Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Aly­tu­je veis­ly­ną įkū­ru­sios ma­ma ir duk­ra di­džiuo­ja­si, kad jų šuo džiu­gi­na net hos­pi­so Ka­ta­lo­ni­jo­je pa­cien­tus https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-veis-ly-na-iku-ru-sios-ma-ma-ir-duk-ra-di-dziuo-ja-si-kad-ju-suo-dziu-gi-na-net-hos-pi-so <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-12-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13952" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13952) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-12/46157923_10204793918603989_172849416934260736_ndaiva%20grigoniene.jpg?itok=l18XePqL" width="344" height="287" alt="Jū­ra­tė Ja­ciuns­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų ir be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Daivos GRIGONIENĖS nuotr." title="Jū­ra­tė Ja­ciuns­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų ir be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Daivos GRIGONIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Ge­ru­lis“, nes šu­nys ge­riau­si</h3> <p>Vai­kys­tė­je Jū­ra­tė šu­niu­ko ne­tu­rė­jo, bet pra­šė tė­vų nu­pirk­ti. Sva­jo­nė iš­si­pil­dė, kai pa­na­šaus am­žiaus bu­vo jos pa­čios duk­ra. Tie­sa, iš­si­rink­ti veis­lę pa­si­ro­dė ne­leng­va: „Apie veis­ly­ną ta­da net ne­gal­vo­jo­me, o pir­mą­jį šu­nį pir­ko­me sau. Rin­ko­mės vi­sa šei­ma na­riai, aš, vy­ras ir duk­ra, ku­riai tuo­met bu­vo try­li­ka. Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­riai Lie­tu­vo­je anuo­met bu­vo ma­žai gir­dė­ta veis­lė, bet šie šu­nys pa­ver­gė mū­sų šir­dis sa­vo drau­giš­ku­mu nuo pa­žin­ties pra­džios. Tik­ras ret­ri­ve­ris pa­si­ren­gęs už­megz­ti ry­šį su vai­ku ar se­ne­liu, net su vi­sai ne­pa­žįs­ta­mu žmo­gu­mi.“</p> <p>Min­tis apie veis­ly­ną at­si­ra­do, kai į vai­vo­rykš­tės ša­lį iš­ke­lia­vo pir­mo­ji Ja­ciuns­kų šei­mos au­gin­ti­nė. Šei­mi­nin­kai ma­tė, kad li­kęs vie­nas jos drau­gas liū­di, ir pra­dė­jo dai­ry­tis ge­ros kil­mės šu­niu­ko, o ne­tru­kus įkū­rė ir Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rių veis­ly­ną „Ge­ru­lis“. Be­je, ko­dėl toks pa­va­di­ni­mas?</p> <p>„Ge­ru­lis – ma­no žen­to pa­var­dė, o mud­vi su duk­ra esa­me veis­ly­no ben­dra­sa­vi­nin­kės. Su­gal­vo­jo­me, kad su­sie­ti su pa­var­de la­bai tin­ka, nes šios veis­lės šu­nys la­bai ge­ri, tik­ri ge­ru­liai“, – šyp­so­si Jū­ra­tė.</p> <p> </p> <h3>Gy­ve­ni­mas su­ka­si ap­link au­gin­ti­nius</h3> <p>„Vi­sas mū­sų šei­mos gy­ve­ni­mas da­bar su­ka­si ap­link šu­nis. Jei jų ne­bū­tų, gy­ven­čiau la­bai sės­liai. Daž­ną die­ną gal­vo­čiau, kad oras pras­tas, o da­bar kas­dien nu­ei­nu su šu­ni­mis apie 5–7 ki­lo­met­rus miš­kais. Atos­to­gau­ja­me ir­gi su ke­tur­ko­jais, ne­re­tai ap­lan­ko­me duk­rą Da­ni­jo­je. Ji taip pat au­gi­na Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rį“, – pa­sa­ko­ja J.Ja­ciuns­kie­nė.</p> <p>Vi­sa tai pui­ku, bet tur­būt dau­ge­liui skai­tan­čių šias ei­lu­tes rū­pi: o kaip at­ro­do kas­die­nė bui­tis, kai na­muo­se ši­tiek ke­tur­ko­jų au­gin­ti­nių? Jū­ra­tė sa­ko, kad di­des­nių pro­ble­mų ne­ky­la. Kar­tą per die­ną kai­lį na­muo­se su­ren­ka ro­bo­tas va­ly­tu­vas, o po pa­si­vaikš­čio­ji­mų šu­nys nu­prau­sia­mi jiems skir­ta­me at­ski­ra­me du­še. Tie­sa, kar­tais šei­mos na­muo­se at­si­ran­da ir 10 ar net dau­giau žva­lių uo­de­gė­lių – nau­ja veis­ly­no va­da. Šu­niu­kai čia au­gi­na­mi iki dvie­jų-tri­jų mė­ne­sių ir tik po to ke­liau­ja į nau­jus na­mus. „Ne­lai­ko­me sa­vo šu­nų vol­je­ruo­se, jie – na­mi­niai, į juos in­ves­tuo­ja­me be ga­lo daug lai­ko, emo­ci­jų. Dir­bu nuo­to­li­niu bū­du, aš sė­džiu prie kom­piu­te­rio, jie – ša­lia, jei va­sa­rą kaž­ką vei­kiu dar­že – šu­nys kan­triai lau­kia, kol skir­siu jiems dė­me­sio ir mes pa­žai­si­me. Mū­sų au­gin­ti­niai ei­bių ne­kre­čia ir na­mų ne­nio­ko­ja, nes su jais nuo­lat už­si­i­ma­me, žai­džia­me“, – pa­sa­ko­ja Jū­ra­tė.</p> <p> </p> <h3>Šei­mi­nin­kui ant gal­vos už­lips ir vie­nas šuo</h3> <p>„Trys di­de­li šu­nys ne­truk­do, jei yra pro­tin­gi ir iš­auk­lė­ti, bet ir su vie­nu ga­li nesu­si­tvar­ky­ti, jis ir ant sta­lo, ir šei­mi­nin­kui ant gal­vos už­lips, jei su juo ne­bus dir­ba­ma. Mū­sų šu­nys ne­li­pa ant so­fos, ne­mie­ga ant lo­vos. Pir­mie­siems bu­vo lei­džia­ma tru­pu­tį dau­giau, bet pas­kui su­pra­to­me, kad jei vi­si trys su­lips ant lo­vos, tai pa­tys ant že­mės mie­go­si­me“, – šyp­so­si Jū­ra­tė. Ji ne­sle­pia, kad ke­tur­ko­jų auk­lė­ji­mas rei­ka­lau­ja daug dar­bo ir lai­ko, bet jai tai pa­tin­ka. Vi­si „Ge­ru­lio“ šu­nys lan­ko dre­sa­vi­mo mo­kyk­lą, nors šei­mi­nin­kė pui­kiai tai ga­lė­tų da­ry­ti pa­ti, bet au­gin­ti­niams rei­kia iš­mok­ti ben­drau­ti su ki­tais gen­tai­niais.</p> <p>Po­kal­bis apie šu­nų auk­lė­ji­mo ypa­tu­mus kiek ne­ti­kė­tai pa­si­su­ka apie žmo­nių san­ty­kius. Jū­ra­tė sa­ko, kad tik au­gin­da­ma šu­nis ji su­pra­tu­si, kaip rei­kia ge­ro žo­džio jiems ir kaip ne­re­tai mes to pa­gy­ri­mo, pa­drą­si­ni­mo šykš­ti­me net... sa­vo vai­kams. Tar­si sa­vai­me su­pran­ta­ma bū­tų, kad jie pri­va­lo pa­tei­sin­ti mū­sų lū­kes­čius. Gal iš pir­mo žvilgs­nio ir drą­sus su­gre­ti­ni­mas, bet tie­sos, pa­na­šu, yra.</p> <p> </p> <h3>Šu­niu­kams – spe­cia­lūs tes­tai</h3> <p>Vi­si, kas bent kar­tą gy­ve­ni­me tu­rė­jo šu­nį, pui­kiai ži­no, koks sma­gus ir at­sa­kin­gas lai­kas yra jo vai­kys­tė. Ir ne tik to­dėl, ke­tur­ko­jis ga­li su­grauž­ti bran­gius odi­nius ba­tus. „Šu­niu­kų gi­mi­mas ir au­gi­ni­mas veis­ly­ne kas­kart su­tei­kia la­bai daug ge­rų emo­ci­jų, ma­žy­liais džiau­gia­mės vi­si na­miš­kiai. Ypač įdo­mu ste­bė­ti, kaip ski­ria­si vos vaikš­čio­ti pra­dė­ju­sių ke­tur­ko­jų cha­rak­te­riai”, – pa­ste­bi Jū­ra­tė.</p> <p>Sep­ty­nių sa­vai­čių šu­niu­kams ji at­lie­ka spe­cia­lų po­lin­kių tes­tą, ku­ris at­sklei­džia jų įgim­tas sa­vy­bes – vie­nas ra­mus ir nuo­lan­kus, o ki­tas, žiū­rėk, muis­to­si ir jau ro­do cha­rak­te­rį. Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­riai yra ypa­tin­ga veis­lė, nes šie šu­nys la­bai tin­ka ka­ni­te­ra­pi­jai, jie mo­ko­mi bū­ti ak­lų­jų ved­liais.</p> <p>„Mū­sų veis­ly­no šu­nys ne tik sa­vo šei­mi­nin­kus džiu­gi­na, bet ir kai ku­rie jų ge­rą dar­bą dir­ba. Spe­cia­liai iš Is­pa­ni­jos bu­vo at­skri­du­si dre­suo­to­ja, ku­ri pa­ti no­rė­jo pa­ben­drau­ti su mū­sų šu­niu­kais ir įver­tin­ti, ku­ris ge­riau­siai tiks te­ra­pi­nei veik­lai su se­nu­kais hos­pi­se Ka­ta­lo­ni­jo­je. Iš­si­rin­ko ra­maus cha­rak­te­rio ka­ly­tę. Di­džiuo­juo­si, kad ji da­ro to­kį ge­rą dar­bą – tei­kia ge­rų emo­ci­jų sun­kiai ser­gan­tiems. Apie ją ra­šė vie­ti­nis laik­raš­tis, ro­dė te­le­vi­zi­jos re­por­ta­že. Ki­tai šei­mai, au­gi­nan­čiai au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų tu­rin­tį vai­ką Lie­tu­vo­je, šu­niu­ką taip pat pa­dė­jo iš­si­rink­ti spe­cia­lis­tas, ku­ris lan­kė­si veis­ly­ne. Bu­vo žiū­ri­ma, kaip šu­niu­kas re­a­guo­ja į gar­sus, ar yra smal­sus“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.</p> <p> </p> <h3>Auk­si­nis Jū­ra­tės pa­ta­ri­mas ma­moms ir tė­tėms</h3> <p>Ga­li­ma sa­ky­ti, kad taip pat pre­ci­ziš­kai, kaip spe­cia­lis­tai ki­no­lo­gai ver­ti­na šu­niu­kus veis­ly­ne, Jū­ra­tė sten­gia­si įsi­ti­kin­ti, ar at­sa­kin­gos ir pa­ti­ki­mos yra šei­mos, ku­rios no­ri au­gin­ti­nio. Ar bū­na, kad ke­tur­ko­jis tie­siog ne­par­duo­da­mas, jei ky­la įta­ri­mų, kad bū­si­mo šei­mi­nin­ko spren­di­mas sku­bo­tas? Pa­šne­ko­vei įsi­mi­nė toks at­ve­jis: tė­vai šu­niu­ką no­rė­jo pa­im­ti vai­kui, ku­ris tu­rė­jo fo­bi­ją – ka­dai­se jam įkan­do šuo. De­ja, bai­mė nie­kur ne­din­go, o ke­tur­ko­jį te­ko grą­žin­ti.</p> <p>„Su žmo­nė­mis, ku­rie au­gi­na šu­niu­kus iš mū­sų veis­ly­no, ben­drau­ja­me nuo­lat, esa­me įkū­rę feis­bu­ko gru­pę, o kar­tą per me­tus kvie­čia­me į sve­čius – šu­nų gi­mi­nės su­si­ti­ki­mą, kaip pa­tys va­di­na­me, at­si­vež­ti au­gin­ti­nius, da­ly­vau­ti rung­ty­se, lai­mė­ti pri­zus“, – pa­sa­ko­ja J.Ja­ciuns­kie­nė. Drau­gys­tė ne­re­tai už­si­mez­ga ir su ki­tų veis­ly­nų sa­vi­nin­kais.</p> <p>„Ne­įsi­vaiz­duo­ju mū­sų šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų, be tos be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Tur­būt au­gin­ti­nio iš­ėji­mas – vie­nin­te­lis da­ly­kas, prie ku­rio nie­kaip ne­pri­pra­si, nes tai – ta­vo šei­mos na­rys. Mes, žmo­nės, tu­ri­me dar­bų ir rei­ka­lų, o jiems esa­me vie­nin­te­liai, ku­riuos jie my­li. Juk šuo mums ski­ria vi­są gy­ve­ni­mą. To­dėl spren­di­mas įsi­gy­ti au­gin­ti­nį yra ypa­tin­gai at­sa­kin­gas ir svar­bus. Ma­nęs daž­nai klau­sia, ką da­ry­ti, jei vai­kas no­ri šu­niu­ko? Aš at­sa­kau: „Mie­li ma­mos ir tė­tės, pa­klaus­ki­te sa­vęs, o JŪS pa­tys ar no­ri­te šuns? Ir spręs­ki­te pri­klau­so­mai nuo to, koks bus jū­sų at­sa­ky­mas.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/46157923_10204793918603989_172849416934260736_ndaiva%20grigoniene_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/46157923_10204793918603989_172849416934260736_ndaiva%20grigoniene_0.jpg?itok=9WYqXf_g" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/86718706_10206368155958939_4608419670028976128_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/86718706_10206368155958939_4608419670028976128_n.jpg?itok=rcoRGEYu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/333.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/333.jpg?itok=UN5YW2L7" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/444.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/444.jpg?itok=laue0Zse" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/79089348_10206095756229116_6639347251464372224_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/79089348_10206095756229116_6639347251464372224_n.jpg?itok=ZrmY-UDf" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/319963864_672604117651952_1769571941882416786_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/319963864_672604117651952_1769571941882416786_n.jpg?itok=vk7kf4Jx" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/396467125_710053254357563_1515763316406811723_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/396467125_710053254357563_1515763316406811723_n.jpg?itok=llXZ_fW6" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/mociute393501285_665803325653957_6967434957851110050_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/mociute393501285_665803325653957_6967434957851110050_n.jpg?itok=6S4io-Ov" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/paroda24900165_10203674594021574_4320726390915365191_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/paroda24900165_10203674594021574_4320726390915365191_n.jpg?itok=I_ySZnD8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/seima1_photos_v2_x4.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/seima1_photos_v2_x4.jpg?itok=8O_bG_QG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/305318417_804984244016796_6944629893967036826_n.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/305318417_804984244016796_6944629893967036826_n.png?itok=vdSFBpRF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-veis-ly-na-iku-ru-sios-ma-ma-ir-duk-ra-di-dziuo-ja-si-kad-ju-suo-dziu-gi-na-net-hos-pi-so&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5270&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="xKQeMxDbZJpXvs3Xz2KyNtgygaq3S4O6hkn7Uv7yo6I"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145294" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701543708"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rasa </span> - 2023-12-02 - 21:01</p> </li> <a href="/comment/1145294#comment-1145294" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145294#comment-1145294" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerumas spinduliuoja net iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerumas spinduliuoja net iš nuotraukų ❤️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145294" token="N5H6ULygbyuqz8DoWdvUH-tz5jffrefl2IMkzQGLce8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Dec 2023 14:11:39 +0000 vyrredaktorius 5270 at https://www.alytausnaujienos.lt Jei­gu Aly­tus ku­ror­tas – tu­ri bū­ti ir sa­na­to­ri­ja https://www.alytausnaujienos.lt/jei-gu-aly-tus-ku-ror-tas-tu-ri-bu-ti-ir-sa-na-ri-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-12-01</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13952" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13952) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-12/1%2810%29.jpg?itok=PO3T8FtU" width="344" height="287" alt="Nuo­trau­ka iš „Ko­va su džio­va“, 1940." title="Nuo­trau­ka iš „Ko­va su džio­va“, 1940." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>I dalis</h2> <h3>Pra­džia</h3> <p>Bū­si­mas pre­zi­den­tas dak­ta­ras Ka­zys Gri­nius su ben­dra­min­čiais 1924 me­tais įstei­gė Drau­gi­ją ko­vai su tu­ber­ku­lio­ze, ku­ri, anot spau­dos, bu­vo „be­veik vie­nin­te­lė Lie­tu­vos džio­vi­nin­kų vil­tis“. Mies­tų, mies­te­lių ir di­des­nių vie­to­vių vi­suo­me­nę bei gy­dy­to­jus Drau­gi­ja kvie­tė kur­ti sky­rius ir pa­gel­bė­ti ser­gan­tiems žmo­nėms. Tuo me­tu iš­girs­ti diag­no­zę „tu­ber­ku­lio­zė“ bu­vo be­veik tas pats kaip iš­girs­ti žo­dį „mir­si“. Aly­tus ne­sku­bė­jo jung­tis prie šios ini­cia­ty­vos. Ta­čiau dr. K.Gri­niui sub­ti­liai pa­ra­gi­nus įkū­rė sky­rių: su­si­rin­ko, pa­kal­bė­jo, su­ra­šė pro­to­ko­lus, ku­riuos iš­siun­tė į Kau­ną, iš­si­skirs­tė ir pa­mir­šo. Ta­čiau dr. K.Gri­nius ne­pa­mir­šo: 1933 me­tais trū­kus kan­try­bei jau ne taip sub­ti­liai aly­tiš­kiams bu­vo pri­min­ta, jog ne­ga­li­ma taip ne­at­sa­kin­gai elg­tis. At­gai­vin­ti sky­rių ėmė­si gy­dy­to­jas Ben­ja­mi­nas Pet­ro­vas. Lap­kri­čio 20 die­ną įvy­ko vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas, iš­si­rin­kęs sky­riaus va­do­vy­bę. Gruo­dį vi­suo­me­nei bu­vo skai­to­mos pa­skai­tos apie tu­ber­ku­lio­zę ir bū­dus ko­vo­ti su ja. Įkur­tas dis­pan­se­ris (gruo­džio 1 die­ną) Bloz­ne­lio gat­vė­je. Bai­gian­tis me­tams sky­riu­je bu­vo 51 na­rys. 1934 me­tų ko­vo mė­ne­sį jau 76 na­riai.</p> <p> </p> <h3>Ne­iš­gy­si tik už­krė­si</h3> <p>Ati­da­rius dis­pan­se­rį lan­ky­to­jų bu­vo ne­įma­no­ma at­si­gin­ti. Dau­ge­lis iš­ei­da­vo su­sier­zi­nę ir pik­ti: ne vi­siems bu­vo iš­ga­li­ma duo­ti ne­mo­ka­mų vais­tų, ap­skri­tai jų pri­trūk­da­vo, pa­tik­ri­nus svei­ka­tą ir nu­sta­čius li­gą, ne­ga­lė­jo su­teik­ti sta­cio­na­raus gy­dy­mo, nes pa­cien­to ne­bu­vo net kur gul­dy­ti. Pats sky­rius ir­gi ne­bu­vo pa­ten­kin­tas, kaip ra­šė spau­da: „Pa­ga­liau ir sky­riaus va­do­vy­bė ne­ga­lė­jo pa­si­ten­kin­ti tik dis­pan­se­rio vei­ki­mu: jo vie­no pa­gal­ba ne­ga­li­ma ap­stab­dy­ti džio­vos plė­ti­mo­si, nes Aly­taus mies­to li­go­niai, ben­drai imant, gy­ve­na la­bai blo­go­se są­ly­go­se (5–6 žmo­nės vie­na­me ma­ža­me kam­ba­ry­je), tai­gi ir pil­dy­ti gy­dy­to­jo įsa­ky­mus bei nu­ro­dy­mus, kaip elg­tis, kad ne­už­krės­tų ki­tų šei­mos na­rių, jie ne­ga­li.“ Tuo­met ki­lo min­tis, jog rei­kė­tų ati­da­ry­ti sa­vo­tiš­ką prie­glau­dą (sky­riaus na­riai ją va­di­no „azi­liu­mi“) Aly­taus be­tur­čiams, ser­gan­tiems at­vi­ra tu­ber­ku­lio­ze. To­kiu bū­du jie bū­tų su­rink­ti vie­no­je vie­to­je, gy­do­mi ir ne­ne­šio­tų už­kra­to. Mies­tas tam pri­ta­rė: 12-ai me­tų ne­mo­ka­mai bu­vo skir­tas na­mas Jiez­no gat­vė­je, ku­rio re­mon­tui pi­ni­gus nu­ma­tė Drau­gi­jos Cen­tro val­dy­ba. Kol vy­ko de­ry­bos, do­ku­men­tų pa­si­ra­ši­nė­ji­mai, re­mon­to dar­bai – pra­si­dė­jo ir 1936-ie­ji. Sau­sio 25 die­ną Drau­gi­jos ko­vai su tu­ber­ku­lio­ze Aly­taus sky­rius iš­kil­min­gai ati­da­rė sa­vo „azi­lių“.</p> <p> </p> <h3>Va­sa­ros sa­na­to­ri­ja</h3> <p>Įkvėp­ti sėk­mės Aly­taus sky­riaus na­riai pa­va­sa­rį pra­dė­jo regz­ti pla­nus, kad vi­sai ne­blo­gai bū­tų įkur­ti va­sa­ros sa­na­to­ri­ją. Krei­pė­si į Miš­kų de­par­ta­men­tą, ku­ris Aly­taus ši­le­ly­je at­sei­kė­jo 1,5 hek­ta­ro pla­nuo­ja­moms sta­ty­boms. Nu­si­žiū­rė­ję už­sie­nio pa­vyz­džių ėmė­si ne­di­de­lių, me­di­nių na­me­lių sta­ty­bos („len­ti­nių na­me­lių, kiek­vie­nas 3,5 X 3,5 X 2,0 mtr. di­du­mo“). To­kių pa­sta­ty­ta 16. Vie­nas na­me­lis bu­vo skir­tas dviem li­go­niams. Na­me­ly­je bu­vo du di­de­li lan­gai, iki pu­sės stik­li­nės už­ra­ki­na­mos du­rys. Apie nau­jai įkur­tą vie­tą to me­to spau­da ra­šė: „Va­sa­ros sa­na­to­ri­ja greit įgi­jo ge­rą var­dą, nes jos vie­ta – la­bai sau­sas pu­šy­nas, val­gis bu­vo ge­ras ir, ne­žiū­rint to, mo­kes­tis bu­vo ima­mas ne­aukš­tas, – tik po 4 lit. per die­ną. Į šią sa­na­to­ri­ją ga­lė­jo at­si­gul­ti ir ūki­nin­kai, ir val­di­nin­kai, ir mo­ky­to­jai, ir šiaip ma­žai pa­si­tu­rin­tie­ji, ku­riems ki­tos sa­na­to­ri­jos dėl bran­gu­mo (6–8 lit. per die­ną) ne­pri­ei­na­mos.“</p> <p>Pa­ste­bė­jus, jog ser­gan­tys tu­ber­ku­lio­ze gy­dy­tis mie­lai ren­ka­si Aly­taus va­sa­ros sa­na­to­ri­ją, už­si­min­ta apie nuo­la­ti­nės sa­na­to­ri­jos po­rei­kį. Pir­miau­sia ke­liai ve­dė į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę – ben­dro su­ta­ri­mo ne­ras­ta. Ta­čiau su­ma­ny­mo ne­at­si­sa­ky­ta.</p> <p> </p> <p>Gy­ve­ni­mo są­ly­gos ir būs­tas bu­vo pa­grin­di­nė tu­ber­ku­lio­zės ser­ga­mu­mo ir už­si­krė­ti­mo prie­žas­tis. Var­gin­giau gy­ve­nan­tys Aly­taus kraš­to žmo­nės su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis su­si­dur­da­vo tiek XIX a. pa­bai­go­je, tiek XX am­žiaus ket­vir­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je. Tai liu­di­ja ra­šy­ti­niai šal­ti­niai. 1939 me­tais bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas „Džio­va Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se“. Jo me­tu pa­bu­vo­jo ir Aly­taus apy­lin­kė­se. Pa­ma­ty­tas vaiz­das nu­ste­bi­no (kal­ba ne­tai­sy­ta): „Ly­gi­nant tu­ber­ku­lio­zės ba­ci­lų iš­pli­ti­mą są­ry­šy­je su gy­ve­na­mų­jų bu­tų erd­vu­mu, iš gau­tų duo­me­nų ma­ty­ti, kad ma­žes­nio erd­vu­mo bu­tas ati­tin­ka di­des­nio tu­ber­ku­lio­ze ap­krės­tų vai­kų skai­čius.</p> <p>Ko­kių dar pa­si­tai­ko gy­ve­na­mų bu­tų, pa­ro­do pri­de­da­ma fo­to­gra­fi­ja dū­mi­nio na­mo Dzū­ki­jo­je.</p> <p>Šis na­mas ran­da­si Aly­taus vals­čiu­je, Pa­ne­mu­nin­kė­lių kai­me. Ja­me gy­ve­na smul­kus, 2,5 ha že­mės tu­rįs, ūki­nin­kas B.S. Trio­ba rąs­tų, sta­ty­ta prieš 100 me­tų, per­sta­ty­ta prieš 65 me­tus. Tai vie­nas kam­ba­rys, ku­ria­me gy­ve­na du žmo­nės. Kam­ba­ry­je sto­vi lo­va, sta­las. Pir­kios grin­dų plo­tas 16 m², aukš­tis 2,1 met­ro, oro kū­ba­tū­ras 33,6 m³. Trys lan­gu­čiai po 0,4 X 0,4 = 0,16 m² plo­to kiek­vie­nas. Lan­gai mo­liu ap­li­pin­ti, pa­lan­gė­se ply­šiai, pro ku­riuos ka­čiu­kai lan­džio­ja. (Tik­rin­tas vi­dur­va­sa­ry­je). Šei­mi­nin­kas su di­de­liu en­tu­ziaz­mu pa­sa­ko­ja, ko­kia ši tro­be­lė esan­ti lai­min­ga. Bu­vę ke­tu­ris kar­tus gais­rai jo ūky­je, ta­da su­de­gė ki­ti tro­be­siai, bet ši lai­min­go­ji pir­kia vis iš­lik­da­vo ug­nies ne­pa­lies­ta.</p> <p>Žie­mą ir va­sa­rą ba­kū­žė­je mai­šo­si viš­tos ir par­šai. Po tuo pa­čiu sto­gu yra ka­ma­ra, tik ji be lu­bų. Anks­čiau bu­vęs gre­ta ki­tas gy­ve­na­mas na­mas, ku­ris per gais­rą su­de­gęs.“</p> <p>Pa­na­šų vaiz­dą sa­vo at­si­mi­ni­muo­se XIX a. pa­bai­go­je ap­ra­šė ir bū­si­mas Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Jus­ti­nas Stau­gai­tis, tuo lai­ku Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios vi­ka­ras: „Dzū­kų grin­čios bu­vo per­dėm ne­grįs­tos. Jei kur pa­si­tai­ky­da­vo iš­grįs­ta, tai tik di­des­nio ūki­nin­ko sek­ly­čia. Grin­čios la­bai daž­nai bū­da­vo dū­mi­nės, ko Za­na­vy­kuo­se aš vi­siš­kai ne­bu­vau ma­tęs. Gy­ve­na­mo­se grin­čio­se per vi­są žie­mą dzū­kai lai­ky­da­vo avis, viš­tas, ne­re­tai ir kar­vę su ver­šiu­kais, į grin­čią taip pat at­va­ry­da­vo ir kiau­les pa­šer­ti. Jų lo­viai vi­suo­met bū­da­vo po suo­lais su­stum­ti. Su­pran­ta­ma, koks to­kioj grin­čioj oras, juo la­biau kad ji­nai ne­bū­da­vo vė­di­na­ma. Dzū­kų vy­rai, ku­riems ten­ka bū­ti dau­giau­sia ore, at­ro­dy­da­vo gan svei­kai. Bet mo­te­rys, ku­rioms vi­są žie­mą tek­da­vo kvė­puo­ti to­kiu su­pu­vu­siu oru, bū­da­vo iš­blyš­ku­sios, pa­gel­tu­sios, daž­nai džio­vi­nin­kės.“</p> <p class="text-align-right"> </p> <p class="text-align-right"><strong>Birutė Malaškevičiūtė</strong></p> <p class="text-align-right">Mu­zie­ji­nin­kė</p> <p class="text-align-right">(Bus dau­giau)</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/1%2810%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/1%2810%29_0.jpg?itok=sfFwNvpA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/2%2810%29.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/2%2810%29.JPG?itok=JjJvNikj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/3%285%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/3%285%29.jpg?itok=iPwDQhr6" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/4%287%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/4%287%29.jpg?itok=NVf2-O3Z" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-12/5%284%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-12/5%284%29.jpg?itok=SpA00Do3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/jei-gu-aly-tus-ku-ror-tas-tu-ri-bu-ti-ir-sa-na-ri-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5267&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GypG6Xulh-r6n6nbyb1qGahJwofpLqb5bpN56vsytmg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145284" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701516083"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>senas alytiškis</span> - 2023-12-02 - 13:21</p> </li> <a href="/comment/1145284#comment-1145284" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145284#comment-1145284" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Laikas prisiminti, jog…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Laikas prisiminti, jog Alytuje buvo 2 prospektai: Basanavičiaus ir Margio. Tai užfiksuota ikikariniais metais Alytaus plane, kuris buvo patvirtintas ir pirmaisiais sovietiniais metais. Man pavyko išsaugoti šį planą.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145284" token="XG7PKT5zymORE8TZYrH7Gk-9JmoAwmKrp7KcRKLiy50"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145271" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701495898"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškė</span> - 2023-12-02 - 07:44</p> </li> <a href="/comment/1145271#comment-1145271" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145271#comment-1145271" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu Alytus - kurortas,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu Alytus - kurortas, turi buti i gydykla😂</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145271" token="JHcFCIr1AepIXaJk9ZqO2ZTDz0a_UCYRs9oMbT2L_Dg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145258" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701448460"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Pilypas</span> - 2023-12-01 - 18:34</p> </li> <a href="/comment/1145258#comment-1145258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145258#comment-1145258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Su tokiu meru nieko gero…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Su tokiu meru nieko gero tikėtis nereikia! Žiūrėk ,kad čia dar tiems savo baikams garažo neįrengtų! kaimietis yra kaimietis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145258" token="X7jG9qPGVR-VsREM4HKF5dUPIv28co5YSaVSDzXqz8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145256" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701442461"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytus </span> - 2023-12-01 - 16:54</p> </li> <a href="/comment/1145256#comment-1145256" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145256#comment-1145256" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gret taps sabakstynu o kaime…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gret taps sabakstynu o kaime zmones dat siekt tiek tvarkosi o Alytus paliktas degraduoti nera tvarkos nera ir valdzios</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145256" token="T-D0aXkwyyddS-RA24r7OgdLwDNUiJqZd42kissbQP8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 01 Dec 2023 12:14:32 +0000 vyrredaktorius 5267 at https://www.alytausnaujienos.lt Šei­mos ver­slas – iš mei­lės žir­gams https://www.alytausnaujienos.lt/sei-mos-ver-slas-mei-les-zir-gams <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13951" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13951) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/20230902_202539apk_0.jpg?itok=lZfmAfOk" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pa­sak Vai­dos, mo­ky­ma­sis jo­ti la­biau po­pu­lia­rus ne­to­li di­džiau­sių ša­lies mies­tų, Vil­niaus ar Kau­no, vei­kian­čiuo­se žir­gy­nuo­se, ta­čiau ir „Žvir­blio žir­gą“ kas­met at­ran­da vis dau­giau jo­ji­mo mė­gė­jų ar no­rin­čių­jų su­si­pa­žin­ti su šiais mie­lais gy­vūnais. Ir tik re­tas ži­no, kad nuo jau­nys­tės Vai­dą ly­dė­ju­si mei­lė žir­gams su­kū­rė to­kį šei­mos ver­slą.</p> <p> </p> <h3>Už pir­mo at­ly­gi­ni­mo pi­ni­gus vy­ko pa­jo­di­nė­ti</h3> <p>Aug­da­ma pas se­ne­lius Sim­ne Vai­da nuo pat jau­nų die­nų sva­jo­jo pa­tek­ti į ne­to­li esan­tį, bet jau Laz­di­jų ra­jo­ne, Kros­no­je, vei­kian­tį žir­gy­ną ir pa­si­mo­ky­ti jo­ti, su­si­pa­žin­ti su žir­gais. Nors se­ne­lis tu­rė­jo au­to­mo­bi­lį, bet mer­gai­tės no­rų taip ir ne­iš­pil­dė.</p> <p>Ta­čiau Vai­da iš­li­ko pa­klus­ni se­ne­lių vos ne pri­myg­ti­niam pa­siū­ly­mui įgy­ti gy­dy­to­jos ar­ba slau­gy­to­jos spe­cia­ly­bę. Vie­no­je Vil­niaus ko­le­gi­jo­je ji bai­gė slau­gy­to­jos moks­lus. Bet, kaip pa­ti sa­kė, nie­ka­da ne­no­rė­jo ja dirb­ti. Tie­siog šis dar­bas mer­gi­nos ne­trau­kė.</p> <p>Kaip ir dau­ge­lis jau­nų žmo­nių Vai­da la­bai troš­ko kuo grei­čiau tu­rė­ti sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų. Ta­d dar be­si­mo­ky­da­ma ko­le­gi­jo­je įsi­dar­bi­no pa­da­vė­ja vie­na­me sos­ti­nės res­to­ra­ne.</p> <p>Dar prieš gau­da­ma pir­mą at­ly­gi­ni­mą pui­kiai ži­no­jo, kur pir­miau­sia pa­nau­dos. Ogi va­žiuos į vie­ną Vil­niaus žir­gy­ną pa­si­mo­ky­ti jo­di­nė­ti. Taip ir at­si­ti­ko.</p> <p>„Jūs gal net ne­įsi­vaiz­duo­jat, kaip man pa­ti­ko. Ir žir­gai, ir jo­ti. Ta­da pra­dė­jau gal­vo­ti, kad tik­rai kaž­ka­da nu­si­pirk­siu sa­vo žir­gą. Juo rū­pin­siuo­siu ir jo­di­nė­siu. To­kios min­tys vi­sa­da bu­vo, kol jo ne­nu­si­pir­kau“, – pri­si­mi­nė Vai­da.</p> <p> </p> <h3>Iš pra­džių vy­ras ne­lei­do žir­go par­si­vež­ti į na­mus</h3> <p>Jau prieš ku­rį lai­ką Lie­tu­vo­je gar­siai nu­skam­bė­jo vie­na žir­gų ne­pri­ežiū­ros is­to­ri­ja Že­mai­ti­jo­je, kuo­met bu­vo iš­par­duo­da­mi su­ly­sę, var­ga­nai at­ro­dan­tys gy­vu­liai.</p> <p>Vai­da tuo­met jau gy­ve­no san­tuo­ko­je su Vla­du jo se­ne­lių so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se. Iš­gir­du­si mi­nė­to žir­gy­no is­to­ri­ją mo­te­ris la­bai įsi­gei­dė iš jo nu­si­pirk­ti vie­ną Že­mai­tu­kų veis­lės žir­gą ir pa­ga­liau tu­rė­ti nuo­sa­vą šį gyvūną.</p> <p>„To­kiam ma­no su­ma­ny­mui prieš­ta­ra­vo vy­ras, nes jis ar­klių bi­jo­jo nuo vai­kys­tės. Jo seneliai lai­kė ar­klius ir kai kurie bu­vo ne­ge­ri. Bai­dy­da­vo­si, bu­vo net ve­ži­mą su­lau­žę. Nors ir ne­tu­rė­jau sa­vo žir­go, vi­sa­da lan­kiau ne­to­li Ve­re­bie­jų įsi­kū­ru­sį vie­ną žir­gy­ną, kad to­liau ga­lė­čiau mo­ky­tis jo­ti“, – pa­sa­ko­jo V.Žvir­blė.</p> <p>Bet ne­il­gai tru­kus mo­te­ris vis tiek iš­pil­dė sa­vo sva­jo­nę. Iš vie­no Šiau­lių žir­gy­no nu­si­pir­ko An­glų gry­nak­rau­jį žir­gą, ku­ris jau bu­vo bai­gęs lenk­ty­nių kar­je­rą ir nau­do­ja­mas jo­ji­mo mo­kyk­lo­je.</p> <p>Ka­dan­gi vy­ras ne­lei­do jo par­si­vež­ti į na­mus, Vai­da lai­kė pas ne­la­bai to­li gy­ve­nan­čią drau­gę. Be­veik kas­dien vyk­da­vo su juo jo­di­nė­ti, jį pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau An­glų gry­nak­rau­jį grei­tai te­ko par­duo­ti, nes drau­gė, tu­rė­ju­si jo­ji­mo klu­bą, pa­ste­bė­jo, jog žir­gas ne­ga­li bū­ti va­di­na­muo­ju mo­kyk­li­niu, ku­riuo ga­li­ma mo­ky­tis jo­di­nė­ti.</p> <p>Kiek da­bar yra ži­no­ma Vai­dai, jos pir­mas nu­si­pirk­tas žir­gas gy­ve­na Vo­kie­ti­jo­je.</p> <p> </p> <h3>Par­jo­jo pa­si­keis­da­mos su drau­ge</h3> <p>Vai­da ir to­liau ne­ga­lė­jo gy­ven­ti be sa­vo žir­go. Par­da­vu­si An­glų gry­nak­rau­jį, ku­ris jos šei­mos so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se taip ir ne­bu­vo ap­si­gy­ve­nęs, dar pri­si­dė­ju­si šiek tiek pi­ni­gų, Tra­kų ra­jo­ne nu­si­pir­ko stam­bų ir aukš­tą Lie­tu­vos sun­kių­jų veis­lės žir­gą. Kaip sa­kė mo­te­ris, jo­ji­mo pa­sau­ly­je va­di­na­mą­jį šil­tak­rau­jį.</p> <p>Ir vėl­gi jį te­ko ap­gy­ven­din­ti pas drau­gę.</p> <p>Bet ne­il­gai tru­kus Vai­da su drau­ge pa­si­keis­da­mos su žir­gu par­jo­jo į Ve­re­bie­jus.</p> <p>Ir nuo to lai­ko, o tai bu­vo maž­daug prieš sep­ty­ne­rius me­tus, Vai­dos ir Vla­do Žvir­blių so­dy­bo­je kas­met ėmė gy­ven­ti jau ne po vie­ną žir­gą. Kar­tais – net iki dvy­li­kos.</p> <p>Kai gi­mė vai­kai Li­nas ir Pa­tri­ci­ja, at­si­ra­do Ame­ri­kos mi­nia­tiū­ri­niai ar­kliu­kai, jog ma­žie­ji ga­lė­tų pa­sig­ro­žė­ti ir ban­dy­ti jo­ti.</p> <p> </p> <h3>Jaus­da­ma su­si­do­mė­ji­mą įkū­rė jo­ji­mo klu­bą</h3> <p>Vis at­si­ras­da­vo pra­šan­čių­jų pa­si­mo­ky­ti jo­ti. O ir jo­ti, pa­sak Vai­dos, tu­ri mo­ky­tis vi­są gy­ve­ni­mą, nes kiek­vie­nas žir­gas – ki­toks, su ki­tu cha­rak­te­riu. Tad mo­te­ris prieš ket­ve­rius me­tus ofi­cia­liai įkū­rė jo­ji­mo klu­bą „Žvir­blio žir­gas“, ku­ris vei­kia šei­mos so­dy­bo­je Ve­re­bie­juo­se.</p> <p>Čia An­glų gry­nak­rau­jams, rusų ristūnams, po­niams, Ame­ri­kos mi­nia­tiū­ri­niams ir len­kiš­kiems ar­kliu­kams, ku­rių da­bar iš vi­so – sep­ty­ni, įreng­tas ūki­nis pa­sta­tas, lau­ko jo­ji­mo aikš­te­lė. O lan­ky­to­jų ne­trūks­ta nei žie­mą, nei va­sa­rą. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu Vai­da tu­ri pen­kio­li­kos mo­ki­nių gru­pę, ku­riuos mo­ko jo­di­nė­ti. Va­sa­ro­mis bū­na ir 25. Dau­gu­ma – mo­kyk­li­nio am­žiaus. Bet su­lauk­ta ir tu­rin­čių­jų ar­ti še­šias­de­šim­ties.</p> <p>„Iš pra­džių mū­sų lan­ky­to­jai bu­vo iš Vil­niaus ir Kau­no, da­bar jau tu­ri­me ir iš Aly­taus mies­to, ra­jo­no, ne­to­li esan­čios Ma­ri­jam­po­lės. Ne tik no­ri­ma mo­ky­tis jo­di­nė­ti, bet ir su­si­pa­žin­ti su žir­gais per ma­no ren­gia­mas edu­ka­ci­jas. Tik­rai no­riai da­ly­vau­ja­ma ir mū­sų klu­bo ren­gia­muo­se žy­giuo­se į gam­tą, sto­vyk­lo­se. Taip pat ne­ma­žai sve­čių su­lau­kia­me fo­to­se­si­joms, pas mus yra ap­si­lan­kęs ne vie­nas ži­no­mas pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vas. Vai­kai pas mus šven­čia gim­ta­die­nius, tam tu­ri­me at­ski­rą zo­ną“, – „Žvir­blio žir­go“ ren­gia­mus už­si­ė­mi­mus pri­sta­tė Vai­da.</p> <p> </p> <h3>Pa­ste­bi vis di­des­nį do­mė­ji­mą­si jo­ji­mu</h3> <p>Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si: jei jos va­do­vau­ja­mas klu­bas bū­tų ar­čiau Vil­niaus ar Kau­no, lan­ky­to­jų bū­tų dar dau­giau, nes pa­ste­bin­ti vis di­des­nį do­mė­ji­mą­si jo­ji­mu. Ko­dėl taip yra, Vai­da tu­ri vie­nin­te­lį pa­aiš­ki­ni­mą – pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai daug vai­kiš­kų fil­mu­kų su ar­kliais, o vai­kams jie pa­tin­ka.</p> <p>„Ir ma­no duk­rą Pa­tri­ci­ją, ku­riai dar tik še­še­ri, žir­gai tie­siog trauk­te trau­kia. Kiek­vie­ną die­ną, kai geras oras, ei­na į žir­gy­ną, pa­ti pa­si­bal­no­ja po­nį ir kuo pui­kiau­siai jo­ja. Ji jau ži­no, ko­kio nuo­sa­vo ar­klio no­rė­tų – di­de­lio ir ru­do“, – sa­kė Vai­da.</p> <p>O pa­klaus­ta, ar kaž­ka­da pa­gal­vo­jo, kad jos mei­lė žir­gams su­kurs šei­mos ver­slą, ku­ria­me jaus­tų­si sa­ve at­ra­du­si, mo­te­ris pa­reiš­kė: „Anks­čiau apie tai ne­gal­vo­jau. Da­bar jau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jo­ji­mo klu­bas yra mū­sų šei­mos ver­slas.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20230902_202539apk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20230902_202539apk.jpg?itok=t9X7PzBC" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20230626_221941.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20230626_221941.jpg?itok=Yrj6Fit_" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20230902_124114.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20230902_124114.jpg?itok=t19EGBLu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20230921_164046.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20230921_164046.jpg?itok=pto-NkWS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sei-mos-ver-slas-mei-les-zir-gams&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5251&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="M7Vfn2ek_B1oftjlJ6Y_ZPTJO5IJpav9H9sec0GkUh8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145287" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701520297"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>...</span> - 2023-12-02 - 14:31</p> </li> <a href="/comment/1145287#comment-1145287" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145287#comment-1145287" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šeip gal ir nieko pramoga…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šeip gal ir nieko pramoga,teko pabuvoti su vaikais.Bet labai jau pikta,savininke.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145287" token="T8IBUQMBj3o_1Hr_aYgw4lzQ9A2PnxeiFwruXFoQbFU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145168" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701147225"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Okok</span> - 2023-11-28 - 06:53</p> </li> <a href="/comment/1145168#comment-1145168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145168#comment-1145168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Esame buvę, visai faina.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Esame buvę, visai faina.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145168" token="oQfYmta4_3bjRfQtlo7Iq8u_0rQPuQuPzfNtz8Q3wic"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145166" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701096667"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>is pradziu zirgo</span> - 2023-11-27 - 16:51</p> </li> <a href="/comment/1145166#comment-1145166" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145166#comment-1145166" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">neleido nes pats buvo ko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>neleido nes pats buvo ko gero geras zirgas o paskui i senatve viskas galima ir zirga parsivesti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145166" token="vrUbsBA43WSoVyxcf0X17m1dJqlXKdepY-7uCVm4q7U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 Nov 2023 14:03:36 +0000 vyrredaktorius 5251 at https://www.alytausnaujienos.lt Ap­leis­ti pa­sta­tai – Ve­re­bie­jų gė­da https://www.alytausnaujienos.lt/ap-leis-ti-pa-sta-tai-ve-re-bie-ju-ge-da <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13951" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13951) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/20231121_121528_0.jpg?itok=JUK3g10F" width="344" height="287" alt="Bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ku­ri pa­sta­ty­ta 1988-ai­siais, o už­da­ry­ta 2011-ai­siais, da­bar vei­kia tik bib­lio­te­ka, jo­je su­si­bu­ria ir vie­ti­nė ben­druo­me­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ku­ri pa­sta­ty­ta 1988-ai­siais, o už­da­ry­ta 2011-ai­siais, da­bar vei­kia tik bib­lio­te­ka, jo­je su­si­bu­ria ir vie­ti­nė ben­druo­me­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ben­dra­tur­čių gau­sa – stab­dys tvar­ky­ti</h3> <p>At­vy­kus į Ve­re­bie­jų cen­trą iš kar­to pa­ste­bė­si tris ap­leis­tus pa­sta­tus – bu­vu­sios ko­lū­kio kon­to­ros, ku­rio­je vei­kė ir kul­tū­ros na­mai, bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio ir sta­ti­nio, ku­ria­me teik­tos bui­ti­nės pa­slau­gos.</p> <p>Bu­vu­sios kon­to­ros ir bu­vu­sio bui­ti­nių pa­slau­gų pa­sta­tų lan­gai iš­dau­žy­ti. Bet kas ga­li pa­tek­ti į vi­dų ir su­kel­ti gy­ven­vie­tei pa­vo­jin­gą ne­lai­mę, nors ir gais­rą. Bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio ap­lin­ka, pa­na­šu, kad jau ku­ris lai­kas ne­šie­nau­ja­ma, iš to­lo ma­to­si aukš­tos, da­bar jau ap­ša­lu­sios žo­lės.</p> <p>Iš­irus čia vei­ku­siam ko­lū­kiui ir dau­giau nei prieš tris­de­šimt me­tų pra­si­dė­jus pri­va­ti­za­ci­jai, kai ku­riuos jų įsi­gi­jo po ke­lis as­me­nis.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Ve­re­bie­jų kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas, ku­ria­me vei­kė ir ko­lū­kio kon­to­ra, pa­sta­ty­tas 1962-ai­siais, re­konst­ruo­tas dau­giau nei po dvie­jų de­šimt­me­čių. Maž­daug prieš tris de­šimt­me­čius su­griu­vus čia vei­ku­siam ko­lū­kiui, kon­to­ros ne­be­rei­kė­jo, tad li­ko tik ra­jo­no Kul­tū­ros cen­trui pri­klau­siu­si lais­va­lai­kio sa­lė. Pas­ta­ro­ji bu­vo už­da­ry­ta 2007-ai­siais.</p> <p>Iš pra­džių šia­me pa­sta­te da­lį pa­tal­pų valdė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau jos bu­vo par­duo­tos prieš dve­jus me­tus. Dabar yra aš­tuo­ni bu­vu­sių kul­tū­ros na­mų sa­vi­nin­kai ir, aki­vaiz­du, kad daugeliui jų šis tur­tas vi­siš­kai ne­rū­pi.</p> <p>Bu­vęs Ve­re­bie­jų vai­kų dar­že­lis, pa­sta­ty­tas 1987-ai­siais, tu­ri net ke­tu­rio­li­ka sa­vi­nin­kų. Ka­dan­gi pa­sta­tas ir ap­lin­ka ap­leis­ta, va­di­na­si, ir jiems vi­siš­kai tas pats, kaip at­ro­do tur­tas.</p> <p>Šiek tiek ki­to­kia si­tu­a­ci­ja su bu­vu­siu bui­ti­nių pa­slau­gų pa­sta­tu, esan­čiu prie­šais bu­vu­sius kul­tū­ros na­mus. Jo di­džio­sios da­lies savininkė – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir tik ma­ža da­lis priklauso dviem sa­vi­nin­kams.</p> <p>Tad kai ku­rie Ve­re­bie­jų gy­ven­to­jai tik­riau­siai pa­grįs­tai ke­lia klau­si­mą: ar pa­sta­tų tvar­ky­mo pa­vyz­džio pir­miau­sia ne­tu­rė­tų pa­ro­dy­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė?</p> <p> </p> <h3>Bu­vu­sios mo­kyk­los pa­tal­pos at­ro­do grau­džiai</h3> <p>Ve­re­bie­jai su bu­vu­siu mo­kyk­los pa­sta­tu la­biau­siai iš­gar­sė­jo jau šiek tiek dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, kai čia bu­vo ap­gy­ven­din­ti Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su­lai­ky­ti mig­ran­tai. Čia gy­ve­nan­čių­jų skai­čius nuo 2021-ųjų lie­pos pra­džios iki tų pa­čių me­tų spa­lio pra­džios svy­ra­vo nuo dau­giau kaip 100 iki be­veik 200 vie­nu me­tu. Daugiausia jų buvo iš Afrikos valstybių, Irano, Irako, Čečėnijos ir Tadžikijos.</p> <p>Šian­dien bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je, į ku­rią ga­li­ma pa­tek­ti ne pro vie­ną lais­vai at­si­da­ran­tį lan­gą, be­veik vi­so­se pa­tal­po­se pa­ma­ty­si šiukš­lių, su­lau­žy­tus bal­dus, iš­mė­ty­tus daik­tus ir mig­ran­tų vai­kų pie­ši­nius spor­to sa­lė­je. Kai ku­rie jų su rau­do­no­mis šir­de­lė­mis su­ke­lia grau­du­lį – tvo­ra mo­kyk­lo­je už­tve­rti mig­ran­tai ir jų vai­kai taip sva­jo­jo apie mei­lę bei namų šilumą.</p> <p>Bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ku­ri pa­sta­ty­ta 1988-ai­siais, o už­da­ry­ta 2011-ai­siais, da­bar vei­kia tik bib­lio­te­ka, jo­je su­si­bu­ria ir vie­ti­nė ben­druo­me­nė. Be­veik vi­sos pa­tal­pos – tuš­čios.</p> <p>Šis pa­sta­tas pri­klau­so ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, o pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­domas Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos.</p> <p>Jis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu prieš aštuo­ne­rius metus įtrauk­tas į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, ta­čiau vie­šas auk­cio­nas dar ne­bu­vo skelb­tas.</p> <p>Ra­jo­no vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė pri­pa­ži­no, kad ap­leis­ti pa­sta­tai Ve­re­bie­jų cen­tre ne­puo­šia gy­ven­vie­tės: „Mo­kyk­los pa­sta­tui skelb­si­me auk­cio­ną. Nesuprantu, kodėl jį delsė skelbti buvusi rajono valdžia. Ar­ti­miau­siu me­tu svars­ty­si­me va­rian­tus, ką da­ry­ti su sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia bu­vu­sių bui­ti­nių pa­slau­gų pa­sta­to da­li­mi. Ieš­ko­si­me pa­sta­tų sa­vi­nin­kų, kad jie pa­ga­liau im­tų juos tvar­ky­ti.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_121528.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_121528.jpg?itok=ZEoaf8pD" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_120721.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_120721.jpg?itok=Qy7yvpfd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_120843.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_120843.jpg?itok=3DJAi2qm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_120924.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_120924.jpg?itok=u8H-mlvY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_122602.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_122602.jpg?itok=RcuIQ-Wy" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_122813.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_122813.jpg?itok=3d_isbqC" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_123008.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_123008.jpg?itok=UvmQJJRE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_123119.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_123119.jpg?itok=zSUQhbZz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_121030.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_121030.jpg?itok=FPDRbvWk" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/20231121_122923.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/20231121_122923.jpg?itok=x1Hjf8T1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ap-leis-ti-pa-sta-tai-ve-re-bie-ju-ge-da&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5245&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YqMicaioxFDJE9n5uodYGUWZeULUE_ILfRtLMx0Xtjk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145167" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701116575"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jonui komentatoriui</span> - 2023-11-27 - 22:22</p> </li> <a href="/comment/1145167#comment-1145167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145167#comment-1145167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jonai, vėl nori kolūkyje…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jonai, vėl nori kolūkyje dirbti?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145167" token="EOescWsWAU0-Q8Y3ZedAzMOkpwjKelvdHoIPmtNla7M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145150" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700976871"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JANE</span> - 2023-11-26 - 07:34</p> </li> <a href="/comment/1145150#comment-1145150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145150#comment-1145150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gaila tu zmoniu kurie state…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gaila tu zmoniu kurie state,dare grazino. Gal galima kazka gero padaryti is siu pastatu. Cia tinka posakis/ Nei patys eda nei kitam duoda/ Ziurint tikrai darosi graudu Gerieji zmones raskite roda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145150" token="SkYf6hdRygGBSPwtF9w9gHr5hzKXkks7uH19wa73quk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145148" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700942303"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laikas</span> - 2023-11-25 - 21:58</p> </li> <a href="/comment/1145148#comment-1145148" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145148#comment-1145148" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keiskit seniūnus, keiskit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keiskit seniūnus, keiskit seniūnaičius</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145148" token="wlJ4mR-UbEyCvNTXKrjvAj6_EHjTlzocJELBRyCVtcg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145146" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700939105"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gal pasidomėkit.</span> - 2023-11-25 - 21:05</p> </li> <a href="/comment/1145146#comment-1145146" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145146#comment-1145146" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Seniūnai nepriima sprendimų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Seniūnai nepriima sprendimų dėl apleistų pastatų. Bendruomenės juo labiau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145146" token="Dn5cOXpYki7oASmbJYcTNtayHhFQZYG39J1kFbfCgDQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145143" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700928504"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vietinis</span> - 2023-11-25 - 18:08</p> </li> <a href="/comment/1145143#comment-1145143" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145143#comment-1145143" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aprasyta situacija yra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aprasyta situacija yra visoje Lietuvoje, taciau kai jurios gyvenvietes tvarkosi zymiai geriau nei Verebiejai. As manau, kad tai labai priklauso nuo seniuno ir vietos gyventoju bendruomenes. Galima surasti desimtis pavavyzdziu, kada bendruomenes su vietine valdzia padare stebuklus siuo klausimu. Taciau seniunas su savo komanda nera aktyvus, nekalba su vietos gyventojais, nerodo iniciatyvos rajono savivaldybeje.<br /> Man ne viena karta teko matyti, kaip zmones ,,dirba" viesuosius darbys sioje gyvenvieteje :). Tai pasityciojimas is zmoniu atliekanciu siuos darbus ir is sio sumanymo.<br /> O reikia tiek nedaug - gero semininko ir pastovaus rysio su vietine benruomene.<br /> O priversti tinkamai tvarkyti savo nuosavybes teise priklausanti turta savivaldybe tikrai turi. As tvirtai ta zinau.<br /> Bet visoje salyje prasciausiau tvarko savo turta - valstybe ir savivaldybes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145143" token="geSHVesY_RQS_zFNfc8SZQb8lOyWH11PO_-9oDusL-4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145140" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700913962"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gyventojas</span> - 2023-11-25 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/1145140#comment-1145140" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145140#comment-1145140" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tik Verebiejai apleisti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tik Verebiejai apleisti tik parankioms seniunijoms buvo skiriamas dėmesys, o dar blogiau kaip seniunas gyvena ne seniunijos centre, bet kitoje gyvenvietėje tada visa dėmesys skiriamas tai gyvenvietei, gal naujoji vadovybė atkreips dėmesį</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145140" token="4Ju3w6zIQaNRQSm5an7q8EaJZR7JqBFgJE0JPH-E9YA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145136" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700905113"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Onutė</span> - 2023-11-25 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/1145136#comment-1145136" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145136#comment-1145136" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pravažiuokit per visą rajoną…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pravažiuokit per visą rajoną koki pastatai apgriuvę stovi. Juk statė Lietuvos žmonės, kad kaime kurtūsi šeimos, kad visi turėtų darbo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145136" token="zVubf-aOtU_axI-o8aUctGnLSFFWxONPRM9RN3tN3RI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145134" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700894755"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - 2023-11-25 - 08:45</p> </li> <a href="/comment/1145134#comment-1145134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145134#comment-1145134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Padekokit Lansbergiui už…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Padekokit Lansbergiui už išdraskytus kolūkius mokyklas, vaikų darželius ir žmonės paliktus be darbo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145134" token="uJTXo7ye6eVwMiddv7DWnsAOTHX9f29X5Fpd_JAQ7bQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700837369"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nieko keisto</span> - 2023-11-24 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/1145126#comment-1145126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145126#comment-1145126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">degraduoja ir Alytus tuoj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>degraduoja ir Alytus tuoj bus baisiau kaip kaime keliai nevalomi lapai negrebojami furos vaziuoja kur nori miesta virsta sabakstynu nes niekas nesirupina</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145126" token="H4WeYAAwdVY3aTgJuuqjZKNFIFgMfeBUmYHxB6INa9k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Nov 2023 20:30:07 +0000 vyrredaktorius 5245 at https://www.alytausnaujienos.lt Sa­ve at­ras­ti pa­dė­jo mei­lė vai­kams ir pran­cū­zų kal­bai https://www.alytausnaujienos.lt/sa-ve-ras-ti-pa-de-jo-mei-le-vai-kams-ir-pran-cu-zu-kal-bai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13951" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13951) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/Tre%C4%8Dia%20nuotrauka.JPG?itok=v4JcpbX0" width="344" height="287" alt="Pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­ja Rai­mon­da Striau­šie­nė vi­sa­da jau­čia sa­vo mo­ki­nių mei­lę ir pa­lai­ky­mą." title="Pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­ja Rai­mon­da Striau­šie­nė vi­sa­da jau­čia sa­vo mo­ki­nių mei­lę ir pa­lai­ky­mą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kas Jums su­tei­kia stip­ry­bės kiek­vie­ną die­ną tu­rė­ti rei­ka­lų su vai­kais?</strong></p> <p>– Man pa­tin­ka dirb­ti su vai­kais, nes jie nuo­šir­dūs, ge­ri, rū­pes­tin­gi, nes aš juos tie­siog my­liu. Jie ma­ne la­bai ža­vi. Kiek­vie­nas iš jų yra ypa­tin­gas ir ki­toks, kaip tos žvaigž­dės dan­gu­je. Vai­kai mo­ka nu­ste­bin­ti ir džiu­gi­na ma­no šir­dį sa­vo ne­pa­pras­tu­mu, kū­ry­bin­gu­mu, su­si­do­mė­ji­mu, o daž­nai – ir iš­reiš­kia­ma bei jau­čia­ma mei­le ir man, kaip jų mo­ky­to­jai, ir ma­no dės­to­mam da­ly­kui – pran­cū­zų kal­bai. Ne­su­vai­din­tos emo­ci­jos ir ge­ros nuo­tai­kos, kai ma­ne po pa­mo­kos ap­ka­bi­na, pa­dė­ko­ja už pa­mo­ką – to­kie vai­kų spon­ta­niš­ki po­el­giai įkve­pia. Aš ti­kiu ir sa­kau, kad blo­gų vai­kų ne­bū­na, bū­na tik kar­tais iš­dy­kę vai­kai.</p> <p><strong>– Ar tai­sy­ti tes­tus iki vi­dur­nak­čio yra Jū­sų kas­die­ny­bė?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad kiek­vie­no mo­ky­to­jo dar­be ir kas­die­ny­bė­je vis­ko pa­si­tai­ko… Taip, man anks­čiau yra te­kę tai­sy­ti tes­tus iki vi­dur­nak­čio ir net il­giau, bet da­bar ti­kiuo­si, kad at­ei­ty­je teks kuo ma­žiau taip il­gai va­ka­ro­ti dėl dar­bo rei­ka­lų. La­bai svar­bu mo­ky­to­jų dar­be kruopš­čiai pla­nuo­tis dar­bo lai­ką ir dar­bus su­spė­ti pa­da­ry­ti pa­gal pri­ori­te­tus.</p> <p><strong>– Ar la­bai sun­kus mo­ky­to­jo dar­bas?</strong></p> <p>– Dau­gu­ma mo­ky­to­jų tur­būt at­sa­ky­tų, kad ne­leng­vas. Man at­ro­do, kad vi­suo­se dar­buo­se, ką žmo­gus be­dirb­tų, rei­kia įdė­ti daug pa­stan­gų, ener­gi­jos ir jė­gų, taip ir mo­ky­to­jo dar­be. Ja­me rei­kia la­bai daug kan­try­bės, su­pra­tin­gu­mo, gai­les­tin­gu­mo, ge­ru­mo ir svar­bu la­bai my­lė­ti vai­kus ir bū­ti bei jaus­tis mo­ty­vuo­tu žmo­gu­mi, pa­si­rin­kus to­kį gy­ve­ni­mo ke­lią. Mo­ky­to­jo dar­bas – tai dar­bas iš pa­šau­ki­mo. Ka­dan­gi aš dir­bu man pa­tin­kan­tį dar­bą, jis su­tei­kia daug lai­mės bei džiaugs­mo. Aš no­riu, kad ir ma­no mo­ki­niai, ku­rie pa­si­rin­ko mo­ky­tis pran­cū­zų kal­bos, jaus­tų­si ge­rai ir bū­tų lai­min­gi ją be­si­mo­ky­da­mi.</p> <p>Mo­ky­to­jo dar­bo sun­ku­mas, ma­no nuo­mo­ne, yra tai, kad tu­ri­me au­ko­ti daug sa­vo lai­ko, ku­rį ga­lė­tu­mė­me pra­leis­ti su sa­vo šei­ma ir ar­ti­mai­siais, bet mes tu­ri­me dirb­ti ir iš­ėję iš mo­kyk­los.</p> <p><strong>– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­tent pran­cū­zų kal­bos mo­ky­to­jo kar­je­rą?</strong></p> <p>– To­dėl, kad kiek pri­si­me­nu sa­ve nuo mo­kyk­los lai­kų, man vi­sa­da pa­ti­ko pran­cū­zų kal­ba. Aš jos pra­dė­jau mo­ky­tis 5-oje kla­sė­je ir nuo ta­da ji ta­po man la­bai svar­bi. Bai­gu­si vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir iš­lai­kiu­si eg­za­mi­nus, ap­si­spren­džiau stu­di­juo­ti pran­cū­zų kal­bą ir sie­ti sa­vo at­ei­tį su šia už­sie­nio kal­ba. Man tur­būt pa­si­se­kė, nes jau­čiu, kad su me­tais ma­no mei­lė pran­cū­zų kal­bai tik di­dė­ja, o tai, ma­nau, svar­bu, nes tai yra ma­no kas­die­ny­bė, dar­bas ir, ga­liu pa­va­din­ti, sa­vo­tiš­ka gy­ve­ni­mo aist­ra.</p> <p><strong>– Ar Jums pa­tin­ka Jū­sų kar­je­ra?</strong></p> <p>– At­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai į šį jū­sų klau­si­mą. Ka­dan­gi ma­no dar­bas man pa­tin­ka, tai ir ma­no kar­je­ra man pa­tin­ka. Mo­ky­to­jo dar­bas yra la­bai įdo­mus ir ne­mo­no­to­niš­kas. Mes nuo­lat tu­ri­me to­bu­lė­ti, keis­tis ir mo­kė­ti pri­si­tai­ky­ti prie be­si­kei­čian­čio pa­sau­lio, ak­tu­a­li­jų ir, ži­no­ma, tu­ri­me mo­kė­ti su­pras­ti įvai­raus am­žiaus vai­kus. Nors mo­ky­to­jas ki­tus mo­ko, bet ir pats tu­ri nuo­lat mo­ky­tis įvai­riau­sių da­ly­kų, su ku­riais sie­ja­si jo dar­bas ir at­ei­tis.</p> <p><strong>– Kaip nu­spren­dė­te bū­ti mo­ky­to­ja?</strong></p> <p>– La­bai ge­ras klau­si­mas. Tie­siog nu­spren­džiau, kai at­ėjo tam lai­kas, ir jau­čiau, kad tu­riu ei­ti dirb­ti dar­bą pa­gal sa­vo spe­cia­ly­bę, nes my­liu vai­kus ir man la­bai pa­tin­ka pran­cū­zų kal­ba. At­ėjau dirb­ti į mo­kyk­lą la­bai ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­si įkvėp­ti kuo dau­giau sa­vo mo­ki­nių, kad jie pa­mil­tų pran­cū­zų kal­bą. Nors man pa­čiai pa­tin­ka įvai­rios kal­bos ir, ma­nau, kiek­vie­na kal­ba yra la­bai gra­ži ir iš­skir­ti­nė, vis dėl­to no­rė­jau ir te­be­no­riu, kad šiuo­lai­ki­nis jau­nas žmo­gus no­rė­tų mo­ky­tis ne tik an­glų, bet ir pran­cū­zų kal­bos. Mes, mo­ky­to­jai, ge­rai pa­žin­da­mi sa­vo mo­ki­nius, su­pras­da­mi, ko­kie jie vi­si skir­tin­gi su sa­vo cha­rak­te­riais, tem­pe­ra­men­tais, pa­tir­ti­mis, ga­li­me įkvėp­ti ug­dy­ti­nius ne tik, kad jie siek­tų ir steng­tų­si kuo ge­riau iš­mok­ti mū­sų dės­to­mą da­ly­ką, bet taip pat, ra­dę ke­lią į jų šir­dis, ga­li­me pri­si­dė­ti prie to, kad jie aug­tų ge­rais, kul­tū­rin­gais, gai­les­tin­gais ir dė­kin­gais žmo­nė­mis. Vi­ve le francais! Te­gy­vuo­ja pran­cū­zų kal­ba!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Mo­ky­to­ją kal­bi­no Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos jau­no­ji žur­na­lis­tė</p> <p class="text-align-right">Jo­rė Že­mai­ty­tė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/4.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/4.png?itok=j_dc3NaM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/Antra%20nuotrauka.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/Antra%20nuotrauka.JPG?itok=HDjJxQBj" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/Pirma%20nuotrauka.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/Pirma%20nuotrauka.JPG?itok=fSC0DJ9J" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/Tre%C4%8Dia%20nuotrauka_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/Tre%C4%8Dia%20nuotrauka_0.JPG?itok=c8LRUMyi" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sa-ve-ras-ti-pa-de-jo-mei-le-vai-kams-ir-pran-cu-zu-kal-bai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5244&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-8C_KjiqBkciEJVsJrK2gKa73e9UXfZQB25qS5NbRZo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145137" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700905260"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Loreta</span> - 2023-11-25 - 11:41</p> </li> <a href="/comment/1145137#comment-1145137" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145137#comment-1145137" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi pozityvi MOKYTOJA!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi pozityvi MOKYTOJA!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145137" token="oeSSHy_KnkslWRfibSFFp5XAHuoCWUTwvu6J3WR_JDw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Nov 2023 13:59:05 +0000 vyrredaktorius 5244 at https://www.alytausnaujienos.lt SOS: Aly­tus – rei­tin­go apa­čio­je, išsigel­bė­ji­mu ne­ta­po net Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės vardas https://www.alytausnaujienos.lt/sos-aly-tus-rei-tin-go-apa-cio-je-issigel-be-ji-mu-ne-ta-po-net-lie-tu-vos-kul-tu-ros-sos-ti-nes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13951" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13951) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/Kultura%2020220812_090130%200.jpg?itok=wyDxm8vk" width="344" height="287" alt="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2022 m. Kau­nas bu­vo Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ne, o Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Ar šie įvy­kiai at­si­spin­di ben­dra­me kul­tū­ros in­dek­so re­zul­ta­te? Kau­no mies­tas 2021 m. bu­vo 11, o Kau­no ra­jo­nas tik 42. Aly­taus si­tu­a­ci­ja dar su­dė­tin­ges­nė: 2021 m. jis bu­vo rei­tin­go apa­čio­je. Ar kas nors pa­si­kei­tė?</p> <p>Kau­no m. sav. 2022 m. pa­ki­lo į 9 po­zi­ci­ją. Kau­no r. sav. pa­ki­lo į 35 po­zi­ci­ją. Aly­taus mies­tas per 2022 me­tus sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros in­dek­se ne­pa­ki­lo. Si­tu­a­ci­jos ne­pa­kei­tė ir tai, kad 2022 m. Aly­taus m. sav. bu­vo pa­skel­ba Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne. Vis­gi ver­ti­nant fi­nan­sa­vi­mo ro­dik­lius bu­vo ste­bi­mi ne­di­de­li po­ky­čiai, ly­gi­nant su Ne­rin­gos sav.</p> <p>Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė Ne­rin­ga 2021 m. sky­rė 4,2 mln. Eur kul­tū­ros pa­slau­goms, 2022 m. Aly­taus m. sav. – 3,1 mln. eu­rų. Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad Ne­rin­gos sav. gy­ve­na virš 4 tūkst. gy­ven­to­jų, o Aly­taus – virš 50 tūkst. Tad ne­pa­ki­tu­si rei­tin­go po­zi­ci­ja nu­ro­do, kad vie­nų me­tų in­ter­ven­ci­ja ne­bu­vo to­kia stip­ri ir ben­dros kul­tū­ri­nės si­tu­a­ci­jos, ver­ti­na­mos sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros in­dek­so kon­teks­te, stip­riai ne­pa­kei­tė.</p> <p>Ga­li kil­ti klau­si­mas: bet ar tik­rai, pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­te „ma­žiau kul­tū­ros“ nei Ak­me­nė­je ar Kaz­lų Rū­do­je?</p> <p>Pa­na­šus klau­si­mas skam­bė­jo 2021 m. sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros in­dek­so pri­sta­ty­mo me­tu. Bū­tų ga­li­ma at­sa­ky­ti, kad di­džio­jo mies­to ka­te­go­ri­ja įpa­rei­go­ja. Aly­taus m. sav. iš 1 000 gy­ven­to­jų bib­lio­te­kų var­to­to­jais yra 88, tuo tar­pu dau­giau nei 5 kar­tus pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ma­žes­nė­je Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je – 232.</p> <p>Aly­taus m. sav. iš 10 tūkst. gy­ven­to­jų yra bent 7 pro­fe­sio­na­laus me­no kū­rė­jai, dau­giau nei 2 kar­tus pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ma­žes­nė­je Aly­taus r. sav. – bent 16.</p> <p>Aly­taus m. sav. 1 000 gy­ven­to­jų ten­ka apie 1,67 kul­tū­ros įmo­nes, tuo tar­pu dau­giau nei 7 kar­tus ma­žes­nė­je Rie­ta­vo sav. – 1,79. Ati­džiai per­žiū­rė­ję sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros in­dek­so de­da­mą­sias su­pran­ta­me, ko­dėl vis­gi di­die­ji mies­tai at­si­du­ria san­ty­ki­nai že­mo­se po­zi­ci­jo­se.</p> <p><img alt="kult" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f66ea3ed-e957-4129-b217-63f55d16a382" src="/sites/default/files/inline-images/prie%20kulturos.jpg" class="align-left" width="2048" height="1886" loading="lazy" /></p> <p class="text-align-right">Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/Kultura%2020220812_090130%200_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/Kultura%2020220812_090130%200_0.jpg?itok=5bdbkSlE" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/12%20psl%20apacioj.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/12%20psl%20apacioj.jpg?itok=RLivbX62" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sos-aly-tus-rei-tin-go-apa-cio-je-issigel-be-ji-mu-ne-ta-po-net-lie-tu-vos-kul-tu-ros-sos-ti-nes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5243&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9GTaxrBLAJdObrTBP-e5Dyyq5OmbjyrZ2j0Nfyx61pg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145239" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701355566"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taip</span> - 2023-11-30 - 16:46</p> </li> <a href="/comment/1145239#comment-1145239" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145239#comment-1145239" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kokia kultura 3kioskeliai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kokia kultura 3kioskeliai muge Sokiai parke Nu dar gal ir nieko Bent pries rinkimus alaus atves kai ana meta Eile nutyso Tetras ka ten stebeti nieko idomaus Va egle kiek ei nu tiek skaiciuoju zyles Per dideles</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145239" token="DSGM-wQlfqBjmlXFc9vfrZNXLXRkJ_SzaecYMqA3cc4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145164" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701087954"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus </span> - 2023-11-27 - 14:25</p> </li> <a href="/comment/1145164#comment-1145164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145164#comment-1145164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Meriukui dabar rūpi kaip…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Meriukui dabar rūpi kaip Birutės gatvėje pristatyti daugiabučių...dzin kultūra ir visa kita ...atkatas Remeikos dega tai visa kita apleista...bet nieko...vėl išrinksit kitai kadencijai tada gal turės laiko ir pakels Alytų iki tarpgalaktinio lygio</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145164" token="PjruMSji0QCy-svECEOdvg_c4Vv3xGDatHQ3rlqaiCg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145162" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701060650"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dzukui</span> - 2023-11-27 - 06:50</p> </li> <a href="/comment/1145162#comment-1145162" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145162#comment-1145162" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">atveziuok sugrebok ir isvezk…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>atveziuok sugrebok ir isvezk lapus nemales s..........</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145162" token="EUin9lcEf251Xo8INTIUfaxGT2sbvH64QxDYVgYES-w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145161" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701058549"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dzukas</span> - 2023-11-27 - 06:15</p> </li> <a href="/comment/1145161#comment-1145161" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145161#comment-1145161" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Debiliški komentarai. Kiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Debiliški komentarai.<br /> Kiek vadovavo ne koleginiai ar kas buvo kitaip. Lapus prie namų ir patys nusigrebkit ir isveškite<br /> O nenustmkite į gatvę.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145161" token="fVYjzgph2e9E_UabGYibUcp5PU94rMA1KoBX0QHKbSM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145159" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701010153"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pataisymas</span> - 2023-11-26 - 16:49</p> </li> <a href="/comment/1145159#comment-1145159" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145159#comment-1145159" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol miesto meru bus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol miesto meru bus koleginis...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145159" token="sy-hFxlbvGAlWMA__q4MMtpbsjP-QeFbU9CYuycsz3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145158" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701010076"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kol bus</span> - 2023-11-26 - 16:47</p> </li> <a href="/comment/1145158#comment-1145158" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145158#comment-1145158" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kol miesti metu nud…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kol miesti metu nud koleginis feisbukinis piarščikas, tol Alytus ir vilksis visų reitingų apačioje. Nebent už mūsų visų pinigus čepsiulis nupirks kokį apdovanojimą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145158" token="o7BD9WLxnR1SDEmO42XXANk7kx50IShewAMCxBTBmRM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145157" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701008138"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tomas</span> - 2023-11-26 - 16:15</p> </li> <a href="/comment/1145157#comment-1145157" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145157#comment-1145157" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o kultūra nustatoma pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o kultūra nustatoma pagal daug rodiklių,tad ir miesto medžių ,klevų ir kt.lapai besišlaistantys dauguma nuo vėjo gyvenamųjų namų patvoriais kultūros nekelia,dėl atlaidus ūkio skyriaus darbuotojų darbo kenčia visi žmonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145157" token="8o8fXccZTzJc3HD7iXCr9Zk4DXiqdMy2nR_5pPUEOHU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145156" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701007930"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - 2023-11-26 - 16:12</p> </li> <a href="/comment/1145156#comment-1145156" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145156#comment-1145156" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o kultūra nustatoma pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o kultūra nustatoma pagal daug rodiklių,tad ir miesto medžių ,klevų ir kt.lapai besišlaistantys dauguma nuo vėjo gyvenamųjų namų patvoriais kultūros nekelia,dėl atlaidus ūkio skyriaus darbuotojų darbo kenčia visi žmonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145156" token="y3zQAm-7Dfv_qz7Bp6NRGe4TiMz8itG8LoctJ3Kkl7Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145155" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701007076"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Plepsėkite ką norite</span> - 2023-11-26 - 15:57</p> </li> <a href="/comment/1145155#comment-1145155" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145155#comment-1145155" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">o kultūra nustatoma pagal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>o kultūra nustatoma pagal daug rodiklių,tad ir miesto medžių ,klevų ir kt.lapai besišlaistantys dauguma nuo vėjo gyvenamųjų namų patvoriais kultūros nekelia,dėl atlaidus ūkio skyriaus darbuotojų darbo kenčia visi žmonės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145155" token="pC9T2_UyTTRGlN0J3whehrzeRs9yjmn-YkQBDXMwm5U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145154" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701001407"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Seniui Besmegeniui</span> - 2023-11-26 - 14:23</p> </li> <a href="/comment/1145154#comment-1145154" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145154#comment-1145154" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tik besmegenis nesupranta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tik besmegenis nesupranta, jog nuvalius "šaligatvius nuo sniego", neliks šaligatvių...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145154" token="16cILaOLTNlcKIha-heMek2PIhtDo2IU2IGSIJMyaHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701000537"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Danutė</span> - 2023-11-26 - 14:08</p> </li> <a href="/comment/1145153#comment-1145153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145153#comment-1145153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip ten su tais 50tūkst. …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip ten su tais 50tūkst. eurų iš Teatro kasos???<br /> Kas žinote, parašykite.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145153" token="2uCciHywVrab1lNSmgsjltcyFc5Lv2LMzaoFJVKAt8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145151" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700980588"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - 2023-11-26 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/1145151#comment-1145151" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145151#comment-1145151" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cesiulis žino kaip …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cesiulis žino kaip "kultūringai" panaudoti pinigus</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145151" token="3QlKvRUN-Haq2f59L6LR-ky9icidcCXS8jQ4MqVP-DM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145149" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700947377"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kultūros darbuotojas</span> - 2023-11-25 - 23:22</p> </li> <a href="/comment/1145149#comment-1145149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145149#comment-1145149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jau 4 metai, kai Alytaus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jau 4 metai, kai Alytaus miesto savivaldybė nekelia atlyginimų kultūros darbuotojams, dirbantiems švietimo įstaigose. Tam skirtos Vyriausybės dotacijos dingsta velnias žino kur. O Cesiulis durnių įjungęs vaidina "merą"... Karma vis tiek atsilygins vagims 100%</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145149" token="ODgIlnNZrUbCxJXDYsCyJS_gysCxUQIoAE0_wRMeMdE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145145" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700937880"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>natali</span> - 2023-11-25 - 20:44</p> </li> <a href="/comment/1145145#comment-1145145" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145145#comment-1145145" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cia ne Londonas ir ne…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cia ne Londonas ir ne dziungles cia Lietuva bet greit taps dziunglemis Alytaus miestas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145145" token="EmhOtg6k6LH46wvoYN9RdIEshSCXDlSLxxKoKj5-zLc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145142" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700926392"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Natali </span> - 2023-11-25 - 17:33</p> </li> <a href="/comment/1145142#comment-1145142" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145142#comment-1145142" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Londone tikrai lapai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Londone tikrai lapai negrebojami ir niekas iš to problemų nedaro</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145142" token="WsHSeHq3iwYXInYxZJ8Q7i7Ghr8WhJ6zpUcdTo8stJ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145141" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700917928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>skaitytojai</span> - 2023-11-25 - 15:12</p> </li> <a href="/comment/1145141#comment-1145141" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145141#comment-1145141" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gal paskaitys zmones…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>gal paskaitys zmones komentarus ir atsiras kas sugrebos ir isvez medziu lapus bei sakas kad miestas netaptu siukslynu ir nevirstu sabakstynu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145141" token="HO0yIci72Z0y_qn2CPNh5N4CI4YDS98ARxD6kumIFHA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145139" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700909426"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skaitytoja </span> - 2023-11-25 - 12:50</p> </li> <a href="/comment/1145139#comment-1145139" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145139#comment-1145139" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Straipsnis apie kultūrą, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Straipsnis apie kultūrą, o komentarai apie šaligatvius ir lapus. Daug ką paaiškina...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145139" token="05ohPhBrawf3ryiLapFy-fq1-nLuEPCCDwTMQAe7R-w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145138" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700909356"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Varmas </span> - 2023-11-25 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/1145138#comment-1145138" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145138#comment-1145138" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Užtad Alytaus mokyklose…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Užtad Alytaus mokyklose daugiau žolės , o centrinėse gatvėse pilna maxių ir jas aptarnaujančių fūrų, bei zvimbančių motokletkų! Nu dar yra centrinė Naujoji gatvė be šaligatvių ir "žiedų", kuriose per išeigines vyksta motokrosai, dar yra tiltas į niekur: per užšiūkšlintą ir be pliažo Nemuną ! Nesenai turėjom Skandinavijos dovanotas net dvi vaikų žaidimo spalvotas aikšteles, bet, kažkam jos labiau patiko ir pradingo, užleisdamos vieną tarybinio tipo vienai aikštelei, o kitos vietoje keturiakrepšiai panašiai į krepšio parodijos aikštelę! Dar Jaunimo parke kažkam patiko augaloti dar tarybiniai medžiai, labai tinkami lentoms išpjauti, tai dabar parkas taip išsiravėjo, kad nei kiškiui neliko vietos pasislėpti, nei voverei pašokinėti , nei pensininkui nuo vėjo pasislėpti! Vienu žodžiu matyt gerai buvo konkursuoti, nieko nesimatė ir niekas nekliudė!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145138" token="Wik4KoGfcx5-TjcXRINEaLEGEd08nkPSnhZRr3kaSjU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145133" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700889782"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Senis Besmegenis</span> - 2023-11-25 - 07:23</p> </li> <a href="/comment/1145133#comment-1145133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145133#comment-1145133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">9.30 dar niekur šaligatviai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>9.30 dar niekur šaligatviai nevalyti nuo sniego...galimai,kad Londone saule šviečia...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145133" token="GTRs7av9zQqH6Bf2taPUKIZdaTPN4cJBasCPAtx4Kbs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145125" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700837146"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytus</span> - 2023-11-24 - 16:45</p> </li> <a href="/comment/1145125#comment-1145125" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145125#comment-1145125" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">seniai degraduoja nera…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>seniai degraduoja nera jokios tvarkos lapai pakelese negrebojami ir visa ziema bei pavasari vejas nesioja po gatves kol isnesioja po miesta</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145125" token="FT9FAwYg9O9L7LOHCSHSMbK-AkeY0Y13znAaWN7jfuE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Nov 2023 13:55:00 +0000 vyrredaktorius 5243 at https://www.alytausnaujienos.lt Stumb­ras Žu­vin­to re­zer­va­te pa­si­ro­dė dau­giau nei po 40 me­tų https://www.alytausnaujienos.lt/stumb-ras-zu-vin-re-zer-va-te-pa-si-ro-de-dau-giau-nei-po-40-me-tu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13951" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13951) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/IMG_20230919_163146.jpg?itok=LSLiWzmL" width="344" height="287" alt="Žuvinto biosferos rezervate ir jo apylinkėse dabar pasirodęs stumbras." title="Žuvinto biosferos rezervate ir jo apylinkėse dabar pasirodęs stumbras." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>„Eg­zo­tiš­kai jis at­ro­do sa­vo dy­džiu“</h3> <p>Prie pat Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to esan­čios že­mės ūkio ben­dro­vės „At­ža­ly­nas“ pir­mi­nin­kas Al­gis Žė­kas sa­kė, kad ben­dro­vės val­do­se pas­ta­ruo­ju me­tu stumb­rą pa­ste­bė­jęs tris kar­tus. Ir prie ga­my­bi­nio cen­tro, ir gre­ti­ma­me miš­ke. Pa­sė­liuo­se pa­lik­tos žvė­ries pė­dos iš­si­ski­ria sa­vo dy­džiu.</p> <p>A.Žė­kas tei­gė, kad kai ku­rie vie­ti­niai stumb­rą yra ma­tę ir dau­giau kar­tų: „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad eg­zo­tiš­kai jis at­ro­do sa­vo dy­džiu. Bet tik­rai ne­si­no­rė­tų, jog jų mū­sų kraš­te at­si­ras­tų dau­giau, kaip yra kai kur Aukš­tai­ti­jos ra­jo­nuo­se. Ta­da jie tie­siog iš­tryp­tų pa­sė­lius.“</p> <p>Dzū­ki­jos-Su­val­ki­jos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų, ku­rioms pri­klau­so Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas, di­rek­ci­jos Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Arū­no Pra­nai­čio tvir­ti­ni­mu, re­zer­va­to apy­lin­kė­se stumb­ras pir­mą­kart pa­ste­bė­tas rug­sė­jo 19-ąją ir tik­rai tai ne­ga­li bū­ti sie­ja­ma su šiais žvė­ri­mis, pa­leis­tais į lais­vę Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Mat čia jie į lais­vę iš­ėjo spa­lio 25-ąją.</p> <p>Re­zer­va­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai kon­sta­tuo­ja, kad šio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je pas­ku­ti­nį­kart stumb­ras bu­vo pa­ste­bė­tas dau­giau nei prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius – 1980-ai­siais.</p> <h3>Gal­būt at­kly­do iš Bal­ta­ru­si­jos ar Len­ki­jos</h3> <p>Ti­kė­ti­na, kad da­bar stumb­ras į Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tą at­kly­do iš Bal­ta­ru­si­jos ar Len­ki­jos.</p> <p>A.Pra­nai­tis tam pa­tei­kė ke­le­tą kon­kre­čių fak­tų. Pa­vyz­džiui, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ozio­rų draus­ti­ny­je, vos už 30 ki­lo­met­rų nuo Lie­tu­vos sie­nos, gy­ve­na apie 300 šių stam­bių žvė­rių, apie 30 jų yra Au­gus­ta­vo gi­rio­je, apie 10 – Ro­min­tos gi­rio­je, Len­ki­jo­je, taip pat ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos. Be­je, Bal­ta­ru­si­jo­je da­bar stumb­rai at­si­dū­rę už pa­sie­nio ap­tva­ro, pro ku­rį ne­tu­rė­tų pra­ei­ti nei žmo­nės, nei žvė­rys. Ta­čiau ne­at­mes­ti­na, kad stumb­rai į Lie­tu­vą ga­lė­jo pa­tek­ti ir iki šio už­tva­ro pa­sta­ty­mo ar­ba yra su­si­ra­dę tam tik­ras lan­das.</p> <p>„Šiuo me­tu su­ži­no­jo­me, kad stumb­ras ga­li bū­ti ir ne vie­nas. Esą gre­ti­mai tuo pa­čiu me­tu yra ap­si­sto­ję dar ke­li ga­liū­nai. Iš kur jie at­kly­dę, tiks­liai pa­sa­ky­ti nie­kas ne­ga­li, nes stumb­rai ne­tu­ri spe­cia­lių žy­mų, liu­di­jan­čių kil­mę“, – sa­kė bio­logas A.Pra­nai­tis.</p> <h3>„At­ei­ty­je ga­li­me ste­bė­ti ir dau­giau šių di­din­gų žvė­rių“</h3> <p>Kaip ofi­cia­liai skel­bia­ma, da­bar Lie­tu­vo­je yra apie 280 stumb­rų, gy­ve­nan­čių lais­vė­je ir ne­lais­vė­je, ap­tva­ruo­se. Įdo­mu tai, kad Dzū­ki­jos re­gio­ne jie lais­vai gy­ve­no Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kais, pas­ku­ti­niai stumb­rai iš­ny­ko XVI­II am­žiaus vi­du­ry­je. Į Lie­tu­vą vėl bu­vo at­vež­ti 1969-ai­siais ir ne­tru­kus įra­šy­ti į ša­lies Rau­do­ną­ją kny­gą kaip sau­go­ti­na gy­vū­nų rū­šis.</p> <p>„Pas­ta­ruo­ju me­tu stumb­rų Lie­tu­vo­je dau­gė­ja, tad grei­čiau­siai at­ei­ty­je ga­li­me ste­bė­ti ir dau­giau šių di­din­gų žvė­rių ne tik Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te, bet ir kai­my­ni­nė­se apy­lin­kė­se. O gy­ven­to­jus, ku­rie jų bai­mi­na­si, ga­liu nu­ra­min­ti. Jo­kie lau­ki­niai gy­vū­nai – nei stumb­ras, nei brie­dis, nei el­nias, net­gi vil­kas – ne­puo­la žmo­gaus, kol jiems pa­tiems ne­ke­lia­mas pa­vo­jus. Pa­ma­čius lau­ki­nį gy­vū­ną miš­ke ar lau­ky­mė­je, rei­kė­tų elg­tis ra­miai. Ne­bai­dy­ti ar ki­taip ne­gąs­din­ti gy­vū­no. Pa­lauk­ti, kol jis nu­eis sa­vo ke­liais. Nors stumb­rai iš iš­vaiz­dos at­ro­do ga­lin­gi, ta­čiau yra la­bai baikš­tūs“, – pa­ta­ri­mais, kaip elg­tis su lau­ki­niais gy­vū­nais, da­li­jo­si Dzū­ki­jos-Su­val­ki­jos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jos Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A.Pra­nai­tis.</p> <p>Jis pri­si­mi­nė, kaip maždaug prieš šim­tą me­tų Lie­tu­vo­je pra­dė­jo gau­sė­ti brie­džių ir kaip jų bai­min­ta­si, bet grei­tai ap­si­pras­ta. Ga­li taip at­si­tik­ti ir su stumb­rais.</p> <p>Stumb­rai yra žo­lia­ė­džiai ir di­džiau­si Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys žvė­rys. Pa­ti­nai ga­li bū­ti iki 1,9 met­ro aukš­čio, sver­ti 1000 ki­log­ra­mų, pa­te­lės – iki 1,6 met­ro aukš­čio, sver­ti 400–500 ki­log­ra­mų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/IMG_20230919_163146_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/IMG_20230919_163146_0.jpg?itok=XLKWUtj1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/Pranaitis.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/Pranaitis.jpeg?itok=1o98eEwf" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/stumb-ras-zu-vin-re-zer-va-te-pa-si-ro-de-dau-giau-nei-po-40-me-tu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5240&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Az8o6KRUFDD2evHuCcI5GK2Cb1qmPjQE4-5IEpbfnzk"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145293" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1701539622"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Valdas</span> - 2023-12-02 - 19:53</p> </li> <a href="/comment/1145293#comment-1145293" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145293#comment-1145293" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Mes nuo 1973-iųjų metų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Mes nuo 1973-iųjų metų Lietuvoje turime laisvus stumbrus, o kone kožnam pastarojo meto straipsnyje klausiama "ar stumbras nepavojingas žmogui"?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145293" token="AIzm2CjfRerzo5yfEnCzBhR9hiIwaew0Bs5hwjri5s0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145129" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700849353"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vitalijus</span> - 2023-11-24 - 20:09</p> </li> <a href="/comment/1145129#comment-1145129" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145129#comment-1145129" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jeigu tu Pranaiti nežinai ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jeigu tu Pranaiti nežinai , tai nekalbėk nesąmonių , aš stumbrą mačiau prie savo kaimo netoli Žuminto , tai buvo1974metais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145129" token="TwU5G42WR6y26trfLAKgrUJqMkgh5J7L7D6dNBfHJuw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145128" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700848557"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Būtinas vardas</span> - 2023-11-24 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/1145128#comment-1145128" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145128#comment-1145128" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas tas pranaiktis ? Buvo A…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas tas pranaiktis ? Buvo A.T Nedzinskas ,o čia kažkokia dalbajobas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145128" token="TDnLnbVSjs_mhqSUURWlvw9ojKtJKel_wU2KUtdqnz4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 24 Nov 2023 08:36:21 +0000 vyrredaktorius 5240 at https://www.alytausnaujienos.lt Ei­gu­lio grum­ty­nės su vil­ku: kaip jos vy­ko? https://www.alytausnaujienos.lt/ei-gu-lio-grum-ty-nes-su-vil-ku-kaip-jos-vy-ko <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/132-13948" rel="bookmark"> Nr. <span> 132 (13948) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/1%281%29.jpg?itok=iHLtLWUj" width="344" height="287" alt="1925 m. „va­sa­rio m. 25 d. 9 val. ryt. miš­ke pa­lei gelž­ke­lio til­tą per Ne­mu­ną, tri­juo­se ki­lo­met­ruo­se nuo Aly­taus, apei­nan­ti sa­vo ra­jo­ną ei­gu­lį už­puo­lė vil­kas.“ Tais lai­kais ge­le­žin­ke­lio til­tas at­ro­dė taip. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių." title="1925 m. „va­sa­rio m. 25 d. 9 val. ryt. miš­ke pa­lei gelž­ke­lio til­tą per Ne­mu­ną, tri­juo­se ki­lo­met­ruo­se nuo Aly­taus, apei­nan­ti sa­vo ra­jo­ną ei­gu­lį už­puo­lė vil­kas.“ Tais lai­kais ge­le­žin­ke­lio til­tas at­ro­dė taip. Nuo­trau­ka iš Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus rin­ki­nių." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Be­je, apie šį nu­ti­ki­mą 1927 me­tais ra­šė ir Lie­tu­vos uni­ver­si­te­to do­cen­tas Jur­gis Eli­so­nas. Ta­čiau ir jis rė­mė­si spau­do­je skelb­tais straips­niais, ne­pri­dė­da­mas nie­ko nau­jo, tik pla­čiai ap­žvelg­da­mas vil­kų pa­pli­ti­mą Lie­tu­vos miš­kuo­se ir tau­to­sa­ko­je. J.Eli­so­no pa­teik­tas trum­pas ke­tu­rei­lis la­bai ge­rai at­spin­dė­jo ne­to­li Aly­taus ei­gu­lį pa­si­ti­ku­sį vil­ką:</p> <p><em>Vil­kas pil­kas ger­be­nė­tas,</em></p> <p><em>Mū­sų lau­ke ne­re­gė­tas:</em></p> <p><em>Au­sys sta­čios,</em></p> <p><em>Ko­jos pla­čios</em></p> <p><em>Dan­tys kaip var­go­nai.</em></p> <p>Ei­gu­lio ir vil­ko grum­ty­nes iš­sa­miai ap­ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“ ir „Lie­tu­va“. Iš šių dvie­jų straips­nių ga­li­ma bu­vo su­si­da­ry­ti iš­sa­mų vaiz­dą: ka­da įvy­ko, kur įvy­ko, kas įvy­ky­je (be vil­ko) da­ly­va­vo, kaip vis­kas vy­ko, kuo bai­gė­si ir ko­kios pa­sek­mės. Jei­gu straips­niuo­se bu­vo su­tar­ta dėl nu­ti­ki­mo da­tos, tai pa­sa­ko­ji­mai, ka­da tai nu­ti­ko (ku­rią va­lan­dą) ir kaip vis­kas vy­ko – ski­ria­si.</p> <p> </p> <h3>„Kaip ei­gu­lis grū­mė­si su vil­ku“</h3> <p>To­kiu pa­va­di­ni­mu straips­nis pa­si­ro­dė po­li­ti­kos, moks­lo, vi­suo­me­nės ir li­te­ra­tū­ros dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ži­nios“. Bu­vo ra­šo­ma (kalba netaisyta): „Va­sa­rio m. 25 d. 9 val. ryt. miš­ke pa­lei gelž­ke­lio til­tą per Ne­mu­ną, tri­juo­se ki­lo­met­ruo­se nuo Aly­taus, apei­nan­ti sa­vo ra­jo­ną ei­gu­lį už­puo­lė vil­kas. Vil­kas grie­bė ei­gu­liui už krū­ti­nės ir pa­ver­tė že­mėn. Ei­gu­lis bu­vo ap­si­ren­gęs kai­li­niais, to­del vil­kas ne­ga­lė­jo iš­kar­to pa­lies­ti kū­no. Par­vir­tus ant že­mės pra­si­dė­jo tarp vil­ko ir ei­gu­lio žūt būt grum­ty­nės. Ei­gu­lis tu­rė­jo ran­ko­se tik laz­dą su ge­le­ži­niu ga­lu. Iš kar­to ei­gu­lis grie­bė vil­kui už kak­lo, pas­kui įki­šo jam į nas­rus al­kū­nę; vil­kas, kiek pa­jėg­da­mas kan­džio­jo ei­gu­lį. Po il­gų, grum­ty­nių ei­gu­liui pa­si­se­kė iš­dur­ti a bid­vi vil­kui akis ir ge­le­ži­niu laz­dos ga­lu su­žeis­ti jam gal­vą. Ga­lų ga­le vil­kas pa­lei­do ei­gu­lį, ku­ris tuoj nu­vy­ko į Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nę Pas ei­gu­lį smar­kiai su­kan­džio­tos abid­vi ran­kos. Ak­las vil­kas tą pa­čią die­ną bu­vo dar­bi­nin­kų ties gelž­ke­lio til­tu už­muš­tas ir at­ga­ben­tas į ap­skri­ties li­go­ni­nę iš­ty­ri­mui jo krau­jo, nes įta­ria­ma, kad vil­kas pa­siu­tęs. Ei­gu­lis pa­sa­ko­jo, kad jam daž­nai ten­ka su­tik­ti vil­kas, bet kad už­pul­tų, tai tas pir­mas at­si­ti­ki­mas. To­del jis tvir­ti­na, kad vil­kas bu­vo pa­siu­tęs.“</p> <p> </p> <h3>„Im­ty­nės su vil­ku“</h3> <p>Taip sa­vo straips­nį pa­va­di­no vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kos dien­raš­tis „Lie­tu­va“: „Va­sa­rio mėn. 25 d. Aly­taus miš­kų urė­di­jos Ne­mu­nai­čių gi­ri­nin­ki­jos 7-tos ei­gu­vos ei­gu­lis Že­ko­nis Pra­nas (57 me­tų amž.) 5 val. ry­tą apei­da­mas jam pa­ves­tą ei­gu­vą (Ka­lis­ba­to miš­ką), ei­da­mas Ne­mu­no kran­te pa­ti­ko vil­ką. Ei­gu­lis ma­ty­da­mas ne­ga­lė­si­ąs pa­bėg­ti ir ne­tu­rė­da­mas šau­na­mo­jo gin­klo, tik laz­dą su už­mau­tu ant ga­lo ru­sų rai­te­lių pi­kės ga­lu, ėmė šauk­ti, ma­ny­da­mas, kad vil­kas pa­bėgs. Vil­kas, iš­gir­dęs riks­mą, puo­lė sta­čiai ei­gu­liui ant krū­ti­nės ir jį par­mu­šė. Ei­gu­lis li­ko apa­čioj vil­ko. Bet jo bū­ta su­ma­naus ir ap­suk­raus. Jis su­spė­jo vil­ką ap­ka­bin­ti glė­bin ap­link spran­dą ir po kiek lai­ko var­gais ne­ga­lais iš­si­ri­to iš po vil­ko, pa­si­ris­da­mas jį po sa­vim. Sku­biai įgrū­do ran­ką vil­kui ger­klėn ir taip su juo  ban­dė ko­vo­ti. Vil­kas jam smar­kiai su­kram­tė abi ran­kas iki pe­čių. Ei­gu­lis šau­kė pa­gal­bos. Bet, de­ja, bu­vo dar anks­ti, nie­kas ne­at­si­lie­pė į jo šauks­mą. Tuo­met ei­gu­lis su­grū­do vil­kui į ger­klę sa­vo laz­dą. Ke­le­tą kar­tų su­tra­ti­nęs dan­ti­mis vil­kas ga­lą laz­dos at­kan­do, ir ge­le­ži­nis pil­kės ga­ba­las li­ko vil­ko ger­klėj. Ei­gu­lis jau ma­tė, kad pa­gal­bos ne­su­lauks ir vie­nam ar ant­ram teks pa­au­ko­ti sa­vo gy­vy­bę.</p> <p>Pas­ku­ti­nė­mis jė­go­mis grie­bė­si jis pirš­tais dras­ky­ti vil­kui akis. Ne­tu­rė­da­mas jo­kio ašt­raus daik­to – net pei­lio, jau ne­ži­no­jo kas da­ry­ti ir pa­li­kęs vil­ką iš­dras­ky­to­mis aki­mis lei­do­si bėg­ti vi­sas kru­vi­nas, ir ap­taš­ky­tas vil­ko sei­lių pu­to­mis. Tuo me­tu jo­da­mas pa­ne­mu­ne II nuo­va­dos po­li­cis­tas Re­mei­ka jau bu­vo gir­dė­jęs šauks­mą ir lė­kė pa­gal­bon. At­jo­jęs į vie­tą, kur bu­vo gir­dė­jęs riks­mą, pa­ma­tė jau Ne­mu­nu vil­ką be­plau­kiant. Mat, ir jis lei­do­si bėg­ti, kai ei­gu­lis nuo jo pa­bė­go. Bū­da­mas ak­las pa­te­ko į van­de­nį. Po­li­cis­tas pa­lei­do tris ar ke­tu­ris šū­vius ir vil­ką nu­ko­vė. Ei­gu­lis Že­ko­nis Pra­nas bu­vo at­vež­tas Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nėn, kur bu­vo su­teik­ta pa­gal­ba. Dėl įta­ri­mo, ar vil­kas ne­bu­vo pa­siu­tęs, jis li­ko par­vež­tas į Aly­taus li­go­ni­nę pa­da­ry­ti ana­li­zei. Su­bė­go dau­gy­bė žmo­nių pa­si­žiū­rė­ti vil­ko. Sa­ko, kad to­kio di­de­lio nie­kas nė­sąs ma­tęs.“ </p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė</strong></p> <p class="text-align-right">Mu­zie­ji­nin­kė</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/1%281%29_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/1%281%29_0.jpg?itok=VpiZE3Iy" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/2%287%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/2%287%29.jpg?itok=HYIiJxQ_" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ei-gu-lio-grum-ty-nes-su-vil-ku-kaip-jos-vy-ko&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5233&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CxpBsPaCYb7gu_o_Rrxn4UMpJf2b-1FW-xyRGQ8r6VU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 22 Nov 2023 13:56:20 +0000 vyrredaktorius 5233 at https://www.alytausnaujienos.lt Prieš­ka­lė­di­nė mu­gė „Sti­lius ir Sko­nis“ – ma­dos ir sko­nių pa­sau­lis po vie­nu sto­gu! https://www.alytausnaujienos.lt/pries-ka-le-di-ne-mu-ge-sti-lius-ir-sko-nis-ma-dos-ir-sko-niu-pa-sau-lis-po-vie-nu-sto-gu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/132-13948" rel="bookmark"> Nr. <span> 132 (13948) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/11.25%20Stilius%20ir%20Skonis%20postas%20Alytus%202023.png?itok=n8OloxSq" width="344" height="287" alt="Muge" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Mu­gės or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia vi­sus aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius ap­si­lan­ky­ti prieš­ka­lė­di­nė­je mu­gė­je. „No­ri­me, kad žmo­nės pa­si­rū­pin­tų do­va­no­mis iš anks­to, kad ka­lė­dų lai­ko­tar­piu ga­lė­tų ra­miai mė­gau­tis lai­ku su šei­ma bei ar­ti­mai­siais”, – sako jie. Iš­si­rink­ti to­bu­lą Ka­lė­di­nę do­va­ną – tik­rai ne­men­kas iš­šū­kis, ta­čiau mu­gė­je „Sti­lius ir Sko­nis” šį ne­įma­no­ma mi­si­ja taps įma­no­ma!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po vie­nu sto­gu su­si­burs Lie­tu­vos di­zai­ne­riai bei ma­žų bu­ti­kų at­sto­vai, ku­rie pri­sta­tys ka­lė­di­nius bei nau­ja­me­ti­nius de­ri­nius, nau­jau­sias žie­mos ten­den­ci­jas. Ga­lė­si­te įsi­gy­ti Ka­lė­di­nę do­va­ną sau ar­ba sa­vo ar­ti­miems. Ak­se­su­a­rų ga­min­to­jai Jums pa­siū­lys iš­skir­ti­nių spal­vų, for­mų bei de­ri­nių, tik­rai iš­si­skir­si­te iš mi­nios! Mu­gė­je taip pat ga­lė­si­te ras­ti įvai­rių ran­kų dar­bo ga­mi­nių, ku­rie pui­kiai tiks da­ly­ki­nei ar sim­bo­li­nei do­va­nai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Sti­lius ir Sko­nis” – tai ne tik sti­lių ir nau­jau­sias ten­den­ci­jas pristatanti mugė. Jo­je taip pat bus ga­li­ma at­ras­ti nau­jų sko­nių ir jais pa­si­da­lin­ti su sa­vo šei­ma ar drau­gais. Mais­to ga­min­to­jai kvies įsi­gy­ti gur­ma­niš­kų mais­to pro­duk­tų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir to­li­mų­jų kraš­tų. Pla­tus ir iš­skir­ti­nis asor­ti­men­tas leis nu­ste­bin­ti net ir vi­sko ma­čiu­sius!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tad ne­pra­leis­ki­te pro­gos ap­si­lan­ky­ti ka­lė­di­nė­je mu­gė­je „Sti­lius ir Sko­nis” jau lap­kri­čio 25 die­ną Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre Aly­tu­je!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/11.25%20Stilius%20ir%20Skonis%20postas%20Alytus%202023_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/11.25%20Stilius%20ir%20Skonis%20postas%20Alytus%202023_0.png?itok=JQVmInKg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pries-ka-le-di-ne-mu-ge-sti-lius-ir-sko-nis-ma-dos-ir-sko-niu-pa-sau-lis-po-vie-nu-sto-gu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5232&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HtIkG7iwy_GAJwOLf1vIE5gFYMKrBZTlwQnWXVCiPlA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145093" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700648072"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>koks skirtumas</span> - 2023-11-22 - 12:14</p> </li> <a href="/comment/1145093#comment-1145093" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145093#comment-1145093" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">koks pavadinimas ar stilius…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>koks pavadinimas ar stilius ar skonis visviena eilinis turgus tik kad vieta kita keista kodel ne rotuses aiksteje daro turgu gal egle tukdo bijo kad turginiai nepadektu o gal salta juk ziema pasnigo tai reikia keltis po stogu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145093" token="oWRFTYXYt82YjOKjtinO-FGxymgIhxuOKlz8MXnADmA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 22 Nov 2023 08:07:47 +0000 vyrredaktorius 5232 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytaus „ai­riai“ atsikurs plokštelės pristatymui https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-ai-riai-atsikurs-ploksteles-pristatymui <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Darius BABIJONAS</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-11-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/131-13947" rel="bookmark"> Nr. <span> 131 (13947) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-11/IMG-20230504-WA0001apk.jpg?itok=kUfvKK9z" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Asta ir Darius Mileriai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Kol kas ne Aly­tu­je, o tik Kau­ne ir Vil­niu­je, bet kas čia ži­no, ar ka­da ne­su­gro­si­me ir sa­vo gim­ta­jame mies­te“, – sa­ko Da­rius Mi­le­ris, dar ži­no­mas ir kaip No­jus.</p> <p>7-osios (da­bar Šal­ti­nių) mo­kyk­los ka­ri­nio mo­ky­mo rū­sio pa­tal­po­je su gru­pe „Ter­ra L.“ mu­zi­kuo­ti pra­dė­jęs bū­si­mas „Kas­dien į ka­rą“ dainos kū­rė­jas pir­mus akor­dus dė­lio­jo ne sa­vo, o drau­gų žo­džiais. Taip gi­mė pir­mo­ji, iki šiol dar ne­įra­šy­ta dai­na „Ma­rio­ne­tė“.</p> <p>Po to at­si­ra­do au­to­ri­niai kū­ri­niai, at­lik­ti su „Dia­mond“ gru­pe Aly­taus ko­le­gi­jos ak­tų sa­lės gar­so tech­ni­kos kam­ba­rė­ly­je, su „Vy­nu“ – tuo­me­čia­me Vy­no ir šam­pa­no ga­myk­los kul­tū­ros klu­be, o jau 1992-ųjų ru­de­nį – lai­ki­no­je stu­di­jo­je Spor­to rū­muo­se, ša­lia ba­sei­no, ku­ria­me Da­rius bu­vo ži­no­mas kaip per­spek­ty­vus plau­ki­kas, su­si­bū­rė gru­pė „No­va“. Vė­liau ji ta­po Dzū­ki­jos sos­ti­nės ro­ko vė­liav­ne­še „Ai­ri­ja“, ku­rios veik­la bu­vo įver­tin­ta ne vien Lie­tu­vo­je (1995 m. „Me­tų“ ro­ko gru­pė), ta­čiau ir už­sie­ny­je – su Kau­no ma­žuo­ju te­at­ru su­kur­tas dai­nos „Į sa­ve per sa­ve“ vaiz­do kli­pas iš al­bu­mo „Pa­sa­ka“ pri­zi­nę vie­tą pel­nė Pran­cū­zi­jos mu­zi­ki­nio ka­na­lo MCM ap­do­va­no­ji­muo­se.</p> <p>Vie­na gar­siau­sių Aly­tu­je su­si­kū­ru­sių ir gy­va­vu­sių mu­zi­kos gru­pių vėl kar­tu už­lips ant sce­nos. „Tai – ma­žas ste­buk­las“, – at­si­kū­ri­mą, skir­tą vi­ni­lo plokš­te­lės „Yra“ su­tik­tu­vėms, va­di­na Da­rius, iš Dub­li­no (Ai­ri­ja), kur gy­ve­na su žmo­na ir gru­pės būg­ni­nin­ke As­ta, at­vyk­sian­tis pas­ku­ti­nį lap­kri­čio sa­vait­ga­lį bei sce­no­je su­si­tik­sian­tis su pir­mos ir pas­ku­ti­nės „ai­rių“ su­dė­ties bo­so gi­ta­ris­tu Kos­tu Rad­lins­ku (Ko­ka) bei in­stru­men­ti­nin­ku Ei­man­tu Be­lic­ku (Ei­ma). Su pas­ta­ruo­ju Da­rius pir­mą kar­tą su­si­ti­ko gro­da­mas „Vy­ne“.</p> <p>„Vy­ne“ mes ge­rai su­si­pa­ži­no­me su akus­ti­ka, o ro­ką pa­ži­no­me „Ai­ri­jo­je“, – pri­si­me­na Da­rius, ku­rio tiek pas­ku­ti­nia­me kon­cer­te su „Vy­nu“ Birš­to­ne su Eu­ri­kos Ma­sy­tės gru­pe, tiek pir­muo­se ban­dy­muo­se su „Ai­ri­ja“ da­ly­va­vo tas pats būg­ni­nin­kas, tiks­liau – šiam in­stru­men­tui ne­abe­jin­gas gi­ta­ris­tas An­drius Ab­ro­ma­vi­čius (Drie­žas).</p> <p>Gi­ta­ra su No­ju­mi „Ai­ri­jo­je“ gro­jo ir de­biu­ti­nį al­bu­mą – au­dio­ka­se­tę „Yra“ įra­šė Ro­ber­tas Kon­dra­ta­vi­čius (Vi­va), ta­čiau bo­so par­ti­jas įgro­jo ne Ko­ka, o jį gru­pė­je pa­va­da­vęs Gin­ta­ras Ka­mins­kas (Bo­sas). „Yra“ įra­šų se­si­jo­je stu­di­jo­je prie bū­si­mo­sios LNK (tuo­met – „Lit­po­li­in­ter“) te­le­vi­zi­jos Ma­žo­sio­se La­pė­se (Kau­no r.) da­ly­va­vo ir prie ori­gi­na­laus skam­be­sio pri­si­dė­jo Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je gy­ve­nęs, kū­ręs, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te Kau­ne dir­bęs mu­zi­kos gar­sų al­che­mi­kas Miec­zys­la­was Lit­wins­kis, gru­pės na­rių va­din­tas tie­siog Mieč­ka.</p> <p>Šis la­bai skir­tin­gų, cha­riz­ma­tiš­kų žmo­nių ko­lek­ty­vas jau pir­muo­siuose mu­zi­ki­niuo­se Lie­tu­vos ap­do­va­no­ji­muo­se 1994 m. ta­po Me­tų at­ra­di­mo no­mi­na­ci­jos nu­ga­lė­to­ju su 144 ba­lais (an­tri su 44 li­ko SEL). Ki­to­je no­mi­na­ci­jo­je „Ai­ri­jos“ va­dy­bi­nė, pro­diu­se­ri­nė veik­la įver­tin­ta tre­či­ą­ja vie­ta, iš­kart po ap­do­va­no­ji­mų ren­gė­jo Ro­mo Bub­ne­lio ir An­driaus Ma­mon­to­vo.</p> <p>Tais pa­čiais metais die­nos švie­są iš­vy­do ne tik „Ai­ri­jos“ de­biu­ti­nė au­dio­ka­se­tė „Yra“ su „Kas­dien į ka­rą“, „Vė­jas lan­ge“, ta­čiau ir „Vy­no“ al­bu­mas „Su­die?“, ku­ria­me su­skam­bo D.Mi­le­rio, jau No­jaus, „Lai­kas“ ir „Sau­lės gied­ra“.</p> <p>Įdo­mu, kad abu al­bu­mus iš­lei­do Kau­no leidėjai: „Yra“ – Ry­to Ger­ma­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma „Bian­co“, o „Su­die?“ – Mo­des­to Mas­ta­vi­čiaus „Me­ga“.</p> <p>Po 29 me­tų per­trau­kos „Yra“ vi­ni­lo plokš­te­lę per­lei­džia ir jau ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis me­lo­ma­nams pa­teiks „Met­ro“ lei­dyk­la, va­do­vau­ja­ma „Ai­ri­jai“ drau­giš­ko, al­ter­na­ty­via­me lie­tu­viš­ko­jo ro­ko ke­ly­je pa­ke­lei­vin­go ko­lek­ty­vo „Sie­la“ ly­de­rio Au­re­li­jaus Sir­ge­do.</p> <p>„Kar­tu su mul­ti­inst­ru­men­ta­lis­tu M.Lit­wins­kiu įra­šy­tas al­bu­mas „Yra“ ta­po gru­pės šuo­liu į po­pu­lia­riau­sių to me­to gru­pių olim­pą. Al­bu­me ga­li­ma iš­girs­ti pui­kiai ži­no­mus, hi­tais ta­pu­sius ir jau ke­lių kar­tų dai­nuo­ja­mus kū­ri­nius „Kas­dien į ka­rą“, „Mes jau ki­ti“, „Vė­jas lan­ge“, „Ap­lin­kui nieks ne­si­keis“. Vi­ni­li­nės plokš­te­lės „Yra“ pri­sta­ty­mo kon­cer­tuo­se „Ai­ri­ja“ klau­sy­to­jams pa­do­va­nos po­pu­lia­riau­sias gru­pės dai­nas“, – skel­bia „Met­ro“ lei­dyk­la.</p> <p>„Yra“ vi­ni­lo plokštelės su­tik­tu­vių kon­cer­tas Kau­ne su­pla­nuo­tas lap­kri­čio 24-ąją, Vil­niu­je – 25-ąją. Aly­tu­je? „Sugroti gimtinėje labai norime. Turbūt ateityje“, – sako Darius.</p> <p> </p> <p><strong>Da­rius apie bro­lius ir tė­vus, žmoną ir sūnus:</strong></p> <p>Pir­mie­ji akor­dai. Iš­mok­ti iš bro­lio Al­gi­man­to.</p> <p>Dai­na „Bro­lis“. Ne­dedikuota nei Al­gi­man­tui, nei Vy­gan­dui. Jiems su­kur­tos dai­nos „Gė­lės“ ir „Vis­kas bus ge­rai“.</p> <p>Da­rius – jau­niau­sias bro­lis. Al­gi­man­tas už jį vy­res­nis 11, Vy­gan­das – 14 me­tų. Bro­lių Mi­le­rių ma­mai Sta­nis­la­vai šiuo me­tu 91-eri, tė­tei Pet­rui – 89-eri. As­ta (47 m.) ir Da­rius (51 m.) tu­ri du sū­nus, bro­lius Ari­jų (25 m.) bei Ro­ką (18 m.).</p> <p> </p> <p><strong>Gru­pės „Ai­ri­ja“ visų laikų dis­kog­ra­fi­ja:</strong></p> <p> „Yra“ (ka­se­tė / MC) – lei­dė­jai „Bian­co“ (1993), „Bom­ba“ (1994);</p> <p>„Čia“ (MC) – „Az­bi“ (1995);</p> <p>„Pa­sa­ka“ (kom­pak­ti­nis dis­kas / CD, MC) – „Eu­ros­tar“ (1996);</p> <p>„Yra čia“ (koncerto CD, MC) – „Bom­ba“ (1996);</p> <p>„Nau­jas“ (CD, MC) – LNK (1998);</p> <p>„Yra“ (vi­ni­lo plokš­te­lė / LP) – „Met­ro“ (2023).</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/1700142076572.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/1700142076572.jpg?itok=yhmnT2nz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/1700139664387_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/1700139664387_0.jpeg?itok=xdqEJTC1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/sena%20nuotr..jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/sena%20nuotr..jpeg?itok=TOd-gdjd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-11/received_716700957008624.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-11/received_716700957008624.jpeg?itok=3qndLGZ4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytaus-ai-riai-atsikurs-ploksteles-pristatymui&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=5224&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="f892O7krwL8p20rpvJwiOIkipAUIOUmquP2QMyIyi6E"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145063" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700484029"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>venciuniškis</span> - 2023-11-20 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/1145063#comment-1145063" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145063#comment-1145063" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">venciūnų kaimo bendruomenė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>venciūnų kaimo bendruomenė Venciūnų sodieciai kviečia pagroti į kultūrkę</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145063" token="_XqLYJ_ztKsulCzgKvohclmlR7yUy64y8gRYaoqLQTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145062" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700483680"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ricka V.</span> - 2023-11-20 - 14:34</p> </li> <a href="/comment/1145062#comment-1145062" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145062#comment-1145062" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nezinau kam šyta kaimiečių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nezinau kam šyta kaimiečių kapela ydomi, galėtų kaime kur nors paverkti y mikrafoną.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145062" token="WYXaPxhJdoSIRS6ohfKBjjmv0CyBKpQaDE6n3ww6REg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145050" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700403067"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>zemas</span> - 2023-11-19 - 16:11</p> </li> <a href="/comment/1145050#comment-1145050" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145050#comment-1145050" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lygis bet kai kaime tai gal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lygis bet kai kaime tai gal ir gerai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145050" token="TdaewLAUghLoSRkaY7YkdodxtNvRuFPrOfCqFEXIQpc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1145049" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1700399824"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WORRAS</span> - 2023-11-19 - 15:17</p> </li> <a href="/comment/1145049#comment-1145049" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1145049#comment-1145049" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kaimiečio rimiškio lygio…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kaimiečio rimiškio lygio periferijos kultūrkių folkloristai.jeigu su klasikiniu roku šitie,dviejų akordų kaimiečiai,neturi nieko bendro</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1145049" token="WKRhu9lE4V8B2lf0AulDHMBgzUDHiwYdi-0zEjy_kMI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Nov 2023 14:36:51 +0000 vyrredaktorius 5224 at https://www.alytausnaujienos.lt