Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Su­si­pa­žin­ki­me: į gim­to­jo Aly­taus gim­ta­die­nį ant­rus me­tus kvie­čia ma­ma Eve­li­na su duk­ry­te Gus­te https://www.alytausnaujienos.lt/su-si-pa-zin-ki-me-i-gim-jo-aly-taus-gim-ta-die-ni-ant-rus-me-tus-kvie-cia-ma-ma-eve-li-na-su-duk <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-06-02</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/62-13878" rel="bookmark"> Nr. <span> 62 (13878) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-06/349333308_217145851093274_1152320106687484215_n.jpg?itok=OwBZpg7k" width="344" height="287" alt="Evelina ir Gustė. Nuotrauka, kviečianti į Alytaus gimtadienio šventę „Augc, žydėc ir mylėc“. Luko Marčiulaičio nuotr." title="Evelina ir Gustė. Nuotrauka, kviečianti į Alytaus gimtadienio šventę „Augc, žydėc ir mylėc“. Luko Marčiulaičio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Re­a­ly­bei spar­čiai tam­pant vir­tu­a­ly­be, kai po ran­ka vi­suo­met fo­to­apa­ra­tas mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne, spaus­din­ta nuo­trau­ka įgau­na nau­jų ver­čių. Jas pa­jus­ti ga­li­ma var­tant so­li­džius tė­vų ar se­ne­lių fo­tal­bu­mus, ku­rio­se nuo­trau­kos sau­go ypa­tin­gą nuo­tai­ką. Be­ne to­dėl, kad iš ka­me­ros tu­rė­jo iš­skris­ti paukš­čiu­kas, ir vai­kai jo kan­triai lauk­da­vo? Šiuo­lai­ki­nės šei­mos sa­vo is­to­ri­ją taip pat įam­ži­na, kvie­čia ma­din­gus pro­fe­sio­na­lius fo­to­gra­fus, bet kar­tais nu­tin­ka ir ne­ti­kė­tų da­ly­kų. „Tie­siog pa­gal­vo­jau, kad pas­kui gai­lė­siuo­si, jei ne­pa­si­nau­do­siu šia pro­ga“, – sa­ko aly­tiš­kė E.Ma­ti­još­kie­nė, pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį feis­bu­ke pa­ma­čiu­si iš­skir­ti­nį kvie­ti­mą – pro­jek­to „Aly­tus Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė’ 2022“ kū­rė­jai ieš­ko­jo fo­to­se­si­jai… nėš­tu­kių.</p> <p>Eve­li­na fo­to­se­si­jo­je sėk­min­gai su­da­ly­va­vo. Įdo­mus su­ta­pi­mas: jos nuo­trau­ka re­kla­mos sten­duo­se at­si­ra­do ge­gu­žės 10 die­ną, kai gi­mė duk­ry­tė Gus­tė. Šie­met ma­žo­ji drau­ge su ma­ma jau pa­ti po­za­vo nau­jai nuo­trau­kai – abi ta­po Aly­taus mies­to šven­tės „Augc, žy­dėc ir my­lėc“ vei­dais. Taip Ma­ti­još­kų šei­mos al­bu­me at­si­ra­do dar vie­na se­ri­ja nuo­trau­kų, o Eve­li­na iš­ban­dė sa­ve nau­ja­me am­plua.</p> <p>Ma­kia­žas, dra­bu­žiai, va­lan­dą trun­kan­ti fo­to­se­si­ja – fo­to­mo­de­lio pa­tir­tis aly­tiš­kei bu­vo vi­siš­kai nau­ja ir įdo­mi. Fo­to­se­si­jas ski­ria me­tai lai­ko, pir­mą kar­tą ją fo­to­gra­fa­vo In­ga Bal­siuk, an­trą – Lukas Mar­čiu­­laitis ir Agnė Grigaliūnaitė. Bet es­mi­nė per­mai­na ta, kad per tą lai­ką aly­tiš­kė ta­po ma­ma ir da­bar į fo­to­se­si­ją jau at­ėjo su sa­vo ma­žą­ja. Tie­sa, kol Si­mo­na Pra­spa­liaus­kie­nė pa­si­rū­pi­no Eve­li­nos ma­kia­žu, Gus­tę pri­žiū­rė­jo mo­čiu­tė.</p> <p>„Pir­ma­jai fo­to­se­si­jai ma­no sti­lių kū­rė Ka­ro­li­na Vai­čiu­lė, bu­vo la­bai sma­gu, nes su­si­bū­rė ne­ma­ža ko­man­da, drau­ge ir tor­tą val­gė­me, ir šne­ku­čia­vo­mės, juo­lab ir aš jau bu­vau pa­si­il­gu­si pra­mo­gų, nėš­tu­mo pa­bai­ga ne­bu­vo leng­va“, – pri­si­me­na Eve­li­na.</p> <p>Su­lau­ku­si šie­met kvie­ti­mo dar kar­tą nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti mies­to die­nų re­kla­mi­niam pla­ka­tui, ji sa­ko ap­si­džiau­gu­si, nes pa­ti min­tis pa­si­ro­dė la­bai įdo­mi. Mo­te­ris dė­vi tą pa­tį ro­ži­nės spal­vos švar­ką, jos ap­ran­go­je ir in­ter­je­re pa­nau­do­ti mies­to žen­klo spal­vų ak­cen­tai, kaip ir pir­mo­je fo­to­se­si­jo­je. Taip ban­do­mas at­kreip­ti dė­me­sys, kad nuo­trau­ko­je – ta pa­ti ma­ma, bet jau­na aly­tiš­kių šei­ma jau yra su­si­lau­ku­si duk­ry­tės. „Bent jau kol kas ne­tu­ri­me jo­kių min­čių pa­bėg­ti iš Aly­taus. Abu su vy­ru esa­me gi­mę čia, už­au­gę. Aly­tiš­kiai yra ir ma­no tė­vai, ir se­ne­liai, Aly­tu­je gy­ve­na bro­lis. Be­je, bro­lio ir se­sės (ji įsi­kū­rė Kau­ne) šei­mos šią va­sa­rą taip pat lau­kia pa­gau­sė­ji­mo“, – sa­ko Eve­li­na.</p> <p>Šiuo me­tu vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se esan­ti Eve­li­na dir­ba VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je, ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­te. Ji yra bai­gu­si tei­sės ba­ka­lau­ro ir dar­bo tei­sės ma­gist­ro stu­di­jas. Jos vy­ras Mar­ty­nas – pro­fe­sio­na­lią kar­je­rą bai­gęs fut­bo­li­nin­kas. Šiuo me­tu jis tre­ni­ruo­ja var­ti­nin­kus, o taip pat yra IT spe­cia­lis­tas vie­no­je Aly­taus įmo­nė­je. Kol kas šei­ma re­čiau ap­si­lan­ko fut­bo­lo var­žy­bo­se, nes Gus­tei ten per daug triukš­mo, bet jau ne­tru­kus pla­nuo­ja vėl už­suk­ti į Aly­taus sta­dio­ną, kai žais „Dai­na­va“. M.Ma­ti­još­ka – il­ga­me­tis šio klu­bo var­ti­nin­kas.</p> <p>Eve­li­na sa­ko, kad per­nai, nors Gus­tei bu­vo vos mė­nuo, šei­ma vis dėl­to ap­si­lan­kė mies­to šven­tė­je – tie­sa, tik die­ną, o šie­met jau la­bai no­rė­tų ir va­ka­ri­nį kon­cer­tą Dai­nų slė­ny­je ap­lan­ky­ti.</p> <p>„Aly­tus yra mū­sų mies­tas, man jis – kaž­kas to­kio. Dar­bą ga­liu pa­siek­ti vos per 15 mi­nu­čių pės­čio­mis, ne­rei­kia nė au­to­mo­bi­lio. Jau iš­si­rin­ko­me dar­že­lį, ku­rį lan­kys Gus­tė, jis – ša­lia na­mų. Su­per­inis mies­tas, ne­no­rė­čiau keis­ti jo į jo­kį ki­tą, nei Vil­nių, nei Kau­ną. Mums vis­ko čia už­ten­ka, tu­ri­me re­a­lius lū­kes­čius“, – sa­ko E.Ma­ti­još­kie­nė.</p> <p>Ir dar pa­bai­gai klau­siu: ar ją daž­nai at­pa­žįs­ta žmo­nės, pa­ma­tę mies­to šven­tę re­kla­muo­jan­čias nuo­trau­kas? Eve­li­na sa­ko, kad tik­rai ne. Ir pri­du­ria, kad tas gal ir ne­blo­gai – ji ne­si­jau­čia la­bai vie­šu žmo­gu­mi, at­sa­kin­gai ver­ti­na, kas feis­bu­kui, o kas – pri­va­tu.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/349333308_217145851093274_1152320106687484215_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/349333308_217145851093274_1152320106687484215_n_0.jpg?itok=hYlffqCG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/350093510_1292602651383131_3213988728070611389_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/350093510_1292602651383131_3213988728070611389_n.jpg?itok=C-rGKLlm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/dar%20282173626_1355083304976673_8922479611166574650_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/dar%20282173626_1355083304976673_8922479611166574650_n.jpg?itok=faznn1RI" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/287869803_1365027323982271_6634847888964570654_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/287869803_1365027323982271_6634847888964570654_n.jpg?itok=NcCuRh5r" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-06/349337516_578067221126821_451750299462631465_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-06/349337516_578067221126821_451750299462631465_n.jpg?itok=ssZ2DYac" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/su-si-pa-zin-ki-me-i-gim-jo-aly-taus-gim-ta-die-ni-ant-rus-me-tus-kvie-cia-ma-ma-eve-li-na-su-duk&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4737&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-FjkwLfVYW7hWR4zwezln6bZOx4rFk4mywfIr3yHVuM"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143277" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685732286"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gal geriau</span> - 2023-06-02 - 21:58</p> </li> <a href="/comment/1143277#comment-1143277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143277#comment-1143277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">miesta sutvarkytu o po to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>miesta sutvarkytu o po to galima ir svest pilnos pakeles siuksliu lapai 2 metai kai negrebojami ir nevezami</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143277" token="SMEKzeR-XRbPRgVTsJJkSnXmhvyJVqeBAnfkS7rBdI4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Jun 2023 12:04:29 +0000 vyrredaktorius 4737 at https://www.alytausnaujienos.lt Tradiciniai turkiški patiekalai – maistas, kuris sužavės kiekvieną https://www.alytausnaujienos.lt/tradiciniai-turkiski-patiekalai-maistas-kuris-suzaves-kiekviena <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/59-13875" rel="bookmark"> Nr. <span> 59 (13875) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/turkija.jpg?itok=MWPYfoGL" width="344" height="287" alt="Turkija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kebabai</h2> <p>Turkiškas kebabas yra vienas populiariausių patiekalų, kurį būtina užsisakyti visiems mėsos mėgėjams. Nors lietuviams geriausiai žinomi dioner kebabai, gaminami iš marinuotos mėsos sluoksnių, kepamų ant besisukančio iešmo, tačiau tai tikrai nėra vienintelis jų variantas. Turkijoje galite paragauti ir Adana kebabų, gaminamų iš aštrios maltos ėrienos ir patiekiamų ant iešmelio. Šie kebabai įprastai yra valgomi kartu su ryžiais, duona, keptomis daržovėmis, salotomis ar jogurtu. </p> <h2>Mezė</h2> <p>Nors mezė yra randama ir kitose šalyse, esančiose prie Viduržemio jūros, visgi kiekvienoje šalyje šis patiekalas yra vis kitoks. Tad, nepraleiskite progos ir paragaukite jo Turkijoje. Mezė – tai mažose lėkštutėse atnešami įvairūs užkandžiai, kuriais galima dalintis. Dažniausiai Turkijoje tokiu būdu yra patiekiami įvairūs vietiniai sūriai, melionai, jogurtas, aitriųjų pipirų pasta, padaže troškintos daržovės, baklažanų salotos, ryžiais įdarytos daržovės ir kiti panašūs delikatesai. </p> <h2>Pidė</h2> <p>Pidė yra turkiška pica su mėsa, daržovėmis ir sūriu. Ji įprastai yra kepama akmeninėje krosnyje ir gali būti su įvairiais priedais, pavyzdžiui, malta ėriena, špinatais, fetos sūriu ir paprikomis. Pidė yra populiarus gatvės maistas Turkijoje ir dažnai yra patiekiama su airanu – gaiviu jogurto gėrimu. </p> <h2>Baklava</h2> <p>Baklava - saldus pyragas, gaminamas iš sluoksniuotos tešlos, smulkintų riešutų ir medaus sirupo. Šį tradicinį desertą turkai mėgsta gaminti per šventes ir įvairius paminėjimus. Yra daugybė baklavos variantų, kai kuriuose receptuose naudojamos pistacijos, graikiniai riešutai ar migdolai. </p> <p>Taigi, jei susidomėjote ir norėtumėte kažkurį iš šių patiekalų paragauti Turkijoje, nieko nelaukite ir susiplanuokite kelionę į šią turtinga istorija ir kultūra garsėjančią šalį. Skrydžius į Stambulą itin gera kaina galite rasti <a href="https://lektuvubilietai.lt/lt/flights/countries/tr-keliones-i-turkija/ist-skrydziai-i-stanbula">čia</a>!</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/turkija_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/turkija_0.jpg?itok=QmX90fuv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tradiciniai-turkiski-patiekalai-maistas-kuris-suzaves-kiekviena&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4707&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="X8sxQSFVToj5E4_teQOndJUGunteeFP9eb69V3yMq9k"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143174" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685106706"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kuo toliau</span> - 2023-05-26 - 16:11</p> </li> <a href="/comment/1143174#comment-1143174" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143174#comment-1143174" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tuo daugiau nesamoniu rasoma</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tuo daugiau nesamoniu rasoma</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143174" token="D_ZsVfCVqojzYZp165Ns8TPHQFinfAqV3JlqQpnxfW4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 May 2023 09:48:54 +0000 vyrredaktorius 4707 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Alytų atvyksta „Dviratynių“ karavanas https://www.alytausnaujienos.lt/i-alytu-atvyksta-dviratyniu-karavanas <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-24</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/58-13874" rel="bookmark"> Nr. <span> 58 (13874) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/dviatyne_0.jpeg?itok=mS806INW" width="344" height="287" alt="dviratynė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šiuo tikslu Lietuvos dviračių sporto federacija (LDSF) paskelbė dviračių sezono atidarymo renginių maratoną per Lietuvą – visai šeimai skirtas „Dviratynes“, kurios jau vyko Vilniuje ir Klaipėdoje, o jau šį ketvirtadienį, gegužės 25 d., 18.30 val. atrieda ir į Alytų, prie Dainų slėnio estrados. Renginio Dzūkijos sostinėje ambasadorė – Europos dviračių treko čempionė, dviračių sporto trenerė Vaida Bronickienė.</p> <p> </p> <h3>Švietimas – jau nuo mažens</h3> <p> </p> <p>„Važiavimas dviračiu yra vienas mėgstamiausių vaikų užsiėmimų. Turime jauniesiems dviratininkams padėti, kad jie kiemuose, dviračių takuose, parkuose ar gatvėse jaustųsi saugesni. Vaikus reikia ne tik supažindinti su pagrindinėmis eismo taisyklėmis, bet ir mokyti juos kuo geriau valdyti dviratį bei vertinti įvairias situacijas, – pabrėžia V. Bronickienė. – Privalome vaikams pasakoti ir apie saugumo priemonių – šalmų, kitų apsaugų, ryškiaspalvių liemenių, žibintų, atšvaitų, skambučių svarbą, nes ir paprasčiausiose situacijose nutinka skaudžių nelaimių. Visai šeimai skirtos „Dviratynės“ – puiki iniciatyva, prisidedanti prie jaunųjų eismo dalyvių ugdymo. Renginyje vaikai ne tik sužinos naujų dalykų, bet ir galės patirti smagių įspūdžių, namo parsivežti medalį ir prizų“.</p> <p> </p> <h3>„Dviratynėse“ – įgūdžiai ir žinios</h3> <p> </p> <p>Anot LDSF generalinio sekretoriaus Arnoldo Valiaugos, dviračių kultūra Lietuvoje sparčiai plečiasi, kyla jos lygis. „Gerėjant infrastruktūrai ir populiarėjant sveikai gyvensenai, dviratininkų skaičius kasmet didėja. Tai itin džiuginanti tendencija, kuri kartu atneša ir augantį žinių poreikį. Šiandien pastebime, kad daugiausiai iššūkių kyla šeimoms su mažesniais vaikais, kurie dar neturi tinkamų dviračio valdymo įgūdžių, o tėvams neretai trūksta žinių, kaip apsaugoti save bei vaikus ir saugiai riedėti keliuose“, – sako vienas LDSF vadovų.</p> <p> </p> <p>Pasak A. Valiaugos, renginių maratonas per Lietuvą „Dviratynės“ ir skirtas populiarinti draugišką bei saugų dviratizmą mūsų šalyje, lengviausiu ir greičiausiu būdu visuomenei suteikiant svarbiausią informaciją apie tinkamą pasiruošimą dviračių sezonui.</p> <p> </p> <p>„Kartu su pagrindiniu projekto partneriu UAB „Arimex“ alytiškiams parengėme turiningą programą: visai šeimai skirtų renginių metu vyks nemokamos dviračių pamokėlės vaikams su profesionaliais dviračių treneriais, daugkartiniais dviračių sporto čempionais – vaikai galės pasimokyti, kaip važiuoti saugiai, valdyti dviratį ir aplenkti kliūtis. Dviračių profesionalai suteiks vertingų patarimų: nuo tinkamo dviračio pasirinkimo iki teisingo apsaugos priemonių dėvėjimo. Lietuvos policijos pareigūnai renginyje dalinsis svarbiausiomis žiniomis, kaip važiuoti saugiai ir kokių taisyklių nepamiršti dviračių takuose ir kelyje, o elektroninės daiktų žymėjimo sistemos atstovai žymės dviračius, siekiant sumažinti jų vagystės tikimybę. Jaunųjų dviratininkų laukia ir BMX Freestyle trenerių pamokos bei triukai“, – apie renginių programą pasakoja A. Valiauga.</p> <p> </p> <h3>Nežinojimas kainuoja skaudžiai</h3> <p> </p> <p>Lietuvos policijos statistikos duomenimis, 2022 m. įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuose dalyvavo dviratininkai ir elektrinių paspirtukų vairuotojai, užfiksuota 9 211. Pernai buvo sužeisti 400 dviračių vairuotojų ir 12 keleivių.</p> <p> </p> <p>„Daugiau kaip pusė eismo įvykių, kuriuose nukenčia dviratininkai, šiandien įvyksta dėl neatsargumo, kuomet nesilaikoma Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Didžiausių iššūkių kyla tuomet, kai viename kelyje susitinka įvairių transporto priemonių vairuotojai ir pėstieji. Čia itin svarbūs tinkami dviračio valdymo įgūdžiai, kurie padeda ne tik apsisaugoti nuo susidūrimo, bet ir apsaugoti kitiems asmenims priklausantį turtą. Tėvų pareiga ir atsakomybė – vaikus supažindinti su pagrindinėmis saugaus važiavimo taisyklėmis. Itin svarbu nepamiršti ir pasirūpinti tinkamu vaikų matomumu kelyje“, – pažymi Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.</p> <p> </p> <p>Pasak Lietuvos policijos atstovo, šiltuoju metų laiku padaugėja ir dviračių vagysčių – pernai metais jų užfiksuota 222, 2023 m. – 86. Nusikalstamumo pikas pasiekiamas birželio, liepos mėnesiais.</p> <p> </p> <p><strong>„Dviratynių“ kalendorius:</strong></p> <p> </p> <p>Gegužės 25 d. 18.30 val. – Alytus, Dainų slėnio estrada</p> <p>Birželio 1 d. – 18.30 val. – Panevėžys, Kultūros ir poilsio parkas (šalia ekstremalaus sporto aikštelės)</p> <p>Birželio 8 d. – 18.30 val. – Kaunas, Kalniečių parkas (šalia šunų aikštelės)</p> <p>Birželio 15 d. – 18.30 val. – Vilnius, Vingio parko estrada (uždarymas).</p> <p> </p> <p>Pagrindinė renginių partnerė – riešutų ir džiovintų vaisių tiekėja UAB „Arimex“.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>LDSF informacija</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/dviatyne.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/dviatyne.jpeg?itok=uetgSRMl" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/dvirat_0.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/dvirat_0.jpeg?itok=P-RnqYJK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/i-alytu-atvyksta-dviratyniu-karavanas&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4691&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="stvIURqVhlud7jyVA_ORRAhBc2KTtknT8WAG4Snmrn8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1686181140"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiskis</span> - 2023-06-08 - 02:39</p> </li> <a href="/comment/1143300#comment-1143300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143300#comment-1143300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">----------------------------…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>---------------------------------------------------------------------------DEMESIO - Alytuje esanciame zemes plote tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI !!!<br /> BUKITE ATSARGUS !<br /> ------------------------------------------------------------------------</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143300" token="zVqz2o5XKD1mMqzhoV5hC-g-N3dBbh4AV-JekeUxa3A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 24 May 2023 09:40:39 +0000 vyrredaktorius 4691 at https://www.alytausnaujienos.lt Ode­ta Pet­rai­tie­nė: „Ge­rus dar­bus rei­kia da­ry­ti gar­siai” https://www.alytausnaujienos.lt/ode-ta-pet-rai-tie-ne-ge-rus-dar-bus-rei-kia-da-ry-ti-gar-siai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13873" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13873) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/20230518_152615.jpg?itok=4seGfbXi" width="344" height="287" alt="Odeta Petraitienė – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Odeta Petraitienė – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ode­ta, ar esa­te pri­gim­ti­nė aly­tiš­kė?</strong></p> <p>– Ne, aš ne aly­tiš­kė, bet esu dzū­kė, „mai­šy­ta“ (juo­kia­si): ma­ma iš Dzū­ki­jos, o tė­tis įne­šė že­mai­tiš­ko krau­jo. Iš­si­sky­rus nuo­mo­nėms – Kau­ne ar Vil­niu­je, pri­im­tas spren­di­mas gy­ven­ti Aly­tu­je. Dzū­ki­ja man vi­sa­da bu­vo ar­čiau šir­dies, ta gra­ži se­no­vi­nė šnek­ta, miš­kas, ku­rį pa­žįs­tu nuo vai­kys­tės, ru­duo su ba­ra­vy­kais, tais cik­rais cik­ri­niais. Kiek­vie­ną­kart, ra­dus gry­bų ka­ra­lių, už­lie­ja džiaugs­mas ir no­ras ras­ti dar. La­bai džiau­giuo­si šiuo spren­di­mu, pa­žįs­ta­miems iš ki­tų mies­tų sa­kau – kel­ki­tės į Dzū­ki­ją, į Aly­tų, čia vis­kas vie­to­je, mo­kyk­los, dar­že­liai, bū­re­liai. Ne­di­de­li at­stu­mai, ry­ti­niai „kamš­čiai“ šiek tiek ner­vi­na, bet tik 10–15 mi­nu­čių. Ži­nau ke­le­tą žmo­nių, ku­rie grį­žo gy­ven­ti į Aly­taus ap­skri­tį ir tuo džiau­gia­si. Aly­tu­je dir­bu jau pen­kio­li­ka me­tų ir ža­lia­sis mies­tas ta­po ma­no ant­rai­siais na­mais. Ga­na grei­tai ma­no ap­lin­ko­je at­si­ra­do ge­ros va­lios žmo­nių, su kai ku­riais ben­drau­ja­me iki šiol, kai ku­rie vei­dai kei­tė­si ir vis dar at­si­ran­da nau­jų. Dė­ko­ju li­ki­mui už esan­čius ša­lia ir šir­dy­je, už pa­ti­ria­mus tik­rus jaus­mus, iš­gy­ven­tas nuo­sta­bias aki­mir­kas ir ap­si­ka­bi­ni­mus su­si­ti­kus.</p> <p><strong>– Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nė. Jū­sų pro­fe­si­ja in­tri­guo­ja, nes ste­re­o­ti­piš­kai lai­ko­ma „ne­mo­te­riš­ka“, o ko­dėl ją pa­si­rin­ko­te? Tur­būt ji vis dėl­to už­de­da tam tik­rą štam­pą ar žen­klą? Na, pa­vyz­džiui, griež­tu­mo? Ne­ken­kia… mo­te­riš­ku­mui?</strong></p> <p>– Uni­for­ma ma­ne vi­sa­da ža­vė­jo, bro­lis tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je, tė­tis dir­bo po­li­ci­jo­je, pro­se­ne­lis bu­vo ka­ri­nin­kas. Vai­kys­tė­je gal ir bu­vo dve­jo­nių, ta­čiau vė­liau – jo­kių. Vie­nas tra­giš­kas įvy­kis už­tvir­ti­no, kad no­riu dirb­ti ten, kur rei­kia dė­vė­ti uni­for­mą ir yra ga­li­my­bė kaž­kam pa­dė­ti, spren­džiant ki­lu­sius klau­si­mus ar pro­ble­mas bei, kiek įma­no­ma, pa­da­ry­ti gy­ve­ni­mą gra­žes­nį, juk vi­si at­ei­na­me su ga­li­my­be kaž­ką pa­to­bu­lin­ti. Ne kar­tą te­ko gir­dė­ti „iš­kart ma­ty­ti, kad pa­rei­gū­nė“. Kai pa­klau­siu „ko­dėl?“, at­sa­ko įvai­riai. Tai žvilgs­nis iš­duo­da, tai po­žiū­ris, re­ak­ci­ja ar fra­zė, bet kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­tu­riu. Iš tik­rų­jų žmo­gus, dir­ban­tis pa­rei­gū­nu, au­to­ma­tiš­kai tam­pa vi­suo­me­nė­je ma­to­mes­nis, jis tu­ri dau­giau at­sa­ko­my­bių, el­ge­sio tai­syk­lių, bet tai tik­rai ne­truk­do džiaug­tis gy­ve­ni­mu. Tie­siog kar­tais įver­ti­ni ri­zi­kas ar ap­gal­vo­ji „ėji­mą į prie­kį“, kaip šach­ma­tuo­se. Mo­te­riš­ku­mui? Ne! Su uni­for­ma gat­vė­je ar ren­gi­niuo­se taip pat su­lau­kiu kom­pli­men­tų, ma­lo­nu šyp­se­na at­sa­ky­ti į šyp­se­ną.</p> <p><strong>– Jus pa­žįs­tan­tys žmo­nės sa­ko, kad esa­te dū­šios žmo­gus, ku­ris pa­dės vi­sa­da, net jei rei­kės įdė­ti daug pa­stan­gų. Aš as­me­niš­kai Jus vi­sai ki­taip pa­ma­čiau Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre, kaip or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­kit vai­kus“ sa­va­no­rę, pa­de­dan­čią pri­žiū­rė­ti at­vy­ku­sių uk­rai­nie­čių ma­žuo­sius. Kaip Jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do sa­va­no­rys­tė ir ką ji duo­da?</strong></p> <p>– Kiek­vie­nas mes tu­ri­me tei­gia­mų ir ne­igia­mų sa­vy­bių, klau­si­mas, ko­kių sa­vy­bių žmo­gu­je ieš­ko­me, kai jį su­tin­ka­me, ir ar ap­skri­tai su­ran­da­me ben­drą kal­bą, ar tin­ka au­ra, ar su­tam­pa tiks­lai ar­ba ar yra kaž­ko­kių są­sa­jų. Dvie­se vi­sa­da leng­viau ir įdo­miau, ką be­da­ry­tum: ar pa­si­tar­ti, ar pri­lai­ky­ti, ar ap­si­ka­bin­ti, ar aša­rą nu­šluos­ty­ti, ar tie­siog į žvaigž­des žiū­rė­ti, ar šok­ti… Aš ap­skri­tai už ben­dra­vi­mą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą. Vi­sa­da sten­giuo­si pa­dė­ti, kiek ga­liu.</p> <p>Pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je, Aly­tu­je at­si­da­rė pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tras, į jį ėmė va­žiuo­ti žmo­nės au­to­bu­sais, ma­ži vai­kai ant ran­kų, ve­ži­mė­liuo­se, o kar­tais ir ne po vie­ną… Ša­lia – tik ma­ma… Vi­du­je tuo me­tu kir­bė­jo ne­ri­mas, ta­čiau juk su­pran­ti, kad gy­ve­ni sau­giau ir ra­miau nei jie. Tu­ri sto­gą virš gal­vos, dir­bi, vai­kai ei­na į mo­kyk­lą. Pa­ma­čiau skel­bi­mą, kad „Gel­bė­kit vai­kus“ ieš­ko sa­va­no­rių, taip cen­tre ir at­si­ra­dau su sa­vo duk­ro­mis. Jos jau ne pir­mus me­tus yra ska­ti­na­mos sa­va­no­riau­ti, to­dėl pa­siū­liau nu­va­žiuo­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, kuo ga­li­me pa­dė­ti, jos su­ti­ko. Po dar­bo du tris kar­tus per sa­vai­tę ke­le­tui va­lan­dų va­žiuo­da­vau (ar­ba va­žiuo­da­vo­me) pa­bū­ti su uk­rai­nie­čių vai­kais, žais­da­vo­me, sta­ty­da­vo­me pi­lis, gy­ny­bos sie­nas, pas­kui links­mai griau­da­vo­me ir vėl iš nau­jo, pie­šė­me... Įdo­mi pa­tir­tis. Is­to­ri­jos iš pir­mų lū­pų ir vėl nau­ji žmo­nės ma­no gy­ve­ni­me. Kai vai­kas at­ei­na ir sa­ko nu­si­fo­tog­ra­fuo­kim, po to ap­si­ka­bi­na, su­pran­ti, kad ei­ni tin­ka­ma lin­kme.</p> <p><strong>– Me­tus lai­ko va­do­vau­ja­te Aly­taus ZON­TA klu­bui. Ko­kią pras­mę Jums as­me­niš­kai su­tei­kia ši veik­la? Gal ga­li­te pa­mi­nė­ti, ko­kia ini­cia­ty­va bu­vo svar­biau­sia, su­tei­kė pras­mės po­jū­tį?</strong></p> <p>– ZON­TA – tai dar vie­na ga­li­my­bė pri­si­jung­ti prie ge­rų dar­bų da­ry­mo. Vi­sa­da sa­kau, kad jei­gu aš tu­riu 5 eu­rus, tai ma­no ga­li­my­bės ne nu­li­nės, bet tik­rai ri­bo­tos. Ta­čiau, jei­gu mū­sų de­šimt, ir mes tu­ri­me 50 eu­rų, jau ga­li­me veik­ti, nes ir ma­ži, ir di­des­ni dar­bai – vi­si svar­būs, kaip ir kiek­vie­nas la­šas jū­ro­je, juk ji iš van­dens la­šų ir su­da­ry­ta. Man pa­tin­ka lab­da­rin­ga Aly­taus mies­to ZON­TA klu­bo veik­la. Esu už tai, kad pa­dė­tu­me tiems, ku­rie yra ar­čiau­siai mū­sų, pra­de­dant nuo sa­vo mies­to, kad in­ves­tuo­tu­me į vi­sų mū­sų vai­kų at­ei­tį, į jų ga­li­my­bių plėt­rą, at­si­suk­tu­me į tuos, ku­rie ser­ga, į žmo­nių dva­si­nio pa­sau­lio tur­ti­ni­mą, ne kiek­vie­nas sau ga­li leis­ti te­at­rą ar ki­ną.</p> <p>Man as­me­niš­kai svar­būs vi­si at­lik­ti dar­bai, ta­čiau ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ren­gi­nio „Pa­do­va­nok suk­ne­lę“, ku­rio idė­ja „gi­mė“ te­le­fo­ni­nio po­kal­bio me­tu su aly­tiš­ke Eve­li­na, gy­ve­nan­čia Jo­na­vo­je ir ten or­ga­ni­za­vu­sia to­kiu pat pa­va­di­ni­mu ren­gi­nį jau tre­jus me­tus iš ei­lės. Min­tis iš­si­ru­tu­lio­jo į tik­rai gra­žų va­ka­rą Aly­taus mies­to te­at­ro di­džio­jo­je ga­le­ri­jo­je. Su­rink­tos lė­šos skir­tos mo­te­rims, ei­nan­čioms iš­ban­dy­mų ke­liu, su­da­rant joms ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti Kau­no vals­ty­bi­nį mu­zi­ki­nį te­at­rą iš ar­ti, pa­si­puo­šus ir jau­čian­tis Mo­te­ri­mi, ku­ri ži­no sa­vo ver­tę. Ren­gi­nio da­ly­vės – mo­te­rys, lan­kan­čios Aly­taus mies­to mo­te­rų kri­zių cen­trą, Aly­taus so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą, ir uk­rai­nie­tės, gy­ve­nan­čios Aly­tu­je. Va­ka­ro me­tu įvy­ko auk­cio­nas, bu­vo par­duo­da­mos įžy­mių Lie­tu­vos ir Aly­taus mo­te­rų suk­ne­lės bei Lo­re­tos Skrui­bie­nės pa­veiks­las „Vir­pė­ji­mas“. Už su­rink­tus pi­ni­gus nu­pirk­ti rei­ka­lin­gi daik­tai Uk­rai­nos ka­riams ir, ben­dra­dar­biau­jant su Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Aly­taus gru­pe, per­duo­ti VšĮ „Tai­kos spin­du­lys“, ku­rie sa­vo dar­bais ku­ria pa­gal­bos til­tus tarp Aly­taus ir Uk­rai­nos. Džiau­giuo­si, kad ak­ci­ja „Pa­do­va­nok suk­ne­lę“ tę­sia­si ir po ren­gi­nio, iš­ti­sus me­tus tiek pa­do­va­no­ti ir/ar sau pa­si­im­ti suk­ne­lę ga­li­ma ka­byk­lo­se, ku­rios įreng­tos Aly­taus re­gio­no at­lie­kų cen­tro pa­da­li­ny­je „Ti­ko­Tiks“ ir Aly­taus so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. Dau­gy­bei žmo­nių iš šir­dies no­riu pa­dė­ko­ti už pri­si­dė­ji­mą prie šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo. Ačiū! Jei­gu la­bai trum­pai – ge­ri žmo­nės ku­ria ste­buk­lus.</p> <p>Dar dvi iš­skir­ti­nės ini­cia­ty­vos, įgy­ven­din­tos Aly­taus ZON­TA klu­bui su­rė­mus drau­giš­kai pe­čius su Aly­taus Ro­ta­ry klu­bu, – ka­lė­di­nis kon­cer­tas Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čio­je ir pa­gal­ba No­ju­kui bei Ma­mos die­nos kon­cer­tas Aly­taus spor­to are­no­je ir pa­gal­ba „Lie­taus vai­kų“ ma­moms bei Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­niam or­kest­rui „Sva­jo­nė“.</p> <p>Prieš vi­sus ren­gi­nius jau­din­da­vau­si, o po jų jaus­da­vau pa­leng­vė­ji­mą, krū­ti­nę už­lie­da­vo džiaugs­mas, kad tiks­las pa­siek­tas. O ta­da žiū­ri­me į prie­kį, ką dar ga­li­me pa­da­ry­ti. Ge­ras jaus­mas, kai ga­li pri­si­dė­ti prie to, jog ki­tas žmo­gus šyp­so­tų­si, jaus­tų­si ne­pa­mirš­tas. Bū­da­ma ZON­TO­JE su­ti­kau daug žmo­nių su di­de­le šir­di­mi, ku­rie pa­kal­bin­ti su­ti­ko ei­ti kar­tu, pa­dė­jo nu­spal­vin­ti idė­jų tra­fa­re­tus ir įgy­ven­din­ti min­tis re­a­ly­bė­je. Iš­skir­ti­nai no­riu pa­dė­ko­ti Aly­taus Ro­ta­ry klu­bui ir jo pre­zi­den­tui Sau­liui Ivoš­kai už kar­tu at­ras­tas są­sa­jas, įgy­ven­din­tas ben­dras min­tis ir su­si­tel­ki­mą dėl ben­drų tiks­lų.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo šei­mą. Ar sun­ku ras­ti ben­drą kal­bą su pa­aug­lė­mis duk­ro­mis? Gal tu­ri­te ko­kį auk­si­nį re­cep­tą?</strong></p> <p>– Au­gi­na­me dvi duk­ras. Da­bar na­muo­se siau­čia pa­aug­lys­tė, pa­si­pyks­ta­me, su­si­tai­ko­me, ap­si­ka­bi­na­me. Ne­leng­va kar­tais tą ben­drą kal­bą su­ras­ti, bet abi duk­ros šau­nuo­lės, kar­tu vaikš­to­me į žy­gius, dar ke­le­tą drau­gų pri­si­kal­bi­na, lan­ko bū­re­lius, sa­va­no­riau­ja, da­ly­vau­ja Eras­mus pro­gra­mo­se. Sun­ku su auk­si­niais re­cep­tais… Dia­lo­gas ir su­teik­tos ga­li­my­bės pa­si­rink­ti pa­de­da su­ras­ti ben­drą kal­bą.</p> <p><strong>– Kas šiuo me­tu Jums yra svar­bu gy­ve­ni­me? Kam ski­ria­te lai­ką, jė­gas? Ir kam to lai­ko la­biau­siai trūks­ta?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu aš tik­rai Gy­ve­nu ir džiau­giuo­si Gy­ve­ni­mu, tą pil­nat­vę lin­kiu at­ras­ti kiek­vie­nam, kai da­ro­ma veik­la tei­kia vi­sa­ver­tį džiaugs­mą. Ne­pa­pras­tai ge­ra tu­rė­ti, ką ap­ka­bin­ti, su kuo su­si­tik­ti, pa­si­kal­bė­ti, ži­no­ti, kad ga­li pa­pra­šy­ti. Pas­ta­ruo­sius me­tus ga­na stip­riai lai­kas bu­vo su­pla­nuo­tas į prie­kį. Sa­ky­čiau, kad la­biau­siai trūks­ta lai­ko šei­mai, to­dėl sten­gia­mės sa­vait­ga­lius, kiek įma­no­ma, pra­leis­ti kar­tu.</p> <p><strong>– O koks Jū­sų lais­va­lai­kis? Ką šiuo me­tu skai­to­te, jei tam lie­ka lai­ko?</strong></p> <p>– Džiau­giuo­si ras­da­ma lai­ko kny­gai, pės­čių­jų žy­giams, ke­lio­nėms, bi­tėms, gam­tai, šach­ma­tams, kar­tais net­gi fil­mui, nes bū­na, kad grįž­ti ir tie­siog... pri­sė­dus už­mie­gi. Šiuo me­tu skai­tau aust­ra­lų ra­šy­to­jos Fio­nos McIn­tosh kny­gą „Ar­ba­tos so­dai“, ku­rią man įtei­kė su pa­sa­ky­mu „tau la­bai tiks“. In­ter­ne­te ra­dau, kad tai iš­mo­nin­gas ir įtai­gus, nu­ke­lian­tis skai­ty­to­ją į pra­ėju­sio am­žiaus ket­vir­tą­jį de­šimt­me­tį pa­sa­ko­ji­mas apie pa­rei­gą ir ryž­tą, ne­nu­ga­li­mą aist­rą ir su­si­tai­ky­mą su li­ki­mu. Kny­ga „už­ka­bi­no“. Mėgs­tu pa­pil­dy­ti na­mų bib­lio­te­ką kny­go­mis, ypač sa­viug­dos, ly­de­rys­tės, ko­man­dos for­ma­vi­mo te­mo­mis, prie lo­vos tu­riu maž­daug 30 pa­si­dė­ju­si, ku­rios lau­kia ei­lė­je bū­ti per­skai­ty­tos.</p> <p><strong>– Ar daž­nai ke­liau­ja­te ir kur da­bar ruo­šia­tės, jei ne pa­slap­tis?</strong></p> <p>– Sa­vo gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­ju be ke­lio­nių (na ir dar ma­no ka­ti­no Jo­kū­bo, ku­ris tu­ri Mei­no meš­kė­nų krau­jo ir at­ke­lia­vo iš prie­glau­dos), man la­bai pa­tin­ka at­ver­ti nau­jų mies­tų var­tus. Kar­tais rei­kia mi­ni per­trau­kų, maž­daug kar­tą į tris mė­ne­sius, ta­da imi ir ap­lan­kai gi­mi­nai­čius ar drau­gus ke­le­tui die­nų, tiek jų, tiek sa­vęs ne­ap­krau­nant, ir iš­kart sie­la at­si­gau­na. Va­sa­rą sa­vai­tę lai­ko ski­ria­me šei­mos atos­to­goms, iš­si­ren­ka­me ša­lį, su­da­rau marš­ru­tą ir iš­ke­liau­ja­me. Daž­nai pa­si­ren­ka­me nak­vy­nę kem­pin­guo­se, mėgs­ta­me kop­ti į kal­nus, va­ka­re, už­kū­rus lau­žą, ga­min­tis va­ka­rie­nę. Esu įsi­my­lė­ju­si Gru­zi­ją, o pas­ku­ti­nės ke­lio­nės po Šve­di­ją me­tu pir­mą­kart gy­ve­ni­me už­plū­do jaus­mas, kad esu kaip na­mie... Kur da­bar? Ku­rį va­ka­rą, ra­du­si lais­vą mi­nu­tę ir pri­sė­du­si prie kom­piu­te­rio, pa­žiū­rė­siu bi­lie­tų, jei ra­siu tin­ka­mą da­tą ir kai­ną – tik­rai ten ir ke­liau­si­me.</p> <p><strong>– So­dy­ba su ke­lio­nė­mis ne­kon­ku­ruo­ja?</strong></p> <p>– Mū­sų so­dy­ba – tai se­nas ne­gy­ve­na­mas na­mas, ta­čiau jo kie­me sto­vi au­ten­tiš­kas svir­nas, dėl ku­rio tą so­dy­bą ir įsi­gi­jo­me, tai – vai­kys­tės gurkš­nis… ra­my­bės oazė… ma­no ir ma­no šei­mos.</p> <p><strong>– Kaip api­bū­din­tu­mė­te sa­vo as­me­ny­bę?</strong></p> <p>– Esu op­ti­mis­tė, sie­kian­ti už­si­brėž­tų tiks­lų, ne­ven­gian­ti iš­šū­kių, em­pa­tiš­ka, mėgs­tan­ti ben­drau­ti, ma­nęs ne­vei­kia pri­mes­ta pa­ša­li­nė nuo­mo­nė, mėgs­tu ją apie ki­tą žmo­gų su­si­da­ry­ti pa­ti.</p> <p><strong>– O iš­šū­kius ar mėgs­ta­te?</strong></p> <p>– Ma­ne do­mi­na iš­šū­kiai, pri­imu pa­si­tai­kiu­sius ke­ly­je. Tei­kiu pir­me­ny­bę nau­jiems, ne­iš­ban­dy­tiems da­ly­kams. Iš tik­rų­jų ne­ga­liu skųs­tis veik­los trū­ku­mu, nes nuo­lat tu­riu, ką veik­ti, ar­ba tie­siog ke­ly­je su­tin­ku žmo­nes, su ku­riais gims­ta nau­jos idė­jos ir nau­ji dar­bai, bet tai man daž­niau tei­kia ma­lo­nu­mą nei ne­igia­mas emo­ci­jas. Aiš­ku, iš­šū­kių iš­veng­ti sun­ku, bet jie pa­de­da to­bu­lė­ti, pa­ma­ty­ti kai ku­riuos da­ly­kus ki­tu kam­pu.</p> <p><strong>– Be­je, dar no­riu pa­klaus­ti, kaip prak­tiš­kai gy­ve­ni­me pra­ver­čia šach­ma­tai – kiek su­pra­tau, esa­te čem­pio­nė tarp Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų? Iš kur tas ne­tra­di­ci­nis po­mė­gis?</strong></p> <p>– Šach­ma­tai ma­no gy­ve­ni­me at­si­ra­do dar vai­kys­tė­je. Pri­si­me­nu len­tą su fi­gū­ro­mis, ją gau­bė kaž­ko­kia ma­gi­ja, imi ri­kį ir jis „ei­na taip ir taip“, ka­ra­lie­nė – „taip ir taip“, sun­ku tą jaus­mą ap­sa­ky­ti. Pir­muo­sius prad­me­nis įgi­jau šei­mo­je, vė­liau to­bu­li­nau mo­kyk­lo­je. Iš­gir­du­si, kad yra toks bū­re­lis, su­pra­tau, kad tai yra bū­tent tai, ko man rei­kia. Ne­di­de­lis, bet jau­kus ka­bi­ne­tas ta­po ma­no nuo­la­ti­nės po­pa­mo­ki­nės veik­los vie­ta. Iki šiol su di­de­le pa­gar­ba ir mei­le pri­si­me­nu a. a. tre­ne­rį Min­dau­gą Un­gu­rai­tį, tai – Mo­ky­to­jas iš di­džio­sios rai­dės, kan­trus, ska­ti­nan­tis to­bu­lė­ti. Jis sa­ky­da­vo: „No­rint lai­mė­ti, rei­kia steng­tis žais­ti be klai­dų, ana­li­zuok, pa­da­ryk iš­va­das ir pir­myn.“ Man pa­tin­ka žais­ti šach­ma­tais, tai – nuo­la­ti­nis to­bu­lė­ji­mas, vi­sos par­ti­jos skir­tin­gos, nė­ra nė vie­nos vie­no­dos. Aiš­ku, po ke­le­to ma­čų iš ei­lės pa­vargs­ti, nes nė­ra pa­sto­vių tre­ni­ruo­čių, ta­čiau prieš mie­gą sten­giuo­si su­loš­ti bent tris par­ti­jas per die­ną. Var­žo­vas pa­ren­ka­mas au­to­ma­tiš­kai iš vi­so pa­sau­lio per chess.com. Šach­ma­tai „įau­go“ į ma­ne ir yra ne­at­sie­ja­ma ma­no gy­ve­ni­mo da­lis.</p> <p>Po­li­ci­jos šach­ma­tų pir­me­ny­bės jau ta­po tra­di­ci­nė­mis, di­džiuo­juo­si pa­sie­ki­mais šio­se var­žy­bo­se. Nuo 2012 me­tų as­me­ni­nė­je mo­te­rų įskai­to­je tik kar­tą te­ko už­leis­ti var­žo­vei pir­mą vie­tą. Lai­mė­tus me­da­lius lai­kau dar­bo vie­to­je, jie man pri­me­na per­ga­les ir pri­si­de­da prie no­ro ei­ti pir­myn.</p> <p><strong>– Ko­kia Jū­sų sva­jo­nė ar tiks­las, ku­rio sie­kia­te šiuo me­tu?</strong></p> <p>– Vie­nas iš di­des­nių tiks­lų yra Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bo pre­zi­den­tės 2022–2023 ka­den­ci­jos me­tu pa­baig­ti su­pla­nuo­tus dar­bus bei per­leis­ti pa­rei­gas nau­ja­jai pre­zi­den­tei, ku­rios lau­kia staig­me­na. Esu pa­ruo­šu­si do­va­ną – re­ga­li­ją, ku­rios iki šiol Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bas ne­tu­rė­jo, ti­kiu, kad ji įgaus gi­lią sim­bo­li­nę pras­mę, per­lei­džiant klu­bo pre­zi­den­tės pa­rei­gas.</p> <p>Nuo­lat sva­jo­ju apie tai, kur vėl ke­liau­siu.</p> <p>Ma­no gy­ve­ni­mo mo­to: „Kai gau­ni do­va­ną, pil­nė­ja ta­vo del­nai, kai duo­di ją ki­tam – pil­nė­ja ta­vo šir­dis.“</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_152615_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_152615_0.jpg?itok=vg_U2S46" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/jokubas20210707_071746.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/jokubas20210707_071746.jpg?itok=lBaqFs7Q" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/sniezka.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/sniezka.jpg?itok=pVEoGL8x" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/sodyba.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/sodyba.jpg?itok=L1xWKGfQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20220725_125311.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20220725_125311.jpg?itok=TKoIgChU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20221230_134024.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20221230_134024.jpg?itok=9xMvb3Db" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230505_171759.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230505_171759.jpg?itok=tpoqmAEV" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/reg344742117_253312897240433_2353785344796177547_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/reg344742117_253312897240433_2353785344796177547_n.jpg?itok=86m6GhX4" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_9299_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_9299_0.JPG?itok=VwhbGxJl" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ode-ta-pet-rai-tie-ne-ge-rus-dar-bus-rei-kia-da-ry-ti-gar-siai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4679&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9amrpmeiTx04ap-q86uj0bqROy7KTpj9CcdqMcT-siA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143301" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1686181364"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiskis</span> - 2023-06-08 - 02:42</p> </li> <a href="/comment/1143301#comment-1143301" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143301#comment-1143301" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">----------------------------…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>---------------------------------------------------------------------------<br /> DEMESIO - Alytuje tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a esanciame apleistame zemes plote yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!<br /> BUKITE ATSARGUS!<br /> ------------------------------------------------------------------------</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143301" token="-naujJrVpDm-EGmofpV6Lmv4tINIGHkziq_HcSN543c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143108" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684780493"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2023-05-22 - 21:34</p> </li> <a href="/comment/1143108#comment-1143108" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143108#comment-1143108" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">liaudies ismintis sako…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>liaudies ismintis sako kitaip.Gerus darbus darom tyliai be reklamos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143108" token="tnS26P-qFjxSLjWpJ3Lyj3hB2cO9jHu-RRHJRnFtGnA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143100" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684610647"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rasma</span> - 2023-05-20 - 22:24</p> </li> <a href="/comment/1143100#comment-1143100" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143100#comment-1143100" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabi Moteris ir Kolegė!❤️</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabi Moteris ir Kolegė!❤️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143100" token="htnzf4MkjzueRHvlxX6ASpUDj24qUIgBwQS2za7NfX8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684592438"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Skaitytoja</span> - 2023-05-20 - 17:20</p> </li> <a href="/comment/1143097#comment-1143097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143097#comment-1143097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jei žmogus gimsta…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jei žmogus gimsta žemaitijoje, o gyvena Dzūkijoje, tai jau dzūkas? Nesuprantu ...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143097" token="vUgjLyQp3hlmaPA5DBBMjmeeTjGMQ5Zk-IkAwVddE5M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143095" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684566768"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nerijus </span> - 2023-05-20 - 10:12</p> </li> <a href="/comment/1143095#comment-1143095" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143095#comment-1143095" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė! SUPERWOMAN!!! Dar…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė! SUPERWOMAN!!! Dar be to ir "Auksinio proto" gyvuose žaidimuose dalyvauja! 👊🤟👍💪</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143095" token="ddhdwHsgzNhtHIFbIvhU0uq7ght80Se1zQuaCt9Nkyo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143094" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684505874"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai kad</span> - 2023-05-19 - 17:17</p> </li> <a href="/comment/1143094#comment-1143094" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143094#comment-1143094" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytuje nedaro nei geru nei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytuje nedaro nei geru nei blogu darbu nei tyliai nei garsiai o gal policijos visiskai nera na nebent tik reklamoje arba kabinete o gatvese nesimato furos viena po kitos vaziuoja Santaikos gatve zemyn link Ulonu gatves nors pravaziuot galima tik Statybininku ir Likiskeliu gatve iki Santaikos gatves bet tai nera problemu nes policijai keliu lauzymas ir miesto tarsa dzin o galetu parinkt pinigu gatviu remontui jei furoms zenklai negalioja tai nors pinigu butu gatviu remontui ir nereiketu Santaikos gatves remontuot keleta metu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143094" token="MzdFl3A9DbsvaM_lMPmsxKVgdlQbQiBzlcJZitVHvJU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 May 2023 11:58:47 +0000 vyrredaktorius 4679 at https://www.alytausnaujienos.lt Žalioji vakarienė sugrįžta: susitinkame birželio 9-osios vakarą aikštėje prie Laisvės angelo https://www.alytausnaujienos.lt/zalioji-vakariene-sugrizta-susitinkame-birzelio-9-osios-vakara-aiksteje-prie-laisves-angelo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/57-13873" rel="bookmark"> Nr. <span> 57 (13873) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/DSCF8014.jpg?itok=1maNolM9" width="344" height="287" alt="Žaliosios vakarienės pristatymo fotosesijoje – organizatorių ir svečių komanda: (iš kairės) Irena Petkevičienė, Karolina Vaičiulė, Jurgita Šukevičienė, Inesa Pilvelytė. Goda Prapuolenytė-Leonavičienė, Vilma Liaukuvienė, Klementina Gruzdienė, Vincas Vaičiulis, Tomas Kunčinas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Žaliosios vakarienės pristatymo fotosesijoje – organizatorių ir svečių komanda: (iš kairės) Irena Petkevičienė, Karolina Vaičiulė, Jurgita Šukevičienė, Inesa Pilvelytė. Goda Prapuolenytė-Leonavičienė, Vilma Liaukuvienė, Klementina Gruzdienė, Vincas Vaičiulis, Tomas Kunčinas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Per­nai pa­so­din­ta 160 pu­šų, o kiek jų bus šie­met?</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ža­lio­ji va­ka­rie­nė Aly­tu­je vyks an­trą kar­tą, ši ini­cia­ty­va at­si­ra­do kaip vie­nas iš pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ ren­gi­nių bei su­lau­kė di­džiu­lio pa­lai­ky­mo.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Kar­tais po­ky­čių rei­kia lauk­ti itin kan­triai, kar­tais po­ky­čiai au­ga kaip me­džiai – be­veik ne­pa­ste­bi­mai, bet vie­ną die­ną su­pran­ti, kad kvė­puo­ti ta­po gai­viau, leng­viau. Šiais me­tais ren­gi­nys sim­bo­li­zuo­ja ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mą, ti­kė­ji­mą to­li­mu tiks­lu. Ši­lams su­ve­šė­ti rei­kia lai­ko, taip ir nuo­sta­tos kei­čia­si po tru­pu­tį, ta­čiau tik su­si­tel­kus ir tik vei­kiant įma­no­mi po­ky­čiai“, – sa­ko vie­na iš pro­jek­to ini­cia­to­rių, au­tiz­mo pa­ra­mos fon­do „Po­ky­čių am­ba­sa­da“ įkū­rė­ja Kle­men­ti­na Gruz­die­nė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Kle­men­ti­na ak­cen­tuo­ja: Ža­lio­ji va­ka­rie­nė – ben­druo­me­ni­nė ini­cia­ty­va, ji skir­ta telk­ti, ieš­ko­ti aly­tiš­kius vie­ni­jan­čių idė­jų, ku­rios pa­dė­tų gra­žin­ti mies­tą.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Šie­met Ža­lio­ji va­ka­rie­nė pa­va­din­ta Vy­tau­to Ker­na­gio dai­nos žo­džiais „Šo­ka pu­šys – ža­lia“. Jos tiks­las – su­rink­ti lė­šų pu­šims įsi­gy­ti ir jas pa­so­din­ti. 2022 me­tais Ža­lio­sios va­ka­rie­nės me­tu bu­vo su­rink­ta 6004 eu­rų ir pa­so­din­ta 160 pu­šų. Ža­lio­jo­je gat­vė­je – 80 pu­še­lių, dar 50 jų įsi­kū­rė ša­lia Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ir 30 – prie Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ne­mo­ka­mai kon­cer­tą ste­bė­ti kvie­čia­mi vi­si no­rin­tie­ji</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Va­sa­ros an­trą penk­ta­die­nį, bir­že­lio 9 die­ną, 18.30 va­lan­dą va­ka­rie­nė pra­si­dės ei­se­na, kaip ir per­nai, bet – at­virkš­ti­ne tvar­ka. Nuo Ža­lio­sios gat­vės (kur per­nai vy­ko Ža­lio­ji va­ka­rie­nė) iki aikš­tės ša­lia Mies­to so­do, kur sto­vi Lais­vės an­ge­lo skulp­tū­ra. Ten ir bus pa­sta­ty­ti sta­liu­kai ren­gi­nio rė­mė­jams, įreng­ta sce­na at­li­kė­jams ir su­kur­tos ža­lio­sios sa­le­lės – ren­gi­nio part­ne­riams.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Dau­ge­lis ne­ga­li pa­mirš­ti pir­mo­sios Ža­lio­sios va­ka­rie­nės įspū­džių, kai dar tą pa­tį va­ka­rą kal­bė­jo­me, kad tai nau­ja mies­te gims­tan­ti tra­di­ci­ja. La­bai džiau­giuo­si, kad pa­vy­ko pa­kvies­ti dau­gy­bę pui­kių at­li­kė­jų, ku­rie šven­tei su­teiks rei­kia­mus ak­cen­tus, o mes pa­ža­da­me, kad bus ža­lia, gra­žu, mie­la ir links­ma“, – ren­gi­nio pro­gra­mą anon­suo­ja Ža­lio­sios va­ka­rie­nės re­ži­sie­rė, Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Sce­no­je kon­cer­tuos Ar­tū­ro No­vi­ko vo­ka­li­nio džia­zo mo­kyk­los vo­ka­li­nė gru­pė „Jazz Is­land“, gru­pė „Mi­nist­ry of Echo­lo­gy“, gru­pė „Mel­lo“ ir ki­ti. Da­ly­vių lau­kia lo­te­ri­ja ir auk­cio­nai, ku­riuo­se su­rink­ti pi­ni­gai bus skir­ti nu­pirk­ti ir pa­so­din­ti dar dau­giau pu­šų.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Šių me­tų nau­jo­vė – ne­mo­ka­mai kon­cer­tą ste­bė­ti kvie­čia­mi vi­si no­rin­tie­ji, o vie­tos prie ar­čiau sce­nos esan­čių sta­liu­kų bus skir­tos ren­gi­nį re­mian­tiems sve­čiams, ku­riais ga­li tap­ti vi­si no­rin­tie­ji. Už 25 eu­rų pa­ra­mą or­ga­ni­za­to­riai rė­mė­jui siun­čia ne tik be­ga­li­nę pa­dė­ką, bet ir pa­ruoš­tą vie­tą prie ža­lia stal­tie­se deng­to sta­lo. Vi­są in­for­ma­ci­ją, kaip pa­rem­ti ini­cia­ty­vą, ga­li­ma ras­ti ren­gi­nio pus­la­py­je www.za­lia­va­ka­rie­ne.lt.</span></p> <p class="western"> </p> <h3 class="western"><span style="line-height:100%">Ko­das – ža­lia spal­va</span></h3> <p class="western"><span style="line-height:100%">Aly­tiš­kiai kvie­čia­mi Ža­lia­jai va­ka­rie­nei puoš­tis ža­liais dra­bu­žiais ar bent pa­si­rink­ti ža­lius ak­cen­tus. Ža­lias bu­vo ir žur­na­lis­tus su­kvie­tęs šio ren­gi­nio pri­sta­ty­mas – į „Se­no­vės pra­ban­gos“ bal­dais sti­li­zuo­tą fo­to­se­si­ją, ku­ri šį­kart vy­ko ren­gi­nio part­ne­rio To­mo Pan­kos me­de­ly­ne, sve­čius at­ve­žė au­to­mo­bi­lių ir au­to­bu­sų nuo­mos pa­slau­gas tei­kian­ti įmo­nė „Mul­ti­va­nas“.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ren­gi­nio glo­bė­ja, Aly­taus mies­to vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ir va­ka­rie­nės or­ga­ni­za­to­riai spau­dos at­sto­vų lau­kė tarp dar ne­pa­so­din­tų pu­šų ir ki­tų au­ga­lų, vai­ši­no ža­liai­siais le­dais, ne­al­ko­ho­li­niu „Ali­tos“ pu­to­jan­čiu vy­nu, o il­ga­me­tė pe­da­go­gė Ire­na Pet­ke­vi­čie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie me­džių svar­bą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja kal­bė­jo apie pu­šis, to­kį daž­ną Lie­tu­vos miš­kų me­dį. Pu­šy­nai ža­lia­vo ir Aly­tu­je, pu­šų mū­sų mies­te bū­ta kur kas dau­giau. „Pri­si­me­nu, kaip su mo­ki­niais ei­da­vo­me į eks­kur­si­jas Aly­taus ka­ni­fo­li­jos ga­myk­lo­je, kur pa­sa­ko­jo, kas yra ga­mi­na iš pu­šų sa­kų“, – kal­bė­jo mo­ky­to­ja.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Ji pri­mi­nė, kad Aly­tus vi­suo­met gar­sė­jo pu­šy­nais ir šva­riu oru, to­dėl bu­vo no­rin­čių­jų čia at­si­kel­ti gy­ven­ti bū­tent dėl eko­lo­gi­jos. I.Pet­ke­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad jos auk­lė­ti­nės I.Pil­ve­ly­tė ir K.Ma­ciu­le­vi­čiū­tė-Gruz­die­nė yra to­kios gra­žios idė­jos vie­nos iš ini­cia­to­rių.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">„Tai la­bai gra­ži įžan­ga į tai, kas lau­kia bir­že­lio 9 die­ną. Pra­dė­ta gra­ži tra­di­ci­ja, tin­kan­ti Aly­taus, kaip ža­lio mies­to idė­jai, pa­pil­dan­ti ir pri­si­de­dan­ti prie to, kad mies­tas bū­tų ža­les­nis ir šva­res­nis“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­to­ja J.Šu­ke­vi­čie­nė. Ti­ki­ma­si, kad Ža­lio­ji va­ka­rie­nė taps tra­di­ci­ja ir vyks vis ki­to­je mies­to vie­to­je ir gal­būt net… skir­tin­gais me­tų lai­kais.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Pro­jek­tą „Šo­ka pu­šys – ža­lia“ fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal pro­jek­ti­nę ini­cia­ty­vą „Tau, Aly­tau“.</span></p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/DSCF7773.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/DSCF7773.jpg?itok=qe1UQIhL" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/DSCF8014_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/DSCF8014_0.jpg?itok=WCYExWLJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133556.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133556.jpg?itok=gjU_E_Bl" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133807%200.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133807%200.jpg?itok=VVxIXnBK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133959.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133959.jpg?itok=G68DS6oF" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_135115%280%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_135115%280%29.jpg?itok=LM5QiW1r" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_141304.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_141304.jpg?itok=xBkAvyvw" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_4683.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_4683.jpg?itok=GO3chEiN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_4738.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_4738.jpg?itok=Impgun_c" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_4772.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_4772.jpg?itok=P-e6nZS5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_8783.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_8783.jpg?itok=vOBQE4fv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_132158.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_132158.jpg?itok=pb7i7k3j" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133129.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133129.jpg?itok=N_Z-HZ5O" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133229.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133229.jpg?itok=tXnrnKsn" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133336.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133336.jpg?itok=IaLK-XtU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230518_133556_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230518_133556_0.jpg?itok=ZvsMlj9C" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/zalioji-vakariene-sugrizta-susitinkame-birzelio-9-osios-vakara-aiksteje-prie-laisves-angelo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4678&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="tABqOtWVu6WBZugKdtGTOXPjS04nX0DNPSjmtntso8E"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143302" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1686181614"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiskis</span> - 2023-06-08 - 02:46</p> </li> <a href="/comment/1143302#comment-1143302" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143302#comment-1143302" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">----------------------------…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>------------------------------------------------------------------------<br /> DEMSIO - Alytuje tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a esanciame apleistame zemes plote yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!<br /> BUKITE ATSARGUS!<br /> -----------------------------------------------------------------------</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143302" token="5wTOk3Pk9BqeM6XBb2rtOR2sZCgbiDJQMDuby5h-h7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143117" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684806244"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>YHAHN</span> - 2023-05-23 - 04:44</p> </li> <a href="/comment/1143117#comment-1143117" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143117#comment-1143117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tamsios vakarienės, kol…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tamsios vakarienės, kol laukiate <a href="https://drift-boss.co/">drift boss</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143117" token="DIHNGzaF01T5gNXhUeZZlO84DNwdlQT12Aqx_KRhULM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143093" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684505367"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gal geriau</span> - 2023-05-19 - 17:09</p> </li> <a href="/comment/1143093#comment-1143093" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143093#comment-1143093" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">palaukti juodos vakarienes</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>palaukti juodos vakarienes</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143093" token="ocAYMikFjshOxMcG-HWZQdpcmb9MM4xWo0uIpHL99ps"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 May 2023 11:53:37 +0000 vyrredaktorius 4678 at https://www.alytausnaujienos.lt Pro­fe­so­rius Liu­das Ma­žy­lis: „Ru­si­jos ka­rą Uk­rai­no­je pri­ėmiau kaip ka­rą prieš sa­ve” https://www.alytausnaujienos.lt/pro-fe-so-rius-liu-das-ma-zy-lis-ru-si-jos-ka-ra-uk-rai-no-je-pri-emiau-kaip-ka-ra-pries-sa-ve <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13870" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13870) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/IMG_4513.jpg?itok=f-qfFoUw" width="344" height="287" alt="Alytuje Europos Parlamento narys Liudas Mažylis sulaukė klausimų apie geopolitinius iššūkius ir Lietuvos saugumo situaciją bei savo europarlamentinę veiklą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="Alytuje Europos Parlamento narys Liudas Mažylis sulaukė klausimų apie geopolitinius iššūkius ir Lietuvos saugumo situaciją bei savo europarlamentinę veiklą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Pa­pa­sa­ko­ki­te, prašau, koks Jūsų vieš­na­gės Aly­tu­je tiks­las, ką nu­vei­kė­te Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je?</strong></p> <p>– Į Aly­tų pir­miau­sia pa­kvie­tė jau­nie­ji kon­ser­va­to­riai, ku­rie do­mi­si dar­bu Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­mi­te­tuo­se. Esu Ap­lin­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­rys ir Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ko­mi­te­to pa­va­duo­jan­tis na­rys, tai­gi tikiuosi, kad bu­vau jiems nau­din­gas. Bet ka­dan­gi te­mų gy­ve­ni­me yra daug ir įdo­mių, ne vis­kas eu­ro­pi­ne po­li­ti­ka ap­si­ri­bo­ja, tai jau­ni­mas, ži­no­ma, klau­si­nė­jo ir apie ki­tus da­ly­kus. Pa­vyz­džiui, apie ma­no mo­ty­va­ci­ją va­žiuo­ti ieš­ko­ti Va­sa­rio 16-osios Ak­to, ko ve­da­mas tai da­riau. Be abe­jo, daug te­mų su­si­sie­jo į ag­re­sy­vaus ka­ro Uk­rai­no­je, jos per­smel­kia ir anuos lai­kus, ir Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, ir šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją. Džiau­giuo­si, kad aly­tiš­kius su­do­mi­no ma­no nau­jo­ji kny­ga. Jo­je daug kal­ba­ma apie ES, bet ne tik. Taip pat apie apie is­to­ri­nę at­min­tį, as­me­ni­nius iš­gy­ve­ni­mus. Kiek­vie­nas mū­sų re­a­guo­ja­me vie­naip ar ki­taip į tas grės­mes, ku­rios iš­ti­ko mus anų me­tų va­sa­rį. Ne­ri­mas bu­vo jau daug se­niau, juo­lab dir­bant ES struk­tū­ro­se, man darėsi aiš­ku, ką Ru­si­ja ruo­šia ir kad tik­rai ruo­šia, nors mums ir ne­si­no­rė­jo ti­kė­ti. Tai to­kie tie ma­no vieš­na­gės mo­ty­vai. O ir šiaip Aly­taus kraš­tas man as­me­niš­kai la­bai svar­bus. Mū­sų šei­ma tur­būt jau 50-de­šimt me­tų lei­džia­me va­sa­ras La­te­že­ry­je prie Drus­ki­nin­kų. Ne­tu­ri­me ten so­dy­bos, bet esa­me lau­kia­mi ir kvie­čia­mi, atos­to­gau­ja­me jau ke­tu­rios kar­tos, jau­niau­sio­ji – ma­no anū­kių, ku­rioms La­te­že­ris ir­gi svar­bus. Tai­gi su Dzū­ki­ja sie­ja šil­ti ir as­me­niš­ki ry­šiai, o La­te­že­ris man yra ste­buk­lų kraš­tas, nes ten – am­ži­na va­sa­rą, kaip kaž­ka­da ra­šė Vy­tau­tas Ma­čer­nis: „ir am­ži­nų­jų va­sa­rų kait­rio­joj sau­lėj / lieps­no­jo ma­no žem­dir­bių tė­vy­nės kal­vos ir lau­kai...“ Su­pran­ta­ma, taip yra to­dėl, kad žie­mą ten ne­va­žiuo­ja­me.</p> <p><strong>– Jau­čia­tės šiek tiek dzū­kas?</strong></p> <p>– De­šim­ta­da­liu, nes de­šim­tą da­lį me­tų pra­lei­džiu prie La­te­že­rio. Li­ku­sius mė­ne­sius sap­nuo­ju šią vie­tą, kaip iš ry­to iš­ei­nu miškų takais su ne­var­žo­mos lais­vės po­jū­čiu. Tai – vi­siš­kai uni­ka­lus, tik La­te­že­ry­je ap­lan­kan­tis jaus­mas.</p> <p><strong>– Pa­kal­bė­ki­me apie kny­gą „Eu­ro­po­je vėl ka­ras“. Sa­kė­te, kad ji emo­ciš­kai ne­leng­va, ta­čiau jo­je esama vil­ties. Koks jū­sų as­me­ni­nis san­ty­kis su ka­ru Uk­rai­no­je?</strong></p> <p>– As­me­niš­kai aš pri­ėmiau Ru­si­jos ka­rą Uk­rai­no­je kaip ka­rą prieš sa­ve. Nuo pat pir­mos die­nos (ir net­gi anks­čiau, nes bu­vo aiš­ku, kad tai įvyks) ki­lo ne­sau­gu­mo po­jū­tis ne tik dėl vi­so re­gio­no, dėl mū­sų Lie­tu­vos, bet ir dėl sa­vęs pa­ties, vai­kų ir anū­kų. Man as­me­niš­kai Uk­rai­na dar yra ir ma­no drau­gas Ser­hi­jus, su ku­riuo mes pa­žįs­ta­mi nuo pa­aug­lys­tės. Mus sie­ja dau­gy­bė da­ly­kų. Kaip ir aš, jis yra che­mi­kas, pa­ra­šė ke­lias kny­gas, bu­vo nu­ė­jęs į žur­na­lis­ti­ką – man ir­gi te­ko jos pa­ra­gau­ti. Vi­są gy­ve­ni­mą jau­tė­me sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mą. Laiš­kų šūs­nis vie­nas ki­tam pa­ra­šė­me, aš pas jį, jis pas ma­ne va­ži­nė­jo­me. Man ši drau­gys­tė la­bai svar­bi, nes bū­tent per jo as­me­nį jau­čiau, kaip kei­čia­si Uk­rai­na. Bu­vo­me ta­me pa­čia­me so­viet­me­ty­je, bet Lie­tu­va iš­šo­ko pir­mo­ji. Ser­hi­jus at­va­žia­vo į Lie­tu­vą po sau­sio įvy­kių kaip žur­na­lis­tas. Vė­liau man te­ko gir­dė­ti, kaip apie juos pa­sa­ko­jo uk­rai­nie­čiams Za­po­ri­žio­je, vi­si mir­ti­no­je ty­lo­je klau­sė­si. Tai bu­vo 2017 me­tais, Uk­rai­no­je jau ru­se­no ka­ras, jau ta­da ve­žė su­žeis­tuo­sius į li­go­ni­nes. Toks jaus­mas, kad pa­sa­ko­jo apie tai, kas jiems la­bai ak­tu­a­lu, ką mes per­ėjo­me 1991 me­tais. Per tuos de­šimt­me­čius Uk­rai­na la­bai to­li pa­žen­gė. Lie­tu­va lyg ir grį­žo į tą sa­vo eu­ro­pi­nę, de­mo­kra­tinę bū­se­ną, o Uk­rai­nai tai bu­vo nau­jas tiks­las. Jie tu­rė­jo ei­ti link jo po ma­žą žings­ne­lį, per tą pa­tį as­me­ni­nį mū­sų ry­šį su Ser­hi­ju­mi – ti­kiu, kad tai bu­vo svar­bu. Pra­si­dė­jus ka­rui, per­nai per Ve­ly­kas ma­no drau­gas ap­si­spren­dė at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Aš džiau­giau­si, gal­vo­jau, kad ga­lė­si­me su­vie­ny­ti pa­jė­gas ben­dram dar­bui, skelb­ti apie ka­ro bai­su­mus, bu­vo­me pra­dė­ję tą da­ry­ti, bet jį iš­ti­ko sun­kus prie­puo­lis. Di­džiuo­juo­si Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­ma (nors kar­tais ją pa­kei­kia­me), bet jo at­žvil­giu, kaip ir bet ku­rio mū­sų pi­lie­čio, at­si­dū­ru­sio to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­gal­ba bu­vo su­teik­ta pro­fe­sio­na­liai. Ser­hi­jus at­si­sta­tė ir per šias Ve­ly­kas ap­si­spren­dė grįž­ti į Uk­rai­ną. Bu­vo su­dė­tin­ga iš­si­skir­ti ir ne­gal­vo­ti, kad jam teks gy­ven­ti di­de­lio dis­kom­for­to są­ly­go­mis, be to­kios glo­bos, ko­kia jį ly­dė­jo čia. Tai­gi Uk­rai­na man, vie­na ver­tus, yra ir po­li­ti­kai, ku­riuos man te­ko ir bu­vo pri­va­lu su­tik­ti eu­ro­pi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, bu­vę ko­le­gos uni­ver­si­te­tuo­se, bet vi­sų pir­ma – vie­nas žmo­gus ir jo li­ki­mas.</p> <p><strong>– Ar esa­te op­ti­mis­tas šian­dien, ar ti­ki­te, kad pa­sau­lio pa­stan­go­mis pa­vyks pa­ža­bo­ti Ru­si­jos im­pe­ri­nes už­ma­čias? Kad Va­ka­rų vals­ty­bės jau su­pra­to, ko­dėl Lie­tu­va kal­bė­jo apie Ru­si­jos ke­lia­mas grės­mes?</strong></p> <p>– Ban­dau iš­kart at­si­ri­bo­ti nuo bet ko­kio at­sa­ky­mo, nes klau­si­mo po­teks­tė­je yra „kaip ga­lė­tų baig­tis ka­ras?“ Tai – vie­nin­te­lis klau­si­mas, į ku­rį aš at­si­sa­kau at­sa­ky­ti. Ka­rai yra ne­prog­no­zuo­ja­mi, jie – kaip žmo­ni­jos gai­va­las. Šian­dien mes ži­no­me, kad 1918 me­tais, kai va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­va pa­skel­bė ne­pri­klau­so­my­bę, iki ka­ro pa­bai­gos bu­vo li­kę maž­daug 10 mė­ne­sių. Bet ne­pa­mirš­ki­me, kad ta­da to ne­ži­no­jo nie­kas. Si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė la­bai grei­tai, ir kaizerinė Vo­kie­ti­ja bu­vo pri­vers­ta ka­pi­tu­liuo­ti. Ir ka­ras Uk­rai­no­je, kaip ir bet ku­ris ki­tas, yra vi­siš­kai ne­prog­no­zuo­ja­mas. Na, o sa­vo kny­go­je aš ci­tuo­ju pro­fe­so­rių Vy­tau­tą Land­sber­gį, ku­ris yra at­sa­kęs į klau­si­mą, ar Uk­rai­na ga­li nu­ga­lė­ti ag­re­so­rių Ru­si­ją. Jo min­tis to­kia, kad tai ne­įma­no­ma, bet ki­tos iš­ei­ties pa­sau­lis ne­tu­ri. Prog­no­zuo­ti šio ka­ro baig­tį reikš­tų už­si­im­ti net­gi ne prog­no­zė­mis, o fu­tu­ro­lo­gi­ja – ban­dy­ti at­spė­ti. Ki­tas klau­si­mas, kaip rei­kia veik­ti ir ką rei­kia da­ry­ti, kad pa­dė­tu­me Uk­rai­nai nu­ga­lė­ti? Tai to­je „ko­šė­je“ aš ir ver­du, bū­da­mas eu­ro­par­la­men­ta­ru. Taip, iš­kart sa­kau, kad bu­vo ga­li­ma ir anks­čiau, ir dau­giau, ir tiks­lin­giau, bet kryp­ties vek­to­rius tei­sin­gas. Gal ga­li­ma su­pras­ti, kad tai yra tam tik­ras de­mo­kra­tinių pa­sau­lio vals­ty­bių la­vi­ra­vi­mas. La­bai svar­bu, kad po­li­ti­kai jaus­tų, jog gy­ven­to­jai lie­ka uk­rai­nie­čių pu­sė­je, nes Uk­rai­na ka­riau­ja gy­ny­bi­nį ka­rą, gi­na sa­vo žmo­nes ir te­ri­to­ri­ją. Vi­siš­kai aiš­ku, kas yra ag­re­so­rius, ko­kie žiau­rūs jo me­to­dai, kad tai – ka­ras be mo­ra­lės ir eti­kos. Ma­no kaip eu­ro­par­la­men­ta­ro aki­ra­ty­je – ir ka­ro nai­ki­na­ma ap­lin­ka, ir grobs­to­mos kul­tū­ri­nės ver­ty­bės, ką kal­bė­ti apie į ne­ži­nią iš­ve­ža­mus vai­kus… Tarp­tau­ti­nė tei­sė jau nie­kaip ne­ga­li su­veik­ti prieš ag­re­so­rių, rei­kia steig­ti spe­cia­lų tri­bu­no­lą ir ge­rai, kad Tarp­tau­ti­nis Bau­džia­ma­sis Teis­mas iš­da­vė Pu­ti­no areš­to or­de­rį. Bet, pa­si­kar­to­siu, vi­sa tai rei­kė­tų da­ry­ti ryž­tin­giau.</p> <p><strong>– Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai tei­kė­te klau­si­mus apie tak­ti­nio bran­duo­li­nio gin­klo dis­lo­ka­vi­mą Bal­ta­ru­si­jo­je. Ką ma­no­te apie Lie­tu­vos sau­gu­mo si­tu­a­ci­ją?</strong></p> <p>– Čia tur­būt reik­tų kal­bė­ti apie tai, kad esu de­le­ga­ci­jos ry­šiams su Bal­ta­ru­si­ja narys ir apie sun­kiai pro­tu su­vo­kia­mą Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo de­gra­da­vi­mą. Už lan­go 2023-ie­ji, bet į ka­lė­ji­mus vis dar so­di­na­mi tie, ku­rie 2020 me­tais ėjo į gat­ves, jiems kli­juo­ja­mos by­los. Ka­lė­ji­muo­se at­si­ra­do po­li­ti­nių ka­li­nių ka­te­go­ri­ja, jie yra že­mi­na­mi, kan­ki­na­mi. Nu­ty­liu apie Pro­ta­se­vi­čių, lėk­tu­vo nu­tup­dy­mą, hib­ri­di­nis ka­ras vyks­ta, mig­ran­tai te­bes­tu­mia­mi per Aly­taus kraš­to miš­kus. (Drus­ki­nin­kuo­se pa­sie­nie­čiai pra­ėju­sią va­sa­rą man sa­ko: „Pro­fe­so­riau, gal jau jūs ki­toj pu­sėj gry­bau­kit, nes mes čia tu­rim ki­to dar­bo!“) Ast­ra­vo AE ir va­di­na­ma­sis „tai­kus ato­mas“ – taip pat šan­ta­žo ele­men­tas, elek­tri­nės sta­ty­ba ne­bu­vo kon­tro­liuo­ja­ma ir nie­kas ne­ži­no, ką jie ten pa­sta­tė. Da­bar pa­lei­džia an­trą re­ak­to­rių ir aiš­ku, kad aš ne­ga­liu ty­lė­ti. Klau­siu, ką apie tai ži­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja? Jie mo­ja į TA­TE­NĄ, gir­di, gal jie kaip nors iš­si­rei­ka­laus ins­pek­ci­ją at­lik­ti? To dar ne­ga­na, Ru­si­ja no­ri dis­lo­kuo­ti jau ne „tai­kų ato­mą“, o bran­duo­li­nius gin­klus. Ir vėl tas de­gra­da­vęs re­ži­mas pa­si­da­rė ne­va re­fe­ren­du­mą. Pagal jį jau „galima“ Baltarusijoje dislokuoti. Ne pa­slap­tis, kad ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je yra tak­ti­nis bran­duo­li­nis gin­klas, tai sa­vęs pa­pil­do­mai bau­gin­ti gal ir ne­ver­ta. Esa­me NA­TO na­riai, to­ly­giai rei­kia plės­ti al­jan­są, ma­no su­pra­ti­mu, po ka­ro jo na­re tu­ri tap­ti Uk­rai­na, ki­taip šis re­gio­nas nie­ka­da ne­bus sau­gus. Ma­to­me, ką iš­da­ri­nė­ja Ru­si­ja. At­gra­sy­mas ir gy­ny­ba nė­ra tas pats, mums bū­ti­nas ir sa­vi­gy­nos po­ten­cia­las. La­bai ge­rai, kad pa­ga­liau su­pras­ta, jog Ru­si­ja tik­rai yra grės­mė ir tu­ri­me rū­pin­tis gy­ny­ba. Apie vi­sa tai rei­kia kal­bė­ti, kad tai su­pras­tų ir Va­ka­rų vals­ty­bė­se, ku­rios ne­tu­ri to­kios skau­džios pa­tir­ties, kaip mes.</p> <p><strong>– Ar šian­dien jau­čia­tės sau­giau?</strong></p> <p>– Aš su­si­ta­pa­ti­nu su uk­rai­nie­čiais. Pir­mo­sio­mis ka­ro die­no­mis, nors ir kaip no­rė­jo­si ti­kė­ti, kad gy­ny­ba tu­rė­tų bū­ti sėk­min­ga, ma­tė­me ir ne­pa­pras­tai dra­ma­tiš­kų mo­men­tų, kaip ra­šau ir sa­vo kny­go­je, nebuvo aiš­ku, ar ry­toj Uk­rai­na pra­bus gy­va. Tai, kaip uk­rai­nie­čiai mė­nuo po mė­ne­sio, di­džiu­lių au­kų kai­na at­si­spi­ria Ru­si­jos ag­re­si­jai, su­tei­kia vil­ties. Taip, la­bai blo­gai, kad ka­ras už­si­tę­sė, bet ta­me yra su­pra­ti­mas, kad lai­ko­mės. Koks gai­va­las ga­li už­ei­ti be­pro­čiui Krem­liu­je – mes nie­ka­da ne­ži­no­me, bet šiuo me­tu yra ge­bė­ji­mo at­si­spir­ti jaus­mas. Ne­ma­nau, kad tai sa­vęs ap­gau­di­nė­ji­mas.</p> <p><strong>– Ak­cen­tuo­ja­te is­to­ri­nę at­min­tį. Ko­dėl ji to­kia svar­bi?</strong></p> <p>– Nes vis­kas per­si­pi­na – is­to­ri­ja ir šian­diena. Lie­tu­va pa­ty­rė so­vie­tų oku­pa­ci­ją, tie da­ly­kai mums tik­rai ge­riau su­pran­ta­mi nei Va­ka­rų vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tiems eu­ro­pie­čiams, į mus įsi­klau­so­ma. Ma­nau, kad mū­sų, eu­ro­par­la­men­ta­rų, pa­rei­ga šią ži­nią skleis­ti. Pri­min­ti, kad tai yra to­ta­lūs nu­si­kal­ti­mai prieš žmo­gaus pri­gim­tį, lais­vės sie­kį, de­mo­kra­tiją, eu­ro­pi­nes ver­ty­bes, kaip jas kiek­vie­nas su­pran­ta­me. Is­to­ri­nė at­min­tis la­bai pa­de­da su­pras­ti, kur šian­dien esa­me ir kur­link at­ei­ty­je ju­da­me. Ne­be­ga­li­me sa­vęs ra­min­ti, kad vi­si ka­rai bai­gė­si. Jie ne­si­bai­gė, ka­ras vėl vyks­ta Eu­ro­po­je ir pa­na­šu­mų yra la­bai daug.</p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7f9b8fed-88f1-47f8-a8ff-157e7d4429e8" src="/sites/default/files/inline-images/logogroup_LT_full-color_0.jpg" class="align-left" width="1396" height="692" loading="lazy" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/20230505_160242%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/20230505_160242%20%282%29.jpg?itok=KgKtQQQA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_4513_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_4513_0.jpg?itok=7wMK43N5" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pro-fe-so-rius-liu-das-ma-zy-lis-ru-si-jos-ka-ra-uk-rai-no-je-pri-emiau-kaip-ka-ra-pries-sa-ve&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4664&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="fls-9Slqc-Uayj6iyIC-i-xbnRJc0gJWYb_hBAkIKPM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 May 2023 11:49:17 +0000 vyrredaktorius 4664 at https://www.alytausnaujienos.lt Laivybos sezono startas Birštone https://www.alytausnaujienos.lt/laivybos-sezono-startas-birstone <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/54-13870" rel="bookmark"> Nr. <span> 54 (13870) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/AA_2022-06-04_034.jpg?itok=fhviu66j" width="344" height="287" alt="Birštonas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Sezonas startuoja su reguliariais plaukimais Birštone:</p> <p>1 val. kruizas „Apžvalginis Birštonas“:</p> <p>VI-VII (šeštadieniais ir sekmadieniais) 13:00val; 15:30val;</p> <p> </p> <p>2 val. kruizas Birštonas-Prienai-Birštonas (nuo birželio mėn.):</p> <p>V-VI (šeštadieniais) 19:30val.</p> <p> </p> <p>Taip pat tęsiamas ir reguliarus bei didelio populiarumo sulaukęs maršrutas: „Kaunas-Birštonas-Kaunas“, kuris vykdomas nuo 2014 metų.</p> <p> </p> <p>Ypatingai kviečiamos pasiplaukioti įmonės šiokiadienisi, nes Laivas „Algirdas“, tai konferencijų salės erdvė ant vandens iki 100 keleivių.</p> <p> </p> <p>Keleivinių laivų prieplauka/kavinė prie kurios švartuojasi „Algirdas“ – siūlo meniu su gėrimais, užkandžiais bei savaitgaliais su Fish&amp;Chips (specialus šefo pasiūlymas). Tai niekur kitur Lietuvoje nesiūloma išskirtinė virtuvė sukurta tik prieplaukos svečiams.</p> <p>Visgi, norint pramogauti laive „Algirdas“ bilietus šiemet prašoma rezervuoti iš anksto internetu, nes vietų skaičius laive ribotas.</p> <p> </p> <p>Darbas ir poilsis vienoje vietoje, ar įmanoma?</p> <p> </p> <p>Įmanoma, su unikaliu projektu startuosiančiu Birštone, kuris bus vienintelis toks Lietuvoje – ofisai ant vandens. Čia ne tik bus sukurtos erdvės kokybiškam ir efektyviam kasdieniam darbui atlikti, bet kartu ir galimybė mėgautis atokvėpio minutėmis, kokiomis negalės pasigirti niekas kitas. Įsivaizduokite, kaip efektyviai pavyktų dirbti, jei galite įsikurti gamtoje, unikaliame statinyje Nemune, Birštono kurorte.</p> <p> </p> <p>Pirmosios ofisų ant vandens idėjos gimė bendradarbiaujant su vienais žinomiausiais architektais šalyje – „Kančo studija". Ofisai ant vandens, tai maždaug 400 kv. m. biuro erdvės. Dviejų aukštų pastatas su langais į Nemuną bei pušyną ir terasa ant stogo. Planuojama, kad čia atsiras iki 70 darbo vietų.</p> <p>Dienos eigoje, ar tiesiog per pietų pertrauka vietoje bus kavinė ir galimybė praleisti poilsio akimirkas pasiplaukiojant laivu „Algirdas“ Nemune.</p> <p> </p> <p>Tai ne tik išskirtinis statinys savo idėja, bet techninėmis savybėmis. Pastatas bus statomas ant „debarkaderio“ (plaukiojančios prieplaukos), kuri Lietuvoje išlikusi vienintelė. Ofisai ant vandens, jeigu darbuotojams pabostų matyti tą pačią upės vagą, galės nuplukdyti darbuotojus tarp Kauno ir Birštono į bet kurią vietą Nemune. Planuojama, kad toks ofisas Birštone galėtų veikti 6–8 mėnesius, o Kaune ir visus metus.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/AA_2022-06-04_005.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/AA_2022-06-04_005.jpg?itok=wQsqt7AG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/AA_2022-06-04_029.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/AA_2022-06-04_029.jpg?itok=dtJKLuEK" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/AA_2022-06-04_032.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/AA_2022-06-04_032.jpg?itok=5RL-STDO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/AA_2022-06-04_033.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/AA_2022-06-04_033.jpg?itok=l1wWu2D3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/AA_2022-06-04_035.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/AA_2022-06-04_035.jpg?itok=ONcGa1HJ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/B%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/B%20%281%29.jpg?itok=HjiFKqif" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/B%20%285%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/B%20%285%29.jpg?itok=O8yDwbdA" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/B%20%287%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/B%20%287%29.jpg?itok=J3_x1-Kx" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/laivybos-sezono-startas-birstone&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4662&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="enV6gZRhOFNSVlX2ODsnqq2YoZPgGWL-nG739vR0Tvo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143089" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684483032"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>miytu</span> - 2023-05-19 - 10:57</p> </li> <a href="/comment/1143089#comment-1143089" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143089#comment-1143089" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The beautiful scenery here…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The beautiful scenery here is similar to <a href="https://basketballstars2.com">basketball stars</a> which makes me feel very happy and peaceful.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143089" token="PSMR_pIzSpjfYnnpfkr4vkh6qnaNK9NVpHg9mY5CiG0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143052" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683894962"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visi alytiskiai</span> - 2023-05-12 - 15:36</p> </li> <a href="/comment/1143052#comment-1143052" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143052#comment-1143052" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">i Birstona nes sitam kaime…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>i Birstona nes sitam kaime niekas nevyksta Alytus merdi</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143052" token="MnD3jNGreRNTLs_QOVQM0MV_iModm3TA0yaQvHlglk0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 May 2023 09:40:50 +0000 vyrredaktorius 4662 at https://www.alytausnaujienos.lt ASITEŽO teatrų festivalis vaikams ir jaunimui – must have suaugusiam žiūrovui? https://www.alytausnaujienos.lt/asitezo-teatru-festivalis-vaikams-ir-jaunimui-must-have-suaugusiam-ziurovui <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/55-13871" rel="bookmark"> Nr. <span> 55 (13871) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/343520525_593722329485591_7556539850394119514_n.jpg?itok=jH7fOq9t" width="344" height="287" alt="Šokio teatro „Dansema“ spektaklis „Neregėtas pasaulis“. Miško Motės nuotr." title="Šokio teatro „Dansema“ spektaklis „Neregėtas pasaulis“. Miško Motės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>ASITEŽO teatrų festivalis vaikams ir jaunimui Alytuje – ar tai ženklas, kad Dzūkijos sostinėje užaugo kelių kartų žiūrovas, kuris saulėtą ir pavasarišką balandžio savaitę pasirinks teatrą, o ne kitas pramogas? Tegul mokytojų paragintas, bet vis dėlto – įvairaus teatro degustacija, tikėtina, kad kažkas patiks.</p> <p>Alytaus miesto teatras (AMT) Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS nariu tapo prieš dvi dešimtis metų, o Dzūkijos sostinė šiemet festivaliui pasirinkta dėl kelių priežasčių. Taip pat ir dėl to, kad Alytus planavo tapti Jaunimo sostine 2023, teikė paraišką, bet nelaimėjo (sėkmės Marijampolei!) šio titulo. Jau vien tai, kad Alytus galvoja apie jaunystę, yra smagu.</p> <p>„Dėl tarptautinio teatrų festivalio „Com•media“ programos vaikams „Com@“, taip pat Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ organizuojamo festivalio po truputį auginomės žiūrovus, kurie užpildė festivalio sales. Tai – ne vienų metų įdirbis. Pasidžiaugsiu: užsieniečiai festivalio dalyviai liko nustebę, kad spektaklius žiūrėjo tiek daug vaikų. Taip, žinoma, teko padirbėti su mokyklomis, tiesiogiai kviečiant į festivalį, bet praktikos turime ir mums pavyko“, – sako AMT direktorė Inesa Pilvelytė. Ačiū už pokalbį, kurio kontekste susidėliojo keletas festivalio įspūdžių.</p> <p><strong>– Kalbant apie ASITEŽO festivalį, kokio amžiaus žiūrovus pakviesti į teatrą yra didžiausias iššūkis?</strong></p> <p>– Jaunimą. Klausiau festivalio dalyvių teatralų, kokia yra situacija Švedijoje, Suomijoje, Estijoje? Jie patvirtino, kad atsivesti paauglius – sudėtingiau. Kuomet paragauja teatro, tada jau viskas būna kitaip. Jiems patinka, įdomu. Užsieniečiai Alytuje buvo labai nustebę, kad paaugliai taip įdėmiai klausė ir reagavo į sceninį veiksmą ten, kur reikia reaguoti. Tokia ta paaugliška auditorija, reikalaujanti pastangų kontaktui.</p> <p> </p> <p>…festivalį užbaigė spektaklis teatro istorijos „Spąstai“ (rež. Jūratė Trimakaitė), skirtas 14–18 metų jaunimui, – kaip įvardijo Inesa – „auditorijai vardu iššūkis“. Lietuvos ir Prancūzijos menininkų kūrybinės komandos darbas – manipuliacijos temą nagrinėjantis objektų ir kaukių teatro spektaklis. Salėje – jaunimas, jiems patiko (spėjo ir asmenukių pasidaryti), užsimezgė pokalbis apie spektaklio idėją. Kodėl iš pradžių sumanytas su žodžiais jis transformavosi į judesio? Ar jaunimui suprantama tokia raiškos forma? Atsakymas – taip. Ir jauniausia – dešimtmetė – žiūrovė pritarė. Jaunimui rūpėjo kaukės – jos labai vizualios (Stasio Eidrigevičiaus motyvais), tačiau kiek funkcionalios? Ar sunku jas dėvint vaidinti? Šiek tiek pavyksta praskleisti kūrybinės virtuvės užkaborius: aktorė Kristina Mauruševičiūtė pasakoja, kaip ką tik scenoje „apžaidė“ nukritusį rekvizitą. Žiūrovai reaguoja gyvai, jiems įdomu. Tačiau kiek aktuali tema? „Asmeniniame gyvenime ir mokykloje manipuliacijos yra daug. Manipuliuoja stipresnis, o silpnesnis pasiduoda, susilieja su jam primestu vaidmeniu. O koks buvo jūsų sumanymas?“ – kažin ar tokią gyvą salės – scenos diskusiją pavyktų užmegzti su „suaugusia auditorija“.</p> <p><strong>– Kokie atrankos kriterijai taikomi ASITEŽO teatrų festivalyje JĖGA/COOL! norintiems dalyvauti teatrams?</strong></p> <p>– Daug diskutavome šia tema ASITEŽO valdyboje ir festivalio darbo grupėje. Šiais metais vykdėme atvirą atranką, bet tik užsienio teatrams. Pasiūlymų gauta per trisdešimt, o festivaliui atrinkti penki spektakliai. Aišku, kartais lėmė kaina, nes užsienio trupių atvykimo kaštai yra nemaži. Su Lietuvos teatrais situacija kitokia – šiais metais leidome dalyvauti visiems, kurie norėjo ir kuriuos tenkino sąlygos. Bet kalbėjome, kad ateityje, norint išlaikyti kokybės kartelę, reikėtų atrankos.</p> <p><strong>– Ar ASITEŽO festivalis leidžia susidaryti įspūdį, ką Lietuvos ir užsienio teatrai siūlo vaikams ir jaunimui, kuria linkme eina?</strong></p> <p>– Einama labai skirtingai. Kai kurie teatrai kuria daug įtraukių spektaklių, socialinis dėmesys pažeidžiamoms grupėms visada gerai. Šio festivalio formate taip pat parodytas spektaklis, kuris skirtas tik šešiems žiūrovams – teatro „Dansema“ sukurtas „Neregėtas pasaulis“. Suprantama, kad tokiam teatrui reikia rodyti dėmesį – jis nelabai galėtų išvažiuoti parodyti spektaklį, nes tiesiog neatsipirktų kaštai. Tam reikalinga pagalba, sklaida.</p> <p>…„Estijoje panašaus teatro nėra“, – sako festivalio svečiai estai po šokio teatro „Dansema“ spektaklio „Neregėtas pasaulis“, skirto 1–8 metų neregiams ir silpnaregiams vaikams. „Dansema“ – pirmasis ir vienintelis teatras Lietuvoje, kryptingai kuriantis šokio spektaklius tik vaikams, taip pat ir su specialiaisiais poreikiais. „Neregėto pasaulio“ idėjos autorė ir choreografė Birutė Banevičiūtė sako, kad sumanymas gimė per karantiną.</p> <p>Spektaklis vyksta scenoje, atitvertoje nuo salės užuolaida. Saugus pasaulis, kuriame aktoriai paklausia kiekvieno vaiko vardo, nusišypso, randa kontaktą be žodžių. Meditacija tyloje – taip pat ir vyksmą stebintiems suaugusiems (norėtųsi ilgiau, gal tuoj turėsime spektaklius, skirtus „spec. poreikių mums“ – pervargusiems nuo informacijos srauto ir socialinių medijų?)</p> <p>Pasitelkęs muziką, judesį, įvairias faktūras teatras kuria aplinką, kurioje vaikai galėtų elgtis taip, kaip jaučia, kur jiems niekas nenurodinėja. (Na, nebent atlydėjusi auklėtoja atkakliai moja, kad ramiai pastovėtų, kur liepta, kol nufotografuos.) Mizanscena papildo spektaklį apie laisvę būti savimi. Graudina, bet šviesiai. Po spektaklio norisi apkabinti žmones, kurie jį sukūrė, matau, kaip jautriai sako „ačiū“ svečiai iš Estijos.</p> <p><strong>– O kaip šiuolaikinės aktualijos – jas matome net ir teatre vaikams? </strong></p> <p>– Teatrai dabar daug kalba apie karą, taiką. Apie tai, kas šiandien beprotiškai aktualu visame pasaulyje. Apie tai kalba ir festivalyje parodytas Alytaus miesto teatro spektaklis vaikams „Grybų taika“. Kai 2201 metais jis buvo įtrauktas į mūsų teatro kūrybinės veiklos programą, niekas nežinojo, kad ateis 2022 metų vasario 24-oji. Mūsų vizijoje tai turėjo būti klasikinis „Grybų karas“ pagal Justiną Marcinkevičių. Vėliau spektaklio režisierė Andra Kavaliauskaitė pakeitė jo pavadinimą ir koncepciją, norėjosi, kad tai būtų šviesus spektaklis, bet kartu ir paliestos karo-ne-karo temos. Norėjosi kalbėti apie kritinį mąstymą, pirmiausia – tautos, kuri inicijavo šitą karą, ar jie supranta, dėl ko reikia kariauti..?</p> <p><strong>– O šiuolaikiniame teatre jaunimui dar yra likę temų tabu?</strong></p> <p>– Šiuo metu kaip tik rengiame naują Alytaus teatro kūrybinę programą kitiems metams, joje įrašytas spektaklis, kuriame bus paliesta, atrodytų, išdiskutuota narkotikų, kitų svaiginančių medžiagų vartojimo tema. Ketiname organizuoti teatrinę laboratoriją, kviestis jaunimą ir drauge kurti dramaturginę medžiagą. Taigi tikrai yra temų, kurios nebėra tabu, tačiau sudėtingiausia rasti, kokia forma apie jas kalbėti. Kaip prieiti prie jaunuolio ir prakalbinti? Naktinėje teatrinių įvykių sesijoje COM•MOON•A man teko matyti vieno vokiečių teatro spektaklį jaunimui, kuriam buvo pasirinkta įtrauki forma, kai jauni žmonės užduoda klausimus tėvams. Ji pasirodė aktuali, į teatrą pasižiūrėti spektaklio atėjo aktorių (vaidino neprofesionalai) bendraamžiai, draugai, jų tėvai. Teko kalbėti su šio spektaklio prodiusere, kuri minėjo, kad net vokiečiams tie scenoje užduodami klausimai pasirodė per aštrūs ir atviri...</p> <p>…nes teatras jaunimui yra galimybė atsidurti akivaizdoje su realiomis problemomis. Mintis neapleidžia stebint paauglius, kurie žiūri Loretos Vaskovos teatro spektaklį „Lapkričio 20“ (rež. L.Vaskova). Švedo dramaturgo L.Noréno pjesė sukurta remiantis dokumentika: 2006 m. lapkričio 20 d. į mažo Vokietijos miestelio mokyklą aštuoniolikmetis atsinešė ginklų.</p> <p>Gyvą nervą leidžia pajusti ne scenos veiksmas, o reakcija salėje. Sukrečia ne realūs įvykiai, tapę pjesės pagrindu, o spengianti tyla, kai skamba monologas apie patyčias (akt. Šarūnas Januškevičius). Salėje nebelieka replikų, bravūros. Apčiuopiama tyla tvyro iki pabaigos.</p> <p>Grįžtant prie temų tabu, dokumentinė medžiaga yra pretekstas kalbėti apie paauglio jauseną pasaulyje, apibrėžtame abreviatūros MADPM (mokykla / aukštoji / darbas / pensija / mirtis). Tuo pačiu metu, kai teatre vyko ASITEŽO festivalis, Alytaus Putinų gimnazijoje – diskusija a la „apie pichotropinių medžiagų vartojimą, kurio priežastis visada yra, tik ne visada ją matome“.</p> <p>Spektaklio herojus klausia: „O kai stebime, ar mes dalyvaujame?“ Tai – paskutinė ir labai asmeniška replika, nuskambanti finale. Sakau, gal ieškant algoritmo, kaip sustabdyti narkotikų plitimą mokyklose, reikėtų… padovanoti tėvams ir mokytojams bilietus į teatrą?</p> <p><strong>– Teatras vaikams ypatingas tuo, kad mažasis žiūrovas negali pats ateiti į teatrą, jei jo neatsives tėvai. O galima šiandien kalbėti apie tai, kad mamoms ir tėtėms reikia teatro? </strong></p> <p>– Sakyčiau, kad jaunos šeimos, kurių nemažai grįžta gyventi į Alytų iš Vilniaus, kitų didesnių miestų, jau turi susiformavusį įprotį vartoti kultūrą. Eiti į teatrą, edukuotis. Jie nori praleisti laisvalaikį renginiuose. Beje, kalbant apie ASITEŽO festivalį, aš taip pat gavau vienos jaunos šeimos, auginančios pusantrų metų vaikelį, pastabą, kad tėvai negalėjo jo nusivesti į kūdikių teatrą. Nes festivalio metu vienas spektaklis buvo rodomas darželyje, o kitas – įtraukusis – skirtas vaikams su negalia. Tai reiškia, kad trūko trečiojo spektaklio, kad yra poreikis, o tai džiugina.</p> <p><strong>– Dar pakalbėkime apie tarptautinio ASITEŽO teatrų festivalio vaikams ir jaunimui JĖGA/COOL!, kuris vyko Dzūkijos sostinėje, finansavimą. </strong></p> <p>– Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Alytaus miesto savivaldybė skyrė patalpas – leido naudotis biudžetinių kultūros įstaigų salėmis. Finansavimo festivaliui buvo prašyta, bet iš Alytaus miesto biudžeto jis neskirtas. Galbūt būtų buvę galima atsivežti daugiau užsienio teatrų spektaklių, surengti kūrybinių dirbtuvių... Tačiau mes labai džiaugiamės, kad pavyko rasti rėmėjų. Nuoširdus ačiū jiems ir visiems žiūrovams, kurie apsilankė ASITEŽO festivalyje, taip pat jo dalyviams, padovanojusiems alytiškiams teatro šventę!</p> <p> </p> <p class="text-align-right">Lietuvos teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS festivalį JĖGA/ COOL! finansuoja Lietuvos kultūros taryba</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343394866_927931288522791_1547943731969378132_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343394866_927931288522791_1547943731969378132_n.jpg?itok=1cW2seyM" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343404719_123183740751165_4594973237185902362_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343404719_123183740751165_4594973237185902362_n.jpg?itok=s43KLVxu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343520525_593722329485591_7556539850394119514_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343520525_593722329485591_7556539850394119514_n_0.jpg?itok=bQCLK8Fc" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343538290_1224403918436164_5655460879672624316_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343538290_1224403918436164_5655460879672624316_n.jpg?itok=6KFV8QzY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343807544_125186517213231_2450097248681548118_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343807544_125186517213231_2450097248681548118_n.jpg?itok=EAoJHac8" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/344743774_575959427937663_2617877377590042745_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/344743774_575959427937663_2617877377590042745_n.jpg?itok=nht8_F8c" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/344752414_614494390697075_7668385712175941120_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/344752414_614494390697075_7668385712175941120_n.jpg?itok=hMHjvM1C" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/344771088_1170247730336681_319661005370611978_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/344771088_1170247730336681_319661005370611978_n.jpg?itok=_If-wtTp" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/343938027_1333908847159184_8746594659289851653_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/343938027_1333908847159184_8746594659289851653_n.jpg?itok=dJsqe91g" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/344666835_242476204996924_1878428210679411157_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/344666835_242476204996924_1878428210679411157_n.jpg?itok=79810Veg" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/asitezo-teatru-festivalis-vaikams-ir-jaunimui-must-have-suaugusiam-ziurovui&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4656&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vj7W43Kw3B75ggJ20slKifznnZdhAyk31cnP0lji2Nw"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 10 May 2023 11:41:31 +0000 vyrredaktorius 4656 at https://www.alytausnaujienos.lt „Mamytė – mano pirmoji teatro mokytoja: be diplomų, be akademijų, bet iš Dievo malonės“ https://www.alytausnaujienos.lt/mamyte-mano-pirmoji-teatro-mokytoja-be-diplomu-be-akademiju-bet-dievo-malones <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rūta Jasionienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13868" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13868) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/IMGP7246.JPG?itok=0RZoFH6p" width="344" height="287" alt="Pernai per Kūčias – Mamytei Onai Gudaitienei 85-eri. Asmeninė nuotr." title="Pernai per Kūčias – Mamytei Onai Gudaitienei 85-eri. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Tai kaip ir daugumai vaikų – svarbiausias žmogus vaikystėje buvo Mamytė?</strong></p> <p>– Mamytė. Ji buvo, ir vis dar yra, visa ko ašis ir visi keturi kampai. Mamytė mūsų šeimos Galaktikos centras. Ji tarsi Saulė, o mes, vaikai, jos palydovai. Sukamės savo orbitose, bet toli nenuklystame nuo šviesos šaltinio.</p> <p> </p> <p><strong>– Kieno garbei buvote pavadinta Ona? Mokykloje šis vardas problemų nekėlė, nebuvo „senoviškas“?</strong></p> <p>– Aš šeimoje buvau penktas vaikas po didelio tarpo. Jau gal ir nesitikėjo tėvai, bet va – bac! – ir yra pūstažandė. Parsivežė mane namo ir visa šeima susirinko vardą rinkti. Vienas pasako vardą – susiraukiu, kitas – vėl kažkas nepatinka. Ir po kelinto siūlymo verkti pradėjau. Kažkuris iš brolių sako, kokį čia vardą siūlot, matot, kad nepatinka, verkia ir, lyg tarp kitko, Onutė pasakė. Aš, išgirdusi Onutės vardą, ėmiau šypsotis ir taip tapau Onute. Tai taip išeina, kad pati išsirinkau savo pačios garbei tą vardą.</p> <p>Mamytė – Ona taip pat. Aš jaučiuosi ne visai „užaugusi“ iki Onos. Reikia nusipelnyti būti Ona. Dar svoris mano ne tas... Kol Mamytė gyva, Ji – 0na, šeimos širdis, išmintis, o aš – Onutė. Bet... gyvenimas patirčių visokių pamėtėja ir vidus keičiasi, suvokimas keičiasi, pati augu, tampu brandesnė. Tai užaugs ta Onutė, užaugs...</p> <p>Pažinojau tris savo kartos Onutes, daugiau bendraamžių ir nesutikau. Vardas tikrai nebuvo populiarus. Mokykloje, be manęs, buvo dar viena Onutė. Neprisimenu, kad dėl vardo būtų šaipęsi ar panašiai. Gal kad kaimo vaikai visi buvome, paprasčiau viskas vyko. Paauglystėje buvo momentų, kad norėjosi kokio modernesnio vardo, bet kad jau pati išsirinkau, tai ir purkštauti nėra ko. Juokingų istorijų nutikdavo šokiuose, kai vaikinukai klausdavo vardo. Kai jį pasakydavau, manydavo, jog meluoju, išsidirbinėju. Tai kartais specialiai kitus vardus sugalvodavau, kad mažiau reikėtų aiškintis ir savo tapatybę įrodinėti.</p> <p> </p> <p><strong>– O iš ko paveldėjote gan stip­rų balsą? Kokios Jūsų giminės moterys? Spėju, turėtų būti ryškios? O kokie Jūsų giminės vyrai?</strong></p> <p>– Mūsų visa gentis garsiakalbė. Per šventes, kai susirenkame į krūvą, tylu nebūna. Liūdna irgi. Mamytės mama dainininkė buvo, begalę dainų mokėjo. Tėčio šeima daininga taip pat. Visi tėčio broliai balsingi. Gal koks genas ir man papuolė: su dainavimu sudėtingiau, bet rėkiu garsiai.</p> <p>Aš – dzūkė. Diedukas Antanas Gudaitis iš Perlojos atvažiavo į Klydžionis. Vertėsi prekyba. Dabar būtų biznierius, o anais laikais špikuliantu vadino. Taigi gavau ir prekybinį geną. O menai tiek vienoje, tiek kitoje giminėje gan stipriai reiškėsi. Piešimas, muzika, teatras vis įsipindavo į gyvenimus, bet aš vienintelė pasirinkau meną kaip savo kelią. Jei teatre nepaeis, tada griebsiuos prekybos. O ką? Įdomu, daug azarto ir sekasi visai neblogai. Ačiū diedukui špikuliantui. Svarbiausia – turėti variantų ir neprarasti optimizmo.</p> <p>Esu kilusi iš stiprių moterų genties. Mane visada žavėjo jų vidinė stiprybė, susitelkimas, gebėjimas spręsti iškilusius sunkumus ir ėjimas į priekį. Močiutė buvo ne iš kelmo spirta, žodžio kišenėj neieškojo. Mamytė ir jos seserys išvis kosminės. Jei tik iškildavo kokia problema ar bėda kam nors, jos, kaip kokios raganos, greit susilėkdavo į pasitarimą ir priimdavo sprendimus.</p> <p>Man atrodė, kad joms nieko nėra neįmanomo, nieko neprieinamo. Darbai rankose tirpdavo. Tai pats gražiausias pavyzdys seserystės, bendrystės, nuoširdaus ryšio. Iki šių dienų jos rūpinasi vienos kitomis. Jau amžius visų garbus, bet vis tiek velnių prišveitusios. Seserų humoro jausmas superinis. Man šmotukas to humoro irgi teko. Manau, kad tas gebėjimas pasijuokti yra labai svarbus, padeda nesugriūti.</p> <p>Giminės vyrai drūti. Ir gana rūstūs. Visi nagingi ir stiprūs. Broliai gali namus nuo pamatų iki pat kamino pastatyti. O dar skaniai valgį gamina, ne kiekvienai moteriškei taip pavyksta. Kaip sako, „galas tokių neima“. Tai va tokie tie mūsų vyrai.</p> <p> </p> <p><strong>– Sakote vienintelė pasirinkusi meną kaip savo kelią. Kokios yra sakraliausios aktoriaus profesijos akimirkos?</strong></p> <p>– Šitas buvimas – man savotiškas Jokūbo kelias. Einu, pritrinu pūsles, kartais jos sprogsta sukeldamos skausmą, emocijas, jausmus... Kažką tame kelyje palieku, kažką atrandu, kažką duodu kitiems... Pasiimu pati... Vyksta įdomus kūrybinis ir žmogiškasis procesas. Tame daug sakralumo. Matai, kaip atsiveria kolegos, atsiveri pati. Tie aukščiausi emociniai, jausminiai momentai, kai visi tarsi sujungti vienu nematomu laidu, vienu kvėpavimu, tokie atviri lyg būtų be odos, – patys gražiausi, patys brangiausi.</p> <p>Išgyvenimai kitų gyvenimų išlukštena mus pačius. Gal ir ne viskas patinka – juk lieki be pagražinimų, tačiau tikras. Būnu. Išjaučiu. Paleidžiu. Priimu. Dėkoju.</p> <p>Gimsta naujas Pasaulis...</p> <p> </p> <p><strong>– Ar turite kokį ritualą (ar talismaną) prieš eidama į sceną?</strong></p> <p>– Visada prieš išeidama į sceną persižegnoju ir paprašau, jog lydėtų šioje kelionėje. Kiekvienas spektaklis, nesvarbu, kiek rodytas, tarsi kelionė. Žengi žingsnį ir pasineri į kitą erdvę, kitą būtį... Reikia to vedimo iš aukščiau. Man tai svarbu.</p> <p> </p> <p><strong>– O kokie vaidmenys išlieka kertiniai ir kodėl?</strong></p> <p>– Teatras – gyvenimo atspindys. Svarbūs bendražmogiški dalykai gyvenime svarbūs išlieka ir teatre. Temos tos pačios nuo amžių amžinųjų, tik su laikmečio prieskoniu ir išraiškos priemonėmis. Kodėl Shakespeare’as (Šekspyras) ir šiandien statomas? Todėl, kad temos aktualios žmogui, visuomenei, tautai. Keliami esminiai klausimai, žmogus lūžio taške, ieškantis išeities, ieškantis atsakymų. Teatre tai dar labiau atsiveria, išdidėja, išryškinama. Stiprios asmenybės traukia ir žavi. Ir nebūtinai tai teigiamas personažas. Dažniausiai atvirkščiai. Žmogus, atsidūręs kryžkelėje, kamuojamas prieštaravimų, draskomas abejonių, turintis priimti lemtingus sprendimus, esantis virsme. Tokie vaidmenys keičia ir patį aktorių, brandina, atveria vis gilesnius klodus. O čia jau kiek Dievulio duota ir kiek darbo įdėsi, kiek jautrus, atviras būsi, tiek sluoksnių ir atsikasi.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar spektaklio metu matote ir jaučiate žiūrovą, jo mobilųjį telefoną; ar kartais nesinori prieiti ir „padaryti tvarką“ – kad niekas nekosėtų, netikrintų telefonų, neatsilieptų, nereikėtų visai salei išgirsti: „Aš dabar teatre, negaliu kalbėti, pareisiu, paskambinsiu“?</strong></p> <p>– Viską matome ir jaučiame. Nervina. Griauna atmosferą. Aktoriai drauge su žiūrovais kuria naują pasaulį, pasineria į jį ir, dažniausiai, pačiu jautriausiu momentu suskamba kam nors telefonas. Viskas akimirksniu sugriūva, suplyšta tarsi audinys. Skausmingai kartais, nes tu atsiveri, emocijos lyg atviri laidai, ir toks aktas įvyksta. Savotiškas vandalizmas. Prieš aktorius, prieš žiūrovus. Ir kiekvieną sezoną vis tas pats. Kaži ar nors vienas spektaklis įvyko, kurio metu nesuskambėtų telefonas?.. Kartais tikrai norisi sustabdyti spektaklį ir paklausti, ar mes netrukdome. Nepatinka, neįdomu – atsikeli ir išeini. Nesitrukdai pats ir netrukdai tiems, kam įdomu. Elementari kultūra.</p> <p> </p> <p><strong>– Į kokį Alytaus miesto teatro spektaklį norėtumėte pakviesti galbūt seniai ką mūsų teatre mačiusį alytiškį ar miesto svečią? </strong></p> <p>– Labai norėčiau pakviesti į teatrą pažiūrėti spektaklį „Broliai ir seserys“ kunigą Rytį Baltrušaitį.</p> <p> </p> <p><strong>– Šis klausimas galėjo būti ir pirmas, bet paklausiu dabar: kaip Jūs atėjote į teatrą? Kaip jis atsirado Jūsų gyvenime? O gal Jūs jo gyvenime atsiradote? </strong></p> <p>– Vaikystės stebuklingi Pasauliai, atvėrę fantazijos, vaizduotės, kūrybos ir neišsenkančios šviesos erdves, yra tarsi tyro vandens šuliniai, prie kurių sugrįžtu numalšinti troškulio ir pasisemti tikrumo. Drąsa svajoti ir tikėjimas išsipildymu... Maksimalus buvimas Čia ir Dabar. Ir tas visa užliejantis laimės jausmas ne dėl kažko, o tiesiog, kad esi. Viskas įvyko tada: mano vaikystės pievose, laukuose, braidžiojant upėje ar laukiant Mamytės Kūčioms kepamų kleckų – tobulų tobuliausių. Net ir šiandien. Visa įvyko tada... Dabar tik pildau tai, ką susvajojau vaikystėje ar regėjau savo stebuklinguose Pasauliuose...</p> <p>Kiek save prisimenu, visada žinojau, jog būsiu Artistė. ARTISTĖ! Labai jau gražiai skambėjo pats žodis, o ir tas stebuklo pojūtis, kad gali stebuklingai tapti kuo tik nori. Va taip va – stebuklingai! Tikriausiai žavėjo tas persimainymas... Tie kitokie stebuklingi Pasauliai, taip besiskiriantys nuo kaimo vaiko kasdienybės. O ir Mamytė nuostabiai perteikdavo charakterius: balsą, eiseną, laikyseną. Viskas jai pavykdavo organiškai, įtaigiai ir labai juokingai. Oi kaip mėgau šitas jos parodijas! O ji dar paryškindavo, pašaržuodavo, kad linksmiau mums būtų. Ir viskas su tokiu geru, sveiku humoru. Labai talentinga buvo, tik laikmetis pasitaikė nepalankus... Aš esu jos ištikima žiūrovė ir klausytoja.</p> <p>Mamytė – mano pirmoji teatro mokytoja: be diplomų, be akademijų, bet iš Dievo malonės.</p> <p>Juokauju, jog labiausiai savo gyvenime esu ištikima teatrui. Atėjau ir... pasilikau. Būna visko, kaip ir visuose santykiuose: ir durimis trenkti norisi, ir ašarų, ir euforijos, kritikos. Ir tylos... Tyloje išeini į savo vidinę dykumą, susitinki su savimi, įsiklausai ir tada ateina atsakymai. Pauzė, kaip scenoje, taip ir gyvenime, labai svarbi. Turi pajusti, kiek ją išlaikyti, kuo pripildyti, o kada nutraukti.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMGP7246_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMGP7246_0.JPG?itok=qJ4Xw_JU" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/DSC06882.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/DSC06882.JPG?itok=WMD07Gif" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_0005.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_0005.JPG?itok=xqtuViTn" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_0457.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_0457.jpg?itok=SLTkVfKP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_0564.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_0564.jpg?itok=8NZp39Hu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_0918.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_0918.jpg?itok=Ondt31WQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_1999.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_1999.jpg?itok=MQ7hxMN1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_3039.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_3039.jpg?itok=BDIe65qP" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_8680.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_8680.jpg?itok=nwSbYAGf" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_8782.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_8782.jpg?itok=W5eBOxhZ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMG_9228.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMG_9228.jpg?itok=f2aH0tlN" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/IMGP3623.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/IMGP3623.JPG?itok=dCTcolZG" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Ona%203%20foto%20-D.Matvejev.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Ona%203%20foto%20-D.Matvejev.jpg?itok=MhlbgfVb" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mamyte-mano-pirmoji-teatro-mokytoja-be-diplomu-be-akademiju-bet-dievo-malones&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4647&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EH_2Oc8fGexWFgx56SAsMdCBQmo27ecBhIWPXC-Wafc"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143039" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683619597"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> เงินโบนัส</span> - 2023-05-09 - 11:06</p> </li> <a href="/comment/1143039#comment-1143039" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143039#comment-1143039" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ทางเข้าเล่น pg slot…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://pgslot-th.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-pg-slot-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%aa/">ทางเข้าเล่น pg slot ที่มีโบนัส</a>คุณยังสามารถรับโบนัสและการตอบแทนจากเว็บไซต์ PG เมื่อทำการสมัครเข้าใช้งานและเล่นเกมสล็อตออนไลน์ โดยโบนัสและการตอบแทนนั้นจะมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินโบนัส</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143039" token="3-6dsNs_VKM4Eia_q5heA_xfRcADR7FQDwUkDT1dhGw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143038" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683618595"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>รวดเร็วกว่าใครๆ</span> - 2023-05-09 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/1143038#comment-1143038" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143038#comment-1143038" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">gameslot-789 พีจีสล็อต…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://pg-slot.game/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-pg-slot/gameslot-789/">gameslot-789</a> พีจีสล็อต เว็บตรง จะเป็นเว็บไหนไปไม่ได้นอกจากเว็บ PG game slot เพราะมีระบบทางด้านการเงินที่มั่นคงและการทำธุรกรรมที่รวดเร็วกว่าใครๆ</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143038" token="JD4wBVgoOrXYO_WsdYth9JzL7s_BDLzlYPe45vxuxdg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143033" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683359166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>zita</span> - 2023-05-06 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/1143033#comment-1143033" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143033#comment-1143033" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sveikinu abi Onutes ,is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sveikinu abi Onutes ,is jaunystes prisimenu jos mamytes puikius pasirodymus kaimo sviesuoliu spektakliuose .Stiprybes ir sveikatos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143033" token="E3LufN_HXbEAUQmjLcJlcLQdcG8SCTA0wnxqN7JCDks"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 May 2023 12:17:04 +0000 vyrredaktorius 4647 at https://www.alytausnaujienos.lt Per Mamos dieną Birštone koncertuos R.Ščiogolevaitė: dovanos galimybę gyvai išgirsti Whitney Houston dainas https://www.alytausnaujienos.lt/mamos-diena-birstone-koncertuos-rsciogolevaite-dovanos-galimybe-gyvai-isgirsti-whitney-houston <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2023-05-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13867" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13867) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2023-05/Vytauto%20Pujanausko50.JPG?itok=RQ1CVhpw" width="344" height="287" alt="nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Būtent Whitney Houston, pasak pačios Rūtos, buvo jos pirmoji ir visų laikų geriausia mokytoja, turėjusi angelišką balsą, liūto dvasią ir dievišką esybę. Ne veltui sakoma, kad pasiklausyti Whitney dainų atskrisdavo net paukščiai! Mamos dieną atlikėja kviečia padovanoti savo mamoms geriausią dovaną – buvimą kartu. Koncertas skambant Wh. Houston muzikai tam yra puiki idėja.</p> <p> </p> <p>R.Ščiogolevaitė sako, kad šis koncertinis turas – ilgai jos atidėliota svajonė. O sekmadienį Birštone vyks jo finalinis koncertas. Ji prisimena, kad W.Houston muzika ją lydėjo visą gyvenimą. „Mano tėtis turėjo plokštelių kolekciją, kurioje buvo ir pirmoji W.Houston išleista plokštelė, kuri mane jau prieš daug metų visiškai užbūrė. Tuomet buvau dar paauglė. Prisimenu, kaip aš klausydama šios plokštelės galvodavau, kad turbūt man išdainuoti šių kūrinių niekuomet nepavyks. Man tai atrodė tolima ir nepasiekiama svajonė. Tą svajonę prisiminiau pernai, kai W.Houston kūrinius atlikau Vilniuje vykusio koncerto metu.</p> <p> </p> <p>Šią programą daug metų atidėliojau. Bet galiausiai atsirado drąsos nebegalvoti, kad kažkas ne taip supras, įžvelgs, jog per gerai apie save galvoju. Visa tai iš didelės nuoširdžios meilės ir pagarbos savo mokytojai. Tokio grožio muzika norisi dalintis“, - sako R.Ščiogolevaitė. Ji atskleidžia, kad savo pavasario koncertuose dovanos ne tik visiems puikiai žinomas W.Houston dainas, bet ir atliks savo mėgstamiausią šios atlikėjos kūrinį - „The Greatest Love of All“ iš tos pačios pirmosios W.Houston plokštelės.</p> <p> </p> <p>Beje, pasirodo, kad pirmą kartą klausytojai R.Ščiogolevaitė išgirdo atliekant legendinę dainą W.Houston dainą „I Will Always Love You“, kai R.Ščiogolevaitė buvo dar paauglė. „Tai buvo mano gimtajame mieste - Šiauliuose, kai man dar tebuvo 15 metų. Su pianistu Arijumi Ivaškevičiumi „Šauniausio moksleivio“ konkurse muzikinės pertraukos metu atlikome šią W.Houston dainą. Iki dabar atsimenu, kai tą kartą, mums atlikus kūrinį, salėje įsivyravo visiška tyla. Aš suglumau, atsisukau į Arijų, o tada salė mus apdovanojo garsiausiais plojimais. Tai buvo stipri patirtis, kuri įstrigo visam gyvenimui ir labai motyvavo toliau siekti savo tikslo – dainuoti. Tai ypatinga akimirka mano gyvenime. Tuomet supratau, kad pajautimas, jog turiu dainuoti, yra teisingas“, - prisimena dainininkė.</p> <p> </p> <p>Daugybę kartų kritusi ir vėl atsistojusi, gyvenusi itin spalvingai, bet visuomet sklendusi su muzika, Whitney iš gyvenimo išėjo pasauliui palikusi tokius hitus kaip „Dance with somebody“, „I have nothing“, geriausia visų laikų meiles daina tituluojamą „I will always love you“ ir daugybę kitų. „Visada tave mylėsiu - Whitney Houston!“ – tai unikali galimybė išgirsti, kokį priėjimą prie laurais apipintos ir niekuomet iš atminties neišblėstančios amerikiečių pop žvaigždės rado Rūta Ščiogolevaitė ir ištikimi scenos bendražygiai – pianistas Paulius Zdanavičius ir būgnininkas Martynas Lukoševičius. Drauge jie surengs jaukų ir pavasariškai jausmingą koncertą.</p> <p> </p> <p><strong>R.Ščiogolevaitės koncertas Birštone jau gegužės 7 d. Birštono kultūros centre.</strong> Bilietus platina kultūros centro kasa ir kakava.lt: https://kakava.lt/renginys/visada-tave-mylesiu-whitney-houston-graziausiu-dainu-koncertas-su-ruta-sciogolevaite-ir-pauliumi-zdanaviciumi/4720/9306</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Vytauto%20Pujanausko%20nuotr-R.Sciogolevaite.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Vytauto%20Pujanausko%20nuotr-R.Sciogolevaite.JPG?itok=8CHdh5T7" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Vytauto%20Pujanausko8.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Vytauto%20Pujanausko8.JPG?itok=wKlrFfJH" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2023-05/Vytauto%20Pujanausko50_0.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2023-05/Vytauto%20Pujanausko50_0.JPG?itok=9MhSQFda" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/mamos-diena-birstone-koncertuos-rsciogolevaite-dovanos-galimybe-gyvai-isgirsti-whitney-houston&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4643&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RYzur6n8h-Fgse5elZl85L48GsKNMqbjqEX_khG2roU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143068" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684286127"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dwolry</span> - 2023-05-17 - 04:15</p> </li> <a href="/comment/1143068#comment-1143068" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143068#comment-1143068" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The singer R.Ščiogolevaitė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The singer R.Ščiogolevaitė sang very well at the <a href="https://basketballstars2.com">basketball stars</a> stadium so I wanted to go to this show.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143068" token="tSvHRPlSHBVgv10n4wK1-ixpUOvLsLbUyO0uRQPGEWo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143028" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683311027"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Netemdo </span> - 2023-05-05 - 21:23</p> </li> <a href="/comment/1143028#comment-1143028" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143028#comment-1143028" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas gi ryšis užtemdyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas gi ryšis užtemdyti didžiojo piarščiko spindesį :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143028" token="uJQrZWuKzmZYiPgS2sOHN0o48pXmcOy0sdbnV1gsCws"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683292600"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nieko keisto</span> - 2023-05-05 - 16:16</p> </li> <a href="/comment/1143023#comment-1143023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143023#comment-1143023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Juk i Alytu niekas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Juk i Alytu niekas nevaziuoja niekam neidomu jokio koncertai nors yra ir sporto rumai kiek prisimenu paskutini karta buvo Butkutes koncertas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143023" token="ESfb-oW8ZaiducQHk5MqrnLsBh8k9svz_42ywWvlk0M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 May 2023 10:53:31 +0000 vyrredaktorius 4643 at https://www.alytausnaujienos.lt