Verslas https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ver­sli­nin­kas Ed­ga­ras Ma­za­liaus­kas: „Ne­rei­kia bū­ti egois­tu ir ma­ty­ti pa­sau­lį taip, kad tik kuo dau­giau tek­tų tau” https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sli-nin-kas-ed-ga-ras-ma-za-liaus-kas-ne-rei-kia-bu-ti-egois-tu-ir-ma-ty-ti-pa-sau-li-taip-kad <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/111-13634" rel="bookmark"> Nr. <span> 111 (13634) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/Dvaro%202.JPG?itok=vKwysgws" width="344" height="287" alt="Edgaras Mazaliauskas " title="Edgaras Mazaliauskas tu­ri įkū­ręs ir „EM 57th fund and cha­ri­ty“ pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dą, per ku­rį re­mia pri­va­čius sun­kiai be­si­ver­čian­čius as­me­nis, se­ne­lių na­mus, mo­kyk­las, šu­nų prie­glau­das. O at­ran­da juos pa­pras­tai, va­žiuo­ja, klau­sia, kuo ga­li pa­dė­ti, ką nu­pirk­ti. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Su Ju­mis, Ed­ga­rai, no­riu kal­bė­tis dviem te­mo­mis – apie gast­ro­no­mi­nio pa­vel­do Jū­sų įmo­nės ga­mi­nius ir lab­da­rą. Pra­dė­ki­me nuo ga­mi­nių. Be abe­jo, tu­rė­jo­te ga­li­my­bę im­tis pa­pras­tes­nio mė­sos ga­my­bos ver­slo, bet iš­si­rin­ko­te ga­na sun­kų – ga­mi­nius sū­do­te pro­tė­vių nau­do­tu sau­su bū­du, rū­ko­te alks­niu, vy­ti­na­te na­tū­ra­liai, o ne ka­me­ro­se… Ko­dėl?</strong></p> <p>– Es­mi­nis da­ly­kas, ku­rį no­ri­me ak­cen­tuo­ti apie pa­si­rin­ki­mą, yra tai, kad ga­mi­na­me aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­ci­ją, pa­rem­tą se­no­vi­nė­mis ga­my­bos tech­no­lo­gi­jo­mis.</p> <p>Tai, aiš­ku, nė­ra leng­va, nes vis­kas da­ro­ma ran­ko­mis: mė­są kum­pi­nėms deš­roms pjaus­to­me ran­ko­mis, sū­do­me ran­ko­mis – sau­suo­ju bū­du (ne tir­pa­le), kas­dien var­to­me ba­kuo­se, per­ka­me tik alks­nio mal­kas, skal­do­me ir rū­ko­me jo­mis, iden­tiš­kai taip, kaip da­rė, tė­vai, se­ne­liai, pro­se­ne­liai.</p> <p>Vy­ti­na­me mė­sos ga­mi­nius ir­gi na­tū­ra­liai, kas yra su­dė­tin­ga, nes la­bai daug kas pri­klau­so nuo ore esan­čios drėg­mės, ši­lu­mos, šal­čio ir oro slė­gio.</p> <p> </p> <p><strong>– Jei ne­klys­tu, veik­lą įmo­nė pra­dė­jo 2016 me­tų pa­bai­go­je. Pa­ly­gin­ti – jau­na įmo­nė, o tiek įvai­rių gar­džių kai­miš­kų mė­sos ga­mi­nių. Ko­kios ran­kos ir šir­dys vi­sa tai su­ku­ria?</strong></p> <p>– Taip, įmo­nę ati­da­riau 2016-ai­siais, pa­ti veik­la ir ga­my­ba pra­si­dė­jo 2017 me­tais. Iš pra­džių dir­bau aš, tė­vas ir ma­ma. Pats iš­pjaus­ty­da­vau sker­de­ną, ma­liau, sū­džiau, rū­kiau, ve­žio­jau klien­tams, tvar­kiau vi­sus rei­kia­mus lei­di­mus, do­ku­men­tus, da­lį bu­hal­te­ri­jos, trum­pai sa­kant, da­riau vis­ką.</p> <p>Ta­da di­dė­jant už­sa­ky­mams, įdar­bi­no­me ke­le­tą žmo­nių, ir šian­dien tu­ri­me 22 dar­buo­to­jus. Vi­sus juos ap­mo­kė­me dirb­ti pa­tys, nes bū­ti­nas spe­cia­lus sker­de­nos iš­pjaus­ty­mas, ga­my­bos bū­das ir ki­ti sa­vi­tu­mai.</p> <p>Dar­buo­to­jais pa­si­ti­ki­me, kiek­vie­nas sa­vo dar­bą at­lie­ka pui­kiai.</p> <p> </p> <p><strong>– Vir­tas spran­di­nės vy­nio­ti­nis, karš­tai ir šal­tai rū­ky­ti šon­kau­liai, vy­tin­ta šo­ni­nė, vir­ti rie­ba­lai, spir­gu­čiai, vir­tos au­sys, mo­čiu­tės šal­tie­na… Įsi­gi­li­nus į Jū­sų siū­lo­mą asor­ti­men­tą, per­ša­si min­tis, kad ne­val­go­mų da­ly­kų kiau­lė­se ar gal­vi­juo­se be­veik nė­ra, vi­sa ga­li­ma tin­ka­mai pa­ruo­šus su­var­to­ti. Ko­kiai sker­die­nai dar ieš­ko­te re­cep­tų?</strong></p> <p>– Ga­mi­na­me 80–85 skir­tin­gų pro­duk­tų: vy­tin­tus, džio­vin­tus, sū­dy­tus, vir­tus, ma­ri­nuo­tus, rū­ky­tus šal­tai, karš­tai rū­ky­tus, kep­tus ant mal­kų. Mes ga­mi­na­me tik iš rink­ti­nės mė­sos, aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­tus.</p> <p>Ne­ga­mi­na­me jo­kių pi­gių pro­duk­tų, taip, aiš­ku, nė­ra pel­nin­ga, bet mū­sų įmo­nės ver­ty­bės – pa­teik­ti tik ko­ky­biš­ką pro­duk­tą. Kau­lus, odas, nuo­pjo­vas iš­me­ta­me, jie pri­klau­so 3 ka­te­go­ri­jai (ŠGP) – ša­lu­ti­niai ga­my­bi­niai pro­duk­tai, di­de­lės įmo­nės ir jas su­nau­do­ja ga­my­bai, bet mes taip ne­da­ro­me.</p> <p> </p> <p><strong>– „Ben­drių“ ski­lan­dis, „Svir­no“ deš­ra, „Ka­ma­ros“ deš­ra, „Ka­ra­liaus“ deš­ra… Kaip gims­ta nau­jo ga­mi­nio pa­va­di­ni­mas?</strong></p> <p>– „Ben­drių“ ski­lan­dis, tai kai­mo pa­va­di­ni­mas, ku­ria­me yra ga­my­bi­nis ce­chas. Ga­mi­nio pa­va­di­ni­mus daž­niau­siai gal­vo­ja vi­si dar­buo­to­jai, nes jie jį ga­mi­na. Kam ko­kia min­tis šau­na į gal­vą ir jei­gu man at­ro­do pri­im­ti­na, ko­dėl gi ne­pa­va­din­ti taip?</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kius prie­sko­nius nau­do­ja­te, kaip juos ren­ka­tės, pa­ruo­šia­te?</strong></p> <p>– Nau­do­ja­me tik aukš­tos ko­ky­bės, bran­gius prie­sko­nius, tu­ri­me at­si­rin­kę pa­ti­ki­mus tie­kė­jus, su jais il­gus me­tus dir­ba­me.</p> <p>O pa­ruo­šia­me taip: su­mąs­to­mas re­cep­tas, ta­da da­ro­ma ban­dy­mai, kas su kuo de­ra, koks sko­nis su vie­nu ar ki­tu re­cep­tu, ta­da ra­gau­ja vi­si dar­buo­to­jai, ir spren­džia, ką rei­kė­tų re­cep­te at­im­ti ar pri­dė­ti, su­ma­žin­ti ar pa­di­din­ti pro­cen­tais prie­sko­nių kie­kį.</p> <p> </p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad psal­mes ga­li gie­do­ti ir an­ge­lai, ta­čiau tik žmo­nės ga­li pa­dė­ti vargs­tan­tiems. Pa­gal­ba svar­biau nei psal­mių gie­do­ji­mas. Ki­taip sa­kant, mes Die­vą šia­me pa­sau­ly­je gar­bi­na­me ne vien tik mal­do­mis, bet ir pa­dė­ji­mais ki­tiems, ku­riems šiuo me­tu sun­kiau se­ka­si. Jūs ak­ty­viai pa­de­da­te žmo­nėms, esa­te ti­kin­tis, ar tai ki­tas po­žiū­ris?</strong></p> <p>– Ne­rei­kia bū­ti egois­tu ir ma­ty­ti pa­sau­lį taip, kad tik kuo dau­giau tek­tų tau. Rei­kia gal­vo­ti, kad mes vi­si vie­no­di, tik vie­ni su­ge­ba vie­nus da­ly­kus, ki­ti ki­tus da­ly­kus. Aš ti­kiu, kad nuo­sek­lus, ap­gal­vo­tas ir sun­kus dar­bas fi­na­le duo­da ati­tin­ka­mą re­zul­ta­tą. Tuo ir va­do­vau­juo­si, kiek įde­di, tiek ir gau­ni at­gal.</p> <p>Su Die­vu tas pats, jei ti­ki, tai ir gau­ni at­gal, tik rei­kia mo­kė­ti pa­ma­ty­ti tai.</p> <p> </p> <p><strong>– Esa­te kaž­ka­da sa­kęs, kad jei­gu tu­ri dau­giau, ne­tu­rė­tų bū­ti gai­la duo­ti ki­tam. Bet juk tiek daug yra tų, ku­rie dar dau­giau tu­ri, bet ge­riau sau dar vie­ną ma­din­gą dra­bu­žį į spin­tą pa­ka­bins, ne­gu skirs sto­ko­jan­čiam. Kaip ver­ti­na­te to­kį egoiz­mą?</strong></p> <p>– Ne­igia­mai, tai, ma­nau, yra tuš­ty­bė, nes, ma­no ma­ny­mu, kai žmo­gus ne­ga­li sa­vęs nie­kaip ki­taip re­a­li­zuo­ti, jis ren­ka­si pa­pras­čiau­sią bū­dą PIRK­TI be rei­ka­lo, ir bran­gius da­ly­kus, ir taip už­slėp­ti kaž­ko­kius sa­vo trū­ku­mus.</p> <p>Aš ne­sa­kau, kad rei­kia pirk­ti pi­giau­sius, ko­ky­biš­ki daik­tai kai­nuo­ja.</p> <p>Bet ar ge­riau tu­rė­ti vie­nas ge­ras kel­nes ir ne­šio­ti 5 me­tus, ar keis­ti jas kas se­zo­ną pa­gal ma­dą? Juk ma­dos su­ka­si ra­tu.</p> <p> </p> <p><strong>– Kaip at­ran­da­te tuos žmo­nes, ku­riems pa­de­da­te fi­nan­siš­kai? Re­mia­te sa­va pro­duk­ci­ja ir įvai­rius ren­gi­nius. Ko­kių ga­mi­nių daž­niau­siai pra­šo­ma?</strong></p> <p>– Taip, šiais me­tais pa­rė­mė­me, re­gis, 8 ren­gi­nius, daž­niau­siai krei­pia­si kai­mų, mies­te­lių ben­druo­me­nės, jos ren­gia šven­tes, ku­rio­se su­si­tin­ka kai­my­nai, pa­ben­drau­ja. Da­bar ypač kai trūks­ta žmo­nėms ben­dra­vi­mo, dėl pan­de­mi­jos ir pa­na­šiai.</p> <p>Aš vi­sa­da mie­lai pri­si­de­du prie šven­čių ar­ba pi­ni­gais, ar­ba mė­sos ga­mi­niais, nes rei­kia pa­lai­ky­ti ir taip vos gy­vuo­jan­čius kai­mus.</p> <p>Taip pat tu­riu įkū­ręs ir „EM 57th fund and cha­ri­ty“ pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­dą, per ku­rį re­miu pri­va­čius sun­kiai be­si­ver­čian­čius as­me­nis, se­ne­lių na­mus, mo­kyk­las, šu­nų prie­glau­das. O at­ran­du juos pa­pras­tai, va­žiuo­ju, klau­siu, kuo ga­liu pa­dė­ti, ką nu­pirk­ti.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar iš pa­vy­do ne­at­si­ran­da no­rin­čių­jų šliukš­tel­ti į Jū­sų sėk­mę ko­kį šaukš­te­lį de­gu­to?</strong></p> <p>– Jei­gu tu­rė­čiau lai­ko klau­sy­ti ar mąs­ty­ti apie tuos, ku­rie kaž­ką apie ma­ne blo­go kal­ba, tai ne­tu­rė­čiau lai­ko už­si­im­ti šei­ma, lab­da­ra, ver­slu. Na, bet aš juos pui­kiai su­pran­tu, lie­tu­vio toks jau bruo­žas, jei­gu kaž­kam se­ka­si – va­di­na­si, jis blo­gas žmo­gus ar­ba va­gis, ar dar koks nors.</p> <p>Bet, kar­to­ju, ju­dė­ki­te į prie­kį, dirb­ki­te, gy­ven­ki­te, ne­gal­vo­ki­te ne­ga­ty­viai ir vis­kas bus taip, kiek pa­tys no­rė­si­te. Ne­bi­jo­ki­te sva­jo­ti, nes žmo­gus, jei­gu ne­tu­ri tiks­lų-sva­jo­nių, ma­no ma­ny­mu, jo trau­ki­nys va­žiuo­ja į apa­čią, o ne į vir­šų.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar ki­tiems po­mė­giams lai­ko at­ran­da­te?</strong></p> <p>– Taip, žai­džiu gol­fą.</p> <p> </p> <p><strong>– Gal ga­li­te šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mą iki „Dva­ro mė­sos“ at­si­ra­di­mo? Ko­dėl įmo­nei pa­si­rin­ko­te to­kį pa­va­di­ni­mą?</strong></p> <p>– Pa­me­nu, 5–6 me­tų su vy­res­niu bro­liu jau pre­kia­vo­me tur­gu­je obuo­liais, bul­vė­mis. Ve­liau au­gi­nau daug viš­tų ir par­da­vi­nė­jau tur­gu­je kiau­ši­nius.</p> <p>Nuo ma­žens pa­ti­ko mu­zi­ka, tai bu­vau so­lo at­li­kė­jas, tu­riu įra­šęs ke­le­tą sa­vo dai­nų. Gro­jau gi­ta­ra, ta­da ga­vau pa­siū­ly­mą pri­si­dė­ti prie „GRU­PE 3“ veik­los, tai bu­vo daug kon­cer­tų, TV fil­ma­vi­mų, ra­di­jo lai­dų, bet pra­mo­gų pa­sau­lis ne­su­do­mi­no dėl tuš­ty­bės ir ne­tik­ru­mo.</p> <p>Nu­spren­džiau ne­be­tęs­ti kar­je­ros ir pa­su­kau į ver­slą. Su pus­bro­liu vie­nu me­tu val­dė­me di­džiau­sias feis­bu­ko gru­pes, tu­rė­jo­me apie 10 tin­kla­la­pių, at­ro­dė, kad grei­tai tap­si­me fi­nan­siš­kai ne­pri­klau­so­mi.</p> <p>Bet vie­ną die­ną ry­te at­si­kė­lus, vi­sos mū­sų pa­sky­ros bu­vo už­blo­kuo­tos, gru­pės pa­nai­kin­tos (kei­tė­si feis­bu­ko po­li­ti­ka). Ir, at­ro­dė, vis­kas žlu­go. Ta­da ban­dė­me kur­ti vis­ką iš nau­jo, bet jau ne­bu­vo tiek už­si­de­gi­mo ir mo­ty­va­ci­jos.</p> <p>Ke­le­tą me­tų ra­ga­vau ir emig­ran­to duo­nos Nor­ve­gi­jo­je, bet ten ne­si­jau­čiau ge­rai.</p> <p>Taip su­kau­pęs ka­pi­ta­lą, grį­žau į Lie­tu­vą ir nu­spren­džiau pra­dė­ti mė­sos per­dir­bi­mo ver­slą. O dva­ro mė­sos pa­va­di­ni­mas tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, nes bū­tent šio­je vie­to­je sto­vė­jo Bendrių dvaras, tai dėl šio fak­to ir ki­lo min­tis pa­si­va­din­ti „Dvaro mėsa“.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%201.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%201.JPG?itok=oeTk36VT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%202_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%202_0.JPG?itok=otnPkkFN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%20056.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%20056.jpg?itok=bNQeTQ3q" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%20063.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%20063.jpg?itok=PrFaXXCy" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%20082.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%20082.jpg?itok=Qc7ZU81I" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Dvaro%20084.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Dvaro%20084.jpg?itok=dpWPXB8l" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sli-nin-kas-ed-ga-ras-ma-za-liaus-kas-ne-rei-kia-bu-ti-egois-tu-ir-ma-ty-ti-pa-sau-li-taip-kad&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2924&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CMy7zpwOxEsUVR621BRkCvAUcvDgflRzh9QCY7r-LrA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234999" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632995215"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Urtė</span> - 2021-09-30 - 12:46</p> </li> <a href="/comment/234999#comment-234999" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234999#comment-234999" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sūrūs ir brangūs.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sūrūs ir brangūs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234999" token="ZQk1VuTdo0K2MMAmEmDvbYiPEQTkdqCGCBlENchHgcc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234958" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632921597"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>oliviaclark</span> - 2021-09-29 - 16:19</p> </li> <a href="/comment/234958#comment-234958" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234958#comment-234958" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The most important thing…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The most important thing that matters in your business is the quality of its product or services and that is always done by the <a href="https://www.cryptoexchangesoftware.net/bitcoin-exchange-software"> bitcoin exchange software company</a> who always tried their level best to give best services to their customers.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234958" token="9bWDI_X0b7c5j240-XT7GWgMgYP6Yh0al9Hhynow7DY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234910" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632907695"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>sun</span> - 2021-09-29 - 12:28</p> </li> <a href="/comment/234910#comment-234910" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234910#comment-234910" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">3d led clock exporter, one A…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.manjianghong.vip/product-detail/Multifunctional-Creative-Led-Night-Light-Alarm_pid-729a4ab09987411e94bd0eeef1adb525.html?id=729a4ab09987411e94bd0eeef1adb525">3d led clock exporter</a>, one A very useful clock component. Not only allows you to check the time at any time, but also allows you to decorate your mobile desktop, come and try!<br /> <a href="https://www.chinaluckychem.com/company-profile.html">China nonionic surfactant Isomeric Alcohol Ethoxylates</a>, nonionic surfactants and anionic types have higher emulsifying ability, and It has a certain resistance to hard water and is an indispensable ingredient in detergent and emulsifier formulations.<br /> <a href="https://www.jdocable.com/blog/What-are-simplex-and-duplex-cable_bid-2913513.html">simplex cable company</a>, industrial cable we can focus on automation All areas provide you with a complete range of varieties suitable for almost all networks.<br /> <a href="https://www.janlonbag.com/products/Business-Bag_gid-40656.html">hunting backpack Manufacturer</a>, the compound bow has a special hunting backpack behind it.<br /> <a href="https://www.janlonbag.com/product-detail/2-in-1-Sets-of-TPU_pid-ceacdb7c3cb14f2d8617ef0591ed7684.html">TPU beach tote bag factory</a>, with a chic The waterproof Prada handbags, straw backpacks and seemingly chic beach bags, don’t stay at home and go to the beach on weekends.<br /> <a href="https://www.henjie.com/company-profile.html">china oem display light</a>, from the perspective of product color, it is better to use fluorescent lights for cool colors (cyan, purple), and warm colors ( (Orange, red) Incandescent lamps can better highlight the vividness of the products in the showcase. Incandescent lamps and spotlights for clothing, cosmetics, vegetables, fruits, etc. can well highlight the color of the product.<br /> <a href="https://www.eugeniaeyeglasses.com/company-profile.html">retro square sunglasses exporter</a>, available in over-the-counter or prescription versions, improve the ability to read something up close, such as a book or a computer screen.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234910" token="7AI_AISY4e0guXmop7E1mGs0O35LvbTbEvD9yqmBUL8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234555" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632820330"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ANKSCIAU</span> - 2021-09-28 - 12:12</p> </li> <a href="/comment/234555#comment-234555" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234555#comment-234555" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">BUVO SKANESNI DABAR…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>BUVO SKANESNI DABAR SUPRASTEJO MATOMAI PRADEJO KALTURYT</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234555" token="hsg36XXWwgaQiK2kc2DV0ZSUOQQ1y0_nsduobzqJCM4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234489" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632805312"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nenormali kaina</span> - 2021-09-28 - 08:01</p> </li> <a href="/comment/234489#comment-234489" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234489#comment-234489" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei būtų eilės, nereikėtų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei būtų eilės, nereikėtų reklaminių straipsnių.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234489" token="DNpuVlY5MTq583UqzwBHCmAaElQuwFhgRzbLXw1T2XE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234376" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632777504"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kitas Edgaras</span> - 2021-09-28 - 00:18</p> </li> <a href="/comment/234376#comment-234376" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234376#comment-234376" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai patinka kiaunes is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai patinka kiaunes is didmiesciu , kurios valanda laiko dresiruoja pardaveja besirinkdamos produkta ir po valandos nusiperka desros kilpele. Tokios pirkejos atbaido normalius pirkejus nes valanda laukti.... Edgarui sekmes, aciu visam kolektyvui uz puikia produkcija.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234376" token="XmZFiFcS7gwZNq4FWmYeYEiCCyLDLdHmkCyYmAihHCI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 Sep 2021 11:28:08 +0000 vyrredaktorius 2924 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus pra­mo­nės par­kas: lais­vų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pų ma­žė­ja https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-pra-mo-nes-par-kas-lais-vu-vals-ty-bes-ir-sa-vi-val-dy-bes-ze-mes-skly-pu-ma-ze-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/101-13624" rel="bookmark"> Nr. <span> 101 (13624) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-09/for_export.jpg?itok=3W-6lyVN" width="344" height="287" alt="Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&amp;wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“." title="Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&amp;wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nau­jau­si in­ves­tuo­to­jai – dvi Aly­taus ir vie­na Vil­niaus įmo­nė</h3> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė tri­ms nau­jų in­ves­ticijų į Pra­mo­nės par­ką sutarčių projektams.</p> <p>Pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ su­tar­ties pro­jek­tui, ku­riuo va­do­vau­jan­tis įmo­nė par­ke pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties sta­ti­nį me­di­nėms ir me­ta­li­nėms kon­struk­ci­joms ga­min­ti. Bū­tų in­ves­tuo­ja­ma ne ma­žiau kaip 1 mln. 844 tūkst. eu­rų. Sta­ty­bas nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, o nau­ja ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nuo 2024 me­tų.</p> <p>Pa­gal ki­tą mies­to ta­ry­bos pri­tar­tą in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties Pra­mo­nės par­ke vyk­dy­ti­ną pro­jek­tą su Aly­taus ben­dro­ve „Ara­das“ pas­ta­ro­ji čia pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą lan­gams ir du­rims ga­min­ti. Nu­ma­to­mos in­ves­ti­ci­jos – 3 mln. eu­rų. Sta­ty­bas taip pat nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, veik­lą nau­ja­me pa­sta­te vyk­dy­ti – nuo 2024-ųjų.</p> <p>Ir tre­čias mies­to ta­ry­bos pri­tar­tas in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tas yra su Vil­niaus ben­dro­ve „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“. Ši ben­dro­vė Pra­mo­nės par­ke nu­ma­to sta­ty­ti taip pat ga­my­bi­nį pa­sta­tą eko­lo­gi­nėms pa­kuo­tėms ga­min­ti. Kaip ir mi­nė­tos Aly­taus ben­dro­vės ji sta­ty­bas pra­dė­tų at­ei­nan­čiais me­tais, nau­ja ga­myk­la veik­tų po dve­jų me­tų nuo sta­ty­bos pra­džios. Į jos sta­ty­bą „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“ in­ves­tuo­tų 600 tūkst. eu­rų.</p> <p>Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta be auk­cio­no Pra­mo­nės par­ke „Va Sta­ty­bai“ 99 me­tams iš­nuo­mo­ti be­veik 3,7 hek­ta­ro že­mės skly­pą, „Ara­dui“ – ke­tu­ris skly­pus, ku­rių vi­sų dy­dis – 3,8 hek­ta­ro, „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­joms“ – dau­giau kaip pu­sės hek­ta­ro že­mės skly­pą. Juo­se šios įmo­nės pla­nuo­ja sta­ty­ti mi­nė­tas nau­jas ga­myk­las.</p> <h3>By­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu</h3> <p>Aly­taus pra­mo­nės par­ke bū­ta ne vie­no at­ve­jo, kai su bū­si­mais in­ves­tuo­to­jais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis jiems nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pra­dė­jus nau­jų įmo­nių sta­ty­bos ar sa­vo no­ru nu­trau­kus šias ar že­mės nuo­mos su­tar­tis. Ne vie­nas in­ves­tuo­to­jas nau­jų įmo­nių sta­ty­bos Pra­mo­nės par­ke ne­pra­dė­jo, ne­ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mos.</p> <p>Iki šiol Pra­mo­nės par­ke bu­vo tik vie­nas at­ve­jis, kai mies­to ta­ry­bai prieš dve­jus me­tus nu­trau­kus vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį su bū­si­mu in­ves­tuo­to­ju, šis krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su pra­šy­mu to­kios su­tar­ties nu­trau­ki­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.</p> <p>Taip at­si­ti­ko su Kau­no ben­dro­ve „Jui­ce&amp;wa­ter group“, ku­ri Pra­mo­nės par­ke pla­na­vo sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą, sa­vi­val­dy­bės iš­nuo­mo­ta­me skly­pe su­mon­ta­vo be­to­ni­nius stul­pus, liu­di­jančius apie sta­ty­bų pra­džią. Toks sta­ti­nys, ku­rio baig­tu­mas – 24 proc., bu­vo re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre.</p> <p>Ka­dan­gi „Jui­ce&amp;wa­ter group“ per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį ne­in­ves­ta­vo nu­ma­ty­tos pi­ni­gų su­mos, prieš tre­jus me­tus su šia ben­dro­ve bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis, o prieš dve­jus me­tus – ir že­mės nuo­mos su­tar­tis dėl skly­po, ku­ria­me yra bū­si­mai ga­myk­lai su­mon­tuo­ti be­to­ni­niai stul­pai.</p> <p>Ta­čiau šį rug­pjū­tį pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tos ben­dro­vės ini­ci­juo­tas by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu. Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­ten­kin­tas „Jui­ce&amp;wa­ter group“ pra­šy­mas nu­trauk­ti ci­vi­li­nę by­lą.</p> <p>Kaip pa­aiš­kė­jo mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti spren­di­mai dėl nau­jų in­ves­ticijų į Pra­monės parką, iš šios Kau­no ben­dro­vės pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“. Apie tai po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, pra­šy­da­ma ta­ry­bos pri­tar­ti „Va Sta­ty­bos“ in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tui ir šiai ben­dro­vei iš­nuo­mo­ti­ že­mės skly­pą, ku­rį iki šiol val­dė Kau­no ben­dro­vė ir ja­me ke­ti­no sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą.</p> <p>Be­je, apie par­duo­da­mą šį skly­pą Pra­mo­nės par­ke skel­bė ir vie­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu už­si­i­man­ti agen­tū­ra.</p> <p>Sa­vi­val­dy­bei iš šios is­to­ri­jos dvi­gu­ba nau­da – ne­be­teks by­li­nė­tis su mi­nė­ta Kau­no ben­dro­ve ir skly­pui su pra­dė­ta sta­ty­ba at­si­ra­do nau­jas in­ves­tuo­to­jas.</p> <h3>Lais­vas tik šiek tiek di­des­nis nei 9 hek­ta­rų plo­tas</h3> <p>Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja, šiuo me­tu Pra­mo­nės par­ke yra 45 hek­ta­rai sa­vi­val­dy­bei ir vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės, ku­rio­je su­for­muo­ti 33 skly­pai ir da­bar už­im­ta 20. Jei in­ves­ti­ci­jų ir že­mės nuo­mos su­tar­tis pa­si­ra­šys „Va Sta­ty­ba“, „Ara­das“ ir „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“, lie­ka 8 lais­vi vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pai, ku­rių dy­dis – apie 9,2 hek­ta­ro.</p> <p>Iš vi­so Pra­mo­nės par­kas už­ima 63 hek­ta­rus, 10 že­mės skly­pų – apie 10 hek­ta­rų pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se, li­kęs plo­tas yra in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros te­ri­to­ri­jos. Kai ku­riuo­se pri­va­čiuo­se skly­puo­se yra so­dy­bos.</p> <p>A.Juo­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, no­rint juos sa­vi­val­dy­bei iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, rei­kia nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų biu­dže­te ir su sa­vi­nin­kais ga­li bū­ti il­gos de­ry­bos: „To­kios prak­ti­kos jau tu­rė­jo­me, kai de­rė­jo­mės su dvie­jų pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kais, kur vie­na­me skly­pe bu­vo be­ne apie 10 sa­vi­nin­kų. Tuo­met sėk­min­gai įsi­gi­jo­me ir pri­jun­gė­me pri­va­čius skly­pus prie esa­mo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė­je skly­po For­tų g. 18.“</p> <p>Da­bar Pra­mo­nės par­ke vei­kia ar­ba nau­jas sta­ty­bas bai­gu­sios 6 įmo­nės, 8 – dar ne­pra­dė­ju­sios veik­los, ta­čiau su sa­vi­val­dy­be tu­ri in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis ir joms iš­nuo­mo­tus že­mės skly­pus. Kai ku­rios įmo­nėms par­ke iš­nuo­mo­ta ne po vie­ną že­mės skly­pą.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/30990_3441021f1a13224ce57659051f8453f2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/30990_3441021f1a13224ce57659051f8453f2.jpg?itok=nmujnj0G" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/for_export_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/for_export_0.jpg?itok=dHQzDwEs" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-pra-mo-nes-par-kas-lais-vu-vals-ty-bes-ir-sa-vi-val-dy-bes-ze-mes-skly-pu-ma-ze-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2856&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-ChTOvkPVSiFjWOGLGn-V0SNMe5SppsZNn7fXRkM95E"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225207" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630575796"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JOKIU IMONIU</span> - 2021-09-02 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/225207#comment-225207" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225207#comment-225207" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">IR DARBO VIETU NEDAUGEJA TIK…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>IR DARBO VIETU NEDAUGEJA TIK RASINELIAI SPAUDOJ</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225207" token="Q-I-OjJsQj8Qeenk38N366zfC-Pp0t3drywhEPR5ASo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225167" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630568583"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>prioritetai</span> - 2021-09-02 - 10:43</p> </li> <a href="/comment/225167#comment-225167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225167#comment-225167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rimtose savivaldybėse…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rimtose savivaldybėse orentuojamasi į prioritetus. Tad ir Alytuj esant bedarbystei 6000 - orentacija į stambius investuotojus. Kuriančius ne mažiau 100 n normaliai apmokamų darbo vietų. Į smulkius, kur po 10 n vietų kuria, čia nesimato atsipirkimo. Kai į patį parką investuota 10 n milijonų. O čia smulkmė ir..kol kas kaip pustuščias parkas. Su n metų kaip užšaldytais sklypais. Čia kažkas link mazochizmo. Absurdiška imitacija. Kitur taip nedrysta, Alytuj gudriausi. Šauniausi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225167" token="JUskNRPb8JJ7dIy4OHCo4hvrSf1uT4VcZutm-H9UQTU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225161" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630567309"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vienok</span> - 2021-09-02 - 10:21</p> </li> <a href="/comment/225161#comment-225161" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225161#comment-225161" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šios tarybos kadencija…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šios tarybos kadencija artėja į pabaigą. Kur jau daliniai rezultatai turi matytis. O jie kraupūs, jei bedarbystė 6000, o laisvų darbo vietų tik 700 ir tai abejotinų, reiškia nėra reikiamo efektyvumo. Kai kitur pramonės parkai perkrauti dūzgia. Ir išsiskiria, orentuojas į rimtus investuotojus. Kur kuria 100 n gerai apmokamų darbo vietų. Kas gerai veikia jų regionų ekonomikas. Palyginus Alytuj smulkmė su mažai darbo vietų ir vis bus... Kai į parką investuota 10 n milijonų..Vertinant, kad dalis investorių jei registruoti butuose, gretimuose kaimukuose, vaizdelis silpnokas po. Jei kadencijos pradžioj šauniausi taryboj meras su konservatorių bei valstiečių politikais net į Kiniją vyko pasaulinės reikšmės verslo muges, rezultatai stulbinantys. Nėra Alytuj rimto miesto lygio per savivaldą. Jei kitur tarybos nesunkiai įkerta švietimo pertvarkas ir rimtas strategijas, Alytuj nepriartėt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225161" token="lo62zzcRSKqm1pSYlJPTlvKSdbmAcgcAAX91JCclMGw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 Sep 2021 05:24:27 +0000 vyrredaktorius 2856 at https://www.alytausnaujienos.lt „Ali­ta“ tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą https://www.alytausnaujienos.lt/ali-ta-tu-ri-nau-ja-ga-my-bos-va-do-va <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/100-13623" rel="bookmark"> Nr. <span> 100 (13623) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/Nuotrauka-0028.jpg?itok=_ryPdH99" width="344" height="287" alt="„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Vik­to­ras Mos­to­vo­jus." title="„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Vik­to­ras Mos­to­vo­jus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>V. Mos­to­vo­jaus dar­bi­nė pa­tir­tis sie­kia ar­ti 20 me­tų. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus jis už­ėmė pro­ce­so va­do­vo pa­rei­gas tarp­tau­ti­nė­je įmo­nių gru­pė­je „Ne­mu­no ban­ga“, taip pat jai pri­klau­san­čio­je ga­my­bos ben­dro­vė­je „NB eco“ pa­ra­le­liai ėjo mais­to sau­gos pro­ce­sų va­do­vo pa­rei­gas.</p> <p>„V. Mos­to­vo­jus į „Ali­tos“ ga­myk­lą at­si­ne­ša įvai­ria­pu­sę pa­tir­tį, ku­rią įgi­jo skir­tin­go­se veik­los sri­ty­se. Tai ne tik ku­riant nau­jus pro­duk­tus, užtik­ri­nant ga­mi­nių ko­ky­bę ir or­ga­ni­zuo­jant sklan­džius ga­my­bos pro­ce­sus, bet ir or­ga­ni­zuo­jant bei val­dant skir­tin­gus vi­di­nius įmo­nių pro­ce­sus, taip pat ska­ti­nant dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ją ir įsi­trau­ki­mą. „Ali­ta“ – di­džiau­sia mū­sų ga­myk­la, ku­rio­je pa­ga­mi­na­ma reikš­min­ga da­lis vi­sos „M GROUP Pro­duc­tion“ pro­duk­ci­jos, skir­tos ne tik Lie­tu­vai, bet ir eks­por­tuo­ja­mos į skir­tin­gas pa­sau­lio ša­lis, tarp ku­rių – ir to­li­mos, eg­zo­tiš­kos rin­kos. To­dėl ti­ki­me, kad kar­tu su ko­man­da nau­ja­sis va­do­vas ne tik pa­sieks ga­myk­lai ke­lia­mus tiks­lus, bet ir sva­riai pri­si­dės prie vi­sos ben­dro­vės sėk­mės“, – sa­ko „MV GROUP Pro­duc­tion“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gir­das Či­bu­rys.</p> <p>Pa­sak V. Mos­to­vo­jaus, spren­di­mą pri­si­jung­ti prie „Ali­tos“ ko­man­dos lė­mė mo­der­nus ga­myk­los va­do­vų ir ko­man­dos po­žiū­ris bei am­bi­cin­gi tiks­lai.</p> <p>„Ben­dro­vės „MV GROUP Pro­duc­tion“ ir „Ali­tos“ pro­gre­sas, ino­va­ty­vu­mas ir per­fek­cio­niz­mas at­si­spin­di ga­myk­los veik­lo­je, ko­man­dos pa­sie­ki­muo­se ir, ži­no­ma, pro­duk­ci­jo­je – var­to­to­jams nuo­lat pri­sta­to­mos iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­ti­nės nau­jie­nos, įsi­tvir­ti­nan­čios Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Tai de­šimt­me­čius sie­kian­čias tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ti ga­myk­la, ku­ri sau ke­lia pa­čią aukš­čiau­sią kar­te­lę“, – sa­ko V. Mos­to­vo­jus.</p> <p>Tarp svar­biau­sių sa­vo tiks­lų už­imant „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo pa­rei­gas V. Mos­to­vo­jus įvar­dija ne tik tech­ni­nių ga­my­bos as­pek­tų to­bu­li­ni­mą – na­šu­mo di­di­ni­mą, pro­ce­sų op­ti­mi­za­vi­mą ir ino­va­ci­jas, bet ir pa­di­din­tą dė­me­sį ga­myk­los dar­buo­to­jams.</p> <p>„Vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų vei­kiant ga­my­bos sri­ty­je yra dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos, taip pat ko­lek­ty­vo dar­nos už­tik­ri­ni­mas. Man as­me­niš­kai svar­bu, kad ko­le­gos di­džiuo­tų­si sa­vo dar­bu, jaus­tų­si įsi­trau­kę ir at­sa­kin­gi, jų po­rei­kiai bū­tų at­lie­pia­mi – vi­sa tai tu­ri di­de­lę įta­ką ne tik dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jai, bet ir dar­bo na­šu­mui, ga­mi­na­mų pro­duk­tų ko­ky­bei ir ver­slo re­zul­ta­tams“, – sa­ko V. Mos­to­vo­jus.</p> <p>Iš vi­so V. Mos­to­vo­jaus va­do­vau­ja­mo­je ko­man­do­je dir­ba per 180 eks­per­tų ir spe­cia­lis­tų. Tarp „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo at­sa­ko­my­bių – ga­myk­los kon­ku­ren­cin­gu­mo rin­ko­je di­di­ni­mas, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų pri­tai­ky­mas, pro­duk­ti­nių nau­jie­nų kū­ri­mas, nuo­sek­lus ga­myk­lo­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų ug­dy­mas.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 113</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Nuotrauka-0001.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Nuotrauka-0001.jpg?itok=I9o20He_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Nuotrauka-0028_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Nuotrauka-0028_0.jpg?itok=nPiNWAv1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ali-ta-tu-ri-nau-ja-ga-my-bos-va-do-va&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2852&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1UsPBCNy3UyGpOr1xmY1fXhWkhGAkBXskuIRbnGJvB0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260413" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635186449"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pranas</span> - 2021-10-25 - 21:27</p> </li> <a href="/comment/260413#comment-260413" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260413#comment-260413" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugiau apie Alita</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugiau apie <a href="https://alita.lt/apie-mus/">Alita</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260413" token="IkSJ_4Q_AbOE2Y7skBdHSO-GpWJyhxmvFaa2sggJdtw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-225205" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630575578"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>PRASTA</span> - 2021-09-02 - 12:39</p> </li> <a href="/comment/225205#comment-225205" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/225205#comment-225205" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">GERIMU KOKYBE</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>GERIMU KOKYBE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=225205" token="lqHPjWRDORb2NgoHpkOYmI97rP1t3khbiYxN5T4-27A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224658" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630395450"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gal šampo</span> - 2021-08-31 - 10:37</p> </li> <a href="/comment/224658#comment-224658" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224658#comment-224658" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kokybė pagerės?</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kokybė pagerės?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224658" token="Ex7FxNkAL4OXK2SSyhFKLDOLDEuvST28b4cmyTfCIyg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 31 Aug 2021 07:33:15 +0000 vyrredaktorius 2852 at https://www.alytausnaujienos.lt „Ver­slą pra­dė­jau gim­ta­ja­me Aly­tu­je, nes at­ei­ty­je ir pa­ti pla­nuo­ju gy­ven­ti čia” https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sla-pra-de-jau-gim-ta-ja-me-aly-tu-je-nes-ei-ty-je-ir-pa-ti-pla-nuo-ju-gy-ven-ti-cia <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13618" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13618) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/MATOMA.JPG?itok=f6jD0mUC" width="344" height="287" alt="Ka­mi­lė Žė­čiū­tė" title="„Iš tik­rų­jų aš pa­ma­čiau ni­šą – nau­jų ir ma­din­gų dra­bu­žių par­duo­tu­vių Aly­tu­je prak­tiš­kai ne­be­li­ko, o da­lis žmo­nių vis­gi mėgs­ta ap­si­pir­ki­nė­ti fi­zi­nė­se par­duo­tu­vė­se”, – sako Ka­mi­lė Žė­čiū­tė, paklausta, kodėl nusprendė atidaryti drabužių išparduotuvę „Matoma“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ka­mi­le, pir­miau­sia no­riu klaus­ti, ar pa­ti esa­te aly­tiš­kė ir kaip ki­lo min­tis pra­dė­ti ver­slą?</strong></p> <p>– Su­si­pa­žin­ki­me – man 23-eji me­tai, au­gau ir mo­kiau­si Aly­tu­je, bai­giau Jot­vin­gių gim­na­zi­ją. Po mo­kyk­los bai­gi­mo stu­di­juo­ti iš­va­žia­vau į Vil­nių, pa­si­rin­kau Vil­niaus ko­le­gi­ją, po to ir stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Stu­di­ja­vau fi­nan­sus bei įmo­nių val­dy­mą, dirb­ti fi­nan­sų sek­to­riu­je pra­dė­jau dar mo­ky­da­ma­si 2 kur­se. Kai bai­giau stu­di­jas ir ga­lė­jau sa­vo lai­ką skir­ti tik dar­bui, su­pra­tau, kad trūks­ta įvai­ro­vės, nau­jo­vių – no­riu ir ga­liu skir­ti da­lį sa­vo lai­ko pa­pil­do­mai veik­lai. Šiuo me­tu tu­riu nuo­la­ti­nį dar­bą fi­nan­sų sek­to­riu­je Vil­niu­je, o min­tis pra­dė­ti ver­slą ki­lo tuo­met, kai dar­bas ka­ran­ti­no me­tu per­si­kė­lė į nuo­to­li­nį. Dėl tos prie­žas­ties, kad tu­riu nuo­la­ti­nį dar­bą, kas­dien fi­ziš­kai ma­nęs par­duo­tu­vė­je nė­ra, ta­čiau sten­giuo­si su­spė­ti su­val­dant bei pri­žiū­rint par­duo­tu­vės veik­lą.</p> <p><strong>– O ko­dėl nu­spren­dė­te ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę bū­tent Aly­tu­je?</strong></p> <p>– Iš tik­rų­jų aš pa­ma­čiau ni­šą – nau­jų ir ma­din­gų dra­bu­žių par­duo­tu­vių Aly­tu­je prak­tiš­kai ne­be­li­ko, o da­lis žmo­nių vis­gi mėgs­ta ap­si­pir­ki­nė­ti fi­zi­nė­se par­duo­tu­vė­se. Ne pa­slap­tis ir tai, kad Aly­tu­je jau­nų žmo­nių ma­žė­ja, o vy­res­nie­ji vis dėl­to įpra­tę pirk­ti gy­vai. O ko­dėl ver­slą pra­dė­jau Aly­tu­je, tai at­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas – aš ir pa­ti at­ei­ty­je pla­nuo­ju gy­ven­ti čia. Kol esu jau­na, Vil­niu­je ma­tau dau­giau per­spek­ty­vų ir veik­los dar­bo pras­me, bet at­ei­ty­je, ma­nau, rink­siuo­si Aly­tų. La­bai džiu­gu, kai iš pa­žįs­ta­mų iš­girs­tu, kad jau­nos šei­mos po tru­pu­tį grįž­ta iš di­džių­jų mies­tų ar už­sie­nio gy­ven­ti čia, Aly­tu­je</p> <p><strong>– Ko­kių pri­va­lu­mų ma­to­te Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je?</strong></p> <p>– Ma­tau jų ne­ma­žai. Nė­ra spūs­čių ir pats mies­tas nė­ra toks ma­žas, koks ki­tiems ga­li pa­si­ro­dy­ti. Tu­ri­me te­at­rą, ki­no te­at­rą, spor­to klu­bų, mu­zie­jų, vyks­ta pa­ro­dos, pa­ga­liau tu­ri­me ne­re­a­lius dvi­ra­čių ta­kus, ku­riais mė­gau­juo­si bė­gio­da­ma, kai tik par­va­žiuo­ju į na­mus. Aly­tu­je ga­li­ma ras­ti dau­gy­bę veik­los, tie­siog rei­kia ne­tin­gė­ti ir no­rė­ti už­si­im­ti.</p> <p><strong>– Pa­kal­bė­ki­me apie par­duo­tu­vę „Ma­to­ma“. Ko­dėl bū­tent pre­ky­ba dra­bu­žiais ir ko­kių žen­klų pre­kes čia ga­lė­si­me ras­ti?</strong></p> <p>– Ne pa­slap­tis, kad dra­bu­žiai tik­rai už­ima di­de­lę ir ga­na svar­bią da­lį mū­sų kas­die­nia­me gy­ve­ni­me. Aš nuo pat pra­džių ži­no­jau, kad ma­no par­duo­tu­vės asor­ti­men­tas bus tik nau­ji dra­bu­žiai. Nie­ko ne­lau­kus pra­dė­jau do­mė­tis tie­kė­jais, pre­kių žen­klais, svars­čiau, ko rei­kia aly­tiš­kiams – mė­gi­nau ras­ti auk­so vi­du­riu­ką tarp kai­nos ir ko­ky­bės. Iš­par­duo­tu­vė­je ra­si­te tiek pre­mium, tiek grei­to­sios ma­dos žen­klų, to­kių kaip „On­ly“, „Vi­la“, „Ve­ro Mo­da“, „Ste­fa­nel“, „Se­lec­ted“, „Jack&amp;Jo­nes“ ir ki­ti.</p> <p><strong>– Ar iš­par­da­vi­mų ga­li­me ti­kė­tis?</strong></p> <p>– Taip, iš­par­da­vi­mų ir nuo­lai­dų tik­rai bus. Apie tai klien­tus nuo­lat in­for­muo­si­me MA­TO­MA feis­bu­ko bei ins­tag­ramo pus­la­piuo­se. At­rin­ki­nė­da­ma pre­kes par­duo­tu­vei, vi­suo­met įver­ti­nu, kad jų kai­na bū­tų kon­ku­ren­cin­ga.</p> <p><strong>– Par­duo­tu­vė vei­kia jau sa­vai­tę lai­ko. Koks pir­mas įspū­dis – ar aly­tiš­kius bus leng­va pa­kvies­ti bent ap­si­dai­ry­ti?</strong></p> <p>– Ka­ran­ti­nas pa­kei­tė vi­sų mū­sų įpro­čius, tai­gi nie­ko keis­to, kad ir aly­tiš­kiai šiek tiek at­pra­to nuo fi­zi­nių par­duo­tu­vių. Gal­būt rei­kės di­des­ni įdir­bio, dau­giau re­kla­mos, bet pir­kė­jų jau su­lau­kia­me ir pir­mo­mis die­no­mis, vie­ni už­su­ka ap­si­pirk­ti, ki­ti – pa­smal­sau­ti, su­si­pa­žin­ti. Su­ren­gė­me par­duo­tu­vės ati­da­ry­mo šven­tę gy­vai, taip pat skel­bė­me nuo­lai­das bei kon­kur­są feis­bu­ke če­kiams ap­si­pir­ki­mui lai­mė­ti.</p> <p><strong>– Kaip at­si­ra­do toks ne­įpras­tas pa­va­di­ni­mas – „Ma­to­ma“?</strong></p> <p>– Ne­tu­riu at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą, tie­siog jis at­si­ra­do ma­no min­ty­se. No­rė­jau pa­pras­to, aiš­kaus ir lie­tu­viš­ko par­duo­tu­vės pa­va­di­ni­mo. Par­duo­tu­vės lo­go­ti­pą tie­siog pie­šiau ant po­pie­riaus, kol at­ra­dau ar­ti­miau­sią sau. Ta­da sa­vo es­ki­zą per­da­viau ge­riau­siai drau­gei, o ji jau su­kū­rė lo­go­ti­pą ga­lu­ti­niam nau­do­ji­mui.</p> <p><strong>– Ar jau­čia­te, kad ver­slas bus sėk­min­gas ir kaip ma­no­te, nuo ko tai pri­klau­sys?</strong></p> <p>– Ne­ga­li ne­si­sek­ti, kai tu la­bai daug dir­bi ir my­li tai, ką da­rai. Sa­vo spren­di­mu ati­da­ry­ti šią par­duo­tu­vę net ne­abe­jo­ju, jei ne­ti­kė­čiau sa­vo sėk­me – vi­so to net ne­bū­čiau pra­dė­ju­si. Su­pran­tu, kad lau­kia daug ne­ti­kė­tu­mų ir iš­šū­kių, bet juk vi­sa tai ir yra ver­slo da­lis.</p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, ar ši­tas su­dė­tin­gas pan­de­mi­jos lai­kas yra pa­lan­kus pra­dė­ti sa­vo ver­slą?</strong></p> <p>– Ne­slėp­siu, kad su­si­klos­čiu­si si­tu­a­ci­ja, ne­ži­no­my­bė, be­si­kei­čian­tys rei­ka­la­vi­mai dėl ga­li­my­bių pa­so, ka­ran­ti­no šiek tiek at­bai­do ir pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti, bet ten­ka ri­zi­kuo­ti. Ne­ga­li juk am­ži­nai lauk­ti, no­ri­si čia ir da­bar pa­ban­dy­ti. Ver­slo idė­ja man ki­lo ge­gu­žės mė­ne­sį ir jau po try­li­kos sa­vai­čių bu­vo ga­li­ma star­tuo­ti.</p> <p><strong>– Ar leng­va bu­vo ras­ti nuo­mai pa­tal­pas? At­ro­dy­tų, kad jų Aly­tu­je siū­lo­ma daug.</strong></p> <p>– Oi ne, ko­mer­ci­nių pa­tal­pų tik­rai ne­siū­lo­ma daug! Kai pra­dė­jau ieš­ko­ti, pa­aiš­kė­jo, kad ge­rų jų tie­siog nė­ra. Ar­ba siū­lo­mos la­bai ap­leis­tos, ar­ba pra­sto­je, ne­pri­ei­na­mo­je vie­to­je. Man pa­tin­ka, kad pa­tal­pos, ku­rias ra­do­me, yra cen­tre, ge­rai pri­ei­na­ma­me skve­re­ly­je, ša­lia taip pat įsi­kū­ru­sios įvai­rios par­duo­tu­vės, kir­pyk­los. Kal­bant apie nuo­mos kai­nas, Aly­tu­je jos tik­rai nė­ra že­mos. Tik­riau­siai ly­gin­ti klien­tų srau­tą bei nuo­mos kai­nas su Vil­niu­mi, net nė­ra pras­mės.</p> <p><strong>– Gal gim­ta­ja­me mies­te ir sie­nos pa­de­da ku­riant ver­slą?</strong></p> <p>– Sa­vas mies­tas yra pui­ku! Tik­rai tu­riu di­de­lį drau­gų ir pa­žįs­ta­mų ra­tą, ku­rie la­bai pa­dė­jo da­li­nan­tis in­for­ma­ci­ja apie nau­jai ati­da­ro­mą par­duo­tu­vę. Prie par­duo­tu­vės at­si­ra­di­mo pri­si­dė­jo daug žmo­nių, ku­rie pa­dė­jo net ir mi­ni­ma­liau­siais bū­dais: tė­tis ir dė­dė takino su ap­dai­los dar­bais, ki­ti drau­gai pa­dė­jo iš­vež­ti šiukš­les, pa­ka­bin­ti švies­tu­vus, ge­riau­sia drau­gė su­ma­ke­ta­vo re­kla­mi­nes iš­ka­bas. Ki­ti pri­si­dė­jo tie­siog di­džiu­liu pa­lai­ky­mu ir ti­kė­ji­mu, tai, ką da­rau – man be ga­lo svar­bu.</p> <p><strong>– Ar jau­čia­te Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą sa­vo ver­slui?</strong></p> <p>– Taip, pla­nuo­ju pa­si­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės tei­kia­ma pa­ra­ma smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui. Yra ga­li­my­bė kom­pen­suo­ti da­lį stei­gi­mo, nuo­mos, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos iš­lai­dų. Tai nė­ra di­de­lės su­mos, bet, kai vis­ką da­rai iš san­tau­pų, jos ir­gi pri­si­de­da. Tai­gi, ma­nau, rei­kė­tų pa­sa­ky­ti ačiū mies­to sa­vi­val­dy­bei už tai, kad su­tei­kia to­kią ga­li­my­bę ir to­kiu bū­du ska­ti­na jau­nes­niuo­sius mies­to ver­sli­nin­kus. Ne­slėp­siu, yra la­bai daug biu­ro­kratinių kliū­čių ir po­pie­riz­mas er­zi­na, bet daž­nu at­ve­ju rei­kia tie­siog pa­si­do­mė­ti są­ly­go­mis ir nu­sta­ty­ta tvar­ka.</p> <p><strong>– Ko­kiam klien­tui skir­ta par­duo­tu­vė „Ma­to­ma“?</strong></p> <p>– Par­duo­tu­vės pir­kė­jų seg­men­tas tur­būt yra 16–55 me­tų am­žiaus mo­te­rys, ku­rioms as­me­ni­nis sti­lius bei dra­bu­žiai yra svar­bi gy­ve­ni­mo bū­do da­lis. Da­lis asor­ti­men­to yra skir­ta ir vy­rams. Tie­siog pa­ste­bė­jo­me, kad mo­te­rys, ieš­ko­da­mos sau dra­bu­žių, daž­nu at­ve­ju už­me­ta akį ir į vy­riš­ką sky­rių. Iš tik­rų­jų la­bai sten­gia­mės klau­sy­ti ir iš­pil­dy­ti pir­kė­jų pa­gei­da­vi­mus, jei pir­mą dar­bo die­ną klien­tai pa­si­ge­do di­des­nių dy­džių, tai jau se­kan­čią die­ną pra­dė­jau jų ieš­ko­ti. Klien­tų pa­sta­bos ir at­si­lie­pi­mai man yra la­bai svar­būs, jų dė­ka su­pran­ti, ar ei­ni tei­sin­gu ke­liu.</p> <p><strong>– Ar kai­my­nai ver­sli­nin­kai pa­svei­ki­no su įkur­tu­vė­mis?</strong></p> <p>– Taip, vi­sai ne­ti­kė­tai at­ėjo pa­svei­kin­ti mer­gi­nos iš „Vi­va­tour“ ir ta­po vie­no­mis pir­mų­jų pir­kė­jų. La­bai sma­gu, kad ap­lin­kui esan­tys ver­slai drau­ge no­ri kur­ti drau­giš­ką ap­lin­ką. Aš pa­ti vi­suo­met sten­giuo­si pa­lai­ky­ti ne­di­de­lį vie­ti­nį ver­slą, ne­per­ku ka­vos de­ga­li­nė­se, o už­ei­nu jos į „Ka­vos skve­rą“. Jei no­ri­me, kad Aly­taus cen­tras bū­tų gy­ves­nis, tai ir pa­lai­ky­ki­me ne­di­de­lius ver­slus, taip pa­ska­tin­si­me dau­giau jau­nų žmo­nių kur­ti ir gy­ven­ti čia, gim­ta­ja­me Aly­tu­je.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/MATOMA_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/MATOMA_0.JPG?itok=IgK--Fbm" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/MATOMA1.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/MATOMA1.JPG?itok=g166Y4mw" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/MATOMA2.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/MATOMA2.JPG?itok=1OhqZvI1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/MATOMA3.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/MATOMA3.JPG?itok=JaGWahy8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ver-sla-pra-de-jau-gim-ta-ja-me-aly-tu-je-nes-ei-ty-je-ir-pa-ti-pla-nuo-ju-gy-ven-ti-cia&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2820&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7aYGEz90QEtm3MmtEkU2g1EYhuiOrhjhYMK83kfRtOk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-259591" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635169988"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gene</span> - 2021-10-25 - 16:53</p> </li> <a href="/comment/259591#comment-259591" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/259591#comment-259591" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for the information…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for the information on this. I really enjoy the information. <a href="https://www.google.com/">google</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=259591" token="fa3b2Wg0jqWvY3E0i_A1lC8dM9TMnPHodLXdvqEr9lw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-234213" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632737572"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jolanta</span> - 2021-09-27 - 13:12</p> </li> <a href="/comment/234213#comment-234213" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/234213#comment-234213" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi vieta apsipirkti !</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi vieta apsipirkti !</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=234213" token="CJmNlGks_wcQ4FQMtEUalihxtHtYVtp9NBgMseHg0WM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-233684" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1632640635"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>avouch</span> - 2021-09-26 - 10:17</p> </li> <a href="/comment/233684#comment-233684" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/233684#comment-233684" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai idomus str. skyrybos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai idomus str. <a href="https://advokatas9.lt/skyrybos-klaipedoje/">skyrybos klaipedoje</a> dekui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=233684" token="_Kg-7WMydeK88coxONe1M_NSSPiaoQq8irj7l-wbdoc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-226862" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631004225"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jane Jones</span> - 2021-09-07 - 11:43</p> </li> <a href="/comment/226862#comment-226862" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/226862#comment-226862" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for taking this…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for taking this opportunity to discuss this, I feel fervently about this and I like learning about this business. <a href="http://www.moheritphysio.com">Learn more here</a>!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=226862" token="Ocv25peV2TZL3S81Ruvu_D4LjZJFpjo5y1pt8Y2f_aE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224334" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630317784"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 13:03</p> </li> <a href="/comment/224334#comment-224334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224334#comment-224334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224334" token="Gta6XsxlnmgNox_AkbIMKDXyYGMp-7e-ZCLSyD-0bc8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224332" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630317395"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 12:56</p> </li> <a href="/comment/224332#comment-224332" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224332#comment-224332" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">우리카지노사이트 예스카지노 퍼스트카지노 더킹카지노…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">조이카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">로얄카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">스타클럽카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian"> 아시안카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">슈퍼맨카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">온라인카지노</a></p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">코리아카지노</a></p> <p><a>우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">33카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">월드카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">슈퍼카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">개츠비카지노</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">더킹카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yes">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/korea">코리아카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">33카지노</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">f1카지노</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">우리카지노사이트</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">메리트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">퍼스트카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">샌즈카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">예스카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">개츠비카지노</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">더킹카지노</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224332" token="vQE1ux_xp92vVRrke9xj8DJ9XIZTvwgmsrQ-oA37mCs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-224331" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1630317082"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>럭키걸 Lucky girl </span> - 2021-08-30 - 12:51</p> </li> <a href="/comment/224331#comment-224331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/224331#comment-224331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">https://www.ekffo150.com…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ekffo150.com/theking">https://www.ekffo150.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/merit">https://www.ekffo150.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/yes">https://www.ekffo150.com/yes</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/first">https://www.ekffo150.com/first</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/sands">https://www.ekffo150.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/joy">https://www.ekffo150.com/joy</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/royal">https://www.ekffo150.com/royal</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/starclub">https://www.ekffo150.com/starclub</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/asian">https://www.ekffo150.com/asian</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/superman">https://www.ekffo150.com/superman</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/gatsby">https://www.ekffo150.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/33">https://www.ekffo150.com/33</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com/oncasino">https://www.ekffo150.com/oncasino</a><br /> <a href="https://www.ekffo150.com">https://www.ekffo150.com</a> </p> <p><a href="https://www.ajp4949.com/theking">https://www.ajp4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/merit">https://www.ajp4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/sands">https://www.ajp4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/first">https://www.ajp4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/33casino">https://www.ajp4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/worldcasino">https://www.ajp4949.com/worldcasino</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/korea">https://www.ajp4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.ajp4949.com/">https://www.ajp4949.com/</a></p> <p><a href="https://www.bgj4949.com/">https://www.bgj4949.com/</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/sands">https://www.bgj4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/theking">https://www.bgj4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/first">https://www.bgj4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/yes">https://www.bgj4949.com/yes</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/33">https://www.bgj4949.com/33</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/world">https://www.bgj4949.com/world</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/super">https://www.bgj4949.com/super</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/korea">https://www.bgj4949.com/korea</a><br /> <a href="https://www.bgj4949.com/gatsby">https://www.bgj4949.com/gatsby</a></p> <p><a href="https://www.dnfl4949.com/">https://www.dnfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/first">https://www.dnfl4949.com/first</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/merit">https://www.dnfl4949.com/merit</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/theking">https://www.dnfl4949.com/theking</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/sands">https://www.dnfl4949.com/sands</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/yescasino">https://www.dnfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/gatsby">https://www.dnfl4949.com/gatsby</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/corea">https://www.dnfl4949.com/corea</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/33casino">https://www.dnfl4949.com/33casino</a><br /> <a href="https://www.dnfl4949.com/f1casino">https://www.dnfl4949.com/f1casino</a></p> <p><a href="https://www.skfl4949.com/">https://www.skfl4949.com/</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/firstcasino">https://www.skfl4949.com/firstcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/meritcasino">https://www.skfl4949.com/meritcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/sandscasino">https://www.skfl4949.com/sandscasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/thekingcasino">https://www.skfl4949.com/thekingcasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/yescasino">https://www.skfl4949.com/yescasino</a><br /> <a href="https://www.skfl4949.com/gatsbycasino">https://www.skfl4949.com/gatsbycasino</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=224331" token="dpembfxhzCe4fBp7SBDmbR5_Q94xfZMoAvhsNXRI19c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221667" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629690839"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>L.</span> - 2021-08-23 - 06:53</p> </li> <a href="/comment/221667#comment-221667" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221667#comment-221667" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila, man irgi neteks. Nors…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila, man irgi neteks. Nors kaip rengiasi 55, taip pat gali rengtis ir 75, ir iki kiek nori. Jeigu pakeistų požiūrį, tai galėtų turėti įtakos verslui (teigiamos).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221667" token="Y5TmpoK_1ymunQ-AuVNFPWrxwzrJXG0bA319cubZvO0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221393" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629642836"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>58 alytiškė</span> - 2021-08-22 - 17:33</p> </li> <a href="/comment/221393#comment-221393" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221393#comment-221393" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rūbų pagal amžių pardavimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rūbų pagal amžių pardavimas kažkaip nedera ,dar pradedančiai . Kaip tik išloštų prekiaudama rūbais brandžioms moterims ,nes praėjo maišų laikai.Gaila kad neteks apsilankyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221393" token="XhZ_4FUTQEg6J3-oAdmMi6i6l9cV5MkDbe2wAtM3yPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221262" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629614039"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kodėl?</span> - 2021-08-22 - 09:33</p> </li> <a href="/comment/221262#comment-221262" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221262#comment-221262" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Siaubingas parašymas iki…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Siaubingas parašymas iki kokio amžiaus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221262" token="74RSY3SSWn79eA4hOrsQcKJnfFjLGTQeVkBorTno-a8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629548119"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>IDOMU </span> - 2021-08-21 - 15:15</p> </li> <a href="/comment/220960#comment-220960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220960#comment-220960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">AR SULAUKS PAVASARIO SITA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>AR SULAUKS PAVASARIO SITA KRAUTUVE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220960" token="U5EHfq5XSYQtt9YWpH4mqeUrXeY-dLXO9Ymto1YTO00"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220463" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629465469"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jolita Ablačinskienė</span> - 2021-08-20 - 16:17</p> </li> <a href="/comment/220463#comment-220463" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220463#comment-220463" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė Esi Kamile! Labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė Esi Kamile! Labai Stipriai Džiaugiamės Už Tave. Tau Linkim Didelės Sėkmės!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220463" token="LAeeaLeeFCCINiggjiyMTCUyjJ956u1HFlzppXIaTDg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Aug 2021 12:26:30 +0000 vyrredaktorius 2820 at https://www.alytausnaujienos.lt Aukštos kokybės kvepalai internetu https://www.alytausnaujienos.lt/aukstos-kokybes-kvepalai-internetu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/92-13615" rel="bookmark"> Nr. <span> 92 (13615) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/lolly-rouge-edp-lolly-noir-edp-.jpg?itok=TY95VWiu" width="344" height="287" alt="kvepalai internetu" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Skirtingų rūšių aromatai vyrams ir moterims</h3> <p>Nauji kvepalai bus puikiu Jūsų atradimu ir nuolatiniu palydovu, praturtinsiančiu kasdienybę. Kiekvienas kvapas yra išskirtinis, unikalus, sukurtas pagal aukščiausios kokybės standartus iš kokybiškų ingredientų. Sau tinkamą pasirinkimą ras tiek moterys, tiek vyrai, mėgstantys skirtingus kvapus.</p> <p>Vieni kvepalai saldesni, nuteikiantys lengvai, nuotaikingai, kiti kartesni, sodrūs, elegantiški. Kvapų įvairovė labai didelė – išsirinkite tai, kas labiausiai patinka ir naudokite savo džiaugsmui bei gerai nuotaikai kiekvieną dieną!</p> <p> </p> <h3>Kaip išsirinkti naujus kvepalus?</h3> <p>Išsirinkti kvepalus kartais gali būti ne taip lengva, ypač tada, kai perkate internetu ir neturite galimybės jų užuosti. Pirmiausia, ką reikia žinoti perkant kvepalus internetu yra tai, kokio maždaug kvapo ieškote. Gal jau esate anksčiau išbandę tam tikrus kvepalus ar jų sudedamąsias dalis ir maždaug žinote, ko ieškoti?</p> <p>Taip pat svarbu gerai išnagrinėti pateiktus kvepalų aprašus, sudėtines aromatų dalis, įsitikinti, ar nėra nepatinkančių kvapų. Kvepalai turi patikti. Jeigu kartais prašausite pro šalį, galimas kvepalų grąžinimas ir pinigų atgavimas.</p> <p>Įvairių rūšių, išskirtinio aromato <a href="https://burkalifa.eu/12-kvepalai">kvepalai internetu</a> pagal Jūsų poreikius! Įsigykite iš plataus kvepalų asortimento gera kaina.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aukstos-kokybes-kvepalai-internetu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2812&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SDtHl-VPEBXjEb0faC5NBmECQqgiUXLJxjzTLeYxZgQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-261471" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635244598"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sage recon</span> - 2021-10-26 - 13:36</p> </li> <a href="/comment/261471#comment-261471" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/261471#comment-261471" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">These perfumes looks great I…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>These perfumes looks great I like to buy them in bulk for the people of my organization <a href="https://www.sagerecon.com/"> competitive intelligence consultants</a> just guide me how to order them and what are the payments options available.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=261471" token="bdLuap90HWPEt08sZ2g4W_2THwGZdLYIhSc7EjiREuw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220369" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629449715"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>TIK REKLAMA</span> - 2021-08-20 - 11:55</p> </li> <a href="/comment/220369#comment-220369" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220369#comment-220369" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">IR TIEK O SLAMSTO DAUG</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>IR TIEK O SLAMSTO DAUG</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220369" token="tBMJI-bzObUO6yHL0cEgfCu6kbWoOXypK95Yk4BqUyU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220263" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629435513"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - 2021-08-20 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/220263#comment-220263" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220263#comment-220263" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gaila, bet internetu negaliu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gaila, bet internetu negaliu pauostyti,nes dažnai turinys neatitinka pakuotės-klastotės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220263" token="Q4YgRSRyEXhFfohmVhB03fqGad9NeCE7kMnH_OJ-3ok"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 19 Aug 2021 07:52:26 +0000 vyrredaktorius 2812 at https://www.alytausnaujienos.lt Ba­ris­tos Ga­bi­ja ir Da­nie­lė: „Rei­kia pa­si­tik­ti žmo­gų su šyp­se­na, iš­ly­dė­ti su ka­va” https://www.alytausnaujienos.lt/ba-ris-tos-ga-bi-ja-ir-da-nie-le-rei-kia-pa-si-tik-ti-zmo-gu-su-syp-se-na-ly-de-ti-su-ka-va <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gre­ta Ta­ri­mai­tė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13616" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13616) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/IMG_20210815_204043.jpg?itok=fP13OoZY" width="344" height="287" alt="Da­nie­lė ir Gabija – „Kavos skvero“ baristos. Gre­tos Ta­ri­mai­tės nuotr." title="Da­nie­lė ir Gabija – „Kavos skvero“ baristos. Gre­tos Ta­ri­mai­tės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kas įdo­mu ba­ris­tos dar­be?</strong></p> <p>Da­nie­lė: Dar­bas čia ma­ne ža­vi to­dėl, nes su­tin­ki daug skir­tin­gų žmo­nių su skir­tin­gais cha­rak­te­rio bruo­žais, spal­vo­mis. Mo­kai­si, kaip ben­drau­ti su skir­tin­go­mis as­me­ny­bė­mis. Bū­na la­bai įvai­rių eta­pų, nes at­ei­na žmo­nių, ku­rie per­duo­da blo­gą ener­gi­ją ar­ba kaip tik to­kią ge­rą, kad vi­są die­ną bū­ni dar­bin­gas ir ge­ros nuo­tai­kos. Kiek­vie­ną die­ną bū­na vis kaž­kas nau­jo, ki­to­kio.</p> <p>Taip pat ka­va man yra me­nas ir man la­bai pa­tin­ka at­ras­ti nau­jus ka­vos ruo­ši­mo bū­dus, mė­gau­juo­si net ka­vos bė­gi­mu.</p> <p>Ga­bi­ja: Sma­gu tai, kad ma­ne į šį dar­bą la­bai šil­tai pri­ėmė, su­ta­riu su vi­sais, tiek su sa­vi­nin­kais, tiek pa­čia Da­nie­le. Taip pat ma­ne ža­vi mū­sų sve­čiai. Jie vi­si la­bai ma­lo­nūs, man­da­gūs. Ir, ži­no­ma, pats dar­bas, nes kuo to­liau, tuo la­biau pa­tin­ka.</p> <p><strong>– Kaip mo­ko­tės vir­ti ka­vą?</strong></p> <p>Da­nie­lė: Pa­grin­di­nis mū­sų mo­ky­to­jas yra ma­no tė­tis Gied­rius („Ka­vos skve­ro“ sa­vi­nin­kas). Taip pat ka­vos vi­ri­mo įgū­džiai pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių, kaip mes no­rim iš­mok­ti ir kaip mes do­mi­mės. Ne vien tik mus mo­ko, tu pats tu­ri no­rė­ti grįž­ti na­mo ir žiū­rė­ti fil­mu­kus, pa­mo­kas, kaip iš­vir­ti nau­ją ka­vą, nes kiek­vie­na ka­va tu­ri skir­tin­gus pa­ruo­ši­mo bū­dus.</p> <p>Ga­bi­ja: Įsi­dar­bi­nau čia ne­tu­rė­da­ma jo­kios pa­tir­ties, to­dėl prad­me­nų iš­mo­kė sa­vi­nin­kas Gied­rius. Bet pil­nas in­ter­ne­tas ka­vos pa­ruo­ši­mo vaiz­do įra­šų, skai­tė­me kny­gą „Te­bū­nie ka­va“, iš ten su­ži­no­jo­me vi­sus pa­grin­dus.</p> <p><strong>– Ko­kių klien­tų su­lau­kia­te?</strong></p> <p>Ga­bi­ja: Tu­riu nuo­la­ti­nį klien­tą – Meš­kių. Meš­kius yra mū­sų klien­to šu­niu­kas. Jis vie­nas iš la­biau­siai at­si­da­vu­sių sve­čių, nes tik at­ėjęs pri­bė­ga prie pre­kys­ta­lio, at­si­sto­ja ant dvie­jų ko­jų ir lau­kia.</p> <p>Da­nie­lė: Dar tu­rim ka­tę, ku­riai da­viau var­dą Skve­riu­kė. Ji daž­nai at­ei­na pas mus, at­si­gu­la ant pa­lan­gės prieš sau­lę ir mie­ga. Vie­ną die­ną pas mus sve­čia­vo­si, kol už­si­da­rėm, se­kio­jo iš pas­kos. Ki­tą kar­tą at­ėju­si pra­dė­jo len­ty­no­mis lai­pio­ti. Čia du pa­grin­di­niai mū­sų „Ka­vos skve­ro“ sve­čiai.</p> <p>O jei rim­tai, pas mus daž­nai lan­ko­si vie­ti­niai Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai, dau­gu­ma jų me­niš­kos sie­los, do­mi­si te­at­ru, mu­zi­ka, fo­to­gra­fi­ja.</p> <p>Ga­bi­ja: Taip pat su­lau­kia­me tu­ris­tų. Ne­se­niai pas mus už­su­ko tu­ris­tai iš Kau­no, su­ži­no­ję in­ter­ne­te, kad esa­me įver­tin­ti net 5 žvaigž­du­tė­mis.</p> <p>Ka­dan­gi tu­ri­me ve­ga­niš­kų de­ser­tų ir au­ga­li­nio pie­no pa­si­rin­ki­mą, ga­li­me pa­siū­ly­ti ki­to­niš­ką asor­ti­men­tą. Pas mus už­su­ka žmo­nės, ku­rie ne­to­le­ruo­ja lak­to­zės ar yra kam nors aler­giš­ki.</p> <p>Mes ne­tu­ri­me jo­kių si­ru­pų, vie­toj jų siū­lo­me kuo na­tū­ra­les­nius pro­duk­tus: na­mi­nę ka­ra­me­lę, ku­rią mums ver­da „Ka­ra­me­lės oazė“, ir na­tū­ra­lų aga­vos si­ru­pą. Gal tai ir pri­trau­kia įvai­rius žmo­nes.</p> <p>Tu­ri­me ir nuo­la­ti­nių klien­tų. Kar­tais jų ne­be­rei­kia klaus­ti, ką jie gers, nes vi­sa­da per­ka tą pa­tį. Per il­gą lai­ką pri­si­me­ni, kas ge­ria ka­vą su, o kas be cuk­raus ir iš ko­kio puo­de­lio.</p> <p><strong>– Ko­kių ne­ti­kėčiau­sių klau­si­mų su­lau­kia­te iš klien­tų?</strong></p> <p>Da­nie­lė: „Iš kur per­ka­te in­dus?“ Nors šis klau­si­mas jau ga­na daž­nas ir ne­toks ne­ti­kė­tas. Bū­na, žmo­nės pa­klau­sia, ar pre­kiau­ja­me ci­ga­re­tė­mis, alu­mi. Ta­da su­si­mąs­tai, ar mū­sų ka­vi­nė tik­rai pa­na­ši į tą vie­tą, ku­rio­je pre­kiau­tų šio­mis pre­kė­mis?</p> <p>Ga­bi­ja: Bū­na, tu­ris­tai do­mi­si, ko­kias įžy­mias vie­tas ap­lan­ky­ti. Kar­tais už­su­ka žmo­nės ir klau­sia, ar ne­ga­mi­na­me ke­ba­bų. Ten­ka juos nu­vil­ti ir pa­sa­ky­ti „tik­rai ne“.</p> <p><strong>– Koks yra tik­ra­sis ba­ris­tos dar­bas?</strong></p> <p>Ga­bi­ja: Pir­mi žo­džiai, ku­riuos iš­gir­dau tik at­ėju­si dirb­ti: „Rei­kia pa­si­tik­ti žmo­gų su šyp­se­na, iš­ly­dė­ti su ka­va.“ Vie­nas iš pa­grin­di­nių dar­bų yra ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis, jų iš­klau­sy­mas, nes pa­si­tai­ko žmo­nių, ku­rie at­ei­na pa­si­kal­bė­ti ir iš­si­pa­sa­ko­ti.</p> <p>– Ko­kius ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja­te ka­vi­nė­je</p> <p>Da­nie­lė: Prieš maž­daug me­tus ne­ti­kė­tai pas mus už­su­ko šo­kių stu­di­jos va­do­vė ir pa­siū­lė per Aly­taus mies­to die­nas pa­šok­ti ka­vi­nė­je. Taip vis­kas ir gi­mė. Da­bar kar­tą per sa­vai­tę ren­gia­me šo­kių va­ka­rą. Su šo­kė­jais jau esa­me su­si­ben­dra­vę, vi­sa­da pa­kal­ba­me. Mes pa­čios ne­ina­me šok­ti ir vis­ką ste­bi­me iš už ba­ro, bet pa­ti at­mo­sfe­ra bū­na la­bai sma­gi, gro­ja gra­ži mu­zi­ka ir dirb­ti tam­pa vie­nas ma­lo­nu­mas.</p> <p>Taip pat bū­na gy­vos mu­zi­kos va­ka­rai. Juos ren­gia­me per mė­ne­sį ke­lis kar­tus ir tik va­sa­rą.</p> <p>Ren­gia­me ir vi­ni­lo va­ka­rus, ku­rio me­tu žmo­nės ga­li at­si­neš­ti bei leis­ti sa­vo vi­ni­li­nes plokš­te­les ir prie puo­de­lio ka­vos klau­sy­ti gra­žios mu­zi­kos.</p> <p><strong>– Ar „Ka­vos skve­ras“ yra drau­giš­kas gam­tai? </strong></p> <p>Ga­bi­ja: Tik­rai taip. Mū­sų puo­de­liai iš­si­neš­ti, šiau­de­liai bei dang­te­liai yra per­dir­ba­mi. Tu­ri­me au­ga­lų, ku­riuos nau­do­ja­me kaip pro­duk­tą. Taip pat siū­lo­me įsi­gy­ti mū­sų daug­kar­ti­nius puo­de­lius, o jei­gu žmo­gus pa­pra­šo iš­vir­ti ka­vos iš­si­ne­ši­mui į jo daug­kar­ti­nį puo­de­lį, mes jam vi­sa­da pri­tai­ko­me nuo­lai­dą.</p> <p>Mes esa­me drau­giš­ki ir gam­tai, ir at­ski­rai gy­vū­nams. Kai at­ei­na sve­čių su au­gin­ti­niais, vi­sa­da juos pa­vai­ši­na­me van­de­niu.</p> <p>– Dirb­ti čia yra la­biau ma­lo­nu­mas ar dar­bas?</p> <p>Ga­bi­ja: Iš pat pra­džių, kai at­ėjau čia dirb­ti, nie­ko ne­mo­kė­jau ir vis­ko bi­jo­jau, tik­rai bu­vo tik dar­bas. Pri­si­me­nu, kad pir­mą dar­bo die­ną su­ge­bė­jau su­dau­žy­ti ke­tu­ris puo­de­lius. Bet kuo to­liau, tuo la­biau jau­čiu aist­rą šiam dar­bui. Kai pa­kei­čiau po­žiū­rį iš dar­bo į po­mė­gį, at­ro­do, net ne­pa­vargs­tu dirb­ti.</p> <p>Da­nie­lė: La­bai pri­klau­so nuo die­nos. Jei die­ną at­ei­na daug žmo­nių – dar­bas. Kai bū­na ma­žiau, aš net at­si­pa­lai­duo­ju dirb­da­ma, ma­lo­nu kal­bė­tis su žmo­nė­mis. Jei bū­na lie­tin­ga die­na ir už­ei­na su­ly­tas žmo­gus, jam taip ge­ra vir­ti ka­vą. Bū­na tik­rai ma­lo­nu­mas.</p> <p><strong>– Ko­kie yra ba­ris­tos dar­bo pliu­sai ir mi­nu­sai?</strong></p> <p>Ga­bi­ja: Ži­no­ji­mas, kad žmo­gui su­ke­li šyp­se­ną sa­vo dar­bu. Gal­būt at­ėju­siam sve­čiui die­na bu­vo sun­ki, o tu jam iš­vi­rei ka­vos, iš­klau­sei jo, su­kė­lei po­zi­ty­vo. Tai la­bai ge­ras jaus­mas.</p> <p>Da­nie­lė: Vi­du­je pa­si­da­ro šil­ta, kai ži­nai, kad žmo­gus at­ei­na, pa­si­ti­ki ta­vim ir tu jam su­tei­ki ge­rų emo­ci­jų.</p> <p>Dar vie­nas di­de­lis pliu­sas – iš­mo­kau tvar­ky­tis. Prieš pra­dė­da­ma dirb­ti aš bu­vau su­si­py­ku­si su tvar­ka, bet čia tu­ri tvar­ky­tis ry­te, va­ka­re, kar­tais net die­nos me­tu. Pri­pra­tau prie tvar­kos ir net na­muo­se pa­si­da­ro ne­jau­ku, kai pa­ma­tai ne­tvar­kin­gas pa­lan­ges.</p> <p>Ga­bi­ja: Be to, šia­me dar­be ten­ka ben­drau­ti su la­bai skir­tin­gais žmo­nė­mis, įvai­raus am­žiaus, tu­rin­čiais ki­to­kių po­mė­gių ar nu­si­sta­ty­mų ir tai ple­čia ta­vo mąs­ty­mą, o tai la­bai di­de­lis pliu­sas.</p> <p>Da­nie­lė: Ka­dan­gi dir­bam ko­man­do­je, su­si­stip­rė­ja ir mū­sų ben­drys­tė, vie­ny­bė. To­bu­li­na­me ko­man­di­nį dar­bą ir ben­dra­vi­mą tar­pu­sa­vy­je.</p> <p>Ga­bi­ja: Taip pat da­bar gy­ve­na­me lai­kais, kai ne­pa­lei­džia­me te­le­fo­no iš ran­kų. Kai vi­są die­ną dir­bi su žmo­nė­mis ir ran­di veik­los ne tik ka­vą vir­ti, tai net ne­ky­la ran­ka pa­si­im­ti te­le­fo­no ir pa­si­tik­rin­ti so­cia­li­nių tin­klų. La­bai ge­ras po­ky­tis, kad dar­be kei­čia­me so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą į re­a­ly­bę.</p> <p>Vie­nin­te­lis ba­ris­tų dar­bo mi­nu­sas tai, kad per vi­są dar­bo die­ną iš­si­kal­bi su vi­sais ir apie vis­ką, to­dėl grį­žu­si na­mo tu ne­no­ri su nie­kuo kal­bė­ti, no­ri skir­ti lai­ko sau ir nuo vis­ko at­si­ri­bo­ti.</p> <p><strong>– Ko­kia pa­ti po­pu­lia­riau­sia ka­va?</strong></p> <p>Ga­bi­ja: Ma­nau flat whi­te. An­tra sa­vai­tė, kai jos klien­tai dau­giau­sia pra­šo. Gal­būt dar­bo per­trau­kos me­tu žmo­nės at­ei­na iš­ger­ti stip­res­nės ka­vos, kad gau­tų dau­giau ener­gi­jos.</p> <p>Da­nie­le: Aš ma­nau, kad va­sa­rą šal­ta lat­te ar­ba cold brew, žie­mą šil­ta lat­te. Mū­sų at­sa­ky­mai grei­čiau­siai ski­ria­si to­dėl, nes aš daž­niau­siai dir­bu sa­vait­ga­liais, <strong>o Ga­bi­ja dar­bo die­no­mis. Skir­tin­go­mis die­no­mis at­ei­na skir­tin­gi klien­tai.</strong></p> <p><strong>– Ko­kia Jū­sų mėgs­ta­miau­sia ka­va?</strong></p> <p>Da­nie­lė: Man la­bai pa­tin­ka ka­va, ruoš­ta fil­tri­niu, lė­tuo­ju bū­du.</p> <p>Ga­bi­ja: Ka­dan­gi esu ka­ra­me­lės fa­na­ti­kė, tai pa­ti mėgs­ta­miau­sia ka­va yra ca­ra­mel mac­chia­to.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG_20210815_204043_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG_20210815_204043_0.jpg?itok=CfJ3H6oN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG_20210815_204234%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG_20210815_204234%20copy.jpg?itok=I-Cxqbel" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ba-ris-tos-ga-bi-ja-ir-da-nie-le-rei-kia-pa-si-tik-ti-zmo-gu-su-syp-se-na-ly-de-ti-su-ka-va&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2804&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5lfbmHR4t8IclwArQop3jw-X3omSMrADDhxiXP_OTto"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220310" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629439812"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Janina</span> - 2021-08-20 - 09:10</p> </li> <a href="/comment/220310#comment-220310" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220310#comment-220310" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi kavinė, labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi kavinė, labai mielos baristos, malonūs savininkai. Ateinu kiekvieną dieną popietinės kavos. Skanu, jauku, šilta. Sėkmės visai komandai ♥️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220310" token="tBdtWydaIIj6KDP6nPip-k-TB4BhZYsWcdHvaYo2My4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-219215" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629212161"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vytautas</span> - 2021-08-17 - 17:56</p> </li> <a href="/comment/219215#comment-219215" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/219215#comment-219215" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mano dūšia džiaugiasi, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mano dūšia džiaugiasi, kad Alytuje yra tokia kavinė ir tokios nuoširdžios baristos, sėkmės Jums ❤️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=219215" token="2mLKc4YxsGN7bKf0MWgu0DoEo1lQP7O4fu86xxrocs0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 17 Aug 2021 06:51:44 +0000 vyrredaktorius 2804 at https://www.alytausnaujienos.lt Vadovo baldai: pagrindinės pasirinkimo klaidos ir patarimai, kaip jų išvengti https://www.alytausnaujienos.lt/vadovo-baldai-pagrindines-pasirinkimo-klaidos-ir-patarimai-kaip-ju-isvengti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13613" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13613) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/Baldai.jpg?itok=Tm23VNL7" width="344" height="287" alt="Detra Solar. N. Tukaj nuotr." title="Detra Solar. N. Tukaj nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pasirenkami pigūs ir nekokybiški vadovo stalai ir kiti vadovo baldai</h3> <p>Siekiant sutaupyti, neretai įsigyjami kuo pigesni, nekokybiški vadovo stalai ir kiti vadovo baldai. Didelė tikimybė, kad įsigijus nekokybišką vadovo stalą ar kitą vadovo baldą, jis po ilgo naudojimo praras savo estetinę išvaizdą. Be to, nekokybiški vadovo stalai ir kiti vadovo baldai gali būti ne tokie patogūs, todėl jie neužtikrina maksimalaus komforto darbo metu. Įsigijusieji nekokybiškus vadovo baldus rizikuoja nusivilti gaminiais, todėl po kurio laiko jiems gali prireikti vėl ieškoti naujų vadovo baldų ir taip neplanuotai išleisti papildomų pinigų.</p> <p><a href="https://www.narbutas.lt/produktai/vadovo-baldai/vadovo-baldai-1/">Vadovo biuro baldai</a> – tai tarsi įmonės vizitinė kortelė, padedanti sukurti profesionalios organizacijos įvaizdį, todėl pravartu investuoti į patikimus, aukštos kokybės vadovo baldus. Kokybiški vadovo baldai – ilgalaikė investicija: modernūs ir patraukliai atrodantys baldai per ilgą laiką nenusidėvi ir nepraranda savo estetinės išvaizdos bei yra ergonomiški.</p> <p>Vadovo biuro baldai nedera prie vadovo kabineto ar visos įmonės interjero dizaino</p> <p>Skirtingų biuro baldų gamintojų siūlomi vadovo biuro baldai – įvairių stilių, spalvų, medžiagų ir kt. Kai vadovo biuro baldų pasiūla tokia plati, nenuostabu, kad sudėtinga išsirinkti tinkamiausius ir labiausiai derančius prie vadovo kabineto ar net visos įmonės interjero dizaino. Dėl šios priežasties, renkantis vadovo biuro baldus, dėl dizaino žinių stokos neretai neišvengiama klaidų, pavyzdžiui: pasirenkami baldai, kurie ,,iškrenta“ iš viso interjero konteksto.</p> <p>Siekiant išvengti stiliaus klaidų įsigyjant vadovo baldus, rekomenduojama pasikonsultuoti su interjero specialistais ar biuro baldų gamintojais bei pardavėjais: ilgametę patirtį sukaupę savo srities žinovai atsakys į rūpimus klausimus bei padės išsirinkti geriausius bei Jūsų lūkesčius pateisinančius vadovo biuro baldus.</p> <p><img name="Picture 2" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAO4BZUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9PNMuX1af7PLCsHlSZEar88bZ+7n0PXjHWtTSoJtjzvAygx5bb8zI2cDg8H3+naq8emS6deXj6eMNI/3RukEhPbaSPXnHPOe5qTToWkvGuDdELEfn8xOc5AKnOMj8Px5r3jyV5k0csC2UaSzKWRWFv5keGbjhDnjPsf6VCfsk0XNyNxdT5LqFK56NjnPPHBPXFXja2UuoyLFszCmFiZflDHn059e+PbrVG5jWe6aNrhU3bdsed6tjqORkY45zSKG28kKTSNJB567l3KSAeg5HHGD9OvvVuPUoytrbtZ7RM21VeNso2ORkdOM9etP1TykvJAiureYm7yWwOnP9exyMirFxNLdaZ5VuQ8kUihvl3KQTkMN3ueoHWgDPFuwSWO1Ro2EzFgsWCcNye2f1zUtzbLO80z3LRxyx7lHkHYRxwRjGcHr149qfFKIbuSdbBI5vJYFRIFJ6HtnJ5zwO/fNR38MFxp7DU7Rtl02FkhckFh0U4xyc+3XHNMQ545J5ozLqLK0kiqojYkrtJDEevbPT8Kj1uzmZo7qDbMsdxzGu7ceoLAZGBjnHTg1Ipk/s37TDMrQyTM8bBcMFIGfl4PQnPv8ApNLDI+mqs2npMqkbzu+9nrgdiM5x9fpQBlS25miW3hVmjkbcsi5ZyvPzHsR1/LvgVFBaQO9vpNwzqWkMg8uMBhkbcZHYc9eOc9BirmnabDFqjXCQBsQoUUybRFtzglecjK9e/X3qlC93Nrsdpc2/lx284AZW4xsG0ZzlTk+mMimQMuI2triXzJZp4oY1RVQLnrwc9P4c9etQXNuw0ZYLm3mVpJtzbUC4BYnqvAI9Rn+tXUt7a6ljnd1jTz2Qx4LfKWYrz3BB4HQfTrHd3UoEIW0WOF127vM54BxjjB4OCP1PFMRn/wBkPZosd5eL5McRSONlB8g7wVJ4DYxweM4PfHMOp6dcWlpeWllujmlSaQzPGwzzkRknOBjOM9eeKt31rcTQq9tIQI8/vGiPmOMcsrZ28cjHfrxVWOK3S6mtL+bzI/JB3cht27qGHJ6/l61RBiW1iNN03/Q71vOCkbGUM3CjjHQ9z6+mRzXxD/wWijkl8O+DtR+1q7t9oQknONojIY4PBbPGM4wPYV90RBYbbMdsGWDayzXC7vvDh+3uPT2JBr4Z/wCCyOyTw94Pivbj5v8ASiPk25yY/wAegPTjntioq/w2XT/iI/M/XmhOoSAld55XywdhOeV49/StBIoRH5pYKojBTCcNx6f4c1X1+1lkv2maIjPzoo65PHUHr37EdCOMVfiCLCsETEt5YMZaP5to+vbj0rzWehHczpbcA+Ru2/Mcc5xzyM/h3qrcWg+ZHB+R+ZlA4wAeOef88VpXC3AmVMs3U7XfHHGKq3Ko8BjSJtuPf5cfQfz/AP1ZM1Mi4ClJRHIM4DDbjd1zgcf5/Gq7rF3faGJ2Kcc9Og/D61ZmhkfLuFVVUDO0gHP4nPeqtzA0SbTEq7vu7l6HI6VI4nH6oiGWRVThmbO3t7V6h+xXp+py+OLXVdMuxGtv4m00XMbEbdnmE5O4hR0PJKj3Ga8x1OOUXEkgPPmHcoH1r63/AOCX37Nev/E3wj4k+JnhW5ke+8N+KtJeazh3+aYCXcyKVePgbDkb0OOQykZFU4ylLQVSSitTr/A/7Q+oeBvi1rFj/aYiW31i5CtwoXExUKwCqAPQ7VAAwQOcfYXwd+J3hv40a9qketFUmk0ixgj8xjxIj3THq2M/OOig+ua/O342eEr6f4oaxq+nxtDcLqdzI0aqCJl80nPGRjkEnJ6dTya7L4GfG3UfBmgWur3FxNDJ/a32VZiMrHsiDBSQgynzf38qP4ccjOrRuroqnV5dGfp9+z58fPiB+x74uNhPDNqvg7UJd2paWsmWi5x58GeFkC9V4DgYOCFZfv7w14i8EfF7wVbeLPCWrW+qaTqUO6GePkMOhVgeVYHIZSAQQQQCK/K34K/Hrw58XNCXwx4iljW58sBWZhz6HP6ivVPgd8b/AB3+x940e8s/M1PwvqUobVNJZvlcdPNiJ4WYD8GA2t2K4wn0ZpUp/ajsJ/wUz/4JiW/itbr4vfCDSwuqL891argLdAdj6OONr9/ut2YfDX7LP7UHjn9jzx1JoGvx3c3hWW6ZNT0iaNjJp8hY7pI0+8BnJeMDOcso3blk/eLwd4w8B/GjwNb+MPBupw6jpeoQ8Nt5U/xRup5Vh0KnkV8E/wDBTH/gmRa+NIrr4s/CTSlTVlG66tU4W6UD7p9HA4V/+At2I0kuYzjKx6Z8PviB4V+Jfha08YeD9XhvLG8hWWGaGQMCrDI5HB4PBHBHIroI3OeK/Kv9mT9p34hfse+O30TWYLqXw0920er6NNE3mWMm753Rcbh82S0frllG4sH/AE0+HfxE8KfFDwraeNPBerQ3ljeQrJHJDIGGCMjkf5Nc0ocp1QnzHURyY5FTxuT1qhHJz0qzDKcVmzQvROcVYSTPeqUTk1YiOKQF2JyTip0kA4NVYm9DUwOeRQBajkG7BqwjetUYzkcmrEbqPagrmLsbHGKmRsCqkMnOT/8AqqwjfyoAtRk96sRN2AqnE/YGrEb5GRQSW0Yk1PGe1VY3IIOanjfFAFqIkdDU8ZOcYqrG3qanjY9M0AWUPORUy5xVeOQ5GRUyOOlNATKamjaq4POakVverAsA+lPDZ6CqyyDrmpFk4zQBYVjT1PNQK565qRH9aALKnIxWRZf8j9qJP/QHs/8A0bdVpRtg81m2bD/hPdQOf+YRZ/8Ao25oA3IiamXpgGq8ZPUVYjPHNBMnyjqcOnJpuaBmqiTz3Q7gnpTvwpB9KWqMwooooAQjmmMMVJTSKCoysMwTSOMjinMMGjpUbGt9LkMgHYVG3uamdfSoW6YpAmmR4welNPWpDxTG68UDInGR0qP7pqZ6hk60ARzDdxmq8qkjNWmyRy3vUEi9qAKzZK4qGfpxUz5xUc/Td78VDFLoVzjbUM685qaop+nApBLcgKkDGKrzjH41YI44qG44oD7RA47VXlA6VZY5qvKQOKBy1kQNjHSoJOWxirDc8Yqu3LZzQH2iGUcdKr984q1MCRiq+ME4NBX2ivPxjAqIZxUs5z0qFmUCgSGvjFQOMHrUrtxxUJO40CGlf4t1RsecE1I7EDpUMnHGajcnchZgeAKjfHepH4PWoXb3qygYjFQMT3p7E4x+VRseaI7iQ1x6iomqRunFRueeKoYw4zwKjbjrT2IqJic9aEA1sZppyKcTkdaaT60MBrfSo92elOkIx17UxsA8GgBGwc7hUbYJ4pzMQcZprEUAIeuKjce1PZwOpqN2+bOfemgEYAU1gT1/Gl3VGzDpmmA1jntTcg80Fu5pAw61LARiKjOW65pzEHjH401jzxUgNPJzmijtzQxOKAEOO/6U08nilBNChqoBRxwKTPqe9KfQ0gPekAdTmmt6ZpwBIwpoKgcU7gRsD1pGBHSpCpxSMBjPP1qgIm9c5ppanuMc4NNbH/1qAGknHAqNiSeae2SOnFMwM4rMCNhnmo5M4wTUrjionHy5NVECNuM9qibI7ZNSSHnrUTHBxmqAjc45FQygHotTMeWqGQ8cUAQk4qvKfQ1NPkk4NQuWAyPXNAFd8561DM7KvB/z/n+VTSgdD3qrO5XPNICOaQDnNUZ5eflqS4k7YqncSHOKQEdxIWG4VRunGOB7dalmnUHk/hVGYvISqn/dqQK13IW+XP8AwKvmn9uj/gov8Jv2MdCbS55Y9e8aXUG7TfDNvcAeVkfLNdMM+VH3C8u/8IAy6+Of8FCv+Cxnhz4SG8+EX7LF9Za14kQvDqXikqs1nprYxsgHK3EoPO85iXAGJCSE/KTxf4s8Q+NvEF54o8V65ealqV/cNPe319cNLNPIxyzO7ElmJ7knNbRp9WYyqdEdZ+0d+0v8W/2oPiJdfEf4teJ5b+9mO23gXK29lDniGCPOI0HoOScsxZiWPnbZ6k8+p7U/B60AZ6itjEiYHHy+vUmnCJiMbv1xUiwsTgj/AL671L5QCMu3n1oAiEO05NCISeOtTKv9316+1OSE54X8NvSgBixdwMHrU8UW7/8AVTorfrlOOlWEiUdB70ANjjCYCjml2KDkLUqxMeAn/wBenLbuDlsfj3oAjiiZj93p1zVi0h3DGOetPitc9DV22g2gHFADUt164H19KmihCuWxyPzFTRwMzcDv8tTRW5L42tk+lAEKQd8mp0tdp5HSrMNq20BuOfSrcVrhlLpxQBUhs1C/MO/5Ves7RSeE78L61KkBPQcHjFWreACRV78cUDufW/8AwUTtWj+AnwX+T/mCv/6SWlfIiwqGJBz+Hr0r7L/4KK2p/wCGfPgvM2R/xJWBwP8Ap0tK+Qfs/ovXsK8vJv8AcV6y/wDSmduY/wC9P0X5IrrCAo+Xp/n0qRY8DjgZyciphCxO0L0PFOSBM52//Wr1DhIRCw+bazezVIse1BgD256fh2qVYedykcf3ak+z88cD/exQBX8khgMHr2qRYduGH61OIlX5X/i9qcsLSEKCT2oAjERZNpAH93JpyJtGdp6/iamSHtn3pyQHBVhQBHsYf6tT/wB80VY8h2ONm7/gXSigD+q7RIh9raO6tp2hII+VmDZx6Z4PA75q9pjxNeKgm8zcCqxs+7jqCd3JB4zjoar2rXy2zagHj3JFIfu9PoP8fT8amEdvavbyTqv2jco3DClO+eATg+/THWvdPKHXt1GdKYR3Gx1kAX09xngg/n1qSWGxg8ua4iH2hQXVWX5scZO7kcj1+uRVfxHKWdZpWYNMhCQrt3PjPzL606TV4bSeSzv1b95GpSNTtA4yG74PXoMHj6UgHuC+82pkWSZwzpz8nfqM8YweBz6VYtbTz0klaYSLIPvqpOcZwBjpzx9B7cNvbWS4tfLeNWWZR9nlztdlwM9x29T+VW5ROZoYZLBQrMvPl4+6c5DEkqemMD1+tAyn/Zl7Akj7kldZSfm7gL+Hp3/H1qOzh1ObdAdTXKkfu3TcBzwcbTg+hHHY9Bm9FM/2eSbyt3lqzNH9OcDk5PQY+tVdOQsyxNLN5ayNuaPCtjrsbg5xnAOB0/EgEcy29y6xQSr8tyI43UldnGWIOMN3GOMc0SzW8ca6bfI0sn7t423ASAZwWOcZx+BGRVywW2iR9UnQsTKSysvyoMHJ3AjI4/H1ofTWtr1YE1Hb52SizMv94nCnpzx/QUwKMdyjTvPZl4ZPl8yNlZlU5bjHbkDuDkioLSzWS4We6byvNYNJDMDjP4nr26duemasKHgvZo5I1CjaO5BIDHI5wpJ9+Spz61EuzTbiKSWVpEmZnkVgVcSE54A4AA4PbP40xFX7FMltdWjXKhJmAZtu5iQvUjI3527RgZ474qJIFhtIRFBuWTa2YRuRjnoOPUn/AOtWtLDFetJJL825mfZJHs6fdOSR7jByOnTiq0skcerwQ+Qv74bfORASnAIIz0bjAAyOmcjglxNFXyJNQkZTLHu+RbmGNi28+rEcDO4c5457AVSWFE1O5lZUViV2xsxCMnJbBz1BI7AHr15F24ktbYS+Q0m66ucNMFAClsjJHGcEgevbk4qrfC1028ZI0/5ZqR5Lkq7Dkggnod3Bz1zkcVRm0Y1tpEbD7Q8nAO55FyQzHC4AyeRtB6n7oyTXw5/wWgdf7P8ACcZuIpt0dztVvlMagxt0xkck+/4193Ol7Hd+bHMGhzua38tQH3LzjGRxkdep5zjIr4T/AOCytrKNG8K3XlsreXdfIVJYRkpj5jgevGe5Hapq/wANlU/4iPzY1ppp5ZF+0LDMudq7j82M4wfwzVvErJG1pIUk27JeuOh/DHPsOap69Aq3skRaPy9xI2rg89uSe+fU8d60RbBUhlyuzaB7JwR9fzrzmd/2jKuo3V3nXrub5lYA84z/AE/rVe8aCUmaR5E8wDdn3APPTBP+etbF5Es1ksbwMuGPzMOR7Hjk5z/9brWfLbTvN9r85vlyNvLZHr9eufX071kzUyZICJPLiO7cduM5B478Z9fzqjOyNN5cqK0Z+TCnOemT1P4/X2rYuTMqSyyBeZT368ev+FZjKFmVpI1H+15e0fj3/wAakcTiNQiR7tsKdu4n73XnpX6b/wDBBayjm+E3xKlhVJJhqlmskPzB2UwTYKkHr97jr9RX5qahDsupRDG33jwfqe/T/Pev0l/4IOxWs/ww+KFu5Xd9s0/OT0Uxzhj1yR9OfcV04P8AifIwxX8M9r/aX/Ys0X4tfDTTfHHgO1gsvEq6XDM/krtS9YRFncDGEfaBjscYI7j4F+K3wr8V+F9Lj0LWtLn03UrTWbgxyPa7BLtjRSNzICQTxjeQMY28cfsJ8ObaLVfhpocVvAFjk0KzSSRogrPIY13bSc5XBPQ9TkEZ3V5L+0l+zXYftAjxJ4Esr2S3mh06x1DTw0PyCYyXMRQ44UAgAFTuBZsr0B661Hns1uctOrytqR+aPwe+Oup+CNVjs7ue6hkt2Xy8k5Tj5mXuV6Erk9SRnnP338Bf2k9A+JGkR+EfGE0fnsm1JGPDg98/1r4C+NvwM8Z/DjxQfDHi7TJLO8sbgrHcKBjcGOCGXg5wCCCQccdc1U+FHxc17wN4jbRdQtpLZo5C0ZX5fmxncueMkZyvfsAa82tQvr1PQpVuX0P1u+D3xc+IX7J/jdvE3hkNqHh/UGX+1tJeTEdwvZh/ckAPD49jkV96+BfH/gD48+AofGXgrUUvNPu0Kyxuo8yCTHzQyr/C4zyD14IyCCfyR/Zp/ak0jxtpcPhrxjcxyRyR/up93yuvrz09x1B6ivePhr8SfHv7NHjFfiD8OpheaXdbV1TSZJD5N5COcHrtdcnbIASpzwVLK3NGTWjNpRTXNE0v+Ckv/BNS0+INldfFP4V6asOtRLm4t1wFu1H8Lejdlf8A4C3GCvwr+zL+0l4//Y5+IMmha5a3cnh+S6Mes6NOjb7N8nfIinkEHlkxz1X5sh/3C+FvxR+H37QPgWHxj4NvFmt512XlnOAJrSXHzQyrk4YZ9wQQQSCCfjf/AIKUf8E0bD4h2N18VPhbYJDrMMeZYVGFuVA+4/v/AHX7fdbjBW3G5nGVjt/h54/8K/FDwpZ+NPBmrQ3tjewq8UsMgYcjpxXQwk9K/Lf9mX9pL4g/sb/EObQfEFneSeH5Lxo9c0WdWElq+cNIi9QwPLLjnkgZyG/TD4e+PvCHxN8LWnjPwXrMV7YXkKyQyRODwRnBx3rnlHl1OqE+Y6KN/U1Zib3qrGYs9anikhHANYmhbif1qzG3GKqRTRA4qxHMgGKALCN2qZM56VWSVe1TJMOpoAsxsRVmHPpVNJhU8UxA+9QBdjOF4FTREntVSKfLcn2qdJQORQMvQgk4FTIMDmqcc2OtWI5sj71Ai0oOOBViInFVEl5zU8coHU0AWYzzU8bD1qqkgPWpkfjIoAtK49aR7hUGc1D5gr5N/wCCrH7SXjn4MfD3RvBPw/1KbT7zxRJP9o1G3bEiW8QQMiH+FmMi/MOQM461UbvQTdlc9f8Ai7+3N+zB8D9SfQ/HnxZsV1ONtsmk6ZHJfXUbYzh4oFdo+P74UVx+j/8ABSn4f+JG8zwj8EfiLqlvn93dw6Paojj1AkuVb8wDX5Q6nqK+FmhiLeZcSASSbvuoTz/wI9Mk9/pk/rZ/wS5/bl+GvxO+D+h/BfxHqdrpXiLQ7GO0tVmZY49RiQYRkPTzNuNynknkZyQNORJ2bIU5WvY6DQf21fDepvG2pfBvx9psDfeurnRoJEj+ohndvyU9RXVeGP2pfgL4pvl0qz+JFjZ3jy+XHZawslhNI3oiXKoz/wDAQa963cdK5P4h/Av4QfFSzks/Hnw/03UPMOZJWgCSHj++uGP0JxT9m+jD20exUinV1yGyOxqhp748e6gSf+YRZ/8Ao25r5p/ak+GGsfsBeCIfi38A/jXdadpq6lHB/wAIT4gb7TY3JcsSsSceX3LeX5ZxyX9dr9j39u7wB+0t4wvPDupaf/wj/ipdHtS2lTXCyRXgWS4LPbScF8DkowDAHjeFLVDujROMtj6YRvepo24wDVSKSrMLYOKCZK6LAORS84zTF+tOFOO5iPBGKWm5pw+lWAfhRRRQAUH60UUANxxzTad3yBTScnNTIrm0sNkBqF8ippKhcc1JUH0I254pjjBqViNuKjcAHJFBoRvn1qN+uakeo5PYUARk5GCKhk4NTEnOMVDL14NAFeQ5FQzldmM1NKD1NQTgFfWpkJkBB6moZvuZqY5HWoZ84qQluiFsAZqvOxzirB47VWlO49KB/aGNzzVWckmrDn2qvIxJye1AfaI3OByaqyOqfMx/+vVpxsXzXHHQe5rHvtVea3kk01RM+5kTa3BcHBGfQHIPpg0B9oh13XrTRrJr/UtQtbG3QZaa7kAAHfuP5mvI9c/a0+Fs11Npfg2PxZ40ubdts0PhHSZZxC3o7RhAo9yTXW3Xwb0DxNqH9ufE6T+3p85jsbnP2KAc8CH7snB6ybuRkBeldPb2lnp9sllp9pFBDGu2OGGMKqL6ADgCgZ4je/Gn42alH5nh39iHxBfwt91ta8UWVs5+qyuxFY178a/j5oyNc6x/wT41GOJeWfS/FVlcSY9liXcT9K+iG6VFICD+lHKI+Zx+3R8FdD1KHS/ij4S+I/w7vLlW8ubXrGcRcddqMz7vr5WK9a8D/EBvG2jrr3ws+Iei+MtPUIJEEyw3KZ5O5kBXeR0Ro4/dhXYa1oWj+ItMm0bxBpFrfWdwm2e0vLdZY5F9GVgQR9RXzV8Zv2LLn4YanJ8c/wBkie60HV7HdNfeG7GRvs99EDucQr/A+P8AlmPkYAKFU9TlA+h9D8Zab4gml05oJrPULdVN3pt6nlzQg9DgEhlJBAdCyEqQGODWg8jEZ9O9cn4JvIfjd8PbHXLlzY61bwrJbahCvz20pUHOOMoxGGjPDAY9MbXhvVrvV9FjutSsxb3cbvDe26liqTRuY5ApYAsm9TtbA3Lhsc0cvKL3ehcZveo3POKefUVEx9KBjGAJ5NMY04sOlRuecVQDXbPNQuWxxTmamOT2pgMc/LUZI6U4vzyaYxOetLYBCcdTTSTjg0pOeaYzUADNxzUbnjmjd6Ux355ouAMaYWFKzc8n9aYTxxQgByTwKhbOODUhY5zUbMTxiqAaWYLgGo3ZulOZuajfb1AqZANYjpmjcMZFNJ+amn5etSA8knpTSQehpM5GDSHnpQAv0pu4Hp/+qjNAznOT0qkgDocGg8dDRgHvSEcYxQAMT6UjMRQSSaa77RiqAkUbu9SJGWwQK8V+KH7cHwl+H/jeP4SeDYbzxr42uLpbaLwx4YUTPDMxIVJ5c+XC27GYyTLhgRGwr1T4c/sc/wDBQj49iPV/iH4o0n4U6LMQy6bpdut1qHlkYKtJMp+YdeI4j71NncNDVuJLOyjM15dxQqq/M0kgUD864rX/ANpD9nvw3K1trPxq8L20iZ3xy65CGX6jdXu3hX/gjR+zIjx6j8Xtd8SeOtQi+7da/q0kqjnJwrl8D2BAr0zRv+Cdn7Evhey2Wv7P/h9VijO6aaI9O5JyBVezmT7Sn3PhPUP24f2SbSfyJf2ivB8bk42ya/Aufzauu8L/ABU8B+ObRdS8I+LdN1K3cZSaxvEmVh6gqTmvmX/gtb4f/YZ8VeMdJ+G37Pvw80u3bSPPPiXWtHb93O5KhIYy5ZCExIWYLgllAPBFfm74u+E3xE/ZnaH4z/Bbxxe6dbrdIk11pMpt5LdyTsWWIHZLGemSCM8ELkZpU21uTKpys/diO4Egyn0p5JYe/avm3/gmr+094n/af+Alr4s8aQJ/a1ncSWeoSxLhJZEx86+gYEHHYnFfSO7I61m9DRO6uDnPAFQu2Bk053AGM/nUT5PO6iK6gNdz1YVFJ83Gac5Zu1Qs3GaoCOX5eT9ahdst1FSuxYcCoJMdSKAGuwPfvxUEjgd6WZsDr3/Oq80p7fnT5QGXEik4zn0qlcyDbw9PuJyM1SnuADn0qAI7hx1/nVK4m+U5PrT7i6Ayuf8AOa8s/ag/aq+DH7JXw/k+I/xk8TLawMGXTdMt2DXmpygZ8qCPI3HkZYkIm4FmGRlfEwvbc63x9478I/DnwpfeN/HfiOz0jR9Nh86+1LULgRxQp05J7k4AUcsSAASQK/JH/gov/wAFfvFnx5bUPg9+ztdXeheC23QX2rcxX2tpjDA94Ldunlg7nX75AYxr4f8Atz/8FFfjN+2z4p3eI5zo/hWyumk0XwnZTkwW/G0SSNgGebGcyMABlgqoCRXz6J3PXv6VvCny6s55VObRE00zzElvmPeo2GV5xTjy2QRn6daFGe2ctWhmRlD2OO31p6W+T8w/D1qVIgD8zfN356U4EquFOB0oAbtULgD8AKQfMOtPVC2D/wCzVLHAqjaV4+lAESQ8Hjmp0iC9u1PRVXgL+VPWJnPyAUANVC5xirEEDZw3HzCpYLaTdv4x/CMVagtBt2sdw9/WgCGK3ycg7vr6VItr8qk5P5c1ait+mR+PpUyW+5s4/OgCvFAGO5/u9KtRWpI27fp/jViCywoOB+Hb3q3BZ/3huOOuOtAEEFnlMgfnmrUNsWO4HnqODVuC08snK4Gec1Zt7Vc/d6e3JoApxWJY9OM46danjtufTHt/n0q2bZFO3Ge+DUkcADZ5P+72oAri1ZFy4qzbwlmD544zTxEzHj6VZs7chl8xRt/hOKAPr/8A4KKW2f2dfgq6450c9uv+hWvtXx2UTKxADrj71fZ//BRSFW/Zn+CUgH3tGGP/AACta+ODCxUElenNeXk3+4r1l/6UzuzL/en6L8kQhAWC49selOaJdoJPUccD1qbAz0PX8qdgsM4z2+teocJCkasm4H+LuT/OpPLyScZ/rU0cS7VwVGDx705ISzZVudtAEKopGCW/PrTliLfd57Dipmhbdgbfzpyx85J6UARrETkH9e1OWMEA7ferCRl15+n+fyoEYb5SOuKAIRChUKSF29A1FTFQv3x9P85ooA/qojKz3aSTpGGbd8235sk8YJPI+n/1qsxTPcSRxSoIWbDSHzNuMDghfw71Fas73cdmhEUkcbZRkJIHGcdc/kByelMY+bqH2a2lWb/Rw+wr0zgAnpj9M5Ne4eSXVPmXFtb3T+Z5YZg8UY2r2zxzzn8D17VX1mGFZllhkRijbOYsyRsDwx9vyq5JFBGIpXeN2jiC+WIjx245/D/HpVezhiGq+ZJqD7WXaVH3Gx2zjrz374oKLDSzPGs120kwjj8tfLg24Oe3Xj/P1J5z5Gdj524Chyd3BH905GM9jj8xVqPToWLC5cbVjQbvNAySemMAHkDnggH605bRreR5zLMenltuXaxHPHH0+970AVbS3t7Jme2vCo2uwO5to5z0xx36j09KbcbkuM7pJVDbl+YfMCe3GcYPqeB+ehcRm5DPAcM6GX5I+BznjOeOPfis6OQXDyNDt8xmUKzPgng9DwRgkf40AFvP9pdZlgXzFkAlY42lcZ3g9jnA7dTUskLzvuk/1sioVmjTGFAOMZB6D3657VJBaQ2M86Rf6uVV/wBI+Q4H6D3yOh+tNsLZrhRY3FyWjkwUaMgEKFyrHCjkHpxj6E0AVZZTFBMxVwsiqVjznDb9uMbiT36YHSqt1a3Nxfi9jCJ9numIXaOflJ/PGRnjmtCaa2llK2kEkcvkr5YboAGJBGMA8semD647NghcXS3AiMm1dvmQwjgYYbc/3sk44HHA7imBXhsTHcrPvhaaQ/enk2AqAccc898jtgHpwjxsb1byOGFZDIN5Z3wwyAWBxncMYHscfWWC3ghnhu2y7DcmAMEHjgZPQYPB6A+pOXJaGeeMwXLwiMfNHDt2pID97kHn2H+NIDPKT207StdMytGHuPJlPQHC9tvJHQ+p6Yqjd3enXXlG4MaGSFtqMN29Sit2I6Htgfyq7ewxI6jzV3SwkDym/wBaRxg8HPfpyfQdAkmnRWGnzG6i2faYcMhhxsYkLgkYPpySTg9gMVRJh6etuL3cdrStGqKzx4+6pycqCFGNx4zyxz2r4a/4LM6bDZaJ4PEd6zPILyORScq3zoe3U9e5xkduK+7W0+Q2LRCDdPBcRjHmOdvyj5+TjJ3c85+XvXw7/wAFnNj6f4Vj8n5d91IsLMd3KR/NjJ46DHfB64Boqfw2TT+NH5l6+082ryRTRs6lRu+TaY+/TuevHvxWjAkk42SOybVy0bDPGCeBn/Pr0qtrSXBvpEnjVtsm1m+7jjtz61eZZG8qRiqfL2+X6kZ+vt/OvOZ6EdGUblo/3hLqZFY/Mq4wvb0z/ngYNVJI5LWVUMajby+AeF68DscY5HX8a1bu3jjcnytzBtind05x36D2qpfWyxOsBUDcCeeg6c8447/l1qJbGhhXSKJd6KF3MTjcVUDOPz/z2qjeeZO+Qny+Y25SRyvr9Of19q2722jM7hh+8DjGfXJ6Y/pWeIoFRi7srcfKyqARwf8AP1rEqJxOpEfa5Vc/N5rfMP8A63IHSv0y/wCCBdu83wv+J8XnwqrahYtJJIpPlARTDPbIIY9x90ZyK/NTVrZ7TUJFlTAZt3uB/n2r9NP+CA2oR23w0+JsUtqZFXVdMKldxbc0dwB07bgD69hzXXg/4nyMMV/CPtr4cXdvbfDPRxYXiy+Zptnu+1eY5K7UyAQzfwc4y5O7rgVk2MEeq/HbWLz7b8v/AAjujtJtwwkV7i8BBAA2HAztJHOTgjJG98P9tj8OdCmmvJrj7LpNu/yyLljtUB+S+ehxkle2efmwvDxN98bfE0CCTdH4d0kA+TtCD7XesudrHOc9SgyFHDHgen2PM+0zC+PX7Ovg79ojww+leKdIaKa3VlsNSRPMkts9SPmy655Yc/w4IIzX5n/tI/sseMvhF4gn0HxfbsUWVn06/XP72PcwDBscjjaT2I5r9fpZoZJBcbcL5LbVmcsoYHLYGNwyQfTI3DJByOI+J/wq8FfF/SJvAfjPQEuobhHNtNvLNZN8+14yEyCSOgwBwpBbhs6lKNRGlOq4H4/fD34g+Ivh5qyadq8kzL53+jSMwUyr8vOezY5B7jr1Br7q/Zf/AGrNN1qyh8MeK598Eq7Y5W/kfQjPP/16+fv2sv2M/F/wR1eS0vLQ32gvcMbfVIoX28HgnI+RwAcpk45xkKRXi/hnxlrvwxv43WdntiQwkY7gy5GA208MOSG5Iz3BIry61DvuejRrcuq2P1x8AeNfGXwD8aQ/E74V3y3FrMqrfaezEw3sHXY4HTHO1hyp6cEhvur4O/GPwF+0Z4AXxL4XmG7b5epaXOR51nKRzG49OuG6MOncD8ef2V/2ubW6s7bw/r9151pLhFeT+A/3Tjp/I19PeBfFviX4R+JbX4tfCPWFWRRi6syS0N1Dkbo5VB+ZT+YOCMEAjljJxdmbyipLmidJ/wAFH/8Agm3p/wAS7G6+Jfw2sFt9agiJZFXCXKj+B/T/AGX7dDxgr8H/ALNX7RPjz9jT4gXPh/xFZXn9gy3hXWNJmRt9lJn5pVQ8/wC8o6/eXnIb9qfgf8cfAf7Sngn+29C2wX0KrHrOizSBpbKQjoeBvRsHa+AGAPAYMq/Kn/BRz/gm5pnxP024+JPw5so7fWIIvmVVAWdR/wAs39v7rfw9Dx0qUbkxlY6n4c/Ebwn8VPCdr4z8Fa3DeWN5GHjlhkDAZ7cV0MbN1zX5Y/AT4+fFH9iz4kTafe2N22iteeXr3h+dSHgOfmkjU9G7lej47HDV+l3wt+Jvg74v+C7Px34G1iK8sb2FXR42ztz2PAII6cgEEEEAggc048p1QnzaM6iJm7mrCO3c1VibHep4zWRoW4nPc1YRveqcbe9WEYd6ALMTsD1qzHIzEH9apgmpYpMHIoAvRuT3qeKQg1TicZqxG4IxQBdSTIzU8bn1qjFJt4zVmKTHQ0AXI3Yng1YjfdwTVJXxytWIpOKALkb44NTxuapI/c1PFIelAFnJxkV4F/wUL/Za1H9pn4PRx+D4I28S+HbhrvSY5G2/a42XE1sGPClwFZSeC0aqSoYsPekbIpJM9aNgeuh+B/xMtta03WZLLXdOntbqCYwTRzRMjRyIdrIwblWBHKnkEGtX4K+KtT07VEkSaRG3fLsboR6H/PWv1s/ag/YN+Cv7UME2p63Yf2P4hZcLr2n26s02FwouIzhZ1Hy9Sr4UKHAyK+HPiJ/wTG/aG+Bmozapo3gaTxVpMe4rd+FW+1SkEgLm1fbMHPVtu9VycEgVpKXMiaceWWp7J8Hf+Cgfxx+H/hqGxj8ZXF3DFEFWHUMThQBwo3gkD6Yp/wAQP+Cznxs0S0kttNbSYZQuBMbBSR74OR+hr5l1TxLo2gJN4b1O8uLHULddtxZ39nLA8TD+FvMQYI9K8K+LPiFHvZPs1/DN8xCqsin+VZx9ptqaz9nurHcftQ/ttfFn9o7XVv8Ax/4wvNQaEH7PE82I4lPUIi4VQfQAZ75ql8BPGus6H4o/tTT9ZuLTUrG3s7nTbiJyrxSLLO3yn1BGfzrxrSND8Y6ve/6D4bvp1kfCslqwRuf7xG0duSQK+nv2Mv2I/wBof46+Ns2fhdrOxisbdTqV0dtnaKXmBZ5MYkcfMBHGW65Pqu8Y8pzuXMfsB+zP8WZPjb8DvDfxPuoRHcapYZvEVcL58btFKR6KZEYj2Ir0SNs96434OfDPQvg38NNF+GPhx3az0eyWFJZPvStks8h9CzszEdAWrsIjkVBqWkbipAc1BG+VwalDcUzCSsyQcnigEEc0wNSg471YiTPejrTQe+aBmgB2aO/Wm7gBijd6UAB54Bpp4OKXIHQUlTIBGGRULgZqZj2qGXHSpLhuRt1x7UxvpTmNIRx0oNSJuaY3Ap70w4xQBHnB3ZqGUdwalYkd6hlbFAFebjIIqGUjZjNTzdSarSAAcCpkBCeOgqCdsdKlfOOTUMxyeKkCF8LyewquxyelWJmBUkVVzgUAviGyn5elVWI64qeUtjg1Wc/NmgI9zmfjT4qv/Bfww8QeKNKRmuNN0O4uLcRqM+YsTMDzxwcflWP8G/EeleKvhZoetaPOs0b6dGpdWzlgMMfxPNdd4h0mw8RaRcaLqtss1tdW7wXULHiSNgQyn6gkV81eCta179jbxdP4E8ercTeCtWvmbR9YWMutvKecHHQlRlo8A5RmQMAwoGfQ5JIz1qGQgdBUeka1pGv6fHq+hanBd2swzFcW0gdW9eRx/gamfHWrWwiOmHnvS5pp9hTAZIrFG2Yzzgn1oi3RBpJXwqrksx/XpUV7qGn6XD9o1G6SFPV2xn2HqfpWT/wkV34jlax8PWrNCDh7iQYHb8uvTqaTZNpORX+Efh06BBIscBhWeRpVte0Ue792p9Dgn/IrRXY99e3ke4LPdMwVh0wAmR7HZuB75qzCiaZZGztpS0jD99N0JPt6f0+tQFVjXagwBwAO1LoHW41iOxqKRj2pz59KjY+1JFDWIFQyHAqRm55qBz2JqwEZqjJ4xihiMYppbmkA1xUZbIyRTpHHaonft/k0AKxppYUxmJHWkZhS5gAnjBqM8HNDN6GmsfQ80IAZgOSaa7Zo3d6aW9f51QBx3qJ296VmFRyNzwaGAjHvTDnoaGf1ppbvWYBntTSTjAFBI7U0tzgmgAZu4pFJ64pcZ7UhG3jNX5AIA3XFOC4HekUgDFKMHikAc5xSNuPfilJ5yaHUY4FAETHHavhj/go9+3L4q0nxJdfAL4MeJJNNjsx5PijXdOlK3LzsObSCVeYQgJ8yRSHDfKGj8ty33NKRnr3r8d/+Cgvw3+KXw9+Ofii7vPDt1JJceKr7VoVEZLXtjctPtmhxxIQJBlVJIKumCwC1rGOpnUl7uhyfwF/aV1/4EfFXRvHfw01NdH1Lw7qC3On3EIUIrqc7SpG1lOWBBGGyc9cD9b/gl/wca6bquhW4+Lnwes2uAu2TUNL1ZrdJWGclYnSQ9ucNgHGcZAr8FF8RaZd3jPpmoKZklPmwyKdyN/dZeCCD1BHXqO1b+m+K/EF7crdX2r3EzLFHEGkmLMI0QIignoFVVUAcBVAHAGE+bo7ErltZo/fvxT/wcHfDddOMng74U4nwdr3+reYmf91UX+dfI/7U/wDwWA+PHx7sZtBk8WDT9Jlyp0vS/wB1E3OQH28yAYB+YkelfnDb+M1tEWW/1OONehaa5x1/z+ta+g67qfiPVLfQPCWhanrOoXkgS2sNKsXmkmPJ+QAfOcZOFycdql88t2aR5I7I9H8QeNL/AMTak1xfXUjFmz948t71ifErWvEnxf0yx/Zm+Enh6fXPE3iK8iWa3s1BEEasG+Y9FGRuZiQqKpLH09b+Cf8AwTN/a3+N5h1H4gGL4a6FIqu018pn1KZSCcLbhgUIKgESmIgPkB8YH3j+zD+xh8DP2TNBk0v4XeH3a/uv+Ql4g1Rlmv73nOHkCjCjAwiBUyM43Esdb2Ri43ldlb9iz9mXT/2VfgXo/wALYbtbq8t4TLqd4q4E9y53SMOAdu44XPO1VB5Ga9bOAOKe0QUcCo2xng1PKjTmSWhHIcnOKjkOOKmfgcCq7sB0oKUrkUjY5z1qBmIbmppiAeagZh0pIG+wyRvU1BJJ6GlnkUdRxVeWReVzn8aon3tyOeYjgmqc0oGSx46GnzyAH734etULm42854NZyNBtzOo6ms67vfn25pLu8LHAY+9fnN/wUa/4LTaB4Aiv/gz+yJq1vqmufNDqnjaPbJa2PYpadVnl/wCmp/drj5d5O5JUXJkyko7nuf8AwUB/4KdfCD9i3Rbnwtp8tv4j+IEluDY+GYZjssy65SW8dT+6TadwjH7yQFcbVbzF/Fv9ob9o74t/tPfES8+Jvxe8XTapqNz8ke75YbWEE7YYYx8scYycKBySSckknkfEfiPXPFWs3XiDxFq1xfX17cNNd3l5O0ks8jHLO7MSWYnJJJJJqksb9Aua6IxUTnlJyGlizbmP6U9FGcfNQsRY8DP1q1HZkjL/AP66okriJn4ReB/FUyxFONh96sLbZOGyvb61NJbgpnb/AN9f59KAKaRkgKop8dv/AB++OlTx27YwBx0qURDOFU+vY8UARpCCAcevaniHnhvap/sp27XXkqOnep1sSV9fdqAK0MBHyhufSrCWhHJ9atx2jDoPy/z/AJ/GrMVjIp3bR9M9KAK1vb8qFXDN69var1tYgoHC471Lb6fvAV0Od3fvV+HTm2coMY4oAp29mdu4KxGentU6WGFxj6+/1q/Hp2w4J99uOv8AnNTizCfdXnpkfyoAqQ2jBc7sZPWrlvasp3EY+XK4FTR22Og/+t71YjhlU4wf91v1oAjt7cbCuTj13VNFAVBVV6jt3qaCFjEGyT271JHAAd35H/PSgCuLXLAt/PmnCDcy5GP9mrSjsy+uKPJRjyAfbd/9agBhiBIQfKuDU1vESwA47UqRgLyARVq3h/ejnv8AdoA+xv8AgozYNF+y78D5dnB0lR/5I2tfGckJDfKB/hX3p/wUv0KG2/ZC+B8zzJ5kemwxrGp5Ktp0Bz+YH518KmJT8w6Yw27pXkZHLmy9esv/AEpnfmWmMfovyRVEefvD6fLUixK/Kj26CpnjIK/Kf++j/ntTvKI45z+teucBXEbYLN0bvxUywtjJj3e+OlAVSQpRm3cKeeP8PxqwIQeFIOe/egCuIAhUEn1O3/PNSLCCMkd/l6DPpxU6xEHBXv8AkPyp/kncSnr8uR3/AK0AVREXyvb2pwjB+6RjHPvzVhIdpLfe7YC4pwTPLKrf3QO/50DK3lbeFBB6thaKtgLGPlZhntRQI/qiWK5i1KM3R8ryxv8AnHzMdvQcZ5HHJz9aVbZZp1vLCMRurbfm3emTx1GffA69KnjmF1t+0ysvkqwjRRnIHHA/zntUgvMx2yNPIrMv3h82eOhByf8ACvbPLKMRutPaSdVeRp4yv7yMhSQTjBGR07n0/ClkfULXy7xbXcfmWRnXaEIPGQoPbPIGPTirUN15ltDNFHCWjU9WCLyRwQev6c/nTnSRL5p/maPl18ts5GMYwPfHXgimBae8824jtGh3JId2d3GcdPyGOn4UySGa4k+1X0UgxtyofIHTt7D2zS+SWkiu7GwjdVbDD5Q4BH3vYj3wOacyaW13JBczbem9ZAcsc4yDz2z7e3epAjsWspomjs0a3aHLBjGVAyOQvOG9T1xz0pZdPtLxpLq6jk8yEbgy5bLADAODk8dCR65FLYyaUqyQC4+zyDcfLU5yoIyRyDwBwfwqedWkgeeKf9yzKskbR/NnB5H5n68fWgCqk8clnGka+RKqswRpCwPbOSfp6cY5FFyLyDyY7aFgkjKJFgUjKEEZUAdh/I4606xtVg08xmeWUdDuZlIyB2J6g4zxiprC3ivgJ4XVTDMVLeSVWRfrg8A57Af1YFO6tZbmXy4j+8RmP7yIMAwY8HB44x7gluDkmnWCbopERE3rIqyKrDaBn5iM88ckD04qxJp4iK3SMwXaQ0bLlS27g8jA4/Dnv2pyRNcROkaKFVvMmhU4+dskc9/rkDjnvhgVra6X7TtsXzHE/wC72sQSSv3x3/XPQ8YqybaWX9yp/eKSZZJIwXPRue3riopYYEHkwTeXMZChT5SAOPlAznkdeanYkIv2e5BZR8qMxHBX2Jzj/OOlAFIadeNJGyXH7xoWZo44lbaQfmUc8BifXOe/TFbW5v7SVd/7v/njIqkqMFTjK9Nwzyc/e7ZrUvViVI7ieNvMSJmZl38rhSSyDG8ZA7f4im0KhoTDp/nRyBvJHkjcACBggHPGOeOOM9RTEYr6dZ/aY5X1PzZpIwssa5ZpGK4wceoGMdM47g4+Gv8AgshAh0jwneJaqqst2GO0jJ/dsFDHtnPH1r7vuLNxDHcvaszO3+r3fKu4D7uQWBBz6eozwK+Ef+CysmoPB4UgmtTGqx3DMqozAE7Od3rgAEHjk0p/w2KK/eI/M/X4bhNQkEkA5Y7mVc7vf9ccdffvrWtoUso7pIsq0WNuMjp6Y559O/PAqj4jif7Y872o8xz8yseMexzWpp0bLbqiwsshjBZtvcDGP0PauGR27Fe5k+zP5LE8csscnU9D9T+VZ91bZdYiB/q9jK6rj65PTn/9daSQw+b5bHK+YfMO7p159j9P/rVXvJFglkLhm+YjcByP6c8j/GszRGHeFTG6vNgbgeT1685x/nP0rOmZw6F0AZm43N97tkfpwO/0rVvNiw9S7FsuzHkdsehHT/69UbhbaZsoAu0ncit09v8APrWJUTkdZK3LszPhlYrj2B/mK/SL/ggIpl8BfFe1a7kiDXWkrHtbHzsl3jnBPY4HQ988A/m7fwBZZTG3LSYPze/59f61+j3/AAQDLx+GPiwViG5bjSNrSY8vIW9wrZ45OME9CPz6sJ/EMsV/BPvzwJDc3Pwl0F4Jwv8AxKLQSR8jC+REA4BHTOCflB5wQCKwPD+o3cPxy1ueC8eRR4Z06VYppyx5nvvmAMnHQdhn1bjGv4At4p/hV4d054zG39iwNMqp8r4ixs8sL2GGPyqcDAUds7QksLL4z69BNbNDDJ4c0pz9p/1eRdXucAnouBj5SeCORXqdEeb1ZtaUL/TtsbXLBvKkfzhuKqoDYXeAAucNkEZGR35NyK0s7m7WO7MbSeWDJK33penCg5A4/wDQgepqrcwXyILS5kjlBt8ttjkLMG6Agdhkg5PB5wBwHW9wiz3UsMG9njDmAxhcqS2xRkjGFYg9MgewBZmZni3wJ4a8Y+FdQ8JeMtKi1Gzu0cSQ3Mf3sd+mQ23owGRjjmvzz/bC/YU1n4PXV14i8LQNq3hm4mLLuw01vGSMbxzhjkYboSOx4r9LYIbabzHuWz+/LqGYbVHnMpOMc7QFxzyVHI5FZesaNputWjWGr6bDdWslq8UkdwgcPyMjPVlJ4x0OOcGolTjUWprCpKD0PxO0q91/4XX/ANu0yNpLPz2VmWH5lA6IwyOhPbnOOfX6/wD2Uv2t7a3Eei6xe+bbsqrIs0gYx55AJ7qecMOvsRirv7Y37Bd7oVrd/ET4UwG40fzNuoaaxzJCvc8/fQZxuwWGOQRk18Yxwa54F1KPUtIeRbZZCZId5LQjgYO77wznI9gfevMr0OjPQo1uqP128IeKdc8Fa7ZfF74Pax5N5CMyRrlo7iM/eilUY3xtjleMEAghgpH258Avj74K/aR8GyXVjCLPVbVfL1jQ523SW7f3h03xt/C2OehAIIH4tfsl/thSaUIdP1mWT7OyhZIXkz5YJxkHPK5/EdDjjP2R4K8W31nq9j8VfhPr32TUrdhIskLAiVTjcjqD8yMOCp4/EZrj96LszpaUtUdx/wAFE/8AgnHpPxWsJvHngG0jtdYt4jjavyyqP4H9vQ9V9xwPz2+B/wAb/iz+xB8ULi2l0m6k0eS82+I/DlxlWXoDNFngSYwcfdcAAkHay/tJ+z3+0R4S/aL8PSWk9slh4gsY8ato8jZ46edFn78RP4qTg9i3z3/wUM/4JzaD8YtGm8b+C7WO11i1hPlzLH8pHXY+Bkp79UJyMjIpyiTGRpfC74o+Dfi74Ms/HfgfWIr2wvoVkjkjbO3PYjqCDkEEAggggEEDpI5lxX5afBT4y/Ff9h34sXOmalpt0dKa88vxD4em9eB50XON+MHg7ZFxznYy/pP8Mvib4L+LfhCz8beB9Yiu7K8hV0eNumexHUHORggEEEEAggcs4cuqOqFTm0Z1kUo/vVMknfP5GqCls8GpopWBwSanl0uaGjHIcdakRsHg1RhnbP3qsxzgjGKkC2kmelTxSYOM1SRx1BqxHL/tUAXopQT1qxHLt5FZ0T4PWrMUuOpoAvxS45BqeJyORVBJM9KnjlIoA0IpPerCuOorPjkIqxHL6GgC7G56mnhsiqySCpUkzQBMBgdadjHIpkb5GDT1x1FAFPX/AAp4Y8X2LaX4r8Nafqluy4a31KySeM/8BcEVyb/ss/s2yn5vgB4NGf7nhu2X+SCu9j24+WpUx1oA5Dw9+zv8CfDd5HqOh/BXwpZ3ETZjuLfw/bLIp9Q2zI/Oul04BfG11Aowq6Ta7VHQfvZ60o8Yzis+yx/wnN4fXSbb/wBGz1QG5FtByTVqEjtVVTipopO1UBYjfDYzU6tnvVZWzUiP2zTM5x6lgHIxS5x1qNWzThzVkD88cUZ54NNwR2/Sgk56GgQ7PPFG7J6U0H1pccYoNEoinnpSZNByBxSE4NTYJcohPvUUh5p7sfWo3bAzUiiMflsUHpQDnmmuSBQakch96jY57052x3qMnNADWNQyjFSMx71DKxPFAEcucmqsjZ4FWZDhc5qrITnBNQxFeRveoJTxyamlx1qvKccUhkMjcVXZualdscE1A7HoTQAyQ5TAqs544qWRj0BqB275oAimORwaztb0fSPEGmz6Prul295aXUZjube6hWSOVT1VlYEMD6EVec1DKcc5oA8qu/2W/C+kahJrHwv8Xa34Tnk3NJBpV8WtpHJzl4pM8DOAisigdAKVvC/7TOgxKNN+I+g69J0YatpbWaj6eT5hP416ZIahcg96Auedr/w0+yYuLbwOrd/Lu7v+sVXIPC/xXv7f/ie+Pre1Zj+8h0+zDKPZXOxv0rtGOBmoZHx1oA5yz+HOgW9x9s1O4utQm+U77y4Lcj6YyPY5FbKrFbwrb2sSxxquFjjUBQPTA6U9mzyaic8YoAbIw65qFzxzTnYdRUbtzwaAI2bPAqNmpzv71C7+tUgGuxB4NQu4J6CpHJ9ahYj1pgNZh60xmokJHUVGWOOtACtnvUbnAoZj0zUcjelJgNOOuKazYFKzimM2eQaEgBjxwajb2NB3daQkA1QCluaa1BJqNnoACTjmo3OV6UM/zUx2HWoYCEcc01iRxRvxTGYf/Wp8oClsjIpvzetBbHSkyT0NUogKp56UFs9Kb83SncD71VykuVgzjnFL34ApO3FHTijlJctdAzg4xRt4wM0Dk4ApQ+eRVE8zGSr3zXO/EP4W/D34qaL/AMI98RvBthrFmCTHHfW4cxMRjfG33o2xkblIPvXTEg9RTWA7UCufLvxE/wCCSH7GnxGvory+8JalZiFNscVvdRXAH43kU7D8CK51f+CJf7GCSBom8TrtOTH9osNp/D7HX2HtG7GaRlBHFAj578Ef8Euf2HvAnkz2HwSt7q4i+9cXl9O3m/78aOsTfTZj2r2bwZ8NvAHw50+TSvh74H0fQbWZg0tvo2mxWqSMOAWWNQCfc81uEYOM0mMHFADPLAFG0f8A1qeM+tMLUANZTj8ajfA4zT3kyce9QSOD2oAjkIxmoZH+Xg1JMTt6VXlbPFAEUznHSoJZeuee2KfMcelU5piON34mgNRszkjg/SqVxchDyaW5u1AzvxWXdX2DlP71I0jzD7u/UHdmuR+KHxW8CfCXwXqHxE+Jfiyz0XRNMg82+1G+k2xxr2A7sxJAVFBZmIVQSQK89/a//bZ+C37HPgI+Mfijr3+mXKsujaDZsrXmoyDqI0zwo43SNhVyATllB/E/9tb9vn43ftr+Mv7W8d6r9i0O0lLaL4WsWP2WyXGAx/56zEZzK3OSQoRcIJjDm9AlU5T3H/gor/wWI8d/tIJqHwk+AzXnhnwHKrQXlwxCahrSHqJWUnyYD08pTlgTvZg2xfhhpGlfc49vxqRtz8PTUiZfnwAAvU1ulbYwbb3GtFkZj3D/AGT3/wDr0+KHeVAVvw6VPBaPISmAq/SrUNuOoT/69AiGK2EQ3sd34VY8kh8P6/nUi227t7jFWIrYnjDc8igCvBZlgfQcVaNsUjJ446VZjtti4HapVt8pnH0oAoxWxXjy+/HIqVbcA57H/Z61dhtd7cmrC2JEm0Djt/jQBnw2WT/vdF9PardvpwYZAB5H3hVuCxbd84yN2MsKvQWWFX5c/wB1fSgCnbWIKeYhzg+9WobDdtBGcfpV6100lQroPm78VetNNkkXAUYXk/5/GgDPtbLed20YY+v61oRWKdV46dMZqxDY5270VTnLZOTVjYsalyM9+nSgCrHaEjcx/hwMN2p00EZVSrAemT0/z/WrMixhd+7HOc5qIykx8Y3MvvTuBCgwVZiR3zTsEDGw/wC9606M7pPMSPvx/nFOSDse9ICxCgZON3r1qWJAqtwd2eOlS21snkgkdOOlPFu+/hup/OgCAITyzdqfFCCNpGB0qcWxxgA/NxipEtmZs4/ix+NAEMcTF6nt02EbPocU8W20KD61Yt7dj3I7duKAPtb/AIKPzyTfsmfAsP8AxaPHu5/6cLaviUxSLkkew+X9a+3f+CisAP7I/wAC3LddHj5/7h9ua+K/IwSxXIGP4jwf8+9eRkemXr1l/wClM78y/wB8fovyRWKEff8Ap83AoWPedzDG3/x2rKwEfPj5cf5+lPVFVcALxxj056V65wFb7NhWyBj8amCgHnru/wA/41KsX944HTpT/Lwevb60AQIin5GXPHOFpyR/Pkjr92pljG7cDz7t09ad5ODwOG9eaAIfLJ5CHH0607yhjJbOR09Km2qkeUH8J+6aTGTv/wDQVBoAh2Sv0jZh229qKnSNQTuXHqDmigD+pSKC8sbj7F5fnbid/mRnaRkEEHA45+vT8LdxayvdLdXA8jzcKFMmC49FxnkenfFQT2Ut1reBEY4ip/eLcbWifn5Rg4yMe2e2KfbPcC0aymnQyMy7FmYHYwPr24P0r2jyx9pCy6lcEqrKFzu+XLc91PGRnHQZz3qP7IJLyZV09ljVdiMqEkZwABjt39vbrV6d4n0+4uY4PMnyFXZ/y19TnPX8hwKYLs6nNLaWVyzSLGTw2WPb06f/AF6ALqTyt5cUkipMqgLH5eSw/vAZ4P6fjVaWCGbWpJUm8t0i3rIvyoncDvzwBx19+9uKKOT54i3mRMY3/dAFs9snAOO/Priq1jBJ5cltNIfmjAUN2bcAdvGO/qB+IpAJbT3L26XXkxr95SwjO1sjHpx3Hr830pyI17YN5ztCv3vmbaCVxxyBzz1//XU072lw7WcckiyNFgloyFHzcgH6jrjjrmpJYIhbNOkzfuMK3mMT1xnPI9P1Pai4yrBprSRLbAyRlTviXYFYkEn0weM++B19JRH5915cUO9Syu25hyQvbOP7rdu3WmyOonjT7VJGrMqsscgO1SMFVz2xxzjpmqzeTbaat5M8jSNJ8rNncpKtnpznOfQ5OOaYiW1tr2K3mjuIkzuG2ZpzgHdnHvxnv6/jHaxCK1knjuF3SRbfk3AAA44YDjjt3zj1xPYpCba32xeZsjzOqyAH8BnP9f6Nuovs4cxxosNy/odqDH3ieOM+ueh/AuBRghLXzXYPkxlnxtYKwYgHqTyeen5VNHHMgEb5QrMz7vMIXp0wOx+mM+x4Jbl2k8mC2kKqy/vmBIc7eAe/cjPA+vWrVjvurZbURyMyx5kDZHr7nPB9vc0wKFzLEJvOhu7dmhVvtKfeG3n6f3QQeO9UoCLy1ktrhpJdsIYLIxXeM59jwMce/fNaF7LBZw73smkd8KV4Vs5JyOeR685/rXhlllKywOzLJ80wbja2V/H16mmBnTzi3ZURV3PhX8uLYu3BAIGTgjgdeCPcV8Kf8FjtOmtNF8KM+pbllF2vlvIv3gR82VHHBx1546kZP3ZM7y3W2O3+aSZjDHv5VVAB69eWB7cfjXwz/wAFl9KuJLfwrOqM0jtdJEsKfKgAQngk8ndjp29xiZfCwj8SPzP1eOOW8fDLtz91sbjyRjOMA/5960tOhjjtopk3cR8sDnjj/wCvxVPXLLddSXGxV/HqMYyc/wA+etalpvjRIoT8yIoLcYPb8c9K42dZWubPdD51wD975fKByV6gfT/PbFULqKKMsqud0jKfmXJ6deM9fr0PU1rGKOMMSnHXoARnP8sdvyrPnKzTMScN5n7vcudynHy4/H1xms2XEw7lPKZdkI3bid20YXqMgnt3wP61R8tJGjg8lV5J6/mOelal2ibFDAhgxOSfu9h9QapyKWXYj7W+9zjjpx+h/Ks2WjidTjMd1M2TtaTd3zz6/wAq/RT/AIICS3X9mfFaFbNZYS2kFt23ri9GMN14JOOvH5fnjrO9LqZ3Rfvn/Pv1r9GP+DfFZGT4qM1oJYUOjMyrJg5zdnGeMAhSCenTviujC/xDLFfwWff3woe1n+H2gR29v9lWPSIY9rKAd5H+4DjOG+6FIboetc7Dp0Vl8dtYgtoM7fCuloJZLXoour1hg7VAUjGfnzjsDzW58M7YR+DtFB0dQ7aLA6S4DEAhfu7DhhgZJOR93rzWJEkKfGjWr64gimdPC+nmWSONjJCGu75gMiP5lIPQyHp0XJLen0R5vVnVy20Um0SsyrLcbmbaRn5zno2QwPqT60yR/tgURGFoGUksrnzMjcwBwGHOVU88g8Y5qkdZWW6+2GWFZhvkhWFgARlsfLkA4Qc5GcYweTV1oTZXPnaerRokzFUhzukQ4O/6Kdp6Y6DPSmQKiPb3S3crN5iyNCIZGdtmcEEqAx4xkk8g4JwAama6f7LNFIFZVjZrVVXDTDBOAMdcndngdO3NWLS5uJ2WUTqN7FTG7cLtzl+F7BxlhjjI4xmmahZ3S2k8O9SIkk3vJtbcGQKudxAODj8QO4NAzLXTfsdvHA26RVm2bFYBnUEjJZiB1UDoMEjB7n46/a8/YMbWrm8+I/wX0uCOSQLNc6TbjCMpbcfLz1Of4AMcDb6V9nzxLG4u7ZA2JP8ASFaMoDjLZHXBPTgcAY45qmIBFOzacVjuFjBWNVO1CGbIBYZyQoB4IHGO9TKKmrMqMpQd0fipq+ieIfA+qyato0DW7x3GZbP+6eQCowM8HoRjB6DpX0N+yh+17c6HdR2VxdM0LNmSFieBxkgemTyO305r6Y/ax/Yh0X4saRN43+HsNpYeIo13zxxlI4rvttJ4w5OfmxhjwSOo/Pfxj8OPFXgLXriCHT7iw1S1uAtzasDHkr1I9GDZHTqR68+fXodGd1GtfVH6l+CfFzaxLY/Ev4a662n6xayCe1ureQbg2Oh7FSOCpyrAkEEEg/bf7OH7Rmg/H3QJND121i07xRYx/wDEz0ot8sy8Dz4c8tGSRkHlCcHIKs34dfsuftb6n4T1OHS9Tu2VWm2SWrrt3kZJKr/C2OSvsSPQfdvw78f2fi+DT/HfgTXmsdWs5Fls7y3fa6MPX8Mgg5BHByCQeH3ouzOrSWqPYv8AgoR/wTt8P/GjQpvF3hGzjtdWtY2aKZY+AOuxscmMn8UPIyCwr84vhJ8Xfiz+w58VbnS77S7htLN3s17QZu/QedFzjfjB67ZFA5Hyuv7I/s5/tKaR8bbBvCPiuGHT/FVnD/pNoD+7vFA5mhz29U6r7jmvEP8AgoN/wT58PfGfQZfFPhW0is9WtkZoZlj4HUlGwMmMnsOUJyOCykauCZW+FPxX8GfGLwZZ+OvAetRXljeRhleNjlD0KkHBBBBBBAIIIIBBA6iOck8ivzC+FPxT+K37DXxTvNPvtGuX09rrbrmgs3XoPOiydu/aBjnbIu3JGEdf0V+FfxV8HfGDwbZ+OPBOqx3VneRh1KNyh7qQcEEEEEEAggggEEDCUbbHRCp0Z2EUinjNTxsfWs9JeetTxSkd6yNjQjduhqZJOKoxzkCp4pc96VgLqTVNHL6GqaNnnNSRynvSAvRS89asxy5PFZqS471PFPxwaANOOUg5zViKUdc1mxyk1PFPjjNAGkknNTxuOxrOjnGetTxz46GgDQVx2NSo47mqMcoIzUySHPWgC9G3fNTRtzk1SjlyM5qdJM8igC5G/qaz7Vx/wnN1z/zCbf8A9GzVajl45rPtX/4rq6H/AFCbf/0bNVXA6ON88mpVb0NU0k96mjbnrVAWkf3qZGyeDVNJiDipkk7ZoAtLJ61IsgqqsuRyaer9waaZEo9iyGyM0Z5qFXp28YxmnzEcrJN2eBRketQmTB4oE3bNHMHKybdxTS9R+buFNLMeTSuUoD3ck4zTGJJ4pu4Uhk7Ui0rDycDmo5HyelNZ+cCo3fnrQMRmz2pjcCgsAODUbSDGCaAGyvioHkPQ0+SQ7etQO/oaTAR24qvK3GAadK/pUErgDrUAMkb3qtKQKfJJ71DM/pQBFIRnAFV5W29RT5HycCq8jccmgBsj96ryMM8VJK4xzVaV/egBHeq8kg9ae8nHFVpJD2NADXbOahZs96c7HvUTtQAjtUEj54zTpH46VBJJ2oAR2AOSaid/U0M+ahdwO9AA8nHJqN3BHWmueKjZ+cYqkgCR/WoWY9ac8nqKhdxjIFAAzHGc1G7DpQ7cVG78ZpgI7Ljmo2I6ZoZuMgU1npgNkPHBqNmPU0rsO9RF88Ut+gCl/U00uPSmseeFpu4jgU0gFZgBTS+etIzjGKhMhPX9arlJcrD2c45pjNzmmknNNZmxjNHKT7TuDNzgD9ajL46GhpQeM1GXyMFqOVB7QcTz96mkntSEgcZpmSOaoXOPV6TPGM03eDwaUMM7RQLmkO+b1pN+e9Nyc4FA64zQSOBA5zSls9DTN3GKO/egCRW9RThnHH5VGuOpqRScZ5oAdyOc0MM9B+FNDAmkLsDigBTwelIcGlyMZamscUANII5zTW2gZpxORTXz12UANLHtTW+XkU7BUYxUcjHd1oAjchud1RvxUjcD5s1FJjtQBFKfQ/8A16qzt7/nUlxKM/eqjc3WBxQA25mCrn1rLu7wITlqdf3u0nLVz+t61b6fbTXt7eRw28EbSTTSuFSNFGWYk8BQBkk8AUFRZLqGpHJRTXxx/wAFDP8Agq78Nv2Rre4+HvgE2fif4gsrL/ZYmLWuk8cNdshzuPaFSHIGWMYKlvA/+CjX/BaXyzffBX9jjXW34a31bx9D27NHYfy+0H3MY4WU/mPf6hf6ncy6hqFzJNPPKXlmmcszsTksxPJJPPPJpxj3CdTojoPjL8aPid8evHd78R/ix4uvNc1m/Yme7upBhVzwiKAFjRcnaiAKo6AVyOxhu3AkfSpime33u1PihZjtwfyqzEiWHHzlfl/+tViCzK4ZwOuasQWjY3Fdx7VaS2crwnHFAEKRgx5C/wDfPepktGIJdB+PerCWpcfKv+7xVqC0LcDB/rQBXiteOR7/AHasR2xUYVAcdquQafI33kOP9oVcg0wh9xG3bwfloAo29jJJ90c+49Ksx6ex+UpnsK0bfT1jXCj6e1XoNOx9/ow9aAMeCw+b5Pvf7vSrUemsRx24B/lWlb2L+YVTg/3qvWen/IHkHPXpQBkw6U45dPu/3utXrawGCfL6j7rDrWtb6U4jGI9y7vTpT3iihHmTlVA560AUrbTk8tTn/dwuQP0qVYokUuTjn5iV/Wor3Xba3jZUkXcp7CsttamnPytw3X396ANaW8hjGVI6/lVd78lvkXpVESlxudt2eamBwm8P93oSetADnkeT5icHNWIV+UHBx3quhw3Qj/PSrlsuY9u7v0HagAtou4X/AOuamjQYwBnp2psKhR8oyC1TKoIGRQBctYmEIHbFTRxPj5Q33qdaRERDYKnSJc7VXvQMiSHLAY5zn/61SrCufkGKlWPJKZqVYzjOB64FAiJI1PJI9xjrU0UY35FOCBSMAcn+9Vm3h+bdnjdndjFAH2l/wUZtwv7IXwL5/wCYTCOB0/4l8FfFDW+0bkGP73YA9PavuT/gpFFs/ZB+BrH/AKBsA/8AKfDXxNsAU5HO7PT9a8jI/wDkXr1l/wClM7sy/wB8l8vyRWNuARjaP7u3OaVrWPAkIPzcnb361ZEbMPnHy9vloERzzhv/ANVeucJVW1ZVzx0ztxTlgKMWdOnP+7VkRAlsDHpTvLYfKVH+RQBWMRRlwF9Punrn+dIIicEHnsefWrPkIY8+Xu9ttKsJb+H/AHfegCsIlZsY596GiRsEL/47VloNv8LD2pCgU9N3+9igCvLChOZlx/d+WirAjYDLArn2ooA/qR06BZ72Ty3mmkViP3mM5H+8en5j8+Fnjura/wDnjUDd+5VZcY45Dev04wO/pCHjS4kdbhR82+Qyz7V644xnNaEZiupXFzcbU3jaEj3IQcYOTx6e+DXtHllO7u5GtoW+zfKsmWjiyysM898jOMfrRbXFrbarJOtqzRyN8sc3LY6Zxnnv3/pU3npFIGVwhjjYbJMBWXvnJ4PT6VcnimjW3uoIdtwrbWWFCTjHOO3I5wT9KVwIrW0aG98kzMrXBzJGvORjOeuMDj361bmWC1T7TBbfaP3WY2WTO3P/AOv8O1RwRy6ejXDTzFJYQIW/ukj7rA54+g4z36U4wTIkdo0inz41k/eR5xucLxkZAwenT6ipuUP08LMnl2lnllhkDgkEdScFsDIxzgYP40sIhi09Ybc7fLkVpPMYMSAVHT1B9vz7uWN9Ptdybm8yTZMrDA3YII+XtwPXr69Xq9xFFiaKMMy7xIqgheOmOx60hlCewmudRjkCFXiTzJI0jAJQEZJBwPqeDz3zRM81pYrMQkjTXG5PLVfuhwBxnr165HXkdKm8qbUroyi4KsIWXaqt+9+UgHngDHJ/qasRQ3ESQxtuKxrG0iNgeYpJzjpwPwP14qriKbyWV4s0ttbxylowfmt9pQ85zyRx9Pb2CSxzR7olQMq7Vkkkj27dpzjHv/I1LDbwi2TT3nY7ZVMKrGW6k5+YngYyT1IqvdXDxJLcxW0kjKoVfn3BieM5bC5IBHIpkjbuzisXEkMCLukC7o0Gc7TliM9cds9PrUN3d2zQLPb3JCeVwI4+D0IIx34OOPX61csTBcFopTEp2EbA+G6Z3cHrgHj16ZAqrcW0BhWEwxgbidvKkgHnO08gHHoevXmmgGh3e3mexZ3ZclWm/hPZcgD16g9c1GLYzrC9zGsjSSD5AThlB4Hscj1znrkYpoaS1nkkkWSPzBJGu5mbBHAOAcdWH/6qkvFWKWB4tqsBiZt2Gzk8jkckA+vQj6UBneS81sbt5mjmt2KyAplkR85IBHGQB68Y4xXwl/wWYsxaWfhWZ3kjk/0rG2EBWUeXg8gZbkbhz0r7uxPZqyLHHISqrH/dxg8ElTjtxjHvwTXxB/wWUguz4a8IxCZfLja9OOWIbEfy+ygbR24/Kpl8LCPxI/NLXoQkjzXCBmaQj9yoHt68enc1bs0SK3RokkXKgiSQnG3H/wCviotXjeSd2Z9si4/iJHP5/wCT+Jt21tLdWaDa3ywgFV/h7Z9+SD/nNcZ1FaYROjCNmaPfkY5O3/6/9e9Z93FDH5ki8M21tu0ccdf1/wA99RY3T/R5U2qykMw6qPTge/vVPyFDie5c7fu7WH3e/J9KzZcDHntvMX94D8vDbmx8uSDj6DHHNUbzIj8sxqP7rN/Fj/8AV/OtS5SSaKSMbeVxy2GHufy+vSs+4gCrknd82fm78gf5H86zkWcbqcbSXEm04HmH8uc/571+h3/BvuqC7+KS+ZGrRx6QyB8r8+66wTgcgDdx3/Ovz11JH86Rs/KWJ6V+hX/Bv5Pdx6n8UWgPJt9LDR87mOLrDBgMrj5umM7vy6ML/EMsV/BP0C8DQTw+CdHeRIWT+x4/LLzfIBsGMtknIXnqR7sQWOHKDL8edfvlt4NsfhXShI4jLMyGa943Y45YH6rnBwa6X4az7vBNrdSfM50+OJFVldpGA7s7vn5iPl3H69q5qxFvD8d/Ec1xAMW/hnTmZlmCMi/ab0nHzk4PrgYx1Y8D0+h5z3ZsNGqQ/YplbbHDEVb7Oz7wdwyABgD5f90Bu3U6Fy9np6yNLdSOVRs8EbMAKwIxgD6kkkn2qLxFZytp1vHaMwk4MPnAsN3bGcc+mevAqcvpsonnubuOa4SDGyZOAdhwqjoCc9ODjoSM5ZBd06we0SQwhDbsr+UvAxyuSOfmzzwMAnHHSn6nYPc/udxkaSFwsasNvpjqDjjkY9zyQRHpN/I8s0otXkhmBVlEmVz344zxxk5Pr904sXItp5gr3Y3HAgO7gcFRkA8jPOD+JPApDM+5syALeJv9Zv4b0AzkEHHKlvl6gMeCOKakn9pSEGOMwvOPJYMF5BwTnnI4I7dBmrF1YXDtDfRfaFht8h/KUN5wIOMfLzkt1HPDZzw1RTtA15amFtwZJN33Ub5SFdlwOc5z2PI68YYGR9k02SwlzbtLuw0btnlWO7aABlcnnAyepIJrxf8AaT/ZD8N/HjT21a1tf7O8QIzLBfMuDOMHAbAyVIHBHOewxXuF9HDp+oeW8Z8uORt3lqileAcK2MZBc8dw3OKfbR3F9b281zakNGxWEop+ZRvCNhuuV5OM9O3GJklJWYRbjsfjp8Yfgz4t+G/ii4sNcsG0/V7WXA3KAsw57rwc4HzDIPXPQjtP2Yv2qfE3gTW/7L1h5EaOQJMs2AH6YBOfv+hHDD36/oZ8dv2dfAvx00B9C8UaesV1DC8el6l8pkib52ROnzqcjK44xwa/Nf4//s7eL/hZ4jm0jxVZvazK2bO88seXOuASc55UjHBzXDWofcd1Gtzep+jnwt+KOifELS7LX/DmtSWep2rLJbXlvIVlhk6jBHIbPfpX2h+z7+0ha/Fe3Hw7+Iyw2fimGL92y/LDqaAZMkXYOBy0fpll43BPwf8A2fv2nPEfwn8UrpOs3skeZAu+ZvldcZyzHtjHzdQfvHHI/Q34PfGPw58VNHt7u11SS3u4ZFeG4hl2z20owQwYHIIIyCOc9PWuGzi7M60+bVHtv7fH7AejfGrQJvEnhayjg1izjZoXSPqvUrxyUJ5x/CTkdw350/Cz4m/FP9if4n3Npc6fcNpzXO3WtEZuHHA82PJ279oHcK4CgkEI6frp+z5+0OPHckPw5+Jk0UXiBY/9B1AKFi1VAOoxwkuOSnAbqvdV8P8A+Civ7GXhr4ou+p6Dp8Vnqwt/MhuFj4ZsnKkD+E+nYnI7gzJDUib4VfFfwd8X/B1n418E6pHdWl1EG+RuUPQqRwQQQQQQCCCCAQQOqjlzjmvzM+EvxX+J/wCxj8Uri1vNPuH09rjbreiMeJV4HnQ5IUSYA7hXAAYjCOn6F/C/4oeEfiz4Os/G/gnVo7uxvI90bIeVOSCrA4IYEEEEAggggEEDFxtsbKR2EcvrU0UnOM1nxzcVPHLj+KoK5pGjHJzwamSQnqaz45SO9TRTe9Q0zSMrl5XPrUkcvOKpxy4XrUqyAdDUlF+KbHO7NWEm9TWbHKRUyXGOCaANKOYA4qxFPk9ay0m96sRz4HWgDSjmIHWrEcwPesxJ8VPHPhqANJJiOlWIp89TWXHcjsamSc5zmgDUS4OeDWdaTH/hOrok/wDMKg/9GS1JDPt6mqFtP/xXlwv/AFCYf/RslAHUJNn+KpknI4zWalzjqasR3APWncDRSdSKkSQjoazlmA71Mk/+1VcwF9ZvepUmwOtUUnB6mnLN3BpgXlm7Zp3nD1qmJjSmc9c0AWfOwKabkg9aqST7e9RG8Ud6ANH7Rnk0hn7ms9L1c4Jp4uUb+KgC4Zs9aaZveqwuF7GgzCgCZ5SeAaY0jYxiojMBxTWm4zQA95AOpqKSXdwDUbS+9RvLx1pcwD3f1qGWYYwDTJZuODUMkpxmoAJJM87qgll4pJbjHANV3l7k0ALJIcZqCWbdwKZLPz0qu84HNAD5Jcc5qvLKT3pks+flqB5QDQA6SXjrVeWTJ602Wf1qCWb1NAD5ZqrtISaRpCT1qN5AtACyPjioJJM0kstQvNQASSDPWq7yAdKWSSoJJDnigBXk5xUbNjmmNIfWo3cmqsA52HY1C7k8A0O5xio2f0pgDvz1qNn/APr0O4qEuSOlMBzNUbtTXkqMv3o5SHJx3HE55FRu5HQ0jORxmopJT2quWwvaAz/7VRlz60M3qajaTB4pk83YcW44NNd+MVGZDUbSGmSOdz2ambsnGaY0h9aaZCO9ADzKRwD3pjOfWmlyTzTWbNAA0mRk0wsMYFIzdqaSM8UAOJ5ozgZBpvGMigEE5NADt3Y0mR1JpAQec0EelAClyODSbged1IM5pF3A5zQBJkEULzzQDmlAyOBQA5fcU8PhsGmYOaUHjmgCQj+IU05fkGjnGRRjPFAAPu5prsTyKcVJGBTSoHU0AB6cGm7hjANHC8mjcG5FADdhGTTCi53H0p8p7moXlCDg80AErKFwao3U+BmpLm7VOd/NZN9fbSSKAEur3aDzWTeaiApIb/61RalqQySrda+fv21f2+Pgn+xd4MbWviJq323XLy3ZtD8K2Mq/a75skBj/AM8YdwwZWGBhgodgEIB6R8a/jj8NvgZ4DvfiX8V/F9poui2IHnXl0/3nP3Y0UAtI7YOEUFjg4HBr8aP+Ch//AAVi+Jn7Xd3dfDf4cfavDPw9WbH9n+YFu9XCn5Xu2UnC/wAQgUlAcFjIVVh4/wDteftqfGz9svx63i34o6+y2Nu7jRvDtm7LZabGe0aZ5cgDdI2WbAycBVHkGeeKpRJchNxeTLMfb3pCgbnHFPRCBtUVYis2YfMKokgit2OPl+X2q3BagHKofep4rdTgFa3/AA34B8T+JdL1LWtI0iWSz0mylur66xhI0RC5GT1YgcKMk+mASADEitwPmC47Zq3bWLuQdtUrvxLoGmNEs80kjSRLIyxxH5M5+U5xzx2yOevWp4PiR4VQ5eG6/wB3yx/8VQBrWmnfLuCZ9d1XoNJJGQmT/u1hx/FbwfAeLW+bv8sK/ly1TR/GfwjDjbpd/kfxeVH/APFUAdJFpm5VAjC7j/nNXINJZmUgnHr/ADrkW+Ovh5DmLQrw/wCyzKP601v2gbJF2w+FpD7tdgf+ymgDuktkjP7te4FSR2m85KEfTvXn6/tBWoOf+EQb3/04f/EU4ftC2nU+En/8DB/8RQB6VaacsrBl245NayafHDH507/Kp+83bivN9E/aI8PNayPc6RPDcK37qDzAyuPXdgY59un6Yuv/ABb1rxI5DStHF2hQnaBQB6PrvjrRdO3QWMnmspx8o+UGuT1PxdeX7sXk2qzfdU1x/wDbrufm9KfFqSuMl+tAHTJeLt3F8VLbTAHOfb61gQXZeNWU9verlndBRnPG7tQB0EE4I3Aded1WY5wRjnn36f41mWlwzJgn6VbjkG8ZoAvxBR6cVchBzweOOtZ9s4DbS/oavxY3ZU/eb160AWo8AenPepYhu4AqGLLHGTzU8eC+U5oA1bBM24G7Hr81Wooj0Bpum2++0U4/+sM1ctrPAYfMuePoKAK4jJHHap1jAAyTtPWpxDl+rH03VJHBk5Vtp/vY6UARpGMnaxH9KmtYCegx/eI+tTRQKPuJn1b1NT21uN3z9+4oA+0/+ClNln9jj4FgH72l256f9Q6Gvidohs2k9Ovy9K+5v+CkMR/4Y2+A7Dn/AIlltnv/AMw2KviF4WztaM8c7V6dq8nJP9wXrL82d2Y/74/l+SKrRl2wMAfzo8oFcbPm4+oqwbdzhfujPbnNDxBV8wjdzzntXrHCV1iwu7B/75/T2p6oWUfnn0/zip/L/iPOfvGhI1x1/wC+qBkDx55HT3pwiDJkjjvzzU5VQ+4UeWQvzYz/ALv+f8mgRCIieQg9elHkKoyFP1H86sqjA5xwM/hSNGAfv/MfXHagCm8CH5mPX+9RVv7OehX9DRQM/qDlsF1RfMSKOZWU7VSMkMhXhh3/AFNMge5tYlURStJFhQHX73TqBzjj9K/Fn9mn/go3+0t+zbPDZ+EPiA1/o6LsbQtbY3NoV9FBbdH/ANs2Xmv0D/Zh/wCCtH7PXxraDw98T54/BmvMw/falJvsXbj7k4wY/wDtoFA7MTXrRqcx5riz6qKmOwIuNPWPzMHagPH0OOO3r9DWhZWkKqqXbLHcIGIbJ+fPTdxgcf55rNsdR07WJoNV0nUobq0kjDGa0kWQSA87g3OQf5flVxohOy3kTLMvmYjVFZGAJ5GR7/lnn0J0Ehlp/ptr5WpSzDycss0a5I5A+UHqB369+O9Smd5yy2UpVfmVGjXoqgDBBOR9fTOKryre2GpQz3F5ES0hG0sd2MZzjPcfUGm2s7TW8lxFdCORCzxfKirzjr156e3vQBeEs1nFb2ly+Fm4lTacNtyDgZznOM8/nmnJJ5EwsJI/NzN83kyEsMZ5I5IG0+p9x3pqBbvTVuJ23SwyDa24KzHGDnoMHHf25zSj7X9kmkSCLzyqiNeFYqe3fPGOpB549wY23e6O5obmRitwIo4mwvbI+bJyO3uB3FWLuWE3kcm59yyBpl+YjB5+U9PzB6+nNVLRbdZGmkWePMmMqmSMnr6Z5A654561LulhtmkaQjzdv2jqPMbaMfjjAPrigQ6W/aex2Gz3MuArLjcuPugjuD/X1qAyQ3TySMjR+WymJsncuGJx656kdfr6AI09NzytGREp2x/KHXdjOeuceoxzTmMU0reXEi9XC/aA2ADjqfr79Oo61VhFeWzeS6kntYZGm84qrK3UDv0x7fXFNeyFzFtkuJvLPyQr5hVdwySN2M84HBHP4GkDNbkXjJsWVj5gC5PqRz7Hrnpj2pb+Y72lt449ys3Mn3DkA4OMZ+uP5kVQiiklxdbpFui3lykZjjX5O2M4BPvnkY+gD2kme2WK4kMm5VkWRvlYAbevrznjuAfU0s39nW+oeTbap5kkke4RY+6FUEt+H9aXesCCzlulMhYqx4GeD9BjAPp+lUBnSakJGfUbYsNqlJjIcKrMvTcAePTHrivhn/gsbp0MVh4Vb7YzSNHdK0bDcMfu+enGRkHGOo4r7tnupYvlFsrAzMqqG5x7gHvndzzz7gV8L/8ABZBJ/sXhmRJYvLS3uUbzGY+ZyOSfX09OmeKmXwsI/Ej81tSMb3MrEbR/dbt/9bp261q2txLMq+Ygbcq44yX/AB+g+mKoaxbTi5YTozBhjczD5f6AfjWtYgi3gdx+8xg5X7y7cZ55Pf2xXGdZTmjhlRvILbQvJY5GD9eff0/KqJ3tK0gClRtK/MRj0P0/qfwrVdFD+bbhfmkO5pGzu7Zz7j+lUHMZkbMq+W3yj5jy314xzUyHHczpR9pMjQRR/NjawHU4649Kyp4GAaMnavIXH16evB4/D8tS6jMwaOMhmXB+Ve+PyNVbmIArmLZucjrxjH046VmzQ4jV8teyR7vl3HOf5V+gn/BALTorrxF8TJIV/eR2ulsnzuuF3XI6LwRkjIPpnnBB+ANWhZp5Ci/xHp6f41+g/wDwb/QMNT+KUqQs8gg0oQhl+8c3fy4wQScexwCR0yNsL/EMcR/BZ+gvw1l3fDzT4pp5mP2MNuWTLDYM4P3iecAgkEegOQOdjCXPxg16zsYRcwyeFdOZogx2r++vSDy/sDnYuTnlwp27fwvso7X4fWaG8byzGwRlUlQ4dgnA2tjjgEAjPIx0z7IMPjLrqJJH83hHTWW3SY53NNe5+X7uNxX5j0P3j1Fel0PP7mtEt3ax28aTSSbYWMSw7WOAH+6GzuOCOSRkbRg81at7CS5QhrwIVZZJJJIxskXywCQDgH5g3zDuvOcCnSaY2m3Y1GcRzSQrIFZWZdueSAOc+gUDBBGAMZqBr63e2M93GFHnOGS4l2lgVRTyoxjjPOT9DxVEli2me5v2ZLiSSHflDvDYB4yCF74+8QeeD7XJ7RV0m6nmvyssJZJvlL7lBwONvoDkA9MYwaZHcruvEh0+FQPl2jnBwpYBvTCnGeMqc45qdoZTGUPlqWWXc8bE4YM3PvwRweOBgdDSAgkEcN/EtvHi3WN/vBi3XcW/vdQASck8nOMVDZzwXdwXeFlaKFRJ5boAxI+8rAnPODnOCc47VaWEveSPHeSNuZpVaMjCqEPC8lVGc7s4+8OuOY4baF0ltniWRmwzxR8KHwAeCTg9eeAePTgAzNSNi7TWVtHGjSK0a7m3bhuBKYLHd144wM98YoMu9PJhun8lY9rSc9gRlT3AOCAcnkZOODeuPOvI1iG0Moywzu3fdwM5zjK8ZzxVObTIrPSAIoIhNMrRpMjbFLAdjkEqAgGM568YwKYGTfeaoW6dDlJEWE+ZuwBlivzY6j3BP5GuL+Lnwt8F/E/Qrvwl4j8MNJbzPmCRMK9s2QnmDA+XlDgAnPHUZFegXs0BuXlFquW3CNlQJ5pwBge+D97pknOM1RurJ5oY1ltjtaRtu3LYAIOOPmByD3ySOAD1W4H5e/tRfskeJvhBqssGoxNc6e023TdUhUgoP7hPOGHTGMHrkjmuU+DH7RHi/wCC/imG01a4eKFW/dvzsdMng88j0GMj3GMfqb4z8EeF/Fuhf8I74m0Aalp8rFJoblwd/wAuCw4GxhjOQQwx15r8/wD9sX9jHUvhnfS6ho6Sal4dab93cJGd9mx3YVsDjsAeh46EgVxVsP1Wx2Ua3Rn2N8Bv2gvC3xY8P28cl3iZdpHlyHzYJMgq6kd+mCD2r6i8MfGe78ZRWfgv4nXUcl60Ij0vXAvyXo7JL2WX36N04bG78M/hb8YfG/wJ8UxyXOqzG1G3y5g27HzYxwORxyOfUc5B/Rv9mT9qTwn8XPDkWmXskcm+MedbtJnnH3lP8uetefKPK7M7L8x237Zn7MOifEOCab7OtvqUbEWd4qdT12N7H/PPX5C+FXxR+KP7GvxKm3WFxNpcsw/tzQ93Ey8Dz4c4AkAA7gOFCsQQjp+hVxq76po8OkeIb77baybRY6rJyxH9yU/3hxhj1788ngP2lf2TNH+Jfg9dW06zWPVILfKSKvzNx+vuO/1rMqLO6+FvxT8IfF3wbZ+OfA+rx3djeRbkkXqpyQVYEAqQQVKkAggggEEDp0m7ivzh+FvxF+If7GnxOnkNncTaPdTqdd0UN8sq9PtEO4gCUAD0DhQrEEI8f338PfiH4X+JnhSz8Z+D9WjvLC+hEkM0efxBBwVIOQVIBBBBAIIGcomiZ1UUvepUm5rPjnOMGpY5z61JRopKOxqZJvVqzVuMd6kS5qbFc0jTWbnNSrIM5zWalxU8dwTyKTRUZdy+k2OKmW4IOM1npPgc1Kko61Bonc0o7rvmp47gEcmspZQp5NSpcehoA1kuMDk1YiuQehrHjuSOM1PFc5PBoA147jPes62uB/wn05Df8wmL/wBGyU+K571mwXQ/4WDKAf8AmDx/+jXoA65LlDxUqXHvWUk5FTR3JHWgDViuiDyamS5U8E1kpc7u9SpOeoagDVSfPRqelyc9ay0uscGpluweCaANRbkHjNDXHvWeLoU77Tk8tVczAsTTkriua8e+P9D+H3hLVvHHijUTa6Xoumz3+pXHkvJ5MEMbSSNtQFmwqk4AJOOATWtPdEjrXlH7YUit+yv8UC3b4ea33/6cJqlhuedR/wDBXT9g52/5ODgT2k8O6pkf+S1dV8MP+Cln7HHxZ8bab8OvAvxwtdQ1rVp/J0+y/se+i86TaW27pYFUHA7kenWvwc1N4/OdQw+9XsH/AAT8i/tL9rPwvYwX7280kOorDcR/ehc6dc7WHuDyD6is+aRu6UT9/re/WVetTC4zxmud0C7uLrSbW7vV2TSQK00anhHx8w/A5rTS7wOTWhgXzPz1prTAc5qmbsYprXRNAFp7kDioXnycBqrvcf7VQvdheQaALElwF4JqCS4zwDVd7nPeoJbnHegCxLcYqtLcZ43VDJdZ5JqCW5A70ATSTdyarTTZPWoJroE4zUMtxgZ3UASSzY5zVd5+eDUck5Y8GojIAOTQBK0pzxULzD1qOS4GOtQtMGHJoAkaf3qGSUAZqOSbA61C9x70ASSTcYWoXnGaiknGPvVC8ue9OwEskp7GoZJe+ajabHeo5JuOKaAdJJ3xTC5JqJ5MHrTDNkdaqzFzIe8vvUby5PNNaTPXFRs4HQ1ViHPsOeXPU0wyjNMebnk1GX45pk8zHPNnjNNaTFRmQY6Ux3wOlBIssuKhefA5pryc8VC0hzxTAkM3aozMD1qN3J7/AIUwuSMA0APMpPNNZ8nOajZvWmsSRxQA53PrTd+e9N3kjGDTWznpQA4yY5zQzoR3pvPpRgdCaADORkChj7UZHamgnHSgB2c/epCR2pSe+Ki68YoAfuHQ0FsHOajIbs1B54agB5YkYNG44pg3dqFz1BoAmRsDGacp7YqFR2Ip49/WgCTcc4HFLkbuaYMjhuaeB2C07AP25PyilYkcgUihsbs0pzt4pAN3ECkZh1H86Q5JOaH4HFMCNjg9aI3CnOKjlkCZWoXnVec0wLE0qAbmqhd3ihck8VFcXoAxms3UNQ2jaT+tSA6/1BEHLfdrD1LVQD1qp4l8U6VoOk3Wua3qtvZWNnbvPeXl5OscUESAs8juxAVVAJLEgADJr8pP+Cj/APwWm1DxeL74MfsfazdWGl7mi1TxxHmK4vByDHaAgNDH6zHEjH7uwDLi1A9+/wCCjH/BXjwF+zLHqHwn+C89r4i+ICloLpt2+y0J+h84j/Wzg8CEHCnPmEbdj/j18Tfif4++MXjbUPiL8TfFd5rWtanN5l5qF9KWdz0AHZVAwqqoCqAAAAAKxLiV55mld2ZmOcsck00Ad/8A9VabGYgU91pY4nlO1F71LFaGQcnjvxV2KIR/J6/rQBBbWiqMsc1bht2Y7EG45G0ba3PAnw48U/EPWP7I8MaW0z8GaU/LHCp/iZv4e/uewJr6S+FP7Pfhr4a+Xq1zJHf6wqnzLqSP5YT/ANMwfu+m77xGeQCVosNK5518H/2U9U1wx6/8SYZrOz4aPTV+Wab/AH/+eY6DH3uudnBPr/xL07R/DfwN8SaJoNhHa2sPh27SOG3XbgeS3Ydeep7nk55Nb0jaiBuju4lGcfNF/wDXFcv8YYrxvhT4luZ7zcq6Dd7FiTYpPlNyeTn9Bz0PGLSLPhPX1ZbqPd1+zrVGr/iD/j6jz/z7p3qhUGYUUUUAFFFFABRRRQA6E4lU/wC1WpCwHC7sVlx/6xf96tSMKyDcKALUbsSOc+9TRysCP5VVQsFAHHvU8fTFAGnazFgpDfTmtKzO4fPu69utZtux2qXPzbQORWhZH5Bk8d6ANizb5FK9OnX/ADitK3+VQVHt61lWpcAZ+U9a07QfKOwX3oA0IUIOMnj9avWwZumOvzCqNouRtHGSK0LeMn5fvNjcd3rVcvUC1bo+cDv0OMVbhTD/ADLnn0plvGvVhkn2/wA+v61bt4xuXGfwai4G3pkQ+zKFH0q5HEXH8PXFR6dAws1KdvarkcLRpt2lm9u1SBHHErFs8/L/AJ7VMEZcc8MuCadHAMgs2CT92rCW3GCe/X1oGQrCQgB7+g6VYgi3NuIx+H6VIluWUqR/47mrNpbASZ3e/I60CPtf/gpHagfsW/AeQj7ul2o+udNir4f8kBj+mMEj3r7w/wCCk1sD+xN8CFUf8w2zGP8AuGJXwy1v8uMrnd3bp/8AWryck/3FesvzZ3Zj/vT+X5IqGJeBnkcjHfilSLLcn9KsNGGXesQ/76P+evvQsEjnYsWezCvWOIreTEzcKq54P1/pTki3OeDgcbetTiIj5MfiGFCISvA6LnigZX+z5cMGy3o3XrQFAJUJj0G3GKs7BgBV/hpfs+9SwHbJHp/h1oEVVjDDP3vwo2q6qEbmrBt33FTu6ce/0pvlGNMfT8KBFdk4+VM0VMYQTgp/n9aKAOztL8xFxv6dB6+la9h4jk3yJI6kqB8zdQPaudnjljbY6FQDjdn/AAoW4ETYYtnouD3rvOY+hv2ev20/jn+znqK3nw1+IF1FayNmfS7hfOtZeRkNE+V7YyAGx0Ir7+/Zs/4LN/CT4m3Fpofxw0ObwbqQKhdTsy02nyycDLDl4gc9DuUY5YV+QtprUsaK8jt/sndWtY65LHOg80MzcDbng9P5fzpqUiHC5/RZ4X1nwz4r0mz8UeF9bttQsriMNb31jcJNDKMfeUqSCMk9CefwrSSNTLJcJEFaVfKjCZ+QY5OW+UHP5E4r8FPgR+1Z8afgRqn9ofCT4kapo8jSBpIY7lmt7nHaSI5R/wAQfwr7r/Zr/wCC3HhrUpIfD37R/g06fJtMbeINCWRoy3Tc8GS6g+qk5wPlHUaKaZm4s++LLULuawMDwzfNJlBsI3HnjPQHOBxjAP5TSXsqNNFe2u0rKPMwm4Bcd8dQCRnPI9qx/hz8UPAHxV8If8J98L/FWm6zpkjKyvYXQco3lgbWwwaNhnJVgHHcDodpXln1Nftm1jNukt++Sc4HJx1yf85q9CSOJYAgBl+0RqAYirAfNjhQ/ue/+OKsSJ5cEPnRxxsrRmSNk3OnUjB+7wfX8e2Y4bK2hkaOdpm3NhY2mADfP82McZwfX1PfNWJTFcaSs9q0m+MoFlwWUMG3Dr2A4PfIPoKYEQRdV02WMRRrMsTBTIu0EBuuCMdCfr7dKpP5NtcyQTTAsEGVe2+XgDr0747HOc+oq9ZyXdxArvKsON26QEZEmfUYGeD3xj15qlK1oLNoHgkuGDb98ijCkHPHPUjoSPoaESSNdaettHLlXkbeMbsn7vB3AnA6nt9AOsbxLFJHa3qboZlDSLkM3Jznk4B7cZ56HGMkkfky3EFikky/uz5LL8u0AHPHXg9PxzimT3Vtma2vbNVA/wCPfey43YI69uRjkZPsKoAvlRdPW6tHZpzMrRjjhSOWORxxjjPY9e7tRa3jlaW5Mm0NgBUzg8d+ccj8vU1VimhuFW7kibcPkjt0zIq/Keoxg9snB6dasTvbaqGZt25WLy2oQbGQ4G4+nb8j7UAUZ4oWCRJLlZpM+arZy3QewJ6dsc4xgEfCX/BYKOe80vwu90HZla83s3KHc6ZGCRzx35+vGfvKaOSS3WWa3Ujzl3dckcjJUgcDPbjI96+FP+Cw7WD2nhVlnm86SC4ZgVGB8yn19CcDpx9TRL4WC+JH5x6lHELsQTDy45G3L5RyVXAwSPbr+vStDynaxhENwknmRrkMnJ49unH05NU9RKy3UymPb+8yq9MDOcHjpyOhq/FDHFZq4TeAqD5lOT9Bx1/DiuM6zOml3KTGW5cDf5h9zwP89PrUccckzmMw7WUsfmB6dc/y9f0q3NA+xo5VZirDOAOcDrxnt9evaq1y8rjMgJbdvDcj049B2+v4VLF1KJjjQNDG3Kovyg9en09PyrOeOZnAMXPllSePz/p6frWmzMZCZgMYHy/3eOucdu/4e9Z9yhQDyh/F909ue3rzzWbNji9Yx9tmaNj94565/T+VfoZ/wb/SNb3nxWLBvLFrpTt5cG5uDdjcD0HXOOcnGM1+e+plfOmLSD7zd+n/ANav0C/4IE3lva698Ug8u1msNMK/L0Ie4IPoSM9xzk8jodcL/GMcR/CZ+g3w3LWvgTT7UNbhd80cYMMgwok4OCqc8n+EZz1PU4tvpMo+PGttJDu87wTYJJvBwW866BG/YMhd2cb2xnlQCCeg+HkD3Pg60VbRYhHdSbcL8rqZZSDtCINuOR8uSf4m3bmxILWS0+OuuKdP+R/DOmn7RG2x3Hn3hXOYgpPU4aUgA/dByW9NbHn9zV1wLdMtyt75QLNGzLJgFSg3Y4bGMKDkH5enbD7JGgt5BJH8oMfmXEiK3mqCF3EZ56npk7QPQil8zyYJJLhJNk0zGGCf77Zwh+YdBktj5eSVxnOKmdLlnWKG2ZrdblV2/OcgY4J6DDHjHH17skkt4LdYFkilbbCoDAgs3VsEcHcuOg4H6CrlxJ52nmIsqDySPlbKlid2OPzxng9Oop2nwRQeYsTpI7tloeADj+LGc89O4x2zT/s0k9lNDd2u5ppCFLYwqsBzxnja2Oh+ppAMsrdi8KLax7IxIrL5mWAZMEjIzg5KkdO9Zen/AGmLy76RStwMJJ+8+XYWYjI+qnue2Gwa2I47a22iVZZMj/VyMGyc47jPU45PpjsKoztbJqEUtsJGkWUCGNVzhSTycfe5LDkDG7nNAEEtpYwhbW0SNg0alZo8/Myjr0A3EE9+/ocVPM0exo1kWSaGQhV/iIA5GBnoMnOMj+Y1pFaAo0TSz+aCZI0Xa2XYZ5Oe4AJIA4wR0BdSJPo7WxSaTDY2xqF+fhgBzjnnnoMjnvQBmvZiDVIZwFaSFvN/dxttAIboM/MflVsjcT0OO1G6WwnkCCQ28bNKuIWxsIdcKOvQZJI4POMcga15BLfbSXYbZGaCNYs7mAVs7jnPb5hgZUj6ZtxbyXbK15aqwklkVmXLbiV/6Z44IP3cHOScdKYGb5jqLc/Z2jT95JMqx78JtAPOCWxs27u+7PUYrnvE2haJq+nTaVqcQkjvFxeQ3FoWEqbujZBDAhcc4zg5Ixz1aTv5m++vPmMa7FeQAk4AHOBgFvxJU8nGKztQsYriDebGSRm2GZ2UNhR1xz1Bb7uTkNwMjNMD4K/a+/Yin8OXGoeMvhtpzXmksxbUNLWImSzXcOR0JXnOeCOAfWvmHwP8UPG3wG8VR61od9dS2cMhaaFDmSL5uo6c5zkZwQOx5H66aqWhEKi1Eq+ajSR8Nkbsr/vfdH3jkjHA4z+fP7fvwt8IeG/itOfDmmfZ4byGOaaOFdil2OGwMfKMgnbxjOAO1ceIoxtdHVRrSvys+rv2Qv20PDXxR8Pw6ddajbzeZHie2LZWUdyM8gg9QeQcgjivrTwV4z0+bSI9Mv7v7RpbYSzvm+9antFL/s+jnp345H4D+GfFvjD4H+Kf+Eh8M6hN5S3BeaAPjPTDDP3TjuQMjrkcV+iH7GH7fOj+P9Nt9P1HVovtTr5csMnCXGOqkE8P6j3yOCCfNlHl0Z3L3tj6R/a2/Zo0TxrpcmpRWSx3KqSJo15z6/4+v1wa+Svhf8VfiR+xv8QpPNtZ73w7dTbtY0ZG4kXp9og3YCygAcEgOBtbBCun3n4Q8eeGfFOkLp19qoGneXtjaSMSSWh4+Vssv7v0bPy9On3fOP2ov2ONNufBN54k0PUG1K4+VltfIKFMkZZT5jlRj2b3GORjLmi7MqLPRfAXxC8I/E3wnZeN/BGuQ6hpmoQ+ZbXUJODzgqQQCrKwKsrAMrKQQCCK245x2NflX4I/av8AHP7GfxElvfDkk2reGbzWprLXNFX7v2mJ/KeRAxASZChVudrhcE8RyJ+gH7MH7VXww/as8Cf8Jr8Ob+RJLdhHqmk3gVbmxkOcB1BIKsASrqSrAHkMrKqkjVM9YWQDv7VIsxHeqSSALnNPWRsY3VIy+sp7NU0dzjjdWcsxB+9Ui3B9aQGpHcAjOamS4BFZMdyc4qVLnBxmpA1UuB1qRZx3NZaXPYNU6T991BSlY0Y5sjIapo7jHGazUn561ItxjoeKnlKUzVhu6y4bsD4iyKD/AMwVP/RrVIs+OjVkJckfEhiT/wAwMf8Ao40+XQrmOyjujjNWI7rsDWLHd5ON1TR3eDmlytApJmwLk/3qcl4cferLS6z2p/2oA9ako1kvCT1qVbv1NYqXYBwWqaO896ANhbr/AGqf9rxzurIS6BH3v1p32vA5NAGk1yDyTWD4y0HR/GHhrUvCPiC387T9WsZrO+h/56QyoUdfxVjVw3Q/vVXuJiy4FAH4v/tZfsn/ABr8OfCjxrYn4MeILVtFgnL+ILLwvOkCRW8m6SZLgRBfLKIxEmQCpznBrqfhb8KPjZ8K/H/hnx//AMM2eJtPnsbyBrqSz8E3QJjYbJkRjCCd0bOo4zg1+h37dviGHw9+yD8SprnQtV1FLrwXqVmbfR9Pa5mHnW0kQk2LzsUuGduiqrMeAav/AAd8S3fxX/Zo8FeOLyNo7zVvCWm3sispDLLJbRuevo5/StPaX0sZ8ltj2m0uRHHgdO1WUulPQ1zfhrWV1TRbe8Y/MY8Pz/EODWgLzHQ1maGt9rHc1G92M9azTejs1NN4AOtAF97s9c1E91gctVB74ZxmoGvT/eoA0JLzFQSXRPU1Se8461C14aALkl3Vea5yeDVZ7kHgtUTXK5wKALDTMe9QvMR0aq0t2B0NRPc8YoAsPcAHrUMk+Bgmq73OepqNrgZ60ATSzE8ZqFrgrzmo3mA5qGWcgZU1STAmeYetQvKCc5qvJOwPzGo3ue3pVKJHOiaSXjIqEynPWoXuge9RtcD171XKL2hMZD3P0pjSA9GqBrjHeozcVRmTPJUckhCfL61DJcNzxTTLuOM0gJS/oajZxjBNNLj1prsCcYpgKX3cmm7s8jvTS/tQgJGaQC5JHzGo5n9DUrlEXJFVJpPmoAZI4Wo2ZfWiSXnO36e1RlmY8UwFZhjimlhnApSrD+Ko2A7mgAZiRw1NLYzk0jbO+aaQM9KdmApYdSaQnPSkbcP4KBu64xT5QDO44xS4yPu0hDgZFGGzjd1o5RXA8cYpCyjml5LU0o3XFHKK4mePrSbjjigrn+GmhD2qguO39iKCTj1ppBxQcgYoC4ZY9KcvoRQD3OKAxz9yiwcw8A9O1OHAwR7UwPjmnBuKBXJEAIzmnqMrlajRlP3akRj1oC5Iq56HFJIDjIpynNEuMbsfpQBXyVG8NUUjtuzninTsANoqpcy8cigYSTkHn/8AVVG4usn5vSi4uQrferLvtRCk0gC/1HZuO6vMv2hv2kPhT+zf8PL34o/GHxbDpOlWvyLvO6W6mIJWGGP70sjYOFHYFjhVYjzD9vL/AIKO/Bv9iLw15XiG6XWvF19AX0fwnZ3CrM4PSadufIhyMbiCWIIRW2sV/En9qf8Aa3+NP7X3xGm+Ifxg8TNcyZddO0y3BSz06EkfuoI8navAySS7Yy7MeaXKFz17/goL/wAFSfiv+2brNz4R8Py3Xhv4fQyD7H4cimHmXpVsrNeMv+sbIDCMExphcbmUyN8qglnyePWiNSzDt71MLYs+Av8A9eqJI40Vn25z25qzHahVDMR+dOgtcDcBj8Oa3fBvgTxP461ZdA8JaLLeXDLuZU+6i8DczHhVzgZJAyQOpAoAx0jbG1Fr174O/ss+IPGiw+IfG3naZpLKHjjC4uLkdsAg7FP95hkjGFIbI9P+D37MXhT4fiHW/FJi1XV1w0Z2nyLY9vLBHzMD/Ew9MBT19LnkHm7FjO7t/n1qlHuBS8P+G/D3g7SI9B8MaTDY2kfSGFev+0xOSzcD5iSTxzU87BzjAznPpt/+tUiFp33BF559h/n196JwxjXYP4f84FUO5VZsPuXJ7e1cz8Zg4+EHidWTdjQ7k/8AkM105T5F3L/Fj361znxpi/4s34oYDj+w7jnH+xQO58F68D9ojIHH2df61RrQ8QKy3EaY6Qr2rPNZkhRRRQAUUUUAFFFFADo/9Yv+9WsoyP16Vkw8zKP9qtqJchuV9DQAqcrtU/qcVPGu1uTUcYI6ZqaNd2EH45oAv2iny1Ytnjp/WtOyAwDuFUbdGKgE/T6VetF+X73Ge1AGpZqQAU/PHStK2Ug4Ws+1i+ZTnpWtaQt1/XtQBes0+VSBw3Pt/wDWrUtYtoX/AOKqjYw44cE5rThjyfmHfH0pgW7dS4VQ7AdMGrltGob92Pve2KhtATgA/e7McZ4q5bREtxyTjmkB0GmR7bVQQPp6Crka4ABPv9KbpcIe3BC475NW47Zctk/d7f0oAjSIH5iM4/Wp47YFtox7Ht1p6wx44Q/exz/+r2qyIPLVcL93k0AQrEVLBm5/ut39qsWlupnBc7Qefu9KkEfY7cNjPy1Na27PLuVT9V6DHagD7i/4KSQA/sR/Act306y+XH/ULSvhWRGwyEfNyfm9K++P+CkUGz9h34Dgtz/Ztj83/cLSvhNw/l5AG7INeTkv+4/9vS/M7sw/3p/L8ij5BYblViOecfpQ0YIDbQoX7uex/KrDwZfLNww+b1FNCvsG1NwLYXtnn9BXrHCQrEA/K42nn0H+TTTF8u4L3Occ5qysTbNwiPP3f8aTyi7Z3Z/2mFAFfy2UhRu/4DxTfLDAqp6HPrg1cWM9dn8Izu7UNFvfLK3zc+uaAK4Pzcj/AMdP6Uw7xtZt33ctk/55/OrHl/LksR/d75qJ4TnBXnoM56f5/pQBGIlA24x/s+n6UU/ae8h/BqKAOpe4TO5c/NkNx/jUMunWd3lGh8uRuCyHg/h/9cVGI1JYRv8Ad7UonkA2lQev+etdzOUrS2VzbLsVd+Dwy/4e2KbFdyqyhJflz3zViO9EuAr/AHeAG6H/ACakeO1kIM8PX+7wT7VJI6y1VIZtwfD7sZ3Yz+NaEGvMknmLNnGOWXrz2/yBWK9i5uW8v52VuhXDY/Co/tUkL+TuA/vN0P8AP/PtVXKv3PXPhN8d/iF8Idcg8T/DTxrqWi3kcnyXFlcOgkH91lBwy9cqwKnuK+8/2ev+C2ur6fBa+Gv2kvB7aksMiKPEWiqkc2P+mlu22Nv95Cnspr8uINTeIfuvvtnjd1+nNbGjeJpIJmaZD27fLj0qlKxLimf0MfBn48fB39orw9Hqfwo+INjqUMEKtMsE5WWDcDw8TASR+g3Daee1dOk0rhoUWTzGXY0LHDFs/X3PTqDX8+fgH4u+LfAniS38V+DPGN7pN9bNujvrG6eGdfYOhB/Ltn6V9r/s1f8ABaX4heELGDwv+0F4dTxRYwyKi6ta7Le+iTcGyQMJNjjg7D6tWkaiM5U2j9NrUQnTzbzT7m2K/lqSpALAc5wfz9PfmzJ5txcTxPCyuqZzt4TjB7cH0znt9B5l8Av2nPgT+0f4f3fCX4j2d43kgXGl3AEV/GAMndFI24gZPzjcnHU816VNDvi/stN2Lhc7XyMrgYBHHP079+K03MyrdW0V1HNDHc7jN8zNkZHyAgqScY9vXtRDPBeu08cBk/eZjUyKxYZyGx/nr1qNJLv7Uv8AZVsI/Jym2RdqP0HrnIAye/POODRALpfs7/YVVcb3aQ7djbsfMoyM9e/A+lUBNdQ2chUW10iuzZMci7S525yBkZ7+n49nSxbVj3TJDF0+YbWZdinJDHrgHjNVLqBhtQyqR5gLdeGJXgjGMDcB26fm+xu4p0jSd9r3SHy1kJYFun3V/wBnnHGDzQAXErT3M0NvEm3dhl/vA57he43Z9Dk8818J/wDBX23ihTwtfGZpGMF0qrGpCqu5cH/a6jkEflgV91I8jxR20ksquy7pGZgT90/MvPOAOccjPXtXwv8A8FiYJpIfCd/5bKslnP5qxFhtZdo+mcenPUnjmh/CwXxI/OjU7dlnkkblmyHbAzk+nqf89as22+e0QyNuTZhd2Ru4J/kPc1DfMTdySSyMrK3yttyenQjsOf8ACr2mlbqxjmkl4UfMM4bPTr/hz0FckjqM/UXj+aDftZGKhSeR14z7f56VTmjhXfAxbjkMf5/of51oX8aeY0kONrbgxWMj+E88fz9R9BWdLavIxSaZt2P73TnuSf6/jS6AVLpWlm2wjawHzbl6/wCeaz7ssrHbHtywK9OuOCPb3rSnDsNk7/KsmFC/xcVSvwjYaU7m2n8f8ms2aROM1NUN1Jlh947jzX39/wAEB4Yz4u+J9uXUN/ZNg6q0ZJ4efp7gkdAfwr4H1KEm8YyD7rYznBFffn/BAuX/AIrz4jWsTESTaTYnapXJw8wJGT1yeh4P1wRph/4xniP4TP0F+FyWk3gJ7aWYKI9Wu4lSRQyqy3UoPHzZbnODkjcOetZFhNLb/HTWTLaQyxDwXpoaSSRVLIbm/GCCN3Q5JyRyeM/NW18Mb+O78Drc+fJN5epXyNJIQWY/bZU+9vfnOB97AwRheVGbpN0q/GvWtLVrfzm8L6XBKv2glkX7VfEEqJGIzx1QA5+82Pl9L7J5/VmxcF2DXeC0kRxGscYQjgll5AyScdeRuPaqqoZI9vmR3CxyqzRuA21lQPuVsdT3HB9OKs3UBt447pBJELZdryRxs/Ifbld3OPu5wMYPBIJpbNLC7d4ZpfMCR7lklVQOwUDPAIx3B/DpTJNCHesb22+aNWhYfK2Ohxzwe+7PcjIPSpFtC9mI7ckKVXEqR7sEAbSSTkHIHQfiMZqrZteLC6zazHDDMBEqqow3HfnnIA44yR2ya0Ps891A1nIxJZVZ/JUbUIO4YBGc8eoyQMY4NICLz76aZYCnzfPjDHaWx3IAA67uxxnFV/I2XAlj8wfZ1hCrMu4KQGC/dznO4ds8564I07ZQbeaBrsMsu5FkY5Z+xU8ZHYDsAOlU0jt0ga8aSNZlYfM8g+cZPzZLcHHfplu+cUAU7nzGWaVpvJbeRnaGwMhQPzbPJzk8024h2XMhjXbG8hlbbldwOBtPG372zp+Y6iaeIp+7iJ2rgsrqFVeqk8Z9jjnhcH0EbNMifaELtbSZUqIwpVNu/wBsdOuOOeM4IAKl61lGFhkmtxJHj5ZiZAqtuyAenc844yBxWdKt7NI11aRhppAzKN3mb3UDgL1AwWPqQcDsTsX6LdWcbxrvWVlR5G+bIztxuxg9Mc8H68VRTPzOVnzICk0jHlBhc8dx+uO3WgDMuLeR7gKbdlEarNcKcljlSAB3HI9BgnjrUF1azy3IEVusattWSNSuSSpXORnIB+XhgQOTWxqkaW0EUwAkWNt33FYhM/d5IBxknpgDkGq2oQRytBC6yFlUmGLdt2/K5y2cDjpyMcrnpQByd/Z2M63FxMXtpMRhAOfmDDAyTx3XgMCAoHt8Rf8ABQezgt/i1FH5LFRpqfej+bcS2c+meuevryTX3Nd6cn2mQW9x57RMp2xqVVm3ck4IGec4xg/y+Jv+CgMEcPxbiPlKr/2TGN0eDkqXHuc9vbGOazrfAaUfjPj7xdpKXbOZ0Vo9xUMcLkckD0HP161zNhd6x8L9SXxN4Zk8tdqyPCJColAxjOO4OcNgEc9QSD33im1eOaRTCPmkIXd0zknpn3rH1nSlmtI5JFI3N824YwPTj3x/gK4ZK6O9O2p9afskftoX3ijTI4n1NvtFrhJg7DzIu3zeo/Qjp3x7R8VP2o/E3h7Q9P1+w8QOLeS+jtb6D7QWxGw2h4xz93n5BgE9cYzXlf8AwR8+CGneP/hh8a7dPDei3GqwjR59Pm1a2y0KqL1pESUKzwl0AGVyNypuBGRWf4p+AXxMh+L+i6H8Yj/wjOnrrUb+TIBPDEVJIZdjDzM428sA27aB82a45e7LlN0ubU2PiB+z74R+I/7GXxI+JljHDH4g8LeI9c1W9s7lfm3RymZlYDGRnIyK7r/gnh/wTE+Pnwv8T6X8a4PiPp0Gl32ixTw2uizyJJcpMiSi3uEmRkKFeCBjDKCrqVDD57m+KXxC0T9kLxl4NnsIWHiH+1bi4vFWTzA0vzFFbI+XbxyOV4r7a+Gn/BRLxT8PvhV4X+H/AMOtA0vVNc0/QbaDVI9Xs5jDDCltAIJUKeWWdmaVGBZgPs6kDD5aSj3zU9C1vQZFi1mweBznGR8pPcA/06+oqt5m0YBrxbUv+Cif7R+s6ZcW3iH4e+Bbi3mXDeZp94CjdAwIuPlI9f8A69d/8Lvir4d+KvhxdX0qVY7qFVXULHzAzW8hHTtlTztbHI9CCBLiUmdYsxAxmnpOcZJqiZmU/ep32hwOTUlGgJ+9SC4z1NZqXGO9TJcgnIoA0EufQ1IlyQfvVnifnmpVmGc5pWA0UvOOTUq3YHU1nJLgdakSX3pWA0Uu/wDarGW8P/CzsZ/5gP8A7Wq4JB61hmY/8LNUBv8AmBH/ANHCkB2Iux3qRbsAdayPtBB605Lw9zQBsx3n+1Un2onoaxfthHepre+DcMaPUfMzU+1Ed6eLw4+9WY9ywOQaZ/aAQ4ZqViueRuJe543U83mF+/WJFfBz1qX7YPWlyoftGa4uzj71BuQeM1krdj+8acLrP8VHKg9oZvxPeA+Adc85Qy/2Rch1I6jymryr9gu/8Qt+yZ4W8P8AjCMJqGiR3uiXUf8Ad+w3s9mP/HYFr0f4qXA/4Vt4gIPTRbo/+QWryH9lqWTwt40+Lnw7vNdW6m074nXOoW8G7m1ttQtba9SP2HmTTH86fLqJyue3eFdRa1u7jSy33m8yMfXr+tbv2skcmuJmvPseqw3ytgbvm+hrfXUFPIb8aJRCMrGsbxuu6mteMer1mfb88Bqja/z/ABVPKy+aJpPd4P3qja8Gc5/WsyS+5zUL3oHV6XKx8yNZrzA61C953JrN+3jpuqN770anysXNE0nvRjrUMl7nq1Zz3v8AtVBJfANy1VyBzxNJ7zvmo2u+5NZsl+ByWqF7/I+9Ryk+0NJ7znrTHvB61mNfju1RtfZOc1SjYnmkajXgPGaha8Hdqzmvcd6abskZDVRJfa5HY1G9z2Bqibr3pjXJPO6kBbaaozLxkGqpuM96DNnpTAmabvmmGU9qhMuKYZhjIagCcyeppBJ83WoDKMZzTRPg4oAtB+4FIz4Gc1EsjMuQ1NeXj79FgHtIT8oNTQqwTmqKSbpOPWr+SsO41XKTchun29KpSz45qS7uD/eqmZHkbFCiHMPMrMeOnvR5jDjNICoGM0fIehqrCuBYDkikwD1WlXnkinAZ5oFcjCFu1O28dKdgZyTRlQOo/CgBpjUjG6m7QDzzTjInQU0uAeBQAFcng004HalL85x+tIzigBDjtSE8YzRvXoVprspoAaSeufzpC2OD1pW65/OmlsLQAbucCkzTS+ec03ePuj8KAJN+B14o3ADio94x1oDDbuBoAlV6erg9B+tQh89DSiRRz0oAsIQRnFTIwAyBVVJBjcKmjfkUAWA2DuApWYsKYpB5zTiVoAp3BIrPu5CuT6+1aV0u4ZFc1488VeGPh/4YvvGvjjxDZ6RpOmW7T6hqWoXCxQ28Y6szMcAdvcnFAEV7cSNwnr0r88/+Ckn/AAWb8JfA1tQ+DP7L99Z674yVGh1DxINs1josnQqgOVubheeOY0OA28hox4L/AMFLv+C0niX42/2j8FP2VL6+0PwezNb6p4kwYb7W4+jLGPvW1u3pxI64DbAWjP53XMksnzbjk0AXvHPjvxb8RvFV5408b+Jr7VtX1CYy32o6hctLNO57szEk8flWMVJOP6U7DbsDr/KrFra9C456fd6GgB1jall3sBt61ait8fKPrWh4X8La94s1eDw/4c0ya8u7htsNvCmWbjJJ9AACSTgAAknFfTvwX/ZE0HwgkPiP4nxw6lqW1WTTSN1vbNn+L/nqw46/ICTgNw1AHk3wZ/Zf8V/EZYdf15ZNL0RmU+fIuJrlev7tSOh4+c8c5AbBFfSnhPwR4U+HejLoXhHR47eH+NgNzyt/edjyzH36DgYAAroryUNuVM/Nn5dvX/CqNwVkYFmX8O3+NVECNn3LgKw/D86jQLlcN97t1zUigS9T838WfWp4oS4AI+Y/57fSi4yssaAdTuznr19qUwqMt5eeOnJ5/wA/zq0LdSMODx/nnFDIrDduHzN2Hb/P+eaOYRUlhBk+Vccfdx39PeuX+N67Pgt4nQrt/wCJHOM987OOK6bxVq2geCfDcni7xXrFvpunxrII5rpgDcSIEzHCvLSvmSMFUB2+Yhbap3VoeIfB3w+vv2U9e+L/AMWdcn0601bw7qJ0Lw7LbtHdS7fNWKSYDL/MyxttXaqbiru6sRRzAfmhrZLXCYyf3Q/LnFUjtHQfSrmpKsc+J1buVDZ4GTVdvswGQjfrUgRMAOlJUqm13fMGxTG8rPGaAG0UHHajjOBQAUUUUASW2ftCf73etqPIGP8AZrFtP+PlP96tyNQBuHp1GOKAHKOwPtU8I/edqiAx8wX/ABqxbA9T0zyaANCIbV6dq0LFSBkn2yBVGI56k+1aOnllTigDUseHUlfrurTs493LAdaz7JExjPP8K+vb1rWtAqkDLdx81AGlaptZfzJ54rUto/mG4enPHPrzVCxQ43EDPoa1LWImRQvp/DQBbgTBVh+f4VajVlbcR+OKjt0IbHpV6CAtyh+n+c0AdNo1uz2SNjjOMVdigjR8EBhjPy96ZokB+wq7bVC9+f1rQEJVVYLz3Xt0/wA9+tAyvHAq7tqLxVmOE7gcdf8AP+f605IXAJUAf561P9nbZgN3+X86BESQRE/K3pxgc1bsY4/tChjuHT73eiO2G3kbm9+1WrO3czKQee3bv096APuj/gpbAE/Yc+A5H/QOsPx/4lS18GzW/wDEq/L/ADNfoL/wUytCP2FvgPKuf+PSwHy4z/yCR7e1fAc1u4HXPftn1rycm/3P/t6X5nZj/wDeX8vyM5o2X5XY9PvKuc0qIr9/p3z+n+fWrckXzHa2cf09/Xil8s91Xg57/X/P6V6xxlMQfdKkZxSeQrY4U9yuKt+UpO7GOKX7O2Og3fy/WgCqYHzuUKefm9vwpoi2ybcbv94H1+tWvLDgjIH14z9KJIR06EHnj3oApqis3ygN2yvPvTXhzw30NXGjVVZuvy5xjj6VHJEyDLMPp+dAFMIxPRfX5siirLIoOABj/aUf1ooAnWUq2JmK4bjPf/CiSVkdSo42/wAIJq5c6fFv8+SIsq8Blbj86oz280UuIxuVf4eR+Nd5yhGAVDjYqlvu/wD1s/Sm73X5on6qQqn19qjdmJXKMp/vfhj15pFLvtU7cAZ+XgmoJLdvdfN5kwUbvu9+n0p0jRyozyYbaBzjP4dKpl1RI8SFV3f1ouQzWZeEru/vDjmgCV9OkLeZBLgH7yvnA+lJFJdQuYnjZPlxjb+H0psN0ot8SkAkfe561MZ0csCw6gfdJoKLUGpNA2POB6YBH6fWtO015VjjQBSvA3N04PQYHFYflKw2R9S2V+Y8enXpSPFNapywkzn1PQ/561Vw9TvvDHxB1fw/fQ6xo2p3Vld28m63urWZo2jccgqQQQRjr1r7I/Zt/wCCyXxy+GsMOifFlE8ZaXCyRma6k8rUIUGORKvEvqRICWPBYV+f9lfzxhSJNwD9N3StPT9aeKUSI+G4Bx3571UZNEyipH7y/s+/tofs7ftMxs/wy8bRwakMSnQdWxb3SHkkeWciXqSTGzAEjJ616xHLuSGKSb7Ptz8lxHuZiygnnoR82f8AOK/nd0XxVeafOt1BdyxTIV2yQttIb168c96+rP2c/wDgrB+0X8GFTRfFOuyeM9DVl8zT9dunedVx0juDl1Ppu3qP7vrrGoZypvofrleO8OZIAN3ylJimcjnjHHHTvyeeeakNs6y/ZWi8tdyi3nViGQ4DENuGAfz4rwj9l7/goL+zj+0vBZaTZeKIvD3iJ9gOh6xMImz0AgkbKzE5yFXBx1Uc17/d27FU1F/LT93vwWzuA75zwemOmc478683YzK62s8Vs7RnzGXOxlYqjEA5BGOegxya+H/+CwcFzHp/hSWGSHy5Le43Kucltyks2PbA4/rk/cMtrIsZkuZFXcQJF+bYFwwHGT649BxXxJ/wWGETReFoWglhkaG6cuv3T86DHHBPy7sjHX6AD2YL4kfm/qls4m2ygfu2Py7f5df0yOTWhZwQvp0bOdrbVL7GDDpjP0/Ae/em67tF5IcMwVQBtxjoP8/lTkjMsEJliVHKZKs27Awfw7//AFq5ZHTEp3Vsojw0a+YrBmYduuPTv6/rWWVJmL+UCB/fb72f8/T6VuzAhQCu7cdu0c49uvXrxx1rLny8mYmPYLHHJwR0/of881KKMq5JA8wIxYqepI+Y/hVG5VWCMUwokweg61rTQqRI+0qu0DaeM8AHqf5VnyR/vGcIOMg8df8AJ/yKiQ47nI6nH5V1MnPyuf4v/wBVfeX/AAQMNuvxJ+IX2t5Fji0Wzd/L6MomfIx9M49/0+ENQAN0zArnce/Xn9a+7f8AggqE/wCFn+P4p5GVm0C1HyqcbTOQf5jqK0w6/fImv/DZ+i3ww33fg+3mkQK0mpXm2ZpPlwt7LwT5j7SOAFzgFduEGAuPa2+m2/xm1ywtmzL/AMIppbeXFMZN2bi8y4Uy8A8EkxrzxubBC7Xwxtb9fCSTXtt5h/tHUkjtyrrIR9umAzu+6MY7c8EcdcSxjS3+OusRpG2xfCenwuskz7FKz3fTnBxnnAOc5yARn0eh5/c1/tU17brCfkfBdfMuCWlX3BGMcHrjHfJ5qOzvdItolE8cUe/cnmMu4N8oycnIGQAoPIOSOOlWLi1jkvJbx44G+UxbY+GAwVAxz0yCAOpb2xTYJZJrj7BakBo0MiqcHcpzyD0DZ7MPcZpkmto7wDdD5y7Yyy/KrMwOOucjpnO0H346VIshaFbiNTMm12aSSZWdjxjnI4OPQdOvpVsJbNEEtuY2Zpd3lrn931JJBIGRtOcenGM4rQXNv58C27W6zKyqsZwQMckZIA4yM9MqTx3RRHHbpfR70iRtzeYwXC7OOmce46Zx16moSBAZ2hJX5TmOQYC/MwxyM84z9cdavfZba2aHybpfljRCsjbmPQE8Z64z1xxgkciq90Lv7OoiTavzLtUDoTwR6HnPzDGeBQBSuJ2TzIfscyrPGGWHaNudxOMZx3BxyQAfTNPuIlErxQIIo2GwbWyq8ff9eTxkcHn2qzHpa2gYPMu2NW4IXj5u2RnIJ+pzx60kMs8Y8ySNsbWDeWFG1gjFc475OOMjPfnFBJk3iXgH2Apuj2xeY8Kjb8uAAeRyQfTjjIIxVS9tgwMh3fM8ipsQkhvL/iz6jnp0Iz3rTeOez8y1M7NGyoN247m555x/sjnkdeRyRTu5I4YGa6aT7L5x/hXbgxZEmDk5G32XkevABlz2Hl7oklHlqUYfLtUjdg5z91cjOMd2/BJYzcCNhOiyTNhv3YJYKGUAcZYgEkjg9etaE7C6hjPlqCuwxq6++VI6McnPfrnr0qCS3tlSOJpW2xyAhMnYcBuQTxnDYI+nrmgDFuftEEolRowywAfN91mJIJzkkfdzjsMnPGa+Hf2/I4m+KIU/d/s6NflyFAy3HPTvxz/WvuK6gurpinl5t9q+YsyksvGd24DkEgDpwR24FfFP/BQGyWP4pRgmN2ksY3j2rluS3HHXk/TG0VnU+Eun8Z8meJLYLIyqPlZ/vYH1796ryQW4tYbicHC4DRkH/I6cVo+I4cSOu3BaRdwx045Htx+tVxDLd26sisu3O6M/T8a45HbE+6v+CGrxo3xZ0u0lG6fRbSdN4x8yeeuT+L/rXsX7cOlo3xD0mIALi+i2sf4f3g5rw/8A4IfPt+IvxK027Vmjk8DPJIO5UTKP5NX0b+3FZI3xI0sOoYG4i3L6jeK46nxHTT+ErfsSfsUfDX9oL9nubRfFbtE2qXF9A8scQby/kUKQMjODzivqD4WfsA/D7w78FtL+GPjy0tbu+0mT9zqtmzMZAFC7mDgAEgAMABkInJ2jHI/8Es4lT4OwqVxt1K6A9uEr6yol7trdgjre/c/Mz4dTeF/i9+1N4k/Zotfhjp+hw6Hq01kut+c9y1wI0uWD+VhAmfs4+XecBycnbz7jo3/BPy18M68mt+F/ibbWN0Vwxh8MnDoSMo3+kcg46eoyMHBryv8AZ30GK2/4KO+OJ2UZ/wCEmmDZxhs2+pnn/P8A9b7ej+/CkcW5xk7h3xknHPr+YFdUqVONrI51VqHzh8SPh9rXw71f7Fet59rJza3yxlUlH5nDD0yfxFc4Jyo4r6t8QeGND8XaLNo+v2izW8q5zwGXrhlPYjPX/wDVXzl8S/hnrvw21byLxGmsZmP2K+VflkX0Pow7j8siuWpT5dUdFOpzGAtwv96pEkDH5T+VVwRjpilSXbxmsrGvMaUcqFQC1SLJt5xWclxxkn9aeLpyPvVHKO5pLOOoNTxzA8ZrMjm3H73tXLePP2lf2ffhL4gj8K/FP40eG/DupS2q3EdnrWrRW8jxMWUOA7DKkqwz6g0WYXR6CZBtwGr4Gv8A9sT46Qf8Fno/gFFq0J8K/Zf7H/s1o22+W1il6ZuGA83zBgOQcISuK+rbP9sb9kK75h/aj8AEHn5vFtoP5yV+fd38RPhI3/BbRPi63xV8Lf8ACMf2sWTxAviG1NqVGirHnzBJgDzPkyT14604oD9TkkZogSe1RtOy9ahhv7K8sYdQ0+8iuLe4iWS3ngkDJIjDKspBwQRyCOCKhe6B53Uhl1LrtmlF15T5BrLe6KncpqSO7EwwxoA247tZkwG5pJCAMk1kw3jW8nJ4rThlF1CWT8qnlAWK6UHFTfa93esqaVoJssanhdmG8tT5WBoLcjGKd9r4yDVMSe9J54B5NK3kBm/FW5P/AArDxGQ3/MCvP/RL15F4D07T/Dn7b3xSFuds2veD/C+qTLu+86PqloW+u2CIfgK9Q+K02fhd4kwf+YDef+iHryq1WZf+Ch3iAL/q2+DekFv94arqWP5mqSA9d1CUPDwcmrmn6oZbZGLc7cGsuaQEMhFQabdGN3hJ96OUVzfN/wC9Ne9bs1ZbXmOpprXhPegZpSXxHO6omvj1zWe15noaie8PTNAGkb7PO79ajN/j+Os9rrvTGugeppAX3vePvVG12CeWqg1xjvTDc8cGmBda7pjXIFUjccZpn2o9aALjXXOc00z+vpVJrluophuGx1oAvGfj71Na5/2qz2uG/hamtK5PJp2YGh9pUY+akN0MYBrPMp7mk85qfKxXLz3YHOab9qzyGFUfPOelN+0NRyi5jQ+1AnlqRp8Dk1SEh9aPMx1ajlDmLRuABg04T57VT80DoadG5bnFUTcvozFeTSTShR1pLSN3UsaZdxMPlxzQBJpY8yXJq3qVykS8dqgsI/ITlcH6VT1u6KHHvQBVmvDJJ04qRZWxyKqQhmO4LVmOF2PzGgBwlLGpAWHQUgiCjINKSM8CgBSxAxTRI+etIXb1qNnNAEhkOODTfOPTNRMxPU0wthqAJjKOmaa047moi+Dw1IXBOBQBKbg9CaT7RxxUJbj5qaWHf/8AVQBMZwOTTDMCMBqiJIHUelJuANADzcDtn60eecc5qEkjjFNLE0ATGRiOtIZGPFRAgcg07zBzg/WgBxZhznNG/P3abn0H4U1SVOaAJlkYncKcGyKhDe1PQkcUATqxA/CpoyehqupOMGpoiSMflQBajPqKkJbH61DE27is34iSfEGLwTqH/CqrLRrjxD9nK6SniG6mhshMeA0rQxvIVX7xVQC2Nu5M7gAcL+1T+1t8D/2P/h3J8SPjZ4tWxt2V107TbdRJeanMoz5NvFkb25UFiVRdwLsoOa/DH/goN/wUv+N37dviUWesSNoPguxn8zR/CFlcF4kbGPOuHwv2ibHAYgKgJCKu5i32d+0N/wAEV/2/v2nfiHL8UvjV+1H4J1zVriMR/wCkTX0cNpCCSIII1tiscYJYhVAyWZjlmZj57L/wbmftIeXl/jd8Ply38Ml9x+P2agD81Z4pGGf51XkiKttA+nNfpJP/AMG5v7THzeR8bPh+2On+kX3/AMi1n33/AAbpftRxD9z8avh627Pym5vh2/69aAPzlIxOiBc5YAV6X8DP2dPHHxnuftOlwCz0mOULd6xcRny0PUqg/wCWjgfwjAGRuKgg17bZf8E6NB+G3xAex+I3xb0DxVaWQVmj8IXE7W0sm45jaeSOMsAAMmIEHdxICCK9nhu9L0fT49J0WwgtbW3TZDa2sYjSNf7qquAB7CgDE+HPwn8CfB7Rf7L8I6Zm4fi71CbDT3B/2mwML0wgwo69SSdWa9wSQ3+c+lQXOoM7Eg8E84qnNO2MAs3ofagCZ7lkGREc/wD1qiJmYb854JzxxVrS9A1rW5FTSdJubpmxtjtbdnPX0Arp4/2e/jzP5TQfBXxVtm5jb/hH7gK3PUHZjH44oKORiDMAPl6fXNTwZcfu24/3j1rv9P8A2R/2k9St/tcfwi1WNc48uZVhkY47I7Bj+AryX45fEbwl+zvq8ng/xtcrqHiiKQInhPQruO6ut2TlZXjLpb/dIIbdICVPlMpyARuTXFtYwSXV5cJHDbozzTzOFWNQMlmY8AAdScADnisGw+LOl+LrObR/gn4dk8Vas+5LjXr5mtND0dWhwHdzh7qZZH4QFI1eAZM6SlR57pXgX4m/HS+j1v46SjTtEjkWS18IaXIY4nZRgNM2Sznlm5JI3EDap2j2C2+z2ekW+h6XY21nY2q7baxtY/LhhXnGAO+MfMSWx1JxQIw9G+G2g2PilvH3jDVD4u8UM24avf2+2zsc9I7S1xtjjUYC5GAPl24AqH9oFpLv4L+KtQuHaWX+xpN0k3zFsAYHJ6eg6cYrp4AHXaxBXPyn15/zxXPfH+ML8B/Fh+7/AMSaX5v8/wCeaAPzv1lB56kjOEz9OapBSMtkfU4rR1jabvaAfuf1NUHXauAPXp/KgCJjk4C9KaRjqKkYjGM/XNNJJOf71ADSc9qBRjuKVfvcGgBccYzQeOAaUvxgn1pNpJ45oAdajNygI/irejU7ec1hWoAukH+1W/FwoAagBygEhSasQAKflfP1PvUMYPmY68VahUM33eOhoAvQLhF5960rBFaPjPX1qhAueorT06HKb8dGoA07EcKd2M/5/wA/WteyiJ/edMfxH+Gs+zgLNwv5itqwjJ5x3+tAGhZREKA6fe6AnNalnF5snP5Y61TsIS55PB5+Wtm0h+6ue/rQBPawcDru9+/tV6CE7csON3zc8Cks7c4AwfXk1et7Zj8xRTzxxx/9egDpdDgV7BQq/X35q8lq2MsnBB4Ip2h2m2wHPzevSr0dqxXAT9OntQBVig+XfjleSd1WltSY+VbPr6H8qeluQ2wE/NwRmrH2RxkqPbigCAQgDt/u1a0y3JuI22ZJb0PFPa3IwFQN/dx2q/pNn++XHK56Ff8APvQB95f8FQrVf+GDfgWUXG6PTxzjj/iUmvz5ntzxvVRu4UjPH+f8K/Rb/gqHbf8AGCfwJRkxiPTx6f8AMJx6+9fnvcWsY3EBVXcBuwQf89a83Ko8uF+b/M6sZLmxDMdomjG0t0blSPx/nSiLd8uMf8Bzg5q80bAZEe3H1HPp+f8AkVH9mdl3oM/LjGK9I5SoYygUE/dX5e3FD2xyG4Pb0/r1qx9mI3Tbjn0zx/hQ0YHDL/vfn/n8aAKxhY87vl25PH/1qZJGrNk4yx/hPWrbRYAduu7+9/8AXpghIbDN83+1jp+VAFUrgrgHjlfmx/8AroaPfkfKeOnXPNWRGy5wueP1pkkWR94Y/wB3/wCvQBTeA/wj/P8An3oqZ42jwEOPXnb+lFAGtdWwClwTyzDlcbR1qtcBc7FT33Kvt1NaM0ZZjE6O25SE9B+NV5YlXiMlW/h+Yc+uK7kcqMe5gO5WY+xzVWe3AT5G2+metak0AkOLgPluRlcZ/wA/59KjMQEwI+VduOfTpkf4U9wsZMqS7mUITx97cf8AP9aZPcFraNPNyzN29u9ankH7QTG24dPf9e9VJbJHLM0fp8y8Z4pNBsVWuGkKpLuG1idy/wD1qcZdzCTerLtAz/T3qGS0na48xQZFxwO5NN8xRz5bKx4+U4I/X/PvUkl5blYk2phlZeoxxUtvOxbcPvbsgEZxVAMxjLsu5fXd/wDW5qW3YldyLjHNBVzRKCZcvuX/AGulMKXEZ3Jh/Q7eR/n+lVllkifndt6dc8Z61NHdZK/e5GW20AW7a6VEw0mM89x3+laNhrRQqWYrnhmrJYxzJhh970PFDROjfupPfb3qgOssPE0wON3O7PB7n6ewr6M/Zt/4KZftKfAD7Ppdt4xbxFosahW0PxA73ESrkZWNi3mRdOArbQeSDxXyXBdEZyPrxirEWrsmF3tlfvbv61Sb3QOKZ+2X7Nv/AAVS/Z1+P/2XQvE+o/8ACF63M2JNN1yZTbTsRgiK64XJ/wCmgQ5bCg8muF/4LExrJYeE9UTyZLW4huBCyyBgyloyCp7jpzx1z9fyZsvEEkXBmwP9mujm+Lfi/U9EtvDl14v1CSws9xs7GS8doYS2MlUJKrnAzgDPfNae07mTp66HU6xEhvZFDrtVsDjOPb61chihXToUWI7mU7m3A4wOuccHp+X0rztPE+rQS+cWWZPQ4DAV1+h+JbO+sIhLJsOzLZIBHB6/j+OD2rO5ZLeu7ybX8x1yOVUcgDjpjv8AyqiYFDO8q7VGAqsOnPqPStG4YMwLLH2OUXnr6f5696zJibibc4yqj+LgDj9fr/8AWqCkZ1w0bN8xYfIMMw29ufpVC5jAkMeN25vveo5rSnZYx8x+baGG3HXH86z7vBLMgZfl54Gc8/hQ0PqctqUObh/m/jP4V90/8EG/Kh+MHjgNGJGbw/blcMcnbchsbRwfxIr4euwxuJG/2m5X/wCtX3L/AMEF4IW+NvjhnUv5fhdOUcA/8fCjOCDn9MHvWlH+IRWl+7P0O+E+nXA8HfZRC0c0Ws6k6rNEI2kAvrgklTDHjcAOcAHjBb75zdLOsP8AHjWvtlp+7uPCunRGYwsyiQXF+fLJ8tRnByRvYgMPlGctofCK1ebwE1u0MVvs8QarIY2Hlrxql0eNqJgk4z8pyOdzAbmp2aMfj/rd5JFEyr4U04GbywWH+l3fyCQRe5IXzWABzsTOW7jiN7UJJbrZB5XEkivI6xkMQcYU57YOPvZ7egqro9tCCQ0zNI38KqAxQsSNwIIxgZ4446Htb/0adFu5LqH97Jtbays24N0JHHUqOOhOOai0yWMX0BuGZIdzATNxsHHJbPU5J/Dt3ZBe0/yovOl2rxhUkU7lHGAegAJ3H0/Lk6DM5kcDzFSNh5nO1WXafmAwMdDz19+Qaz9MNob24uLiVU/dgxrIpXzCM/XHI6cZ77sVeN+bK6acrhfLVdin5Cx+Ys3r347DFBRJDNJCVVrXy9ykGNfvSKOvPXgDHHXGaqAwWl0UW5G4Lv2JI21sfQ9M5yPp0xmrls0l+EeW2VYbdt3lyKcDIwAOvzdc+hA96id4ba3zKqrtzvj3kgYO1j0HBPcdl7UARvGJJFgE20s5yVkJPl7lOR9D79M9OlQtbwSzC8iY/KoO7zORht2T04JOcZxx78veIm0kt47hljmC+W0WMg7gcH069Pbg1JKvkQSKrZjbnd8wCHjOAeOSDg9M9jjkEZjQx/ZUuYX2/Z4TH8rN84yBn68fTBJ+tedjJKwSTDNOpj5+bHrjOeQB09TnHSrxikkQ3bWfmRx7V4br7kA9Od3fPTjtHcRW9w+6ZE/1mVZWwR0JCkD/AHgMZ6578gjNubO4nHks3lSbdzPwOSCM5/2eTjBGBjnvDJO9vIzolujLNG1xIVOOEPDfhg855/OtCKORYo5Lm2ZmTMSSDjYN/BU+nI9unBIAqq0M3kHZtEcsiedDIAMEqM9+OOT19qAMe/eNZ0uhBkSRqSvnDHJYnGByRyPTjrXxT/wUFlmf4qRzpabA+mx+Wcj5sN1+nB79B07V9t3UM0F5JAj+ZHGqMsO35AcgegxyfcAD8K+K/wDgoPawxfEi1icsv/Etj3fNt53Nzxx+FZ1PhLp/EfI+vQgyGPO0byyqvT/63b8fzpsaqtjEHfO5fmUKGx7/AJfpVvxNHKgaKA8b8sW47cHg802S3DabHchNzLCFYE4zx1x7cD8fbNccjrifYn/BEJx/wuXx0lvMoeT4d3LL/dB+1QYOPTJ9K+o/214cfFHSQnDLNCVz67xXy5/wRHs40+N/j+SZC0f/AAre6DhTyR9pt/6V9WftsRJ/wtXSBKTtaSEN9NwrjqfEddP4T1n/AIJf2bR/B9nI+7qtwD/3zHX1LXzn/wAE3beK3+DM8dvJujXXLpY2IwSAqDNfRlTLoOPU+J/hTZ28X7dPiXyjD5kniG43LgA48i/7/l69frX1ZIAinKbgrZXavRR2FfMvwutWf9uPxMzY2w67O2Gx3ivhken69e1fTVtE0yxiX5ZEbPl7vcc8V2S6ehyrdkzCLyMh+jfKevtiqfibwlo3ivQG8Oa/a/aLeTH+8rf3wezDJORWkLWRVaYDnBO0r3qbyWWJSC2FHSsW0aqLPET+yPIZG8rx2vl9U3abk7ecZPmDnH4U5/2Qyh4+IC9fmzpf/wBtr2iG1kQfvM5zkHj/AD6/nTnhkbDfxZ49vap5YXL5pHibfshlOG+IKj5sbv7L/wDttH/DIUoOT8Q1H00s/wDx2vbVt5JF8x+e/wAvHvTWhkd+NxDHDA9KXLEOaR4hJ+yXdwc/8LCA/wC4V/hLX46/8HFXwml+Hv7T/ha5fxAL5rjwPCjbLbyymy6uP9ps53dfav3wvIGmAwduMY7d6/EX/g5ltx/w0/4VDSgM3g1AsfAIP2iY8U5Rjy3FGUuex+WcjTgHbuH97P0pun2XnX8e4nJYfzq5PbEBtvY/lUmipFBqcP2l1VWmUZZupz71nY38z+jj9l/4fx634B8I+DtR8Srp6z+GLI2cklv5is/2dD5f3lxnnHvx3FewL+yVeK+4/EGPnn/kGnt/205/+vXmvhHTTa/DTwz5ZZWg0Gy8tlPIIgTke9fQfwY+Ip8caJ9i1CT/AImdnGBcbsfvR0EgH8/Q/UURUXuZyclscOf2S7tgCPHcfL4/5Bx6ev8ArKRf2Qr778fj6P72OdOOf/Rle1lJg24huG6U8pI3zMvfhfxBquWJPNI8XX9ky9kTY/jqPcpwf+Jef/jlavhn9lsW0zRX/jLzI9p/1dltOfxc16mkb/eD87vTrVjSldZjvOetJxitiuaR8MfFz4t6V4C+JOo/D1/DN5cSWN9Jb/aY5UVZNrFd2O2cdO1e66F8HNP1T4MJ8S11KSGU6VJetZtGCMKrHZuB68dcH6V81/tGWccv7R3iByvzf23P/wCjDX2l4OiYfsyRRRjn/hGZtvX/AJ5t6VpKEYxRnCpKUmmeP/AjwOfj58NbX4k6Xe/2ZBdTTRraXMW+RTHIUPIIByVzxXYP+yxdHITxrH+Nif8A4uof2CEdf2b9LhdCu2+vgh2jlftDj9Dx07fjXtG0qeB/9alOMYyaQ4ylKNzwHx/+yXrGpeAtb0+Lxlb/AOkaPcxrm1PVomH97pzXn+lfsq3t1+3V4qmj8VxZg+E2goZvsZ/j1PVyBjfx/qzX1l4ijA8N3/m/Kv2KTJOAANp5/KvOfCJWX9s/x2F58v4beFUZvRvt2vnH5EH8aFGNrj5pXOff9kHUp3YjxzAF7f8AEvbr6ffqI/scaiJN8fj23yPvBtPYf+z17uFLLtVe/HHao08zcWdWXt/9eo5UO7PDT+x7qxcg+Orfb1VvsLZP4b/600fseaq3zDx7D/4L2/8Ai693ZTtxt5oVWbjPajlQczPBm/Y51gj5PHlt7brJv/i6ef2M9Sxx8QYffdpp/wDjle75+baB0Pelx8uG70cqHc8DP7GesFsjx9b7cD5msGz19N//AOv2of8AYy1Mx7k+IVu2Rkj+zW/+OV731I2n/wCvRhgMr1PrS5YhzM8DP7FerMuR8Qrfd2/4l7f/ABz+lDfsU6jn/kokPt/xKz/8cr34hm5/yKEBB2sM7afKgufP3/DE2pk/N8R4Pb/iVn/45SJ+xFqLf674jwr/ALullv8A2qK+gmVlyAOvSkIYDmjlQczPnw/sQaoDgfEeD6/2Y3/xygfsP6gW2n4lQ4/7BLf/AB2voQj5sE96QqcjIPPf0osguz58P7DmoElV+JcOe2dJb/47R/ww1qWcf8LKt8Y/6Bbdf+/tfQags24Z9qX5geVosgufPp/YZvCMj4nR/wDgnP8A8eph/Ya1DqPiXCf+4Sf/AI7X0KSw5YUDPQ9RRZBc+eh+wtek/N8TYlHY/wBjk/8Atamn9ha+zz8TYv8AwTn/AOO19D5BABJFByerUWQXPndv2FNSzgfEuH/wUt/8doX9hXUw4V/iXb4/i/4lLcf+Ra+iM44PelCDGKVkF2fPX/DC18uf+Llw9P8AoEH/AOO0sf7DF9kFviZDj/Z0k/8Ax2voUhlGQM/Sms3y7zx25osGp4xYfsg6XougX11f+K3u5ordnt/LtREu4KTg/M3pXl37V/grSv2cbDSNUVptWGoecHRUWLyzHs9znO/8MV9bagsbaBepJ902sgbA7bTXzX/wU1VX0Hwyrj+K8/8AaNVTjGUkmTUk4xbOT/ZN8N2P7S39r3Msc+krp8KeSzFZdzMTjI444PevRNR/YUur2480/FCML1Vf7GP/AMerm/8AgmDEF07xPtHTyAP/AB+vqo7iORRUioysgpycoXZ89R/sJug5+J6/hov/ANup5/YbmA4+Jkf/AIJT/wDHq+gkXPJFId23kVmaHz637D13nA+JkO3/ALA5/wDj1In7DN46/vPifGG/2dFJ/wDa1fQRDDmnFduD70AfPJ/YVuwcD4pR/wDglP8A8eprfsJ3Z+78VI8/9gM//H6+hguPumjY23IoA+dj+wde9W+KkY/7gh/+PUg/YLu84PxXj/8ABGf/AI/X0WcgZP40hU7dyg57UAfOn/DBV2Tz8WIz/wBwM/8Ax6kH7Bd4Dz8Uov8AwSn/AOPV9HEcYGcUJnqn8PJoA+cz+wRd/wDRU4+f+oKf/j1J/wAMEXOefirGP+4Kf/j1fR6n29elClduf73NAHzgP2BpjwfitH/4JT/8epH/AGBLgNhfipH+Oi//AG6vo8DIAyKQ53H7vtQB82y/sC3207PilGW9G0cgf+jv6Uh/YDv8Ln4pQ/7X/EnP/wAdr6T2rjp0puMLvBP0oA+bx+wFdE8/FaP2/wCJIf8A49SSfsB3f8HxVi/8Ep/+PV9InI//AF0NxzQB81N+wFqmBj4q2/XnOjn/AOO0f8MDasoyPinbn0zo7f8Ax2vpPHI+akOOfloA+cF/YJ1Ref8AhaNv0/6A7df+/tSQ/sGX4H7z4ow9O2jk8+n+tr6KJycjinZycLQB87j9hG6XhfihF+OjH/49UifsLXg4HxMiP/cJP/x2voQHjk0oxjmgD58/4Yd1BfufEaE/XTT/APHKbJ+xJruB5fj20PHzbrNh/wCzV9EHOMrQTQB853X7D+vyK2zx7Z8D+K0cf1rwXx/pNl4H+Buo/GzU57i4t9P8VHRWsrOBWd2CbjKGZ1GzPGOvev0Ed8IxH93p3NfFPxY0rT/EX7IF54FGs2sN/e+PZrn7O0mZFhVXBk2H5sDAGTgZ4zQB822f7UvhLVLuLR9E8F+IZryZtscK2sOc+vEvAHUscADkkAVxfxu+DX7Qf7RrXXhSX4l2XgvwqbcGS302B7y7vlbhluW3RKox8vlRNIrEtuZ+Avrfg34ceFPBmlyf2CjPc3Chbibgs3IYksG2lR6AABmAAJyRsCyWI+dPLGpVgqsjGM7guBn1BLdPfpnOQD5X0H/gl98JNJSP/hJvG/iS+2uFka3ENvG3YjaUdvU8HoOM8Guw0v8AYB/ZX0PTjLJ4D+2TQtuaTUdcuTIy/JgbUkVCMMT93OcHkcV7W05aWKzK+V82XKjLLzk8DnkEfN1yR+EMUwuoE+ziRmEjGT7SchmyzEfNgEdV4H3h6AUAcHB+zP8AArTd8Vv8FfCu1ssGl0WF93yjBQyRMMEgDrwW5yeK3NG+G3gjQoGi0fwbounKgJWOz0+GJXwdobhcd1PGOPTOT0UNzPYxm5SBfmAky8mH5yCDheefoRjr1xl614ksvDGkX2r63qFvZ6fBbK017PIUjgjUnfK5YhQFGWJztAUkkcUATajp081iunovy+X+72rtZTyCAR169hgANng1538fP2h/gd+zF4SuPHXxy+I9jotnKWSO3lUvPeTIw+SCEEvK21sEAEAMC20YavmX9ob/AIKz6n4t8WS/A3/gnz4Ek8feKZZmgm8UNaySadakZAMaYzcMPmbdwnyZHmqzCsz4Mf8ABJnxN8QPEv8Aw0B+358Qrzxl4svJlePR2vM20GcuIt6HG1TvHlw4VAAysOUoA878Z/tb/tt/8FF9fb4a/sfeC9S+H/gXy/s914imkMd9dW5bIZ5NxW2BGDtiO7BYB5AxU7Hgz/gjj4m+E37/AETxN4dur5rdHvdR1Oa4WcylV8xM+UQAGzg5GQNxCk7R98+Gvh/4W8I+H7fw3pOnWNrp9sqx28NpZCJfL/1mcIBt+YnoFyw/iyCdez0uG4tZvNlaNUkkmMisTsjDFW5JP97nHY5ycYoA+HI/+CdHxYW2ju5/HnhcR4Y/LdTlgAM/d8rPPb6VoWX/AATf8afZ2uNS+JWnworNuaPTZ2JUZ5XcFzyMdq+yrTTLgERS6m32cRsVjkyixjnhQSCuBu5z1yc4AqC7fEd1aWk+/wAveVVWyq8/eUAHHAXAJzlQTkckA/Pz9qD4B2v7L3hmz8SXPiWbWmuZnWSFdL8jywpjAbcZGznzB2HTqSeMDxf+zz4k+L37EHxF+Meia7p9vZ6H4KfVbq0unk82WMzRw7EwhUvukB5IGM85GK9y/wCCq+nS3XwrhvoYmAjZg0IUnZma29enC44JyM844HLfC6Vj/wAErfjRB56r/wAWrlHlfxEDU7bkdscEdf60AfjFralbzB9OfzNUJD6/nWhrzf6ccjt/U1nuwxg4H9aAItrEcJytJgtzn86VnBGVTFIXIoAGJPWm/WlpB1oAecHn15Jz7005708Ha/KjOfyprHnOKAH2pL3Uef71dAmSAAa560z9pTH96uij3H5c9+eKAJYojjirttESePyqO0tmPOM1qWWnSS9FxnpkUAOtYTlVx+lbGm2hWJd46fpSWWlhVVAq/wC1+NbGm6czJ/dyfTr70AP0+zUplhjt93rWzp9qVG1V/wDrmn6Vo8jEZiz2wvGfrWtYaOcMBGMHt3+tABpdgytuUck8ba6CxsG+RQnXgUaRpK7/AKjn3rdtdLcHaUFAENlYHHK+/tV+301g+FXC8Fq0LLSctnbzxz+FaFvpqhlOwYP393OP8igC/o1mRp6qp7dPX/OavfZlDq0hbA4OfXHfFWbCyZLJUVMhefTFWHso/mOz5v8Ad/SgZSjtJlPB47nHWrEdqGTIQc9z1qcwFYsKrf8AAe4q1BaIOdo29MelAiitmvmAhc9NzZ/z/kVpaTaMLyJFGfm9PT6/nUgtyDwDt6+nP6VoaVaKt+rMNu3+Fj1/z/WgD7//AOCrdkkX7CHwJtkXCrHZdF/6hQ9q/OK4tlMu70Hf27V+lv8AwVWtvM/YN+BMsmQzQ2edv/YLWvzevYyCfnwc4+XHT/PaufDaUUXU/iS9TFaBN7Nlm2jG5eMfSneSIlYhB93DDb+taBtph8xK+W33hjp+vSoZLVXXc+1mXP3u/wCVdBBR+zggkR9f1/WmtbbVIYbivatBbfcNqj+H+L19v8/zpptyqNg5HTnOaAM5kBGN43NwdvOf0pklvyRsP+6rVpPbGSJsjHzY+X6dfr+VMNqxjAAzxx+dAzMMZz5YHzfnUZj7KvTj5RWhJbOoAcfMcdRn8MVFPDsXjbuY9uKBGa8bZwzP/wABY/40Vdjt2x90/mP8aKAN65hQRMqx7dz4Zl7HHv3xVW90plTc437f4s5B/oK7rW/hl4t01PtcumM9uP8AlrGpIYDPUDnj865lrW6mZoz90YG1shc8YOTj/PrXccpzt5akIAgG1eFbd1qCX5h5nl4YNjuc98Vt39s8G5PunvuUEH6EVWaySGXcsZYSfdZvvBh2/n/nigDKnhy7SEdVxt9M1Ta3lify1fLbsK2BmtySziLbmk3CYZzt6f4VRudMmZVkHzMq5+9kHrg/X37UxmM0JVh8qIygjO78jUaQo5eF1/2V/HnNXbm2kWRiy7t3XHbH1+nbFMbA4x8pb7w47AYJzxUkmcbFVfMJC54wFz0qN1e1HlyoGXtt7VrSwRqo81ueDnd14qPy/MtiSWbMhP6/5+lFgKMMjMNxcHocZ5/+tUzXIBAk6nntxUklvER838PtnpULwMfujccfKA1ICSOQpyp49u/51MrSIm8dO/zf/XqvFuQhWG0BvXr/APXqQl0hWM/xcdOn60ATiTzH+cDtjb/nrSFd/O7a38O7nNQhlc7R177u9OMhBBR+nXnOP1qh3JYZmhYBY/w55qX7V3I7mq4lLSAcHb6dPwqR9rkOWHPWqKLUN+y/IQe1XLbWbiGTzI5WjK42sCfWsdgQcgDA74prSSICQByP4jnHNIDsrDx5dQssV193d83fP+FbEHia21FAEuR8p6N0zivNv7QZB87daVNQeF90L4bP3lY80g0PR5gD9zptwTu+96n69Kzp3dWZQnyr/e/zx3rmdP8AGNzbp5ch3YXHAH5/59K1IPEdvfxcMrc7QOff/PNBLKtw4ldww/ibbx/tdK+3v+CFMlunxr8cW80PmL/wh6ncy7lOLmLrzj0/pyMj4g4admR+N7EsPqelfb//AAQokgtvjj45WVGkX/hEFKCPGTi6i4B7EnA6HGa0o/xDOp/DZ+inwSnFx4RksluvLX/hJdaXzYwQCBqFwACVJGfcnPTPI4heazt/jrrH7oNu8HacJJIEDNn7RfnnA7k9yBz061a+Dyyah4QkuW1KGSZtc1tWjhbzFb/iY3GAWE0uTnI27hgHBC8IM+wJm/aA1qSHUGQS+EtOdE3Dq1xe5faZDgdesag4wGcqQnYcrNz7NbXtxb5mm8xclm8tVDZbcOhIzjoW7D6mnF4wfs4Rck8t5nzRR7SM4yflzxxx0xQ/2mK4jWK25G3cJJMbvkzgd+QOmeuRxmjToVEkjvujYn5VjyUAw+AeecE/QjsCQQyQtooLm7khuVZmWTo3IxgD2IG7I7jn1zjaj+zJdRwTWj72YFeiswK442kZwCDznJz9Bn6c7xOkaJD/AK75o2QgAHj5eSP1/hPHGTpWdvbCfzYD5kkajZJ8oVckEDcO5H6Ht0IBYsV8hMzqkQkKhcjAYAdACM8D1zgjvkVWuIZbgXDywqfm3rCwCs2c5HOBnB744FTrA80Kzy2x3SNuVduCo5JJA5IwD198DtUMRezj867VtuCTt+XAydq7eOPf/wDUJAS8jeKOSX7M22T5fLDsVQjAyD056849O4xDD5DRwzRhdzHC7WK5Lt1PH3u/59T1feSTQafKJLZlEOF27vmdVPByc57Ee+cHqKmFnBNFJc3sTkHDLtU4jJ5PPbAGc+35sOUoXU0Nq0ts9wS0snytswowAB9RjpjI59xVa5sxPLb3DRpGTMWePkDJIJAwOvUeo5HHNaPlWrNI08nneXCxWNV3ZYjOCBgLjGOvfnFVp5ZIwRGwk8kuWjkbb1PXrnk+49s0XEU/KJgby8RrzGkYUt82CRnjrn1xzx1qnxEfL8yNlU4uOOFXrwBnbjOcDoc8cGrtzBGNwEarCsjE+jKAxyCR1wpHIHI45qlPZb0aVbnbukVY495ZWIGeSTwDkcN+pqhGVd3sUVn5tyryM7qIsYGADlmJA44bt15/D4s/4KIqi/Em1Dqis1gDlQQr/O+fX6f4dK+0ryJreZJrv93sVdu7gK27nJHQdepwT07E/JH7cHgvXPHPxdsdM0wK23TQbmSThYfnfj649efwArOp8DLp/EfHbaHq3ijWU0zSrFrieaX93HH1HQY/X6Vq/EXwVeeA9Qj8M6zeQyyC2iMjRgbVLKDgdyAeM8HIr6G8H/DjQPA+nyJplvC1wz4uL2blmXPP0A6cevevI/2nFlufiBG80hO7T4fkXbxjI5I9cD6bq5JHXE+gv+CI8u745+OoINiufhzchWPqLm26+1fU37bocfFTRzGPm86Dbn/fFfLH/BEuJIfjz44+0R5U/Dm6LKo5I+1W3T9f/rV9VftwpGfiVo8j5C+ZFuK+m4VxVPiOqn8J7j/wTsgktPhJfWlxGEkh8RXaSIrDCkBMge1fQ1fOv/BOVoz8Jb8RyB8eJLv5/wC8NsfNfRVTIqJ8i/DAEftreKkB+b+3Jtq7h3jvOf0/nX0pAFll3hl3Z2j6Z7/jn86+a/hwX/4bY8WKkZ41ubLBu5ivcD/PpX0lDCBcNJHDhl/ukjOfx/x611S+Fehzx3fqX2WNV3Rgew9e/Wng4X72eM/WowzMisI/4ec9alRCEUEhhk/hWBsI0ZWHqfl5UUR7TkL2btSSCRT5mC2Oyn1pQ20Z6/NSAC21cSL8o/SlOATsz15FIjg8v93601Q4Y8d+fagCO4EbKF+6FxtWvxL/AODla3E37T/hcSvuKeC49u7tm4mz+FftpMoUqB9T71+QH/Bwh+z58ZfiV+0X4c8U+EPBNxeaZ/wiMdvFdrIiq0yTTM6DJGSA6E/7wqn8AL4kfkRewKu4EYGad4aVTrFuhHLTL+ROD+Y4ruL79nf4wXmvr4atfC3mahMzCOyjuozI2Dg4XdnrV1v2R/2i/B2sWcviX4cXFislwnlLc3EMZfnooZwST2AyT2qL6GnQ/oV8N22Ph7oMeP8AmC2o/wDIKVY8N61qXhHXIdc0eQpLC3Kno691PsR/j1qXwU1nrPww8O6lp11HPDPoVo8U0ThlYGFeQRUL2rI3lyDp39KgD6L8LeJtP8XaJDremt8so+dT95G7qfcVpcen8VeEfDHx1P4E1vyb1mbTbtgtyvXYe0g+nf1H0Fe6wzLNElxBIrqy7kZSNrDsfyrQhqwq8kjP09qmsBicj24qEt/EOn8qnsATPuPpSlsC3Pz3/aLuol/aO1+PeA39tTj/AMiGvtTwjtf9mmHng+F5P/RTV8L/ALSsmP2mfEAJ/wCY5cAf9/TX3V4BQy/s3WcaozFvDLALH945ibge9a1NkZU92cL+wdPI37OmmxuzSCHUr6NWA4I+1P09smvasjpla8X/AGDBP/wznpcksobzNQvirDHT7S/ofavaBkttwPXjtRU/iMqn8KK2tDOkXR+bAtX4/wCAmvNPhDLHrf7Q/wAWvEYT5rG+0bQPMx1WDTkvcfgdTbn8O3PpWs7xpF0vHzW784z/AA+lebfswGLVV+IHjCJs/wBsfE/Vwx9TZtHpn/tjj8PrSj8L/rsH2j1Pd82B+GKaxweeaUBc5I520jccY9qgob8wLMXBpyZGCDxQwTO4Gjbkgj6daAFGc7vwpD0y/FOI27eM/wC1RzgECgA3AquPrTXAOGIokTcODQMjkD/69BQrcDGRSrlRx97NGFPDeuaV9360AIeRzTTzx/PtUmCO/NNIw3SkFgA2/Luzj1oGD84HWgZKUEMT7UAIqnJOehpenahRxnPNBPfJpAGWHHajqCM0Hg8Z6560EfNuzQMMk/NjjH50Db049aGJ6dO2fSm7sngUIBxDHn9aCOzbqMYON3/1qDgN170ABOaaQScHindRg/yprZ6/jihAF3iXRLwDndbuOP8AdNfMn/BTy6jg0XwwJGCrm76/9sq+n2/5Bs4/6Zt/Kvk3/gq5MU0PwuM/w3Z/9FVpR+NfMzrfw38vzL3/AAS9lSbQ/E0in+K3H1/1lfVbhfWvkz/glMwk8K+I5B/etv8A2pX1kQQcL+tTW/iMdL+GgztAXPuT6UmB83HQ+tP6Nkjtim/MAw2ZYmszQbyFKke360EfNlqcFbrj3prMSvK9D3oAaSi8D+9z7in/ALvP/wBamJgMGQdKdtUdAfxoADnDAfLtoIO/B/u4oUgHb/tZOaBz9w5oADuxwR6fSnD5jw3+770gOOClKT6Doe3agAUyDnbSJ/ef69T/AJ70rNt+Y8+1AUAYB+nNABvKjJ/u9KaxY9Op9adwWzu7U0lD8hX2zQAh34wFPSkb5zlR8p4px3jbl/y701iWG7oNvY0AI33eD2/OkYgrgsKcWj2tt9aYcZ2n07GgBN23B/Wkb5V4/KnNkAkfzpg3YyxoAcelGSTTWB35NGMHKmgB2cnrTqjBP3qeMH5qAHJnPJpSeMZpoIzQwLHkD2oA8d/aH/at0j4Z3114A8Kxi68QRRx/ammizFZLIu5SQceY5XlVHy+p4Kn49uLm8m1P7ZdXXnSXDMk+MsZWLE9VH3dpUsOAAfQYr0z9reeO3+P3iCe9mhdWmtCqrJgJGtpF8j5wFYtk5H8JXnPTzeUTQorhF2zxs8aq2crtxwMclvl4IPHUHgUAQyC9QKHkkaRvusI9wZgTgFl6c8DPPA5POGzX589YZlClmUK33fMC7mzuBORk/e3c8HJyKhkjkhljNnJ5brCm2ZyCGUdB04wQuRnkk9KJN0F0LRJHAt4yuNwV/wCHuSSD8zDaD/TABWuJla3Sa9ud0Pkt5ish+uCOhG4jHQsBntUdxqFmijzAq+ZcAzPCvC8DaFIznt7ZJ5z15z4qfGT4Z/BbwxdeOPi74ys/D+j2jF5r7VJwPm2ltqgfM0pIICKNzFMAEgCvizxR+2j+2X/wUL8Q33wu/wCCfngi68LeDo5PI1T4oatZmGR0wqBoeCLfgjaV3TFV3KUIZQAe6/tgf8FGvgD+x5HJ4f1O6/t7xltH9n+D9DbfeSEruUTbRttlO/qw3YOURwMV816V+zv+3L/wU81+x8TftdeIrn4efDWSVZbLwXo8JWa5hDAh5RkF+q/vZmCgzKYx84Q++/sl/wDBL/4Kfszzjx7qLN4y8cNN5uoeJNcxK8cxZmLJG27YdwQ7yS+QSNu6vpGUnTy0qblSdVWQMwaNlG1+/wAynIIyOoGOduaAPPvgL+zV8F/2XPAreGfhZ4NsdMjWKL7ReRIJprjj5vMY8n72QOAGyQFB2n0GW9ikmECRbT5iqAsZKybs5DjBwM45ORjj6Qte6nloLZVWQLskS3dcqpz8x6fKCNuQTnggDrTLiSZLeOe0mAVosTFl+VmycAKrfMxxySScY7UAUo7rU0u2s5rTzGjZGWeOZZN24uoByMqMg89TjjJq9bQtdO0sk0LySSbLdoYd2/jJY84G7cQOMHcPbGb9kvWKG9uUXawM3mK4Tcc/Kcs2QXbAO7oQOQTUt9c/YfMe3gW5jtb5nDxwgs0YC4yM7tuAW6nGcDKk4ALM1qGU2i3U0kcUcgVmjLhiX3DDHJGAWyCeeoxtxWbrqQQxJKF8xVkUN5WMqu3JOCMqrKW5yc7sEnFdBo8F9AI4VhhPlsq7mQ5GW+U5Py8gYySBzlecmsmax0/VELadbfZx9nUTDc4UsGBPXAbcOhI56heMUAfMX/BRTwuuqfBS9uxCiyxzNLbrDH8oVYzI/wDvf6rJJ7Ecng15B8C/EWm6h/wTq+Nnh6a6YzR/DDUYzDhuNssMykLnHUHJI47cZr6F/bQ+MHwI8G/DLUvCPxL8e6Va31xp7eRolspur5gcyNsgj+aNCiOgkcLGpI3OmQa+JvD2l+Jdc8Ka14S+HmlXPhTwrqOk3Vj4h8Ua7Mp1DVrFwyyRiJWEVvA4jhYxoZX2vIq3rplSAfmh4njSHUXEc24D7rVkvxyw/Xr7113xt0XU/D3xE1TSriz0ZYbe+kitm0BmeyKA/L5LszO6YxhnZmPck81jt4H8XRZD6FtO7GGkXOf++qAMVielG411vhrwMCsj+JrFV3f6lVl+bPcnBxjH4/10JPBnhFVLfZH+7/DI3X86AOBoXrXeHwZ4alZY0sSpJxzI3X867Lwz8JfC6aBdXbeEo5JlQ7ri7mkYoOPurkKPqd1DdgPFA4U7h1zSMRXf6r4e0K1lbGnQ8HA/djH596itfBJ1A74tKhhiHWSWPH6YyaAOT0Ix/wClKwyzW4Ef181P6ZrrtH8M3UsavJGVDY6ivbfCHwQ8D2/7Jdx8QJtAt5dai8dJYw332dVZITbK7LlcFgW5w2cY4xznEtPDisoBQMvT5VxWdOopuVujsVKPLb0OMs/DWxMBM/QVsWHhud2x5eMLxxXY2fhWIkMIeTjrk/hWxZeFEb5zCPy61oScfY+F5uu3H06VvaX4YaHa5QnnPNdXY+E26E53LnHBrZ0/wwgXJttvOdzd6AOZ0zw9IyZZPlbkDk/lWlZ6Ko7fxcY/lXYab4ddB8yFu2G98cfzqxb+HpCzKYSuW60AYekaAomAETNzn5f5f5xXQWuksqhRuLZyPf3/AM81paVoEjt5ccY3f7ua3LfQwTuC/TIH+FAGHa6Vg4x7+4q7BpTq5yi+7bsY9634dGVV2qvTPp/n1q1FogQcW524+6qfmPz+tAFOzsW+yrHIzfdztf2/CpfseFWVkGf5f5/OtmOx+VTsGd38XOKJLNY/vKrN0Az19uaAMlNPJTPK4Pzben1qaKyKx4E2GPKrxz39PftWhHbAloz8y7jgdwf8Kl+zjGX2x9yxO3j169KAKC2kkartTPPA2/LWpoNky3Cps+6d3zE4P8qT7Ossfyvubp8v8v19a0dFglW7j3qzc4O5uf8A69AH39/wVZtU/wCGFfgZC6/dhs8/hpa+9fm9d2axuwXdt7hsZ/p+vcV+lv8AwVfiRf2J/geg/wCedrjB/wCoYtfnFqES+W6+V+HTH58HpWND+Gip/wASXqYUsW99jL+OMn/P9ajktAzbeq7ew/l/nitKWHY2/ru4Hzdaj8kjgxnaCVXaOnPH+f8ACtiTPe1Cr0yvr/n/APVTRbMeX3KQcccfh1q7Jbjb5aqT0PTr3zUfloW2L3/i4OaAKLW5CsrnFMaFCNinLd8CrzxI8fmbhjoPQZ/lUckLK3l46/d680AZ5tQxZnXPT6dailt0ZMhWwf8AZ75rRMZUYA3DPJqGSFZCrH/P86AMl7WKTkgg85/P1Joq88EjSErn6rHn+VFAz6FvNY8beDLv+xPHWlXFrJDGftEWo2ZDJjvnhlP+8DT3h+G/i3TTa3OmQxuygS3H3ccY4Kc+/wAwAr9mviL8I/hT8SoZNN+IPgHT9U2bgq3cIZlwMff27hx6dOTXzf8AF3/gkZ8A/Gczal8ObvVPCl2xDMkUnnW4U9gC+7/x7p2r0rRPPufml4j+B1pdxW83hnW03ycNGy+YrMMc7lHA6DGOtcZr/wAMPFugWizXOkhoWyfNhO5eDgnjoPqPWvsb4nf8Exv2rPh2bq68HWNt4msbdmKTaLMDLsA4G3CyZPXgHp3zXi93qPjv4f6uuk/EPwrfQzwkeda6pbujjqDjC7l59Vzmp5S4yPni4tJ/NYmJkKf8tGUYx+f8qrXmkHZnyflZfmkI4YeoOfUV9DXFh8M/HqpKdCW0uJmVZnT+HCtu5474+8B055zXM+MP2eJ4LCPXfCl751nIG8uOZg24c/xJn06EAjP40rDujwvU7WKOLyGgXp95m57eh/8Ar81Tksi0YKKuW+6Mk4/n9exruPFXw28WeG4Gk1rQbpVVtvmLDuXoD94HB/Pn0rnbmxlihZU3bYmKru42/hnJx69u9IZim3IXf5n8QBbjIx9f8aX7MilQRzztLN+o9+taX2OaVo1wjtwQzdun5imXNopVpzGPk4ZfQfj6/SgDNkt2TjPt1+97/wCfwqMxHbnHX+6D+fWtIW0m/c0TFmOfu5yDyO9Q3NqyPsaH5un3aAKctoHiw6gjH3age2JJ2ALhcbW+taL2kgmVY+GU4YdqhMb8+YOmBjGM8UyjPO+MZkG3t1/rTI5GV94+7txlqvvANisDu+jcH/Pt61FJbgFcjp/s/wBKVibDFdAvKg+h/ixUrn5Mj6c8kVELd8YCgkfd9f8A69SQhsbC34GmA5nZcxBcNn7vr700l3GHX7x42npT9rblULnvTHDcDA+b+9jnFMohkRuvm8fyqEnYcllPJySvWrCsCwwnbB2j0H/66hnjHIO3P+8OKkRCpl6Rk/8AfXTj0rQ0mN2SSRB/y0zy2KoxEIQu3dtzn29qvaQUMciGJsbu+M9KEESa2uGTnzGI3N8rN7mvvD/gg/OZPjp42cRBnTwWT8zDBH2uDr/+o9O1fCFsoAJCtnc2D17mvun/AIIP2Utx+0P4vkilVceDx8rf9fluc+vH49fxGtH40RV/hs/Rr4KvqNxoOpCO+km2+I9YRmkVmDBdSusEs0jkZx0zjAwEUfKsNrLc3Px216ztbnao8J2DNHzuX/Sb0ZC+aByTgnygcKPnOAqzfBdhL4WubEQRyr/wk2tb1ZW+UHULggHcoGPmP8O0nBBI5LbG0EHxy1y6s02yt4O08OkYIO4XF9jB4UH1+82CeBxu6zjNnUIIRK0m7mTau2Vc4Xbk5PfG7GO5ByTmoYmk8u0R7bcsqhs/Nzgjbg8EcfQduOz5pJZMuBII4Zt0fzHkAnCjah6HPGO3TjmdIrO6do54dqvC2ySQ7i/TK7Px5xgjjp2CEXNGtUmuGumOM3QdPLY7mZdx5BPOe3bH450bWW6gjaa4VWaZtgzkAEEheucccdKzLGCBLmSeS6/0dZHkZY2wqEk45AzyT6gDpnFadjLHHIkb3Q2SsrtL5nRix6YOOufoMe1DGiRJ55gog/1xiIj2gKAODuJ7+meO3FR3M8sgVJZ45I+TtGeFDYA9Rnr2GVHrVjzLppvLigXy40DRqq9RkDafT5sjv/M1BHaWUKq5ldWhYpJmQ4b5dvbvj8sfXMlEFqslmk13ciRl5DDdgEYHPXngfr6CmySCCNk+V9sjbdybfbqBkEZHrxx06z2tzDNHMbi18uRJMMjLxz8oYDPT/wCuSai2yzeYYFVTKj7VM3zMxPTjPGOmfWgCKJJhLLLP+6MkbEbhtyxGD1GBjLcg856E4qleOHnjfUpiqx8Oy4YNgFgN2fm6DJ46D2BvXX2V5EwnmqqiOUMuOiqQxOT2z0zjnjFVHs44lG2Zh86iT5sl49y44Axn5hzxx+IpklQjUUkgBuAF+ctuXk84wQQOoA6/3j2qG9Pl5EEv8O9Y1O3awXI3jqcnPY8A5yel2OXfukeZZFQNHI3k5PQbsHPIx37d6kg02K6m33lsuAVEWeflLZxnvwTweOW+pAtcyRov9s3AFxuHlY8wSDOOOMZOOQeSM5AH1rxD9rC0i0/xbax2aeSrWa7sycg7jkH3yM46V9GTsjXCRGJR+5wsecHOcdj16jg469hXzt+2Ip/4S2xk3r/x4oyjpnLnsev+fTFZTk3E0hG0jwTUr+OPUN0M4PlyAswwM4PGf7p6/wCTXjv7VZX/AITS3EpWPzdJiLN3zub09/0x0xXsGofZluWZnjfzmVpFC4I6/rz3ryH9qCyEniPTZnbdu0dRu52j534/DJrGXwnRHU94/wCCIfP7QXjZLYgH/hXt1tLNkA/arXH6+1fVn7boc/EHRSnLGaMD/voV8of8ESESP9ozxlaudyv8O7oMF6n/AEu0/wAa+rf223RvHWjCQlV86MsR2G4Vw1PiOqn8J7R/wTmkeX4WanI8Sx7vE12fLXA25SLivowV82/8E3mVvhXqRWdpF/4Sa62yMeW/dxc/jX0lUy6FR6nyV8NFuR+2v4rcS7Y/7dfcNxyT5V9j2x1/P619Gw4W68s5Dbfn+Xp3HP5184fD6KVf22fFE0ZLL/bjhl8zjJgvRjB7/Svo63lUySQjdubl5GHTBwR26ZH1FdUvhXoc8d36mnjauWbp196c8e4FWPy9RTVV8fO34ipMER/M1c5sQ92Iz07jrTtoByV2nP8Ado2KECDnpTmBb5U4Oc/SgBu1kj3bV5x/+qk5EuwDdS7gy5f7oOPm9c07JRtwXqaAIZVwy/N/Fxz146VyPxb+EfhH42eDbrwN44sQ0EyloLiNR5trKB8ssZIOGGT2wQSCCpIPaEB9ob5vmyPaq8qLI20sV+bPp/npVJiPw3/bU/4Jzal8Bfjj4j+JPjPx7c2NvHBJqlvJaaeixXUKBRJNBIZRhuNzxkZViRlsozeCT/8ACpP2gfD1y2qftB3Wh3WkhRptvqnh2RptQUucCLyHYF8nfukaMY4HOBX9BP7QP7Pnw+/aT+Gt78NvH2lQzW88T/Zrhogz20rKRvGeoOSGU8MpIPBr8Tf2z/2PfGX7JvxGs/B/w/8AgBNdXkszKbzRra8uFEOPkkiSKQMRJyuckDDAgMCDnKNtUaRlfQ9i/wCCbn7f/hb4ZeK5P2Wfib8SptYsVk/0XW7ux+zx28pPLhS7EITgyZxtY+ZgKZCv6I6jYKTvVVbjIYV+EkNjqmiosK/sc3lp4mtmDQ6otpqyyQyD+PyzIR/TnkV+jH/BMX9ufX/H2gWfwK/aE0u+0jXo1WLRbrVbWWHz27W+6UDOcZjOSf8AlmcERmSRn1nLHlcEV6P8FPHwiEfgzWJm6/6BKzfnGf6fl6VxV/p204VapBJ7aZZY3aN0bKOrYIIPBpoNz6PZQDzUliW+0EEVyvwx8dDxho/l3rr9utFAuuPv9g4+vf0PtiupsGzPhR271T2IW5+b/wC01Mv/AA054gyf+Y7P/wCjDX3d4F8s/s1Wfnk7P+EXbeVXJx5TZwMj+Yr4J/aadf8Ahp7xADn/AJD1x/6NNfeXgpv+MYLVsf8AMpv/AOiWrSXQiCscX+wLs/4Zx0tw3XUL0tmTdjNw5/4D9Px717WcZ3YrxL9gWPb+zbpc3nM3majfNtLEgf6Q68ZA44+mSccV7Wcg8cU6v8RhT+BHPfF7xD4h8LfDXWPEHhTwhJr19a2bPFpMN/FbPOuQH2ySkIpC7mG4gHbjIzmuO/YvgvT+zR4W8QarYSWt54ihuPEF7byY3Rzalcy38i8E8BrggZOcYzg5Af8AtneIJdB/Zp8VWlrM0V1rlkmg2Mi/eS41CVLKNhjn5WnDcc4U16NomkWOgaRa6FpVusVvZ20cFvGvRI1UKFA9AAKX/Lv5h9stBTt6UNs/Ojgjb6DFI2CeV61BYnmBWyc9KcoL5x060hHHHpijAUgsO2KBCgnPv29qMFhj8qau4sSU6dKdxnOefpQUKzHdwPrSEBRzz/WjPt70cbdpb5elAAcfeWlBwdv600KPvBOaUkA5IpALz0pGIxjH5UdWzijd12/WkAAllG1u9DdcijknOMUm/PP60DHDg4BpT1yw6U3K5254o6DKigY4BSOabgH86XIPJoBYDGM0gEIGckUgGOP5mlJOdtAOOOaYgweh/KgqPWgEDaS1NQD71IY48HIof3H6UZ4zjvSdRgmgB7/8g6YD/nm38q+Q/wDgrU+NE8LjP8F1/OKvrwZbT5gf7rfyr47/AOCuUuNK8Lgn/ljcn9Y61o/GZ1PgNT/gk4d3g7xIT/z0tf8A2rX1w+flwK+Q/wDgkqQfA/iZgT/rbUD8pa+vM9Nwzt71NX+Ix0/hDJGFoyWXBFBxwFHH400uxOEPf9KzLBwGyJP/ANVNAO7kd/zpx3A8nd+lBOOd2MdaAIzGuMqfXg04nCtt2g/3fxo2r0B5zn5aCoIyY6AAx46n7x70Zycj7vb3obO3c1OG8plh7ZoAHxuB/ChCQRzmgYPHbuaGBD5Un14oAFIK5J4z6f55oTGckZoUcA5688UFMOrE47euaABsSNuU02Rcc05VIk2p6etNc5OSq8dOfegBNx8tVVvx9KR5M4j3exyaCAApGexx1o+6MY3cfnQABwfl59PwpNvy7gOtKoyGwPm7U1mYlUz9KAEmwDuUUwNxuA/CnADbg/T9aaxBB570ABb+H1HWjHvmjJA2A5+XApucnbnp1oAdzTlJ6CmnPTNKvHWgBxbBwaceR8tM4IzSg460AfEH7V92Jfj1r1kt7JIrTRmQbj+7YQJiPGenCtkDnJzkjjze5vdxjuntW3ROxn8t9qDJyQS+R82Rg+vOCOa7b9py9uIvj94ku4rJVVdTSPzN+1iwQAFQMZyV756HHTj57/aQ/aq+Cf7LXhX/AITH4q+N7W1t5JJfsOnr891euuAwhi5Zyf3YyPlBILFR0cviYLY9D068ja6ke72dfMEpYljvbaQeOOo6Y/MZHyd+1f8A8FQPCfhHxS3wL/Zo8ITfFL4hXEjQx6HoivNa2UgQ4854sl2G4bo0+YGJlLRnr521x+3F/wAFNppLHRXvPgz8Grp3jW7uGP8Aa2tWztx8uVJiOSTs2R43hnlKivqj9mD9jv8AZ/8A2UfDUfh/4PeBDC15b41TVriQzX1yuA0gmk2jsFwqgICowoJYlAfNPw0/4Jo/E/8AaM8bQ/HD/gpH8Q28Ran5rvp3w70m68rTtNX5PkPl8dAQRFy20M0jMCD9maF4d8LeEtFj8PeEtItdN0/T1LabY2UccUMceDwFRAOG4xgEZJySRW1L5Vshv1jVl/1TqEDLx6g4xncRwCegPA4ryvFcRRzWLJI0qsFjSMseW+8AB1xnAx94np1IAj2tuYY7x7WPyZm/dyMSWOW6FRtyfmz6nB7ferXwGppLehtqn5pI927dkAYHBGMEnGO2erNSFriytdosg3lxt5a8sIwD3z8udjZAB59TT7m5uo7ZrY3LTRlVVfMiZiJBuHKpnkYHPJPHHcgEOnTyLGTDcBj92ISSY9e4JwcdhjkE4qjFb+XE8yz3W2aMBCHyq4O1z74LNgg59TgcXLjLxvBD+/VVXHmStuUruZl+UkZPBIJHGfmPAqOB2tlW6hvirCLbMskWWLlvlIIGBjv3BxyOMAEJuUvUW1DlpvN3MscZaMsWzg5ALYPTpyTz0qxJq5lgk1F0n8yS6xBIkY3b92Q5GCMryoJAAJHUgAed/HX9pn4Kfs5aHJ4i+LPxGg0mOa3lFpZbvMurzAKOI4EBZ2DZ+bBReSXGcV+eP7Vv/Ba3x543v7vRf2bNBl8K2UoaJtavJlm1CVcEZQcxW5IxyodxyRKCWyAfod8fP2r/AIDfs96PZa18R/E1rb3t1aqNL0Cx/faneAkkeXDHlSDh1DsAhbksu4V+ef7XP/BZ/wAeeKYLzwT8IZ18N2DySDzNJvFlvn5kUFrwAxwD/VsEtQ/BYeepxXw74o8X+JvGWsXXiDxTr91qF5dztNdXV5O0kk0hJO52YkueTySTz1rHYoV6Ggdj6KT9sn4B+DdJtfEPg3wRfal4mnUz3s3iCVXjhuCXO4yBi0pBdgHwrsjDLj7o4ey/bB8Z+N/i94a174g3NvrOk6b4ksbxvC8brb21ysVwriLhWALDKeYVZsHndjFeSapcWOkxLc6vepaqw3RrJy8n+6o5bODg8LkYJFaMPhPxHNBFqWqCPwrp8qb4rzWoS99dRnBDwWg+ZQ0bhkeTZGxVts2eACPRP+CmHhzTZPixp/iXwZrC6zpeuaLZ6rb6pa2ZhgbzoVaVVDE4VJTJHksf9WeeM15jff2ra21vfXWnXEMN5D5tnNLCQs6ZI3ocfOuQRkZ5BqxB4i8M+EznwfobXt8ow2u+JFS6nJxgtFE2YbfJAZcK8sbfdmNZOt+INb8SalNq/iHV7i9urh99xcXU7SSSMc8szHLH60ANe9jb93JLz/tUz7REqYWXn1xUEMc19N9ns7eSRs/dVc4re0v4eX11+91O48tCf9XHyx/HoPwz9aAMYagI5VWAMZGbK7VJY89uK9n+EGn+ItX+BXxF1XU9Ith/ZWl2Zs7q4kYyQNLcrH8sYGOVLYYsNp7Nkgc1o3hPTtORY7CxVPm5k2ZY/U9a9D8I6vbeHfgh470KW5QSaw2k28MbZy+LwMe3QAew6d8VnWvyad1+aKh8Wvn+R5RpXg2CJlkELyS5/wCPiQnP1Hp+Fbtp4X8xs7VwB028D2rqdL8Nu6eW0foVXdtxW3p/hfzB8yFm9DzmtCToNNfTLL9j2Twllvtk/wARknjHltgxizx97pnPbrXMad4UcqrOR8y9NtewjwBr1p+ybD4mF5IdLvfidFprWbzBo0mXTpJ/NCHo5VdvmAZ2krnDEVh6b4YkYjEfPHb/ADx+FYUUk527v8kaTe3ocvZeFVWP93D7fN3/APrVuab4aKFf3ZPuf511Wm+EyrBfJU556/h6f5x71tWXhlE2qVHTB9v8K3Mzk7Tw84lbELD+9x37Vs2vhVgoZVXBA+bb8306/p+HvXW2/h6UR7TEQBnHT/PtWjaeG2Rmt5oFDLkbmz83HXrx+VAHLaf4cDOZFX+HaGOOv+f5VND4Zid2KQ7d3JLjIx+Q/wAmu2t/D7oW2rtHTj/P+c/SiPw6YzlFPl7s5XP8s8cf1oA5fT9DxcRsilj/ALp4/wA4H+emtBokeeYQ3zdNuM+3THauhs9IWOXKRkfLlvmySPQdP5Vbi0gRnMq9McrzQBz66QqHcU7fKdv+c1NBpQO4YZto+bt/hmtxtPCNhYvm6bVA7Y/zx6002IVldcknHA7e/U/zzQBkrY74gVThfX+Ef5P9aa1oVixKcc/NlsZ+uPetUwSk4B/hyxXJ7nimT2wCMCEyDnaD0oAx4bFxKBGPl9uv8vx96lS1JOUHDYP5DPp/nFXY7QqFVzt9F9h1BpZbVuik9P4jz/KgClJZbMzBP97C8fy6davaJau97HlNoHI9Rxinm2SNTtfac8AqKu6Xbl5RIidSfT8v88UAffH/AAVcgH/DG/wQgA+7DAfpjTkr84buBlfKxMq44x/j9Pav0k/4KuKG/ZQ+CMRH/Lupx/24Q8V+dN5A8eV+TqR6e/8A+r0xWdH+Giqn8SXqYrwIrNyef9Xubr/s0xrU7GSRiql9ze//ANerzW6nuw+X5hjOD/nH5e2aY0FwFbaGPHXByOv4n/69aEmfJa5O/f8AKGxxhePw6f56VC0DKePm/vYP68e3+elaRtnk/wBY21Scrt/l/nPp71HLCVG0N8rKDtxjAoAzWiBLDb+eMfhUdxCw4Izk5+XqfwNaDRhnAO3K54I7j6H6Co3t8uSF7YX5vvD/AD/KgDPaNsbh6/N/jUM0GDu53L6irs8JH3Bt5yKrywt95m+VuO3Tj8qAKbIySFdvb/PSipXt1dip3fL36ZooA/ojvobwXMM1rJujLPhrlmUKMDI3YIHXpk5rTlW6kt7WIx/OuBnzAC0fHzcHn9DxWa8+qXUkdpEzeQpJjjCgZ6Z6Lk/n/StW3hhayjnsZhMVYtukXDK3oCRyMV6J55Wnt4Ek3fYpfNddpZZCrYJxuOScHqO5+tYXxK+G/wAOfidokelfEbwXpuqWYVR5d9aqzIcHBBIBB6crj6Vv6hC86KQGj+ZZD+6JLDg5AU5P4+vTii9hke2Ms87q0bYXzIiFLYzk8nA4/PrQB8q/GT/gkt+zn47I1T4c6xqHg68JDRiOQz25PsrYZTwRw30Br5Z+J/8AwS8/bC+F08useCfs/iWzWQlpdNuAJWToAY32OTtPYNj1r9UrmSfH2O5tY4WkgUeWJOCvOcEAY68VVuGuZI1ksQxZsolu0mzGP9oAnPQ+hPWgfMz8U7zXPGHg+6/4R74h+F57OS03RyrcW7rscdQ2FPPsR+WTWPfeGfhP4zxaGyWzuBgLNb5UfiwJXJGSAwycYwMV+1vjX4Y+APiVpX9j+PfBei6lZmNm8q+s1kcnA+4c5XJ5OCO3bmvm34v/APBJD9m74iK2u/DXVNQ8G6gHVo5LNTc2wO05yHO5cZBzu69qXKhqR+Xmofs6anDMbnw1rVrfIzZXavfIGNy5XJPHJHIP48Zr/hDWNEuDZ6npsi7WyzbQwz2yQcd/0r7g+IX/AATB/ay+Fk39qeCpbHxZZ7d8b6VcbZyA33TE5VmPPYNjpntXjmpa34n8HvNofxc8F6jbSRjZJDeWrRbtp+43fvg/KMY60cpSkj5pvLD96zBiqNgBsHsPw/8ArVDNpCncsbN8yjLAAjPU/wCf8K98l8DfCzxu0zrGunhVZlmVgoHHToUI9jg9uTmub1L9nfxLBb/bNAu47yNW/eQj77LwMjPBH4j6VPKwueNy2G59rJu3D5yqj8DULWrGJpEi2svHP3v8+9dlrHgnWNHuZIb2wmt3j6+bDjB+vP8Ak1k3WmGBsND824jBODjueenrigo5r7IzKd4X5fvbhinrbkEO6FsjG1jyfU/yrYl08MG2ptKnG4Zw3HHtiqsVlh8seFGflGc/5/z60XDmKNxaIsQIyv8A+v1qEW6ldxIZf161sXcXnKsZTa38K7ev4VTa12/MoPOP4v1+h5p3Hcz3iAPl9/p7VXliYLy3T17mtKaMFCzY5II9elV5oJCnyt/9emMomAuMoFB7bqjbdtw4BG7gNVplIUHA9M7qrzbAcMu1etSIik2ggbsDjaA1RRq/mGVcr833h1/lViRDnb93P4ZzUaAoWAb+IduKkOpq2DMLJHcdSd2D15Nfc3/BCBZX/aK8YQxRCRT4LbcvGCRd257j27c18MacU+yIuAPmP3f8/wCcV9zf8EJV3ftFeLiZF+XwW2V3AZP2u36e9dFH4l/XQir/AA2fo58FbfyfCdwixsiw+JNYaX/R/LZWOo3LE48mPdkHPyqwO7l5Pvl+npbf8LsvtYhiYS3PhWzbzGiJL4ubrYu7yRgKHOV81z82RHHy0j/gpPax+HtWkt7Vfl8WatnyokQOWu5izZVEG7nk/OTzlmOcUbbTLW4/aF1RbNVj3eErGGaaREDSR/absgFxEHwAG48zHfYPvHq7nGb2ri/s4IXkkVUl++rQ7vM6YQ4IAzzxzxzjIOT7LHPLB5TqwtWJXb977oGARjOM7ScEkEng0raZcT27Wl7dK0Ukqy5XAYMOevoQO4HJHckVKCk8bRrMu1uEMjcEbgeTncTyO/r15oJLGlxGOVVVlVtrhPM+YiPA4K8cew/+uduyVZZlZbeMD+9uXYqnPQc+vIz/AIVj2dk0c5SZ/M8xm6fPhSOWA/u9CADx1GMkVdeDymkktZduG3Irbmxlvm5zx7D6+pqZDRea3t4o47tWyIV27vvbO/JJHXHufyFVbya4W2xagBmmOflC5w/r3wD7dB6YqxBLKX89Ywdy713LtBYfL3HPy49Dj9I7iO4eOLO2SRy+/DY3xjuOpPAwc4OPwoLIZP8AR4LiQQhm3SPIu8cleh6dOn9PWnR2rAC7kK4ZsyLGerAHgH1yDz71DdRXM6t5nkr5jYWRosiNRnn73JzjHYAnA45fb3ixQ+THawxrvfazN8o+Y9weBnP549aCR07b7hTZxpHIF3zfKNxyMgEn8BxjHPqKpalb3Zu2jRwF8wGNU6gZDDOeD2JPuOvQWkhkvpJD9rSPcn7syNk4PGMZ9BnPv34xehsBBHHJeQ7ZDGPNZZAwBAY8ZIyT29yeuTRsFr7mRY6fc3Q+0X5jXA/1atjJ5B5xyOg7euec1oXkEYtkkO7K4+RVLDG3ueg7Yx3/AEtjyW2mNmkklYfMzAnIPYYHXP68elVb6GV7mVr2aX92uW65z0OGNTcu2hRujHFOGjhT5hhPMGcoB3zjn8/qeK+df2w2ibxRp4dG2ixA2hDxh2O4Z9/WvoySOSGVj9p+820RtzwCO2PY+mfavm79shMeJdPy+9xZ7h1bq7cH8vTpzx3zl8IR+I+etSIjuftEEnkq0gG5cnHfJx+HA5rzH9p+eFtU0uaNzl9P2BSvzD5ycn8D+dem38jPPtkjZ/MclWXoOTgenXt6V5n+1Bbk3GkNM+W+xPj/AGiGzjpx/Ws5bHQuh7R/wRPuZE/aj8TWm5dz/D2729OP9Ls8V9b/ALaisfGmhuihm86Pbu6H5xivkP8A4ItYj/au1tMfLN4Cvl2jv/pNoa+vP20wjeLtFLMVXfH8w6gbhXDU+I6qfwnr3/BN9xJ8MNVl8ny2bxRdkxD+D93Dx+FfSVfNP/BN5kPw01bZctMP+EquwsrcFx5cPzdT169TX0tUy6Dj1Pkj4fhE/bc8USLH841w+oz+4vvzr6RQ7pgmz5ufmHYevWvm/wACAN+2/wCKEaTldabapbGf3F4fWvpCDeZi25eOMbskeufwrql8K9Dnj8T9TS3mRAyHK+30oXLrtkK/T+VNTeB8g/L+VOySAxBArnNhuTks4pd2HwqdW5okLY27PfdmhBhcNlu43UABIzuJXBalBbOe1BOHJIpVPG5j+FADAACpBw386CPvb1x/WnEkkMwxt5puGDlSaAInZyrEp7FlPQeted/tE/s9eF/j74Vi0++uJLHWdMZp/D+u2vyz2NwMFSCCCUJVdy5GcAgqyqy+kElRjP8AFUUwy2Yznb/DmqA/Af8AbG/ZB8e/s6/FXxN8V/jV8abjT9Xk1SSaYTaazy3AdXeLypBKomR9hRWCryAGVDlV8ujF9rVzb/Gq4+O1za6tYWKT28eo6dKk0kKHYI0HmkMAFxhWO0JwQVGP3z/ay/ZP+HH7WPgB/CfjfRLGa9t1LaTfXVmsghkzkBlYHchIGR2IBHIFfiL+1F+zV8Zv2YvjbrVp4z8AeGrfw3a3HlWa6ilhbw4kBbhyUbHJxkkMOec1m48uxcZc25+in/BOb9urw7+1z8O4/DOv6sf+Et0mArM1xGEbUYkwpmwOPMHG8DghlcY3FU+iprYkYx8wr8S/BHjv4l/CXxnY/Fv4S/2BY3FncQyzW+m6hpkIPysGKP8AaC2EzhQ2QysyuMFlf9dv2Wv2kfCn7Ufwps/HOiXtn/accSprFlazKwimGQWXDN8hZWxycEFcnGTIz0Lw7q2oeF9Zi1jTHxJGfmXPEi91Psf/AK9e5+FtasvEFjFq1g+Y5l+6eqnup9wa8MMaucjtXZfCfxVa+HtSaz1O6MdtcDG5vuq/Yn09CfpngUAfCv7TMxb9qbxEoPH9vXHX/rq1ff3gjP8Awy7a55/4pF/x/ctX5ufH3xlZa3+1r4oW0uA8cfia6T6kTMM1+kfgj/k1+1I/6FFv/RJraX6mcThv2AHlm/Zs0szNll1O+Hy/9fL4r2/HzHaevavDf+CfEU8f7N9i0sOwNq1+Y1aTdx9oYZ6nHIPH498n3IE9jVVP4jJp/Ajx79oKc+KvjT8OPhqYleG1GreK9QSRQytFY2otYlwQeRc6jBKpxwYMjkV7CjHaCR/9avGrKSHxD+1r8QdZz53/AAjHw50nTLdQc+VNczX9zcJ9WSOxP0Ar2UH5hSl8KRUfiYZAbdjrSDLDI9sClPu3tim5YjafTtUDHNgHG45pqEbyD/8ArpRg/MvGKUspfIP60DDpx70DJXZnvSfeJyPvdKVsFMg49KQAc4GP/wBdIAx4zxTsjb1pnVuV+705oAdklhtPGKAwI5/vUSElcE/hQGyMA0AHXOBSZCplR/8AW4pdxboaMc9aQDSRnaB9aVSSc9KNx29MUEnOPyoATgnn1604EnORTR8wwTznNOUFhjNAxDwdwpcgjOKXAz8tIQcAj8qBiH7vB7fnSqD6fjSAhjuB/GlLDH4/lQIDnuKDnGOnzcULwc57UffPI/zikMFPfNIeVwPypRg96bKwA2qKAJgT9hkB/un+VfGP/BXlyLHwypHS3uP/AEJK+zl/48JM+h/lXxX/AMFfpGEXhpM/8usx/wDHxWlH4yanw/13Nz/gka5fwF4mOP8Altaj9Ja+vSH3fKOK+QP+CRDf8W/8TMD/AMt7T+UtfYBXd1b9aVX+IxU/hEOein/epQcHg8Zx9KTLhhg98UhJ6FuvFZlgV3H5qa4BPynG7rTi+FBJ5NIA7HJ/GgBSPmwBgU5lyc5/So/vYwP/AK9PzxuX60AIoBHyj1/GhchdnUd+Ka8m8KBu+brTgTuDAj7vrQADJ4PTP3fwox2A/izyaBnP3+nBpQSp2qx6etAAxO1WK+nSk3/w8e1DPJkEA4xRn5h5h/8Ar0ABVtoBP/fNNJ5yCfYeppzBlHBycU053khunbd9aAEXJcMBj5eeaQ+Wqhd3/j1AblWJPTnimsRvztzgdaAHbzjcR70FlaVdrcdBQXKc7gP7wpoK43MOfTtQA0twdrU1eB8opxPz7VA9PrTSSg3HPpQAmdzdSMdqOOlG4g53EfL2pCWOFBX3oAUHd60vOOaTdht2KXJYbQ1ADh8wxSgg4yKQOQdtAIxu60Aflf8A8FTvGv7VXw6+JevaP+zR8DG1jxLrmvrFa6vquoRfZtPWSCSRboIG2qiRxAFp2jVZJIlAlMhRPn/4E/8ABMbStB8YL8e/2vPF0fxO+IV4zPcTXxZ9N03KjEdtA6/OEztBZQiqw2xoUBr7U/ad1PVrn46eKpdQlN2V1ZhAvmH5I0VECHA4woXA7kAnk5rhr7UpYpHljmICqd0jbQpcnAyMgkYQccfMMdxlvcCcXSOYbiG5l3LCwkidVjUNuPTI4GCD/EQQvY8tkj0qCf7MszLuWV0+Yh0w+T90gjGQDjIbg5GRVdjDDNJcSK1vJ5Hm7xb+Zt2jJVSxz0KnkZJ5HSn6pcXEEMstuIxNGzGWb7QNxDZUrwMtkDrkgYXI64QEHn2F1Gx1C3uCzK7siw7CCgXg8gg/L+bAgCkvr8RXMgi09vMRF/cKx5YYbk4CngnOAcdP4aRLpWaa3tIY2jhtwyt95k/hGdwYAHOTyfvdDkmlivYo1eEpJuVUe7VpAAWHIBUfd+UKcdccfdABAGCa4vCGnkBSVmw6xBdw+XA3HlR3PTPXkgGoYIViePNzulVWbCqDlg3LgZJyegGCemOM1i/EH4wfDz4U6D/wkPxG8Z2OnWYnYxszIJpcOG8uKMAyStyh2KCQBlhgGvgD9pv/AILd6zE954J/Zm8OSWJWXa3iTWo1kuldZFbdFBzHbsDuBLb2znKoeAAfc/xd+NXwp/Z/8NyeJPix49sdAtdrJaRTEvczuDg+TAAZZeG7DALZOB0/Pr9qD/gtx4s1SCbwj+y5oMmg2bI8cmvalsmvJNygFkUho4e/eT1HlsBt+IviN8UviB8UfEFx4m8f+LL/AFa/um3XN1fXUkrv0xlmJOBgYGcDsB0rmXd+FC5PT/PrQBp+OPiB4y+Iuu3Pibxr4kvtUvryTzLq6vrp5pJm5+Z3clnPPBYkisKRk6AjFOnnhh1GHRmE099cTCK202whM1zK7HAVY1/iJwMEgnIwDXQN8OdU0ZFufij4wg8GLtJGi6Wi6hrjEFhtlRXWOyKyJsdJZIpkDBvJkHUA5bUb3TtF2/2ze+SzH5beNd879OBGDnkMCNxUHsTW7cfDvxVpgjuPiFeL4Et2Zd1reW/2rXXUqhLJZbkMHDLIhna33K2UeTFO/wCFpaB4H3W/wR8Kr4bOWB1prw3WsSqScb74qnlnaxQ/ZUt0kU4dH61xNzqc9wzNNIzE8+1A7nRW/irw74On+0fDPw61nefKx17UbgXWpeYCrb0m2qtuQ6kqYUSQK21pJOSefvb+6vZmmvbhpHkbc7M2SzepPc/WrOmeH9d1dVMULJGf45Dj8h1rp9D+G0KsrXjfaJOOWX5c/T/HNAjj7HTdS1NsafaswHVsYUfjXRaV8NRJIH1O43t/DHF938+p/Su60/wpIm0LGAP7qg8V0Fj4UY9YMZGOn+eKAOR0zwxaWqLBa2iRx9MRxhc9fzra07w7JKFTyxgrjpzXZaT4HLNkwZ+XqOK6LTvBQaNVaLB/hBXueKAOGsPCZY/dK7efunn8a9F8OfCrVtU/Z78eeIrC9nht9Lv/AA/9rgjYqs/maiihXA+8ByQD357CtLTvBUStn7Nnjsen+een+Ne6/DLwLEP2H/jbdSQqrR6l4O24xuOdZA/ljpWVa/Jp3X5oqNubXz/I+bNL8IuArN65+lbmneEEEv7y392JU9/wrsNP8NCPbFtzz/e5zWxpfhh3lVdhOfvN+PvWpJ6U/gSxX/gmpb6nNYq03/C+lVWPB/5Aj5A7d+fpXlNv4ZieLDW46/LuHWvr67+Fvhpf+CUOneJTYs9/J8dcCRpGOF/smQEbenP0zXgMPhvy8K64Yj+Hp6D8qzpx5ebzdypM5O28NnbtEeD/AAgjt2/GtS08PMv3YS394lefb/P/AOuun0/Q3e4ZkjUfL8qtkf54rUs9BDLzF053NkE9ea0JOYs9BC242KSzZLZPH/661F0cgDeBu3fKxz6nkV0FrpIiXeyNu452nnp/n/Iq4NJfZt+8e6sP8/8A1vegDn49GxFveH7pI3buvpgn2/nT5NI8qP7jbsqGUr74/wA+ldRFYgJkw/KeFH9eKY+nqxb5ONpC85J6Z6e/+TQBzv8AZhh+YsyhgdzAZGP/AK/NN+wOXBjXOOjBf8mukubBo1MiI2FXI29vU+/T8KrrpKL86qVxwBnt/X+tAGD9mJDKBjt8uT+P+fSo2sBG8jRRqwX+7njjoPzrdk08xOybC3JDKv8AP0qNtO5YFRnqvXH60AYX2FTGRnaCcbfp/wDrqOS0ZhnaDtA9DW6+ngNkNz0Xnpz/AD6VUuYD5u4ja27qMn5vXr70AYxsUzwFGf7vf/61Pa3UfM6qW28D0q75KHdiL+EBVH+f89Kb9nbG91Xnp7D86AKD2wbcHDBfT0q5pMP75UYsdv8AFtBFTGDarSOoz1xtxj/PSr2i28fn7iD6/N/doA+5v+CskYX9mL4Kxkf8urHb9LGD+Vfnhe26S3H3cEthc9SO5/z696/RX/grQCn7PXwViyQfs0g2qf8Ap0t+K/PTU4k3/KGyCQdvHXpn/P8AWs6X8NDl8TMae3aLIkbluBux82T/AJ/OkaBlHzHLY6+mf0q46hSyyKcqwJbPTj/P5UjJIxVWB+bnd17/ANPyrQRmm2bOHHUbWz39iKjaIOjGQMx653HqOvGP88e1XzaOw+98wb7y59f04x/nFRFAfnaT/dU+n+f/AK1AFEW4KcAsx4U9/wDOP896rlFGFBPzAjJzkH3/AM/4VfMMis2RkdMe3r7+1NmtmbAxxn+H6/pQBjXcC4KHg7cbfu57/jVeRSWyq7ueAvf/AOt/hWrcJtVinPuB19OlU5Lf5cjhs/L83A/nQBQdY0bMhHPv/wDWNFTvFIWyG688cUUAf0Tw6fDDBumj2skjBh5pbOT0zkH9ePSkSWVY4pWjaTzHIVTGGCccDOOnTn+fFJB9rElwl4VixGecgnbjqOAQfXGatNcMLlLNWDQtGqsyx43e4+XJ46/rXoHnlJrTy7jbbSbJGXMiBy2euOg/l3xS3UMkqfa8rcYVlaNSq7lx1IPJwcVNHKFla2sEUbGHl/MNzj0JHTBPoKhBlW7mZLdlaTdnMhYYwD8vzcD1GO/4UAR6iJJrtCtxMf3e1Y2bGJMEBR6D9arqGj0yTUJS0y/MFjbPzEdBhvp79e/e9epFfSMk0ayNuVRlflYY46dD7jnrUU8Urwq1zcTQxCFhmMsN47FvlHA5/SgAuNYSRIPtenQ7W3+T5wXPOdzFSRj8Og/CrO60jtY723vooYVONqQ7c/KSeox2x0PvTTFcy3HmRATSTR7Nok+Ur8xHIz68dB9MVFbzQTqVDGHfxJC0J3KRnoT05K9cevPSmBHtgs7iOa5kWNT91vubwTweF49hnt71j+PvAXgnx9ob6T8SPBek6vZSzBZP7XsY5E2gjkE5YHk4OVx7YrZuYWgtMWSnbISZJWA3Dnj73dePc9O1EmL5WtrvT28tt6IqZGRkEHpj09+3qaaA+Vfil/wSX/Z48bTyS/C+/wBQ8K6jJl4beB/NhBOedrNuxz2fAwBjtXzn8Rf+CX/7WXwpa6vPCsEPiCyt13b9GmCy+pyjY3Ng9FD+2eDX6cWy3cltJdlI02/MnlRntk8E+g4PBPsQeWqsUzsXi2mRXVZCp3HHBzgdPr0z7nIF2fi7rq+LPCr3Hhn4jeEGtXjfZLa6pYMkijOeMcdCQM4GOntyfiLwV8L/ABE0T2crabeSR527QsWfm5GSQRn0Oa/b3xv4A8C/EnSzpPj7wrZ6pEuN1vfWKyCPuACygg85yCP0zXz18Zv+CUH7M3xEtpJfAy33he8kkOfs+Z4I2BY8pIep46OAB+ZNB3PyF8V+B7nRtSm097ncYpAMhduePQ9f51h3OkNAwE0R5b5dvHT9K9w/ag/Z1vv2efifqvgIeJ478adMUaeKMqJF6g7SODg9Mn615ShurWWNZ4POPmfdOcnPJ9v89Kl3NYy5jAu7BYIRujO1vu7iRjr0P1/n2qlPbISd6cDllbjH+Ndxd6HZXDCJXaNtu0bugyOhyOOv+eKwrjT/ACbprcldycM3bPr+NTuG5z9xYAIxjjGRyOMg8f5/z0zLm1Kj5o8fNyBmuok00bt5UgcYbjjjpWZqNh5UbSRp97uACc/U0bBqjnGg3yeYh5yfrULWzqeWX061rXNpvkyDnAP6Z9arTWjjc4GPl6bcVRRlddyELjnoOnFRocNIqnnr35q48JDFQG+96darG3Viy4wd3zLj2H+fwqRF+zZTZKzhv4jjpjn3r7m/4IQTrF+0h4rxarJIPBhZWIyysLy2+v8ALrjBFfDNmD9kBLepHy9Oelfcv/BCFVb9pnxS0lwU/wCKKkDBGxlftVtn/Hr+Braj8RFT+Gz9JPhSLWGw137JcwyrH4n1AsbcxfKwmJ+Yq7cgnHPPQlU5Ag0aSC7+PutXESK0sPhHTVuI1ZQVzPf7QW3FjkAnGArEdSQQtv4Oaustt4mkuLdpPJ8VX8bMJjNgebu25WWTaeoKYTB42L0qHSyo+N95p8ly2yPwjYu0a3HmFSbi9Xdgy/u87vveUu4gjzGKhE6e5xm7HPdtpw3WZ8yNMKsq8od3UggAt6gD+lRQ2xaQTou2VhyWYtuGODjPPBPIyePYU+9tmXR4pJ79vMLN8sigcbs47ALyB+XJ4pwjlSPzZ4921jGojkZvl69unHJ7Z9wKRPUksxHDIQkTQwqoRWDkI2AQX+Yj16nnnHvWss4YIAEz5m2H5uHGOVOOnXP8xWbob28F20CRrLv+9uXkjoTkA5H17CrjQebbb0kkhC5fMa7Qg2gZYEYIxgZGDyTx2Ciyk8qzLKs7ENG2DGvDFdvOOnOccAHnrUd2YmtCVuG3Io288444HqMdT0/Kppk82ORfNbbtxJ5JIUnA6Dgjkds8fjVePfJprQrtkjEgH7xBkkjtkY9u349woihSONvLunkw8joNuWVj97pnA4Hpnnsc1PaI96j2ap/rJMbdvys2wZ5GCO4+vb1ntLSSeIEyNvjkdokLdeW+vUcYz2I9RVvT7JLG2kXZu2sWJ2gAk8enQE/p69U2CQy1s0t5BNaybtjKMMg+ZewAwcDH5fjinOnlQm8mi/eNJnaVIAHIwf5dPyqS4DwXW8JIrMqbtqjAXGfbHPseKZfny7dvtAVpJZNm7GMtnnPXdwT7euetSUVWYWu+eWTd5ZWRpeSWIPGcHrjsB1+uaZdJ9nW5TYuY+GDDBYgDPc9j9OPapsQreZklCjI+ZsHHPueeSeP05OKN6ZXXzg6+si7cAnAwM/5x79KAKxgYM5LFlbdyeuT1z+vv+lfN37aIjtvEdgDJz9lKyPu3fKJG44+v419HSvE4w43Lnavlnd/ED7fQ4r52/bTuoW8Qaf8AaziNbXEi7c8licjP1/zzUy+EUfiPmzVLuONjExGwsfLLdAMexBz9fpXnX7S5jNvod5K3WGZWVf7o2YPp3/X1rv8AU5CdQZZ4GEYXaGVeTnGD156frXC/tILv0zQrrPyyeeqDrt+ZPyHt0/SspfCdET1b/gi3cEfti31tlQreC70LtYYA863/AM/hX2T+2iGPirRCgUtuj+90J3ivjD/gjNKqftmiNFX954VvhtH+9Ef6Gvs39tMA69o8jFlXy4/m7j5hXDU+I6afwnq3/BNxmb4cawWgEX/FVXWYl6L+7h4/CvpmvmH/AIJsS7/h1rH7/wAz/iq7r95j7/7qHn8a+nqmXQqPU+R/BDSn9uXxNEj4DaywPyn/AJ97w+v+c+1fSVukkTCKRWJbOGYHHXvz/n+XzX4GDL+3l4n2lhnUpM4Uc/uLnjP5V9LQbllMRkzuwcegrql8KOePxP1LqfuwIy33qVjlW3t1HQ0sajaFjXBXsKVnbJAjx2+tc5sNlDqPmORxSrEp6s3FKQwj2n/CgRlzszj3FACE7VwGzgcbjTgh8sE56UgjU/Iw+6fSl5Pylvl6UAG5SdwOeaQrlmLZFOcYxxzihSz7uo+Y8GgCM/dK5yM59qRhkbVJ3bcfdqRVK4AA9qaykKWVvrQBC6E4Uj9evavG/wBsv9j3wJ+1v8PG8M69ZW8erWbLLpl5NEGQskgkWKUEEPGXReCGA9GBZW9pYKBhhjoabKnOMfitAH86/wC01+zB47+BHxWvfhwfhVq0dpa7o764uFyrZHyqsnKggE44OQAykqymug/Zd8afF39jD4kab8RPh94P8QXOmXU+3xDYgpcRFGUbsCIElB8pbGM7VIG5EK/sZ+3r+wl4C/bV+E994U1eNrPWGhAtb+3k8pplVt4hkbByuRwSDt3HjDMD+Knxb+CPiD4NePLz4PeJfgf4ujh0m9a0j1BNUKByScNlrfy+hXPzYB3fUw1Y0jK5+zvw2+IXhj4teDrXx14Rud0M6hbm3Y/vLWXaCYnHZgCCPVSrDgit9MHkV+Wf/BP39oTxx+yv8S7f4XQfB/4hahpOvTBttzH58dvF5bzOiIluuFO4Sq7OFTLE4WZ2H6h6Dr2i+LdBtfFPhjUFutPvY98MqqVPXBVgcFWBBVlIDKwIIBBFID57/bQ/ZxN7qsH7QngWyP2yz2jxNawr/r7deBcj/aQYDdcoAeNhz9kfD11m/ZV0+UH5W8Gkg/WA1wasATHIu5W4ZW6Eelek6ZJodt8B7zSdARY4NN8Pz2626n/VBYWwv0x09qqL6Es81/4J47v+Gb7SKSViy61fBgwIx++Jxz/kkmvd+q5H514H/wAE4Fm/4ZlsZpXyJtXv2X5s8eee/foa99wAvyjoa1rfxGZ0vgR4v8Gnlf4o/H/Vpi26PxtaW8Y4O1I/DWksB9N0jnrjn617PvzxjtmvF/hNfR23xg+PnhwsfO/4STT9TA45im8P2EKt/wB92sg/4DXtCgEAH0pS/r7kOINjI/PFNcEjJpwKyZ2HkcU0juRnbjmpLHAHaSW/+tTVGFX0pzKAdxNKh38qaAEAPOVoUErkr36U4KQ34mgkDr3qQGtkNjHfNBByPWghT27UfeQBfagAAGMgd6MLu/nS5bpSKCeMfnQMA2eSaPoelBP3cCjJHX17CgYHHfrQQM429aNx3Yx260ZBPI7UACjDYNKeDxSAAUHngevWkAgIOQaVW4wR83egLg8UbuM0AHOMbabuAHSlB4oBPIIpgKQAc0ZYc5oJ3LyD0pAMDhqkBAcHpQQGBVR9aOBwex9aGwDwMVQE0Y22EgHPUV8S/wDBYKQhvDa7v+XGX/0MV9tRnFi5FfD/APwWHkZZvDYB/wCXGQ/+RKuj8ZNT4TpP+CQZP/CuvEzkc/aLX+UtfYPON2R1r48/4I+MW+HPibJ/5ebUfpLX2JzyFJznj2pVf4jCn8JGrkE8/nS7iei/N70rLlvftTdy5w+3n296zKF3qv5mkzxkDIAoLDO1c56ZpxI6Dk0ANJUFQAf++etO3lPkAHTkfhUa5xv28dsdqcSu/AHQZoACRtwy8U7k52j8abKdy/K36UGTAALfp7UAOyQMgf5xQGVeWPbpTcEkkll+uaI244xgGgBc5YhD270A7hvdf/HqME9F7c0oZTnJ6UAIznGenzfnTGHGI/4v5U4k4Lge1NOBx93kUAIzK6qVHTqFpCw6H2PHf/OacQAdxPfO0d+KaMJx3oAYSXBB/h6+9LuDZI3exobKDco/SlZNq8D2zmgBodY+M0kjqFAB/pSrGu7B/rQ6GM/rx2oAZtO4Nn8aUsTyPu/3aTHOC36U5ULDAH0z3oAadrH1pVOc5pSnt1o68gUAGSDup2cNmm4GOR+tObcWxnoaAPzv/aAvrmT48+KJZJ5cJ4gvI4SEJ2YkPzDjsCeM9D+XF3Uk8O6FFhCzOBeOswJxjGGJGAcsenOcjsa6j9osW0nx58WW8sbSK2v3akwr/EZW4YAfNj8wC3TJrnZY0V/ItbFXaNC2GxuXDZYjg8kttIHYY25wab3AJI75rlcxM29S0bGRsSEcrz/wDhsc+nPLreLSnjjn8lhthJdVUgJ8wDDOMMc7Rgjr2JzXP+PPHvgj4VaHL4s+I/iiz0bT0Rv9O1C6McZYknaN3zMx2sQi5JIYKDXxT+07/wAFmPD2iyTeHf2b/Dv9o3KMyHxDrNvsVDjaTFB3x1VpTkELmI4GEB9tfEf4sfDz4V6BJ4u+Ini+x0Gyjjz9qvGMeehEIUAtK7feUKCWxxnnHwZ+1T/wWmtIzdeE/wBmHw22MMn/AAkOrhTkls74YMYQ7Tw0hcg5BRcmviD4tfG74r/HDxJN4q+KPjbUNWvJi26S6uCwVSclVHREzyEUBR2ArjvszyZRULem0c0AavxP+MXxR+MXiS48WfEXxrqOq31y+Zri6vHcnnIXknCggEKPlB6AVN+0Lp8UXxn1R4oZBNdW9hd3jbjmW7nsrea4kA7b55JX2gADdgAAADD8LaZe+OvEh8H+BvDGq+JtYaMtDpnh6284jlcvLKMrFGASxc7gMYO3JYdh478D6bZ+J7zXf2nviC1zq7SLHeeB/ALoGUxKkfkXOosrRR7UUDECXQyhVjG2WE295P8AroHQ8wggutb1638JeG9J1DWdZvH8uz0XRbZ7q6mk5woRMnORyOWHoa37n4Z2/h1Vn+K3jmLTyzZ/4RLwjdx3epOvXbcXgDW9qGUsp2edIjLiS3Wr3iP433kWgXHgj4beGdN8F+HbmIRXmk+HYmRr9BtOLu5kZ7i8BdFfZNI8aPkxpGMCuEOtrLOYrexmkd8YjhmOT2yeCT7/ANOKoDsT4l1jw3oMmi/C7w/Y+ELG7i8i4/s1na/1BCpVxcXTFpmRxjfCGS3ZgGWJTivPbjT3mZvtGpxqOkfmM5LnPQDBJ579Peups/CvizxDCLe5T7FbsMNHHzI/cgnJ4z2JP0FdV4Y+GFpprKbWxXzO8jDc5/GgDzrRPhxr2t/PPD9li6lpfvfgv+OK6/Qfhbpmn4l8vzJF/wCWkwyfy/wr0fTfAVzIQRFx7j+ldDpXw8kyGaLp/skk0AcBpfgsKiskGWx6V0WneCZXColv742ivQtH8BKnzLC3+zhf1/z710WneAn3bXg5Zf4VxzQB59pfgNUX95Cv/fP8q6HSvAgYb2iGAR/D+GK77S/A2I/La3+U/p6VvWPhEKqkwY2+vrQBwtj4LEYUrD+G3mtjTPCJjQHyS3rx/Fj/AOvXcW3htWRQbfdn9Ku2+gIjbTEG44AoA5TTvCkIK5iOFYYXbX098GPA+lt/wTY/aCu59OiaQax4N8mV4xuQrrCdDjjr26147beHG3hm9fusOT/nivpr4U6L5H/BNL45BUw03iDwmp6841aA/wBamW33AfI9v4bjhlYomGx1HH+eK0rTQ1eRQIQ2P85/nXSLoSoDuHzEfeC/kP61d0zSFXbtj+ZentVAfQGp6T5X/BKTQ7Upt3fHLgbef+QTNx+lfPsuhExs6jjIP07e/wBK+oPEmmyR/wDBMrw3CmNrfHBm+70A0i59/wDP6V4U+mBrZwYwu7b8u3p+eBUxA5uy0tQ3A525+b19c+uKuRaczMCw3dunTFallYup+6fT07D+v+fW29jjaH+b04/z/nNUBlxaaGTAjb0b/wDVVldOdl2SJzn24/z/AE5rUjstj52+7bh1/wDr1ILEZ+Qjhe2MmgDM+xbFZRgYyR2we/8AOoPsgRyMbc46nGPatuSGXcGBOaia1VXyI1+b+I/5/wA4oAyJrNBMBJna3LMq8fr161E1kS2AcleM9s1sz2ShQCuO67Vx9fxpDZKsbfu14HXjn/OKAOemsvlJjB69eM/5x/8AWpktpJu52qOfXt/n9a2LyzbITblScfX9Krm3wuPMCtgDLZ/D+vegDKa3G4Nswv8Atfz5qtdQqqsmz+I8N3H+cVsNax7/ADW+bg87f1qteW6MgkAOC2Oucfh/nrQBzzaeS8nlAKOnyg89BTktFXJdlK8EljgcVoC2Xefm4H3l9Ka9snXbu4+bA/X9BQBkywlxvaJdpbHIxitLRYrfzQnylQercU6a3i8sEN90Z+v+f6Va0u32zqoVvlGPw/yKAPtz/grfEYvgR8G4YyV2Qzfd7YtIK/Pu5tVeRyX4X5ivJHX/AD+Nfob/AMFeYR/wp74QwL2Fz8pXOcWtvxX5/Xke0vv2sGb5cnp+H+etZ0v4aG/iZjyWqRcqcqx+X5vbsf8AOah2CM73HvtZun+etaRRV3MevbCnn1P+c1XmtwX3BM7f738WPxrQRRdIyOfm67uAf/1Cq88S7iPTIY1fnRI/maTr09B0/T61VlU7/m4OO/bmgCo0ZBOV49PT0qu4B+Vdpz+lXXCjrJn8PTrUUgVdx3D0yO1AGbPC5O4qvzc5POecelV7hTuVVRuv3e5q5Ovzng/MBtz6/SqsyIcFx3LZ69vT/PTFAFCS3UNhmb8v8aKllj848nB6889aKAP6FtGvYpbphJuWZNxaRl3eSRjjI6j8RWhC73UUjrfRyBp5DG0b4C4AGOCf6GqEcEVxrst41j5m0sszeZ8rAgdV/wD19KsxT2mpSJa2em+TEuJt0aBVY8ZBweD/AJ55r0DzyG336tBNFDdpJ5bY2PlR7ndnr19/rUdxA21WW3M22QH75VXOegwc9D7dKsBbiCQzWgLYVTborDLc9+ORkjgdMdaje0vY2a5nTHmqzSIzYRXAxgDk+vr+VAE8Hl2dqtrZ2W7cuGVXJVcgndx1GeM8H19KYixf2fGZIWk3jEkaqVBb1wCCeV4+ppptLiCB/tLeeGyTHHGRjlsYIz1H49amlvY5raNYl2MsmdwboCcbjgA/06/iANld4xJdTyTQhVk4389B6kdCPfgn0zVa70x760jdIB829pAzNkrt4Oep6dyeauO1jtms5rZlHnEGOGNj5me4x0HQ9PX3qtGbowzW6yiNbdlCq8YZdpAA55456YJye2KADUYbhNNjhtEBbzFLblO9lJweQR6nnggj0yaS6e3hna0t42863ztwpO75RzkDglvb3+rpLBbiH7NNcmSKONXX91ud1zz8x6dO/T9KSeb7RveLSy6+aHVmUEqd3frnt36/nQBKjfay1nG3lN+9Tc03y855z+PUd8j3qrKzxQtbXM8cz+ZiMnDhNx4OBnPQDAJJHuc1OILkQGG3mBQXBdl27Acg9eT3JIx09OlVZNPitfMngjaHgfMrAqSONwH4DnHHtnNMBTIb+LN0v2eRJl2zKuDIqnpjtkfyNWS6QLJNu3MsZDszAMOmen3u3QfqKqwXi2YW3N0y7o2aSNoTlTkHIOdp5zxnv260smoTWWlr5y/8fMwKs27ci4Ax6Yz64zk88UAfkx/wUxtlu/2kteWIZ8y6xEWkDdFAPBAx+f6V8zPaPc3kEPkfdk3KsaZKtnHGMemK+nf+CkC27/tIeI1V9kyXn+rZiOdoOOTkHn8M9hgV81XaxxanHJPMrKJlBaQbfTk9uOnrTY4s1ZdMtZYfNMv3vvOMAdiPX/P51yup2bJeyRRQsPut0wSP19O/rXdMkJWVYo1/4+OJGGMfmP61zOrwBNSn3W+1d5YArk9sfz96k0OdltpVfcI22v8A3hnHHoOn4Vn6jb88Ko3Y+VQcfrmuguoVjbBUfd/iXpxg/wAj+dZupIjMzCQpnhlH+c0DRz81ukkjK4Hyr6VmXtuzAh923b/E3K10M0f7racfe+6G4IxWVcQgSM+7ov8AD9etTsGxiXcL7sjpx93HNVPLjeJlI/5aYzjrxWzdRIkahW/iOMY/P8aotC6FlK9XxuHb9P8APFMoLeHbaKVJYfXoc9a+4v8AghA6RftKeLc4+bwPJ94c4+1W3418T2MSSWmxox1O1q+2P+CFk3l/tMeKo0cr5ngiYd88XdqT+GM9u1a0vjM6j91n6SfCWC4e41yOO8mE8HiW8BVZD+5zhtqhnJwTjjKjI4UdTLpMl1Z/HnWEV3yvhHTyfmIUv9pugSF8w846nZuIwNx6B/w7tfKTXo72DcreI7hokkRwxVgrbhuRTycEEbuWOCccVUhmsvj1qTJJN5U3hmwaQRqSrFbi5wcmPGRk5w+4Ej5QCN3Qch0GulIV80QpH5inbC0ZCgEkg9Pu528kHG7r60IdPCah5oiGGZVZgzKVXkYwMjGR1B6n0rTuTaPYqrvO5aTaw3LlfkY+nXGTn6jOSKoQhWu1iUsy527pv+WhOVBAUAcke3HPBIFBLJ7QLJdstpAY4VkEjQ7SVKqcg5wR1JOOMfhWzYy20XmeWrM3kkyJuzzknAA57nqBnqehxQWSPfhrpW3KWlMZGAe+M888dD04rQWPyopFVIwJt2F2n5zk/rx3/P1GMLZLuX7xVkZW+4G+XtgFhk8lj+VONmbqZpGjVeMRyMCuAevJBwcfgcdPS5bWMMtx5c+f3cjM0xYng8kZGfb/ADzUz2kLbf3bY3/LLIuG6YxkdcHHSpuVHYJ5o4rUrFFJuVSyhc5brznG1sZ5Ix9DxRbxPHJJHLMu2M7F3r82TnBxjqDj8cVJcACTeyIqqu3LLheev8sjGf0xUfn/AGiXy44/LZmOxWU4POD1GOmOmBjmpKG4izNEzM7Da6qGJA478dwe2PemX4UmSMIjFWZTngjJ3fl9aezhJGLq3ykuHJPyqQRj3H6fXoISxL5liJLMR+7kHBIAAOenPr/jQBCHhR4oWLKzbSI9w/Ijj07/AE+kF5PDeBZEiK/c+U/MTggZ/P6fqafC8sjfvYT5sbbl3KGXd/Q5Bx2JBP0JY5GEZnj2sSqrkHKqegHf6fXvQIybu3i2LPFgbQ21WyvBOTj36e/0r5z/AG14Y21vTTKrKptGX5+RjJOcY9T+HXivo+dt5jgD4YKCORllBOF+uP8ACvnL9tlHm17Tp5EZWazJXcOeGx3OCMf56VMvhCPxHzVrcp/tDErH7w2s2Tz/AJ9DXCftHIP+Ed0V0VW3Gc5UYyPl4/PP+cV2XiSRILzEpK9Ase4HPt+PrXH/ALRV3NceF9DWWFuPNwwwVOMfyx+tZy+E6Ynff8EcLkRftxadC7/6zw/fphf9wNj/AMdr7f8A2zPMbVtGbCu3lx/QncK+F/8Agj7Ikf7eHh2NSpaXTdRUEnt9nYivun9sTy2vNEb7i+TH9VG4Vw1PiOin8J6V/wAE1Sp+H+shI9ijxZd4T+7+6h4/CvqLNfLf/BNRWXwDrSyT+Yy+LrsNKP4z5UPP419SdeKmXQqPU+SPBKRx/t8+JNyKfMvHClv73k3Bx/n/APX9Jr8t5sPJPIPcKcV83+DfLT9vzxG0ycee21uOMwT8fmM19LKhE4O8Yz29PT/PpXRJ7ehjHd+paGVRQ35+lOEak7cduacIzswG+lP2MDuJ/SsTQiKtv+X7v9aV87yAvp+dPAZcL2xzQ525HP4UANCnALD5tozTVGG68VIAAvP50hXC4A9x70AI2fmakxnqae0YJ5J/Cm5QNvztYjuKAGP8pGe3vQnzR5B/+vT3U/pkGkbdtwo5FADGXeocA+lB65/pUm093600KAchcGgCJkYfvSa+bP8Agob/AME+Ph7+2r8Oyt7p3l+INPdbizmt5PLa6ZM7Y2YcbuTtJ4zgHAwV+lyhPU/dOR70mN4yfUUAfza/EX4B+JPhT4lvPAfxW+HSaXexzyxWca+M7e2eREcoWMUuXJyOhCkcggHp9lf8E0v2yr/4bXFh8FPG+hR6f4buGt7DSxdeKbe9vGuUtlLMsSkS87SwGwqyERo5kijjm+3P+Cin/BP/AMGftN+F7z4ieHfA+k33jXTNIuo9OXUFlWO5doWVGJhZX8xGEbLyVby1VgwwB+QMfg/WPh78Tte+GPjKz8B6Prun6O1u+oa0dQZbS6YRyR3FqyuWW6+7sk2eWv61DVi07n7ZERXMMd7ZzRywzIHhmiYMrqRkMCOCCOcinfbdQhsbrT7a8khjvrWS3n2d0dSp6+x49DXxD/wTN/4KJnx+y/AX46+ItM/t6H/jxvobpNt0OAZMZ43E5dABscl1/duy2/3Dc2pQlStIZN+wT8Odb+E/wCh8C+ImhkubHWr5RcQqQs8ZmLRyYJOMoVOM8dO2a9rBK/KAa8j+H3i8+E9XEd87fYrjideuw9nA9u+O3rgV65G8ckYkRwysMq27II9a0lLm1ZEY8uiPI9UfUfDv7V+qxjSt1h4r+GKu13u+Y3GnXcg8sfWPUc/9s69cJIO4CvJ/2mI9N0DxL4B+JN1DebrDxHJpEklmxwkWo2sttmT/AGBN9mOT0IB7V6wuMKOvy05P3UC3Y5uDxTcZGWH50E8df/rUFvm5qRgy7uB9cUJuDYOenHFGT97NAc7sYpgAYq2B9aF+YbgvvzSkEjGMUv3RnPb1qRh97qP/AK9NCg9OGoAIO4dKAqbt1AxWIOADQvHJ9KVgPSmgdGY4oAN+QeD6Ubj0YUFgG4/GhjglgfwoAMnHPH1oKgHdntijjZQMZ4oAEIcD5vegcjJ6UiqxGdw+7zTsZPSkAhOBjNIxbsKUZIwRijdggUwEbnikLHoRn0px2g7hRtGd3+TQAYJbJ59qGywwB9aFDqck0A57d6kBpIb+H602Tavz54Apx65HbrQ4yeD/APXqgJkOLFvrj+VfDf8AwWMkAvPDo/6hzn/yIa+5IwRYsM/xD+Yr4V/4LHOP7V8Prj/mFn/0a9XS+ImfwnVf8Ed2LfDbxN/19Wv8pa+xHOTjHuefpXxz/wAEdsH4ZeJyf+fq1z+UtfY2zjG8/NSqfGKn8IDacr36fMaaVEY5ajDbgoHPrQqqRuUdOazLEwNu0j8z70pCHdtx19aArKdwYEetKBvXOfrQAz5S/HHpTipY8ZoUqTuDY9B60oBz+v6UAIQSqqB8uaDnbgHsBmnBV/gb8aNrHp+rHrQAAEtlcHvigjDc/wDAqASTnNNUru5YdPl+brQAHBXaTjjiggfcdRwv9acyKh5bkDselN6nBPUfN780AO6Ej9ajOxgzZ/hzTnK/M+BQ3l42+gz9BQA0HHIHUYb5aAGjBx/ex0pxJjYFR/vcUmfL+YY6/lQAyQEDco60/G0CTJ6Yx60su4DJP05+lNYru2ui8KO9AAsZV23SH7uQvtio22hDuB7YzUhUHhRnt1603CEFh8tAEZT5d/8AWkCrvyzbfcCn4HUev6UxlYHdnGemRQA7aNuAf90ikBKjIoZVUYxjdSLhdoWgB3KdaWTkbj25pvLcP9aUk+lAH5x/HmbTIPjn4ut72Yi4l8Rag9vaqpILLI7F346BF3E/whc8Ac/Nn7W37RWvfCj9m3xB8afh1qun3Cw3kWlRveadqeJLx5Bvt7aaO1+yTzrErSSRCfMShg2ZI2iX9cov2Y/gWviy88cv8PLcatqdw73999pm3ztJKJG3fPgjf8wHRTnaBk18Z/tN/s0fAXXv2BLfwxf/AAqsRpen/FrWFs9OXzI4rVY7y/gVUVGGzEcapgYzt55yTUlu0JH8/fxm+PHxQ+N/iGTxL8TvFer6ndMpVftFvLsiU/wIu0LGmP4FCqOwGK4WR7cjcgm9RutZB/7LX6wXX7Bn7HuoDfdfBSzJ6YXVr1f/AEGcVCf+Cef7F0s2H+Btuf8Ad1rUB/7cVIz8jLnW9QvNUh0Hw54YvLm4uZlihuLxfs1srMQAXklKhVBPLMVUDncAM106eEPhh4aj+0fEzxdN40vlfK+HdA82w0dDyR51ywW4utrcFESLI5S4I6/rn8Of2Qv2YPhVdTaj4J+Cui2883DXF4j3kijBGEa5aQxggnIUjPfNdTd/Dj4YvEZJfhr4fZt24s2iwEk56/c60Afjb/wtLxFrsVv4H0tbPQdAa5Qw+HdAtVtbPeDhHZF5mlAwPOlLykdXOK53XPBvjDxZ4iu7Twxo01x5Fw0UrLCdgZTg5bODg9eSa/bH4a/Dv4dw/Gnwnc23w90KOSPxJYyxyR6PArKRcocqdnBHHPasD4l/B3wzqPxZ8eRWXhizhVfiBr6Ky2yqqgancY6D2AoA/ILRf2VfHV6FuNfJjTdzHDGR+ZJ/liu98Mfs0DS4lgtNKAbGWwvPTqT3/Ov0O139n3RIkWSW2Rl24IVcL/8AXqo/wa0qyQLBaIu3n5V70AfFmm/AS6iVd1jtb+LjpXSaT8FpIdubdfQY+vSvqW4+FOnwwt5kIUKM8r04/wDrVAnw3toxxa5+g6c0AeBWHwp2KrLbAfh1ra0v4ahSq+Qqr/FjvxXs48DW+dog2/0qePwjAi7zFwOuc/lQB5VB8P41Kj7Ov3ucoOOtadt4PRFbcvBORjjtXpJ8NKgAWHbjGVC9aanh5AMJHyvHSgDhbHwooH7tPfke/wBavQ+HVA+WFeuGOOK7GPRI0fmMdcZqYaVsO8rznmgDlI/D6nafL7/09PrVhdFQE7056/N2/wA8V039m/KcrjPc8AUiaYPMUtj6etAGNDpa45jPTk19IfDjTFg/4JofGBmHMnijw2N3sup2v+NeIx6YAwOwenuPSvojwPaKn/BNP4qgp18VeH8dhxqFpUyDofMLWKrJt2Dbn5lx/n2qxZafGjrkcduOlaP2KPOVX379afb2cSSnIGey7enNUB714mhmf/gm74XiVNqp8cG35/iU6Pc89emSOvp+NeKy2KtA2OMDG7aa908RYP8AwTl8Npj/AJrcQvP/AFB7g8frXjc0Ufl+Ug570kBk2tlhMDI468c9qtSWu07sd+zc/nViC3UcYACn+HtTmjxl5Pvc7lUdT9aYFRYldvMc8k8+9SSRZGM9eOtWY4N8SkBc7smneSPusOO1AFOS1VWWRnPr15FRvGOnkLt3D27+tX5IiowGxxwP64pi26EEFV28fLn9aAKM0P6LncT3pkse47Dt+UflV94lXd+7y2z8qgCbA2CW/LmgDMmgLkOOf7o29PX6VVMKsdrgk8g49Olak8DKAP6dPaqs6KDnd93P6jp+dAGbPE4OAMZYj3/z/Kq9zCixsrLzt+VRWlPCyybiq9jgDBPFQXEUbBpMldvG1T+f1oAyRDHHIrqu7P3twyD7f/WqJoyZWA47ABep9T7VeZUP30wP73b60wQBHw5A5wx9Pr/n+uACi0CmT51G3o3T0qzpyDzCcAL/ABccjmgwuGYN8v8As/h0qxp0aLchCu4//roA+1v+Cvo2fDH4RxZ+7FeHr1xBbD+tfANxbPG7ALnqNren9eK/QD/gsB8vgP4Rxnr5N91/642lfBFycTYXGOm0Z9T+f/1qzp/w0N/EzGuIXYeWVAVuct35x1/zziq8sWHY5K8YkbHX1H5dq0pIyWbL/dP8PGDj/wDVVO4+8drYLAf1/P8A+tWgirKVJzKW45IxwPpVWVSwVyrJub+HuKvNGkbsd3vwOlVpk8pceW249dwoApSL5jZDcBevf/PP+c1Xmj/d72G0ZyWZuMf5FW3OQEyfbd3qCUblIKfxZ/l/n/PABSlhkcYIXB5Yn/OarNDuYPjBX1HXmrzguzGI7iBzt75H61A0bsNvRiePr0oAzJlZOFdl7/ezmirXlb2YuT/wEdaKAP6CFvPNvvMwoUhwZGbaQffHDD88Va0Wwu1slaT7L80ilHyQsYzz0A6+/c1IttC1vJGkKsWUFEU+n5nv61JFNONNZo5NykYOGfCAnleO/tXoHAQ3Vl9puGuHbK8eQ8f7xVxn8uvrzUJWW3RoREjGEGTep3/QjJ4GB+Bzimw2jRlrCKLbHMF8x45iCGJ4By2ST71NGRLNiW5aEJu2rxkHOMcnGD9CKBEM0ayXe+0t1j3QiJplkxg7jgEAgnkfXB705v3NsslyGkkkChl8wj7ucN0JXkgn8adbQ27ahNeLatG0kaldkw+blsDGBg5/+vVqLz7qFdg2qY8D92cv0wT0556Y60AR/Z1aOGJJdyrERJ5ihsr8uDweO/OCffrVfSbVLKRWLswmYl98jSAjAG3Hpx1x1HbPNiJ7aS6XzImZowYnTcAvUDd9Pl59qY80UCw3MUixybRG0aqUz8xAx+GfcigBtrLBAZP7Ks5ll3RqYV3fIGY88kZAHf3H0MYtXaOVEvZt32dwyrkHccE856j244HSpYoRHd7pYJE2r+7mCjY2OeODnp64/lUkICpvtgyo0pBhknXG1hjAweOmev09gCunlPMjR20hjjLBR5YYISMAEZO4ZJyB3HuM0NbnKt5+9S0MBaT5SN24g4xz2J6cjn3rXaKWS78kxblVmWPCncOT1X+pNMa3S4N3cE/vFUPJHJGBzjIGCOOmQOc8+nABBHpcdpMYdoaPBMhTADMT1PGRz+fvmq8EFvcRefaNJ80jpIwYsI8HGB7Dg9/WrVlarYyzzzqyrJk+WrblBx16fL+GePyEYmnhtZI5LExKp+WNiNuCTg5Pbr/hjqAfkn/wUrjFx+0pr8iztJtmQ7t3y/cXnkD5sZ9P6181zzm8vYUKL80m1uRzz3P+c19Rf8FOWe1/aT8QeW2C8wWQNkqSUGTkkd89APyOD8uOzm+USRKjeYCilcc56/T/AOv1qmETsJLZNjNHEvULsbG7gDo3Hp/jXJa2s0GrScbmXvnOQRyc+mOa7C2SN0XYs3mI5yw/h+bqOv8A9bA9a5bXBHc61OVDOvmYyo4PXjH86k0Mad2QAMVOWzlc4PoM1RubUSwsgHyLk8qTjP8An2rUuUTrGOAMBtg49v19Kp3qBINnlk9tuf1x6UDRiTiJQqMoH/Auo9x37Vn3gGckYPXPQite6iikZsx7fmPPpxxjpzWdc2+wMgDHu34+3pUsbM+a3DHaOSu7O3vVBrOU7ihGNx6nvjP+f6VqG1V/n2jJ6L0ot4kWJmmT5t3bv75oQIy7ZWNvldzfMd/A55NfbP8AwQskmj/ag8SxI33vBMpbrwRd23UDqMn2/CvjCKOEEksrbZGI24Hc+n419pf8EMXgtf2pPEMSvhpvBVwFYtj/AJebc9frj/D00pv3/vIqfCz9JvhvaRRaz4sRYJIY5PE74P2cRlmMEZZh+5jzyPvZkzn77HIWPRR/xefWjPCrhfDGmRtM1p5bSBbm7JwwgG7BI481hkk+Wv3nsfDO1aLUfFSxJ5YbxRMLiRVTAP2e3yciMbuQOTuOB1/hENvDCvxy1KG2tbeTb4Vs2KquDt+03Wxfu78bgeN+Bg4UHJroOY6C7drS4ZjCoj3KV2jcWIGc+2P15qvFCYnWeFkYSMiLt+RcK3bAJP8Au8E57VcvgJStsUZZGjVdzAcDH8Pcj6H64I5r2cFozzQWcK7mbdIvmja+chuSfpnGcAjpQJ7ljTol3YKzbugZiu09eq54AJUfrWxbWKxjMs4xKoVFYHA56A+uaq2UEUdy48t28xQ3YANz6+341oWheH99cBGjddzbcDnd/ntQ2VYmuISESBVP3tr5UlgVJ+pPIOfr0qOCNmGyGeMrHJ+8buD3OOT+fWpoYo5pZHuk3RmP7wz8zDv7/wBPxxTJbhEttwBZl+VVjiTbjkcg9MjipGSzoFh8uOdR5mdzKoIbj/aHB6//AFutFykIt57hbrDB+ePmC4II57fj34966xyyOANzpn5flyQS/T0IGMHHTHOMU8p5wlYxM3y53decgdOeQTz+goArXihXkZoMbXw21clcEHcQOn60lxDIha2QrujXEZKjO7bg4x3yallmSCTYuW28NuXO7DDI6eufUHH1o1KLy9m3cjbvm3DaeuQRjPXnvjqaAM+GN281gkSyR7U37cblxnr0wOc9v5VBLHJCskBPlr8qsBwS3Hqew4+n1FWGilijkmG13m+aT1dsDA9CflxS3UZFlN5YZleU7WblQoVR+Y/LHTPGADJmtzLOjNJt3L8qr1x6+3f+mea+cv212ePWtImii2/6K4b0Y7zz9elfRt7twk7SRmNcovy4YnjnJ9j+X05+cv221eDVdGEcjHzLeXaep6jj6kjP1OfSplsKPxHy94iTfrAvI1VXYD7wJy3pgHn+lcn+0RNG/hLSZPLWN0kl44z0BH8vSuq8RIbm5klWNt0f3T1IGBz6f/rrlvjxZiLwVpf7vdI1wf3vGCu3p061nLY6YnS/8EjWCft/+FS8e1WsdRVtvfFpLzX3z+2Ejm40UuA7eRHu/wBrkV8Ef8EmiF/b+8HmIfN9l1ADI4P+hTf4V98ftdojf2GUPlqbePk/wjIrhqfEdNP4T0L/AIJoNH/wgGtFIfLH/CXXe2P+6PKg4/Cvqavlj/gmsZv+EJ17z5d7/wDCZXnmOP4j5UOTX1PUy6Dj1Pk/wtHB/wAPB9cEkZY+dleBx/os+Qf0r6YtoTkb0xnOFx/hXzX4fiCf8FBNelYhcXEQxt+8DZ3B/oP0r6YiA3fxLx6d62qbL0Mo7v1LAHfPah1yzZFCnHOO1OYdyKyNRhL5246UfMdwKjrT8DGM00gknn6UXANgIz0o2kgLk9KcF4yTTSmeo/KmAc9DSEjOevNKeTyetN4J6fdoAHEjNkCmspxuP9eakxjlRTdpC8D/AOtQA3bu+bJpcBeUNKAxB5+tBIxj/JoENZWaPHvTTGOw/wDrVJzjaaTAHB696BkckbdWUcV8z/tmfsEP8etb034ifCnxnrXhPxRpt09z/aHhnWn064dvKcHbKitt8zOxxg/e3jkOk303JHu706wO6fO2joFtT+en426T45/Z3+Pn9q61r/jLQLi4kmn1JdP+Ilhd6xeQTMC8U15FEpHmqq586JlOd/luGwf0i/Yg/bI0H416dB8O/E8trY61HZR3OnWDeLLHWJ0tHJESTz2Z2tJhf40ilVvkkjU+VJceP/tw+HvA/wAbfiX4u+Dvj/UV0vUI9avJvC/iKGG3STzxJKyWU88kTtHavIxbKkBGO48NIT8ffDvTfiz8Kdd1P4X6tqOl+EfF3he8e4so7e+8N2czSEbvJvNTkuIbiWMgg+Wsh/hdQpVGVSjyhGXMftPdWa4yOoNdr8KvGDHb4U1aVm2j/QpG54/55/h2/LsBXzN+xP8AtbaB+074D+w6hqdn/wAJVo8fla1ZwX8E5ZlO0vugYxt2yyHY25WAXdsT2aWOaCRZoHZXVsqynBBHce9QUdV+1j4dv/Ev7PXiqz0q+S1uIdN+1w3Ltt8swOsxOe3CEZ6jtXeafe22qWFvqFnOskM8CyQyRtkMrDIIPcYrjdS8Y6P4i+E2uN4n0e6v44tJmj1TT7Gzaea5iKFW2RJ8z7lJ+Uck5A7Zzv2P/Fx8Zfs3+E9RfQ73TpLPTTpklnqEe2aNrORrQ7hz1MO4ezA1p9knqekhcDANIflOCvfrS4G3ccmhcj7wpAG3PIFA9QfrQSQ30oB3fLimAA45ZqCxC5Y0Drkj/wCvRj5W3f54qRigqU3L09hSEd8Uc7cUbjuoGHVcY+mKNvfNHU4YfjRjDbc/SgAHJyaMYO9RQdy80fN+P8VAApO3p7/Shjnp6UnfAzSnpyaQAp7j8qM9z+NG3nmgZAyTxSACQPk/nRjA4/CkwScehpU5GGpgAGe3NAORmjPPFJwDgH3pALzjce1Ifu+9KM9OKaDnqKAF6Dg+1JIMjrTuCMEU2TjkevNAEsZxZZxn94v8xXwh/wAFkGI1rQBkY/sn1/6bPX3gATZ4B2/vF/8AQhXwb/wWSbOv6ChP/MHH/o6StKXxEVPhOw/4I5AH4X+Jie91a/ymr7IwSOOO+cV8a/8ABG5mPwu8TAj/AJerX+U1fZRA25JNFT4wp/CgHBH5ZppU4wo780/5V+ZR/wDXpDhvvDHGDWZY3l+p/Kjbg/pj8aN+Tjp3oKsxw3QmgBEU9m608pnkGmqjMM7hz7U8AhuT79KAGY3Dbs74oHEnPboKcRxkn3pBjAHpxigBFGclz05oK5b5TSuPlzx0x0pAAy520ADYzn/PWhgGOevanFQDlifzppyTjbz24oACytwep6rTSVyzFfbr1p5A35X/AD700Akbdv8AFQAigAtInY9D/Kg4cZU/e+92pzBfuk4yMcU0j5tynr+lAAygDng+vamSRbj0wNv508KSxBXqOvrxTVBBY4Pyt/eoAaVz8zE8U0yrnGfpzT8jP3Gz1/CmGPK55HGenb0oAaWAGM4ycUmdx3gZx/Ogg7SpHfj86UqYzsJOAf7tACbuqr+DUmw4zuXj0pzjL8Oc9Pr/APWpoAAAyaAFDDtS89AP/r0Hhtu7mgnAxjNADkQSTLn+8D+Rr4p+OM3nfsHSTtem4LfFrXSJmXHmf8TTUfmP16/jX2tbruuOei18R/GRJE/4J/CKZGVh8V9cUq2Mj/iaalwa0/5dv1X6i+0fI6zES4D5HpU0cmWxnqenFUl3CbDt/wDX5qRnCIQqfw9VrMZoxygch/eo7mUyR4Y5OearrMQuB/d7ClWSQrg+v4UAb/wptoX+KXhqQwhnXXrTb/3+T+tR/EaNYfi546Xb97x9rhx6/wDEyuKm+ETM/wATvDq4yf7dtD9f36VX+JLFvjH453f9D9rnXn/mI3FAHO61HHJEo2//AFqoXFimcLtPTn8BWnqADHycnkfnVeRMEDPbB/xoAy5tKEh5jH4iqraHGQx2D61uTQqXB9OAMf59aQW42ksvQUAc3Pou2T5Y8j+dP/skMFZe4w3HStmS0QtwnPUY7Uv2VFGMf99D3oAwH0jAVo4vY1D/AGb/ALP5iuilg3DG3p2IqpLb4yWThv4sUAYo05TuDqCf4flpj2OCMDvnI7mtWSDDN8vA9qbJbq4yf/10AZRs/m2len+zTUssdV5zz9K1ZIhnk8+w5/L/AD0pohw+QvWgCktsq8568ivoHwpAU/4JpfE45Y7vFuhjjvi+szXhToyNuVf4v0zX0F4Ujz/wTT+Iwb+Lxjo+3Ptd2ZqZB0PmtIUYl8Zb3XrzSrC4l37Thh/DVh4huPP1z9KbDBlsMOPWqA9y8U2scv8AwTu8MvIDmH45blxxydGuF/LDfnivJHtyMv8AeCn6ivZ9ejDf8E6tF6BR8bAdy/8AYJlFePlfNjYqNu4fNx/WkgKsCEnA9PmXn6/4fjQ0BAzjHc+/TI/z7VYjtl84/ez/AHuP0p0kf8P+1nI7cf5/KmBVMThApX17mlK7VZ0bt+VSunOB2PX0/wA80kiO6qrquf4l/LmgBkmxPkPuOPyqM7GwN3fK47f/AF6nmGY9v49c5/8ArY/z1qDKBsJHz0PFAEcq7k2Y9ueMD/P6UxkLAknvzn8amkYocMM+vtUBYKuR3X5j7+n50AVbjB5BGW6/4VVMLk8pwv8AEB/n/P51cm2gBlJUem79P8KhbeVAlySOP8/rQBRkQtJjkNuHH+frVeeMum5XO5eqg9Of8/lVyVA/ysFYd8VXnRgCHHtnP+f5UAUZEVhuCfLk/rSbUU7Cu31Pr2/z9KnkKdCffceq+1RNgsVxnnv9P8/lQBXuCY8c/wAOWP8Aj7dKn0kEXSkDd03Me9RyxFzwuSDVnS4SLlc+mP50AfZv/BYQD/hEvhHE3/PDUT0z/wAsrMV8G3cYKsCVOT0Jr72/4LBIp8K/CPB/5d9R6f8AXKzr4PvIlMxxjbu+vr3rOn/DQPcy3jPl+Y4+crknHb0zVOVAeMHnPOMfLnv/APrP+OlKAFV1C/eHpxmqsxV9ynbhuCNvQ/5H1rQChLEgVjvJ/vEZx9f/AK1VJEK4Zj9OP0xV+WPa+BuGOTuH+f8AJ7VWuEd+qkn+Ji2efrQBnsu18L90DG0dzUEsShGPl/7oNXJ4SmMoBn/ZJx1/z9KgmhYR5B6E/e/z0oAz5Q7ltyjH93t7VDMhDKQ3HPzf/Wq1MHD7iOGHRc8e9QzqQuA+CWJYnofWgCjPG0rfOwGOm7H9c/59aKfI7BsiEN7+tFAH9BmlgpO1wzIqSNtyAMs2cDIwD264q0E83LvBIY9xIZJmVV7YI/i7nqOn4Ut4jWEykSN5LRkNtUEL3z16c/8A1qr2N5bQr9isnXCNuKtIOoyckD69QcV3HH5C2sbWlws2niOWNmVJlZtrbV9+cfj1zTprRjMsl26lxzGqKQRk9B2Jxz361Kf3lxJCs+3zYyVkiy6cdBnGR+dR215JdxPZG+VpomG5lbcsmPUcY4/HINBNhs9xG9vHbyu0y+Wh++Ac89cfdIz9eKsWojtbeK0hSPzjkSLNJ/CSOAeeeDyM5603U4mZFW5lZ2+UY6ADPv07Yx1/Kprj7PJbRXSXo3eYrKqyHI6D+939ucDn3AKsMQht/tbWUG5v9ZHHbZ3qD2HXOOnXP0qaJEG23Vdqrt37Y9mxhnI9v0q2G+1KYZLnZmM7W8z5mBbrjjI9Rnn35qtcXkcVu0k1lujmjGWYn93/AA5IwSAQRj14oCxXkAuZHJttqrF8s0LH5CGyD0BOBj8c1JHYPtkiEzccB9qqWxgjg+/tUeH02xdJJHaCcRhdqqy9lJ4zz34+mBzUlnHNNEyyrI0KY8vFvtPHRgR65/T2NMCFZDBM9nCnzSb8MoX5fY9CR0zjPbpkVDdDUPNWJpJF28LGzf6wA9fc9tpOPpU1tDHvKSAqLdTmaaRuFIPylj0xhT27VIbi3vUXVWEixopZIzGDuGPzP3vy7cUySk9pLZx4lmJxKZGkjjIyPung9OpORjkDr1pr7nVrxIJGZZA7tK34joM/THJ9qs20kjz/ADLJmMbSI/lIXJPJzgggen9aYbQAOEQbpMtGrS7+/I9B1z7n6UAfk1/wU5uUl/aa16ezQkTMpPnhhjhcrgk5XK+gr5lnEou4RKgfy3H7yPJzyPUf5xX09/wUzjgP7SPiOUL/AK7ynM28rltgAwvpjHqea+YbkKupwxSXBbzJuomDLtHX6c9uOlWETroYSjsht2Em75fm4ORyOnGCeOAa5TX2CatIZLdFwxCqGPzYA/8ArD24612tmroGnhuJI5GVmKsM4/Dt6/WuR12WR9UlE0ax/OPmxjcMc89unYVJoYsyAr5ypuZVX5WPOcfp0/T86c37wMvQdfm57f5/StC4V2IRdqbm+Xb6DjGaz7lFI2265H3fmU8cfz/KoAzrvDpI0y9F5ZsjpWc0YGASD5mAqsuK0rjeS0j4woPpnP0/z7e2fJIj7S6q33vx5+o96o0K4CGLGeOucf55psMMaRyE5xv5ZfXFWJFfG+XAA/p/KoIGLK5OG+YYxjNSSZwDvuUP/q87e2Msf8/jX2Z/wQ5hb/hqbXnSSNWHgi42syZx/pFvz0J9q+OgG84llP32yPf2r7G/4IfPKP2p9akhZ12+DbkSH0/fwcdOcjtx9aun8RnP4Wfpj8MZXj1XxXtntN8fiQedJC3mNv8AsttkHLuwxx1wc4O3GMw2iKfjlqxhm33C+EdPzCHXzA32m6+baX3cgnkxjPPzNghbHw8nlvvFnjF1m2LF4hCrFJMzEZs7T5c+a+MjLbQEJJPy/wARr6OZbv4/atZSXEnlxeG9PdUaQnYxuLgghPO+X3byhnoWbAVOhGB0l/arFcqyyxsfL+Xdn5upxxj26c8e/ElqI7WwaRIEdWZiF2nHU8Anjnr19aebGIwi5YlCkysqxNtPABPB/wB7oenrRDL9suGjvm/ex/IsatnfnOBnI49gKQFuO2to7qQSjy/LX93My4G7joeQeQcA+n41e02AtF5EsiHhSWZuh3Zx65/T61RtTBdzqY4Su0/ekTZ0yM4/Lp2/Orlmm4vamCQL/rGG8ANhMA8jIxxzkd8etJjLdtZSwweS+dhXMbJ1AzkDqM/n0AxVSYrLOsbvkcCLn/a+bv7Hr6j0qzFeu7G2hk3KqgLlgzKQTyOQMcD/AA71FmWNGVJ2O99kcipnDdOgxnH5nn0pRuBDOlwjKqTSBd42ru+Vju4I4JJJJ645qaMtbxxRSTjd5eA6sWdWz0H0JH496S5ktxcNITt3DKjfjbzyM55H4fj6T20SySieQFt8m2NDnnBJwc9CB7f/AF2BUjlCzb42ZtyoSokBySfmPXOMZP5+tQXdtLF5oikXy94LFW9F+7nGc9+e36zTxNBIyO23Dbe/JGDtx0HJPT1NQsZVgltZWk+WTMbNnOBntnBwaYA9kybZC3yqw+YScDLAk/jj8cCoHvYE8+2eT935ZCyM4I7DB/8Ar+/pT4UcW+5tvRemBhuMduuOegp1y8TSLamdWXbhQR1AUYPQdM0AYTRw3MqsYmcYKhuASRznH1/zivnb9uhWjvNFMH/PvIF2rt6PnGMep9fw6V9HXETy3e/LNnI+X5sggdAP1r5v/bwj8m80chQDNbSZdhjcQy+9TLYI/EfLOrOzXshCvt3KGk25+YjBPTt+vHtXK/HiKe18DaZGqMrNPlfmHGEOPp/hXTauxM2+OVQFP7zpy3bj8q5r45Lcv4D01LgsTJdH7w/2P5is5bHQuh0X/BJtcft++C5W+61tqIbH/XjP+v1r9Af2ulcDQ3kHmN9nj3L68ivz+/4JS3AH7fXgiKILtVdQCjPPNhcGv0B/a7WP7BopTKL9kTaT2HFcNT4jop/Cd1/wTSEA8Ea4LaIxx/8ACY3nloR91fKgwOtfVVfKf/BNZ5h4Q14TOGf/AITO83uvQnyoMmvqylLZFR6+p8r6LGyf8FCNa27uWiPy9/8AQpjnr/PNfTFujOfNO7PfNfNelsYf+Ch+sHavzLD8xb/pwm4Azz/9avpKG4+faSPatamy9DOG79Sw64GRSZJXgUpKsMEdeKbnnINYo2FVcHaP4aeEUdqj3gHhacJewodxAVINJnI5XpSmTPWk3DAWmMQ4o6d6CSo3Y9aTcc9KZIpJHIamkkHFOIyMUjDbg560AICBx+lJgn5VHPalU8Z/DigEEZUe/FAAMlTj+VI5J5H1p2SORSDJO4L+lAWB8k46U60H74cdqa2d2c061x568571PQo/I/8AbSsF1H9pPXrW3ZsHXLgKR1/1zc/WvX/2lf8AgmL4C+K37J2jfGLw1pc03imz8PpPeXDXTFmUJw/3XzGiqoMYUjauU2ndv82/aqQSftSa62zH/FQXHy46fvmr9IfhIhf9mPR0Dbc+Fcbjxj90ec1rL4fUzifiN4T1lv2R9XtvjV8Lo9Uj1KC4X7ay6hcJY3IXcrJzodvCzDLAMJnXllO9XZW/Ur9mH9pDwD+1R8K7P4k+B9QjZmjVdSsQw32s+OVIyeCQcHJHBGSQa+Lvj7+wRN8V/gMv7S3gK33/AGqaWPWobW3DPazROwV4ybmBI4JC37xmbbE3z8IWMfz7+yx+0543/Y5+LMmsxSedZrePbeJND+3QyMQrFXC5v3WNgwGQq4bYB1VGXKUXGVmVGXNG6P2J1zQrfX9CvfDt3PNHb39s0Nx5EzIXQ9VODyp7qcqw4IIJFZv7BvgofA+z8Ufs32+s6pqWn+G20zUNE1HVr43Eslrd2axurOedwu7O8YjsHXAAIpvwn+KXgf43eA7H4lfDjXoNQ0u+jyskL7vLf+JG9GH68HoRXfeAfEs+jasljIN0FzIqMoHRicK3+e1EWUejjrgntRkk/MOR3pcNnG6kAIOKAEx/EaORyTx7U7Hft2poJY4AoAAOcnNBHGTSj0xSHOef0oAcM/xCmsrY4bGfSnD0ppBAyTQgDHfJozyP6UNkd6FCk7qAFbAI4pMhuvajOOGo4yWOKAAt2FHIOGFNLc/KPfNO4PJFABk9xQPrmgnJwDR941IB8wHJpAON2fwpSTuzn/61NOTwtADiBnIoOd1HPTNNx90g/lQA45P1oC9yaO+c0Mw6EUAHOAaSQjo1Lzjimu46HvzQBNKP9AUH/nrH/wChivgn/gslk+I9Bx/0Bl/9HS196yHFipZWb99Hwvb5xXwT/wAFk2A8TaIc/wDMET/0fNWlP4jOp8J2n/BG0/8AFq/Eh/6e7b+U1fZWA3X+VfGn/BGvn4U+I2z/AMvVr/KavsxuUP0qanxDp/AgJGMkfpSFQfl9eKUgtkZoxk5qSwOByaaVULsxkZzQzDH3Of5UfMMgtkcUALgK20HFISGXAPP/ANehSScCl+5zmgBOCMt/+qg5JVgaGKhduPzoGRwx/OgA5HQUYJXBA+lCjaeOOeKOeQB6UAB2nnFA3DgetLtw26k6cj/9dAANpXJB5FNJZl2Kenp9Kdg9c0P/ALJoAawwuMY7ZoOcYzz/AA0SbWOHpu85+6fXtQAu5s7T7Y45ppLrxj+LrSsxx36/NRu3N8vT1NADW3E71Hy4+YU359pBH/16dIzEbVX6+9NkH8JQ8dBmgBByuWPzf71MPJznjHrQisE4JxtPC0gCt13be3rQArSKeoI9PrQVx8xHamuX2/8AoIFOQFjh260AIuc449KViMfLkjNNYgcr/wDqpzFmyTxQBJaj/SPu9jXxH8a0j/4YBgENs8Ct8UtaZYpGJKg6lqJAOeeBx+FfblmCHbivin49yM/7BVs0sRUt8TtZLKe2dR1E4rRfw36r9SftHxqW2SEHgbqGY4bjg02RSZmCtz70SsoQfIPm4PHWsyixFISu0r+XNSqg2Hb+fWoIWCrt25/qc1Nv+TOPTdQB0nweUt8VfDKOcBvEFmG+nnpVP4jyLH8ZPHAI/wCZ+1w+/wDyEp6tfBYmT4t+FwvfxFZhR7+elUviaSnxk8bFf+h51o/+VGejqBiX5Zbrcqlu/wA3anBOcqM7uOfrTXO+RpF+uPTinJ8wB/u/d5680AEozwTkDrx1pxTKYc/XPI/z1oVcg5x14469akYKiZbuCD7UAVxBHs+6c9OKbKrnC7cY457+lSSP8u4cdsY569f0pso4+8P96gCrIgyQFx6jPWq8y7iEDbv/ANdWJyu75lJ9qrzEuev19qAKskeeW4J9aBEW6NUjeofH93bQygJuyO3Pp70AQiJc7R1pjoxyR+FSlPnJK/jnpxTXbDAFu33c0AV5QNwXbzX0J4XjVf8Agmr8QhxlvGmlj8rmzP8AWvn8ffz7/nX0F4eyn/BNfx0rqOfHemj/AMi2ZqZAfOcsbiXlfl/3u/b/APX2poRY36AZbv8AWrTYQnGf8Krxqzy7dxX5sL7VQHuniNCv/BPDQ95+U/GwZB7/APEqmryPKIvl9WPPHoK9g8Vq6f8ABPXw26gc/G0HB9BpNx/hXkLnPzY/KkgGp8vB6j+Fe1BG9iOn90t2/wA/5704MN25D9KbJnz8L0A6A9/SmBGzFgXB/i7dxRKG2bVk7dAP19uP5Up3hNu73470soZwWmK5PBb19c+lAEMsnGFHVezDiq7qSykjH90DndVlyckgfe/T/P8AnvVd5SoDqNzMOfegBHxlnfHTAP8Ak/59arZG1kU9Rz7DFSzyR42bvmx6YqEjaTx+Y/WgCrOfMdQ+7HGPb8vbNRy5kAcx/Ng7j/jU8rMy4HRvm+Xv7/5/pTCBtYsB97bg9T/n8KAIZkXOGHPpz/n+dVZdxbDA/eq4xVtrs/T+Hd7dv1qvLvVWIf5j947gMnrmgCjc5LdG4XvyTQ0KllVVO7b/AJ/z/hTuUO0t75VabLKFDAfeI596AK7ZYiNQQ3168Va0mEmVS+T/AHqqyM33WJXB/iz09f8AP61c0qJFuIyfl6/hz/n8KAPsb/gsJk+GPhAu7ra6l/6Ksq+GbshnKo7BumVPX+fb/Pr9zf8ABYWQx+GPg7luGt9Szz1/c2dfC9+kiuxY/KvH+7/jWdP+Ghv4mUysj7hyCB93pznFVZog3zI33W4b/P4ValJj24BYbuhA59fr6/54rlRJIUx8qr6kgN3/AA6c4rQRSkU7MOQSpzkt/n2qlOA5y6kkN97PTtz/AJ71pTB+DtPmden5GqskUiIzKCw9PT/9f9KAKEoZlJBX/dOBjnpmoJ41A3FSeRwv15/Srk0RUHcOw+7yD/n/APX3pkyEtuK8n5mPUH396AMqSBQxbPv83TGaqyKWdgdvy8suOtXpFIjYtH/+r/P+RUNwrycSJx/e/wA5oAzJUfdhVY44+VjRT5oyz9dv/AgM/nRQB/QcsiRT3Ucl5uxnyskj5cfl+H0NFvE6lrSCHzmDbbe4aTIHPI9h+dWG06A6irb1ZfLLbW5wM8g4ycc+nrUc32GLHl6jG3lTGSNPO4Ax0GRnHJ9q7TkI4JpbiBYSrIFk+WSNQisxbAIJ6j+h7daLLzv7VSKS6XZubz8DcM5yCfQd+tSMC1y0Em63VR96FuT/ALWBnP4kU2eWGKbbboqSIytIFH7w4z19/wAyPbFMRbuGgUsl80kke8JHuUEn8fQemR1pts6y7YhcPnafObqvTBHt+nbqeaXVPNaVEjuJIU/5aMsy8/7IycY9cnPP1qjAYry5mtN3lt5ZP7zAO7J5HPA+nGSKQdS8ltgvCH+cN8saMfnAJGQSc9MnrVeGW/jcRX8kbKv8CscjB57HnoeDwPWrEzG9SOKN9ojYgx7hg4wc/UEd6ja1Zl8hp182TcSHm4jPPOMHnHt+GaAsOS4g8+Mqi+SLceayyfKr+gz25z29uaHuGdWkkT9+rOVUwsM7RkggnpjkcZOBRbmS109rLz3WFCEQfK2TtHRcZPX+RPUim3NwlxKzQpJI2BsBYgKvvk8enb2piK7yWwn8ybef3OIdvzFlxzwO/Pvn2GRTWe5Wz8hIW81txbaxb5emWAPr9fp1qZbeS2mZZrGNpN33uCST34zk8HjpUdzp90sskTp92MEt5SkA7T7Et/PrQIryzXi28ss8yRiRn4iUMQvOMA9PqP61As0091utNrFWCK6nIJz/ABD5ee3GfUnubdwX2XDWsO6SRRtjm5Kjbknn8OR+XeqZgZ915JGqLJh2RdyEjpyDnJJ3Z46AfSqJPyv/AOCnMbv+0frX2m2jWYLCNxk55Rc9P/rYBr5fW1igvIi5GyST5WVcqT6np/k19Qf8FNbTUH/aM1gzSBQsUe1FmOEHlr2AAyc+n8q+X4kR7q1jkkkWRph87N9OOeOn8vaqKjsdmtjZ3c6yJLIPJwzMzBy+D+HHFcp4lE66pJ5pjMe8nbg5IIAJOP8APNdUQ0LqEuXxuO1QjcFeg7hfw/8A1cjrcqNrzmVPlZlG4L04Hbjjr/nipGjLnLlsyDou0rsGO3Q/5zz9KoajIZ0Yqm1VXJ2r6e9as6R5Ys7f8BQDjAwT+v8Ak1l3ZLK37ljxj5Rz9KljMuUxMjMCN2OFLDA/XHX86pvGcBozjdx/njitC8KD93Gqt0EZZc49en8qoyErwD8pbj39TTNCu8UhOOf9r5fSokDYdnk+Xdndt/U81ZYnOZU78/Mfy/z6VXgVSJNhwu7PzL/n3pCKMTFbiRsfKHbHy+hr7I/4IgqG/ay1UOrN/wAUfc/Kvf8AfQDHGOxPXPPHfj44ADTui4OG+b0FfY//AAREMqftY6rBAi7m8I3W1l6giWE5/r1H9DVP4jKfwn6YfDtbifxR4uSNZGX/AISUKzNvXcv2G1GDuJwCfRQvfknNXtFOz4v392kMnlzeGbDdIrPhmE9390cKfwznjJ6VX8Cvcw+I/GXkRPDBca6nPl+UzhrG254Rdyg5G4M4G3G7qqzWyXdt8a9Vu7Ky8vyfD9isO5Q29vtN10Ig2hgTjb5jEA/cTd8+xidGfLW3JmctFGo8yVWwW46cYAHB+lMjV2leZ2P7sl12RblbhiO2M8jP1HPU1IzQRRSBMSuQpKj5QD3Xk4P0xx9Kg0xVcNdRW00avIwVmjKhvlx1yDkqM9B6e9AFiG6u7GTkxqgb5W+QKnJyO56nHH/1q0bRI7hpSkLMzFiqsCNuMZHX16fXoQMVn2OJHmtVCqiuCpOU2k4Izzz0OMZ4x2zV6NZiWdJmk+bZH824jGAfqck560METRwW81s1zPl1iUlRGwHbGM5+vOME5A92Q+dEqymNi8ariR1xnAHJbPY9wf4u1T2B3WPnKrKY92xfMC5JAXJ6bePr296BF50ikr5bNw0sgB+YEkYz7Y4z2xziovqUV9RKpJamSMSNu2nb1+6AefTqff8AI0faJmQKqY+UjLKBtAC4JHY9O3f85riT7OA8gErKitubKkoR6kgc88fhzT0ZfJuFPDbj5qrGSeh6FR0B49e2eMU7isRX7Wt5sS6eQBXYtu5644wOvBxwMnPPSq95GimWKNNuG/1qxnIOeuPfgfQ/jU0qGcF0UCQOCZI8naMDjB9z6dse4akdxHH5X2g/Ny3A2sOhx69Rz60DK5iSO6Uec8bNKxidmwSQe+T0/Hr196+omDy8CEhmXfJKy4DAA8EgZ5wM9jjtVoxQm2ZyP37Dcrfezkc9cgcZ6DP4E1S1NEjnUS7TumyxXO0Y5Prx82cYIximIoXMMs195ccjKEjwwYH5s9RwM/h6/lXzT+3vG4utGkYN5htZgd42/wAQHoMjHbt06CvpW6Dys07/ADY2iRm7EAc8ew9eRz6182/t2oFvNEd+DHazNt2jDLuXjOP/ANX5U3sJfEfJ2vvI90kezJZlVt2OeeeP8/yrm/jlMbnwJp8ZC+Yl1ndzt+6f/wBddV4hkgim85uCRkrgZY5yDz2xzx/SuT+NqKfBWnzomT9oxHu4zhW7ev1rOR0ROi/4JUx7f2+fAvmjnOocnrj7BcdK/Qj9r4SfY9HMibm+yruVe544r8+f+CV925/b78CwgYHnXw7YJ/s+4/L+tfoP+18F/svRTCdi/Y12s38PSuGr8R0U/hOv/wCCaYg/4RHXDbAiP/hMLvylbrt8qHH6V9ZV8nf8E3ku4vD3iKG8eMzR+NbwTNGwKlvLhzgjgjPpxX1jSlsio9T5Vggjb/go3qBwu7yY9rMvQfYXzj0PP5ZHevpKAglZduD1+77CvnAKw/4KM6l+8wPs0J6Dn/QH/wA96+kYwXbJ3ZzmtZ7L0M49fUsNnP8AwKnLkru/pTRwuAckU7odtZmgEgDeRRxnig7Q2AfwppLZYAUAOKknatHPTsKTgnIH/wCugKR14oAX8aRyBQSUxub6nFIdqryf++qAHEKBnbTeM4o3ZH40HcAcHn+VADQvHBNOPyLx9KHUMcn60fLj5qADhuDStknBFIAenvSkbulACNxzT7bPnjjp/hSAY4xS24AnH+e1SUflT+1WhX9qHXfMx82v3Gfr5zV+jfwoUP8Asv6Wgxj/AIRUjlgP+WR7npX5x/tV/J+05rTK+R/btx17/vWr9GvhMQf2WtLJ6f8ACKt/6Latp7IzicL/AME/LWC9/ZU0e2vWW6jnuL4TQyEOqqZ3BjI9COSDn73vXxj/AMFUP+CZT+FILr48/ALw4ZLUso1DS7dJCY1zgIqI6r/F8rMDlVCEhlQSfan/AATxyf2VtDzGeLy+wzNncPtUnzf5x/U+039haalYy6dqFrHPb3EbRTQzIGWRCCCpB4II4INRVfvsKf8ADR+EH7AX7cus/sofEVbTXLoXHgnWJVh1ixjmBFm2eJ1LSlQASSQOTkkHkhv2D8B69oPjBdH8WeE9WhvtNv5YpbW6hbKuu/kexBBBU8ggggEEV8Y/tzf8EZPGXiX4jSeMv2WdA02bT9UJkvtIvrl1+zSdzGWuokC9MAKSc5Yk5J7v/gnZ8Av27v2ZdXt/hf8AFf4YSX3g1rqOSC/j1ix3aXhhggG9kkkUDClQPuqNuCgSTOxofe2DQRzzRwe1G0A5pABAYfMKBkjIPXmlGepNJnFAAchqCOc7aDnfml5IwKAEK8cU1ifl+X607GBk/wAqTb7fpQAn3mwaVSQcZpATnHelHYjPNAC/NjpTcDPIpcDNAyx3GgBCDgUZAO0D8KBx1H/fVHJO31oAQY6nv2p2PUfSk7ZXk0AsR/WgAxu4owAcAUELj5RRhh0FAAwA4FG0560HOMHqKD1oAM5+bP6UA5XI9aCTna4oGcDJoANoI25/+vSEHoaTk9DQ3QDFAExB+xKM/wDLRf8A0MV8D/8ABZbjxJohJ/5gq/8Ao6avviZsWKHd/wAtox/5EFfA/wDwWZz/AG/oZH/QFX/0dLWlP4iKnwnY/wDBGRyfhT4mUnOLy1/lLX2eoPcfSvir/gi3KJPhd4qGfu31mP0mr7VyMcZpVPiCn8IAscgjihSBkL+NJJ64/GkHDlfX+KoLHYYjJAoblc/mKAd3GaaWQDnpnpQAhyDz0C098EbTTV5+YilHLZ9OvvQApAzuJpGJzkikY/MVpSw7/lQApXDZz+dNLc5x1p3GDj+VJu5696ADuTigYPQUZwcGkyp59OeaADvk9qblNp3cd+hp455Bz7UxgrcFvf6UADRsT9PbrR/FgAdsUMxBAz96m5DfOBQA5wNrY61GCm4ogPT72Kd86p8p/i6YpqJz/wChEUABIL4DfLtxSBwJfLK5+bOfSm9eEI27fm3UjO+7GTkNj60ADNFnj5gei+lCBw2SMem5aQBVGOcflSZzlQGIOO1ACOzHcThs/rSsQPk3fhnrSKVRt5XucUrbQ29j83WgBN+4dPc0vamkqD096U9MkewOKAJrMEvknt/Wvib49Fj+wZZBmXc/xK1hvlbdn/iYah0PevtixU/NiviP48Yi/YS0SBrQQs3j7Vz5IYNsxfX3y5HUDOPwrRfwn6r9SftHx3MWjm6dWx/9emyDHGeM4p07BZGfdzu45qCaTcNqrWZROJFAzt6n061Mjs8RZx0/KqayZ4zViK6VYWj/AL3XmgDqvgY6t8ZPCqBT83iSxHzf9fCVnfE+Vf8AhbXjIt1bxprGfr9unJq58BZR/wALr8JDcv8AyNGn8+v+kpWX8SW8v4q+Ljvznxdqp3ev+mzc8UuoFAlQrEqDkYUY/wAKbbsyoA/PtUSyu7ZY4HQLSQsjtwP4vT9KYFppMjJfcR3204ybk2+5644quZACYj93r9KkVs8E9fbBxQA2ViBljznPSo5JBtzs5+nWiVsjBUdKajbiM5IPHNAEcpLbicfL2qu7t3zu/wBrvg1NKGCblHr92oS5YdOlADXXDZHp09aDtIwR7jimvJltoJpNwxy3XigAdf4mO71FRNyrAdaHky344ApqLt+8R+dAAvysWC/Wvf8ASyIf+Cani9geG+INgvy+xtK8A5LqVAxu+b6ev+fWvfbMlP8Agmx4lQKWMnxKslHy99tqamXQD5+Zed/H+0PSmhv3m0Njpu3ZxmnpbyP9+HDbs5YVNaabvkxLI2V9O3/6qoD23xmAv/BPjwmqsyq3xr7jn/kEXX/668by5bnAXOQo7DHSvZfiMnl/8E/vBhQ7f+L2E/T/AIk94K8akKq3zdcflSQCqxJbce/92lEhVyM1Gsm4lgOGHHBpjt83yn7vO2mA9m3NnOR149P/AK9RyOQP3Xr6kjdTmZyu4sW+b/J96jllBj8tVPvQA1nITy1cN3+vFQkfKob72Dz/AJ/CppH2DDN7Z9eP5fSqrqW7fNtYN/8Ar/z1oAqyrJ90hj/Tj/Cl34TDnb/vdF79vxqRxtcfN2xx1P8Ak1EzEDLsWUj72KAIpgeDj0JyKYqgBUjA993OPehSgGVbc241G8mGWJCw4+VumeaAGvIoOXPHX64PNRSEb95O35cBvSpN5JyAG+X+Jagmk2knf95eF3H2/wDrfSgCq3B3MMMM9PbnP+f0ptztLYbn2Pbt+eKdLLGF+c7egYE8jnjg01mOMKfw/P8AxoAicLEQMcjj/wCsP89qt6SMXWSP4uPm/wA/5/WjIzs2UP8AvNjp3/8A1f1q5o4UXS7m2kt9305oA+xf+CxBb/hF/g6P71vqQPt+4s6+HLptr7WbP04x/nivuT/gsD+88K/BpSP+WGoHdnp+4s6+HbvJclNvytk/N9OPyP41nS/hoqXxMo7Xkkwfu9mOPSmt5YXMiFdrDaWGPfoenNWGCgElv+AkYx79elRSRkgSNJjn0HI/zzWhJTujliEyf7ue5x19PzqnJBu6NvXbjd0/HirdwrNjKkjO5sP16ew/n396rzI2GMu5cY/h6Hjp/hQBRuI1CZYbe/fjtVeZXG6Mjp/MVYmLOeeMAD6Y/wA/SoJFxh0X+Lnj6Z4oArSeXtYqc7fvE/56VVnjYfOSNvRuOOpxVwqSAq9/4m/z0/p1qvMGQttf369R/n+tAGfcbEbJi69MiipJmIblQB0Vdu7H5g0UAf0FyvHI4WRZFD7g20genBYtxx6fSorO0tzK8El1IoaUC3eGLKnr3UYzn+lLbOI7X7NZXCpIpYhcFtpGAScAYz7/AIVfgaWE7BKrKsjMuyEjn8xjgn6j1rsOYbb2t9cqsU4uS0zEPwdsfJ7g8Gq93ftBHJ5sb3CxyIY2ziRuueh6fU9Kmaaayl3RnkfIVbruJzjsoOD7Dio78mGO3vJHbci8osec+3A498GgBwa5eK3aa3nYMqhfMdeGz17EHHp+OKbalbKSOBbRij7gkUjbm9M9CQMDOfp60ajFNNzbpNAskfKzMpHQ88dx2yc+oNRI2b2OQybmG8KFwCmORj257Y6+/IIvy20FgPM8zcwzv+cbU47cZHHrx/OqLQzKsMCwIqyQj5Rn5+nHHQcfnVpLRby0RJsQpIyuuFAYLg5wOo9eDim/Lfx5SXZkqfm5blRjJHv68cetAFVw091GBaLHtUiRWB3MVIwR2/8Arjvnh0NtFJasDB5zRyf8sVLbSOoIxjPr6fjgzThBJi4hWONlOFY9QGIJOR04PrjNO+yQxWi3UMpbcXbzIfThs57Dr7HOaAsRamwZUtcs3zKY3EHLHgYXP49/w4qJraX7EtyJZG+XJYpgnIz97kEAHn3/ACqSeySG3a4n8mRWuiNqsRtbGRk5B6D8+ar33kvGMHyzxvjVvljdXPQDBJOfpkcelMlkbW1nHeNNhdy8qFx8q9MDv/hz17Ur1pZYZDFEqxxXDKx+8uCc8bj07ce3pxZmnvJmks1tfs/Cv80ww2VHLbe4wfT69qYsrqrWq233s+XJNCNyHrkDJ5yeuPU/Vkn5Tf8ABTS1tov2h9WeOZpGkt4/3ccZKn5BkrjnGMdMd+Bjn5mlvCl3bumYl8xG8v5sKfXnBHHr/jX1P/wU/wDLP7RmpyebtKwxJtaADBEajHAwO/t/X5ZvbXbe2ckwjH7xQvp1/T1/lWnQInbXMUKRLHIAu35W3/Lycc8Z7fX8O/H+KiU1mYr5eyTkRyPjoPoPTt9K7G5cCN1aFdqthXWPZ0IPryc+x/WuQ8SuJNXuLh4Bzwu6Q9RjnA7c/nzUjRi3bwxqsycbl3He3Pbj3H61QvPK2tKp299jdiO+Ov8A9ar8qSeT53mMc9Djr+nA/wAKzbwSfMrH+HIywPfgD/P5VLGZcjq0hkL4G7c27jPv169O1VGX92x5Zt+V9vc1Nco7qZJPmzwv69f84qpNKDMdpC/KPlC49e3Yj8qo0AoxHEjf7OW9v8ajgcBJPn2gyA7T6YoM3yssj/N155yfX9adGXLuxK/eG7aucelIRnEeXdSZI3ebk7RxyeuO1fZP/BEeU237XuoTIF3f8IjchVZTx+8i+Yf7Xbp3r41UpLdyK2DiTHGa+xP+CKCyJ+11ewDcwbwjep8y8DLxEZx7j8/1cPiM5bH6hfD4lPFPi64ubJQ0mvRsv7rHmbbC0IYt5aHGAO8mBxuAG0OsUWL4walMbGORpPDFm3mNHgYW4uMkOYc8biwXzPcIuMlvw9RZ/F3izVNsMe7xBCn7tuBnT7XOc9wABjr0yMYFNtI2f4t3k7gRyf8ACM2f+kyIu6ZfOuAAwGWXBJwSRk7uDg40uZHUPaltO+x/ZnjWRVbd5JQttJyegHT1IPHT1jE8u6NobiNY1KlWbeQMBuTnPPtnoB1FLbNBIVk8narc7V+6OG6kdByPyyckGksxcbIZpXWNvmKySKcYxnd6Y6D6GgLF3T53N4zwyAK0fzbhtBI4yOMHBOccgfnU1tDHZXvltL+8kbd+7YBTgHBwBjPf6/nVbSJXluJ+Ld48/vI0RSSuW9SdvUdPSr0bify2ESqqjazNGcDJ7HjnOPTp261LkBZsvLnYMvzeZtLKrHLjJ+h759frmq5s1uJ5FgjH7ycANGv3cZJxtPJ3cfhnjipLFUbcWdfLXG0OOX6Ek5HfIx1z71LbRy+Y0Zl2rt2KdwOctznOAe2O/WpKKrwXMdjj74Lg7gWxxnI4x7dcYqSdLmdI9lxH8kh5f5SWA+9j6/X8xzM0rXLzQzqzbtyxqhK5XBxye5Hvx1AFTNFCGWZISqycnLDngce3I+nzetO4WKBtrt7dfKLbm2sAzbt+P/159O2eaZNazm38qTduhcMqLuyMA/J1BP59/bm40uwxpHCpbzi5Mkg6dDj656847damvJxI8xUMdq/LtYhW9e3X6UrgZM1jIUW9Uyr8qhvl4Vcdx9MHt+dV7mESpJE0iybWX5puSwIxuXOe/TjHX041rQp5O57jDK7eY24cLgnaB/Xtiq16trtTzZME7U27upIHX+XfgihSCxzl9JFFNJbwP+7YZZNwBAwP6be/B/X5r/bxmmF5osTRK3+jzj5l2kAsOen17+3rX0xfQXpLTGcKzbvlZA24H8M9Rn0/Pn5p/b5wP7Ghh+75cyBsAN95Tj36/wCRWnNoTb3j5J8QTNp155jZbuu1eB6HPr3555Fcp8aXkl+Hti7D7l79xjyfkb+f54IrpPGUbK5iAb5nC7SOuRg49+K534yNG3gXT4hJ8rXRPZsYB49+Pz96iRtE6b/glgh/4b38ByOuN0l9yuf+fC5z/Sv0L/bGR/7G0d5k3f6KN4Xv64r88v8AglrOW/b98BZiw3mXvA6Mv2C59Pf/AD2r9Ef2vwj6FofksVDWqhS3bpgmuKr8R00/hOg/4JpmH/hEtc+yFjH/AMJld7S3Ur5MP619dV8i/wDBNlp18L68l0iLL/wml2HWM8A+VDnHtmvrqlLZDj1PloRw/wDDxzU3dhv+y2+0beq/2fJnnt2/Ovo9M+Yu5lH+elfN+0H/AIKNasHhT5rW1HmFsFf+Je/H4/0NfR8SqGVN+Tu/vZ7VpL4Y+hnHd+pZTaBk9aAATwOn60qgDjPJ9qHQsvHrmoNRON3mfl70pKnJ/lSNuPPYHvTucZC5oEhu5c4x0pdxzhRSbAW3L+OKGU8hfwoHqDE9R+PvSjkcUmMjJ4oxsOQfegAyTyRQDtTJ/WgsHAcHvTWYk5oEO+bOKFHy03dsGCfxoUMfvL789qAHB85J9ad/Fmk7YxS59BSKDlTtzRbn/SFGf84pAAB96nwA+eD/AJ6GkB+VH7VjJ/w0xrTIvB1yfaPQea1fov8ACTLfssaZn/oV3/8ARbV+dP7V6hP2m9cJGG/tyfP/AH9av0W+Dv7z9lrSh6+GGHP+41bT2RlE5H/gnxJv/Ze0RWRl23l8Pmz0+1SkEexBB49fxr23jua8U/4J8+a/7LuiNPLvY3V71XBH+kycGvbAO+azq/xGVT/hoRhgbsUnTgelOIHbFBGRyKzLEI7ikYbgRk07jHPTNJ1JoARwwGM0JyoJ/nQAw4z7mlAPXZQAuSDTSc9KXnO0LSjPXFABnPFIoOeaMEDIalA4yaAGnHU03Bz0+lOOccUHhskf/WoAPcrzSDdn5qXnqD2pNoHBoATI6MKPu9BzTj060HBOTQAAjdwKb1OAKVeMAUvRsfnmgBOnJ6UhBzgCnE+g4oAHSgBBhTjH5UcEcUpLAUnTrQAc55FB6e9Lk55NDk46UANIycnimuMttAp4wF5pGH92gBNRnSDTI5HYqDdQL8vvMgH86+Cv+CzrEa7oa8/8gVf/AEdLX3tqLmPTY2C5/wBKgGD7zLXwT/wWgIGtaHwP+QOvX/rrLWlP4iZ/CdJ/wRPkL/DPxh82cX1n/wCgzV9vAcZr4d/4IinPwz8ZnP8AzELMf+OzV9xDB5zwe1TP4gh8IjKWBAOP6UEKPvYpeo4pNvy4P8qkoUcYxTeGT/63WnDJ59801lbgLjp1oAFC7eDxRgbSBQnB6f7uKGJUMRQAZOMHPpQVXIfH6UgxnAGOM0bsnAAPegBdhRCopSF4xSMXAyaVSvT/ACaAEcZXng0L1Jx/FQxDcYoQdqAA4zwvv0oCqFwKMHBbHJ7Uh4GWH4igAcAMvzHI5Gaaykcqcc805h8hZetNO7PB49NtACNuB3erdqNu7Jxz3x3pz7AeR+lN3j5inOKAGbGBZM8A0jeaV2kf7wxSkOzZePj/AGTSMp3Lk9OTtoAjCj7hPX7vsaDgAkdRyOwp8yZbIPfj/ChSZThe/HA59zQAwMoOR+lNIbduEfv9KkERJIC9DjG7qP8AIpGVN6iM8bfvUAMIXdx/wHmjBGQGFObPKyj+Hj1oZWbLBWx/u0ATWS7VY4r4Z+PaeV+w94biCxqP+E11k4jYlf8Aj9u+hPJHpX3NaH5WWvhf45Ky/sMeFgV248YauNqybsf6Zdd+/wDWtF/Dfqv1J+0v67HyDduRKfm654zVVpDuyO3T3qe7A89mDVWc89PrWZQ5XIBBP5VJ5zFMFj06VXz3709JCAxJ7YoA7H4BNv8Ajl4Nw2B/wlGn/rcx1lfEp93xV8WOGzu8Wan3/wCnyWtX9nrn47eCwD/zNmnc7v8Ap6jrB8eymT4keJpG+bd4m1A9Bz/pUtLqBREpXDZPXG31ohduAG5bmod+Dg0kTkOCW6UwLhl2j5x+HvSiQqpCmofMwNwPP86aswVcF/YY9KALG5XIUgEkYx600YKkg1GkhPJ/M0skyj7rsueT/hQBHP8APy54A+9UDMclt3t9alYyFsk8ZphjH3OfTrQBC7BpMR59W560bJH+4hbPt0qcBQRgf/W5pPOAHHegCubd8BWHf+KpBarHhlbd3p293Bxnj9Pehum3bkfT+dAAkUYk45+avdkGP+CcmtKh27vihajp/wBMYD/SvCVARTuH4dzzzXuXm+X/AME6tUJx/wAlWtgf/AaE1MugHh8jsDnjr2WlgyxwT/F1/wA+mTUecthe/SlikcNwOPRelUB7Z8TxF/w758Gqx6fGhgO+f+JRe14mwbgnPHuBk17V8Uv+UfHgkKMg/GhuWX/qEX2K8PlGXwR+HrUxAkHyHOMccUhILDJ5H8qQOCzGPq3T2/nx0pMAclvu88DpVADSkcKBnHQ/y470xdpVkdvm3dT27f5//XkcFmwv3jwu2kydnDe4GOn5emKAFMpU4Kd/l5/z/Lt7VXmIUcDdub5vYd6dxGqoR7H/AA9qjcKTkH+EetAEMoyQVH+77+tMTdlmkJweGb86R3MWB93PQjHH4dKjluHiLM2PQLt5xnFADGYh+Qu7+7uzUMhJGC+07f8APT6U92Rzsz/uj/P+feo5ChPzfU889aAGeZg7e+35vcdfyqrcPkbVb7ueB0NWJggYqQwGPlYc9P8AP61Wm3IuyMcbvujPTP8A+v8ApQBGx+bYR8zZO3+v+f1qOR23sJPl6DhRx/n/AD6UOqrzIfl9en4fXPt2qOI442ZK+mOf1/zxQBG21izBu/Q5q5pLh7tTnBLYHHX/AD7+tU22v8vHT7xHQf5+tWtET/TUxn/abB59/wDP/wCoA+yv+CwE0UPhr4MyyN0tdSP/AJAsh/WviHUFLMpA29vQE4/lX21/wWAUf8Iv8HC3GLHUy3/fmx5r4luGLbtuG5+8O/HP6Cs6P8NFS+JlVwoyFj9st/h/n/GF41kIUEbWX7y9x/8Aq/zxUhKndgsM9dp/+v71G77ivbC+mAefp/8Aqx3rQkhdWyTKTtbjAbHfmqd0oUsrswY49Me3+HTHH4VbkUAZ3Sdjn8v8/wCeakhG3zTHwGG7np6YzQBVuAUA2jsCe2z39u9Vp1bGzeR77cY6e/8An8anmb5l2Lw3GNvOP8/niq0m0cmQndjuOeOnH40AVnVX5ypHO7dz3qG6y/yLJntj1z/n061Y27uSreoyvv8ArVW4BUsVX3+U9e/T+v8A9agCnKp3btvX6j+VFOlkgR8yMqg9MKeT3ooA/oNE0bSSXNozSMrPseRnO0EkA84/lS2d7fXMX2OC1DBpVZpmBGF/i/HPt71XR2mulFpcRzP9nZQscnyjvjIBGRViS9n/ALPQtGrKrAyM2QoOf0rsOYdeWTm5jltL5lMcm7b5QyfmJ5I7fiP6U2RLeeQxQyKrTNnzI16nk4OevTB+hqUpdCyWT7PHIY5C2doIAOeBjg8+3ftUcM1rPdTQwN8rK2GVSygnA/DHOfegCCeS9FpI0QhZlV1ZcrjA5J984qxcfuvLZURZPs5Aj8vKnnrntk1EWtIVEs8e7e+wxQrycjGTn+f0p0FjE5jjuJ2EsUrBF8xmLewPc5xnvxQAtldBryNbhpBtGUD52qpUjGcDA6n/AAFSQ3hNuYWu1UqTEzyL79ee2frn9aij1d7e5UQ6ft2Lt3CPPy+mCPr6frTo2uglxcx25k2yAxsPkG0kcgng9T1wfftQA1tPvFk8tLVJGjXckixg+d6gk5wNuPc5z25fqU1umLN2W3kZtqxx5yo2knjowH4dDjpRLDfpp8YMu0tGzS7fvuo6gn0/nj34L37BLazOz/Mism2MqrvgjkEHgY+vpQIgilt18tYHZfKDbZ1YNznABPOOo7d+1Lq6Wluy3RRmk3t+7Bxv+oHDAnt/kStHAtzuWdmKRqBGrLuOfunpx27/AFpjWs/2lp5IFZvLKszLyRlgQSR29O/tQBWvHWEOLcrIHXLDYSwJzgY6+vYfQc1nxF5bfzUbaisd6sp5+YAMCM8fXgH2yDY1NbeZ1Em5U2lmZl4fOAcAenX/ABp91G8n7hJI1CqH3LwGOSMcHI4wO574oJaPy1/4KlySJ+0Lq3zna1vbuyNJ8/8AqgQckc8YPtxXyjcrNd3UEzQ7Y0dWVeNw5x6njp/kV9Xf8FSnkX9o/UZbiMx/6LCf3m4gt5S7uR06jgD1z618p6gsiSQqlyrYkA3GZT+Gf68cVt0Jidxcw4Xe0Ua7n53Ixwo6cYGMZwB+vGDx3iWfy9UnRpWVug/dgZUj07Y4x9a6yeKFYVWKzHmNH+7ZpAW9D07cfSuS8QQSRaxLbow2ssZKsxJ6AjoeaQRM2QSiIGR1KtgKMD65xxWLqS4dkiY/7St2JP16VqXEhaJiyL67R94fhn8fSsrUAZLciJpd20Bef4sfX0+vWoZRjXMrKMMucDDf16VVdwUysbdCNyt/nvVq5SQgK0O7LY+UD1/x7iqxYyDyyAzdF3c47f4UzQgG+UMjICP4mB5I9KLfcu87WxyRRCJ5JPMP3SMMO/B46fhXReFPBt5q8rTkN5eQWbGcL9R1BpEmLoPhq/1m5cwQ/KH++Mtzx/ntX1//AMEh9Mm0H9tf7AF/5k26aQ85OGTPGPTP0HuMV454X8Lrotu2wLkN8rgAfj9en5+9e+f8EuGjb9vNFaQMzeC7zCtJ8vUZB49Pp0/KokS+E/SPwLLdDxl4mt3kUr/bEaeWuC0QNjbNsK73xwOhVAfvbSDvZmmXSj4q31rKy7ovDNmHjW4GVH2m7BJUyEgfL97Yucffk27Um8JXFzP4w8SxTTSNHFqce3bMzf8ALpb5Xa7nB4J+VEBychuTVmx+yH4t6qPtifvPDtm8a+YymLE90uQu/H/AhHn/AGiMCqINUSJhnkkE0MLbsNHlW4wcdO+PU9cDBAqOCIXdx5stvzLHuZMbSnBCLg8H6e3FWJZI5bZY5pP3Yk2rJGBuz1+Yc9OvPX9aqrJLd3EnlXLxouWWZlz36jaRxkAfgPoEBNb2OUYlZlkUM3lqoRmU4HG3OB1/D0xV1WVhGnlH5ZMs23LNkgg89cgfX8+IrKOVpmEsCsNrfvXYbuQe3oePX6A1ZtjF5zXjxMQu0LubOT82Djg5/Xt2pASqj277XiVY1i4jYdfc+uMdx/U09GEtx5M6SJ5e3c0hO0jjnp268Hg+tNjvUW4wsrs6srLuzgFhz1wPXgf1zT5pGWRpIJWP7vcsajuM8dOnPT9aAIYYJWWUW8jbY3ztXv8ANxgk4GPbjIzjpUkkZM7G5LHbJjbsyOMY/Ec/nx7tE/mWrPbeZuddqqjBu/fPfr+P6ExUJ5gEpUvmTDY4HAHX2PHvQA2UlZY4vMGPOyp7feAx7cd+naoZJLsKS5O8RsRmTIbuME9B9Ac++DTjDAzb3kZf3h2xNhs9z9SMDn9KjkvJJZpLdkA8mNlx24PUj6j8KAI5UjJeSWRtw2iLy24XaT69T9fXmq10ALtlFyfLkIMnQrnI4Hc4H06A8VPAzhFLBkyysoABHAIz8p475/rzVS9WRpmmmjLD5VjVYzwcZGD1GDnt+tMChfX0e/yDeN94tIePkA+v4/Q18zft5boxoeTg/Z5Bt9V+UdOoOc/pX0rcfvp1d7eONd2PLBP3jye3vg9DjNfNX7fM6n+xZY13FkuHVTgN/Dxxxz/nimB8geMGSW4XbK0qja23jIHcc8Z789BWD8Xobdvh7p5tpGf/AErLYbjlW4+vT8++K2vE3kSKTIcruPyryRnHtwOn+eKwPicYofAFpLHgKl0Oh4YEMc4qZG0Trv8AglvaBP2+Ph/LuG7zL4M3c/6DcV+iP7YwYaFopnQFhbr5ir3OBkCvzq/4JbyF/wDgoB4AXHHm321+5/0G4r9F/wBsXCeHdDMLH/j3Xy2b6DBNcdX4jen8Jr/8E1WT/hENc+zSM8f/AAml1tdupHlQ4Jr6/r4//wCCbbyjw1rwuI1R/wDhNbncsZ+UHyouBX2BzSlshx3Z8sojH/gpBqpG7abG3DDpn/QTz74/qa+i4Q4fcd3+s4O3Ga+ciW/4eSaogdvm02DCB8Z/0E9u9fSEDEyMxbKkjYu3GDWsvhXoZx3fqWdxPGMfMaXO/lfu96QEl857fMuelO4IIrM0QNyOTx/dpBzxntS5AHUbu9JvB3N6cGgoEXb83rRyDhvw9qCdpy2OlKMJ8mKCRDg55oOfumgkk7cYoZSGJIoGB+X5RTfMDcL+lOYEDp+AoyCcj+VAAMk4P6UoOKRDkZx19KBu25A4oAVSSNvb3pQMDgUAH0pw6cipGNbbjj6U6E/vl57n+RpuMnpTosCePA/iP8jSYH5V/tcqf+Gm9ax/0HLjP/f5q/RT4KMT+yzpJIz/AMU2/wCPytX53ftdp/xkzrnzf8x64x/3+av0M+Cxz+yjpf8A2LUv/oL1vP4UZROY/wCCfKlP2XtDBjK/6VelRjHH2mQ17YCx6CvFP+CfR3fsu6KezXl+ecnrdS+te2bTnNZ1P4jLp/AhMd6CMjOaGHelwc5rMoRgD1o2jGKHz3oBbkUABx2FNTJOSKkwc03kNgCgBPvcmlx2NC7mzuFLmgBCvtQQe5NOyehNJ93nNACYHXOKNvqKdnHNNGOtACA88UmCxzT+M0h6ZAoAbjOMUHcWxjmnYJGKOM4zQA3BOMHjFHGevFOXOMUnPXBoARlycdKPlB24obI420vP1oATPUGjAzgihsAYajbzgGgBSD2HNIScA4owc4FHbOKAE9iOtIcg5/pSjJ5zSOD68UAN1YO2lQ+TJtP2y3Ofbz0yPxGa+Cv+C0JP9t6G2f8AmCj/ANHS1966wsT6VEJZCq/bLY5Hr56ED8TgV8E/8Fom261on/YFH/o6WtKe5Mje/wCCHpLfDLxqf+opZ/8AoM1fc3PSvhP/AIIZT+Z8N/HEWeY9Usv1SavuwZ7ipl8QR2D7vG7vQcA5NAJY5xQducntUlCM20Z59KUgcqDTdoY5H0xRtAXkflQALtHygUbu46+lEeGJ5yM04+2KAGsAw2nml29mFIRs+6B0pzDPy+lACAls5FJ1bJNB3dB2POKDz93vQAuBuyKASeM0hQBdqjj3oGBzkGgAGB8uOBQSCOc9aN57rQCQcZ74oAaRnn86DuK/KT+VGPlwRTRjd83pxxxQA7IVQp5puFYfInHqtO+XZuP6fzpobLLhvpQAF8jDIcA0xlGFx97IBb0pQU24b/d5FJgYWM/oKABvMHzFv4uFP1psYVvmDdOmKXcVBXZxu/KmAruJLe31oAVdrPgHAJzgU11ZWwfQn60ABXyQOG/hWlVRv4AHy9AaAEkUkfzpoDspKrSuShXjHHalw5GM/LntQBYtQvlf8C5NfCPxqKN+wX4RZIyobxVqh27cY/0u54r7utP+PccV8I/Gp1P7Ang944pFVvFGpkK5y2Ptd11960X8N+q/Un7S/rsfINwB5pCtx6VVkYdM4BqxdPmVvrxx2qjPJ0Y/iKzKHBwTz93PbtRvIJOe3H9ar7sDBP5UCQ9G/KgDuv2dJvM+PXgjJ/5m7TR/5NR1zvjSYv478QSbiufEF8TuGOtxJW9+zcxP7QHgfbjH/CYaZjJx/wAvcdcx4xkYeNtcJPP9u3pP/gRJS6gQK4YHI780I4Zjg/8A66gyEXcQPqKVSQfmb8sUwLDSbBlh/F04pqzAMXK8Lg9ah80t8jcZ7+9KsmH+bgHj6e9AE6ZZsB2+Zvu+lTMyE8n0+bNUzIoHBapJJzKmzsKAH+av8BOPRe1I3I4bHOMVCZDu3E+hFI0p5CHnpQA+SRQv3uv40iMN+8n24xTFkGcF/WmtIuTvYD0BoAmMig4L/XihiinPOOtQb2HLHjuaTKHgMfrQBMjruLhx179q9xupv+Nct9gfe+LUAGPaziOP0rwguFH3hjoeK9wnkP8Aw7lnWUbWb4wQg46f8eCf4VMugHigZCWO/v8ANx1p8b/PwPvcrULYAO1uvAUUBk3KC31qgPd/iYFb/gnt4LYbm2/GZt23t/xKb6vCpJDJJsDjPQr7V7l8Tdrf8E6/BZdmVm+Mjlf/AAVX1eEiXEuS3fu361MRslJ2MSPcHtiowzg4Y/727t6Uo+T5zHweTjP+f85puGMm5d3Axn/GqEOdyWwBtyo6dqieR44/kcBevXoKR3y+WIGOh/8ArjnrUTyEkEnHTn+ooAfujT7zn8OP8/596jlmGGEnbGAo56/pTmI2+Wu0j+WaqvIY/mQcN/L6f5/WgBJHBCssYPOR6fz45qCaRkYYg/h/Efl/n6cUjMwbd03ev1J/z/hUcsqElVO44+YE9OeT9aAHSu6NuCkYOG3jH+f8+tQOxYhVOAowcd/8mgPlfMQ/T5hTZAGPyqOoLd+x4+nWgCN2LZQuflHTv/nmorhWYfvG43Y7VKrqGH3cEY+vHX8KqzuittLc4ONw7fT/AD0oAjcmNsAnpt29yfw+lNVSI2AXb6L+P6fn2qOYl92Dj/ZwPw/z700MxkYKOe+GJxx2oAdMwYYc/RvXnqPWrWjMxuwAGJDZqjLJ5ZCxj5WwVHb/AOt/9arelvm5XcCN2Ovf29+aAPs3/gr+D/wjnwdGTxY6oW/782NfD9yxAww3At83H6V9xf8ABX8j+wfg8rqP+PDVDzj/AJ42PFfC85ILRjOSe+eTj8eeKzo/w0VL4mRykMuSVKqTv3dvl4Hof0qG4kRlHAJ25b0HXn2FOmO3Jilbbt9T2OR69qrSSOVZ3YbmyQ3de3X65/8Ar1oSJP8AKucleMe/tx9T/ntVkleRtzhdpXlt/wCfP/6vSpppo3iwrbgzYBA984/p+VVWZWw2cjGdoPTnr9P65oArTFkycn5W7dO3GP0qB1O0EMGUDHzHnP5VNJmNfNVt3szZx0x/n1qvlBjDj7ud3XPf+o/WgCDzAkhEh/h49vYc+9RSIxO4n7vyn8T/APX+tSN8vyxkY6cN39R/n2qGYqw2jq33fQ/n/wDWoAryKG5K+vG0cc9Oo/rRTobe4lX/AEf5gPUNx/3z/WigD+gyz0qyiuvtKXGVWMhWkm3FhgjGc5yPwqER3CW8nlSB5CrbeFDAdcnocgev51YXy/M8xAu47ml3MVGQfx3fy5qO5uZ7PcYh5ayfNuEI3Ljnd97OB9MY612HKLOpu7dJLC7Xyf3YbcwUMQeenX/61PaBArSf6OrNJgFVI24PBAxyefal02yF0qmOaNmYeYsit046f59+KnnjFs8hSWKOEsS+8rweScY5PJH+eKAI7zy5jFLdzKvmR/N5Q++exx6n1NMsLCGPT8k7l3blEn3s/wC1xxz/AJPSlsRaXasVKgGRQGkDBcdRyB9B3xmrU8QkiyvzXBY+Y20kSADPGf5nvmgB0lozQKLeBfLRSdpl2lvlxnIHPr1qjbC3niaKe33xFVXychi2TyuCKuNDKz8I0R8obdynA/XGfw59qbH5KwrLafeXaBvUDacDgAdO3XpQA2ELPNue4i8to9kYY8n5h8h9v1qO5LW0ccxgVkV2ysZ4I54Hcn8xjntmhra4+3pHvx9ljkZVWYksTnA59uRx+VTRmQL/AGkke+GSNgWkYqo3c+nc46cUAV4Z4LyZrh7fbmFQI5vl4I+96YOegzTNTtkA/eTbfmViHUnPXaMnGOQMjPTPFPa4me5a3jikG3y38wMAoHVh+P15zVfUYryFYprhtoZslli+82e68Lz3PoMUAVXvl83zjJJ8+GzwynCkYGQp6+n5mqokgtGkSZvN/dsdu07QeO+eOnsc+meZ9WLC3jjtrVNixnarMRlcY42D0PX+eKrKyzW0ltC6PGI3cyKxLY6gA55GT2/CgZ+X3/BVcCL9om6t3uv+XaFd3O1lMYAU5Jx05GT1/CvlK9lhikt4YZGH7z/Vtn15wQR3/SvrD/grDtg/aCuUjtdv+iQruP8ACfLAPON3XrwK+TNWmkjaEJGvMgEmCCcA9OOo9vpWy+EzR3d3HGAsRkjG/idozj3yR15yO1cf4mKrrE7iLcxVV+XPAAHFdVJJmZkjMnl56tGMM2Ovscn9fauT8WuZ9euG2r8qqCrYOQAOSMf/AKs1Io9zIv8AaGXy2+c4+bef1/yKyNVmRg0crNuYAL2B9ulad4zmXat0VUnG1oxgDr6cH/PtWZqB3bUbONxA+XBPv+n6VPUsx7iWYJsLfeH3ah2XEsqoibcY689+3/6q0FspLiVYIwfmbG0cEev4f59q7LwZ8OPtTC4nRVDD75Xpinco5bwT4aOqa4+l3UP+rXcyt069/TtXremaRY6Va/ZLeFX+X94QW69fT8u9c/oGnR6b8UL61SQbVslDEjj1/wDr/j+NdJJJOEmnljLBWztYhduOvv39/wClIhlFkblkLD5j9/t79Mf/AKq9r/4JXhbj9vO3jI3Y8HX8TKpye3IXdwMd8du44HiDXPmtLG3ab5lVl3H69fWvav8AglwDF+3tpzSnr4SvWZmUnHA5wD1OPQZ9+1oXQ/TbwkLiDxF4mikDLG+pQuu4uS3+iwrkZCg9DyufTccEK3TIbiT4tatMZMD/AIR6wC7kZUlbzrvGD93jg8EsM9Fz8zvDOntY+MPEN6ZjDHNcWzhXVgrN5KDO4xrkcf3nP+790Lplr5Hxf1e5ngYI3hvTwzrCMHE95hS/lLu+9nHmMR/dTJLog17qwK6cJrjzJGX/AFhXIVemAOeOAB2/GmWkbxfLHbtnB8tTnjHrgcd+3PuKdrMouJFSGXYybNgWQqSBjuOvOMA/hnpUcdxbhWG5v3i/vJGbB6n5jwPl6c9/QcZOgFu0uprm5WeaPZ0EbbfmUZ7jj3rQWRpbeJkfasO0iKNiMgc44PX/AB7cVmiWOK9VtPZdqwsDsbJO7BznGR+Hr7GtKKGa1RQl18oAWX7PIfX0OTx/9bnFAEVrFK75ntmeMMDubJIzu/HjA69uemKnnd4bjy45DJubIXyyMYJ9gOv4+mOlOVDtkaS3XldpdgcsBuLe3T/J4qOZYUiVZ7ZcHBXa2OctgD8h6f4SBDdrIyt5cS4VR820/ezgg/TnjPrn0ojV2Pnhc+XJuJZv93/Of8KUR2hme8d1Vfn2rgEDqDnOM9Pyp6FFRwZfMCyeW/7plB57dv6daoCvcSRwje427mIDbNo6jI/DBP8AkCoJppPNkuNgMbK3mKPl7t3z834D061PJLAUmgmjY/PlQp2knbgEdic568VHqJJtmcA/KrZaRSwQ5O4/KR2/PHXIoAqpbq1isKyMGjXaq9RwSD09R79MdcU0zP5MkSqyiNcMGUZVunf29Mc9cmpGQ3lruQSbgAWWNl4PORzj0H6daryxJZQvMZFkjbjcsu3ndzjA9M5Geg57UwM5JLmO4jXyleOM4WRW5Xn8cjHTGentXzJ+3yzw/wBiwH7r+e33fmYbk7g+355r6XvY74TPPBtS4aPCySLwAD0+96/gPpXzR+34I4h4fuCys/kzq23qrAL1J4Jx+P6UwPkPxRBHJcLGsvy7iDuP04HWub+JkVsPh7aRhS0n2oZLN/sNxiuk8USsG2sfm3ZkVR0A+nbn9a5v4nTRL4H04Rn5pro7dvPADfn1/wAjpMviNonX/wDBLK1WH9vjwCGfnzb7j0/0C55Nfox+2krHw1ovmgDMOH2j2HSvzq/4JYn/AIz+8Bjbxvv8YXjIsLjn/PrX6MftqkjwxojwDd8p2lvoK46nxG9P4S5/wTclRvDviBraVpE/4Ta62yP95h5UPP1NfYnevjX/AIJszh/DWvuYth/4Ta4yq4wP3cXHFfZXvRL4UOPxM+WG3/8ADybVCGYAaVB8vIB/0Ic/r/nmvpONQcEng8+w46V815Rf+Clmpb85OmwbRt6/6EOa+k4l/e71H3m+YbenH+fzq5fCvQzj8T9SfCqeF6nO6lUOqbd3NIxZBnb/ABfNTiST0rM2GkjPK+9BwFPB9TTmwPmxQqdSKYDdu7AY8CnDOd27vQ3TmgdMUgExkfWlXk/TigYC5Azz2pOo2nvTEKQoOVpp+ZcDg0H7xUDt1p2M85oGNAJGSaFPzbaBknCntQBj5iD6D3oELx0H44pe9KB3xS428+tTcY05xzTo+Z4yB3P8jQBz0oTi4jG7+I8fgakD8sf2wcN+0vr2Bj/ifXH/AKNav0I+Bzqf2T9Ld+V/4RubODjjElfnv+2JtX9prxAP+o9cf+jWr9CPgJtb9lLSN7lV/wCEfmDMq7iP9ZzjjP04raT91GcTmv8Agnzkfss6ETEV3Xd8c8fN/pcvI56V7ZyDmvIv2FZRL+y34VcLt/0edT8uOlxIPTnp15z6nrXrgOOBUVPjZVP4ELlVNBJ9TStnrigAn8agoQg5xScDINLjngUh6ZIoAD65oXg4p2BjmmoSaADkLQQBS4x1PU0Yz0oAU44FJgk96UjDDIpMAcjp/OgAPIpM4wPypcADrRj2oAULkgGkZdvftSseOBmmn72DQAEk9aTJIxTs5+7SNjPA60AJjvikPHUU7kDAGaMc/N2oAacEUck4LUoX9aDjPHegBGznH50BhjBocEN/hRnkcZoADknFA9/xoHpto296AA4C/LTcYGO1OIyOhyaNvOCKAK/iOeKHRoXnU7Tf2agD1NzGB+pFfBf/AAWmz/bOif8AYF/9rSV96eKJ2g0WGRYd2dQs12+mbmIZ/DOfwr4N/wCC0eF1rRDn/mCf+1pK0gTItf8ABCa5Eng74hWwP+rvtOP5rc199dOnevzv/wCCDF/mL4laaWz/AMguVfwN0P6iv0QJ6VEtxx2DHPNGcd6BuAzQWAGaQwPPfvRntQSvrQ3pmgAH+yfrQeRzRg54PNAGOlADTt6DrStk8A5zS4B420Fec560AICMcGggAcGl7dKBkjkigBMY6gYpQqgc0dRy3SggDp1oAbnccqM9/rQfQ+tHB+Wm7iThaABcr/rOKGAByR0Oc+tG0AYbPyrTWPAOT1yD60AOPbBPSkGc5ZetKnG1gp9KZufLZI7fjQAgUDIY55zhTyKHG0MWRTxjn60RgrwVbOaVxkbmZjjg4oAY8qhcndk8fe4oTaG+bbnpmnN0xtwuP7v5UzeSc4/Tn60AIyrGCD93pQ7Fjkbf9rA60srgpyOGbOeelKDkZWM47/TFADX8tRt27u30ppfKmMAAdOnSpAgKnZ3X1qN0OOAeufxoAsW5JgGTXwf8a1I/4J/eCy0it/xU+pfN1z/pV1zX3hCMQLj0r4O+NTxH/gnx4J2KV/4qjUdqt2H2q7q1/Dfqv1J+0vn+h8eXrkSNjseRms+V9pZatajJ++YA8ZNZt1Lg7FHSoKJcYjxuOKXzVByT2+tVRdDGGbsKGnXfQB6B+zXKT+0H4HYk/wDI4aZx0yftUdcp4puCfGWsvzltauzlu/7966P9mu4Mn7QvgdN33fGWm9f+vqOuU8Uzj/hMdYJYnOrXRz6/vnpfaAYX+X/E0glbr7dKgMwJG09O9NFwNpXHamBOZyh+Xk91zT/PUnOenNUmlbdxUiy/OQW96ALfmKu3n14qQY2deD0qqlwqvwVGKeJk28n3oAd5+1jnikMigtvaoDIC2B8vbC0jPkk9McUAT+cMbOP88Ukk5J4b/gNVXuAQFyBtP1pFnLJgDBPb1oAtGQqu0f3aYbhVOQMZXr68VCbgg9e3PNNMhB+6MUAWopgDu2fxe/8An0r3K9kaP/gnQw2n5vjJH7cf2aprwWJznOefpXumoSFP+CdUY6eZ8Z0H3f8AqGf/AFqmXQDxWWRg7Y/75xRBIHkG1t1QyyAHK9aWJ/3oHmfxc/LmqA97+LGE/wCCdXgMvjD/ABkk5/7hWoV4SJARtJ9/THevdPjDIU/4J0fDt/M+98Y5P/TXqX9a8EWQcsSPvdFOOKmPX1Gycv5S7iDgj+9/nFAYAswbHPp04/z+dNklEeGJbBb6dP8APtUZmjB+Rt3zf5/z61Qh0jjvL83Xnj8/8+tQyuw2opwv8LcimyykjgD17/1/xppfBCqOvVdv44oAHkLAMy7Qpz81V5p8naH9hz1NLPKTvXPf5lVf0qGWdScebuYcj6evNAD5pF2YQevze/8An61XcbWwBgYwNw+o/rTpJSoxnaf4fl5/+vUbnH7pDjd/F6f40AG9VG7G3jpUckpByOQOAxGKa0w27s/MePqKr3Eg+8ZPmB/hH0oAcbpd2OMZ59+vY9qr3TjaC7D/AIF1NNLqrYOWIwM+3c/n/n1juJUk/eFOjY+TP+f/AK5oAaJww+d/l9179uaRZcsoJ9Oee1QPIvncjjnt7UFht2udpP3QO/fj9KAHSNvO07j83UN175/z6VZ0ub58eZu/3qo+d+83bhlhjr6/5/zxVvSG2z4J3fN15zj/AD/n0APtr/gsH5a6D8H9w+f7HqgU+g8qxz/SvhW7fYzPKmBtzu7/AFwOfy9Py+5/+CxXyaH8H1Uf8uuqD/yHY18JXFxHGC5bcOpwvp/n/PWsqP8ACRU/iZDLKFbA3fK3y7cc885/z61CzlmYxRsdzdW+vWguSuApG1gVLLnI9Tn29P6VCxKKqg7Rux1HPOevb/PrWpI2WTj52wB935e+en6ZqGdnONx29TuzyO2f8/4067OxvmG3Jx34P49j/QVVknRlD+Zgbc/Qdzj3/KgBjs6xqrk88n1B/wA/5FQysXIKoT36/wD1/apWkyu0lvm6/Lg/55qqSuNu/wD3ePpmgCOWVI4skA56e4x9fpUMspbcqnDZACk89D+X/wBai4kj3KUGdvJ759/0P+NMkfdu2hg3OCzHn9PWgBjMF+Vjn6xj8eoNFRFo1VWMXmq33cHpjjuPp+VFAH9CELtY3bH7P5hhUBmdQWweffHU/lzVm1vi85uktlCsyhSc/wB3nPBH61Xt3v0nVUberRhGEijLkD7xwR2+o96lgQBVtpJdsm7EnlqUCMc443YHBx3BxXYcpLJ9mQySIrfvG2sxj6nrkE9vbiqrwFDHLI22SRg3ybcRnHGc9D0OBkVJqMbWq+Ra6qrCJmMnOGfrj0BHPOPWk0e6uZbjFwYxIMZDAMU9fvHPXNIB8TRoWtWVl8sGR5VTowPXGRnIz07/AJVPHcXLLLFbq2Vk4kZgoPXjj0PYj+tVrSaNNPF1cBV3OBKu04JLdc456+uP5VLPbQXDrayjzvLbfI2zBxzwMD3P8qALKA7G3Q/vJFCMzydeev4D+vWq9hIliDbta7oVjO1lztcHGMjBxz3zzUc08+ozwoixYkKsYpOXA7cADHeprFoVuVXzedykJtDYx3/L9aAILyBPtlu8mwqivtXdwdzcDoT90/nU9xp8gtGVW3QKxKxyYIDDtk9iOOlRFwgWyEiqqtsk8xRu5B4HP4gYJ+uaHa2jIhSFmEmTJHIuAgIx69eDnJ65PFMBkJgmn866C4hYb1hHLrtbAAHv24/pTmjdiweD9w0m5V8voMMPm54OT7f4uMEj3bfayfkYBPnz69eCRkH9MelRzKs8TTRXQ2xz7lkgU7tx4I29D2z35oArSHy7uWSP5YXyqovBLbRnpjj/AA61nFftNrGTNKLXJ/dxsG46EHjv6Z4B6GtK4W3mi8iUFW3bY/MU7l4+965AGPx/Ojd8N5AEsX3i8cartPJyQepOAeSOfUGkB+Xf/BWOWzX9oK8aKSQqbG32uwydu0cgY6fXqa+SdQNqYoUiZVZm46jbgj3/AMK+uP8AgrFJdL+0Xcx3KLIy2ELou/lQUHJwM/rivkLVLlkurcwv5nzZVo2OQfQ8dc+la/ZJO7RmjsyyK3mSKG85SM4I6cfh/nmuR8UtHHrDQ5ZT8oGV6Ltx+oP1zXVfaYJ0dby32rHHjzGXGD0wfftwO/PrXI+MCkuuyAwbWZVOI5Cc/L7gc9/w9qARkskxP2ferZYnd2zUYsrmd3G+R9xIVsZXPX+daGn2L38xtrcttYfLJuB78H/PWu68IfD+OFftN/KuevmN/F056enpUhtuYfg34d5Md5c26/7TKnPXpj+Vdnb2Vlbp5dsg6AgR8Y9vyzV1oxbjb91R/wAtG5b8Af8APPaodQkdpHBHk+YfvqrKTz6dM8fj+tD0FucN5x/4W9eGRCd2nr97JAwc8jPp6f8A166WSKUIwILM33VXsffI+g/DnpXJrOB8YbhHO/8A4loJ3due3PGMd+OvGea6olUaRmUeX8u3d6dOwz6dKBsx7h2ilciNVeTj7uf1HU9fwr2b/glpeSQ/t76aGkKofCOomT96wVtqk54PPGeMV43MkvnsisylZDmNsn0H8u3Xivav+CXZWD9v7R7dI493/CK34kLRtt4jb5ickEZ9fXoO9oOh+nHhMWQ8WeIRP5cbNcWgmZowuG8hSPm2gnjn5mOM4AAwTDpNlbf8Le1q+EUfnP4b09FO1cbfPveM7A2O+S+M5wvUmbwzEzeP/ElvHHDLhrYFWcbo90eQMb2ZF7j5UBycAnJMeiyWJ+K+s2dtCu5dF05mAZDhN97xgOT6gEovOfmfnbBNjWZTBI0jJKwZQS+7/VgYBGfyHOfyp9nB9rm2Qw7VWMPuH8XJ6ewHr/jiybWEWvmK27dbqVk5AxgDBxnqR0J/xDbY7Tt3NHtkYbdpAkBzgnv164647HFHMIq2CzRy+bDJtbnd8xXaMZyOcnt9fXtW0dodtzBnkA3KqK2Bz1z/AJ6VXsrSKNmCqFUL5YVlyWI29+4PPb8ew17CB0toY5VZWXJO6PLFgQvQcE4H+eaOYfKQRxXaxmKK4X5v9TCy4JXHqPxxj6c1Hc288IMh27UfCouTnGecY/Ln06VavmkjgXyzI5Z1VtvIAOOe3bHOeP0qNQLc/wCkS7Qz5OzHIxjPbrz7/wBJHy6ENzDCjCRYlaNWx1XLcZPfGcnHHqMdcmv5Vv5kgkkLljuVicBQT2J6HPcdf5WpEs/tMkjhZF348vngkHtnv6e35Q/ZwI5EkdQMsrLu64wCB04698/0q5JGBm4KINrIejOBkgcg+3PpVO9/dSyBkZiq/vBuO1gQeeDgjGO3U/Srt1hCsclszdAELE+X0ySR07evWqlykZiaTyGZgpJ3R7RxnkZHXGaLiIZYBNskmR1Rs7YxIdqsRgDP49xzUNy5LEworRrt5ZcBuCfz4GCM4yena004FskiNjymYbm5zx8wzjn9OKq3MInGI5hHumz8rbvmxjPByQfzNUBk6gzKrfYy25Yy6qzdw4+Xp0HIzx1r5n/4KEShV0FLgqv+jzcLjnlcnj6fXn3FfTF7iCE/Nja37qNsKT8vGM9DwOP8RXzL/wAFBwxTQXd43zHMzbF+8Dtzzjnp9PoKY47nx14tijS4a+hCqWwdqyHlumM/rXP/ABUWN/BelpL/ABzPs+XGQc89f85rf8XmUzKpf5d27cfTj/P/ANeuZ+JGoD/hG9NiR8bXkdlPHHAz+ecVHU1W56J/wSstyv7fHgct/C9/t7gf6BcZ/Wv0U/bYYJ4W0OSYbeDuVe3FfnR/wSn8x/2/vA+Two1A9Dx/oFxX6Lftqtt8I+H3gHmHd8m7vwK5anxG8PhE/wCCawiXwrrvlS+Yo8aXG1z/ABfuoufxr7QGcV8Vf8E27hE8N+IYlhEYXxtcbY8fcHlRcV9qjpRL4UEfiZ8skKf+ClOpcLuGk25Uc/8APlzjj/P5V9Jq+ZMJ/wCg182YT/h5ZqZZlz/Y8O3Pb/Ql/wDrf5FfSERjkm8sdV7e9VLZehEd36lraOnH+zQqnGKFYD+KjOBuPGT0JrPU2Bl+fjr9aCGCjFAXHLtu/kKNwRNzcYoAFyR+lLgBvwpFHPH6UrHn/CgQm3LcetBznJP4UpwefWk2kE4b680DA7scCkAwMk0pAHYe+aRcYpgIyln68fnn2ox6fTbTgB1Wlzx0pXAQJgYxTgCBnNGOzetGQvU0gA9aEx9pjOP4j+HBoPLZojybiPnuf5GkB+Wf7YqBv2mfEH/Yfue/X981foJ+z/LJB+yho80crKyeH5yrxtgggycg+tfn3+2SAn7S/iAuf+Y9cHj/AK6tX6Bfs/kH9kvSfMXj/hH7jcAcZ5k9v6Vp0RMTO/YYhKfsueFRIu1vJuMruzg/aJBjNeugc8V4/wDsHuz/ALLHhYsuPkuh06/6VLXsGMngVNT42EPhQUnzZyDS0c1JQNyORTdgxmlKljyaUZB4oATJIwDSDBOM8ilOepFIpwMYoAd9KTr0oHAwRQCehFACkDOD2oz3NC88GkGTxQAAbaXjr75pD16dKMnA+WgAHI5/SgA5OBzSkjHHekUk/N+lAC842im4GeTR16daUjNAAMFcsO1IASMk/WjcMZP/AOunbTnk8e1ADcHORRtHOVpVVmORSNjr/nrQAbG27h+VNywPNOyf6UnGcH8aADBznHvQoJ6GlIyTn86NuBxQA0EgbSac3JzR8x6/rRtPc+1AFLxcpfRIRn/mJ2J/K6iNfCH/AAWmyda0Pk/8gT16/vpK+7/F7qmiwF32/wDEzsRn/t6i4/GvhD/gtIANb0QY/wCYH/7Wkqoksx/+CDDE618R1Q/L9l04/wDj9xX6OFT2Pevzj/4ILoRq3xJcn/l300f+P3Nfo7k46USGheabgZ5pec5Apeo5NSMTAJpGBPelwR3o5xzQAm0+tB9jTutGeaAGjgcUvfgUgzgc0pz2oATk8AUDcAMfjQR6fnSnJ6UAIcA8DqaCe2KXGetGOcGgBDtHJFIeuMUvB5zx3phLb+nHb2oAXaR/DTQDu+7TiSvGD1xTSfn5H+RQA7kYzTHIY4OTjtTjjjn3pmMjJj5/rQAfKyZHdu1NkOF9Pl7U4KqL5hP/AAEdzTQCD07flQA1ldl3IoK7T+FCArtU7ueeD/KnbSVHXb3pAQgA28UAIThAuSwzkHrQsnzYYE+9NUnO/av41IVwd0jbfm6LQBGY9xJTA3H0/wDr0KSoKj8fegqoPC9Wx160vLEnspOQBQBNECIvmOfevgT43Shf2BPAaIo2t4l1XhTxxd3NffigCPk5r8/vjS8Q/wCCfPgLYNv/ABU+qY/8C7rNV/y7fqv1J+0fH2puRIxHUGsm4mPZq0NVbErE+5rHmYliS361JRJ5pUsR6YpS534IqANt4/8AHqPNZm5B9qAPQv2Y5Sf2iPAjDr/wmOmD6/6VHxXI+Kpt3i3Vif4tWuc+/wC9auo/Zedm/aM8BcdfGOmZ/wDAqOuJ1u5jl8Rak8Z4OpXBG7/rq1T9oAZyRx+BzRGwbj2quZOcGnCbecA/e7VQFgyD7xx+dEL556Zqq0/P8s5pLecqSFye1AGipDHcOKRpxkKBwarpMCWLM2KHmBQqN3Prn1oAlMuW+U5OeeajaWQnJ5z69uPeoHusMyg8UguGbI6KeTQBZG9OQaRJBvwT/hVfzWK4PY9KDOzhueccUAWBOA2PM/Dr7U0yKzfe+Xb1quJDlSTUm5c4Hp8vFAFmOYA5HO3qc17jrM4j/wCCdVgUP3/jYoz/ANwh/wDCvB0JL+W3f0r3HxLtj/4J16WwPy/8Lu4z3/4k8tTLp6j7njCk/e+XGSMGnwyKJlz/AHvlwwqrvDMyjpu6U+KRQ4IY/eqhH0L8YEC/8E4fhy5H/NXpj16/8S3UxXgBlYt0wD6NX0B8XjH/AMO1PhvIxyP+FrTHIP8A04aoK+c5Z8H76+pz64/+tUQ2fqypbloz5G524zx838v896jaXaOGGR/D6VC1w4Iyo56e/vTGlk6GT+LHByP0/wA9KskmeZ1O7dn+6PSmyzkr8m71+v8An/CoXmlY4Q7iR823GKZLPwrL6n5V7/z/AM96AHSyb04JH9agLsQ2F3YyWY/5/wAmkkmODtX15GME/wBP8+1RK23jdn5s59//ANdAEgkQZQbcAdl68VE7nlwxX/doZn3ZLbc9lXg/5/z61HcTAHaN27Py5/z7UAK7kD5N2Tgbd38qrTSgEKh+ZcfQHn/P+FBnZdqFAzLz8zc9en+f61FOSrqzD8h1NAEfm7z5boud3ysf8/WokYn5gf0yOv8ASneZtXAb5T1KtyKrsw2Fpn+Xg8H8c9KACUhm4Q7QPlCn/Pf+dNZyBlmbuG24z6USuzqU38HJz1Pp+f8AjUcso37Wf5tvKrjPTrQA7lxkr8pOA3bk/wCf8irGjzt9q8sgY6bcZ5z/AJ/M5rPadkLPEAvyksd2OPX8/wDPNXNKkIl3McMOP/r/AK0Afcf/AAWOKro3wfD8f6Pqo/8AIVjXwddkea2V/jHzE+/6D8q+7v8Agsu7HSPhEqsw/wBH1Y8f9c7Lmvge7dzuePp/dyNv+Pp2rGh/CRUviZFIVwxZsrgN8x4Jz+POPfrx2qJp5fLVVlU7j94k8c+v+frSTypKC2GVeFAYfX/61QPOquXAwvfjkY+h9+ntWxITsFfeFUE/w4wR7YFVZJlVm8yXlge+QeRS3Nwytu257cHknnv09v8APNaSdMkyStt4GBzwPbj8eecUAOeQsquh+Yc7cAdefx+ntVd5CAyl8/8AAsfQ++Pemy3BDYLbfl+Y7uv+cf54zDHcBeRGdvI27un/AOqgB1zIDJllXAHGV6/jnt6//qqMXAVh846np69Mfzpryru2xtuxkNjHp/j79u1V7mVwPmG1Rgnbj5v8/wCTQBNLJMgUonBz/niiqnzzqD5zLjspJ/pRQB/RFE4tNR+0AR/KmWecksCc8L2B/wA9qke6gkhRjcmRnnXMjZXd2w2SfrkYqB3kE0MsFq0nmR7AVZTs5PTnhentz3ptsWvWi+2SttS4x8kowXXOM8EEetdZyjpLOOa63JKxkEhZRDIDvX8+n1NXJYbaO5YIzCNzszwQ/sRjkdevSoJXKapuhnH71SYxtxux2yuMkDv/AIU23he7kIljB+ZmbuV2jG75j83Qe9IBPOzo08kF3JsiYeZ+7KbVB4x2xxUzvaLtuLu4k84BUZW3BSSQRz3/AAz3zVcmAWiKtrcfMpK79rbugyD9R0PWn3ljDOP9Iudyxsdx3AY44z79uOaAFS3gi8qcXCyLGwTMUZBAz2BBGPepI7OOeNTa2ySTK+1Vab7y9QM9jwcYzwc02xvooghibzHSH94s3JHoQoHOemOtTJFeQ26sTFvmcKjKmDySentxnntQBDDa3Fs8228bbswxkU/Mxx0z1xjv296cqT3c8d4zKHjOyZtpy4GTj5l/kff3pr27W9xNbx71jbLsqLkk7icFhz2/WpJEhMPlzOkm/cqyx/MqttPbP1oAqywyTG4iW1CLGylmSMMx4YnkY45HHpnFOkv7X7LHaQR+YsbcrbxlsHOfvA4yfxxn3pzXcgaO3lVdseAGljwxwvJ656ZPPPNMvB5L2/2B1jZpDsVcsgOPmPJA6Y47dqAIr9IJke7s4x5vzMpM3zZ/Pg9ueP5VlsiW6C5ddzLJtWMMEO4DAHOeTnsevXPBrTvrprNWuyNytKu1kXco5PoOnOO3OPWs66iu5LP7Y8ZxgfN5isrfPuB5A989No6Z60wPy8/4K3Tk/tD3SCF4jHZwmNvJPzYUZOR0xnnOOa+QNTk3Tx3MUo+Z+A2Ae3Ykevb86+wP+CtIih/aHvFt4/NDWMLGTb907RkDGeOvfjNfHOp3LvJBbySDaGA+ZjtU5POB35+v0rW/uok72MHfIJPm3JlTuxwVxj+eeRjiua1LTLu/8QskAVk2Kdsf/wBY9feuq06znuJtjlVBGeufoBjkjJ9fat7TfBEFheNckN23/KUJXGOM8/r3pbhflMzwR4Fh05Y7uZlLhc7WHT/P9a7Pyv3YtdwVdxX5eufxqSOORIwtuh2lcfNyc+mevT+lVtRuGgjw0oz5eDnOCP8AH+XNMjczNRmv3CqTnbt/eNuPPY88/wCR+OLezT/cjRfwyTgd/rWxfSTwxrJM5UMuGj8wlc4zx1I69uay7yUQRuXikbcTjqcfU4/Hmpe5aOF+1H/hb8sTnOdPXaGUdc8d/wCnbp3rrhqIFu2GUSA4I24xkdPb06iuP1GNU+LCRzw/NLpe7YW5OemR/TH+I67T7iCBHa4WPblRhhtB6cj26UAZs12puZJ8FSrfMVfOMjp19+3rXtP/AATLuIR+394fnWRvM/4RvUBHJz8+IXPPTJ5HGT345GfE9Tvrczjy4y37zAy5JB44HP09f8PYf+CY4sz+31oMl3CjE+HdRjQLuGQLeQls43cdhnHPbvSDofqhoEkrfEDWltrpljWKyMaySEjkSYwnmtj7nQogJJOXI+Wno0yXXx01qyum2hfD9i0cXnEZzLefOq7z1x97yx05dsALd8NrD/wl2tBFkWNobOSQsXXDbZVPGcAjjkDnAznAxBp1tOfidqTSK0kMOhWKqzTEKW827P8Au857LnHU8gVIHSeYo0vy1g8uQ/JkDO7APPPXjPOAAAPXNQoTb3YeWKSIxqEij+7nggkAjBPH4kVGiOmnqJQqjdvjjMYGNwAxkZx68/rSWtrhgY8uMFpPM4VgG52nrxnqecjHtSEP0+CW4u/NabcpjAjDKWUZHXntzj8K6DTYreK38wTs28/uxKRvznGP58e31rFtGa4vmRyX/dk/u++MAYwO2On5+lamjpIXkSadeRhY43UlWIJK4598n34pCJoY5YoVjA2hWUMwk2qORz7dvzptzbyT3EbPJ5bL8ygL97I43H9e1StBPPcIjBQoyGz26YOM465qlcI8issEhj2yFsLnLZAJ5HPpgZ9eT0oNBs0bTySGNFkYxkrKy5HT2PHP1zUb28ywyCO42x8cxvwTxxjHqPyxUzXwmOIG3ttby2LY/hyM/wBP84jlndoAIzuLbu2eRx2Bx1z9DjmgzZHKxVNiy7mkb7u3hV5+gwOnU496qLJJNPI8sZ3BcMq/xHaeMj6fp+Ut55/nMVWQLGwUdADzyvB9/wDH0ou2CSbY/L2+YT5eSo5zlR689frQIryXW5fLk25ZmKq2cMfm68Y9en+NVywghkNxIY2k2hlHzfNxk4I9RVpoxFDIyxNGvDA7ieTkj+WOvrVaVUkJtYpcL8h6DPXp7dB/nNMRlatCv7tCNqlGXIU84AwQe4wMc/X6/Lv/AAUHadrPw6WVgfLnVypOC3yZAJ92x+dfTmrJO2No5dSjS7vuqcnOecYwfxHvx8s/t+K0S6J57A7fO3SbcZ4Xjpnp/kc1ZUfiPkXxNO0StbxKu5WAZvr2/AZ7VxPxHeNrPTbdgc+U7YVevzd/yrvPEk8k5Z42yx3bV24I9B36jJrz34lO0IsYXmXm3BXpkfMwP8v881madT17/glCRJ+334Lxztj1Dnd0/wBAnr9Dv24i6+BtDkceX/eC/wAPA6V+ef8AwSXiL/t8eD5VI2/Z9QJ/8AZxX6Hftyny/AGhvH+8ZZcLu/i4Fc9T4joh8JS/4JwTO+heInlufOZvG1xvm/vny4ufxr7bX7or4d/4JvzK/hrxILSFo4/+E3uNsbdVHlxfrX3Cn3R9KUvhQo/Ez5Uumb/h5fqS7euiQ+//AC6RkZGD3HX1r6UiRInDsehyMfTpmvm+Zmj/AOCl+oMkhAbRYVYBT/z6IOcf55r6QsyRL8x6dFq5bL0Jj8T9S4QuCXoKbxhj371HIgkZVbtzx2pTvJVAeDy1Sai9TtLZ705ckYbmmptLl8/xUu/5igH0pAKWVRtC+9Ab5OlNXeV4P8XcU4A9/WgAPzNuzkdOO9GecD8aUAg80nIIPakAYY8kY+tBwG2mhmz1B/4DQM96AGkg8KetOUg9/agHngD65oxtySaAHdVyDRnHBNIORnNKMbsk1IBknnFEQxOnPc/yozgZoQ/6TGMdyc/hQB+W/wC2Wg/4aY17P/QeuP8A0aa+/v2fMH9krSNw/wCZfuP5yV8B/tpMF/aU14KeRrtwf/Ipr76/Z1bb+yTo7MAwXQbjhs4I3S+ladETHczf2EYLq3/Zc8Mx3USo226ZQrZ+VrqVlP4g5/GvYCe35145+wS0p/ZX8MLI8jYN5tMg/h+1zYA56DoPYV7EeTUy+JhH4ULwO9D5JyKDjGP6UdakoCMDim4weDTsgCmj+9jqKAHHB600EZ+tLx0pOSdxoAcBuOM96Qbjx/KgHgUnAOBQA4AdM0gLN940bRQeOaAABhx6GgLnpS8cHOO9AU4waAEbjp6d6PoKXIx68elAOD1oAQEAc/jSE44qtrOoLpemTak6hlhjLn5gM49zXmGsfGvVrbUvIgv4F86MNbp5e5W4ywz13crxycZOKuNOU9iJVIx3PWgCRxSd+KxPAfidvFOgQ38zp5zLl1Xj8cduc1t45zmpkuV2LTuriYYdBTifUdqQcDLUcHgUgEI7DsaU4PGKQKQM5/Og4P8A3zQAMMn5aCcAjaMcU45x8x6UMMLjNADRzwaFJP8ADz0pc7ON36UgY84xQBU8WmEaPD9oXK/2lY4/3vtUWP1xXwZ/wWoJ/tzQ8f8AQD5/7/SV95eL3lTRoDAmT/adiMHsv2qLJ/AZr4J/4LWSBPEGhKT/AMwH/wBrSVSAz/8AggmA178S33fdj0wf+PXVfo2ORX5zf8EDzl/iaxP3V0rH53dfo1UgFJj1FLQOaAG47MKUMKXNJwBxQADgUc9qO+KUccCgBOnSkAI4zS5xRmgBTntTVYEcGlB5ozjigAzxRyBzSbR2p3FADcEnINGMHcP5UFvm3D0oHA5P6UANPPJ5NGCeXp38HyntSAL9zPSgBh2KGIpfvAgmlwBwRTc/N90f7XPSgBrE7PlXvjihcqfvZ/vU522x+/1pg2huQef4qACQFRhX6rSJkDyzuH1FAOw5Y/LTUxnoG4/yaAF4U/e5z8uB09qTGWbcVwfXv/hTsZ+6CN3PWjYDwF445oAbyf8AlpTVAkUovQnlqUkfMP4vfvS5UJtCNtNAEyArEAB2r89vjhIw/YB+Hxb5f+Kl1bPt/pdzX6Eg5h3f7Nfnj8cGRv8Agn58PMsct4k1fGRz/wAflzVfYfqv1J+0fIGrSjzXwcjmsa4k+bA5HtWrqqqrt161izYDYJqSh7O2MDpTfNO3Kn2Y5qN2x1bkcU0yrnCj+VAHo/7KaGT9pTwCGb73jHTfx/0qOvPZ7s3F5cXI6SXEjdeeWJr0L9kdg/7TPgFF3Nu8XafjHtcIa8q0K4aXTLd+PmjVjtH41P2gNIy/NkH7vXmlhfc5ZT9Se1QqyhtoH3unqaaLgrJgMfu+lUBNJLxtLfxfgKRJdy5kJ9arvKFIamtcllJZhxz0oAvrdBRjr9KR5ySdrZ9/1qibjpkD8KVpmCMFcbj92gC0ZN3POB3pWlChsL+VVXnAdRgeu4UCcEbsj/GgC2s+z5VA9vfmm+bk7g3/ANaq4fJwCW3H+Hr/AJ/wpRKGf5O/9760AWVlwxDngdvT6Uqvu+7uP8qrAgnYrf73FPVxnk+/60AW1dl5AAP8Q9RXuPiwn/h3RozKPvfG4/n/AGNPivB45l8wbiF5GMV7n4yuFX/gnL4dJYDd8cGHTrjRrj/Cpl09RrqeKGUhSyyMR0UleKWOdOhBX/a29a4P4tfHfwr8H9c8M6N4qt5I18T3U9ta3n2hQqzLPYxKm0jkYu3kLbuFiPB7dnFKrPxuz1GOg/SqEfS3xjkij/4Jm/DR27/FSYnjP/Lnqgr5vRXnmWNF5ZtqrwMn8eg/zxX0T8ZJv+NYvwxZT/zVC4I9/wDRtUr5CbxXfWvx+Pgx7mQ2s3ge31G3g3Hasn2+6hkYZ6EqsQOP7o9KzpvR+rHLc7Dw9e23iu2sr3wyxvotThSSwa1UyG4V8bWQDlsjpSmcyAsAen5j8K+MviB8R9Q+A3gz47/ADS7m4TXLy8jvPCtvLEzraaHfW6+ZKrcriOIR2yqeQbtGXBj4+lv2fvFU3jP4H+EPFk1xvmv/AA3YzyNuzmQwJuB/4Fn/AOtTjPmk12Judo1xGJha+YrSddo6nOece5BH1B9KbNMm35f4VPbA9f8AP1rxXxt8ZNU8J/FGS9fVt2mD4r2fhm8t1YlESXRoECjjAH2geY3uW9TXsMkjEbwFZgcZY1SknsCkpbCWmoWt5Dut24SR42HdHRiroeeqsGU+4pst7bJPFa3Eg8yZj5asp+cjJx9cduuAccCuJ+DevtqGqePtBkco2h/EzXbZhyeHu2uR+AE4xXG/tmyeJ9J0jwr4k0K4hW3F1qVtqEJkKyPHNHa2i7QOuJLxD6/L7UnJRjdi5ly3PZLm5+zXVvaMv/HwsrRsrZC+WYwQcdM+aMeuG9KbPI7cZ3En5iR/nn/PpXFt4hluP2hn8Mw3f7mz8C2txLFyNs899cgn2Jihi/KuqlffwuPXdvpp3GncdPPFCVDSbTuwq9MnBOB+Az+FRyTnHzPxkj5h046Yz7V5vqnxAvde/ads/hdpkz/ZfDvhdtW17Y5C/arlljtY2HcLB50g7HzhnlQam174hSv+0povw2s7xvJj8G32o6hHGxwXa6t44gw9VCSEcdJKdx3O8M5SNVAA6/d9MfpUDyhVw5DALlmbvz/L/PNY1l42sbzxtq3gO2GbjQ7OymvH2sCWuVd1X0P7tUPbG8+laEsm5OcA8EBfT8/fFAEjyQuNokHXjcucdzUcjrtZgg+XhmLfxe9RO6A4Vjt6Z4x+efp+lRC5VYmBwrBvlx0+n1/OgCRzJ5mxInZgu/6c/qP1GataVKqXBVGDcnPtnistbhEbCvnLYDL2/DPHB/P9LmnTSeY28Ajp6Yz2+vb8PegD7q/4LQv/AMS/4Qqv3vJ1fao6/wCrsa+A9UcyTyxqjbAwGVYY5I5468/pX3r/AMFqJmFr8I44w3zW+sD5ev3LCvz+1a4jEzTO7EswI5G1gT/kfn34rHD/AMFFS+Jg9w6ozSH5hwrFsbuvHT0qJpQvmRE7m6r26d8cH/P5V/PWUtGAyt6Ku5W4wTwefp9KikuEZ/LC4ZeW284x0PfjHPbnHHetiR17O0Em0hlYcLnqePT0/wA96pvPcMM+TxgH5cHBx0PH170x7oGbyTIOWKkIv06/5/KoPtEkIZ1lzuyBuBBHJ6+hGR6c/QZAJDIWcRlff5cnPpTTO0kTITncAGHoCP51VivlluGlCxszN83mEcYH6kfpUcE6sXZZtyqPlU9x1xzQBYkuWZ84faBh24weucep759u1RmRlj4Kt0ICsDj1zk/5z9KhnuY4yDsG4Z2jZ938Sev+HSqzTeYqyJjbIvynGQuT+vb8T9KALLX62R2ecqs33ldjxwOgoqjfamsDAmf73dsHPA796KAP6OCNP+2kSGafbGojkZTk8fdyOMe3H40hY2xCR2EfD/6R5i7di46KcYb8O9LFetNJMbWXLRxhdi4GB/eB7fiO1U7u+jsdLDC7WZvN3FWYt1zxkf8AxNdRymjbT3Fzdxw2kca/u3Mf77DKOMg4BB7dR1pI5rq8OyHb+7kOWkY/Mpxk5Pbtjj9a5628R+Gby4XytQiWXdtVuT1APB+vOD+XatHTb9WG6zvkHnKrL5kilm45HU989RQBe1J4I5YYGtFNvIzg+Sw5xzwOM/8A1vpRbXUroznT5JE38NIp29em36Adv5VHC0MsyyQxqJmjwqyTAZyD2yP5VDePDayt/bzNIqtuj+bbux6e3Tnk8UAKkkAaaSZWMMieXJ+7Awhxycc8n8fYVPYJMxtn2rHGwxDH5hG8Z4IDEbTz7Gmafq2ntL/rWSQ3CoF3F+Oo7ADv75HfirIubeIyBIlbypTtkGDjHOPqSv6ZoASRoVY2tw0LzRsSxRSPlJ5+p689KaoMmZSsayYGzzAxBUZwcj16n6dOlQWmp2LXLTXUpj8yTK/KNvf3PPufWn3d9AbiU2txHv8AI+dHRXVeTgZBHUDPX8qAEtE88Kly0m1ZMt5cgz1GFIC/d/nz+Bf2NvJYeVK3mRujmNVk9f4h2B/Lk96z5fGvhWxkV4NTG/cSscbFgePmBOML0HHHI61Vb4geCrOTyb7XLcxtICONp3HdgY9h6jHT8GBpJaExS21zBukX95sjZgV+TGR6/hwBgVFdXN7fWscKO2d7Md/GR93aQQMeue1VB8QfD96n2jTNbtzFbqw3R3CkZGO3c85wfXPYUR+IdEa9ZdJ1GNlkbeWabdvyRkDDZAxnPHbIpAfl/wD8FcHC/tFXFtcw7cafD91gzHKg/T8a+R/7Pk1m7glitI1jEmWZfw/z/OvrX/gqxZyav+03fRiVtn2SFF2yHsvXPfrnpivEPDvheK3aHzEZZF5WOP5iG9R/P6VsvhIvY7TwV4Uaw+W7gVo+GjXdzz278dOnr+VnXGWG+YPbRD5RuEcYUevqPr+H4VqpcQlYVCquY2KxyLnAx3A/+vWHrYkk1RkPl/Lgby4OcZHTPU1WxBWleQ7Y2um2su5tpHX6/wCFVL8TZeOW42spwpZyRn3+np/+siQS2sv7uTai/dUsCRzjrUN1Ldm2Zg6ksfnkwTnjjGP6dc89KkZQmvj9nO2EmI/6xoiV7en/ANbnNZ14UR1WElmYYMci4IGOnuP0AqxISkgMZXbt5Kc/j39e/wCQqnfXMGWLEbn+7IzYy35/zz1qWWcDqt81t8XoFaVNrWTbfl465weenHTvj8R1UgDht15u3R+vp2zgdq5PW3L/ABesIxuytm3yq23jJ75H+R37dYZGs7fakh3YZV3rvB989PXp6fmyjOaNGnfyTvkjb/ln3GBx19PbNe1/8EyZbW9/b78N3N8yu/8AYepLGh+8WFtJxxzjGeccccjPPhd/fTTTzRCVV3f3eQenTn8a9i/4JpSIv/BQnwUiOPm03VC25idw+yS9uvbsM/Wn/wAEHsfrHpcGpQ+PtWj+yMv2jT7MLIuShYvOOCyAMQBjh299uai0yK5k+KOsJcWzL/xJNPwPnRTia76kRqAQGzjexHXCDBeDStVsLL4iapqEsiRqdPsEWRo/v7TPwW8v8cF2Iz91erUo/HWgW3xJ1K9gvY939l2MUkqwj5m8y6wrP5Y7A/KZDjJwi8loJOqvHFvZRqLgKEY+WRKpCjIJHUYO7GeR1602BiYFgWZZJlVlxGwGRxkls/hnPU1l23i7RNWj8qC4DxmQBlUKP4R64JPsOc5PpWjb6hDbN58flj94V3SS8HrkEDGByeeo5oC5o24juLrzp72Ndq4SNePMOOD6EkH17e2a19Li8u886VWdl/1nlqeT/dwOOvT6e9YcV5aNE2ob9rNDmMeXuXI7A4JA/HufSnWXjGx+3LZTyLKXkXczErn0x+X4/jyhm+HjaYxrENvzfL0bjGMfT+lU51kgZ8yq6l1wjN9xlOfpk9B/+oVJY6pbyoiRlfmOYyr8jHY/j759agmuGSSaWWPLKQN245I6E9ff0/OpGiO6ltElWCWUONy7eBlhnORx1Ix255waltlV7dShZf3jBdzAA5HUY9vqaq2+oXMsLLcQo0Yf7249cHue3A7nFWjJJIrLIE3BmKr97BIz6cc+v8+lCKs9xBJsk87/AFc+MsOQNo7c/XH/ANbNd5WcGRZizbVWNTkbhg8cn9Px7U5rjfI0aorNwGlyMbtvBwR0Of07VHIDHDN8mxI22/Io9OeQOP60CGrLF5m/y9yfKNyjBzjr9Of19Khu/MQMkwjVUk/dsJGOFH0wQcjHP4UjrIJI4I4mVWXGWyMEHqc85wvX/a6cGknuQbRhOqn5drKDyOOOc8cY6+p68UEmLq0qtKyKobhlVixOQRj+p/Cvln/goAFxoauyyLuuBEBjIX5cAcf4/jX1Rq5ig/c4WRCrFvmDN2Oecjv6+mTXyj/wUBjh2aDkMv8Arxjg5A25xj3yP85qgj8SPkvxK8lrJsKY5z359vpkmvP/AIkSQm/s5DM277LhsMOAXbpnnv0HrXb+JZYrf99PKrbmLMoj56dTkfp7VwXxLksxdWyqA2bNdzMTx87GpNGe3f8ABI6a3l/b38LxRbjtsdRbc2D/AMuko/Kv0L/bqUP8PtH3ny/9IwxHavz2/wCCPFj5X7eGgtLHhl0vUmC7s7c2z/ka/Qn9uNVfwBoseDLuuBt/2uRxXPU+I6I/CY3/AATquJ5dD8STSz75P+E2uDLJjG9vLi5/E19xRnMan/ZFfCP/AATqurdvDfiE2SMIG8YztCsnXaY48Z98V922/MCH/YH8qJfCiY/Ez5auVnP/AAUsvmjlZV/seDcqnr/oi8dO/wDSvo+zXbJhT7cd+nXivmzUX2f8FLbsD/oDRNuC5/5dUGD+f5mvpCK48xuefmz146D/AOvVS6ego7v1LhkRWwzfKeC2R1p0YUr9325piHJVSVb5cMcdaaxeC14bLZA9hUlkpiRfmLU0ncdjJ143Z6e9NhuIZ4PnlXEgyu09qkGDlWI9F5oGOaRQMdhTcADaT97mjzEfO0f8C201XVAULZxSsA/hBtYt/hSqoDZBrl/GHxL0/wAJubSZJHkyQOBxxn0qz4L8YQeLrT7RbptZBtkU44I/yPenyvlFzLY3TuU4xQT8vzc015CDk9j+dPJU52t/DQMQD5iVPvzSqpzk53NTBtJw6bd3UetOVugJ9h7mpAcuFG1R29KVQuNhpvmqA2ePelXl8ZpDHfUURjF1Hz6/yoyemKbF/wAfcfP8LfjSA/Ln9tQg/tLeID/1Hrj/ANGmvvj9nn5f2QNJ/wCxfuv/AEKWvgX9tkhf2lvEAA5/t24/9Gmvvj9nE7/2PtH3DOfD90P/AB6WtOxBD+w5bRWv7LnhNYYpFD2s0jCSTcdzXEjMc+hJJHsa9YAOcivKP2Hyv/DLPhFgG3NYyM2592WM8mTn65+nSvVwSTjjrUy+Jjj8KHZ9qM84xSDgc0cA81JQpAHAprZ3YFOPNN43daAFxnmkxz9KCDgspoGR0FAC4wf0NBBxupMk/nTgfl5oAMEj2oxkZzSYzwaQ5yMUAKASuDSjrikPIy1BVuRn8aAD60vHc0HI5pp55z1oAzPGkRn8L30CK25rdgNvbjrXzprVzJFfSWs1l5fQRyNGMY28cEDk4BycfeON3OPojxyXHhDUSFBb7I5G7oCB3/x7V8062051VbONY482oSVjuC7QVA+UN2Pp065YE11YdaM5cRuj2b4Cy+bHeOYtm9FZtsjMCeRnB6e/fivRgfevK/gDquy21K4v9qyKo8zMg6KOoGTjvwScep7al58cbSO58u20z5VZg3mOA3BxkfrUVISlUdjSnOMaauehHJ5pMc4NYXhHxvbeJ0ZVixIq5JXGDW5z3FYtOOjNVJS1QHJGc/nQW2/4UHJ5oBPekMU4J/HNGfekwwPAoIGcfh9aAMvxP4ssfC0cUt9DIyzMVHl44xyT9AK5mX48+H4klZtKuv3Me9lYqrbeeevoM+/bNQftA3MlrotrJFZee3mMFTjkkfy4+nrxXg2vTyx2V1iJGWSEFVjynlEB2wRuIJP1H8QPUV0U6cZRuznqVJRlZH0jrXjGz8R/DzS/E+j+YsN3rumxx+YMED+0YYyDz3wR+NfDX/Bb65WHxL4fDH72h/8AtaWvqjw/eWy/sw+DWmvdnm+MNGWPnb5jf27CQvT2z06A5r5J/wCC6Mwi8U+HVJ/5gH/teWspLlubRfNG5Y/4ICymUfE9s/LjSf53lfo9mvzY/wCDfhy7fFD930TSPmPbm84/z6V+k9QUFIPSlzjrSDpnNABx60vSkzxnNIQDx60AGewNOzTeppc8ZFAAc9hSZ9aG680ABTkk5oADx3o6Ng96MDGcUZCnn8KAFx6mgkAZJ+tJzn5W6cUcAUABJB6fkOlNBzyw/CnE56ik3biDQAm/sozQM52k/pTXlVTtB96Xdg7SOlACls8D1+Y03G75sflQd2OP/wBdBYN91vWgBBkoGfnPOPWmMedhfndljTn+ZASenvQwBO7dj1oAaflHChj0+tIC2xisYH+1TjFtGd3WmGRB/HxQAhYMck+tKZSTyfw9aYLmB22tIvHfd0p8YRiSPwPrQAmc/KOpbgUrMu3aB7UDBGC33fu4FMyCcj88UAWF3fZsIOdnH5V+dnxyD/8ADv34czOR8viPWBgHrm7uD/Sv0SO1bTBHSP8Ah+lfnL8fJxH/AME+Phrznd4j1b/0quKr7IvtHx7rN2DIy/nWJcXiH5d369aua64WRmDD86xJ5EKkh/1qRlprklSin05z1/wp0Vzn70mW6tVDzkU5Zvmx/eoW55yG6dqAPW/2PJUn/ag8AxsNw/4Syy457TKa8k8PT50ezJxk2sZ256fKK9L/AGN9QgT9qfwC0r/L/wAJTZ/h+9WvIfD2oxyaHYyQvkG1jI/75FT9oDoTdjG4cA9N1QS3HRx/Dw3zCs970lvehLhz94dOvzVQGgbhiuFfp2xTRMQw57c1S83J2gN+fWlSdwev0+tAF9J8r83HNKJQo2bh143N7etUxKXPB6elSBtzZJYt7UAWiwY4Zv8APWnCc78ED7vzcdKq/aOfn3N7UeYc5Bz+PWgC0kkjNhWH3e/1p5KgY3Nnd0qp5pGApHT+tOaUEZZu2fWgCzHL8u5m6e1KZuclv+AqKqLIo+bGduR1708SK3yoWbPOPQUAXI5Mn5sn+91r3Dx9cBP+Cb/hUltu744N/wCme7rweGZg2V7t83HSvaviTdr/AMO5vB8SD5v+F3PnC/8AUHvKiXT1H3Pzt/4K4QTTfCDwb4hs1bdpPiK8aSVRyvnR2+Bn/tg/5V7x+zr8Tl+LnwY8O/EB5Mz31iqX2ONt0h8uUY9PMVse2D3rzr/go74dTxF+yHqwit2kubLxBY3O4fwRCK5jb/x+WMV5t/wSf+Jq6n4N1r4X3c/zW0kepWIZss4I8qfHsrJG31lNRzcta3cj7TP1U+L8pP8AwTB+F7ocf8XOufx/cap/jXwbrniFbb9vPQ9MnumKXHwsuLeNGbo66i0uB+AY/jX298WNXWT/AIJm/DGyLYb/AIWddfd7H7Pqlfn78UJrjTf2/wD4bzMFC33h+6j3FccGO8xyOvzJU81o/wDb36jqfEv66HA/8FRLTRNH+JHh34geHtQkdX01fDniryduzcbeC6QHaeQq3MRw2DuhPoK9Z/4J36vcax+yB4T8ydpJLVbq13HqBHdSog/75C14p+2Wlr418P8AxQsYZg/2fVdO1zSzGoy9ks97Z+d8oH3omsd3Gc4zzXe/8Es/ER1T9mQ2ExOdP8RXkP8A30El6Y9ZDWeHnzyv3/4ciOkml0Jf23rOfQ7f4rT6RIoutF+Nei6irbcYd9J35HX+KOvou3u4ri2juFl3rIqtlW/hIBH+f8K+bP23Ibi81349WN8jxq2ueF9ShVo9m4Pp1wmQB25HNe1fCDXpdc+EPhjW5p28y68O2cxY85LQIefTn/PWpwc3LR9l+oU+py/wQ183nxt+NGlOihoviFJcbcY3GSJRn84jVT9tjVbK58EfCvwdHB/pmsfFaNHkPU2ytZOy/QlMkf7I+lZHwF8Q2Gs/tQfGq9s51aKbXLeTK9B+8uk9+yiuT/a88VSeIv2rPgj8PNPk+az1aOSSHJA86S4Zt2PUoYx6YArWMlKiv66i/wCXaud54H8TW3iP9sz4pfZVX/iU6J4f0wgcHzIoJVkz/wBtAfz7V6hPdW0UbT30zLbxq0kzcErGASzfgM/rXz/+yPfjxH8a/jR4/BUR6l4yVYecfdaeTH4CVa7r9qXxz/wgf7P3irxAt0yTHSZLS3YdRJMPLH/jpb861py/d3HH4Lnmf7COuXHxP8YfFL4+XszbvEPiwWtujqR5cEEe5EA7ALMFwOm2tv4SXUPjj9tX4meI/PjEej2VjosFwzDy/vMGbOeARCjH65qp/wAE/bL/AIQr9lPS/FD2kazTG+1i5VlP7wLJI6/nHGg9xXn/AMA/EjaN+z58QviI9z5N34o8VXNtYXLfMXi2LCCD7Ylwe1Zyny2b6JthsezfBHxFo3jjx98SPiH4e1Bbiz1DxRHa6fcID89vBbRBF9SBvK59vWvRJJhKGDpja2V9uvP+eOleT/sgaXJoHwH0u6ZNj6lcXF90HzrJO7Rsf+AbPoPyr0e4uwBnOR/s59uffv8ATH4VpRuqMb9io/CiZ7kE45PUbfXn8/w+n4R3E7srOp+WQY4Y9e3p2/wqnNdKJWdZsdS2WHAx/n2qOe7EUJIY/M3Rf84P5CtCiy1zIX2La7u3zdccc8duf89au6PcGdlDRrt2/wB3oPX/ACe/TNYjXCPtKycYBZWxtOO3INaGkSuszIS/3SF3YAB9D36+9AH3p/wWzPlD4Rox/wCXbW+B3+XTx/X0r89tSuEjmZomKr67cfxfX/D29vvv/guJcFb74QxM7AfZtcLKFzxjTa/PfVbkGVgsilg2S20NjIxn8+M8fnWOH/goqXxEySCLcJywbcONvXj0P19fX8Ybi8jaHeAqld2CF/HA+v07+tVmvFubRpEhXDHa8fJOenOB7Dv396pXmpOgZfKba33Nqg4H5+5HX9a2JFlvIk3JKy5bg7Tuz7dfryMfSoIr2ERYW4T5tqqiv29hj69s9hWS9xK8jbpN2edy8qDn26jrx7USX+208/yhnjcUzjoM+2fXpx+VAGlDeEI1y6srFgVy3bAI57cfgfrUMWol7diBuBbr1Y/04x68D8M5Ntfhflb5m54k9z/e7/p1/NsVxvsmcncwbHJ6d+D1oA0ZbyJ5ZALpj97buH3effJ/yfSoEv5D8y7QoPzMq8MenUD1rOn1GOKNjKN2Mbtyn6Z+n0H+FRnUI5pwFcld3G35eM9PyHI/nQBoyX5ifbEI5PX5uR+tFZk1+7XDBc8Y+6A+ffnpmigD941/aES3kEz6nJHM0zLs3FlIA5PzEnj8ayfE/wC0OZLW6gto1kf7xEc2w4HclVAwf1/Kvm3UPEsF9qvmwz3Zhjbc867j5nXgHGNmRnbkD1pltq+rX0s0kWu/Z2m2bYFYOUbGOTk7ePfvxzXocpw8zPc7P4u6FfGTVH1JV+zqZGZZFBZgCM8gk9cE5rtfDf7QVlp9gumHUY47jJ+zloWO4FM4YjjbnPcZxxmvmq31H+xdOPma4siiSUx3NxHl3z95S7EnHI78jjPFWNK1Wxh0+yEjLJG135rtDGNmDnO1mIIA6cc8dKOVBzM+lX/abV7e1jgjtVvFjKNMHx0GD0JK9x17VxGr/tB629s3mXjM3mFFh83AwQfmBye4ryPUtVl0zzP7M0sKzyb2upuEZAedvlAbT355PvisVNdunRdQvL6xka4MRhZ2b91we+MYzkdSQPWjlDmke6W37QviDSbcSoolbKruaTcw27QTu4A656/hgc3tK/ab15rqZr24PkuWAU53KMkbmJODjIyOeG7dvn+DU2Nl/prwRySBjaOsJHl4fBYPzglRwcZ9jirF7fyX+hXkHntb3UdxNIiQsWG0ZODkAZ75B/DvRyhzSPctb/ag1uzguQurStJIpfZu6k5xGrDA3cdz1Poc1nR/tE6prkc+orqMx2wtIyPcYeEGMEqCSRnqcj+teTWN9bajpmzfLfYdpPPWSNGRwGwuGBB54zk/lgVEt9os96s4gzhdkKbsMHwgP3M55PPTvkdTRYLs9Z1v42O8KwqtxGqWwdJHjbGSSoGSME/jnqT74urfFbS0eFbW/ZlZUZv3KjbJggchcr6884J4Fee6sNenVtTcWsLCFI9u4gxofur05yT0J7jIGazbCK506yXUIrDa0MbCeWZgGnyny42j+8e5J+h6FiT0z/hYOsy6dJc22qRo0eBtt2B78hgMZPfg+nHNWNF+I95HJGLe7k83c0bMszbmX5cHkggfQmvP9Es0meaOzkkjiKM0jxtjZxjGDkt0PU5B6V13h/SfPl8ieeN/Jk+bdDgjjo3HU9eCSeDQB87ftbay/ib4mXGr3Nw8nmRoqrJISV2qB19zgZJrzYXiKI4lj2J5mVPytjsQa9C/asiFr8TfKeOYBoVO8zHgYG0nJ4P5V5yBLKFuAu0+YB5m4cjjjvxQB36s9wP3ErsvSMN94DH8/rWR4gKSapIZgoZl4ZWPH+frj+m1BbRyQYmXcI0HyrhgBx+XFY/ieMDU23pGFC9FbBJzyePfn6iqewGbdzFFZU+XC53cFl/H0/z9czUbiaWz3TTbfl6qpBPPP9avzMwRZVQ4fPlsXHH69e3pWTqUhY+Wq9XOx/LyFx/kVJSKVz9otU81D8o/56Y3K3XPTOKqT3blVeWLuSN2WG3Hc4/TnH5Cpp/sxHzOrBcHMi45xweee3+eKztTkjyY5YZDIvQMw2njjt1/x7VO5SON8QXUbfF21ktju22Z2h1xkc+mOffH+I6QLmeR5l3HgbtpPbqMf5zXHavcNL8VLOJ925bP+JRxyfQ89+3boe3UsY7hJFYtuVcrufjGeMcZB/HmmiyrPeqs8l0ssm9Gz5bSAjOB05zj6Yrr/wBivxldeFP28fAc1myybrfUv3c75U7rKYdM5H4DP1xxwmopDBIyzD5g2O+Tkc8/jnitL9mDUHP7bXgWSPzCxg1JVCljz9imwcfgPr3z2F8RD2P1E1P4hz6s99qN3afwwxF/mBOPNONxXODuJxv6ZwucmsTTdWtf7c1S9DL5ix2Cs+3dtGbv5dxUnHsXAODhTgsMFLic6XJLMGaZ7tMx5Xcvyv2DZxx2ABx1botKwvvN1rUoRPubbaBvOI3AEXY6bi3IA/uj5er7fkq2hmexeGvEcen27Cyu7eb5NmyN+G5yeo4wMgAevTg46mL4tR6Q4EqRTIyt9y4ChWyRg4/DnqCe3SvEdC8V+HbaOEanDcyRtJg+SQvGOcdfQcfy5y7xV438CXdlG+maReQyrtEe64yoB65Axycc4GPXNSB6vfftEW6xywW+mOrSsSD5rHgY6+3XgVg3PxXU3iym3UE4DKqlcrknnjk9eeOp9TXkNj4rFhMwjRWWNlGSMdfvAc9fy79e2rZeOrJiz3EMiq3Ubt245ODk4xjP071fK2HMfQXhz9ojQbTTbeO+jky21dzNuA4Bz9M/48Vfuv2ivC11febAGfzFUfK3VRwf6dTxk18zax4ytysiWh+X/lpuBycKcEjPPpwcYqnL4umtQg8srtiG7djDHHJ5+nqcd6PZsFPsfWWk/GfQpX8ov5e3I/eZUEHsQRwO/atD/hZXhww+al5G6vJ8z+YDx+fYE59j+J+RYfGusuixyyMQvJbqWwePXPv64py+NdTgjkjjuMht27c20ngZ4P4/malxS3C7PqhfirpEt4YjIqruCrInG3tu/l0q7cfETw7DF56anEs0eNqttz/ET344r5Gi+I2qJcyMnzMseW3LwMHr155OOn/1k/4WFqdyr+ZMipHyFZsBvfrn24z+vByhc+rJPir4ZsoRKmp243R4Dbiccn+YxnHqc+lcb42+OOmxwmGx1Nv3bcbFG0e4x3H9a8A1HxLdTNtG/dtUqy5x3z+tU9Q1j7RC2J8KnfgY5/pQB6Rqv7QXix5pok1VWURgfP6/3uOR/nPevDP2kPHeueN5rNtbuo3EKkrtXG0t27cnk9ulaN7qFyWWOeZiygszYGWP5ehFcD8Qrlbgr1Usv/1ufy/SgqPxHmfivM6ySM/7tWyu1evXr+def+N5WfUYnmOFW1UNjBL5J/PqeO/8u98UNOHaFpMMcKzYK4yP581534yS4/tQRrIeI1znv+nP9azNOp9Ef8Ec0x+3dpcaofl0PUG3Mx5JhPPt1r7/AP25PNHgPRMYhb7Wo/3PmHNfAv8AwRks2X9uGwllHz/8I5qDFW7fIor74/bqMSfD/R3kYyqt0pO3+Ibulcstzoj8JxX/AATuuZF8Na5JIRz4um3bemfLjzX33p777CB/70Kn9K/PX/gn1LHF4X8QiL5lXxPKyt0/gTH8q/QbRH8zRrRx/FbRn/x0Vc/gRMf4jPk/xlqtloX/AAUevtVvrhYYU0K38yRgDjMMYHuPwr3jS/i54KubsxHWFVg5T7hwW9M18o/tXzLD+2pr7CRFZfD9mE8zOCxEGM/kf85qDwZrF4viYvBcMIo5ijrIBmRgowflPQ8DB6E/lsoqUVcylJxkz7R0nxd4d1TENhqkMsgB+UNzx1/Gs/Wb/wAQx2Ep+0RR8fI20tnnjvXzkmsX2jRw3lvcSKpk+RmbgKy9zk5wSOvXHPob8XjDxXNpzCTV5vJkX/WC4+WT7x6ZGBgjsQQPwo9kL2uh9FaWty9tG13qm5uPM2r/AI1NqPibStEXdqupJEzf3zjGOPSvn3RPirr4tpLOPWpYSVVW835gem4jr1z+P0o1fxnquqxSNeXck3l27vvbDOBzg+g5yeM9RS9jruHtrLQ9t1T4seFLW0me1vFmkUHbHGCSffjtXHWnx7aO/kS4svMU7njxwdowc8/j1ry/U/EemQeTPGirIAwkG1iwX5SwOM9vwz15rIvbuazUzXSLApVmjY5zn5eMHOScH15I+gv2cUS6sj0j4peJYdcv1ud8axPHjfu7HvkH/wCt06iux+BN2U0G4kuZEH75irb+dvXmvnnUNYub1wt1Iw8tvK8vzsqoA54OTznjIyT244sReNLu0jltNPmZY2h2zRxzgAKCRk8EgccnB/hPIzTcLxsJVHzXPraTXMBgsXyBSVmLjB4z61LaXxnhbb/e27mYZNfJkHizW7WyZV1W62xtuXFwxwp57eoIz/8Arq94f+MHijQ7dpLXVHUNuG2SYEcMOTzkA5ODx06Cs/Y9i/bdD6qluZUAZYlY5/z/ACqRJJfm3H+Kvni0/aV8V2u23meORpOYyV+YgHrzjA4YnI9u4zdh/aa8QXq+dZLbqvlggMhJB9Mg46YJ9Kn2Ui/bRPfUILZZu3K+lKzAtkNj6Y59q+ebT9ozxJK0kDXaiQKMeXGvLAngDrzj8ulTJ+0N4m8j7UZmZdoZdsYHmZIzjg9vQ9+1HsZD9tE+gWb594xjFNiKjUYYznd5bFf0rwQ/HDxRaupk1Z90y/uiYxtPHvz0Hfv6843vhR8VPGHiT4kaZpF7fRSWtyk5mAjx0i3DB78gZ+v0pSoySuCrRk7HwX+2/fRL+034ii39NduM/wDf1q/QD9mKRpf2ONGeIMzf2Dd7R3P7yavy9/a38WXFz+1D4yiurrzDD4ovk3N3xcOM1+mH7ImpJqP7DGi35OVOg32fwlnH9Khq1i0Xv2G5kuf2V/B7o+R9hkG71/fyV60HTpvHXFfGP7Inxn1rSvgb4f0ayvzHHa20oVlkDjPnSbh0PTOfw98D0y5+NusTWtxdJf7vLzubYQpweBxjB9M9j3zWsqEnK5kq0VofQYYHkGkO4cjmvnb/AIW7q9hrDTNq0+Jm+TzLgYVgF+6AOfvHjk9c1uzfGzXovnNwuwnejCYLldwGWyBjrzjsO1L6vLuP6xE9tJI596yvE/iyx8LQJdX0bEO2Plx19MmvGZv2gNYnsQ/9sRxyFd1ufOGT835diOeefSsLxj8Vta8R2Eaz6jHJ5Uyg7bgHbh/mb5hgcA8+/ByRRHDu+opYhW0PdbH4oeGrq3VpppIGbO2N154Ptn6/St62u4bm2W4hk3Ky5Vq+U4fE9tJGyW15HEFhLNc+YoSIM2QAcHsw6/LyPatrRPiXqFn9ng0+8k2qqsEF0NpyCU5A4ySMA+nTtVvD6aExxHRn0vkDvSbgRkGvArz4peJftckn2/CtGRHJ52AjZ4Jyckcc8dPxFWLz4u+K7PRIZF1HzG24z5wXc3BPryOR1xu6HsI+ryK+sRPduT92kJwvJrwTUvj74ggu4raG4lVnkQsvmKflPOBjOc9ARgY/On3v7Qmt6dax273nnTcKETaTk7sE+mflA7YHJ5yD6vMf1iB7w7AKDn+KgMWOR36V4hF8fdecqtwfLZV3bWdQ0vUY54PJHQ+nbqsHx28RSTrL9qhWNXK7nAAk+baD24yMk8ZHTA4C+ryH7eJ7fkk8U1pEDYZgD9a8Wv8A9oHXrK7aCBlkXzP9cCrBc844HYfX36gHNuPi7qevaoscxb93G3kNIyx4+bac8ZBDbcYIPQ89S1h5C+sRPZfG8kZ8J3hO0qYWxnkHjvXzdrVpZxa0GCLtkVwyqEXcxILZOD8wIGACB+eRtaz8U/EupeGZtIvbostx8qn5ck5GxcY4zjOenX2rjNctdZgh26lYSNINxmuA21lbOWKk4bOwqeeg657dFGn7Pc561T2mx1vhfWWsPCmo6X9nkgkk42qBuG0kcnjkEnoBwO1Nkv7TcscG2WYqY2jbHDYDZ9CcAdj0HIrkWErSRvDYx+XHJM+PLjX7gHy/MdxBwzZ49cnGa0HGo3CxSTorJI2MIQdm5QAuD3zkj3b3FaOOplGR6d8GdTs01m2UPsVVZnPmgcnPykHnuOvfsM4HsqlGUMDxt+X3r5W8G69dWeovNPbTQrF/q7oqdrtkZIPB6DqQc7u/OOp/4XXqkFtJpa3yyRhR+8idQRggHOWB6f7LAjHIxXPUoyk7nRTrRjHU+gUdHUbCG+lBYAfKfpXhOhfGu58MMjXKgxyqqFZd20Nn+EcdO+Mjg8mt63/aOmVEluPD+47CZFhbd+C9M5P8u2eMZUZo2jWiz1gsc4oK57V5vP8AtDaPbufO0eTaFBZlkB2/09xzVyX47+HVmWGOymk3fe8tkbGB7E/rjGOcVPsqnYr2kO5T/aJeOHRLeeeLdtdvL29Qcfr7dMEDmvC/EOsC58Oah/Z+m+XA6SMzfaDjciSHJ/2ssT04ycHORXffHf4yaPrmm2y2WmXT28sbhhtC/Nj1BP8ACTjjrjoa8a1qaRdN1Kc6S0kcqymO4aFcsPLJ6l+pBGMegwMCuyjCXJqclaceY9z8GTzr+yd4KmxHID4u0YXCsC2c6/CPlyeCHIPOcBSMDjHyD/wXov1tvGnhmANy3h7P/kxJX1NoN+sH7J3wxSS4kS4uPH2jx28YmMZkP9sbmVhxvxEsjbSOq7sZAx8S/wDBfrxNOnx38L6SZBt/4QuGY7emWubj/CuOpu36/mddP4V6I77/AIN6Znli+KWAcbdGz7HN7X6WD61+TP8AwQJ8f3mi6t8T9NtWRvNtdKlEbA5Yo13n8MMf0r9LB8YbBYGSezZZk2j7w2sxOBg9/p1qYwlKKaKdSKdmzugw6daB6EVxNl8UXS42apZKqq20yQnI6+n0rRufiX4eit/tUbyN+73YaMrgYz39qPZy7B7SPc6M/Mw469qduOMA1w//AAtd4r/7LNp6bd3yssn319vfr+RroLTxnoN3Ckhv44/VJGwR9RQ4SXQFOMupsK2eSaGO35Rms6LxHpEmXi1GFlUkNtkHH/16edb00I0jXabVO1ju/SlyyHzIu5Yds0DB6fhVFdc02QZS8Tg4OGpRrenDJW6X5Rnhu1FmO6LhYKvFLu5x7VlXXizRLJS898PVQFJz7D1PoKy7T4qeF53kE92Y9mesbHI/AcHkcdSDmnyy7E80e51CMQeAaUH2rGXxt4aYnbqkZVW529P88U6x8Z+HL5tttqSt820bgRk+xPUe44o5Zdh80TUyNu8E8+9Gc9FG32qIzw7d/m0kl7ZwjfLcxqMdWapGDOftGe22pM4HDAf3qoPrFil0FW6U/Lk4OcVla98SPDGkSSWd1eN5nRdsZIZueAfXg1XLJk80TpFbK5JOf50LyMAZArgdQ+PHhm1gWW0R5F25JyBgZ9Ov6cd8Vaj+OXgo2zTzTTR7VBI8s45/+uQM9MnFP2c+wvaQ7naMRsXaP/r0w5bPNZWm+MvD+oafHfjUYVEn3R5g4q8NRsjH532qMr/eDcUuWXYrmiTPtI4avFfiTr2p23imYf27IkKFnEanK7tuOB3688en1r2QahYuxjiuVYjrhq+ffiv9ou/F141nK+0fPvkX92Ovy54wffkDHTIrWjH3jGtL3VYpxeM2iu8jVbqXypFaRfO3LncODxxx179c98+sfBTxTea9p0tu8gaKPlW4y2cnr/8AWH86+fzdPZWvO1f9IzIZB95iQNoJLdOM9dwxnGMD1j9nPWrWGe+gvPkMbDMjnJDYyyk9OCe3AINbVI+6ZUpe+ex5B5JpC38Paqh1/Sg+1rxdwAP51FL4r8OxfNLrNuozj5pRySBx+tcnLLsdfNE1WJFgzhW/1Z+716V+a/7RV+lv/wAE/fhejMfm8Qayfm9rqb/Gv0dvNUtZfCdxqtr++jFpIyiM/f8AlPA+tfmD+1BqqP8A8E+/hHPD8om1zXCvv/pb8/rR9kX2j5H1zVXa5cisWbUB3f6KGpdVuizsA2MtyaypmdjtP4571JRfOoOwyv3vWj7ZIOA3OePU1TjJx6bv1qUbg2R1DUAd5+zbevbftAeCbiHduXxVp5X1z9oSvMfh9cO3g3SWkzn+zYQcnr8gr0T9n6aMfHXwXJllH/CVWHKrkj/SE7eteb+BSsXhHS4yrZWxixn/AHRU/aA3/MLHcR29aeC6x7sjp0FV2nYfMcbqVbgKNxbPqaoC3vz2FHm4JGfy61X+0MEBIFHmjdleVHpQBchcMfmOPX2qdJGOAgyeuMVUststxHHLMsal8NI33U56nA6V9nfA39nj9kK1gk1C41ObxZqWl2zXE0OrXAs4p5Y1BMQgEgJLOCgRmJAO455UefmGZ4XLYxda/vOysJyS3Pkubw14it7y30680i4t57uFZbWO6j8kzKRlSm/G4MPu4+8SAMkis2OT5lwffcK9E+M3xf8AiF411XXNV1b4zXniaPWNWk+1NZq8Wn2jRzB/KhVsnHmRxmNx5Z2o3BEjAdp8N/Ev7IPxNiU/FnwldaDqreU2qaxY3Eq24DPh5Nib1A3MDuYIcMAWcrvbjp5z/sv1qVN8l5JtatWdrtaOz69vR3WVOpzx5uh4XIwByAOP9rn2qWIPMyx7Su7616F+1L4a+CfgzxVZ6L8GH1C4tVi23GoXGpJcQXfUrLHhFKgjqCWHTp36b9k342eBfhzpt1Z+IfgJYeJLyHUku4tZf7L9ph4RUhi+0xPtYMrOBEVkPzEEbMjpjmlCrgXiqKcortv5/wBK/kUqtNxbvojivDXwW1zUvA998S/FcsmieHbWEi01KezZv7TuiSI7W1UlfOcuPnKtiJMs3O1W5v8A4RzxCulf8JEmh3kmnqqtJfxwNJBHudkXfIuVQlwQFYg5HTpXvP7X/wC1pc/GHxBBZeEvCrQ6w2nm11fVLuUyTWsLtkWcK7ikXy/fkT5iWI34zu4fTYfD3hT4Ixab4o8INdPr3iidNOuotWm/0iOFLUFHiTAxG8pYOo3SMrJn5QD5FDiKeIlUUIP3bO1tXFfF2tJb66dPMx+tR52lqeYm5Vl+Tp0z3616549uDN/wT78Kw7+V+Njf+me8rzLVdI0E2sl/4c1yOaOFEaX7RcIskoLKCyJ1VcugVWIkZdz7Qq5PonjyXP7APhiMHp8Zn3E9v+JRdf417WDzDC5lh1WoO8b22a1XqdEJxnG6PCfi/wCHpfG/wR8ZeEre1E0154dkkjUjJH2aSO7Y8/7Nu3bpXwh/wT38ReG/hF+1np2n/E6fU4NDfVJNO1X+x/LNzJFcoUjVPNIRR9oWLLHIUZODjB/TH4ceH9D1mK4i1bxDbW8msQ3GjWcMkoVt9zD9naQjjIAnAAHUkkkbcN+Wfxn8Ht4a+LJXTboxzXXnDzt3KSJtdPxBDfjXDiswo/2g6EZaxWvk9/yM+aLqNI/aH41alpd1+wJ8Pp9E0maxtm+J8wgsp7zz3jUWuoj5n2IHYnLEhVGScADAHxl8SvEvhTw7+3D8D9d8Z6f59ja3VvFcIsyqZGe8uFVTu427pFBHdSw4zmvorSPijH8Vv+CXHwp8VlI0upviJL/aFvE24Qy/Y9QYqfQ4ZWx/tDr1r4v/AOCg6waPrHgXxxIqn7JqCn5mxkQTxyEYH+/7fhzXTiJRrZfKVN97P5mt9U/QwvHGs6H4o8eT6LaaasEPir4Ua8ljZiQMYVttTubiBcjhsJpuzOO1bf8AwSruBB8LPFGibVLWvilnkGP70MX/AMTXD+AkvLr9or4K32qR5t9R0nV9L2HpIJL3VoinXOSbrH411H/BORJ/D3iv4h+DJvleO6tJ/Lz/ABbp1b+S0sBK0YRb15V+RC/iN9zt/wBveY6N8TfiQkMNxIuu+BfD9/ukhKgeW2wEe2JgPyr0L9k2e31T4F+BBdjCto9pHIBz0UKRnsOKwf26fDlhc+ItS1c3O1pvhPpcTFSMlhLYEDkt23dgOKi/Zj1sWn7K+j6vDcszadpN7Jv34I8lpiO3+yPy+lY5XU/eVIvpf8GEd2ee/saatBq/xt+Kl/Cm1ZLi3Y/MW5M10c9v615H488dXOqf8FHdD1m7uv3ei69czeYuWxDYwvz7/Lb5r0T9hfU4dN8VfEvxTqUbR28C2ssrF84RXu3PXocV87+BRfar8cNf8XyXRZ9F8Dardzuz4Ia5hNpnr133i11KX+zQ+b/r7wl8J9Kf8E452l+FHibUWRn+1+NJ283BywW3twff1rD/AOCn/wAQ7jRvhjpfgi1uHQ6ndNcTbGBDoi4UcHs5H5/Suk/4J/afFp37OFrqajd/aOr30ze+JjH/ACjFeP8A7Yl0/wAS/wBr3wz8OJC0lvDqNlb3VupDKFaUPL07eWoP511XtSjHuPoke8eMHHwO/YtbSrqUR3Gm+F7awSTcRiYRLux9RG4/GvA/E323wh+yf4H8KWsjNcXOjzavMqZLeZdOTAcfWV1+teh/8FAPEFxcfC/Tfh7pErG61vVUt/K3DlmZFj/Uv+daXxd0Lw5BceAfANmsfnap4gtwIZo9phsNPUv5fT7pKFge+4dhXNiKnvNd2or83+on1PW/AekW/hDwVo/hK2k3Q6fpcFqhY4LeXGq8/ln8asT3iOQRKu2NsfLz/kck/jWfJrUT3BUOq/Lx83Ix+Pp/k1XuNTUOol+XDYViccDj/wDXXomhqG9IfPzYzjDcDPoMnn+mKgm1JGCgHco5+Vhzn8/5VkSamqFlkb5twC7eAfbr6f55qtNqvy+e0q5Zfr/3zjr/AJ/AA1o7wvEWDlumSq7vzPYD9a0tK1Fxc7BEv3fl4PU9v884rkYdRZ51AkZgvJ3NyB65x0Hv/wDXq3baoWXEbsrNgfewRkdv/rf/AKwD9Bv+C5fiSxk134QxW12rGO08QeYvQAg6YMcj3r8/r+8E1zmFO/Lbvu/X065x39u/1j/wWI8Sf2p4v+EZSGSNhp+v/wCsmLbm/wCJXn6c54r43vtQ86dmYyH5srjPX6dRn+fWuPAVPaYWMvX82VJ3kXGvv3Mks7qF3FsN2yMfiPfnv6ms7ULnZEJ5ZW2v/eXGeevOfX8OntUU940SFwdpzndtwG/E/XrWTq975NnH8rKpyBu9/wDJ6dP1rsJCS+SZiWuFVhjK7xkD1OO4ovr7ZAxJZlxnaucrz1/zjr3xWTcakiwb08zPzblVRx/Mk/rUNzqRlh2tISfLySoyP1PA9/agDSt9S/dM6na23AMe4hj3z6D6c/SmxakY9NZtqfNwV6YHp09P881ixXOy0ZydwHG4N6f5P69cU43aNp6xmUfeGcjC/T07H/61AF2a7BLIoVTuXd8u38M/T1PtnrQtx8myNvl9m/TIFZjXwZmWF888N6/5/wA+7Yr/AA7OjbmPGeMEfnQBqGaKUY+2ptHTzZNv4cf/AF6KzftEajezs25iAVY/4UUAfptp17f69pNzeT6MwmYhVk3Ixd+mR8u7ByeinGc5zWzbyGbRGs5YlVo/nmkW1QDGcgAk8en+FW4vhG7X81qdfm82O6DRyJN5YXgfMRtyRnHUg5r174U+D/g1pGkSad4u0bUbyVYfmuYbpWVsr34Dc88DJz3r0pTRw8p4dHqKz2Vvd6usG5FI2ylSLdD90tgkMPcgHoKu6PregzyRvp13Cs8mftAFsyoQCW3cYLDAAH+RXrXif4YeBP8AhIbi50K2vYontZIpoGiKocNuyMY7AAEnI9+8XiHwh8Of+EbsX0rRHhmRil1LJiRZMNuY46ZAzgdAT3qeaIcrPIr3UpLq6kk1C/lks2hYorMsZUbgGwqLuGc5AOOnbNV7lLDxC00Vwo+yrDHEiqpSR5MNtJ2gYyTjkZOM5NenXXhv4eRx2+naTJdTNcWbiWH7IFjOGPcjGc4JyeAOnNdB8PdL+CunztP4z8PzTQtcFnS2CQqijqeTnPK+5J4qudBY8PuLW6a2ha2mmhmgjfYvkL5jrngDjJIzyQR268mtPwnqNhBcTQ6vZ3LeTbsdvIxy2SSQMsR15x+temeP4Phbp2vWkugWMy29wu/yLjLI6IV5Jb/exgjHTvWBfyWLSfZdD1HybS1kdMNH5bRtnjBUcAc5Ge68c4M8yYWsZFra6fpt2khny0cmWtz5f3Ru4UsGGSc8Z4B+laOoQaIbSxvbaPUP3ZxN5gBj4B53BjyRkAj1X8MdfGdxaeI4fMt4L6LZ9pUPY8mYDnJPQ5XtgdBwahm+JGs6taSfaNIj+yws0s1u0ZURkIOyjAJA+974Gc0WA3tWtdO1dII7K4mjZVAuCzfMzHAwUPJ78kHgDA5qnbaPpNtKbu6nzGrrHGZGJdGDEbs4UnjjGCcjn2r+GviI15NJpt6I7eLyTt+zyAIzlcqN2ScdOcY6E9qc9wmo6jHbSTxgRhWWNYfm5XJBGDnp1wOnagk0i2mW1y3kiTLMw+aA7pCOcnBwenf9Oa6HRtbitbYH/lkyZKSfdJ/u4B/z1PpXLNCLuLyLe5ZmiVdy7MlMEZ+YEjGMcEZ/SoZbqVLO5e2jhkibJTcrZYDacnpnnoevPpVWA8d/ao1e3vfiS11HIAjRqv3v4gACeTz9K87mCu8SpcfdK5XJYLxwP89q6b473TXOvrLdwfM0f90EIcevPvxx71yaiRYYd8u1tw3KPbo2Ow9v8KnYD0aEwyLHd7OVUZEihSRjr9Mf571i+JHa31p4S0e75VBbPQ+hB6VpwXQjt4/Lkk8xVBKxn5sYwfQfp+FY2tXV41/Iz/KqxqFDLwOPy/rzVPYCi0m+DYzSLgk+b/s9z0qhf+SSsQlZSyHLdMj1HHTI757VLI0kjSG6PJjbd+7C7se3/wBasy5ZXKZZdzcbQw5+mRUlIzp8rbtvIZyQEXaQT7nA6/XiqesSwxfNMu5toK7fmHUc5P0HvVy4SIP57ICy8LjqO+c+ueuOay9TViVkkjbbyNxYN0/DnGc/41PU0icRrAaX4rQvFtVRYl87R1z+GSf857dbpzohaaVwD0MckYOPw/zya425k3fFhVZtymx+6MAtnt09vf8Aw6a3muRdFTJuXy8/Mn3cn07jn+dAylrShriRJY13bun8PQHoBxyKs/s5Ksf7Z3gF4hjEOoAcZ/5c5vb/AOvkVk6ujLPNlfL/ANpT7A+px+Jq5+zmjv8Atl/D/YVlZmvgxGV2n7JL1O3t9fyojuQ+p+jHnmPw3dGGeP5dUQ7ftJVTmFudm8HPAGfL+r8gGjpNwJX1FhfuyS3VofJWbGfkuPmAMp4IIG4RgerkjaLEa6hN4OuEMczRjU4SeGI/1UuAcuBnnBIVmAzyvRs22F1LY31t5U/7vULctatKxjP7qVd3LAdOOFJ6ZIBCmuhI5lYQ7jBuUSfdb5epA5Axnv8AgPesm5vUKYhijjPl5k3R7TIMnocDnqO5p0g8tdjLJIeyK3C4Axxk/wCTVWO0j85GdlHBI2ycLzzweo9/emSSWaO7GR2jZV52rHtPJxkcn+XPvVqBGHzzNHuwNoZugGcg/qPSs21ju2MsXllWkjKx+YQMrnOODn149Pyq9c+YY0Mx+Z1xnnjuTxxwT7VrzEtBZyRxLHHFIrYLFSTkBueTg4HX/PWorqXj91DtjkbdyenPP4f0qtcy3StIzMciFdoDc56Y6dO+P8aSe8HlyQYVlVctwV79fTHHrmjm0DlLsE05QmMMPmG1g2QT0I457VJbalJc2uViDSfN5kkce0np147Z+p/OskybUWN/l2hdnzH24wB69PapiJmSS7gDAYA27OnXPH5Z+v0paXuPUmlEZdoIz7uvK55PT/8AVTYZooJXMp2ng4ZeMY4+vbt61DJZXEo2SR4YrgEd/Xv/APq4qzJp16XkgYrn5WVs9eM557Ad/wAKjYYkd8wy0twpUN3U5I5J6djz/wDWqK7v2uV/dMpU4ztxgdvw59h7d6W6s7j7OZTFty2CD2OTg9PQmqciSxRBkfYp4UtkFmB5xn8+PSpAj1e/864w+6NQv98AA+n9a43xjM00qiAlSFLf73+eldRNpsss+9SuJOdrcfLu57++PwrkfGqvbXCsf93rz/n/AD0p9Co/EeeeLZjArSMpy2A2ev8ASuF8ZNINS+WTloVZdpH+HH/166/xq0lo7eYfvNheMg479OMj9a4fx1O1xq25ZOFjQfe6f41kaH0l/wAEXZfO/bhhU/MY/DN825TxyEzX3t+3hx8O9NaPEZW543fw/N1r4R/4IlW2z9tKRnjXK+Eb85UeskP+Nfd37dcaS+AtPS4bzFFx83uN9cstzo+yeX/sL3bQ6T4nWTAP/CTTbkHADbRkV+hvhdt/hnT3DZzYxHPr8gr83/2FpUOh+IgpLM2vSbWJ+8dg5r9HfBuf+EQ0vI/5h0PH/bMVpP8AhxM4fxGfC37Y90tr+2frOw/vW0W0C/Nt2/JFz155/l71i+BRJdeKWs52bclwcvsOWYLwvXvx/XtV39uCTb+2drAKHnQLXa3J+bbFxx2x3965X4f6xfjxTHFZ2ytuuJNrFvmRgu5QuQVPJ+p556V0043gjCp8bPVxZRtNFcjUolWGZht5C5wVxwOn6ZA4BwaW6uJmWGRJ/LC/NuaU544ViMZ6AfXuKp6Y/wC9WJYblVdise8gZBz0x7jv+FW4o7Wazjnl2xL5gRo+M7VbDHG05BGR9eOccvci9jOzdxBri0lh3MibvMbcJD5eOPlwMj0x2OCRirttBdrbTW8eorI00O2YNIdq71wV6Hv9AOc9qTW7+PENsL1fs8ahpOFbHzDABwcnAGRwOOT3NO4uYGhexnmEzS7kWREx827AOeeOPU4P1NXyyJ5ok1l9p+0Q6tIkXmyeYWZrrOF2gHA6Zx3yM9RjNTS+JtUtLea2tYIZN2GBGzazZ6LnpwCc8/yxlzeZJAYnhkASZ2CLGFPDDnHQjH0H55NXVfNt7e4lllO7Y7xq0Q2qSSeQD04PUY+vFPlJ5jbl1LUorTdqB3NGW+fzlbB2547/AMIAweT9ay9S8/7R5ODIki7JSZlOBngjj3APPPHvUH2xIrGHzptr+WdzKGG7CYweeAcHJPTJPTpVtBYTzSW00DSfM26UqWP+z90jHJwCODRyhzG1e6df6ZZ+fPf7WVt7Q/KdiY5JyDg7T24yOfbP1C9nELWcyMqz3HyyDB/3QDx0ByR+Y5zVKa98yaST7S0haQ/vXjYqDjb16HBP3eMYPtTb8k3DXUrKGCKq/IODjBxznqevPTNNRByLdxqF9cbvItRE3mEFWXDZx27kgj7vcdfUvgvdXKmeeFVjLfK0eWwvJbK9u2CeoH0rMslS6SKZHWFVk35/vYC5J6BvQc+nPSprj+0ZrOG0jRVKIrSJHI21SSQE46HI9CSetPlRPMzUt9Z1Zrdme2tVhg3Sq0cAZmy2AQc4zxz/APXwJ7a9nKyG7XcyxmZ9sbN8pTDc5BHKgbfU/QVhpaahK0bTT5hR8fuyDuG7kcnHU/jjj1qzawXLTS2hu22lgvmPKzMuQpCjLYHHfqD2Oc1PKVzGvda1M6qq28h8mHarSR7cgoAQTnHVj1xyp6V2v7NOqC7+Pmip5EkaPHfyqrN0ZoeBjpgAN26n8vM47/UjCI4huO5Wy8mWI+Ukcn0PPoeO4x3v7MF3dS/tFeHrdoN0UdrfbZVkJxmI9evBABGT/F7VFSNoP0LpyvUS8z89P2t77b+1P48WMkf8VhqO3d1x9pev1D/YMujff8E9tGeaZVH9kaou9s4UefccnAJ/IE1+V37ZF0y/tXePpn4J8Zallefl/wBKk/z+Ffp//wAE9J/tH/BOfTznppurDp/02nrkf6naj5u/ZXvJLXw1psTc/wCiTugC7VY+d1IyOgyeO3qSAfTb69EbRxRytDHPdKTJbr8xZlBBxnvggc568Z5rxr9mRr+88OQ2+mksq2kvmMJiu794BztYgDnHI7Y75PrF7JfRt5jW/wC8jVESMfeYhCA/zDjO/PPrnrkV6R5stzQW/hm2SNqzCNbfzImhj+Y7f8PfPUEdatXWrTz2sSXImZFmEschUqSAfTgAccMfx61gj7el39rtIlS3eSSC1jaaPeu4N25HQZ4xwR9ajijlvg7iE+ZDGVmVmj4I5DA8gckk8Hjv2osTdmrJqCmZriaZo1fCR7oWOPlx689O3PJz2FJ9p+1XDXVteLHDMQVhCkJEVU5DBAOScctxge+ayYYZ4LGJVjzcqZJJLdvLbyvlIHzhTt6Z29SMfSq97NeQwC1iuLiNVVGk/d4KLhjznHPHGQclmzkYBLBc15LrUJ7ddGOoL5dwhHn+W02HX5mBxkkHJPIG07vY1Npes6nHNFbSa7HGMktksVkb3+UHnIGOBgDnC4rGfWd14LtNwaORpblBGNxbG4oSMgZIA68g9+Kj06SL5ktp5FLJJmZVLyGRW2liCScZyMDtnHQ5AOmi8RXd1cTQC5W8MLBWnUYVWwNwxkZwOcjvwM9RN/aTSyNBdXcW4TMfnfbtYDJjxgZUgsePTtXPSvbfZWs2urdf36uv2i3b97uwvO31Izuxn5cA882w6SaiZ5b5P3Y8+CKSFgeFPyhfmDHByMdDnqMmgLmpeXMKfNFbIInukaK4Zd6pswUIGABn5eOBxx7XXltpZ/Ksb+N5gscsxJySAp6EDlvTG3jkdq5q41AOq3FxdW8nkq0itGG/eFgG/vNjB3MGOc8k+lEci3V21o97Cq2sisrbfvRBG+YOGO7IbB4yR+VTylcxq6nIlvbxpNeRXG4ndukPO4t8rHB4AHTjJYHjHNS3ku01JoHaO4z81uvnKWV1OPm28k9AOMjfyDgGq8sNrbQ28mkXqFm+VT91nbk5AyQMe/TIyCSaoxW1nFPapbSWny7U+0P8vlP8wzwCrNyAM/XqMVRNzcvZJBdbbW8jSOSRf3KsuFXLDacqOu0AHsePq1pmUgfY/L3yZCxlZPLMhYhsdNxI684yCM1VkgspJfspsEWR54/mMqbIouW2/NjsSwHTPPbmG+tLGC6kj/sQGOS4b7OUmEiq+7sc5I4De/y45GAAbF02qW8qR6elusc0myLz2VslF6ZA4JChcYA4HPOay55tZupFuyZGSGFFjKqNx+QqU+Vc5POCeQcdxVG9ivdQuza3VvNbpHIWl86TYuVUBeQSBk8YBGSOpBBqHVlv4bua4aCSGGSBYvLjYIq4wo5U4xnIBAz70WC5sG31KwkaW8t5PNhWQM0hzs6KecHc3zk45HzDkc1OTqc2pMsluWj3MqnlXZdvLccjABwAOc4xyayLHTbud/msphF9nljmDQlnJKn5dxyzHkcAgHnpU1goaw8pZLy3udmG81GOfkztYj1DDGfU4zk0AWNHudW1aK4t7uLdHGsiSLc3CHdwB5ZwR8pwPlPGOO2RG99diCOxktFHl4MbSRY3qoJXAzxxjPIwdx6A1Q0i2uJLq7a3WRrabLskcO3GGT5doJAOcHpjlu5FVoJEmnmje4khjJLblZlC7lOCAVAJ3Ljrnkcj+EC5vXdlqUkMMJikuBDGu1ZFB3lhg5Gc43dwBweCe9l7vUf7Kae50rbCkaxqZTxJhQuDg4Y8s2eRjA7YrElmYROBqlwqq6bkYlFBVfnTnkfPvHUD+RdbXbQvM/mzwW80bEsztscsO45xhWKhTk8E88UWA6S7Te7E2bZ8kfu4FC4bPUYJ3fKD09W7qavaPNaTXOZbKaViqtNJDkRlmdsgDOAvI9zz05rk0lSLSWEN0YJGZLea48sttyFDKDjay8Dgf/XM09zeed5UepFtp8s2ynbhs8ds7QcccE5YcnAqeUpSsaHjK5XUZhFdwtMiBfsqyKemQByAeDjr/u9TgVi6lKlvoF+8ttKpEL7VDFlXgqQwXB/hJ9DyTkACrBu4dTu4WstSZNzMzeW3lgngZJHBz2PG4A981n63q9zB4WutOlnmFw1rPNJGwG4bUOQTjHT5fo3vxS2sS9z2WwS+tP2SvhLZxorNN8QtDM0yttWNf7VMhPPXdt2cf389M1+fX/BeXULVfj54LhsLtpoB8MNOMMrdZFM9zhj7kV99aw1nafsm/BdLye4jQ/Ejw6sYgT5Wb+0DsV8Dhc49Pm2/Svzn/wCC7mp2l18fvA0+nWrW9vJ8J9KeCBhgxIZbnap+g4/CvNq/C/n+Z6lPovQ6L/ghDqyweJviOgghlka00sIsk2wg+ZcYI7k/Qjt0r9DLjxDPNZFXhBiWNXhXcTtILfNyPU9Ooz61+aH/AAQ4lWbxB8SEaLzC1lpi7Nx5HmXBI4OccfQd8cEfolb2gt7PasBb5Rtt94bzsEYOMZC/MOMnG0cjBrbDr90mc9b+IzZh1vWLof2fby2/lIWcJDMVXarMVyvZcd8HJH4nNk17VZ7Wa2mVdy27FlacbgvccY7/AMJJPHXIIqr5WtJLJdadp8yqyoFZZtrOocnA2gYYgd/UDjkmvBo80srR3NrtXydjQxyjcw5O7GPvDGOpwWxgjdW3KY8xp6b4m1GJpIhavI0ysMqq/PlvlYcE47lenUexmXxJqFtYM9tpq3AlbDo7L1DgdSOnUg5HQduaxYrYJOskSt532WRlkMwAhdgVJ3EfLk5wuc8nrggNF1bQ3Cvd6a6sPmhVZF+Q4JG1c9OB0IB7epOUOZnSaP4x1zUW+ysY5ILnDpHu3NIGBOSeyjOB79u1dTP430LTvD32YeHrrzWw8qpdRgh23jcG24PPPYjnAwMHytJJJ7+S5trmaBo41Z1khLeW7c9+/I4+9x2zkSWF0EvY7h3mhWFlleXy2Zl+ZsKCGO4/LgdevHJIqXBMqM2j17wx428H28cMmr6ReSt5ZaJftAOSAe2FXOPX1H1rWh8d+CrWXcmiXyRw8gC43cZJ7E5AI7E8e1eJRSD7Apg1hV8vy1hVbdtoIX5shiADz1JBBOAMgGpVuIx5NteauArFofNaM7oyP+WgBOQMc8Dv161Lpo0VRntk3xA+Ht1dzW9zoV0waPdCzN/rOWBVMng8D65HpXAeJvFGmT6i0mgaddR26vlVnmJITA3cc9y3AJ4UcY5rjo9Xd7kXMWoRCzjXLqZB8vzYONx+bOSeFyMZyAQTadf7S+zvNrO66aPfJ+8cmRcE545464yeePckaaiKVRyNo6reoJJb+0k2pISYSduYweMsMbVAwPoMZzitDRtf1JtPa8luCs0hUc221JOT9wDGM9OfU8jmuSu7mO0lS0tGhuPPjLNDH+78jcx27hkYIxxjjHTg4Mtld6isMEltcXEMlqjLJ++SRlXsQfmC98HnIHfOTXKRc7i1+Kvidmkaf7K0cLjc0Z3KcHa2DnHJGQCRj6ZxVHxm1uKRYLi2xH5P+uaMBQSDyeR3+vbHqeKi17UIWEUlzeQKFY/u5wNigDPOMNkuPTpjIJBrKs9XgnkXTr2WdWZEiWNzvwuzIUD0OegAyV54xg5YhzyO0h+Jmt6XcPqFtAlxbzTeX5i7pFC/MR2woxjsPxHA53VdZ1a71Nrq40nyX85XVVI4BXaASVIycnPPAPcEYrwX8V1bxz22oTENMFJ+dSjhkQghj8pBPXucE/wk0Y5b06ksuoXDSRM7pHGysuMjjjdt5wvTv37ClElyNTSYLvVb2O2isY51ktfM8tVyxmO3nCj/AGQeMDt16yT3WqNK0X9kLHtYJLPMpw0h2/IEwc/dbJPtnFQ2l3e32p+bFqjRMzMvlFgzR4baSFYFsAAEYIwfxrGv/EmpX7yWsku55mV0O8qyMWJYDgMeM9CT2FPlDmNKXxb4tTUYbwS3SqeN3mbVCHcC4IyV+UddozjHcAaGn/FLxbBbed9ruGZo1Mkc7s/zKTjAK/Nkhs4IPQ4PfG1A3NzLb3k10rSCNo1e4Xbs4HJOM7XAIxg5O446mhrvUIo5GSSGPcyJ5m7/AFhymORt+bG7uAemafKieY1Lvx14utb5bJNRn8tl8z/WkYJHJPPXAOONvfBrmLnVdbv5JLqC9VfPUeUTtLHK7t3AI4POCemTyeRP9o1Fr15YpubhdyRxyLkgA555JwWHPB5x3JqG+iuL6TzonjnWbfJCeNpLYG3KgZPqT16AYFUoolybFnutdEUdk8yyM8itIsZTg5GCSoAYccpnoSOBwb/ha58VWXmz2U8gHnf6yMP0Zl3AdVOAeg9AKoWdtqd3beezLDLuYRMm0ncRgAfL04xn0PGecz6fPrSXU0xkjZ/lFvshUGVtx55Tg9eQBg5xkChgnqbGpeJPHEXkLb3ZVZDt+0XCtjIAbZ94AcN9fcnpHd+LPFEGmT3MrtJHHHuRlXkqoB54PHXAycFuhGcU7m51xrKGHTZvkUbQwZApZQMDK9FPHQLnaQfSq9xe6ymkzyW9krQR2+1mjkXEmchioOM/Lyc9cZ6dVyj5j274V69qd5+znrV/Lffvo7i4RZJGJCHanqBwCT7fhX5v/HjWZ7n/AIJj/ALUpp9zTXWtlvfNxX6DfDCeK3/ZH8RT+WrBJLkyK7Blf5Y8/UHnr2r83fjjeI3/AAS2/Z1KpgNJrhI+lyP8a46qtF+v6HfT6eh81XV8srNx+eKq/aRuwW59CKrST5kzQ8u453da5jY0I5stjNSCfnOWx0qmku4cNTkZMct/KgDuv2e7qSP48+C2VA//ABVWnnbxz/pMfHNedeDrgL4Z09iv/LnH0/3R+td7+ztIP+F++CVxu/4q3Tvl/wC3mOvOfCsoXw7ZArj/AEWPAx/sip+0BuG7OQQPlOOB+NNF0OWXv/eqp5kjnnPPWljYqeCPxqgLy3LK2cMBjp605LnK7DJ9feqPm7eB7VLa3ggkWXy1k2n7rjKnn0oA7D4T+CV+J/jzT/A8nivS9EW/ZlbVNYmaO2g2ozlnZQSMhSBx1IyQOR9BaT8Gfgj8NdK8ZeZ8TNF1DVLHw3dQ+HtS0W/e6824+zODcN+6Xy8uSyKVYIqqC7kFj4x4R+Nfgc+KLPW/G3wt022kt4xHHf8AhuH7KUXawLNCp8uRju5bA4HQ9K9g07w38KfFN9Y3vg3xHcala+TNNqFut+iMqiPfw6wOY+wIZDhiFO0nI+G4kzLMKE4R9k1Du0pRvr1T002vbXocmIVSVlbQ8O8OeMvgz8Dk03UbrXFjcalalDdK0zNmdHaWQJl2VRuY5xkAhQS1dtq3i3w4/wAPrjxFpHh3R1064R7xJLfQWtmIKCc2jmKdJMKZVJVipiWJiQwj214b+1B45+HvwiOvWuiWlppl7PDLNoetfZQxUXKloJl2nOVDHBALBo9wXK4rnPgv8X/DHjmGPwxoPjLU9NuZ/EFlMfD98zyfZ2F4iF4ZQBHKyqQxUqGUNtBIVhXy0aftMO5JySl2bs35rtrv/T8xSlFOJ23wc8beHPEXicD4oW/2bTLiOV76LQ9UaV4Wj2hZLWMRyqzkNgxu65GWEgyyn6F+BH7S/wCzh4c+DGs6Dq3wUv8AUI7jxJ9q0/S9cVGu5Yo4ysdxJcRhQkih5FRVChQzHrIzHzj423HxH+FXwJ1L4lfDPTp76HS9Sgih1vdLIIb/AHbyWV02q5UEYyceYo27TivI/hfr3jy5+BS+J/G/ijxVr+tavNK2oXNrpf2p9iyN5aNczS7n3Dy2DEbiMKARzXThcVJYCpRqycU37kVqm21vZN/J6fedFOpKnTtF/gdJ+1r+2P8ACQa/H4r+G/gTUfC0ltCtnqGlzXzXbSwjJjuPtG7cGDMylPLVVDDBfmvUv2XP+Cjvwx8Q+FdF8OeC/gvq+m+L7HTJbDRdZXF5Ndl5ASPNdQ0QkaSZiiqEj5YNkkV+efxF8PfF/TdROveKNeTU7W6by/7MbXtN+1LuxhWt4rl5UILLkGPODg46jvv+CevxL8TSfFXxB4g8QeB9Z1ux8O2BKyaeI44La6ZisDbcBZZSQzRo0iFyjY3EAUuWVPCTqU5Xdt0+t1p069BR9pGXOt+p7f4++D3xCt/i7L8RfHE+l6fA2pXL+H9NkmeaNoEkO2KM2qyJHEEZNyDywfM+8Dk17b40ed/+CfXhRLtVWb/hcTeZ5edoP9k3eQMk/wAz+NcR8PfAuh3Njca7+0F+2Z4Tt42jWSxhezlkvrVXiWRbU20S4O1nZTtkfaRxu7dv4sRtX/YO8L2lkQ2PjEx3tNGqsTplwoA3MMk7s9OgPpX1nDrw0cO6zrKU5WcktFHe2j/N/gd+Hpxpxvc5nxYmlWXwkm8O6H4Lhn8Y6KIL7Tr6y1GU3VtdC5R2VodqguFUYZGPy7QQShNfAP8AwUN0w6H8WGtNP0ZrGGHV2uEh27GSJv3g3DtiN+h9DX0R8dNf8Y6j8StQi+Jmr3Srau09pNNebiISBJ5RJzwqkAKOBnK7Vfnyb/goBomqHwh4d8WeIbKCS6uNLge/WFQxBiZrfymI6kRJGG9Tmvm8HWqVM0nUm0+aTa/LR3d1r8jGjVlKozu/2O/2vb/xZ+zroP7FLeC1a18G+Mp9ZtfEK3x+aG4humWBofL6l55m3+Z0QDZ3rnf+Cjtrat8O/D9y5KtFcXq5GByVg2/+gn0rx/8AY91uy0D4++Gy92w/tW1lsrqMHCfaEjfYT7gZUe7mvoD9vrR7a7+BtjeSNG1yuuqsMbKWby/Il8wj2BMY/GvuqL/4T5XfX/L9Tpb9277o4bQ/GN34r8Gfs36za6VA3/CLeKry1gulZvMlWTWkuxnJxnMkigDsO/av8FWm8Bft/wDijw1eylRqlrqMSqvy5kEyTLx67Vf8DVb9miXy/wBnbwtq9x5ki6Z8UrRJmZiRaxB9rFB2y0gbHHNR/FK8fwf/AMFDNF8RkSeTqGtIkbycFluITAv4EyiuXCydHGRh/djb8UG0l8z2D9uTw+ZNPm19UklW68K2cY+ThdjRg42jkbkI59PWuT+CGtz6b+wwtxbMkUn2O/t8sflVZLyaPv7Ma9B/a8vpr34WfvrryI7PRYUWReC7G8uDg4BzgAfpXh2i+I7TQf2GtI029ufMW81q4hUpgtIBezSNjP8Au9vSqw96eIxCfS4odUc/+zvqEuh/A34ueIWuwwuY4bNSP7zo6AZ+sw/OvHPCvk6TpfxQ8XKW3La6dpCr22yym4b/ANIR+den/DTUNPs/2XvEsdvAy/2t46trT5hy22GGU8j/AHDXmev3EWk/A7xFc6dtMmueMJ0mYkfdtIIwg/8AJuStpStGEP7v5v8A4BUux9R/sWyS6R+zF4bSWP5ja3E7Ie4aeWQfmD/nt89fBqR/H/7ccvilb5poNMa+vI2Zv+WaqLZMn2Dr37V7t4I1yLwT+ylpOpMVjksfBcMseGxlzAHx+PP9K8H/AGFrVYPFPjHxs8O+az0+C3hfPVnZ5GHvyiV6F/30Y9kM9B+Ln2v4nftY/D34exfKY9W+1NJjcu2EGWNiB1G5ce+e2a7Px34jg8W/teXUdokP2LwV4ZjsbXbkbJJT029mVAyH+tc7+yrZHxD+1L4z+Ksn+kab4J8J+SBLghHuCcY9wkchrG+EOrXGsS+IPiLqCATeItfnmyCTmONgij6ZDn8fy83Dy+sY5L+VN/OX/AsKPxHrsuts1yWXcTnhmbAJ/wA4/wDr02bVgSd021m69MdfXr3/AM5rhpvELxzYjlXGMA7Qc+/+SajXxK+/fG/B9Wxx/n3HrXuGh3P9sjaFXqrZ+6cdT71Uu9VG3bhR6Dp7/n9f/wBXJDxEdqxmb/dZm747e/8Aj3qtda2yy8SZY/dBzzz9eOcUAdjFrI25iYBmGD83+f8AP0q5b6q/Mksw2rkfu2+62eh9+e/rgVw8GtBlzvO3GC2Rx7Zz+gx/jPBrizIpjnUNtO49Mc89M5P5f1oA+u/+CnXjaDXvFnw0eB22ra6/u5/iP9mEdR7V80XerRi6eKWRlblCy49ccDODj8PzzXsf/BR7R/EfgrWvhmviCeFluIddltZI2cqwP9m5G5lAPT+HI9Ca+bbnW2ErIyjOMbm3ZHAx1H1z/P08zJ6kamXwlF3Wv5sqUJU3yyVjpm1QncXcLjj8hxnHr6+nPSsvXdYMNuof5CAe5O3IHU55/H1rJk1lViVhcKWVhwp6D+vrzWV4n1gDy4EvG/iC7R2/pyfwHPevTJLs2rt5LKGY+Yfu9SvQ8+nSmzatGqLHI33cq3f69v8AJNcvPrLFxsfczcNnOD7dKfNqmSskIXsAeCD6dO3P+c0DN9NRVhtb5m3fxdT/AICpvtypaqgAX5RlB2+tcu2pIke3zVPOWPpz/nn8far/ANuRogpLfdz904+vPv8AhQI1G1FXRiXUANgK3K/549xTV1L7yTPj1Ukfpj/P1rGa7yPLWTcST/FwO2OO9AvGI/eL8y565wPw/wA80AbkWoK4+WQKuBt9+PworLjum5+fZ/ugc0UDP2oi1C5s7CaL7TfszXSySXNtC0au3HyKeh78E8En6mP+1ddub2a0uNT+1q0iFYlj4jBIypKqQPpnk5zRrur6LZ263mm38bbShuJIG3IfursYcdR328HPerGk3F091DYw27JD9o82RfJbYF7fMjHByO+ARye9dhxl57jVNTX7VbWsNupmaP7SsrRyNx0I2bsFj3PIxUcd3rkNt9lgkkW3a1LsY3AzGd3YEEn145/PGlouoSaDbSM08zNJ8lmscYbYcnb1yeeOvJzwKualbXMVxBbaiIfN8sFbeRvuD+8MgZ5zkHj61Ny0rnG2l1qg0fztVvL35Q2LWOF93BO3a5J4IbpnIx2wKsrLd7re70+y2MYUDGGMh2/2m3DvnknoF9sV1OoXU80jPBDHDuT5ZY7rkkqBhACAc7eM/KOgqnceU9/bxWUEl1JBOkiQ3EZUMpDDbkknA5wfYelLmDkOTuNPu59TW6+xxyhWO9lnLY3DgBdvYr0xg+tR6zc2UmpK9rbqsMLM9xyZIziN8lQf4t+OOMlfeu6uf7OTUZNQ/sVVj3Frr7ROyyb9oA9FPHUk+ozXJT3+mNZ/2np6Wsf2hgVhcqom5yoLfMuCSSTxwvGaalcmUeU5i8aeGaPVbT9432N3haO3RmXK4KhM8EEnCg84A9KyodOtbFmXTZF3XCqJWjdSCCCWywGQdw5UjjIxzitm98W24sJryV4ZI7jcRZ2rJsZkJUuAOT/9l1xzXPXup6vdXtuPsjiJmYsscr/vVHYfeJH5foDW0SGdB8P/AAJPcSLO93bjczfvJGaTzFYAk4J3N8uM+h7dK7XS/gmiXMg/t+NMMH2q3lmQnp+G3I69uSDmvNtNutR0O/siZ/Ic2auskIJyq/KAcdM9NvPb2rR0fxv4wmdY7fUbhlaIEbpDgru+menJwCfrQ+boL3ep6BP4E1lbL7fHY3CrsKHK7d6heW565HoCDx9aw/Een6nb7d8bLEfvDb0XGed3JI/D3re8NfFnX7zSLbQLwv5fzuqKV2ocZI6e/TGKy9Yvb7VobiGF3z5mYflLZ4+nTtx/OpV+ob7HzX8fbe0tPEiLM7bvK3HbjI49B/jXHI7s6RJPnGNis3J54646c967X9pCK4Xxn5d7+8LQhi0mTsbP3cdOOnT/AOtwjz3MVosMLKisMMwz8wz/APW+lWSeireT4W1ILKygt3wBg9Qeox6Vh+IF87VjJJGvQHOMEnpjv6fhWpYTM8EOyVNxX/WeYd6jH+e9ZPicM2pSMjrt2r87OxIPPHXk5pgZs7v5IdSFXdnncc8dfpjvVa4tN0CyeZ5mTlXX0zg9h/8AW/m+NVltsTo2UXcq7W6jsc4Gev5U2SeEcGPCrDuVQpUL78fSpGjNu5GkbLFeWAxjoT3AH1rDvfMMm4x7tqjarc+vHXPbtjNa96Mx+bOGXv5hj/Mcj/OKxLmQ4aFZfmb7qsM8jPrj9KRrE4O9kH/C3FlJ3KunjG5e/cdsj8849uOmScwRskYfc3+z14Hp7jFcrqKNa/F60kfarNZ/w/LlsHpjHoPX8e3VWrjzW+dVzyisd3B+n9cUhmPqEsLX8krqfMLfMi/KCMDHP/68Ve/Z6KD9sX4eIQrM91eKcr62kg5//X+XfL1TzDqLY29MsrK3zcDn/PXH41qfs1XEMP7ZPw6jW1kb99eBlbGSv2SXp7j8fwzyR3JP0isNKuLnwbfIImjZtQtl8zy22NmKY9QnTGeDJnjhcc1Rt9MmEd29xLI269t0EixnBxHLgZEYDH5jxucgHomRu0Yb14vBN08k4Zo7y3jeQxqxRPLn4LeWCpyBwZADjOw9Vxo1t5Ev7uCxWQxz28RmWMbvuSjG/wAocd8GQjuE/iIKxX+wGFcx26tkgEKO565zx09vTNUf7MiF59pW64RQOYwATnng+3f0/Kt9I7aWJswSbjFnbuwSecE8nrx/npY0/TtOeRjd2ys4BBXcMnHJPPfp1xx0FUDic5Z2GnxTuk0vzBcL5gDEuc447dsjvmrz6RbxoWmuIRt+7tjx9B/jnGM1rXeiRLcM62tvIu0GRn3HH3eqjr6Y+o780724t7e28qS03eWAzYU8du/f04/OgzKkeh2c4lDBmO1WVmYYPHQjtkj1/wDrrqHhSCeAS/aEJOVaQxlucZwMdhk8/TNWtOhtr0ySrKqmTaf3kY4Xg5yeeh6+pGKfeWYmkZQNqA4YI/Hfn34+h7c0AVrP4fT3jhg9vu+VmkZuefQcdh9BnnvV7/hE7aC6mhvZo5JFZdrKSAfz6/57VYhuF0u1YnUlYFl3KkzKzfNnPB5OAPqPwos107O64vIRlmDyecx79OuD1HcY9KAM2PRbNLpoppsRs3IVugx1HbNXbCxgjna4a23KMHLYGB1IH1/x9KntZNPjvMqInJPzbezA46Feee46k1o6lCLZ3uyp8tYwGULkjrz9fTrx+FAGVq4tNVtjDb2UMatg+d5YPTPYDnj/AD3rLu/D1jKhc6nDuUj5liIwuBnJ44we38xitm5W3I8xDtZssqyMOm3I6dc/Tt+NUNRa2ML7rlfMKKCWVsc49M9sdMDrjGaqMbgc/qnhFUnaCC4WR/OwNy7QOSPfPT8fzry74mILKeNJGXd823yx0O0Zx+f517PcWsfmtcL++KqSvlg/ez16HvnGO7CvI/i5EslxCzR7nwwZW9Tg+vX19Kl7FR+I8j8YATSSKgkJVvvjHtzz+VeZ+IL3zr6aTeRlguxfoBXqHik+ZGwkKrht3TOOP/r968f1Wdrma5cMyD7UwDbuwdv8/hWb2NPtH15/wQ5bzf2yr/YnyL4LvSG2/wDTa24/X+fpX3R+3UZH8A2PkrsbzuN3r5n+NfD/APwQvgx+11q0hPzL4HvDk4+b/SbQf4V9u/tzFf8AhC7JbiUlfO+Zl67fMP8ASuWW50fZPG/2JWgbRvE08S7SPEEgjX0GBX6Q+CN//CGaT5n3v7Ng3fXy1r82v2Isx6X4itGI/eeIJAxx/siv0n8G/wDIo6Xz/wAw+H/0AVpP+HEzh/EZ8GftnWE15+3Re7Du3aPZqsQb5j8iHIyRjp1z149KwPBi2Z8QxiK1jhm+1OqP53UYIJ6jk7c8np3rc/belkg/bbvj5kiq+h2q5jPIYxjHcHHy847ZFc/4J1iM6v5ttpVy90zvl2GCWSP3P1PAJ75HFdVP4F6GNT42ekSx6xcXS28VnGy+Tu/0eQoNx6HK+m09+hPXirNr4c11rYRG32ssZDLJuLYABJJ7cnrgZpfD2uXNra3EeqCcJb/NhflCruAzknGMlv8AH12PD+rTDT5whkZWA5Vh5noQFXHH4YxVxlYxcbnJxeH7yU/aZtIlkURqss0inPTOMcEcAHjpxxzwy90TVdKvVnntFULJkM0fMSYbOMtzkjj0BNdPe6okdsun+ZK8k0e9ty4AXjnOOD657dueIPFN5cHw1b3gVpPLg3bpFBkPIGTgkZ5I57YH0tSuZuJyhaQ3SypbcW7Fm46fKAeT15BI9cjuKgla1him+0IpaaQzKseRxzz8xGMZI5Jzt/ANOqazJbRRzwho/Lb955Y6dOigY5HP8yKqG5uJ7O4kiLNt55UsUXjOFByOVwO2GGegFAFi9lvIoG3hdrR4RnlbdgOxBHXnHrnqR2qvb+ZFcML2BNzLsVhchu+F9BnpyR1FSG9uwj3GoIwXdsUtEV3KWJGDgjkHv0+nSW2tL+Lybm2lZvMHyrk4kZWB54PQYyp+nqaokqedaXVy0kNs5ZY9ziOZsAqAMY28A4yPXJ9Kjl1XT76e4uY87SF8t5W2GIEdWG4jPAxg9fSo2GpTTbLHavmwKW/dHuvPOeCMHn17Yqnpsl3d2DX8cKNI8mPMWMqwJPTGMZBOCep68ZoAfDdedEy3FtJHnc3lrz90nA6E4Ixz2OPxe90A0dtM9woAzJ8xwGKjHDHkZLDOOfSqOo3kkSSyC2VBG+YY/IJCsQxPoMDr9fXtettXnF6zkxR+TCP3i/IrKWGcDgHn+hoAuRywmfLS3H7tm+YNtPJztyCAADn3GOORiq9k14reb9onhXcP3bHIbhFwDnJwOAKIby4hguLaa3USYbMUe3eD/dGOo3ZAxnnJq1Jdw28ipcAeWZU/dxv23AAEZJAyFP0xnrmpKJn8iRRI0sgkhztkEeduWA5JYDsOc8++MV237LeoG5/aT8Oxw3qyr9mv/OO7nd5JIHvkEn6c471wCajFOVubmKRdsWwx5IztI2ndnnJzgZ+gHFdz+y6luf2nvDdxDP5bfY75ZIc8yEwEjjA4XB/Me1TU/hv0Kp/xF6n51/tqSsn7WXxAEjEN/wAJlqW7B7/apK/T7/gmlcLcf8E47QuchbfWF+X082Wvy9/bbRV/av8AiBtbd/xWWpbW9R9pkr9Ov+CYxDf8E44s/wDPPWP/AEOSuJ7noHzD+zFfS3PgxUCsWjaaONreTDDdOSGXA3c+3Ujk9K9Uufs8kyvPdyRyQxkyRiMrhs/ebJG3cT8uBnAGMZFeR/s1XRh8Cx2puk23HnbJmYLIf3uQgXADH7oz/td+3q15cRfYZJ5ZVKoheRZIyNjlQGYLuxjgHA+gzXonmS+Jk0q2WkXi2/my4mdjI0jv+7VI8KPmA5xyBg8EZ6jLdNSN4JpZ5PJkZWC+Zeuqx7VwcDjIJOdpz1GMc1DrM0k9hCqWkEkMitvIibzFYKG2hRlj82ec8FT61PDY2013LbB1il8t5QVZs787iAq55yqkcMeAM5NAiSERW91G8NxcZ8lJHZbgBhuzgnJAB4PQjHfPam32e7mWCae+wpDx/MCzHGU3bCBgEYzycEU+O6hl8mNrKT5UaKNVvMAxqcEbsEnG4ds8+5NMlurBDELa2nhVlVmaGUFdzFvc5z8oGVA5OOwoAgS90+7voVa7bzLmFdrbdzLxljwflGWGecehyRm7p17cCxYLqLSK24WzQwBCq7x985JJycY7jnjiqVvf2UdvPPe6xdQqu1GeSNlRk29FOOOgYYz1AB6E2tDd3VY7i88w3Fx5cMckauRyRhTuz95sDJyCv4UxdSbTppItSNsbpbcQr99rZDiLcF/u4HU4VSMdmOaLjUWSKY2oj2rDnzGUIrZCcbgSD0J5ySCeoAzn2k84g82PVhHEqh08kbdylsZ+U4BJ6cj7ueuauC2Z9Nub3+2mZpIs27ZAfeFAKnPAGCvTIJPA5zSAuS+XaX26G6jMMMbfvhA3znYPnDLk9QcEkBg44yM1RudVtw/2a4W3aaOZlR/tQckMhzndnJz14/Ic1Nb6heSSzSWjWuI1KTKshx935eDzznPI5AHfFY9qkjQ3FkRCSjRRmF5Au0kMBt9ccdAcAH5cUxmtr8PmBbSGK2a3b/WzCYR7WwASG46HqcksOOnFOF15eoRXLqsMflo8rGZQokUFVBDL8u47SNuDnoBjIzZLy5sYp7NoVa485tu3Y3ZNpOAOvI55wDk8YMsFxJc3Uz39q/nWsaojNbhxnIX5gOhJXaBz+fUAv+WGuI5pNBMdwswaa5eRXjjAzt/hIA43ZAIy3AHeD7FBAxltllgjVvLXbGTCV8z5mK5HQgE4yRk9cczwFheNDd3EiR28qvJNcwE4PIC9BuOFA29yMcnNV9PvdOaXy7aCRwrYMRjkYAbi4brxzg5xn5W/BAV59OhtLeX7qsJP3kcJGWbaMHkj++Pf36YtX1tZWjSS6TNJvjEcJjG8pGMdycjG72Iww6VMLWG5uFSzaOOSOHaGedyzfewwDZ7hQDxnd1I5rSmjtES6tItSt/JiCJI1rdKFXJbI5PYBiQeB16YAYGbHFfJYu/2lnhjj8mORd+X7ELyRgKyDuCDgehgCXsgWynm8n7LGyqYb5mG4ZwD0wcHsCOBnHJO3bPNbSLpJ2yK0YePzChUBhu5ONx5T8c+vWO50uRbmR4khjX5/MhKZZmDEEDJwRkgcNn7wPWkIx7Tfc30R0y6uGeSTMa4KBtpQGRxzz06kEZAPXmuy6guptcPctIbhVNxbw3B3RfMny7s/LgqCOBkEkcACtLS9Dbz/ALVPOkh8tfJQwja2FRuhx82/BI7HjOcYrTRhZfksraSUTGWWWODcWj+YjJyQGHcgfePGeaBlW8bUo1WQ3rOxkLQie4BZmBb5MvjJ4ODwe/Q8XXudTtWE8mo7jLZuuWuguDtwfl2jcoC5ByMg9sioY9DmmtmaG6hjtmfzYfMX/WhThjt3EMTknr0GCO9TeTqAs2nu/s7+cvlhYW+YAABVXpzhXO0dwxOTwoSMu7q5l05Y7O9Vi0eT5eFEgPyhid2cYOSB2GMk8Czq15LHdW0Fzexq7QyO0nlrw+75VGD168+p/Gk+wXMtpLY2TW6ytyGkkYsjgEfKFB5I2+qn25NVbiTTorm1fUr37rsrpLLuVG25OPl4+ZdpbBOQMn0BjzdS3E6yPcK7ZeRJIfvPkYDcDqcAZ5J2+1V/EeoSP4c1BPt10VWzkkhmEeC64bOOhyMjC9PlUnJORDaXU808wijhVd26RRcBfNVcAjJ6dP8Ax0kk55i8QTXCaDfP/Y6RvBp7lrjaF2L5bMpODzlSSMglj9OGB69rU72X7HvwJ8+OJmk+JXhlWj87y8k3x+6F4Yg/Nt6YUnsK/Oz/AIL0XOpv+0d4N/tuFY7z/hVml/ao16LL5tyWA9s1+ivjKOdv2RPgO1rHD+7+JXhcnzl+YL9sKnZwcHBx2+Un6H84P+C9byRftH+D4ZtQF00fws0pWuxj98fMuMv2+916d686t8MvV/menS3Xy/Iuf8ELp4X1n4lRXJ+WS30lWzJtBBe6AzwSRnGcfke36IRau+nQQxo8ckO4NJB9oAEYDr2OSSfm7AAAHDdvza/4IZyqfHPxAiMPnf8AEv091jKnlhNKOw9C3ofTmv0Os9RurST7Db2jKtvcBPMKqqL8yk8n7pxgnIB+YgdsbYf+CjnxH8Vl86lqWoadMLYXIlW4Vi24YK4J68AHnnPJHQ/MDRdxRSxSXrW8+5RK8MzQjCrsz8vOflJ698ZBIIxVh1HUtNiZ5tGeJfNVWaZV2xKu8r90ZyOOnIAxxjm/He2hjkZIJduWaOSeDIRdqkt1OcbiByckHnnjbmMuXqVIYrQI0lxcxxyQxNMfOtyGchgCN3Vc+gIxkjnkCnHCbdVE0UqqYNsZXGeXYcbWAGXZBkcgjsSd02mi5mkkg07ULfzLiNpkm2yFUXG0E7sMBl8d+Mj+7Tmk1K6Zbe8vLWORof30ikOG2nBPHI56kgYAGByRQncVg0+3igvpIbS4k3faDxOpIEAOMnn72c9jj3AFOa2vzetA+JIZrgCSRmVYwyrtzxg9yBwQAOpxktSZ9Ouo/t0bbWkVWZlcNHgMMcklhnHHBBHQ5yRb3VRBHdsQd0u7c0jAKTnHJwTnIzx259aYi5Fq8iRyRahbbI0hG5vLVi25duxuBxnHOD0IwOadLFHPZt/ptvJGFy0Kx8x7QwHzKBg7s88demcVFcW1jaQLaG3ktQxUKybpmIAIZlLfLnp1xzt9gUgk05o/t1xHdWreYPMjO4qFbkA4Cl8huRzgtxnurDI/s+nqfOinYQ2WElWSHzB8zKd7ABtgwDzgf1a4NOtLjyhDdm1uSoiYeYPkXYBs2/eOAI2A52jORnBqBrNryQTXerTPFHIS2GRTt5IJJUqn+97Yxk4C6bbarEZFtg1xNJImfm3YK7R+fQY5x1A54BkpWNJTFdW9wt19qLRxq5JTgL0DHjDE8nJBP8XNSR29hJAH07UpYpIMM3mTfJHtyvGOmMnOeMZ5HIrO062SF5INa0xXk+0b5FWMkYwMHb1QlDt9iOOwNzT7y2srT+02uWe8mhWR4bgDc25fuFeSMYLHGOCOCeaTGi2mn/a4Y1i1FZrhpMLHNKMDuZGbIwflTnodp44qhb6VNfW0ge5+bClWWQlSWDjB5xyVI5HBwMfNijUmiNrNfC2XzJbibG3Z06AbuPlG1QfTOc96gM1lcja1j5PzKyzblJnY4XqOhOV5xkYJ6Gmrksghe/ttRS8uH+0LNJk28j7FYDYB8wUAZ2dwevHeoNIudVnurmW5upJBlsSTSKrRsEBDYHIBwVByBxk4ArSRrcah9ruZZGjW2/eOsYwyq3Rj/CwYqSDjn6DOdNcW14zrp+rLZqzYV5GVhEwbBTAYADJHUL29M1Qh0F9qsMtvp15FJCbi3VpZPMI2KFZQo2jDHc2enHPHq5bmwtpYX+ytPHBG8sDbN2ZAWGeD0A3ce2e2KdeRXMJheVlkmuGjRppFBWNRGyhD06NjJIxyMZOGqG31Sa6ma3mtvO86HdOoXYC5bGMZPTe2BxuG4ZJVTSEWJrqy1IzQ3NhCyrIu1ZEB8xyGweDkZCoM5PB6YwagjfT4reGGXzGiKoY1mjO1pvu7Bzng455z60kD6fdQRyS6WZ98yxYjjdFZxuBHK/dJIB5BGTzyMV7g2lxeTSSwSK0fyxxs2Um6MOGzkjHrx+BFPqBehh0i9mEouV2xxyATLhg/KhQu44Ocgnn3Hvmvp9napHFFO8beXhZmhALArh3LdA3bqB3/AIRVq7ntrNPLnkkaJlU58tXHIXJDquBy3GPpnBGAaVfvdRyL+5jhlyihR90AErnd2IU8hsHnPGSCJntnsbaG3j1HDRqTH+5VsE5GBgZBBVeDnIGM9SJlt7bStVW7vpA11Goy1xgMVbLF888ZyxPHqRmmafYtPEhuWjQyRptkmkJU7m5PQ9gQPQZxkEGkvtEmgaOWSeE7MlplkBAwd3zbsDqOuMfNwMdHuMv6lFe6VIItNu7eZVdgTG+Nv3umRg9MnjPGfasq50ry9OmubeYwiW3YKsKBxIRGT6ZXHp7EHBIA1o7KNAq297Ifv/K0gyuNrfKfUjAzznGOB0z72yaPR7gTtcOrWrFSknmbTt7AnjnoewyMdwIGemfDc3Vr+x/4meE75kkuyqsuBvCpwR2G7PHavzT+O07n/glj+zeXXG5te6en2la/Sj4es0n7GHiaSWcHdDdHdb/KFHlJ9z6dq/M744SY/wCCV37NZ3s2ZPEA+b/r7XiuKt8L9f0O6j09D5mVlP3qFZenoarmcg9KUsRjK1ynQXo5RuGT74p6v82Nx/KqaTsV69BxUsTseQKAO7/Z0nKftA+BnzjHi7TT/wCTUfNedeF5Svh2xDt8y2sfT/dFd9+zhPs/aF8CkDdjxdpvy8c/6THxzXnHhqVX8P2Mi8ZtY/wG0cVP2gNZX3HnP/fXSnCZi3yH/wCtVYyHHH1pdxHJPv8ALVAWVlB+UHH+1S78fK3LVWWRhyjGneZ/EGoAsiTJwT39a9s/ZB+JXw78AXniiz8V6dqlxqevaQmmaO2mzMG+eUGWMBR80jbYwueMBwQSyivDfNAOc1teA7Lw7q/jTS9M8W63Jpul3GoQx6lqMMPmPbQFwHlVcjcVUkgZAJHWoqQjUpuL6omUeaLRqftn/sx6H4f0/wAN+JY9AsNJ1CS3vp9N0/xgxt2uIoJUWZyo5Ro3IJWbaWXeAM8V84eBfHHjS18T3Fr4x13SfCsOlT/ajDLpM2J2jC7rkvFF5cbyEF1xIvmOyqxO5Wr7b+Nnxp+Gfi+DUNHsdH/4Sz7RqyW1ouuW8EkosGYiKMSbS24u+2RVyrh9xIIKv5H8QfgL4ej8F+KPDf7UPiq+8P31qumSeGfCum6QLm3jWUXWxmSHfJE6RiQD5HYecpcAMGr86p4WNOs6VFysrWk2tJa6NvS/b7tTyXTjuke1fEX49ftbXPwG0w+MvFnw3k0PxVJfXl1o8d2iR28LTThIZ43yZ42SP5ZArbiDuIbBPzboHxr+F9/o2q2fi/W/EF1q+n3Cpodj4deOLTREwy0YyNyKrbgqkDC7FBHahrfxz8c+L/2XrzRdJ1LTUhhnhOpaTeamWvHtUcC2MLKBHEGc+YISwfOJF3Agr478PfiV/wAIP47h1XUfh9aala8TTR65cNJFfGQbw7FvmOTjls55zkdYnToyk07Npu10ttk7dNNUkbX5orXoav7V2ofs9apqNpd+E9O8YNbvGlpf61fFN0E7sZGmjgEm1AW3jy2kYEZIwxLLb/Zk+MnhX4GfFrxLoHh3xj440zSNU+EOoNZ6BrkyOGvxHJJGJlRPLjVdrzKcb1YryC2K81/ac+I/i/4kQ6z4uubXQdIsbxlitND0eFoljlyxAiSNBGnUevCIBjviaBrfxA+Eep6t4xv/ABnb3V1q2dOVZLVJp9RWV1eS2WB4icqdm4jainaN24haupQqVIS967lfTZPVO+i/r8Qj7rPWPh/8fNc8Ga/a/EKzsdMu5ElmiaHVNLgvLfaygIuyZWXrgDA+Xt6H6o0r9pOH4wfszaf8MJfBjaj4osvGdx4i1Cx0nVIbZpcwvBuijkjO5MSupVRneh4VflP582/xp0jx14ej+Gmk+F9Ljea5FxfatNHJ9ueXb/qizZSKJSWAVEGflLE7Rj2bxQ1jrf7JWi+PW+AEP9vaes9s3j+TxzFbPeJbzcwiwlx9pKRsqlo8vl1JxwG4ZfWsHJOjJ05Sdum2tr6rz8y4+0WifQ9Q/a68d/8ACbeGpfFGkfDbUfDsmpRw6dqnh270d5pbqRRhJUnuXZ1kK79wiSJOpVVODXzzrmoav45/Z41K01Cx8htL119qLJvkCXUHAP0azY5/265nw7+0Qt+1tpmveK20OHT7g3QuGv5dyMF2KUEaOwfLk8DoO1db4B8QXPje212Vb3xNquma1YXEWm61daaRa3F3ZtFO8az7RukW2eUlT8yq4JABFdGAw9bD1nz2e+vr+H4kxjP2l2jw3wBrWp6bojanoUrNqGg6jHfWoZQW8xHzluOhYZx3Fe9+J/j6nxr+FWrxagnnX1lZx3JnWQZZfPhRsLgeWMSj5QMHrnJrxfw/p1h4d8X3ug3NvcRy3c0iXDbP9YrIBEvXqCshxjvXffCHwR4qu/gt8RPFzw6fHb2OmxaTDt3PdMYriG4LZJO1dhCYGBiFOOM17fsXi6sWr6a76bdV1Nprm+Rvfs+6lIf2RvG0Mass2m+NIriPn7mHtHyOeOjVZ/b3kj8JfHPQfGFuGZNNuNPm3HPP2cxuTn/gNZn7I00+o/Cv4u+EZ42kePTY7yKMr95mglx+sQrW/wCCh1nHqfhHQ9chWRWutHEu5l+95gAzx79/au2tJxxVCfeLX3NG0uj8z2L9q3UbOT4JX13LBHdMt9b28a/aANgPmSEfp+lfEfhz4j634g0Wy8FNcSNa6HPdNb2tuRti3yly59WO9vm9APSt79nb4ja94t/Zy8UafrUst/JD4lt55pLmTezF7aXJJbnJ28n+dcJ8LZYbbWfE9/8A2fIzRl1ZVwQrbXPH4Y/KnWcpVpy2/q39eZfLyyml/Wx1vhzX9eg8HWvhe/khOm3WsXOpRwLIDMsqILfc4HT7hxnqCTzzjz/XvENvffCNNLjnbzP7WuLplY/89WVT39IxXaLdeFB4Xtb7w/AseoJp19catNHMXKu11KkaMp4QiONWGOSHGecV5ekFvdeF0sVVvPmvFiyV65LHH60sL7qcn3/VhUtz6dl+R9YfHm8ufCn7J1n4dbCtLpNjYAMfmVwi5x6cK4ri/wBk21i0P4H6lr0yeX/a2vTOs2P+WcSKFP03ow/4FVX9sTxHdDwZoei6tcM0335gOjNFHwx7c+Z2qz4E0rWIPgh4Z+H3hSLzNU1jTEWC1VfmeW/n/dfjux+B+ldyxEKlCdeL0a0f3IDufBNxq3wa/Yc8SfGWCWMat8RdeuJLeNVIk+zhzbwKQeoOy4YYHSYVk6DZt4U8LWHh5trNa2qLL/tPt+Y492J/Ot79ryTRofiZ8Pv2dfB9tcw6X4XtYnuLeRt2Y7dFC7jx94RxnoPmkPriua8R6iftRXOFxj09PX+n9KnJad6Mq73m7/LovuCPcZfaoTvzk/KejcCqserMHV1Y/NkFfX9Kxr3UiWkOPl6Nu78/zBGaz/7SdpNx6cjtxxXtFHVtrcrQBkO4L23dfYg1WvNcVgqu+75QMhvb+dYEmqqluW3/APAf9n/J7+lUp9XmuXwJVzwMccc/4UDOxttaWVs7lRuob+Ejrnn/AD7VbsfEQTLuwZt3y7Oo9j1rjLXVHt1V/Mb5s42tg/5/PNTLrCF/3g2t95t3zZ4/WgR9f/8ABTH4r+JfGurfDFPEG1V0y11uytyswbKqunc4AG3PHr0zXzJNrbOW8sfN/EuwDPHt16fnXefttfGSy+IereC5bBoWa3utbdlhQq2ZBp/Ldcn5e3GRXjf9rhbseZLlW/2ieCeo3fl3/kK8zJ6caeXxjFWWunzZpUlKUryd2dTLqjJEFfc25wWVmHPB6dD+Xp+WF4n1xvMWIPk7SBjOCPXNVm1tUcEkLkjbjPb07VkeIdTE11HEJ9ylcDj684r0zMtRauxXy5UyvI3Fiefc5H69OtTPqoQ+QSu48Ydevt+HrXPyXpZ8K69f19KP7SXe24rn2Y8n04P+NAHSHVCvyNJu2tjrjnuPc/n/AFrRW+8yJAZGXj5vm68D68/0rj01F2O4n/gKt0Gev8uP/wBdasOobRgRtu5HfCn/AD+lAG095HDtL8H+EDjv7fgP85oj1Dy/vjavcE/5/SsV9QA27s7m4574+lN/tR1UjefvdV7+/wBaBnVW13Aqcyn1G1QOP0orH0/UJ3jJhkJ6btpxRQM/fJPC6Pb/AGdoZDEytIbe3UoEJx6DsM8Eg881JBZWujTfaDHM/wBp2urxxqURsBNuSMA9OvOOa7eLVPh7p979nSG13tG0ds7BfmUgdQwHA7beMGrOl6p4XE6zC2WSOVDJ5YkBVmRuQMnA4/Ptmu7lPP5rHmjWF1a/v9MWaRo5BuXzFdWwDyjKPXPHb8q2pPDOgQWv9rWckjXSwpsjuEbe3zcqAEPvgkYznpyD3V/4r8FQCTT7i98vzA2Ifl2qzHgBugI5OeOadL488M21pCNNvl3XUZYouNrr0/hPr3JGc9aOUOZnnut6Wy6HJdXVk1kxz5Rmy4yDkAqeM/Q/SsqznkS8RRqreRGi8/ewxiyBkYGA3Pcc+1dV4g8Ux+K2L6bGFW3hxMkjKA5AIA2h+p65Pp36VS0zwfBJF9ih0yCFpFi/f3CqodsEfwnhhzx6fgaFBB7SRxniOe0lvbc3HiGCX7ZcZlgEJ3nDcE4wcHb0yM/pXM3Wma5d/avDrXpEjSSN5YsyWtvmYqVwMjOB3GO3QV7NoXwi8MatdXFzezyQ3At1jYuwLsQAw4BYgD2GcYPqa6q2+B/hOWwW6j8uRms8+VNKAgboW3KuWYLnj147cG2w07nzP4i8B3SwtPrCM7eX5nkmLA27SMZbG3gddueOpOap6VOYtS+2waS3mNGkTKZWJVShULjGOwPqcg4r6U+JHw98P6BZrqehaBI0iWmNrSviJT8wZM5Ung+465rx/TNE1jUNdtok0RvMXd5kyoBtjz0ySpHbjsW5o95jujI0+2aWKO0hdY5riOMI1xbtkrgtycBse2CMdeem3FoOoNbJNLp1rDgMWmeMBvujcpXnB568j0xXdaH8HY7jT4dbHiKERLOqfZzG23O7j5Wx1weRkYx05FUb3QpbGKZraBZDGMRjdgRjkrhgc8+mO/FSBzPh3TbmW2juYYYY9vPmFt284z+AGPXv9K37PTtPntxNNFuVCTGoZRtwAcHdz19eRS+Hbe0ENw8kKxr5I25XBjkx8xJ5PQY6d62Gm06W1aCCNm8z5/OhIGDwQPc4H1zQB8iftZuifEKZbQSQK0ar0G7oOBjt1ry+O4YfLNtdvMysisODjnHvg8+teo/tgbR8Q2aEtGGVWfdu3Fsc8ED3/p7eXqokCFRI7tIFYKg/L/PP41p0F1O9srgja+4qpjTbGrYPTrwe/rz+VYniRZv7YNyfMVfLUjA3HHIz2/Ot+DzUSO3Me5Wj/d55KccnOKwvEjiXWGWFd4CL8oD7Tgnv6Dn2oIKLCTzSyuWULuwqgHgfXnim3G0KtiYNu75toj6fn7j9ai2zxr5ihoQjY3Pkqfpz/n2pkqF2ZwVXKg/NxnIHT+v9KCirdf2g6qzy4WRcbuyccADB/rx+Vc/fkwFkS7jkbG1cJuIYc/5x19q2LpzBGbSUKuOeB1Gffrj865/UXYSHGX3cY8vdjjipNInB+Ktlt8UtK3TLmWFlkVX6gE+nsO+f8OsttzzGCKdW2oRs3dPbnv8AnXI+MrRx8SNIecbGWNiBv+vQD/P9OqtXILJKhZmjG1mYg565+nakBh+ILhbe+mgSQ9cttJyG24yfStT9lmJ7r9sn4e2sLmNvtF8Y9x6t9jmwcZ7fj/jz+tsGv52lTDJzIW5bGOB7f5+lbn7KGrR6X+2p8OJY7dm23N6rqzFSA1rMvr2z6dR+FNB9k/SubSZo/Dd5bzXKySGa3aR1Kq2zbPnq27HTkDafUnArBQqbPUIolZHW4gGxnDMw2ufcjqcDheuM8kdSnijztFuTKcMbq3WNXkODtSdQQplHc/e8s9T865CtVsdWsL5NQtxdKdrWpEMcqhtm2ViQPOODkdfKUY/jbG1aJRl2Nhd2QivVWVkk2tvVSQnTndj8f8itrTNQtdPgjuPsrKGLdW5b+R6knnqSCB1rOvL+0WKNPs/lBWwskkwPy5P5c49+metJfaDc6nbrNEw2RgBpC/3GOfcenYde4oCxqX3jk3qr5ulbx9nZSJJAVYgAYOPxx3z3HSs0SWFxJGPs+3zGX/WOeck/TkHOT+HesC7+0aLLNp8seVKj5WX77EccVpeCvEsFnefunjiK7dsgA+bk7u2PrnjikHKXtZ0m3tm860t1b5oyrIx+gBHJznsRzj6VkajNqq3Hkx23X5JGkjyp6DufT3re17VraKZJ0uVkWRlDW8ch5AG7HHA+mcHH5NmgilgeSGfqvyjy+WB67vTt0/8Ar0yeU5HWBrT3kkEyzPhlCowBG0FvXgY6Z6/oat6fpMkhjQXCruVWHmSdTwMdO3rz+nEuo6hf2sjEtGqqoOdmGIyefRuvsfTFVbDWVExu/tCqu0kcH5R7Y/w70CsbMmiy6feRyi/jdmUSNtQ4GGOAePatdfENvbQqhjikVCGZpBkDg8L+uPYfngm78ItEBe6/IZDuAijiHyt/kdOv8xl3mr6TDPJb2EbSbdqszFceueB69vegR0Oq+ItOuFb5I2Y7gG2suCCc4PI7+uRz3rnpNXtprhmfaBGRuY4IXABxj19/XtWZPbXcluJo4JCsib1UKOMnvwPT8vpWJql1BYt5cl1Iu3BOGHGOw9qpXK5TppPFWmwvja8gaLG1ZMDdyCeRnkcdq8u+KWsW17PGRCVVmcE7j3Y/0q7qGp2y3KBXfsTuYc89gB0GfX0rm/ElzFOI4lb1+X0x6445+tTLYqMdTifEBCwNvjRo2xuVMcdMj88D/Oa8dv5T5k779oW5lG0e8jcjivZPEJjRm3ncpx+74Oc4J5yfpXiupSb7y4EY3L9um298/vDz6dP5Vm9i4/EfaX/BCDL/ALWniGTJ+XwJcHnBB/0u19P84r7a/baZW8HWot7fP79vkbufOP8AWvi3/gg3Ei/tPeJpEOdvgiZW9/8AS7fmvs79tmSZfCUImmXd5jYZewEpwfrjFcstzf7J47+xJGoHiIsuBH4glwp+lfpN4Ibf4O0th/0D4f8A0AV+Z/7GcsoPiLzX2t/wkUm7ae+DkV+lfw8bf4F0hs/8w+L/ANBFaT/hIzj/ABGfBn7b8sEf7dNwrJ8zaHa/MVJG7YNvQevp/wDXrnvB97PD4nUWsDPNJMzCTGQGAJ24PT5Qc4I4z61uft03r2v7cd0ADhtDtAWj4YfKvPuB6Z9a5j4b3SnxIbRLj5lumUKYv4iCGwQcZA78+47nspfwzCr8Z6kLu8s5mkSEELGgXZjcBuJz1GcAmo7DUNRa4mTMiybSI2MuGVSV6Y4ByeeOozxWTczrLF5SzFmVxuZmXjvknGMdep4PfpUiyFEzDOrtLIzrtl6HCkpkr7kZOec8DPC1IuPbxLdYjheT7VJJHgSNnj5cEEjd1Az7Y5x0qfUdavooPsjX7KqtvaTy3AyAdw5PI4zx3OOoxWTb6dpq5le5wzR7Wb5QXUREEEgYJAxwRwF4HXNy0Gky6nmeCRo2t1W3ZW2sVx8zZx2K9f8ACrRL8yrINQihj8u+XzLfzIw4O5h09yQcnOR/hnb0bUNHsE/4m0yqqsVDKuGBAyenYgn04465rMkj0K4vvLkurhtqlZIkhBUjBORu74AHfpnJ61FPFod3ttJFbakzqrNncVXcM5HIJwvboe+Tk97sTaJd8V3WjXdp50Fwom8lGXcwROT12qc4456gcc96y7uHVra8k025mkC7GCnfhoyABjgFvXr6+/MmqxacEDaZLukkjJk3QlCV6jk4zwR1HYZxxmS5ksdXv98lo3yhX+Z0Uhhnggckhup4xiqTfYTjHuZN5bpFGFFyqzBSU8uI4+6x2555yMjB46c1Wv75VuVWBpE+VnVeuWyTncBkjcc/rk451NUuNNaVXuWmhZtocRsdxY9MkLnII56nPr1pbez0xXF0sUnmHLybXC7iNzFmJ6jn3HH5LnsHJfYzYNFub15725kmIlkPmfNuXHP0GflJ55JP1JuLZatM721te+ZKI4wqrGWZUJPPXOSSPbHoa0LazbyJJbS6mRWkcSRns2RtIxgd/bAP0BtWCTK23VL2SNpFSNYVXJ3E56hflGQScdPxpe0RXs31M0aDqkFnDMbW4aGSTeUK7dilm/izknGc9xg4zVjTfDOvzX8Qa0KxyTRrIJE6Ywc4IyfXPP5DFdXJeo0MapYyT4Cou6RlA7EfIoxn5ueevYDl5hazuTHa6TAd1yql2ibcpwDnv7E5PbPvUe0K9mYuj+DLe4WA3Bh8v5CnmR7mGB3LA+5A6855zmuo/Zs8OwaZ+0n4ezdSSPHb3zQqU6IYepxwOvc/1qjcw3FltkaWGHCgJngRv8pXoDkY6gfXjArf/ZsEg/aC0N1mhbdp96JVjJOGESnrjvu68dDkVnOb5WaU4e8j80P26LX7L+1j8QFUED/hMNQxx0zcOa/S3/gmC5k/4JzR7Ru/d6xgf8Dkr82P28f+TrvHzMct/wAJfqHb/p4ev0k/4JgOrf8ABOYDPSPV/wD0KSsDp6nzX+ybpOht4Rt7vWdSD/aJJWby49+0GUAqo9QCDgDqp9M17tqWh/DPT4TY2c9xK/zBW8lWjXBHOXGO33uCVORjGa8F/Zia/bwBJZ2+pwqZBshZY/LYZdeCMnc3Jz0ySeOK9da41LS1k0y5mm8yRhHbyKvR1VmLHex+bHXBzwW6nFeh2PNfUdP4U0eS1VNKC7AryQieEgY2gk9z09uehxgVg+Rc2+s20TrbKd20x7Sp3eUcMSCOTtxxjt3Oa1rUXs0sWpR3EyrDbuqwswVQzeoxnOMnII69GxVS9E93CQZF+0eXgI0e1nbadxXcuGIC4LAZxk9Dk0SQz31vLdMzWh2+XIGaHc6hssOw9eegAzn1Bp396YbSYXDSbZrdHLTTAIJPm6A5/iHCnH3cDGeOg0vwFLLbSTx2e55lVowqtGocH7qnjAGQML0688Gok+HOoRTSwXssduxjB+z/AGo7GwUzxyWwf4sA+5PBOaI+WRzVwv2LToLJzNG42NMJ4VwrHcBkYGFwR8pHP5EXNImimjW5sreKRonkaPbasDJMzY28ckfJuIBwfm79doeEDPp32aW827Pmn/0VjJlnK5IOeMADHp06VRk0ldGuINNGmRSsJMxLI56Fjk43DHU9c5PP0afMKzQ+whvl0KYXKRjbIht44YnCGTOc4AxtIxkdxzjuZV8OOsUscsiMt1DiYxzSbierHLYXdgZ6E454BILbm6W1uIZ5o44beYOvks3lhVLEjsPnzjnBOOpwOFi165trGKKOZ0XczyCOd18v92BwMHo3rjp0pAT2mni4ja4t/D82/wA7YsbSuFfYAvJZQCSfmycdeDVO4k1jVLlFs7Ly4hIm37RGVaXgYOCP7pBJ5GD0q5bakNkNu8ckfzbmLBDgquXLltzHPvxzxjjNbyNYvI/sIi89YXWWO4hZDnH8QxtHAbAB6EYPqACSbSA9v9ge0mjji5t5JIydzKOWxtG7kHq2D6nuyxmh0uaS30/S7drJWDtPHLuVGUAnGD2AbJUHuecZN67s9QvInudStbhLeRdh2wAq3yjB7dVXkZz8p4ODhtrf3k0V9JIs0XntthCoR5bgbG2IV/hJA3DAGDnFAEC6nbWLi8iMMay8TptZvKcn93kAYweV5GcluByFl0W/S5nZ7aMNDPIYd0jK6yfMqsAu0EjdhR264zkVD5V3bQNpsAuJI55md48x74PvNvUk/dB69RgAk8gGSLw3I8UMjzRyS7N8ls7DcMMMBVIHOcnAGMg9sUASzXmq+a14otZJ2fhW8tgYyCTkKcEHPQ/dA6ZGTWLai2tme1tLdmm8triS4chY+OFXJ6lnxkAZPJxxUHiBYZIo7G5giVRMrDy7zHm/KxwcueQxXrjAB55qnf6THbRmUzyRxpK26S3mWSONgQdvAAIJaMNg8ZAz0zQFuzuWniW2+x2/kFhDcb5HyhZG2/MGzwMHBI6984ErxXcV8zl0WXc/lSNNt87IHGQSuMlunJPOTVeyguJtO+0W2uz26BtxP3VhjUnBClS2ctnbk54PIGaWw0Ke7nYjXoYjIv7yV4W4GUOF4Yjjp1IIJ+s6BqEFzbxT28FxFLErSRt5aSKCRtDAkkjbk7iD1I9MZo0wXMayHUI1RrXaZTbuoM3O/HHUZ4BPbd1GRWhp3hXVdXmaW1v7NkgnP7wZYn5epd8nuB05H+9mpItF8QQXN01tf6VcTMQLYNMx2OOWHTO3aAeM5OOO9HMg5WUbhwumKLGCTaLdjbv5mUk2nJGcY5+7zuICnIJJqO31O1vkmeLU5TM8yu0e3ekS5CgBRnAI3ccnjjqcyXGj3srxhIrGbaplLD70iq20jHG3dz3wM9CcEZKPcnVpI49EkWHeFkaH5pEyTwvznvkA4Oc47CgRpG8N5ry2ouVW3uCu2X7O21zu4IAJzyPX+7k8mobm5SC1VjqUyuoeR7KRGUYGSD97OR82RnrkZJyKz47hopmgbR4fLe4eaFUG5VQMBhgACrHAynRs5yBW5e+FNW8SXX2638NyzQ/ZNkjfaC7RMrDPUccHrgBvlJyBim2kgXMZkGp6f/a0Z+3bVlkBk8yz3AoFKnOVO47trEH+8wHUE09avYbzRdTkfUl/eZEdqYd6HbES7EbeQTtyBkZb0JFdLF8P/F8Fk1uPDd9HOxZ1ZJAylu4XG05JZ8gg5I684qj4i+Hnia4sLiY+GbiJm0+aOby0jOGADHd83U5B64IGBwQaXNHuPll2PTvibbW5/ZJ/Z+Z5JTt+JfhOSKSOXaMm4J+bn5gQcY55IPbI/Nn/AILySaen7R3g9dMVlth8K9IFusnLCPfPtB5POMd6/TX436DLo37LPwG0q6sZozZ/ETwb5kUH3Yz5y43cnCgkdzzt61+Z3/BfN72b9pTwjfahZNbz3Hwt0mSa2xzC5eclD9Dx07V59SV6b9f1PUpp839dip/wQ7uIo/GHxA3g7mtNLVcZwFM027Iz83HbB4z+P6JalcTWUMN9b2U277QSsKKu4Z2hASTkDO89znGe+Pzu/wCCHLOfEXxIjW1aUvp+mgbWw2fMuOBnjPfn0r9DdOuI/JiaKZbbaypD5q7Qx3nI3/Ljq2cDvwck1thv4KOXEfxmTz3YOsM01zcT+ZuZjb5EjbWILY3EZOD0HJwcZAzca7ls7hgUVtszArJMgV94O0lTyACH425B69BVO4nMkTX9ldNP9nhV7hlkJT7+cqpHBwxwQegIJApLOS3SW4kS0d5IZCGkbapRQFAfpypOeCSMH7uDitLGa2J7eSP7NG0NqJNqxjcUH7woeEC9VO0cDuOasPdaF5Nvc3ejIZhIiMsbD5k2kD5dxJAGcjJPQLyCRlpNBKsbWqQsryGSZISNm3YSo3YZgM/xbhjjpwDrWVjaQacqQq8kSspZuHXdy+QFJG7cTx8qknOM8kuMkjvZtTmt44VESxqJFUKjMp25A/UnIAIwR05qO7g1gwwvOtzHHHks0KnJ4O3cAeMc8ZAJGODwer0k6Zp+mx6n9gsmkkYeX+7xnA67mxyN3YHgH2AS41XCfYL5ELpIrM6TLhVwGBHykcgnqSQfThaXN5D5TAittQu7iZHtN0KqioskYK7Q4JztBJGG74wWBIIBFLp2n3E+km8FjN9onUNI1vMfM/2UBJwoJDZ45w3fOLEV7JPqcIs76NzBGELXCggcAn5sHkegXnBODznPna4S7hhH2m3uFZgytJJtXkEfLtxnngn+90AwKfMybIVbZLh2tH1BreaRHRsyFSI9uTx04AZeD/UjTtfBcNlaR3M86tE83khPtQQhmCgtncfmG7dwRkA8d65uyvbi8eS+F5cBY5z5zQMdpU9c85A2sB2Py9RnB2MXkEEcUqxhfOLtNDIWKPtwGAYHgKuM569R1obYInttAmnuPOuLqCB2UfuVuCxG4rgYHPrnBOScEDpUsWieH9LiuZtT1KGaO6XyFXcwcDaFbOSNxwSOMAEHJArNvLRLydbGG/W3hkgE/wC6m8tmQgMyDB5wAvQkHOcgkkU7J7PUnGl6tZSSMrzLHdMjdcjvg4JJPccE89TSKLjNp8OmyG81CfZK48sBDwrblXdj2xjJ5HXoAI7jT/Dt5/pUd+beRcsBCrbA3GeeMMMDPPv2xVCYQW5v7m0byXhm3Kl1lWjO1dhHGQFbphjz/F6T/YNRgmhM9rHJHHbrbhfL2oys/wA2epIHH1C8ctgvQnUtaxAGmjS3uXX7QqkyKyjDAhfLyc87v4iOGJwRjBqX9sLKxaEaO/l3CtJ9kebIXl8J26MCckHnHuQoWU3ouGspJFY5ZljBwwJBdiCwOQc9M9R3pt7JeyytKFlMH7wyrPlZD8p+8FyCAeRkA4OMEZNA7Fe31zQnZbs6JBJHcKxmklkZdu5WGM9c528ZIx3YUyS6RJWuUv1ikjtXCho5HKucODzwCQzDB4wODgHD7ua5stPa3jjjaG1VXkVSNzqFwAqMAPukAZJA56ZNUbSC3udLeW5knVrjJW1a4w0XAwSu1sD7pwBgjjBp3RNmXG1G9a+ja31ZpGDRwSfaJM7cYBB3DdjaF4A/RqS9v9UEufsisZIlVWmYKzqQMg7D8pwN2QPTjkmmWfh+VL3fp80kayXDCWS33fJtYrtHJPzAgnJwMEZHJqnqHhDxP9rjujebmVl+Vt53MNoRmxlsHbkbTk88McgtCszQv9R862KxabI3+rbzLeZixU7cM/zc8F+oHGOTVGfULWILDeaV50Mce/akwbfwCAoXG4nOcZG3Aye1Q7PFkdmkdpYzKI4yLV2iw7uFGT1LYzx8wHVRnvRDJqUGm+bfSPIy/NJHJIzbe27kcBRu987QM8gUidTY0e9Y3QiSymUx7XJjYNhcDccKAf8Aa6dye5Wlu9Ot41heLU5omhjEF1ub7nCrnYCcdOoOBjqARVbSvEOoXMcstvBHb+TGyRqsbfPgH7uOgyeDwR3z30Lq/tcF7dGhaOP935cLgKWfJywHPTb1yCBUlRs9y1cQPc2cZ+1KpjmBjYqzCNdw+UcjOfY84HFZut20kvh24RpYblWSQW4g3SOsmJAAD6ZzgA4+Y5weWsR3ujspd5/3WSUEcZYCTKqoB56HgZ64wO7VX1afTT4dvrCWe6/dRP5dur4ZgFLHHJyAFKjIAJPJNJcw3yno/gW5SX9ivxSQhO2G8Ro1kGc+UnGTgD+Q9e9fmR8bZgf+CVn7Ne3PMniPr/1+JX6UeBLxJv2GPFwEiqsUV1GPMQhY/wBzEdpzg4GfTp+dfmX8Z5GP/BKz9mfLD5pPEv8A6WJXNW2fr+h2UenofNLSleff5cVP5gwMjGPaqbkkZanh8AZHvXKblyOUbumT9KkE6AbsjPTFU8hS2T+Xanxncm7v9aAO8/ZyuFH7Qfgdwu7Hi/Tjs9f9JjrzXwfMD4b08n7v2KMn/vkV3v7PhVfjz4LVgpX/AISrT+H6H/SY6848EtnwnpYz/wAuMWf++BU/aA3RMdxwPphaQSgtj8qiXPQnj+dAIDcE9KoCeKRTxjjv70+MsQDjioI2KuDv9mp8b9j9KAOy+D/w90v4k+J5NF1rxpb6BbQWT3Ml9c2cs24K6jy1WMYDtu4LskeRhnXINe5fFvwB+yx+zR+ytNrPiGK48Za5r2tbIdaSc6RcaNCiDy8ROLhHRpC2845XgMhAal/YStfhXongDxJ4x8S6Uda16/votJsdGh2tKkHySs6go4YuRwGUgmHgjk07/gqFoPg34vfs+6B4o+Fnhm8jh8P3klprENxbbJxHMAY3lIZlwrqcEHAZxwOAPk8wzuth82eHhNJJbNa330foY1pSjBtPY8t/Z70P4e341Dx74o+JUmnro8tjJFo+mwo9zrlvLNskS3k8xdjrlCGVXZd+9RlK4P8Abl8OeG/hXqtnqnhj4u+M9O+JF9qIXWpIPD63ep6Ncwy77hopYblY5yAikPujBSQN8pOB5V4T8eXPwTjtNO8RalNHam4VNPW3yZ7ebLPlCCP3ahf95W9AVr3b9oHVPHHxFhsfG9vp/iDw9JfW8GreG31rUh5d0k+50li3xRGWB1ITOSQrAkux3VWOrRxmH+sUXdrppdNddm36u6Sucs6kalpr5nz54+8FfGvTfhpofhvxXI182m6pcX2k2tzekNarcWyStNLZuWVZZJ0G+NWYOVVWBA44P4g/F658SpbHX9MvbWz0tt9ql9bkLaSHZvYqpAQFnTnjIKA8AAfRvgC4+BvhXXrH40/GTSvEXi3SvJu/t/hfTtOKbLhrWWMb7mZ1Quk7LkAggISM42V5n4R+Jfw70jUrjSvHnwJ0XUrfUrfZcaX9oWQxwqWLJaTEt9mcAhy0eMs7blYA181yunh1WqyU53d1He27e5n7qd3t+J618Xf2VPBX7V9vp50n4gQw+LHks7PSGkmVNNDRnm1SG3iDqT99S3mnMQTaFfMeB+2T/wAEnPhl8Pv2d9a/aa8GftIXD+IvD+i288mlatZqsF6/mBJNhCp5Ejh0KQDzcMpTe5cMvgnjP9rTxB4d+KU2sfAbTf7Cs7eeSaO4uoxczwNkiMAyArvRvmDYzlVzwWVuJ1T4NfFv4oX6+NIPjPa+IpWuW+0NrWpTkeewzIobD87XXnAJPtzWOEp5hGUZ1qqS31WrT6aaL53Oijy21Wpr/sG6h+zfo/jzUfEn7SFxca8uk2qnSdBtbKPbe3ZmT523SoHCLuPlyFUYDq/CN9U/FXXP2K/jT4F1C0tvDWvW9noMMSQpFMlp9ge6X5vslsLohgnljfiIx5Rcbww3fMukfsVeJLbXIdZ1b4leGk+1ImLONZvJhdhkAPskbaADk7M9D649A/ad+M3jH432+j2fxA8HWKWPgHwn/Y2h6r4TvIrVLCJfJKI0c6pLdRosbKsfLbpmIbJ208VQwuIxsaqqSv5OyXotCubpoeaftAfs3/Abwn4bk174Z67q0y2ESPfXusXEbRTO+MDaERlyxAHUAH1GT5P+zF8X20r47eG9GVY7LS9Q1qGz1STzlwkM263kfO3jEcznAxn8iOv8N61pviGUFPG6SW+SJhJpv2uMjIwWjkVj0ydnzYIHPQ14r8Tzqfh7x7cR+F7RZNPSYDT725sTG1xjB3AFiUbJ6bugFe9gMPJRdKcnLs5PX8hw966ke4/tCeGP+FffEu11c3ZWSK52XLS57fexjvwQPc9u274I/wCEqbxn4g0HSNYmh0fVvCOpXuq2kzYSaSKzkZCoPVt+1s9cA+9O/a1ubH4gaFa+Np7B2bVtOtdUkiWQZUzwxzsgPYhmZc84IrD0h7PxJonhTxnczKtussUV1cNIGVY2GyRvoAXHHFGFqSpqLl0dmKXwkn7LXjWXwf8AELxJY23ibStPsdQ8Nb9QfVreaZ5PLmCBII4nXfKfNOAzKuMknivSP2xbuHV/gf4Je1Xf5fhWxWdh/fWIbufqTxXzGuqTaf4yjeSNVZreaDCY5+YMRj/dBr6O+L1u2u/sieB9dZXS4k0vUoplk/6ZXbIg+oRh2qa1Wr9epwk/dV7eXf8AI9Krh4xy6FZbuTT+VrfmeEfs0WV5Z/s669qaahHD53iiSFlccsIrUN+nm1Q+E32iLwl4nvoRDK0uqTo024DcAoXgenNdN8IXg0j9j0i7jkX7Z4q1OfdtG0gRW8Q7dcrXO+B720074QNctZMz3l1cSZK/eDXGBz9FxXo1venPTqkcLfvP5Etx4l0jVfA91Lo0EVu2n6SbO6uIbdUM8xlmmLMQAWYeaqBiSSEHIGAM/wAKabYtZeHZbexa6vLjWrdliZt29t6HBzwAeckmsTwreNafBTVrgt813qTZH/bTbj8jXaaTrWi+Hdb0XzNCb/iX6PLPIPN2K8q20m3cQDxvC8d8Y461jVpVIw9lS1bbtr1t18rs0hL97d91+hmftV+J28Q3unKmo+Zu0oOVUdWdtvA9CoGPavo/9lXwl/wk3xiW8g8n+zvBNjGY5biPMW+CFYYlODx+/kLjnP7skdK+UPG2ojWPiBo9vqEUa28cunwTMpBG2NVD8D8Sa+q/hXres/B79kjxF8V7yRY7jxPNOSCfmkVdyD6fvHmP/bMVeNvRyuNGG8mor+vQJO5wd14ub4h/HTxh8SbkBo45xp1gwk+UICWZckcYHljmuk8HfAr41fG28ht/hZ8Mda1mOSbyvtVtZt9nR+PlaZsRIec/Mw61kfse/DC++KXiXwl8OFgkku/EWofaNQWFWLNG+6aTgc7hEuOAT8vAJ4r9S9I8er8Cddg8EP8ADHxZp+kSIo0y10Xwfd3enwKRs2rLFGPL2sBneFwOowN1d2Ixby3Dwo043dr+SBPltE/Pbw//AME+fiT4k8Tf8IVqHxj+HOk+I/O8ubwxfeJzJqEMmeUaK2il+YexPUdq6m+/4JDftALoE2tab8RPBt39ndkkjt7y6yrLkEZ8jHXPJwoAJJGDj6qtf2O/g2nxeuv2idAvrzTfEWrajNe2uoalpkZsLe5JDBgkkJ+yMGywZ2LEkMd6tseH9s/x/wDF/wCAPgOPwn8MG/s7UPEVxLcat431aKJrW2LuoMQ85ikRd2HMmQF+6SceX5dTPMTKa9nJW03X+V3YHKS1PzL+LHws+JHwS8QDwj8RvCsunXWzzISxWSG5jIzvjlQlJVIxyrHng4ORXHyaiG+dgfpgev8A+qv0o0bRtP8AG9kn7OvjTSbPxZDp+jpqCXnlveIbgkb9rzmQEM0wffuG07lRlXGPkL9qf9muz0vxVdL8MtO8jVbE+Xqnhu1kSRbk4GLiyaI7JQ2V8y3TDRucopRtsXo4HPaOIkqdVcsu/R/5BzHikWoFDvLEr/F2/wA8US6jtG6Fl3dvl5/Sqfhzw94y8V6iui+FvDuoaleSNsjtbGyeeVjzwFUE5/CvSfgz+xn+0t8cPHNx4E8L/DK+s7uwaP8AtaXXIzZR2Ic4VpPMAbnrtRWYgfKpr26lajTV5yS9WVczvjdofiPwzqfhka/p9xbtcNqEkRuLdk8xT9mG4ZHPTpziu8+H/wCwX+1p8UfCsXjbwd8KJprSYK8C3WoW9rJLEwDCXbO6fJgj5jwe3Q4+sdB/4JmeFvhvf6Drfxe8MeIvi94m8yb+zdC0vfaaVaMBFv8AtV27hURSqY3OCwLDySA236h8P+M/ht8Hry4034r/ABw+HfhO+uGaVvCa+IreJbdmPEk0tzIJrpwFC7lEaAEgK2Aw+Zo5pPC4WNOMby16abixFWLrfu9vM/FnxN4Z8U+D/Ed34P8AFmiXWn6np90YL6zuYyskMinBDDrn6cEcjIrntdvWW6+ckNsA+Ufl/wDr/Sv2o/aP+JWseAPCMPiH4L6P4d8YXt1Gpk0ePxvFpbTKQrJLCVX9+CP4A6EjH3+QPJfC/wAb7r4/+B9Zuvjf+zLF4RtbML595rmq28tt5YVt8pdxH5QUkffUocjBPNaS4hlCjzukn5Kav8la5Cqcx+UQuBA20sxIJDYBx+n+f51Ib1pFVTJtPTjv+Pp+Ne6/tcfEz9lq7l/sf4T/AAStZAyyJD4m09XsLYsCcmHCj7Rg4yzjAIIAOQ1fOYu3cbyOP4ju4H+f617mDxE8VR9pKm4eTtf8G/xsy4u5v290HVQQoCEDbGeBz/npWnDPIoXd8wxn7v8AniuSt7wzFWx8zNjHrWrb3eY1BdVYN64x79f84rqGbBu03Z8wKrdV/vfyNIlyEXDq3uQvasgawGYxrtYjn5uwpBqQiIJOePl+bH5f/roA6a2vSqsA69erJRWXZakxj5Csf5fpRQM/bqD4k2q3im7v45PJkcxxxyPkKMEdckdMdMc96s3XxLuf+Ehim05ZoIZFHmJI2AuR0BO0BvT8elcVp1tq1lbrq7aVcRF5WG6MMWZSeD1wOKkkFzZao1lcXk1xIqZWK4l2+WCc5IUrkdfT3r3DxLHVwfEC0huJJZjHGFkWQ5mZm3/3jjk5J6Er+IpNK+J+pT6iz3EWLcoogKoqqeckbicbgBgjPGVxjrXEabqGm3niaSzS7uLiedtkz2kewMQOByTnB9j+FdTZ+DI4CBc3kn2hfMFvarHtb7wO0sMHIzz8p46jBBpaFG5pvi66FsqoY5GkVsI6NE8bl8bmOW67j2/Kvdvg/wCJ1XQIdZ1J0jXCt8rKXdjzwScsBxnAHXpzmvD9D0z7fD5Tp5ssk7Rxq20Rsoz8qgHg8cHvyfevXvD3j+Hwv4ci0q6hihubWQskhYRHA28BmyMc4644P0rGepcD0Cy8W6FLbLc6dPHdXkPy3Crlsktj5sg844/POKtWerxSWzwahbPY+XbloZFP7tRuwuDkrwHPqODznivK/Dnxjvzq0Keaym8lVbdo1U7lyMbcj5uQfxx61tX/AMUfOKWtwWhjZoxtaE5bjPr1zjg9Og9az5e5pch+IXi8xGGHTbu6YfZjAoVw3SNiXwF4HoRzhfY1keCPGul6W9vdahErXCoQn2iH93KuAzcnr7nPWuc8XeIvDNxPJF4Z+0GefzDOxV2ZZD1y3c8NgGovA+oWSHZqI2MrK7RtNhnAXdjaMZ+93HX16VfKmiOaSPafh58botduPs1r4V0zdHdKIVUg7m5wDkfPnt2rS+N8WhJYf2jbabCu/DbV4UqcknhQD/j1PrxHwU1P4c6TqZvv7JWGHcGDMkq7yR0wp2+uD26HFbPxU8d6f4tEZtNIjjhkZGI8zaSo4GCecDI4NY8rubc3c4y01GETMsjNCrzfu42Vu4X8vTGSK2/7R0y205oEhRmkDbBJIqkYXbnrjB49PfpWTBbW8mU05FSTzV8tkyxB2jjnOcZPTGPbNPtwLW4bzJYzJuUqzAlpD0PQEBevfH86v2chc8T5g/bJ1CO5+IazR20MLNCm2OO3TBJAywx/k+leSxxMId0kvPy7WC7VYjHHGAPy5r1r9tGdz8QIkWxEXlwxowjXCg7Bx9fqf515NIzvAj+c25jny/vZHOT60ugzvrKQNtN0rRs0PbpjjOef/r1jeJrgLf8Amxur7YdrK0hz1P4YPB6/zIrX0u5vpYoXSbLLD8wZeCMZ4GOnv9KwvF4dNVAYKuLdSP3meMHnn8fb60dAM0XTMrN9mGY5eccE5HOT0I+v6ZqqZfmaIqrMq/Mq54GOenH9KtOqyAQsys2BxkHB68Efz/xqvdwGIs0casw5LYJYr+nv+VAzL1iN4YmZ137jiFug9/T8vf8ALn70mTczxkcKR+8bCj6cds+tbl8/lhmnihYcbWKHnp05yKyb2fzE/eGTaG3KfMPy9enekaI4vxHKr/EfR0RgxWFu5x0Pr/h/9bongma5acI3+r+6F59yPqefwNc/rskK/EnTWlZGVrVwpLHnrjuPTvnp+W99piYsyu3yrldvTp6/jUiOa1tXmv5DHJJtbAU/8BGP/rjp6Zq7+zfFJ/w2D8O497J5moXSP8ucD7PJzhen9Md+1HW7mKHUJnWKOM9nZTkHHP1Oewqx8A2Ev7XHw68nGRqEzIWbIBEDn39D6fj1FIPsn6fW8hPhS8jaeZV+3W58tpDhmEcwGQG2jIOclWIzwR8wOfA0X2DULY6uRG91Dth8w4yI3ydhfHQ9dh6ffx8oLOwupfC2oPu+R7u3/wBIMLMN2JOp2kA8H+NchSdrY3JQ/s6+i0WZnlnZft67ZGRsMfJX7p2BSRwMB2I/2RgFmZPc2qOsTC6Eca7fmZj86hs+nvjjoa3tI06yuLdjdX27YWaONpSmcr94e24kEkflXM2E6TJicbC2Qvfc2fQdeQefwrWg1ZZIJLe1kSLhlbaUyAe2TnOfcjGOKNQuYviGJXm22sgIbhd0jnb82cjgds5461T01miuk+yw7vKlOZFx8vPIHPXJ5PTNOnivJL5pzLJJtLBZOu7AyRjoQcjOBwOPrClnePcvcMrxpHjbwrbiARjOWxjHT+nRWHc6aQ2s1tDdpqGz93u8vcvOfcc4wfrn2rUS902OObdeo25gQ0kf3uuMZPTHU9xjIrj01q2t4Ibh1cDGY1yMEjOcHPr7gjOO9Zeo3izRMJbaRYyVC/7K8+nfpx/klgvodb4nu9NuvMhguI9q/IreWPugHnPPGfX1/Ecsv2YsoMaOHOFYKRz/AC78HNQw3k180iW0BX93hpnyATnOAOmQPrzmtLT7dzb4ik+ZVwqqv3GGOv4Afh+dXGLkZuVjNCpbz77iNj8vLRrtxx/knqeKrCdopkWOH5dwPcZ4zngciuhn0oqPs/lrubnczdz7kdcZz+FQS2+GwqsphYHazDj8vTk9fwqvZke0Mq51+6WA2kXnMvcyseTnvn6fX8652/mluLx2kjbiRgpYk5Xsf844zXXalCscP2yRFbnEa4wc55wcjn2yce1ZN/JAv71V/h3bTwFGenv1+nHp0agNTucVqG77QInU7xyWkzyMdT1/z7Vz+uoCY8MQrMS23OQeMk8/r6122teSZ5CFVWwTuU9D6YA9focetcV4tnDhblOBtb7qYJ+tRP4TaG5yOtRQ/vIpgNoXB+bJP6V4lcMqSTbmCr9tkxjqv7w4/Ht1r2zXlkCMg6tj5t3AwRx+P0rw6TErXEMjr/x+SM313kf41iWviPuj/gghGT+0N4vlJLFfB+GZiO91Dx+n6d6+wf20ZIX8LxLDGzKLqYFG7t575H55xXyd/wAEEoFk+Nfjq5X+HwzAv0zcD/4mvrT9s5J20i3heRVY3MgDen71sH8sVyy3Oj7J4z+xWoCeJngctH/b8u0MATjB5+tfpN8Lm3fDvRTn/mHxj9K/Nf8AYonaSz8RGSIqW1qQsMjqV6fhX6SfCY5+G2jMf+fFa0n/AAkZx/jM+Cv285HtP24bq5gK+Y2h2iKrRseuwEjtkZ7+v0rl/A8OqXnieTT7iTaVuJJFO1VHKjCj5TwMc8j8e/V/t7XJtf227p0b5l0GzdV3DnBU9+3Hofw6jifh7BfXfibzYlaELcSSExx/LxvIBwME8nkZztPfp1U5NQRjVScj0KC0SG7eFbuHbMjRyNztZlXnp3GR0xkcdOajexnuIGt21SPHlsizRA5UEjCjnJ7nj246gWEtora5mtrhWUM2YSynnPJ4J6YGD3+ver5TQWa2iw43Su8nzfMFPBGCR/d5POAfcVXMzHlRDpltG0kcn9ow7UbzppI8HzCARx0y2GHp09Dg3LW4eSdUvrqTzpIwI1XI2DjqF4AwVx0zyK1B4YkaG1tLWaXdE2WRgjgZIO05P3u2Rj8OpbH4Q1q8Zpo7KSVo418xo5ogNoJyRuJO4bSOvpn2OZ3DlMa3mnTVFleWNn85Rjam0KRyCQfTJwSevPSp7i8hkmmnPm3LRscRxqp3Lw3AP+6R05J5PSi98H+LLItcPp0iqt0FWTzgrdPlwUbnGOf94U/+zdWS0nup9KkXzNz+TuJBXB53Dvx0zntinzMOVDLu6UHH2La25WwzFljwOCOuRgnA9+uCatR6pP8AZI4jZKyeazs0KZOd5YZ5Gep5weeeprMax1KK0aK3sR1KssNr0YjIP4ZHBz0GKnew1a5iZW0xtqrjd5eNrYY5453be+exPHGFzNbByplW4mvUu2+z2nmNt3+WIVBD+h+bG4hfTOQMinaXcvZzsgtUO6EMVMfI5P8AEDxy59cnH93FMtLTUIr9ytrtkLII1yox0GVwdwz2z1z26VatbHfbNLe6NM8isW3KxYv8pOCMjOcj5cnofSpkVEsTXcU832WBW8uRmQKzBVxj7wOcjsCBkAcdBV3T9kVwrMv7yNozJmQMGGAPvYxjPPBwcE+lV9M0zUb62gt4dIkUsrGRTEGG9wDk5zjaVPIJBIxjkV0Vlpl/LuZ7Vg8a7ZA2ExwCW+9kDjGB9emBWbNox5iOwvG1tY2vb+GRI5iXjWbGMNgqBnBbB6dwCQasRPo8qoLud922InZgZZgOM5GAOB0zk9TnIx5rjQbOaa4vot00P7zy2jTAVcLu+8M/3sjjBrNvPEtm+2L7N5jyKJI03DCnOQeWGeRzjGCeuCaLCfunX3H9hC5ZLmOaRGUPJb7R8v3TlcD0HTvz06Vv/s3mP/hoLQxBZSxRjT7xQ0z5JPlDC884ABxyRj1615zD4rtHvPO+0ssjSAshl2sEyCD6E5JPGM45zzjpv2Zr2w1H9qHwzIb5RPHb6kI41Vh5gNv8x9Dg4wfTvSkvdY4/Ej89f28pWb9rDx8HKkDxfqAYqeD/AKS9fpB/wS4c/wDDuyTd/D/a/HX++a/Nn9uwQx/tYfECOH7q+MdRA9h9pev0g/4JZyqn/BOy6lIyFbVj9cBqy6G3U+b/ANk/WftfhS3tI4ovmdoXVTtUjfjBwD82UU8gAnPQ17M88kJdNPuFXbJt8uWMSeYmBuVSMA/dPGCcHIySMeO/szzaJbfDyNLuCOJjbsswjXMnMh7deFAPXJ2446V6c+oaVJeKYbcNsXZG5OHOSq4xkEH3GMbuvPPdd3vY4pRXc0dLutQubu4sftknnR27Zd9oIZQ2M5AU8dOnQ9xgW9MbQry9hOpa3azN/Z0brN5bc/ISMEDORzxznHQjFUdL8RWMcEyWhktvmXzPs7AuzKCCwxkg4zkbh06/eNVZ720l1ISwyTzfug0TzYxF8o5YHIP3Q3qMnPJOCU+hKh1uehiR9PMslw1vLB5oZ7kKwC4LBl2joBnGV5OBxgYrjm1fWV1ae4a1kuAJjE2yYMiAKrqccZ6A5GA3bOSaz9+ozOxuL5ZxFGFt5FTG0AnCnGMHIzggHO08A814bhtQEZvLYWJaBUfyI/MV2wFyw4OQrA/UYHPWUUzr7/VdH1zXN8V7JDJHH5ckklqIvLUBGD52fNzn+Ie5I4rGfwmNa1E6pYax5zXEbRTNBINwXLfMcHOCeTgk/KBk9aoXl/ZXGox2q/Z/Ma1aONpEKsi87WOMfMSDyBycY56bMel318vl6HqTtMNvneS+MEOS+0gjdgKeSCPmA4INCk0JxuVdT8FX4ntDK6+XBgK0m9lBMZzt4B3bscg/dBz6DA1HTpNPvDbRJt3Ft0nlbcLtznAB34xg5P1A+XHc23jPXPDsVxFrOhr5UO4DzY1LrhWyoCnJOSCOQW3H6g1u60nxXo0dzDJ/q2dsTKS2Rkg5ySM4HrnOOuKrm7kuK6HmOoSy2sgmh8tVWRnaRsnfhVPzdTzjsCBnJzggV4dVuJLq0W61eGPF0vzRt/COMcDAwUXkgHHPHWum8S+CJLNbWYmOKSNtzM8rNvQ5UKegBz1Ppk98nncTi5j+zTx3EayNHGsn3j87kruz9M8jknn02uZmlpfiTVCoEur7bWJPkZo/M2SPnd8o+memVwehBrSs9b1md7yF4vljdVt4AN79d20jLYw2eu5jx24rm7KeQWsd9qVrHbpcKyqm5mMhKPuZRhucAcZ+8VHJrZWa3hgmmSMJJHMNswbc0jb85yX54IBzyeScc1IFuXSNIe/jvLm7WOSRkMbTMQyggMOdvJJBGDxjAwcjEsfhOyuEhVNUuIUmZQu6QsRuTruwCAcD5uM4J7CsqGdIEhRNUuFVZGRoriQrvYrgfOCeAB+IAya2/AFvoVzDDaatdp5ZYsJmkAUdMKuf4SxYcHHBJJ61Mio2NWX4QSXEs0T6rIyt8kjXUW3Cp820bsg5ycjr17GpL/4aToZoRJDIr26xzW7PuMvyjB2rtIUbeOVG7OOc59AvdU8FT2/2S61tWt5JJNreZln5QZ4xnAzgA55z1NO1bUPAdncPN/a+WjjKs0zbm24bcx4GAFB5zyMkdMVnzSNuWJw9n4K/s6wdbtpm3R5jm4AkYsz7OMZ74wR90DOCBTZfBmm3lzcGK7uPttxalf3b+YGZSPnbkgcjbnPGPauonvvhrAk+pf8ACSI0cbLIIxIezZVh1wPlOcLj69a57xrr/hu1WTUPCmtK1xJG5aKGRVLDGVPXjdlOMfxE4O05LyJtEZH4QCW8mn/b5EZ5QQsg2l5GVcnqflPyjGTyMHPOeU1fRrTT5pon1O7kVjGrtMWZl2nheGAOPxAwPxt6B4y+1QBtaZmuIWx5wKyAZAO0FMLgHnoQB2GOYr3VbTTU864ulvI5o2+W5j+V8feUE8pnOeDkMo4IGKpKV9SZONtDCvPD9vps0MskqvlSCZlMceBgEEFQM8E/4kDEf9mXNrqkU5uZDE26O5UyFYyh2ncM9wzY55BOM4zh17qF5p9rcCOW4n+zlfLFqGkxwCzMv1Xhcngg4OM1DJeXst5b+ZYx3kMlxlpfMbKt/vY/2T8oxjqM9K0MztNJ8M2GpRG91LWX3RyMUijulTawXeOeCSOB34GMYPPTaBeW+jSmz0vUfLLRGSaFvmaJiQRg54BBA4yM5PBIrymWLV45JElkTf5m+z+wX3mZfCjaVJIbJbpgDDcDHAks7O8kNtD/AGVPJHH815E2N43EALlWy33xnOBkcZPFQ4+ZpGXLsj0HXPizr2m+ZbWF0ryKyzec2NkZBxuO0MNuSGC9eSecc5GqfGLxe1pd3FuI2VbeYM8UalhIq7yuAcgkHqcnkHgg5wYJrG0unl1JtSiaaPMO2ElvmABBRec5wDyMj0GBVfU0062tbufTrK73RwyKVhhOVYqTuBUHC4Bb1GMAkg1Fodir1O57l+0hrepXH7NXwOv4Yw/2/wCIXgs3Rx0VpI3z+YFfmH/wX3h1C3/aS8G22s3q3N3H8K9JW6uI/uySB5wzjgcFsn8a/Sv9pb7a/wCzP+z5NbagsI/4WJ4LNwrcecm0Hb9c4b/gNfmR/wAF5/7Oj/aK8Ew6PqMl1Zr8JdGFrdSnLTR7p9rk5PJXBPPfrXDP+F/Xc9Cn8b9Cb/gha0K+IviM80cmGt9JTzoYQxQmS5IHsCQM8E4HT0/QpxHfXP8AZs14YEjmiV1uoNx8tQORlflDAAgnPOScZGPzl/4IhavBa+LPiLp028eZo+nzRsqnClZ5I8nGccTHkg4644r9G/O0u21FboKskiTbTCjx/e2gZ2v156bscBT2FdWHlakjkxEb1WaGzTnn8mK1KSeXiTzIyZCUjH3j3+XbjjtxjINJ/wAI1pmrtdXM9tJDKtyss0aKI3wD8gIBJ/hztbrnuM1U0zSH167hisysirGSsjRlQ7Y4U9AemMEc7sgmtk6KljcyXV1fSBYx5jzrtKzMOOd33SSuMDqRjjIWtjEzY9OR0iuU1K+VWj27Z13LnJDFflxyvy5xjJ5zzWlp1heWdlbmS8hvGt4/KkZmwqA55UnGTlSBkc/iAVXxLoup6g1teLHJAwLMsNvHFHMM5ZmGMsMZIC98HJ7aNl4r+HQu44L3R74RTQ5X/SE8thsJ6AY3ZyMAYIOc9xLl5FKJTDrfxzWVxBNG+yGO4jmwVVcDBUsdu3cpGexIxzuxl2y3JRnGpyefI21kRQPLTB4z34z1xnGeODXVad4q+GkusTPexX/k+XsWGSRDKf8Aa2nA/HOTzxVWe9+Gej6NcadJpF95kcjBVEyMBhjxyuOOOT36nrU38h8vmYq6nOk8c7zRoPP/AHayg7nGOuflY5OR9cd+KdarZ6lawi40+OHKosdxGNyxnCkDI6Y5PbO3IGCM2tQ1j4Yvdwumn6msjFFRprwKm4qAeQRkcY4PB6Ac1qaPc/D+90p45xqEkjbo1jhkV43XnGCudx3AYx/s9eBS5h8vmc7pVlaxzIh1JpG5C/MPLfDsVOAGJypY9QOxzgVsm6tEvLawglhmhkbM0rY3ZBP8Q9AFYqMEj8QcLT/EHhRLme2v5L47WG0QsvyOFJAPJ5A/u4AOcjOKtaRBoVyZjYXc0NypeaGXzAG8sHBOCSDwcDJOegwCaQGl4psry28PTT2ghtY3h8yQPs2yJsyN+ACOSTjkHaa52W+uLKCGXZJI0zNFbszbg+XVQ+0neoyT04wRyODW7qGseJ5NF+zWkkflPGXEcirkxgKCu7BGPnAByOnB4xXOXaR/YYbK41Aw3EcKvG3lhj5jqPmPDAdd2dpOMHsQGhBBqOlGPH2MsrwszbGVUDgIdp2YOfugYPbG7vSWTNaGMwbv3a728uQ4aQDnHIDhWO3v19xitL/aG5cQ3HyrPbzFWeI7toGVJwDlCq55x83B4qS1FwpmEssd00kbQ3S3DN2fIUkMMk+nP3sHJ6MB01xqUGoO9/P5flwhJ44IQvl5UFcDJGcbTuz9eQCat3c61cJGdKsNzzLtuGEe1VVNnO0fdUoOnuBgYwbF/wDb9SmmuLGaGPyYk+0q0zfKxUsw4GAPl9ueoIwapx3cj6hNNLexeZNbs8ZjZgip5I2kHOSf9rGckYz82ACRby3TT4m1FVjkMcUUcgIL7djMNoOByd3fOcjHo2PWLqXVmNk8rRhnSGGaQMjqSXUlw2DtBbGO56ckAgnuoLf7Lb6iJoJo1iWNt3DKp+UE9CN6YXqOAeSMWLfTrr7HNHqGm3VvJED5bQkMgCZ4zgkgfNgHg9RlsmgCSx1CVriNBabp4YSvm28itGXAyDyfUbT0xkgEDBGpd6bq0jraQaurRiHEjPMMSbVILrnkkn+HoAWJ7AY1joup29kt9bPbyM0ZWQqD1GfUnceWI6EYxkZp8OqXEce2exuPmjUxfOEZ1xlgPfLDPPGcnpQBpLPq1kkkKxw7fL3xxsc7F2kjOMgk4zjoSM5HWs3RZ9Xutt+I0KyXDMqrCVKKQCMYQblAGAcY568k07T9S1VrWbU21JJHt4g8qSBXbb5e7YeOAcYzn+LncMZ1v7QdL63vJDagyhnZoicxzA8tjcN2cD+uTwACnN/aNpdrYQaTbR+Wu2OeONyxXAIJyzKORgZJ6NnoMXvC9lp9xLInli1HlncCuQ5I+XDZwQAvO7BBwCTkVgavqVxeqkUaSR+buG9WyCeCSo+YAjJGewbHU10vhHXdAsLNpLqGWPySwWFrRd+7bySxPB+9xwT24K0dAJLrwVo0SLeRmHfMqo80MO1nHUbsgEYOfQYJGVNQeLfDejQeFrq6bVo/ls5ZI5uWY/KTk8hgflyOOM45NbkvijwpcadI5shCsat5rbBGTgZ3MfTPt39ADXK6891P4YvTd3+NtrI0NtNN+8yV+X3YggdfRh2FAaHV+H7eOP8AYN8ayon2mO4t7yRYUk5dTDGNm7PXjGc1+ZPxr2R/8Erv2ZlVGXLeJPvd/wDS4+a/TqHTbi2/YF8bPqVnMFuNNvZ/KWVslTAmQrE7sAhgDnOR1r8xfjeqR/8ABLD9mdCpysniQfMev+lRVz1n7r9f0OumrW9D5kzu+bPepVcnGahjZScZ29hUiOOm7bXOakzEj+L2pyONvyEdfzqHMjJx6U9CT3y3rQB2f7PUjL8d/BbbRx4q047WXOf9JSvO/BWI/CemKO1jFz/wAV6D+z0c/H7wXEkpUt4q04BvT/SY/cfzFefeE8p4e09Xb/lzjBbPX5RS+0BqNIRz15pA2ZN2z/OaRmDE49c1H5oGN38qYFkSZfaH+tSJIwOw59eKq7/my2P5VJG437yvegD0H9nvTtMn+JFrrviOwurrT9KkS5ubWzmjRrja67YyZUdNpP3gykMoKnGcjP1nx9ZfCfxV4i8QeBNc8XXOn3F04j0y4uopbe5tzKUAe2YSRSgKTyvlkc4wRivsvwD8TPgZZeENFsfgXpXiC08NxxRRz6Zpul27zarcGPdOLySTct1InyFigkUfKiIu1VHyt8evAmh/BqSPWvip4/0XwJYeILm5/sm0v9Pv49SEJkLEC3js2/drvQHCrx8oOd9fA5xiKOJzOpSrJuMY2ikldS3u+tn2fTZanHWUn73/AAD5F+IfjLwnP471LxDdtcsrB20UXluUWBT/AMszkD5xgDfzuAzxyKl+FPx61v4n/F3w78JfE2rH7HqGjy6ToN5fagVigiDRpEjeZIIoog0dwy4XdmU5LAjb7nH+x54B8a/2XoGjftdfCO6sfFlzCbqyutXjfULTarFCIwQ9qz+YR5bFA7IFblVA8x/aE/ZI+Bdr441HwZY/Gz/iS+C9GPnX0LWd5Lr+pRxRh7S3aIqsS+Y5UM4kKRwu534KCMDGafPFbLd+a7OxzxhySuz1Sx+JfgCy074g/Dv4ceAV8aeJvDOn+S2raDdz39ne6w9w6fbI8wxbhtkjQ5SNB9j3ESPKS3K23wS8XD4SzNpHwctfDXiubTzNq0OsWqG4klwXP2Yy+Y9uSGG+MJCFeWSItsXn5t8E698Xv2XJJ/EOpX/jWLwarR7de0bTms/sGoFgUR7rlHJgZ1YFWaTaB5f3WHrng3/gqX8ZLhtS8A6X488FeJm0y7aTR/E+oeFUDXdqJiC/l+RGTNtPRokzkOcbgKrNMHjKmHg8Mo8i3Wqafnpqrdd7/eaRpQ5dWfNvixl0zU5BqC3DLdMzyJtKFZf40YZBB46Z65qbRP2vD8ItOXSm8OtqNuzMv9nnUFhS3jAJUrw4DF2yfl5C85JBXtPib8Qz8VLa+j+MWn6bcahrEObfxBofh+301BP52d80cUKgts3gsVDMWVjuK/N57+1f+yh4b+BXg7wTqXh3x3Y65H4s0ya9jht491zaFGRcS47M7OoBUYMZ4rpwuHp4iKjWj9236M1jy7H2v8P/ANo/9h39pj4G6T4L+H0GoaP8QtJs44rexl03ydQ1e9c9A3nm3mj8yTCrlZSi54AOPIfj78J/2mfhhBq3xV+I/wCz14o0zQYrNrea8bTX8gTDo7EhcREsB5gBXkc84r5g/Zv0GwtZ7Xxb8QNH1K1sdHvgq3EKmF5blChEaSPG6o67kcsQwG6IMoD7h6X8P/Fkt/rOoXkdpqUNvcWMy32n2kLPFcxtGVdMhgVD5KkHdweS2Sa8nEZfHC4qXs5OUV31tfommundOxdSMZS2OP8AAHxN0bwaI9cuPC2m3FwiotxH50kUtyN3KYVl4K9duDxXlHj5vEnj3xfc67r2pTRyyyt9lsYYWWGCIn5UXcQVAB6/MT1JYkmvcPiNoPwO8LeGdPsl0i/03xBb3pmvNdhmeRLiN1jxHFvUBViZSVO0s3mPl2Gzb5X4l+JWseKVutLHiuSax24uL6azHmhC23P3sFuc8Y9s9a+gwNRS/eU09er/AE3HHV3R7R8MNZs/Gf7J2gXsqzTXGmfbNKuN0m7cYpvOTjnjyriJf+AU74Z/DvxPpXwb+w+JtPRbXUo7i70G5aYFZrdbiWPscqwkilUqeflB5BBrD/ZF1vw9ffDzxV8NNOuBK+nzW2pwsVKGVWDQTsQScYZrfgdvWuk8HfEDXNVltPht4h8TGTT9C+0Jo+nTXYAtoZ3819kWRkFxIzMAcFlBI+QVz4qM44iSitG7/nt+HyF7vLJP1X3/AOVzhPBvghPHnxO8N+F4fHdn4V+269BaP4o1C1eW3sTKQjSsiqWbBzjAznHI6j3Lxla6Dpf7OY8GeGPHF14gtvDeq6jAus3SsDdOYbCWU4YA7fOeXbkZxt5J5rzqysf2dtP8KeN4/jlp/jC9ms7eOXw/b+D9Ut7QvLl8mV7i2mAjXCtuU7s4UIQxkj9Z/YF/Ze+GXxr+AOtaDaftES2tnqGqPLa2t1otu2pWkksaoRPCL5UWNvJPlv5mZNrnYgHPLiMRRor6xWbUYtL4b7rurvrtsaVKko0LN6b+XQ80sfDZX9j/AMB6Rpel3E+pahaahcLbWsZkkmZ9SmC4VRuJKBcdelb/AIU/YH/a+8VeD/D3gXS/2ffGWmtqENojXmu+G7iysrbe/wA801xOixxRozruYkAdzxg/on4I8EeAv2WPhho8ngmWa6W1tdP0m10uzWZnvZBcAKlrb2kpkeaZ5CoMz3LkSGLcI3ZTwVh8dvi1rF3Jp/ijWLNrfTdZnh0exsbDbp9itsXVWEcEz2+1xhwxlmUAq0ZwQT4suJnJTnQhzLm3d1rv2fzOWVeMVzLVHxpqf/BMj9ovGrfDH4e6fp+rWtnrDiMTazpcUcke9v8Aj5drsC3nXKAeX5iEl8SNGpZrWrf8E5vi7JrV5F4/+IXw+8JpZaOkt5/aHjCK5kt4fMjQu8NoJpI0y23e4RNzKu7JAr6R+N/7TVv4e0KbUbe70C0kmZLSLSZJ1ivppJVcxN5caknLREDK4bDHdtTcaPwd+HXxb+MevX3gq7+HLr4itLKCddL8W+KpIYwz4YqYFRZHPluMbGXGMnrsGmHznNK8lU9ml/n+o5V6is7b/wBdjzb9nL9mX4M/s8/Ga4+L2u+LPDfxP0Gy09odS8Ka54JhaW9uJhjNv9pd4oxCyxv5rPG0g3JhQxNfRv7SPjn9mLX/AIONZ2n7OWnto8mnsH09vCX2eyiQsxbyriCMCNkVmYurx7cHDHPO/pP7Dnxm+FWi2up+P/EMngu7ur5TDb+DvEM0kyQKpJsorYK0bPK5DNNK8rqCioikktHrn7NGuxfDr/hGfHvxC+IOhw3Urmx1jUvHkViJJmHHnQNMGYrjJiLqV+fbgZxtWxGYysqjV/Rpr/g/JgnWqRuz5O+BkH7Nnjn4kW+v/CzxR4k8K61puqxz6L5erwXtijo2QrTJEGjQ4ICksSPlySRn7r8SftG+NrCxnt30CxvdYtbdXt3j1q4jW4cyoggMCFGnlw2SVJC4ycDeF+atK+EHxV8La/p/hXwb8WH8TQ6pth026t5YboEtIV3RlflkYkNyzFuDlu9fb/7OH7KVno/iqF/i34OuLvzA0sLWkxggtrhXXbs/eCVwwLEyKu0FODg5OlOtmuZYyNNp8q3beqX3b9tP8zOUq9vwPmf4o/tdv4Q1C50fx/r/AIH+HXiZ91nFY+MPCl7NNIShO77ct7BEIm+bBPGMYLZFWLC313xp8MLPR/2jLzwjqPgWPUDLZa1q0JishcKX8safGZrhr2MDcGiBKDPJjyS3Of8ABXDQPg143/aW09dV8ER+Iv7C1yG3ns9M0MSXZaCG2kaMsXRbiKTd5RydymN+OFNevrr2q+LP2kLfw7oFlouqaTDYrdjQ/EGuzXF9okaqgjtrdre6MNnDHKY1+aCWaRQVdwHULx42rUw0nTpXcotq+i22tb9evlqdVGXNHV/18jkbF7G41XT/AAF8H/ht44uNU8R2rteax51tpb20G7YsuWSZzbxjoqpE2zd5aZJZew1NPhZ+x7BZ6f8AE7x7eS6tcWsxtbG6tLmO2uZmYAbpLppWjVnADO8oXOSFXdtPcfBv9lbwh4AurSa6+JF7DcQ6tJqmmabpsE0iW1wVYPia5MrSAh2G0BFYncVLfNXkP/BT/wDa++Cv7O0emeHPjj8NPEXiDTdZt7o6M1pb2wEdwmxZYWlkPnW7kSK4MfljDcAMprTDUa2IpJ29++idtfubHKUlsNPgK61jwLpvi/xh8ZPFHiKHTdNV7zwr8MfD87SajfSDfcFZ5P8AXQtIWKq0apHk7PLAAHffFC5ufgx+y1da7+yx8G5dP8QXEcTw+G9S0J5Lly+0zCcuSJiI3PzKx5BRW6ivzh+C3/BSeX4AeM5Ph5+z/wDsoXmizeKb6NYdD1zxJe3TXssrBFIFyrsCx2jIYKSoyOK+hPAf/BRn9pb40x+LIfhx4F0PWLzwreLDfW9vqAtbUh4pnEqSeUCy/wCjTgqxjPEZByzBOqph6uG/ezjrbRtrTXfd21Mnpuegfs6f8FANQ8deAmHi79lrWrrUo7yOy1bVdH1JpWtrk3XltHcrcgTWiY8uQR7pFCOAcAc+hftE2fw48NQv8S/FfwO0SPUlhWW48QXmk6az6fENhjaW8a2/cnJ4LPgH+IHp8R+PP+Cwfxt8ECTTr/4PeH9L1SeaSG4s5LKWQsoWNXZpJJm3o24rgp8w6OTmvJ9K/wCCtf7Ul58SZ/F9r40kkvrxmC2ptUWyt4ywPkx26AArkLkk7n2KXLECu36viq+FTjC1763T08hcsua59R+Pf2uJdB0mbxJ4O8FSeJljYhI/Ct0L/wAtVbBFy0RZEQ/3trgkKOhzWJp/7Z+q3Hw/k8ZeKP2YbfU4o4I1kvPEF41/a6U7R7hLHZtAtrAA6HDuxnUyYDMMqPOfBP8AwVJ/b78a6la+E9I0LQrHTbi4keS10/wrAkbyHLtJiNVG/gt82ct1z34jTvhv8S/jB4ok+FPj/wAXJeRwwte6PpM0osdPkVnXMccFskcayEuzGQc4ibAxkVxLC/V5+8kut07u3lsgcruyZ6j8efi54G/ay+FE0PibVNJh1a6X7Tp/k6hbSSW0gz5S7I2ygC4VlCAAZyB2+D5JjBM0DDcyttLL93HXI46V9GeOf2A/D2jhby3+JsmmXS7mvtJazila1IbgLvuUfOOdpBIyMmvBPilpOleH/E/9laNePcQLbqBNLCIzIykqX2hmAzgHG44zjJr3OHZYSjOdKhVc1JuTTi1yvrv3/Q3prl0ve5QtbwDGX/iyeefyq02oEfKj/N/DyeBWHFMNwYSdPvemM1I92+/iU+g28/4V9Yams2ozBcGX5uuePxp0eoGQYSY+y8Vj/aZBJtD7up+Xtz/n1pyXRBYgbueMseB+IoGdJHqa+WF81l28cLRWPb3mF+ZFPAPzN0/OigVj+gDWfBHinSrSbTo31D7DFB+8Hlxqi9+SRyeP/r1z+gaGlxrMj3E/mHkRv5ikS9cDJLA4z2NdfJ4/1fxFqNzfafPb3Ec2NiHC5+X7oJGOBjJLDk4A7VQ8Pz6frc1zLd24X7O2ZJIZQy27kYH3Oij2IH0HFetKT6Hlwj3KVv4P1SXV0vLF1tYWulLbpMb2wRtC4+XHGeM8jAODWj/wjniLTmuGnJZZrfbJHuZnTDckSD5V4Ht+FbuoabqGnpanSdYV5GIEMfmbBwwbGQGxx9BirGqagmn6ta6dPdJbtcM8cl3NHx0PDMM4yePx9xUc0i+WJj+DfhpqR8TrezaXawq0u+OH/WSbiv3gU+7np1PGfXn1LVPhJ4g1m1tb2eS8WGBWCLHCrNI8h4LAg5GCRx689K5a88eWmgz2t2i291++IVoF6qD/AHgO+e/GVxyOal8YfHbxZr1m2niS9sLeD94A2Q24/dXoEx1GSevTGOE+ZhZGt4f+Dky3OjxW0kkknliNpFIZiwAL7V3HjAPTPsDXU+MPh7NYXcl34x1YLbR3O+GOGTDAhipzjGQM49Mg968y8B/tM6h4acaa0ct1KkZcXEESsAuOACVOWGSOvAz0pNf+L7eK2hk8QWN9arcSNtmM5XLfOSDnqCMdyBu+mZ94ehp2kfw9hup/s9qI9rfN5eFmdgh454/iPpng1Z0a/wDDbzzQ2OnxwW6MFVbiSNyjYXa/cHPIA4/HBz5uPGvh++1P7JeRfYY5FfctxJny2I4O4oAcDOOQScjGcmrEGqeHJrV7XR9Y3Q/KV34YPIByQeST1I9P0rRE6Hp10uk26vHFe25hSRUS3YHMYPfABOcY+X3+lTXOv6XFKUNxbxjzNsh2nlCepx2BGevbgAV4jN4o8P3F1Mq6yzfNva5EO0urcZJ3Hkc/MAQTwcYFWW1KMPE1nrkkzfcSGTd8q43HGRyecdR26VSQSWlj2e88WaDbXX7m5EkayEStCznA2jHb7vA9fTNZOteLdL1eCOMOqxvgsyMo28D17Aj6cdK8ll1S4ht7byraSb+FriMnHPTp3H4Zx3qPUtSvRIqTQbiihfMRmU8cDIb5uxzzgfjRr3FbscN+1Jc2+peLYlsY1CxrhVC5L8df0rz7bMLZXadlb+6Qe/049e3BrqvjTPqEep29yD1GVXBcE46+9ckbtXWFnk2Sf3dp/MnP6ZrNlrY7/Twxt4dzMnciJQ3OOT+Pv6dq5/xdcKLx5I4/kSH7zMBuPcdM4H9fxroNLLeQpmdshRh2k/ix3Ga5/wAVefLqKxYxFJEMybhjOf59elSUZOGLiSKNlbyxt+Xhjnr9f/11Fdyy/Z1WGY7pN2VVR9ME9+/v7VP5nkybEQHj+FySTg8cVBdSZkZlVQ7R52x5wKQGPegujeU7de7459M5z6n8cViX6MzDYQc/e2ZOQe/OeM8VtXpkaPCI24L+8VcZGR2A/Wse+FzHM8TSLjJyrLjPtkf560dDRHD6tuk+KNoi2zMqWJ2c9OT6/wCePbjoH2wTOQ0jrtwf3Y9T3H86wbxd3xRhSQYdbH+Jvl6nj7v+fw41o5A0myMhWwPlZ8gAY/H/AD61AGLrwt31CZkEf8JRpH4Uhfc989D/APqm+CUsWm/tVfDm8iVmK6tL8rRhT/qG6cMPf/PFXWif7Rl87B2uAwbA6qP8/jR8H9r/ALVnw9jfgtrEiqy/K2fKbvj3Hf8AxrRA/hP0zstQgk8I3l95O0faYFkY2+W2kPwCEOM+gkUE/wALcFaUGv28ukXGoLYQz7tRVGcW+3O2Bfl3iIZ6k4MrEZ/1acs9jSFhl8J31vIkbMjwDyzs3M2WyRk7sfMO3HcgkA52k2cMlhevAImaS94+RWZf3YO07AWC4PTIGQcA8kvmZiC6o13iH7HGqx7dq7SzEHjg/wAj747U+2uxDCp3RBWj67c+Z759Ov6fhE0CW1o1wxV5vmSTa2d/JOfXrx+A+lZ011I0ivPHNGsf+sC4XB/u5+vBz6HrRdsC4t3cpcyPbTbmUnO1eQCpGevtUJuLkxyefuZRNxFI2xhgZIGWGP14FZlx4ijd2kDMZNudqsVAxk4A56gfXuar/wDCS2pDXB3SAxllXzMZchuc4GO+cdfXGKLMDpbWeFY2nFsjKjIzRtg7VbHA4PfHoOKfc+IbbcfK05MsuNq46DuDz/h+PTjE8RqbdbFEbEcm5vl5bnqeOeRz6/zmHie2hbfcKyqq4kEg6r25x+WPz6miwHUWHiS2USK2jmNpIiGZ0ySPx9sH8enFPfxjF5L+XpqsvTf97Az24x7dfTHrXLQ65pj7gBLIoyH2tnLE5JPPpjvVmyZL92+xWkjKrfKA69h6fXH0yM0/eQuVHRP47Sf5pNOWRV2naw64BHPPP9D+VVrzx9JI7QJaCPzFC7mGDtPUY555x79a5XU782c586HarZMe1voSP5HFQw6vAr7gWZ2bb8yg889f85p+8FkdJeePLTy1I0+JUWbe23AyTnjvj0/n1rL1PxREySXM2mBvl2btrDYx/n/hj1zWYdct7i0mieFwWb5cjkc545yP/wBdQXHlSwrEI52zywVOcDt64z3p6j5bFfW/EFvPesWtRtWPOJM+vB+mK5TxneW00kbJtjXDBtuemcDv/nFdfJ4N1y+kZLXRbhlWMlU8naVx1/HnHHeuY+I3hvVfDX2eHULdY2nGQrMGxgDnjPt+fvUS+EuJw2uXBMTNMrAK2W5JOcf1P868NffL50jIdv2qR/l6cyEf5+te16wZJ7Z1jGRyOiknpx9f8/XxS2V1WbeFwJ5O3AHmemPp6VkXH4j9Av8AggHDs+KfxAlaHa7eH7MrnqR5zf1/ya+q/wBso2raJCMOy/bptyHqT575H55/CvmX/ggMGm8dfEmYj/V6Vp6jJzjMs/f8BX03+2JJcmwhEgVZPtkm3bzx5z7T+WCa5JbnR9k8Z/YhhZbPxB8+/wD4nDDd6/L1r9JvhOCvw50hSelmB+pr84P2I544tK8RsRtLa4x2+nyjiv0d+EUgm+G2kS462v8A7Ma1l/DRnH+Kz4h/bUWztf26rjWtX1iOxsbPw/atdTMrMVDAIPlUgnJ46/0qj4C8U/DfVPEGzTPiBu/0eR0a3sXHAODgZ7c88ng57VZ/bngiv/21rzSL0lre78OWqTRj+JQVbn2BXPrnmuY+G/w48PabqtvLbpIpUsk26QYbDhd2Dx369OB2NdFP4Vcxq/EekXOteC76OTd8QJFkfI/482+7u6/XjAIquJ/BSRT3knj/AM/yztKtC+0YOd33sDJHQ/me1Wx8C6BeFbj7C6NLM4dlyyEAjB54zycdzxzUk/gXwi8m2bSGaJ2KndkndjHVsdQBg8YFae6Ze8R3Oo+GWv4XtPFjfK++NvskvzMMcYPfH/66sR6p4T0oqbjxxubcI2kjtpeOcqBkkrxkdTwOuMVTb4e6Ib+3kh03yleTeBtbC8EleODyMdePoDmHUfCPh9bOS7uLOS3by2aaNZGGFXI989Pz4o90PeOw0HUrTxDcR6Np3jONrff5KNJZkMGwAMEknBx3/vVc8ceAx4AVY9d8Tujzfdkjhc+apzznnqQBjjtkDrXlo1HV9P1BVtY5P9EmLYgyOu7gZXk84/AL0NddrWp+JfFtrZXOsXl03k7oo2nnfJB6gDbjqPToT60pbjW2pHBqugxsJb7xHteSRWhkeGXJBxkAZ6e+Og5x1qEX/hSzVpo/HEiSbsb1ikyV2nb/ALp2nB6flUVz8Po5WW/RrlriSEfvFkxjbxjkZyB26YHbqZYPhlpepBZoo77zpcO0dvEx7EHPB46Hnjjin7pOoXGu+EYpJIB4+WMTFdsyxS/KoAx2Ofu/kQfakNz4MvbhYdR+IfmJG0nlyNbyqCcgZyN2OBjnPJ46Crc/wF0v95PqN3MXfayqZdx3AFcBdvHQ9s9eRwa0bb4PfD/SYVuTa3F3JDHt824+VVAx2AJ6Er8p7DnI4WhWphadY6HcX0FxpvjWTh9ywtDI5ViMAHGRx2HY5rtrPw95lmzy65KGU7WFzCN33Rg4xyOMdfzAFWLOKPR4hBoUEcMCgbvscZT+ENyRnnA+o4PNEUFyW86KNVkIIk8uRmLEchjn8+p7dBmp0GrrY5DxHpUMNwiG4kk8xlgVvMA+XdjODzyN3I9Bzg8ZVvbafcXU17L9uVU+SRWvhtXkAcY6ZDf05Ne1RfA+38XeDv7Rg8u3vlUqpXA4BAOOM8kE455Y4xmvN2+C3im41qRdQuzDtOPLgXMiN19eAF+p64x1p3CzOcEemxu0EttIzbl2s8ydOSOxzhX9cY7c1037NOo2h/ab8HwW+n+UrWupKkkiruwLbOBj1J69Dg+1cn4q8FePPDiQ6pqkc8hjVUhulj3xqpAOQAeCMnOcHB610H7K1xrV3+1D4bnvIZEWT+0fOjkUrtYW8nbJHUn3/HNTL4WOPxI/P79uhkf9rL4gPGm3/isdR/8ASl6/R7/glwQv/BOu+CKF/wCQucbf9lq/OX9udJG/aq8fvIMZ8Y6if/JmSv0V/wCCWsrSf8E8NUVh906tj/v2a5+h1nzz+zXH4fX4cw/a9KuJWLOZgmwx/wCuKgqOudnrkZXpwK9S/wCJCNQkiOkPMrQlfmvo8od64ByuTkqM87cYx0NeEfAN9dsPA88sV5IqrGJI44WRlTPBxuUktk569VGCQAD6NNL4h1K1vJ7W5aQ7TtVmKtvIztB3YYKeSRwSVxnt6MdjzZ/EzttN1Pw7ocXlWui3yuvyLPDMD5wKhT+HGO2crk+mb/wmryStepdSPDHMysrOrfKEkXduxhyANuCMDPqRXPwX2vXljBqMF3cQySLIX3wneUO0qQFPyqBxyCT0OODUNpretX+nvbDUYZlimk+U4bdEQ4IUED5evbPPB44XKhczNqw8U2s1ytpbWaXDSxlLiN4wsqlcnPykEHjAOM4HckA1dL8c2lvM2n2+mxqs8g8tl+/tB2M2c4wQpPPPHGcCuXtdV1DQJF1KCCRZpflK2KsPKROQeAC33ueSRuxxTrnTLi/v0k0yS6hVXjM06xq2QWzIrBwCCSc5XkrwMHBD5UHNI9a0/VfB13ZWwin8uMW+ZkulXLbvnGNzbemCM5z82PSrFj4p0rQ9Zi077XqEKzXG52jjDecuW3EEMQMDOMHqeeQK8ptZPFGpxzX0FwzOJvMmt7ZsMqgkjJIByODwoPOcYzUNjrPiEXyzPOIGEzPDGzBQAANr/KOPmYg+pJB5GKXs0P2kj1Lxz8RL+6e4t9P05lfol2sm7dtTG7aGHc88+mcYwMjVvFWq2DSWJlmW8hCNJJ5wIBEfUruxhsnIxzu7ZFcFd+Kr6zs5rq51VlCybVUASclQMqATgHIHTqMHAHF/xP4whufk1G1PyqsG0QZWIMuScDG7kn5QOvG7INNRJcmem6X4zk1i/gtW16bzPLzF9oUSwmQJlQCOM7Vb+975HAdpNvocupW9v430qxt1aQtDfJAsexC7L0yR0bPBHABxXk7zRWOsQ3NlA8M1vGqR7lOIgRjk8/fA2g4wAW6BsC9a6/qNzffbrSe4yIxhhcI0aIVI2neemSMZwAc4zwaOUfMdBqej2UerYtbo+SZAixtKDtUrkseCFAZQPYEduRDodvqTTTC3RY2S4YM15bmSPGQQR0IyGLc/dAAPA456/wBevkuIEmvRC+6OV45IQGZSeYztwGI3jLZwS2OnWtpWpat5N0v9rLIyyhJIY5NyiRVPzb2PzZU9uMbTgcqWSdPBpup+ZNBazwzReTJbTLDNulVVHysgj+bYRlflGB9cgmq6feaLcW8V1HJ/o1xtRppi0YUZBXPRgPuk4AwxOcCucXWbXU7S7ie5maFYQihYXbJBBbovQDjKkYBJ6VOdfj0u4s2sJ/mj2PI0aujTYY7y4P8AEcAHoMDqQSKAOxvpr0W8lktrOt19oby54SWfknn5RlTtUngnODx03TalaTXxYG/ubia3tY9sIkRndAhAztxltzEkEEnnGfvVyd94i8xWbU9VEuW2xyXEbMwUEkMe7AIg+6AOo7gCPxT4mt5VntwYm3RRm4kjmMaru3bQGO1cKSCM/wB0D02gHVWttrM+iSW6x2/7nG2OQxbZMBhkjp0fgnr14YkMWmm3Pm3mkPYme4bdDNHGwfYm1SSNpx1yAcc4GASM1yrXdrFo8V9p2oybY8tN/pAZpQdo2Ebsk4PXvntxUnh/WtTtbv8AtmfxCyyqqsI1tTGwVgcgt17jBwQCDzwaANg6DcabJ9ps7GRGba8QjUhTjuT+HPBOQPSpLnw9IuvKU02abcyxRzLIMx4I5G0gAd+Ofm6c8Z7+INUv0t5NUkgfyGEiTSN90nOV6E4AXBPYjBXtUc2tWkGoLLPq1vM1vltlvG4UlW2soOMc5yPl64Ao1An13R73SLiZJrC7hmV/LbY/mb8H5SxKg8s7cAdRxn71RJ4dv/tFvaJZzxw2rMrKI2zcBj1DY59DzjP1xVO58S28mjzOYWeTeifMcsXIWQMufmz0Gex5O5QafB8Rb/7C1vp9vIZEUqzNIT94ZPUjg9uOSOgJNGoEt43ihZ5oI9lxC0O+Rfs5/eN5bc45IYnGGGM9+Ommth4rWw8yDTZmjl3PIsMhOAxQ5BVhnaQcdO/pmoP+E/vQ8KarcIttd7YzKsgCpI6EncFYOfQ54GCMHIq/4Y8W6RcaxJa/Ko+ZvtDBvvFc+WyuCzDJHAc8Nggdpk5LoXFRfUTSNG8WywtqS+H5FaM4iCykMrbdpO3nKnn1BwcZySda9sNRmivJDY+Vb+U26YlQRLj54yemcDknjJ5K9KrW3xJ0n7GptNUUtbj/AEaLcQvG0tgEA53EZB4OMDI6Y2v+ObG00e+htUcXEcdwnlrI2GUZO7aAThTtGScHJAx0rHmk+hqoxXU9m/avish+zd+z/wDaZmj8v4meC/IEfIZ9uAp9sZP1Ar8x/wDgvfqEV7+0x4Nlt9LaxU/CjSD9jkGGhzJc4jPuowOfSv0m/ao1zzP2Yv2cpL6xZpLz4ieC2VkxiKTapJ49iw9Oa/Mn/gu2+s/8NO+FX164WS7b4V6Obho8bS+643Yx23bq46n8C/8AW53U3++sT/8ABDvwrr3ifxz8QE0FWaRNGsQwjcqTmdztyM8EKe34jGR+lfiLR9d0lV+32jR3Cl2tY9hYsSzb92DtAyeMZGFzk9R+a/8AwQw13WNH8d+PpdM1J7df7NsDIqsBvIlm2g5yOvr6/XP6XReJ18X38J8a675UlvayC7aLcqHB4UrgHLAE4wRk9uK2w9/YpnPiLe2aLHhq51rSLW6I0OT7KtxMkk0bZaAZJZPl+6RuzkAHkck5qvqcnirW2kkvWVWh4WHy2AaPYNvBznAz7GtCHxhbyzyRaNdie18ws1mv3iQDtQ5xgYI9SOOnNL/wlukuXWSCTasuzd5gxuUDDfKTnC557YPI4rS8uxnaJX8FfC3xT4mnOnW2hzbohvZV2yAckDLOdrKfbjPQAZxam+Efi7TdahtToMjNv+dWUDcqjgHqCcA8Z/iJzg5NKw8bXmka6b7w94jmitp3EEfkT48oAZyQp6bs8d8HOOh3PDPxd1uHXVu9dvpPsu5GmmVkY57oQ2MNnHf+E9OKPfD3TOs/hV40hn+0r4cLMqorK1qocLgjK4yc49ABwB1+69Phd4ntHnlsLG8hj8sp5d5J+6VMdgx2jHHc+nAGBp+MPjbdm7+yaPPcSKLfkXI8tl4PzADqejfl2OK5y1+K+ranbyadcaujecSrRzNlJFbqyrn6ZHJA3cc0LnD3LmrZfDrxD4ggguY7PdmQDzkjLYbb2G7BON3+8G575rN8KvFFrbJJpeiedIiSN5MUaqMbG2g8nDEZ6Kx579um8LfEvQdI8FMLKU/bVk3soYhWyFxjn6/MfbOBXOL401We8M/9rLHN5jfMJmZcBieSOhAyvTrt9aLyY7RVhL34aeMLK5hiudEuImKoWdlEm3CFWbjOMDbzwfTIFQy+DfEsWlQvqmht5cbr5c0ERTJ2soBwMgkgE8dFA6c12ngT4zatputLp+vXUlxGEOWkZSw4BI4GehXk9STgYBxpeO/jd4W8VaZFo9q80MkNysvmT2ysrhSflBG7GT7dKjmnew1Gnbc45/Bfiy6tIVsLW4uLeQlGlVZCDjC9eoJwOcDBBx1OaV58PvEl1qLSS+EZEkmtQiytayK3LZ2g4HOCVJ45AIyMA+3eHvir4YXw/aJJelCsaKzKhK784xkjg8Hr2qb/AIXD4MaRRHqkc3zY3Kw4wcH8QeCOoqPaT7Gns6fc8fT4LfECfQ5pIPD8y3DR4khmQ7m5znOOcHsODtGM9ar3fwN8aRHdZeG5rVtrbVt/MG0HaG4OeSQWxnnccDkmvbNV+MnhaysZvKvDJJ5DPG0a5BHPI55xXnOr/tDeIiZbTT7tZNkLO22MBo1yR23fMMdOffHJBGVTsEoU11OZ/wCFQePoLGS6utIvHaORRCFVlOzkbTwTtBY8A44PXINZumfDXxlJJI0+gyNbvJw0tqzAYH3Rlf75Jzu7k8nmvbtH+L+iSaCt1rWpQrJ5a+YsbA84Oeh9vXoar6j8VvCktnG1nqaMjMQ0bKcEAjpwRyCPwNHNPsHs6fc8z8L/ALP9/e38lzFpU+zYBC4hKbADkdwCT22njHIyRnW/4UB41jmVre2lb7yyyyMoLnHLHqTn8T65B49M0L4neFDqyWcOoR+T9nGyRWzxzg49MDr05GM10beMvC6v5ba1Bu25276mVSZUacO54jd/APxmLYx2Fl5cu3bvcEr34wDnHfGQAelVofgZ41t5pZDo8r+ZmU7lAy2N2zIBPJUD+6PToT7svjXws7bY9ZhYk4AVs81zPi742eHNIlWLSdYtpugkZWyAxPyj8fXp26miM6j2QSp0+p43D+z58QororLo6yK4BlmaP588EjK9fqR9MEUW/wAEfHUTLFqei3UjR3T7rhlbLqSCuDgkgDnAzjp2IPrnhP44afqd5KuvutrCsamORhhTyc5J/D/PJ3LH4o+Erm9ktDr1s+w/wt93rwfyNV7SouhPs6fc+X5vAmu28smnW06qYJdzKVxuwVB5HzAZU47EtnJ6iX/hXPia+hWTTrGaTMeI/wB0x8xm3HbnryUI4x1wSOTXv3jMfC3V7GZo76GK7Y4RYvlZnJ4GO+T09T681leHfGnhrRfCy2S6hG01qxDRrH8y84JPsOhORz+VX7STWxHs4p7nitx4B8VRJsv9PuivL7midVPy/eY+m7ouAcd8ZC5Hivwx4gs9FvSdLnkE0Lq6i3ABVmbGAuB3J4OM+u6vefEPxJ8Ka7YYt9Uhby2DKzRl13Zx2A49Pfr2zT134qeDtO0K5eC5iRltclo4doY4ORljx9OeORmq5pdhcse5xum+HNR0/wDYN8e6e1jJbedY3z2qXEPlLs+zRjIA4CZU42gAAYxxX5nfH20ksv8Aglt+zbbSj5ll8Qg/X7TFX6i6z8SNX139h/x94iniWRtP0nUIreNY8b4xarIFx77yPWvy+/aIvRe/8Ev/ANm27KjMjeIH6YzmeE5rGpfld+/6HRC2nofLIYDjbjnpinjaPmI96jUBmyv4VIik8g/rWBoSqSVyy0rFlGSp9qFAXLZ6U12x1PP40Adj+zjLs/aI8DySAYXxdppO7/r5j9j/ACrz3wjJ5vhrT3YZzZRn73+yK9A/Z1Dr+0F4J5GW8WacRn/r5jrzvwblfC+nDP8Ay4x/+gip+0B0OgaFr/i3WYfDvhjR7nUL65Zlt7KzhMkspAJIVVyWOATgAnim6z4c8Q+H5CuuaFd2uyZoi00DKpkHVckYJHcA07TdMn1Y/aNFEyT2cEk94212ESoCwlBVTtH8PPQgHOGwu5oVg3xZ+0XXxC8arpOk+E/DqnzLfTlJihR0ijihgiMal3kkG5iV3O7PIxZiTMp8uv8Aw4m7HKzRXEcMd28brFLIyxTMMK7KAWUE8EgMpIHQMPWtLR9J15401y0nitY7SaGQ3FyxHylm+ZBt+bDIem5jg4Q7Tg8feMrTxpaaP4X0g6VZ/wBk2Zaa8mt1tb3UEVYIkDFRL5mMfKqkNtWSRjyTX0d8IP2JPhd4z+C+g/F0eI9U8T3l5cuNb0TS9Qt9NWxG51T95dxsDjaXL7l+V4SIyM1z/WY1acnBPR226r7r/wBXF8S0Z2Hg74jfDn9nz9nHVviN4n8BfaPEEOmte+G7HX9cFxqPiG7nf/j7GnwqJIbXYjOs0ku1kjAQsSGX5D/aI8Q+Lv2wZI/iF8WNVW1vk0nyrGbTZI4YtMifeyQp0bhnOEc+Y2MHNd/a/Ej4g/s6fGmPxP4hh03UPB2mX11fa34v0nTLfXdXHm2sDr5V68TwIy3YRHuEdGKu7RsnyPXnms/Ez9m74RPp/hLxt4jfwk+vlNTm0PXobu4vNNhmnkFq0qsZJJCsPAlYQLNE0MjRcpI3i4anl9PmqqleWz03133dl26Iznpo9fJI+e9L/ZR+JCXsfiCHxnFa3lm0MsNxDudjKMHeQ20o4OGOUyCR6V7R8Gf2MP2gPEPxM0bTvGfw5m8QWd1bSXP/AAkOnagbOFWUblmMhCKmyQpgsAGZQOQxr1iyvf2LfgBokHj/AOMf7Q9vqtwx8zQfCPh2xee5vd3mFJpGjcgQnypGUM0YZNjtgOFON8Vv+CuHiXXfFTeBPhdolno13/Ycmj+G/EVxeR3SzTB42RLSSC4aJ5Y9txCs0YeCRlhbau4xt4dajm1WU/Zrlhvvsu6a1dt7+RjCm5K8tEeT+NP2LPiLe6H4p8L+LdE1HxQ2n+II1t7PT53/ALTvIJmY3DRxkMlzKqRICURy4Xhj8qr8sfEL4GeLPgjNJ4rtPhf400fRr7XJF0Nda8PvDBc24SeNQY3O5p9kgB2MQAW4bivsz4b/ABG+Klt+xn49kvPHnjbWPG15rSXGr+IvGGoPMbHGxIxZSMGljuG8x8uZMgINoAZs/Ovi79s74w6Fp2h6bYeI9Q1w2Nvdx3+mXxK/6TMZY2mWSNVaRzC+0+arkAsM/McdWDljox5ak4zT100dttfPy/HSwR5XpE+f9I+IyDWf+Edt/D0drHcOSscNu+SSM7lXkc8Z9voK9T+HVjp/xD0WTTtW0bTNSu7KFjptvq1w1vGq5LMsbxy4RmJBwwAbb1BGD4l4m+Jvl6gt74bsrfSLvT7y5FqYbEJKWlO10lJ6KFyoXouTtxnFdN8KvDHxS+Jt3HqWnvdWekw3TGHV20sonmIV3Rq4Xa0g3jKgnAbJHr6lanCjD2j0Xma8nNHsQ+BvH0mh+NP+ETj0M33g9tVD64dXs2ntdM824VJp4pIXBSNRsUN5mGKDk8V9yfFz9ljQZvAun2Xxk8W6f8O/sGlfa/D8Vnq9vqGn6hZSgv8AabVIZ3VA5BL+WRFKV+RHkIA+bP8AhnP4j/EO/l+GHhjwrazdZrjWL69hitbKOTKCS4u5CkVsmAeSyKxXoTgV7h8f/wBnXxV4I+DWh/B/wv8AEjSdU0vQ7G1vPFXxD8Ua1Fptn4lkggMEFrpT3pQ3ljaRM0UP2cyF3nkkCjK18/jlRxU41acuRp9Nb/La/wAjvwOE+tVVz3Uer2X4nyp4p1X4V/Du7m0i6vo9e0eOPYtxqFqim4RskNCgAdFzjALMwXAyudq+OfGbXPhs+uQ3fwmgvLS1ktwtzZySMYonH/PMsS+3B5DZ+YEg4IVfZfHXwL/ZIj0nT38YftxQ6trcckkd7pfhbwXqU1rAC2Y0juZ4IjIzFm3fusKRwZBg16JqP7Hf7Jvw/tdLHxi17TvCbXNrKbG18deNLq41SWXYfIjm0jT9NgvLSN32fPcMmIm3IzgKp9TCyo4SoqslUk9bpJqL87Oyb80dWMxWFcfq9Kmkls7a/f1PBf2LPFw0P4x2+l6k6pD4g0y7smVsDJ8oyxfnNFGB65969s8J/BD4ifFH42WWu/Dvw/DNZ6J58+v6jqFxHbWNlatE43TXEpWKHO3ahdlBcgA5r6W/ZH/4J+fswz67a/GzWvhlb+JprO2im0q10m+udP0WNzeG1DONQvBdzyo8c5CJ5UbeRITICoDbH7XP7OGp/HzxZefDzw74n8QeHLC31a4l8FeDxp1jZ6HZwo5UMI4b1pllfYFkc22/e/71hksPPxefYOtiFKneOjXvL1Wyd/yPJlyqWr8meN3vgr4Pt40tfBvh3wjcfFzxVrSta2elWr3FloRlOQUYoYry7BOOhtFRlzulQ5r1L9nn46aV8FfCXjrVvCVj4V1Sz0LR/wCyvFWqeGvD9nZaLruqmN/J0DTljjDXkEKF2udTmMk8ka7YZYRJFJPueG9Kvv2fovCPgzSfg2de1PXrOex+IWoWNuk02oaDJdXEMtraeXua2lkQuTPKFb91DH8ipMknlvi/9mbxb8NPjZ4Z+EGn67oNl4H8M6fd6fawrqSSXGt6tNcQzalex2cBluNpZRbrJNGipDZRK7AgbuSjXweIi+eacX3623089kl6vYx9p+75WTfFf4seIfCXxW8WaFpM9lbSafoWm6hotpY/6JDb3k0umpdNFHAUz+5urohc4VR02qVPnvwa+KPifxn4tuPDWg+H7i21iaOX/idaPHbJHHAxdHWVbnFtCZXZIVmmDxKXTagfBPoHxC/ZW+Jnxn+On/Cy/hfHb3ujyWNuskk1wY5FSbTxGoYsgTIZQ2NwBwFXLfKPUP2Vv2QdW/ZC8aW/xT/ae8RQ2/hWG4trnUtD1LT4Y1t74w3iWt08kshUmNJ7mSLy0mYuYyiM+0DVU8HLC3SSvazs9+3626mMZU4xN3wb+zl8PvANr4P8Q63pbf29Y3dvcap4r1cFbW41eK1MUTS7WaEeUpd12h5AXJCEHNeveD/j54D/AGZfjDdeMrfw5/a2tXdo+nWp1bxdEsMszMJpbme4nZFji+b5gqGQsgjREDusnzR8aP29PhBr3jbVIvgt4ccyaZZzvY65fLck3KhyQiJJJNsdgxDNiNWwflUNsrJ/Y2+Cnhf9vP8Aaw8OWer+PZLmPRcar4uuri5iEGlWNqyyXDhAPkVmxCpOFUuGww5rloUsVTx0dG1fRtfkui838kZRVSVT3j9TZtC+J3h+/afVLbSdX8X21gs2vasV8nTdEmkVnkEZlBOB86rt3SCNQDgBt/xr8Tk/YW+LPxL8QeE/FPxq17xp4ijsDdeIoPCup6jb2stqJvKObjCRzW6M3Cx5RV5QbQdvd/t02nxo/be8Xy+HfDuqeLPD/wALlm8w6Zp8x0xvEqlgRPIdjXE8cgKmPC7CqphXMe6qfh79mT4E/sraLofhPQ9D0/wzeeIGYeF7Ow828mvb9YzKhuJblLaWeYbWVIQgZZEYEkxla9OpGMqknTvJ372X/BPRWkUrHqeifsv/ABK+D3wb8O+OP2Ivhn4TbxBY6hD/AGb4V8TXDww2OjskgmXcnzfbHkaOSRnYNy6kkg76H7Xv7VfjX9gz4F+Cfhhq3iM+LPjN43jjsYriZlVbfG0Xd8FCkBELFIgwPzEE7grg8n8Af20NQ/Yu/YLT4+ftyWFx4T1OPXNStfCfgNdNa01bVzFhCXjmLSZMpl3O3yKoibOT8/5ly/t0fE/9tL9rD/hffxW1aGG7j1YNpNlbzK0en2BVolto1JyqJuDbiMszMxySTXr+z+q5e6qi+ZLXXrbcxcXK7Lvib9oj4nXn7YN8/iPxVqGq3mjataRw3NxcbZWhaJI2WRlwHCO29WPIbDckDH3T8Qv2vPD/AIz+BM8Pj99N0Xw/HImneJNQ1hUZrqe6j8kNHNx5GQ53EKuzcfn2k4+SdY+FHgzwbr+tfHO+kha6vLXzb66kmL+UoI3bFA4J2g8gn5cKcHaaHxz+Oet+CfDS6HoHiW603Q/Emp20t1qMLXDyNClv8gPlyCIq5PzgjcQnVcEH4+pGOPxEHRTTsk33atf57k06nLZLY9/+BPw90X9m/XG8QfCX47+KG0eGzUSeE9T8RDyblifND/MrLMSTsDZVtuRkYBr59/4KR/tO+PfinqOi6fd23hNnuLe5a6j1vSEvPITzPLjESyLIUZghYtgEH+KvQv2Xf2jte+JPwU1Tx54u1Rt2l211p19fW6SRx3UUW1ohnrk7hkZ/u9OlfBfxw+L2ufF7xtfeJNP02F7X7Y0VnerPJHHBvk+87eYsShmJPzjGPUDNd2V4fE1sdL2v2N30vsXdykel6d4F8E/s8WEfj3/ha0niK/t7OSPRdJs5v9FiuJ4mjlWJG3nKqXIclMFQeoUG5+w/+0l4T+Bv7asdq+tQx+HPFFmuma5ciVWhtLiSIEgMWMUiJOPLMxyuwuy/KQT8ueJ4rCbXJLOTxW2oIJcNfrE/lytgEsu8BsZzgsAcDJAzinaLaWawrLCtxPLuc+WijBVRuJ79uTn+ma+khlv7qTrzc3JWva3ppto9fzHGD3bP0i/bt+HXh2+13R7ey8E2fmaddXM+uX13HC812jztt8t85LgbFVQNjY5ZThjpfG//AIJbfBE+G/D/AIh0fV/GeuaddX08N1ffD3wqmoLasoUk3USOzbSBkNvO0kjBJFR/AP46xftkfBzwLHPpul23jTwn9j0bUL+6d33jMUMd3OCxDgoofhciTeVwTkfUXj8r4C+BWsfBb9n+y8U6xNqXiD7I2u6NqR025s7wgtcXUcrKsWI/KiRVyobKgv1avk41q2FxCpX5XFtaP+l5kKPLKyPMfgF/wS4/Zd8OppOq/Dj48/Em11DVGNxZ2E2rR2MM0kcYJ861khV2IDA7DlipyBgHHD/H/wDZ9+O/gf4q6fpXw+8VtY3S2LvcyaToIvLi7jM8sYcbgJIcbG6cfNn3r1zQtbm+AfiLT734+/GjXPGEmmv9tsdS1jS4bOUPLHFHFZsMus8h818EFSTwd3BPz/8AHX9mL4m/ttfG+8+NN3CuiXENysF5YQSTC6sI0TEKQsHO5AgTLGIbmLNuG7avVQrPEVuetPRLe10/k7a/5lxjzSv2O68d+APjn8TPA1j4GvIri4uNPtx5GqeIozaXwXbt+a4k2sy88oX2552nAA/Ob48+CfF3w5+J+peEvGOlTWk1rJ/o6ykMJIScpIGHDBhzkcZyOMYH6O/AT4WeO/gBbah4M0jxHrXjTR7yUSSWs18s09tIg5eAN88Z55AwehxxXmP/AAVI+Eb/ABA+FWmfGKz017W98N24jc3EcSTXNjJIARLs+88cjKykHBSRiQCpz6WT4qjh8fybqWie3p/kaRPgNJM4dT9adLNu5D8/xf571T8/5WZxtPQ06Ny3yM/+97V9oaEzTEnDU9Z8jq2O1VVcEso7dsUguCONu3PrmgDSjvtnCyf+O0VSWR5Blc/r/SigD93fE+qRaXeTWWgahI0iyf6lcDcpHzHc2O5x2/rVW18XapDo1pdJq8zfZx80cMYZmHPB3ZHHY5rtNW+F/ijWdVkt9CC3ELL8sm3buAG4cAluPXv2zXP2/wAG/HUkH2uTw1G3mKH2yAbz1PAbBH6/U16jTPOuVZPiD4jsBDNp12Zrq4k3yGaY4QY7egx1wOf1qHUviDq7X8g1bVx524MI2bhxxwWxngcAEc1V1n4f+LYA0dro9wpjZlMKx9GBUgEjoO/TFR2/g/xLqGnS3iaHcwvHcfu2kXcqEDBHI6/rU6jND/hZGtaHCt/pF1Gsiq0kbrEWDLuyFyWC7Rz0HOSCPW4nx01vUZBbSRNH5OHMjoq7gwxgbgMDrkAE/wA65z/hG9ea4k/0ZolWJxcJkq7N3GDhSMHPc+o7VJongXVNZtv9H8NvHJLJmOWFjuAx90lRwTxwT6+9HvMC3afEHXZbq2uQ0ivHG3mfId2D/EzZ9OOccVR1f4geJr26hht7wMqtIbTdsYrnGMYPHQnnGPXrWxpnwd8U+YFXSLqNrNtrQfZ9qupPTaQocYI5xkHPrVu9+CXjO6uEku7W/tz87CNVJVlGcAcDoRz049e796wHL6p4o1yDSI49QkEvQJctuZlYYA+YLnGAe+ME/SodN8RXV6zy6XNGkPRkt/lJbeRn5l2kfoBuJ9+z0L9nPxXrrrDqFrsjaXA86MlTngDB5OfQ8HGa2IP2aPE2nSRWNpeQfZ/MHnLDP8yR9wRj+9jAI/PNO0hcyPPLK8utQSGO/v50kZv9XG+5woJwi9xg85HGDkV1fhy4v7uK2BuVh8zcuVX7wyRnBweM9h/9fsNM/ZlhNxDaXOrwlo7SN2aHP3cHC/U8556+vWuk0L4X+H9E01/tmpSH7RHmOFZfukkZwOR6Af5zWouYh0H4YWc2mrPP4iUMp+VVBDMuwYPHI5zyDitib4WeHYJfJGs+YrfKqqyjDY7Dk857Y49atad4NttGuIzaXlxcQ3FuvmRsx3KG4/i4yD1x37dKz9WS7sta8qxbcWk3SSx4+UD698D2xkfSlzaha54H+0npMeg+KbWyiZk2267+AcnGSB/+ocfnXChtPXy3CSbt2Ts4VTjOM8Cu+/aZkSXxary29wqPHlZJMBcDtkcY/rXnk13NPH9n3RqvG6Qr/QVDKj8J3aS28dp5s0WwsoJYfNxj3z1/z2rC8ST/APEzbzXBjMQKsSMjqMEdsc+laumm6FopjkDfuVB347DHufTH8qwPFNxIupxhF27Y/lxnGOcjHHP+e9QUUpQgbcjA9923rxnnr2/P2p0qfaEZ/lz97cV6fQ+nWq88r+W0gd8snRWBH68CoZg93bSRxPuLYG4yDp6daYyje+dNes9urHDbW4OCBx6Gs/VFhbzVQRr8uFZZO+c/X3qwLdY0AKbWHOOSBz9P61SvbcFuVVsrkNtJwfXPpz/Sg1OEmeSL4rGJpPl+wbgzHbu5/wA9z/hsSSRfamTf8sJ+8DxnI9cjuPesK6cj4oyyFdgjsx64I5zwMf1/HHGiih2d5BzLyeOoyB/P/GsyTP1x4ptQuAQJDuU/3uQORg4+vtTfgokQ/ay+HKXPOdbb922T/wAs2wMdMZx0/wD1t1S4kGoyFJcDgPvUZPyDPfp1NSfCGWCL9qX4dzsG2/295ZKYDAshGeo/w/rogfwn6W6StvH4c1K0G3E3ks0bSYLsG6kGUZIB/wCebkc4K9TFpsunrpVxarcqVj1Bgybw3l5ijG7Z5hK5GefLQEDq+CE0NEstQfwtq1vbeYhYRfeZz0buu8Lxz1De3rWHDZix8My2IvpJV+2udkdw5Ut5EeSB5mBnGMiMZx99sBFOpkbTazZWthNbyS27SMzfvGJ6bh8vABPXt2JHFclreqeG90kd4m+Tdt2xudyY56Hvz3yemOhrJ1S8nMhhtTNNlmVmPfnOeuAPx471STSPEGqf6THDJudCIztxkHA4479jVIRTnKq7QpbsFkbDK2W5+p9Pbjp0p+y5hhCq7fKMKWXvzx/LjABx7Vs6f4C1a5nENzmFxuBxu7j24P8An8Nux+GdlG0KXV00beZg5jyGY5zz278fyp3QHCXVlOXMh2jdgL8oOPx6Hp3/AD6UfY2mZpFSTcvDP0x65yfb/Pb2rTvAnwnW0S51HUb6RtuWWG327MYOOc5ycH8x1zhwPw306T7PongCS4k80EXl1IxYjAO3AA5P48HsaLiueS3Gg38GosllbSN8qsPLjbAUqOffk+vce9dF4Z+HviOWPyodGuFRmQiRspuAOc888iu2t9f8XSRtZ+G9Ft4vMV1H7kLjPP5ADr2wKL+bxfeWgk1bXVQbNpX7R1A7nBI9PyNArs5ef4NavLfLFrupWdrbtHu8yaYEj1PXP8/50kHw8+GOnL52q+MvtG6Mnybe3ON2Tjk+vt0xWldaNpt/K11c3N1cbYScxYHoMnJ9Cf1qo1jpyqZ7XSW+Q/u0kYscZbt3pXDUrE/CrTDcnSvDk19iULH9pmIAAJJyAefpn+HrTJ/H91GI7bw34c02zJCruW15bnOSTyD9O1aOneGPEs0SzWGlOsjSgD9yAFye/TnHtznvgVBe+Cb/AExJm1nV7ezkj+UAzLynXgAc5zRzMfKjk9e8Y+M9Q/cS+IpIVmJ8wg4zySen9fb8PN/iFHdMLW5uXaSSTLAydTjvk+leja/qHh6E+UPEEbO0ZfdHbAbeRjpx7Zz0/OvPfiNef2lHA0UySgI4RunGRn+VEn7pcdzz/U2RoZLZRiRpG2fL9M8V4nDcSJFJFGrZFxLubO0/fJ7DJNe0au0yRqYw27ftbjpk4/xP+c14rCI4Jp3cblW4k27uv3j/AJ/GsXsax3P0a/4N91kXxF8TjN83+g6UFbsR5l1X0h+16LZtNjKyO0f9oT7vUf6RJuA/HIr5t/4N9bh7nxB8UpGPC2mkrtz333f+Ar6T/a9a4+wx7kVZBqE+0ev+kPg/iMGuWW5v9k8e/Y4PlQ+Iot+5f7cOD2Py9fxr9IPgo2/4W6Of+ndh/wCPtX5t/sdOUh8QooZVOtZUHqOP/rV+kHwJYt8J9HJ/54yf+jXrSX8JGcf4zPiX9txsft7xgvHxoFt8rZ+f5W445/SpPBkFu2pD7UzHdJI3lw552vjnr3wccfdHsBN+2LdaFB/wUNsx4jZ0sx4djaaSNctxE+ABjnnH09ar6P418Naj4lSw8LwtDbxMfJE0fzydgcZ6HPGDyOe/HRD4UY1fiOj+w/ZvJEB2JHtyrHG7BJJwFwew/A+ua1rSDTFtFt9sMW1iyzjHzuV9QcA89OvfjAzkabd3V1qqWlvbxyeZJ91tuFP1znPB5x7Z5rqLbwp4kutMja5WG1jZcxGSQIo5PI6sw4HJ4x1zjijMyWtVvLaWeC3ZoYWJhVcA7QzHJwOp9Mgn154cmmt/ZvlWsTSKoXcoX5n+YjJ788Dtx+VdFpXhzTdOO2+vJJljlBlMbYXO3PLNy33jntg9u2lZXEUMCi30u1hVQwByJGTaezdBj0+nXqAdmcjH4I1jUC10lhKqtExdmwqsQB1yvuBj/E1rWXgiwjj2anqmGjjHmJu3Pt69T2B4ye3bqDqPJqV++LmdmDZDJ5m4kcZxzjH5c9aCJmh82dWhMcIUxuPvZzznuOnQdfapuNRCw0rw9b2fnW2mQ7o9yr57bmPTngY7dzjI7dm3zXDW++IqsQYsqx4AdsMdvA9x3PT8nI+LON40Vmxltq7c4fnsMHIUZp0tyhjVHtmQs3yyA4UsV6D34HHYYo1HylSH7NGjTPdLuMe6Nd3K8A5xjrjHt1qGa0Jyp2szZjHzKVU9Ccn8RwOQPzuXCqkQkluG8sSFmibnbhcZGee4Pv8AhWcU8obfsq7ZJt37zAUtgcnHYYzzwCfYUgsI8WngqJU8uNomO5kxhcHuccbR79+5qbT54oEkEt6uxf4l6qCAfm+uAOe/uaWLTnuW+xyFhGVaNpuD83c+/fnPAHPWr+o2Wn6RPFiBjtVWk8tQATgluDg49PbHryBY9X+H2nJN4bijmxuDKVfbtK/5Ppx0+tQ+PvBK36f2lpmVkVszeWceYMY9P8+1RfD/AF3RdL8MQPNeR/M2VXaBkcdh0yQfzqpr/wAXbSWVbLRIPOLZVtvOD0GTwMZyO+fzqNeY093l1Odv2t5VU3MUQeLiP5RgAL9w8c/LjOM8KPTNUPhD4c8Pf8L58P6zp8a27iw1CQQxgASHZGm4+43N6dfQYpL611/xJfQza/cLDHGu8mBi27vuBxz2BAB7dMZFz4UWC23x40J3lYyDTNQWNW7RBYC35uynH4/SpfAyI/Gj8xf+CgGgJYftP+OPKb73iq+bJ7kzua+8P+CV/wDyj/1iHqy/2lxn/Yevin/goVCT+0z403d/Et6V+nnNX2t/wStLP+w3rcJO5VW+wp9xLWKOg+a/2etP0mTwJb3WowSMJIGf7R5RYDLkFRnhuD07AZxmvRL46fqMT21nYtcRCdIpZNzLswcAsudy9MAHjk8VqfsmfB3RvFH7POlakblo57yOaSRlt252XEwBxnGTwTzgk9jWn4h+Efinw9qdxJbiSaFpl8hoW4G1cktjnrlcYXnAOTxXfGR584vmucxa2tnprG2S1kk8yN/MkX5vMXyzuwSc5OSMdsn1OJooN0EW2wkWG4DpJHGyHy49pypGW2s2Cc/KeQMgdLV5Bf2wb+14t4VZBJHNG2CgUBQu4Hkk7c/ljms+CXyp7aURRrcMmJGWMDK4I28Z5DDJ4ydowPWzM5vUraK12lbSRWWxKwXDTHanJKMONucErzk/MMc9b1lbRtpvk6JZKftcO+a0kVmRhgsei7Dk5UjcTzzk5qv4mM148KWZaIx2rlpNzYhKgjOSy4J7gYx79ToRTs+mrFaxNbrceVJbt5nJViPQZ5Af8j6UwJIEgSeS2vvMtVuVYr1O5cZCNjIwPukjJzx6iqVnBZ2UiwuxmjW6aSf7OyyFsuSoXIO35sEEEcLyQBuq6LjUYLu3KmWPflpoyu5HGMKdzjbj5cfjx61V1KOAtGLmZYwys0PkxsqMw+4FIzkkDqe49STSAr3KRXF/Zac/2Xcu+OTc53yR7SScDIU5ZcjAyOOpIrNeXTp7pQ2j3Eccd1+7+ztu3/LuKphcL8zAcfKAMHvV+51a10l4LmwupplMzP5a5ZlUpsAYMuAd49eeeByaqz6npC25YCSaYyyQqr2+796c/dHUfRicjB4wcAFjUlGqaT9ijv5ZN3lrcSXEjMPmI5+U9ACeCRyvHoKM2iz36ttgyse0LDcbFUMRtY4/j3bjzjHGPTD7xZLGxhsbO7E0yyIrR+cdu3cDxuGDt27t3AHfqKsRrcpcSJeWyrG0TIggUs7MWwGzkHIwWxjBBznkUAWdUstcxatNZTeZbWpVpJYyyvltpLcYHCrwCPu44zksvtCsZ9NkuzaiKaOZt+2P5ggJDHCdBhcg8kjGM840J9a0pZreyk1HyvJi2zfaOeC54UsCFUZ5wQDjuRxMt3JexwwT2C3EYYRQrMocjMoYgHGW44xwAc9R1AM2wtdYk1KbToLB40iRo44GVm3bgWz1wSowpGMgjjHJFPVNOn12W3Fh4bLXbKrBYZDtjZSdyAMxAbr8w7E46EttXdxbWV1capb2s0MSKpcxgASZDDuBhuCep++eRggRT6hc3Ws6fq+oBlhZGNrGYRubbgldw6AnjkYxnNAHPTW0eovJBBcXB2zN50d0pdVYgksp7gDaD1606efUZbSWSGWzljEMLLvQozjlRtGDjthSPXJH3Tf1Kz1e81j7RZBmjknWXYlwV2sTjDdfmPzYHfJHQ8Zl/ZtYXdx/aGiC2tEURySNsWMooJwRgf7I78H15oAtafp92dMMf27dDD5Uyw+cy7FAZi2QpByMDg9RxnAFLpuq390UgeCZZVKyMrWoRYmZX+VWBHPOew+YE9GxnaXrBj0mYSX5TZcKFCOrYOxiy49TkcDrjqMgDV8M3Vydb3WVoiSTQqGnb5laQ8kAEenBxx2+oBWtp3a3uLHTYofs9s+yPNuV3Fsr8px6cgH6HggHSdHht1ku03G2mYKqfMoUsTgg8AEZXqQevA6Mty0siyfZVaFW/ugbJA2B9wZ59uxyRUup65cytBezQWZWTEUe+FmSQK/LELuX7/OMAgbTmgBI9Hubidobm3jbdh7dY5Pu7GPrnLbT6YPYnjFafRNRt7ZprOeXzIZF2+buYjH3eeiZx054Puc6+nJZXsk0V5E9vPHiRmjYrGsgJAxkENwRgHHTg80xg2nn7RaaklzG0zBomcq2FZdvJJH3U4HXJ7gmgBjXcFzeqJtMiZ4WaNYmw2/y0/1gO/H3sHAIHUDoCzNPitVZkvtPfzt25ZvO3hGJVmA3AKoPycEEDryQakFuy29qL+wtfOmZU3GFt0Q5VQGBOCePrjvg1NYC+u9ROlppUaNErtJIG+Xbk9xzgEA/3uMcHJoAjs30WwZ7eDS1tzburuskqou4yqu3qxfjIAGcEAjHAOT4hsLX7HeaZNPHMLW3uJ/MaP5WYJkAk/e/h6ZHPTgVvSSwQiRRLNFBM6hpLdtzRybxhvmyuOBk4659cDnfEMGj2Gm6gbNmbZaziZo5BtclDng45YMOeg9TgAA0e/ftPTXg/ZO/Ztkt4FIk8feBxNuUny1KI24E9DkBf+BGvzV/4L0QNaftMeDYftv2jb8JdGU3B/5a/PcjfznrjPXvX6UftQ/2i/7If7N8kUwjVfHXgdrpVGFZdkfygdfvYOPQe1fnB/wcCR2cH7VXhOPTLdobX/hVeki3ikUhkQTXW1SPUDFeZU/gP+up6dL+MZ3/AAQ/mnT4g+Oobfbvk0qzXDNj5S8wyOgJBI6nj3OMfoVLHeWGqy3s10oZbp1ZZLZV35UsGypI54GcAc4AyTX53f8ABD8D/hanjp3eWP8A4p63AnjK/uz5/wB457Yz0+nOcV+jMcU1pOJjatND5e4XCqd8alsFH5BAICr8w7Z71thf4K/rqY4r+Mxyf2xFqDSy6QqZ8xfMWfcpiAUl8KSDldw4xnaOhyKsAxx6m2oWmpeXJ5okYQYJdRHja5IwOnGR0AwM4FMuRJa3H2+7vPKWKN3t/Obl/lG1gx2+h9CP7w6EglvJb5hayNcef5ayR8soweSGVSMFQuSTyRgZwQd7HPcvx28gtLe+tEklhZmf7PFDhl+bLHcq4JLkdQCO3HBqST2l1p82pvA80SJ5txayA7eDjODyQQQc/UDtVTThfWlnC/h9Vt5poxDNG0CCM/MNpO3uAPvEHPHPOBHcz2lppW28gkaVtscYExaJPlwVyQSOACT7+nNAHRC7t2+zzG3bdGpT7QqllJyejA7s7lHTkEnqOap22nWluVt7WJXhwfkmkHlnDBcMw+bnjlm6ZPYE5+jakGSOWC9Kxr5LRiNWYMxGZARx1zjbg8qSdtWrWynBjiXVJGi8sPuSMNkFd21ZMllyRkAH+IDnNIouJDDdXi2clqsMnllnutqsqYT7uSDuXqRk4z060WVlfRXP2e+muHZXd5Y44+PLVNxYKoycjk4JC59M5rx3Vpfn7Jd20kH2d2/0hbfMJgQ7fmxtIwDycDOemKkhGmwy4AlaYK+3958q5YHlR97+PHTvjnApAX9GuLm6eSGcQ27szDy48L5v7vOATnA9MfmDxUamKBmu7eJrjyfnZSASxUlsqQhxjByMEhuOcc1Y7Oz1RJZkiUzTD93cwybVbnBG7B6YXuQOenAqaKW5t7WT7I6v8jEeTJyXTjePlAxn1OTjr/DQBft7+3W3tEuJYhMzANa27bOvl5BDAgHqMk9PTBAedSey3CG4VC0iou+RT5rbcFhnqCVU8sPvH1OM2DXLu7tBYzraq0eHjW4h3Ky8s23OBkJlcdPk6DqHadaiKGKGPd9niGG8xj8zcF1VB1fOGGR0zgAgYVgL8t7MkTz2zbrcN8su6MqSDuYcHGe4zjJ9DVG5MtxcRwRXizFjsT7OwBD7jk4wCec8k59eDSCNbq1mnt42yqvH5c7HIXdz1/2wBnAOccHaMVHtzJfrdRht1nISkU7GMAZYEkHbwPl6cj0+8S7AXJNUv0EbXyBWVljjVt+zjr3IIIORwc1e0rxDYyP9lu5laaRcRyDcSHdmQ8EsMbuQenp04zrGG6t7jfc28LecJFt7d8F4l3c4VdzAD7wBPfjipba30+7EyXCrFtgO6Wfbu3kkYGQDgnBBbOeTjhjSsBsWiPuF5qGpxx25YxRSowEZcZAQBQOCeOxPuQatp4puGun0Z7mRpGUr1CkZJBywOTycADAHPbJONJDcQqqW90LlJ7qNfllaMLgAg+Y3OQMcZ4x154jMWlyWs0jXUbRRBTH8pcNubADY78D0AyenNLlK5mal9rzS3UL2dyxnG5P3bAFgB04+6RtPQnp04NZuq6nBPf8Akm5YQoxNvJ5JIRyCR8/blWOc5+XPGMVlmARiO5hgz5MZUS2rKQwX5QefvA4yOwweuSaj8RLaWOn7rYzGRMrazLG0i7lG4j5cMx287umRx6U+UXMXrfVUlvZIb+2Ek0jE7YWLttLKVYnjdjgZwRw2WHSravLd+TFbazuaOTFw0M4O4KeTtyeSCevYKK57TLvyri4nhnVoY1kVI2kIBJJyQOBt5JHHGeD1NWrfT1vIV/slHga6lRZh5gKP8oX+I4IHBOMdevSnyiub17dW0V2yXU3mRrtSHbG25VQdEzj+JRyD0PoOK+s29sYbe5sX3mCYKS6rgnJ5G3r1X0AwcDP3c7RtNtJL4nVbmFZt2BLNGM7TuUNw3HU9Pw46athpK2G62uryOSOORUjVVK7XTjPqRgKMcnnnpkgBuXU7eM2l6jtGuFjZV2nj5mwPvN3HBxn35yfENnIPDl89wfLWWHc0q87n27+inAwDjBBwTjjHN2fw6s142nxtGsMaK0Ykm3be6kc5C+nJyOMdCPOv2zdb8c/Dz9m3xB4z8Ka1PpOtaWbGWz1C0uQzBvt1srhdxPykKVKMDuUsGBGcGyuC96Vj0nS7+Oz/AOCc3xKee5f5bTVBJJb8sP8AiXow2+4XHrz15r85fjTP5n/BLL9meKPcWz4gG1v+u8FfI2p/8HAf/BSvS7W88Pt8e4zDJcOs0K+F9LWOT+E7kFsFPAA5HQVxut/8F8f+CklxbxWbfG/TzDa7/s8EvgnR2ji3Y3FVNoVGSBnHXHPQVxyqc0bedzujDlPY9H0TUdWuVtbK0d5JG2qqrnJrf8SfCbxv4Os1u9e8OXVrDJ92SaEqp/OvCPhx/wAF/v8Agob4e8R2+s6p8YdNmW3kD+WvgfRowxHbK2gbt2Ir0b9pn/g5G/bI+OnwzbwFLr2i2MciqZ5Y/DNlIzsCCP8AWRPtOR2x6Vnqae6Xww3Yzz/s1G5Y818M+K/+Cjf7Xur3T3Vz8UlXf3g8P2CD9IK5S9/bk/apvJGaT4vXff7tjbL/ACjFBJ+ov7N7vH+0N4FAIYjxdp23d0/4+Y6838FZbwpprY+9ZRY/75Ffn3Y/tu/tW6XqEOraX8btYtbq2mWW3ubby45IpFOVZWVQVIPII5FZ5/a3/aQEawp8XNWjVRtRYWRAAOgGFGBS63A/ULwtMPEMth4A8X+Pb/S/Dv2+S4+VWuLezuHjCm48jzEUE7Ild1+fYowHKqhTxBpaeHPHdn4d03wvc+LLlgJJdNjWa6XWoU3GZ7cQQmSIeXHJIkkijy1Te5QqFP5ufBL9pX42+JfjR4S0Txf+0JfaTpd54msYdR1PVLwfZbSBrhA8swYbTGq5LBuMA5GOKsfFT9q7x5pF3c+CfA/i7XrO60HXriKw8RWniiWRr20Viq+cNoEkmVUrKnlgLkbMEbcKynKSUb/p89V93ncTvuj9Svhh4U+GXirxZaX2pfAnRIbjQ9HEOraLdeNjo51JiLn/AEoTX9woU5EG8K4BK/LH8zEfSH7M/wAV/jPq3gPVvBPgf9m3TNB0vTWY6VcXGtGa3lmlmkmBgAQLc4VkO7zkQ4HzRg5H8+1z+1d+0trN0b7VPjp4quJtoVpZ9amdiB0GS1fuP/wQ68ca/wCP/wBgjw/qnivWZ9SvrfXNUtnu72QySMfPLj5m9nA+mPSso4SUKnNGbV7tpbNv1vb9RRio6o7T4t6Ha+AvD114g+IXxYs9M1AW91B/aFv4Bddl7J5hKxTwnknywreU6lwnzkjGPlvw5+xP8dPCc+p+LNK1mfxzofiaW01i5ZriKzt71JUVx5Vs+/GBIQd+wFUUAZwF/R/xj4F8IfErwlB4a8d+HLfVNPutSSR7e7TKnDMQwxjBAJ5BHBPYmoZ/Cui6Jpo8M6Vp0NtZWFrHb2kMaBVijUAKqgdAAMYHHFP6rL2t72j01d79fK1v1C13qfJXib9iL4Q/Fr4aXHhzxH+zv4F0y/MCvbv4f0q10+4Mykk7ryG03ujZwV2KSCw3DOR5zr//AAR6+G17f6Ndn4seKNP0vR9Uk1G00Pw6LaFrW/ZY18+CWeOYJkRRbwUbzPLUEqFUL9xWmlxpMzLCxByvQfnUkum2kN2sLwrhgPxPOPxx/WuiVOnKV2itz8s/2z/g98Svho9l8DfAf7Ves61b+d/aTWOu+E0P9mrMSP3TWzrE0jBct/oyDBXJPQeCv+yh4ol1lL28+JF7qF6wLXguL6C1mZQu5UQcIxIBAUg7eMgDOP1pPwQ8B/Ej4max4h8UeD76dZpp7aS81fbCoMQjhxbpjcQ244n35AVdoBIK8J8Vf2JvgZpGsWvibwv4SkivYWAjkN9LLHgYOCrOQRwDyOoB968GWX4qpiuelyxhfa1nZfL8LmKTk20j81fhz/wTY/ad0f4gTfF34qfsYReKPDduzz33h++8cQaeZUct5bxSW8pllCleWVHUgMCASCPryz+P/wACtF+Fqn4sfsAeGfD/AMPdHhm+2X1j8XYmbTrhF3rarDZ27TK7l4xlkCbp497IQEP2t4JtX1zwEusSxs9xa3DJMiKMrwMBQAPlGOFGABhQAMAS6f8ADvwz401iTQvH3hGw1bTpBh9NvLFJYhK8bElkkUq4ChAu4Z+dsnJozHJYYyUZTbduivp6e8lfzt6mnNKNon5KfFj/AIKDeG9T8Iab4w+BngrQPC9vN50mm3UOiwzahYbJ2iRQ8wYxPmHzkkBaWPzyBNnKr47D+zn8af2hvFF/r/7QXjl/AqJFHdrF46v47XV9bSQsxltIr6WBJiB8xaWWJDuGHJzj9gvjL/wT7/ZX8S3FnBon7LnhNbcTrdW+lafYiy82ZuN263UAt8oHC5z0I6V4z+098PvEnweuLbXfglZ+EfD+qahNI2o3+n2cQh0pZZMi53sJL24uC6HEsciRhlJ8l1eOR/HqZfiMvk3QgotvS/vO3lrvbdv5anr1Mdh6WHhSpdFrpq39+1/+GPgv4M/BfSPhPq1/c/Df4C/FLxhr8cn2Xwr438I6lpGsRaM8v39QjsbL7UkN7EFQoDduTyVkgkWOaPm7b/gnd+0H8LvirZ+Nvjpo3g250Wz8WW8F1/wmXi5EXWbibEkUD21tI+oF5lKkoIvMXdh9uGx+g3gD4PftFar4Q1vW/id+2l4i1ObX7xo7HVNJ0m5sbKGGKHehkFz5RUPdNbLM/kBfLRlJUzCWLR8DfD3wX4ct/wDhYfwZ+El22qPYrZ6L4v8AEGqWUdzql7s3XN9L9sltrMW4WRA8jBHkkkyrDEiQ8dPMM1jWqQUbvZ2Ur3t0b23eytvoeTKtap3f3npvwW0/wpb/AAaXwz+0zrmja9otzHeNotxpthJZQwXMNo0FyDGIImiiuJ7+5jW1RHiCzkxtl1kPhX7WOj6z8T7y4tfC/wARvE95D4jvBf3WmaFbLFa3kwhygiggiRpppHU+b5w5liY+YM/P6T4u+H3xW8NaTo+taTaaXp+vf2LcNptno9tbTSXLqYyscUel28uFMFvbhG88pIsMQST7qr4Xc6JD8GoNP0v4keHtDtbPULpdb8RL4q1zUrpLW1lu8BpZEilEVzI/moVxJHGJEPlgMwPmfV8TUkrq3L0t9/47epxOS2Om/YU/YU8SftXQ6hrPxKtNQt/Cvg62VdSuIru0haWQQR7Y43ikW0EoXLFXRfJUQrIGB5+qvF2gfsD/AAg8Aza1aapZ+IPEV5qEklxqHhnyfEWpLcxzoXjW4AWBZU+2Rs0UsqRqpQeW6Kqr8V6z8aPjv8TdBg+F3jzxjato+n31tFpPgPwFpv2XT9EtnlIIWCVYxc3G2ZY/LdxO8l1DmQyMyHyP45eOvAnhfw1pfwtTxZrVvb2tkurabqEbNb6fcLMmy5LW8toplMN4k8XmqyswTk7lWvZhTha0IKT6t+fZb226kxlukj7zh/4KdX2h6THoHhD4CaTBP4fjknt5fHmqWrahHbJuLSR6fa21rAGzFkLCXY7ct8oDN8oftt/HCT9ojTtUk8afGLWLnb4wmGoNcaf5bWgS3t4jGLCWVJIfLLzDZCGLyLI7lfM3Jxvwp8Wa9d6f4X1fwvbWM9hqt8Z21Dy9RtUE1oySRz28VhdzNPMJXmC7trssZ+WFGZqj+MHiTSfix4p1S+8DeFbq48WaHqWpXxvNQ1nztNkhe+uZ5btFDnaUZY1WIReVLliI5nfLZy+sVZKLnble2lv69dtxe9Lc8h8cfBPXvD+hW2geDviVol74f1C3heTxJp9hcb7ySR0XYispnUYYgZiVXCMY/MXL17l/wSE8dWv7JX7bHh9T4I1jVPDvizTJdB8bXUtqlxDZwvLGwugqqDFCs8KLI0nARZTyQMfMfjTxqdKn07xT8OtZOn3zaDZ/ZY7K8nZdYXzvshMQCI6R74SpVwGARCW3EKKvjj44rea3Fe/EKzElheagRqdz4b+wb43EoluEmdYWa6mDlnR/OUFHCrsG5F9ijRxFOokuu/r59zWMZH7bN/wTJ0X4z/tceKv2h/2pPizq3i2Lw7rkcvh2x8Qant03QrUMlwSLccSs0u7YCdgRhujYAK3zv8av26P2dP2IP2i/iV8Y/BXx0m+MHxA8Vh4fB+i28Ug0fwhpoHmeS85lcy4kbaIbVkxhi3lnAX5M/a0/4KIfFv8Aax8FWtz8WP2kLubSbjUFefwf4fhljWwtgkZiklt1eO0nMrtNh3xJG+zDmNkUfKXxL8YaPF4js9E8CWP2C00WziMepagxuZbuSRdxeT5NseS23yx8qbccnc7duH5JSs7u+9/Lb7tPXc2PVvjZ+0R8Rf20fE2t/G/4m6jfeINVuoV0yWKS6fy7RY2Lr9ljj2okbozqI1XaGLYXcVavAfBtxqfhL4lQ+IPCcO6HS7tZCt0oxOhHzLhh0dc9RwDzWl8OPiP4l8B+J/tGt6jeSaXdLJFNbrdfufLcbWZU+YHaNpG3B+UDOOKtePPDl9o3i+7u7Gbct0qyw7Gwq4HUcjKlRnrxmtKfuV5UqqvGWz38mvkUtz7Q+HnizRPj54et/AHiDVZLG6+1FrW1jUMLyyLZKZY5+WMnk5wVBOR09O8W/B/4O6h4QutJ8e6fDfaZHaqWspoxsyFBB3JIjw9Nu8HIwenIr4V8K+K9bjuPBVzYXnl3Ud4gtX3bdmx1J/UP/KvX/jj+1NP4w8CTfDjwZp7prUkMsOpQvuHkKZVOYv4WEi/LuJyoVgRyrV8disrrU8RGNFtK717a7nP7OXN7p5t8av2yLqXSdS+Bnwfs49H8J6VbvCPs8ryPKqjARHkZm2kkZcksR0IAFeafAH4WWfx81y6Gva//AGXpujRxzXpXdJI6MTwgJwOAfmPA44NclcabZrLItteedJe7TMyNnBxuK8gcggDHr0JHNe7/ALC/hTSdA0fxP4u8T75dP+0JZ+VH9+Z4xu2AY5JMg474r6iVGjl+Cl7LSWmu7b0u/U3UeVFDxx+zzoHh7wX5uhXmn2bNbm5hlv33388W4qAqsoUYzzs5yMZyMV4Npfh68l1NrD7fHbvHuCtK5Vdw7ZA4/lX0R4h+DeqxXcl3rN5PLqGr6orWtrdT+ZcFmbEe9UHHXA3bAOB1wBnfteeCvDPgbxJpo8HWTR2V9Zw2t3cLHtWa4tkRWmAKgq53bWxjLK+ec0YPFP2nsr8zlrf0/r8BROG+B/xn8b/BTxJb+I/hvqcdndQrsvI5E8yK95yRIp6jkAAYIHQgkk/pf+zt/wAFVfDtx4Z1Pwp8btNh8E+LtFVtTJjX9xqqPEA4UZyWZSGKD73BGSCw/LnQ9JfcZWGLjd8zBThv9r8cD8RUfxCvNVl12K41i5lkmezjG6dsnaBtXGewVQB7CpxeU4PM6tp6O263/wAmvX5WNLan6NeLG+Gf7W91o/7RmpXck2qaXrv9o2tlpGpkWF3DEVZYWiYZ+1IRuLnaTuAKhcKvWfEf4ofDT9mfSIfin8SfEkeh6x44kSfTdH02zla2KbI3ljmK7lDlZld3OBub5ckFq/Mr4VfGz4h/BvWP7X+H3iSa08wr9ph3ny58dNyg9R2YYYc4Iya9/vP2uPgv+014At/hR+0NYXmizQsGsdZs23x2k2NqyrxjGCd0bAKR0dTg1zVclqYepGN3Kkui3S9PXsCXKcz+0x+yj8V/hF4luvjP4Ei1G98O3WoSX1lrGnq4kstzl1VnU/eQYywOQQ2QuDXsXgn9qi0+Ln7FvjzT/HKzR6pY6POs1xcY2XNxLEFyjcdWIcoPumQ8YKk++fs/WWheHPh3odh4F+JT+INNj0uKz1u6jtWmS4xHGqzNbmYbt3ORvIAOecmvK/8AgpF4k8HaB4PvtA0uxsto0V7dzZ2/2NGkkliK/wCjl22OpySFJByeeDWP9oPF1qdGcbyUlaWzsn1VupHMfnoG3HJB+bP40qynKhweD0wOeKhVlxkL25xRnaOOlfampYDZTOWXBz8ppkcwHB7nucD6VHuZk4Pakjba24MffpQBbG+QZC5+jGioJGxgHDdvT+VFAH9MEEWnx6VbaZJr9jHPJG3yQyOyFRyVbYPlPPbr3qEToLfGoeJ7FC8eWla6YcKcKoyX5HsMV5N/wpzTdKu7nVLHXNYjmKnyQsilSwGSOpIHpx1NQP8ADG88Qaeltd6ldQtFgvPqV5sjLE52jsxA68jGefSvQ9tTOH2U+57BrF9p815Ytpup2E0kMrtta4BD7xj58KBz74P1q7HbWYFxb3evadJPmN/LjushSASB0wq5btn055rxST4V/wBm39xd+H9dvJ1aBAFt7naI2zwTvPOPXjjpzVO++DFxc62IY/E8kbKiySJ52GPHBO48HJ4zjODyBR7an2D2Mu57ww8FXLNZ3etaXJuiJWLzgNspLA4yc4OcZwOoOMVavptD04Ry2mq6beXENwr7Y7gR4U/d27iMDgDPBOfpXgf/AAqDUdMiur3+074wxTSRNeMuV+6WPBJJJAOOcZHWqifDi9glW1k128utQhiUBnkDZO7IO1iemQc8kArxR7amHsZn0Nc6/bmOS3e70eA+SFjR7xMpJgtgHpnk9OQaxZPGusWuu/2el9pMlvDJ+8kh1aJC2I2LfebO3IOARjPPpXhV98N9QnjZYfHd9KyyhbhGXKBshcAc9SfQcetYOr/DzXXWO7n8VX3lySSFZGJX5wDjb0wv0GeD17v21PsHsZH0z40h8Raz5mq+FfENjHBHMJJVN7CS3GfmZnwQTn0P8iugrqEHh64juL+zW+/1qMuoAhm+XjIYgcJjuOB68/Muh+BfE9vqFyJNfulWNTJuuHf7wAOwD6c9+M+9WtH+HfjDUbWbUdN8VzNtlVGiQtmQeygn5sjsDg9+cF+3pk+xlse6eEtM8V2F9JqUuqafZvGikt/acbtMq7tvyhgWGW7jgD240J/DuuzeKo9Qma1C3ZVo5IdQjw5+6RkOenBGOABXz3L4H+IMyQwp4ve5Ty18vy7fqvA788bT0BHXoM1tp4X8aaLcmGPxLcO0G2aPy1LBGJIwfpj8BR7am0Dpz3PqGC2axmgs4PLkjdSkqyahG4ixzlTvxzkep9hWZqOnX7XMhtrmFlXZ8zXEJAG35iPQ9OR+NeI2emeNJJGnvPE0jMmH8s4O18gbd2OP51LPZ+KJTsGvsrSR5VckB+zZ9fw6Z/M5oNhyyWhzX7W8F/H4wt4r3y90NvwYmBGMZ7H39fy7eXK8SwIrNndtbauMH3//AF9K6v4yC4i1G3FzqbTOgZc7Sc/j+ffvXIXV3MbdYljKMFAbbyPYdOntS9CrdGd3aXMkEajYzRtGoPy9eB+f5CsXxYyT6i3yZVoAUVeh6jpjj8cfStWyluGsoRMWk8uFSo27VBxzx/n8Kw/FVtDHqKwm4LMVB/d9Ov8Anp61IGb5rAbXZkBUfKVHy9fX3+lRkTrH5SSldw6mP+L/AApblWVomllVupZdoA6//q61FdT3Mcecfu2J81g5KhexB/rSKM+e5crjcN5GO/zDPf0rNvHmAVbp/wCEn7o65P8AnNXnuGMe6M7cghWCnIBHr+PTjNUZjEy7pZVOw7djLyp9v/1VRocLqcKJ8UlnkXKyWBwPxx+H/wBb8tCW3VHm+y/u22/eHH1zz1NUL+b/AIuxCibjutSB8owfbtn/AD+GzeW4XcVg2seeFG4c/pz+NZknE61O1tqDp8rM2MjdnHHB/wA9qs/Ca6K/tH/DsRzrubxRCFVWwvT6/rj0565qeIo47fVZJHReyybJOvGcenNWvhrp00v7Sfw5W1dpPM8UQ4VW3ZOR6c/p/hVR3A/UrwlqVs3hzUpbmzMkaeTvaJmIUGUfxhGA6jq6A+jHhaf2qW80K6lSFU237qrGJgGxBBx90KTkjJBPTBIGBTfh74F1zUvDWpRfY4Wmm2NG/wAvyYkXPJjYj04dAe+eh6XwP8HLnUkubSY+WyXkjSXT4BY/Z4ONwjXP/fx8f3Uzln1M+hxVxA4n3sfvbvLKrt4Bzz17cYJx355ra0u1uZ7hZNPiuJGVMYWMZI9QMc9RwPfPSvS7L9nawFzsjup1aOIs8bLu3KT14HbHrnrXRaF4Dk8NC1lTXLjdjcFUjGdi5J6HGCeD3HtksR5vovwx8TawC9v4Vusu2ImuIwVVgp5x34br9K6zSvgLr8sv2m6aNY2+YRKAcYHPHTA6f5FdTceM00Vv7PaFlKxyHcspHm5Jx0H+z/nvXj+IWq3ZeBp13I/7nbGQ0oH8PGPbj29eakRc0T4c6DZWjLqLwyBCvK264z1zkr9B39/SsPxjY+D7eR7yxulXa/ywwMF3ZHG4AcjJPGT+HfCuLfxfqKS3FsssvnSjdI0hY4GDjvx1z3/rzXiDS/E+j3Mlxf36wmYt8u/Bz2HBz39O/PNUBJcNY2RmEUzBhIPJVeAEOM4BGByDnIxj2xWDPrkkkDPLccNI24Km0dM+nTI+gHbNR3Op+TOySPu7OEc4HQcc54X8yKxzcXrPNN5MvznJ+Ujb83Tn/ZPGO/agDSuvGdzBFmG5XYI9jeWAx9cdBj/61YeqfEXXNPl+1W7FWY5XdCpPrxnPOT+NQypLApBj2s0Y+98zEcnn3z3x+eKx9afz5zEVVhtC456YPHv/AJ60wHap8TvHeo2skUWpNGrtgRwgLgHHGRj3Fczrkmv3jtdXF3OzbfuyMxGfXHHt69KmWeytvOkmnAbbuk+bae/qP6/yxVHVvE+mLuQsqtIuDtbdj368cCnsFuxjsrwXXmXCbs8soyQPT+Y4rD8X3FnM8cdsjR7Rjb6dD0xz3ropfEXhaV996ZX2fOV3BcgDp1Hf68D2rm/GGr6bqckb6bEy7ch8ng8dM/h+vtUy9TRHH3MEiOzNcblaTJZeSTxj+v514e8oV2DSt/rpDtAH9417Zqt1JDGxRVbaw+6M56/5/wD1V4oR5c9wDGq7bmUjCcn5m9f51nLY0hufo9/wb1oF1L4pyE/MbfRv/QryvpH9rlUksFCysynUrgNJn7v+kyZH4dPwr5u/4N7rjztS+Kx2BSIdFG1e3zXtfSf7XJkeyTbEob+0psR9j/pD8/jXLLc2+yeM/scC4e3195n+b+2fm9/lr9IvgI2/4SaOf+mcn/o16/N79jzalr4gCbjH/bAK+42iv0f+AH/JIdH5/wCWcv8A6NetJfwUZx/jM+Jf225ra3/b9W6urRZ1g8OQP5cxxH9xx8x/HOOmAT2rG8J+KoNW12KebSbe3aR3LfZrcKeHI+8PUfhW3+2nos/iH/goEukw6r9lWXw7AJGWMseEZunvgjv1qTw/4I0Pw/dMYZ7y8kjST5pP3YZ93BwDk8dyf51tT+FGdTc6rwxcot7HcXqpDIqqPkT16rn6Y7g/pXok0fnwQSzecybsbpISSinGe5IPU9uK8p0vW7iz1SOMsokWRlia4zgDIYcY6kAHjjmvYLB2/sv7ddQhl8vLbWPJGOxOSen4dO5qpEQM25Nxfahbyw2LrDFyrcgMAvJ65J69ufwpYxfXKMwLR44kbd13DJbPYYH49zVnyo/NKRqTFyFXdywPGOSeAM9ueenFV445J7pZpFZmlwjLDkKd3GcdNwyBz9ec5qSwjjuDE4g2tujVdzEjgfMeSeRnA7enFQq1yPLgCli527pFI5PPr0+vFWgrW0C7LVCq87sZUZGcKOOOvr36dKLqGdgFih27VjEm1SwbjnoeOf5H0pgRyx28QWDz2DMwGMn5RhTnGRkjj6/TNMjPkbVa3kZY5laOLzB97gkk9/f26+znhhuJHuG3cqpAVjtJAGOx9M564P4UsQjhdVZY128bWXPTKkEY9MEnHrkdaBFW7a1F85iugzYG2ESMOAqkj+mfoO1R3N3K7rgBW3EbWP3jtPB5OenTP9KdcQySxRyvCnmL8jMvO8jg/wBPy9uCQSeSPOaMTDLrIFLdM456Ajn2wQfegRWupXspBJ5+6T+IxthW65YZ468DnOetJNfLd300xX5vJA8tpCyt1H4Dpz+XfDblo0iaDCs0kYMKtIWLZBHrjOOvGOarvMXdhbxMzCYofKYrtPXb7YOM9e/pmgm5r6PoC3VssdxqNx5Me2JbcSYWLB5Yg4PPp6H1FdBYabptre+bEjFfLZpZGbbtUDGck9BzjgZPp1qh4egiW2+zyoqsE+fym+ZzyePQcCr6LY3MX719rr8vy45BGOeeeMcfXPNICyyLJcqJPlELbcMpVXXPboRzz3x797nwzaN/jLo80EPElnfFm2sNrBYuD7nPfn5R6c1ygNxulmVmmkZmby8MMH8/Qc88496tfCu2uD8W9GuIrkG3j02+RlBzvb91tbOOQArDr9fWpl8LNI/Ej81f+ChsTj9pXxifXxFef+jmr7I/4JSsD+xd4iiK4wt339pq+P8A/gocIz+0n4wUkbv+Eguv/Rz19ef8En3D/sdeJowfux3H8p6zj/X3mxW/Yti1GP8AZu0MeTiFmuDCsancy/aZs5wPqM8jI9wa9ce9eYsFtZVMjKFgfaMN3Oe44J7jH448u/YnRJ/2atBlgmjCwRTjbkFf+PmYBcjvyOp7eucepX7JZWksV7dwxrvG5wWbLcbwB9D1GR1rp3ZyDtS0rSr5lgfS45P3YLblDdecdTnofYgnrXF+IfhNfXaSXeh29uFlh/4957VdoO35lHGMc/5xXdWNlb2tnBc+dMrAFNwbdgsRgDknrj60XLX1tPG0uIo49pkkV/3iggj7oPHTPB6Yx3NK7QuU8H1/Q9R0OKJ9a+H1nDutin2lbUpgbXy29eOR1AOeCetc9qmtwjy4U8A28Dbgo3vv/dK5RSAdxbO05wSDyDjrX0+U0vXBvubaOZtqfu3UHG58evoDzz154Fc/4q+GvhPUUkvodFg3TW+NzwrwwAA3DPfHY85wfQ6RqdyXT7HgvhnxO2tytpGieBYIbiSMfahKGwyBVHILYHptBxnPoM7HiOy8OW+h2uq3Ph6FriNWEhs9w8vBIQjDKM4wOgPAJHOK7mbwp4Z8LXFxa+H9JhN5zH9suI9wgjG4fL/dONu3rjA47Ut/4G0HX/C1xpVxIkUMTLjycbsbsY6fK2BznGCeKr2molTPn37VYXF1DcXTTb49xVGwX+VRn5gPm4IOCMDJPc1k2um2LadCtnf7dzqDbsufmVyT0/hx6A8FSOoFdd410vw74c8TtB4f1aYwWs0ztI0yqM9wMcgBick5zyR6DlbpLsWJsDH/AMfE7SbJJAylRwcvzgEY6g8+h4OhkU9f1C4srhp57d5lnZcTblYF8Fs49cbueg9Oas6X4giiuJfs95NG1tiSQSL9z72COeMEN7kkc/3YrqVLfVIhpeuSQMbhGZllIjkYYXcFJIJUuAWwSBj3za+1ywSyWtzaxrJcxxyedsCuPlRNuARt/DB5INAGjqsv2m5huFimmaREUGTG0/P0455JOBnt1x1lsNZtJTDHDpS2dzKI0ttibtylhiTAA+bJAz/tLnrim3E32N1Gl2klvLErofJmG2LG9eqjoG5zwVIHXg1DBcQOrW63EaCKNnV5VZETBw3IxwVx7knjOCKAIhcW0PmaarTSPBIVhXci9F2g4OOM7hnPc9OGqca7q017G9vBM0KxZhkZCq8IQEG3djjdk4JAwc5NV559UfyZjprYZWKxi1O3f6Hg/KfmABzjI7nNNjmbUNaszf6f5ca26G1Z42DK33WJLHGMtnB4z1xyKAKV3Jp0F0tvdXTKzxmaQrJtLRLt3MSF9VYcc8E4B5pJ/EalL7T9GvbiI7NscccZYBsMu7knktySCQemM4FNvdQu4b5tSijtJvss3l28YXzNjBuFBJJHzk8HrkYxnNRy3tvOjSnTn+0SKqs0c27y/m3dCMAA4yPcgY6AAhg8QtPpyLcwxPNFDHGsgtchYmOCDznlBkYBxt9SDWrp7QR3LXXnzLcOzYWK52RxcAktkE85TBJBBx6gVj6fDpVx4dk+x3izbbgfNNCclDkA9DjJOOMYzjqDWromqTalrtr5kYj2wpE9xJ8m6M7DlcnBxuzx1yRjbgUAaFlp41PUpjZazcKoiD7llXaxLYwMr1AxwDxnp0BWXU7ppoh5U0skHmGNpIhJsYdASC4I+U8A9SvpmotTs5bLUmlgRY4bpdkqqSfU8fdLjA55yevQNT7OcRW1qurW/mZZQPOtDwpO4dT3wO+COx4oA07CK91G6ZjeF1ZWxH5LL5uD7A4JUZ247Hgjms2V55i08UhaHzn8uVJDuZugJwQQCMgZ54GBnIKwX+jS3C2Vpa7buKGMwrDHjzm8nnai5b7obr3wRjiqRknhv5J7u6g8lN7NCyiNWULkrxyMgH9TjGQQCzNfveWiCG1Xc2xkHytu28E7u235uck5PQjgWfPBdL69vLpXazHmOkecRkDCY54xnK4A7HOMVnaPqsz6bJ/pdjJHbyGOKRdp/fYGEzkHGBk9M9OTxVuzlsrbU7K91PyPIlZJ9ka5QqwONpxkdccZyD6GgC9qNzqSRnUZ4dsckKqokjGc5XvuAI3N93aGyV9icnW3m0/w5fWTRwSK0c7tGtuAvUncPcE8NjnAOG5q/q0UF9fzX8erAQsA8Klk3AqxwOcYI7AZwCM8kZw7zT7oaRqltqMEK+Xp0h8uOSJHkzGQGHr8205POB260AfQn7V7w3/7I37OGpXt46zf8J54JdEYk+c7RLwffkt+Br89P+Dhia5vv2oPBuo3lqsM03wq0t5owuMOZ7skY9icV+hX7VM9p/wxt+zi00DMzeOvA32doxwj+UvJ9tu4fUj1r4F/4OIbG5sv2gPAo1K6868X4W6cl3MrZ8yQT3QZs98nJry6n8E9al/EOF/4IipcyfEvxsLOZkZtJs0kOeAjSuD689PbG6v0ggWxd5tJureO3YthpJP+Wqqw67QPl3AnOQSVwO9fm3/wRJzH8TfHF0LJptmh26lo4yWj3SsMg4OM/dz/ALWO/H6IRy6bLeR6JazxqDulSSRmIdsOzKd3UNj5hkDoepxXRhf4COXE/wC8M3LuVJbljEhmaGNlWNrcsqhsAnIyWyVxjPB6kHpTeCyluPs1sZLf7RkeYsm5W4H3gBjGQd3II2nOeMOlg+zatJp1xaNHatZr9j8uRtysxbI27RgcN05A9OlPSyWCyd3mEipvbaocSMM+WFHQ8gZ9QDzu+8NkYMqC7vrCe2hn0ozRxwqGnjtRnheAAQV5LHJwc+5OKuarBJJatevbRDy1CSbWO4KBuQEZJPOcYxxnpjFVbxbGYfbLy5X5VjVmkVQVYPtIzgk9MDkYx94c7W6lfXi20d1e6dcPDIfKkhjVkcx7lGNmQSfl64xzkYGRQMsaRcrPpE1xNa+S32ImKSK3eLcQoUZGzk+mcfxAVcsLSeGT7Da2sE0K+Wk15NMGOVzncp4BwcHP3hj2NUbSQ2FqzWbtcOyrLazRw4ktysi88nIBVRkAZGehOMljIhdYx5zTzW/7+QQlUBI2BQAM9VbgZzlRyeGANbYZXjijWNljmPnf6RI/mKdxCnAbLE88Doe+MG/aeG449MvLvS5pI2QyBY5d0gkfPy8nHquBjgpzwTnE02eBbhWltYbOXc8aOVAjUDPG1SuVy2QuSMqeB0PTeGbpnMltLN5dzJueNdwKlzu3ZJzgHCjOPTA5NSUc/fTS2n/EjlvrgMreYAtudxJThiQvOWY5PGSevIIsW0lvdI121zvSRwJCEL7uACMJzuKk9MA98iug1mw0zX7pjq0G6W4YeXdQxhd+AzBX2Hk529wR2zzVWy+FWo28v9oaE37ll/drJcYjKs+SVXJAGASTgffPcZpc3cdirBpNtdWy6ZLL5bMu2OaOMlnG7lhkDbnOeQcHpnmp/wCydQK2/wBu0uRZjalFmay2kqcfOAM9OTnORjHOObdj4L8VwyR6pPNHFJCfMk27cEh3zn+8MAcHP3u5znorDx3PaommXCeZHb2bDy5OcqOMFsDGfl4+YcHAo9A9TndX8LQrYmxYSbWJeXbaOzbtxfevJBz15GQQfesp/DUDv/ZWpTmSOG1kAeS3dkdiuCD04465z2JNegv4m8H3F2t/JcPHNMp8r5l+bBzsXkAZ3DoP5iob3xPoYaRLi+VdsLPISvzttHzKWJXBwB3HX60ryHaJyNv4b02EvdXGop5n3PtEPmDaoK8bADk5Cg5Ax1Oegbq2j2UtiZ5xhGjZBL85BkHGTjuQR1GMgdQDXSSaB4b8XXf2XQ9XSGZcqftE4woGT952yCOABnqp7EVjyeGdUs2ezTxAq7pZDMFuFbcNvRDxjnJzkkjOMc0c3cLGVPZt5ckBvpFWSZXH+kSliC4bAyCEHIyMcc5Ixgrp8Gi6hK1xDujmWQrJCsMkjsC7beOgG0D5QeScdgK1tK+y2+pf2nFdJNeKztG9xjcnAydrk5yOeARxg8cDOuLwXOqTTWlpcW9xJM0itHGPmBLKvQHvJ25AB7nAoVie7SFdKjtSGj85pPs/7uRjCpyQCSTgliOmCMdMdMq6sGmK2M2qxyDy2WaO4jYSE8cbeM/hnkEnIPOld6brF5FHPPeKyxjy1hIyzDHRjnGevbg9PUZl5odwsUaygW+5jFOdjAhgvDewzkjGOGIyOKNBalEW2jxq0t7fzLDyLjy428uNSBgA7eR7KABlcEAnOppE2jXDKG8RL8q7JC1vL5i9zuyD1zndx6cE1kvo+qXLyJaXDstwdhYxnKoCPlwT0IPYjaQDTbfw3qraXm4uCt9nyrpRG3zkkcqDnOMHHJ5bkjvXuk+8bgs9NaXyP7VijktrjfuljZ2mB7BcZ3bTu4BJG7jrnSiit7jVI/LuGUTN+6ZZHCtt7dMnDHHQ4wMdawbXR5bW/jeaBlZkZpLhmxE2Dhc9DnHU5wMqfprSaW9xetqK3HydY49n3C2C23kEKcDnBwAMYFSUWIrDShEs0HiBWbcqOwZzIVYYO4Y245xwfT0GfI/26NLs7f8AZF8ZJJfiSZLWzOxkxt/0y3IH1Oc8nPtnmvXFtHu0wXDfMoO625Qr23DvgAHIxznsDXkv7d+mW1r+yj4xVpJmkjt7UYfcyDF7B0buQDj0weecAEvhZUb8y9T+Y/xzcSR+IbwAcfbJOP8AgRrlru88yQqRxjkf0rb+IVwIvEt9j/n7k59fmNczcN50m9eueleedw1pnU5PrxRJdyyRKTIW9BmpoIDeIYG+9/D71Nb+Hb2ZdptWyvrQBm3CPIuD+lZNyoaVlQd+SFro7/QtQtjho2Ax6VkXOnMjZdfmz0oAy3zn8eajc7Bu4xVi5Ta2c9aryKqj5U60AQluNp9aRic5z/8AXpCwA+p9KN1AEkGS3HrX7of8G9WqPc/sKTwY+W18fX8fXopt7R/5t+tfhbETu6e1ftd/wboams/7I3inR1uCHtPiBJKy56LJZWoHPvsIoA/Ry4kWK2tVR22rdRhV3D3wef8APNO8RRhrqUJJuLKjbfXrUbsskKKsSt++j+71Hzfp/n1qbU33SFJQQwgQMq9xzzx65oAwZIWh8wlGC7cfT8KSC1FyoLq237w+ULkelX5I4nb5z82DjmiOB4JWVpFPzd1HNAFe7sY9m2x02Fdqn98q4c5HORzkkgc5HRR2yeW8UaYdU32zQruzkKVPP45ruYrZmG87mXy88mqN1pKtdea0qqxzz6np2+tGwkrbHO/DXQf7OuL7TXt8LKFcqvTqQTzXRWWhwWus/wBrWiSL511vZZGYDMeIhjIHBEefxrS0DSPsbyPEu9mh27HY/Mcgj/PvVzUNNNlY2KEs/k4TcTy5GOc96n7SDqcv4h8Is0dvqNzdzT3CrPA2XYKq7iCoA+XBVivOSQSCTnnzXX/gjY+J/Etv4h8Xaiktta7XuZBbKhZggVFQAcv5UaxJ1ICkncAxHu3iawNxp8siqgZboluOisM/zP0rl9StZ3tltfMYwrJ5iptGEkxjeM98fpjOcDEzp3j7uj7i5ex4h45stc1PwvdWmtWi3GjrqEe/S4lRF+yrujeFFXH7tI5plbJZpHlO4/e327LwT4W1jVLyz0aGS1jsdae1vPt1r5vnIbW3ZWgjRCigbpcxzFkDBT8wZlHZ/FbQbPT/AAdDPbzyrHG62NwLZS8jrPiIMP4iRJ5bYXJOz5QTgHa0rw/b2umx3Oloskc2XjlRgfNxJ1bHVvm25PJCjPPFcqwNOMXGN11eu/r+pMY9Dxr4peAdDsNb0nUdEvdWS4029neO+OpFrpZngadxudjKZXKBskE7mR2fG4H5z/a3vj4e8T2nxY0KGyurqztY9P1z+xVmZ4oYYLdZJftD4R7lS8MxRI8RyKudx+Y/bfjnwQug+C9T8RWFv9r1S3tPtK3V0gkkdhKkrDCrg7mwNijqBgDgV8mfEH4Jan42VdKvLK5sdL0O+hieOy05t1zeTahHZyXDzXEQ8yALE0mxQuTEMs4Ax5OMwdT2vKuu1l6+u9tfuOStGXMfO/gP4dSWXg+XxNPrGn3mk+HdQudVvrzVtZnaSHUDbtDHd+UFx5km2FIwSgVREMEqjLwniX4Jz67dDSvE9vH4s0L4drdXFrcRWTM4u2tJZ2s50kSQgLNGGeOSRyMSnCrIjp9J2nwt8W/s+eNtQ0HxL4MuNa0RbgxapotvcIYJooMvaujfO21Gh8xgwZ1hWPcpdMU2P4QfFTwvoHw78DyQQWUUWpS6hdapp8kc7SMYJSEYCMK4mjRRK7qCwbYwcSA1nGk6knSjpKOl/Ppt9zFFNux8s/CSbVNEutU8DW/iaO6iS4+1QllM0FlbPayGa386OBeFmhs/LkQYUQFkICLvg8F/szfti+Mb2HV/gh4N0SHVfEFxJLqllqGpaWrM8QkAnka/AhhwBwucq7MoyXwfYvEfwssvDFpqmkNaXENzc6lpdn/oykPbZkjhbcSPub4/MV+P4CB82a+hfhJoc2mrNPFAYbye/ElxnI37kAn3YHAYgHkdJB65HRQy2mqzfe3Tr1/R+p0U4xlLVH5p6p8Hv2hfBPjzwvrPjn9n/wASaff+GdNmmsb7SNPjnt7S1hu5LkXCeWjW9zAzSyRkIFUvn5uory34p+CfHdtqHjPxFpWjWtxYnUGk8QaTDI00ujqbiQRs6nnCuQouULpiVEMmZijfu9rngywl0Xwz4tt7CJrxZljhvDEsr20OVmwW6qCYgPZgPTNdxcWelfEDw5Po3jGwttZs/sUqJbazaJfQxKyFGCJMH2KVJXaAMBiPumvUjheV7/1v3NOTXQ/md0uHVTqB0PTtK+0edNHKFihEkjbQSAmMtghjlQecAkEqCNrXbXVvFWgltKghWbR7P95HtEfmQGVpBLHvClgSyjP3j77sV+//AI7/AOCYP7CnjnULfxnL+yx4Zs7pbVRBL4b8/SDbv1WZFsZYog6kk5KHnsetfPHjX/ggD+yD4s0/+2fh5418c+E799aeS8H2izvre2DPwIofJhcKO374Dj8qlRk5XXQrlPxhsL9rlJLKUxwu0f7qRWdfLZOQML97I455BOc8V3t3dX2s+BNNXVNThmvre32yKkhd4Y33eXvJH3tuOmeCATuDKP0U+IX/AAbO+ObrWPtPwn/bB8P30lz95/GXhW401n5P3TaG8APbkLj27eUa7/wRP/bN+FFhqHh6b4R2viy4bUCZ9Z8J69bXEZt1hVUWG3kKXbu8h3FWjAURjby5FYYiMuVNRejv/mHKz5As9Uvp9I8K+Vb/AGXyr6aJt021eJsk7ieOG7ntXU2njzTIvir4k8QQBXa10CZLfZcJIpnZSisCODt3FuO4rvvjH+xn+2Z4K8MWOheK/wBj/wAZaZ/Z/ny+Zqnhq4tWffICSBIo3AEjHGPzrxPQvgh+0Fpl7dQ6Z8HPEDSRwtNOy6e211BJ7ofm7BQSSegNcvsI1oyctN+vd3KhTl2M230rS7yFtU8O+II4Y9PhUyQ3m5Z55HVgxQBduBjuRwVxk5r6K/ZW07U7T9mLUda0cqt59suZbJn2gRzn935jl2UKFWMEY3HLg44r5xPwU/aFuNUN1Y/CHxPJMyj91b6HcuTxnG0Jk+uPb2r6o/Zr8Hapd/AO38A6/oOpWOrw6hcC9sdYsWt1gBIcTyJIoygV+M8M3HXBGebRUMJGz6q/XuTOMktjgvhnDpfwfttW+OXjvULnUrmORo7eaNQ7SaiyNsUFz8yxjLlj1OOvFdH4e+Gtr8dvBF5pD3moeVeRNqXh+bVJBJJZSYXfExBP7omQjJOQFHXHPSftLfBa08Q/Cmz+G3w31H+0NThv4ZrO3EJZXP7xJdxUALuZgwYZBxjAHzViwfHa0+BXw80vwBdeHtS1rWbPT1iul0Sxke3Vh1HmMAOcANjOOOMjFedCVStFVKV3O/3JbeVv+GM9bHg+t6f4m+G2pTaR4tgNvcWj7WjkG7eDyCpydwI5BBxjvXOeKvFd/wCL9W/tjU0jV1hjhjjhXCoiIFUAfQde5ye9df8AF/4q/E74s3lreeNfhVfQwQRt/Zatp90vlxE4JDZAfJXlsYyOABxUHhb4aaDe6lb2vxB8PeLvDlpcW4lXUG0mSYMpHyskbRR7lPrvx719HhqbhFTqJc3WxtGLOGS4O7hajd9zbhxX0RpP7CGm/EOJZ/g58VtS1GFuJJta8D3VsitkfKTaPdHPI7DtUfib/gmZ+0ZotnDfaLfeF9YEkxjkhh1v7DLA2MgSJqKWxXIwR65GK6fbU+5p7Op2PMfg38f/AIg/BXV/tvhrVpms5Gxeaa0h8uVc844O1v8AawfcEcVp/tCfHzVPjNqFrJJq99cRLH51w182XMzD7uc8qi4UHjnd1GKt+Kf2GP2wfCJkbVP2cvF00MSbpLrStHkvoAvr5tsJEx/wKvKZUljZo3UqynBVuxrH6rhpV1WSXMupm4cr1RN5gPDHjHFOMjOcjPJ6+lV1boQfenB2J+YV1AWFdDwacuzdwtQCQ9B9TgU9CeOQOlAExZ25T8cUUxXHdf8Ax2igD98bP4ZfFLQtuoLpclxN5Ze4hju1yAfX5gDge2B+dQ3fw6+KVxAz2+lSiG4ZGmiW5UANt4UfMD29/pX0Jpmj6Vc3McupWEMS+Wo3XDBug4HzBc5yOMEmtJLS1a3kgsF8lobomTzHKqcDO4IOMD3b+dd3LE4eaR84SfCD4sXUX2iHRLhd2PMtWuFZWbrzgkkD/wCvVaf4V/E/UY/tMWmXSyMQTax3EedyjjoeAMdzX1df6HZXlhZ22jN5zMm6SFJAue3J6AHHuTWXmaKwje9hK+XaqZJUkVuvtgZx0Hf1xUhzSPmZ/hz8X5kitYdMv7ZWYssSXUf7xtpBYjJYdMHrxmn6l8NvjHZL5d9ol3HHdQkCVdSRizYHRN2TjPQ8Y719UWvhgWkDXEN3JMFjOJ5AqqQUyTszxwfXPHPFVZ/DkGuW0P2C9Ty1hgKRMpO7k8lsfLyD0596LRDmkfLOmfB74m3VhM8Oi3EMUsKIsjXCMy4Y9EB7t1A7diK5aX4c/GqC4mtE0W/m8uVgiNN8rZbhj82CQV6nBGefSvtnw/8ADjxDaxRacspuAkOVtUhJ8vGf4iDn1yOw5A7zx/ChHvW1nWwsdvhjH9qvQpUEKcbcYOMA+vTmj3Q5pHw5qng/4ieF9Nm1HXNMv47e3uM+ZHwg+UjtyMZHTrntVrwv4A+M+saSmq2WkX09vIolVrdiFZTj/az/ABdh68cV9PftafDXQPCvgN7qPxNb3cdvIot4bVWLKrDpjHP8JAGOoxmvRvgr4c+E2nfCzRrnWtfMKrpUNzNCx+ZG64Jxu6npnHBxRaJXNKx8SwfDD4+W5Bn8L6krAN5KxsMMMdOuAAOmSavaR8OvjdMkpn8Hah5JbEnlqMhg/Tryev4enf7f1nxf8FtMEDaVpBuJPM8xrhl+WRFJyuRleA2Pcgfjif8ACZ6baO0nh+xW02q8XlxZAVSc5C564XOf8aNCeZnytY+D/jRBEs9z4T1Rgq4MaxsxHB45J6jnjHtVmHQfihDY5Xw7queisI2/ofcV7F8R/H2pPqZlXzpI9zSGPdgDbjOVGD1z1+v0ytP8T6hFAFSzh8vy8qqoCwUjtznjHPJzxx61sg5pHzh8ULHWrR7VNbtbiG4VXDLNHtYL1x68c/jXNgRR2sLpHx5f8TZYHH5V6B+0PqVzfa7DdSCGEjKArwp98e9cDJcO1usrNvzt+6TwPT2xVIL3O5sZJI9PDSlt3lKBg9sfWsDxKoGoIyupX7OPlVRz1PUD6ev4VqaerSxwyRzK2IwpXcTzt/lWT4m41LdJCC3lqGJXOMH8+3cGkMyJyQY1dOQfu43d89uvH4VFcsoRi0rMV/1cYIAJ579qkuEM0m23DF93O7lfXI/p9KguFma183+F/lKswwOev1/zzQNGbKkMTmWWA7emFU5HP1wf5VnX/kSKBCisxJyy564Gc5NXpcRC4TzFB2jO7rn34/zism4ZJLjfOVPIPGR2/wD1UmaHH3kiJ8T4TLEAw09t21T1ORjt09P0NbS3sZgZ5ztPl/fYAD2Ue9YM0aP8UZstuUWQ+Yt8xJYfrj+X5bE7xsxaPDLx91j6n1pEnJeLluhezSwReYNy4WRMZ4Gcdexp3w4vdc0H9pD4canaIm6PxTa+XtXd824Y49e/Uf4T+KZ5J9UkBdM9wi8D5RWl8BIILr9qz4W21/LmIeNLMj5toz5q8ZIwP/rd+zj8SEfpP4M8Z+LIfD+t3c1ntureCHy0uYwM5mGdoyGxj0Bx7c0tp8afiBo2nXE8MMkM02pTQSNDb4G2O3ttoJCZwN5OC5HzE7VyTJ6/pNnoVlaTLbxxqrW/zw7gWlzJFtXAcAkEdCsm3HQAZrE+xeH1i1eeaO3GNXzDGuNyRtb2/GPMJXOD/CgOSRuOTVaXM+hw97+0z8VZrZpry1/5Z5U+Sc9+uBgjGfyHpVKT9q34iW7+fdyxMyodsn2VeBxnr1H09q7XWvE3gfRtO8q+lt52WTaY7dVIK9zkdOO2M/hXn/inVvBuomaK18KxT7iVjk2BSoI4AwAR78fX1piMvXP2jfGOvNhnVog/mRx/ZwcckdTg4+9+dGnftQ+ONDlV4kt/9VgSSW6nC5H59PfovXrXFvoV9JKz2WjyRruJiRXOFyeAPXHT3qhceFfEE8ayHTplZvlVWjO1eRxx0/xp6Aeo2f7XvjqxijMVzCzKwKrtxnjuAOhGPXNVNc/as8WayjjUYrbaz4UeQAeduc+uQPbv758uPhrxCkKKsEihI2Mi7eQMgY59+/6imv4V110UPYzP0ZpCnHI45/z/ACoA9I/4XzqcUEd+llYszS7GWS1XYV2jp756Y9vemn9pHxAVWFdH08Kc/aB9mXIGf7319P61wP8AwjOqy6TIIopH2zDzFJ3HHP5Yx6559xVcabdjdD9lK9iNuWPfr+FOyA7zUP2k/EM8bQJpmnbFhMefsw6Zb16H15rNb436tKWmOk2Mm6PZGqx8fdKj9D6981xtxpV6itJ9k528ZXjt0zkdx/8ArqvsMcTNcybsOu4bevGfy/xpDsjY1nxumqz+VNZRqkrHLBMAnPTHPUHrz0rJm1TS55edM27cdFzzjHfrVXMjR7/srM2MmR84A/HgDIH0/Gie8uEQRoG8xsEyKflDd+O5PTn/AOvUyLjoQ3ltaXF40sdnKF2k4VuuSOMY4/wrH1e3jtAEzuZl+6x6gZGeOf8APers+o6ncybFgkZdv3VXk5/XH+P4VU1uDVbY79StWj3KVjZsjPX+XFS7dCjmdYJhIk3n5W24Hrg14tqTY1G7SJet1IWPrl2/z+Fey6yrnaruC24nLfz68V47cSvFqF18nS8kKse3zn2/z2qZfCOO6P0c/wCDe5Cl38Vicbmj0Unac45vq+jf2sTiyXy7gn/iZ3HzH+E/aJOPw6fhXzn/AMG9rvJJ8WJmHGNECt6839fS/wC0Nod94t1zTvCthHHHPqPiB7aHzpNqbnu3UEnsDnJPPXvXLLc3+yeJ/siqyLrwKbcaopOO3y1+j37POf8AhTmi5/55y/8Ao56/P34HeB9S+HHi/wAVeB9Vvre4utM1zyLuW1k3RmRVIYKSASMjuAfpX6Bfs+Aj4QaOD2Sb/wBHPWkv4KM4/wAZnxf+1vKYv+CjkbGUr/xTsAVQPvHy3/D/AOua1tGkWI/Z7pW/e27Lt+6XUHB5C98ZwM9Tisv9r4N/w8OHlxNubQLZfM3cKfLfHGMc9M1saPbWt550UcTM0kDmOSQbd/U9cdh/PGec1tT2RnU3Y6wgQ6upkt2jZQojk3Y3cAccDHHrz83cnJ9Y0iaN9EP2pdvlqvmL5m3AyPlbr6dB07da8ie7kF01orbjAwEauxIYbRznjJB9+ck5zgj1XTTDcaRai9TZJtYTknapOR8p4ORyOc8e5qpEQC9trkPGkjcoxC7lzzyvXGOpJ+memc1IggunZhJu81ju87dyu5ACPb0HX8Oahlha+eOQoxjjjZ5uQGIKld2OmP5d+hNR/LC6xohVV3BSxBDYb1+hHXikWSRJcxrHb2sasvBdd7KG4HXg9iee5A+lErXF0rS2axyR+biRsgqzeuO/19M+9LaCK1SFICufm2JIvykB+oGT2BB69CRSpiFgNrfO2zaO2Rk9+vI46Zx0xSAgUm6LWsOfLjkw3l/KARyMnb9QO3HtTpWt49whTbuKeW0fy44zgYHAJX3xT7hInjym7b8xZmXgHHAwScjPc5578cVIINiKLvzGZY/3jRMR04A4OT/ienGKZIkX2gkzOG3LJt/dsScqOTjjPzYHrzVe4hkkTyyGjjky+5SzEtxwOMj5ee/44qYrcPasq2wXncrLgHcCoz1zycH/ABxzXeRIrdbi7HmKV5ZmLbWyPQkcjdwfUdM8AivexrPG1vGiriJd30GcYxx/L6HqJklgj1CGPZH5ckqfMc/Iv8OPz/H8MVGyxzPNJGoMjKVXOeTuOCM4xxkEZ/nimy6lZwNHBcW0YCuw5PXk8Z4z1BGB6e1Mk6Dw6402weJoVYSTfNGrMfnGPqc4I7g8du9u0uIriJrMCNotygyMwUdh1Iz2z7/qeKi8cyRrGbG3WbcVaNVVu/XJzxjbn649q2/B11LLfGXW1jAbG4QuQygYOeT3LDtzg8mi2gzrZhFOqma4G528tv3IVjjPTj2UcZ6fXGh8M7GKH4taTcfadsn9n3gFvxja3llj74bAz6/rizvF9oYXE8i5Xf5e0gA7O7AZHI9c9cHnNa/wrn02f4taescbtN9jupLeRi23ysLuIJzySyce2c9azl8LNI/Ej80v+Ch90F/aX8YK/wD0MV2P/Iz19ef8EmZGn/ZB8WRgf8sbjaf+A3FfHf8AwUYBX9prxh/2MV5/6OevsD/gkXmT9kfxUM8tDN0+lxWcf8vzRt2/roO/Y91ZtM/Zp8NwQmNmmjuHkstwXI+1ytzzjByeccdq9Qht9cv33nN09uwaNVVEEeV+4oIxkYPp7YBry39jvTrXR/2cNDSa0zBPbyO7NGSrl5nOdwB288kYOOa9ct7Bbm6kbT5ZYY1k3uzMJFXClvlOff26YxgcdByvVjrGT7c39neXPDIIwTGsZ2hR14PTB43DpxWlb3EAjYEb53kUMJMt/ePOce+Me1P029hMCq8ClZN/yhgWZR1P3jwec9ck9uKW+is3yIrry9ufN+UsHO7qSQOMfnU3BLqMnGmXI8x0w23LSeThXAB6HAIOSe3t0rkvGviyLTWn0ewSSbdIqmZiq/xbc+mTjrnknHsZPE3iyaSym0m0dt0a/ejjJUZI43EDP97PTjjvWHoGnGW7mMd5ukWVD+8Xg7m+4SOG4LfNznOfSqt1Dcdp9rnVPNngVPs8WyRXYqVO/jI6D72M56DvyKyfHepmHQZrXSL2YbI9kkjLgLjJKD+5gAcHgkgH1rW1vXjbxzaLZyDzPmRGjRWKBcnPAAySBnk9fpXM6vcXngLwXb3QubRr7UWZpI5ITwq/xHjPJ4yMHOCPWqJPE991LqVvdQWk8iF2nEjQqrvhSeckD5enXncTxVKIW9lZGdNUMEYuF2JHGyltwcMdnUg8Z7YBORxXX+IPCmh2mg2et/ZLcXEl5GY3iV1WTcuSoxwCM4HfB47iuKitr/SbaSGK9/d3F1AsM0ihQ4y3PTDJnGWPfIPtvF8yMJLlYljFOm5HltZPswKxlgFI5HA6kAZ4YY5TIHPF6TU7OSa6/s2S4Z45g0tyrMzBWABVlY84BPJwMcdTxg2r2UxhjGmLAbeRXmVIzGJGaQAbuNobGM9Mc4BwBWjp6B4rxghmlb95vjUOirtDFSQdykEnoTj2yc0I09SMUt/9ujvxJJudRFLEV3sQS2WY4+8p9SQp+7xlLFJXvGj0y+hZvNuJ1J5WRNmecncz/K2SOPyrb0/4X67rGi/27b30IhhgORtZcqoyucDHCrjvyRnjBPJlLzTZpNJsI97xyTFVt5dxSNdzKwwQDkbevzZx15pXV7DcWi1rN2trazMD87MzQiR3GHCNyffjGeOuSTjJvW1/DbR6fdaeftP2i3b980ZRiuwOR1J6DI46ndzk1gy3d5a2Ekn2vz2kVmgV4gFiGGQAE8sAz5AAyBkjOOHG7jnvbKS+eMzyW6vK3mbmVVbPGB8pIz1POSckDNAjTvyk+nWuo2Zh8qIbJo4XwSoYEt8v3hnPfI5yM0mpWU1wtxe3kUMckNuMQzQ7iV+boT0PQ5yBketZw1q5sbVdKsZvOsQuy4kMQIcfe3ZH+64xjrwByal1W+urpnmjvGl8tM/ZYVZjOxGBtx6ZzuHz5XnPWgBY9EvFae1t7yOZpmyVt8qybd6hR0PID+oyecYIFu3tol1aPygk32c7GEO7cgBUAnjk4UDOAdpA9cZCeIrprWKWbTfJkkmXdIY2UzEjPO3GBtz34wO2RV/TtUN9eLDbhbVZGZPNmkWNWXcFXcq84POccHHHJ5AJ7nWrie6nvtO0lbeFR5amHmNwrBhgE5K4Ve/I61bTU7xNKW4uUjuDtBMDfNtXg/NgHceRnA5K5rO03X1OpXQl2q4zHL5reWyEgMGJ5UHI3ZwACMYJIpYbktpMsLafKIVjQfL88e8OF+8eMjbtwAc5JyMAEAtaULCz1SaC/t2lldHaNvL3ssjFyCTjn72ODxjgcZqlealCL+R4NcZZE3DbJcgI0e5Secf7S9Dn64wsqpJFO10zh4VnQovyBvKOc8cd9vf6Z6tFrtt/aNpNqUSyM0zO4SKTBTy/m3H5sEeuMjO3IzQBPpNpY29jDp891bMm4vcxzYYSS8Kx3N1Ax8uAAMdehOhbpCNThhnh3TPcfu2Xa6RLtIQjr1IA6kAY6nGKujRzHTWtQ26SSH/WNmXKkEnvw3X5R0B4yM1i6jrUz3sdwI1yqqyMkxj2tufGeTgkKBjlT6cEkA6TxDbpp6Cyf98pjjMPmwlcLkgZAOSNxyegG3g4wKw7oXc1hfXLMwWKxuIlG0ABRE2E4yPlO7j0BPU8ja5rFlNFdahaw3KzMVaZo2x5Yl46kdgBuyDlskDimzavZf2Hq1uwmkh+x3MsMsc2FDgEqysTkDPYeo4HUgLc+hP2q2lH7G37O7C1HPjrwOJNvSMeUvOM8cgL364r4J/4OKVt7f8AaC8CQ2c3mQr8LtPEL/3lFxdYP5V95ftPtfv+xj+z2Y1VYl8ceBDcKp6ptTgf8C2/lXwP/wAHEQki+Ovw9Eyxhv8AhVOm5WGMxoP9IuvuqWYqPQFiQO5615tRWpHq0v4jOC/4IpXLWPjnx5qfnzfutKsgY41yGzM/X8sdz83APUfovmzkm8/Tg3VmZfMy5GSGw6kDPy9weRg8Z2/nD/wRW1L7F488eRguzDQrWdY1YfMEmbPX/e654z36V+hV/bPJI0mkpLArQbpGijVh8wIXjcOuDlTgkjr0A6MKv3KOTFP96zc01r7zY/tU9vIILTykkKqqhlUHcAQOMgjoDypOOTTb+VLHWpI2tvkVkZmNqvlswXKyDJI+Vsju3ytnGeaNjrtu+oLpXiC1jaSON4obprrALGMrjrgJ0GDjr2NTXQ8K3VnG+iQGSZrhHa5VnliXjafmI4wdnTOMDGMCttpGP2bk8CwSNBJZOszNbmMvGwEqqGIVsgZz8zEbgewB4DLBa6XL50Ns0fnRtK6iG9TckijIIG37u3HbPXtVPTX+zebcvdfvIY2RLe5cCPdg8qxB/i5z9Ae5qdpbdYpJ9PVmurZVliWYDzI0C9FP1lXgE7hubnnaAh8rapaGGRpPtCx+aJY5GcA8YbcyEsuOD1B3DOegFiPV9Pvbxbe2gKxrDvhtPLYsuflB3KvPK44B4GehBqxcCKe3/sq2RT9qZ3KtlnEm44DKFPVvfGRxjgtipYwpHI+n2trFMsYeRp4tvRhtb5RnedxIxg4DAYwRQHoaMNo0STGztlklkjZZZIoV2QHcisc8EkqSRyMluvTHQ6BqkouY5oZGNwG223nxs6FMH5snkZPbqOOeSK53w3LeRalbxKywtHcfaJEjtT1zkgDuwJ6Lk4/3TWvpAlublZxbSXDRxgyCW63HkcsGDEKD/dJJGCSSTisy0blnqst3AxivMSJNu+xeV/rGUEjDNnouCSQf4eRkGup0DxQ0N0Z5JJNjRlJ4ZctHOrcDI7d+nTd6E44P7VaaRBJqEj+XNJHhEkhxnIJ2ggkA/Ng9cAnj01nuXgUQWhykcW6ST7PnG4A5yg+Zl3feGD05xyJKudtqd7bazC1jblY5vspdo2k+eQJuIUcckqOCDyM8dCeEvBqtjDJb29syzRwyeZDKxwGIXCggjauCeB/cPI769jftZT+UzSeSV5aGbkfNlO3RlwSQR3GT1rd0zWre38yx1wjzIYgv2ibMoJzyWBU5G5h1OTgc8mj4R/EcJLdtHDFYok3nySt5h2KP3fzEnuA/P8IwNuCf71a91u8mnWSzHEkJS2tWIG7GDnPGOevUHccYGQfVxoui3Frtuba1uIGuGAnih4JOSctjgj7uD7dBmq7eEdDnuns4NGj2yK2+ZnyCxKjIYY6EfU9fQUc6DlPM3juYZI/sfmK7Teb5W7cuc7QQQ2QOQMHsF7YqPT7m6gikkaWa4uIHWJmjVo2ZupXbxkjnG30GS3UerQeHNIiFusenRqyxq2Gj+45IB2jgZBYjPHPY80JHo146CfTXieFVjVlVyAV4PGM5xwD1weOoycwcp5Xdw6naysZLUvceW0jcNGY9xIGc9igAOR7Z6Vraf4rtLqfbc6eryNG5aTu+WwONpPGD1wenQkV6VrHhWGGwje50F2g8rHMbEN7YyAvU84I65xjnx/8AaS120+E3g2G9t7tra61OVoYflaM+WoDSPxwf4F5z97Io9ouW41GV7I7bS/C2teKi0nhZoZvssYRbSO6j8xcnJwoORlmwT0Az65rP8R21z4ZZtOuo7yGSaBivmWuDIwUgjJ5ABzyPXgnIFfKfhr9q648J6mps9TkUBt37t/vGvob4aft62fiK0TRfGunWOrWrABo75Qx456nPQ+tc3tpHR7GNjQEkV/Gt09h9nb/VqkcbAcEMDkEYz7YPrxgg+3D7Rb6jHDujVgkR8sgDcP8AWL7/ADcAnHuTtr07T7H4M/GSxjvfDGuNouoNyI32umScEnd14yOowTWX4x+C/jDRGhnm0b7bZr/rLjTxv+YsSv7sYIUc54IAbOc1rGrGRlKlKJyul6tZ7I7m1mkkjbDeXhW8wkk8kfdPP9c8YrQaTT9T2wfYVUtNt2x52heOOox3HY8A8VR8sWWtRvbwMrKuflj+UyZPQ4IGBkduoOR0q5pengXu+9SJ42lP7zn/AFh7gZPGCuMc9cYzltOYzsWLOfTJXj0xpBHtkMm5lO454JOTuJAHc8fgTXj/AO31eN/wyD44t7622XEVlbNu2bWJ+1wsoAJ5XbuPPAPqa9sSHTG1ZXBE25tjbT9zAGTu+8ThcDBxg9Tk48Z/4KBpbyfsueOfs1pAfK0uHMkch+aP7TDtP3efvH39hxUyehcV7yPwz8Y/8Ew/AHxF0iLxZ8LPi3cWtxewRzLba6q3FvM78s4ngQNGmDwvlSH3714P8Qv+Cd37RPw+eS9n8EXGq2q72+26C4vYwi9ZGEeZIl56yIn868/0/wCNnxV+Dvj68uPhv491LS1/tKRmt7e4Jt5DvPLxNmN/+BKa+7fgx+0x8Q9b8IWOoeKorW8ke1jka4ij8lz8oJbjK574AArjOs+QPBv7L/xDvJY5H8Aaoy7sLJHbtxz9K+ovgD/wS9+Lvxi077XovgTUJPL4Zjbtx9cjrX2R+zv/AMFRfjz8GYrbRPC/xBmm0mKUv/YfiSzW7tQM5KqXBaFSSSfLdMk+ua/Qj9lb/grX4H+Igt9B+Jfgez0W4mwJNQ0Obdbs3r5bfMo/4Ex+tTLnls7FRcVurn4L/H//AIJr/Eb4QIw8ReFrqJueGiP+FfLfjX4E69YXEnl6BeMV+8Qp/wAK/sa8c+C/g3+0t4dV7K/0vUrhYd1tNGyNJt/uup52/UcE57nPyf8AFf8AYc+GL3M8d74HsVkViDu0+MYI75AojzJWbCTi3ofyt6h8JPFCuT/wjF7/AMBU/wCFZ9x8LPEyja3hy+H+1s6fpX9HXjj9hP4YFmaLwjYqeRj7GvPHsB7dev615P4v/Ye+HUUjFfCVr5m3rFbrnoeQB9PT+tUSfgfL8LvFqbv+JFdYXk/IeP0qrN4C8S2/Mug3S+mU5P6V+2niL9i7wXBFIkOiWsjK3G7ZCx9BwMdB3Hb1rhvEH7E2go7udDUKEG1mtVbzHz93A45wRyM5xgjJNAH4+DwxqcbfvbCcEfwkf/W5r9cP+DbTU5l+H/xQ8NyiRWttZ0u5Ef8AvxXC/wDtMfl9K8+8X/snaJApFz4WhjWLId1VTvOf/Hck4wcY4xyRX0H/AMEefBGl/Dnx7460CxhWH+0tNs52ijYFFMTyDjB/6belAH6BMStipkTo6naxxn5h/n8Kk1OVVuVVlx+7UDK/r+lFqqG3Il3btwPH8veotVYtdRvlSfIyvHuef0oAYCUUNlechjxycd/89KmIxwPvjjc3GOOtVYWIDF5ApXB8wnJGPr/h9KsRy5OFJVsY3E9ef8mgC1E5AVY17ANtB5PWoru3ieZZSjELhMdif8/570owLLdEpLNyGxjdz29f/wBVBZdyo5XawPLAfezQBc0m6LXKwxsy7lwWzg469fwqzqgAsl3uPlkLH5c9vXFY9rfxWuu27qW2PJt2MeB7/r+FdDqEkTaZJBCpxGu7uNmD7DqMf5PFADpUM+mXULsC7Qxujc/N8o46d8Vzuo23mWzCIe6+xHv36102kmOZUklXb5lqoAYjsT3Of/r1hlZfNYSfKy/eVWPT09/1oAwdR0i11jR2sbmGP7qt80edsincrZHcMobIIIPIrcg04XuiRO7KrRT7dvB5ZR14Ax+Wfxqlpy7LiRnVcmT5Y2X3P6/4dK0dNkjWC6s5FVmjCyKufQ+3f60AZl1o2/Tf7NvN6x8jzIwRjad3BPsqcn0/GuR8VfD3w/aWej6DoSK0l9rEkrKkaBAF865KttA+UTPnn5m7liST6jGkFyjo/wAoaRTFuQbTu4/z061leLNNtLw6Tb3FlDJC2qKXjKZ4a3mG4gnHBP51nUpxlrbX+rkSjzI8o174UW2qahdte6ZZySTab5NlNOoYiRy5kJyDkkFs+u8k5PNeM/HH4Jaf4dg0TUfBDSW8Nzq39pmFWMrWUghljE+3buMayTRHywdgLMNjqQi/WF3ZC1LWyHy1DGJNuAE9GAHbGfyrlbH4Y6VDqGpax5CyXkiCKMyNu2qpfGOoA2uwAHC5fHMjZzlh6fM5JWfciVNdD5rX4WN498bza9b+GmhW6htW1jUPMCsGhzG8CFW3EF7aA8DDIWP8S7vSLz4dWWpXSeJLFVhma5Rb23XOHZTndj3Cge/I612nhvwXB4Omtr7w3poksdZYR3igE+VcEDbL83O0nMbf3R5AUKqtW9/YNjZXMrHzEhdC3yuPlbbkdepLbq2jFI0jGxzP9iu/hq6sIhi3t5MR/MN0YPfp6HHfv9aujSLn7JdXttH8qqP3ahsFcDnHpntnnHfrXS+GrCCWBVeMbbiBFmRkxhl4DH646jn06063iKLdWkzNut9jKvcqARg+vH86oot+ALgwWbWl9aboVXC9vlBwRz19fTml1rwudH1e4vII2ksr6En5lJ+92OemOSKmsbZtOs4fOTaRMQGVs+WwJznHXI+nX6Y7RbaDXfDUdrduN2SX3ZbHbI685wff8qAOV0bTY9S05GlYNPtBiducnP8AMHp/k1l+ItI3Xe+4UJI3ygMo3ZB7e/8An0re07S72zvJLCU7tk26PHGf846Hv+l3xFo0Ot+HlukUNdWjAyru+baBjI98e31FAHmn7UXiPXrP4VWN5pOu31pIsMxn+ySSKWK+WRkLjnH1z7818rDx141QFpfF+qR7vkkZ9SYErxgEF+vHrnPv0+jf2nboyfDZrYRyLtSQr5cu3A3R4XOO/A4/Hjp8o29xHftJ5sjLDuBdVQLjBJ79R/F7fiDXLW+M7aP8NGw2u61K0bJ4mvmkWPdhb6RRtxjs+WPUj29K8f8A2iPhv8c/GGvT+KPhh8RZI5LjTorWa1e4EUzojMwEM5ywz5hJUlQe5OAB6U1ydy3Mbs21d0m6EsmOpAHAyOOOMZ6YziS5vSZvKIt0j3LJ+9cYz19Djg4/AY9KwlGMtJK/qaa9HY+P/h34B/ac0/XNW8O6HoGtQya5p8mn6rdaqsgiaFiCzGRjt6DhsngnGcivb/hj+yB8PfAsNrdeJm/trWI1Ek5kZhbxsMcImfm46lhzjgDIx6it0IYlVQy7V3FtoxJ/s5z2BPcEdKbeXQt5/tcqum2TMe5hyP7w/H369vV36LQzjTUTxH9tnw/O3hnQ/Escv/HpO9qZizbisihlABOQo2HHHUn2xwnwt+CSeLPhVq3xS1zUJ1s7CG4FnawkL5siIWyWPQbj0wc9Mivon4o+BNG+J/gi88L6gyxqw3WrxkM0cqk7TjpyBt5xweD0FfLtl8cJfDvwQvvgqbNvtg1JjLM6YVIc5Yeu4sCCMYwffFaQ96FiJJKV2ZPw9+N/jz4cLdWHhjWpIYbiaOWRWYkLNGchgAww20lT6g4NenfGb4paN8TPCsPjzRNQu1vLjSo7TU4ZpHyJNx+Uk9QdxxycgDJ7V5Jei6+I3ju5l8L6KzNqVw8sFjFhpGPccdT17c/U1p6ql3oXw+utMv42SczAPHIf4hJ0I5GBt5+n4UVIx09UFOUtT6d+E/iHXdT+FPh/UzqkqM2kwxqI7xg3yAJ/eAyMen9a/ILx7qEuteNNX1SV3ZrrVJ5ndmyTukY5JPfmv1k+B2pWcHwG0m7t8rstJF+8SuUd8/yPtjjIr8i9Sk829mkb5t0jHp6mtMP1JrbIiUgMSRz9KcCdu3P5VEXw23acdOnWhG4w/wAvOK6DnJtx65/KnLIR0PtUIds5x646U7dhetAEpbjI2/lRUSknkiigD+oqz8I6pqV7b3NktxIWkyx5Zl4AB4P64x7V01n8LPH+oTX2rXscnkKVEayxhVVuRnPDjI4P507w3+1AkOrRovhq3gkhjz5MLJlgeMkHjAIGMM1aEn7VPinUYYzZaRHZyQSeXuZI8XPOA2Oc4zxyPpXbc883Yvgf4nn/ANN1W+j8mFibVYpgn0DEkbuv1+tULz4SQaXNJ4h13XrXy+F8uPAbaM4Iyp9en5daw9Y+JHj3U9SXUJfEVzua52R2/wAoUr/Eu3jnjgn1rB1vxbqy3sg1BmWFo1YNGcMSCMxhc4yQOoP4CkM7jWU+HmlWbwnzLyRlmjYEqf4B3J44zjv+VYGlfE++TUJrjRLC1s7a1hkhjWWEM2E3YYnOWJx6Yx+vJXmuajrd+jX2m3IlWEvG0NzuBjO71AHHXvz0OBS2+gR2kV5M6mGRbcos0jZKM5O4kcDJ568H2oEX/EHxj1y6s2jPiuS3knj8tZI42UbjjedxY8ngEAjOMelea3Xj/Wru5uhe6vLePHEySbZBvZiCMlT65Ueo4960Lnwwt3pcOm29xa3DRyN9p85trLGN2ecnOR09MVcs/A+mWd/DpkOWabzZTFsCxuuMYYg5JII46HaM47hSsea/HK7vLfwUJfM2i6ulP7xiGYYG0AEcjoep2574xXpfgOfUH+G+hw3NrMF8lPJeSPzAvysCcHHp346c85rzj9qk6TaaTFptpYiaa4uwkcUN0ZZY1H3wyjhQT6H9MgeneGtX8LeA/DOkza34hs9Lt/sMcl1HqDD5lC/O23AJZumfUD6F8rDSxYt3a0vI01TUf9DUeWqbQofkYJHTOBgHr9QKktrlDDJA+lyQq0myMrIVKjI53Z74wPas7wv8RPBHj/xH9h8J6xDeR2Vwz3EyzM8YR5AABk8DkL8o478GtXUNRt9KjlNw6wxtLI7RTKf4WK8DkleP0780iTG1rw8us3drqaptM24uvnbgNq9/lyTnJ7fWiLwfFc2LLe3ksfk8R7iB5nB+b15J9ew5rc0q1stUMKRr8rDcpRWwwZVOOAOi4ODwM1UuoLL7V9jZSqrHtDSAsXUDOeuOvsefWqsB88/tNxWemeJobe0HCw7trR9M88fQHFeXosS2oZA0mGBVZGAxxzj8PWvTv2rXnk8Yxpcx7YxCMbXHC/h0xgdepzXlpLhAUkkxjlm6KfTPXofSr6FRO6t5Qtvbvbzq3yoflXABx0GO+ayvFdwZ7hQAG2x4XavueOnXmtfT5IY7C2h8472jX951xlc54HXpj6dqw/FDTNqsZVFbaoPzN8xPOSP1+uKhDMtEUMoeNvlbe8bYzjHXn/H0qneTw7DCgY7GPy5+97epPsPX8rQ2lFnnjV/mw23jGexx161n3hLuqu0S7lyqxqfm565Ocfn2qhxKFzKnBY7k24VuT1HQe1Zmqs8MSx5PygtuPI/PH/660nfzEzv3Lu2hVHfH49/esvUcEt5cK7WO75gcD3xUyLexxkUhn+J8rdNtiP4ec8Z/StlrjyhMkIzkKpDEcnPHHp/iKwZXMPxUk8xlAezAyFHAz7d/rn+VatxCgDWyKv3z8+0qOO3OP8KRJla1NbvfSMoI6fLt64A7Zqr4aurmD4veAdXsrsxz2vjTTzGysfl/fKf6D9eD1EOsX0i6iyhPM2lcEE88Djr9TUnhp4NR+Ing+VY2WWHxhpz7Fwd/79Qc88n68U4j6H6VeE/iB4lm8C+JLj+27pvJhtgGDyBhmdAc4cDGSOoIyexwaNM1rWtR8KrFdavI4GrXTMkl4xWNvs9tzt847R2yI0z/AH5MYTB8CJPJ4E8WMUkkMdraSK7wsSAblOQRCwXrjLNFnP3jnY2joj3M/gZTPaXSW76teiINu8t2FvZZIz8v8PJAz6k8BaZn0HjUpDbwpKxZWXYkjKeW3YzyPoPqe2KWCaS3lkeK33YYNhs52lRn+n+HoxhMs6+bZuu1T9wnaegz0xwfQdfXrU0E0c0TI0ElvtY/6mEN5i7eQeMEcc8fTrQSJZ3kUkarDpe3dCu5mLMfQ+vH4dWH4y3N3cGL5LORkNuPL8uPr8uQMdT/APXx65dYz2lretN9n2vLCdy7flB4b8Dj1B9eOlTLe/aJPK8tGSYeVuYZwwB7Lx1OOg5oAx2vAIftDadJ8ysEj2E5brjk8df5c1QOoSW4NqmmSs0YCyZjyAcdvx789B3Bx09pZrLZfZreNVRV2tHIm7HzHPXH+T1qhqFtZzSs7/6xXDllQ4Izz65HU5PPqe1NAYEN/dNb/u7MsquD83BcnPPftn8+9QLqFztXZbfvGG5tsYbcwGPoDyfWupitAl/GwQs0u5Wb7wYAk7gAf/1c/WtXw54G1bVdv2TSWmaP/WZ78jrntgkZP54p8wHmEy3lzC0ZtJVZoz1XJPPrjj8+wqNfDdxNCcWEi8/3e3PpXvEXwws7Gx+2a1f2tuIY45PvY3qT2J9CB/XvUf23wroEnl6ZarLvhww8v+IEHuuegxx0zRzDueOaX8HfFPiH5LPTZFR1H7yQcAD8OM4Pviuj/wCGfbLToo7rxHq0K5+6PMHHOMY5JHftx78V3N3478QXccEunPDbJFGVCq20suGwAD9fbt6iuZ8RXd1d263F5cyyO0jO25s4wcDrkfXrzxUhzMyrvSPhr4cEcGl6b9okZGyxycHpnnAzx6c56V5t8dNVTU57G3+yLbrb7zAuffJPXrn/AD6dvqV0klzutBGyiPqmCDyePrgfnnHv5n8V7qWa7t4oxt2w8g4Hy+hOeaT2HHuee64quk0p27l3bl3dAW4HX6V4vq751O7j2fevJegyMb2/xr2m58t2kR2bh8syt90du3r/AJ7V414hkjstWvgF2/6ZJt8zoPnNRL4TWO5+kX/BveoSL4rDC5DaIDtI/wCn+voj9qSNz5Zin3v/AGxNtY9j9pfj8On4V86f8G98nmr8WHV2b5tEGW/7f6+jf2no4jGvmRmJDq827HXH2l8t+PX8a5Zbm/2Tx/8AZDAkTXJQzY/tJMKew8vj8a/Rv9nw5+EGj8fwzf8Ao56/Of8AZDjwmtiT7zanFubP+x/jX6L/ALPZ/wCLQaOB/wA85f8A0a9aS/gozj/GZ8b/ALWTJ/w8QWHzQry+HoEjDKCpPlS/4enp7VqaPG8ZnjiuShmj3zLtwVU/jx+f5Eisf9rW3mvP+CiSQQuqt/YMB+96RSc/qa2NPiRrlihi8swuse5cZYvk5HUnqMdvxIraOyM6m7G2MkMOpW7i7H7xxu3Z2nOAGGSc4z74CnHAAHqmjRxXVlbWlsyBPnDGMLn7vXOeOfX+eK4Xw7pqTStfXNsZPnUeWT0j7cA5XAP1wPxrvtNjjhki0+1m8zox27ly2cDnjqRz+GaqRMO5g3OobpNTtXcmOK3AVsjPfAHPXrxwPyrU0REm0KEmEeYI8bmUbtoPHtjg8c54+lc7qMFneTag0twqCOT5QEJYEr7cKMg4/wAK1tG+0T6TBawkNMIdkhVsBVxkdCcfL1PGQM4xUhF6mhb7s/bIPvlGPlDaFPqPQYGe3qaq3dsEtBHFb7nkXK7WGSR/EOck4PT1HPerSM8Fm10ZV8xJto2r8oGccgk++fUZxxVW9N5CuzyW3Kwbcy5UDpz0z2ye2PwplMkhT7RMhaYrEu7zvOOOMkDktyOefp+Zb3FvHDvKszfMWZXycnnJ5OOPTv6mle+tvMk+0BmXaAR91tucn364P4Gs4vMJ/Ou0KxyJhdrDK/LgbhknPPfpQTexLeXKBFtPssnzZb94V29AB1J3DoP5dsZt3PKu1bi4jUeapkYQheucjI6fLjj3waZrGtWNpHNPcxyLt6MsgyvPtnnByM9PTrXE6940QH7Ibl9rIH8mSTAiYcD68DuKdiGzptc8R6ZpitKzru81lVRtJ2jHpn1Pbk/iK56/1e9vhsxuZSNzfMdygHAx7nHtgd6p6ALLV0bU9a1NZIxIC0JkC/Ko4znHI+UYHPTjrXVRavY2abtKg8ws+zbH2QKMjJYdPUf/AFxQi34M8BalJImoakYY1XmONR8zlmXAYDJ4LDGc884r0a08NaYIfIW1Ksp2tIw+Z1wG7Y457f3axPAVvdzWUg1KD7sgEYEm0Y25K8erA/TPfiuhgvrZLpbgMsbRbiq+pI2jtxxnk8c4rO7NFFWMifRrmzeRmYeY7IGWRRiNepxj1Hc4JPNdD8Itc1IfEXTNJksI1tZRcOsrKfMDeVlQMEgKQG6454Hes251KK5vIbZR+7WQt8shyPlIYDBJB549yOh663wjvjJ8R9PimWRAtrMkat3YqW/IAN+J6jpUy+FlRXvKx+ZX/BRiYzftK+MX2FQviK8XBHpO9fXv/BINiP2T/FhA6Ry8Z56XFfKn/BR6C3f9ozxZJAytnX7rcf8Aa81q+qf+CRg2/sneMMn/AJYy59vluKzj/X3o3ND9jKzvP+Gd/DZ+1JMrW/IVShbLuApwdrc8bsZx16c+xI9tsa487zG8sSKzQAlcckDPDY+vAz0rzH9kK2uLT9nLw3DcRSNC1gm2SI8tud/5fKpPoCMiu48X6sfDukf2lMSsa8yR+a/JZSSo9+Mdc8etbnMbUd9BbRrEkcwO0IJcbUysZP5cfQ8deK5TxV4muJFXS7CVmWPC3EyrkEf7O3AIx9Oetc5d/GDw7cWws9Q1preKTCKy2xIf5FBwT9Rnnp+JB4bu9M1GGa9hv5FjZgi77cLv4BDL949Wzu9c+wpqNiOa5cs9MgtLiS0Opp9zy3/dnc+04BBycHAB9Bn8ad4i1FdEFwlr/wAfTKiGaZh+7UHJYcD7v45BPTs3XPEGl+G9KWWO2Bkmt1hiEkPzDd/E3OOCVxzycjGa5PTDIwuNf1jbNI9tvsVZe5U7Sx/4Fkey4yM8ADbqY6LbyXrmS4uFkDskhO5Sytgnk7uNvIAyfWvPfGF7qNu/2cXbK8rQyn7RHuEbLnKImemfYA+o795c2U+sRZFqqzNaQyH94NmH3kjJzgjgdMD8cVwfxUjimkkllvmt2jeNtqRgktgAD5cdVIIP3vqMAaR+IiXwnM6h4u1LVEhS5tlmZr8yRqoRVbMTfe7qQNp4PVVweDXPXWpPYWkt7e6gy3FvMrKqlQxjwxIPmfKjYLAr04z0AwtxJdTtIbSGOGVtQybhmLSx4BOemRwRjnnt2pzSWsF2upao2+FWVrl/L3K3yEbgCMgnHOeDgkk552jZGISyG03XktvFubdJHarIxwqlV5AXaMnBOAPz6x2OtRu80el3TSSzRjbIVhwzNhSMdWPA6EggHoMETR6rFd3V0rQL8qRuIWZlVv3auVyenDZznPoQRzVi1KCzv2nt9MaaYQhVUg4CbUUgvuwSDu4yM4yM4JqgOnHxF8RadZQ2ra2klpb2X7tljBO8/wASDGCQeD6AkZHfmtDuG+bVbppnkZtsUDcvJlWJPVVAwvHHQEnpkV4RttXgkZfJhiwbg4d4iZtzc4OM8YPJ5J7YE1ldLazLG1yv2f7RvKtCtxvzgchl2g4yAcn73YgtR7oFnUr+adriHTkWYRzbY2+zlQdvBXAYsvHP0wc8haqxajJKLdjaTJNLdSbI1IOAynBZehUKTwem7p2pl9JDLDdT21qkcEcm6WGaPfgheRkKcLnbyOh/R08zWS2c+raezMyr5cceSikKpUgheFAOSSAflycjJDAdF5x0RL3SD50MM+24HllMyooGN2M4J3fLjdg9MnFWpLXUrO3vtSuLcSLwrMnKvHkYcYHIwOoBIGAMEcZ8Om6pcaPdWfmRrZS/6h1wqho0wTgnqQ/J5A2r14NDtczhfPtpJI7NsTSKRuYF2+UAMxUAMnygY6Zxg0gJI2/dx65ZXDQ3BlAuIwzDO1SAy5JOcxjA/wBs54xVm3S7sbyHVJtNWWR9peGa3LMBhM/dI5B7gnliOOppWm20so4JWCs0m7a0mViIULtA57jJVjjnnJxixHJa6ffG7tN0e2TzG325GG+Vs4IBUlFYkeh69BRYCGwmt7S4l1aLdDHHHkzDMjFvLztbhj93IBIHTB5Ira094DKt5aq8MM8Ik8iRGGckckJ3XHU7j1HPNY+mTx6hNNFDbPClzb/ekgz5u7KhlOOR97r1Hc4zV22uJpYrm3k8qa7WTbIWQxk7SuThuCMKBzySM0gJ9K1TUmvx5envss7cAK53bSEUtxn0A54OM/3Ri5rPiS7XTbezttPjVpNq2rWdv5kzu21QNwUYBbB6ZxxWXa2FtZzSXqRXAgijjdpNzeVD8rgYYds4B68k8jgUmm3F08aQafI8srSKqyXTLt3bgP4XGflII5HQggdaVg1Nf7RaWumtci6jtrvymknSSUruZk3FdpJAwQeignHTgisubS5J7vzZrbzmTeoZ8RSDdgbmbjC/N1OSCM9eKvf6Pd/ZrrUYoSWV5Qysqsp+f5cfdIwPvHkccgZxk3ckmoazJarrLJH9nDKk+flyjDK8ANg4BbK49e9ADoZ54bJ7WO8uI0W4CTWr4zBww2fMxwQoxkHOMcjiobmyluodUU3jW8jafON0DLu8spISdrE4Xhhj5vvDjOKvXyLHb+fcThppPLWPzmHzgAliRkgEgkep5PGSKotnVY9UuY4pZo/skyxiNCdnGWDHgAHadxA+mOwwjufSf7VNqjfsefs/PJdGLyfHngdo4j/G2wDb+AJP/Afavgz/AIONJprj9ofwHPdQeXJJ8LdPaSP+4xubvI/nX31+1zFZW37JHwCidW4+IHglbdfL+62wcn0+XcPqa+Bf+Di2G4t/j/8AD63vJTJMvwo05ZpP7zC5uwT+JrzKz/dHrUf4h5f/AMEVYZJvit44WFSW/wCETQquxGU/6QvDA9umSoJAzwelfpFp8gWw826tkaGXIk8lvunnKgLx6dQcE8dOPza/4Ixma3+J/ji8Ea+XH4ZiaXeuQV+0Kdv1bGB7nPpX6N6IRZ3jTPbXnk3T+SYxHtdGwcoclS7Z7f7JAPp04XWgjjxWlZoksY4hpF1ZzmZWjmVUkkwVI25Drgn3JBCkDrmpl1LUNQt4wlvJHdsFU4Zhu5Vm5U4bAyCD2P8AD8uahexv7+No/J+0Wc2+OZFUttKjAYAlj8+cjpzgkY5l0yHX995uP2jzON1up3JhPv8A8PVT0bAwh6g4HQc5VhddNv5DcTJJZsdn2faZFMhlIUKOzH5ccj731qeW3W8gguYpo1XqsbRxq0ZXaGAy3ynC9CM4XIwTmqVzPZ2UuoajM4nhkhV4ychZW6vncBgncxBGMNtJwBmrWviaXSpLnTCrLAAXtzGfmkYgrtPQEAucj+/zg53GoaWNWC8C2smpWbSWbIqqZJHOx1UnBG4jOGK8njC4yBioLzy4Wsze2rboJlVo40OdyHG7JzgHbwBjBwQcZxDcWN3qFnNdNc3FrFJNuWNVLE4BDKFbBBAHPBHyk9c5rx3cN07WE1rceY0kyBorfKu3eTeeMbQSV55DYJ3EA6B9ovWt0t/cfZro/Z5ITG27yT+9bdjaRyPlGfmAA+93Fb2g3cljqolvFkmESt++3HLq3Zd3QBeueBtIIHArloLKzaORrYYE3Ec90wIkOBlwMfu2zsI+9jaSccY0rfVLvT9Wg1C9um+VWiMIkbK/Js29VLFRg4THHBwwzWTNUacFyqWixXdnAxjRfssvmIWHzMN+9N2DgAHnH3cDHTR0prrT7WOKe8u1gZlMc1uqlRCoG5tyj3GOQPvE/NgDG/s22jtVuCJWV5FDW8OVUD+627GOGOGz/F3wTU+km5vL0WcsW3zp5fLkWM8/KuB5Y6nc3TbyUxxvBCGdDbanNfBrtZVju9u+SVmwzts+XcAQM8HGeM9SRgVe0/VhMNt1OYbpVcxsoDb2PC5IfJHI5GDwPpWNb3MN8kMVtYPbzNKpj2qCpcY3ctjGDt6EHKnBpW1LULR2N9pjTLa5aT7RdHJ+YswKsOp3K2CQO+7nNSUmdZZavf6BG8ljat5K5ZWO1vMz8pBGSQfTIJw5yTjnoNL1y1ieSSIKlxHCUeGZCVdtobIx/EB16DqeMGvOtJ1rUdLNxdyyhrVQ7XEewyKz7gr/ADA9QefmyOe3StuylhkE0HmusasPLjdhtdcEnnqQOOTn+ZCGpHezW2p7LeXToGkeSEIyySY3jqw5GF4PH/AsD1jutSsvDyfbL1IZoWnVpo23rkt77cLhiMc4wM9a5jTfFup6Qvk3UM1yqx4haTJwFUfc3EuBgA47gHPQZ6GC403UYPMDm6WRD5gKneqrlucjgjIwc9evTJixRNoPxGiuYJtDuddW3tdjbTLCZ9i5HHA6Dpz25wO35/f8Fcvji3hf4xR/D3R9ce5g0nTYxxISoeVRIWx6lGjzyc7R+H2n4i+H1/Y3ax6N5ryQ5YeZk7o8kg7l+9gD1GD15xX45f8ABQHxVqGt/tSeM7e6u5G+zeILu2BZudsUjRqOp7KO5+pqKllHQ1p3ctTmY/jHqran5jXUn3vu7sg//Xr0r4d/G2eKdZprtlO0Lnd6f/qr51sQjyfvCflGV966DTmuI5FEbn5uG+boKwNj7q+G37SusaesMtlqLSAYOFbgD/P/ANavqr4KftweJLSOG11O7WSHgbJG3cdPX0r8rPAXj68028jtWkbb+J5r6F8CfEe1gtI7hpd0jKCvzcAen+egoA/UjRfi/wDCP4nwBde0+O1upFybiPGQ2MZ+oA4znHHTiqfij4TXFzO2reA7q01OD+O1jlRZFHBOAwIJyq85B49hX533P7VNz4WtttjPt7Z3dD7CuP1n/gpv438Iuz6ZfybocssnnNxj/wCuPyqoylHYmUYy3P0SQ6jY6qtpe6feW825DIt4rRu+U5OGHPRscYB7EEV43/wUTl879jnx1qFoQdunxiPzAPlj+0Qgjj+Icckk8tnkV8d2X/Bwv8Q5dKh0v4i+CtO1i107WI0kuopnW7ktWI8xQfu7vLSbBY4LmPd90Cvrz9uTV9J+IX/BPnxR8SvCF/DcaLrXhy01DSbiNmxLaTPbyxuBkcMr5wQMeg24rqp1Izauc86coH5AJ/wSi/Zm+PXwR8I/EXR9d1/wX4j1jw7Y3V/fWMg1Kznna2DySNaTuj75JDklLhUQZ2x9BWRc/sZftgfs+6ZBaab4Pt/H2kRRqiX3glpLq4xtJ+ayZFuvlVSzssbxr/z06V9Tfs7y7f2ZPh6pLKP+ET0452nB/wBFjr1awyXtVZSzAL0bp6f5/wAK8F1qlOTs+vXU+j+r0akVddFtofnZ4J+Nvhq4u5LS4ZreSP5LiOdSrI2eQ2cYII78/TmvVfB3xNGmzLeaJqzRMPmzBIOfy4/PNfTHxb+HXw1+M+rXFn8YPh1pPiQw26+Veahbsl7CqbgqR3kJS5jQE58tZQhPVT0rwHxF/wAE7tLneTUPgN8Yr7Q5o0ULovjUNd2p7s/2y1jEsY5CrGbeTp80vpvDFRa95W/H/g/mclTAzXwO/wCH/AO4079rz4r6NpfkWviOYLt/gmKHHr8vt7VteF/+ClP7RXg69/0f4ualcwsoaSw8RH7ZBtB+6DNu8sHp8jKf6fLfj3wh+01+z9Zm/wDi/wDC29h0eHAbxJpe2/0xSxwqvdW5eOJzj/VSFJACMqM1n6L8WPDmvsqy3q/e5UNgk9fxrpjONRXi7nJOnUpu0lY/R7wN/wAFTvDPiKKO0+Mfwxe3ZlbzNS8NzCSMnsBbysCB6t5rf7vavTtB+JXwJ+Mwjg+HvxC0u+u5ZFSHTZJjb3TyHnakEoV5PcqrD3r8qobu3hY3GialJCxfLNCxw3HXHIb/AIEMfnVu28beIbQ4vLaO6UsojMP7uYcDJPO0n2G0cVRB+mHir4byRXMktzAW+XbsZR8nPoR/X868z8UfD68UqtvG0eWBJxlduQAvJOATxxjj1NfNvw3/AG5Pix4Is1sIPiLeNZxoscel+IoxcQKgYDy42l3LEDwP3TK3oa9r8Ift2+CPE22H4l/D+601mZt994bm86PocKIJ3DL2yxmY9flOeADI8VeCwLaSB9OtWiZX82SONj5S4+6FySD17E/hmq/wA1/4e/Aj4gXfjrXdUhs7G40R4LqXcG8ktLEyvI2T8vydQD2OMV6pZ3nw4+KjKPhr8SNP1K6klUJp6zGG6kkPREgmWOSUg9diOOOp61zGpeBl0/VrrTvEGmQx3CZEkM0XmAsTym1h+7XPGCPz7gHt/gT44/C34l2q3XgHxxper7lYhLK+VnIHcp94Ae6itzUtWt2eMRvt+XDYx2Of8K/P/wCMv7CHws17Up/F3w4mk8I65s3SXGhzPZpK3piPAGOPQdcrzXAW3xf/AOCiP7PF4tnF8UF8VafGVWLT/F1mJGaNeojnUdDjk4JoA/T221FJ4ynmAAYI9x6VYjuo2jK+Z2/iX8P89q/PPw5/wWb1bwZc/wBn/Hv9l7xLawmFTJqvhK6h1CNW3Yx5UjRtt287gxYHgL3r6E+Bn/BSj9jX9oCSHTvAfx70QalM23+xdZmbT7sv/cWK5CGQ/wC5uH86APpiym/0OV3l43Lj5s7utVfOO0CNl5TGxOCOPbp+f8qq6Rq8bWUyEbf3asvy4+h+n+fSqP8AaECnKush+6rYC/5+n+FAGhc7lULC/EbBl2/LnHP9P/1V1nlmayYcf6sh85Pb/wCt+FcOl+ZkxHtMhH39vX3+v4c12GjXfmWEaeYTIyruO4/3e2PT37etAFzQrmNoYY1KqqxuoDA4PPTI/E8f1xWbrJSyvZHbcwkXO5VPc/X+lGg3ZVFikP8Aq5m3IDnt1OPeneKRFvin2Z4YYXHJ7d8dT16c+mBQBQ2tHcrIC2xu/oP8f89qnsfOS5kRYQC1vhWC456+vtWfNczCULH825QFYdj26H+n+FT2E5j1WG3LKiyN97Aww59O/OfagDU0+dkAaQqrFVXJPcEY9+o/z3l8WvaLpVneSQtFsvIFVzyS7NsX7o5yWx6Z61n28i+coUNEsfBkUgYx/ke3StDX9Ni1vR49JuIz5MlwXkj3NuCpllYH+EhgrZGDyD2oBmbeR3F3H512qLIu3b1+YYxke/8AXvQsdvDGrxRMZFiIkOBg4JwenX65ODSxTSX1ra3U0qmYI0M3lsMB1ba4/wC+h09PWnxO1ncvLuZvKHUyZxk+ufXtnmgDL03S7aSUwpDiKNfMjjKkgnIOR07kfkKdr1nBcrHYbWVcbnVWx3HbA7559DWrpumNp0umwyoizfYysjL6rsB5I9f/AK4qK70wytLs3eYuPL9MBs8+1ACeG9Agcfadu5tuwPn5hxyeR2KjPPesW+tX0/VpHUf6zmYYJVlYYII/X+ua6KC9ijmjt2t8MuwsQpbDHnHTnjHTNVPGlqguo7mJf3csPyyLkb1398cZH/1/SgCbR9PNxZhElYxSKrN5i9OAc+3QfrW5ozfYxJY3B2rgGIq2QTg8Y5yD16dazfCFkdOlkiiAmTzSIMYywI3HoOTz+h+o3ZLabet7FH+8j/hHdO4PAHUf0+oBBLZzX9817FxJHHt2nqwz65zjpVea+e1vhPazfJJjdjK9B0PqM/h/OtQKbO4E8TO0cjB45OOmOmCOegqv4isHjlW+tdzQyMHO1iQvPBAAwP6Y/IA8J/ayNoPB1xDGkmJLWQsfNPBynTtjHGeCPXivkGzisxKbhg+1cGQMc4OOcAjhunODyRg85H15+2OoTwIzKf8AWQyHaCT8w2j5RnA46cdvz+Q4Io4C0onaGZ1BbaqooZe4OcN0yc8dfUZ5a3xHdR/hoFikuJN7Qs0YwyxnJcdDg5ORkkDsPYdKdBJOr+UrGO4WQ4EqqhYAnacgYwSOmT+RNV4bgzo8GyG3YN8zRqMY3c5x2xnGMgc84wSJExk+zquVkkJEs0Sr9FHPynIxxgHnjnnMontr+2AkvQfYEc7cnO7BGQucg8d8e9Nj2SpNah5EPUZiCkrnOfc9M85A65wMQM8CRmIRLtRwcx/8swCf9o9+O/5dGnY+2UsFCEKqtLj+IccZ6Dn059qkZoTTXFtFH5UbSFsHarDa3Ocj6+/YnnuPiv8AaM8NyeFfi9q1jaoyw3Vw1zbqkRUeXKN20D2JP5V9kXLW7swaXb2kaRQO/ByeB9SMZ447+B/tseDjNbaR48sUXejNa3DqOn8aZOPXI/TrVU9JGVRXicZ+ywPsPxz0c6hHIAyy/wDLHaHzG2OSMAY7/wCR6B+2t4XsPDa2ut6ZCFj1ZS0h3DDSIfn6deNpPv26U/4i3Ok+F7v4a+LdMtoI/uQy+WoVREyqp98AMep65rf/AG87KRfhl4dvxwPtxbLTbz8yc9Og+TgegHWiXvVI/wBbDiuWlJGJ8M9Wjsv2TtQvIpGX7Ho+oOzRt93Ads4xjGPT19q/LOUvIzN8p57jNfpNpmpwab+xJ4iu7qaO1DaHqnzSfMBmN1LYHoT2BPA/H85U0pLt1OnavZ3Bkk2xxJcDe59kPzfpXRS6mFXp6FBW7s3Xjp+tN3fwkZNaOs+GvE+gTfZ9X0G7t5Ovlz27K2PXn61nFowxjcbWxyM/41sYgjIejcZxzzSO7bsZb/daobeVWeQq/wBN2OakcklcHr+HFAEiXQTjbmiqbynzGooA/pP8NQ6/Z6/e332BiI2eN1kVUwc5287eOnQ5rt/C6XdrJFFqc5khmgMjR7XIDc5PbgH14461nyai11Z3ll/wjUcl1cTeXNOsxRLjLZ3MSAyHp/8AX72NOvNZs5LNbKe1uVWPayQzMcBQQqjj5guCck89xzz2HnmpoTxNeXVpII/m3DZuTacL94nnLc9geT3qaa106+a7k1OaO8Krtt23naucZ5GOcc4A9qz2XUdR1Zb59YvFSOQMtwqldpY+yjg5A6nnnHFNmGq77i1uoZ47eFVmuJIZGw+flwBjr78e/qQaLXiKy09mS5stSutyBk3SMm1mVcY6BsjjvkexrP0zVrppri0vbKNfLaMrDOCzSsuPmbOQBzxtznIII6mwNL0u3kmlfURHuZd1qwNxKzbct5m0dTkktnofoKLax0eCO41LTn3TRyL9n+05USDcp2lc4wDj5j9cGgYRa9/ZqW//ABI2abznaS3t4WARWOdxYgdRn7uT1HFeE+MITeeNrvTzFM2LiRoY1k+SNMnLOTjaRg5yf7vU5r6A1a112bU7fXcSRtLpoQww2xG0843ZXjPXJ44P0PiPiHSFtNeCXkEj2c100U0kke8j5sPtKkEHhucDNZ1NjSmcJqtrBcRTSXNkfMht/MYyAYdtue7dhnoO3XnNeWXGtX06xi71CTarBFjMhfCnoPm7817d4nt7DR4tS0ye4kC28TPHJDCduAi7MN3PXrjgj2FeD6XBaJfKLq0HlyXalrh+GX3xnjPrj0qqbZVQ9q/ZB1GTTPEd7qUtnLcKsaFQi8feGHyBwQeefT3r6EfxtZmwVdR0czFpN+5oSZPvAjGcKeSo4POe5r5//ZBuobbxBeBbm32w24PmS4GcNjA7lsHp1+XjpX0Fr12uoPDLDcSzSR/K2Cdm7AIU9+Dj5Tz+FadTBk1j4uh8uGGTT54Vb52WNf4gDyQQMcDoCcjHvUdxrLOySXFncIWjAikkjY4wqljj3+bgkYwOnWrdhc+TbLZXMpFxuKMfJyVZfvHIAwvH4UskFxYtK5hWb92NjbgVB2qMEYHPv646UxHzP+01rU1/4kW5IHlrH+5wA3Hp09ea8zM5CLIxX5Tn/WEcew9f14r0j9qVgPFkUcnkqy2qFlWPG3IztGOff3zXmzzxTpG1wGVV6lc+nWr6FxO3sLu3dLcGZWZoUO7njI/TjtzkVj+KZAdQXY3Ma8sqsMKST9MVe0CKaOGEShmj2Ky7WH0zkH6f45qj4tMn2mMbW2eWNuWyOPcnIrNfEBlXU0u/zHljbco5OfmHt09ufxqK7jVoiywhZA2VYyA5Hp+WOaC0YKosm4AZWNnB/wD1fj6VFqLPLMzbgOdvyn9P8+9UWihOzYbeef8Aez9fSs25mO5du19jHtuxx0H4VenuPLXcdmFbLKvTnGOe9UJ7osWUyKv3grNjDcex/nUyGcFrck//AAtIHyWUS2WFXGMD0Ge3+cd601jvQ7To+XZc4dhwOuPf/wDXWJ4ilZ/ijp7uzfNAyM+eg9eP8/Tt0sUYEmyPdIFc7pFz8uT9f8/ngEc1rVogv5FDltowzBR6cj0/pVPwHG9p8Z/AsvllVbxnp6yFX/6bLgd/bsf5Vra6ifb5JGPAwyyf3uM4Gfy/zxS8JAn4ueBZrYtn/hNdL/P7Sn5duf8A9RFuB+mvhv8AsuXwVrrw20TPBawR7fs42j9/H0zGxU4yOGQ8dSMqaCa9b6L4VW/t4xH5msXCeZ9nKqxW3tARkQqDjO4/O5HcJnDaPhu2vF8N+IDdXdqGW3hWFFlTdkTxk91Jzj+EN3yONy5UUCx+Hd0cafNrN3GzNCu5sW9oACwiBPUnBdseiZ3SV1M+hBBrmkpctL+8VFYncyjccY56kZz29quR6zoNqfLt5N7SIAwYb1HA56ckAH0+lUj4fluEWNIfMMiqQjZOPToMf3e2OeldToPwq8TawftWmaUzQw/MrbQAB1bd09+PYdOlBJgtr2giUvE3mMo/eqy5Kyc9CBjJPqc8/lclvoZbmJ7acTLG3y7+By3IG0gd/UYx713+lfBfSbOWP/hKbxYVVN5VQMuxA4+8M9c8ZP41sGb4c+FLUDSvD0d5IIyEmuQAqfKRjOPXngHpigDz7RNDu9XhVIbFtrfLGzJwFzycnr909B36V0UPwq0Swjhv9d1+O3BUo0ajBRQCc8nv6nHA4zVy98b69qWkNbwKbWJThY7dVUAH+H8N34571y2oXs5le3eSTy/LwG3Hnrg+o/3jxz70Ab+oz+BNKZYNCs2ufLyFaRtpxyAcA46dMY+79Qatz431JU/s+wmS1XdiOOFNpc9ifXgdT6H1rHbezb0tw6rkKu7G09DgY+YYxj0xVe1QJanzJVRlb7pbgqGx1IHUDpk546UASaxqU6XXnvP5knl4kjXaAqnG08++7r+A55o3E0aRkIGWSbGXGWxkH1ye3OM9sHvVp/Lmud7XAdJI1DyLGWKc9Mfifr+WIntmlkMcdt/rGy8ZXooXjPPQ47f0oAhS9ia1aSQeXuIXDRgZy2OB14/D88VS1GxnvLT7THH821WVZACRgD0PB69BXSaB4B1fV4mtY7WQq24K7qdrbSc/XgDrxXbaP8F7aNIF1LdIhChY9oDEk8DHOR1/D8anmA8Rfw5dT3kawWkzboyW6EY9Dnr93jt9K81+PeiXmgS6etzZGPzIXMWOOByffIOfXtX2pc+A9D0hNsphhijRm3Sog6kDJ3Hjk9AeBg18z/ttXGnT3+iw2N6rfZ45A7Q4XP3STx+I9eKVykz5tnRYXZvPbcy9G4zjgevcfnXkfjC0SDxLdQun/Lxub+f9a9a1UkmQh9ybsbeOcD9a8x8fmS18TSE7f3iq270OKUvhNo9D9D/+DfXyopPipboW/wCYKfmHvfV9MftMiRREzETH+1pCF9f9IfC8+nSvlr/g30nY6n8Uw5+9Dox/Jr0V9UftLFZI42KNCP7WkDN6YuGG7+tcsviNvsni/wCyMI0TWR1/06LYcnkbAa/RX9nkk/B/RyR/DN/6Oevzq/ZU+Q6xuXax1CPj0+QV+in7OxDfB7RyP7s3/o56t/wUZx/is+N/2rtx/wCCiGxT97w7GMbT837iTjjv1x7/AFFdFpGnO8rW/kMqhfMjkZcKF3KeMjI457+vrWH+1KsP/DwvMrPhvD8e4qwXH7iYDk/X8OvvXVeGGlkmjUw7y1qI1jZgcqSOeRk8Ec1vHZGc/iNTw9YRWl6xlTy/Lj2Mykr5nO7Oep/XpntXSGzSNo7qK22nzlWXswQknj17f5OKzLjRNU0yW3kubRYUkUDs3G4AjkcY5HPHqKraVqN/d61dQTSfuuSyr2XGR26Hp7nP1oEuxFcRNcyX1tcyKuJNzKwx95ZB17kcDjsPfjY8MW/k2VmXg8zchV1bvls5HT5cfnjjrxk3DxGK+gZPlWFTubkKSOSeMdTwOOM+vGnoXnPYwwmDMnRN0gGD2JzxjkdfagSLlxF9mkSAQq26LAXO1dwJ6eoyPzPbmqGoPLb2vm3Mh3R4kX5sdeCeefft6c4Aqa/uYrOJpbycKqxbUyoyoOCTk/Xgc+1Zgv8AU9enXTdOtZG+XYu9hkkDqOwGejEY/OqCTIZ9aEdtNKV+RYRIPM+X5Tk8cHvn29Tg84+s+I9RmiEenJsXysgRzYZWBHI6cHnv2/NNZg1mLxDJokU8bSA7fLX5s8dM455OO/TrXo/g/wCCFtYWcWveKr5cld0cLKpLnHIwKV1ElJyPLL3wh4o8SWa3VvZMsYXpzjIGQ2MY64xyRyOtWo/gTDe2KyatMTI25m2qOMcALkDp9e2cA17fqeraSujx6bp1tDDFnEq7V3PwBnP+ciufkeJ381vuNGRlDjOVORx19O3P15OZlcsTxWX4EeIre8t57K4WaN5JC8TfKzZGDkbeWww5+lekeCPBtppunJ5tuTI0n7z5xzkdfp1Pfqfx3bl2mLokO1WDNIFPQfKvPuTnBz6j6s8uztkjtwDJHFtVJHj4wMnr2GAPUHPWi4JKJoWtskBS3iWJn3BtyxkLvBJOOMkjJHvVVYYp43edo2jdtrCRSFXPHJIOOSvPPfvmi1u7ZbtrdVT93hg27Bz6nvySfwB9OXROofav7uNm+Yx7ABnkdvyx65+iKON8cfDJLq/k1DQtVuYZVYKyR3B2EevJ68jjvx076H7MWi+IrL42W6X7SbbW1cyKzHbsaOVcjPHLp7ng89RXQzlEu2umwZH2rJ5YG5sggnPAPzZ9uOevGv8ACBtKHxeVLNG3DT0XczDaPllO0YHUc/gRjA6qT9xhGPvJn51f8FFrbH7Q/iwsvB166I/7+GvqH/gklGY/2UfGHzf8spfw+Sevmf8A4KJETftDeK154165B+X/AKaGvp7/AIJQwiP9kvxg2Tlo58/98T1lH+vvRsa37JSNbfsyeGUCqkSacr7mwpYb3/2QfvHOevPU5zR8cPHekz6FJoumeZdTTt92OQlh8jcHA5+6Mr7+vFQ/sqwxj9n3w6t7JIGbR4lVNjMrYJC/wjJxzjHB79z1GvaP4a06CSwOiLM0khkj+VdyKCcH+WMDJ49MV0R3OeWx5P8ADL4Xyasi+ItXH7u3mQw2vmEFnGwk4IPyhcKMegHtXfLcw6tPcf2bcGO2E2yPbIQEKEn7oABAyB6njk4qdYl1iSTTV+aErmWSFiBkAMTx2BDcgfT0rX0bw/ZRboI48KuxJNsZw3qD6DAOWP65FVKVzOMTiLlTqtl9s1JisLYTaq9cO20YUfdxz15GPTJo6PPDFbw2F1IszeZJFHJaYXzNiOqqCSc9e45ODXofiCXw5YaPG91pNsPKGIVfkk44Xn0JDZ55xjBIB5Lw5aQyWz3+qaPHI3myBWlk2bPm+chRngHbjBP61I0ri+baQ6HM7wGO4+zqLuRWyT1AU7eehH45x1NeV+P2he6WSRpt00cTSKVPRRgZ5GSfl4BPJH4ei+NNemGk3linmq624aRvLA3AZ2gDHAwu7I+Y9unPnHir7VBLZ4X961ipm3SAB+uSqk5yW698gE+gqIpHJT+GYo7t49PtZGW6VTazecM7iACeoAG4fd4BOc9zWjqXw7n1TfJfQNuaRl8rzgURh3YL6ZUnHp1A5GvZW1zMs1nA6q25jKq/K2V+YYPPALK3AC8Mcc101sqWeht4hvNQJVIQkihQu8YTHb+Ljkf/AF6r2jJ9mjj4/grKokt0RkmcRtIzXjjyzjBRcnAXAGFK5z0PQCBvhDqJuXvY1WN5IpGWHhGYcsuQhB/+sBkHk16RoemXMU9i17EsxvEP2hFwTFJuJyOTg7eTn8jk1oWemS3N80F9fLIrL5ccKsFyg2r8+RzwSCOnpnOKXtJD9nE8T174M6qLcaeto0n7rfHGh4bcYyyqGBJPUEkk5H5XtY+FPiSG2ub+fS71ZPLeSO5kbdtyrE8hsdUXrjjjrjPtWg6MLzUoUutLRdu7zo9/liNccr0yww4HBznPbiu+bTE+xXCXcXmERFRhS28KflVgAMAbc8dTkdM5Xtmh+xR8g6hpTPDcx3NntX5wnRWdiNu52B+6R93I2gEAZ4ai00iR4YbX7MzNHKxtbaVlk2IQoVtuem3nv0IBPf37UvDPhNJZ7ye1t5o1x92HcZGx0xjOPn9eo+gqFfB+hW2iwwTWELtKqiRljBUume3GfvDGezZBxmtPbeRPsfM8Pfw9dT6P/Z5s/MhmOFZk8qPdhV+XHPRegPOcgc4qS00+2sokk1K0Mce35IlYKJQr5O7nBA57c5xjIr1jXbDT7HRHj06Lzre2jkCbP3TLID1GBgnhV9MZ7nAntbCG50+G2urWGNbWzRNqZB53rliSeMDORnnHQhcr23kHsfM8gSzMmiLfXWmlZpQ42zZDRZzyB8uOVAGeN3Yc1JY2EU12pj0yGO7txIF2uzb23oGO5lUcgckcDjoBmvZLOG0g03zNS05I41b980eZFdCC0ZHXC9D1J579ajGl6MtxJPa21v8AvGYxyKuwRyHZvwe/VuSRjGOmKPbeQex8zxWDw7pd0s08drlWs1DKu5vJZiTj5T0x3JxnAz0Aj1O1iNwptrdlaNfnid23kbSWTAGOMHaTwT6k17LqnhfRdRvIZLLw3HJtX/Sj5Iwm3cM9AM/MzcZ3FvpTNL+FOix3Ml5f20d1Kbcz7VyPnZVIXnJABGODnGcdAC/bC9kzyawSzubSS2ktjNK1tiPy+ZFZVAQFMEDseMAnkd8Nfw9IUWNNOVowdpka3DHk7WAzkHqcHGVOOw59ls/DVj9kurY2lva7oUG6OFWUkZ+XBBHPPHXjp2pupXOnwCwmGmpPLncw3FiG+bA69vb0x1pe28h+xPFZorP7UiXNlJI9xsHkwku6bmJYDtx8vTjPPIOVtw21hIke2e3VpUmN1uidC4VCGLkDAygY4B+YAnoRXqK/D3SNX1iXUNY00q8ioPsYjY+WzZyAOcgnPOcdqfa+AvDTny49N8uQsxmkZiojLK2R15A3FuRnnqORT9sL2TPIF0qxCvfaXdtPH5ccis0hO3bzgY427cjptyOQNoqnfvImk6hNbQzCVlkgWCHdNvUruMgBH90qAPQNwD09z1jw/wCH4PDu+3063FwrFVkkUE5HP3ifmyxJ4455xk45YfD+x1Oby9Yt3hja3Dm33g4LDHzAH3xgZ654xSdXQapanrn7bEVrD+y/8FINJtvNt2+Ing9RJu/1cYKlW7egX/gVfnh/wcWxxSfHb4d3FvK0kb/CnT/KZv4h9pu+fyr9Mf2/vDdpoXwS+Geh6Qiw2um/FHwzDHEWLfukl2quTycYU568V+bH/BxPqGnav8cvh/NpbboV+GltGNoOAUvr1CBnrgqRnoeo4Oa86s70PmelR/jfI8v/AOCKJMPxM8cZhmZf+EchZvKbb0mOMntyc9D0PBxX6L3elXGj6lJafa1eEQsix3DGOXGx9zK2ByCXwOhznPOa+Fv+CDVlE/xH+IEpfDLoNmvl7c71M7bh9ce4AGTziv031nwR4emWHVLHTsrdBzHt3b3yDwegB6e/zHB4FdGGqctFL+tznxVPmrNnmVt4aurWwfTrLUZlWFHjNnMq+YcruGc5y43HPHVNo4qC8tZdQWN7iTduhSSbe6qeNg3bwcdFPYYHoN1eo3HgTRr6C4iur2Rb/wCzykxrJuVm2t8nB+U5x82R8oxzVbSPAGiNpdsbvUpp5ZIVDLMqDDccHnJ5OBnOCM4Ga6Pao5vZnBt4Tsre1miErRt5hjj+x2+3dhmzkYIBO7k+gz8tUZ7ZNOspE1WWAwqzfZ3WViWYM2PkwWIOxfl75/iJJr2G7+GWi3ttG1juigUbLhoZNiqpTDDtuGSOO3NUrr4b6cJbkaW8iyzQky5bdtCkZ5BzkFR0BJIxnphe1iL2Z5nbRWSG1062MNu026SGbcYwvzYA5JJJ2jnGTwcnqYYFOnWEtvp6Os0UyDcsgDKsS/cbkbANvQjkdwQFPZS+FbbTEZLVm2zSbZmjD7omByAFf5VZtuT3+pC1Xm0OS7VbSDWJMtcSEhhhnBH3eSW3EcZJJwCATxT9oHszlXtItMPnRyPLcQ+W0jSR7vMkYlQMtu3/ACnbuXHIIwNwNayiHULK6GgIhmbHm2zWu4N8u/YfTcdxxjkBs5BxVvyZZX+yRQLdbQ6/aLcsXQeajnzGBAQA7V6AZ68MDWpcaHAthFOstnLHcXaF/JLJhyvRhvyOoU7eAAcVPMiuVmFJPFb3cVhLdxpdxJuVZLwMUO0nacDcqq2cYX7yDnvSadLaXN9G+rwR+YzMqzSOGVpQQuSqsPlIBYrtPryflqbXR9lluv7aMjtIQZo0kMgjkx8m7OCM4J4PBIyQSapRSW8FsY55VDR28rLC0gG6XDZ/hPG5mYjBOc4xgCgC5pUosb5p7q4t4TbtHFCrWwKSNtZ8Z3Nj7pB+6cd88Vs2erT2Nw2n6i1lJBDD5uyHG3edowFwCDjOVwCOhBORVKyi+3brJdTHDBINkwCtJtLgkNyoBY+gOCQxBFM1OWzsZLeEWMZt9pjjuJNxYBWH8S92yV4HUMDgZWkBfZbX+y3vrqORbNYZnutuVwHILqFUnB+UYOTkAZ5zmaG4s7pVj0pv3ElqXVnjBcyKAJMfL/FgnJ3dByec59jq2onUo7OacNH5f7uM4O9cKOMckZOWPyr8hq9byQaishgg87YdsizR4/hABB3kcYUbQo5I64oA1IL1pbpQEV1ZmkDNN88THAyjbeEPzdB97GAw5NzT9atpYVmgs2hmdxFEwmyfuj5cnOASTn/dBOcE1g3N3BBDGYLC3+yyTb5GHytBIoYYXopA3N0BwV4xuO61p9/9nkh+xQxqPMAWFLZTt4AB28DhiQejA/gaRSkdQvxFsrG38jUYWWOO182RolC4ULlhhhy33R8vBPAr8T/2utF1nxT8X/EvxX8DWi6toes61dX6w2Lb7iyWWYv5ckf3jt3Ebl3DC5O3OK/XT46+JpdD+CHi3V1uI1htfC140axx8BhbHyzuGAc5HIAByRgZxX4p3HirXtA1/wDtLTL2RCsmdobjrXPW6HRR6sw9CvrLUl+0W8ysNv5V1FpuVQe3atK31b4Y/E+Ur470ptJ1eR/+Q/pWI5Gbt5i42yDgZLDdjgMOtP174Z+PPCNquq+VH4g0fk/21o6lvKjGfmmiGWiwBkn5kH9+sTYfpCEMrMuDtFdx4e8R3VntidtymPli3Ax35rifDdzb6hB9qtZVkVsdD1rdlna1sJJG/u4z7en86AE8c+OWSBv9IbAyV3E8n2Havm342fFWe2tJrazumz6h/Wu8+Kfi1oVlQy/dXHy9jXy58V/Es11dyIZ8gN9aAOF1zxffWeswXS3LMBceYVb5udwHTn+9+v5/tz+xr8ez8Wf+DfTVk1CZprrwzZ3GgyNIxP3L6KWNQMY+WKeEc9lHtX4OeJ9QZ9RAiIOyMZHT+NW/oa/Wf/glJci4/wCCH/xmEjSN5HjBvl3ZHI03BA3cEEcnHTHpxtQ/iImrpE639na4z+zR4A3N18J6aF4/6dI/8/SvWLFwLmzy2M7SDt564ryD9nUO/wCyv8P5c9PC+mj/AMk469Z09/NuLP5sdPX+8a8Op8T+Z9BT+FfIhu3Y69cFvuvbyZ2tyOf8RUPhkxBZAvzKVxuDH2xUckzjXJgp+7bTfLu/2jS+F5d8U06P97PP5flUr4TVfEb/APa2qaFo/wDa2kalPa3C3DYubWZkkGRzgrgjPPfnp0rx/wCKX7MH7NnxUgj1fxd8H7Wx1S5jXdr3g2QaPefKN2dsaNayMzZLSS28kjc5bnI9S1KX/inlALfLcMW6kn5On+cVgXjh9Ks2j3BVjP3h14H09v8APWY/FccleNmfMvxH/wCCfXxY8F2X/CRfAv4nWfiq0wG/sTWoBpepq2SWSI73tZwo/iaWFnx8sYOAfF9Y8beNPhr4iXwZ8XfA+reGtWVQ39m69ps1nPg9G2TKpKnBwy5U9jiv0ad4hpVqrngztnbk4Hr/AC/+tVv4jw6frHg6Hwr4l0ew1jS3h3nSdc0+G+tDIQq7/JnV4w4ycPt3KeQQea1hiq0HZ6+v+f8AwG/Mwq4GhPVaPy2+7/JpH56Wfi/QNeUlJ4ysv3vlGCcACrNvEbZmm0K/ls25JFvL8pJAH3CCuevbsOK+h/il/wAE9f2Y/Ekv2zwS2vfD2+kj3Rtot02p6epGeDZ3knnZPHzC6VVH3Yz0rxvxn+w7+138NP8AT/Ceh2fxC0tRiO68Fzvc3R5P3rGRY7xiACWMcciLj7xxz1xxVKW+nr/nt99jzqmBrR+HX0/y3+65nweOfFGjFf7Qto7+FcD918kn1I6H9MV6Z4C/bX8f+HrWHQV8f3ElnHCIoNL8QRrdQwpnGyLzgwh64zEytzwRXznYfFO3F9JpGu2T2d5byeXdWtxGyPHIOqsCAQw6FSAQa6C31zSNY/e2/lSblABbrjPT/P1rqTvqjkacXZn2d4V/bA+Gmuqtp8Q/htNpoZjm88NSC4iTsALe4cOTnqWuCAeQtdFc6H8Lfi3pLWXg3xTomtyXJVRprXHkXaSMANiQziOSaQf9MRIBlsE9a+ELeG6sC0mhatcWrbWCiGb93k8/dIK9MckZqzB8QPFli4/tXTo7y3Chmmt2KMPTaDnd05OVx6Y5II+hviv+yvDpFxNaabYTR3EDFLjTb6I70bPQEqCeh6gH3NfOPxD/AGavAOr3u/X/AANA11G3yXC25jeNgf4WHzLg8g8e3SvUvAX7ZXjnQdPg8OWnxBk+y28flQaL4khS7t4VbqsKXAdEY5I3RYYZ4INejf8ADQHwk8exra/FT4cTaOzMu7UvDLC5jjjx2t7p/MYtn/n5VR8uE4AoA+dPAnjv9qf4GSNL8Hv2hNct4BKZZNJ1x/t1tMcfdYPhyMerV6j4E/4K1/HnwPJHZ/Hn4CQ+IIUVjLq3hW82SytkY/dOAqr7AE/Wuvk+G/g7xmd/ww8d6HrhaPd/Zs1x9lvFdiNsYinCGeXH8EHnKOxPFcP4v+FA0DV7jQfEHhySwvbVylxa3loYpUYHkOjYwfbgj37gH0X8If8Agqf+yD8TL2PRpfiD/wAI/qTMqNp/ia1e1kMjYxGm772CevA4r6i8E+NtG8Q6FHf6FqtveWoYgTWdwk0e4HkblJHGen/1q/Jfxf8AA/wZ4jDLqfhe2voxyuYg2PfHr0PGcDvXP+G/hl4x+Ft0uq/Az4reJvCV5CrfZ10zU3EK7uv7p9y/kAaAP2c0i7VPtUCT7G85Tt9uefYVc1C+jl0xmaI/u2B+Y9QTjt1//Ua/KXwF/wAFEv28/g/K0fjTQvD/AMQLKONI1eRWtbw46yMy8SOR6kD2r3z4Yf8ABar9nHXAvhz4s+HfEXgG8kn8strVoJrcZGC7TJ8qjOfU9eKAPsQYlEbpIVZW54HB/rgdPpU9td/Z7mOQMu9XDYXHBzye3uDXm3w3/aA+EvxXsLe9+G3j7SdZjuI2a3NhfKzOuOWCZ3Y99tdfDqsEsnlzzZ2/3jjB7Z9qAOtlZ4riWVJOZOFLDj1J/wDre579dKymVrZJhCMsoUs45I9OOv09u1c+uoGV47qN1P8AFuyTjI5757VqaZfQW0bQFmwjA7WJ5Gehx/nigBqWtxp8s00MgZJGZmVn/wBW+3tnpnA79TnnccRXUhVLq4gljVZYGYZbdnPPHrnPT3qe5YnzITF8pdWbcTzz/iPb1qvPHJBpzNM/zKgEqluc7eO2Bj3Hf8wDQa5je5hnhaMLG0hY4z3Bx09j7DBpzqrX/wBpYhsqrbunf175/wA+lVbhZI4vtFwm7CncgYZAx83XPv8Al34p/mfZI/LlmVY/lZu2BjB/p17+tADLmTzb02zw7WyeGb7vfPt6fjn6TavBHhLnYvlxrgKqHk9STkZB+o/OqttJEuryzyW4YrHlZOobAPA988cfnV2BoXkfK7wqlZiynj1z6Y7dMdqAItMufLmjxvUcEquPlIY5PI9D6V02m3sLSNZ3Ey/vcrIv3e3c7vcc/X3zj2sdt5i3SQq3JC+Yo454/wAPWrcCQreZdw+0/MQwB6ev+f5UAX0WIwNaMhba21fmPX6j0/8ArEVJa3FrdW7aRc3I+TgOvzE88Hjr+vP6Zs9xd24adLj5PLPO0jGOnHfpnIODx7Vnf2rJql4q2zPuaA7/AN1nBzjPAA4A7/rQB49+3LYRaZ4Qa1uE8tPIm+ZQMn5kx65+mOgr4xuh5X+hrfKY92cDb94n2yemD/8AWr7L/bvv2fwBaQXUUki+TMZJlkPzDEeAeD3PpjP0r4pvrtIpWjSZWaJAWwvyjt3OMkYBGSepNc1X4juo/wANE80x3bZQTujV4ZvMDbBnsueOhPHX0ORh8M0yzLPPdK3lw/6QBGSccg8bznJ6jtkjNUre4t3JGwxlVxwrZY8Y55AHHb3Ham22oRRGNbqH960h8tmYhuOQOnPsB69CM1mUaL3brOzF93nfIRFGu5Mk8ZHp35zwM4pZ2LxRxC5zJ0LM5JOOe2MDv+GMHHFSS3aSAtNamVWYHczLuRs5+Y46ZPQj1/FXliibJCyN5av5fc85HGevYEZ/nhDLT3Nus25nXaMrG0LgkDPcfmQcYHH1GJ8R/CEHxB8Bal4VunZTcRtJbyK7PmbJZCSF9QoOcd+xzWm91EzXF07KZNoDeQrcAcE8cc56ccZ5wahgu5bUrbrP9197Yyq/d+7ztJ4BGVzn8Mg2Fa+h84fEHxC+tfAnw3aasQt9pOpNZmGNSDiPK/McADACeuc84r0v9o7VF8e/sw6XroPNvbwycc5bPlscbeQN2Ov868n/AGntNu9C+IEdrZXS/wBmandf2h5cb9J2ASTnPP3c9eM1k6x8a/ENp4IuPhRGY/JuWUwyO5byoydzJtPGSyqR3HOM5yKteSaM+bljJM6D47Xsnhv/AIJ+6sEuF2yaGT8sfXz5VGDxwfnPXrX5o1+kH7d9/DoX7GN5o0J+VoLG0+Zup86JuMnP8B9v6fm/W9H4WY1visXtH8UeJfD2/wDsDxDfWPmcSfY7p49312kZq/N8RvE91axWN+1ncRQsWHmabCHf/ekVA7fixrCorUxNiDxFpUkpbUvDce09rKYw4/MNWhbf8K/vliSPxFe2Mzn999tsMwRfRo2d2/74FcvRQB0g8GLfzSNo3jPRZ4lbHnTXy2276LPsb9KK5uigD+orw5p2r+KfEs1houjReVHdlFUxNGsvqRnk9/rXU654K1TwnAlzrskcUTBI0TG2QLne20qOeeOB+NXPAeoWc2owma22/vsRpGrAbh1Y7gMfifw5rpvihBYNCupQ3wa4O4QQ3E0RkZVYjcuGwAPc9utdh555pr3iWUyrbaTczLs2rJE8LfPjv2JbHORn69ay7zVryPSzDfBo5vNDNuk+8vUDOBkg5PHXoTTtVsrqPUIJ2guLyS6dXCrCSY1DdRngcdyT14qrqFtrBV7SO1v1hg5N8yKSeoKD5uQPu9z7daANBodYtLuaaa7WeQf6xoYBufKgLHlT0IJBz+GKh1TUra0bzba9aO4t7Y7red49u7JAGSCBwD936ZIxhLfT7i4tvO06+kMXlh5pGViyARk8RjG0H0wc4/GsTV4zP4Ta/jgjvZEg8mGaRWzGQATuLcE/NgZzjjGOaAINT/aA0FZfsOs6f5beSS3kzNukb7p46bQTxz06Y5Ncnqdxb6z4gbWml2o1wzSRpDvDcnag3D6ew3e2Tw3iJbsPcRPZsuNsVz9lh2ndyRkE55+b09xxXQXVzJJJHp/21LWOJYm2piTOIw3zbR3ZR+GcDis6h0Uyr45v9om+1Q+Us1inkrCpXYCgLDg8dR2Bx6c5+fbBLO4vDLbiRSsZZlHygjjGOc8kt15r27xPrN5Dod9c3Gl27Q3cKiOTywHchcHGM+mcg49fSvCdPub2FmkuYFVh92VpV3Fcg5xu59KdPYJnp/wR8aS+FWvNQh1kxyLa/uf3y4ByedrfXAxzjmvQ/Avx71O31eGzmKGGNtskc7F9ylgPM3dQehxyCAcZ5FeG+H/CGq+LfOW2nnh8uMSnapywBPJ6ds8V2Pgr4Yapc65DYJcTSbY/9KdZBhR0Hbof89M1qtzOSVj66tby2/s6PU9LjlmaZXdbhrcEuGJO0nIxgnHI6YqdhPJbW8glkVljwyDa6tnHI6Y59sfnWH4ca+stFt5JLtFjt1WJfMVThApHzLzz27e5qxcagzy5vE5ljXyV4GCQMAcn5uh9h9DTMz59/a18q28YxKLiRtsOf3mU259u2B9Mj0ryW4dVtlDssnmMRtOdw/Dp6/nXqH7VJvW8V26TKyM0XRpM7FHQdOeP1ry+csqgThdxOfM24z7Yx6Y/xq0XE7nT5THaRhrhdvlIVVvXAGMj/wCueaxPGhzdxRbmX93kjqOp6Y//AF5rU02QGxt2j3bmjXL8D3wR/h0rH8VpLc3Yj+zf8s8SSdDw3bPsO1Zx3H1MiZpY5TFLDt3KCxbuexH/ANaopfLji3t8oVl/eMu09+en86sG2uA+9vmXho9vP8ulV7l3faAgEZYKze+M56dKosovKqxbXkVdpOGx94dayr/bLEEkDHhhIdxzt+tat0POtVVJTtViWJ+vHNY+qFiodExz90SYy2OeelQDOB8aTxQePtLC7hlSGK/h3/Xv/WuuVUVcOVk4wAzZPr/npXB/EhXg8XaWySbi0xICnK4zzXS6dfTyOySA/vFICxqNwz9aYhmthReFpmZY+C25c7uM+2MfWq3hCCCf4p+DUs4t0/8Awmml7Y1Y8k3UeOD7Y7/4VLqyT3EsiyyNtbgkdRx3I/xqX4cXcOm/F3wNc+V5kkHjXSW8o98XcYx+P+fShbgz9Rfht4V8TXWk65YLGYftdrFGrLIRvImjbDDzFB4wfmWQd8AgMLWh/DHQLHT7yLXdTh8221mR5YYtpllDWtq5zgkqfZgB6Z5J1IPGmu3+i61cgOgh04KViiZVVfPQZwvYgYycDoAc8HjZJ5n0lrybVhJNHqkpKvNn/ljajGBKdmcH+BM/7X3gzPodZaeKfBHhp2uNN0eO6lhGVa4DHgseTnI6bfyPWob/AOKvi3UrL7K2ofZ41dnWK3g7cnBOOpA9hwa5XdcWqQ3chjjhZGdllY7c4PHr3x6danzcxRedL5m37rSK3Vu4Ppnrxxz2yaZJp2V6ZJFnu5JHZQQRtI+YL659fb+KrhuQkK2RVhtxGzKMttGCWz35P8uPTOsYkZ5pzL8iry20ADjHYemOOn9bnz+VDKLZW3SAIsbluSOeBgdDyP8A61AEEszpBiSFSkI3DzN5LLh/wBwehz/Kq0ck13IUjT5ZMvJjGOmMc+vXA54q/pXhu9u7oMRt8yXcqtH0xyM9B1HXHfnJ4rqdD+Ees6nOJzDsaZmYyOp+Q7j9449iPfbjtmp5gOIGnyi5/f7t+75WZsBjj69+2TyOnHS9ofgbVdXlEyw7VEvCt1TOGzj2ycZ/PpXsWlfBa0RYZLtXMk0kQjjdZNp+dd3cnueen8q9G0b4faTotkt1HpqW4Xau7Axt3LnORn+WTScikj550j4Pawitc6zBGn7pWC5yQODuJyeenfP6V0Fp8NdN0qbyEslEvAHkgfNwccnqT+GOnUV6H4s8ZeGfDMsiSvHNK0boF3qzZyO/T1/T158r8d/Fm6vEnmslaGFvu/Z++7sCD1J6E+nXikKx0O/QvCsbSS3Sq8kfKQqAy8nnHA6Z9hjt2wfG/wAY4tLkP9iRvIxZPvx/K/Pp1PBPHFcDe6td6gGnu72R9zt8pbcxzkng4568Y9KzdZnh+xiaTPmeWNvmA4bIz9OR6++cU7CJvFXxC1/X7z7Td6hIqsyjy4yxzkAev9P614j+0HHJM1ndp9yRW3Bm9+p75r0PUJnW7VyzLlfm2Z5IwcEn3+X8a82+Ml3LI1vHL91o2Xbu7fT/AD0oLjqeKa7KUvgzy/LuzncOQe+MCvNvifiXxKuFO5oFD7v59K9O8YWBsmWUJjofUnj/AD+deX/El9mvRk8MYExuyehIx/n/AOtSl8JpHdH3/wD8G+cuPEPxOh3bs2WlMWX133X+NfW/7Rtnd3ZgtLaI3U0urOsMKjmQm5bC/wDstfHf/BvzctH46+I1mX+VtH05z25Esv8A8VX2T+0NLc2i295psjW80erM8citgqwuGO7P15rllub/AGTxb9nXw9qvhbUtT0jXbV4bpb+HfHNwVyg61+hH7OWf+FOaPn0m/wDRz1+d/wCzZqN/quq6pfaneST3E2poZZJmLux8tScnPXiv0O/ZuOfg1o5J/hm5/wC2z1cv4SM4/wAZnx9+1Myt/wAFDsfMzjQY1jj/AIcmCUA8HOcnFdb8P2vJ7uNkLTMNpk3fdUEkDBI6ZC8ewBFcf+1JIYP+CiXnROrSf2NCFiYZ3fuJs/jzxnvXbeAJYH8RJG8p5VABwPlyCAATz168cfU1v9lGcviZ6D4ktLl4bOO72zSOxH3TtHcA8d+//wCoVyVhNIPEd5p9g6jzGxtLAEcsvGM8ZI55+nOa7DxCiuLXZbyK0inEb8ltq8Dgk8knv3/CuLhTxFpOqahf3FjcTMWYQrGpOV/767dTREkfH58t1qFgYGaV4yI9vUYGQPpgqfb6HiBfEh0mwt9KFuz3CRLuZGyAcDqfUcdO+PTNQi61++kkSXw3cYkG6NYYDk9WI6/QEc8/hWK2i+I9UuGu10W4LbzMzLAy4GDnt24+px7mq0JZqJey3ltHfzXki2yhkZpskAcnCgY/u447+h65/wBlv9Y1JZvDs0kMceE85ZGU53D8hxjbnHH4VteEfAOp3Vj9q1+N4BtYrHt6NyPX+9k9vXPFdhpXhu10a2W3MPmH7O25pBlugz9Tk55BGAOeDS5ktgUTn/Anw2uvDWvw6/fagsh3FwpXKhtoB6kf5/Ou2n1/VdZkjSe5eHzQW/eAjauOD09vXv7VVuGMdksiw/MY1jTjcq5yOT0GMDnPbtiobWK3yssH/LRAPmUjdkctg44+g9e3FI0SsKF2JJcRzMGXBlYN8wXHT9FJwO9MklWJN8svJXG6VfQcbfbn26CnXM7KTBMhdmUblDcluxB7ken/AOste4ufIaEx7v3YZtuGw2P5+wx1/GgVjl/F3jfWtBX7Q+hS3Me0CRoZzkDOdmMH05PvWHc/HazE32S/0a6Bjb5WVjwSevvjg57gfUjvNUMU1qYGkX5mZPMZunI5z15Jz7Z9q4vxN8JbTxBIbq0nkhkJOWBC5+XkdBj689frVaENSNrwN4+03xNLNPY2dxHGF3MuP4cjBUDtgn2weldRpdxFcACRSvz/ALz5dvod3vjiue8HeErXw1Hs8uRZVGXmZz83Q+2fujtz9c46CGSwLtEVRljBDMYic5IGev5f/rqTSKKmriS1jWM7hGtwRDgHzEXjB44PQ89Opra+CWrSr8RrTw4m37PGpuY2LMrOzxSg8ZwcBOPlBGTzWDruoLlVmLwyRzKFbcVLc55wecgjr+fro/AvP/C5YSlyrQtpqbYF5EbAXOTnHT5sY6569BSl8DHF+8j4K/4KGx5/aF8Vcdddus/9/DX1F/wSqwf2S/F6kqf3c4JH+5PXy9/wUNI/4aJ8VLn/AJjVz/6MNfTv/BKpgn7JvjMsuNsc/wD6LmrA3RH+zVc4/Z/8Pww3rK50ld0e1tufvZ+bAxwMdjg9cVsalr1xqV15a3i7FXDru2hR/GMjOM7icdt2D3rhv2c5JNR+C/h/QrRfmFqgmmbjYxYsAACN3XAzwPzr0rStChsbCC2ESwtGy7fORfuqCdx/u/MeOcncPw6rnJy3Zbh021juP+PzzGSEIVbBK/KRnjjOARuz/XL7zWLbRLW4lm27G+9u+bCgbumck8DI6569sLPPatFJNcRK/wAqDdExwc9z1PHPXp6cGuT1C5l8ReJorXTrQfZVuFMm2N8Pg59B04GACCCOmKEJ9i1e38XizS7qWSdUs7WbMdu0bZk2jaQM4wefU8j1pbm5sbext7aQsBMzBm4+9gkqOORkDgH6g9+g8VaJJoekQteG1Xbbjao4ZWBUA4B54wTg447YzXnEWrm8uI5oGfy7eSSVsyM0Y/hJHIx35+nBwQDcPhKOvXM9zpdzHfTtPJNYh5QqgFW3HHBIHGcEduK5XxDLLJqem2++3mubeHE7xAjy3PysCN3zH9eV4PNdVfabq82izvZWAaeC1SVQsgDgZYAZyBgDHUjOfpXP63pkd9cxWj2rW5jiZmjdgwYkEfXPPXJB2g9uX0JLHhqxt9SuoZbdcy+aywxrhlXcB94LyxONuCM7eoGDncvvDUkllb6Fp+JIYU3SRouRM2duF6bffOSRk+uKOnx3UOmDVEQRywtIsKS/KWYoSBy2CwGB3+91rc0SxlTT0F75jbpGkuGaP92VZtwU5xgfNnJHI96g0NHTHuVsY4JDu+VopV44YY55HQ7gencdORVK7vnttQmmlj8srIEkUsCdiqfTI5yOMdvpW8IQtrmEh5TCXhmjkyxYjGABnIOQDjj5R9RHf6dBc7Q8Mkk5kZQqZcsuzgHB4OQvXj8OaANjwfa392gllfa7SF2QMeBv+UDuAMH5sj6DGK2tVlktLO4t1lP2i3hZG+fH3mO04zg8Yycj3x2xbbXfsaxWkFi0bFgqKudo2hVzjHGQe/cgdxVPxBc3N3NNDb6k0ZKyY8pl2y5yoI9Rt5GentjmbalX92xnq1q8xWNXC7mDNn5RuBb15xyO5x+FQ6hqUbW9l/ZEe+OOcrLJKp2t8hyFHOOC2SSc+pqqug21xMy29xc7d5kji+0fLJsUbgDnoWJI69+OalnlsbGKb7IrebDIzbWUc/IScA8cZAPTABA7iqJGaHbaTHdXEo0vycMTJM8bK0boQRyTkgHYMYwBkjBHNszIL2a7srmNmTajtJJ5YZVCrt6ncc8ZIP3sZOBXk3iD4oDSYrqe3a6CyKRtjYqCPu/MrcMPukMc9evY63w91zWvEOqyasurSgRbWaHG1JVwpwMHqNysOpp2FzHoqz6VpejQ6abVZjuHmv1H8JA5z1b9KpRmbVL64TUrOHy2uHjhS2jdfnyvOSOoHXgZ9+tasOkzaTYR7poZI5JEeBY1yyuOqjnOcDGMep4ANQfarWO9kt47NYkjcyOrQFRhxkc8fNjB3c8ZBJJzSGGqGBJre3N+sKiPHyuSUZT0Ynn+LuCBjmrAiuojdBXSRSrOqLNiM5GACfXP8Ax+HAEbaho1ybW0/tOSPzFBTYrfIM/Nu4JH3vc8c9KpNd6XNqEsF3q2YYcfuBbgEt1Cn5RkDkZ479aAKGp6tb3/AJ1lZTRfudsbMpDMgHfkDksOM5BI+hGhY+HlTRVu0tpN0MzG5mkTdvVVAkztA42rxjrkc8mnC10p5TZJqcnzZmRWt3XGBjbuxxjgjHr1yM1ejfRU0+4s59QWKVsxxsFP7sd8Njknr7gY5GaB2ZQRJbWOaWS9aN2Ym3uFYk+WWXAGBzwAPTPTINUtbe2eRLfT4FZvLZ28yMth+SxxwAMg8cjGT14q1Np9jZ7NPTXY/O82Mt5kbSO4yCRkjjoR7celBg0myktpL7VPMl2FNomYblOVyMpk4YLgHs2MHNAtSXw9o+l3pkt9Tkd5lj3GRhsUN8pB2nlVO0k+oPbiq1/p17Fay3jXK+ZDK/ltDtPylgxIIDcev/2Wakil02OfemvRMUMLnzMf6vIHcAcDPUnPam69caNe3rzx6ukbvJ+7LNJuYllXHGRncAMADPtjlMqKdz1L/goWLaX4V/D555mVv+FreHjDj+NvOPH5En8K/Nj/AIOLUkm+PXgB548SH4ZWe9V7H7Zd/wBa/SX/AIKD+TH8Lfh3Gyb8/FLw8I2/unzvvfkCP+BV+bf/AAcNoB8c/h+PN8zHwztBu9f9MvK5Kn8A66X8Y57/AIIHqR8Q/iIoxj+wLMnJ6fv259D1x1HXjqa/UPSbd5ZIIY/3sZwY2aQDY3O8MPcZI46k9DgD8xP+CCcaL8Q/iFd/bArLoNqgiO7MmZZCMAdcFR14A9ia/R2RPEJVv3jW/lTII2M25woHP4bcHAGMZ6Dg64f+EjLEfxi9eXV5qFxFo+lHdHHIyXMm7KYC7scfUkZwcd8Hjcu9BS50trq0s2bHlqiklvL2gAt/u4PQnoeOwqrFp1kdPhuYbyKTduaULztO0nPOc8cgYyAOpyanl1W70WHFzJiyB3Mtuv8AreuSDgKOxwB0XscY19DAWO9j0u1eG8l86EsqxyLI27cxOFG0AcNk+nGT1yHamPCaWKyWOuPJdLzHAkJyOVLZIyGHO3rjGPrXF6n420uC4awkgEKRq3kM2f3ZwFRgQRyO/fB6ZPF/TNZs7u4lhCrG0civbK6427m4BO35SxwMjjPrRyhcXR/DjeMr+4nS9kF1HMyx/dTeVzu6JyTzk8E7+eCDWXrvgSWRpfL1e6huIFaNmhmCyKcht3I+Tk84HcHkACuijvV0u6ji0uKaTLZk67VYFuScjJwOnpz61al8caBeR+ZqFtdq8cbIyxNu8zopyM8k47ZHX6U9QOWn8FCGTzpLu9bEyt53nBcKSRhgB0+99ARgdRU8Ph3T7Kc2Op6k8ckbKssdvL8pbG4K2CSwGe3Pp1NX7Xx7o8c7PJ4cu28y3AkjMIWRlC7QOBglW75HHTgAVT1jxx4aup2jsbK4gaRmK/u2lw3POQBnOQcHPJzjrli0MTX9K02002OcW6Osexpmj+/EvIQgD7mCc8YycYOa5eS0v4LyHV7u0zDHgqUjQgKR/GhyvUcAjkrg5woba8Y+LNO1KBbVL+4t7y3+QNJvfzl54AAGVO7qRx6g5YZtkxv7ezaeO5tJpkZZFVWRuAyeWcdcMAGGQMryRwTaMy1ptjFNapd280I3wbmSTK7E2tnIAI5Py4B5GD84qRJILbT0vWEdwpjaN7a5Y5kQr0Krjvzz1GMg5zWbpr2GoiPUovmhudtziGTcyISuFI+bkhiDyDjPTBFXprO6urBrPRL1mbyX3QwxEM023AVQFG7jAwQdvU5XqwIf3k7xyW8srboZBJGyYzFnvkkH7rZ9wPvEkixFDIt4EiufJmkt93k+du3sq5DDcCSTuBVcgYCgf7LIFexnlt41tpIVtiZrSYSPyq7lPcMN25fY4wOaVtPT7bbyWdxJdBZjm3ufmYPkYGSRuwV24G0rjj7xNAG4BPYRQ28snkzMx3XTFB5ibdxYjou0EcNwD0ztBoubtryNoIpZJJFH7tlYOI25csrHr9evHuap3L2VrJHbxTGVV5URjDF1ALb4yAAMnbx0yeuBWhbQjUoGtTIhjLfuP+eijJym4DBHPzL0ByflycSM81/bn12TRP2P/GEsA2rJp9vAsyIq71e4jA5HXKs2RxyWHOSR+Petsv2gsRz061+r/wDwUhtGt/2QNahsrqSa6TUrcQ2MabpbvY7EqoxltqBjtx1jOMkivyQufEmla68j6feq2G5UfeUg9PXINc9b4jqo/CSW24SqzHkc13vwv+Jni3wBqEd5oepyxhfvwsx2N7YrzyDdls84963tFlw43AbV4wP51ianuk8nwP8Ai+vn3cH/AAhviKRiX1jT48wXMhySZochXyzZLDaxOMtgc8T8T/CfxI+F+lSajr2lx6lo+3cuvaKfOg2+sgwHh4AzvAXPAZq52KRpBtRevPXp0rUsfir4v8GW/laZqcoh/iiZvlxQB86/FHxzb34kNlcbvM9O1fPvjy7JdivzZavor47P4L8SX0mrxaLHpt0yZmm05BErtzyyAbSSTycZOetfOvi+xYystveR3WOAduxj+BOPXvUycuxpHlPPNemZrltwx91R/wB8P/h6V+t3/BK2xnsv+CG3xg1MWuVuvGLRsS3XA03nG09Nx7jofofyO11J4LlkZWU7vm49FI9f9qv20/Y2+GNj8Mf+CAOpakNRje68Rq2sTLFISoaTUraFUOOCfLhQkDoQQe9dGH/iI563wmD+zm+f2VPAOPm8vwxph3bvu5s4/X/P8q9e0hUa8sI0Zm+X+L/eNeN/s4Of+GV/BOz+HwzpY+h+xRV7Lo0r/wBoWbNtZfLY7l653NXh1PifzPpKfwr5GRGks/iy+hUfdt5TjjjL/wCFHhZz9jn+THB+Y9R0qS0jDeJrpmf70MwJ64O48fzpvhICOwuSf4dw27enK/X1qfs/cXH4i9rqFfDcZyVLNIf/AB1vb2rDluCdDs/bcNw74Va2vFxMXhG3k+bczuPmPUfN7e9c/dgroVjJcx7SzMO/PTpxzyKmP6jl19DeVttlYrJIv/HwwztxwASO/wCtX/G4U2UcLFlC2Qxtzz06f56Gs5ywtLHaePtDlVZf9k8df65q18RJHjjWIngWija35cZ+lZr4jaXwlXxOcxW7hcKYVPpgZIx/npj3q45ZPDtu+3adzc45J3N6+9Zvia4821tCGb/j1AAA5HzN+laFxIW8OQ4RmZWP827dPWq+yhR3ZH8UvCPgb4w+DoYPjZ8OtF8YIoWKObWrdjdxLyAkV3EyXUCA87I5VU9CCK+cfGH/AATa+GHiLSJvEnwO+LereDbyNmzpfipX1PT2Y46XEKLPbrzgKYbhzn5pB1r6U1R1XwpZKEKlmxk4J/j4Jz/kn6Vk6K8h8J3wZf8AlrgNs6cx9u3X8KmE5U9Yu2v9eT+Yp04VdJq/9dOq+Vj4X+IP7Pf7VvwOsZ9c8Y/C+TVtBtl3S+KPC7LqenRqeVaaS33Na5xws6xt0yB0rkdG+Jum6skYhu1BkTjp9PYdc1+j3gLVdQ0fW4NR0bUprS4SXKzWsrxuhKHOCCCDz6jrXPfEz9nr9nr4/axcP8VvhHpsmpXEjRTeJPD6/wBlasuTy7SwARXLn+/dRTnPTFdkcdKPxK/5/wCT/A4amWQkrwdvxX+aX3nwdM2k3wPnxhlC7Qq4xtHt2PP6fSoIIL/S0SPQNWnh2yEKVcMuB/sEbB0xwoPpXuXxV/4JnajoN7Ndfs//AB5tbwrjyfDvjWMaddBiCVSO8jDWspxnLyi0X0B614h8Rvh78cvgHdxW3xu+GesaHHctix1W6tQ2n3x5yYLuPdDOPeN3XHfrXVTxNGpazs+z0/4f5XPPq4PEUr3V0uq1/wCCvnYt2HxK1mxmzqGixSZX5JrObY+euNrZBOO+78OmfSfA/wC1v4msNOh8M6H4/E2nqpSy0TXbVLy1jL7ixjgu1ZY2I3Hcilh2I614naeJLO+ALXCtyUCyMPmPfn/CnXUNhebrWWNflyDuQfKMY2j075z/APq6DlPqHSvjV8Gtf8v/AITn4fXmgsy7JLzwrdfaYUAHJa1unZ5JG5JP2mNQSMJgYrdg8BeD/HzLL4A8c6BqjSRGRNNvrj7Bfxj+CPy7kRieU4B2WzTYJxk5BPx1aQ69pEXmaHrs0ZVgVVfnjK8fIFYkY+mM1pWPxS1C1nS08RaJHJ5Malm09gqk5wcoTgZ7kMM49aAPozxd8JNe8HX82ka/o91YXdsypPaajbNDJCCOjBgCOO3uPw4zxF8PfD2o2TR6noKSx8nJiGPrzVT4f/tZ+N/CunL4Y8K/EWa50+Fmkt/DWv2sV9YIDy7ra3iyRq2eNyoSOTv9fQR8evhP4mgjtfip8KNR0Gbai/214P1CSe32r1kazvWfz2Yg/wCruYo/QACgD521b9lLTLe8uPEXw58R3/h+62/vrzQr54hj0KqRkfhjn8+w8BftO/8ABQj4DzQ2+l/E+z8Zaam1Vs/EMf73y14CIwyq+m4rmva7L4T+CfiLcfbfg/8AGPw7qEshZk07Ub5dJ1BV3YVSk5WKWZvlPl200+CQOTWB4y+C/jfwJqraR468NX+k30MMcj6dqlm8EscbAFWKsgKghs5OM0XA634bf8FsdJ0d4dH/AGi/gVrHhuYZMmqaKTdWo56gfMzt7/KPWvqb4Gft5fsufGsK/gT4zaNPNJEpmsru8S3mgPYNvYjd/shuuK+D77wLaTWe2909Vj8v7zLw+SeuR7e3Tv1rhfFP7Lfw18Rag17/AGLHb3irut7q1RoZEPXcpTADeh9qAP2OOu20k6XLKwXZlWUHnGCMHkds9+tWp7tJvOEczL5md21Mbefrx164I+nf8bvBd7+2L8Arjd8Ef2iNYktYZPMbR9czeQu2f+WjZDED6kV694P/AOCyX7RHw5ZdL/aE/Z4i1i3ij2za14Yn8tnPQsyEbUUegBJ4+lAH6dSajA1rDGh2/Nt+XhfTkcfyx7+tK1nLWzQSBv3cny7sZ288jPXHP+cV8s/Bv/grF+x98ZCumJ8Uf7E1B9qJp/iCFraRpO6puHIB/ibaPwr6K8O+OvD3ilI9a0LWbK/tCuGuNPuFuI5D1xlWOCD+lAHRG/DLMIZAsnlZZpGxgjkZ4zz+XA/C7pUBvbeSSORvMCNuEb7cHpzx6D8ufeuW0nVzJ4jLLJlZU2/MS24DAycfj9Oa6PT7uNLpomk2/L/q3IywzkfUHn/JoAu20kNuiLtZeePkPLdMD17+tXIZJCT5ys33cMy/ez0zz6/5HFZl/ewQR+crIV3DrIOnft6foRkUsF007NIoceU33i/b1+vtjFAG7YGCW0WB4oZGicttWPA6+nQHp6jPrSR6VaebHd28YSSNt0kfUFfU9P8AP1rL8M6gxa4sZYxmSTKtuO3OB1z07+n6CtEXcKTKittVWDLET0PpyP5EdQPqAeGft/PHD8M00+cojRicxxtGw2jCkDJAwBjOO3XivhW71CT7QysygRqWLhhllzyM46Y5x619t/8ABR92Hw0sZUgx+7uE3Ft3aLnI57evH518FtNLeNNJ5bYZc7XwWB3Zzjkjp6ds59eat8R3UdaaNGLWZ1QKem1k2SBjxnBxx7/r+NWo9Rt2s8sisrLjbuG5R1GCRyMDJ5I9MVixTeT96bcynd82cnkcKpGO45J449jWhY3NvCxnhn2syhlKvhV9zxjPOQBgfdGehGVzflL1tqOyApJEsbbiqrER8vB4x7HPUkjp16uvLmMwoZLaTbu+aQqWGOuQB0OeAMZHrWZNdzx2265uPlyp4UhTnPH1zjHBH6U2O9d/+WMuGVjtmkwo6jdnt1/DB/FDLy3i28aqWRg0REbKWB64HIyevBye/PcFLfVwr+c6yRxbcSMh+8e/bpwO3Y9ayEuhFOxlbYZDzIsQDcjIwMHjg5GR/ShLqOVW2QndGnzFjtZxzzu75z6dDSDlOO/aZ8Nt4r8FR61bxK0mj3iytmNvkVvlYZJwc8N6fKe9fNd7PPq/jex02P5pJJUWP5sBiW44H17V9gNBp2s2N1ol7Gvl3cW11bLbC3AIJJH8uR25FfP/AIE+EOuQ/F6O51HT2FvpExOWhwrspO3B5HUA8Z6e9VCVnqZVKd9jJ/4Kc6g9t+z5Y2QZl87xBaR7efnVYZj174IXrjGa+Ba+yv8AgqLrLp4U8K6GtwWS41K4nPy45jjRfx/1h718a11UvgOSt/EYUUUVoYhRRRQAUUUUAf1TeLvC+sC1Yifdah1YxycFc4y2A2BwR6D8apWHhLxE+mtc6dA8N60v+j7YjkpnhWOSOT6fnWN4/wDiULHTGiffFNNEPJjZtqjkD5jyc46HjNctofx18Uo01l4f8SXCrb+W0nmN8zTFsAI2MA459/eu7lZ557bF8CPiS6hl01kmjVXEhG3r2wTkcYwcjmrtv8D/AIi3UBtte06O1jk+QSRhVHsThsg5z37HPfPkHin4/fEmXzNQ07xXeJIhVVkuroN5mcZznIHHt0FQ2v7SXxbi1FnfxddNE1vtm25IOD/CCoxx75PpRySA9kPwQ8a2MciX7XUsiyeSs0G2NUyOmPutkdsDHrWVqnwc8T6vpN1PcaCs/kROFt5T5bTd8ZGMt8uTncOegBrjrP8AaK+I13LNeSeK5Jl5+WRl2lSw2j5sbSOe2f5VDb/tFfFK0uo0j1qaNVUtJttydwOOcEZB/H/6xyyA4Pxr+zH8Zdbim1nTfBF3HGW+TaFztVWzt3HGP/1YOK891cX+i366Jf24e6gPlXBE2xgwXafm2kEfXpzg9q+hPGnx3+KUdhLNpvjK8maFPLaMRsgzn7+VYIeMHackjjvXzj4o12+v9alvpAJdtzJ51wrFsy7uScAgdcD+IDqOhrOotDam9Sj4k1bSk026g86PbKpREuCJI1O3HykHnBOOo5I+leW2of7FGkUqSYk2fMwDfezzx+XPY13Ot30dzZqbjyEjjxIyNEGLcEjGR79iDwOOufOG1XNym6TeN2WXb8qqSPmY8Y574P1op7DqH0Z+xX8LNS+JOr6xHHoKXHkWhMkctwqs2XyCAf4cemTkg+tfTln+zT4ttLB7eTw1Dbuyr5dvHnahAB2hcHDbu5PbtXy7+yF4x1LwxcX76RetFJNZ+XJJDznDfdyCA3LY9uPTFfQMfx/8cNPJpun+Ip9szO6ecuAWyMgADk549z0xWlmZO+x0N98IfGtvpVvLd+E7oySyKq7Yt2G6A4HHOD+fGRxWXqvwv+IdzcTTN4YuY0WPc3ykMCB06H09OlXIf2hfiPDcx2lrrN0VjlIhZYxhOvQA/wA+gPUcUlx+0F8QkTcNTcRum6aLaGXnnuPvHA6ke3pR7xJ8wftcaBrfhTxPp9jr+mzQzfZd/lyKAWViVz9OMD8a8dnuncSJFbrI20bmHOBwM9fqK9o/bV8f65488a2uqeIrrzZY7UImFGQoZj07ZyTj+VeHjClvNG1d2fx49j/OqNI/CdppckBtYj5m4pEpK9lB6k1m+Ko994u+YBdpONp2n5uDVzSGt1s4Y4CxYQhgC33QR14H06/pVPxBJBNeLJFEdmwY+XB9Pw/WpXxAjPdF8wTSD5mz93BGegAqPU9kcI+zsrEt7Ek49KsNcwBfOhdhuP3s55yRkdulZ97JiLe0fzbvvMuNw45zVFGbqYJOW+X5clRHj5h+HTmsmbdJMySwhhnH97PH61pXhmlZgbtmKrja+Tn0/TpWTqX2kLsDN1ztwVZcf5P6VmHU8/8AHiR/8JbpESrn5s8fXOfw/wA4rbR1ilWJSqkjLMvQc9CRWL40RT4x0tpFfdux8wPX2/8A1H8OtdDarHC6zyOy/NlVb1yOf5/SqAiunMVyzyiT5pMqFUnbz6Z6j86g8Ll4Pin4P8mT97/wl2lvHgEf8vUft6896ddSLPMZZhtVeE3J9768f4VJ4ailf4h+Ebnydqx+LtMY/T7Sn+enH6h9QZ+p2i7r7QdcnFt5v+ixvuWHeEUzR7fm8l8dR826PHdznY2ZFcXNx4ZhkMkuG1a6PzbtqjZbdixVfwVQe5bts6RpiHRtY8xJGaTT4zG0iqzFhPHnblDgj1BXgemcs8O+DdQvfDqWwspJpE1a4RWZWG9SluepVc8cZDNjuR0pX1Itoc8FvIrjyrtWeNvuyMhyMjOevT6dj16VoaXZXLRYYu+6RV2rNt3HB/EZ2j06d+/onhP4C65quoQw6tBNBHub5ynHIHykdhj888mvUNB/Z10/R5pbq/uw3loeJV3Fm+U9QfQD3+h4pcwrHinh7wjrGrzR2sFjIipH/ANo6HJJIwMj0z/Ou18N/A+a9to1uiyx7S2wyMOVHGeBjnvz+YAPqVr4a0jTbffpdthVibfIAMr1/wA/X1zWXJ488N6I0Zu72Z35aNFxhunHqB+X3j1pBYk8J/CvQ7C88p9PjzHtMeMHOeOnr9f6cbWoyeH/AA7EsuoXsdvtRt0m8YRuDgAfn0PX615frn7QOqBpF0CQRx7t3mHbywGR1HAOOMY596898ReOdV1K5ZtRv5ZvMkb5JJC3PIPfI4A+hAPvRZhdHtnjT4++FdBS4fwxEs00bfNNIv3sNkHPI9Rg5z14PXzHxT8efFev2f2GTUxHbyAZt4dy8Z4BH5de3NcLqd3cvHIpdGJYoSrHGDk5BzycEAd+nrVNJ/ttvMUCqrEMuMblO0YbOec446Dn8ScocxcvNd1PUdQTUppmC8bnBYsWxjPI/X+dUNTnnuInjgdm+4WflecDgH2BHbHb3qK5EEN4k8srM0jArJJNtBXBOSAQCeD27VVv9QuDF5LxsWeYGNVkOGz83HHTPcev1qkiR1leHy1eNvlkDEysPlI45646fr+sOpvG+5lbMm7Ee1s7Tjvzz9T0/HFZ6z3Lxt5Cbto2Hbk7snr9ev5+/FifMU8O5WVWkDSfLtyfXJ/Hjv8AnVAYuoxSyqqwCORmbcXDY+UdDn/PT3xXmfxzeS3ltDLOp2xvuHP3Rj6cc8d/p0r1K/yfktzkbT8xYg4x1BzyevP+FeX/AB4W4lubcyRLvKkNtYdNw79TjmpZUTzeeWz1K1k066Kqu7Ech5xxXlPxZ0q60/xN5EqhVMCHey8Ebjz+dek3CgzbTu+XkFZBXDfGmGVX065mPyyWuznjncT/AFpM0W6Prr/ggTq9vH8dPHmjxSAeZ4Xhk2DvtuVGf/H/ANa+5P2kFxYRmc+Yv25y23+6Zm4/Livz1/4IR3Qtf2vNet1J23HgO643dcXloc4/E1+iH7Q29rS2FvH+8OpDarDq3m8fnXJI6FsfPv7M0hS/1KJev9sIdw7ny1r9FP2aW3fBfRzj/nt/6Oevzp/ZkhMl5qcyAhV1aPaT/wBckx+lfot+zQAPgvpG3p++x/3+etH/AAkZx/iv+ux8c/tOEy/8FGXbZu8rRox8zcY8iZsfp/Ouy0DxDY6ZrK3FxHtCBJpAp2u/JHIz6jtkHIrgv2s7oWX7f95cquWXS4SWZc4/0eboO/f0/GsPw3cajc6/JfRSSZaPMjMx4+fOeMjGQB9FFbLZGc/iO/8AH/xm8T/btukCSzWFv9XEu444J/Agenbqax7D4w+Pkt5A2q332l2yLfaOCSDu9yDjrkexqvD4T+23dxqF/exr5rDfDHknIGM/L93ocjvke4G9pvheztIGk8tNx3IwRR8q8Hnjse3P6VWhn7xmt8U/HpkV4dZvZI9vlTxtj/VkdeOeNo9OM45q5pXjb4sau8WmWl/c7pm3SSq2Nsecknjb2yf/AKxrqvC3wiudYmlng09YbdshWYMCeVwvGT3OMc8e9eh6L4b0TwtDt0xFkl27fmjGSD1JIHA+n+FS5ILMxvBug+Jowuo+JNSkaGNWH2eSfA4BA55yef54x32LzVbieZW02DyljXHmTXGGYYwD904z24z6Yq1H5t3dpJfbgpz8sfCkc9uRgc4+n4VQ1RrdHW5JXasZjVdow4XnA44PQk4x7CoKKGv65Ho+mtqplYSbFWGPAB3HhRyM5B9cHB6Uzwl4muPEkP2t1XcuwQKOuB+H09iCPaszxx4Z1bxQguLC78uNRmOPb0xnIOB83p3PoTk5b4N8GXnhwSfbb1C0mzaoUhQvvnPoDnHfPerD3rnUTTTJK0jQfvFR8p0wen69f/1VD5qPbNEty3lr5YDRr7Fe3P8Ad6+nPakMlzaq20Pt/wCmhOCABz07j1x0pkE6XNu0o4VpDujUDONw5J+mRn39zQWTXNw9xdL5KKys2ZV3A7sk49O/8u3WrEIuJlkk8xWmLZ34ztbjg+/P6VTZorbzIQPMZmAWRc4GOR0Hb5jnJqRXtW4kDZSbcGVyF3DnB9Op7/yoAsZlm0sxRSFUbJVPmOPTtxwcY49aiRZIUZYZ1OG2iNV+98oKjp0wQeOoGOezrW6cxM9/b+Ttjyv7sE9V+gP930/Oqmsa1b6Pi4j3OQGKuM8v1znj06noeuaBHP8Ai3xnpekXqyXUUjR28yJJIsXYAnAJ9/f+udX9nDx/4b1/422osIbhJ7qGSFY5kHCrHM+7IJHUPXlPxc1e9mhKXUysJplGN5+YDjOecYyTz+Na/wCyNc29n8eNDOoyw2qWombzpbgKr+bA8SoNxyzbyuAM8v8AQUSXuMmD99Hy3+31qVvqP7SXi9Y937vxBdxkN6rMwP6ivqX/AIJZuYv2U/Hhz92GY49P3M1fG37a2pvc/tL+OAytH/xV2ofK3Uf6TJX2F/wS4nCfsnfEKUAZW1mJ56/uJq5+p1/ZK/7L6i3+C2h3CWLrIbGE+d5hBkyfvc4wM9SBwM969EX+0vOmt5rhv3jEsvY87ucdupB7e1cP+znarY/BbQZDdI8Z0u3KrCpXEhGT0IPQZOT0zkDkV0mua2+mrg7lmlKiNlUDCnOevH3Tj247DnpRxyZX8UapE+nLo9uqzmXMk0G4NsBAbaTwqHBHGc4HXrm3b+DtR0zwX/bNprK200SiQzMWAfAxtQk8EMfXBx0pnhDwNql/pk+sgxLG9spjEjthcR89yemRgAA988CuK1nWfFg1FdP1DUvtFtb3SQqsbErnPL4GDznGPbnoMPfRC2L+teIrq/0m1mm1VpGt5wu5s/vhxlscYHqQOQSBisKwaNdEjWOJg0k1wfMk56k8n+Hs3BGOhrSE7zaVIbSVf3F5nzFZdo6+mcEYwecegqfwtYNd239pSFPs9veSSMFUNgMGABOSDww5P5UdALF3Ymz8HSXKO0cl9p6wzMqFWVcghRn1z1J/kMcto6x6t45s5rVIpoWtZPtEi/MWBLryB3xyCc856YrqPG3iS3k8wW9wqfKsbSLIpC/xZ3Kcf3RwM8DtzXNeHrZ11a3vVt5IFt4ZGklKho0XcwCrkkZ+XoQePqADoHU7iPTFQLaT2/nBZG+zb0PybONwwPYevUZ5Bq7JcyT6Vse1O1o9kk68t5mwtn5Tk4547jAHYCKyubpVi1GVWjdsth9pGNgXJ785HBHpQ1wsjme7klWGTjczEb1GScBcc9ucdvQCpKJU02UL9rjt1WRv3e/72xjklSG6/wAR9AQevaZnihEE1r807B8+WQu1NoGRnntxj0+ppEZrhbaB4kj2NiNnX7o3MSeOAQfXJ5xyao3dw81xHbQJ5ciyERyOjDcCMLzg4PPXPI+poAs6U06tFFtV5Ps74ZWOPlUMvA9298k8561GovJLqNpod3lqVkaO3VhIpO0MCDkj3wM5z60lqsUe6KC7aaGONj8uOCQvyrweTgjkjnkVHcW1+THd/bURvLMMkcxXbsGCcckYxnk8fMM9QKAGva+XPa3F0rLHGzvI87CUoxIxzknHHP4cdh534y8d6jpeqXWkaNZrMsMrIs2wHkcFc45H3vXr1yBjudbMV3FIJE81opD+7gZm8xQjv84wSMjqT0z25NeOT2d/HNfGaE7Z3adVLDzWzGeB0yOM5weSTwQKaE2YfirWdd8QyTzzXPnTKqhpZIAXZfukfd+ZhgY7egGMDt/h8VKRWro0M0Earb3UcpYjplcN26jA4+U9OK4kPc6ItwI42hWZh5JaXKh94GBvXqO+Occ45JrsfAGnTw302ptFHHD8rCSMAK7YbjPUnKg55HB4HSm9iY7no32/VH061tPNmSTDyndI3yFV9P4vv8jkHHTpiEm/u2khaSURbR5kqMwO4sCTll7Yz7nPPOS0zu4tYZ1iaRLd5GDDHmtgdDgY42ggg4H1GatpLNqMKvLFMk01wrN8m7IUZOSGJA5H4qM5OMyWWr63nh22UUTxzW9uCVZjzJuwuB0Jwg69CcnoTVWUW6WrAuoVEkByh8w7gOOemDlt2OCDnqMaGpi7sYbeCN5fMh0oybhIP3hY4z1ySOOOOg9KyIhMlnIlmFkTy5HlVUYqnGduSMjnA5xk5z7Zy3No/CSy6hLa3vlRiRVVS4aQBVHGEK8AcADI55HpWtb6dp8/nyyX7JI0yorblVcY+Y/7XrznBOe5rKSH5HggSHy9xMYyD1B28nGe+eORnrg1dsZ5YP3EN5t2piN9v3RggYzznnbjqc8YAqeYobJpcKXsjrqXytdAqGO4yKSSMnAPQjrnGF68Vm6lYXV5DBLfo3niTdDIrKqnkdSMnPGeec9c8Y2lWzlvZGgmYtE2DiYlQNnD8kjI2njH1B6F1xNHdhXuJFZZWZZNihl4OSowMgZGMZBGDycCmpCsZPkNHdPLuWONowWkKhycMHxzjGAGGDgfKoOear3GnosEc9jqJaZNqlmUMzDcPpg/Ljjkke/M2s3stoJLuMCOK3jZoVt5y3TpwAFGDgAYOd2ODTRNZyaW2qmJ3ww5jkH7sbzkFiSCQFHoBuPOeBUoy5bijKPNZHtX7fiXUnwz+HUNsgIb4naB5pbsomzn8wK/Nf8A4OFRBL8a/AElux2D4dQr17i/vAR+ea/Sr9uvF58OfhuyXIRW+JGhPs/56DzAcf1r8zf+C/P2yT4teAWvoPLYeByqr6qNTvgrfiuD+Nc0/wDdzpp/xznP+CEd61p8Z/GluU3RnwxFLgIpyVuVAHIPUORj/Cv1NuIojp9vqqWX3tpZmZdoYLjBPHHc5GSfUnj8t/8AghAE/wCF8eMI3kVVk8JqrBmwGH2mMEZPA4P4dexr9RNDmnms202G9+0RSKJLcsok+fBznOf9kZJ9M1eHf7tEYmPvjbDU47eUWv8AZ9nCsVwdyyYxEoRlypPXnj0HPc8Zfiy+tdL02ZPJfb5YS3VNzFQ7NnGc55HHr7ZrSuHMck6IVLR7VbdbqVfJ68YOD69iODjAqf7RNq2hSRi3tVkVfljihyItzMoHAGTyDnpx9Cd/M4zx7VorS4vkWS7EzLufdMwDtH8hHyrj0bjHU9PTS0rxN/ZhWzIufJZg0zSY+T5RuODyQGAOc/xE+hNvxXaQW081w9hDDtjKxx/KpcLg7hx2OPl55IrC1CBykO0yGSeMLDucrtUfMN2R1x03EZIyfuitdzPY9M8EeJPCU9qq6ylxLNI2WmhdTF90kAYXOOB1PB9OMLZJYgbnZvIumkLJL1PzN7DgEBjg8gY+nC+FvEeg2RlsNbtpFjVWETrGuMfMo+XIKtkjIPX5fau403XLLVrX/RIlU2KspDKvCIFHPfoVyM8/hmo2NE7lK51Kw027fS9REatJI0qSKowuWX72RgjAHpjOQazH13SL9Lgx6b5XykOyqVZdihpCc85+XHQjHBBGTV7xZq9rfXFrL9iRrVofMO2Mkqx5baecnp78j2FcnqDTQWq2jX7QsytHukZkRcp65+dlHI+8ATnnjDUSWyLWL2C71v7cIFullVhDcqwOx179c7uCvHAPPG0GqJdpIo3sDbyQzMx8yY/MCqMNgGflbAPTjjBIzgzTy3BnaRbsw3EhYfaOq7cPzsJwvAOOPXHOcWtO1SeF/mSO3e1YeSIZGGQHfnpjk7SRkYDZ4ycWiRltHdyBZoLmOOaOFXjE2wME4G5GB5IVRkYKnHOCOdU3lu6xwWmmPMs8rDPmfKo3FT8xAAON3QDoBnG7Obp6R6usGoTTtbnzGSSBYdsfleYMlSfVsJx9ehJOoy2NhZNcSOyvJIsiRtk54VRtIUEE+pGcgZ7GgCKS30C+YXSQSfaAWRpvJDvC+3ON3O4cNyecgbSByJdKt7HTZ/3gHluGKybzuOE+ZAcsAABjHY4AByDTA1qWW405lW4J8zy5GI/iAYtgkd+V6fewPV8ujxwNCkUiMvl4dY5MOOMAcgbeOMBQeCO9AGhrdpY6le3Vx9kdLiKPY0c0Shw27naBtweG4OcHPIxgXNP0yKPyybBZhHuVmlVt3zejZIJG33U7v4QTVGG4az2wxReT5xlKMyq+9iy59F3HO4/Mc98A1rRWsGpXq3sUeJpIWSRQwct8p+boTwG3c8Hdn0pDPij/AIK+/EHUvD/h7wb4OsdRkimb7TfXEO51YZKohYMBnkS4PcGvzx1/RvCHxE1Nr3WDJo+sMuF1vT4wC5A485Oko+uGx0YV9i/8FoNYf/hfWjaW7szW/huFX3Y4Zppn7ezD6dO1fFU0iGVvm/P3rjqfEztp/CitfQ+L/hzPGnjqzjlsJZgtpr9hlrWX0Dd4nPHyt36FsV0uiTRToJIZPMBX7yHtVjwj4wvtFgfTp4I7yxuVMdzZ3Ch0kQjkEHgjHrVl/g558cvin4G3P8W+48H3lwAOev2aVz8p/wCmbnHoy4CmCjRsSHAJ+9j+lJrEIe2Kt8x25zVDwp4p07WZpLArNZ31rJsvNPvIWjmgf+6yMAQee4961NcBi0+Sbn/VevXigD5w+M8ii4kVTj5jzXgXii4dJ2Abb82a91+L83mzTPkcsTz35rwHxZKn2l9re4z1oLicrq90ZrhmYthd449f3dftX+xxqd9qv/Bu/qRuy0n9nX0sNuGHIU6xEcjnpmRumPzJNfiVcu8sj8cszdunKf4epr9vv2QNCuIP+DephJcW+LiO7uVjOA67dbHH/jmefYdq3w/8TQwr7L1Ob/ZzVl/ZX8ENyd3hnSyR6f6HHz717HoSILyyUgY8lgMn3f8Az/kV45+zjui/Ze8EoVA/4pfSiW9P9Dj717J4eZVurUZ+7buceud/NeBU3fzPpafwr5GRaTA63Fwf30MpOMDOGNL4bffp145T7u772PVOPyxTIdx1nTyWYYWUbc/w8/56Unh0D+zb/c2eMckeq0vs/cXHc1/FDI/hyxtlH/PQcHjkH/PWuf1QyHw1YuBhVZl2Ejj5s4/X+dbutMhtNMi6580nI+p/z7Vzt3cfaPDds7lfnnkZmDdeamP6lNb+h0AUrZ6eHDf8fEnrwdp7ipPim7JL5WfvW6H5uc/MeT6du1NkkBh0vC8tM34/KaPilsnvpPLLfu7WL5v+Bjr+dZx+M0l8Jl+JGeO2sir/ACtbgN145PB/z6VrXZU6DGJR96XIx16nkVk+LmhNhYlPkY2qbgGyCePX0q5cTj+wIdke1fNY/L24FPohxWrJfEDFPCmnxiELuLbRjgf6z1/Ks7w5LGfBuoG4DEeYu735T/PvV/xSka6DpqJu9xt4JII/rWNoUrp4P1CVpf4wV25P/PP8/Wp6FfafoWvC0xa/jYoAfP8A4e+VOfrzWnoxP/CSKGGN11liG3Dr6/n/APryKxPBrmWWN9vKz5Ye2D+damlTiTxWsm7afO3Hnk4/Ht/XPNTLqXH4UYPxEn/4mcp2A4ZQ2Vx/yx/+v/OtK58Z+JfD3hmG10jWJIbe9hZb7T5AJLe7XYvyTQuDHMv+y6kc8jmsTx1dbdUuo3j2jzMA5OeIunJqXxFOh8MafI0nP2ZtxI5J8tenv3+opdkSl7zOE8Pfse/sqfHD4c6Hq/iP4c3nhHW7zRbaa48QeA7z7Os0zxoDJNYT77WQbnzshW3yf4q8n8bf8Evfj3oVzNcfAn4h+H/iJapMwj0vzhpuqsOcKbS6dUlc8/JazzsT0XkgfSf7P8sr/Czwuyynnw3ZccEg7IRXQeYBqroyfL9swoPfJ7D07VVPEVqfwv5dPu/ysRVwdCsveWvfr9/X53PzN8X2HjH4Ya3ceEvij4I1rwvq1qp+2abr2mvbzRNjIDRybXXI55HI55qh9sWbdO8Qfdtb5EOcdRuHYc5GRX6k/Enx9qGpaV/whXj3R9H8XaDbwll8P+LtLj1C1iG9v9SJQWtjgkB4Gjf0YY48L8Z/8E+/2Rfi3p02p/DnVte+E+sRSqwt4ZpNc0F2Xg5gnb7XbrzncJbkgdEPQ99PMIuN5r5r/L/JtnmVspnGX7t/J/5/5pI+IbiCy1GEoH+ToMgc/n/Sn6Fr/jPwg27RNYdo87ja3h8+EccEbhlfqpXOMcjr7T8U/wDgnL+1V8ONCufEnhrwjb/ETQ7dRM2s/Di9/tL7MjAndcW5RL2BVAHzTQxp1wTkV89jV/s4ZJ5ZVccPHcQlGVs/dIxxxzzg45rup1qdT4X/AJ/Nbo82pRqUvjVvy+/Y6tfireQOZtY8PKskaqGlsec9Mko5HH4nO7kV638Iv22viH4L0u28JeFfiMzaWsrMfDmuRpeabuPWRtOu4pYt4xnzFjz6DtXz5JqMTuI5Sy54DBhzj0qC6ttPuYi04Vl6/vF4OK0MT7v0j9pL4I+K7Vv+Fp/CIaejS+WviL4b6hIsKSbS3nS2d6HV5eciOKa1UDgKOldHpHwu+D3xV2SfA/8AaE0HUJpnAh8OeJrqPRdQQjjaVu3FvJIzYwkFxOw9M8V+c8PiLxVoqK+jatMse4nybgiZMYxjk5AwfuggHuK7jwx+1DHaz2Vn4u8MSWkUYEFxdaPKSsiHBJaIkHJIBwGxjjGeaVuw7n2J8QPg58RPhZdy6D4/8FXml3G0FbfWLRoJHjLkLKqyICQeMMOCB3BOOH8S+HbrUZlN1axozYXy/KIyeuWP97kEkAjHeqvwO/bW+IXg3Sbjw98I/jHG2imYzf8ACP3EiXmn3YIw0p0y9V4t5K5AkRWGPl55r1zwd+1h8LviLItt+0R+y+NDkklIm1z4f6gLXHrLJp1yZVkIIPyQvbJwwGWwKPeDQ+afGHwE+H3jDemteEbMyNH8kzoFOTjnIH+e/FcrY/BX4ofC4/b/AID/ABz8R+F7iNdtrJpmrSKIWz0VeQoOOige57V9waZ4J/Z1+NkUCfAb49eH9QuMoiaF4pu00HUvmyMf6W32Z3Z9uFiupGbLHaKwPHX7KPjH4d64bTx54F1LRZWTzFXULV48jBIaIlcSITkDYWLYOCcAk5kFmfOHg7/gob/wUz+AF3FH4us/D/xS021PzNdWItL5lAxxLb4Xp/FIhJz619CfCj/gvf8As0a1qMWk/H/wL4q+Guo/dabUrE6hYI2eAJYFLlfXMa8d+x4/xN8N52nZxp3nSbmTzo4MLJtHUggdhnO4ZAyRk1yHi34MeH/E1r9l1rSre8+YJ9juLYK2cfwbuOPY9xjOeGI/Sj4Q/tJfBb47aHb6/wDCP4q6J4ktbpd0R0fUopZMDIY+X99cHdnIBB4713Ol6qXLIYm+bK7WbGOnbr+nf8vxS1T9kG38J3/9rfDe71TwreZEm/TZJLeN+chnUNhufXj6123gH9rz/gpl8BZFS08dWnjfTIWzJba8i+Y6jgKjkFYwOOgzx1oA/X+CVLe5eJF3CRg0hU5yygc5/AH8PxrYuLlpmDz7pFkT+LJyM456j+v6kfm38Mv+C53hbTZodJ/aV+B2ueFbjzAJNT0qNri1dvREOWPfLbgMenFfWHwY/bv/AGVvjvpi/wDCv/jXoF5N8ubae7FvIrn+Eh8DPbCsxz+VAGb/AMFJtSK/DjT447Y7lkuMbkG0DanIPGF7Hj1+lfB4KyCTeV+95isFJJZSDg88A8d+vHHf7U/4KLXxf4caXLC24Ty3BiKDaJQUT5s9+nvxXxA13ALtXvVZZDjqACuMjI9Cckdcd8da5a/xHoYb+GaMlzdQZLSn98N26QjnPGD07dh1zxnpUwnwPNt8x+ZJ80zxgktgYXucDnqOn4E4f9rIzq0cirj7qtlufXsTknOR37c5Lb/U/IcRrfqTt27xMTgZOBgsM/lwD6YrE6DYutTZYlnIZdyY8te565I74yPUY+oqC5kn87zY7YeWzfIqkh+nBHBPH/6gKy/7StpI9s+5pdqrIVBwc9SAMDHf+RqKTUw9rnUIxJ1JZPmBwegOSCfoPXsKWoG275kzaXTkMzKnyKGCgg5K59+2e9Vo7u5ln8naFRXy37vI2jnjk7eAM9O4rJutVaKLbA0nl4UqpY4x14/Ptz+JqBNUtt4uRc7UXKlAPlDEehOefz56Z4pWA6GG/kE0MQ2xruEkL9VAx+f+H6Uni7U55dRVLcBh5RSRYwqrnoeR7AHnnB9KxrLUobm8jS3iY5kCMNyrnnByegHfqaseIpmfWUguI/Mby1WMuQRkg8c8Y7j09PSftB0Pin/gpfqF5P4t8MaRJE22HTZ7g/L0MkgXt7R18w19Gft/339o/HWGxYSRtp+i28TDd0LF5c9O/mCvD0t9snmTOsh+6DOu7H516NP4EeXV/iMw6K2rjTtOuSzC3MbdWMf+Hb8qzbmxeA5R9y/3tuKszK9FOWGV8bI2bPTAppBU7WGDQAUUUUAf0XfEq4S0SGRIYrhmuDCIhcZIYKSynBwT36cZxWT4aurW30p5DYtGuR5dvC6pjj75br6ck9D2rS8dwT315NJqFv5bLNv27Ejk2kZHz52jtkYzk9K5ezs9U1BrSwtrmGNmhczSmQMsXI+9k7QcemeTXpdTzzqE1WxntZ5ZrGSZ/OVfM3llC/INw5I65HAPv1zXXSWttLpsN9ZvIU+/HFcLsi8v+IucZJHpkAZxntXI6B4etPsN1GbeGW2imDMw+cN8w+8w4A789M1qRard21x9pkspJY2dlms7W4/djn7wUYyOMYA7mmB0wtLFdN8iOMqpSPf/AGhhA7ZGGwGyB/D0XOajGiTT6eyi58u2hkVmkkw3lc9VztzztJ6AZ71n6XcNqdsSpki8zi4huGZc4fptU8fL3zjnkZAp7anbS6XdJOkZ8skQN5ZRiN2c5xkk8Z7dKQFTV9TVPtM02pKzLIhR5GKM4VctjnvgZ45yTzXjN34hvbTVZLWYqBNIeYif3inPQDGPUgZ6dulepX39p6tci5sxa29jsZriaZt2/HBRTnuBjn0ry/xleWY1SXTmimaaEjyVyvl4wA3GQT3wT1rGtsbUd2ZOq38tjoi6npo+zxwr5aq0P+tXGArA5H6d685tALi6klLBX3BTuYHO1jxg9v8ADivRfEQg0vRLi2uBJ+8iG2HaEbeCc/LyOeefz5rzhU09rhLxR5bTN91cfMxYnDMcjAB/z2mGxUviPav2aryCfVJ75o5NyQsYha7dp+fIXbz34x65HPSvav7Qae4hlsZmVkWRpf3rqyYOCvygcE9eMfrXhv7MJj025llmCyLIy7OTtBJ9sYGfw9ia9mtbmZLhrYo8StNJI+1cbc8kEkfMRjqeK6I7GEtzesp2mf8AtTUXB8uHAtYpO/GBnHpjr7k8VFcpa+ZJCqyLMqhlWNQApwSoBz7DqfyzTLLOvCHZEY4ELMu9fmYHODgDP8J9OamllKQeXKzrI21JNqcMdnHOcjoPb9KCTwj9pFLhNbifUJ2aXygwYncVU+2OPx7V5TdzPKrbZ2DblG0k/Nz931716n+08IIdaggSWTLQgbpH+Y9Tj3/+tXklxNLbqxfawHJHBwc49Mj8KmRrH4TudGMKWMVtshH7lCy7uvX+nNQ6ygW98yQFtsIZVUZHX3/yKbokaTWMLhNqtArM0jD5gewxzkfy/WPX5UF5GgG1njABK4Xqf61MdwKEkNy/lkKJVwwVd2QOv51Wn+0u+xvl2/wt2HpirNxMIGj8ubcjyD7i4bI57dulVruXzgxa33f7IUc98mqKRjXs6oz7l+bdyrKRn/P41QvjI43YXb5fO9s449f8/pV+9AkJTydxznC55bnjFZ11ErlUijwerEt0/M/rWYM87+IKoninSbhWLEyhWbnn16fX/wDVXRpFhwIlbcT65rnPi2HivdOuYH+VZju+U5z/AJ/Ae3fpbOObbuI27sH5geff9apAipcTyx3Xk7FbP0wOPrzWr8LdLk1v4teEbC3cNJN4s0xY42XgsbuIDt6/5HWsu7gi+1spClRjnHLHHPr/AErsv2aNLuNT/aJ8DQW8ZMi+MtH2orHDN9thCjjnkkUAfsj4R+Aljp3lxahqdun29mRx8vQfOR95c42n5cN9BgstjTfC0HhvUNSs/DelRSN/bEnlusKkv/o9v/GFXkEd2Y9uM4r1PUYdN8KXunya/eC03bhJGsxZtnlkLkBgDk46g/TPI8p8TfHDTfCzau3hYj9/qTmKaR/7sVtjjd6NnnGAMY7nO4cuh3fhnQtYtrZb/wATXkNsqsWZZGAUABfxzjHH496teMvjn8M/B2kXFpbS/bJljkVWUBFLdDzzzxn/AA4FfNviv4weKPEAN5ea1I0lw2JFkYkHuQNw49Pf9TzN94iuNXmltRftNJKrbv7qY5wOe/6Z9s07EnpXjb406n4hFwlrL5EMcG9bWF2Cx5UnHXJ+me3vXC6jr93fss5lkY7nMbM2ccZ5Hr9MelY63U4nk0+WRGhMa7mBJ9flLZz7+nY1M0T3Ea+XtWPY4Vl7nB5IB7LnJ9vrVWJbHrKJNzwP5jNH82wBxnJBBwMA/nUF3qEdy7PKVHkqy+ZzxhR2Hbk/Tt2psBlsQEa4X5mfexXbvPJyfQ8fXPHaqMryRW0z2I+VpeWc4JyACc56Zzx0/rZJNeXl0D5DFZJGL7R/CnHdfXPfGRVWG9tLa1XeSo81VaNmJRVz0HHOfqD/AENUvpnhkSSB49rY/eYJKheAevscnjHSo1t4Yo5HFl8rssihmbONoz3z1yfYfqAR37E7r+O28yMRkF1zuI9vQY7f4cxzRi52mN9kccgEnT5Rj1zuAzx17+1SCR8QQ8K3DSPtI4wNxyCMdfrx24ptwInaQ26/OiLt8zO1htwewyTkD/CgCiI/ssZ89FHdnyckgckAHsPUgA8+lFxAwdtnmRqsitH/ABZ29uSMHox/pzUgint3D3a7XdW8uRo8gk8njuM+nHT2w6YXhgjNxJyPvJ0+Vsd/Tj6cc8CgDNkhjSXykk8xvugr1HU888dD24yfU15x8f4A9xatIfnRWDKwwMjHP5fjmvVDCJC0skWG2n5VB3dT68dD04/SvMP2hN/naaVYndG2eMY5H+ff360pbFR3PHNVMaMxBwzPn7x4x0rjPi7GLrQdOljLDy5JI2f+/wAA5/Su215I3coq5bdtbHPHb8KwvifpgPg+3nB5Fzt3Z9m54+lT0ND13/giRqS2H7a1zbyHH2rwXfRR9uklu+MfRD+Vfop+174s0r4f+Bf+El1O5Vrn7QW06zVhufaYhvb0XzZFT1PJ7V+ZP/BJa8utN/b18HwOcC5ttTikO77w+wTvj81HrX3T/wAFKFTUbbVNOnZ/LtvhzHLb7OMTveuyt9dyp+CiuSfxHRE5H9iy4uNc8Hax4nuIv3f/AAljQMy87dsEBA/Jq/Rz9mo7vgxo7evn/wDo96/Mz/gl/e67a/BnWm1Cza4gk8YTJMG7gW1tz9R1r9NP2bIY4PgvoyRS71xMVbHbz3rSX8NGcf4rPif9rVDf/t6app8Wd0ljboNu7jFtJzx9fp1+tafhWz8MeGD5mpucrEu1wqqEbOSDwMdR/wAC4HrXkn/BUz9oLW/2df22LzWfA3wzHiS4bTbV75bq6ZAJGhPyrtQ4AV1655z15r5vuf8AgqZ8d5J86h+yfbzIjMY1h1aaPGQw6+Uc/e/IfQjRSjYmUZcx+hNhqGgapf8A2O0imkkcbTtWP/WAAkdTg5DDt1HvXd+HdA8IaLpsl9ewTSSbtzGZlTZnnGM5PP6e1fmXpH/BYf4m+EovMuf2I4328NIniWVHPqcm2ODn24zx74+t/wDBwp4s0mc2+vfspw7lZSIm8WOuGHt9l9QP8mjmRPJI/W6LxPpBGyB5orVeGbK88cYH/fXOc49DUba3pMNuxt5m3MpZmbaML3B565P0wTX5u/DD/gsR+1n8V7WBvAP/AATO17ULe7P+j6lNrklvaMuBx9oms0j7Hnf3r2j4c/tH/wDBQLxmDPqX7EnhnQVY526v8UtwPOc5tbCcfmRR7ocsj68l1/Q1sYbmS7P+rw0isONo9Sc4yfXt2rP1HXPD7TxyTPJ/rFdfuhn46cnoeQeBn2xXk9h49+JieH1/4WDonhfSLjyvLlhg1x7iNRjHDtFGzceqqa1PDHxI+F1+yxeL/jJo9vNtCKLWFiiY45y+T069anmih+zkd5qXizw4li0tpKcR7gwaRQNxH8+P881ah17Rdi3FwPmbnPmJgYGOMHr9DxnkcV8F/tm/8FDPH37KXxWj8D69+y1Dr+matC03h/xNofjTzLXVLZSBuA+yExyKSu+NslCRgspVjw9t/wAFq/GcyL5X7Gl+oZNrY8WfeU/9unXB9aftIdx8tTsfpPL4m8M3EUxkdsxs67vlLHr1GRngfz/F41zwi8CtbXCldijbuRtpORnr69O305Ffm63/AAWo8UyLsuf2NNQ+8C2PFvpjn/jz68fmaVP+C0+squP+GOtVUlSrt/wlak856f6Hx1o9pDuHJPsfoyPEXhqKMLb3EhkxujUFM5GdpznOOp61Nb+JfD06yIf9SpzOykZY5HbPTaeevTHbI/N9P+C1Or71aX9jzUlCsD8vile3b/j0qYf8Fpbxtqn9krWk2t8pXxKhZhjoT9lGQMntR7SPcOSfY/QvV/iFollbSwyzyYEv3TIo+UAAcZ/vZGeg4x6DmbnxXoc18qvqDbVCmNJCu7uCMFvY+g5xkE5r4El/4K/20l613dfsoa8N33dviRGKjOTjNsPz9Pwwlx/wWD09irw/soa6+1gf3mvJg9O3kH/a/P8ACn7Sn3F7OT3PsH4l+PfA1vdrZPNIzbdv+sj7Becg9Nn4jI9TnnR8V/D3hHVNN8d6HayzNo+p297LA0y/vBEySBcjJ+YIv+QK+VfBP7afjT49HUrHwX+yfrV09uYjeNceK7SBRvyEy00S7idvGOm3t39m+AMXjb4ufHbwl8CfH/wAuvBFr4yNzJa6g/iS0vYZIbJPNuQRb8hvLchS2PmIHQkoqk4yhZMdOnKNRNnlf7ZniOHV/wBqj4hSQjasfjTU48f7t3Iuf0r7U/4JgTqv7H3xGkDDcun3B4/64T+1fDn7eF1YaH+1r49bQriOa3ufFl9Os0f3WLzuxx6jJIz7V9o/8EuLq0f9iv4mX0+pLkaPdG4Xy2xAPs9xz054GeM1gvi/rudFvdLn7OutWmn/AAL0eK9vseZBtjil+ZmYSMM8ZHA4AHYDPauu8IaVceIL6O+t5IZMzNsDN8xOSBjI4AwDjjHavlX4e/tjfsaeD/AukeGPGf7SEVhqFipW6to/D2pNt/eMxUvHbFT74/xrutI/4Ka/sSeHo0g0/wDals1hYgfN4X1ZmjAA4H+i45+mAc8V1c0bbnJyS5tUe1eJ/Gmv+G4LjQ7q+s4Y5F+aHzcA5xkdMg/L+JYY7Cug+EvwatfHPheTX9feXy1YR2Swy4WQJ96TocjOFGDjIY46Gvm/wZ+0X+y/+0h48s/Afw1/aD/tnXrwu0McPhnUoztWPc53ywKijarHLMOdoHJwftD4cXunaFotvpFqW+z28axRqzZOAOCSeScYyep69a4cZiPZxUYPVnbg8M5yc5rRbHIzfBDw4kEitc3wjDFxmZSzP65Kngfzrl9V8GPotvJCmrXixsW8xGMbfL/3x6446DtXumt2Y1Gx8yGJl6bQcV534x0WZI5PMPOM/Kvof69fyrzfrFe/xM9NYeg/so4nStD0q7l868/0iR8FlnjjOeg6bR0wPyqHU7XTluZrC306GO227GhjiUIw9CMY9abo2i6wmttI80jbfmbj7o5wP5ntVPxNqF3pd/JCdighpGdjjH1/WueVStKXxP7zeFOjGNuVG94Z05ZHkvbtlkjX5VSRdylu5xXSafp2mrEsI0y32t820QrwAMD9P0ri9G8Z2xsY4ra4tSqqMt9oB/zxmrX/AAsBEia6F9br5pwv70DA/P8Azmlet3Y7UeyPQtNttBu71bRNCsWzzJIbVCCCeT09R+PXmu20zwX4Fnsm3eFdMf8AiLNYx5Zj36da8U0zxy0cfmQX1q3Hzbbkc+wIrVtvjtd6barmaFlWTHyyDnn61cZVO7M5QpvZI9N1PwH4VtYyYPDljHuky3l2iDJ6k8DrnP41gaj4W0S08yX/AIR+z/do2zFuvysRz275rnbX48XGozbLj+EDg985qHWPiyzssIuIyWYFyG7D/Io5qndhGMF0RoXfhzR2uVml0m2aZUJkka3Un7uOuPfFZHivwX4T+w+WnhXT/lBwPsacfdAPTrVJficpkaad1/eHCfP1Bbn+VR6z49t57Z5CQzMAFVSPXNT++6Nl/ueyM3U/Bfgu0s5Jh4X09maJi/8AoEfznB68cngdaz7LQNFsrnNrpNrHuGWSOBQG+oA7ZNW5/F8d9YNCkW1tvG5uR8wNUZNd+wyG5KjakWMeuTn/AAoi63dkyjR6JGlp2iabf6s1zeabDII4yAJIxwuRxn/PNU9S0Oyv76SSCzjjVVUN8mN3H3c+gHFV9K8V3F1K1vb26mSTIYDsM0yXVyb11uIRxx83dvWtL1r7snlp9kaEFnHeN5V9Eu7bjzG5xzkdD0zmqOuNpGlWsnmgRhl27i+0dcgfQU63/t67njtNKsZJppZNkMcalmfPYY61wn7Segav4UC6f4m1yJb6RQ8mnwvu+zqecMRwDg/X8CM6U/aSluyZezS2RheKfj3pekQyeFvCMMfmBf8AS9QZtxJUcKmegAGMjnsPfzbSfjF45vL5o28R3Xlt85RWOM56nPU4rLutA1KS9aeCL5Cyt9fX/PtU2k+E/mW4k3ruTDe/PvXoQjyxepyT5XY63Tvib46u5PNl1+6IhRtpYhgBtxgfn2p+l+MfiV4g1aGODxHd/wCtwqxt345/Pn61B4a8Jahen7FpiM8jthVVTycD/Cvdfg58E7TwqkOp6xb+ZebN/wB3hM/1rKVWUC406cjf+F3w3ibQo4vGtrHf3PXfIvbOcfnXSan8PfDF94fvPDOm6ZFbtMpe1ZV+7JnIPspIAPqMitzRdNEarMqt8xztPb/OKu2elyy6kgKnarfLmojOtzatilGjy6JFT9t9Yrb4I+D5L/VptP8AJ1yyE2rWMwWWzRoWjllQ8jiN5OuR04Nfjv8A8FWfjhdfF/40aH4audeXVm8E+EbbQLjVI7iOX7ZNBPcFpi8fyszBwWI43Zxxiv1M/wCCgHj+bSvhlo/w+1OG4Zbpbl7SWO2eRfMhC/u2YfdOyVioPURNjpX5m/8ABTr9m7Rfg3c/DLX9JsI7ebxR8N7TU9WjVSJGvZJ7iSRpARkNh4156bCO1dFTm5bdNDnp8vNe50//AAQoigPx18YWk2FMvhFQGDYP/H3CMD8/r6c1+nfkR6QYbpTbrGmFDKTkYBI78jP4/gRX46/8E/f2p/hf+xr481v4i/Fu31eSx1TQhp1quj2KzyNO08UmCC6bRsjk5z1HvX1BqP8AwW7/AGRJLNba38I/EUsFz5iaFbDDYPY3PI6dx0H4aUZWgRW1kffniO8B0qLU9PmjmaZisy/Lt3CM475HIGCTxnjnIOdJPf6TarHYxW7I1upUIoyASPlIGMn1z2I6DNfDOn/8Fzv2Vo7CXTb/AML/ABClVt2zb4btvlO1l/5+xkHIP1+grOf/AILdfsovCqyeB/iMzKwZCvhuyyMAKRn7X6e2ffnNdHNHqzl9nI+8/Eeitq0ltfPGsskiqVkZQpXIBZM8ddygnA4x71w3xF0jRriSc6SvzxrErRjbtTC4ZuRhsckbTk4z3FfJlt/wXU/ZjAa0vfA3xGniUna3/CL2Ib7xOcfa8A/gep+tc5rv/BZT9knxFJCNW8AfEoxtGUuEj8L2GfmJ3EN9s7J0HTJP1qo1IrdkunLsfW3h7SZhFarNHujMhkWRWDbNudoLE7wcEfyxkCuq8OapqWi629hfzi1aQN5pWQyfdc8gYB55x14xkdBX5+2f/BWr9mRk8ibw18Swq3Mcqu3hSyYECMqRt+29ztPOemOmMT6f/wAFZ/2Y7G9e7g0H4mSPIjebK3g+xBkcBdh/4/fXdn1zxgmqc4dyfZ1F0P0R8U+FfC081u8XiLzJpFzcwxcFmypKjqMAEAEHnLDscc8ulve6YyCyHl+cTCd6lkYRnDNxnGQT6ZK9ODXww/8AwV4/Zpe6Sd/BnxKn2Lt2t4UslHLBj/y+k9exyDjtnAsN/wAFf/2cZr37R/wgHxIWM5Plx+F7FFLfLj5fthHTPTqQp9RQqke4OnPsfb1tp11p0bXVjD8u4mZWhZlIO3PYjtzhge/YiqEBuWvJDYqyw7pC3lBmYnJ25GCMjK9vXOMjPxXef8Fc/wBny7RrNPBvxK8lZFaN5PDVmzcev+m8Z+8ecZAHPWpbT/grV+zbaqEg8A/E6RY5A0XneHbBnyWbJ3fa/TaNpBzzyMCj2lPuL2dTsfbj6RPp1+IHhWeGOMfZ2ba27ONwypHXIJyvJ79CLNt4evhbx2cgFvFbzJGrOuPnfByxI2gfLx12huCSQB8UJ/wVv/Z4vHUXPw7+KOwHdsg8PWKKrbjnhbwZ4PU85J6DArUj/wCCr/7O0ulXEH/CrvildTSSN5Mkug2SsMheS320nPyr2OOxFHtKfcfs6nY+0LXQ7hbFrnTrWNcBkKxM6tKCpVsbgSOOQdxH44NRWmlav5a2C2zKnnMkqxbtxGQTjI+g4ByRjjmvkQf8FU/gYXjk074N/FKbbbqCtxodjt8wnL8fbDlTgY6H1ORk3bf/AIKpfCyOfz2+EfxWCx4CmDQ7RN4Ddx9uO04zyp+u4Zo9pDuHsqnY+vLLStbhmcR6WYraXdJEis3OHztIwwYkMTyCflPU9dKx0aS4lIFjFHFK+Msec52nlQc8H0Oc4x2r43X/AIKyfB6ztfskPwk+LEarGRlNBst2cnnP27JGCeM5GepA5t6B/wAFjfgXdeKrPQL34K/FCObWNUW2tA+l2Yi8yZ0RGZje5XDdT83Y4OMFe0h3K9nLsfOP/BY/UJ9N/aUN7qkTLpxsba1t71GDQrMkfMJI4VupweuGAztOPkJ5hcTb4m4Y4DBuD1r6L+OfxOufilr2p6X8QHkk+0XUxW+2q5UMxYpIjgrLGSc7GBwQCNrAMPnzxp8DPGHgGf8A4SHwJcx3GmzMu2z+1M1nLngLFNJlreTPSKclSSFWZ2O2uWTu7nTFWVixpzOSq7ufbtXUeHr65s5PPs2ZGU/Ky/SvOvCHjG11S/k0i6guLLUrVvLutPvIjHNC4O0qyNg5ru9Ldv8AXFv4yf160hneahpngv4vQW8fjJG0/WbeMJYeJtPULcRdwr54ljzkFG45ONpwa4f4l3fi34UWjaP8TbSKSzkbZpviSwQtZ3nXAJ5MUh7xt77SwGa29Huf3e1EYYPStTWfElzaeF7zR9at47/TbmEpPZ3UYkjcY5BBGDQB8gfFrUra8lmuba4VuOMNXhHiaQvcyb/71e7fGjwB4Yt72e78C6zNp8bMSdPuGMsC9eFydyD8SAOgFeG+JNF122umFxaLKueZLdw4/LqPyouzSNjlTCI5+EwW9v8AaPt7V++vwY8Mv4O/4N7dJsGtirXHg2K6JPfz9Z80YGem2Qn0J9zgfg5o+hXmq6gtraQs0jMAI16ltzcV+yr/APBRv4Y+J/8Agnvpf7Fun/B7xbputW3gjS9IXVLiOD7GZLMQu7EiTftYwyEHbklwCMZNa0pqDuY1YuVkit+zxAX/AGXvBLJt/wCRS0nlh0/0KPnj/PNeveHVAvYXzytmev0evJ/2eV8n9mPwajxnP/CJ6T8vTH+hR/n0r1bRiRfR7CuFtl6HGcq3rXhVOvzPpKfwr0RhxsYNdsF3Y3xTd8A8t+dHhwRNZagEUqvHXnnK/wD1v1p8oH9q6a7KV/dzgk4wevv7frUHhX93FqNsWb5WU8+nFT9n+u5S+L+uxtatGjW+mowBzBKOnQ4P+fWuVkD/APCKWqyAHy5n43Yx/n/Paul1lii6eqnGy1ZgWH+y1c07F/CcOwKD5zdPp+HtUxNJfp/kdNdS7rHRyCVZpnO31ODmneObgDU74Pux9lUE/dx8y1BuMkej7eRub5eM/wAWD+dM8biQ3mpTZ+5bpkNx2B/pWUfiNJL3TP8AE82/QtMPBfyR+PI7/jVy/cx6Jbqhxunb7p9h/n/Oax/Ed7IugaWyj7sO3tzjHH5VoanKlvotqsmdplf+Hrgdcd+1VfRBHqaHi6SRdO0ncn8SnPc9O349v1rF8Mif/hCtSkAygYrwvQ4U/wBMVo+K5nuH0gei5b/x3njvWd4ckYeGdUhjG1o5DwecjPpWf2TT7RH4Em3Sqqoo/e/MRnk4P+ArU8LsbrxAJHIbardeSTtP+f8ACsX4fCY3fmMPvMwBHQcMf61peDJd+phojuOyTarE4GR9f0/nxUydrlR+FHOeN7pRfXLfwm8I+Uf7O3sOnFSeJr1n8HWa7dpWzY7h3OxccD3qp456ahI4yI7xSDn1fG7/ADmovGMh/wCEBtJI5clbfb6fwDOf89qf8oRW5t/s7Mw+F3hlQ+7d4atOGX/pnF/hXRWzL/bnkJ1+2IflYYxn+uOtcn+zk3k/C/wxHIP+ZctSp6/8sY/w7ZroNLneTXISJgd9xGVYNknkc4/XjpWF9zW2xU+Ij79UvI2Of9H+7jP8THH1/CoPC5z4d1BirHEkituGcfcNV/H9wx1u72yZYWwG3cckYJ9P8/hUvhOVz4Y1QO52s756fLwuKH/DQ46zE8J6nf6R4jtdX0LVprK8t3Vobq1maOSFgpwysMMD710vxMtfhR8b9It3/aT+CXh/xy8ywrLrVxCbHWRiPqNQtSk0rZ6Cczpn+A1xnh9w+tIvl9Vx16Haev6f56dJqjbPDtqgH8UQ+X02YqJVJRkrMqNOEovmR4f4+/4JKfCL4hLJqX7MHx9m0C8CxmTwv8ULdPKGc5WHU7SMqxztH76CADOS9fMPx+/Yi/ac/ZigGrfGP4UappelzMFtfEFvGt5pd0xzgQ3ls0tu54wF80N6ha/R7wWsckF6qqwJgjHf1H/6vpVHw/8AF74jfDDULi78DeMb6wW7u5FureGT9zdruPyzQnKTJyflcEc9K6qOaVqcuV6rz1/4PzbfocVfJsPUjzR0f9fL7kvU/J6/t9Rs7SO7ks42jZhumhmVgMjhW2k4YjPHsazpVtJxnd8205yv+f8A9VfrX4r+AX7E/wC0V4dHiP4yfs9W2g68I13+LPhh5ek3R+YqWez2G0k6jhI4Scfe7j5+8ff8EXvE/ikPe/srfGrw74+8wA2/h/V2TQdeDHnYIZ3NvcMBjmKdyem0V6lHMsPW0ej+/wD4PzaSPGxGU4qhra6/r5fjc+C306OOdbq3k2TJyssZw0f0I9K6Dwv8ZPit4MuIzb+IDqcEb7xa6wv2hdx64LZYd+AcZ7V0Xxd/Zp+M/wADfEF14V+KPgDVvDmpWrMZNP1/T5LWUR/LtbDqCQxJAIG0kcEjmuJv9M1bSzG+p6ZLGsinZIy5RsdSGHDD867oyjOPNF3R5soyg7SVmereHf2utB1O5+yfELw9Jp9vc3DjUJtLhDIInGWIbBlUk9SRISGPXaBXvv7Pf7Ufxp8K+Ebqx+Cnx1tbzR5YTNeaBqWqRS6fOxVfM+0WN9vtWb5gA0qruMZC4J4+IpbOGUj9x/EWX5c/5/CqJ0tEKz2krQzxtmNo22svuDgc+mKok/UjR/2wPhv4svrWD43/ALOWmwXVwEZdd+HGqQ2FycqAHNhcmaCUqCG2QG1UHcOByem0Xwt8BfivaDUvhB8d9IvLhWSQaD4qjj8PX5TcFKSNdO1mygcKEu2Z8/dOa/Lbwp8ePir4GaONtRj1e3hZnt4tYVpTFIQB5itkHeMDDHJXAx0Fel+Gf2tvhT4ljt9G+IPgmbw9cmVQ15pMzNFsJAZjjL/KoXAIYk7izHgVPL2HfuffHjT4B+MPhvqNrY+NvA+raKk8hW1h1nTSsN0q/KXjm2mN1xgr5bsDz1ABPKxfC7RfEQupNKgnj8mAM8saq+5SepXhwSTgZA47DjPC/s9ftO/EHwhaXbfAb9oxvsd5KTcaG032mC7ld1z5lpKGt7hkj3ffiYKHXJbANev2P7X/AIa8QanbyfF/9mSFY7wGVde8GyNpM0iiRkEkkM8ctnLu+8EijtskgFhzh+8Gh5tr3wE8P67FNbX3h+C8ZFO5WgOxBt3NuKYcMOQeq5z8x6V4/wCP/wBgT4e6zqC6votq2h329hDfaXIYdpBxhCMEnocjJww/H7N0XS/hB4yWa3+F3xssJr6MtK+h+MkOjzwHJARrhriWwBU7cbrxZDjaEHQ43xJ+HHxX8Bzpe+KPDms6et9GJLG5vI82t5jJdxOfkuMk53xswIfq2cl3Efnj8fPg3+2v8NdDj0Twx+0J4sk0e33PFZzzS/us9XyDubOetfO+r6x+2ek7KPi3rNwdxxt1SQZPGR8xGOv+Ffqd8QruxvtPubLUYbm1kurJpft3h+6a0S3ZuiSRyACTaT83C7s5LEZYeGfFX4IeK7CW1l1600vUbOR9seo6laiyil2nckJZRgzFSMoSzD+JSo30FRZ8B6p8T/2ttJcpqPxV8SQ4/iOoy7e465x61Rf43ftPOcN8a/EJ5zn+15uf1r6z+I/wO0i31q6l0PTtQsbVZI47i21LbfRpcMmRG0ionk5HKjEmR0ZsV5t4j8BaaqyW0fgyFnjmaLMa+coP97eB82R/uEZGQKmxV/M8TT40/tOR5SL43eIlHoutTgc8no1Rn4w/tLhy4+NPiLc3DMNan5/WvRNQ+D4kdmt9IdR5Y2m3kz9Gbd0BBGOgI71i6n8Kp7JfNDXMPRY/tFodr8dQ65BB7EAj6UtQu+5yh+L/AO0ngbvjV4i+U5X/AInc/H/j3FEfxh/aSTlfjb4kXt8utT//ABVXrrwjrVtv2WTSCMZkMa5Kj1I6j8RWfNaywkiW3dSP7ymkGo8fFv8AaNZsj42+Iv8AwcT/APxVE3xe/aRbmT42+In+utz8gf8AAqiezuIh5kltIv8AtMnSoZ1YpuVDQHvdzG17XPEev6m+qeLNauL+9bHm3l5M0kj4AAyzEk8etQJGR8yp1/unrU+pQguT/MZqosbQqNo4Ay3+e1aLYhkow23HOPekaJQm3YuD29aak0cgBMG7uM4z9RTvm+Yea2fw4oEaHgGyhHjXSdkZBOqQfLn/AKaLX3N4v1PQfEly1l42+G/hvWEL5ea60eOO4bHrcQbJz+L18OeB5ZI/GukmRBtGpQHI/wCui19o67MgvJAwI+bjtn3oA+TPjP8AEKHw98SNT0Xwt4P0yysbefbDbmOSTbx6sxb8yaK5r48MG+LOtMv/AD9Hv7UUAf0BfEiayj0rZatOJIVjnjjntmZT/tAD17HOPeuZ0F9Kayml1298l4Yz5NutqGjLH+I7ScewA+tdV8Rb6fxBpCi0bzI41IZpGAyMckDvj09ulcxpUKR2VvaWtnDmTi5hEIVWjH1yQfoBnPvXpHnmvazqtysOnXMlxDNao8i7AXkGcYwvKgcc4zx6mtGz8RHVbxp9OWVVgIVWu1ddm3snBJbnOSce9Zmi2NrbaqLvzLVHwx+zKTlccgMNxOMAdevvW1dmGzjitZ5p3mJaWIbTsI25zwAMHd0P5UwLP9tafYKzxpCbqZUdf3OCozuDZwTuPoeD794Lq/htrL7T5PmC6+WR3jyoHGOOuDhuf8mvdak8s1vKZlmZrlUWOS4TLIwOMkcAdOMnjH0qOeKfVLP7NaTrJNuVYY1bcWHQnIIzjkYA49aYFV9ZhRl+yw+QjQsFjhh2wIwbtjn0PX0+g8/vJYZr+8AvIxIq4mMww5U4OMHO0HOef6V6FbQy3FncD+0GV7e3m8t2kZepbkccY6flivJ9VsXGpT28kiefNNj93KThQML3yRwOD+tYVtjWluY/jeaO4kuvtgZ1bbt8lVLGMjOOPr+FcGvnW15bm2RTEvyt8ozt+v5fkMiu61mcf2PJ/aIB8uEmNmYLt4wVbaMcH8vyxw8DPG/mmWERqm7PG3kdfY981Mdhy+I9i/ZkntLa8urJrZFjmVTbqud5YSe3uO9exHUptXu57e9RlkwfOnQPjdu4AyDuIzgcDnr1rxP9mVoLy6uQ8shIj+aS2k+QtvwCx65wfYV7aINSPiQTxzwSMuYgwdlLHpknjPPXHYfjW8djKRsaRF/ZrwG1kW3kDBNrRAeYdoOOT6n86nuLpJUmiuJGXy5gGj6Nnbk/UDjr271FIk0GqIU+zsVQu8i5XYN2Ow5P58dzUrRJLbs323zFVCu2V/kbvt54+7j3yPWgg8K/adSS61+JZZgyxwADPsT7dc8celeRTmXaCx3HcSV3ADt37H8K9l/advIP+EiiktUVw0KhWUd+ePpjH5V45cRsGMqkqRgsw+n4VMjWOx2mhpKttbxTTmTbCpZW45/Hjn/J7VR8QtCNQBy6iXBVRjj1+nJH+eljSHSXToYp5Mq0KnhmwcD9T/jVfWJUa6WSIH/V/dzjPXp9cUluV1M9oCpUB/4sZVif5dqryu0Q8spuRWHzcZHYVbnkgeANHH8vAjbdnHtVSZnkiZMbcdn6cf8A16ZRnsTLILdPlVdx+vGf8fSsy/u8JlZ2O/hm6Ee3etEmEljHuOWPzDDc46+3P41kajJ5TMxlVSrDcoG7v9KzEcN8VmZ9IhvFJ/dXC9hzz1//AF1vaXdLLp6Mi/K8a4YL7duhz/n2rP8AilaCTwvLLlQu4HjnDcA9f8f8K0vDlvGujWxiHyrbqd3OTwvt6HHT+VUBU1BZjdsyjczd93zHjGSM1t/B7xZfeBfiz4X1+zUSSR+K9KddxOCyXkTAdM4JX1FZeqtarftdyDaf4tuKq+Hr4nxx4b3sY/8AiptP2ylc7c3KfMen8xn+YB+zmr/FvW/FF3qV7dLLMtvZSPgK5b7yqWztYKBkHnA569jw+o69LfaYjb90kl9cyLHu+4FaFcf61yuQoP3UyOcHgk0Wdr7S9Tmn2sI9LDbvs+7y/njGf9W+3uPvRn/a52tnanesPDGmwszeYZrlfnct5eZFOMGVgN2egRMnsfvVCXQXNfczhqiRxx7Yy8jcrjaFAx05JJOQeuPf1pwuZN28bZFhC+czSY44G3GOT/8AXqmsd1cW4eLC7W8z7uB97BGQPc+vbIzk1etzc2ytAFba0oV4WYKB82eMAsO+ec9B9LsQ2WdLRb663zXrht+5WDDdu98H9ferKMrXUdq4nZVgCDClWYkZHXnAHYj65zUGmAy+Y/zLCr/LJJj5xggjvnHXp0HPOalCk34mWCPdGp+62cHA9OBnPHJ/pTJK1wl0Qtn5Eq7DkhW278FhnHf1HfrkVEVguGZ0h8tWk+fcvy7wAepODx12jj15q3c3dublI5FjC7dqsvc59cc9B9OvfNUru7dImgWDbu2spkHJIDZHsCMHoPfPZgMurCUstpbXDCJpF8yWRc/w7mA6Hnpnpkj1pBCk1osJgbbuD+Y+Fy2VBww6Dr2/xp8SxJHDEBnDYjx1QFTnOOufm59KZIzOfMeXcUyIGHXG3BH1z29SKAInDx3DTahF5kZULHyy7g2PXIx1/TPWmNckgRIoHmbWVtuVGQOvGc4x/wDWqaHjTRHu2iNkVV3HJzx07Z6evGOM1Ukmha7V5JPuyBsnH7sdADk9eD1JxnjPNACRiBpDdI2JGhzGz7mYrwcfTOOp/KoXvPK84AyNtMZGVJYr6AntnPpRd31xdPGICodWcbVxgnKngH6HsfwzWezzyc+buXglQ2eBuyAMAAAYH1FAE95LI0nnTLyCSGZsbeePrwR/gK80+OZhNzZTYbbsc4Y59M49Pp2rvJZ1nvHlLrHGM8Mp2uvXjnJ5z/OvMfjJ4isbx4fKlfzIVw0nbsP8B+Hah7FR3PP9TFosuxY8q0mWJ5xz0FYnxPuraLwKBctGu24VjubjvxVzUNRT7S1nYQPcXQjMotoWBIQEDexYhY0yQNzMBlgOSQDzXiv4aw/FCBfCepi61fUL11jsNP0tJWjExICqkajfcOTwNy4O7AjBAY5mhsf8E1fiXpvh/wDbT8K+Pj4W1/UvD+naounXGu6VppeytbvUM2EAnlOAkZa4zu5yyhQDklf0z/bC8E6l421J5448RzaLHZTMw+XYkzyhs+oL9PYV5B+x/wDs5fFX4WfsyeE/gr+1RqOj+GNDtdeGr6f4M0SEtrOrXAu0uYjfXG5hBEskcRMVuquwSNZZQA8LfRfj+y8e/EG9/s270qx0nR922bUryVpHB7rHGgHmNgjgHjI3FRzXPUcebQ6I35dS3/wTivPAnwq+BOqeFbzwzZ3nl+KJ5JLy58sb2aCDjkE8Yr7C8JTWtx4dtbix0mOxhkj3RWsKgKik54AAAz16d6+Zvgb8JfDvwi8OXWpyaffW9ncX3nrNqrBC7FFG5FOOu3IC7iOmT1PoeoftDeJn09LLwT4Rt7O3hjCf2prkxWPAHVUADN+OKUuXlQR5uZlf4ofEPwB4X+K19Y+KfgDpesMyxk6wtjBJcynyl+9vTLYGFHzcAVlp8dP2cjN9nm+A9ssmcGNdDtJJP++Ey35ivIvix8bfhppF1c698T/iXJrV8xzNa2sghhOBjbtTGR25r5++JP8AwVA8P+EoJNM+HPhqztUwRH5ca59jT5o22Fad9z7S1/4rfD65gcaB+zP4ft4tvy3fiCxto1H/AGyVCT/30K+dfit4r/ZY0jxs3xH8S+GPB9nrccWwTeG/DVrZyIo/h81E81vxc18I/GT9vz4u+NriTZrUyRycbFkKgfrXhfjD4seNNddmu9bkYsct81TzS6FW7n6C/EX/AIKN/CnwmZYvB2mWoePjz5V3uT+PNfOvxZ/4Ke/EbWi0Gk+KmhjbO1IDt/lXyJ4h1S81Bm82Z3bozbhzXO3Vy8Y2u3581Iz1Xx/+218WtfkeWXxNePu/vTEg81w0/wC0/wDE+W78+TXJjtPTcRXFahKivhG3HtuFUgNpwzdT6/40FI/Vj/gj1+2N8HdT1mfwf8e/h9pviSSSH/iVnU7OG5e0lOMmMTDau4DBPB4HPY/oufi5+yJG3kz/ALNdkrf3f+EZ08/yav5vvgz8SdV+E/xF07xVpd4Y2t7pWf5uNuelft14c/4KHfsQ6d4B8OXXxa8d2Oj61qGhw3M1q+i3Mu7OV8wPHEwYEq3QnByDyDQSfQx+K/7G8nzN+zdZH/uVbHn9aY3xT/Yydd//AAzXp7D/ALFew/xr5+l/4KWf8E1U4/4XDppOeN3hy8/+MUz/AIeVf8E1CP8Akrml9Mbj4bvP/jFAH0KvxE/Yxb/m2jT/APwl7D/4qmt8Qv2KT8rfs16Z/wCExYc/+PV8+p/wUr/4JsMMn4taY2P+pZvP/jFSQ/8ABSL/AIJqMv8AyVXT8d/+KbvPy/1FFx2Z703jz9iOQZP7NGnHnH/Is2H/AMVSJ4s/YcnH/Js+m8/9S5Y//F14UP8AgpH/AME11Zm/4Wvp+PQeG7z/AOM1TvP+Cl//AATtkIjsviXpse08t/wj92WI/wC/FHMFpHvt140/YN0Q+Zcfs8aXbs+PlTw/Z7j1xwrk+tdX8FNR/ZR8SfEGx1X4ZfBW10vWoEkFnqn9kQwPEpRtwDKxbBBYYx/FXyNbft5f8E05JDcTfEPTpJWbczt4bu8k+vMFel/Aj/go9/wT40zxlHc2Pxe0+xjMTDzpNJuo0VsEDkxYHH86BWZ8Sf8ABTeKzT9rrxlPbW2V/t648xkX5d285/Hr+tfY/wDwS38Dah8RP2EvHngnw2UtbzxBa3NnaX07Hy97xSxLu4zhSecdQex6eS/HP4n/ALCfjj46618SL/4z6NqSalqD3UMc8jxwjc25SVxubjBwwAySCCOn0Z+yn+2v+xx4K8Aalplz+0R4XtZNoMMLXoTbgNgAYHTPQUL4m7le9ypWZ+Y/xb/4InftQaH41vrXWviFpBZbhiY4rNoywJ6glyCD64p3hX/gkZHpsfnfEC28T3jcbW0fxVYwDoOoksn7+/T6V+sHjv8Abn/Yl8VeG7fVJv2k/CcWoQqAyjUOTjqMYziuN8NftQ/AP4o6x/wjfw0+KOma7qQhaZrbT5HkZI1IG9vlwoyVGTgZYDuKUpRirthGM5aJHhf7A37FHw//AGaHvvG3h3Stbh1DWLdID/wkGpwXk0FujEnY8NvCFEjAMVw3EcZzyQPrbw7eyxCN0+67bsjsO36Vz9jaAJ9quThdu0LjrnB4/wA8AVc0XVhNfNasm3avI3Dgcf4141Sp7So2exGPLFR7HqXhbWILyz+y3UuXk/i9h/n9ap+PdCX7KDEi/N146f8A1q53wvqotrpMy9l2r7dxXXzahFrGbdW3NtC7frSuH2tDhrDQBa2D3d1FgyNuZiOo7L/L86+cv2y/E9l4b8FzxzXPl/2zcrbmSTP7q3Qb5HIHbA5/3q+tfHelNY6V5EA+ZlAXA6D/APVXk/jT4QfDr4gW8M/xF+HWja59lZvsS6xpcVyIM/eKeYp25AGcYziinJU5qTWxUoupTaT3PzV0/wAM+Hr+I6pfeE9PS6vZGuLiNrZWKPIdxXJGTtzt+gFJqPhX4d6Zam+1rw9otrDu+aa6tYUX82AFff15+yx+zqxaaf4F+Ddo52/8IzbdPT/V/wCRxWJN+yj+zVfXym5/Z38E7WYHa3he0zj3Hl11/wBoR/lOP+z5fzH583niv9mfTp2trg+HnZQMta6SJl/77jjK5/Gqr/En9lK2IM+oeHY+ed+j7cfnFX6Caj+x5+zDaTLFN+zz4HXdtClfC9rxkn/pnT5P2VP2d7Urb23wG8Ho2GOY/DdsuBwB0Sn9ej/Kw+oS/mPz2/4XH+yHACJPFfhVfY2Sj/2SkPxv/Y6i5bxp4QH+9boMY/4BX6Q6H+zH8AUtzj4MeF/4v+YFb9MsP7n0rP1P9nf4K22obrf4R+G1Xb0XRYOOp7L9Kax0exLwMl9o/O3/AIXt+xjjb/wnHgv/AL9xf/E1c0n4sfsla43kaT468CtIWwscl1axMx9AHwTX6FT/AAB+DSWsMp+F2gNuVCdulRenPaprz9mf4JQ6b5t78KfD/wAxB3HSY+BjJ6DNP69Dsyfqcu58QWmj+DRCtzp+laZ5brlJIYY9rD1BA5FQa7Boi6a89iLRJrWe3kjWFgrHNzEhHHbD19taZ+zj8BJJ3e3+E2hOjLja+nx7uO446USfs4/BgOqj4Y6Qu5vmC2aqB2PT0/rVfXI9g+py7kHwC1B5/Cvh+82EeZpMJkJ67jGDXb/8I1f+JfGI0XQtOe4upmXy4ox055JPQD1J4xWVpPhi1ttWtfDuhWiW0Nu0awrGm2OKNQABgdAAP0qL47ftOab8JbC48C/CW8WfUruIDVfE0JIbGTmOI9v94fhk81ir1KmnU6Pgp69Dsvij8afCH7NOmSeE/At1b6p4wmj8vUNUK7o9NzwY48jBbOM/TnptHyz4l8San4l1wapqU8lxcXUjNcTSNuLnuST3rLu9VlvZw8kzN5nLc9fmBzRNL5NosgYtsXI9WPWuunBROWTctDzX9ojxX8ftCsp4/hdbxrCqoJJltw2FwckschW9MkDHvXkmuD9vTwRq9ro3jv8A4SvRZryNZoYdSsDAHiblWGUAKn16V9eeBGk13VEgtLSQyXK7GQDrzwele+/C34MaR4SuP7X1bTo5L6YBt/lg7O/Hv70Sq8rsT7HmV7nz3+ylrXxj8B63Z6F4w1dtU1i4t4riSwmsVkufs8iCRHWMASMhRgwYcMCDnHNfa2mwXM1lBc3dmsUzxqZIVbcEOOR+FZYtLaGYvbx7drfdVfxH+FdJpsfnQBlk3cZwWz3/AJmo5uZrQfLyppMvabAhLZbI/lW3ptrFGQ5Q5HYVhWMpil8nzNwzyW7j/PNdBZsjJhlHIzz/AJ+ldJzsTxR4f8NeI0sbvxB4YsdWFhdLdWsN/apKI5kUhJUDj5XAYgN1BNfm9/wXp0zRp/it4FubaNbdW8EJtSMDAU3VwRx9Se3ev0tkjWS0bafm3DOfrXxN/wAFX/hl4e+JV74avPEmmWcN3b6K1tp+ozNGGkMcrM8RB5KgSx4z0JODy1KV3FocdJJnzr/wSc+F37PvxQ1rxF4O+K/7PsPj6ZLWG803zNUjtxaMjMhGJJI1Yv5gHJ429Oc19ia9+zp+xV4SvBp+tf8ABM68hkb7p+3WZVvo32vBHHWub/4Jn/BL4Lfs9eG7jxFrviXwuNe8Qaar3jDUrfNtDvVo4Ad3XHzt05IBB2An68s/id8JpLUaddeMPD09v/zxk1SFlH0BbilG6jZhNpy0PldfhB+wUZfLX/gnBcFscL9vsvTP/P36U1vhV+wNFJ5Y/wCCcUm7/Z1Gz/8AkuvqicfATVD9ostc8NljyyNfQZ/PdVGW3+DSPukvPD27GP8Aj6h45+vrVEnzSfhl+wjAMj/gnNNndtC/b7LJ/wDJulHw4/YVZ/L/AOHdEmc4H/ExsuT7f6Vz+FfSe34LyRbDc6B+84/4+Yef1pf7L+DjfPAmhM3UMJozz+fNAHzcvwu/Yb3/AC/8E6Zfubv+QpajH/k1T4vhl+xGQDb/APBOq4YE4XbrFp/8l19N2mj/AAs2YittFbc25jvj5/Wp4vDHw8k3NFpGm/dxujVeP19/1oA+ZIPhv+xWW8sf8E7Z1ZeqtrNnkfneVMPh3+x9GWKf8E7Lj5Vz8usWnT/wL9q+nh4R8Dy/LHotrIrMTt6r+WfSpovA3g1vni8OWo3HPyxjmgD5eHgf9ki2O6X/AIJ2Tpn+J9Ysuf8AyaqWLwf+yR9+P/gnocYzu/tazOOM/wDPzX1IvhPw80O3+xo8Nxg5xj86kfwb4bvdjXfh+3keMARtJFuwuegz29qAPmW08Lfspj/VfsAlcdl1KyP/ALc1qWWj/szWiCWL9hSSL5sDF5YHvj/n56f4GvoiDwH4RiffF4P0/ru3HT0PPryKs/8ACI+HAmF8Kaf1zt/s2Pn3+7QB4Vp1x8A7aNfs/wCxW6BsEfvNMb273NWhr/wGEnlN+xywO3Pyx6UePr9p9a9xHhjw8IAh8LWG0H7v9nx46/7tN/4RLwv5m7/hENNG0Ef8g2P/AOJoA8SmvfgRJ979jKRwR18rTPU/9PHtXH/HbXP2YvCXwk1rxb4h/ZKg037JakWd5MljuiuGO2Nl8qZnyGIOQO1fTX/CH+GF3bfC+nqGHzbbJOf0r5G/4LH65o/hD9l//hG/DnhnztUur9b77NYwqr/ZoM+awUDLY8wYUcnnGSMEA/J74kRW9/rtxe20aYaRmC7Txz9ap+DfEmqeGLkmErJazDbNazLmORO4I7giqMPivR/FcC6jpl6s0T8nDdKktlKyAg5wfWgDY8a/s1+BfjbYLrfggNYalbwjybeBlWa2wOBbu2AY+32eRvLxgRtByT49qdx4m+Ft7B4S+JFptLTGO01a3RlhnKgExsHAaKVcjdE4VhkHBUhj7X4X1W+0W/S6sJ2WQN8u0+9ekappvw9+PmkNoXj6xs49Rmt1h+2T2/mR3SLnbHOgI3qCSVYMsiEkxuhJJAPA/DVz9q8t4ZN6vjG3p0qz8Q3W18NMwA8xh03c/qPrVbxr8HfGv7OOtvcJp91e+GY0a4mtvtHnzafCGGZUkCr9ptgWwZQqvHlfNRMqzZfxX8TW2o6FHdaZcK8MkassitlSMDHX+XvQB8w/GC8YXcm7ltx+avGtcvpDMZVdsrxwe9er/Fl2kuHYOzKTlt1eP6xJiVyNvfLCh7mkT0v9ivxV4S8HfHLw34l8d+EYNa0631WCW70u4lO26QSBjHlcEbgce1f0g/tM+B/2PfCH7M/jDxPd/sOW2kyaZocn2e8huLTdazPiKOQFJi5Cu4J+U5A561/OJ/wT28GQfE/9tL4ZfD6+iaa31bxtpdrcRA/eja4iVx9MZr+nv/goL4T8Px/sJ/E64hstrr4baTeX6MsqHP5gUENWZ+XvwbaCb4E+GhbxhY18M6UyL04NqnH0r0zT5WguRhePseeFH91j1/z715F8B7gL+zt4anDZX/hEdHDc9P8AQ0716lZTrsmmY4/4lO5fb5TXi1Hq/U+ior3V6FAyf8TbT0Pzfu5c/kf/AK1N8O4X+0JY9qjzFARGyF5Hrz/XiqtxdY1bT9ueIerc8smeff39qTwo5Gmah5f/AD2U8n7vNTzaGiXvf12NvWtkktrDIv3dPYnbjAyG/wA/0rlXJi8LRxSqW8u4Y9Ony9f8/wD6ui1ucG5hDMCP7NLMEUjrn/PGK5m4ljbw1LIJML9obG3sdoqUzS39fcdRbOftGiRK2A6swXj0fik8V3G281ZBFx5IHy4/uEe3/wBao9MfNx4fMgA/cnOV9mx+NQ+MLhT/AG0zf881X5c8csKyi/eNJLQxvELKnhvTkkOfmbac5HUe/wBK1NblP9iaepP3pZOC3GMVz/iG4ifwzpqvtxlud2cfN9a1tRZ5dJ0zB+YSv39jTvsEVv8AIu+LbpvtOlwK+W8hR0Hpn+n6VQ8L3hfRNYQt3K/M3uRj26VZ10odftIdq4Wz4HocP/hWR4alaO3162bOVZjx/vMc8Vnf3bF294seAJvKvJIwD80jcY9jkfzq94JdjrLFyvyI33uuMkf4/wBaxPhpLuuJFAB2sTtY/wCyav8AguSb+1Lpd+flfPv83pSqdSo/CjG8WusltqXlxj/j+hVdy4/jY/0+lN8Zm0TwJarC/l/6Mobccdv5/wA8VS8ROj2VwIztDXUb7uuMH8aPE8gm+HVtIecLj73BxnmnLp6/oEdTU/Z8ukb4beGZcLhtBtu/B/0dMV0ng+Zpdft2IK85z05A/D09/wAa4v8AZ0JHws8JsZhz4dtAwbPH+jpXVeCJmfVIwW6CQYXoBt9v/wBXtWEuprHdFHxi8h8RagkbYHkMefaI8/5H9ab4EuZG8Kaht6fMzDuPlU+tReIpFHiu+A6+S4xu6DZj+ZqL4cXdvN4dv414/dMw5wD+7/l14pSl+7+4cV743w/IW8QKPu/dK9R0U8V0WuXW3w1ZlgVO9cbW69uK5Dw47f8ACQRkSD/WEbW+jf0/lXR6veFNAtIXAx97aR23j/Gs6nxI2p/AzqPh7Mo068DLj5Yx04HP8v8ACuE1aSSWCMD5m+18bQcn5j+nSu1+Hsv/ABLL52X7zKMkdPvenp/nFcLdSM1rHv6eahzj1c1gn+8Zs/gR33hVseAGKJ8zR8DGcjzaq6RbxLrtu8W5GwO3P3AcirXgsySfDho5JOfLIX2xJ0FZuiP53iC1hCM3mKU69flrC/xHVHoeyaP8Y/GkHglfDHjOHTfFWh2rGaPQfF2nx6jaqUlk2bFmDGEgrw0ZRhjII4ryPxz+xZ+wT8dlmTT9E8QfCnVbzbFM2jyHVtHZi+5pWt5mS5jPGBiWUKDwhwBXaJEB4ZvpEY5W3m28dR5k1YegKPtyxOvD3H+r3D15NFHHYijK8Zf167/LYnEZbg8Qvej939Wv5nyx8d/+CI/7QnhTSZdf+FGl2vjzTYLd5rrVvh3eC+ePJ+RJbBhHdRkqCP8AVYBI3SBcsPjTxd8FvHnhW5ktn05b37MCLlbUMzRYAJDIRuGM4PGAQecYJ/abxv4h1Tw3qFreaFqM1jdQ3oaC6tJmjkiZVPKsCCDn0rzPxR8SPCHxy+OmpRftRfD+DxzFpvhHT/sdzJqMthqEJknvUL/aoMGdwI0x9pWZV52qCxJ9rC597v71f1+H5fM+fxXDfWjL+v663+R+Pt1E0e6K/tTHIrYw0JU+56dv6VnXNnAwXMYbd93PH9c1+tfxI/4JLfswfGvTpvEHwh+NVxY3115bx6H8TLwWnkMV3P5Go26ND8xyD58KAluNvOfj39qL/gk5+0V+zreRan4j8F3+m6TM8Cx6zIv2jTHMiD5lvosxOu7ONpLbeWVADj26OPwuIV4y+/8Aqx8/iMtxeHlacX/X4nyabG4sLhbyzuZIZY1zHNHJtYHPUEY5/wAK7LwL+038XvACiylvl1qxl5ms9WQS/R9xB+cfwswYr/DjJzn+JPAXjLwirDxH4ento1YFbjaWRsjK8rwMjBwcHBzWO8ENycRbefuqfz9a7PQ4rM928M/tmfCrUYbe08QeE7/w7fRBc3di6mAlWyoG1SYzkKS5R2BHyhc5HtvwJ/aZ+Ifg62uZPgx8cJ47O4HmXGn6Tem4tL5e8d3YSZFzkk8zkLt7EcV8JzaZbSnPlYbb6Ebf8/WqQ0+6sbtbzS55YZQCFeGQqV/EEUhH6bXf7Vnwy1rUItM+OHwHtZnt41WTxR8O1k8PXPnY5TYqPadOCsNpGx7S55Lbf4Z/s9/E1Gf4aftIC6hXTzDb+FfHdkui3cZ3AYF8Wns4gFJ+a4ngLbQNmCBXwF4X/ab+MXg3y7XU9VbWLSM/u4b59zL8mzKMwYKdpIztJ6emK6/w/wDtNfDrUYYbLV9HOit5Ij3C38yGFsgF9vzrK5A+8UTBA60rDufR3xL+CHxf+C2jxr4y+FFxZ6Jc3QOm+IpGlksdQj2iTfaXUdy0MzfKSWi3lvl2ckCuPvtW8C6Tqd1qev29jfajNb+aPOhMiF2lypR3xJjaGyzhyrqMcgmo/hZ8c/iX4T83Vfgr8f8AULT+0GYalb2WrSJDdRhf+XyMyNDchsn9ywweQU5K1rXX7QPw58Wp5f7TP7KugySXChbfX/BsY8NahKuW27IoIpdPdeWywsgTxl84JWo+Y1tO+H37KfirwjdX32NvDurW9zk28moSG2nZxzHGy2twkeCcjBk3HCrtPB8G8QaH4avZ4ryw0fUIllma3+x6jGIgXjB37JMbQ3HTYMhiODhm9hl8D/Br4gaXp+h/BL9qn+y7n7P9nXwv8TrKTTZph5hZYYrmCSezCqeDJcPaglMlVBwD4k/Bn4h/C3QIta+IPwjmt7K7ukFv4g0u6il0q9aKIlpYbvDWszudzbY3kGeM8Ggdz54PwystVvI7m18PyQQ3Fwy2kZgK5U5b5curSEAYyRj5eCa57xF8MPDjXbXJW8hZfkWFZFcFlXJcuxQr64w3U8ivdNHk0+6tP7S8G+IFZb6z83UNOj01pGRvNw6FIycJgISdqliwChxkVY03UvCTaAukW9qbi2mV4VGkiZJLdo/9YZIJYgjkBlblgSdykR5G0Hc+cIPhV/bCLJpuovGkYBkhmXLSknjaMd+mMH865jWfhCBI0MV9JDNEwW4Fxs2hj2GG5/HBHPHXH1p4p+GOmavp0Ok+ELTTb3T7C1Kx3mlQtayTyMAmDAzzMJOVaQhChG/ONtcZ4r+GujaCbFPC+2ZopmtdSs3sw0TT7sKflZ8lgyEfuYgwJAXINK0QPmTWfgpqcG4x63ayMk3ltHyrbu4GeGxnsT/KubuvAmp2VyIb1pA7LmNPJKlh6gEDP4H9K+g9Z8K2suujxBb6J5zNH+/ksr8W8qqy8OsPlFiBuAyFwevBrJf4f+GGntxeTQm3jt3lmtX4lLEZVQdxcEnqrIM84zVWJZ4DJossM7LJ9Dxtyc+vNJJoksQDS/Kf4WYgg++a948QfDHwZ4d0Xy7yyk88xLJ/rt33sEYVWk8vklduxWOM44rjdS8CeHWl3eGdRkkbO3yUiKl+BngncMc8sF6cgdmLQ4rwfol//wAJfpfyxsv9oQ7WWQdnHvX1zr0x+1yDzf4vz+teA6D8LpU8Y2K6fr0e5LqN/JkV8nDj5V2hiSOnzADPfvXumt3Y+3TENn34NAeh8e/HBi3xT1gt/wA/RopPjaxb4n6sS2f9I/pRQI/oF/s02sdrfssU32fayi5+RWz68kAd8YFZOn/arq9bWL/T7VXa4LeRD8ylXJ+YdABxjPT0rR0vU9Jm02a3nskk2q3nzTMVJYEEcY5HfGCenNR+dpbSCHS7hd8ahtu5dx5HynH+f1r1LHmxlcltNJh07Udi2gjWa3EUMbMN7Z3e3J56Z9K07bWbiC9jSAyBYZJYxC0e6UqSPmADH/Z6EAenNYnkxBobN7+QRu6x7VxJuUn7oXGRgdz7n1ravbe20e1ls4WVLhkZW8/cWRDtJ2YOAeP1/GkUZ91ptzBLc6vqy2zJ8rRxyK2YkzwCB8vODn5euM+tQrNpT6jGWThbhWVYkztJb7vO35Rk889OgzVjzbq60OKXSoZWjmjWPySAZHxJkgbclRgdTz2qD7XpOkajHqGi2XlzyRoZNyvuAAIAyTxz3xn0oA0TdCZvs05KwqzozhQ3ZiRjGAPc/QV4rrPk2/iu6uhp80f2m881WVwrbSeWPHIwc8Hp0r06K4tJZmdUMbJuDuqlQFB5A4GTg/h+Bry/XADrl0dKVlj/ALjNvwC2cYOemT1U5xWdQ0p/EYGtM9rpt1p6SY2KzTO2TgEjlc4wCBwByfw44q2YXd3vjvP9Hkj+55bNjt/F6cHp/LNdhq+oJumARY1+zyDbuxJID1JPoev0ri7OaSxWCGfyvm+6i4yAejZHA5/nUIqW57F+zXLbLez20MTK3lmOSR22g4ycBVxk8f8A1q9stn8pYbmI4++V3qpO1m9+3TJOT3GDzXiP7MQsbKS9mu7dVVlSRVWYhi2/kA9R/L2NewWckd1qLTR29r5PAaTcGUZYr8oJzn6evTrW0fhMpbnSWNt5s0dnOVZ5LgMZVuVDenB7dffv70/UZru2hWCcLJ5cgIXcHdcgZ69vz9qjW8S7iWCAeXI026Mqf9Weu3v1/Dtnin6hILeRrWe3DNjKk4bJ7Z9Bgj86og8V/aZlU60qwquyONWjLPu+XnHr6f54ryfVEGxjBMrtww2qfXv/AJFesftKuP7ahuWjVdsYOC2SMj/Pt9K8pLzsm5YlGGyflx/n/wCv3qGaROq0TzLm3tWhjKssagt0A9T6d/T+lV9djmWePc/yqu795nnk57fp79qsabfxjT7aMOzAxryyng46/hxxVXWQxugzmNf3fXaOPzqI/EUZtzKWlZFYqDwu1SDjjjPaqd4zYY7VXBAz6/59quxKFZSdzbTjduyT79R71WubmJpJo5VC9wr4JHP681TLM2SMrC+UPDZ+ZuxHJ45rNvUiyjrD1+6Hb+tXNTkACmINuz/e7flWbdP5cmyYr83zBV6evSsyTm/iTEr+E7kou1lIyMD24z/nrU3hYyto9rujA/doent2H4VU+ICqPDd07SbvlGPlHTd6/wCf6GzoDJFodrtk3MYlHpgY/wA+lUMdrdq013IZCJFz0XPPTmqulwRSeNPD9qIz/wAjFYj/AMmE9OvHvUt/du96VO1drY+ZunHrmmaQzR+LdDdYd0reI7BFVsc/6RHxz2/DFCA/WHw3ALfTtYiMUar/AGMSrq0RZjvHIJORwenUjpmsy7Ef/CD6WRBIyyx3EiCTeMDzmU5DYUnjJxnnPPFa/g++QW+rRB/lbRLhPvbCVLDkDzY89M4w/I+43bT+K9/4Y1Pw94eg8J2sUljHYSKt1/wjyWJb95sIJQfvWDxuS5Zuc4IJOF1I+ycLJPBA8SS3KRrhljSJPyYbT15HAPG3NPS2vLa737JGUsAxQbmI67vlOByAMHHQ8iorCOWeCNWKs0iszMsmGUZyO/JG3p9DjtWhiFrJvs6C4aOZdqeSV25DfNnGOSD2/vfjZBY0y0lEckbuwEAZFXcFJQj1BHv68kCrHmpazfvI1VGbDfwqG6Z6E5yP88U62nNsnmSNvLRhQEhGYwfw45479OM9aZK8s20eZh1h7Kdu4+uTnPLHPagCvLDNvRIIS8p+UNHt4w2evABAI5J54xxVLzZ90kc0ZCjCQ/KMlsEcdeuOT19s8m4JpLxNsyp5YT5iyncDk5+6eOnp6dwKrSx26S3C2h8s7iFbOc4C849+OT/TkAZcTG6na3VY/LMzKzNkZBAx0ILHI9+3tUMUbKHZZ1b5flt2PynJHYjC+v4+2QXGoSzRNCWhMe7C/J8z9cZYYA4x+HHtVEXXmE21vlfLYRgsAG5754z3wfpyetADrq7MIWSaa4cxqVZt2WzwB074/l+dXUnubtGaF9sa4B3+38+hPfnsadK1qF3yRs0gZn27hwRg/e/h56/5FZlzq0thdXQSeNRGrMJGwBjBOc5/XigCe9uI44FWJ/LVmIwF5LAqQMj39eeOe9Zmp+Iksrcyt8zbSI1T5nfGDnAGSRz0OBj3JrD1fxikVibdSI4XkLRy7WZpW44ROrEeuMY78VzWsa29qWtbi4eISQq0tis4Evlno9xL0iU/MQg5baVUMcA2o9WK/Y1NS8Ti6WSKGRFjtdz3G6QJDCucnzpc/wDjq+nJry74j+IE1CRUl1qWGNY93mJGqyyjPSFDxCmM4dxk5UqkindW7pln41+K/iW38H/DfQLjWdQuJFjsbLTbNmjiwcr5MXJZh181xu+QMoi5B+wvgT/wRh0LwRZ2/wAVv2zvFkckIXzW8I6fct87nBAuLhTk85ykXU7T5mAVMTqRijWnTbdz41/Z7/Zj+M/7Tl+2kfDDwoLPRbe4ZdS168LJZwNjJMkhy082CBtG5wCv3EAK/oH8AfgZ8Bv2QtAjsPhpov8AwlHj64thFqXiy+gy0bHgrCuT5SE/wISSMb2kKg16DqF5Dq+kr4S+Hmg2fhvwrpqiO3t7O3W3gij5wMRjA7kIoyecAmsGfWbPR7RtP8GxOjsrLNqbLtmfPULz+6XtwSxGcnDbBxyqSlodUYqJgeM/Enw5+GE8PxE/aI8VD7ZPqkNvHaqruIZnf5EdY/vP6QqcjkMUKkH1qH9rL4OaTZW+t6BpDQySQhotY1uIGYKQT+7j4EfU9APpX5zf8Fh/HUvwz8AfC+98tpoR8Qku50Viu8w20pAJ45+Yn8K+dfil+2b4s8V6ZpKx3TWtqthHHHHCu1eFHAAzx+J+prnlKSqJdDaMIypuV9UfqF8aP+Civw/8NGS5sHXUr/nbdXUnmFfoD90ewFfJHxs/4KGeMPGUkjv4jcDcdsMchAA/CvjLUPiX4i1y4VrjUJJM/wATNndVKO+uJS0rzsxz/E1aGZ6f4z+NXiPxZeNLc3zndzt3nn8zXE6jrMspDtLk5/iOfwrLuNQ3KF342rkmqf2z7y8/N/s9aALGrakGhYuN+R9KwtQvTGu/c3cHv/8ArqfU5zJA2JPu9QtYd9fbFGB+eaAKeoTtvL5+U9t3H5Vj31zyU37uwNWNQv2dm3nj+dYN5fszeXuO3P5U+gEl0Ym2nHK/3qovId52t+FJNfYOwHn2NQC43ct1pDHySyFwwbHHpX6M/wDBNTx38BviP8Br/Tf2iNL8Iyf8IiVEOseLLe2KQW8sgUL5k/CDzGAAyMl/WvzhW4TGZBxjtXtH7E/iLSbn4h33wg8TXPl6T480a40O6aRQVieaMrFNg90fa49CoPagD9IJH/4JsSFkXWvgb9ftWj/rzSLB/wAE11TI1r4H7j/096Oc/rX42+JtD1nwt4jvvDOu2j299p95Jb3lvIMNFKjMrKfcEEVW82YDYH6dfanYR+zan/gmtCvmS6l8EfTal1pBz+AP86z9T1X/AIJ33IZLRvgnCrfdZZtI3H368V+OTzS4VV5qSVWwGX0z6/pSA/YO007/AIJ7XW0S638GV/vYv9KH/s3/AOuuh0jw/wD8E5JnWOPVPguzf9NL7SePzavxbSKZAoK9vT+tAN1Hzu6DHtQM/d/w/wCB/wDgmm+3zdQ+CMzdx9q0gj/0KvWfB3hj/gmFa6Z9mudD+BUu9CZJFTRgwXHYjnJ9ePXIIFfzlm/u0T5H/hpI9evjct++kzsX+Lpy1FhH7d/GX4cf8E/fFvxt03U9I8SfCyx0u1k3XVjY61YRRSqvCoVSQDHTj0FezeF/h3/wTXk0hVTwz8I7hsBd6zac5+ud3+NfzvteXMgLCRsgf3s1at9TvWG3z2+9zhqfKVqz+jzwZ8Jv+Ccr6qttqHw4+FNxDMhVmMdixUHuOe1X/D3wG+Anwt8balrPwZ8F6Tp9nfRxhrrSYkEU6KCVC7eCPmPTg/ka/Gj/AIJa/spz/tO/Hyzm8Uae83hnw7t1LXvMU+XMqn93bE4I/ePgFSQSiyEHK1+2FkZ5oMWqLtC4MjfdUep/w7/nXm4ysv4a+Z6OFoOKVRv5Bc3bX9zsa6SKMNtj5++3p/n/AAq9p8pLD7Sqll3btpPYcVRntLa305prRzLIZ1Ekjr8x+YdPQe1aOkwObqQyj5QrH8cDA/WvOUjt5Sza3j27+Yc8KD0PPbH55re8Da676kPOO5d+5ffH/wBeuS1O/lSSSSFAsIUlWJ53HoMY5607RdVe0gkljPzttij2j73ckVopE2PU9Rul8RXOA4Kbse2B1rJ17RGdsKvG3C49f/1fh1qHwlf3LwxtCyvvbHzMflXnJ79TXTXtmXtBERmRx1Vu1UTfllZHmusxrFHJDCny7sLk+/X8awTYE6gsqEsNpMhYEdD0r0LUNNton8+WL5VPyBRnce5/z0rD1HTfJke+WRdsg3L8vfp/WsZKxujm9Xgt/wC04ZSM/L8uDwCCf8az78PJeSM54i2qvyjgEZrotR02CSeOWVGZl5xjK9fyrCv4RKbx0Q7lbA3ey1KYzR01BFZLCoG7ylJbbz0WsO/Lie4kZslP0wApH510iwKsEgwo3MAPzxXOzQtcne+AZ7gFlX0LZ/lVRZMojpLKR2jjYMQW6dutTeIXUqkJB8tcbh14z0/P+VTKqJcSPIvMa/L34prLDJbC5ulbaH3N0+dvT+v41dzEypYYkmO22ePgnaT27/5zUfiPX9P0fTmvbidUwvLL1b/PH5flB4y8U2uk2LXt1sWWJsxxqfvL/n+deK+KPHN54quJrdp3W35eBR2/+v1/Kt6ceYTK/wAUvjjrN0j2Ph1pLdbjMdzcLJ8zL/dBHQevr0ryvxDq15qk8dyTkJCo+Zicc9fTr/OtLxEkskV1LJx5MysvfqM/hXO75vM257EfeHTOa9KlGMVocVS8rpnUafK1xKsPmkKF/hwRn6fX2raXRJtY1OPT7aAzAqAFX2GB+tU/C/hvU9c1yHTdPt93mbDG3POSRj/Jr6O+F3witvCgbUb2COS9faBuGdnesalTlNIwuHwc+Etj4S0uDVdVtV+1PgozL/qx6e1eqMLWeCOZz80f3lHH41nrJciQ4RZIVAVsDvjqKmZWUrNuGxun0rn5uaV2XKPKXneMlXhi3bl2/dHHtWlo0tuU8pv4W2j24/w/lWPFB/ozRW8u1hgqM1a0q7AdS38Q/M/54/GuiJzyOi+zQxyhmU7v7364H6itjTZI3j2x4+Qn+LrxisZGkktzIr89Rnt3/UZ/OtPSZF85Qijay+3OP5/596647HJLc1TgwsyDJ2556V5N+1Z+yv8ADP8Aa++GDfCn4o/bo7SO+hvrG6024EU9vcRh0DqWVlOUeRCGVhh8gbgpHrMbqhWTb91sNkdBWZfzi1uDIPuhx7YXP/66ZJ8OQ/8ABA/9kt2aQfEb4gIvH+r1Sz5/8lasp/wQH/ZTcmVPih8RNp+6q6tZ5HHGT9k/wr7YQrBcs6L8srbl/qPzq9bSMjrb/aodu7nMf3vbqMfrRZD5mfDy/wDBAv8AZWdN0XxS+JZ/vKutWIz/AOSdOX/g38/ZOP8Ax9fFn4lcrldusWPHP/XnX3SJbeORUUKuOMqM7qtW04D5cdOOVoFc+C5P+Dfb9lUybovi78SFw2GWTVbLI/Kzqx/xD2/srfwfGD4k7cdf7Wsufb/j0r7xa6gxteZl/DOP0qV7uHcqDO3r8y9aAPg2H/g3w/ZcX5V+MvxLHoRq9kP/AG0qZf8Ag3v/AGYmUf8AF7PiYufvD+17P/5Er7zhvINwWXjPI+SrMF7buFRYTg89DQB8B2P/AAb3/s6pHuufjx8Sd3mOf3WrWmCm47etr124z6nOMVYH/Bv3+z5Hxb/tAfE1fm5/4mtpx/5LCvvgTQrKwbcu09WzipIpizMzf3sbdlAHwOP+CA3wOgJEX7R3xPUfw/8AE2teOOn/AB7inJ/wQT+FUQJsP2o/idEwHyf8TSA7T+EI/wAivvjfK8q+XcKEVfmVo8k+mDnj8jTo5tuQ5z8393FAHwlaf8EL/BtiVFl+1/8AFKLHTy9Xj9T6IP8A6+atxf8ABFaS3lL2X7c/xYiIPyn+1hwMH0xX3MrqV3AfnQZVC/OB+dAXPh3/AIc3+NwrJH/wUI+Kiox+ZP7SY5/8iD/JNMX/AII6/EyPzFi/4KK/FRcrj/j+kP5/vhnjtX3GJV7A0ocEHAoHzM+Fj/wRo+IbxtE3/BRT4oBWH/PzJx/5Gr45/bCs9e/Zh+JUPwXtPjVr3jc+GmcXOta5O7SyyytvdCGdsBBtTAP8Ga/Z7xV4m0/wj4X1LxVqc2y302xluZ24+6iFjj34r8Df2ivHmpfEv4na54z1O5aSbUtRlnlklUHcXdifx5ouK7PP/ib8I5PE8s3xe/Z1jSPUmYya94R3bY71uplh7JL1yvCseeGzu534e/EDSfF6skIeG5hZorq0mjKywSA4ZGU8qwOQQRxius8M6/qPhzU01HT7zy2VsbVGN3t9K2viH8DNA+P8bfEn4Y3tv4f8f20e6baCtvq4A+5MOgbAwJAMjgHIwAAVdKZN3zMemNv6/wBK3rJpo9rxblPVm7/SvMvhv8QL2XVLjwP430mbSfEGmyeXqGm3ke2SNx39wexGQQQRkYr0+0AVVmY57An6UAeoeBvHOi6xZQ+FfH1ubizDh7a6Vv31rJgr5kbdjgkejKzKwKsQflv9t/8AZpv/AIV6i/i/4YalZro19Ipjs5H8qxlc8/u3LbbSQn/li+ImPMT5byI/Z45Gii3kljn7uTxjArz/AOKfxV1PTre60q5l+0WrIY5LeZQUK45yDx+lAHwf49nurq7msdV02azvIW2zWtzGUZSB6Htg59Mc15Z4kjlRZW29QQMN1r6K+LEPgy6MltoztpuN3lWW0S2qZH8EZOYfpEyZ754r578b3UkGoSQPDbtDI+B9ncmPr2Djcvp1b6mg0i7nv3/BIT9l/wATftY/t0+Fvhx4R+J1/wCDb+G4uNSg8UabEzz6dJaxyTpKm2SNg29EAYOpBbIPGK/Zr9qP/gmn+1l8K/2XvHHxE8Vf8FRviH4u0nSdBmnvvDOqQ3nkajGBgxSb791AOe6t9DX4Ifsf/t1fGj9gb4uj43/AnUbGDWTaSWbNqWmxXMbRS4LLtcHaflGGXDD1wSD9kv8A8HH/AO3b+1Ho13+zj8QrjwqdD8UaXdWmqTWugrFceUIXkwjK2FOUHbpQTLc9y+A959l/Zt8L5C5Xwfo4b3/0RB/WvWNMljMEwA/5ga4bPT5DXh/wL1Bk/Zz8MuXbd/whekFvbNtH+lex+H7pJbWeQY40VQvt8pr5+pK0n6n1FGPur0MySaN9V08tJ1jjyPbyx/n8ataBcQta6lCqY/0xAp3Dn5vp6fyrPnnVNStpCv8AzzAy3I/dH+oFQ+HpnRdYaNh/yEIT90Dv06VPMaKJ0HiKUwaisB/5Z6WN2R7kcH1/wrl7i9MfhaUScYvim1B935Rz+P8AjWx4wvZo7uScn94ulpuBxkt5nSuYecnQtQkjXiPUpCoZe2F4/DilF6IpxO9t5s3eh+W+T9n3Lj8e3+elUfE0/mtrA+U722+vTd2qSyk/0nRWUHm3Jb261j+Ib5oJdUlQ7v8ASG3H1OT2/KojL3imjN12Rl8K6fKp27Gk+Zu37ytu6lM2m6WE/iLknbnrnmuc1OcDwfZ7lI3PIGXrnMnr+FbLSxRWemb5B/q859+ap/5hFfoaOvTAeJ4RukO2yJ+90+VhxWX4dnEkmsXAb5mTP3j/ALXH/wCr1q14gvPM8UvFD1Wx3fX2/I1i+Gr9UfWkkxn7OM7vof8AGs18P3F/aJPhvdol1cSRFm8s7sfgefX0rS8HXCf2heSoc/LJkevz/px/k1h/Dq4AudSfaABCSdvritHwxcZhvrlW25hmIGP9rNFTr8hrocx4jnYeHbq8B3f6RGd30VT1+hPt9ak1+88/4aW7rKNxcr04703UT5vgq6gVQGYyFWHsg5/PFZ+os0nwvjUD5vOPYcYZqUpbeoRidB+zlOyfC7wuEU4Hh+0OegJ+zJ/n8a67wBNA2r+WOdsj8Nx3NcT+zXOrfCnQEL/6vw/a7eP+neMH9a6b4eSqviW5Xc21RIVPPXcw78fyrCWzRrHoUPEF/wCZ4o1BIwAVjkz83XlR+fXmpPhs0Z8O3KyIN3kgk5z/AAdaz9QuYpPEN44YNJ5kgO303/8A66n+GZV9N1KFMFfJTDf8BP1pS+D7h01+8M/QpRH4lU7g6eY2Tn2b1/z+tdBrsjfYbBcZzG2Bx/eWuX0WeE+INzN91m+Vl92x16966LX2WS200srZZTu/Jf6VE37yOiEbRZ2fgxzb+F765O1R5u7jB6Kf6muCWTzNHmuXZV8maBdzDpktzXYaJclfBFwVl3fLIW2n0Ue/XjHWuP3xx+GtRDj5RcxA846Z/lmueMvefqbSj7q9DuvBd1JJ8OpIpSCyqxyGwP8AW8f0qroRkPiCBd4DIm6MHjOFp/w5PneArqHIbaJMls5HOapeGLky+KYdwPAbDKvRsY4+v5Vi95HTFfD8j0S1uXTQL9GX5mhmXdj/AKazHgCs3wlOsmpQoMsGkzuVh8oyuR0/ycVat/Ii0e7DHcGklXOOeZH4x0/i/Ks7wKvn31jIkobdMD8v1TpXL3OvsdT8XlT7XaCNs7rhgAowTxjmvC43d/j3qluyIFk8F6SJZI1+7/pd/wA8kDpzjPb617Z8X76KKexZhu/eSMflyTj/APXXhtxM3/DQmqebEV2+BdJbJf8A6e9Q/wAOvtRR+H+u6M6nQ9ugtpIvAzW4lH+ph3e/Aql8PfjJ8VfhFrrJ8P8Axne2VrebBdWIbzLSbK7T5sDho5BjP3lPetFo2j8DG5DfMbeFfLHRhn0xXDzaoh1mGzniaNpGj2rznGVJPsOv+cmijKUbuLsaVIwmrSV/U9A8ReAv2QvjjKuq/Fr9nmHw5qlvtVvEvwzddMnZWWZWElqQbeQMfmOzyicnnqD83/Ff/giR4S+JOr/b/wBmn4xaD4pD7EXQ18rQdahJAIAtZiLe7KKoyY5dzmQk8j5vojT44l8yIR/Mwj3Hsf8Aj49fp+lc5rdrKfEU0cK8NIFY8cfLF3r0MLm2Kou17r+vl+F/M8vGZHgsRqlZ/wBfP8beR+YPxv8A2DP2mvgJqt1pfjT4e6jatbCWSSx1SzNrdR267f3zxPwE+bG5WZeDhiBmvGJ4RFJ5V1EYW2kpG3btznvxX7zfDz42+Pn8LzeB/FzWPizw5CqFfD3i6xj1KzXaOAizAtFgHgxshHBryf41/spf8E+v2jZ7i18V+HfEPwy1yVY1k1XSXOsaWzk7md4bg/aYeyjy5nwD90jivewufUakuWej/r+tz5vFcO4iirw1X9fP8PmfjVJaJKNznP58fpVSfTo5jtcdD/D/APqr7t+MP/BDn4+WT3Xif9nHU9J+I2gW8O+S98E3wvJ4cZ2iaybbdxSMBypi2Kf48cD4+8bfCX4l/DbVZtH8a+F5re4hkaOZGwWicEhkYAllYEEFSAQcg17VOvRrfC/8/uPAq4etRdpqxxdrZXmkXK3ejahJZzR8+dbyFWU/3gRjnNbmlfFHx1opmiumh1JZsNM2ocyMR0YODkEdj649qptNE+Mt7NkDjnmkSFF+fan+ztXtW3KYHaQfGvw5qMlvBqEN3pTJuSaSP5mZjySXUBnU9w3516P8L/jr8QfhXt1/4SfF/UNHup1aC6j8M608K3ceCdsm2Q7wSfusMEEggYr5/uLCKddj7sDJ2hen14qq2kLDJ5sJML9N0RKn8+KkD6/vP2i/hT4t23Hxv/Z48O6veNHFHHrnha0i8OaoiA52xC2iawOM8tJZtIwY/NnG1nhzSPgV4g1ceJPhL+0Qum6oE3f8I/8AE7TZLPzpFUrFbJf25uIZIwMKWnFlEQFyiqTt+VbHxr4u02I21zMt7bjAXzYxvH0bbweffPfNaQ+I/h++mWC/09rNlUBGaMZH1ZeW9Qx/IUrDue+Xvwq+Pn7PljdePdd8F3FvoZmji/t6xW1vtDuU3LI8UF/aGW3L/IoLRtIT5ZRgWO2sy5+L2i+LLAzeJLHS2kkwLfUI7yeTydrqcBWRc2/DYikjkZjgFj92uN8B/HTxz8JtXj8QfBz4ma1od08Ox7zRtUktZXUgZQyRONykgZUgg9wcV2TftGeBPH9hJpfxv/Z88M63LcW/lXGseGrUeHtS25ySGs1FpLITkmW4tJ5Dlvm5BBqBb1mKx8X6etpp3j+5kS1uHuLf+2Ns58v5MCGNxut3Z8jJjiTAA3HJql4ou/DGreDVU/DTw9qdxa28Akvoby5094d0bFpciaW3lYlPkcOmQMmMZ4oaV4D+EPiXxbD4n+EP7RE2hXkaYt/DvxQ0mRoIVU4igg1CxDpMwwPmmgtI88n1qP4nfDv9or4S6bJ44s/h3cW1paRgL4v8ON/aOkNcyLub/T7O5ltY2Ab/AFavkYG6PcMgETNoHwlsy2g6B4ta4VVjH9neKbKK4iiZvmZ5L23LRsCSGR0GQMqSB14vX/AGtDxH/aHiHwXqU1ltmNndaXdC9jO0Ll/MV5FwoOCM4BGCRzUeg/G/xgtvY65d/wBjySaXkwXmWjuI33ZLneUDrn5hliuTt7gVsWn7QHh7xrq11P420zTreXzfOh1LSWltGmRkO6RxvT5+wG5vvNgEcFgULLwtpGua/Y3Gl3vnW8MubOzurOVbrfuA/eQjfGqYI2gNlsHG3pUmp3ObiYFuAxG5e3tWtp3h74NX2pQ6hB40tLHVorXctprlm0n2lW5VQ8EceABjLTYB3Dbuxg4Gqui38ysy53H7uORQgPlf40nPxM1T/rt/Sim/GfH/AAsjUyv/AD2/pRQB/QNqV9pNvYTX2k6XG011eJny2ZU2hurDZzke4696p67Jpcl1LeeVt+8luzD5UVexQdD2Hqa89v8A4l26ztALa9ZlYmPZIVD/AK8Y9ifrWjomu3viKyaFj5TF8pFbqAeCDkA5ycdf5969WUlY8tRkmdRpyXdxK6RzttjU+W6qqgcZPUdOp4GfT1rcs9QkfTbT7dFb3P2pQ88cjSBjwAD6YyCOR2rl9U1vEUCT6fIjW4Uq8bfMSxAOSRgYA4HHU+ta8OtRzzG5spGYrHhZriRhwQQFAHGSOoHp0qDQfNLbaPDJc6dcpCzOFdN24IxxkBgSAOvT8atQl5rT+0WEcxkh52qGjZQTgEg5PXHJ7VhXcF5p+qQ2X2SOXzwAvzcRYOHb37/98+lWNU1e5vE8uO48u1aSRV+zyfcGACAoGRjHp1pgRm5htZp7m8gWSNeXjYFcDgYJO3n2XHT0FeZ+I9Uh+3SzRWC/Z4ZNsLbioHP97kv26ivTlurfSLeS7kt7iOPB8mxlUeZPkfMX74+gGfTmvFfEV35012zzKxF08i+ZlmiX+E5zxycfgPpWdQum9blHxldCTTWfyjNcGPy9qswVAcZxk44HOR/UiuNMFwl6sE0bEcRwnA46AEHBOMDP1OBXV6q82oW39p3ERECwNtWbhRyAeOmenr16muUitmmmjvJpwy5BYE5yqkAdAM4HXpj2qYl9T179n5W/tS7ivrXIhjTa654BPGSDz39Pw4r2S0hktLLzo41a4upMeSswZkJ/u457KeT1zXjf7PN6bm4vFgiiZ5GUhmULjB9Ovrzya9m0meW3ZLW8jaQq7eYpl6cZHReD6DtWsTKW50Gkw39sIbhyxXcP9X8uWweD0HX/ADxUk93Nc+cbdxcBmIk3LjaR2GM5HA//AF1V0eWRo/sD2AVkP3o1dsMBjHQ9z39O+KkvIbpQ19atGE8sBWyF42/dHBH8jyPWq6kJ6Hi/7SEgXWrdVhk2levvkHgZ9OM+teX4MisXH8XvyOOevqa9K/aN2zatb3kAVVuIBuRfu8D0459+leaySK7GKbcoVgFVWCjPHb8qlmkdjrtHVZtPgEitnywvz8A9f/1dhVXxI6LcrET8novoTwPzqXTPMXS43uAzCOPCsCDwf8/pnrVPXo0nu13ckxgbG/ibJ6/X/PpUR+IrzMq6mP8Aq44x0+YsOvb0/rVS5M5dp1cfMu3MigduR9Ooq+25VUxkKzKcK3PSqV8YlO6OXI/v4P8AX8KUijIulMYWOSZW2j5WXnr1FU7qYvEXfJJOdvljhcj0P61Yu2L/AHmRVXooxg/XPT/61Vblwy7IhuIQkMnzBjmpQkc745tpLnwbeMC3yR/KmO2ex/z+PSjwldefoFnL5W5kiUEbc5x0/wA/5EnjoLD4cu0KtuaEltzYY+9R+AzDL4ZtW3sB5YAIGcEnn1/z2FUUOvmR7iQbVDZ+6cHP4YpuiJc/8Jn4bg2qJG8TacY9jbmP+kJjHPXgd/y4InvotszTbtqjkem3GaTwottF8RPCd0xUf8VXpxdmHAH2qM/j+X/1n1EfrJ4Ohu7U6w0dxcvt0G4V1QMuVVQTnaemOu7I45GACMXxHAlt4V0iaLao8md5o1jCs2bmb5NwUd+OST0GQMCtfwWZb6TVLeOxbjQbp4w0JbZ8mckCN8DIByAuAM7kPNZuv3Kf2FoMi3arJHbTJNGNrYX7VcFhw7AduDtIGOB1K+0Z/ZM5IL7y/OR2K5wpxyo4zjj7wHfn8c5Ohp1zDBbR2MkTOZW5y3yh8dDjp6gDHtjujrHLGy2KriP/AFkkbZAA7gdOAAO3Tj0qXStPW6ijntkb5ptytJMSOeepGeMdBg46+lUSH2n7as3mPGys+z/VnPdunTOSQRyOOg6gnnlEXnyRyBvJG4yMd23OAPTIyPT8eBUdlNO63Fwsas8i4O7O0k49Tz7mq+raibXJklWSRU2RxoowFGOOo4PdsdxQBWnvkhk+yW8vyxxkMPl4+6VyDjn/ACB3qJtT0w3LT3TRsxUAeZ82e/zc4bvz9Ouaj3Ll1zCzbdu5cLn1Byee3qDjPFZup3NpaztbvKqqGUK2fm4xlSoPY9Px9SaALlxd3RfzLi3QfvMxszE7D278Y+VfX8DWbd6j9juFdZ3kZnZzubgDA+nf8un1zNU8WQ2Vu0tzMsKxyA75JCoGeQRjv+J9K5PXPiI9zeDTPs8ivMN0drb4a6lUqTnByIhz95ueuKpRbC50uueKbWwlkgtjvmEZbyY5MMOQSzMTiMdevXtk8VxOqeIZdRa6uEurYQRupl1C4l22dv2AAODO/bPTPQdKwfEniCwsJjDq9xDcSIwaXT7e6ItbYkbt11Ngl3+bOwBmbB2qcGsfSrHx78YfGljoPw30bUNU1KaQR6fJa2Z3hj0EEKZEeB/FlpOW+cKdi17sQjGUjQ8TeMotHuVjihmjuZmKzFyDeyjnAwQRaoSfut+8+VhsXKvXrf7KX/BPv47/ALYupw6w2mf8I/4VjkHnatdQssI4CsYwfmuJtqgFiSSQN7jOT9P/ALGf/BHvwd8ONPt/it+1xcwXV5DiaPw8bgeRD6G4kB+c5/5ZqccDJbJUfR3i747XV2F+HXwI0OO3tbW32faIYlhjghUY+UcLCgH8RxjjpXLUr9EdFOjbczvhj8I/2Y/2BvC39kfD7w/Hd+IJodt5qM217256fffH7pOB8i4HAJBOWrnvH/iTWvGMq+KPi7eSW1kF8zT9DtsefKOx2nIhQ/32yxA+UN2pifTdBvvtVpdrq2slt0mq3C7oIG7+Sjj52z/y0cY4+VejVi+IbeS5s5J7yR5pZZN8s00hZnY9WJPJNczblqzoStsYvijxbqfiaSO3tbSGxsYRttbK2U7Y19SSSWc92JyfoABJofh7UdWuY9K0+3kuLiZtsMEa5Zj/AJ5+lWNO0W0i0u48S63qtrpWj2K7tQ1e+O2GAdl9Xc9FRQWYngd68N+N/wC2Dd6/a3Xw7/Z/iuNL0WWMxapr0w2X2pr/ABLkE+RCeP3anLAfMT0CA8B/4L8a58M7X9nTw74Xsdb/ALW8RaT43t5L2TTWVrOwV7e4RoTIM+bLkrnYdi4Iyx6fnv4s1ltS0HS5bdWWNWC/LjB7dh/j9TX1X/wUj0CG6/ZJ1adj++03VLC624y2POEZJ9B8569a+LNK1ye9+H1kZpdzRspUs2f6n1/+sKzn8SZrT+Fo9GgmMdpGBJ/CB+lSJqaxyNC0v8OfvVmwTSNaRu/XaDmnEj/WjAHO7HpWhkayahIICFk+X+LPf2qGS9jMe/zdoPVehHvWe14yRYGP8Pas+9uJ7j55H289qALl1qZE2+MB8/eY1janfb5GbP51HdX6onlhvbisrU75tuQcejetADNR1FQCFFYVxeeY+GlYU7U75Y8bG+b2XrWTNehv+WnOfzqpAXGmZH3rwP50z7UuSivzVCW7776as8j/AHD2GfapKRpRyDblsdPXpVrwv4ku/DniKz1yxdkktLpZY3VsEFWzmsoSRqPmYZxn60gnAcEEfXmgo9s/bh0C3uPiVpvxk0Qq2n+P9Fh1hZI1O0XmPKu0P+15yGQ+gmWvFCSVyP8A0Hr/AJ/Gve/ClpP8eP2PdY8KQ/vtb+Gt4da0+M8u+myhY7tFH+yRFKfRYmrwWRSFPAy3b09qqJmXPDeiah4t8RWPhnSo1a6v7yO3t1dtoLuwVcnsMkc5r6N8M/tLfs0/AN5PAPhz4L+F/EH2R/Kudf8AEmhxXlxfOvBnxOHEIYgERoQAPU5Y+L/BcQ6Xqep+N7tlWLw/o9xdqdv3pmxDHj0IeUMP+uZrxrXdUn1XVpr12b55SW5oluNK5+hnhf8Ab0/Zs1SL7Prv7O3w/kZumPBunkD2+aE/zrbj/aS/YV8UjZ4g/Zu8F7ZOB9j0eC1Pp1gRMV+blleSwqpikx29a0rC9uUZSkjfXd+tSVyn6LrqX/BMbUSBN+z7peT1aHWtQXn6JcrUtx8Jv+CX3iaIFPhveaa0hwH0fxFdqyDt/wAfEsy5H+7X56w6vdq2ftT/APfdaEGv61DFuS/mDZx/rCKYuU+71/Yb/wCCefiaNl8O/FTxlpcrj5ZLjWLS6Rf+AC0jJ7fxiszWf+CYPwQtrb7Z4X/a3uJDyY4bzwjGF6d2W9Jx7hPwr430PxX4qspVeHWZ1bP3t54r7u/4JEfBbxX8dfjH/wALB8aXk83hvwasd7cwyklbm8Yn7PDjPTcrSHggiIqcbxWVarGjT5mb4ehKtU5Uz70/YG/ZQsf2SfgNZ+CmlhuNa1WT7f4g1GOAoXJ/1UXzDcFSPAKtnDtIRwSK92kvra3iW2uvM2hwCqrhQf8Aa/w6CkDT52wx5lk25z03HoPw6/rV2PT7V9PkhmiHKnr1B/x/rXgylzSuz2YxsPERmtJIdnSSJwCevzD/AAqzavLHaS54MjcMvY5P9AKr6DMt1aM5dm+SLt9TUxkTyYo1GNyltp688ZqEUZfiW5cLBbF9rNukY7cngcfzqraSyNLHYxSZOf7w5J/z19qb4gu3udTkG7csahevqKseFtOUTNqbnds+WPKk/N3NXcVjvPDF1bWRjto/lSIdyK7Kw1L7V+9c7lYY+ozwPx/lXndg5VVUD75Jb1ra0rWZ5L2Ozgk2qpyz+vv/AEHWtFK5m46nUalavdq0i2hYYxlCML7e9YWqaU8VvsVSNp+X5uxx1/Wu10Wa3eywpyAmcdcn/GqutadCI8mNT8wB9elDiQp62ODvdPVrtVMJDKmBzXPyaKtwju43edIwHI6E4rutUt5Ld5rh4x8qHaMdTisRbQxtFEQR5almGOvy5/nWco2NoyMDUY47WzaQL3d8/g2P6VioIPt9uqnOJC231+Wuq8SQj+zWKxfN5JX9AK5lUW31CGTcwbynIZj2xUlERlKxXMnmKwZsKNtY/ibxZbeG7FrdVVpORHH23Y6n8P51D428X22gackdq3mSNJj72cZ/+tXmOuaxc6peveTyNIwVhtz04HvWiJ9ncxPGfizV9Y1ENqUq7ufK2yZUjn5enpXPpG0VwJUcmMtlflOcN/8AX9q0NRjTUrE2c42yLwrSL0Yc8Hpwar2saT2DRS/K8PGPXnp74I/WuqMrIxlF3MfVNLVobm1MfHltt9CR/PrXKaP4dv8AVrmO0tYVkkk53K3U816XZaDdaxqEMNrC26VQOF+72x/KvQPhz8GrPwssl1eAtcGTK/L90VtGtyozdO7Op+Cnwo07wlYWeo6hCrXjQxknqR6D9a9FVXV2m2L8u5sqvPQVHp9mEWBS/IC9zVyKCSOCRyfm3YXPoT/gK5eZyZotChax3cyhIWX93zJuHGT2rQjha4XyZlxkdj096ZYx7Y/kO1pGLMPxrStLfzIVJXaytjmriRJEMEYjjVpF2kfK/Xk02G1ihuNrS9W3r7A//XqyWiLNaNFxIPl9M0yWGGKWFmGWbKHH6D+ddMfhOWRuWWZYC+0ru52jHH+f61qafIEjDqxLK2FUL1Hr+VYOjyFT9nUsxOR94j3H65raRwjI0gyG/wBnj2H5/wBK66fwnJU+I2HkAUqxzuX5V9P8/wCelYmrzh3V8/K/B56Y/wA/rV1r9I4/IeX/AFaDaVz0IzWXdn96yF/lbldpP+fSrM1uSQ3gWLy2TO3/ACavWcxjVdzSLgjlVyB+FY1s3z7JejcZVu/pV+zktjuSVl3D5W5/z9aSKkaSSQ+Z8sW9s58yNf8AOKtPOrIZI3G3/dqjNHot6Vhl+z46eXIg2k+4NW43sreBIrGK3woztjCgY9uaZI8wpcD/AEpWkPoyZH5VO4dEWCLcpCg4Ce/Tj/GmQXMUjeeqrhm+datPPFIyyQuzf7O7/wCtQA61mO7ZJGys3+zzjP6VfUoY1yp3bflJU5qjbzsz4eVtoHKnnn61ajeCJwYzy397OBQBNFOfuIud3BbjA/WrMcoXvxiqYuYfN8tiu3P8K9KndrONVJWPc3O4KMmgCdJTIGO9V7cGnB8ruZxt253dqhX7GFBV9uOcb6khmtWG7zDuX+Hd0/CgBwlTapz15yV4qQSrj74z/Oo3MXKx/wAXVvMPFEC+SqxmVmC8bmwSfrxQBL5iZwp5FJG+RyRTWW3JE4VTj7rYzipA6ZwQDn2oA+ff+CmXxTb4ffspeING0qD7RrGvWb22m2SSbXkC4eQrwcnaNoHGS496/D9fGumeMbf+1tNuPvMd8fdWB5BHYj06198f8FlP2k5rn452Pgvw9qO628MW/lSKku5GuGO6TjsQcIe/ye1fAfxg+Gmpa+s37QHwHsjJe/6zxX4Wt15uwBlrmFR/y1A5ZcfvOo+bhwB8LRmQt5ij0+Xpz3rb8Mazf6TeR32m3TLKjDbt/rXC+AvHGjeNdHi1jSLlZFkH7xMjI+vcf/WrsNMfByf4eQF9c8UAem+NvhT4M/av0C3uF1OHQ/Hmlx/8SnXol/1mOfJmA/1kRP4qTkdw3lvhTxf4j8MeK7j4RfFnSP7L8TabxLbzH5LhcnEsbY+dGAJDDr04IIHW+HNV1HQ5VvbSZo5FbKup9D/n/PXvPF3g/wABftaeE7fw346uf7K8Q6apbQPE9pGPNtpP7pP8cZ/iQnB6gggMADi7q+8q2yjnhSR8+M4z09sV4H8bNejDTp90dgq8dO1dX4r8T+P/ANn7xFL8KPj3pv2S/wBp/s/Vocm11KEHiWFzjcDxwcMM4IHfyr4p6/aXscl3DNGykbuP4fT/AD9aAPA/iJqDvcSSFmxkj2rx7xfO1xeRhwP4mX2wpP8AOvTfiFdyFpCw5zhiPu/WvKfEbf6VI7NjbCSPm45YD+RpP4jRHI+KbhkgiQfxyMfyH/166T9mW7ZPjZo7t0WO6z/4CzcVx/iqXdcwxBvuw5/Mn+mK6L9ny8Fl8XNJuGP3Uufu+9tIKI/CRLc/XD4GXsQ/Z48Lpn5v+EH0cFm4Gfskf+fxr2TQLmJdNmjb739mrhR3rwH4I6tEfgD4dVJfu+C9JHHb/RUGK9g8P3xOm3KSN839lqxb8DXzFSd5P1PsqUf3cfRFi51ILq1m275vMhJPYfIRnr7/AK1V8N3skDaym/d/xMoSn/fX+f8APFZr6h/xMLOTf/HCMd/udaboN6YrnVkDfe1CMnd1+8OKFLQvlOs8Yu+6aSVy22xU+Zk9S+fxrk9RnlttD1QONqtqEp78fd/wrb8a3wS6vAP4bNOe/UHr+P8AnNc1rl0D4Z1YyH5f7Qf7vXOf8KmMtglE77RLwTXmjsx4FqT830zWLrt1+/u/lX59QljwrckAMe9S+Hd9xdaQDN832Fuf+AmsjXpZ/tLlR/zHJjtIxkYx/WhP3gcSvqV67+C7OEcstw+7PORvY1tX1wrx6b8uVEOfvfXv6/rXImWR/BUDu24Bjt9jvc/4V0VxdATaTtbcPLG0DHTd/n8qpy/UOU0NZvgPFN0AW/d6cAF5/wBntWbpL+bqWsRqu4tYofvdfkHNR65euPFF24cYWzB+X12qe9V/DNyJtU1QOp5s1GFbqelR0APAEvky6xAH+9E3HTHy1oeGZ2Gh38jnzMWrndn72ayfBVy7XWpySJkrEwZc5/hqbw/cg+GtUlDZUWR+83PKtzSqPf5FxRn3czL4Tkkfnc0hweQflI/oKr3dzn4dICD/AK6TIHPGX/Pn+VVdZvZh4XjKY5aTK7gSQS3pUA1Np/h1DGG5M0gP1y/9O1J/qOK/I6P9m24ZPhLpM+3p4fhCqfaCOuk+HkirrV5OTuzGw+70PmHrzx/np0HIfs5vJH8JNOYN8reH4untAldT8PpYjcz3ijJkjfgD/bz68/pWUnuaR3RkxtFPq97dxDHlgrI/mbgzGRyD047etP8AhDdltP1CGWbcUhGNxyRguPrUHhxo5LS+Z87pWQncOTwf6mpPhr+7vtYsUYrs3Afg8mMVNSXutehpTXvL5mfositr25PmIlYKfbdJ+YrqfEcqrHpbMn8I+XPXKjj9K4rw4Ta+JvvdWk3AZ53F66zxtI0dvpa7ckRpu3f7pqKj99GkF+7Z2GjeUPh/I8oVd0LDoBn5elcbcSKnhe/lK7g1zt3evC/nzXTWkoHw1b72GXHP1x/jXKKN3hO7CL+88+RiuDwR9P8Adrmi9/U6H0Xkd/8ADiCG38EXX2ebd/rF4X7wK9awdEmmbxRFEPldt/ln6H1rZ+G8jyeCb7zgG+aTk84GzisTTJJZ9bVkiy3luc564kGfp/8AWrG/vSOiP2T0JpHHhyQI2wNfZzt6/vF/TmnfCiNJ7+xDhtqSIfr1/wAKpLdkeGpihb/j63s3H95T/Mf19K1fhO8batay7W/1Odm7GSA349fpXK/hZ1te8g+M9y8V/AFH3beZlXvz3ryPVLhLf9orVgG+94A0Xnb1zcakce3Ga9Q+M90TqyxSD7sIH5sf8a8x16UD9o7VgsRby/BWjRf73+karz+WKuj8Py/VGVRa/wBdj2ixvWg8AY67rWH+HnIwevr/AIVwN9F9p1q3uLiIrIs0RXqd53KD9Ovr/Ou0tmX/AIQCOQnZGbSJH2jDAhh+v5VxLTBfEVvHIu5WlUNubOMOvP8A9btSp7M2ktjvtJc/amW3dljZYz8zZx8txxXO6zczL4knizk+Z95WOOiD8BxjNbVmZotRFsqfKEjVWYY7TDHH1rmtdM0niZisX3ZmDMO2CByfwqIfEVU2+Z0ngKXOj3k7Rs2Y4/m6EHH8q4Tx3dY1i+TczfKgXb/wAY/U123w4T/im7llbB/dKArDsOted+NJjN4gvhv5+1oG2/Lzgf4etOD/AHjM5L3UUY9d1vwx4lm1bQdYnsbyz1APb3NpM0UkTDADKwIIP0Oa9X8d/FjQ/iv4ZMP7Snwl8M/Ei3i8qJrzXrIw6rHCjZAj1G3KXKnOfvu455UgkHxDxBct/wAJNexCPcv2pTyvQZxivQNclh/4RW6V1VlYqroV+4Djt/Wuj21Wk48rscrw9GspKcbnjnxQ/wCCZv7Cnx1Zrv4LfFfVPhvrU7Bhofjy1NxZyTO+Nkep2qExRgAY862467hzXyx+0T/wSj/bC/Zr8NP4717wHJqXh/zs2+v+H5E1LTZYScLKLy2LQoDwMSGNzkYXrj7C1eNoriGZPl/e52qc5HmV6J8G/ib49+HFxpd/4F8aalpElw1uJPsN28ayr3SRQcOvX5WBHqK9ijnWIoJc2q/r5/j8jxa/D+HrXdPR/wBf1t8z8a70arpT7dZ0yaFl52shBx2PI6fnSJqEEyiZJUI9jyP8/wCetfsj8WvAn7If7ROkk/tKfss6HNfTOEk8XfD9U0PVBI8mWldIkNrcNyeHiBP94da+Y/id/wAEVfAvxA87WP2N/wBpPSdVkYs0Pg/xtt0PU48uAkMckjPa3D49JkLHtzivcw2cYXEWUtH/AF8/wsfO4rI8Zh9Uro+C3cFSUXO7B9M/nUF5ZRXCt5sQbH96MHnPX/6+efyru/jx+yZ+05+yx4mbw78dPhHrnhuRiwhOq6e0KzgfxI4+SVfRkLA+teePqSISVy0bN25wfqOn416kZU6keaDuvI8edOpTlaSs/MrnTZY2xE7x91MLlWC+/PI9qt22ra9Yorj9+qt8quME/wDAscfiCOakhvY2UMW3Iw+96f5+lSeZbsVl8pflzg7hyf607Elqw+IVjDcq14GtZmXG91J5PUZGO3rjiu++GHxt8b/DvU18S/DfxvqWk333Y9T0XU2tp0U9cPGwJHHQHHbua80a2guv3T22Sc/K38/88VUfQDE63FtNJCzdGhkINID6M1D45eEfiI7QfHL4LeGfEMkx2Sa/pNv/AGJqi5PzP51h5cdxK3JMt3FcHPPrmpcfAf8AZ1+IQkufh78ZtS8P3UkwmTRfiJazXVodoAXGoafGXlfPPz2cUY/ic8k+FWnijxXpnFztuo92SzZVx/wIf4Vsad8S9Nv5s6nJcWryfLI8ykg49ccfnRYDtvE/7Nv7RPhKS38W+K/hnH4k8O2pU3XiTwvNZ63plorP8vm3FmJBauTg7ZCj5IzgdM3VdhvmAOF356e9angnxz4h0XV7fXvBfiu8s7qOTEd/pV80bbTxgMjZUHoQMcdazdYuGl1CdpXYyeYSzN1Y5/nzRHcD5b+MxB+JOqbf+e39BRR8ZGLfEfUmP/Pb+lFAH7RavZ6fZQSRW8NwzSNt3P8ALgEc/L12/QVn+C7u8PiAgRiSRT5K+dwqg/rjium8QLpN3PHNMwd44V8uRcncx9MEDj/DNU4/DkWl3Pn2aTFmbfJvYfN6Fj+uO5r0L6HnnTm3PmQ3uoaLDbxyR4kELls7eBgHuck446detdAbi2sbuF9IZvJaMn7OsKli3OGI3duemPrVnwXfaPf6QtprayGNSx3yyMPm/iB7twOCeMUzXbLT5HltbeSNjGu5jb2+9kXoq7nb04P41URMrRmXU7yGWy1GQ8+XJPHgLu9D+vGf8K0U0c6W8moT2aq0g8xY1j3Rx84AYA5z3wenFZVqs0UaGwzuU+Z9nhhB3/N0649cdgf01Y/F+oSeTYzSvGvl7NixjO/kkkjg8g5yR04IqmTGxlazfXjXEcCybpC7I0xyysevy5Uj9R06ivEtSszLrF8sE7Dyd7tJ9mJMjEk8f3Rzj6c17nq7RXtqZk82OT7RvZ1UDHyjkDGM54BGTjmvGdeu919IrQLNJ9oJYsobLDtnaDnJPsPTvWUzWJh3tyLHSZra5gaN2h2xxyS5JYqD1PrjGPpXNWqxixj83zNzcMiSHc/PcA8dvwroNQ8+SGaKZreTEO6Pag5bbx7gD61g2N1E0a28RY8FG3KF2ZOM569+1QWep/s9Wb3Ul3Bb6Sz7njKHcT0OegweoHrn2617p4emSI3EmuwTTyG6AjIG1UO7GMc44Pr+NeT/ALL/AJcn9oT4DblRZNvqNx+Yk7iuB279q9TjZry4jjuCViSTEbK5x1GW6gkkY65yfpW8NjKoa+mNs2xQzLIgmDZ3k5OOhz1GfYDj87X2WaFXkIkujuZjJuyseBggcc9hx/Ks23keW8aGCS1272Rl5CkZPPzDrgn8PwzrfaoY7dESz8rcuVLKXIOevT1GasxR4j+0jDDZX1r5BHyxYldV56n/ACBXkdwhtma43Bdx272Iz/n3Neq/tGyE67AJJ5WUK21mY5Zs+g/pXllxEbuUIylpMZXHGzjknPbms5HRH4dDrNERbvT447ifc3kqd24AZx6D8B/+qofEMhkuY/8ASNpWPDcDjnkVY0SxRbNEiGdsYK8HPI6/p+tUdauyNQjkSTcBHztB55zg1JfUigCywqSnmMqk5bjAx1GSf6dPrWZevBCJGdcMzELGPl7VcuL1pY8tDtZshGZ8tyfvH0qjes7rsWLy9wy23kH268fjRIaMW9hljYtsG3dnay5zz1PHrUVw6RQPGjHf9ecnIzVlnmjG7O36kZHPb0NUpULxrIJGL8sCcZbA5P1+npWZJz3jKG6m0C6lkHPlNj3x/TPtVH4a3UVx4ct41+Zk+8rMBwDg+5/z06VreKb1INCvb29UqscO1mz948jAHr0/OuY+D9g8Nlda1ubdPJtXd/Co/wAc1RR1d+RHcmcHv93acDgVV0EmXxz4ZUjareKdNHmfeU/6SntS30s8l08W/ClhheRjgcdfSrPgqBm8deFxKMY8VaaNqnkj7XH1/wDrVSGfq54WgkuNQ1GWVI9qaHdOqmFGBYISDyjqO/TacngrwKz7+RpYtNe9n3MmnyKGNxkKPtMx24818fePGE5P3R1bW8JXiRa1qEDM0e7SbyNd0i8sYXGAS6Z9MZJ5wFbO1s3xUxs7PSLi8LbTpDKFkY/eFzOFCjoOeeDgY4FT9oy+yQX729mn2kQNGs0aDy4/m3LwMfhz1/wqGwaBpgLOXdHF/qlVjtUknjnp/iaqXVxb3MR+1+U0kYVY9rn5cB+oz7Z6ccd+Q22EhVQYcbn3RsVIbB4GPoP1JqiQe+K38vlTTBvmzCrZIUdBj8j26jpVfUB9kY3U4EjtJtWNZsAHB4OOvT6fjzVO/wDGFvZSify1UyPxKGY4xx9SDj36cVyfiXxxFZDy7t3Vptxt0jUNJKwJ+6M8DnHTHy8kUWuBtan4hUWhhXesjZaT5fmJwcHjPAP06muN8ReNYVe6kgug5Vj58k0myCAE8gup5wcfKuTWDrniW71adtIjtmkufLO/TLP7qcnmeXoAOcqPx9uS13xPbaOv2iQW+qXNrIYT5ilNN01h1UDnzJRx8igtzltqkNWqio6snV6I2dR8QX9/GupSXk1vb+YI4dSuLf8AeSMeBHbw4zubt1Y9OuK5XW/GNnp882maZb3UUcmFmt1mP2y7b1nlU5hU/wBxD5mGOTEwpnhlfiV8VfFEPhr4d6Tfahq+oSGAXEEDPcyhxgxxIufJQjqqZYjh3fjH6H/sV/8ABG3wx4AtLX4qftX3UM1xDiaPw2sw8qLv/pMgPzc/wKcdMseVrOdVRNo09T5V/ZF/4J3/ABz/AGwtXt9R/sv+w/CcM22bVprcx2sS5yywpx5r5ySBnLHLsN24/pp8KPgx+zL+wJ4R/snwVpK3euSQkXGo3G1725zzhmA/dR5x8oAHQnccmr3jL4/w26w/DP4FeH1VVj+z2ps7YIqKBgCJAAEUDvxgemM154UsNGun1HWL6PXdZf5pGZvMtLZiev8A03f/AMcB/v1xTqSkdMYKJseMPF3iv4nhdd8e6q2k6KWzZ2cKfvbgf9MoyeeOsjfKM9T0rDutSN3YLomlWK2Gm53fY4WLGZs8PM55kb64UfwqKgu7y+1e9k1HVLmS4uJGzJJK2WPp9ABwAOAOBVzSdPvdTuY9P0+1eaaQ4SONck/5HX0rMsrwW4H31HvWd8UfiF8Pfgt4dXXfiheSGWaHzNN8PWcgF5fDsx6+TFn/AJaMMkfdDduI+On7XPhL4MtN4X+G8lrr3ihVKzahxLY6Y/ova4lHr/q1P98jj5S1jXPFPjvXrrxL4q1e41DUb6TzLm7upCzsxPcn+X4CgDpPjJ8dviF+0BrEH9vyJY6PZt/xK9BsAVtrRfYfxuf4nYliep6AZHhrwrq2uXqaXoFmztIyqrRpuy2eij+Ij16D3wRXYfCP4CeKviLqsemabpbuGb94GUgAernsP9nqQOe4H2h8F/2cvB3wftI7mWGO81Tb890yDEfsg7c/570AfF/7Yv7D1pp3/BPn4neIfiDM0OoL4XlvbO1VvmSSJllUue7fJjHv7Zr8Z9AiI8KzWaA/u2/l+Vf0R/8ABQmUeK/gb4w+H6PlZvBupSTovd2tZFRf5n8RX87nhO7VNKuoHGGZmKtj3x6+3tWcpfgawVj0bSLoXGlW5aNQrRDdhvah54493QqfTHWsnwxfpP4etzuOdu08+lOuLrZn5uP1rQyLU13Kq7WOBn5eazrm7+csP1NRXOoDbgHc38K9Me9ZN/fu4Y/yoAmu7+N90btj0x9KxtQvQT8rHH+0Kbd346o2frWRqOoNEG/eZI7VSQEWoX779u/269aoNdhW2ZPzf5zVe8vAGwv8XIqn9uJfDlc/T9KkZda4/eY/yKel6wHljt/n8azTdYPlqu3d3HanB0U5Zsc9KComp9qOcPIfXrThcjbnPvn0rMa7QbgV/ipPtYbIU5H931oLsewfsnfHF/gf8adL8X3UC3WmtIbbWrCRdyXVnINksTA8FSjEYPrXoX7aP7Gmt/s+eJYfG3gizn1T4d+KFF54Q8RRxl4jC43C2lcdJ4xlSDgsF3Ac4HzTpl6BLkpyec19/wD/AATC/wCChvxU8AWY/Zw8WxWeseCdVkEdxDqiCQ2gyMmMseD6DsenNT7RQ3D2cp7HyD8RXvPhn8F4/Dd3FJbal4qukvJLeRNrJYwqRC3sJGkkYdMqqN0Irw/LKWfPJ77v/r17B+2Rr8niP4++JtXa5mmim1OU2xmkLMseflXoOg7YArx6QAFV/hzkjPWqvzambUo6FyzdgvPJPetWy3ZyWGf72etZVo6yBjvx04rQtiq4Bb3HtQBq26MzBlNatnG0rbDGflGBWZph3rlvpXQaVYrI67t2cdRQVFdDo/AngnU/Fes2uiaPpslxcXU0cUFvChZ5ZGOAqgckknGPWv3l/Yz/AGc7D9mD4D6D8LLa3ibUI0+1+ILiPBE1+6gykHnKoNsanjIRT1Jr4C/4Iw/spHxh46u/2iPFuk+ZpPhQhNIW4jyk+psPkIyCD5K/vOCCHMR9a/VXRoXt7Q3NzHuk4AVuobt+Of5CvGxdb2lSy2R7WHpexpa7vX5dP8/uLtrGtgPOuhuk2njrjPYfhxUdnPcSXFw0ku75Ccf3R2FWtPje0tLjUbyQ+kfPRR/iay7C4nmTOSGumzt/2M/1z+vtXEzc07SSK2svJjQ53bFXueAP6n8qnd47i4MzOF8uPcu32Hr2HP6UwQJaRq6FRt5XHqe/+fWoLyZtJ0eSVyzPMSpPoPT6cmhCMZ1kvbgtEN3nTHHy+px9e2a6fT4FtYodORBtVcE5HXqT+VZfhKKKa8NxIPlgj+Xnv6H8x+VbVvGd0kjL/rOFHoep/lVAOluBEzFnAaZsDDdB/wDq/nWloqE3AtsKRwZD9e1VljtvO/eRq+1W+8n3f88/lVnw7HCkazun3mLM3rQpBY7nw/eJDEY93COc49hnFbP/AB9FVlTgcn/P1zXI6XdRIrF5Thxll9M8fyBroNH1OOSVnL52/L/wI88/nW6OWa1Ga9aBoNoIXzJVUbu/Tj9DXPNp4e7bC/wYO3tuPI/Suuv7dbiaMxnorNnn5eKzX0+GAzSMNqtKdzbv7ox/M0mOMtDjPE1vC0UzTj+Ak/8AfQ/wrzjxh4gTT7gQw43+W23HbLCu7+JmpiG1kW1dlDNGu5fd68q1G2kutZ86eY8W7E5UY6g56+1Yy+I6oxujh9fuZ72Z2uSXePc2fU88/T/Gs143SJZGRhsZgnc84/xra8QRSSXcdxCh+aVkbPYEY9KbdW+2zMgi+bB2/nmq5hnL69FGr/Zl42r8hAHDZ61T0fw/e6lqK2tpET9oXHzL0P8APrj9a6ZvD11qixxWkW+Tdndtz+Nei/D/AMB21jb297dWy+dJIWRSKuMuxM7dRPhx8N7LQdKi1K/RGuFY/NgcH0A+ua6DXLCBblZbf7syb/lPBPFbX2cW9t5duOkgYbug+Wqeuxj7DbxkncFVWXIGe386tM5y/ZqY3tzg7tqclff/AAqS6ac2jAj/AJaccdR83vTYg7WkckMudqr83rjJ/masyK1xut0b5VcHaR7Y/rTQDIYGXv0AUe1adtkxhgN3qP8AP0qt5FuWV422HhuM8Crun7JEWOM465561aJkQsFjuQ5j+UNlf8/jVm6igeOSbG3yznd37Zp17ZKI2Y/Lt3Kufx/pinoqyxrI7L80e36CuqOxyyDTpv3+1cBXGVbr7itZ2hx5fIVuVb09D+f8657T2WK0zMAzQNjJbkspzn69a37OdJI/LI3KV+XoSR2/n+lbU5NMxlG5BNeCORX3bQg+ZT0AJx+hFMunUblPy+W2e3+fzptxJ5JeB5sGTtzz2bH48/jVeOTfGpnk3GP5XY45Hr9eK2cjCwMyxlrckln+aNmPQ/8A668//as+KHxZ+Ev7PviT4u/Bjw1pera14f086g2k60rmG4giw9wAY5EIdYg7rgtuKbQpLAjupj++EZH3MlRToZ03tFK2N65jU/y9v8/hPMXyn5Mz/wDByl+0Hp0vkXfwB8Chl4X97eLj/wAj1s/Cf/g4W/ax+NPxF034ZfD74DfDRdR1KYRx3OpXV5Fb26/xSyOZ+FA9MknAUFiAfjf/AIKy/stQfsk/tTa94M0uwWHw/qeNW8L7WyFsZnfbHy7tiKRZYNzkM/k78AOK+WPBvjK/0nxJHcaNf+RIvzSTFiNiL8xY45wMA8elWTyo/pk8IfFz9qnxxaQr4T+P/wAD7i9aFTc6evgbVlaOTGWVS2phpFB43KuSOSoq1qQ/4KweV9p8H3P7PurQr0kkt9bt+foskuOK/Bm7/wCCtHxj07QLfTtL8IaHPdWtj9nTXLya7hm3dpwIblB5g/2iVPUrUPwz/wCC1v7e/wAN9VfVtN/aL8Q/vFIkga/SSJh/uyBhwe+CaZPKfuZe+L/+C1OmFp0+E3wD1A7flW11jWEJx/10VRXLaz+0V/wXG0gt5P7Dvw11LH8en+KggI/7a3SGvy20H/g5D/4KGafFvk+K9ncbev2zSbJ/zxGK6bSv+Dn79uazwt9qPhW695PDcRz/AN8yLTFY/QDUv23P+C3OjN515/wTg8NzDPzLaeJopM/gt41cvq3/AAVL/wCCuPhyb/ibf8EuLp9oIJsbK9nH4GMsK+VfD3/B05+1TahP7W+H3gu+H8W7QJkJ/wC+biux0j/g6s+ICrnxJ+zb4Tl/vNE13Fn82akFj2PUf+C2P/BSnRk8zWv+CXeuQKo+ZpNF1VV/WGuT13/g4y/ai8MBofEv7CiaewyG+1XV5Cce++Kqegf8HV3w8b5PFv7MWmt6/Y9clX/0KE11Gl/8HS/7It9Gses/s16vHu+95GsQOP8Ax5FoCxxrf8HRXxQsSqv+yZpEZVcNu16bn3/1VEn/AAdSeN0YC4/ZZ0deOf8Aiopev/fqup8Vf8F6P+CRXxjQQ/GT9jf+2AVxu1XSdLvGXPoZDkfgRXzP+1d8Uv8Ag3e+OngrVNU+H3hb4hfDTxM1nNJp02g2cNxayXG35Fkt5Lkrs3Y4jaLgnmgLHt0f/B1N4utyzr+y5oY3D7p8RTYH/kOtf4W/8HP3xK+KnxT8PfC7Q/2XdBW417WLeyWZtdnYQK8gVpSBHyqLlz7Ka/BXWPHMKXckdtcbl3HaynrX0z/wSj+GXxC+Jfxg1/4z+Cm3J8OvDlxfyQ+SXa9nnikgS0THSR42ndT6xY75oEfbf7VvxHv/AImfF7W/F+pNvk1DUJriRgOMu5Y/TrXnvgjxrrPgzXo9T06Qhd37yP8Ahceh7VTn8daT46tl17TLoSRzcsFPIPoR61QM+w7htyW9KAN74xfBZtQNx+0p+zhp+66ZfO8YeEbVcm57tcwIP+Wnd0A+fqPmyGpfDvx1ofjbTIdX0e9jZJUHyK3Kn3Hb/wCtWv8ADD4gar4H1uPVNOu22/8ALWPbw659KtfG34CzmG4/an/Zs09pNxM/jPwnarxJ3a6gQfxjlnQfe+8PmyGANqzeNtiIv0/+vVk6zdaeVNtP5bK4ZfLbnjvXJ/D3x/ofjbQ49a0e6jkjkXcqh8kH0PpzW1d3Bkt9pJ2sQV+bn6Y/pQBveMPiN4K+LPgV/hz8b/C8Gsae5zb3E2VlgkxxIjghkYDuCDjPqa+M/jP8BvF/gS6nl+GHiX/hIdFOGW1umWO7hyfu/wB2XHqCp/2a988ZXSWtm0r8H+Ft20/5/wA+tfP/AMVPGGo2TSCG5Yr027un+cUAj538WalcfbWtL+KSGcf62O4jKlM9Mgjj8q4HxGwlvJn6H5Rx+J/wr2Lxf46t9Utmi12xhusZ2tMmW98HqOnY/wCFeK6zdJfXss8SiNWnbbhei8Y/kalmpxuuzCfV5iDwrbf++Rit74LSGH4l6axIXCz5J7fuJK5ZiSxYtu9/Wtv4a3ItPG1lMe3mfrGwqjI/Ub4P3zW3wH0R/NKlfBullcH0t0/+v+dewaD4j+z6ddCcs4/slQGbG4defyrwf4RalB/wo/RYN53L4O04KpP/AExHWvVtKvANFuCmf+QWn3uvP/66+MqS/eS9T76jT/dx9Eb1hqEd5e2gSTdunh+93wgPSpNL1GOTU9QJ+9/aEat0IJ3L71ymm3RTUrfbKVdbqLa2cfw1a0fWW+36lJOnP9pRgsG5+8tEagezO38a3u/Ur0K+F+yqeT34/wAK5u9uvtHhPWFY/KLpmUBu9WfF+qJdXt1LHIDmCPev97IxWG103/COa5A/X7cxXPfB71UJbfIJQ3PRvBtz52paMC+4pYtvXdjuR/n2rM1yTZeqYztf+1pfp/D3/Go/Ad+8+o6cyn7tmQzbvc1l6nf7plmd+mpSe+cmOnze8Ty6DLiRrfwGpJ+Vrj5cHp8zHj8627S5WTUtHhJ/5dwOWP8Aerl7q9V/h0rv8ytcY/3een1rWsN8uraLGj8/Zs7t3o3J/wA/41XNp95Kj+hJ4jupE1DUpXZsw2KjP+0Y0GP0pvhvUFXV9S8r+K3XbtHc7aqeIZDLfa4Wk+VUhRMjpwP8MUnhWRpfEk4PBawiLtt6cJRf3f68g5fet5lrwTefJq29fnaNtv5f5/z1doFwYvBepTb9oazbnt9w+n+efzo+EpIv+JspH+rQ9PoMUaXfungW+ViQGs5Nxx1+QDr+NKT3+RUY7Gffyq+hpz8qxy9V6nLn+tVtOdLj4dSFm4WRwwx9eR+NVLzUFi0OH5juZJCvzZ7/AP16k0S4jk+HYQ8fPMW49H6/rSk/zHFa/I6L9nWRz8JdP/i/4kcY6/wmFB/P+VdZ8PHIj3HaR9nfd09a4n4AXTw/C3TZFG0f2TCu3HX5EH8v511nw+vVGnXBjX7trnvx3rKo9zWC2M3w9K9rpdy/UNMuM49B/jVzwFPHJrepsAfm4bGQR85/rWJpF6U8NyOv/PZcd8cIKv8Aw9vIX1/UdhI3K5wwycbv0pT2ZVPdFWyeN/F+8HarrllYf7/9cV0XjWZUazt8btsaN83+64rmdMaNvF0EpA3eWx3N+NdP4wULq9moXO2Fc5X2b/Gsqj/eI2pr3GdHI8kPw5htAu3zAoYlcnIfnp71zdxI0fhO5nIb52mkjw3XBb9OnWug8RNLF4Qt9oA33CjG7jG4msl7JV8KQ28jf8uLg7RnlgT/ADNcyl+Z0cuvyOq+GbE+EtQEQK7nk+Vu+UH1/wA/Wue8OXc0fild0o2/OF6DaRKBjpWz8Irvf4Nvt67vl3BjxgmMev48Vz2hXBl8SRoMLu8zkevm9Oaz+1I2S+E9FfzI/DFxHu+bzG5XrjJrW+FIY6lG0bt+7h43Y44/xNYeqbrfwo03lMARIcenDda2PhBeIt20ixlhHHlQvYbV/SuOXws7Le8VfjHLdS6/PvXdtEK+nO/2+o/OvM9Tvlt/2mdb3Sf6zwjpQK4H3vO1I/1/WvRPiXfSXXit4WB/eXECKO2cqfevN7+aU/tMau81uska+FdJ3NuHH7/U8Hr/AJxWlF6fL/IzqL8/8z13SJobr4exGKRVYWrBlbsA+M/nXCwPK2tQgtwZSGzx/H1P+frXb6IiS+BlZNsarFJxzwu/r/n+led3MqwazayOuVPnCT5OeN3P5Drjt1opvVlVNonpGnTTG+3YJC243FRt6F8/r6VyOq30sHieV593ytITtx2lkH9P0rprCRPPModWZdPwdsnU+d1x2ri9TuBNrt0qhmzDI33vV5OP1NTH4maVNYnoHw/kxo9xvXaouFAz3x3ry/xkzP4kuFjB/fagVyvPr2A9a9M8HIIvDe9gN0kxbcR7CvLLy6muvG0EBX/Xalu3e2cH9Gop/EzOovdRheILiWHxZdkqwX7Xhjt4+81ekeKGR/CFw8SBWzHtJ6dua818TTgeJ7uVk+VpIm9evORXoniaSCLwvdOj7vljwvbHHP6Gtan2TOH2jzfU7uVL23berbrkjHXq5z9BXWeGfMistLGV+V4Gi9xt6fTvXC6y6mS3QDa32s4IPJ+dq7TQ5o20PRyCN8fkrjpx5fGaup8KJp9TX1efy/DtvEG5kaA7lbHcHH6elc5pG2a0zvx8yr9373BJx7fjXQa5LHH4XtS/QvCHOevyE1y+lOf7PR/N4aQfNz/db9R/KlT+Emr8SPXvCnxZ8deH/h//AMIfd38Ws6DdKVuvDviSzi1LTpkPJVrecPHg+oAI7EV4L8Xv2Uf+Cd/7Qq3Sa78I774Va5G8hj134eyfa9OkZmADSadcSBkRRzthnUDJwh6V6xZQTL4XtTk8xk/J1wP/ANf/AOqvKtUui6XiGVR5kx3MW2n7/Wt8LisRTm3GRy4rB4atG04o+aPjZ/wRJ/aG0S1ufFn7LvjLQ/i5pUatP9j8J3BXV4YOzyadOEuM8/8ALNZB/tGvkPxb4a+Ivwz1Wfw7498JalpN5azGK6s9Us3gkgcdnWQAqfrg1+qHibUbrR9esbmzuWgmWzHlyQysjKVBwQRz26jpXdaX8Xbv4w+F28E/tH+C9E+J+kxs0MMXjizNxdWyttyIb1St1EcdNsmBn7te5Qz6rTivaq/4P8P8vmfP4jh2nOX7l2fb+v8AP5H442PiWG6CwD5mXr8tX4L+GUiQq0g/hXjj34/xr9D/AIuf8Euv2CfidfT/APCpPiP4i+EWuTfNDpviKJta0VieFjS4hVbmAZ7vHKAOrV8t/tDf8ErP2zv2c9Ll8b2HglfG/hWNmLeLvAN0mq6eAv3jI0BLQn2lVT6jPFe1RzPB4iKalb1/z2+V7ng4jKcdhX70b+mv/BPG2jjnjKyAenuagbR7RSxULH3z/nNY0etXNk7Q3kEitGPmzGcj656VoWuu2txy0iqOu3ua7jzSXRdOlstct7i1la323C5aKQrv57jv+Nd3q9wftcjq23PH1/GuW0a4huNQtwQp/eL169a376XMr7W/iOdvPfrQB82/GT/kouo4/wCeg/lRTfjB/wAlD1DA/wCWg7e1FAH7ceIUutIXbO32jbwkhj3ZBH3QTg4/lVdi/wBiF1axeTk7pI/My2OcfxZAq141t47dlmjjWRI4SIcEnKZHPGBz7Vl3CQ6wzSQTzxrdLnzNoLNtGNo7YHvnr613RPPOl+H+sRWsyRyRxzM6L5zTZIViT8wBGOx74/GtG+kWecyX+rSR7Y8bI5OSQwA24HzZrOstG09rGOaBvIuY2RvtElxlmIOM546dOMjFStfwNrE1teajFcFsK3lsBxkdP1wB7VYFizvtR0u2hub5pEhmHmSbEO4YJAOD2z9CT0FXrddDt411L7JLDv3FV8kNuHTt3A5xz3pt5HayWqvbiSG3kAk+zyLvVgDgKMjg8Z/rUmn6Pca0RqOoqxDbiYzIvyD+5hDyc9skc8+tMSI9Ykc2mF2fZ87kuEu1GdoGOOMdemOuMGvM9YFxcyefJcuqjcqxiXaX5HAB55yeQPT8PXtS8P3Yijs7IWq7VP8ArotuPkByACxz7+/XnFeQagkl4892jiYfKZRExKjgAZAOc5B6fpms5mtNXZianbW6adM88Pk+TZFgpkC7MggcD73J7ZH51xtnLNBGs0jRyRqu6RduS3XnqMdsda7PxBchbGVZmuF/0JfljYZK8k9PTJH/AOvjjrGWxSBpZ4nZjCywrnowI7c469TSiUev/swXphi1CztLeQSXi8LGPmjXdk++cDBPYeleu2guluI4wqSMdrGSeIgbckY74x+GMV47+zit4Lq+kuNq52sU45559ORzxg9K9ftr+Ce+m2syxqoWGSYbd53Hrjtya3pmNTqdXZyTq2Taru8zO8xDhv72cemR9BzVbVLk2piHl714HkZLNuwFJx6f4VBp1+katLIPOkjmKIqsC2fUg/lk4x7U5F+17pJC/K9cZw3BAJGPf/OTWhgeQ/tEHzdat3Rd2F+UdsZH6V5XONgmjxhS2CqrnjP8+vfFesftCW1kNZg8stGzDaysw49vTj/CvML7yXk2REL3+8Tv/wAfwrKR0w+E39HKWNjBJ5jZ8sjdsBPTp16/Wq+t29x9oUTS42x568D2q5pEpWwiR0G1UXzF/v8AHX9B+tU/EDjzI3WJtu3C5Y5C59c8d+vpWa3NDMlhKSGW5bPl52+WONuevvVTUCswLktgLxk9ef8AP/1qtSyBBuC7WEfzKzZwPT6/T/69VZwJvn2qvBOG7e3fHHrSkMytT8xRlmY7143SfL7e/wDLpWc8kfn+ZGQx53Dop79ec1bvY1V/OLLJ8w+ZQeDng/8A1+KrXVpuHlRzKoP8PUA4/wA+1IRm6rpw8QafJZXTq0Kx7jHu6kevqOn1/GsX4VWdu2jTxrKV8q6b5eOxH+eldhbKtjbZm+QKu04HXn2+lcb8Mnddb1XTQ7eWs5Pf1pgdFeQwRyySbmHygsWHXp27UeF3L+N/DJgUlm8Vaaq7OT/x8xnv/Ugc896kv4YJJ5FMqtuwSqr37fTFQabfwRfEzwTZQJ/pFx4u04xiPqQJ0JOB6e2DzQM/YH9nzwZD4w1vVL7U57tbPT9KkS6NlJ5Uz/aFaENkkAKpbc+QRtU/Kc4PEeJ+LHS7HeJIxp7mOQLtzm6uMMf3abycdQX/AN48qu38HvG/hXwZ4mvPGfibS/7Rk0ux8yKzaIMsjP8AKAQx2sTyOeAWOexra+PHjrwn8QvgHo3xf0rwXFpesJr01lqkMcKnzRKjzgZzyF5UHjjIAAwKz9p+95f6uP2bVHmPLru9NqsiXUkCvGI90zfdz8yhl7EZPU9s/jzFx4vnjtN9uNqxRATXEzfuwwDZ5OAB0yDgDHtXP+JvGbTan9ii/wBKuMgrZw4Ow453t/B655PNcXe+J9W8RanJZrBFqTQHl2Yrp9odpOScfvmGD/Q8V1Rh3OVs2vEHxHNzGLtbxYbfziV1C6XLdvlhjB3M2c9cD8K5bUNVaztvt+v382kw3nyKsbGXU9Rzk7UC8qD/AHV5wOOOKypPFOn6dPJrdjqUd43zRT+IL6MtDGcAFLaLP75gSeFwoK/M6E1i6ZpHjT4v+Kk8P/DnQdUvL7UWFv5q5mvLzcc7fkHyITjEUYC4VchiCxHKMdEUoylqx2qeOrGK3+wWunxxwr/qdFsZOe3zXU6HLMSP9XGcesnVK9i/ZG/4J8fH/wDbP1qHW5LRdJ8OWzCOTWLq38q1gQH/AFcEaABmA6ImAOMlQQa+rf2Jv+CMnhzwHZW3xJ/atuYpZIR9oj8Mx3A8qI463EgOM+qIcdMseVr6d8c/tCaVoFpD8NvgfoccYiRbez+w2oVIwOAkMajAHvj6DvXLUrdjphTM/wCD/wAB/wBmX9gHwcLPwrpkd5r0kG251S4VGvbn2zjEMef4RxxzuIzWL4t8a+OPjCDrGuaj/ZHh9GYQ4z+9I42xJkGV/U9B3KisebTINP1J9V8c3K6xrBky1j52+CBv+mzg/vGz/wAs1OOOW6rUV9qF3q12t5qd080ioEUnAWNB0VVGAqj+6ABXM25as3StsPuNTs7GxbQvDdm9nZSL++dpA093/wBdX7j/AGFwoz0J5qlGFz8q1J5SMc49ayvij8TPh/8AAfRY9b+Jd1JJeXEe/TfDVnIBdXY7O/8AzwiJ/jYbmH3VPUIDcRNPsNIuvEviHWLfSdHsx/puq3jYji4ztHd3PZFBY/TkfNnx/wD20NQ8U2lx8PPg3DPpOgurJfX8jBb3VBno7D/VxekSnn+Isa89+MH7QPxB+O+rrd+JrtbfTbUsNL0SxXZa2ak9FXux7u2Wbuay/A/wz1nxfqCrb2rLEzhTIyE5P91R/E3sP8AQDI0Xw7qOuagsFnbPNIzZbb0X3z2H1r6Q/Zz/AGO9X8Zyx61qytb2anMl46cfSMHrx/EeTn0PHqX7Ov7GunaFZQa944stsfDRWL8vL/tSH+nT+n0VbWNva2q2NlAsUMYwqxrgKKAOf8FeAvDHw+0hdE8LaYsMca/M+35pG9Se9Xb+W30+2kv7yQLHbxM8jHsAMmtIxLGvArgPj14m/snwwuiwNiXUGw3qIxyfzOB9M0pS5VcqMeaVjw74kXU3jlNamvBj+0reaPZnorIVC/gMCv54bJWsL26sxkeXI4b8z7V/Q/KwGABX8/PxI0iPw78XPFWhBSosdcuoMegWVh6+3+e3PTd7/I6Ki5eUs+BtXB0VrZCcxyEVcvLpTyVA+bDZrlvBt+jNcW8I4EhPy1qXlwxOJJBx94Liuk5nuTT3ig7mYbT+f+f/AK9Y9/eMc7Srd+DUd5fkJsgkxu/iPGRWNe35IO48q2cjtTSuIkvr8oME5zzx2/yaytX1HAJXjPvUd1qDbcLWLqV7vkxuPsoptleZNLc7l3A9Tz7VVe7w29hx2qrLegHIdfSq0l2X4YnH1qSTVFyucg8fzpzX2Ttztzz8zVl/bCcAnFJ9q3jhc45BNBpE1RdK+WU5O6gXR3Y3flWSb1yMb+Pf+dSLeHbhB96grlNvT7sKwZW6epr0n4X+O5PD1wk9tcsjBgWZWwdv1/z+NePx33GA/wDFj71dN4a1D9xJK7dIm2k98g+prGaLpuxe+Mmr/wBq+KLi5Zsljjn2GB/n+VcNJLHu3Rj2rT8a6ut1qDTMfmY+vTisBJzuY43VpH4UT1uaMAVj8rHd0Pf8a0baQgjd3/WsizcFg2ec9PWta0O87R+PtVC6m9owV5FUfL6bh1r1D4K/DjxF8S/GOl+CvC+myXWoapfRWtpbx9ZJHYKo9skjqcCvO/DtobmSPCfie1fqZ/wQ3/ZTWO6v/wBqHxdpOI7HdY+F/OXiSdl/fTD/AHVIQcYJd8cpXHiq3s4ab9DtwVCNSpzS2Wr/AK89j7q/Z0+Bfhr9nn4SeHfg7oCKyaRaqb+6jU/6TdN80svr8z7iAScKAOgFelzMLdZHwq+WoVfTd+Pp0/Cq2nQ5maa7YYZt7D1x/kfrRffaJrV4IUDM2e3f1rxT023KVyxdXsN9amz3fu0XMgz1x2+lJYiKZ/7Qx5fQqdv3Rg7fy5b64qpaW02nWP2aZt0sjfNtz9zH9en41fht38v7MQvmciTHQc5P6YH4GgklRGQLcEfNu3KvPfgf4Vn+Lp5PtMdmDhYvmYDo3I/ma2LQwCVrmcfLHk7euMcD+n4rWHp+/wAQ63vdWMckylieyD2/Omho39G082OnKIo23SZfB789P5VopAIQu5RuiUhv97H+AxUkDBZcbPlVspwOi57/AFptyW+zsqfeduvt15/AD86rlsiebUrIzZkmaQ/e2ke//wCutW02tAmw4/gC+vFZToRHHtHDMC3481d07cG8yP5lRdsYbufWsizWMscKkM/0+g4z/P8AKrmmahLEsKCUfvGypPU+/wCtYd7eLnyV6/cBB/z15qY6pHZzfaB91Iwdm32yf1Fbxl1MpR6HY2epyG4kkkdfkUKQGx7/ANahOqy39mFztby5D7E7vX6YrhrbxZNd2kk6OFUyM689euPrxXRaHdyLZ/ZWX7sIXd6nB/qaXtNbC9nbU5/x5pn2ny1ZWHmTA7l/g2p/XOK4XVbFl1SSILJ8tu3zEcn0zXpWuKkk0e9dy7pcDPTkAf1rmNQ0vdqV0UHzGDC555wf/rVi3qdEdjy7UbD7TapMkOMXfAYdelTWOhT6t/o8EYYNuH3enzV0qeHJp7aGBULN5xOMe/NdZ4Q8F22m2Mczo27B3Z65IB/nVfFohXUUYPhfwFDo8Xl3MamRg209wOK04rNUht8HBjJ2/lW/qASaA3aR/cyCuPwrOlVfs8bINpCkt7jArWMbGEnzBPEkpmYDC+WDt7cMf6VU1qKaXSWMEO4Rt8pz75rRuI40Ehj+UeWx+79f8ap6hMf7GmVflXbuVvw/+tWiRmFi0h0uFoxjP3snP5VbtZZA7F06xjHHXjJ/lVXQZHm0aIOreqnHXr+vNXYJwpV9/QFT7Y/+sDTAf5W0oH6KxUg+nartssccmR0DAgfWqtv87MC33eV98cGrlucyb1I7fNu960JZZvgHtd4HTB/p/hVZGaOPcu3CtgnP6VambepUBTuVuPXpVe0jidZI9uS8eQvQE85rops55fEQ/Z2bUX2Rk7+cbcZ4rS0WWWKJYpAdy/KzMo7cj8xVFyRNb3Lp/sfhjj8auWrBJsnA3x7vm+8WXHB/CtDEl1cAgvu2suHUrzx0P/66zmu0trjc4b94u3ceAD6VqamiyW/mMcr5fz49MYP6fyrCuVn+yPCsvzw8KGHVh0P48Vrze6Z8vvD5ZUAaSJuUPHHaobqSFIxdwBmVfnVkJPH8Q9+KPtQYRzKrN8u2XHY/5/CqtxMYixU5Hb3U/wCcf54i+ty7aHyX/wAFpf2Wrb9oD9lyT4iaRpMdzrngIy6pbpJAHMlgyj7ZHhiFGFRJtxBIFuyqPnNfhP4s0K1ijnt4tNs7eRkZfMhtEVgDkHkAHpmv6iMW17azaXdwJJHIhBhlUMjoQcqQR0xxivwC/wCCkP7LN1+y1+0tr3w9s7WYaRJJ9v8ADs0gP72wmJaL5j98od0LN0LxPitKctSZR0PjHV/DtzZiS1uLljJDIVZW5AINb/h+bRNc8Nx3V1ptpLqdpJ5WpNcWsTNMpJMcoyufugow5wUUk/vAAeL7X7LcxyY+WRdre3ofy4/CuXtdbfwrry6kFZ4WUxXcS/8ALWFsZHpkEBlz0ZVPatjM6o2uj+QwGhWGOvFlGM/pVOTTtBKkHRLPDc/8ey1ZuWiT5Y3EikBo5Fzh1IyGGRnBBB/GqkjEH5Ox7U2CiQz6boYXb/Y1t0/54ioXsdFB3DR7frx+7p1zLI3CEH2NRyM23LGhiJdK1n7Ibq2tLG0VY7jCbrONmAKKfvFSep9afP4gnkX97bWrf71nHz/47WTZOfOvDj5ftQ/9FpTZnkXaN/Pbn3pDLU+pQxv8+mWJPcGxi/8AiaoXeqRCZbhNOs0ZWypjs412n2wOo657VFd3Eru0sr7mP3jVW6dNihDzglvzoHYq3FrpRbc+l2mf+vdP8K+9P2CfFbfs2fs12PiPR7aGG98Ya1LqF55MaozWsJ8iKNvoUmYe0tfBJD3EqQIP3jsFC+pPSvtbx9qlr4Ujsfh/p115lpoem2+nwt2dYYxHn6nbu+pJoM5HffHjwaLS3m/as+A1q11od0xl8ceG7cZeymJy95Gn9w8lwPun5+hYri+G/GGneJtKj1fS50mhmXKtkdxzn/Pas/4H/HDXvhR4kS9tLhriznzHfWjNlZI265HTOP51c+OXwm074QRL8fvgohuPh9rUwGsaXb5I0C5c/eA7W7Hp2Rjt6FRQSdFYXMe3ed27q3PU/rXo3wg+K+rfDvXVvIZv9Gc4mh3ffHQ4HrXi/h7xJbXltHeWtyskcsakMvfjsa6jTdQ818bVbb/EvGaAOu/aO+Blx4E+0ftU/s16S1zoN5+/8ZeErKMlrQk5e7t0H8PUugHy8sOMgZnhP4j6D430CHXdEvUkhkj3fMfmHH+ePr+HXfCH43av8NNVEm9pLKb5biFvu4OOlcH+0Z+zlqPg68uP2jv2T7M3Wj3TfaPEvgm1PzRMfmea1QfeXqWiAJHVcjhQDA+JerNFAYg/zdV+b25PP9K+b/iprCySujvyx57f5/r+Vd3dfGnQ/iBY/abW4VG6tG3Lg9x6j6fy6V458StVt5JpHimXPXcTw3/16Bx3PPfF143kyur8DPfOa891GfyLBpieVhJH1OSP/Qq6zxleE2UgByz/AJ1xPimbydNaIN95lQe4HP8AQVMjU5mtHwdIsfia2mJ6LIf/ABw1nc5q94bI/t2Hn+F//QTVGJ+i/wAKtTZPhHpEchC/8UnY/wDosc+/TFex6Nq6J4euC7r82kQrz3OwEGvBfhtfH/hV2lxJlv8AikrP5gOnyivTND1iR/DlwQ4+Wwhyxb/YH+eK+DrS/eS9T9Iox/dx9EdTDdZ1a3fnH22Ncbuh+bjP4U23vyt3qXlMT/xMYeC3XlefzrFs9XSTWslvu6lCfu9Pv1ZsrwC51Qlv+YnD/wABWiMipQN7xLqEh1e4MbEbRDuYdulVzrJXw7q63PX7QQeepxVPxNdO+uXimXHzRdT6r/8AWqpeXaf8I3qxIGftX4dBVRlt8iXDdvzPT/hpfh9VtTGw2mz7dD97/wDXWRrFwPNZlK4+1SNk9uV/WoPhzePBrNoFG7bZ5+Xqef8AIqncap59xEj/AMV4+W9PmXn9KtS94zlHYc95u+HckTNnbOBnrxmtzT7rztY0Ri3zfZXVuenPWuWjVZfh5cIj/MJSc/j/ADrZ0C5aTWdJLMGb7PJyvpke9ac2n3k8v6FjXJA2qayEYdYdnPTrSeFLiS38TZwfm02M7cDJ4Ss6/uHfXtSj3/L8mGX2zVrwhOG16Qr/AM+EY5H+yv8A9ejm90n7Q7wpfMLjWlz1BC+2McVJb3JT4bTSZx/orLuPY7QOfzrM8MSxf2lr5ibgs4Xuf88UPcyQfDTajllaHHHfkelOW/3Cj/mY15J5UdjFIu4y2sm7/gQzn2/+tU/h66B8AyOw3GNJt23PPzqf8Kqak+dS0kjlVs03e48tqTwM8T+Db2A5+XzO/Qcf5+lEpaFRidf8BbpF+EOn87saZEAemPlQ/wBK6DwXe+Vo0id5IG6/7hP5Vx/wMlU/CrT9ny7dMh+U8Y+ROfxre8Ly/wDFOfaIwPusPbHkt/Wsp9S4rb0IdEnx4fWOQ4L3Awv/AHxxV74fRsnjTUIsr8sTfxdtyVzWhago0aF3GA14oXnj7w/wrZ8Eyv8A8JVqEqt8/k8bu+WX0qaj0ZVOOw/S5mh8XQxOf+WR2yL9T+ddf4pZT4ms4gNpjjbG1upC9P1ri4wT4zjaINuVcSKfu8MK7DWnWXxTbyY2/u32jkY+RP55rKo/eT8jamvda8ze8VMIPCNnJsO0zqxwM4yp59qIoFk0+1i2nDRRqV9PkFM8bu0HhrT4WXaX28+v7tqku5XjjsUiOTtVWU/8BHauP7J2R+Is/CFnh0K+jZPlWJVUM3+wRnn6Vk2dn5fjTyAWz8wXb6+aP8//AK61/hOFns9Sj8o/dX5eO4Of0rMhmY/EOHzo2PmKMlW+8fMU4OM5zSv70ior3YndeJ4o4fB/mMM/LMVHTOUf2rS+DHF/Mok24VTGOn8Kf5/wqr4tVIfB0QiGcGQsq+hVsfq361pfDSOOyuGmJCmaAc7RxgKD2rklL92zs5feMPxWu/xgoXquqIo298If8K841ONh+0R4gcScf8Iroyn5sfeuNRH17/rXot2DqPjz7OjZP2y4k+XvsHHf3rzXWkkH7ROvyGfn+wdD3Kp/h+16j/gPzrSk+nl+qJqdPX9GeveG1x8PWUbiBHKMhhxyf8K891G7Et/HbM5LbphtZc9n5z2/+vXeeEZo5PA0pyW+WYbhnGDu5P6fnXm9/cSnV4toyrNOjMQCf4uf5fnRT+Jjl0O+0i7VbjZLL+8W127X/wCumc/l/nvXJSyK2sTSNJuL26jO7rnn6d810duDHeLcMw/1OQox/tfjjINcSlxIdSfcrD93bjA9wnH5/wAqmG7LqdD1bw3NHa+FEJOG8tmavJ7S4WbxpYOQGZGkY7vYBsn8q9Ht53s/AWQhbbbNht31x715do0yS+L7Js7dtvJn2JXFFLqzKp0MvxjPt8SzWxB2NHEfu9toruPEJV/DEj5bY0KH13HjnP41wPje6ii8YXEMcbbWtY2jXcP7oruLnZdeB/mXrZqG8w/7C8/mRWlSXuwIpq8pHm+qO8V3bybx/wAff3d2cjeea7LSrl7PSNLd02o8cRUbRz+7Irgb+SWO+tgv3heBWLdCN/Su00S7jHhq0ichvLWPbt/65nAFbT+FGdN7m74rlxoVqDgNvXGVOeIXrlNJvIRZQRBGWTerfMx5+Vuv+e5ro/H87JpcKo+QrSH5R0xE461zGj+WbSG2G0LlsqeCSMDr36/rU0/gJqayseqWEo/4Re1ikdebfO3d0yK8b1eSRpGjQEbrz5gyjBPPHv2r1pgsGhwyMV+Wz+dQPl7V4vPcNFdoQcA3BIjb5u3T/wDX/wDXoo9QrdC38RpvJ1bTXeNiVhK8YLfx/j/k1rfDJo5bKS6cjc138wK8k4/Tn9axPiTeka3ZSRLu2K4ZpGO4YdgTit74di2n0aVlO1jdAlt3Xgfp6fStKn8EmP8AGG/EJVl11iyEsqpt/vDkc9OtY/hjxz45+H/iJtd8D+MdQ0e8jhk2XWl3jwOenykoQSOnynitHx9PFa63IlzI3yKnsfvc/pXJy3Mb304DMf3JZQF4B7n8adFyUU0FTWTTPS/ijpv7Pv7R9uYf2qP2bfDniS+n/dyeKdBj/sXWgSCAxntlEcpGM4lic+9fOfxc/wCCLXw08WQnxB+yL+0/a27NGWj8I/E1U024HAOxL6MG2kyTgeYYj7V7pf3RkgjnhO1lmAORwcBq1tdATQNrTKm7ygT68qMV04fMMVh2lGX9em34XOPFZXg8Um5x17/1qfmL8av2Rv2rv2SvEFnZ/HP4M63oNrJdILbVJLXzrG7UkYaK6jLRSD/dY1TnL/aWUtg7j1H6V+k3jj4n+PtB+BnjLwvpHi/UIdHuNIvGl0vzma3c7CcmNsrnjg4BBHBr8z1vBcXjNsX73SvrMtxs8ZBuS1Vj4nNcvjl9SKi7qVzwH4w7h8Q9QDf89B/Kij4vgD4g6hgf8tB/KivSPJP2u8TeJpUu4ZDZblDBAyIwQj14HzfTNZ+kX+y/WS4lZQVLJtUM2MdMZ4HtTdS+0XN5aW1tDI6tICsrybQvHIByB+QOPrU8enW1pdtAsCeYYmLTeY7eWPT2/wDr13x3PPNuLxMlxawW6W7COF9silWOfm3ZweP5/Wrdhqst1B/aNnEyz+eERpo8FgTyQM5PBx6YrMjkdNLhFjbefbwxsGZpNqnpznGT83oM1paRc3a6MdUYqvk5XbuC/KTg/Ljk5/z2qgNzw7JeXJVb2yWPywYlmjXf82ck5GPX9K3NO1rTbZ5VvLFVtYVkSC4aLazHj+HluMdf/r1xPh/UNQj02TUluJFeTBH3tyqG4zuPI6njjpV6K4unHmedLCvlkszt8zPj/aGB07fpTA1tc8Svc6lNJLemGHyzHD5mAAcYByDnjj0ryO/X+xrxpZdXjaG3XDKsZO0g5zg4/X1716NrccX2fzZX875mUMzEc46hf4jjp2+lcDrQ0RlknuliaQ7UUYLZfkE4Pfjnr06HpWczSnuYvidnuIJLhbmO4imRo4wYwc/Lgc4HQZJ7VwugyTSzy+bb/wCy3l8A+3XPTNdprMslta3EoBDLCpG/flfl4A4AHFcZazS2MiyS3W55o1GxVGRnkAeuaSK3PVv2fXhsUvoby4UyOuxo1kJ2oG64GOAPx/r7XpU1pcSR3SJGyyQ48914znsD8zA464zz6V4/8BNPjIvHmtFWP7zZkI45yMgDpnPuB7161a3s1q8aRWjJa7WaNfL2g5BUeuD7kDpW9P4TnqG1aQxxX8kCQN8yszSRqOMdjxk8/T/C00wJWOIY2pu3BhxlRz/IEH/65r6OYZR9puIizNIVHzbljBOcHB65+g9alfUW+wS3FlaNGfLURjdwMbfmz6YB4x1HNaGJ5F+0TDMNUghDt+6t8BpMDLHqffnmvLr6FYY985LbecN8qj/6/b6V6f8AtC3Euo6raXhURq0fXduZmz1Pvn/Iry+/mjBKmQOrLjDD1/l/9esZHVH4TotMkl+wwnC4WJSSOvf0+o/yaZrsqm7jjeJR+7+XLDA46YP+e1WdGtHMELm3/wCWY4Zip9zyKreJLUKUjtY/lVS4ww29c5GB71C3NDLIeZs7scYPIO8dOf8ACql+yFPKVPu8Z7nj6VeSN/8AVSjHYKOn4/nVW/EfzyWnHy4+bn1/z+FKQzDu5GcrsLBS3ORtJ9+O1U53Ebo5YSbsBeASD+H+HNX55ZGVk8tUVeWVPw9+P/r1V5lkKzR8Mfl+br36etSQGoW072e8AMo7f5AzXBeCFktPG2qxLMznzPoD2/n/AJHSvRpVC24A6qQfXt/hXE+HtMQ+PtVWP5tqrleg/D/P5UFI2JB5J34EjSKNx3c5xxWP8Okj1X9p/wAN30V9FNFperWokhVtwikM6gZ5xnkn/gPPWo/i94pbwp4eaKy2/arpvLgAUgpj7zD6fzOa4P8AZeurmx+OOizLcrGsmpQszzN8issqsGb1AP8AWnfVIr7Nz9nv2drzRPEXxG1Kw8c6eupafPDClxb7gmVDbgV5GMMOh69+pFdn+39q/grwh+z/AKVo3hCGbT7e68UZgtbZfMmuNttICuRwPvjLdAO+TXjn7NGusPGd3PJeXNwsyrtvLiLZHKw6iMdlHbj885pv/BQb43iK40H4b6ff29pHYWc1zfag4LyK0+xRHDFkF3CR53MVQeZ1Y5WuaMZLHa7b/gbOUXg9N9vxPE5kWGKO28QwtCsv/Hv4d007p7s4OXkPUj+8SQigEsQBmuL8eeNJtSki0BFtWgt1CLoumNm1Vh3lcY+0N6qP3XUEyggibSrTxd8WNfj8I/C3w5qckmoMsTrGWub7UmByA7KMtzyI0Cxqei5yT+hX7FP/AARn0LwpbQ/Er9rBo2ZFE0PhmO6wkY6/6TID2/uKfq3Va7Klay/q5ywp69z5L/ZC/wCCdHx7/bB1yHWhbtY6DAwS41vUoylvEoP3IlA+dgOiIMDjJUYNfqF8G/2ff2YP2A/CYh8M6bHda9Jb7bjVLhVe+ufYH/ljHn+EYHAzuIzWt45+P+g+D9Nh8AfBjRreKOBVgtTZ2wWKJRwEijA/AcfQd689utEU3ra18TbyS91KTDLo6TncpPOZ3/gGOdg+Y5H3a45VJS0OmMOU0/Fnj7x38aJJLm4vxpfh+GXEkkhKwpx90Y+aWTH8IyfoKyo7nTNCspNM8H28lusibbrUJcfarkdxkf6tP9hTz3J6U3VdTvtZuI3u5FWOJSLe1hXZDAv91FHAH6nuTUKouOuKzLIYoo1OxBirmm6Tfatex6fpdo000nCqvp6k9AB3J4AGTUd4NH0LQZ/GHi/XINJ0W1YLcaleN8u7rsjUfNLJjoi8+uBzXzj8eP2v9U8c2Vz4E+FFvcaJ4bkOy6kaT/TNTHrM4+6vpEp2jvuPNAHoHxu/a28I/CJJfDvwouLTXPEqMyzazgSWWnMOP3IIxPIP75GxT0DYzXyxqNx4n+IXiG48Q+JdRub68upDNdXl3KzO7HkszGtPwn4Av/EN0ryIyxl/TJP0r6G+B/7Leo+NbmN7WwEFjCwMl5Kvyrg9v7zfoO3I5ncr0PL/AIS/s86v4u1WOws9KknkmxhAuDjuT/cX3PJ7Y4J+0vgl+zX4Z+FtnDqGqQQ3WpqmF+QeXb8dFH9f/rY7L4f/AA18K/DjSl07w7YKJCP3twy/vJT6k/5/SuhMQiXc5y3YVRJAF3O0kn3V/WlZxs4p+PlIPrVS4Zs8H2FAEUjM568V4P8AFnXv+Em8XXMqS7oIP3EH+6vU/ic1698Qte/4Rvwrc3Ucu2Z08uD13N/gMn8K8HkXLZIPXmsK0uh0UY63Zj6rcabo1hPq2sX8NrZ2sLS3V1cShI4o1BLMzHgADJJPavxF+MPwJufiL8efGviLwZ8QvC8lnq3ii9n0uOTUyrzRPcSFCPkwMgg8sOv1r9WP+Ckltqtx+ybrmmaZcSRi+ureC68uQqXhL5K8djtHHH9D+QutfApZLvzdPaSJ1Od3mnOfWpoRvFthXl7yR0s3/BOH9snwXay6yPgZq2pWsmGW40GSLUOMd1tndl/EDFeV+J9B1/w3qEmkeINEurG7hbbNb30DRSI2ehVgCPxr0vwlr37THwwvYr34d/FzWbE27b4447xigYdDsJ2n8vzr1S0/4KH/ALS01lDoPx/+F/hj4maZHuLRa/o8UsjE99zLkY9sV0nOfHepyyqP3jL/ALNY2o3QU7j/AHRn619n33xD/wCCaXxXYJ8SP2cPEnw/1CYEz3/hfVJBCG9FhlEiAfQD/Dm9Y/Yh/Y7+JKfavgl+2xZ2Mtw2LfSPGejNE4PYNNASP/HKrm0Gj451DUdr9dw7H+lYk99JLJl26+lfV/jH/gkf+1bskPw1uvB/jSONdzN4a8WW7MB15ScxNnHOADXhXxN/ZG/ab+EKyT/Eb4D+KtJhjJDXV5os3kfUSBShHvmpA8+kn4ILE+9QtcZ6npTbhJIm2SxsrDtioJT8nHSgcSdZzyBxQLpSdpJ9c+lUmY4z83NKCAoy35UFctjSE+V3M2cehpz3AK4Uf981nxcsDtZl6dalMgSPrwOmWFBVyxFcOHwWHHSt/QtRAVsthQoB+bAxn6iuVFxn5h949ParcGrS21rIIScNjO1sfxA+o9Pf+tRIEybxDf8An3chQd+lUoZg4Gf51WvLLxTeyNNbeHL5kLZ3LZuQfxxTIYdStBtv9Pmhx/DLEV/mKtBY27RvMCgn7rfN9K6HQ0VnxtLbh/e/nXKWVzu5J/4DXY+EYzdSRoife68dfQVnOVolRXNI9q/ZZ+CPif47/FXQ/hl4UsWmvNYvo4U+QlY1J+aRsdFVdzE84UE9q/oF+FXwr8O/CPwHovwo8EwCHS/D9jHBCvlgGXH33bGPndizN/tNmviL/ghr+yiPBPgLUP2nvFmkf6brAaw8NpKvK26n99MP95h5Y6HCSDo1fodYokNusnzLJM33dv8AntzmvCr1vaVLrZaHuxp+xoqHV6v9F8v18h0SwSXUVhGMvIvPHAUH/P51NJEnnOXYbYvam6fGu2bUpTuZjtDfwhf/AK/9BUeVu782pZfJjQSTMD+Q/r+FZeQh1mxkme6uIBuXnG3v0Uf1/CnCJmTC/ekAHQ/j/P8AU1c8r9x5Ktz0b2LDP9cCm26Ndz7lXhm+Trwo6n68/rQBT19mttPW0iz5tw23Hovv7Af5FSeErCGG4ku5R8sfyL+HJFU9duI5dVa4kUtHbqF3epww/XkVraD9pttLh8yD/WsW/wA/571QGtbXMk0QliP3mCD5evr+eM/jTb0rAv2SFVXblvpxj9eaIn+yxLtj9TjuxzgfyFQ6jd+TPh23NuCKq9wOp/U0SlpYIx1G3URZY4F3ZVh37Vejm8kLGCPlUvzznjg1DEquy3NxjA55rMvNYiiElyJf9ZJtXH90f04/WsyyzrOq29lMu6U+rH17fz/nXM6v4uuWsLy86rGrMPm6j/I/WsXU9eutS1OVg7BFOAN3oMHH41m3k0kOlLaH5mkkAbdycZ/wqg5e511hfpb+HIoYmbcxjC7uhywGP1rvfD+qIYZGEq7mbALdjuA/oa8sS7dLix01mVF+0K+F/uqAcc11mlaoI7FW5xuDcDr1apG4nXWrx3V/Gj8/uWf5uxLZH6Co9O0mSfULgp84Y4zn06j9ap+Gr1b/AFN4gN223jX73Y12/hTRYrd7iU8/vs8+uB+VOMeYiUuVHNWvg8WHlTY+8wwrY/vVcWzFvCsjRf3fx+XvXTajYriM+X/q9pX0HWsm/heBFjUfL5i59htANb8qiYc3Mcrqqm3eSDYvzc8/j/hVGR48K23CqhLMO/tW/r+jrcTF2Tav8LelZ13Y+U2Zk5aPO3rk56UalGbfStNI+1sLlgc/lVW6KHSZF2ZTy2xzyfvVpalY7WbyivLE/hj/ABqkEiltRG67SYuVx71RLKfhO8drFo1yvln7v+foavxIEdkLliJOvcjp+XesnwuxE0tvswGyMj0H9a1lwhMR6MmQf6/rVElsMI5Moud33vl6A/8A6qnsplIaHcy7D+eaoo8yIu4HJ3Afz/xpzyTmRbmJvvcD3qogzW04yHClQef4j7UMUhuFZ1OGY7v54/PNR2T4iyG7buvenXQdE3RoWO75eeM+v6muimc8x7orwSQ4G5ednXB6/wBaTzkCRXIfLKdxA/HJ+mM1IjbJdyj/AFq8Ljr71XsY1Mk1syeoVQxwR3FbGMi+CEUr83zE/eb0xyPrxWVqCJE3J3D7jMrfeI5Dfzq9aSn7Pne37vKN9R0HPsap6ujIj4yOm35erDnH5cUEmasgiuTaybSkik/oen41XncuVXerMp2ttNVb+9M1tDeW6t5kWSvy549Prjt7UsNxFcNlyV8xTtOeAfT/AD2pNgLJcvaXAJydpxhfQjGRXxl/wWr/AGXf+Fzfs+x/Grwxpnna54HZpbpoYS0lxpcpAlHyxszGF9soyyokZuGPJr7D8/dIvmp975W+Xk/5H6Co9d0fR9e8P3Wha9pkN9Z3UMltf2N3CHjnhkUq8bqeCjKxVgeCGINKMrAfzE+PNJdrOWLvGD/kf56ZrzXUV+0REFfmXrX19+3j+zRqX7Mn7QniL4T3sc0lpa3Rl0e6mHzXVhL88EhIVQzbCFfaNokV1H3a+TfElgdM1iS3K4XdmuuEuZGfLZjvBusCeyOh3LfvbbLW7N/FGT936qT7nDei1pzEg59+lcbPcXGmX0WqWZ/eRtuVex9j9Rx9DXXxXkOoWsd9an91KoZen5H3ByD7irJIZCc81EzAnAPvUsmBgox/wqCR2Tjd/wDWoJKVqGa4vF2/8vQ/9FR/0pbpdxyo6HriizJNxeHj/j6HI7fu0pZipBYH5evagpFOR1y25vbPcVTnkPIHZu1XpVyx3LyD81UZkwGBFA2bHwq8E3fxG+KXh/wNY3y2kmqaxb2v2xkLLbq0igyEZGQq5Y+wr2zxBr+st4i1DQfE8P2fVtLvJLTUIWPMcyMVYZ+oPPvXj/wb1C50Px3D4kt5SsmnQyTK27GDjZ/7PXtnxfvj8a9LX45eCYf+Kh060RfFWnxnJvbeNcC6UdS6KMMO6AHjachlJ6kejavgeXndtxx6817V+zt8dT4AvpfD/iiGPUPD+qwm31TTbpQ8UsbjawZTxgqcEe9fNfhzxJBfwR3VvKCrfe/H+VddpOsrEofd/Lg0Enp3xq+FJ/Zf8S2fiTwpeSah8NfE0xOi3u4u2lTH5jZyn2H3HP3l9SprU8O67bXQV4Jtysg27Oc9+tbH7PHxh8La7ol58EfjBaR6n4U16Pybq2nOdvPDKequrYZWHIZQRziuJ8Z/DbxF+yn8T1+GHiPVW1Hw/qyG58G+Im5jvLfONjdhKmQrrx2b7rKSAehW9z5tvnduO7O1VwP1/wA/StTwt8SPEHga6aWzvn8ls5i7Yz0P/wCqsDT7gTwBoRuZv4ivA/T/AOt6e1bxFcJb2JRiMtnjcB/LqPyoA4X9pH4Y/Dj4pazP468Kzx+HfENyd91Lbr+4u36kyxgjLHuy4OTk7q+XfiF4f8eeE5WGvaS1xGp4vrOTzYSMkZz1TOP4gPx61738QNZljjk2Oq4OF5Ix7YryDxB461PT3fZNu6/LJ7+v4f59R7FRPIfEVx9ojgYH7zbt3rjnH6Vxfiy6D3MdmDxGu5vqf/rAV2/jTxBJr2szXbW8a/7qhfmP8XHU4Fec6jIralcNndmZsH8eKlO5UitjNWdGyNSjZevzfyNQbRtGKm0vH9ox/U/yNUZn3x8Opx/wrfSV3jnwjaj5T/sj/PNegeF7knwxdMr/AHreML7fKvrXmPw0kZvAekqg6eE7cHrzwK9E8MzA+CJW7GOIdv7q1+f1/wCJL1/U/S8P71OPp+htQTiHVmdSP+QhEeO/Jq7p98hvdTQT7h/aUHzfhWBNdmLVmClmxqUZ/wBk8tz/AJ9alF4YfEl9bAHa2pREDd7H1rOMjVxOq8RX/wDxONQXgfPFnqf+WZNUrmVh4f1Yop+W7Y/d+98vSq3ia6eK7vgBu/0mIZz/ALB/z/nhNRmP9g6t5Y5+1Z+YdPlFVCW3y/QUoncfD2+P9vRsDuC6bx+J64rLvJy95G0MvW4Yn5v9oVc+HUgbW0KnrpK9R3way57hY5og2T+9Y/8Aj1axeplKOw6C+lh8FSRllG6Zg2Pr9a3/AAtqkH9tWCu3zfZpAM+u5f5c+lcszg+C5VU7t103G7jrWpou+LWdNQg/LHIeeSeRV83uv5k8vvL5F7VZCdZ1ExnGJh+IwT/SjwZeNF4jyZQoe0XbzjuOKzLu8lTXdSy21Tcr1x6N/OrPhe6SDxIsJDbjZ9WzzwOn/wBerjL3TPl94d4VuWF7r0crffkcL7Hb/wDXqaSaSb4bwiRd4EQRj1/irN0u4jtr7WSWGfNcs3Q/cX/Gp5bswfD6FMg8AL156c/lmqn0+Qox/UpTMW1CwlkK/JaxqSwHA8s8Yo8ESNb+GtSikK/Ksm1u/wB3IFVZp+bZlGdoRc9CMIefyqx4J8tvDeoCdf8Ali44/wBzrUPYuHxGz8H7kL8NbdRn/jziUhewCjiup0CZ4/AM0yYOI3OdwH/LP6ehrh/hW7n4bw+Y4BFtGenXAX/H6V1GnXpX4cyRM+MW7FmB4Pyj19qie/zRUfhXoY1vOkeiWZTG1rxce43f5P61u+BpT/wlV+ofrCpbjrh15/SuYuLp4dC01tzMPmb3yHHP+f8ACug8Iu8Pjq7SEqv+isVx/FyDSm/df9dRx+Jf10LunSu3j0xx/eUMV9D84I/X+VddqM2PE8ayMFZVOVbjA2rXD2EjRfEaTO3hmK7cevSuqvb0/wDCXh5eNwx9PmX+lY1H7y9DeHwv1Oq+IrldI08nnazBvbCfj61HfyyWfiC1tiSAsbsy+vzKP8/5xH8RplFhZxSHlrh9uGxxtHNTzA3PjCI84Fu23qc5cf4Vy/Z+86V8T+Rd+C935iapAWyysn8Pynluv5VSt3aTxlbtMmWWP92dpOT5i8cfWpfg+oi/tSWEHm6gXcvOR5jA9O3tz61WjzYeObfdL8v8Lbs7cOp/Gpv70jSK92J6H4ujWXwrawqOFXfx3zt/xra8CRJFbTH/AJ5xjdu5yP6dKxPHrmLw/awxNvjMK9Bgn5k/z9a6DwTGTYT7YWZiduWP3flP51xy/hnbH4jk9CuhP4xvL5y2YluCo9MyAfyrzXV5oT8evGTvhfs/hXRZFXrwL2+z/wChV6L4SjE+pXskrbWaJguW6/vR+HrXnupWTn49eOcybmPgfSSCMf8AP5e/4ZrSk9X6fqjOovh9f0Z6R4Muz/whNxauzctKOM8HB64/GvP57svqcMTF8sLgFV/vZPP9a7bwPFJd+Dr6NZmRpJ5hjtzGMd/89e1cTrO238TCCUOP9bnH97aTn+tVT+KQ59GdzZfLD9pJb93EoXdJ/vfr1/n3NcVaNu1iWWViSwgBGf8AZWvQo9jaZMzxEMsKls+2c59OP89z5e26O/uNtuzEzQpjjIG1R/SlT6jqdD03VJvs/gKQgru+xjbuH+z2rzKxnD+K0Ai2mOyZhtH8TOR/n3rvvEczxfD52b/n1QL7cLxXnfh+NW8S6jNJMwzaRxxr0x8wb8OtFL4WZ1H7yMvxJHazeJ55L2NhI1kgXB4boK7ZFaXwdG1sD+809fMH/AV7/wCen0rg/F6vB4jt1ydv9n7mJ4zhwP6frXcaV5p8Dw72G6SzO1QMfw9fzB/KtKnwxIpfFJHmOsv5dzao25cXybyvRvmX/PvXVeHoy2gW6ycsuzG8kZXacfrXK+IAW1SFLpMN9uRTtA4O4cV03hNt+l2qYK/dUe45H+fwreXwIyh8TNb4kXqGCSJcf6mfLMPYAfzrH0gqkdqg/eMVYsp+q8/pirvju8QQs3mNzavyM87nX/PtVbQvIF1ZjduVVUd+Mk9Py6/Spj/DCd/aHoGrTtZaFM67P3dkThslQdv+fpXi8BhutZsY2Cq007K23JU8p+mK9h8fXS2fha6Pmfdh529TyB9RXkWinHjGzVkyd/meYT8o5PPT60UPhbFV1kkJ8Rr3Ov20bcxs0g3L2G9jn9a3fhVcAaZIChVY7jOWOfl7f/X/AM55n4mwsJbPzjlVmYYyAe3t71o/Cq5P9nXUYf8A1cwY7c4brz+dXL/dyYr98X/iPcQx68bhHJUtGAMA8ZH5A1yMl3JFrUzCTKtb/d4GfnHf610HxDmZ9UaWCMNxG2QBx8w/KuXa5glv541UrIsP3T/vj/PSqo/wxVPiZ6Nrvkp5f2dl2tMG69eG9P6VpeJUYaOJ0kK7pIhz838Qx9Kwbhi1rGgYNtmx7/datbxVO/8AZMUJk/5eow23r97/AOtWS3RrLZnC/FSZofhF4qdjuZtFu0kG7gZjbn6cf55r857e4DXDAOOvWv0I+JHnT/BrxR+9/wCYNdt+86/cbPPTNfndZ7ftbbeTn/Jr67h/+HU9UfEcS/xKfo/0PF/i6c/EC/P+2P5UUz4rjb49vx/00H8qK94+ZP2a1fUEhcCe1HnO2EmXPA9B1+nSpJpLiKwuJLwsu1lRef3h4+6CTwOaq+IHjl3PZCPbuBVx8xIz97p601p9O1y5e1+3eZdbSWkkkAyoxjr0H4HNeieeb+l6pPp8NrJBfRwwKuJFlkZ2AIHy9v8A65rZ+3pZNBZqrfvivltu2hffkY3dRzyP5ea2Ooxy3jW0L+UyMfMmWQ4IXoPm/wAmuk0PUNIEE7XIjmaWVAF5D8HqCegPftxTA6x4Lo3LNeTmQHeRHCwycdd2ByceuOlXr1b+DTJIorqLy87YY/L3yEnjdnd0HoOtYCa6I7WXSrOCPYQWxldv1yRz+XPvSHxPZS20cM2tRKy8/cOV65wcjJNAG5rdrcWpjaG8ihVbXnyzgjcmeFP3efbPGenNcDqElqI5LWGTIjUOrSJgouenI9c9+p+tdH/b+kwQLKJYWkuH8tYJXO9x9STjqeetctr0silpbKJY5JFxcSSMcc+g65yf5/Ws5FxMHxabePTJFjuFaSZj/qZsmLngH1PPc8VytpaRvcoyXSeYikHp83P1z7cY6d66nXXsbLT7q1KqoEA+Xyz8zdcZ654+h/KuWjiBga7FoqyKq7trBWOD3/8A1UkXc9e/Z5hM0N1LO7Dy5lVY9p2ksecD0/x5Pr7BJfXEenyJZKqec7FVhVFZhkk5XPAyOBzwa8S+Bmo2tlfTR/ajDC/7rf5hzu9AR0H49a9T07WbZ/Ls7bUWKrMytlgcrnoTjPP4celb0znqLU67TNq2GSGbb8ibWJ3DuTgjjGfX2p0k1i1tJKjhPM+Ty9vGF6Ef/Xz1qhb3unOEdjK6xtsx523cDnA4yQP1pl3PZ7TJduu+PHlDH3sjHHOB1zk+taGJ5h+0A0h1C3trd/lWH5dy43D17d+ntj0rzi6BjjGbdVY8Bmjz3/P2r0j41yPLqMU9uN0fktuQPyuOx5/WvO7iNXXcjr8kanI/g46f561lI6ofCdJo0e6yjJmIZoxu6nJ29Mc/zpuugQzRrEjn938x6H37VJpYRrKF8srNCB8p9qr6xI8lyokjIbyz8q9evTH9KzXxFGRPJ9odo0H8WF3e/Sq19GyKGSJTu5znqcA8AVpTRlPnZV+c4VVbnp04qrOgjAURLjb+89uTTLMHUWjjjDH5Gkba59Oe3p/9aq1nGXmTc/C/xNnHfjv7Vbv1kn3TyKcMc7d3H4/jTtKgGPljy7dTtPPPTnGKzJK9z53kAMrNzkMi9T7e1cT4b1a1tfHWry314Id2AGfvt+nGf88V6BdW7OrW8O59y4boM+vT8axLP4V+H31GTxBfo0iqC/ltwhwOPrx60DseQfFXXW8Y+LJHttxt7dPKt17HuW/E/piug/Zc8JyP8V9K1g2SzR2d9AzQvIEDnzV+UsxCqDzySAO5HWse5s0vNTmuFT7zk9Ote4fsyfCvVtaitbPRdKnvNS1i9SOztLeEySSHOFVVHLEknAGc8VUY63DmfKfQvir46azoevR3/hPWg2pJG8cMOnqVsLEtnIG7BuHA6O4CAn5VJAc9Z+yz/wAE/v2gP21vGUnim+S5h0qS4zqHiXV2YxDpkKesr/7KkgcZ2jmvq39jH/gjhpGjW1v8Tv2rXVWRfOj8MRT4VF65uZQePdEP1bqtfVHjr4/+Fvh/o0fgf4R6Xaww2sYgt/s8ISKBQOFjQDH44x7HrWVStrdbmkafu22Rj/BL9m39mX9gfwkP+EdsFutckgC3GrXgVry59l7Qx57DGcDJYjNZPir4jfED41XU0FlIljpNs26aSSTy7eFexd/4m9uSewrNvdBmuJv+El+LN3N58nzwaMsh+03H+1IT/ql+oB4OAOtQanrV9rMcNo8EVrZW/wDx6adartii9/8Aabrljkkk+tc7blqzZK2iH29/pfhpWtPBKs1wy7ZtcuE2zOMciFf+WSnnn7xz1FUVj53bid3LNnOT605UOM7enpWhpOh3+rXH2awt97KjPI24KsaDq7McBVHdjwKQyjGuOFWsz4o/EnwF8CdNa8+IMn2rWJIw1j4Wt5tsz5GQ1ww/1Ce3327AD5q5n4zftUeG/hgJvDXwduYdV1xRsufEjLugs27rbKfvt281h2+Uc5r5c1OXxB4t1iTWNavbi8uLqbdNcXEheSVyeTk8k5NS5DsaXxn+NXxD+OPiBdS8VX/+jwArY6Xar5drZxn+GOMcDtyck9SSab4A+Gepa+8d1JblYcDLMOv+fzruPhf8EJ9RmhjOmNdXVw2VjVdxGen/AOs8D3619cfBf9mrQ/BltDrPia3jmuo8NDbD7kPv7t7n/HJy9wv0OB+AX7JyXEMet+LLV7azwCsDDbJP9f7q+3X19/ozTtKstLsY9K0izjt7eJQscca4CirccBZQAu1ewxUhTC4H0qiRkaLCnA5qF33OWY8LU0gyMmomQEZoAidzjgVWZC7Fz26VZbrgVR1bUItK0yfUZz8sMZY+/tSbsM8w+NGufbtYi0OF/ktV3S47yN/gMfma4b7KMbj+FamqzzX97Nf3LbpJpGdj7k1TlhxXFUkdtONtDyr9sTwx/wAJP+zt4gsVj3NHHFNt/wB2Rf6V+WnirSf7M1B7dkA+bn5f0r9hPidHZf8ACtPEH9olfJ/se43bun+rOP1xX5R/Euwjnv5JFXkMc7e9aYZ6NGWIXvJnDw/updhA55zV+3/s252+daqdox8y1SJNvLtxxu4pocje0WdoB/Ouo5jSXSfDVwW8zTItu3H3QM1nav8ADT4da6my+0S3b0kWIKy/iOf1pgmuEQFz04HNVtQ1O4XaVfpxj0PH50ALafBOw0ptng7xnrGlkn7tnfNt/Ik11mh+Pf2xvhw6R+Ev2gr+6ghOI7HVAWjI9Dg9O/TmubtNduobZpIpDuFWD4ru1fzjO3+zzQB02oftCad4jDx/tb/sWeCvGVsxJu9b03TIorsDH/PSMLIo9W5OOxrpvHH/AARY/Zl/bC+Alx8dv+CfXjKTR/EkNr9qb4ea5qYmhu0+bi3lb50JKMF3llLKyExsrqvna+MUSBmLbht+ZSOtea+KPj58S/2aNWi+IXwg8QXOniC8M8ljHJiEsQN/y9g6qAw7lUPVVIConxr4p0DVfCXiG88M69YTWd9Y3Ulvd2twhWSGVGKsjA8ggggj1rN3f59a+pPjX8MNf/bm+KMHx5+FNjY2q+JLZZfFTTSBVttQHEjbV3Mxddre7bixBNdl4b/Yo+DXwTtILzx3azeLNedd8drc5S0iP95ox1HH3WLZ9qCuY+P/AA54O8W+K+PDvh66ul3BPOjj/dq3oXPyj8TXpPhf9kfxzrgjm13UYbFTyY4gZH+h5AH5mvqGz0Sa+KKLOOOGL5be1t4RHFCv91FXAUfQV1nhzwgk7Yjh245wfyoDmPBfB37F/gPT/Ln1Wyn1F1/iu5jtz7KuB+ea9K8P/CTQfDKeXoPhm1szt+ZoLNUJ/EAZr13TPC0boEiCMf8AZPT2rf03wDDLHuaEH1pcsSeeR4Te+A7p25hbH+6Krr4EClvPtsD3XP8AOver/wAB4TdFB7c96wdQ8H3EeQ1uGFHLHsHNI8YvvhH4T1Nt+p+GbG4b/ptaox/UV0/7Of7D/hn46fGLR/h94c8MxwtfXi/abi3yq20CnMspAYDCoCccZOB1Irr5fC0wGBbYr79/4Jifs6p8Ofh3efGPXLJU1TxCnl6dvBDRWSt15A/1jjPfKohHWuLHTjTo6bvQ78BH2la72Wv+X9dj6I8NeGfDvgPwvo/gDwrpUdrp2lWUVpY2y8iKKNdo+pwvU9SCc8mtO+uJrqdbMKV3wsrbeNvTuKikkimNwqv91AiM7fgfx4/WrFwsaXomVd0Xl7PMLABSf/1CvFWh68uaTuyjBpmq28f2O01BViG1Y1ZSdoz05PYfnWrYQLbDyRJvx/rnHG5vT/PQCpbW2SdSYZ8jjc7LxjnpVizthdOtsvEat17kE9/r/LNNXZMie1t0dWuJhu3gDcDwee317fhTIgYLWa4VcxxlgGHfjn8M9PpVyaAhzbooPlxk/KvG7jp7jj8jVLxJPHYaT5EQb9991RwQMjg/j/WtOUz5jEsoJb+eOzdm2zMZpm/55jt+GBXRW7G8lV4FHlqwjjHqfXH5Vn+FrH7LFJfSp+8mXbzz6Z/QYrYt22/u0TG3PzHuT3/z3FQWSNMhnZo0/uqp9P8AOBWTq7sbeG7bd8sgJxzknP8AWr3mkTZD4Xdn9B+VczrfiFYLdrRHbcv3hyMVJS1LF942mk/0COFowFy0ki9B+IrlbrWYpW862G2OFSIuvzcfyzxVO/1J9SkWzQ/6zmQgdF96hu0W48q3dgqu/THO0f1z/KpRry8o6BmWJmkb5mUc5/iP+f1p08iNfW9oe8+5SvPQY/r+f0pl4puZI7aLao++wJ6YHHNSaawbUPNdR+5jCKzY44JJ/LFW3YRbWdm1ppQdrQ2uBGc8Mxx/Kuo0+3ubm1WGMtt+YqrDGMLiua8N2N1qWozlbUbmulCsGz8qnr+X9a9T0bQUtLNTKuT/AEJHNLWT0FKXKXPh9pog1GaSVdzeSn3h/smu00a4SSG4mVuTIzY+uK5vRI1XUbnYxHK8L7f/AFq0tFvwtgzxSDPmMCQtdEFZWOOp7x005WdI2T7p2/zNZmtWxvLWWxj+VpF3ZXqMjHH0qX7XmxRg/OxSF/P/ABFQ3NyRuuU+6rA7fVT1/wA/SqkZxOfunVYPLmLblGPmbk44NYzXUl00gB+VU2ru7nP/AOquh1fT7O+ke4aNVL8/WsttK8vy4IEyqc/XHNSbFMQRyTK8shy0hBXt/n/Gs9ESEqEUliCcMP8APrWtFAzSNOCCvBxjuW//AFVW8iNp0chQoZt3v2/oasmRgaXDs1aVcbdrNtXuQehrSPm7nLALhmVfl7EH+rCo5Y7eHW2lTI3ABeP9n/8AVUyyqJmYwj5dpP5DP8qZIqKJI1d1YbWz9f8AOafbokg2y5Zozj5v51KYhGGj5bdznt6Gop7QPyrbZFHH+37VUQLptbeJNxwWU8KrH1qeS0jkgMIc7WjK7c/59ao2VtdSPmWVdqnJUDH61d3o0rSh/wCFV/X/AOvW0TCQgEkdoj7j8rKcD24PXtj9ajmVoLlWVlKyRlSrDksOR37/ANKsRKZ45IC+e3+fyqOR4harcbVLRt+XY/z/AEroMWVxtt7ybcchgsirjj0P+c1HfhnVUj+Zl3bS2eMY4/z61cvYdtxDJG67fuMf9kj+XT86c0aXG2EAbsld2cHjoP5flQKJx8zGG8ktniKK48yJt3B9QPbP86yz9piha2ZgxiOV+Yk+x5/L8K6fxLpkfmLewwsxhbcNnUqeo9u/pWNfaYsd0t/bx5LMFmG7OOevTt/LNTICi92ZIlmgP3vvnpn3/wA9jUjXPlzLNIGVWxu288VaWxFtctCx+WTLAgA8n/P+cU6XTYpC9gpP3cgnpUahofBf/Bbv9mVPiP8AByx/aC8Paep1PwfILbUigBaXTZn4yep8qdhhR2uJG4C1+L3xW0KR4ft0cf8Aq22sfT0+nNf1Da94O0Hx74W1LwX4ssFuNP1KxnstStZCVE9vKhjdCVwwDKSOCDg8EGv57P2xv2ctW/Z++Nnij4Ja+7TNpOoPDb3TKoNzbMA8E+1WYJvieN9m4ld2DyDW9KVtyZRufJU379TG56jGau+BNTkNzL4ZnVfmZprdmYDDBcsuT6hcgZ6rgAlqZrVjcabqMljOu1o3Knmsy+hnhkS+tJGjljYNHInVWHII9MEV1GJ2Trg5bjnByelV3G0crn1qew1CPXdLj1WOMKWyJkAwFkA+ZR7c8exWmSRlecMOnegkz7AE3N4VA/4+Af8AyElOcHbyccdvrTrUYmu2I+YXAHP/AFySidSqYZeO1AyjKrOd0j9eP1qrOhI3HpV6ROfu/LuxVeeNsM3PWgs0PB8b29vqF9HJt2QrH15+Zs5/8c/lW78PfiFr3gPxLDr2iak8ckMit8rdfwrmtHi1NbC8vYYWa1h8tbp16KWJ2/rmiF1xnPHX2qomLWp6x8RvCel2FhF8bPhrbqvh6+lVde0u3I/4lN0x4YL2gkP3SOFb5TjKAx6VryNbrcpMGU8+n41j/Br4oS+CdWbT9Tt1utLvo2g1KwuBujuIW4dWB7EH8D+dWviL4Lb4R67bSaHfSXnhXW90vh/UJMMwH8VtKRx5seQD03Aq2BnARJ2eg628EvmhxndlXGOK+o/hZq/gv9qz4TXH7OPxb1UW9wD9o8N642Gm0+8UHZIvPI5wy8blJGRwR8ZaFq7RTJKueOFx3HpjNeh+CvE17pWpQ6npl60c0JVlZeqnP8/8+lIDuvDmo+Lvhf4y1D4MfGS1Nn4g0iYIWLfurqMfcnjPG9GXBB/PkECz4u1CCcMUlwP4vp/WvTPiFo3hL9tb4U2aX2pRaV8QPD9tjQ9bZdolXr9nmIGTG3Y4JRvmHG4N8tXXi7xd4O1m68CfEbS5rDVbJvKuLebH4MCPlZT1DLkEdKAIPiFeqkTIxb5uzDNeIeMLsPJIhPc7jXqnjPUlvLV5EOVxnrnivGfGt4IImZW2gD5QPX1571MuxUTitTvjBFPcZHLM3zL1Cj5f1zXFlWkbOzr7YrofEk/l6eIB96Q/l3P61g7Gxgrn6/X+VEQkRbQRtqXSgBqEe736/Q0Mm77yn86fYJ/p0ZA6Htx2qiT7i+G8ynwXobKDhvC8Q64yQE/z+PtXeaNeRt4JdAfmP2YKfRiq1wHwwYP4L0IeX8y+HY1z1/gSus0a6lXwlHDJ82Zrccn8P6V+f4n+JL1/U/TMN/Bj6fojcjlYXkvmFcLqEfy7h13HNSSF38a3W/732xGYL06N7VlrJvuLiQ5BTUI+vT7xrSsg0vju8Xb9+ZCvoOH5rnj19Do3NbxNJ5mo3xLfeuY9p9ODzUd3ODpmqKXH3wd2CcDy+B/n1pNfkH2m+lCttW7AGDzwP581FNMj6Pqgx90A/mgqovb+uwSW9juvhxNGddX5shdKj3Kvbj+tZ9xPC0tqi/xO34/vDxTfhfO8l+1x5pwNKj/i9PaoXmVl0s5UFpG2/wDfZNbXMutwLKngyZ921RdsST25/l1rV06eR9V0t5idv2VivzdBkY71iXUqjwXOERtpvG6fX/61aGgyvNqump5m1ltWwfXlefeq5vdfzJtr9w3VjvvtTTcfmuF4x6Zq14dcy+IlCRBv9DwQ3aszUTjUdQYnDNd+v+f8/nV/w7ORrcbbRuWz/PH+NUn7pnb3kQtNOl7rE5IUeYx+7znav/1/zq1qMoHw/th90ZUtu6jPFZUZaQ6lv3bVmzt9W2qKl1W5kHw8h80KdrIBIvQ8j/6/51cuhEevoZ97cSW9xDbOx5ZAoJ7nPP61reBHEnhfUl+b7jdWAyMf0FYWos0eoRptYjdGytuzngfr2q78P7sDQ9QAOMrllIHp/wDXqJMuKNX4bXBh+GEBAwFtkHUdRt9/8/pXSx3MT/DHahIZrVix69wK5PwDcPH8MY1J2r9jBZVwOy8/5/8A19DEwTwFsBwrQkBi2Kmo9fmVH4V6FS9YN4csQp+7FJ/FyPmB/wA/5Fa2gSFvHtyiyjH2cht2eenvWNFKZdHtY3PKWzH7uerVp6H5snjqWcbW/wBFbcPfaP8AP41Le/zGo7F9njh+JLDPDI2FJ9uvf6V1obzvG8UcrfekX5AeM5UcVws9wzfEeSZR9+3P3s8Nge9dtp14k3xFt4NnDKhbg+q8/nWdTp6G1P4fmdD8S7sqNPj8zj7U+3P1A/Sp7adm8YKMgFrIhcHvvzWf8SLiNtY0+KQchpOMZ6kVErzt45VGkxthZfl9tprl+ydFve+46v4OwxyNqTonzfaIjuU46M3ft+NU9ReGDxlCkasyljtBXBPQDjtz+X5VY+DEs8b6kj/NiaPaV/vZPX86jm8z/hYccMoDMWYM3bqvp+XbrUfbZtHZHceLw15o1mQBu8oDDNg/eHfH+z+ddF4WuRb6VIsbMu9d+OAo4Fcz42iYWNnK48tmMfsFzk9/et/Q+PD0dwdxwJN21uBhe/6VyS+E64bnJ+BV+0JPNIh6oGyeRzmvPrjCftEeMJCN27wXpg+bqR9tv/8AAfpXo3w7t86Xdyq3yxsh3dMYU/zrzPw9ci7/AGgPFMcgbcPA9gd27ri71E5/HpWlNfF6fqiKm8fX9Gd18MwZ/Dd4qndi8bIz/sAD6Vx/iW5t18SwzdWZXyjR8ljHzXcfDFEGiXDSsoDXGNobqdi1w/iwRS6rD5aYZWcfdzjEZGB/T14qqf8AEZU/hR6PKCmgXmoP0Npltqnj5en6/nXnVvAZtVvAVA/0vG7HXaD+HpXdST3SeErr7QnDWbDcvc4Hf6k/yrivD8sct3dylNrfapBzxnAbmph8LYp9DpfGV64+HwKBdrRxgdeMla4bSIws+o6jMqsY2jTdu5GIzk11fxGuGtPCaQRoyr50SMF74/8A1VyuhPKdCupRFjzr2Y736HaVA/Q4qqekDOa98wPG8BGrWJguW+a1kHJBzh2PWuy0WeWLwFGin/lzzz/ukGuL8bOzXWnXe3I3TpwScHbn+Z/Sur0O8V/AMM7xZaO1J5/i4bI/StKnwx9TKnbnZ574gvkl1SHIwv2yP6g/L+orq/Dl4v2axmtkZcyKPdPT/wCtXKeJRANStSed96vzcHPA4/lXTeDpIzpljHNF/wAtkBYj1A4/X9K6JfCjKn8TJviA6ND5kg3MLWMNHt9ZFwP0NHhdzcapbrJH/Cg+X6n/ACMVV8cSQb2jaNh+7iDbScn5/wD61aXgqHOowzN97cg56cLnv35qfsDf8Q3fiVeqvhqbzHYPIyqqqvP3q8y0Ry3i+FI5yGjtXyu0gk4bg+nb/wCtXoHxUmZdFVCNxeQcMR/tcfl/OuB0a2lPirzZCzMtiPMLduwwfxpUv4bJqfxEVfij+/e1jMrK7Xh2v14yvWp/hTNIv26IqHDMh3KevUVjfFiWVtOtGt5sFb4j7vIGU+n/ANetD4V3MyajdLOWbb5bHzBz1Nay/wB3/ruTF/vy18RsWurfe+WREfnpjPOQK5syQy63cOblt0dqQy9e4/Cum+Kfl3fltGmc246dvb9K41FhbXZZdjK32WT5B0wMc/yqqP8ADQqn8Sx6RfM0YgnhkyrTKDu6dDzWn4ruStvBCVG5rsN8vHGCfWsiGcSLbWjN1uIwuPQ5q54tkSVrRGKsu6Qt82OiHvx61mlqi38LOL8byNP8HfFqzSKpbw3e/KZMgkI3T3zX502D/wCksm3J3flX6JePJGsvgb4okbbhvDl0pPl/MPkOMn8K/OfTHCXTFZO/XFfWcP8AwVPVHxfEn8Sn6P8AQ8g+LH/I+32P74/lRR8WAB48vsf3h/KivePmT9iJYZbFksLO4Vdy4bbL8oTGef8AOaytR1J4L3FpaSSJEvzbIwN3PVj6f54pZLmY2Ud6PLQbiVO07jkY9fSqN/diVpJVjKySbTM0jfKAB0wP613dThtoLYXbavqCyalCyxqzLsgG7HGfp9a0jK5Zb9Q0Xy7WZjjHPUjjjHSqen3l5a30ZMrstxgGOP8Au9+cntTk1WfWJ5ILeby1Tc3mbgRnd9Pw9fpTuOMTU/tAqnkaneRs3zbY/mYsP5YrL1HVI4jvjUPNFIVWMdFOO+ByeeucfrhnnXpljciOQGMqdyDj/aPP1qpJDPKjrZWm/wAxcM4T5T6jP+f1pqQ+Uu/vrRzNM8siyyL5m2TcS3Hpkba37x5YdPs2tU+b/WNHt24A/i4745/LsK5/Sra6sVWO+kberAbuGxxjGOB/nr3rds9R+02zRXTzKYWZfMfgeu3gk44rMfoZmvos2ltMskhdY3O1F2nnjqenTvz71zFtbXEkwulmVmVWLKTnj0JJ9/oK6zWrq6/s66S0mXzJE3bU/h9SM9/8/XjoLm1tDJHDbNlYcbpE7Z/yOKaGdJ4UvbjzeBIqrKTJtfJU84I4HPeu30PU7iW8kjdv3PJdVk78En36Vw3hOyLQsJYQsc2A3zHco9ODx3zXaeG/syz/AGWV1cS5xvOOB26//rq47ESO0TV2lEcKzKpYb9x56D1/L/61Xrq7UWyKbrdI6kvszjp0zz69KyNBDPIpjG2NG2bYxljwcAcdfftWreQvbwBtm6JScwqfuHHoe1BBxfxKuWmEccsrbS2cMM/NxzXHzLId5t1Yll4IXhR68V2Pj2NIBET8u6UHayfN+GOPr2+tcxdF7ldxk+YAD5srj/PeqLibmhxTSRRJLcbtqZ3yY69c9v51D4h3GeOcOZGVAGDZ9c9//wBdWrZNllAkbfLtU59s4/lVfXB9ou41l+URowV/X1/nWf2ijOnDGT5Ccyf8syP5evT/ACaqX4kI2yjYec/L1Hr7f55q8Ynztfa38+enJ/Cs3USEbygWba2313Y9KplmRcxPMwjhA2K3Lflz9ff1rWtUisongmbOMFuv3uKz4Y13ZlUj5cqFfgD/ABNXXhmfbuHyKM/h+FQhDY4o3O4kN25X/PrU1xbyz6TdJAu3dbuud23nBwM/j+VV1kuA7PEhDE8LuwKr6l4t07RFji1CSaSa4ZUt7C3QySTyHoqIo3OxJ4AHNNAea+BvBd34g19rJBsiWTFzM5AEaccn6/zr7Y/4JvfGv4Z/DX9oDTfGesaFNJ4Z8NzKl34jjjHk21woOy3hLH97IW2hwm4ohYnBwD5H8I/2cvEnxf8AFtj4T8Xotre6pIWtfBdjeeVlQpdpNRuUOY1CqSYIcuQCCwPyH60+LH7L3w2+Fnwij+EGhWaeIfiJrsdvD4Z0vTbXY1rCs8bM0FsvyWVqqrJmR8FyTllG5VqL5Xdi9D738b+NPiL8YNTk0jRz5FjHzJsk2Qwr/fkfvwO/4DPFY1kdE8Ct5fhHbqGrdJtcuI8rEe4gQ/8AoZyeOODir815qVzoVporWsdlZwwpmxtz8rSBRlnPWRsjqfQVSMSxnAUV551GcLeaW4a4u5XkkkYtJLMxZmPqSasLbRo25RUjJLI6xQ/MzHCqoyT7VmfEn4j+C/gjZl/Fka6przw7rXw5DJjyiej3TD7g7+WPmPGdooH6GrfJoPh/QZvGPjrWo9J0eHObqVcvcOP+WcKdZXPtwOpIr58+Nn7UWufEO2k8EeA7KTRfDO8BrWOTNxqGOj3Dj73rsGFXsDjNcr8SPiN46+MuvyeIPF+pNMyqI7SziG2G3j7RxoOEUeg+pyeav+CPh8okj1DVIirdY4sct7/5/nxWfNzbFW5dzG034b3k1ouoXcIaRhmNNvyqPUjufT1NejfBP9nDV/FWoR+TY+aysPNmkX93CPf1PtXqvwh/Z11bxmY9b8U7rPT15ji24aQe2eg9zye2OK+gdB8N6P4Z06PR9BsUhhjGAqDr7n1NXyom5zvw6+E/hv4c6eIrCHzruQDz7qQDcx9B6Cuugt8jfIP+A09IVT5jyaf+NMQ3kmo3bLYzTyTyajdWIxigBgO85zTJSAMepqRV2DAqIhslqAIST8xB61xfxg1gw6fFocTfNM2+Tn+EdPzP8q7cgDkn868h8aaq2ua/PeIfk3bYh6KOB/jWNSVom1PVnOSxnOf51CbdichetXzbF2yen86ayCNNxrkkdENzyz9re8n0X9n3XJ7V2V5Ht4yw/umdM/pmvzP+JcSx38jD+Jia+1v26/2wfhXZeILX9kfSbtdS8UawPtOpRWsgKaVbxjzA0p5w7nYFTrtbccZQP8T/ABFlU6iCetb4f4fmZYj4jh7qF0+cj5tuaqxxmGUPwM5/OtS5VXYhfu1TlZQCgb2NdRzFefBi3k/dGV561k3hR1yT0OOavXfMRVJP4s9KoyhHVTuOd3pQBHb3TwSGNjuVn4FPQp5rRKdy5wp9KrTbPMAA7Y3elTQyFV2CgB05kTMRQ4ZQQvoa4P4vaEdX0i4snXcZIWKDHG7GQfzrvbiVGjZh95ffFYXiu3N3a7hw23gdulAHI/8ABNrxxJ4e+J118LdTvNtvfK4tU/2hyp+pH4c9K+6ZPAHhzWlH9saRb3HZWljyw/HqK/MbTdfufg1+0RpfiGzbaseoRuVHTG7p/wB87fz96/WDwt9l1qwg1SzYNb3MKyxS5+8rDcMfhQBiaf8AAf4dyBX/ALIeHd/cmYY/nWzp/wCzp4Tu49lnPcx7lwN2Gz+YrstB0u1C7mVvc4rq9Js0Vvkjx/eIxk0AefaZ+zLPaIkVhfW+3qI2jKfyq7N8GNe0ZMzaUzRj/lpH8w+vFewaRaCRQ0nG3hcVt28Py+WR8vf3oA+adW8KtANnk7e23bisC98IwknIXPbFfVOr+FtD1ZGXUtMjk/2iuCPx61xPiP4IaPcbpdHvmt27RyfMv+NAHlPwT/Z5k+LnxN0/wmsW21Mgn1SUHHlWqEb2BweTwq8feZa/RCLTNO0PRbfTLCCO3t7eFY4IIcKsSLhUUAdAMcf7tec/sn/BlPht4KfWtYgj/tLWnEjt12Wy/wCrX6Nnf7hlB+7Xpl3bma6aNBuVZVVc98V4OMre1rabLRfqfQYOl7Kil1er/ry/O5m3yvHp8qwJldw2hepwAf8AGtIW0bwqBhYhhyxbpUMsO+zaPG0vI/lkc9jUdqbu5tltr5o0SMAFVz82OhPtxXMdGu5cEj3CE20jhN3DLgF2Jxgf4/l6jW0uylS3kmeTdJkfN93Ln/P5D1qjoytdlrzyvlDbYcnnPdq2HSNIjaxodwjLKu7A3E4B/T9auO5nK5JaqyrsLnqX+i/Ng+/JJP1rD8SP9t1iCGSMfeO5z3x0/Wtm5u7a3laKA8KcKy9QqjHT8KwLh44rpgBu5+Ut2Y9T7/4kVUiYrqbCyLCkcRHyKm5go64Gfy7flTJLyO1iaSQfM0nyj9c/rVC61RbeLzz8snBC7RyOwx7n9FrB8Q+KViiFlE/zR7jIytnpzn86hlodrnixLeQRRH5ZJJF59c//AFq5fU576/uRNHPjd8rKe49ay7+6kvtMYTSHd5hMe3NNm8RNDbRJFua4mRQFX7obHJP61DibR0Wheu7tmul0yB/lRQZ2XoB6fjUkTfaLouQNqqB15zjJ/SqenW7W1ku1yzHJZm/ibrj8Op96tQeWlu0sTqS2VXPc+v8AIVOhepJDNFcTfaB8y8hCF7d/wq14bt7m40241FYFG4k8ZPv/AI/lUUOnXRscWlszSSYhGwcEnr39MmvQ9H8Ix6boltaFBuk2hm//AF0K8iZNRLHw68KCz02B5YlZvL3tuwck9q6a6JR3SPaoCrt/Bv8ACn2cLRwboV24kz93qF6f1pHSOe2aeUqSqjdn13D/ABroirROWUuaQaRcP/adwSy/Mf7v0qxptxIICfOCnzmIC9xgflVHSWC6lcug9Bj8Kk01gFkVWbKzHPcbcDiqiSdFb3B/s/zGHzKh7f7tBl3GJdw8sgqx/l/n3qpZSiWy2h84kww+uR+Wf0pkcnnWptyTk85Vv4hVmcS5c26WqhIovvcKqr37iqd1BLZxNNHIS23heMD2FaUd0k9tFO6jCghuvUen41SukW9u/JUqVg52+rf/AFqSHzdDMtLWZ0lUZw2O/p/LmqsiJDCZHAbaw7dRuYD+db1vaSC0kmj4O7OF+orPubaOG4mVxwkh28/dyAw/QGqI5jnNVtwmprcNLtDJj5fZh/Sp0eBnk2R/Luwp/T+tGowOZDIrYZG/iXqM9f0qtB/pHyg/d5yvfkf40FF3fC9ss4Xc3Xb3wc5/rQIPMXcq7mHO1e49ajsYwYfm/iDAE/71Ed68QWWNN3lttf8A3c9vcVUREo81lB8xuOx7mp1jNqqgkNIzZbHemmRbkrOrfK/JHXNOuCZbmFQG3bt2foMf1rSO5lIkspAs7pISNzflkkf1FOLxTrJbkYVsopz6/wD66htD/peFP3jn9asrGgnaFF+6Rt9u2a6ImJWkVptHFw7cqvTuMckfpV2zlhmhz5gXzMMN3fIAplpCMXFlCg/1jHbjt6f5703RrhGj8t04R2SRm+uB+tUSRahaq3MqsS2QysPvcc8Z/H8awjZbYHsTGshH+r+bhlwSMccj2rqjEZ7iQ7dyn+9xu/8ArcGs3VdONlMt62dq/e28Eqe3uaCb9zn7azubi28vyG8xD8ysfm+v5VI9o06Lcoi7owWw3X3/AM/X0rSvkFnexXW8NFOu1n9PQ/nx+dOMQjcyTjcr5H3cqCe/+f60rAZbWzRSC6Cny22gsP8AP86/Pr/gvN+yfJ4n+GmlftR+GLLdc+HWTTNf8rnNlJIfIlOWwBHM5ThSW+1Lk4Tj9FRbvbs1uVI3c/M3+eRWT8Rvhv4b+K/w+1j4YeNNP+0abrunz2Woxn5WaOVCjFT2YA5DdQeRyBTC5/Kh8T9NM2orqCMGf7s2evtXKC1YExyLxz1r6X/a8/ZSu/gB8bPE/wAJfEcd5FqOiahNbrJI4CTp96KZQUDbJEKSL32stfPUUH+ktbXSbZN21lbr1raM20RKNij4dvJNFvZ9PkLCG+wE5xsmX7rHgnBGVIyByCSduKl1PXpPs0j2t7hsZ28cVbuNBivla3I5xS6d8LPDusQPfaumpfaRJtuBbXaqpJ6MMox+b64yGxxWnMQV/BU91qXh9dQu5N808jmRxgZ2naOB7AVdnhOePzFaGi+FrfQdPbSrATNFDM5j89tzAdeSAM9ewFOuNMkAwcZ69O9AjDktsdBx/vVXe3YEjb3rck02aTJ8onv0xULaQ4Ulo2+b73WquO5R0G/isLe60+6GYbxVWVevyjdyPcZ49DzVGGKWynksbl1Zo+Y2A++v94f568Va1HTZUMYjVsvu/pU9lpNzqES2Fw3lyo3+jyFsd/uk+h/Q+nOWiL+8RRF41JXr3FeqfBzxp4b8UeH7r4I/FGRv7F1Zla3uQcvp90MiK5TkfMuSCONylgcZrzU6VcR7reeBlkjOJIyvIoiS4tpVmgysitlWU9D6/Wq31Je50eoaL4o+GnjO6+Hvi+LF5ZOPLmVt0d1EeUlQ/wASMpBB4PODg5A7nwjfrKVD9CwJweg9fy4/Gp9LtrX9pT4bx+GlZV8ZeG7dn8PzfxX1uOXsz3Jz80fXDErwHJHHeB9elnh8tiyzJ8kkfTBzUCPaPD/jy58MXMdzpc7RsBhlVjnBPP8A9etjxzqnhL4yaPHb+N9OEl1bxkWt9D8k0GfR8cjOPlOVOORXlNrqjFl3Sfw4Of6mti2vJEi3q+V252qf8/8A1qAOF+KXgDxlocDpo0y6tbY4kt1CzAcn5kPXA7qTk9ga8T8YXExg8q7TYzOAyn7wHv3z/hXt3xF8aXdnujSdun3c8V4Z4p1XUvEniFbcu0km4LGijqxIAGO9ZyeptFLlOK15zd3vlhv9VnJ7bjyf6flVE27jj5a+/b//AIIveHrFY5NW/aent7ieNZJIR4HZliYjLIW+1A8fQZBBwMir9r/wQ3stSjYad+1CJpFVZGjXwWcrHgfMT9r7HjjI/XEfWKK0v+Zf1Wu9bH56G2AXl8f8BpLVdt2jg55+X8q/QCf/AIIfyWMZm1L9oyQKmTIsfg3LheMHBuxnv3zxXGftFf8ABJub4AfBnX/jQnxtOqQaDbwyLZt4ZNv9p8yeOIAOLhwv389D0xxmmsRSbtcX1Wta9i38K1b/AIQnQsvx/YqZyf8ApihrrNJUv4ctNxC7povrwxrkvhPIY/BmhpIPlbRYx35P2aM4rsLABdNtLcv964wMH03Gvg8R/Fl6n6Jhv4MfRfkiSGcMt48f/PxG33uwkxW5o7I/jVlCD5pkK7e5w9c9ZMrQyRSj+AMu5e/mHitrTXkh8dLOqfxISuMdd361zvqdMehpa4UFzqSLIf8AkJYG7vwaJY8afqsbJ/AjDb6bR/n86bqm2a2uph1OoNn5evFEr7Y9VU5bFvH/ABd8AcURf9fcUbnwhmJjnlY422ShePXBqvO5kXSnSTH730xxvOasfCeMQ2F5IFx/oMf4DC+n496p3chWKxXzPl3FlB/3jWt/eMti1czj/hE7wIdpF42fmA9f8P5Vd0V92tWar91bVT/LiqEij/hEr5nX7t4en0P+exq94alDa7bgt/y5owYr9KpP3SStdKzzXzu7fLfMDk9eDxVvw65XXYzG5ONP5+nGTWdqkqn7Y6KfmvmPHbrV3w4pTxHGpGM2HXb05P6VaZLXUit4y8esHjcso/DhR/n/AOvSX7sPA8fmH7pVWVup+b+fFFrIktrrTOvyrMTn1Hy8VDq6eX4OjjXK/vo9taSf6GUSnOwk8RW8RT5Qy7d3bgVb8BFV0q+jkH3QRjp29/8A61Z1zcGTxGvmg581QuRz2/z9KveEHK6PfvODyzblXHJx1qZfD9xcV7w/wLdSL8O8B2ObHdtAHHy//WFdHLc/8UEGY7dqFcVy/hA4+HylTj/QMbn7nbiug1F1HgYNEuQY/u+55/GpqPX5jhsvQLORfsW2Qqdtop2hcds/1NbHhQsfFbKH+X7GNren7sf4/WuVtpXMaSM3Wyj7+xrpPCHnxeKVZtz7bNflY5z8i9f8+tTLYuJJell+IpkzgNa/U8qv9a7TQpvK+I0R+VgsMfO4+tcXc5HxBZHhzvtWwxxyePy7f/WrsfDssJ+IiLu2hbMElh1+/wD1zWdTb5GlP9TY8Y3Iu/F+lq8bHD5Pt84pbYy3PjiNtiszTsi7mIJwn/1qr+Jt3/CaWDu2VVe3TqDn+VWAznxALqFRuN5KQVOPX/63HvXL0+R0xXvP1Ok+ElxLHrupoo2ss8Zxt6YJz+lGpWyxfEhlx8hnH3Tt2/Op4/Lp6Vn/AA1up18W6hJEVDM6H5RnGW6cDpV/WX2fE37I6geaw5dT8vzLzxj6elQ/ifobR+FHc+O7uJ/sLI+5d0Q2MOvv+tdDoaH/AIQ5Sr8NDIx4HTpXLeMBi1smTC/6sRqr7uNpHPv/APXrqYisPg+PYjBmsWOQeoxXNL4Tpic14LkaLQtReMZ37enQYTBArzXRoJLf9o3xUiBf+SfWMyt6f6Zf8fSvQvB92x8NXZePn5stjBzjp+VcBpkiN+0h4oIYjf8ADbTsbT/evL8VpT+GXp+qMqnxR9f0Z1Pw1uLlNImiV8NJfJ94A54XJ9ulc74gNu+sQq/yMk0m75Tg/IQece9dR8JE8mynmVCytcAqG/iwo61zXjdzHr8Yl2qv2j5SvuB39Pz/AEopv96zSa/do7O6WVPCVxcZdlYErwe6r0HrnNcboFsk1xKy/ee9YfUb+2f8/wAq7Br2SXwZyzbWaPbls9dgzn8K5XwlAXktZF3DzLonGCe4PX/61EfhZMuhc+L7GLTbNXBy12PlGenzVzli/wBm8LwoNy/upJeuMZYjmtn4xT+bY6e8asRuZtx9cf8A16wWVF8NLK4+7ZuO/csf8/SiP8NET/iMxfF1m62djM8q7ftr/OD2ePGPw+la2htJP8PGITO22ky2OoDPx656/wAqz/GPknQrfYm7bdIWHXGRjPH+frWn4KmV/AfkMWb5ZFx7Fm/E1tL4F6mMf4j9DzjXXkE0JQdLtG4Gc5I9K77wW8c9lYvbK207d2FA24A5/wAK4vxfbm11uIRo21bpOR3XI/Cu58HwXMen2SLF8uxsbvbOf51tUfuIzpL3mZvxEjS1u2Viv3oQ3PT941afhCQx6mqMDtzu9h8n+f8AJrO+JX/IS+Q/8tIcLzz8rHj6mrPhFvL1hIRj5s549Ex/9aj/AJdA/wCKaHxYn/0G3HmKrfaAUzjnC8/zrg/D8on1TU7iU/6mNY1IXGPucdsnhq7D4uLh7RVf5TIS3Oc4UD61x/hER29hqEhH+uvNrMB7sR/IflSp/wAMif8AFMvxjcmPT7OWNlbbfYMe3tlf6VpeArprrxFdIX3blVgTjsehrF8cbJvCEkyR5ZJ159sZxVr4byzDX5GUj/U52g9Rkc9fetZfwRL+IbHj6z8i3VjHlzEfu9uvGfx964uZ/I16W1K5WS1kzkk7eneuw8dzTT26v5m1Y43DDPU54rjZZGbWZSZN3+iSFR3PTn/PrVUfhJq/EehaMFV7WF5F+WaJlPtg9c/1qbxVfD90PJaQLayn5eT93HtVPw9/pMENzIvzKvzbh04Pao/F0pG5Vl2rHprBWVckcgZHT8qzj8RpL4DnfHwd/gN4mEUjLu8P3O5W53L5Td6/OmxLLOSM/e5A61+h3xPV7f4D6+q3GVTRLkbsncB5TDBH+e9fndpzlZu59cDrX13D/wDDqeqPi+JP4lP0f6Hk3xSJPji+z/eH8qKPiiCPG15n+8vXtxRXuHzJ+uVpHFd3zS3pXy4UxH8uFPHYEn86znlSV5oJ1b5WO3CBQDxxgdf8a24beFkMiX+9N3z7l6ew65pttoV9HcMj5YNNmEBDub/aJ/p/Ku+MWccmV4HNrZ/Z2tzyh2vkMWP07VGUZp5LSKCRWMaqscTbRt78Z6fiK7OLwELe3a6XT/tB3L++b1I6BenX8ant9ChtLk3kQj/dR7GLR5weOMd+eKfKTzHG2NoRp0kcsx2q3z7t3yjP+enSpXjFvbPaaaoZi3/LY8A56gf5NdbomkSaysrRWCM8rEzSSMgMK546nCjqeuab/wAIlYWtr510GSPzHFu8jZ3YHUDn+fA/Vco+Y49ba+t5A0kTMGb5X25wdvUHrWzEFt4DdpLGxKo6MUB6jkAZxn3P5VS1Ccx6qttA5/cMR5nB3Z68f4+1P3SRiTEa7RCChJGTkn+H1+v5YqGWrBr6yXWjSSxecjEeWywyDY+W4ycdPwrhP3kRl82Zd6sQ25hyM+3b+tdp4luDceG2tow0kqlf3EcnA9vT8x/SuRhsIop9hiSGWLn5mB24x3z/AJ/CmgNjw5HJKsgFyokLsqKBtUdPb/HrXa+E4EnMRuY2ZvmHzfw9s9vf6Vs/s8/BXWfinZXV3YaI9xGs2xpGwTu6gjv+hwM16hJ+zT4j8JlpdTVV2x7wysMdcY+vp7mrijOUuhyehiKKUBU27icydcjGM9OmPx+tXFNxLayzyPgqxEZk+XIxW7B8PdUkbyobBpPumRgvIXHQHv8Ay/WrN/8AD/UbdhBcp8qfw552445+mPzpknlfjxzPCs8e1ZDuIIzgKAOBXGq0spZGYnp+BzXpHxV0r7BDHFGo+VSrBF79jzXnc8aYkVRxnlt3P5/0oNIo6TT5B/ZccgO7dGpWT+7x+n86q6u8MflvDO27G0JtyR2ODVmwt4o9PVCG+WMZAzgj8ff+VQaxCyTKbuNfljzuJ6L1xyOP84qOo0Zc7GIMRHukbJ+Y1n3DsvLRt8qk/K38vx/xq3dQxmPbC3zdf5HPpWbfyINqGVdu3G3A9BimyyCMrdOkEbNtVRuHpmpri+WzUvuTakY3KWHJ61n3+pW+ltGgDPJMvlxxQxlmdiDhQByW5wAOSeK67SvhHpmlKuv/AB5lmtodgktfB9rOY7y4z/z9yLzbp/0zX96ehMZqdehJy/hvSfGnxSu7jTvBCw29nasf7T8RX25bOx74ZgCXk9I0yx4zgcjpoLfwH8Jbdo/h0JrzWpIGXUvFWpshu5s/eFugJW1i7bVO9h9526Bvinx5qmvtb+HNC0mO0soF8jTdE0uDZDDnoqRqDliTyeWYnJJJr3P9mH9hePxFfQ+MfjuGaFP3lv4eSTmTng3DjnH/AEzB+p6rT0iScl+w/wCFvjX4x+LUfi/4Ta9baO2h28i3mvahbrOtuJ4pIvkhb/XSbWcgH5QQCxHAP6HfBfQfh38G7O7vNKtr7Uta1FxJrHiDV5vtF9qMgHDSzNgkDsigIvYCvF/hXNpWk/tOeOPCmj6dDa2tn4d0Uw29ugSNEIuFVVUABQNnb1r2S2kjZOvvXNVlKUrHRTjaNzptR+N0ibvL0LcR93dJWDefHXXt37nw5br/ALzMf8KqXEMLKdwzx1rOlgj3bCCB/u9ayNB7ftg+JIbXUvB/hjwtDputwuok19ZizpC6niJCP3bcH58k+mK8zNhqev6qySvJcXEzbmkkYszMeck/zqe80Vz8SdVS2XJktbcsfTmWvUPhf8KNe8R3q6dododzj99cdNo+v8I/U+1Z8spS1NuaMY6bnOeC/hsY7uOxtLL7ZeSNtCqu4K3oPU/p619I/B79nTS/DiR6740hW4u+HS1bBWM9i3qf0HbpXVfC/wCEXh34cWSvDCtxfMuJbpl6eyj+EV2UdqS3mSD/AIDWi0MQgjBAjhUImMKB2qwIlThRSxx7O1LJ0xQAzZmkZR2NOY4XrUYJ7UANb5uAKa/Apw45J9hSH5ug4FAERBCe5pqgMNoFSyAgVGMD5c+9SytDA8eat/ZGgzeWf3lx+7j/AB6/pXlzQEnJFdb8SdV/tDWvsUT5jtlx/wACPX+lc6yBV3NxXPU1OinH3SiYAi5Ir5L/AOCiH7eGq/BGCD4Gfs+WEOufE7xARDYWiMrLpSMP9fKvdguWCn5VUb3+UKr7n/BQn9vjTv2bNMh+FHwutm1z4meJIfL8P6LboJPsu7gXEw7AclQeDtJbCgmvk/4GfBOT4ea/eeOPif4hn1vxhrUm/wARa9JP5hR2ZWMUTNyUzyzYJc8kYwq88u7OmlFyOo8C/sq2HwD+E+uarrV/Jr3jjX5I7nxd4tumLPcymZZWjjZ/mEYY9+XIZm5wq/PfxBvTNqmQeNxGPTmvsr41+DvEMf7P3iT4hXck2NNmiuYGuoyMr567mz/E20kf7NfE3jm4xrdwqn5fOJHPv/jXRh37uvcyxStUS8jKkmEbsW+uM1TuWKZQkckmpHcl2jwWzVS+IBwPTiuo4SrJIB8jtna3p1qGMRuxYjpzj+dL5m9myf8A61RhMPyevP3aAIbhCX3kY+b0phcsd2OfappkHqfeoTGAW3igBPN6AN6cdqbrNtFLasFYH5eO9OY7FOR1qNpI5AfO+7twCKAPnH9pXSza3NvrcandG4Hv7n/x1R+Nfpl+w74rT4lfs2+E/ELu0kiaetvMN3RoyUGfwANfnx8fdHhv/DU4x9zcSRnhQQ5P/jn619c/8EWPFn/CUfArXPA00qtJoeuBwueQkq8D84z+dAH2NYwMUVCnC9uODmuk0XT2b5evak0Lw+oG4pnJ+Y44rpdO0uOEjB+uKALGl2bqqpt4rWWMBQiioYl8sgYqeJmBwR+dAETlR8rjNaXgHwW3jbxbDYzRsbOE+dfNnjywfu/Vj8vHPJPaqktv53zJg1678PfC48GeDBJcRlby+xNOWOCox8iH6AkkHoSa5cZW9jR03ex1YOj7atrsjbNxbm+VQfkB+72AA/8Ar1LZ2yWVq94+S7K0m4jpnkCodH0+OT5pl/hHJPHPJqS9mkbTJZsrt3t/FxgcCvnz32ZNpqyzWu52DLtwrevrUOnztqs7Kp+QLl2J4OTgD/H2qnJbyXsawW5x824qPXOcfTmt3RvDU0EiyRp5a7cduff+XbtWpBtxWS29muCcM+3d7mpLhVS9lDcKGVVC9OF3Y/P+dLFKDZG1mP7xWBxgcmq1xO5nedm3L5iv/wABIxUXDlKc94I7Z7vGFWFtoZuvygVzX9rxpN5s1x3zhu3v+P8AhUHj3xPHpKjRoGYuSWfI4Cj+XQVxt3r08ii1hlbc3zMzdvfH8hVxDlOk1XxLJc3DOoO2P5VjXoz9Me+B+tYeu6obNPK8zLquZtvr1P5f0quNRtrZFFrLvnYYjXd933PuazbvT3n2S3VyZW3buCf8aa1Kty6E1hdRyRx25b7qgHj8K0GmgULsJZv4UCjrj9PWud06RxcXU6sML+lbnh6xMs8moTSfMeiY4HTH40pWWpUW9jTeKaPbbxD5pBhT7nkmrOnWUut3kdjboNob+FvvEHH8+amg0q4uCrFdzbSN2OgOCa7bwF4aigi+2vEOVXA7AdvxrDU0clFFjRvDcMdxZwNnbCDK3p0xj8s/nXSTGOXV47UDK28e446E9Bx603TGEt3JeLEvyttj9gDj8eAKiglle9mvIvm3y+X+XA/nW0dInM7tm3CqRwLiXH+92JP+fyqlMSIpIkHG77rfhVtiIo2faqsc7Vx1wpqnqG5IWdQDuChOfYVr0MupU0yXdqt1IpXGAwI+lS6TPIGvIDz+8/IYqHSFMmp3TRfxbcD8DTtP8tr26Uj5VkUe/ehDLVnfNCkkSvw2WVV7EHNaWnyqIGuEfkbXzurnC0tvqxVV+6wIw351r20iwwGFifmQqT0Iwf8ACqTEy9HHLIXEdy6jcThemasaXblW86R/mJJZl/wqnpDSeTJHIwyrY3L3rQhuIrcq47nLcdeBVC9C1pi745LVjhscg/59KqX8DqwdvvFcH03Kec8+ma0R5Ex862cLJjg9m4qO9Ed0qyKdjK2Tns3QGmYnH6nC4WaMcgoeQ3BGOo/T/PFY+k53sWZfvL83vuH+FdVqtgRB5ixc4PH9D/npXK2dvNEruyZ+bdz3bsKC+hqWKBo1TKnIf5c+rVDbW+9riPG5fX0OKdb4t4C0Z3N91cf59aNyW8HlhhuPJOR1qogQ6feCzfy5gWT+ADnH+f0qxBepe6jH5Ksu1G+/VW0TfcKucZzz9BmtKFdsPnlvur973A5rSL1M5IWJAkvynKCHg+tWdvmXTbjtB4J6VTtWaVVkZf4WGfoasSyMlysa/wAP+1jsK3ic47KWusMDKw3xhgoYZPOM/wDjv61Fb+dHf3G2Ic7WjXPQgc/07Ul7Ksd3BP5fBzHu4BK8YP8AOn3W1NTimUtz8r+wPOP51VwNNFDFp1XO/Dq+fYdvT/GqcnCqz/MuzEm70/z+v41agkLhUIU7c/h/kfzpq2MbGSTzW2lsncclc8H/AOsO2aZLRkWSRy28umzxFvL+UMWAyO35/rilsVSbT1sZYNzKcbuQOnHf/wCvkVJd28mnNHdoi/K+yVdv8HYj27/hj0p98JrR1vbZtm47ZFPPH/6/5UE+hWmeS5j/AHqfNC2R8uOn5f5xU07cre20W0rjcWycjH0p138rrOIWXfw3HAyPrRA0sNz9mdN0bAsG/iBPYfT+vtQB8Y/8FZP2ZPA/jTwhb/GG0+B+k6/rFxNHp2pXa6R5l3g/LbvvRd3B/dlmY8tEor5P/Z5/4N7Lz4qa3/wmvxysE8I6RcyeaunrM730innHlhgsfH98gj+6a/XiW1huGaymXarfd8xfutwQefTt1qtpc0iSGCVNrIxVhz1/wraHvKxjU913R8aTf8G7X/BPrX/Cb+FtF0jxPp+obf3OuR68zTFx6o6tGVPQ4UHHQjrWb8IP+CEP/BPfxXp974T1fw14rs/EWjyG01WOTxESxYYIdcx42sNrKQoyD9RX6DaMpikWVOCvpXgP7Tfx08JeAP2rND8JeBNW8nxVeeG3vfEkUQyIrMPsty3OA7N5mOM7V5/hrXlRldnz/wCJ/wDg3X/YKsd2fGfjbT2dshf7atTn/vq3JrzX4pf8G1Xwr1LTDdfBz43eILObAeOPXNJjuo5lPPDReXg46HBB9s5r9J/gte+EviF4jvfH/iO0Wdo7GEJDkFFkJIdivvtGOxG8GvWR4p8PM26NoxGf4mHNMV2firpP/BtRouu6Qlwnx616zuh8s0N74H24YemLjke4Jqvc/wDBsdf+bmH9o+4K5/6Els/T/j5r9rJfGPhaM5W7X8Koz/EXw7bnB+b6LS5UO7Pwt/aw/wCDe/4u+HLvwnD+zB8N9S8QR2+jvB4kmuLxIWnuvNci4AmZQuUKqY1GB5akZLMa8sf/AIINft+Omxv2eblfl4/4mVpwf+/tf0M3HxK0djmFG/75qvc/EWzdMCI/UimI/ntvP+CD/wDwUQ1K2Xzv2ebgXMC7Fn/tK0/fJ2B/e9QOM+n0rP8A+HBn/BSK4BSH9nqTcf7+uWK/h804r+hCX4u2NnuMtxEqr/z0kAz+ZqBPjr4IR99/4j0239TLqEa/zagD+blv+CVP/BQf4Q+NluR8FJ7e8sbj5wviDT8gg/8AXf8AWpfjD/wT0/ac1LW4fiHoHwk+y32o7n1zTTrFkqrccbpFPnYw/wB7AJwwboCAP1v/AG4vjH4Dt/irc3GieOdHmimhR5Gh1SFlDdxw1fM3i34zeEHQ/aviHocfUkza1Av83FDZXLLsfA9t+xl+09YEG++HaR45I/tizbPHTiauV8UaJrPgjVLjwz4mto7fULVVNxb/AGhJCgZcg5RiOR7/ANa+hf2qP+Cgfwv+EumTab4T8VWfiLXHjKwWun3Kywwn+9I65HXsDk+1fF3gXxr4o8c3viD4heNL9przWbpSzvxuCBjx6DLYHptqeZXsUqckrsx/iJfGeeRvw5rP/ZU8C3fxL/aZ8JeGrWJXM3iKGaZWbAEUB86Qk+m1Wo8dXWfM3e57cGvdP+CNXw8tvGH7T154m1G1VodB8M3NwshU7UlmkSFTwR/BJJxnse2axqS5YtmlKPNUR+g+l3HiRZrmfVYNP1GJTsSSaHeRuxuxu3ZGN2B6+nNXtFsLyO/Gs6H4kW3lj4aHyVCRxnrGNwBXI54IPHI7jrF8NHTVk3wzLYxyBWjt5laRy2eTDzs56MCMD1IqpqUlnpNnK02kqzS3QLPJGVd8fKRwMEj0259Oennnrj7iCZtTiklubWOParvcQ3BDbTt4K4PByeSwAHJJ7eEf8FL9Imtf2IvH1xa6/FJDJaW3+iiZXOPt0Az8pABGFyAO+e+Tf/ac8c/EH4dajYax4dtHt7Bs7vNX93Iw54YbWGQee5wR1BNfM/7aX7S3xI8afs5eIvC+ry3EdndWsEc0dxceZ5ii5icHJQMfug9ccV0U6MpWkYVK8I3izzn4YxBPBnh0lPvaVbnLd82i/wCfxrr4Q0VlYkqPluhk+p21zfwttWfwX4Z4wP7JsjuPvagZ/SuoZAtlCJOoZ3+YZxhcV8biP4j9X+p9ph/4MfRfoVl/d26PtLbrNm6f7f8A9etvSUc+MkDIo/dR7vY7/wD69Zt5Attpdo0n8Vi2Pb5hWtpUajxP9oGcNHEMenK+lc7OpEzFBaSID968mOfwyKtSoReajB93/RYd2W7kAVVjYSPscZXzLhl29uD+farsMLTz3Mm3IaxhX/e5H/1vyqSje+F1qkWm3gG5gunJyO/yoP5msXWo2MdgUOOf7vTk1u/Dl1t/DV/O6jP2VQB2zui/z+FZOrxkvZAfdCKx57lj/Sri/eJa0FjAXw5qSk7l+0Ow/I1f8EMr61BLu66fj6kFsVVhCtperIVx++bH5H/61WPh4HkuYmI+7aqOT7E1f2WRbVGbrM7Lo9xIsh51BsY7c1seGZPN8QWuJMM2m8Hk96xdWRn0S5AHH9oMenuK1fCu4eI7BgCu7Tzn8+g9+a0+yZvcgsnFvb6xBMN25mwO/b+lTa8FXwVC6sNpuF5Ye2agtZAf7QUp96Nvm/LAqx4ijA8Ex4H3p12n14rST2I5dDHvVlPiYO38MwCleh9vw/z6Vo+Donk0bUj94eY3T6df8/8A16gvIUHiFVB+bzd23d+v+f6Vc8GoRYalFywEzbh6Eis+hojO8KqB8N1mVS3+hZ+bsdv/AOutdrpj4DCfxBPl9RzWZ4chaH4atEB/y6Z3fRa0Jg48FbSmOvzKvP8An/GnPf5ih8K9ByYltLeFtzbrSEZHBX5a3vDzSnxUGClf9Hx1zt+Ve3eudWV1lt3bHy26dP8ArmMfrXR+HnI8V7kfKtb56jpsXNZS2KjuJeyXE3j5mZj8tkw4+Xpj19s11fhiZp/HCqiBsW6qQo6cvXJ6sBH433W21d1qPu+pK9R3rp/CEvl+M2lYt/qVB9Dy3/1/yqanw/I0h8XzOg8QMV8X2bH5kChTn6DFKpEt/HKELeZcMV6Ywf8AINVtWug/i+1ibGzaD83YgH+lGlTLcS2LRO21p1w2e5Yd/wA65zpW5ufD6QWnjTUmVG2/Ky+/zHH9KtatcxzfE9Umi+Vtu1vXmPFVfh86XXim8jckbZCFLN/Du6mn+Ip1PxItrfd8zRx7vf8A1fT36Vn/AMvH6G0fhXqd34tkVLbTSsZ+Z4MKMDA2n+nvXZanP9n8KNHEv/MNJ+7kYx0z/wDXrhPE7eXJpLTjaGaHdt6AYfjNdd4m1FP+EQbMm3bYgMp/3fwrnl0N49TA8MyLD4GumtvvNkbj2GOf0rzvT5TB+0R4mkVWXd8ONNDEL/0+6h/hXoWhLHN4DZU+WSWYBW6HkgV5zauF/aT8UWrDbJ/wr3Th83P/AC+ahzz9a0p/DL0/VET+KHr+jO5+E7RzadMPN3KLwbvbhf6/zrA8Yww3XiKO2V3ZVuv4h3HWtr4Ome5tLgkhW+1Y+XPzHavT361z/jOWNvFKxwbvlm3PuU/3eamn/FZpK3IjpAZrfwclpJOrCPaQF7/KCevHb+VY/giAeZaxqcNu3Ku4tnI/n+NdDrKKvhb7UpAUMDGQO3A/T2rnPAzyPLDJCvG0spXPqf8AP5UfZZP2kVfik8osNPtHf7okX5j0+UY/+tWb4jVbLwc6hCCtupGW5BP/AOurvxlmEc1iCwOVf6k7V5rK8f8A7rwtFEqsfMhX7rdvL4/pWlPaPqZVN5GV4naV9FhZn3ETxbdp9jWz4Fhf/hD1CISfOKtngqGLfnWBqc8k3gqEyIFw0bL69+PTtW34Nu2Hhe3igdv3l4Qyg9RhzWkv4fzM4v8AefI4nxrehby1aRBlbqMbse4rufh1LDPpdthBuhWRcs3bsea4TxoiNcRkLtYXQG5vZhXbfDRHNnCkj/LGJOW6nOB/n61pU/hoyp/xGUfiG7z60yRscfaly3rhP/r1f8L2rDXIZBHu+Vtrev5flWT4wfzNdWFNwBvGB2/7oFdF4YgBkUE8qGwe/LCh/wANB9tmR8SrsNqtmrNyN7fqP54/ziud0Lf/AMIr5yjma4aTuOFXH9a1fijfNB4k2i45gs2KhQcqSSee1ZUe6z8H20YUg/Y2f6ZJ5/SnH+Gif+XjOd8T3CyeEbgGMs2yHdjr0xmrXw4XZq0iRp/y6qV+b/aB4qjqLmXwvcxqf+XMM3y+4GTVj4c3CjXRsOzdZrlS+f7vetZfw2iI/EmbPjmdo4VCxKVkhb5W6de2K4uSVP7akDBcx2r+nI49e9db42WQ3rWbj70Py7T16/41x9wlumryHOfJtXDbu/PWqo/CKp8R6H4bnYRxuq7vMhG9mXgHB5+tVfGMkUN3dNcDav2NUbb15ftVvwu0K2EaIn/LP7vpyeKyvGk86zXz7OkKBVx33H0NRH4i5aRMj4vPEfgT4hMuWH9g3RVl658s9u4r86bFw0pye9fop8Xopbj4EeIy8bKy+HLpjyBg7O3t2NfnXpofzt5b3r6vh/8AhT9UfGcSfxKfo/0PJ/iYf+K1vRj+IfyopficWbxteuzbizA5/AUV7x8yftXaeFESeGw8zdG38RXGPcn/AArestJsbXVhOIjNcRxqu3hIlfr/ABE9M1zsuryWt7bXP2oxqpMkxaUgN+vJ7dOKaNRcCWZNVk2PIzhVUc7uoGf59cdK9JOx556BBBNeaxHb28Em5YwFbaM5xk46n15GM1Df2NjbwSNdSqszMrShmb14HHT8a57SfHRTTZHM0is20MWHQAdB3Ofr+XFZeq6tcXurFI7aQeZtZmUbio7d8DHp196HK+4lGxdl8VWkputOtpGjVyA427QcHrxzz7/h61iz3lyxXyLVpl3Exbm+YDPU9cgnPoPWptMuWtZ5rW1sZFjmkJ2uw3MB3ye5P1/WizEFpJJNLZT4XA8vy87j0I4x0+lSMpRaQupLNfT2xd3Z9qqBkkj+H9e34is61kjsJPJitSqqNjLL1z9e3p1/wrqR4heKOO2bTVV3OIdrYbceozyenv8AlWNcWxtZ5ItOll8uTG5jj5lz+GfqT+VTItXMXXYpzp0jW8SxqGYPMOGz9MYC/wBaw7exv2mjvpjuZvvFTkn0z+ddFq0STWM0AlCqFLnpmTpgE5P6VgWtrctqD+fNuURY2ITtJPf+fepKPsH/AIJ/eNtL8H+F9Whaz8y4+1KV8yT5VXbjPBJ75wPTnFemaz4qtrvX5byWIjbII442kXHA6cZHGeg9favmP9n3xRrGkwXlppNioV1/hjLdM54A4479q9a0Uaj4hlb7NpixzdSwZVw+efcn1wenXFUJxW50GreLLi4WPT7S3ZezTbR87EnB+vH5VVt7XUNXjmkkmKYjCMsa/KeMdeMmtux8MQrZ21wAqquQv7vaCuMZ9fbrV1dNSD97pq+bGzK2eoOMgndjH4fzouQfPPx80q3s7yOKGWRmYHIxx2HbtXlt7J5LLHAf++ep/wAa9m/adiFhr9srK3zQtu2sOuf8K8ZnSFJnx1UHLVXQuJvWRgdISm5wY1LK3Xpk9h/WqfiadHu8nc3y4bCEAAH9T/8Arq/o0YW3iLM3zRryyk7j1/PFY3jvWrbTinmPtBRdsa45b0x61K3Gtyi0sflHKBQASWyPX/EVU8N+E/FnxK1qbT/BlhDJDZqP7S1a+fy7GwTH3pHwee4Rcs3YdTXT6H8LwulxeKvjRqUui2B+e38NW8gXUr5SMgy8f6NGT6/vDzhVwGp3if4mwXeiN4Y0nTLfSNDtyxstNsyUjXnqepZz3diSTkmq31G2Xnuvh58EkMngOWTVvEgXy7zxbfW4WVPl5W0iJItlwcb8mRh1I6Djbe28UfEbWpLLSLZ5pJZC1xcTsQkYJ6secfTkn071z2g+Kbb4heI5rWz1DdBA3k3DxyZ3MvGAemOMHrXuvgW3tNMtobSxt44Y1/hXufXPc+9ZSqcuiHGD6nbfAX4ReFfh4YtTeFb7VjHh9QmjGY89VjH8C49OT3NfRPgO5LylQ38PPPSvFvBkm6RTn0r2P4eKEViSPu/kKdxSXvWPe/gf+zD8LvFkF58ULmO/XxBqkMdvdXUN5tTyIXkCRhNpHBZiT1Jb0Fd1D+yzoDXLP/wkd8kXZSELfnj+lWv2WhH/AMKxhlA+ZpJct6/vGr0iGVt/WuSXxHTH4TzP/hlTwxLHlPEepc9D+7/+Jpt5+yj4dgspp18S6juWNiPmjGeP9yvXYpCVBzTNWcJpdxIVz+5b+VIZ8wfDD9nd/GvimbxJDZ3FlZsqxTT3Evmbthb7vyjJ+Y844/Ovo3wr4Q0Twjpkej6BYrHGv3mx8zn1J71f0y0jt7GO2tYVjiVAFVRgCrsUaoPlWgBq26RjcetSBAOc0MATtpzKAKAEwexpGDZzincDgUZ+bAoAjK5HIpNvOc1KQc7aaRtWgCJkpGG3jNObcDgio35fANK5SQ2Uf41n6xfDS9Omv5W+6pI9z2H51oMdxOe/Fcj8TNVwI9Ihb/bkx+gqJOxUY3Zxc7SSzvcynczElm/rXzL/AMFB/wBvzQv2S/C8HhHwdYjXviH4iXyvDPh2Eb2VmO0XEyjkRhuFXgyMCBgBmXa/b0/bn8Jfsf8AgaO3sLT+2fG2uKYvC/huEF2mkJ2iaRV+YRBuMD5nb5V/iZfjz9nr4HeJrHxzc/tAftK3ra18RvEUklxdXN9MjR6dHt/1Mf8ACGAG0lcKqqI0GBzzS2uzqhFylZEXwW+Auv8Awzm1T45fGvxJ/bvxG8TRyT61q0jecbJGw32WI9FOAu5hwflVQFUCvdPgx8Fp9cuZvFPiGzWVRJ59ra3GBtwcebgsMsQdw6hQcn5uF6XwF8Iv+Ei1S18ReJtLmntZFWW1t5FYNM2QNx6fJwMZ5xyOMV65p1h/wj8f2G18J2/k55LM5P0DHP5duKwleR1xahoijonhtX0CbRrmHTJreSN1mhmhR2dGGCM45zk8cjBr8lfiRp8+jeKtS0G7UCazvJIJOOjI5Vh+Yr9g4NRtGmjWLT/9JMTMuxnHHA59uef/ANVflb+3P4O1L4ZftUeKND1Kxa3h1K+/tSy3IQrxXH7wlfUBy6/VCO1b4de80c2KfMkzy4ShTjFVbuUMrMG+6cUXN0RI2cD5fl96qy3CsMluf4u9dpwkUrfveaEzu3kZ+p6024c/6zb+VNWVNwBPtmgklYPkYAx3qKRN74qyhXO5ccD0qJwu/wCY5b+dAFe6QKOD7Nz1qjMzO23B9/er1wSy4c/dqqyhVDAk7etAHB/EzSvP0u8iI3K0ZJXucc4/Gu8/4Il/EF/DH7R3iH4Y38ny69pLtGucAzxNu/8AQd9c74stjOGdskMvQqPyryr9nD4gS/Ab9svwv4ymufLht9aiS5bpmF22vn6jdQUj929Oi2qu38a07NPnyD9feuY0Dxfp1+myC4jb23Cuk06VZiQjUEmkqMV2Ac9OlTQW5Tp3qbT7CWQjy1OcVsaf4fbG+aFh/SgNy78LPBn/AAkXiKOS7i3Wtn++uMjhsfdU/U9fYGvUdTH9rXaw7/lWQMzeo/w/xqv4a0L/AIRXwytlI22e4/eTYXBDHt+AwOvJz61d03Txcn7WR8rH5hjj2P8AX8q+dxdf21ZtbLY+gwtH2NJLr1JVhAtcIvzFSE9B/wDWH9Kyrq3S8KaZa/6mL/WP/nuf6+4rVvEF4WSF2WPbiR+m1fTHqahitpbuLZZIYLdWxubln+lctzoKqWum6YGktojJMzfKqr19KuGa8tolluINq45+blc/Spo7K1scRWse6Ruvdm+p7fjTZpGu457O4hMbeWQV9Qe4qvUCRzDO0U8iZaNgfocHmsfVtZhsApLfegYyDd6VG+qyWCzWcs7MyFXVmP8ADjGP51xPizxE0okUNnZEw2q3JBNF/eKjG5h+JdQl1zU2vVbHmYCsTnCr1Y/j0qra29lbr58yscuMtI3OP8T/ACpqSAWzSygINuW9AB0H0qjNbXN8q3FxcPDCrMQoOCw9T/T0/GtN9C0uUsTSC7fdo1pHGq/Ku4nHH86z7jULuw1BY77A+UhWVuG9a0YjLDFvNuqx9FU8ED2Hb+dO1HSrXUo9ojDbl+VuDg+tHMo6C5ZNFWZHmsZLmKL/AFnr39q6vwXpp1VLeJUba7lpGxjIA6VkeGNGuLl5NHl3N5fy+YR14/z+VepfDvw0tnpkLvH0jUYX6/4VMm5B8JLY+HTBAokG1f8AlovqOc/4V08SJpGiebDGqqkPyqewAz+fAqjKxedbXHQ5G76//WqXWmb+zxaTt97anT1PP4YFEdDJ6lrR2WHTlm2nb/Fluvt+X8qNHtFWOIRyfdbzPrkZH64ov4haaOyyoPMKhBt9+Pw4NS6WpiyZQv7uEf5/8dquxC6mhOzW1t5h+YL1z7nH8jVW/K7lHQCQj7v+9ip57oOfs75Xcu38QAaq3csZPA5Zt+48A5//AF1UmTHch0uRS87Kfl80DgHoAKh0mXOv3hMbBfNH4n5j/hU2jDabgEqBvYqfXkAfyNUdJuY2v5pJo+Xn7j/YNNbIOo65kJuvMDtu+YNu7Vt2m2Ty/N4+Yq3v8pNc+GMuoeXj+H7uP1rXmcwJGX6jcRt7YGM1UWKRd04OI2uGLASSfuz2209b2S/l8i33Fd2Gdei//Xqj50s7R6bHu/doDI3p7/0rUs5Vt4VjSM7VGVVaon0NSLTI/J+S7k8zHVu1Ns3iN1IzbvO24dWY8BcnGPxPPeodPkvXlZnudpZsLHgYH1q19nSacTDas6+vY0yPJjbq3ikjLqd2DhuPvKeh+orl7rRhBczsZM7eB9T3rspIEkttwTg5Ur6e1YN1AyzNuXq2Tx14xmqIRg3dpZIqvM8mFbhUbGSB/wDXpYNEhNv5k5bc3+192p5rZRMzzuBHH8q7v7xPJptxHNMMrIyruwuz+dBZmvaT6fcERJI8Y5Ve4/8ArVoWVybzKM/3lIx/9ahMxAQXKs7Af6zHP4067tpSPtdtjzMD7v8AGPStIszlElsYwI0gI5jypHqf8ikunUS+YW2jfj6jGcVGbpJGW4RW2tjJHYgYP6U67VDHuVfT8hz/ACreLMZDtQg86w8wu2+OQMp/Hp+tO1CNb/TFdIm7SLtPTjp/P86IX+02flJJuy2G47kH/P4U7Tk32DWq5Y7sMoYjPJzz9c1aJJrKQbCyt/DuBP1/z+Aq4XWOUshZY2TP0Bxz9c4+mDWXpTTW9qEmHmBfkPuPX8ua0p0MlorEKrDG/wCnfj3GRQBHNbxXsJyu3n977H/62P0qO0cX1r9huhiSQbWzwdwzj+Xb1q5aoqrJAz/MV28dOOh/KqF1FNazQuFaTMm3cvG0YyCf896oze4tq0ksDWky7WicBlP/AOvp/gajaB4/njT95C3K56jt/hUhLJe/aSmY5PlZlx19CP8APJpbiSPz/OQswKZPuP8APT60ALcobuLzlUNiMHJH5/p/OqK2xtryK5jI8uc7TyAePun644/4CPWtK1ZI4tkm5R0HtnPfsP8A61VXQyW8kCN5bsp8tmUsqt2O0EEgH5toI6VUZcsrkyXNGx0Gj2w8oEj/AHv8K/Bf9tL9tD4j/Br/AIKj/FD4o6TpOm64o8QTaRNoupSTqj2VuqQL80LKyAeUBwwbOcdzX64+F/219Y07VZvDfjj4bLbX1lcPbXkdvqG7ZIjFWH3SDgjscGvw5/4Ki6NeaF/wUP8AiH/xLZrWy8R6n/bemtMP9bDdDzTtOOQJGkTjuhHaul7HPHcPBP8AwUW/bx8HXWoN8Nv2idU0e11Sbzbi3t1BCcnCLvVyFXccZbPJznrXoPgr9pP/AIK4/GhGn8F/G74iawmfmbR9JnnUfjEuBXzFB8WLbwVA+kReFbduCGaVSzsa/ok/4Jxft0/AT9rb9lzwv478H3Gl+H7yOzXT9Y8OwRrBDpl9CoDwLj5Qhyrpzko65wcgQpczsipLlPyfg+Hv/BbTxGfMHiv40Hvu/sPUIx/MVk678Cf+Cxbazb+H9Y8ZfGZbq8BMEbRX8e4cZ5MoHp1Nf0Ex2odQ63G5W5VgwwRXF/G/wNc+KPC/9r6FIF1PTW8+zk/2gPun2I4Pt+FVZ9yebyP58fiZ8If+CjXw71+fwz8UfiP8VrK8t1VpoZru7woZQwORMRyCO/8AI15nrUvxNs5WTxd8fvHaMB84m1CfI/Ak1+sH7a95qfxA1m68eWqbZFihhvkb7yssSrg9RkHINfnn+0R4VkuRJrVtGCw4ZF59efwo5fMObyPnm68b/Di4uJLW/wD2hfFs0y5DI1xJkfnEfSq5/wCFa3iMV+JXii5B5YecOn4xiuB+OHg0abe/8Jbpae0+wdGHf8eB+R6Vh+FPEiyBT5mR1o5fNle08j0DVvBnwtvC00suuXSsOslyuT+WKwL3wb8FYJG8/wAOak/f5rk/nxIKuQ6oGXzlPCr8w/r+FZmuTrOPMX/DNP2Ye0kV5vhv8KdfubM6Jot1Y/Z5Wa4/0kv568YB3FtuOenYn6102s+ALC3sjc+DbhbJsfPZyN+6P07p+o46Cuf8OuyTblPf1re1/WJbLSvLidVbbz27UuVR2HzSlueWeOkvraK4ivo9rjO35uwOOvcZr9Hf+CDnwai034SeMfjNfSxS/wBp6hDp9vGkgLxJaxs0mepy3nA4I/hU85AP5p+NL2a6ZYndmVpFXn3av02/4IeWt7H+y7rl7a+Ysy+OJxD+8Plybba0OwjjnPvzjpwDXPW1jY6cP8R9patZWVxaNJLpPlSTKFha62yEKOVxuOc5B+8MDqDk4rn5tC1CKCX7aks1qzMUjDDAcY+fY3DZ68E9OeldlrS2E6+Zrsn2hhDv+ytZNG7ZPzZYrtYfLz8zcdOtYOoavFpWnNbaPc7bWTcJoiqszyHI+UfwrjgkjIPB7A80YnZc+f8A9rPwtqqeDb6a2tGXymjlk3W77gDhQRuxg4Ydu3B6V8HftOeZL8GNfl+xyL/o8Cbt7Z/4+EIzng8Y569O4NfrLrngA/EP4c3mn266avl27hop1Xzg3+yGIGzCjt1GMV+b/wC2h4ATQ/gh4utINP3yLGjK1upYIonQtkjC9O+DwOOOa7cP8LRx4n40zjfgsgm8F+Gskf8AIJtOnb9xj8eldJdwL9mt325/0eU9foKxfg3ZiLwN4XYp97R7M9OmYz7V1V7bA2VmSfma2k+b1+avg8R/Gfq/1P0DDr9zH0X6FfU7ffp1nEx+VbR0buPug1a0RPM1yOYjP7lTx/ue/wBKkuLYTRR/Nt8tmTB7fuU/wqTQIm+227lOGtc/+O4P4Vy9Dp+0N0mP7XcRxhfv2sz4q5ofzlmUMVkt0B9Oo9vwpvg63dr+KF1POlscHtmpNKiZBjb/AMubHb6YI/z+NHUvsbngTJ8Iaizfw2eT36GOqOtQuLm1UKf+PePLfj/9etbwdC1v4P1JJBtLWa/Kfdx/hVHWY98scjK21IY1wvruFHUn7JBBbOlnrUW3rORnPsf6Zq58O4tr/Onyi3jzu/65mktbVRJqkLoGVp8rj/Poa0fBkAijkl2fMsK4/wC+CP8AP0q/ssn7SOQ1+JhpbOf4r6Tdn6itXwdIG8QafMXGPsJG1vZjkVBrMCvpW3GM3EjKfXOPzqx4TQJqtmcYxat+PzH+dap+6ZdTPml8m+1CBcN+7Qc9ecDFbHiIkeFbQOqhvPXt17Csi+UjWdQ3x4O2HGPqK6DxZCItLskGFUyH7x6YLf8A1qqXQUepgXh/4q0Hf/EGwO/NaXgkRrZapvI+a6+ZfTLf/WrL1AgeMPOwDtlUAbehra8HQq+m6wrdp1K/3ic9fSpewzM8Pps+H+0qCPsvy/8AfB/wrT1cCPwcX+6pVQw/Csnw7IP+EBQbgf3EZX2zGa2ta2P4QRpl3ZmjViD9Pzqp/F8xQ+H5GfIStzC/lAkRoQfwrpPD0cZ8WKWwQLfnDcfd+lc7ejZeb4l+byYx+ldR4dKr4pjjIHzWmenP3eKzl8JUdyvLi48cr5h2/wCjkdf9oV1fg6FZvGNxA3KooK8+hYfnXMW0ITx0JEmVv3fJ/wCBDJroPDDyR+MbhBjazKHHp94+tRU+H5GsN/ma2sxsvjNRuz+7DDpwdrf4VV8MzO0ViHk2tEylsDkHKf1q1qrK3i+OPlgseevojVV0ZwmpeUx4Vjn5vdT2GelYG/U6vwQttJ4l1CORcnkNzjdlz6e1R6mVm+I1tiQt+7Cr+DIPxxin+BQw8TXKxR4/fbcgc/ePb6gUeIbdYPibb3Ns52mPfgNg7jszj0/yax+2/Q3Xwr1Oy8SyEjR/Nm7qfl74D9f8966Px9i08I3LIP8AlltbnjoePyrmPEEgluNHBf5dxA/3QDz9ea6DxdMr+E55pZRh1Vtvr16etYS6G8epX0IQ2/hm1BO5nk/iPXBb/CvNwVvf2pvE3zbUk8A6bt+bqTd3/wD9f9K9A0p0m8P2ZXGBnap5I6815zpLSL+1lrsQPzN8P9NYcdQLy+PbNa0/hn6fqjGp8cPX9Gdb8Kp5ovtcLfu9t0o+VeSfk5HvyB9Kz/iAz/8ACa/aS+92k3AN3/dg/wCNTfDGSSS4uoFmO0XUZwSevH5iqXj6dV8XwFTjcMlXx/zzqY/xDWXwHV6mwm8LKJWXYjN1PXr1rC8Bj95GyMWWO3xnP3uT/jW3qyo3huRkk/dxu3O7rktjmsj4exqtpNcbRxDu7YPLfn0o+wxfbRk/F0t9psoCrM3lsc8cdP1/xrN8ahZ9Et4idx8pf0XGKufFSVjqFmqj5fJyV64+Yc/Wqvi1WmgjdRtXaRtPsP8AP51pDaJlU+KRhapbqfAcL5OFZQ21ue/Nbfw2tw3h9WkVtqzsQM984yPzNZviIpH4NjQkKhdSFzjn1rW+GoKeH1KvuIuGLZ/D5q0l/D+ZlG3tPkcP41vQsz2twhX/AEr5Wbj+Lg12Xw4i82PzQu35XHy8/wAQ/wDr/wD1q4/4nNLJLIZ4sKsoZWH1JBrrvhbJK1pIsx5VZBuHf5gc/Wtan8FGdPSo0ZfiVhN4ihWMLu85zwwGOQO/H/666TwxJ5IZs/xRr37n8q5fVpVm8UwsDuU72+b3fr/Wuo8M+clpBLGNoN4mflPJz1/SlPSAR1mzj/ic8T+I7hP+ndRISM4yf5d6j1tY7TRcEt8unqq4zxlRzR8RSZPFNwclmxGG4zt6cH1BpvjLdHos7l9ypCo+982cf5/yKfSKI+1I5J7Sa60O4lRflbT2Xn1HP9Kj+HDvFrttujZFaxxuJ+9x6fnWnpHl3WiMDNybWQqPT5T/AJ//AFVl+AAw161SSQr+6bnmtPsyJ+1E2PH0jrqa73X5YeG9K5FpzJ4nkdWwJLRg3Pau08bIlzdtLGxPkRkNgckcfnXGxlbnWiML8ttIflX5j05rSj/DJqfEek+GfkEanLDyQyt0xz+vX9KxvGcwWe8OG2/ucDuPmPSug8JrEII4yVcJCv8AMVz/AMQkVppkjTY32mIN8o5GOmayp/xDSp/DM34tyb/gb4oZ7QceG7ho/m5HyHv3r859LfMu739/yr9Fvi6PJ+CHiponZceGLn5T2+Q8Y/z1r85tKLLJnJ4bnvX1vD38KfqvyPjOJP4tP0Z5Z8TOPGt9/vj+VFJ8Sv8AkdL3/fH8qK90+ZP2V1i3eHUhFcQLMYwECqT+HFXPDnhG914yGO1d/wB9hVk+Tj2PcfT1710GleEptRuI9T1CFdzP2UbFOOpr0rwh4QsLSIXECq8jyZkuGBwuB9OB9BzXopHDzHP+F/gPLr6wy6pFG6xYaO3jwMt0AzjH8s16L4b/AGYfDtzqjQaraTqPJ5ePPVjgc88/T9a7X4cWWnx6lZ2FnphmaPbJdTbSYwSDxyB0/SvcfDXhu00eL+2QVdp4iY5I4/3f5n29/wAKV4knz94f/YduvEUt1F4Z0iS18uLCzTx7tzHnA79PUgcd6vwf8E79c0rTXvfEKNH+7Lbmb5mUflj6ADrX0mPHmnaRpc9pPqUNurRk/uSfnAHr2+ucf182+JPx5gufD5s4tVZm3BJFZicKOcg/0qXK4JHzl44/Zf8ACfhC1a7kn84uS0WH53HJyevTA7d/xPzzr1j/AMTZrG4ZGjUgo3mfdwecH0619C/Ff4xXOoahJZ6XDI1vHGw8xgMv1Bx+B6j8K+dNUmuZr5pvs+HkVwtuH+Ye2c9cD1qTQoapJp8ml3Fsh/eH5BJxtxnkDpn+VZltpa7fNgkWT5R8qn7yn6VNrEUl3ZJDc2/lx56GPtkDaPTFSaZAyyZeRVhVcfe29B0+nFA0e2fsy6RZNPNIskgZJNvkxqQXXGM8duvXtX0Bptk1hqTJJbxlGI8tlX7jE53Ekn8q8M/Zxt5oPDt5qiDc0UgdsL/s8AYx69OhJr2vwtpry+Sl6rR7pd7YBB5xn1yMY7ZH6VTFI1beWOW8/s0RCOTjyzHGfn4zjIx/j3q69oPs621srbWUFhtIIOGLccY9/wDJq/b26LO9z5HzNIXVj12gce4/L+lSG1tYrWOdjIvkoQvmNgs3TAHHOOc8/lUknzR+1HFEdYtUjCjdb/M5jxg5PY9OP8+niV8tvbO0bTKV3ZfgDIHP44/pXtn7Wup6bY6nDcySGFIIWK/aD9/5zyc9+leTaf8ADi41K2bxD8Ub240fRWAeGzUAX2ornICK3+pQ8DewyR91TwRotiokvhSLXvGF9/YHgHSmuriG3BuriaZY7ayQjPmTSt8sY68cs2MKCa0E1XwR8LL5r7w/fJ4i8UBiv/CRXNv+4suORaRNnae3mvlvTaOKzPEnxC36IvhPwvp0ej6PC2YNKtAQD23yMTukkPGWck/Snf8ACkfii+n2OveJPDtzo+l6vD52nX95Hta6hBwWjUjJBJGGIAI5GamTjHVjSucne67rPjLWJDOJ764kZjuZixDZ5ck9Pxpur6F9jtZLjUG3TLEx8tWzHGcHpXqLeGNE8JWDafo1ssalcySOctIf7zHuf0rgvGh2285Iwdh69+P0rnqVXLY3jTUdzx39lqZlutQGST/acv8A6G1fVnhKYqke0rzXyR+y/NtvNQB7alL1/wB9q+r/AAQGnaFFOM46mpjsVLc9h8BIJJVdoiVVvl969k8AMHLArxt6eteReCUEKqsRxtP+FevfDrO9lI529u9acxmz7A/ZhBT4VWwK4zJNj/v4a9AgP7zg15/+zPIrfDC3Vf4ZZh/5ENd9Cf3mTXP1NjUt+VxRqaCTTJ4yfvRkU22yFGKkvButmU9+KAJoVCRKhHRaeoG7GO1NPYA0/AzgVKGKoxzilYsaKANoxmqENGWbNOCAncRQR2p+0YxQAwAgdOtIxp547U0g9DQURNnOcfpTGXB5qVlbrTG6FjUhcr3EscEbTOdqqMmvkj9vH9tvwT+yt4Km8T6sBqHiLVN0Xhvw/HkyXcvQMwHIjUkbiOSSFXLEV6v+2l+0v4d/Zn+EF94w1SB7y+eJ103TYWw1w4GSWP8ABGOrOeg6ZJCn8/fhv8F/Gvj7xg37XP7Vksl54n1JhJ4e0OaMhdGgA3I5ibhH2n5IycxglmzIzFc5eZtSjzOyOb+A3wZ8Zar8QLj9qn9q67bUPHWtSmSztrnBXRbcJnaqYKpLt+QKP9WuVHO4n27wD8Lz4m1lvGPi7fFpNruENtcPgT/vSVd+uFGThQOeM8cHQ8FaFH441J7rVN8emwzg7Wj+eeRuqDjP1PPU455Hq1t4TSPTVt5I1ht1GPsrMGAH4AYxx9K537zO6PLTjYS10F2lTWEvrB5Nn7pPOJI6HO3vgAdvyNbWn3TagHaW48x45Nq3DZVtvU+o79snFVNP0mTTkfUYo7WP/ni6xkHnqc5HJFbGh6kI41aLTGurj5irfdQEHud3Xt096LBKSRbs9G+yy+YzKzS8tuOVU+uSM15X+1h+wv8ADP8Aa20y0vvFs9xo+s6XG0Wk61aqGfyjz5ciNjzI88gZBB6EbiD7RDbXMTLqC26+dxtjVwVBHcHH+elRXVtb3lw1xdSskykszK24NxjkGmvdd0YSfNoz81fin/wR1+OHh4S3nw48YaH4ht1/1cMkxtLhiewV8x/+RK+dfiX+yn+0H8I3cfEH4Ta1p8Knm8eyLwH6SpuQ/nX7YQxRW5jWMfKsbCSaRQOwztIJAH+FZ974htr+Vlh8mZo12qkMwkZ+eCFIGRkfhitY1JdTJ049D8H7m0njZo2jI7fMvSquHTlhnnrX7KePf2Zv2YPig00fjf4Q6XNeTYaa80+3EVyJCBwZIgvvwc814D8W/wDglH8F9Su/J+GXjLUtFuGw7W+qKLiPH90cK2e/JPFaxqRkZunLofntaSGRMN3plyjA71/n2r6Z8c/8Etv2kPCSSX3h3RbfXrVASsmlzfNtHfy3CsfwBrxfxV8I/Gvg7UJNJ8U+Gb7T7iP78N3btG6n6NV77GbjI4adhnbt9xVRlIb9a37rw7cQ5Voun6Vn32lyIPl3f7vpQKxz+uQNJENvzc/NXz98fdCl0zX7fXbQFcMHJUdGBHP6D86+iru2G5kbdjtjqK80+PHhZ9Q8NSPbRN5sOZF29+On+e9A47n2d+zf+0RrvjT4f+E/GumTtJb3lilpqW05+z3kICuG/wB9drg9yWH8Jr9AvgD4S1LxjosOrXBbYyg59a/Jv/ghT4+09P2jW+FHjO2XUPDerabcy6lZywiQQhIW2zLu+4yMQ27sMj+IA/pd8e/27PhV+zJpifDvwlfxSXeP3qrIP3X+z+FYVqko2sdFGkpbo+i74+EfA1g9zqFzEGRf4mHpVL4O+Mbb4reK7i+0iD/iU6Oy+bNtO2WfqsYPTj7x54+XPWvzL8bft8/ED4+eNLH4afDUTXeoazfx2dhawvy8kjBVH5n2FfqN8BvhRD8D/g3pfw5ttQ+1XdvAJNUvguPtV2+DJJ9N3yrnkIqg9K8rFYqajy33/I9PD4aHx/cdtHdxa9fMtvMhhjkKyEMDkjqPwxg/lV6+u1tg1tbhV2rhm9O5B/mfyqro2kwaNp6yqiqVHLMMb2xuJ/z7VG6+dMYd+6PrMy845yB9ScZrzjs9Ca2STUImmnVvs7NmNWHzS+5Hp7d884qaS7hiIicbRj7u01Vn1BvNVIUDMONu7hR7+9QtY2/zX+pPub7q7m4x7CkBM+s6ZbRySNcKuzOQtUPGOtMNOW902UK6x7s+q9x/nvWbruoWCyqY4EDLwpVRkVzj61NPoTxzyfNHujX9R3p3LjAnv9fW5il1F2wv2cLv6jrXGzah/at7IgWT93MoKtkZOCcfy/HNW/FmqtZaP9nMn3137dx544/kD9TVXwhZFo45L47sZmkbcCTx61UbRjc0JNYgRDHZRR78YJVf4n68+wqG5Sz0dP7R1OSSRh/q4+oB6k4HYe/arV3cpZQvrM0O5pGKwRg/e6//AK/THNZfmOyNc6jLummGFXsF9P8AP/1qF5gOfWNMupTFBJlvvMd2a09Fs3uNstuGdW9F9+lVNL8LjWP3xhXb0HHT8q7fwZ4f/s5hZtB8nWP29qUuXoD0NDSPCv2Oe1vfIB8z5ZOOv+ea6/RZHgiMYT5VjXC7enNRW7NHFZKUX5ePrgH+tX7a7lFk0saDjaefoTVRMG7mNb6xDda81sh/fKuZNv3h15/nWjq0v2ie1gV/vTHd7jAH9TUNpaW0uozX0sCGR0CeYOo254z9cn8akW3WbWbeNZm/doWbrjBPX8lpiLWtyTm4jt49qh2Qbm7jJNWtM3SGWRjgK2Nvp/n+tZOp7vt0durbtjN989MCtLR53mtmZF3bm/UE/wCFO+pPLoWIpUe9Vwf7p6dMls/piorojy44l6hWyPbimRKd8hyOM446kKDn9TVXULiRYZHklAYR43Z69aA5UT6RIVtzMx27lP8AM/8A1qztJYBZp/4vtBGW74UDP51Yt454tJ2PNndGW3buCMf/AKqp6K4/s0EMGwzMPoWPNO/QLEtnewz608KH/VKC2D05z/jWldXHmXLAj5UA/HHJ/XFYGn2SJr015t2vJhXPdsA9fzFalxk+ZMrHJB8v6k4/pTTJ0L2lutratOB88pB+bvx0/CrEusrahRKc5PGM5NZb3LRxKxb/AFa+nUnt/KprKCWWTz7x/m643fdqlJicbGzb6vfuV+wWb43DLNwOtdDaS2+pESSptmj46cr9K5qK5hhBCZ/3ttX4J3Drf20h3rwy/wB8D+tbGUkdBAxaKSN1G7+LjqRjn8qy7a3N3OzyH/loQu0e1XlvIZHWQP8ALLH8v1xVXSrtJL7y1XGyQDOMZ5/+tVGRkjShNdmKRW2xrnHqTWfqrt5y2dj8vl8s3Ye1dLqkAtobkxD5i20e56ViW1gLUN5h3MSS31oGjGuNSuEZluLY/wC8vOfyqzb3MjIHUbt3UDrUzpBct+8A6dcVDJavBJ51sN2f4VqolD5oTGzTW4ys3T6+v+NKGRrPa4+aP7p9B2/wqSG4gmtzEir84zGfRhzj86kimieUB41G7j7vf/8AXj861jIxlEzbCZFkaKN8frjjrVu2l+zavMFh/wBcc7R3br1/A/nUF1bW0WpNIlu0fmY3bRjJ7fn/AEqYwThVkgm/1ci7m/z74rVGJJI4tb9gOY5EGD2PTH+FaC3AVd7rux1X3B6/zqlcHdZmeOHaqpuTjkZqe1L3G64gYNkAoeoI/pyasCxavGu6Pnfn15Hp/wCOn86jvEMq8/LtYSewYHv68/lx60xMw7QsbJ8v3v72Dw386sytHGxkdNwj/iC5wP6kcfrTJkVbl0ubJZ7aFmVzlV5XHHfrxz+Y9qbbZubZfNhK55Vd3K5B3Ln69/RqksHtYy9tFNxH93nJPT+hpsMC2eoNYTZHmOG2/ez7/wAv8iggW2KZa0O4FWwGXHGB1/l+VJLGCvnGA+YF3EKerZ5HNRm2kjvVnibbHt2YHRsk5x+IqwYlkRi+WYYweh69v5n60AeEftJfB3xDq3jez8ceB9BuL06lD5WpR28ZZkmjUBX69GjAGAAB5WTy1fBn/BZX9jvx54p+Dei/tNWHgLUoNS8DzfZdakexZd2mTPgM2Rn91MVwMdJ3PQV+sFrb3kcTW0cm1lk3wluMHPQ98ZGPetLxL4c8NfF/4e6n4C8aaX9q0fXdLn07VbOX5d0MqGORDjkHaSM8EHntXRTfNGxhJcsrn8r/AI90VLyzh1SCPduX95gZ5r2L/glf+1yf2Wf2iovC/jHU/J8E+Nnj0/XhKcR2VwTi3vOSNoRmKu2cbJGJBKrg/ab/AGfdf/Zx+OfjD9nrxWjNN4e1aW3hmZAv2mA/PBOBzgSRMjgZ4D14DrGhx2t9Jbyqdu/CjHWs+blZs1zRP6LvC3x4+IPwc1GO2lkkvtJDYksrxjtCZ5KMfun0xx7V9YeH9S0zxT4fs9f04yGC/tEnjVuu1lBwfwNfFP8AwRS/bI8M/tt/smW3w6+KFvp+peN/h/DFpusreW6tLfWYXbbXfIyxKL5bnJO+MscbxX29YafY6dax2WmRLFDGu2FIuAqjjaB6dq3T5lc5XpofAf7X+kWHwt/a6uPhtrcbLoXxK0db3RZG/wBXHfxIY54B2G5ESQDpu8wnlhXw/wDtAfD+88KeI7zw1q0IdFLFdy8Op74r9Av+C0nwk1Tx54C8P+LNBnkt9V0hpJ9JvoR80FzGyyRke+R+lfJer6vZ/tb/ALO1v8S9OsfJ8TaGWs/EOnr96KdAN4HJO08Op/usO+RTA/PX4rfD2Kx1GbS7mFpbW4U7Nwz8pGMf59q+Z/Ffh+88AeJXtLj5oJJMwyf3h/j2Pv1PzV98/EnwV/b+l3NmkG24XPltt5B9Pp/jXy98Zvh/L4h0aWzFtsurVi0W7ghhwR09se3FAHnuj63sAYP+dO1uT7JGrwH9zIfl/wBk/wB2uS0HUp7eRrK6BWaNtsif5+n5109tqMb27QzorxPw607gXfDt4rjzFPPpVvxLP5lnyAfeuXxe+HJo5pSZLORv3c390/3W9/0P5ga95epeWe5Jd35YFSXE4LxWCzR7Tz54Of1r9cv+CKHgW81X9jFJ2ih8q+8WXlw2+3TkKIo8hiM/8ssY/wBr61+SviiBsR/KD+8/Pg1+wH/BHSO+sP2IdAFvp95NHcX2pFvImIUD7TICG24PboT05rlqnXh78x9Ja38KdYTUGs5lik/d7prMMNvI+RlwOVIXrg85BrJm+Hupm8/s/T/3kSkeXcTzRW8PzZGQq5O7JOQSFPt39Q0F5dY077NdWcy2/lqsa26mR/MCJhWGQSeMZBBOB1wabF4a8y9bT4dOktyrovyMGjYAddrBWTkjIwCDnkjisjqPMV8Lapo9mun6xY3XnW6gyBrdMq2WHHUcAHJ5ycYx0r5T+L3hqysviDqnhXUreaW1uJGxaXNpiNt6g4II2kYJ6ZAAwetfold+C59O8LW9pc3AzMu5P3D4jUN9wuDyQP4T78nofG/j78I/Bja/pPiNPCy3GoX1u0Tpa4h83afl3EqW3DPIDjcBjtkdFGXvHPiI81P0Pgfxl8D4/Ael6fqnhW28vSYY44ktfM3NbqDxg9Su0jqARkH6czqlt/xLrNccx279PeQcV9kSeAUs55PDXinQMbWST7RJCvm+Xkkn5n+cFdo6jpz1O3xL42/Am88JW48R6HF52jySIu5EbNszOCFbP8J6Dk4xhuSpbwM2yx05e3pLTqu3n6H0GS5p7SKw9Z69H38vX8/U8ot7eWaS5hfnbdEf7vylf5CremWJQQSspG3Tf1wcVZjs5ftl8cf8vg69/vj+la1rpZSwDE/8wsE5PUZNfOSPpkzH8J2SQXqseq2qIPxbH9abpVtNFcrj5lbT5uP+BDP+P4VqaNB5d3IzdjbqCW9XWl061YakH2tjyZk+7/tDIqbaldC7oloV8L3xwpXyI1HY8yVSvLAtHeZH3I4cD8Qf8/WtnS4inhSbHO6WJTg9vMjok09TpOsOuWb5du3npigfQzdOt1kF2QudzIT7ZYD/AD9K0vCkR+xXB4GbbA/BR/jRolnvebbgZhiY8dPmq54XtjHpUkyg/ddeD2wgqvskLdHIajp0k2k22GI3M7fpT9EjePVdPSbHMBBb6sauX1oyaZp8an5mVywB6cGm6Yjm908SLlduF9RyT+VaL4TMy9TtT/aF9lT8yxdvQitrxhGXsNPHdp3+82cf5OKq3lqE1u4iU58xoyu3sN3/AOqtbxHbq8OnoCB/pDM35k1UnsLucfqEDSeIzKD965UEfia3PCEXl2esCNmb98vG76f/AF6xb62eDVPMbveqvzfxcn/P4V0Hg+NTHqyFefOJ/D1ol8I4nP8AhtVXwaluPuhLdFOOfu4/rW54khz4LTfgf6UpAJ69vzrE0A/8UqVUbf8Aj3O7d/srzXU+J1A8LQqoC/6UPvL0+Y/59qJvVeoo/CYuqwkairow2mFR9MAYrpPC4VvFseB/y5nj/gFc5qaouqZVtuI1J+b3UH+tdP4btjN4vg8lyM2v3f8AgH0qJbFx+IrxxrH42jDq2PLU5Ve5A/xre8Ljb4xmYAcMvO3PcisTeyeOEDAOrRY5x7D+tbfhSM/8JTdS7ujKxA9z/wDXqJ/D8i4b/M0r+TZ4wEZ/592bcvT7rf5/zmm6V5T6sU3/ALz+96HikumVPF8rb87LU7cemDUegBRrgz8rO7Yb22j2rHp8jfr8zofA6unim6T+JZGA5zn52P6VY1UpF4/txcuyrtOSq9B8v9Kd4VGfFF6EG1fOJ47Hdn/Co9ZnWTx3brAcMVHzbfoP8/Ssftv0N18KOu1VheajpELAFT5i47H5RXR+MDFbaLJDjCg7cevX+lc1qkGNd0yG3bpvAC/7i10XjBnfw9l8bsfNu7kniueXQ3j8LMzSpCunaZAj4jPmFe272/z61wGj4b9rbW9vKx/D/TVcf9vl9/n8a7hi0Fjpa42hYZNy/wB3nGenrj864Pw4Wm/at1w/dI+HthuHp/pt/wD/AFq2p/DL0/VGNT44+v6M6DwExtLnUDH8gjkQkL7EDr1x/Wsv4jE23i63mMwCyAsvyZwDF39q0vBJkWW6hJXduAZh3GayfibdGPxRYROuV8kBtw6DaRnr2op/xDSXwHW3d+58KYmk3R7pAvze8v4Y/wDrVW8ArH/Y1xKC33cc4/utzj9Kp6hIo8G4Tciq0i52jpiXH9KseBD5WhSM0n8Oev8Asn0/+tUv4GNfEjnfiVKX16GD5lVYctt+oqv43uJk8q3tl+ba5+i460vjYm48YQoX3cBT3/iFV/FckkuoowCttt2PfIzn/CtYfZMJ9SHWJDN4ThZDjGDy3XkcVtfDUAeFbfzUO37Qx3Z5PP8AhXOXrbvBayeXyuOTkdwP8a3/AIbO/wDwi0G2PdH9oA+99w54q5fw36ma/ifI5b4j2qzz3EavuVm+72HXIrZ+HETwJNHn5WVhj8elZXxRcHUmihKsTsJ29/UVu+DbfePNVSwkVvm9f3laS/hIzj/EZjTRCTxFHcIfu243e2d3v/hXeeHrOOLSVjkVflk8xTu7gelcPcEx6uzFv+XUbCzf7JrtNAklj0dFmB4Vyv5dKmtflKp/Ezz/AMXBLrxPcRsjZa4QN05wP/rU34hr9k01o0zzL823nGPpVfV3Nz41kKMdzXyja2eR37UfEC5Y+Xbqw3SMXUbuoArRfFEy+zIw/D1wx0AIv3vLkxkZ7fz/AM+lZ/ghmOu2spXb+7kG3A9T3q54dTdYvFK+7YrgbR0H4VS8BySNrsSPwwEg6cHrWjj8RC3idHf3UB+1S3G7E1zNGcY4AAri5PJXXcIy/wDHszKe5HH6V3HiWGBLUvGg5updzehJ9/8APeuCuIZbfxMsx2hXt24B9qqj8LCpfmPV/C0e+NSo2rJbrnaD2Nc341kRr9grrk367V2gg4Xv7Vv+Cbh/sSpgMyw/Kq/U1zPieTN+jeV8zXxZVbA7YPT8fxrOn/EKqfAit8ZWD/BHxXHn/mWrnapJ+X92a/OPToz5uzP8R3cV+kHxZT/ixnjKVJAu3w3c7Yyf+mf+fWvzd05h5mOR835V9Zw//Bn6r8j4ziT+NT9GeV/Egn/hNL7I/wCWg/kKKX4lY/4TW+A/56D+Qor3j5o/dvTNb0my0wtFZNdOs37va/yj0PJOf8/Suu074s2VudlxY7GjIMY4x+AGep74rt2/ZO8ZXVq0NhpCNbwpGbWdI1VXbqSRj+fpUsv7JXxIR4Wk0ZmjchcW6Lu+uR2ru5jitEufD74seWkl9d6VGkMUivcedkbuccjuOT2FerT/AB0sltIjDJHbwmFmjRjgbcdFU9ev9a8rsf2X/iNp9v8AY7nRJtrsGE244ILHg5HJ49veo9b+CfxFVI7ZtLug8buqyOwO1sfwYH8+g7Uh2iWPFHxlbWL64ihuZo5/LB2Rycc+uAccev4ep8t1K81vXLqYurXErP5a2/mbgU6DI6DA7Yr0PQf2bfGMV1JNe2U0SsoaQsjMwbB475PrxW6Pgrry6XHZ6VpcjRwNmQWsODJJ6E455zk/gO9Ae7E8evfAV5eW/wDo0ciyJCWMKKcR/KSMHv8Ay9K8P16YDUo4TDceZ5jFmjTbjHHPqT719g658KPGunaLdNbWc8e9N0qyLyOD0z09fYV8j+K3t7HWZvKbdOJXDFVztxnJ3E9fYelIL3MjWJDFOZI41XbJjy5FLN6nngdhn1JqaxtdPblZJvOKAo2DxnqQDTJrC61JUvI7f5mXd6/Nxknqa0LLTzHcITbSLJu272bAbjnj+I+1Uiz3r9l1XHh7VLacRxgMrPK7BmOMA54+7jrXuenafCLWOW5nJtY1RZJjGAqnae57D0FebfsneFhf6LcSrbeYrPsaBTg4wOeP5GvWvEOo2HhKwurzWrhraxgw80snEapjksW4Hpk1JBYns2SXe0O6NY1MkjH+IrjnnqPb2rj/AInfFzRfDGoJpWk28mr600LPHpVrKq+WnA82aQ/LBEOfncgnsGPFed/Fz9qaTUtL8jwXePoeiyIyNrjR5ur7tiyhboDz++cbe6huteI6p4z13xNYDw/4VsJrOxkkWSSLcXmu5P8AnrPKxLSufU8DsAKpLuBvfEj4maWPETeKdSnt9c8UbiLaby92n6Z6C3jfmSQHP72TjuqrXlPi7xxe6rfvrniPU5Zpmy00skxZixHXP19O9egeNP2XvjR4R8C2vxT8ReBL+x0W8kWO21C9j8tZdwJBUEhmHyn5gCPcVV+L3w28M+Afg9qK6XbBriaxs5JrqVcyMWlRjg44HsPxz1qZT5dCoxvqj7Q/YT/4JyfDrS/Cmh/HT4v+V4g1HVtPg1HTNHkQm0s1kRZEaQH/AF0gBHUbVOcBiA1Sf8FSAF8SeFkQbVXTJwqr2/eLX0j+zPlf2cvASsf+ZN0z/wBJY6+bP+Cpsm3xR4X/AOwXcf8Aoxa5pSbZtFWPkzxS+w4kUGvMvG0zPBOSFHyEfpXo/ipyu4k+n3TXmni5GeKVERixU/j7VBoeI/syNs1HUTnltSl7/wC2a+wvhxZsltC7JhmUH6V8i/sq2bSanqVxLHhV1KTb2yd55r7E8D4NtCMfwjvVrYTR6r4QjQBST/EM/WvX/hqCC8j4+7ivIfCT7XXnPA6mvW/h8/lJtz1TLVRB9efsyS+b8MISoC7Zph06/vDXfwkeb0rz79mHn4UW0hP3ppj/AORDXoEBHmcisjQ1bc/LUlx80GM9WUfrUNtjFSTn90vP/LRf/QhQBa96dEuOaaI8npUyAjqKRQHAHIpFXPJFP69qUg9MUyRiqOoFOIPXFLilxg5NADWXjNNbpxUjYz0ppHHSgCEDvXK/FD4maN8NdDN7efv7yfcun2Cthp3A/RR1ZjwB74BtfEv4jaN8ONF+33wM11MfLsLCM/vLmTso9vU9h74B8R0bSdf+IPiK48beNbnznO392uVjKjDLGh7Qg9cH96eeUyZJ8xo4fxpZap421K18WfElGuZtQuRJb2rWxwFjIeNtrfciVvmRepYB2OduOX1rw+vijWzoz7ls42UtdopDBNx3qeO+056fyB7/AMaay/jnxLNaW8DRxwqF84Rl8KHILDH0IzjuKk8KfDVrZ/Ni1C8kikb5mkjQHAz8o9e3JzwPQCueb5pHbS/dxMiHw/pWj2MN9pU3+iRrje0zc5wMIq5YZ+pPcnqa0I7e/lsYpHjZPMXH7z7w7chen5810V74P0qOIWUMkhjfl2kkHLeowOPrmo10C1G6ZdQvIc/Ky3F8vHfGM47dhUle07lGHTr2IqklxIyyMPkHynA74/yKSS+nhuG+zTNt6R/vVG49s+oxzz1xUml+G1vEN5Nf3SsjbZGkk3FsZ+U+vH14PFX7Xw7oNvtmXVLiRkTKs0gKqAeigjPH+cUEle/13UTbiKa5t/3fyyfNkAcck5yOKm07UYI9OW2DLcHbnZjap+h6Ht0yeOfSrl/4M0C/0/7PaXl2zHjdJsUEcnuvSorXwRYafG0wuppZlhKLtjXaPxOMn65HFUo31JclsJfaikFkmn3tvuO3LCCMMpyMAj+uP5VxuoX2nX+oSWulWkauGyVi6kHgBiAPTnk4z+Fdung2O5hE18XijCg+SFDKDg8dT79PX0xitqngwzSKdNdrVTzPtVVZ/wDaZsZ4wOB9OnFVyC9pE5Pws2kWlz9otfsqyE7fMkiC7cducEk4HqefwrYvLS0hLahcWkc1wsgAf52JXjqcdTWnDoVgs8M2oSS8KfLG8MXx/sjqefT3qK50W7eORrVb5trERrIFEfHfBPUfhz7VSjYXMmQ2GpQPHIuo3hkaRseWoY47AHngD/8AXVHxD4d8A+MtKls/EvhnS9cPmAiGa3SVDjt84IX6AVoCxvRbSaelnJ5yphpJAmE4xxyT6k/1qGw8PRlpLeGWTzpIwY4kYMe65PYe5quW5MpHh3xQ/wCCe37PfxIaRvDXhGfQbpm+abSLkNCDjuj5UfQbe3SvCPif/wAEgPiNZRNefD/xbpWqKq7lhvc2sp5Pyrnch/Fh+FfoBpfh06Lpq21tMx3Nul3R9Tke/wBM05NLZIZtSu9TjjWNWeeSY7EjxyWBYgAYB9MCq16EH4x/Fj9iz9oX4YPI/ir4TazBDGpLXUdqZYcDv5ke5eh9a8T8b+FJ7vSprdrVvMQHKleWHev2E+M3/BQT4ZfDlLjSfh9cx61fR7lmvA22zT1/eH74zj7uQQPvV83/ABLl1H4g+ENS/aQ+O/h/w74U8I2EPmXfinxBpSQoynO1LaEL5ty7dFxnJPU1QtEfl78GPHHiX9mTxB4m8a6NI1v9shFvu8sFvJ3hpcYztyMY4b+I7SQuJNC8RfGT9p3xfNqHhzwZrWualfTkra2NvLcM2T02xruOfXA9M112hah8XP2+/wBpT/hVH7I/wr0+y0mabbDLdaPBvW3U4a9u32lYlwwJUcD5VG5sbv2e/Yy/ZK8LfsW/CiH4ZeB9Z/tnW9QaOTXdcmUJJf3XZUQHMUK5IRRgKCSeSzHGcI6s2pzlovuR8t/8ETP2GfGPhDxzq3x/+NHhCXTbrQ2k07QdPurcJIt4w2zSMOWBjXKYYn5pCeClfp1aW1td3X2mflFU/KxwM4wSfyxVXSfDtpp9uuk6ZbrGvmM85Rcb5HYs7n3ZmJP1rSaKGKNbOJV29GG373/1v8+lfM1Jc9RyPoI6U0uy/wCHG3FzNeyhoG4OPLU9EA/iPt/M/SqV/dsNsNoO3324z/te/wD9ft2tmEv/AKNbt97v64Hf0A7Csm78pr5t8m63hXMrf89G7Aew9O5rO5cYlqOTYmIF3f3pG7/4/wAqy9Z1SNrjyROGdVyF38iq+qeIxcBkFwYYeiwr1I98VzN082n6jHcQLuVn2y7m+bBIGSTQaKKRb1t1tYixlGW/hP1rGSWS8MOnncsUkjyyFf7u7j+Wfwq54hvI2ZYVlXc3y7RzknAH64rF1y+t9KsGllk/1kYWH2x249sf99VSBmb4kmXUNWjttvzSSfck5yB0Ht6f19dqK02aW1pEio0wCoc/dXj9cn9PxrmfDrveX0l7PFyyhY168cdx7nHNdJeXEkM0djs+6Cq8/wAZz0+gJ/SnLsIh1C0+2X2yD5kVdikfdA74+p/pTofD4eZGl+XccAt39vatK104wQLJHASzHEMa8gjHA9sCuq8P+FYDafa9VkyzcqoH3R7VI72KuieGfsFqsqBSBjcv96t6LypbiFISo2uoOT2qTTNNtYrryIr4eXIPlDdvb61VttLv4DeCynEgS43q3QgAdP50LQzl7xuPIGt7c/KyrcFWb15NTWs0q6c7+WVO7AyfasjT2mME8MrMBlZV5PXPP+ferMd5dPbyq38Jz16f5xVpmbVi1pp80rKW28tu9gaktzJ/bkiQncI0APsQAf8A2aqenXRVAqHBYHqvtzxUmhN5mpXV0zZXzs5J9xz+lVcQ7UTKmswyE/MsJaTnqehq9ayCO33qzKNpdvmxzx/X+tZcrRza1Nhsbbf5V9WLZ/nV0CMWm0HDGFR83rxR1At2bllkXyz+83Fl3dMtj+VZ+txCSCWJGP3gPc+takNsquR5h2+YoJ+nBH61m6lMHliiZv8AXTbsL27n9KYEuony9HZj8rR9vVeM/pms/T3EWmW8IKjMQG4jk8Zz+VT+Kbo21mLfdn5iqJ65Bx/OorvyoUSHusfHoBjH50yWP0t9jyTKPmHz/wCfyq5ar5gVZDtCsXbj+Ef/AF6rwh4LPJX5m4znr+P+etOM7CJo1H+s4dvRR1/OgkY7eddIGTC/NL83YjpV/TWlvJPMDfux90H+dZOq21ybCVoiPOkjKx5/gHar9nNCYhGzfu4lG7B+8adxmvBeWv2lYid3Zmx8orWiQwReYD17eozWBbzW8qKhjVR/s/561f02/dl+xOdylcxszdR/jW8WYyRpWlxKZIY/m2xzYVlPQZzj+VOtiiXkiEn1bkjpjj9azLW5bzNsb4w27ae7YI/pTjqTJrZGSq/NnGPTOfzrQz5TodRiSZ5kRv8AlojdO27/ACaz5bU/MQThv4vWrE91iHzgwPmW5OcdAMD/ABps8hSyZ4+SG2rn3NAkY8xjtJvL2HaOGbHAqOSJo2M9q25cZ21cCRrFiWQM3X61Vj05pJ90EwR+67uDQV5FWNVz9pgO1ZG+6ez/AOQakmeOSLz4xt3HsejdxTWguIxMCMrJhht6qahE0kTeW42jILbv0YVoiJRJL/zZ4o7gYyf4l9R2/nS2zRy2/ku33v7vY/8A66QSOxaJ8bW49vpUMQ2z7WHzLnpx2raLMGXtNuVuImidc4faceh7fQE1HpiixDWCv8qTNwG7H/OcfSqtsZbfU2Kr8svGzGFB79+f/r1eYR/aF3JtDna27+8Oh/Ef1q0SWHEkMDNt3beeF6ZOfy6j6VJCMJCrSKqquFVR1Bxj8cbqjimZ02o7LhSskZHJbAwc9D/+uiIERrcxvtVVJ8tVPruzj1zx+BqxMZPZ7NQ8+IbUb90yrkDfnI/U4/CotVeSC7h1IlsJtGApbcGOOfTuPyq9qEZuIWiVmXcm4yY4Hofrkd/Wq5E9wqs8rJuj39eWOMlTxwAR+tBAXL4G8uJG3cbvUd/THSpIZZFZkL8SIDu24xz/AIfiKrWczz2GHiXzNxHyNyvXqe3Hb396kMkxs8vFuYYDDIA6/wCBoJFScpc71C7tuAyc5I5/z9asaffvomstbP8ALb3nzq235RIPvDp3HPrncar3MjI5lih2sdvmHb98jsP05qbULX7XpqlIj5sLZhZiPlYfnwcYPfBP4VCXLImS5on5w/8ABwr+yut1/wAIz+2F4V075oymg+LfLj6AgvZ3DYHT/WQsxP8AzxX0r8j/AB9p4Wf7REowy8tnGK/pr+Pnwb0X9qP9nTxV8EtfSGKPxJos1tFJLGSLW627oJsescyo+OOVwa/m6+K3gTxH4M8T6v4A8Xac1rqmhapPY6nbtz5U8LmN146/MD7VpUj1CnLSx13/AATT/bG1v9iH9q3w/wDGG1uJG0nzvsPimxj5+1abKwEq4yMuuBInP341zxkV/TF4Y8UeHfGHh6w8XeFdVgvdL1Syju9NvLdt0dxBKodJFPdSpBH1r+SmeCWC63KffNfsx/wbvft+x+OfAVx+xH8QvEH/ABN9BWW+8CtcSYa5sSS9xajI5aJiZFHJKO+MCKlTlbQVWPU+9v20fBcHi/4EahL5Ikk02RLmP5fThv0Y/lX5JWviFv2Uf2kU8Yzjy/BvjDbY+Joz9y3kJ/dXP0Ukhj/cZjzgY/bPxBo1v4t8Jah4auwoW9sZIWzzwykZ/OvyT/aU+EsXiLT9Y8Ca9Zr5ySSxcr91gSPT1FbmB5t+058IB4H8atf2MRbT7/8AewMvQZPI/DPFfLHxw8Ai3uX1+xUGGVtj4XHzY6/j/TPevsD9n7xJe/GX4T6j+zz8RrhX8V+C4tthdTnL3dj0ifPcrjy2P+6TktmvI/G/gVZrS68OatD13K2V+62ThvqDg0AfnX8e/AN5ot+vjPR4vlaTF4q+vr/j6Vyuk6st1bK6Nndzk19TeO/h+6/a9D1OBCqlkkXbkPx/L8K+VvF/hG7+GviyTSLgt9mny1tJt469KAOm8Jajb3ErWV4qyRt8vlsAcg9vpVnXvA32RBf+Gr3bG3zNaTNlR67W5x9D+lcvoV+YrxWX17V2Nxfk2akSbfl5x39qiRcdji9cs7hVWO6i8t1ds7u4APOe/wCtf0B/8Em/htoUX/BO34ZjwjpsepW9xo810dQFsObtruVp427kpLvQDrhc9M1+A/iN5Z9rMxbax7/7Jr9x/wDg358THxH/AME+10LVNbukj0nxlf2kMUL/AHAUhnxg8DLTHtyT9K5K52Yc+rdOs7uwtI/LW3hlt3C+SshUnnqq7vqMc454ArUWHWLmbe1qy7o13XHl53qOdowAf68Y64z2Gk6B4Qv7UC61maKUriSN8K2QPmbjnceM446ZFPt20LRWdbDxBC0KtvaCQgBlJ5Pp1OeMfhmsoxN2znLLQbzVbNJYrPzLiQloZUXBHGApyR/dGM4z64Fcb+0D8Ib7VPDqajpdkw1CyZZ43VMk7UwxGGPzAnOAMsBjNeop440K11lLOz1nS0XcyyLvTzFfk4PIOMn65PvzsnXdE10tYzyWM8f3W8wrIBzj1+vbsa1joTK/U+J/EcN7q9pBbO8bXK4b7fHaEP8Ac2lCg/qef+AnPJa/oFjNotx4f1TTbnUE2Bo0htT5lyMgMHDHaQDnAJBHTPAz9Y/Gv4HeBfKuNd0NbW3a8mD38duq5LAkmQcepyeOMk9zXjOs+G/B+n6ITDJHdR7vLQtEJlXJPygFTxkYwCOfTt2RkpR1OGUZRlofCfxJ+FUngTWpmtC0mm3l5DJYzso4yWJRsEjI3Y6ngd6y4rGQWMgKfd0xu/vX1r8Q/D3hXUfDtxpUn2W4Yxh5bPyDHId3zK20gKHGAeMkk9iOfmi70uO2S9tbVywhhZFlyM/e4PHf27V8nmuW/V5e1pr3X+H/AAD7LJs2+tJUar99fiv8/wDhzjprRoN0y7v+PiHJ+nOOalh04tqWxU/5bSL7dM1o6tY4sGcpy15hmPPSM81fg05X1Jf4v9KYFQevy14vKe95FDSrMHw1JHjP+kLu+nmJzVm2to30TVyB1mbHzdueK0LfTlh0SNSAvnXGNufdT6e1SWtl5OlToR8000vvyEY/zNSyjB0y3MZmKMMfYYm3c9Ov581oaVbmPSJ8BciMk7ffb/hT9LsvIaQIfleyxyPQCrsdr5OjXTBv+XT+77U2Sjl761Zp7OKJVdljfG315rNtY5TdaXKi/KZG/Dg/nXRJZD+3o98WNtrI2MdyTWXa2aRy2Jd/uXEnbHODx+tWiGQtabvEMbbcLlfx+f8A/XWh4igDXenKmVG9cr7806G12+Io4wvHTnjBDn/PXuKu69bSS6hZBlxiMfzA/rRLoJHDajbGR1ZVyf7QHOM4OT1rS8O2TRXl+qo3zSkH5cDt+tLqNk8chRYj/wAhLPuB61f0ZG/tLUC0fZmG6nJ+6COL8Nxp/wAIyokl5ZYT/wCOp+vFdZ4siA0a1jX7pkLNz3DGsHwnZK3h2ziRWywhBOOTmIf/AFq6fxhCq6XaoVXlpPz65pz+JCj8JzGuL/xMWLR9FRcenK113hqUS+MIwWbd9kPRv9nmud1q2L6jeIsfQocn13Cui8MCSHxfbl2+7bk5bp9wcfqOKiXwlx+IqzgQ+MoWXu+FbHfzBXQeCbdbjxFcOxH3Yx8p+992sLXov+Kvt23lf3mfp+8HWui+HZb+2TKPu+cgbHsKip8JcfiJbnDeMbuV15+zn7q9MZ4qDw3K39qW4lPyyStjbzxtWrtxtHiq8XZ8oRj/ADFU9JjVNRtXVsHc3G36Vj9k3W52HgnanjG+Eybl3N97jdk//rqrc+YfH1vKo+6p/D5k/wD1Vb8GyBfFV5uw3yY+71OaqbI28ZRnZtdY15Zf9pOaz+0/Q2Wy9Tr9XlSPxfYjC5DMPujn5E963/HVwG0ddqbSXHzHuM+/t/Kub10xt4ns9wUOrN+HyR/lW948jk/4R6A8feUfkRXLJao6FszPjl3aJYyRpt3QKGy2c7nB/oa838LbB+1PrHnPiT/hX9iOvU/br7+mf88V6Q8jWej2EBi3L5EQGO3zD/8AXXl+gSOP2sNYhHH/ABb7T/mXsft19zj9K2o/DL0/VGNX44+v6M7TwKkbyXY3bf3gyucZ5GKwfH9wkvi7T3eRV25RvTIWtnwJdSG6uvNj7rtKDPoQfzrB+JsSp4m0+VY2Xd87du3NFP8AiGlT4Tf1iRJPCMwyRtEhXdjI/wBaOfepvCHPhcH5m3SKd3/AVH8/8msvXLuKTwjMlvu+65ZfTJI5496u+DZ2Hh6O2PPIyxHJyq81Mvg+YvtHOa24n8d7A2NsiH5jnPzE5qPX3iN83mnIEGNu73P6VLfmObxqZfLG7zgD68E9/Ss/XJRc3NxKW+bdhd2fUcVrHp6GUuvqQ3iIfB0jorfIyjjp96tT4b3BTQoyELL9qbcpbsW9KzFmil8LXkT/ACndtJbgbs5/xq58NpPKt2jiC/8AH0dqrn+9zWr+B+pj9tehk/Ex5BrbTRy54jxwPU5rqPBl05ttjdzuVd3XLnOK5n4mE2mrwlhuRljJ9uT/AJx71veFMBY5VVdoA27ewMjE1Uv4aJj8bM24Vv8AhIGO5irW6t+HPIFdxZfu9LSFQWbaxwq8VwMu1NZaM7WzDGOvr/8Ar7V6F5qfZ41j+X923G08cVNXoOnuzy/UfLbxoU2MNuoL93IP6f55qv8AEXBvLdAPuwtuXOSPcfrVi4MzeNpDPEv/AB979+7r8v8An8qr+NVh+1xup34iJwB0Ga0XxL0MvssxfCEki21xEy7l3/L8vtWd4Vu1/wCEpjY8R7pP4Txn1rb8OulrFMGiVlZ8qfX/AOvWB4U3/wDCQQrGrBcufvZ/P/Oa0i/iuTtyna+MIon0x/LUr++B3H1xXn92ZIfEMAkCuJIWVht+5x/n0r0bxBatqWjtbj5W3LtbPTFeb3jyQeI4oZWH7yMjcV6nH6GqofCwrfEekeCJYVtWiXcr+T0K98dK53XQ82qwwDO5rhmxnqQfrjiui8GqjaS0+8fLCvIbp6Gubv2mk1q1O5cbWZ857t2Prmop/Gxz+FEnxdXPwC8bLI+5W8N3R3eh2Yr827BWD7c/xV+k/wAYJC3wI8bCMlgvhq7O4d/lNfmzpu0yqccbq+q4d/hT9V+R8dxJ/Gp+jPKviST/AMJtqAIxiUf+giinfE0g+OL8hcfvB/IUV758yf2KT6t4SstOjSK9i/0dtvox+XqB2/KprbXPDkxiuINWhimt1Jkg4DDjuc96+Tzr97fCSWHWp5JIpGkRY25VR1JOOT/+um6L4k1MiRdXuv3flkxR+acgZ6tjqfY/rXZY4eY+tH1CxmWQ2urQybiCrysAF+g6gVDOdCazYbopPLYpuhYfMxHp9etfLMnje8OmX0CasztN5bf7y9gPX8KNK8Ya1p+nTSS30ke8b1uHuGLFuy9QAenpRYOZH1E0Wk2rCW7uIV8uPYYYfmPrzj+uK0RcWNtZK1hNHCoj3BTgiNR3+vtXyppHjPVLi5YXeq3MTIfmBcHccdcZ9e59PysSeM9dfMMXiG6BjXYsczYEnqBgDGPXGcnr1osF0fQ/jjStK1LwPffZJ4vO+xs8bYBw2Dlj/L6dxmvyk8cW0U3iu42govnS7dxJ5Oen1I9q+1vEnifxDYeDr77brdwIpoXjYLMSVTbyOMYH618Uas8T+KpJILdpGcnaWbH/AALPPb/OacSo7kGmXMFrbNbSpujVRukKAbs4GP8APNdFpWnW9wVX7JucRsjMFzsyecH0H4Vh3s/9nRSS3DRwxwtvkZWwAuPX1/X6Vg6x8Wby607ytAulsdP2MsmsXEeWnz2t0z85H94/L9cUyj7M/Z//AGkvgr+zf8KdQl8SSHVdcu7rGn+HbPZJdTcD94QeIYxzl3IUeuTivnn9pD9snxT8bvFrXGsWdjLDbyFtP8P2blrC0bjDyZA+1SjA+ZgEB5VO9eI2s13rqPZ+H4ZUiuHzdSu2ZrluPmkb+L2HAHYV9WfsMf8ABMj4p/tJaimqWmk/2boqSKbrWr6MiNeeQnd268D8SKl6AeY/CD4L/FX9oTxpDptlpN5q2pX7qoWJGdj/AIAfgAPav1S/Yr/4JReAvg3BZ+OPjRbW+sa5GgaHSmUNbWzerf8APRh/3yPevev2aP2UvhV+y54Oj8NeAtJRrplAvtWnjHn3Le57Dn7o4r00VjKpfY1jT6s+OP8AgstpltJ+z7pdtDAqrHqS+WqjAUBWwPpX5m/tTReR8Krw8/8AIOshtA/6aR1+oH/BYaPf8BdPOP8AmIj+VfmV+1lsX4TXy4ODp9l17fOn+fwqew+5+mH7Mj7/ANnHwDJjr4N00/8AkrHXzR/wVOkYeKvCoDf8w2cf+RBX0p+zAf8AjG7wDgf8ybpv/pNHXgP/AAUe8Dan428ceF7a0ZY4I9Nm8+d+iZkHAHc1Mna7ZUdZHx7f6Jq/iLUF07R7Jppnx8q9FXuSewrc0v4S6T4StpLzU9t1ftCcybfliyP4f8f5V6rF4Y0Twfp/2DSbTaWx5szffkOOpP8ATpXJeK5S4kAH8JGF+lcsqnNsdVOmlqz40+F1hZaX4x1y0sbVY4YtXnEccfG0eY2K+kfArAW8A/2efavnDwC+zx14gQ/9Bi4P0/eNX0R4GkVreHadvy9K6KfwoxqaSaPW/CD+ZIsJbHPT0r1LwvefZoTjqwwvtXlPgZg0isGxtGK9M0BSYgykY/8ArVoYn2Z+ymXf4NWEr/xPOR7fvmr0O3JMtedfsoMf+FJaeSf45x/5GavQ7Zv3mMVmaGtb9KmnIMaY7yp/6EKrW7dsVNI3yIoH/LZP/QhQBpqgUZxSj0prMcYzSp6E0hjgpPNOA5yaUDsKPpTENPWhuKcKQrk5oARsYyK5/wCIPxB0b4e6GdS1EtNNI3l2VlDzJcynoij/ADipvH/jvRfh74ek13V5Gb+C3t4+ZJ5D0RR3J/QcngV45oWh658VfE7eOfHS5hk+W1tB80ax94x/sYPzt1kOR9zIcAi0fw34h+IuqN8R/H0y4m4t7fZmNozyIkH/ADxGfmPWU8f6vJm1fF//AAk97bXWneFLdvNnAV5mYlVzwTnp0zx7etdbfKk8kdrHOwEbfvXVc449cdRV3RNY07TIVtoIY44twBeaPjd/j05pPsWvdPPPCvwy1PRraO2svDfnMybWujn5/r6DJOAT65znJ1J9K1nRpG0//hHpA0kI+ZY2ZWOcY6Dt2rtD4udpmR4lmj3Z8x1AwcdApP5EZqNdZKSl5Z45JC37sxqAF4+mfbqKj2cS/aSOFn8Oa3dM32m23SquJP3IVTn+E5GeKzbPwVPcvJLe6GFbd8ysuSvbvnnFenXWpJb2yTWnk7ip4DcFsf56VE+u2drCwuGIkb5njXHPbNHs0L2kjhtP0zUL9W06OwlkhgH7txD2xjjjkdj0qPTvCOoT3txOujn7+3e0ZG7j+XJ9a76y8Vi6eOGLS4wu/wCZl7DsMAjn88V1VpbR+RHPLbLuxnG0HHtR7NC9pI8L1aw8T2d6B/Z21W4VvJOffHUEcD/OadbeG/iJfzi1s9Fkmj4LCWHcRn6nivcX0SPU9QjmubX5V5+8K6Oxgs7K38qCJV/2VFVyonmZ8/6j4X8WabYLHeaXMsj4WT5SQvvnHArnrzStUsLaVriWYSSAFY3CsqD2Az+Z/wDr19EeLdRS0spDIFYEd48heOprybxrrflWXk212rSXHDIifMvGD2/zxVWDmPP7K6129mkmSNY3jkAi3Rup2j6YHX8/zqS212+vJc3G0eXJl41bhfrjGc/U46k9KqXvk3Fm09rKW2tvmWOMnK5HXjtj/PWtXwJokmuX80kSyR2Eaje0yqu/2yOelAcxX1PXLAL9psbGa4uJD8zKwIXI74zjgf54p+n6zqsSoX0KaEOyr5cbMMDIHTHr2HQDmu6iu/BuiQNHo+kwwtHy75G4t/e7Z/E1EL60uoZbiW7jaTLfu5I92PXH1oDmOL8UeNNTtJlsoNMu55AuN32dmAGBjdg57+lfGP8AwWO/ap8XfA34ReG/D1xaz7fEmoSR/Z1YxiYQqp2Ngfd3SIx4P3BX6CLPfX0RuLNLQxr/AMtJBsZj+f8APmvzR/4OMLmwv/Bfwv1bxnqdnp+n2F9q0l1eKokc/JbYSKPIMkrHhVGO5YqoZgCudR4C8Ifsmfsi/s5aL+1/+0lrkd9dXmh2mqQza7a7oxNLCsyQWNp91pOQFLl5Acncqg4/PH4t/FX9sv8A4Lo/tIweCPAvh24sfBel3Rm03RU3LZaPbE4+1Xbjh5So69edqL2pfBeh/tm/8Fyfjd4d8D3EraT4D8C6bb2Np8pGneHtPjRYxI+MCe6kWPt80jDA2ohK/tr+yN+zD8CP2OPhFb/CL4F+GVtbaNVbVdWuY1a61S4xtM0zdyecKMKo4UAUD2PGf2Of2PPg7+w/8Jo/APwm0K4uNQKxy+I/EE9luudUmGMZ25Kxgk7IwSFGScsWc+4fCzSrvVbi48R3llcQ7JGgsoryHad3RnGRnHOOvUtnOOPQ/tdjLFvna3+YZhCrw+M+ozjj2/KoLYxW6falUDazLbxr/e/T615uZVvZ0uRbv8juy+lz1Od9PzHmOO0T7Gm0yyLlnyDj2/z/AFqIqCxjQZ59eD/9b+dNaZo/mZt0jfNIS3I//VVfUdXg022ZyT864JXsMdK8E9yKYajqdhZRsXf5f4j/AHj/AJ7Vx2veJoYY5Ll1HHzLH/d9/rUOqa+b5nuPMC7c7VPb/PNcF4i1TVtbvhaadLss1f5pd2Mn0H+fzoRso8psaL4kbURtuLhd+f4ZOn5VYuJ2k1KGNgyq0mW+fJwvzevtXLaTpw0/V4bWybKtGwkWRyd2O+D35NdHA6tqzSJx5KiMccKSOTRsN7EWtaiLi+jCLtWPJ8xR3OVX+p/Cuc8U37Xk/wBmF5JtjIC7Y+re3HHStXUEa6Vpm+6G8xl+7n+6PbgD8axtSsXiijt1X95IvyqCOS2SWP4A/nWkdCC34XSANDLFDIsS4ZtrAjjoMnrk/rXX6RoL6ncxiWH5VyzfN2Pc59gD/wACrN8GaMLh40+y7ZFXap6hQOhP6V6L4Z0fbpck1xBtkkbaq91U/wD1sflUv3mKUrCaN4et3ibUrlUVfuW4xwB3NSX+ow25MMW77wC7Ocf4Va1qXyY49KtpWX93hn9B/wDXrFvLZYeE3KV5b5qNNiVeWpuJYmPTVMcnzJyrZHJ7ipLCxvVkW7iO3zBtcLyGzVeC5txY4jk/hxtXnPHWrmj4NrGd/IUdOaBO+pDHa3EbbQQQsbq3uAabbrOIblXUn5evXFWkBaVo8HO1yc9v8RUau0UN5JtXbu+X9f60RJKelvdTW5Ypu2k/e+vHNO8MTyzy3xcE/wCkNznpgnipNJVY7ICP+LJ+7yOah8Gr/okly2d087HntycH8qoXcd5gGtzNGSzCNQ2PqP0rSdwtvCsqMqjy8469VrNihK63PM5PzADCrnPArSlWScCFl/iQdB2NAi884W3kdXXDru4b+93/ACNZisbnWlQjfHDHn5R6/wD1jVy5IWJjE5+Zsr2wAP8A69VNCxJ9ouW+80mFbdluP/rHpQBX12cTatZ2Kxj75dj1JUc/0FM1BmlliiimLb2+UL0/z/ntUckgbxOyuQ2yEn5h91Tjj9DT1LS6xCpf5fvKu7k+9MDRkUrKtsh+6oOCelEcBlkx5nylsf8AARTE3+dcSjkLwo+n+RUtpKBH87/NsG72JpkkV5OVLBXHmNwme1U9buVs9HeCBmV8Y3Z5JPeob+9LX6qx+4flqjqVwbq7WFWysY53L3/r3px1YMvaLq93bxLJcOzRt/H1IroLTUBBNHO6/IrZye471z9raZtGHRlb7v8Aeq3pdzI1g1u77mh+XHp6fpW8TORu3NxFBeYGRuGfvdPmH+P60xbwLqSyyqwy4K/jVSZheOt1grmP+n+Io83zk8vftbKnJHp/9etDM6yzuBJa/ZpWwArLjGM5/wDrmrE5IskCj70g5+vP9ax9PeRZVlkm3D723d17/wCFaxngks1Td80coIVv7oOP5VRNncztZkks8LG+WZe1ZyQ3lveLctOeP4T0xWlqLmfUY43ReF+96+hp19aiSLCv/Dj9aCmQ3Ylixc2xDq6/vFXpj1qHyZpkU7VO0ZTPcelPgZoSbKd+v3M/yqWwDBmTP3uFZqpEsqGObZtUE4P3s9R/nior070W52fdP7zB5H+Fas0Yj/ePn5TnaB95T1qAxqs7QMMecmc7unr2rWLMZRMW5SWW2WZBK3l/Ou04ycdOvf344FXIrv8AtGyVi/mO/wA8e3jGD09x7+hpIYwm63bkhiBxjj1FRabG1s8lqYyw3Arx7+n5dPStYmJd02+EyASIxyu2SPb1P+f51dgmkgcMImBwpVmx94dj+f4bqzY7WO3vuY/lkUHvw35e1aV1LIE+Vm4+ct1wR7fQVYE0huBGJJ3+UMVMa8ZyM5Hr1NVtOuriSJ7W7hiXymK7gQSy+3OR+P61YmZJYhIV+8imPOR2PT32gk96zkuo4dRkilmaMSR54OWA6dMnJHPamTyklmxs9QlTcw8yTcrSLluR90DHTgHr04+k0cPlPLbKdqyKx2r97rzxVO+aGyuUu3H7tl2cqcKD689Ont/W8+xLtbi3uGYlsbOuR17/AE+tBmNiKzWz2u4Lt4xt5XrzntnB/l71as5H+wNExJ2/7XTt16VVjaAX8lvOwG9fMXcxGfXp9P196fp7j7TNAsrMjqfmfGWJHOMYxj3oASW+TSbzyAoEd1mSH5ht3YXcuPrz/wACavyH/wCC+H7Mz+AP2gtK/aQ8N6bjSfiFaeTq7RqdsWrW6BWJwNq+bD5bDnLPHMT7/rp4o0m71jw/cW1lGftcK7rVFbBaQYwoz6glck8da+bf24vhVp37Yn7GPin4WaZCtxr0dn/anhVdylxqlsC8SKWOFMo3wFjgBZ2rePvwszL4J3P5+9ctZIL5g6sPTP1rT+Cnxi8efAP4r6H8Xfhxqxsdc8O6lDfadcfw70bO1h0ZGGVZejKzA5BNLq8K6lY/a9rbkXLcdOxH4f0rk9WmEILh8N/e6f0rF6HTo0f1HfsgftWeBf2u/gL4d/aA+HcgWz1uzzd2bS7nsbxDtntX4HzRyKy5wNy7WHDCvjX9tbSLrwn8d9bt/JKx3FyLlfdZBnsR3Jr4k/4ILf8ABQSX9m749N+zd8RNbaPwb8Rb6NLGSZj5en62cJC/XCrcDbCxwfnWAkqFY1+hP/BSlLBfFej+IIWUteWDROVzwVbr+TV0xlzROOUeWVj4Y+Kuoa18JvHOm/H/AMFWjG50e4xqttC3/H3ZscSxHPB+XkdcEA9RXZfHKw0fxRpmn/FnwOyXOk61apPHMi44YZBx2Pr75Bqt4kt7fW9Lmsp4WkSaNlZT78Vz37JOrGzg8Qfs1eL3LR2+++8PeYxOYXY+agz02MQcf7belVcVmeOfG/wlE6R69Fbn5sRy/L0bGVb6kcfgK+d/jt8IP+E38OtFagLdRqzWzr1Ldx2xn0r708b/AAtaeG80i8i3QyqQpXtzww6dCPWvm7X9DfRLm40bU7N2mtZGE2VxgZ45568Hp75ouugWa3PgXS5rqwvZLG/hZJrWTZIsgweDXe2o+2afG0XTb6jivRvjb+zFf+Iru/8AG3geMtdWlq13dWK4Dywg/M4HqMj6/oPO/BieforeUwOFBPt+vXrUyHEy9YtzLBs9WH49q/Zb/g3U0m8u/wBkDxI0yfu4PiLLKm2U7g32K0yduCGHAz3+nf8AHW7jDyrGyc+YvH49a/fj/g22+G2j2n/BPq/1e805ZptU8e3srCReWjW3tYxjPBGVb8TXLKPtNEdUZezSZ9Q+XGt2jpF50adZpNwZSAcsN3OcdwR/KofE7f6EwksnlgZmF0I4yyyArjIGOOn0znjoK9ws/Cmgj57jRLeMAkrut85H+f8AHvT28K+EpUZRo8W8qfl8s9+Mcdvwo9jLuV9YXY+StR8Ka9cSm7WxjhZj+6t95DuAAPk2qFYkc4Of6V0/hrUrSbSZLTVIre1uB8jLLK7IVxwWIHIPI4OOc9q99vPA/hCZ9lzo0aqrL5ZkVjsOOnU4PpSf8Id4RgjWNfDtpuXkNJCpVDkcAjp+dV7KQfWPI+fJdZa+u20C+07ytqsrTSZYFCuOTn06dwD2zz4J8c/2b30e+k1TwoVh0m7kX5I5nm8qVjyeXBwc8feP8IXON31d8TPFI8MeJZrPSPDGjLJbDcyzW0nzggEFsEAd+3XHNYsfxfg1h5tOuvBOjSNtKvGlrLITkDtkcY6tjHUGs1KMNLm3vSjoj4j1j4VarMraLHrkc7Q+VMPsLTwbmxz5i4+98uRxz6cgV5r8TP2dviNpdnJ4l0SS/uLVSBcRSCcpEQGySrLypHUg4HoABX1b8bP2kviD8IvEUSWfwc8E31jJKEs7ttKmVF3YXyM+eNrjIPTBHPPzAdZ4H/4KxeGdC8DXHhTx5+zvol1NGrArbyFI5VJP30kiZsds57jitPaU5R5ZPR90Y+xrRkpQWq7M/M7Q/EnhfxvZX9no95G19pOqSWurWJk/eWk2zgMCAcMDuVsDcPQggdBa2MZ1iNTEuGuGHzN6p+pr4L/a2/au1f4X/wDBRrx38aPhf4ft9NsL/wAQTm88NLIfs8lqz7vs+cDGzgK+MqVBwRlT9qfBP4xeB/jr4T0/4j/DnU/PsbyVRJExCy28wjAkhlUH5HU4GBkEEMpZWVj8vjsvlhnzR+F7eXl/kfYZfmMcVenL41+Pn/mdQ1tGNLs0YMqtPzt/DpUdtCqw2qOmAzTnj12YFaT25TTrGNF3MsrMx55+br/n3qv5ckM9jErZ3bixx1zkf5968vlPV5jN02wBuo3WPaGs5P0Yf55q59iUeHLpghJ2+X97tyBVrR7Hfdwhlxut5l3N2O7p/n0qRIf+KcmVejXSgMQefnFElqJHPrZiXWmdTtC26gd+p/XqKwIbZXePOPlvnLdsndx/OutWLyL+4lKELHHGMDHy8rz+lYhg8uVnIZm/tBQF7DLIMf59acUDIxZY8QxyN/Dzn1+Y1d1a2zqtlCjsdsOduf8AcPrUkdsTrU0oTYI1bbkZ7Zx+NWtcSSLXFi3J8sG7aevQ8/pSYI5W9tpCQZFBV74luMgVJo9mI9Q1BC3zNG24HAxywH8quyWaSabHcSA8XXyjb0Io0y2J1a+Vh96Ndo64yXOP8+tHQEcl4Js1fTdPEafeW1P3R3j6/St7xXa7LG0UD5ndig3nnPPT6VB4I09E0/T2yARa2vzK3/TMetbPia1fbYoPu7hwMjOVJok/eQRXunI6jEy6hqQYHcWUf+PVs6ESfENvJhSn2VT8vfIFQahaD7Tq3lLt+6QF+tWNHt5IddsxH3t0428dqJbDj8RHrMIPjGP92q4bufRz710Xw7h82/dtg/1x/TcOn+fxrm/EqmPxbDLnP7xui9cE11Hw7yLu42I3E8p47csf61E/4fyNIfGSz7R4q1AyLt2xsF7gc/5/OqWiNEuoWrIjMRI+5Se2RVs7ZNe1MnJYq238x/jVDw+sr6naxR/uwfOJ5P8Az0H+fxrE1j0O08Lxp/wmN5CPvbQAMjjk8/lULxEeOYZGUMvloR8/BO5Pf0J6/wBKm8HIH8c3UmMZ42hc+v8A9aquoSm28ewyxHcPlUcdfmHb8Ky+0/Q6I/CvU6nXIml8VW8uPvP0zjnalbfjOaSDwzbuzfL0Yb+vKj/P0rHuo/M8ZQp5gOJTlcA4+4M/pWr45cf8I7ACflMi8HvkrXPLodEepSvROunWEchHEMe7n6cfrXmPh6PP7WWsbWX938O9MG7d0/02/wCv+e1eoa4sctjZxkfdWMfTBXFeY+G5EX9rvW4WGF/4V5pYbj0vNQrSn8EvT9UY1P4kPX9GdN8PnLXdxlfk8xdwY+uKw/iCZH8VWOJiu1iPvcng549DXQ+Andr24CKd25R938x+VYXxNiWTW9P8kjcrKrY68A9fw5opv94aT+Em1lHh8LTb2+8rbeP9pela3g21MWlRuw+UqNreuNo6fSsnxKph8JR7y+WhPyt8p++vHNbXhQr/AGPbwqrL5eRyow3zCk/h+ZP2jmZ3afxks38Pmf3uvJ/pVW+JlursqOEkYBcj/OKnyr+M9g2sPM/h7e3T2NZ2oXhiuNQCgLkOfqOK1juvQykSWCb/AA7qEfyt+8X5jVj4cslvZyRsm1FuiCwH+0Kp6VMI/Cd3cswX5lJ4PPNaHgmB3s7gwE/PJv3E8/eHvWktmZfaRz/xKunk1WAy/LtaNSzL+VdF4JaPyTEzFdoG08nHzsawPi0BNe28hk5ZYc/gTxWn4Vkc2skhcLtBBx/vPWj/AIaM4/xGVll8zxAsMeRIqRZ+bvla7u5uxBCvm7htiOfz61wOnygeK/mj27TEPl6HG3P4122rT4gZ1Rtvkt8uf9qoqboqn1PO1neTxPJLDMzbrqTZ0446/wCfWjxibYzxt92Qx8fN1x2qHR3EniBjI4GWkfjv/wDWqv4vkkudUPl5VVjzx9TxV/aRl9kNOiY6YzxZGW3L0wRXO+GYVl8TQ+Sjbow245Pz89j3rc0SeSXTJAG/1bncuMjP9Bg1leEJZE8URRoVXdGwJb+EE9PzFXHZif2TtdQkWTS5IJ2Zd0ijdu5BxXm+s7RrNnJIxZnbG5jnHFen6h9mfR5Y5F3YmAb8q861SzW81W3Q4yJM47jrTodQq7nceB3jj8LyNNj5Ix824Z/nXM3Jz4st4y7EJCuVZScHr0/zmtrwnHJbaDOGk3A2/fsMHt+P6Vl2qfaPErbl2+Wq7drAEcUR0k2KWsUTfFtlk/Z+8cSA9fDVxjb3BX3/AM/yr82dOVTKpYbs84r9LvjPaJD+zX42dCwZvDcx3NwSdvp61+aOmL++wTzn619Rw7/BqPz/AEPkOJf41P0f5nlvxMIPjjUMZ/13cdOBRTfiUWPjjUN3/Pb/ANlFFfQHzJ/Sw3iO6t9OW1SzEMvm7Nq5wvBJ3E9T9OOetQvePqCQQ3Eu2WSFmVWk+RVH8W0dTj1NFxZS6jA17cBfLiJ3SKcDcOuSeT6DHJpsWnXP2R5jsh8yTb5okIbGcjr0ycAd/p1r0NDzyvbSLHFJCVKzCP8AdyMw+di3r24+laaLp9okcdzHGZJJFB8qQuAzHnHHQAf560kGmRokty1s0s7Q/L8ocbvUfpWrDpy6ybWe9hkaNYEIjgUbQ2eSx/8A10AULTS9DhuLq3sp5JGzs3NIN7k/QYA/GtQ6RZGxXTLhppQsYO6TAG//AD+JpugaFaWFrdSQu8krXR+V/mHrkfT6/wCNOXVNI0zR31jVNXUhGx50jDEPvkngep6UgKHiq3ZNAuLaS13t9nlCxyEDaT/GQepPp6V8ieOPGWi+GtQaFIDcalMxFrZ2o3SyY4PH933OAK7f4/fttWmoQXuhfCG7jW3O6O/8U3Skw+hWBeGnfrzwgOOTXyff+Mrq5ae30Rbj/SMrdahdSbp7r/eYdF9FGAKRpFHV+JfH9wszN4jkg1K487MekQsWtLc+shGPOI9PuD3qjpGn+I/iBrkct28l1cTOqRoqk9+FUD8goFdL+y5+yR8Yv2mvGEfhP4ZeF5byQFXvbxspb2iE43yyEYQfmTjgE8V+v/7HH/BN/wCDP7Iuk2/iLVIIfEXjDy8zaxcQjyrVj1W3Q/c9N5yx56A7alysV6Hlv/BNb/gkDp+qaRbfFT9o7T5IIQyva+GWG2R+AwM56qMHOz73POORX6ZaD4f0Twro1v4f8OaTDY2VrGI7e1tYwiRqBgAAVzvwZuDdeHbqUn/l+b/0Ba7AjNc1SUnLU3hFJXGdeTThmk24pRz0NQWfJf8AwV5jL/AnTz/d1DP6CvzI/a7AT4UXgAbjT7PP/faV+nX/AAVz5+BFmMf8vuf/AEGvzD/bDCr8Kbx/m/48bP8AAb0rVdDPqz9KP2Xjn9m/wCD/ANCdpv8A6Sx15r+2y2PEGij/AKcZOn+/XpP7MDf8Y3+AsH/mTtN/9Jo68y/bZcnX9EOePsMnI/3xWFb4WaU/4iPDfEkipgc/KvP5V534plwsmG/hJ/Su68SzlZWJbovQeuK878UylRIcfwnj8K5TtifIvgNkHjvxFubBGqz/AHj/ANNDX0H4FlP2eHjd8gIr558Dgjx14kO7n+1pf/QzXvfgCVpI4Yt2cqAK6qfwI5anxs9q8FuFgjODlufrXomg3qxREN6V5j4Zn2BVHt3zjiu80a5Ux7t3+fStUZSPuD9kmQyfA7Tjn/lrP/6NavSLYjzeK8x/ZBkRvgPphVSF8yfv/wBNWz+temW3+sqCjWh+5xUrdUOf+Wi/+hCoLc5WrC4MkY/6aL/OgDRBzzmnxjJ5FNiUueamVQDxQMAfn2Efw5o56mpGXtimngZNAhOQvFY3jrxxofgDQJvEGuzlY4/ljjTl5nPREHdj/wDXPFSeNfGeheBdAuPEniG9WG2t1y2erHsqjuxPAFeES3PiL4yeLP8AhLfEvmW9nbMo0/Twx/0dSfug/wDPZuNz9UBAXDfNGAaOhQa78YNen8X+N0aO1jZ0t7FclIVU8wg45bj52Hf5RyCE7qwWRreOC3jMTx/INowF56dOBjt1xVW2hht41sNPXZHHGEhjjGFVf4QB6ADp6VpBrzQ7RtqLGrL8zsOh/Ec49+p/KgroEGkzR332KR18lVz8ygBiPc569ajnmlin2rtyq56jC5HXp/n8KpwXEmqzCR5W2xrhRGmFHuaRIbaEsXkw3O3y+FK+gOR3HWgOppWSI8zNLepuYgMxXhfQD+dQa1Novm7Pt6znzF3fKAqj/H/CobZpJWWUTbtzD93anGB2Geee/Sqs2k6bPdyNLbPIu3LK3ylfxP4UB6lu7GmLGXkn8xj/AMtNx4HfvnFQPYw3VyH04LhlO7efXr35pscEM0Cw2y/Zo0IXHHT0qeHy9yxw3P8AFhnfox7UCFihfz1srZduPvLGvyjt6Cukj8TfY7Vt9r+8Tjaep5rndR1630W33XUkaeXwm1dzOfbtj8K4/WfGd9qEnmQTJEiyZUKo+bPqeueaBHq0Pj8zyOkFuqBWx5jPnd+Wa6bSLxprRbiYHLDnNeS+CIDLMwSaOQ4xI6t79gef0r1KzwNK815dnyn76nigDE8Z31vK7RJJhhwy7sDr37k15B4rvrX7QyqhXr5ciqGbPr+P616p4pWSc+VpyM7KpJ2qDn3PtXGy+FbDSy1xeJmRlJUiPpx0/WgDA8D+ARdRtqOsbfLYYVbibA7dRnntwTWrdW3nqttYGOOKFNqmJdqsM9j6f/rq3LEZ7WQwXEKpDwWYHaR7ADqfxrNEc0afuWUdSQVIL/maAJ9O061u92ntY8naBKyk8445zU01xf6MywpbIdvywoxB5HOev8z6VX/teSIEQSxtwM+XGeuOvJ5P/wCqvnD/AIKG/wDBRb4UfsGfDttf8YXkereKL63b/hHfDUbKJLluQJJMcxQA9W/iPC5OSADpP26P25fg5+xF8K5viR8X9UMl9c+Yug+HLFlWfU5wv3FBztQHG6TooPckA/j18PfhP+2L/wAF3v2m5viJ8QtVfS/B+l3AjudS8hv7P0S1JLC2tkJ/eSsOcZ3Mfmcgc1d/Zu/Zi/ao/wCC1n7Ql78ff2gfE15ZeC7O4WPUtX8raiRDBWwsYyNu4KfQhc7nyWVW/Z/4U/Bz4a/AD4X6b8J/gxodvpOi6ZH5VvawLj5u7OTzI5Iyzk5J6npQPYo/s1/s5fCP9lT4Uab8GfhB4XXTNHsP9ZJsHnXk5wGnmfAMkj4GW6AAKMKAo7i4azji+RkjkTLRKvQjv3wR71HZ3UCg7kk+ZlEZXBPXr06VGLS0n1JYWL+bJnyvl27OP5Af4UpSUYtsIxcpWRLodq12NyTN5SqfLw2VAGcn3q/OVdxKjkRxqFj3DqfX65pxhSxhjhQjptKr/CM8D/P+NZur6qI/ki2qNxC47n1+lfLYis61RzZ9Jh6Ps6agiO+u0ibzJjg9PpiuH8V6/NeTNFaz7Qn3um0L3znrx/OrviDxAsoZYQ25vkjb8+f8964vV5Irp10yJ9zM2+T5ugz0P1rnt3O2KsVLvUb/AFVmjj2rbLnLLkbz/dH49/8AIqszwhnikXCYDH1J7CtgQ2sMQVW8xh9OeO3/ANesm6jMsgmkOFiGWXcAM+taJgP0qZxqbXMMq7IFCYbnqc8n6du5IrUc/uRaOdreYWkYZG/IO78Mfyqp4Ztw8DSXePnbedw6AHAqS6mXo0h2s+xivUHv9e361IdCnc6lJfrJbpHndH82ztkEgfzH5U/QNA/tTUY5b3DNG3yleBtAJA/DP5/lWloWki6QvACu75FY9fb+Y/Ou68KeFYraWOe5jUNt+aPbwMAH9SBT1JfuieFPCKWIjWRdryKFCtzhcc/oCP8AgVddcC20/c6EqIo8N83O7H8wP51JpdpG/l3MkW1gO/Yf5xWfrTxpItvs/eSN5k2OSB6dfpVbGPxMrbQp894tzyMc8cdP07VFewWzHdKzMSmdvtU0xVoRIrFdg2qrfxf54qFopp1Ikj25XChfWlcpRM/ToDdtPFBPtaLhflyB2HpWppMd5GmxX4ZhtG2qdiIoRN9mI4bL59h0/OtbTAPs8eB8vlfe3dOP16VJUvhGw+aXZ2Y58vGFzge9Q3d3DHpcrAbt020qWzjn6+9WYmihLncfljHC+9Z1yE/s+cuu5Gc/MvIHGc1UTMdZ3LQaMzttVVjyyheh9c+lTeDw39nRusoxnf7kZqndGGLRJXK7m8r19RjFXPCsTR6RCjqyoIz+ODx9eP5Uw6XG2s5/tK4lUNufCnHQVrTCQTSLGgXysN65wCf1rB0q4aaa6UZTcW+nU/yrXcSM9x5h3fMqY/H/AApkiarOYrJpmzuSAnaewbt+WKg8MyAaUsoUfM58th3H+c/hUWt3f+hyFW58wKPlzkgYxU48qy0veFVVjgyuV6EDJFJD6FDTFSbV9Qulhyu1VaTP1P54IotWaXWy/wAqouCyt1GAc1X8NfZpNLmn88qssjYVT0HTH6VNp2zyprhkVWPD9iecf5+tNCe5q26sbSR353tjdgj2/pSsrxwtIP8A9fb/ABoiCparCx3fNyF9hj+ZqG+ZY9P3ecWXbu3HtznFBBg3kV2m27jO5fn3IRzntg/n+dXdMslSzXzvvNy249zUWqBY7SG2dtu7aN3cHNWLVhJArE/uz8uc1otBu9hUkEU2S+V3YYZqe3lt7TUdrJxMuCfT/PFVLh2QqPLVuc7l6HHSnz3Eb3sMaQqWA/i/i4rSJLNOCeTy4WlBxkL198UtrNH50ksxG35fwGT/AICoZLh2tbeOML8spDH6N/8AqosJIBcSRFenDbvYj/CtImLNe0vHWPd5hyu5c+2Ota6ySSLNL5n+r+YfzrnkMiDejDAbOPXitmxnSaRk5b93/JcD+QrQUvhLkSb9TEzP8xh657mp0SOW4eN5G+7096zLa5jN5Ckx+9ANzL0z/wDrq9FOok81sfMSOPrgUDHXekrcwNtfay9D6VnRW+pRyEgRybRwR3OcEY/KtpXik5RuMYqGeL7LcqUHyt97HY+v+fSgnyIvO+0wec4+Ufwj+VVp1fas/m4aN/vf5/Cr9tFF5zRNu2t/D7Ef5/KoZIEUtEYx/czxx6f5561cWQzMuo4I7oXZ+Xfxz0P+TUUrRw3Ed6J1VZOG5Iz/AJ5/OppLZJkMCvja2Iw2MkdT/n1pixfabNoCnzY27lxgEH+lbxZhJWJJgl5bsIG2lPuuG6HH+T9TV+wL3Nv5PmKW2/K55w3v6/8A16o6bNE0DRN8sjHbhuMY57/Q06zxp15JZRnDcPGewPOOO1aIkuQvMl5GMfIsjBY27cc9ffI/zmoNSsTBcm4aJdySfNuHVSR8w/AY/On3E1yyxyhAC0gPy+5/9Czx+J7VNqLxOuJGZfkByq9wcf59aEJle/srfULWaBM7pEIXzG67gcgjI7bhjPGPpTrZ2uLGOM3QkjCYaVVwRyecjocinWbodN+1OyyMI/m3L1wevqBz/nFR6a6iSSyeFlRm4wwwo7j8cfr9aozkFwhmNvcMFWWOQ7TuyGDcc+o/rjpU8kswk+0k/MzcLu2+YOuPfFIDbyCSH5l3c7G4YAdPr3NLtimtSZRJ5gU/dUk5PGfp/QUE9S1bzwvNuSNtrAMwU4H+ev0r4m/bf+J+rfsn/G+110XmzQ/F0ctxYs8mVS7RkFzDnex6ukuSFUeeFUHYcfakM8YijAlyqyYXb246/kD19a8Y/wCCin7Nx/ae/ZS1/wAJaBYPN4g0xf7X8OLGpLPewI2YlAI3NJGXiAPAaRWP3Rg5pR2HHlk0pH4RftfWmj2v7SXiO+8KeX/ZPiqZtd01Y2BETzkm5i4GAFn8wgDojp614lr2kSq7Kc/7OQPpXa/Ffxabq7s7q/YrPptyfmbujcOv6A/VR61l+KrWKaw+2x/dKjBU9R2p6yVzT4ZWRxMttJHFuEhjK/ddDhgQeCD2I/Sv00+B37e2qftifs8aJD8SdaWTxn4Pb+zPExZQDc/KDBedf+WyLyeB5qS4AAAr80xExgLSfN833cVZ8A/EbX/gl42t/iNoEjPb+S1trVqvP2izYjdx/eTh19xjuaV5KLsNRjzJs/SXUPGej2kipLPDyo59R6f/AF687+IvipPDPirSfir4dnKXGj3qtctHx5tuTiSI+uUJ68Z/GvnfUf2r7S7eOeDVdysu+J4zx2IIbrj0x/jUN9+0HBqenS2dxfRskynLHG3kew6c/wBfWsbzNv3Z9/614p07Ukt9SguYpI7qESQsp++pwRz2+9/nv45+0L4Z0u7ntPG+lOscm7ybpVPGAvDEZHUZXPsPx8X8BftNpF8MtNgvL3zZNP3WjbZCWAjbEeSRxhNgA5BA5Oc1Prn7R2nanoktnNqRkyu5RuwoOAR2H0weAfyMqU4yuNxpyjqX9J1KH4WfEvTfFNtaed9qjNtP5gyBnIBwOq8/oOuMV5z+1D+y7Y/DbxbJ8Svh1EG8K+Ipdz28eM6VeNz5bDtE5zsbkA5U4+XdX1L44WWrQrA0pVlIKttBYHnj/wCt79qX42/tIMvh+Gw065WSOe12XVu/3JVbGVKZ6Z6dCNoIIIFa+0qNmPs6aWh89ahbfZvES2Eg2su4svpwf61/SZ/wRm8Ip8N/+CcXw1055FjmurGbUZswnJNzcPMn/jjoBX4DfsW/sw+Lv2u/2idL+H3h+OaOG6uFfVL+TBjs7NTullLHA4GMZxltq9WFf0w/s4eHNA8M/Da38GaJp8Mem6W32LT47c8rbxqI1VQc8AKMcfnWkZe/YznH3LnpGn+JWA2Ty7huA2tIBj1PXn16DFTNrMNxcPa27qsq8Rlo+DjtkVn3FjbWk8Zdd5ZvluvMwGAHGQMEHt/kGpF06G+Z381o2X/noeuRj15+vBOK3OcvM8zytZ3RU5X93tztJ+vbHrwaS3gmcg+SQG53t/Hx169frSXVu8MPlw2q+cxX94o2jPTjGf5U5pryS3MHl7kRuVmw4+v8+KAPJfjnYWmleLF1iSaRlurVB5SknGMgkqOGHT0Ix361wereHvFJDXPhfaR5nyRpcE789Scg8cdO3Axjg+sfHW2aeGxuDa8KzpMscgBUbfvZ5zwDxXmramunapJp73PmwshaGS4JbGWyB8o6DGOx479uGrFKoz0KMn7NWOL8XfDbUfF/h+68NeLdDkkhuFVp5IZwXUg5XAPQhh1HA9CCRXy78Ufg9qXwn1u58P6tai9lmd3tNSmk+R4m5DbWGQ3BydxxjBAypr7M1fxV4st3jd9Cjkt5mU9ThmIyCvZsHntkcd64/wAbeB9D+J3hSbTdY0mzW6kLPptxZ4LQS/wyKDjOeNy55468EYs3i2fzG/toeZ/w1B46ilRg0PiS7j2s2SNsrDGcD+Q/CqP7LP7UnjL9lj4jx+JdHja80e8kRdc0ZpDsuowThl7LKgLbG7ZIOVZgf2A+Ov7F3wr1rxJeal45+EWgt4kk+e/1C90S2na6K8BmdkGeF+91I5PAxXzL8V/2OPhHKtxpFz8L9DVZJiG+x6HFA2N2F2tAAynHbcPc5BreVWEqfJON1sYqjWjW9rCVne5738Ovid4M+LngDR/H3gLWEvdK1C1aSGSLhl5+ZGXqrqcqy9QR7VsS7ft9j5jfIsERba3rJ9PeviX4Nt4h/Ym8Y/YtKtppPCOoXDf2pZM7ORlSvnJuI2yIAM4wHUYPO0r9i2/iHSvEMGn6zoeow3Vnc2tvLb3MPzJIucgj8+nXI9a+axOFeHnp8L2/rufW4LGLFU/e0kt1+q8joNLhj+3Q5Vm/1ilvb8qlurQroe0oF8y6U7f+BA+n/wCqm6RIDqEYQBi00o/L+frVm/McujWrKQVe4ULn6VxyWp3I57WLYnT9RlVlLedGD7fOv+fwrFvoxHPPGTwt7GSu7r8+cDHqRW3qpjGmXq5x5l4Bu56bjVHVIs3eoNG2750fczDsWI/WqURXLOz/AE+TETZY/MFXrlenbv8ATtRrOW1uVET/AFdup4J5zv49KngSQ69HAf4lTjHoQO3Sk1xWTUtQcMFKW6jafXax/r+tZ2K6GRNb7PCEcskP/LxvbPcZFLaW0rapcIThWhUhe+effv8AT+VWdQiUaDFF5I5hD/Nzn5hzU2nRFNY87G7/AEQ7uvA4/wA/Sp6MfY5vwVAJNO05N/zf2datyc4/dA8/57VueKrTNzaoYvlRc/QgfX3qj8PYfN0nT5wPl/sW3x9fsw4rb1+DdqdnFtbjhj7ZTj/P9M1MviCPwnKX9ntOoopUFsE4x6mptJi8zVtNRV6wx5LHocir09irw3hkUr++Az36mqtguy/sctt2gBtxx2zn9KbKW5R8T2mfEluNv3riQBSuB3rpfh5EU85yPmaaXHfqorD19Wk8R2rueftUmfm9QD/Wui+HCD7LHKzfKzsScdTgVE/4ZcPjM/cJb/UpELBgjN93p93j86j0ryxdae6sAzNKB83+1UoY+dqc3T9wec9clf6UQQkDS5JT8pb7uMdTUGqOs8EbT45ulAOT8yr7Gs7Vy1t4qttse7942W69HJ/pV/wU6w+O7gyptZVbcTxnr/X+dVfEzIPEkLqefMO3/wAfrJfxPkbfZ+Z1FkDP4vVw/wB3O7nr8xH9K2PiHsOi2sCL8wlQfN0P3aw7Ik+KHMQH3D/N/wBc/wBK2PiCxjs7EY+6yHvntj+Vc0viR0p+6ylq5V2s0EmNrJ8o7/Mma828MB3/AGvdejYFj/wrzTwvHT/Tr+vRNVJbWLG0UMDtUNnoeleb+G/Nn/bG18qW3f8ACv8ATz+P26+q6a92Xp+qMqj9+Hr+jO0+HsGL+4gLrwxAx1428dKwPH1tDLrtliQr+8yrK3fbmum8GWwXWL4bf+WhIHPPKjg/WuY8WPMdbtWjOVTLfd6/Ic5op/xCp/CibxW8UXhS1Vs/NB1UDvKOtbXh22SLTROiqd0fO1cfxc/0NZPjmMN4Yhj8j7tqvfIP7xefwq/4SuHa2kh2/Mijr0+9nP45okvc+YfaOasY4f8AhK1lfaZN3GOnC9KzdZK+ZdPjmS3YsNv0HWtCyYjxSxVQrhn52nHT/wDVWb4iCE3PmSZ/0eT5vT5q1j8XyMZfD8yfS4Y08JXFtNt3fKV+mav+BW8uwmhkcZU459nrM0+Wb/hGpIyFb93GCG+mD/Wr/gdozBILg/ekYbuvfirfwsz6o534qSGS/hBfd9zBz0+Zq0vC0iSW0xZ2OI2yA3oZKwfiExhvF8wsAsy+Xlvc8fnXQeHViNrcFQw3QluP+B/T1rZ/w0ZL4mV9Gijm8T3KIG8zzox6Y6YPT2rrPEUq/wBny+e+7bF83PGc/wCTXI+GizeNbgqWVVvOvHHH/wBauk8RSM2kXDRfeVV5YY55NZz+JFw+FnC+HCDqzSqiqTC7dOPv88VT8SlXv5plPAQbsL0/+tWl4PjMjM6KvEHK4z1/X3rJ1WaOS6unVc/e/wA/lV/aMfsB4YmLQ3IkkIGTu7Y4/wA/pWZ4VnB8RQqSvyiQq44zhulaHhWRnNzbqOvK+421kaKkUPiSIt1DyYO7HG7vVxW4PoelSiP7DMZG272+9jp6da87ug02uW0qsuNrFm7dD19a7m7kc6fNAS3yt8px1G2uAgu5Ytbt1Ykrtb5WbOeOlFFbhUeqO80S0/4lswJ6WY7/AOx/n8qyUgkfXbiaEq25QDuAK429u4rX0K9ifSpUIO5bUJt/4AOf1rHgjLeIbgyOB8n3j3+Wkt2TL4USfHF9/wCzL40QfMq+HZRuPXO2vzS00kSg5P8APNfpl8esQfsx+OAj7f8AiQyjn6fn+tfmdYblkwD/AN819Vw7/Bn6/ofI8S/xqfp+p5V8SCT421Dj/lt/QUUfEkEeN9Qz/wA9v6CivfPmT+lO2v7qO1ayEq7VwYmkYlUXuDjqT0qaRbnUtMt1udPWPzpC0bRhjkZwMjt7Dk0+Wzg0yGbUpE8uQqqRoyZIHqPetbThJLcW8Ol3bTSsjbfMXCgAcsc8k/pXoHnkOkNKs93odzFMHWPCyRsFCRj8Dg1bMD2+hyQxI03zIsaMegBwMnPPPtUBh0jTr25mvijRpDvurqZ8KDyTnnjt6V8//Hr9tGz0iJvD/wAFrqC4ljyt/wCIZF/0W3PZYx/y1ce3APegNz1f4s/Gbwd8FdChk8XXMM93dKy2Ol2K77i5k6bUTPTPVjgetfInx/8A2i9e+JN95PiAKlmrZt/C1jOfJX0a6kB/ev8A7A+Ueprg9Z8ba94kvJJYr+8u7y5+W51W+bfcTD+6P+eaeirgV6V+zP8AsUfFf9o/xjb+FfAnhWe/mkIMrbf3cSZ5Z3PCgep+nPSpuaKPKeLz2nijxvfedeDzFXHlwxx4RF7BVAAA/lX2f+wf/wAEfvHvx0S1+IfxhE3hnwjJtki3IBe6iv8A0yQj92hH/LRhyMFVbOR+jv7EX/BIv4Jfsz6Xb+K/iLpFn4m8VCIMJLqAPbWL9cRKw5YH+MjPGQBmvSre8Lp5Knbtbaq9MD2rCVTojWMX1Mv4d/Cn4WfATwDF8P8A4T+FbXRtLt1UbbWP55W4G92PzSOccsxJrYvrsSRZVv4e9VdSn/0Rt5Deu7tzUcayS22cfL70obCn2PUPgiAPDFxj/n+b/wBAWuyrj/gorp4WmDjH+mtx/wAAWuwrOXxG0fhQHkYxRgCiipKPkv8A4K7bv+FE2WOn2z+q1+YH7Zji3+Fl8hH3bO0H/j6V+n//AAV6Yp8A7Nv+n7+q1+W/7adyv/CrNQJG7/Q7U5z0+dK0T2M+rP0w/Zfl3fs2eASp6+DtNP8A5LR15j+2xMq65opP/PnIP/HxXo37Lky/8Mz+AGBx/wAUbpv/AKTR15b+2tcrLrOisvT7JIM/8DFY1vhZpR/iI8L8TykuwJ6/pXn3idx5UhC52qTgd/au58TSpIzMHUbeQT346V594lkf7JcSonKwszKzY7VyndE+S/B8oXx94iHOG1aXA9PnNe+/DT5okkxgKvynPQ18++FHY+P/ABBgf8xaTp2+Y19AfDzdHpsJAxuGT81dNP4EctTWoz1rw1PtVXJ/+vXcaPcDyPkrzfw1e7F8kk/eGa7bQrklQob5mWrMz75/ZBmD/s/6OyDH7ycH3/fPXp9q37zmvK/2PAF/Z50dh/HLcH/yM9eoWrYegDXgbHFWIjmaIf8ATSqMUgIwDVq2kzcwgH/lpz+VAG2iBDxUkWM81HnLLUqMAM0AK2SdxrN8TeJdH8J6LceINevkt7W2j3zSOeB/iSeAOpNTazrOm6Fps2saveR29rbxl5ppGwqKO9eB694n1348eKfPSCSHw/p7eZZ20iDDnJxPKp4JP8EZ45BYYyHAG6hqmtfG3xYmua75lppdvh9L05/+WSEDEz+srAgqv8KkMcArv6S2tVgmexhgXDHNsqIcKBjgH1zj8fc1V08Lpt5bx20AjjaQuY2bcGZiSSzE5JLbiSep9atRXQh/fi1k8wv8zc8ZA+X2oL2Ov0K3t7QKb1GaQKU+VgwH1/Hqf6daviCZNPudsaLIFH3o1Hft78d+9ULK/ubeLGyTdP8A6tXI7HHrx09OcUS2sMc63GoEM3XmQ8gdAD3HTGKBDf7SUJJDY3EkahcyMinBA45/T2qrC81u63LOzN13LJyvGMbSD/ke9aF+ulGyWOwmk3f8tvLTAA9Mk8n/AOvVO2SxiuFjjO7jO3ZyPYGgVyOee7vbpvLbBPG7y8fjgcVC6ahkmEO6jG454JznkDNaF7HAsabvtG3d8yjAVSfb/wDVWffaroelrJNOG3Mnyrhct0HNAiaMsS8sw3Ko+6cgLkZ9a5/XfH1vocc1vahWZTt848Ro3tn+nr3rD1r4mSyRywR2WyHzNrzSZyp7ZOf8a499E1C/vjezHzGXcIwzbsg8jgcY/l3qvUDqIvEOp3uoLJfN5nm7SJFbdtH9B+tdBDpSNKDLbDG0HzO/5dz/AErmfDqwx2qm5ilj8uMkqrfKT3I4HP0zW1pEtzPIk7rIzA4jjjUZH1x+HJ5qQPR/h/owsFWAEhVbKv5QGeTXdXmjPeqsrXroFXHK/KPf0Brl/hho0rt9p1Jph8uQjr09s13dy9tFEMckfw4oA5PWbE2sH2a0mLfMcuy5b65z9f8ACuRvbTUZLhWN05UcKvlj5j+GDXZ+Jp7BlzcTMPm3fu1xjg8cfzriNVuzLN5ce6FQflO088df/wBfrQBH/Z00DsHZs8HCxt6//q/Om39taQRSSX0ZG7/Vsw+Ycdh36+tVhc+U2Xv2Bjzwq5P05Bzx+VfGP/BUz/gq54D/AGNvDV18P/h7cx6p8QbmHNvb+YJItIDD5ZZh3kPVIs9gWAXAYA3/APgo1/wU9+F/7B3gqXTbCGz1TxrfWmdM0R5AVt15xc3OMlY89FB3ORgYGWr8wP2XP2T/AI//APBWP49P8dP2gvEOqQ+GL7VVN5qd0pE2qOpH7m3B+VUQYHHyxrwAT06P9jH/AIJy/F/9vHWL79sz9sfW9Uj8Ky3v2i2hvJj9r8RXBbHDN9yEHq/oNiY5Zf1S/Z08JeH9MvYNK8OeHbPTNF0OxSKzhsbTasI5UKq5wMLuHT0+tA9j0D4dfDTwj8KPAun/AAy+Hfhi203SdLtUhsbG0hCrAg4AAHJJOSWOSSSTk81auVkhjk+0D5N2fvcn2/nWxdfZZoWgjikYNgLuUZ24GM9ff+lVZrCzsghE03nNxtC46DgDj26igRiXcd3bbZ43ZsMFJkJ5GetdBoKiw0kavd/vHb/U/L8xHT36mqiWFvrVyqzF2UlmkfG3aB6Z/n61NrNxHcxGKGAeVEu2Pau3IHb+leXmWI5Y+zXXc9TLaHNL2j6bDru+MMXmMwD/AMR39Aev+frXN6/q5gDLM3l/L+AHar19colubiXu2FVl4Le3t0ridf1JLnUcCY+XGpMnfLen868DWTPdhFIrXuqNbxreInzSDEcZPOMdKo2FmYjJcSbmkkbc7N9cf4U0xyN5uo3BVn6Rp2AOfzqW1kNpbR+ehB25ZmHGc5qyxtzFb28i+Yu1vmG6Ne3p6DrWLfzSXd59hRT87bdwb7vPP1PWr1xfC/3SQKxwuE3ep6mq+gwPP4lOW3C1TdKP9thwvHcD+dAG8tvDZWLxxLj5TH6429//AB4CofDWgXOq39vayhljhUFmb++ep+taFpZvebIoo8sp44685/mQT7V2HhvwqbOAGWH5lX5pNvLHv+h/MUEylyoboXhWC2kjWWLaB/e9Oo/HnFdFFI0lrgQ7VZiJJF7qOv54NNhEWPPEGcLhlDfc+YgfjnP6VJKkk6JDbyhY+jD2zk/yx+NVsc7k5F6KbFr+9dg82A27+Bepx/KsF7qO71KadBuVm2KzdwOp/nVrxZftaww2cTkGQ7CQf4iDz+f8qzUxbwNGcL5Y+7+PT9KRUF1LUP8ApIyCAir+7HtmmXjvHLsUr5atuC/hRbuI7TYPvben41FPMd0jNhQFOcj1/wD1UjQzbZ0ZZi0jdST/AHa3LCQjTPLD/wDLHt9Olc9bsDHckH5upXdW3o/MOWk4EeGxSCS90nR1YMdyjEa4Vl6ck/0qjeXEtvoY8pcGRS5XHb/OKsysLeGSUHDFV+9/uk1S1QxrpHmNK3zH5Y1z6nimZyWozxA+PDT5OW8sjcVBI4x0+ta2gSsuhRrMvzRx9v7xrB8QiZdFZZVO1iB3+YEj88VsabKi6RBIGaNfJ+bPf0qupP2Slpt0NkrOix+ZOF2sw4z2H5mtmzuy0su5cqZ9xYdgAD/n6Vzug2q3kIdwqq10o9funrWqL9TDcxxJkKD83+ycZz+ZqSpR1K15OZruztbVseexLL+PX8c1Y8W38dro8zSMq7ceXx371Utwja4smGP2eMbVVR1xSeObwSWkdqI9yyyR/K3b/HrTuDXvJDbCR7HQYwcEhfm3LgjI7mrDiQafDFFtEkkgU+/I/wA/jVa/EkECoq7lZgqgNnHOf5VdmlZlt1iH8AOW7cfz4q0Qy7B/qEh3tu8sD/dJOef0qp4gnK2skJHG5Qvq3PNW7P8A4+Mddufw2gD+ZrI1e4k+0s2zIDbm9xQIjkkF1fRoAWxHnp/FViVHiRfLbaV52+tQ6Usa7potx+Yj5hyccfzqOS7U3TbziMqOaoCwwMMSv524bWBUj+L1/OobS5ZbtZWHMcijH17/AJVTk1C7+0r5kWxV5Cv3B/8A11bvvmQ+W21tvzVpEzNi9kCafJIvyjcwT8VyKqaTO9zO0uzCs+GPpmnfaA+kDzCG4X+fWksVa2jjjR+cLtYd+Mf1rSLIkjTtbkruj+bkfeYepJqzpd21re+b8wyg3eh/zms4FvNmSElmX+Et93rz+WKk+0NHNHdB8FZMFd3HT/61WZGs14ySxyqP4nX/APVVq0u/JveX4DbvwrJvpxH5fLfNdEbh64zmnSStIGI65PJ7/wD6qos6ODULp71B5eIyxPTvwevp/hVu6iF5b4Bw2PmI6fSqVpAbjRVEL/OoGOfzp+nLcLCUum+YfN8rdQf/AK9MnckiuGhdZyfmVdrDPTPH9KklCzwb1A9Cx/MGqt1BJ5gZHxHMPm9iP8/pTtNd3Jhdvlb5aCGR3UUSslyg2/Nl8L0znnP1z+dUpIjDctGqOqMp+7xhvw6Vp3Q/cyRuM5yB6Zz/APqNUbmPzrbzmI3REnG7t7/59a1iyJIq20n2LVVgmSQrKc59TnH/ANf3q9raM376FtrRvj7w9Rz/AJ9aoXjmeFZ4T93ayoOv+HrV+3aLUYI5TI2HjO3k85P+TW9zAXPmQ/ZlnKqnz7h12nPA9wcc0+5e1uYmmDM3zb8L2yOcevp+NZsN5HFHvNqGaGYKzA4wMdvb0+tWW+0LH5YgDN5LRrjvjlcY6c5/KgB+n3NzGbgW1quEwVVm+ZmAz09MEZ+tQtcWpvYbq1JkZ+o8zbsXjnn/APX1qXzVF3DlY0RmCbeOF6cDHOePwGKnu4bW/tmnntVUNtcM3YgfzGAfz79aRMhzsUuoyw3bdpVcZUg//W/rUyM0N7JGC0a+Xn6Hpn6fj61Vs7o3VhFJBBt+UNtD7vXBz+Iq5Lvuo42lK/Ou0/NwfU/Tr/KqMyKzdDJIvlMVVjjapyMn/wCvU+n3iNCsl7Ipdmwok6Yzj+ZX86GxazxlNrMcByrYGOefzH0oWAtdfM2cNnluuccdPp+VAj8H/wDgt7+xXc/Af9pXUvFnhPQGh8M+NVk1fR3jUrFDMzEXNsCI1QFJTuCJnbFLDk5NfH/hS7uta8Ltpd5Hi4tTtZc/w9j/AE/Cv6Nv2+/2WPDv7W/wB1XwbNptu2vaXG134Z1CaIM0Nxt+aIMFLeXIF2so6nYcEquP51/HXg3xv8IPjfeeH/EtlNHbyzyW8kckIU2lwjbZImAHXI4J6YOOtEd7Gu8bnMahZ3Fgu3byWxtbpVaRFmsiHiUFht/+tXY+JtIe6fdHEcHJO2ufuNOcKI3hY7fah6DizyPxNoV94S19bKOVxZ3mWs/n4U90/A+vYj0qW1i8XxAG3W4Zenyxsw/TNeneIPBUHinTl0+7h/1b74XB+6wPHP6fSv1j+CP/AARu/YU+OXwZ8OfF/wCHHjfxsuk63pcdzH9tu7KWSCTO2WF9sCjzI5A8bdtyHHFS5wiveGoSlsfjDa+MPE+naT/Y7WM8bCdpNzb1VgQvGDwOnbB556DEDeLPE7xeTv27h/z0+nvX7b3P/BBP4FS3/wBn0P4nawqnkedZ25YLn2wf0A/nWnY/8EEv2bXLWuv+PvElxC7FZPLW3i3IR2+R+ef/ANdT7SmV7Oofhjaanrsh2rcFGJ75OfyFexfsy/sUftE/tb+JotG+G3g6/wBTiV4xdag0ZFvaI/Ad3PCLwTk4JA4B6V99+Af+CV37XWhK/gH4bfsz/BfwrBojPZW/xC8UN/aF9fFHAN/GqCUxmXZ5gSRTsEpUYAAH6Ffsn/BbxV8CfgFo/wANvEvjrTtb12xa5l1jWNJ0hLWK6mmuZZT+7BwoAkC5GOEzgZwFKpbYpU+5wH7DP7Afw5/Yc+FMfh/wlPDqWvagsR8TaxJGU89l58qM4ykStnry2SWHRV+uPg1YxXWkTGABooZiu5U2lSOCOPyx3rg18NQz6t9uZvJZhjZDIQgb+9g4zyea9A+Bmn3FmtxiSTEnlkyGFQO+RlTzn6/nmijd1LsVaypWR2ENhdeUY1ZPmb5Vx16ZGCc/n3/SOdzpsjDf9xm2spPU84+Uf/Xz3rWvVEGxp/Mbd92Tlsc9iOlQ6q8D2plmjjyq4kUxk5PGGBwevFdpwGd/b0Goz/6QzK275ZAxUnt6c/X+Waljv1u7pI7OL1DNu+/zz39ay5mi+2tBAHn6lsBmYA/3ev14/wDr1Y0u4tftH2eTzVbjb5kOdv1GP655/MAwfjN4d/tXwn5ridJI7pZWj/hfsR656fTA6143FqMVswea2ZYZNyC3WRXQuMKR0GT06nr+Jr374hXMEHhi+W/jkEPk72Zdu04GckZHfrx3r5/i1zT9Stm1T7Qfssbs0iI6Nvwc8jA6dDj8scHlrx9652YeXuWA/wBvvO1sbVliZl8uNlBZCTycpn5SMgZyRz71Yk320i2NzfboZmI8uW0D+S4xg/Jk9+px+FWtF1rQbuybUb/VZYW8zasMeY8ADAJGcnkc84656Vtrq+kHywrwzW8mQLiRkxkDPOfy9f1rnsb8x478f/2e7f4n6X9k025VdUtyz2bGMFlzyYz7NgfQnPrn4m+IHgHxFBLfaLrfh2SOaz3EwTW7B1bvuBJ4yAeOM9jxn9MdWh06aD7daS/Z41jxJIT8rD0Hpz0I7H6keKfH74F2fi7SZvF2kFpNYVWZre3uQrXsK8jnHLqM44BPQjgYdhxmfmX8bvg9a6/pMhlilljaFmeBZl2knkqoUnkBgB/ur7ivFfhz8Qde/Zu8Uf8ACLeKvOk8N3dwBFIyn/RnBHzp9P44xz3GTw32F8QvA66mWtdPvJo7lrhV2/Z1/ehW4GPlB5OT04GDzXiPxh+DWqarBdW95Ns3RkrmEfMQDnb0+bk9OB2yMAxOnGceWWxrTqTp1FOD1R6n4d1q0v3t9V0+7juILi4aSGaCQFHQqGDKRnKkH8a2JpANL00Bv+Xxz7EYI56/5NfInwL+KviT4B+OI/hp49NwfD8l2zWczISbF2/jGfm8pv4l/hIyMfMD9VS3cb6bp5gZXBm3I6nIIO7BB7j6f1r5/FYeeHqWe3Rn1GDxVPF0+ZaNbrsV9Vlb+yj5h+WS4cp7gL/jVXUC5S8kVdrPboy4U56dff8A+t3qC8uUOl26Mx2qszMPbjBp+oS+bDJHs+ZtPRtrd+B0/X/OKz6G99TZs4o18SQ7d23yB90deQP/ANdRaws0smpMD0VV27uMFV5GPrV7TE+16vb3IRCGtlH3f8PoPy6VU1Ybre/k2fM90u088/d/w96x+0aFDUIwUUTttVNNDMvXHJp2nPt1aFWwVksyc49l4+vP6VLqGxdRlhLAbbERj8iR/n1xUGmojavZoqn95YkfgNuPyI9/wqfsgV/hxGreGNMUK3y6Vbr1z/ywA7VseIbfPiCFlBG2P+FueSOf0qj8PrUR+E9LGfmFnb/Me42KK2NR2ya/84+5CP5tUv4io/CYclqX0+8YPtxM344GazYLUC/sd39zHzN22vXRLA0vhm7mCfM8hPX8/wDPasQQyG5sXRvQkt0+6R/WkV2KXiqPydTtbgKP+Pr5vyWum8F23kaXHncFMLv09GxWP4kjgW7jITLG4wFH0Hv9K6jwxaqmkRyZ62bAAf75/wA+9RP4DSPxs5+SL/QNUl2NlVxjPX5v/rURFvs+j53cyKceuTUzqTo2pecuS0x7f7ZpL6EQ2OhyxOobzIz83GDyako2fDkzHxhc+ajH72W98t/9aq/iZ3bxPawsrE/MNrd2+erHh6ZovG1wrxff3HJHPQ/rg1X8Uqg8QwlB8u6UK30B5P51kv4nyOhfB8zpPD6mXxLcbsf4cdP/AB6tj4kQN5diN2Nrfe/KsjwwpXxHcOYzjy1z6dErV+JHmS3FkCwBUnlfq1c0viR0R+Ep6hLEus2uxfm+QZOeeDxx9K808KyPH+2N4hRZN3/Fv9N+v/H5fV6Hr0sjeJLGEgf66Pt1G0/1rzTwCzv+19rjzNt8z4f6W3rx9rvK1pr3Jvy/VGNR/vIev6M9J8Dsn9q3/nE/ewvuCUrnvF0CWmt2YCmTMb7vbKnt/npW/wCCXVtUvopH6HG7Gccr0+vIrn/G08g8RWysf+WZ59flYY/lU0/4hpL4UT+OhnQ4ULLkW64I7/vFPT/Oau+D4kksJFkU7vLOSO/PP48CqHi9wNJh8x9u6GNWVuQfnFa/haMi3mdm6Q575X/61OX8Mn7Zxunqh8TbhMWDFyu/HOVH+eazfEUipJdQD5m+yu21e+COlaFirXHiedofuxq235euVHFYuo3GZ7lFRmHkvyen3hWkV7xjL4SwS1toV0nlf6tR368jOKueDWaO1b5lZWkO04/h3fzqtco7+G7qWPqcD5fXcas+ACHhYI7BmmbcG/3utXL4WZ/bRz/xKENxPbPH95iqt9cnmtbQZmTT5oJRnaCpwPVjWH8RlMcsZMnHnfKxXp836/8A163NC2ppsk79/wCLP+1Wv/LtGa/iMoaDO0Xii6naT5RdEbe4PzVv66ZP7Ckdjub5eA2N3BOf89653QYFu9culB3KkzHC9sEk10PiK4SPRPLmTcm5M49dp9azn8aKj8LOb8NsBbXEqZytvg9scZrACkiUBWbdDISVfPJz/Wtvw/ai0t7qRpTsMQCrnBH1rCtEkmVpEif5YmBIIxWi3Zm/hQzwgUOpuokJ/c/OrcVlEtD4nimhQbfNkHXkDitLweA2rqUGA0bZ21QkEcHieKNl2+ZK+09cHr68VoviZP2Ud/AftemTMq/6tv4v92uBj8qTWwqvtYQttUdOnX3rvFYWNi0z/NuXH/jv+FcBG0j+ImQuv7uJnX3XHIopdSqnxI7jRo2XTp3c/N9n+Yr1+4KzN5/tu8kJG4Y3N/DjH+frWlo8g/s64kDBd0ONvUfdHSsgRrca1dEKqnPyx+vTn/PSiPUiWxp/tCqp/Zl8XJGu5n0GVfvcZx/KvzQ09JFnwF5HRTX6V/tBvt/Zl8XI6nnQ5sDGOcCvzXsThww9a+m4d/gT9f0PkuJv49P0/U8m+Jmf+E51AEn/AF3f6Cil+JmB461IAf8ALf8AoKK+gPmT+nZ4GntYbp5PMCSFpfMUL5m3p16c1xvxR+Ovg74M2i694w1NRNM+22s7dhJPcN2jjQdR6npXl/xj/bKsdIim8KfCc2eozWjFLzWJc/YrMjjaG6zODztXjPUivl/xF4+1LxHfyXcV5c6hqVwx+065fNmV8n7kY6RJ6Ko+pr0DhUWzuPjb+0747+I01zaazcyaXpc8mY/Den3RDTc8G5kU5/4AvHqa890nQfEHjW5hh8tlhjwIYYkwiL6BewrtPgZ+zV4++Mnii18OeDPD11qd9dyBY4oIyxJJ5J9ueSePWv11/YN/4I7eBvg7a2vj74/WdvrGubVkh0j71vat1+f/AJ6MPToPfrWcpKOrNIxvoj5F/YE/4I8+P/jpJZ+NviDayaF4YV1c3M8eJrpeuIlPt/EeOeM81+uHwO/Z8+FP7O/hGHwd8LfClvp9uijzplQGa4b+879WNdjbWtvZW62tpAscca7Y441wqj0AqSueVSUjojFRGzHELH/ZNfPME5V8LkfMeTX0NP8A6h/90/yr51g3eewlAxuIB4qUEia7JlspM9Cw/nUtuEmgPzqef4v4qgu4w9i+zo2P51YtYEt4v3YXavPX/JrSOxjU3PVPg2u3wtJ/19sf/HVrrK5P4Nkt4Udj1N0xP/fK11lZy+I2j8KCiiipKPkH/gsWHX9n61lDnaLzkdhgjmvyr/bZ1FI/hHfS7uGsrT6/fSv1M/4LS6va6T+zPHJcTqrNdYRT/Ecrx+QP5V+L37Tniv4h/FDw1fafpGkTfYbHTbdnijhOWC7SWJ9eCcexqr2tcjqz9dv2Y9V839mb4fhH+X/hDNN/H/Rkrzr9s27L6noxxj/RZPx+YV1H7IE9xqX7NHw/Msbqsfg7Tlw4IJ/0dK5X9tdozrOhxrhcWMhZfQbxWdX4Wa0f4iPCPEd0XBG7tn61wXiCdSjA91Oa7DxJcRiRwhyBkZ68V5/4ku0SOb+8FPPpjPFcvQ7kfLfhAu3xI1+FDy2ryde3zGvevCU+22iQfwqB+uK8C8CsW+JXiCR93GpOePX/ADmvcNAulWJMdl4raL9xHLU+Nno2h6iAclxXc+Fbx5HALdu9eV+HppJJA+/8K9G8IXDyONp6DpWsWZyR+jH7Hsof9nbRMHkSXAI9P3716dbNlsmvJ/2MpS/7OWjseP8ASLnH/f5q9UtW5ximSakGT3q3ajN3Fj+/VG3fnrV6wy91Gqj+KgDfQE802/v7TTrOS9vbhIYYULyySNhVUDkk9hTbu5hs4GuLiVY441yzM2AB6mvA/ih8S9U+MOtr4K8Iljo6yHc24r9tKnlmPUQrwT/eOMclamIEPxD+IOpfGnxD/Y2j7l0K1bfBGykLckNj7RN0IiBB2p1dh2Adouo0y2tdI0uKxs1c7FzJJNjc7Y+8ccZ9sAAcAAAAZPh3wraaTYy21pKfO4ErdPOfAUtgdAAAFUcAAAV0lrp8UVnHb3jNIzcmNWHc9MVRaRniystxMkh8yI4Ee0Hnn8uT70JZ3czC/UlD/wAs+AV98e+e/wCvSrcWlW4lJN/5MnTZtH8yR/LrTE0S71Gfyo9XU8+oCj8M/pTEwtrALELqabKs2cg7gff2qQ21wLjzUVtrH92ueG/HP+fWnto1takLqcyyMzYcxydx0HQVJLb6OP8Aj3lkZeinPAP+fpQSMiglW23Roqc/MsPcd+etNS1uftAedn2r2LDge9Spd2tjHvlumQBuWVl59+T0/GsDxF4s8tpLDTNzNIDu3MPm49M/40h7kmt+IF0eORbWTzJJFPCN93rzjvXH6/qF3rTMtw7fL91u5OOSB60NaNqMck+oeasozjav3effOf0omknkkjtobhseV9ybAYH0A6jtQVYyZdCe1ijSO7WSORstGzZJLH+mPrV2ztptPia1ik8tlXP7s8FvQ+3HtVmeSxgEccpWOQLu8zcC2fU8+tWNL8JXusz+ZFdzCNCC0jhdzD17fnQQQ6TpOtajOkVvtZt24yKv3T7Dp+Zr0Twb4PGiorXESySPljIwDc/j0+tR6H4e0TS4VECSOwXbzJ198/5NdAujqjb/ALQqs33vmGR7UAdZ4btpooVmMgHy4bpx7+9aV8jMm6SRlXHA4yxqj4Z0zbH5st3khQFXHGKvaoEWPbJM3GSo4GaAOO10kNIguNq7SSTJkLx/nvXOT2yM3muSzdFZev4ZHBrpNTeyeRpi7bjywyPlr81f+CrH/BXyx+FP9ofs/fszaw154mlZrXUdesWDiybOGgtiOGm7NJ0jJOMt90A0P+Cqn/BWTwx+ynpmofBX4IX0eofEC4Xyrq8jKyRaMW7Y6SXGOQpyF6t02182/wDBND/gkf48/ac8S2v7YH7bMd3caReXH2/R9B1Jy02sux3faLgsQRExweeZAc8IQW7z/gl9/wAEh7rxbrdj+1l+23o8l1Ndt9r8PeEb7LFsnctxdgjJBJ3CM8t1fj5W/Uy1t9Ptbfy7GZI1RdqxKCuePp2x9BQP0PH/AI7+F7a003S/A2hwJb2cMautvbqsaxqo2oAq4AC9hx0AFbfwT8D3GieDPPuU/eXkhlZ1UBmXGBn8s/j+Nc5rUw8XeNZZ74Rx77gR2aRMzMu04ByegPHX3r1KymtrW1isre0ZljjVY2VQFAXscYoEEWixzsZLkyfMAeSMLx325qNvDmn3EZEc0rk8Bl/i4roEntxZhzFIm6Dgs3I/n6fWsbU9attOtHjMrCRjgKw5H1/SpnONOLlLZFU4SqTUV1MbVpRaM+nWyruXC7sAtgYx0zmsW6ljeTyo3wEyWXt15/wH1p099JG3mSJ+83Z8xfTufzrPuLhbOCScnM00g2rnpgcL9B3r5WvUdao5vqfVYekqVNQXQq6/qiO7Wlu+Dt+YKv3BjrXGXpN3qEfkRyNGjAquerEd/p/npW7qP2iUSS/adqquZpF78dBWLoM5+a4NmfLChYFkP5/Xn+VY7I6EgvY1tbWW7vFULEM7dvzH6e2aha6luImihYq20sS64B69z/nitjSFTUp2ubq1UxQnCx9mPv8ASs7x1cFtQt4IYR5jKTgDpyMf1o3ZS7GQ+6z04xsVZl4IU/era+HXhO4Fi13dxDzJ5GkZm68cf/W98Gq+k6PLeyxwlOnzMv3stnj9ea9EtNJayt0iEfzTbUVR2X1/mfxokyZMb4Y0QbVmljVt8zH6Lzgfzrcu5fJi8uNuACGbp9T+Sk/jUeniBNwwMKuOOMcZA/lUMs6XUjI4Vsrhc9gevHqR/OqRjL3mWJ7jyrMw7gqtyv8AeyOg/LH61NoNzBJdPIUBWP5VQdN2Mn+g/Csue7WeZ0DERovRV9+f0/nVjTZI7bTGmV/nZWb+RJ/Oi4uX3Spqt2bnW1QjcsK7sn1Lf5/Oqn25ZG+SJmXd/nrUTs6tLdytlX+bczdxjH6Cr/hLSI54f7SmAw3ES9fqTQaW5UQtdX0joPI2DdjOfxqxf3EZSVpJQC3f8Kn8RWax2sMaz7S0ny+9YOqLrMNxbWVvEkytlpGxyBxz79f0qGxx1JVtSFuPKkX7xxu+g4/OtzTUddObzBuby2+6fauXuL28tnmt3DK23P3eTkdf0res7wtpEc4ba3lrzjgnIpsHsT6vIRbsnltyxHvgKBWdrF0BawW6xbw7Z3Z68jIqS5laW3OyZuZm+VfwGP61T1OcrLa7eu9SrN/n/PNOJPKM8UzhtMj2yFVNwgz/ALOQa3Y4Xg0ld8illGPwx1Ncz4ilnX7Ou1f9cGVS3B5J5/OukMqppDMp25jb5fX5cZ/nTJkvdRnaSoNtbypFtP2gtIuTyM1bCx28PkIn+scLJj+Mev61V09QYrVgW/iMnP45q55vlQRGSXdHHDlmxz04PtyRU6FPcXQ1S5vri5WRSxmCrx3Gc1meI2g1DxHY2yHzGjO772Nuc/4j6Vq+HrqA2L3M8PI3Ovy9ecZ/Q1hNO2oeLZriOUBYVUMpH3ck/wDxINUT/wAvGWdUTfqEMMBb725lwNo/zmtVYTPqCtF0VVGGXqT1/rWLauz60FfIljyGLfxHH8ula8d4olkIO1udhU+3+JpkSRbhk8tmmYj95GuD6ZJ/wrJu5EVp5FfLI21R/D6mr080cka3AU7UYruHcBcZ/PNYredfKsUQ/wBc29hjouf8KdxKNyeBo4mhtg5Ulcsas6RaxT6o0cnzKseduM98D6d6xtUnubbWYofJYq0ZLP0A4+noBXX6Hp8FrarKjFmmVSzf0prcJbGf4s0aM2S6hCMeXIu72WsvelxZNJCGypw/t0rsLxY7iwaNlHcH3FcbaxS24uLBY8rHIzNuHbBI/pW8dTLY0dFllm0SF2VT8mG/KpbONJkTa33Uwf8AP4Co/DLxzaN9mjH3SQcd+hpsReEqvneXHHMyFc/e+br+VVEksSSPFNu35YYLHb15AP8AKm210gRo2bJ3BvpyM/zp4ELt9nJ/1n930wDz+dRNw8kUhX92mGHrgD/CtDA2r7E1k0sYDAlWX2/ziqmq3lzbwrLESWbn7vf/APXTpXL6NJ9nO4iNiMHqQKrRyzSwwrKvJwW/Mf0FBTO40O5b7BEr/e2/Nj1xTb+Vra7WUnajrt/HP/16r6RJiw3K2Cen4VauITqNn5bnPb6H1rQLWGIkk6SQn5tuGj9qW1kh89LiNcKzbSxPIqkP7Q0LUI/PXfHNlRIv8PIxkfjU80zRSMjMAsmSh9G9PzyfzoJfkabKFG9/vNy2F644/l/KqjrGLkws/wB7k/5/L86nhuFurNZclWXnb+JyKinjWULHFGCqnOT2A6f1/KmmSZsZjPm20srEs25VbsOv+NV9KZ4mawCNwMIzL2zjGPUY/Srd8PKkW8jVmVvvd8qapalM8c0OrWMOTG2GUL95Sef8+/rWsZGco9SS7s/LvPOV5HWdvLOfvA4P/wCurFtNdFo5ydxVdnPTd6j/ABpt55t/bxpL/rNodWVyNzDnFRopmbK2/wDDt2rxjnrj9fwq1IjlZoX0SX0YSGL5lYSKhxwR1/mcehqaCGGQNKgO6YL5vmZ6bcdPXrVJHlHl3N35nnfMrYX73t+o/L2qTRWeRri2uN0bIz48wcnJ4OO3/wBetEyGhNNmtUE1reXTeY0hMatGMhSM49wOB9BznnM9gxkzBbjav/LNtxwV64Pvj1/+tVaWcaPqGJ3ilDfIFZedw53A/TJx7VNLff6SJI7Xcrj/AFi885Pb/DmrMbGhGwmJiikLMzYLMuBn2+h7+9NIIZllkWNcfNt+brxx9Dn8qhtprgNttXWX5RjcfmHufXP9akad1dQELKW+Zdv3FbjP55oFqTqPOQssauCMYbjAI6Z/3hX5q/8ABUb/AIJrav8AFnx3e+O/go+n2uuanag3mnao2y3v7dxsyjqP3U0YDRgYKlBHkqV+b9JkkkkXy1X+MrkdenX/AOt71yHxj8P/APCR+GbiaGPbcacv2iObaMNGeJF5I6DDHuduO9TLujSn8Vn1Pxa0f/gjh+2jG6yRzaDcRr8pV9QV2A9zgfnXb6V/wRo/aVBjj8QeFtAZujP/AGouP0zxX6YeENQuLR2tppdyscq39M/rXRvdSliickNzxmp9tJ7pF+yiurPzKtP+CKHxVm+W8sPDsB99Ufr/AMBjNfc/7An7JfjD9mL4HD4ZeLtasdRjj1e4vLGGKV5obeKRU/dKZI1I+cSOflxmQ8mvVVmdeAPmWtzw3rVnDE1lPdL3kX5u3cVEpOW5pH3dinqfg2zULdpaQpMvIZVAUD/P4Y/OqX22+0x95ulZX+6nDYGP5exrqpbiCcFTKDx3HBHTrXJzzwRXkk6r5q7vmjz93jtkfj2qHGxal3Ibi9vJJfOkChZPvLu4xjuMcf59KzJ7d4m+yX9vIkbDcvlMPm9+P8mtDyg8jXVjF+8XDqpwcj/gXH4cdfpXOOviCx1FJLKJYR82ba5VpA2TwoOCB198VI79jpdMsTOqyLcmaFvmjZixxkccnkDFdn8KLa8jur2zlnVl2Kyq2cde9cTumWy8+cyySRpuaGF9vzY5I46frXX/AAk1N5rqa4kZnaOPBRVy3bOO459a3pfGjGp8DPQoHwogMjMqviRUX7v09almgzG0DfMuOHcZ79MfSqsmqwK7QEyb/vcsMAZ4B+uOtTwXEwkVY4WlZgGaML0/z/jXacJRmspXT7N5UfzE7Wj/AIT7ZGBWemkSXF5nUpA3ln5n3YYDOcnjr+PTp611RVZ5N4yNv3vmxgemKbdafZ3Ssjy8dCT2OKAObvtJs9V0e60w3D4kjZXVlYY4I7+or5og8GaNaak1pLdTWslrIybPMGwEn0Oeo4PGcfnX1nHYSR3DBW3cYbKnHTrXjvxB0bT7LxJdM8SxL5jBWP3WYngc9cn/AD0rCtHZnRh5bo8/ubKC2Ect+fOjKqI5mkZUjGR6cNz06ccnpmrFrpltbLHKpLNNz5atuXaQMMo4x0AzyAfXrWhqNlpmnRrJaSRsZpMMquFWNs9SBgjqenqetU9XsxrVoIbC5Ed1A6mQLNu8sjj7ucD5e3HUfjzHVcdHquh2eoNCLp/m+WNrq3JAOcYHBHUeuCfxqjq/h60u7hVaKNUjk3Odvztk8EcAbcE5Xsf1fZaddaTKuqwXUYMf7uTzk3DaeMc89QMdz3q3rD3cayPb6siyND81pJNljHn+5x8wyevIoJ66Hg/7VHwE/tbSZPGHg+ykuLi1k/0u0ibmYluJRjJ3cgOvG4Hd1yT8W+PNDnnubi2uYJkbDfu13OUPOevv6YwByc4r9JH1i+vVY5ld4pMtAZDudcdBg9O3tj8/ln9qz4Q3+mu3jnw1pUcujqzNfW9vbhnsGYncSwUNsLdPT7oxxVKz0Zoj4B+Ofwz1fxFpUiXlnJ5Crut7zadsDHpjaPm6fdyfoDmuZ/Zm+Ofi3wDeQfDX4pNcXGjrMq6TrUkJK2hb7qO3/PI54Y/cJwfl5T3PxtYw2ck9w6XcyucSWrfwNs5HPO7p24xxzxXzv8U/D+k+I9OmhCT/AGi34sbhZVbktgh/lGBz7YPT0qKtGFam4S/4Y0o1qmHqKpB6/mux9JSOxhtbYE/NbMdu7gDOePyq3aXvnQRho92dPHyL7HBHNfNH7N/7QeoeH9ch+EnxR1BY44ZPs+iX1221gc8W75Oen3W+i55XP0XYXaNDGrEbWt2H0+b1/PFfP4ihPDy5ZfefTYXEU8VHnj8122O58MMHubeRht2wgKx4zyccf55/KqVw6zWUjFVXdfEOxO7dyQc4+nrzU2hXKC4tdpXDWvzZ4HBI4/Oqbzf6PAzxsu7UJMhv97vzx7fWuL7R2ojvkP8AwkkyAPua36epC8Y96bYK8d9pswZuVkRs/Q/4D8vxp6s3/CQMrv8ANudCWbI5HHeo7U4bT5JV2EXEoH5Pg8daBkvgRV/sWwtkGNtpB9312r+f+elXtRDNrtxKH+VY16fRj/n61W+HyKRZAbjixt8nH/TP/wCtU+oPINR1KU4zGvyrn/pn/wDXqOpQWHkQ+G/IkO7zGk+ViOVHb61jRwQMtjOBtzLj+h/n+laMtzss7GNIvvLJnrwCtUYEza2qAfduF2+w3jH9KQyHxFCGuI+Pm89d35cV1vhVAujxx/8ATED6ZJrA1yAvdxnaG/eRj3yAe/FdNpEIjsWO77sMWcnrwDWUvhRrT3ObdAdGvVKk7ph91hj75/z9aXXIX/svR1Q4/eRg+g5bmnqofQJNv3m8v+Lt/jVnxHAqaVY7TkrJGVHvk0iv8h+llYvFzuw/ebSeec+oFR+KUMer22zPzTSr+P8AXinW0mzxepCj5o8tk4yMjI/Wo/FWxtRs/K+bN7J97PqKz+2bfZ+Z1HhhS+vXU4OeUXaTz2z/ACrS+I58y7tVQYMbHp1PLf0NZ/hIj+0LtlHzfalH3uvzNWh45l83VkSRd7YBb6Eda55fGdC+EzZozP4qt4wP9XtIb0xmvMfA+8ftieJIgSrJ4B0vC+v+l3fFerxwEeNo8TbmOAqjvzj+ZNeWeEA8H7aHiiN8bl8BaXtUev2u8/oa0p/DP0/VGNX+JD1/Rnonw/Ktq915aN82UO5c90IrlfiBNIusQzEHcJT392rqvAIxrN7axH5ZGBXH1XnH51y/xISVLyMFB/x8Y+X/AHuf51NP+Kaz/hk3ii53abaRoW/eRw/M3Uck/wAhXQaKE/s/KeZu+y539P4WxXK6p/x42CMOix7hn2Y/z/nXVabKsOitKY94jt8MM9BtanU+FIlfEcXYSqNbvJELbsfe3f7I/wA+tc/dbpLrUJHf7sTbd3qWrY0hBJql9Izfu2LBPwFYM0m+a+Ktw0ZQe3zGt4r3jnk/dXzNZJX/AOEWuiPlUrluvTdmpvALzFWYKu5WPfnGar2b+d4VuIl/u4+hyfWr3w/QGJy7Y+X+v+FEvhYl8S9DmviQqSvErop+YL+ZrX0CNTocpVjnzgv69qxfHISaSJA+f3q/N0981t6G8Y8MyAP966A27evPWtH/AA0Zr+IzO8KXX2XUrmaT+9J823gen9a2vFG5dEZlZdxbjcOpx9axfCarcyXEmcHzH4bqD6/59K3PGzeXp21QTzjPr8o6+1RL+Iio/AznfDkiPp900Dbcwrlj0PrWDpUj+ddhcf6nhfTnrW3ozKmmXDFFB2ruUjpx+tYmjwlZdQiJZtsGd/TqRxirXUzfwoh8F7WvclVVvm9OeTVe+tjc6/HcsMsszMu49OMfyp3w/SPzn8yTpMwUenJpIZV/tfy5JOC5Kr/nvWn2mT9lHYKjTq9tOAVKr91eny159IJB4mWVMYWNwfyxiu+vJmt0BjXG1lG7J/udK89lvJG8WbXbcrRvjoccHmij1CpujttHkmGkTF2xuGB7ZC/lWTbF5/EtyCv7pZ8OeOTkVoaSJRpjq0Snayjd9dtZukfaJdcupYQrD7VxtU5IDd/y7f8A6yPUmRuftDKn/DOfjEZzjQJtp9flXmvzSsdkkg6rkjk1+lf7Q7qP2cPGB2gf8SCc7d3TIFfmrphXzRx8ob8K+m4d/wB3n6/ofJ8S/wAen6fqeU/E7cPHepK38M2P0FFN+JJJ8caiT/z3/oKK+gPmT9So4Na8YyxafHbLDax8Q2sCBEjHoAMf419cfsKf8Es/iv8AtN38OqJpTaX4fjkU3Ws30ZCEZ5EYPLt14HHqRX1j+wD/AMEW7TSILP4jftOWe3CrJa+G0k+Y+hmI/wDQQfqeor9IPD/h/QvCuj2+geG9LgsrK1jEdvbW0YVEUDAAArolUUdEYRpuWrPNv2YP2OPgp+yj4XTQ/hx4cj+2MgF5q1yoa4nb3bsPYYFerUbgehozWDblubpW2CiiikAy4/495P8AcP8AKvniME3Eh8vcM/xYr6Guf+PaT/rmf5V8928YmmYyH5WY8qOtVEmRIYEFmzu3RlI596sc+VkSY/egVV1IlIvLHCgD5e5NBe4uQsRVcj7ua0iY1D1z4QHPhiTB/wCXpv8A0Fa6quP+CgceFZg56XzdP91a7Cs5fEbR+FBXF/F/43+FvhHZ29teRTajrWosU0fQNPXfdXsn+yv8Kju5wqjkmsX4q/Hu807WX+GPwd0uHXfFjL+/VmP2XSlPSW5cdPURj5m9MZI89nm0v4IamZ1W58efFXxBFhV3Dzn/APZbS1U/QYH8R5ranRctZGdSqo6I+X/+Cnnhj4p3fhPS/iX8cPFkP9o6jd+Ro3hPTVMkdlu+7FEo+a5uDkZOAo+mDXI/sj/8E+dUkSD4lftJaSkWWEuk+C8h0i9Jbw/8tZfSP7qjqCTtX7Df9nG5svEtr8Zfjjq6eI/HE0bC2bb/AKFokbdYLOM/d44Mp+d+5AOK8z/aE/aW0rwPHN4S8CXMN1rHKXFz96Oz9R/tP7dB39KzxHs46lUeeWhtfFf40eDvg1oi6baeRcasYP8AR7BWAWJccM+Og9B1PsOa+OviP448SfETXp/EXiTVGnmk4aRuiDsqjsB6CofEV7qOqalJrGu38txNNIXkklclpCe5PpWBqmobh8hxjoB2rgcuY9CFNQMTxBctvwjDnqzduK4/V4JJoZJJFG07l27snOPT8a6q7XzG82ZOP51w/iHx9oMHihfAumo19qphMslrbnmGPH3nbovqAe3J464Tk+hvFLqeB+C9J8jxVrVxKu0yagSPpzXpGjGS3Kt/CVz9eK5GVLTTvGGqW1jcedEt6dspwNw9eprptNud6oFm+bbjk9/auiErRMKkbyO88PTu7qwX07cV6J4ZcQwqT1PPNeX+GrmKMoZW3H+Ku+0vVwsagSDha2hIxlGx+iX7FXiHTrH9nbSYNU1WCJmurkxrLMqkjzW6Z/zzXsFrq9hJzFeRN/uyA1+Lll+zj8RP2zvj3qXhAfGE+H9N8LeGLO405XtZLlB9oubhXAVZUCEmHJ6k8elegxf8EkPjdodib3Qv2q7XA4jdtPuYQ+PcXDY6elaGR+uMGoxdRKv4GtDStSgS8V5J1VV5JLdK/JDS/wDgnZ+29pSZ8J/tbRsVOFWPXdQh7Z7K1dR4D/Zl/wCClHw58U6T4l1/45L4i0mHUInvtJbx1flZ4N4DRlZINpBGeufxoDU++vir8StY+K2sN4F8Do76WjFbiZJNv21hjI3c7YVyNzYOcjAYlVfS8K+CdP8AClgIoZd1xNxdXEcZUtjIVVGflRcnaOcZJJZizNJ4E0C00bwbFciygW8u4R5jxg7RwSEUnnaOnbJySMsa29JtpVgW7ki/dKCVCLwfb6D1pFJWH2eix20KLDbBm3Fv3mfmPc89qvRRz2p8wp5cjNlmQjj6VDLPdFfOltm2Ofu+Xgjj/P4VeQWIWOadnab/AJZqfTt9fpil8QyE6daSMJJpiJJBn7uT06+marabbCwuJIok3orfNuT37kCr9y80twoYTblGBH5oFEupR2lsrxKY/myzMjNuJHJz3qjMqtCkCbpoYwjMT+8Y5HvjNZuteINO0uzfy7aN8klemcentWf4l+IEaXTWmlwTbwxXzG3dfT8a5ie91PUbiSe7uXVC3zDlRjPTgUFKJZuruXUZ2mmu9se7HlLgKv1NU4r2yLSx+XGjKhxLIgBOO/Pbnr3/AFp8NjbX7yafaQTrIwO5nDFdvHr1p7eHYzusrZGMvSRmjO5cev5fSgop2scglULCx+VizvyAM/8A6z+NOlsJtSn8mCZlZpdqsseCFz07j2zWpbeHZ9Q2QLCyoWCmT1PQknofp2rodD8KPooItssScFlHy4/XvQS2c74a8Gwpfrca5tuHVgQjLuXjPJ9fy4rvINDhtf3sFsjK3QLyPy6CksobeKMNIG3hSG2xtj8sdfxq9DfCVPs/mbV2/eVjkj8uP50ElWOzNxJvtwqp5w2blxz/ACrU0+xtxPu895Nrc7gABUNvLYWsu+4uZVVhgMsn3MdsdBU1lcQzXytGPkz80zd/r79aAOs0yPyIf3Q6cD5utV9Xmj8tnlnX5Vy3Smtr9rYWEt9e3KQxQxlpJZnCoqgZLE+mK/K3/gqN/wAFXfEPxQ8Rv+yZ+xpPd6lNqM32K+1PR0ZpdRdzt8mHYM+WScZHL9Bx94Aj/wCCr/8AwVqjsJrz9mf9lPU5LrVryRrXVvEWmyEsSTtaC1K57nDSj3C+tTf8Et/+CO//AAhi2P7T37WVitx4sucXOi+Hb1d66Wp5WSdW6y9xH/CeW+bhe8/4Jo/8EkdF/Z4ht/j7+0ZaW+sfEa6UT21nMwkh0TI4A6q847sMhOikkbj9mCS0XcSCjRjPl7Rk/hQP0JltvKSSO32lYAV8zglvfisjxVqE2k6He3dunmTNHhflB5PH4f8A1qvzLfLKxMUg7Ftp5PcVw/xS197WaDSN0nlxKJbjDEYzxyfw6daBGX8ONPur/wAVKhhYi1h3szKu0HO1fx/PGK76exvEWRxeR7Vxu8lQPcj3OPWsf4UyWdt4ca/l2hryTKtI+1SAcAfnn1rfSNpA3nz/AOjquYgJAd3qeKAKi6RqAsRJYylwP4dwOF9QBj8TXg/ij9sb9nqw1/UNC1b4lwx3VjdS2txC0Ei7ZI2IZfu8kEV9FDUtNRhbWjxqyqN3mvj+ZHevxq+M5t4vi/4ovJJzJu8S6g6Mn3QfNbj8TXj5xWlSoxS6s9vI6EK1eXN0R97r+2D+zoVa4k+KNj6qdr88denSsu9/bH/Z5vbqQp8T7E7VIi4b5uMk9K/PDUJ44baTLn5Y41jXjk4OR/n0rKsozJrSqR/y7t8ob3/TOa+bWIlvY+p+p0u7P0eT9qj9nwW0en/8LQ09pJG+Ybj1POMYpz/tC/A2cpYR/EaxhQr/AKwuePpx61+evg2F9S8RSTyxNttF3H3Y9P05/Cum1RlgXdG43LCWIbnjBqJYqSdrGkcFTte7Pvm2/aJ+ANlCsNv8R9O2ooC7puPr9axLv9oz9n2fxI0+q/E7TI/lUKzXAGevAr4XtijIJvNZs5DbTz/nNcv47hE0q4lZfLYeY3YZBz+tVTxDk9hSwVOPVn6XeCv2h/2clu28r4p6Ou1gI1+1DP1/nXSXH7T/AMB1vGb/AIWjo6+XEdu68XqfTnt/Wvyn0i/Npq8Nj5jFpLVi0m70xW74gV40ia2uCsjWrHc565UN+fAodZqWxH1OnLqz9MH/AGuP2eUg2SfE61ZmOJJFtZiMnjghMHj09Kitf2r/ANnqaR5B8RbcrtwzfZpsev8Ac78flX5q3k5tdMt54Y2kd+N27hCGP9TViyW6h0iS7ZmZZI8mFf4WJAOfxpfWJdg+o0u7P0gtf2pP2fp7nj4kWx85tqqsEvAHJP3PXirOtftQ/ACOykt7T4lWfmSYRSYZRkd/4fU1+aPhO5MurDz1I/0XO3H+0wJH51na/qF1FrIlI2rs+TB+7ypz+dH1iXNsH1Gnvdn6ZW/7RfwK1CBNOX4mWLLuA8xY5OFA/wB3rXWWP7QnwPhslSL4g2Xyrjaqv/8AE1+VPg7UVkimlRty+Y4EnqAP/r11F3rMOn6Qbu5+6xwc9fapqYqUXaxpHL6co3bZ+k+vfHb4NalFF5fxBst0bdt/+FNtPjn8GDOs8njyxBxg7iwI4xjkV+cXhq8ivbiOUy7ldTg+oqv8R7cRaXHqMT/Pay7W+bggnH44z/Os/rkuazRX9m0+W6kz9IL/AOOHwXuhMx8d6fuI2/fbkDjPSrEnxl+DL2X2aLx9Yt9zH7w4PP0r8tb7V5YprOTYp3eYJgR/DwRVzRr4RvG0kbbXvhHHlum9T/Q1p9ZlbYz+o0u7P08n+L/wjNqu3x5p4+c7juPPzfT0qhqXxl+EQljuLn4g6XHGvO+SQjHHr0r83m+3i0bMq+X5andu5XMvP5ZrN128VILOViUbchy3HylT/wDXojipdhPL6fdn6P6t8efgI+pWvm/FnQ9qMTua+Xvzit+++PPwOuNPYw/FLReYmC7bxTxX5WePrqNdJwqskSzKWJ+8Bv5PuCP51u+HdYju9HhheMq4WML5Z4PrVPFVOW9kL6hTbtdn6YWPxx+DYW1CfFHRWVIlVv8ATVwf161Le/Gv4OGO8Ft8RdHWRlChRfL84z6V+Ymn3yx2d/DtZc3pEbA/c4P/AMTUmsRzRXWjiSaTzJJGXcHxnIP/ANb86j61O+yK/s+nvdn6haf8YfhBY2Co3xD0lhsUMq3i49fX1rE0T4r/AAoa6up/+Fh6Tukk2jN4uTjHJ/M/hX5neK7270rwsz3A3ybRN8jZyCQAD+lZfgfULO60SBZCzTNtG8LwCT8w/DNXHFT5b2J/s+mpbs/VbTvib8KzezSr8QNMO5sxyfal49jWhD8Tvhk0KtF4308iRgP+PpfUk5/lX5RaJdXywTGKLd5NwoVieCrLjOPrmrcN/dTeXgL92BiVbp8278zmk8XJdEL+zacteZn6pT/EP4c/2Ztj8Z6buWA/KtyMEmo9F+IPw6MkYTxpppKxEH/Sl5OR71+Ues6uLS6jd3kk2+Ydyt26/pn9KqaVfXLaddF1ZW+1FY8/3QOv6CmsXK17C/s2ntzM/Wi/8YfD2WZTL4z01V28vJdIAB65z0HWtG3+N3wUULFF8W/De1Vx/wAhuDsP96vy10/zxYQ3STbsW6lc+4rD1K/e+vFQTzLGy7pFVjkgf/XIqY5hK+xbymml8TP1qtvjV8GmZ4l+K/hs/wDcag/+LrFuPi38Hor6Ur8WfDQZ8H/kOQfTH36/KfRvEWpB7rR55mZoSWjk3HOw9KoeONW1KLw/5wu5PkwxfzD8vIGf8+tbU8dLms0ZSymny3UmfrT4Y+K/wft5ZkX4r+GyrTE8a3b8cf79F98VfhFJ5hPxV8Nrtfvrlv3H+/X5B6X4k15Nes9Nt9WmZp7WQ/LIR82Mjn8a1tZ8Qa6mpCMahOZPsrbh9oO1j8uPxyDWrx0lLYz/ALLhb4mfrovxU+EYi3RfFLw3llHzDW7fk4/3+nFE/wAS/hM94rwfE/w78xy3/E5gb14+/X5KQeIvEL2EEsetXT7ZNshWdgBhyM9aivfFXimLWZLNvEV1+7hUZ+1N8uFJ3dff9KazCXYn+yIfzP7j9d7X4lfC02apD8RdCZWUB9urQ8/Lj+9/nFRQ+Pfh6LJYV+IOis0cnG3VYfX/AHuf/r1+R/iXxTrkfhXyZtauJX8uUxySTMdrBCfXvXO6f4o1+XxDY6XLqMq7rcGT5+rbT/WqjjpSV7EvKYR+2/uP2/0zx54ES2VI/GekuPbUov8A4qtK18beEng2r4q03OeGF9Hg/rX4vX/j3WNKmCRalMqmIsuJjjOFx+pq5oPjrxikPm/8JJdAo24bZj8uTnH4DFZ/2lU/lRf9i09ud/d/wT9jtZ8QeGrx7e4fxHYnycj/AI/E69j1q8+t+Fri1Y/2xZswX5SLpOo6d6/H7R/jF8S57trWb4gas37xhhtQk/8Aivxqzqfxh+KFhf28cfxB1hI23cf2jJ/dJ/ve1L+1ZXtyh/YseX4393/BP1ytta8PiRli1+z+ZtyqLhOvHv8Ah+dTHVNEcsYtZtSpX5cXCfLk5z15wRX4zyfHv4rWmrXEVx8QtaCoqncupSn5iO3zdsfrV7SPjz8XpNPS8PxG1pmEKK0f9pSZ3buuN3UgVr/aUv5TP+x4/wA/4f8ABP2Du73Spf3Z1a12/wAOy4UYx+P0FU5LvTbi0aNdUtxtVlG24ALdq/ILU/jD8Rr6eC7vPGGozM+5WaW8dm4YDqTVOP4w+Om1C+QeLNQhEceUC3Df7Jz1960jmXeJDyftP8P+CfsXoV5HHarbtqtu21Qu6SQbsjvwevHFLb+XbT3ROpwss7breN5B8h9M+5H5V+MZ+PHxNTxPBY2/j/U41kjB2reP83zkY6/StvxH8bPifc6Ldw3HjPUCqwZkia9YqeRnjPPvWn9pQi1eJP8AY8ntP8P+CfsW9w9xG0cFyPmU7TuGA2Mc9e5B/OpppZ47xWUL++h+dg2c+mD68Dj3r8ZdJ+JviuW0guV1V1jmhjf5QBnJAoh+LvjWXxEtsNfnEP8AZ2/AbGG65/lVRzans0yJZJL+f8D9k9Ws5jD9qtrgvtbeQw4kGeSPTvTzHG9vG01vtbG7KvwuBj9a/GHx18aPiHpSIlr4wn2kDCBucbfXHc8/gacvxk8fx2bCbxDdRqU3JIZc5GeP0zW8c0o8t7MyeSVOZrn/AAP2oitpC2yLp/eZvmzkHj8amjVI1by7nczbuRj6gY/yM1+K1p8bPiLPYx3UXiy6ypA+WT3A/wAakm+OvxCluW8/xTqSkFgskN46Bucg/KRnuMmk82oLo/6+ZP8AYdR/bX3H7SLNF5ZdY5E34kj3dOB0HpT2KkbCzMGJUY9+fw9K/Exv2lfihp91Itp8QNURYfu7r+Rs8ehatlv2o/jCts1+fiZ4ihkj+ZgmszqBwMcK+B3p/wBrYfs/6+Yf2DVv8SPWf22/+CqHij/gnN+1dqHwI+Mvwdi1fw3dQxar4X1rSbsW9xJp0zMFDxM8u5opUmgLMyGTyPM2qHWvTfgF/wAFoP2AvjckNsvxej8N6hLtX7D4ohNqQ390Scxkf8CFflb/AMFH/E/jv9oZPCA8ZeMr/UG037eLX+0L5pmj8z7PnG9jjOwdK+Q9b+EHjHRJC1mWfHOMYNehRlDEU1OK0Z5mIpyw1Z05PVW/FJn9UmmeOvDnizSV1LwlrtjqVrMu6O60+6SZHU+jISP1qq968N415FeRqVK7V+7tb8ev61/L38N/2gv2nfgBcNcfDj4k+JvD/wAwJ/s3UpY42x6qDtP5V9c/A3/g4Q/a48FQRaR8XNE0bxpaxDBmvoGtboqFIHzxnafclCT6g81fs+zMlM/ffRfENtrC/uJmxtB284UjqP8A9dZmp3YnTcl1DjdhwW5bH6Ht0/Svgj9l7/g4Q/Y08Z2kenfFrw/r3g28uBiaSa3W+s0PAx5kWJMfWMfjX2R8IP2nv2VP2hoY3+FHx28O65Ix3izg1CNblD7wuBIPqRmpdOVilKJ1UAvFTzHZdsm0qyyYGOh47jkfjVHVpdXhvVFso2tJ+83AcDp3x0yP/rYrd1Lw1bworafN5i/e8lmDKcYIJ79R2z+FUW0zVLkbdVt41QyYDQuN2MkgDGc4x3/TFTy2KuQaTd6lOZIb+f5lmKxzRyD7ue+D+HOPrXYfCqxuYvFUjIquskZXcrkk4/X0Gc1xaWKJNHd6JqAaBZsTteRvvYjqOP559BXZfD1L3TfEscaPGnnH93HJcZcoR1w3fOee/wCBJqn8RFT4GelXOj/ao9spZVX7yK27j0rKlvNb02Q/Ybe3ihgUBWlG1mAPPOPbtXQxSvbzKkoy20H0Zl/z7fnUeu2NtNCrT6aszPgx7V3Fv0x/Suw4hdA19NXjyirG27hoXBBGO/PX/PNWZriWKbzIgrrtwWXG4n0x1/SsHSLjToNVj26HDFMi48yJ34UjupHJHQ8cfpWlNdXsQ3x2TNGcMTHDkD3Pf06CgC9JcSO+5Z1KqM9MZ9jXm3xHt7GTX5he2LTRzRqyxspK9Oh4716Gk9/A63FzDGVbkOo3EHn06Yrz74x38cWp2moNtVWjKmQodqnI5I/HrntUVPhNKL944ptF02/aR7rTNi9IXZBknGOp5z25PIqrp1gmmosVjIvkTkr5KqqnJ6bicHirWn6tFqV4w8xvJQABlj+V88/Kec8E9uvp3k1y1uYYtlp93zt0rtGWwMcY98nHp6+h5rHX1LGm6RpiTGzu4FS3lG1gq4ByB1/z9M1z3jbw1p1nqS3VhuiaRiqXMzA7cLzznkEcYJwTwe+WDWfFdrc/axLDFHG2WaOMlmXIGG644x659sGprrXL29u98d2sSiPFwTJuX0yOnJ4498c54m8bDWhjroAtNTN1YySCaG3VbeReEUEc/eLdx7ccc1Q1Xwjaw6Zc6bqlrJcQXSlczFGjKsCNoXnt16dOvWuhvNZj8r7LaNar5PD9dpzjkD24O4dB2qMxy63F9uu76OHyl+7DNGd+D0x65xxjqcYqR3Pz/wD2qP2b1+FfiLcu+bSdUZ0s5o1M01upxuicYXOB8y5PODkjaTXyz8Q/hxpVqWurZFktWVvJmZOJGJPHBIxnvzjt6H9kPGGkeCPF2nyaB458HW9zHcLhppEMZBH90jJUjggZyMAivgX9pT9nrW/hn4uuNM+x/btOupPM0e4aNSfIJyV2l9u7OA3QfdOORWsXzbiv1Pzy+NHwbF/prX9n9nW68ndGqybsr3DbiTn0PoDwOcdH+yj+0tLqF3D8Hfincyx6lCrQaXf3nytct2gkJ/5ag8Anlxwfnxv9g8S+A7dLRhPpUUNxL92N4/LxwMrznByOwB+oxj5p+Mvwhu70XGo6Xp6x3sMm5MEZk28/eXALqMkEYPbptxFajDEU+SfyfY2oYmphqvtIfNd0fcXhknyYcoG/0FiD1zzVW3uI/tdrbPubN47KozwdwPPt2H5civCv2MP2pf8AhNUj+FvxLu1h8RWdrJFZXE2F/tGNVzjP/PZQDkfxAbh0YD2y3nj/ALQsQBy291ZgeeB/9YV8rWo1MPVcJ/15n12FxFPFUVOm/wDgeTJ4rhRr6t8pbzpt2B2AI/nSxF99iif8/jbTtzjgn+o/zis3SZydQtbmQFWlvWJPHHb9f0zWnau0k0O0j5dSGCF7kAGsjoLvw9QqtnKI8FrC25YDI/d/56VLqJVxqMxdl3ShfqcIv8/89aPh2itothcAbh/ZduWb6Qqf61XvpRJYXTu6sxusZz8vD9PyHTrmsluV0G6ixW+00OAyiIALz6N+tUWIitIpP7t2Mrzx86n+VTavKRrlnEGx5TKG9s4H9TVd3L2kxx80d1/F3+6cVXYDZ1UK2qQxBG5ZMH04atuwf7Nosk5H3YwG+fGRsFYt7HG2s2zKzdM89/lP+fwrauF8rwtcTYb7rBsNzgJjOaxl0No7swDui8N4J8xpAvQ9OB/9arPi1Wj0+zU4wm07sZI5bt/npTbyJBpUEEZ27519P7uKseNY8afG4cKy4wtS90VHZsh0tS3i9d/LLG5x0BHy/wBKj8VI1vqkOwk+XfKx5POdv/16NPk8vxbETG3+pYc+yr3qbxJDNPJDgfdvl5xzU/8ALw0+ydF4J3+bIxjx5l6vHf1/kaveKB5uvQvI6s20LwwPOUqDwXC5ghMeWH2okn0IA/pU2sF5fFccDDDI3OPdhj+lcsv4jOhfCiKymSbxm6Kx3LNjpxwBxXlOhqh/ba8VRhQufAWmDI97m7r1TSIi3jO4lQZ27W4J6f5FeRaOZG/bl8TRiVst4G03K9s/abutqa92fp+qM63xQ/xfoz03wTdxxavOXVsMcb89Pu1zvxFKySxHHzeeOeu751rZ8I3ITUpom+6ynp6YP+FYfxCiCT2rH5c3hU47Hcn+fxqY/wAY0l8BBqIEdrp+DyVXlR/0z/8Ar101jIV0S7dcY8tgPm9FbH1rlb7ywtlCBtG0jaw7bV64rrkRY9Iu1QKrbG+Zfof85oqbIiPxM4XQMg3LF13bpM7eh6VgwxyTfbpEjKKo2juDz/ga6DS0BF0+3aNzc4x3GKw9OWT7PflgFZkVsDOMelbx3Zzy6F/RQf8AhGJi6dWIwDx1NX/h6sn9nSlkJ2sS3fuePy/lWfo+X0GSML8u7OOwNXPh9PItjcBX+8w5ZfuHnA60S+FhHdehyvjNt17CIf8AnqpA3dea2NHaU+Gdu/5mvMjg4HJrL8cRxxX1uJGP+uXO3p1rW04GPw7Gwwo+1enXk1b+FEfaZneFJMXM4Z/mZmAyvvnNdB43nA0ZfMVuRhdvIB2jr3rl/CexZXaSRtu5tu4Yzk+naun8fh49HT5OHBDbh7Dv61M/4iCP8NnK6TJ/xLbwgZ+ZR8zew/z+lZemTPJdao/Tbbx4PqcL/QVsackb6XcRfN80qnge3+fxrFhjnia/A3KphX/gNX3IfQo+CZTLCJiGVmdmG5ufvtSrIE1qOBlZWLMVKng8iovBSNbxQ7owzBf6k9KsQyB9ZWPav8RUN6ZHT9a1+2yF8KOq1hxaWfmc/M2Cx/3a8+aNH8UqDtDeW23b67TXf6vCbrTNiybmZgFX0+XpXn5d18ThVPzBWX3+6R1/z+tFHZjq/EjstHZv7LESpyZIxyenA6VR8Io8+vzJLJu3XXHIOBk5/Dp/9fitbTVWDR4TKM7pFJYkc8Vj+DG26y1y21SbrIVTxnJ/WpXUT6Gl+0nPFF+z34viSRju0WYbvbgf4V+bumORKNjcd+a/Rv8AaMmMv7O/jJ24J0OY/X5hX5zaagSZOT97ivpuHf8Ad5+v6HyPEn+8Q9P1PJfiOQfG+pEf8/H9BRR8RznxvqPy4/0j0x2FFfQHzZ/e3lx0K/8AfVIDL3X8qeEHpS7aAIS02ehoEkwXe3FTbPQ0Fc9aAIba8MrtE0bDbVio0xvKqh477adjaMs1ADbr/j1k/wCubfyrwBBMy7YY2Ylj8uCcfjXvGqlzp0+19v7lufwr5+fUnsE3zzNHIrYVMjnNaRWhEnqOvZG5Qbt29fxNSJcbG2p1brWQ+pTvKJ3kwnmZPbipZLpRZ3XiHVtah07SbFfMvtSvJNkMC++fvN6KOSSK1jFmMtz2X4LzRw+D7i4nmVVW8dpHY4AAVefYVxnin4s+LvjPqUvgr4EX/wBj0eKQxaz42KblGOGisweJH7GTlF/2jwOJ0q18QfGPSHttWu73w18Oo2MrWtxIYb7XR3knPBt4CBxHw7D7237p3NM1LxD8YAPh/wDBS3Gg+E7L/R77xBHDt3IODFbDGCccbug/IHWNGMZcz/4CFKr7tole0vbfwjO3wU/Zk0SK81p28zWtcunMkVkzfenuJTkyyk9FySSPQV6N8Jfgv4Y+EVldam19LqWtah+81rxBqDbprlh7/wAEY7IMAD3yTpeGfCvgH4LeDWs9Mjh0/T7VTLd3U8g3SNj5pJHP3mPqfw4wK+U/2pf2wNV+IX2jwN8PriSz0UsUnuFyst6P5qh9Op7+lZ1ay5ey/FlUaMnLz/Itftm/tg2d9dSeBPhRqW7arR3uswt+aRH+b/l618myxPzdXmSzHIVuv1Nbz6Iq/wClXM26T+HPIT/E1k6jauR5Ycsev1ry6lT2j1PSp0+TY5HxRdkyZHrg1kywSTJ5kv12/wBa6q98OxXM3nXDtnsq1478VviJfa5qU3w9+E9z+9GYtU1xeUtc8GOI/wAUvv8Aw/XkYOXY6FE5r4vfF7UG1Sb4dfDDy7jWlj/02+bmDTEPdj0MnovbqfSuI8M+D38F6fPHFNM1xqgLXl/cNma9YnlmPXbnoOM17n4L/Zkt/h7aW2l3Ni3nSRrPdwtMHYs3Jkmc5G7HODnFdz4U/Y91Xx3E+v3cqMGzJapcHaHUHG7J52cenI6ccjKUuxtGHVnxTNaJbeI7hROxVpNzbx0bPT6VtJremWzLBG485e3XJr7cP/BPb4RX2nR3PiLT1vNShjU3V5HcSR5YcthUI4PRV6AVU03/AIJ2/Ba7vV1BvCl4dp3rH9vmUIuDj5i+GI78f41pGpGxk6Mua58neH/Ea4UyHb831rsNM8URyxrGky5r6mtf2Df2erMNcah4XkkZplSGJNUuFwcegckknPXFTWP/AATt/Z5uJPOW78SW7h8BYbssueOu4Z/lWka0URLDzaPGv2HfEGoXP7TnjKBJVWOLwPo4haCNAXUXeoE54HO4kc5PHXGBX2XpDyX+j+ZdCZrX5yH/ALxzycfhXnvwy/YF8G/CrxhrHxJ8EeJdQSbXtMttPuIbyPeES3MrKw6NkmVs84OFr2Lw/wDBrxNdeE1gbxbbR+WP+W9m67V7fx8mtvbRkYOjJGDrnxS07wza29lYaXMzySCNVWMluRzxjr7Vk6r8XTolzDZa1atbtJMqWMbSfvJH9AM/XPoOpHWtgfsy+J9Q12C7n+JyTOhDbYbMkPtOVH3ug79j09a6/wADfsV6PceIpPGXxI1g6lN52+FprTYVPHCgsQMfT8DVe05lZDUVF3Z638PHfU9BtNRniYW6RIE8sZx8vTOccj/61bqW945eSycqDhY/lA46fkKt6b4XtfC2lwW0F1GlvCoAiK5/E+p/CrEPildQdllkMKR/LvWP+mO9abmLkU1uZrKFY7gJu3qXaQ5ycYqxDMZYvtO5mkdvlk8sERj+lNudRRGeSWePy1bduaHbg+uM81kan48jMCw2Z3DaPLWOPcQD3IHAz7mqI3NDWfEdnpMBZZ3dpG4dcHJx7Y4HeuR8Y+MNV121k2RtNDG67ZHUKhb29foePrWZrGr6h/aMgMnnrHkR/wB1A3UcDAPY1UtLzUZU+ynQhJGWBVWkJXnrxx+o/KgqwyD7TdeZLd6Xb8R/65shgec4J/p61Yi0mzghjxC0ytJmfbJ82PTByfx71HqiXd5dS3d1HHDGCCsMY447cdcetXJNUh1AQodGhUqn7uO1yMe54GSfypXGQxajaaKGtxBPbrJny95DFvbbj+tWtE0+O+aS7urm5jZl/uj8vXHSrFloaGRNQ1OJpHH/ACzweB0zW/GbeWbFtatHDnCqV7+vtimS5EWjadYQ2jbbkqAwH3QzenGBVyC1fJkW4Poi7WDGrkGl6dPbAlZDEudsnAZ27k9fp2qKO3tmYRqZW2yYbbkAD6Hvj3oJILpfMXyILiNu0j7D+p9qoC0dJsw6ufu4UOp59h71bmh0WCUW0ss+5gdxDdMnpt9/XNOsbCRts/2bHZY2XGQCPmxzzQA6ziFtF+8XdImANxJz9MVp2sTWVv8AadREUaxKZJZpJAFVeSSSenHc9KoWcd1dytG/yhejFec/j/8AXr5W/wCCqH7ZEf7Pfw6/4VZ4c1Jm8Qa1Z7/LhX5kDNsjPvyrtjuUQEFSQQDwT/gpR/wUV+KH7SHxNX9h/wDY4027u2uboWd/Npqky30gOCuR92MYyQccAlsAED6O/wCCbX/BKvwh+xroMPxS+IUdvrHxKv4d13qk2JI9MDj5ooM/xYOGk64yq4Undc/4JP8A/BPTSP2XPh1H8YviFpfn/EbxZaC61S6uvmbTIZfnFsueQ+Mbz1LcdFyfrS9ugsbG5KjbwvyZzQVfsc/rF3LDlVZFb+8gJz36Vz8017JIsa3JXd8wZVwGHTHTpWlrdwI5JCqfK2cOygY/WsUK5G4WuXxgnB4Ge31oJJn8RX1kFtknXZG3ysy/e4yT16Z/l3rxvxp4j8Q+KfF802mttt5pFiVWj52jPQAfLzjr1r1LxfqcXh7wjNfzWbeey+XGu3BBPoa87+Gun3V9rC3GpIjTRt5+GkG58ZwePTPf1+goA7i30pLWytLKxhkdoYVQNtIVcdefzq4LXUoHf7SzBl55kJyp+h/+v0p9xFqEQZJboMkjH1wD/U0xUuLyL7NMf3Zjyw67h3oAktlxtmyzbv4s5P4+3t/jX4+/Gryj8VfEqHndruo/Io+Uv9oOW/P+dfsAJ1lfau35Yy2F5x6D24r8g/i9DFB8XvEj5b5tavE2e7XLAn+teDn38GHqz6Lh3+NP0X5nGeKpGtmjhkVWLXEcanaePlrI8ONHNql7eI7eaqqq84A61seKvJE0U8yN5JuyM++zGTWZoCODeTTWke55/wCFuNoAx/WvmfsM+u6nV/D2zlVLzBP72YBm9SB/gasa/eWkfnEE7o4yjLuzxz1/L9as+AVij0BrsZ+eWR9vTPb+lc5rmuZgdI7NU89iNi4JK+p9zx+Vc/xTNtI0w8OXhPm2M0zeaW3gr29vpVf4jr5elTXKJ+8WOM/XnGf1ptuim9sdYaJg2FRow3BGAM49aueO4oLjRJywGxY9xbP90gj+VbRVqiMr80DA8Mm7vPF9jJeoDG1u6su7pwp/UZrc8Tl0uIAp/cyBmRwOFHlsQP5Cuf8AB1x/xUUcZCjzIWVSrdBsH610/iJI4v7NkmfbGyrvQHqdp4/PFaT+MUfhGwFIfDDXCr8qTOWU9Uzjp9DT9K+0XPhx7+GRnLSRoD0AXf8Az6Gq9qGk8OTadJIJl85QrL2yufzyPpTlmCeHLeKWciGS42qI2wXIPQenRv0qP8yh/hNm/tdrqWVVK2qCRv7uN5z+PBrL8VXQsr+42HzVhj46cgD/AOv+lbHhnd/aV1Att5bSW4CyY6rsA5/n+Ncp4hu4V1q8ikJKRW6hdrcE84+vY046zF9k6H4cw+doUMoGB+86++79K1vEt217NDpAOUX95IF67R2/XH41n/DqHHhtcAZ8sMvtnj/GrDs/9s3TRxbtzBM9sADgn61nU1qGkf4ZqaDIjXUk8UirHa3LoyDvyCBj8a1vHcLT+GJ42VW8zyzt6Z+cf1rAtHbSrlpkLRi6+ZWGMBjjP04zW/4lmkuvCEhVt7xxl1k+mD/SsJfEjWLvFo4nX7b7PYWrwruP2jZJ6r8uOT+FaHhtFkmlZWLrDdRuqv8A3tpz09SKqeIo5V0LddTZ+ZZJNvJ+8AV/mKk8GpMLl2QMybY26/ekBP8A9f8AOtvsmP2jZHk2ke2aTJZJTHv/ANl1J/KsXxHfJLZQ3clvht4VSf7oxjn05rU1SVlF5F5LGdYZfJLds7SR9etZGqy+Tp9vCZCwim2ooXsF/wARREUih8Qltn8PzSxswkZf3i7iecgflW94X0/T10G3iglxKsip9Arc5/IfnXJ/E0Xk+mXM0I2qrZ2r94rkEj9M10vw8kj/AOESW5aQPj5t3U5yP14qpL93cUX74sSm2utU01o12+ZHsbHGcvVnXrhH1vTbdBuMM25eO2P/AKxqGO6jGoX80w4W4CrjtgkY/LvSaxct/wAJdo5df+WLcnv0/wAaj7Rp9kz/AB9cmw0iGK9hbFxaxxxsueCP8isvwmllbaLZm0uw0kduDH3UsVBB/U5/CtD4zXsY8KwTzLiOY+Su3qqEYz+ePzrL8O6fZ2fh2GV2ZJVVm+QHgDAFXH+GQ/jL3h6aN9EuEnLBpJNyqvU4ZuOv0rWtDbSvG0qNGsHlru/vERg/1rD06YSwLfIuxVh8zaB827dvNaVncQXaMLqWTauBcCPgr+7wP5D9KiRcHoZOuiK0vN29VWO3O5P7u4k4/wA+tSaFatdaBH+8/wBZueLr055/HAqr4rt2gllnjXzF+zRnYw5PTn9KtafLfN4VtLG0kKyNbxqFPB5Axj3z+ho+yC+I7K3zp/hq3y2XW3RdrLwflA/Hn+dc/pyvfao0iBS0cTRYA6N1Az+FdD4lvGtNHWKBSr7lEeecYA6/j9ayrC2azs8R43HmRtpyzEferGPc2l2MG6jNl4ihuDE374+TIuedrE4Ppwc0fEK3A8FzXMS7tq5Py9xzVzxXbQyXa329k2MrL04Of06UzxhLHL4SuokTj7PJ93puKHB/M1tD4kzKXwtHFeHNTS51zT5Ut/mSzd+G5DcD+ldF4wureSeS6EckbS2jIsgHABGc/ofzrkfCt4v9uafbtFu82GXcR2+Tr+n511XihkN1axW9x+7K7NyrwCUY4P8ALNbS/iIxjrEfpNwtpp0ckE7SBbx0l4+XcX7f59aqaxGx1W+l+1q3mQyKw3cgBQAPoc5/CnaRdz3Wmtb3Q27Zk/1SfKcqGU8epyPy9aqXckN1c34U8vM0bNtyFIdVH48e3alH4mN7GjrcRXRbiEFfJNrI0bN3Y5/TBFc34Ku3fxQglfAWKQBtvIG//IroPFLfZvDKFZ22Q2Mhij4z0Lc+4xiuZ8ASGXxXcTxR/NDCoVevDEE/pV0/4bJl8SOy8SwieZVC4VpWB29xgNj8hWroo8yykRsbiu4+o9vyxWZrBM8kEAG1o2Ziw9xjPvWtaxxmINbx7fl27R+X9K5/snQl77K9pM9hqzOE/wBYdwbd047fXkVe8bljb2U20AeZhmHowYY/KqesRLp0kc0kWZEO3OT/ABcY/wA+tSarcPe+G0vJGLeTckbdvIG4rU9UHRo5PW1e28RRvFLtLQ7ZFzw3JwceuDWxo8N2sTXNuOfLLyYGBx/+vFYPi7Ees2bQvt+8T/472/OtrRZr2fR8NIQQGVowcZ+Yf/XraXwpnP1JpluLiNvKuvLO5xI3ouE4H4Y/GsuWa9/t1rNLZpG8ksqj+LG0kH24AqzNessc8ki7huyqgdARHn+YqGS9tYtYj2I3nNasjbe4JOevutVETOZ1Zb9vHunzANC8jktGrfdXK8e/eut1Wd20S688n/kHTKGbudwxXGeIbm8/4Sa11EhWjtsNGA3JUEY/QZrq9Ynd/Dd3HPCc/wBmsOOx3f8A1qup9kiPUtx3bQW1mpULGsK+u0DP+IqsQ8Xju6gh/wBXHaoqrnr82P55o02OTV9Fs2cru+yrkd8/OT/So4poG8Wai4dfkWISZ7DdmojuzQyPihPPAsLTO37ubD7f4lLKoBp7ak95oP2e5nl85k+TH8Xzf/tCs/4lXPmanHbbWbdMGf02lwcfng1cuLmWbTVaS3VWO1EkX+BcjGfXvmtl/DRj9pmlBC8C2ouXlVhGuQGyozIAc+/SrVndy3NtJ+78tlwfm7c9f1/nVe2m+1xWcLzZPkqG/wBrkcg/UCm28ySxqqz5by1Zs/xED+WSKwlc0iYHiab/AImX2cyqpa4y23+LkAD+tdHfy3L6Kx8xQrWrBj/wL/69cTrmweIreMsSJbverbeF+cf4V1OojzdFnRZcFoyq9yhK9fzFVLaIR3Z7f+wb8Ovhf8UbTx9pnxQ+HmieJLeFtMW3t9Wso5GgU/awzRuRujLbVyVK5wMngEeieMv+CVP7IfjX9/4f8Na54beZW8ttC1h2iVhjqkwkHfOBjj6Vyf8AwSh1LRLjWfiNoetSrCt0ulgyv1OPtfQ/8Cxz65619wWk/h23jaA3RdYMSAqwXLDrkg89B+DdTgmvq8vco4OFvP8AM+QzL2csZO67fkj87/Hv/BDS31CPzPh18c7WcTH91D4i0Uxrt5xmaBj7dYxnPevAPit/wRS/aa8KyTPD8KbXX4o4963HhnVIpCyDqRHKY5D1HABPNfszFd6Np999oj1WXzJFAZGyd469AuMYGKj8ReKN0oMXnN5aq7qkIRf6HB6dCK7ed9TzvZRvpc/nY+Jn7Evj/wCGspi8ZeEPEHht1O3brmkzWyk57M6hW/Bq463+H/xc8G3C6h4U1mfdG4ZZbeYqc+oxX9Llrqujywsl80M0M0YbN1+8Dc/iCCCM59O9eb/EH9ib9ib4vmaTxb8DvDf2i4mzNfadZnT5yx6HzrQxu34kg570+aO9ieWaPxX+E3/BUL/goh+z/H9lsPiVrGpW8SKi2utf6dFsB+7tkztB7kYb3FfV3wQ/4OQU+zLoX7QPwVkgYr+8vvDdwRjAx/qZmI6cfe6etfQvj3/giZ+zH4tjvJfAHj7xVocxX/RreZodQtYD23I6LMenef8AGvCvit/wb5fEu2tFv/C/xN8F6xBIm5F1NZ9NnlbHCpHtmQ/UyKPpVe7Im8o9PuPsP9kv/gpB+y7+1zqbeE/hj8QoYdcuod8WjaorR3EqqCzhF2nO0ZJG4HgkZAzX098J9I17QvEtudVska1kYqhjXmPJJ688cnt7Z4Ffzp/DL4cL+z5+1VZRaZfSaX4s8A+L4PttnHOrNDcQXIzhkZkddykHBIxwa/oz8MeItSg8TW8Emowt5kw2t5Yz+fP5gYH61PLyyRp7SUotHthuLDzDJeXPmQkBtrbiEbpgcH07fWqog066uvtC3VxGsj4VpFJj68EHPH5VJc4lhLSsFLbTvVT19qqm001LIA37yMrl90bA59RjHIx17/jWxymsPD01y39o+ekkxbMciN847de46mpP7L10uszao8mxsGLcVbbn2PQiqek+IbawnaJI8RjCxyKThfbByB+lR6vq2oWs2I595fhdqZXGMHHP44xQBYnd7S+23pMci45+bkH3Fcz8VRp2q6PG1zbPt3GNioIC57n8RwT6VpxX9zJuxeb2WM+WQQ2R1xjtx+Vc18Q7vUdT8G3FtewKohUvHIp4bkn6df8AOamXwsqn8aORFj4VMaW0F2zRqu0vvXn324xntwPXjrie7k0i5kR4L6SVXwF23A2rjr24J49K8yS61DT5ZJLS4xuZY5BKMqW7+x4znnJHUZrQs7xLWGaKxjtfOZdzrGq7STjnORjBOeo6nn05zu5fM7K98NeDkjuZrvT9Sm3qVkjXayrnsBt6Z/mfU06HSPDOo26qi3Nv8rGFXYKWGeenr75BrlPDvjTV9Rn8iSaSM2kbJNDJGiF8Hhh1DDg9D7HGaq2fjbS4/NW9t7yeYTHyVMK9cZ6gfMDkckdBk4JpaByux2ukeFtFeZl3Xyhl3Rs84Y8DoN2cdD2qSy8NeFdOjy0up7WXDTAqwxxnOF+Ufl+Qrn4fFem3MtuTZTR+Yu1z9uKbW7KNoBDn37YqxqWqC0kt2h0yVWZyJJFlYquSPvNhc4698dOKVhWZ0mo+CfCuo2ixST3lzH/rGMjBvx5WuP8Aih8Cfg78SPBj+G/EQuHt5TmBzIomtpBnDKWBwR6HtkVdXxJfw20tw11cbVRjtihDsh3Yx7jnp/PFZl/qF3e6bcXk1qsy7VYwNtZlXJXIU/1/xFVog5X1Pgf9pD9m3RfA/iGPRkn+0yWrK1ul1dFhcId2GTPykEjsRjoQOQPmv4l/DnQNPu5Gn0828d9tkhiaFzISR93pt6DPBB54B7fpd+078CdG+OfgFNGsNLt7W+USHS76aFvNtpM7iBsYZiJ+p+6QMjNfmt8TPh94y+Hur3HhTxDFLDfWrbJLdcGOZsoOmPmQj5lboQwPoBpCPMZVH7PU+a/iP8BLzUtSn8TfDeaSO8sXjlmW0kaNlkBH+kRgAMCCN2QD2PB+97B+zf8AH2fx8LfwP48Cw+JNPtZP3wwE1FAo/eKBwr4++g46svBIXzL4l6V4+0+7fUbO4uBum3NLDMwMXBz/ABdhuGcn7p5AryHWbfxVoWpw6to+qXMc1uyzw3Ech3wvgfNuz6856EZ9TWeKwMMVT5ZbrZ9jbB4+eDrc8dnuu/8AwT70tJUS3s7nfzHcICi9B85rYs5HjlwVyF1IMW6DqOf59q8P/Zs/aI0n4weHP7J1Py7bxFpvl/bLVW+WdNx/fxf7Ocbh/ASAeCpPs1jOyyO0hx/pwxnoeV/Wvka1GpRqOE1Zo+2w9aniKanB3TOi+Gk0LeHLIyNyNHh9OP3Kfn/j6VTlaRdK8vAXzL5u/wDtNx+n4U/4dSrH4ftXB+X+xYCoVuOYV/w+v0qtPcE2lqNq/NdMW68/4da5up0dBmq4bVvNU8K0PHtk/hUF1EEstQJfGyTdwD6df0puoXG69mkUfduEAX2z0/nU12fMg1BAfmwDk/8AAh0p9gNa7mZLi2fPzMjFTu9f8n862tSnePwjcAKPn3bc/X/69YOpZ26a4Y7mGGVe4JHPb/Jrc14OfCEOwsGdk3bc5OXFZSWxpHqUblHMlkkZbDTbjuPuKm8ZqJ7C6AXiOdVb5ufuLmgRCHUbHDfws2PTmqur3D3MOrqh4W8U/hgf4VHY02ixoymv20kgA3Qsu7djnYf8KueIpZVRiqDaLhT+h/OqtwBJqel3UUeS2P4enyN/hWh4iCqzKy7mjmixx1GD6/yqX8SLXws6fwZE/kQw7efMkbG72FRa4GXxkqbhnbH19z/n86ueEtiG3UHBZWO73z/9aqF8zSeLWmzn5YQW/u4BP9fpXN9tnSvhQ3w67DxHfXBbIG35vz4ryTRZsft0+KkhTr4K0sdP+m90f61654aDHVb4Mc5zx68mvGtMkx+3X4oiWRh/xRemD6/vrqtqf2/8P6owqt80P8X6M9C8LyCDxFNA2CiqzD05DCsn4hM3nQ+azsBd/ewPUc47Vr6Vg+JZ1iB+VQee4JYHtWL8RlK8leBdNj0H+cUl/EuaS/hlW7SRpdPdHJ3KR9OVrrI5ml0S4Ln7ytu3cenp9f8APWuYeJ/7Q02BhyI1Le+T1rbkDJoEw+YM7N14zllFE1sJdTk9H82GK7e4kRuX3ben3qwbS9QreI6n7kYLcdSa2NMmiS3uZwPlUEleDldx/pWLZW0L6XfXMcXO6IH3wePwFbo5ZPRGtpeU0e4Oz/8AXmpfABaTTZnxtO7JK/U1T0qVjpNw7r7cfhV34duYobjd83dNvQjJpS+Fjj8SMPxyVk1S3kcgr5iFlbjuK0tOKP4biSMZYXXuMDntWP8AES5CXEckIztkDj6bhV6xukXQ1BY/687to68H+mK0t7qI+0yp4ZDeW0mWzvPy98966H4gyNBpqyzSMvyMfbGB1FYPg9BJC4EjdVJBXp14rY+ITmXR12xY2q33R9KiX8RFR/hswdEuCdLuAP8Anp83v+tY9ntli1BjP96FfqeB/hWtYGNNEZtvzMx3j8P1/SsezVBBfSAdIwMe2BxWnczl0IfD0H2fY8h3DbgY+n+NU9PlSPV2jddwZnZTj7uCAR+danhYCeTygdwCqVwcfw1l2aPFrbFXZgWbaq9st6VS6k9jsryeS2tlnH3Vn4+hXoa8/kljPitvlCHEm3BPPB4/rXeayJDpKIjfddW+8f7v+fwrgbgiTxUsbsBjcVbHPfjNOj1Ct8SO406WV9FtVkHzbjjd34NYvg6UxTtMrDibO9efxrYjmzoluc8DcwPIx1rK8CxC7dg6rzzgycj/AB/nSXwsUuhL+0Vg/s5eK5iW/eaHJ8vT+Ja/O7S3Kybia/RL9pLI/Zu8UAMDt0Rvr95RX53aVxMuWwO5Ar6Xh/8A3efr+h8lxJ/vFP0/U8j+IhZvGmoMx/5b/wBBRR8Q8f8ACaahj/n4/oKK+gPmz+7DzfjOuD9o0Bv+2Mw/9mpv2v41K3+q8PsP+2wrqd+RxSCtPkZ69zlxqXxpz/yDvD5X086Yf0qZNR+MIbL6NoR+l5KP/ZK6IHByBQST1p/INe5hjWPigDlvD2jEf9hCT/43TDrfxRB+fw3pH4ahJ/8AG63GlA6VBNMT3padg97ucv4n8TfEqPSZof7B09WkiZd0d0zbeP8AdFeMT+GvGMzyPNbKzMPkYyZ2V73rCNLbMD/+uvIfip8XNL+Gd5H4X0PR/wC3vFl5HvsNBhkwIU/573T8+VED68tjAB5rSKlsjOVt2zk9eMHgDRY/EXxS1ZrW0lm2WOm2cfmX2qS9oYIxySe7dAOSQASMea5vvFE1r47+MUNvp9hpbeZofhKCTfa6c3aSU/8ALzc/7R+VD90Zyxr3NhJ4c1KT4m/FnX21rxRep5cbLHhYlJ4trSLny488Z5ZurEmu5+GHwN1XxZqEPjj4v2wVUYPpvh3+CEdmm9W/2fz9B1RUYxu/69DCTlJ2X9epb8A+APGH7QZj1fxg1xpPhFW3W9irFJtSHqx6qh9epHT1r2TxD4j8B/B3waLrUJbbS9LsYQkEMaheg4RFHU+wrF+I3xj8H/Bbwv8A2n4iuVNxIpFlp8ZHmTEdgOyjjJPA/IV8ZfGT40eLfjNrzalrd5tiUkWtnGx8uBfb39T1P5Actapffbojpo0v+HNf9on9p/xN8Y9QbSrMNa6TFIfs9ijff9HkPc+3QfrXlLyRwHe7bpOm70+lOmWO1LKjHcfvN61SmWSeTatefUk5O7PQjFRVkRXt4ZBsiOT6VnTbYkM8rYCjLM2MAd6u3jWGnW8l7f3AhhiUtNNIwCoO5JPavG/Gfi/Vvi1cSaL4ekmtfDkcm2a4XKy6hzyq9wn8+/oOWR0RKXxC+IWsfEy/m8FfD26e30lGKaprkecy+sUJ/TcOvbjk2/AXw6svD8UaaVZwwi2GbWOTnD/329Tnnnv61q6NodrpNvHZWNiihRthhVflT/6/vXQ6L4J8XfEDXY/h/wCALIG/VlbUL6Rf3NjH3aQ9244TqcdOuMZS6I6IpRLHgbwr4u8Q6r/ZOhQLqOrnEnk3En7mBS3Nzcn05ysfVhgn5eG9/wBB0jxBoYt9JfVFvMKFmm8vh26Y55AyOPatzwB8I9F+Gnga38JaWl1IWUy32qSx/vLyYn5nJ598DsOK3dFtILdPIt9Kd/kJE7YXHPXr1/ChRYvaIwh4ckUIL7T9rKu9juOWJIJwBTo5J5nS0W1Zs7mW3CbSD+PJPX/Gusubaa5ij0yzvSkyqDu2DIx9c8/5xUcdp5up/Zdc1a4Mm35be3sCcjAyN+0dOmQPWtFTZPtDntGmScNZHw09yFQlpFToT6HBq3odpZWs5tRbxNJkiOHzM492PfHuO9alh4bs9Xv1W1tLlURvLVhkIffk89eord8P+GVj1RYdiSXDbvJjRMk465OMZ/QdK0jTMpVg8MQWNlF5b6rJIzNny9uc569q2tJfRtd1T+xLfTLhZJCWaQkYP4Hp1rW0/wCHFxNE0k2qNbrIwVoFVdwyOpOAc10Hh/wNbaLbG3t7jcV5mup2G+VvQcdK6I0e5zyrdhtt4K8N6O9tqDR+dMGwsi8qnsQOD/Kt5rWS1jj1G0WGSbG5TITkj+Q/KqYubDS41jJXzGYce9OPiG5F5sm1CFhyqrHx+frgelbRionO5Nherd30Ttdoqq2N0yis3V7gW8P+jmOOAElZN3zH1IqHV/Hdlpji3kt4pG8smOPf95j3OM1zUnji6vhJY33korNwsEe5iD1BJ6VQcot/4lm1C5a1t/MdIZMMrOD5h9Pl6fn3qHWrlbiaGe1UpIx/u/KhHuTz9aiuNUsbTdDbxsJW5Qs3IB+lUX1MSTLDLFHKwQDy24wPUng/41MpWKS7FmeC4juktbe9+0K53TeWpyzcHgf56VNaQ6lbbnNpGVQEz8Yx6DJ+nT9Kn0qRPthnkmt/MkXCqqdPTGefat3TdAtbp/tuoyRRrGysW2HpUrUDCsfDepajLGBbLhuDHnheR6Ef59a6MeHkstqm0jibjdswAfcjsa1rWLT4JvOgiY7VyPLAAHocU0TXd1MEt7UbVJ3FVHP1JrQljJ7DS/LjSHex2gSYkHHsO9T2SaZGGtpk3qrZU8nn8ODSpENPDP8AZvvs25duevqf/rUzcY2VFi8tAD8qr0/PNBIPqGmWPyhpFTG1Y+nPp0zUTXth5A33UibvlVW6tn/69Mv9VkMaWkC/df5V8ksfx/WnJp19O8SwWUckinMjNxj3xj9aAI4bW3uZtq2y2wGQz+ZvySRgdfpzVi0dkgazhjVpG4Z0U/nxV2TT0dftk0UjMvC9eR+H+RVKa/1WTjSIFjZRmR3hI2+vJoAlXTpoT5zMyxL9/apYtz2z2r8pv2+9Tj8cf8FaND8M6ov2zTbHXNFha2ZflaPbAxX6Fnb8z61+s2nyfaIFNw8kxI+fc21V9+Otfkf+1uEu/wDgslmGRVhh13SieMAYgtj/ADxQVHc/Yryn+zKix7MLjG371VNYRUjVXiChfveX97pV22uIpI1Ee1hGo+Ynd2rM1KS6kuWKwfK2cyJnOaCTmNXEBvfLMjAthY1ZfmX+dV74wR6ULwKZdrEL838XrV6/tDHG03mfMrEqeT8uOT+fSuf1m/IjD20DR4kIj3Ec+nrn86AOR+KGv2r2kegzwXUnmN5srFeemANo/H/9dHwu0Zre0uNbe3wbh9qK/OAOg6+vYVyfi6TWdb1w3nltI7SMsaqxzt+6OOx9q9S0Hw1ZafolrZy2ylliHEc235uuTzyc0AWJIYLlWW54xx93OPp6cU2fyYbXzI33RtID8kmcDH/16JLNBPIbGVmKx/vI1y25vfP4dKq/YpbuAbrUqtucKuzarDuB6mgDX0XTLJbH7RKsZZuUbuBjivx6+MQWT46eJy82duvXew+hN5IM/lX666ZcKirpy+ZsXnBU+n51+QnxZt5v+F5eKH3f8x67wOduRcS/pxXg59/Bh6s+i4d/jT9F+ZxviiGWayeCUlZWumcKvQL0H6Vj+GSTYLdu5P75xJnuM4z+H61u63cQyyRtcW21tjN97rwwP681ieGYZ5NF3fKDJPIoXtgsdv6GvmPsH132jvLaNtK8Eq4k2n7KWZlB4Zuf61j6fotnBA0txJ5s8y5aRv4Rjp+VdFqyI2iyWir8oh27T6AGs3yHezZ0gOGxs9/b86wiay6Iwr4yWyWpYFdm7aq+zf8A6qf4vHneErjyTtPlvn15HSmak7mRjcg7Fj+XHZiRUWt4v/CLInyllLYx3K9K2XxJmf2WjjfAVwLvWIYnO5od4Zq7TxAkC6fZ36/6xZFjxJ93hwD+px9a88+Hc7y6zBdWozFNcMJAfcHH8q9D8SM8mjwtFHsWORtu8cnDAj8eM1tW/iqxFPWBDosSiC+iuCwaNVbB+6COP8/Wn34VNIs7BFZvLuJMlR935T0+mRUFhcNGdQQ/8+/3nX/a64H4VNfW8i21jc+b8siuWDHG4kqufyrPqUaHh26fydRiiJI3MN7cYKgKcd8YFef/ABEuGttYureCPCmOPd0GAW/wAruPDEAjtrh1uWkbd5WDyqKZGx/hmvP/AIrXfkeIbiEBXctGsm3swXt+QqqP8Qmp/DPSvAd1GnheJ4o/mNvCVYd8gf402Vy25YyvzbmVV7nNR+Eo5rHwlDhMssS7ecHAQCrGiWRnKyToY1243DpuyDzWMvibN4p8qRteRFd6OvnRgxvHnC1oaRDHeeHltGPy4ZPl9x1+tMNvEbDJypCkR+4H9OlReDFnewaNflVJmKhvXcR/SueRvFWZyOto0Oh3SSzfKsaqy4+783TvzV7wjcny5j5J8tYUO7+Lgn9epqDxtbS21rq0EcQ++7qv4BgfzNHg65jN0RdbQGth5noo5/nmtl8BhL4jV1tIVm3qGJWGTv8Ae+Rf8axbyWKS0YxL0uiYwO53j/P41oeI76Jr1XEB8qNSyeWP9Z8mMfoPyrPeW2dZjDI0X76Vd391cnp78VUSGQ+Nlint7i1aPbJtZmI6NuBA/QCrHgNYrfwhNax8+VAz5B65fOfyFUfF1xd3XhR7+Ntq/ZyW+Xk4UqB+Yz+NN+C0pm8DyLO4MjWLBvXPLf1qrfu7+YJ+8amnNcXF5rFtF83zI6/7Pzt/SnalAbnxLpcvm7VhsWmfrx05/wDHf1qTQhBba5rAL4aaMOjA+gLY/nTbq7gHiUwiPBTSWXGcnAT/ABrP7Ra+Ew/jMYB4fa2Mm3y7cFYz3by8j+VJ4Yk8/RmRIl3KmVU9/kOR+maX42f6RZ28kcG0MiH6gx4x+tRJps/2CbVCfLCxbU2t97IAH48fzq4/w0R9plvR/s85/erwzOqjtjZzmr+kzRvc3UzRKVZXO08BmwoA/lWFpPl3bRXVvOzKwZ9p6/NFx/KtXSL6CCO4lnY5UuFU+oZMf+gmokioszvF10iG6IkBeRdo9j83Htya2PC1pJc3tm106sIId3p0H8s4/Suc8dkLNfTRy7VbCfMBw208/nXV/D+GB7xrkyLmOxRZFz03MCP5Gpl/DNI/GXPFe4G1thC5LHO7+714P5GrUFnGtu0Yk3bY8tjjP+TVXUtRjk137HAWKqSVJ78frjNFveNPboyj5mLD03e/64rPoasyfElvI1iwbb8w/pkfqah1GRJdCZI3x5m1Vb/eBH+NT6/KQGSQbdo3RqBn0IFZ1tPjR8MzNtAyM9CCRn9K0j0MpdTz/wAE2ksGtW8CzfNA0qN7fNj+Wa7DxIjzmzeQtGpCgY4BHzDP1xx+NcT4fnceLv8ARx8rXjLu7ANkk/ka6jxLKZLa1SRy22bJkXov71Mf0rpqfxEYU7crDw/fiztLhSS0ZntyRt5G4fd69ttVbeaOOTYMMpnXEg7kS7h/KrHhwySyXG1PM8uaMkdnX5lI/Q/rVWKdE2iJdoEwG5yMcKzAUu4y38QNRtLXw1JIMyM9snmH03DHHHpWT8L0/wCJ1dzt8vzRgH1woJH61o+PJo00aRZrRnh3RRqfQr/L7w/KqPwxU3FxdXNsW2tISo7AcCiP8Jkv+IjqXlM2sRwAcLGN7ds//XxWnoczeU1wRna2FXBweaxpd7XM1zbI25Y92fUAEY/I5/Cr3h/VYU035xu2qTx/tZH9Kxa0NlL3i/rsg1CwZUG1+dz9do9fyqxpMUmoeF3jXKtMso+ZcclmIP8ALFYkl7cTyMI2+VlIaP8AKt/R7xZLJYjJxbqoZffpms3sUtWed+IZYlurG5kT70uI2U8EY5/Gug8PzOtjhwqt5zjcW7ZY/wAhXP8AjpWh1S1t2by447xgqqeu3Ix+fNa2krJ5LT+buElwE9MDBb+Rrof8NGG0mNlu41aYXUKjMmeDnPyxnP6fpWXrcTW/ipNQRDMY4ZZI1zjb1IH5k1a8kGO4uSu8sFO3P3/3aj+tZh1O5uNRS8lh2q1mUPHIO3LfluHHtWkCJGN4nFxJdafLalVYkJMqY+UYwfy3Z/Cuuk1KK90e4vGC7WtZQyH6/wD664/xYY1vrf7OzfvNzbcYAHsfyNdIqCXwzLkFUmhlH0+Qc/maup8KJj8TNbwyPs1hYsgwJFC5x+H9az7shvFOrEP9+WDc2fYZ/lUmiTKfDunyzOwUowxt+6FbBP1NVLBDf+JtRuDIJFa8WNdp/uhufx4rJbv+upp2Mr4lOsfiGJF+698u49gMgZ/8cq5qmnY8NfarAnzJispVW/h5OK5/x3qFzqHi+y06DB82YbiW65Lk/qDW9qMsqaW0FudvlxqVz1OCcf1NbLSMTHdyLml3RtbmFpJV8tbRW2rz6N+fBq1pkNvb2EUyw43QqWZm5AKZH48Cq+hjdO88q7xHCFZdvcKxJ/75NXNLe1i0mNZTJIypjZgcjZnr61jUNInI6rGkuqWrN8sn21iRnj7zZ/Suh1IJa6XJAgHLJub1GQTj8xXPXyiXXbGJF3fvBIWGeMgk8/jXTawLVtJVGDiQyDMm0cdCf0A/Gql9kUfiZ337FGrXPhnxx4g1rTJjvhazKQpJjcy+cTkEjI6e/wCdfoBoXiPTPG2mx+KLewkklntwsluEyinkc578Ee+K+Tv+CTnwP8G/GzVPiHb+KmHm2D6S1rCsgDsp+1hyBwSB+7yexI6Zr9APCn7NnhbwbYLZaNeSbpnLbmOCOMYxjHT2HvX2GXx5sDD5/mz4jNKnLmVT5fkjgtWh1qxmTWJ7hhCuVVljXnP8Jz26dgQQOtZdvJc6pKskPnNEzbZJLvG1yONvyt3Py8jPOa92m+BOh3tpHY3N/OrbifM+6TgY6cA5/L8Kkt/2e9MsIPLjupPLVvmUIAfyHr+FdXspHH7aJ4vZ6ZJcbTFcfZGWHAtofmjJzw3YdB3z1ra0bRA1p9ikRpJFBBbcDvOefevWJ/gPo8rASW0nllfvDrt9Mgf0ovvhTocBWHTLmRZF4/eY6fz9qPZyD20T8rf2z/8Agq9P8Of2iJvgN8IL+K3XSr02WpahNuMdxdocTE9GMcR/d7Bt3vkFguGX70/Zt/aw+Dfxi+HGi+HfjT8VpNa8QIu7TLe5VTcTuFDMsNnaoGmCZAwVkZR95icsf58f2lvA/jfRvid4m8QeIBJ/bGn6zJDceZkSiYNls5/iMrt75NdF8AP24vjv8BdW1U+H9Q8/WNWtlt77ULgHfGMHYkZXBXGWKqCNvzHIO562ilGJjJ80jsP2sviBpnj/AP4KueN/FXgXw5Y6Vod540W1WE6dNamfy5Egeco6qyvKyGV9wB3yMSo6V++GlRwrrVu86ttRwu5W4Ttj35HpX85sUuu6r4yh+Id9r7vq32oTKsckewODkDyzFsK9cqwI7HIOa/fz9gf4wr+2R+zppHxje3t7fWFmax8RWdupVIb2HG8pkkhXVkkAycbgMtjJzlzTLTjE+rvDdza3ln9meZdynG3I4O3OfWppbUyq1u0bKw4j+n1rN0G3a0Ma/KWCY3L1OMcVfudTW3JRgvmLzGGU4b8f/rVo0ZXKF1pEj2ZjFzMgV8kr1IB9T37e4pJXuEihNlP91dvyx/eP95h/n8MVtpb27xATxfKw/Hp79az5bZrCRriydWZmC7Bwx3E//W/+v0qSirFBqZjaWbUvMmU7o2iUDJBOR2Pp3rP8TRXOpaNdWF5G0bTQttVQPm9z6/QA/wA6uvJNj7HcXa27L90MnzEZ5xz2znI/+tVWTVL1rJtNSVmtnO5k2jcD1OB/D68YpgfNCQ3C3bWAVpJFkKGRs+aegP3eqZ4B479K2Ixdx2Egt7ddzKfJ+78y5zzjAxg8+p5IrQu/Cax6vcQl43WSc4jZSikbhhS309+/fodLRPDCQWtxBJIVZ2XcsKltpGcYyMHj0H4c1ynf7SNjhbddZg07+1b+yXy942zyfw85IGOB2AIx9M4NQ31xdzWEl/pMZuJpFV2ht5m2n5SQRtYFnz2BGcegzXsVz8MW8VaFElukaqsiuzRoCTj+FgPTHqf5VRl+CE1uIzptgsf7wG4DKARgfKR8vHTPHf6UuUXtDxvTNfS91qazH2yP93vYX8YUKR/CPw45z19xXoWieKtM1yx+yeIL0IY8N8zL83GQQCe3+e4rQ1/4Ya4FYwPkDBXcoZkxnHP0yPx71iX/AMKr/T9PTUAySRqGL/Mcg9+hJPc4NOwSnGRm3N7cWviL7Daoq29wuyORb3O9R/Dg9MjuAfXsKeniKaS923j3CQ3SqhmhkBLKc4LEsd+SCcqAeRnFaeqeBvDC4niSWTc24M0J2xuehOcH8Mc/L+OTaaXLpmsBVvPMVZsL+5IUrsxtIPqevfP0GVYpVItDfEd7qGhXX2MCOPYvy3KyKqDI3AkA4JyenHLD2FeN/tL/ALPOn/HDwE+tWvh23uNY02Fo7W4gYK0kZyTBKygNy2dpzhWbuCxr2/V7DxBPrEst227zIQpWRdy+mADn2xjIznp3jg0yO0uZLWPSlt5NuctKAjDqN4wwcH3OASQcAnDXutMPdlGzPyM8cfBTxFqDTaRJpklvNCz+ZGzeXKroSGYK552lSCCOP5eSeK/A1noIeDVo5mkltZD5kkDfMCMCPIOTnH3h8p+nFfr1+1J+zHafFi0/4WB4Ntms9YtLXGofZYRHFfoh+UmMZDPjI/2hgdQBXwj8U/hBo39q39nMbuzvEibcTbsqs2SVKEAgAg7hnI7cYxXVGXtEcUo8sj8+/Eng3xj8OPEFr4p8NXF1YyWs/mxyW8YZom55OQAyEcEHjBwcjIr6v/Z5+ONp8ZNA/wBLto7HXLXUIf7S0xX+7llAlTOf3bHkHqp+Uk4BPLeNPAHibTPtF7pXiPZA37qa1yJEUMMFSMdc+3Hf1PznrNt4/wDgd46h8ceDp5Lea1nLJdx/OnPVHGMMh7gfhyAa4sZgo4unbaS2f6M78vx9TB1b7xe6/VeZ+hPg2RY/DsKGLKjSbbacdB5aj+dVFuxMLO2iYp+93fd4zkZFcj+zR8cPC/xn+Fzaho9xEuoWNjb22r6ezYa3mVQM47xtglW5yODhlYDqocpe6aA/8JPH0/nwK+PnTnRqOE1Zo+4pVadanGcHdMbqLqL6chsL9sUZ9s9P0q1MTI18meGjB6n/ADn/AD9MVryWVZpTx/pDSb93B+bn9P510D4S8umVd3mWwZe/O4df8/8A1okaIsMzGw0uT/dzu78g/wCfrXSa+27RbGEjJkki+6Dj/PfFYNmN+j6fMYV27RnjG4AdP8962tblMS6bAw/iHbrgNWUtzSOzGwgza7DC0YxFCp9u/vWDYyyznUC/RvmfLHn5mrYa5X/hIbqfBxHFg8+i1i6A/mW10/8AFJahlz9f/r0un3F9S5Fcg3Wktu/jX6/dOcVt6vE73yoA27zIw2eM43YrniAttpc7HaY5E+bHB5I/lXSahIF1q2VeVkaP73Y8/wA8/pUPcuOx0nh5kHlguoEcJ/A72rPkkVvFFxJGP9XNjd/wAf41peH4yVkJHHlnnkd2rMs2f+176aPLDz36D0AH9K5vtM6fsol8Kgtd3EgK/M7j5emMua8Z0+OP/huvxO6Dn/hENKH0zJc/0Ar2LwbI5hmuCMbmbC9SCR0/WvFrZ2f9uHxRj5W/4RHSOF/3rk4rWnvP0/VGFX/l36/oz0XTnT/hKLgEncYlI3HqNx/Wsj4jxSrpkskUh/4/VAH4NzWnpM3neJJm/i8n94uOvz9vzrM+IUTiyuE3fL9oQhfwPNEf4i+RUvgZFayzT6tZ5G/bbgj8AT61tXzs3h0hl25b1+bOSf8AOaxtFcy6xHI5Xatmp47/ALsZ9fWtLVrhIPDuyLhQufy3f40S3QfZbOSsCRpt1cJ80i2q5zxnqf51Bo8cg8N3kwHyl8AL0zk1atllbQ7yVd2fJUcLw3HQU7QpN/hG6WZR6ttz71r9kwX6FDSSJ/DEylh1yF/GrXw/Kx6dM/3vm+7t6fN0/CsvTJJbfQZmVty+Znj8K1PADR/ZriNG4LHHPbfj/PpTl8LJj8SOf8eyQLHGQO7Ag/UU60bZopVJP9XI5XPpj/69RfEJkjhDqny/Nu59xSQTl9BfcF+VZMscenv9a0S9xEfaZpeDkf7MDG+Q20EYz2qX4lTMdNjSPG5lYqd33jnH9KTwgVSDLMGHmAH/AApvxIm/cxphd20enOXxis/+XhW1MyUMkWhNJMvzDJXb16dKzdKkjWyvnXnbgFW/DtWlqn7vSGVy24Ice/FZehH/AIl9xI3VmJ/HOMfoK0W1yOoeDpMEkDONu5tvTg1DEitrrFMqZFbd8px1+vNTeDlUu4G7azY4bpwaghAGvyIHf5cnb+I5qvtMXY6zXVkGmx5Kr82V4/2a4DUEb/hJt2Q3ys27HXrwfWvRPEbq1pDMV+X5gQG9uted6jE0muNMx3fIxIZhzkUUdmKpujrIZ410CHyySfs7EpuwenT2qj4FkFq3m+UvGeGH+eamj82HRoVDfetmbG3rxmoPCSwyWbM8a/ewrc7SP89vSj7DFf3kP/aRJb9m3xc6n/mBnjb/ALa9K/PDTGA+XH59q/Q/9pcJH+zR4sMY/wCYIB+bLX556Wo42HlWx719Jw//ALvP1/RHyfEn+8w9P1PH/iBj/hMtQx/z8H+VFHxA48ZagP8Ap4NFfQHzZ/etvUdKAxPJNR72o3+laGZLuGM0x5OwNRs/q1NMox1oAcxLcZqORUUb3b8ap6z4g0rw/pdxrWt6jDaWdrE0lxdXEgSONAMlmJ4Arw/VPF/jn9qiVtM8GXV74d+H6ti61obor3XF7rB0MMB/56feYfdwMMdKdOU/QidRQNb4hfHHxH44124+GH7O4hur63kMWteKpk32ek+qp2mnH90HCn73908Vc6L4X+C3/FKeFLe58R+L9Yk8y6klkMt1dzH/AJazv2UenAAHYCtpvFUVkyfAn9l/w7a+dZx+XeahHHi001OmWYD5n68cnPrzXcfCz4O6F8LraW5NzJqOs3nzalrF1zJO3cDOdqei/nk811WjTj/X4nNzSqS/r8DH+FnwL/4R/UP+E7+IF2mp+IJFypx+5sc/wxj17bvyxzlPjh+0V4e+Dtk2n2YjvtclX9xYhvlhHZ5COg9B1P0ya5n9oP8AaqsPBizeEPh/PHdaqMpcXgw0dp7D+8/6A9fSvmKW61HxBfyahqF3JNNM5ea4lYszMepyeprlq1vvOqnR+4t+LvGfiv4jeIZ9f8S6nJcXUxy0kh+WMdlA7AdgKzbrbYQFQfmb8zV7Zb2ybF4HX61k6hIbuc5+VRXFKXc7IxKbNNM/3vrUWs6to/hbR5tX1vUI7a1gj3TTSHge3ufQDmm+JfEmg+CdGk13X7xYbeP1+87dlUdyfSvHtXvPEPxc1ePWfFEDW+lQtu03R93B/wCmkvq3t2rCR0RDxH4i1T4yXq70ms/DccmbezPEl8R0d/RfRfxrVsdGe22WNja7pOFjiiX8gAKmtLZVli07T4PMmkbbGFX9BXpPwd+FeteP55o9F1GK1sYJNura+P4f70Fv6sR95/fjj73LKXM9DqjFRV2YXw8+EPjLxxqMth4V3RzW7Y1DWDGWisP9iPH+sm984T68j6H8F/Dy0+G/hm30jw1bQ2sMcmZdy5kkbHMkh7sf88YFdp4XubLwP4dtPBvgvTIIbJU2osSZxxyzE9WPUn1p32Ia4rWcL7WViWcgcdsDPeqjTM5VOYxZLbUri5t5otYKpGf3h+8SPQDp+ddRpVkJLFTbQMMr9515NRweFYtNulC2and96RmxkVavbq/kdYbGIKnRps5OfQfhW0YmMpXKU+nb5PKhvpM53SKrHagz/OrJggtLXzEuGjkYfK8mTt/M1a0fw7fXjiDTLSaRmXO3HT3JrvvCfwy03RrQXerzx3lxn5Y85SPP161tGm2ZyqRicj4V8K+JtYsN8mpLHa5DNcGMq0g74z/n611DaIliI47G23bvvSoMuT6E4HFdNHpkRRmmT5FXG2NfT+lSxWsAtvtBst3QsysC3/1jitoxUTnlKUjnotN1aSQQom5fMyyx/eFWv7Nls5ljuLkv8u5hzjdW1M8MsMs1tbkKoxwQP61jXOqQQyon2dh5fPm7uuBkfhVElHVFuYYmnnaONd23e3X6gVjeItVtY0+yxXGdoO6THCn2p3iPVWv4vKitnLSPhZGJ+U/iKw5Y0s1kZdTVpo+fJcHnjoO1BdilNdBz50UG4rwrR5+Y+tWYZo7adbmR0ZmXKw9FHuB3ptxceSkeY9uW+7Jkg+3HQZxUMlzAZftN2iSZ4jjRdq/y/TvUSYyOe4vDfNd/KzE/L5o4Xt0H+NXNM026ubprzycyNhgWX5R79P8AOKt6DYf2kRc/KkacLG2Tu75H/wBeuqskhtyoezDbVAYg5x9B0pKIXsVtG0kK/mXko28n5E9+n/161nns7dFjt5pGjwBuK4xjsO1Vft1tvZ1gxGuBudcqT/WroFixWEkKu3dt4GOeprQnUZFq1zNxawiPa2Wk9B0HNW7fUxBK0RuVwxIJMfU8e3P/ANeolsba4USrwyrlY9vB9z/npTY/sy3GZQkjfNuZlwF+goEya58ucLIPMLDPysxAbv8Ah9MGomkvRE3nRqyjPuf1pJZ4I4QsOpfOei7Rx+Oev4UgJureRkt9wVs/vvXr6UDK0mowh1vEu2Em4I0Z3c++B90f/rrotKsJDakXsKr5jAsqHn2yTyazdB0qKZRcTWqt8+fLWPgn0+groLy6MAaPyIwdvzF16fSgkFhMI2GFeV2r8wyOKpz6PM0X2Pz1VZG3OzKSW9qdFcGSNpET95nJVW64qvf+KZIYRZWLxtJkq0m0sd3oPegCre6ldWo+wWJWRtwHyqAQvuD1NfLMH/BPP4OePf2uZP2mPHFlqN1r0mqxzRWM19iEyowVZSiqDwFX5SxU9wRxX1Z4Z0O401G1XVSvnNuk2r27j61zXhbxVBqHju20y2DNL5rNLtUhVwpNSUvI9OEdrZWjLKUVew4HFYWuaxZGTiWMf3drZ49PaptevJkDSBPlb7/mf046Vwms6grTTTMCrRyfKAMjdx29eaok1NSv1adI2VfmcFVZgQeM9ccf41y3j7V7fR7GZxD5crLsC+ZgLuOAc4pLXV7y51OP7WVbdkfKMYHXvVP4kXWnXKR6RJBG8f8AGsbfMWJ6e5xnpQBzHgW2vtT1SEbI2jjbjawO0dR7cjvXp1+JUjiYKsbbs7Q2FP1xzXP+ALXQNJ02bU47GaNgdkccigrz14H/AOutS7vLq9VZLeJdqMNzBj8q4xxigbJLWxt4Y5biKUCWRdrfNndjoDjHNWLa1MduC1nCsij95IWyQM9qjsbYrH5fll2Vs5aLbn+VWLqaK2s2uhdtEqqRJ824E49aBDbfy9Ks3vrqFAGyY/mA47HJr8bfipqMWofGnXr0SMscmvXTNt9DLMev+etfqV4i8VX+uTf2fay7YI+d23qPx9/5V+Tnie+kn8e61aPt+bWplU9e75+p+avn89lenBep9Jw7H95N+SOe8UyrJIbplcL5G4MvoelJ8O7PzLTTUlQt5kgmVenTJ/IVF4vtpbEzXBuWaL7IoK9ex4rS+H0LSQ2d5IW/dWfyj1yAP8a+alpTPrI/xDe17UnjZLVDjzG5z2z2qRgsdv8AYnfIRF2bTzise7vPt13iZfkWQsoJwTyDnH4VpRX8AkZ2cFjtUe5C/wD1qwS0NDD1iOWOT5yxVRnheG9qa9vHJpEnlx4XYT7Hn/CtLWjvEZZlzs+bB9qz7eSNkmstvyCTA/EZ/nWkWSeZ+HJnstQkWH929pfY8xeQF3Y/lXc63cyvpEjBTPIspO1W6N5ZP/664STMXiTUYIyw2Sb1XHUkf/r/ACruJNp0ppIbpdrRRs3y887gfpnP8q6KvxJmVPZon0uWKA3z3mN3kjavftxnPPJzVm8jdxp0bttXaRuHHG5cfyIqnpMn29nmMf3rMD5vfac/h0/GrutOJJLCBI2ZVjZpF5OASRz9DWX2iyLwyEg0tobr7sjId6k57tu/DIFcL4sht77xBGJWY7tQ+bcvXsfyIb867jTLmOz0pJF83YuDKqr8owg3dfx/WuHlzdavpzpKvzXxkXd7/N/QVpT+JsmesbHo7Ti20dU2mMN/dB4yQMD2/rV/SlG2NGO6Pb8qhslu+fzqrdySLYwo4Q7WXao9v8irWmN9jaRnfcFjXC/guf5muWR0R0Na9uHMimV/vDG0N05603wnN9ivLqC63fNIWjX2zVC6Mm9J3bDecq7d3VTjH8/0qyrpb3TTK6+c/ILN+n6Vk0aJ3szL+JljPc3t8qS4WXT8g/3T06fhWP4PkS8jtVl/eLNa7XK9ThcZP5810fj0jzUc9XgZcj16/wBTXLeCLjy4LNreAGQ5RsHquMc/9881tH+GZz/iG1rpddQWzjm2LCuEZunMb4H1zWXJG80VwcttMIkb+9yytj8elal9FJdTxwvF+8YRMd3YFHI/mBWRdztZyzacE3hoVbzPbt09sVUTOQ7xLeza14b/ALIMfkiTTyWDN935QM/hUHwq2nw8ywSYYwqsZ29cj/DOfpSOZP8AhHmubolWWAr83XaCf54X8qb8HJxfaaylGVkhDHsE+Tb+eRn8at/w2SviRtaRpofWrqyEv3rVpjInJBx/9kfzqhfCK88f6he2T5kt7VW3f3dy4/yKtaSba18dqPtSr5mloI0B5bgc/wAqoh2PxC1hvm2+XCsgTnahxkZ+tR9p+hoZfxav476IRPIwktWURsPutwuM+oz/AEqwIZYvD81o02+No0IZmxyWOe/Ssf4sWqnW4NOinZWh2If7rDeOD74ArQnmtdS0oWVtMVWSdSzjoqhs/wAwPzNUl7qJb95ljTGaynjgteI1gAZueeMAfmf0rQt7WKMYuI9zNNIHbHbeRmq9myT3UExULGbVSue43DH6Cr2jySz23mSjMaNGcbcf8tCWFZyKict4uuyFmMYaR5J1Xd/CuMLnH0J/Cu18EMbCyuXZGZfMUb2/iAXP8zXDeKXjnu44PL8tTqBG71y3H6fliu10m6mTw1K8v7siY7W6cYU1NT4EXT+IkSc3V60o3NIUwo/u5qu9xcWkrW7zIVhIA9FxgY/HGadZXZht5L1s5YeYF/vVmmV5xJdPtzJIysd3BX/IFTEuRYvtSW8by3xu2k7fbkj9Ky45jNYTCVmXLERhOMjHX9asAQ3F9HEkO35ceYvT7wz/ADqHEK7kBChY95x2xkY/z61aM27nnFm4ttYuLmebEa6l+8Cn5iMDP6fzrrdb1GB9LV3+VVlY+UvcYU4/IVyN+txDr16IT8xk3Bew4Bz+ldVr4MulFMKpZcrIqcrlTz+grpqfEjCHwsm0CAXF3cMXlX5oXt2H935/T3P6VRgW7W0t4lX95lt8fPK4x/Jmq1ozRW+pT3G5mlaBSqjlQeTz6AZ/Kq1heCHULVZJNsrMy7pBnBBT+jVOt2UL46upWs/LswxhluvnVyey571D8LmQWFzc2qt81w204HC5NQ+OLjzJ4SZfl2yNI+7G5icr/UVP8Lrd4/D6yO+2TzJJTuP3gSf/AK9VtRJ/5eHSx3JubaTH/LQY3dRg5H9BRA62OnLB5Zyi8bW+8c9Krz7YdMYQT7PLkHzDuAuf8arjVZEhAtk3ZjLLIzfe74x9QawNbmtaXMdzdNEUVWikbjrxyR/KtLw/MhZleTLODkL6gfnzXP8Ahu5+2xTShR5i3AUj+98pH5cGtiCfy9UjcBV6HcwA2+o/lUSXQqLOT+JpZdRRblm8uK+DsQPm5AOR69xV/SdjQTMkxK+dGco397Az+RNVPilLl5NqZKyxlW79E4H161PoUO8SRw7QrKqnapw3TBH5Vsv4aMX8TBJYksFu5cbP3b89V+Vs/X7tUby8SC+tYoDzNcbSp/iGBkfkMVcn3yQNLhSqtGhh9VBkGf1/SqV/F5NxZXFzGnmxuWKJxyWUDn6g1pEl7HO+MtQcfZZreERr9oCwsvVBsOAfyFdZLMW0KFZ/la4h+5Gv3f3Wen4frXOePoHtnjSNFYSXQAbsoJJ/MCun0pLp9BtXllWTy4yGKr1BQhcfgP1qpfCmTH42VfCMrXvh7Tbh4PkjDqFb/fJ5/rVXwUlmL26keQmNtXK792S5GePyFWPB9yBoMcMcJXyb6RF3fxHknPvuJFVvB9nL/Z6Xjp5f+mebt9SAR/jUP7RS6HP+I7aaXxja/YSvmW9yxDNj5xtf+TOK07mSY29rC8nzSTbNyr93B28+2T+FYe5J/G9vaCb5vLkZju6NtHH15ro7xbWTU7G1hb5mlLNg9V43D8N/6Vv2MejZb0i9mjS6lI4WFpZvZTGwxmroaa3kmti37uO3ctlTwQFI/wDHT+lVWtpIrq8g09VZZLaVWVlHOFYD6881ozXQk02aeSPOBIsmB97aNpP6VjLc2jfqcnNdSRa9ZxqVbbGWbavDdj/j+FdBqzOulwM7hQ8m3DHr8uf5iuftDLL4zijjt9uyEH+9nvj8gK6TxLGLawhhjjyoAMfthDz+VOW6RMXuzgdE/ap+Kn7Fnxy8H/tP+A4prjTNH1iay8V2KMRHdWNx5O6GTHGD5JIYg7XCMOVr96v2dfj18Mf2j/hbofxi+HmtCfRdYgSa3Vf9dCx+9E4B4kUnBxkcZBIIJ/BuPxb4Q03RR4T+JWmed4Z8VXEunak0kYzbuQWSUf7pB/Amvaf+CUP7WWpfsA/tFTfsdfHLUp7rwT4llM3hPVvPJj+YZQrngkDsvLLkYdliUfY5XL/Y4r1/M+Hzj/f5Pvb8kfuNYXNldTNFDcySN1XzuD16ce1W1vI7kERIq+W22RYmI/A9/wA+tcHPeW8mnx3GgXvmDy/MilhlDl1xuXDAnPGD3znirXh3xJOLZX+2LIy5G5l2s4HOenPcZ6frXoHlnXlIpUAa3kAXlsXAHHuM/j9Kh1zQg0X22GVd0Sruj8wncAPUnp+FcnqHjLVrmX90kK+YxCKm3G0Y4Oe//wBenvfahd232mw1qNfL5mihXhcYzuIznqT2/SgD8eP+C637J/hf4RftMaP+0J4K8S6XBpPxIvkj8XeFbiYfabfUIwSmpwL/AM8nZESXphueQf3f5sW2t2+oa9cv5aqVmYL7HcwP6Io7dDX6Lf8ABTj4SfFr9qXxJq3xag0O9jmtZjFb/alMUS22SsapuwsZ5GegYkk/Nkn83PFvwd+M/g3WpFb4f6xNHLJ+7ezsnky3Uj5Qc4YnB57jNZyqRNvZyR6V4JlTUG85c7lbC47c/wCf1r9xf+CAvgXW9C/Y61XxNqckkcGueOLm501d3WJLe3tywH/XSKRee6V+Ln7FnwG+IXxI+MGg+G/iT4b8QeHvCt1fxR61rX9l75baBj95Yj8zEjPOCF6kNjaf6R/gn4a8HfD/AOHejeAPAWjRWOhaPYx22mxWcqlREqgKx5JYt1ZucnJyck0QkpbClGUdz0h7S4t4zJBdTR+oaP8AXj1qOJpbiSMytFJtbcsjYyPb3qi3iS5s/kltAd20owkBByOR1+nT2qax1DT4Ge6hu9rLgt7Dvn+VaEWNV5xHIyGzH3fm2u35+1Mikgjnl8uTdiIM+5ug/Kqc17Jcw/al8xoWYtlUGMA56471Cmq3Fuu+28nbt/1bH5zkdOn86loo3LlotShWFIYd20FVYDJ6ZI/n61izW9qsQl+zI7M2J1mG71AKn+tS2V9bXkIs7hP3i/cPIx74BpLmS/gh2JcBvlJZBGeOOuO3P86EB4j8RLW50bxbcXMckaxyEHb5hULnsAeBx+HH0q14c8SwRRQzvA6hMhni6ZB6ZAxjoePXFbnxW0fw7NqoudWikeN4w6pCoRxz6ZIIPpxxmucs00KNoxpmnNHGm795uw2P/wBXbP8AWueWkjeLvFHovhbxhayxg8fvP4lUgDHbjHr7V1P2u0vHUyyhoZOFVnJb3z7da8mTVEaIT2tn5flt8u+Pbg55/l2Hp9a3PD/iE3f+jQweZLu2LGseGGfQ9jxk/wD6qI66Clpqdnc6Lp6zi4jiQZG4bXwp444/zkVjajoVnAjBRlS25oWOVPc9iT1HT2+taA1a9eaO1kP77apEUi/wkdcA56j17VqXVxa3tmq3Ma/d2/MoG09Md/pzQ0Nanj+veHjqUoM8flx9RbxyFMndwSM/N37dR+FYsmhx2DMq342lOVkmLBWAB79j7Y/TNerarpkkN95USxx5IVc5P58d+B6f0xrrTTDHunt1DmQhcKGzk8Dp6f571Izzya8sr208nULJVEbgbFl+53yB6kY7DvVHUrLTcpG14rRt8gjVTyuO+QSMccE/4V2Ou6OUt/NiTcZPlLbQcLjp69CPp+Nc1e2TifzbuGPzJgvksrEgAE7T6H8+Md80FJlrT72wzJb2kot1K7fk3BiOSOPTOemPp1rwv9q/9nLR9Qjb4ieHNOh88RsNUtQvMjY/16gkZH94ehzxzXtghuL6FZZoZlVVVfl478emRkH1wcfShbea5gktpR9ok8vcPM5VPUAZ/TJ69O5cZcruiZJS3Pyv8Z+BNFkuXu4tLnZlR2LXMoEacfxFVwVHb+tfPHxZ+D8viSLFta/aPMYiVS37td2cgnA3EY9jwPrX6V/tZ/sl67pCH4ieAdHa50+a6y0dvCpNkxbnKoflU/wkDA6HHBr5R8Y+ErS+E1lcaTuZcGRrGFVk2gHLEkYOPYnkfgOlNSVznd4ux+fckXjf9mr4g23ijwdJBbsu5WUZ2XkB5e3mAPQgA56ghWGCAa+xPhF8YfCfxp8K6f4w8LzKrR2rpqFnI+ZLOcE5jf8AmG6FSD34w/ib8HPBOvJPo2oeErqTcAsgjkXzQ2OnTABIGOB65r5sjv8AxF+yp8VxrHw+jvJtOkzBqNresFS7g5+RuyuvO1ux9iynzsfgI4qF18S2ffyZ62W5jLB1OWXwPfy80fX7JP8A2SoU5CqwPbHTp+VdHZ3Pm3PmyMPnsQc+nTn/ADiuO+HPjnw38TPBNt4o8Jags9tdWzblyBJDJzuicA/K6ngjOO4JBBrrtFYSLbZHzDTwPxwOlfJVIyjJprVH2lOUZxUou6Ztaam7SLJYv4ZNo4zu+XIrW8Q7v7U0+BQFwGJOPVfesXRZS+k2YkjZStw6tHuB5C8H8j+FbmvFj4rtoVjXb5PLH/gPA/Oud/EdEfh+4omUpNqtwM42su5uOw/KsnSyyXckYT72nsV477x61amKPp+pTbc7tw3ccfMar2oc6qpUfKbN17+m6i2jKvsTI6vplrI78rcBVXrnEmMe1dNfRx/2rZgPjmPbz7iuVjjB8OrMF+aO8ONvXbuBzXRa7cGKazdo+PMUqR6bxUM0i9DpvDQcWskoP/LNec5wcDr+dZmmTqsd1eMdvzSHjv8APitPRFMejzCRui7T2/zwKwtMJfQri6JX5lkYbfc1z9za+xp+G8Q6UZAw+8B9eQK8KtZnX9uDxjMB8y+F9HHHrmavcbaU2XhgSSf8/C9e/wA2f6V4DayqP26fG0Mbt/yLGjlue4aStaEb878v1RlXfvU/X9GeqW00S+K26fMkgVgenzKcVV8cutzptzIr5kQpuZiOcA1M0Zh8T793zMkv8lqDxYEaxvAFwzRqVx3qVH30y/ssreFX3qbtH+7ZrwvQ9K0ddkMWg7VVuImPzduOn61U8GQI+nTFflBhVRtx6irXjKIQaBNz/q4duVPUHHFU/wCIkR9g5sRsvhe6YbQGC9uuBTvDqwS+CJiT9+PK8nPemX0u3wvKpXdll5PcU/TI2PhbcF+Vo+cDpnPpWn2fmZdfkc9YeYNAu0U/dYfeHUf/AKqueDpAgmVJOPOJC5x/H/8AXrNsrjb4fvlWT5uze3FWfCe5WljSbPzsw98sK0lH3WRF+8jN8csXtFxn7zjH5UKVPh+4RV2ld276nH9Kh8aBvsnmFT+7mYDFK8pfRbjLALlcH6kVcV7iIvqbfheZ/ssII+9PyzfhUfxEb7U8Uqk7VVQ3v8xP+cU/w2wNpC25ssSeenWq3xCMrPG+/wC5HFjbz1asl/EK/wCXZT1WQJohLy5+Uj5e4yKzdCheHQ7ufbiPdkH8avasr/2QTFgn5u3TnpUejJHN4fuUD7lO35fxrT7PzJM3wbJJHcSjb8oPAb8eP5UQof8AhJ/Mfn93nKn/AGqb4TjaO8nUD7jbQce7YNSXKo+tqiptbYvXgEZ6U/tMXQ6jxFL5duvDKwk3fT/P9K4F5jH4gf528swufm6dK77WxLKqocH5j971rz+5gi/t+Z4Wbb5LFc9P/rUUfhYqnxI6R2UaJbjzDn7C7fu+/H6U3wPN5tnt3H5sFT3/AC9uv41JdI1vo0RJ2hrFgwX6VX8HRXP2PzEnLJgYDLyMdqf/AC7J+0O/adkiX9mjxVu/6BITcvf51/Svz500MoG0Dr9K/QD9qhWH7MfiQBuRpqbj6/OK/P8A0raD1/SvpOH/APdp+v6I+T4k/wB6h6fqeO/EDb/wmWoFT/y8Gik8e/8AI46gMf8ALy1Fe8fOn95rSECmtPjgGiitUZkZlY9a5v4m/FXwd8J/DEninxrqy21urbIYlUvNcyH7sUSD5pHY8BVBJoorWnCMppMzqScY3R4+fDvi749Sr8Qf2go/7B8JWLfaNJ8GPNgOByJ75s4d+4iGUXvuOCJIPEHjT9pS/fwb8JGk0Xwfat5Wo+I1jKm4UcGK3H6Z7foSiupvlpuS6bHKveqKL6nsnhLwH4K+EPg4aH4ZsYbOzgXdNM5G6RscySMep9zXzV+0f+1zJqhuPBPwsvilvuZLzV42w0vqsfoP9rqe3rRRXDOcuS/dnbTjHmt2PArS1musyyMwX1zy1XVLABEOFFFFcp0kd7cOq7Cf/r1zPj7x/oPw+0Rtc1y5wudtvbR4Mk79lUev6Ciis5G0fhPIprjxD8QdbTxh44XaI/8AkG6UjZjtU/vN6ufX/wCtjYtZLy6uP7O0qHzJGGWJ7KOpPYKBzk8ACiiuWo2dNNHcfCb4Y6l49unNkJv7Bjk2aprUa7XvGHW3gzgiPsX7/pX0JJqOmeDtJs/DnhDQreCxgjwtrD0RvoOpPqTyeaKKzp9y5fFY3LfV9ZmGbyyWKSePLSQsFSEf3c9c81atdRhtbRIrWXDZ/eMqnJ+mf50UV0ROeRs6fqN29u17qnzFhtjbI+QfjXUeDvA19feXrZuGMbr+7kmXOT6gdKKK6KcUY1JNHcx2U2l2IttGtUXcv76TbubP+NS6bp18vmMcxxqR8uz7xoorY5yzNPqHkpG8ZWNuJNrUQ3LacTut3RfLIZXlLfjRRQBgav4vnlumsILdo1fIUr1Y47kms2/1hY4hb3D5nJ5CjcNuM5P/AOqiigtGVd6str5bWbZYYzsTLJ+FQul3cv8APD9052/Z/vemT70UUDJbbT7Rbhv7Rt1k3fMzSruweegH/wCqtWx8KaXqlwzT6eyquCrBcBvpzxRRUqKB7HRDStJ0+0SOzjffz8san72etR2E/wBmg8pYxuOQ/wApyM9zRRVEkTSpcP8A6VBtWOTKRgdKl0+8NxuZ0RVbIZjb/N/n60UUBIeJPOlW2tpwzsflbb0HoKekTW6SRrDHv+YqzcscY4H4miigkp3jSqv2OSOONlbczL/Hkf0+taGmWMUhVIZNv90qpxj1NFFBZ0FvPpumK1s7SBiCd+3Ax7H/AD1rMur61mdpo127mO15GJ/GiipuOxlXniGKzm+xx3J3SAq3zEDHYf1z+FVY9Zjs51uIYmkkkbHzkjB9fpRRU3Atx39/qdg0Nze+XG0bDywx5J//AF/rXj3iDU9b8Pa+n9lTSwXMM28silWJAPHPGOn1zRRUz7l0+xcg/aH8WGMW+r6TDcMoy0iKVbjt19+tax+KNtfxrA+jyRuw+/FJuIz169B70UUc0ki+WJXm8T6ZHF58t15e7duVienOMn/Gsf7TpF632w3flzbtqhmA/Ec0UVXM2jHlsdTpdxo7W8OmnUUVwAZE4CsevNbk6CwuI7eyWRmbBVljGCP89yO9FFVF3RMiUa1Z6ZEy6hcRqI8kQ7vmP056/pXGeK/Eb+LJ5IIX+y25jxH95st6/wCTRRUyYROag0x4bpVguTJtVTuVuD9e5r8rfF8YHxH1q78z5l1i4I9vmPc0UV4Odfw4fP8AQ+kyDSpP5fqch4/vZIYbiZXwAoG1e+V6fnit7wzc3ttZSPGm5o7MlfbkHFFFfOT/AIaPqYfEylpV2bh/tjqf3nPzdQOv61csdR80zPLJubzNyqv8PP8AjRRUF9h0skj48yVQy52hew7Z+uaoxyPJPJGGba6/fzySKKKAZxOpyQR+LNSh+7na+72x1/PtXUWCQR+ElmaQyZsFbcueCpGRRRXVU+GPyMY9RfCoW6niJHzSWv7yPpzgdD26D8q1PEUoD+aoVZFtcMV6Lkt+vOaKKxfxGn2SKfUbzT/DO+aP7kLsQvJJ3YJ/EZrhdMklvPFWnwyReWqsWIB4HA46elFFaU9mRJ7fI9Je4WR4ZkVWVM7do+XJNTxvuvZju2Hdjfj7vB5NFFcpuOvrxBbZabcWZTu2/ePXA/SrV5I1tD9pg2/Iu4ZH5iiis5dDRdSvrjQ/YbczSZX7G4Vm65wOa5nwC6yNDbK3zR3DLu798D8uaKK0h/DZnP4kbWvL9mmNwXb92IVf24zVPy7eSxuL2RWjaO1hZmPddpJ/UCiiqiSytexG80DyriT5uCqhfvDcSP5VmfCK6mhkmSR2CfM0kZ6DgqAPXkA/jRRV/wDLtkrdG5C1tH4302aeFVElmywxjswGQD+X6VV8OXqHXNWu3kHF8Nw7DG0kfoaKKz+yXszmfHw+1+LI1jZvJkuVe4dxjnJzjnrgEVo3lxp7WbQW8HLXC+Yufuqp3D88/rRRWvYh9TRchSsazqoAjRVxjaC//wCutDSLwvYRwTFW3RoGwfvZY5oorKWxZxmrXu/XrHTgg3NIzBW9ckV2t3eG58LFgm1fM2j1PQcfkfyoopVOhVHdmLNrUiQ/LGW24A2n+X6Vk2esSTxNbDC4XaqjpuJJP5cUUURRUty5pOtzJeqJdzKv9zqfb86maWQXU0UkO0tn7v8Adz/XFFFBB5zrclwPFt1Lb/u4pVGBt98fqCfyrpbtbi48MpHBJtZbSFdw7sM8/r+lFFdMvsmMeomiyhI5JWb/AJc3f5ef7tSwTA+JbW3YiTCZb5eVweD+IHNFFR3KMz4hNawQ/Z2JdI7UHbt5wSQMfhmtDwIzw6FakqNzwk5244OP8aKKqX8FCj/EN/UTDHokox/q4Tt9+M1gJq8MZi2QMz4+VN2MscYH+fWiisodS5E2jLKNRMltcKFWXeF7E5z/AJ/Gtqa9dZ08oK22TGSe/p+PFFFRIqJk/EuVG025uCD5i7GyuB0Refzqx4ZumlVYwvyyQo3y+uTx9ef5UUVpH+GZy+Mj8RKYdOmeyz8turMPfLgfzrN1Mxo1jqdzNuWWGMNjOdwwCf60UVtT/r7jORi+OZFNixmZ4/3w6g7lZzjP5D9a6TQJLx9FtXW4Xy9yKsI5wuP54H+eKKKcv4aBfxGQ+FBE1hffbg0a2uoTSdMY+UYPvnNHg1ftfhuG5a5Z0Xc6nd9/OOvvRRUS2b9Aj0OMju7tfHskM9qsnkxM7svO/LckY966tXii1SzeZU8yPzF2q2VJbaT+vH4UUV0SW3oZxe68zQsTb3Gpahsf/lgY9rDowyD+rVNcSKkF5Eyfu5omYcfdy3P9KKK55fEaxOd8PTQf8JVdxl/mto1EefUDP/s1dB4zUHToUL7WjBY49l6fyooqp/xETH4WdF+zN+yLoP7cHhDxR8KJ7+Ox1qPwtJqvh3UpC3lwahDPAib8cmN1meNjg4DbgCVArw9vBGufELR9V/Y7+N9pJoPxC8HXsi+F7y6bbLDdRnPkb+6tgMjAkMCMEggkor6zK/8Ac/mz4rOv9++S/I/RL/gjF/wUWuvi34Qf9kf9oJ5LTx54Rc28bSSeXJcxJwNufXHHbPHdQPv/AEuxsJCjWOoyAbvmZpBxz1KjHAJ/yOaKK9Q8ktW1tHZSfYW+zyyeZu+eM4bjPX+H8+O1WJYJ0u1+ysscPzCSKPcxGONx7fkenOM8UUUAfHHiPw3f6B441Xwh4j02GWDzPs8yukYzExOM9NyuuD0OQe+MHE1r9n74XQ+VPD8OtIW13DH7lFKoTyQccEEDjgEcgdiUV5dZWPYoyejMbX9MFq0ek2er29ku7dDHazLjywONyjlQMZPfA6jt9G/sVeI/EWsfD+80PUL6aRtKuE+yzFjsCPn93jqQGUkZxw4Haiipwf8AGNMZ/u577Zl7qNYZbjbGY+XVQGPqOMY6evWnRzK6zQxhgH+ZZpJApUZ5Ht9aKK9Y8cvaLf3dtA1vIrFmDfxblbnof8itGz09dQdYtQaSMsR8yEfL6jOP8+1FFIDSsdKs9P8AMgkCybpMrI+Gz3xj+Gq15MtmimP/AFO4gKuPl68+uB6fz6UUUzM4X4m21u8Ntey6e3mLzvkGec8HjGfXt074rmPsOjAhzK0iqAdsci/KemOx9h+tFFc9T4jpp/CRsunNJJaFpoVaP92R1AI529vf64OOahtV/siSM213J5MaAGTavmKefmzjoR9Mc0UVmWdFp893cyeVJ50m5cqzKMYzk/r6+1dfoVyrCGW41EyERhctkdcHnj1x9M0UUwNF9Vt7yVkddrfx81WvA8wkaIq0akY3KMH1/wA4/wAKKKLsDDudBuSXRYOWX5mVh1x0Gev6ZrnbuwuLLEENttV+I2PIVv1/U0UUgM/UpHYLbx3UYLDCxqQob14HPUjpj+tctqd9Ha3v2e9uWjVFxlZCVbgkHH0B9e9FFUt0BUutCtdR0Wb/AInRuITFmIlTtlGGGBnjH1/wNfFf7SX7M/iL4aXf/CQaFqNw+h3jYtbho0Z4pMA+U7knJGMjOMgn3ooqoNqRNRXieI3Phf8AtJ2j1d9RhaKIJfNLtdJmyTuDAcDgnkg4YdjivOfir8D/AAN490e5sT51xM7bBNArJhuvI2Abs49vm7nJooro3OZHy74W8TeL/wBlT4nXVo9pcSaRcNs1G0mXZ9ojGf3qdlkXOffoTggj7E+H/iLRvF+h6f4l8L6lDdWd3p7PbXELEgru6YPQgggg8g8EA8UUV8/nlGmqcaqWt7ep9Pw/iKjqSot+6ldeWx1Wisv9l2RR+PtWPqQvP481raszN4pifK7VhJKsuSDx/hRRXzMviPrE/dMNJD/Yd077Tumxz9e9Fgvl6zCN3+shcfL9AR/Kiik+o10FAxoMwCt+7uDhjjjvWx4pSdrGxniXHzDdj5c5Of5iiiofxI1j8J1sM62/hSeZj1DE+3BrDsAIfC6xj5vMiQHcPWiiuf8AzNv8ibXJjaeHYY4zy0yt7YAzXgdmxP7dnjiTZuP/AAi+j7cdss5NFFb0Phl6fqjGtrKHr+jPVL5fJ8U2qE7SyyKfxUYNV/FCokFwmM/u0/Hn/wCvRRUx+JGkvhkO8LB1smUAc+X9/p1H86seOZ4oNBmjGSzKoHI7miilvNE/8uzldVkJ8PzHfuVpP4T34xVizlmi8OrG6jOwHPrRRWn2TKPxfI5jRnL6Pd/w4Yhjjr/+qm+EGaO4lKvjZI38XQYzx+VFFbPqZdUUfGhaC2k+Tg3TbT65BqKN/N8NO2PmMqYzx3HH+fSiirXwIm/vG74f+RbNGH8PzLu9zUHjpmnmiEfDfuxnGc9OKKKxX8Qr7Bn37MdEE0JGUbn0JDVW0O8YaNcBupkTHPrmiitPsklTwvIH1WY5wNx/HrTXmSfXwZW+aOPBVc8jIoopr4mJnVaiPMZ4S+GG7DfgK4G4eX+1WkcMv7tuPxoopUdmKpuvU6bWHhjsI4khZ1Ont94YHPT8aq+DHuIolCsQjPjbnkdeKKKv/l2D+IP2q3L/ALNXiVCfu6chGev3xX5/aWdrhiW9evWiivouH/8AdZev6I+T4k/3qH+H9Txzx6c+MNQJ/wCfg0UUV7x86f/Z" id="Picture 2" /></p> <p>Easy Debt Service. L. Garbačausko nuotr.</p> <h3>Įsigyjami bereikalingi vadovo kabineto baldai arba kabinete jų pristatoma per daug</h3> <p>Viena didžiausių klaidų – įsigyjami bereikalingi vadovo kabineto baldai arba paprasčiausiai jų patalpoje pristatoma per daug. Nieko nėra blogiau nei perkrauta erdvė: tai ne tik atrodo neestetiškai, tačiau taip pat sukuria papildomų problemų. Pavyzdžiui, jei mažo ploto vadovo kabinete pristatoma per daug spintelių ar kitų vadovo kabineto baldų, patalpoje gali būti labai nepatogu laisvai judėti tarp baldų.</p> <p>Siekiant išvengti šios klaidos, patariama iš anksto apgalvoti, kiek ir kokių vadovo baldų iš tiesų reikia kabinetui. Galbūt daiktams susidėti kabinete užteks vos vienos didesnės spintelės, o jei šių nedaug – verta apsvarstyti funkcionalių daiktadėžių pasirinkimą.</p> <h3>Baldai vadovo kabinetui įsigyjami atsisakant specialistų konsultacijų</h3> <p>Baldai vadovo kabinetui, kaip ir daugelis kitų prekių ar gaminių, dažniausiai įsigyjami pasikliaunant tik savo žiniomis, neretai – draugų, šeimos ar kt. patarimais. Žinoma, tai nėra blogai, tačiau žmonės dažnai suklysta, atsisakydami profesionalų konsultacijų. Biuro baldų salonuose dirbantys konsultantai turi sukaupę ilgametę darbo patirtį, tad, prieš įsigyjant baldą, verta pasinaudoti jų pagalba. Specialistai turi žinių ne tik interjero klausimais, tačiau taip pat gali patarti, kaip prižiūrėti įsigytą baldą, kad šis tarnautų kuo ilgiau, ką papildomai įsigyti ir pan.</p> <p><br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Baldai_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Baldai_0.jpg?itok=VjzKAfm2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Baldai1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Baldai1.jpg?itok=FeZWiubX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vadovo-baldai-pagrindines-pasirinkimo-klaidos-ir-patarimai-kaip-ju-isvengti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2795&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="R-hZPyGFG7rRl8l31M2Y-7vo1nUhaUR6y-jiinjeG_k"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Aug 2021 07:46:15 +0000 vyrredaktorius 2795 at https://www.alytausnaujienos.lt UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos”: mū­sų mi­si­ja – pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi https://www.alytausnaujienos.lt/uab-ap-skai-tos-pa-slau-gos-mu-su-mi-si-ja-pa-si-da-ly-ti-pa-tir-ti-mi <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13616" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13616) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/mano%2B.jpg?itok=rxbOqIVU" width="344" height="287" alt="Vi­da Jur­kie­nė. " title="UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ di­rek­to­rė Vi­da Jur­kie­nė. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Tvar­ko­te bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ver­slo klien­tams, trum­pai ap­žvel­ki­te, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis šian­dien su­si­du­ria ver­slas?</strong></p> <p>– UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ va­do­vau­ju jau daug me­tų, tvar­ko­me bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ver­slo klien­tams.</p> <p>Ver­slo žmo­nės vi­sa­da daug dir­bo, bet ka­ran­ti­nas ir pan­de­mi­ja ap­ri­bo­jo jų veik­los ga­li­my­bes. Vi­si su­pran­ta­me, kad už­ge­sęs ar­ba vos ru­se­nan­tis ver­slas su­mo­ka daug ma­žiau mo­kes­čių ir į biu­dže­tą.</p> <p>Šian­dien ver­slo žmo­nės ne­no­ri sub­si­di­jų, ver­sli­nin­kai no­ri dar­bo. O di­dė­jant be­dar­bių skai­čiui, ver­slui vis sun­kiau ras­ti kom­pe­ten­tin­gų, at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų.</p> <p>Ver­slui iš­ky­la pro­ble­mų dėl pir­kė­jų sko­lų, ku­rios tam­pa be­vil­tiš­ko­mis, įsi­sko­li­ni­mus ypač sun­ku iš­si­ieš­ko­ti iš įmo­nių pir­kė­jų, esan­čių ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ar­ba tre­čio­sio­se ša­ly­se.</p> <p>Nie­kas ne­ži­no, ko­kie ap­ri­bo­ji­mai lau­kia mū­sų at­ei­ty­je, dar vis gy­ve­na­me są­ly­gas dik­tuo­jant CO­VID-19 vi­ru­sui. Bent jau rei­kia ti­kė­ti, kad to­kio mas­to ap­ri­bo­ji­mų, ko­kių pa­ty­rė­me, ne­be­bus.</p> <p><strong>– Jei tei­sin­gai su­pra­tau, ko­vi­do tu­ne­lio ga­le jau ma­to­si švie­sa? Ko­kia, Jū­sų pa­ste­bė­ji­mu, at­ei­ties Lie­tu­va ir jos eko­no­mi­ka?</strong></p> <p>– Dau­gu­ma esa­me gir­dė­ję apie pla­ną „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“, ku­rio įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis 2021–2026 me­tai, ir šio pla­no reikš­min­gą po­vei­kį ben­dro pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­to (BVP) di­di­ni­mui bei už­im­tu­mo ly­gio di­di­ni­mui, ne­dar­bo ly­gio ir skur­do ri­zi­kos ma­ži­ni­mui.</p> <p>Tai­gi ti­ki­ma­si pro­ver­žio skait­me­ni­za­ci­jos ir ki­to­se sri­ty­se.</p> <p>Fi­nan­sų mi­nist­rės Gin­ta­rės Skais­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vai fi­nan­sa­vi­mas su­da­ro tik apie sep­tin­ta­da­lį vi­sų pa­žan­gai per at­ei­nan­tį de­šimt­me­tį nu­ma­ty­tų re­sur­sų, bus de­ri­na­mi įvai­rūs fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai – Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos ir na­cio­na­li­niai re­sur­sai.</p> <p><strong>– Dar sa­ky­ki­te, koks ver­slo in­dė­lis ma­ži­nant emig­ra­ci­ją ir stip­ri­nant ša­lies eko­no­mi­ką? Ar ver­slas tam pa­si­ruo­šęs? </strong></p> <p>– Emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mui ir ša­lies eko­no­mi­kos stip­ri­ni­mui yra la­bai svar­bu dar­bo vie­tų iš­sau­go­ji­mas ir nau­jų kū­ri­mas, juk pi­ni­gai į biu­dže­tą at­ei­na tik iš ver­slo.</p> <p>Ver­slo tva­ru­mas, nau­jų įmo­nių stei­gi­mas ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mas yra bū­ti­ni ša­lies at­si­ga­vi­mui po ka­ran­ti­no.</p> <p><strong>– Ką no­rin­tiems im­tis ver­slo siū­lo Jū­sų įmo­nė?</strong></p> <p>– Ver­slu­mas, tva­ru­mas, fi­nan­si­nis raš­tin­gu­mas – bū­ti­nos ver­slo są­ly­gos.</p> <p>Ma­no va­do­vau­ja­mos UAB „Ap­skai­tos pa­slau­gos“ pa­de­da įsteig­ti nau­jas įmo­nes: UAB, MB, IĮ, kon­sul­tuo­ja­me, tei­kia­me ver­slo klien­tams vyr. bu­hal­te­rio pa­slau­gas, tvar­ko­me bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. No­rin­tie­ji dau­giau in­for­ma­ci­jos ras mū­sų sve­tai­nė­je: www.ap­skai­tos­pas­lau­gos.net</p> <p>Užs. Nr. 109</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/mano%2B_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/mano%2B_0.jpg?itok=zMfKAixJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uab-ap-skai-tos-pa-slau-gos-mu-su-mi-si-ja-pa-si-da-ly-ti-pa-tir-ti-mi&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2793&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8mwZF2n6J2GGRy2mIciM6U8qGznVm8eJLagWpmUdVMo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-219226" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629226423"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alytiškis</span> - 2021-08-17 - 21:53</p> </li> <a href="/comment/219226#comment-219226" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/219226#comment-219226" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai šauni moteris,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai šauni moteris, suprantamai padeda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=219226" token="ty7uxRzlii45N-NT3nMiZlKz_4SNfYP9OxyWVC6h34U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 12 Aug 2021 06:46:49 +0000 vyrredaktorius 2793 at https://www.alytausnaujienos.lt KIEK KAINUOJA SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS? https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-skolu-isieskojimas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13611" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13611) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/skolu%20isieskojimas.jpg?itok=4DvbZKl_" width="344" height="287" alt="skolu isieskojimas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Skolų išieškojimo bendrovės</h3> <p>Bene pigiausias būdas susigrąžinti skolą yra ikiteisminis skolų išieškojimas per skolų išieškojimo bendroves. Šios įmonės rūpinasi skolos atgavimu be teismo, bendrauja su skolininku, aptaria skolos grąžinimo sąlygas, siunčia priminimus. Skolos išieškojimo kaina priklauso nuo skolos dydžio, šalies, kurioje gyvena skolininkas ir skolos senaties. Dažniausiai kreipiantis į skolų išieškojimo bendroves reikia sumokėti administravimo mokestį, kuris dažniausiai svyruoja nuo 15 iki 90 eurų. Vėliau mokamas mokestis bendrovei tik sėkmės atveju, t.y. tik tada, kai skolininkas grąžina skolą. Šis mokestis yra skirtingas, tačiau dažniausiai svyruoja nuo 5% iki 20% nuo išieškomos skolos sumos.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> Dažnai kuo senesnė skola, tuo sudėtingesnis skolos grąžinimo procesas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad <a href="https://teisineskonsultacijos.lt/skolu-isieskojimas">skolų išieškojimas</a> ikiteisminiu keliu per skolų išieškojimo bendroves gali vykti tik tuo atveju, jei nekyla ginčas tarp skolininko ir kreditoriaus. Atsiradus nesutarimams ar skolininkui toliau piktybiškai vengiant mokėti skolą, lieka tik vienas būdas skolą susigrąžinti – kreiptis į teismą.</p> <h3>Skolų išieškojimas teisminiu keliu</h3> <p>Jei nepavyksta susisiekti su skolininku, kyla ginčas tarp kreditoriaus ir skolininko ar skolininkas piktybiškai vengia atiduoti skolą, tuomet reikia kreiptis į teismą. Skolos išieškojimas teisminiu keliu dažnai būna brangesnis ir ilgesnis procesas nei skolos išieškojimas ikiteisminiu keliu. Yra du pagrindiniai būdai kreiptis į teismą – tai ieškinio teikimas bendra tvarka ir pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Pigesnis ir greitesnis procesas yra pareiškimo teikimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Šiuo atveju taikomas 4 kartus mažesnis žyminis mokestis nei teismui teikiant ieškinį. Taip pat tokiu būdu dažniausiai kelis kartus mažiau kainuoja dokumentų parengimas, o ir pats procesas trunka apie 2-3 mėnesius. Tuo tarpu kreipiantis į teismą bendra tvarka ir teikiant ieškinį, žyminis mokestis skaičiuojamas nuo iš skolininko reikalaujamos skolos sumos. Žyminis mokestis yra 3% nuo reikalaujamos sumos, tačiau ne mažesnis nei 20 eur. Dokumentų paruošimo kaina teikiant ieškinį dažnai kainuoja nuo kelių šimtų eurų, taip pat gali būti ir papildomų išlaidų, pavyzdžiui advokato dalyvavimas teismo posėdžiuose, papildomi specialistų ir ekspertų vertinimai. Kreipimosi į teismą bendra tvarka procesas dažniausiai užtrunka nuo 4 iki 6 mėnesių, tačiau kiekvienas atvejis individualus, jei kyla ginčas šis procesas gali užtrukti ir porą metų, žinoma tai pareikalautų ir papildomų išlaidų.</p> <h3>Poteisminis skolų išieškojimas.</h3> <p>Jei teismas priėmė palankų jums sprendimą ir įpareigojo skolininką per tam tikrą laiką grąžinti susidariusią skolą, tai jau gera žinia ir tikėtina, kad skola pagaliau bus grąžinta. Tačiau pasitaiko atvejų kai net po teismo sprendimo skolininkas negrąžina skolos, tuomet reikia kreiptis į antstolių kontorą. Kiekvienu atveju kreipiantis į antstolį reikia sumokėti būtinąsias vykdymo išlaidas. Būtinųjų išlaidų dydis priklauso nuo skolos sumos, kurią antstolis turės išieškoti iš skolininko, tačiau maksimali šių išlaidų suma yra 399 eur. Maksimali išlaidų suma mokama tik tuo atveju kai išieškoma skola yra didesnė nei 28 962 eur. Antstoliui taip pat gali reikėti sumokėti už atliktus tam tikrus veiksmus išieškant skolą, o galutinė suma antstolių kontorai mokama sėkmės atveju, kai iš skolininko išieškoma skola. Užbaigus darbą įkainis skaičiuojamas individualiai nuo išieškotos sumos.</p> <p>Apibendrinant galima daryti išvadą, kad pats pigiausias ir greičiausias būdas atgauti skolą yra ikiteisminis skolos išieškojimas kreipiantis į skolų išieškojimo bendroves. Tačiau jei skolos grąžinimo aplinkybės yra apsunkintos ir manot, kad skolininkas vengs geranoriškai skolą grąžinti, tokiu atveju būtina kreiptis į teismą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kiek-kainuoja-skolu-isieskojimas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2783&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7eiicgp-oAkp5gW0gtHxvvP9dgrH7g4uBrwaVJ6vfHo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-228108" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631270161"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bangalore Beauties</span> - 2021-09-10 - 13:36</p> </li> <a href="/comment/228108#comment-228108" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/228108#comment-228108" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Good to become visiting your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Good to become visiting your weblog again, <a href="https://sites.google.com/view/bangalore-beauties/home">Massage Escorts in Bangalore</a> it has been months for me.Author of sharing such a creative article in which lots of user can easy to understand. <a href="https://sites.google.com/view/tamilescortsinbangalore/home">Bangalore Call Girls</a> Keep posting</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=228108" token="q4wjnvzFV85z8pXXAykh_lo8RIkGBFB2b6l-na38OY0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-217441" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628658270"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bangalore Escorts</span> - 2021-08-11 - 08:04</p> </li> <a href="/comment/217441#comment-217441" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/217441#comment-217441" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A lot of useful information…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A lot of useful information here. <a href="http://www.tiya.in/">Bangalore Escorts</a> .I am Sending it to several palsies and additionally sharing it in yummy. And of course, thanks to your own effort!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=217441" token="Zj4v8XwvUwPkK0LkS7OtsG9d-tUOKcAaQstCGftTR4Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-217270" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628527122"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nesugeba</span> - 2021-08-09 - 19:38</p> </li> <a href="/comment/217270#comment-217270" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/217270#comment-217270" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">isieskot tai kam reklamuotis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>isieskot tai kam reklamuotis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=217270" token="ceeQ8F3JlqAE6mXpj3WbUk4Ug1Oi-Bo3RaFHNoaDYno"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 09 Aug 2021 12:54:00 +0000 vyrredaktorius 2783 at https://www.alytausnaujienos.lt „Ria­mo­na” par­duo­ta. Ką jos veik­lo­je pla­nuo­ja keis­ti nau­jie­ji sa­vi­nin­kai? https://www.alytausnaujienos.lt/ria-mo-na-par-duo-ta-ka-jos-veik-lo-je-pla-nuo-ja-keis-ti-nau-jie-ji-sa-vi-nin-kai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13613" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13613) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/Riamona%20nuotrauka.jpg?itok=HCO9hzDd" width="344" height="287" alt="Martynas Urbaitis: „Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti.“" title="Martynas Urbaitis: „Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Džiau­giuo­si, kad įmo­nė pa­te­ko į pa­tir­tį tu­rin­čių as­me­nų ran­kas“</h3> <p>Kaip pri­si­me­na da­bar jau bu­vęs di­džiau­sias „Ria­mo­nos“ ak­ci­nin­kas, 25-erius me­tus jai va­do­va­vęs aly­tiš­kis Pet­ras Riau­ba, pa­tal­pos nau­jai ku­ria­mai įmo­nei bu­vo įsi­gy­tos iš tuo­met čia vei­ku­sios že­mės ūkio ben­dro­vės: „Jo­se ben­dro­vė pla­na­vo steig­ti pa­gal­bi­nių ver­slų cen­trą, kas tuo­met bu­vo ma­din­ga. Tu­rė­jo ten at­si­ras­ti gy­vu­lių sker­dyk­la. O aš su ko­le­go­mis ieš­ko­jo­me pa­tal­pų įmo­nei, ku­rio­je pla­na­vo­me vyk­dy­ti mė­sos per­dir­bi­mą. To­dėl iš že­mės ūkio ben­dro­vės įsi­gi­jo­me tas pa­tal­pas, taip „Ria­mo­na“ at­si­ra­do Ve­re­bie­juo­se.“</p> <p>P.Riau­ba, dau­giau nei du de­šimt­me­čius dir­bęs bu­vu­sia­me Aly­taus mė­sos kom­bi­na­te, – bri­ga­di­nin­ku, meist­ru, ce­cho vir­ši­nin­ku, vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, di­rek­to­riu­mi, tu­rė­jo pa­tir­ties mė­sos per­dir­bi­mo veik­lo­je, tad ir „Ria­mo­na“ nie­ka­da ne­bu­vo at­si­dū­ru­si ypa­tin­gai sun­kio­je fi­nan­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je.</p> <p>Jo­je da­bar ga­mi­na­ma dau­giau nei šim­to pa­va­di­ni­mų mė­sos ga­mi­nių, lai­mė­ta ne­ma­žai kon­kur­sų šiuos pro­duk­tus tiek­ti vals­ty­bi­nėms įstai­goms, pa­sta­ty­ta paukš­čių ir triu­šių sker­dyk­la. Dau­gu­ma „Ria­mo­nos“ pro­duk­ci­jos pir­kė­jų – Lie­tu­vo­je, da­lis jos par­duo­da­ma An­gli­jai ir Len­ki­jai.</p> <p>Per me­tus šios Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čios ben­dro­vės apy­var­ta sie­kia apie 3 mln. eu­rų.</p> <p>Ko­dėl ap­si­spręs­ta par­duo­ti pa­kan­ka­mai ge­rai vei­kian­čią, stam­biau­sią Aly­taus ap­skri­ty­je mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę?</p> <p>„Ba­lan­džio 2-ą die­ną su­ėjo 51 me­tai, kai dir­bu mais­to pra­mo­nė­je. Gy­ve­ni­mas bė­ga grei­tai, vis­kas kei­čia­si, man jau virš 70 me­tų, tik­rai ne­be­su­spė­ju su nau­jo­vė­mis. No­rint iš­lai­ky­ti įmo­nę, jau rei­kia ki­to­kio po­žiū­rio, jau­nes­nių žmo­nių. Džiau­giuo­si, kad įmo­nė pa­te­ko į pa­tir­tį tu­rin­čių as­me­nų ran­kas“, – min­ti­mis da­li­jo­si P.Riau­ba, pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus „Ria­mo­no­je“ dir­bęs pa­ta­rė­ju. Ben­dro­vei va­do­va­vo sam­do­mas as­muo.</p> <p>Pa­klaus­tas, kaip bu­vo su­ras­tas „Ria­mo­nos“ pir­kė­jas, jau bu­vęs di­džiau­sias ak­ci­nin­kas pa­reiš­kė: „Ne tik mes ieš­ko­jo­me pir­kė­jo, bet ir pir­kė­jai dai­rė­si įsi­gy­ti mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę.“</p> <p>Lie­pos pa­bai­go­je „Ria­mo­na“ bu­vo par­duo­ta, jos ak­ci­jas par­da­vė vi­si trys ak­ci­nin­kai. O jas įsi­gi­jo ver­sli­nin­kai iš Ma­ri­jam­po­lės.</p> <p> </p> <h3>Bus sten­gia­ma­si orien­tuo­tis į ko­ky­bę, gal­vo­ja­ma apie par­duo­tu­vių įsi­gi­ji­mą</h3> <p>Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čią mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę nu­pir­ko Ma­ri­jam­po­lė­je re­gist­ruo­tas ju­ri­di­nis as­muo, ku­rio di­džiau­sias ak­ci­nin­kas – ma­ri­jam­po­lie­tis Mar­ty­nas Ur­bai­tis. Jis da­bar ir va­do­vau­ja „Ria­mo­nai“, ku­ri po par­da­vi­mo iš­li­ko iki šiol tu­rė­tu to­kio pat pa­va­di­ni­mo už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės sta­tu­su.</p> <p>„Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti. Pats tu­riu pa­tir­ties mė­sos ga­my­bo­je, to­dėl ir bu­vo nu­spręs­ta įsi­gy­ti ge­rą var­dą bei įdir­bį rin­ko­je tu­rin­čią įmo­nę“, – tvir­ti­no M.Ur­bai­tis.</p> <p>Nau­jų sa­vi­nin­kų val­do­ma mė­sos per­dir­bi­mo ben­dro­vė Ve­re­bie­juo­se, pa­sak da­bar­ti­nio di­rek­to­riaus, steng­sis orien­tuo­tis ne tik į asor­ti­men­to plėt­rą, bet ir ko­ky­bę, ieš­ko­ti part­ne­rių pre­ky­bo­je sie­kiant per pre­ky­bos taš­kus par­duo­ti dau­giau pro­duk­ci­jos.</p> <p>„Ka­dan­gi iki šiol „Ria­mo­na“ dir­bo dau­giau Pie­tų Lie­tu­vo­je, mums svar­bu to­kį prin­ci­pą dar la­biau įtvir­tin­ti ir, ži­no­ma, pra­dė­ti plės­ti pre­ky­bą tuo­se re­gio­nuo­se, kur iki šiol ne­pre­kiau­ta. Taip pat ma­to­me, kad šiuo me­tu Aly­taus kraš­te yra as­me­nų, val­dan­čių po ke­lias par­duo­tu­ves, jie jau gar­baus am­žiaus, gal­vo­ja apie par­duo­tu­vių par­da­vi­mą, to­dėl svars­to­me ir apie jų įsi­gi­ji­mą“, – pa­sa­ko­jo nau­ja­sis „Ria­mo­nos“ va­do­vas.</p> <p>Taipogi no­ri­ma pa­pil­dy­ti įmo­nės ko­man­dą kva­li­fi­kuo­tais ga­my­bos dar­buo­to­jais ir jų ieš­ko­ma. Šiuo me­tu čia dir­ba apie 40 žmo­nių. Dau­gu­ma jų vie­ti­niai, bet yra va­ži­nė­jan­čių­jų iš Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/petras%20Riauba.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/petras%20Riauba.jpg?itok=Xcb-hfHt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Riamona%20nuotrauka_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Riamona%20nuotrauka_0.jpg?itok=JPI5rHEI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ria-mo-na-par-duo-ta-ka-jos-veik-lo-je-pla-nuo-ja-keis-ti-nau-jie-ji-sa-vi-nin-kai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2775&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YuM_-c4ozmreOCdi3u6N7R6ESRPj20rFkQqFxK36VoM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-216383" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628238570"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visada perku</span> - 2021-08-06 - 11:29</p> </li> <a href="/comment/216383#comment-216383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/216383#comment-216383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Riamona produkciją. Kaimynai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Riamona produkciją. Kaimynai, nesugadinkit įmonės.<br /> Na o Petrui - geros sveikatos ir kuo geriausios kloties.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=216383" token="rx2NIT5QaQ6H9ghrX6_ofKdbkpjhU_nEAnLtXo0ZPhA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215618" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628157575"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>pirkejas</span> - 2021-08-05 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/215618#comment-215618" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215618#comment-215618" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">riamonos produkcija buvo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>riamonos produkcija buvo nebloga</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215618" token="r2r1PzI0XZRQbVhZ7mrFrma4sgrhICt4Wows9ShdQJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 05 Aug 2021 09:43:53 +0000 vyrredaktorius 2775 at https://www.alytausnaujienos.lt