Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ūdri­jos fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Kar­pi­čie­nė: „Esu ne tik kny­gų, bet ir vi­so pa­sta­to sau­go­to­ja nuo ta­da, kai bu­vo už­da­ry­ta Ūd­ri­jos mo­kyk­la” https://www.alytausnaujienos.lt/udri-jos-fi-lia-lo-bib-lio-te-ki-nin-ke-ri-ta-kar-pi-cie-ne-esu-ne-tik-kny-gu-bet-ir-vi-so-pa-sta <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/%21cid_17acd6887fa8dc0fea3apk.jpg?itok=n5lC4Zlh" width="344" height="287" alt="Bibliotekininkės Ritos Karpičienės pasi­sveikinimas su Zyplių dvaro gervyno gerve." title="Bibliotekininkės Ritos Karpičienės pasi­sveikinimas su Zyplių dvaro gervyno gerve." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Esa­te atos­to­go­se. Ką vei­kia­te, nuo kny­gų tur­būt pa­kė­lė­te akis į gam­tos pla­ty­bes?</strong></p> <p>– Dar tik pir­mos atos­to­gų die­nos, tur­būt dar ne­jau­čiu to atos­to­gų lais­vės po­jū­čio.</p> <p>Kal­bant apie gam­tos pla­ty­bes, la­bai mėgs­tu ste­bė­ti ir fo­to­gra­fuo­ti gam­tą: nuo sau­lė­ly­džio iki ra­sos la­še­lio ant gė­lės žie­do. Pa­si­da­lin­siu sa­vo mėgs­ta­mais vaiz­de­liais ir su ju­mis.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip pa­te­ko­te į kny­gų pa­sau­lį, kiek me­tų dir­ba­te bib­lio­te­ko­je?</strong></p> <p>– Esu bai­gu­si Vil­niaus kul­tū­ros mo­kyk­lą, įgi­ju­si kul­tū­ri­nio švie­ti­mo dar­bo or­ga­ni­za­to­riaus spe­cia­ly­bę. Nuo 1991 iki 2004 me­tų dir­bau Kro­kia­lau­kio mo­kyk­lo­je bib­lio­te­ki­nin­ke. Vė­liau 12 me­tų dir­bau Kro­kia­lau­kio kul­tū­ros na­muo­se, me­to­di­nin­ke. Nuo 2016-ųjų me­tų dir­bu Ūd­ri­jos bib­lio­te­ko­je, ku­ri įsi­kū­rė Ūd­ri­jos mo­kyk­los pa­tal­po­se.</p> <p><strong>– Ko­kia trum­pa Jū­sų bib­lio­te­kos is­to­ri­ja?</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ka įkur­ta 1950 me­tais, o prieš dvi­de­šimt me­tų su­jung­ta su Ūd­ri­jos mo­kyk­los bib­lio­te­ka. Prieš pen­ke­rius me­tus bib­lio­te­ka bu­vo per­kel­ta į Ūd­ri­jos mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro pa­tal­pas.</p> <p><strong>– Gal ga­li­te nors apy­tiks­liai pa­si­da­lin­ti sta­tis­ti­ka, ko­kia Jū­sų bib­lio­te­kos ma­te­ria­li­nė ba­zė, kiek skai­ty­to­jų ap­tar­nau­ja­te, ar daug žmo­nių at­ei­na pa­nar­šy­ti in­ter­ne­te?</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ko­je yra 3 kom­piu­te­ri­zuo­tos dar­bo vie­tos skai­ty­to­jams. Ne­se­niai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ bu­vo at­nau­jin­ta vi­sa kom­piu­te­ri­nė įran­ga bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams. Bib­lio­te­ko­je re­gist­ruo­ta 118 skai­ty­to­jų, ak­ty­viau­si vy­res­nio­jo am­žiaus, nors lan­ko­si ir bu­vę Ūd­ri­jos mo­kyk­los mo­ki­nu­kai.</p> <p>Vy­res­nie­ji skai­ty­to­jai in­for­ma­ci­jos daž­niau­siai krei­pia­si į ma­ne, kar­tu ieš­ko­me rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Vai­kai bib­lio­te­ko­je mėgs­ta žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, do­mi­si įvai­riais sta­lo žai­di­mais.</p> <p><strong>– Ko­kių pa­mo­kų iš­mo­kė ka­ran­ti­nas?</strong></p> <p>– Ka­ran­ti­nas pa­tei­si­no po­sa­kį „nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra“. Ka­ran­ti­no me­tu te­ko grei­tai iš­mok­ti nau­do­tis nau­jau­sio­mis in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. To­bu­lė­jo ne tik bib­lio­te­ki­nin­kai, bet ir skai­ty­to­jai. Iš­mo­ko­me reng­ti vir­tu­a­lias pa­ro­das, da­ly­vau­ti vir­tu­a­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se, nau­do­jant pro­gra­mė­les „Zo­om“, „Te­ams“. Te­ko grei­tai pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų dar­bo są­ly­gų ir steng­tis ne­pra­ras­ti nuo­la­ti­nio ry­šio su skai­ty­to­jais. La­biau­siai sti­go ben­dra­vi­mo su skai­ty­to­jais.</p> <p><strong>– Ar ži­no­te, kaip api­bū­di­na­mi bib­lio­te­ki­nin­kai? Ogi ty­los ir kny­gų sau­go­to­jais. Tie­sa, tai daž­niau­siai tai­ko­ma did­mies­čių bib­lio­te­ki­nin­kams, bet pa­klau­siu, gal to­kia ir esa­te?</strong></p> <p>– Da­bar bib­lio­te­ko­je ty­los net per daug, nes mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta pra­ėju­sią va­sa­rą, pa­sta­tas li­ko be­veik tuš­čias, ir dar už­klu­po ka­ran­ti­nas. Esu ne tik kny­gų, bet ir vi­so pa­sta­to sau­go­to­ja, nuo ta­da kai už­si­da­rė mo­kyk­la.</p> <p><strong>– Kiek­vie­nas bib­lio­te­ki­nin­kas tu­ri sa­vo veik­los tiks­lą. Ko­kį tu­ri­te Jūs? Kas Jū­sų dar­be Jums įdo­miau­sia?</strong></p> <p>– Ma­no veik­los tiks­las – kuo įdo­miau, iš­ra­din­giau pri­sta­ty­ti Ūd­ri­jos bib­lio­te­ką, jos tei­kia­mas pa­slau­gas, ne­ap­si­ri­bo­ti tra­di­ci­niais ren­gi­niais skai­ty­to­jams ir Ūd­ri­jos gy­ven­to­jams. Sa­vo veik­lo­je ieš­kau dar ne­pa­nau­do­tų ni­šų, veik­lų, ku­rios bū­tų įdo­mios pir­miau­sia man, o ta­da ban­dau su­do­min­ti ir skai­ty­to­jus. Kiek­vie­ni me­tai pa­ko­re­guo­ja mū­sų tiks­lus.</p> <p>Šiais me­tais no­rė­jau at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į ne­pel­ny­tai pa­mirš­tą Lie­tu­vos gra­fi­ką, ta­py­to­ją, vit­ra­žų kū­rė­ją, gi­mu­sį Ūd­ri­jo­je, Vy­tau­tą Ka­zi­mie­rą Jo­ny­ną. Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai pa­tei­kiau pro­jek­tą „Vi­sa šir­di­mi į Lie­tu­vą“, skir­tą V.K.Jo­ny­nui at­min­ti, de­ja, ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ir te­lie­ka dar daug erd­vės to­bu­lė­ti ra­šant pro­jek­tus.</p> <p><strong>– La­bai gai­la, nes Jū­sų pa­mi­nė­ta as­me­ny­bė iš tie­sų ver­ta pa­gar­bos. Dar pa­sa­ky­ki­te, ar šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas iš tie­sų ma­žiau skai­to? Ūd­ri­jiš­kius do­mi­na kny­gos?</strong></p> <p>– Taip, šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas skai­to ma­žai, o to­kių ku­rie tik­rai, nuo­šir­džiai do­mė­tų­si kny­go­mis, li­te­ra­tū­ra, yra vie­ne­tai. Daž­niau­siai jau­ni­mas ren­ka­si li­te­ra­tū­rą, ku­ri įtrauk­ta į mo­kyk­los pri­va­lo­mos per­skai­ty­ti li­te­ra­tū­ros są­ra­šą.</p> <p><strong>– O pa­sa­kos šian­die­ni­nius vai­kus do­mi­na?</strong></p> <p>– Pra­di­nu­kai nuo­šir­džiai do­mi­si pa­sa­ko­mis, ta­čiau da­bar yra la­bai di­de­lis vai­kiš­kų kny­gų pa­si­rin­ki­mas, tad jiems bū­na keb­lo­ka iš­si­rink­ti. Pra­di­nu­kų mėgs­ta­miau­sia li­te­ra­tū­ra – Paul Van Lo­on „Vil­ko­la­kiu­kas Dol­fas“ kny­gų se­ri­ja ir Hol­ly Webb kny­gos apie gy­vū­nė­lius.</p> <p><strong>– Va­di­na­si vai­kus do­mi­na už­sie­nie­čių kū­ry­ba, o su­au­gu­sie­ji – lie­tu­vių ar už­sie­nio au­to­rius dau­giau skai­to?</strong></p> <p>– De­ja, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad už­sie­nio au­to­riai vis dar po­pu­lia­res­ni ne­gu lie­tu­vių ra­šy­to­jai. Bet džiau­giuo­si, kad bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai do­mi­si lie­tu­vių au­to­rių gro­ži­ne li­te­ra­tū­ra. Po­pu­lia­riau­sios ir skai­to­miau­sios da­bar yra Ire­nos Bui­vy­dai­tės, Kris­ti­nos Sa­ba­liaus­kai­tės kny­gos.</p> <p><strong>– Ar yra toks da­ly­kas kaip skai­ty­mo ma­da? Ko­kia li­te­ra­tū­ros vie­ta mū­sų gy­ve­ni­me?</strong></p> <p>– Skai­ty­mas vis dar yra svar­bus mū­sų gy­ve­ni­me, nes ieš­ko­me rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te, spau­do­je ir kny­go­se. La­bai sma­gu ste­bė­ti mū­sų skai­ty­to­jų do­mė­ji­mą­si įvai­ria li­te­ra­tū­ra. Juos do­mi­na ne tik gro­ži­nė, bet ir is­to­ri­nė, do­ku­men­ti­nė li­te­ra­tū­ra. Ir tai ma­ne la­bai džiu­gi­na, nes jie no­riai ple­čia sa­vo aki­ra­tį, do­mi­si pa­sau­lio įvy­kiais. Li­te­ra­tū­ra mus ly­di vi­są gy­ve­ni­mą. Ar mes to no­ri­me, ar ne, vi­sais gy­ve­ni­mo tarps­niais ieš­ko­me ži­nių ir in­for­ma­ci­jos. Skai­to­me mo­ky­da­mie­si mo­kyk­lo­je, spren­džiant gy­ve­ni­miš­kas pro­ble­mas, ieš­kant sa­vo po­mė­gių, kei­čiant gy­ve­ni­mo bū­dą.</p> <p><strong>– Ko­kios kny­gos Jums pa­čiai la­biau­siai pa­tin­ka?</strong></p> <p>– Man pa­tin­ka is­to­ri­nės biog­ra­fi­nės kny­gos. Ta­čiau skai­tau vi­sas po­pu­lia­rias kny­gas, nes skai­ty­to­jai daž­nai klausia ma­no nuo­mo­nės apie nau­ją kny­gą, to­dėl ten­ka daug skai­ty­ti. La­bai džiau­giuo­si to­mis kny­go­mis, ku­rios ma­ne nu­ste­bi­na. Ge­ra, kai man ne­pa­vyks­ta nu­spė­ti kny­gos siu­že­to, kny­gos is­to­ri­jos pa­bai­gos.</p> <p><strong>– Tuo­met ar ne­ky­la ūpas ir pa­čiai pa­ra­šy­ti kny­gą?</strong></p> <p>– Ne, ne­ky­la, nes, ma­nau, bū­tų su­dė­tin­ga su­gal­vo­ti ne­nu­spė­ja­mą kny­gos is­to­ri­jos pa­bai­gą, o no­rė­tų­si nu­ste­bin­ti. Tad pa­lie­ku kny­gų ra­šy­mą pro­fe­sio­na­lams.</p> <p><strong>– Tur­būt lei­džia­te sau pa­ben­drau­ti su žmo­nė­mis, ku­rie lan­ko­si bib­lio­te­ko­je. Ar jie lin­kę pa­dis­ku­tuo­ti apie per­skai­ty­tą kny­gą?</strong></p> <p>– La­bai mėgs­tu ben­drau­ti su skai­ty­to­jais, nes esu ko­mu­ni­ka­bi­lus žmo­gus. Mes no­riai dis­ku­tuo­ja­me apie per­skai­ty­tas kny­gas, da­li­ja­mės kny­gos is­to­ri­jos pa­lik­tais įspū­džiais.</p> <p><strong>– Ar ir bib­lio­te­ki­nin­kams, kaip me­di­kams, pe­da­go­gams daug lai­ko at­ima do­ku­men­tų tvar­ky­mas?</strong></p> <p>– Do­ku­men­tų tvar­ky­mas tik­rai už­ima daug lai­ko, ypač nu­ra­šant ne­rei­ka­lin­gą li­te­ra­tū­rą. Kiek­vie­no­je bib­lio­te­ko­je vyks­ta bib­lio­te­kos die­no­raš­čio, skai­ty­to­jų for­mu­lia­rų pil­dy­mas, iš­duo­dant ar­ba grą­ži­nant kny­gas, kny­gų už­sa­ky­mas elek­tro­ni­nia­me ka­ta­lo­ge. Kiek­vie­ną mė­ne­sį vyks­ta bib­lio­te­kos sta­tis­ti­kos duo­me­nų tvar­ky­mas, me­tų pa­bai­go­je pri­sta­to­mi pla­nai ki­tiems me­tams, ren­gia­mos me­ti­nės ata­skai­tos.</p> <p><strong>– Ar žmo­nės daž­nai pa­mirš­ta grą­žin­ti kny­gas?</strong></p> <p>Kad ir kaip bū­tų keis­ta, pa­mirš­tan­čių­jų grą­žin­ti nė­ra. Yra skai­ty­to­jų, ku­rie il­gai ne­at­ne­ša kny­gų, bet jie ne­pa­mir­šo, kad kny­gas tu­ri. Dar ne­te­ko im­tis griež­tų prie­mo­nių ben­drau­jant su skai­ty­to­jais sko­li­nin­kais, nes jie vis tiek at­ei­na į bib­lio­te­ką.</p> <p><strong>– Bib­lio­te­ka ir – kul­tū­ri­nio aki­ra­čio for­muo­to­ja bei pa­lai­ky­to­ja. Pa­si­da­lin­ki­te kul­tū­ri­nės veik­los pa­tir­ti­mi.</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ka už­ima svar­bią vie­tą vi­suo­me­nės kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, bet, no­rint pa­siek­ti reikš­min­gų re­zul­ta­tų, bū­ti­nas ben­dra­dar­bia­vi­mas su ki­to­mis įstai­go­mis, or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Ir svar­biau­sia – nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis. Ūd­ri­jo­je gy­ve­na daug ini­cia­ty­vių, or­ga­ni­zuo­tų ir veik­lių žmo­nių. Pa­pra­šius pa­gal­bos jie vi­sa­da mie­lai pa­de­da įgy­ven­din­ti įvai­rias min­tis ir idė­jas.</p> <p>Ka­ran­ti­nas at­li­ko sa­vo juo­dą dar­bą, pri­vers­da­mas skai­ty­to­jus veng­ti ben­dra­vi­mo, lai­ky­tis sau­gių at­stu­mų, ta­čiau da­bar jau­čia­mas lais­ves­nis ben­dra­vi­mas ir no­ras vėl gy­ven­ti ak­ty­vų kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą.</p> <p><strong>– Jū­sų pa­lin­kė­ji­mas bib­lio­te­ki­nin­kams ir bib­lio­te­kų lan­ky­to­jams.</strong></p> <p>– Bib­lio­te­ki­nin­kams lin­kiu daug sėk­mės ieš­ko­ji­mų ir at­ra­di­mų ke­ly­je. Bib­lio­te­kos skai­ty­to­jams sa­kau: SKAI­TYK, LAIS­VĖK, TO­BU­LĖK.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/%21cid_17acd6887fa669611af4.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/%21cid_17acd6887fa669611af4.jpg?itok=gN2k_noM" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/bit%C4%97.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/bit%C4%97.jpg?itok=yEGOuxir" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/dangus.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/dangus.jpg?itok=X2FBY_X4" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/dangus1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/dangus1.jpg?itok=LyZdzL0x" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/g%C4%97l%C4%97s.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/g%C4%97l%C4%97s.jpg?itok=sSru5qER" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/moteris%202.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/moteris%202.jpg?itok=46oQdiBl" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/moteris.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/moteris.jpg?itok=kV1BeRYx" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/%C5%A1eima.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/%C5%A1eima.jpg?itok=lXiIBHdM" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/%21cid_17acd6887fa8dc0fea3apk_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/%21cid_17acd6887fa8dc0fea3apk_0.jpg?itok=1mLGSUG_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/%21cid_17acd6887fa495faa7e2apk.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/%21cid_17acd6887fa495faa7e2apk.jpg?itok=edvpL_19" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/udri-jos-fi-lia-lo-bib-lio-te-ki-nin-ke-ri-ta-kar-pi-cie-ne-esu-ne-tik-kny-gu-bet-ir-vi-so-pa-sta&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2747&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n9McfAV1x026kONDwz5V5fuCUm9CRNCYqgrJRUp9KXs"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 23 Jul 2021 12:57:44 +0000 vyrredaktorius 2747 at https://www.alytausnaujienos.lt Kle­bo­no ke­tur­ko­jė au­gin­ti­nė at­si­ra­do, ta­čiau veis­li­nių šu­nų au­gin­to­jai Mi­ros­la­vo apy­lin­kė­se ne­ri­mau­ja https://www.alytausnaujienos.lt/kle-bo-no-ke-tur-ko-je-au-gin-ti-ne-si-ra-do-ta-ciau-veis-li-niu-su-nu-au-gin-jai-mi-ros-la-vo-apy <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/suo%20apk.jpg?itok=-wyGM7Mj" width="344" height="287" alt="Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Miroslavas Dovda su Rytų Europos vilke Hela, kuri praėjusį ketvirtadienį su pavadėliu buvo išsivesta, o pradėjus aktyvias paieškas – sugrąžinta." title="Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Miroslavas Dovda su Rytų Europos vilke Hela, kuri praėjusį ketvirtadienį su pavadėliu buvo išsivesta, o pradėjus aktyvias paieškas – sugrąžinta." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><span style="line-height:100%">Pa­ka­bins dar vie­ną</span><span style="line-height:100%"> vaiz­do ka­me­rą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Iš­di­dus, stip­rus, at­kak­lus, ver­žlus – taip api­bū­di­na­mas Ry­tų Eu­ro­pos avi­ga­nis, pa­pras­tai au­gin­to­jų va­di­na­mas Ry­tų Eu­ro­pos vil­ku. Lie­tu­vo­je tai spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­ti šu­nų veis­lė, ku­rios is­to­ri­ja dar tik ar­tė­ja prie pir­mo­jo šimt­me­čio. Jau ant­ras toks šuo bė­gio­ja po sa­vo šei­mi­nin­ko – ku­ni­go, pa­sto­ra­ci­nės te­olo­gi­jos dak­ta­ro, Mi­ros­la­vo Švč.Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­no M.Dov­dos gy­ve­na­mą­sias val­das. Tie­sa, pir­muo­ju, jau bran­daus am­žiaus ke­tur­ko­ju daž­niau rū­pi­no­si dva­si­nin­ko jau a.a. tė­vu­kas, sa­vo gy­ve­ni­mo sau­lė­te­ky­je at­vy­kęs, kaip pats yra sa­kęs, ūky­je pa­gel­bė­ti daž­nai į stu­di­jas Len­ki­jo­je iš­vyks­tan­čiam sū­nui.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Kle­bo­nas ir an­trą au­gin­ti­nį pa­si­rin­ko tos pa­čios veis­lės. Nors va­di­na­mie­ji Ry­tų Eu­ro­pos vil­kai pui­kiai tin­ka te­ri­to­ri­jos ap­sau­gai, jie lin­kę daug ben­drau­ti su žmo­nė­mis. To­kia so­cia­li, ne­ag­re­sy­vi bu­vo ir dar la­bai jau­na ku­ni­go Mi­ros­la­vo au­gin­ti­nė He­la.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ta­čiau ket­vir­ta­die­nį, lie­pos 15-ąją, kaip įpras­ta va­ka­re su­si­ruo­šęs pa­ve­džio­ti šu­nį, dva­si­nin­kas jo pa­si­ge­do. Nei lau­ke, nei na­muo­se sa­vo au­gin­ti­nės jis ne­ra­do. Ne­ri­mą kė­lė tai, jog ne­si­ma­tė ir įpras­to­je vie­to­je te­ra­so­je lai­ko­mo pa­va­dė­lio bei pet­ne­šų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ku­ni­gas su ko­le­ga iš­ėjo į mies­te­lį, klau­si­nė­jo žmo­nių. Ga­lop apie įta­ria­mą va­gys­tę pra­ne­šė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. Po šuns pa­ieš­kų pra­ėjus dviem va­lan­doms ir kle­bo­nui grį­žus į kle­bo­ni­ją, pa­si­gir­do He­los lo­ji­mas – ją kle­bo­nas ra­do pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ pa­tal­po­je.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ieš­ko­ti au­gin­ti­nės šei­mi­nin­kas, kaip pats pa­sa­ko­jo, iš­sku­bė­jo net kle­bo­ni­jos ne­už­ra­ki­nęs, o kai ne­ra­dęs ke­tur­ko­jės grį­žo na­mo iš to­li iš­gir­do jos bal­są. He­la, pa­sak kle­bo­no, nie­ka­da ten nė­ra bu­vu­si. Juo la­biau pa­tal­pos du­rys bu­vo už­da­ry­tos, tai­gi pats šuo ne­ga­lė­jo įei­ti ir pas­kui sa­ve už­si­da­ry­ti. Pa­tal­po­je bu­vo ir pa­va­dė­lis, o ša­lia te­ra­sos kle­bo­nas ra­do ir šuns ve­džio­ji­mo pet­ne­šas.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">M.Dov­da tei­gia no­rin­tis ti­kė­ti, kad tai – tik ne­vy­kęs vai­kų pokš­tas, ta­čiau vil­kė ne­ste­ri­li­zuo­ta, tad ga­li­ma įtar­ti ir va­gys­tės at­ve­jį, nes šuo veis­li­nis ir bran­gus. Mi­ros­la­vo baž­ny­čios kle­bo­nas svars­to, kad teks im­tis pre­ven­ci­jos prie­mo­nių ir įreng­ti dar vie­ną vaiz­do ka­me­rą, nes kaip tik te­ra­so­je, kur šuo gu­lė­jo, jos ir ne­bu­vo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vis­kas bai­gė­si lai­min­gai, tad Mi­ros­la­vo baž­ny­čios kle­bo­nas, Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos tri­bu­no­lo vi­ce­ofi­cio­las M.Dov­da pa­reiš­ki­mo pa­rei­gū­nams ne­ra­šė.</span></p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ieš­ko­da­mi ke­le­tą kar­tų gir­dė­jo šuns stau­gi­mą</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­skli­dus ži­niai, kad Mi­ros­la­vo apy­lin­kė­se kiek anks­čiau pa­si­ges­ta net dvie­jų veis­li­nių šu­nų, pa­ra­pi­jie­čiai ėmė ne­ri­mau­ti, kad tai tik­rai ne pokš­tas, o kaž­kie­no rim­tas ke­ti­ni­mas pa­si­sa­vin­ti re­tes­nės veis­lės ke­tur­ko­jus. Sa­vait­ga­lį su­si­sie­kė­me su ti­kin­čių­jų ger­bia­mu kle­bo­nu pa­si­tei­rau­ti, ar vis­kas ge­rai jo au­gin­ti­nei. Dar pa­si­do­mė­jo­me, ar esa­me tei­sūs sa­ky­da­mi, kad ir ant­ra­sis kle­bo­no šuo yra to­kios pa­čios veis­lės?</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Taip, tai yra Ry­tų Eu­ro­pos vil­kė, tik jau ki­ta, nes pir­masis šios veislės šuo mi­rė dėl li­gų ir se­nat­vės. He­la yra ki­taip auk­lė­ja­ma, tad su vi­sais drau­giš­ka. Teks ki­taip ją da­bar mo­ky­ti, kad drau­giš­ka bū­tų tik man esant ša­lia. Au­gin­ti­nės din­gi­mą lai­kau ne­vy­ku­siu pokš­tu, nes pa­im­ta ir pri­glaus­ta bu­vo kaž­kur ne­to­lie­se. Ieš­ko­da­mi ke­le­tą kar­tų gir­dė­jo­me jos stau­gi­mą, nes He­la tu­ri to­kią sa­vy­bę, kad, jei už­da­ry­ta ar pri­riš­ta, bai­siai gar­siai ver­kia, stau­gia. Ka­da pra­dė­jo­me ieš­ko­ti, o iš­ėjus iš na­mų pa­li­kau juos ne­už­ra­kin­tus, He­lą kaž­kas at­ve­dė, nes vaiz­do ka­me­ro­je ma­to­si, kaip ji įei­na. Du­rų vaiz­do ne­si­ma­to, ne­aiš­ku kas jas ati­da­rė. Gir­dė­da­mas at­ve­jų, kad pa­vog­ti šu­nys Me­te­liuo­se ir dar ki­tur, tik­rai iš­si­gan­dau ir pra­ne­šiau po­li­ci­jai. Ma­nau, kad tai bu­vo kaž­kie­no ne­vy­kęs pokš­tas ar­ba ne­pa­gal­vo­tas no­ras su He­la pa­žais­ti“, – sa­ko M.Dov­da. Jis pa­ste­bi, kad po din­gi­mo au­gin­ti­nė pa­si­da­re ki­to­kia, pra­dė­jo dau­giau lo­ti ir ap­lo­ja kiek­vie­ną, jei tik nė­ra ša­lia šei­mi­nin­ko, gal­būt dėl pa­tir­to stre­so pa­si­kei­tė šuns el­ge­sys.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Po Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo pir­ma­sis Ry­tų Europos avi­ga­nių veis­lės ke­tur­ko­jis mū­sų ša­ly­je už­re­gist­ruo­tas 2004 me­tais, o po me­tų re­gist­ruo­ta ir pir­mo­ji va­da. Tai pa­kan­ka­mai re­ta veis­lė. Šiuo me­tu Lie­tu­vos šu­nų veis­lių kny­go­je re­gist­ruo­ta per 450 šios šu­nų veis­lės at­sto­vų.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Veis­lės is­to­ri­jos pra­džia apy­tiks­liai lai­ko­mi 1940 me­tai. 1924 – 1936 m. iš Vo­kie­ti­jos į tuo­me­tę Ta­ry­bų są­jun­gą bu­vo at­vež­ta ke­lios ne­di­de­lės gru­pės skir­tin­gų ti­pų ir sa­vy­bių vo­kie­čių avi­ga­nių. To­li­mes­nis šių šu­nų vei­si­mas bu­vo skir­tas nau­jos veis­lės kū­ri­mui – veis­lės, ge­ban­čios dirb­ti ka­ri­nė­je tar­ny­bo­je, sie­nos ap­sau­go­je, po­li­ci­jo­je įvai­rio­sio­mis gam­tos ir kli­ma­to są­ly­go­mis. To­dėl ne­už­te­ko at­vež­ti­nius vo­kie­čių avi­ga­nius kryž­min­ti tar­pu­sa­vy­je, tam bu­vo pa­si­telk­ti vie­ti­niai šu­nys, tu­rin­tys pa­gei­dau­ja­mų sa­vy­bių. Pir­ma­sis Ry­tų Eu­ro­pos avi­ga­nių veis­lės stan­dar­tas pa­reng­tas ir pa­tvir­tin­tas Ta­ry­bų są­jun­go­je 1955 me­tais. DNR ty­ri­mai ro­do, kad Ry­tų Eu­ro­pos avi­ga­nis tu­ri Ry­tų Si­bi­ro lai­kos krau­jo.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ry­tų Eu­ro­pos avi­ga­nis yra di­des­nis už vo­kie­čių avi­ga­nį. Jų ūgis ties ke­te­ra – 66-71 cm, pa­te­lių – 58-66 cm. Kai­lis trum­pas, tan­kus, su pa­vil­ne. Tvir­tų kau­lų, rau­me­nin­go su­dė­ji­mo. Ga­li bū­ti juo­dos ir ru­dos, juo­dos, rau­do­nai-ru­dos spal­vos. Re­tes­nės spal­vos bū­tų mels­vas at­spal­vis (ant nu­ga­ros ar vi­so kū­no), si­dab­ro, vi­siš­kai bal­ta.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gal­va pa­na­ši į vil­ko, pro­por­cin­ga kū­nui. Kak­las pa­kan­ka­mai il­gas. Pui­kiai iš­si­vys­tęs apa­ti­nis žan­di­kau­lis, ga­li stip­riai kąs­ti. Akys ova­lios, tam­sios, ar­ti vie­na ki­tos, vi­du­ti­nio dy­džio. Akių vo­kai ryš­kūs. Ga­li­mos akių spal­vos – gin­ta­ro, ru­da ir švie­siai ru­da. Nu­ga­ra tvir­ta, pla­ti ir il­ga. Ko­jos tvir­tos ir tie­sios.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Dovda.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Dovda.jpg?itok=gMDJGrDo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/kunigo%20%C5%A1uo%202%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/kunigo%20%C5%A1uo%202%20%281%29.jpg?itok=bUgUZIRt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/miroslavo-parapijos-klebonas-miroslavas-dovda-ir-jo-suo-87720057.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/miroslavo-parapijos-klebonas-miroslavas-dovda-ir-jo-suo-87720057.jpg?itok=JLM18Udr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kle-bo-no-ke-tur-ko-je-au-gin-ti-ne-si-ra-do-ta-ciau-veis-li-niu-su-nu-au-gin-jai-mi-ros-la-vo-apy&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2736&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="5mwuMDBeuH10xNLK0KyOZLG7bRi8N1rfexlDm0X7YKw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213121" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626928511"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>maryrosie</span> - 2021-07-22 - 07:35</p> </li> <a href="/comment/213121#comment-213121" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213121#comment-213121" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Vai tā ir priekšnojauta?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Vai tā ir priekšnojauta? <a href="https://fall-guys.co/">fall guys</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213121" token="Z5yK97AXWLgT5ZRJQGlUUY99CBltIrLfrjJiUbjH2z4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Jul 2021 05:31:20 +0000 vyrredaktorius 2736 at https://www.alytausnaujienos.lt Jau­no­sios ver­sli­nin­kės aly­tiš­kės: „Dra­bu­žiai ne­tu­ri ly­ties” https://www.alytausnaujienos.lt/jau-no-sios-ver-sli-nin-kes-aly-tis-kes-dra-bu-ziai-ne-tu-ri-ly-ties <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Vaiva_ir_Gust%C4%97%20apk.jpg?itok=JcxzurfG" width="344" height="287" alt="Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“." title="Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kas yra „Mau­Kiss“?</strong></p> <p>– „Mau­Kiss“ yra dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų di­zai­nai, įkvėp­ti to, ką mes gal­vo­ja­me, gir­di­me, ma­to­me ir sa­ko­me. Pre­kės žen­klas bu­vo su­kur­tas sie­kiant skleis­ti su­pra­ti­mą įvai­rio­mis te­mo­mis, no­ri­me pa­dė­ti žmo­nėms pa­si­jaus­ti lais­ves­niais.</p> <p><strong>– Ka­da ir kaip gi­mė min­tis įkur­ti sa­vo pre­kės žen­klą?</strong></p> <p>– Min­ties ne­rei­kė­jo ieš­ko­ti il­gai, ji vi­sa­da bu­vo ša­lia, to­dėl pra­dė­jus kal­bė­tis apie „Mau­Kiss“ idė­ją, jun­giant ma­žas de­ta­les, su­si­kū­rė ben­dras vaiz­das ir 2020 me­tų va­sa­rą gim­ta­ja­me mies­te Aly­tu­je pra­dė­jo­me vi­zi­ją pil­dy­ti.</p> <p><strong>– Mer­gi­nos, ar jū­sų stu­di­jos su­si­ju­sios su ver­slu?</strong></p> <p>– Vai­va stu­di­juo­ja Tarp­tau­ti­nį ver­slą ir ko­mu­ni­ka­ci­ją, o aš, Gus­tė, di­zai­ną, to­dėl kar­tu esa­me pui­kus de­ri­nys, pa­pil­do­me vie­na ki­tos ži­nias.</p> <p><strong>– Ar tai bu­vo vi­siš­kai nau­ja sri­tis, ku­rio­je pra­dė­jo­te dar­bus nuo nu­lio?</strong></p> <p>– Taip, vis­kas bu­vo nau­ja. Tu­rė­jo­me la­bai daug iš­mok­ti per trum­pą lai­ką. Vis dar mo­ko­mės. Kiek­vie­na nau­ja pa­tir­tis da­vė ir duo­da nau­jų ži­nių, pa­de­da ge­riau su­pla­nuo­ti to­li­mes­nius veiks­mus.</p> <p><strong>– Vai­va, sa­ky­ki­te, ar tai tik jud­vie­jų su Gus­te pro­jek­tas?</strong></p> <p>– Taip, vi­sus kū­ry­bi­nius dar­bus, dra­bu­žių di­zai­nus, brand‘o įvaiz­dį, net pa­čias fo­to­se­si­jas ir re­kla­mi­nius fil­mu­kus ku­ria­me pa­čios, ta­čiau tu­ri­me di­de­lį pa­lai­ky­mą iš drau­gų, ku­rie pa­de­da mums įvai­riais klau­si­mais. Be jų ir „Mau­Kiss“ ne­bū­tų ten, kur yra da­bar. Taip pat mū­sų su­ma­ny­mus iš­pil­do nuo­sta­bi siu­vė­ja Dai­va, ku­ri jau ne vie­ną de­šim­tį me­tų dir­ba šį dar­bą.</p> <p><strong>– Ko­dėl ren­ka­tės bū­tent to­kius už­ra­šus sa­vo dra­bu­žių li­ni­jo­je?</strong></p> <p>– Žmo­nės daž­nai gal­vo­ja vi­siš­kai apie tą pa­tį, ta­čiau bi­jo­me ar ne­drįs­ta­me pa­sa­ky­ti, o kar­tais ir ne­no­ri­me iš­girs­ti tam tik­rų da­ly­kų. Mes ma­no­me, kad vi­sos tos min­tys yra svar­bios ir reikš­min­gos, to­dėl su­tei­kia­me žmo­nėms pro­gą bū­ti drą­siems. Dra­bu­žiai yra žmo­gaus įvaiz­džio pa­pil­dy­mas, sma­gu, kai jis siun­čia kaž­ko­kią ži­nu­tę.</p> <p><strong>– Kaip nu­spren­džia­te, kad bū­tent šis už­ra­šas tu­ri bū­ti ant dra­bu­žių?</strong></p> <p>– Sten­gia­mės pa­ma­ty­ti ir su­pras­ti, kaip ki­ti žmo­nės šį už­ra­šą su­pras­tų, ar jiems pa­tik­tų idė­ja, min­tis, ku­rią ban­do­me per­teik­ti.</p> <p><strong>– Ko­dėl pre­kiau­ja­te tik uni­sex dra­bu­žiais?</strong></p> <p>– Dra­bu­žiai ne­tu­ri ly­ties. Ne­no­ri­me jų ka­te­go­ri­zuo­ti. Var­to­to­jas ren­ka­si pats, ne­ban­do­me jam įteig­ti ste­re­o­ti­pų.</p> <p><strong>– Kiek lai­ko per sa­vai­tę ski­ria­te bū­tent „Mau­Kiss“?</strong></p> <p>– Kiek­vie­na sa­vai­tė yra skir­tin­ga, tu­ri­me dar­bų są­ra­šus, ku­riuos tu­ri­me įvyk­dy­ti, o lai­ką, pa­si­skirs­tom pa­čios. Vie­na sa­vai­tė ga­li bū­ti be po­il­sio, o ki­ta la­bai leng­va.</p> <p><strong>– Su ko­kiais sun­ku­mais su­si­dū­rė­te?</strong></p> <p>Dau­giau­sia sun­ku­mų at­si­ran­da ga­my­bi­niuo­se pro­ce­suo­se, ku­riuo­se trūks­ta pa­tir­ties.</p> <p><strong>– „Mau­Kiss“ pa­si­žy­mi ypa­tin­ga es­te­ti­ka. Kas už tai at­sa­kin­gas?</strong></p> <p>– Aš ir Gus­tė. Mū­sų nuo­mo­nės ne vi­sa­da su­tam­pa, to­dėl kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas su­ku­ria dar ge­res­nius re­zul­ta­tus.</p> <p><strong>– Ko­kių at­ei­ties pla­nų tu­ri­te?</strong></p> <p>– No­ri­me to­liau kur­ti, tu­ri­me idė­jų, ku­rios dar lau­kia sa­vo ei­lės, ka­da bus įgy­ven­din­tos, bet vi­sas sa­vo min­tis sten­gia­mės re­a­li­zuo­ti kaip įma­no­ma grei­čiau, nes kiek­vie­na ga­li pa­do­va­no­ti vis nau­jų idė­jų. Kai jos ne­si­kau­pia, yra iš­pil­do­mos – leng­viau.</p> <p><strong>– Ar no­rė­tu­mė­te, kad tai bū­tų vie­nin­te­lis jū­sų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis, tai yra at­ei­ty­je dirb­ti tik su sa­vo pre­kės žen­klu?</strong></p> <p>– Ži­no­ma, no­rė­tu­mė­me, kad tai bū­tų mū­sų vie­nin­te­lis dar­bas, ta­da ga­lė­tu­mė­me vi­są ener­gi­ją skir­ti „Mau­Kiss“ ir to­liau džiaug­tis tuo, ką da­ro­me.</p> <p class="text-align-right"><strong>Lie­pa Svirs­kai­tė</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Vaiva_ir_Gust%C4%97.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Vaiva_ir_Gust%C4%97.jpeg?itok=V5dM8ZXf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Vaivos_ir_Gust%C4%97s_drabu%C5%BEis.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Vaivos_ir_Gust%C4%97s_drabu%C5%BEis.jpeg?itok=Q3gHswHI" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/jau-no-sios-ver-sli-nin-kes-aly-tis-kes-dra-bu-ziai-ne-tu-ri-ly-ties&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2735&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="38WnEfsruw7oTJTnibIc0xh7cKna0CaLwTVY_izfaN0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213217" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1627036972"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Na negrazu</span> - 2021-07-23 - 13:42</p> </li> <a href="/comment/213217#comment-213217" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213217#comment-213217" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prastas skonis-negrazu. Gal…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prastas skonis-negrazu. Gal geriau ka pasiusite? Sekmes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213217" token="TSZ3041LAoT4MaA2BL1UOfrjvD1Nb0pKpZvGUZlJvow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213170" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626963971"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vakarė</span> - 2021-07-22 - 17:26</p> </li> <a href="/comment/213170#comment-213170" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213170#comment-213170" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabios užsispyrusios ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabios užsispyrusios ir savo tikslų siekiančios merginos ♥️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213170" token="n5IwUlpPqTz_OyHUj1hdqtSB2FUnOkl9pPIMZjy0Af0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213133" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626940611"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Geras</span> - 2021-07-22 - 10:56</p> </li> <a href="/comment/213133#comment-213133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213133#comment-213133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gera pradžia ir gera…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gera pradžia ir gera pasirinkta kryptis, todėl rinkoje atranda savo vietą. Tobulėjimui ribų nėra...<br /> Sėkmės...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213133" token="3s9DKjEiPD_VF699U0c7mWXXNZOzGEZDNwwDFGHhtVM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213002" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626871447"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytis</span> - 2021-07-21 - 15:44</p> </li> <a href="/comment/213002#comment-213002" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213002#comment-213002" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Čia rimtai ar tik pajuokauta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Čia rimtai ar tik pajuokauta? Baisios tetulės, baisūs skurliai.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213002" token="qRdsjRMOTH9EocrOlXYLa4pbc6EdNbBz2BrSTfH_PGI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212988" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626864530"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jooo </span> - 2021-07-21 - 13:48</p> </li> <a href="/comment/212988#comment-212988" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212988#comment-212988" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Reikia sugebėt tiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Reikia sugebėt tiek prikalbėt ir nieko konkretaus nepasakyt, na, nebent tik tai, kad drabužiai neturi lyties. Jei turėtų, tai turbūt jau būtų 73-ia :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212988" token="Wz819vMTC8kR2AfbdCZQv5DBSNMNvlWXgy2vYV5FbAI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Jul 2021 05:26:50 +0000 vyrredaktorius 2735 at https://www.alytausnaujienos.lt Žalio­ji gat­vė: gy­ven­to­jams no­ri­si kar­di­na­lių spren­di­mų, sa­vi­val­dy­bė pra­šo „šiek tiek kan­try­bės” https://www.alytausnaujienos.lt/zalio-ji-gat-ve-gy-ven-jams-no-ri-si-kar-di-na-liu-spren-di-mu-sa-vi-val-dy-be-pra-so-siek-tiek-kan <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/81-13604" rel="bookmark"> Nr. <span> 81 (13604) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_0184.JPG?itok=0Mh1MmcJ" width="344" height="287" alt="Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr." title="Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p> </p> <p> </p> <p>Dar ke­li aly­tiš­kiai no­rė­tų, kad bū­tų at­sta­ty­tas bu­vęs Ža­lio­sios gat­vės vaiz­das su at­vi­ru upe­liu ir krū­mais ap­au­gu­siais šlai­tais. Jų pa­ste­bė­ji­mu, kas­me­ti­nis šlai­tų tvar­ky­mas rei­ka­lau­ja ne­ma­žai in­ves­ti­ci­jų. Ką pla­nuo­ja da­ry­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė, kad til­tas per Ža­li­ą­ją gat­vę ir jo pri­ei­gos bū­tų sau­gios pės­tie­siems?</p> <p> </p> <h3>Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui</h3> <p>Liū­tys ir stip­res­ni lie­tūs sta­čius Ža­lio­sios gat­vės šlai­tus ne­gai­les­tin­gai ar­do jau ne­be pir­mus me­tus. Po pir­mų­jų įgriu­vų bu­vo nu­tar­ta, kad liū­ties pa­da­ri­nius tvar­kys sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­tas ran­go­vas, ka­dan­gi šio­je gat­vė­je at­lik­tų dar­bų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis jau yra pa­si­bai­gęs.</p> <p>Vie­nas nu­slin­kęs šlai­tas bu­vo tvir­ti­na­mas ge­o­teks­ti­le, pi­la­mas grun­tas. Ta­čiau ir to­liau šlai­tai ne­at­lai­kė stip­res­nio kri­tu­lių kie­kio. Vi­sa kon­struk­ty­vi­nė da­lis – te­ra­sos ir lif­tas – yra įreng­ti ant po­lių, ir jie, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, iš sa­vo vie­tos nė­ra pa­ju­di­na­mi. Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui.</p> <p>Šie­met lie­pos liū­čiai stip­riau pa­si­dar­ba­vus prie ša­li­gat­vio virš tu­ne­lio Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo pa­sta­ty­tos eis­mą drau­džian­čios tvo­re­lės ir už­tver­tos stop juos­tos, ta­čiau jau­ni­mas ir vy­res­ni žmo­nės šių per­spė­ji­mo žen­klų ne­pai­so, drą­siai ei­na drau­džia­ma vie­ta. Jie ne­krei­pia dė­me­sio į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mus rū­pin­tis sa­vo bei ki­tų sau­gu­mu.</p> <p>Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ke­lią til­tu per iš­stum­dy­tas trin­ke­les trum­pi­no trys jau­nuo­liai. Ar­čiau­siai liū­ties pa­žeis­to ša­li­gat­vio karš­to ėjęs vie­nas iš tri­ju­lės įsmu­ko į van­dens iš­grauž­tą duo­bę. Ša­lia til­to įsi­kū­ru­sios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos sto­ties me­di­kai jam pa­gel­bė­jo.</p> <p> </p> <h3>„Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me“</h3> <p>Jau ne­be pir­mą kar­tą į mies­to cen­tre esan­čią pro­ble­mi­nę vie­tą vyks­ta sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Tre­čia­die­nį po šio įvy­kio taip pat bu­vo nu­vy­kę ir spren­dė, ko im­tis. Kad pa­vo­jin­gos vie­tos pės­tie­siems bū­tų dar la­biau ma­to­mos jos bu­vo ap­tver­tos seg­men­ti­ne tvo­ra.</p> <p>Kaip pir­ma­die­nio (lie­pos 19-osios ) ry­tą „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, au­to­mo­bi­lių eis­mas Li­go­ni­nės gat­ve ne­su­stab­dy­tas, pės­tie­siems pra­ei­ti ga­li­ma vie­na pu­se til­to.</p> <p>Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma įreng­ti lie­taus van­dens nu­ve­di­mą tie­siai į Ža­lio­sios gat­vės upe­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo ieš­ko­ma spe­cia­lių vamz­džių, ku­rių da­bar, kai su­tri­kęs tie­ki­mas, yra la­bai sun­ku gau­ti.</p> <p>„Pla­nuo­ja­me es­mi­nius spren­di­mus, pra­dė­jus šiuos dar­bus teks iš­kas­ti tas vie­tas, ku­rio­se bus klo­ja­mi vamz­džiai, to­dėl šiuo me­tu Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vis ne­tvar­ko­mas. Pa­klo­jus vamz­džius bus už­pil­tos iš­grau­žos ir su­tvar­ky­ta vi­sa liū­ties nu­nio­ko­ta Ža­lio­sios gat­vės ap­lin­ka. Tad pra­šo­me gy­ven­to­jų šiek tiek kan­try­bės, ne­nu­mo­ti ran­ka į sa­vo sau­gu­mą iki kol bus at­lik­ti rei­ka­lin­gi ir svar­būs dar­bai“, – kal­bė­jo Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja.</p> <p>Ši pro­ble­ma bu­vo ži­no­ma ir anks­čiau, to­dėl prieš tre­jus me­tus Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo įreng­ti dar du pa­pil­do­mi šu­li­niai, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jų rei­kia dar dau­giau.</p> <p>P.Raš­kaus­kie­nės klau­sė­me, ar yra ži­no­ma, kiek sa­vi­val­dy­bei jau kai­na­vo Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vio at­sta­ty­mas po liū­čių? Ve­dė­ja tei­gė, kad ne kas­met rei­kė­da­vo jį tvar­ky­ti, štai per­nai tik šiek re­mon­tuo­ta. Grin­di­nį, trin­ke­les kas­met rei­kia tvir­tin­ti ir ki­to­se mies­to vie­to­se.</p> <p>Į gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, ar ne­rei­kė­tų da­li­nai at­sta­ty­ti bu­vu­sio Ža­lio­sios gat­vės rel­je­fo, ku­ris ne­kė­lė pro­ble­mų, P.Raš­kaus­kie­nė ati­ta­rė: „Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me. Ir ta­da po di­des­nio lie­taus šlai­tai čiuož­da­vo že­myn, tik žmo­nės to ne­pa­ste­bė­jo, nes ne­bu­vo to­kie at­vi­ri kran­tai.“</p> <p> </p> <h3>Gi­męs<em> ra­ki­či­kų</em> įsčio­se, tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios</h3> <p>An­ta­nas Min­ke­vi­čius, il­ga­me­tis sta­ty­bų spe­cia­lis­tas, ku­rio nuo­pel­nai šie­met įver­tin­ti Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lu, pa­pra­šy­tas ko­men­ta­ro apie nuo­šliau­žas Ža­lio­jo­je gat­vė­je „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo: „Man šir­dį skau­da dėl šio ob­jek­to. Anuo­met Dzū­ki­jo­je apie ne­vy­ku­sius dar­bus bu­vo mėgs­ta­ma sa­ky­ti – gi­męs ra­ki­či­kų įsčio­se. Tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios.</p> <p>Dar tik at­si­ra­dus Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui aš sten­giau­si at­kreip­ti dė­me­sį, sa­ky­da­vau, kad ne taip tą pra­va­žia­vi­mą virš upe­lio rei­kia da­ry­ti, ne at­vi­ru bū­du, o pa­si­rink­ti tu­ne­lio bū­dą. Per­spė­jau, kad tu­rė­si­te bė­dų. Ir tu­ri. Ne­ga­li­ma taip ne­at­sa­kin­gai dirb­ti. Aiš­ku, tu­ne­lio įren­gi­mas šiek tiek bran­giau kai­nuo­ja, bet toks bū­das pa­ti­ki­mes­nis.</p> <p>Aly­tiš­kiai Li­go­ni­nės gat­vę yra įsi­my­lė­ję, siū­liau pa­si­rink­ti dar­bams Aly­taus įmo­nę, o ne kau­nie­čius, ku­rie ne­tu­ri sen­ti­men­tų mū­sų mies­tui. Ir upe­lio na­tū­ros ne­rei­kė­jo keis­ti, vis­kas bū­tų ki­taip, o da­bar gam­ta at­ker­ši­ja. Ir dar: vi­sa­da dir­bant sta­ty­bo­se rei­kia nu­ma­ty­ti at­sar­gos re­zer­vą, ge­riau vi­suo­met per­si­steng­ti, vir­šy­ti, ne­gu pa­gai­lė­ti.</p> <p>Ko da­bar rei­kė­tų im­tis? Siū­lau pir­miau­sia su moks­li­nin­kais pa­kal­bė­ti. Rei­kia dau­giau įsi­gi­lin­ti, iš nau­jo pro­jek­tą pa­ruoš­ti, juk sa­vi­val­dy­bei nuos­to­lių po kiek­vie­nos liū­ties tik dau­gė­ja. Aiš­ku, pi­ni­gų kai­nuos.</p> <p>Su­grą­žin­ti rel­je­fo į bu­vu­sį ly­gį, ko kai ku­rie žmo­nės no­ri, ne­įma­no­ma, o ir ne­rei­kia. Bū­ti­na su­for­muo­ti ko­mi­si­ją iš at­sa­kin­gų ir įžval­gių spe­cia­lis­tų, ji iš­nag­ri­nės pa­dė­tį, pri­ims spren­di­mą“, – tei­gė A.Min­ke­vi­čius.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_6033.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_6033.JPG?itok=BGvLtrvf" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_6036.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_6036.JPG?itok=nWz8DtMW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/DSC_8651.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/DSC_8651.JPG?itok=WG4ZBfKh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0120.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0120.JPG?itok=Z_9K8fru" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0127.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0127.JPG?itok=N--kWWuN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_0184_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_0184_0.JPG?itok=LQUJ6Isa" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zalio-ji-gat-ve-gy-ven-jams-no-ri-si-kar-di-na-liu-spren-di-mu-sa-vi-val-dy-be-pra-so-siek-tiek-kan&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2734&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OCZQ2VAB53xgipTrxZiHcjM_-nEEhnlflNf6EQJ8sc4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213179" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626973639"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Motiejus</span> - 2021-07-22 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/213179#comment-213179" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213179#comment-213179" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O ko gi Česiulis ant bačkos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O ko gi Česiulis ant bačkos nepamokslauja? Juk prisidirbo tai jo kontora...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213179" token="mMwSaG__oZHdNiM49_HzG3qYoIs5o6wKXiSkvVRdLzo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212959" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626844949"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jack Smith</span> - 2021-07-21 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/212959#comment-212959" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212959#comment-212959" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėkoju už naudingą pranešimą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėkoju už naudingą pranešimą. Beje, pamėginkite laisvalaikiu žaisti šį „<a href="https://stickmanhook.io">Stickman Hook</a>“.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212959" token="IIMdqXKghhutLmkYkp2RAyULo1AWzQ5BOOSiXPh1u1A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212954" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626843480"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - 2021-07-21 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/212954#comment-212954" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212954#comment-212954" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nieks geriau šlaitų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nieks geriau šlaitų nesutvirtina,kaip augalija. Kodėl kopų ,,Migracija" buvo suturėta tik apželdinus ir žabatvores išpynus. Blogas pavyzdys Gedimino kalnas...tik nieks nepasakė,kad karalius nuogas-tai yra kas liepė iškirsti medžius. Dabar belieka viską įvilkti į betoną. Alytus taip pat vargsta ir dar mūsų pinigėliai byra....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212954" token="hwTYnZ24t7BMoF7SxnCDDnQ1ir7LlfqiD_t6-94srZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212952" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626842808"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakingi</span> - 2021-07-21 - 07:46</p> </li> <a href="/comment/212952#comment-212952" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212952#comment-212952" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys alytiškiai atsakingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys alytiškiai atsakingi už ką renkasi į valdžią. Nes valdžioj turi būt tokie, kur sugeba tokias problemas sprest. Dabar pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tad kaip lyderis šioj siruacijoj turi sukordinuot savivaldybės veiklą taip. Kad pagal kompetencijas konkretūs skyriai teiktų konkrečius veiksmus ir vykdytų, kad problemų nelikt. Kur metai iš metų kartojas. O čia net neaišku, kas savivaldybei nurodinėja skyriams, prisiima atsakomybes.. O apie problemų sprendimus siūlo eiliniai žmonės.. Tad per rinkimus parodytas neatsakingumas patiems ir gryžta. Savivaldybei papildomos išlaidos ir aišku nervai. Iš kur lėšų gaut ir kaip formint, kad pažeidimų nebūt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212952" token="DBIiLvBIGqmJ0BTt9PniSM_cMGJQv8WAdPK3IAwfjeg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212883" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626805179"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nėra specialis…</span> - 2021-07-20 - 21:19</p> </li> <a href="/comment/212883#comment-212883" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212883#comment-212883" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kur miesto savivaldybės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kur miesto savivaldybės specialistų atsakomybė? Merais keičiasi, bet dirba miesto specialistai, kur jų atsakomybė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212883" token="cWGKzJO1zHvnL63eHHdyiJI9Ewhcw4jG8Vzaf7uuwCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212850" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626787462"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>atsakingumas</span> - 2021-07-20 - 16:24</p> </li> <a href="/comment/212850#comment-212850" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212850#comment-212850" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys alytiškiai atsakingi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys alytiškiai atsakingi už, ką renkasi į valdžią. Kur turi būt aukšti reikalavimai valdyme reikalingai ūkinei kompetencijai. Ir ūkinės kompetetencijos stokos rezultatai - ne tik problemos su šiuo projektu. Jei atidžiau paanalizuot per paskutinius dešomtmečius, su dauguma projektų problemos. Net nelengva vardint rimtesnį projektą, kur būt kokybiškai, laiku ir be uodegų įvykdyta. Dabar viskas priklauso nuo savivaldybės. Kokius reikalavimus kelia projekto projektuotojams- atlikėjams.. Na ir komentaruose tur būt nemažai pastebėjo, tik kas trikia konkretesnius pastebėjimus dėl projektų, prasideda pašaipukės. Na ir dabar aiškina ūkio skyriaus vedėja, o kodėl ne statybos skyriaus? Kur jų tiesioginė kompetencija. Kur mero atskaitingumas, kuris pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Juk pirmas turi pastebėt problemą ir teikt jų sprendimų būdus. Jei reikia, pasitelkiant specialistus. O ne vėl problema iš apačių viešinama.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212850" token="cjfoO3PXOQ7bFIE6yG4ggOaHYiSrjOiMkja7p5snYTQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212823" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626774755"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė. Klausiu.</span> - 2021-07-20 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/212823#comment-212823" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212823#comment-212823" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar bus nuostoliai išieškoti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar bus nuostoliai išieškoti iš dirbusių prie šio projekto specialistų t.y. Sigito , Jūratės ir t.t. kur jų atsakomybė.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212823" token="AI_Z5hoY8oIUvMaNvAYco17AS3Sck1PC-gdtUb_DbV4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:40:59 +0000 vyrredaktorius 2734 at https://www.alytausnaujienos.lt Mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tam pa­sta­tui – pa­pil­do­ma tvo­ra https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tu-ap-gy-ven-din-tam-pa-sta-tui-pa-pil-do-ma-tvo-ra <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/80-13603" rel="bookmark"> Nr. <span> 80 (13603) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/20210719_120557.jpg?itok=RyWPC5I5" width="344" height="287" alt="Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų." title="Papildoma tvora savivaldybės biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, pa­pil­do­mą tvo­rą tver­ti ap­ie ne­le­ga­lių mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tą pa­sta­tą ae­ro­dro­me nu­spren­dė sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja: „Ji tve­ria­ma apie pa­sta­to da­lį nuo de­ga­li­nės pu­sės ir dėl vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ir dėl mig­ran­tus sau­gan­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų sau­gu­mo, ir dėl pa­ša­li­nių as­me­nų pa­te­ki­mo į te­ri­to­ri­ją.“</p> <p>Tvo­ra pra­dė­ta tver­ti lie­pos 19-ąją, dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti per dvi, tris die­nas. Seg­men­ti­nę pus­an­tro met­ro aukš­čio tvo­rą tve­ria sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Tai vie­ti­niam biu­dže­tui kai­nuos iki 5 tūkst. eu­rų. Kaip ir ki­tas ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mui, mai­ti­ni­mui pa­nau­do­tas lė­šas sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si su­sig­rą­žin­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/20210719_120557_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/20210719_120557_0.jpg?itok=RHZViBaO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mig-ran-tu-ap-gy-ven-din-tam-pa-sta-tui-pa-pil-do-ma-tvo-ra&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2733&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HPu-N6pTy202qBpksk2OqCotlGWo97Jmalh-TOsX6CE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626845063"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Heather Miller</span> - 2021-07-21 - 08:24</p> </li> <a href="/comment/212960#comment-212960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212960#comment-212960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tai puiki svetainė, ačiū,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tai puiki svetainė, ačiū, kad pasidalijote. <a href="https://geometrydash-full.com">geometry dash</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212960" token="QCKt4kAWNFKmpDLIz7BhMQXZxO-XUTJB4RBXYPZg2Oc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Jul 2021 05:38:42 +0000 vyrredaktorius 2733 at https://www.alytausnaujienos.lt Ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė: „Ar­chi­tek­tū­ra tu­ri ženg­ti ko­ja ko­jon su kin­tan­čiu pa­sau­liu” https://www.alytausnaujienos.lt/ar-chi-tek-te-aus-te-ja-jur-ciu-ko-ny-te-ar-chi-tek-tu-ra-tu-ri-zeng-ti-ko-ja-ko-jon-su-kin-tan-ciu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ur­tė Pan­go­ny­tė </div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-135601" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (135601) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Apkirpta.jpg?itok=svqWjdK_" width="344" height="287" alt="Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė" title="Ar­chi­tek­tė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė ma­gist­ro di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kas lė­mė ta­vo pa­si­rin­ki­mą tap­ti ar­chi­tek­te?</strong></p> <p>– Iš es­mės nuo pat vai­kys­tės bu­vau kū­ry­biš­ka. Man vi­suo­met pa­ti­ko me­nas, mė­gau pieš­ti. Lan­kiau įvai­rius bū­re­lius mo­kyk­lo­je, taip pat Dai­lės mo­kyk­lą, brai­žy­bą Aly­taus jau­ni­mo cen­tre, ke­ra­mi­kos bū­re­lį. Ir ma­ne vi­si šie da­ly­kai vi­sa­da ža­vė­jo. Pri­si­me­nu, ket­vir­to­je kla­sė­je iš­gir­dau žo­dį „ar­chi­tek­tė“, man tai bu­vo la­bai gra­žus žo­dis ir iš­kart nu­spren­džiau, kad už­au­gu­si no­riu tap­ti ar­chi­tek­te. Nors iš es­mės pra­džio­je nie­ko ne­su­pra­tau apie pa­čią spe­cia­ly­bę, mo­ty­vuo­tai sie­kiau sa­vo tiks­lo ir nie­ka­da ne­su­abe­jo­jau, kad no­rė­čiau bū­ti kaž­kuo ki­tu.</p> <p><strong>– Da­bar, kai jau esi ar­chi­tek­tė, ar ga­lė­tum įvar­dy­ti, koks dar­bų bruo­žas iš­ski­ria ta­ve iš ki­tų?</strong></p> <p>– Aš ma­nau, kad ar­chi­tek­tū­ri­nis brai­žas ma­ny­je jau yra iš da­lies su­si­for­ma­vęs, nes kai žiū­riu į sa­vo pa­reng­tus pro­jek­tus ir pa­čia­me ma­gist­ro ko­mi­si­jos ver­ti­ni­me bu­vo ga­li­ma pa­jus­ti, kad brai­žas ski­ria­si nuo ki­tų. Ma­nau, kad da­bar ma­no dar­bai yra stip­riai orien­tuo­ti į tva­ru­mą bei eko­lo­giš­kas idė­jas ar­chi­tek­tū­ro­je. Ma­ne ža­vi me­di­nės kon­struk­ci­jos, nes aš ma­nau, kad tai yra at­ei­tis, o man la­bai įdo­mu at­ei­ties vi­zi­jos ir ko­kia ar­chi­tek­tū­ra bus at­ei­ty­je. Ap­skri­tai kaip kis vi­sas pa­sau­lis, at­si­žvel­giant į eko­lo­giš­ku­mo as­pek­tą.</p> <p>– Už­si­mi­nei apie ma­gist­ro dar­bo gy­ni­mą, ko­dėl pa­grin­di­niu ob­jek­tu pa­si­rin­kai bū­tent bu­vu­sią Aly­taus au­to­bu­sų sto­tį?</p> <p>– Kaž­kaip dve­jo­nių, ko­kį mies­tą pa­si­rink­ti, daug ne­bu­vo. Aly­tus yra ma­no gim­ta­sis mies­tas, sa­vo ma­gist­ro dar­bu no­rė­jau at­gai­vin­ti kaž­ko­kią pra­ras­tą mies­to erd­vę, bū­tent to­dėl pa­si­rin­kau te­mą „Pra­ras­tų­jų erd­vių kon­ver­si­ja: so­cio­to­pas Aly­tu­je“. Tuo­met bu­vo at­lik­ti pra­ras­tų­jų vie­tų ty­ri­mai bei ana­li­zės, nes iš es­mės tai yra vi­sos ant­že­mi­nės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, ku­rios nė­ra nau­do­ja­mos žmo­nėms. Daž­niau­siai ten yra lai­ko­mi au­to­mo­bi­liai, o tai yra vi­siš­kai ne­eko­lo­giš­ka ir nei so­cia­liai, nei kul­tū­riš­kai nau­din­ga mies­tui. Bū­tent to­dėl man pa­si­ro­dė, jog skau­džiau­sia mies­to vie­ta yra sto­ties iš­kė­li­mas į pe­ri­fe­ri­ją ir aš la­bai no­rė­jau tą funk­ci­ją su­grą­žin­ti. Taip pat at­gai­vin­ti erd­vę bei su­kur­ti kaž­ką so­cia­liai bei kul­tū­riš­kai svar­baus.</p> <p><strong>– In­ter­ne­te šis pro­jek­tas su­si­lau­kė įvai­rių aly­tiš­kių nuo­mo­nių, ta­čiau, kaip ma­nai pa­ti, ko­dėl toks so­cio­to­pas tin­ka­mas Aly­taus mies­tui?</strong></p> <p>– Ma­nau pats so­cio­to­pas yra to­kia erd­vė, ku­ri su­jung­tų įvai­rias žmo­nių veik­las. Struk­tū­ra ku­riant pro­jek­tą bu­vo da­ro­ma su­jun­giant cen­tri­nę mies­to da­lį su gy­ve­na­mai­siais na­mais, taip sie­kiant įtrauk­ti gy­ven­to­jus tap­ti nau­jos te­ri­to­ri­jos nau­do­to­jais. O iš es­mės ta te­ri­to­ri­ja vi­sa­da pri­klau­sė žmo­nėms ir ji bu­vo vie­ša, t. y. au­to­bu­sų sto­ties funk­ci­ja, ten vy­ko so­cia­li­niai mai­nai, ju­dė­ji­mas, ben­dra­vi­mas. To­dėl ir no­rė­jo­si at­kur­ti šią vie­tą, kad vėl ga­lė­tų vyk­ti so­cia­li­niai mai­nai. Ma­nau, jog su­kur­ta dau­gia­funk­cė struk­tū­ra ir pri­trauk­tų jau­nus spe­cia­lis­tus at­sig­ręž­ti į sa­vo gim­tą­jį mies­tą, nes da­bar mes ne­tu­ri­me daug to­kių ben­dra­dar­bys­tės, ben­dro gy­ve­ni­mo, mo­der­nių erd­vių. O pa­ti struk­tū­ra ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­ma gau­nant eu­ro­pi­nes pa­ra­mas, nes to­kių pro­jek­tų su me­džio kon­struk­ci­jo­mis ir tva­rio­mis idė­jo­mis Lie­tu­vo­je dar nė­ra daug. O bū­tent Aly­tus tu­ri di­de­les per­spek­ty­vas tap­ti eko­lo­giš­ku mies­tu, nes čia ge­rai iš­vys­ty­ta dvi­ra­čių in­fra­struk­tū­ra. Ma­žes­ni mies­tai tu­rė­tų ei­ti tuo eko­lo­giš­ku­mo ir kom­pak­tiš­ko mies­to ke­liu. Ska­tin­ti au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo ma­ži­ni­mą taip sie­kiant pel­ny­ti eko­lo­giš­ko mies­to var­dą.</p> <p><strong>– Ko­kią nau­dą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams su­teik­tų šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas?</strong></p> <p>– Šis pro­jek­tas at­neš­tų di­džiau­sią so­cia­li­nę nau­dą, nes pri­trauk­tų gy­ven­to­jus ir ska­tin­tų so­cia­li­nius mai­nius. Iš es­mės ir eko­no­mi­nę, nes bū­tų su­kur­ta daug dar­bo vie­tų. Taip pat ir kul­tū­ri­nę, nes te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų vyk­ti ren­gi­niai, žie­mos me­tu ga­lė­tų bū­ti su­ku­ria­ma le­do aikš­te­lė. Vyk­tų me­no pa­ro­dos, įvai­rios ins­ta­lia­ci­jos, o tai pa­gy­vin­tų kul­tū­rą.</p> <p><strong>– Ak­cen­tuo­ji, jog ob­jek­tui kur­ti pa­si­rink­tos me­di­nės kon­struk­ci­jos, gal ga­lė­tum pa­pa­sa­ko­ti ko­dėl?</strong></p> <p>– At­li­kus ty­ri­mus, ma­to­si, kad pa­sau­lis ke­liau­ja tva­ru­mo link, to­dėl no­ri­si nau­do­ti na­tū­ra­lias me­džia­gas. Ku­ria­mas ob­jek­tas ir yra sie­ja­mas su at­ei­ties vi­zi­jo­mis, kin­tan­čiu žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­du. Žmo­nės pro­gre­suo­ja šiukš­lių rū­šia­vi­mo, už­terš­tu­mo ma­ži­ni­mo sri­ty­se, to­dėl ar­chi­tek­tū­ra ir­gi tu­rė­tų ne­at­si­lik­ti ir ženg­ti ko­ja ko­jon su kin­tan­čiu pa­sau­liu.</p> <p><strong>– Pro­jek­tas iš­liks tik gra­žia idė­ja ar vis­gi re­a­lu ti­kė­tis jo įgy­ven­di­ni­mo at­ei­ty­je?</strong></p> <p>– Kiek re­a­lu to ti­kė­tis – yra in­ves­tuo­to­jų ran­ko­se. Bet aš la­bai ti­kiuo­si, kad šis pro­jek­tas bent jau at­kreips dė­me­sį ir gal­būt kaž­ką įkvėps at­gai­vin­ti bū­tent bu­vu­sios au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­ją. Ir gal­būt bus pa­nau­do­ta ir da­lis ma­no pro­jek­to idė­jų. La­bai to ti­kiuo­si.</p> <p><strong>– Tai jau ne pir­mas ta­vo pro­jek­tas, skir­tas Aly­tui, ar sa­vo at­ei­tį sie­ji su gim­tuo­ju mies­tu?</strong></p> <p>– Da­bar gy­ve­nu ke­ly­je Vil­nius–Aly­tus ir dar ne­ži­nau, kur tai nu­ves, kur ap­si­sto­siu ga­lu­ti­nai. Kol kas tu­riu idė­jų kur­ti at­ei­tį Vil­niu­je, bet tik­rai ne­ža­du pa­mirš­ti ir sa­vo gim­to­jo mies­to Aly­taus.</p> <p><strong>– Ko­kia di­džiau­sia ta­vo ar­chi­tek­tū­ri­nė sva­jo­nė?</strong></p> <p>– No­rė­čiau su­pro­jek­tuo­ti to­kį ob­jek­tą, ku­ris kal­bė­tų ma­no var­du ir vi­si ži­no­tų, jog šį pro­jek­tą su­kū­rė Aus­tė­ja Jur­čiu­ko­ny­tė.</p> <p><strong>– Gal ga­lė­tum įvar­dy­ti kon­kre­čiau, ko­kios pa­skir­ties tai bū­tų pa­sta­tas?</strong></p> <p>– Ma­nau, tai bū­tų vi­suo­me­ni­nis ob­jek­tas, ku­ris ska­tin­tų so­cia­li­nius mai­nus bei at­si­žvelg­tų į tva­rios ar­chi­tek­tū­ros idė­jas.</p> <p> </p> <blockquote> <p>Aus­tė­jos nuo­mo­ne, svar­bu į pra­ras­tų­jų erd­vių pro­ble­ma­ti­ką žiū­rė­ti pla­čiau, nu­ma­tant ga­li­my­bes pri­tai­ky­ti pa­na­šius kon­ver­si­jų prin­ci­pus, su­kur­ti te­ri­to­ri­joms so­cia­li­nę ir kul­tū­ri­nę nau­das. Jau­no­ji ar­chi­tek­tė džiau­gia­si stu­di­jo­se įgy­to­mis ži­nio­mis ir to­liau ke­ti­na kur­ti at­ei­ties pro­jek­tus.</p> </blockquote> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/201134261_4737459472947063_2150654368959924228_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/201134261_4737459472947063_2150654368959924228_n_0.jpg?itok=ZfhCIP4m" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/198487228_4720710577955286_4999391070831935100_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/198487228_4720710577955286_4999391070831935100_n.jpg?itok=eltVvOmr" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/198534357_4720710391288638_2678943043834827830_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/198534357_4720710391288638_2678943043834827830_n.jpg?itok=mUgxvq5x" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/198774789_4720710801288597_700296037745168098_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/198774789_4720710801288597_700296037745168098_n.jpg?itok=rMjX4_1D" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/199328211_4720710814621929_8734128906497030038_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/199328211_4720710814621929_8734128906497030038_n.jpg?itok=xjBx8b5p" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ar-chi-tek-te-aus-te-ja-jur-ciu-ko-ny-te-ar-chi-tek-tu-ra-tu-ri-zeng-ti-ko-ja-ko-jon-su-kin-tan-ciu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2722&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Y277KvXf6GKrWrYAdTCXOG_GzPkHdoEWnqgiENIiHRE"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-212015" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626376085"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mergaitei</span> - 2021-07-15 - 22:08</p> </li> <a href="/comment/212015#comment-212015" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/212015#comment-212015" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Įdomu kurioje profkėje ji…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Įdomu kurioje profkėje ji gavo diplomą su aukštu įvertinimu už šitą visiškai šiai vietai netinkantį projektą</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=212015" token="TV0hwGmDZPBDIJd_V6FrZMt6JGicjo3lokdSwnMWCVM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-211887" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1626332267"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zaza </span> - 2021-07-15 - 09:57</p> </li> <a href="/comment/211887#comment-211887" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/211887#comment-211887" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Neduok dieve tokiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Neduok dieve tokiu architekciu...... Pigus variantas kurti namus is konteineriu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=211887" token="mtvsSyjQTuQXA9PfRacO5ud9WMn-5eDD1X8coUDk9ZQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 14 Jul 2021 13:01:21 +0000 vyrredaktorius 2722 at https://www.alytausnaujienos.lt Naktiniai klubai: kuriame geriausia pramogauti? https://www.alytausnaujienos.lt/naktiniai-klubai-kuriame-geriausia-pramogauti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/67-13590" rel="bookmark"> Nr. <span> 67 (13590) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/naktiniai%20klubai.jpg?itok=YBYJwWbm" width="344" height="287" alt="Naktiniai klubai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kadangi tiesioginis kontaktas su klientu dažniausiai apibrėžia paslaugų sferą, norint sumažinti žmonių sąlyčių skaičių ir galimybę, pasirinkimų nebuvo daug. <a href="https://naktiniaiklubai.lt/">Naktiniai klubai</a> buvo viena iš sričių ir pramogų vietų, kuri nukentėjo labiausiai: dėl didelės žmonių koncentracijos ir veiklos specifikos, naktinių klubų veikla buvo ne apribota, kaip nutiko tokių paslaugų sričių kaip grožio salonai atveju, bet uždrausta be išlygų.</p> <p>Prasidėjus vasarai, mažėjant užsikrėtimų skaičiui ir laisvėjant karantino laikotarpio apribojimams, pastarieji palietė ir naktinius klubus. Leidus veiklą vykdyti ir naktimis, daugelis naktinių klubų vėl atvėrė savo duris klientams. Deja, nemaža jų dalis savo veiklos neatnaujino: karantino metu susikaupę nuostoliai privertė juos užsidaryti visam laikui. Tačiau tai nereiškia, kad ieškantiems naktinių pramogų pasirinkimas kardinaliai sumažėjo: veikiančių klubų vis dar yra pakankamai daug, kad būtų galima surasti tinkamą ir priimtiną pasilinksminimo vietą.</p> <p>Bet klausimas: kuris naktinis klubas yra geriausias ir pagal ką reikėtų jį pasirinkti ieškant naktinių pramogų? Pasirinkimo kriterijų gali būti daug ir viskas priklausys nuo to, kuo ieškote.</p> <p> </p> <h2>Lankytojų charakteristika</h2> <p>Naktinio klubo kokybę įtakoja daug dalykų, bet be abejonės svarbiausias tarp jų yra tai, kokius lankytojus jis sugeba pritraukti. Kartais klaidinga manoma, kad visuose naktiniuose klubuose lankosi tie patys žmonės, tačiau tai nėra tiesa. Kiekvienas ilgiau veikiantis klubas turi nusistovėjusį lankytojų srautą. Tai yra ir apie lyčių klube pasiskirstymą, ir apie žmonių išvaizdą, ir apie jų bendrus charakterio bruožus.</p> <p>Jei klubas veikia ilgesnį laiką, tai jis neabejotinai turi tam tikrą reputaciją šituo klausimu arba apie tai galite išgirsti „legendų“. Jei esate reguliarus naktinių klubų lankytojas, tai tikrai žinote apie ką kalbame. Na, o jei tai vienas pirmųjų jūsų apsilankymų – siūlytume pasidomėti šiuo klausimu, pastebėti kokie žmonės kalba apie šį klubą socialiniuose tinkluose.</p> <p> </p> <h2>Muzika, baras ir kita</h2> <p>Klubo atmosfera irgi yra tarp svarbiausių aspektų, kurie apibrėžia jo gerumo. Klubo klientai neabejotinai yra svarbiausias indėlis į tai, tačiau tai neišsemia visko, kas įtakoja atmosferą klube. Ten leidžiama muzika, baruose siūlomas gėrimų ir kokteilių asortimentas ir net tokie dalykai kaip pačio klubo išplanavimas ir šokių erdvė(s) taip pat įtakoja atmosferą klube. Tai yra lengviau pamatuojami dalykai ir apie juos sužinoti nėra sunku.</p> <p> </p> <h2>Vietų skaičius ir patekimas</h2> <p>Reikia turėti omenyje, kad populiaresni naktiniai klubai turi griežtesnius patekimo į klubą standartus ir apsaugos darbuotojus, kurie pasirūpina šių standartų įtvirtinimu („face control“). Jei klubas yra paklausus, o jame yra mažai vietų – patekimas į jį gali būti sudėtingas ir jūs nebūtinai būsite į jį įleisti net atitikdami visus formalius standartus (būdami pilnamečiai ir t.t.). Blogiausia, kad jūs net nežinosite kodėl nesate įleidžiami, nes apsaugos darbuotojai neprivalo aiškinti savo pasirinkimo. Tai – dar vienas dalykas į kurį reikėtų atsižvelgti renkantis klubą naktinėms pramogoms. Na, bent jau turėkite atsarginį variantą.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/naktiniai-klubai-kuriame-geriausia-pramogauti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2721&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ky9bmDiwPxXhPp9fNEXSHTlocesH5oO3j-E5B2BdjdI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Jul 2021 11:05:30 +0000 vyrredaktorius 2721 at https://www.alytausnaujienos.lt Alytus ruošiasi priimti karščiausią „drifto“ fiestą: veiksmas virs net tris dienas https://www.alytausnaujienos.lt/alytus-ruosiasi-priimti-karsciausia-drifto-fiesta-veiksmas-virs-net-tris-dienas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/75-13598" rel="bookmark"> Nr. <span> 75 (13598) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2827%29.jpg?itok=MKDnnGEP" width="344" height="287" alt=" „drifto“ fiesta" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šį renginį Alytuje organizuos visai „drifto“ bendruomenei jau gerai žinoma ir ne vienerias sėkmingas varžybas Marijampolės „Drift Arena“ trasoje organizavusi „Side to Side“ komanda. Būtent Marijampolėje pastarąjį savaitgalį ir įvyko jų organizuotas „Iron Wolf Parts Drift Cup“ antrasis etapas. Be priekaištų surengtas renginys džiugino tiek dalyvius, tiek žiūrovus, mat jame nebuvo jokių neplanuotų pauzių, o mėgautis „drifto“ lenktynininkų kuriama atmosfera leido ir puikūs vasariški orai.</p> <p>Renginyje buvo naudojama naujoji informacijos pateikimo sistema, kurios pagalba kiekvienas dalyvis galėjo girdėti tiesiogiai transliuojamą informaciją apie jo ir jo varžovų surinktus taškus. Šį sistema leido užtikrinti ne tik informatyvų rezultatų pateikimą, bet ir padėjo koordinuoti dalyvius, kada jie turi ruoštis savo važiavimams.</p> <h2>Išsidalijo antrojo etapo taškus</h2> <p>Antrame „Iron Wolf Parts Drift Cup“ etape nugalėtoju tapo Salvijus Budrys, surinkęs 109,2 taško. Ši pergalė jam leido įsitvirtinti pirmoje pozicijoje ir skaičiuojant rezultatus po dviejų etapų. Varžybų lyderiui kiek daugiau nei 12 taškų nusileido ir antrąją vietą Marijampolėje iškovojo Rimvydas Narauskas, o trečioje vietoje pasirodymą baigė „Side to Side“ lenktynininkas Yakub Tarasevich.</p> <p>Ne paslaptis, kad keturių etapų „Iron Wolf Parts Drift Cup“ serijoje dalyviai tikrai turi dėl ko stengtis, kadangi sezono gale trijų geriausių sportininkų lauks 1500 eurų vertės prizinis fondas – 750, 500 ir 250 eurų vertės <a href="http://www.ironwolfparts.com/">„Iron Wolf Parts“</a> čekiai.</p> <p>Komandinėje įskaitoje po antrojo etapo rikiuotės viršūnėje vis dar laikosi „Urta Drift“ rinktinė. Tiesa, jie negali jaustis visiškai ramūs, kadangi nuo jų vos per 30 taškų nutolusi ir praėjusį etapą Marijampolėje laimėjusi „Street Horrors“ komanda. Trečioje vietoje ir toliau išlieka „Side to Side“ atstovai.</p> <p> </p> <h2>Žvilgsniai krypsta į Alytaus Dainų slėnį</h2> <p>Po šio renginio „Side to Side“ organizatorių komanda savo pajėgas permes į Alytų, kur laukia net tris dienas truksiantis „drifto“ renginys „Drift Alytus 2021“. Pirmąją dieną dalyvių lauks treniruotės, antrąją dieną trasoje pasirodys „Semi Pro“, o trečiąją – „Street“ lygos dalyviai. Tokį organizatorių sprendimą renginį išskirti į tris dienas lėmė itin gausus dalyvių skaičius. Iš viso čia pasirodys daugiau nei 150 lenktynininkų.</p> <p>Jaunimo užimtumu besirūpinanti ir šiam renginiui žalią šviesą uždegusi pagrindinė renginio rėmėja Alytaus miesto savivaldybė varžyboms skyrė itin patogią erdvę – Dainų slėnį. Čia vietos pakaks ne tik dalyviams pademonstruoti savo meistriškumą, bet ir žiūrovams. Jie šeštadienį ir sekmadienį vyksiančias varžybas galės nemokamai stebėti saugiose zonose, iš kurių atsivers vaizdas į visą trasą. Siekiant tvarkos ir saugumo, renginio vietoje nebus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais. Organizatoriai žiūrovų prašo savo automobilius parkuoti miesto centre, iš kur renginio vieta pėsčiomis pasiekiama per kelias minutes, kadangi prie Dainų slėnio parkavimo vietų žiūrovams numatyta nebus.</p> <p>Beje, tie žiūrovai, kurie į renginį atvykti negalės, turės progą stebėti tiesioginę transliaciją, kuriai vaizdas bus perduodamas iš kelių kamerų. Alytuje taip pat bus naudojama ta pati rezultatų pateikimo sistema, kuria naudojantis pilotai taip pat galės iškart gauti informaciją apie savo ir varžovų pademonstruotus rezultatus.</p> <p>Daugiau informacijos apie būsimą „Drift Alytus 2021“ renginį rasite <a href="https://www.facebook.com/events/319002536561956">paspaudę čia</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2819%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2819%29.jpg?itok=K3-WFsia" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2821%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/RozGer%20fotografija%20nuotr%20%2821%29.jpg?itok=CRbbXzWX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/alytus-ruosiasi-priimti-karsciausia-drifto-fiesta-veiksmas-virs-net-tris-dienas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2704&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uA4ZKj4ZSzdGClSKWGKZAuoK_07-1pN4IKbzHodoUcU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-210307" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625833147"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Arunas</span> - 2021-07-09 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/210307#comment-210307" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/210307#comment-210307" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuoliai !!!.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuoliai !!!.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=210307" token="ms4lCTT7BYyFeA8q8x-6_nWqof-4IRwpy5r8s7cOUoc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 07 Jul 2021 13:57:41 +0000 vyrredaktorius 2704 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jai dar trūks­ta le­ga­lios sie­nos, ant ku­rios pieš­ti ga­lė­tų vi­si no­rin­tie­ji https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-gat-ves-ga-le-ri-jai-dar-truks-ta-le-ga-lios-sie-nos-ant-ku-rios-pies-ti-ga-le-tu-vi-si-no <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/77-13600" rel="bookmark"> Nr. <span> 77 (13600) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/IMG_7604.JPG?itok=vSIk61pb" width="344" height="287" alt="Pijus Šematulskis, Artūras Mažeika, Edminas Dabušinskas." title="Pijus Šematulskis, Artūras Mažeika, Edminas Dabušinskas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><span style="line-height:100%">Iš es­mės gat­vės ga­le­ri­ja Aly­tu­je nė­ra nei sub­kul­tū­rų raiš­kos (di­dži­ą­ja da­li­mi, nors dai­ge­liai džiu­gi­na) vie­ta, nei dai­lės ga­le­ri­ja kaip ins­ti­tu­ci­ja. Ta­čiau idė­ja re­a­li­zuo­ta ne­ti­kė­tai įdo­miai ir kei­čia mies­tą – per ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus Aly­tu­je jau at­si­ra­do ke­lias­de­šimt įvai­rių au­to­rių pie­ši­nių ant mies­te esan­čių pa­sta­tų sie­nų. Pil­kos sie­nos ta­po spal­vo­to­mis, pa­si­kei­tė ir ben­druo­me­nės po­žiū­ris į sie­ni­nę ta­py­bą, tiek ir į pa­čius kū­rė­jus.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­sak gat­vės ga­le­ri­jos ini­cia­to­riaus Ar­tū­ro Ma­žei­kos, ini­cia­ty­va at­si­ra­do prieš tre­jus me­tus, ir vis­kas ne­bu­vo taip jau pa­pras­ta: „Pra­džio­je gir­dė­jo­me „ko­dėl ga­din­si­te gra­žiai nu­da­žy­tas sie­nas?“, vė­liau, sie­nų ta­py­bos kū­ri­nį už­bai­gus, dau­ge­lis kal­bė­jo „o, kaip gra­žu!“. Kuo­met žmo­nės pra­de­da kal­bė­ti, jiems da­ro­si įdo­mu, to­kie kū­ri­niai jau ne­ša po­ky­čius.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Prieš ge­rus pen­ke­rius me­tus gim­ta­ja­me Aly­tu­je dar bu­vau nu­si­kal­tė­lis, o da­bar ta­pau žmo­gu­mi, ku­ris pie­šia ant sie­nų“, – juo­kau­ja sie­ni­nės ta­py­bos meist­ras Pi­jus Še­ma­tuls­kis, Aly­tu­je pel­nęs Sie­nų val­do­vo pra­var­dę ir mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ją ne­of­res­koms Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­kur­ti.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">A.Ma­žei­ka pa­sa­ko­ja, kad gat­vės ga­le­ri­ja pra­si­dė­jo nuo bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų pie­ši­nio ant na­mo Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pa­žy­mė­to 10-uo­ju nu­me­riu. Be­je, tai bu­vo tre­čias dau­gia­bu­tis, su ku­rio gy­ven­to­jais pa­vy­ko su­tar­ti dėl lei­di­mo pieš­ti ant re­no­vuo­tos(!) jų lė­šo­mis sie­nos. Jaut­riai so­cia­li­nės at­skir­ties te­mai – be tė­vų au­gan­tiems vai­kams ir vi­suo­me­nės po­žiū­riui į juos – skir­tas pie­ši­nys pa­si­tei­si­no, gy­ven­to­jai jį pri­ėmė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­sak A.Ma­žei­kos, sie­ni­nė ta­py­ba per ne­pa­si­ti­kė­ji­mo už­tvan­ką pra­si­ver­žė taip pat ir dėl pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų, po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo. Pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) stu­den­tai bei jų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas „Vin­gis“ ant Aly­taus ap­skri­ties ar­chy­vo pa­sta­to sie­nos Jot­vin­gių gat­vė­je. Su­ma­ny­mas 2019 me­tais įgy­ven­din­tas pa­gal VDA su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be, jo­je nu­ma­ty­ta stu­den­tų prak­ti­ka mies­te, iš­ta­pant vie­no pa­sta­to sie­ną. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, įam­žin­tas neut­ra­lus ir pri­im­ti­nas mies­to sim­bo­lis, nors su­ma­ny­mų, anot jo, tuo­met bū­ta ir įdo­mes­nių. Be­je, po­li­ti­kų ka­den­ci­ja jau bu­vo pa­si­kei­tu­si, mies­to sim­bo­lį įam­ži­nęs pie­ši­nys pa­si­tei­si­no „vie­šo­sios opi­ni­jos“ pras­me ir pa­ma­žu at­ėjo su­vo­ki­mas, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li­ma nu­veik­ti ir šį tą dau­giau.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Pa­si­kei­tė po­li­ti­kai, mies­to va­do­vai, bet la­bai džiu­gu, kad ne­bu­vo „grio­vi­mo“ – sie­nų ta­py­ba su­lau­kė pa­lai­ky­mo, ypač me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės“, – pa­ste­bi A.Ma­žei­ka. Ka­ran­ti­ni­nė 2020-ųjų va­sa­rą Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jo­je „drioks­te­lė­jo“ pen­kių au­to­rių ne­of­res­kų se­ri­ja ant Šau­lių na­mų, Jau­ni­mo cen­tro, na­mo Ug­nia­ge­sių gat­vė­je, se­no­jo te­leg­ra­fo, „Šo­le­nos“ sie­nų. Pro­jek­tą „Na­mai su­AR­Ti­na“ įgy­ven­di­no Aly­taus mies­to te­at­ras.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Tai bu­vo ne tik gra­žu, bet ir sim­bo­liš­ka, stip­ru, nes pie­ši­niai pa­sa­ko­jo ir pa­sta­tų is­to­ri­ją, pa­si­gen­du to­kios sva­rių kul­tū­ri­nių reiš­ki­nių Aly­tu­je“, – sa­ko A.Ma­žei­ka. Jis pa­ste­bi, kad, kal­bant apie pie­ši­nius ant sie­nų vie­šo­se erd­vė­se, ga­li­ma la­bai daug nu­veik­ti, jei tik pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti, o vien gat­vės ga­le­ri­jos at­si­ra­di­mas pa­kei­tė aly­tiš­kių po­žiū­rį į šį reiš­ki­nį.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ko trūks­ta Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jai? „Tu­riu sva­jo­nę pa­sta­ty­ti Aly­tu­je le­ga­lią gra­fi­čių sie­ną, kad vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­tų ant jos mo­ky­tis pieš­ti. To­kių sie­ne­lių yra pa­kan­ka­mai ne­daug, ži­nau, jog pie­šė­jai net va­ži­nė­ja po Eu­ro­pą, kad jas iš­ban­dy­tų. Pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je pa­na­šaus dy­džio mies­tas kaip Aly­tus tu­ri po de­šimt to­kių sie­ne­lių. Lie­tu­vo­je to­kių dar nė­ra, bet tik­rai ga­lė­tų at­si­ras­ti Aly­taus gat­vės ga­le­ri­jo­je“, – sa­ko P.Še­ma­tuls­kis, ta­pęs ir vie­nu iš „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ am­ba­sa­do­rių.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_7604_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_7604_0.JPG?itok=8jIsJQW5" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/20200624_115002.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/20200624_115002.jpg?itok=bX33SAmG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/IMG_9809.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/IMG_9809.jpg?itok=Ue1GnNAB" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Saulei%20IMG_9468%201.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Saulei%20IMG_9468%201.JPG?itok=-ZVg-B_K" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-gat-ves-ga-le-ri-jai-dar-truks-ta-le-ga-lios-sie-nos-ant-ku-rios-pies-ti-ga-le-tu-vi-si-no&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2698&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SkOZS2ERo7VqrgblkRkSAi1qXVSaYDVYBLcNeesg0VQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209555" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625649799"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>anonimas</span> - 2021-07-07 - 12:23</p> </li> <a href="/comment/209555#comment-209555" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209555#comment-209555" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Rotušės sienos gražios…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Rotušės sienos gražios lygios reiktu ka nors nudieniškai - aktualaus išpiešti [tarkim nusileidžiančia iš dangaus vaivorykšte]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209555" token="Vl8qBkq8g5-2CF1Wds8d0W8Nfh02osE8Yr2e1V6Srkg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Jul 2021 12:25:56 +0000 vyrredaktorius 2698 at https://www.alytausnaujienos.lt Žuvin­to bios­fe­ros re­zer­va­tui va­do­vau­ja ma­ri­jam­po­lie­tis https://www.alytausnaujienos.lt/zuvin-bios-fe-ros-re-zer-va-tui-va-do-vau-ja-ma-ri-jam-po-lie-tis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-07-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/74-13597" rel="bookmark"> Nr. <span> 74 (13597) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-07/Prie%20Zuvinto%20Nuotrauka.jpg?itok=IbTRUgFq" width="344" height="287" alt="Pauliaus Čepono tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą." title="Pauliaus Čepono tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>P.Če­po­nas Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra bai­gęs eko­lo­gi­jos ir ap­lin­ko­ty­ros ma­gist­ro stu­di­jas. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus dir­bo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ju, prieš tai de­vy­ne­rius me­tus bu­vo šios sa­vi­val­dy­bės vy­riau­siuo­ju eko­lo­gu.</p> <p>Kaip sa­kė nau­jas Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos di­rek­to­rius, dir­bant sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gu te­ko daug pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo, pla­na­vi­mo pro­jek­tus, or­ga­ni­zuo­ti mies­to prie­žiū­ros dar­bus, vyk­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­rei­gas spren­džiant įvai­rias gy­ven­to­jų, ūkio sub­jek­tų pro­ble­mas: „Eko­lo­go dar­bas sa­vi­val­do­je – nuo­la­ti­nio ry­šio ir ba­lan­so ieš­ko­ji­mas tarp žmo­gaus veik­los ur­ba­ni­zuo­to­je te­ri­to­ri­jo­je ir kiek tai įma­no­ma tarp na­tū­ra­lios gam­tos iš­sau­go­ji­mo.“</p> <p>P.Če­po­nas tvir­ti­no, kad Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus kon­kur­se nu­spren­dęs da­ly­vau­ti dėl ke­lių prie­žas­čių – tai nau­ja sri­tis, nau­jas iš­ban­dy­mas ir no­ras ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą su­de­rin­ti su ap­lin­ko­sau­ga.</p> <p>Jo tei­gi­mu, su­kaup­tos ži­nios be­si­mo­kant ir pa­tir­tis dar­bi­nė­je veik­lo­je leis įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas or­ga­ni­zuo­jant re­zer­va­to di­rek­ci­jos dar­bą: „Re­zer­va­to sta­tu­sas ir tiks­las – esa­mų na­tū­ra­lių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mas ir su­ny­ku­sių at­kū­ri­mas. Gam­ti­nių pro­ce­sų re­gu­lia­vi­mas ir kei­ti­mas jau bū­tų žmo­gaus ki­ši­ma­sis į na­tū­ra­lią eko­sis­te­mą, to­dėl ben­drą­ja pras­me apie pa­si­kei­ti­mus kal­bė­ti dar anks­ti. Pir­miau­sia rei­kia ati­džiai ir at­sa­kin­gai su­si­pa­žin­ti su esa­ma si­tu­a­ci­ja, o tik vė­liau at­li­kus ana­li­zę pri­im­ti spren­di­mus dėl per­mai­nų, jei to­kios bus bū­ti­nos. Dar­bas di­rek­ci­jo­je įpa­rei­go­ja lai­ky­tis eko­cen­tri­nės pa­sau­lė­žiū­ros – ge­ra tai, kas ge­ra gam­tai.“</p> <p>36-erių P.Če­po­nas gy­ve­na Ma­ri­jam­po­lė­je, to­dėl į dar­bą Žu­vin­te va­ži­nės iš Su­val­ki­jos sos­ti­nės. Jis yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Ma­ri­jam­po­lės sky­riaus na­rys.</p> <p>Bu­vęs Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis šiuo me­tu dir­ba re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu eko­lo­gu.</p> <p>Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­tas yra iš­si­dės­tęs per tris sa­vi­val­dy­bes – Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nų bei Ma­ri­jam­po­lės.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-07/Prie%20Zuvinto%20Nuotrauka_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-07/Prie%20Zuvinto%20Nuotrauka_0.jpg?itok=NwCNZ9cN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zuvin-bios-fe-ros-re-zer-va-tui-va-do-vau-ja-ma-ri-jam-po-lie-tis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2697&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4ID3HiOBQ7ZJU1moZl8_B0A2-BrdIzs1-4RaJ_qXNbI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-209345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625601230"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Domisa Bells</span> - 2021-07-06 - 22:53</p> </li> <a href="/comment/209345#comment-209345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/209345#comment-209345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: <a href="https://www.joromispells.com">https://www.joromispells.com</a> und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: <a href="mailto:Joromispells@gmail.com">Joromispells@gmail.com</a> und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=209345" token="mhf61N_l7NRgrKQy_Qo9fl1r3SWD9vJQvmbHIHoh-Y8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Jul 2021 12:23:37 +0000 vyrredaktorius 2697 at https://www.alytausnaujienos.lt