Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kas­die­ny­bė mor­ge: „Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei įsi­jaus­čiau į kiek­vie­ną sun­kią aki­mir­ką” https://www.alytausnaujienos.lt/kas-die-ny-be-mor-ge-ne-zi-nau-ar-ga-le-ciau-tin-ka-mai-lik-ti-sa-vo-dar-ba-jei-isi-jaus-ciau-i <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2.jpg?itok=AiqoAobU" width="344" height="287" alt="Ag­nė Ka­mins­kai­tė – Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus 1-osios šau­lių rink­ti­nės šau­lė. Kri­zių me­tu dir­ba kar­tu su po­li­ci­ja, sie­nos ap­sau­gos pa­da­li­niais. Žy­giuo­ja, da­ly­vau­ja įvai­rio­se ak­ci­jo­se, tre­ni­ruo­ja­si pri­rei­kus gin­ti tė­vy­nę tiek gin­kluo­tu, tiek ne­smur­ti­niu pi­lie­ti­niu pa­si­prie­ši­ni­mu. Asmeninė nuotr." title="Ag­nė Ka­mins­kai­tė – Ka­ri­nin­ko An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus 1-osios šau­lių rink­ti­nės šau­lė. Kri­zių me­tu dir­ba kar­tu su po­li­ci­ja, sie­nos ap­sau­gos pa­da­li­niais. Žy­giuo­ja, da­ly­vau­ja įvai­rio­se ak­ci­jo­se, tre­ni­ruo­ja­si pri­rei­kus gin­ti tė­vy­nę tiek gin­kluo­tu, tiek ne­smur­ti­niu pi­lie­ti­niu pa­si­prie­ši­ni­mu. Asmeninė nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ais­te, pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­ve. Ar Aly­tus yra Jū­sų gim­ta­sis mies­tas?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Svei­ki, taip Aly­tus yra ma­no gim­ta­sis mies­tas. Vai­kys­tė­je au­gau jo re­gio­ne, šiuo me­tu gy­ve­nu ir dar­buo­juo­si pa­čia­me mies­te. Gau­sy­bė gam­tos erd­vių ir po tru­pu­tį be­si­ple­čian­tis drau­gų ir veik­lų ra­tas pa­ska­ti­no ja­me ir lik­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Jū­sų dar­bo kas­die­ny­bė – spe­ci­fi­nė. Ką iš tik­rų­jų vei­kia Jū­sų pro­fe­si­jos žmo­nės? Dir­ba­te po vie­ną ar ko­man­do­je?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Kaip ir dau­ge­ly­je me­di­ci­nos ins­ti­tu­ci­jų, dar­bas yra ko­man­di­nis. Taip, yra dar­be­lių ar as­me­ni­nių at­sa­ko­my­bių kiek­vie­nam, bet ten­ka pa­si­kliau­ti vie­ni ki­tais, kad dar­bai vyk­tų sklan­džiai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­tiks­lin­siu, kad Aly­tus tu­ri du mor­gus. Vie­nas pri­klau­so Vals­ty­bi­nei teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bai – ja­me at­lie­ka­mi mi­ru­siu­ju skro­di­mai, kai nė­ra ži­no­ma mir­ties prie­žas­tis ar to rei­ka­lau­ja tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, įvy­kus įvai­rioms trau­moms, ne­lai­min­giems at­si­ti­ki­mams, ar ūmi­nėms li­goms pa­sig­lem­žus gy­vy­bę.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ant­ra­sis pri­klau­so Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei. Ja­me lai­ko­mi ir, pa­gal gy­dy­to­jų ar ar­ti­mų­jų po­rei­kį, at­lie­ka­mi skro­di­mai tiems as­me­nims, ku­rie mi­rė li­go­ni­nė­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Teis­mo me­di­ci­nos mor­ge skro­di­mus at­lie­ka Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai, o li­go­ni­nė­je – gy­dy­to­jas pa­to­lo­gas. Mes asis­tuo­ja­me gy­dy­to­jams, o po jų, pa­gal po­rei­kį, pa­ruo­šia­me mi­ru­sio­jo kū­ną lai­do­tu­vėms.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Tur­būt ne pir­ma pa­klau­siu, ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kį dar­bą? Kaip ar­ti­mie­ji re­a­ga­vo į to­kį Jū­sų pa­si­rin­ki­mą?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Žmo­nės la­bai įvai­riai re­a­guo­ja, ma­ty­da­mi jau­ną žmo­gų dir­bant, sa­ky­ki­me, psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gos at­mo­sfe­ros pro­fe­si­jo­je. Ar­ti­mie­ji džiau­gė­si ma­no pa­si­rin­ki­mu, tik­rai pa­lai­kė ir smal­sa­vo apie dar­bo spe­ci­fi­ką.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">O pa­ti nu­ta­riau pa­ban­dy­ti to­kį dar­be­lį da­li­nai iš smal­su­mo, nes vi­suo­met trau­kė bio­lo­gi­ja, me­di­ci­na. Ra­my­bė dar­bo ap­lin­ko­je man la­bai svar­bi. Dir­bant su mi­ru­siai­siais, jos tik­rai ne­stin­ga.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Apie tai, kas vyks­ta mor­ge, dau­ge­lis ven­gia kal­bė­ti. Ko­dėl?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Ma­nau, jog mor­go dar­buo­to­jai tie­siog „įsi­dir­ba“, ir tai, kas ap­lin­ki­niams ke­lia nuo­sta­bą, bai­mę ar net ža­ve­sį – mums at­ro­do na­tū­ra­li ru­ti­na. Kaip vai­ruo­to­jui ne­ak­tu­a­lu pa­sa­ko­ti ki­tiems apie sa­vo kas­die­nį marš­ru­tą, taip ir mums.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tik­riau­siai yra dar­buo­to­jų, ku­rie ne­drįs­ta vie­šai kal­bė­ti, bi­jo­da­mi žmo­nių re­ak­ci­jos į tai, ką iš­girs, ki­ti ne­ži­no, „kiek“ ga­li pa­si­da­lin­ti. Bet juk ka­žin ko­kia mis­ti­ka mes ne­už­si­i­ma­me, kaž­ko slap­to ne­da­ro­me, ga­lų ga­le, net „You­tu­be“ ir ki­to­se plat­for­mo­se in­ter­ne­te ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­rių au­to­psi­jų ar mi­ru­sių­jų pa­ruo­ši­mo įra­šų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Tur­būt sun­ku ma­ty­ti ava­ri­jo­se su­mai­to­tus, su­luo­šin­tus jau­nų žmo­nių kū­nus? Ar bu­vo ypa­tin­gų at­ve­jų, ku­rie il­gam įsi­rė­žė Jū­sų at­min­ty­je?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– No­rė­čiau sa­ky­ti, jog pir­mais kar­tais bu­vo sun­ku, ava­ri­jų au­kos nė­ra daž­nas reiš­ki­nys Aly­tu­je. At­vež­ti mi­ru­sie­ji vi­suo­met gu­li spe­cia­liuo­se ne­per­ma­to­muo­se mai­šuo­se. Trau­mų at­ve­ju, sten­gia­mės mo­ra­liš­kai pa­si­ruoš­ti tam, ką pa­ma­ty­si­me jį ati­da­rę.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­nas pir­mų­jų įvy­kių, kai pra­dė­jau dirb­ti, bu­vo anks­tų ry­tą, ava­ri­jo­je žu­vęs mo­to­cik­li­nin­kas. Be šal­mo, be spe­cia­lių dra­bu­žių – tik su šor­tu­kais. Tuo­met su­pra­tau, koks iš tik­rų­jų tra­pus yra žmo­gaus kū­nas. Ge­rą sa­vai­tę po įvy­kio bu­vo sun­ku ei­ti ša­li­gat­viu ar per per­ėjas. Pa­ra­no­jiš­kos min­tys, kad gal­būt kas nors nu­tiks. Pės­čia­sis prieš au­to­mo­bi­lį – kaip deg­tu­kas. Po ku­rio lai­ko min­tys grį­žo į „nor­ma­lų re­ži­mą“.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– O ko­kie Jū­sų dar­bo įran­kiai?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dir­ba­me su skal­pe­liais, įvai­rių dy­džių ir for­mų pei­liais, pin­ce­tais, zon­dais, kal­tais. Dar pjūk­lais, skir­tais kau­lams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Sa­ko­ma, kad rei­kia bi­jo­ti gy­vų­jų, o ne mi­ru­sių­jų. Pri­ta­ria­te? Gal tu­ri­te ko­kių ri­tu­a­lų, ku­riuos at­lie­ka­te pra­dė­da­ma dar­bą?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pri­ta­riu šim­tu pro­cen­tų! Vi­suo­me­nė­je vis dar sklan­do bai­me api­pin­tos is­to­ri­jos, kaip mi­ru­sie­ji ju­da, ar pri­si­ke­lia. Man dar ne­te­ko nie­ko pa­na­šaus ma­ty­ti. Daž­nes­niu at­ve­ju mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji su­ke­lia iš­šū­kius. Kar­tais prieš­ta­rau­ja pa­čiam au­to­psi­jos at­li­ki­mui, nors tai bū­na tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­ta už­duo­tis teis­mo me­di­ci­nos dar­buo­to­jams. Ki­ti net rei­ka­lau­ja, kad kū­nus pa­ruoš­tų ne dar­bo lai­ku. Dėl ri­tu­a­lų, tai min­ty­se kar­tais pa­si­mel­džiu už mi­ru­sio­jo sie­lą. Vėl­gi, ne­ver­ba­liai, ki­tiems ga­li skam­bė­ti kiek įžei­du ar sve­ti­ma.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ko­dėl la­vo­nai vi­suo­met at­ro­do jau­nes­ni?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Žmo­gui mi­rus, rau­me­nų to­nu­sas at­pa­lai­duo­ja­mas vi­siš­kai. Raukš­lės be­veik iš­nyks­ta, vei­do for­ma kar­tais šiek tiek iš­tįs­ta, kar­tais su­ap­va­lė­ja. Nuo in­di­vi­do pri­klau­so. Bū­na at­ve­jų, kai ar­ti­mie­ji ne­at­pa­žįs­ta sa­vų. To­kiu at­ve­ju klau­sia­me jų, ar mi­ru­sy­sis tu­rė­jo ko­kią uni­ka­lią žy­mę ar ran­dą. Jį su­ra­dę pa­ro­do­me ir juos nu­ra­mi­na­me. Bet to­kie at­ve­jai re­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Kaip grei­tai pri­pran­ta­ma prie mi­ru­sių­jų vaiz­do ir kva­po?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Kva­pas ga­na spe­ci­fi­nis, ne vi­sa­da blo­gas ar no­sį rie­čian­tis, bet pa­si­tai­ko. Pa­vyz­džiui, krau­jo kva­pas sa­vo­tiš­kas, ge­le­žin­gas ir sals­tel­nan­tis – bent jau man. Ne­ma­lo­nus. Vyks­tant au­to­psi­jai kvė­puo­ju per bur­ną, to­kiu bū­du kva­po ne­la­bai jau­čiu. Pa­bu­vus dar­bi­nė­je ap­lin­ko­je įpran­ti ir be­veik nie­ko ne­jau­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar mi­ru­sių­jų ar­ti­muo­sius guos­ti ten­ka?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Pa­si­tai­ko. Ypač sun­ku, kai tė­vai lai­do­ja sa­vo vai­kus. Pa­guos­ti ki­tą nie­ko ne­kai­nuo­ja, bet vis tiek sten­giuo­si iš­lik­ti dau­giau neut­ra­lio­je po­zi­ci­jo­je. Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą, jei įsi­jaus­čiau į kiek­vie­ną sun­kią aki­mir­ką.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– O kas Jus šo­ki­ruo­ja? Ar šis dar­bas Ju­my­se kaž­ką pa­kei­tė, gal kaž­ką fi­lo­so­fiš­ko at­ra­do­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– La­biau­siai šo­ki­ruo­ja ap­lin­ky­bės, ku­rio­mis žmo­nės mirš­ta nena­tū­ra­lia mir­ti­mi, jei taip ga­li­ma pa­va­din­ti. Dau­giau nei pu­sė įvai­riais bū­dais žu­vu­sių žmo­nių bū­na ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio. Ki­ta da­lis dir­ba sun­kius dar­bus, ne­nau­do­da­mi tam skir­tų ap­sau­gos prie­mo­nių, nes taip grei­čiau, o gal ne­pa­to­gu jas dė­vė­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ir sa­vi­žu­dy­bės. Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­jus, kad Aly­taus re­gio­ne ir tur­būt vi­so­je Lie­tu­vo­je prieš sa­ve ran­ką pa­ke­lian­čių žmo­nių yra dau­gy­bė. Įvai­raus am­žiaus. Tai tik­rai pa­li­ko žy­mę ma­ny­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Vi­sos erd­vės tu­ri sa­vo skam­be­sį ir ty­lą. Mor­ge, kaip su­pra­tau iš Jū­sų, vy­rau­ja ty­la. Ko­kia ji?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Be dar­buo­to­jų bal­sų, vy­rau­ja ty­la. Bet bū­čiau nie­ko prieš, jei skam­bė­tų ko­kia nors mu­zi­ka. Net chi­rur­gai ope­ra­ci­jų me­tu klau­so jiems pa­tin­kan­čios mu­zi­kos. Bet te­ko gir­dė­ti mi­ru­sio­jo ar­ti­mų­jų nu­si­skun­di­mus, jog jiems at­ro­do ne­pa­gar­bu klau­sy­ti mu­zi­kos ša­lia mi­ru­sio­jo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar apie sa­vo dar­bą pa­juo­kau­ja­te?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Apie dar­bą ir dar­be tik­rai daug juo­kau­ja­me. Ma­nau, tai na­tū­ra­lus mū­sų or­ga­niz­mo bū­das ko­vo­ti su stre­su. Koks be­bū­tų dar­bas, rei­kia šiek tiek svei­kos iro­ni­jos ar sar­kaz­mo, aiš­ku, ne­įžei­di­nė­jant vie­niems ki­tų. Ne­su psi­cho­lo­gė, bet tik­rai ma­nau, kad per­dė­tas rim­tu­mas vi­są lai­ką tar­si pri­pil­do žmo­gų tul­žies.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ar iš tie­sų bū­na, kad žmo­gus mor­ge ima ir at­gau­na są­mo­nę?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– Dar ne­te­ko ma­ty­ti mi­ru­sio­jo pra­bun­dant. Skai­čiau, kad pa­sau­ly­je taip yra nu­ti­kę. Daž­nu at­ve­ju žmo­gus tu­ri spe­ci­fi­nį pa­to­lo­gi­nį su­sir­gi­mą, pri­ve­dan­tį prie gi­lios ko­mos, or­ga­niz­mui imi­tuo­jant mir­tį. Jei kas nors pra­bus­tų ma­no dar­be, kaip juo­kau­ju su drau­gais, jei tai bū­tų zom­bis – tek­tų bėg­ti lauk, jei vis dėl­to gy­vas žmo­gus – tuo­met jau kvies­tu­me gy­dy­to­ją.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB">– Jei tei­sin­gai įsi­vaiz­duo­ju, Jums ten­ka nau­do­ti ir rim­tas ap­sau­gi­nes prie­mo­nes. Juk gau­na­te už­duo­tį ir ne­ži­no­te kuo žmo­gus sir­go – yra pa­vo­jų už­si­krės­ti tu­ber­ku­lio­ze, he­pa­ti­tais.</p> <p>– Skro­di­mas ne­pra­de­da­mas tą pa­čią va­lan­dą, kai kū­nas at­ke­liau­ja. Eks­per­tai ir pa­to­lo­gai tu­ri lai­ko ap­žvelg­ti as­mens li­gos is­to­ri­ją. Jei jis tu­rė­jo už­kre­čia­mų li­gų, apie jas ži­no­si­me prieš dar­bą.</p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aiš­ku, vis­ko pa­si­tai­ko, gal­būt žmo­gus nie­ka­da ne­si­gy­dė, me­di­ci­ni­nės in­for­ma­ci­jos apie jį ne­tu­ri­me, tuo­met de­da­mės pa­pil­do­mas sau­gos prie­mo­nes, ke­lias po­ras pirš­ti­nių, at­sar­giau el­gia­mės su įran­kiais. Įta­riant in­fek­ci­nes li­gas, gal­būt dė­si­mės ne­per­šlam­pa­mus kom­bi­ne­zo­nus, vei­do sky­dus ir pan.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Ką da­ro­te su tais kū­nais, ku­rių nie­kas ne­at­pa­žįs­ta?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">– <span style="font-size:9pt">At­pa­ži­ni­mo pro­ce­su už­si­i­ma po­li­ci­ja. Ima­mi pirš­tų ant­spau­dai, plau­kai, kar­tais DNR pa­vyz­dys, jei kū­no vi­zu­a­liai ne­įma­no­ma at­pa­žin­ti.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei ar­ti­mų­jų taip ir ne­at­si­ran­da, lai­do­ji­mu už­si­i­ma sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">– Gal pa­ty­rė­te keis­tų nu­ti­ki­mų su kū­nais?</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pir­mo­mis dar­bo die­no­mis, bu­vo at­vež­tas sken­duo­lis, il­go­kai pra­bu­vęs van­de­ny­je. Žmo­gaus ran­kos ir ko­jos bu­vo keis­tai bal­tos, tuo­met dar ne­ži­no­jau, kad van­duo tu­ri to­kį po­vei­kį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aš pa­ė­miau mi­ru­sia­jam už ran­kos, per­kel­ti nuo ra­tų ant dar­bo sta­lo – ir ta bal­ta oda, kaip pirš­ti­nė taip ir li­ko ma­no ran­ko­je, tie­siog at­si­sky­rė. Bu­vo ga­nė­ti­nai ne­sma­gu ir bai­su, ne­ži­no­jau, ar tai nor­ma­lu, ar aš kaž­ką ne taip pa­da­riau, bet ko­le­ga nu­si­juo­kė ir pa­drą­si­no, jog taip jau bū­na.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271270901.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271270901.jpg?itok=qjSLcFeu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271293881~2_0.jpg?itok=T8oAny_m" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/FB_IMG_1652271349504.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/FB_IMG_1652271349504.jpg?itok=DPFtVz0K" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kas-die-ny-be-mor-ge-ne-zi-nau-ar-ga-le-ciau-tin-ka-mai-lik-ti-sa-vo-dar-ba-jei-isi-jaus-ciau-i&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3668&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LZMl6Z_oSgjksGMTGRDJomFSVBkin3CmqS8mhzO05WQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1068020" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653406784"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kamile</span> - 2022-05-24 - 18:39</p> </li> <a href="/comment/1068020#comment-1068020" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1068020#comment-1068020" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aš be žodžu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aš be žodžu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1068020" token="2pqfz0mGy9sd4_Cx5Wsc2iM75VhUep8E6yqWNUc33s0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 23 May 2022 10:41:12 +0000 vyrredaktorius 3668 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tu­je ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je vi­suo­me­nei – ir ka­re Uk­rai­no­je nau­do­ja­ma „Ja­ve­lin” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ka-ri-nes-tech-ni-kos-pa-ro-do-je-vi-suo-me-nei-ir-ka-re-uk-rai-no-je-nau-do-ja-ma-ja-ve <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_0706_0.JPG?itok=xHcwYBJ9" width="344" height="287" alt="Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." title="Prieš­tan­ki­nė ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. Ją alytiškiams parodoje demonstravo Alytuje dislokuoto bataliono III mechanizuotosios pėstininkų kuopos II būrio II skyriaus vadas Aivaras Mikailionis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western"><span style="line-height:100%">„Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ grei­tu me­tu tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną Aly­tu­je, vie­no­je cen­tri­nių mies­to – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je bu­vo de­monst­ruo­ja­ma ne tik Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tu­ri­ma pa­žan­giau­sia ka­riš­ka tech­ni­ka, bet ir jos są­jun­gi­nin­kų Vo­kie­ti­jo­je bei JAV. Iš vi­so pa­ro­do­je bu­vo de­šimt vie­ne­tų ka­ri­nės tech­ni­kos ir daug gin­kluo­tės, ku­rią da­bar nau­do­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Aly­tu­je dis­lo­kuo­to Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riai.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pir­miau­sia pa­ro­dos lan­ky­to­jų dė­me­sį pa­trau­kė nau­jau­sia pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­na „Bo­xer“, Lie­tu­vo­je ži­no­ma kaip „Vil­kas“. De­monst­ruo­ta vie­na to­kia ma­ši­na, pri­klau­san­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nei, ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės val­do­mas „Vil­kas“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Šios ma­ši­nos su­tei­kia ga­li­my­bę neut­ra­li­zuo­ti šar­vuo­tą tech­ni­ką, ge­ros ug­nies ga­li­my­bės, taik­liai ga­li nai­kin­ti tiek prie­šo gy­vą­ją jė­gą, tiek tech­ni­ką, taip pat su­tei­kia tin­ka­mą ap­sau­gą vi­du­je esan­tiems pės­ti­nin­kams“, – „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ api­bū­di­no Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Žy­gi­man­tas Mi­tu­zas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Jis sa­kė, kad grei­tu me­tu pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“ ar­ba „Vil­ką“ tu­rės ir Aly­taus ba­ta­lio­nas.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">De­monst­ruo­tas JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­tiš­kiai pa­ro­do­je ga­lė­jo pa­ma­ty­ti Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės vi­su­rei­gį „DIN­GO“, Aly­taus ba­ta­lio­no ne­se­niai gau­tus, di­de­lį pra­va­žu­mą tu­rin­čius vi­su­rei­gius „JLTV“, šio ba­ta­lio­no lo­gis­ti­nį sunk­ve­ži­mį „SI­SU“, ant ku­rio už­kel­tas eva­ku­a­ci­nis šar­vuo­tis M-113 A2.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Į pa­ro­dą iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ruk­lo­je dis­lo­kuo­to Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no bu­vo at­vež­ta sa­va­ei­gė hau­bi­ca „PZH 2000“. Kaip ją api­bū­di­no Aly­taus ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio ci­vi­lių ir ka­riš­kių ben­dra­dar­bia­vi­mo vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Da­rius Kar­do­kas, tai – ypa­tin­gai di­de­le šau­dy­mo spar­ta bei šū­vio nuo­to­liu pa­si­žy­min­ti tech­ni­ka ir vie­na mo­der­niau­sių se­ri­ji­niu bū­du ga­mi­na­mų hau­bi­cų pa­sau­ly­je.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pa­ro­do­je bu­vo JAV ka­riuo­me­nės tan­kas „Ab­rams“, ku­ris yra šar­vuo­tas, la­bai mo­bi­lus ir pri­tai­ky­tas šiuo­lai­ki­niams mū­šiams.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">De­monst­ruo­ta sis­te­ma „Ja­ve­lin“ da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Uk­rai­no­je</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jai ka­ri­nės tech­ni­kos pa­ro­do­je iš­vy­do ir Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no tu­ri­mą ne­šio­ja­mą­ją vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­nę ra­ke­tų pa­lei­di­mo sis­te­mą „Ja­ve­lin“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„To­kia sis­te­ma da­bar la­bai sėk­min­gai nau­do­ja­ma Ru­si­jos su­kel­ta­me ka­re Uk­rai­no­je. To­kia sis­te­ma de­monst­ruo­ja pui­kius re­zul­ta­tus. „Ja­ve­lin“ efek­ty­vu­mas – dau­giau kaip 90 pro­cen­tų“, – tei­gė D.Kar­do­kas.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ge­gu­žės 20-ąją Aly­tu­je vy­ku­sios par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­nos ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo apie 100 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­rių.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Toks ren­gi­nys bu­vo skir­tas su­si­pa­žin­ti su mū­sų ir są­jun­gi­nin­kų tu­ri­ma nau­jau­sia ir pa­žan­giau­sia tech­ni­ka. Ji Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je tik­rai ne­daž­nai vie­šai de­monst­ruo­ja­ma, tik pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se, koks ge­gu­žės 20-ąją vy­ko Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Da­bar, vyks­tant ka­rui Uk­rai­no­je, žmo­nių do­mė­ji­ma­sis ka­ri­ne tech­ni­ka yra tik­rai ne­ma­žas, tai mes pa­ste­bė­jo­me ir Aly­tu­je or­ga­ni­zuo­to­je par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­no­je“, – tvir­ti­no Aly­tuje dislokuoto ba­ta­lio­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio vir­ši­nin­kas Ž.Mi­tu­zas.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0706.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0706.JPG?itok=tLwBCR0P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/1.jpg?itok=phy6pGUv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220520_105815.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220520_105815.jpg?itok=LYZR3OtS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0669%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0669%201.jpg?itok=NQHP_Fzu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0682%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0682%201.jpg?itok=zLSbKids" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0718.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0718.JPG?itok=Ju0XtM3d" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0745.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0745.JPG?itok=V3hBVoyg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0748.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0748.JPG?itok=23hCvkRT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/tankas%20IMG_0821.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/tankas%20IMG_0821.jpg?itok=Vpb5hCaF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tu-je-ka-ri-nes-tech-ni-kos-pa-ro-do-je-vi-suo-me-nei-ir-ka-re-uk-rai-no-je-nau-do-ja-ma-ja-ve&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3667&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gE697wh6iLuTkiU_q_WDFwu3i2CKYDgzHutINRkGzbY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067973" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653406047"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Thomas Snow</span> - 2022-05-24 - 18:27</p> </li> <a href="/comment/1067973#comment-1067973" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067973#comment-1067973" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Take Online Exam Help offers…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Take Online Exam Help offers proctor online exam help. Just say take my online exam help or <a href="https://takeonlineexamhelp.com/">We Need Online Exam</a> for me for your proctored online exam help.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067973" token="ylut7D3K71AWDegBb1OjHBFbLiDJ_wuRm8FjYECHpjI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065958" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653379897"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - 2022-05-24 - 11:11</p> </li> <a href="/comment/1065958#comment-1065958" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065958#comment-1065958" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gražus renginys , tačiau …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gražus renginys , tačiau informacijos trūkumas pritraukė mažai žiūrovų.<br /> Gaila...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065958" token="UmmT2T86BfdC7Lqf5lpnG7GD5Af8qoPDP6jbZbIri4U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1060798" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653306025"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>petras</span> - 2022-05-23 - 14:40</p> </li> <a href="/comment/1060798#comment-1060798" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1060798#comment-1060798" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ka veikia kariuomene, be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ka veikia kariuomene, be parodų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1060798" token="-C6VUGsp3uF7AfFRx2tEeulMDpwRkoJGmQcVAM4vQ9o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:51:38 +0000 vyrredaktorius 3667 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai­my­nų die­nos me­tu aly­tiš­kiai bus kvie­čia­mi at­ra­kin­ti var­tus į Kai­my­nų ta­ką! https://www.alytausnaujienos.lt/kai-my-nu-die-nos-me-tu-aly-tis-kiai-bus-kvie-cia-mi-ra-kin-ti-var-tus-i-kai-my-nu-ta-ka <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/kaimynu%20d.jpg?itok=JkMJqRGs" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:11pt">Vie­nas iš pa­grin­di­nių ren­gi­nio ak­cen­tų – ma­siš­kiau­sia kai­my­nų gran­di­nė, ku­ri nu­si­tęs Svei­ka­tos ta­ko at­kar­po­je ir pa­kvies vi­sus kai­my­nus at­ra­kin­ti var­tus į </span><span style="font-size:11pt"><b>Kai­my­nų ta­ką.</b></span><span style="font-size:11pt"> Kai­my­nų sam­bū­rio me­tu taip pat pa­gerb­si­me ir „Kai­my­nų kai­my­nus“, žmo­nes ar or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rie lei­džia di­džiuo­tis, jog esa­te jų kai­my­nas. </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:11pt">Ren­gi­ny­je bus įkur­tos įvai­rios erd­vės, ku­rio­se kai­my­nai ga­lės pa­ben­drau­ti, pa­juo­kau­ti, iš­ger­ti puo­de­lį karš­tos ka­vos ar ar­ba­tos. Ma­žų­jų da­ly­vių lauks </span><span style="font-size:11pt"><b>Vai­kų kie­me­lis</b></span><span style="font-size:11pt">, ku­ria­me ren­gi­nio part­ne­rių dė­ka kiek­vie­nas jau­na­sis da­ly­vis ga­lės su­ras­ti sau pa­tin­kan­čios veik­los ar pra­mo­gų. Vai­kų tė­ve­lius kvies</span><span style="font-size:11pt"><b> Sko­nių alė­ja</b></span><span style="font-size:11pt">, kur kiek­vie­nas at­vy­kęs ga­lės pa­tir­ti nau­jus po­jū­čius go­mu­ry­je, at­ras­ti ne­pa­žin­tus sko­nius ir kva­pus. Vy­res­niuo­sius kai­my­nus kvies</span><span style="font-size:11pt"><b> Pa­tir­ties pie­va</b></span><span style="font-size:11pt">, kur bus ga­li­ma pa­si­sem­ti ži­nių ap­žel­di­ni­mo, ap­lin­kot­var­kos sri­ty­se, kar­tu pa­si­sė­dė­ti, pa­dai­nuo­ti, pa­si­da­lin­ti min­ti­mis ir idė­jo­mis. Kai­my­nus pa­kvies ir </span><span style="font-size:11pt"><b>Pik­ni­ko zo­na</b></span><span style="font-size:11pt">, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti ir ar ar­ba­ta, at­si­neš­tais už­kan­džiais ar tie­siog pa­si­mė­gau­ti bu­vi­mu su sa­vo kai­my­nu. Ren­gi­nį vai­ni­kuos at­li­kė­jo </span><span style="font-size:11pt"><b>Pau­lius Sta­lio­nio</b></span><span style="font-size:11pt"> pa­si­ro­dy­mas.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%"><span style="font-size:11pt">Kai­my­nų die­no­je svar­biau­sia kai­my­nai, to­dėl la­bai kvie­čia­me vi­sus kai­my­nus, ben­druo­me­nes, ben­dri­jas, įstai­gas ir vi­sus no­rin­čius bur­tis ir švęs­ti </span><span style="font-size:11pt"><b>Kai­my­nų die­ną</b></span><span style="font-size:11pt">. Kvie­čia­me su­bur­ti sa­vo na­mo, laip­ti­nės, kie­mo kai­my­nus ir at­vyk­ti į šven­tę, kur kiek­vie­nas ga­lės at­ras­ti sau erd­vę ir tin­ka­mą veik­lą. Kvie­čia­me at­si­neš­ti sa­vo ple­dus, ki­li­mė­lius, už­kan­džius ir švęs­ti kai­my­nų bū­ry­je. </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gal­būt tu­ri­te kuo nu­ste­bin­ti kai­my­nus ar no­ri­te pri­sta­ty­ti įstai­gos ar or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą? Tuo­met pil­dy­ki­te an­ke­tą (https://bit.ly/3LAL9XO) ir mes su ju­mis su­si­siek­si­me!</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">ALKS2022 „Mie­gan­čių til­tų“ in­for­ma­ci­ja</span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/kaimynu%20d_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/kaimynu%20d_0.jpg?itok=Aj2p52CP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kai-my-nu-die-nos-me-tu-aly-tis-kiai-bus-kvie-cia-mi-ra-kin-ti-var-tus-i-kai-my-nu-ta-ka&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3663&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FgGbPM9YvE5yl4zJdC4LUiWms560GInCuettCnQqv8M"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:28:53 +0000 vyrredaktorius 3663 at https://www.alytausnaujienos.lt Šių me­tų Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė pra­si­dės nuo dzū­ko ge­no­mo pa­ieš­kų https://www.alytausnaujienos.lt/siu-me-tu-aly-taus-gim-ta-die-nio-sven-te-pra-si-des-nuo-dzu-ko-ge-no-mo-pa-ies-ku <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13727" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13727) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Dzuko%20Genomo%20beieskant.png?itok=oL72NIIF" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šian­dien la­bai svar­bu su­vok­ti sa­vo ta­pa­tu­mą, at­ras­ti vie­tos, ku­rio­je gy­ve­na­me, kul­tū­ri­nį iden­ti­te­tą, bū­ti sa­vo kraš­to kul­tū­ros am­ba­sa­do­riu­mi. Dau­gu­ma žmo­nių, gy­ven­da­mi kas­die­ny­bės ap­sup­ty­je, vis dar ne­su­si­mąs­to, kas jie yra, iš kur jie ki­lę, ko­dėl jie yra to­kie, ko­kie yra. Dvi die­nas ir 18 pra­ne­šė­jų ap­jung­sian­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je kvie­si­me pa­ban­dy­ti at­ras­ti sa­ve vie­tos kon­teks­te.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tei „Dzū­ki­ja su­jun­gia“ šie­met pa­si­rink­ta dzū­kiš­ku­mo te­ma­ti­ka, tad sim­bo­liš­ka, kad pir­mo­sio­mis šven­tės die­no­mis vyks į Dzū­ki­ją, į sa­vas šak­nis įsi­gi­lin­ti kvie­čian­ti kon­fe­ren­ci­ja.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­nas Dzū­ki­jos var­dą ga­vo tik XIX a. Ne­pai­sant to, jis nuo se­no tu­ri sa­vi­tų, iš­skir­ti­nių bruo­žų. Pa­vyz­džiui, dzū­kų et­ni­nė­je kul­tū­ro­je ga­li­ma ras­ti ne­ma­žai jot­vin­gių kul­tū­ri­nio pa­vel­do bruo­žų, Dzū­ki­jo­je il­giau­siai iš­si­lai­kiu­sios ben­druo­me­niš­ku­mo ap­raiš­kos, se­no­sios dzū­kų vien­bal­sės dai­nos pa­si­žy­mi sa­vi­tu at­li­ki­mu ir t. t.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Spe­cia­liai šiai kon­fe­ren­ci­jai pa­kvies­ti įvai­rių sri­čių moks­li­nin­kai iš Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ren­gia pra­ne­ši­mus, rem­da­mie­si nau­jai­siais duo­me­ni­mis, da­lis ty­ri­mų apie Dzū­ki­ją ir Aly­taus mies­tą bus pri­sta­to­mi pir­mą kar­tą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Dzū­kiš­ku­mo šak­nų pir­miau­sia ieš­ko­si­me Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, ku­ris jau be­veik šim­tą me­tų ren­ka, pri­žiū­ri, sau­go ir pri­sta­to vi­suo­me­nei Dzū­ki­jos lo­bius, jo rin­ki­niuo­se sau­go­ma dau­gy­bė ar­te­fak­tų, liu­di­jan­čių šio re­gio­no ypa­tu­mus. Apie juos pa­pa­sa­ko­si­me ir kon­fe­ren­ci­jo­je, taip pat pri­sta­ty­si­me spe­cia­liai pa­reng­to­je pa­ro­do­je „Pa­va­di­ni­mas Dzū­ki­ja mu­zie­jaus eks­po­na­tuo­se“.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pir­mo­ji kon­fe­ren­ci­jos die­na skir­ta Dzū­ki­jos re­gio­no, ant­ro­ji – Aly­taus mies­to ge­nius lo­ci pa­ieš­koms. De­ta­lią ren­gi­nio pro­gra­mą skelb­si­me jau ne­tru­kus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kvie­čia­me Dzū­ki­jos ir Aly­taus mies­to gy­ven­to­jus, ne­abe­jin­gus sa­vo kraš­to is­to­ri­jai, ta­pa­ty­bės ieš­ko­to­jus, da­bar­ties kul­tū­ros da­ly­vius – bir­že­lio 15-16 d. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je kar­tu pa­ban­dy­ti at­ras­ti tą uni­ka­lų dzū­ko ge­no­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ne­ga­li­te at­vyk­ti? Kon­fe­ren­ci­ją pla­nuo­ja­ma tran­sliuo­ti „Fa­ce­bo­ok““ ir „You­tu­be““ ka­na­luo­se, tad, kad ir kur be­bū­tu­mėt, ga­lė­si­te ją ste­bė­ti gy­vai. Taip pat kon­fe­ren­ci­jos pra­ne­ši­mai me­tų pa­bai­go­je bus iš­leis­ti spe­cia­lia­me lei­di­ny­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kon­fe­ren­ci­ją re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">In­for­ma­ci­nis rė­mė­jas – Ra­di­jo sto­tis FM99.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western text-align-right" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><strong><span style="line-height:100%">Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus inf.</span></strong></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Dzuko%20Genomo%20beieskant_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Dzuko%20Genomo%20beieskant_0.png?itok=X2bXC9tL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/siu-me-tu-aly-taus-gim-ta-die-nio-sven-te-pra-si-des-nuo-dzu-ko-ge-no-mo-pa-ies-ku&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3662&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="NhALlyRlPz5nZ4876zM0WQaMi241MJNNURMmPFRwa9Q"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 May 2022 11:26:25 +0000 vyrredaktorius 3662 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­džio skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas: „Šei­mai ga­liu at­riek­ti ko­kius 70 pro­cen­tų sa­vo sėk­mės” https://www.alytausnaujienos.lt/me-dzio-skulp-rius-sau-lius-lam-pic-kas-sei-mai-ga-liu-riek-ti-ko-kius-70-pro-cen-tu-sa-vo-sek-mes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13728" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13728) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_6114.JPG?itok=38HFRolr" width="344" height="287" alt="Sau­liaus šei­ma sa­va­me kie­me, tarp jo dar­bų po žy­din­čia mag­no­li­ja: žmo­na Aud­ro­nė, uoš­vė Dan­guo­lė Dik­šie­nė, duk­ra Ban­ga ir anū­kė Sau­lė. Zitos Stankevičienės nuotr." title="Sau­liaus šei­ma sa­va­me kie­me, tarp jo dar­bų po žy­din­čia mag­no­li­ja: žmo­na Aud­ro­nė, uoš­vė Dan­guo­lė Dik­šie­nė, duk­ra Ban­ga ir anū­kė Sau­lė. Zitos Stankevičienės nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Sa­ko­ma, kad dir­ban­tys žmo­nės skirs­to­mi į tris ti­pus: nuo Die­vo, pa­dėk, Die­ve, jiems ir ne­duok, Die­ve, to­kio dar­bi­nin­ko. Jūs, Sau­liau, be abe­jo, į Že­mę at­siųs­tas pa­ties Kū­rė­jo ir Jo gau­siai ge­bė­ji­mais ap­do­va­no­tas. Tai ir pa­at­vi­rau­ki­te, už ko­kius ta­len­tus jam la­biau­siai dė­ko­ja­te?</strong></p> <p>– Už vi­su­mą. Už vi­są ke­lią, ku­riuo ei­nu. Gal jau per daug iš­le­pin­tas to sa­vo ėji­mo, o gal įti­kė­jau, kad tai man ir ne ką ga­liu pa­keis­ti. Taip, ne­ma­žai tų ta­len­tų, bet kaž­kaip ne­su­reikš­mi­nu. Esu koks esu ir gy­ve­nu.</p> <p>Kai mo­čiu­tė ma­ne vai­ką nu­si­ves­da­vo baž­ny­čion, man la­bai pa­tik­da­vo, bet kar­tu bu­vo tar­si kaž­koks at­stū­mi­mas. Pa­ti­ko ste­bė­ti žmo­nes, in­ter­je­rą, vi­są tą gro­žį, bet ne­da­ly­vau­ti ta­me. Tą pa­ste­bė­ju­si mo­čiu­tė te­pa­sa­kė: „Tu­rėk Die­vu­lį šir­dy. Būk ge­ras.“</p> <p>O Die­vą at­ran­di ei­da­mas gy­ve­ni­mo ke­liu. Ir kuo la­biau se­ka­si, tuo la­biau įti­ki. Ir dė­ko­ji. Tik­rai pa­gal­vo­ju, ko­dėl ga­na daug žmo­nių, ku­riems ne­si­se­ka, o ki­tiems se­ka­si. Yra kaž­ko­kia jė­ga, ku­ri sau­go. Ir ve­da tuo ke­liu. Ir gau­ni tam tik­rus žen­klus, įspė­ji­mus, nuo­jau­tas, į ku­rias tu­ri įsi­klau­sy­ti. Ne­ga­li jų ig­no­ruo­ti. Aš ir sken­dau ke­lis kar­tus, ir nuo sto­go kri­tau, ir mir­ties pirš­tus jau­čiau, ma­čiau švie­sos tu­ne­lį, kai ne­spal­vo­tai pra­bė­go gy­ve­ni­mo tarps­niai. Ir au­to­ma­to vamz­dis bu­vo įrem­tas į kak­tą (čia iš anų lai­kų, anos ar­mi­jos, ne­no­riu sa­ky­ti – ta­ry­bi­nės), ne­ap­sa­ko­mai bai­sus jaus­mas. Kad ir su­si­žei­di­mai, ku­riuos tu­rė­jau – tik įbrė­ži­mai. Už­siu­vo, bet nie­ko rim­to. Tad ir dė­ko­ji Die­vui už kiek­vie­ną die­ną. Min­ty­se. Bet, kad man da­vė ta­len­tą kur­ti me­di­nius die­vu­kus, paukš­tu­kus, tai, be abe­jo, di­džiau­sia pa­dė­ka. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­tin­ka ste­bė­ti gy­ve­ni­mą, pa­si­gi­lin­ti, kas, kaip. Mes ne­mo­ka­me ar ne­no­ri­me pa­dė­ko­ti tam, kas mus su­pa. O rei­kė­tų.</p> <p><strong>– Jū­sų pa­sau­lis iš­si­ski­ria dva­si­ne ir es­te­ti­ne har­mo­ni­ja. Jūs – ieš­kan­tis, ne­ra­mus, bet ne­abe­jo­jan­tis, cha­o­so Ju­my­se nė­ra. Tai gau­ta su ge­nais? Svars­tau, ar tą sie­los har­mo­ni­ją ir ra­my­bę ga­li­ma pra­ras­ti?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, kiek mu­my­se tos har­mo­ni­jos ir ra­my­bės. Ko ge­ro, kiek­vie­no kū­rė­jo vi­du­je pil­na lū­žių, abe­jo­nių, de­struk­ci­jos. Aš – ne iš­im­tis. Bet pri­va­lai tai nu­slo­pin­ti. Vi­sa­da no­ri­si pa­si­ro­dy­ti ge­res­niam nei esi, su­vai­din­ti. Ne­ma­tau ta­me kaž­ko smerk­ti­no, bet kū­ry­bo­je, jei no­ri, kad ji bū­tų švie­si, tal­pi ge­ru­mo, pras­mės tu­ri at­ras­ti har­mo­ni­ją, ra­my­bę.</p> <p>O pra­ras­ti ga­li­ma vis­ką. Gal dėl iš­ori­nių veiks­nių, ku­rie pa­žeis vi­di­nę stip­ry­bę, jei ją tu­ri. Har­mo­ni­ja ir ra­my­bė tai ir­gi pa­lai­ma. Ir džiu­gu, kad ma­ny­je jos dau­gė­ja. Ko ge­ro, dėl to, kiek esu lais­vas, ne­pri­klau­so­mas nuo ki­tų.</p> <p>Kaip sa­kant, esi sau po­nas.</p> <p><strong>– Pa­gal kla­si­ką am­ži­ni da­ly­kai – gro­žis, bro­lys­tė, kil­nu­mas, gė­ris. Yra net ir pa­sa­ky­mas – pa­sau­lį iš­gel­bės gro­žis. Bet gro­žis ne­apib­rė­žia­mas, o kas yra gro­žis pa­gal Sau­lių Lam­pic­ką?</strong></p> <p>– Gro­žis – kas gra­žu. Kiek­vie­na­me daik­te, reiš­ki­ny­je ga­li at­ras­ti gro­žį, jei tik no­ri. Jei ne vi­su­mo­je, tai de­ta­lė­se. Kal­bant apie me­nus, tai juo­se ieš­kau ne tik gro­žio, bet ir tik­ru­mo, jaus­mo. Bū­na taip, kad man ne­gra­žu. Čia gal dau­giau apie ta­py­bą. Nu­ra­mi­nu sa­ve, kad ne­su­pran­tu ir ne­si­gi­li­nu. Kal­bant apie ma­no kū­ry­bą, tai tik pas­ta­rai­siais me­tais pra­dė­jau ja džiaug­tis, kad gra­žu. Kai iš­girs­tu iš ki­tų, pa­ti­kiu pats. Anks­čiau bi­jo­jau džiaug­tis. At­ro­dė, jei pra­dė­siu ga­li ne­si­sek­ti, iš­nyks vi­sa tai, o ir ne­kuk­lu.</p> <p>Bet gro­žis, ma­nau, sle­pia sa­vy­je ir to­bu­lu­mą. Vi­sur, o ypač gam­to­je. Pa­im­ki­te, kad ir jur­gi­nų žie­dą, koks gro­žis ir to­bu­lu­mas! Ar­ba var­nė­ną. Juo­das paukš­tis, bet kiek ta­me juo­du­me bliz­ge­sio at­spal­vių pa­va­sa­ri­niuo­se tuok­tu­vių ap­da­ruo­se.</p> <p>Gro­žio daug, bet tu­ri tu­rė­ti sa­vy­je ir no­rą, ir ge­bė­ji­mą jį pa­ste­bė­ti.</p> <p><strong>– Ar tie­sa, kad kū­ry­ba yra žmo­gaus veid­ro­dis?</strong></p> <p>– Ko ge­ro, taip. Kaip gy­ve­ni, koks esi kū­ry­bo­je at­si­spin­di. Gal ir ga­li ap­gau­ti tą veid­ro­dį, bet ko­kia pras­mė? Kū­ry­ba ne­bus tik­ra, nuo­šir­di, o ir ge­ra. Kai gy­ve­nu iš kū­ry­bos, ten­ka gro­ti dviem smui­kais. Vie­nu – sau, ki­tu – ki­tiems, dau­giau ar ma­žiau pa­tai­kau­jant. Ir tai to­kia ne­lai­mė, ypač pas­ta­rai­siais me­tais. Tad jau daž­niau gro­ju tuo pir­mu smui­ku. Im­pul­sus kū­ry­bai se­miu tiek iš sa­vęs, tiek iš su­pan­čio pa­sau­lio, bet juos rei­kia at­si­rink­ti, ypač iš ap­lin­kos, su­dė­lio­ti min­ty­se, sa­vy­je ir kū­ry­bo­je. La­bai ge­ras jaus­mas, kai nu­girs­ti, kad kū­ry­ba su­si­lie­ju­si su ma­ni­mi kaip žmo­gu­mi, bet, šiaip ar taip, esu ieš­ko­ji­muo­se. Juk vi­są gy­ve­ni­mą ieš­ko­me.</p> <p><strong>– Apie Jū­sų pas­ku­ti­nę pa­ro­dą te­ko iš­girs­ti to­kį at­si­lie­pi­mą: jo­je su­ši­lau, pa­si­guo­džiau ir pa­si­ju­tau ge­riau… Tur­būt tik apie la­bai ge­rą kū­ry­bą taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti?</strong></p> <p>– Ge­rą kū­ry­bą pa­jau­ti. Mi­la­ne mu­zie­ju­je te­ko ma­ty­ti ta­py­bos pa­sau­li­nius še­dev­rus. Ži­no­jau juos iš nuo­trau­kų, bet, kai gy­vai pa­ma­tai, už­bu­ria. Ir ne­su­pran­ti, kaip taip. Aš nei Bu­da­peš­to na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, nei Šan­cha­jaus ne­at­lai­kiau to emo­ci­nio krū­vio, ku­rį sklei­džia ten esan­tys kū­ri­niai. Kaž­kiek pa­ma­čiau ir tu­rė­jau iš­ei­ti. Ei­li­niam žiū­ro­vui gal ki­taip.</p> <p>Apie sa­vo kū­ry­bą kaž­kaip ne­jau­ku kal­bė­ti. Kai ji įver­tin­ta pa­ro­do­se, kon­kur­suo­se kaip ge­ra, te­ga­liu pri­tar­ti. Ge­ra kū­ry­ba tu­ri pa­liest kaž­ką gi­liai. Jo­je tu­ri at­ras­ti da­ly­kus, ku­riuos pa­mir­šai ar apie juos ne­pa­gal­vo­jai. Jei­gu kū­ri­nys ge­ras, ne­rei­kia nie­ko apie jį aiš­kin­ti. Daž­nai da­bar šiuo­lai­ki­nio me­no at­sto­vai pa­sa­ko­ja kas, kaip. Ga­li net pa­va­di­ni­mo ne­bū­ti. Man at­ro­do ta­py­to­jas Al­gis Griš­ke­vi­čius yra pa­sa­kęs: „Tie­sa žiū­rin­čio­jo aky­se.“</p> <p>Aš pir­mą kar­tą pa­ro­do­je ne­ra­šiau nei pa­va­di­ni­mų, nei da­tų. Pa­gal­vo­jau, ieš­ko­ki­te ir su­ras­ki­te sau.</p> <p><strong>– Ar kū­rė­jo įvaiz­dis kuo nors pri­si­de­da prie kū­ry­bos ver­ti­ni­mo?</strong></p> <p>– Net ne­ži­nau. Ga­li su­si­kur­ti ar su­vai­din­ti kaž­ko­kį įvaiz­dį, bet, jei kū­ry­ba tuš­čia, be vei­do, kas iš to? Ma­no at­ve­ju, aš tu­riu pa­si­temp­ti prieš sa­vo kū­ry­bą. Jei ji įdo­mi, gra­ži, tai ir aš tu­riu bū­ti bent pa­na­šus.</p> <p>Per gy­ve­ni­mą vis­ko te­ko nu­girs­ti apie sa­ve. Jei tie­sa – ten­ka keis­tis, to­bu­lė­ti, jei pra­ma­nas – su­si­ren­ki ir to­liau ke­liau­ji. Daug ne­tik­ru­mo, pa­vy­do, bet to­kia sėk­mės kai­na. Vi­si sie­kia sėk­mės, bet ne­ken­čia sėk­min­gų.</p> <p>O kai kū­ry­ba pla­čiai pa­skli­du­si, pri­va­lau su ja su­ei­ti į to­kį vien­ti­są de­ri­nį.</p> <p><strong>– Koks šei­mos vaid­muo Jums, kaip kū­rė­jui?</strong></p> <p>– Di­džiau­sias. Jei ne­tu­rė­čiau jų pa­lai­ky­mo, ko ge­ro, vis­kas su­by­rė­tų. Net anū­kės, pyp­liu­kės, jau ver­ti­na. Rim­tai juo­kau­ju, kad be per­spė­ji­mo dirb­tu­vėn ga­li už­ei­ti tik anū­kės. Pa­ro­dyk, Sau­liuk, ką iš­dro­žei. Ir ne­su­pran­tu, ko­kia ma­gi­ja ma­ny­je ar ma­no var­de, kad ma­žo­ji, dar ne­tu­rin­ti dve­jų me­tų, va­di­na Sau­liu­ku. Pra­džio­je bu­vau Slio.</p> <p>Žmo­nai sun­ku. Su­dė­ti ma­no iš­mė­ty­tus daik­tus, skalb­ti ir dar vis­ko at­lik­ti, kas su­si­ję su ne­tvar­kin­gu­mu. Bet šei­mai ga­liu at­riekt ko­kius 70 pro­cen­tų sa­vo sėk­mės. Be­je, dro­žė­jų žmo­nos la­bai stip­rios mo­te­rys, jei pa­lūž­ta, reiš­kia, bu­vo ne jiems skir­tos. Ki­ta ver­tus, su mu­mis įdo­mu, ne­nu­obo­du.</p> <p>Ir, ži­no­ma, vai­kai. Tas mū­sų ry­šys su­kur­tas žmo­nos pa­stan­go­mis. Ir vai­kai, ku­rie tu­ri sa­vo šei­mas, į gam­tą be mū­sų, tė­vų, ne­va­žiuo­ja. Tik­rai su ma­ni­mi la­bai sun­ku, bet ne­iš­me­ta iš to drau­giš­ko ra­to. Daž­nai įne­šu de­struk­ci­jos, bet ir ža­ve­sio.</p> <p>Be­je, sū­nus Vi­lius – mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tas, tad su­sty­guo­ja daug da­ly­kų. Ir tam tik­rą įvaiz­dį, ir ži­no­mu­mą. Duk­ra Ban­ga – di­zai­ne­rė, pa­ta­ri­mai dėl kai ku­rių me­ni­nių spren­di­mų, spal­vų, de­ko­ro, sai­kin­gu­mo tik­rai kils­te­li ma­ne aukš­čiau.</p> <p>Esu sa­va­moks­lis kū­rė­jas, tad daug da­ly­kų ne­pa­ste­biu, kar­tais per daug už­si­žai­džiu ir pa­me­tu es­mę.</p> <p><strong>– Mėgs­ta­te dirb­ti prie vie­no kū­ri­nio ar iš­kart prie ke­lių?</strong></p> <p>– Gal jau ne­tu­rė­siu to­kios pra­ban­gos, kad ga­lė­čiau ko­kį mė­ne­sį tūp­čio­ti prie vie­no kū­ri­nio. Kai dro­žy­ba ne tik ma­no pa­lai­ma, bet ir duo­na, ten­ka ar­ti iš­kart dvi va­gas. Dro­žiu an­ge­lą, bet kar­tu ir ko­kius de­šimt paukš­tu­kų. Pa­mi­lo ma­ne už juos, tai če­mo­da­ne tu­riu tu­rė­ti kas­dien. Te­ko jį ati­da­ry­ti, kai po pa­ro­dos už­su­ko Pa­kruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Mar­gis. Pa­sa­kė: „Mes be paukš­tu­kų ne­iš­va­žiuo­sim.“ Tai šven­ta, ne­tu­rė­jau kur trauk­tis. Da­bar da­rau Vei­sie­jams kop­ly­tė­lę, bet ir paukš­čiu­kai pra­šo­si. Ir taip kas­dien.</p> <p><strong>– Bū­na ne­kū­ry­bin­gų die­nų?</strong></p> <p>– Be­veik ne. Paukš­čius ga­liu drožt nors ir kas­dien. O jei kaž­koks įdo­mes­nis su­ma­ny­mas, no­ri­si su­kur­ti kaž­ką nau­jo, ne­ti­kė­to, rei­kia nuo­tai­kos, nu­si­tei­ki­mo, su­bren­di­mo tam. Ten­ka at­si­trauk­ti nuo pra­dė­to dar­bo, jei pa­jun­tu, kad tai ne ta die­na. Bū­na, kad už­val­do pyk­čio, to­kia ner­vų ban­ga, ta­da ieš­kai nu­si­ra­mi­ni­mo. Da­rai kaž­ką ki­to. Ma­no kū­ry­bo­je yra ke­li eta­pai. Vie­nam rei­kia įkvė­pi­mo, nu­si­tei­ki­mo. Ki­tam bū­na dau­giau tech­ni­nio dar­bo. Per­nai ne­iš­dro­žiau nė vie­no rū­pin­to­jė­lio. No­rė­jau, bet jo ne­pa­ma­čiau to­kio, kad vis­ką mes­čiau ir pul­čiau drož­ti.</p> <p><strong>– Vie­nat­vės daug Jums rei­kia?</strong></p> <p>– Ten­ka pri­si­pa­žin­ti, kad esu vie­nat­vės žmo­gus. Anks­čiau gal bū­čiau prieš­ta­ra­vęs – oi, ne. Vie­nas ne­ga­lė­čiau gy­ven­ti. Šei­ma, o dar kai ir anū­kės Sau­lė ir Lie­pa ją puo­šia, tai pa­lai­ma. Bet aš ir šei­mo­je su­si­kū­riau sau vie­nat­vę. Vaikš­tau su sa­vo min­ti­mis, fan­ta­zi­jo­mis. Gau­nu pa­sta­bą – būk su šei­ma. Vie­nat­vė­je gims­ta gra­žiau­sios min­tys, o kū­ry­ba toks in­ty­mus da­ly­kas, kur rei­kia vie­nat­vės.</p> <p>Da­ly­vau­ju ple­ne­ruo­se, šven­tė­se, ten dro­žy­ba toks pa­si­bo­vi­ni­mas.</p> <p>Be­je, skai­čiau, kad die­va­dir­bys Sta­nis­lo­vas Riau­ba yra pa­sa­kęs, kad, kai dro­žia, kie­me ne­ga­li net viš­ta vaikš­čio­ti. Kaž­ko­kia ne­są­mo­nė. Da­bar ir aš tu­riu iš­neš­ti te­le­fo­ną, kad tik ne­su­skam­bė­tų. Aiš­ku, tai bū­na la­bai re­tai.</p> <p><strong>– Kiek Jū­sų bū­ty­je yra bui­ties? O kiek ti­kė­ji­mo?</strong></p> <p>– Bui­ties ma­žai. Man ji nė­ra sve­ti­ma. Ga­liu ir mo­ku tvar­ky­ti kam­ba­rius, pui­kiai ga­mi­nu val­gy­ti. Bet kū­ry­ba pa­sig­lem­žė vis­ką. O ti­kė­ji­mo dau­gė­ja.</p> <p><strong>– Kas Jus dzū­kuo­se ste­bi­no ir ste­bi­na iki da­bar? Prie ko iki šiol ne­pri­pra­to­te?</strong></p> <p>– Ne­at­sar­gu bū­tų kal­bė­ti apie dzū­kus, bet ar tė­viš­kė­je, Ro­kiš­ky­je ar Ku­piš­ky­je, man jau­kiau? Sve­čiuo­se vi­sa­da esi la­biau my­li­mas nei sa­va­me kai­me.</p> <p><strong>– Daž­nai ke­liai nu­ve­da į gim­ti­nę?</strong></p> <p>– Tė­viš­kė­je ge­ra. Bet yra kaž­ko­kie ener­ge­ti­niai da­ly­kai. Pas tė­vą man ne­si­se­ka drož­ti. Bro­lis pri­glau­džia sa­vo dirb­tu­vė­se, bet vie­ta ne­įkve­pian­ti. Tu­riu bi­čiu­lių so­dy­bą pa­miš­kė­je po ąžuo­lais. Va, ten tik­rai žo­lė ža­les­nė ir dan­gus aukš­tes­nis.</p> <p>Bet jau­kiau­sia Aly­tu­je, sa­va­me kie­me. Juk vi­sus tuos me­tus, kai čia gy­ve­nu, kū­riau sa­vo erd­vę. Ne vis­kas pa­vy­ko, bet tai ma­no.</p> <p><strong>– Pa­kal­bė­ki­me apie no­rus. Tur­būt Si­gi­tas Pa­ruls­kis yra pa­sa­kęs, kad vi­suo­met leng­viau, kai tu­ri pla­ną. Ko­kių pla­nų Jūs tu­ri­te? Ap­skri­tai – pla­nuo­ja­te?</strong></p> <p>– Ma­no gy­ve­ni­mas pil­nas gra­žių, pras­min­gų da­ly­kų. Ir dar vis nu­tin­ka kaž­kaip sa­vai­me, be di­des­nių no­rų ar sva­jo­nių. Aš jau se­niai pa­lei­dęs sa­vo gy­ve­ni­mą tai tėk­mei ir man kaž­kaip ra­mu.</p> <p>O no­rai – že­miš­ki, kaip ir vi­sų, kad sek­tų­si vai­kams, anū­kams, kad vi­si bū­tu­me svei­ki. Prie pla­nų ne­no­riu bū­ti pri­riš­tas. Kam tas pla­nas, jei jo ne­si­lai­ky­siu? Taip, yra pa­ža­dai, ter­mi­nai. Jų sten­giuo­si pri­si­lai­ky­ti. Tik vis sun­kiau. At­ro­do, dar ne­jau­čiu se­nat­vės al­sa­vi­mo, bet jau per­ver­ti­nu sa­vo jė­gas, ne­pa­skai­čiuo­ju žai­biš­kos lai­ko tėk­mės.</p> <p><strong>– O die­no­raš­tį tu­ri­te? Ko­kia ta Jū­sų gy­ve­ni­mo gra­ma­ti­ka?</strong></p> <p>– Ne­ra­šau die­no­raš­čio. Jau­nys­tė­je ra­šiau, kai ieš­ko­jau mei­lės, gy­ve­ni­mo pras­mės. Dul­ka jie kaž­kur pa­lė­pė­je. Gal­vo­ju, kad kly­dau, ne­fik­sa­vęs sa­vo kū­ry­bi­nio ke­lio. Nuo­jau­ta pa­ve­dė, kad bus taip įdo­mu, ne­ti­kė­ta, kad su­lauk­siu lai­ko, kai daug da­ly­kų tie­siog pa­si­mirš. Bet, jei bū­čiau ra­šęs die­no­raš­tį, kas ta­da? Su­dė­ti į kny­gą? Bet vie­nas bi­čiu­lis, ku­ris la­bai ap­si­skai­tęs, yra pa­sa­kęs: „Jei ga­li ne­leis­ti kny­gos, ne­leisk.“</p> <p>Šiaip tai no­rė­tų­si dar vie­nos ma­no kū­ry­bos mo­nog­ra­fi­jos su pi­kan­tiš­kais pri­si­mi­ni­mais, kol dar ne­iš­blė­sę, bet tai kai­nuo­ja, o ir įdo­miau­sia mums pa­tiems.</p> <p><strong>– Kam daž­niau­siai pri­trūks­ta lai­ko?</strong></p> <p>– Vis­kam. Ir kū­ry­bai, ir tvar­kai, ir po­il­siui, gė­ly­nams. Esu per daug ap­žio­jęs. Bet nie­ko ne­no­riu at­si­sa­ky­ti ar keis­ti. Toks jau ma­no gy­ve­ni­mas.</p> <p><strong>– Kū­ry­ba – žmo­giš­ko­jo ben­dra­vi­mo bū­das. Kū­ry­ba vie­ni­ja žmo­nes. Iš do­ku­men­ti­nio fil­mo apie Jus su­pra­tau, kad bi­čiu­liš­kai ben­drau­ja­te su ke­ra­mi­kos meist­ru Vy­tau­tu Va­liu­šiu, ku­ris Le­liū­nuo­se įkū­ręs ke­ra­mi­kos mu­zie­jų. Su ko­kių me­no sri­čių meist­rais grei­čiau­siai ran­da­te kal­bą? Apie sa­vo dar­bų mu­zie­jų ne­sva­jo­ja­te?</strong></p> <p>– Man įdo­mu ben­drau­ti su kū­rė­jais. Pa­si­tik­rin­ti tam tik­ras tie­sas, at­ras­ti nau­jas. Iš­girs­ti jų pa­tir­tis. Vie­na yra su dro­žė­jais, bet la­bai įdo­mu su ta­py­to­jais, ak­to­riais. Tu­rė­jau la­bai ne­ti­kė­tų pa­žin­čių.</p> <p>Di­džiau­sia gy­ve­ni­mo staig­me­na ir do­va­na, kad vie­naip ar ki­taip pri­si­lie­čiau prie tų žmo­nių ir jų kū­ry­bos, ku­rių gra­žiau­sia­me sap­ne ne­su­sap­nuo­si… Vai­kas juos ži­no­jau, ža­vė­jau­si ir štai, po dau­ge­lio me­tų, jie ma­no sve­čiai, ge­ria­me ka­vą. Ir tie pa­si­kal­bė­ji­mai – auk­so ver­tės. Jie tam­pa to­kiais kel­ro­džiais.</p> <p>Pa­at­vi­rau­siu tik vie­nu epi­zo­du. Ži­no­jau, ža­vė­jau­si be­ne ge­riau­sio lat­vių re­ži­sie­riaus Ja­nio Strei­čio fil­mais. Tai ga­na se­nas lai­kas, bet at­ėjo me­tas ir jis ge­ria pas mus ka­vą. At­va­žia­vo rū­pin­to­jė­lio, su di­džiu­le pa­gar­ba ma­no kū­ry­bai, po to jau aš jo 80-me­čio iš­kil­mė­se – Ry­go­je, Šv. Pet­ro baž­ny­čio­je. Tu­riu daug to­kių ža­vių is­to­ri­jų, bet vi­si mes tu­ri­me pi­kan­tiš­kų nu­ti­ki­mų. Ir be­lie­ka jais džiaug­tis, jei jie mus pra­tur­ti­na, nu­skaid­ri­na.</p> <p>Pa­kal­ba­me su žmo­na Aud­ro­ne apie mu­zie­jų. To­kį, ku­ris ap­im­tų ir dro­ži­nius, ir vi­sa ma­ne su­pan­čią ap­lin­ką, dirb­tu­ves, gė­ly­nus, ak­me­nų ko­lek­ci­ją. O ir na­mas, sta­ty­tas žmo­nos se­ne­lių prieš 60 me­tų, trem­ti­nių, grį­žu­sių iš Si­bi­ro, iš­trem­tų iš to pa­ties Pa­kruo­jo ra­jo­no. Daug pri­drož­ta, o po pen­ke­rių me­tų iš Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­jaus su­grįš dar še­šio­li­ka ma­no skulp­tū­ri­nių kom­po­zi­ci­jų, tarp jų ir pa­gal Jur­gio Kun­či­no kū­ry­bą.</p> <p>Ne­de­gu mu­zie­jaus no­ru, bet kaž­kas at­ei­ty­je tu­rės pri­im­ti spren­di­mą. Kai vy­ko Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus re­no­va­ci­ja, pa­klau­siau, ar ne­at­si­ras­tų kam­pas ma­no smut­ke­liams? Ne. Gal dar Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus kaž­ką pri­glaus, gal dar kaž­kas. Pro­tin­giau­sia bū­tų nu­si­ra­min­ti, ne­su­si­reikš­min­ti ir gy­ven­ti ta die­na, gy­ven­ti kū­ry­ba. Kei­čia­si kar­tos, tra­di­ci­jos, ver­ty­bės, po­rei­kiai. Ne kar­tą te­ko iš­girs­ti, kad tau­to­dai­lė yra at­gy­ve­na. Be­je, ir Aly­tu­je. Pa­kal­ba­me su ko­le­go­mis, kad šian­dien mes pa­tys sau rei­ka­lin­giau­si ir įdo­miau­si.</p> <p>– Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je tie­siog bu­vo sun­ku akis ati­trauk­ti nuo diev­dir­bio Lion­gi­no Šep­kos dar­bų. Jūs esa­te du kar­tus įver­tin­tas šio kū­rė­jo var­do pre­mi­ja. Bū­tų sma­gu iš­girs­ti Jū­sų ko­men­ta­rą apie… že­mie­tį ir jo kū­ry­bą.</p> <p><strong>– Tai kaž­kas ne­že­miš­ka. Pir­mas įspū­dis ker­ta kaip žai­bas… At­si­to­kė­jęs pa­ban­dai tai su­vok­ti, pa­aiš­kin­ti pro­tu, bet gau­ni dar vie­ną trenks­mą. Jo fan­ta­zi­ją, gi­lu­mi­nį pa­sau­lį ga­li su­vok­ti (vi­si mes, diev­dir­biai, esa­me šiek tiek trenk­ti), bet iš kur tas darbš­tu­mas, kan­try­bė?</strong></p> <p>No­rė­jau ir aš sa­vo kū­ry­bo­je to­kios rit­miš­kos or­na­men­ti­kos, ne­pra­dė­jęs nu­lei­dau ran­kas. Kaip at­spir­ties taš­ką sau pa­si­rin­kau že­mai­tį Sta­nis­lo­vą Riau­bą. Ar­čiau že­mės. Ga­li no­rė­ti bū­ti pa­na­šus į kaž­ką, bet, jei esi kū­rė­jas nuo Die­vo ir vi­sa tai lie­ja­si iš vi­daus, ieš­kai tik­ro­jo sa­vęs.</p> <p>Man nu­si­šyp­so­jo lai­mė vie­no ple­ne­ro me­tu Ro­kiš­kio dva­re ma­ty­ti ja­po­nų tu­ris­tus. Už­ėjo į pa­grin­di­nę Šep­kos sa­lę ir su­tri­ko. Jiems tai bu­vo kaž­koks ste­buk­las, kaž­kas šven­to, kai ku­rie at­si­klau­pė. Dar kar­tą sau pa­sa­kiau ta­da, tai – ste­buk­las.</p> <p><strong>– Dar pa­kal­bė­ki­me ir apie tai, kad kū­ry­ba kū­rė­jui pa­do­va­no­ja ir to­kį pa­ty­ri­mą kaip pa­sau­lio pa­ži­ni­mas, juk iš­vyks­ta­te į ple­ne­rus, sto­vyk­las, pa­ro­das.</strong></p> <p>– Ple­ne­rai, pa­ro­dos, kū­ry­bi­niai su­si­ti­ki­mai, ko ge­ro, yra to­kie dva­si­niai da­ly­kai, be ku­rių me­ni­nin­kas už­ges­tų. Jei nu­girs­tu sa­kant, kad aš ku­riu tik sau, man tai dvel­kia ne­nu­ošir­du­mu. Vi­si no­ri­me bū­ti pa­ste­bė­ti, įver­tin­ti ge­ru žo­džiu. Pa­ro­do­se aš ga­liu sa­ve įver­tin­ti ki­tų kon­teks­te, kū­ri­niai nu­švin­ta ki­to­mis spal­vo­mis, nes na­muo­se, kai juos kas­dien ma­tai, tai kar­tais at­ro­do to­kia pil­ku­ma.</p> <p>Ple­ne­ruo­se ple­čia­si ži­no­ji­mo, drau­gų, pa­žin­čių ra­tas. La­bai ge­rai už­krau­na ple­ne­rai Vei­sie­juo­se. Per­nai da­ly­va­vo po­etas Vla­das Bra­ziū­nas. Jo žo­dis – am­ži­na švie­sa, o ir dai­li­nin­kai pa­bars­to to­kių per­liu­kų, kad tik su­si­rink juos ir bus jau­kiau gy­ven­ti. Kaip pa­vyz­dys – Jo­no Da­ni­liaus­ko ta­py­ba. Man tai – švie­sų švie­sa.</p> <p><strong>– Sau­lė­te­kis ar sau­lė­ly­dis Jū­sų la­biau mė­gia­mas?</strong></p> <p>– Sau­lė­ly­džiai gra­žu, bet aš – ry­to vai­kas. Koks gra­žus žo­dis brėkš­ta! Iš vai­kys­tės. Pas mus Ro­za­li­me nieks ne­sa­ky­da­va sau­lė­teks, o tik brėkšt, o va­ka­ras – sau­le lei­džias… Man ry­tais ir dan­gus, ir žo­ly­nai, me­džiai gra­žes­ni. Švie­sos kri­ti­mas toks pa­slap­tin­gas. Ypač ra­so­to­je žo­lė­je. O dar ru­de­nė­jant vo­ra­tin­kliai…</p> <p><strong>– Ką gar­bi­na­te?</strong></p> <p>– Gar­bi­nu liau­dies me­ną, tra­di­ci­jas. Bet kaž­ko­kio sta­bo, ku­rį gar­bin­čiau, ne­tu­riu ir ne­tu­rė­jau. Pas­ta­ruo­ju me­tu di­de­lę pa­gar­bą jau­čiu nuo­šir­du­mui, ku­rio spar­čiai ma­žė­ja. O kai jau­čiu tą nuo­šir­du­mą iš jau­no žmo­gaus, tai toks džiaugs­mas. Ka­ziu­ko mu­gė­je Vil­niu­je daug nuo­šir­du­mo. Ma­tyt, at­ei­na švie­sūs žmo­nės ieš­ko­ti švie­sos. Tad mus su Aud­ro­ne vi­lio­ja Ka­ziu­kas ne tiek dėl pi­ni­gė­lio, kiek dėl emo­ci­jų.</p> <p><strong>– Ką ko­lek­cio­nuo­ja­te?</strong></p> <p>– Rim­tai – nie­ko. Bi­jau ko­lek­cio­na­vi­mo li­gos. Kaž­ką tu­riu su­rin­kęs iš iner­ci­jos, ypač pa­ke­lia­vęs po pa­sau­lį. Vi­sos eg­zo­ti­nės ke­lio­nės, o ir po Eu­ro­pą – su aly­tiš­kių an­sam­bliu „Dai­na­va“. Ten aš tik tam, kad ati­trūk­čiau nuo to sa­vo pa­mi­ši­mo dėl dro­žy­bos.</p> <p>Pri­si­me­nu, ka­vi­nė­je Pran­cū­zi­jo­je esp­re­so ka­vą pa­tei­kė to­kio sub­ti­lu­mo puo­de­ly­je, kad pa­dė­jau 10 eu­rų, sa­kau, ar ga­liu su puo­de­liu? Ok. Man jo taip rei­kė­jo, jis toks gra­žus. Tu­riu jų da­bar virš tris­de­šimt ir ke­lis tūks­tan­čius cuk­raus pa­ke­lių iš ka­vi­nių.</p> <p><strong>– Bi­čiu­lių do­va­nas bran­gi­na­te? O pats mėgs­ta­te do­va­no­ti?</strong></p> <p>– Bran­gi­nu bi­čiu­lių do­va­nas. Dau­giau­sia Vy­tau­to Va­liu­šio uz­bo­nų pri­ka­bin­ta. O aš do­va­no­ju at­sar­giai. Tiems, kam tik­rai pa­tiks, bus bran­gu. Tu­riu sa­vo dro­ži­nių, ku­rie bu­vo iš­mes­ti, o su­grį­žo tik to­dėl, kad pa­žįs­ta­mi juos pa­ste­bė­jo ir pa­ži­no, kad tai ma­no.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_6114_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_6114_0.JPG?itok=211mTuTF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_6925.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_6925.JPG?itok=Aglep5YN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_7092%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_7092%20copy.jpg?itok=aZ5Vj2xk" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_7275.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_7275.JPG?itok=BySEwtzd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_8351.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_8351.JPG?itok=p_rTQHNg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9261.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9261.JPG?itok=1n_PsYHe" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_0248%20copy%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_0248%20copy%20%282%29.jpg?itok=R9ZRx5Ug" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_1713%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_1713%201.jpg?itok=qS-Ni4xJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_5461.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_5461.JPG?itok=OwHg0IDt" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_5869.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_5869.JPG?itok=KVT0MBuv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_6012.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_6012.JPG?itok=vAng4Yj_" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_6018.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_6018.JPG?itok=y6LwMNtr" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220506_1844280.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220506_1844280.jpg?itok=-hqz82mw" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220516_102704.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220516_102704.jpg?itok=OesPb-jv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_8723%200.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_8723%200.jpg?itok=wOa12CGu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/me-dzio-skulp-rius-sau-lius-lam-pic-kas-sei-mai-ga-liu-riek-ti-ko-kius-70-pro-cen-tu-sa-vo-sek-mes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3655&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="nDaBCCZ3Fkvw_ZkBAKz7n9rHGEekgT7DgOKGXo_qh5M"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 18 May 2022 12:27:23 +0000 vyrredaktorius 3655 at https://www.alytausnaujienos.lt UAB „Stora Enso Lietuva“ tęsia bendradarbiavimą su „Svenheim Alytaus pusmaratonis“ https://www.alytausnaujienos.lt/uab-stora-enso-lietuva-tesia-bendradarbiavima-su-svenheim-alytaus-pusmaratonis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13726" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13726) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/run.jpg?itok=eojOsvyG" width="344" height="287" alt="nuotr" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šeimos bėgimas, kurį mes remiame, siejasi su mūsų įmonės vertybėmis – bendros aktyvios veiklos arba bendrystė, sveikatingumas. Labai džiaugiamės turėdami galimybę būti šeimos trasos veidu ir toliau tęsti bendradarbiavimą su „Svenheim Alytaus pusmaratonis“, o tai leis mums ir vėl prisidėti prie aktyvios gyvensenos populiarinimo Alytuje“, – teigia UAB „Stora Enso Lietuva“ generalinis direktorius Darius Vaičiukynas.</p> <p>„Labai smagu ir džiugu, kad mūsų draugai „Stora Enso Lietuva“ orientuojasi į šeimas, bendrystę, žmonių judėjimą ir jau šešti metai iš eilės rems 600 m šeimos bėgimo trasą. Labai kviečiame šiame bėgime dalyvauti visus, šeimas su vaikučiais, taip pat ir vyresnius žmones bei patirti gerų įspūdžių ir puikių emocijų“, – mintimis dalinasi VŠĮ „Alytaus maratonas“ direktorius Povilas Tamulynas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/run240967301_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/run240967301_0.jpg?itok=8P2zOPfK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/uab-stora-enso-lietuva-tesia-bendradarbiavima-su-svenheim-alytaus-pusmaratonis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3653&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="k9lkOBtTzvdsEUvtQQzRCFrzfwd2KJFpAsup5jhIgBI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 17 May 2022 13:19:47 +0000 vyrredaktorius 3653 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip au­to­ri­ta­ras au­to­ri­ta­rui… https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-au-ri-ta-ras-au-ri-ta-rui <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ry­tas Sta­se­lis</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13726" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13726) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Staselis%20-%20medvedev3.jpg?itok=wXoDo5V0" width="344" height="287" alt="Staselis" loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Sa­vo vai­kys­tę ir anks­ty­vą­ją jau­nys­tę bu­vu­sio Le­ning­ra­do (da­bar Sankt Pe­ter­bur­gas) pa­tvo­riuo­se pra­lei­dęs da­bar­ti­nis Krem­liaus šei­mi­nin­kas, tą­syk ne­su­pra­tęs kon­kre­čios žo­džio „ver­ty­bės“ reikš­mės, ėmė įsi­vaiz­duo­ti, kad ver­ty­bės yra tie­siog kaž­ko­kia ver­tė T. y. klau­si­mas – už kiek ga­li­ma nu­pirk­ti kon­kre­tų Va­ka­rų pa­sau­lio at­sto­vą, kad jis sa­vo iš­pa­žįs­ta­mas ver­ty­bes tuo­jau pa­mirš­tų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po­no Pu­ti­no pa­si­rink­ta lo­gi­ka ne­pri­ekaiš­tin­gai vei­kė dau­ge­lį me­tų. Jau vien ką reiš­kia bu­vu­sios Vo­kie­ti­jos kanc­le­rio Ger­har­do Schro­e­de­rio pa­var­dė, ku­ri da­bar yra naf­tos mil­ži­nės „Ros­neft“ di­rek­to­rių ta­ry­bos są­ra­še.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ar­ba bu­vęs Pran­cū­zi­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas pre­zi­den­to Sar­ko­zy ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Fran­cois Fil­lo­nas, pa­bai­gęs po­li­ti­ko kar­je­rą ir įsi­tai­sęs tarp ki­tos ru­siš­kos kom­pa­ni­jos – „Za­ru­bež­neft“ – di­rek­to­rių. Ne­kal­bant apie smul­kes­nes va­ka­rie­tiš­kas žu­ve­les prie ru­siš­ko lo­vio.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Iš tik­rų­jų as­me­ni­nės ir ins­ti­tu­ci­nės ko­rup­ci­jos sėk­las Mask­va Va­ka­ruo­se ėmė sė­ti daug anks­čiau. Pa­žįs­tu bent vie­ną lie­tu­vių kil­mės ver­sli­nin­ką, ku­ris vė­ly­vo­jo so­viet­me­čio lai­kais dir­bo pa­sau­lio že­mės pro­duk­tų rin­ko­se.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jis, pri­si­min­da­mas tą pa­tir­tį, pa­sa­ko­jo, kad Va­ka­rų So­vie­tų Są­jun­gai pa­skelb­to pre­ky­bos em­bar­go (dėl ka­ri­nės in­va­zi­jos į Af­ga­nis­ta­ną 1979 m.) lai­ku ben­dra­dar­bia­vo su glo­ba­lia že­mės ūkio pro­duk­tų pre­ky­bos ben­dro­ve <i>Lois Dre­y­fus Com­pa­ny</i>, ku­rios būs­ti­nė Pran­cū­zi­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ka­dan­gi So­vie­ti­jo­je pas­ku­ti­niai­siais jos gy­va­vi­mo me­tais ne­la­bai bu­vo ką val­gy­ti, Mask­va glo­ba­lio­se rin­ko­se kas­met pirk­da­vo de­šim­tis mi­li­jo­nų to­nų grū­dų. Ka­dan­gi JAV ir Ka­na­da lai­kė­si griež­to em­bar­go SSRS, tie vi­lio­jan­tys kąs­ne­liai ta­da te­ko eu­ro­pie­tiš­koms įmo­nėms. Ta­čiau ne už dy­ka.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ga­vu­si san­dė­rį <i>Lois Dre­y­fus Com­pa­ny </i>nuo kiek­vie­nos So­vie­tų Są­jun­gai par­duo­tos to­nos grū­dų iš pel­no pri­va­lė­jo su­mo­kė­ti po ke­lis JAV do­le­rius į Pran­cū­zi­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos ka­są. Ir esą nuo­lat mo­kė­jo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Prieš ke­lio­li­ka me­tų įžy­mus Ru­si­jos po­li­to­lo­gas, sis­te­mi­nės ana­li­zės So­vie­tų Są­jun­go­je pra­di­nin­kas An­dre­jus Piont­kov­skis man yra sa­kęs, kad ko­rup­ci­ja nuo ne­at­me­na­mų lai­kų yra vie­na svar­biau­sių Ru­si­jos eks­por­to į Va­ka­rus ša­kų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nes ji vei­kia. Tar­ki­me, šiais lai­kais be­ne la­biau­siai kon­so­li­duo­toms Va­ka­rų, ypač Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­joms Ru­si­jai be­si­prie­ši­na ne­di­de­lė ir eko­no­mi­niu po­žiū­riu ne itin reikš­min­ga ša­lis ES na­rė – Veng­ri­ja. Vi­suo­ti­nai ži­no­ma, kad jos ga­na au­to­kra­tiš­kų pa­žiū­rų prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas pa­lai­ko glau­dų po­li­ti­nį ry­šį su p. Pu­ti­nu. Ir ne­la­bai pa­lan­kus Uk­rai­nai.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Prieš pat ka­rą Ru­si­jos ir Veng­ri­jos ly­de­riai pa­si­ra­šė nau­ją su­tar­tį dėl „pa­pil­do­mo“ gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo į Veng­ri­ją. Tuo me­tu, ka­da li­ku­siai Eu­ro­pai Mask­va ža­lia­vos tie­ki­mą dras­tiš­kai ma­ži­no.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po­no Or­ba­no vy­riau­sy­bė pir­ko du­jas iš „Gaz­prom“ ir da­lį jų jau už sa­vo kai­ną par­da­vė Uk­rai­nai. Jei ne­klys­tu, 2021–2022 m. san­dū­ro­je dau­giau­sia du­jų Uk­rai­na ga­vo per Veng­ri­jos–Uk­rai­nos tarp­vals­ty­bi­nį pjū­vį..</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Nie­ko as­me­niš­ko, tik ver­slas. Ga­li­ma bū­tų pri­dur­ti, kad nau­dos iš to­kio ver­slo tu­rė­jo vi­sus trys ša­lys – ir Mask­va, ir Bu­da­peš­tas, ir Ki­je­vas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­nas Lie­tu­vos pa­rei­gū­nas apie to­kį kon­teks­tą man yra pa­sa­ko­jęs, kad apie 2015–2016 m. Veng­ri­jo­je vy­ku­sio­je trans­por­to kon­fe­ren­ci­jo­je Veng­ri­jos at­sto­vas ne­ti­kė­tai at­vi­rai ir vie­šai kal­bė­jo, esą Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys jau be­veik iš­siur­bė pa­ra­mą iš ES iš­tek­lių, to­dėl da­bar joms ver­ta suk­tis į Ki­ni­ją, ku­ri už­si­mo­ju­si or­ga­ni­zuo­ti „nau­ją­jį šil­ko ke­lią iš Ry­tų į Eu­ro­pą“. Be jo­kių sen­ti­men­tų ir įpras­to po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Lin­kę į au­to­ri­ta­riz­mą su griež­tais re­ži­mais Ru­si­jo­je ir Ki­ni­jo­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Agentūros RIA nuotr.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Staselis%20-%20medvedev3_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Staselis%20-%20medvedev3_0.jpg?itok=1PsheD3n" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-au-ri-ta-ras-au-ri-ta-rui&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3648&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8BA42c_z4n8_9nZK3DusL-8NYjWnBWKU9crf3QMOWH8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 May 2022 12:35:23 +0000 vyrredaktorius 3648 at https://www.alytausnaujienos.lt Il­gai slėp­ta įdo­mio­ji, ne­gir­dė­to­ji, in­tri­guo­jan­čio­ji is­to­ri­jos pu­sė – ar vis­ką ži­no­te apie pa­sau­li­nius ka­rus? https://www.alytausnaujienos.lt/il-gai-slep-ta-ido-mio-ji-ne-gir-de-ji-tri-guo-jan-cio-ji-ri-jos-pu-se-ar-vis-ka-zi-no-te-apie-pa <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13725" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13725) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/Antrasis%20Pasaulinis%20karas_Chronologija.jpg?itok=KboTbiKS" width="344" height="287" alt="nuotr." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kny­go­se su­ži­no­si­te:</p> <p>* Kas pa­ska­ti­no na­ciz­mą, kaip su­si­kū­rė So­vie­tų Są­jun­ga ir JAV</p> <p>* Ko­kia slap­to­ji ope­ra­ci­ja ga­lė­jo pa­keis­ti pa­sau­lio is­to­ri­ją</p> <p>* Ne­įti­kė­ti­nas is­to­ri­jas, nu­ti­ku­sias Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu</p> <p>* Vis­ką apie są­moks­lus, slap­tuo­sius agen­tus, kon­tržval­gy­bą, iš­puo­lius ir sa­bo­ta­žus</p> <p>* Il­gai slėp­tą in­for­ma­ci­ją apie mįs­lin­gus din­gi­mus ir pa­slap­tin­gas mir­tis</p> <p> </p> <p>Do­va­na! Per­kan­tiems mil­ži­niš­ką XXL rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI su dau­giau nei 2 100 pus­la­pių Pir­mo­jo ir Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro įdo­my­bių 5 kny­go­se už 3 kai­ną ir ge­nia­laus suo­mių ka­ro va­do Car­lo Gus­ta­fo Man­ner­hei­mo me­mu­a­rus ŽMO­GUS, ĮVEI­KĘS RU­SI­JĄ do­va­no­ja­me 24,99 eu­rų ver­tės iš­sa­mų, ri­bo­to ti­ra­žo, di­džiu­lio for­ma­to SVAR­BIAU­SIŲ ANT­RO­JO PA­SAU­LI­NIO KA­RO ĮVY­KIŲ ŽE­MĖ­LA­PĮ! Pa­slap­tys, są­moks­lai, kon­tržval­gy­ba, sa­bo­ta­žai, ne­įti­kė­ti­nos ka­ro is­to­ri­jos ir tai, kaip ma­ža vals­ty­bė su­ge­bė­jo įveik­ti gi­gan­tę už­gro­bė­ją Ru­si­ją + ge­ne­ro­lo ma­jo­ro Jo­no Al­gir­do Kron­kai­čio įžan­ga.</p> <p>Ne­pra­leis­ki­te ga­li­my­bės įsi­gy­ti kny­gų PI­GIAU!</p> <p>Tik ri­bo­tą lai­ką rin­ki­niui PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI ga­lio­ja ak­ci­ja 5 kny­gos už 3 kai­ną €74.95 €44.97 (su­tau­po­te net 30 eu­rų!) + NE­MO­KA­MAS PRI­STA­TY­MAS Lie­tu­vo­je.</p> <p>Per­kan­tiems mil­ži­niš­ką XXL rin­ki­nį PA­SAU­LI­NIAI KA­RAI ir kny­gą ŽMO­GUS, ĮVEI­KĘS RU­SI­JĄ už €119.93 €64.96 DO­VA­NO­JA­ME €24.99 ver­tės iš­sa­mų, ri­bo­to ti­ra­žo, di­džiu­lio for­ma­to SVAR­BIAU­SIŲ ANT­RO­JO PA­SAU­LI­NIO KA­RO ĮVY­KIŲ ŽE­MĖ­LA­PĮ (su­tau­po­te dau­giau nei 50 eu­rų!) + NE­MO­KA­MAS AT­VE­ŽI­MAS Lie­tu­vo­je.</p> <p>Pa­siū­ly­mų skai­čius ri­bo­tas.</p> <p> </p> <p>Skam­bin­ki­te lei­dyk­lai nuo pir­ma­die­nio iki šeš­ta­die­nio 9.00–19.00 te­le­fo­nu 8 661 36 333</p> <p>ar­ba už­si­sa­ky­ki­te in­ter­ne­tu www.obuo­lys.lt.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 069</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Antrasis%20Pasaulinis%20karas_Chronologija_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Antrasis%20Pasaulinis%20karas_Chronologija_0.jpg?itok=5QR-geGG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/ANTROJO_PASAULINIO_KARO_MISLES_IR_PASLAPTYS_2D_virselis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/ANTROJO_PASAULINIO_KARO_MISLES_IR_PASLAPTYS_2D_virselis.jpg?itok=fW3eUn5i" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/NEITIKETINOS_ANTROJO_PASAULINIO_KARO_ISTORIJOS_2D_virselis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/NEITIKETINOS_ANTROJO_PASAULINIO_KARO_ISTORIJOS_2D_virselis.jpg?itok=kJB2TL20" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/PIRMASIS_PASAULINIS_KARAS_2D_virselis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/PIRMASIS_PASAULINIS_KARAS_2D_virselis.jpg?itok=3JY5JbHM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/SLAPTOSIOS_ANTROJO_PASAULINIO_KARO_OPERACIJOS_2D_virselis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/SLAPTOSIOS_ANTROJO_PASAULINIO_KARO_OPERACIJOS_2D_virselis.jpg?itok=4q0EzXsM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/VALKIRIJA_2D_virselis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/VALKIRIJA_2D_virselis.jpg?itok=2bAQ2t-s" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Zmogus_iveikes_Rusija_Manerheimas_LD_virselis_2D_2.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Zmogus_iveikes_Rusija_Manerheimas_LD_virselis_2D_2.png?itok=X-UPB6mp" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/il-gai-slep-ta-ido-mio-ji-ne-gir-de-ji-tri-guo-jan-cio-ji-ri-jos-pu-se-ar-vis-ka-zi-no-te-apie-pa&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3647&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EVYKPdqamSLMqMgNO3Qiet2BYUv3eUOuW6HF3h84ThY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1032986" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652954060"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>peterparker</span> - 2022-05-19 - 12:54</p> </li> <a href="/comment/1032986#comment-1032986" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1032986#comment-1032986" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">this is really nice to read…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! <a href="https://retrobowl-unblocked.com/"> retro bowl </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1032986" token="YwwzDCWzWXbx41Qt0k2_50XtnMssBWUL1C8r-u6tvts"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 May 2022 12:29:18 +0000 vyrredaktorius 3647 at https://www.alytausnaujienos.lt Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo mies­te spren­di­mai. Ar jie su­tam­pa su Aly­taus mies­to vi­zi­ja? https://www.alytausnaujienos.lt/au-mo-bi-liu-sta-ty-mo-mies-te-spren-di-mai-ar-jie-su-tam-pa-su-aly-taus-mies-vi-zi-ja <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13726" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13726) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/20220426_124836.jpg?itok=b_K9BhlW" width="344" height="287" alt="Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga. Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų." title="Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga. Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų." loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Tai tik šiek tiek dau­giau ne­gu ša­lies vi­dur­kis (1 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 466 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai). Au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas iš­lie­ka vie­na opiau­sių šio lai­ko did­mies­čio pro­ble­mų, mat au­to­mo­bi­lių skai­čius di­dė­ja, o plo­to jiems sta­ty­ti dėl ur­ba­ni­za­ci­jos – ma­žė­ja.</p> <p>Ap­žvelg­si­me, ko­kie ga­li­mi spren­di­mai šioms pro­ble­moms ma­žin­ti. Spren­di­mų ieš­ko­ma nuo­la­tos, jie pa­teik­ti ir 2018 me­tais pa­tvir­tin­ta­me Aly­taus mies­to dar­naus ju­du­mo veiks­mų pla­ne, ta­čiau lai­kas bė­ga, ir si­tu­a­ci­ja kei­čia­si grei­čiau ne­gu įgy­ven­di­na­mi jau nu­ma­ty­ti spren­di­mai.</p> <p><strong>Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tų plėt­ros prie dau­gia­bu­čių kie­muo­se spren­di­mai.</strong></p> <p> </p> <p>Spren­di­mais sie­kia­ma at­lais­vin­ti gat­vių va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, kad au­to­mo­bi­liai ne­bū­tų sta­to­mi ant ža­lių­jų ve­jų ir drau­džia­mo­se vie­to­se:</p> <p>1. Pra­plės­ti prie dau­gia­bučių esa­mas au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­les. Pra­pla­tin­ti gat­ves ir įva­žia­vi­mus į dau­gia­bučių aikš­te­les, pra­plė­ti­mo vie­to­se įren­giant au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tas.</p> <p>Pliu­sai: san­ty­ki­nai ne­di­de­li įren­gi­mo kaš­tai.</p> <p>Mi­nu­sai: rei­kia pa­pil­do­mos vie­tos, ma­žė­ja ža­lių­jų, vi­suo­me­ni­nėms reik­mėms skir­tų plo­tų.</p> <p>2. Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės.</p> <p>Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga.</p> <p>Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų.</p> <p>3. Dau­gia­aukš­tės po­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lės.</p> <p>Pliu­sai: ne­ga­di­na ben­dro ap­lin­kos vaiz­do, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga, tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas.</p> <p>Mi­nu­sai: bran­giau, pa­ly­gin­ti su ant­že­mi­nė­mis au­to­ma­ti­zuo­to­mis par­ka­vi­mo sis­te­mo­mis, ne­ga­li­ma sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių su du­ji­ne įran­ga, rei­ka­lin­ga prieš­gais­ri­nė sis­te­ma, truk­do po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos.</p> <p>4. Rei­kė­tų su­pap­ras­tin­ti au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lių įren­gi­mo prie dau­gia­bučių tvar­ką, di­din­ti fi­nan­suo­ja­mą aikš­te­lėms įreng­ti lė­šų da­lį.</p> <p> </p> <p><strong>Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tų mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je ir prie vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų spren­di­mai.</strong></p> <p> </p> <p>Spren­di­mais sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas at­vyks­tan­tiems sve­čiams, in­te­re­san­tams ir lan­ky­to­jams pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je, prie vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų ir ma­žin­ti oro tar­šą:</p> <p>1. Vie­nas iš spren­di­mo bū­dų – ap­mo­kes­tin­ti sta­ty­mo vie­tas mies­to cen­tre dar­bo die­no­mis. Sie­kiant iš­veng­ti au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ap­lin­ki­niuo­se kie­muo­se, įreng­ti au­to­ma­ti­nius už­tva­rus. Kaip kom­plek­si­nis spren­di­mas to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti už mies­to įreng­ta ne­mo­ka­ma au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė, iš ku­rios bū­tų ga­li­ma ope­ra­ty­viai pa­siek­ti rei­kia­mą įstai­gą, ir su­si­sie­ki­mo lai­kas bei kaš­tai tu­ri bū­ti žen­kliai ma­žes­ni ne­gu au­to­mo­bi­lio lai­ky­mas ša­lia vi­suo­me­ni­nio pa­sta­to ar­ba ap­krau­tos vie­tos. Su­si­sie­ki­mas vyk­do­mas eko­lo­giš­ku trans­por­tu.</p> <p>2. Ap­svars­ty­ti, ko­kius sa­vi­val­dy­bės sky­rius, ku­riuo­se di­džiau­sias lan­ky­to­jų srau­tas, iš­kel­ti iš mies­to cen­tro ar­ba ir vi­są sa­vi­val­dy­bę.</p> <p>3. Ri­bo­ti di­des­nių pre­ky­bos cen­trų at­si­ra­di­mą mies­to cen­tre ir pri­ei­go­se, jei­gu ne­iš­spren­džia­mos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos.</p> <p>4. Įreng­ti mo­ka­mas po­že­mi­nes ir ant­že­mi­nes au­to­ma­ti­zuo­tas au­to­mo­bi­lių aikš­te­les.</p> <p>5. Įves­ti par­ka­vi­mo ri­bo­ji­mą au­to­mo­bi­liams ly­gi­nė­mis ir ne­ly­gi­nė­mis mė­ne­sio die­no­mis pa­gal au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio pas­ku­ti­nį skaičių (dar nė­ra to­kio ke­lio žen­klo, bet, esant bū­ti­ny­bei, ga­li­ma ini­ci­juo­ti jo įtei­si­ni­mą).</p> <p>6. Ri­bo­ti au­to­mo­bi­lių eis­mą mies­te, pri­klau­so­mai nuo jų tar­šos.</p> <p>7. Plės­ti esa­mas au­to­mo­bi­lių aikš­te­les.</p> <p>8. Pri­va­lo­mas po­že­mi­nės ar­ba au­to­ma­ti­zuo­tos ant­že­mi­nės au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės įren­gi­mas sta­to­miems nau­jiems pa­sta­tams mies­to cen­tre.</p> <p>9. Plė­to­ti esa­mo vie­šo­jo trans­por­to funk­cio­na­lu­mą ir pa­trauk­lu­mą. Ga­li­mi spren­di­mo bū­dai: ma­žin­ti vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­to kai­ną sub­si­di­juo­jant, at­si­sa­ky­ti mo­kesčio tam tik­rais marš­ru­tais ar­ba tiks­li­nėms ke­lei­vių gru­pėms, pa­da­ry­ti vie­šą­jį trans­por­tą ne­mo­ka­mą, de­rin­ti marš­ru­tų in­ten­sy­vu­mą.</p> <p>10. Pro­pa­guo­ti, ska­tin­ti dar­buo­to­jus į dar­bą vyk­ti vie­nu au­to­mo­bi­liu ar vie­šuo­ju trans­por­tu.</p> <p>11. Plė­to­ti ir pro­pa­guo­ti su­si­sie­ki­mo dvi­račiais pa­trauk­lu­mą, die­giant ir plė­to­jant dvi­račių su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­rą.</p> <p>Tu­rė­tų bū­ti įves­tas rei­ka­la­vi­mas, įren­giant nau­jas au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­les, nu­ma­ty­ti/įreng­ti elek­tro­mo­bi­lių kro­vi­mo sto­te­les, at­ves­ti elek­tros įva­dą.</p> <p>Pa­pras­tai veiks­min­giau­sias bū­na kom­plek­si­nis spren­di­mas, pri­im­tas at­li­kus iš­sa­mią stu­di­ją. Pa­grin­di­nė tai­syk­lė, ku­ria rei­kia va­do­vau­tis, kei­čiant vi­suo­me­nė­je nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką: pa­teik­ti al­ter­na­ty­vas, ku­rios tu­ri bū­ti pa­trauk­les­nės nu­si­sto­vė­ju­siai tvar­kai, ir pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tai da­ro­ma, pa­teik­ti il­ga­lai­kius tiks­lus, pliu­sus, mi­nu­sus bei vi­sa­da už­tik­rin­ti vie­šu­mą.</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Aly­taus kraš­to moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pre­zi­den­tas, Aly­taus ko­le­gi­jos do­cen­tas dr. Ry­tis Zaut­ra</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/20220426_124836_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/20220426_124836_0.jpg?itok=QzA1DMjd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Ant%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%97.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Ant%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%97.jpg?itok=3CRlg7e6" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Po%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%97.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Po%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%97.jpg?itok=1gF0VN7e" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/Po%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%972.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/Po%C5%BEemin%C4%97%20automatin%C4%97%20automobili%C5%B3%20parkavimo%20aik%C5%A1tel%C4%972.jpg?itok=pIpZImPN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/au-mo-bi-liu-sta-ty-mo-mies-te-spren-di-mai-ar-jie-su-tam-pa-su-aly-taus-mies-vi-zi-ja&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3645&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GehQqBqXsegrORKb7rRMy-O45Bsdg5IIZXxdNWs6lX8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1036338" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652989469"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Q</span> - 2022-05-19 - 22:44</p> </li> <a href="/comment/1036338#comment-1036338" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1036338#comment-1036338" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia tik kantrybės , dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia tik kantrybės , dar po 5 - 10 metu alytui neliks gyventoju , ištuštės ir esamos apytuštės gatvės [ beje butu kainos ir toliau sparčiai kils , ka norėt - paspirtukai juk ir ---dukai]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1036338" token="1MHQUjJFRy48p2BK3rgvtvbDTAqr9ic_66xRZOzd0nk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1011193" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652692267"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vizija grazi...</span> - 2022-05-16 - 12:11</p> </li> <a href="/comment/1011193#comment-1011193" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1011193#comment-1011193" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tik problema buvo ir bus.Jau…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tik problema buvo ir bus.Jau dabar stipriai mazinami zalieji plotai prie daugiabuciu,irengiant vis daugiau vietu automobiliams,o aiksteles tampa panasios i automobiliu turgu.Verkia,kad blogas gyvenimas,bet 2 asmenu seima aiksteleje prie daugiabucio laiko 3 masinas ir jiems tai normalu.Geros dienos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1011193" token="4RQGLL4fEgBk33fUqCIkr3RTgpOAo9TkBAeLk8DDFlk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1010572" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652685552"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atvykus</span> - 2022-05-16 - 10:19</p> </li> <a href="/comment/1010572#comment-1010572" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1010572#comment-1010572" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">net i swedbanka kad ir 5…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>net i swedbanka kad ir 5 minutems nera kur palikti automobilio kazkos durnynas centre.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1010572" token="LACwrZYSJRErjD1aILMAXewxZpIJmV7nBqwK4bZGxJk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-991605" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652459253"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - 2022-05-13 - 19:27</p> </li> <a href="/comment/991605#comment-991605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/991605#comment-991605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oro virpinimas. Koks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oro virpinimas. Koks konkretus sprendimas ? Ar suvokia rašantis Alytaus konkrečių problemų mastą ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=991605" token="iNamsYxhcZ90SM9UZFaV1jRO8_PL5C88g3BGgLiF0Dk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 May 2022 12:09:58 +0000 vyrredaktorius 3645 at https://www.alytausnaujienos.lt Nau­ja „Ka­vos skve­ro” vi­zi­ti­nė kor­te­lė – an­ti­kva­ri­nis ame­ri­kie­tiš­kas 1947 me­tų au­to­mo­bi­lis „Ply­mouth de Lu­xe” https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ja-ka-vos-skve-ro-vi-zi-ti-ne-kor-te-le-ti-kva-ri-nis-ame-ri-kie-tis-kas-1947-me-tu-au-mo-bi <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-05-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13725" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13725) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-05/IMG_9921%201_0.jpg?itok=m0bvoGT3" width="344" height="287" alt="Kavinės „Kavos skveras“ " title="Kavinės „Kavos skveras“ savininkas Giedrius Platūkis kvies alytiškius ir miesto svečius retro automobiliu „Plymouth“ aplankyti istorines Alytaus vietas ir paragauti istorinės kavos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " loading="lazy" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je</h3> <p>Įdo­mu, kaip pa­si­keis­tų Aly­tus, jei kiek­vie­nas mies­tie­tis per gy­ve­ni­mą čia įgy­ven­din­tų bent vie­ną sa­vo idė­ją? G.Pla­tū­kiui iki šiol se­kė­si sa­vo su­ma­ny­mus pa­vers­ti re­a­ly­be. Vos dvi sa­vai­tes iki pir­mo­jo ka­ran­ti­no du­ris at­vė­ru­si ka­vi­nė „Ka­vos skve­ras“ sėk­min­gai iš­gy­ve­no ne­gan­das ir per dve­jus me­tus jau su­bū­rė iš­ti­ki­mų klien­tų bū­rį. Ka­vi­nė įsi­kū­ru­si 1932 me­tų sta­ty­bos na­me, va­di­na­ma­ja­me Zi­ma­vi­čie­nės mū­re – sa­vi­nin­kas nuo­mai ieš­ko­jo bū­tent is­to­ri­nio pa­sta­to, o da­bar at­si­ra­do ir ret­ro au­to­mo­bi­lis.</p> <p>„Jei ne­bū­tų „Ka­vos skve­ro“, ne­bū­tų ir „Ply­mouth“. An­ti­kva­ri­niai au­to­mo­bi­liai ma­ne do­mi­no se­niai, ta­čiau po­mė­giui vis ne­bu­vo lai­ko ar­ba ga­li­my­bių. Pa­ma­tęs ši­tą au­to­mo­bi­lį iš­kart su­pra­tau, kad jis – ma­no ir aš bū­ti­nai jį vai­ruo­siu“, – sa­ko G.Pla­tū­kis.</p> <p>Ame­ri­ko­je 1947 me­tais pa­ga­min­tas „Ply­mouth de Lu­xe“ – šiuo me­tu vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je, pas­ta­ruo­ju me­tu sto­vė­jo ga­ra­že, ne­va­žiuo­jan­tis, ap­dul­kė­jęs, kaip sa­ko Gied­rius, – au­to­mo­bi­lis pats jį at­ra­do.</p> <p>„Ply­mouth“ re­mon­tas tam, kad bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti, už­tru­ko še­šis mė­ne­sius, ta­čiau ne vi­si dar­bai baig­ti, o, tu­rint to­kią ypa­tin­gą trans­por­to prie­mo­nę, – var­giai ka­da nors baig­sis. Nau­ja­sis sa­vi­nin­kas no­rė­jo ne tik su­re­mon­tuo­ti, bet ir res­tau­ruo­ti au­to­mo­bi­lį, iš­sau­gant au­ten­tiš­ku­mą. Tai­gi vi­sos de­ta­lės, tiek va­rik­lio, tiek ir ap­dai­los bu­vo at­nau­jin­tos, o tos, ku­rių trū­ko, – par­siųs­tos iš JAV.</p> <p>Su­pran­ta­ma, kad tai ne­pa­si­ro­dė pi­gus ma­lo­nu­mas, ta­čiau ir re­zul­ta­tas – įspū­din­gas. Be­je, apie au­to­mo­bi­lio at­nau­ji­ni­mą jau yra su­kur­tas trum­pas fil­mu­kas, ku­rį ne­tru­kus ga­lė­si­me pa­ma­ty­ti, o au­to­rius – aly­tiš­kis Lu­kas Mar­čiu­lai­tis, ku­ris už­suk­da­vo į „Ka­vos skve­rą” iš­ger­ti puo­de­lio ka­vos ir taip su­si­pa­ži­no su Gied­riu­mi.</p> <p> </p> <h3>Em­ble­mo­je – bur­lai­vis, at­plau­kęs į Ame­ri­ką iš An­gli­jos</h3> <p>„Ply­mouth“– pa­sau­ly­je ži­no­mas ame­ri­kie­čių au­to­mo­bi­lių pre­kės žen­klas, ku­rį kon­cer­nas „Chrys­ler“ su­kū­rė 1928 me­tais, sa­ko­ma, kad dėl jo ga­min­to­jas sėk­min­gai iš­gy­ve­no net Di­dži­ą­ją dep­re­si­ją.</p> <p>G.Pla­tū­kio įsi­gy­tas „Ply­mouth de Lu­xe“ yra pa­to­bu­lin­tos po­ka­ri­nės se­ri­jos (ka­ro me­tais me­tais šie au­to­mo­bi­liai ne­bu­vo ga­mi­na­mi, vėl pra­dė­ti leis­ti 1946 me­tais), bur­gun­diš­ko vy­no spal­vos, pa­gal ga­myk­li­nius pa­ra­met­rus tu­ri 3,6 lit­ro tal­pos va­rik­lį.</p> <p>Te­oriš­kai au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų pa­siek­ti 100 my­lių (apie 160 km) per va­lan­dą grei­tį, bet toks eik­lus, ko ge­ro, bu­vo tik jau­nys­tė­je. Šis mo­de­lis ne­tu­ri elek­tri­nės da­lies, tad ly­jant va­lik­lius ten­ka jun­gi­nė­ti ran­ka, vė­di­ni­mui nau­do­ja­ma po prie­ki­niu stik­lu įreng­ta oro sklen­dė.</p> <p>Au­to­mo­bi­lis erd­vus – ja­me ga­li va­žiuo­ti še­ši žmo­nės su vai­ruo­to­ju.</p> <p>„Ply­mouth de Lu­xe“ žen­kli­na em­ble­ma, ku­rio­je vaiz­duo­ja­mas sti­li­zuo­tas „Ma­yf­lo­wer“ bur­lai­vis. Tai – lai­vas, ku­riuo į Ame­ri­ką, Ma­sa­ču­set­so vals­ti­jo­je esan­tį Pli­mu­tą, XVII am­žiu­je at­vy­ko pi­lig­ri­mai iš An­gli­jos.</p> <p>„Re­mon­to me­tu sten­gė­mės, kad au­to­mo­bi­lio pa­si­ro­dy­mas iš­lik­tų staig­me­na, bet rei­kė­jo va­žiuo­ti pas meist­rus, tad pra­ei­viai jį ret­sy­kiais ma­ty­da­vo Aly­taus gat­vė­se. Emo­ci­jų tik­rai ne­trū­ko, to­kiu au­to­mo­bi­liu ty­liai pra­va­žiuo­ti tik­rai ne­įma­no­ma“, – šyp­so­si G.Pla­tū­kis.</p> <p>An­ti­kva­ri­nių au­to­mo­bi­lių, be­je, mū­sų mies­to gat­vė­se tik­rai pa­vyks­ta pa­ma­ty­ti ne taip daž­nai, tur­būt jų sa­vi­nin­kai sa­vo ko­lek­ci­jas sau­go ir pa­ro­do tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Tuo tar­pu „Ka­vos skve­ro“ sa­vi­nin­kas sa­ko, kad „Ply­mouth“ bus va­žiuo­jan­ti ka­vi­nės vi­zi­ti­nė kor­te­lė, tai­gi, jei tik pa­vyks gau­ti lei­di­mą, jį čia bus ga­li­ma ma­ty­ti nuo­lat, taip pat – va­ži­nė­jan­tį po mies­tą.</p> <p>Aly­tiš­kis svars­to, kad „Ply­mouth de Lu­xe“ ga­lė­tų pa­puoš­ti Aly­tų ir rep­re­zen­tuo­ti jo se­na­mies­tį, o kaip – čia jau fan­ta­zi­jos rei­ka­las. Gal­būt aly­tiš­kius ir mies­to sve­čius su­do­mins pra­mo­gi­nės ke­lio­nės, ku­rių me­tu jie ga­lės ap­si­dai­ry­ti po mies­tą, pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mo apie lan­ky­ti­nas vie­tas?</p> <p>Au­to­mo­bi­lis pui­kiai pra­vers­tų ir įvai­rioms pro­goms, ga­lė­tų pa­puoš­ti te­at­ra­li­zuo­tas ak­ci­jas. Is­to­ri­niu au­to­mo­bi­liu ap­lan­ky­ti is­to­ri­nes vie­tas ir iš­ger­ti puo­de­lį is­to­ri­nės ka­vos – vi­lio­jan­tis pa­siū­ly­mas. Juo­lab „Ka­vos skve­ro“ asor­ti­men­te ga­li­ma ras­ti ir įvai­rios is­to­ri­nės lie­tu­viš­kos ka­vos – ci­ko­ri­jų, gi­lių, kiaul­pie­nių, taip pat jų mi­ši­nių. Is­to­ri­nės ka­vos sko­nis ret­ro au­to­mo­bi­ly­je – ko­dėl ne?</p> <p><strong>P.S.</strong> Va­kar, ge­gu­žės 9 die­ną, prie ka­vi­nės su­reng­ta „Ply­mouth de Lu­xe“ fo­to­se­si­ja su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio – nuo šio ame­ri­kie­čių su­kur­tas mo­de­lio ru­sai nu­si­žiū­rė­jo „Po­be­dą“, o pra­ei­viai iš­kvie­tė pa­rei­gū­nus, nes šur­mu­lys to­kią die­ną prie „ru­siš­ko“ au­to­mo­bi­lio jiems pa­si­ro­dė įtar­ti­nas…</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9921%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9921%201.jpg?itok=ecpeaDGg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9520.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9520.jpg?itok=Bt3TXS4N" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9501.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9501.jpg?itok=Vljy6jCs" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9506.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9506.jpg?itok=1cbbeI_o" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9508.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9508.jpg?itok=GyduETZv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9932%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9932%201.jpg?itok=dHRFxdWB" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-05/IMG_9934.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-05/IMG_9934.jpg?itok=hfCPSRXJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/nau-ja-ka-vos-skve-ro-vi-zi-ti-ne-kor-te-le-ti-kva-ri-nis-ame-ri-kie-tis-kas-1947-me-tu-au-mo-bi&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3637&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wonMBnX5aLOC-59lmPK7J_avkbZlsuRw0aPtVGeYm6c"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-995012" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652508130"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dėmesys</span> - 2022-05-14 - 09:02</p> </li> <a href="/comment/995012#comment-995012" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/995012#comment-995012" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau Dėmesio sulaukė iš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau Dėmesio sulaukė iš praeivių ne dėl automobilio, o dėl to, kad gadinamas pėsčiųjų takas🧐</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=995012" token="9xRn1IG6iRbSQONYfc9DAyRxjZiQoGUCWW7PXS6cmOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-989343" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652425658"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>SKVERNELIO</span> - 2022-05-13 - 10:07</p> </li> <a href="/comment/989343#comment-989343" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/989343#comment-989343" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">SAIKAI VISKAS GALIMA</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>SAIKAI VISKAS GALIMA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=989343" token="LtdG6lj6rOd_V1rXk41TbkfGly6Unp2t8BNsiI8VBug"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975727" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249621"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:13</p> </li> <a href="/comment/975727#comment-975727" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975727#comment-975727" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is especially…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is especially overpowering. I'm absolutely particularly astoundingly in standard talking around satisfied to the point that you have shared this focal electronic journal post. Keep on posting</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/tiruppur.html">Tiruppur Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/varanasi.html">Varanasi Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/vasai-virar.html">Escorts in Vasai-virar</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/vijayawada.html">Escorts Service in Vijayawada</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/warangal.html">Warangal Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975727" token="gHCEpFkSviapHjYjeMWWo0wWFi3kz-totd2_SFwnjQ8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975724" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249573"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/975724#comment-975724" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975724#comment-975724" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tangling site. The creator…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tangling site. The creator portrays all central concentrate totally. Individuals can be reasonable. Shocking explanation of the article easy to understand.Keep posting</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/rajkot.html">Rajkot Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/salem.html">Salem Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/solapur.html">Escorts in Solapur</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/srinagar.html">Escorts Service in Srinagar</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/tiruchirappalli.html">Tiruchirappalli Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975724" token="h62VEymqK6pDKPhIia9yyh7iAw2pg0drHcRLUigM0kw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975721" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249528"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika </span> - 2022-05-11 - 09:12</p> </li> <a href="/comment/975721#comment-975721" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975721#comment-975721" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A particularly tangling page…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A particularly tangling page I saw this kind of blog. I like your work. I like your opportunity out also.Thankful for sharing.</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/madurai.html">Madurai Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/meerut.html">Meerut Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/mira-bhayandar.html">Escorts in Mira-bhayandar</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/moradabad.html">Escorts Service in Moradabad</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/mysore.html">Mysore Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975721" token="J-YB0MbJQANSOMsr-D9-QbCX5VByqknR2AXFTbBqEMM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975701" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249277"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:07</p> </li> <a href="/comment/975701#comment-975701" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975701#comment-975701" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Especially overpowering…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Especially overpowering article all data reveals major as anybody would be conceivable and clear. By rules of the creator for sharing this blog. Continue to post</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/jabalpur.html">Jabalpur Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/jalandhar.html">Jalandhar Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/jalgaon.html">Escorts in Jalgaon</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/kalyan-dombivli.html">Escorts Service in Kalyan-dombivli</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/kota.html">Kota Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975701" token="tyK-xNRv84M9ISUBLefEBO-Je9yGdMHJZzFSbGNJDZA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975695" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249183"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:06</p> </li> <a href="/comment/975695#comment-975695" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975695#comment-975695" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is an astoundingly…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is an astoundingly shocking post and the way wherein you express your all post subtleties that is everything viewed as OK.</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/gwalior.html">Gwalior Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/coimbatore.html">Coimbatore Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/guntur.html">Escorts in Guntur</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/howrah.html">Escorts Service in Howrah</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/hubli-dharwad.html">Hubli-dharwad Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975695" token="hUzE7RHWdNNvdFGWh2bfb0qNKZ13QlO-NTstCoirlR8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975686" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249124"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:05</p> </li> <a href="/comment/975686#comment-975686" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975686#comment-975686" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I saw this obliging stuff of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I saw this obliging stuff of information later an astoundingly clearing time stretch. Thankful for posting</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/aligarh.html">Aligarh Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/allahabad.html">Allahabad Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/amritsar.html">Amritsar in Bangalore</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/bareilly.html">Escorts Service in Bareilly</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/bhubaneswar.html">Bhubaneswar Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975686" token="B24_K90PMgAnJvakHFHOki3-8iNL7DND9ANMLzisrz0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975682" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652249077"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika</span> - 2022-05-11 - 09:04</p> </li> <a href="/comment/975682#comment-975682" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975682#comment-975682" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">It completely depicts the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>It completely depicts the article I like. It is a particularly organized site and the fashioner sorts out the goliath place intrigues beating everything.</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/tezpur.html">Tezpur Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/ranchi.html">Ranchi Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/faridabad.html">Escorts in Faridabad</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/jehanabad.html">Escorts Service in Jehanabad</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/ghaziabad.html">Ghaziabad Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975682" token="hEQpjve-9z3nfL7SSZPg88bionwZQdgQETFe7mUcMxo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-975676" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652248994"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anamika Sharma</span> - 2022-05-11 - 09:03</p> </li> <a href="/comment/975676#comment-975676" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/975676#comment-975676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I am so influenced to be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I am so influenced to be here and to amount to this hazardous article. I like your work in seeing this article soo totally.</p> <p><a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/pimpri-chinchwad.html">Pimpri-Chinchwad Escorts</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/vadodara.html">Vadodara Escorts Service</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/thane.html">Thane in Bangalore</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/gangtok.html">Escorts Service in Gangtok</a><br /> <a href="https://www.thebangaloreescorts.in/escorts/aurangabad.html">Aurangabad Escorts Agency</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=975676" token="f33_JQUia9Hz0tQVHhUeArH7-FvbM5y8aa1e7f7wdV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-972612" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652207719"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis</span> - 2022-05-10 - 21:35</p> </li> <a href="/comment/972612#comment-972612" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/972612#comment-972612" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pagarba didžiausia, sėkmės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pagarba didžiausia, sėkmės visuose sumanymuose.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=972612" token="VnnwqfW4BsYC1Id9IwMrJnX85XZCbB7JtkwsMrWa2sA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-972050" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652201247"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rūgšti kava</span> - 2022-05-10 - 19:47</p> </li> <a href="/comment/972050#comment-972050" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/972050#comment-972050" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O čia visiems galima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O čia visiems galima šaligatviais važinėti ar tik buvusiems policininkams?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=972050" token="NT1ZrZhSBJ419e_Qdr49TiONjCLmCaeMpfSN8pybces"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 10 May 2022 06:25:30 +0000 vyrredaktorius 3637 at https://www.alytausnaujienos.lt