Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/verslas lt Ver­sli­nin­kas nu­trau­kė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su Sei­mo na­riu https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sli-nin-kas-nu-trau-ke-pa-tal-pu-nuo-mos-su-tar-ti-su-sei-mo-na-riu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (20)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94-13324" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 (13324) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_2903.JPG?itok=pexARK8C" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­siū­ly­ta nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną</h3> <p> Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te  iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo.</p> <p>Tai Aly­taus mies­to cen­tre esan­tis, kaž­ka­da te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vei pri­klau­sęs pa­sta­tas, vė­liau ta­pęs pri­va­čia nuo­sa­vy­be.</p> <p>Dau­giau kaip prieš du mė­ne­sius Sei­mo na­rys su­lau­kė „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus Žil­vi­no Trei­gio pra­ne­ši­mo apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui. Rug­sė­jo pra­džio­je ši su­tar­tis nu­trau­kia­ma.</p> <p>J.Sa­ba­taus­kas sa­kė, kad už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas  per mė­ne­sį mo­kė­jęs 100 li­tų, vė­liau – 29 eu­rus, plius mo­kes­čiai už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie žie­mą sie­kė net 200 eu­rų, va­sa­rą – apie 80 eu­rų.</p> <p>Jis pri­pa­ži­no, kad  nuo­mai tai la­bai ma­ža kai­na: „Iš­si­nuo­mo­jau pa­čia­me eko­no­mi­nės kri­zės įkarš­ty­je. Tai bu­vo kri­zi­nė kai­na. Iš­si­nuo­mo­jau tas  pa­tal­pas, nes ver­sli­nin­kas tuo me­tu tu­rė­jo daug lais­vų. Ta­čiau da­bar ma­tau, kad su­si­da­ro ne­ma­ža su­ma dėl ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų kaš­tų. Ma­tau, kad Aly­tu­je nuomai ga­liu ras­ti pa­tal­pas, ku­rių iš­lai­ky­mo kaš­tai bū­tų kur kas pri­im­ti­nes­ni. Ga­liu net­gi dau­giau mo­kė­ti už nu­omą.“</p> <p>Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas tu­ri su­teik­ti Sei­mo na­riams, iš­rink­tiems vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. J.Sa­ba­taus­kas, pra­dė­jęs nuo­mo­tis pa­tal­pas iš „Glass Mar­ket“, į Sei­mą bu­vo pa­te­kęs dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, tad sa­vo ruož­tu te­ko rū­pin­tis biu­ro pa­tal­po­mis.</p> <p>„2012 me­tais į Sei­mą bu­vau iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Aly­taus apy­gar­do­je, man pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bės su­tei­kia­mos pa­tal­pos, ta­čiau to­kio va­rian­to at­si­sa­kiau dėl pa­pras­čiau­sio da­ly­ko, – sa­vi­val­dy­bė dir­ba nuo 8 iki 17 va­lan­dos, o aš su rin­kė­jais tu­riu su­si­tik­ti ir po dar­bo, ir sa­vait­ga­liais. Biu­rui veik­ti  ne sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se  žy­miai pa­to­giau“, –tvir­ti­no Sei­mo na­rys.</p> <p>Šian­dien jau aiš­ku, kad J.Sa­ba­taus­ko biu­ras Pul­ko g. 12 rug­sė­jo pra­džio­je nu­stos vei­kęs. Čia jis leis­da­vo rink­tis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui. Ne­at­si­tik­ti­nai ant J.Sa­ba­taus­ko biu­ro lan­gų ma­ty­ti už­ra­šas LSDP.</p> <p>„Aš ne tik jiems leis­da­vau rink­tis, bet ir kai ku­riems vi­suo­me­ni­nin­kams, mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­joms. Tik­rai ne­už­si­ė­miau pa­tal­pų per­nuo­mo­ji­mu, lei­dau nau­do­tis ne­mo­ka­mai. O už biu­ro pa­tal­pas mo­kė­jau iš man ski­ria­mų kan­ce­lia­ri­nių lė­šų“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.</p> <p>Pa­sak Sei­mo na­rio, ga­vęs „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus pra­ne­ši­mą apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus  ter­mi­nui, bu­vo su­si­ti­kęs su Ž.Trei­giu, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­tal­pas nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną, ta­čiau su tuo ne­su­ti­kęs.</p> <p>J.Sa­ba­taus­ko tvir­ti­ni­mu, jis jau su­si­ra­dęs ki­tas pa­na­šaus dy­džio pa­tal­pas Aly­taus mies­to mies­to cen­tre: „Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kur ir kiek už jas bus mo­ka­ma.“</p> <p> </p> <h3>„Su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų“</h3> <p> Ž.Trei­gys pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kęs su J.Sa­ba­taus­ku ir ap­ta­rė su­tar­ties pra­tę­si­mo są­ly­gas: „Pa­siū­liau mo­kė­ti rin­kos kai­no­mis, ku­rios ke­lis kar­tus di­des­nės nei iki šiol bu­vo mo­ka­ma. Jei at­vi­rai, tai tu­riu ke­lis ver­slus, nė vie­no ver­slo nie­kuo­met ne­tu­rė­jau su­si­ju­sio su po­li­ti­ka, su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti  jo­kių rei­ka­lų. Per kai kurių po­li­ti­kų gimines, užimančias aukštas pareigas savivaldybėje, ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus nuo­lat da­ro­mos kliū­tys ma­no ver­slui.“</p> <p>„Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius, pa­klaus­tas, ko­dėl iki šiol Sei­mo na­riui pa­tal­pas nuo­mo­jo už to­kią ne­di­de­lę kai­ną, at­sa­kė, kad toks bu­vo su­si­ta­ri­mas.</p> <p>Kol ne­pri­im­tas Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų įsta­ty­mas, at­si­ran­da įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų dėl nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų.</p> <p>Da­bar Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Ro­ber­tui Šar­knic­kui mies­to sa­vi­val­dy­bė iš vie­no mies­to cen­tre esan­čio ban­ko nuo­mo­ja 20 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas ir už nu­omą kas mė­ne­sį mo­ka 102 eu­rus, plius mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie šil­dy­mo lai­ko­tar­piu per mė­ne­sį sie­kia apie 40 eu­rų, šil­tuo­ju me­tų lai­ku – apie 20 eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/julius-sabatauskas-80669175.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-798-Wco1ar3OJ3Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/julius-sabatauskas-80669175.jpg" width="778" height="548" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/treigys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-798-Wco1ar3OJ3Q" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/treigys.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2337"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566559358"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kur</span> - Pen, 2019-23-08 - 14:22</p> </li> <a href="/comment/2337#comment-2337" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2337#comment-2337" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buvo mūsų akys,kai buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buvo mūsų akys,kai buvo renkamas sitas meras? Ne be jo cia palaiminimo vyksta patys bjauriausi sprendimai. Jaučiasi mieste štilis... Tik įdomukiek cia trauks šita valdzia? Netikiu kad cia taip viskas jiems ir tesis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2337" token="lc9k-fshMyY2Cg6OAXLlQIvJ6b9EtJb5Brq26NV8-Qw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2335"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566547351"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tiesa</span> - Pen, 2019-23-08 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/2335#comment-2335" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2335#comment-2335" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sarasinis tas Sabatauskas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sarasinis tas Sabatauskas..niekas jo nerinko,vyt ir kuo greiciau,o ne patalpas nupomot...apart savu interesu jis nieko gero nepadare,manyciau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2335" token="-7C2VFlwlTBJI6vTtLMP0wiEDLqscTT3sDJewpjzYbE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2332"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566542820"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ŽŪM sutartis </span> - Pen, 2019-23-08 - 09:47</p> </li> <a href="/comment/2332#comment-2332" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2332#comment-2332" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pasirašiusi patalpų nuomos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pasirašiusi patalpų nuomos Kaune sutartį Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įsipareigos jas naudoti mažiausiai penkerius metus. Jei dėl kokių nors priežasčių ŽŪM apsigalvotų ir norėtų nutraukti sutartį, mokesčių mokėtojams tai atsieitų kone pusę milijono eurų – tokia bauda numatyta sutarties projekte. Naujasis ministras Andrius Palionis nesileidžia į kalbas apie tai, ar tokios sąlygos jam tinka ir apskritai kada ketinama pasirašyti sutartį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2332" token="Lkmk2OdmajXXmadN3rAUMwDOQA4dozlyiRi-iYSx754"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2331"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566542153"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>17.30 val. …</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/2331#comment-2331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2331#comment-2331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kviečia protestas „Sporto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kviečia protestas „Sporto mokyklos pardavimui – STOP: apkabinkime Alytaus sporto meką!“</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2331" token="SYDtPia6dHGCczNOktYHiX1F8Ee3rCY29CrSYwLz5hg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2330"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566541676"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Baltijos kelias</span> - Pen, 2019-23-08 - 09:27</p> </li> <a href="/comment/2330#comment-2330" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2330#comment-2330" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baltijos kelio dieną Alytuje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baltijos kelio dieną Alytuje inicijuojamas bendras sporto mokyklos senojo pastato apkabinimas, o tam skirta akcija vyks 08 23 pavakarę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2330" token="7Y9iTr02TipbzaQj6edD8UEre9CrldxZNeQbrUYhlu8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2326"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566537139"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>LSDP pjaras</span> - Pen, 2019-23-08 - 08:12</p> </li> <a href="/comment/2326#comment-2326" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2326#comment-2326" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">LSDP pjarinis straipsnis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>LSDP pjarinis straipsnis. Daug dirba, rimtais darbais užsiima. Kraustosi iš patalpų į patalpas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2326" token="NN_lGXX9hG5FeX-1amT_mfH7qI_evN8Iv619SpRQ5ac"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2325"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566535285"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Matažinsko schemos</span> - Pen, 2019-23-08 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/2325#comment-2325" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2325#comment-2325" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnį iškarpė / iškraipė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 30 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2325" token="IdSHRHAspuwuFMixWokY2OGrE8_2WTV45hY3p0sMMQ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2324"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566532650"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vyktaraas</span> - Pen, 2019-23-08 - 06:57</p> </li> <a href="/comment/2324#comment-2324" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2324#comment-2324" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geriausias ir lengviausias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geriausias ir lengviausias biznis yra palytytka ir su palytikais. Kodėl neina lengviausiu ir pelningiausiu keliu. Keista, kad nedaro biznio su palytikais. Alytuj ąžuolas nebrangiai kainavo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2324" token="8vCHgpqAroXBhBBNcrNuZLN1Zf02TLei4S7PPsnBKds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2321"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566507305"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Visai šaratai …</span> - Ket, 2019-22-08 - 23:55</p> </li> <a href="/comment/2321#comment-2321" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2321#comment-2321" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Girdėjau, kad keistas tas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Girdėjau, kad keistas tas verslinykas, bet kad toks, tai netikėjau :))))</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2321" token="7n9IT-t5U-1SO5e5zR2dWBaIUzfeJLfiSJ3yjHuj0NA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2318"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566491540"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Marius</span> - Ket, 2019-22-08 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/2318#comment-2318" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2318#comment-2318" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vagis, ko norėt is jo</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vagis, ko norėt is jo</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2318" token="73PCpfUpBbJHLEWRqNnD3H2BNeINgSDW3n77tjVViRQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2317"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566486070"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>2,5 METŲ GRIO…</span> - Ket, 2019-22-08 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/2317#comment-2317" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2317#comment-2317" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">2,5 metų MATAŽINSKAS, ACIB…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>2,5 metų MATAŽINSKAS, ACIB ALBINAS MOCEVIČIUS, ADVOKATAS KUCEVIČIUS veikė bendrai ir modeliavo Jazminų turgaus verslo griovimo variantą, laukė, kad Jazminų turgaus savininkų advokatai gal praleis terminus, gal padarys klaidų ir tokiu būdu atsiras galimybė žiauriai pakenkti 50 Jazminų turguje dirbančių verslams. Buvo paruoši planai, brėžiniai, jeigu laiku ir juridiškai tiksliai nebūtų reaguota, JAZMINŲ TURGAUS VERSLAS BŪTŲ SUGRIAUTAS.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2317" token="D6rIjnCFCE6PI1azT7JPE5_IZIts7uWmFonDUFdsHU4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2316"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566485759"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>TURGUS</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:55</p> </li> <a href="/comment/2316#comment-2316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2316#comment-2316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kadangi 2019 07 01 į Jazminų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kadangi<br /> 2019 07 01 į Jazminų turgų buvo atvykusi Alytaus miesto savivaldybės 4 asmenų delegacija (R. Juonys, V. Bartusevičienė, N. Rinkevičiūtė ) ir parodė patvirtintą brėžinį, paaiškino, kad esama 65 vietų automobilių parkavimo aikštelė prie Jazminų 3 pastato nebus griaunama, o tik pertvarkoma, pertvarkymo metu automobilių parkavimo vietų skaičius nesumažės, aiški parkavimo vietų pertvarkymo tvarka,</p> <p>UAB „....... “, juridinio asmens kodas ............., adresas ............, at¬sto-vau¬ja¬ma ....., veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Nuomotoju“ iš vienos pusės,<br /> ir<br /> ......., adresas ......................, Alytus, iš kitos pusės, toliau abi pusės vadinamos "Šalimis", sudarėme šią sutartį:</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2316" token="ZX_93-nUCTTw_fD3Awd534ypsfBGSHG5reHAYd3m4kI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2315"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566485424"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>DEDE</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/2315#comment-2315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2315#comment-2315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Turgaus sutartys pratęstos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Turgaus sutartys pratęstos su viena sąlyga. Turgus ( 50 darbo vietų ) veiks, nes savivaldybė dabar nenaikina daugiau nei pusės ( nenaikina anksčiau planuotų panaikinti 35 vietų ) parkavimo aikštelės prie JAZMINŲ TURGAUS. Jeigu aikštelė bus panaikinta, turgus bus uždarytas. Tokia sutartis. MATAŽINSKUI NEPAVYKO SUGRIAUTI AIKŠTELĖS PER SAVO PATIKĖTINIUS ACIB ALBINĄ MOCEVIČIŲ, PLIKIŲ ADVOKATĄ KUCEVIČIŲ, KURIE NE UŽ DYKĄ BUVO SUSIPLANAVĘ SU MATAŽINSKO PALAIMINIMU SUGRIAUTI TURGAUS VERSLĄ IR IŠMELŽTI IŠ BIUDŽETO APIE 100 000 EURŲ JEREMIČIAUS SKLYPO SUORGANIZAVIMUI ( UŽ MIESTO PINIGUS IŠKELTI JEREMIČIAUS NAUDAI VANDENTIEKIO KAMERĄ ).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2315" token="F7ZJfVAl_gaeRHMU-CI8ALTHgVZq2cLGynkA6VFtWEk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2312"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566482863"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Tata</span> - Ket, 2019-22-08 - 17:07</p> </li> <a href="/comment/2312#comment-2312" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2312#comment-2312" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cia tas pats kur turgų tipo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cia tas pats kur turgų tipo uždaro. paskui atidaro....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2312" token="XzgFNaQf7X6xZIHKVentGgTRmBzoXJy6RAQZUnz_rmk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2309"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566478601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>KAVINĖ</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:56</p> </li> <a href="/comment/2309#comment-2309" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2309#comment-2309" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">LSDP štabo pastate Pulko 12,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>LSDP štabo pastate Pulko 12, Alytuje atsidarė nauja jauki kavinukė - arbatinė PUPA. KVIEČIAME APSILANKYTI.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2309" token="ao2ZZHguG8WtyBygi0H923RNJVBpqob3cdo88BvlAOc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2307"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566477477"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu</span> - Ket, 2019-22-08 - 15:37</p> </li> <a href="/comment/2307#comment-2307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2307#comment-2307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ir netikeliu valdzia isrinko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ir netikeliu valdzia isrinko zmones. Patys tuoj čiaudes nuo ju parceliavimų miesto. Ką jie dirba rimto?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2307" token="-dMhHFVryd-dAKlNzIeCRIXET3wyR5cVK3_PSE9rGdQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2304"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566471377"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Saule </span> - Ket, 2019-22-08 - 13:56</p> </li> <a href="/comment/2304#comment-2304" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2304#comment-2304" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nu tai ka galima pasakyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nu tai ka galima pasakyti apie valdančiuosius kad net verslininkai ju kratosi nenori nieko bendra tureti.. Manau nieko gero kadangi verslininkai is anksto užuodžia kas nesamones daro ir kam xana pareis greit tai ir ryšius nutraukia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2304" token="oSRPy2lturytM8YSdiVSB1Jx_7ipeRtT10PoZzbE2EA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2303"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566471229"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gytux</span> - Ket, 2019-22-08 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/2303#comment-2303" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2303#comment-2303" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir gerai kad išvijo šituos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir gerai kad išvijo šituos kraujasiurbius papigei dar toek laiko sedejo, galetu kas nors ir iš valdzios visus socdemus kas išmėšti, maziau smirdėtu rotuše vaikštant “kiaule”</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2303" token="gfNqlyJ3GL45pgc7XRQp5sAjHAnPyNIDaW6qd5oHicY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2300"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566463091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nemėgsta</span> - Ket, 2019-22-08 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/2300#comment-2300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2300#comment-2300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nemėgsta socdemų Alytuj. Dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nemėgsta socdemų Alytuj. Dar jei iš partijos neišsieliminuoja mero, tas pats kas politiniai lavonai. Šis kaip Seimo teisėsaugos komiteto vadovas, tai nors teisėaugą Alytuj būt rimtesnė. Bet kur prisiliečia- pelesiukai..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2300" token="AzO43XtF_Oou1hHKCueZpEqH36FG5UkyCwEH2GA2mtE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2296"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566458111"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Iškarpė</span> - Ket, 2019-22-08 - 10:15</p> </li> <a href="/comment/2296#comment-2296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2296#comment-2296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnį iškarpė / iškraipė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 20 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2296" token="4sGbOgmzl0D6ydygp2D8N78HFIMTiRa3AQ7LWzyZgxM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=798&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="hhU7d86gyFgWER4t5mnGO0HSqsEzyZVDwXqSD7cMIvE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 22 Aug 2019 06:27:55 +0000 vyrredaktorius 798 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je – iš­skir­ti­niai Lon­do­no ke­bai. Ke­lei­viams siū­lo­mas ir bri­tiš­kas tak­si ser­vi­sas https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-skir-ti-niai-lon-do-no-ke-bai-ke-lei-viams-siu-lo-mas-ir-bri-tis-kas-tak-si-ser-vi-sas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13318" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13318) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/IMG_0079.JPG?itok=xqDg2hKz" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Tomas Miliauskas: „Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą.“ Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Iš­vaiz­dūs kom­pa­ni­jos „LTI“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­liai skir­ti žmo­nėms vež­ti. Lon­do­ne vie­šė­da­mas ne­ga­li jų ne­pa­ste­bė­ti zu­jan­čių, nar­dan­čių po vi­są mies­tą. Bri­tiš­kus ke­bus ga­mi­no ne vie­na kom­pa­ni­ja, bet skir­da­vo­si tik tech­ni­nės tak­si au­to­mo­bi­lių cha­rak­te­ris­ti­kos, iš­vaiz­da de­šimt­me­čiais iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.</p> <p>„Gy­ve­nant An­gli­jo­je už­stri­go tai, kad an­glai šias ma­ši­nas, ku­rių ten de­šim­tys tūks­tan­čių ir kiek­vie­nas kas­dien ma­to bei ga­li jo­mis va­ži­nė­ti, dar nuo­mo­ja­si ir šven­tėms, fo­to­se­si­joms, ren­gi­niams. Dau­giau­sia – juo­di ir bal­ti, dar įvai­riau­sių pil­kų at­spal­vių tak­si au­to­mo­bi­liai yra po­pu­lia­rūs, tu­ri sa­vo svo­rį, ge­rą var­dą.</p> <p>At­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti Eu­ro­po­je, nes jo vai­ras – kai­rė­je pu­sė­je, ir ku­rį ga­li­ma už­re­gist­ruo­ti mū­sų ša­ly­je, ne­dve­jo­jau ir įsi­gi­jau“, – pa­sa­ko­ja To­mas.</p> <p>Jis tu­rė­jo vie­ną pla­ną – au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ti šven­tėms ir įvai­riems ren­gi­niams. Ir nuo­mo­jo.</p> <p>„Ma­tė­me žmo­nių re­ak­ci­jas tarp įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių iš­vy­dus bri­tiš­ką ke­bą. Ne tik jau­ni­mas pri­ei­na, klau­si­nė­ja, do­mi­si, va­žiuo­jant mo­ja, ste­bi­si. Įspū­dis toks, kad no­ri pa­va­žiuo­ti, ver­ti­na iš­skir­ti­nius au­to­mo­bi­lius. Nu­ta­rė­me tu­ri­mus du „įdar­bin­ti“ pa­gal jų pa­skir­tį – teik­ti tak­si pa­slau­gas. Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą. Tak­si pa­slau­gos kai­nos – stan­dar­ti­nės, jų ne­pla­nuo­ja­me kel­ti, ke­lei­vius ve­ža­me žmo­nėms įpras­tu ta­ri­fu. Klien­tai už tą pa­čią kai­ną ga­li vyk­ti įspū­din­giau, pa­to­giau, bri­tiš­kai“, – tei­gia To­mas. Jis pri­du­ria, kad no­rin­tie­ji ga­li iš­si­nuo­mo­ti vie­ną jų ar­ba dar įspū­din­giau – abu – šven­tėms.</p> <p>Ne vie­ną Aly­taus gat­vę jau įvei­kę ke­bai – gal kaž­kam iš pa­žiū­ros ir at­ro­do ne­ran­gūs, iš­di­dūs, bet pir­mas įspū­dis ap­gau­lin­gas. Šių au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lė su­kur­ta taip, kad ne­rei­kia jiems di­de­lio spin­du­lio ap­si­suk­ti, pa­vyks­ta tai at­lik­ti ant siau­riau­sio ke­lio, ne­rei­kia di­de­lės erd­vės pa­sta­ty­ti, tai pa­pras­ta pa­da­ry­ti bet kur. Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos gat­ve­lės, ku­rios jie ne­įveik­tų.</p> <p>Au­to­mo­bi­liai, ku­riais jau va­žia­vo Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų įžy­my­bės į šven­tes ir jiems svar­bius su­si­bū­ri­mus, erd­vūs vi­du­je, tel­pa net pen­ki ke­lei­viai ir vai­ruo­to­jas. Pro­ble­mų ne­ky­la ir ne­įga­liems ke­lei­viams. Yra ins­ta­liuo­tos kė­du­tės vai­kams, ma­mos ir jų ve­ži­mė­lius ga­li pa­to­giai įsi­stum­ti, net lanks­ty­ti ne­be­rei­kia.</p> <p>„Ko­man­dą jau bai­gia­me kur­ti. Ma­ši­nos iš­skir­ti­nės, to­kias vai­ruo­ti no­rin­čių­jų yra. No­ri­si ke­lei­viams už­tik­rin­ti aukš­tos ko­ky­bės, šiek tiek bri­tiš­ką ap­tar­na­vi­mą, ne tik sau­gų, pa­to­gų, bet ir tvar­kin­gą, hi­gie­niš­ką“, – tei­gia T.Mi­liaus­kas, iš gy­ve­ni­mo Lon­do­ne į gim­tą­jį Aly­tų par­si­ve­žęs ir dau­giau idė­jų.</p> <p>Au­to­mo­bi­lių ži­no­vai sa­ko, kad ke­bai – dar la­bai re­tai su­tin­ka­mi Lie­tu­vos ke­liuo­se, juos ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Ke­bą sa­vo reik­mėms bu­vo įsi­gi­jęs ir Vil­niaus po­li­ti­kas Ar­tū­ras Zuo­kas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja bro­liai Mi­liaus­kai.</p> <h3 class="text-align-center"><strong>Šiuos taksi išsikviesti galima tel. +370 667 77 753.</strong></h3> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0191</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0068.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0068.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0069.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0069.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0074.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0074.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0081.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0081.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0084.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0084.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/IMG_0085.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-746-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/IMG_0085.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2139"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564487747"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Borysas</span> - Ant, 2019-30-07 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/2139#comment-2139" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2139#comment-2139" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Karoce kausas tuoj grysi uk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Karoce kausas tuoj grysi uk 🤣 nes lietuvoj verslai greit baigesi is pradziu tipo iskirtinem progom dabar jau bulves is kaimo vezios nes reik kad atsipirktu 🤣</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2139" token="erth4fx9zq34zlJgTZvQmBUK-bhmSg_f5Acj1m0Nono"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2112"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564172755"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alvydas</span> - Pen, 2019-26-07 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/2112#comment-2112" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2112#comment-2112" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teko važiuoti,. smagu.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teko važiuoti,. smagu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2112" token="hm-d4vVzGE3NyN8rvHrgzYLrNjkIb-NLc7hp_ywjCzw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2109"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564166984"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš </span> - Pen, 2019-26-07 - 21:49</p> </li> <a href="/comment/2109#comment-2109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2109#comment-2109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia kaina tokios reklamos?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia kaina tokios reklamos?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2109" token="nGX6o0u3BFb0C-EC6RO-AAr11j6wq1Bn8V1jaO97qM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=746&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5T2Yx0ukB6Qq-o-ffCLd5IKiam0v2_m8blFGSorcVxU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Jul 2019 12:15:15 +0000 vyrredaktorius 746 at https://www.alytausnaujienos.lt Jaunoji architektė Austėja Jurčiukonytė:  „Noriu, kad Alytaus vardas suskambėtų” https://www.alytausnaujienos.lt/jaunoji-architekte-austeja-jurciukonyte-noriu-kad-alytaus-vardas-suskambetu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ur­tė Ba­ri­se­vi­čiū­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13308" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13308) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/KB8_0095.jpg?itok=oTLGSn-J" width="344" height="287" alt="Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė" title="Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė: „Statinio funk­ci­ja nė­ra svar­bi, ta­čiau no­rė­čiau su­pro­jek­tuo­ti pa­sta­tą, ku­ris kal­bė­tų ma­no var­du.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaip ki­lo idė­ja da­ly­vau­ti „Iš­ma­nio­jo mies­to V“ kon­kur­se?</strong></p> <p>– Vi­sų pir­ma, rin­kau­si, ką ga­lė­čiau pa­da­ry­ti bai­gia­ma­jam ba­ka­lau­ro dar­bui. Kai nu­spren­džiau pro­jek­tuo­ti gim­ta­ja­me Aly­tu­je esan­tį Dai­nų slė­nį, at­vy­kau į  sa­vi­val­dy­bę su­si­tik­ti su vy­riau­siuo­ju mies­to ar­chi­tek­tu Min­dau­gu Ma­ta­žins­ku. Tam, kad ga­lė­čiau reng­ti sa­vo dar­bą, tu­rė­jau gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­ją, taip pat bu­vo rei­ka­lin­ga to­po­gra­fija, ki­ti do­ku­men­tai. Tuo­met ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas už­si­mi­nė apie STRUC­TUM or­ga­ni­zuo­ja­mą kon­kur­są, ku­ria­me sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja bū­tent su ap­leis­ta Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­ja. Nu­spren­džiau ir aš iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas var­žy­da­ma­si su Lie­tu­vos jau­nai­siais ar­chi­tek­tais. La­bai no­rė­jau, kad Aly­taus var­das su­skam­bė­tų, to­dėl man bu­vo di­džiu­lė gar­bė at­sto­vau­ti sa­vo gim­ta­jam mies­tui. Džiau­giuo­si už­ėmu­si trečią vie­tą. Taip pat sma­gu, kad pa­svei­kin­ti at­vy­ko ir Aly­taus mies­to va­do­vai, ku­rie ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių.</p> <p><strong>– Iš vi­sų te­ri­to­ri­jų, esan­čių Aly­tu­je, pa­si­rin­kai Dai­nų slė­nį. Ko­dėl?</strong></p> <p>– Su­gal­vo­ti, ku­rią mies­to te­ri­to­ri­ją pa­si­rink­ti, ne­bu­vo su­dė­tin­ga. Ma­no nuo­mo­ne, Dai­nų slė­nis il­gą lai­ką ne­tu­ri sa­vo iden­ti­te­to, to­dėl ma­ne pa­ska­ti­no no­ras su­tvar­ky­ti ap­leis­tą, pui­kų su­si­sie­ki­mą tu­rin­čią te­ri­to­ri­ją šian­die­nos mies­to po­rei­kiams. No­riu, kad Dai­nų slė­nis tap­tų dau­gia­funk­ce, kiek­vie­ną die­ną vei­kian­čia te­ri­to­ri­ja ir bū­tų pri­tai­ky­tas įvai­rioms am­žiaus gru­pėms.</p> <p><strong>– Kaip se­kė­si pro­jek­to idė­ją pri­sta­ty­ti mies­to sa­vi­val­dy­bei?</strong></p> <p>– Su­si­ti­ki­mo me­tu pri­sta­tė­me sa­vo pro­jek­tus, jų įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bes, eta­pus Aly­taus mies­to va­do­vams. Taip pat iš­klau­sė­me ir ki­tų „Iš­ma­nio­jo mies­to V“ ko­man­dų pri­sta­ty­mus. Dis­ku­si­jos me­tu svars­tė­me, kas ga­lė­tų bū­ti su­pro­jek­tuo­tų pa­sta­tų lan­ky­to­jai, kaip pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes grįž­ti į Aly­tų. Ma­nau, tu­ri­me gy­ven­to­jams su­teik­ti tai, ką duo­da did­mies­čiai: dar­bo vie­tas, mo­der­nius, iš­ma­nius ar­chi­tek­tū­ri­nius spren­di­mus, su­kur­ti trau­kos cen­trus, ku­rie ska­tin­tų žmo­nes kur­tis ir gy­ven­ti Aly­tu­je. Juk ge­riau­si spren­di­mai te­ri­to­ri­jų įpras­mi­ni­mui bus pri­im­ti tik ban­dy­mų ir ana­li­zės ke­liu, tuo­met ir ga­lė­si­me pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­kok, koks bu­vo Ta­vo ke­lias ar­chi­tek­tū­ros link.</strong></p> <p>– Jau mo­kyk­lo­je ži­no­jau, kad no­riu bū­ti ar­chi­tek­tė, to­dėl kryp­tin­gai to sie­kiau. Lan­kiau Aly­taus dai­lės mo­kyk­lą, už­si­ė­mi­mus Aly­taus jau­ni­mo cen­tre. Taip pat 11-oje kla­sė­je mo­kiau­si Jau­no­jo ar­chi­tek­to mo­kyk­lo­je Vil­niu­je. Į ją tek­da­vo va­ži­nė­ti sa­vait­ga­liais ir ruoš­tis sto­ja­mie­siems eg­za­mi­nams į ar­chi­tek­tū­ros stu­di­jas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je, ku­rio­je sėk­min­gai pa­vy­ko gau­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas ba­ka­lau­ro stu­di­jas. Jas bai­gu­si už­pil­džiau sto­ji­mo pa­raiš­ką į ma­gist­ro stu­di­jas Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te, ku­ria­me dėl ge­rų įver­ti­ni­mų vėl ga­vau ga­li­my­bę mo­ky­tis vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­je vie­to­je. Ei­da­ma šiuo ke­liu ran­du nau­jų idė­jų, pa­pil­dau ži­nių ba­ga­žą, ple­čiu pa­sau­lė­žiū­rą ir sam­pra­tą apie ar­chi­tek­tū­rą.</p> <p><strong>– Kaip ma­nai, ar Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mai sa­vi­re­a­li­za­ci­jos ga­li­my­bių ar­chi­tek­tams?</strong></p> <p>– Ma­no nuo­mo­ne, ar­chi­tek­tū­ra Lie­tu­vo­je yra ne­drą­si ir ap­ri­bo­ta už­sa­ko­vų, men­ko biu­dže­to. Ta­čiau ga­li­my­bių sa­vi­re­a­li­za­ci­jai yra – tu­ri­me pui­kių pa­vyz­džių, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Juk se­niau brė­ži­niai bū­da­vo brai­žo­mi ran­ko­mis, vė­liau pra­dė­jo­me dirb­ti kom­piu­te­riais, o da­bar at­si­ra­do ir 3D pro­jek­ta­vi­mas, BIM mo­de­lia­vi­mas. Net­gi tu­ri­me ga­li­my­bę su vir­tu­a­lios re­a­ly­bės aki­niais vaikš­čio­ti po dar ne­įreng­tą pa­sta­tą, taip jaus­ti erd­ves, o ne tik žiū­rė­ti į brė­ži­nius. Džiu­gu, kad bė­gant lai­kui for­muo­ja­si ir ki­to­kia žmo­nių sam­pra­ta apie ar­chi­tek­tū­rą Lie­tu­vo­je: pa­sta­tas tu­ri bū­ti ne tik eko­no­miš­kas, bet ir ko­ky­biš­kas, daž­nai no­ri­ma mo­der­nių spren­di­mų ir ge­ros ar­chi­tek­tū­ri­nės vi­zi­jos.</p> <p><strong>– Ar sa­vo at­ei­tį sie­ji su Aly­tu­mi?</strong></p> <p>– Šiuo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­piu sa­vo at­ei­tį sie­ju su Vil­niu­mi, ta­čiau ne­aiš­ku, ko­kia lin­kme ke­liai pa­si­suks vė­liau. Aly­tus ma­ne ža­vi sa­vo ra­my­be, gam­ta, pa­pras­tu su­si­sie­ki­mu. Tik­rai ge­ra grįž­ti, bet ne­ži­nau, ar vi­sam lai­kui.</p> <p><strong>– Ar pro­fe­si­nė­je sri­ty­je tu­ri au­to­ri­te­tų, į ku­riuos sa­vo dar­bais no­rė­tum ly­giuo­tis?</strong></p> <p>– Taip, ar­chi­tek­tė Za­za Ha­hid.</p> <p><strong>– Kas ta­ve įkve­pia kur­ti?</strong></p> <p>– Ge­ros emo­ci­jos – ne­ga­liu pro­jek­tuo­ti, kai nė­ra nuo­tai­kos. Ke­lio­nės, nes tu­riu ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti tik­rai ge­rų ar­chi­tek­tū­ri­nių kū­ri­nių, ku­rie įkve­pia. Tei­gia­ma ap­lin­ki­nių nuo­mo­nė apie ma­no pro­jek­tus – vi­sa­da ma­lo­nu bū­ti įver­tin­tai. Stu­di­jų me­tu įkve­pia dės­ty­to­jai, jų pa­sta­bos. Taip pat ki­tų ar­chi­tek­tų pa­ta­ri­mai, pa­sta­bos.</p> <p><strong>– Ku­ris ar­chi­tek­tū­ri­nis kū­ri­nys Lie­tu­vo­je Tau pa­tin­ka la­biau­siai?</strong></p> <p>– Jų yra ne vie­nas. Vil­niaus uni­ver­si­te­to bi­lio­te­ka – Moks­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos cen­tras, „Gre­en Hall“ ir „Swed­bank“ pa­sta­tai, sta­to­mas U219 Ver­slo cen­tras.</p> <p><strong>– Sva­jo­nių pa­sta­tas, ku­rį no­rė­tum su­pro­jek­tuo­ti?</strong></p> <p>– Statinio funk­ci­ja nė­ra svar­bi, ta­čiau no­rė­čiau su­pro­jek­tuo­ti pa­sta­tą, ku­ris kal­bė­tų ma­no var­du, ir žmo­nės dėl vie­no­kių ar ki­to­kių ma­no su­kur­to pa­sta­to ypa­ty­bių juo ža­vė­tų­si. No­rė­čiau, kad pa­sta­to ar­chi­tek­tū­ra įkvėp­tų žmo­nes do­mė­tis, kas yra au­to­rius. Nes tu­ri­me ži­no­mų ar­chi­tek­tų, ku­riais ža­vi­mės dėl jų uni­ka­lių kū­ry­bos vai­sių. To­kia ar­chi­tek­te no­rė­čiau bū­ti ir aš.</p> <p> </p> <p>* * *</p> <p>Dai­nų slė­nio pro­jek­tas ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio. STRUC­TUM jau­nų­jų ar­chi­tek­tų ap­do­va­no­ji­muo­se me­ras tei­gė, jog Aus­tė­jos idė­ja – kos­mi­nė.</p> <p>Pa­klaus­tas, ar šis pro­jek­tas pla­nuo­ja­mas įgy­ven­din­ti, N.Ce­siu­lis at­sa­kė: „Aus­tė­jos idė­ja la­bai gra­ži ir mes ją ver­ti­na­me. Ta­čiau gro­žis, idė­ja yra vie­na, o ją įgy­ven­din­ti – ki­ta, mat tam rei­kia ga­li­my­bių. Vi­sa tai įgy­ven­din­ti šim­tu pro­cen­tų bū­tų su­dė­tin­ga, nes idė­ja – ne iš pi­giau­sių. Pa­si­kar­to­siu, ką sa­kiau ap­do­va­no­ji­mų me­tu, – idė­ja kos­mi­nė, bet klau­si­mas, ar mes ją su­ge­bė­si­me įgy­ven­din­ti. Vie­naip ar ki­taip, Dai­nų slė­niui tu­ri­me pla­nų. No­ri­me ne­di­de­lia­me jo skly­pe ma­ty­ti res­to­ra­ną su ma­žu vieš­bu­čiu. Šis pro­jek­tas tik­rai ne­truk­dy­tų Aus­tė­jos idė­jos įgy­ven­di­ni­mui, net gra­žiai pa­pil­dy­tų vie­na ki­tą.“</p> <p>Me­ras pa­brė­žė, kad tiek mies­to val­džia, tiek Aus­tė­ja tu­ri vie­ną tiks­lą – įveik­lin­ti Dai­nų slė­nį, kad ja­me nuo­lat lan­ky­tų­si žmo­nės ir ge­rai leis­tų lai­ką, kad tai ne­bū­tų erd­vė, skir­ta tik mies­to die­nų ar ki­tiems ren­gi­niams.</p> <p> </p> <p>* * *</p> <p>Dainų slėnio projekto tikslas – išsaugoti aukštos kokybės žaliąsias zonas, pritaikyti apleistą teritoriją šiandieniams Alytaus miesto gyventojų poreikiams, suteikti apleistai teritorijai vertę.</p> <p>Remiantis istorine Dainų slėnio koncepcija, bandoma išsaugoti pagrindinė teritorijos paskirtis – renginių ir koncertų organizavimas.</p> <p>Rekreacinis kompleksas susideda iš trijų pastatų: Kultūros centro – jame projektuota didžioji salė, konferencijų blokas bei restoranas; Jaunimo veiklos centro, kurį sudaro vidinis kiemas su amfiteatru, bei klasės, skirtos renginių repeticijoms; taip pat Sveikatingumo ir laisvalaikio centras, kuriame yra baseinas, pirčių zonos, sporto salės. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KB8_0109.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-712-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KB8_0109.jpg" width="1080" height="1618" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/structum2019%20%28232%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-712-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/structum2019%20%28232%29.jpg" width="1080" height="1618" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/%21cid_46194C00-8C94-42AA-9451-5707D84CA618.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-712-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/%21cid_46194C00-8C94-42AA-9451-5707D84CA618.jpg" width="472" height="315" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/%21cid_F11470E0-EF6F-4CBC-A5AF-7F7FA0875600.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-712-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/%21cid_F11470E0-EF6F-4CBC-A5AF-7F7FA0875600.jpg" width="720" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/KB8_0095_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-712-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/KB8_0095_0.jpg" width="1080" height="1618" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1989"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562915093"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>a</span> - Pen, 2019-12-07 - 10:04</p> </li> <a href="/comment/1989#comment-1989" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1989#comment-1989" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai džiugu... Tik keletas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai džiugu... Tik keletas pastabų: Structum nėra kažas daugiau nei piarinis skaitas, pati konkurso idėja -graži, tik jos rengėjai ir komisija, dėja silpni ( tai rėmėjų pinigų įsisavinimas ir medžiagų gamintojų reklaminis renginys). O dėl autorės pasirinktos "apleistos vietos" ir dėl neįsigilinimo į Dainų slėnio atsiradimo istoriją, matomas akivaizdus nesupratimas išskirtinių akustinių vietos savybių suprojekuotų prof. Stauskio, kurias šiuo projektu ignoruojate. Iš esmės šis projektas gali būt bet kur, jis niekuo neišskirtinis, nėra minties...<br /> Ir pabaigai, nereikia užstatyti visų gražiausų gimto miesto vietų.<br /> Sėkmės autorei magistratūroje, nepasimaukite ant piarinio tuščiažodžiavimo ir neužmigite ant laurų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1989" token="KUC23pRYt8eevbS6beZYy8NZH-ryw6n6tM8_Dan1H4M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1983"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562857892"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Ket, 2019-11-07 - 18:11</p> </li> <a href="/comment/1983#comment-1983" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1983#comment-1983" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražu kai yra Alytaus …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražu kai yra Alytaus patriotų , ne tik niekinančių Alytų . Sėkmės šiai panelei .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1983" token="IFdwXfUCF7ooHlaHNjrtW0sObgCcOWywf1Am8hAomB0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=712&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LAy2TR3YhghRmBA5QLwotS7PQP5wqB2ClYBEkRHKWMs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 Jul 2019 07:06:31 +0000 vyrredaktorius 712 at https://www.alytausnaujienos.lt „Ali­to­je” pra­dė­tas gran­dio­zi­nis pro­jek­tas – mon­tuo­ja­mos gė­ri­mų pils­ty­mo li­ni­jos, ku­ria­mos dar­bo vie­tos https://www.alytausnaujienos.lt/ali-je-pra-de-tas-gran-dio-zi-nis-pro-jek-tas-mon-tuo-ja-mos-ge-ri-mu-pils-ty-mo-li-ni-jos-ku-ria <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13308" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13308) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/Nuotrauka_0130.jpg?itok=WLTyFI6v" width="344" height="287" alt="„Ali­ta“ " title="Anot „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ir telk­ti, ir iš­sau­go­ti ta­pa­ty­bę</h2> <p>To­kiu prin­ci­pu va­do­vau­ja­si vie­na di­džiau­sių gė­ri­mų ga­min­to­jų Bal­ti­jos ša­ly­se „MV GROUP Pro­duc­tion“. 2003 me­tais įsi­gi­ju­si „Stumb­ro“, vė­liau – „Ali­tos“ ir „Anykš­čių vy­no“ ga­myk­las, o 2018-ai­siais ir Šiau­lių „Gu­ber­ni­ją“, ben­dro­vė įgi­jo pla­tų il­ga­me­tes tra­di­ci­jas tu­rin­čių lie­tu­viš­kų gė­ri­mų ga­myk­lų port­fe­lį ir ėmė­si kiek­vie­nos ga­myk­los mo­der­ni­za­ci­jos bei veik­los stip­ri­ni­mo.</p> <p>„Val­dy­ti to­kią gru­pę, ku­rios ga­myk­los ga­mi­na ga­na skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus, nė­ra pa­pras­ta, ta­čiau sie­kia­me puo­se­lė­ti kiek­vie­nos iš jų tra­di­ci­jas, pa­si­telk­ti ži­nias bei spe­cia­li­za­ci­ją, ga­mi­nant įvai­rių ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus. Tuo pat me­tu tarp ga­myk­lų vyks­ta glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas – vie­na su ki­ta da­li­ja­si ne tik spe­cia­lis­tų ži­nio­mis, bet ir kei­čia­si tech­no­lo­gi­jo­mis, įran­ga“, – sa­kė „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vas Al­gir­das Či­bu­rys.</p> <p>Anot „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vo, ga­my­bi­nę veik­lą sten­gia­ma­si pa­skirs­ty­ti taip, kad bū­tų kuo efek­ty­viau pa­si­tel­kia­mos kiek­vie­nos ga­myk­los stip­ry­bės. Pa­vyz­džiui, „Anykš­čių vy­no“ ga­mi­na­mam lie­tu­viš­kam sid­rui obuo­lių ir kriau­šių sul­tys spau­džia­mos ir fer­men­tuo­ja­mos Anykš­čiuo­se, čia sid­ras iš­pils­to­mas į di­des­nės tal­pos bu­te­lius ir ke­gus ba­rams, o iš­pils­ty­mui į ma­žes­nę ta­rą sid­ras ga­be­na­mas į „Ali­tos“ ga­myk­lą, tu­rin­čią mo­der­nią to­kių bu­te­lių pils­ty­mo li­ni­ją.</p> <p>„Prieš ke­le­rius me­tus pa­da­ry­ti dar­bai ir 6,5 mln. eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­jos „Ali­to­je“ lei­džia da­lį „Stumb­ro“ san­dė­lių ir gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­jų per­kel­ti į Aly­tų. Toks stra­te­gi­nis žings­nis leis ne tik su­stip­rin­ti „Ali­tos“ pa­jė­gu­mus, bet ir pa­ste­bi­mai pa­di­din­ti ga­my­bos ap­im­tį, o Kau­ne vei­kian­čiam „Stumb­rui“ – su­si­telk­ti į tra­di­ci­nių stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bą, – to­kių kaip deg­ti­nė „Stumb­ras vod­ka“, trauk­ti­nė „De­vy­ne­rios“ ir uni­ka­lus eks­trak­tas, bran­din­tas li­ke­ris „Krup­ni­kas“ ir ki­ti iš­skir­ti­niai „Stumb­ro“ gė­ri­mai“, – lau­kian­čius po­ky­čius ko­men­ta­vo A.Či­bu­rys. </p> <h2>Vi­su pa­jė­gu­mu dirbs jau šį ru­de­nį</h2> <p>„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Al­gir­das Ra­ge­lis pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­ji iš Kau­no per­kel­ta gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­ja jau pa­sie­kė ga­myk­lą Aly­tu­je ir dar­bą pra­dė­jo bir­že­lį. Iš vi­so „Ali­to­je“ bus įreng­tos 3 nau­jos iš­pils­ty­mo li­ni­jos ir 2 nau­ji stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bos ce­chai. Po at­nau­ji­ni­mo vi­su pa­jė­gu­mu ga­my­ba, pla­nuo­ja­ma, pra­si­dės šių me­tų ru­de­nį.</p> <p>„Tai la­bai svar­bus ir di­de­lis įvy­kis vi­sai „Ali­tos“ ga­myk­lai ir jos dar­buo­to­jams. Po at­nau­ji­ni­mo, pra­dė­jus dirb­ti vi­su pa­jė­gu­mu, reikš­min­gai pa­si­keis ga­myk­los efek­ty­vu­mas ir pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos kie­kis. Jau šiuo me­tu per me­tus iš­pils­to­me ga­na di­de­lį kie­kį gė­ri­mų – apie 20 mln. bu­te­lių, o įdie­gus pa­pil­do­mas pils­ty­mo li­ni­jas šis skai­čius iš­augs dar dvi­gu­bai tiek“, – sa­kė A.Ra­ge­lis.</p> <p>Pa­sak jo, šio po­ky­čio ne tik lau­kia­ma, bet ir ak­ty­viai tam ruo­šia­ma­si. Kar­tu su nau­jo­mis li­ni­jo­mis įren­gia­mi ir nau­ji ce­chai, ple­čia­mi san­dė­liai ir mo­der­ni­zuo­ja­mos san­dė­lia­vi­mo sis­te­mos. </p> <h2>Di­dins dar­buo­to­jų skai­čių</h2> <p>Anot A.Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų. Iš vi­so jų ieš­kos be­veik 50, pra­de­dant krau­tu­vų vai­ruo­to­jais, ga­my­bos ope­ra­to­riais, pro­duk­tų pa­ruo­šė­jais ir bai­giant įren­gi­nių de­rin­to­jais bei ki­tais spe­cia­lis­tais.</p> <p>„Šiuo me­tu mū­sų ga­myk­lo­je dir­ba apie 150 dar­buo­to­jų. Ver­ti­nant Aly­taus mas­tu – tai iš­ties ne­ma­žas skai­čius, ta­čiau jau da­bar ma­to­me, kad no­rė­da­mi už­tik­rin­ti sklan­dų ga­myk­los dar­bą po įran­gos per­kė­li­mo, tu­rė­si­me žen­kliai pa­di­din­ti esa­mą ko­lek­ty­vą“, – tei­gė A.Ra­ge­lis.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0178</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Gamykla%20Alita.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-711-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Gamykla%20Alita.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-07/Nuotrauka_0130_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-711-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/Nuotrauka_0130_0.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2002"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563042059"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Elyna</span> - Šeš, 2019-13-07 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/2002#comment-2002" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2002#comment-2002" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai noreciau dalyvauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai noreciau dalyvauti gamybos procese, esu musu sampano gerbeja, tai isskirtinis gerimas,be jo- svente nublanksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2002" token="D3fJPQscVCOPXeAZsp85OUCJtBQpAHIZszJcS1XpRts"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2000"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563042059"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Elyna</span> - Šeš, 2019-13-07 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/2000#comment-2000" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2000#comment-2000" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai noreciau dalyvauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai noreciau dalyvauti gamybos procese, esu musu sampano gerbeja, tai isskirtinis gerimas,be jo- svente nublanksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2000" token="R9X2FYUgkYmaTnmNSoHc4ypwMy6NDORD4_hDGAveOVI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2001"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1563042059"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Elyna</span> - Šeš, 2019-13-07 - 21:20</p> </li> <a href="/comment/2001#comment-2001" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2001#comment-2001" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai noreciau dalyvauti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai noreciau dalyvauti gamybos procese, esu musu sampano gerbeja, tai isskirtinis gerimas,be jo- svente nublanksta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2001" token="Cf6JYie-kLy-2VOLP6H8IBJ0-JWNcM53xb6OoY8SB4E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1997"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562953040"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Deividas Burneika </span> - Pen, 2019-12-07 - 20:37</p> </li> <a href="/comment/1997#comment-1997" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1997#comment-1997" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Noreciau darbo vietos</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Noreciau darbo vietos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1997" token="olBzTyzzI7YA3SKGucU_EuWTQTwQd-n8WahF-x96FLw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1992"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562921241"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Neringa</span> - Pen, 2019-12-07 - 11:47</p> </li> <a href="/comment/1992#comment-1992" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1992#comment-1992" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai norėčiau darbo vietos.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai norėčiau darbo vietos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1992" token="K_1yTX_sFpkds9oar1Zxzd5PPm4NpLpJZyAwgjT4eqA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=711&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tRZCfRp8HMDhuR79Opuauv7P3fKLZ33BbzOhJ7-IvAA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 11 Jul 2019 07:04:04 +0000 vyrredaktorius 711 at https://www.alytausnaujienos.lt Bu­vu­sio „Dzū­ki­jos van­de­nų” va­do­vo by­la – teis­me https://www.alytausnaujienos.lt/bu-vu-sio-dzu-ki-jos-van-de-nu-va-do-vo-la-teis-me <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_1746.JPG?itok=zgaRiodt" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius Rolandas Ža­kas, netrukus jis pats pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Kuo įta­ria­mi kal­ti­na­mie­ji?</h4> <p>Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius R.Ža­kas kal­ti­na­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu, pa­dė­ji­mu klas­to­ti do­ku­men­tus, pik­tnau­džia­vi­mu bei ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu, o Kau­no ben­dro­vės „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis – pa­pir­ki­mu, ben­dro­vės tur­to iš­švais­ty­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu.</p> <p>Jiems už tai pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są gre­sia bau­dos, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių ar ket­ve­rių me­tų.</p> <p>Sta­ty­bos ir in­ži­ne­ri­nių tin­klų mon­ta­vi­mu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „In­ti“ nuo 2016-ųjų yra lai­mė­ju­si „Dzū­ki­jos van­de­nų“ skelb­tus van­dens tin­klų re­konst­ra­vi­mo kon­kur­sus. Šių dar­bų ver­tė – per 1 mln. eu­rų, jiems at­lik­ti gau­ta eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma.</p> <p>Kaip pra­ne­ša STT, įta­ria­ma, kad R.Ža­kas kaip ky­šį ga­vo di­des­nę nei 5 tūkst. 600 eu­rų ver­tės tur­ti­nę nau­dą. Kon­kre­čiai – lau­ko du­ris, lan­gus, vi­daus du­ris ir jų su­dė­ti­nes kom­plek­ta­vi­mo de­ta­les, taip pat grin­dų be­to­na­vi­mo dar­bus, už ku­riuos su­mo­kė­ta E.Čer­nu­lio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės lė­šo­mis. Taip siek­ta „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­riaus pa­lan­ku­mo vyk­dant dvi eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų dar­bų su­tar­tis.</p> <p>Kaip mi­ni­ma STT pra­ne­ši­me, įgy­tus ga­mi­nius ir pa­slau­gas R.Ža­kas pa­nau­do­jo nau­jai sta­to­mam ūki­nės pa­skir­ties sta­ti­niui jo su­tuok­ti­nei pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je.</p> <p>Taip pat įta­ria­ma, kad bu­vęs „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vas šiam sta­ti­niui sta­ty­ti pa­si­tel­kė še­šio­li­ka pa­val­džių ben­dro­vės dar­buo­to­jų, ku­rie, vyk­dy­da­mi jo nu­ro­dy­mus, at­li­ko sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bus sa­vo dar­bo me­tu, nau­do­da­mi ben­dro­vės dar­bo ir trans­por­to prie­mo­nes.</p> <h4>Apie ty­ri­mą pra­neš­ta per­nykš­čio sau­sio vi­du­ry­je</h4> <p>Pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je STT iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad šios tar­ny­bos Kau­no val­dy­ba at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tuo­met bu­vo su­lai­ky­tas šios ben­dro­vės di­rek­to­rius R.Ža­kas ir „In­ti“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius E.Čer­nu­lis.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius teis­mo spren­di­mu bu­vo nu­ša­lin­tas nuo ben­dro­vės va­do­vo pa­rei­gų. Ne­tru­kus pats R.Ža­kas ben­dro­vės val­dy­bos pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas iš „Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vo pa­rei­gų, jo pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas.</p> <p>Jis Aly­taus mies­to van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­nei va­do­va­vo nuo 1992 me­tų.</p> <p>Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­ba va­do­vau­ti ben­dro­vei iš aš­tuo­nių kan­di­da­tų iš­rin­ko Jo­na­vos ra­jo­no Ruk­los mies­te­lio gy­ven­to­ją, pen­kio­li­ka me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sį, į at­sar­gą kaip ka­ri­nin­ką iš­ėju­sį Ju­ri­jų Čer­via­kov­skį.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_5013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-666-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_5013.JPG" width="2041" height="1361" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1764"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1561020744"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pamokos</span> - Ket, 2019-20-06 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/1764#comment-1764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1764#comment-1764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kiekvienas reiškinys turi 2…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kiekvienas reiškinys turi 2 puses. šio minusai, savo laiku ir mandrokas, atseit korupcijos nėra įmonėj, kitus kaip už ..laiko. Tai ir sugrąžino nepasikentę. Kita pusė - kompetentingas vadovas. Anoje kadencijoje iš savivaldybės įmonių vienintelis ryžosi užvest įmonę per kelis ES paramos projektus. Kiti nedrįso ir savivaldybė nelabai pajėgi savo gabumais vystyt. Sunkiai sekėsi. Miesto valdžios postuose be reikiamos ūkinės kompetencijos ir nėra būtinų savalaikių sprendimų ir palaikymų. Nes pav. ministerijų lygiuose paprastai merai būna priekį dėl savivaldybės projektų. O Alytuj vadovų postuose mandri... Savo kompetencijose vengdami priimt gamyboj būnančių netikėtų sprendimų, vis laukia kol kiti... Situacijos kaista. O jie vietoj pagalbos, dar kaip ir intrigom iš užkuliusių pagal savo specifinius įtarumus. Dar buvo situacijų, kaip nesprendžia patys didėjančių problemų ir bandančius spręst per intrigas ir kitų rankom... trumpiau taip retus vietinius dar kažką sugebančius išretina. Į jų vietas kaip strateginių įmonių dzūkijos vandenys ir šilumos tinklai vadovų postus atstovai iš svetur. valdybose po nepriklausomais ir neprasti veikėjai iš svetur. Trumpiau kaip ir sau palankius sustato ten, kur didžiausi lėšų srautai per savivaldą. valdybose jei veikėjai kaip juokauja būna kur Malijorkoj ar Ukrainoj, jiems internetu medžiagą apie įmonės rodiklius siunčia valdybos posėdžiams, ir jei dar valdiškai primoka...- ko ne rojus? o savi retėjantys alytiškiai kiek nors sugebantys kaip išjuokti nykt ir dėl cento vienas kitą..iki paskutinio. vėl būt įdomu, jei savivaldybė visuomenę informuotų, kaip vykdo po jo užvestus projektus? Ar įsitenka pagal terminus ir kokybę, ar papildomų lėšų nėra. Kaip Alytaus firmoms reikliai taiko. kokie nauji projektai užvesti? Po kaip neseniai taryba nepatvirtino vandens kainų didinimo, reiškia ir prie atstovų iš svetur ir valdybose po nepriklausomais efektyvumas ne geriau. Bet svarbiausia, būtent tarybos narių išimtinė kompetencija strateguot įmonių vystymą ir atsakyt. O čia jei po nepriklausomais per valdybas ir atstovus iš svetur - kieno naudai gali būt reguliuojami didžiausi lėšų srautai? Į šiuos klausimus neskuba atsakyt ir nauja miesto valdžia. kur jei per kelis mėnesius dar komitetų per tarybą nesugeba pasitvirtint, tai rimčiau ką klaust kaip ir nepatogu? Juk alytiškiai rinkos tarybą. o rinkosi geriausius. o tie geriausi....geriau ir neklaust. Kurie ir gudriai pratyli apie miesto biudžete finansinę padėtį... Paskolas, kaip mažins...ir iš kur mažėjant gyventojų skaičiui? kaip kitur didėja gyventojų skaičius ir paskolas sparčiai mažina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1764" token="FibTtDrj3O_wtFn5Ox0fbUE0yur-1rW4lekJdbmlw4k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=666&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="__sR24qzhNw1FIAh3AICy7wwRbLUUKGq2TdJG35FzGs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Jun 2019 06:20:36 +0000 vyrredaktorius 666 at https://www.alytausnaujienos.lt Pre­ky­bos tin­klas „Ma­xi­ma” ieš­ko se­zo­ni­nių dar­buo­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/pre-ky-bos-tin-klas-ma-xi-ma-ies-ko-se-zo-ni-niu-dar-buo-ju-vi-so-je-lie-tu-vo-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13304" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13304) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/Maxima.JPG?itok=p_BITJmS" width="344" height="287" alt="Maxima" title="Prekybos tinklas „Maxima“ ieško norinčiųjų dirbti." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Prie ko­man­dos kvie­čia­me pri­si­jung­ti ir jau­ni­mą, ir įvai­rių ki­tų am­žiaus gru­pių žmo­nes. Taip pat tuos, ku­rie dėl tam tik­rų prie­žas­čių ga­li dirb­ti tik lanks­čiu gra­fi­ku, ieš­ko pa­pil­do­mo dar­bo. Jau­ni­mui tai pui­ki pro­ga įgy­ti dar­bo pa­tir­ties, de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį pa­jū­ry­je ar pa­si­ma­tuo­ti did­mies­tį prieš pra­de­dant stu­di­jas. Be to, se­zo­ni­nis dar­bas ga­li tap­ti ir nuo­la­ti­niu. Svar­biau­sia, kad dar­buo­to­jas bū­tų mo­ty­vuo­tas dirb­ti ir įgy­ti nau­jų įgū­džių. Dar­bo pa­tir­tis nė­ra tiek svar­bi, nes mes su­tei­kia­me vi­sus rei­kia­mus ap­mo­ky­mus“, – sa­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Mar­ga­ri­ta Ple­ša­kie­nė.</p> <p>At­ši­lus orams ir di­dė­jant klien­tų srau­tams par­duo­tu­vė­se, pa­stip­ri­ni­mo pre­ky­bos tin­klas ieš­ko vi­so­je Lie­tu­vo­je, bet ypač Vil­niu­je ir Kau­ne, kur pla­nuo­ja įdar­bin­ti apie 400 nau­jų dar­buo­to­jų.</p> <p>Ta­čiau, anot M.Ple­ša­kie­nės, dar­buo­to­jų ieš­ko­ma ne tik šiuo­se mies­tuo­se. Esant po­rei­kiui, į ki­tus mies­tus dar­buo­to­jai ga­lė­tų bū­tų ve­ža­mi iš Va­rė­nos, Ša­kių, Kaz­lų Rū­dos, Prie­nų, Birš­to­no, Elek­trė­nų, Vie­vio, Se­re­džiaus, Vil­ki­jos, Rau­dond­va­rio, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Gargž­dų, Lent­va­rio, Vo­kės, Gri­giš­kių, Kai­šia­do­rių, Žiež­ma­rių, Pa­lan­gos, Šven­to­sios ir Ne­rin­gos. Da­liai dar­buo­to­jų Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­lan­go­je ir Ni­do­je ga­li bū­ti su­tei­kia­ma ir gy­ve­na­mo­ji vie­ta.</p> <p>„Sie­kia­me sa­vo dar­buo­to­jams su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas, ku­rios leis­tų pa­to­giai de­rin­ti dar­bą ir lais­va­lai­kį, to­dėl se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams su­tei­kia­mos ga­li­my­bės dirb­ti lanks­čiu dar­bo gra­fi­ku – ke­tu­rias dar­bo die­nas, po ku­rių se­ka ke­tu­ri lais­va­die­niai“, – pa­sa­ko­ja M.Ple­ša­kie­nė.</p> <p>Se­zo­ni­niams dar­buo­to­jams „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se su­tei­kia­mos to­kios pa­čios ga­ran­ti­jos ir pri­va­lu­mai kaip ir nuo­la­ti­niams pre­ky­bos tin­klo dar­buo­to­jams. Su vi­sais su­da­ro­mos ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys, jiems su­tei­kia­mi to­kie pa­tys mo­ky­mai ir to­bu­lė­ji­mo ga­li­my­bės.</p> <p>Dar­bo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos iš­mo­kos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, li­gos, ar­ti­mų­jų mir­ties at­ve­jais, pa­ra­ma gi­mus vai­kui, pa­pil­do­mos mo­ka­mos atos­to­gos su­da­rius san­tuo­ką ir ki­tais at­ve­jais. Par­duo­tu­vių dar­buo­to­jams kas­dien pa­tie­kia­mi karš­ti pie­tūs.</p> <p>Ypa­tin­gą dė­me­sį „Ma­xi­ma“ ski­ria dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems vai­kų: ge­riau­siai be­si­mo­kan­tiems vai­kams or­ga­ni­zuo­ja­mos va­sa­ros sto­vyk­los ir su­tei­kia­mos „Ma­xi­ma­lis­tų“ sti­pen­di­jos, di­džių­jų šven­čių ir Rug­sė­jo 1-osios pro­ga do­va­no­mis pra­džiu­gi­na­mos dau­gia­vai­kės šei­mos. Pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės iš­mo­kos taip pat tai­ko­mos ir dar­buo­to­jams, ku­rie au­gi­na ne­įga­lius vai­kus.</p> <p>Dar­bui va­sa­rą „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se, mais­to ga­my­bos ce­chuo­se ir san­dė­liuo­se pre­ky­bos tin­klas ieš­ko ka­si­nin­kų-par­da­vė­jų, kon­sul­tan­tų, kon­sul­tan­tų-par­da­vė­jų, kro­vė­jų, par­da­vė­jų, sa­lės dar­buo­to­jų, ta­ro­ma­tų ope­ra­to­rių, va­ly­to­jų, vyr. ka­si­nin­kų, už­sa­ky­mų kom­plek­tuo­to­jų, san­dė­lio dar­buo­to­jų, vi­rė­jų, ke­pė­jų, kon­di­te­rių, ki­tų ce­cho dar­buo­to­jų. Dėl lais­vų po­zi­ci­jų no­rin­tys kvie­čia­mi tei­rau­tis vi­so­se „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se. Taip pat in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti pre­ky­bos tin­klo in­ter­ne­to sve­tai­nės www.ma­xi­ma.lt rub­ri­ko­je „Kar­je­ra“ ar­ba pa­si­tei­rau­ti pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu +370 620 73 333 ar­ba +370 620 11 116.</p> <p>67-uo­sius gy­va­vi­mo me­tus šį ru­de­nį su­tik­sian­ti hu­mo­ro gru­pė „Sprig­tas“ su­kvie­tė pa­čius ge­riau­sius drau­gus ir šį žan­rą my­lin­čius žiū­ro­vus. Bu­vo pri­si­min­ti ir karš­tais plo­ji­mais pa­gerb­ti į ana­pi­lį iš­ke­lia­vę šios gru­pės va­do­vai: Va­len­ti­nas Kir­lys ir Do­mas Dab­riš­ka bei il­ga­me­čiai „Sprig­to“ da­ly­viai a. a. Vy­tau­tas Pu­zas ir a. a. Ro­mu­al­das Mak­si­ma­vi­čius.</p> <p>Da­bar­ti­nė „Sprig­to“ va­do­vė Ire­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad is­to­ri­niam ko­lek­ty­vui jie abu su vy­ru Juo­zu va­do­vau­ja jau 22 me­tus: „Nie­ka­da ne­ma­niau, kad tu­rė­si­me tiek pa­ra­ko jam va­do­vau­ti.“</p> <p>Šven­ti­nes kal­bas da­ly­viams ir žiū­ro­vams sa­kė iš Drus­ki­nin­kų mies­to šven­tės at­sku­bė­jęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Ire­na pa­si­džiau­gė, kad prieš 22 me­tus ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko ini­cia­ty­va įsteig­ta, ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Va­len­ti­no Kir­lio pre­mi­ja gy­vuo­ja iki šiol, ir pri­sta­tė gar­bin­gą ko­mi­si­ją: Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rę Eg­lę Se­rei­či­kie­nę, „Juo­kio“ sam­bū­rio di­rek­to­rių, sa­ty­ri­ką hu­mo­ris­tą Vac­lo­vą Vi­čių iš Vil­niaus, ra­jo­no gar­bės pi­lie­tę Ge­no­vai­tę Šva­bie­nę, Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kę Da­nu­tę Ba­čins­kie­nę, Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­ną, ar­tis­tų ar­tis­tą Vin­cu­lį – Kęs­tu­tį Tu­my­ną ir ko­mi­si­jos sek­re­to­rę vy­res­ni­ą­ją bib­lio­te­ki­nin­kę Ni­jo­lę Stak­vi­le­vi­čie­nę.</p> <p>Or­ga­ni­za­to­rė I.Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­dė­ko­jo šven­tės rė­mė­jams, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, UAB „Dzū­ki­jos gra­ni­tas“, ver­sli­nin­kams Jo­nui Rut­kaus­kui ir Vir­man­tui Ja­ciuns­kui, UAB „AL­Trek­la­ma“, UAB „Sa­vas kal­nas“, UAB „Dzū­ki­jos bal­dų fab­ri­kas“, Aly­taus se­niū­ni­jos ben­druo­me­nėms: Luks­nė­nų „Spin­du­liui“ ir „Drū­tam dzū­kui“, Ge­nių ir Užu­ba­lių ben­druo­me­nėms, in­for­ma­ci­niams rė­mė­jams laik­raš­čiui „Aly­taus nau­jie­nos“, žur­na­lui „Šluo­ta“ ir fotografui Juo­zui Mu­zi­ke­vi­čiui.</p> <p>Ge­ras tris va­lan­das ai­dė­jo žiū­ro­vų juo­kas ir plo­ji­mai, nie­kas ne­sku­bė­jo na­mo, vi­siems rū­pė­jo ko­mi­si­jos ver­dik­tas. Ra­jo­no me­rui A.Vrub­liaus­kui pa­vie­ši­nus ko­mi­si­jos spren­di­mą, žiū­ro­vai plo­ji­mais pri­ta­rė, kad pre­mi­ja iš­da­ly­ta ly­gio­mis da­li­mis vi­siems ko­lek­ty­vams. Hu­mo­ro gru­pių va­do­vai ap­do­va­no­ti kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės E.Se­rei­či­kie­nės pa­dė­kos raš­tais, rė­mė­jų do­va­nė­lė­mis ir gė­lė­mis, pa­dė­ko­ta ir da­ly­vių mai­ti­ni­mą ruo­šu­siems Ire­nai ir Al­bi­nui Ado­mai­čiams, Ge­na­di­jui Mi­ku­le­vi­čiui bei Ge­nu­tei ir Li­nui Nor­kū­nams.</p> <p>Šven­tė bai­gė­si, žiū­ro­vai iš­si­skirs­tė, po ben­dros ko­lek­ty­vų nuo­trau­kos ir va­ka­rie­nės ar­tis­tai su­si­rin­ko rek­vi­zi­tą ir pa­trau­kė na­mo, pa­dė­ko­ję ir pa­sa­kę or­ga­ni­za­to­riams „Iki pa­si­ma­ty­mo“.</p> <p class="text-align-right"><strong>Or­ga­ni­za­to­rių inf.</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 0174</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Maxima_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-652-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Maxima_0.JPG" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=652&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sYYwqS6Afi14aYfqavMHn4mW7eC3OJ3UO292DAv7d4s"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Jun 2019 08:03:11 +0000 vyrredaktorius 652 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip nepasimesti ir neapsigauti renkantis interneto planą savo namams? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-nepasimesti-ir-neapsigauti-renkantis-interneto-plana-savo-namams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6113291" rel="bookmark"> Nr. <span> 61(13291) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Internetas.jpg?itok=I6BbLw-y" width="344" height="287" alt="Internetas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2 class="text-align-justify">Interneto planas – TV</h2> <p class="text-align-justify">Kadangi šiais laikais daugelis žmonių mėgaujasi ne tik interneto, tačiau ir televizijos paslaugomis – verta iš to paties tiekėjo užsisakyti šias abi paslaugas, kadangi tai kainuos pigiau (nei užsisakant abi paslaugas atskirai), juolab, dažniausiai sistemos prijungimas vykdomas vienu kartu, tad greičiau gausite visas reikalingas komunikacijas.</p> <p class="text-align-justify">Žinoma, net ir pigiau kainuojantis interneto + TV paslaugų paketas jums neapsimokės, jeigu retai žiūrite TV, dažniausiai peržiūrite tik norimų laidų pakartojimas. Tuomet puikiai užteks tik interneto paslaugų, kadangi ne viena televizija jau parodytas laidas talpina į savo grojaraščius. Žinoma, kokybiškoms peržiūroms reikalingas greitas internetas.</p> <h2 class="text-align-justify">Interneto tipas. Koks labiausiai tinka Jums?</h2> <p class="text-align-justify">Renkantis planą taip pat reikia nepamiršti įvertinti galimus interneto tipus. Juos apriboja ne tik žmogaus poreikiai, tačiau net ir gyvenamoji vieta. Pats populiariausias ir greičiausias internetas – šviesolaidis, kuris gali pasiekti net iki 1 Gb/s greitį. Plačiajuostis internetas labiausiai tinka tokiu atveju, kai gyvenate toli nuo miesto ir dažnai neturite kitų pasirinkimo galimybių. Nors jis lėtesnis nei šviesolaidis, tačiau gana puikiai aptarnauja šiuolaikinį žmogų, kuriam internetas yra kasdienybės dalis. Dėmesio vertas ir mobilusis internetas, kuris visiškai neapibrėžia jūsų judėjimo ir padeda naršyti kad ir kur kas esate.</p> <p class="text-align-justify">Sunku pasirinkti? Sunku, tad čia reikalinga profesionalų konsultacija. Pirmiausia reikia apgalvoti interneto tipus, paskui paslaugų tiekėjus, galiausiai, konkrečius planus, kurie yra siūlomi.</p> <p class="text-align-justify">Paspaudę <a href="https://myplan.lt/belaidis-bevielis-internetas">ČIA</a> rasite daugiau info apie dažniausiai pasirenkamą belaidį internetą.</p> <h2 class="text-align-justify">Kainos ir kokybės santykis</h2> <p class="text-align-justify">Iki šiol daugelis galvoja, kad kaina yra esminis niuansas, kuris gali nulemti gaunamo interneto greitį, pavyzdžiui, kokybę. Atrodo, kad kuo kaina didesnė – tuo ir greitis bus maksimalesnis. Tai nėra visiškai tiesa, kadangi kaina gali varijuoti priklausomai nuo daugelio veiksnių. Pavyzdžiui, didesnė kaina lemia geresnę techninę priežiūrą, galbūt kartu gausite nemokamai modemą arba paprasčiausiai “pataikėte”ant akcijos, kurios metu kainoraščiai mažesni, tačiau kokybė išlieka lygiai tokia pati.</p> <p class="text-align-justify">Sugluminome dar labiau? <a href="https://myplan.lt/belaidis-bevielis-internetas">myPlan.lt</a> – geriausi pagalbininkai, kurie padės nemokamai pasirinkti</p> <p class="text-align-justify">Jums labiausiai tinkamą interneto planą. Kadangi daugelis renkasi terminuotas sutartis – verta</p> <p class="text-align-justify">apgalvoti kuo daugiau niuansų, kad rasta kokybė būtų pati geriausia!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/Internetas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-620-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/Internetas_0.jpg" width="794" height="1123" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=620&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gqClNTzY39kQkduTl7FLoEgtt0H62RY_KvzYeGBsDxI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 May 2019 07:41:02 +0000 vyrredaktorius 620 at https://www.alytausnaujienos.lt Mašinų gamykla „Astra”: jau 90 metų jauni ir inovatyvūs! https://www.alytausnaujienos.lt/masinu-gamykla-astra-jau-90-metu-jauni-ir-inovatyvus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ro­kas Mak­si­ma­vi­čius</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13284" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13284) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Liesionis_0.jpg?itok=hPa4g6AS" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="„Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius“, – sako „Astros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Sėk­min­ga ni­ša</h4> <p>Šian­dien „Ast­ra“ – vie­na se­niau­sių me­ta­lo ap­dir­bi­mo sek­to­riaus įmo­nių Lie­tu­vo­je. Tiek re­gio­ne, tiek vi­so­je Eu­ro­po­je ži­no­ma juo­do­jo ir ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų bei slė­gi­nių in­dų ga­min­to­ja, pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­jan­ti į dau­gy­bę Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių.</p> <p>„Ast­ros“ pirm­ta­kas – tar­pu­ka­riu ak­ci­nės ben­dro­vės pa­grin­dais įkur­tas fab­ri­kas „Ūk­maš“ – veik­lą pra­dė­jo nuo že­mės ūkio ma­ši­nų ir at­sar­gi­nių jų da­lių ga­my­bos. So­viet­me­čiu įmo­nė vir­to pra­mo­ni­nės skal­bi­mo tech­ni­kos ga­min­to­ja.</p> <p>Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę ben­dro­vė pa­si­kei­tė iš es­mės: aki­mirks­niu už­si­da­rius tu­rė­toms rin­koms, se­ri­ji­niai ga­mi­niai ta­po ne­pa­klau­sūs, kei­tė­si įmo­nės struk­tū­ra ir net pa­va­di­ni­mas. Ben­dro­vės ko­man­da ėmė­si nau­jų rin­kų pa­ieš­kų, va­do­vai ir spe­cia­lis­tai – nau­jų iš­šū­kių.</p> <p>Ga­mi­nant pra­mo­ni­nę skal­bi­mo tech­ni­ką įgy­tos uni­ka­lios, anuo­met ne­dau­ge­lio per­sio­rien­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį iš­gy­ve­nu­sių įmo­nių tu­rė­tos dar­bo su ne­rū­di­jan­čiuo­ju plie­nu ži­nios su­da­rė prie­lai­das ženg­ti į ki­tos kryp­ties ga­mi­nių ni­šas. Stak­liš­kių įmo­nė „Lie­tu­viš­kas mi­dus“ bu­vo klien­tė, ku­riai „Ast­ra“ pa­ga­mi­no pir­mą­ją ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lą – ji eks­plo­a­tuo­ja­ma iki šiol.</p> <p>Nors rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tech­niš­kai nuo da­bar įmo­nė­je ga­mi­na­mų tal­pyk­lų ji ski­ria­si ne ma­žiau nei ar­klio trau­kia­mas ve­ži­mas nuo elek­tro­mo­bi­lio „Tes­la Mo­del S“. Pa­stan­gos per­kva­li­fi­kuo­ti, mo­ky­ti dar­buo­to­jus ir spe­cia­lis­tus, dieg­ti pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas tik­rai pa­si­tei­si­no.</p> <h4>Pro­ver­žio iš­šū­kiai</h4> <p>Nuo 1990-ųjų įmo­nės veik­lo­je ga­li­ma iš­skir­ti tris eta­pus. Pir­ma­sis pra­si­dė­jo iš­kart po ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo ieš­kant nau­jų veik­los ni­šų. Tuo me­tu Bal­ti­jos ša­ly­se ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų nie­kas ne­ga­mi­no, jos bū­da­vo im­por­tuo­ja­mos iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ir kai­na­vo ne­įti­kė­ti­nai bran­giai dėl trans­por­ta­vi­mo, mui­tų ir ne­kuk­lių tar­pi­nin­kų mar­žų.</p> <p>„Ast­ros“ pa­si­rink­ta ni­ša bu­vo su­dė­tin­ga ir dėl di­de­lio in­ves­ti­ci­jų po­rei­kio, ir dėl ži­nių apie šiuos vi­siš­kai nau­jus pro­duk­tus sto­kos. Ir tas stra­te­gi­nis ne­ži­no­mos ni­šos pa­si­rin­ki­mas pa­si­tei­si­no. „Ast­ra“ per 25 me­tus su­ge­bė­jo tap­ti sva­ria rin­kos žai­dė­ja, ge­ban­čia kon­ku­ruo­ti su dau­gy­be so­li­džių ga­min­to­jų tiek Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tiek ir už jos ri­bų.</p> <p>Ant­ra­sis eta­pas – di­de­lių in­ves­ti­ci­jų lai­ko­tar­pis – 2008 me­tai. Bu­vo pra­dė­tos 5,5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jos, ku­rios lei­do iš­plės­ti ga­my­bi­nius plo­tus, įdieg­ti ab­so­liu­čiai pa­žan­giau­sias ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no au­to­ma­ti­nio su­vi­ri­ni­mo ir au­to­ma­ti­nio po­li­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Tai bu­vo dar vie­nas di­de­lis žings­nis link di­des­nio klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mo. Toks spren­di­mas iš es­mės pa­kei­tė vie­no es­mi­nių ga­my­bi­nių pro­ce­sų – su­vi­ri­ni­mo – ko­ky­bę bei na­šu­mą ne pro­cen­tais, o kar­tais.</p> <p> 2008 me­tais smo­gus fi­nan­sų kri­zei, mi­nė­tos tech­no­lo­gi­jos įmo­nei su­tei­kė an­trą kvė­pa­vi­mą. „Ast­ra“ ėmė pro­jek­tuo­ti ir ga­min­ti naf­tos ga­vy­bos bei per­dir­bi­mo pra­mo­nės įran­gos ga­min­to­jams rei­ka­lin­gus tech­no­lo­giš­kai su­dė­tin­gus slė­gi­nius in­dus, skir­tus jū­ri­nėms naf­tos plat­for­moms. Klien­tų rei­ka­la­vi­mų bei po­rei­kių su­pra­ti­mas ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos lei­do aug­ti, tap­ti stip­res­niems ir be­ne ge­riau­siai ži­no­miems ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų ga­min­to­jams ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir Skan­di­na­vi­jo­je.</p> <h4>Re­kor­di­nis au­gi­mas</h4> <p>2018-ie­ji – tie­siog ge­riau­si me­tai „Ast­ros“ is­to­ri­jo­je. 250 dar­buo­to­jų tu­rin­ti įmo­nė pa­sie­kė 18,2 mln. eu­rų apy­var­tą – tai yra net 36 proc. au­gi­mas. 80 proc. „Ast­ros“ pro­duk­ci­jos bu­vo eks­por­tuo­ta į 20 už­sie­nio ša­lių. Įmo­nė pui­kiai su­pran­ta, kad kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant nau­jų tiks­lų. O įmo­nės kryp­tis šian­dien la­bai kon­kre­ti ir aiš­ki.</p> <p>Ben­dro­vės va­do­vai ne­abe­jo­ja, kad per­spek­ty­vų tei­kia tik kom­pe­ten­ci­jų plėt­ra ir nau­jų, no­va­to­riš­kų ga­mi­nių kū­ri­mas. „Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius, – aiš­ki­no ga­myk­los ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis. – Efek­ty­ves­ni ši­lu­mos mai­nai, itin grei­tas pro­duk­tų su­mai­šy­mas, nau­jų plie­nų bei ypa­tin­gų izo­lia­ci­nių me­džia­gų pri­tai­ky­mas – tai tik da­lis šian­dien įmo­nės spren­džia­mų už­duo­čių, ku­rios yra ak­tu­a­lios var­to­to­jui ir ku­ria jam di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.“</p> <p>Tai su­pras­da­ma „Ast­ra“ ypač daug in­ves­tuo­ja ir į nau­jų pro­duk­tų plėt­rą, ku­riai rei­kia ir ati­tin­ka­mų ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų. Kaip tik to­dėl šiuo me­tu bran­di­na­mas dar vie­nas, jau tre­čia­sis, įmo­nės trans­for­ma­ci­jos eta­pas, ku­rio tiks­las ar­ti­miau­siu me­tu at­lik­ti dar vie­ną 5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ją ir pra­plės­ti įmo­nės ga­my­bos plo­tus bei tech­no­lo­gi­nius pa­jė­gu­mus. Taip bū­tų pa­ten­kin­tas po­rei­kis pa­siū­ly­ti pla­tes­nę di­de­lių ga­ba­ri­tų ga­mi­nių ga­mą ir su­kur­ti dar di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.</p> <p>Įmo­nė­je daug in­ves­tuo­ja­ma į žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių efek­ty­vi­ni­mą. Vi­di­niai ir iš­ori­niai mo­ky­mai, skan­di­na­viš­kos ge­ro­sios pa­tir­ties tai­ky­mas, pro­ce­sų val­dy­mas ir žmo­giš­kų­jų san­ty­kių ge­ri­ni­mas yra es­mi­nis pri­ori­te­tas, ku­riam tel­kia­mas dė­me­sys tu­rė­jo dau­giau­sia įta­kos įmo­nės re­zul­ta­tams.</p> <p>„Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ben­dro­vės par­da­vi­mai au­go 63 proc. iš es­mės ne­di­di­nant dar­buo­to­jų skai­čiaus ir be­veik ne­kei­čiant ga­mi­nių kai­nų. Vi­sa tai lei­do pa­siek­ti efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas, nau­ji ino­va­ty­vūs ga­mi­niai ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos, taip pat in­ves­ta­vi­mas pa­nau­do­jant ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų lė­šas ne tik į „kie­tą“ pro­duk­tą ir įren­gi­nius, bet ir į dar­buo­to­jų mo­ky­mus, jų to­bu­lė­ji­mą, ga­my­bos pla­na­vi­mo ir val­dy­mo ERP sis­te­mas“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas V.Lie­sio­nis.</p> <p>Šian­dien AB ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“ ga­li pa­si­džiaug­ti ga­mi­nan­ti tal­pyk­las bei slė­gi­nius in­dus iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no che­mi­jos, mais­to, far­ma­ci­jos, naf­tos, lai­vų sta­ty­bos, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos pra­mo­nės ša­koms, o jos eks­por­to kryp­tys ne­ap­si­ri­bo­ja Eu­ro­pa. „Ast­ros“ var­du pa­žy­mė­tų ga­mi­nių ga­li­ma ap­tik­ti Šiau­rės, Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se, Af­ri­ko­je, Azi­jo­je ir net to­li­mo­jo­je Aust­ra­li­jo­je.</p> <h4>In­di­vi­du­a­lus po­žiū­ris</h4> <p>Se­ri­ji­nių ga­mi­nių „Ast­ra“ šian­dien ne­be­ga­mi­na. „Kiek­vie­nas klien­tas tu­ri in­di­vi­du­a­lią pro­ble­mą ir įmo­nės spe­cia­lis­tai jam siū­lo in­di­vi­du­a­lų spren­di­mą“, – ga­myk­los stra­te­gi­ją ko­men­ta­vo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Lie­sio­nis. Per­nai 15 in­ži­nie­rių su­pro­jek­ta­vo 270 skir­tin­gų ti­pų tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų, ku­rių per me­tus pa­ga­min­ta 450 vnt., tad vi­du­ti­nis se­ri­jiš­ku­mas yra vi­so la­bo 1,6.</p> <p>To­kio se­ri­jiš­ku­mo ga­my­bo­je tik at­ski­ruo­se ga­my­bi­nio pro­ce­so ele­men­tuo­se ga­li­ma pri­tai­ky­ti vi­suo­ti­nai ži­no­mą ir lai­ko pa­tik­rin­tą „To­y­o­tos“ ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją – dėl to „Ast­ra“ ku­ria sa­vą ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją.</p> <p>Įmo­nės šū­kis „Mes ži­nom ke­lią“ at­spin­di kryp­tin­gus „Ast­ros“ už­si­brėž­tus tiks­lus bei per dau­ge­lį me­tų vi­sų dar­buo­to­jų kar­tų su­kaup­tas ži­nias, ku­rias sėk­min­gai pa­nau­do­jant kas­die­nė­je veik­lo­je sie­kia­ma ben­dro re­zul­ta­to – bū­ti kon­ku­ren­cin­giems rin­ko­je, pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius bei lū­kes­čius spren­džiant jų tu­ri­mas pro­ble­mas ir iš­lai­kant aukš­čiau­sius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/ERA_9367.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/ERA_9367.jpg" width="2981" height="1988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20181023_171231.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20181023_171231.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20181023_171247.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20181023_171247.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/20190412_140600_resized.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/20190412_140600_resized.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/DSCF1369.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/DSCF1369.JPG" width="2048" height="1536" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/ERA_5144%20resized.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-575-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/ERA_5144%20resized.JPG" width="341" height="228" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=575&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fP6fB-pdHWtXd1elhxxhPCG4dIVZHyc9cuCWHDUdbVw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 May 2019 06:50:59 +0000 vyrredaktorius 575 at https://www.alytausnaujienos.lt Gelgaudiškio dvaras iškeliavo į alytiškių rankas https://www.alytausnaujienos.lt/gelgaudiskio-dvaras-iskeliavo-i-alytiskiu-rankas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Vasaris 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/19-13249" rel="bookmark"> Nr. <span> 19 (13249) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01_0.JPG?itok=enqETZ9A" width="344" height="287" alt="Gelgaudiškio dvaras" title="Gelgaudiškio dvaras" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šakių rajono savivaldybei nuomos sutartis leis lengviau atsipūsti – radusi nuomininkus dvarui, ji išvengs didelių finansinių nuostolių. Savivaldybė būtų turėjusi grąžinti daugiau nei 2 milijonus eurų Europos sąjungos paramos, išleistos rūmų restauracijai.</p> <p>Gelgaudiškio dvaro sodybos ansamblyje - rūmai, virtuvė, svirnas, oficina, tvartas, oranžerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir parkas. Europos sąjungos programos ir Šakių rajono savivaldybė finansavo rūmų, oficinos, kumetyno, oranžerijos, vandens bokšto restauraciją. Naujo gyvenimo tebelaukia raudonų plytų svirno pastatas ir dvaro rūsiai.</p> <p>Pagal sutartį Gelgaudiškio dvaras naujiesiems šeimininkams išnuomotas 50 metų. Sutarta, kad per trejus metus į dvarą bus investuota 300 tūkstančių eurų. Per pirmuosius metus – 180 tūkstančių eurų.</p> <p>„Šis dvaras tarsi tęsia mūsų veiklą, - sako istorinį dvarą išsinuomojęs Alytaus verslininkas Mindaugas Aldonis. – Turime naują dvarą Alytuje ir kuriame visiškai naują jo istoriją. Gelgaudiškio dvare istoriją turėsime saugoti ir ją tęsti. Tai rimtas ir svarbus iššūkis“.</p> <p>Dzūkijoje ir Lietuvoje itin mėgstamo „Tarzanijos“ pramogų parko savininkas teigia - tapti Gelgaudiškio dvaro operatoriumi jis apsisprendė tik gavęs šeimos patikinimą ir patvirtinimą, kad sulauksiąs pagalbos. „Parodžiau vaikams dvarą ir išgavau jų pažadą, kad baigę mokslus Vilniuje, sūnus ir dukra grįš dirbti mūsų šeimos versle“, - sako M.Aldonis.</p> <p>Pirmųjų metų planas – sutvarkyti pirmąjį rūmų aukštą ir įrengti dvaro laikmetį atitinkančią ekspoziciją. Taip pat šiais metais dvare atsiras kavinė, o per du metus – restoranas ir penkiasdešimties vietų viešbutis.</p> <p>„Tikrai žinome, kad turistus vilioja maisto kultūra, jie nori ne tik pamatyti istorinius pastatus, gražiai sutvarkytą aplinką, sužinoti apie dvarų kultūrą, bet ir skaniai pavalgyti, paragauti gėrybių, kuriomis anuomet garsėjo dvaras“, - įsitikinęs naujasis dvaro šeimininkas.  </p> <p>Gelgaudiškio dvaras iškilo apie  1842-1846 metus. Jį pastatė Prūsijos baronas Gustavas Henrikas Koidelis. Anuomet dvaras turėjo nuosavą vandentiekį, ledainę, sūrinę. Rūmus supo didžiulis, sudėtingos struktūros parkas, išlikęs iki šių dienų. 1922 metais dvaras išparduotas, jame įsteigta vaikų prieglauda. Prie Gelgaudiškio dvaro 1972 metais buvo filmuojamos kai kurios legendinio televizijos serialo „Tadas Blinda“ serijos. Centriniai dvaro rūmai restauruoti 2012 metais. Viename didžiausių Lietuvoje, 118 hektarų dvaro parke atkurtas 2,5 km ilgio pažintinis takas. Užs. Nr. 0042</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/DSC_8666_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/DSC_8666_0.jpg" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/DSC_8678.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/DSC_8678.jpg" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/Gelgaudiskio%20Dvaras_01.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_0002.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_0002.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-02/IMG_0122.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-415-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-02/IMG_0122.JPG" width="2362" height="1575" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-632"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550416616"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>suvalkietis</span> - Sek, 2019-17-02 - 17:16</p> </li> <a href="/comment/632#comment-632" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/632#comment-632" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Niekaip nesuprantu, kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Niekaip nesuprantu, kaip apsižioplino suvalkiečių verslininkai. Skaičiuokim: investavus reikalaujamus 300 000 eurų, kasmėnesinė nuoma per visus 50 metų sudarys viso labo 500 euriukų per mėnesį. Ir tai už atrestauruotus dvaro rūmus, už 117 ha teritoriją, nevertinant būsimos infliacijos per pusę amžiaus..<br /> Aišku, darbų laukia daugybė, rizika visuomet yra, bet startinės pozicijos - tikrai daug žadančios. Bet kuriuo atveju sveikinu Alytaus verslininkus ir kuo nuoširdžiausiai linkiu jiems sėkmės. Tas šampano negeria, kuris nerizikuoja!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=632" token="qMvIvIFjwiB8BQSzQvZrh9w0YMEaCyiop0IQim171pc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-624"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550246547"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Marytė</span> - Pen, 2019-15-02 - 18:02</p> </li> <a href="/comment/624#comment-624" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/624#comment-624" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai, linkiu sėkmės,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai, linkiu sėkmės, senai su šeima planavome ten pasidairyti, dabar vasarą būtinai užsuksime.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=624" token="2X4faxFrIYV7oKuUvuhlydovg_pXxxOBtFIL07OUc_w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=415&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GN_0vKABxJd29XGqf7gLarLTnHHQBI9o9I03PJj6B9o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 Feb 2019 15:39:36 +0000 redaktorius 415 at https://www.alytausnaujienos.lt Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „So­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės tu­rė­tų bū­ti nor­ma, o ne iš­im­tis” https://www.alytausnaujienos.lt/vla-dis-la-vas-gu-ne-vi-cius-so-cia-liai-sa-kin-gos-imo-nes-tu-re-tu-bu-ti-nor-ma-o-ne-im-tis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/11-13241" rel="bookmark"> Nr. <span> 11 (13241) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Gunevicius.JPG?itok=OPd3Pj-c" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ „Miško Motės“ nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Tai įmo­nę ve­da į prie­kį</h4> <p>Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se ben­dro­vė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ap­do­va­no­ta už so­cia­liai at­sa­kin­gą veik­lą, ku­ri nuo įmo­nės ne­at­sie­ja­ma dau­gy­bę me­tų. V.Gu­ne­vi­čius pa­brė­žė, kad vie­nas iš įmo­nės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ tiks­lų yra skleis­ti ge­rą pa­tir­tį ir siek­ti, kad so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė bū­tų kiek­vie­no ver­slo or­ga­ni­za­ci­nės kul­tū­ros da­lis.</p> <p>Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ką jam kaip va­do­vui reiš­kia šis ap­do­va­no­ji­mas, V.Gu­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pir­miau­sia tai jo įmo­nę ve­da į prie­kį.</p> <p>„Į prie­kį mus ve­da ar­ti­mas dar­bas su klien­tais ir jų po­rei­kių re­a­li­za­vi­mas nau­juo­se ga­mi­niuo­se, ap­tar­nau­jant ir dir­bant at­sa­kin­gai. Vi­sa tai, ką ir kaip da­ro­me, at­si­spin­di re­zul­ta­tuo­se. Be to, ma­no pa­ties gy­ve­ni­me dar­bas – svar­bi da­lis, ir to­kie pri­pa­ži­ni­mai pa­tvir­ti­na, kad ju­da­me tei­sin­ga kryp­ti­mi“, – kal­bė­jo va­do­vas. </p> <p>Ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne?</p> <p>V.Gu­ne­vi­čius pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi, ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne. Pa­gal jį, so­cia­li­nės įmo­nių at­sa­ko­my­bės es­mė yra, kai dar­buo­to­jų, ben­druo­me­nės ir ap­lin­kos la­bui vir­ši­ja­ma tai, ką įmo­nes įpa­rei­go­ja vyk­dy­ti tei­sės ak­tai.</p> <p>Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ nuo­lat sklei­džia sa­vo, kaip so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės, po­zi­ci­ją, nes va­do­vau­ja­si po­žiū­riu, jog so­cia­liai at­sa­kin­gi ver­slai yra mū­sų ša­lies at­ei­tis ir da­ro di­džiu­lę įta­ką vi­suo­me­nės rai­dai.</p> <p>„So­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė – įvai­rias­luoks­nis rei­ka­las. Mū­sų at­sa­ko­my­bė – ko­kius ga­mi­nius ir kaip ga­mi­na­me, už sau­gą dar­be, kad vi­si su­grįž­tu­me į šei­mas svei­ki, kad ben­dra­vi­mas ko­lek­ty­vo vi­du­je bū­tų ko­rek­tiš­kas ir pa­gar­bus, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas ei­ni, tei­sin­gas at­ly­gis už dar­bą, o dar ir svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mos, ben­dri pa­si­bu­vi­mai. Tai su­si­ję su vi­di­niais įmo­nės rei­ka­lais, ku­rie iš­si­lie­ja į šei­mas ir ben­druo­me­nę. Iš­ori­niai so­cia­li­niai pro­jek­tai, į ku­riuos mes įsi­trau­kia­me, yra pa­gal­ba ne­įga­liems vai­kams ir jau­ni­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mas su Aly­taus mies­to te­at­ru ir ki­to­mis svar­bio­mis ben­druo­me­nei or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Vi­sa tai ben­drai ir su­ku­ria mū­sų įmo­nės so­cia­li­nį vei­dą. Jau ne­kal­bu apie lai­ku su­mo­kė­tus mo­kes­čius vals­ty­bei“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Gu­ne­vi­čius.</p> <h4>Vie­no­da at­sa­ko­my­bė – ir ver­slui, ir val­džiai</h4> <p>Di­rek­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, ver­slas la­bai at­sa­kin­ga ir iš­šū­kių ku­pi­na veik­la. Svar­biau­sia – pa­gar­ba žmo­nėms, ku­rie ku­ria ir vys­to ver­slus, ne­svar­bu, ar esi sa­vi­nin­kas, ar sam­do­mas dar­buo­to­jas. „Kaip ir ką da­rai, koks esi va­do­vas, kaip el­gie­si su dar­buo­to­jais, ko­kia vi­du­je nuo­tai­ka – vi­sa tai ir at­ve­da į so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę. Tai lie­čia ir vals­ty­bi­nes įmo­nes, ir val­džios veik­lą, jos ko­ky­bę, kaip val­do­mos biu­dže­ti­nės lė­šos ir pro­jek­tai, koks dar­bų efek­ty­vu­mas. Šie du al­jan­sai – bet ko­kio dy­džio ver­slas ir val­džia – ku­ria so­cia­lu­mą vals­ty­bės ly­giu. Ir mes esa­me at­sa­kin­gi vie­no­dai“, – įsi­ti­ki­ni­mus dės­tė ver­sli­nin­kas. </p> <h4>Kas ska­ti­no bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gais?</h4> <p>Ver­slo sėk­mė, sklei­džia­ma fi­lo­so­fi­ja ir dau­gy­bė ki­tų as­pek­tų pri­klau­so nuo va­do­vo. O kas V.Gu­ne­vi­čių ska­ti­no siek­ti to­kios so­cia­liai at­sa­kin­gos ben­dro­vės po­zi­ci­jos?</p> <p>„Ma­no, kaip va­do­vo, su­pra­ti­mas au­go per sa­vęs to­bu­li­ni­mą. Esu ne toks, koks bu­vau ir ver­slo rei­ka­luo­se, ir už jo. No­ras ir ju­dė­ji­mas į prie­kį nuo­lat to­bu­li­nant tai, ką jau pa­da­rei, ir ve­da į pro­gre­są. Esu dė­kin­gas žmo­nėms, esan­tiems ša­lia ma­nęs – ko­lek­ty­vui, sa­vo šei­mai, žmo­nai Vio­le­tai, sa­vo tė­vams. Jų pa­lai­ky­mas ir, jei­gu rei­kia, pri­mi­ni­mai lei­do to­bu­lė­ti. Prie vi­so to stip­riai pri­si­dė­jo ir su­tik­ti žmo­nės, ku­riems lin­kiu stip­rios svei­ka­tos ir daug sėk­mės. Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ – šyp­so­jo­si „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ di­rek­to­rius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1377.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-371-LL0SdSrIlXo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1377.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-443"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548743943"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaimynas</span> - Ant, 2019-29-01 - 08:39</p> </li> <a href="/comment/443#comment-443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/443#comment-443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">puikus zmogus</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>puikus zmogus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=443" token="vV30x1yUlLO_jsOcuagqG8MqGv8od7__nEDAuCRU7KA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-400"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548514968"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Violeta P. </span> - Šeš, 2019-26-01 - 17:02</p> </li> <a href="/comment/400#comment-400" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/400#comment-400" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daug metų pažįstu šį žmogų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daug metų pažįstu šį žmogų. Tai rūpestingas tėvas, vadovas. Linkiu tolesnės kloties savo darbais pasiekė pripažinimo daugely sričių🇱🇹💪</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=400" token="C1IPd6wU-Zqono3smkZxF7kfgtlz9ukXprTHsO39DgM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-397"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1548503284"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Petras</span> - Šeš, 2019-26-01 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/397#comment-397" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/397#comment-397" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad tokiu vadovu butu ko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad tokiu vadovu butu ko daugiau!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=397" token="29UdG6fiRa_hUjOXfaSGi9wtZlTWVGXQ9ni4_yfbKxQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=371&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="F8Sdg_M7x5NbrLfjFwmM7IVi6M7f1m8eExKDm8NssDg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 25 Jan 2019 15:16:30 +0000 vyrredaktorius 371 at https://www.alytausnaujienos.lt