Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kur­ti iš­ma­nų ūkį pa­de­da ben­dra­dar­bia­vi­mas su moks­li­nin­kais https://www.alytausnaujienos.lt/kur-ti-ma-nu-uki-pa-de-da-ben-dra-dar-bia-vi-mas-su-moks-li-nin-kais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/56.jpg?itok=7gi_Re6K" width="344" height="287" alt="Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt" title="Moks­lo, kon­sul­ta­vi­mo įstai­gos bei ūki­nin­kai kar­tu ga­li at­ras­ti bū­dų, lei­džian­čių spręs­ti ūki­nin­ka­vi­mo pro­ble­mas. Nuotr. www.kai­mo­tin­klas.lt" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Tiks­las – au­ga­lų ko­ky­bė</h3> <p> </p> <p>Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mai (to­liau – ŽŪR) su­da­rė EIP veik­los gru­pę kar­tu su UAB „Art21“ bei ūki­nin­kais ir įgy­ven­di­no pro­jek­tą „In­teg­ruo­tos kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos su­kū­ri­mas nau­do­jan­tis ae­ro­dis­tan­ci­niais-spek­tro­met­ri­niais me­to­dais“, ku­ris bu­vo fi­nan­suo­ja­mas pa­gal KPP prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma EIP veik­los gru­pėms kur­ti bei jų veik­lai vys­ty­ti“.</p> <p>Kaip pa­sa­ko­jo ŽŪR Pro­jek­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Lai­ma Buit­kie­nė, pro­jek­to pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo ska­tin­ti au­ga­li­nin­kys­tės ūkius dieg­ti tech­no­lo­gi­nes nau­jo­ves, už­tik­ri­nan­čias kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lę ir ap­lin­kos tau­so­ji­mą.</p> <p>Anot jos, bu­vo at­lik­ta moks­li­nių ty­ri­mų ir su­kur­ta kom­plek­si­nė sis­te­ma, skir­ta au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­ci­jos ko­ky­bei kon­tro­liuo­ti. „Pro­jek­to re­zul­ta­tų sklai­dai bu­vo įsi­pa­rei­go­ta pa­de­monst­ruo­ti efek­ty­vią kom­plek­si­nę sis­te­mą dvi­de­šim­ty­je au­ga­li­nin­kys­tės ūkių, suor­ga­ni­zuo­ti de­vy­nias lau­ko die­nas tech­ni­kos ga­li­my­bėms pa­ro­dy­ti, tai ir at­li­ko­me, – sa­kė ve­dė­ja. – Taip pat bu­vo su­kur­ta spe­cia­li in­ter­ne­to sve­tai­nė (lkvs.art21.lt), ku­rio­je pa­tei­kia­ma pro­jek­to me­tu su­kur­ta kenks­min­gų or­ga­niz­mų kon­tro­lės me­to­di­ka, de­ta­liai ap­ra­šo­mi ne­in­va­zi­niai duo­me­nų rin­ki­mo me­to­dai, jų ap­do­ro­ji­mo prin­ci­pai ir ki­ta in­for­ma­ci­nė sis­te­ma.“</p> <p> </p> <h3>Op­ti­ma­lus ūki­nin­ka­vi­mas</h3> <p> </p> <p>Pro­jek­to part­ne­rių UAB „Art21“ at­sto­vas, pro­jek­to ko­or­di­na­to­rius Li­nas Di­džiu­le­vi­čius aiš­ki­no, jog šios kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­mos es­mė yra spek­tri­nės ka­me­ros, mon­tuo­ja­mos prie dro­no, nau­do­ji­mas. Anot pa­šne­ko­vo, dro­nas su spek­tri­ne ka­me­ra skrai­di­na­mas virš no­ri­mo pa­sė­lio, po skry­džio gau­tos nuo­trau­kos ap­do­ro­ja­mos spe­cia­lio­mis pro­gra­mo­mis – su­jun­gia­mos į vie­ną di­de­lę fo­to­gra­fi­ją, nes nau­do­jant dro­ną vie­nu me­tu yra da­ro­ma daug skir­tin­go at­spal­vio nuo­trau­kų.</p> <p>Iš ben­dros nuo­trau­kos pen­kių at­spal­vių do­ku­men­tai ke­lia­mi į spe­cia­lią plat­for­mą lkvs.art21.lt, kur jie „pra­su­ka­mi“ per spe­cia­lius al­go­rit­mus, ga­liau­siai že­mė­la­py­je at­vaiz­duo­ja­mas vi­sas skry­dis, ku­ria­me pa­žy­mė­tos pa­žeis­tos, ga­li­mai pa­žeis­tos ir svei­kos pa­sė­lio vie­tos. Pa­sak pro­jek­tų ko­or­di­na­to­riaus, vyk­dant pro­jek­tą bu­vo ti­ria­mi lau­kai su ke­tu­rio­mis kul­tū­ro­mis: kvie­čiais, bul­vė­mis, ser­ben­tais ir obe­li­mis. Vi­sais at­ve­jais, pa­sak „Art21“ at­sto­vo, kenks­min­gų­jų or­ga­niz­mų kon­tro­lės sis­te­ma pa­ro­dė pa­žeis­tas vie­tas.</p> <p>L. Di­džiu­le­vi­čiaus tei­gi­mu, to­kia sis­te­ma lei­džia ūki­nin­kui efek­ty­viau bei lai­ku re­a­guo­ti ir taip iš­sau­go­ti au­gi­na­mus pa­sė­lius, nes sis­te­mo­je fik­suo­ja­mi la­biau­siai ken­kė­jų pa­žeis­ti ži­di­niai. „Ūki­nin­kas ga­li ati­tin­ka­mai re­a­guo­ti ir efek­ty­viai nau­do­ti ap­sau­gos prie­mo­nes – her­bi­ci­dus, fun­gi­ci­dus, in­sek­ti­ci­dus, gli­fo­sa­tus ir pan., – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas. – Stip­riai pa­žeis­tas vie­tas – ap­do­ro­ti in­ten­sy­viau, ma­žiau pa­žeis­tas – ma­žiau, o ne­pa­žeis­tų vi­sai ne­purkš­ti ar ki­taip ne­ap­do­ro­ti. Taip tau­po­mos ne tik che­mi­nės prie­mo­nės, bet ir lai­kas bei dar­bo iš­tek­liai, tech­ni­ka, ku­riuos tuo me­tu ga­li­ma nu­kreip­ti ki­tur. Pri­si­de­da­ma ir prie dir­vo­že­mio bei gam­tos iš­sau­go­ji­mo, ge­ro­sios ag­ra­ri­nės būk­lės, tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo.“</p> <p> </p> <h3>At­ski­ros pa­raiš­kos EIP veik­los gru­pėms kur­ti ir pro­jek­tams įgy­ven­din­ti</h3> <p> </p> <p>Pa­raiš­kos Eu­ro­pos ino­va­ci­jų part­ne­rys­tės (EIP) veik­los gru­pių pro­jek­tams vys­ty­ti tei­kia­mos iki 2020 m. gruo­džio 30 d., jas ga­li­ma pri­sta­ty­ti į Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) Kai­mo plėt­ros ir žu­vi­nin­kys­tės pro­gra­mų de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius.</p> <p>Šios veik­los sri­ties pri­ori­te­tai: ska­tin­ti ži­nių per­tei­ki­mą ir ino­va­ci­jas že­mės ūky­je, miš­ki­nin­kys­tė­je ir kai­mo vie­to­vė­se; vi­suo­se re­gio­nuo­se di­din­ti vi­sų že­mės ūkio veik­lų gy­vy­bin­gu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą, taip pat ska­tin­ti ino­va­ci­nes ūkių tech­no­lo­gi­jas ir tva­rų miš­kų val­dy­mą; ska­tin­ti mais­to tie­ki­mo gran­di­nės or­ga­ni­za­vi­mą, įskai­tant že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mą ir rin­ko­da­rą, gy­vū­nų ge­ro­vę ir ri­zi­kos val­dy­mą že­mės ūky­je; ska­tin­ti efek­ty­vų iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir rem­ti per­ėji­mą prie kli­ma­to kai­tai at­spa­rios ma­žo an­glies diok­si­do kie­kio tech­no­lo­gi­jų eko­no­mi­kos že­mės ūkio, mais­to bei miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riuo­se.</p> <p>Pa­reiš­kė­ju ga­li bū­ti EIP veik­los gru­pės, ku­rios pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­ja yra pa­tvir­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM), na­rys, jung­ti­nės veik­los su­tar­ti­mi dėl EIP veik­los gru­pės su­da­ry­mo pa­skir­tas pa­reiš­kė­ju. To­dėl prieš tei­kiant pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui vyk­dy­ti, no­rin­tiems ben­dra­dar­biau­ti pa­reiš­kė­jams de­rė­tų su­skub­ti ir pa­teik­ti pa­raiš­ką EIP veik­los gru­pės kū­ri­mui bei sa­vo pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­jos pa­tvir­ti­ni­mui. EIP veik­los gru­pių pro­jek­tų ga­li­my­bių stu­di­jos ŽŪM dar pri­ima­mos iki š. m. gruo­džio 30 d.</p> <p> </p> <h3>Ne vi­sos iš­lai­dos – tin­ka­mos</h3> <p> </p> <p>Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam EIP veik­los gru­pės pro­jek­tui įgy­ven­din­ti – iki 200 tūkst. eu­rų. Ver­ti­nant pa­raiš­kas tai­ko­mas skir­tin­gas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, at­si­žvel­giant į įsi­gy­ja­mas in­ves­ti­ci­jas. EIP veik­los gru­pės ben­dra­dar­bia­vi­mo, pro­jek­to vie­ši­ni­mo, pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ir re­zul­ta­tų sklai­dos iš­lai­das nu­ma­ty­ta fi­nan­suo­ti iki 100 proc. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.</p> <p>Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš­lai­dų – že­mės ūkio ir miš­kų ūkio tech­ni­kos (iš­sky­rus prie­ka­bas ir pus­prie­ka­bes) ir įran­gos, su­si­ju­sios su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų, su­si­ju­sių su že­mės ūkio ir miš­kų ūkio veik­la, kom­piu­te­ri­nės ir pro­gra­mi­nės įran­gos, pro­gra­ma­vi­mo pa­slau­gų – pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tai, ko­kiuo­se sek­to­riuo­se pro­jek­tas įgy­ven­di­ni­mas: įgy­ven­di­nant pro­jek­tą gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ir uo­gi­nin­kys­tės sek­to­riuo­se, bus tai­ko­mas 70 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas, pro­jek­tą įgy­ven­di­nant au­ga­li­nin­kys­tės sek­to­riu­je, tai­ko­mas 60 proc. pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas. Vyk­dant ki­tų – ne­pa­mi­nė­tų – sek­to­rių (pvz., miš­ki­nin­kys­tės) pro­jek­tus, pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ne­ga­li vir­šy­ti KPP prie­mo­nė­se, skir­to­se pro­jek­tams to­kiuo­se sek­to­riuo­se rem­ti, nu­sta­ty­to di­džiau­sio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo.</p> <p>Tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti pri­pa­žįs­ta­mos iš­lai­dos, bū­ti­nos pro­jek­tui vyk­dy­ti ir nu­ma­ty­tos pa­ra­mos pa­raiš­ko­je. Taip pat – re­a­liai su­pla­nuo­tos, pa­grįs­tos ir ne­vir­ši­jan­čios vi­du­ti­nių rin­kos kai­nų bei pa­grįs­tos iš­lai­dų pa­grin­di­mo ir ap­mo­kė­ji­mo įro­dy­mo do­ku­men­tais (ne­tai­ko­ma iš­lai­doms, ap­mo­ka­moms tai­kant fik­suo­tą­ją nor­mą ir fik­suo­tą­jį įkai­nį). Jei ski­ria­ma pa­ra­ma pro­jek­tui ir iš­lai­dos pri­pa­žįs­ta­mos tin­ka­mo­mis fi­nan­suo­ti, jos tu­ri bū­ti pa­tir­tos (ap­mo­kė­tos) po pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos.</p> <p><img alt="KPF" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ea00ff90-a61e-4313-b843-98728cd83044" height="255" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_12.jpg" width="1034" /></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0119</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1937&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LFZiLaXYmfDDeR9h-1QQDmZGoiePrxAjIPhgQkfFNfY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:17:29 +0000 vyrredaktorius 1937 at https://www.alytausnaujienos.lt Miš­kus nau­din­giau už­si­au­gin­ti pa­tiems https://www.alytausnaujienos.lt/mis-kus-nau-din-giau-uz-si-au-gin-ti-pa-tiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG-743_0.jpg?itok=YwhSieq-" width="344" height="287" alt="miskas" title="Įmo­nės „Sa­vas miš­kas“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis (kai­rė­je) ir miš­ki­nin­kas Da­rius Ka­mins­kis tei­gė, kad iš pro­jek­to lė­šų šio­je apie 2 ha už­iman­čio­je ne­der­lin­go­je že­mė­je, esan­čio­je Bal­nių kai­me, taip pat su­ve­šės miš­kas – te­ri­to­ri­ja bus ap­so­din­ta juod­alksniais. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­so­di­nęs – ne­nu­ei­si</h3> <p> </p> <p>„Nė­ra taip, kad pa­so­di­nai me­džius ir pa­li­kai ra­miai sau aug­ti – miš­ką nuo­lat rei­kia pri­žiū­rė­ti: va­ly­ti, re­tin­ti, at­lik­ti švie­si­ni­mo dar­bus, sau­go­ti nuo li­gų bei ken­kė­jų, o vis­kam rei­ka­lin­ga ne tik dar­bo jė­ga, rū­pes­tin­gos ran­kos, bet ir in­ves­ti­ci­jos“, – at­vi­ra­vo dau­giau­sia eg­les, o ten, kur au­ga­vie­tės šiems spyg­liuo­čiams ne­tin­ka, – ber­žus ir juod­alksnius so­di­nan­tis ben­dro­vės „Sa­vas me­dis“ di­rek­to­rius Čes­lo­vas Pet­rai­tis iš Jur­bar­ko ra­jo­no.</p> <p>Kar­tu su sū­nu­mis Ai­va­ru ir Al­du jis miš­ki­nin­kau­ja dar ir sa­vo šei­mos ūky­je – Pet­rai­čių miš­kų plo­tai drie­kia­si Jur­bar­ko, Ra­sei­nių ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se, už­ima apie 800 hek­ta­rų. O prieš dau­giau kaip 20 me­tų Žin­dai­čių kai­me Čes­lo­vo įkur­ta įmo­nė „Sa­vas miš­kas“ val­do maž­daug 600 hek­ta­rų miš­kų, už­si­i­ma me­die­nos ir bio­ku­ro ga­mi­ni­mu. Sta­ty­bi­nė me­die­na eks­por­tuo­ja­ma ir į už­sie­nio ša­lis – Pran­cū­zi­ją, Len­ki­ją, An­gli­ją, o bio­ku­rą, lai­mė­ju­si kon­kur­sus, įmo­nė tie­kia Jur­bar­ko, Ša­kių, Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ka­ti­li­nėms.</p> <p>„Be „Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos“ pa­ra­mos ge­ro­kai sun­kiau bū­tų iš­si­vers­ti: mo­kė­ti dar­bi­nin­kams at­ly­gi­ni­mus ir taip pat plės­ti miš­kų plo­tus, įsi­gy­ti mo­der­nios tech­ni­kos“, – įsi­ti­ki­nęs Č. Pet­rai­tis.</p> <p>Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ gau­na kas­me­ti­nę miš­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką už įveis­to miš­ko plo­tą. Č. Pet­rai­tį nu­džiu­gi­no nau­jo­vė – šią lie­pą pa­tvir­tin­ti di­des­ni įkai­niai ne tik už jau­nuo­ly­nų ug­dy­mą, bet ir už miš­ko įvei­si­mą, taip pat di­des­nės ir kas­me­ti­nės iš­mo­kos už įveis­to miš­ko prie­žiū­rą, ap­sau­gą ir ug­dy­mą.</p> <p>Pa­gal pro­fe­si­ją ener­ge­ti­kas Č. Pet­rai­tis sa­vo ver­slo pra­džią skai­čiuo­ja nuo 1996-ųjų, kai at­si­da­rė lent­pjūvę, vė­liau įkū­rė įmo­nę ir iki šiol vyk­do ūki­nę veik­lą.</p> <p>„Pri­trū­kus ža­lia­vos, anks­čiau dai­ry­da­vo­mės, iš kur jos nu­si­pirk­ti. Pa­gal­vo­jom: ko­dėl neuž­si­au­gi­nus pa­tiems, juo­lab kad tai da­ry­ti pa­de­da eu­ro­pi­nė pa­ra­ma? Įsi­gi­jom miš­kų, juos, kaip pri­klau­so, ne tik ker­tam, bet ir so­di­nam, pri­žiū­rim, puo­se­lė­jam – to­kia yra miš­ki­nin­kų kas­die­ny­bė“, – sa­kė jis.</p> <p> </p> <h3>Ką re­mia, ko – ne</h3> <p> </p> <p>Teik­ti pa­raiš­kas ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, taip pat sa­vi­val­dy­bės, to­kią že­mę val­dan­čios pa­ti­kė­ji­mo tei­se.</p> <p>Re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui. Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei miš­kas jau bu­vo pra­dė­tas veis­ti ar įveis­tas iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos, jei­gu so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Žel­di­nant grei­tai au­gan­čias me­džių rū­šis, ku­rių lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų kir­ti­mų yra nuo 15 iki 20 me­tų, pa­ra­ma tei­kia­ma tik jų įvei­si­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos ne­mo­ka­mos. Sa­vai­me miš­ku ap­au­gu­sio­je že­mė­je miš­ko įvei­si­mo iš­mo­ka ne­ski­ria­ma, o miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­ka mo­ka­ma, jei­gu žė­li­nių vi­du­ti­nis am­žius yra iki 5 me­tų.</p> <p> </p> <h3>Ma­žiau­sias ba­lų skai­čius – 30</h3> <p> </p> <p>Miš­ko vei­si­mo pro­jek­tai ver­ti­na­mi pa­gal at­ran­kos kri­te­ri­jus, už ati­tik­tį veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lėms su­tei­kia­mi ba­lai. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30, tiek ne­su­rin­ku­sios pa­raiš­kos at­me­ta­mos.</p> <p>Kai vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­sio plo­to prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui ir (ar­ba) miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­kia tik pa­pil­do­mo žel­di­ni­mo (kai miš­ko žė­li­niai skly­pe su­da­ro 50 proc. ir dau­giau rei­ka­lin­go tan­kio, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais), – ski­ria­ma 20 ba­lų.</p> <p>Dau­giau nei 50 proc. plo­to, ku­ria­me vei­sia­mas miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nist­ro 2015 m. ba­lan­džio 1 d. įsa­ky­me Nr. 3D-245 „Dėl Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Iš­mo­kos už vie­to­ves, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“, – 15 ba­lų.</p> <p>Miš­kas vei­sia­mas že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai, – 15 ba­lų.</p> <p>Vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc., – 15 ba­lų.</p> <p>Miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – 10 ba­lų. Pa­reiš­kė­jas, vei­sian­tis miš­ką jam (ar­ba ir ben­dra­tur­čiams) nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je, yra fi­zi­nis as­muo, – 15 ba­lų, jei pa­reiš­kė­jas yra ju­ri­di­nis as­muo, – 10 ba­lų.</p> <p>Vei­sia­mas miš­kas ri­bo­ja­si su esa­mu miš­ku ar­ba su vei­sia­mu miš­ku, už ku­rį skir­ta pa­ra­ma ir ku­ria­me lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“, „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, – 5 ba­lai;</p> <p>Pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai.</p> <p>At­lie­ka­mas ir pa­pil­do­mas pa­reiš­kė­jų, su­rin­ku­sių vie­no­dą at­ran­kos ba­lų skai­čių, kai skir­tos pa­ra­mos ne­pa­kan­ka vi­soms pa­raiš­koms fi­nan­suo­ti, pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mas. Pir­me­ny­bė ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie yra ne­ga­vę pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ir „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“; taip pat – pa­gal ma­žiau­sią pre­li­mi­na­rią pa­ra­mos su­mą, su­skai­čiuo­tą pa­gal pa­reiš­kė­jo pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tus duo­me­nis.</p> <p>2020 me­tų lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­ti di­des­ni miš­ko įvei­si­mo, įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai. Miš­ko vei­si­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi 2020 ir vė­les­niais me­tais pa­teik­toms pa­ra­mos pa­raiš­koms. Įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai tai­ko­mi už 2020 ir vė­les­nius me­tus mo­ka­moms kas­me­ti­nėms kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir miš­ko įvei­si­mo da­tos.</p> <p><img alt="ZUM" data-entity-type="file" data-entity-uuid="faea2c10-71bb-4869-8810-8794fdd02323" height="151" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_9.jpg" width="612" /></p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0111</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1913&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="U-LcDxFRps4R1bpv_wEzp_calquziD0CLq7Csmrr7jw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Oct 2020 12:26:33 +0000 vyrredaktorius 1913 at https://www.alytausnaujienos.lt „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą https://www.alytausnaujienos.lt/al-so-ta-na-nau-ji-no-bal-du-ga-my-ba-ir-pre-ky-ba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13498" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13498) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas_0.jpg?itok=Ci3C_Y4o" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­są diag­no­za­vus kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą vyk­dan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jui, pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, pa­čios ben­dro­vės ini­cia­ty­va bu­vo su­stab­dy­ta ga­my­ba, vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­ma bal­dų pre­ky­ba.</p> <p>35 šios ben­dro­vės dar­buo­to­jai, tu­rė­ję di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu ben­dra­dar­biu, bu­vo ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Pa­aiš­kė­jus, kad jų vi­sų ty­ri­mų re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi, va­kar, spa­lio 21-ąją, „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no ga­my­bą ir pre­ky­bą.</p> <p>„Mes la­bai dė­kin­gi Aly­taus po­li­kli­ni­kos va­do­vui ir čia dir­ban­tiems me­di­kams už ope­ra­ty­viai suor­ga­ni­zuo­tus ty­ri­mus“, – sa­kė „Al­so­ta­nos“ pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė.</p> <p>Ta­čiau ser­gan­čių­jų CO­VID-19 Aly­tu­je dau­gė­ja. Va­ka­rykš­čiais, spa­lio 21-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę dvy­li­ka mies­to gy­ven­to­jų. Pas­ta­rie­ji du at­ve­jai – dau­giau kaip 30 me­tų mo­te­ris ir pus­am­žė mo­te­ris. Pir­mo­ji dir­ba Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je įstai­go­je, ki­ta – vie­na­me iš pre­ky­bos cen­trų.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1906&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ci2FjAquH4akmKmjzceMquwl5GAVRzCQRUO-JJyX-NE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 07:02:06 +0000 vyrredaktorius 1906 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip maksimaliai sumažinti riziką skolinantis? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-maksimaliai-sumazinti-rizika-skolinantis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/121-13497" rel="bookmark"> Nr. <span> 121 (13497) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas.jpg?itok=oMLlynNJ" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Neabejotinai didžiausią riziką kelia greitieji kreditai. Dėl šios priežasties, kartu su vartojimo paskolomis bendrai, jie buvo net kelis kartus ribojami kredito įstatymų. Nepaisant jų, greitasis kreditas vis tiek išlieka rizikingiausiu finansiniu instrumentu bet kuriam privačiam asmeniui.</p> <p>Tačiau nebūtina laukti įstatymų pakeitimų: skolinantis rizikas sumažinti galima ir privaloma priimant tam tikrus asmeninius sprendimus. Apie tai <a href="https://www.alytausnaujienos.lt/i-ka-atkreipti-demesi-renkantis-paskolas-internetu">jau esamę rašę</a>, bet pabandysime pateikti ir dar keletą tokių patarimų, kuriuos pristatysime šiame straipsnyje.</p> <h2>1. Kreditų palyginimas – pirmas žingsnis rizikos sumažinimo link</h2> <p>Vidutinio lietuvio skolinimosi praktika tikriausiai yra tokia, kad skolinamasi iš pirmo pasitaikiusio kreditoriaus. Galbūt todėl yra tiek daug greitųjų kreditų reklamos: paprasčiausiai ji yra tokia paveiki ir įmonėms teikianti didelę grąžą.</p> <p>Jei tai būtų 2010-ieji, tuomet tokią skolinimosi praktiką būtų galima suprasti ir pateisinti. Tačiau šiandien to pateisinti nebegalima, nes dabar yra apstu įvairiausių paskolų palyginimo puslapių. Juose dažniausiai randama bent kelių, o paieškojus ir geriau – keliolikos kreditorių pasiūlymai. Pastarieji vėlgi gali būti palyginami pagal vieną, kelis ar daugiau kriterijų, kurie yra daugiau arba mažiau svarbūs kiekvienam paskolos ieškančiam asmeniui.</p> <p>Geriausia yra tai, kad tokių puslapių siūlomos palyginimo paslaugos yra visiškai nemokamos. Tačiau yra kitas niuansas: tokie puslapiai uždirba bendradarbiaudami su paskolas siūlančiomis įmonėmis. Todėl kai kurie puslapiai gali primigtynai siūloti labiau pelningus pasiūlymus. Norint išvengti būti „apgauti“ reikėtų pasirinkti tokį (-ius) paskolų palyginimo puslapį (-ius), kuris (-ie) pateikia lankytojui ne tik pačius pasiūlymus, bet ir daugiau informacijos apie kiekvieną iš jų.</p> <p>Tik tokiu būdu galėsite neapsigauti ir <a href="https://www.visikreditai.lt/">susirasti pigiausią kreditą</a> remiantis objektyviausia informacija, kuri leis maksimaliai sumažinti su skolinimusi susijusias rizikas.</p> <h2>2. Palūkanų norma – tik dalis istorijos</h2> <p>Daugelis lygindami kreditorius apsistoja ties vienu ir be abejo pagrindiniu kriterijumi: metine palūkanų norma. Suprantama, nes žmonės tikisi, kad pagal tai galės nuspręsti kuris greitasis kreditas yra pigiausias. Deja, palūkanų norma ne visada geriausiai atspindi realią paslaugos kainą.</p> <p>Tam tikslui daug naudingiau yra kreditus lygintus pagal bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą. Tai yra skaičius, išreikštas tokia pat procentine išraiška kaip ir palūkanų norma, kuris tiksliau parodo kiek bendrai reikės sumokėti už paskolą.</p> <p>Susikoncentravus tik į palūkanų normą galima labai lengvai pamiršti, kad už kreditą mokame daugiau nei tik palūkanas. Visų pirmiausia yra sutarties sudarymo ar registracijos mokesčiai, tuomet yra mokestis už sutarties administravimą. Juos taiko didžioji dauguma kredito davėjų, o jų dydžiai – skiriasi. Dažnai jie gali skirtis net labiau nei pati palūkanų normą ir todėl jie gali ženkliai įtakoti bendrą sumą, kurią reikės sumokėti už paskolą.</p> <p>Todėl egzistuoja realus scenarijus, kuomet kredito davėjas siūlantis mažiausią palūkanų normą nesiūlo pigiausio kredito dėl palyginti aukštų kitur pritaikytų mokesčių. Nepasiskolinti iš tokio kredito davėjų yra įmanoma tik jeigu palyginsite ne vien tik palūkanų normą, bet ir kitus bendrą kredito kainą įtakojančius veiksnius.</p> <h2>3. Akcijų medžioklė</h2> <p>Greitieji kreditai iš kitų paskolų rūšių išsiskiria ir tuo, kad jie yra bene vieninteliai, kurie reguliariai yra skolinami su akcijomis. Dėl palyginti didelės pelno maržos ir didelės konkurencijos, kiekvienas kredito davėjas siūlantis greituosius kreditus yra priverstas įvairiais būdais pritraukti sau naujų klientų. Būtent jiems dažniausiai (bet ne visada) yra siūloma pasiskolinti pigiau.</p> <p>Bet kadangi tik retas iš mūsų yra nuolatinis klientais bent keliose ar tuo labiau visose bendrovėse, naujiems klientams taikomomis sąlygomis gali pasinaudoti kone kiekvienas. Tam tiesiog reikia peržengti per save ir vien tik patogumo vardan nesiskolinti iš bendrovės, kurioje jau buvo skolintasi prieš tai. Tai leis jums maksimaliai išnaudoti visas jums atsiveriančias galimybes, o tuo pačiu ir sumažinti su skolinimusi susijusias rizikas.</p> <p>Tai – tikrai ne viskas, ką reikia padaryti norint iki minimalaus dydžio sumažinti visas rizikas, kurias su savimi atsineša bet kuris finansinis įsipareigojimas. Tačiau tai – labai dideli žingsniai to link. Daugeliui žmonių užteks pasinaudoti šiais trimis patarimais ir greitasis kreditas nebeatrodys toks brangus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1910-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Pigiausias%20greitas%20kreditas_0.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61508" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603357392"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Claudia Klein</span> - Ket, 2020-10-22 - 12:03</p> </li> <a href="/comment/61508#comment-61508" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61508#comment-61508" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki ir Sveiki atvykę į …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotlight Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu skolintoja ir finansinė konsultantė.</p> <p>Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.</p> <p>Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų naudodama įvairiausius paskolų produktus.</p> <p>Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių labai sunku gauti kapitalo paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelio susidomėjimo. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys.</p> <p>Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia.</p> <p>Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką | <a href="mailto:spotlightglobalservices@gmail.com">spotlightglobalservices@gmail.com</a> | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | &amp; gauti atsakymą akimirksniu</p> <p>Galite lengvai mus patikrinti mūsų svetainėje: <a href="https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial">https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial</a> ||</p> <p>Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.</p> <p>Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61508" token="HirXpatIk63PEPejwETFSzpTpHSyg78n_BYQDE9nbgQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1910&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="d5PvlJRF6nN8Sy6vmsYuO_XUivXK8vEFZDc9vwct88c"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Oct 2020 06:03:45 +0000 vyrredaktorius 1910 at https://www.alytausnaujienos.lt Dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio dar­buo­to­jo „Al­so­ta­na” su­stab­dė bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą https://www.alytausnaujienos.lt/del-ko-ro-na-vi-ru-su-uz-si-kre-tu-sio-dar-buo-jo-al-so-ta-na-su-stab-de-bal-du-ga-my-ba-ir-pre-ky <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Kovidukas.jpg?itok=P3HdEx8y" width="344" height="287" alt="COVID-19" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio 17-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo diag­no­zuo­tas pen­kiems aly­tiš­kiams: dviem jau­no am­žiaus mo­te­rims ir vy­rui, ku­rie fak­tiš­kai gy­ve­na Vil­niu­je, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę Aly­tu­je, vie­na mo­te­ris dir­ba ban­ke, ki­ta mo­te­ris ir vy­ras – na­mų šva­ros, spor­to, lais­va­lai­kio, gro­žio, svei­ka­tos pre­kė­mis pre­kiau­jan­čio­je įmo­nė­je, spa­lio pra­džio­je iš Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­mui į Kau­no kli­ni­kas per­vež­tam vy­res­niam nei 50 me­tų vy­rui ir pus­am­žiam bal­dų ga­my­ba bei pre­ky­ba už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės dar­buo­to­jui.</p> <p>Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad pas­ta­ra­sis vy­ras yra Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jas. Va­kar, spa­lio 19-ąją, ši Aly­tu­je re­gist­ruo­ta įmo­nė su­stab­dė kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą, ku­ri vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­mą bal­dų pre­ky­bą.</p> <p>Kaip sa­kė įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė, va­kar ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­siųs­ti 35 dar­buo­to­jai, tu­rė­ję tie­sio­gi­nius, di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siuo­ju šiuo vi­ru­su.</p> <p>Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar iš mi­nė­tos įmo­nės lau­kia­ma są­ra­šų dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­jo to­li­mes­nius kon­tak­tus su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu as­me­niu, jie vi­si bus siun­čia­mi ty­ri­mams: „Tai pir­mas at­ve­jis mies­to įmo­nė­je, kai dėl CO­VID-19 grės­mės lai­ki­nai už­si­da­rė jos veik­la.“</p> <p>Ka­da veik­lą pra­dės vyk­dy­ti „Al­so­ta­na“, pri­klau­sys nuo dar­buo­to­jams at­lie­ka­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tų. Iš vi­so jo­je – dau­giau kaip 50 dar­buo­to­jų.</p> <p>Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, spa­lio 18-ąją, ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nai 30 me­tų aly­tiš­kei, ku­ri yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta be­dar­bė.</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu CO­VID-19 jau ser­ga de­šimt Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo tvir­ti­ni­mu, nuo ko jie už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su, iš­lie­ka ne­aiš­ku: „Vi­ru­sas spar­čiai plin­ta ša­ly­je, tik­riau­siai ne­ver­ta ste­bė­tis, kad jis ne­pa­len­kia ir aly­tiš­kių.“</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603309744"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tiesa</span> - Tre, 2020-10-21 - 22:49</p> </li> <a href="/comment/61416#comment-61416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61416#comment-61416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai gal A.Mosteikaitė galėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai gal A.Mosteikaitė galėtų patikslinti-uždarė ar vistik dirba? Ir jeigu uždarė, tai kieno nurodymu ir kokiu pagrindu. Ir kaip galima prievarta versti darbuotojus tikrintis nuo kažko, t.y. kiek žinau, dar vis galioja Konstitucija, kuri draudžia prievarta atlikti bet kokias medicinines procedūras. Paaiškinu tiems, kas nelabai supranta-testas nuo "viruso" yra medicininė procedūra, ir niekas negali versti to atlikti prieš žmogaus valią.<br /> Antram komentatoriui( mėnesinų specui)-užčiaupk burną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61416" token="sSTyLwbbrQeEmwUYvr2WKwZpOBETqhCf-t3O7xNTfs4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61394" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603298149"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bevarde</span> - Tre, 2020-10-21 - 19:35</p> </li> <a href="/comment/61394#comment-61394" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61394#comment-61394" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ką sustabdė kad ji dyrba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ką sustabdė kad ji dyrba kaip ir dyrbo kam tokius nesąmones rašyti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61394" token="YKwnmCbBELtOWat8V-OaDM1tkOOU32Tr4-R1dmpv5uA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61276" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603228326"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kvaili klausimai</span> - Tre, 2020-10-21 - 00:12</p> </li> <a href="/comment/61276#comment-61276" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61276#comment-61276" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas uždarė? Atėjo sargienė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas uždarė? Atėjo sargienė su raktais ir uždarė.<br /> Kaip išsiuntė? Aìšku, kad paštu. Visada taip siunčia.<br /> Kas dar neaišku? Nereìškia, kad serga, jeigu nėra mėnesinių. Taškas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61276" token="-xtazGL-8wlIap_9l5AmRNb9lvcqLAz2rq6FG5qe67E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61253" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603209874"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tiesa</span> - Ant, 2020-10-20 - 19:04</p> </li> <a href="/comment/61253#comment-61253" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61253#comment-61253" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pora klausimų kilo po tokio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pora klausimų kilo po tokio skysto teksto-kas konkrečiai uždarė įmonę, ir kitas-kaip galima išsiųsti žmones/darbuotojus testui? Supakavo ir kaip dėžes kažkur išsiuntė?<br /> Ir dar vienas pastebėjimas-žurnaliūgos, atskirkit vieną kartą visiems laikams-teigiamas testo rezulatats NEREIŠKIA, kad serga.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61253" token="uNojxy9nS03mBP3fpHgFWbVqLd5VQ7b1Qe5V2Xr1JrQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1900&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cNIJG0No91W_Ws7YWvbS12hD5aWH8BoSIQfumwqW20U"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 07:02:51 +0000 vyrredaktorius 1900 at https://www.alytausnaujienos.lt Ast­ra­vas ga­li įe­lek­trin­ti Lie­tu­vos in­for­ma­ci­nį lau­ką: pa­si­ruoš­ti tu­ri­me kiek­vie­nas https://www.alytausnaujienos.lt/ast-ra-vas-ga-li-ie-lek-trin-ti-lie-tu-vos-ma-ci-ni-lau-ka-pa-si-ruos-ti-tu-ri-me-kiek-vie-nas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13491" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13491) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/8%20tema_0.jpg?itok=FJD2vAw9" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, po­li­to­lo­gas dr. Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius tei­gia, kad Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė (AE) yra ir tie­sio­gi­nio sau­gu­mo, ir ko­mu­ni­ka­ci­nio sau­gu­mo iš­šū­kis. „Ma­ty­da­mi, kaip Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mas ko­mu­ni­kuo­ja su sa­vo ša­lies vi­suo­me­ne ir su kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis, ne­ga­li­me bū­ti tik­ri, kad in­for­ma­ci­ja ne­bus tiks­lin­gai nu­sle­pia­ma, fil­truo­ja­ma ir do­zuo­ja­ma sie­kiant ma­ni­pu­liuo­ti – da­ry­ti įta­ką žmo­nių nuo­sta­toms ir el­ge­siui“, – sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, po­li­to­lo­gas dr. Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius. To­dėl kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui ak­tu­a­lu ži­no­ti, kaip vei­kia gy­ven­to­jų per­spė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma (GPIS).</p> <h3>Kur gau­ti pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos?</h3> <p>Vals­ty­bi­nis gy­ven­to­jų ap­sau­gos pla­nas bran­duo­li­nės ar ra­dio­lo­gi­nės ava­ri­jos at­ve­ju nu­sta­to, kaip Lie­tu­vos žmo­nės bū­tų per­spė­ja­mi apie ga­li­mą pa­vo­jų. Ast­ra­vo AE ver­ti­na­ma kaip grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams, to­dėl ren­gia­mai net ir kri­tiš­kiau­siam at­ve­jui.</p> <p>Kau­kian­čios si­re­nos, trum­pie­ji per­spė­ji­mo pra­ne­ši­mai į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos tran­sliuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja yra svar­biau­sios Lie­tu­vos gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo sis­te­mos da­lys. „Iš­gir­dę apie pa­vo­jų, bū­ti­nai įsi­jun­ki­te Lie­tu­vos ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją. Ki­tuo­se šal­ti­niuo­se, pa­vyz­džiui, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­skli­du­si in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti ne­tei­sin­ga ir net klai­di­nan­ti, to­dėl bet ko­kią iš ap­lin­ki­nių žmo­nių iš­girs­tą ar in­ter­ne­te per­skai­ty­tą ži­nią de­rė­tų pa­tik­rin­ti pa­ly­gi­nant ją su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pra­ne­ši­mais, skel­bia­mais ofi­cia­lio­se jų sve­tai­nė­se ar­ba per vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją ir ki­tus na­cio­na­li­nius ka­na­lus“, – gy­ven­to­jams pa­ta­ria N. Ma­liu­ke­vi­čius.</p> <p>Gy­ven­to­jų ap­sau­gos pla­ne taip pat nu­ro­dy­ta, kad vie­to­vė­se, ku­rio­se nė­ra si­re­nų ir ga­li­my­bių pa­nau­do­ti ki­tų per­spė­ji­mo sis­te­mų, žmo­nės bū­tų per­spė­ja­mi ir in­for­muo­ja­mi apie sku­bius ap­sau­go­muo­sius veiks­mus iš­siun­čiant po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ir ki­tų tar­ny­bų trans­por­to prie­mo­nes. Nu­ma­ty­tos ir ki­tos in­for­ma­vi­mo ga­li­my­bės – lau­ko švies­len­tė­se, in­ter­ne­to sve­tai­nė­se ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.</p> <p>No­rint tin­ka­mai ap­si­sau­go­ti nuo pa­vo­jaus ne­lai­mės at­ve­ju kiek­vie­na mi­nu­tė yra svar­bi, to­dėl, pa­sak VRM Pro­jek­tų ir ko­ky­bės val­dy­mo sky­riaus pa­ta­rė­jos dr. Eg­lės Vi­lei­kie­nės, gy­ven­to­jai tu­rė­tų už­si­tik­rin­ti, kad jų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus ga­lė­tų pa­siek­ti (GPIS) pra­ne­ši­mai apie pa­vo­jų. „Da­lis žmo­nių jau spė­jo įsi­dė­mė­ti per­spė­jan­čius pra­ne­ši­mus apie smar­kaus vė­jo pa­vo­jų ir su­pran­ta in­for­ma­ci­jos nau­dą. Ši sis­te­ma bū­tų nau­do­ja­ma ir to­kiu at­ve­ju, jei­gu Ast­ra­ve įvyk­tų in­ci­den­tas“, – aiš­ki­na dr. E. Vi­lei­kie­nė.</p> <h3>Įjun­ki­te ko­ri­nio tran­slia­vi­mo funk­ci­ją sa­vo te­le­fo­ne</h3> <p>Vis dėl­to ket­vir­ta­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, VRM duo­me­ni­mis, dar nė­ra gir­dė­ję apie GPIS.</p> <p>Eks­per­tė at­krei­pia dė­me­sį, kad mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus tu­ri dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ta­čiau ne vi­suo­se te­le­fo­nuo­se yra įjung­ta ko­ri­nio tran­slia­vi­mo funk­ci­ja, ku­ri lei­džia gau­ti ne­mo­ka­mai GPIS siun­čia­mus pra­ne­ši­mus.</p> <p>„Mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu pe­ri­odiš­kai at­lie­ka­mi ty­ri­mai ro­do, kad tik ma­ža da­lis gy­ven­to­jų pa­tys nu­si­sta­to te­le­fo­nus, kad ga­lė­tų gau­ti ne­mo­ka­mą pra­ne­ši­mų pa­slau­gą. Daž­niau­siai be pa­slau­gos lie­ka vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, to­dėl ver­ta kreip­tis į jau­nes­nius gi­mi­nai­čius, ku­rie su­re­gu­liuo­tų te­le­fo­no nu­sta­ty­mus ir įjung­tų ko­ri­nio tran­slia­vi­mo funk­ci­ją. Ki­taip ta­riant, vai­kai ir anū­kai ga­lė­tų pa­dė­ti se­ne­liams gau­ti in­for­ma­ci­ją – ne­bū­ti tech­no­lo­giš­kai at­skir­tais, jei­gu at­si­tik­tų ne­lai­mė“, – at­krei­pia dė­me­sį VRM pa­ta­rė­ja dr. E. Vi­lei­kie­nė.</p> <p>Sa­vo ruož­tu dr. N. Ma­liu­ke­vi­čius re­ko­men­duo­ja nu­ei­ti į mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių sa­lo­nus ir tie­siog pa­pra­šy­ti dar­buo­to­jų su­tvar­ky­ti te­le­fo­no nu­sta­ty­mus.</p> <h3>Įspė­ja ne­už­kib­ti ant me­lo kab­liu­ko</h3> <p>VRM ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jau­ni­mas yra lin­kęs gau­ti in­for­ma­ci­ją iš so­cia­li­nių tin­klų, o vy­res­nio am­žiaus au­di­to­ri­ja la­biau pa­si­kliau­na ra­di­ju, te­le­vi­zi­ja ir spau­da.</p> <p>Po­li­to­lo­gas N. Ma­liu­ke­vi­čius įspė­ja, kad su­si­klos­čius kri­zi­nėms si­tu­a­ci­joms svar­bu ne­už­kib­ti ant kab­liu­ko – gan­dų ir me­la­gie­nų, ku­rios ypač plin­ta so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. „Per kri­zes rei­kia ati­džiai sek­ti ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją iš ofi­cia­lių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, nau­do­tis pa­ti­ki­mais vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ka­na­lais. Net ir ra­di­jo im­tu­vas ato­kia­me vien­kie­my­je ga­li bū­ti tas svar­bus švy­tu­rys, ku­ris pa­dės iš­veng­ti pa­vo­jaus ir su­sio­rien­tuo­ti, ką da­ry­ti. Vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas yra įpa­rei­go­tas nuo­lat in­for­muo­ti gy­ven­to­jus, jei­gu pa­ten­ka­me į kri­zi­nę si­tu­a­ci­ją“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.</p> <h3>In­ter­ne­to sve­tai­nė, ku­rią bū­ti­na ap­lan­ky­ti kiek­vie­nam</h3> <p>Kal­bin­ti eks­per­tai nu­ro­do, kad in­ter­ne­to pus­la­py­je www.lt72.lt gy­ven­to­jai ga­li ras­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos, kaip sa­vo te­le­fo­ne nu­sta­ty­ti ko­ri­nio tran­slia­vi­mo funk­ci­ją. Taip pat ver­tė­tų su­si­pa­žin­ti su RSC re­ko­men­da­ci­jo­mis, kaip elg­tis, jei ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je at­si­tik­tų ava­ri­ja.</p> <p>Pa­žy­mė­ti­na, kad eks­tre­ma­lio­sioms si­tu­a­ci­joms pa­si­reng­ti skir­ta in­ter­ne­to sve­tai­nė www.lt72.lt yra su­kur­ta re­mian­tis ge­riau­sia tarp­tau­ti­ne prak­ti­ka.</p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0098</p> <img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8f482d24-b825-425b-b43a-67712e0399af" src="/sites/default/files/inline-images/Sustiprinki%20imuniteta%20logo%20internetui_1.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59654" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602576025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:00</p> </li> <a href="/comment/59654#comment-59654" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59654#comment-59654" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59654" token="rqECATwnYIgkchobGKRnEHtjZzscrknUgAzppFJjq5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1870&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1Iwfjb4FVcB4bY0uY6PMFrUrRCg5f0iGH9O8Q3iXs7s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Oct 2020 06:17:32 +0000 vyrredaktorius 1870 at https://www.alytausnaujienos.lt Ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je tu­ri bū­ti pra­pla­tin­tas iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos https://www.alytausnaujienos.lt/ge-le-zin-ke-lio-du-kas-nau-jo-jo-je-gat-ve-je-tu-ri-bu-ti-pra-pla-tin-tas-iki-ei-nan-ciu-me-tu-pa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/118-13494" rel="bookmark"> Nr. <span> 118 (13494) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_7415.JPG?itok=uiRexOuW" width="344" height="287" alt="Viadukas" title="Pa­gal pro­jek­tą ge­le­žin­ke­lio via­du­kas bus pla­ti­na­mas nuo be­veik 25 met­rų iki beveik 50 met­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis – už­tik­rin­ti fi­nan­sa­vi­mą“</h2> <p>Taip sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras J.Nar­ke­vič po pa­si­ra­šy­tos ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ra­vi­mo su­tar­ties. O šiuo tiks­lu bu­vo pa­si­ra­šy­tos trys su­tar­tys: part­ne­rys­tės – tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „LTG In­fra“, dar­bų ran­gos – tarp „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir via­du­ko re­konst­ra­vi­mo dar­bų kon­kur­są lai­mė­ju­sios Aly­taus ke­lių ir til­tų sta­ty­bos ben­dro­vės „Al­kes­ta“ ir pa­pil­do­ma – tarp „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, „LTG In­fra“ ir „Al­kes­tos“.</p> <p>Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tai pa­va­di­no is­to­ri­niu su­si­ta­ri­mu, kai ga­vus lė­šas pa­ga­liau pra­si­dės via­du­ko re­konst­ruk­ci­ja ir bus baig­ta pla­tin­ti Nau­jo­ji gat­vė.</p> <p>„Al­kes­ta“ jau tu­ri ga­li­my­bę už­sa­ki­nė­ti nau­jas me­ta­li­nes via­du­ko kon­struk­ci­jas, re­a­liai dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­tų pa­va­sa­rį, o baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos.</p> <p>N.Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, pa­gal su­tar­tį ki­toms Ka­lė­doms via­du­kas jau bus pra­pla­tin­tas. Tai kai­nuos 1 mln. 750 tūkst. eu­rų, lė­šos bus ski­ria­mos iš bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no, va­di­na­mo at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR.</p> <p>Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras J.Nar­ke­vič, pa­klaus­tas, ar ne­svars­to­ma, pa­spar­tin­ti kraš­to ke­lio Aly­tus – Prie­nai – Kau­nas re­konst­ruk­ci­jos, ku­ri ati­dė­ta net iki 2034 me­tų, tvir­ti­no, kad ko­re­guo­jant kai ku­rių ša­lies ke­lių at­nau­ji­ni­mą tai ga­li bū­ti pa­da­ry­ta po tre­jų me­tų.</p> <p>Šio­je vie­to­je N.Ce­siu­lis bu­vo ne toks op­ti­mis­tiš­kas: „Tai ge­ra ži­nia, bet bū­tų ge­rai, kad per trejų metų laikotarpį bent bū­tų pa­reng­tas šio ke­lio pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tas ir iš sa­vi­nin­kų vals­ty­bės nau­dai nu­pirk­ti že­mės skly­pai.“</p> <p>J.Nar­ke­vič op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo ir dėl sun­kias­vo­rio trans­por­to nu­krei­pi­mo iš Ulo­nų gatvės ki­to­mis mies­to gat­vė­mis. Jo tvir­ti­ni­mu, tai ne­tu­rė­tų už­truk­ti de­ri­nant veiks­mus su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis.</p> <h2>Sa­vi­val­dy­bė pa­ren­gė pro­jek­tą</h2> <p>Dau­giau kaip pus­penk­to ki­lo­met­ro il­gio Aly­taus mies­to pa­grin­di­nė Nau­jo­ji gat­vė jau prak­tiš­kai bai­gia­ma re­konst­ruo­ti. Jo­je ke­tu­rios eis­mo juos­tos at­si­ran­da iki mies­to ri­bos, to­liau ši gat­vė su­si­jun­gia su kraš­to ke­liu Aly­tus – Prie­nai – Kau­nas. Tad Aly­tui ir ap­lin­ki­nėms sa­vi­val­dy­bėms ak­tu­a­lus šio ke­lio pra­pla­ti­ni­mas, va­kar duo­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ža­das tai pa­da­ry­ti ne po ke­tu­rio­li­kos me­tų daug ką džiu­gi­na, tik, kad tai ne­tap­tų pa­ža­dais prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus.</p> <p>Ju­k ir dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bė dar prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jo de­ry­bas su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ku­riai pri­klau­so šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je.</p> <p>2016-ai­siais bu­vo pri­im­tas tri­ša­lis spren­di­mas, pa­tvir­ti­nan­tis via­du­ko pra­plė­ti­mo bū­ti­ny­bę.</p> <p>2017-ųjų gruo­džio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dėl via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos šiam dar­bui sie­kiant gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą.</p> <p>Mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat įsi­pa­rei­go­jo už sa­vo lė­šas pa­reng­ti via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­reng­tas prieš dau­giau nei dve­jus me­tus ir tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų.</p> <p>Va­kar „LTG In­fra“ at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad pa­gal šį pro­jek­tą ir bus pla­ti­na­mas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas nuo be­veik 25 met­rų iki beveik 50 met­rų.</p> <p>Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja nuo mies­to cen­tro, Tvir­to­vės gat­vės, iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos kai­na­vo apie 11 mln. eu­rų: 4,6 mln. eu­rų skir­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 3,7 mln. eu­rų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir 2,6 mln. eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.</p> <p>Ta­čiau šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos iki ke­tu­rių eis­mo juos­tų iki šiol ne­bu­vo ga­li­ma pra­dė­ti po Nau­jo­jo­je gat­vė­je esan­čiu be­veik 25 met­rų plo­čio ge­le­žin­ke­lio via­du­ku. Pas­ta­ra­sis bu­vo ta­pęs pik­tžaiz­de, nes ne tik ne­bu­vo įma­no­ma pra­pla­tin­ti gat­vės šio­je vie­to­je, bet ir su­tvar­ky­ti jos pri­ei­gų.</p> <p>Nors sa­vi­val­dy­bė įvyk­dė vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus, per­nykš­tį pa­va­sa­rį iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos gau­tas ne­pa­lan­kus at­sa­ky­mas, – pra­neš­ta, kad šis pro­jek­tas ne­pa­te­ko tarp fi­nan­suo­ja­mų­jų iš eu­ro­pi­nių fon­dų.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne kar­tą vy­ko į mi­nis­te­ri­ją, dis­ku­ta­vo šiuo klau­si­mu ir pa­ga­liau pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ge­le­žin­ke­lio via­du­kas Nau­jo­jo­je gat­vė­je bū­tų re­konst­ruo­ja­mas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7297.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7297.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7325.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7325.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7366.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7366.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7415_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7415_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7426.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7426.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Karolis%20Sankovskji.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Karolis%20Sankovskji.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Lipkevicius%20ir%20Sankovskji.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Lipkevicius%20ir%20Sankovskji.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Matas%20%20Bartuska.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1860-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Matas%20%20Bartuska.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59672" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602577161"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Geras dalykas</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:19</p> </li> <a href="/comment/59672#comment-59672" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59672#comment-59672" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tie rinkimai - pažadai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tie rinkimai - pažadai keturiomis eismo juostomis ir viadukais liejasi. Tik, tarp mūsų kalbant, žinokite: jei nesutarta dėl otkato Jareko namo remontui, nebus ir viaduko...<br /> Beje, o kur premjeras , jis juk irgi mėgsta prieš rinkimus prie estakadų fotografuotis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59672" token="mhnKZIwQvzPJBl1mZIi_PXYJ6O9O6-pzTXQMh-KWElk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59665" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602576922"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:15</p> </li> <a href="/comment/59665#comment-59665" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59665#comment-59665" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59665" token="oVkh60mO0YoUyT96SXyvtCwJJ5O10-ITjuWhRXzES1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57397" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601736950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cesiuliui</span> - Šeš, 2020-10-03 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/57397#comment-57397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57397#comment-57397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Normalūs Europos miestai dėl…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Normalūs Europos miestai dėl ekologiškumo kaip tik siaurina gatves ir ieško alternatyvių būdų kaip sumažinti automobilių skaičių, bet Alytus vis platina gatves-nesvarbu, kad gyventojų lieka vis mažiau, nesvarbu, kad nuolat kalbama apie CO2 mažinimą. Cesiulio šitos kalbos nepasiekia, žmogus savo smėliadėže užsiėmęs, toliau nelabai mato.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57397" token="vM3Hri8p85CLuHzidj3pMsGNXmkCzE4auTW3MCAMKuI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57258" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601700095"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>seniai</span> - Šeš, 2020-10-03 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/57258#comment-57258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57258#comment-57258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seniai buvo galima padaryt…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seniai buvo galima padaryt. Tik per pačių rinktus politikus nepadaryta. Nes tik kalba ir darbų nėra. Čia rinkiminiai pažadai vėl į ateitį. Kur kiti gal darys? Ir ne pirmą kartą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57258" token="NRap8LDYw993leCJJAXEE6wEiV2aWPxptn_2FZn95gM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57157" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601663790"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>A</span> - Pen, 2020-10-02 - 21:36</p> </li> <a href="/comment/57157#comment-57157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57157#comment-57157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei po 25 metų tempimo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei po 25 metų tempimo pastatys per metus-puiku!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57157" token="r_ZCR0cWOt234unxe3WNB6VypwNtonnhVtOJtMEdb04"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-57134" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601654468"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>h</span> - Pen, 2020-10-02 - 19:01</p> </li> <a href="/comment/57134#comment-57134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/57134#comment-57134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">metus laiko platins,nu ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>metus laiko platins,nu ir tempai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=57134" token="nysqyJoNAL6Dtm0g367xBv2NZdJDpzH-50r42yVq9I4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1860&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZbjmwivlNh25PGuviUW3kIsjHYoCjzchgGEpLTDhO9w"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Oct 2020 12:54:03 +0000 vyrredaktorius 1860 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos nu­sto­jo au­gu­sios, ta­čiau ne­ma­žė­ja https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ne-kil-no-ja-mo-jo-tur-kai-nos-nu-sto-jo-au-gu-sios-ta-ciau-ne-ma-ze-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Emilis LINGĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13482" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13482) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/alytusss.jpg?itok=jQUFqLha" width="344" height="287" alt="Alytus" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pa­dė­tis Aly­tu­je ne­iš­skir­ti­nė</h2> <p>„Aly­tu­je si­tu­a­ci­ja pa­na­ši. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos nu­sto­jo au­gu­sios, ta­čiau ne­ma­žė­ja. Vos šiek tiek kai­nas su­ma­ži­na tie, ku­rie no­ri grei­čiau par­duo­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Jų ne­daug“, – sa­ko Ri­ma Mit­kie­nė (nuotr.), ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Mi­ro­da“ di­rek­to­rė.</p> <p>Ta­čiau kaip bus at­ei­ty­je – kol kas ne­aiš­ku. Šiuo me­tu rin­kos da­ly­viai ne­drįs­ta prog­no­zuo­ti NT kai­nų. Anot jų, kol kas yra per daug ne­ži­no­mų­jų.</p> <p>„Apie kai­nų au­gi­mą aš jau ne­drįs­čiau kal­bė­ti. Ma­nau, kad šioks toks kai­nų ma­žė­ji­mas mū­sų lau­kia, ta­čiau ryš­kes­nės ten­den­ci­jos pa­si­ma­tys pa­va­sa­rį. Aiš­ku, daug kas pri­klau­sys nuo ga­li­mos ant­ros ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ban­gos“, – svars­to R. Mit­kie­nė.</p> <h2>Nu­per­ka­ma vis re­čiau</h2> <p>Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, šių me­tų sau­sį – rug­pjū­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se įre­gist­ruo­tų san­do­rių skai­čius su­ma­žė­jo 15 proc.</p> <p>Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos da­ly­viams iš­šū­kių ne­trūks­ta ir Aly­tu­je. R. Mit­kie­nės nuo­mo­ne, Aly­tu­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka prieš kri­zę bu­vo la­bai ak­ty­vi, ta­čiau da­bar, anot jos, par­da­vi­mų ne­ska­ti­na tai, jog ban­kai yra su­griež­ti­nę pa­sko­lų iš­da­vi­mo są­ly­gas ir la­bai ati­džiai žiū­ri į tur­to būk­lę, taip pat pro pa­di­di­na­mą­jį stik­lą ste­bi­mos jau­nos įmo­nės, sie­kian­čios įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. To­dėl, jos tei­gi­mu, tie, ku­rie tvar­ko­si pa­sko­las šiuo me­tu, su­si­du­ria su ne­ma­žais sun­ku­mais, ku­rių anks­čiau esą ne­bu­vo.</p> <h2>Žmo­nės pa­trau­kė į gam­tą</h2> <p>Vis dėl­to po ka­ran­ti­no, anot R. Mit­kie­nės, pir­kė­jai ėmė daž­niau pirk­ti NT už sa­vus pi­ni­gus, be pa­sko­los.</p> <p>„Su­lė­tė­jo ban­ko pa­sko­lų iš­da­vi­mas, re­čiau im­ta pirk­ti būs­tą su pa­sko­la, ta­čiau pra­ra­di­mus kom­pen­sa­vo san­do­riai, kuo­met NT įsi­gy­ja­mas sa­vais pi­ni­gais. Jie bu­vo ma­žes­nės ver­tės. Bet pa­ste­bė­jo­me, kad po ka­ran­ti­no, po bu­vi­mo kar­tu po vie­nu sto­gu, žmo­nės ėmė ieš­ko­ti so­dų ir so­dy­bų, skly­pų. Daž­niau im­ta pirk­ti gam­to­je esan­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, mat no­rė­ta iš­ei­ti iš na­mų, iš­va­žiuo­ti, pa­bū­ti ne na­muo­se“, – sa­ko R.Mit­kie­nė.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/alytusss_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1822-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/alytusss_0.jpg" width="400" height="280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62628" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603960153"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gerda</span> - Ket, 2020-10-29 - 10:29</p> </li> <a href="/comment/62628#comment-62628" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62628#comment-62628" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai, kad yra mikroautobusų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai, kad yra <a href="https://www.autogema.eu"></a>mikroautobusų įrengimas. Nereikia brangiai patalpų pirkti ar nuomoti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62628" token="1AFMzEirBV-5aaPmKWneRP2irxgFduKup1dKSZpzwTk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59664" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602576896"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/59664#comment-59664" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59664#comment-59664" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59664" token="OEsnCzg-lQZ_hqiQaPWibEtDxlcCRgjG7WemXqAXnNE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-54501" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600769205"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jonas</span> - Ant, 2020-09-22 - 13:06</p> </li> <a href="/comment/54501#comment-54501" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/54501#comment-54501" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai kad nebėr kur augti,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai kad nebėr kur augti, pažiūūrėjus į kainas, tai toks jausmas kad ne kaimo dydžio miestas, o didmiestis....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=54501" token="j-ZziPMwpCVGdu3quLjnBIvRGAa0C0prTIRqeTs5_fc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-54477" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600762162"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jurgita</span> - Ant, 2020-09-22 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/54477#comment-54477" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/54477#comment-54477" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daug grįžta iš užsienio ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daug grįžta iš užsienio ir stato namas, perka butus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=54477" token="BpHXKz-b0TO4IZfyBUaKnnVFZWefoBqAjSZK-fZ_sdc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1822&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="75BXE10Kx8t_yCXNNSxWZMb-6oXsfTxtbQbPcFyu0jk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 06:48:28 +0000 vyrredaktorius 1822 at https://www.alytausnaujienos.lt Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba: Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te van­dens paukš­čių me­džiok­lė ga­li­ma https://www.alytausnaujienos.lt/vals-ty-bi-ne-sau-go-mu-te-ri-ri-ju-tar-ny-ba-zu-vin-bios-fe-ros-re-zer-va-te-van-dens-pauks-ciu-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13484" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13484) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/arunas-pranaitis-5f5b4c02be81a.jpg?itok=AdOA63lC" width="344" height="287" alt="Arunas Pranaitis" title="Žuvinto biosferos rezervato direktorius Arūnas Pranaitis: „Aš tik­rai ne­si­jau­čiu kly­dęs dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, tai pri­pa­ži­no ir Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Su­pran­tu, kad mi­nis­te­ri­jai ne­pa­ti­ko ma­no iš­sa­ky­tos min­tys, bet su re­a­ly­be rei­kia vi­siems su­si­tai­ky­ti. Da­bar svar­biau­sia, kad bū­tų pri­im­ti Me­džiok­lės tai­syk­lių pakeitimai ir ne­dvip­ras­miš­kai su­reg­la­men­tuo­ta me­džiok­lė re­zer­va­te.“ Luko Balandžio / 15min nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Mi­nis­te­ri­jos ne­igi­mas ir pri­ta­ri­mas</h2> <p>Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja po „Aly­taus nau­jie­nų“ pa­skelb­tos pub­li­ka­ci­jos „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė, kad lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bės pa­keis­tais Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tais ne­su­sil­pnin­ti rei­ka­la­vi­mai dėl me­džiok­lės.</p> <p>Pra­ne­ši­me tvir­ti­na­ma, kad nuo 2002-ųjų iki šiol ga­lio­ju­siuo­se re­zer­va­to nuo­sta­tuo­se bu­vo vie­nin­te­lis punk­tas apie me­džiok­lę: „Me­džiok­lė Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to gam­ti­niuo­se draus­ti­niuo­se drau­džia­ma. Ki­to­se Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to zo­no­se ir draus­ti­niuo­se me­džiok­lė vyk­do­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių me­džiok­lę, nu­sta­ty­ta tvar­ka.“</p> <p>Lie­pos pra­džio­je pri­im­to­je re­zer­va­to nuo­sta­tų re­dak­ci­jo­je įtrauk­tas toks punk­tas: „Bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lė vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais.“</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­no, kad tokia for­mu­luo­tė iš es­mės pa­tvir­ti­na tai, kas ir anks­čiau bu­vo tei­gia­ma nuo­sta­tuo­se apie me­džiok­lę.</p> <p>Taip pat nu­ro­do­ma, kad tei­sės ak­tų pro­jek­tų vie­ši­ni­mo sis­te­mo­je pa­skelb­tas Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas ne­kei­čia paukš­čių me­džiok­lės tvar­kos prie gam­ti­nių re­zer­va­tų, ku­rie yra bios­fe­ros re­zer­va­tuo­se ar ki­to­se kom­plek­si­nė­se sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.</p> <p>Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me po pa­si­ro­džiu­sios „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­jos pa­brė­žė, jog jo­kiais pa­reng­tais spren­di­mais ji ne­pa­blo­gi­no paukš­čių ap­sau­gos, ta­čiau iš prin­ci­po pri­ta­rian­ti, kad me­džiok­lės, ne vien paukš­čių, tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­tas ir de­ta­li­zuo­tas, nu­spręs­ta su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­rio­je bus gam­to­sau­gos ir me­džiok­li­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.</p> <h2>Pa­pik­ti­no lei­džia­ma van­dens paukš­čių me­džiok­lė</h2> <p>Pub­li­ka­ci­jo­je „Vy­riau­sy­bės smū­gis Žu­vin­to re­zer­va­tui: ga­li­ma me­džio­ti van­dens paukš­čius“ bu­vo ra­šo­ma apie tai, kad lie­pos pra­džio­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie šio­je vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, pri­klau­san­čio­je Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­to tin­klui, taip pat tarp­tau­ti­niam paukš­čių ap­sau­gai svar­biam tin­klui Na­tu­ra 2000, įtei­si­no ne tik po­le­di­nę žve­jy­bą vie­ti­niams gy­ven­to­jams, bet ir nuo da­bar­ti­nio ru­dens su­tei­kė tei­sę me­džio­ti van­dens paukš­čius.</p> <p>Pa­gal pa­keis­tus nuo­sta­tus ir pa­gal Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus nuo rug­pjū­čio 15-osios ant Žu­vin­to eže­ro kran­to ga­li­ma le­ga­liai šau­dy­ti di­dži­ą­sias an­tis, ru­da­gal­ves kryk­les, kly­kuo­les an­tis, per­kū­no ože­lius, slan­kas, žel­me­ni­nes ir bal­ta­kak­tes žą­sis, o nuo rug­sė­jo 15-osios – kuo­duo­tą­sias an­tis, lau­kius.</p> <p>Bū­tent to­kia or­ni­to­lo­gų ir Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja pa­pik­ti­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri ją pa­va­di­no klai­di­nan­čia.</p> <p>Re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, pa­si­ro­džius mi­nė­tai pub­li­ka­ci­jai, iš­kvies­tas pa­si­aiš­kin­ti pas ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­rę L.Va­la­ly­tę. Ša­lies ži­niask­lai­dos at­sto­vams, su­si­do­mė­ju­siems „Aly­taus nau­jie­nų“ pub­li­ka­ci­ja, ir mi­nis­te­ri­jai iš­pla­ti­nus pra­ne­ši­mą apie, gir­di, klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją dėl van­dens paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, A. Pranaitis pa­reiš­kė, kad klai­dos nė­ra.</p> <p>A.Pra­nai­čio tei­gi­mu, Žu­vin­to gam­ti­nia­me re­zer­va­te, ku­ris yra bios­fe­ros re­zer­va­to bran­duo­lys, kaip ir anks­čiau, me­džiok­lės drau­džia­mos, bet, pa­kei­tus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tus, bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lės joks tei­sės ak­tas ne­ri­bo­ja: „Veik­lą re­zer­va­te reg­la­men­tuo­ja ke­li tei­sės ak­tai, o iš jų svar­biau­si – re­zer­va­to nuo­sta­tai ir jo tvar­ky­mo pla­nas. Anks­tes­niuo­se nuo­sta­tuo­se bu­vo nuo­ro­da į re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­ną, ku­ria­me aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad svar­bio­se te­ri­to­ri­jo­se, o tai prak­tiš­kai vi­sas bios­fe­ros re­zer­va­tas, iš­sky­rus miš­kus, paukš­čių me­džiok­lė yra drau­džia­ma.“</p> <p>Re­zer­va­to di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, Me­džiok­lės tai­syk­lė­se nė­ra už­si­min­ta apie spe­cia­liuo­sius te­ri­to­ri­jų Na­tu­ra 2000 rei­ka­la­vi­mus: „Šiuo­se rei­ka­la­vi­muo­se aiš­kiai pa­sa­ky­ta: jei te­ri­to­ri­ja yra skir­ta mig­ruo­jan­čioms žą­sims, van­dens paukš­čių me­džiok­lė pri­va­lo bū­ti už­draus­ta. To­kia te­ri­to­ri­ja yra vi­sas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas.“</p> <h2>Mi­nis­te­ri­ja per­spė­jo me­džio­to­jus: me­džio­ti paukš­čių negali­ma</h2> <p>Po Žu­vin­to re­zer­va­to di­rek­to­riaus su­si­ti­ki­mo su vi­ce­mi­nist­re L.Va­la­ly­te Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sa­vo tin­kla­la­py­je pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją, tiks­liau pri­mi­ni­mą me­džio­to­jams, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ne­ga­li­ma me­džio­ti van­dens ir pel­kių paukš­čių.</p> <p>Mi­nis­te­ri­ja per­spė­jo me­džio­to­jus, kad tai drau­džia­ma ne tik šio bios­fe­ros re­zer­va­to gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se, bet ir ki­to­se funk­ci­nio pri­ori­te­to zo­no­se. Nu­ro­dy­ta, jog tai nu­ma­to Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos – ri­bų ir tvar­ky­mo pla­no – nuo­sta­tos, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos per­nykš­tį rug­sė­jį.</p> <p>Kaip nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja, šios sche­mos aiš­ki­na­mo­jo raš­to pa­grin­di­niuo­se spren­di­niuo­se nu­sta­ty­ta, kad, sau­gant te­ter­vi­nų bu­vei­nes ir mig­ruo­jan­čių van­dens paukš­čių – žel­me­ni­nių ir bal­ta­kak­čių žą­sų – san­kau­pų vie­tas, že­mės ūkio ir eko­lo­gi­nės ap­sau­gos funk­ci­nio pri­ori­te­to ir eko­sis­te­mų at­kū­ri­mo zo­no­se že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­je tai­ko­mi šių rū­šių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų ap­sau­gos ir tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mai.</p> <p>Taip pat nu­ro­do­ma, kad pa­gal Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tus 2004-ai­siais, van­dens ir pel­kių paukš­čių ne­ga­li­ma me­džio­ti žel­me­ni­nių, bal­ta­kak­čių, pil­kų­jų žą­sų ir bal­task­ruos­čių ber­nik­lių san­kau­pų vieto­se, iš­sky­rus di­džių­jų kor­mo­ra­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mą žu­vi­nin­kys­tės tven­ki­niuo­se.</p> <h2>Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – apie biu­ro­kratinius brūz­gy­nus</h2> <p>Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja ir ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja, viešoji įstaiga Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas po Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos apie Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ne­ga­li­mą van­dens ir pel­kių paukš­čių me­džiok­lę pa­skel­bė sa­vo nuo­mo­nę dėl šios me­džiok­lės.</p> <p>Šių or­ga­ni­za­ci­jų įsi­ti­ki­ni­mu, šio drau­di­mo tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra la­bai pai­nus, no­rė­da­mas su­si­gau­dy­ti biu­ro­kratiniuose brūz­gy­nuo­se me­džio­to­jas tu­ri su­si­pa­žin­ti su re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos spren­di­niais, Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tais, ku­riuo­se gre­ta vi­sų ki­tų gam­to­sau­gi­nių ri­bo­ji­mų kon­kre­čioms rū­šims at­si­ran­da ri­bo­ji­mai juos me­džio­ti.</p> <p>„Vis­gi ge­rai, jog drau­di­mas ga­lio­ja. Tai ver­ti­na­me la­biau kaip lai­min­gą at­si­tik­ti­nu­mą, nei nuo­sek­lios Vy­riau­sy­bės ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­kos re­zul­ta­tą. Džiu­gu, jog vie­šuo­se pra­ne­ši­muo­se Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­pa­žįs­ta klai­dą ir ke­ti­na įves­ti dau­giau aiš­ku­mo – mi­nist­ro tvir­ti­na­mo­se Me­džiok­lės tai­syk­lė­se aiš­kiai įvar­dy­ti drau­di­mą me­džio­ti paukš­čius jų san­kau­po­se mig­ra­ci­jos me­tu bios­fe­ros re­zer­va­te“, – nu­ro­do­ma mi­nė­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pra­ne­ši­me.</p> <p>Tai, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­sa­ko, jog van­dens paukš­čių me­džiok­lė Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te yra drau­džia­ma, kaip la­bai ge­rą da­ly­ką ver­ti­na ir re­zer­va­to di­rek­to­rius: „Pro­ble­ma yra tei­si­nis me­džiok­lės re­gu­lia­vi­mas, ku­rį pa­ža­dė­ta to­bu­lin­ti. Šiuo me­tu vie­nin­te­lis do­ku­men­tas, ku­ria­me medžiotojai tu­rė­tų at­ras­ti drau­di­mą me­džio­ti van­dens paukš­čius Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, yra jo tvar­ky­mo pla­no nuo­sta­tai, Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ti per­nai, ta­čiau me­džiok­lė juo­se vi­siš­kai ne­mi­ni­ma. Taip, šio do­ku­men­to mi­nis­te­ri­jos įvar­di­ja­muo­se spren­di­niuo­se yra nuo­ro­da į Ben­drų­jų bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bių te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tus, ku­rie jau drau­džia van­dens paukš­čių me­džiok­lę. Ta­čiau, kaip ir sa­kiau, nau­jai pa­tvir­tin­ti re­zer­va­to nuo­sta­tai nu­ro­do, jog bios­fe­ros re­zer­va­te me­džiok­lė vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais. Iš­ny­ko įra­šas, kad rei­kia rem­tis ki­tais tei­sės ak­tais.“</p> <p>Kaip sa­kė A.Pra­nai­tis, tik­rai nai­vu ti­kė­tis, kad me­džio­to­jai su­si­voks, jog, be me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mų, nu­sta­ty­tų Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, dar eg­zis­tuo­ja pa­pil­do­mi me­džiok­lės ap­ri­bo­ji­mai pa­nai­ki­nus anks­čiau šio­se tai­syk­lė­se bu­vu­sį iš­aiš­ki­ni­mą „Me­džio­jant sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se pri­va­lo­ma lai­ky­tis me­džiok­lės ap­ri­bo­ji­mų, su­si­ju­sių su šio­se te­ri­to­ri­jo­se sau­go­mų na­tū­ra­lių bu­vei­nių ir gy­vū­nų ar au­ga­lų rū­šių ap­sau­ga ir nu­sta­ty­tų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų nuo­sta­tuo­se ar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tuo­se“.</p> <p>„Tai­gi, ti­kė­tis, jog van­dens paukš­čių me­džiok­lės at­ve­ju bū­tų įma­no­ma įro­dy­ti, kad me­džio­to­jas pa­žei­dė me­džiok­lės rei­ka­la­vi­mus yra vi­siš­kai nai­vu. La­bai ti­kiuo­si, kad me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai aiš­kiai ir vie­na­reikš­miai už­tik­rins tin­ka­mą paukš­čių ap­sau­gą vi­sa­me Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te“, – tvir­ti­no re­zer­va­to di­rek­to­rius.</p> <p>Jo pa­ste­bė­ji­mu, šiuo me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tos ir ga­lio­jan­čios Me­džiok­lės tai­syk­lės pa­tei­kia baig­ti­nį drau­di­mų są­ra­šą prie vals­ty­bi­nių gam­ti­nių re­zer­va­tų ir jų bu­fe­ri­nė­se zo­no­se, vals­ty­bi­niuo­se par­kuo­se, gam­ti­niuo­se draus­ti­niuo­se ir bios­fe­ros re­zer­va­tuo­se, apie paukš­čių me­džiok­lės drau­di­mus jo­se net ne­kal­ba­ma.</p> <p>Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, puo­lu­si ne­ig­ti ga­li­mą van­dens paukš­čių me­džiok­lę Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te ir pri­pa­ži­nu­si, kad me­džiok­lės – ne vien paukš­čių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų bū­ti per­žiū­rė­tas ir de­ta­li­zuo­tas, iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­reiš­kė: „Tai, ką Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to direkcija su­for­mu­la­vo ir pa­tei­kė, lai­ko­me pir­mi­niais dis­ku­si­jos pa­siū­ly­mais, už tai dė­ko­ja­me.“</p> <h2>Ko­kio­je re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je ga­li­ma me­džiok­lė?</h2> <p>Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 15-ąją, Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, iš­nag­ri­nė­ju­si van­dens paukš­čių me­džiok­lę Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, kon­sta­ta­vo pa­dė­tį dėl me­džiok­lės Vy­riau­sy­bei lie­pos pra­džio­je pa­kei­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus.</p> <p>Taip pat pa­da­ry­ta iš­va­da, kad nau­juo­se nuo­sta­tuo­se nė­ra nuo­ro­dų į ki­tus tei­sės ak­tus dėl ap­ri­bo­ji­mų, su­si­ju­sių su me­džiok­le.</p> <p>Nors mi­nis­te­ri­ja drau­džia­mą paukš­čių me­džiok­lę grin­džia re­zer­va­to pla­na­vi­mo sche­mos tvar­ky­mo pla­ne nu­ma­ty­to­mis nuo­sta­to­mis, Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos pa­ste­bė­ji­mu, šios nuo­sta­tos nė­ra tai­ko­mos Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te esan­tiems draus­ti­niams – Lie­pa­ko­jų bo­ta­ni­niam, Amal­vo, Kiau­ly­čios, Pa­žels­vių, Žal­ty­čio, Žels­vos bo­ta­ni­niams-zo­o­lo­gi­niams. Tai su­da­ro apie 34 proc. vi­sos Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to te­ri­to­ri­jos.</p> <p>Kaip tvir­ti­no re­zer­va­to di­rek­to­rius A.Pra­nai­tis, pa­gal tar­ny­bos pa­teik­tas iš­va­das aki­vaiz­du, kad draus­ti­niuo­se, net ir tuo­se, ku­rie ri­bo­ja­si su Žu­vin­to gam­ti­niu re­zer­va­tu, bei la­bai svar­biuo­se mig­ruo­jan­tiems paukš­čiams Žal­ty­čio ir Amal­vo eže­ruo­se me­džio­ti van­dens paukš­čius ga­li­ma.</p> <p>Va­di­na­si, van­dens paukš­čių me­džiok­lė po pa­keis­tų re­zer­va­to nuo­sta­tų Žu­vin­te iš tiesų ga­li­ma. Ja­me paukš­čių me­džiok­lė bu­vo drau­džia­ma dar nuo prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­kų, vė­liau ši te­ri­to­ri­ja bu­vo ple­čia­ma. O 2002-ai­siais gam­ti­nio re­zer­va­to ir gre­ti­mų draus­ti­nių pa­grin­du įstei­gus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą, paukš­čių me­džiok­lė bu­vo drau­džia­ma vi­so­je šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je.</p> <p>Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­riaus A.Pra­nai­čio vie­šai iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės pa­grįs­tu­mas dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te bus ver­ti­na­mas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.</p> <p>„Aš tik­rai ne­si­jau­čiu kly­dęs dėl ga­li­mos paukš­čių me­džiok­lės re­zer­va­te, tai pri­pa­ži­no ir Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba. Su­pran­tu, kad mi­nis­te­ri­jai ne­pa­ti­ko ma­no iš­sa­ky­tos min­tys, bet su re­a­ly­be rei­kia vi­siems su­si­tai­ky­ti. Da­bar svar­biau­sia, kad bū­tų pri­im­ti Me­džiok­lės tai­syk­lių pakeitimai ir ne­dvip­ras­miš­kai su­reg­la­men­tuo­ta me­džiok­lė re­zer­va­te. Paukš­čių ra­my­bė ir sau­gu­mas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, kaip ir ki­to­se svar­bio­se paukš­čiams vie­to­se, bus už­tik­rin­ta tik nu­sta­čius aiš­kius jų me­džiok­lės drau­di­mus ir ap­ri­bo­ji­mus Me­džiok­lės tai­syk­lė­se. Šiuo at­ve­ju Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to tvar­ky­mo pla­nas yra tik Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas pa­grin­das to­kiems ap­ri­bo­ji­mams at­si­ras­ti“, – sa­kė A.Pra­nai­tis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/arunas-pranaitis-5f5b4c02be81a_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1808-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/arunas-pranaitis-5f5b4c02be81a_0.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/zuvintas%20file47143061_bdf0876.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1808-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/zuvintas%20file47143061_bdf0876.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59663" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602576877"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/59663#comment-59663" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59663#comment-59663" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59663" token="7Xn3Q1jgKdA9b9mO3swfWYb6ANiKS1gFUZ3ZHtmYp3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-56121" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1601320855"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - Pir, 2020-09-28 - 22:20</p> </li> <a href="/comment/56121#comment-56121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/56121#comment-56121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A.Pranaitis ne sventa karve.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A.Pranaitis ne sventa karve.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=56121" token="cQ0qRhn52jQA3timOUx7iVO_PRAZnDA7M-olCTBJfHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-54073" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600625118"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ardydas</span> - Sek, 2020-09-20 - 21:05</p> </li> <a href="/comment/54073#comment-54073" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/54073#comment-54073" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geresnio vadovo Žuvintas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geresnio vadovo Žuvintas niekada neturėjo ir neturės. Pranaitis yra gamtos sąžinė, išmintis, tai be galo gamtai atsidavęs žmogus. Jei nors keli tokie būtų ministro komandoje, tokių nesąmoningų, neapgalvotų, paaugliškų sprendimų nebūtų. Bet iki Pranaičio, jiems labai toli.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=54073" token="BahsEXcuPY0IffVJldH247aQbv2hXH6DjOLJIyO5ZbE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-53448" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600416858"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Martynas</span> - Pen, 2020-09-18 - 11:14</p> </li> <a href="/comment/53448#comment-53448" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/53448#comment-53448" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas per velnio išmislas tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas per velnio išmislas tas aplinkosaugos ministras ir jo kontora? Tai nepastebėjo Alytaus padangų nevienkartinio deginimo ,tai nesigaudo ar tiems mėsininkams-medžiotojams galima šaudyti dar smetoniniame draustinyje! Gal laikas žaliesiems pasižvalgyti kito, kuris gaudytųsi savo valdose?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=53448" token="NqYDfNI8LDoHWi_ZeLiWVJybQ4xvuWYGHXvKRDoZeN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-53426" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1600408896"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vox Populi – Vox Dei</span> - Pen, 2020-09-18 - 09:01</p> </li> <a href="/comment/53426#comment-53426" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/53426#comment-53426" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sabatauskui laikas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sabatauskui laikas atsistatydinti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=53426" token="2NM507R31Nmg0lod3_wBHrmzihfqSkmjfLpOygdsYy8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1808&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IUvWjlTx_3Hy6K9mqeUdujxJjun4rzoppFzp102rvIU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Sep 2020 07:04:13 +0000 vyrredaktorius 1808 at https://www.alytausnaujienos.lt Moteriškos rankinės: į ką svarbu atkreipti dėmesį siekiančioms maksimalaus komforto? https://www.alytausnaujienos.lt/moteriskos-rankines-i-ka-svarbu-atkreipti-demesi-siekiancioms-maksimalaus-komforto <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/105-13481" rel="bookmark"> Nr. <span> 105 (13481) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/PIGU%20LT.jpg?itok=w0vcs0AJ" width="344" height="287" alt="Pigu.lt" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ar rankinė nėra per sunki?</h2> <p>Šiandien rankines galime vertinti pagal daugybę įvairių kriterijų. Ir vienas jų yra štai toks: ar rankinė dekoruota? Savaime suprantama, įvairiomis detalėmis dekoruotos rankinės sulaukia didelio populiarumo ir tikrai paįvairina kuriamus įvaizdžius. Tačiau dėmesį verta atkreipti į tai, kad nemaža dalis rankinių būna dekoruotos metalinėmis detalėmis – kniedėmis, sagtimis, grandinėlėmis. Nors tai užtikrina iš tiesų patrauklų vaizdą, nereikia pamiršti ir dar vieno akcento – tai prideda papildomo svorio. Jei metalinių detalių yra ypač daug arba jeigu jos sunkios, bendras rankinės svoris gali siekti ir 4 – 5 kg. O kur dar daiktai, kurie bus dedami į rankinės vidų? Taigi, visai tai gali sudaryti ne tokį jau ir mažą svorį. Tik, klausimas, ar tai yra palanku dailiosios lyties atstovių sveikatai? Juk ne paslaptis, kad ilgainiui tai gali sukelti įtampą ar net skausmą, aklo, pečių juostuose. Na, ir, žinoma, apie patogumą negali būti nei klausimo. Ar galima jaustis komfortiškai, jei nuolat su savimi tenka nešiotis sunkų nešulį? Taigi, jei siekiate maksimalaus komforto, visų pirma, ypač atsakingai įvertinkite, kokiomis detalėmis yra dekoruota rankinė ir ar tai neprideda nereikalingos naštos.</p> <h2>Kokios priežiūros reikalaus?</h2> <p>Ne paslaptis, kad kone kiekvienas daiktas reikalauja tam tikros priežiūros. Tačiau taip pat nesunku pastebėti, kad, štai, pavyzdžiui, vieniems daiktams jos reikia kur kas daugiau, o kitiems – gerokai mažiau. Puikiai žinome, kiek daug įvairių įsipareigojimų turi šiandieninės moterys. Jos drąsios, veiklios ir aktyvios, tačiau visų para vienoda – turi tik 24 valandas. Taigi, nieko keista, kad dažnai moteriai komfortas gyvenime siejasi su galimybe turėti kuo daugiau laisvo laiko. Tad, kad taip ir būtų, reikia pirmenybę teikti tokiems daiktams, kurie reikalautų kuo mažiau priežiūros. Tad, jeigu ir jūs esate viena iš tų moterų, kuriai komfortas gyvenime siejasi su galimybe turėti kuo daugiau laisvo laiko, pirmenybė teikite rankinėms, kurios nereikalauja daug laiko. Pavyzdžiui, visiškai neriklios yra dirbtinės odos rankinės. Tokį gaminį pakaks laikas nuo laiko išvalyti specialiomis servetėlėmis arba valikliu. Na, o, jei neplanuojate rankinės naudoti ilgesnį laiką, įdėkite ją į apsauginį maišelį.</p> <h2>Ar yra pakankamai skyrelių?</h2> <p>Vientisos rankinės gali būti savotiškai žavingas minimalistinis pasirinkimas. Tačiau su komfortu tai neturi nieko bendra. Visi puikiai žinome, kiek daug ir kiek skirtingų daiktų su savimi mėgsta turėti dailiosios lyties atstovės. Rankinėje dažniausiai galima rasti ne tik grožio ar higienos reikmenų, bet ir vaistų, maisto produktų, kanceliarinių prekių. Taigi, galite būti tikros, kad kelionė bus kur kas patogesnė, jei pirmenybę teiksite rankinei, turinčiai kuo daugiau skyrelių. Tokiu atveju, kiekvienos srities reikmenys turės savo skyrelį. Ir higieniška, ir labai patogu.</p> <p>Taigi, belieka tik pridurti, kad rankinė į jūsų gyvenimą turėtų įnešti ne tik grožio, bet ir patogumo. O, kad taip ir būtų, verta ypač atsakingai rinktis. Maksimalų komfortą, ne tik grožį garantuojančių rankinių rasite <a href="https://pigu.lt/lt/moteriskos-rankines">Pigu.lt</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/PIGU%20LT_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1801-D78EErp_DtQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/PIGU%20LT_0.jpg" width="378" height="378" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59662" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602576839"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:13</p> </li> <a href="/comment/59662#comment-59662" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59662#comment-59662" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-log.com">http://wealthyspellhome.over-log.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59662" token="H9BDSkCEXBZO5wniU7pYIJR6MoAb_ko3oshxMKQVIu4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58510" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602155907"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lukrecija</span> - Ket, 2020-10-08 - 14:18</p> </li> <a href="/comment/58510#comment-58510" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58510#comment-58510" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turiu daug brangių firminių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turiu daug brangių firminių rankinių. Džiaugiuosi, jog yra <a href="https://palik.lt/">daiktų saugykla</a> . <a href="https://palik.lt/sandeliuku-nuoma/">Sandėliukų nuoma</a> idealus pasirinkimas tiems, kurie neturi daug vietos namuose. <a href="https://palik.lt/daiktu-saugojimas/">Daiktų saugojimas</a> yra nelengvas darbas. Džiaugiuosi, jog pasirinkau <a href="https://palik.lt/sandeliuku-nuoma-vilniuje/">sandėliukų nuoma Vilniuje</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58510" token="kPB2dgplfBefHPvk1QaH_a522K07BzNguhUg5II6dRM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1801&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mH9LVkIuYjHIUtcUsBZkGFBoYakE-l_4x9oJR5xDqxo"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 15 Sep 2020 10:52:52 +0000 vyrredaktorius 1801 at https://www.alytausnaujienos.lt