Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/verslas lt Bu­vu­sio „Dzū­ki­jos van­de­nų” va­do­vo by­la – teis­me https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-sio-dzu-ki-jos-van-de-nu-va-do-vo-la-teis-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_1746.JPG?itok=zgaRiodt" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Rolandas Ža­kas, netrukus jis pats pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Kuo įta­ria­mi kal­ti­na­mie­ji?</h4> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius R.Ža­kas kal­ti­na­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu, pa­dė­ji­mu klas­to­ti do­ku­men­tus, pik­tnau­džia­vi­mu bei ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu, o Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis – pa­pir­ki­mu, ben­dro­vės tur­to iš­švais­ty­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu.</p> <p>Jiems už tai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.</p> <p>Sta­ty­bos ir in­ži­ne­ri­nių tin­klų mon­ta­vi­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „In­ti“ nuo 2016-ųjų yra lai­mė­ju­si „Dzū­ki­jos van­de­nų“ skelb­tus van­dens tin­klų re­konst­ra­vi­mo kon­kur­sus. Šių dar­bų ver­tė – per 1 mln. eu­rų, jiems at­lik­ti gau­ta eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma.</p> <p>Kaip pra­ne­ša STT, įta­ria­ma, kad R.Ža­kas kaip ky­šį ga­vo di­des­nę nei 5 tūkst. 600 eu­rų ver­tės tur­ti­nę nau­dą. Kon­kre­čiai – lau­ko du­ris, lan­gus, vi­daus du­ris ir jų su­dė­ti­nes kom­plek­ta­vi­mo de­ta­les, taip pat grin­dų be­to­na­vi­mo dar­bus, už ku­riuos su­mo­kė­ta E.Čer­nu­lio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės lė­šo­mis. Taip siek­ta „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­riaus pa­lan­ku­mo vyk­dant dvi eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų dar­bų su­tar­tis.</p> <p>Kaip mi­ni­ma STT pra­ne­ši­me, įgy­tus ga­mi­nius ir pa­slau­gas R.Ža­kas pa­nau­do­jo nau­jai sta­to­mam ūki­nės pa­skir­ties sta­ti­niui jo su­tuok­ti­nei pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je.</p> <p>Taip pat įta­ria­ma, kad bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vas šiam sta­ti­niui sta­ty­ti pa­si­tel­kė še­šio­li­ka pa­val­džių ben­dro­vės dar­buo­to­jų, ku­rie, vyk­dy­da­mi jo nu­ro­dy­mus, at­li­ko sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bus sa­vo dar­bo me­tu, nau­do­da­mi ben­dro­vės dar­bo ir trans­por­to prie­mo­nes.</p> <h4>Apie ty­ri­mą pra­neš­ta per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je</h4> <p>Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius R.Ža­kas ir „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius teis­mo spren­di­mu bu­vo nu­ša­lin­tas nuo ben­dro­vės va­do­vo pa­rei­gų. Ne­tru­kus pats R.Ža­kas ben­dro­vės val­dy­bos pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas iš „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vo pa­rei­gų, jo pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas.</p> <p>Jis Aly­taus mies­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­nei va­do­va­vo nuo 1992 me­tų.</p> <p>Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­ba va­do­vau­ti ben­dro­vei iš aš­tuo­nių kan­di­da­tų iš­rin­ko Jo­na­vos ra­jo­no Ruk­los mies­te­lio gy­ven­to­ją, pen­kio­li­ka me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sį, į at­sar­gą kaip ka­ri­nin­ką iš­ėju­sį Ju­ri­jų Čer­via­kov­skį.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_5013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-666-k733U_oxyIY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_5013.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1764"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561020744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pamokos</span> - Ket, 2019-20-06 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/1764#comment-1764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1764#comment-1764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiekvienas reiškinys turi 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiekvienas reiškinys turi 2 puses. šio minusai, savo laiku ir mandrokas, atseit korupcijos nėra įmonėj, kitus kaip už ..laiko. Tai ir sugrąžino nepasikentę. Kita pusė - kompetentingas vadovas. Anoje kadencijoje iš savivaldybės įmonių vienintelis ryžosi užvest įmonę per kelis ES paramos projektus. Kiti nedrįso ir savivaldybė nelabai pajėgi savo gabumais vystyt. Sunkiai sekėsi. Miesto valdžios postuose be reikiamos ūkinės kompetencijos ir nėra būtinų savalaikių sprendimų ir palaikymų. Nes pav. ministerijų lygiuose paprastai merai būna priekį dėl savivaldybės projektų. O Alytuj vadovų postuose mandri... Savo kompetencijose vengdami priimt gamyboj būnančių netikėtų sprendimų, vis laukia kol kiti... Situacijos kaista. O jie vietoj pagalbos, dar kaip ir intrigom iš užkuliusių pagal savo specifinius įtarumus. Dar buvo situacijų, kaip nesprendžia patys didėjančių problemų ir bandančius spręst per intrigas ir kitų rankom... trumpiau taip retus vietinius dar kažką sugebančius išretina. Į jų vietas kaip strateginių įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai vadovų postus atstovai iš svetur. valdybose po nepriklausomais ir neprasti veikėjai iš svetur. Trumpiau kaip ir sau palankius sustato ten, kur didžiausi lėšų srautai per savivaldą. valdybose jei veikėjai kaip juokauja būna kur Malijorkoj ar Ukrainoj, jiems internetu medžiagą apie įmonės rodiklius siunčia valdybos posėdžiams, ir jei dar valdiškai primoka...- ko ne rojus? o savi retėjantys alytiškiai kiek nors sugebantys kaip išjuokti nykt ir dėl cento vienas kitą..iki paskutinio. vėl būt įdomu, jei savivaldybė visuomenę informuotų, kaip vykdo po jo užvestus projektus? Ar įsitenka pagal terminus ir kokybę, ar papildomų lėšų nėra. Kaip Alytaus firmoms reikliai taiko. kokie nauji projektai užvesti? Po kaip neseniai taryba nepatvirtino vandens kainų didinimo, reiškia ir prie atstovų iš svetur ir valdybose po nepriklausomais efektyvumas ne geriau. Bet svarbiausia, būtent tarybos narių išimtinė kompetencija strateguot įmonių vystymą ir atsakyt. O čia jei po nepriklausomais per valdybas ir atstovus iš svetur - kieno naudai gali būt reguliuojami didžiausi lėšų srautai? Į šiuos klausimus neskuba atsakyt ir nauja miesto valdžia. kur jei per kelis mėnesius dar komitetų per tarybą nesugeba pasitvirtint, tai rimčiau ką klaust kaip ir nepatogu? Juk alytiškiai rinkos tarybą. o rinkosi geriausius. o tie geriausi....geriau ir neklaust. Kurie ir gudriai pratyli apie miesto biudžete finansinę padėtį... Paskolas, kaip mažins...ir iš kur mažėjant gyventojų skaičiui? kaip kitur didėja gyventojų skaičius ir paskolas sparčiai mažina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1764" token="FibTtDrj3O_wtFn5Ox0fbUE0yur-1rW4lekJdbmlw4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=666&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="__sR24qzhNw1FIAh3AICy7wwRbLUUKGq2TdJG35FzGs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Jun 2019 06:20:36 +0000 vyrredaktorius 666 at https://www.alytausnaujienos.lt Pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma” ieš­ko se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/pre-ky-bos-tin-klas-ma-xi-ma-ies-ko-se-zo-ni-niu-dar-buo-ju-vi-so-je-lie-tu-vo-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/66-13296" rel="bookmark"> Nr. <span> 66 (13296) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Maxima.JPG?itok=p_BITJmS" width="344" height="287" alt="Maxima" title="Prekybos tinklas „Maxima“ ieško norinčiųjų dirbti." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Prie ko­man­dos kvie­čia­me pri­si­jung­ti ir jau­ni­mą, ir įvai­rių ki­tų am­žiaus gru­pių žmo­nes. Taip pat tuos, ku­rie dėl tam tik­rų prie­žas­čių ga­li dirb­ti tik lanks­čiu gra­fi­ku, ieš­ko pa­pil­do­mo dar­bo. Jau­ni­mui tai pui­ki pro­ga įgy­ti dar­bo pa­tir­ties, de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį pa­jū­ry­je ar pa­si­ma­tuo­ti did­mies­tį prieš pra­de­dant stu­di­jas. Be to, se­zo­ni­nis dar­bas ga­li tap­ti ir nuo­la­ti­niu. Svar­biau­sia, kad dar­buo­to­jas bū­tų mo­ty­vuo­tas dirb­ti ir įgy­ti nau­jų įgū­džių. Dar­bo pa­tir­tis nė­ra tiek svar­bi, nes mes su­tei­kia­me vi­sus rei­kia­mus ap­mo­ky­mus“, – sa­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Mar­ga­ri­ta Ple­ša­kie­nė.</p> <p>At­ši­lus orams ir di­dė­jant klien­tų srau­tams par­duo­tu­vė­se, pa­stip­ri­ni­mo pre­ky­bos tin­klas ieš­ko vi­so­je Lie­tu­vo­je, bet ypač Vil­niu­je ir Kau­ne, kur pla­nuo­ja įdar­bin­ti apie 400 nau­jų dar­buo­to­jų.</p> <p>Ta­čiau, anot M.Ple­ša­kie­nės, dar­buo­to­jų ieš­ko­ma ne tik šiuo­se mies­tuo­se. Esant po­rei­kiui, į ki­tus mies­tus dar­buo­to­jai ga­lė­tų bū­tų ve­ža­mi iš Va­rė­nos, Ša­kių, Kaz­lų Rū­dos, Prie­nų, Birš­to­no, Elek­trė­nų, Vie­vio, Se­re­džiaus, Vil­ki­jos, Rau­dond­va­rio, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Gargž­dų, Lent­va­rio, Vo­kės, Gri­giš­kių, Kai­šia­do­rių, Žiež­ma­rių, Pa­lan­gos, Šven­to­sios ir Ne­rin­gos. Da­liai dar­buo­to­jų Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­lan­go­je ir Ni­do­je ga­li bū­ti su­tei­kia­ma ir gy­ve­na­mo­ji vie­ta.</p> <p>„Sie­kia­me sa­vo dar­buo­to­jams su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas, ku­rios leis­tų pa­to­giai de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį, to­dėl se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams su­tei­kia­mos ga­li­my­bės dirb­ti lanks­čiu dar­bo gra­fi­ku – ke­tu­rias dar­bo die­nas, po ku­rių se­ka ke­tu­ri lais­va­die­niai“, – pa­sa­ko­ja M.Ple­ša­kie­nė.</p> <p>Se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se su­tei­kia­mos to­kios pa­čios ga­ran­ti­jos ir pri­va­lu­mai kaip ir nuo­la­ti­niams pre­ky­bos tin­klo dar­buo­to­jams. Su vi­sais su­da­ro­mos ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys, jiems su­tei­kia­mi to­kie pa­tys mo­ky­mai ir to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bės.</p> <p>Dar­bo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos iš­mo­kos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, li­gos, ar­ti­mų­jų mir­ties at­ve­jais, pa­ra­ma gi­mus vai­kui, pa­pil­do­mos mo­ka­mos atos­to­gos su­da­rius san­tuo­ką ir ki­tais at­ve­jais. Par­duo­tu­vių dar­buo­to­jams kas­dien pa­tie­kia­mi karš­ti pie­tūs.</p> <p>Ypa­tin­gą dė­me­sį „Ma­xi­ma“ ski­ria dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems vai­kų: ge­riau­siai be­si­mo­kan­tiems vai­kams or­ga­ni­zuo­ja­mos va­sa­ros sto­vyk­los ir su­tei­kia­mos „Ma­xi­ma­lis­tų“ sti­pen­di­jos, di­džių­jų šven­čių ir Rug­sė­jo 1-osios pro­ga do­va­no­mis pra­džiu­gi­na­mos dau­gia­vai­kės šei­mos. Pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės iš­mo­kos taip pat tai­ko­mos ir dar­buo­to­jams, ku­rie au­gi­na ne­įga­lius vai­kus.</p> <p>Dar­bui va­sa­rą „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se, mais­to ga­my­bos ce­chuo­se ir san­dė­liuo­se pre­ky­bos tin­klas ieš­ko ka­si­nin­kų-par­da­vė­jų, kon­sul­tan­tų, kon­sul­tan­tų-par­da­vė­jų, kro­vė­jų, par­da­vė­jų, sa­lės dar­buo­to­jų, ta­ro­ma­tų ope­ra­to­rių, va­ly­to­jų, vyr. ka­si­nin­kų, už­sa­ky­mų kom­plek­tuo­to­jų, san­dė­lio dar­buo­to­jų, vi­rė­jų, ke­pė­jų, kon­di­te­rių, ki­tų ce­cho dar­buo­to­jų. Dėl lais­vų po­zi­ci­jų no­rin­tys kvie­čia­mi tei­rau­tis vi­so­se „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se. Taip pat in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti pre­ky­bos tin­klo in­ter­ne­to sve­tai­nės www.ma­xi­ma.lt rub­ri­ko­je „Kar­je­ra“ ar­ba pa­si­tei­rau­ti pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu +370 620 73 333 ar­ba +370 620 11 116.</p> <p>67-uo­sius gy­va­vi­mo me­tus šį ru­de­nį su­tik­sian­ti hu­mo­ro gru­pė „Sprig­tas“ su­kvie­tė pa­čius ge­riau­sius drau­gus ir šį žan­rą my­lin­čius žiū­ro­vus. Bu­vo pri­si­min­ti ir karš­tais plo­ji­mais pa­gerb­ti į ana­pi­lį iš­ke­lia­vę šios gru­pės va­do­vai: Va­len­ti­nas Kir­lys ir Do­mas Dab­riš­ka bei il­ga­me­čiai „Sprig­to“ da­ly­viai a. a. Vy­tau­tas Pu­zas ir a. a. Ro­mu­al­das Mak­si­ma­vi­čius.</p> <p>Da­bar­ti­nė „Sprig­to“ va­do­vė Ire­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad is­to­ri­niam ko­lek­ty­vui jie abu su vy­ru Juo­zu va­do­vau­ja jau 22 me­tus: „Nie­ka­da ne­ma­niau, kad tu­rė­si­me tiek pa­ra­ko jam va­do­vau­ti.“</p> <p>Šven­ti­nes kal­bas da­ly­viams ir žiū­ro­vams sa­kė iš Drus­ki­nin­kų mies­to šven­tės at­sku­bė­jęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Ire­na pa­si­džiau­gė, kad prieš 22 me­tus ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko ini­cia­ty­va įsteig­ta, ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Va­len­ti­no Kir­lio pre­mi­ja gy­vuo­ja iki šiol, ir pri­sta­tė gar­bin­gą ko­mi­si­ją: Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rę Eg­lę Se­rei­či­kie­nę, „Juo­kio“ sam­bū­rio di­rek­to­rių, sa­ty­ri­ką hu­mo­ris­tą Vac­lo­vą Vi­čių iš Vil­niaus, ra­jo­no gar­bės pi­lie­tę Ge­no­vai­tę Šva­bie­nę, Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kę Da­nu­tę Ba­čins­kie­nę, Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­ną, ar­tis­tų ar­tis­tą Vin­cu­lį – Kęs­tu­tį Tu­my­ną ir ko­mi­si­jos sek­re­to­rę vy­res­ni­ą­ją bib­lio­te­ki­nin­kę Ni­jo­lę Stak­vi­le­vi­čie­nę.</p> <p>Or­ga­ni­za­to­rė I.Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­dė­ko­jo šven­tės rė­mė­jams, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, UAB „Dzū­ki­jos gra­ni­tas“, ver­sli­nin­kams Jo­nui Rut­kaus­kui ir Vir­man­tui Ja­ciuns­kui, UAB „AL­Trek­la­ma“, UAB „Sa­vas kal­nas“, UAB „Dzū­ki­jos bal­dų fab­ri­kas“, Aly­taus se­niū­ni­jos ben­druo­me­nėms: Luks­nė­nų „Spin­du­liui“ ir „Drū­tam dzū­kui“, Ge­nių ir Užu­ba­lių ben­druo­me­nėms, in­for­ma­ci­niams rė­mė­jams laik­raš­čiui „Aly­taus nau­jie­nos“, žur­na­lui „Šluo­ta“ ir fotografui Juo­zui Mu­zi­ke­vi­čiui.</p> <p>Ge­ras tris va­lan­das ai­dė­jo žiū­ro­vų juo­kas ir plo­ji­mai, nie­kas ne­sku­bė­jo na­mo, vi­siems rū­pė­jo ko­mi­si­jos ver­dik­tas. Ra­jo­no me­rui A.Vrub­liaus­kui pa­vie­ši­nus ko­mi­si­jos spren­di­mą, žiū­ro­vai plo­ji­mais pri­ta­rė, kad pre­mi­ja iš­da­ly­ta ly­gio­mis da­li­mis vi­siems ko­lek­ty­vams. Hu­mo­ro gru­pių va­do­vai ap­do­va­no­ti kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės E.Se­rei­či­kie­nės pa­dė­kos raš­tais, rė­mė­jų do­va­nė­lė­mis ir gė­lė­mis, pa­dė­ko­ta ir da­ly­vių mai­ti­ni­mą ruo­šu­siems Ire­nai ir Al­bi­nui Ado­mai­čiams, Ge­na­di­jui Mi­ku­le­vi­čiui bei Ge­nu­tei ir Li­nui Nor­kū­nams.</p> <p>Šven­tė bai­gė­si, žiū­ro­vai iš­si­skirs­tė, po ben­dros ko­lek­ty­vų nuo­trau­kos ir va­ka­rie­nės ar­tis­tai su­si­rin­ko rek­vi­zi­tą ir pa­trau­kė na­mo, pa­dė­ko­ję ir pa­sa­kę or­ga­ni­za­to­riams „Iki pa­si­ma­ty­mo“.</p> <p class="text-align-right"><strong>Or­ga­ni­za­to­rių inf.</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0174</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Maxima_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-652-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Maxima_0.JPG" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=652&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sYYwqS6Afi14aYfqavMHn4mW7eC3OJ3UO292DAv7d4s"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Jun 2019 08:03:11 +0000 vyrredaktorius 652 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip nepasimesti ir neapsigauti renkantis interneto planą savo namams? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-nepasimesti-ir-neapsigauti-renkantis-interneto-plana-savo-namams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6113291" rel="bookmark"> Nr. <span> 61(13291) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Internetas.jpg?itok=I6BbLw-y" width="344" height="287" alt="Internetas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2 class="text-align-justify">Interneto planas – TV</h2> <p class="text-align-justify">Kadangi šiais laikais daugelis žmonių mėgaujasi ne tik interneto, tačiau ir televizijos paslaugomis – verta iš to paties tiekėjo užsisakyti šias abi paslaugas, kadangi tai kainuos pigiau (nei užsisakant abi paslaugas atskirai), juolab, dažniausiai sistemos prijungimas vykdomas vienu kartu, tad greičiau gausite visas reikalingas komunikacijas.</p> <p class="text-align-justify">Žinoma, net ir pigiau kainuojantis interneto + TV paslaugų paketas jums neapsimokės, jeigu retai žiūrite TV, dažniausiai peržiūrite tik norimų laidų pakartojimas. Tuomet puikiai užteks tik interneto paslaugų, kadangi ne viena televizija jau parodytas laidas talpina į savo grojaraščius. Žinoma, kokybiškoms peržiūroms reikalingas greitas internetas.</p> <h2 class="text-align-justify">Interneto tipas. Koks labiausiai tinka Jums?</h2> <p class="text-align-justify">Renkantis planą taip pat reikia nepamiršti įvertinti galimus interneto tipus. Juos apriboja ne tik žmogaus poreikiai, tačiau net ir gyvenamoji vieta. Pats populiariausias ir greičiausias internetas – šviesolaidis, kuris gali pasiekti net iki 1 Gb/s greitį. Plačiajuostis internetas labiausiai tinka tokiu atveju, kai gyvenate toli nuo miesto ir dažnai neturite kitų pasirinkimo galimybių. Nors jis lėtesnis nei šviesolaidis, tačiau gana puikiai aptarnauja šiuolaikinį žmogų, kuriam internetas yra kasdienybės dalis. Dėmesio vertas ir mobilusis internetas, kuris visiškai neapibrėžia jūsų judėjimo ir padeda naršyti kad ir kur kas esate.</p> <p class="text-align-justify">Sunku pasirinkti? Sunku, tad čia reikalinga profesionalų konsultacija. Pirmiausia reikia apgalvoti interneto tipus, paskui paslaugų tiekėjus, galiausiai, konkrečius planus, kurie yra siūlomi.</p> <p class="text-align-justify">Paspaudę <a href="https://myplan.lt/belaidis-bevielis-internetas">ČIA</a> rasite daugiau info apie dažniausiai pasirenkamą belaidį internetą.</p> <h2 class="text-align-justify">Kainos ir kokybės santykis</h2> <p class="text-align-justify">Iki šiol daugelis galvoja, kad kaina yra esminis niuansas, kuris gali nulemti gaunamo interneto greitį, pavyzdžiui, kokybę. Atrodo, kad kuo kaina didesnė – tuo ir greitis bus maksimalesnis. Tai nėra visiškai tiesa, kadangi kaina gali varijuoti priklausomai nuo daugelio veiksnių. Pavyzdžiui, didesnė kaina lemia geresnę techninę priežiūrą, galbūt kartu gausite nemokamai modemą arba paprasčiausiai “pataikėte”ant akcijos, kurios metu kainoraščiai mažesni, tačiau kokybė išlieka lygiai tokia pati.</p> <p class="text-align-justify">Sugluminome dar labiau? <a href="https://myplan.lt/belaidis-bevielis-internetas">myPlan.lt</a> – geriausi pagalbininkai, kurie padės nemokamai pasirinkti</p> <p class="text-align-justify">Jums labiausiai tinkamą interneto planą. Kadangi daugelis renkasi terminuotas sutartis – verta</p> <p class="text-align-justify">apgalvoti kuo daugiau niuansų, kad rasta kokybė būtų pati geriausia!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/Internetas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-620-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/Internetas_0.jpg" width="794" height="1123" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=620&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gqClNTzY39kQkduTl7FLoEgtt0H62RY_KvzYeGBsDxI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 May 2019 07:41:02 +0000 vyrredaktorius 620 at https://www.alytausnaujienos.lt Mašinų gamykla „Astra”: jau 90 metų jauni ir inovatyvūs! https://www.alytausnaujienos.lt/masinu-gamykla-astra-jau-90-metu-jauni-ir-inovatyvus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ro­kas Mak­si­ma­vi­čius</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13284" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13284) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Liesionis_0.jpg?itok=hPa4g6AS" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius“, – sako „Astros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Sėk­min­ga ni­ša</h4> <p>Šian­dien „Ast­ra“ – vie­na se­niau­sių me­ta­lo ap­dir­bi­mo sek­to­riaus įmo­nių Lie­tu­vo­je. Tiek re­gio­ne, tiek vi­so­je Eu­ro­po­je ži­no­ma juo­do­jo ir ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų bei slė­gi­nių in­dų ga­min­to­ja, pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­jan­ti į dau­gy­bę Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių.</p> <p>„Ast­ros“ pirm­ta­kas – tar­pu­ka­riu ak­ci­nės ben­dro­vės pa­grin­dais įkur­tas fab­ri­kas „Ūk­maš“ – veik­lą pra­dė­jo nuo že­mės ūkio ma­ši­nų ir at­sar­gi­nių jų da­lių ga­my­bos. So­viet­me­čiu įmo­nė vir­to pra­mo­ni­nės skal­bi­mo tech­ni­kos ga­min­to­ja.</p> <p>Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę ben­dro­vė pa­si­kei­tė iš es­mės: aki­mirks­niu už­si­da­rius tu­rė­toms rin­koms, se­ri­ji­niai ga­mi­niai ta­po ne­pa­klau­sūs, kei­tė­si įmo­nės struk­tū­ra ir net pa­va­di­ni­mas. Ben­dro­vės ko­man­da ėmė­si nau­jų rin­kų pa­ieš­kų, va­do­vai ir spe­cia­lis­tai – nau­jų iš­šū­kių.</p> <p>Ga­mi­nant pra­mo­ni­nę skal­bi­mo tech­ni­ką įgy­tos uni­ka­lios, anuo­met ne­dau­ge­lio per­sio­rien­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį iš­gy­ve­nu­sių įmo­nių tu­rė­tos dar­bo su ne­rū­di­jan­čiuo­ju plie­nu ži­nios su­da­rė prie­lai­das ženg­ti į ki­tos kryp­ties ga­mi­nių ni­šas. Stak­liš­kių įmo­nė „Lie­tu­viš­kas mi­dus“ bu­vo klien­tė, ku­riai „Ast­ra“ pa­ga­mi­no pir­mą­ją ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lą – ji eks­plo­a­tuo­ja­ma iki šiol.</p> <p>Nors rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tech­niš­kai nuo da­bar įmo­nė­je ga­mi­na­mų tal­pyk­lų ji ski­ria­si ne ma­žiau nei ar­klio trau­kia­mas ve­ži­mas nuo elek­tro­mo­bi­lio „Tes­la Mo­del S“. Pa­stan­gos per­kva­li­fi­kuo­ti, mo­ky­ti dar­buo­to­jus ir spe­cia­lis­tus, dieg­ti pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas tik­rai pa­si­tei­si­no.</p> <h4>Pro­ver­žio iš­šū­kiai</h4> <p>Nuo 1990-ųjų įmo­nės veik­lo­je ga­li­ma iš­skir­ti tris eta­pus. Pir­ma­sis pra­si­dė­jo iš­kart po ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo ieš­kant nau­jų veik­los ni­šų. Tuo me­tu Bal­ti­jos ša­ly­se ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų nie­kas ne­ga­mi­no, jos bū­da­vo im­por­tuo­ja­mos iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ir kai­na­vo ne­įti­kė­ti­nai bran­giai dėl trans­por­ta­vi­mo, mui­tų ir ne­kuk­lių tar­pi­nin­kų mar­žų.</p> <p>„Ast­ros“ pa­si­rink­ta ni­ša bu­vo su­dė­tin­ga ir dėl di­de­lio in­ves­ti­ci­jų po­rei­kio, ir dėl ži­nių apie šiuos vi­siš­kai nau­jus pro­duk­tus sto­kos. Ir tas stra­te­gi­nis ne­ži­no­mos ni­šos pa­si­rin­ki­mas pa­si­tei­si­no. „Ast­ra“ per 25 me­tus su­ge­bė­jo tap­ti sva­ria rin­kos žai­dė­ja, ge­ban­čia kon­ku­ruo­ti su dau­gy­be so­li­džių ga­min­to­jų tiek Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tiek ir už jos ri­bų.</p> <p>Ant­ra­sis eta­pas – di­de­lių in­ves­ti­ci­jų lai­ko­tar­pis – 2008 me­tai. Bu­vo pra­dė­tos 5,5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jos, ku­rios lei­do iš­plės­ti ga­my­bi­nius plo­tus, įdieg­ti ab­so­liu­čiai pa­žan­giau­sias ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no au­to­ma­ti­nio su­vi­ri­ni­mo ir au­to­ma­ti­nio po­li­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Tai bu­vo dar vie­nas di­de­lis žings­nis link di­des­nio klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mo. Toks spren­di­mas iš es­mės pa­kei­tė vie­no es­mi­nių ga­my­bi­nių pro­ce­sų – su­vi­ri­ni­mo – ko­ky­bę bei na­šu­mą ne pro­cen­tais, o kar­tais.</p> <p> 2008 me­tais smo­gus fi­nan­sų kri­zei, mi­nė­tos tech­no­lo­gi­jos įmo­nei su­tei­kė an­trą kvė­pa­vi­mą. „Ast­ra“ ėmė pro­jek­tuo­ti ir ga­min­ti naf­tos ga­vy­bos bei per­dir­bi­mo pra­mo­nės įran­gos ga­min­to­jams rei­ka­lin­gus tech­no­lo­giš­kai su­dė­tin­gus slė­gi­nius in­dus, skir­tus jū­ri­nėms naf­tos plat­for­moms. Klien­tų rei­ka­la­vi­mų bei po­rei­kių su­pra­ti­mas ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos lei­do aug­ti, tap­ti stip­res­niems ir be­ne ge­riau­siai ži­no­miems ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų ga­min­to­jams ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir Skan­di­na­vi­jo­je.</p> <h4>Re­kor­di­nis au­gi­mas</h4> <p>2018-ie­ji – tie­siog ge­riau­si me­tai „Ast­ros“ is­to­ri­jo­je. 250 dar­buo­to­jų tu­rin­ti įmo­nė pa­sie­kė 18,2 mln. eu­rų apy­var­tą – tai yra net 36 proc. au­gi­mas. 80 proc. „Ast­ros“ pro­duk­ci­jos bu­vo eks­por­tuo­ta į 20 už­sie­nio ša­lių. Įmo­nė pui­kiai su­pran­ta, kad kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant nau­jų tiks­lų. O įmo­nės kryp­tis šian­dien la­bai kon­kre­ti ir aiš­ki.</p> <p>Ben­dro­vės va­do­vai ne­abe­jo­ja, kad per­spek­ty­vų tei­kia tik kom­pe­ten­ci­jų plėt­ra ir nau­jų, no­va­to­riš­kų ga­mi­nių kū­ri­mas. „Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius, – aiš­ki­no ga­myk­los ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis. – Efek­ty­ves­ni ši­lu­mos mai­nai, itin grei­tas pro­duk­tų su­mai­šy­mas, nau­jų plie­nų bei ypa­tin­gų izo­lia­ci­nių me­džia­gų pri­tai­ky­mas – tai tik da­lis šian­dien įmo­nės spren­džia­mų už­duo­čių, ku­rios yra ak­tu­a­lios var­to­to­jui ir ku­ria jam di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.“</p> <p>Tai su­pras­da­ma „Ast­ra“ ypač daug in­ves­tuo­ja ir į nau­jų pro­duk­tų plėt­rą, ku­riai rei­kia ir ati­tin­ka­mų ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų. Kaip tik to­dėl šiuo me­tu bran­di­na­mas dar vie­nas, jau tre­čia­sis, įmo­nės trans­for­ma­ci­jos eta­pas, ku­rio tiks­las ar­ti­miau­siu me­tu at­lik­ti dar vie­ną 5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ją ir pra­plės­ti įmo­nės ga­my­bos plo­tus bei tech­no­lo­gi­nius pa­jė­gu­mus. Taip bū­tų pa­ten­kin­tas po­rei­kis pa­siū­ly­ti pla­tes­nę di­de­lių ga­ba­ri­tų ga­mi­nių ga­mą ir su­kur­ti dar di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.</p> <p>Įmo­nė­je daug in­ves­tuo­ja­ma į žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių efek­ty­vi­ni­mą. Vi­di­niai ir iš­ori­niai mo­ky­mai, skan­di­na­viš­kos ge­ro­sios pa­tir­ties tai­ky­mas, pro­ce­sų val­dy­mas ir žmo­giš­kų­jų san­ty­kių ge­ri­ni­mas yra es­mi­nis pri­ori­te­tas, ku­riam tel­kia­mas dė­me­sys tu­rė­jo dau­giau­sia įta­kos įmo­nės re­zul­ta­tams.</p> <p>„Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ben­dro­vės par­da­vi­mai au­go 63 proc. iš es­mės ne­di­di­nant dar­buo­to­jų skai­čiaus ir be­veik ne­kei­čiant ga­mi­nių kai­nų. Vi­sa tai lei­do pa­siek­ti efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas, nau­ji ino­va­ty­vūs ga­mi­niai ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos, taip pat in­ves­ta­vi­mas pa­nau­do­jant ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų lė­šas ne tik į „kie­tą“ pro­duk­tą ir įren­gi­nius, bet ir į dar­buo­to­jų mo­ky­mus, jų to­bu­lė­ji­mą, ga­my­bos pla­na­vi­mo ir val­dy­mo ERP sis­te­mas“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas V.Lie­sio­nis.</p> <p>Šian­dien AB ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“ ga­li pa­si­džiaug­ti ga­mi­nan­ti tal­pyk­las bei slė­gi­nius in­dus iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no che­mi­jos, mais­to, far­ma­ci­jos, naf­tos, lai­vų sta­ty­bos, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos pra­mo­nės ša­koms, o jos eks­por­to kryp­tys ne­ap­si­ri­bo­ja Eu­ro­pa. „Ast­ros“ var­du pa­žy­mė­tų ga­mi­nių ga­li­ma ap­tik­ti Šiau­rės, Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se, Af­ri­ko­je, Azi­jo­je ir net to­li­mo­jo­je Aust­ra­li­jo­je.</p> <h4>In­di­vi­du­a­lus po­žiū­ris</h4> <p>Se­ri­ji­nių ga­mi­nių „Ast­ra“ šian­dien ne­be­ga­mi­na. „Kiek­vie­nas klien­tas tu­ri in­di­vi­du­a­lią pro­ble­mą ir įmo­nės spe­cia­lis­tai jam siū­lo in­di­vi­du­a­lų spren­di­mą“, – ga­myk­los stra­te­gi­ją ko­men­ta­vo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Lie­sio­nis. Per­nai 15 in­ži­nie­rių su­pro­jek­ta­vo 270 skir­tin­gų ti­pų tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų, ku­rių per me­tus pa­ga­min­ta 450 vnt., tad vi­du­ti­nis se­ri­jiš­ku­mas yra vi­so la­bo 1,6.</p> <p>To­kio se­ri­jiš­ku­mo ga­my­bo­je tik at­ski­ruo­se ga­my­bi­nio pro­ce­so ele­men­tuo­se ga­li­ma pri­tai­ky­ti vi­suo­ti­nai ži­no­mą ir lai­ko pa­tik­rin­tą „To­y­o­tos“ ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją – dėl to „Ast­ra“ ku­ria sa­vą ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją.</p> <p>Įmo­nės šū­kis „Mes ži­nom ke­lią“ at­spin­di kryp­tin­gus „Ast­ros“ už­si­brėž­tus tiks­lus bei per dau­ge­lį me­tų vi­sų dar­buo­to­jų kar­tų su­kaup­tas ži­nias, ku­rias sėk­min­gai pa­nau­do­jant kas­die­nė­je veik­lo­je sie­kia­ma ben­dro re­zul­ta­to – bū­ti kon­ku­ren­cin­giems rin­ko­je, pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius bei lū­kes­čius spren­džiant jų tu­ri­mas pro­ble­mas ir iš­lai­kant aukš­čiau­sius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/ERA_9367.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/ERA_9367.jpg" width="2981" height="1988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20181023_171231.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20181023_171231.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20181023_171247.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20181023_171247.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190412_140600_resized.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190412_140600_resized.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/DSCF1369.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/DSCF1369.JPG" width="2048" height="1536" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/ERA_5144%20resized.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/ERA_5144%20resized.JPG" width="341" height="228" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=575&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fP6fB-pdHWtXd1elhxxhPCG4dIVZHyc9cuCWHDUdbVw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 May 2019 06:50:59 +0000 vyrredaktorius 575 at https://www.alytausnaujienos.lt Gelgaudiškio dvaras iškeliavo į alytiškių rankas https://www.alytausnaujienos.lt/gelgaudiskio-dvaras-iskeliavo-i-alytiskiu-rankas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/19-13249" rel="bookmark"> Nr. <span> 19 (13249) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01_0.JPG?itok=enqETZ9A" width="344" height="287" alt="Gelgaudiškio dvaras" title="Gelgaudiškio dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šakių rajono savivaldybei nuomos sutartis leis lengviau atsipūsti – radusi nuomininkus dvarui, ji išvengs didelių finansinių nuostolių. Savivaldybė būtų turėjusi grąžinti daugiau nei 2 milijonus eurų Europos sąjungos paramos, išleistos rūmų restauracijai.</p> <p>Gelgaudiškio dvaro sodybos ansamblyje - rūmai, virtuvė, svirnas, oficina, tvartas, oranžerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir parkas. Europos sąjungos programos ir Šakių rajono savivaldybė finansavo rūmų, oficinos, kumetyno, oranžerijos, vandens bokšto restauraciją. Naujo gyvenimo tebelaukia raudonų plytų svirno pastatas ir dvaro rūsiai.</p> <p>Pagal sutartį Gelgaudiškio dvaras naujiesiems šeimininkams išnuomotas 50 metų. Sutarta, kad per trejus metus į dvarą bus investuota 300 tūkstančių eurų. Per pirmuosius metus – 180 tūkstančių eurų.</p> <p>„Šis dvaras tarsi tęsia mūsų veiklą, - sako istorinį dvarą išsinuomojęs Alytaus verslininkas Mindaugas Aldonis. – Turime naują dvarą Alytuje ir kuriame visiškai naują jo istoriją. Gelgaudiškio dvare istoriją turėsime saugoti ir ją tęsti. Tai rimtas ir svarbus iššūkis“.</p> <p>Dzūkijoje ir Lietuvoje itin mėgstamo „Tarzanijos“ pramogų parko savininkas teigia - tapti Gelgaudiškio dvaro operatoriumi jis apsisprendė tik gavęs šeimos patikinimą ir patvirtinimą, kad sulauksiąs pagalbos. „Parodžiau vaikams dvarą ir išgavau jų pažadą, kad baigę mokslus Vilniuje, sūnus ir dukra grįš dirbti mūsų šeimos versle“, - sako M.Aldonis.</p> <p>Pirmųjų metų planas – sutvarkyti pirmąjį rūmų aukštą ir įrengti dvaro laikmetį atitinkančią ekspoziciją. Taip pat šiais metais dvare atsiras kavinė, o per du metus – restoranas ir penkiasdešimties vietų viešbutis.</p> <p>„Tikrai žinome, kad turistus vilioja maisto kultūra, jie nori ne tik pamatyti istorinius pastatus, gražiai sutvarkytą aplinką, sužinoti apie dvarų kultūrą, bet ir skaniai pavalgyti, paragauti gėrybių, kuriomis anuomet garsėjo dvaras“, - įsitikinęs naujasis dvaro šeimininkas.  </p> <p>Gelgaudiškio dvaras iškilo apie  1842-1846 metus. Jį pastatė Prūsijos baronas Gustavas Henrikas Koidelis. Anuomet dvaras turėjo nuosavą vandentiekį, ledainę, sūrinę. Rūmus supo didžiulis, sudėtingos struktūros parkas, išlikęs iki šių dienų. 1922 metais dvaras išparduotas, jame įsteigta vaikų prieglauda. Prie Gelgaudiškio dvaro 1972 metais buvo filmuojamos kai kurios legendinio televizijos serialo „Tadas Blinda“ serijos. Centriniai dvaro rūmai restauruoti 2012 metais. Viename didžiausių Lietuvoje, 118 hektarų dvaro parke atkurtas 2,5 km ilgio pažintinis takas. Užs. Nr. 0042</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/DSC_8666_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/DSC_8666_0.jpg" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/DSC_8678.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/DSC_8678.jpg" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_0002.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_0002.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_0122.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_0122.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-632"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550416616"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>suvalkietis</span> - Sek, 2019-17-02 - 17:16</p> </li> <a href="/comment/632#comment-632" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/632#comment-632" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekaip nesuprantu, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekaip nesuprantu, kaip apsižioplino suvalkiečių verslininkai. Skaičiuokim: investavus reikalaujamus 300 000 eurų, kasmėnesinė nuoma per visus 50 metų sudarys viso labo 500 euriukų per mėnesį. Ir tai už atrestauruotus dvaro rūmus, už 117 ha teritoriją, nevertinant būsimos infliacijos per pusę amžiaus..<br /> Aišku, darbų laukia daugybė, rizika visuomet yra, bet startinės pozicijos - tikrai daug žadančios. Bet kuriuo atveju sveikinu Alytaus verslininkus ir kuo nuoširdžiausiai linkiu jiems sėkmės. Tas šampano negeria, kuris nerizikuoja!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=632" token="qMvIvIFjwiB8BQSzQvZrh9w0YMEaCyiop0IQim171pc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-624"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550246547"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Marytė</span> - Pen, 2019-15-02 - 18:02</p> </li> <a href="/comment/624#comment-624" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/624#comment-624" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai, linkiu sėkmės,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai, linkiu sėkmės, senai su šeima planavome ten pasidairyti, dabar vasarą būtinai užsuksime.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=624" token="2X4faxFrIYV7oKuUvuhlydovg_pXxxOBtFIL07OUc_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=415&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GN_0vKABxJd29XGqf7gLarLTnHHQBI9o9I03PJj6B9o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Feb 2019 15:39:36 +0000 redaktorius 415 at https://www.alytausnaujienos.lt Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „So­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės tu­rė­tų bū­ti nor­ma, o ne iš­im­tis” https://www.alytausnaujienos.lt/vla-dis-la-vas-gu-ne-vi-cius-so-cia-liai-sa-kin-gos-imo-nes-tu-re-tu-bu-ti-nor-ma-o-ne-im-tis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13241" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13241) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Gunevicius.JPG?itok=OPd3Pj-c" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ „Miško Motės“ nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Tai įmo­nę ve­da į prie­kį</h4> <p>Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se ben­dro­vė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ap­do­va­no­ta už so­cia­liai at­sa­kin­gą veik­lą, ku­ri nuo įmo­nės ne­at­sie­ja­ma dau­gy­bę me­tų. V.Gu­ne­vi­čius pa­brė­žė, kad vie­nas iš įmo­nės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ tiks­lų yra skleis­ti ge­rą pa­tir­tį ir siek­ti, kad so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė bū­tų kiek­vie­no ver­slo or­ga­ni­za­ci­nės kul­tū­ros da­lis.</p> <p>Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ką jam kaip va­do­vui reiš­kia šis ap­do­va­no­ji­mas, V.Gu­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pir­miau­sia tai jo įmo­nę ve­da į prie­kį.</p> <p>„Į prie­kį mus ve­da ar­ti­mas dar­bas su klien­tais ir jų po­rei­kių re­a­li­za­vi­mas nau­juo­se ga­mi­niuo­se, ap­tar­nau­jant ir dir­bant at­sa­kin­gai. Vi­sa tai, ką ir kaip da­ro­me, at­si­spin­di re­zul­ta­tuo­se. Be to, ma­no pa­ties gy­ve­ni­me dar­bas – svar­bi da­lis, ir to­kie pri­pa­ži­ni­mai pa­tvir­ti­na, kad ju­da­me tei­sin­ga kryp­ti­mi“, – kal­bė­jo va­do­vas. </p> <p>Ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne?</p> <p>V.Gu­ne­vi­čius pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi, ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne. Pa­gal jį, so­cia­li­nės įmo­nių at­sa­ko­my­bės es­mė yra, kai dar­buo­to­jų, ben­druo­me­nės ir ap­lin­kos la­bui vir­ši­ja­ma tai, ką įmo­nes įpa­rei­go­ja vyk­dy­ti tei­sės ak­tai.</p> <p>Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ nuo­lat sklei­džia sa­vo, kaip so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės, po­zi­ci­ją, nes va­do­vau­ja­si po­žiū­riu, jog so­cia­liai at­sa­kin­gi ver­slai yra mū­sų ša­lies at­ei­tis ir da­ro di­džiu­lę įta­ką vi­suo­me­nės rai­dai.</p> <p>„So­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė – įvai­rias­luoks­nis rei­ka­las. Mū­sų at­sa­ko­my­bė – ko­kius ga­mi­nius ir kaip ga­mi­na­me, už sau­gą dar­be, kad vi­si su­grįž­tu­me į šei­mas svei­ki, kad ben­dra­vi­mas ko­lek­ty­vo vi­du­je bū­tų ko­rek­tiš­kas ir pa­gar­bus, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas ei­ni, tei­sin­gas at­ly­gis už dar­bą, o dar ir svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mos, ben­dri pa­si­bu­vi­mai. Tai su­si­ję su vi­di­niais įmo­nės rei­ka­lais, ku­rie iš­si­lie­ja į šei­mas ir ben­druo­me­nę. Iš­ori­niai so­cia­li­niai pro­jek­tai, į ku­riuos mes įsi­trau­kia­me, yra pa­gal­ba ne­įga­liems vai­kams ir jau­ni­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mas su Aly­taus mies­to te­at­ru ir ki­to­mis svar­bio­mis ben­druo­me­nei or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Vi­sa tai ben­drai ir su­ku­ria mū­sų įmo­nės so­cia­li­nį vei­dą. Jau ne­kal­bu apie lai­ku su­mo­kė­tus mo­kes­čius vals­ty­bei“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Gu­ne­vi­čius.</p> <h4>Vie­no­da at­sa­ko­my­bė – ir ver­slui, ir val­džiai</h4> <p>Di­rek­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, ver­slas la­bai at­sa­kin­ga ir iš­šū­kių ku­pi­na veik­la. Svar­biau­sia – pa­gar­ba žmo­nėms, ku­rie ku­ria ir vys­to ver­slus, ne­svar­bu, ar esi sa­vi­nin­kas, ar sam­do­mas dar­buo­to­jas. „Kaip ir ką da­rai, koks esi va­do­vas, kaip el­gie­si su dar­buo­to­jais, ko­kia vi­du­je nuo­tai­ka – vi­sa tai ir at­ve­da į so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę. Tai lie­čia ir vals­ty­bi­nes įmo­nes, ir val­džios veik­lą, jos ko­ky­bę, kaip val­do­mos biu­dže­ti­nės lė­šos ir pro­jek­tai, koks dar­bų efek­ty­vu­mas. Šie du al­jan­sai – bet ko­kio dy­džio ver­slas ir val­džia – ku­ria so­cia­lu­mą vals­ty­bės ly­giu. Ir mes esa­me at­sa­kin­gi vie­no­dai“, – įsi­ti­ki­ni­mus dės­tė ver­sli­nin­kas. </p> <h4>Kas ska­ti­no bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gais?</h4> <p>Ver­slo sėk­mė, sklei­džia­ma fi­lo­so­fi­ja ir dau­gy­bė ki­tų as­pek­tų pri­klau­so nuo va­do­vo. O kas V.Gu­ne­vi­čių ska­ti­no siek­ti to­kios so­cia­liai at­sa­kin­gos ben­dro­vės po­zi­ci­jos?</p> <p>„Ma­no, kaip va­do­vo, su­pra­ti­mas au­go per sa­vęs to­bu­li­ni­mą. Esu ne toks, koks bu­vau ir ver­slo rei­ka­luo­se, ir už jo. No­ras ir ju­dė­ji­mas į prie­kį nuo­lat to­bu­li­nant tai, ką jau pa­da­rei, ir ve­da į pro­gre­są. Esu dė­kin­gas žmo­nėms, esan­tiems ša­lia ma­nęs – ko­lek­ty­vui, sa­vo šei­mai, žmo­nai Vio­le­tai, sa­vo tė­vams. Jų pa­lai­ky­mas ir, jei­gu rei­kia, pri­mi­ni­mai lei­do to­bu­lė­ti. Prie vi­so to stip­riai pri­si­dė­jo ir su­tik­ti žmo­nės, ku­riems lin­kiu stip­rios svei­ka­tos ir daug sėk­mės. Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ – šyp­so­jo­si „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ di­rek­to­rius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1377.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-371-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1377.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-443"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548743943"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaimynas</span> - Ant, 2019-29-01 - 08:39</p> </li> <a href="/comment/443#comment-443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/443#comment-443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">puikus zmogus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>puikus zmogus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=443" token="vV30x1yUlLO_jsOcuagqG8MqGv8od7__nEDAuCRU7KA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-400"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548514968"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Violeta P. </span> - Šeš, 2019-26-01 - 17:02</p> </li> <a href="/comment/400#comment-400" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/400#comment-400" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daug metų pažįstu šį žmogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daug metų pažįstu šį žmogų. Tai rūpestingas tėvas, vadovas. Linkiu tolesnės kloties savo darbais pasiekė pripažinimo daugely sričių🇱🇹💪</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=400" token="C1IPd6wU-Zqono3smkZxF7kfgtlz9ukXprTHsO39DgM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-397"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548503284"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Petras</span> - Šeš, 2019-26-01 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/397#comment-397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/397#comment-397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad tokiu vadovu butu ko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad tokiu vadovu butu ko daugiau!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=397" token="29UdG6fiRa_hUjOXfaSGi9wtZlTWVGXQ9ni4_yfbKxQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=371&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="F8Sdg_M7x5NbrLfjFwmM7IVi6M7f1m8eExKDm8NssDg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:16:30 +0000 vyrredaktorius 371 at https://www.alytausnaujienos.lt Naujas įvažiavimas į „Lidl” negalės kirsti saugomos geležinkelio sankasos? https://www.alytausnaujienos.lt/naujas-ivaziavimas-i-lidl-negales-kirsti-saugomos-gelezinkelio-sankasos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/9-13239" rel="bookmark"> Nr. <span> 9 (13239) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/A-002%20%281%29.jpg?itok=8Sd5AwYs" width="344" height="287" alt="„Lidl“ " title="Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.                                 Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pro­jek­to vie­ši­ni­mas – vie­šas su­si­rin­ki­mas vyks va­sa­rio 4 die­ną 17.30 val. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ta­ry­bos sa­lė­je. Iki tol pro­jek­tui ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus, ta­čiau jau aiš­ku, kad vie­na ko­rek­ci­ja yra es­mi­nė. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ne­pri­ta­ria su­ma­ny­mui, nes bū­tų su­nai­kin­tos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sankasos sa­vy­bės.</p> <p>Kaip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­rius, jo spe­cia­lis­tai su­si­pa­ži­no su vie­ša in­for­ma­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ir pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ren­gė­jams bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tei­kė mo­ty­vuo­tą pa­ste­bė­ji­mą dėl pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų. Ne­pri­tar­ta įva­žia­vi­mo / iš­va­žia­vi­mo bei pės­čių­jų via­du­ko įren­gi­mo dar­bams, nes šie su­nai­kins kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.</p> <p>Kal­ba­ma apie per Aly­taus mies­tą ei­nan­čią is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio san­ka­są ir jo sta­ti­nių kom­plek­są, ver­tin­go­sios sa­vy­bės šiuo at­ve­jų bū­tų „že­mės ir jos pa­vir­šiaus ele­men­tai – rel­je­fas, ge­le­žin­ke­lio grun­to py­li­mai, jo ti­pas“.</p> <p>Pre­ky­bos cen­trų ir sau­go­mo pa­vel­do in­te­re­sai Aly­tu­je su­si­ker­ta ne prmą kar­tą. Ak­me­ni­nę XIX am­žiaus sta­ty­bos ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dą pa­vy­ko iš­sau­go­ti sta­tant „Nor­fą“. Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.</p> <p>Sie­kiant iš­veng­ti eis­mo spūs­čių, pa­siū­ly­ta nau­ją pri­va­žia­vi­mo ke­lią įreng­ti iš Nau­jo­sios gat­vės pu­sės. Pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas pra­dė­tas reng­ti, kai ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa ir sta­ti­nių kom­plek­sas dar ne­bu­vo sau­go­mas, tai yra iki 2018 me­tų ru­dens.</p> <p>Ta­čiau dau­ge­liui aly­tiš­kių šiuo me­tu kur kas aki­vaiz­des­nė at­ro­do ne kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to sau­go­ji­mo, o eis­mo pro­ble­ma prie mi­nė­to pre­ky­bos cen­tro. Kuo ver­tin­ga is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa Aly­taus mies­tui? – klau­sia jie.</p> <p>„Vi­so ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Va­rė­na–Aly­tus sta­ti­nių kom­plek­so įra­šy­mas į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą ir tei­si­nės ap­sau­gos su­tei­ki­mas yra lo­giš­kas spren­di­mas, nes ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nos jau bu­vo įra­šy­tos į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, o ge­le­žin­ke­lio sto­ties siur­bli­nė ir ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tais. Aly­taus for­ti­fi­ka­vi­mas įren­giant ja­me III kla­sės tvir­to­vę XIX am­žiaus pa­bai­go­je ir ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mas ne­abe­jo­ti­nai pa­ska­ti­no mies­to au­gi­mą ir plėt­rą. Iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos ge­le­žin­ke­lio kom­plek­so da­lys yra ma­te­ria­lus mies­to is­to­ri­jos žen­klas, to­dėl tu­ri­me elg­tis at­sa­kin­gai, už­tik­rin­ti jo ap­sau­gą bei ga­li­my­bę jį pa­žin­ti ir at­ei­ties kar­toms“, – tei­kia KPD Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Alius Ba­ra­naus­kas.</p> <p>Į „Lidl“ pre­ky­bos cen­trą šiuo me­tu ga­li­ma pa­tek­ti vie­nin­te­liu įva­žia­vi­mu iš Jaz­mi­nų gat­vės, juo nau­do­ja­si ir ša­lia esan­čių  dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.                                 Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/A-002%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-362-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/A-002%20%282%29.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/%21cid_ii_jr68rzq70.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-362-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/%21cid_ii_jr68rzq70.jpg" width="3008" height="2000" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-344"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548164706"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alytiskis</span> - Ant, 2019-22-01 - 15:45</p> </li> <a href="/comment/344#comment-344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/344#comment-344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nusisnekejimai gryni tai ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nusisnekejimai gryni tai ir pesciuju takas labai darko pylima tai ka dabar daryt tai dabar reikia visas gatves uzdaryti kurios kerta pylima ir atstatom pylima</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=344" token="oeD46khDm0Nvc7mK-s0aes95z67GH4exE2ReHi9aFj0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-343"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548152984"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vidzgirietis</span> - Ant, 2019-22-01 - 12:29</p> </li> <a href="/comment/343#comment-343" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/343#comment-343" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paveldosaugininkų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paveldosaugininkų susigalvoti draudimai pertekliniai ir tiesiog juokingi, juk pylimą ir taip jau seniai bent penkios gatvės kerta. Įvažiavimas nuo Naujosios gatvės -logiškas, funkcionalus ir būtinas!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=343" token="eQi-j68Wwz3kfYYnQEv6RwSwPRzu-zbmTvBydGVBYA0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=362&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WrL1MveYcqcpW8pbL3x1C0kz5mDcR-Iw10bCHs03C7A"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Jan 2019 08:12:12 +0000 vyrredaktorius 362 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­vo­jin­gos at­lie­kos po že­me ar juo­do­sios rin­ki­mų tech­no­lo­gi­jos? https://www.alytausnaujienos.lt/pa-vo-jin-gos-lie-kos-po-ze-me-ar-juo-do-sios-rin-ki-mu-tech-no-lo-gi-jos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (33)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13238" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13238) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/leonaviciusIMG_8351_0.JPG?itok=cE5SSTGg" width="344" height="287" alt="Sigitas Leonavičius" title="Sigitas Leonavičius: „Patvirtinu dar kartą, kad jokių kasinėjimų įmonėje nuo 2012 metų nebuvo vykdoma. Fotografijose yra užfiksuoti seni kadrai, juose ištrinta data, specialistai tą mato.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Pa­si­tvir­ti­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų gau­ta in­for­ma­ci­ja apie UAB „Trai­de­nis“ te­ri­to­ri­jo­je Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, ga­li­mai už­kas­tas ga­my­bos at­lie­kas“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Ja­me taip pat ra­šo­ma, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AAD) pa­rei­gū­nai sau­sio 15 die­ną pa­tik­ri­no šią te­ri­to­ri­ją, nau­do­da­mie­si sun­kias­vo­re ka­si­mo tech­ni­ka, ir nu­sta­tė, kad jo­je už­kas­tos ga­my­bos at­lie­kos.</p> <p>AAD di­rek­to­riaus Vai­do Lau­kio tei­gi­mu, ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo ty­ri­mas tik pra­si­dė­jo. Už­kas­tų at­lie­kų kie­kiui ir su­dė­čiai nu­sta­ty­ti bei pa­da­ry­tai ža­lai ap­lin­kai įver­tin­ti dar bus at­lie­ka­mi iš­sa­mūs už­terš­tos te­ri­to­ri­jos ty­ri­mai. Nu­sta­čius fak­ti­nius už­kas­tų at­lie­kų kie­kius bei su­dė­tį, bus ap­skai­čiuo­ta ap­lin­kai pa­da­ry­ta ža­la ir spren­džia­ma, ko­kių pri­va­lo­mų prie­mo­nių tu­ri bū­ti ima­ma­si ap­lin­kos būk­lei at­kur­ti. Įmo­nė tu­rės at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą ir iš­va­ly­ti at­lie­ko­mis už­terš­tą te­ri­to­ri­ją.</p> <p><strong>„Aly­taus nau­jie­nos“ va­kar pa­pra­šė pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją UAB „Trai­de­nis“ va­do­vo Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus: </strong>„Skun­dą dėl įmo­nė­je ga­li­mai už­ka­sa­mų ga­my­bos at­lie­kų sie­ju su pra­si­dė­ju­sia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų po­li­ti­ne kam­pa­ni­ja ir juo­do­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Nuo 2015 me­tų bū­da­mas ta­ry­bos na­riu ir tre­jus me­tus dirb­da­mas opo­zi­ci­jo­je pa­ty­riau, kad sun­kiau­sias dar­bas yra gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są.</p> <p>Pas­ku­ti­niai ka­si­mo dar­bai įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo at­lik­ti 2010–2012 me­tais, kai po gais­ro bai­gė­me at­sta­ty­ti ga­myk­lą. Dre­na­vo­me dėl už­si­ki­šu­sios ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dos už­sem­tą te­ri­to­ri­ją, ku­rios vė­liau ga­myk­liš­kai ne­įveik­li­no­me, įren­gė­me van­dens tel­ki­nį. 2012 me­tais mus tik­ri­no Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, tu­rė­jo­me nuo­bau­dą. Jo­kie ka­si­nė­ji­mo dar­bai po to ne­vy­ko.</p> <p>Skun­do ne­ma­čiau, apie jį su­ži­no­jo­me iš vie­ti­nio in­ter­ne­to por­ta­lo, po sa­vai­tės ap­si­lan­kė aukš­to ran­go Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ko­man­da. Skun­de yra pa­teik­tos se­nos ar­chy­vi­nės fo­to­gra­fi­jos, ku­rios ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, nes bu­vo pa­da­ry­tos 2012 me­tais vy­ku­sio ty­ri­mo me­tu, o ne 2018 me­tais, kaip tei­gia­ma.</p> <p>Skun­dą ti­ria ko­mi­si­ja, mes pa­tei­kė­me vi­sus pra­šo­mus do­ku­men­tus, siū­lau pa­lauk­ti ty­ri­mo iš­va­dų. Pa­brė­žiu, kad pa­vo­jin­gas at­lie­kas įmo­nė uti­li­zuo­ja pa­gal griež­tos ap­skai­tos tai­syk­les, kas­met yra at­lie­ka­mi pla­ni­niai pa­tik­ri­ni­mai. Nuo­bau­dų tu­rė­jo­me, bet va­din­čiau tai stan­dar­ti­niais pro­ce­sais, nes jos at­si­ra­do dėl arit­me­ti­nių klai­dų, dėl ne­to ir bru­to svo­rio ne­ati­ti­ki­mų tie­ki­mo do­ku­men­tuo­se. Ten, kur dir­ba žmo­nės, jie ga­li ir klys­ti, bet tai tik­rai nė­ra pik­ty­bi­nės klai­dos.</p> <p>Bet šiuo at­ve­ju kal­bė­ti apie ka­si­mus, lai­do­ji­mus, dirb­ti­nę sa­lą iš šiukš­lių ne­įma­no­ma net­gi te­oriš­kai. Jei taip bū­tų, mes tai de­kla­ruo­tu­me. Pa­sau­ly­je taip da­ro­ma, yra žie­di­nės eko­no­mi­kos stra­te­gi­ja, į ku­rią tu­rė­tu­me ei­ti. Už­sie­ny­je man te­ko ma­ty­ti, kaip iner­ti­nės me­džia­gos, ku­rių ne­be­ga­li­ma ki­tur pa­nau­do­ti, ne­ve­ža­mos į są­var­ty­nus, bet iš jų su­pi­la­mi kal­nai, ap­au­gi­na­mi, žmo­nės ga­li sli­di­nė­ti, ku­ria­ma in­fra­struk­tū­ra. Tai nė­ra nu­si­kal­ti­mas, bet tam tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka. At­lie­kų są­ra­še, pa­tvir­tin­ta­me ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu, plas­ti­ko drož­lės ir nuo­pjo­vos yra pa­žy­mė­tos ko­du AN – ab­so­liu­čiai ne­pa­vo­jin­gos. Ku­riant eko­lo­gi­nį pro­duk­tą gau­na­mas ša­lu­ti­nis pro­duk­tas, yra jo tvar­ky­mo di­rek­ty­vos, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis, tai yra griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma.</p> <p>Sa­ky­čiau, kad ver­sli­nin­kas tu­rė­tų bū­ti su svei­ku pro­tu su­si­py­kęs, jei, in­ves­tuo­da­mas į ap­lin­kos tvar­ky­mą, da­ry­da­mas ją rek­re­a­ciš­kai pa­trauk­lią, pats terš­tų pa­vo­jin­go­mis ga­my­bos at­lie­ko­mis.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-341"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548103061"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vienas iš neda…</span> - Pir, 2019-21-01 - 22:37</p> </li> <a href="/comment/341#comment-341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/341#comment-341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Man tai gaila, jei S…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Man tai gaila, jei S.Leonavičiaus nepalaikysim ir neišrinksim į tarybą. Žiūrėjau visus tarybos posėdžius, dalyvavau susirinkimuose, sekiau žiniasklaidą, todėl užtikrintai galiu teigti, kad tai žmogus, kuris visur ir visada gynė alytiškius. Taryboje pasisakydavo visais aktualiausiais klausimais. O erudicijos, kompetencijos, įžvalgumo, žinių, komunikabilumo, garbingumo derinys nuteikia pagarbiai ir kelia pasitikėjimą šiuo žmogum. Šis užsakytas skandalas tik parodė, kaip jis trukdo tiems, kuriems nesvetima korupcija, savų protegavimas, miesto biudžeto švaistymas. S. Leonavičius nuo sunkumų ir problemų nebėga, jis jas sprendžia. Tikim, kad išsispręs ir šią</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=341" token="epqA74YcZ1LfrZNUTM3lHJMDlBY8thklRmUcysoZvo0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-340"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548101268"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - Pir, 2019-21-01 - 22:07</p> </li> <a href="/comment/340#comment-340" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/340#comment-340" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikrai gaila šio politiko,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikrai gaila šio politiko, nes pats sukūręs darbo vietas,puiki įmonė, žinoma produkcija, o tiems, kurie nori tik svetimo gero, turbūt lieka vienintelė galimybė - pilti purvą :(</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=340" token="AvZDiwzeUrOQ_ND9gjyLqIarouKUDQCz6l3TrEHp774"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-339"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548087038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Už aferas reik…</span> - Pir, 2019-21-01 - 18:10</p> </li> <a href="/comment/339#comment-339" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/339#comment-339" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Už aferas reiks atsakyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Už aferas reiks atsakyti ponas tarybos nary už Alytų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=339" token="CjH-eV30-d30YqsyfDMAaJchZZRnJO_TkVyto2hCGqw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-338"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548079990"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>viskas kinta</span> - Pir, 2019-21-01 - 16:13</p> </li> <a href="/comment/338#comment-338" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/338#comment-338" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Viskas kinta. kas vakar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Viskas kinta. kas vakar neįmanoma, šiandien įmanoma. Atėjo momentas, kaip nepabūgę ano titulų ir rėksmingos retorikos po politika jau viena valstybinė institucija išdrįso. Tiesa priemonės gan žiaurios - bet kaip šaukė, taip atsišaukė. Klausimas, gal pradės ir kitos pagal savo kompetencijas? Nors ir šios numatomas tyrimas kaip dėl grunto, požeminio vandens.. - čia kitai pusei nerimas. Stresas. Nežinia dėl ateities. Nors šį straipsnį perskaičius kas suvokia - labai daug ryškėja. Vienok ir po šiais komentarais yra turiniu. Niekšelius surinks ir į teismą, parazitas... Kaip sąmoningai nukreipt nuo temos ir gal pasiprovokuot į aštresnius atsikirtimus? Kuriuos surinkus kaip dėl įžeidimo bėgt į teismą ir advokatei mokant tūkstančius - pasiekt... kaip atseit nuskriaustas ginasi? O anas toks-- anoks...Retorika sutampa su prieš kelis metus Alytaus teisėsaugos vykdytu tyrimu. Kur nustatė, kad galimai įžeidinėjo atseit po viešos įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais. Tą buhalterę teisėsauga tik kaip liudytoja vardija. Ir nevardija kas konkrečiai gal po kitų -jos kompiuteriu rašinėjo? Reiškia palieka spragą ir dabar gal po kitų kompiuteriais ant kitų varyt ir jei kas, ana tik liudytoja. O jūs kvailiukai per teismus lupkites. O jei savo laiku nors žmoniškai perspėtų, kita situacija. Gal ir šis taip nesisklaidytų, per ką nebūtų tokių drastiškų priemonių. Beje šią medžiagą turi meras, dalis politikų. Ir net po ,,Už Alytus' kaip kurie veikėjai susipažinę. Bet...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=338" token="CBP_12G0Ea04MWe5DNJ3D9NXn2dAGoqyPOF-j_0AZ1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-337"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548079376"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daugiau jokių …</span> - Pir, 2019-21-01 - 16:02</p> </li> <a href="/comment/337#comment-337" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/337#comment-337" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juk is buteliu vandeni…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juk is buteliu vandeni geriam. Vadinasi ir buteliai nera atliekos. Kaskim chebra i laukus ir darzus, sykiu ir drenaza nachaliavu pasidarysim :) Neklausysim Sigio instrukciju, kaip butelkas rusiuoti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=337" token="g0rCJxg5a2uFSnn__HBuMNFMSYLaub0iJTJ5MqIiFl0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-335"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548064536"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>esmė</span> - Pir, 2019-21-01 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/335#comment-335" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/335#comment-335" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip kitiems rezgė - taip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip kitiems rezgė - taip pačiam gryžta. Šansas nelaimėt rinkimų ir sąrašą nusitempt žemyn... Bus įdomus tik kontroliuojančiom institucijom su savo rezginukais ir Alytuj kaip baisiausią sapną prisimins. Kažin, ar norės kas ir pažint kaip būna panašiais atvejais? Nors ir dabar kaip po visų fintų ramiai gali žmonėms į akis žiūrėt - čia kaip gamtos mįslė. Aplinkos apsaugos agentūra stojo prieš Alytaus žemelės alinimą užkasinėjant, kaip priklauso utilizuot. Kaip pasielgs taryboj politikai ir judėjimo lyderis? Tik prakalbo apie atsakomybę už sąrašą - taip ir atėjo proga įrodyt tą tikrą atsakomybę. Nors dar anų metų vasarą po tam tikrų bajeriukų buvo frazė - gali nutempt visą sąrašą. Ir tarybai gėdą padaryt. Nes vis tik tam tikrais atvejais tarybos 27 nariai kaip komanda atsako už bendrą šios kadencijos tarybos lygį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=335" token="9c7vXB-ZKbPmVylvGfFhovwYT9jefvgtZTCmIAR4CEE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-334"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548059783"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Komskiui</span> - Pir, 2019-21-01 - 10:36</p> </li> <a href="/comment/334#comment-334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/334#comment-334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Yra toks prietaras -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Yra toks prietaras - neprasikalbėk, kad raudonas gaidys nesupyktų ant tavęs</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=334" token="44kLcTjiKt3BMdWo4cPTMAX3iIRxpadPms_zvCGcjRo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-333"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548051868"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Komskis</span> - Pir, 2019-21-01 - 08:24</p> </li> <a href="/comment/333#comment-333" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/333#comment-333" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Inspektoriai rado užkastas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Inspektoriai rado užkastas gamybos atliekas - FAKTAS. Ką čia dar kliedit savo straipsniuose ir komentaruose. Koks skirtumas kuriais metais užkasei. Dar apie gaisriuką papasakok, kas ten degė ir kam ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=333" token="CmQrnL_3LHv7wkJQmbI4eiQgXXLfTVwSXDaylZByx54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-332"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548051224"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Labas, žebravotojau</span> - Pir, 2019-21-01 - 08:13</p> </li> <a href="/comment/332#comment-332" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/332#comment-332" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau vėl keli uodegą ? Vėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau vėl keli uodegą ? Vėl pradedi mankštinti savo liežuvėlį ? Iš 15 komentarų 9 tavo, nes stiliukas tai nesikeičia. Nesikeičia ir tavo puldinėjamas žmogus, vėl pradedi... Gal pirma susimokėk teismo priteistas sumas už šmeižimą ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=332" token="2g3XR0Ev8Ojw40e7wlshpSJVUG6ZH9BYWJEleQB-1Q4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-331"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548019746"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytiškiai</span> - Sek, 2019-20-01 - 23:29</p> </li> <a href="/comment/331#comment-331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/331#comment-331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">AAD atstovė Ieva…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>AAD atstovė Ieva Krikštopaitytė sako, kad "Traidenio" atveju nustatytas įmonės gamybos metu susidarančių NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ užkasimo faktas"... Taigi visi šmeižikai dar kartą perskaitykit, kad neapsikiaulintumėt taip, kaip prieš savo rinkėjus apsikiaulino R.Šarknickas, kuris savo feisbuke parašė, kad pas Leonavičių "žemėje tonomis užkastos cheminės medžiagos... " !!! Rinkėjų akyse Seimo narys nuo šios dienos bus tik menkysta ir šmeižikas, kuris neteko mūsų pasitikėjimo. Seimo narys sąmoningai menkina "Traidenio" firmos reputaciją, todėl turėtų atsakyti pagal galiojančius įstatymus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=331" token="kX7yHkANIiCQ0VmIoqU1CFcjn9kN4Kt-R05ptfCaAT0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-330"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548015311"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Demagogija ir …</span> - Sek, 2019-20-01 - 22:15</p> </li> <a href="/comment/330#comment-330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/330#comment-330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip meistriškai nušokama…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip meistriškai nušokama nuo šiukšlių užkasimo fakto prie nereikšmingų detalių! Bravo. Pasiremiama mistiniais specialistais. Ir jokios atgailos, jokio kaltės jausmo. Baisu, normaliame pasaulyje toks žmogus neturėtų jokių šansų vadintis elito atstovu. O pas mus tampa tarybos nariu, rūmų prezidentu, atstovauja Lietuvą Ukrainoje, žmonės jį vadina gerbiamu. Nors gerbti juk nėra už ką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=330" token="m23Jh3TkNlUG341JoDiFdZ5hCyFPkwrdIogpHfIhf2I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-329"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548004777"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stilistas</span> - Sek, 2019-20-01 - 19:19</p> </li> <a href="/comment/329#comment-329" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/329#comment-329" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šiaip tai labai taikliai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šiaip tai labai taikliai apibūdinanti frazė viename komentare: „galėjote likti mūsų atmintyje komisarais, bet liksite tik mentais"...Šių rinkimų vajaus topinė frazė!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=329" token="Fj11GFt_l0d6s8rtvVZelq7zp6UPvtyKWwk2hL7s3z0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-328"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548003853"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>AŠ</span> - Sek, 2019-20-01 - 19:04</p> </li> <a href="/comment/328#comment-328" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/328#comment-328" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sigitas Leonavičius-šaunus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sigitas Leonavičius-šaunus politikas, kovojantis už paprastus žmones. Išprusęs. Kompetentingas, neima savivaldybės nario atlyginimo, drąsiai išsako tiesą. Galėtų būti meru. Šitoks čia nusikaltimas- užkastos šiukšlės. Sovietiniais laikais visi jas užversdavo žemėmis. Tai neišporceliuoti pinigai savo bičiulių gatvių asfaltavimui. Labai negražiai prieš rinkimus elgiasi pavyduoliai . Protingi žmonės , manau, į viską pasižiūrės iš esmės ir atsirinks už ką balsuoti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=328" token="l0Ql6hNF2QsINOpwQTOqNW27KL8LRkwfFsylDCitrtc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-327"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547988003"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>dėl stabdymo</span> - Sek, 2019-20-01 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/327#comment-327" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/327#comment-327" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip stabdo, kad agentūra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip stabdo, kad agentūra įeina į įmonės teritoriją ir su sunkia technika atkasa.... O štai atsakymų kaip rimtas politikas turėtų atsakyt -nesigirdi. Kur konkretūs teikti sprendimų projektai pagal datas ir numerius užregistruoti savivaldybėj - nesimato.. Kodėl viena kalba -kitaip gaunas? Tik nuo temos nukreipt į asmenų kurie neįtinka žeminimus. Tik prieš ubagus erelis..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=327" token="pXbEjqVzF2XolGdyV-XCCpyhakXoxQEkaRQHmYqi97Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-326"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547987194"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jo</span> - Sek, 2019-20-01 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/326#comment-326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/326#comment-326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau kas straipsny aprašyta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau kas straipsny aprašyta baisu paskaičius. Kartojas ir vadina kaip normaliais procesais. Advokatams moka tūkstančius... kad teismų metu kaip elgias -GĖDA.... Kaip ir kiek šia tema per komentarus prisisklaides. Gėda. kaip kolegoms tarybos nariams ir alytiškiams į akis žiūrėt...Per mero suformuotą sąrašą atėjęs ir kaip ..atsidėkoja?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=326" token="sS26Rdw3U39tuu06_uaO4bcTqjxMT5dEzVVRhdRADc8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-325"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547985008"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Irgi realybė</span> - Sek, 2019-20-01 - 13:50</p> </li> <a href="/comment/325#comment-325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/325#comment-325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Realybė tokia, kad šmeižikas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Realybė tokia, kad šmeižikas niekaip nenurimsta ir šiandien. Aišku, sunku suvaldyt liežuvį, kai esi pripratęs laisvai lieti purvą. Bet kai teismas sustabdo ir dar reikia uždirbti pinigėlius atsiskaityti už padarytą žmonėms žalą, tai tada jau visai riesta, nes amžinas bedarbis pagaliau turėjo į s i d a r b i n t i. Šie jo komentarai rodo, kad kreivą medį neįmanoma ištiesinti, o purviną jo liežuvį neįmanoma nuplauti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=325" token="YjY8Z1mNI-Tt_hjAi29LM5NIXlELJnwBwmCxI7HxAQY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-322"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547976907"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>realybė</span> - Sek, 2019-20-01 - 11:35</p> </li> <a href="/comment/322#comment-322" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/322#comment-322" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šios kadencijos pradžioj iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šios kadencijos pradžioj iš kart buvo rodyta. Ne balsuot aklai, parodyta kaip spręst švietimo ir kitus klausimus. Po komentarais iššokdavo kvailys... Atsikirtus kaip už įžeidimus pats. Pasirodo po viešos įstaigos buhalterės darbo ir namų kompiuteriais. Nes ana tik liudytoja vardijama ir teisėsauga konkrečių nevardija.. Dabar vėl tos pačios problemos tik paūmėję... Anam grįžta...Blogi visi, per kurių sąrašus atėjo ir kiti...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=322" token="WrI5-1GaMAebYbXk2wWoZEq2G7wg9awL1o2G4UJt3Ws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-321"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547975947"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuteistam pamo…</span> - Sek, 2019-20-01 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/321#comment-321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/321#comment-321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gana čia visus mokyti ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gana čia visus mokyti ir nurodinėti. Amžinai visais nepatenkintas, amžinai visus kritikuoji, bet savęs bemoksi pletkininke nematai. Pirma savo šmeižto pasėkmes susitvarkyk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=321" token="3008BDWHWVynHBsLtR8zBVSvFBz8GDiCo_7fX6l6VsU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-320"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547974927"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tikra opozicija</span> - Sek, 2019-20-01 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/320#comment-320" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/320#comment-320" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikra opozicija skaitos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikra opozicija skaitos pagal tarybos Reglamentą kaip oficialiai taryboj pasiskelbia. Įteikdami parašais sutvirtintą pareiškimą su alternatyvia valdantiems programa. Tokie taryboj pasitvirtinę socdemai. Šis pradžioj per piliečius atėjęs.., dabar po ,,Už Alytų" - kur pradžioj pozicija buvo. Dabar nesimato -ar jie pozicija, ar rimta opozicija. O tai, kad pakalba kaip politikams maža...Štai šį pradžiamokslį reikia suvokt būnant taryboje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=320" token="_FcfhDDA_SsbLm_0LkOJo0Pku6l9WQz_if-nVcYzGy0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-319"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547974018"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gėda</span> - Sek, 2019-20-01 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/319#comment-319" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/319#comment-319" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gėda. Tikras politikas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gėda. Tikras politikas ir parklupęs turi sugebėt garbingai atsistot. Dirba žmonių naudai. Kaip tarybos narys vardint datom ir numeriais kurie registruoti savivaldybės duomenų bazėj teiktus alternatyvius sprendimų projektus kaip dėl atliekų... ir geresnės kokybės už esamus. Argumentuot tiesiai. o čia kas kur neįtiko vadina niekšeliais, teismais grasina gal pats primokėdamas advokatams tūkstantines sumas už, kad... GĖDA. Tokių dar nebuvo Alytaus politikoj. o ir klupę reti sugebėjo garbingai atsistot.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=319" token="ZXwE3JaFZG9vO8kWDynkPsconf_kLL90VDgEFPINjcA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=358&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TjthFNOSS1H6_jU-rMX2tj90XZzYTrvdvHspVwErUGo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Jan 2019 16:47:28 +0000 vyrredaktorius 358 at https://www.alytausnaujienos.lt Mai­nų punk­tai: nau­da daik­tus pa­lie­kan­tiems  ir juos pa­si­i­man­tiems https://www.alytausnaujienos.lt/mai-nu-punk-tai-nau-da-daik-tus-pa-lie-kan-tiems-ir-juos-pa-si-i-man-tiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/4-13234" rel="bookmark"> Nr. <span> 4 (13234) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Mainai_0.JPG?itok=ZY3TfvIF" width="344" height="287" alt="Agne Jučienė" title="Pakartotinio naudojimo padalinio vadovė Agnė Jučienė sako, kad didžiausias mainų punktų tikslas – kad kuo daugiau daiktų iš naujo būtų panaudojami. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Alo­vės gat­vės aikš­te­lė­je vei­kian­čia­me mai­nų punk­te va­kar bu­vo ga­li­ma ras­ti tin­ka­mų nau­do­ti minkš­tų­jų bal­dų, bui­ties įran­gos, sli­džių, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų, ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lį, kriauk­lę, veid­ro­dį, pa­veiks­lą, žais­lų, striu­kę ir dar daug ki­tų žmo­nėms at­si­bo­du­sių ar jau ne­rei­ka­lin­gų daik­tų. Ne­ky­la abe­jo­nių, kad dau­ge­lis jų ras vie­tą ki­tų žmo­nių bui­ty­je. Vi­sa tai tvar­kin­gai iš­dės­ty­ta ant pa­vil­jo­no dan­gos, ku­ri pa­ga­min­ta iš per­dirb­tų pa­dan­gų.</p> <p>Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė Ag­nė Ju­čie­nė tei­gia, kad di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­lė­se mai­nų punk­tai tam ir įreng­ti, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ne­nau­do­ja­mus daik­tus, o ki­ti ga­lė­tų juos pa­si­im­ti, kad daik­tai kuo il­giau iš nau­jo bū­tų nau­do­ja­mi, ne­bū­tų per­dir­ba­mi. Tai la­bai svar­bu eko­lo­gi­niu ir so­cia­li­niu po­žiū­riu. Daik­tų to­les­nis pa­nau­do­ji­mas mus su­pan­čiai ap­lin­kai yra drau­giš­kiau­sias bū­das.</p> <p>Ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ne­funk­cio­nuo­jan­tys daik­tai, pa­da­li­nio va­do­vės tei­gi­mu, ve­ža­mi į Aly­taus ra­jo­ne Tak­niš­kių kai­me esan­tį re­gio­ni­nį at­lie­kų tvar­ky­mo mies­te­lį, kur re­mon­tuo­ja­mi ir vėl pa­da­ro­mi tin­ka­mais nau­do­ti. Daik­tai, ku­rie ne­tin­ka­mi nau­do­ti, ar­do­mi da­li­mis ar­ba ruo­šia­ma tin­ka­ma ža­lia­va per­dir­bi­mui.</p> <p>Per­dir­bi­mas rei­ka­lau­ja dau­giau re­sur­sų, ga­myk­lų. Ar­dy­mui rei­kia ma­žiau re­sur­sų, ta­čiau ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju yra ku­ria­mos pa­pil­do­mos dar­bo vie­tos.</p> <p>„Gal mes at­ei­ty­je ben­dra­dar­biau­si­me su meist­rais, siu­vyk­lo­mis, įkur­si­me par­duo­tu­vę. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ko­kių daik­tų gau­si­me iš gy­ven­to­jų“, – apie at­ei­tį kal­ba A.Ju­čie­nė.</p> <p>Į daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­ną už­su­ka ir ko­lek­ci­nin­kų, mėgs­tan­čių sa­vo dirb­tu­vė­lė­se krapš­ti­nė­tis meist­rų. Ma­no­ma, kad čia il­gai neuž­si­sto­vės ir kla­vi­ši­nis in­stru­men­tas, va­di­na­mo­ji jo­ni­ka.</p> <p>Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad pa­vil­jo­ne dau­giau­sia – bal­dų, bet kaip sa­ko A.Ju­čie­nė, ypač minkš­tie­ji bal­dai yra di­de­li, tad at­ro­do, jog jų yra dau­giau­sia. Vi­suo­met vy­rau­ja smul­kūs na­mų apy­vo­kos daik­tai, elek­tro­ni­ka, in­dai, te­le­vi­zo­riai. „Bet ko­kiu at­ve­ju mes pri­ima­me vis­ką. Dra­bu­žių, ava­ly­nės re­to­kai ge­ros ko­ky­bės su­lau­kia­me, bet yra kon­tei­ne­ris, kur su­de­da­mi ne­tin­ka­mi nau­do­ti daik­tai ir iš­ve­ža­mi į Tak­niš­kes“, – sa­ko Pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo pa­da­li­nio va­do­vė.</p> <p>Ir no­rin­tie­siems daik­tus pa­lik­ti, ir pa­si­im­ti nie­ko ne­kai­nuo­ja, tik žmo­nės tu­ri pa­tys at­vež­ti, o iš­si­rink­tus daik­tus par­si­vež­ti. Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas kvie­čia žmo­nes ne­lai­ky­ti na­muo­se daik­tų tik tam, kad gal jų dar ka­da nors pri­reiks, o pa­si­da­ly­ti. Per­lai­ky­ti daik­tai pra­ran­da sa­vo ver­tę, tam­pa ne­nau­din­gi. A.Ju­čie­nė pri­si­mi­nė at­ve­jus, ko­kie lai­min­gi pa­si­ju­to žmo­nės, kad jų at­vež­ti daik­tai la­bai grei­tai bu­vo iš­si­vež­ti nau­jų šei­mi­nin­kų.</p> <p>Aly­tu­je ki­tas nau­do­tų daik­tų mai­nų pa­vil­jo­nas vei­kia Pu­ti­nų gat­vės 3A ad­re­su esan­čio­je stam­bių ga­ba­ri­tų aikš­te­lė­je. Aly­taus ra­jo­ne įreng­tas punk­tas ša­lia Dau­gų, Sim­ne, vei­kia Prie­nuo­se, Birš­to­ne, iš vi­so 19 vie­tų. Jų dar­bo lai­kas kaip ir stam­bia­ga­ba­ri­čių aikš­te­lių.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0270.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-338-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0270.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0278.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-338-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0278.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0279.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-338-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0279.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_0298.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-338-7yH57eeh1N4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_0298.JPG" width="5184" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-248"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547242503"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mamaitė</span> - Pen, 2019-11-01 - 23:35</p> </li> <a href="/comment/248#comment-248" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/248#comment-248" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Darbas žmogaus nemenkina,bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Darbas žmogaus nemenkina,bet puošia. Koks bebūtų darbas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=248" token="Qcns8ykXfU8ZcI-IH8cW3nVSDy8R8sKNP8dBl2Z_eAg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-242"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547212115"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pastaba</span> - Pen, 2019-11-01 - 15:08</p> </li> <a href="/comment/242#comment-242" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/242#comment-242" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitokiai simpatiškai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitokiai simpatiškai moteriškaitei tikrai ne prie naudotų daiktų reikėtų dirbti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=242" token="YWpj5jNDL_i2uLuzqRsag_ScEqV1W6SjJ9Q15ced4jI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=338&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SDEDH5GV4NKIvbl3NxyLYuOhQYCfMFVV33USx8ffH20"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 10 Jan 2019 08:45:38 +0000 vyrredaktorius 338 at https://www.alytausnaujienos.lt Pro­fi­lak­to­riu­mas neparduotas jau penk­ta­me auk­cio­ne https://www.alytausnaujienos.lt/pro-fi-lak-riu-mas-neparduotas-jau-penk-ta-me-auk-cio-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/146-13229" rel="bookmark"> Nr. <span> 146 (13229) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/profilaktoriumas.JPG?itok=IoN0j73z" width="344" height="287" alt="Ulonų g. 33A " title="Ulonų g. 33A esančiame profilaktoriume iki 2013-ųjų gegužės pabaigos veikė Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centras. Jis buvo uždarytas miesto tarybos sprendimu negavus finansinės paramos iš šalies valdžios institucijų, o savivaldybė buvo nepajėgi išlaikyti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą Ulo­nų gat­vė­je vei­ku­sio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­ną su­ren­gė ba­lan­džio pa­bai­go­je. Tuo­met dvie­jų aukš­tų, be­veik 1 tūkst. 180 kv. met­rų dy­džio pa­sta­to kar­tu su be­veik 50 arų že­mės skly­pu pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 196 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ne­at­si­ra­dus pir­kė­jų ir ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­nus 10 proc., iki be­veik 177 tūkst. eu­rų, ant­ras auk­cio­nas tu­rė­jo vyk­ti lie­pos vi­du­ry­je. Ta­čiau ir šį­kart pro­fi­lak­to­riu­mo nie­kas ne­pa­no­ro pirk­ti.</p> <p>Kai­na vėl ma­žin­ta 10 proc., iki 159 tūkst. eu­rų, ir rug­sė­jį pir­kė­jų lauk­ta jau tre­čią kar­tą su­reng­ta­me auk­cio­ne. Tuo­met pro­fi­lak­to­riu­mu do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, bet da­ly­vau­ti auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tre­čią kar­tą ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­no 10 proc., iki 143 tūkst. eu­rų, ir spa­lio mė­ne­sį ket­vir­tą­kart lauk­ta šio ob­jek­to pir­kė­jų, ta­čiau vėl­gi ne­sėk­min­gai, – ne­už­si­re­gist­ra­vo nė vie­nas da­ly­vis.</p> <p>Va­kar pa­si­bai­gė nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nui, ku­ria­me jis bu­vo par­da­vi­nė­ja­mas dar kar­tą 10 proc., iki be­veik 129 tūkst. eu­rų, su­ma­ži­nus šio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­ną. Ta­čiau pa­si­kar­to­jo įpras­ti­nė si­tu­a­ci­ja – bu­vo be­si­do­min­čių­jų sta­ti­niu, bet į auk­cio­ną nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo.</p> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, da­bar be­si­do­min­tie­ji par­duo­da­mu pa­sta­tu pa­reiš­kė, kad per di­de­lė jo kai­na, pa­ly­gin­ti su tuo, kiek rei­kės in­ves­tuo­ti sie­kiant jį at­nau­jin­ti ir pri­tai­ky­ti veik­lai, par­da­vi­mo są­ly­go­se nė­ra rei­ka­la­vi­mo šį pa­sta­tą nau­do­ti kaip pro­fi­lak­to­riu­mą.</p> <p>Da­bar dar kar­tą bus ma­ži­na­ma par­duo­da­mo pa­sta­to Ulo­nų g. 33A kai­na ir skel­bia­mas šeš­tas auk­cio­nas.</p> <p>Pa­gal tei­sės ak­tus auk­cio­nuo­se par­duo­da­mų ob­jek­tų kai­ną ga­li­ma ma­žin­ti ne dau­giau nei 50 proc. nuo pra­di­nės par­da­vi­mo kai­nos. Tad pro­fi­lak­to­riu­mui kai­ną po 10 proc. dar ga­li­ma ma­žin­ti du kar­tus.</p> <p>Ulo­nų g. 33A esan­čia­me pro­fi­lak­to­riu­me iki 2013-ųjų ge­gu­žės pa­bai­gos vei­kė Aly­taus ne­įga­lių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. Jis bu­vo už­da­ry­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mu ne­ga­vus fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų, o sa­vi­val­dy­bė bu­vo ne­pa­jė­gi iš­lai­ky­ti.</p> <p>Jį nu­spręs­ta par­duo­ti auk­cio­ne ne­at­si­ra­dus nau­jų tin­ka­mų pro­fi­lak­to­riu­mo nau­do­to­jų ir su­tvar­kius do­ku­men­tus bei sta­ti­niui pri­klau­san­čio že­mės skly­po rei­ka­lus.</p> <p>Pa­sta­te yra iš­li­ku­si vi­sa ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ta įran­ga, taip pat ba­sei­nas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-176"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545944628"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ilona</span> - Ket, 2018-27-12 - 23:03</p> </li> <a href="/comment/176#comment-176" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/176#comment-176" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Grąžinkit profilaktoriumą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Grąžinkit profilaktoriumą miestui..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=176" token="p9k2q_4ePwOT6PC7zELZ9I_CSVv3TLTk2gThKxM1chU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-174"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545921681"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ona</span> - Ket, 2018-27-12 - 16:41</p> </li> <a href="/comment/174#comment-174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/174#comment-174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">grazinkit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>grazinkit miestuiprofilaktorijuma.io mums labai reikia.DALINAI UZ PASLAUGAS MOKESIME</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=174" token="yxhJ_Ved7dpb0ri1-7X-DzT9R0uArcneFDxjHEXariw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-165"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545571394"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>l</span> - Sek, 2018-23-12 - 15:23</p> </li> <a href="/comment/165#comment-165" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/165#comment-165" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">padarykit seneliu namus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>padarykit seneliu namus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=165" token="wOoKk4ap4A5Iqu6MQd418FxKiUpjJMcBC-b0ef-Oslg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=314&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="O2CSsW94zN-Hj7K_vN7xdbYTOH3Zx11MEDLFd7TPa34"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Dec 2018 16:47:49 +0000 vyrredaktorius 314 at https://www.alytausnaujienos.lt