Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kon­ser­vų ce­cho san­dė­liai tuš­tė­ja, pri­rei­kė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų https://www.alytausnaujienos.lt/kon-ser-vu-ce-cho-san-de-liai-tus-te-ja-pri-rei-ke-pa-pil-do-mu-dar-buo-ju <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13412" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13412) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/20200324_104112.jpg?itok=0N4RCjmu" width="344" height="287" alt="Rivona Alytuje" title="Sterilizuotojas Dainius Kareiva Alytaus konservų ceche dirba nuo pat jo atidarymo - jau 10 metų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa</h2> <p>„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­ri­nuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų tal­pos.</p> <p>Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.</p> <p>Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.</p> <p>Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei rei­ka­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems ne­pa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir ki­tų ša­lių.</p> <p>Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vo­kie­ti­ją ir An­gli­ją.</p> <p>Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nu­per­ka­ma dau­giau­sia, A.Gar­ga­sas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Bal­ti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai pra­de­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“</p> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus kon­ser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.</p> <p>„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių pa­da­že, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lie­tu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gy­ven­to­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.</p> <h2>Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai</h2> <p>Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pa­mai­no­mis.</p> <p>Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.</p> <p>Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvir­ti­ni­mu, ke­ti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.</p> <p>Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“</p> <p>„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spau­dai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go ga­lio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dez­in­fek­ci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir hi­gie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.</p> <p>Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai ne­pri­stigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą. San­dė­liuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių pro­duk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, ti­ki­mės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad ne­nu­ken­tė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos var­to­to­jai.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/20200324_104112_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1327-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/20200324_104112_0.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/20200324_105235.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1327-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/20200324_105235.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1327&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="oafiYBuMJHZvEDNqXQZc2bdWsh2OwMH_6w4PKOv61sw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 26 Mar 2020 07:54:47 +0000 vyrredaktorius 1327 at https://www.alytausnaujienos.lt „Dzū­ki­jos van­de­nų” įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius – vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių https://www.alytausnaujienos.lt/dzu-ki-jos-van-de-nu-isi-gy-tas-va-ku-u-mi-nis-eks-ka-va-rius-vie-nas-ga-lin-giau-siu-tarp-sa-lies <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Kovas 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13408" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13408) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-03/Z-04.jpg?itok=03Eb9def" width="344" height="287" alt="Dzukijos vandenys" title="Vakuuminis eks­ka­va­to­rius api­bū­di­ntas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys, su­mon­tuo­tas ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tis dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais. Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Jau pa­nau­do­tas van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti</h2> <p>Į šį ket­vir­ta­die­nį „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“ su­reng­tą at­vi­rų du­rų die­ną bu­vo pa­kvies­ti ir pro­jek­to part­ne­riai – at­sto­vai iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės, Gar­di­no mies­to vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to, Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nės „Grod­no­vo­do­ka­nal“, Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro, Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos, taip įran­gos tie­kė­jų Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“ at­sto­vai, ko­le­gos iš ki­tų ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių.</p> <p>Pro­jek­to „Vals­ty­bių ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas ir bū­ti­nų­jų są­ly­gų su­kū­ri­mas spren­džiant ben­drus ap­lin­ko­sau­gos iš­šū­kius“, ku­ris pra­dė­tas vyk­dy­ti 2018-ųjų ru­de­nį, o bai­gia­mas šiais me­tais, ver­tė – be­veik 936 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­niai fon­dai fi­nan­suo­ja net 90 proc. jo ver­tės.</p> <p>450 tūkst. eu­rų šio pro­jek­to lė­šų skir­ta „Dzū­ki­jos van­de­nims“, maž­daug tiek pat – 426 tūkst. eu­rų Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­nei ir 60 tūkst. eu­rų – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei.</p> <p>Ben­dro­vės di­rek­to­riaus Ju­ri­jaus Čer­via­kov­skio tei­gi­mu, vyk­dant šį pro­jek­tą per­nykš­tį lap­kri­tį įmo­nė įsi­gi­jo va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių, skir­tą ava­ri­joms tin­kluo­se lik­vi­duo­ti, nuo­te­kų ka­na­lams va­ly­ti, taip pat dau­ge­liui ki­tų po­rei­kių ten­kin­ti, ne tik su įmo­nės veik­la su­si­ju­sio­se sri­ty­se, bet ir kaip pa­gal­ba ki­toms mies­to ins­ti­tu­ci­joms.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ įsi­gy­tas va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius yra vie­nas iš ga­lin­giau­sių tarp ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių. Pa­na­šaus ga­lin­gu­mo šią tech­ni­ką tu­ri Klai­pė­dos van­den­tie­ki­nin­kai.</p> <p>Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, no­rint ge­rai įsi­sa­vin­ti to­kią su­dė­tin­gą tech­ni­ką, rei­kia ne­ma­žai prak­ti­kos: „Be mo­ky­mų ir pra­ty­bų, eks­ka­va­to­rius re­a­liai jau bu­vo pa­nau­do­tas ko­vo pra­džio­je įvy­ku­siai van­den­tie­kio ava­ri­jai Vil­ties gat­vė­je lik­vi­duo­ti, taip pat ge­ria­mo­jo van­dens re­zer­vu­a­rų dug­no ar­dy­mo dar­bams.“</p> <p>Va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus pri­rei­kė ir šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je at­vi­rų du­rų die­no­je imi­tuo­ta­me gais­re „Dzū­ki­jos van­de­nų“ nuo­te­kų va­lyk­lo­je, kai už­si­de­gė au­to­mo­bi­lis ir į ap­lin­ką iš­si­ver­žė pa­vo­jin­gi ter­ša­lai.</p> <p>Aly­taus prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba imi­tuo­tą gais­rą už­ge­si­no ope­ra­ty­viai, o pa­da­ri­nius – ant grun­to li­ku­sias gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nes ir ter­ša­lus su­siur­bė ir iš­ve­žė va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius.</p> <h2>Api­bū­din­tas kaip di­džiu­lis dul­kių siur­blys ant va­žiuok­lės</h2> <p>To­kį pat vo­kie­čių įmo­nės „RSP – GmbH“ va­ku­u­mi­nį eks­ka­va­to­rių kaip „Dzū­ki­jos van­de­nys“, vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą ir iš tos pa­čios Vil­niaus ben­dro­vės „Hi­do­ra“, įsi­gi­jo ir Gar­di­no mies­to van­dent­var­kos įmo­nė „Grod­no­vo­do­ka­nal“.</p> <p>At­vi­rų du­rų die­no­je da­ly­va­vu­si „Hi­do­ra“ vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė Jur­ga Plet­te šį eks­ka­va­to­rių api­bū­di­no kaip di­džiu­lį dul­kių siur­blį, su­mon­tuo­tą ant va­žiuok­lės ir ga­lin­tį dirb­ti di­de­liais at­stu­mais ir di­de­liais gy­liais: „Juo tei­kia­ma pa­gal­ba nu­ti­kus ava­ri­jai, ka­tast­ro­fai, kai iš­si­lie­ja bet ko­kios me­džia­gos. Ne­rei­kia daug skir­tin­gos tech­ni­kos, nes jis at­lie­ka ke­le­tą funk­ci­jų. Taip pat jis iš­ke­lia že­mes iš po­že­mi­nių vamz­dy­nų.“</p> <p>Nau­do­jant kom­bi­nuo­tus ven­ti­lia­to­rius va­ku­u­mi­nis eks­ka­va­to­rius ga­li siurb­ti iki 50 met­rų ver­ti­ka­liai ir iki 200 met­rų ho­ri­zon­ta­liai.</p> <p>Kaip aiš­ki­no J.Plette, va­ku­u­mi­nio eks­ka­va­to­riaus kom­bi­nuo­tų ven­ti­lia­to­rių siur­bi­mo prin­ci­pas už­tik­ri­na ge­riau­sią gra­vi­ta­ci­nį nu­so­di­ni­mą, ma­žiau­sią fil­trų ap­kro­vą ir tuo pa­čiu me­tu to­ly­gų siur­bi­mo ga­lin­gu­mą: „Oro sro­vė per siur­bi­mo žar­ną įtrau­kia bet ku­rią me­džia­gą, ku­rios kie­tų­jų da­le­lių sker­smuo ne­vir­ši­ja 250 mi­li­met­rų. Su­rin­ki­mo re­zer­vu­a­re, nu­trau­kus oro sro­vę ir su­ki­mą­si, vi­sos stam­bios da­lys nu­sė­da. Oras, ei­nan­tis pro nu­so­di­ni­mo ka­me­rą, to­liau va­lo­mas ir džio­vi­na­mas. Oro fil­trai ab­sor­buo­ja li­ku­sias dul­kes ir iš­va­ly­tas oras pro gar­so slo­pin­tu­vą iš­stu­mia­mas į aplinką.“</p> <p>Spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, to­kie eks­ka­va­to­riai pui­kiai tin­ka ša­lin­ti už­griu­vu­siam grun­tui įvai­rio­se duo­bė­se, nuo­šliau­žoms tvar­ky­ti, pel­kė­toms vie­toms sau­sin­ti, po­že­mi­nėms ko­mu­ni­ka­ci­joms at­kas­ti, taip pat po­že­mi­nėms in­fra­struk­tū­ros li­ni­joms at­kas­ti, iš­siur­biant grun­tą ne­pa­žei­džiant lai­dų bei vamz­džių.</p> <p>Va­ku­u­mi­niai eks­ka­va­to­riai taip pat nau­do­ja­mi lik­vi­duo­jant ava­ri­jas, kai į gam­tą iš­si­lie­ja kenks­min­gos me­džia­gos. Įvy­kus ava­ri­jai van­den­tie­kio ar nuo­te­kų tin­kluo­se, juo ga­li­ma at­si­kas­ti tin­klus ne­pa­žei­džiant ki­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, jis bus nau­do­ja­mas van­den­tie­kio, nuo­te­kų, lie­taus šu­li­nių va­ly­mui, įvai­rių bi­rių me­džia­gų per­ve­ži­mui ir pa­kė­li­mui.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nų“ va­do­vai sa­ko, kad ki­tas la­bai svar­bus šio eks­ka­va­to­riaus pa­nau­do­ji­mas yra su­si­jęs su gam­tos sau­go­ji­mu nuo už­ter­ši­mo, – ko­ky­biš­kas ir ope­ra­ty­vus iš­si­lie­ju­sio dum­blo su­rin­ki­mas.</p> <h2>Pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se – gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos</h2> <p>Įgy­ven­di­nant mi­nė­tą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą pa­pil­do­mai ke­tu­rio­se mies­to vie­to­se pa­sta­ty­tos gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos per­spė­ti gy­ven­to­jus apie at­si­ti­ku­sias ne­lai­mes.</p> <p>Iki šiol to­kių sis­te­mų Aly­tu­je bu­vo 10. Vyk­dant pro­jek­tą jos dar įreng­tos Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­šy­nė­lis“, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre bei Aly­taus po­li­kli­ni­kai pri­klau­san­čių šei­mos gy­dy­to­jų pa­sta­te Le­li­jų gat­vė­je.</p> <p>Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 845 gar­si­nės per­spė­ji­mo sis­te­mos apie ne­lai­mes.</p> <p>„Dzū­ki­jos van­de­nys“ su Gar­di­no van­dent­var­kos įmo­ne „Grod­no­vo­do­ka­nal“ vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus ben­dra­dar­biau­ja jau de­šimt me­tų.</p> <p>Prieš sep­ty­ne­rius me­tus vyk­dant ben­drą pro­jek­tą „Dzū­ki­jos van­de­nys“ įsi­gi­jo vamz­dy­nų va­ly­mo ir vamz­dy­nų te­le­vi­zi­nės diag­nos­ti­kos tech­ni­ką.</p> <p>Ben­dro­vės Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vo T.Va­lat­kos tvir­ti­ni­mu, dėl įsi­gy­tos tech­ni­kos ga­li­my­bių trum­pė­ja ava­ri­jų pa­ša­li­ni­mo van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­kluo­se lai­kas bei mažėja tam rei­ka­lin­gos iš­lai­dos.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_3982%201.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_3982%201.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4013.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4013.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4077.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4077.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4120.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4120.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/IMG_4128.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/IMG_4128.JPG" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Z-003.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Z-003.jpg" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-03/Z-04_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1291-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-03/Z-04_0.jpg" width="1984" height="2572" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9870" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584460809"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>garbingai</span> - Ant, 2020-17-03 - 18:00</p> </li> <a href="/comment/9870#comment-9870" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9870#comment-9870" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Lyginama pagal konkrečius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Lyginama pagal konkrečius rodiklius. Kadangi esu šalininkas šiuolaikinių valdymo metodų, kaip dirbant per es paramos ir kitus fondus savivaldybės to dėka ženkliai mažina paskolas ir pasiekia gyventojų daugėjimą, malonu. Kad nors ši įmonė per Alytaus miesto valdymo sistemą sugebėjo iš fondų įsigyt reikiamą techniką. Įrodė, kad ir Alytuj yra sugebančių ir šiam eoizode parodė pavyzdį. Kaip reikia dirbt tarybai. Kuri po paskutinio tarybos posėdžio pagal atskaitingumą gyventojams nesugeba išsamiau paaiškint. Ar skolijos 1 milijoną, ar 1,7 milijono? O kodėl ne iš fondų reikalauja dirbt. Vėl kodėl nepaaiškia dėl šilumos tinklų biokatilinės procesų. Vėl dzūkijos vandenys vadovas, su jo pliusais minusais, Afganistane tarnavęs. Garbės kodekse skirias nuo dalies tarybos narių, kurie komentaruose...Kaip ir aš susidūriau, kaip paprašai atskirų tarybos narių paaiškint atvirai prie kitų įtartinas situacijas, vaizdeliai...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9870" token="_eipKTAmqyfQ-c915eIyHyfaumX2edZChAVoG7E6ZbM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9851" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584449970"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gėda</span> - Ant, 2020-17-03 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/9851#comment-9851" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9851#comment-9851" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai paklausai Červiakovskio,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai paklausai Červiakovskio, tai nesuvoki kas tokį ... įkišo į šį postą. Jo ataskaitos tarybos posėdyje, tai kaip dvejetukininko lemenimas. Ar nėra Alytuje specialistų, kad kareivis įdarbintas ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9851" token="PAbQIPv_gNmgemH0XDk2pxFQlH_f15Cm8FnP4JIzo90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9848" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1584441788"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pagirtina</span> - Ant, 2020-17-03 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/9848#comment-9848" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9848#comment-9848" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kad pasinaudodami fondais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kad pasinaudodami fondais sugebėjo įsigyt reikalingą techniką. Ir tuo nušluostė nosį tarybai, kur projektus vykdo praskolinėjant biudžetą ir nemastant apie ateitį. Kur pasiteisina įmonės vadovas ir valdyboj po nepriklausomais iš svetur. Apart šilumos tinklų apart mandrumų rimčiau nesimato</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9848" token="zLeFHjyB4dGZDAmTugsqOyHAEaZ2nGoSxEydGoWiHjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1291&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CxeSA-9LDRlmz4DRNG37FjY7JgH3-oNU5hlNAAUyyMk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Mar 2020 12:48:56 +0000 vyrredaktorius 1291 at https://www.alytausnaujienos.lt Žiedinė ekonomika atveria naujas galimybes gyventojams ir verslui https://www.alytausnaujienos.lt/ziedine-ekonomika-atveria-naujas-galimybes-gyventojams-ir-verslui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/19-13395" rel="bookmark"> Nr. <span> 19 (13395) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/karta_1.jpg?itok=rGjOw_EX" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Europos Komisija dar 2018 metais parengė žiedinės ekonomikos planą ir priėmė keturias direktyvas, reikalaujančias, kad valstybės narės imtųsi konkrečių priemonių teikti pirmenybę atliekų susidarymo prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, o ne deginimui ir šalinimui sąvartynuose. Tačiau žiedinė ekonomika tuo neapsiriboja ir vis daugiau dėmesio skiriama atsinaujinančiai energetikai, e-mobilumui, naujų verslo modelių kūrimui ir švietimui.</p> <p>„Siekiame padėti savivaldybėms efektyviau kurti žiedinę ekonomiką atliekų, įskaitant naudotą tekstilę, elektrinio transporto naudojimo ir jo infrastruktūros bei atsinaujinančios energetikos srityse. Kartu su verslo pagalba ir vietos bendruomenėmis norime iš esmės pakeisti esamą situaciją. Pradžioje prie mūsų projekto prisijungia 14 Lietuvos savivaldybių, palaipsniui jo dalyvėmis taps ir kitos šalies savivaldybės“, – sako aplinkosauginį projektą „Man rūpi rytojus“ vykdančio Aplinkos apsaugos instituto direktorius Alfredas Skinulis.</p> <p>Šiuo metu instituto projekte dalyvauja Kaišiadorių, Lazdijų, Birštono, Alytaus, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Panevėžio, Kretingos raj., Plungės, Tauragės, Rietavo, Visagino ir Švenčionių savivaldybės. Projektui talkina Kauno technologijų universiteto (KTU), Vilniaus universiteto, Vilniaus dizaino kolegijos, Ekologinio dizaino asociacija EKODA, VŠĮ „Tekstilės tvarkymas“ ekspertai ir specialistai bei atliekas tvarkanti bendrovė „Atliekų tvarkymo centras“.</p> <p>„Europos Sąjungos ekonomika yra itin priklausoma nuo kasmet didėjančio gamtos išteklių naudojimo. Todėl racionalus gamtos išteklių naudojimas yra vienas iš svarbiausių aplinkosaugos klausimų. Įgyvendinant žiedinę ekonomiką atliekos turi virsti ištekliais, o tam būtina ir tinkama infrastruktūra. Kartu su partneriais ieškosime konkrečių priemonių, kaip pagerinti ar sukurti efektyvų elektronikos, baterijų, autoservisų, tekstilės ir kitų atliekų surinkimo bei tvarkymo modelį konkrečioje savivaldybėje. Joje galėtų atsirasti ir „zonos be atliekų bei iš atliekų sukurti gaminiai ir kiti įvairūs sprendimai“, – teigia A. Skinulis.</p> <p>Visus metus savivaldybėse vykstančio aplinkosauginio projekto metu taip pat bus ieškoma būdų, kaip paskatinti naudojimąsi elektriniu transportu bei sukurti jam tinkamą infrastruktūrą. Kartu su elektromobilių ir įkrovimo stotelių gamintojais bus organizuojami savivaldybėse renginiai, kurių metu bus pristatytos naudojimosi elektriniu transportu galimybės. Projekto partneriai taip pat pateiks geriausius sprendimus kiekvienos savivaldybės bendruomenei ar verslo atstovams, kaip panaudoti galingiausią atsinaujinančios energijos šaltinį – saulės energiją.</p> <h2>Kurs „eko miesto“ modelį</h2> <p>Siūlymus ir sprendimo būdus, kaip konkrečiai aplinkosauginiame projekte dalyvaujančiai savivaldybei įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, atspindės „eko miesto“ modelis (žemėlapis). Jo vizualizaciją kurs Vilniaus universiteto ir Vilniaus dizaino kolegijos studentai.</p> <p>„Dalyvavimas tokiuose projektuose suteikia universiteto ekspertams galimybę dalintis turimomis žiniomis ir prisidėti formuojant aplinkai bei šalies gyventojams aktualius sprendimus, atitinkančius žiedinės ekonomikos principus“, – sako KTU darnios plėtros koordinatorė Giedrė Žakelė.</p> <p>Vilniaus dizaino kolegijos Interjero dizaino katedros vedėja Ieva Žukauskaitė teigia, kad kolegija jau ne vienerius metus diegia ugdymo procese tvaraus dizaino taikymo metodus ir juos pritaiko realiame gyvenime.</p> <p>„Kūrybinės praktikos paskaitose studentai kuria realius daiktus iš antrinių, perdirbtų medžiagų. Iš projekto „Man rūpi rytojus“ tikimės realių rezultatų – pamatyti sprendinius mūsų visų aplinkoje“, –  sako I. Žukauskaitė.</p> <p>Projekto „Man rūpi rytojus“ dalyviai į kūrybines dirbtuves renkasi vasario 13 d. – kovo 5 dienomis. Pirmosios dirbtuvės Alytaus, Birštono ir Lazdijų savivaldybėms startuoja vasario 13-ąją Alytuje.</p> <p>Aplinkosauginis projektas yra tęstinis, todėl pasibaigus kūrybinių dirbtuvių ciklui savivaldybėse bus organizuojami atviri visuomenei renginiai, kuriais bus siekiama didinti aplinkosauginį švietimą ir skatinama aktyviai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.</p> <p>Daugiau informacijos apie projektą – <a href="http://www.manrupirytojus.lt">www.manrupirytojus.lt</a>, <a href="http://www.elvl.lt">www.elvl.lt</a> ir <a href="http://www.atliekos.lt">www.atliekos.lt</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Virginija Žygienė</strong></p> <p>Viešųjų ryšių ekspertė</p> <p>Aplinkos apsaugos institutas</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/karta_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/karta_0.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/padang%C5%B3%20atliekos.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/padang%C5%B3%20atliekos.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/ziedine-ekonomika.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1226-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/ziedine-ekonomika.jpg" width="510" height="340" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6212" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581500414"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>įdomu?</span> - Tre, 2020-12-02 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/6212#comment-6212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6212#comment-6212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reipo ar kadencija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reipo ar kadencija nesibaigus? Kur nuo anos kadencijos garsiai kalbėtos alytiškiams palankesnės atliekų tvarkymo tvarkos? Per ilgai tylu. Kas ten per tarybą smarkiai reiškės švietimo sistemos ir atliekų tvarkymo klausimuose ir rezultato ir šioje kadencijoje nesimato.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6212" token="UYARkpqtJUaL_5gbnGs-KMiJDTXanpaUJc9Pypbc9Lk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6211" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581500220"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kaip </span> - Tre, 2020-12-02 - 11:37</p> </li> <a href="/comment/6211#comment-6211" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6211#comment-6211" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Matos, nesimato didmiesčių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Matos, nesimato didmiesčių savivaldybių. Kur per paskutinius metus vykdo rimtas regionų vystymo strategijas. Ko dėka daugėja gyventojų ir neturi laiko kaimo lygio imitacijom užsiminėt. Nes kiekvienas didmiestis šiuos klausimus savo kompetencijose išsisprendžia. Net Marijampolė su tokio lygio ..patys sprendžias. Alytuj tinka ...kas nuo didmiesčių atlieka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6211" token="Qz7KdXVfo4b6SasdLMVr3Cm6Wr5NfJ7Qf8cltThz7M8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-6209" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1581499964"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Artūras</span> - Tre, 2020-12-02 - 11:32</p> </li> <a href="/comment/6209#comment-6209" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/6209#comment-6209" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai dabar Reipas ne tik už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai dabar Reipas ne tik už šiūkšlių pervežimą iš Lazdijų ,Varėnos ir Druskininkų į Alytų alytiškius privers mokėti, bet ir už pačias šiūkšles?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=6209" token="ErBECtrpI04wTInG6vXGTrlb_i6JX3aZTGsL6vWqZbA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1226&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LN9NzvLjEKl2-cb93sM67nCf_splK8W4kCxk8L0yK0E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 12 Feb 2020 09:12:56 +0000 vyrredaktorius 1226 at https://www.alytausnaujienos.lt Sau­lius Bi­ti­nas pa­lie­ka „So­fa Brands” https://www.alytausnaujienos.lt/sau-lius-bi-ti-nas-pa-lie-ka-so-fa-brands <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/15-13391" rel="bookmark"> Nr. <span> 15 (13391) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/A-03%20Bitinas.jpg?itok=PZytv8dA" width="344" height="287" alt="Saulius Bitinas" title="Nuo ateinančio pirmadienio Saulius Bitinas pradeda va­dovauti ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė S.Bi­ti­nas, jį va­do­vau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­duk­tus ga­mi­nan­čiai Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“ pa­kvie­tė jos va­do­vai.</p> <p>Aly­tu­je įsi­kū­ru­siai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vei „So­fa Brands“, ga­mi­nan­čiai kom­po­nen­tus minkš­­tie­siems bal­dams, jis va­do­va­vo dau­giau kaip dve­jus me­tus.</p> <p>Maž­daug prieš tris mė­nesius S.Bi­ti­nas iš Alytaus per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Kauną.</p> <p>Jis bu­vo iš­rink­tas šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau man­da­to at­si­sa­kė per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je dėl šeiminių ap­lin­ky­bių.</p> <p>Jį mies­to ta­ry­bo­je pa­kei­tė ki­tas mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tas – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.</p> <p>S.Bi­ti­nas, kaip Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas, ta­čiau ne­san­tis šios par­ti­jos na­rys, per­nykš­tį pa­va­sa­rį da­ly­va­vo ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko penk­to­je vie­to­je.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-8550" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582829513"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Arturas</span> - Ket, 2020-27-02 - 20:51</p> </li> <a href="/comment/8550#comment-8550" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/8550#comment-8550" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip vadovas neivykde nei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip vadovas neivykde nei vieno savo pazado</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=8550" token="udqXtTIGs9KxXq4LKRp7InRPjaV2T-v3YQbqXu2KT7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580627191"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Sauliui </span> - Sek, 2020-02-02 - 09:06</p> </li> <a href="/comment/4430#comment-4430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4430#comment-4430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmės. Visgi Kaunas yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmės. Visgi Kaunas yra tavo miestas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4430" token="rWh8haNAZdp6OP_7sgPuZftnXgGmNvBohqQbJxDuCUs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4296" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580560992"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aušrinė</span> - Šeš, 2020-01-02 - 14:43</p> </li> <a href="/comment/4296#comment-4296" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4296#comment-4296" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar vienas &quot;darbuotojas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar vienas "darbuotojas "kuris "sukurs" darbo vietas o kiek apvoks kiek o kiek viso to atkatų padarė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4296" token="x7rl8N-8XNiKYy7ZHsoCd-YWeQci_LYMmUxyg6Tf9-8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4240" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580533475"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jo</span> - Šeš, 2020-01-02 - 07:04</p> </li> <a href="/comment/4240#comment-4240" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4240#comment-4240" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Na, kakta didelė yra vietos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Na, kakta didelė yra vietos.....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4240" token="aPLobnHqm952zN8oZMkvdZ4491kjUtoSk87Wg7uoK40"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4183" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580506198"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Taigi</span> - Pen, 2020-31-01 - 23:29</p> </li> <a href="/comment/4183#comment-4183" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4183#comment-4183" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taigi jis amžinai samdomas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taigi jis amžinai samdomas. O kaip skiedė per mero rinkimus, šlykštu net žiūrėt į jo nuotrauką</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4183" token="Orsr3AF_4p2AJGWywltXRmcfTDrdSok-Yi0k490iXCU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4127" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580486042"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>parsidav4lis</span> - Pen, 2020-31-01 - 17:54</p> </li> <a href="/comment/4127#comment-4127" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4127#comment-4127" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ant kaktos parasyta</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ant kaktos parasyta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4127" token="RxSBNNP56Qq-p020ePt3i87YSDr6IqzBUO6KUy8M3Ds"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1203&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1NxR5y6aERZC1tZFKB2--ZLf5WuAUhKwsnFSJfM9d44"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 14:11:03 +0000 vyrredaktorius 1203 at https://www.alytausnaujienos.lt „Maxima“ sako „Ačiū“ alytiškiams: dėkoja krašto gamintojams ir vaišina tortais https://www.alytausnaujienos.lt/maxima-sako-aciu-alytiskiams-dekoja-krasto-gamintojams-ir-vaisina-tortais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/1313389" rel="bookmark"> Nr. <span> 13(13389) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Nuotrauka-0072.jpg?itok=QccYMs59" width="344" height="287" alt="Maxima" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Praėjusiais metais startavęs „Ačiū“ turas po Lietuvą suteikė galimybę padėkoti mūsų šalies gamintojams, susitikti su Lietuvos miestų ir miestelių gyventojais, darbuotojais. Šiais metais  pradedame „Ačiū“ turą nuo Alytaus ir sakome „ačiū“ gausiam būriui vietos gamintojų, kurie „Maximai“ tiekia lietuvišką produkciją. Šiandien Alytuje veikia net penkios „Maxima“ parduotuvės, o pirmoji buvo atidaryta prieš 23 metus. Per tą laiką užaugome ir sustiprėjome kaip bendruomenė, galinti didžiuotis, kad turime tokius vietinius gamintojus, kurių produkciją renkasi pirkėjai iš visos Lietuvos“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ vadovė Kristina Meidė.</p> <p>„Ačiū“ turo šventė prasidėjo Alytaus miesto teatro galerijoje, kur K. Meidė kartu su Alytaus miesto meru Nerijumi Cesiuliu ir Alytaus rajono metu Algirdu Vrubliausku įteikė padėkas krašto gamintojams ir tiekėjams. Tai – „MV Group Production“ Alitos gamykla, buitinės chemijos gamintojas „Koslita“, šaldytų maisto produktų gamintojas „Vėtrija“, Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkis, ekologiškus obuolius auginantys „Luksnėnų sodai“ bei L. Večerkauskienės individuali įmonė.</p> <p>Vėliau, 12 valandą, „Maxima XX“ parduotuvėje adresu Santaikos g. 34G alytiškių laukė 300 kilogramų šventinių „Ačiū“ tortų, kuriuos iškepė „Maximos“ meistrai, ir prasidėjo specialiai Alytui parinktų prekių po 1 eurą prekyba.</p> <h3>Padėka Alytaus krašto gamintojams</h3> <p>„Esame nedidelis Lietuvos regionas, tačiau labai turtingas gamintojų ir talentų. Galime didžiuotis turėdami tokį gausų būrį bendrovių, kurios veikia vien Alytaus mieste, o mūsų produkciją renkasi žmonės iš visos Lietuvos. Partnerystė su „Maxima“ mūsų verslui yra labai svarbi ir džiugu matyti, kad turime ne tik didelių, bet ir smulkesnių gamintojų ir tiekėjų, kurie savo produkcija aprūpina didžiausio Lietuvos prekybos tinklo pirkėjus. Lietuviškų verslų bendradarbiavimas padeda augti kraštui ir Dzūkijos žmonių gerovei“, – pažymėjo Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis.</p> <p>Taip pat padėkos buvo įteiktos ir Alytaus rajone veikiantiems ūkiams, kurių užauginta lietuviška produkcija kasdien keliauja į „Maxima“ parduotuvių lentynas. </p> <p>„Mūsų kraštas turi tikrai daug vietos gamintojų ir augintojų, kurių produkciją vertina ir renkasi pirkėjai visoje Lietuvoje. Verslas Alytaus regione veiklus ir darbštus, todėl džiaugiamės padėka mūsų verslui ir kartu su „Maxima“ dėkojame savo krašto gamintojams už jų darbą“, – sakė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas.</p> <h3>Nuo dangtelių stiklainiams iki gėlių       </h3> <p>Alytaus regione įsikūrę gamintojai tiekia įvairią produkciją „Maximai“, o kai kurie gaminiai yra pripažinti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje.</p> <p>Vienas didžiausių tiekėjų yra „MV Group Production“ Alitos gamykla. Patys alytiškiai pirmenybę teikia būtent vietiniam gamintojui. Putojančių vynų kategorijoje čia į populiariausiųjų penketuką patenka net 3 „Alitos“ putojantys vynai.</p> <p>„Koslita“ yra viena didžiausių buitinės chemijos gamintojų Lietuvoje savo veiklą vykdanti nuo 1991 metų. Įmonės gaminamą buitinę chemiją vertina pirkėjai visoje Lietuvoje, o skalbiamasis muilas „Ūla“ yra trečia pagal populiarumą skalbiamoji priemonė Alytaus mieste.</p> <p>Alytuje veikianti įmonė „Vėtrija“ tiekia šaldytas sodo bei miško uogas, daržoves, egzotinius vaisius ir grybus. Įmonės produkcija patenka į populiariausių prekių penketuką šaldytos produkcijos kategorijoje.</p> <p>Alytiškiai „Maximos“ pirkėjus taip pat aprūpina ir vaisiais – tai „Luksnėnų sodai“, kuriuose auginami ekologiški obuoliai.</p> <p>Ūkininkas Algimantas Žemaitis gėlėmis ir kitais augalais aprūpina ne tik Alytų, bet ir visą Lietuvą. Punios kaime įsikūrusiame gėlininkystės ūkyje užaugintos tulpės yra vienos perkamiausių skintų gėlių „Maximos“ parduotuvių“ tinkle visoje Lietuvoje.</p> <p>Laimos Večerkauskienės individuali įmonė tiekia konservavimui skirtus indus ir įrankius. Plastikinis dangtelis, skirtas konservavimui, yra viena iš trijų populiariausių prekių šioje kategorijoje.</p> <h3>Specialiai Alytui skirta akcija</h3> <p>Nuo penktadienio vidurdienio bus galima įsigyti išskirtinių tik „Ačiū“ turui Alytuje skirtų prekių už 1 eurą. Akcija tęsis iki sekmadienio, vasario 2 dienos, parduotuvės darbo laiko pabaigos, arba iki tol, kol bus akcinių prekių. Stengiamasi, kad jų ištisą savaitgalį užtektų visiems norintiems, todėl kiekvienas pirkėjas, turintis „Ačiū“ kortelę, galės nusipirkti tik tam tikrą kiekį prekių.</p> <p>Alytui skirtų prekių sąraše bus avokadai „Ready to eat“ (2 vnt. pakuotė) už 1 eurą, kilogramas šviežio ančiuko (fasuoto) už 1 eurą, 2 vienetai automobilių žieminio stiklų ploviklio „Merkys“ (4 l) už 1 eurą, litras aliejaus „Natura“ už 1 eurą ir juodoji arbata „Lipton“ (50 pak.) už 1 eurą.</p> <p>Praėjusiais metais „Ačiū“ turas aplankė 9 miestus – Anykščius, Visaginą, Kėdainius, Marijampolę, Telšius, Druskininkus, Palangą, Radviliškį ir Ukmergę. Šiais metais planuojama kampaniją tęsti toliau, o miestai, kaip ir 2019 metais, bus parenkami burtų keliu.</p> <p>Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ sieks aplankyti kuo daugiau šalies savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos gamintojais šalies regionuose bei miestelių bendruomenėmis. Įgyvendindama kampanijos „Ačiū, Lietuva“ iniciatyvas, „Maxima“ siekia paskatinti pirkėjus rinktis Lietuvos gamintojų ir ūkininkų produkciją. Ypač – savo regiono gamintojų gaminius, taip prisidedant prie savo krašto ir šalies ekonomikos augimo.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>„Maxima“ inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0049.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0049.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0051.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0051.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0081.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0081.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0086.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0086.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0095.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0095.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0107.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0107.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0108.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1201-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Nuotrauka-0108.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4497" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580656142"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rimtoj</span> - Sek, 2020-02-02 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/4497#comment-4497" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4497#comment-4497" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtoj es valstybėj po tokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtoj es valstybėj po tokių foto situacijų valdžios asmenys atsistatydintų. Ar būt atstatydinti. Tokie gerai atstovaut rinkėjų interesų ne gali dalyvaudami stambių verslo kompanijų reklamos akcijose. Alytuj apsimes kaip nieko tokio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4497" token="SjanJ8Oo68NQZh88EhUASthHPUr628YV2drPEwjMlUE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4272" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580549665"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytus</span> - Šeš, 2020-01-02 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/4272#comment-4272" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4272#comment-4272" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kadangi sie &quot;valdininkeliai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kadangi sie "valdininkeliai"sunkiai isgyvena is savo "varganu" atlyginimu ,nutare prisidurti is reklamos ! Tai geriausia "investicija" Alytaus mieste . Nesupratome-o gal tai nemokama reklama (pakeliui ji seima)? JUOKDARIAI!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4272" token="hZWSoYZZ3RhlmXvIPF7ctPsy11-pGFdGR44kBm_OdsI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4269" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580548620"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>MaXxxL</span> - Šeš, 2020-01-02 - 11:17</p> </li> <a href="/comment/4269#comment-4269" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4269#comment-4269" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytiškiai Jūs pagaliau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytiškiai Jūs pagaliau supraskit, kad šitie valdžios parazitai bujoja visų mūsų viešų pinigų sąskaita. Jūs reikalingi tik kad balsuotumėt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4269" token="mR9rdxdQROgfypMp8FwsWjtjcrvTDZWwosn0BcFjfrc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4245" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580535697"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>interesai</span> - Šeš, 2020-01-02 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/4245#comment-4245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4245#comment-4245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar ne naudoja merai padėtim…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar ne naudoja merai padėtim galimai darbo metu reklamuojant Maxsima akcijas? Kaip referwndumo metu į es už..- tokių mentalitetų ir liko.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4245" token="eRpbmMGbGdVwDB59Y6g01UatJW_V07y-xGhYafN54Lo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-4106" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1580477071"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>sakot</span> - Pen, 2020-31-01 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/4106#comment-4106" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/4106#comment-4106" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sakot sujungt savivaldybes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sakot sujungt savivaldybes. Tokie patys sistemos manekenai. Dalintis, kas kitų sukurta.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=4106" token="dH2YXhJRk9QnvNfaMugv_QLR5F_R0kG8DseoMdM6gZY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1201&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="u6V83DNVMp5jV5zgRqL_dFmcFNrTy__rWejeGaC2pqE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 Jan 2020 12:51:32 +0000 vyrredaktorius 1201 at https://www.alytausnaujienos.lt „Maxima“ tęsia „Ačiū“ turą per Lietuvą: pirma 2020-ųjų stotelė – Alytus https://www.alytausnaujienos.lt/maxima-tesia-aciu-tura-lietuva-pirma-2020-uju-stotele-alytus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/1313389" rel="bookmark"> Nr. <span> 13(13389) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/ACIU%20turas.jpg?itok=nmSzCify" width="344" height="287" alt="MAXIMA" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Turą po Lietuvą prekybos tinklas „Maxima“ pradėjo praėjusių metų vasarą ir aplankė 9 Lietuvos miestus, kur susitiko su savo tiekėjais ir pirkėjais, kartu su savivaldybių merais teikė padėkas Lietuvos gamintojams, pirkėjus pavaišino daugiau kaip 3,5 tonos „Maximos“ meistrų pagamintais tortais. Kiekviename mieste, kur vyksta „Ačiū“ turas, sukuriama išskirtinė akcija, kuriai prekės parenkamos pagal pirmąją miesto raidę.</p> <p> „Esame lietuviškas prekybos tinklas, todėl partnerystė su mūsų šalies gamintojais ir pirkėjų rodomas pasitikėjimas mums yra svarbiausi. Labai džiaugiuosi, kad gražiausias lietuviškas žodis „Ačiū“ turo metu sakomas dažniausiai. Jis skirtas ir pirkėjams, ir partneriams, ir darbuotojams. Pernai turėjome nepaprastai įdomių ir turiningų susitikimų su krašto gamintojais ir vietos bendruomenėmis, šįmet keliame sau tikslą aplankyti dar daugiau Lietuvos miestų ir padėkoti už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą“, – sako prekybos tinklo „Maxima“ vadovė Kristina Meidė.</p> <p>Sausio 31 dieną Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis bei Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas kartu su K. Meide susitiks su Alytaus regiono gamintojais ir ūkininkais, kurių gaminamą produkciją yra pamėgę ir įvertinę ne tik alytiškiai, bet ir pirkėjai iš visos Lietuvos.</p> <p>Nuo 12 valandos „Maxima XX“ parduotuvėje, adresu Santaikos g. 34G, alytiškių lauks 300 kg tortų, kuriuos iškeps „Maximos“ konditerijos meistrai, o specialių „Ačiū“ turo akcinių prekių bus galima įsigyti visą savaitgalį.</p> <p>Alytui skirtų prekių sąraše bus avokadai „Hass“ (2 vnt. pakuotė) už 1 eurą, šviežias fasuotas ančiukas –  1 euras už kilogramą, automobilinis žieminis stiklų ploviklis „Merkys“ – 2 vnt. po 4 l už 1 eurą, 1 litras aliejaus „Natura“ už 1 eurą ir juodoji arbata „Lipton“ (50 pakelių) už 1 eurą.</p> <p>Išskirtiniais „Ačiū“ turo pasiūlymais bus galima pasinaudoti nuo sausio 31 dienos vidurdienio – 12 valandos – iki sekmadienio, vasario 2 dienos, parduotuvės darbo laiko pabaigos, arba iki tol, kol bus akcinių prekių. Siekiant, kad pasiūlymais galėtų pasinaudoti visi norintys ir turintys „Ačiū“ kortelę, įsigyti bus galima tik tam tikrą kiekį prekių.</p> <p>Per praėjusių metų antrąjį pusmetį „Maximos“ komanda su „Ačiū“ turu aplankė Anykščius, Visaginą, Kėdainius, Marijampolę, Telšius, Druskininkus, Palangą, Radviliškį ir Ukmergę. Šiais metais planuojama kampaniją tęsti toliau, o miestai, kaip ir 2019 metais, bus parenkami burtų keliu.</p> <p>Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ sieks aplankyti kuo daugiau šalies savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos gamintojais šalies regionuose bei miestelių bendruomenėmis. Įgyvendindama kampanijos „Ačiū, Lietuva“ iniciatyvas, „Maxima“ siekia paskatinti pirkėjus rinktis Lietuvos gamintojų ir ūkininkų produkciją. Ypač – savo regiono gamintojų gaminius, taip prisidedant prie savo krašto ir šalies ekonomikos augimo.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1196&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="la4r5Oi9vFd_CUEiuque233NFK6dApgqvyzoQjqOg3c"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jan 2020 07:22:12 +0000 vyrredaktorius 1196 at https://www.alytausnaujienos.lt Geras domenas – sėkmės garantas https://www.alytausnaujienos.lt/geras-domenas-sekmes-garantas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/domenai1.jpg?itok=Z-_F5VZy" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sakoma, kad domenas prisideda prie sėkmės, tad keliame ne tik klausimą, koks geriausias domeno vardas, tačiau tuo pačiu ir pateikiame atsakymą, kuriame nurodysime kriterijus, kurie padės rasti tinkamiausią domeno vardą.</p> <p>Žinoma, pirmiausia reikia pasirinkti tokį domeną, kuris tikrai bus naudingas Jūsų verslui. Kai kurie žmonės bando rinktis kažką neįprasti tikėdami, kad tai geresnis pasirinkimas, tačiau toks požiūris nėra gana tikslus, kadangi bandymai būtų išskirtiniu dažnai jus padaro per daug išskirtinį ir galiausiai Jūsų verslo vardas, tiksliau, domeno pavadinimas – gali paprasčiausiai „neprilipti“. Žinoma, <a href="https://www.hostinger.lt/domenai">domenai</a> turi būti pasirenkami įvertinus ir tą faktą, kad jie neturi pažeisti autorinių teisių, lygai taip pat ir gali būti įžeidžiantis bei turėti kitas klaidas, kurios gali kainuoti ne tik domeno praradimą, tačiau net ir baudas.</p> <p> </p> <p><a name="_heading=h.gjdgxs" id="_heading=h.gjdgxs"></a> Domeno pavadinimas turi apibūdinti Jūsų veiklą. Geriausia, kai jame yra vienas arba du pagrindiniai raktiniai žodžiai, kurie geriausiai apibūdina Jūsų veiklą. Tačiau tuo pačiu pačiu reikia nepamiršti, kad per ilgi domenai nėra geras pasirinkimas, kadangi jiems suvesti reikia laiko. Kai kurie bandydami labai ilgus pavadinimus sutrumpinti bando naudoti raidžių trumpinus, tačiau ir toks variantas tinka ne visada, kadangi kartais raidžių trumpiniai tampa labai ilgi ir iš eilės įsiminti pavadinimą tampa labai sunku. Taigi, bene viena pagrindinių taisyklų renkantis domeną turi būti tai, kad jis turi būti kuo paprastesnis, kalbėti kuo paprasčiau, būti kuo aikštesnis ir tuo pačiu konkretesnis. Tokiu atveju galėsite jaustis užtikrintas, kad Jūsų pasirinktas domenas – tikrai geras. Žinoma, svaru ne tik ta, kaip domenas rašosi, tačiau tuo pačiu ir kaip – kaip jis skamba. Geras skambesys taip pat gali užtikrinti, kad Jūsų domenas bus priimtinas. Juk labai dažnai pavadinimas turi daug glaudžių sąsajų su naršytojo psichologija. Jis turi būti patrauklus. Lygiai taip pat kaip ir viso verslo vardas. Smulkmena, tačiau ji gali užtikrinti, kad būsite paklausesnis nei Jūsų konkurentai, o gera pradžia jau yra pusę darbo.</p> <p>Dar viena mini klaida, kuri karia daroma ieškant Jums labiausiai tinkamo  domeno – sudėtingi simboliai. Kalbame ne tik apie lietuviškus rašmenis, kurie taip pat neturėtų būti pasirenkami, tačiau ir žvaigždutes, brūkšnelius bei kitas smulkmenas, kurios tik apsunkina rašymą. Kam to reikia, ai galima gana greitai ir paprastai suvesti puslapio pavadinimą, juolab, lengvai jį įsiminti. Būtent tokio varianto ir turėtų siekti verslininkai.</p> <p>Akivaizdu, kad tinkamas domeno vardas gali prisidėti prie verslo sėkmės. Nors tai gana maža smulkmena, tačiau vystant pavyzdžiui elektroninę prekybą ši maža smulkmena yra labai reikšminga ir svarbi. Taigi, tinkamo domeno pasirinkimui siūlome skirti daugiau dėmesio. Tai padės Jums siekti aukštumų ir tuo pačiu pralenkti konkurentus, pačius pirmus verslo žingsnius žengti labai tvirtai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/domenai2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1175-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/domenai2.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/domenai1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1175-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/domenai1_0.jpg" width="1000" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1175&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_nvZ0cn8u4WxPA0maS8XoiHCI3ZMvneqlISCp5adfLk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 14:12:23 +0000 vyrredaktorius 1175 at https://www.alytausnaujienos.lt Ką pasirinkti: dujinius ar kieto kuro katilus? https://www.alytausnaujienos.lt/ka-pasirinkti-dujinius-ar-kieto-kuro-katilus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/413380" rel="bookmark"> Nr. <span> 4(13380) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/katilai.jpg?itok=9n180zaK" width="344" height="287" alt="katilai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="docs-internal-guid-2b145435-7fff-47ce-1b" id="docs-internal-guid-2b145435-7fff-47ce-1b"></a>Individualių namų savininkams tenka pasvarstyti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti, – kieto kuro ar dujinį. Šių katilų pasirinkimas šiandien yra itin platus, ir tuo galėsite įsitikinti apsilankę<a href="https://www.van2o.lt/sildymo-katilai/dujiniai-katilai/protherm.html"> Van2o</a> svetainėje. Renkantis katilą visada svarbu atsižvelgti į tai, koks yra jo efektyvumas, įsitikinti, kad katilas yra paprastai valdomas ir ganėtinai funkcionalus. Vis dėlto, pirmiausia vertėtų pagalvoti apie tai, kokio tipo katilą pasirinkti – dujinį ar kieto kuro, taigi, kokiomis savybėmis pasižymi šios pasirinkimo galimybės?</p> <h3>Dujiniai katilai</h3> <p>Dujiniai katilai dažniausiai yra pasirenkami dėl itin didelio efektyvumo: įprastai dujinių katilų naudingumo koeficientas siekia 94-97 procentus, o kondensacinių dujinių katilų efektyvumas gali būti didesnis nei 100 procentų. Džiugina tai, kad šio tipo katilų priežiūra yra minimali – dažniausiai apie katilą prisimenama tik tada, kai tenka keisti temperatūros nustatymus arba susirūpinti atsiradusiais gedimais. Vienas geriausiai įvertintų dujinių katilų gamintojų – tai „Protherm“. Ši kompanija rūpinasi, kad dujinis katilas reikalautų kiek įmanoma mažiau priežiūros, o jo funkcionalumas būtų pakankamai didelis – naudodami šio gamintojo katilą turėsite galimybę tik palaikyti optimalią patalpų temperatūrą, bet taip pat paruošti karštą vandenį, ir t.t. Naudotis dujiniu katilu yra saugiau nei kieto kuro katilais, tačiau svarbu žinoti, kad šie katilai gali būti įrengiami ne visose vietovėse – iki šių dienų vis dar ne visi Lietuvos rajonai yra dujofikuoti. Taip pat reikėtų įvertinti, kokia bus patalpų šildymo kaina – dujų įkainiai yra didesni nei kieto kuro. </p> <h3>Kieto kuro katilai</h3> <p>Šiuolaikiniai kieto kuro pasižymi ne tik funkcionalumu, bet taip pat ir paprastu naudojimu, o šių katilų pasirinkimas yra ypatingai didelis. Van2o internetinėje svetainėje turėsite galimybę rinktis įvairių gamintojų ir modelių kieto kuro katilus, kurie pasižymės itin dideliu efektyvumu, paprastu valdymu ir, žinoma, ilgaamžiškumu. Lyginant su dujiniais katilais, kieto kuro įrenginių naudojimas reikalauja mažesnių išlaidų, tad tuomet, jei siekiate, kad patalpų šildymas būtų kiek įmanoma mažesnis, pasvarstykite būtent apie tokią galimybę.</p> <p>Jei kiltų abejonių, kokio tipo katilą vertėtų pasirinkti, pasitarkite su Van2o specialistais, kurie atsakys į jums kylančius klausimus ir padės kur kas paprasčiau pasirinkti patį tinkamiausią šildymo įrenginį.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7649" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582274105"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Edgaras</span> - Pen, 2020-21-02 - 10:35</p> </li> <a href="/comment/7649#comment-7649" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7649#comment-7649" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rekomenduoju, dujinius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rekomenduoju, dujinius katilus iš adma.lt , nes dujų sunaudojimas dar ekonomiškesnis, o šilumos nuostoliai perduodant šilumą – dar mažesni. O tuo tarpu pastarajam reikalinga net ir mažesnė vandens temperatūra tobulas pasirinkimas kainos ir kokybės santykiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7649" token="4AxuYOC9x2luNnqhCDR0jmR85QjiRMMnF53J0opDOTs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-7201" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1582015045"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>tomas</span> - Ant, 2020-18-02 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/7201#comment-7201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7201#comment-7201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad turbūt geriausias…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad turbūt geriausias pasirinkimas tai kieto kuro <a href="https://www.fumat.lt/c/krosneles">Krosnelės</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7201" token="Pz4n0whQnwF-E2VxL3p-4yvLEEfAYOt7hDgQ7dx-Vjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1138&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7QGyXUbtV3Jnqpn-gQ012LG4Vd_i1-n5vMfdE6E7jmU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jan 2020 11:54:15 +0000 vyrredaktorius 1138 at https://www.alytausnaujienos.lt Žieminiai darbo rūbai dirbantiems lauke https://www.alytausnaujienos.lt/zieminiai-darbo-rubai-dirbantiems-lauke <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/139-33369" rel="bookmark"> Nr. <span> 139 (33369) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/1-darbo%20rubai.jpg?itok=-eUDT54N" width="344" height="287" alt="Darbo rubai" title="Foto: Shutterstock.com" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2><a name="_jhqoi3mjc0do" id="_jhqoi3mjc0do"></a> Svarbiausia – sluoksniai</h2> <p>Kas kada nors domėjosi, koks yra geriausias būdas išlikti šiltai dirbant lauke, puikiai žino, kad pati svarbiausia taisyklė yra rengtis sluoksniais. Sluoksniai nėra trys poros džinsų ir keletas megztinių – tokia apranga neleidžia jūsų kūnui „kvėpuoti“ ir, kas blogiausia, suvaržo jus judant.</p> <p>Pirmas sluoksnis yra pats svarbiausias ir turėtų būti kokybiškiausias. Pirmam rūbų sluoksniui idealiausiai tinka termo drabužiai. Jie leidžia odai „kvėpuoti“, bet puikiai sulaiko šilumą neversdami jūsų prakaituoti. Tik tada galite vilktis marškinėlius, megztinius ir striukę. Dirbant dažnai atsisakoma kepurės, kadangi be jos dirbti žymiai patogiau. Vis dėlto, jeigu darbe susiduriate su šaltu, vėjuotu ir drėgnu oru – jums reikalinga ne tik stora kepurė, bet ir veido bei kaklo apsauga. Tokiu atveju rekomenduojame rinktis specialias kaukes kaip pirmą sluoksnį.</p> <h2><a name="_8ll0o3k4vsnx" id="_8ll0o3k4vsnx"></a> Būtina kokybiška avalynė</h2> <p>Jeigu nors truputį sušlapsite kojas darbo metu – jūs tikrai susidursite su nepatogumais ar netgi problemomis. Dažniausiai šąlančios kojos priveda prie bendro šalčio jausmo, todėl avalynė turi būti kokybiška. Tokia avalynė turi būti atspari vandeniui, tvirta ir pagaminta iš „kvėpuojančių“ medžiagų. Pasirūpinkite keliomis kokybiškų kojinių poromis, gerais batais ir, jeigu tenka braidyti po vandenį ar sniegą, guminiais apavais jūsų batams.</p> <p>Foto: Pixabay.com</p> <h2><a name="_fxvkhasx81jv" id="_fxvkhasx81jv"></a> Darbo rūbai pagal darbo pobūdį</h2> <p>Nepamirškime, kad kiekviename darbe veikla skiriasi. Kol vieniems šilta apranga reikalinga išnešiojant pašto siuntinius, kitiems jos reikia kiekvieną dieną miške kertant medžius. Jeigu darbe reikia daug vaikščioti, labai svarbu atkreipti dėmesį į komfortą, kadangi dėl storų ir sunkių rūbų jis gali būti greitai sugadinamas. Įvertinkite, kas jūsų darbe jums yra svarbiausia – klausa, matomumas, galimybė patogiai arba greitai judėti. Tik tada pirkite rūbus. Užeikite į internetinę parduotuvę<a href="https://www.senukai.lt/"> </a><a href="https://www.senukai.lt/">www.senukai.lt</a> ir pažiūrėkite, kokie <a href="https://www.senukai.lt/c/statyba-ir-remontas/darbo-apranga-ir-apsaugos-prekes/darbo-apranga/darbo-drabuziai/7j1">darbo rūbai</a> tinkamiausi jums.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/1-darbo%20rubai_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1081-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/1-darbo%20rubai_0.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Darbo%20r%C5%ABbai-1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1081-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Darbo%20r%C5%ABbai-1.jpg" width="1000" height="667" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1081&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NTzowl8sOukiyRRSD-zW0Sb0a8zyeCoC78LDL2jiSZ8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 06 Dec 2019 09:17:29 +0000 vyrredaktorius 1081 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytiškių jau laukia atnaujinta „Maxima“ https://www.alytausnaujienos.lt/alytiskiu-jau-laukia-atnaujinta-maxima <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item"> Ernesta Dapkienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gruodis 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/138-13368" rel="bookmark"> Nr. <span> 138 (13368) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97%20%282%29_0.jpg?itok=7Pg3PecJ" width="344" height="287" alt="Maxima" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Nuolat dirbame siekdami užtikrinti, kad parduotuvės atitiktų pirkėjų poreikius. Daug laiko ir dėmesio skiriame būtent parduotuvių atnaujinimui. Alytaus parduotuvėje ir toliau bus išlaikomas aukštas aptarnavimo ir kokybės standartas. Net 80 proc. šviežio maisto asortimento sudarys lietuviškos kilmės produkcija. Pirkėjų laiką taupome įrengdami 4 įprastas bei 4 savitarnos kasas“, – sako lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ operacijų vadovė Irtautė Ščerbavičienė.</p> <p>Atnaujinta parduotuvė pirkėjams siūlys platų šviežio bei šaldyto maisto asortimentą, didelį buitinės chemijos, gyvūnų prekių, kosmetikos pasirinkimą, taip pat etninių bei ekologiškų prekių skyrius.</p> <p>Pirmąsias keturias dienas parduotuvė siūlys daug puikių akcijų: AČIŪ kortelė kainuos 1 ct., buitinės chemijos prekėms bei kosmetikai bus taikoma 40 proc., kavai ir arbatai 35 proc., gyvūnų prekėms – 30 proc. nuolaida. Gruodžio 3–sausio 3 d. į AČIŪ korteles sugrįš net 5 proc. pirkinių vertės.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a></p> <p>X formato parduotuvėje dirbs ir pirkėjais rūpinsis 30 darbuotojų. Atnaujinta parduotuvė yra trečioji tokio formato parduotuvė Alytuje. Šiame mieste pirkėjų laukia ir dvi XX formato „Maximos“.</p> <h3>Apie bendrovę „Maxima“</h3> <p>Tradicinės lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ stiprybės – mažos kainos ir platus, ypač lietuviškų prekių, pasirinkimas. Tinklą valdanti bendrovė „Maxima LT“ yra didžiausia lietuviško kapitalo įmonė, viena didžiausių mokesčių mokėtojų bei didžiausia darbo vietų kūrėja šalyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik pustrečio šimto „Maximos“ parduotuvių, kuriose dirba apie 15 tūkst. darbuotojų ir kasdien apsilanko daugiau nei 550 tūkst. klientų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1075-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97%20%282%29.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97%20%283%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1075-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97%20%283%29.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1075-9lusISb6lhY" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-12/Alytuje%20duris%20atv%C4%97r%C4%97%20atnaujinta%20Maximos%20parduotuv%C4%97.jpg" width="1920" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3249" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575487517"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>jore</span> - Tre, 2019-04-12 - 21:25</p> </li> <a href="/comment/3249#comment-3249" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3249#comment-3249" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">man jau du kartus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>man jau du kartus nsavitarnoje nuskaiciavo nuolaidu korteleje esancius sukauptus pinigus.Namie pasisiurejau kvita ,peskaiciavau,nuolaida prekems neprideta,tik nuskaityta nuo korteles ir uzskaityta tik tos dienos nuolaida.ir nuskaiciuoja kai paprasiau pagalbos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3249" token="0IrEUVDtY1-h675p2BQ1qXZbHSbKJQYZIn1if-SR3HA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575467583"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vida</span> - Tre, 2019-04-12 - 15:53</p> </li> <a href="/comment/3247#comment-3247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3247#comment-3247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tikejomes kazko daugiau juk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tikejomes kazko daugiau juk buvo uzdaryta daugiau kaip tris menesius. Prekes sugrustos dviem zmonem prasilenkti sunku. Jo galetu pastatyti dar nors du suoliukus. Nors tiek kad kasininkes tikrai labai mandagios</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3247" token="InlVJ3eON6w_zg17EDFCIoGBtHZjxHw-7pEt1rfyeTA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3245" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575456960"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>pastaba</span> - Tre, 2019-04-12 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/3245#comment-3245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3245#comment-3245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savitarnos kasos- ne aukštas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savitarnos kasos- ne aukštas parduotuvės rodiklis. Jos tik tiems, kurie ant greičio užbėga alaus ar vaikai kokių traškučių. Daugelis eina su pilnais krepšiais, sveriamom prekėm, nemažai pagyvenusių žmonių, bet kasininkėms pinigų nelabai norit mokėt, ar ne?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3245" token="AeVEnAkKQ6wOL0JfkAcrMh4yvw2bGLbuN9rrBir-yvs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3244" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575449452"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Toksvienas</span> - Tre, 2019-04-12 - 10:50</p> </li> <a href="/comment/3244#comment-3244" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3244#comment-3244" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Savitarnos kasos ne pirkėjų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Savitarnos kasos ne pirkėjų patogumui, o Maximos pelno didinimui. Įpratusi pardavėja daug greičiau nuskanuos prekes nei eilinis žmogus. Į prekių kainas įskaityta ir atlyginimas pardavėjams, kodėl aš turiu dirbt už pardavėją? Algos man Maxima nemoka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3244" token="L3phQM9WqOdipMuW0GFATBcwM2y_ILUtCfR2gudjywA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3237" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575411212"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Alytus </span> - Tre, 2019-04-12 - 00:13</p> </li> <a href="/comment/3237#comment-3237" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3237#comment-3237" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neturite daugiau ką rašyti?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neturite daugiau ką rašyti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3237" token="Yb_RGCgyWYjAEJEj9w6DTuqlrBZ0uTh2AMDjilSY780"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1575382458"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - Ant, 2019-03-12 - 16:14</p> </li> <a href="/comment/3236#comment-3236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3236#comment-3236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, &quot;Maxima&quot; labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, "Maxima" labai rūpinasi, kad prekių parduotuvėje būtų ne tie įvairių, kiek daug Sudeda tas prekes praėjimuose, kad net baisu pasisukt, o ypač žiemą, kada rūbai storesni ir didesni. Moterys dar nešasi rankines, taigi, pro kai kuriuos praėjimus vos galima praeiti tik prispaudus prie savęs drabužius. Man tai tiesiog nejauku iš baimės ką nors sudaužyti. Ir dar, jei reikia pasinaudot tualetu, ten net nėra jokios pakabos, suoliuko ar dar ko nors susidėti daiktams (Naujoji 90, Alytuje). Nelabai norisi krepšį su pirkiniais dėt tualete ant žemės, o kamerų tuščių dažnai nebūna.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3236" token="Gjq2CGiwqMyrhf-B_VPDl3uJBCjxDbTbL88jTzcUXYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1075&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Sy9ZyrKLcpVyQ9JF8MbhCSIH0CVPfq6KNaGEyqGL0UM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Dec 2019 12:23:45 +0000 vyrredaktorius 1075 at https://www.alytausnaujienos.lt