Įdomybės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Va­ka­rė Jar­ma­la­vi­čiū­tė: „Mes tie­siog nie­ko ne­ban­dėm ap­gau­ti, nei žiū­ro­vo, nei sa­vęs. Ne­ban­dėm nie­kam įtik­ti, mums bu­vo ge­ra bū­ti sce­no­je” https://www.alytausnaujienos.lt/va-ka-re-jar-ma-la-vi-ciu-te-mes-tie-siog-nie-ko-ne-ban-dem-ap-gau-ti-nei-ziu-ro-vo-nei-sa-ves-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/122659375_778137179708835_3984679435030776972_n.jpg?itok=cwkkB-fm" width="344" height="287" alt="Va­ka­rė Jar­ma­la­vi­čiū­tė" title="Va­ka­rė Jar­ma­la­vi­čiū­tė: „Tu­riu keis­tą sa­vy­bę – be­veik vi­sur, kur ei­nu, ti­kiuo­si la­bai ma­žai. Gal­būt to­dėl, kad ir kaip vis­kas pa­si­baig­tų, jaučiuo­si lai­min­ga. Ti­kė­jau­si la­bai ne­daug – pa­dai­nuo­ti du­e­tu su kau­ke. Kiek­vie­na­me eta­pe ti­kė­jau­si vis dau­giau. Taip ir nu­ke­lia­vau iki nu­ga­lė­to­jos ti­tu­lo.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ko­dėl nu­spren­dei da­ly­vau­ti lai­do­je „Dai­nuok su ma­nim“?</strong></p> <p>– Prieš tai sėk­min­gai da­ly­va­vau TV pro­jek­te „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“, ten už­ėmiau II vie­tą, vis­kam stai­ga pa­si­bai­gus, man la­bai trū­ko sce­nos ir žiū­ro­vų.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­kok, kaip tu ruoš­da­vai­si kiek­vie­nam pa­si­ro­dy­mui. </strong></p> <p>– Kiek­vie­nas pa­si­ro­dy­mas, kiek­vie­na idė­ja rei­ka­lau­ja skir­tin­go pa­si­ruo­ši­mo. Vie­niems pa­si­ro­dy­mams re­pe­tuo­ti į Vil­nių va­žiuo­da­vau kas­dien, ki­tiems už­tek­da­vo tik vie­no su­si­ti­ki­mo su Ed­ga­ru. Abu esa­me la­bai pa­na­šūs, tačiau dau­giau­sia lai­ko pra­leis­da­vo­me rink­da­mie­si dai­nas.</p> <p><strong>– Kas rū­pin­da­vo­si ta­vo sce­ni­niu įvaiz­džiu? Kaip vyk­da­vo šis pro­ce­sas?</strong></p> <p>– Sti­liu­mi vi­so pro­jek­to me­tu, iš­sky­rus pir­mą­ją at­ran­kų lai­dą, rū­pi­no­si pro­jek­to sti­lis­tai. Ne vi­sa­da mū­sų nuo­mo­nės su­tap­da­vo, tačiau ras­da­vo­me ben­drą spren­di­mą, ant sce­nos jaus­da­vau­si la­bai pa­to­giai.</p> <p><strong>– Kaip tau se­kė­si ben­drau­ti su ki­tais lai­dos da­ly­viais? Su ku­riais iš jų vis dar pa­lai­kai ry­šį?</strong></p> <p>– Pui­kiai. Su dau­gu­ma da­ly­vių bū­ti LRT stu­di­jo­je bū­da­vo la­bai sma­gu, vi­sa­da su­si­ras­da­vo­me veik­los, nie­ka­da ne­bū­da­vo nuo­bo­du. Ži­no­ma, su kai ku­riais bu­vo ne­ma­žai ne­su­ta­ri­mų, bet į kon­flik­tus nie­ka­da ne­si­vel­da­vo­me, grei­tai iš­spręs­da­vo­me vi­sas pro­ble­mas. Ry­šį pa­lai­kau su vi­sais, dau­giau­sia ben­drau­ja­me su Do­mi­ny­ku, jis ir jo šei­ma pro­jek­te bu­vo pa­tys nuo­šir­džiau­si, vi­suo­met pa­dė­da­vo, esu la­bai lai­min­ga, kad jie bu­vo ša­lia.</p> <p><strong>– Links­miau­sias nuo­ty­kis, įvy­kęs pro­jek­to me­tu.</strong></p> <p>– Bu­vo la­bai daug links­mų aki­mir­kų. Re­pe­ti­ci­jos su cho­reo­grafu Pau­liu­mi, ke­lio­nės au­to­mo­bi­ly­je su Ed­ga­ru, vi­si kvai­lio­ji­mai su pro­jek­to drau­gais.</p> <p><strong>– Kaip tu ban­dy­da­vai su­de­rin­ti da­ly­va­vi­mą lai­do­je su moks­lais, ki­to­mis veik­lo­mis?</strong></p> <p>– Su­si­dė­lio­jau pri­ori­te­tus. Moks­lai ne­nu­ken­tė­jo, nes į re­pe­ti­ci­jas va­žiuo­da­vau po pa­mo­kų, o už­kla­si­nes veik­las pa­li­kau trum­pai per­trau­kai.</p> <p><strong>– Kas pro­jek­to me­tu tau bū­da­vo sun­kiau­sia? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Sun­kiau­sia bū­da­vo iš­lai­ky­ti šyp­se­ną sun­kiais mo­men­tais ir ne­pa­mes­ti svei­ko pro­to, kai ap­lin­kui tiek daug įtam­pos. La­bai sun­kiai iš­tve­riu kon­ku­ren­ci­ją, o te­le­vi­zi­ja kaip tik to ir ne­sto­ko­ja.</p> <p><strong>– Kaip re­a­guo­da­vai į tau ski­ria­mus ne­igia­mus ko­men­ta­rus, kri­ti­ką? Kaip vi­sa tai iš­gy­ven­da­vai?</strong></p> <p>– Sun­kiai. Ma­nau, kad vi­si sun­kiai iš­gy­ve­na­me kri­ti­ką. Man pa­tin­ka ge­ra kri­ti­ka, ji mo­ko, ve­da į prie­kį. Blo­gus ko­men­ta­rus il­gai pri­si­me­nu, grau­žiuo­si. Tačiau lai­kui bė­gant su­pra­tau, kad nau­din­gos kri­ti­kos ko­men­ta­ruo­se sun­kiai su­ra­si, to­dėl nu­sto­jau juos skai­ty­ti, da­bar mie­gu daug ra­miau.</p> <p><strong>– Ko­kios min­tys su­ko­si ta­vo gal­vo­je po to, kai su­ži­no­jai, jog tau teks dai­nuo­ti kar­tu su Ed­ga­ru Lu­biu?</strong></p> <p>– La­bai no­rė­jau pra­dė­ti su juo dirb­ti, la­bai džiau­giau­si, iš­kart pa­ju­tau ry­šį.</p> <p><strong>– Ko­kie jums su Ed­ga­ru skir­ti ko­mi­si­jos na­rių ko­men­ta­rai la­biau­siai įsi­mi­nė? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Po mū­sų lem­tin­go, vi­sus nu­ste­bi­nu­sio pus­fi­na­lio pa­si­ro­dy­mo ko­mi­si­jos na­rė Do­vi­lė Fil­ma­na­vičiū­tė pa­sa­kė, kad ji jau bu­vo mus nu­ra­šiu­si, kad mes bu­vo­me dug­ne. Šis ko­men­ta­ras bu­vo la­bai skau­dus, bet po jo no­rė­jau vi­siems įro­dy­ti, kad nu­ra­šy­ti mū­sų tik­rai ne­ver­ta. Ir at­ro­do, kad pa­vy­ko.</p> <p><strong>– Kie­no in­cia­ty­va ir pa­gal ką pa­pras­tai bū­da­vo pa­ren­ka­mos dai­nos, ku­rias jūs kar­tu su Ed­ga­ru at­lik­da­vo­te ant sce­nos?</strong></p> <p>– Rink­da­vo­mės kar­tu, bet daž­nai ma­no pa­si­rin­ki­mas bū­da­vo pas­ku­ti­nis. Dėl dai­nų il­gai ginčyda­vo­mės, bet re­zul­ta­tas vi­sa­da pa­tik­da­vo abiem.</p> <p><strong>– Vi­so pro­jek­to me­tu ta­vo ir Ed­ga­ro pa­si­ro­dy­mai iš­si­skir­da­vo pa­pras­tu­mu, švel­nu­mu, jaus­min­gu­mu. Kaip jums pa­vyk­da­vo dai­nuo­jant vi­sa tai pa­ro­dy­ti?</strong></p> <p>– Mes tie­siog nie­ko ne­ban­dėm ap­gau­ti, nei žiū­ro­vo, nei sa­vęs. Ne­ban­dėm nie­kam įtik­ti, mums bu­vo ge­ra bū­ti sce­no­je. Džiau­giuo­si, jog tai pa­jau­tė ir žiū­ro­vai.</p> <p><strong>– Ar jau­din­da­vai­si prieš įženg­da­ma į sce­ną? Jei taip, kaip pa­vyk­da­vo su tuo su­si­tvar­ky­ti?</strong></p> <p>– Vi­sa­da jau­di­nuo­si, la­bai. Man pa­tin­ka jau­du­lys, ne­ban­dau jo at­si­kra­ty­ti, tai la­bai su­men­kin­tų pa­si­ro­dy­mą. Prieš li­pant į sce­ną ban­dau nu­vy­ti blo­gas emo­ci­jas, tam tu­riu sa­vų „ri­tu­a­lų“.</p> <p><strong>– Kaip tu jau­tei­si prieš pat fi­na­lą bei jo me­tu?</strong></p> <p>– Kaip ir prieš bet ko­kį ki­tą pa­si­ro­dy­mą. Tai bu­vo dar vie­na il­ga, sun­ki emo­ciš­kai die­na. Prieš li­pant į sce­ną jaučiau­si sau­gi, nes ži­no­jau, kad tai pas­ku­ti­nis pa­si­ro­dy­mas čia, kad ir kas be­nu­tik­tų, mes jau fi­na­le.</p> <p><strong>– Ko­kios emo­ci­jos ta­ve už­plū­do ta­da, kai pa­aiš­kė­jo, jog tu esi lai­dos ,,Dai­nuok su ma­nim“ nu­ga­lė­to­ja?</strong></p> <p>– Bu­vo sun­ku kvė­puo­ti. Bu­vau la­bai lai­min­ga.</p> <p><strong>– Kaip at­šven­tei per­ga­lę šia­me pro­jek­te? Kaip į ją re­a­ga­vo ta­vo ar­ti­mie­ji, bend­ra­klasiai, mo­ky­to­jai?</strong></p> <p>– At­švęs­ti dar ne­spė­jau. Pro­jek­tą lai­mė­jau ne aš, o mū­sų du­e­tas, to­dėl kar­tu tu­ri­me ir at­švęs­ti, tačiau kol kas to ne­ga­li­me pa­da­ry­ti, vis ne­spė­ju nu­vyk­ti į Vil­nių. Šei­ma ir drau­gai be ga­lo džiau­gė­si, vis kar­to­jo: „Pa­ga­liau tu įver­tin­ta.“ Man la­bai pa­si­se­kė, kad tu­riu to­kius žmo­nes ša­lia!</p> <p><strong>– Kas, ta­vo ma­ny­mu, la­biau­siai pri­si­dė­jo prie jū­sų su Ed­ga­ru sėk­mės šia­me pro­jek­te?</strong></p> <p>– Mes ir mū­sų ar­ti­mie­ji. Mū­sų už­si­spy­ri­mas ir ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mas ve­dė mus pir­myn.</p> <p><strong>– Ko­kius įspū­džius tau pa­li­ko ben­dra­dar­bia­vi­mas su Ed­ga­ru?</strong></p> <p>– Ma­ne vis dar ste­bi­na mū­sų pa­na­šu­mai ir vie­nas ki­to su­pra­ti­mas. Li­ko la­bai daug gra­žių pri­si­mi­ni­mų.</p> <p><strong>– Ku­ris pa­si­ro­dy­mas šia­me pro­jek­te tau la­biau­siai įsi­mi­nė? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Vi­si pa­si­ro­dy­mai bu­vo ypa­tin­gi. Bet pats įsi­min­ti­niau­sias, ži­no­ma, pats pas­ku­ti­nis. Vi­so pa­si­ro­dy­mo me­tu vi­siš­kai ne­gir­dė­jo­me vie­nas ki­to, bet, ne­pai­sant to, jaučiau­si lyg ant spar­nų, jaučiau, kad ga­liu vis­ką.</p> <p><strong>– Ko ti­kė­jai­si ei­da­ma į šį pro­jek­tą? Ar vi­si ta­vo lū­kesčiai pa­si­tvir­ti­no?</strong></p> <p>– Tu­riu keis­tą sa­vy­bę – be­veik vi­sur, kur ei­nu, ti­kiuo­si la­bai ma­žai. Gal­būt to­dėl, kad ir kaip vis­kas pa­si­baig­tų, jaučiuo­si lai­min­ga. Ti­kė­jau­si la­bai ne­daug – pa­dai­nuo­ti du­e­tu su kau­ke. Kiek­vie­na­me eta­pe ti­kė­jau­si vis dau­giau. Taip ir nu­ke­lia­vau iki nu­ga­lė­to­jos ti­tu­lo.</p> <p><strong>– Ką tau da­vė šis pro­jek­tas?</strong></p> <p>– Daug pa­tir­ties, sce­nos part­ne­rį, nau­jų pa­žinčių bei drau­gų.</p> <p><strong>– Jei bū­tų ga­li­my­bė dar kar­tą su­da­ly­vau­ti šio­je lai­do­je, ar da­ly­vau­tum? Ko­dėl?</strong></p> <p>– Ne. Aš pa­sie­kiau tiek, kiek man už­ten­ka, ne­rei­kia sto­vė­ti vie­to­je, rei­kia ju­dė­ti pir­myn.</p> <p><strong>– Jei bū­tų to­kia pro­ga, ar no­rė­tum pa­bū­ti Ed­ga­ro vie­to­je ir dai­nuo­ti ant sce­nos kar­tu su už sa­ve jau­nes­niu at­li­kė­ju?</strong></p> <p>– La­bai. Man la­bai pa­tin­ka vai­kai, daž­nai su jais dai­nuo­ju. Ma­no ma­ma vo­ka­lo mo­ko vai­kus, mėgs­tu su jais pa­bū­ti ant sce­nos, pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi.</p> <p><strong>– Ar šiuo me­tu tu­ri kū­ry­bi­nių pla­nų kar­tu su Ed­ga­ru Lu­biu? Jei taip, tai ko­kių?</strong></p> <p>– La­bai džiau­giuo­si, kad ne­nu­sto­jo­me ben­drau­ti, tu­ri­me šio­kių to­kių pla­nų at­eičiai, bet, ma­no ma­ny­mu, lai­mė mėgs­ta ty­lą, to­dėl nau­jie­nų reiks šiek tiek pa­lauk­ti.</p> <p><strong>– Ar šiuo me­tu ruo­šie­si ki­tiems mu­zi­ki­niams kon­kur­sams? Jei taip, tai ko­kiems?</strong></p> <p>– Ne, da­bar no­riu su­grįž­ti į pa­pras­tą tem­pą, pra­leis­ti dau­giau lai­ko su drau­gais ir šei­ma.</p> <p><strong>– Kas ta­ve Aly­tu­je mo­kė dai­na­vi­mo? Kas ta­ve ska­ti­no ei­ti mu­zi­ki­niu ke­liu?</strong></p> <p>– Nuo pat gi­mi­mo ma­ne la­vi­no ma­ma, daž­nai da­ly­va­vau jos mo­ki­nių kon­cer­tuo­se, bū­da­ma tre­jų me­tu­kų pir­mą­kart kon­kur­se už­dai­na­vau ir pa­ti, vė­liau aš­tuo­ne­rius me­tus dai­na­vau vo­ka­lo stu­di­jo­je „Bel Can­to“, ten dai­nuo­ti mo­kė mo­ky­to­ja Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė. Da­bar pa­si­ro­dy­mams vėl ruo­šiuo­si kar­tu su ma­ma.</p> <p><strong>– Ką pa­tar­tum tiems vai­kams, ku­rie no­rė­tų da­ly­vau­ti to­kiuo­se pro­jek­tuo­se kaip „Dai­nuok su ma­nim“?</strong></p> <p>– Iš­mok­ti ju­dė­ti po tru­pu­tį, ti­kė­ti sa­vo jė­go­mis.</p> <p><strong>– Ko­dėl re­ko­men­duo­tum šio in­ter­viu skai­ty­to­jams su­da­ly­vau­ti TV pro­jek­tuo­se?</strong></p> <p>– Pro­jek­tai – la­bai ge­ras sa­vęs iš­ban­dy­mas, čia la­bai grei­tai su­pran­ti, ko no­ri, ką ga­li, kas ne­pa­vyks­ta.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė</strong></p> <p class="text-align-right">Aly­taus jau­ni­mo cen­tras</p> <p class="text-align-right">Jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sai</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122367236_1000918810408093_8456946721341159336_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122367236_1000918810408093_8456946721341159336_n.jpg" width="632" height="989" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122668409_640647416599971_1715782495446027962_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122668409_640647416599971_1715782495446027962_n.jpg" width="559" height="715" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122532753_357893462090403_2403080752235458527_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122532753_357893462090403_2403080752235458527_n.jpg" width="878" height="1024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122583232_355257275783394_4041404696548449552_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122583232_355257275783394_4041404696548449552_n.jpg" width="826" height="1102" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122588536_4084247868258467_8044671857541987037_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122588536_4084247868258467_8044671857541987037_n.jpg" width="1098" height="732" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/122566967_715447942513261_3234943560462119531_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1938-s9gBmwcEpEo" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/122566967_715447942513261_3234943560462119531_n.jpg" width="807" height="402" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1938&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EH6mEwU1czkaFIjMRQyoHcL6MNjfTZKbQ_DK2T74A7E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 13:23:37 +0000 vyrredaktorius 1938 at https://www.alytausnaujienos.lt Kino teatro „Dainava“ repertuaras https://www.alytausnaujienos.lt/kino-teatro-dainava-repertuaras-2 <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/124-13500" rel="bookmark"> Nr. <span> 124 (13500) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Dainava.jpg?itok=_pm19Q-n" width="344" height="287" alt="Dainava" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Bilietus įsigyti skatiname www.kinasdainava.lt</p> <p>Saugokime vieni kitus ir atsakingai laikykimės visų saugos reikalavimų - privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes, laikytis saugaus 2 m atstumo, kino teatre vykdoma žiūrovų registracija ir kol kas neprekiaujama maisto produktais.</p> <p> </p> <p><strong>DRAKONO RAITELIS</strong></p> <p><strong><img alt="Drakono raitelis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="edfdc127-02c7-4962-b228-f867f60a0dc6" height="214" src="/sites/default/files/inline-images/Drakono%20raitelis.jpg" width="380" /></strong></p> <p>Jeigu galvojate, kad drakonai šiais laikais išnykę nuo žemės paviršiaus, jūs labai klystate. Jie gyvena tarp mūsų, kartais skraido aukštai danguje kartu su lėktuvais, nepastebėjote? Jie, kaip ir visi mes, turi svajonių ir tiki, kad kada nors suras savo protėvių šalį – gražųjį Dangaus pakraštį. Apie stebuklingą šalį mažajam drakonui Lungui, prasitarė vyriausias drakonas Kreivabarzdis. Nuo tada smalsusis drakoniukas apie nieką kitą galvoti negali! Jam būtinai reikia ją rasti! Sklinda gandai, jog netrukus į žalią drakonų slėnį ateis gyventi žmonės. Jie ims kirsti miškus, statyti namus, užvaldys ramią drakonų užuovėją, o tada… tada tikrai visi drakonai išnyks! Svajoklis Lungas, kartu su geriausia drauge kaukute Šelme ryžtasi neįtikėtinam žingsniui – surasti Dangaus pakraštį, tada sugrįžti ir skristi ten kartu su visais! Bičiuliai nė nenumanė, kokia sunki užduotis jų laukia! Iš ko sužinoti į kurią pasaulio pusę skristi? Kur yra tas Dangaus pakraštys? Visai netikėtai jų kelyje pasitaiko – žmogus! Berniukas Benas. Nepatinka kaukutei Šelmei Benas, labai nepatinka! Juk žmonės visi be išimties blogi, per juos vienos bėdos! Bet gal jis gali padėti? Netrukus trijulė jau skrenda ant plačių Lungo pečių! Dieną, naktį, per dykumas, ledynus ir kalnus ieškodami atsakymų. Daugybė pagalbininkų sutinka bičiuliai savo kelyje, tačiau tikrąjį kelią į Dangaus pakraštį gali nurodyti tik širdis...</p> <p>Anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=raLOumygZ_Q&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=raLOumygZ_Q&amp;feature=emb_title</a></p> <p> </p> <p><strong>RAGANOS</strong></p> <p><strong><img alt="Raganos" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ccb60d15-f645-4b6f-97a3-9a1046a0a8df" height="224" src="/sites/default/files/inline-images/Raganos.jpg" width="372" /></strong></p> <p>Šį Helovyną sužinosite: raganos tikrai egzistuoja, ir jos nekenčia vaikų! Naujausias jų planas - visus vaikus paversti pelėmis! Vienas pirmųjų su raganomis susiduria septynmetis berniukas. Kartu su dar dviem bičiuliais paversti pelėmis, vaikai turi įrodyti senelei, kad iš tiesų jie yra ne peliukai, o užburti vaikai. Padedant geraširdei senelei, jiems lemta sužlugdyti piktavalių raganų kėslus, vėl atvirsti žmonėmis ir išgelbėti visus pasaulio vaikus. Smagi ir juokinga istorija su daugybe nuotykių visai šeimai „Raganos" – tai naujausia ekranizacija knygos, kurios autorius yra britų rašytojas Roaldas Dahlas, parašęs puikiais filmais jau anksčiau virtusius kūrinius „Čarlis ir šokolado fabrikas“, „Didysis Gerulis milžinas“ ir „Matilda“.</p> <p>Anonsas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_Efs5NEEaqw&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=_Efs5NEEaqw&amp;feature=emb_title</a></p> <p> </p> <p><strong>MOTERYS MELUOJA GERIAU. ROBERTĖLIS. ANTROJI BANGA </strong></p> <p><strong><img alt="Robertelis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="de16d7bb-38c5-4a5c-be05-558c4e2aa0c8" height="279" src="/sites/default/files/inline-images/Robertelis.jpg" width="371" /></strong></p> <p>Robertėliui atrodo, kad jo gyvenimas pagaliau juda teisinga linkme ir jis pagaliau pradės mėgautis savo gyvenimu su Greta. Grįžęs iš medaus mėnesio su mylimąja, Robertėlis patenka į nesuspratimų ir kurioziškų situacijų sūkurį, galiausiai yra uždaromas į karantiną. Ko nepadarysi dėl mylimosios ar mamos? Šį kartą jam atiteks „beveik" neįmanoma misija.</p> <p>Anonsas:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=t3HGPkHkXsk&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=t3HGPkHkXsk&amp;feature=emb_title</a></p> <p> </p> <p><strong>ATEIK PAŽAISTI</strong></p> <p><strong><img alt="ateik atpazinti" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8ef2a1d8-e87b-4c90-9b86-6ab1ba704383" height="283" src="/sites/default/files/inline-images/ateik-pazaisti.jpg" width="376" /></strong></p> <p>Oliveris (akt. Azhy Robertson‘as) nuo pat kūdikystės buvo kitoks. Autizmo sutrikimą turintis vaikas, net ir sulaukęs mokyklinio amžiaus, gyvena savo pasaulyje, praktiškai nekalba ir šalinasi žmonių. Vaikai, kaip žinia, gali būti itin negailestingi tiems, kurie yra kitokie nei jie patys. Dėl savo kitoniškumo, Oliveriui būtinas mobilusis telefonas ar planšetė – kad jų pagalba galėtų bendrauti su aplinkiniu pasauliu. Vieną dieną nutinka kažkas nepaprasto: iš ekrano į jį kreipiasi nepažįstama būtybė, prisistatanti Lario vardu ir taip pat ieškanti draugo. Negalėdamas patikėti tokiu stebuklu, Oliveris vis daugiau laiko praleidžia su mobiliaisiais įrenginiais ir galų gale priverčia sunerimti tėvus. Tačiau bandymas apriboti Oliverio laiką, praleidžiamą virtualiajame pasaulyje, suerzina paslaptingąjį Larį – būtybė toli gražu nesiruošia dalintis Oliverio dėmesiu. Tai supratęs, vaikas bando perspėti tėvus, kurie, žinoma, sūnumi nepatiki. Tačiau netrukus Laris apsigyvena ir Oliverio tėvų išmaniuosiuose, o dar vėliau suras ir būdą, kaip persikelti į realybę fiziškai. Dabar Lario draugystė jau reiškia nebe džiaugsmą, o mirtiną pavojų.</p> <p>Anonsas:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dOeA3RXHDrM&amp;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?v=dOeA3RXHDrM&amp;feature=emb_title</a><br />  </p> <p><br />  </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1932&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OC5vOPZHA3uugiTtLjW3oa_lzMh1_EitTjlNmQQ44hg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 30 Oct 2020 11:15:00 +0000 vyrredaktorius 1932 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip atrodo milijonieriaus diena ir kokie jo kasdieniai įpročiai? https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-atrodo-milijonieriaus-diena-ir-kokie-jo-kasdieniai-iprociai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Valgymas</h2> <p>Kaip sako pats herojus, gaminti valgyti, kai turi rimtą veiklą – beveik nelieka laiko, bent jau, jeigu norisi pasigaminti kažką skanaus. Verslininkas sako, kad reguliari ir pastovi mityba yra būtina geram organizmo funkcionavimui, nes nuo to, kaip paskirstote energiją tiesiogiai priklauso tai, kaip jaučiatės ir kiek produktyvūs esate tam tikru paros metu. Štai kaip valgo itin sėkmingi žmonės:</p> <ul> <li>Pusryčiai kuo anksčiau ryte (~5:30-6:00 ryte);</li> <li>Lengvas užkandis priešpiečiams (~9:30-10:00);</li> <li>Ganėtinai dideli, dviejų patiekalų pietūs (12-13 val.);</li> <li>Tarpinis užkandis (~15-16 val.)</li> <li>Dviejų patiekalų vakarienė, kurią sudaro karštas patiekalas ir desertas (19:30-20:30 val.)</li> </ul> <p>Kas liečia patiekalus, viskas priklauso nuo to, kiek pinigų ir kiek laiko galite skirti savo mitybai. Pagal idealų scenarijų reikia balansuoti kalorijas bei kitas maistines medžiagas (ką daro šis žmogus), bet realiame gyvenime tiesiog reikia nepamiršti žalumynų, negerti vien gazuotų gėrimų ir maisto gamybai leisti kuo mažiau laiko, nes tai atima laiką iš kitų veiklų.</p> <h2>Apranga</h2> <p>Vėlgi, jeigu svajojate apie sėkmę finansine prasme arba karjeros atžvilgiu, turite kuo labiau sumažinti laiko sąnaudas kitiems dalykams. Paskaičiuota, kad moterys kasdien praleidžia tikrai nemažai laiko (bent jau 2,5-3 kartus daugiau nei vyrai) svarstydami, ką apsirengs. Mūsų veikėjas turi labai daug porų, bet bene identiškų arba visiškai vienodų rūbų. Tai yra, šio žmogaus komodoje ir spintoje rasime labai daug, bet labai panašių rūbų, kad nereikėtų leisti laiko galvojant „Ką gi apsirengti?“.</p> <p>Aprangos spintoje suskirstomos į: kasdienę, sporto bei proginę. Taip pat svarbu turėti šiltų rūbų žvarbiam orui, nes bent jau Lietuvos klimatinėmis sąlygomis (panašios, tiesa, vyrauja ir minėtoje Čikagoje) oras gali būti nenuspėjamos. Viršutinės striukės ir megztiniai – vienspalviai, kokybiški, patikimų gamintojų. Jų įsigyti galima <a href="https://www.varle.lt/striukes-moterims/">Varle</a> internetiniame puslapyje.</p> <p>Svarbu ne tik tinkamai ir minimalistiškai susidėlioti komplektus, bet ir turėti pakankamai vietos geram rūbų organizavimui. Tinkamus baldus, tokius kaip spintos ar komodos galite įsigyti <a href="https://www.varle.lt/svetaines-komodos/">šiame puslapyje</a>. </p> <p>Viską susumavus turime, kad drabužiams neskiriama laiko arba jo skiriama labai mažai. </p> <h2>Darbas</h2> <p>Kai įvardiname, jog žmogus yra „sėkmingas“, dažniausiai turime omenyje, kad jis turi daug turto arba daug uždirba. Mūsų herojus dirba po 11 valandų kasdien savo biure bei 3-4 valandas būna pasiekiamas namuose. Tai yra ta kaina, kurią reikia mokėti dėl sėkmės. Atvykęs į darbą 9 valandą ryto, šis asmuo iš jo išvyksta tik apie 9 valandą vakaro. </p> <p>Taigi, sėkmingo žmogaus dienotvarkėje didžiąją dalį laiko užima darbas. </p> <h2>Pramogos</h2> <p>Pramogoms skirtas laikas turi būti planuojamas iš anksto arba tam galima skirti maksimaliai vieną dieną per savaitę (neplanuotai). Pailsėti ir rūpintis savimi būtina, tačiau smagiausia ir produktyviausia, pasak mūsų herojaus, kai darbas tampa ir būna pramoga.</p> <h2>Miegas ir higiena</h2> <p>Nors pramogoms skiriama ir nedaug laiko, bet visai kas kita yra susiję su poilsiu. Ilsėtis bei rūpintis savo kūnu yra būtina, norint ilgą laiką išlikti produktyviems bei neišprotėti nuo per didelio krūvio ar streso. Miegoti reikia bent 6-7 valandas, kitaip organizmas būna nualinamas ir didėja lėtai besivystančių ligų ir sutrikimų rizika. Būtina prižiūrėti savo kūną ir nedvejojant rinktis masažo paslaugas ar pasiplaukiojimą baseine. Tam reikėtų skirti bent valandą per dvi savaites. </p> <p>Moterims reikėtų ieškoti, kaip optimizuoti makiažui ir higienai skiriamą laiką, jog jo nesudegtų per daug. Na, o vyrams vienintelė tikrai svarbi dieninės higienos dalis – skutimasis, kuris neužima labai daug laiko, jeigu tai darote reguliariai/</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-62627" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603960028"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gerda</span> - Ket, 2020-10-29 - 10:27</p> </li> <a href="/comment/62627#comment-62627" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/62627#comment-62627" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ne tik vagys užsidirba, bet…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ne tik vagys užsidirba, bet ir kiti, kurie turi geras verslo idėjas. <a href="https://www.autogema.eu"></a>Mikroautobusų įrengimas, <a href="https://www.autogema.eu/food-truck-gamyba">food truck įrengimas</a>, <a href="https://www.autogema.eu/kebulu-gamyba">kėbulų gamyba</a> - tai tik kelios iš idėjų kaip galima užsidirbti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=62627" token="qK7RuU0EeCtZFil89qz1nSrPv1USpeorqKw0FM83xP8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-61350" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1603275318"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ar čia</span> - Tre, 2020-10-21 - 13:15</p> </li> <a href="/comment/61350#comment-61350" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/61350#comment-61350" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie alytaus kelis politikus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie alytaus kelis politikus vagis ?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=61350" token="5X4S76waEk-HbKj_Kqa9JwCx1onIsfnDGs5KLDkKoxA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1902&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="anZgeSPtppwz0RlRZx44oDpLiz_Pn5UJAm6a7rXXjko"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 21 Oct 2020 08:02:22 +0000 vyrredaktorius 1902 at https://www.alytausnaujienos.lt Plėtoti verslus kaime drąsina parama https://www.alytausnaujienos.lt/pletoti-verslus-kaime-drasina-parama <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/_DAR5977.jpg?itok=leF0wXFG" width="344" height="287" alt="Zemes ukis" title="Pagal profesiją kūno kultūros mokytojas Mindaugas Norgėla, Kūlupėnų kaime įkūręs medienos verslą, gamybinę bazę plės pasinaudojęs ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama. Dariaus Šypalio nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Pajūrio medis“ vis auga</h2> <p>Kūlupėnuose, buvusio Kartenos linų fabriko teritorijoje, veikiančios bendrovės „Pajūrio medis“ vadovas kretingiškis Mindaugas Norgėla savo verslą pradėjo dar 2005-aisiais. Iš pradžių į Kiniją eksportuodavo iš Lietuvos bei užsienio urėdijų supirktus rąstus.</p> <p>„Bet atsitikdavo, kad apie vasario pabaigą, kol rąstai nukeliaudavo tokį tolimą kelią, sušusdavo. Tada klientas ir paklausė, gal galėtume jiems geriau siųsti lentas. Pagalvojome – o kodėl gi ne? Persiorientavome ir jau 12 metų puikiai bendradarbiaujame toliau“, – papasakojo Mindaugas.</p> <p>Įmonėje dirba apie 10 vietinių kaimo žmonių. Jie patys žaliavą pjauna, patys rūšiuoja, pakuoja, atrenka. Šiuo metu beržo ruošinius, pakrautus į jūrinius konteinerius, įmonė tiekia ne tik Kinijos, bet ir Vietnamo, Japonijos baldų gamintojams.</p> <p>Bendrovė „Pajūrio medis“ yra įsikūrusi 1,5 ha teritorijoje. Vienas sandėlis jau pastatytas, kitas turėtų būti baigtas ateinančią vasarą. Veikia 3 medienos džiovyklos, moderni, visiškai automatizuota katilinė. Į statinius ir įrangą iš viso investuota beveik 500 tūkst. Eur, bet dar – ne pabaiga. „Planų turime labai daug: norime pabaigti pradėtą sandėlį, taip pat – pasistatyti administracines patalpas, darbuotojams įrengti persirengimo kambarį, skalbyklą, valgyklą“, – sakė pašnekovas.</p> <p>Pasitaręs su medienos verslu užsiimančiais draugais, kolegomis, dalyvaujančiais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, ir jis apsisprendė teikti paraišką, prašyti finansinės paramos įmonės gamybinei bazei plėsti. Projektą parengė tuo užsiimantys specialistai iš Vilniaus, įmonei „Pajūrio medis“ skirta 147 tūkstančių eurų parama.</p> <h2>Kas galėjo pretenduoti</h2> <p>Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) buvo teikiamos iki rugpjūčio 31-osios. Šiam etapui skirta beveik 23,1 mln. Eur. Naujovė yra tai, kad priemonei taikomas ne tik išlaidų kompensavimo, bet ir sąskaitų apmokėjimo būdas. Parama skirta įvairinti ekonominę veiklą kaimo vietovėse, padėti kurti ir plėsti mažąsias įmones, skatinti darbo vietų kūrimą. Pagal šią KPP veiklą parama skiriama ne žemės ūkio veiklos plėtrai, išskyrus tas veiklas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų gamybai ir prekybai, tabako gaminių gamybai ir prekybai, ginklų ir šaudmenų gamybai ir prekybai ir kt.</p> <p>Paramos kreiptis galėjo privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, laikomas tinkamu gauti paramą tik tada, jei jo pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.</p> <h2>Daugiausia paraiškų – iš Vilniaus apskrities</h2> <p>NMA duomenimis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos 174 paraiškos: 4 – iš Tauragės, 8 – iš Telšių, 10 – iš Utenos, 12 – iš Marijampolės, 15 – iš Klaipėdos, 16 – iš Alytaus, 19 – iš Šiaulių, 26 – iš Panevėžio, 27 – iš Kauno, 37 – iš Vilniaus apskričių. Iš labai mažų įmonių buvo gautos 147 paraiškos, prašoma suma – 22 781 116 Eur. Iš kaimo gyventojų gautos 27 paraiškos, prašoma suma – 3 236 946 Eur.</p> <p>Daugiausia paraiškų pateikta dėl paramos statybvietei paruošti. Toliau rikiuojasi: poilsiautojų ir kitų trumpalaikio apgyvendinimo veiklai, konsultacinei ir kitai valdymo veiklai, variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statybai. Taip pat dažniau paprašyta paramos kitai pramogų ir poilsio organizavimo, restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikloms, žemės darbams statybos aikštelėse.</p> <p>Prašoma paramos suma sudarė daugiau kaip 25 mln. Eur. Surikiavus paraiškas pagal pirmumo eilę, daugiausia – 90 balų – gavo 1 paraiška, 3 paraiškos gavo 85 balus, po 1 paraišką gavo 83, 81, 80, 78, 75 balus, po 2 paraiškas – 74 ir 72 balus. Mažiausią galimą – 50 – atrankos balų skaičių gavo daugiausia paraiškų, t. y. 21. Reikalingo balų skaičiaus nepavyko gauti 28 paraiškoms, todėl toliau jos nebuvo vertinamos. Paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos.</p> <p>Pirmumo eilėje atsidūrę verslininkai prašo 22 168 938 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vienam pareiškėjui – fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus, – skiriama nuo 50 tūkst. Eur iki 200 tūkst. Eur paramos. Paramos dydis priklauso nuo pareiškėjo planuojamų sukurti naujų darbo vietų (sukūrus vieną darbo vietą, skiriama iki 50 tūkst. Eur, dvi darbo vietas – iki 100 tūkst. Eur ir t. t.). Paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, toliau vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y. ar jos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai yra susijusios su remiama veikla.</p> <p> </p> <p><img alt="logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="89d1da0a-6d26-4f09-b3a7-5a5afc45b6e8" height="92" src="/sites/default/files/inline-images/KPF_8.jpg" width="373" /></p> <p>Užs. Nr. 0107</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/_DAR5977_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1897-k3NfWJ_PhkQ" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/_DAR5977_0.jpg" width="1496" height="997" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1897&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fy267K70m7t_U3jVuiCTXsiIRpqPnmq-3RWK7yi2gJ4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 20 Oct 2020 06:47:18 +0000 vyrredaktorius 1897 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas apie nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-po-li-ci-jos-vir-si-nin-kas-apie-nu-si-kal-ti-ma-laz-di-juo-se-kio-ziau-raus-ir-dar-su-zmo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/120-13496" rel="bookmark"> Nr. <span> 120 (13496) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/DSC_0060.JPG?itok=m6ag28zn" width="344" height="287" alt="Nusikaltimo vieta – Lazdijuose, Kauno gatvėje, in­di­vi­du­a­lia­me na­me. " title="Nusikaltimo vieta – Lazdijuose, Kauno gatvėje, in­di­vi­du­a­lia­me na­me. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nu­si­kal­ti­mas bu­vo pla­nuo­tas</h3> <p>Kaip sa­kė Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas A.Jur­ge­le­vi­čius, da­bar jau ga­li­ma teig­ti, kad spa­lio 12-ąją Laz­di­juo­se pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas bu­vo pla­nuo­tas iš anks­to, jam ruoš­ta­si: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta. Bent aš to­kio ne­pri­si­me­nu. Jis su­krė­tė ne tik Aly­tų, bet ir vi­są Lie­tu­vą.“</p> <p>Vis­kas klos­tė­si itin bru­ta­liai ir įžū­liai. Šį pir­ma­die­nį, spa­lio 12-ąją, apie 13 val. Laz­di­juo­se, Kau­no gat­vė­je, į in­di­vi­du­a­lų gy­ve­na­mą­jį na­mą įsi­ver­žė trys kau­kė­ti vy­riš­kiai, su­ri­šo na­muo­se bu­vu­sias 36-erių me­tų mo­te­rį, try­li­ka­me­tę jos duk­rą ir į na­mus grį­žu­sį 43-ejų vy­rą. Jie vi­si yra vie­nos šei­mos na­riai.</p> <p>Nu­si­kal­ti­mą vyk­džiu­sie­ji vy­rai, gra­sin­da­mi pa­na­šiu į pis­to­le­tą daik­tu, da­bar jau aiš­ku – ori­niu pis­to­le­tu, rei­ka­la­vo pi­ni­gų, mo­te­riai nuo pirš­tų nu­mo­vė ir pa­si­ė­mė du auk­si­nius žie­dus, iš pi­ni­gi­nės pa­ė­mė 200 eu­rų.</p> <p>Vy­ras, na­mo sa­vi­nin­kas, bu­vo api­pil­tas de­giu skys­čiu ir pa­deg­tas. Ki­lus gais­rui už­puo­li­kai iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.</p> <p>Sie­kiant įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą bu­vo iš­si­nuo­mo­tas au­to­bu­siu­kas, ap­si­rū­pin­ta su­ri­ši­mo ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, prieš vyks­tant į nu­si­kal­ti­mo vie­tą bu­vo pa­keis­tas au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Nuo­mo­ta­me au­to­mo­bi­ly­je ras­ti du pei­liai ir ori­nis pis­to­le­tas.</p> <p>Nu­ken­tė­jęs vy­ras dėl pa­tir­tų nu­de­gi­mų iš pra­džių bu­vo nu­vež­tas į Laz­di­jų li­go­ni­nę, ne­tru­kus per­vež­tas į Kau­no kli­ni­kų Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Jo būk­lė sun­ki, net gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei.</p> <h3>Ieš­kant įta­ria­mų­jų ir juos su­lai­kant nau­do­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos</h3> <p>Apie įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­šė daug as­me­nų, ti­kė­ti­na, kad tai da­rė nu­ken­tė­ju­sių­jų kai­my­nai.</p> <p>Pranešimas buvo gautas dėl name kilusio gaisro ir tik atvykus į įvykio vietą, sužinota, kad gaisras kilo įvykdžius plėšimą.</p> <p>A.Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, sie­kiant su­lai­ky­ti įta­ria­muo­sius bu­vo pa­si­telk­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, tal­ki­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tarnybos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pa­rei­gū­nai, taip pat pa­gal­bos pra­šy­ta ir iš kai­my­ni­nės Len­ki­jos po­li­ci­jos, nes nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas pa­sie­ny­je.</p> <p>Pir­mas 28-erių me­tų įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 5 val. Vil­niu­je, ben­dra­dar­biau­jant su Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nais. Tai tei­sė­sau­gai ži­no­mas vy­ras, teis­tas už plė­ši­mą, suk­čia­vi­mą, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą.</p> <p>Ant­ras 22-ejų me­tų įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 8 val. 30 min. Laz­di­jų ra­jo­ne pa­de­dant Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nams. Šis vy­ras taip pat ži­no­mas tei­sė­sau­gai, teis­tas už va­gys­tes, plė­ši­mą, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą.</p> <p>Tre­čia­s 26-erių me­tų įta­ria­ma­sis taip pat su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 15 val. Va­rė­no­je. Jis teis­tas už va­gys­tes, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis, psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, suk­čia­vi­mą, tur­to su­nai­ki­ni­mą ar su­ga­di­ni­mą, do­ku­men­tų klas­to­ji­mą.</p> <p>Vyk­dant ikiteisminį tyrimą dėl mi­nė­to nu­si­kal­ti­mo nustatytas ir ket­vir­tas įta­ria­ma­sis 20-me­tis ne­teis­tas vy­ras, ku­rį spa­lio 14-ąją apie 17 val. 20 min. Vil­niu­je su­lai­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.</p> <p>Trims 28, 26 ir 22 metų vy­rams Aly­taus apy­lin­kės teis­mas sky­rė kar­do­mą­sias prie­mo­nes – su­ėmi­mus trims mė­ne­siams. Ketvirtas 20-metis suimtas dviem mėne­siams. Jie vi­si yra Vil­niaus ap­skri­ties gy­ven­to­jai.</p> <h3>Nu­ken­tė­jęs vy­ras po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ge­rai ži­no­mas</h3> <p>Nu­ken­tė­jęs 43-ejų laz­di­jiš­kis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams yra ge­rai ži­no­mas – ke­le­tą kar­tų teis­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis, pa­vyz­džiui, ci­ga­re­tė­mis.</p> <p>Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­si­tei­ra­vus, ar nu­ken­tė­ju­sy­sis ir įta­ria­mi nu­si­kal­ti­mą pa­da­rę vy­rai ne­bu­vo su­si­ję ben­dro­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, ar nė­ra pa­žįs­ta­mi, A.Jur­ge­le­vi­čius pa­reiš­kė to­kios in­for­ma­ci­jos nekomentuosiantis siekiant nepakenkti sėkmingai ikiteisminio tyrimo baigčiai.</p> <p>Jis tei­gė, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo žmo­na ir duk­ra su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė, tik stre­są, o šiuo me­tu jos yra sau­gios.</p> <p>Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio nu­si­kal­ti­mo Laz­di­juo­se vyk­do Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o jį kon­tro­liuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spe­cia­li­zuo­tas pa­da­li­nys.</p> <p>Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kan­ki­nant ar ki­taip itin žiau­riai el­gian­tis, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 12 me­tų ir dėl plė­ši­mo nau­do­jant gin­klą ir da­ly­vau­jant or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 10 me­tų.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Alvydas-Jurgelevicius.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1892-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Alvydas-Jurgelevicius.JPG" width="1701" height="2183" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1892&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4G-VcVCdrZZOF9NBLW7oUdgsIxuMRF2cLXQlL2J8XU8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Oct 2020 12:36:24 +0000 vyrredaktorius 1892 at https://www.alytausnaujienos.lt Supermodelio 10 patarimų, kaip atsikratyti besaikio valgymo ir numesti svorį nebadaujant https://www.alytausnaujienos.lt/supermodelio-10-patarimu-kaip-atsikratyti-besaikio-valgymo-ir-numesti-svori-nebadaujant <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/119-13495" rel="bookmark"> Nr. <span> 119 (13495) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/IMG_0322.jpg?itok=u6c3WGFp" width="344" height="287" alt="modeliai" title="Rasos Jarmalienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Paros režimas</h2> <p>Visų pirma, jums reikia dienos grafiko. Jo dėka švengiama papildomo streso priimant sprendimus kiekvieną dieną. Taip pat visi žino tokį posakį, kuo daugiau darbų turi, tuo daugiau ir padarai, būtent grafiko tikslas neišvaistyti laiko veltui ir pasiekti reikiamos disciplinos. Į grafiką būtina pažymėti tikslias valandas kada kelsitės (rekomenduojama 7-8 h), kada rytinė mankštelė, kada pusryčiai (ne vėliau, nei už valandos nuo atsikėlimo), darbai, reikalai, pietūs (apie 13-14 h), vakarienė (apie 18-19 h) ir kelintą valandą eisite miegoti (rekomenduojama 23h.). Rekomenduojama apsigalvoti iš anksto pusryčius, pietus, vakarienę, bei užkandžius savaitei į priekį. Apsiperkant maisto produktus per vieną kartą, visai savaitei, taip sutaupote nemažai pinigų, bei išvengiate visokių skanumynų pirkinėjimo. Dažnas mūsų apsiperkant maisto vakare, po darbo rinksis saldesnius produktus, galbūt bandelę, ar pyrago gabalėlį, o gal patinkantį šokoladuką, su mintimi, kad nusipelnėte, nes sunkiai dirbote ir pavargote. Apsiperkant vieną kartą savaitėje, išvengsite kasdieninio savęs terorizavimo dėl saldumynų. Svarbu nepamiršti, suvartojamas kalorijas reikia mažinti palaipsniui, nesukeliant organizmui streso. Bet apie tai sekančiame patarime.</p> <p>Nenustokite savęs lepinti skanumynais, užkandžiaukite dažnai, bet po nedaug Taip, jūs gerai supratote ir toliau lepinkitės, tik pakeiskite įpročius ir tam tikrus produktus. Norint nesukelti papildomo streso organizmui, saldumynų suvartojimą mažinkite palaipsniui. Reikia pakeisti įpročius, o vienas populiariausių – saldumynų užkandžiavimas vakare ir naktį. Pyrago gabalėliu pasilepinkite iki vidurdienio, suvalgytas kalorijas iki dienos galo spėsite išeikvoti.</p> <p>Vengiantiems pridėtinio cukraus, visada geras pasirinkimas – šokoladas, kuriame yra kuo daugiau kakavos. Sveikiausias ir geriausiomis savybėmis pasižymi šokoladas, kuriame kakavos yra 80-96 proc. ir daugiau. Toks šokoladas pasižymi kartumu, todėl ir jo daug nesuvalgysite, bet norą numalšinsite. Jei esate rimtai pasiryžę keisti savo gyvenimą ir atsikratyti nereikalingų kilogramų, šiuo metu yra labai populiarūs vaisių, riešutų, avižų, dribsnių rutuliukai. Jie netik skanūs, bet ir labai sveiki, juos galite rasti didžiuosiuose prekybos centruose, ekologiškų produktų skyriuje, o jei nevengiate kulinarijos, šiuos sveikuoliškus saldainius galite nesunkiai pasigaminti namuose, įvairiausių receptų ieškokite internete.</p> <h2>Vietoj gazuotų limonadų ir vaisvandenių – tonizuojančios ir gydomosios arbatos</h2> <p>Limonadai, vaisvandeniai ir kiti gaivieji gėrimai neturi jokios teigiamos vertės, jie nemalšina nei troškulio, nei papildo mūsų organizmą vitaminais, nei suteikia kokios kitos teigiamos naudos.</p> <p>Nuolatinis gazuotų gėrimų vartojimas, žaloja mūsų organizmą, jie gali sukelti pilvo pūtimą, vidurių užkietėjimą, skrandžio opas, padidėjusį skrandžio rūgštingumą, kūno toksiškumą ir dar daug kitų. Visai kitaip nei skoniniai gėrimai, arbatos turi gydomąjį poveikį mūsų kūnui ir sielai. Išskirčiau keletą arbatų, viena jų, gerai žinoma - žalioji arbata. Ji mažina stresą, tonizuoja, veikia prieš senėjimą, ligas, greitina medžiagų apykaitą, kuri yra be galo svarbi, atsikratant nereikalingo kūno svorio. Mėtų arbata - atpalaiduoja, suteikia jėgų, mažina pykinimą, stresą. Gerina virškinimą, todėl rekomenduojama gerti po valgio. Pasižymi vitaminais: A, C, B12 ir folio rūgštimi. Čiobreliai – dauguma šią arbatą žino, kaip natūralų vaistą nuo peršalimo. Čiobreliai pasižymi teigiamomis savybėmis: šalina skrandžio spazmus, pilvo pūtimą, normalizuoja žarnyno mikroflorą, gausu vitamino C. Imbiero ir šaltalankių arbatos - šio šaltojo sezono išsigelbėjimas. Šios arbatos puikiai sušildo, veikia kaip priešuždegiminės, nuima galvos skausmą. Turi vitamino F, padeda kovoti su virškinamojo trakto problemomis, nes vaisių išspaudos turi daug ląstelienos, todėl taip pat gerina virškinimą. Mėgstantiems atrasti naujų skonių rekomenduoju – kombucha arbatą. Tai putojantis, fermentuotas arbatos gėrimas, kuriame pilna gerųjų bakterijų, mielių. Kombucha arbatos vartojimas gerina žarnyno veiklą. Ji iš esmės yra skystas probiotikas. Gerdami šią šaltą arbatą, jūs suaktyvinate virškinimą ir skonio atžvilgiu puikiai atstos limonadus.</p> <p>Rekomenduojama šias vaistines arbatas pagardinti medumi, citrina, atsivėsinti ir tai bus skanus ir sveikas gėrimas kasdienai.</p> <h2>Užsiimkite sau mėgstama veikla ir fiziniu aktyvumu</h2> <p>Kuo daugiau turėsite veiklos, tuo mažiau galvosite apie maistą.</p> <p>Užsiimkite mėgstamu sportu. Bet kokia veikla atliekama su kančia ir prievarta, jokių teigiamų rezultatų neduos. Todėl atraskite būtent jums patinkančią sritį, kurioje galėtumėte išsikrauti. Negalite prisiversti nueiti į treniruoklių salę, o treniruotė patalpoje su daug žmonių jums kelia kompleksus ir nesijaučiate gerai? Pats geriausias sportas - vaikščiojimas gryname ore. 30min spartus vaikščiojimas mažina arterinį kraujospūdį, raminą psichologinę įtampą, gerina nuotaiką. Ilgas vaikščiojimas ypač naudingas vyresnio amžiaus žmonėms: jis teigiamai veikia ne tik fizinę sveikatą, reguliuoja pusiausvyrą, mažėja kūno svoris, bet pagerina atmintį ir pažintines funkcijas. Jei esate aktyvesni: bėgiokite, važiuokite dviračiu, plaukiokite baseine, žaiskite krepšinį ir pan.</p> <p>Deja, gerų orų sezonas baigiasi, todėl galite užsiimti fiziniu</p> <p>aktyvumu: šokti, mankštintis, stiprinti raumenis ir namų sąlygomis įtraukiant ir šeimos narius.</p> <h2>Besaikis valgymas ir nutukimas – streso padarinys</h2> <p>Stresas – normalus kasdieninis reiškinys, bet tik žinant kaip jį valdyti, galima jo išvengti. Stresą valdyti padės aukščiau išvardyti patarimai, taip pat stresą galima pažaboti ramybe, meditacija. Susikurkite jums jaukią aplinką namuose, prisitemdykite langus, išsijunkite telefoną bent penkiolikai minučių per dieną, atsiribokite nuo išorinio pasaulio ir pabūkite su savimi.</p> <p>Atpalaidavimui rekomenduojama raminanti gamtos, gyvūnų garsų, instrumentinė muzika. Meditacija padeda kitaip pažvelgti į stresines situacijas, ugdyti įgūdžius, kaip suvaldyti stresą, susitelkti į dabartį, veikia, kaip neigiamų emocijų mažinimas, didina vaizduotę ir kūrybiškumą. Menas- dar vienas terapijos būdas. Pasirinkite sau patinkančią meno sritį: teatras, kulinarija, amatai, muzika ir pan.</p> <p>Atsipalaiduokite, išliekite blogas ir geras emocijas ir išsilaisvinkite.</p> <h2>Avokadas- riebus vaisius, bet apsaugo nuo cholesterolio ir trigliceridų kaupimąsi organizme</h2> <p>Jokia sveika mityba neapsieina be avokado. Šis vaisius garbinamas ne veltui. Jis suteikia sotumo jausmą, todėl avokadą paranku naudoti padažuose, salotose, patiekti kaip garnyrą, ar valgyti, kaip užkandį, o galbūt pasigaminti gvakamolę. Kalbant apie teigiamas avokado savybes, būtų galimą atskirą straipsnį parašyti, todėl labai trumpai noriu pabrėžti keletą naudingiausių savybių. Šios avokadų savybės padės mesti svorį: nėra cholesterolio, natrio bei sočiųjų riebalų. Skaidulos esančios avokaduose gali padėti numesti svorio bei sulieknėti, sumažinti cukraus šuolius kraujyje bei yra glaudžiai susijusios su mažesne įvairių ligų rizika.</p> <h2>Sriuba - priešpiečiams kasdien</h2> <p>Sriuba sotus, pilnas augalinių baltymų, vitaminų, angliavandenių ir mažai kalorijų turintis patiekalas. Kreminės ir sultinio pagrindo sriubos pačios naudingiausios ne tik metant svorį, bet jos gali atstoti vaistus. Sriuba sušildo, ypač atėjus rudeniui, tos šilumos mums reikia vis daugiau. Sriuba veikia, kaip antioksidantas, o tai stiprina mūsų imunitetą. Suvalgęs dubenėlį sriubos, nebūsi peralkęs prieš pietus, taip mažesnė porcija patiekalo pietums atrodys sotesnė. Su sriuba padidėja ir vandens suvartojimas.</p> <h2>Nuo ryto būkite sotūs</h2> <p>Baltymai suteikia ilgą sotumo jausmą. Baltimų daugiausiai yra kiaušiniuose, pieno produktuose, avižose, sojoje, vištienoje, lašišoje, riešutuose, tokiuose, kaip migdolai, graikiniai, pistacijos. Pradėkite su baltymų bomba nuo pat ryto, pusryčiams rinkitės pilno grūdo avižų dribsnius, pagardintus pienu. Norite saldumo nuo pat ryto? Tuomet į košę įsipilkite šlakelį natūralaus agavų ar klevų sirupo, galima ir skysto medaus. Trūksta vitaminų ir nuotaikos nuo pat ryto? Įsipjaustykite banano, jis suteiks jums geros nuotaikos ir energijos. Rinkitės virtus kiaušinius, taip pat omletą.</p> <p>Galima kaip desertui, arba kaip atskirą patiekalą valgyti grūdėtą varškę (ne daugiau nei 5-9proc. riebumo.) plaktą su natūraliu graikišku jogurtu. Galite pagardinti vaisiais. Tai gi, kokio kiekio baltymų turime suvartoti kas dieną? Yra patvirtinta formulė pagal kurią galite apsiskaičiuoti savo asmeninę, dienos baltymų suvartojimo dozę - jūsų svoris * 0,8g. ir gauname reikiamus suvartoti baltymų gramus per parą.</p> <h2>Gerkite pakankamai vandens</h2> <p>Vanduo sudaro apie 70 proc. mūsų kūno masės. Dienos išgeriama tyro vandens norma yra apie 1,5 - 2l. Vandens troškulį geriausiai malšinti su drungnu, kambario temperatūros vandeniu, nes šaltas vanduo apsunkina skrandžio darbą, tam kad vandenį sušildyti sunaudojama daug energijos, keliamas stresas organizmui. Vandenį reikia gurkšnoti ir gerti ne daugiau kaip po 100–150 ml iš karto, tam kad nekliunksėtų, o iš karto pasisavintų. Vandenį galite patiekti su citrina ar greipfrutu – padeda malšinti norą užkandžiauti.</p> <p>Didžiausia žmonių klaida - užsigėrinėjimas valgant. Gerdami vandenį ar kitus gėrimus, atskiedžiami virškinimo fermentai, apsunksta virškinimo procesas, galite jausti sunkumą skrandyje, norą pagulėti.</p> <h2>Natūralūs daržovių ir vaisių kokteiliai - energijos ir vitaminu dozė ilgam</h2> <p>Šiame, dabartiniame pasaulyje, nuolat bėgame, skubame ir ne visuomet turime kada suvalgyti vaisių ar daržovių dienos normą. Puikus būdas pasirūpinti savo sveikata ir iš ryto susiplakti litrą, pasirinktų vaisių ar daržovių mikso kokteilį. Gardus glotnutis suteiks energijos ir geros nuotaikos, o ką kalbėti apie laimę jūsų organizmui. Kokteilius pagardinkite ir skonį paįvairinkite su liesu, natūraliu jogurtu, medumi, agavų ar klevų sirupu, kokoso drožlėmis, vanile, cinamonu, riešutų sviestu, kardamonu, muskatu.</p> <p>Eksperimentuokite su kokteiliais ir atraskite keletą sau pačių skaniausių. Tai ne tik skanu, bet tai - natūralūs vitaminai.</p> <p>Mylėkite savo kūną ir būkite sveiki!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0322_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1884-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0322_0.jpg" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0543.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1884-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0543.jpg" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0569-2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1884-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0569-2.jpg" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_0573.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1884-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_0573.jpg" width="2000" height="1333" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1884&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="2DJc9HryTHaakM6hU8RouZfPs8dGLB2qtLfACnu2KGE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Oct 2020 08:02:52 +0000 vyrredaktorius 1884 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­tus pa­ro­dė, kad į pro­ble­mas mo­ka­me pa­si­žiū­rė­ti ori­gi­na­liai: bė­da gat­vių re­mon­tas ar... po­žiū­ris į jį? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-pa-ro-de-kad-i-pro-ble-mas-mo-ka-me-pa-si-ziu-re-ti-ori-gi-na-liai-be-da-gat-viu-re-mon-tas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (11)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/115-13491" rel="bookmark"> Nr. <span> 115 (13491) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/120594460_1850618165090729_1444581592013198935_o.jpg?itok=Dx4Vmjdt" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Šis ženklas susilaukė daugiausia alytiškių reakcijų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Ne­mo­ka­ma va­žiuok­lės pa­tik­ra. Nė­ra už ką“, „Žie­das gat­vė­je ge­riau nei ant pirš­to. Taip ar ne?“, „Ro­ma ir­gi ne per nak­tį pa­si­sta­tė“, „Vil­niu­je – spūs­tis. Aly­tu­je – tik spūs­tu­kė“ – šiuos ir ki­tus šmaikš­čius už­ra­šus vai­ruo­to­jai pa­ste­bi va­žiuo­da­mi Šlai­to, Sau­lės, Ulo­nų, San­tai­kos, Pul­ko, Li­kiš­kė­lių, Sta­ty­bi­nin­kų, Su­dva­jų, Nau­jo­sios ir Dai­li­džių gat­vė­mis.</p> <p>„Su­pran­ta­me, kad re­mon­to dar­bai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų, dėl jų ten­ka gaiš­ti lai­ką spūs­ty­se, ta­čiau vi­sa tai da­ro­ma dėl gra­žes­nio mū­sų my­li­mo Aly­taus, o ne­pa­to­gu­mai – lai­ki­ni“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­tarėja Ag­nė Čep­lins­kie­nė, ku­ri yra vie­na šios links­mų ke­lio žen­klų idė­jos au­to­rių.</p> <p><strong>– Kaip ki­lo su­ma­ny­mas ki­tu ra­kur­su pa­žvelg­ti į gat­vių re­mon­to dar­bus? – klau­sia­me Ag­nės. </strong></p> <p>– Sa­ko, jei nuo­lat sė­di prie dar­bų, o jų vis dau­gė­ja, pa­ban­dyk juos dirb­ti ir gal­būt tai pa­dės. Taip, ma­tyt, ir yra – kai su­si­kon­cen­truo­ji, gal­vo­ji, ku­ri, kaž­kas tu­ri pa­vyk­ti. Vi­sas min­tis ir idė­jas kon­spek­ta­vo­me, tai­sė­me, glu­di­no­me. Dau­gy­bę va­rian­tų at­me­tė­me ir ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas tik­rai ne­gi­mė per va­lan­dą ar dvi.</p> <p>Pats su­ma­ny­mas ki­lo mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui. Jis nuo­lat gau­da­vo pik­tų gy­ven­to­jų laiš­kų, skam­bu­čių, kad si­tu­a­ci­ja blo­ga, spūs­tys di­de­lės, žmo­nės pik­ti, vė­luo­ja į dar­bus ir taip to­liau. Sa­ko, rei­kia kaž­ką da­ry­ti, gal­būt ga­li­me žen­klus pa­sta­ty­ti, ku­rie pa­kel­tų vai­ruo­to­jams ūpą? Pa­ra­gi­no kaž­ką su­gal­vo­ti ki­taip. Juk ga­li­ma pa­sa­ky­ti „at­leis­ki­te už ne­pa­to­gu­mus, tvar­ko­me mies­tą“, o me­ro no­ras da­ry­ti ki­taip nei iki šiol bu­vo da­ro­ma.</p> <p><strong>– Ar sun­ku bu­vo su­gal­vo­ti to­kius šmaikš­čius už­ra­šus?</strong></p> <p>– Šiuos už­ra­šus kū­riau aš ir Ar­tū­ras Ma­žei­ka, sa­vi­val­dy­bės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas (jis su­kū­rė vi­są vi­zu­a­lą, pri­žiū­rė­jo ga­my­bą ir ga­liau­siai pa­sta­ty­mo dar­bus), taip pat ke­lios fra­zės yra Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus, me­ro pa­ta­rė­jo.</p> <p>Na, pa­vyz­džiui, vie­no žen­klo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja to­kia: vis sa­kiau, kad, pa­ly­gin­ti su Pa­ry­žiu­mi ar Niu­jor­ku, mū­sų var­gai spūs­ty­se to­kie ma­ži ma­ži. Ar­tū­ras ma­ne pa­pil­dė: „Taip, pas mus to­kia tik spūs­tu­kė.“ Juo­kė­mės, kad taip tik aly­tiš­kiai ga­li pa­sa­ky­ti. Ir ko­dėl gi ne? Ne­si­ly­gi­no­me su pa­sau­liu, ga­liau­siai pa­si­rin­ko­me ar­ti­mes­nį va­rian­tą – Vil­nių. Taip ir gi­mė: „Vil­niu­je – spūs­tis. Aly­tu­je – tik spūs­tu­kė.“</p> <p><strong>– Kaip ma­no­te, ar pa­vy­ko pa­siek­ti tiks­lą?</strong></p> <p>– Ma­nau, kad tiks­las bu­vo pa­siek­tas – apie šiuos žen­klas aly­tiš­kiai kal­ba su­si­ti­kę, net­gi spor­to klu­be gir­dė­jau mo­te­ris dis­ku­tuo­jant apie šiuos žen­klus, juo­kian­tis iš fra­zių, sa­vaip jas in­ter­pre­tuo­jant. Taip pat jais žmo­nės da­li­ja­si so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Ir tai da­ro ne tik aly­tiš­kiai. Džiau­gia­mės su­lau­kę di­džiu­lio pa­lai­ky­mo iš Lie­tu­vo­je itin ver­ti­na­mų ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­fe­sio­na­lų. Tai reiš­kia, kad žen­klai su­vei­kė ne tik vie­ti­ne pras­me. Tai reiš­kia, kad pa­vy­ko at­kreip­ti į dė­me­sį į mies­tą, į Aly­tų, kad esa­me to­kie uni­ka­lūs, mo­ka­me į pro­ble­mas, ku­rios, be­je, yra vi­sur Lie­tu­vo­je, pa­si­žiū­rė­ti ki­taip, ori­gi­na­liai. Mies­tas iš to tik lai­mi. Vi­si su­pran­ta­me, kad ki­taip ne­bus – re­mon­tai pra­si­dė­jo ta­da, ka­da ga­lė­jo pra­si­dė­ti. At­si­sa­ky­ti mi­li­jo­ni­nių in­ves­ti­ci­jų vien dėl to, kad ku­rį lai­ką bus ne­pa­to­gu, su­ti­ki­me, ne­lo­giš­ka. Mies­tas juk taps pa­to­ges­nis ir gra­žes­nis. O jei ne­ga­li kaž­ko pa­keis­ti, ga­li pa­keis­ti po­žiū­rį. Tą ir sten­gė­mės pa­da­ry­ti. To­kia ir yra mū­sų duo­na.</p> <p><strong>– Ko­kia aly­tiš­kių re­ak­ci­ja į žen­klus? Ti­kė­ta ar ne­ti­kė­ta?</strong></p> <p>– Dar la­bai sma­gus da­ly­kas, kad gy­ven­to­jai pa­tys įsi­trau­kė į kū­ry­bi­nį pro­ce­są – iki šiol siun­čia sa­vo su­gal­vo­tas šmaikš­čias fra­zes, ma­nau, kad tik­rai ga­lė­si­me tuos žen­klus pa­pil­dy­ti pa­čių aly­tiš­kių per­lais, kei­si­me žen­klų vie­tas, kad ne­nu­si­bos­tų ir kas­kart va­žiuo­da­mi vai­ruo­to­jai ga­lė­tų at­ras­ti kaž­ką nau­ja.</p> <p>Vi­sa­da bus to­kių, ku­riems pa­tin­ka ir ku­riems ne­pa­tin­ka. Vi­sa­da bus bam­bek­lių, ku­riems bet ko­kia idė­ja yra kvai­la, tik jie pa­tys sau yra pro­tin­giau­si, ge­riau­si. Ta­čiau šį kar­tą pa­ma­tė­me, kad dau­gu­ma aly­tiš­kių tik­rai tu­ri hu­mo­ro jaus­mą ir vis­kas su mu­mis yra ge­rai – mo­ka­me iš sa­vęs pa­si­juok­ti, pa­si­žiū­rė­ti į pro­ble­mas ki­taip. Nes juk iš es­mės pro­ble­ma yra ne pro­ble­ma. Pro­ble­ma yra mū­sų po­žiū­ris į pro­ble­mą, o gat­vių re­mon­tas tik­rai nė­ra kaž­ko­kia pa­sau­lio pa­bai­ga.</p> <p><strong>– Ar yra ko­kie rei­ka­la­vi­mai to­kio so­cia­li­nio ke­lio žen­klo ma­ke­tui – spal­vos, dy­džio pras­me? – klau­sia­me Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ma­žei­kos.</strong></p> <p>– Rei­ka­la­vi­mų kaip ir nė­ra to­kio ti­po žen­klams. Dir­bu ir su vi­zu­a­lia ko­mu­ni­ka­ci­ja, tai iš pa­tir­ties ži­nau, kur ir ko­kias for­mas, spal­vas, dy­džius ar šrif­tus kom­bi­nuo­ti taip, kad kuo tiks­liau bū­tų per­teik­ta si­tu­a­ci­ja, apie ku­rią yra kal­ba­ma. Prieš idė­jos įgy­ven­di­ni­mą dau­giau ar ma­žiau pri­va­lau iš­ana­li­zuo­ti vi­sas si­tu­a­ci­jas, tai­syk­les, ga­li­my­bes ir tik tuo­met pa­teik­ti spren­di­mą.</p> <p><strong>– Ar li­ko kur pa­si­reikš­ti kaip kū­rė­jui? Ar įdo­mi pa­si­ro­dė už­duo­tis? </strong></p> <p>– Ži­no­ma! Kar­tu su ko­le­go­mis tu­rė­jo­me kū­ry­bi­nių kan­čių, o ta­me pro­ce­se vi­sa­da yra vie­tos pa­si­reikš­ti. Žo­dis tu­ri daug jė­gos, ir man vi­sa­da yra įdo­mu su juo dirb­ti.</p> <p><strong>– Ar ky­la min­čių, kad ga­lė­tų bū­ti pa­na­šių pro­jek­tų mies­te vie­šo­jo­je erd­vė­je ir spren­džiant ki­tas pro­ble­mas?</strong></p> <p>– Tu­riu min­čių vie­nai ar ki­tai pro­ble­ma­ti­kai spręs­ti. Kū­ry­ba pui­kus įran­kis tam.</p> <p><strong>– Ko­kių įdo­miau­sių aly­tiš­kių re­ak­ci­jų te­ko su­lauk­ti?</strong></p> <p>–  Dau­giau­sia re­ak­ci­jų su­lau­kė  „Vil­niu­je – spūs­tis. Aly­tu­je – tik spūs­tu­kė“ , „Žie­das gat­vė­je ge­riau nei ant pirš­to. Taip ar ne?“, „Lai­kas – žmo­gaus su­gal­vo­tas. Tu ne­vė­luo­ji“. O ma­lo­niau­sias grįž­ta­ma­sis ry­šys, as­me­niš­kai man, yra tuo­met, ka­da žiū­ro­vas įsi­trau­kia ir pra­de­da „žais­ti“ siū­ly­da­mas sa­vo in­ter­pre­ta­ci­jas. Taip ga­li at­ras­ti nau­jų per­liu­kų.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><em>Ra­miai. Mes vi­si kaž­kur vė­luo­jam.</em></strong></p> <p><strong><em>Kas­dien vis ar­čiau pa­bai­gos.</em></strong></p> <p><strong><em>Lai­kas –  žmo­gaus su­gal­vo­tas. Tu ne­vė­luo­ji.</em></strong></p> <p><strong><em>Vil­niu­je – spūs­tis. Aly­tu­je – tik spūs­tu­kė.</em></strong></p> <p><strong><em>Ro­ma ir­gi ne per nak­tį pa­si­sta­tė.</em></strong></p> <p><strong><em>Gy­ve­ni­me bū­na blo­giau nei ke­lio re­mon­tas.</em></strong></p> <p><strong><em>Žie­das gat­vė­je ge­riau nei ant pirš­to. Taip ar ne?</em></strong></p> <p><strong><em>Vai­ruo­to­jau, lai­ky­kis ten!</em></strong></p> <p><strong><em>Mes dzū­kai – žie­dų val­do­vai.</em></strong></p> <p><strong><em>Dėl vis­ko kal­tas me­ras.</em></strong></p> <p><strong><em>Bus pa­to­gu. Vė­liau.</em></strong></p> <p><strong><em>Ne­mo­ka­ma va­žiuok­lės pa­tik­ra. Nė­ra už ką.</em></strong></p> <p><strong><em>Vis­kas šio­je že­mė­je lai­ki­na. Net ir ke­lio re­mon­tas.</em></strong></p> <p><strong><em>Ne­pa­žįs­tu nė vie­no, kam pa­tik­tų re­mon­tas. </em></strong></p> <p><strong><em>Kan­try­bės ir žve­jy­bo­je rei­kia.</em></strong></p> <p><strong><em>Kad ke­le­lis ne­dul­kė­tų.</em></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/20201005_114206.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/20201005_114206.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120462767_1850617288424150_119352445252520944_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120462767_1850617288424150_119352445252520944_o.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120498269_1850617391757473_2291293612978082451_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120498269_1850617391757473_2291293612978082451_o.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120503792_1850617255090820_4077614063206692597_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120503792_1850617255090820_4077614063206692597_o.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120560813_1850617211757491_741327860918895871_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120560813_1850617211757491_741327860918895871_o.jpg" width="2048" height="1153" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120600374_1850617375090808_1045704302910444218_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120600374_1850617375090808_1045704302910444218_o.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/IMG_7330.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/IMG_7330.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/120600374_1850617375090808_1045704302910444218_o_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/120600374_1850617375090808_1045704302910444218_o_0.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Zenklas%2020201005_092954.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Zenklas%2020201005_092954.jpg" width="1984" height="3528" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Agne%20IMG_8050.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Agne%20IMG_8050.jpg" width="945" height="1418" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-10/Arturas%20Mazeika%20IMG_0385%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1878-GU_J1iEqlzM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-10/Arturas%20Mazeika%20IMG_0385%201.jpg" width="1280" height="999" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59699" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602578889"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:48</p> </li> <a href="/comment/59699#comment-59699" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59699#comment-59699" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59699" token="SuDcB1UCAjH0DrFAF0bbY3LuslK159S4ZscMeQ1D8Uc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59456" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602503636"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Buvęs alytiškis</span> - Pir, 2020-10-12 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/59456#comment-59456" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59456#comment-59456" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gal savivaldybė pateiks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gal savivaldybė pateiks ataskaitą gyventojams, kiek miesto biudžetui kainavo šie bajeriai? (P.S. lentelės su užrašais).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59456" token="JiEAYpKWRy3JSByT8w7mbk-Ry7XI_Iuak6W9BudT0Oo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59214" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602414280"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vida</span> - Sek, 2020-10-11 - 14:04</p> </li> <a href="/comment/59214#comment-59214" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59214#comment-59214" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Viskas būtų gerai, jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Viskas būtų gerai, jei frazės neprimintų prastų vestuvių muzikantų (sovietiniais laikais tai buvo vestuvių vedėjai, nuolat "linksminę" svečius prasto lygio bajeriais - tai pastaba jaunajai kartai) juokelių. Kodėl meras taip mėgaujasi savo provincialumu, o alytiškiams patinka (ar tikrai patinka?).</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59214" token="OrKK56ZRVE5paTxBIna_HqSOQiaRkaBLPOUz1RFjHCc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59151" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602391485"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>patyd</span> - Sek, 2020-10-11 - 07:44</p> </li> <a href="/comment/59151#comment-59151" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59151#comment-59151" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Patys rinkos tokius į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Patys rinkos tokius į valdžią. Kur valdžia turi dirbt žmonėms. Ir gerbt įvairias gyventojų nuomones ir jų paisyt. Kur galima bandyt gerint. Na Alytuj su kitų nuomonių gerbimu problemos. Valdyme ūkinės kompetencijos stygius jaučias per visas sritis. Ne tik šioje. Ir kitoms nuomonėms ne pakantūs.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59151" token="ahGe3nlZGvcSKgUB6HzPtdfg0CRj8QkA3boMfoIbVT4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58927" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602311700"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Viskas gerai yyyra</span> - Šeš, 2020-10-10 - 09:35</p> </li> <a href="/comment/58927#comment-58927" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58927#comment-58927" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Durniausias komentaras kokį…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Durniausias komentaras kokį galima parašyti ir dar 6 kartus tą patį nukopijuoti.. taip pakomentuoti gali tik toks kuris nieko nesupranta apie darbus, viešųjų pirkimų konkursus ir lėšų skyrimą gatvių remontui.. visų gatvių remontas bus baigtas dar iki naujų metų.. o ne po vieną tvarkytų dar penkis metus.. taip, kad alytiškiai galvas auksčiau ir šypsenas plačiau..</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58927" token="70aWUw564Pb0EyuqV-T3a4bXg6USWE634UP9UIfagzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58816" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58816#comment-58816" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58816#comment-58816" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58816" token="tg4YhWuQiyosVihCfI5EkhbU6g0LsQfqfq8IhIoeCdc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58815" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58815#comment-58815" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58815#comment-58815" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58815" token="e8S4sJ765hEnL7hkNJ9q6I0Lok7nRwsRibeAV-CBiX4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58814" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262521"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58814#comment-58814" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58814#comment-58814" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58814" token="HUPStYuffnUwKMPwxq7gO5bIyc3yDlyn9eOAm-3vyOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58813" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262520"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58813#comment-58813" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58813#comment-58813" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58813" token="54IhXNe69kxSaz10AuLIm3kgvuy4ll1e6xhgcJAUcDk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58812" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262519"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58812#comment-58812" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58812#comment-58812" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58812" token="rBTRPq0_S_JiK23Yi6XSQKPiYeiA09MfeZyziragAOc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58811" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602262518"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WWWW</span> - Pen, 2020-10-09 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/58811#comment-58811" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58811#comment-58811" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nei juoktis nei verkti,jei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nei juoktis nei verkti,jei nėra proto iš karto paralyžiuoti eismą ,pirma vieną sutvarkysiu ir baikit ,o paskui kitos griebkities,o ne po du darbininkus ant žiedo remonto ,ar ne mokino jūsų tėvai ką pradėjai tą ir baik o ne ten šik paskui kitur pašikt</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58811" token="mPqXZLLKdqPrOKLF29hns9wHjlPJaawznnY9hTDyBpc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1878&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PTQ3Nwk_wRpAflbKkjXAgB2gx8v9Caxw3sG9Z8LAZww"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Oct 2020 11:41:14 +0000 vyrredaktorius 1878 at https://www.alytausnaujienos.lt Rinkimai – ne vien balsavimas, rinkimai – protinis darbas https://www.alytausnaujienos.lt/rinkimai-ne-vien-balsavimas-rinkimai-protinis-darbas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Algirdas Jakulis</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Spalis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/117-13493" rel="bookmark"> Nr. <span> 117 (13493) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-10/Jakulis_0.jpg?itok=meN3BgF5" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šių metų Seimo rinkimuose balsavimo teisę turės 2 449 683 Lietuvos Respublikos piliečiai. Bėda tik, jog šiame amžiuje vykusiuose ketveriuose Seimo rinkimuose bloga tradicija tapo, kad rinkimų teise pasinaudoja tik apie pusė piliečių.</p> <p>Kai kas nors pradeda burnoti valdžią, visada pasiteirauju, ar tas dalyvavęs rinkimuose. Jeigu ne, be skrupulų patariu užsičiaupt – nenorėjai pats rinkti, už tave išrinko kiti. Tai gal pirma atlikime savo pilietinę pareigą, o po to reikalaukime, kad savo įsipareigojimus vykdytų mūsų išrinktieji. Žinia, šiemet ypač svarbus gausus dalyvavimas, ypač jaunimo.</p> <p>Šiemet galėsime rinkti iš septyniolikos partinių sąrašų ir juose esančių 1755 kandidatų. Gausiai jų užderėjo ir mūsų kraštus dengiančiose vienmandatėse Alytaus bei Dzūkijos rinkimų apygardose: atitinkamai – trylika ir keturiolika, po 9 Sūduvos pietinėje ir Dainavos apygardose. Taigi, kai išgirstu sakant, jog neisiu į rinkimus, nes nėra ką rinkti, iškart suprantu, kad ne rinkti nėra ką, o nėra su kuo galvoti.</p> <p>Kaip tik dėl to mes niekad neturėsime gerai dirbančio Seimo, jeigu mūsų nedomina ir nepiktina, kai pirmaklasių aritmetikos pratybų sąsiuviniui tinkantis korupcinis uždavinukas – „Tėvas davė sūnui 6 eurus skubiai nupirkti greitai gendančių produktų. Pardavėjas už juos paėmė tik 1,5 euro. Vaikis prekes parnešė, o likusių 4,5 euro – ne. Kur sūnus nujojo 4,5 euro šeimos biudžeto lėšų?“ – taip ir lieka be atsakymo.</p> <p>Neturėsime gerbtino parlamento, jeigu nekramtę praryjame, kai mums sako, jog nekorektiška iš dabartinės perspektyvos vertinti prieš trejetą mėnesių skubos išvargintų valdininkų ir politikų padarytus veiksmus, o patys net nepagalvojame, ar labai korektiška, galiausiai, ar sąžininga iš dabarties vertinti prieš dešimt metų (!) žiaurios ekonominės krizės akivaizdoje politikų priimtus sprendimus, nė velnio nežinant apie tada buvusias aplinkybes?</p> <p>Kokio teisingumo galime tikėtis iš Seimo, jei į jį renkame žmones, nepripažįstančius Konstitucinio Teismo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų?</p> <p>Kokios moralės galime tikėtis iš parlamento narių, jeigu į jį renkame žmones, kuriems nusispjaut ant visų Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso straipsnių ir besidangstantiems nekaltumo prezumpcija, tartum virš visko neturėtų būti politiko ar valdininko politinė atsakomybė ir nepriekaištinga reputacija?</p> <p>Kiek kartų patikime kaimynu, kas mėnesį prašančiu paskolinti penkeurinį „ant duonos“ ir niekad neatiduodančiu? Tai kodėl tikime politikais, nuolat meluojančiais, ne šiaip realybę pagražinančiais, o į akis patologiškai meluojančiais nesunkiai patikrinamus dalykus?</p> <p>Dar vienas gyvenimiškas pavyzdys pamąstyti. Ar jūs skolinatės iš kaimyno apvalią sumelę, kad anūkus Kalėdų proga apipiltumėt dovanėlėmis, o jūsų skolą turėtų atiduoti jų tėvai? Labai abejoju. O štai valdžia valstybės vardu tai daro nesukdama sau galvos. Skolos grąžinimas juk taps būsimų valdžių ir dirbančių žmonių galvos skausmas.</p> <p>Nesuprantama, kodėl negalvojame plačiau ir nežvelgiame bent truputį į priekį? Lietuviai visada juk buvo racionalūs ir visuomet galvodami ruošdavosi juodai dienai. Net karstui ir įkapėms iš paskutiniųjų pasitaupydavo. Dabar kažkodėl įtikėjome, kad būna nemokamų pinigų ir džiaugiamės politikais juos dalijančiais pravalgyti, taip skatindami valdžią veikti principu: „Šiandien praėdam, o rytoj bus matyt!“</p> <p>Dabar apie skolas. Jokio politikavimo, tik sausa statistika – penas pamąstyti. Taigi, 2009 m. valstybės skola buvo 28 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2012-aisias ji pasiekė 39,8 proc. BVP. Tai reiškia, jog kiekvienam šalies gyventojui, nuo kūdikio iki senuolio, teko 17260 litų, t.y. 4999 eurų valstybės skolos. Palyginkime: 2017 m. valstybės skola buvo 39,1 proc. BVP, o šių metų pabaigoje pasieks 50,2 proc. BVP. Kitaip sakant, ji bus didžiausia Lietuvos istorijoje, vien šiemet padidėjusi 5 mlrd. eurų ir iš viso sieks 22 mlrd. eurų, t. y. po 8 tūkst. eurų kiekvienam gyventojui.</p> <p>Kai skolinasi valstybė, mums kažkodėl atrodo, jog tai tolimas, mūsų neliečiantis dalykas. Bet tikriausiai ne vienas esame girdėję apie į skolų karuselę įsisukusius greitųjų kreditų mėgėjus. Tarkime, koks nors, į darbus nesiveržiantis ir iš socialinės pašalpos gyvenantis, pilietis pasiima greitąjį kreditą, šventai tikėdamas greitai jį grąžinsiąs. Skolos grąžinimo terminai ir palūkanos ima smaugti žmogelį, iš pašalpos jų padengti nepavyksta, tenka imti kitą kreditą pirmajam padengti ir taip tęsiasi, kol milžiniškai išaugusios skolos atsiduria pas antstolį, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.</p> <p>Taip ir su valstybės skola. Gerai, dabar skolinamės su menkomis palūkanomis, tačiau akivaizdu, jog susikaupusių skolų nepajėgsime grąžinti vien į biudžetą įplaukiančiomis pajamomis, juolab kad ateinančių metų biudžete planuojamas bene 3 mlrd. eurų deficitas. Vadinasi, vėl teks skolintis skoloms dengti. Taip priartėsime prie pavojingo Mastrichto sutarties nubrėžto kriterijaus – prie skaičiaus, kai šalies skola perlipa 60 proc. BVP.</p> <p>Tada bankai pradeda įtariai žiūrėti į tokią valstybę ir skolina jai tik su didesnėmis palūkanomis. Na, o kuo viskas baigiasi, ryškiausiai rodo Graikijos pavyzdys, kuri be proto skolinosi, pensininkams dalijo didžiules pensijas, įskaitant ir tryliktąją, bei seikėjo riebius priedus valstybės tarnautojams.</p> <p>Dabar Graikijos skola siekia 130 proc. jos BVP. Nuo visiško bankroto ją išgelbėjo tik milžiniška Europos Sąjungos parama. Ne už ačiū, žinoma. Tad jeigu mintyse jau valgome riebią kitų metų kalėdinę žąsį, nusipirktą už 13-ją valdžios duotą pensiją, susimąstykime, ar po gero dešimtmečio mūsų vaikai Kalėdoms įpirks bent pigią lenkišką vištytę.</p> <p>Ir dar. Kodėl vis dar tikime, kad Seimo nariu gali būti bet kas? Juk neiname dantų gydytis pas šaltkalvį, nors tas, kaip ir odontologas, turi ir grąžtą, ir reples? Kodėl prireikus teisinės pagalbos neiname į teatrą žiūrėti „Nusikaltimo ir bausmės“, bet kreipiamės į advokatus? Jei manome, kad Seimo nariui nereikalingas teisinis ar ekonominis išsilavinimas, o pakanka tik savireklamos žiniasklaidoje ir pašmėžavimo renginiuose, tai nesistebėkime, kai tautos išrinktieji Seime prabyla tokiais „atradimais“: „Tūkstantis taršių automobilių aplinką teršia labiau, negu vienas taršus automobilis.“</p> <p>Susilaikau nuo šio pasisakymo perfrazavimo apie tokius, atsiprašant, Seimo narius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-59705" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602579217"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ELE</span> - Ant, 2020-10-13 - 11:53</p> </li> <a href="/comment/59705#comment-59705" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/59705#comment-59705" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sunt atât de încântat,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: <a href="mailto:wealthylovespell@gmail.com">wealthylovespell@gmail.com</a>, vizitați site-ul web <a href="http://wealthyspellhome.over-blog.com">http://wealthyspellhome.over-blog.com</a> puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=59705" token="GAyENvZULAZ5iHYDNwD5Xg51ZLXJAjpOoGAglYZkQDY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58996" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602334792"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gediminas</span> - Šeš, 2020-10-10 - 15:59</p> </li> <a href="/comment/58996#comment-58996" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58996#comment-58996" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kaip visada šis ponas …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kaip visada šis ponas surenka kratinį iš žiniasklaidos ir pateikia kaip savo žinojimą . Bet<br /> kuris besidomintis politika jau senai perskaitė šias mintis žiniasklaidoje ,Būtų juokinga ,jei nebūtų graudu . Nejaugi manote , kad Alytaus gyventojai tokie tamsuoliai ,kad nežiūri televizijos , neskaito spaudos . Užvažiuokite į biblioteką ,pamatysite kiek žmonių skaito spaudą , tai gal praeis noras plagijuoti kitų mintis ir žodžius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58996" token="moqRjr_APUWbZ7I3MwCPVazspzJF8IFIZiqMm_Hx74Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58731" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602229373"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>&gt;Orakulas</span> - Pen, 2020-10-09 - 10:42</p> </li> <a href="/comment/58731#comment-58731" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58731#comment-58731" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Taip, taip, neikite į…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Taip, taip, neikite į rinkimus, jie nieko "nelemia". Viską nulems viską žinantys orakulai. O kas mano kitaip nei orakulas, žinoma, yra nupirktas, žinoma, už šekelius ir, žinoma "pasaulinio žydų sąmokslo", lemenčio "sistemos nepramušamumą"</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58731" token="3-4xRThulLSp8LqJFFkOCSpm4cucu2qd5XntySsR4d8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58612" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602193818"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Orakulas</span> - Pen, 2020-10-09 - 00:50</p> </li> <a href="/comment/58612#comment-58612" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58612#comment-58612" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pats didžiausias niekalas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pats didžiausias niekalas supeckiotas čia. Arba žmogelis yra apmokamas dvaro trolis, kuris už šekelius savo motiną ir tėvą parduotų, todėl bet kokia kaina pučia miglas, kad neva atėję "balsuoti" jūs galite nulemti( galų gale, po beveik 30 metų trukusių nesėkmingų bandymą po bandymo) Lietuvos kelią, arba yra tiesiog nepakaltinamas, todėl neturintis jokios teisės viešai kalbėti. M.Tvenui yra priskiriama pasakymas, kad jeigų rinkimai ką nors lemtų, jie neleistų mums balsuoti. NIEKO jūsų atėjimas ir biuletenio, kuris šiaip jau išduodamas ligoniui, įmetimas į "urną" nepakeis, nes sistema yra nepramušama, apie ką bent kiek mąstantis tikrai jau turėjo galimybę suvokti.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58612" token="PkLrlLM732fwLN3Qoi5P-5wl-tGDfqJfmdsx6qWnnok"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-58476" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1602146209"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pritariu</span> - Ket, 2020-10-08 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/58476#comment-58476" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/58476#comment-58476" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">straipsnio autoriui visu 100…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>straipsnio autoriui visu 100 proc.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=58476" token="_PtERegfzMCxCAC_nNODzvUd3utxZz7VOnVU_zRoyt0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1871&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Fd6k5GZLEiNQUMlVdXNCnu9Ch3c3dVemqLjS_udhSe8"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Oct 2020 06:29:36 +0000 vyrredaktorius 1871 at https://www.alytausnaujienos.lt 10 idėjų, ką veikti Lietuvoje Pasaulinę turizmo dieną https://www.alytausnaujienos.lt/10-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13486" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13486) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/turzmas.jpg?itok=n8MGWjow" width="344" height="287" alt="turizmas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šie metai turizmo verslui, juo besirūpinančioms įstaigoms ir keliautojams buvo pilni iššūkių, tačiau sudėtingos situacijos akivaizdoje pastebime nuoširdų bendruomeniškumą ir neeilinį kūrybiškumą. Sveikiname visus, kuriančius ir puoselėjančius kelionių galimybes, ir kviečiame tuos, kurie yra neabejingi atradimo jausmui, pasimėgauti šia švente keliaujant po Lietuvą“, - sako „Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas.</p> <p>Jūsų dėmesiui – įdomiausi savaitgalio renginiai Lietuvos miestuose ir miesteliuose – nuo naktinėjimo su gervėmis iki lobių ieškojimo!</p> <ol> <li> <h3>Naktis su gervėmis</h3> </li> </ol> <p>Ar esate naktinėję po mišką? Ar sutemus klausėte miško garsų? Jeigu ne, tuomet rugsėjo 25 dienos vakaras – puiki proga tai išbandyti. Kauno rajone keliautojai kviečiami į paskutinį šiais metais pėsčiųjų žygį <a href="https://www.kaunorajonas.lt/preke/pesciuju-zygis-panaktinekime-su-gervemis-bilietas/">„Panaktinėkime su gervėmis“</a> su profesionaliu gidu atsisveikinti ne tik su šių metų šiltuoju turizmo sezonu, bet ir gražuolėmis gervėmis, kurios jau netrukus kels sparnus. Ekskursijos dalyvių lauks rudenėjantis miškas, takelių ir istorijų vingiai, būrys bendraminčių ir sočios miško vaišės.</p> <ol start="2"> <li> <h3>Mistiškas susidūrimas su gamtos stichijomis</h3> </li> </ol> <p>Rugsėjo 25–27 dienomis Druskininkai leisis į neįprastą <a href="https://druskininkai.lt/turizmo-dienos/">stichijų kelionę</a>. Miesto širdis, Vilniaus alėja, taps magiška skaitmeninio meno – garso, šviesų ir vaizdo arterija, apjungiančia svarbiausius miesto pastatus ir lokacijas. Gerai pažįstami miesto pastatai ir erdvės transformuosis – turizmo gurmanų laukia netikėti vaizdiniai sprendimai, drąsios vizualinės ir garsinės interpretacijos. Be spalvų žaismo mieste keliautojų lauks teminės gidų ekskursijos, naktiniai žygiai ir orientacinės su mistikos prieskoniu.</p> <ol start="3"> <li> <h3>Neišmintais sostinės takais: ką slepia sostinės rajonai?</h3> </li> </ol> <p>Vilnius šią savaitę dedikuoja turizmui ir kviečia vilniečius bei miesto svečius žengti dar <a href="https://www.govilnius.lt/turizmo-diena-vilniuje-netiketu-atradimu-dziaugsmas">neišmintais sostinės takais</a>: kartu su profesionaliais gidais aplankyti ne miesto centrą, o gyvenamuosius rajonus Justiniškes, Šeškinę, Vilkpėdę, Grigiškes ir kitas mažiau turizmui įprastas miesto vietas. Nemokamos ekskursijos po daugiau nei dvi dešimtis Vilniaus rajonų vyks nuo antradienio iki sekmadienio. Dar daugiau ekskursijų pasiūlys... Vilniaus viešasis transportas.</p> <ol start="4"> <li> <h3>Afrikos būgnų ritmais</h3> </li> </ol> <p>Kol aplankyti tolimuosius kraštus neturime galimybės, Joniškis Pasaulinės turizmo dienos proga kviečia miesto gyventojus ir svečius patirti <a href="https://www.visitjoniskis.lt/news/154/55/Kvieciame-pamineti-Pasauline-turizmo-diena/">egzotiką Lietuvoje</a>! Rugsėjo 26 d. Baltojoje sinagogoje turistų lauks net 70 būgnų, kuriuos įvaldyti padės „Afrikos būgnų“ įkūrėjas Gediminas Mačiulskis. Po energingo edukacinio vakarėlio, Joniškio mieste įsikūrusios kavinės kvies ragauti specialiai šiai progai pagamintų egzotinių patiekalų.</p> <ol start="5"> <li> <h3>Teatralizuotų ekskursijų ciklas „Vienos Klaipėdos gatvės istorija”</h3> </li> </ol> <p>Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras kartu su vietiniais gidais ir Pantomimos teatru „A“ keliautojams parengė net <a href="https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-mines-pasauline-turizmo-diena:779">10 ekskursijų arba kitaip – gatvių istorijų ciklą</a>, kuris kvies kūrybišku keliu žengti į miesto pažinimą. Čia pinsis istorijos ir Klaipėdoje gyvenusių žmonių gyvenimo paslaptys, o už kampo lauks skaniausios varškės spurgos mieste.</p> <ol start="6"> <li> <h3>Vienuolių takais</h3> </li> </ol> <p>Daugiau negu 400 metų senumo Kretingos pranciškonų vienuolynas ir bažnyčia saugo daugybę gražių istorijų bei paslapčių. Būtent Pasaulinės turizmo dienos proga, rugsėjo 26 d., lankytojai kviečiami į jaudinančią nemokamą ekskursiją – <a href="http://kretingosturizmas.info/lt/naujienos/naujienu-siena/1472-ekskursija-vienuoliu-takais">„Vienuolių takais“</a>: pažinti vienuolių gyvenimo ritmą, vienuolyno klestėjimą ir tragedijas, paslaptingas kriptas, užgriuvusius rūsius bei tunelius, švedų karių paliktus kardų kirčius bei nužvelgti Kretingą iš svaiginančio aukščio, užkopus į bokštą.</p> <ol start="7"> <li> <h3>Paroda „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“</h3> </li> </ol> <p>Karantinas lietuviams kurti nesutrukdė – tą įrodė dailininkė Aldona Butkuvienė, kuri jau artėjantį savaitgalį <a href="https://www.facebook.com/mazeikiutvicas/">Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre</a> pristatys parodą „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“. Parodos atidarymo metu sužinosite, kaip socialinės izoliacijos metu susidariusią emocinę būseną gerinti konkrečiais darbais, o Renavo dvaro sodybos direktorius, gamtininkas Deividas Makavičius, papasakos apie mūsų ryšį su gamta ir kaip tai nulemia žmogaus egzistavimą visatoje.</p> <ol start="8"> <li> <h3>Nuo žygio Parnidžio takais iki GeoKopingo</h3> </li> </ol> <p>Šį savaitgalį Neringa keliautojams paruošė visą <a href="http://visitneringa.com/lt/informacija/naujienos/turizmo-menuo-neringoje-registracija-ir-renginiu-programa">unikalių renginių puokštę</a>: jau nuo penktadienio vakaro Nidoje organizuojamas žygis-ekskursija Parnidžio takais. Šeštadienį turistai bus kviečiami į Preiloje vykstančią paskaitą apie judėjimo naudą ir žygį dviračiais, o savaitgalį vainikuos vyksiantis orientacinis GeoKopingo žaidimas Juodkratėje.</p> <ol start="9"> <li> <h3>Žaidimas (Ne)grybauk Varėnoje</h3> </li> </ol> <p>Specialiai Turizmo savaitgaliui Varėnos krašte sukurtas įdomus, <a href="https://www.facebook.com/events/1893697714105147">galvosūkių, mįslių ir įvairių užduočių pilnas maršrutas automobiliu</a>, kurį įveikti padės mobilioji programėlė „Actionbound“. Žaidimo dalyviai turės galimybę ne tik pažinti Varėnos kraštą išmaniai, bet ir laimėti puikių partnerių įsteigtų prizų. Žaidimo tikslas – rezultatas ir žinoma – produktyviai, smagiai ir prasmingai praleistas laikas.</p> <ol start="10"> <li> <h3>Turizmo lobių paieškos Alytuje</h3> </li> </ol> <p>Ar žinojote, kad Alytuje slepiasi net 5 tikros lobių skrynios? Jau rugsėjo 26 d., šeštadienį, minint Pasaulinę turizmo dieną, Alytus savo lankytojus kvies į turistinių lobių paiešką mylimiausiose miesto vietose. Kas valandą nuo 10 ryto, <a href="https://www.facebook.com/alytaus.turizmo.informacijos.centras">Alytaus turizmo informacijos</a> centras savo “Facebook” paskyroje skelbs užuominas, kur yra paslėpti net 5 skirtingi lobiai. Pirmieji, radę ir atnešę į informacijos centro būstinę, gaus žavių prizų.</p> <p>Dar daugiau idėjų, kaip atšvęsti pasaulinę turizmo dieną rasite <a href="https://www.lithuania.travel/lt/news/20-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena">čia</a>.</p> <p><br /> Gintarė Stakėnaitė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1828&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0Hwauiu3FTSZOxgmaXSofwBUDS7FrOTjeTw48NymTxQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Sep 2020 13:57:14 +0000 vyrredaktorius 1828 at https://www.alytausnaujienos.lt Klu­be „Žvy­no bro­liai” lai­mi­kiu ne­si­skun­džia ir meš­ke­rio­jan­čios „se­sės” https://www.alytausnaujienos.lt/klu-be-zvy-no-bro-liai-lai-mi-kiu-ne-si-skun-dzia-ir-mes-ke-rio-jan-cios-se-ses <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13482" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13482) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/image1.jpg?itok=BXKGcWwL" width="344" height="287" alt="Akvilė Rybelytė" title="Akvilė Rybelytė ir jos daugiausia emocijų sukėlęs ešerys." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pri­zus ne auk­si­nė žu­ve­lė ne­ša</h2> <p>Rug­sė­jo 12 die­ną Dau­gų eže­re vy­ko žve­jų klu­bo „Žvy­no bro­liai“ var­žy­bos. Tai ne šiaip žmo­nių su­si­rin­ki­mas – čia žve­jai su­si­renka rim­toms var­žy­boms ir ti­ki­si, kad už­kibs auk­si­nė žu­vis, ku­ri at­neš pri­zi­nę vie­tą.</p> <p>Klu­bo pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Šta­ras pa­sa­ko­ja, kad klu­bas ofi­cia­liai įkur­tas 2017-ųjų ko­vą, ta­čiau ne­ofi­cia­liai bur­tis pra­dė­jo nuo 2012 me­tų. Iš po­mė­gio į klu­bą veik­la iš­au­go, kai žve­jo­to­jų gre­tos pra­dė­jo gau­sė­ti, var­žy­bos ir su­si­ti­ki­mai ta­po tra­di­ci­ja, ta­da klu­bą ir įre­gist­ra­vo.</p> <h2>Pa­ga­vai ir pa­leisk</h2> <p>Pir­mai­siais me­tais į klu­bo var­žy­bas su­si­rink­da­vo aš­tuo­ni eki­pa­žai, šie­met da­ly­va­vo jau net sep­ty­nio­li­ka. Į klu­bą bu­ria­si vis dau­giau žmo­nių, ku­rie žve­jo­ja ne tik tam, kad pa­šer­tų ka­ti­ną ar tu­rė­tų va­ka­rie­nę, bet ir tie, ku­riems žve­jy­ba tam­pa ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi.</p> <p>Klu­bo vi­zi­ja yra po­pu­lia­rin­ti spor­ti­nę žūk­lę Lie­tu­vo­je, švies­ti apie žve­jy­bos kul­tū­rą, ska­tin­ti žve­jus gerb­ti gam­tą bei pro­pa­guo­ti „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pą. Šiuo prin­ci­pu va­do­vau­ja­si ne tik Ge­di­mi­nas, bet ir ki­ti klu­bo na­riai.</p> <p>G.Šta­ras klu­bo pre­zi­den­tu ta­po įre­gist­ra­vus klu­bą, o klu­bo val­dy­mo or­ga­nas yra vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas.</p> <h2>Dau­gų var­žy­bos</h2> <p>Pa­klaus­tas, ko­dėl var­žy­bų eta­pas vyks­ta Dau­guo­se, Ge­di­mi­nas at­sa­ko, kad dėl pa­kan­ka­mai ge­ros in­fra­struk­tū­ros: „Ne kiek­vie­nas eže­ras Lie­tu­vo­je ga­li pa­si­gir­ti tvar­kin­gais val­čių nu­lei­di­mo sli­pais. Dau­gų eže­rą ren­ka­si ir ki­ti ša­lies var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai. To­dėl ir „Žvy­no bro­liai“ no­rė­jo su­si­pa­žin­ti su šiuo eže­ru ir ja­me pa­si­tre­ni­ruo­ti.“</p> <p>Šie­met var­žy­bo­se sep­ty­nio­li­ka eki­pa­žų pa­ga­vo 33 ki­log­ra­mus žu­vies, toks ro­dik­lis klu­bo pre­zi­den­tui at­ro­do la­bai ne­blo­gas šiam eže­rui. Ži­no­ma, va­do­vau­jan­tis „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pu vi­sas lai­mi­kis po svė­ri­mo pro­ce­dū­ros ke­lia­vo at­gal į eže­rą.</p> <h2>Žve­jų že­mė­la­pis</h2> <p>Klu­bas per me­tus or­ga­ni­zuo­ja ke­tu­ris var­žy­bų eta­pus, šis Dau­gų eta­pas bu­vo tre­čia­sis šiais me­tais. Me­tų ga­le yra skel­bia­mi čem­pio­nai.</p> <p>Taip pat klu­bo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je yra že­mė­la­pis, ku­ria­me nu­ro­dy­tos val­čių įlei­di­mo vie­tos. G.Šta­ras sa­ko, kad ne kar­tą pa­čiam te­ko klai­džio­ti ap­link van­dens tel­ki­nį, kol ras­da­vo to­kią vie­tą. Žen­klų, in­for­ma­ci­jos bei pa­čių sli­pų trū­ko vi­sa­da, to­dėl ją pa­ban­dė su­si­ste­min­ti. Da­bar vos ke­lių myg­tu­kų pa­spau­di­mu žve­jai pasitelkę na­vi­ga­ci­ją ga­li leng­vai ras­ti tiks­lią vie­tą. Klu­bo pre­zi­den­tas sa­ko, kad tai ypač ak­tu­a­lu ta­da, kai va­žiuo­ji žve­jo­ti į ne­pa­žįs­ta­mus ra­jo­nus.</p> <h2>Mo­te­rys ir žve­jy­ba</h2> <p>Žve­jy­ba daž­niau­siai yra sie­ja­ma su vy­rais, gy­vas ste­re­o­ti­pas, kad „mo­te­rys tik rei­ka­lus ga­di­na“. Ta­čiau „Žvy­no bro­lių“ klu­be žve­jo­ja ne tik vy­rai, yra ir mer­gi­nų.</p> <p>Ak­vi­lė Ry­be­ly­tė ku­rį lai­ką bu­vo vie­nin­te­lė mer­gi­na klu­be. Ji la­bai džiau­gia­si, kad šiuo me­tu yra dar dvi po­ten­cia­lios ko­le­gės, ku­rios, ti­ki­ma­si, lai­kui bė­gant taip pat įsi­trauks į žve­jy­bą. Ak­vi­lės po­mė­gis jos ar­ti­mų žmo­nių, drau­gų ne­ste­bi­na. Ta­čiau su­si­pa­ži­nus su nau­jais žmo­nė­mis vis dar pa­si­tai­ko tam tik­rų nuo­sta­tų, kar­tais net prie­ta­rų, pa­vyz­džiui, kad „mo­te­ris lai­ve – ne­si­ti­kėk nie­ko ge­ro“.</p> <p>Ak­vi­lė mė­gau­ja­si sa­vo lais­va­lai­kiu, nie­ko ne­įro­di­nė­ja ir į pa­na­šias dis­ku­si­jas ne­be­si­ve­lia. Žve­jy­bos ne­lai­ko vy­riš­ka veik­la, nes ne­ran­da prie­žas­ties, dėl ku­rios mo­te­rys tuo už­si­im­ti ne­ga­lė­tų – juk ne­rei­kia spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo ar jė­gos.</p> <p>A.Ry­be­ly­tė pa­ste­bi, kad kon­ku­ren­ci­ja klu­be yra, bet ji svei­ka ir nau­din­ga. Var­žy­da­mie­si tar­pu­sa­vy­je klu­bo na­riai ska­ti­na vie­nas ki­tą siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Mer­gi­na pri­pa­žįs­ta, kad pra­lai­mė­ti ap­mau­du, ta­čiau, emo­ci­joms at­slū­gus, ji ana­li­zuo­ja pa­da­ry­tas klai­das. Dau­gu­ma klu­bo ko­le­gų yra la­bai pa­ty­rę ir juos pa­si­vy­ti nė­ra leng­va – tar­si pui­kūs mo­ky­to­jai, ku­rie pa­de­da to­bu­lė­ti.</p> <h2>Lai­mės eše­rys</h2> <p>Ak­vi­lė my­li gam­tą, o žve­jy­ba yra pui­kus pa­si­rin­ki­mas, jei no­ri dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore, juk iš val­ties pa­bėg­ti tik­rai su­dė­tin­ga. Į jos gy­ve­ni­mą žve­jy­ba įsi­lie­jo na­tū­ra­liai. Tė­tis – žve­jys ir me­džio­to­jas – nuo ma­žens įpra­ti­no prie ak­ty­vaus lais­va­lai­kio, o pa­ti pra­dė­jo žve­jo­ti prieš pen­ke­rius me­tus.</p> <p>Kiek­vie­no žve­jo­jan­čio žmo­gaus pri­va­lu pa­klaus­ti, koks yra jų di­džiau­sias lai­mi­kis. Ak­vi­lė sa­ko, kad gal­būt ne pats di­džiau­sias, bet dau­giau­sia emo­ci­jų su­kė­lęs lai­mi­kis – šių me­tų 1140 gra­mų eše­rys. Tai – jos as­me­ni­nis eše­rio re­kor­das. Džiaugs­mo bu­vo be ga­lo daug.</p> <p>„Gy­ve­ni­mo žu­viai ri­bos nė­ra. Tur­būt tie­siog pa­jau­siu ją pa­ga­vu­si“, – sa­ko Ak­vi­lė, ku­ri klu­bo „Žvy­no bro­liai“ na­rė ofi­cia­liai yra nuo 2018 me­tų. Kiek­vie­nas žve­jys pa­si­ren­ka, dėl ko žve­jo­ja – dėl spor­ti­nio in­te­re­so ar gam­to­je pra­leis­to lais­va­lai­kio, o klu­bas šiuos pa­si­rin­ki­mus su­jun­gia, ska­ti­na pa­gar­biai elg­tis su gam­ta ir sma­giai leis­ti lai­ką ant van­dens.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4735.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-qGGpZ3QJolk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4735.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4736.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-qGGpZ3QJolk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4736.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4737.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-qGGpZ3QJolk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4737.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4738.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-qGGpZ3QJolk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4738.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/image1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-qGGpZ3QJolk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/image1_0.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1823&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pYe-9NbXXlnK1ZyvGfZekktsEPLcsA45lkbAtQmnghI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 06:49:55 +0000 vyrredaktorius 1823 at https://www.alytausnaujienos.lt