Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ele­na Dai­naus­kie­nė: „Nie­kas nė­ra per se­nas aug­ti ir „pa­ga­ląs­ti sie­lą” https://www.alytausnaujienos.lt/ele-na-dai-naus-kie-ne-nie-kas-ne-ra-se-nas-aug-ti-ir-pa-ga-las-ti-sie-la <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (4)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/59-13435" rel="bookmark"> Nr. <span> 59 (13435) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/56862352_2342054729192821_7205695309995835392_o.jpg?itok=6MLiwlmT" width="344" height="287" alt="Gražus bendravimas simniškius sieja su aktoriais Larisa Kalpokaite ir jos vyru Jonu Braškiu. Asmeninė nuotr." title="Gražus bendravimas simniškius sieja su aktoriais Larisa Kalpokaite ir jos vyru Jonu Braškiu. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Dau­gu­ma skai­ty­to­jų Jus pa­žįs­ta, bet kaip ir kiek­vie­ną pa­šne­ko­vą, taip ir Jus, kvie­čiu pri­sis­ta­ty­ti.</strong></p> <p>– Pri­sis­ta­tau jums: esu Ele­na Dai­naus­kie­nė, nuo 2004 me­tų at­sto­vau­jan­ti Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos (LRKD) Sim­no sky­riui. Dar tiks­liau, esu šio sky­riaus sa­va­no­rė.</p> <p><strong>– O kaip pri­sis­ta­to­te ar­ti­miems sa­vo bi­čiu­liams?</strong></p> <p>– Ar­ti­miems sa­vo bi­čiu­liams esu Ele­na ar­ba Ele­nu­tė. O kai ku­rie ma­ne vis dar va­di­na Ele­ny­te. Ir ką jūs ma­no­te? Man pa­tin­ka.</p> <p><strong>– Sim­nas – mū­sų ra­jo­no ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nė. Pla­na­vo­te daug gra­žių, jau­kių ren­gi­nių, bet vis­ką su­jau­kė ko­ro­na­vi­ru­sas. Dėl ko la­biau­siai ge­lia šir­dį?</strong></p> <p>– Il­go­kai ne­su­si­ti­ko­me kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se, ne­da­ly­va­vo­me Aly­taus TAU Sim­no fi­lia­lo už­si­ė­mi­muo­se, re­pe­ti­ci­jo­se. Ne­iš­vy­si­me Arū­no Na­raus­ko re­ži­suo­tų dvie­jų spek­tak­lių ir to­dėl ge­lia šir­dį. Tvir­tai ti­kiu, kad su­pla­nuo­ti ren­gi­niai, tik žy­miai vė­liau, su­vir­pins mū­sų šir­dis.</p> <p><strong>– To­li sklan­do gan­dai apie gra­žų sim­niš­kių vi­suo­me­ni­nin­kų su­ta­ri­mą. Ar iš tie­sų taip ir yra? Sa­ko­ma, kad dau­giau­sia ga­li­ma pa­siek­ti ten, kur nė­ra nu­brėž­ta ri­bų, kad čia se­niū­ni­jos, čia mo­kyk­los, kul­tū­ros sky­riaus, o ten pa­ra­pi­jos, mū­sų, ben­druo­me­nės? Sim­ne to­kios ri­bos tur­būt nė­ra brė­žia­mos?</strong></p> <p>– Sim­ne vi­suo­me­ni­nin­kai gra­žiai su­ta­ria. To su­ta­ri­mo re­ži­sie­rius se­niū­nas Vla­das Če­po­nis. Prieš sva­rius ren­gi­nius su­kvie­čia or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus ir ap­ta­ria­mi svar­biau­si as­pek­tai, iš­klau­so­mi pa­siū­ly­mai. Ren­gi­niai re­kla­muo­ja­mi, bet kaip vi­sam mar­gam svie­te yra žmo­nių, ku­rie no­ri ma­lo­naus as­me­niš­ko pa­kvie­ti­mo. Ir net jį ga­vę kar­tais ne­at­vyks­ta.</p> <p><strong>– Ma­no­ma, kad ben­druo­me­­niš­ku­mas žmo­gui įgim­tas. Juk yra žmo­nių, ku­rie ne­iš­gy­ven­tų be ki­tų pa­gal­bos. Ar ben­druo­me­niš­ku­mas rei­ka­lin­gas tik at­si­dū­rus žmo­gui bė­do­je? Pe­čių ben­drai veik­lai su­glau­di­mas tur­būt yra dar­nes­nis ten, kur gy­ve­na vie­ti­niai, sen­bu­viai?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad ben­druo­me­niš­ku­mas rei­ka­lin­gas žmo­gui ir džiaugs­me, ir bė­do­je. Pe­čių ben­drai veik­lai su­glau­di­mas vis­gi pri­klau­so nuo or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų, nuo pa­čių ben­druo­me­nės na­rių. At­si­ran­da pro­ble­ma, su­si­bu­riam žmo­nės į ko­man­dą ir ta­ria­mės, kaip ją iš­spręs­ti. Abe­jin­gų ne­lie­ka.</p> <p><strong>– Ar pa­ste­bi­te, kad daž­niau su­si­rink­da­mi žmo­nės tam­pa ir kul­tū­rin­ges­ni?</strong></p> <p>– Tik­ra tie­sa, kad daž­niau su­si­rink­da­mi žmo­nės tam­pa kul­tū­rin­ges­ni, drau­giš­kes­ni, to­le­ran­tiš­kes­ni.</p> <p><strong>– Se­no­vė­je ne­bu­vo tiek or­ga­ni­za­ci­jų, kiek jų esa­ma da­bar, kvie­čian­čių sen­jo­rus į įvai­rius ren­gi­nius, pa­si­bu­vi­mus. Ir nie­kas dėl to gal­vos ne­su­ko. Vis­kas pri­klau­sė nuo pa­ties žmo­gaus, nuo jo po­žiū­rio, tu­ri­mo po­zi­ty­vo, kuo jis už­si­ims ta­pęs gar­baus am­žiaus. Ką vei­kė tuo­me­čiai Sim­no mies­te­lio sen­jo­rai, kai Jūs sma­gi, jau­na spe­cia­lis­tė at­vy­ko­te į Sim­ną? Aš nė kiek ne­per­de­du, Jū­sų ža­ve­sį liu­di­ja se­no­jo Sim­no pa­ro­dos nuo­trau­kos.</strong></p> <p>– Po stu­di­jų Šiau­lių uni­ver­si­te­te at­vy­kau dirb­ti mo­ky­to­ja į Sim­no spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą. Gal­vo­jau, kad po me­tų iš­vyk­siu į di­de­lį mies­tą, mat bu­vau Lie­tu­vos šau­dy­mo iš lan­ko rink­ti­nės na­rė. Ge­ro­kai už­si­bu­vau, jau 50 me­tų gy­ve­nu Sim­ne. Vi­sais lai­kais Sim­nas gar­sė­jo kul­tū­ri­niais ren­gi­niais, įvai­ria spor­ti­ne veik­la. Po dar­bo spor­ta­vo­me, šo­ko­me, dai­na­vo­me, vai­di­no­me. Nie­kas ne­skirs­tė į jau­nus, dar­bin­gus ir į pen­si­nin­kus. Ir kaip tik tais lai­kais ėmė­me pa­vyz­dį iš vy­res­nių­jų, ir iš pen­si­nin­kų, kad mo­ky­to­jas tu­ri bū­ti ak­ty­vus, ener­gin­gas, kū­ry­biš­kas, nes ki­taip mo­ki­niai ne­my­lės ir ta­vi­mi ne­si­ža­vės. Šiuo po­zi­ty­viu po­žiū­riu į ak­ty­vią veik­lą esu už­si­krė­tu­si vi­sam gy­ve­ni­mui.</p> <p><strong>– Ar iš tie­sų, kaip tei­gia ato­kes­nių kai­mų gy­ven­to­jai, žmo­nės ku­ria­si, bu­ria­si, bet vis ma­žiau yra kam se­no­lį iš­klau­sy­ti?</strong></p> <p>– Ar se­no­lis no­ri kal­bė­ti? Klau­sy­to­jų tik­rai at­si­ran­da. Se­no­lius ap­lan­ko įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, sa­va­no­riai. Ži­nau tik­rų at­ve­jų, ka­da po rim­tų ren­gi­nių Sim­ne kai ku­riuos vie­ni­šus se­no­lius ap­lan­ko ir mū­sų ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Tik ka­ran­ti­no me­tu jiems pri­trū­ko lan­ky­to­jų.</p> <p><strong>– Gal ži­no­te bū­dų, kaip su­do­min­ti, kaip prie ak­ty­vios ben­druo­me­nės veik­los pri­trauk­ti kuo dau­giau jau­ni­mo?</strong></p> <p>– Sim­ne jau­ni­mas ak­ty­vus, jis tu­ri ga­li­my­bę da­ly­vau­ti ak­ty­vio­je vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je: kon­cer­tai, ren­gi­niai, tal­kos, įvai­rios ak­ci­jos, ren­gi­niai, šven­tės… Ir juo­se daug jau­ni­mo. Tik kar­tais jie lie­ka nuo­ša­ly­je, nes ne­drįs­ta pa­tys siū­ly­tis.</p> <p><strong>– Ir dar vie­nas daž­nai gir­di­mas tei­gi­nys, kad sen­jo­rai pa­lik­ti li­ki­mo va­liai, kad vi­sas rū­pes­tis ski­ria­mas jau­niems ir dar­bin­giems žmo­nėms. Ar Jūs iš sa­vų po­zi­ci­jų ga­li­te taip teig­ti, pa­tvir­tin­ti? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Nie­kas nė­ra per se­nas aug­ti ir „pa­ga­ląs­ti sie­lą“. Juk ne­sens­ta­me vien dėl iš­gy­ven­tų me­tų skai­čiaus. Mes sens­ta­me dėl to, kad at­si­sa­ko­me sa­vo sva­jo­nių ir po­mė­gių. Ir tai la­bai džio­vi­na sie­lą. Bū­na ir man die­nų, ka­da sė­džiu ir džiau­giuo­si, kad nors raukš­lių ne­skau­da. Ar mes mo­ka­me pa­si­nau­do­ti tuo, ką siū­lo sen­jo­rams Aly­taus TAU Sim­no fi­lia­las. Juk tai mums, sen­jo­rams, su­da­ry­ta ga­li­my­bė mo­ky­tis an­glų kal­bos, to­bu­lin­ti kom­piu­te­ri­nį raš­tin­gu­mą, svei­kai spor­tuo­ti, da­ly­vau­ti te­at­ro tru­pė­je „TAU“, vyk­ti į eks­kur­si­jas, te­le­vi­zi­jos lai­das ir t. t.</p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, ko iki šiol vis dar trūks­ta sa­vo or­ga­ni­za­ci­jo­je? Ko­kias nau­jas ini­cia­ty­vas ar veik­las no­rė­tu­mė­te pra­dė­ti?</strong></p> <p>– Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Sim­no sky­rius daug me­tų ša­ly­je bu­vo gau­siau­sias sa­vo na­rių skai­čiu­mi, tu­rė­jo šau­nias tra­di­ci­jas ir tei­kė ma­te­ria­li­nę ir mo­ra­li­nę pa­gal­bą šei­moms. Per­nai drau­gi­jo­je įvy­ko po­ky­čių ir sky­riai ne­te­ko sa­va­ran­kiš­ku­mo. Tad nau­jas ini­cia­ty­vas ar veik­las tu­rės pra­dė­ti jau nau­ji jau­ni žmo­nės.</p> <p><strong>– Esa­te ko­mu­ni­ka­bi­li, leng­vai ran­da­te kal­bą su įvai­raus am­žiaus žmo­nė­mis. Tai at­si­neš­ta su ge­nais ar iš­siug­dy­ta?</strong></p> <p>– Tai iš­siug­dy­ta. 41 me­tus dir­bau vie­no­je mo­kyk­lo­je, 15 me­tų or­ga­ni­za­vau Sim­no sky­riaus veik­lą. Jau­na bū­da­ma ben­dra­vi­mo mo­kiau­si iš vy­res­nių žmo­nių, o da­bar mo­kau­si iš jau­nes­nių.</p> <p><strong>– Ir dar no­ri­si pa­kal­bė­ti apie pi­ni­gus ir ver­ty­bes. Kaip nie­kam ki­tam Jums daug te­ko ben­drau­ti su už­sie­nio me­ce­na­tais, lab­da­riais. Ko­dėl taip ski­ria­si už­sie­nio ir Lie­tu­vos, pa­va­din­kim... mi­li­jo­nie­rių ver­ty­bės? Ar glo­bė­jų, rė­mė­jų tu­ri­te ir šian­dien?</strong></p> <p>– Te­ko ben­drau­ti su už­sie­nio ša­lių me­ce­na­tais ir ša­lies lab­da­riais. Vi­si jie bu­vo ge­ra­no­riš­ki, drau­giš­ki ir nuo­šir­dūs. Su kai ku­riais rė­mė­jais drau­gys­tė gy­vuo­ja per 20 me­tų. Šių rė­mė­jų dė­ka gau­na­ma ir hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­ra­ma tie­sio­giai kai ku­rioms se­niū­ni­jos šei­moms. Tu­riu pro­gą pa­dė­ko­ti, to­dėl dė­ko­ju Nor­ve­gi­jos Hol­mest­ran­do mies­to gy­ven­to­jai Sid­sel As­ke­rud ir Vo­kie­ti­jos Biob­lin­ge­no Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rei Re­na­te Kot­tke.</p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad ši sen­jo­rų kar­ta – iš­ma­nio­ji. Pen­si­nio am­žiaus žmo­nės yra įval­dę kom­piu­te­ri­nį raš­tin­gu­mą. Ka­da Jūs at­ra­do­te so­cia­li­nį feis­bu­ko tin­klą? Ko­kiam rei­ka­lui daž­niau­siai jį nau­do­ja­te? Apie ką sen­jo­rai kal­ba feis­bu­ke, ko­kie jų po­rei­kiai, kas­die­ny­bės ak­tu­a­li­jos?</strong></p> <p>– Pri­si­pa­žin­siu, kad per daug ne­si­ža­viu feis­bu­ku, ka­dan­gi gai­la lai­ko. Nau­do­juo­si siek­da­ma su­si­ras­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, su­ži­no­ti nau­jie­nas ir ak­tu­a­li­jas.</p> <p><strong>– Kas, jū­sų pa­ste­bė­ji­mu, šian­dien, ka­ran­ti­no me­tu, vis dar džiu­gi­na vy­res­nio am­žiaus žmo­nes?</strong></p> <p>– Ka­ran­ti­no me­tu mes, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, bu­vo­me pri­vers­ti lik­ti na­muo­se ir pa­ty­rė­me tą pa­tį: ne­no­rą su­vok­ti šios pa­dė­ties, net pyk­tį, dep­re­si­ją, o po to su­si­tai­ky­mą. Vi­sus šiuos jaus­mus pa­jau­tė­me ir iš­gy­ve­no­me. Vie­nus vie­ni­šus se­no­lius lan­kė sa­va­no­riai (iki du­rų), o ki­ti ta­po­me sa­va­no­riais, kad ap­rū­pin­tu­me mais­tu, vais­tais, spau­da ir kt. Skam­bin­da­vo­me, kal­bė­jo­mės ir sva­jo­jo­me, ką da­ry­si­me, kai pa­si­baigs ka­ran­ti­nas. Ka­ran­ti­nas pa­ro­dė, kad esa­me vie­ni ki­tiems ypač svar­būs ir tik bū­da­mi kar­tu, ben­drau­da­mi ga­li­me bū­ti stip­rūs. Bai­siau­sia bū­ti nie­kam ne­rei­ka­lin­gam.</p> <p><strong>– Dar su­grįž­ki­me prie tik ry­puo­jan­čių apie ma­žą pen­si­ją. Ar tik nuo pen­si­jos pri­klau­so, lai­min­gai sen­si ar ne?</strong></p> <p>– Pa­ga­liau pen­si­jo­je... aš jau 10 me­tų. Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti: jei šian­dien iš­ei­tu­mė­te į pen­si­ją, ma­ny­čiau, pa­si­tu­ri­mai pra­gy­ven­tu­mė­te iki ry­to­jaus po­pie­tės. Svar­bu, ne kiek gau­na­me tos pen­si­jos, o kaip mes mo­ka­me džiaug­tis ir pa­si­nau­do­ti ja. Kiek vals­ty­bė įver­ti­no mus kiek­vie­ną, tiek ir gau­na­me. Sen­ki­me lai­min­gai, nes gal tu­ri­me šei­mą ir drau­gų, esa­me nau­din­gi ben­druo­me­nei, ski­ria­me daug lai­ko sa­vo po­mė­giams. Bū­ti­nai pa­si­nau­do­ki­me tuo, ką mums siū­lo ne­mo­ka­mai kul­tū­ros cen­tras, bib­lio­te­ka, TAU.</p> <p><strong>– Ne iš vie­no sen­jo­ro te­ko iš­girs­ti – ne­tu­riu lai­ko, esu la­bai už­si­ė­męs. Ar sa­vo ap­lin­ko­je ma­to­te daug žmo­nių, ku­rie yra la­bai ak­ty­vūs, jiems ne­rei­kia siū­ly­ti veik­lų, nes mėgs­ta­muo­se po­mė­giuo­se, kaip sa­ko­ma, yra pa­sken­dę iki au­sų?</strong></p> <p>– Pa­žįs­tu daug sen­jo­rų, ku­rie ne­tu­ri lai­ko vi­suo­me­ni­nei veik­lai, nes jie la­bai už­si­ė­mę sa­vo mėgs­ta­mais po­mė­giais. Ir jie ma­nęs ne­er­zi­na, nes lai­min­gi ir nuo­la­ti­nė­je veik­lo­je, ku­ri jiems pa­tin­ka ar­ba pel­nin­ga. Ven­giu žmo­nių, ku­rie am­ži­nai skun­džia­si, kad jais ne­pa­si­rū­pi­na­ma, kad nie­ko įdo­maus jų gy­ve­ni­me ne­įvyks­ta. Man tie­siog la­bai pa­si­se­kė. Ma­no drau­gai ir ge­ri pa­žįs­ta­mi nuo­šir­džiai ir ak­ty­viai žen­gia ko­ja ko­jon su gy­ve­ni­mu ir da­ro ge­rus dar­bus be jo­kio at­ly­gio. Tad ir aš su jais.</p> <p><strong>– Yra sen­jo­rų, ku­rie pui­kiai jau­čia­si sa­vo sti­chi­jo­je – na­muo­se, dar­že, gė­ly­ne, baž­ny­čio­je. Ar jums to­kie už­si­ė­mi­mai ar­ti­mi?</strong></p> <p>– Už­si­ė­mi­mai sa­vo na­muo­se ir dar­že tik­rai ar­ti­mi. Dar­bai dar­že, šilt­na­my­je su am­žiu­mi jau ne to­kie ma­lo­nūs, ta­čiau, kai ne­rei­kia pirk­ti dar­žo­vių, tai ir pi­ni­gi­nė ne taip grei­tai plo­nė­ja.</p> <p><strong>– Ska­niuo­sius ce­pe­li­nus vis dar ver­da­te?</strong></p> <p>– Val­gių ga­mi­ni­mo nie­ka­da ne­su­reikš­mi­nau. Ver­du ir ce­pe­li­nus, ir ba­lan­dė­lius. Juk per skran­dį – į vy­ro šir­dį. Grei­tai švę­si­me mū­sų ben­dro gy­ve­ni­mo 50-me­tį. Tad le­pi­nu sa­vo vy­rą. O jei­gu pa­sa­ky­ti tie­są, tai dar man la­bai rei­kia lėk­ti į žmo­nes. Jei ma­nęs pa­klau­si­te, ar vis­ką gy­ve­ni­me pa­da­riau ir ko­kio no­rė­čiau ne­kro­lo­go, at­sa­ky­čiau, jog aš no­rė­čiau, kad apie ma­ne pa­sa­ky­tų: „Sa­vo gy­ve­ni­mą ji nu­gy­ve­no en­tu­zias­tin­gai ir drą­si­no ki­tus taip gy­ven­ti.“</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/97594708_229795921651261_836151160967528448_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/97594708_229795921651261_836151160967528448_n.jpg" width="592" height="800" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/received_575406646701321.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/received_575406646701321.jpg" width="528" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/received_878676652619460.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/received_878676652619460.jpg" width="507" height="900" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/received_1317005908688984.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/received_1317005908688984.jpg" width="648" height="864" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/received_851374745354014.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/received_851374745354014.jpg" width="544" height="725" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/received_253372512443709.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/received_253372512443709.jpg" width="890" height="668" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/12015209_462545283931434_2965672445913324185_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/12015209_462545283931434_2965672445913324185_o.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/88307189_2996255693772718_5794828192829145088_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1489-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/88307189_2996255693772718_5794828192829145088_o.jpg" width="1780" height="1335" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30035" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590586801"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stase</span> - Tre, 2020-05-27 - 16:40</p> </li> <a href="/comment/30035#comment-30035" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30035#comment-30035" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Elenute linkime kas miela…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Elenute linkime kas miela gera ir grazu jusu sirdziai ir sielai. Mylime jus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30035" token="VGDmyZ-Bc1W5RiG6lMvOolmKRvf17Tke2Fu_FnTznlo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30033" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590586211"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daiva</span> - Tre, 2020-05-27 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/30033#comment-30033" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30033#comment-30033" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuole elenyte varykit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuole elenyte varykit taip ir toliau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30033" token="KoNhV11wfTentFRBLPFQbahRjDjZ9NNIp7uX9j9Vsuo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-30032" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590586091"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Daiva</span> - Tre, 2020-05-27 - 16:28</p> </li> <a href="/comment/30032#comment-30032" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/30032#comment-30032" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuole elenyte varykit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuole elenyte varykit taip ir toliau.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=30032" token="Fwn8T14pq5ceUFEzK2j4ahNJo2FhtwrsXnEmr1gjyt4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-29698" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1590434094"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Janina</span> - Pir, 2020-05-25 - 22:14</p> </li> <a href="/comment/29698#comment-29698" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/29698#comment-29698" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šaunuoliai simniškiai, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šaunuoliai simniškiai, o ponia Elena – nuostabi, optimistė ir geros širdies.Simnui pasisekė, kad ji čia apsiliko. Malonu skaityti jos mintis. Apskritai, norisi, kad didesnę dalį spaudos užimtų tokie herojai, o ne rietenos, nepasitenkinimas, pupyčių aplinkos vaizdai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=29698" token="n2NZnC5Cu_UhKB3eQ9qUZxJkJ0XwFVALnBn7Pi_ikWY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1489&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="QqwmWqv6d2Hu2uSB3t2IfZ-40Q9cjzm9Glkxl0nF9Do"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 25 May 2020 07:12:49 +0000 vyrredaktorius 1489 at https://www.alytausnaujienos.lt Moksleivio iš Indonezijos projekte „Viltis“ – ir alytiškės balsas https://www.alytausnaujienos.lt/moksleivio-indonezijos-projekte-viltis-ir-alytiskes-balsas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">„A.N“ inf.</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13433" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13433) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/GYTE%20HOPE.jpg?itok=CozfzMnl" width="344" height="287" alt="Hope" title="Hope" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:106%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-size:12.0pt" xml:lang="LT"><span style="line-height:106%">„Iškart sutikau, juk bet kokia galimybe reikia naudotis. Produktas pavyko geresnis, nei aš galėjau įsivaizduoti! Projekto partneriai kilę iš pačių įvairiausių šalių: Vokietijos, Airijos, Indijos, Turkijos, Italijos, Indonezijos ir, žinoma, Lietuvos!“ – sako Gytė Augustinaitytė. </span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:106%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-size:12.0pt" xml:lang="LT"><span style="line-height:106%">Yra tokia svetainė PenPal World. Jos pagrindinis tikslas: kad žmonės iš įvairių pasaulio šalių susirastų draugų. Šioje svetainėje visai neseniai Gytė susipažino su moksleiviu vardu Kendra, jis gyvena Indonezijoje. Penkiolikmečiam dešimtokui patinka žaisti tinklinį, fotografuoti ir kurti įvairiausius vaizdo siužetus.</span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:106%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-size:12.0pt" xml:lang="LT"><span style="line-height:106%"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=daY2Byr2uE0&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR3jU3srPQQ-EkVfmdlWEaHG6P36M_-wBt-OQkj_QL5R_zpgKyI4FZ2T1JA">https://www.youtube.com/watch?v=daY2Byr2uE0&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR3jU3srPQQ-EkVfmdlWEaHG6P36M_-wBt-OQkj_QL5R_zpgKyI4FZ2T1JA</a></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:11px"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-28423" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589847337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Diana Bend</span> - Ant, 2020-05-19 - 03:15</p> </li> <a href="/comment/28423#comment-28423" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/28423#comment-28423" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei susiduriate su kokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a>.</p> <p>Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=28423" token="rKMRRgcZzn6wOs8r1McNWktIaJ_9H23UZi9f4JEF4os"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-27956" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1589643377"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>&lt;a href=&quot;https…</span> - Šeš, 2020-05-16 - 18:36</p> </li> <a href="/comment/27956#comment-27956" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/27956#comment-27956" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Idomus straipsnis, vertas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Idomus straipsnis, vertas paskaityt Idomus straipsnis, vertas paskaityt <a href="https://google.com">google</a> Idomus straipsnis, vertas paskaityt Idomus straipsnis, vertas paskaityt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=27956" token="HWImNWyxOiNrJz6YXfTOGzWbum2S65lkLdyXrWid6QM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1472&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ApQcw1xR5gjZPeXOiHNfffNz6bIU9TViTvJowsxVxYA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Sat, 16 May 2020 13:40:29 +0000 vyrredaktorius 1472 at https://www.alytausnaujienos.lt Šeimos dienos proga – pramoga, kuri pamaitins ir smegenis – kryžiažodžiai https://www.alytausnaujienos.lt/seimos-dienos-proga-pramoga-kuri-pamaitins-ir-smegenis-kryziazodziai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13432" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13432) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/kryziazodis.jpg?itok=FTHdrIWi" width="344" height="287" alt="Kryžiažodis" title="Kryžiažodis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT"><span style="color:black">Didžiausias pliusas, esant tokioje aplinkoje, – dėl patiriamų papildomų emocijų  stimuliuojamas ne vienas, o net keletas smegenų centrų. Taip pat pastebėta, kad kuriasi visiškai naujos jungtys smegenų  neuronų tinkluose. <span style="background:white">Tad šeimos dienos proga kryžiažodžių savaitgalis gali tapti puikia pramoga.  </span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT">„Pirmajam išspausdintam kryžiažodžiui jau daugiau kaip šimtas metų. Teigiama, kad pirmas kryžiažodis spaudoje pasirodė 1913 metų gruodžio 21 d., nors kažkas panašaus į sukryžiuotus žodžius buvo rasta atkasus Pompėja“, – sako</span> <span lang="LT" style="background:white" xml:lang="LT"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">„<em><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Oho</span></em>" redakcijos komercijos vadovas <em><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Audrius Murauskas</span></em></span></span></span><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT">, – Su laiku jie taip išpopuliarėjo, kad turbūt visi esame bent kartą kryžiažodžius sprendę. Yra daug žmonių, kodėl jie – tokie populiarūs. Atlikta ir nemažai mokslinių tyrimų apie kryžiažodžių sprendimo nauda tiek kūnui tiek dvasiai“. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT">Ne taip seniai buvo įrodyta, kad kryžiažodžių sprendimas mažina vienišumo jausmą. Tuo tarpu, vienu metu sprendžiant šeimoje ar grupelėje žmonių, vystosi ir aktyvinasi net keletas smegenų dalių. Galima teigti, kad kryžiažodžiai – kokybiškas maistas smegenims. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="background:white" xml:lang="LT"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">„Oho“ kviečia visą savaitgalį spręsti kryžiažodžius, o teisingai išsprendus bent 1 iš 5, reikia užpildyti registracijos formą – galima laimėti puikią dovaną – pasirinkto OHO kryžiažodžių žurnalo 3 mėn. prenumeratą. Kasdien – net 100 laimingųjų džiaugsis prenumeratomis.</span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT">Kryžiažodžius galite rasti </span><a href="https://www.delfi.lt/apps/zaidimai/kryziazodziai/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">ČIA</span></a><span lang="LT" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" xml:lang="LT">.  </span></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1471&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Gd0Vw_YK-9wy8wLnaDC_Wawaf3nMXvC2fA2C7PvwwDM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 15 May 2020 15:06:56 +0000 vyrredaktorius 1471 at https://www.alytausnaujienos.lt Motinos dienai lietuvių liaudies daina su japonišku prieskoniu https://www.alytausnaujienos.lt/motinos-dienai-lietuviu-liaudies-daina-su-japonisku-prieskoniu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13425" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13425) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/Yuko%20Yamasaki%20ir%20%C5%BDemyna%20Trink%C5%ABnait%C4%97_0.jpg?itok=yzPAvrSN" width="344" height="287" alt="Įrašyta daina" title="Įrašyta daina" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p style="margin-bottom:8px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><b><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Ponia Yamasaki daug dėmesio skiria muzikai </span></b></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Japonų ambasadoriaus Lietuvoje Shiro Yamasaki žmona Yuko Yamasaki jau metai laiko mokinasi groti kanklėmis, taip pat lietuviškų dainų. </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Ambasadorienė Lietuvoje sužydėjus sakuroms kartu su dainininke Agne Sabulyte siuntė Lietuvos žmonėms muzikinius linkėjimas karantino metu įrašiusios populiarią japonų dainą „Sakura“. </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">„</span><span lang="LT" style="color:#222222" xml:lang="LT">Aš niekada nebuvau patyrusi karantino. Liūdna, kad visi svečiai turėję mus lankyti, visi renginiai buvo atšaukti. Liūdna, kai matai kaip sudėtingai klostosi kai kurių žmonių gyvenimai. Iš kitos pusės, technologijos duoda labai daug, įvairūs susitikimai buvo perkelti į internetinę erdvę, aš pati padariau dviejų dainų įrašus namuose“, - su ramybe ir pozityvia nuotaika kalbėjo ponia Yuko Yamasaki. </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><b>Lietuviška daina su kanklių pritarimu iš Japonų rezidencijos Lietuvoje</b></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Artėjant motinos dienai  Yuko Yamasaki sukūrė muzikinę žinutę su lietuviška daina „Šių naktelį per naktelį“. Tai viena jos pirmųjų išmoktų ir mėgstamų dainų, kurią dažnai atlieka kartu su kanklininke bei ponios Yuko Yamasaki kanklių mokytoja Žemyna Trinkūnaite ir atlikėja Agne Sabulyte.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT"> „Yuko labai darbštus ir imlus žmogus, ji atidžiai seka mano pačios grojimo technikas, filmuoja, mokosi iš vaizdo medžiagos. Susitikusios ne tik grojame, bet ir kalbame apie mūsų šalių kultūras, jų skirtumus ir panašumus, abi mokinamės viena iš kitos“, - kalbėjo Žemyna Trinkūnaitė.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:#222222" xml:lang="LT">„Dabar ruošiu su kanklėmis Žemynos lopšinę, išverčiau ją į japonų kalbą, noriu padainuoti savo anūkams, taip pat mokausi vieną mylimų dainų „My favourite things“ (liet. Mano mylimi dalykai) iš R.Rodžerso miuziklo „Muzikos garsai“  atlikti lietuviškai“, - apie savo muzikinius tikslus pasakojo ambasadorienė. </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:#222222" xml:lang="LT">„Kai pamačiau Agnę Sabulytę socialiniame tinkle su savo dukra dainuojančią „My favourite things“ lietuviškai panorau išmokti taip pat. Agnė davė man vokalo pamoką nuotoliniu būdu“.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><b><span lang="LT" style="color:#222222" xml:lang="LT">Įrašų studijos – namai </span></b></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Dainos „Šių naktelį per naktelį“ įrašą Yuko Yamasaki padarė savo rezidencijoje, o jei pritarimą savuose namuose įrašė dainininkė Agnė Sabulytė. „ Išties dabar ypatingas laikas, parodantis kokios plačios galimybės, jei nesusikoncentruoji į praradimus, - nes apie tai, ką net nebūtum pagalvojęs prieš karantiną, dabar imi ir darai“, - apie įrašus ir kūrybinius procesus iš namų kalbėjo Agnė Sabulytė. </span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">„Man ši daina nuostabiai atliepia tą pavasario ypatingą virpėjimą su jo žydėjimais, sodinimais, sugrįžtančiais paukščiais, pabudusiais jausmais“, - apie dainą pasakojo dainininkė  Agnė Sabulytė, pati kiekvieną pavasarį pasodinanti jauną obelį.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><b><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Japoniškos virtuvės tradicijos Lietuvoje</span></b></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:black" xml:lang="LT">Karantino metu ponia Yuko Yamasaki daug laiko skiria muzikai ir taip pat mėgaujasi gaminimu tiek japoniškų, tiek lietuviškų patiekalų.</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="LT" style="color:#222222" xml:lang="LT">Ponia Yuko Yamasaki dažnai mėgsta gaminti „Saban o misoni“. „Japonai mėgsta skumbrę ir tai yra tipinis patiekalas kaip jie tai daro. Skumbrė ruošiama saldžioje miso (fermentuota sojų pupelių pasta), pagardinta su imbieru ir porais. Tai labai tinka su ryžiais. Garnyras vadinasi „Unohana“, paruošiamas su okara (sojų išspaudos).Okara - tai maistingas ir sveikas produktas, tačiau jo Lietuvoje nemačiau, džiaugiuosi turėdama galimybę įsigyti džiovintos okaros, kuri atrodo kaip pudra. Aš gaminu morkas su džiovinta okara, porus, žalias pupeles ir džiovintus Šitake grybus. Salotoms ruošiu kopūstų salotas japoniškai. Pridedu  šiek tiek sūdytų valgomųjų rudadumblių , alyvuogių aliejaus. Džiovinti rudadambliai žinomi savo puikiu skoniu glutamo rūgšties ir jie žaidžia vieną būtiniausių rolių japonų virtuvėje“, - entuziastingai apie japonų virtuvę pasakojo ponia Yuko Yamasaki, prasitarusi, jog labai nori Lietuvos žmones supažindinti su japonų maisto kultūra bei šiuo metu besimokanti gaminti ir lietuvių virtuvės patiekalus.</span> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="color:black" xml:lang="EN-GB"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=o_zupsJ-wY0" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.youtube.com/watch?v=o_zupsJ-wY0</a></span></span></span></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Agn%C4%97%20Sabulyt%C4%97%20ir%20Yuko%20Yamasaki%20_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1430-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Agn%C4%97%20Sabulyt%C4%97%20ir%20Yuko%20Yamasaki%20_0.jpg" width="827" height="1227" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Agn%C4%97%20Sabulyt%C4%97%20ir%20Yuko%20Yamasaki%202020.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1430-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Agn%C4%97%20Sabulyt%C4%97%20ir%20Yuko%20Yamasaki%202020.jpg" width="827" height="1227" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-05/Yuko%20Yamasaki%20ir%20%C5%BDemyna%20Trink%C5%ABnait%C4%97.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1430-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-05/Yuko%20Yamasaki%20ir%20%C5%BDemyna%20Trink%C5%ABnait%C4%97.jpg" width="827" height="1227" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-24871" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588626298"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Paklausiau įrašą</span> - Ant, 2020-05-05 - 00:04</p> </li> <a href="/comment/24871#comment-24871" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/24871#comment-24871" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai gražu!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai gražu!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=24871" token="-JJKacYpkr_b_ZQs1QapSAZuDsD14Xv9boOT7KdxfPQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1430&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="A3tCooG6yDtfOt-JuC4h52DlFmu6f8ohJ24mlfojDCU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Sun, 03 May 2020 15:05:54 +0000 vyrredaktorius 1430 at https://www.alytausnaujienos.lt Ypa­tin­ga mi­si­ja: par­vež­ti Lie­tu­vos švie­ti­mui per­mai­nų vė­jų iš vi­so pa­sau­lio https://www.alytausnaujienos.lt/ypa-tin-ga-mi-si-ja-par-vez-ti-lie-tu-vos-svie-ti-mui-mai-nu-ve-ju-vi-so-pa-sau-lio <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/49-13425" rel="bookmark"> Nr. <span> 49 (13425) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/mt.jpg?itok=9SqRLVSN" width="344" height="287" alt="Tautvydas ir Mingailė Meldaikiai." title="Tautvydas ir Mingailė Meldaikiai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Gal pir­miau­sia apie pa­čią veik­lą ir tai, ką vei­kė­te pa­sau­ly­je – ko­kias ša­lis ap­lan­kė­te, ko­kias mo­kyk­las ma­tė­te ir ko­kių per­mai­nų idė­jų Lie­tu­vos švie­ti­mui par­ve­žė­te?</strong></p> <p>– Abu su vy­ru jau ku­ris lai­kas esa­me švie­ti­mo žmo­nės. Taut­vy­das 7 me­tus dir­bo ke­lio­se tiek tra­di­ci­nė­se, tiek al­ter­na­ty­vio­se Vil­niaus mo­kyk­lo­se. Aš dau­giau­sia lai­ko pra­lei­dau su prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais dirb­da­ma dar­že­ly­je. Bai­giau vys­ty­mo­si psi­cho­lo­gi­ją, at­li­kau psi­cho­lo­gės prak­ti­ką vie­no­je iš Val­dor­fo mo­kyk­lų. Į ke­lio­nę lei­do­mės pra­ėju­sių me­tų spa­lį, pra­dė­jo­me nuo Eu­ro­pos mo­kyk­lų, bu­vo­me su­grį­žę Ka­lė­doms na­mo ir pra­tę­sė­me eks­pe­di­ci­ją Šiau­rės bei Cen­tri­nė­je Ame­ri­ko­je. Už­klu­pus to­kiai si­tu­a­ci­jai, ko­vo 26 die­ną su­grį­žo­me na­mo.</p> <p><strong>– Ko­kie šio pro­jek­to tiks­lai? </strong></p> <p>– Vie­nas iš pa­grin­di­nių ke­lio­nės tiks­lų – su­rink­ti ir pa­si­da­ly­ti ge­ro­sio­mis mo­kyk­lų pa­tir­ti­mis pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je tam, kad ga­lė­tu­me pa­dė­ti mo­kyk­loms Lie­tu­vo­je įsi­ga­lin­ti (t. y. vi­siems mo­kyk­los na­riams vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti jos pro­ce­suo­se). At­si­žvelg­da­mi į ge­og­ra­fi­nę ir fi­nan­si­nę žmo­nių pa­dė­tį bei rem­da­mie­si ge­rą­ja to­kių ša­lių kaip Suo­mi­ja, Da­ni­ja ar Olan­di­ja pa­tir­ti­mi, no­ri­me ma­žin­ti at­skir­tį tarp pri­va­taus ir vals­ty­bi­nio sek­to­rių. Bur­da­mi švie­ti­mu be­si­do­min­čių ir da­ly­vau­jan­čių ja­me žmo­nių ra­tą, sie­kia­me su­pa­žin­din­ti ir su­stip­rin­ti Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą no­va­to­riš­ko­mis švie­ti­mo idė­jo­mis. Mums taip pat la­bai svar­bu po­pu­lia­rin­ti švie­ti­mą tarp jau­nų žmo­nių bei įtrauk­ti juos į mo­kyk­los (at)kū­ri­mo pro­ce­sus. Kaip vie­ną iš es­mi­nių tiks­lų to­les­nė­je per­spek­ty­vo­je taip pat nu­ma­to­me do­ku­men­ti­nio fil­mo apie švie­ti­mą su­kū­ri­mą, ke­liau­da­mi do­ku­men­tuo­ja­me sa­vo pa­tir­tis ir nuo­ty­kius.</p> <p><strong>– Ko­kias mo­kyk­las ap­lan­kė­te? </strong></p> <p>– Vi­sų pir­ma, ieš­ko­jo­me to­kių mo­kyk­lų, ku­rios tu­ri pa­tir­ties ku­riant ben­druo­me­nės ge­ro­vę drau­ge su vai­kais. Mo­kyk­lų, ku­rian­čių no­va­to­riš­ką, są­mo­nin­gu­mu grįs­tą švie­ti­mo ap­lin­ką, ku­rio­je ga­li ne­var­žo­mai vys­ty­tis au­ten­tiš­ka, svei­ka as­me­ny­bė. Mums bu­vo ir yra svar­bu mo­ky­tis iš mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ky­to­jas, mo­ki­nys ir jo tė­vai jau­čia­si įga­lin­ti.</p> <p>Lan­kė­me mo­kyk­las, ku­rios re­mia­si Mon­tes­so­ri, Reg­gio Emi­lia, Val­dor­fo, de­mo­kra­tiniais/so­ciok­ra­ti­niais prin­ci­pais grin­džia­ma mo­ky­mo sis­te­ma, DIR me­to­dais dirb­ti su vys­ty­mo­si su­tri­ki­mų tu­rin­čiais vai­kais. Ame­ri­ko­je su­si­pa­ži­no­me su pro­gre­sy­vaus mo­de­lio ypa­tu­mais, taip pat sa­vi­re­gu­lia­ci­niu (self di­rec­ted le­ar­ning) mo­ky­mu­si, ty­ri­nė­jo­me na­mų mo­ky­mo bei to­kių mo­de­lių kaip Sund­bu­ry ar uns­cho­o­ling gai­res.</p> <p>Ką par­si­ve­žė­me? Par­si­ve­žė­me pla­tes­nį ir gi­les­nį su­vo­ki­mą apie esa­mas ir ga­li­mas švie­ti­mo al­ter­na­ty­vas, kaip vei­kia šie mo­de­liai, ko­kį ke­lią rei­kia nu­ei­ti, kad su­bur­tum po­ky­čių sie­kian­čią švie­ti­mo ben­druo­me­nę bei kaip iš es­mės pa­si­kei­čia vai­kų, tė­vų, mo­ky­to­jų gy­ve­ni­mai, kai į mo­ky­mo­si pro­ce­sus įsi­lei­džia­ma dau­giau pa­si­rin­ki­mo lais­vės, pa­si­ti­kė­ji­mo vie­nų ki­tais, tiks­lin­go at­sa­ko­my­bės pa­skirs­ty­mo, są­mo­nin­gu­mo, kū­ry­biš­ku­mo ir t. t. </p> <p>Kiek­vie­na mo­kyk­la yra uni­ka­li ir drau­ge su sa­vo ben­druo­me­ne yra at­sa­kin­ga už sa­vo mo­kyk­los ge­ro­vę. Net­gi, kai at­ro­do, kad „iš vir­šaus nu­leis­ti“ rei­ka­la­vi­mai dik­tuo­ja pa­grin­di­nes są­ly­gas ir nie­ko ne­ga­li­me pa­keis­ti, svar­bu iš­lik­ti są­mo­nin­giems, kū­ry­biš­kiems ir ne­pa­mirš­ti, dėl ko esa­me ten, kur esa­me, bei drą­siai im­tis ini­cia­ty­vos, kai tu­ri­me ką pa­siū­ly­ti. Ko­kį žmo­gų no­ri ug­dy­ti jū­sų mo­kyk­la, ko­kios jū­sų ben­druo­me­nės ver­ty­bės? Ar jū­sų mo­kyk­lo­je vai­kas mo­ko­mas rū­pin­tis sa­vi­mi, ki­tu ir ap­lin­ka? Ar vai­kas tu­ri ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir pri­si­dė­ti prie spren­di­mų, su­si­ju­sių su jo gy­ve­ni­mu ir mo­ky­mu­si, pri­ėmi­mo? Ar va­do­vy­bė pa­si­ti­ki sa­vo ko­man­da –mo­ky­to­jais ir su­tei­kia jiems pa­kan­ka­mai au­to­no­mi­jos? Ar mo­kyk­lo­je vyks­ta dia­lo­gas? Kaip jau­čia­si kiek­vie­nas jū­sų mo­kyk­los na­rys?</p> <p>At­sa­kius į šiuos ir ki­tus mo­kyk­los ben­druo­me­nės ke­lia­mus klau­si­mus, ga­li­ma su­si­da­ry­ti aiš­kes­nį vaiz­dą apie mo­kyk­los stip­ry­bes ir sil­pny­bes bei ati­tin­ka­mai su­si­telk­ti į mo­kyk­los vys­ty­mo­si pro­ce­sus. Įsi­ga­li­ni­mas, ben­dra­dar­bia­vi­mas, kū­ry­biš­ku­mas – lan­ky­da­mi anks­čiau iš­var­dy­tas mo­kyk­las įsi­ti­ki­no­me, kad tai yra rak­tai į sėk­min­gą ir lai­min­gą mo­kyk­lą. </p> <p><strong>– Vi­si su­pran­ta­me, kad pa­sau­lis ku­riam lai­kui taps už­da­res­nis. Ar jau tu­ri­te min­čių ar kon­kre­čių su­ma­ny­mų, ką veik­si­te Lie­tu­vo­je? Ko­kią sa­vo mi­si­ją ma­to­te šian­dien?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu dir­ba­me su me­džia­ga, ku­rią par­si­ve­žė­me iš ke­lio­nės (mon­tuo­ja­me, ra­šo­me, kal­ba­mės ir dis­ku­tuo­ja­me tar­pu­sa­vy­je). Ka­dan­gi tre­čia­sis ke­lio­nės eta­pas (po Azi­ją, taip pat Suo­mi­jos ir Es­ti­jos mo­kyk­las) nu­si­ke­lia ne­aiš­kiam lai­kui, per­ei­na­me prie ket­vir­to­jo eta­po – Lie­tu­vos. Po Lie­tu­vos mo­kyk­las šiuo me­tu ke­liau­ti taip pat ne­ga­li­me, ta­čiau jau da­bar ga­li­me pra­dė­ti megz­ti ry­šius ir vis gar­siau kal­bė­tis apie idė­jas. Svar­bus žings­nis – rė­mė­jų, pro­jek­tų pa­ieš­kos, ku­rios pa­dė­tų pa­siek­ti di­des­nį su­in­te­re­suo­tų žmo­nių ra­tą, su­lauk­ti fi­nan­si­nio pa­stip­ri­ni­mo, da­ly­tis pa­tir­ti­mi ir im­tis kon­kre­čių veiks­mų. No­ri­me su­bur­ti ko­man­dą, baig­ti gry­nin­ti idė­ją ir pa­ruoš­ti veiks­mų pla­ną. Sie­kia­me megz­ti dia­lo­gą su vals­ty­bi­nė­mis mo­kyk­lo­mis. Mū­sų tiks­las – pra­dė­ti nuo vie­nos, at­vi­ros vals­ty­bi­nės mo­kyk­los. Pla­čiau apie tai – at­ei­ty­je. </p> <p>No­ri­me pri­si­dė­ti prie švie­ti­mo po­ky­čių ir pa­si­da­ly­ti ge­rą­ją pa­tir­ti­mi, ku­rią tu­ri­me ga­li­my­bę pa­tys ty­ri­nė­ti ir pa­žin­ti. Per dia­lo­gą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą ga­li­ma iš­ju­din­ti net ir sun­kiau­sius ar se­niau­sius ak­me­nis.</p> <p><strong>– Ne­ga­liu ne­pa­klaus­ti apie Lie­tu­vos švie­ti­mą ka­ran­ti­no kon­teks­te. Star­ta­vo nuo­to­li­nis mo­ky­mas, ku­rį pa­tys mo­ky­to­jai ver­ti­na kaip stip­rų ir nau­din­gą spy­rį, ku­ris leis to­bu­lė­ti mo­ky­to­jams ir at­vers nau­jas ga­li­my­bes. O ką apie tai ma­no­te Jūs? </strong></p> <p>– Tiek mo­ky­to­jams, tiek vai­kams, tiek jų tė­vams te­ko la­bai grei­tai per­sio­rie­nuo­ti į vi­siš­kai ki­to­kią dar­bo spe­ci­fi­ką. Na­tū­ra­lu, kad tai su­kė­lė įvai­rių re­ak­ci­jų ir jaus­mų. Vie­niems tai di­des­nis iš­šū­kis, ki­tiems ma­žes­nis. Jau­ni žmo­nės la­bai im­lūs tech­no­lo­gi­joms, pui­kiai ir grei­tai per­pran­ta tech­no­lo­gi­nes ving­ry­bes, to­dėl daž­nai tu­ri pra­na­šu­mą prieš vy­res­nės kar­tos žmo­nes (ži­no­me, kad tik­rai ne vi­sus!). Tuo tar­pu iš mo­ky­to­jų ir tė­vų ten­ka gir­dė­ti ne tik apie pa­di­dė­ju­sį krū­vį, bet ir apie ne­adek­va­tų lai­ko pa­si­skirs­ty­mą, pa­vyz­džiui, dėl pa­si­kei­tu­sių ap­lin­ky­bių mo­ky­to­jai tu­ri pra­leis­ti dau­giau lai­ko pa­mo­kos pa­si­ruo­ši­mui ne­gu ga­li skir­ti lai­ko vai­kams in­di­vi­du­a­liai. At­si­ra­do dau­gy­bė pa­ša­li­nių kin­ta­mų­jų, ku­riais rei­kia pa­si­rū­pin­ti, ir ne­be­lie­ka lai­ko ra­miam, žmo­giš­kam kon­tak­tui. To­dėl la­bai svar­bu šiuo vi­siems ne­leng­vu me­tu lik­ti vie­nin­giems ir ben­dra­dar­biau­ti.</p> <p>Daug pri­klau­so ir nuo to, ar vai­kai su­pran­ta si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą, ar su jais pa­si­kal­ba­ma apie tai, kaip jie jau­čia­si ir kas šiuo me­tu vyks­ta pa­sau­ly­je. Ar vai­kai ren­ka­si ben­dra­dar­biau­ti ir pri­si­de­da, kad mo­ky­mo­si pro­ce­sai vyk­tų sklan­džiai, o gal prie­šin­gai, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai, ren­ka­si pa­si­telk­ti ma­ni­pu­lia­ci­jas, truk­dy­ti. Dar vie­nas iš­šū­kis (tik šis ne­nau­jas) – tiems vai­kams, ku­riems mo­ky­ma­sis aso­ci­juo­da­vo­si su kan­čia, ši­tai nie­kur ne­din­go. Tai­gi, ir to­liau svar­bus iš­lie­ka ug­dy­mo tu­ri­nys bei ge­bė­ji­mas su­do­min­ti, vi­di­nės mo­ty­va­ci­jos pa­ieš­kos, sa­vo stip­ry­bių bei in­te­re­sų pa­ži­ni­mas. Vir­tu­a­lus ar gy­vas mo­ky­ma­sis – tai for­mos, prie jų ga­li­ma pri­si­tai­ky­ti, iš­mok­ti. Gal­būt, įsi­va­žia­vus nau­jo­mis ro­gė­mis, ga­lė­si­me ir to­liau telk­tis į ki­tus, ne ma­žiau svar­bius, už­da­vi­nius.</p> <p><strong>– Ar tech­no­lo­gi­nis to­bu­lė­ji­mas yra ta kryp­tis, ku­ria švie­ti­mui rei­kė­tų keis­tis? </strong></p> <p>– Sa­ko­ma, kai gy­ve­ni­mas su­tei­kia ga­li­my­bę aug­ti ir keis­tis, pri­imk ją. Gal­būt ir šiuo at­ve­ju vyks­ta pa­na­šūs pro­ce­sai. Ga­liau­siai, vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių, in­ter­pre­tuo­jan­čių vyks­tan­čius reiš­ki­nius, są­mo­nin­gu­mo. Mes ti­ki­mės, kad šie iš­šū­kiai iš­gry­nins ne tik da­bar­ti­nio švie­ti­mo spra­gas, bet ir pa­drą­sins žmo­nes pro­gre­sy­viems po­ky­čiams, į ku­riuos, no­rim ar ne­no­rim, esa­me ve­da­mi šian­die­nos. </p> <p><strong>– Grį­žo­te į Lie­tu­vą jau pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ko ge­ro, pa­ju­to­te ir jo iš­pro­vo­kuo­tas nuo­tai­kas, taip pat ir Lie­tu­vos vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skli­du­sį ne­pa­kan­tu­mo pro­ver­žį, ypač įve­dus pri­vers­ti­nį ka­ran­ti­na­vi­mą. Kaip ver­ti­na­te to­kias nuo­tai­kas ir ap­skri­tai, ko­kių min­čių su­kė­lė pa­na­šios re­ak­ci­jos?</strong></p> <p>– Nor­ma­lu, kad nau­ja, eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ke­lia žmo­nėms ne­ri­mą ir su­tri­ki­mą. Įsta­ty­mai nau­ji, be to, nuo­lat kin­tan­tys (nes ir jų pri­ėmė­jams ši si­tu­a­ci­ja nau­ja), in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių ga­ly­bė, ne­ži­no­my­bė, kaip vis­kas klos­ty­sis to­liau ir ka­da baig­sis. Liūd­niau­sia šio­je si­tu­a­ci­jo­je ste­bė­ti ne ne­ri­mą, bai­mę ar net pyk­tį, kas yra žmo­giš­ka, bet žmo­nių su­si­skal­dy­mą. Toks pa­si­da­li­ji­mas įvy­ko ir su iš už­sie­nio grįž­tan­čiais ar ke­liau­jan­čiais tau­tie­čiais: vie­ni žmo­nės pa­lai­kė ir sten­gė­si su­pras­ti, ki­ti pa­smer­kė ir ro­dė­si, kad pa­ga­liau su­ra­do, kur iš­lie­ti sa­vo ap­mau­dą. Tie­sa ta, kad šis klau­si­mas ne­tu­ri vie­nos spal­vos ir si­tu­a­ci­jų iš­ties pa­si­tai­kė (te­be­pa­si­tai­ko) vi­so­kių. </p> <p>Pa­vyz­džiui, mū­sų at­ve­ju, tie­sio­gi­ne ta žo­džio pras­me, bu­vo­me už­stri­gę to­li­mo­je ša­ly­je. Skry­džiai nuo­la­tos kei­tė­si, ke­lias sa­vai­tes ieš­kant bū­dų su­grįž­ti, te­pa­vyk­da­vo ras­ti marš­ru­tus per 5 skir­tin­gus oro uos­tus, la­bai di­de­liais įkai­niais, be to, abe­jo­jo­me dėl sau­gu­mo ir svei­ka­tos leis­tis į to­kią il­gą ke­lio­nę. Kai ga­liau­siai nu­spren­dė­me pa­si­lik­ti ten, kur esa­me, Kos­ta Ri­ko­je, ga­vo­me ne­ti­kė­tą laiš­ką iš Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ame­ri­ko­je apie hu­ma­ni­ta­ri­nį skry­dį Ko­lum­bi­ja–Kos­ta Ri­ka–Če­ki­ja, ku­rį suor­ga­ni­za­vo če­kų am­ba­sa­da tam, kad parsk­rai­din­tų Cen­tri­nė­je Ame­ri­ko­je už­stri­gu­sius sa­vo tau­tie­čius. Ka­dan­gi vie­tų lėk­tu­ve bu­vo dau­giau, ga­vo­me pa­siū­ly­mą pri­si­jung­ti ir mes. Pa­ra­gin­ti, kad gal­būt tai mū­sų pas­ku­ti­nis šan­sas su­grįž­ti na­mo (nes nie­kas ne­ži­no, kiek lai­ko bus už­da­ry­tos sie­nos, o Kos­ta Ri­ko­je taip pat pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas), tą pa­čią nak­tį su­si­kro­vė­me daik­tus ir iš­sku­bė­jo­me į oro uos­tą, kur Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Če­ki­jo­je pa­de­da­mi lei­do­mės į be­ne il­giau­sią mū­sų ke­lio­nę na­mo. (Smal­sau­jan­tiems, kaip to­ji, 99 va­lan­das tru­ku­si ke­lio­nė at­ro­dė, ga­li­te pa­ma­ty­ti fil­mu­ką, ku­riuo pa­si­da­li­jo­me sa­vo feis­bu­ko ar­ba „You­Tu­be“ pa­sky­ro­se: Wa­de in­to Ad­ven­tu­re). </p> <p>Te­ko gir­dė­ti, kad taip pat su­dė­tin­ga bu­vo grįž­ti ir iš ki­tų to­li­mų kraš­tų, to­kių kaip Aust­ra­li­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, Či­lė ir pan. O vie­na bi­čiu­lė da­li­jo­si, kad ne­se­niai oro uos­te su­ti­ko ki­ną, ku­ris dėl esa­mų drau­di­mų (at­šauk­ti vi­si skry­džiai į Ki­ni­ją bei drau­džia­ma pa­lik­ti oro uos­tą Vo­kie­ti­jo­je) jau sa­vai­tę lai­ko gy­ve­na oro uos­te. Jį ži­nios apie ka­ran­ti­ną pa­sie­kė pa­čio­je Ant­ark­tidoje.</p> <p>Ki­ta ver­tus, ne iš pirš­to lauž­tas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ir tais, ku­rie, net ir ži­no­da­mi apie ka­ran­ti­ną, nu­spren­dė tęs­ti ke­lio­nes, del­sė grįž­ti iki pas­ku­ti­nių mi­nu­čių ir ne­žiū­rė­jo į šią si­tu­a­ci­ją at­sa­kin­gai. Skir­tin­gos si­tu­a­ci­jos, skir­tin­gos ga­li­my­bės ir skir­tin­gi žmo­nių po­el­giai. To­dėl lai­ky­ti vi­sus po vie­nu var­du ne tik ne­tei­sin­ga, bet ir vi­siš­kai ne­tiks­lin­ga. Svar­bu su­vok­ti, kad vie­ny­bė ir su­pra­tin­gu­mas šios kri­zės aki­vaiz­do­je yra ga­lin­giau­sia žmo­nių stip­ry­bė.</p> <p><strong>– Pan­de­mi­ja, ka­ran­ti­nas, izo­lia­ci­ja – vi­siš­kai nau­jos pa­tir­tys mū­sų gy­ve­ni­me. Yra to­kia te­ori­ja, kad ga­vo­me ga­li­my­bę su­lė­tin­ti tem­pą, kad gal­būt pa­sau­lis to­kiu bū­du ra­gi­na mus stab­te­lė­ti, kas be ko, – grįž­ti na­mo. Ko­kios min­tys šiuo me­tu lan­ko Jus, kaip jau­čia­tės?</strong></p> <p>– Dėl šios pan­de­mi­jos te­ko at­si­sa­ky­ti ke­lio­nės bur­lai­viu per Ra­mų­jį van­de­ny­ną, ke­lio­nės me­tu mo­kant (ho­mes­cho­o­li­nant) tuo bur­lai­viu ke­liau­jan­čius vai­kus. Ta­čiau, vie­ną aki­mir­ką pa­liū­dė­ję, ki­tą jau džiau­gė­mės ga­lė­da­mi bū­ti na­mie. Esa­me dė­kin­gi, kad ka­ran­ti­ną ga­li­me pra­leis­ti tė­vų so­dy­bo­je, kur daug erd­vės, gam­tos ir ga­li­my­bė su­lė­tė­ti, pail­sė­ti, su­si­dė­lio­ti to­les­nius eta­pus. Ti­ki­mės, kad drau­ge su vi­sais iš­ban­dy­mais ši kri­zė at­neš ir tei­gia­mų per­mai­nų ne tik švie­ti­me, bet ir be­pro­tiš­kai grei­ta­me gy­ve­ni­mo tem­pe, var­to­to­jiš­ku­me, kad vis daž­niau lei­si­me sau su­grįž­ti prie to, kas tik­ra ir svar­bu kiek­vie­nam žmo­gui.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Demokratine%20mokykla%20Vilniuje.%20Luko%20Baland%CC%8Cio%20nuotrauka_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Demokratine%20mokykla%20Vilniuje.%20Luko%20Baland%CC%8Cio%20nuotrauka_0.jpg" width="4348" height="2899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Projektu%CC%A8%20pristatymas%20vienoje%20is%CC%8C%20Hambrugo%20valstybiniu%CC%A8%20mokyklu%CC%A8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Projektu%CC%A8%20pristatymas%20vienoje%20is%CC%8C%20Hambrugo%20valstybiniu%CC%A8%20mokyklu%CC%A8.jpg" width="3889" height="2593" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Savo%20s%CC%8Cvietimo%20nuotykius%20dokumentuojame.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Savo%20s%CC%8Cvietimo%20nuotykius%20dokumentuojame.jpg" width="3960" height="2640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Sociokratine%CC%87%20mokykla%20Olandijoje.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Sociokratine%CC%87%20mokykla%20Olandijoje.jpg" width="3960" height="2640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Specialiu%CC%A8ju%CC%A8%20poreikiu%CC%A8%20mokykla%20Poznane%CC%87je.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Specialiu%CC%A8ju%CC%A8%20poreikiu%CC%A8%20mokykla%20Poznane%CC%87je.jpg" width="3960" height="2640" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/Mokinys%20vienoje%20is%CC%8C%20Danijos%20viso%20gyvenimo%20mokymosi%20mokyklu%CC%A8_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1411-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/Mokinys%20vienoje%20is%CC%8C%20Danijos%20viso%20gyvenimo%20mokymosi%20mokyklu%CC%A8_0.jpg" width="1667" height="2500" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-23067" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1588074057"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Joli</span> - Ant, 2020-04-28 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/23067#comment-23067" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/23067#comment-23067" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kai tik isgirstu apie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kai tik isgirstu apie mokyklos atkurima, novatoriskuma, naujus vejus, iskart susuka vidurius.<br /> Prikurta tiek reformu, kad norint atgaivinti musu svietima, reikia visas jas panaikinti.<br /> Ir is kur tos lesos keliauti ir kurti dokumentinius filmus? Ar tik ne is atviro Lietuvos fondo, nevyriausybinem organizacijom, kuriam G.Sorosas paaukojo 9mln. doleriu? Visokioms naujovems, tokioms, kaip genderizmas platinti? Aciu, jau uztenka lansbergienes darzeliu. Jokiu budu neleisiu savo vaiko i novatoriska, neoliberalia mokykla, vaikams tvirkinti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=23067" token="AIyCOUPpKtJ67Rny69xLNkazVp7OZjzgJwdRywQdcGY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1411&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="t7nM3IwjvomG3u29x3u66o-nJMl8vQUC6yHjDO4uy9A"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 27 Apr 2020 13:09:29 +0000 vyrredaktorius 1411 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip į gy­vą­ją gam­tą grįž­ta iš­ti­sa kur­ti­nių po­pu­lia­ci­ja https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-i-gy-va-ja-gam-ta-griz-ta-ti-sa-kur-ti-niu-po-pu-lia-ci-ja <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Balandis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13422" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13422) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-04/IMG_4529.JPG?itok=FEpu0vcN" width="344" height="287" alt="Mantas Kazakevičius" title="Alytiškiui skulptoriui Mantui Kazakevičiui smagu, kad pavyko prisidėti prie gyvosios gamtos išsaugojimo – kurtinių populiacijos atstatymo. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Man­tai, kaip už­si­mez­gė ben­dra­dar­bia­vi­mas su Vieš­vi­lės gam­ti­niu re­zer­va­tu? </strong></p> <p>– Jau be­ne de­šimt me­tų, ša­lia pe­da­go­gi­nio dar­bo Aly­taus dai­lės mo­kyk­lo­je, ret­sy­kiais da­ly­vau­ju ku­riant mu­zie­jams eks­po­zi­ci­jas, pa­pras­tai tai bū­na skulp­tū­ri­niai ob­jek­tai.</p> <p>Per šį lai­ko­tar­pį su­si­kau­pė ne­ma­žas at­lik­tų dar­bų krai­tis. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus, Pa­žais­lio vie­nuo­ly­nas, Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus Plokš­ti­nė­je, Šiau­lių šo­ko­la­do mu­zie­jus, Du­se­tų re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras, Tra­kų pu­sia­sa­lio pi­lies sak­ra­li­nio me­no eks­po­zi­ci­ja, Lais­vės ko­vų mu­zie­jus Ute­no­je, Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras, Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jus, Vieš­vi­lės gam­ti­nio re­zer­va­to lan­ky­to­jų cen­tras, Bi­ti­nin­kys­tės mu­zie­jus Stri­pei­kiuo­se, – tai vi­sas są­ra­šas mu­zie­jų, ku­riuo­se te­ko kur­ti įvai­riau­sius ob­jek­tus, skulp­tū­ras, mu­lia­žus ar net funk­cio­nuo­jan­čius eks­po­zi­ci­nius įren­gi­nius.</p> <p>Pa­žin­tis su Vieš­vi­lės gam­ti­niu re­zer­va­tu už­si­mez­gė 2018 me­tais, kai bu­vau pa­kvies­tas ben­dra­dar­biau­ti, įren­giant šio re­zer­va­to lan­ky­to­jų cen­tro eks­po­zi­ci­ją. Man te­ko už­duo­tis pa­ga­min­ti gam­ti­nį miš­ko sos­tą bei pa­puoš­ti jį de­vy­nių Lie­tu­vos miš­kuo­se gy­ve­nan­čių rū­šių pel­ėdų skulp­tū­ro­mis. Vi­sas šis ob­jek­tas su­kur­tas iš me­džio, lai­kan­tis pel­ėdų ana­to­mi­jos bei kū­ry­biš­kai pa­ryš­ki­nant joms bū­din­gus bruo­žus.</p> <p>Bū­tent šio pro­jek­to me­tu su­ži­no­jau apie vie­ną iš šio re­zer­va­to mi­si­jų – kur­ti­nių vei­si­mą. Pa­si­do­mė­jęs pla­čiau, su­pra­tau koks tai sub­ti­lus, daug ži­nių, kruopš­tu­mo ir be­ga­li­nio pa­si­au­ko­ji­mo rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas. Kar­tu pa­ste­bė­jau, kad ma­no pa­ties pa­tir­tis ga­li bū­ti nau­din­ga op­ti­mi­zuo­jant, te­gul ir ne­di­de­lę, bet reikš­min­gą šio pro­ce­so da­lį. Tad pa­siū­liau sa­vo pa­gal­bą.</p> <p><strong>– O kuo prie su­ma­ny­mo pri­si­dė­jo jau­nie­ji aly­tiš­kiai?</strong></p> <p>– Taip jau su­ta­po, kad maž­daug tuo pat me­tu Aly­tu­je bu­vau pa­kvies­tas ben­dra­dar­biau­ti Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je vei­kian­čio­je Fab­Lab la­bo­ra­to­ri­jo­je. Tai erd­vė, skir­ta ga­my­bi­niams eks­pe­ri­men­tams, ap­rū­pin­ta 3D spaus­din­tu­vu, CNC stak­lė­mis, la­ze­ri­nė­mis pjo­vi­mo bei gra­vi­ra­vi­mo stak­lė­mis, vi­ni­li­nių lip­du­kų pjaus­ty­mo stak­lė­mis. Šio­je la­bo­ra­to­ri­jo­je Aly­taus mies­to mo­ki­niai ga­li įgy­ven­din­ti įvai­rius ga­my­bi­nius su­ma­ny­mus, kur­ti įvai­riau­sius da­ly­kus, pra­de­dant pa­puo­ša­lais ir bai­giant... funk­cio­nuo­jan­čiais ro­bo­tais.</p> <p>Tu­rint to­kias ga­li­my­bes, na­tū­ra­liai ki­lo min­tis įtrauk­ti mo­ki­nius į šios už­duo­ties – kur­ti­nių kiau­ši­nių var­ty­mo atu­to­ma­ti­za­vi­mo – spren­di­mo pa­ieš­kas. Su mo­ki­nių gru­pe ap­lan­kė­me Vieš­vi­lės gam­ti­nį re­zer­va­tą ir ja­me įreng­tą kur­ti­nių veis­ly­ną, už­mez­gė­me part­ne­rys­tės ry­šius, nu­brė­žė­me bū­si­mo dar­bo gai­res bei ėmė­mės dar­bo.</p> <p><strong>– Ko­kie iš­šū­kiai ki­lo pro­jek­tuo­jant to­kios ne­įpras­tos pa­skir­ties įren­gi­nį? </strong></p> <p>– Mums te­ko už­duo­tis au­to­ma­ti­zuo­ti kiau­ši­nių var­ty­mo pro­ce­są. Tam tiks­lui ga­mi­no­me spe­cia­lų prie­dą, skir­tą nau­do­ti kar­tu su stan­dar­ti­niu in­ku­ba­to­riu­mi. Nors pats kiau­ši­nių var­ty­mas nė­ra di­de­lis iš­šū­kis, ta­čiau vi­sa es­mė glū­di de­ta­lė­se.</p> <p>Kur­ti­nys nė­ra viš­ta – tai ypa­tin­gai per­ėji­mo są­ly­goms jaut­rus paukš­tis, to­dėl bu­vo svar­būs vi­si įren­gi­nio kon­struk­ci­jos niu­an­sai. Ne­ma­žu iš­šū­kiu ta­po ir po­rei­kis mak­si­ma­liai su­pap­ras­tin­ti me­cha­ni­nę įren­gi­nio da­lį, kruopš­čiai at­si­ren­kant tin­ka­miau­sius kom­po­nen­tus, nes to­kio įren­gi­nio ge­di­mo kai­na yra pra­ras­tos gy­vy­bes. O ką jau kal­bė­ti apie vi­sus me­džia­gų ruo­ši­nių ar funk­ci­nių erd­vių mat­me­nis, ku­rie bu­vo itin ati­džiai pa­rink­ti kon­sul­tuo­jan­tis su veis­ly­no spe­cia­lis­tais.</p> <p><strong>– Ar jau ma­ty­ti dar­bų pa­bai­ga?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu bai­gia­me ga­min­ti sa­vo pir­mą­jį pro­to­ti­pą ir ne­tru­kus per­duo­si­me iš­ban­dy­ti prak­ti­ko­je. De­ja, dėl ka­ran­ti­no mo­ki­niai ne­ga­li tie­sio­giai da­ly­vau­ti ba­gia­muo­siuo­se ga­my­bos eta­puo­se, bet, ne­pai­sant to, ne­kan­triai lau­kia­me, kai mū­sų su­kur­tas įren­gi­nys bus pra­dė­tas nau­do­ti, bei vi­lia­mės, kad jam pa­de­dant bus iš­pe­rin­tas pul­kas svei­kų kur­ti­nio jau­nik­lių.</p> <p><strong>– Man­tai, koks yra as­me­ni­nis san­ty­kis su to­kiu dar­bu, ar svar­bus tas mo­men­tas, kad šis įren­gi­nys pa­dės į gy­vą­ją gam­tą su­grą­žin­ti iš­ti­są kur­ti­nių po­pu­lia­ci­ją?</strong></p> <p>– Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai ak­ty­viai do­miuo­si gam­to­sau­ga, jaut­ru­mas šiai te­mai tur­būt at­si­ra­do nuo pat ma­žu­mės, to­dėl se­ku vis­ką, kas šiuo klau­si­mu vyks­ta mū­sų re­gio­ne. Džiu­gu, kad Aly­taus dai­lės mo­kyk­lai, ku­rio­je dar­buo­juo­si jau 14 me­tų, pra­ei­tą va­sa­rą su­teik­tas sim­bo­li­nis Mel­di­nės nen­dri­nu­kės mo­kyk­los var­das!</p> <p>Man la­bai sma­gu, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė pri­si­dė­ti prie kur­ti­nių po­pu­lia­ci­jos gau­si­ni­mo Lie­tu­vo­je. Iki šiol te­ko ga­min­ti ke­le­tą tik­ro­viš­kų gy­vū­nų mu­lia­žų: per­pe­lę, la­ši­šą, jū­rų ta­ra­ko­ną, erš­ke­tą – Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jui, ar­ba jau mi­nė­tas pel­ėdų me­di­nes skulp­tū­ras Vieš­vi­lės re­zer­va­tui bei to­kiu bū­du pri­si­dė­ti iš­sau­gant šias gy­vū­nų rū­šis. Šį kar­tą tai yra tie­sio­gi­nis pri­si­lie­ti­mas prie la­bai kil­nios mi­si­jos, džiau­giuo­si, kad bent jau to­kiu bū­du ga­li­me pra­dė­ti ati­da­vi­nė­ti sko­lą, ku­rią esa­me sko­lin­gi gam­tai kaip vi­so­je pla­ne­to­je do­mi­nuo­jan­ti rū­šis.</p> <p><strong>– Be­je, ar te­ko pa­čiam ma­ty­ti kur­ti­nių kiau­ši­nių pe­ri­ni­mo pro­ce­są veis­ly­ne ir jau­nik­lius? </strong></p> <p>– Pa­ma­ty­ti kur­ti­nius sa­vo aki­mis ga­li vi­si no­rin­tie­ji, juos ap­lan­ky­ti ga­li­ma Vieš­vi­lės gam­ti­nio re­zer­va­to lan­ky­to­jų cen­tre. Ta­čiau ši ga­li­my­bė nė­ra ab­so­liu­ti, tam tik­ru me­tų lai­ku kur­ti­nių lan­ky­mas yra ri­bo­ja­mas (pa­pras­tai pa­va­sa­rį, kai vyks­ta po­ra­vi­ma­sis bei per­ėji­mas). Na, o jau­nik­lius, jų au­gi­mą bei vys­ty­mo­si pro­ce­są gy­vai ste­bė­ti ga­li vos ke­li žmo­nės, tai as­me­nys, ku­rie tie­sio­giai rū­pi­na­si jų prie­žiū­ra bei ge­ro­ve. Ta­čiau apie jų pe­ri­ni­mą ir au­gi­ni­mą su­ži­no­jau tik­rai ne­ma­žai ir tu­riu pa­ste­bė­ti, kad tai la­bai sub­ti­lus, be ga­lo su­dė­tin­gas pro­ce­sas, ne­įma­no­mas mė­gė­jiš­ko­mis są­ly­go­mis. Dėl šios prie­žas­ties džiau­giuo­si, kad gy­vuo­ja toks veis­ly­nas, tai ro­do, jog mū­sų vals­ty­bė­je tam ski­ria­mas de­ra­mas dė­me­sys.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_4529_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_4529_0.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/93264651_2868240193230814_3448995322942980096_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/93264651_2868240193230814_3448995322942980096_n.jpg" width="1156" height="534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/93912449_616439652283457_1990794565207982080_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/93912449_616439652283457_1990794565207982080_n.jpg" width="1156" height="534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/94036407_662555834579470_2211642178705293312_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/94036407_662555834579470_2211642178705293312_n.jpg" width="1156" height="534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/94072237_2644855269167921_2109485806044315648_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/94072237_2644855269167921_2109485806044315648_n.jpg" width="1156" height="534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/IMG_20200416_160133.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/IMG_20200416_160133.jpg" width="1156" height="534" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/93844130_533974653978330_3004358124954976256_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/93844130_533974653978330_3004358124954976256_n.jpg" width="720" height="480" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-04/57420743_2858234734201596_6128782047784730624_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1391-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-04/57420743_2858234734201596_6128782047784730624_o.jpg" width="960" height="637" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1391&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pqYNl-8-GpaFm1No46Vkuwjmb9F-eZwswp-fOpErhY4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Apr 2020 06:42:58 +0000 vyrredaktorius 1391 at https://www.alytausnaujienos.lt Keliaujantys vyrai marihuaną slėpė po kūdikių maisteliu https://www.alytausnaujienos.lt/keliaujantys-vyrai-marihuana-slepe-po-kudikiu-maisteliu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Vasaris 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/23-13399" rel="bookmark"> Nr. <span> 23 (13399) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-02/IMG_2752.jpg?itok=XTWkCmYF" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Gruodžio 22 d. apie 23 val. patruliuojantis policijos patrulių ekipažas, Balbieriškio sen. Išmanų kaimo ribose, kelyje Alytus-Kaunas, pastebėjo įtarimų sukėlusį automobilį „Mecedes Benz“, kurį vairavo 36 metų alytiškis, su juo kartu važiavo 25 metų keleivis. Bendraudami su pareigūnais vyrai buvo nekantrūs ir tik patikrinus automobilio bagažą, paaiškėjo, kad vyrai joje gabeno „šventines dovanėles“.</p> <p>Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, kad vyrai 3 000 g kanapių vežėsi iš Aukštaitijos. Turėdami ketinimų uždirbti iš kvaišalų, jie stengėsi kuo geriau paslėpti vežamą krovinį. Narkotinę žaliavą vyrai supakavo į vakuuminius maišelius, juos paslėpė krepšyje kartu su kūdikių maisto dėžutėmis. Bandydami uždirbti didelę sumą pinigų alytiškiai užsidirbo baudžiamąją atsakomybę. Alytiškio gabenamos marihuanos nelegalios rinkos vertė siekia 25 ar 30 tūkstančių eurų.</p> <p>Prieš teismą netrukus stos, neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtu disponavimu labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, kaltinamas 36 metų alytiškis. Jam gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų.</p> <p>Ikiteisminį tyrimą kontroliavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokurorai.</p> <p class="text-align-right">Policijos inf.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2755.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1247-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2755.jpg" width="2016" height="1512" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/IMG_2763.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1247-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/IMG_2763.jpg" width="2016" height="1512" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_7.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1247-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_7.jpg" width="2016" height="1512" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1247-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_8.jpg" width="2016" height="1512" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_10.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1247-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-02/nuotrauka_nr_10.jpg" width="2016" height="1512" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1247&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="TY-X37r1SS_sAz9R32W6BH1-NOUTZyjltXyTuMy-49Q"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Feb 2020 12:29:15 +0000 vyrredaktorius 1247 at https://www.alytausnaujienos.lt Didžiausią Lietuvoje oranžeriją užlies muzikos garsai ir spalvos https://www.alytausnaujienos.lt/didziausia-lietuvoje-oranzerija-uzlies-muzikos-garsai-ir-spalvos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13384" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13384) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%201_0.jpg?itok=uAfYKOSc" width="344" height="287" alt="oranžerija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> „Nors daugybė gamtos reiškinių labiau primena pavasarį nei žiemos vidurį, tęsiame gražią tradiciją ir sausio pabaigoje švenčiame viduržiemį. Šių metų renginys lankytojus sukvies į turbūt vieną žaliausių ir egzotiškiausių erdvių Lietuvoje: šventinę nuotaiką tarp gausybės žydinčių augalų, palmių, įvairiausio dydžio kaktusų kurs poezija, muzika ir specialus apšvietimas“, – sakė VDU Botanikos sodo Paslaugų ir edukacijos skyriaus vadovė Kristina Mulevičienė.</p> <p> </p> <p>„Skambančios ir švytinčios oranžerijos“ repertuare – nuo klasikos iki šiuolaikinės pop muzikos. Šventėje akordeoną prakalbins Vytenis Danielius, saksofono garsais erdves užlies Gytis Murauskas, švelnius kanklių akordus dovanos Justina Šimonytė. Lankytojų dėmesį trauks ir ausis džiugins Austėjos Krivickaitės vokalas, į dainuojamosios poezijos gelmes leis nuklysti Asta Krasauskaitė.</p> <p> </p> <p>Viduržiemio šventės dalyviai pirmieji susipažins su momento, akimirkos, baltiškųjų pradų skelbimo poetu vadinamo Povilo Ventos Kuprio naujausia poezijos knyga „Medžiameldis“. Šių metų pradžioje pasirodžiusią, dar dažais kvepiančią knygą autorius vadina manifestu: esu medžio ir gamtos, gamtos jėgų, gamtos grožio ir jos amžinumo garbintojas. Pirmoji P. Ventos Kuprio knyga „Pirmasis saulės spindulys“ (2016) buvo skirta meilei, įsimylėjimui: ne vien žmonėms, bet ir gamtai, baltiškiems dievams, egzistencinei būčiai. „Medžiameldyje“ – nemažas pluoštas haiku. Kaip sako knygos autorius, „tai yra mano kasdienio gyvenimo potyriai, paversti talpiais trieiliais“.</p> <p>Renginio „Skambanti ir švytinti oranžerija“ vedėjas ir režisierius Viktoras Jermolovas lankytojams žada įspūdingą reginį. „Šių metų šventėje išskirtinis dėmesys bus skirtas spalvingam apšvietimui – vaizdas žavės tiek esančius viduje, tiek stebinčius oranžeriją iš šalies“, – pasakojo V. Jermolovas.</p> <p>„Skambanti ir švytinti oranžerija“ vyks VDU Botanikos sode, Ž. E. Žilibero g. 6, Kaune. Renginys papildomai neapmokestinamas, galioja įprasti VDU Botanikos sodo lankymo bilietai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%202.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%202.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%203.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%203.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%204.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%204.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%208_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%208_0.jpg" width="424" height="600" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%205_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%205_0.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%206_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%206_0.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%207_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1171-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/Vidur%C5%BEiemis%20VDU%20Botanikos%20sode%207_0.jpg" width="1024" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1171&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="v41lPRyNAyr5VBmsRqvEIIVNRRzq5x_I-1VsnTiJVj4"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 17 Jan 2020 13:18:27 +0000 vyrredaktorius 1171 at https://www.alytausnaujienos.lt Penkios populiariausios prekės suaugusiems https://www.alytausnaujienos.lt/penkios-populiariausios-prekes-suaugusiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/103-13333" rel="bookmark"> Nr. <span> 103 (13333) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/11892-Does_CBD_Make_Sex_Better-_1296x728-header.jpg?itok=rvi_EyEh" width="344" height="287" alt="nuotr" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p> </p> <h2>Vibratoriai</h2> <p>Be jokios abejonės, šiame sąraše vietos nusipelnė vieni seniausių sekso žaisliukų – vibratoriai. Nuo 19 amžiaus, meto, kai buvo išrasti, jie savo pavidalą keitė kardinaliai. Kažkada buvę dideli, grubūs įrankiai, dabar vibratoriai yra pagaminti iš švelnių, kokybiškų, malonių prisilietimui medžiagų, o jų tipų galima rasti įvairių: Rabbit, G taško, klitorinių, dvigubų, diskretiškų, klasikinių, analinių, išmaniųjų vibratorių, masažuoklių, antpirščių ar net vibruojančių kelnaičių. Įvairovė tikrai didelė, tad kiekvienas nesunkiai patenkins savo norus ir poreikius.</p> <h2>Analiniai kaiščiai</h2> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a>Tai vienas puikiausių pasirinkimų poroms, norinčioms ir vienišiems asmenims, siekiantiems paįvairinti savo seksualinį gyvenimą. Analiniai kaiščiai (pvz. <a href="https://www.fantazijos.lt/analiniai-zaislai/kaisciai/analinis-kaistis-piramide-skaidrus">https://www.fantazijos.lt/analiniai-zaislai/kaisciai/analinis-kaistis-piramide-skaidrus</a>) – kūgio formos stimuliuojantys analiniai kištukai, pasitarnaujantys įkaitindami atmosferą ir atnešdami daug aštresnius, dar nepatirtus potyrius. Jie itin universalūs, kadangi gali būti naudojami tiek vyrų, tiek moterų, tad tiks ir prailginti meilės žaidimų įžangą, ir pagerinti masturbaciją.</p> <h2>Masturbatoriai</h2> <p>Išskirtinai vyrams skirtas žaisliukas, taip pat susilaukęs nemažo pasisekimo. Masturbatoriai yra pagaminti iš labai švelnių ir lanksčių medžiagų, primenančių tikrą odą, todėl nesunkiai atkartoja moters vaginos, analinės angos ar burnos formą. Pagal formą ir dydį jie gali būti skirstomi į: žibintuvėlio tipo, natūralaus dydžio, kišeninius, analinius, oralinius ar tenga masturbatorius. Tad, kiekvienas vyras tikrai ras, kaip išpildyti savo fantazijas!</p> <h2>Sekso lėlės</h2> <p>Natūralaus žmogaus kūno dydžio sekso lėlės (<a href="https://www.fantazijos.lt/sekso-leles">https://www.fantazijos.lt/sekso-leles</a>), skirtos tiek vyrų, tiek moterų malonumams tenkinti. Moteriški variantai gali turėti oralines, vaginalines ar analines angas (arba visas kartu), tuo tarpu vyriški variantai nustebins tikroviško dydžio falu ir nuostabia tekstūra. Norintiems dar daugiau realumo, rekomenduojama pasižvalgyti į itin tikroviškas lėles, identiškai atkartojančias vyro ar moters anatomiją. Jos, be abejo brangesnės, tačiau tokių žaislų paklausa auga tarsi ant mielių!</p> <h2>Vaginaliniai kamuoliukai</h2> <p>Dar vieni, nuo seno žinomi sekso žaisliukai – vaginaliniai kamuoliukai – geras būdas į santykius sugrąžinti prarastą aistrą. Jie suteikia didesnį malonumą, padidina stimuliaciją bei padeda treniruoti moters makšties ir dubens raumenis, kas ilgainiui atneša žymiai didesnį malonumą ir vyrui sueities metu bei gerina moters sveikatą. Taigi, nedvejokite ir leiskitės į svaiginantį aistros sūkurį!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=835&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="w15q1VQgvKvax3u2n-Rgocl5vyTzwQL3AyePfbyb-Zk"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 09 Sep 2019 12:22:01 +0000 vyrredaktorius 835 at https://www.alytausnaujienos.lt Prie Bal­to­sios va­ka­rie­nės sta­lo – min­tys apie Aly­taus spal­vą. Tai ko­kia ji ga­lė­tų bū­ti? https://www.alytausnaujienos.lt/prie-bal-sios-va-ka-rie-nes-sta-lo-min-tys-apie-aly-taus-spal-va-tai-ko-kia-ji-ga-le-tu-bu-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/99-13329" rel="bookmark"> Nr. <span> 99 (13329) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/67950815_2334747303280909_80506245680726016_n.jpg?itok=beLGxwP7" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ilgai laukta akimirka – fotosesijos pradžia. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Bal­to­sios va­ka­rie­nės idė­ja gi­mė prieš ket­ve­rius me­tus, bet taip ir ne­įgy­ven­di­no­me su­ma­ny­mo da­ly­vau­ti tik­ro­je va­ka­rie­nė­je, ku­ri or­ga­ni­zuo­ja­ma Vil­niu­je. Per­nai su­mąs­tė­me, kad rei­kia pa­da­ry­ti sa­vo va­ka­rie­nę, ir pir­mo­ji mū­sų bal­ta va­ka­rie­nė įvy­ko!“ – pa­sa­ko­ja aly­tiš­kė Mei­lė Pla­tū­kie­nė, su­vie­ni­ju­si po bal­ta idė­ja ko­le­ges mo­ky­to­jas iš Dzū­ki­jos ir Dai­na­vos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų bei Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos, ku­rio­je pa­ti dės­to eti­ką.</p> <p>Bal­tą va­ka­rie­nę sma­gi aly­tiš­kių drau­gi­ja su­ren­gė so­dy­bo­je Galintėnų kai­me. Jos ko­do lai­kė­si nuo dra­bu­žių iki in­ter­je­ro de­ta­lių ir net me­niu – vai­ši­no­si bal­tais pa­tie­ka­lais iš bal­tų in­dų.</p> <p>„Su­si­rin­kus pats ma­lo­niau­sias da­ly­kas pa­si­ro­dė puoš­ti vie­tą šven­tei, vi­si sten­gė­si kū­ry­biš­kai pa­gra­žin­ti ap­lin­ką“, – pa­sa­ko­ja Mei­lė.</p> <p>Bal­to­sios va­ka­rie­nės Galintėnų kai­me il­gai lauk­ta aki­mir­ka – fo­to­se­si­jos pra­džia. Vi­siems sma­gu įam­žin­ti kom­pa­ni­ją ir jos šven­ti­nę nuo­tai­ką. Mei­lė džiau­gia­si, kad šven­tė­je šie­met da­ly­va­vo ir jos sū­nus bei duk­te­rė­čios iš Vil­niaus, jau­ni­mas la­bai at­sa­kin­gai žiū­rė­jo į su­ma­ny­mą, rin­ko­si ir pir­ko tai, kas ati­tik­tų šven­tės ko­dą.</p> <p>„Net bu­vo keis­ta, nes, at­ro­do, jau­ni­mui šiais lai­kais dau­ge­lis da­ly­kų at­ro­do to­kie ne­reikš­min­gi, o jie jau­tė­si pa­ky­lė­ti, jiems tai bu­vo svar­bu“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.</p> <p>Pa­klaus­ta, ar daug pa­stan­gų rei­kė­jo įdė­ti bal­tai va­ka­rie­nei su­reng­ti, Mei­lė sa­ko, kad tik­rai ne, nes jau tre­čius me­tus su ko­le­gė­mis ten­den­cin­gai per­ka bal­tus pa­puo­ši­mus ir in­ter­je­ro de­ta­les – ruo­šia­si va­ka­rė­liui iš­ti­sus me­tus.</p> <p>Ar yra min­čių su­reng­ti ko­kios ki­tos spal­vos va­ka­rė­lį at­ei­ty­je? Mei­lė sa­ko, kad drau­ge su de­vy­nio­mis ko­le­gė­mis mo­ky­to­jo­mis apie tai jau pa­gal­vo­jo: „No­rė­tu­me ko­kios ben­dros spal­vos, tin­ka­mos Aly­taus mies­tui, kaip sma­gu, kad, pa­vyz­džiui, Klai­pė­da tu­ri sa­vo Mė­ly­ną­ją va­ka­rie­nę. Ma­nau, Aly­taus mies­to ben­druo­me­nė taip pat su­da­ly­vau­tų, jei toks va­ka­rė­lis vyk­tų mū­sų mies­te, at­si­ras­tų idė­ja ir tam tik­ra ją at­spin­din­ti spal­va.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/67824370_677401416107046_1173324360199438336_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/67824370_677401416107046_1173324360199438336_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/67842479_670755656773618_6535954211689988096_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/67842479_670755656773618_6535954211689988096_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/67933986_625479101274944_5818155027797114880_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/67933986_625479101274944_5818155027797114880_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/67963926_492645218161027_1210915593306243072_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/67963926_492645218161027_1210915593306243072_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68238064_476194826262969_3092242222507098112_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68238064_476194826262969_3092242222507098112_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68248116_940123786333368_2322707911266009088_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68248116_940123786333368_2322707911266009088_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68256415_364167420928403_8630290989476478976_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68256415_364167420928403_8630290989476478976_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68509401_754902724961956_8303659761702797312_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68509401_754902724961956_8303659761702797312_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68605660_1106095036254802_13531599408726016_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68605660_1106095036254802_13531599408726016_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/68723388_944526629222749_549248170228449280_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/68723388_944526629222749_549248170228449280_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/69250064_1387871301362951_1160465984029458432_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/69250064_1387871301362951_1160465984029458432_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/69263727_920462381664830_5635792327021690880_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/69263727_920462381664830_5635792327021690880_n.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/balta%20meile%202.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/balta%20meile%202.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/balta%20meile.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-795-xNXkYbiThUA" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/balta%20meile.jpg" width="560" height="750" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2355" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566777906"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>rasa</span> - Pir, 2019-08-26 - 03:05</p> </li> <a href="/comment/2355#comment-2355" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2355#comment-2355" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">JUS SAUNUOLES</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>JUS SAUNUOLES</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2355" token="SzSuJBq2GOH-xipjC1Vy15nmCmunOrqUJNy8AjqNZK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2343" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566573358"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>W</span> - Pen, 2019-08-23 - 18:15</p> </li> <a href="/comment/2343#comment-2343" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2343#comment-2343" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šviesiai ruda labiausiai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šviesiai ruda labiausiai tiktu ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2343" token="WMsm_2EiTCTdCQNU3dYypoqnI4msijbiZ-AOZx-VWdE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2342" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1566572336"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Morta</span> - Pen, 2019-08-23 - 17:58</p> </li> <a href="/comment/2342#comment-2342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2342#comment-2342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pjaras eilinis ale &quot;poniuciu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pjaras eilinis ale "poniuciu"............</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2342" token="MsmhMZVXTVBDd0RKtNqsmzYupmtKOIkvfDbGFwUAaxA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=795&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-QQmDJ8GOjs_kX-Xo0JWnCM5QeVqyrP6-iR23TlGL78"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Aug 2019 12:06:15 +0000 vyrredaktorius 795 at https://www.alytausnaujienos.lt