per dieną – tiek vidutiniškai moka mūsų klientai už gyventojų turto draudimą. Kviečiame pasitarti dėl savo namų draudimo ir jus. </p> <p>Užs. Nr. 0203</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=848&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="scdq2H5tNkDmotV8Zh3bMIJP6UN3j68dX_ot1mQukCk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 16 Sep 2019 06:38:37 +0000 vyrredaktorius 848 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus ben­dro­vė „Trai­de­nis” trans­por­ta­vo Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nei jė­gai­nei skir­tą įren­gi­nį – ka­mi­ną, dy­džiu pri­lygs­tan­tį 12 aukš­tų na­mui https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ben-dro-ve-trai-de-nis-trans-por-ta-vo-kau-no-ko-ge-ne-ra-ci-nei-je-gai-nei-skir-ta-iren <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Er­nes­ta Le­o­na­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (7)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13337" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13337) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/20190913_100906.jpg?itok=cwinac3S" width="344" height="287" alt="Apie 100 to­nų sve­rian­tis, 43 met­rų aukš­čio ir 6,7 met­rų sker­smens įren­gi­nys iš stik­lap­las­čio, sa­vo for­ma pa­na­šus į ka­mi­ną." title="Apie 100 to­nų sve­rian­tis, 43 met­rų aukš­čio ir 6,7 met­rų sker­smens įren­gi­nys iš stik­lap­las­čio, sa­vo for­ma pa­na­šus į ka­mi­ną." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>In­ži­ne­ri­niai spren­di­mai – pa­gal griež­tus tech­no­lo­gi­nius ga­my­bos ir ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus</h3> <p>Skru­be­riu in­ži­ne­ri­jo­je va­di­na­ma ka­mi­no pa­vi­da­lo tal­pyk­la, ku­rio­je vyk­do­mos bio­du­jų va­ly­mo pa­ko­pos. UAB „Trai­de­nis“ vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je įmo­nė, ga­lin­ti pa­siū­ly­ti su­dė­tin­gą stik­lop­las­ti­ki­nės skru­be­rio kon­struk­ci­jos pro­jek­ta­vi­mą ir ga­my­bą.</p> <p>Anot įren­gi­nio ga­min­to­jo, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, te­ko su­si­dur­ti su itin rim­tais pro­fe­si­niais iš­šū­kiais – iš­skir­ti­niu įren­gi­nio dy­džiu ir dėl itin griež­tų ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pri­va­lo­mu nau­do­ti spe­cia­liu che­mi­nės der­vos kom­po­zi­tu. Spe­cia­lios di­de­lio che­mi­nio at­spa­ru­mo der­vos skir­tos tam, kad dū­mų va­ly­mo me­tu vi­sos ap­lin­kai ga­lin­čios kel­ti pa­vo­jų che­mi­nės me­džia­gos bū­tų nu­so­din­tos ir iš­tir­pin­tos, o svar­biau­sia – su­lai­ko­mos skru­be­rio vi­du­je, kad iš įren­gi­nio kenks­min­gi dū­mai ne­ga­lė­tų pa­tek­ti į ap­lin­ką.</p> <p>Vyk­dant pa­ruo­šia­muo­sius pro­jek­ta­vi­mo dar­bus bei sie­kiant už­tik­rin­ti vi­sas tech­ni­nes ir ap­lin­ko­sau­gi­nes są­ly­gas, „Trai­de­nio“ pro­jek­ta­vi­mo ir ga­my­bos ko­man­da dar­bų pra­džio­je at­li­ko de­ta­lų 3D mo­de­lia­vi­mą. Ben­dro­vės in­ži­nie­riai-kon­struk­to­riai pa­nau­do­jo nau­jus tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus, įgy­ven­din­da­mi di­de­lio svo­rio vi­di­nių ka­mi­no da­lių kon­struk­ci­nių už­da­vi­nių iš­pil­dy­mą. Ke­lis mė­ne­sius už­tru­ku­sia­me pa­ruo­šia­ma­ja­me eta­pe bu­vo ga­mi­na­mos spe­cia­lios for­mos ir kon­struo­ja­ma su­dė­tin­giems dar­bams rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma įran­ga. Vi­si dar­bai UAB „Trai­de­nis“ vyk­do­mi tai­kant ser­ti­fi­kuo­tą ga­my­bos ko­ky­bės kon­tro­lę.</p> <h3>Įren­gi­nį bus ga­li­ma iš­vys­ti jau spa­lio pra­džio­je</h3> <p>Pri­sta­čius įren­gi­nį į ša­lia Kau­no esan­čias Bi­ru­liš­kes, lau­kia ki­tas eta­pas – svar­būs už­bai­gia­mie­ji skru­be­rio pa­sta­ty­mo dar­bai sta­tyb­vie­tė­je. Du­jų va­ly­mo pro­ce­so sta­ty­bos eta­pe da­ly­vaus spe­cia­liai ap­mo­ky­ta ir ser­ti­fi­kuo­ta įmo­nės ko­man­da. Įren­gi­nį į vir­šų, dėl tai­ko­mų griež­tų rei­ka­la­vi­mų, kels spe­cia­lus, vie­nas iš ke­lių Lie­tu­vo­je esan­čių dau­gia­to­nių kra­nų, ku­rio ke­lia­mo­ji ga­lia – 500 to­nų. Pla­nuo­ja­ma, jog jau spa­lio pra­džio­je įren­gi­nys sto­vės ir bus ma­to­mas vi­siems, pra­va­žiuo­jan­tiems ties Kau­nu ma­gist­ra­li­niu ke­liu A1 Vil­nius–Klai­pė­da.</p> <p>Pla­nuo­ja­ma, kad Kau­no ko­ge­ne­ra­ci­nė jė­gai­nė veik­lą pra­dės 2020 me­tų pir­mą pus­me­tį ir pa­ga­mins apie 40 proc. Kau­nui rei­ka­lin­gos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos bei apie 170 GWh elek­tros ener­gi­jos, ku­ri bus tie­kia­ma į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį elek­tros ener­gi­jos per­da­vi­mo tin­klą.</p> <p>Ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės sta­tyb­vie­tė­je šiuo me­tu dir­ba ran­go­vų or­ga­ni­za­ci­jos iš be­veik vi­sos Eu­ro­pos. Lie­tu­vos in­ži­nie­riai įvar­di­ja šią ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę kaip ne­tra­di­ci­nį itin re­to su­dė­tin­gu­mo sta­ty­bų ob­jek­tą su ne­stan­dar­ti­niais kon­struk­ci­niais spren­di­mais.</p> <h3>Apie UAB „Trai­de­nis“</h3> <p>1996 me­tais įkur­ta ben­dro­vė pir­mo­ji Lie­tu­vo­je pra­dė­jo spe­cia­li­zuo­tis stik­lap­las­čio pa­nau­do­ji­mu bio­tech­no­lo­gi­jų ir van­den­va­los sri­ty­se. Stik­lap­las­tis pa­si­žy­mi ne tik di­des­niu nei plie­nas at­spa­ru­mu, bet ir ne­pri­lygs­ta­mu il­ga­am­žiš­ku­mu. Tai le­mia ge­riau­sius eko­lo­gi­jos re­zul­ta­tus. </p> <p>Įmo­nė ga­mi­na bui­ti­nių, pa­vir­ši­nių, pra­mo­ni­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius, dvi­sluoks­nes, tris­luoks­nes, su­ren­ka­mas, che­miš­kai at­spa­rias tal­pyk­las, už­da­ras re­cir­ku­lia­ci­nes žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mas, ter­mo­ku­bi­lus ir įvai­rius ki­tus ne­stan­dar­ti­nius ga­mi­nius iš stik­lap­las­čio (GRP).</p> <p>UAB „Trai­de­nis“ yra ofi­cia­li pa­sau­li­nio „Ge­ne­ral Elec­tric“ kon­cer­no ga­mi­nių iš stik­lap­las­čio (GRP) ga­min­to­ja ir tie­kė­ja. Šio pri­pa­ži­ni­mo ben­dro­vė su­lau­kė sėk­min­gai įvyk­džiu­si in­di­vi­du­a­lų „Ge­ne­ral Elec­tric“ už­sa­ky­mą, pa­gal ku­rį bu­vo pa­ga­min­tos įvai­rios pa­skir­ties tal­pyk­los iš stik­lap­las­čio. Griež­čiau­si ga­my­bos stan­dar­tai, spe­ci­fi­niai brė­ži­niai ir uni­ka­lios ga­mi­nių de­ta­lės – to­kie rei­ka­la­vi­mai bu­vo tai­ko­mi Šve­di­jo­je įgy­ven­din­tam bio­du­jų va­ro­mos jė­gai­nės sta­ty­bos pro­jek­tui.</p> <p>Aly­tu­je įsi­kū­ru­sią įmo­nę kaip pa­grin­di­nę ga­min­to­ją ir tie­kė­ją Eu­ro­pos rin­kai yra pa­si­rin­ku­sios to­kios kom­pa­ni­jos kaip „Xy­lem“ (pir­mau­jan­ti pa­sau­lio van­dens tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja) ir „For­tum“ („Nas­daq Hel­sin­ki“ bir­žo­je lis­tin­guo­ja­ma Skan­di­na­vi­jos įmo­nių gru­pė).</p> <p>UAB „Trai­de­nis“ yra Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų, In­ži­ne­ri­nės eko­lo­gi­jos aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos, skaid­raus ver­slo ini­cia­ty­vos „Bal­to­ji ban­ga“, aso­cia­ci­jos „Al­ter­na­ty­vio­ji ak­va­kul­tū­ra“ na­rys.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/DJI_20190913_105833_9_resized.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-846-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/DJI_20190913_105833_9_resized.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2604"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569218565"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pilkašvarkiams</span> - Pir, 2019-23-09 - 09:02</p> </li> <a href="/comment/2604#comment-2604" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2604#comment-2604" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dantim, ragais ir nagais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dantim, ragais ir nagais įsikimbate į jus kritikuojančius, jūsų paslėptas aferas viešinančius, ir jūsų būsimas aferas demaskuojančius. Sąmoningų žmonių vis daugiau ir sena, liaudyje vadinama mentų ir kgbistų taktika, šiandien jau neveikia. Patys užspringstate savo pykčiu, šmeižtu ir anoniminiais skundais, kurie jums atsilygina pagal nuopelnus - ligomis. Lazda turi du galus, pilkieji</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2604" token="bgcGZpPFjNANoLyTFo3Z_y0-SpoUHZrjDw7XdvI7KvE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2541"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568544432"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stt</span> - Sek, 2019-15-09 - 13:47</p> </li> <a href="/comment/2541#comment-2541" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2541#comment-2541" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar niekad nebuvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar niekad nebuvo palankesnių galimybių įvertint šio politiko įdomių elgesio metyvų situacijose dėl atliekų net teritorijoj.., aerodromo sklypų. neįtinkančių eilinių slopinimo per teisėsauga ir galimi kiti manipuliavimai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2541" token="WJznONNvCBVEEkIvPkXTMt19yxrnQys_0TXewP-Mhiw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2540"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568543200"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žiūrėkit</span> - Sek, 2019-15-09 - 13:26</p> </li> <a href="/comment/2540#comment-2540" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2540#comment-2540" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip elgiasi politikas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip elgiasi politikas, kuriam reikalavimai daug didesni, su eiliniais piliečiais.per teisėsaugą dorodomas advokatmas primokėdamas. Ir atseit neįdomu tarybai ir niekam.Nebandykit jam užduot nepatogių klausimų. Kas kur..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2540" token="cmjJwdqnDAJwZK2LNnFedkwjniKWpkfQy6OEf3B8Tek"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2538"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568536682"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kvietkauskui</span> - Sek, 2019-15-09 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/2538#comment-2538" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2538#comment-2538" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kada gi nustosi ? Žmogeli,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kada gi nustosi ? Žmogeli, tik per savo purviną liežuvį užsidirbai jau du teistumus. Pats loji ant žmonių, o po to pats čia savo teismų peripetijas aprašinėji. Mums tai neįdomu. Gavai ko nusipelnei. Galvojai, kad tavo šmeižikiško liežuvio niekas nestabdys ? Jei nesustosi, įtariam, kad sulauksim žinios ir apie trečią kartą :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2538" token="eO_P31DAlyzr8sCQ1A-EV-_LcZqDT1LpAgv24XFPNBY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2533"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568488239"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagarba</span> - Šeš, 2019-14-09 - 22:10</p> </li> <a href="/comment/2533#comment-2533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2533#comment-2533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagarba anam su d…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagarba anam su d. Laipsniais ir verslo asociacijų prezidentais, kad anoje kadencijoje vadovaudamas darbo grupei dėl atliekų tvarkymo, kaip ir dėl švietimo problemų daug kalbų, darbų neįžiūrėt.. vVienintelis būdamas politiku, eilinį alytiškį per anstolius vaikos dėl ieškinio kaip privačiam asabai. Kad teisme kur pats kreipės paklausė pono politiko jam giriantis, kad dėl atliekų kovoja už alytiškius, kur jo kaip tarybos nario teiktas alternatyvus siūlymas dėl atliekų ir užregistruotas pagal reglamentą. Po to politikas prasivėrė, kas ubagam daė teisę Iškint ereliams kaip jam, blogo linkėjo alytiškiui jr jo šeimai jos nepažindamas. Gatvėj būt taip pasakęs, būt jam titulai nepadėję. Bet kaip teismo salėj ir teisėja jo nestabdo, matyt kad anas advokatei mokėjo 1300 eurų, kad alytiškį keliantį nepatogius klausimus išsiprovokuojant.. nuslopint. Beje užkuliusius gerai žino buvęs meras, dalis politikų ir žiniasklaidos. Keistai tylu. Kaip ir dėl užkastų atliekų įeinant į šio firmos teritoriją ir tylu. Jei klaida, nesimato, kad institucijos jo atsiprašo. Jei rado, kitus greitai vertina. O šio atžvilgiu kol kas tyla... Įdomus erelis. Tikras aerodromo asas. Net ir dėl sklypų įsisiubuojančio skandalo ne iš pasyviausių. Tikras talentas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2533" token="wb_MlxGbBbuodvgo1yxdjdPHDfs_M1YuvhAq7Ewy3vg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2531"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568465995"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Keistam</span> - Šeš, 2019-14-09 - 15:59</p> </li> <a href="/comment/2531#comment-2531" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2531#comment-2531" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gimęs šliaužioti , niekada…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gimęs šliaužioti , niekada neskraidys, todėl ir užduodi tik tokį klausimą. Juk taip paprasta suvokti, kad yra žmonių, kurie gyvena ne tik savo siauram pasaulėly su savo ribotais poreikiais. Šiandien vis mažiau aukšto išsilavinimo, kompetetingų, sąžiningų, altruistiškų ir t.t. žmonių. Todėl pagarba tokiems, kurie nori mums padėti. Pagarba tokiems, kurie garsina mūsų miestą ir rūpinasi, kad mes turėtume mažiau problemų mūsų mieste</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2531" token="jGaW_9U6n7OoFYtvoTMKpQQS0PX-n-pZkJmMF4KGLvo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2517"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568378634"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>keista</span> - Pen, 2019-13-09 - 15:43</p> </li> <a href="/comment/2517#comment-2517" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2517#comment-2517" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Versle gerai. Ko anas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Versle gerai. Ko anas politikoj blaškos? Lyg nieko neturėtų trūkt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2517" token="08mk_lVzu4UJDsevd8Yy5zO1p33cZRLYgoM0C0LYwyY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=846&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hdNtrpCS0hA9J2xRwVVYPOdPZq45OeDa9Fpr4U1TbTg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Sep 2019 11:51:04 +0000 vyrredaktorius 846 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­vi­val­dy­bės su­reng­ti ver­slo pus­ry­čiai: Aly­tu­je pa­si­gen­da­ma vieš­bu­čio, kem­pin­go, ga­li pa­brang­ti van­duo https://www.alytausnaujienos.lt/sa-vi-val-dy-bes-su-reng-ti-ver-slo-pus-ry-ciai-aly-tu-je-pa-si-gen-da-ma-vies-bu-cio-kem-pin-go-ga <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (14)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/103-13333" rel="bookmark"> Nr. <span> 103 (13333) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_7511_0.JPG?itok=HBUnKWet" width="344" height="287" alt="Nuotrauka" title="Į ver­slo pus­ry­čius at­vy­ko apie pus­šim­tis įmo­nių va­do­vų. Tai liu­di­ja, kad jiems svar­bios sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl mies­to ir ver­slo plėt­ros, vie­ti­nės val­džios ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas. Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ne­ten­ki­na Kau­no ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ati­to­li­ni­mas</h2> <p>Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ver­slo pus­ry­čiuo­se įmo­nių va­do­vams pir­miau­sia iš­dės­tė da­bar sa­vi­val­dy­bės ga­li­mus su­teik­ti plo­tus nau­joms įmo­nėms kur­tis. Tai Pra­mo­nės par­kas, tu­rin­tis apie 60 hek­ta­rų, ku­rio jau už­im­ta apie 50 proc.</p> <p>Li­kę ne­už­im­ti maž­daug 3 hek­ta­rų že­mės skly­pai yra per ma­ži bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, juos dar ga­li­ma pa­di­din­ti iki 5–6 hek­ta­rų, ta­čiau ir to­kie ne­ten­ki­na ver­sli­nin­kų, ieš­kan­čių di­de­lių skly­pų vi­so­je Lie­tu­vo­je.</p> <p>Dėl Pra­mo­nės par­ke, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ku­ria­mų nau­jų įmo­nių šiuo me­tu yra pa­si­ra­šy­ta 11 in­ves­ti­ci­nių su­tar­čių, vyk­do­mos 8. Su kai ku­riais ver­sli­nin­kais dėl ne­pra­de­da­mų vyk­dy­ti dar­bų jos nu­trau­kia­mos ar­ba pa­čių ver­slo įmo­nių, ar­ba sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va.</p> <p>Pa­sak mies­to me­ro, da­bar sa­vi­val­dy­bės per­ka ga­li­my­bių stu­di­ją dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) įren­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je: „Kai tu­rė­si­me šią stu­di­ją, bus at­ski­ra dis­ku­si­ja dėl LEZ kū­ri­mo.“</p> <p>N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, pa­si­nau­do­jus „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­gal­ba į šią te­ri­to­ri­ją ga­li­ma pri­trauk­ti iki 600 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti 2 tūkst. 500 nau­jų dar­bo vie­tų. Ta­čiau kol kas dar vyks­ta teis­mi­nis gin­čas dėl ae­ro­dro­mo že­mės skly­po, jo re­zul­ta­tai tu­ri pa­aiš­kė­ti rug­sė­jo pa­bai­go­je.</p> <p>Per ver­slo pus­ry­čius mies­to va­do­vas pa­si­da­li­jo sa­vi­val­dy­bės ne­ten­ki­nan­čia ži­nia dėl Kau­no ke­lio re­konst­ruk­ci­jos ar­ba jo pla­ti­ni­mo. Tai iš 2024-ųjų nu­ke­lia­ma į 2030-uo­sius. Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, ne­su­tin­kan­čios su šio ter­mi­no nu­kė­li­mu, yra pa­ren­gu­sios krei­pi­mą­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, ne­tru­kus jis tu­rė­tų bū­ti įteik­tas nau­jam su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui.</p> <p>„Kai iš Aly­taus Kau­nas pa­sie­kia­mas dau­giau nei per va­lan­dą, tai ne­kon­ku­ren­cin­ga mū­sų mies­tui“, – pa­brė­žė N.Ce­siu­lis.</p> <h2>„Aly­tus ne­tu­ri nor­ma­laus vieš­bu­čio“</h2> <p>Ver­slo pus­ry­čiuo­se sa­vi­val­dy­bės va­do­vų iš­sa­ky­tos min­tys dėl Dai­nų slė­ny­je, ne­to­li pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to, ruo­šia­mo maž­daug 25 arų že­mės skly­po vieš­bu­čio sta­ty­bai, bu­vo nau­jie­na ne vie­nam ver­sli­nin­kui.</p> <p>„Aly­tus ne­tu­ri nor­ma­laus vieš­bu­čio. Vyks­tan­čių spor­to ren­gi­nių da­ly­viai nak­vo­ja, pa­vyz­džiui, Birš­to­ne, taip iš mū­sų iš­ke­liau­ja pi­ni­gai. Mes tu­ri­me ba­sei­ną, ge­rą spor­to sa­lę, čia ga­lė­tų vyk­ti dau­giau ren­gi­nių, bet ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos. Ver­slui ga­lė­si­me vieš­bu­čio sta­ty­bai pa­siū­ly­ti skly­pą Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­jo­je“, – ver­slo pus­ry­čiuo­se kal­bė­jo mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.</p> <p>Taip pat Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je nu­ma­to­ma įreng­ti kem­pin­gą, nes pro mies­tą pra­va­žiuo­ja daug tu­ris­tų ir jiems rei­ka­lin­ga vie­ta trum­pam ap­si­sto­ji­mui. Kem­pin­gui vie­tos pla­nuo­ja­mos prie „Šaš­ly­ki­nės“, „Dai­na­vos“ siu­vi­mo fab­ri­ko kai­my­nys­tė­je, Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rė­lio te­ri­to­ri­jo­je ar me­de­ly­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­ris už­ima 24 hek­ta­rų plo­tą ir su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­tar­ta, kad ji tu­rė­tų ati­tek­ti mies­tui. Pas­ta­ro­ji vie­ta ga­li bū­ti siū­lo­ma ir vieš­bu­čio sta­ty­bai.</p> <p>Me­de­ly­no te­ri­to­ri­ją me­ras įvar­di­jo kaip pa­trauk­lią ver­slui.</p> <p>Vi­sos šios idė­jos dėl mies­to plėt­ros tu­ri at­si­ras­ti Aly­taus stra­te­gi­nės plėt­ros pla­ne iki 2030 me­tų.</p> <p>Kaip per ver­slo pus­ry­čius sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, da­bar pra­dė­ju­sios veik­ti re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos turėtų įgyti ju­ri­di­nį sta­tu­są ir per jas bus skirs­to­mos eu­ro­pi­nės lė­šos re­gio­nams.</p> <p>Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bai va­do­vau­ja mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, tad per ver­slo pus­ry­čius jis in­for­ma­vo, kad re­gio­nuo­se tu­ri at­si­ras­ti po vie­ną van­dens tie­ki­mo įmo­nę. Aly­taus re­gio­ne pra­dė­jus veik­ti vie­nai to­kiai įmo­nei aly­tiš­kiams pa­brang­tų van­duo dėl pa­di­dė­sian­čių są­nau­dų jį tie­kiant ki­toms sa­vi­val­dy­bėms. Tad šio­je sri­ty­je sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų lau­kia di­de­lės de­ry­bos ir su­si­ta­ri­mai.</p> <h2>Kri­ti­ka sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­piui</h2> <p>Ver­sli­nin­kai mies­to val­džiai prie­kaiš­ta­vo dėl per ma­žo dė­me­sio tech­ni­nėms spor­to ša­koms. Tam dar skir­tas ae­ro­dro­mas, bet kai jo ne­liks, šios spor­to ša­kos nu­ken­tės.</p> <p>N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, to­kioms spor­to ša­koms ne­bū­ti­nai rei­ka­lin­gas ae­ro­dro­mas, mies­te yra vyk­do­ma ir ki­tų pro­jek­tų tech­ni­nėms spor­to ša­koms.</p> <p>Ne vie­nas ver­sli­nin­kas kri­ti­ka­vo sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pį, ku­ria­me skel­bia­ma pa­se­nu­si in­for­ma­ci­ja apie kai ku­rias mies­to įmo­nes. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys į to­kią kri­ti­ką at­sa­kė, kad šis tin­kla­la­pis at­nau­ji­na­mas, me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nau­jas.</p> <p>Dėl per ma­žo dė­me­sio grįž­tan­tie­siems iš emig­ra­ci­jos, jų in­teg­ra­vi­mo vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė pa­reiš­kė, kad tam vei­kia Lie­tu­vy­bės cen­tras, nuo­lat ben­drau­ja­ma su Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­riu, su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais kal­ba­ma dėl pa­pil­do­mos pa­gal­bos grįž­tan­tiems iš emig­ra­ci­jos vai­kams bei jų tė­vams.</p> <p>Me­ras ža­dė­jo to­kius ver­slo pus­ry­čius reng­ti kas pus­me­tį ar kas ket­vir­tį. Nuo­la­ti­niam ben­dra­vi­mui su ver­slu sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia Ver­slo ta­ry­ba.</p> <p>Į ver­slo pus­ry­čius at­vy­ko apie pus­šim­tis įmo­nių va­do­vų. Tai liu­di­ja, kad jiems svar­bios sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­jos dėl mies­to ir ver­slo plėt­ros, vie­ti­nės val­džios ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mas. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_7502.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_7502.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_7509.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_7509.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_7511.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_7511.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_7526.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_7526.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_7580.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_7580.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/Resized_20190827_094455_7400.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-813-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/Resized_20190827_094455_7400.jpeg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2473"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568019942"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>proteliai</span> - Pir, 2019-09-09 - 12:05</p> </li> <a href="/comment/2473#comment-2473" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2473#comment-2473" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pastatys viešbutį ir miestas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pastatys viešbutį ir miestas suklestės. Proteliai. Statyk kokį nori viešbutį mirštančiam kaime, jokių šansų. Ko čia važiuot turistam ir į ką žiūrėt? Ne bent, kad pačiam centre prie savivaldybės pastato apleisto statinio nesusitvarko? Geležiniai stagnatoriai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2473" token="HWrRc2GF1jefbIEOYOtR7CTXT35_WRqP5_-3i86caTQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2472"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568016038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>As</span> - Pir, 2019-09-09 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/2472#comment-2472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2472#comment-2472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai patraukli medelyno…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai patraukli medelyno vieta, bet kokio dydžio viešbutis bus ,kad prireikė tiek hektaru? O gal kažkas jau planuoja ir patys ten jaukiai įsikurti? Taigi stovi “viešbutis” šalia savivaldybės, patatytas tik įrengt belieka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2472" token="7E9bwTOOXPQaR_W9806cqgAu9e_OyKURVhmM80FH1Dw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2470"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1568003446"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>problema</span> - Pir, 2019-09-09 - 07:30</p> </li> <a href="/comment/2470#comment-2470" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2470#comment-2470" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus sėkmingo vystymo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus sėkmingo vystymo problema verslų ir kartais teisėsaugos tandemai. Valdia tokia, kokią šie susiformuoja per rinkimus. Tad šie ir neturi ką rimta pasakyt apie miesto vystymą. O bent dalis valdininkų žino. Neprasidėt su vietos verslais. Bus problemos. Dėl, kad nelabai pajėgūs rimtesnius projektus vykdyt ir daugumoj sunkumai, bei prasti mentalitetai. Per tai užsistabdę ir žemyn.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2470" token="k71DHwKhhKtZD6kT8KmDO4GUdPKFa45jvEuBzNEBS1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2455"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567755160"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>verti</span> - Pen, 2019-06-09 - 10:32</p> </li> <a href="/comment/2455#comment-2455" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2455#comment-2455" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Verti vieni kitų. Susirinko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Verti vieni kitų. Susirinko ir nėr klausimų, kad per vasarą nevyksta per savivaldę projektai iš es paramos lėšų. Kur didmiesčiai vysto kiek gali. Alytuj dalis gamybinių įmonių žmones atleidinėja. Reiškia didėjanti stagnacija verslams tinka. Savybė, nepasako į akis, o už... didėja. Per teisėsaugos įtarimus aktyviai tarybos narei, reiškia gijos link užkulisinių užsakovų. Kur dalis tuoj vieni kitų nepažins. Kaip su kartais pasijuntančiais kvapais. Nėr kam paaiškint pavojinga ar ne. Bet kvapai būna... Gudručių miestas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2455" token="0jgJc0V4klF5elzJWwZtzqm4cO4M1yHnl7H76QUQ3LY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2429"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567420744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>neturi</span> - Pir, 2019-02-09 - 13:39</p> </li> <a href="/comment/2429#comment-2429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2429#comment-2429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Susirinko ir neturi ką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Susirinko ir neturi ką rimčiau pasakyt dėl miesto tie ir tie. Tik ant gatavo laukia, kad kas padėtų, o jie tik pasinaudot. Ir nėra kas už dyką gatava pateikia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2429" token="leGZ0GrTXvWpmen_cpiWNt1i_mu2q9A8jsbkrE5azhg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2392"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567164453"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pasiklydo</span> - Pen, 2019-30-08 - 14:27</p> </li> <a href="/comment/2392#comment-2392" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2392#comment-2392" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O ką ten verso pusryčiuose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O ką ten verso pusryčiuose veikė monopolistas Reipas ? Ar ARATC yra jo verslas ? ? ? Normalioje verslo bendruomenėje tokį išprašytų atgal į savartyną</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2392" token="c8NQ7AlDTevQtXiGwryGvVN3VV6_6pLz9n4nx9bzYTs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2389"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567145247"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Pen, 2019-30-08 - 09:07</p> </li> <a href="/comment/2389#comment-2389" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2389#comment-2389" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Deja, alytiškiai išsirinko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Deja, alytiškiai išsirinko tokio lygio valdžią. Kur po paskutinio tarybos posėdžio vaizdas. Kad, apart rezgimo koalicijų ir peticijų vieni prieš kitus dėl paminklų ir miesto likučių nepasidalijimo, rimčiau nešviečia. Ir šis susitikimas net dėl ateities pagerinimo vieni ir kiti nebando ką nors siūlyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2389" token="V4z2UWslbfCi3ImB_-rnu9TW6STkNxzJeo1pFyAzBcs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2384"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567095274"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Cesiulis</span> - Ket, 2019-29-08 - 19:14</p> </li> <a href="/comment/2384#comment-2384" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2384#comment-2384" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsilupęs</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsilupęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2384" token="_EFKcfQtsOKUez_uBDlANDbNsqdFghbpcRT1SU7iPRs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2383"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567080846"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Savivaldybę</span> - Ket, 2019-29-08 - 15:14</p> </li> <a href="/comment/2383#comment-2383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2383#comment-2383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reikia iškelti į buvusius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reikia iškelti į buvusius Medvilnės, Skydinių ar Almos pastatus, o savivaldybės pastate įrengti viešbutį. Tada būtų biznis. Viešbutis medelyno teritorijoje? O kiek lėšų reikės įdėti, kad viešbučio svečias saugiai patektų į miesto centrą?<br /> Ponai, pirma pagalvokite ir apgalvokite, o po to siūlykite.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2383" token="pfdxJD_TI_wesmORnS-6R7CgHhwDVxSF1QEW7AzjZ3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2382"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567078321"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>palyginimai</span> - Ket, 2019-29-08 - 14:32</p> </li> <a href="/comment/2382#comment-2382" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2382#comment-2382" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Marijampolėje ir jaunus į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Marijampolėje ir jaunus į valdžią išsirinko. Kur pradžioj mandravot pradėjo. Bet ten taryboj labiau patyrę ir verslai atsakingai reagavo. Ir padėtis į gerą keitėsi. Alytuj pasakėlėm ir pašaipėlėm už akių. Ir kaip bėjėgiai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2382" token="gA0pcliNV3BJTVOcjLsNJPC4O7O0QCD4Q3nTYApFtpY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2381"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567068779"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Ket, 2019-29-08 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/2381#comment-2381" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2381#comment-2381" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šios kadencijos taryba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šios kadencijos taryba teoriškai stipriausia iš iki šiol. Buvę 2 merai, net verslo asioacijų prezidentų prezidentas... Reiškia kaip niekad gerai turėtų būt verslo interesai atstovaujami. Mero poste n kadencijų taryboje. Verslininkų dauguma gyvena Alytuj ir apie valdžias sukasi ir patys renkasi. O paskaičius tarsi pirmą kartą susipažinsta ir apie miesto problemas vieni kitiems persako.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2381" token="R-Cp21DeIxafUBSSrH9lzSOPfsdLjEWWPe90yPjVnUc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2380"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567065403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl vandens pa…</span> - Ket, 2019-29-08 - 10:56</p> </li> <a href="/comment/2380#comment-2380" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2380#comment-2380" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tam ir skirta es parama. Kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tam ir skirta es parama. Kad naudojant modernizuotų ir pigintų. Alytuj projektai per es silpna vieta. Nes čia darbas su ministerijom, kokybė, terminai. Reikalinga ūkinė kompetencija ypač svarbiausiuuose, kaip mero poste. O čia ir nėra. Nors tiek daug metų taryboj. Jei neišmoko, ne tos srities gabumai. Kaip ir atskiri patyrę politikai pateisina nekompetenciją ir neatsakomybę valdyme. Ko šiais laikais niekas sau neleidžia. O Alytuj ir visuomenė tai pateisina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2380" token="GyHwJzHEImiiN5uDgkDzBI4RA0FKqT_lbXdJdRz5RDA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2379"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567064970"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>išsiskiria</span> - Ket, 2019-29-08 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/2379#comment-2379" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2379#comment-2379" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus iš didmiesčių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus iš didmiesčių išsiskiria, kad per paskutinius mėnesius realiai nevyksta rimti projektai. Kaip kitur dūzgia nuo pertekliaus. Nes per vasarą per es plėtros projektus stengias ekonomiškai sustiprėt savivaldybės ir užsidirbt žiemai. Kad išlaikytų valdininkus ir žmonėm gerint. Alytuj to nevykdydami išlaiko pagal didmiesčių efektyvumą beveik 2 kart daugiau valdininkų. Juolab pagal gyventojų aptarnavimo skaičių kas ryt į Vilnių, Kauną...išvažiuoja daug. Vėl projektai būsimuoju laiku. Kaip kitur jau konkrečius rezultatus turi. Trumpiau Alytuj per mažas reiklumas per savivaldą. Kitur reikalavimai daug didesni.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2379" token="ZoilIdthiwoOgrkBW_pRKlR5cZQTZF0szkWUo3Ol7vo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2378"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1567063403"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Ket, 2019-29-08 - 10:23</p> </li> <a href="/comment/2378#comment-2378" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2378#comment-2378" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Realybė tokia kaip ir dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Realybė tokia kaip ir dėl kempingo. Prieš kelis mėnesius regis buvo sudaryta darbo grupė vietai parinkt. Dirbant kelių savaičių sočiai ir jau dalim įrengta. Bet kaip 10 n metų pakalba ir nėr kam atsakyt. Rimčiau per paaskutinius mėnesius buvo galima dalį klausimų sėkmingai spręst. Strigo net valdančių koalicijos mažesnių partnerių iniciatyvos. Strateginė problema laiku netvirtinami per tarybą reikiami sprendimai. Pagal LR Vietos sav. Įst.20 str. - mero kompetencija savalaikė raidos analizė ir strategijų teikimas bei užtikrinimas jų vykdymo, laiku posėdžių organizavimas. - Liepos mėnesį posėdžio nėra, rimtos analizės ir strategijų ir nėra. Pagal 29 str. - savivaldybės adm. dir. teikia siūlymus dėl leistino darbuotojų skaičiaus ir savivaldybės veiklos optimizavimo ir efektyvinimo priemonių. - Ir nesimato. Net nėra su kuo kalbėt. Nors į postus skirtų sugebantį miesto bendrąjį planą suvokt. O lozungus nuo anksčiau perkartot ir sulėtint, kas anksčiau dar šiek tiek judėjo. Na ir nesimato verslo, iš kurių mokesčių lėšų išlaikoma savivaldybė, rimtesnių reikalavimų miesto labui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2378" token="KG06HEZPcON0NnX-fY75mOdwQr10G5krYxymdoTuok8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=813&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uP8gfXU6NZi2cS4byYnvjKgApiPC975vmiPsAo8H0rk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 29 Aug 2019 06:34:49 +0000 vyrredaktorius 813 at https://www.alytausnaujienos.lt „Consumer Law Ready“ – vartotojų teisių programa verslui https://www.alytausnaujienos.lt/consumer-law-ready-vartotoju-teisiu-programa-verslui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13330" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13330) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Foto.png?itok=4-_LkZ2_" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Europos Komisija inicijavo unikalią mokymo programa Consumer Law Ready, kuri glaustai ir aiškiai pateikia informaciją, suskirstytą į penkias aktualiausias temas: ikisutartinės informacijos reikalavimai, sutarties atsisakymo teisė, vartotojų teisės ir garantijos, įsigijus nekokybišką prekę,  nesąžininga komercinė veikla ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Temos aptariamos iš verslininko pozicijos, remiantis realiomis situacijomis, todėl informacija lengvai suvokiama.</p> <p>Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA), Consumer Law Ready atstovai Lietuvoje, primena, kad šiuo metu prie programos galima prisijungti nemokamai ir informaciją gauti patogiausiu būdu: atsisiųsti elektroninį ar spausdintą medžiagos paketą, arba pakviesti Consumer Law Ready mokymų vadovą į įmonę ir prie kavos puodelio aptarti konkrečiam verslui aktualius vartotojų teisių klausimus.</p> <p>LVOA kviečia verslininkus bendradarbiauti ir susisiekti el. paštu <a href="https://web.archive.org/web/20160701005430/mailto:info@lvoa.lt">info@lvoa.lt</a>. Daugiau informacijos galima rasti tarptautinėje projekto svetainėje <a href="https://www.consumerlawready.eu/">https://www.consumerlawready.eu</a></p> <p> </p> <p>Projekto Consumer Law Ready Lietuva</p> <p>Atstovė ryšiams su visuomene</p> <p>Evelina Gruzdienė</p> <p>+37064363007, <a href="mailto:info@lvoa.lt">info@lvoa.lt</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=810&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="O8OkP9cxUN_YxRqAgoIW6Q-zqW7Dva4iv6bkVGIl04w"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 28 Aug 2019 12:33:32 +0000 vyrredaktorius 810 at https://www.alytausnaujienos.lt Ver­sli­nin­kas nu­trau­kė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su Sei­mo na­riu https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sli-nin-kas-nu-trau-ke-pa-tal-pu-nuo-mos-su-tar-ti-su-sei-mo-na-riu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (20)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13327" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13327) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_2903.JPG?itok=pexARK8C" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­siū­ly­ta nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną</h3> <p> Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te  iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo.</p> <p>Tai Aly­taus mies­to cen­tre esan­tis, kaž­ka­da te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vei pri­klau­sęs pa­sta­tas, vė­liau ta­pęs pri­va­čia nuo­sa­vy­be.</p> <p>Dau­giau kaip prieš du mė­ne­sius Sei­mo na­rys su­lau­kė „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus Žil­vi­no Trei­gio pra­ne­ši­mo apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui. Rug­sė­jo pra­džio­je ši su­tar­tis nu­trau­kia­ma.</p> <p>J.Sa­ba­taus­kas sa­kė, kad už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas  per mė­ne­sį mo­kė­jęs 100 li­tų, vė­liau – 29 eu­rus, plius mo­kes­čiai už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie žie­mą sie­kė net 200 eu­rų, va­sa­rą – apie 80 eu­rų.</p> <p>Jis pri­pa­ži­no, kad  nuo­mai tai la­bai ma­ža kai­na: „Iš­si­nuo­mo­jau pa­čia­me eko­no­mi­nės kri­zės įkarš­ty­je. Tai bu­vo kri­zi­nė kai­na. Iš­si­nuo­mo­jau tas  pa­tal­pas, nes ver­sli­nin­kas tuo me­tu tu­rė­jo daug lais­vų. Ta­čiau da­bar ma­tau, kad su­si­da­ro ne­ma­ža su­ma dėl ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų kaš­tų. Ma­tau, kad Aly­tu­je nuomai ga­liu ras­ti pa­tal­pas, ku­rių iš­lai­ky­mo kaš­tai bū­tų kur kas pri­im­ti­nes­ni. Ga­liu net­gi dau­giau mo­kė­ti už nu­omą.“</p> <p>Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas tu­ri su­teik­ti Sei­mo na­riams, iš­rink­tiems vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. J.Sa­ba­taus­kas, pra­dė­jęs nuo­mo­tis pa­tal­pas iš „Glass Mar­ket“, į Sei­mą bu­vo pa­te­kęs dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, tad sa­vo ruož­tu te­ko rū­pin­tis biu­ro pa­tal­po­mis.</p> <p>„2012 me­tais į Sei­mą bu­vau iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Aly­taus apy­gar­do­je, man pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bės su­tei­kia­mos pa­tal­pos, ta­čiau to­kio va­rian­to at­si­sa­kiau dėl pa­pras­čiau­sio da­ly­ko, – sa­vi­val­dy­bė dir­ba nuo 8 iki 17 va­lan­dos, o aš su rin­kė­jais tu­riu su­si­tik­ti ir po dar­bo, ir sa­vait­ga­liais. Biu­rui veik­ti  ne sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se  žy­miai pa­to­giau“, –tvir­ti­no Sei­mo na­rys.</p> <p>Šian­dien jau aiš­ku, kad J.Sa­ba­taus­ko biu­ras Pul­ko g. 12 rug­sė­jo pra­džio­je nu­stos vei­kęs. Čia jis leis­da­vo rink­tis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui. Ne­at­si­tik­ti­nai ant J.Sa­ba­taus­ko biu­ro lan­gų ma­ty­ti už­ra­šas LSDP.</p> <p>„Aš ne tik jiems leis­da­vau rink­tis, bet ir kai ku­riems vi­suo­me­ni­nin­kams, mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­joms. Tik­rai ne­už­si­ė­miau pa­tal­pų per­nuo­mo­ji­mu, lei­dau nau­do­tis ne­mo­ka­mai. O už biu­ro pa­tal­pas mo­kė­jau iš man ski­ria­mų kan­ce­lia­ri­nių lė­šų“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.</p> <p>Pa­sak Sei­mo na­rio, ga­vęs „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus pra­ne­ši­mą apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus  ter­mi­nui, bu­vo su­si­ti­kęs su Ž.Trei­giu, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­tal­pas nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną, ta­čiau su tuo ne­su­ti­kęs.</p> <p>J.Sa­ba­taus­ko tvir­ti­ni­mu, jis jau su­si­ra­dęs ki­tas pa­na­šaus dy­džio pa­tal­pas Aly­taus mies­to mies­to cen­tre: „Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kur ir kiek už jas bus mo­ka­ma.“</p> <h3>„Su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų“</h3> <p> Ž.Trei­gys pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kęs su J.Sa­ba­taus­ku ir ap­ta­rė su­tar­ties pra­tę­si­mo są­ly­gas: „Pa­siū­liau mo­kė­ti rin­kos kai­no­mis, ku­rios ke­lis kar­tus di­des­nės nei iki šiol bu­vo mo­ka­ma. Jei at­vi­rai, tai tu­riu ke­lis ver­slus, nė vie­no ver­slo nie­kuo­met ne­tu­rė­jau su­si­ju­sio su po­li­ti­ka, su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti  jo­kių rei­ka­lų. Per kai kurių po­li­ti­kų gimines, užimančias aukštas pareigas savivaldybėje, ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus nuo­lat da­ro­mos kliū­tys ma­no ver­slui.“</p> <p>„Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius, pa­klaus­tas, ko­dėl iki šiol Sei­mo na­riui pa­tal­pas nuo­mo­jo už to­kią ne­di­de­lę kai­ną, at­sa­kė, kad toks bu­vo su­si­ta­ri­mas.</p> <p>Kol ne­pri­im­tas Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų įsta­ty­mas, at­si­ran­da įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų dėl nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų.</p> <p>Da­bar Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Ro­ber­tui Šar­knic­kui mies­to sa­vi­val­dy­bė iš vie­no mies­to cen­tre esan­čio ban­ko nuo­mo­ja 20 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas ir už nu­omą kas mė­ne­sį mo­ka 102 eu­rus, plius mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie šil­dy­mo lai­ko­tar­piu per mė­ne­sį sie­kia apie 40 eu­rų, šil­tuo­ju me­tų lai­ku – apie 20 eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/julius-sabatauskas-80669175.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-798-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/julius-sabatauskas-80669175.jpg" width="778" height="548" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/treigys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-798-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/treigys.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2337"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566559358"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kur</span> - Pen, 2019-23-08 - 14:22</p> </li> <a href="/comment/2337#comment-2337" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2337#comment-2337" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buvo mūsų akys,kai buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buvo mūsų akys,kai buvo renkamas sitas meras? Ne be jo cia palaiminimo vyksta patys bjauriausi sprendimai. Jaučiasi mieste štilis... Tik įdomukiek cia trauks šita valdzia? Netikiu kad cia taip viskas jiems ir tesis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2337" token="lc9k-fshMyY2Cg6OAXLlQIvJ6b9EtJb5Brq26NV8-Qw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2335"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566547351"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiesa</span> - Pen, 2019-23-08 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/2335#comment-2335" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2335#comment-2335" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sarasinis tas Sabatauskas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sarasinis tas Sabatauskas..niekas jo nerinko,vyt ir kuo greiciau,o ne patalpas nupomot...apart savu interesu jis nieko gero nepadare,manyciau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2335" token="-7C2VFlwlTBJI6vTtLMP0wiEDLqscTT3sDJewpjzYbE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2332"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566542820"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ŽŪM sutartis </span> - Pen, 2019-23-08 - 09:47</p> </li> <a href="/comment/2332#comment-2332" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2332#comment-2332" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasirašiusi patalpų nuomos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasirašiusi patalpų nuomos Kaune sutartį Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įsipareigos jas naudoti mažiausiai penkerius metus. Jei dėl kokių nors priežasčių ŽŪM apsigalvotų ir norėtų nutraukti sutartį, mokesčių mokėtojams tai atsieitų kone pusę milijono eurų – tokia bauda numatyta sutarties projekte. Naujasis ministras Andrius Palionis nesileidžia į kalbas apie tai, ar tokios sąlygos jam tinka ir apskritai kada ketinama pasirašyti sutartį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2332" token="Lkmk2OdmajXXmadN3rAUMwDOQA4dozlyiRi-iYSx754"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2331"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566542153"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>17.30 val. …</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/2331#comment-2331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2331#comment-2331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kviečia protestas „Sporto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kviečia protestas „Sporto mokyklos pardavimui – STOP: apkabinkime Alytaus sporto meką!“</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2331" token="SYDtPia6dHGCczNOktYHiX1F8Ee3rCY29CrSYwLz5hg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2330"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566541676"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baltijos kelias</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:27</p> </li> <a href="/comment/2330#comment-2330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2330#comment-2330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baltijos kelio dieną Alytuje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baltijos kelio dieną Alytuje inicijuojamas bendras sporto mokyklos senojo pastato apkabinimas, o tam skirta akcija vyks 08 23 pavakarę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2330" token="7Y9iTr02TipbzaQj6edD8UEre9CrldxZNeQbrUYhlu8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2326"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566537139"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>LSDP pjaras</span> - Pen, 2019-23-08 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/2326#comment-2326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2326#comment-2326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">LSDP pjarinis straipsnis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>LSDP pjarinis straipsnis. Daug dirba, rimtais darbais užsiima. Kraustosi iš patalpų į patalpas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2326" token="NN_lGXX9hG5FeX-1amT_mfH7qI_evN8Iv619SpRQ5ac"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2325"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566535285"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Matažinsko schemos</span> - Pen, 2019-23-08 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/2325#comment-2325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2325#comment-2325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnį iškarpė / iškraipė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 30 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2325" token="IdSHRHAspuwuFMixWokY2OGrE8_2WTV45hY3p0sMMQ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2324"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566532650"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vyktaraas</span> - Pen, 2019-23-08 - 06:57</p> </li> <a href="/comment/2324#comment-2324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2324#comment-2324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausias ir lengviausias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausias ir lengviausias biznis yra palytytka ir su palytikais. Kodėl neina lengviausiu ir pelningiausiu keliu. Keista, kad nedaro biznio su palytikais. Alytuj ąžuolas nebrangiai kainavo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2324" token="8vCHgpqAroXBhBBNcrNuZLN1Zf02TLei4S7PPsnBKds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2321"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566507305"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Visai šaratai …</span> - Ket, 2019-22-08 - 23:55</p> </li> <a href="/comment/2321#comment-2321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2321#comment-2321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Girdėjau, kad keistas tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Girdėjau, kad keistas tas verslinykas, bet kad toks, tai netikėjau :))))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2321" token="7n9IT-t5U-1SO5e5zR2dWBaIUzfeJLfiSJ3yjHuj0NA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2318"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566491540"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Marius</span> - Ket, 2019-22-08 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/2318#comment-2318" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2318#comment-2318" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vagis, ko norėt is jo</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vagis, ko norėt is jo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2318" token="73PCpfUpBbJHLEWRqNnD3H2BNeINgSDW3n77tjVViRQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2317"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566486070"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2,5 METŲ GRIO…</span> - Ket, 2019-22-08 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/2317#comment-2317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2317#comment-2317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2,5 metų MATAŽINSKAS, ACIB…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2,5 metų MATAŽINSKAS, ACIB ALBINAS MOCEVIČIUS, ADVOKATAS KUCEVIČIUS veikė bendrai ir modeliavo Jazminų turgaus verslo griovimo variantą, laukė, kad Jazminų turgaus savininkų advokatai gal praleis terminus, gal padarys klaidų ir tokiu būdu atsiras galimybė žiauriai pakenkti 50 Jazminų turguje dirbančių verslams. Buvo paruoši planai, brėžiniai, jeigu laiku ir juridiškai tiksliai nebūtų reaguota, JAZMINŲ TURGAUS VERSLAS BŪTŲ SUGRIAUTAS.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2317" token="D6rIjnCFCE6PI1azT7JPE5_IZIts7uWmFonDUFdsHU4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2316"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566485759"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>TURGUS</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/2316#comment-2316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2316#comment-2316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kadangi 2019 07 01 į Jazminų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kadangi<br /> 2019 07 01 į Jazminų turgų buvo atvykusi Alytaus miesto savivaldybės 4 asmenų delegacija (R. Juonys, V. Bartusevičienė, N. Rinkevičiūtė ) ir parodė patvirtintą brėžinį, paaiškino, kad esama 65 vietų automobilių parkavimo aikštelė prie Jazminų 3 pastato nebus griaunama, o tik pertvarkoma, pertvarkymo metu automobilių parkavimo vietų skaičius nesumažės, aiški parkavimo vietų pertvarkymo tvarka,</p> <p>UAB „....... “, juridinio asmens kodas ............., adresas ............, at¬sto-vau¬ja¬ma ....., veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Nuomotoju“ iš vienos pusės,<br /> ir<br /> ......., adresas ......................, Alytus, iš kitos pusės, toliau abi pusės vadinamos "Šalimis", sudarėme šią sutartį:</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2316" token="ZX_93-nUCTTw_fD3Awd534ypsfBGSHG5reHAYd3m4kI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2315"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566485424"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>DEDE</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/2315#comment-2315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2315#comment-2315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turgaus sutartys pratęstos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turgaus sutartys pratęstos su viena sąlyga. Turgus ( 50 darbo vietų ) veiks, nes savivaldybė dabar nenaikina daugiau nei pusės ( nenaikina anksčiau planuotų panaikinti 35 vietų ) parkavimo aikštelės prie JAZMINŲ TURGAUS. Jeigu aikštelė bus panaikinta, turgus bus uždarytas. Tokia sutartis. MATAŽINSKUI NEPAVYKO SUGRIAUTI AIKŠTELĖS PER SAVO PATIKĖTINIUS ACIB ALBINĄ MOCEVIČIŲ, PLIKIŲ ADVOKATĄ KUCEVIČIŲ, KURIE NE UŽ DYKĄ BUVO SUSIPLANAVĘ SU MATAŽINSKO PALAIMINIMU SUGRIAUTI TURGAUS VERSLĄ IR IŠMELŽTI IŠ BIUDŽETO APIE 100 000 EURŲ JEREMIČIAUS SKLYPO SUORGANIZAVIMUI ( UŽ MIESTO PINIGUS IŠKELTI JEREMIČIAUS NAUDAI VANDENTIEKIO KAMERĄ ).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2315" token="F7ZJfVAl_gaeRHMU-CI8ALTHgVZq2cLGynkA6VFtWEk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2312"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566482863"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tata</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/2312#comment-2312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2312#comment-2312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cia tas pats kur turgų tipo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cia tas pats kur turgų tipo uždaro. paskui atidaro....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2312" token="XzgFNaQf7X6xZIHKVentGgTRmBzoXJy6RAQZUnz_rmk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2309"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566478601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>KAVINĖ</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:56</p> </li> <a href="/comment/2309#comment-2309" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2309#comment-2309" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">LSDP štabo pastate Pulko 12,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>LSDP štabo pastate Pulko 12, Alytuje atsidarė nauja jauki kavinukė - arbatinė PUPA. KVIEČIAME APSILANKYTI.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2309" token="ao2ZZHguG8WtyBygi0H923RNJVBpqob3cdo88BvlAOc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2307"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566477477"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:37</p> </li> <a href="/comment/2307#comment-2307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2307#comment-2307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir netikeliu valdzia isrinko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir netikeliu valdzia isrinko zmones. Patys tuoj čiaudes nuo ju parceliavimų miesto. Ką jie dirba rimto?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2307" token="-dMhHFVryd-dAKlNzIeCRIXET3wyR5cVK3_PSE9rGdQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2304"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566471377"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Saule </span> - Ket, 2019-22-08 - 13:56</p> </li> <a href="/comment/2304#comment-2304" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2304#comment-2304" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu tai ka galima pasakyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu tai ka galima pasakyti apie valdančiuosius kad net verslininkai ju kratosi nenori nieko bendra tureti.. Manau nieko gero kadangi verslininkai is anksto užuodžia kas nesamones daro ir kam xana pareis greit tai ir ryšius nutraukia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2304" token="oSRPy2lturytM8YSdiVSB1Jx_7ipeRtT10PoZzbE2EA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2303"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566471229"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gytux</span> - Ket, 2019-22-08 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/2303#comment-2303" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2303#comment-2303" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir gerai kad išvijo šituos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir gerai kad išvijo šituos kraujasiurbius papigei dar toek laiko sedejo, galetu kas nors ir iš valdzios visus socdemus kas išmėšti, maziau smirdėtu rotuše vaikštant “kiaule”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2303" token="gfNqlyJ3GL45pgc7XRQp5sAjHAnPyNIDaW6qd5oHicY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2300"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566463091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nemėgsta</span> - Ket, 2019-22-08 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/2300#comment-2300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2300#comment-2300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nemėgsta socdemų Alytuj. Dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nemėgsta socdemų Alytuj. Dar jei iš partijos neišsieliminuoja mero, tas pats kas politiniai lavonai. Šis kaip Seimo teisėsaugos komiteto vadovas, tai nors teisėaugą Alytuj būt rimtesnė. Bet kur prisiliečia- pelesiukai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2300" token="AzO43XtF_Oou1hHKCueZpEqH36FG5UkyCwEH2GA2mtE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2296"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566458111"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iškarpė</span> - Ket, 2019-22-08 - 10:15</p> </li> <a href="/comment/2296#comment-2296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2296#comment-2296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnį iškarpė / iškraipė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 20 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2296" token="4sGbOgmzl0D6ydygp2D8N78HFIMTiRa3AQ7LWzyZgxM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=798&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hhU7d86gyFgWER4t5mnGO0HSqsEzyZVDwXqSD7cMIvE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Aug 2019 06:27:55 +0000 vyrredaktorius 798 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je – iš­skir­ti­niai Lon­do­no ke­bai. Ke­lei­viams siū­lo­mas ir bri­tiš­kas tak­si ser­vi­sas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-skir-ti-niai-lon-do-no-ke-bai-ke-lei-viams-siu-lo-mas-ir-bri-tis-kas-tak-si-ser-vi-sas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13318" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13318) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_0079.JPG?itok=xqDg2hKz" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Tomas Miliauskas: „Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą.“ Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iš­vaiz­dūs kom­pa­ni­jos „LTI“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­liai skir­ti žmo­nėms vež­ti. Lon­do­ne vie­šė­da­mas ne­ga­li jų ne­pa­ste­bė­ti zu­jan­čių, nar­dan­čių po vi­są mies­tą. Bri­tiš­kus ke­bus ga­mi­no ne vie­na kom­pa­ni­ja, bet skir­da­vo­si tik tech­ni­nės tak­si au­to­mo­bi­lių cha­rak­te­ris­ti­kos, iš­vaiz­da de­šimt­me­čiais iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.</p> <p>„Gy­ve­nant An­gli­jo­je už­stri­go tai, kad an­glai šias ma­ši­nas, ku­rių ten de­šim­tys tūks­tan­čių ir kiek­vie­nas kas­dien ma­to bei ga­li jo­mis va­ži­nė­ti, dar nuo­mo­ja­si ir šven­tėms, fo­to­se­si­joms, ren­gi­niams. Dau­giau­sia – juo­di ir bal­ti, dar įvai­riau­sių pil­kų at­spal­vių tak­si au­to­mo­bi­liai yra po­pu­lia­rūs, tu­ri sa­vo svo­rį, ge­rą var­dą.</p> <p>At­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti Eu­ro­po­je, nes jo vai­ras – kai­rė­je pu­sė­je, ir ku­rį ga­li­ma už­re­gist­ruo­ti mū­sų ša­ly­je, ne­dve­jo­jau ir įsi­gi­jau“, – pa­sa­ko­ja To­mas.</p> <p>Jis tu­rė­jo vie­ną pla­ną – au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ti šven­tėms ir įvai­riems ren­gi­niams. Ir nuo­mo­jo.</p> <p>„Ma­tė­me žmo­nių re­ak­ci­jas tarp įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių iš­vy­dus bri­tiš­ką ke­bą. Ne tik jau­ni­mas pri­ei­na, klau­si­nė­ja, do­mi­si, va­žiuo­jant mo­ja, ste­bi­si. Įspū­dis toks, kad no­ri pa­va­žiuo­ti, ver­ti­na iš­skir­ti­nius au­to­mo­bi­lius. Nu­ta­rė­me tu­ri­mus du „įdar­bin­ti“ pa­gal jų pa­skir­tį – teik­ti tak­si pa­slau­gas. Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą. Tak­si pa­slau­gos kai­nos – stan­dar­ti­nės, jų ne­pla­nuo­ja­me kel­ti, ke­lei­vius ve­ža­me žmo­nėms įpras­tu ta­ri­fu. Klien­tai už tą pa­čią kai­ną ga­li vyk­ti įspū­din­giau, pa­to­giau, bri­tiš­kai“, – tei­gia To­mas. Jis pri­du­ria, kad no­rin­tie­ji ga­li iš­si­nuo­mo­ti vie­ną jų ar­ba dar įspū­din­giau – abu – šven­tėms.</p> <p>Ne vie­ną Aly­taus gat­vę jau įvei­kę ke­bai – gal kaž­kam iš pa­žiū­ros ir at­ro­do ne­ran­gūs, iš­di­dūs, bet pir­mas įspū­dis ap­gau­lin­gas. Šių au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lė su­kur­ta taip, kad ne­rei­kia jiems di­de­lio spin­du­lio ap­si­suk­ti, pa­vyks­ta tai at­lik­ti ant siau­riau­sio ke­lio, ne­rei­kia di­de­lės erd­vės pa­sta­ty­ti, tai pa­pras­ta pa­da­ry­ti bet kur. Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos gat­ve­lės, ku­rios jie ne­įveik­tų.</p> <p>Au­to­mo­bi­liai, ku­riais jau va­žia­vo Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų įžy­my­bės į šven­tes ir jiems svar­bius su­si­bū­ri­mus, erd­vūs vi­du­je, tel­pa net pen­ki ke­lei­viai ir vai­ruo­to­jas. Pro­ble­mų ne­ky­la ir ne­įga­liems ke­lei­viams. Yra ins­ta­liuo­tos kė­du­tės vai­kams, ma­mos ir jų ve­ži­mė­lius ga­li pa­to­giai įsi­stum­ti, net lanks­ty­ti ne­be­rei­kia.</p> <p>„Ko­man­dą jau bai­gia­me kur­ti. Ma­ši­nos iš­skir­ti­nės, to­kias vai­ruo­ti no­rin­čių­jų yra. No­ri­si ke­lei­viams už­tik­rin­ti aukš­tos ko­ky­bės, šiek tiek bri­tiš­ką ap­tar­na­vi­mą, ne tik sau­gų, pa­to­gų, bet ir tvar­kin­gą, hi­gie­niš­ką“, – tei­gia T.Mi­liaus­kas, iš gy­ve­ni­mo Lon­do­ne į gim­tą­jį Aly­tų par­si­ve­žęs ir dau­giau idė­jų.</p> <p>Au­to­mo­bi­lių ži­no­vai sa­ko, kad ke­bai – dar la­bai re­tai su­tin­ka­mi Lie­tu­vos ke­liuo­se, juos ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Ke­bą sa­vo reik­mėms bu­vo įsi­gi­jęs ir Vil­niaus po­li­ti­kas Ar­tū­ras Zuo­kas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja bro­liai Mi­liaus­kai.</p> <h3 class="text-align-center"><strong>Šiuos taksi išsikviesti galima tel. +370 667 77 753.</strong></h3> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0191</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0068.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0068.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0069.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0069.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0074.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0074.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0081.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0081.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0084.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0084.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0085.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-kTlLsLywWKY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0085.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2139"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564487747"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Borysas</span> - Ant, 2019-30-07 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/2139#comment-2139" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2139#comment-2139" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Karoce kausas tuoj grysi uk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Karoce kausas tuoj grysi uk 🤣 nes lietuvoj verslai greit baigesi is pradziu tipo iskirtinem progom dabar jau bulves is kaimo vezios nes reik kad atsipirktu 🤣</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2139" token="erth4fx9zq34zlJgTZvQmBUK-bhmSg_f5Acj1m0Nono"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2112"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564172755"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alvydas</span> - Pen, 2019-26-07 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/2112#comment-2112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2112#comment-2112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teko važiuoti,. smagu.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teko važiuoti,. smagu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2112" token="hm-d4vVzGE3NyN8rvHrgzYLrNjkIb-NLc7hp_ywjCzw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2109"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564166984"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš </span> - Pen, 2019-26-07 - 21:49</p> </li> <a href="/comment/2109#comment-2109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2109#comment-2109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia kaina tokios reklamos?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia kaina tokios reklamos?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2109" token="nGX6o0u3BFb0C-EC6RO-AAr11j6wq1Bn8V1jaO97qM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=746&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5T2Yx0ukB6Qq-o-ffCLd5IKiam0v2_m8blFGSorcVxU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jul 2019 12:15:15 +0000 vyrredaktorius 746 at https://www.alytausnaujienos.lt