Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes lt „Lai­min­gos mo­ters stu­di­ja” – sėk­mės is­to­ri­ja, ku­rią aly­tiš­kei lei­do su­si­kur­ti nuo pa­aug­lys­tės ly­din­tis po­mė­gis https://www.alytausnaujienos.lt/lai-min-gos-mo-ters-stu-di-ja-sek-mes-ri-ja-ku-ria-aly-tis-kei-lei-do-su-si-kur-ti-nuo-pa-aug-lys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/8-13238" rel="bookmark"> Nr. <span> 8 (13238) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/IMG_1815.JPG?itok=XiSxePsw" width="344" height="287" alt="Aliona Čikiševienė" title="Jaunimo centro studijos „Femina Laeta“ vadovė Aliona Čikiševienė.         Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pa­tai­kė ant „gro­žio ban­gos“</h3> <p>„Per to­kį, at­ro­dy­tų, ga­na lėkš­tą da­ly­ką kaip ma­kia­žas at­ran­du daug gi­lių ir reikš­min­gų gy­ve­ni­mo as­pek­tų, nes man tai yra tik prie­mo­nė, ku­ri pa­de­da pa­žin­ti mer­gai­tes ir mo­te­ris bei iš­mo­ky­ti jas pa­mil­ti sa­ve“, – sa­ko A.Či­ki­še­vie­nė.</p> <p>Pra­ve­riant jau­kios gro­žio stu­di­jos du­ris, ži­no­ma, sun­ku iš­veng­ti ste­re­o­ti­po, kad vi­za­žo mo­ky­to­ja di­dži­ą­ją da­lį sa­vo lai­ko ir pa­stan­gų ski­ria iš­orės puo­se­lė­ji­mui. Pa­šne­ko­vė šyp­so­si: taip ma­no dau­ge­lis, nes ste­re­o­ti­pai ga­jūs.</p> <p>Tie­sa, jos ge­riau­sia stu­di­jų lai­kų drau­gė, to­kia iš­li­ku­si iki šiol, la­bai nu­ste­bo, kad Alio­na ry­žo­si vi­siš­kai pa­keis­ti veik­los sri­tį ir pri­si­mi­nė po­mė­gį, apie ku­rį ben­dra­kur­siai ne­la­bai ką ir ži­no­jo – ne gro­žio prie­mo­nės bū­si­moms tei­si­nin­kėms prieš se­si­jas rū­pė­jo.</p> <p>Pir­mo­ji A.Či­ki­še­vie­nės spe­cia­ly­bė ir jos sva­jo­nių pro­fe­si­ja – tei­sė, bai­gu­si Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės spe­cia­li­za­ci­jos ma­gist­ran­tū­rą, ti­kė­jo­si, kad ši bus pa­klau­si ieš­kant dar­bo. Ta­čiau pa­gal spe­cia­ly­bę taip nie­ka­da ir ne­dir­bo, nes tuo me­tu Aly­tu­je dar­bo ne­ra­do, o iš­va­žiuo­ti į ki­tą mies­tą ne­no­rė­jo. Vė­liau gi­mė dvi duk­ros, joms pa­au­gus, mo­te­ris pra­dė­jo svars­ty­ti: ką no­rė­tų veik­ti gy­ve­ni­me? La­bai dė­kin­ga ar­ti­mie­siems, vy­rui ir tė­vams, ku­rie pa­lai­kė jos su­ma­ny­mą. Ne taip leng­va pa­si­ryž­ti pa­dė­ti į stal­čių di­plo­mą, pa­rei­ka­la­vu­sį tiek jė­gų, fi­nan­si­nių in­ves­ti­ci­jų ir pra­dė­ti vis­ką nuo nu­lio. Juo­lab to­kio­je „ne­rim­to­je“ – gro­žio – sfe­ro­je.</p> <p>„Di­de­lė ma­no sėk­mės da­lis yra tai, kad vi­za­žas, ma­kia­žai šian­dien yra ant ban­gos, dau­ge­lis no­ri iš­mok­ti gro­žio kū­ri­mo pa­slap­čių, bet ban­gos at­ei­na ir pra­ei­na. To­dėl vi­sa­da tu­riu ženg­ti žings­ne­liu prie­ky­je, kad ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti kaž­ką įdo­maus“, – sa­ko Alio­na, dau­giau kaip prieš me­tus pra­vė­ru­si Jau­ni­mo cen­tro du­ris ir su­lau­ku­si pa­siū­ly­mo pa­ban­dy­ti. Iš pra­džių pra­dė­jo dirb­ti su su­au­gu­sių­jų gru­pe, vė­liau pri­si­jun­gė moks­lei­vės, o da­bar gro­žio stu­di­jo­je „Fe­mi­na La­e­ta“ – tik­ras ant­plū­dis.</p> <h3>Ma­mos ir duk­ros</h3> <p>A.Či­ki­še­vie­nės duk­ry­tėms Ame­li­jai ir Evi­tai – aš­tuo­ne­ri ir še­še­ri. „Fan­tas­tiš­kos dan­gaus do­va­no­tos pa­ne­ly­tės“, – tei­gia apie jas ma­ma, ku­riai ne­rei­kia ra­gin­ti mer­gai­čių pa­bū­ti mo­de­liu­kais, kai jos auk­lė­ti­nės mo­ko­si pie­ši­mo ant vei­do pa­slap­čių.</p> <p>Ma­mos ir duk­ros, lan­kan­čios Alio­nos va­do­vau­ja­mą gro­žio stu­di­ją, va­do­vės pa­ste­bė­ji­mu, ku­ria la­bai gra­žią san­ty­kių gi­ją, pa­de­dan­čią joms ras­ti ben­drą kal­bą bet ku­rio­je gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­je. „Se­sės“, – juo­kau­da­ma va­di­na to­kius du­e­tus pa­šne­ko­vė, ku­riai la­bai sma­gu ste­bė­ti, kaip ma­mos ir duk­ros ne tik mo­ko­si ma­kia­žo pa­slap­čių, bet ir pa­gi­ria vie­na ki­tą ar pa­ta­ria, ką da­ry­ti ki­taip.</p> <p>„Ne, duk­ry­te, ne­no­rė­čiau, kad taip pa­si­da­žiu­si iš na­mų ei­tum…“ – sa­vo ma­mos ato­dū­sį ir šian­dien pri­si­me­na Alio­na. Jos pir­mo­ji ma­kia­žo „mo­ky­to­ja“ – kai­my­nė – iš­mo­kė sto­ru juo­du pieš­tu­ku pa­ryš­kin­ti apa­ti­nę akies li­ni­ją. Ta­čiau iš­min­tin­ga mer­gai­tės ma­ma pro­ble­mą iš­spren­dė vi­sai ne drau­di­mais – už­ra­šė try­li­ka­me­tę Alio­ną į tuo­me­čio Jau­ni­mo cen­tro gro­žio mo­kyk­lą.</p> <p>„Sa­vo­tiš­ka kil­nių­jų mer­gai­čių mo­kyk­la“ – taip už­si­ė­mi­mus su šyp­se­na šian­dien api­bū­di­na pa­šne­ko­vė. Mo­kė­si ne tik gro­žio pa­slap­čių, bet ir ben­dra­vo su psi­cho­lo­gu, kos­me­to­lo­gu. Ne­tru­kus ma­ma pa­ste­bė­jo, kad duk­ra jau mo­ka elg­tis su kos­me­ti­ka. Pa­ti Alio­na šia sri­ti­mi tuo­met su­si­do­mė­jo kur kas gi­liau.</p> <p>„Pir­mo­ji ma­no kre­mi­nė pud­ra bu­vo „Ba­let“, o tu­šas „Le­ning­rad“ – pa­spjau­dai ir pa­si­da­žai, tur­būt dar dau­ge­lis mo­te­rų to­kią kos­me­ti­ką pri­si­me­na“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vė, pri­si­mi­nu­si tuo­me­tį gro­žio prie­mo­nių ne­pri­tek­lių. Ta­čiau lai­kai kei­tė­si, iš pra­džių ūž­te­lė­jo kos­me­ti­kos la­vi­na į par­duo­tu­ves, o vė­liau ir pa­mo­kė­lių, kaip ja nau­do­tis, in­ter­ne­to pla­ty­bė­se at­si­ra­do. Re­gis, tik no­rėk ir ban­dyk. Juo­lab šiuo­lai­ki­nių pa­aug­lių ma­mos vei­kiau gal­vo­ja, kaip duk­ras nuo veid­ro­džio ir as­me­nu­kių nu­kel­ti, o ne į vi­za­žo pa­mo­kas už­ra­šy­ti. Tai ko mo­ko Alio­na, jei jos gro­žio stu­di­ja su­lau­kia to­kio su­si­do­mė­ji­mo?</p> <h3>Kiek­vie­nai – sa­vi­tas gro­žio re­cep­tas</h3> <p>„Svar­biau­sia yra ne tai, ko mer­gi­nos ir mo­te­rys mo­ko­si, bet ką jos iš­si­ne­ša iš gro­žio mo­kyk­los už­si­ė­mi­mų. Stu­di­jos pa­va­di­ni­mas, iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos, reiš­kia „lai­min­ga mo­te­ris“. Kos­me­ti­ka yra tik prie­mo­nė, ku­ri pa­de­da iš­mok­ti pa­mil­ti sa­ve, įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo, ta­da mo­te­ris ga­li dau­giau duo­ti ki­tiems, nes yra lai­min­ga“, – įsi­ti­ki­nu­si A.Či­ki­še­vie­nė, pa­de­dan­ti sa­vo stu­di­jos lan­ky­to­joms su­si­kur­ti in­di­vi­du­a­li­zuo­tą gro­žio re­cep­tą, su­pras­ti, ko­kia kos­me­ti­ka joms tin­ka ir pa­tin­ka, nepa­si­klys­ti jos gau­so­je. Ir jei po pir­mų už­si­ė­mi­mų mer­gi­nos ne­re­tai yra pa­si­ruo­šu­sios bėg­ti nu­siaub­ti ar­ti­miau­sią kos­me­ti­kos par­duo­tu­vę, tai jau ne­tru­kus jos la­bai ati­džiai pra­de­da rink­tis ir ne­iš­lai­dau­ja, nes su­ži­no, kas joms tin­ka.</p> <p>Ge­riau­sias įver­ti­ni­mas va­do­vei – iš­girs­ti pa­aug­lių at­vi­ra­vi­mus, kad jos iš­mo­ko pui­kiai jaus­tis ir be ma­kia­žo, nes įgi­jo vi­di­nio pa­si­ti­kė­ji­mo. Ar tai reiš­kia, kad gro­žio spe­cia­lis­tas – be­veik pu­sė psi­cho­lo­go? Alio­na ne­abe­jo­ja, kad vis­kas sly­pi gal­vo­je, o ma­kia­žas tė­ra prie­mo­nė, per ku­rią ji pa­ma­to daug gra­žių sie­lų.</p> <p>„Su­au­gu­sioms mo­te­rims gro­žio mo­kyk­la yra ge­ra lais­va­lai­kio for­ma, tik­ra do­va­na, kad Jau­ni­mo cen­tre ga­li­me pa­siū­ly­ti vis dau­giau įdo­mių veik­lų, ma­tau, kad žmo­nėms to rei­kia. Nuo­lat kar­to­ju sa­vo mo­ki­nėms: „Esu lai­min­ga ir dė­kin­ga, kad pa­si­rin­ko­te ma­ne, o ne TV pul­tą ir šil­tas ko­ji­nes.“ Mo­ki­nės yra ma­no va­rik­lis ir mo­ty­va­ci­ja, dėl jų no­ri­si kur­ti, aug­ti, to­bu­lė­ti“, – sa­ko A.Či­ki­še­vie­nė.</p> <p>Jos gal­vo­je su­ka­si daug su­ma­ny­mų, pa­vyz­džiui, šiuo me­tu va­do­vė pra­dė­jo ruoš­ti mer­gi­nas gru­pei, ku­ri mo­ky­sis at­lik­ti sce­nos ma­kia­žą. To­kios pa­gal­bos la­bai rei­kia ir ko­le­goms Aly­taus jau­ni­mo cen­tre, po ku­rio sto­gu gy­vuo­ja dau­gy­bė ko­lek­ty­vų, vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai. Kol kas Alio­na kon­sul­tuo­ja jau­nuo­sius at­li­kė­jus, su­ren­gė ben­drą pa­mo­ką su vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Kan­to“ dai­ni­nin­kais, mo­kė, kaip pro­fe­sio­na­liai pa­sig­ra­žin­ti li­pant į sce­ną. Šis su­ma­ny­mas ki­lo jų va­do­vei Al­do­nai Ra­ma­naus­kai­tei.</p> <h3> No­ri duk­roms pa­ro­dy­ti se­ne­lių kraš­tą – Uk­rai­ną</h3> <p>Ko­kia pir­mo­ji aso­cia­ci­ja jums at­ei­na į gal­vą iš­gir­dus, kad rei­kia su­kur­ti ma­kia­žą Lie­tu­vos šimt­me­čiui? Ži­no­ma, ant skruos­to nu­pieš­ta tri­spal­vė bus pui­ki, bet jau ma­ty­ta idė­ja. A.Či­ki­še­vie­nė ir jos mo­ki­nės į te­mą pa­žiū­rė­jo kur kas sa­vi­tes­niu ra­kur­su – pa­ban­dė iš­reikš­ti ma­kia­žo spal­vo­mis sa­vo vi­di­nę lais­vę ir in­di­vi­du­a­ly­bę. Mer­gi­noms pui­kiai pa­vy­ko, o jų dar­bus įam­ži­no ko­le­gos iš Jau­ni­mo cen­tro fo­to­gra­fi­jos stu­di­jos.</p> <p>„Mū­sų šei­mos is­to­ri­ja – kiek ne­įpras­ta, ga­li­ma sa­ky­ti, kad mū­sų pa­trio­tiz­mas ir mei­lė Lie­tu­vai pa­si­žy­mi sla­viš­ku už­si­de­gi­mu ir lie­tu­viš­ku nuo­sai­ku­mu“, – Alio­na pa­sa­ko­ja sa­vo tė­ve­lių, ku­rie abu yra ki­lę iš Uk­rai­nos, at­vy­ki­mo į mū­sų ša­lį is­to­ri­ją. Ma­ma lie­tu­viš­ką pa­jū­rį pa­mi­lo dar vai­kys­tė­je, nes jos dė­dė bu­vo ve­dęs klai­pė­die­tę. Vė­liau mo­kė­si Lie­tu­vo­je ir su­si­pa­ži­no su tė­čiu, ku­ris iš Uk­rai­nos bu­vo pa­šauk­tas tar­nau­ti Kau­ne. Su­si­tuo­kę jau 35-erius me­tus gy­ve­na Aly­tu­je, čia gi­mė Alio­na. Jos tė­tė yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sar­gos ka­ri­nin­kas, tar­na­vęs 25 me­tus, ma­ma – 16 me­tų. Vy­ras – taip pat ka­riš­kis.</p> <p>Vai­kys­tė­je Alio­na su tė­vais ne kar­tą vie­šė­jo Uk­rai­no­je, ta­čiau pra­si­dė­jus ne­ra­mu­mams jau se­no­kai ten ne­si­lan­kė – Do­nec­ke gy­ve­nan­tys ar­ti­mie­ji pa­sa­ko­ja apie šian­dien te­beg­riau­din­čias ka­no­na­das. Mo­te­ris la­bai no­rė­tų se­ne­lių kraš­tą pa­ro­dy­ti sa­vo duk­roms, ji pa­ti už­au­go gir­dė­da­ma uk­rai­nie­tiš­kas dai­nas, nors pa­ti šia kal­ba ne­kal­ba. Uk­rai­na bu­vo la­bai stip­riai ru­si­na­ma, pa­vyz­džiui, Alio­nos ma­ma mo­kyk­lo­je mo­kė­si ru­sų kal­ba. </p> <p>„Kaip ma­no ma­ma mėgs­ta sa­ky­ti, to­kia jau mū­sų šei­mos is­to­ri­ja, kad esa­me dau­giau pa­sau­lio pi­lie­čiai, bet vi­sa šir­di­mi pa­mi­lo­me Lie­tu­vą ir Aly­tų“, – dės­to A.Či­ki­še­vie­nė, ku­ri Dzū­ki­jos mies­tą va­di­na „fan­tas­tiš­ku mies­tu au­gin­ti vai­kus“.</p> <p>Su­ma­ny­mų ne­sto­ko­jan­ti Jau­ni­mo cen­tro mo­ky­to­ja šį pa­va­sa­rį ža­da su­reng­ti ir an­trą sėk­min­gų mo­te­rų se­mi­na­rą, ku­rio da­ly­vės pa­si­da­ly­tų pa­tir­ti­mis su abi­tu­rien­tė­mis, kaip joms se­kė­si at­ras­ti sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lią. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1791.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1791.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1795.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1795.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1804.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1804.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1805.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1805.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-01/IMG_1820.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-360-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/IMG_1820.JPG" width="4160" height="6240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-316"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1547920347"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Viskas gerai</span> - Šeš, 2019-19-01 - 19:52</p> </li> <a href="/comment/316#comment-316" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/316#comment-316" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kas ten Ukrainoj buvo labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kas ten Ukrainoj buvo labai stipriai rusinama???? Kam kišate vėl politika ??? tarybiniais laikais į kokia nori mokykla eiti į ta ir eini,nori į lietuviška,nori į ukrainietiška.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=316" token="J6KQxmfxDbwPtsve43YRjkt6TC8Lxa_40tx-0dB3UJQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=360&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qR9EK4Yo0OamnEExM-ZbrAZzTmRPb3r7jANhckqUHio"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 18 Jan 2019 17:04:03 +0000 vyrredaktorius 360 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tiš­kė Jo­lan­ta ti­ki sa­vo sva­jo­ne: so­dy­bo­je įkur­ti vie­tą kai­mo ben­druo­me­nei https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tis-ke-jo-lan-ta-ti-ki-sa-vo-sva-jo-ne-so-dy-bo-je-ikur-ti-vie-ta-kai-mo-ben-druo-me-nei <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (15)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/147-13230" rel="bookmark"> Nr. <span> 147 (13230) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/IMG_9984.JPG?itok=8aKCE_O7" width="344" height="287" alt="Jolanta" title="Alytiškė Jolanta Fedaravičienė kuria įvairius dirbinius – pina iš šiaudų, dekoruoja šventines dovanas, drožinėja vaisius, gamina įvairias namų ir šventines dekoracijas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Ka­lė­di­nę pa­sa­ką su­kū­rė ir dar­be</h4> <p>„Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus Pa­šal­pų ir ne­dar­bin­gu­mo kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­ti mo­te­ris šie­met sukūrė koncepciją, kaip papuošti ak­tų sa­lę, kur vy­ko kas­me­tis ka­lė­di­nis kar­na­va­las dar­buo­to­jų vai­kams. Įžen­gus į ak­tų sa­lę pa­si­jun­ti ta­ry­tum ka­lė­di­nė­je miš­ko ka­ra­lys­tė­je, tar­si pa­sa­ko­je. Sko­nin­gai su­kur­tos ir iš­dė­lio­tos de­ko­ra­ci­jos at­lie­pia pa­si­rink­tą ren­gi­nio te­mą. Prie šio pro­jek­to aly­tiš­kė plu­šo ke­lias sa­vai­tes.</p> <p>Pa­si­bai­gus ren­gi­niui, į ak­tų sa­lę dar il­gai ėjo „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus dar­buo­to­jai įsi­am­žin­ti ke­rin­čio­je ir ka­lė­di­ne nuo­tai­ka dvel­kian­čio­je ap­lin­ko­je.</p> <p>At­ei­nan­tys 2019-ie­ji – Kiau­lės me­tai, to­dėl Aly­taus mies­to te­at­ro pri­ei­go­se esan­čia­me ka­lė­di­nių eg­lu­čių par­ke pui­kuo­ja­si ir Jo­lan­tos su­kur­tas par­še­lis. Ši puoš­me­na pa­rei­ka­la­vo la­bai daug aly­tiš­kės lai­ko ir dar­bo. Iš žil­vi­čio ša­kų bu­vo pa­da­ry­tas par­še­lio kar­ka­sas ir api­pin­tas eg­lės ša­ke­lė­mis.</p> <p>„Jei­gu skai­čiuo­čiau po aš­tuo­nias va­lan­das per die­ną, ta­da to­kį par­še­lį bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti maž­daug per sa­vai­tę. Tai la­bai daug kruopš­tu­mo pa­rei­ka­la­vęs dar­bas. Ga­li nu­skam­bė­ti ne­įti­kė­ti­nai, ta­čiau į tą par­še­lį su­dė­jau maž­daug tris ki­log­ra­mus flo­ris­ti­nės vie­los“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris ir pri­dū­rė, kad ieš­ko­ti eg­li­ša­kių jai pa­dė­jo ben­dra­dar­biai.</p> <h4>Ne­skai­čiuo­ja nei lai­ko, nei pi­ni­gų</h4> <p>Sa­vo na­muo­se, ypač Aly­taus ra­jo­ne esan­čio­je so­dy­bo­je, ji taip pat su­ku­ria Ka­lė­dų ka­ra­lys­tę, iš­puo­šia na­mus. Šie­met Jo­lan­ta so­dy­bos kie­me vie­to­je tra­di­ci­nės eg­lu­tės su­kū­rė švie­čian­tį an­ge­lą, o ka­lė­di­nę eg­lu­tę puo­šia sa­vo ran­ko­mis kur­tais šiau­di­niais dir­bi­niais, ant jos nė­ra jo­kių bliz­gu­čių.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar bran­giai kai­nuo­ja su­kur­ti to­kią ka­lė­di­nę pa­sa­ką, mo­te­ris at­sa­kė, kad nie­ka­da ne­skai­čiuo­jan­ti nei lai­ko, nei pi­ni­gų ir jų ga­li in­ves­tuo­ti tiek, kol jos vaiz­duo­tė­je at­si­ra­du­si idė­ja taps re­a­ly­be. Jai svar­biau­sias – re­zul­ta­tas.</p> <p>„Vi­si ma­no dar­bai gims­ta min­ty­se, vaiz­duo­tė­je. Kur be­ei­čiau, pir­miau­sia akys vi­suo­met nu­žvel­gia šven­tiš­kai pa­puoš­tas vit­ri­nas, pa­tal­pas, ki­tas erd­ves. Kiek­vie­na įdo­mes­nė de­ta­lė už­si­fik­suo­ja ma­no at­min­ty, vė­liau ją trans­for­muo­ju ir spon­ta­niš­kai pri­tai­kau sa­vo ku­ria­muo­se dar­buo­se, ta­čiau nie­ka­da ne­ko­pi­juo­ju, o pa­da­rau sa­vaip“, – sa­kė aly­tiš­kė.</p> <h4>Vis kaž­kas nau­jo</h4> <p>Mo­te­ris sa­vo dirb­tu­vė­lė­je ku­ria įvai­rius dir­bi­nius – pi­na iš šiau­dų, de­ko­ruo­ja šven­ti­nes do­va­nas, dro­ži­nė­ja vai­sius, ga­mi­na įvai­rias na­mų ir šven­ti­nes de­ko­ra­ci­jas.</p> <p>„Ne­si­kon­cen­truo­ju ties vie­na sri­ti­mi, pa­tin­ka iš­ban­dy­ti, iš­mok­ti kaž­ko nau­jo. Vis sten­giuo­si, kad ma­no dar­bai ne­už­si­tęs­tų, nes ta­da jie grei­tai nu­si­bos­ta. O kai už­si­spi­riu ko nors iš­mok­ti, mo­ky­to­jų su­si­ran­du kad ir ki­ta­me Lie­tu­vos kraš­te. Pa­vyz­džiui, kai už­si­mo­jau iš­mok­ti pin­ti iš šiau­dų, Kė­dai­nių ra­jo­ne su­si­ra­dau mo­te­rį, ku­ri vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je pi­na to­kiu au­ten­tiš­ku py­ni­mu. Ne­se­niai pas Klai­pė­dos ra­jo­ne gy­ve­nan­tį meist­rą mo­kiau­si dro­ži­nė­ti vai­sius ir dar­žo­ves, tai rei­ka­lau­ja di­de­lių pa­stan­gų, o re­zul­ta­tas la­bai lai­ki­nas, trum­pas, to­dėl nu­spren­džiau dro­ži­nė­ji­mą per­kel­ti į me­dį. Dar ei­lė­je lau­kia dir­bi­niai iš bal­to­jo mo­lio“, – var­di­jo pa­šne­ko­vė. </p> <p>Jo­lan­ta Ben­drių kai­me esan­čio­je sa­vo so­dy­bo­je įsi­kū­rė ir dirb­tu­vė­les, ku­rio­se pra­lei­džia daug lai­ko. „Ap­skri­tai man pa­tin­ka ten bū­ti, so­dy­ba ku­pi­na et­ni­nės kul­tū­ros mo­ty­vų. Jo­je kas­met šven­čia­me ir Kū­čias, sta­lą nu­klo­ja­me mo­li­niais in­dais. Ten la­bai ge­ra, įkve­pian­ti au­ra, kur man gims­ta pa­čios gra­žiau­sios idė­jos. Kar­tais at­ro­do, kad pri­trūks­ta lai­ko jas įgy­ven­din­ti“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.</p> <p>Jo­lan­ta pra­si­ta­rė tu­rin­ti sva­jo­nę ka­da nors so­dy­bo­je esan­čia­me ūki­nia­me pa­sta­te įkur­ti sa­vo dirb­tu­ves ir vie­tą, kur su­si­bur­tų et­no­kul­tū­ros mė­gė­jai ir puo­se­lė­to­jai, kai­mo ben­druo­me­nė: „Ži­nau, kad ka­da nors ši sva­jo­nė iš­si­pil­dys.“</p> <h4>Kur­ti pa­kurs­tė any­ta</h4> <p>Me­ni­nius ge­bė­ji­mus Jo­lan­ta tik­riau­siai pa­vel­dė­jo ar pe­rė­mė iš sa­vo ma­mos, ku­rios ne­te­ko la­bai anks­ti, bū­da­ma vos de­šim­ties. „Pa­me­nu ją da­ran­čią įvai­rius dir­bi­nius, ji bu­vo tam la­bai ga­bi, ste­bė­da­vau, kaip ma­ma tai da­ro. Gal­būt tai ir per­si­da­vė man iš jos. Nie­ka­da ne­si­mo­kiau spe­cia­liai, ne­lan­kiau jo­kių me­no mo­kyk­lų“, – ti­ki­no J.Fe­da­ra­vi­čie­nė ir pri­dūrė, kad didžiausia jos meninių darbų įkvėpėja ir mūza yra jos dukra Evita Ieva.</p> <p>Me­ni­nius ge­bė­ji­mus mo­te­ris at­sklei­dė tik iš­te­kė­ju­si, nes anks­čiau to­kios veik­los ne­at­ro­dė įdo­mios. Šią ug­ne­lę, kaip sa­kė pa­ti Jo­lan­ta, pa­kurs­tė any­ta, kai pa­ma­tė mar­čios siu­vi­nė­tus dar­bus. Vy­ro mo­ti­na ją ska­ti­no da­ry­ti dau­giau ir vi­sus dar­be­lius re­a­li­zuo­ti tau­to­dai­lės par­duo­tu­vė­je. Be to, ne­ma­žą da­lį Jo­lan­tos dir­bi­nių any­ta ko­lek­cio­nuo­ja iki šiol.</p> <p>„Ji la­bai ver­ti­na to­kius da­ly­kus. Tu­ri net pa­čių se­niau­sių ma­no dar­bų, kai juos pa­ma­čiau, sa­kiau: ma­mut, mes­kit juos jau lauk. Bet ji ne­klau­so. Any­ta man bran­gus žmo­gus, at­sto­ja ma­mą, ku­rios ne­te­kau bū­da­ma ma­ža“, – dės­to J.Fe­da­ra­vi­čie­nė.</p> <h4>Džiau­gia­si skir­tin­gais dar­bais</h4> <p>Tap­ti me­ni­nin­ke Jo­lan­ta nie­ka­da ne­sva­jo­jo, kaip pa­ti sa­kė, yra vie­na iš tų žmo­nių, ku­riems nuo­lat rei­kia pa­si­kei­ti­mų, to­dėl jo­kių me­ni­nių ap­raiš­kų ne­tu­rin­čio dar­bo ir jos me­ni­nių už­si­ė­mi­mų skir­tu­mai ge­riau­sia, kas ga­lė­jo nu­tik­ti gy­ve­ni­me. Bū­tent to­dėl ir jos ku­ria­mi dir­bi­niai yra iš skir­tin­gų teks­tū­rų, ga­mi­na­mi skir­tin­go­mis tech­ni­ko­mis.</p> <p>„Jei­gu vi­są lai­ką dirb­čiau to­kio­je pa­čio­je ter­pė­je, ma­ne tai nu­žu­dy­tų. Džiau­giuo­si, kad tu­riu ga­li­my­bę ry­te bū­ti vie­no­kia­me vaid­me­ny­je, va­ka­re – ki­to­kia­me, tai ma­ne kaip tik pa­krau­na, tai dva­si­nis pe­nas man. Gal to­dėl ne­trūks­ta vaiz­duo­tės, kū­ry­biš­kai ne­iš­sen­ku ir nie­ka­da ne­ko­pi­juo­ju sa­vo dar­bų an­trą kar­tą“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vė.</p> <h4>Mies­to eg­lę siū­lo kur­ti pa­tiems</h4> <p>Pa­klaus­ta, ką ma­no apie šių me­tų pa­grin­di­nę Aly­taus mies­to eg­lę, ku­rios is­to­ri­ja ne­igia­ma­me kon­teks­te nu­vil­ni­jo per vi­są Lie­tu­vą, Jo­lan­ta ne­slė­pė, jog bū­tų ma­lo­niau, jei­gu ji ne­bū­tų kar­to­ti­nė, o iš­skir­ti­nė, nie­kur ne­ma­ty­ta, su­kur­ta iš­skir­ti­nai mū­sų mies­tui.</p> <p>„Ne­ga­liu sa­ky­ti, eg­lu­tė kaip ir gra­ži, tik gal aš as­me­niš­kai bū­čiau ją puo­šu­si kiek ki­taip, nes man pri­trūks­ta žais­min­gu­mo, sa­vu­mo, šil­tu­mo. Ji kaž­ko­kia sve­ti­ma. Gal­būt ma­no re­ak­ci­ja bū­tų bu­vu­si kiek ki­to­kia, jei­gu ža­lias­ka­rė ne­bū­tų kar­to­ti­nė. Dau­gy­bę kar­tų su ko­le­go­mis dis­ku­ta­vo­me, kad Aly­tus tu­ri Dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­lą, tad ko­dėl ne­lei­džia­ma sa­vo mies­te­lė­nams, vai­kams eg­lu­tę su­kur­ti pa­tiems. Net ne­abe­jo­ju, kad jie su­kur­tų to­kią eg­lu­tę, ku­ri bū­tų mie­la, sa­va, au­ten­tiš­ka. Ir tik­rai ne to­kiais skai­čiais, ko­kie mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo da­bar. Ne­su­pran­tu, ko­dėl ieš­ko­me me­ni­nin­kų kaž­kur ki­tur, o ne lei­džia­me pa­si­reikš­ti sa­viems. Į mus tie­siog pa­žiū­rė­jo kaip į pro­vin­cia­lus, ku­riems bus ge­rai, tiks bet kas, kad ir pa­ne­šio­ti marš­ki­nė­liai. Jei­gu tai bū­tų Vil­nius, Kau­nas ar ki­tas did­mies­tis, nė kiek ne­abe­jo­ju, kad jiems ne­bū­tų pa­kiš­tas dub­li­ka­tas“, – įsi­ti­ki­nu­si me­niš­kos sie­los mo­te­ris ir pri­du­ria, kad mies­te ka­lė­di­nių švie­se­lių ir pa­puo­ši­mų ga­lė­tų bū­ti dau­giau, mies­tas puo­šia­mas per­ne­lyg ma­žai.</p> <p>Taip pat ji pa­lai­ko idė­ją, kad eg­les ir na­muo­se ga­li­ma pa­si­da­ry­ti iš ant­ri­nių miš­ko ža­lia­vų – eg­lių ša­kų, o ne nau­do­ti nu­kirs­tas, nes jos juk gy­vos ir no­ri gy­ven­ti. Pa­sak mo­ters, rei­kia sau­go­ti gam­tą: „Ži­no­ma, pri­pa­žįs­tu, kad na­tū­ra­lios eg­lu­tės kon­tū­ras yra ne­pa­kar­to­ja­mas, ža­vus, ta­čiau my­lė­ti ir sau­go­ti gam­tą yra kur kas svar­biau.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/20181220_151240.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-317-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181220_151240.jpg" width="2988" height="3910" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9932.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-317-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9932.JPG" width="2988" height="3910" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-206"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546452423"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>AUDRONĖ</span> - Tre, 2019-02-01 - 20:07</p> </li> <a href="/comment/206#comment-206" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206#comment-206" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Smagu, jog meniniais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Smagu, jog meniniais Jolantos gebėjimais puošiasi Alytus.Linkiu, kad Tavo kūrybines idėjas paremtų kuo daugiau alytiškių.Sėkmingų,kūrybingų metų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206" token="-NdJAum9vEuzuGAH9xpv9OAg1S7eHhE-cBUiPbhB1ss"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-201"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546298422"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Al...ba</span> - Ant, 2019-01-01 - 01:20</p> </li> <a href="/comment/201#comment-201" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/201#comment-201" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai smagu girdėti ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai smagu girdėti ir skaityti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=201" token="tJlJiLW7uCaBEEIwJxgg9sfON3qrt-os2UahvnGsJbU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-199"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546117820"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Laima</span> - Šeš, 2018-29-12 - 23:10</p> </li> <a href="/comment/199#comment-199" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/199#comment-199" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Smagu kad Alytuje yra tokių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Smagu kad Alytuje yra tokių šaunių moterų. Sėkmės kūryboje.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=199" token="jBqDTDhQ24ewSqORp5XzoFuVwdZJVnVEveN-vqElF8U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-198"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546115901"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Virginija</span> - Šeš, 2018-29-12 - 22:38</p> </li> <a href="/comment/198#comment-198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/198#comment-198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paršelis - nuostabus... …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paršelis - nuostabus...<br /> Jolanta, tu šaunuolė!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=198" token="mrq_gxrpvja9XyJBbhZS113PRee86a92bj_38SCeNow"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-195"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546109728"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kolegė</span> - Šeš, 2018-29-12 - 20:55</p> </li> <a href="/comment/195#comment-195" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/195#comment-195" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Džiugu,kad turim tokį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Džiugu,kad turim tokį talentą.Nieko nėra gražiau už kuriantį žmogų.Gražių ir prasmingų kūrybinių ieškojimų.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=195" token="lbzcteWcqayX5yGmIxb0vlgDx1s7OpobrSX86lkkqrk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-194"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546107079"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jolanta</span> - Šeš, 2018-29-12 - 20:11</p> </li> <a href="/comment/194#comment-194" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/194#comment-194" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuoširdus AČIŪ visiems :)</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuoširdus AČIŪ visiems :)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=194" token="l3V4fL6F2HAwgvZUso8gTbVaz6S2n-Vqoc_12BLLW8I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-192"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546090275"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>J</span> - Šeš, 2018-29-12 - 15:31</p> </li> <a href="/comment/192#comment-192" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/192#comment-192" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai mielas paršiukas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai mielas paršiukas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=192" token="LcmkoQf863WqXF4vtYGUeRrptyOvaVQUNDbC4sfenq4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-191"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546089554"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rūta</span> - Šeš, 2018-29-12 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/191#comment-191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/191#comment-191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jolantuke, Tu be galo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jolantuke, Tu be galo kūrybinga, miela, išradinga, turinti daug idėjų moteris!! Tavo sodyboje suorganizuotas "Pašėlusios kojotės" vakarėlis su žaidimais, programa ir vakarą vainikavusi Laimės paukštė, nupinta pačių rankomis iš šiaudų, išliks ilgai atmintyje. Linkiu ir toliau tęsti tai, kas tau miela ir malonu daryti, nes tiesiog Tu tam sutverta.😊 Ačiū Tau, mieloji, kad esi šalia ir džiugink visus aplinkinius savo nuostabiais, meniškais darbais!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=191" token="dwHHIYwSPy8XH9bldT5CHO5-CwAhW7KbY_W5Kno8BP0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-190"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546088792"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Virginija V.</span> - Šeš, 2018-29-12 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/190#comment-190" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/190#comment-190" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kruopšti, kūribinga,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kruopšti, kūribinga, išradinga, tiksli detalėms, sikianti idealumo savo dirbinio išbaigtumui, begalinės kantrybės ir užsispyrimo pilna siekiant įgyvendinti idėjas, moteris. Sveikinu Jolanta. Tu net tik kūri, bet ir savo darbais įkvėpi kurti kitus 😉.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=190" token="URfVvoAjfDXrKqSaJstu0lirwe-KDBbc0e2jXiYC88s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-189"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546087117"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Ida</span> - Šeš, 2018-29-12 - 14:38</p> </li> <a href="/comment/189#comment-189" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/189#comment-189" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Džiaugiuosi Jolantos…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Džiaugiuosi Jolantos gebėjimais ir žaviuosi jos idėjomis bei darbais, kurie tikrai įspūdingi, gražūs, saviti, o svarbiausia šilti, nes daromi su meile. Sėkmės kūryboje ir tikiu, kad visos Tavo svajonės išsipildys!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=189" token="6rKxQhPuNkCYdNZvxtrfreh48Q4tb-_t0RUg_QaEipE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-188"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546085597"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Knysliukas</span> - Šeš, 2018-29-12 - 14:13</p> </li> <a href="/comment/188#comment-188" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/188#comment-188" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Paršelis - gražiausia …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Paršelis - gražiausia "eglutė" ant teatro laiptų. Turėtų būti skirtas pagrindinis prizas.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=188" token="b5EFcmRkBWBoUeL-C1Bz9gThKvbrYD3i4_k81-uJ1qM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-186"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546085151"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pritariu</span> - Šeš, 2018-29-12 - 14:05</p> </li> <a href="/comment/186#comment-186" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/186#comment-186" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šitą meninę sielą suburti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šitą meninę sielą suburti su "ratlankių meistru" ir gražiai jų paprašyti kad papuoštų normalią eglę , tikiu kad būtų kuo pasigrožėti o ne taip kaip dabar</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=186" token="m4ZmZFpC-_eYEc0T28MYCYd5k8DHGtP5q6CVAiRamxc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-185"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546077420"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Evita</span> - Šeš, 2018-29-12 - 11:57</p> </li> <a href="/comment/185#comment-185" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/185#comment-185" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė Mamytė. Labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė Mamytė. Labai džiaugiuos Tavim. M</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=185" token="FRiukiV0E9KfZRqP-0M_KhJtxHN_Bd_IWg_RCLY5uCc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-184"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546074601"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>k</span> - Šeš, 2018-29-12 - 11:10</p> </li> <a href="/comment/184#comment-184" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/184#comment-184" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jolanta manau miesto egle…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jolanta manau miesto egle papuostu pigiau ir graziau</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=184" token="lvDTEj6BCw65IZHznc5V24oLY9a7ty1WnSnNG8SlvZE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-180"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546019135"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Stepas</span> - Pen, 2018-28-12 - 19:45</p> </li> <a href="/comment/180#comment-180" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/180#comment-180" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ir kokio velnio, ponia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ir kokio velnio, ponia Jolanta, Jūs sėdite toje „Sodroje" ???</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=180" token="PC9zKgOTLRq89C1n50B4zuqXeH_Jo6sEPak_pgWehmQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=317&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-Aa81fu0e7GBPlpM3FklKaJqez90kUZE3ffLwj3JznM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Dec 2018 15:03:37 +0000 vyrredaktorius 317 at https://www.alytausnaujienos.lt Žuvin­tų apy­lin­kių jau­ni­mas tu­ri sa­vo au­to­ri­te­tą – jau­ną ūki­nin­ką Jo­ną https://www.alytausnaujienos.lt/zuvin-tu-apy-lin-kiu-jau-ni-mas-tu-ri-sa-vo-au-ri-te-ta-jau-na-uki-nin-ka-jo-na <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/146-13229" rel="bookmark"> Nr. <span> 146 (13229) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/na-60%20Jonas%20IMG_9910.jpg?itok=cQ8xZ9Jj" width="344" height="287" alt="Jo­nas Ne­vec­ka " title="Jo­nas Ne­vec­ka ži­nių se­mia­si Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te, jau yra tre­čio kur­so ag­ro­no­mi­jos stu­den­tas, tad ir sa­vo auk­lė­ti­nius sten­gia­si pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą. Ir į sa­vo uni­ver­si­te­tą šiems iš­vy­ką su­ren­gė su vil­ti­mi, kad gal bai­gę moks­lus pa­suks ūki­nin­kų ke­liu, ži­nių tai­gi ūkiui rei­kės.                                   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Re­kor­das po re­kor­do, va­di­na­si, dirb­ta ne vel­tui</h3> <p>Po­kal­bį su Jo­nu pra­dė­jo­me pir­miau­sia, aiš­ku, apie jo ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mus. Vai­ki­nas sa­ko no­rin­tis, kad jam pri­žiū­rint be­si­tre­ni­ruo­jan­tys vai­kai pa­si­jus­tų ge­rai, kad ki­tų kai­mų jau­ni­mas nu­si­žiū­rė­jęs pra­dė­tų ak­ty­viau spor­tuo­ti. O pa­si­džiaug­ti ir tre­ne­riui, ir vai­kams yra kuo.</p> <p>Klai­pė­do­je vy­ku­sio­se res­pub­li­ki­nė­se jau­nių spor­to vil­čių žai­dy­nė­se Aly­taus ra­jo­no sun­kia­at­le­čiai už­ėmė tre­čią vie­tą. Ed­ga­ras Zin­ke­vi­čius pa­ge­ri­no šių žai­dy­nių štan­gos ro­vi­mo re­kor­dą, iš­ro­vė 72 ki­log­ra­mus. Tre­čias vie­tas žai­dy­nė­se pel­nė Gus­tas Gun­to­rius ir Lau­ry­nas Rut­kaus­kas. Jo­nas var­di­ja Man­to Ve­sel­gos, Na­to Ra­dze­vi­čiaus, Dei­vi­do Zme­jaus­ko, Ar­man­do Ka­lei­ni­ko, Do­man­to Skrob­lo, Fe­lik­so Žu­kaus­ko, Lu­ko Na­raus­ko, An­driaus Pac­ke­vi­čiaus pa­var­des.</p> <p>Spor­tuo­jan­čių vai­ki­nų pa­sie­ki­mas Klai­pė­do­je – is­to­ri­nis, šio­se žai­dy­nė­se per vi­są ša­lies ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį jo­kio­je šių žai­dy­nių spor­to ša­ko­je Aly­taus ra­jo­nas ne­bu­vo lai­mė­jęs pri­zi­nės vie­tos.</p> <p>Sėk­min­gos bu­vo ir ki­tos var­žy­bos, Lie­tu­vos jau­nių iki 17 me­tų čem­pio­na­tas. D.Zme­jaus­kas Ši­lu­tė­je vy­ku­sia­me pa­si­ro­dy­me už­ėmė an­trą vie­tą.</p> <p>Tre­čios sva­rios var­žy­bos – Lie­tu­vos jau­nių moks­lei­vių iki 15 me­tų čem­pio­na­tas – vy­ko Sim­ne. Jo­se star­ta­vęs A.Pac­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo an­trą vie­tą, o E.Zin­ke­vi­čius ir čia pa­ge­ri­no re­kor­dą, šį kar­tą ša­lies mas­tu, ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą.</p> <h3>Tre­ne­riui rū­pi, kad vai­kai pa­žin­tų ir sa­vo kraš­tą</h3> <p>Jo­nas at­vi­rai sa­ko, kad po to, kai jo ty­liai, ra­miai at­lie­ka­mas sa­va­no­riš­kas dar­bas dėl ato­kių kai­mų vai­kų už­im­tu­mo bu­vo pa­vie­šin­tas „Aly­taus nau­jie­nų“ pus­la­piuo­se ir in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, vi­suo­me­ni­nė veik­la ne­li­ko ne­įver­tin­ta, ne­pa­ste­bė­ta. Aly­taus ra­jo­no spor­to ir me­no mo­kyk­la jam su­tei­kė 0,44 mo­ky­to­jo eta­to.</p> <p>Jo­nas kuk­li­na­si, bet pa­tvir­ti­na, kad iš tik­rų­jų tuos pi­ni­gus ski­ria ne sa­vo, o tre­ni­ruo­ja­mų mo­ki­nių reik­mėms. „Ma­nau, kad rei­kia rū­pin­tis vie­niems ki­tais, o vai­kais bū­ti­nai“, – tars­te­li jau­nas žmo­gus. Dar pri­du­ria, kad pats iš­si­ver­čia iš ūkio, kaip grū­di­nin­kas pri­žiū­ri apie 250 hek­ta­rų ja­vų, pats dir­ba lau­kuo­se, sė­ja ir nui­ma der­lių. Ir nors šie­me­čiai der­liai ypač men­ki, net ir to­kiu sun­kme­čiu Jo­nas lai­ko­si sau duo­to žo­džio – at­ly­gi­ni­mą skir­ti mo­ty­vuo­tiems kai­mo vai­kų po­rei­kiams.</p> <p>Už jo at­ly­gi­ni­mą jau nu­pirk­ta spor­ti­nių kos­tiu­mų, ba­tų, spor­to in­ven­to­riaus. Ir ne tik spor­ti­niai auk­lė­ti­nių rei­ka­lai Jo­nui rū­pi. Jis pats ži­nių se­mia­si Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te, jau yra tre­čio kur­so ag­ro­no­mi­jos stu­den­tas, tad ir sa­vo auk­lė­ti­nius sten­gia­si pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą. Ir į sa­vo uni­ver­si­te­tą šiems iš­vy­ką su­ren­gė su vil­ti­mi, kad gal bai­gę moks­lus pa­suks ūki­nin­kų ke­liu, ži­nių tai­gi ūkiui rei­kės.</p> <p>Iš­vy­koms ir ke­lio­nėms į var­žy­bas Jo­nas, tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų ir var­du, ir mo­ky­to­ju va­di­na­mas, spe­cia­liai nu­si­pir­ko tal­pes­nį au­to­mo­bi­lį, kad kuo dau­giau mo­ki­nių ga­lė­tų iš­si­vež­ti. Jis pats ir fi­nan­suo­ja vi­sas ke­lio­nes. Tė­vai, Si­gi­ta ir Sva­jū­nas Ne­vec­kai, ne­stab­do sū­naus veik­los, džiau­gia­si jo no­ru pa­dė­ti kai­mo jau­ni­mui. Ir iš var­žy­bų ne­ska­ti­na kuo grei­čiau par­vyk­ti. Grįž­da­mi bū­ti­nai už­su­ka į įdo­mes­nes vie­tas pa­sig­ro­žė­ti, ži­nių pa­si­sem­ti. Jau­nuo­lis įsi­ti­ki­nęs, kad ypač vai­kams rei­kia pa­žin­ti sa­vo kraš­tą. Po var­žy­bų Klai­pė­do­je pa­si­li­ko pa­jū­ry­je dar vie­nai die­nai, kad pa­si­gė­rė­tų jo auk­lė­ti­niai jū­ra, ban­go­se pa­si­mau­dy­tų. Jo­nas kel­tu per­kė­lė vai­kus į Smil­ty­nę, nu­ve­žė į jų taip no­rė­tą pa­ma­ty­ti Pa­lan­gą.</p> <p>Ir iš ki­tų čem­pio­na­tų ke­lias na­mo bū­na vin­giuo­tas, nes no­ri­si jam kuo dau­giau kai­mo vai­kams pa­ro­dy­ti. Jis pats ir vai­ruo­ja sa­vo sep­tyn­vie­tį.</p> <p>Per ke­le­rius me­tus su­si­for­ma­vo dvy­li­kos vai­kų bran­duo­lys, ta­čiau su­si­ren­ka daug dau­giau tų, ku­rie ne­tu­ri ar dar neap­si­spren­džia va­ka­rais nuo 17 iki 19 va­lan­dos ir il­giau ak­ty­viai pa­spor­tuo­ti, pa­žais­ti spor­ti­nių žai­di­mų.</p> <p>Kol su J.Ne­vec­ka kal­bė­jo­mės, ne­ti­lo jo te­le­fo­nas. Skam­bi­no vai­kai, jie nuo­lat kaž­ko no­ri pa­klaus­ti, kaž­ko pa­si­tiks­lin­ti. Kaip ge­rai, pa­gal­vo­jau, kad yra žmo­gus, ku­ris juos su­pran­ta, iš­klau­so.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-177"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1546003463"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Linas </span> - Pen, 2018-28-12 - 15:24</p> </li> <a href="/comment/177#comment-177" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/177#comment-177" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunu jonai i</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunu jonai i</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=177" token="1cZm17n4Yu1hf90kro1yDxhx2UJGe5dOiHyxrf0llXk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-175"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545921729"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>stebetojas</span> - Ket, 2018-27-12 - 16:42</p> </li> <a href="/comment/175#comment-175" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/175#comment-175" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">... ir neapleisk Jonai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>... ir neapleisk Jonai Zuvinto reikaliuku.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=175" token="dR4nJd-DrWhjtNX91KdtGLxAwIvCeYqp0VY0U4b5F1U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-173"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545761936"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Pagarba</span> - Ant, 2018-25-12 - 20:18</p> </li> <a href="/comment/173#comment-173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/173#comment-173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Daugiau tokiu žmoniu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Daugiau tokiu žmoniu Lietuvoje kaip Jonas tai ir gyvenimas būtu gražesnis. Pagarba Jonui, sėkmės toliau darant gerus darbus.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=173" token="S3927YVa0JM080aGpLLiYSCDxuo9jB6Sayo3p3erN1k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-172"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545676760"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Pir, 2018-24-12 - 20:39</p> </li> <a href="/comment/172#comment-172" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/172#comment-172" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">malacius jonas</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>malacius jonas</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=172" token="T7Lo-9qVVdUAWYKJEtH9e5Ixv15v9ekoFV6V5Mb40iw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-171"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545662868"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>EDMA</span> - Pir, 2018-24-12 - 16:47</p> </li> <a href="/comment/171#comment-171" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/171#comment-171" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Trofėjai kaupia dulkes, o…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Trofėjai kaupia dulkes, o prisiminimai tęsiasi amžinai. Jauniems žmonės linkiu daug įsimintinų pergalių! Sėkmės Jonai</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=171" token="RnxfX1oxF7yGT-ohwnCs-jdkdxMQ3ayMdc-S3HGiGng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-169"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545632881"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Anonim</span> - Pir, 2018-24-12 - 08:28</p> </li> <a href="/comment/169#comment-169" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/169#comment-169" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Didžiuojuosi Tavim ;)</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Didžiuojuosi Tavim ;)</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=169" token="0aOGcTjmYX3_uPdYzu6bpB1VRjBJXcPEyHQESLAPHl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-168"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545598295"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>RK</span> - Sek, 2018-23-12 - 22:51</p> </li> <a href="/comment/168#comment-168" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/168#comment-168" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip ir toliau, Jonai!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip ir toliau, Jonai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=168" token="ZZexVVueUV1sbKJN4mty0DU_7QVFuLQKBT9gR0KCrls"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-167"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545597881"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vaidas </span> - Sek, 2018-23-12 - 22:44</p> </li> <a href="/comment/167#comment-167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/167#comment-167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jonas yra tikrai saunus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jonas yra tikrai saunus zmogus jis yra geras ukininkas ir tikrai geras vaiku treneris, kuo visi vaikai didziuojasi Jonu ir tikimes Jono geru rezultatu ir tikrai tikemes kad jis pasieks daugiau negu pats noretu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=167" token="vKiUlLximoiWUJtkEhMcMwzU0B4E_YurEOEnkrCElPU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-166"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545587108"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Mantas</span> - Sek, 2018-23-12 - 19:45</p> </li> <a href="/comment/166#comment-166" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/166#comment-166" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Asmeniškai pažystu Jona jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Asmeniškai pažystu Jona jis nuostabus žmogus, malonu pasidžiaugti jo darbais ir šiuo straipsniu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=166" token="yKm6yJYb01kOw85zckrfsClLpKKVD7LG5Z7Sl01HluU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-164"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545562179"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nu</span> - Sek, 2018-23-12 - 12:49</p> </li> <a href="/comment/164#comment-164" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/164#comment-164" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Jaigu esate ES tai savo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Jaigu esate ES tai savo lyderiu nesirinkite rusiškos mordos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=164" token="hjoU1GMFRXuezk5IPibc4fZEMvdkXUVKCZNAfK_ubeE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-163"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545475072"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>l</span> - Šeš, 2018-22-12 - 12:37</p> </li> <a href="/comment/163#comment-163" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/163#comment-163" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pagarba jonui</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pagarba jonui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=163" token="8hC5n0XYhTlYKnJEuAXclx61w5Not-HvRA9V1sLF2ng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=312&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="mrMqSssdX34HPxFWQRm_hJGCcrufRtHwbWjBtdfTD6g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Dec 2018 16:37:27 +0000 vyrredaktorius 312 at https://www.alytausnaujienos.lt Žynio pra­na­šys­tės, ti­kė­ji­mas ne­ap­čiuo­pia­mo­mis ma­te­ri­jo­mis ir ko ki­tą­met ti­kė­tis iš rin­ki­mų https://www.alytausnaujienos.lt/zynio-pra-na-sys-tes-ti-ke-ji-mas-ne-ap-ciuo-pia-mo-mis-ma-te-ri-jo-mis-ir-ko-ki-ta-met-ti-ke-tis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/144-13227" rel="bookmark"> Nr. <span> 144 (13227) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/%21cid_f_jppqrhoc1.jpg?itok=s4a4MU95" width="344" height="287" alt="žynys" title="Druskininkuose gyvenantis, humanitarinių mokslų daktaras, dainininkas, režisierius Egidijus Mažintas žmonių vadinamas Dainavos žyniu arba raganiumi. Taip jis vadinamas dėl to, kad naudoja tik lietuvišką paveldą – numerologiją, kūno kalbą, senovės etninius papročius, mitologiją ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslus, iš anapus išsikviečiant jo dvasią." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Pa­slap­čių mo­kė­si iš se­ne­lės</h4> <p>Po­kal­bį su žy­niu pra­dė­jo­me nuo is­to­ri­jos apie ne­že­miš­kus jo ge­bė­ji­mus. E.Ma­žin­tas ti­ki­no, kad to­kią gam­tos do­va­ną – ma­ty­ti dau­giau nei ma­to įpras­tų žmo­nių akys – tik­riau­siai pa­vel­dė­jo ir iš­mo­ko iš sa­vo se­ne­lės. Maž­daug nuo ket­ve­rių, sek­da­mas jos pa­vyz­džiu, jis mo­kė­si žy­nio pa­slap­čių.</p> <p>Tam jau­tė ir pa­šau­ki­mą. E.Ma­žin­to tė­vai dir­bo li­go­ni­nė­je, o se­ne­lė lyg so­cia­li­nė dar­buo­to­ja priimi­nė­jo žmo­nes, tu­rin­čius įvai­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų – vai­kų šla­pi­ni­ma­sis į lo­vą, jų iš­gąs­tis, įvai­rūs bė­ri­mai, ku­rių ne­pa­vyk­da­vo iš­gy­dy­ti gy­dy­to­jams, ir pa­na­šiai.</p> <p>„Mes su se­su­te, bū­da­mi ma­ži, ste­bė­da­vo­me, kaip mo­čiu­tė dir­ba, ji net nie­ko ne­klau­si­nė­da­vo žmo­nių. To­kią mo­čiu­tės pa­tir­tį nau­do­ju ir aš“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas ir pri­dū­rė, kad vė­liau to­bu­li­no sa­vo ži­nias ir ge­bė­ji­mus be­si­mo­ky­da­mas įvai­rių da­ly­kų.</p> <h4>At­sa­ky­mai – et­ni­nė­je kul­tū­ro­je</h4> <p>Žy­niu jis sa­ve va­di­na dėl to, kad nau­do­ja tik lie­tu­viš­ką pa­vel­dą – nu­me­ro­lo­gi­ją, kū­no kal­bą, se­no­vės et­ni­nius pa­pro­čius, mi­to­lo­gi­ją ir Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio pa­veiks­lus, iš ana­pus iš­si­kvie­čiant jo dva­sią.</p> <p>„Mo­ky­ti et­ni­nės kul­tū­ros Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se so­viet­me­čiu ne­bu­vo lei­džia­ma, nes lai­ky­ta­si nuo­sta­tos, kad tai na­cio­na­liz­mo ap­raiš­kos. Da­bar et­ni­nę kul­tū­rą kaip da­ly­ką tu­ri tik vie­na ki­ta mo­kyk­la. Aš esu vie­nin­te­lis iš moks­li­nin­kų et­no­gra­fų, ku­ris pri­tai­kė et­ni­nę kul­tū­rą ver­slui. Iš to ga­li­ma šiek tiek už­si­dirb­ti ir pra­gy­ven­ti. Moks­las tu­ri bū­ti orien­tuo­tas į ver­slą, gy­ve­ni­mą, rin­ką. To­dėl da­bar et­ni­nė­je kul­tū­ro­je aš mau­dau­si lyg žu­vis van­de­ny­je“, – taip apie sa­vo už­si­ė­mi­mą kal­bė­jo žy­nys.</p> <p>Be to, pa­sak jo, ma­gi­jos, chi­ro­man­ti­jos, ast­ro­lo­gi­jos bu­vo mo­ko­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­te dar prieš po­rą šim­tą me­tų. Tai pa­kan­ka­mai se­ni moks­lai, anuo­met bu­vę la­bai po­pu­lia­rūs. E.Ma­žin­tas tei­gė, kad dau­gy­bė mū­sų se­no­vės kul­tū­ros yra okul­ti­nė.</p> <p>Jis pa­aiš­ki­no, kad skir­tin­go­se kul­tū­ro­se tas pats skait­muo ar­ba sim­bo­lis ga­li tu­rė­ti skir­tin­gas ir net prie­šin­gas reikš­mes, tai­gi, tas, kas lai­mę ir sėk­mę sim­bo­li­zuo­ja kaž­kur sve­čio­je ša­ly­je, mū­sų kraš­tuo­se ga­li reikš­ti ne­lai­mę. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė mė­nu­lį, ku­ris pas mus trak­tuo­ja­mas kaip tė­ve­lis, o sla­vų kraš­tuo­se yra mo­te­riš­ko­sios gi­mi­nės pras­mė.</p> <p>Dar pri­si­mi­nė is­to­ri­ją, kai vie­na jo klien­tė, ti­kė­da­ma­si iš­lai­ky­ti mei­lę ir tur­tus sa­vo gy­ve­ni­me, iš Egip­to par­si­ve­žė ska­ra­bė­ją kaip mei­lės ir tur­tų amu­le­tą. Žy­nys pa­tvir­ti­no, kad bū­tent egip­tie­čiams šis amu­le­tas reiš­kia kaip tik tai, ta­čiau mū­sų kraš­te jis vi­so la­bo tė­ra mėš­la­va­ba­lis, reiš­kian­tis iš­si­sky­ri­mą, pra­ra­di­mą.</p> <p>„To­dėl įvai­rūs mū­sų sim­bo­liai ir amu­le­tai tu­rė­tų bū­ti lie­tu­viš­ki“, – ak­cen­ta­vo E.Ma­žin­tas.</p> <p>Dar jis pa­ti­ki­no, kad žmo­nės be rei­ka­lo ne­ti­ki prie­ta­rais, mat juo­se sly­pi tūks­tan­čius me­tų mū­sų pro­tė­vių kaup­ta pa­tir­tis, et­ni­nės ži­nios.</p> <h4>Kvie­čia žy­maus žmo­gaus dva­sią</h4> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar jo įžval­gos bei pra­na­šys­tės vi­suo­met yra pa­ti­ki­mos, žy­nys tvir­ti­no, kad nie­ka­da dėl nie­ko ne­ga­li­ma bū­ti tik­riems ir vi­suo­met sa­vo klien­tų iš anks­to at­si­pra­šo, jei­gu jo pra­na­šys­tės ne­pa­si­tei­sins. Ta­čiau daž­niau­siai iš žmo­nių, ku­rie krei­pia­si į jį, gir­di ge­rus at­si­lie­pi­mus.</p> <p>„Ži­no­te, ma­no dar­bą vi­suo­met pa­tik­ri­na lai­kas. Tik jis pa­ro­do, ar aš pa­sa­kiau tei­sy­bę, ar kly­dau“, – ti­ki­no E.Ma­žin­tas.</p> <p>Įpras­tai žy­nys žvel­gia še­še­rius me­tus į prie­kį, ta­čiau, jei­gu yra po­rei­kis pa­ma­ty­ti to­les­nę at­ei­tį, tą jis taip pat pa­da­ro. Tam nau­do­ja ran­kų del­nus. Pa­sak vy­ro, kai­rės ran­kos plaš­ta­ka ro­do pri­gim­tį ir 90 me­tų lai­ko­tar­pį, de­ši­nė – tą, ką žmo­gus per gy­ve­ni­mą nu­vei­kia, pa­ge­ri­na ar­ba su­ga­di­na ir 40 me­tų lai­ko tar­pą. De­ja, daž­niau­siai žmo­nės lin­kę vis­ką su­ga­din­ti. Apie žmo­nes jis ga­li daug pa­sa­ky­ti ir kal­bė­da­mas su jais te­le­fo­nu, net jų nė kar­to ne­ma­tęs gy­vai.</p> <p>Įdo­mu yra tai, kad žy­nys, no­rė­da­mas gau­ti tiks­les­nius ir iš­sa­mes­nius at­sa­ky­mus į žmo­nių no­ri­mus su­ži­no­ti klau­si­mus, tei­gia iš­si­kvie­čian­tis lie­tu­vių kom­po­zi­to­riaus, dai­li­nin­ko, chor­ve­džio, vie­no žy­miau­sių to me­to kul­tū­ros vei­kė­jo M.K.Čiur­lio­nio dva­sią, ku­ri pa­sa­ko dar dau­giau, pra­ple­čia kon­kre­taus žmo­gaus gy­ve­ni­mo pe­ri­met­rą.</p> <p>„Ga­liu ma­ty­ti, koks tas žmo­gus yra gy­ve­ni­me, šei­mo­je, dar­be, kaip klos­to­si jo kar­je­ra, ko­kia yra jo svei­ka­ta ir pa­na­šiai. Ta­čiau toks se­an­sas trun­ka apie va­lan­dą. Ga­liu daug ką pa­sa­ky­ti ir per še­šias mi­nu­tes, ta­čiau ne taip pla­čiai. Be to, dva­sia man la­bai pa­de­da, kai pats bū­nu per­var­gęs ir man pa­čiam tam­pa sun­kiau iš­skai­ty­ti ki­tais me­to­dais. Mū­sų ben­dra­vi­mas su dva­sia vyks­ta me­ta­fo­rų, ki­tų sim­bo­lių kal­ba“, – pa­sa­ko­jo žy­nys. Taip pat pri­dū­rė, kad bi­jo­ti dva­sių tik­rai ne­rei­kia, vei­kiau bi­jo­ti rei­kia gy­vų žmo­nių.</p> <h4>Lem­tį pa­keis­ti ga­li­ma</h4> <p>Žmo­nėms pra­neš­da­mas ne to­kius po­zi­ty­vius da­ly­kus ar įspė­da­mas apie jiems gre­sian­čias ne­lai­mes, E.Ma­žin­tas sten­gia­si tą pa­da­ry­ti la­bai sub­ti­liai, at­sa­kin­gai, kad žmo­gus ne­pra­dė­tų gy­ven­ti vien ta blo­ga ži­nia ir lauk­ti. Yra žmo­nių, ku­rie iš anks­to pa­pra­šo apie blo­gas ži­nias nu­ty­lė­ti.</p> <p>Net ir su­ži­no­ję apie ne itin ge­rą lem­tį, žmo­nės ga­li ją pa­keis­ti ir, pa­sak žy­nio, net pri­va­lo tą da­ry­ti.</p> <p>„La­biau­siai žmo­nės lau­kia, ką apie juos pa­sa­kys po­zi­ty­vaus. Su­lau­kiu ir to­kių klien­tų, ku­rie no­ri gir­dė­ti tik tai, ką no­ri gir­dė­ti. Ta­čiau kar­tais žmo­gui pa­sa­ky­ti ne tai, ko jis lau­kia, bū­na ver­ta. Ta­da jis su­si­mąs­to, pa­da­ro iš­va­das ir man net pa­dė­ko­ja“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.</p> <p>Taip pat žy­nys tei­gė ga­lin­tis nuim­ti pra­keiks­mus, nu­žiū­rė­ji­mus, už­kal­bė­ji­mus.</p> <h4>Klien­tai – ir ku­ni­gai</h4> <p>Tei­gia­ma, kad, re­mian­tis ka­ta­li­ky­be, jos iš­pa­žįs­ta­mu ti­kė­ji­mu, bur­tai, ma­gi­jos, spi­ri­tiz­mo se­an­sai yra lai­ko­mi nuo­dė­min­gais. Ta­čiau E.Ma­žin­tas su tuo ne­su­tin­ka, esą baž­ny­čia nė­ra moks­li­nin­kas, ku­riuo ga­li­ma ti­kė­ti kaip ne­gin­či­ja­ma tie­sa. Ži­no­ma ir tai, kad moks­liš­kai įro­dy­ti dva­sių eg­zis­ta­vi­mo taip pat ne­ga­li­ma.</p> <p>„At­si­me­nu, ma­no mo­čiu­tė iš­va­ry­da­vo žmo­gų ap­sė­du­sį šė­to­ną, o da­bar tą da­ro ir ku­ni­gai eg­zor­cis­tai. Juk tai ir­gi ga­li­ma va­din­ti ke­rais. Ir pats Jė­zus Kris­tus nau­do­jo ran­kų bio­e­ner­ge­ti­ką, ku­ria gy­dė žmo­nes ir net iš mi­ru­sių­jų pri­kė­lė. Ir ku­ni­gai, be­je, yra ma­no klien­tai, net la­bai aukš­to ran­go. Jiems ir­gi įdo­mu, kur jie bus, į ko­kį kraš­tą iš­va­žiuos, ko­kį laips­nį gaus. Tai žmo­giš­ki klau­si­mai. Drau­di­mai nie­ko ge­ro ne­duo­da. Ga­lė­tų ir ku­ni­gai dau­giau ma­ty­ti“, – tei­gė žy­nys.</p> <p>Pa­klaus­tas, ar bū­na vi­sa­pu­siš­kai sėk­min­gų žmo­nių, žy­nys tai pa­ti­ki­no, ta­čiau pa­brė­žė, kad ne vi­siems gy­ve­ni­me rei­kia daug ir kad no­rint bū­ti sėk­min­gam, kar­tais tie­siog rei­kia šiek tiek pa­keis­ti po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą: „Pa­ti­kė­kit, kuo ma­žiau gy­ve­ni­me tu­ri, tuo ma­žiau rū­pes­čių.“</p> <p> Pa­gal­ba ki­tiems žmo­nėms, kaip tei­gė žy­nys, jo nie­ka­da ne­iš­var­gi­na, prie­šin­gai, jei­gu pa­vyks­ta pa­gel­bė­ti, jau­čia­si pa­ky­lė­tai. „La­bai iš­gy­ve­nu, jei­gu žmo­gui ką nors pa­sa­kau ne taip, per­dė­tai“, – pa­sa­ko­jo vy­riš­kis.</p> <p> </p> <h4>Kas lau­kia Aly­taus mies­to ir ra­jo­no?</h4> <p>Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, įdo­mu su­ži­no­ti, kaip jie klos­ty­sis ir kas lauks Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, ko­kią val­džią jie iš­si­rinks.</p> <p>Žy­nys aiš­kiai api­bū­di­no Aly­taus ra­jo­no si­tu­a­ci­ją, esą val­džio­je ma­žai kas kei­sis, kad da­bar­ti­nė val­džia ta­ry­tum įsi­tvir­ti­no am­žiams, o žmo­nės jau­čia­si tar­si bū­tų įkliu­vę į spąs­tus, jie la­bai lau­kia per­mai­nų, nes vis­kas nu­si­bo­do. Si­tu­a­ci­ją jis ly­gi­no su Ru­si­jos at­ve­ju, kai tar­si liau­dis iš­ren­ka Pu­ti­ną va­do­vau­ti ša­liai, tar­si vis­kas de­mo­kra­tiška, ta­čiau anaip­tol taip nė­ra.</p> <p>„Da­bar­ti­nė val­džia per daug už­si­žai­dė, per daug pa­si­ti­ki sa­vi­mi, už­mi­go ant aplo­dis­mentų ir ne­no­ri nu­lip­ti nuo sce­nos. De­ja, į val­džią at­ei­na ne tie žmo­nės, ku­rie tik­rai ga­lė­tų jo­je bū­ti. Trūks­ta tu­rin­čių ge­rą, tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą, pa­sau­lie­ti­nę pa­tir­tį. Dar blo­giau, kad į po­li­ti­ką ban­do su­grįž­ti bu­vę jos da­ly­viai. Ap­sau­gok, Vieš­pa­tie, nuo to­kių spe­cia­lis­tų. Kur tie jau­ni žmo­nės, ku­rie tu­rė­tų tą dar­bą dirb­ti? Aš už tai, kad dvi ka­den­ci­jas at­bu­vę po­li­ti­kai dau­giau į tas pa­čias pa­rei­gas ne­grįž­tų. Rei­kia in­ves­tuo­ti į jau­nų žmo­nių at­ėji­mą į val­džią. Žmo­nės no­ri per­mai­nų, jiems trūks­ta ši­lu­mos, jau­čia di­de­lę so­cia­li­nę at­skir­tį. Val­džia la­bai ati­to­lu­si nuo pa­pras­tų žmo­nių. Biu­ro­kratija tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­ma ir ne­ga­li lik­ti toks iš­pūs­tas val­džios apa­ra­tas, kai gy­ven­to­jų ma­žė­ja. O tie to­liau dau­gi­na­si lyg hid­ros ar er­kės. Žmo­nės tą ma­to, bet bi­jo pa­sa­ky­ti“, – kal­bė­jo žy­nys.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no va­do­vas, pa­sak jo, bus val­din­gas, už­si­spy­ręs, tu­rin­tis ne­men­ką po­li­ti­nę pa­tir­tį. Jis tu­ri sa­vo su­kaup­tą tur­tą, šei­mą, du vai­kus, yra aukš­tas, maž­daug 1,82 m ūgio, svo­ris apie 86 ki­log­ra­mus.</p> <p>Kiek su­dė­tin­ges­nį me­tą ra­jo­no val­džio­je žy­nys ma­to 2020 me­tais, kai aikš­tėn iš­kils prie­ka­bia­vi­mo si­tu­a­ci­jų, nu­ra­šy­tos me­džia­gos, iš­vež­tos in­ves­ti­ci­jos, ne­gau­tos apy­var­ti­nės lė­šos. Ki­taip ta­riant, su­si­kaups po­li­ti­nio mėš­lo.</p> <p>Kal­bė­da­mas apie mies­tą E.Ma­žin­tas te­pa­sa­kė, ko­kio mies­tui rei­kia va­do­vo. Esą jis tu­ri bū­ti apie 35 me­tų, tu­rin­tis šei­mą, vai­ką, jam tas dar­bas bus įdo­mus, jis steng­sis ir tik­rai dirbs. De­ja, prieš jį nuo­la­tos kaž­kas ieš­kos kom­pro­ma­tų ir jų ras. Jau po dve­jų me­tų jis tu­rės di­de­lių ne­ma­lo­nu­mų.</p> <h4>Ko­kio pre­zi­den­to rei­kia Lie­tu­vai?</h4> <p>Žy­nio klau­sė­me ir apie ki­tą­met vyk­sian­čius pre­zi­den­to rin­ki­mus. Jo tei­gi­mu, iš­kvies­to­ji dva­sia ro­do, jog į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą pa­teks vy­ras ir mo­te­ris, o per­ga­lė bus tra­pi, nes bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų per­sva­ra bus la­bai men­ka. Be­je, žy­nys pra­si­ta­rė, jog Lie­tu­vai ir gy­ven­to­jams pa­lan­kiau bū­tų tu­rė­ti ša­lies va­do­vę mo­te­rį. Esą mo­te­riš­ka­ja­me pra­de sly­pi dau­gy­bė klo­dų, ku­rių vy­rai nie­ka­da ne­tu­rės.</p> <p>Pa­sak pa­šne­ko­vo, jei­gu rin­ki­mus lai­mė­tų mo­te­ris, ji bū­tų ir yra val­din­ga, ta­len­tin­ga, la­bai iš­pru­su­si, ra­cio­na­li, ne­si­va­do­vau­jan­ti emo­ci­jo­mis, šil­tai ben­drau­jan­ti su žmo­nė­mis, at­jau­ti, ne­daug­žo­džiau­jan­ti ir tik­rai dirbs tau­tos la­bui. Va­do­vau­jant jai tu­rė­tų at­si­gau­ti vi­du­ri­nė vi­suo­me­nės kla­sė, ben­druo­me­nės, smul­ku­sis ver­slas, o ne­šva­riais pi­ni­gais pra­tur­tė­ju­siems ver­sli­nin­kams pra­si­dės ne­ra­mūs lai­kai. Pa­sak žy­nio, jau ka­den­ci­jos pra­džio­je ji su­ge­bė­tų už ger­klės su­grieb­ti tuos, ku­rie per­ne­lyg lais­vai įsi­jau­tė.</p> <p>Jei­gu rin­ki­mus lai­mės vy­ras, jam la­biau rū­pės sa­vo pa­ties įvaiz­dis ir gar­bė, nes jis – ti­pi­nis nar­ci­zas, si­jo­nuo­tas vy­ras, o tai reiš­kia – tu­rin­tis daug mo­te­riš­kų sa­vy­bių. Jis yra iš­vaiz­dus, vo­nio­je pra­lei­džian­tis bent po­rą va­lan­dų per die­ną gra­žin­da­mas sa­vo na­gus ir šva­rin­da­mas kiek­vie­ną sa­vo kū­no ker­te­lę. Jis šiuo me­tu gal­vo­ja, kaip ras­ti ke­lią į mo­te­rų rin­kė­jų šir­dis ir jas ža­vė­ti.</p> <p>Jo va­do­va­vi­mas bū­tų per­ne­lyg nuo­bo­dus, da­ry­tų daug klai­dų, kil­tų daug prieš­prie­šos ir nesu­si­pra­ti­mų, su ku­riais jis ne­ge­bė­tų su­si­tvar­ky­ti. Jo va­do­va­vi­mo me­tu bū­tų jau­čia­mas ato­trū­kis nuo gy­ve­ni­mo. Jo re­to­ri­ka yra la­bai pa­vir­šu­ti­niš­ka, pri­mi­ty­vi. Lyg ir pri­sis­kai­tęs, daug ži­no, bet ne­ge­ba pri­tai­ky­ti prak­tiš­kai.</p> <p>Be to, jam pro­vin­ci­niai kraš­tai ma­žai pa­žįs­ta­mi, tad ir jų pro­ble­mos – sve­ti­mos, di­dė­tų ato­trū­kis tarp varg­šų ir tur­tuo­lių. Iš tie­sų tam vy­rui trūks­ta pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir drą­sos, ku­pi­nas vi­di­nių de­mo­nų, jis yra la­bai jaut­rus, šiek tiek su­tri­kęs emo­ciš­kai, tu­ri ir tam tik­rų svei­ka­tos su­tri­ki­mų.</p> <p>Pa­klaus­tas, kaip per bū­si­mo­jo pre­zi­den­to va­do­va­vi­mą sek­sis Lie­tu­vai, ar gy­ven­to­jai su­lauks ge­res­nių lai­kų, E.Ma­žin­tas pa­ti­ki­no pats tuo ne­ti­kin­tis, ta­čiau kor­tos ro­do, kad pro­švais­čių tik­rai yra: „Lie­tu­va pa­si­il­go ne tik ge­ro, bet ir de­mo­kra­tiško, o ne dik­ta­to­riš­ko va­do­vo ir įdo­my­bių. Iš­rink­tas pre­zi­den­tas tu­rės įta­kos, kad pa­dė­tis ša­ly­je šiek tiek ge­rė­tų. At­si­ras at­sa­ko­my­bė, pa­rei­ga, pa­si­keis dau­gy­bė vie­tų, žmo­nių.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/%21cid_f_jppqrhmz0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-300-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/%21cid_f_jppqrhmz0.jpg" width="400" height="303" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_1634.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-300-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_1634.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-149"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545237970"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>O</span> - Tre, 2018-19-12 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/149#comment-149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/149#comment-149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Velnio išvarymas kiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Velnio išvarymas kiek kainuoja?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=149" token="hz5x677A-As72BKBINl2vEf-b2NXcXdhQyCgR_dBWNA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-148"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1545236791"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Avis</span> - Tre, 2018-19-12 - 18:26</p> </li> <a href="/comment/148#comment-148" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/148#comment-148" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tai kur tas zinys randasi?…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tai kur tas zinys randasi? noriu i eile uzsirasyt.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=148" token="r-cvMCPj7X5ri_-3tTyhIhekMKDw-ZyrtqtdPSRjQxs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=300&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pr1o9A4mQCeoO9BU2njXchePDTNudPWONKZYMG1br1o"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Dec 2018 07:53:26 +0000 vyrredaktorius 300 at https://www.alytausnaujienos.lt At­vi­ru­kas – nos­tal­gi­ja kve­pian­tis šven­čių atri­bu­tas, daž­niau lan­kan­tis ko­lek­ci­nin­kus, nei ran­da­mas pa­što dė­žu­tė­se https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/vi-ru-kas-nos-tal-gi-ja-kve-pian-tis-sven-ciu-atri-bu-tas-daz-niau-lan-kan-tis-ko-lek-ci <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/140-13223" rel="bookmark"> Nr. <span> 140 (13223) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/pagrindine.jpg?itok=CU9cr1Il" width="344" height="287" alt="atvirukas" title="Visada populiarūs atvirukai su klasikiniais žiemos vaizdais, bet dažniau matomi kompiuterio ekrane. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>„Pir­kė­jai re­gio­nuo­se ieš­ko la­biau tra­di­ci­nių šven­tės vaiz­dų“</h4> <p>Vai­da Bud­rie­nė, ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos pa­što kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to va­do­vė: „Kal­bant apie ka­lė­di­nius at­vi­ru­kus, ga­li­ma ver­tin­ti tik Lie­tu­vos pa­što par­da­vi­mą, nes, su­pran­ta­ma, ne­ma­to­me, ką vo­kuo­se siun­čia gy­ven­to­jai. Pa­ly­gin­ti su spa­lio mė­ne­siu, lap­kri­tį šven­ti­nių at­vi­ru­kų par­da­vi­mas iš­au­go 30 proc., ta­čiau, jei ly­gin­tu­me su 2017 me­tais, – kri­to be­maž tiek pat. Iš to bū­tų ga­li­ma da­ry­ti ke­lias iš­va­das. Pir­ma, kad, ga­li­mas da­ly­kas, žmo­nės pa­lie­ka at­vi­ru­kų pir­ki­mą pas­ku­ti­nei mi­nu­tei, o, an­tra, kad vis dėl­to po­pie­ri­niai at­vi­ru­kai pra­lai­mi elek­tro­ni­niams.</p> <p>Kal­bant apie po­pu­lia­riau­sius po­pie­ri­nių at­vi­ru­kų vaiz­dus, ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad re­gio­nuo­se pa­gei­dau­ja­ma dau­giau tra­di­ci­nių, do­va­nė­les, eg­lu­tes, snai­ges vaiz­duo­jan­čių, o sos­ti­nė­je – abst­rak­tes­nių. Pa­gal ad­re­sus, už­ra­šy­tus ant šven­ti­niu pe­ri­odu ke­liau­jan­čių vo­kų, ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad did­mies­čiuo­se svei­ki­ni­mus vie­nos ki­toms siun­čia įmo­nės, įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, o gy­ven­to­jai, ypač ma­žes­nių mies­tų, svei­ki­na ad­re­sa­tus už­sie­ny­je.</p> <p>Ar pa­ti per­ku po­pie­ri­nius at­vi­ru­kus? Iš tik­rų­jų – ne. Tu­ri­me na­muo­se ki­tą tra­di­ci­ją. Kar­tu su vai­kais sa­vo ran­ko­mis da­ro­me ori­gi­na­lius at­vi­ru­kus, ku­riuo­se ma­žie­ji už­ra­šo lin­kė­ji­mus, ir juos įtei­kia­me kar­tu su ka­lė­di­nė­mis do­va­nė­lė­mis ar­ti­mie­siems.“</p> <h4> „Gy­vas žo­dis – ge­riau už at­vi­ru­ką“</h4> <p> Ar šiais lai­kais vai­kai dar ga­mi­na sa­vo ran­ko­mis at­vi­ru­kus? Lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė pa­tvir­ti­na, kad taip: „Vai­kai ruo­šia at­vi­ru­kus tė­ve­liams, mo­ky­to­jams Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga, Ka­lė­dų ar ki­tų šven­čių pro­go­mis, o šiuo me­tu ga­mi­na at­vi­ru­kus už­sie­nio part­ne­riams. Grei­tai jie iš­ke­liaus į Tur­ki­ją, Nor­ve­gi­ją, Es­ti­ją, Ru­mu­ni­ją, Por­tu­ga­li­ją, Ita­li­ją. Nau­do­ja įvai­rias dai­lės tech­ni­kas, džio­vin­tus au­ga­lus, ap­li­kuo­ja. Vi­du­je spaus­din­ti­nė­mis rai­dė­mis (daž­niau­siai su ža­vin­go­mis klai­do­mis) pa­ra­šo teks­tą. Yra ir įdo­mes­nių laiš­kų, ku­riuos pa­ra­šę mū­sų vai­kai, – Vy­tuo­liui Va­lū­nui, kai bai­gė dar­bą, ir Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui 60 me­tų pro­ga. Abie­juo­se laiš­kuo­se, kiek pa­me­nu, pa­lin­kė­jo įdo­mių da­ly­kų – tu­rė­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį, kad gal­vos ne­skau­dė­tų, ne­liū­dė­ti, tu­rė­ti gra­žią šei­mą ir vai­kų...</p> <p>Kal­bant apie ma­ne pa­čią, gė­da pri­si­pa­žin­ti, bet jau daug me­tų po­pie­ri­nių at­vi­ru­kų ne­siun­čiu. Nors pa­ti gau­nu ir la­bai jais džiau­giuo­si. No­ri­si pa­si­tei­sin­ti, kad lai­kas, lai­kas, lai­kas... Ta­čiau su­vo­kiu, kad lai­ko ras­čiau, tie­siog esa­me įpra­tę nau­do­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rios jau se­no­kai „pra­ri­jo“ ge­bė­ji­mą nu­si­ra­min­ti, pa­žvelg­ti žmo­gui į akis ir pa­lin­kė­ti to, ko tik­rai no­ri pa­lin­kė­ti. Vi­si at­vi­ru­kai da­bar ta­pę kaž­ko­kie ne­tik­ri, kaip ir žmo­gaus žo­dis, emo­ci­ja, kū­no kal­ba. Juk daž­nai su­tin­ka­me žmo­nes, ku­rie kal­ba tai, ką rei­kia kal­bė­ti, ra­šo, ką ga­li nu­si­ra­šy­ti, do­va­no­ja, ką ra­do su nuo­lai­da nu­pirk­ti. Kiek lai­ko ski­ria­me gal­vo­ji­mui apie žmo­nes, esan­čius ša­lia mū­sų? Ar tai mums nau­din­ga? Man net ne liūd­na, bet la­bai skau­du, kad vi­sa mū­sų ša­lis per­smelk­ta ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, skun­dų kul­tū­ros. Ir vi­si tie skun­di­kai ir „skaid­rių“ nuo­mo­nių tu­rė­to­jai pir­mie­ji iš­ver­čia „skū­rą“, kai rei­kia pa­sa­ky­ti gra­žų, bet me­la­gin­gą svei­ki­ni­mą, pir­mie­ji ei­lė­je ri­kiuo­ja­si.</p> <p>Aš sten­giuo­si vi­sus dar­buo­to­jus pa­kal­bin­ti prieš šven­tes. Pas­ku­ti­nį va­ka­rą prieš Kū­čias pa­si­vaikš­tau po „Vo­lun­gė­lę“, kiek­vie­nam po sim­bo­li­nę do­va­nė­lę nu­ne­šu (per­nai tai bu­vo auk­si­nė žu­ve­lė – šo­ko­la­di­nė) ir, svar­biau­sia, pa­sa­kau žo­džius, ku­riuos tik jam vie­nam ski­riu. Jau­čiu, kad žmo­nėms tai svar­bu, jie ati­džiai klau­so­si. Po to ap­ka­bi­nu kiek­vie­ną, ku­rį ga­liu ap­ka­bin­ti nuo­šir­džiai.</p> <p>Tai tur­būt ge­riau už at­vi­ru­ką, nes gy­vas žo­dis yra mo­men­ti­nė nuo­tai­ka, ku­ri ne­pa­kar­to­ja­ma, to­dėl dar bran­ges­nė.“</p> <p> </p> <h4>„Ko­lek­cio­nuo­jant la­bai svar­bu vis­ką rink­ti lai­ku“</h4> <p><strong> – Ša­rū­nas Šim­ke­vi­čius, ko­lek­ci­nin­kas  Ar nau­ja­me­ti­nių at­vi­ru­kų ko­lek­ci­jos yra daž­nas ar re­tas da­ly­kas šiais lai­kas? </strong></p> <p>– Abi ma­no at­vi­ru­kų ko­lek­ci­jos – tiek so­vie­ti­nių, tiek ca­ri­nių at­vi­ru­kų – ki­tų ko­lek­ci­nin­kų yra ver­ti­na­mos kaip šlamš­tas ir daž­nai tam­pa pa­juo­kos ob­jek­tu. Prie šių dvie­jų ko­lek­ci­jų dar glau­džia­si ir ab­roz­dė­lių – re­li­gi­nių pa­veiks­lė­lių rin­ki­nys. Tai ir­gi at­vi­ru­kai, tik daž­nai ma­žes­nio for­ma­to nei stan­dar­ti­niai svei­ki­ni­mo. Tarp ab­roz­dė­lių ir­gi yra ne­ma­žai ka­lė­di­nių ir nau­ja­me­ti­nių. Man la­bai daž­nai ten­ka iš­klau­sy­ti įvai­rių re­pli­kų, ku­rias ga­li­ma api­ben­drin­ti kaip nu­si­ste­bė­ji­mą, kam aš to­kius daik­tus pir­ki­nė­ju, juk pi­ni­gus ga­li­ma iš­leis­ti ir ki­taip. Ta­čiau aš daž­niau­siai ren­ku tai, ko ki­ti ne­ver­ti­na, ir tai, kas la­bai pi­gu.</p> <p><strong>– Ko­kie at­vi­ru­kai yra la­biau­siai ver­ti­na­mi ir nuo ko pri­klau­so jų ver­tė?</strong></p> <p>– So­vie­ti­niai at­vi­ru­kai yra pi­gūs, la­bai ne­bran­giai ga­li­ma įsi­gy­ti ir ca­ri­nių at­vi­ru­kų ar ab­roz­dė­lių. Net ir la­bai di­de­lių re­te­ny­bių, va­di­na­mų­jų uni­ku­mų, ga­li­ma įsi­gy­ti už cen­tus. Ab­roz­dė­lių ver­tės ir tuo la­biau re­tu­mo re­a­liai nie­kas ne­su­pran­ta. Man ir pa­čiam daž­nai sun­ku tai nu­sta­ty­ti. Tai da­rau rem­da­ma­sis sa­vo il­ga­me­te pa­tir­ti­mi ir in­tui­ci­ja. Jei iš­ky­la abe­jo­nių, kon­sul­tuo­juo­si su Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos spe­cia­lis­tais. Ir tik­rai ne vie­nas ma­no re­li­gi­nis at­vi­ru­kas bu­vo anks­čiau ne­ži­no­mas na­cio­na­li­nei bib­lio­grafijai.</p> <p>Be­je, ab­roz­dė­lių ka­ta­lo­gas šiuo me­tu yra ren­gia­mas, la­bai lau­kiu jo pa­si­ro­dy­mo.</p> <p><strong>– Kiek at­vi­ru­kų yra Jū­sų ko­lek­ci­jo­je?</strong></p> <p>– So­vie­ti­nių at­vi­ru­kų (iki 1990 me­tų) tu­riu apie 10 tūkst. Pa­na­šų kie­kį tu­riu ir tar­pu­ka­rio ar ca­ri­nių. Nau­ja­me­ti­nių ir ka­lė­di­nių tarp jų yra 15–17 pro­cen­tų. Ki­ti – jau ki­to­kių te­mų. Taip pat pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­do­mė­jau ir se­nais do­ku­men­tais, jų Lie­tu­vo­je nie­kas ne­ver­ti­na. Tarp tų ir­gi yra to­kių, ku­riuos ga­li­ma ver­tin­ti kaip at­vi­ru­kus.</p> <p>Lie­tu­vo­je pa­grin­di­nės ko­lek­cio­na­vi­mo rū­šys yra nu­miz­ma­ti­ka, bo­nis­ti­ka ir fi­la­te­li­ja. Ko­lek­ci­nin­kai tu­ri pri­si­pir­kę bran­gių mo­ne­tų, ku­rios vis la­biau pin­ga (se­nos ge­ros kai­nos lai­ko­si jau tik kai ku­rių ra­ri­te­tų). Dar vis mo­ka pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus už se­nus ban­kno­tus. Dar yra ir fi­la­te­lis­tų (bet Lie­tu­vo­je gal la­biau ver­ti­na­mi Ru­si­jos pa­što žen­klai, da­lis – Vo­kie­ti­jos, su svas­ti­ko­mis, nei tar­pu­ka­rio lie­tu­viš­ki). Ypač daž­nai pa­juo­kos su­lau­kiu iš ko­lek­cio­nuo­jan­čių­jų bran­giuo­sius at­vi­ru­kus ir fo­to­gra­fi­jas su Lie­tu­vos mies­tų vaiz­dais. Iš­lei­dę mil­ži­niš­kus pi­ni­gus re­tų Aly­taus ar ki­tų mies­tų vaiz­dams, dar ne­su­pran­ta, kaip sun­ku to­kias bran­gias ko­lek­ci­jas par­duo­ti. Dar ge­rai, jei pa­vyks pa­si­keis­ti į ki­tus daik­tus. Plius dar tu­riu to­kį vie­ną svar­bų pa­ste­bė­ji­mą ši­tiems ko­lek­ci­nin­kams: o kur jūs bu­vot, kai vi­si ši­tie mil­ži­niš­kų kai­nų at­vi­ru­kai ir fo­to­gra­fi­jos (net už re­tes­nių fo­to­ska­nus mo­ka­mi šim­tai eu­rų) kai­nuo­da­vo ka­pei­kas, jų bu­vo pil­ni an­ti­kva­ria­tai ir nie­kas ne­ver­ti­no? Jū­sų tie­siog ne­bu­vo. Nes ši ko­lek­cio­na­vi­mo ma­da at­ėjo iš Va­ka­rų ša­lių. Aš tai lai­kau tam tik­ru fe­no­me­nu. Nes Lie­tu­vo­je tik­rai at­si­ra­do ne­ma­žai to­kių bran­gių at­vi­ru­kų ko­lek­ci­nin­kų.</p> <p>Tai, už ką da­bar mo­ka di­de­lius pi­ni­gus, kaž­ka­da ga­lė­jai su­pirk­ti už cen­tus. To­dėl ko­lek­cio­nuo­jant la­bai svar­bu vis­ką rink­ti lai­ku. Štai ko­dėl aš ir ren­ku so­vie­ti­nius at­vi­ru­kus ir fo­to­gra­fi­ją – nes tai pi­gu, daug fo­to­gra­fi­jų ir at­vi­ru­kų gau­nu do­va­nų.</p> <p><strong>– So­vie­ti­nio pe­ri­odo eks­po­na­tai – ko­kia jų ver­tė?</strong></p> <p>– So­vie­ti­kos eks­po­na­tų po­ten­cia­lą jau ro­do net ir da­bar­tis. To­li pa­vyz­džių ieš­ko­ti ne­rei­kia – skulp­tū­rų par­kas Grū­te. Bet jau ir ki­tas sri­tis ga­li­ma pa­mi­nė­ti. Juk vi­si pri­si­me­na so­vie­ti­nius pla­ka­tus ir skel­bi­mus su įvai­riais lo­zun­gais. Da­bar da­lis to­kių Va­ka­rų ša­ly­se kai­nuo­ja mil­ži­niš­kus pi­ni­gus. Vie­nas pla­ka­tas ar net ir skel­bi­mas ga­li kai­nuo­ti ir me­ti­nį lie­tu­vio už­dar­bį. Jei­gu bū­tų tais lai­kais koks žmo­gus įver­ti­nęs jų po­ten­cia­lą ir rin­kęs – da­bar bū­tų pa­sa­kiš­kai tur­tin­gas. Ži­no­ma, aš ne­ga­lė­siu pa­si­nau­do­ti šių ko­lek­ci­jų po­ten­cia­lu, nes ne­su­lauk­siu to­kios to­li­mos at­ei­ties. Plius var­gu ar ga­li­ma ly­gin­ti pla­ka­to po­ten­cia­lą su at­vi­ru­ko. Nes pla­ka­tai bu­vo kli­juo­ja­mi vie­šo­se vie­to­se ir taip ti­ra­žas tie­siog bu­vo iš­nau­do­ja­mas greit, o at­vi­ru­kų ti­ra­žai bu­vo di­des­ni ir iš­li­ki­mo są­ly­gos pa­lan­kes­nės – jų iš­li­ko la­bai daug.</p> <p>Ko­lek­cio­na­vi­mo ma­dos į Lie­tu­vą at­ei­na dau­giau­sia iš Va­ka­rų vals­ty­bių, ypač ma­no mi­nė­tas bran­gių­jų at­vi­ru­kų su Aly­taus mies­to vaiz­dais rin­ki­mas. Svar­biau­si pa­sau­lio ko­lek­cio­na­vi­mo cen­trai yra JAV, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Pran­cū­zi­ja. Šios ša­lys tik­rai yra su di­de­lė­mis ko­lek­cio­na­vi­mo tra­di­ci­jo­mis ir pa­tir­ti­mi. Taip pat la­bai sa­vi­ti ko­lek­cio­na­vi­mo cen­trai yra ne­to­li mū­sų – tai Ru­si­ja ir Len­ki­ja. Lie­tu­va yra la­bai men­kos ko­lek­cio­na­vi­mo kul­tū­ros ša­lis, nors tra­di­ci­jų bū­ta, bet jos nu­trauk­tos oku­pa­ci­jų, iš­li­kę ne­gau­sūs ko­lek­ci­nin­kai jau su­si­du­ria su nau­jais iš­šū­kiais, tiek ne­igia­mu val­džios po­žiū­riu, tiek gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mu. Lie­tu­vos ko­lek­ci­nin­kai tie­siog ver­da sa­vo pa­čių sul­ty­se, to­dėl toks jų ne­igia­mas po­žiū­ris ir į ma­no se­nų at­vi­ru­kų ko­lek­ci­jas. Nes tie­siog ne­su­vo­kia­ma ca­ri­nių Ru­si­jos ar ki­tų ša­lių at­vi­ru­kų nei re­tu­mas, nei ver­tė. O kaip tą ru­siš­kų at­vi­ru­kų re­tu­mą nu­sta­ty­ti? Tai tik­rai nė­ra leng­va.</p> <p><strong>– Ką la­biau­siai ver­ti­na­te sa­vo at­vi­ru­kų ko­lek­ci­jo­je? </strong></p> <p>– Ži­no­ma, Dzū­ki­jos re­li­gi­nius pa­veiks­lė­lius-at­vi­ru­kus. Jau mi­nė­jau, kad tarp to­kių ir­gi bū­na ka­lė­di­nės te­ma­ti­kos. Šiuo me­tu aš jau tu­riu pa­čią di­džiau­sią tar­pu­ka­rio Dzū­ki­jos ku­ni­gų pa­veiks­lė­lių ko­lek­ci­ją. Prie jų glau­džia­si ir ku­ni­gų au­to­gra­fų ko­lek­ci­ja. Su­si­rin­kau dau­gu­mos tar­pu­ka­rio ku­ni­gų au­to­gra­fus. Kai ku­rių il­gai ieš­ko­jau. Pa­vyz­džiui, tar­pu­ka­rio Aly­taus kle­bo­no Pran­ciš­kaus Bal­tru­šai­čio au­to­gra­fo ieš­ko­jau il­gai, bet įsi­gy­ti pa­vy­ko tik šiais me­tais. Taip pat ren­ku ir po­ka­rio pa­veiks­lė­lius (iš­leis­tus po 1945 me­tų). La­bai ver­ti­nu sa­vo uni­ku­mus – to­kius, ku­rie bu­vo anks­čiau vi­siš­kai ne­ži­no­mi bib­lio­grafams.</p> <p>O iš ki­tų nau­ja­me­ti­nių at­vi­ru­kų te­mų iš­skir­čiau pieš­tus ran­ka. Kar­tą vi­sai at­si­tik­ti­nai įsi­gi­jau se­no­vi­nių at­vi­ru­kų su dai­li­nin­kų au­to­gra­fais. Man jie taip pa­ti­ko, kad pra­dė­jau rink­ti. Pas­kui prie se­nų­jų ėmė glaus­tis so­vie­ti­niai at­vi­ru­kai, pieš­ti ran­ka. Nors so­vie­ti­niais lai­kais at­vi­ru­kas bu­vo la­bai pi­gus, bet ir anuo­met pieš­da­vo, ga­min­da­vo ir sa­vo ran­kų dar­bo at­vi­ru­kus. Kli­juo­da­vo įvai­rias žo­les bei ki­tus daik­tus. Ko­kių tik daik­tų ne­tu­riu pri­kli­juo­tų prie at­vi­ru­kų sa­vo ko­lek­ci­jo­je! Net mo­ne­tų. Žo­les kli­juo­da­vo ir prie re­li­gi­nių at­vi­ru­kų.</p> <p>Dar ki­ta gru­pė, ku­rią iš­skir­čiau, tai vie­no Lie­tu­vos ra­di­jo mė­gė­jo so­vie­ti­nių lai­kų at­vi­ru­kų ko­lek­ci­ja. Rei­kia net ste­bė­tis, kaip jis tais lai­kais gau­da­vo tiek daug at­vi­ru­kų iš įvai­rių ka­pi­ta­lis­ti­nio pa­sau­lio ša­lių. Ten yra įvai­rios te­ma­ti­kos at­vi­ru­kų, bet vi­si jie tu­ri vie­ną po­žy­mį – vi­si su ra­di­jo mė­gė­jų šau­ki­niais. Juos tam žmo­gui siųs­da­vo ra­di­jo mė­gė­jai iš ki­tų ša­lių. Tarp jų yra net ir vie­nas ero­ti­nis at­vi­ru­kas. Be­je, ka­lė­di­nių ero­ti­nių at­vi­ru­kų bū­da­vo ir tar­pu­ka­riu. Se­no­vi­nių ero­ti­nių at­vi­ru­kų spe­cia­liai nie­ka­da ne­rin­kau ir ne­pir­kau, ta­čiau jų pa­si­tai­ko ma­no per­ka­mo­se ko­lek­ci­jo­se. Ka­da per­ki vi­są ko­lek­ci­ją, ne­ži­nai vi­so tu­ri­nio, bet jau su­da­riau gra­žią ero­ti­nių ca­ri­nių ir tar­pu­ka­rio at­vi­ru­kų ko­lek­ci­ją.</p> <p>Dar iš­skir­siu ke­le­tą įdo­mes­nių pa­vyz­džių iš sa­vo ko­lek­ci­jos. Daž­niau­siai at­vi­ru­kai bū­da­vo po­pie­ri­niai, ta­čiau tu­riu vie­ną ca­ri­nį at­vi­ru­ką, ku­ris yra iš me­džio. Tai 1910 me­tų at­vi­ru­kas, ran­kų dar­bo pie­ši­nys. Šį at­vi­ru­ką siun­tė Tra­kų ku­ni­gas. Ir įdo­mu, kad jis per­ėjęs pa­štą, su pa­što žen­klu, iš da­lies iš­li­ku­siu. Teks­tas ra­šy­tas pieš­tu­ku. Gai­la tik, kad šis at­vi­ru­kas įski­lęs. Pa­mi­nė­siu ir dar vie­ną for­ma­tą, ku­ris šian­dien at­ro­do ne­įpras­tas. Ne­se­niai in­ter­ne­to auk­cio­ne pir­kau tar­pu­ka­rio vi­zi­ti­nių kor­te­lių ko­lek­ci­ją. Bu­vo įdė­ta nuo­trau­ka ir aš pa­ma­čiau Tiš­ke­vi­čiaus vi­zi­ti­nę kor­te­lę. Tu­riu sa­vo ko­lek­ci­jo­je vie­ną se­no­vi­nę kny­gą iš Tiš­ke­vi­čių bib­lio­te­kos, to­dėl no­rė­jau įsi­gy­ti ir šią kor­te­lę. Lai­mė­jau tą auk­cio­ną, par­si­siun­čiau sa­vo eks­po­na­tus. Ap­žiū­rė­jus ko­lek­ci­ją te­ko pa­da­ry­ti iš­va­dą, kad ne­ap­si­ri­kau dėl sa­vo pir­ki­nio, nes ten bu­vo ir dau­giau įdo­mių vi­zi­ti­nių. Tarp to­kių – ir dvi la­bai re­tos Dau­gų vi­zi­ti­nės. Aš ren­ku se­nuo­sius Dzū­ki­jos spau­di­nius, ta­čiau šias kor­te­les pa­ma­čiau pir­mą kar­tą. Ti­kė­ti­na, kad tai gal net uni­ku­mai. Nes vi­zi­ti­nių ir­gi nie­kas ne­sau­go­da­vo ir ma­žai kas rink­da­vo. To­dėl ir iš­li­ko jų ne­daug, ypač su­si­ju­sių su Dzū­ki­ja. Ta­čiau pa­ste­bė­siu, kad tų kor­te­lių re­ver­se, tai yra ki­to­je pu­sė­je, už­ra­šy­ti svei­ki­ni­mai Nau­jų­jų me­tų pro­ga. Vie­na – 1930, ki­ta 1931 me­tų. Tai liu­di­ja, kad vi­zi­ti­nės tar­pu­ka­riu bu­vo nau­do­ja­mos ir kaip at­vi­ru­kai.</p> <p><strong>– Ar pats siun­čia­te po­pie­ri­nius ka­lė­di­nius at­vi­ru­kus?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu pats as­me­niš­kai tra­di­ci­nių po­pie­ri­nių at­vi­ru­kų pa­štu jau ne­siun­čiu. Ke­le­tą svei­ki­ni­mų gau­nu iš ki­tų ko­lek­ci­nin­kų. Be­je, pa­štas ant siun­čia­mų vo­kų jau ne­kli­juo­ja pa­što žen­klų, tik de­da ant­spau­dą. To­dėl kai ku­rie ko­lek­ci­nin­kai, kai jiems siun­čiu jų eks­po­na­tus, pra­šo, kad už­kli­juo­čiau ir ko­kių gra­žes­nių pa­što žen­klų. To­dėl, nu­ė­jęs į pa­štą, pa­pra­šau, kad dar­buo­to­ja už­kli­juo­tų. Ir pa­ren­ka, už­kli­juo­ja. To­dėl šian­dien vo­kas su pa­što žen­klais ga­li bū­ti ir ko­lek­ci­nin­ko vo­kas.</p> <p><strong>– Tai ar ver­ta pra­dė­ti rink­ti at­vi­ru­kus? </strong></p> <p>– Api­ben­dri­nant ma­no pa­sa­ko­ji­mą bū­ti­na pa­sa­ky­ti: ne­bi­jo­ki­te in­ves­tuo­ti net ir į at­vi­ru­kus. To­kią ko­lek­ci­ją ga­li­ma rink­ti ir už cen­tus. Ir ji bus tik­rai įdo­mi, bus ir at­ra­di­mų, ir re­te­ny­bių už cen­tus, gal net ir vie­nas ki­tas uni­ka­lus daik­tas. Pa­vyz­džiui, mi­nė­jau ran­ka pieš­tus at­vi­ru­kus. Lie­tu­vo­je ir­gi yra ko­lek­ci­nin­kų, ren­kan­čių bran­gius pa­veiks­lus ir me­no kū­ri­nius. O aš tik­tai ne­ren­ku pa­veiks­lų. Bet aš tu­riu ran­ka pieš­tų at­vi­ru­kų. Prie jų glau­džia­si vie­nas ki­tas tar­pu­ka­rio ar vė­les­nių lai­kų dai­li­nin­kų eks­lib­ri­sas, ar koks smul­kus au­to­ri­nis dar­bas. Tu­riu net tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos avan­gar­dis­tų eks­lib­ri­sų, vie­nas net su dai­li­nin­ko as­me­ni­niais tai­sy­mais. Vie­nas ki­tas tar­pu­ka­rio dai­li­nin­kų do­ku­men­tas, au­to­gra­fas (čia tu­riu ir la­bai gar­sių pa­var­džių). Do­min­tis me­nu, ne­bū­ti­na rink­ti bran­gius pa­veiks­lus. Dai­li­nin­ko ka­ta­lo­gą ar gra­žų me­no al­bu­mą ga­li­ma įsi­gy­ti ir už eu­rą. Kar­tais ka­ta­lo­gas bū­na net ir su ori­gi­na­liu me­no kū­ri­niu, bet re­tai. Ta­čiau vi­sa­da ga­li­ma pa­pra­šy­ti au­to­gra­fo, ta­da ka­ta­lo­gas bus ver­tin­ges­nis. Nie­kas ne­pa­neigs, kad ma­no tu­ri­mi at­vi­ru­kai nė­ra gra­žūs, ypač gra­žūs ca­ri­niai ab­roz­dė­liai. Juk ne­bū­ti­na, kad kiek­vie­na ko­lek­ci­ja at­si­pirk­tų, bet svar­bu, kad ji tau pa­čiam bū­tų įdo­mi. Ši ko­lek­ci­ja pra­si­dė­jo ne­kal­tai, at­vi­ru­kų bu­vo šei­mo­je, o pas­kui ko­lek­ci­ja plė­tė­si. Da­lį svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kų ma­ma pa­do­va­no­jo Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jui.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/A-000123.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/A-000123.jpg" width="1138" height="1707" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9615.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9615.jpg" width="1138" height="1707" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_20181204_202538.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_20181204_202538.jpg" width="1138" height="1707" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_20181204_202737.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_20181204_202737.jpg" width="1138" height="1707" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/ScanImage4034p.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/ScanImage4034p.jpg" width="1613" height="1137" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-12/Untitled-Scanned-17.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-281-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/Untitled-Scanned-17.jpg" width="1613" height="1137" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=281&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="IOsH9SgTEQ2E2_ikcOpKo23hT9KYarIfWV4ypAWzymc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 10 Dec 2018 16:46:14 +0000 vyrredaktorius 281 at https://www.alytausnaujienos.lt 16 met­rų aukš­čio eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je – ba­ro­ki­nė, spar­nuo­ta ir la­bai fo­to­ge­niš­ka https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/16-met-ru-auks-cio-eg-le-ro-tu-ses-aiks-te-je-ba-ro-ki-ne-spar-nuo-ta-ir-la-bai-fo-ge-nis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/132-13215" rel="bookmark"> Nr. <span> 132 (13215) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/IMG_6267.JPG?itok=auxIPRPp" width="344" height="287" alt="Eglė" title="Kaunietė menininkė Jolanta Šmidtienė Kalėdų eglę Alytuje puošia antrus metus iš eilės. Šiemet ji sparnuota. Kaunietė menininkė Jolanta Šmidtienė Kalėdų eglę Alytuje puošia antrus metus iš eilės. Šiemet ji sparnuota. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Ža­lias­ka­rę šie­met, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, Aly­tu­je puoš VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos meist­rai, va­do­vau­ja­mi kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės. Eg­lės pa­puo­ši­mo au­to­rė pa­brė­žia, kad Aly­taus ža­lias­ka­rė bus vie­na aukš­čiau­sių Lie­tu­vo­je, jai pa­ga­min­tas spe­cia­lus kar­ka­sas.</p> <p>Va­kar per pie­tus J.Šmid­tie­nę jau bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je prie pra­dė­tos puoš­ti eg­lės. Šie­met jos ak­cen­tas – bal­ti iš me­ta­lo pa­ga­min­ti an­ge­lų spar­nai. Jų bus 40, ir vi­si švies spe­cia­liais bal­tais pro­žek­to­riais. Spar­nus nu­kal­di­no kau­nie­tis kal­vis Ma­rius Bal­čiū­nas.</p> <p>„Šie­met įei­ti į eg­lės vi­dų ne­bus ga­li­ma, ta­čiau vi­sus gy­ven­to­jus ir mies­to sve­čius la­bai kvies­čiau prie eg­lu­tės įsi­am­žin­ti su an­ge­lo spar­nais, o ypač jei pa­snigs – sku­bė­ki­te pa­si­džiaug­ti ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­jau­ta“, – ra­gi­na J.Šmid­tie­nė.</p> <p>Jos ma­ny­mu, Aly­taus eg­lė šie­met la­bai fo­to­ge­niš­ka ir tie­siog bū­ti­na prie jos įsi­am­žin­ti. Ji pa­ti šią eg­lę pra­mi­nė ba­ro­ki­ne dėl jos pa­puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vu­mo. De­šimt me­tų įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus Ka­lė­doms puo­šian­ti me­ni­nin­kė pra­šo aly­tiš­kius sau­go­ti ka­lė­di­nę eg­lę, nes jos kū­ri­niai daž­niau vis dėl­to nu­ken­čia ne nuo gam­tos sti­chi­jų, bet nuo van­da­liz­mo.</p> <p>Kon­kur­są puoš­ti Aly­taus ka­lė­di­nę eg­lę ir jos ap­lin­ką J.Šmid­tie­nė lai­mė­jo tre­jiems me­tams. An­ge­lo plunks­no­mis bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tės švies­tu­vai, me­džiuo­se su­mon­tuo­tos lem­pu­tės. Per­nai ir šie­met Aly­taus ka­lė­di­nė pa­sa­ka yra bal­ta, o pa­ly­dint 2019-uo­sius au­to­rė ža­da tik­rą kla­si­ki­nę spal­vin­gą vai­kys­tės Ka­lė­dų eg­lę su spe­cia­liais žais­liu­kais.</p> <p>Be­je, po vie­ne­rių me­tų per­trau­kos J.Šmid­tie­nė šie­met vėl puo­šia ir Kau­no eg­lę, ku­rios de­ko­ra­ci­joms su­kur­ti bus pa­nau­do­ta... 4 mln. plas­ti­ko šiau­de­lių, iš ku­rių iš­augs snie­go pus­nys.</p> <p>Šven­ti­niai ži­bu­riai iki pat Tri­jų Ka­ra­lių šie­met džiu­gins ne tik Ro­tu­šės aikš­tės pra­ei­vius – šven­ti­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis pa­si­puoš ir pa­grin­di­nės mies­to gat­vės, me­džiai Se­na­mies­čio skve­re bei cen­tri­niai fon­ta­nai.</p> <p>Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė šie­met vyks gruo­džio 1 die­ną 16 val.</p> <p>Aly­taus mies­to eg­lu­tei pa­puoš­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met sky­rė 30 tūkst. Eur, dar 24 tūkst. Eur skir­ta Aly­taus mies­to puo­šy­bai, o 14 tūkst. Eur – šven­ti­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6277.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-240-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6277.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6282.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-240-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6282.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-47"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1542719164"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Dzūkelis</span> - Ant, 2018-20-11 - 15:06</p> </li> <a href="/comment/47#comment-47" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/47#comment-47" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visai graži eglė, laukiu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visai graži eglė, laukiu užžiebimo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=47" token="b_6-PWF3gVKjhQuE-qR_G1cEDpWj_XgdjEWgJda-Pwo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=240&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JQJlbzUvIZl6UTEn27qxSTsjpNjTA5W0xZ7OQY-br4g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Nov 2018 08:24:13 +0000 vyrredaktorius 240 at https://www.alytausnaujienos.lt „Kiek­vie­nas le­gio­nie­rius yra ta­vo ka­riuo­me­nės bro­lis. Ne­pri­klau­so­mai nuo jo ti­kė­ji­mo, tau­ty­bės ir ra­sės” https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/kiek-vie-nas-le-gio-nie-rius-yra-ta-vo-ka-riuo-me-nes-bro-lis-ne-pri-klau-so-mai-nuo-jo-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/126-13209" rel="bookmark"> Nr. <span> 126 (13209) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/Legionierius.JPG?itok=gn7iM2l_" width="344" height="287" alt="legionierius" title="Valerijus Kuncevičius yra pelnęs bene visus Prancūzijos švetimšalių legiono savo kariams skiriamus apdovanojimus – Karinį vertės kryžių su žvaigžde, Kovotojo kryžių, Nacionalinės apsaugos aukso medalį, Sužeistojo kareivio medalį, Misijos už vandenyno medalį, NATO medalį, Atminimo medalį." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­nas, ku­ria­me ir pa­čiam te­ko tar­nau­ti 19 me­tų, yra lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių ka­ri­nių jun­gi­nių pa­sau­ly­je. Re­mian­tis Lie­tu­vą pa­sie­ku­sio­mis ži­nio­mis, kor­pu­so pra­džia – 1831 me­tais vien iš Pa­ry­žiaus gat­vė­se su­čiup­tų val­ka­tau­jan­čių už­sie­nie­čių su­for­muo­tas bū­rys, ku­ris bu­vo siun­čia­mas į karš­čiau­sius taš­kus, to­li nuo Pran­cū­zi­jos, kad ne­rei­kė­tų gal­vų pa­dė­ti pa­tiems pran­cū­zams. Gal tik­ro­ji le­gio­no is­to­ri­ja yra ki­to­kia? </strong></p> <p>– Taip is­to­ri­ja yra to­kia, bet tik­tai val­ka­tau­jan­čių už­sie­nie­čių nie­kas per prie­var­tą į le­gio­ną ne­va­ry­da­vo. Le­gio­nas dar nuo  įkū­ri­mo, vi­sa­da bu­vo sam­do­ma sa­va­no­rių, sve­tim­ša­lių ka­riuo­me­nė.</p> <p><strong>– Kaip pats at­si­dū­rė­te le­gio­ne, ko­kiais ke­liais šian­die­nis jau­ni­mas ga­li pa­tek­ti? </strong></p> <p>– 1995 me­tais ra­dau skel­bi­mą „Aly­taus nau­jie­no­se“, bu­vo ra­šo­ma, kad kas no­ri iš­ban­dy­ti lai­mę, yra kvie­čia­mi į Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­ną. Bu­vau jau­nas, fi­ziš­kai pa­si­ruo­šes, į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę dar šau­ki­mo ne­ga­vau. Nu­spren­džiau iš­ban­dy­ti lai­mę ir kar­tu nuo­ty­kių ieš­ko­ti. Ta­da daug in­for­ma­ci­jos apie le­gio­ną ne­bu­vo. Gal­vo­jau: pa­tek­siu – ge­rai, o jei ne – tai na­mo grį­šiu. O da­bar jau­ni­mui tai daug leng­viau, dau­giau in­for­ma­ci­jos yra in­ter­ne­te, taip pat ir le­gio­no pri­ėmi­mo punk­tų ad­re­sai, ir vi­sa ki­ta in­for­ma­ci­ja.</p> <p><strong>– Pran­cū­zi­jos sve­tim­ša­lių le­gio­ne – ka­riai iš dau­giau nei 140 vals­ty­bių. Kaip le­gio­nie­riai su­si­kal­ba tar­pu­sa­vy­je?</strong></p> <p>– Le­gio­ne da­bar tar­nau­ja 148 tau­ty­bių le­gio­nie­rių. Kai iš­siun­čia 4 mė­ne­siams į ap­mo­ky­mus, ten kar­tu ir mo­ko pran­cū­zų kal­bos. Bū­rį pa­skirs­to į ke­lias gru­pes, vy­rai, ku­rie mo­ka pran­cū­ziš­kai, yra mai­šo­mi su tais, ku­rie ne­mo­ka pran­cū­ziš­kai. Yra pri­va­lo­ma mo­ky­tis ir kal­bė­ti tik pran­cū­ziš­kai, ki­tos kal­bos yra drau­džia­mos.</p> <p><strong>– Iš ko­kių ša­lių dau­giau­sia jau­nuo­lių pa­si­ren­ka le­gio­nie­rių tar­ny­bą? </strong></p> <p>– Tau­ty­bių at­ran­ka yra įvai­ri, pri­klau­so nuo srau­to, iš ko­kios ša­lies dau­giau su­va­žia­vę. Tai ir dau­giau pro­cen­tų, kad iš tos ša­lies dau­giau pa­teks. Kaip aš bu­vau, tai bu­vo ne­ma­žai len­kų, ru­sų, uk­rai­nie­čių ir iš Af­ri­kos ša­lių. O ma­žiau­siai at­va­žiuo­ja iš Ame­ri­kos, Aust­ra­li­jos, Ja­po­ni­jos ir Bal­ti­jos ša­lių. Ta­da pri­ėmi­mo punk­te bu­vo­me tik dvie­se iš Lie­tu­vos. O at­ran­ka – di­de­lė, le­gio­ne tar­nau­ja tik 7,9 tūkst. le­gio­nie­rių iš vi­so pa­sau­lio, tai pa­ly­gin­ti ma­žai.</p> <p><strong>– Tei­gia­ma, kad ne­svar­bi ir ne­įdo­mi sa­va­no­riš­kai tar­nau­ti pa­no­rė­ju­sio­jo tau­ty­bė, iš­si­la­vi­ni­mas, ti­kė­ji­mas… Tai kas yra svar­bu? </strong></p> <p>– Svar­biau­sia yra, kad tu esi drą­sus sa­va­no­ris, pa­si­ra­šęs kontr­aktą pen­ke­riems me­tams, pri­imi prie­sai­ką tar­nau­ti Pran­cū­zi­jai, gar­bin­gai ir iš­ti­ki­mai.</p> <p><strong>– Te­ko gir­dė­ti, kad, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar ka­rys ve­dęs, ar ne, įsto­jęs į le­gio­ną jis lai­ko­mas vien­gun­giu. Tai iš tie­sų taip? </strong></p> <p>– Taip, pir­mus pen­ke­rius me­tus lai­ko­mas vien­gun­giu. Po to, jei­gu pra­tę­sia kontr­aktą, tai jau vi­sai ki­ti įsta­ty­mai. Ga­li­te įsi­kur­ti su šei­ma, ap­si­gy­ven­ti ne­to­li sa­vo da­li­nio, grįž­ti na­mo... vi­sai ki­tas gy­ve­ni­mas.</p> <p><strong>– Tur­būt mi­tas ir tai, kad į le­gio­ną ga­li­ma įsto­ti net pa­tei­kus su­klas­to­tus do­ku­men­tus, tiks­liau sa­kant, pa­si­slėp­ti nuo tei­sė­sau­gos? Ar tik­rai ne vie­nas pa­si­kei­čia sa­vo var­dą ir pa­var­dę? </strong></p> <p>– Anks­čiau taip bu­vo, po ka­ro me­tų vi­so­kius pri­im­da­vo. Bu­vo leng­viau su­klas­to­ti do­ku­men­tus, nu­slėp­ti sa­vo pra­ei­tį ir t. t.</p> <p>Da­bar taip nė­ra, le­gio­nas dir­ba su po­li­ci­ja, In­ter­po­lu, ku­rie tu­ri ar tu­rė­jo pro­ble­mų su tei­sė­sau­ga ne­pri­ima. Var­do ir pa­var­dės keis­ti ne­pri­va­lo­ma. Keis­ti siū­lo­ma tiems, ku­rie tu­ri Pran­cū­zi­jos pi­lie­ty­bę. Nes, pa­gal įsta­ty­mą, pran­cū­zai ne­ga­li tar­nau­ti sve­tim­ša­lių le­gio­ne. O vis­gi yra. Pa­vyz­džiui, aš ne­kei­čiau sa­vo var­do ir pa­var­dės. Kam to rei­kia.</p> <p><strong>– Kaip sa­kė­te, bū­si­mam le­gio­nie­riui rei­kia pa­da­ry­ti mi­ni­mum 20 at­si­spau­di­mų, 5 pri­sit­rau­ki­mus, 2 ki­lo­met­rus ir 700 met­rų nu­bėg­ti per 12 mi­nu­čių... Ar fi­zi­nis krū­vis, ten­kan­tis vė­les­nių tre­ni­ruo­čių me­tu, tik­rai ga­li bū­ti ne­pa­ke­lia­mas? </strong></p> <p>– Tai yra mi­ni­ma­lūs fi­zi­niai tes­tai, dėl at­ran­kos į le­gio­ną. O pas­kui yra di­des­ni fi­zi­niai krū­viai. Bet tam ruo­šia­ma­si, spor­tas ir žy­giai be­veik kiek­vie­ną die­ną. Šau­dy­mas, mo­ky­mai kaip ka­riuo­me­nė­je.</p> <p>Mi­si­jo­je yra sun­kiau, bū­na taip, kad ant sa­vęs rei­kia ne­šio­ti vi­są pa­rą šal­mą, ne­per­šau­na­mą lie­me­nę ir kup­ri­nę. O tai apie 38 kg ant pe­čių.</p> <p><strong>– O psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą bū­si­mie­ji le­gio­nie­riai pa­ti­ria? Juk kiek­vie­no skir­tin­ga tau­ty­bė, o vi­sus rei­kia su­bur­ti tar­tum į vie­ną kumš­tį. </strong></p> <p>– Ma­no su­pra­ti­mu, le­gio­ne yra sun­kiau mo­ra­liš­kai ne­gu fi­ziš­kai, nes griež­ta dis­cip­li­na, bet po tru­pu­tį pri­pran­ti. Le­gio­nie­rių pra­ei­tis, tau­ty­bė, ti­kė­ji­mas nie­kam ne­įdo­mu, nes le­gio­ne mes vi­si ly­gūs.</p> <p>Pa­vyz­džiui, kai pri­imi prie­sai­ką, yra vie­nas straips­ne­lis, ku­ris sa­ko: „Kiek­vie­nas le­gio­nie­rius yra ta­vo ka­riuo­me­nės bro­lis. Ne­pri­klau­so­mai nuo jo ti­kė­ji­mo, tau­ty­bės ir ra­sės.“</p> <p><strong>– Vie­šin­tie­ji Pran­cū­zi­jo­je tei­gia, kad ten­ka ir pa­ba­dau­ti, kol įpran­ti prie šios ša­lies mai­ti­ni­mo­si tra­di­ci­jų, pus­ry­čiams pa­teik­tas ma­žy­tis kru­a­sa­nas su ka­va mėgs­tan­tie­siems pri­kirs­ti ko­šės tam­pa iš­šū­kiu. Ar le­gio­nie­riams ba­dau­ti ne­ten­ka? </strong></p> <p>– Man ba­dau­ti ne­te­ko, val­gy­ti le­gio­ne ge­rai duo­da. Aiš­ku, yra skirs­to­mos nor­mos kaip kiek­vie­no­je ka­riuo­me­nė­je. Bet jei­gu kam trūks­ta, tai ga­li pa­kar­to­ti pa­si­im­ti dau­giau, ne­už­draus­ta.</p> <p><strong>– Ar le­gio­nie­riai tu­ri atos­to­gų? </strong></p> <p>– Taip, 45 die­nas per me­tus, bet pri­va­lo­te pra­leis­ti tik Pran­cū­zi­jo­je. Ar­ba pa­pra­šy­ti lei­di­mo iš­vyk­ti į ki­tą ša­lį. Bet iki pen­ke­rių me­tų tar­ny­bos ne­leng­va gau­ti to­kį lei­di­mą.</p> <p><strong>– Ar iš tie­sų le­gio­no ka­riai vyk­da­mi į ko­vi­nes mi­si­jas tu­ri tu­rė­ti ma­žiau­siai tris drau­di­mus: ci­vi­li­nį so­cia­li­nį, pa­pil­do­mą so­cia­li­nį ka­ri­nį ir ka­ri­nį svei­ka­tos drau­di­mą?</strong></p> <p> – Taip, pri­va­lo­ma tu­rė­ti šiuos drau­di­mus. Ir dar tu­ri­me ka­ri­nį gy­vy­bės drau­di­mą.</p> <p><strong> – Ko­kio at­ly­gi­ni­mo ga­li ti­kė­tis le­gio­nie­rius? Ar Jū­sų gau­tas at­ly­gi­ni­mas už ri­zi­kin­gą dar­bą ati­ti­ko lū­kes­čius? </strong></p> <p>– Pir­mus dve­jus me­tus at­ly­gi­ni­mas bū­na 1,1 tūkst. eu­rų, pas­kui kas me­tus po tru­pu­tį ky­la. Ir pri­klau­so nuo le­gio­nie­riaus laips­nio ir tar­ny­bos me­tų. Ma­no laips­nis bu­vo „Ka­po­ral še­fas“, gau­da­vau 1,6 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį. Jei­gu esa­te mi­si­jo­je, ku­ri trun­ka nuo 4 iki 6 mė­ne­sių, tai mo­ka ma­žiau­siai 3,5 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį.</p> <p><strong> – Kas lau­kia le­gio­nie­riaus, ku­ris ne­be­pa­jė­gia tęs­ti kontr­akto? </strong></p> <p>– Le­gio­nie­rius, ku­ris ne­be­pa­jė­gia to­liau tęs­ti tar­ny­bos, de­zer­ty­ruo­ja ar­ba pri­va­lo baig­ti sa­vo kontr­aktą ir iš­ei­na iš le­gio­no. Tas, ku­ris pa­bė­ga, tai ge­riau jam ne­lik­ti Pran­cū­zi­jo­je, nes ne­tu­ri jo­kių tei­sių, ir jei­gu pa­kliū­va, tai dar ka­lė­ji­mo gau­na.</p> <p><strong>– Sa­ko­te, kad ne­ma­žai lie­tu­vai­čių ban­dė įsto­ti į le­gio­ną, bet bu­vo ne­pa­si­ruo­šę fi­ziš­kai. Jūs tar­na­vo­te 19 me­tų, tur­būt esa­te vie­nin­te­lis toks ne tik iš Dzū­ki­jos, bet ir iš vi­sos Lie­tu­vos? Ar dau­giau lie­tu­vių te­ko su­tik­ti, gal net kar­tu tar­na­vo­te? </strong></p> <p>– Ne, iš Lie­tu­vos ne vie­nin­te­lis. Te­ko tar­nau­ti su ke­le­tu lie­tu­vių, vie­nas drau­gas iš Pa­ne­vė­žio bai­gė 21 me­tų tar­ny­bą ir su­grį­žo gy­ven­ti į Lie­tu­vą. O iš Dzū­ki­jos bu­vau du su­ti­kęs, bet tar­ny­bos me­tų tu­rė­jo daug ma­žiau. Ap­skri­tai, iš Lie­tu­vos kar­tu te­ko tar­nau­ti su vy­rais iš Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Kau­no, Vil­niaus ir Prie­nų. Ir ne­daug ma­čiau lie­tu­vių, ku­rie ati­tar­na­vo dau­giau ne­gu 15 me­tų. Ir ne­su­ti­kau nė vie­no, ku­ris įvyk­dė dau­giau mi­si­jų ne­gu aš. Ap­skri­tai ati­tar­nau­ti 19 me­tų le­gio­ne yra la­bai la­bai daug, nes ne­daug kas tiek iš­tve­ria.</p> <p><strong> – Ben­dra­žy­gių mir­čių daug te­ko ma­ty­ti? </strong></p> <p>– Taip, te­ko, bet ne­no­riu apie tai kal­bė­ti, nes la­bai ne­ma­lo­nūs pri­si­mi­ni­mai.</p> <p><strong> – Esa­te ap­do­va­no­tas Ka­ri­niu ver­tės kry­žiu­mi su žvaigž­de, Ko­vo­to­jo kry­žiu­mi, Na­cio­na­li­nės ap­sau­gos auk­so me­da­liu, Su­žeis­to­jo ka­rei­vio me­da­liu, Mi­si­jo­je už van­de­ny­no me­da­liu, NA­TO me­da­liu, At­mi­ni­mo me­da­liu. Ku­ris ap­do­va­no­ji­mas Jums pa­čiam yra bran­giau­sias?</strong></p> <p>– Ka­ri­nis ver­tės kry­žius su žvaigž­de – tai 4-asis me­da­lis iš aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų Pran­cū­zi­jo­je. Jį gau­na tik už pa­si­žy­mė­ji­mą mi­si­jo­je.</p> <p><strong> – Ča­das, Gvia­na (Pietų Amerika), Dži­bu­tis, Ko­so­vas, Ga­bo­nas, Dram­blio Kau­lo kran­tas, Af­ga­nis­ta­nas – tai ša­lys, ku­rio­se at­li­ko­te tai­kos ir ka­ro mi­si­jas. Iš ku­rios iš jų iš­si­ve­žė­te juo­džiau­sią pa­ty­ri­mą? </strong></p> <p>– Dram­blio kau­lo kran­tas ir Af­ga­nis­ta­nas bu­vo pa­čios pa­vo­jin­giau­sios mi­si­jos.</p> <p><strong>– Jūs jau pel­nė­te pen­si­ją, esa­te Pran­cū­zi­jos pi­lie­tis, tai tur­būt tiek me­tų ati­tar­na­vęs da­bar ga­li­te ir ne­dirb­ti? Ar vi­siems sve­tim­ša­liams le­gio­nie­riams su­tei­kia­ma Pran­cū­zi­jos pi­lie­ty­bė? O Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė iš­li­ko? </strong></p> <p>– Taip, ga­lė­čiau ne­dirb­ti, bet aš dar jau­nas, be dar­bo ne­sė­dė­siu. Kaž­ką rei­kia veik­ti, ju­dė­ti.</p> <p>No­rin­tie­ji Pran­cū­zi­jos pi­lie­ty­bės ga­li pa­pra­šy­ti po pen­ke­rių me­tų tar­ny­bos. Aš pa­pra­šiau dėl to, kad Lie­tu­vo­je ne­ga­li­ma tu­rė­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Ir Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je man pa­sa­kė, kad jei­gu ne­dek­la­ra­vo­te, kur dir­ba­te Pran­cū­zi­jo­je, po pen­ke­rių me­tų pra­ran­da­te Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Dėl to, kaip sa­kant, ne­bu­vo ki­to­kios iš­ei­ties, nes dar tu­rė­jau pra­tęs­tą kontr­aktą le­gio­ne.</p> <p><strong> – Ar ka­ri­nin­ko tar­ny­ba le­gio­ne bai­gia­si su kontr­aktu, ar dar esa­te kvie­čia­mas į šven­tes, ren­gi­nius, ki­tus pa­si­bu­vi­mus? </strong></p> <p>– Taip, yra le­gio­no šven­tės, įvai­rūs ren­gi­niai. Esu kvie­čia­mas, nes esu įra­šy­tas į ka­ro ve­te­ra­nų bū­rį.</p> <p><strong>– Ko­kios ne­pa­grįs­tos kal­bos apie le­gio­ną Jus la­biau­siai pyk­do? </strong></p> <p>– Man la­bai ne­pa­tin­ka, kaip kaž­kas tar­na­vęs ke­le­rius me­tus ar­ba iš­vis gal ne­tar­na­vęs ima pa­sa­ko­ti vi­so­kiau­sių ne­są­mo­nių apie le­gio­ną. Pa­vyz­džiui, jau se­niai skai­čiau straips­nį, ku­rį ma­no ma­ma at­siun­tė, kad le­gio­ne vy­rai tar­nau­ja be var­dų, be pa­var­džių, be šei­mos, be ša­lies, vi­so­kiau­si nu­si­kal­tė­liai ir taip to­liau. Aš esu įsi­ti­ki­nęs, kad bu­vęs le­gio­nie­rius, ku­ris ati­tar­na­ves dau­ge­lį me­tų, to­kių ne­są­mo­nin­gų is­to­ri­jų ne­pa­sa­kos.</p> <p><strong>– Ap­si­sto­ji­mui su šei­ma pa­si­rin­ko­te Pran­cū­zi­ją, ko­dėl? Pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo šei­mą.</strong></p> <p>– Pa­tys su­pran­ta­te, kad pu­sę gy­ve­ni­mo pra­lei­dau Pran­cū­zi­jo­je. Esu ve­dęs, žmo­na pran­cū­zė, tu­ri­me dvy­li­ka­me­tę duk­re­lę. Ap­si­sto­jo­me Mar­se­ly­je, Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je prie jū­ros, kal­nų, kur ge­ras oras. Dar­bas, šei­ma, pui­kiai gy­ve­na­me, ko dar man rei­kia. Į Lie­tu­vą va­žiuo­ja­me kiek­vie­ną va­sa­rą atos­to­gų. Ma­no ma­ma kar­tais iš Lie­tu­vos pas ma­ne at­va­žiuo­ja. O vė­liau bus ma­ty­ti, kaip duk­re­lė už­augs, tai su žmo­na gal­vo­ja­me grįž­ti į Lie­tu­vą il­ges­niam lai­kui. Nes žmo­nai Lie­tu­va pa­tin­ka.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/2010_204.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/2010_204.JPG" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/20170723_162606.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20170723_162606.jpg" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/20170723_164133.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20170723_164133.jpg" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/20170723_164415.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20170723_164415.jpg" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/20170723_165119.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20170723_165119.jpg" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-11/20170723_170757.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-209-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20170723_170757.jpg" width="702" height="1052" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-7"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1541625458"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Svečias</span> - Tre, 2018-07-11 - 23:17</p> </li> <a href="/comment/7#comment-7" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/7#comment-7" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuolis Kunce. Visi rimti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuolis Kunce. Visi rimti vyrai is Alytaus centro. Sekmes seniuk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=7" token="xQBdRba1v2LrOcQuUmRnXwljSyA5brJizduoDaXGnjo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-5"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1541582717"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Svečias</span> - Tre, 2018-07-11 - 11:25</p> </li> <a href="/comment/5#comment-5" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/5#comment-5" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Maniau, kad ten keleriopai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Maniau, kad ten keleriopai daugiau moka...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=5" token="fxGo1C5Oe5EAbvhdNrULze87HrFq9nWRSMvJtPnyZqk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=209&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="1msO80_-m7YRxNLBnzPzp1sqf72zZqD3xWfWUFAMTVM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 06 Nov 2018 07:24:41 +0000 vyrredaktorius 209 at https://www.alytausnaujienos.lt Prieš metus dėvėtus rūbus vyras vadina vyresniojo brolio drabužiais https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/pries-metus-devetus-rubus-vyras-vadina-vyresniojo-brolio-drabuziais <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-131103" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (131103) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/Lauros%20bieksa.JPG?itok=WLtN1g4S" width="344" height="287" alt="Biekša" title="Atsikratęs apie 60 kilogramų per metus, Virginijus Biekša jaučiasi žymiai geriau, žvaliau, gali lengviau judėti, o savo senuosius rūbus vadina vyresniojo brolio drabužiais. Prieš metus dėvėtą lietpaltį vyras vos užsisegdavo, o šiandien jį alytiškis gali aplink save apsijuosti bene pusantro karto. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Pa­si­da­ly­ti spau­dė ap­lin­ka</h4> <p>„Pa­da­riau tai spau­džia­mas ap­lin­kos, drau­gai vis klau­si­nė­da­vo, kiek nu­me­čiau svo­rio. Ėmiau ir pa­ra­šiau. Bet tai ne­bu­vo tiks­las at­kreip­ti dė­me­sį, pa­si­rek­la­muo­ti ar pri­min­ti apie sa­ve. Tie­siog šiaip, bu­vo no­ras ne­di­de­lia­me so­cia­li­nio tin­klo drau­gų ra­te pa­si­da­ly­ti, kad man pa­vy­ko. Be to, tai toks po­ky­tis, ku­rio ne­nu­slėp­si, vi­si gat­vė­je su­ti­kę klau­sia: tai kiek?“ – pa­sa­ko­jo vy­ras, lais­va­lai­kiu už­si­i­mi­nė­jan­tis fo­to­gra­fi­ja, o dar daž­niau – mo­bi­log­ra­fi­ja.</p> <p>Vy­riš­kio so­cia­li­nio tin­klo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je – dau­gy­bė jo fo­to­gra­fi­jo­se įam­žin­tų aki­mir­kų, žmo­nių, reiš­ki­nių. Tie­sa, daž­niau jis fo­to­gra­fuo­ja mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, nes tai da­ry­ti grei­čiau ir pa­to­giau. Tad ir jo mo­bi­log­ra­fi­jos dar­bų pa­ma­ty­ti ga­li­ma dau­giau. Ta­čiau as­me­ni­nių nuo­trau­kų, by­lo­jan­čių nors apie men­kiau­sias as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­les, ras­ti sun­ku. Ko­dėl?</p> <p>„Ne­su vie­šas as­muo ar šou pa­sau­lio at­sto­vas. Man vi­so to ne­rei­kia, iš to ne­gy­ve­nu. Be to, į vie­šu­mą per­ne­lyg daug pa­lei­dus sa­vo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lių, vė­liau tai ga­li tap­ti ne­kon­tro­liuo­ja­ma. Ga­li­ma, jei­gu la­bai no­ri, vai­din­ti tą gra­žų gy­ve­ni­mą, ta­čiau ta vir­tu­a­li ap­lin­ka ne­bū­ti­nai at­spin­dės re­a­ly­bę. Jo­je ga­li bū­ti toks, koks no­ri. Ma­nau, kad as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me tu­ri iš­lik­ti pri­va­tu­mo“, – sa­vo po­žiū­rį dės­tė V.Biek­ša.</p> <p>As­me­nu­kės su prie­ra­šu apie nu­mes­tą svo­rį pa­si­da­li­ji­mo so­cia­li­nė­je vir­tu­a­lio­je erd­vė­je jis ne­lai­ko as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lės iš­vie­ši­ni­mu, ta­čiau ne­nei­gė su­lau­kęs dau­giau dė­me­sio ir re­ak­ci­jų iš so­cia­li­nio tin­klo drau­gų.</p> <p>Be­je, pa­šne­ko­vui kar­tą te­ko sku­biai pa­ra­šy­ti sa­vo pa­žįs­ta­mam žmo­gui ir pa­tar­ti kuo grei­čiau iš­im­ti pa­skelb­tą nuo­trau­ką apie at­vi­rą jo as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lę. „Gal­būt tuo mo­men­tu, kai kaž­ką pa­na­šaus įde­di, at­ro­do vis­kas čia ge­rai ir fai­na, bet ne­su­si­mąs­tai apie pa­sek­mes, tad tik­rai rei­kia ge­rai ap­gal­vo­ti, ką vie­šin­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, o ko ne“, – po­žiū­riu da­li­jo­si aly­tiš­kis.</p> <h4>Ne­bi­jo, nes nė­ra ži­no­mas</h4> <p>Pas­ta­ruo­ju me­tu „Fa­ce­bo­ok“ iš­gy­ve­na ne itin ge­riau­sius lai­kus dėl pa­ti­ki­mu­mo duo­me­nų ap­sau­gos sri­ty­je. Tad kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad toks aly­tiš­kio pa­sie­ki­mas ir pa­si­da­li­ji­mas juo ne­pa­sieks, pa­vyz­džiui, tiks­li­nių ko­mer­ci­jos kom­pa­ni­jų, ku­rios, no­ri to ar ne, ims bruk­ti ne­va efek­ty­viai su­ma­žin­ti svo­rį pa­de­dan­čių pi­liu­lių re­kla­mas, gal net su­lauks re­kla­mos meist­rų pa­siū­ly­mų tap­ti re­kla­mi­niu vei­du, ar tuo bus pa­si­nau­do­ta pa­slap­čia? Juk taip bu­vo nu­ti­kę ir ne vie­nai Lie­tu­vos šou pa­sau­lio per­so­nai.</p> <p>„Aš mo­ku grei­tai to­kių in­te­re­san­tų at­si­kra­ty­ti. Ma­nęs jie ne­pa­veiks. Prieš dešimtmetį esu gal sa­vai­tę ban­dęs var­to­ti pi­liu­les svo­riui mes­ti, ta­čiau grei­tai pa­jau­čiau neigiamas pa­sek­mes ir jas lai­ku nu­trau­kiau. Ne­ti­kiu jų efek­ty­vu­mu. O dėl ne­tei­sė­to ma­no as­me­ni­nės pa­tir­ties pa­nau­do­ji­mo, tai juk ga­li­ma ap­si­gin­ti tei­siš­kai“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.</p> <p>V.Biek­ša tei­gė do­mė­ję­sis pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vie­šu­mo­je pa­ro­dy­ta ak­to­riaus Ma­ri­jaus Bag­do­na­vi­čiaus, da­bar pri­sis­ta­tan­čio Ma­ri­jaus Chri­zos­to­mo Tu­mo var­du, is­to­ri­ja. Ži­no­mai as­me­ny­bei pa­vy­ko at­si­kra­ty­ti pus­šim­čio ki­log­ra­mų. Aly­tiš­kis įsi­ti­ki­nęs, kad di­des­nė ti­ki­my­bė, jog ko­mer­ci­nin­kų tai­ki­niu ga­li tap­ti bū­tent jis, nes yra ži­no­mas.</p> <p>Be­je, apie sa­vo pa­tir­tį tu­rint di­de­lį svo­rį vy­rui jau kar­tą te­ko pa­sa­ko­ti ir vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je. Jau ta­da jo pa­tir­tis pa­ro­dė, kad nie­ko blo­go ne­nu­ti­ko, ko­mer­ci­nin­kų dė­me­sio ne­su­lau­kė, nes, kaip pats da­ro iš­va­das, nė­ra ži­no­mas. Tad ko­dėl to dė­me­sio tu­rė­tų su­si­lauk­ti da­bar?</p> <h4>Lai­ko su­si­reikš­mi­ni­mu ir iš­pūs­tu bur­bu­lu</h4> <p>Pa­klaus­tas, ką ma­no apie pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lu­sį duo­me­nų ap­sau­gos va­jų, V.Biek­ša iš­reiš­kė gan skep­tiš­ką po­žiū­rį į tai: „Pa­sau­ly­je yra dau­giau kaip sep­ty­ni mi­li­jar­dai žmo­nių, tad ko­dėl iš jų tu­rė­čiau įdo­miau­sias bū­ti bū­tent aš? Į duo­me­nis ren­kan­čias in­for­ma­ci­nes sis­te­mas įpras­tai in­ves­tuo­ja­mi mil­ži­niš­ki kaš­tai. Sis­te­mos ku­ria­mos tik­rai ne smul­kme­noms rink­ti, o jos ieš­ko įta­kin­giau­sių gro­bių. Aš toks tik­rai ne­su ir ne­ma­nau, kad ka­da nors, pa­vyz­džiui, ma­no įkel­tos nuo­trau­kos su­do­mins tų sis­te­mų kū­rė­jus ar var­to­to­jus. To­dėl ma­nau, kad žmo­nės, kar­tais pa­niš­kai bi­jo­da­mi dėl sa­vo duo­me­nų ap­sau­gos, per­ne­lyg su­si­reikš­mi­na. Ži­no­ma, ne­sa­kau, kad ne­rei­kia bū­ti at­sar­giems, ta­čiau čia bu­vo per­ne­lyg iš­pūs­tas bur­bu­las.“</p> <p>Pa­šne­ko­vas ti­ki­no, kad bet ko­kiu at­ve­ju ne­įma­no­ma ap­si­sau­go­ti nuo duo­me­nų rin­ki­mo apie var­to­to­jus, jų po­mė­gius ir po­rei­kius jiems ne­ži­nant. Pa­sak jo, už­ten­ka in­ter­ne­te pa­nar­šy­ti ati­tin­ka­muo­se pus­la­piuo­se, pa­ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos apie gal­būt įsi­gy­ti pla­nuo­ja­mus daik­tus ir sa­vai­me kom­piu­te­rio ek­ra­ne pra­de­da­mos mė­ty­ti tiks­li­nės re­kla­mos, nu­krei­pian­čios į var­to­to­jų po­rei­kius. Ta­čiau, kaip pa­brė­žė V.Biek­ša, tai nie­ko ben­dra ne­tu­ri su as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo de­ta­lė­mis.</p> <h4>Tai kaip pa­vy­ko?</h4> <p>Per vie­nus me­tus at­si­kra­ty­ti apie 60 ki­log­ra­mų – iš­ties stul­bi­nan­tis re­zul­ta­tas. Per­žen­gęs 180 ki­log­ra­mų ri­bą, aly­tiš­kis nak­ti­mis daž­nai sap­nuo­da­vo tą pa­tį sap­ną – kad bė­ga per kal­ne­lį ir krykš­čia, o sap­ne jau­čia ne­ap­sa­ko­mą leng­vu­mo jaus­mą. „Vis pa­bun­du ir ban­dau su sa­vi­mi su­si­tar­ti, kad rei­kia mes­ti svo­rį. Ma­no pa­są­mo­nė tai da­rė net sap­nuo­se“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.</p> <p>V.Biek­ša ti­ki­no nie­ko ste­buk­lin­go ne­da­ręs, tie­siog va­do­va­vo­si liau­dy­je po­pu­lia­riai va­di­na­ma „MĖ“ (pa­rai­džiui – ma­žiau ėsk) tai­syk­le.</p> <p>Pa­šne­ko­vas tei­gė, kad tie­siog sten­gia­si val­gy­ti ma­žiau. Daž­niau­siai – kar­tą ar du per die­ną. Tie daž­ni, ta­čiau po ma­žai val­gy­mai jam ne­pa­si­tei­si­no. Jo ra­cio­ne nė­ra griež­tų ap­ri­bo­ji­mų, tik­rai sa­vęs ne­ali­na at­si­sa­ky­da­mas mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų, pro re­tą – grei­tų už­kan­džių ar sal­džių pa­gun­dų. Nors pas­ta­rų­jų mė­gė­jas nė­ra, visada ge­ria ka­vą be cuk­raus, ku­rio jis nie­ka­da ir taip ne­pa­si­gen­da. Daž­niau sten­gia­si mais­tą pa­si­ga­min­ti.</p> <p>O už­klu­pus sil­pnu­mo aki­mir­kai ir pa­si­da­vus pa­gun­doms, nie­ka­da sa­vęs ne­grau­žia, tik sten­gia­si klai­das tai­sy­ti.</p> <p>„Ne­tu­riu ypa­tin­go re­cep­to, ne­si­lai­kau spe­cia­lių die­tų. Tie­siog val­gy­da­mas ma­žiau, nu­me­čiau svo­rio. Lai­kau­si po­zi­ci­jos, kad val­gy­ti tu­ri nu­si­pel­ny­ti. Jei­gu tą die­ną ju­dė­jau ma­žiau, va­di­na­si, ir val­giau ati­tin­ka­mai. Ma­no tė­vas sa­ky­da­vo: „Sėsk val­gyt, kai esi al­ka­nas, ir pa­kilk nuo sta­lo, kol dar esi al­ka­nas.“ Tuo ir va­do­vau­juo­si. Dar man tin­ka ir Čin­gis­cha­no pa­sa­ky­mas: „Pus­ry­čius val­gyk pats, pie­tus pa­si­da­lyk su drau­gu, o va­ka­rie­nę ati­duok prie­šui.“ Esu pa­ste­bė­jęs, kad val­gy­ti rei­kia, kol kū­nui pa­si­da­ro šil­ta iš vi­daus“, – pa­sa­ko­jo šiuo me­tu apie 120 ki­log­ra­mų sve­rian­tis aly­tiš­kis.</p> <p>Die­to­lo­gų pa­ta­ri­mas val­gy­ti lė­tai jam ir­gi ne­ga­lio­ja, nes taip da­ry­ti jam tie­siog ne­iš­ei­na.</p> <p>„Esu la­bai ne­draus­min­gas, ne­si­lai­kau jo­kių griež­tų, re­gu­lia­rių tai­syk­lių. Ati­da­ręs šal­dy­tu­vą, sten­giuo­si ne­užuos­ti, ne­ma­ty­ti, ne­gal­vo­ti. Tai šiek tiek pa­de­da, ta­čiau ne vi­sa­da“, – at­vi­ra­vo vy­ras.</p> <p>Tai kas įvy­ko jo gy­ve­ni­me, kad ry­žo­si ma­žin­ti svo­rį? Jo tei­gi­mu, at­ėjo me­tas, kai or­ga­niz­mas ėmė rei­ka­lau­ti ap­si­spręs­ti, ką nors da­ry­ti ar ne­da­ry­ti nie­ko ir rink­tis ne­bū­tį. Jis pri­pa­ži­no, kad au­gant svo­riui, nuo­lat gal­vo­da­vo apie jo at­si­kra­ty­mą, ta­čiau vis pri­trūk­da­vo va­lios im­tis veiks­mų.</p> <p>„Bu­vo sun­ku ju­dė­ti, kvė­puo­ti. Ta­po la­bai sun­ku gy­ven­ti. Be to, šei­mos gy­dy­to­ja ma­ne nuo­lat ra­gi­no su­si­im­ti. Jai esu la­bai dė­kin­gas. Bu­vau nu­ė­jęs ir pas die­to­lo­gę, ta­čiau jos pa­ta­ri­mai man ne­ti­ko ir vis tiek da­rau sa­vaip“, – ti­ki­no V.Biek­ša.</p> <p>Jis ne­gal­vo­jo ir apie skran­džio ma­ži­ni­mo ope­ra­ci­ją, nes ne­ma­tė tam po­rei­kio, esą kam į or­ga­niz­mą kiš­ti sve­tim­kū­nį ir bū­ti nuo jo pri­klau­so­mam, jei­gu to­kiais pat kie­kiais val­gy­ti ga­li­ma ir bū­nant be skran­džio žie­do.</p> <h4>Kas dėl to kal­tas?</h4> <p>Pa­klaus­tas, kaip ma­no, su kuo ga­lė­tų bū­ti su­si­jęs dras­tiš­kas jo svo­rio au­gi­mas, V.Biek­ša pa­sa­ko­jo, kad prieš maž­daug de­vy­ne­rius me­tus su­ži­no­jo ser­gan­tis cuk­ri­niu dia­be­tu. Vy­riš­kis svars­tė, kad gal­būt šią li­gą iš­pro­vo­kuo­ti ga­lė­jo Čer­no­by­lio elek­tri­nės spro­gi­mo pa­da­ri­niai. Anuo­met jis tar­na­vo ru­sų ar­mi­jo­je ir, po katastrofos buvo perkeltas į avarijos zoną.</p> <p>„Mus kaip sa­vo­tiš­kai grei­to re­a­ga­vi­mo da­li­nį siun­tė į ka­tast­ro­fos vie­tą sau­go­ti. Tuo me­tu tai bu­vo ne­iš­ven­gia­ma. Po to dar pus­an­trų me­tų ten tar­na­vau. Tu­riu įta­ri­mą, kad tai ga­lė­jo man pa­kenk­ti, ta­čiau ne­su lin­kęs kaž­ko kal­tin­ti. Kal­tas esu pats ir ma­no ap­si­lei­di­mas. Da­bar ma­nęs nie­kas ne­įti­kins, kad ga­li bū­ti ka­lo­rin­gas oras ar van­duo“, – dės­tė aly­tiš­kis.</p> <p>Šian­dien V.Biek­ša jau­čia­si kur kas ge­riau, žva­liau, ga­li leng­viau ju­dė­ti, o sa­vo se­nuo­sius dra­bu­žius va­di­na vy­res­nio­jo bro­lio dra­bu­žiais. Be to, vy­ras įsi­ti­ki­no, kad va­lia ir min­čių ga­lia yra ga­lin­gi gin­klai, ga­lin­tys nu­vers­ti kal­nus.</p> <p>Pa­šne­ko­vas no­rin­tie­siems nu­mes­ti svo­rio pa­ta­ria at­si­pa­lai­duo­ti, iš­lais­vin­ti sa­vo min­tis ir re­zul­ta­to siek­ti per ma­lo­nu­mą, o ne per kan­čių priz­mę. Prie­šin­gu at­ve­ju, tai ap­kar­tins gy­ve­ni­mą ir pri­trūks kan­try­bės siek­ti tiks­lo. Be to, svar­bu  sie­kių ne­ati­dė­lio­ti ryt­die­nai, o im­tis čia ir da­bar.</p> <h4>Apie po­mė­gį ir šian­die­nius pri­va­lu­mus</h4> <p>Aly­tiš­kis do­mi­si fo­to­gra­fi­ja. Tai po­mė­gis, ku­rio iš­ta­kos sie­kia vai­kys­tę. Jo tė­vas tu­rė­jo fo­to­apa­ra­tą, ku­riuo daž­nai įam­žin­da­vo įvai­rias aki­mir­kas, o vė­liau ei­da­vo ryš­kin­ti nuo­trau­kų. Prie rau­do­nos švie­sos tam­sio­je pa­tal­po­je anuo­met ne­ma­žai lai­ko pra­leis­da­vo ir pats dar vai­kas bū­da­mas V.Biek­ša.</p> <p>Šian­dien tech­no­lo­gi­jos stip­riai pa­si­kei­tu­sios, da­bar po­pu­lia­ru fo­to­gra­fuo­ti te­le­fo­nais ir nuo­trau­kas sau­go­ti elek­tro­ni­nė­se, in­ter­ne­ti­nė­se laik­me­no­se.</p> <p>„Po­pie­rius tu­ri sa­vy­bę bluk­ti, to­dėl po­pie­ri­nių nuo­trau­kų ko­ky­bė ne­iš­ven­gia­mai taip pat pra­stė­ja, o skait­me­ni­nis for­ma­tas lei­džia iš­sau­go­ti ko­ky­bę. To­dėl tai lai­kau kaip pri­va­lu­mą, o ne trū­ku­mą. Be to, ne­rei­kia bai­min­tis, kad skait­me­ni­zuo­tos nuo­trau­kos taip pat ga­li iš­nyk­ti, nes da­bar jas ga­li­me iš­sau­go­ti in­ter­ne­ti­nė­se sau­gyk­lo­se ar­ba va­di­na­muo­siuo­se de­be­sy­se. Di­de­lių kom­pa­ni­jų ser­ve­riai yra ypač sau­go­mi, to­dėl ne­tu­riu pa­grin­do ne­ri­mau­ti dėl da­bar pla­čiai es­ka­luo­ja­mos duo­me­nų ap­sau­gos ir jų nu­te­ki­ni­mo“, – taip apie šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mus pri­va­lu­mus kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/10.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/10.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/20160601_103208.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20160601_103208.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_0055.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_0055.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1676.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1676.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1679.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1679.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1680.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1680.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1687.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1687.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1689.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1689.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_1695.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_1695.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_7602.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_7602.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/DSC_7607.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/DSC_7607.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/LMP_5441.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/LMP_5441.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/LMP_5442.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/LMP_5442.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/Naujas%20aplankas002.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/Naujas%20aplankas002.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/Naujas%20aplankas003.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/Naujas%20aplankas003.jpg" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-10/P3071052.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-182-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/P3071052.JPG" width="688" height="730" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=182&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VZEteTmmlWgxr38YA9gFFQ60y88G7eAm2JGxiKO591g"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 22 Oct 2018 06:47:05 +0000 vyrredaktorius 182 at https://www.alytausnaujienos.lt Te­le­fo­nas va­gi­šių gniauž­tuo­se: ar įma­no­ma ap­sau­go­ti duo­me­nis? https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/te-le-fo-nas-va-gi-siu-gniauz-tuo-se-ar-ima-no-ma-ap-sau-go-ti-duo-me-nis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13193" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13193) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/Lauros.JPG?itok=Fv8XS-j8" width="344" height="287" alt="telefonas" title="Naujausiuose mobiliojo ryšio įrenginiuose jau yra įdiegtos programos, leidžiančios apsaugoti duomenis nuo neteisėto jų panaudojimo vagystės atvejais. Zitos STANKEVIČIENĖS" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ra­my­bės ne­da­vė duo­me­nys</h3> <p>Lie­pos pa­bai­go­je ir man te­ko su­si­dur­ti su to­kiu ne­ma­lo­niu įvy­kiu – įta­riu, Aly­tu­je, lau­kiant au­to­bu­sų sto­te­lė­je, iš ran­ki­nės bu­vo pa­vog­tas ma­no te­le­fo­nas „Sam­sung SM J320FN.“ Gal tai tik su­ta­pi­mas, o gal ir ne, bet tai nu­ti­ko li­kus vos ke­lioms die­noms iki mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių Lie­tu­vo­je pra­dė­to ma­si­nio to­kių įren­gi­nių blo­ka­vi­mo.</p> <p>Po­li­ci­ja, dar prieš pra­de­dant veik­ti šiai blo­ka­vi­mo sis­te­mai, gy­ven­to­jus vie­šai įspė­jo, kad ga­li itin su­ak­ty­vė­ti pre­ky­ba vog­tais mo­bi­liai­siais įren­gi­niais, plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais, to­dėl tu­rė­tų iš­lik­ti bud­rūs ir ne­su­si­vi­lio­ti ma­žo­mis kai­no­mis.</p> <p>Ma­no pa­vog­to įren­gi­nio ver­tė ne­bu­vo di­de­lė, tad iš pir­mo žvilgs­nio, ir ža­la ne­tu­rė­tų bū­ti to­kia jau skau­di. Ta­čiau te­le­fo­no apa­ra­te bu­vo daug as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos – nuo­trau­kų, kon­tak­tų, pri­ėji­mai prie so­cia­li­nio tin­klo, elek­tro­ni­nio pa­što ir juo­se bu­vu­sių kon­fi­den­cia­lių laiš­kų. Jei­gu kam nors bū­tų bu­vę la­bai įdo­mu, iš ma­no te­le­fo­no apa­ra­to bu­vo ga­li­ma su­ži­no­ti ma­no var­dą, pa­var­dę, in­for­ma­ci­ją apie šei­mą, dar­bo­vie­tę.</p> <p>Su­pra­tu­si, kad ne­te­kau te­le­fo­no, pir­miau­sia pra­dė­jau jau­din­tis dėl ja­me bu­vu­sių duo­me­nų. Ra­mi­no vie­nin­te­lė min­tis, kad te­le­fo­no at­ra­ki­ni­mui rei­ka­lin­gas ko­das, ku­rio gal­būt il­ga­pirš­čiui taip grei­tai įveik­ti ne­pa­vyks. Dar sa­ve ra­mi­nau, kad jam tik­riau­siai yra įdo­mus tik ma­no te­le­fo­no apa­ra­tas, o ne jo tu­ri­nys.</p> <p>Sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­dels­da­ma krei­piau­si į sa­vo ry­šio pa­slau­gų ope­ra­to­rių, kad bū­tų už­blo­kuo­ta SIM kor­te­lė, pas­kui krei­piau­si ir į po­li­ci­ją.</p> <p>Ma­ne ap­klau­sęs ty­rė­jas ra­mi­no, kad da­bar, jei­gu te­le­fo­nas tik­rai pa­vog­tas, jį su­ras­ti di­de­lė ti­ki­my­bė. Sa­kė, kad jei­gu kas nors ban­dy­tų į apa­ra­tą įdė­ti bet ko­kią ki­tą SIM kor­te­lę, iš kar­to bū­tų pa­siųs­tas sig­na­las, kur ieš­ko­mas te­le­fo­nas yra.</p> <p>Šio­kia to­kia pa­guo­da bu­vo, kad ma­no ga­li­mai pa­vog­tas te­le­fo­nas bu­vo draus­tas, to­dėl drau­di­mo ben­dro­vė man da­vė nau­ją to­kios pat ver­tės įren­gi­nį. Kai ku­rie duo­me­nys au­to­ma­tiš­kai bu­vo per­kel­ti į nau­ją­jį įren­gi­nį, mat bu­vo pa­da­ry­tos at­sar­gi­nės duo­me­nų ko­pi­jos.</p> <p>Tik, de­ja, man vis tiek ra­my­bės ne­da­vė din­gu­sia­me te­le­fo­ne bu­vu­sių duo­me­nų ap­sau­ga, to­dėl ėmiau aiš­kin­tis, kaip ga­li­ma mak­si­ma­liai ap­sau­go­ti te­le­fo­nų įren­gi­niuo­se su­kaup­tą in­for­ma­ci­ją.</p> <h3>Jau vei­kia įren­gi­nių ap­sau­ga</h3> <p>Di­džiau­sios Lie­tu­vos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vės „Bi­tė Lie­tu­va“, „Te­le2“ ir „Te­lia Lie­tu­va“ dar va­sa­rą pri­si­jun­gė prie tarp­tau­ti­nės ini­cia­ty­vos keis­tis vog­tų ar pa­mes­tų te­le­fo­nų IMEI nu­me­riais ir nuo šių me­tų lie­pos 25 die­nos pra­dė­jo tai­ky­ti duo­me­nų ana­li­zės ir dirb­ti­nio in­te­lek­to spren­di­mų kū­rė­jos „Sco­ri­fy“ su­kur­tą sis­te­mą.</p> <p>Lie­tu­vos mo­bi­lio­jo ry­šio ben­dro­vės, po­li­ci­jos pra­šy­mu, pra­dė­jo blo­kuo­ti vi­sus Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je pa­vog­tus, pa­mes­tus ar ne­tei­sė­tai įsi­gy­tus mo­bi­lio­jo ry­šio įren­gi­nius, o tai reiš­kia, kad į vog­tą ar pa­mes­tą te­le­fo­ną įdė­jus SIM kor­te­lę, įren­gi­nys yra blo­kuo­ja­mas ir ne­vei­kia.</p> <p>Ta­čiau IMEI ko­dų blo­ka­vi­mas ne­ap­sau­go įren­gi­niuo­se esan­čios in­for­ma­ci­jos ir duo­me­nų.</p> <p>Pa­sak Žil­vi­no Mi­le­riaus, „Sco­ri­fy“ di­rek­to­riaus, už tei­sin­gą IMEI ko­dų į sis­te­mą įve­di­mą at­sa­kin­gi ope­ra­to­riai: „Šie duo­me­nys kas kaž­kiek lai­ko at­si­nau­ji­na tarp­tau­ti­nia­me dau­ge­lį pa­sau­lio ša­lių vie­ni­jan­čia­me tin­kle. Jei­gu te­le­fo­nas bu­vo pa­vog­tas ir jis įre­gist­ruo­tas mi­nė­to­je sis­te­mo­je, jis ne­veiks net iš­vež­tas į ki­tą ša­lį ir juo nau­do­tis ga­li­my­bės ne­bus. Ana­lo­giš­kai Lie­tu­vo­je ne­veiks ir iš už­sie­nio at­vež­ti vog­ti ar ki­taip pra­ras­ti te­le­fo­nai.“</p> <p>Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad, per­kant te­le­fo­nus iš an­trų ran­kų, vi­suo­met ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti, ar jie nė­ra vog­ti ar ki­taip pra­ras­ti įve­dant jo IMEI ko­dą į sis­te­mą, ku­ri pa­ro­dys, ar pir­ki­nys yra le­ga­lus.</p> <p>„Ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad, įdie­gus to­kias sis­te­mas, te­le­fo­nų va­gys­čių su­ma­žė­ja maž­daug 40 pro­cen­tų“, – pa­sa­ko­jo Ž.Mi­le­rius.</p> <p>Pa­si­tei­ra­vus, ar pro­gra­mi­šiai ga­li per­prog­ra­muo­ti vog­tų įren­gi­nių IMEI ko­dus ir taip to­liau sėk­min­gai juos eks­plo­a­tuo­ti, va­do­vas tvir­ti­no gir­dė­jęs to­kių kal­bų, ta­čiau to pa­tvir­tin­ti kon­kre­čiai ne­ga­li.  </p> <h3>O kaip ap­sau­go­tiduo­me­nis?</h3> <p>Sis­te­ma, kaip ap­sau­go­ti įren­gi­nius, kaip ir yra, ji jau vei­kia. Tad lie­ka svar­biau­sias klau­si­mas – kaip ap­sau­go­ti tuo­se įren­gi­niuo­se su­kaup­tus as­me­ni­nius duo­me­nis?</p> <p>Au­re­li­ja Ge­fe­nie­nė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­slau­gų cen­tro kom­piu­te­rių tin­klų spe­cia­lis­tė, ti­ki­na, kad nau­jau­siuo­se įren­gi­niuo­se jau yra įdieg­tos pro­gra­mos, lei­džian­čios ap­sau­go­ti duo­me­nis nuo ne­tei­sė­to pa­nau­do­ji­mo: „Pir­miau­sia la­bai svar­bu sa­vo įren­gi­niuo­se įves­ti at­ra­ki­ni­mo ap­sau­gos ko­dą, ku­ris įren­gi­nio pra­ra­di­mo at­ve­ju ga­li ge­ro­kai ap­sun­kin­ti ja­me esan­čių duo­me­nų pa­sie­ki­mą. Da­bar nau­jau­sių įren­gi­nių nu­sta­ty­muo­se yra ga­li­my­bė pa­si­rink­ti, kad ke­le­tą kar­tų ne­tei­sin­gai su­ve­dus įren­gi­nio at­ra­ki­ni­mo ko­dą, vi­si ja­me esan­tys duo­me­nys bū­tų pa­nai­ki­na­mi. Tas pats ga­lio­ja ir plan­še­ti­niams kom­piu­te­riams. Tie­sa, kai ku­rie ga­min­to­jai tai nu­sta­to au­to­ma­tiš­kai, tik pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė pa­si­rink­ti ne­tei­sin­gų ko­dų įve­di­mų skai­čių.“</p> <p>A.Ge­fe­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad yra ir ki­tų bū­dų ap­sau­go­ti sa­vo įren­gi­nius. Jei­gu pra­ras­tas įren­gi­nys yra su­sais­ty­tas su ki­tu įren­gi­niu, pa­vyz­džiui, ki­tu te­le­fo­nu, plan­še­ti­niu ar ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu, tai ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kad bū­tų ste­bi­ma pra­ras­to įren­gi­nio bu­vi­mo vie­ta. Tuo­met pa­mes­tą ar pa­vog­tą įren­gi­nį ga­li­ma su­ras­ti. Ži­no­ma, pa­si­nau­do­ti to­kia ga­li­my­be ga­li­ma tik ta­da, jei­gu įren­gi­nys nė­ra iš­jung­tas.</p> <p>„Kai ku­rie pa­slau­gų tie­kė­jai taip pat ga­li su­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kur pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo nau­do­ta­si įren­gi­niu“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.</p> <p>Spe­cia­lis­tė pri­pa­žįs­ta, kad duo­me­nų nu­te­kė­ji­mo pa­vo­jus pra­ra­dus įren­gi­nį yra di­de­lis, ta­čiau pa­grin­di­nis da­ly­kas yra in­ten­ci­ja, ko­dėl il­ga­pirš­čiai įren­gi­nius va­gia. Jei­gu įren­gi­nys va­gia­mas kaip daik­tas, ku­rį ke­ti­na­ma par­duo­ti, tuo­met ri­zi­ka nė­ra to­kia di­de­lė.</p> <p>Sie­kiant ap­sau­go­ti pra­ras­tuo­se įren­gi­niuo­se esan­čias at­vi­ras so­cia­li­nių tin­klų ar elek­tro­ni­nių pa­štų pa­sky­ras, taip pat yra ga­li­my­bė nu­sta­ty­muo­se pa­si­rink­ti tam tik­rą kon­tro­lę, iš ku­rių įren­gi­nių jais bus nau­do­ja­ma­si.</p> <p>„Tai tar­si ana­lo­gas, kai pra­ran­di ban­ko kor­te­lę ir pa­pra­šai, kad ją blo­kuo­tų. Tur­būt ne vie­nas yra su­si­dū­ręs su si­tu­a­ci­ja, kai jun­gie­si prie sa­vo elek­tro­ni­nio pa­što iš nau­jo kom­piu­te­rio, daž­niau­siai į te­le­fo­ną gau­na­mas pra­ne­ši­mas apie ban­dy­mą pri­si­jung­ti prie pa­što ir pra­šy­mas pa­tvir­tin­ti, kad tą da­ry­ti lei­džia­ma. Va­di­na­si, taip vei­kia elek­tro­ni­nio pa­što ap­sau­ga, ir žmo­gus pats ga­li kon­tro­liuo­ti vi­sus sa­vo pri­si­jun­gi­mus. Yra me­cha­niz­mas, kai ga­li­ma pra­neš­ti apie ki­to as­mens ban­dy­mą pri­si­jung­ti prie pa­sky­ros. Vi­sa­da ga­li­ma kreip­tis į elek­tro­ni­nio pa­što ar so­cia­li­nio tin­klo pa­gal­bos tar­ny­bą ir pra­neš­ti, kad bu­vo pra­ras­tas te­le­fo­nas, nu­ro­dy­ti jo pra­šo­mus duo­me­nis ir iš to įren­gi­nio pri­ėji­mai prie pa­sky­rų bus už­blo­kuo­ja­mi“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.  </p> <p>Pa­sak A.Ge­fe­nie­nės, dau­giau pro­ble­mų ga­li su­kel­ti į te­le­fo­nų apa­ra­tus įde­da­mos ir pa­lie­ka­mos pa­pil­do­mos at­min­ties kor­te­lės, ku­rių daž­niau­siai nie­kas ne­ban­do ap­sau­go­ti jo­kiais ko­dais. Nu­skai­ty­ti jo­je esan­čią in­for­ma­ci­ją yra pa­pras­ta.</p> <h3><strong>Duo­me­nų ko­pi­jos sle­pia pa­vo­jus</strong></h3> <p>Duo­me­nys kau­pia­mi te­le­fo­ne ga­li bū­ti ne­sau­gūs ir dėl jų ko­pi­ja­vi­mo į de­be­sis. Pa­sak A.Ge­fe­nie­nės, tai yra dar vie­nas itin svar­bus as­pek­tas, apie ku­rį kiek­vie­nas to­kių pa­slau­gų var­to­to­jas tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti dau­giau. Taip, įren­gi­nio pra­ra­di­mo at­ve­ju tai lei­džia su­sig­rą­žin­ti da­lį pra­ras­tų duo­me­nų, ta­čiau čia sly­pi ir pa­vo­jai.</p> <p>Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, kai ku­rie nau­ji įren­gi­niai au­to­ma­tiš­kai vi­są ja­me kau­pia­mą in­for­ma­ci­ją „pri­ka­bi­na“ prie va­di­na­mo­jo de­be­sies. Ta­čiau, kai ku­rių ga­min­to­jų įren­gi­niai la­biau rū­pi­na­si duo­me­nų kon­fi­den­cia­lu­mu ir daž­niau te­le­fo­nų sa­vi­nin­kams tei­kia už­klau­sas, ar jis no­ri pa­si­nau­do­ti at­sar­gi­nė­mis duo­me­nų ko­pi­jo­mis, ar ne.</p> <p>Dau­gu­ma įren­gi­nių at­sar­gi­nes duo­me­nų ko­pi­jas pa­tei­kia kaip di­de­lį pri­va­lu­mą, to­dėl daž­nas var­to­to­jas net ne­su­si­mąs­to ir su­tin­ka, kad jos bū­tų pa­da­ro­mos.</p> <p>„Aš, ži­no­da­ma, kas de­da­si va­di­na­muo­siuo­se de­be­sy­se, kas yra so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­riau sa­vo te­le­fo­ne, vis­ką už­blo­ka­vau. Gal­būt taip yra dėl to, kad sa­vo dar­be per die­ną su­si­du­riu su dau­gy­be ki­ber­ne­ti­nių ata­kų. Pa­ma­čiau, kiek daug da­ly­kų mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas per sa­vo ope­ra­ci­nes sis­te­mas pa­da­ro mums už nu­ga­ros. Jei­gu žmo­gus są­mo­nin­gai ne­si­i­ma žings­nių, tai vi­si duo­me­nys ir ke­liau­ja per so­cia­li­nius tin­klus, in­ter­ne­ti­nę erd­vę. Pa­vyz­džiui, te­ko ma­ty­ti, kai su­si­ti­ki­mo me­tu pa­da­ry­tos nuo­trau­kos su vi­so­mis vie­tos, lai­ko, žmo­nių žy­mė­mis iš­kart at­si­ra­do in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je. Var­gu ar vi­si su­si­ti­ki­mo da­ly­viai to no­rė­jo. Ši pro­ble­ma yra la­bai ak­tu­a­li, tai ga­li tu­rė­ti ir pa­da­ri­nių, nu­ma­ty­tų ben­dra­ja­me duo­me­nų reg­la­men­te (BDR)“, – pa­brė­žė A.Ge­fe­nie­nė ir pri­dū­rė, kad nors ši si­tu­a­ci­ja ga­li pa­si­ro­dy­ti smul­kme­niš­ka, ta­čiau ver­tė­tų su­si­mąs­ty­ti, kas da­ro­ma su ki­tais įren­gi­ny­je esan­čiais duo­me­ni­mis, kur jie nu­ke­liau­ja ir ko­kiais tiks­lais yra nau­do­ja­mi. To­dėl la­bai svar­bu kiek įma­no­ma la­biau duo­me­nis ap­sau­go­ti, o į at­sar­gi­nes duo­me­nų ko­pi­jas žiū­rė­ti at­sar­giai ir at­sa­kin­gai.</p> <p> </p> <h2 class="text-align-center">Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­sa­ko įklau­si­mus apie mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų va­gys­tes:</h2> <p><strong>– Kiek šie­met Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te yra tir­ta mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų va­gys­čių at­ve­jų?</strong></p> <p>– Aly­taus ap­skri­ty­je iki šiol už­re­gist­ruo­tos 52 mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų va­gys­tės, iš jų 30 bu­vo įvyk­dy­ta Aly­taus mies­te.</p> <p><strong>– Ko­kio­se Aly­taus vie­to­se daž­niau­siai įgy­ven­di­na­mos te­le­fo­nų va­gys­tės?</strong></p> <p>– Te­le­fo­nų va­gys­čių skai­čius ne­žy­miai iš­au­ga va­sa­ros se­zo­no, taip pat ma­si­nių ren­gi­nių me­tu. Kon­kre­čių Aly­taus vie­to­vių, ku­rio­se bū­tų vyk­do­ma dau­giau mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų va­gys­čių nei ki­to­se, nė­ra už­fik­suo­ta.</p> <p><strong>– Ko­kie mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai va­gia­mi daž­niau­siai? Ar yra koks nors po­pu­lia­riau­sias mo­de­lis?</strong></p> <p>– Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ja ne­ga­lė­tų iš­skir­ti vie­no ar ke­le­to mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų mo­de­lių, ku­rie yra po­pu­lia­res­ni tarp il­ga­pirš­čių. As­me­nys krei­pia­si tiek dėl nau­jau­sių, tiek ir ne dėl itin nau­jų mo­de­lių, ku­riuos pra­ran­da.</p> <p><strong>– Kiek pro­cen­tų pa­vog­tų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų yra su­ran­da­ma ir grą­ži­na­ma sa­vi­nin­kams? Ko­kia ti­ki­my­bė juos su­ras­ti?</strong></p> <p>– Pa­skel­bus pa­ieš­ką, daž­niau­siai su­ran­da­ma dau­giau nei pu­sė pra­ras­tų mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų, ku­rie grą­ži­na­mi sa­vi­nin­kams.</p> <p><strong>– Ar už­blo­ka­vus mo­bi­lio­jo apa­ra­to IMEI ko­dą, sėk­min­ga vog­to te­le­fo­no pa­ieš­ka yra įma­no­ma?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi po­li­ci­ja te­le­fo­no pa­ieš­ką vyk­dy­da­vo pa­gal IMEI ko­dą, tai ga­li­my­bė su­ras­ti šiek tiek su­ma­žė­ja. Ta­čiau pats te­le­fo­nas tam­pa ne­nau­din­gu apa­ra­tu ir tai ga­li tu­rė­ti įta­kos va­gys­čių skai­čiaus ma­žė­ji­mui.</p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, kas svar­biau, ar ap­sau­go­ti ja­me esan­čius as­me­ni­nius sa­vi­nin­ko duo­me­nis, ar su­ras­ti mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir to­kį pa­žei­di­mą pa­da­riu­sį as­me­nį?</strong></p> <p>– Va­gys­tės at­ve­ju po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams svar­biau­sia su­ras­ti ir grą­žin­ti mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną sa­vi­nin­kui, taip pat pri­tai­ky­ti ati­tin­ka­mas sank­ci­jas pa­žei­di­mą pa­da­riu­siam as­me­niui. Ta­čiau pa­čiam te­le­fo­no sa­vi­nin­kui, ma­ny­ti­na, kad svar­biau­sia yra jo as­me­ni­niai duo­me­nys.</p> <p>To­dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na ne­pra­ras­ti bud­ru­mo šil­tuo­ju va­sa­ros me­tu ir at­sa­kin­gai elg­tis su sa­vo daik­tais. Re­ko­men­duo­ja­me mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne įves­ti ap­sau­gos ko­dą, kad prieš nau­do­jan­tis apa­ra­tu bū­tų pra­šo­mas Jums vie­nam ži­no­mas ko­das. To­kiu bū­du Jū­sų as­me­ni­niai duo­me­nys bus la­biau ap­sau­go­ti. Taip pat ne­pa­lik­ti sa­vo daik­tų vie­šo­se vie­to­se po­il­siau­jant ar pra­mo­gau­jant.</p> <p><strong>– Už­blo­ka­vus IMEI ko­dą, te­le­fo­nas tam­pa ne­nau­din­gu apa­ra­tu. Ta­čiau IMEI ko­do už­blo­ka­vi­mas te­le­fo­ne esan­čių duo­me­nų ne­ap­sau­go?</strong></p> <p>– Už­blo­ka­vus te­le­fo­no IMEI, te­le­fo­nas ne­ga­li pri­si­jung­ti prie ope­ra­to­riaus ir nau­do­tis mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­go­mis. Te­le­fo­no vi­sos funk­ci­jos vei­kia, ku­rios ne­su­si­ju­sios su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus pa­slau­go­mis (skam­bu­čiai, sms, in­ter­ne­tas). Iš­sky­rus at­ve­jus, kai te­le­fo­nas su ap­sau­gos ko­du, ta­da ne­pa­sie­kia­mi ja­me esan­tys as­me­ni­niai duo­me­nys.</p> <p><strong>– Jei­gu kas nors to ne­ži­no­da­mas įsi­gy­ja vog­tą mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, ar tai reiš­kia, kad to­kiu pir­ki­niu il­gai nepri­si­džiaugs, nes po­li­ci­ja jį grei­tai su­ras ir kon­fis­kuos? Kas pa­dengs pir­kė­jui pa­tir­tus pi­ni­gi­nius nuos­to­lius, ar pir­kė­jas yra tas, ku­ris la­biau­siai nu­ken­čia?</strong></p> <p>– Prieš įsi­gy­jant to­kio po­bū­džio pir­ki­nį pra­var­tu įsi­ti­kin­ti, ar te­le­fo­nas nė­ra vog­tas. Jei­gu te­le­fo­nas par­duo­da­mas be do­ku­men­tų, pir­ki­mo su­tar­ties ar ki­tų prie­dų (pvz., kro­vik­lio), jau rei­kė­tų su­si­mąs­ty­ti.</p> <p>Taip pat rei­kia ra­cio­na­liai ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją ir įver­tin­ti nau­jo pir­ki­nio kai­ną sa­lo­ne bei Jū­sų mo­ka­mą kai­ną už pir­ki­nį iš ne­pa­žįs­ta­mo as­mens. Pir­kė­jui įsi­gi­jus vog­tą daik­tą nie­kas ne­at­ly­gi­na pa­tir­tų nuos­to­lių.</p> <p><strong>– Ko­kia at­sa­ko­my­bė ir ko­kio dy­džio bau­da ga­li grės­ti te­le­fo­nų va­gi­šiams?</strong></p> <p>˜– Jei­gu te­le­fo­no ver­tė iki 150 eu­rų, pa­gal LR ANK 108 str. sank­ci­jo­je nu­ma­ty­ta iki 300 eu­rų, jei te­le­fo­no ver­tė yra di­des­nė nei 150 eu­rų, at­sa­ko­my­bė at­si­ran­da pa­gal LR BK 178 str. Tai ga­li bū­ti ir vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/0954_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-131-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/0954_0.jpg" width="1132" height="1353" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_8217_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-131-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_8217_0.JPG" width="1132" height="1353" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=131&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="L238fp4NAoMmJ9TO--6R4DiJyGzF7wjxWZGM4yMgfAU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 28 Sep 2018 12:22:19 +0000 vyrredaktorius 131 at https://www.alytausnaujienos.lt Iš­skir­ti­nis rug­sė­jo na­tiur­mor­tas Pa­pė­čiuo­se https://www.alytausnaujienos.lt/idomybes/skir-ti-nis-rug-se-jo-na-tiur-mor-tas-pa-pe-ciuo-se <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 18</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/106-13189" rel="bookmark"> Nr. <span> 106 (13189) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/20180819_162811.jpg?itok=s8REnoug" width="344" height="287" alt="Gitana" title="Gitana sako, kad ne ji viena, visa gausi šeimyna darbuojasi sodyboje, bet fotografuoti ir fotografuotis labiausiai mėgsta ji, tad daugiausia jos nuotraukų susikaupia.  Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vieš­na­gės die­ną vi­sas tris šei­mi­nin­kes, ma­mą ir dvi duk­ras, ra­do­me na­muo­se. Ele­na Ra­di­šaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­ti au­gu­si už pen­kias­de­šim­ties met­rų esan­čio­je so­dy­bo­je. Šiuos na­mus su vy­ru nu­si­pir­ko prieš 35-erius me­tus.</p> <p>Da­bar jos vi­sos trys tar­si ir mies­tie­tės, Aly­tu­je gy­ve­nan­čios ir dir­ban­čios, bet kiek­vie­ną lais­vą va­lan­dė­lę pra­lei­džia šio­je so­dy­bo­je. Taip jau iš­ei­na, kad na­mai va­sa­rą ne­bū­na tuš­ti.</p> <p>Tė­ve­lio duk­ros jau ne­be­tu­ri, joms la­bai liūd­na, kad šią va­sa­rą ūmi li­ga iš­si­ve­dė ir vi­du­ri­nę se­se­rį Dai­vą.</p> <p>Pa­leng­va, pa­si­gė­rė­da­mos ir pa­si­šne­ku­čiuo­da­mos, apei­na­me vi­sas na­mų val­dos ker­te­les. Vi­sa taip  iš­puo­se­lė­ta, tiek daug įvai­rių vais­ta­žo­lių ir gė­lių pri­so­din­ta. Mo­liū­gi­nių dar­žo­vių virkš­čios jau be­veik tuš­čios: įvai­ria­for­miai, įvai­rias­pal­viai mo­liū­gai, cu­ki­ni­jos, pa­ti­so­nai, agu­ro­čiai jau įkom­po­nuo­ti į kie­mo na­tiur­mor­tą. Daug jų jau iš­da­ly­ta bi­čiu­liams, ben­dra­dar­biams. Mo­te­rys nu­si­tei­ku­sios šie­met ma­žai ką ruoš­ti žie­mai, rei­kia iš­tuš­tin­ti, kas per­nai į po­de­lius su­neš­ta.</p> <p>Vy­riau­sio­ji duk­ra Jū­ra­tė at­vi­rai sa­ko, kad šie na­mai jos gy­ve­ni­me yra la­bai svar­būs. Jai sma­gu čia bū­ti, ne­ži­no, ar mies­te iš­tver­tų, jei ne­tu­rė­tų kai­mo. Ge­ra so­din­ti, gė­les pa­lie­ti, bet ko­kį dar­bą ma­lo­nu dirb­ti sa­vo­je so­dy­bo­je.</p> <p>Ma­ma Ele­na pa­pil­do, kad ly­gia­gre­čiai Me­te­lio eže­rui nu­si­drie­ku­sia­me Pa­pė­čių gat­vi­nia­me kai­me ji jun­ta to­kią lais­vę ir ra­my­bę, ko­kios nie­kur ki­tur ne­pa­ti­ria.</p> <p>Gi­ta­na – jau­niau­sia, bet, pa­sak Jū­ra­tės, po tė­ve­lio mir­ties ji ne­ofi­cia­liai pa­skir­ta vi­so ūkio ve­dė­ja, di­rek­to­re. Rū­pi­na­si dar­žų ap­mė­ži­mu, su­ari­mu, bul­vių nu­ka­si­mu. Gra­žiai su vi­sais pa­dė­jė­jais su­ta­ria. Mėgs­ta ji ir ri­ša nuo­sta­bias gė­lių puokš­tes, mo­ka kep­ti py­ra­gus, bet pa­ti, ma­mos pa­ste­bė­ji­mu, ne­la­bai ke­pi­nius val­go.</p> <p>Kas­met rug­sė­jį jų kie­mas pa­puo­šia­mas dar­žo gė­ry­bė­mis. Per­nai to­kia kie­mo puo­šy­ba pel­nė „Ža­lios sto­te­lės“ bei te­le­vi­zi­jos lai­dos „La­bas ry­tas“ kon­kur­so „Ką nu­vei­kė­te sa­vait­ga­lį“ pri­zą.</p> <p>Sa­ko­ma, kad darbš­tūs žmo­nės vi­sa­da ran­da ką veik­ti. Dar­bų vi­sa­da ne­sto­ko­ja ir šių na­mų šei­mi­nin­kės. Se­no so­do se­nos aukš­ta­ū­gės obe­lys jau be­ria la­pus. Krin­ta jie ir nuo med­lie­vų alė­jos, kriau­šių ir ki­tų me­džių. Juos be­ne kas­dien mo­te­rys su­grė­bia, su­šluo­ja – juk tai ge­ra trą­ša dar­žo dir­vai.</p> <p>„Mums ne­pa­tin­ka, ne­sma­gu ma­ty­ti vė­jo nu­kra­ty­tus obuo­lius ar ki­tus vai­sius, mat juos grei­tai ap­nin­ka mu­sės, šir­šės. Sten­gia­mės vos nu­kri­tu­sius su­rink­ti“, – sa­ko Jū­ra­tė.</p> <p>Daug dar­bų so­dy­bo­je jau nu­dir­ba ir Gi­ta­nos sū­nus Do­mi­ny­kas, ypač no­riai vi­sas pri­ei­na­mas vie­te­les nu­šie­nau­ja žo­lės pjo­vi­mo trak­to­riu­ku.</p> <p>Ma­to­si čia ir at­ei­nan­čių gy­vū­nė­lių: prie ko­jų glaus­tė­si mie­la ka­ty­tė, Gi­ta­nos pa­rū­pin­to mais­te­lio už­bė­ga pa­ska­nau­ti šu­ne­lis. Mo­te­rims gai­la din­gu­sio ru­do su juo­da dė­me­le ka­ti­nė­lio, ku­ris sa­vo šei­mi­nin­ku bu­vo pa­si­rin­kęs Do­mi­ny­ką.</p> <p>Gat­vi­nis Pa­pė­čių kai­mas – šiau­ri­nia­me Me­te­lio eže­ro kran­te, Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke – drie­kia­si ke­lis ki­lo­met­rus. Pa­ti­ko mums ne tik Ra­di­šaus­kų so­dy­ba, pa­ti­ko vie­to­vės vi­su­ma – kai­mo iš­dės­ty­mas, ku­ris me­na va­la­kų re­for­mos rė­ži­nio kai­mo pa­si­da­li­ji­mą, tai, kad iš bet ku­rio kie­mo ma­to­mas Me­te­lio eže­ras.</p> <p>Už­li­pu­sie­siems ant Pa­pė­čių pi­lia­kal­nio at­si­ve­ria net tri­jų Dzū­ki­jos di­džiau­sių eže­rų – Obe­li­jos, Me­te­lio ir Du­sios – van­de­nys. Bet var­gu ar gam­ta pa­ti sa­vai­me bū­tų to­kia gra­ži, jei prie to ne­pri­si­dė­tų darbš­čių žmo­nių ran­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180819_162529.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180819_162529.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180819_162811_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180819_162811_0.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180819_185210.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180819_185210.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180819_185310.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180819_185310.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180819_185628.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180819_185628.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/20180908_185452.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/20180908_185452.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_184842.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_184842.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_212556.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_212556.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_213046.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_20180623_213046.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_20180830_132518.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_20180830_132518.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_1536683353051.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-113-oDTSXJovnCw" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_1536683353051.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=113&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="GMrKiWDlpIZgJ-Nn_v5JqNQm1h0ojejq6i0qD2m2FME"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 18 Sep 2018 10:32:38 +0000 vyrredaktorius 113 at https://www.alytausnaujienos.lt