Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Try­lik­ta Alytaus ap­skri­ty­je įre­gist­ruo­ta „Ria­mo­na” šian­dien vie­nin­te­lė vyk­do veik­lą https://www.alytausnaujienos.lt/try-lik-ta-alytaus-ap-skri-ty-je-ire-gist-ruo-ta-ria-mo-na-sian-dien-vie-nin-te-le-vyk-do-veik-la <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13425" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13425) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/Riauba%20007.jpg?itok=obQtPlXY" width="344" height="287" alt="Petras Riauba" title="Buvęs „Ria­mo­nos“ įmonės ilgametis vadovas Petras Riauba." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pri­va­taus sek­to­riaus įmo­nės už­si­da­rė neat­si­skai­čiu­sios ir ne­aiš­ku, ka­da at­si­skai­tys</h2> <p>„Įmo­nės apy­var­ta su­ma­žė­jo apie 50 pro­cen­tų. Tą iš da­lies lė­mė mū­sų spe­ci­fi­ka, ji yra ki­to­kia ne­gu ki­tų mė­sos ga­mi­nių įmo­nių. Mes da­lį pro­duk­ci­jos iš­ve­ža­me į dar­že­lius, mo­kyk­las, sa­na­to­ri­jas, ka­vi­nes ir ki­tas įmo­nes. Ki­tą da­lį re­a­li­zuo­ja­me per par­duo­tu­ves. Prieš ka­ran­ti­ną jo­se jau­tė­si di­de­lis pa­ki­li­mas, mū­sų pro­duk­ci­ja bu­vo per­ka­ma. Bet žmo­nės ap­si­rū­pi­no ir ku­rį lai­ką bu­vo ra­mu. Da­bar pir­ki­mas nor­ma­li­za­vo­si“, – ra­miai dės­to „Ria­mo­nos“ ben­dra­tur­tis, bu­vęs il­ga­me­tis di­rek­to­rius, da­bar pa­ta­rė­jas Pet­ras Riau­ba.</p> <p>So­cia­liai at­sa­kin­ga Ve­re­bie­jų įmo­nė sten­gė­si šiuo ne­leng­vu me­tu iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus ir, ga­li­ma sa­ky­ti, tai pa­vy­ko. Šiuo me­tu „Ria­mo­no­je“ dir­ba per ke­tu­rias­de­šimt žmo­nių, vi­si jie iš ap­lin­ki­nių kai­mų, mies­te­lių, esan­čių link Aly­taus, Laz­di­jų, Ma­ri­jam­po­lės. Vi­si darbš­tūs, ver­ti­nan­tys ir sau­gan­tys sa­vo dar­bą. At­si­ra­do ir po­ra to­kių, ku­rie ne­no­rė­jo su­pras­ti ka­ran­ti­no są­ly­gų svar­bos, su jais te­ko at­si­svei­kin­ti ir pri­im­ti nau­jus.</p> <p>„Mes jau­čia­me at­sa­ko­my­bę, su­pran­ta­me, ko­kios ga­li bū­ti pa­sek­mės, jei mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nei tek­tų izo­liuo­tis, vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­mės už­tik­rin­ti sau­gų dar­bą. Mes, kaip tar­pi­nė gran­dis tarp au­gin­to­jų ir var­to­to­jų, tu­ri­me dirb­ti ypač sau­giai, kad nuos­to­lių ne­pa­tir­tų nei mums ža­lia­vą tie­kian­tys, nei mū­sų pro­duk­ci­ją var­to­jan­tys. Dė­vi­me ap­sau­gi­nes kau­kes ir pirš­ti­nes, nau­do­ja­me dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nes, sten­gia­mės dar­buo­to­jams ma­tuo­ti tem­pe­ra­tū­rą“, – sau­gu­mo prie­mo­nes var­di­ja P.Riau­ba.</p> <p>Da­bar dau­ge­lį įmo­nių var­gi­na ei­na­mų­jų pi­ni­gų srau­tų trik­džiai. Pa­sak P.Riau­bos bei ben­dro­vės di­rek­to­riaus Va­liaus Pac­ke­vi­čiaus, nė­ra per daug ge­rai ir „Ria­mo­no­je“. Dir­ban­tys už­sa­ko­vai di­de­lių pro­ble­mų ne­ke­lia, kas ki­ta su ka­ran­ti­no me­tu už­si­da­riu­sio­mis, veik­los ne­vyk­dan­čio­mis ka­vi­nė­mis, res­to­ra­nais.</p> <p>Ta­čiau abu va­do­vai vien­bal­siai iš­ski­ria Aly­taus ka­vi­nių sa­vi­nin­kus, tei­gia, kad blo­gai kal­bė­ti apie juos ne­ga­li, nes iš tie­sų jie sten­gia­si ieš­ko­ti iš­ei­čių. Gal kad tarp Aly­taus ra­jo­no ir mies­to ver­sli­nin­kų dar yra stip­ri ben­druo­me­niš­ka vie­ti­nių sam­pra­ta?</p> <p>Kas ki­ta – klien­tai iš Kau­no, Vil­niaus mies­tų pri­va­taus sek­to­riaus. Su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms už tie­kia­mą „Ria­mo­nos“ pro­duk­ci­ją bu­vo lei­džia­ma at­si­skai­ty­ti mė­ne­siais. Ne­ma­žai jų už­si­da­rė neat­si­skai­čiu­sios ir ne­aiš­ku, ka­da ir iš vi­so ar at­si­skai­tys.</p> <p>Bū­tų la­bai ne­są­ži­nin­ga, nes pro­duk­ci­ja su­var­to­ta, se­niai su­val­gy­ta, už ją už­si­da­riu­si įmo­nė ga­vo pa­ja­mų, bet neat­si­skai­to, tei­si­na­si, kad ka­ran­ti­nas. Ap­mau­du, kai ne­są­ži­nin­go ver­slo at­sto­vai nau­do­ja­si to­kio­mis pro­go­mis, skel­bia ty­či­nį ban­kro­tą ir ne­tru­kus ku­ria ki­tas įmo­nes.</p> <h2>Pa­re­mia vi­sus pra­šan­čiuo­sius ir tą da­ro jau la­bai se­niai</h2> <p>Mais­to ga­my­bos sri­ty­je ne vie­nos de­šim­ties me­tų pa­tir­tį tu­rin­čiam P.Riau­bai ir šiuo lai­ko­tar­piu iš­lik­ti ra­miam pa­de­da ben­dro­vės su­kaup­tas šioks toks pel­no re­zer­vas. Jis lei­džia gy­ven­ti, iki kol ben­dro­vę pa­sieks Vy­riau­sy­bės pa­ra­ma už pa­tir­tas pra­sto­vas. Vi­lia­ma­si, kad bus pa­deng­tas dėl ka­ran­ti­no ne­iš­dirb­tas dar­bo pa­mai­nos lai­kas.</p> <p>Kiek lai­ko „Ria­mo­nai“ pri­reiks at­si­gau­ti iki prieš­ka­ran­ti­ni­niu lai­ko­tar­piu tu­rė­tų ga­my­bos kie­kių? „Mes pa­si­ruo­šę, kad ir nuo ry­to­jaus. Tik jei vi­suo­me­ni­nis mai­ti­ni­mas ne­tu­rės apy­var­ti­nių lė­šų, bus ne­la­bai ge­rai. Kol neat­si­skai­tys su mu­mis, pro­duk­ci­jos tiek­ti ne­ga­lė­si­me. Kai ku­riais mo­men­tais ir stab­tel­si­me, kad bū­tų su­mo­ka­mos se­nos sko­los. Bai­mi­na­mės, kad ir pa­tys tu­ri­me mo­kė­ti, tad no­ri­me, kad bū­tų at­si­skai­ty­ta ir su mu­mis“, – apie at­ei­tį kal­ba P.Riau­ba.</p> <p>Jis ma­no, kad ir ta­da, kai ka­ran­ti­nas baig­sis, eko­no­mi­niai san­ty­kiai pa­kis ir pa­si­ti­kė­ji­mo ro­dik­liai pa­si­keis. Ati­dė­ji­mai ne­bus to­le­ruo­ja­mi.</p> <p>Per šim­tą įvai­rių mais­to ga­mi­nių šian­dien ga­mi­nan­ti „Ria­mo­na“ net ir sun­kio­mis ver­slui są­ly­go­mis ne­at­si­sa­ko lab­da­ros mi­si­jos. Kaip tei­gia po­nas Pet­ras, pa­re­mia vi­sus pra­šan­čiuo­sius, ir tą da­ro jau la­bai se­niai. „Mes ne­si­jau­čia­me iš­skir­ti­niai, ma­nau, kad tą da­ro di­du­ma įmo­nių. Juk mes vie­ti­niai“, – ben­druo­me­niš­ku­mo gai­da nu­skam­ba ir kon­teks­te apie lab­da­rą.</p> <p>P.Riau­ba dar pri­me­na svar­bų fak­tą: kai prieš 26-erius me­tus įre­gist­ra­vo mais­to ga­mi­nių įmo­nę „Ria­mo­na“, taip at­si­ti­ko, kad bu­vo try­lik­ta to­kios veik­los įmo­nė ap­skri­ty­je. Try­lik­tas nu­me­ris at­ne­šė sėk­mę, da­bar ši ben­dro­vė iš tų lai­kų vie­na li­ku­si.</p> <p>Įkū­rė­jas ir ben­dra­tur­tis ne­sle­pia, kad įmo­nė­je bū­ta ir va­gys­čių, ir gais­rų, bet vi­sa įveik­ta pa­kel­ta gal­va, be skan­da­lų ir rie­te­nų. P.Riau­ba pa­brė­žia, kad mais­to pra­mo­nė­je ste­buk­lų ne­bū­na, kaip ir leng­vų są­ly­gų. Mais­tas nė­ra il­ga­am­žė pre­kė, ji tu­ri ga­lio­ji­mo lai­ką, kad ne­pa­tir­tum nuos­to­lių, rei­kia ypač įžval­giems bū­ti ir daug skai­čiuo­ti.</p> <p>Sėk­mė pri­klau­so nuo vi­so ko­lek­ty­vo dar­bo. Pa­šne­ko­vui sma­gu, kad nuo pat įmo­nės veik­los pra­džios iki šian­dien „Ria­mo­no­je“ dar­buo­ja­si še­ši žmo­nės. Ne­ma­ža da­lis dar­buo­to­jų iš čia iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/RIAMONA%20cover2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1413-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/RIAMONA%20cover2.jpg" width="1800" height="927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/RIAMONA2143254_12.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1413-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/RIAMONA2143254_12.jpg" width="1800" height="927" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Riauba%20007_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1413-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Riauba%20007_0.jpg" width="2592" height="3888" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43179" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321846"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:44</p> </li> <a href="/comment/43179#comment-43179" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43179#comment-43179" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43179" token="4RGe8Mum-2aUp1tHp_QNmWpRw0WKh8ifATp5lNPutmU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35018" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592768769"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mr Abdullah Ibrahim</span> - Sek, 2020-06-21 - 22:46</p> </li> <a href="/comment/35018#comment-35018" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35018#comment-35018" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Are you in need of Urgent…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills You have come to the right place just contact us <a href="mailto:abdullahibrahimlender@gmail.com">abdullahibrahimlender@gmail.com</a><br /> whatspp Number +918929490461<br /> Mr Abdullah Ibrahim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35018" token="d6i8TuU_CnHANIB-FChwK2OjD_5EI2bCRXz-3S4UW2k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-29005" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590099946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sandra Heinz</span> - Pen, 2020-05-22 - 01:25</p> </li> <a href="/comment/29005#comment-29005" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/29005#comment-29005" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip jūs jaučiatės, kai tas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip jūs jaučiatės, kai tas, kurį planavote praleisti likusį gyvenimą, staiga pareikšdamas, kad nebeįdomi santuoka iš niekur, tokia situacija, kokia buvau, kai susidūriau su burtų taksistu, vadinamu dr. Ajayi, buvau aš suirzusi širdis maldavo mano vyrą keliems mėnesiams grįžti namo, visi mano pagrindai nebuvo atkartojami tol, kol nepamačiau vienos ponios liudijimo, kuris papasakojo, kaip burtų žinovė dr. Ajayi padėjo jai gerai apmokamą darbą ir sakė, kad jis yra pajėgus kitam. burtų rūšis, ji praranda savo „Viber“ numerį: +2347084887094 Aš paėmiau numerį ir prašau pranešti rašytojui. Rašytojas Ajajas išaiškino mano situaciją ir tai, kaip mano vyras netikėtai paliko namus, jis papasakojo, kodėl mano vyras paliko namus atlikęs burtą, jis paėmė jį tik septynis dienų grąžinti mano gyvenimui laimę, nes aš laimingai gyvenu su savo vyru ir laukiamės savo antrojo vaiko. Jei jums reikia rašybos rašytojo pagalbos iškilus bet kokiai gyvenimo problemai, apie kurią galite galvoti, susisiekite su rašybos ratuku jo „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=29005" token="4HXZcQ30NOCpDNwJhoGML0hA6-4Aszrs6s8eVbc9fEE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-26441" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589052298"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lucia Eden</span> - Šeš, 2020-05-09 - 22:24</p> </li> <a href="/comment/26441#comment-26441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/26441#comment-26441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">mielai dalinuosi savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>mielai dalinuosi savo liudijimais šiandien su pasauliu. Aš niekada neįsivaizduoju savęs tai darantis, bet esu kupinas džiaugsmo ir noriu, kad kiti turėtų savo pagalbą. Aš esu biuro sekretorė pagal profesiją, turiu du vaikus su vyru. Mano vyras paliko mane ir mūsų vaikus be jokio paaiškinimo. Jis tiesiog paliko namą, o aš girdėjau, kad jis mato kitą moterį. Išbandžiau visas įmanomas priemones, kad grąžintum jį namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir netgi apleido vaikus. Aš buvau nusivylęs ir nuniokotas, ieškojau pagalbos iš įvairių pusių, kol pamačiau pranešimą apie dr. Ajayi rašybos keitiklį. Kreipiausi į rašytoją, kuris man pasakė, ką daryti. Jis patikino mane, kad jis ištaria rašybą ir viskas bus gerai per tris dienas, tačiau buvau skeptiškas ir išsakiau keletą minčių, kol galiausiai vėl susisiekiau su juo, mes kartu ėjome į procesą ir nustebau, kad rašyba suveikė, o mano vyras grįžo namo ir atsiklaupė, kad maldautų atleidimo, bet pirmasis buvo jo netikėtas skambutis, nes mes nesikalbėjome apie 6 mėnesius. Dr. Ajayi yra iš tikrųjų jo žodžių žmogus, jei turite problemų dėl savo santykių ar bet kurio gyvenimo aspekto, susisiekite su rašytoju dr. Ajayi dėl ilgalaikio sprendimo.</p> <p>Paštas: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a><br /> „Viber“ arba „WhatsApp“ numeris: +2347084887094</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=26441" token="wTlqoR2FZarM3TxEsAb-cdTMyKpVKp08qMluYs_XcPA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25908" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588904225"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patricia Conor</span> - Pen, 2020-05-08 - 05:17</p> </li> <a href="/comment/25908#comment-25908" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25908#comment-25908" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esu labai laiminga, kad dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25908" token="u2-AIn-z6jK55NRlBjVQcm3lNHAN1Aah3wRQUjVJJNw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-23352" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588156813"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Angele</span> - Tre, 2020-04-29 - 13:40</p> </li> <a href="/comment/23352#comment-23352" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/23352#comment-23352" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sekmes Jums ponas PETRAI…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sekmes Jums ponas PETRAI,geros sveikatos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=23352" token="UJXUCjZIUibZggj6mstAefBzzGyGhpdsGHrr_uwq6ZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-23158" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588099607"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Indrė</span> - Ant, 2020-04-28 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/23158#comment-23158" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/23158#comment-23158" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Padorūs, neskandalingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Padorūs, neskandalingi vadovai, todėl jiems ir sekasi. Tikrai visuomet padeda, maloniai bendrauja. Šaunuoliai, daugiau tokių padorių žmonių tegul ima kurti verslus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=23158" token="evQn79sJKTrgWjyB_1owMexhCeUJ4o7o1Vo1GJASfPU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-23028" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588063850"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vytautas</span> - Ant, 2020-04-28 - 11:50</p> </li> <a href="/comment/23028#comment-23028" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/23028#comment-23028" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">dirbau Riamonoj.Demesingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>dirbau Riamonoj.Demesingi,geri vadovai.Sekmes jiems ir visam klektyvui.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=23028" token="qdgtQsOCjrUWm2dY3Zz8NMqny8bXr2nzb1pSwBDn58A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-23026" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588062548"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bernarda Lanauskienė</span> - Ant, 2020-04-28 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/23026#comment-23026" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/23026#comment-23026" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su Petru ir Engelina…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su Petru ir Engelina<br /> Riaubais esame kaimynai,tai dėmesingi, tvarkingi,pareigingi, darbštūs,nuoširdūs ir<br /> neišdidūs ,kaimynai.<br /> Linkime kuo geriausios sėkmės .<br /> Bernarda ir Algimantas Lanauskai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=23026" token="oIK_Awmn5rZEPU91_cEGYJZ2SFVdm5vOExuEcF_OM3o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1413&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="v_ZxEnGJBmus1X0jKhOIW4FCHd6CNIAKUp7NSlU2i6M"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Apr 2020 06:23:23 +0000 vyrredaktorius 1413 at https://www.alytausnaujienos.lt Kon­ser­vų ce­cho san­dė­liai tuš­tė­ja, pri­rei­kė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų https://www.alytausnaujienos.lt/kon-ser-vu-ce-cho-san-de-liai-tus-te-ja-pri-rei-ke-pa-pil-do-mu-dar-buo-ju <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13412" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13412) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/20200324_104112.jpg?itok=0N4RCjmu" width="344" height="287" alt="Rivona Alytuje" title="Sterilizuotojas Dainius Kareiva Alytaus konservų ceche dirba nuo pat jo atidarymo - jau 10 metų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa</h2> <p>„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­ri­nuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų tal­pos.</p> <p>Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.</p> <p>Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.</p> <p>Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei rei­ka­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems ne­pa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir ki­tų ša­lių.</p> <p>Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vo­kie­ti­ją ir An­gli­ją.</p> <p>Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nu­per­ka­ma dau­giau­sia, A.Gar­ga­sas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Bal­ti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai pra­de­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus kon­ser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.</p> <p>„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių pa­da­že, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lie­tu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gy­ven­to­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.</p> <h2>Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai</h2> <p>Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pa­mai­no­mis.</p> <p>Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.</p> <p>Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvir­ti­ni­mu, ke­ti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.</p> <p>Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“</p> <p>„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spau­dai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go ga­lio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dez­in­fek­ci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir hi­gie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.</p> <p>Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai ne­pri­stigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą. San­dė­liuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių pro­duk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, ti­ki­mės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad ne­nu­ken­tė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos var­to­to­jai.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/20200324_104112_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1327-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/20200324_104112_0.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/20200324_105235.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1327-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/20200324_105235.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43178" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321838"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:43</p> </li> <a href="/comment/43178#comment-43178" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43178#comment-43178" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43178" token="BMpWQ7jGwWNI6IBPE71MRM1TW-jxvZrGDuSX12wA1Bw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-17054" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1586433291"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Diana</span> - Ket, 2020-04-09 - 14:54</p> </li> <a href="/comment/17054#comment-17054" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/17054#comment-17054" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pazistama situacija, kai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pazistama situacija, kai zenkliai isaugus uzsakymams nesuvaldziau visu verslo procesu, o tada netycia atradau.. <a href="https://www.terraproject.lt/tiekimo-sprendimai">https://www.terraproject.lt/tiekimo-sprendimai</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=17054" token="6v2tkJ3myf1jM6oPzGzajjTc9JNTfkdKDzt1lNsxvUg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1327&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oafiYBuMJHZvEDNqXQZc2bdWsh2OwMH_6w4PKOv61sw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Mar 2020 07:54:47 +0000 vyrredaktorius 1327 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzū­ki­jos van­de­nų” įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius – vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-van-de-nu-isi-gy-tas-va-ku-u-mi-nis-eks-ka-va-rius-vie-nas-ga-lin-giau-siu-tarp-sa-lies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13408" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13408) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/Z-04.jpg?itok=03Eb9def" width="344" height="287" alt="Dzukijos vandenys" title="Vakuuminis eks­ka­va­to­rius api­bū­di­ntas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys, su­mon­tuo­tas ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tis dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais. Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Jau pa­nau­do­tas van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti</h2> <p>Į šį ket­vir­ta­die­nį „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“ su­reng­tą at­vi­rų du­rų die­ną bu­vo pa­kvies­ti ir pro­jek­to part­ne­riai – at­sto­vai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Gar­di­no mies­to vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to, Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nės „Grod­no­vo­do­ka­nal“, Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro, Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos, taip įran­gos tie­kė­jų Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“ at­sto­vai, ko­le­gos iš ki­tų ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių.</p> <p>Pro­jek­to „Vals­ty­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas ir bū­ti­nų­jų są­ly­gų su­kū­ri­mas spren­džiant ben­drus ap­lin­ko­sau­gos iš­šū­kius“, ku­ris pra­dė­tas vyk­dy­ti 2018-ųjų ru­de­nį, o bai­gia­mas šiais me­tais, ver­tė – be­veik 936 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­niai fon­dai fi­nan­suo­ja net 90 proc. jo ver­tės.</p> <p>450 tūkst. eu­rų šio pro­jek­to lė­šų skir­ta „Dzū­ki­jos van­de­nims“, maž­daug tiek pat – 426 tūkst. eu­rų Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­nei ir 60 tūkst. eu­rų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei.</p> <p>Ben­dro­vės di­rek­to­riaus Ju­ri­jaus Čer­via­kov­skio tei­gi­mu, vyk­dant šį pro­jek­tą per­nykš­tį lap­kri­tį įmo­nė įsi­gi­jo va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių, skir­tą ava­ri­joms tin­kluo­se lik­vi­duo­ti, nuo­te­kų ka­na­lams va­ly­ti, taip pat dau­ge­liui ki­tų po­rei­kių ten­kin­ti, ne tik su įmo­nės veik­la su­si­ju­sio­se sri­ty­se, bet ir kaip pa­gal­ba ki­toms mies­to ins­ti­tu­ci­joms.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius yra vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių. Pa­na­šaus ga­lin­gu­mo šią tech­ni­ką tu­ri Klai­pė­dos van­den­tie­ki­nin­kai.</p> <p>Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, no­rint ge­rai įsi­sa­vin­ti to­kią su­dė­tin­gą tech­ni­ką, rei­kia ne­ma­žai prak­ti­kos: „Be mo­ky­mų ir pra­ty­bų, eks­ka­va­to­rius re­a­liai jau bu­vo pa­nau­do­tas ko­vo pra­džio­je įvy­ku­siai van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti, taip pat ge­ria­mo­jo van­dens re­zer­vu­a­rų dug­no ar­dy­mo dar­bams.“</p> <p>Va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus pri­rei­kė ir šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je at­vi­rų du­rų die­no­je imi­tuo­ta­me gais­re „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­lo­je, kai už­si­de­gė au­to­mo­bi­lis ir į ap­lin­ką iš­si­ver­žė pa­vo­jin­gi ter­ša­lai.</p> <p>Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba imi­tuo­tą gais­rą už­ge­si­no ope­ra­ty­viai, o pa­da­ri­nius – ant grun­to li­ku­sias gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nes ir ter­ša­lus su­siur­bė ir iš­ve­žė va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius.</p> <h2>Api­bū­din­tas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys ant va­žiuok­lės</h2> <p>To­kį pat vo­kie­čių įmo­nės „RSP – GmbH“ va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių kaip „Dzū­ki­jos van­de­nys“, vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą ir iš tos pa­čios Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“, įsi­gi­jo ir Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nė „Grod­no­vo­do­ka­nal“.</p> <p>At­vi­rų du­rų die­no­je da­ly­va­vu­si „Hi­do­ra“ vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė Jur­ga Plet­te šį eks­ka­va­to­rių api­bū­di­no kaip di­džiu­lį dul­kių siur­blį, su­mon­tuo­tą ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tį dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais: „Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Taip pat jis iš­ke­lia že­mes iš po­že­mi­nių vamz­dy­nų.“</p> <p>Nau­do­jant kom­bi­nuo­tus ven­ti­lia­to­rius va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius ga­li siurb­ti iki 50 met­rų ver­ti­ka­liai ir iki 200 met­rų ho­ri­zon­ta­liai.</p> <p>Kaip aiš­ki­no J.Plette, va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus kom­bi­nuo­tų ven­ti­lia­to­rių siur­bi­mo prin­ci­pas už­tik­ri­na ge­riau­sią gra­vi­ta­ci­nį nu­so­di­ni­mą, ma­žiau­sią fil­trų ap­kro­vą ir tuo pa­čiu me­tu to­ly­gų siur­bi­mo ga­lin­gu­mą: „Oro sro­vė per siur­bi­mo žar­ną įtrau­kia bet ku­rią me­džia­gą, ku­rios kie­tų­jų da­le­lių sker­smuo ne­vir­ši­ja 250 mi­li­met­rų. Su­rin­ki­mo re­zer­vu­a­re, nu­trau­kus oro sro­vę ir su­ki­mą­si, vi­sos stam­bios da­lys nu­sė­da. Oras, ei­nan­tis pro nu­so­di­ni­mo ka­me­rą, to­liau va­lo­mas ir džio­vi­na­mas. Oro fil­trai ab­sor­buo­ja li­ku­sias dul­kes ir iš­va­ly­tas oras pro gar­so slo­pin­tu­vą iš­stu­mia­mas į aplinką.“</p> <p>Spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, to­kie eks­ka­va­to­riai pui­kiai tin­ka ša­lin­ti už­griu­vu­siam grun­tui įvai­rio­se duo­bė­se, nuo­šliau­žoms tvar­ky­ti, pel­kė­toms vie­toms sau­sin­ti, po­že­mi­nėms ko­mu­ni­ka­ci­joms at­kas­ti, taip pat po­že­mi­nėms in­fra­struk­tū­ros li­ni­joms at­kas­ti, iš­siur­biant grun­tą ne­pa­žei­džiant lai­dų bei vamz­džių.</p> <p>Va­ku­u­mi­niai eks­ka­va­to­riai taip pat nau­do­ja­mi lik­vi­duo­jant ava­ri­jas, kai į gam­tą iš­si­lie­ja kenks­min­gos me­džia­gos. Įvy­kus ava­ri­jai van­den­tie­kio ar nuo­te­kų tin­kluo­se, juo ga­li­ma at­si­kas­ti tin­klus ne­pa­žei­džiant ki­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, jis bus nau­do­ja­mas van­den­tie­kio, nuo­te­kų, lie­taus šu­li­nių va­ly­mui, įvai­rių bi­rių me­džia­gų per­ve­ži­mui ir pa­kė­li­mui.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vai sa­ko, kad ki­tas la­bai svar­bus šio eks­ka­va­to­riaus pa­nau­do­ji­mas yra su­si­jęs su gam­tos sau­go­ji­mu nuo už­ter­ši­mo, – ko­ky­biš­kas ir ope­ra­ty­vus iš­si­lie­ju­sio dum­blo su­rin­ki­mas.</p> <h2>Pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se – gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos</h2> <p>Įgy­ven­di­nant mi­nė­tą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se pa­sta­ty­tos gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos per­spė­ti gy­ven­to­jus apie at­si­ti­ku­sias ne­lai­mes.</p> <p>Iki šiol to­kių sis­te­mų Aly­tu­je bu­vo 10. Vyk­dant pro­jek­tą jos dar įreng­tos Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­šy­nė­lis“, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre bei Aly­taus po­li­kli­ni­kai pri­klau­san­čių šei­mos gy­dy­to­jų pa­sta­te Le­li­jų gat­vė­je.</p> <p>Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 845 gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos apie ne­lai­mes.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nys“ su Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­ne „Grod­no­vo­do­ka­nal“ vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus ben­dra­dar­biau­ja jau de­šimt me­tų.</p> <p>Prieš sep­ty­ne­rius me­tus vyk­dant ben­drą pro­jek­tą „Dzū­ki­jos van­de­nys“ įsi­gi­jo vamz­dy­nų va­ly­mo ir vamz­dy­nų te­le­vi­zi­nės diag­nos­ti­kos tech­ni­ką.</p> <p>Ben­dro­vės Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vo T.Va­lat­kos tvir­ti­ni­mu, dėl įsi­gy­tos tech­ni­kos ga­li­my­bių trum­pė­ja ava­ri­jų pa­ša­li­ni­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­kluo­se lai­kas bei mažėja tam rei­ka­lin­gos iš­lai­dos.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_3982%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_3982%201.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4013.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4077.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4077.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4120.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4120.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4128.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4128.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Z-003.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Z-003.jpg" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Z-04_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Z-04_0.jpg" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43177" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321830"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:43</p> </li> <a href="/comment/43177#comment-43177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43177#comment-43177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43177" token="0pDpeufzVJaZ-Uw2CSaNUE-aOi6SLLeWrbpZ2rKWqcQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9870" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584460809"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>garbingai</span> - Ant, 2020-03-17 - 18:00</p> </li> <a href="/comment/9870#comment-9870" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9870#comment-9870" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lyginama pagal konkrečius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lyginama pagal konkrečius rodiklius. Kadangi esu šalininkas šiuolaikinių valdymo metodų, kaip dirbant per es paramos ir kitus fondus savivaldybės to dėka ženkliai mažina paskolas ir pasiekia gyventojų daugėjimą, malonu. Kad nors ši įmonė per Alytaus miesto valdymo sistemą sugebėjo iš fondų įsigyt reikiamą techniką. Įrodė, kad ir Alytuj yra sugebančių ir šiam eoizode parodė pavyzdį. Kaip reikia dirbt tarybai. Kuri po paskutinio tarybos posėdžio pagal atskaitingumą gyventojams nesugeba išsamiau paaiškint. Ar skolijos 1 milijoną, ar 1,7 milijono? O kodėl ne iš fondų reikalauja dirbt. Vėl kodėl nepaaiškia dėl šilumos tinklų biokatilinės procesų. Vėl dzūkijos vandenys vadovas, su jo pliusais minusais, Afganistane tarnavęs. Garbės kodekse skirias nuo dalies tarybos narių, kurie komentaruose...Kaip ir aš susidūriau, kaip paprašai atskirų tarybos narių paaiškint atvirai prie kitų įtartinas situacijas, vaizdeliai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9870" token="_eipKTAmqyfQ-c915eIyHyfaumX2edZChAVoG7E6ZbM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584449970"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gėda</span> - Ant, 2020-03-17 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/9851#comment-9851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9851#comment-9851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai paklausai Červiakovskio,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai paklausai Červiakovskio, tai nesuvoki kas tokį ... įkišo į šį postą. Jo ataskaitos tarybos posėdyje, tai kaip dvejetukininko lemenimas. Ar nėra Alytuje specialistų, kad kareivis įdarbintas ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9851" token="PAbQIPv_gNmgemH0XDk2pxFQlH_f15Cm8FnP4JIzo90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584441788"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pagirtina</span> - Ant, 2020-03-17 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/9848#comment-9848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9848#comment-9848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad pasinaudodami fondais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad pasinaudodami fondais sugebėjo įsigyt reikalingą techniką. Ir tuo nušluostė nosį tarybai, kur projektus vykdo praskolinėjant biudžetą ir nemastant apie ateitį. Kur pasiteisina įmonės vadovas ir valdyboj po nepriklausomais iš svetur. Apart šilumos tinklų apart mandrumų rimčiau nesimato</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9848" token="zLeFHjyB4dGZDAmTugsqOyHAEaZ2nGoSxEydGoWiHjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1291&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CxeSA-9LDRlmz4DRNG37FjY7JgH3-oNU5hlNAAUyyMk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Mar 2020 12:48:56 +0000 vyrredaktorius 1291 at https://www.alytausnaujienos.lt Žiedinė ekonomika atveria naujas galimybes gyventojams ir verslui https://www.alytausnaujienos.lt/ziedine-ekonomika-atveria-naujas-galimybes-gyventojams-ir-verslui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/19-13395" rel="bookmark"> Nr. <span> 19 (13395) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/karta_1.jpg?itok=rGjOw_EX" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Europos Komisija dar 2018 metais parengė žiedinės ekonomikos planą ir priėmė keturias direktyvas, reikalaujančias, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę atliekų susidarymo prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne deginimui ir šalinimui sąvartynuose. Tačiau žiedinė ekonomika tuo neapsiriboja ir vis daugiau dėmesio skiriama atsinaujinančiai energetikai, e-mobilumui, naujų verslo modelių kūrimui ir švietimui.</p> <p>„Siekiame padėti savivaldybėms efektyviau kurti žiedinę ekonomiką atliekų, įskaitant naudotą tekstilę, elektrinio transporto naudojimo ir jo infrastruktūros bei atsinaujinančios energetikos srityse. Kartu su verslo pagalba ir vietos bendruomenėmis norime iš esmės pakeisti esamą situaciją. Pradžioje prie mūsų projekto prisijungia 14 Lietuvos savivaldybių, palaipsniui jo dalyvėmis taps ir kitos šalies savivaldybės“, – sako aplinkosauginį projektą „Man rūpi rytojus“ vykdančio Aplinkos apsaugos instituto direktorius Alfredas Skinulis.</p> <p>Šiuo metu instituto projekte dalyvauja Kaišiadorių, Lazdijų, Birštono, Alytaus, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Panevėžio, Kretingos raj., Plungės, Tauragės, Rietavo, Visagino ir Švenčionių savivaldybės. Projektui talkina Kauno technologijų universiteto (KTU), Vilniaus universiteto, Vilniaus dizaino kolegijos, Ekologinio dizaino asociacija EKODA, VŠĮ „Tekstilės tvarkymas“ ekspertai ir specialistai bei atliekas tvarkanti bendrovė „Atliekų tvarkymo centras“.</p> <p>„Europos Sąjungos ekonomika yra itin priklausoma nuo kasmet didėjančio gamtos išteklių naudojimo. Todėl racionalus gamtos išteklių naudojimas yra vienas iš svarbiausių aplinkosaugos klausimų. Įgyvendinant žiedinę ekonomiką atliekos turi virsti ištekliais, o tam būtina ir tinkama infrastruktūra. Kartu su partneriais ieškosime konkrečių priemonių, kaip pagerinti ar sukurti efektyvų elektronikos, baterijų, autoservisų, tekstilės ir kitų atliekų surinkimo bei tvarkymo modelį konkrečioje savivaldybėje. Joje galėtų atsirasti ir „zonos be atliekų bei iš atliekų sukurti gaminiai ir kiti įvairūs sprendimai“, – teigia A. Skinulis.</p> <p>Visus metus savivaldybėse vykstančio aplinkosauginio projekto metu taip pat bus ieškoma būdų, kaip paskatinti naudojimąsi elektriniu transportu bei sukurti jam tinkamą infrastruktūrą. Kartu su elektromobilių ir įkrovimo stotelių gamintojais bus organizuojami savivaldybėse renginiai, kurių metu bus pristatytos naudojimosi elektriniu transportu galimybės. Projekto partneriai taip pat pateiks geriausius sprendimus kiekvienos savivaldybės bendruomenei ar verslo atstovams, kaip panaudoti galingiausią atsinaujinančios energijos šaltinį – saulės energiją.</p> <h2>Kurs „eko miesto“ modelį</h2> <p>Siūlymus ir sprendimo būdus, kaip konkrečiai aplinkosauginiame projekte dalyvaujančiai savivaldybei įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, atspindės „eko miesto“ modelis (žemėlapis). Jo vizualizaciją kurs Vilniaus universiteto ir Vilniaus dizaino kolegijos studentai.</p> <p>„Dalyvavimas tokiuose projektuose suteikia universiteto ekspertams galimybę dalintis turimomis žiniomis ir prisidėti formuojant aplinkai bei šalies gyventojams aktualius sprendimus, atitinkančius žiedinės ekonomikos principus“, – sako KTU darnios plėtros koordinatorė Giedrė Žakelė.</p> <p>Vilniaus dizaino kolegijos Interjero dizaino katedros vedėja Ieva Žukauskaitė teigia, kad kolegija jau ne vienerius metus diegia ugdymo procese tvaraus dizaino taikymo metodus ir juos pritaiko realiame gyvenime.</p> <p>„Kūrybinės praktikos paskaitose studentai kuria realius daiktus iš antrinių, perdirbtų medžiagų. Iš projekto „Man rūpi rytojus“ tikimės realių rezultatų – pamatyti sprendinius mūsų visų aplinkoje“, –  sako I. Žukauskaitė.</p> <p>Projekto „Man rūpi rytojus“ dalyviai į kūrybines dirbtuves renkasi vasario 13 d. – kovo 5 dienomis. Pirmosios dirbtuvės Alytaus, Birštono ir Lazdijų savivaldybėms startuoja vasario 13-ąją Alytuje.</p> <p>Aplinkosauginis projektas yra tęstinis, todėl pasibaigus kūrybinių dirbtuvių ciklui savivaldybėse bus organizuojami atviri visuomenei renginiai, kuriais bus siekiama didinti aplinkosauginį švietimą ir skatinama aktyviai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.</p> <p>Daugiau informacijos apie projektą – <a href="http://www.manrupirytojus.lt">www.manrupirytojus.lt</a>, <a href="http://www.elvl.lt">www.elvl.lt</a> ir <a href="http://www.atliekos.lt">www.atliekos.lt</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Virginija Žygienė</strong></p> <p>Viešųjų ryšių ekspertė</p> <p>Aplinkos apsaugos institutas</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/karta_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/karta_0.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/padang%C5%B3%20atliekos.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/padang%C5%B3%20atliekos.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/ziedine-ekonomika.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/ziedine-ekonomika.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43176" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321805"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:43</p> </li> <a href="/comment/43176#comment-43176" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43176#comment-43176" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43176" token="xuwoSffFqR7G6dnn0Zt7YSkTGCdNYKUPsse1TbhIzjg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6212" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581500414"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Tre, 2020-02-12 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/6212#comment-6212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6212#comment-6212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reipo ar kadencija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reipo ar kadencija nesibaigus? Kur nuo anos kadencijos garsiai kalbėtos alytiškiams palankesnės atliekų tvarkymo tvarkos? Per ilgai tylu. Kas ten per tarybą smarkiai reiškės švietimo sistemos ir atliekų tvarkymo klausimuose ir rezultato ir šioje kadencijoje nesimato.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6212" token="UYARkpqtJUaL_5gbnGs-KMiJDTXanpaUJc9Pypbc9Lk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6211" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581500220"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kaip </span> - Tre, 2020-02-12 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/6211#comment-6211" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6211#comment-6211" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matos, nesimato didmiesčių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matos, nesimato didmiesčių savivaldybių. Kur per paskutinius metus vykdo rimtas regionų vystymo strategijas. Ko dėka daugėja gyventojų ir neturi laiko kaimo lygio imitacijom užsiminėt. Nes kiekvienas didmiestis šiuos klausimus savo kompetencijose išsisprendžia. Net Marijampolė su tokio lygio ..patys sprendžias. Alytuj tinka ...kas nuo didmiesčių atlieka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6211" token="Qz7KdXVfo4b6SasdLMVr3Cm6Wr5NfJ7Qf8cltThz7M8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6209" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581499964"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Tre, 2020-02-12 - 11:32</p> </li> <a href="/comment/6209#comment-6209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6209#comment-6209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai dabar Reipas ne tik už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai dabar Reipas ne tik už šiūkšlių pervežimą iš Lazdijų ,Varėnos ir Druskininkų į Alytų alytiškius privers mokėti, bet ir už pačias šiūkšles?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6209" token="ErBECtrpI04wTInG6vXGTrlb_i6JX3aZTGsL6vWqZbA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1226&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LN9NzvLjEKl2-cb93sM67nCf_splK8W4kCxk8L0yK0E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 12 Feb 2020 09:12:56 +0000 vyrredaktorius 1226 at https://www.alytausnaujienos.lt Sau­lius Bi­ti­nas pa­lie­ka „So­fa Brands” https://www.alytausnaujienos.lt/sau-lius-bi-ti-nas-pa-lie-ka-so-fa-brands <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13391" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13391) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/A-03%20Bitinas.jpg?itok=PZytv8dA" width="344" height="287" alt="Saulius Bitinas" title="Nuo ateinančio pirmadienio Saulius Bitinas pradeda va­dovauti ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė S.Bi­ti­nas, jį va­do­vau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­duk­tus ga­mi­nan­čiai Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“ pa­kvie­tė jos va­do­vai.</p> <p>Aly­tu­je įsi­kū­ru­siai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vei „So­fa Brands“, ga­mi­nan­čiai kom­po­nen­tus minkš­­tie­siems bal­dams, jis va­do­va­vo dau­giau kaip dve­jus me­tus.</p> <p>Maž­daug prieš tris mė­nesius S.Bi­ti­nas iš Alytaus per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Kauną.</p> <p>Jis bu­vo iš­rink­tas šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau man­da­to at­si­sa­kė per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je dėl šeiminių ap­lin­ky­bių.</p> <p>Jį mies­to ta­ry­bo­je pa­kei­tė ki­tas mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tas – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.</p> <p>S.Bi­ti­nas, kaip Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas, ta­čiau ne­san­tis šios par­ti­jos na­rys, per­nykš­tį pa­va­sa­rį da­ly­va­vo ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko penk­to­je vie­to­je.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43175" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321804"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:43</p> </li> <a href="/comment/43175#comment-43175" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43175#comment-43175" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43175" token="vvDSyBXNsHpAPeveG7Cd_meZQDgDRY7DmzRigQrwxlw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36532" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593418168"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Larry Fox</span> - Pir, 2020-06-29 - 11:09</p> </li> <a href="/comment/36532#comment-36532" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36532#comment-36532" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki atvykę į 24 valandų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.</p> <p>Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...</p> <p>Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.</p> <p>Svetainė: 24hourservce.com<br /> Kontaktinis el. Paštas: <a href="mailto:larryfox2017@hotmail.com">larryfox2017@hotmail.com</a><br /> „WhatsApp“: +447451283532</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36532" token="U9XBPuvK6NL-QWHRR5A-xrfdn8OMGJoq9Tp4pQx366g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35019" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592768799"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mr Abdullah Ibrahim</span> - Sek, 2020-06-21 - 22:46</p> </li> <a href="/comment/35019#comment-35019" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35019#comment-35019" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Are you in need of Urgent…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills You have come to the right place just contact us <a href="mailto:abdullahibrahimlender@gmail.com">abdullahibrahimlender@gmail.com</a><br /> whatspp Number +918929490461<br /> Mr Abdullah Ibrahim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35019" token="OYHPR5nbHQSC_usNZq5tgD75WTbuAZAR9kx_B9c5aOA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8550" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582829513"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Arturas</span> - Ket, 2020-02-27 - 20:51</p> </li> <a href="/comment/8550#comment-8550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8550#comment-8550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip vadovas neivykde nei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip vadovas neivykde nei vieno savo pazado</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8550" token="udqXtTIGs9KxXq4LKRp7InRPjaV2T-v3YQbqXu2KT7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580627191"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sauliui </span> - Sek, 2020-02-02 - 09:06</p> </li> <a href="/comment/4430#comment-4430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4430#comment-4430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmės. Visgi Kaunas yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmės. Visgi Kaunas yra tavo miestas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4430" token="rWh8haNAZdp6OP_7sgPuZftnXgGmNvBohqQbJxDuCUs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4296" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580560992"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aušrinė</span> - Šeš, 2020-02-01 - 14:43</p> </li> <a href="/comment/4296#comment-4296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4296#comment-4296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vienas &quot;darbuotojas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vienas "darbuotojas "kuris "sukurs" darbo vietas o kiek apvoks kiek o kiek viso to atkatų padarė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4296" token="x7rl8N-8XNiKYy7ZHsoCd-YWeQci_LYMmUxyg6Tf9-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4240" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580533475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - Šeš, 2020-02-01 - 07:04</p> </li> <a href="/comment/4240#comment-4240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4240#comment-4240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, kakta didelė yra vietos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, kakta didelė yra vietos.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4240" token="aPLobnHqm952zN8oZMkvdZ4491kjUtoSk87Wg7uoK40"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4183" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580506198"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taigi</span> - Pen, 2020-01-31 - 23:29</p> </li> <a href="/comment/4183#comment-4183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4183#comment-4183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi jis amžinai samdomas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi jis amžinai samdomas. O kaip skiedė per mero rinkimus, šlykštu net žiūrėt į jo nuotrauką</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4183" token="Orsr3AF_4p2AJGWywltXRmcfTDrdSok-Yi0k490iXCU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4127" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580486042"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>parsidav4lis</span> - Pen, 2020-01-31 - 17:54</p> </li> <a href="/comment/4127#comment-4127" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4127#comment-4127" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ant kaktos parasyta</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ant kaktos parasyta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4127" token="RxSBNNP56Qq-p020ePt3i87YSDr6IqzBUO6KUy8M3Ds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1203&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1NxR5y6aERZC1tZFKB2--ZLf5WuAUhKwsnFSJfM9d44"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 14:11:03 +0000 vyrredaktorius 1203 at https://www.alytausnaujienos.lt „Maxima“ sako „Ačiū“ alytiškiams: dėkoja krašto gamintojams ir vaišina tortais https://www.alytausnaujienos.lt/maxima-sako-aciu-alytiskiams-dekoja-krasto-gamintojams-ir-vaisina-tortais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/1313389" rel="bookmark"> Nr. <span> 13(13389) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Nuotrauka-0072.jpg?itok=QccYMs59" width="344" height="287" alt="Maxima" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Praėjusiais metais startavęs „Ačiū“ turas po Lietuvą suteikė galimybę padėkoti mūsų šalies gamintojams, susitikti su Lietuvos miestų ir miestelių gyventojais, darbuotojais. Šiais metais  pradedame „Ačiū“ turą nuo Alytaus ir sakome „ačiū“ gausiam būriui vietos gamintojų, kurie „Maximai“ tiekia lietuvišką produkciją. Šiandien Alytuje veikia net penkios „Maxima“ parduotuvės, o pirmoji buvo atidaryta prieš 23 metus. Per tą laiką užaugome ir sustiprėjome kaip bendruomenė, galinti didžiuotis, kad turime tokius vietinius gamintojus, kurių produkciją renkasi pirkėjai iš visos Lietuvos“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ vadovė Kristina Meidė.</p> <p>„Ačiū“ turo šventė prasidėjo Alytaus miesto teatro galerijoje, kur K. Meidė kartu su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu ir Alytaus rajono metu Algirdu Vrubliausku įteikė padėkas krašto gamintojams ir tiekėjams. Tai – „MV Group Production“ Alitos gamykla, buitinės chemijos gamintojas „Koslita“, šaldytų maisto produktų gamintojas „Vėtrija“, Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis, ekologiškus obuolius auginantys „Luksnėnų sodai“ bei L. Večerkauskienės individuali įmonė.</p> <p>Vėliau, 12 valandą, „Maxima XX“ parduotuvėje adresu Santaikos g. 34G alytiškių laukė 300 kilogramų šventinių „Ačiū“ tortų, kuriuos iškepė „Maximos“ meistrai, ir prasidėjo specialiai Alytui parinktų prekių po 1 eurą prekyba.</p> <h3>Padėka Alytaus krašto gamintojams</h3> <p>„Esame nedidelis Lietuvos regionas, tačiau labai turtingas gamintojų ir talentų. Galime didžiuotis turėdami tokį gausų būrį bendrovių, kurios veikia vien Alytaus mieste, o mūsų produkciją renkasi žmonės iš visos Lietuvos. Partnerystė su „Maxima“ mūsų verslui yra labai svarbi ir džiugu matyti, kad turime ne tik didelių, bet ir smulkesnių gamintojų ir tiekėjų, kurie savo produkcija aprūpina didžiausio Lietuvos prekybos tinklo pirkėjus. Lietuviškų verslų bendradarbiavimas padeda augti kraštui ir Dzūkijos žmonių gerovei“, – pažymėjo Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis.</p> <p>Taip pat padėkos buvo įteiktos ir Alytaus rajone veikiantiems ūkiams, kurių užauginta lietuviška produkcija kasdien keliauja į „Maxima“ parduotuvių lentynas. </p> <p>„Mūsų kraštas turi tikrai daug vietos gamintojų ir augintojų, kurių produkciją vertina ir renkasi pirkėjai visoje Lietuvoje. Verslas Alytaus regione veiklus ir darbštus, todėl džiaugiamės padėka mūsų verslui ir kartu su „Maxima“ dėkojame savo krašto gamintojams už jų darbą“, – sakė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas.</p> <h3>Nuo dangtelių stiklainiams iki gėlių       </h3> <p>Alytaus regione įsikūrę gamintojai tiekia įvairią produkciją „Maximai“, o kai kurie gaminiai yra pripažinti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje.</p> <p>Vienas didžiausių tiekėjų yra „MV Group Production“ Alitos gamykla. Patys alytiškiai pirmenybę teikia būtent vietiniam gamintojui. Putojančių vynų kategorijoje čia į populiariausiųjų penketuką patenka net 3 „Alitos“ putojantys vynai.</p> <p>„Koslita“ yra viena didžiausių buitinės chemijos gamintojų Lietuvoje savo veiklą vykdanti nuo 1991 metų. Įmonės gaminamą buitinę chemiją vertina pirkėjai visoje Lietuvoje, o skalbiamasis muilas „Ūla“ yra trečia pagal populiarumą skalbiamoji priemonė Alytaus mieste.</p> <p>Alytuje veikianti įmonė „Vėtrija“ tiekia šaldytas sodo bei miško uogas, daržoves, egzotinius vaisius ir grybus. Įmonės produkcija patenka į populiariausių prekių penketuką šaldytos produkcijos kategorijoje.</p> <p>Alytiškiai „Maximos“ pirkėjus taip pat aprūpina ir vaisiais – tai „Luksnėnų sodai“, kuriuose auginami ekologiški obuoliai.</p> <p>Ūkininkas Algimantas Žemaitis gėlėmis ir kitais augalais aprūpina ne tik Alytų, bet ir visą Lietuvą. Punios kaime įsikūrusiame gėlininkystės ūkyje užaugintos tulpės yra vienos perkamiausių skintų gėlių „Maximos“ parduotuvių“ tinkle visoje Lietuvoje.</p> <p>Laimos Večerkauskienės individuali įmonė tiekia konservavimui skirtus indus ir įrankius. Plastikinis dangtelis, skirtas konservavimui, yra viena iš trijų populiariausių prekių šioje kategorijoje.</p> <h3>Specialiai Alytui skirta akcija</h3> <p>Nuo penktadienio vidurdienio bus galima įsigyti išskirtinių tik „Ačiū“ turui Alytuje skirtų prekių už 1 eurą. Akcija tęsis iki sekmadienio, vasario 2 dienos, parduotuvės darbo laiko pabaigos, arba iki tol, kol bus akcinių prekių. Stengiamasi, kad jų ištisą savaitgalį užtektų visiems norintiems, todėl kiekvienas pirkėjas, turintis „Ačiū“ kortelę, galės nusipirkti tik tam tikrą kiekį prekių.</p> <p>Alytui skirtų prekių sąraše bus avokadai „Ready to eat“ (2 vnt. pakuotė) už 1 eurą, kilogramas šviežio ančiuko (fasuoto) už 1 eurą, 2 vienetai automobilių žieminio stiklų ploviklio „Merkys“ (4 l) už 1 eurą, litras aliejaus „Natura“ už 1 eurą ir juodoji arbata „Lipton“ (50 pak.) už 1 eurą.</p> <p>Praėjusiais metais „Ačiū“ turas aplankė 9 miestus – Anykščius, Visaginą, Kėdainius, Marijampolę, Telšius, Druskininkus, Palangą, Radviliškį ir Ukmergę. Šiais metais planuojama kampaniją tęsti toliau, o miestai, kaip ir 2019 metais, bus parenkami burtų keliu.</p> <p>Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ sieks aplankyti kuo daugiau šalies savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos gamintojais šalies regionuose bei miestelių bendruomenėmis. Įgyvendindama kampanijos „Ačiū, Lietuva“ iniciatyvas, „Maxima“ siekia paskatinti pirkėjus rinktis Lietuvos gamintojų ir ūkininkų produkciją. Ypač – savo regiono gamintojų gaminius, taip prisidedant prie savo krašto ir šalies ekonomikos augimo.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>„Maxima“ inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0049.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0049.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0051.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0051.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0081.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0081.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0086.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0086.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0095.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0095.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0107.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0107.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0108.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0108.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43174" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321745"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:42</p> </li> <a href="/comment/43174#comment-43174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43174#comment-43174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43174" token="bwQL3UzgTEgwShXOHbWqF2AcANHQEsIsMwxoikS3G0k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36533" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593418220"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Larry Fox</span> - Pir, 2020-06-29 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/36533#comment-36533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36533#comment-36533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki atvykę į 24 valandų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.</p> <p>Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...</p> <p>Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.</p> <p>Svetainė: 24hourservce.com<br /> Kontaktinis el. Paštas: <a href="mailto:larryfox2017@hotmail.com">larryfox2017@hotmail.com</a><br /> „WhatsApp“: +447451283532</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36533" token="GoeuKOUyILWKoSHDUNs1IClj3v_V__TEoTGvT_r-qNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35020" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592768832"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Abdullah Ibrahim</span> - Sek, 2020-06-21 - 22:47</p> </li> <a href="/comment/35020#comment-35020" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35020#comment-35020" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Are you in need of Urgent…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills You have come to the right place just contact us <a href="mailto:abdullahibrahimlender@gmail.com">abdullahibrahimlender@gmail.com</a><br /> whatspp Number +918929490461<br /> Mr Abdullah Ibrahim</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35020" token="WQEswpOJRojcL8dGzRzei1w7Pv747_sPR9tza1dZdfc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-25909" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588904248"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Patricia Conor</span> - Pen, 2020-05-08 - 05:17</p> </li> <a href="/comment/25909#comment-25909" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/25909#comment-25909" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esu labai laiminga, kad dr…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: <a href="mailto:gethelp05@gmail.com">gethelp05@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=25909" token="7T4mQif4LFpxPBsU4vNUO9-XEDMx-OtvlAdLocklNwI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4497" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580656142"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>rimtoj</span> - Sek, 2020-02-02 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/4497#comment-4497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4497#comment-4497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtoj es valstybėj po tokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtoj es valstybėj po tokių foto situacijų valdžios asmenys atsistatydintų. Ar būt atstatydinti. Tokie gerai atstovaut rinkėjų interesų ne gali dalyvaudami stambių verslo kompanijų reklamos akcijose. Alytuj apsimes kaip nieko tokio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4497" token="SjanJ8Oo68NQZh88EhUASthHPUr628YV2drPEwjMlUE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580549665"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytus</span> - Šeš, 2020-02-01 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/4272#comment-4272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4272#comment-4272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kadangi sie &quot;valdininkeliai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kadangi sie "valdininkeliai"sunkiai isgyvena is savo "varganu" atlyginimu ,nutare prisidurti is reklamos ! Tai geriausia "investicija" Alytaus mieste . Nesupratome-o gal tai nemokama reklama (pakeliui ji seima)? JUOKDARIAI!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4272" token="hZWSoYZZ3RhlmXvIPF7ctPsy11-pGFdGR44kBm_OdsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4269" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580548620"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>MaXxxL</span> - Šeš, 2020-02-01 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/4269#comment-4269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4269#comment-4269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškiai Jūs pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškiai Jūs pagaliau supraskit, kad šitie valdžios parazitai bujoja visų mūsų viešų pinigų sąskaita. Jūs reikalingi tik kad balsuotumėt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4269" token="mR9rdxdQROgfypMp8FwsWjtjcrvTDZWwosn0BcFjfrc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4245" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580535697"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>interesai</span> - Šeš, 2020-02-01 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/4245#comment-4245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4245#comment-4245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ne naudoja merai padėtim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ne naudoja merai padėtim galimai darbo metu reklamuojant Maxsima akcijas? Kaip referwndumo metu į es už..- tokių mentalitetų ir liko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4245" token="eRpbmMGbGdVwDB59Y6g01UatJW_V07y-xGhYafN54Lo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4106" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580477071"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sakot</span> - Pen, 2020-01-31 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/4106#comment-4106" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4106#comment-4106" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakot sujungt savivaldybes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakot sujungt savivaldybes. Tokie patys sistemos manekenai. Dalintis, kas kitų sukurta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4106" token="dH2YXhJRk9QnvNfaMugv_QLR5F_R0kG8DseoMdM6gZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1201&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="u6V83DNVMp5jV5zgRqL_dFmcFNrTy__rWejeGaC2pqE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 12:51:32 +0000 vyrredaktorius 1201 at https://www.alytausnaujienos.lt „Maxima“ tęsia „Ačiū“ turą per Lietuvą: pirma 2020-ųjų stotelė – Alytus https://www.alytausnaujienos.lt/maxima-tesia-aciu-tura-lietuva-pirma-2020-uju-stotele-alytus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/1313389" rel="bookmark"> Nr. <span> 13(13389) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/ACIU%20turas.jpg?itok=nmSzCify" width="344" height="287" alt="MAXIMA" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Turą po Lietuvą prekybos tinklas „Maxima“ pradėjo praėjusių metų vasarą ir aplankė 9 Lietuvos miestus, kur susitiko su savo tiekėjais ir pirkėjais, kartu su savivaldybių merais teikė padėkas Lietuvos gamintojams, pirkėjus pavaišino daugiau kaip 3,5 tonos „Maximos“ meistrų pagamintais tortais. Kiekviename mieste, kur vyksta „Ačiū“ turas, sukuriama išskirtinė akcija, kuriai prekės parenkamos pagal pirmąją miesto raidę.</p> <p> „Esame lietuviškas prekybos tinklas, todėl partnerystė su mūsų šalies gamintojais ir pirkėjų rodomas pasitikėjimas mums yra svarbiausi. Labai džiaugiuosi, kad gražiausias lietuviškas žodis „Ačiū“ turo metu sakomas dažniausiai. Jis skirtas ir pirkėjams, ir partneriams, ir darbuotojams. Pernai turėjome nepaprastai įdomių ir turiningų susitikimų su krašto gamintojais ir vietos bendruomenėmis, šįmet keliame sau tikslą aplankyti dar daugiau Lietuvos miestų ir padėkoti už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ vadovė Kristina Meidė.</p> <p>Sausio 31 dieną Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis bei Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas kartu su K. Meide susitiks su Alytaus regiono gamintojais ir ūkininkais, kurių gaminamą produkciją yra pamėgę ir įvertinę ne tik alytiškiai, bet ir pirkėjai iš visos Lietuvos.</p> <p>Nuo 12 valandos „Maxima XX“ parduotuvėje, adresu Santaikos g. 34G, alytiškių lauks 300 kg tortų, kuriuos iškeps „Maximos“ konditerijos meistrai, o specialių „Ačiū“ turo akcinių prekių bus galima įsigyti visą savaitgalį.</p> <p>Alytui skirtų prekių sąraše bus avokadai „Hass“ (2 vnt. pakuotė) už 1 eurą, šviežias fasuotas ančiukas –  1 euras už kilogramą, automobilinis žieminis stiklų ploviklis „Merkys“ – 2 vnt. po 4 l už 1 eurą, 1 litras aliejaus „Natura“ už 1 eurą ir juodoji arbata „Lipton“ (50 pakelių) už 1 eurą.</p> <p>Išskirtiniais „Ačiū“ turo pasiūlymais bus galima pasinaudoti nuo sausio 31 dienos vidurdienio – 12 valandos – iki sekmadienio, vasario 2 dienos, parduotuvės darbo laiko pabaigos, arba iki tol, kol bus akcinių prekių. Siekiant, kad pasiūlymais galėtų pasinaudoti visi norintys ir turintys „Ačiū“ kortelę, įsigyti bus galima tik tam tikrą kiekį prekių.</p> <p>Per praėjusių metų antrąjį pusmetį „Maximos“ komanda su „Ačiū“ turu aplankė Anykščius, Visaginą, Kėdainius, Marijampolę, Telšius, Druskininkus, Palangą, Radviliškį ir Ukmergę. Šiais metais planuojama kampaniją tęsti toliau, o miestai, kaip ir 2019 metais, bus parenkami burtų keliu.</p> <p>Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ sieks aplankyti kuo daugiau šalies savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos gamintojais šalies regionuose bei miestelių bendruomenėmis. Įgyvendindama kampanijos „Ačiū, Lietuva“ iniciatyvas, „Maxima“ siekia paskatinti pirkėjus rinktis Lietuvos gamintojų ir ūkininkų produkciją. Ypač – savo regiono gamintojų gaminius, taip prisidedant prie savo krašto ir šalies ekonomikos augimo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1196&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="la4r5Oi9vFd_CUEiuque233NFK6dApgqvyzoQjqOg3c"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jan 2020 07:22:12 +0000 vyrredaktorius 1196 at https://www.alytausnaujienos.lt Geras domenas – sėkmės garantas https://www.alytausnaujienos.lt/geras-domenas-sekmes-garantas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/domenai1.jpg?itok=Z-_F5VZy" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sakoma, kad domenas prisideda prie sėkmės, tad keliame ne tik klausimą, koks geriausias domeno vardas, tačiau tuo pačiu ir pateikiame atsakymą, kuriame nurodysime kriterijus, kurie padės rasti tinkamiausią domeno vardą.</p> <p>Žinoma, pirmiausia reikia pasirinkti tokį domeną, kuris tikrai bus naudingas Jūsų verslui. Kai kurie žmonės bando rinktis kažką neįprasti tikėdami, kad tai geresnis pasirinkimas, tačiau toks požiūris nėra gana tikslus, kadangi bandymai būtų išskirtiniu dažnai jus padaro per daug išskirtinį ir galiausiai Jūsų verslo vardas, tiksliau, domeno pavadinimas – gali paprasčiausiai „neprilipti“. Žinoma, <a href="https://www.hostinger.lt/domenai">domenai</a> turi būti pasirenkami įvertinus ir tą faktą, kad jie neturi pažeisti autorinių teisių, lygai taip pat ir gali būti įžeidžiantis bei turėti kitas klaidas, kurios gali kainuoti ne tik domeno praradimą, tačiau net ir baudas.</p> <p> </p> <p><a name="_heading=h.gjdgxs" id="_heading=h.gjdgxs"></a> Domeno pavadinimas turi apibūdinti Jūsų veiklą. Geriausia, kai jame yra vienas arba du pagrindiniai raktiniai žodžiai, kurie geriausiai apibūdina Jūsų veiklą. Tačiau tuo pačiu pačiu reikia nepamiršti, kad per ilgi domenai nėra geras pasirinkimas, kadangi jiems suvesti reikia laiko. Kai kurie bandydami labai ilgus pavadinimus sutrumpinti bando naudoti raidžių trumpinus, tačiau ir toks variantas tinka ne visada, kadangi kartais raidžių trumpiniai tampa labai ilgi ir iš eilės įsiminti pavadinimą tampa labai sunku. Taigi, bene viena pagrindinių taisyklų renkantis domeną turi būti tai, kad jis turi būti kuo paprastesnis, kalbėti kuo paprasčiau, būti kuo aikštesnis ir tuo pačiu konkretesnis. Tokiu atveju galėsite jaustis užtikrintas, kad Jūsų pasirinktas domenas – tikrai geras. Žinoma, svaru ne tik ta, kaip domenas rašosi, tačiau tuo pačiu ir kaip – kaip jis skamba. Geras skambesys taip pat gali užtikrinti, kad Jūsų domenas bus priimtinas. Juk labai dažnai pavadinimas turi daug glaudžių sąsajų su naršytojo psichologija. Jis turi būti patrauklus. Lygiai taip pat kaip ir viso verslo vardas. Smulkmena, tačiau ji gali užtikrinti, kad būsite paklausesnis nei Jūsų konkurentai, o gera pradžia jau yra pusę darbo.</p> <p>Dar viena mini klaida, kuri karia daroma ieškant Jums labiausiai tinkamo  domeno – sudėtingi simboliai. Kalbame ne tik apie lietuviškus rašmenis, kurie taip pat neturėtų būti pasirenkami, tačiau ir žvaigždutes, brūkšnelius bei kitas smulkmenas, kurios tik apsunkina rašymą. Kam to reikia, ai galima gana greitai ir paprastai suvesti puslapio pavadinimą, juolab, lengvai jį įsiminti. Būtent tokio varianto ir turėtų siekti verslininkai.</p> <p>Akivaizdu, kad tinkamas domeno vardas gali prisidėti prie verslo sėkmės. Nors tai gana maža smulkmena, tačiau vystant pavyzdžiui elektroninę prekybą ši maža smulkmena yra labai reikšminga ir svarbi. Taigi, tinkamo domeno pasirinkimui siūlome skirti daugiau dėmesio. Tai padės Jums siekti aukštumų ir tuo pačiu pralenkti konkurentus, pačius pirmus verslo žingsnius žengti labai tvirtai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/domenai2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1175-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/domenai2.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/domenai1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1175-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/domenai1_0.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1175&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_nvZ0cn8u4WxPA0maS8XoiHCI3ZMvneqlISCp5adfLk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 14:12:23 +0000 vyrredaktorius 1175 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką pasirinkti: dujinius ar kieto kuro katilus? https://www.alytausnaujienos.lt/ka-pasirinkti-dujinius-ar-kieto-kuro-katilus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/413380" rel="bookmark"> Nr. <span> 4(13380) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/katilai.jpg?itok=9n180zaK" width="344" height="287" alt="katilai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="docs-internal-guid-2b145435-7fff-47ce-1b" id="docs-internal-guid-2b145435-7fff-47ce-1b"></a>Individualių namų savininkams tenka pasvarstyti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti, – kieto kuro ar dujinį. Šių katilų pasirinkimas šiandien yra itin platus, ir tuo galėsite įsitikinti apsilankę<a href="https://www.van2o.lt/sildymo-katilai/dujiniai-katilai/protherm.html"> Van2o</a> svetainėje. Renkantis katilą visada svarbu atsižvelgti į tai, koks yra jo efektyvumas, įsitikinti, kad katilas yra paprastai valdomas ir ganėtinai funkcionalus. Vis dėlto, pirmiausia vertėtų pagalvoti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti – dujinį ar kieto kuro, taigi, kokiomis savybėmis pasižymi šios pasirinkimo galimybės?</p> <h3>Dujiniai katilai</h3> <p>Dujiniai katilai dažniausiai yra pasirenkami dėl itin didelio efektyvumo: įprastai dujinių katilų naudingumo koeficientas siekia 94-97 procentus, o kondensacinių dujinių katilų efektyvumas gali būti didesnis nei 100 procentų. Džiugina tai, kad šio tipo katilų priežiūra yra minimali – dažniausiai apie katilą prisimenama tik tada, kai tenka keisti temperatūros nustatymus arba susirūpinti atsiradusiais gedimais. Vienas geriausiai įvertintų dujinių katilų gamintojų – tai „Protherm“. Ši kompanija rūpinasi, kad dujinis katilas reikalautų kiek įmanoma mažiau priežiūros, o jo funkcionalumas būtų pakankamai didelis – naudodami šio gamintojo katilą turėsite galimybę tik palaikyti optimalią patalpų temperatūrą, bet taip pat paruošti karštą vandenį, ir t.t. Naudotis dujiniu katilu yra saugiau nei kieto kuro katilais, tačiau svarbu žinoti, kad šie katilai gali būti įrengiami ne visose vietovėse – iki šių dienų vis dar ne visi Lietuvos rajonai yra dujofikuoti. Taip pat reikėtų įvertinti, kokia bus patalpų šildymo kaina – dujų įkainiai yra didesni nei kieto kuro. </p> <h3>Kieto kuro katilai</h3> <p>Šiuolaikiniai kieto kuro pasižymi ne tik funkcionalumu, bet taip pat ir paprastu naudojimu, o šių katilų pasirinkimas yra ypatingai didelis. Van2o internetinėje svetainėje turėsite galimybę rinktis įvairių gamintojų ir modelių kieto kuro katilus, kurie pasižymės itin dideliu efektyvumu, paprastu valdymu ir, žinoma, ilgaamžiškumu. Lyginant su dujiniais katilais, kieto kuro įrenginių naudojimas reikalauja mažesnių išlaidų, tad tuomet, jei siekiate, kad patalpų šildymas būtų kiek įmanoma mažesnis, pasvarstykite būtent apie tokią galimybę.</p> <p>Jei kiltų abejonių, kokio tipo katilą vertėtų pasirinkti, pasitarkite su Van2o specialistais, kurie atsakys į jums kylančius klausimus ir padės kur kas paprasčiau pasirinkti patį tinkamiausią šildymo įrenginį.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43173" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321735"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:42</p> </li> <a href="/comment/43173#comment-43173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43173#comment-43173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43173" token="d08HT8ynlVxVhdSmfE8JdyHdHuqcn_5e8F207j1Qpiw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582274105"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Edgaras</span> - Pen, 2020-02-21 - 10:35</p> </li> <a href="/comment/7649#comment-7649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7649#comment-7649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rekomenduoju, dujinius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rekomenduoju, dujinius katilus iš adma.lt , nes dujų sunaudojimas dar ekonomiškesnis, o šilumos nuostoliai perduodant šilumą – dar mažesni. O tuo tarpu pastarajam reikalinga net ir mažesnė vandens temperatūra tobulas pasirinkimas kainos ir kokybės santykiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7649" token="4AxuYOC9x2luNnqhCDR0jmR85QjiRMMnF53J0opDOTs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582015045"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tomas</span> - Ant, 2020-02-18 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/7201#comment-7201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7201#comment-7201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad turbūt geriausias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad turbūt geriausias pasirinkimas tai kieto kuro <a href="https://www.fumat.lt/c/krosneles">Krosnelės</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7201" token="Pz4n0whQnwF-E2VxL3p-4yvLEEfAYOt7hDgQ7dx-Vjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1138&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7QGyXUbtV3Jnqpn-gQ012LG4Vd_i1-n5vMfdE6E7jmU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jan 2020 11:54:15 +0000 vyrredaktorius 1138 at https://www.alytausnaujienos.lt Žieminiai darbo rūbai dirbantiems lauke https://www.alytausnaujienos.lt/zieminiai-darbo-rubai-dirbantiems-lauke <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/139-33369" rel="bookmark"> Nr. <span> 139 (33369) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/1-darbo%20rubai.jpg?itok=-eUDT54N" width="344" height="287" alt="Darbo rubai" title="Foto: Shutterstock.com" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_jhqoi3mjc0do" id="_jhqoi3mjc0do"></a> Svarbiausia – sluoksniai</h2> <p>Kas kada nors domėjosi, koks yra geriausias būdas išlikti šiltai dirbant lauke, puikiai žino, kad pati svarbiausia taisyklė yra rengtis sluoksniais. Sluoksniai nėra trys poros džinsų ir keletas megztinių – tokia apranga neleidžia jūsų kūnui „kvėpuoti“ ir, kas blogiausia, suvaržo jus judant.</p> <p>Pirmas sluoksnis yra pats svarbiausias ir turėtų būti kokybiškiausias. Pirmam rūbų sluoksniui idealiausiai tinka termo drabužiai. Jie leidžia odai „kvėpuoti“, bet puikiai sulaiko šilumą neversdami jūsų prakaituoti. Tik tada galite vilktis marškinėlius, megztinius ir striukę. Dirbant dažnai atsisakoma kepurės, kadangi be jos dirbti žymiai patogiau. Vis dėlto, jeigu darbe susiduriate su šaltu, vėjuotu ir drėgnu oru – jums reikalinga ne tik stora kepurė, bet ir veido bei kaklo apsauga. Tokiu atveju rekomenduojame rinktis specialias kaukes kaip pirmą sluoksnį.</p> <h2><a name="_8ll0o3k4vsnx" id="_8ll0o3k4vsnx"></a> Būtina kokybiška avalynė</h2> <p>Jeigu nors truputį sušlapsite kojas darbo metu – jūs tikrai susidursite su nepatogumais ar netgi problemomis. Dažniausiai šąlančios kojos priveda prie bendro šalčio jausmo, todėl avalynė turi būti kokybiška. Tokia avalynė turi būti atspari vandeniui, tvirta ir pagaminta iš „kvėpuojančių“ medžiagų. Pasirūpinkite keliomis kokybiškų kojinių poromis, gerais batais ir, jeigu tenka braidyti po vandenį ar sniegą, guminiais apavais jūsų batams.</p> <p>Foto: Pixabay.com</p> <h2><a name="_fxvkhasx81jv" id="_fxvkhasx81jv"></a> Darbo rūbai pagal darbo pobūdį</h2> <p>Nepamirškime, kad kiekviename darbe veikla skiriasi. Kol vieniems šilta apranga reikalinga išnešiojant pašto siuntinius, kitiems jos reikia kiekvieną dieną miške kertant medžius. Jeigu darbe reikia daug vaikščioti, labai svarbu atkreipti dėmesį į komfortą, kadangi dėl storų ir sunkių rūbų jis gali būti greitai sugadinamas. Įvertinkite, kas jūsų darbe jums yra svarbiausia – klausa, matomumas, galimybė patogiai arba greitai judėti. Tik tada pirkite rūbus. Užeikite į internetinę parduotuvę<a href="https://www.senukai.lt/"> </a><a href="https://www.senukai.lt/">www.senukai.lt</a> ir pažiūrėkite, kokie <a href="https://www.senukai.lt/c/statyba-ir-remontas/darbo-apranga-ir-apsaugos-prekes/darbo-apranga/darbo-drabuziai/7j1">darbo rūbai</a> tinkamiausi jums.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/1-darbo%20rubai_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1081-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/1-darbo%20rubai_0.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Darbo%20r%C5%ABbai-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1081-1u78U7Y8aW0" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Darbo%20r%C5%ABbai-1.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-43172" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1596321728"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DONNA</span> - Sek, 2020-08-02 - 01:42</p> </li> <a href="/comment/43172#comment-43172" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/43172#comment-43172" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt DONNA, sunt din Marea…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a> WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=43172" token="DyrCbgQbd3gW74EqtBvBZ5fehKrflyekya7q8Gc6ugc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-35580" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1592992616"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zigmas</span> - Tre, 2020-06-24 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/35580#comment-35580" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/35580#comment-35580" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerai dar turėti patogią…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerai dar turėti patogią <a href="https://scalini.lt/moteriskos-rankines/rankines430">rankinę</a> dirbant lauke, kad šalia visi būtiniausi daiktai būtų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=35580" token="Vf1zYL6xv0vXmXD93Vo-4WW84TyAdrSYRUx6NYn55oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1081&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NTzowl8sOukiyRRSD-zW0Sb0a8zyeCoC78LDL2jiSZ8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Dec 2019 09:17:29 +0000 vyrredaktorius 1081 at https://www.alytausnaujienos.lt