Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes lt Aly­taus ra­jo­ne – rin­ki­mų pleiš­tas: pa­reiš­ki­mas dėl nu­plė­šy­tų pla­ka­tų ir kal­ti­ni­mai Sei­mo na­riui dėl fi­zi­nio skaus­mo sukėlimo https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-ra-jo-ne-rin-ki-mu-pleis-tas-pa-reis-ki-mas-del-nu-ple-sy-tu-pla-ka-tu-ir-kal-ti-ni-mai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/6113291" rel="bookmark"> Nr. <span> 61(13291) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/Museikos.jpg?itok=w2YbSYY9" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Alytaus rajone įsiplieskė rinkiminis konfliktas – Seimo nariui, valstiečių sąjungos atstovui, Petrui Valiūnui (nuotr. dešinėje) parašius pareiškimą policijai dėl nuplėšto plakato, konservatoriams priklausantis Pivašiūnų globos namų direktorius Sigitas Karlonas apkaltino jį sukėlus fizinį skausmą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­reiš­ki­mą dėl Aly­taus ra­jo­ne, Skrai­čio­nių kai­me, esan­čio­je skel­bi­mų len­to­je nu­plėš­to kan­di­da­to į eu­ro­par­la­men­ta­rus agi­ta­ci­nio pla­ka­to Sei­mo na­rys P.Va­liū­nas po­li­ci­jai pa­ra­šė dar tą pa­čią die­ną po mi­nė­to in­ci­den­to – penk­ta­die­nį. Šis įvy­kis ge­gu­žės 17 die­nos po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­je vie­šai pa­skelb­tas šeš­ta­die­nį: „Ge­gu­žės 17 d. apie 19 val. 30 min. Aly­taus r., Skrai­čio­nių k., skel­bi­mų len­to­je bu­vo nu­plėš­tas kan­di­da­to į eu­ro­par­la­men­ta­rus agi­ta­ci­nis pla­ka­tas. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos.“</p> <p>S.Kar­lo­nas į po­li­ci­ją dėl ga­li­mo fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo krei­pė­si vė­liau, tik ki­tą die­ną po įvy­kio, o šis įvy­kis ge­gu­žės 18-osios po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je pa­skelb­tas sek­ma­die­nį: „Ge­gu­žės 17 d. apie 20 val. Aly­taus r., Skrai­čio­nių k., sė­dint au­to­mo­bi­ly­je, prie au­to­mo­bi­lio pri­ėjęs Sei­mo na­rys (g. 1961 m.) su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą ki­tam vy­rui (g. 1962 m.). Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.“</p> <p>Te­le­fo­nu su­si­sie­kus su S.Kar­lo­nu, si­tu­a­ci­ją ko­men­tuo­ti jis at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­mas, esą pa­si­ra­šė ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti, kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.</p> <p>P.Va­liū­nas bu­vo kal­bus ir no­riai su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti, kaip klos­tė­si ši is­to­ri­ja pa­gal jį: „Penk­ta­die­nį grį­žau iš Kau­no. Ka­dan­gi kan­di­da­tui į eu­ro­par­la­men­ta­rus Bro­niui Ro­pei pa­de­du pla­tin­ti re­kla­mi­nę me­džia­gą, grįž­da­mas na­mo su­sto­jau Skrai­čio­ny­se ir ten ša­lia ki­tų kan­di­da­tų į pre­zi­den­to bei eu­ro­par­la­me­ta­rų pos­tus pa­ka­bi­nau mū­sų są­jun­gos at­sto­vo pla­ka­tą. Ta­da dėl to pa­ties tiks­lo už­su­kau į Ger­vė­nus ir iš jų ap­si­su­kau tuo pa­čiu ke­liu grįž­ti į na­mus. Grįž­da­mas pa­ste­bė­jau, kad Skrai­čio­ny­se prie skel­bi­mų len­tos sto­vi au­to­mo­bi­lis, o ša­lia jo kaž­koks vy­ras nuo len­tos plė­šia pla­ka­tus. Ka­dan­gi ten ne­bu­vo ga­li­ma ap­si­suk­ti, pa­va­žia­vau kiek to­liau, ap­si­su­kau ir grį­žau prie vie­tos, kur pa­ste­bė­jau tą au­to­mo­bi­lį ir vy­rą. Stai­giai iš­šo­kau iš au­to­mo­bi­lio ir jau au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sio as­mens pa­klau­siau, kam plė­šo pla­ka­tus. Pa­sa­kiau, kad iš­kvie­siu po­li­ci­ją, o jis nu­va­žia­vo. Net ne­at­pa­ži­nau, kas tas žmo­gus, nes jis jau bu­vo pra­dė­jęs va­žiuo­ti. Nu­plėš­tų pla­ka­tų ir­gi nie­kur ne­bu­vo, va­di­na­si, jie tu­rė­jo bū­ti jo au­to­mo­bi­ly­je, o skel­bi­mų len­to­je bu­vo li­kę tik kon­ser­va­to­rių at­sto­vų pla­ka­tai. Man sė­dant į au­to­mo­bi­lį, tas vy­ras grį­žo ap­si­su­kęs ir pro ma­ne vėl pra­lė­kė. At­krei­piau dė­me­sį, kad au­to­mo­bi­lio nu­me­riai yra to­kie pa­tys, kaip ir per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ma­ne per­se­kio­ju­sio au­to­mo­bi­lio. Iš anks­čiau tu­rė­jau nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs nu­me­rius. Grį­žęs na­mo, dar tą pa­tį va­ka­rą, dėl nu­plėš­to pla­ka­to krei­piau­si į po­li­ci­ją, ta­čiau jiems ne­nu­ro­džiau as­mens, nes ge­rai jo ne­ma­čiau. Tą­kart vis­kas tuo ir pa­si­bai­gė. O pir­ma­die­nio ry­tą iš ži­niask­lai­dos pa­sie­kė ži­nia, kad po­nas Kar­lo­nas ma­ne kal­ti­na su­kė­lus jam fi­zi­nį skaus­mą. Net ger­klė iš­džiū­vo, ab­sur­diš­ki kal­ti­ni­mai. Aš jo net ne­pa­lie­čiau, nė ge­rai jo ne­ma­čiau. Man tik la­bai liūd­na, iki ko­kių že­mu­mų nu­si­ri­ta­ma.“</p> <p>P.Va­liū­nas svars­to, kad dėl šmeiž­to ver­tė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gą, mat vi­sa tai iš­vie­šin­ta ži­niask­lai­do­je.</p> <p>S.Kar­lo­nas į ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją rin­ki­mų kon­teks­te pa­ten­ka ne pir­mą kar­tą. Dar per 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją bu­vo pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip S.Kar­lo­nas su dar vie­nu ben­dra­žy­giu už rin­kė­jų bal­sus da­li­jo ka­rei­viš­kus ba­tus. Apie tai „Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tei liu­di­jo ir ba­tais ap­do­va­no­ti gy­ven­to­jai.</p> <p>Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­tvir­ti­nus fak­tą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, tam, kad Sei­mo na­rys ga­lė­tų bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, pir­miau­sia tek­tų ini­ci­juo­ti jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą. Pa­sak Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, griež­čiau­sia už tai gre­sian­ti baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas iki 1 me­tų. Švel­nes­nės pa­sek­mės – vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1597"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559036611"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>eiiiiiiiiiiiii…</span> - Ant, 2019-28-05 - 12:43</p> </li> <a href="/comment/1597#comment-1597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1597#comment-1597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pakomentuok kaip tamstos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pakomentuok kaip tamstos žmona būdama komisijos narė ir davusi pasižadėjimą, agitaciją už valstiečius dalino. Smirdi Petrai smirdi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1597" token="GxIClj2SFv36wPW8mtGkustSYkaBfZQGjd0PKdk3e7s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1557"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558512161"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Seklys morka</span> - Tre, 2019-22-05 - 11:02</p> </li> <a href="/comment/1557#comment-1557" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1557#comment-1557" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Išeitų, kad tą dieną…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Išeitų, kad tą dieną seimūnas valdišku transportu, mokesčių mokėtojų pinigus taškydamas, važinėjo po Lietuvą ir kabino plakatus . Ar jau buvo spėjęs persėsti į nuosavą automobilį?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1557" token="Fd5c94ygihkiq1BxZTswJtqhwgXGeslXjo45clbHP9c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1556"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558511724"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Svajoklis</span> - Tre, 2019-22-05 - 10:55</p> </li> <a href="/comment/1556#comment-1556" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1556#comment-1556" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dar biskuliuką ir atkurs…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dar biskuliuką ir atkurs kolchozus. Pamatysit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1556" token="mC89a_rEm7raZMSMdzK28pKOT7lmdOYZko8CklHHz1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1525"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1558424190"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>kova</span> - Ant, 2019-21-05 - 10:36</p> </li> <a href="/comment/1525#comment-1525" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1525#comment-1525" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kova dėl išlikimo. Reiškia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kova dėl išlikimo. Reiškia Alytaus rajone tarp konservatorių, kur daugumą turi ir kiti prie jų prisišlieję, tik su valstiečiais priešprieša. Kodėl? Matyt, kad po valstiečių lyderio kur ir žemes ,,mėgsta", kaip ir rajono meras gana stiprus ūkininkas ir dėl žemių - čia kas ką? Dabar įdomiausia, kad Seime jie vieningai Kubilių į ET delegavo ir ten fiasko. Bet Alytaus rajone..? Reiškia po valstiečiais per Lietuvą turi gal kažkur apie 5 merus, kaip konservatoriai beveik virš 2 kart daugiau. Tad centrinėje valdžioje gana neproporcingai daug valdžios turi. Kur paskutiniai parodė. Kad turėdami 2 aukščiausius valstybės postus kaip Seimo Pirmininko ir premjero - regis net nesigaudo kas vyksta. Kompetencija valdyme žemiau už konservatorius. Bet klastingesni ir ciniškesni susireikšminę. Ir tiek Alytaus mieste, tiek rajone daug resursų įdėję į rinkimus, bet lygiai gana žemi. Pats konfliktas tik rodo, emocijos ima viršų, kaip nesugeba garbingai konkuruot. Trumpiau - rajone ir progresu nešviečia. O kaip bent kokiomis priemonėmis išgyvent..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1525" token="nOyuBl-0cTGnRd_pE166q3pmlY6LHw34v7RikTOfSs4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=604&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="6jaqLc2CShsCCFFQSevz58kMyX7LZGRZG6GP_OBP7RM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 May 2019 07:01:48 +0000 vyrredaktorius 604 at https://www.alytausnaujienos.lt Šuns die­na Aly­taus įstai­go­se su au­gin­ti­niais: ge­ros nuo­tai­kos už­tai­sas, triu­kai ir svar­bi ži­nu­tė vi­suo­me­nei https://www.alytausnaujienos.lt/suns-die-na-aly-taus-istai-go-se-su-au-gin-ti-niais-ge-ros-nuo-tai-kos-uz-tai-sas-triu-kai-ir-svar <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13276" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13276) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/20190424_105906.jpg?itok=BsNwqgJU" width="344" height="287" alt="Vencius" title="Idėja Šuns dienos proga į darbą atsivesti augintinius šiemet užsikrėtė ir Sodros Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Šios die­nos lau­kia su ne­kan­tru­mu</h4> <p>Pir­mie­ji ini­cia­ty­vos at­si­ves­ti šu­nis į dar­bo­vie­tes au­to­riai per­nai bu­vo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų dar­buo­to­jai. Idė­ja ne­įpras­tai Aly­taus teis­mo rū­muo­se pa­mi­nė­ti Šuns die­ną ki­lo dar­buo­to­jai Dai­nai Sta­siu­ky­nie­nei, ku­ri sa­vo darb­da­vių at­si­klau­sė lei­di­mo bū­tent Šuns die­nos pro­ga į dar­bo­vie­tę at­si­ves­ti sa­vo ke­tur­ko­jį au­gin­ti­nį. Per­nai at­si­ves­ti au­gin­ti­nius į dar­bą iš­drį­so ke­tu­ri dar­buo­to­jai, o šie­met jų bu­vo jau pen­ki.</p> <p>Ke­tur­ko­jų am­žius – nuo jau­no iki gar­baus, ūgis – nuo ma­žiau­sio iki di­de­lio.</p> <p>„Teis­mo rū­muo­se lan­kė­si miš­rū­nės Ai­ra ir Mai­ra, pin­če­riu­kė Či­lė, pran­cū­zų bul­do­gė Ponč­ka ir big­lė Bor­ka. Taip jau su­ta­po, kad mū­sų teis­mo ko­lek­ty­vas yra mo­te­riš­kas, tad ir au­gin­ti­nės bu­vo mo­te­riš­kos gi­mi­nės. Jo­kių pokš­tų gy­vū­nai ne­krė­tė, mat vie­na iš tai­syk­lių bu­vo, kad au­gin­ti­niai tu­ri bū­ti so­cia­li­zuo­ti ir mo­kė­tų tin­ka­mai elg­tis vie­šu­mo­je. Pa­ti ma­žiau­sia ke­tur­ko­jė rū­mų vieš­nia Či­lė de­monst­ra­vo sa­vo drą­są ir ka­rin­gą cha­rak­te­rį vi­sus ap­lo­da­ma, ta­čiau au­gin­ti­niai dar­be vi­siems at­ne­šė daug ge­rų emo­ci­jų“, – pa­sa­ko­jo Jur­gi­ta Be­niuš­ke­vi­čiū­tė, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­rė.</p> <p>Pa­sak jos, per­nai kai ku­rie dar­buo­to­jai į šią ak­ci­ją žiū­rė­jo skep­tiš­kai ar su nuo­sta­ba, o šie­met vi­si la­bai lau­kė šios ak­ci­jos, iš anks­to do­mė­jo­si, kas ko­kius au­gin­ti­nius at­si­ves. Be­je, po pie­tų į na­mus iš­vež­ti bu­vo tik du au­gin­ti­niai, ki­ti rū­muo­se pa­si­li­ko iki pat dar­bo die­nos pa­bai­gos.</p> <p>„Pa­ste­bė­jo­me, kad to­kia die­na iš tie­sų da­ro tei­gia­mą po­vei­kį tiems žmo­nėms, ku­rie tu­ri ki­to­kį po­žiū­rį į šu­nis. Mū­sų šios ak­ci­jos tiks­las ir bu­vo at­kreip­ti dė­me­sį į šu­nis, į at­sa­kin­gą jų prie­žiū­rą, svar­bą žmo­gaus gy­ve­ni­me ir ma­žin­ti į juos nu­kreip­tą prie­šiš­ku­mą, mat vis dar yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie yra nu­si­tei­kę prieš šu­nis“, – sa­kė J.Be­niuš­ke­vi­čiū­tė.</p> <h4>Sie­kia su­lau­žy­ti ste­re­o­ti­pus</h4> <p>Pa­se­ku­sios gra­žiu ir sma­giu Aly­taus teis­mo rū­mų pa­vyz­džiu, šia idė­ja šie­met už­si­krė­tė dar dvi Aly­taus įstai­gos –  „Sod­ros“ Aly­taus sky­rius ir Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.</p> <p>So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­book“ nuo­trau­ko­mis su sa­vo au­gin­ti­niu dar­be pa­si­da­li­jo ir Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­rius.</p> <p>„So­cia­li­nis pro­jek­tas „Gy­vū­nai dar­be“ ska­ti­na įmo­nes ir įstai­gas bū­ti drau­giš­ko­mis ke­tur­ko­jams. Jie pa­de­da pa­lai­ky­ti jau­kią ir pro­duk­ty­vią at­mo­sfe­rą, ska­ti­na po­zi­ty­vu­mą! O aš tu­riu dar ir ki­tą sie­kį – keis­ti nu­si­sto­vė­ju­sius vi­suo­me­nės ste­re­o­ti­pus“, – ra­šė V.Ven­cius.</p> <p>Pa­sak jo, de­šim­ties me­tų au­gin­ti­nis nykš­tu­ki­nis pin­če­riu­kas Či­ras dar­be jau­tė­si ge­rai, vi­są lai­ką laks­tė, vaikš­ti­nė­jo ap­link ar­ba gu­lė­jo ša­lia – ant grin­dų ir ant sta­lo. „Jis la­bai drau­giš­kas, ra­mus, pro­tin­gas ir so­cia­li­zuo­tas. Jis pa­žįs­ta jau dau­ge­lį ma­no va­do­vau­ja­mos įstai­gos dar­buo­to­jų, mat čia lan­kė­si ne pir­mą kar­tą. Či­ras daug kam nuo­tai­ką pa­kė­lė, o ir man pa­čiam bu­vo be ga­lo sma­gu kar­tu su juo“, –  sa­kė V.Ven­cius.</p> <p>Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad pri­si­jung­ti prie šios ak­ci­jos pa­si­ry­žo siek­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į skriau­džia­mus ke­tur­ko­jus ir pa­ro­dy­ti, kad ir jiems rei­kia mei­lės. Taip pat sie­kė iš­sklai­dy­ti nu­si­sto­vė­ju­sius ste­re­o­ti­pus, kad šuo tu­ri bū­ti tik pri­riš­tas ar kad jam vie­ta yra po sta­lu. Tai at­ne­šė ir daug po­zi­ty­vu­mo, ir ge­ros nuo­tai­kos.</p> <p>Be­je, į Sod­rą va­kar sa­vo au­gin­ti­nius at­si­ve­dė dar dvi dar­buo­to­jos – Vir­gi­ni­ja Va­lat­kie­nė ir Jur­gi­ta Sve­ti­kie­nė. Vir­gi­ni­jos au­gin­ti­nis ge­ko ra­se­lo ter­je­ras pen­kia­me­tis Te­ris pa­ro­dė pui­kiai iš­la­vin­tų triu­kų ir su­lau­kė dau­gy­bės aplo­dis­mentų. Jur­gi­ta į dar­bą at­si­ve­dė sa­vo 9 me­tų am­žiaus ame­ri­kie­čių ko­kers­pa­nie­lę Bre­tą, ku­ri ne­įpras­to­je ap­lin­ko­je jau­tė­si gan ne­blo­gai.</p> <h4>Lietuvai tarnavo pirmą kartą</h4> <p>Savo augintinį į darbą atsivedė ir Alytaus apylinkės proku­ratū­ros vyriausiasis prokuroras Stasys Kasiulis. Kaip jis pats juokavo, jo 2 metų augintinis auksinis retri­veris Ramis Lietuvai tarnavo iki pietų.</p> <p>„Darbe jis buvo pirmą kartą. Padariau sau išvadą, kad jis tikriausiai užuodžia, kurie žmo­nės augina šuniukus, nes labai mielai bendravo su tais kolego­mis, kurie ir patys turi augintinių. O vienai kolegei, kuriai labai patinka gyvūnai, nors pati jų neaugina, meilę rodyti vengė. Darbe Ramis jautėsi gerai, buvo ramus. O man pačiam irgi buvo daug ramiau ir fainiau, nes bet kada gali paglostyti ir tai suteikia gerų emocijų. Darbui jis netrukdė, nes buvo ramus, tvarkingai gulėjo ant grindų“, – pasakojo S.Kasiu­lis.</p> <p>Mintis atsivesti augintinį į darbą Šuns dienos proga jam kilo netikėtai ir tą padaryti pasiūlė ir kitiems savo kolegoms. Šiam nuotykiui ryžosi tik vyriausiasis prokuroras.</p> <p>Pasak jo, kiti kolegos mielai atėjo susipažinti ir pabendrauti su jo augintiniu. Taip pat labai norėtų, kad ši idėja taptų tradi­cija.</p> <p>„Mano aplinkoje žmonės turi labai gerą požiūrį į augintinius. Turbūt net nepažįstu žmonių, kurie mano, kad šunims vieta tik prie grandinės. Tačiau išskirčiau kitą problemą – šunų savininkai neatlieka tinkamai savo pareigų. Pavyzdžiui, nesurenka jų palie­kamų ekskrementų. Deja, dar yra žmonių, kuriems trūksta vidinės kultūros. Kai pamatau, kad šuns šeimininkas nesurenka savo augintinių ekskrementų, visuomet jam pasiūlau maišelį. Tik taktiškai mokydami vieni kitus, o ne draudimais, pasieksime, kad mūsų augintiniai bus tokie patys visateisiai nariai kaip ir mes patys“, – kalbėjo S.Kasiulis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/20190424_132459.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/20190424_132459.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/20190424_155715.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/20190424_155715.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_2345.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_2345.JPG" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_081605_1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_081605_1.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_082112.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_082112.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_083343.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_083343.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_084642.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_084642.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_125939.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-555-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_20190424_125939.jpg" width="2041" height="2623" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1345"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556257636"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>žinutė</span> - Pen, 2019-26-04 - 08:47</p> </li> <a href="/comment/1345#comment-1345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1345#comment-1345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jie kartu yra ir Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jie kartu yra ir Alytaus miesto visuomenės dalis. Įtakingiausia. galinti keisti miesto ir žmonių likimus. Ir žinutes nuo jų didžioji dalis Alytaus m. politikų gerai įvertina. Ypač situacijas, kaip galima kaip ir su jų palaikymu būnant politikoje susidorot su neįtinkančiais. Aišku ne visiems. Bet, kas turi pinigų, įmanoma... Tad tai įvertinant pirmą kart Alytaus miesto valdymo istorijoj iš pirmo kadencijos tarybos posėdžio aklavietėje atsidūrė valdžia. Pirmą kart taryboje per pirmą posėdį nėra nei valdančios koalicijos, nei opozicijos. Valdanti koalicija subliuškus po antro vicemero nepatvirtinimo taryboje po slapto balsavimo. Čia ir dalis priežasčių valdžioje esantys pajuto, kad gali ir net su tarybos nariais per daug neatsiklausiant teikt klausimus taryboj svarstyt, anie iš po slapto balsavimo atgal atmetė netvirtindami. Reiškia taryboje nėra oponuojančių. Kaip pagal įstatymus opozicija siūlo savo kandidatus į tarybos Etikos, Antikorupcinės, Kontrolės komitetų pirmininkus - Alytuje nėra kam. Reiškia taryba kaip ir patys save ... iki momento. Opozicija pasiskelbt nedrįsta ir todėl, kad vertina ir gali sulaukt kaip intrigų ir per teisėsaugą. Todėl ir .. iki momento. Trumpiau ir valdyme per tai jau kaip chaosas. Bent neišlaiko ir tų lygių, kur taryboje iki šios kadencijos dar išdrįsdavo po opozicija skelbtis. Dabar nedrįsta...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1345" token="RCoTU6W4CnZZ193-UpSQoNTRctZmsDQuW9zB1o2-0n0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1344"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556251995"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>trūksta</span> - Pen, 2019-26-04 - 07:13</p> </li> <a href="/comment/1344#comment-1344" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1344#comment-1344" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trūksta Alytaus teisėsaugai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trūksta Alytaus teisėsaugai tos paprastos žmogiškos išminties bent kaip kuriais atvejais. Kad išspręst problemas alytiškių interesų naudai. Ir tie politikoj kaip ir per rinkimus link vienpusių šantažų jei ne jaustų teisėsaugos palaikymą, tai negilėtų. Nežinau nei vieno atvejo, kur solidžiau jie prie galimybės būt išstoję už Alytaus interesų gynimą. Todėl Alytus ir toliau nyksta. Vėl tai ką rašo straipsnį, reiškia neapkrauti jie darbu. Nesireformavę dėl gyventojų mažėjimo ką kiti priversti daryt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1344" token="8M4L-DqGVxC78dUNn5FYPzoZQVATb-a8DJnCujHzJio"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1334"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1556181243"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>šaunuoliai</span> - Ket, 2019-25-04 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/1334#comment-1334" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1334#comment-1334" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagal LR Konstitucijos 5 str…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagal LR Konstitucijos 5 str. -valstybės valdžią vykdo Seimas, Prezidentas su vyriausybe, teismai. Valdžios įstaigos tarnauja žmogui. 29 str. žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų.. - Reiškia valdžia sau pasikėlę atlyginimus. Kitiems į apačias Alytuje taupyt reaguojant į gyventojų mažėjimą. Alytuje per paskutinę kadenciją dauguma valstybės institucijų padalinių Alytuje padarę pertvarkas reaguojant į gyventojų mažėjimą. Klausimai kas svarbiau Alytuje, ar galioja teismuose LR Konstitucijos 22 str. -įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Pagal 7str. negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Čia kaip ir užsinorėję gali taikyt kaip politikui prisikabint prie neturtingo asmens ir už politiko kaip asmens įžeidimą pasiskaičiuot. Paskui girtis, kad neima tarybos nario išmokų ir kitus raginti tai daryt. Nors LR Konstitucijoj nesimato straipsnio, kad kaip politikui kur didesni reikalavimai nei privačiam asmeniui - gali manipuliuot. Trumpiau šuniukai svarbiau. Ir tai rimta žinutė visuomenei. Ar rašinėt gal komentarus kaip po su negalia moters.... ir? Kiek jie daug žino ir sugeba.... šypsotis?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1334" token="otovqeQmLZNheWKZjwSPIUKpVzktgfYeJVDASe5eRic"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=555&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Lr8YBXFFBLeFmd8tUxxmbaLiaIA_ELOybgWG_sCdbBU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Apr 2019 07:00:07 +0000 vyrredaktorius 555 at https://www.alytausnaujienos.lt Rekonstruojant teatrą, prie Lietuvos banko pamatų rastas kelių šimtų metų senumo lobis https://www.alytausnaujienos.lt/rekonstruojant-teatra-prie-lietuvos-banko-pamatu-rastas-keliu-simtu-metu-senumo-lobis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/37-13267" rel="bookmark"> Nr. <span> 37 (13267) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/lobis.jpg?itok=lAdpb-8j" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Tai buvo netikėtas radinys tiek teatrą rekonstruojantiems statybininkams, tiek mums. Apžiūrėję suskilusią puodynę, joje aptikome 1 555 varines monetas – daugiausia Jono Kazimiero valdymo metais kaldintus Lietuvos ir Lenkijos šilingų, keletą monetų iš Rygos. Nors radinį vadiname lobiu, iš tiesų, kai jie cirkuliavo, tai nebuvo labai daug pinigų: už juos galėjai nebent kokią kiaulę, avį nupirkti. Trys šilingai tuo metu prilygo vienam grašiui. Vis dėlto mums – tai lobis istorine prasme“, – sako Lietuvos banko Pinigų muziejaus vyresnysis specialistas Vincas Ruzas.</p> <p>Įdomu, kad, ištyrę rastas monetas, ekspertai aptiko nemažai padirbtų šilingų. Anot V. Ruzo, tai istorikų nestebina, mat XVII–XVIII a. šalis gyveno vargingai, buvo daug suirutės dėl vykstančių karų, reikėdavo daug pinigų išlaikyti kariuomenę, todėl padirbtų šilingų apyvartoje pasitaikydavo neretai.</p> <p>Anot Pinigų muziejaus istorikų, lobį galėjo paslėpti pasiturintis valstietis. Greičiausiai jis puodynę su monetomis užkasė darže, mat XVIII a. pradžioje Gedimino prospekto vietoje plytėjo daržai. Anuomet bankų nebūdavo, todėl viską, kas buvo brangiausia, įprasta būdavo slėpti žemėje.</p> <p>Puodynę su senoviniais šilingais atkasė Lietuvos nacionalinio dramos teatro prieigas rekonstruojantys statybininkai. Šiuo metu radinys yra eksponuojamas Lietuvos banko Pinigų muziejuje, kur jį nemokamai gali apžiūrėti lankytojai.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Kontaktai žiniasklaidai</p> <p class="text-align-right"><strong>Aistė Almanaitė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=504&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ekbz_jHCJds_JeR5Nvz3G7BkrDIqQwyCsIBavXmMTZQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 01 Apr 2019 10:42:40 +0000 vyrredaktorius 504 at https://www.alytausnaujienos.lt Pietų Lietuvos miškuose iškilo 3 nauji dirbtiniai lizdai juodiesiems gandrams https://www.alytausnaujienos.lt/pietu-lietuvos-miskuose-iskilo-3-nauji-dirbtiniai-lizdai-juodiesiems-gandrams <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13266" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13266) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Darius%20Musteikis%20irengineja%20lizda.JPG?itok=hbHHptq9" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Darius Musteikis įrenginėja lizdą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><div> <p>Audrius Norkūnas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas, kurio ir darbas, ir hobis yra susijęs su paukščiais,  žino vietas Druskininkų ir Lazdijų rajono savivaldybių teritorijose esančiuose miškuose, kuriose peri reti paukščiai – juodieji gandrai, lututės ar žalvarniai.</p> <p> „Pernai Veisiejų regioninio padalinio teritorijos prižiūrimuose miškuose perėjo viena  juodųjų gandrų pora, privačiuose miškuose – 2 poros. Kiek šiemet įsikurs porų, sužinosime neužilgo, paukščiai jau grįžta ir dairosi namų. Tikimės, kad ir nauji žmonių rankomis suręsti lizdai juodiesiems gandrams bus patrauklūs ir pavyks pagausinti šių paukščių populiaciją mūsų miškuose“, –  pasakoja Audrius Norkūnas.</p> <p> Juodieji gandrai, skirtingai nei baltieji jų giminaičiai, laikosi atokiai nuo žmonių, mėgsta mišrius miškus, drėgnas ir pelkėtas vietas. Lizdams dažniausiai renkasi senus ąžuolus ar kitus aukštus medžius. Lizdus juodieji gandrai susisuka iš smulkių šakelių arba apsigyvena kitų stambių paukščių lizduose. Tačiau natūralūs lizdai neilgaamžiai – ilgainiui suyra, juos išplauna lietus arba nukrenta žemėn kartu su nulūžusia medžio šaka. Audrius Norkūnas sako, kad vietovėje, kurioje buvo senas lizdas, verta įkelti naują dirbtinį, nes juodieji gandrai mėgsta grįžti į senas vietas.</p> <p> „Latežerio girininkijoje senas juodojo gandro lizdas buvo ąžuole. Tačiau šis ąžuolas prastos būklės, tikėtina ilgai neatlaikys, todėl priėmėme sprendimą naują dirbtinį lizdą kelti tvirtoje eglėje šalia senojo ąžuolo“, – pasakoja ornitologas-aukštalipys Darius Musteikis, kuris ir pagamino, ir su komanda kėlė dirbtinius lizdus girininkijose.</p> <p> Pasak Dariaus Musteikio, panaši situacija Kabelių bei Kapčiamiesčio girininkijose – naujus lizdus teko kelti ne į senųjų vietas, o į šalia augančius tvirtus medžius. „Kabelių girininkijoje pernai senas ąžuolas išvirto su visu lizdu. Kapčiamiesčio girininkijoje lizdas nukrito lūžus pušies šakai 2017 metų vasaros pabaigoje. Laimei, abiem atvejais jaunikliai jau buvo palikę lizdą“, – sako daugiau nei 30-ies metų ornitologo patirtį sukaupęs Darius Musteikis.</p> <p> Dirbtiniam lizdui pirmiausiai pagaminama platforma: iš medinių 5-7,5 cm storio tašų sukalamas rėmas ir tarp jo kraštinių ištempiamas dviejų sluoksnių metalinis tinklas, kad neišbyrėtų lizdo pagrindas. Visa lizdo konstrukcija surenkama medyje, 12-15 metrų aukštyje, ir dideliais varžtais pritvirtinama prie kamieno. Tada jau ant platformos sluoksniuojamos lizdo „statybinės“ medžiagos, panašiai kaip tai daro paukščiai: į lizdą dedama supuvusi mediena, dvigubas sluoksnis stambesnių ir plonesnių medžių šakų, galiausiai  lizdas padengiamas samanų sluoksniu.</p> </div> <p>„Lizdo konstrukcija yra patvari, toks lizdas turėtų išlaikyti bent dešimt metų. Be to, retųjų paukščių  lizdai nuolat stebimi ir tikrinami, reikalui esant pataisomi“, – teigia Darius Musteikis.</p> <p> Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninis padalinys jau keletą metų vykdo juodųjų gandrų ir erelių žuvininkų apsaugos projektą, kartu su Lietuvos ornitologų draugija – žalvarnių ir lutučių apsaugos projektus. Iš viso Veisiejų regioninio padalinio teritorijoje yra iškelta 7 dirbtiniai lizdai juodiesiems gandrams, 3 lizdai – ereliams žuvininkams, apie 250 specialių inkilų žalvarniams, apie 85 vienetų  inkilų lututėms.</p> <p> „Keldami dirbtinius lizdus ar inkilus retoms paukščių rūšims, sukuriame saugesnes sąlygas paukščiams perėti ir taip gausinti jų populiaciją. Natūraliai suirus lizdui arba išvirtus medžiui, atstatome lizdavietes tokiu būdu tarsi „pririšdami“ paukščius prie gimtų vietų“, – apie gamtos išsaugojimo svarbą sako Valstybinių miškų urėdijos gamtotvarkos specialistas Audrius Norkūnas.</p> <p> Dirbtinis lizdas įgauna saugojamo lizdo statusą nuo tada, kai jame saugomos paukščių rūšys pradeda perėti. Audriaus Norkūno teigimu, dirbtiniai lizdai ir inkilai keliami tokiose miško vietovėse, kuriose paukščiai galėtų gyventi kuo mažiau trikdomi, kur nevykdoma ūkinė veikla – saugomose teritorijose, kertinėse miško buveinėse. Specialistas primena, kad tais atvejais, kai juodieji gandrai, ereliai žuvininkai susisuka lizdus miške, aplink juos 200 metrų spinduliu negali būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai.</p> <p> Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.<a name="_Hlk512420260" id="_Hlk512420260"></a></p> <p> </p> <p class="text-align-right">Daugiau informacijos:</p> <p class="text-align-right"><strong>Lina Liepytė, </strong></p> <p class="text-align-right">el. p. <a href="mailto:lina.liepyte@vivmu.lt">lina.liepyte@vivmu.lt</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Dirbtinis%20lizdas%20i%C5%A1%20apa%C4%8Dios.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-498-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Dirbtinis%20lizdas%20i%C5%A1%20apa%C4%8Dios.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Juodas%20gandras1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-498-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Juodas%20gandras1.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Lizdas%20su%20samanomis2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-498-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Lizdas%20su%20samanomis2.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Lizdo%20platforma3.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-498-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Lizdo%20platforma3.JPG" width="2560" height="1440" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=498&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="cGfrIudRGmZ5t8armOiBZFTFPvtSr3KkZo0CxPUEsrg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Mar 2019 10:54:04 +0000 vyrredaktorius 498 at https://www.alytausnaujienos.lt Švęsdama narystės NATO 15-ąsias metines, Lietuva laiko NATO egzaminą https://www.alytausnaujienos.lt/svesdama-narystes-nato-15-asias-metines-lietuva-laiko-nato-egzamina <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13266" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13266) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/20180319_180319d-016.jpg?itok=oGRNcYFv" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Egzaminą laikyti kviečiami visi piliečiai, pirmasis jo etapas vyksta internetu šiandien 9-19 val., adresu <a href="http://www.nato70.lt/">www.nato70.lt</a>.  70 geriausiai pasirodžiusiųjų pateks į antrąjį etapą, o 7 laimėtojų lauks išskirtinė galimybė apsilankyti NATO būstinėje Briuselyje.</p> <p> </p> <p>„Jau 15 metų kartu su NATO kuriame savo ir sąjungininkų saugumą. Narystė Aljanse įprasmina šimtamečius Lietuvos žmonių laisvės siekius ir darbus Tėvynės labui. Kviečiu dalyvauti NATO egzamine, nes saugumas prasideda nuo žinojimo”, - sako Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.</p> <p> </p> <p>Egzaminą Lietuvoje organizuojančio Baltijos pažangių technologijų instituto direktorius dr. Tomas Žalandauskas džiaugiasi, kad egzaminas dar iki jo pradžios sulaukė susidomėjimo – iš anksto laikyti egzaminą užsiregistravo daugiau kaip 5 tūkstančiai šalies gyventojų. Anot jo, tai rodo, kad lietuviams iš tiesų rūpi valstybės saugumas ir narystės NATO privalumai.</p> <p> </p> <p>Egzaminą sudaro 30 klausimų, į kuriuos atsakyti reikia per 45 minutes. Dalyviai varžysis trijose kategorijose: moksleivių, piliečių ir profesionalų. Iš jų  į antrąjį etapą, vyksiantį rugsėjo 14 dieną, keliaus 70 geriausiai ir greičiausiai egzamino užduotis įveikusių dalyvių.</p> <p> </p> <p>Daugiau informacijos apie egzaminą skelbiama <a href="http://www.nato70.lt/">www.nato70.lt</a> bei socialiniuose tinkluose <a href="http://www.facebook.com/nato70.lt">www.facebook.com/nato70.lt</a>, <a href="http://www.instagram.com/nato70.lt">www.instagram.com/nato70.lt</a>.</p> <p> </p> <p>Egzaminą organizuoja Baltijos pažangių technologijų institutas. Renginį globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, partneriai - Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija. Egzamino informacinis partneris portalas DELFI, informaciniai rėmėjai - LRT radijas ir televizija, Mediatraffic. Egzamino draugai - kavinių tinklas Caffeine bei Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys, remia informacinių ir ryšių technologijų įmonių grupė „Elsis”.</p> <p class="text-align-right"><strong> Adelė Vaiginytė</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/nato70egzaminas.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-497-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/nato70egzaminas.png" width="1920" height="1080" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=497&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Vi8jsjQg0gROuZ1aMDTpPRlJBBXh78wwSdXjbUMSX2M"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 29 Mar 2019 08:30:37 +0000 vyrredaktorius 497 at https://www.alytausnaujienos.lt Pa­grin­di­nių lais­vės įsta­ty­mų ero­zi­ja – val­džios ban­dy­mas įsi­tvir­tin­ti il­gam. Pa­vyz­dys – Veng­ri­jos Ži­niask­lai­dos įsta­ty­mas https://www.alytausnaujienos.lt/pa-grin-di-niu-lais-ves-ista-ty-mu-ero-zi-ja-val-dzios-ban-dy-mas-isi-tvir-tin-ti-il-gam-pa-vyz-dys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/34-13264" rel="bookmark"> Nr. <span> 34 (13264) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Jakulis_1.jpg?itok=ko5HWAwR" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title=" Al­gir­das Ja­ku­lis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Veng­rų po­li­ti­kas, so­cio­lo­gas, vie­nas iš par­ti­jos „Lais­vų­jų de­mok­ra­tų są­jun­ga“ (SZDSZ) įkū­rė­jų, 1996–1998 ir 2002–2006 me­tais ėjęs švie­ti­mo mi­nist­ro pa­rei­gas B?lin­tas Ma­gy­a­ras 2013-ai­siais iš­lei­do kny­gą „Veng­ri­jos aš­tuon­ko­jis. Po­ko­mu­nis­ti­nė ma­fi­jos vals­ty­bė“. Po me­tų švie­są iš­vy­do ant­ro­ji jos da­lis, o 2015 me­tais – tre­čio­ji bei dar vie­na stu­di­ja ta pa­čia te­ma – „Veng­ri­jos ma­fi­jos vals­ty­bės ana­to­mi­ja“.</p> <p>Skai­ty­to­jams no­rė­čiau pa­siū­ly­ti iš veng­rų kal­bos iš­vers­tą pir­mo­sios kny­gos sky­re­lį apie lais­vos ži­niask­lai­dos Veng­ri­jo­je už­gniau­ži­mą. Ti­kiuo­si, tai ne­taps in­struk­ci­ja mū­sų au­to­ri­ta­riš­kiems po­li­ti­kams, bet at­virkš­čiai, pri­vers vi­suo­me­nę su­klus­ti ir su­si­telk­ti prieš lais­vo žo­džio smau­gė­jus.</p> <p>„Veng­ri­jos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Or­ba­no va­do­vau­ja­ma, ša­lį val­dan­čio­ji par­ti­ja „Fi­desz“ ne­si­nau­do­ja dik­ta­tū­roms bū­din­gais vi­sa ap­iman­čios ad­mi­nist­ra­ci­nės cen­zū­ros įran­kiais. Ji ne­tai­ko net ir „minkš­to­sio­se dik­ta­tū­ro­se“ gy­vuo­jan­čios tre­jy­bės „re­mia­me – pa­ken­čia­me – drau­džia­me“ ran­ki­nio val­dy­mo me­to­dų. Tai vei­kė, kai vi­sa ži­niask­lai­da pri­klau­sė vals­ty­bei. Į šios pri­klau­so­my­bės zo­ną ta­da ne­pa­kliu­vo tik val­džios per­se­kio­ja­mi di­si­den­ti­nio „sa­miz­da­to“, tu­rė­ju­sio vos ke­le­to tūks­tan­čių skai­ty­to­jų au­di­to­ri­ją, lei­dė­jai. Pa­si­kei­tus po­li­ti­nei san­tvar­kai, su­kur­ta miš­rios ži­niask­lai­dos nuo­sa­vy­bės struk­tū­ra, ku­rią „Fi­desz“ da­bar kon­tro­liuo­ja įvai­ria­pu­siais rep­re­si­niais įran­kiais.</p> <p>Vals­ty­bei pri­klau­san­čią ži­niask­lai­dą „Fi­desz“ ėmė val­dy­ti tie­sio­gi­niais val­džios sver­tais (ko­mi­sa­rų sky­ri­mas, tie­sio­gi­nės in­struk­ci­jos, cen­zū­ra). Di­džiuo­sius pri­va­čius te­le­vi­zi­jos ka­na­lus pa­vy­ko de­po­li­ti­zuo­ti (sa­va­va­liš­ko­mis sank­ci­jo­mis, re­kla­mos mo­kes­čiais), o kri­tiš­ką val­džios at­žvil­giu ži­niask­lai­dą – mar­gi­na­li­zuo­ti (val­džios ir jai pri­klau­san­čios ži­niask­lai­dos prie­ka­bia­vi­mas bei per­se­kio­ji­mas, re­kla­mos da­vė­jų gąs­di­ni­mas). Na, o „Fi­desz“ par­ti­nė ma­fi­jos šei­ma su vals­ty­bės pa­gal­ba (fi­nan­si­nis rė­mi­mas, ne­tei­sė­ti veiks­mai) ku­ria sa­vo ži­niask­lai­dos im­pe­ri­ją.</p> <p>Pa­gal nau­ją­jį Ži­niask­lai­dos įsta­ty­mą įsteig­tos Ži­niask­lai­dos ta­ry­bos bei Na­cio­na­li­nės ži­niask­lai­dos ir Tran­sliuo­to­jų val­dy­bos pir­muo­ju va­do­vu ta­po par­ti­nės ma­fi­jos krikš­ta­tė­vio (su­prask: V.Or­ba­no – vert.) nu­my­lė­ti­nis, o vė­liau jį pa­kei­tė „Fi­desz“ ži­niask­lai­dai ar­ti­mos ma­fi­jos šei­mos ad­vo­ka­tas. Šios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas sa­vo dek­re­tais ir įsa­kais da­li­ja ri­bo­tas gė­ry­bes (ra­di­jo ir TV ka­na­lų daž­nius, kon­ce­si­jas, lei­di­mus), nu­sta­to ži­niask­lai­dos rin­kos tai­syk­les (vie­šų­jų pa­slau­gų bei re­kla­mos kri­te­ri­jus) ir bau­džia­mą­sias sank­ci­jas. Va­do­vau­da­ma­sis gu­mi­nė­mis tai­syk­lė­mis, jis ga­li sa­va­va­liš­kai ap­do­va­no­ti ir, at­virkš­čiai, nu­baus­ti bet ku­rį pri­va­tų ži­niask­lai­dos sub­jek­tą, at­im­da­mas iš jo tu­ri­mą tran­slia­vi­mo daž­nį, pa­ša­lin­da­mas iš vie­šų­jų kon­kur­sų ar­ba pri­spaus­ti prie ban­kro­to ve­dan­čio­mis pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis. Kar­tu ši ins­ti­tu­ci­ja ir pa­ti yra ži­niask­lai­dos rin­kos žai­dė­ja, jos tei­kia­mos vals­ty­bi­nės ži­niask­lai­dos pa­slau­gos fi­nan­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to ir kas­met jam kai­nuo­ja 70 mlrd. fo­rin­tų (apie 217,6 mln. eu­rų).</p> <p>Nau­jo­ji „Fi­desz“ val­džia vie­šą­ją ži­niask­lai­dą ir Veng­ri­jos nau­jie­nų agen­tū­rą (Ma­gy­ar T?vi­ra­ti Iro­da – MTI) su­vals­ty­bi­no ne tik tur­to, bet ir tu­ri­nio pras­me, vi­suo­me­ni­nę pa­vers­da­ma vals­ty­bi­ne, o tur­tą ir dar­buo­to­jus su­bur­da­ma į fon­dą, kon­tro­liuo­ja­mą jau mi­nė­tos Ži­niask­lai­dos ta­ry­bos, ap­ri­bo­da­ma griež­ta cen­zū­ra, at­li­ku­si iš­sa­mų po­li­ti­nį dar­buo­to­jų va­ly­mą bei pa­kei­tu­si juos sa­vais kad­rais ir ra­di­ka­lių de­ši­nių­jų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių ben­dra­dar­biais. Teik­da­ma ne­mo­ka­mą MTI in­for­ma­ci­ją, ji ne­tie­sio­giai re­da­guo­ja ir pri­va­čių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių skel­bia­mas ži­nias.</p> <p>„Fi­desz“ va­do­vau­ja­mų vals­ty­bi­nių bei sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įmo­nių pre­nu­me­ra­to­mis bei re­kla­mos už­sa­ky­mais re­mia lo­ja­lią ži­niask­lai­dą. Tuo pa­čiu me­tu vals­ty­bi­nių už­sa­ky­mų at­ėmi­mais, pri­va­čių re­kla­mos da­vė­jų at­kal­bi­nė­ji­mas ar­ba pri­gąs­di­ni­mas ne­ben­dra­dar­biau­ti su val­džiai ne­lo­ja­lia ži­niask­lai­da ri­bo­ja žo­džio lais­vę. Taip pa­sie­kia­ma, kad val­džios kri­ti­kai sa­vo pus­la­pius ar ete­rį su­tei­kian­ti ži­niask­lai­da su­si­nai­kin­tų ar­ba bent su­si­spaus­tų iki tik ma­žą au­di­to­ri­ją pa­sie­kian­čios. Jei­gu ki­tais bū­dais, pa­vyz­džiui, tie­sio­gi­niu ad­mi­nist­ra­vi­mu, ne­pa­vyks­ta, tai bent smau­giant eko­no­mi­niais sver­tais, ne­įtin­kan­čią ži­niask­lai­dą ne­sun­ku iš­stum­ti iš rin­kos. To­kie val­džios me­to­dai no­rin­čias rin­ko­je iš­lik­ti di­des­nes pri­va­čias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ne­tie­sio­giai pri­ver­čia de­po­li­ti­zuo­tis ir im­tis sa­vi­cen­zū­ros.</p> <p>Pro­ble­ma ne ta, ar yra ži­niask­lai­dos ka­na­lų, ku­riuo­se ga­li­ma lais­vai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Pro­ble­ma, kad val­džia kri­tiš­kas jos at­žvil­giu nuo­mo­nes ga­li su­spaus­ti į to­kius už­da­rus ra­tus, ku­riuo­se įma­no­mas tik val­džios opo­nen­tų dis­kur­sas tar­pu­sa­vy­je, taip ri­bo­ja­ma ga­li­my­bė kri­tiš­kas nuo­mo­nes pa­skleis­ti pla­tes­nei au­di­to­ri­jai. Ke­le­tas „sar­gi­nių šu­nų“ vaid­me­nį at­lie­kan­čių kri­ti­nės ži­niask­lai­dos ka­na­lų yra ne­pa­jė­gūs įti­kin­ti po­ten­cia­liai kri­tiš­kų rin­kė­jų ob­jek­ty­via in­for­ma­ci­ja, skir­tin­gų nuo­mo­nių su­si­kir­ti­mais. Vie­to­je to, daž­nai val­džios kri­ti­ka be sa­vi­ref­lek­si­jos pri­me­na kas­die­nį ro­žan­čiaus bam­bė­ji­mą ir su­smul­kė­ja iki pa­sau­lie­ti­nės li­tur­gi­jos žan­ro. Val­džia ga­li sau leis­ti, kad ve­da­ma ins­tink­tų, pa­gal sa­vo žai­di­mo tai­syk­les skirs­ty­da­ma tran­slia­vi­mo daž­nius, kri­ti­kuo­jan­čią ži­niask­lai­dą šiurkš­čiai pa­nai­kin­tų, iš­stum­tų ją į pe­ri­fe­ri­jas, pri­ei­na­mas tik siau­ram in­te­lek­tu­a­liam gy­ven­to­jų sluoks­niui, ar­ba tie­siog pri­vers­tų ba­dau­ti. Po­li­tiš­kai sun­kiai re­gu­liuo­ja­ma­me in­ter­ne­te, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se in­ten­sy­viai ne­di­de­liuo­se bur­bu­luo­se ben­drau­jan­čių­jų ak­ty­vu­mas ga­li su­da­ry­ti įspū­dį, kad kri­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių­jų esą daug, bet tai vi­sa­da tik tie pa­tys žmo­nės. Ma­fi­jos vals­ty­bė nė­ra dok­tri­niš­ka: ji žo­džių ne­bi­jo, kri­ti­ką pa­ken­čia, su są­ly­ga, jei­gu ją ša­ly­je gir­di ne­dau­ge­lis.</p> <p>Par­ti­nės ži­niask­lai­dos aš­tuon­ko­jis yra ne tik sme­ge­nų, bet ir pi­ni­gų plo­vyk­la. Siau­ras „Fi­desz“ ma­fi­jos šei­mos ra­tas yra di­džiau­sias vals­ty­bi­nės ži­niask­lai­dos tie­kė­jas, vals­ty­bi­nio daž­nių tin­klo kū­rė­jas, vals­ty­bės sub­si­di­jų ga­vė­jas, vie­šų­jų skel­bi­mų ir re­kla­mų ga­vė­jas, ži­niask­lai­dos prie­mo­nių už vals­ty­bės pi­ni­gus pir­kė­jas, vals­ty­bės lė­šų grobs­ty­to­jas. Tai jie pe­ri­ma ne­tei­sė­ta vals­ty­bės prie­var­ta iš rin­kos iš­stum­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių vie­tą.</p> <p>Kaip Sil­vio Ber­lus­co­nis Ita­li­jo­je su sa­vo ži­niask­lai­dos im­pe­ri­ja kū­rė­si po­li­ti­nę ga­lią, taip „Fi­desz“ su sa­vo po­li­ti­ne ga­lia ku­ria Šei­mos ži­niask­lai­dos im­pe­ri­ją. Ga­lų ga­le, sėk­mė yra per­mai­nin­ga, o Šei­mos ži­niask­lai­dos im­pe­ri­ja – kaip jau bu­vo prieš 2010-uo­sius – ga­li pa­dė­ti iš­gy­ven­ti sun­kius me­tus be val­džios. Ge­riau jau nie­ko ne­pa­lik­ti sa­vie­i­gai.“</p> <p class="text-align-right">Iš veng­rų kal­bos iš­ver­tė <strong>Al­gir­das Ja­ku­lis</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1145"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553703169"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Tre, 2019-27-03 - 18:12</p> </li> <a href="/comment/1145#comment-1145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145#comment-1145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O kas čia per Pilypas iš …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O kas čia per Pilypas iš kanapių? Alytus Urbonaitė ar Bruveris?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145" token="JQz-uZOISYThnfD1lqBg_MOTt3U-m0qp4BKFfJatki0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1144"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553607809"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>atsakomybė</span> - Ant, 2019-26-03 - 15:43</p> </li> <a href="/comment/1144#comment-1144" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144#comment-1144" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytaus miesto valdyme…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto valdyme matosi ir kaip atsakomybės stoka. Per ką ir problemos nesibaigia. Yra pagal LR Vietos sav. Įst. 3 str. 9. - tarybos išimtinės kompetencijos niekam negalima perduoti. ir į ją kištis. Reiškia visi 27 tarybos nariai, įskaitant ir merą, turi laikytis kompetencijų dirbant. Ir pav. kaip strateginių objektų kaip šilumos tinklai, ,,Dzūkijos vandenys" ... reikalų svarstymas pagal LR Vietos sav. įst. 16 str., 2., 40) - tik tarybos narių išimtinė kompetencija ir išklausius ataskaitas priimt sprendimus. Ir už juos atsakyti. Kur pagal šio Įst. 16 str., 2., 2) - tarybos išimtinė kompetencija spręst dėl mero atleidimo prieš terminą, dėl mero darbo užmokesčio nustatymo. Per tai prisiima atsakomybę kaip jis ir į apačias pavaldūs dirba... Kaip ir yra tarybos narių -mero apkaltos dalykai. Kokiomis sąlygomis tai vyksta, kaip nukrypsta nuo normų... Tad nors ir po paskutinių rinkimų Alytuj per ir žiniasklaidos šurmulius išsirinko valdžias - vertinant pagal realybę ir įstatymų laikymąsi vaizdeliai ne labai.. bent kurių rinktų atžvilgiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144" token="_19CruX5HMU6HpzdGZz85VShRtN7C9RGRP_5ssUrdJ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1142"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553601188"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gal?</span> - Ant, 2019-26-03 - 13:53</p> </li> <a href="/comment/1142#comment-1142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142#comment-1142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal geriau pirmiau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal geriau pirmiau pasiaiškint kas Alytuj į kai kurios žiniasklaidos bures papūtė? Kad tik po rinkimų kaip kuriems ir vėl rinktiems į tarybą kaip ir galimos apkaltos kontūrai ryškėja? Nors anie po rinkėjais bando slėptis? Nes juk prie normalios žiniasklaidos iki tokių situacijų net neprieitų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142" token="T_Ws_2D7He74zmX9533F8t0ife_q4G4FXZlqQ8TB1MQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1141"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553594378"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>reiklumas</span> - Ant, 2019-26-03 - 11:59</p> </li> <a href="/comment/1141#comment-1141" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1141#comment-1141" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ten kitaip yra ir jei tik…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ten kitaip yra ir jei tik išverčia iš vengrų kalbos gana vienašališkas nuomones, tai nereiškia objektyvumo. Pav. Estijoj tauta vieninga ir atsakinga - tokia ir jų rinkta valdžia. išsiviešinę su kgb..,, valstybės ekonomika auga ir jų valstybės skolos labai mažos... Todėl Estijoje daugėja gyventojų. Vienok pereikim į situaciją Alytaus miesto valdyme. Kur nusako LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. O savivaldybės veikla tai pačios savivaldybės ir jos institucijų... Reiškia galutiniam rezultate alytiškių bendruomenė turi būt reikli sau ir pačių rinktai tarybai ir merui. Kur vėl tarybos nariai turi būt reiklūs sau ir mero kompetencijai. Kaip ir meras sau ir savivaldybės institucijoms. Kur kompetencijas aiškiai apibrėžia įstatymai. Reiškia meras pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) rūpinasi - kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 40) - tarybos, reiškia visų 27 tarybos narių, IŠIMTINĖ kompetencija yra savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, atskirų ūkio šakų plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir SPRENDIMŲ dėl jų priėmimas. - Reiškia pirma visai alytiškių bendruomenei sėkmės suvokt jiems patiems tenkančią atsakomybę už savo rinktų veiklą ir rezultatus. Ypač jei mero ar tarybos kompetencijose demonstruoja aiškų stygių reikiamos atsakomybės ir kompetencijos, kad atitikt įstatymų normas. Ypač LR Konstitucijos 46 str., kad valstybė ūkinę veiklą reguliuoja taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. reiškia jau tai perskaitę alytiškiai žino ir atsakingi. Ir čia netinka, jei pretenduojantis į mero postą sako nežino, koks mero atlyginimas. Ką turi kiekvienas tarybos narys žinot ne tik mero atlyginimą, kaip ir visa savivaldybės sistema sustyguota pagal tarybos išimtinės kompetencijos sprendimus kaip efektyviai dirba alytiškių labui. Ar įsitenka realiose lėšose ir nenaudoja daugiau ir kitų sąskaita. Ar jei sako, kad ne mero reikalas kaip dirba savivaldybės administracija? Čia ne tik mero reikalas, bet ir kiekvieno tarybos nario buvusių ir būsimų kadencijų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1141" token="thC-cA9pCW_rrVHsQW1tqbQ-iXowDmHwzuGXUh5RRjw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=492&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7bBj7nda1LR23Y9T0WK8YVJ3Hgc7lXQ9B5sHVW4IChk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 26 Mar 2019 07:34:37 +0000 vyrredaktorius 492 at https://www.alytausnaujienos.lt Mi­tai ir su­maiš­tis gal­vo­je https://www.alytausnaujienos.lt/mi-tai-ir-su-mais-tis-gal-vo-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Algirdas Jakulis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/32-13262" rel="bookmark"> Nr. <span> 32 (13262) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Jakulis.jpg?itok=4_v6ygTw" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Juk dėl sa­vo ne­sėk­mių, nesu­si­klos­čiu­sio gy­ve­ni­mo ge­riau­siai yra at­ras­ti ko­kį nors at­pir­ki­mo ožį. Ga­li­ma ant jo su­vers­ti vi­sus ne­bū­tus da­ly­kus, nuo­lat min­ty­se ir gar­siai ko­ne­veik­ti, in­ter­ne­te su­rai­ty­ti ko­kį šlykš­tų ko­men­ta­rą. Ir tai at­ne­ša pa­leng­vė­ji­mą. Žmo­gui juk svar­biau ge­rai jaus­tis, nei ži­no­ti tie­są.</p> <p>Liūd­niau­sia, kad ab­so­liu­ti mi­tais ir są­moks­lo te­ori­jo­mis įti­kė­ju­sių žmo­nių dau­gu­ma net ne­si­sten­gia ieš­ko­ti tie­sos: da­lis ak­lai ti­kė­da­mi pa­to­giais su­dė­tin­gų da­ly­kų pa­aiš­ki­ni­mais, ki­ti gal­būt bi­jo­da­mi su­sig­riau­ti kom­for­to zo­ną. Ne­pai­sant to, vi­si jie mie­lai da­li­ja­si tais mi­tais, be jo­kio są­ži­nės grau­ži­mo, nors jų pir­mi­niai in­for­ma­ci­jos šal­ti­niai daž­niau­siai yra: „tai­gi tur­gu­je žmo­nės taip kal­ba“ ar­ba „juk in­ter­ne­te skai­čiau“.</p> <p>Ge­riau­siai tą api­bū­di­na Pa­re­to dės­nis, ku­rį šiuo at­ve­ju ga­li­ma pri­tai­ky­ti taip – 80 proc. žmo­nių yra tei­sūs tik dėl 20 proc. da­ly­kų, apie ku­riuos jie šne­ka. Šį uni­ver­sa­lų prin­ci­pą, dar va­di­na­mą Pa­re­to tai­syk­le ar­ba 20/80 tai­syk­le, 1897 me­tais su­for­mu­la­vo ita­lų eko­no­mis­tas ir so­cio­lo­gas Wil­frie­das Pa­re­to, ku­ris pa­ste­bė­jo, jog 20 proc. tur­tin­giau­sių žem­val­džių val­do 80 proc. že­mės. (Kaip gra­žiai šis pa­ste­bė­ji­mas tin­ka šian­die­nei Lie­tu­vai, ar ne?)</p> <p>Pa­nag­ri­nė­ki­me ke­le­tą mū­sų po­pu­lia­rių mi­tų ir są­moks­lo te­ori­jų. Tur­būt net klaus­ti ne­rei­kia, kas kal­tas, jog lig šiol sa­vo gy­ve­ni­mo ly­giu Lie­tu­va ne­pa­si­vi­jo iš­si­vys­čiu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių? Vi­si ži­no – kon­ser­va­to­riai. Ypač šis mi­tas su­kles­tė­jo prie da­bar­ti­nės val­džios.</p> <p>Pa­si­klau­sius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vų, Sei­mo na­rių, prem­je­ro, taip ir ma­tai, kad po kiek­vie­no jų par­tie­čio lo­va tu­pi po kon­ser­va­to­rių, vis truk­dan­tį ge­rin­ti liau­dies gy­ve­ni­mą. Kaip jau mi­nė­jau, mi­tus ir są­moks­lo te­ori­jas kur­ti bei skleis­ti yra la­bai nau­din­ga pro­pa­gan­di­niais tiks­lais: pri­den­gi sa­vo ne­veiks­nu­mą, su­men­ki­ni opo­nen­tą, ran­di pa­aiš­ki­ni­mą kuk­liems sa­vo dar­bo vai­siams – tai­gi anie tiek pri­dir­bo.</p> <p>O da­bar pa­žiū­rė­ki­me tie­sai į akis, kad ir kaip ne­si­no­rė­tų. Tai­gi nuo ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais iki šios die­nos Lie­tu­vos val­džio­je bu­vo 17 Vy­riau­sy­bių. La­bai ati­džiai, die­na die­non su­skai­čia­vau, kiek per šiuos me­tus Vy­riau­sy­bėms va­do­va­vo kon­ser­va­to­riai. Mi­to kū­rė­jai ir jo stab­mel­džiai, įsi­min­ki­te: 2-oji vy­riau­sy­bė (1991) Al­ber­tas Ši­mė­nas – 3 die­nos, 3-io­ji (1991–1992) Ge­di­mi­nas Vag­no­rius – 1 m. 253 d., 8-oji (1996–1999) G.Vag­no­rius – 2 m. 150 d., 9-oji (1999) Ro­lan­das Pa­ksas – 147 d., 10-oji (1999–2000) An­drius Ku­bi­lius – 1 m. 6 d. ir 15-oji (2008–2012) A.Ku­bi­lius – 4 m. be 2 die­nų. Su­su­muo­ti lyg ir ne­sun­ku – aki­vaiz­du, jog iš 29-erių at­kur­tos ne­pri­klau­so­my­bės me­tų kon­ser­va­to­riai val­džio­je bu­vo vi­so la­bo de­vy­ne­rius me­tus ir 192 die­nas, ki­taip ta­riant, tik treč­da­lį lai­ko. Gal ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, kas mus val­dė li­ku­sius du treč­da­lius?</p> <p>Jau gir­džiu pik­tus bal­sus: „Jo, jo, val­dė ma­žai, bet ši­taip ša­lį nu­va­rė.“ O gal dar tru­pu­tį pa­bū­kim są­ži­nin­gi? Pri­si­min­ki­me, kad de­šim­to­sios Vy­riau­sy­bės vai­rą A.Ku­bi­lius pe­rė­mė iš­kart po 1998-ųjų Ru­si­jos fi­nan­si­nio ban­kro­to (de­fol­to). Ži­nia, ta­da Ru­si­ja bu­vo di­džiau­sias Lie­tu­vos eks­por­to part­ne­ris, o dėl de­fol­to, pa­ly­gin­ti su 1998 me­tais, lie­tu­viš­kų pre­kių eks­por­tas į Ru­si­ją su­ma­žė­jo 65,6 proc., re­a­lu­sis Lie­tu­vos ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) su­ma­žė­jo 4,1 proc. Ar bent įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kie rū­pes­čiai už­gu­lė Vy­riau­sy­bės pe­čius dėl ne­lauk­tų iš­ori­nių veiks­nių?</p> <p>De­ra pri­si­min­ti, ko­kį pa­li­ki­mą pa­sau­li­nės eko­no­mi­kos kri­zės aki­sta­to­je ga­vo A.Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma 15-oji Vy­riau­sy­bė iš Ge­di­mi­no Kir­ki­lo, be­je, su sa­vo ben­dra­par­tie­čiais ir da­bar esan­čio val­džio­je, ka­bi­ne­to. Jo fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­tas Ša­džius, apie ar­tė­jan­čią kri­zę ne­kart per­spė­tas iš Briu­se­lio, vė­liau vie­šai pri­si­pa­ži­no apie tai ži­no­jęs, bet nė pirš­to ne­pa­kru­ti­nęs, at­seit ne­no­rė­jęs kel­ti pa­ni­kos.</p> <p>Prie su­ski­lu­sios gel­dos be jo­kio re­zer­vi­nio fon­do (pa­vyz­džiui, Es­ti­ja bu­vo su­kau­pu­si 10 mlrd. kro­nų fon­dą) li­ku­si A.Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė su­si­dū­rė su Lie­tu­vo­je dar ne­re­gė­tais eko­no­mi­niais iš­šū­kiais, su ku­riais dau­giau ma­žiau sėk­min­gai su­si­tvar­kė.</p> <p>Tai­gi re­mian­tis fak­tais ir ver­ti­nant svei­ku pro­tu, A.Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės du­kart, dau­giau kaip pu­sę kon­ser­va­to­rių val­dy­mo lai­ko, tem­pė Lie­tu­vą iš kri­zių, o ne į jas klam­pi­no. Ži­nia, sa­va­me kie­me pra­na­šu ne­bū­si, ant jo lig šiol su pa­si­ten­ki­ni­mu ka­ria­mi vi­si ne­bū­tų da­ly­kų pa­sti­pę šu­nys. Tik nie­kas ne­no­ri pri­si­min­ti, jog Olan­di­jos Ro­ter­da­mo Eraz­mo uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos fa­kul­te­to aso­cia­ci­ja prem­je­rui A.Ku­bi­liui su­tei­kė 2012 me­tų Pa­sau­lio ly­de­rio ap­do­va­no­ji­mą už nuo­pel­nus eko­no­mi­kos sri­ty­je, at­gai­vi­nant Lie­tu­vos eko­no­mi­ką pa­sau­li­nės kri­zės me­tu.</p> <p>Iki A.Ku­bi­liaus šį Pa­sau­lio ly­de­rio ap­do­va­no­ji­mą anks­čiau bu­vo ga­vę NA­TO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius An­der­sas Fog­has Ras­mus­se­nas, Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Pa­sca­lis La­my, Šve­di­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Fred­ri­kas Rein­feld­tas, bu­vęs Vo­kie­ti­jos kanc­le­ris Ger­har­das Schröde­ris. Ar daug ži­no­te lie­tu­vių, su­lau­ku­sių to­kio pri­pa­ži­ni­mo?</p> <p>Gai­la, šį­kart ne­su­spė­jo­me ap­tar­ti dar ke­le­to į mū­sų gal­vas įmuš­tų įsi­se­nė­ju­sių mi­tų, tai pa­da­ry­si­me at­ei­ty­je. Čia no­rė­tų­si pa­mi­nė­ti dar vie­ną šiur­pi­nan­tį da­ly­ką, pra­dė­ju­sį plis­ti per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus. Mū­sų prem­je­ras, val­dan­čio­sios par­ti­jos ly­de­riai sten­gia­si mėg­džio­ti JAV pre­zi­den­tą Do­nal­dą Trum­pą, są­mo­nin­gai vi­so­mis prie­mo­nė­mis men­ki­nan­tį ži­niask­lai­dą, kri­ti­kuo­jan­čią jo veiks­mus. Tiks­las pa­pras­tas – įteig­ti, jog žur­na­lis­tai me­la­giai, o val­dan­tie­ji vi­sur ir vi­sa­da tei­sūs.</p> <p>De­ja, tai ke­lia su­maiš­tį žmo­nių gal­vo­se. Tu­riu ge­rą bi­čiu­lį, tre­či­ą­jį de­šimt­me­tį be­bai­gi­ąs jau­nuo­lis, tei­si­nin­kas, LVŽS na­rys, mums be­dis­ku­tuo­jant apie jo par­ti­jos Sei­me nu­veik­tus dar­bus, daž­nai pra­si­ta­ria, kad po­li­to­lo­gai ir žur­na­lis­tai, pirš­tu ba­dan­tys į „vals­tie­čių“ ver­da­mą skys­to­ką kliur­ka­lą, yra ar­ba nu­pirk­ti, ar­ba už jų kaž­kas sto­vi. Tik­riau­siai ir jūs pa­ste­bė­jo­te, kad ko­men­ta­ruo­se po straips­niais, kai skai­ty­to­jo nuo­mo­nė ar įsi­ti­ki­ni­mai ne­su­tam­pa su au­to­riaus, vi­si jo ar­gu­men­tai ir fak­tai ig­no­ruo­ja­mi, o au­to­rius pa­skel­bia­mas opo­nen­tų (kon­ser­va­to­rių) nu­pirk­tas.</p> <p>To­dėl ap­si­draus­da­mas, iš­kart per­spė­ju: jei kas nors per­skai­tęs šį ra­ši­nė­lį pa­ma­nys ar pa­sa­kys, jog esu kon­ser­va­to­rius ar­ba jų nu­pirk­tas, at­sa­ky­siu Il­jos Il­fo ir Jev­ge­ni­jaus Pet­ro­vo ro­ma­no „Dvy­li­ka kė­džių“ he­ro­jaus fra­ze ori­gi­na­lo kal­ba: „Sam du­rak“(„Pats esi kvai­lys“).</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1146"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553764818"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jamie Butler</span> - Ket, 2019-28-03 - 11:20</p> </li> <a href="/comment/1146#comment-1146" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1146#comment-1146" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hi, I&#039;ve just checked your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hi,</p> <p>I've just checked your website alytausnaujienos.lt and noticed that it's terribly slow...</p> <p>We are offering an all included cloud hosting package (30-day free trial/free migration), fast and secure, and I'm 100% sure it will fit your needs.</p> <p>Get your coupon code here: <a href="http://www.allincludedhost.cf">http://www.allincludedhost.cf</a> and save 35%.</p> <p>Best Regards,</p> <p>Jamie<br /> AllIncludedHosting<br /> Cloud, Wordpress, VPS, Dedicated Hosting</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1146" token="NcegGkPlbT2O2Za-ss9z8Ry2yhcbeIGZdjVGKE5O7Ik"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1067"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1552765117"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>bobute is Amerikos</span> - Šeš, 2019-16-03 - 21:38</p> </li> <a href="/comment/1067#comment-1067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067#comment-1067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tu ne melagis,tu esi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tu ne melagis,tu esi skalikas(cia pagal komunistes Grybauskaites,uzkietejusios komunistes is lansbergiu gaujos zodziai) gaujomis senis Lansbergis pavadino rinkiminius komitetus,tai o jo gauja kuo blogesne uz kitas,galime ir ji taip vadinti,ne tik jis kitus,tai mano nuomone,tashkas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067" token="_wUtr3LwZ-ttQxcWNEqSB16Q3EMnlcEu_-gDWTfCc9w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1065"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1552744202"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Šeš, 2019-16-03 - 15:50</p> </li> <a href="/comment/1065#comment-1065" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065#comment-1065" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip gaila ,kad …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip gaila ,kad konservatoriai nevaldė visose 17 vyriausybių , gyventumėm dabar kaip Švedijoje . Ar ne Algirdai?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065" token="etZxWgRsORbwEgsXnIr2KhsuZk55nj0BD26C3nQ9qAc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-967"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1552550910"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>deja</span> - Ket, 2019-14-03 - 10:08</p> </li> <a href="/comment/967#comment-967" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/967#comment-967" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia tauta -tokia valdžia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia tauta -tokia valdžia. Esmėj iš kitos pusės gerai atstyguota sistema. Kad būt būtent taip, o ne kitaip. reiškia Lietuva vieninteliai referendumą į ES už.. šturmavo, ko kiti sau neleido. ne išsiviešinę su kgb.. ko kiti sau ir neleidžia. Tad beliko tik sau miglas pūst. Pagal paskutinę statistiką per paskutinį mėnesį sumažėjo Lietuvoj virš 1200 gyventojų. Per vieną darbo dieną vidutiniškai apie 60 gyventojų kol sau miglas pučia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=967" token="74e5GII-cfZvy45xTfdQPX8nFkTt1qNcTcmpBRKHnnM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=469&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="c1_8s5H4qAs_7x2vxU23Vz5mPJ54nA2cLVid_fImnUI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 14 Mar 2019 07:58:35 +0000 vyrredaktorius 469 at https://www.alytausnaujienos.lt Au­dio­gi­das Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je pra­bi­lo ak­to­riaus Ri­man­to Bag­dze­vi­čiaus bal­su https://www.alytausnaujienos.lt/au-dio-gi-das-aly-taus-kras-ty-ros-mu-zie-ju-je-pra-bi-lo-ak-riaus-ri-man-bag-dze-vi-ciaus-bal-su <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 5</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/1.jpg?itok=kB6jl0St" width="344" height="287" alt="Au­dio­gi­das." title="Au­dio­gi­do įran­gos nu­oma te­kai­nuo­ja 1 Eur. Jei lan­ky­to­jas at­ei­na vie­nas, ga­li pa­si­im­ti au­si­nes. Giedriaus BERNATAVIČIAUS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Eks­kur­si­ja su au­dio­gi­du – pi­ges­nė</h2> <p>Nors vi­sa­me pa­sau­ly­je au­dio­gi­do pa­slau­ga yra be­ne po­pu­lia­riau­sias ir pa­to­giau­sias tu­ris­tų in­for­ma­vi­mo bū­das, Aly­tu­je tai nau­jie­na ir kol kas ji siū­lo­ma tik lie­tu­vių kal­ba.</p> <p>Jei pa­vyks gau­ti lė­šų, ne­tru­kus apie mu­zie­jaus įdo­my­bes ga­lė­si­me iš­girs­ti ir už­sie­nio kal­bo­mis. Ši pa­slau­ga at­ve­ria mu­zie­jus pla­tes­nei ne tik at­vy­ku­sių, bet ir vie­ti­nių lan­ky­to­jų au­di­to­ri­jai, nes eks­kur­si­ja su au­dio­gi­du yra pi­ges­nė. Su­si­do­mė­ji­mas juo ro­do, kad iš tik­rų­jų dau­ge­liui smal­su su­ži­no­ti šį tą dau­giau, nei in­for­muo­ja eks­po­na­tų ap­ra­šai, ir au­dio­gi­das lei­džia tai pa­tir­ti.</p> <p>Ši pa­slau­ga jau vei­kia Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ar­che­o­lo­gi­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je „Kai sie­loms ne­li­ko me­džių“ bei An­zel­mo Ma­tu­čio ir An­ta­no Jo­ny­no me­mo­ria­li­niuo­se mu­zie­juo­se. Lan­ky­to­jui te­rei­kia va­do­vau­tis su­žy­mė­tu marš­ru­tu, o su­ve­dus marš­ru­to nu­me­rius į au­dio­gi­dą pa­si­girs­ta nuo­tai­kin­gi pa­sa­ko­ji­mai, gar­so efek­tai, pro­fe­sio­na­lūs ak­to­rių bal­sai. Lan­ky­to­jai, sa­va­ran­kiš­kai ty­ri­nė­jan­tys, ieš­kan­tys nau­jų pa­tir­čių, su au­dio­gi­du at­ras dar ne­gir­dė­tą mies­to ir jo žmo­nių is­to­ri­ją.</p> <p>Au­dio­gi­do pa­slau­ga – tai mu­zie­ji­nin­kų, pa­ren­gu­sių eks­po­zi­ci­jų sce­na­ri­jus, ir UAB „Au­dio­gi­das“, dir­bu­sios su įra­šais, ben­dras dar­bas. Pa­slau­gos die­gi­mą mu­zie­ju­je iš da­lies fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.</p> <h2>Ką prie An­zel­mo Ma­tu­čio na­mo var­te­lių vei­kia pel­ėda?</h2> <p>Ap­si­lan­kę Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ir pa­si­nau­do­ję au­dio­gi­do pa­slau­ga, net ne­pa­ju­si­te, kaip mu­zie­ju­je pra­lei­si­te va­lan­dą. Au­dio­eks­kur­si­jos pa­dės su­ži­no­ti apie se­niau­sius mies­to įvy­kius, kaip bė­gant lai­kui kei­tė­si mies­tas ir ką Aly­tu­je vei­kė tri­skart No­be­lio pre­mi­jai no­mi­nuo­ta suo­mių ra­šy­to­ja.</p> <p>Pa­sa­ko­ji­mus įgar­si­no pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai. Pa­vyz­džiui, R.Bag­dze­vi­čiaus bal­są ga­li­ma iš­girs­ti vi­suo­se pa­sa­ko­ji­muo­se. Au­dio­gi­do įra­šuo­se ne ma­žiau svar­bi mu­zi­ka ir ki­ti gar­sai, skam­ban­tys ša­lia bal­sų – taip ku­ria­ma nuo­tai­ka. Pa­sa­ko­ji­mai įtrau­kia ati­džiau ty­ri­nė­ti eks­po­zi­ci­jas. Kaip mi­nė­ta, mu­zie­jaus fi­lia­luo­se ir­gi ga­li­ma nau­do­tis au­dio­gi­do pa­slau­go­mis. Tie­sa, čia pa­sa­ko­ji­mai kiek trum­pes­ni, nes ir mu­zie­jai ma­žes­ni.</p> <p>An­ta­no Jo­ny­no me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je ga­li­ma iš­girs­ti bar­do Ole­go Dit­kov­skio mu­zi­ka­vi­mą, o jau­ni­mui tai ne­re­tai yra nau­jie­na, kad jiems pui­kiai pa­žįs­ta­mos dai­nos žo­džius su­kū­rė A.Jo­ny­nas.</p> <p>Lan­ky­to­jai An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je ga­li rink­tis, kaip su­si­pa­žin­ti su po­etu. Gal mie­liau pa­si­vaikš­čio­ti vie­nam ir pa­bū­ti ty­lo­je, o gal vie­ni­šiaus ty­ri­nė­ji­mus de­rin­si­te su au­dio­gi­do pa­sa­ko­ji­mu? Klau­sy­da­mi pa­sa­ko­ji­mo su­ži­no­si­me, ka­da A.Ma­tu­tis pra­dė­jo ra­šy­ti ei­lė­raš­čius, ka­da bu­vo iš­leis­ta pir­mo­ji kny­gu­tė, ką prie mu­zie­jaus vei­kia var­te­lius sau­gan­ti pel­ėda ir ant ra­šy­to­jo sta­lo su­tū­pę trys pe­lė­džiu­kai.</p> <p>Dau­ge­lis ži­no, kad po­etas bu­vo aist­rin­gas žve­jys, ta­čiau ar kas ži­no, jog plauk­da­mas žve­jy­bi­niu lai­vu į At­lan­to van­de­ny­ną jis pa­si­ė­mė ir liau­ną bam­bu­ki­nę meš­ke­ry­tę. Drą­siau­sių­jų lau­kia staig­me­na, tie­sa, jei at­pa­žins te­le­fo­no apa­ra­tą.</p> <h2>Mu­zie­jus lan­ky­to­jams su­tei­kia lais­vę</h2> <p>Se­niau­siuo­se Aly­taus rū­siuo­se įsi­kū­ru­sio­je ar­che­o­lo­gi­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je (Jiez­no g. 2) taip pat ga­li­ma pa­si­klau­sy­ti au­dio­gi­do pa­sa­ko­ji­mo ir su­si­pa­žin­ti su Pie­tų Lie­tu­vos is­to­ri­ja, ka­dai­se šiuo­se kraš­tuo­se gy­ve­nu­siais jot­vin­giais, Aly­taus pi­lia­kal­nio ir gy­ven­vie­čių ra­di­niais.</p> <p>Mu­zie­ji­nin­kai džiau­gia­si, kad ar­tė­jant pa­va­sa­riui ir va­sa­rai mu­zie­ju­je vis daž­niau ap­si­lan­ko pa­vie­niai lan­ky­to­jai, ku­rie taip pat no­ri pa­sa­ko­ji­mo, ta­čiau mu­zie­jaus gi­dai šil­tuo­ju se­zo­nu bū­na itin už­im­ti, to­dėl ne vi­sa­da pa­vyks­ta ap­tar­nau­ti šiuos lan­ky­to­jus.</p> <p>Au­dio­gi­do pa­slau­ga pa­gel­bės pa­vie­niams lan­ky­to­jams iš­girs­ti mies­to is­to­ri­jos pa­sa­ko­ji­mą. Jei jų ne­do­mi­na de­ta­lus eks­po­na­tų ty­ri­nė­ji­mas, ga­li­ma tie­siog mė­gau­tis au­dio­eks­kur­si­jos pa­sa­ko­ji­mu.</p> <p>Mu­zie­ju­je ap­si­lan­kiu­si Ra­sa džiau­gia­si pa­si­nau­do­ju­si au­dio­gi­do pa­slau­ga: „Su­ži­no­jau daug nau­jo. Man bu­vo staig­me­na, kad mū­sų mies­tas pri­klau­sė dviem vals­ty­bėms. Klau­sy­da­ma pa­sa­ko­ji­mo aš su­ži­no­jau daug nau­jų is­to­ri­nių da­ly­kų. Rei­kės ap­si­lan­ky­ti ir ki­tuo­se mies­to mu­zie­juo­se ir pa­si­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mo.“</p> <p>Au­dio­gi­do įran­gos nu­oma te­kai­nuo­ja 1 Eur. Jei lan­ky­to­jas at­ei­na vie­nas, ga­li pa­si­im­ti au­si­nes, jei­gu dvie­se – pa­kaks ir pa­ties prie­tai­so gar­so, jei­gu bū­re­liu – mu­zie­ji­nin­kai prie au­dio­gi­do pri­dės ir gar­sia­kal­bį. Taip pat siū­lo­ma su mu­zie­jaus plan­še­te ar­ba sa­vo iš­ma­niuo­ju įren­gi­niu leis­tis ieš­ko­ti pa­pil­dy­to­sios re­a­ly­bės su pro­gra­mė­le „Ne­ma­to­mas mu­zie­jus“. Au­dio­gi­das ir „Ne­ma­to­mas mu­zie­jus“ – vie­nas ki­tą pa­pil­dan­tys.</p> <p>Mu­zie­jus su­tei­kia lais­vę pa­tiems ieš­ko­ti ir at­ras­ti is­to­ri­ją, pla­nuo­ti eks­kur­si­jos lai­ką, pa­si­rink­ti tem­pą, grįž­ti prie no­ri­mo eks­po­na­to ir iš­klau­sy­ti jo is­to­ri­ją dar kar­tą.</p> <h2> Tik fak­tai </h2> <p>Au­dio­gi­das (lot. au­dio „klau­sau“ + pranc. gui­de „ke­lia­ro­dis; va­do­vas“) – spe­cia­lus ne­šio­ja­mas elek­tro­ni­nis prie­tai­sas, pa­kei­čian­tis eks­kur­si­jas ve­dan­tį gi­dą – žmo­gų.</p> <p>Au­dio­gi­dai pir­miau­sia nau­do­ja­mi eks­kur­si­joms po mu­zie­jus. Au­dio­gi­das kaip pa­slau­ga žan­ro po­žiū­riu yra gi­mi­nin­gas gar­si­nei kny­gai ir ra­di­jo te­at­ro spek­tak­liui, nors vys­tė­si sa­va­ran­kiš­kai. Nuo gar­si­nės kny­gos ski­ria­si tuo, kad var­to­to­jas (tu­ris­tas) jį ne per­ka, bet iš­si­nuo­mo­ja.</p> <p>Pas­ta­rai­siais me­tais at­si­ra­do dau­gia­ly­pės ter­pės au­dio­gi­dų, ku­rių ek­ra­nuo­se ga­li­ma ma­ty­ti ir eks­po­na­tų nuo­trau­kas ar­ba trum­pus fil­mu­kus, ku­rie ga­li bū­ti ro­do­mi net ir ges­tų kal­ba. Skep­ti­kai dau­gia­ly­pės ter­pės au­dio­gi­dus kri­ti­kuo­ja dėl to, kad jie per­ne­lyg daug dė­me­sio ati­trau­kia nuo pa­čių eks­po­na­tų</p> <p>Pir­ma­sis Lie­tu­vo­je au­dio­gi­dus įsi­die­gė Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jus Vil­niu­je – 2000 me­tais au­dio­eks­kur­si­joms an­glų kal­ba pri­tai­kė au­si­nu­kus su gar­so ka­se­tė­mis, o nuo 2007-ųjų juos pa­kei­tė ne­šio­ja­mais mp3 gro­tu­vais.</p> <p>Pir­muo­sius pro­fe­sio­na­lius au­dio­gi­dų apa­ra­tus ir au­dio­eks­kur­si­jas še­šio­mis kal­bo­mis 2006 me­tais įsi­gi­jo Grū­to par­kas, ben­dra­dar­biau­da­mas su UAB „Au­dio­gi­das“.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-452-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/2.jpg" width="5155" height="3541" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Audiogidas%20Alytaus%20muziejuose.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-452-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Audiogidas%20Alytaus%20muziejuose.jpg" width="5155" height="3541" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Gimnazistai%202.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-452-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Gimnazistai%202.jpg" width="5155" height="3541" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/Audiogidas%20muziejuje_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-452-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/Audiogidas%20muziejuje_0.jpg" width="2774" height="2812" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=452&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GQajfRkkFG0bQJdV_f6WSi00qQK1auIpjGh9Q5oYMNw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 05 Mar 2019 08:20:17 +0000 vyrredaktorius 452 at https://www.alytausnaujienos.lt Šak­nų pa­ieš­ka – sun­kus, bet „ve­žan­tis” ran­ki­nis dar­bas net ir iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je https://www.alytausnaujienos.lt/sak-nu-pa-ies-ka-sun-kus-bet-ve-zan-tis-ran-ki-nis-dar-bas-net-ir-ma-niu-ju-tech-no-lo-gi-ju-am-ziu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 1</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/28-13258" rel="bookmark"> Nr. <span> 28 (13258) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/virsus.JPG?itok=3fFjRo8d" width="344" height="287" alt="Neringa Češkevičiūtė" title="Ar žmogus yra tik asmens kodas? – apie tai pasvarstyti alytiškius kvietė Neringa Češkevičiūtė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>In­for­ma­ci­jos šal­ti­nis – baž­ny­ti­nės met­ri­kų kny­gos</h2> <p>Gi­mi­nės me­džių kū­ri­mas Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja, Lie­tu­vos ar­chy­vų skai­tyk­los sau­sa­kim­šos, to­dėl la­bai ak­tu­a­lios ga­li­my­bės ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos apie sa­vo šak­nis in­ter­ne­te. Pa­grin­di­niai do­ku­men­tai, ku­riuos teks at­si­vers­ti ieš­kant se­ne­lių, pro­se­ne­lių ir dar vė­les­nių kar­tų – baž­ny­ti­nės met­ri­kų kny­gos. Jo­se ga­li­ma per­skai­ty­ti, kur ir ka­da žmo­gus pa­krikš­ty­tas, kas jo tė­vai, krikš­ta­tė­viai.</p> <p>Pa­sak ar­chy­va­rės N.Češ­ke­vi­čiū­tės, be­si­do­min­čių­jų sa­vo šak­ni­mis tik­rai ne­trūks­ta jau du de­šimt­me­čius. Tie­sa, at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę, daž­niau­siai sa­vo pra­ei­ti­mi do­mė­jo­si iš­ei­viai iš Lie­tu­vos, vė­liau, įsi­kū­rus Ba­jo­rų są­jun­gai, dau­ge­lis ieš­ko­jo kil­min­gų šak­nų.</p> <p>Dar vė­liau, pa­ge­rė­jus eko­no­mi­nei pa­dė­čiai, pa­si­ka­bin­ti gi­mi­nės me­dį ant sie­nos pa­no­ro ir tie, ku­rie ne­si­ti­ki tarp sa­vo pro­tė­vių ras­ti kil­min­gų­jų. N.Češ­ke­vi­čiū­tė taip pat pa­ste­bi, kad šian­dien vis daž­niau į ar­chy­vą už­su­ka ir jau­nes­ni žmo­nės.</p> <p>„Da­bar iš­ky­la la­bai di­de­lė pro­ble­ma, nes jau­ni žmo­nės nie­ko ne­ži­no ir tu­ri la­bai ma­žai in­for­ma­ci­jos, juk as­mens do­ku­men­tuo­se mes vi­si tik as­mens ko­das – nei gi­mi­mo vie­tos, nei tė­vų var­dų. Žmo­nės įsi­vaiz­duo­ja, kad pro­tė­vius ras­ti pa­pras­ta, pa­ieš­ka pa­na­ši į „Go­og­le“ sis­te­mą. Ta­čiau iš tik­rų­jų tai la­bai sun­kus, ran­ki­nis dar­bas“, – pa­sa­ko­ja N. Češ­ke­vi­čiū­tė ir pri­du­ria, kad daž­niau­siai žmo­nės sa­vo šak­ni­mis su­si­do­mi ar­tė­jant gi­mi­nės su­si­ti­ki­mams ar po di­džių­jų šven­čių, kai su­si­ti­kę ar­ti­mi žmo­nės ne­be­at­se­ka ben­drų pro­tė­vių.</p> <p>Ne vel­tui ir kas­die­ny­bės fol­klo­re ga­li­ma iš­girs­ti, kad lie­tu­viai yra „ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jai“, o lan­kant ka­pus ky­la daug klau­si­mų ir apie pro­tė­vius.</p> <h2>Šak­nų pa­ieš­ka – as­me­ny­bės bran­dos po­žy­mis</h2> <p>Dėl ko­kių prie­žas­čių įvai­raus am­žiaus žmo­nės šian­dien nu­spren­džia gi­lin­tis į sa­vo šei­mos is­to­ri­ją?</p> <p>Pa­sak N.Češ­ke­vi­čiū­tės, prie­žas­čių yra ke­le­tas. Ži­no­ma, toks su­si­do­mė­ji­mas, vi­sų pir­ma, liu­di­ja as­me­ny­bės bran­dą, ta­čiau, ki­ta ver­tus, prie­žas­tys ga­li bū­ti ir vi­sai prag­ma­tiš­kos.</p> <p>„Baž­ny­ti­nė­se met­ri­ka­ci­jos kny­go­se nu­ro­do­mos mir­ties prie­žas­tys, o tai svar­bu ver­ti­nant tam tik­rų li­gų pa­vel­di­mu­mą. XIX am­žiaus pa­bai­go­je ran­da­me įra­šų apie vė­žį, ta­čiau ir iki tol įvar­di­ja­mas gum­bas ar fu­run­ku­las“, – pa­sa­ko­ja ar­chy­va­rė.</p> <p>Pa­grin­di­nis in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis su­da­rant gi­mi­nės me­dį yra Lie­tu­vos ar­chy­vų sau­gyk­lo­se lai­ko­mos met­ri­kų kny­gos. Jas ve­dė vi­sos Lie­tu­vo­je gy­va­vu­sios kon­fe­si­ja, kiek­vie­na po tris – krikš­to, san­tuo­kos ir mir­ties. Žy­dai dar re­gist­ra­vo sky­ry­bas. Kiek­vie­no­je kny­go­je ei­lės tvar­ka bu­vo su­ra­šo­ma, kas įvy­ko, pa­vyz­džiui, san­tuo­ka, bat­siu­vys, Aly­taus mies­te ir pan. Krikš­to kny­go­je taip bu­vo įra­šo­mi krikš­ta­tė­vių var­dai ir net­gi jų už­si­ė­mi­mas. To­kios de­ta­lės ga­li tap­ti ne­įkai­no­ja­mos ieš­kant sa­vo gi­mi­nės pėd­sa­kų.</p> <p>Ži­no­ma, ne vis­kas taip pa­pras­ta – ne vi­sos baž­ny­ti­nės kny­gos iš­li­ko, jas nai­ki­no ir gais­rai, ir drėg­mė. Kal­bant apie Aly­tų, N.Češ­ke­vi­čiū­tė mi­ni la­bai ge­rai iš­li­ku­sias Šv. Liud­vi­ko baž­ny­čios kny­gas, bet ap­gai­les­tau­ja, kad to ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie Šv. An­ge­lų Sar­gų. Ta­čiau net ir ne­ra­dus in­for­ma­ci­jos kon­kre­čio­je baž­ny­čio­je, dar ga­li­ma ieš­ko­ti de­ka­na­te, kur bu­vo sau­go­mi įvai­rių tos pa­ra­pi­jos mal­dų na­mų do­ku­men­tų nuo­ra­šai.</p> <p>Ar­chy­va­rai ne­re­tai ste­bi­si: šian­dien žmo­nės ži­no sa­vo au­gin­ti­nių kil­mę, tu­ri ją įro­dan­čius do­ku­men­tus, bet nie­ko ne­ži­no apie sa­vo gi­mi­nės pra­ei­tį. Rei­kė­tų ne­dels­ti, nes kai ku­rio­se šei­mo­se dar gy­vi ir pro­se­ne­liai, ir, kiek įma­no­ma, iš­si­klau­si­nė­ti pa­tiems. Tai – ben­driau­sio po­bū­džio pa­ta­ri­mas, bet la­bai svar­bu lai­ku jį iš­girs­ti.</p> <h2>Nuo ko pra­dė­ti?</h2> <p>Kad gi­mi­nės šak­nų pa­ieš­kas rei­kia pra­dė­ti nuo po­kal­bio su ar­ti­mai­siais, pa­tvir­ti­na ir N.Češ­ke­vi­čiū­tė. Ji sa­ko, kad pir­miau­sia į ar­chy­vą sa­vo šak­nų ieš­ko­ti at­ei­nan­čius žmo­nes iš­siun­čia ruoš­ti na­mų dar­bų.</p> <p>„Na­mų dar­bai la­bai pa­pras­ti: rei­kia pa­si­so­din­ti ma­mą ar tė­tį, se­ne­lį ar se­ne­lę, dar ko­kią se­ną te­tą ar dė­dę ir vis­ką iš­klaus­ti. Pra­džia – kur ir ka­da žmo­gus bu­vo krikš­ty­tas, nes iki 1939–1940 me­tų vi­si, ne­svar­bu, ko­kio ti­kė­ji­mo žmo­gus, bu­vo (ar žy­das, ar sta­čia­ti­kis, ar ka­ta­li­kas) re­gist­ruo­ja­mi tos baž­ny­čios, tos kon­fe­si­jos, ben­druo­me­nės met­ri­kų kny­go­se“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė. Nuo so­vie­tų oku­pa­ci­jos įra­šai pra­dė­ti fik­suo­ti ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je, ki­taip va­di­na­ma­me „zak­se“.</p> <p>Pa­klaus­ta, per kiek lai­ko įma­no­ma su­da­ry­ti ge­ne­a­lo­gi­nį me­dį, N.Češ­ke­vi­čiū­tė sa­ko, kad, mo­kant se­ną­ją ru­sų, len­kų, lo­ty­nų kal­bas, ku­rio­mis bu­vo ra­šo­mi se­nie­ji do­ku­men­tai, taip, kaip ji pa­ti, dar­bą ga­li­ma at­lik­ti per po­rą sa­vai­čių. Ta­čiau pra­šy­mų la­bai daug ir taip grei­tai su­da­ry­ti me­dį fi­ziš­kai ne­įma­no­ma. Ar­chy­vo dar­buo­to­jai vien in­for­ma­ci­nių pra­ne­ši­mų (ga­li su­da­ry­ti me­dį ar ne) kas­dien pa­ra­šo ma­žiau­siai po de­šimt. Be to, ga­vus pra­šy­mą, pir­miau­sia rei­kia jį iš­stu­di­juo­ti.</p> <p>Tie, ku­rie ne­no­ri lauk­ti, gi­mi­nės me­dį ban­do su­da­ry­ti pa­tys. „Žmo­nes tai „ve­ža“. Pa­čiam ieš­ko­ti – ki­toks po­jū­tis. At­si­ran­da at­ra­di­mo džiaugs­mas“, – sa­ko N.Češ­ke­vi­čiū­tė. Tie­sa, už­si­ė­mi­mas yra im­lus lai­ko. Pa­vyz­džiui, net ieš­kant tam tik­ro vie­to­var­džio, jei jis pa­ra­šy­tas se­ną­ja ru­sų ar gu­dų kal­ba, ga­li tek­ti su­gaiš­ti ne vie­ną va­lan­dą. Čia la­bai pa­de­da ir se­nie­ji že­mė­la­piai.</p> <p>Pa­si­ryž­ti kur­ti sa­vo ge­ne­a­lo­gi­ją ga­li tik la­bai kruopš­tus žmo­gus. Dar­bą ap­sun­ki­na ir tai, kad da­lis į ar­chy­vus at­ke­lia­vu­sių kny­gų yra ap­de­gu­sios, ki­tos nu­ken­tė­jo nuo kan­džių, su­di­lo ar su­ply­šo var­to­mos. Sie­kiant iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, dau­ge­lį kny­gų sten­gia­ma­si mik­ro­fil­muo­ti ar skait­me­nin­ti. Met­ri­kų kny­gų ori­gi­na­lai nė­ra iš­duo­da­mi.</p> <p>Be to, vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis ar­chy­vai ma­siš­kai mik­ro­fil­muo­ja­mi ir ske­nuo­ja­mi, tai­gi lan­ky­to­jai ga­li nau­do­tis ar­chy­vo skai­tyk­la. Žmo­nės la­bai pa­gei­dau­ja kny­gas ma­ty­ti in­ter­ne­te, ir ar­chy­vo dar­buo­to­jai sten­gia­si į in­ter­ne­tą in­for­ma­ci­ją įkel­ti kuo grei­čiau.</p> <p>Ne­su­da­ro ar­chy­vo spe­cia­lis­tai ir gi­mi­nių ge­ne­a­lo­gi­nių me­džių – vi­zu­a­lios for­mos pras­me, bet ga­li pa­dė­ti su­si­da­ry­ti sche­mas, len­te­les, o for­ma, kaip tą in­for­ma­ci­ją pa­teik­si­te, – kiek­vie­nos fan­ta­zi­jos rei­ka­las.</p> <h2>Pa­var­ty­ki­te šei­mos Bib­li­ją ir fo­to­al­bu­mus</h2> <p>Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­jos ar­chy­ve sau­go­ma be­veik 17 ki­lo­met­rų XIV a. pab.–XX a. pir­mos pu­sės uni­ka­lių do­ku­men­tų. Šis do­ku­men­ti­nis pa­vel­das – ne­iš­se­mia­mi lo­biai ne tik mū­sų kraš­to ir tau­tos, bet ir kiek­vie­nos gi­mi­nės bei šei­mos is­to­ri­jai tir­ti.</p> <p>Ta­čiau pra­dė­ti kur­ti šei­mos ge­ne­a­lo­gi­jos me­dį rei­kia ne vals­ty­bės, bet na­mų ar­chy­ve. Jau ne­kal­bant apie tai, kad bū­ti­na pa­si­kal­bė­ti su vy­res­niais šei­mos na­riais ir už­si­ra­šy­ti jų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, taip pat rei­kia pa­var­ty­ti gi­mi­nės fo­to­al­bu­mus. Su gi­mi­nai­čiais de­ra ap­tar­ti, kas ką nuo­trau­ko­se at­pa­žįs­ta. Emig­ran­tai ne­re­tai svar­bius šei­mos do­ku­men­tus iš­si­vež­da­vo įdė­tus tarp mal­dak­ny­gių la­pų. Tai­gi ver­ta pa­var­ty­ti ir se­nuo­sius lei­di­nius. Ne­ma­žai nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ga­li su­teik­ti ir ka­pų lan­ky­mas.</p> <p>„Pa­ti­kė­ki­te, kiek­vie­no­je gi­mi­nė­je yra bent vie­nas vi­sa­ži­nis, ku­ris ga­li pa­pa­sa­ko­ti la­bai daug apie ke­lias kar­tas, tai­gi be­lie­ka to­kį žmo­gų pa­kal­bin­ti“, – ti­ki­na N.Češ­ke­vi­čiū­tė, ku­riai ne kar­tą te­ko ir į ar­chy­vą be­si­krei­pian­tiems in­te­re­san­tams pa­tar­ti pra­dė­ti nuo skam­bu­čio to­kiam gi­mi­nai­čiui.</p> <p>Ži­no­ma, daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti ir in­ter­ne­te, nuo­lat pil­do­mos duo­me­nų ba­zės www.ar­chy­vai.lt, pra­vers ir vir­tu­a­li elek­tro­ni­nio pa­vel­do sis­te­ma epa­vel­das.lt.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/20190222_122433.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-447-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/20190222_122433.jpg" width="2098" height="1172" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_1107.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-447-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_1107.JPG" width="2098" height="1172" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/IMG_1110.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-447-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/IMG_1110.JPG" width="2098" height="1172" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-863"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1551516704"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>C.radziwilija</span> - Šeš, 2019-02-03 - 10:51</p> </li> <a href="/comment/863#comment-863" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/863#comment-863" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerieji lietuvos zmones mes…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerieji lietuvos zmones mes(masonai) turime jums pranesti ,kad kiekvienam kuris turi titula bajoro ,o neturi is seneliu paveldeto dvaro - bus atkirsta galva ,nes taip buvo visa laika ir visais laikais todel neikite ir neieskokite jokiu genekologiniu medziu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=863" token="GsilE4m3-nYjY7ToKyPB1WfWE1gddvyJlU6w6wVvS90"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=447&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ryleGuKpOPtfBzw6wryzQ7DW1rjtlxdQGECzrjkuy5E"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Mar 2019 16:03:00 +0000 vyrredaktorius 447 at https://www.alytausnaujienos.lt „Lai­min­gos mo­ters stu­di­ja” – sėk­mės is­to­ri­ja, ku­rią aly­tiš­kei lei­do su­si­kur­ti nuo pa­aug­lys­tės ly­din­tis po­mė­gis https://www.alytausnaujienos.lt/lai-min-gos-mo-ters-stu-di-ja-sek-mes-ri-ja-ku-ria-aly-tis-kei-lei-do-su-si-kur-ti-nuo-pa-aug-lys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13238" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13238) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/IMG_1815.JPG?itok=XiSxePsw" width="344" height="287" alt="Aliona Čikiševienė" title="Jaunimo centro studijos „Femina Laeta“ vadovė Aliona Čikiševienė.         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­tai­kė ant „gro­žio ban­gos“</h3> <p>„Per to­kį, at­ro­dy­tų, ga­na lėkš­tą da­ly­ką kaip ma­kia­žas at­ran­du daug gi­lių ir reikš­min­gų gy­ve­ni­mo as­pek­tų, nes man tai yra tik prie­mo­nė, ku­ri pa­de­da pa­žin­ti mer­gai­tes ir mo­te­ris bei iš­mo­ky­ti jas pa­mil­ti sa­ve“, – sa­ko A.Či­ki­še­vie­nė.</p> <p>Pra­ve­riant jau­kios gro­žio stu­di­jos du­ris, ži­no­ma, sun­ku iš­veng­ti ste­re­o­ti­po, kad vi­za­žo mo­ky­to­ja di­dži­ą­ją da­lį sa­vo lai­ko ir pa­stan­gų ski­ria iš­orės puo­se­lė­ji­mui. Pa­šne­ko­vė šyp­so­si: taip ma­no dau­ge­lis, nes ste­re­o­ti­pai ga­jūs.</p> <p>Tie­sa, jos ge­riau­sia stu­di­jų lai­kų drau­gė, to­kia iš­li­ku­si iki šiol, la­bai nu­ste­bo, kad Alio­na ry­žo­si vi­siš­kai pa­keis­ti veik­los sri­tį ir pri­si­mi­nė po­mė­gį, apie ku­rį ben­dra­kur­siai ne­la­bai ką ir ži­no­jo – ne gro­žio prie­mo­nės bū­si­moms tei­si­nin­kėms prieš se­si­jas rū­pė­jo.</p> <p>Pir­mo­ji A.Či­ki­še­vie­nės spe­cia­ly­bė ir jos sva­jo­nių pro­fe­si­ja – tei­sė, bai­gu­si Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės spe­cia­li­za­ci­jos ma­gist­ran­tū­rą, ti­kė­jo­si, kad ši bus pa­klau­si ieš­kant dar­bo. Ta­čiau pa­gal spe­cia­ly­bę taip nie­ka­da ir ne­dir­bo, nes tuo me­tu Aly­tu­je dar­bo ne­ra­do, o iš­va­žiuo­ti į ki­tą mies­tą ne­no­rė­jo. Vė­liau gi­mė dvi duk­ros, joms pa­au­gus, mo­te­ris pra­dė­jo svars­ty­ti: ką no­rė­tų veik­ti gy­ve­ni­me? La­bai dė­kin­ga ar­ti­mie­siems, vy­rui ir tė­vams, ku­rie pa­lai­kė jos su­ma­ny­mą. Ne taip leng­va pa­si­ryž­ti pa­dė­ti į stal­čių di­plo­mą, pa­rei­ka­la­vu­sį tiek jė­gų, fi­nan­si­nių in­ves­ti­ci­jų ir pra­dė­ti vis­ką nuo nu­lio. Juo­lab to­kio­je „ne­rim­to­je“ – gro­žio – sfe­ro­je.</p> <p>„Di­de­lė ma­no sėk­mės da­lis yra tai, kad vi­za­žas, ma­kia­žai šian­dien yra ant ban­gos, dau­ge­lis no­ri iš­mok­ti gro­žio kū­ri­mo pa­slap­čių, bet ban­gos at­ei­na ir pra­ei­na. To­dėl vi­sa­da tu­riu ženg­ti žings­ne­liu prie­ky­je, kad ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti kaž­ką įdo­maus“, – sa­ko Alio­na, dau­giau kaip prieš me­tus pra­vė­ru­si Jau­ni­mo cen­tro du­ris ir su­lau­ku­si pa­siū­ly­mo pa­ban­dy­ti. Iš pra­džių pra­dė­jo dirb­ti su su­au­gu­sių­jų gru­pe, vė­liau pri­si­jun­gė moks­lei­vės, o da­bar gro­žio stu­di­jo­je „Fe­mi­na La­e­ta“ – tik­ras ant­plū­dis.</p> <h3>Ma­mos ir duk­ros</h3> <p>A.Či­ki­še­vie­nės duk­ry­tėms Ame­li­jai ir Evi­tai – aš­tuo­ne­ri ir še­še­ri. „Fan­tas­tiš­kos dan­gaus do­va­no­tos pa­ne­ly­tės“, – tei­gia apie jas ma­ma, ku­riai ne­rei­kia ra­gin­ti mer­gai­čių pa­bū­ti mo­de­liu­kais, kai jos auk­lė­ti­nės mo­ko­si pie­ši­mo ant vei­do pa­slap­čių.</p> <p>Ma­mos ir duk­ros, lan­kan­čios Alio­nos va­do­vau­ja­mą gro­žio stu­di­ją, va­do­vės pa­ste­bė­ji­mu, ku­ria la­bai gra­žią san­ty­kių gi­ją, pa­de­dan­čią joms ras­ti ben­drą kal­bą bet ku­rio­je gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­je. „Se­sės“, – juo­kau­da­ma va­di­na to­kius du­e­tus pa­šne­ko­vė, ku­riai la­bai sma­gu ste­bė­ti, kaip ma­mos ir duk­ros ne tik mo­ko­si ma­kia­žo pa­slap­čių, bet ir pa­gi­ria vie­na ki­tą ar pa­ta­ria, ką da­ry­ti ki­taip.</p> <p>„Ne, duk­ry­te, ne­no­rė­čiau, kad taip pa­si­da­žiu­si iš na­mų ei­tum…“ – sa­vo ma­mos ato­dū­sį ir šian­dien pri­si­me­na Alio­na. Jos pir­mo­ji ma­kia­žo „mo­ky­to­ja“ – kai­my­nė – iš­mo­kė sto­ru juo­du pieš­tu­ku pa­ryš­kin­ti apa­ti­nę akies li­ni­ją. Ta­čiau iš­min­tin­ga mer­gai­tės ma­ma pro­ble­mą iš­spren­dė vi­sai ne drau­di­mais – už­ra­šė try­li­ka­me­tę Alio­ną į tuo­me­čio Jau­ni­mo cen­tro gro­žio mo­kyk­lą.</p> <p>„Sa­vo­tiš­ka kil­nių­jų mer­gai­čių mo­kyk­la“ – taip už­si­ė­mi­mus su šyp­se­na šian­dien api­bū­di­na pa­šne­ko­vė. Mo­kė­si ne tik gro­žio pa­slap­čių, bet ir ben­dra­vo su psi­cho­lo­gu, kos­me­to­lo­gu. Ne­tru­kus ma­ma pa­ste­bė­jo, kad duk­ra jau mo­ka elg­tis su kos­me­ti­ka. Pa­ti Alio­na šia sri­ti­mi tuo­met su­si­do­mė­jo kur kas gi­liau.</p> <p>„Pir­mo­ji ma­no kre­mi­nė pud­ra bu­vo „Ba­let“, o tu­šas „Le­ning­rad“ – pa­spjau­dai ir pa­si­da­žai, tur­būt dar dau­ge­lis mo­te­rų to­kią kos­me­ti­ką pri­si­me­na“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vė, pri­si­mi­nu­si tuo­me­tį gro­žio prie­mo­nių ne­pri­tek­lių. Ta­čiau lai­kai kei­tė­si, iš pra­džių ūž­te­lė­jo kos­me­ti­kos la­vi­na į par­duo­tu­ves, o vė­liau ir pa­mo­kė­lių, kaip ja nau­do­tis, in­ter­ne­to pla­ty­bė­se at­si­ra­do. Re­gis, tik no­rėk ir ban­dyk. Juo­lab šiuo­lai­ki­nių pa­aug­lių ma­mos vei­kiau gal­vo­ja, kaip duk­ras nuo veid­ro­džio ir as­me­nu­kių nu­kel­ti, o ne į vi­za­žo pa­mo­kas už­ra­šy­ti. Tai ko mo­ko Alio­na, jei jos gro­žio stu­di­ja su­lau­kia to­kio su­si­do­mė­ji­mo?</p> <h3>Kiek­vie­nai – sa­vi­tas gro­žio re­cep­tas</h3> <p>„Svar­biau­sia yra ne tai, ko mer­gi­nos ir mo­te­rys mo­ko­si, bet ką jos iš­si­ne­ša iš gro­žio mo­kyk­los už­si­ė­mi­mų. Stu­di­jos pa­va­di­ni­mas, iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos, reiš­kia „lai­min­ga mo­te­ris“. Kos­me­ti­ka yra tik prie­mo­nė, ku­ri pa­de­da iš­mok­ti pa­mil­ti sa­ve, įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo, ta­da mo­te­ris ga­li dau­giau duo­ti ki­tiems, nes yra lai­min­ga“, – įsi­ti­ki­nu­si A.Či­ki­še­vie­nė, pa­de­dan­ti sa­vo stu­di­jos lan­ky­to­joms su­si­kur­ti in­di­vi­du­a­li­zuo­tą gro­žio re­cep­tą, su­pras­ti, ko­kia kos­me­ti­ka joms tin­ka ir pa­tin­ka, nepa­si­klys­ti jos gau­so­je. Ir jei po pir­mų už­si­ė­mi­mų mer­gi­nos ne­re­tai yra pa­si­ruo­šu­sios bėg­ti nu­siaub­ti ar­ti­miau­sią kos­me­ti­kos par­duo­tu­vę, tai jau ne­tru­kus jos la­bai ati­džiai pra­de­da rink­tis ir ne­iš­lai­dau­ja, nes su­ži­no, kas joms tin­ka.</p> <p>Ge­riau­sias įver­ti­ni­mas va­do­vei – iš­girs­ti pa­aug­lių at­vi­ra­vi­mus, kad jos iš­mo­ko pui­kiai jaus­tis ir be ma­kia­žo, nes įgi­jo vi­di­nio pa­si­ti­kė­ji­mo. Ar tai reiš­kia, kad gro­žio spe­cia­lis­tas – be­veik pu­sė psi­cho­lo­go? Alio­na ne­abe­jo­ja, kad vis­kas sly­pi gal­vo­je, o ma­kia­žas tė­ra prie­mo­nė, per ku­rią ji pa­ma­to daug gra­žių sie­lų.</p> <p>„Su­au­gu­sioms mo­te­rims gro­žio mo­kyk­la yra ge­ra lais­va­lai­kio for­ma, tik­ra do­va­na, kad Jau­ni­mo cen­tre ga­li­me pa­siū­ly­ti vis dau­giau įdo­mių veik­lų, ma­tau, kad žmo­nėms to rei­kia. Nuo­lat kar­to­ju sa­vo mo­ki­nėms: „Esu lai­min­ga ir dė­kin­ga, kad pa­si­rin­ko­te ma­ne, o ne TV pul­tą ir šil­tas ko­ji­nes.“ Mo­ki­nės yra ma­no va­rik­lis ir mo­ty­va­ci­ja, dėl jų no­ri­si kur­ti, aug­ti, to­bu­lė­ti“, – sa­ko A.Či­ki­še­vie­nė.</p> <p>Jos gal­vo­je su­ka­si daug su­ma­ny­mų, pa­vyz­džiui, šiuo me­tu va­do­vė pra­dė­jo ruoš­ti mer­gi­nas gru­pei, ku­ri mo­ky­sis at­lik­ti sce­nos ma­kia­žą. To­kios pa­gal­bos la­bai rei­kia ir ko­le­goms Aly­taus jau­ni­mo cen­tre, po ku­rio sto­gu gy­vuo­ja dau­gy­bė ko­lek­ty­vų, vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai. Kol kas Alio­na kon­sul­tuo­ja jau­nuo­sius at­li­kė­jus, su­ren­gė ben­drą pa­mo­ką su vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Kan­to“ dai­ni­nin­kais, mo­kė, kaip pro­fe­sio­na­liai pa­sig­ra­žin­ti li­pant į sce­ną. Šis su­ma­ny­mas ki­lo jų va­do­vei Al­do­nai Ra­ma­naus­kai­tei.</p> <h3> No­ri duk­roms pa­ro­dy­ti se­ne­lių kraš­tą – Uk­rai­ną</h3> <p>Ko­kia pir­mo­ji aso­cia­ci­ja jums at­ei­na į gal­vą iš­gir­dus, kad rei­kia su­kur­ti ma­kia­žą Lie­tu­vos šimt­me­čiui? Ži­no­ma, ant skruos­to nu­pieš­ta tri­spal­vė bus pui­ki, bet jau ma­ty­ta idė­ja. A.Či­ki­še­vie­nė ir jos mo­ki­nės į te­mą pa­žiū­rė­jo kur kas sa­vi­tes­niu ra­kur­su – pa­ban­dė iš­reikš­ti ma­kia­žo spal­vo­mis sa­vo vi­di­nę lais­vę ir in­di­vi­du­a­ly­bę. Mer­gi­noms pui­kiai pa­vy­ko, o jų dar­bus įam­ži­no ko­le­gos iš Jau­ni­mo cen­tro fo­to­gra­fi­jos stu­di­jos.</p> <p>„Mū­sų šei­mos is­to­ri­ja – kiek ne­įpras­ta, ga­li­ma sa­ky­ti, kad mū­sų pa­trio­tiz­mas ir mei­lė Lie­tu­vai pa­si­žy­mi sla­viš­ku už­si­de­gi­mu ir lie­tu­viš­ku nuo­sai­ku­mu“, – Alio­na pa­sa­ko­ja sa­vo tė­ve­lių, ku­rie abu yra ki­lę iš Uk­rai­nos, at­vy­ki­mo į mū­sų ša­lį is­to­ri­ją. Ma­ma lie­tu­viš­ką pa­jū­rį pa­mi­lo dar vai­kys­tė­je, nes jos dė­dė bu­vo ve­dęs klai­pė­die­tę. Vė­liau mo­kė­si Lie­tu­vo­je ir su­si­pa­ži­no su tė­čiu, ku­ris iš Uk­rai­nos bu­vo pa­šauk­tas tar­nau­ti Kau­ne. Su­si­tuo­kę jau 35-erius me­tus gy­ve­na Aly­tu­je, čia gi­mė Alio­na. Jos tė­tė yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sar­gos ka­ri­nin­kas, tar­na­vęs 25 me­tus, ma­ma – 16 me­tų. Vy­ras – taip pat ka­riš­kis.</p> <p>Vai­kys­tė­je Alio­na su tė­vais ne kar­tą vie­šė­jo Uk­rai­no­je, ta­čiau pra­si­dė­jus ne­ra­mu­mams jau se­no­kai ten ne­si­lan­kė – Do­nec­ke gy­ve­nan­tys ar­ti­mie­ji pa­sa­ko­ja apie šian­dien te­beg­riau­din­čias ka­no­na­das. Mo­te­ris la­bai no­rė­tų se­ne­lių kraš­tą pa­ro­dy­ti sa­vo duk­roms, ji pa­ti už­au­go gir­dė­da­ma uk­rai­nie­tiš­kas dai­nas, nors pa­ti šia kal­ba ne­kal­ba. Uk­rai­na bu­vo la­bai stip­riai ru­si­na­ma, pa­vyz­džiui, Alio­nos ma­ma mo­kyk­lo­je mo­kė­si ru­sų kal­ba. </p> <p>„Kaip ma­no ma­ma mėgs­ta sa­ky­ti, to­kia jau mū­sų šei­mos is­to­ri­ja, kad esa­me dau­giau pa­sau­lio pi­lie­čiai, bet vi­sa šir­di­mi pa­mi­lo­me Lie­tu­vą ir Aly­tų“, – dės­to A.Či­ki­še­vie­nė, ku­ri Dzū­ki­jos mies­tą va­di­na „fan­tas­tiš­ku mies­tu au­gin­ti vai­kus“.</p> <p>Su­ma­ny­mų ne­sto­ko­jan­ti Jau­ni­mo cen­tro mo­ky­to­ja šį pa­va­sa­rį ža­da su­reng­ti ir an­trą sėk­min­gų mo­te­rų se­mi­na­rą, ku­rio da­ly­vės pa­si­da­ly­tų pa­tir­ti­mis su abi­tu­rien­tė­mis, kaip joms se­kė­si at­ras­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1791.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1791.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1795.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1795.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1804.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1804.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1805.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1805.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1820.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-UI-NngVw-sU" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1820.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-316"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547920347"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viskas gerai</span> - Šeš, 2019-19-01 - 19:52</p> </li> <a href="/comment/316#comment-316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/316#comment-316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas ten Ukrainoj buvo labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas ten Ukrainoj buvo labai stipriai rusinama???? Kam kišate vėl politika ??? tarybiniais laikais į kokia nori mokykla eiti į ta ir eini,nori į lietuviška,nori į ukrainietiška.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=316" token="J6KQxmfxDbwPtsve43YRjkt6TC8Lxa_40tx-0dB3UJQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=360&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qR9EK4Yo0OamnEExM-ZbrAZzTmRPb3r7jANhckqUHio"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Jan 2019 17:04:03 +0000 vyrredaktorius 360 at https://www.alytausnaujienos.lt