Kelionės https://www.alytausnaujienos.lt/keliones lt Pen­kios vie­tos Aly­tu­je, kur ga­li­ma sa­ve pa­le­pin­ti iš­ky­la gam­to­je https://www.alytausnaujienos.lt/pen-kios-vie-tos-aly-tu-je-kur-ga-li-ma-sa-ve-pa-le-pin-ti-ky-la-gam-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/9%20Alytaus%20tic.JPG?itok=UpYIgisv" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Jei iš­ky­la klau­si­mų dėl lan­ky­ti­nų vie­tų, ak­ty­vaus ar ra­maus po­il­sio ga­li­my­bių – ne­dve­jo­da­mi kreip­ki­tės į Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tą (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 1). Aly­taus TIC ar­chy­vo nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Po­il­sio zo­na prie Aly­taus pi­lia­kal­nio</h4> <p>Gre­ta Aly­taus pi­lia­kal­nio yra įreng­ta pui­ki po­il­sio zo­na: pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tre­ni­ruok­liai. Pa­siek­ti ją nė­ra su­dė­tin­ga – ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ga­li­ma at­vyk­ti ir dvi­ra­čiu ar pės­čio­mis (į Mer­ki­nės gat­vę at­va­žiuo­ja­te vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, pas­kui Pi­lia­kal­nio gat­ve pa­si­vaikš­čio­da­mi nu­ei­na­te iki pi­lia­kal­nio). Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką. Čia iš­ky­lau­jant ga­li­ma mė­gau­tis ra­miai te­kan­čio Ne­mu­no vaiz­du, va­liū­kiš­kai šniokš­čian­čiu Aly­tu­pio upe­liu, žais­min­gai pa­bi­ru­sio­mis me­džio skulp­tū­ro­mis ir iš­di­džiai pūp­san­čiu gau­sy­be le­gen­dų ap­do­va­no­tu, dvi­kup­riu gra­žuo­liu Aly­taus pi­lia­kal­niu.</p> <p>Pi­lia­kal­nis da­tuo­ja­mas I tūks­tant­me­čio vi­du­riu – XIV am­žiu­mi. Vie­na iš le­gen­dų by­lo­ja, jog ka­dai­se gy­ve­no ku­ni­gaikš­tis Aly­ta, ku­ris pa­mi­lo vai­di­lu­tę Mirg­rau­sė­lę, o ji – jį. Vie­tos pi­lį už­puo­lė prie­šai. Ko­vo­je žu­vo daug ka­rių. Aly­ta pra­si­ver­žė iš ap­sup­ties, nu­jo­jo į kal­ne­lį, kur Mirg­rau­sė­lė kurs­tė šven­tą­ją ug­nį, ją pa­slė­pė ir grį­žo į ko­vą. Nar­siai ko­vė­si, bet žu­vo. Mirg­rau­sė­lė, tai su­ži­no­ju­si, taip grau­džiai ver­kė, kad jos aša­ros upe­liu pra­dė­jo te­kė­ti į Ne­mu­ną. Upe­lį žy­niai pa­va­di­no Aly­tu­piu, o gre­ta įsi­kū­ru­sį mies­tą – Aly­tu­mi. Ir šian­dien, gre­ta pi­lia­kal­nio, į Ne­mu­ną te­ka šis Mirg­rau­sė­lės aša­rų upe­lis. Ja­me kar­tais pa­si­tai­ko ste­buk­lin­gų var­lių. Jei ieš­ko­te ant­ro­sios pu­sės, jis jums pa­gel­bės, – upe­ly­je gau­dy­ki­te var­lę, praus­ki­te jai bur­ną ir bu­čiuo­ki­te. Jei var­lė ste­buk­lin­ga – gau­si­te, ko ieš­ko­jo­te, jei var­lė ne­ste­buk­lin­ga – po bu­či­nio ji jau ne­bus pa­pras­ta var­lė, o bus pa­bu­čiuo­ta var­lė ir la­bai po­pu­lia­ri tarp sa­vų.</p> <p>Dar bū­ti­na įkop­ti į pi­lia­kal­nį ir iš Aly­tu­pio upe­lio pa­si­im­ti ak­me­nu­ką, nes tai ge­ros nuo­tai­kos ak­me­nu­kai. Par­si­neš­ti jį na­mo, pa­si­dė­ti ir pa­mirš­ti. Kai bus liūd­na, pri­si­min­ti, pa­si­im­ti, pa­lai­ky­ti ran­ko­je, pa­gal­vo­ti apie bu­vu­sią iš­ky­lą – nuo­tai­ka kaip­mat pa­si­tai­sys. Ide­a­lus va­rian­tas – su­ras­ti tit­na­gą, ku­ris nuo 2015 me­tų lai­ko­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu ak­me­niu. Tais me­tais jis mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra nu­run­gė gin­ta­rą.</p> <h4> Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na</h4> <p>Ne­to­li nuo Aly­taus pi­lia­kal­nio yra Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na. Ją ga­li­ma pa­siek­ti ta­ku, ei­nant ar va­žiuo­jant dvi­ra­čiu nuo pi­lia­kal­nio, ar­ba per­ėjus Bal­to­sios ro­žės til­tą ir de­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te nu­si­lei­dus me­di­niais laip­tais. Čia įreng­tos pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, suo­liu­kai, ga­li­ma įsi­kur­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Karš­tį pa­dės įveik­ti nuo Ne­mu­no sklin­dan­ti gai­va. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Sma­giai leis­da­mi lai­ką šio­je vie­to­je ga­lė­si­te gro­žė­tis Bal­to­sios ro­žės til­to pa­no­ra­ma ir pa­ma­ty­ti Ne­mu­ne pūp­san­tį Kle­bo­no ak­me­nį. Le­gen­dos pa­sa­ko­ja, kad la­bai se­niai po Aly­tu­je siau­tu­sio ma­ro pra­si­dė­jo di­de­lis ba­das. Kle­bo­nas, ne­ga­lė­da­mas žiū­rė­ti, kaip iš ba­do mirš­ta žmo­nės, iš li­ku­sių gy­vų­jų su­rin­ko pi­ni­gus ir iš­plau­kė Ne­mu­nu pirk­ti grū­dų. Ke­lio­nė už­tru­ko. Kle­bo­nas il­gai ne­grį­žo. Gy­ven­to­jai ir to­liau vie­nas po ki­to mi­rė iš ba­do, keik­da­mi kle­bo­ną, kad šis vei­kiau­siai juos ap­ga­vo: pa­si­ė­mė pi­ni­gus ir iš­plau­kė. Kai kle­bo­no lai­vas su grū­dais pri­ar­tė­jo prie Aly­taus, pa­ki­lo di­de­lis vie­su­las ir tren­kė į jį pra­keiks­mų žai­bas. Taip lai­vas ak­me­niu pa­vir­to. Vė­liau šį ak­me­nį žmo­nės Kle­bo­no ak­me­niu pra­mi­nė.</p> <h4> Dai­nų slė­nis</h4> <p>La­bai šau­nu, jog pas­ta­ruo­ju me­tu vis dau­giau aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių pa­mė­go šią vie­tą. Čia yra įreng­ta di­de­lė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, be pro­ble­mų ga­li­ma at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiu. Įreng­ti ori­gi­na­lūs ir pa­to­gūs suo­lai. Ga­li­ma iš­ky­lau­ti ir pa­si­tie­sus ple­dą. Esant to­kio­je vie­to­je bū­ti­nai rei­kia įkop­ti į Bal­to­sios ro­žės dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­tą, ku­ris pa­sta­ty­tas 2015 me­tų pa­bai­go­je ant iš­li­ku­sių se­no­jo XIX am­žiaus ge­le­žin­ke­lio til­to tau­rų. Jis įra­šy­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą, kaip aukš­čiau­sias to­kio po­bū­džio til­tas. Jo aukš­tis – 38,10 met­rų.</p> <p>Til­to pri­ei­go­se iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no pa­sta­ty­ta ro­žių šir­dis – čia drą­siai ga­li­ma ka­bin­ti jaus­mų spy­ne­les. Šis Aly­taus til­tas – vie­nin­te­lė vie­ta Lie­tu­vo­je, ku­rio­je met­rais ga­li­ma iš­ma­tuo­ti sa­vo mei­lę. Ant jo yra kas 40 met­rų pa­žy­mė­tos še­šios žy­mos, o ties jo­mis įvar­dy­ta mei­lės rū­šis pa­gal grai­kų fi­lo­so­fą Aris­to­te­lį. Įro­dy­ti sa­vo mei­lę my­li­mam ar ar­ti­mam žmo­gui ga­li­ma nu­ne­šant jį ant ran­kų iki tam tik­ros mei­lės rū­šį žy­min­čios ri­bos. Til­tą puo­šia Vla­do Kan­čiaus­ko skulp­tū­ra „Obels žie­das“. Nuo til­to at­si­ve­ria pui­ki Aly­taus pi­lia­kal­nio pa­no­ra­ma.</p> <h4> Lais­va­lai­kio erd­vės prie Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rų</h4> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, įreng­tas spor­to aikš­ty­nas, pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Be­je, Dai­li­dės eže­rai, mat dar yra ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras, yra Ne­mu­no sen­va­gė. Se­no­liai po­ri­na, kad ka­dai­se eže­rų vie­to­je, ku­riuos da­bar ski­ria py­li­mas, sto­vė­jo pats dai­liau­sias apy­lin­kių dva­ras. Kas tik pa­ma­ty­da­vo ku­ni­gaikš­čio dva­rą, ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti jo di­du­mu, ne­ga­lė­jo at­sig­ro­žė­ti jo švie­su­mu. To­dėl jį pra­mi­nė Dai­liuo­ju Dva­ru, Dai­li­de, to­dėl jis taip iš­gar­sė­jo; to­dėl ir jo val­do­vą ku­ni­gaikš­čiu Dai­li­de va­di­no. Pra­žu­dė ku­ni­gaikš­tį ir jo dva­rą go­du­mas bei žiau­ru­mas, o iš pra­keik­to de­be­sies pliūp­te­lė­ję van­de­nys su­grio­vė ir pa­skan­di­no dva­rą. Nuo to lai­ko žmo­nės at­si­ra­du­sį eže­rą Dai­li­de pra­mi­nė.</p> <p>Prie Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, suo­liu­kai, ne­ma­žai vie­tos, kur ga­li­ma iš­ky­lau­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rą puo­šia po­eto Jur­gio Kun­či­no var­do til­tas. Be­veik prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų drau­gų kom­pa­ni­ja bu­vo pri­tvir­ti­nu­si len­te­lę su jo var­du ant til­to, ta­čiau iš­au­šus ry­tui ji iš­ga­ra­vo be pėd­sa­kų. Kal­bė­ta, jog neap­si­ei­ta be tuo­me­tės val­džios pa­lie­pi­mų. 2018 me­tais tei­sy­bė bu­vo at­kur­ta – til­tą pa­puo­šė nau­ja len­te­lė.</p> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro ga­li­ma at­vyk­ti dvi­ra­čiu ar­ba au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Dau­gų gat­vė­je, gre­ta dvi­ra­čių ta­ko įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.</p> <p>Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras taip pat pa­sie­kia­mas dvi­ra­čiu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant A. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. </p> <h4> Jau­ni­mo par­ko lais­va­lai­kio erd­vės</h4> <p>Jau­ni­mo par­kas, įkur­tas 1982 me­tais, pri­tai­ky­tas ne tik ren­gi­niams, bet ir ra­miam šei­my­ni­niam po­il­siui. Par­ką puo­šia iš­puo­se­lė­ti gė­ly­nai, čia įreng­tos vai­kų žai­di­mų, šach­ma­tų, spor­to, ried­len­čių ir par­kū­ro aikš­te­lės, pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai. Ir ne­abe­jo­ti­nai ga­li­ma su­ras­ti jau­kią vie­tą iš­ky­lai. Par­kas žy­mus sa­vo me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­ro­mis: 1984 me­tais ja­me gru­pė skulp­to­rių su­kū­rė pir­mą­ją Lie­tu­vo­je aš­tuo­nių me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ją, sa­vo ryš­kio­mis spal­vo­mis su­tei­kian­čią sa­vi­tą vei­dą par­kui. Pra­bė­gus ge­ram de­šimt­me­čiui šį skulp­tū­rų an­sam­blį pa­pil­dė dar dvi už­sie­nio au­to­rių do­va­no­tos skulp­tū­ros. Iš­ky­los me­tu tik­rai ver­ta su­ras­ti jas, pa­bi­ru­sias po par­ką. Spė­ti skulp­tū­rų pa­va­di­ni­mus, o spė­ji­mų tei­sin­gu­mą pa­si­tik­rin­ti in­for­ma­ci­nia­me sten­de.</p> <p>Par­kas pa­sie­kia­mas vie­šuo­ju trans­por­tu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Žu­vin­to ar­ba Vil­ties gat­vė­se įreng­to­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se.</p> <p class="text-align-right"> <strong>Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė</strong></p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro vyr. tu­riz­mo spe­cia­lis­tė, gi­dė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZNg6Om2h7VmdMP_wV_6chXPQHmGhmH5NdcoVAM29OCU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 13:59:37 +0000 vyrredaktorius 673 at https://www.alytausnaujienos.lt Žmo­gaus ga­li­my­bių ri­bas ati­to­li­nęs Vid­man­tas Ur­bo­nas iš­mo­ko svar­biau­sio da­ly­ko – vi­sa­da lai­ku sau pa­sa­ky­ti „stop” https://www.alytausnaujienos.lt/zmo-gaus-ga-li-my-biu-ri-bas-ati-li-nes-vid-man-tas-ur-bo-nas-mo-ko-svar-biau-sio-da-ly-ko-vi-sa-da <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/56-13286" rel="bookmark"> Nr. <span> 56 (13286) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/IMG_9814.jpg?itok=SYE3Snuh" width="344" height="287" alt="Vidmantas Urbonas" title="Vidmanto Urbono planuose – plaukimas Dunojaus upe per vienuolika valstybių.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Ką žmo­gus ga­li ir ko ne?</h2> <p>Už­au­gęs be tė­vų vai­kų na­muo­se, lan­kęs Pa­ne­vė­žio plau­ki­mo spor­to mo­kyk­lą in­ter­na­tą, V.Ur­bo­nas pa­aug­lys­tė­je vie­nin­te­lis iš 12 vai­ki­nų sa­vo kla­sė­je ne­su­ge­bė­jo nu­bėg­ti 5 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jos. Šian­dien jis sa­ko, kad tai ta­po lū­žio mo­men­tu, pa­ska­ti­nu­siu su­si­mąs­ty­ti: kur yra jo ga­li­my­bių ri­ba?</p> <p>Pa­si­rin­kęs spor­tą kaip gy­ve­ni­mo bū­dą, pa­ne­vė­žie­tis ne­tru­kus ne tik nu­bė­go sa­vo pir­mą­jį ma­ra­to­ną (42 km), bet ir per­plau­kė Kur­šių ma­rias iš Ven­tės ra­go į Ni­dą. Plau­ki­mas vy­ko be hid­ro­kos­tiu­mų,  le­mia­mu mo­men­tu, kai Vid­man­tas jau­tė, kad jė­gos ap­lei­džia, iš ly­din­čios gel­bė­ji­mo val­ties pa­si­gir­do: „At­si­stok ir pail­sėk!“ Pa­ta­ri­mas pa­si­ro­dė la­bai re­a­lus (to­je vie­to­je ma­rios sek­lios), o ne jo­kia ha­liu­ci­na­ci­ja kaip 1988-ai­siais Mek­si­ko­je. Ten lie­tu­vio lau­kė pro­tu sun­kiai su­vo­kia­mas iš­ban­dy­mas – pir­ma­sis  de­šimt­gu­bo kla­si­ki­nio  triat­lo­no pa­sau­lio čem­pio­na­tas.</p> <p>Mon­te­rė­jaus ba­sei­ne spor­ti­nin­kai tu­rė­jo nu­plauk­ti 76 km, dvi­ra­čiais di­de­lio sta­dio­no ra­tu nu­va­žiuo­ti  3 600 km ir nu­bėg­ti 844 km. Prieš dvi­de­šimt me­tų Vid­man­to iš­ken­tė­tos 437 va­lan­dos (18 pa­rų 5 val. 21 min. ir 40 sek.) te­bė­ra kel­ro­dis – iki šiol re­kor­do nie­kas ne­pa­ge­ri­no. Lie­tu­vis jo siek­da­mas mie­go­jo po dvi vi­dur­nak­čio va­lan­das per pa­rą, kaip ir jo žmo­na Ri­ta, ly­dė­ju­si vy­rą į vi­sus sun­kiau­sius iš­ban­dy­mus su pa­lai­ky­mo ko­man­da. Šio iš­ban­dy­mo Mek­si­ko­je me­tu V.Ur­bo­nas bu­vo at­si­dū­ręs už ga­li­my­bių ri­bos, kai jo są­mo­nė pra­dė­jo krės­ti at­le­tui pik­tus pokš­tus – Mon­te­rė­jaus sta­dio­no pri­ei­go­se jis stai­ga „at­si­dū­rė“... Są­jū­džio lai­kų mi­tin­ge Kal­nų par­ke, o at­ga­vęs są­mo­nę po la­še­li­ne pa­ma­tė su­si­rū­pi­nu­sių ko­man­dos drau­gų me­di­kų vei­dus.</p> <p>Ką šis už­ri­bio žy­gis šian­dien reiš­kia pa­sau­liui ir pa­čiam V.Ur­bo­nui, ką pa­kei­tė jo mąs­ty­se­no­je, var­dan ko to­kie sa­vęs iš­ban­dy­mai?</p> <p>„Jie pa­dė­jo su­for­muo­ti ma­no gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ją. Vi­suo­met va­do­vau­juo­si aust­rų al­pi­nis­to Rein­hol­do Mes­sne­rio (1980 me­tais jis vie­nas be de­guo­nies apa­ra­to įko­pė į Eve­res­tą su­dė­tin­giau­siu šiau­ri­niu marš­ru­tu) nuo­sta­ta, kad rei­kia mo­kė­ti sa­ve su­stab­dy­ti. Ta­da ga­li grįž­ti ir baig­ti, ką pra­dė­jęs. Le­gen­di­nis al­pi­nis­tas sa­ky­da­vo, kad tai da­ro dėl to, jog ki­tą kar­tą at­ei­tų ir už­lip­tų į kal­ną. Ga­lė­tų ri­zi­kuo­ti, ta­čiau ne­ži­nia, ar už­teks jė­gų nu­lip­ti že­myn. Jo ma­ny­mu, ge­riau sa­vo tiks­lą įgy­ven­din­ti vė­liau, nei žū­ti ir to ne­pa­siek­ti nie­ka­da“, – sa­ko V.Ur­bo­nas.</p> <p>Ir jam pa­čiam su di­džiuo­ju spor­tu te­ko at­si­svei­kin­ti skaus­min­gai. Ne­pa­klau­sęs vi­di­nio bal­so ir nepa­si­trau­kęs iš dvi­gu­bo triat­lo­no tra­sos gim­ta­ja­me Pa­ne­vė­žy­je, tie­siai iš ten at­si­dū­rė San­ta­riš­kių li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jo­je. Gy­dy­to­jai jam prog­no­za­vo at­ei­tį ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, ir pats bu­vo su tuo su­si­tai­kęs, su­pra­to, kad žmo­nės gy­ve­na ir ja­me sė­dė­da­mi, net­gi var­žy­bo­se da­ly­vau­ja. </p> <h2>Re­a­ly­bė­je plau­kia tik kar­tą, o min­ty­se – tūks­tan­čius</h2> <p>Pir­mas žings­nis pa­ki­lus iš lo­vos San­ta­riš­kių li­go­ni­nė­je ge­le­ži­niam žmo­gui kai­na­vo ne ką ma­žiau nei iš­ban­dy­mai Mek­si­kos tra­so­se, ta­čiau po sep­ty­ne­rių at­kak­lu­mo ku­pi­nų me­tų jis vėl pa­si­ju­to ga­lįs im­tis rim­tų su­ma­ny­mų.</p> <p>Eko­lo­gi­nių žy­gių ma­ra­to­ną „Van­duo – tai gy­vy­bė“, pra­dė­tą nuo Ti­ti­ka­kos eže­ro Pie­tų Ame­ri­ko­je, spor­ti­nin­kas sky­rė Lie­tu­vos tūks­tant­me­čiui, o pas­ta­rą­jį plau­ki­mą per Ti­li­čo eže­rą – Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui. Ak­ci­ja tę­sė­si be­veik de­šimt­me­tį. Nors kiek­vie­nas plau­ki­mas bu­vo sa­vaip sun­kus, su­dė­tin­giau­sias – pas­ta­ra­sis. Ki­tus eže­rus plau­ki­kui pa­vy­ko pa­siek­ti dau­giau ma­žiau be kliū­čių, iki star­to vi­są ko­man­dą at­vež­da­vo au­to­mo­bi­lis.</p> <p>Šį­kart į pen­kių ki­lo­met­rų aukš­tį te­ko kop­ti sa­vo­mis ko­jo­mis. 300 ki­lo­met­rų įveik­ti per aš­tuo­nias die­nas spor­ti­nin­kui bū­tų vie­ni juo­kai, jei ne aukš­tis, kai kiek­vie­ną de­guo­nies gurkš­nį ten­ka gau­dy­ti kaip į kran­tą iš­mes­tai žu­viai.</p> <p>„Iki šiol nie­ka­da ne­te­ko kop­ti į to­kio su­dė­tin­gu­mo kal­nus. Ži­no­ma, pa­la­pi­nes ir daik­tus pa­dė­jo už­si­neš­ti šer­pai, bet kal­nuo­se tie pen­kias­de­šimt ki­lo­met­rų, ku­riuos rei­kė­jo įveik­ti per die­ną, ta­po ne­ma­žu iš­ban­dy­mu“, – pa­sa­ko­ja V.Ur­bo­nas.</p> <p>Pa­pras­tai al­pi­nis­tai, štur­muo­jan­tys aukš­čiau­sias pa­sau­lio vir­šu­kal­nes, bent mė­ne­sį gy­ve­na kal­nuo­se įreng­to­se sto­vyk­lo­se, kad kū­nas pri­si­tai­ky­tų prie po­ky­čių ir de­guo­nies trū­ku­mo, ta­čiau pa­ne­vė­žie­tis su bi­čiu­liais to­kios pra­ban­gos sau leis­ti ne­ga­lė­jo. Sun­ku­mų kė­lė ne tik iš­re­tė­jęs oras, bet ir nė dvie­jų laips­nių ne­sie­kian­ti van­dens tem­pe­ra­tū­ra.</p> <p>Moks­li­nin­kai tei­gia, kad van­dens tem­pe­ra­tū­rai esant nuo nu­lio iki 2 laips­nių ši­lu­mos, fa­ta­liš­ka baig­tis žmo­gų iš­tin­ka po 5–8 mi­nu­čių. Tie­sa, tai pri­klau­so ir nuo fi­zi­nės bei psi­cho­lo­gi­nės būk­lės.</p> <p>„Kar­tą dar Lie­tu­vo­je už­si­mi­niau Vid­man­tui skai­tęs, kad van­de­ny­je, ku­ris jo lau­kia, po de­šim­ties mi­nu­čių su­grius inks­tai. Jis at­sa­kė, gir­di, čia ne inks­tai, ir be­dė pirš­tu sau į smil­ki­nį, tar­si bū­tų ra­dęs bū­dą per­kel­ti vi­daus or­ga­nus į gal­vą“, – kny­go­je „Eže­ro ir kal­nų ma­gi­ja“ ra­šo drau­ge eks­pe­di­ci­jo­je da­ly­va­vęs žur­na­lis­tas Ed­mun­das Ga­nu­saus­kas.</p> <p>Dėl de­guo­nies trū­ku­mo ir pats plau­ki­mas ta­po su­dė­tin­gu, gal net­gi keis­čiau­siu iš vi­sų iki šiol bu­vu­sių. „At­ro­do, kad vie­nas grybš­nis trun­ka ko­ne am­ži­ny­bę, kiek­vie­nas ju­de­sys tar­si iš su­lė­tin­tos ki­no juos­tos. Tik­riau­siai be rei­ka­lo ren­giau­si ir kom­bi­ne­zo­ną, jis la­bai men­kai ap­sau­go nuo šal­čio, bet su­spau­dė krū­ti­nės ląs­tą ir ta­po dar sun­kiau kvė­puo­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­ne­vė­žie­tis.</p> <p>Lie­tu­viai aukš­čiau­sia­me pa­sau­lio eže­re pa­li­ko ne tik ga­ba­lė­lį Lie­tu­vos – iš šim­to gin­ta­rų su­kur­tą pa­ne­vė­žie­čio me­ni­nin­ko Re­mi­gi­jaus Kriu­ko skulp­tū­rė­lę (tie­sa, kaip ją nu­lei­do, pats Vid­man­tas ne­at­si­me­na, nes są­mo­nė pe­ri­odiš­kai „iš­si­jun­gi­nė­jo“), bet ir įsi­am­ži­no vie­ti­nia­me al­pi­nis­tų res­to­ra­ne.</p> <p>Jo lu­bos – tar­si dan­gus, nu­sė­tas sim­bo­li­nė­mis pė­do­mis, ku­rio­se kal­nus įvei­kę al­pi­nis­tai už­ra­šo sa­vo var­dą, pa­var­dę, me­tus, ša­lį ir sa­vo pa­sie­ki­mus kal­nuo­se.</p> <p>Nors V.Ur­bo­nas su sa­vo ko­man­da kal­nus įvei­kė kiek ki­taip, bet pė­dą pa­li­ko. Lie­tu­vos vė­lia­va šia­me pė­dų žvaigž­dy­ne ne­bu­vo pir­mo­ji – čia jau spė­jo įsi­am­žin­ti gar­siau­si lie­tu­viai al­pi­nis­tai.</p> <p>Nors de­šimt­me­čio odi­sė­ja baig­ta, V.Ur­bo­no gal­vo­je jau su­ka­si ki­ti įdo­mūs su­ma­ny­mai. Aly­tu­je jis pa­sa­ko­jo, kad jo gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mas yra min­tys apie „kal­ną“ – bū­si­mą di­de­lį iš­ban­dy­mą, ku­rį jis įveiks re­a­ly­bė­je, bet prieš tai šim­tus kar­tų min­ty­se.</p> <p>Ge­le­ži­nio žmo­gaus daž­nai klau­sia, kaip jis ruo­šia­si pa­na­šiems iš­ban­dy­mams?</p> <p>„Pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­lie­ka psi­cho­lo­gi­ja. Vis­kas yra su­dė­ta į žmo­gaus gal­vą. No­rint per­plauk­ti, sa­ky­ki­me, Bal­ti­jos jū­rą ar Bai­ka­lą, rei­kia tūks­tan­čius kar­tų juos per­plauk­ti min­ty­se. Tu­ri įsi­vaiz­duo­ti, kaip įli­pi į van­de­nį, kaip esi su­ša­lęs, pas­kui irie­si, kol iš­li­pi ki­ta­me kran­te. Vis­kas yra psi­cho­lo­gi­ja. Nak­ti­mis nu­bun­di – Bai­ka­las, gat­ve ei­ni?– gal­vo­ji apie Bai­ka­lą. Štai pa­sa­ko­ju jums Aly­tu­je apie plau­ki­mą Hi­ma­la­juo­se, o pats jau „plau­kiu“ Du­no­ju­mi“, – pri­si­pa­žįs­ta V.Ur­bo­nas.  2020 me­tais jis pla­nuo­ja plauk­ti 2 800 km Du­no­jaus upe, per 11 vals­ty­bių. Dar vie­nas no­ras iš­ban­dy­ti sa­ve – da­ly­vau­ti kla­si­ki­nio triat­lo­no var­žy­bo­se Ha­va­juo­se, kai jam bus 90 me­tų. „Nes nie­kas ne­ga­li ži­no­ti, ar aš to ne­pa­da­ry­siu“, – sa­ko jis.</p> <p>Vidmanto Urbono planuose – plaukimas Dunojaus upe per vienuolika valstybių.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9819.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-587-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9819.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9835.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-587-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9835.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9847.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-587-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9847.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/IMG_9882.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-587-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/IMG_9882.jpg" width="1280" height="853" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=587&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="EBohr0b2OhPMvj6It1T_I2zxZC2Nf2qwBD17gcpoTxY"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 May 2019 15:47:08 +0000 vyrredaktorius 587 at https://www.alytausnaujienos.lt Mai­nų me­tai Ar­gen­ti­no­je: aly­tiš­kė pa­si­il­go drau­gų, lie­tu­viš­ko hu­mo­ro jaus­mo ir sa­vo kam­ba­rio https://www.alytausnaujienos.lt/mai-nu-me-tai-ar-gen-ti-no-je-aly-tis-ke-pa-si-il-go-drau-gu-lie-tu-vis-ko-hu-mo-ro-jaus-mo-ir-sa <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Kovas 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/36-13266" rel="bookmark"> Nr. <span> 36 (13266) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-03/Mintaute.JPG?itok=L88q_8G2" width="344" height="287" alt="Mintautė" title="Metai Argentinoje, kur Mintautė Berulytė gyveno ir lankė mokyklą pagal tarptautinę moksleivių mainų programą, dovanojo daug įsimintinų akimirkų. Asmeninė nuot." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Šei­ma pra­šė ne­si­rink­ti Af­ri­kos</h2> <p>Sva­jo­ne pa­ma­ty­ti už­sie­nio ša­lis ir pa­žin­ti jų gy­ve­ni­mą iš vi­daus, iš­mok­ti kal­bų Min­tau­tė už­si­de­gė bū­da­ma try­li­kos. Tuo me­tu ji mo­kė­si Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, jau bu­vo iš­vy­ku­si į pir­mą­ją moks­lei­viš­ką ke­lio­nę po Ita­li­ją.</p> <p>„Man vi­sa­da rū­pė­jo pa­žin­ti įvai­rias ša­lis ne kaip tu­ris­tei, bet jaus­tis da­li­mi ben­druo­me­nės, kaip vie­ti­niam gy­ven­to­jui, kal­bė­ti jų kal­ba. Pra­dė­jau ieš­ko­ti va­rian­tų iš­vyk­ti ir at­ra­dau tarp­tau­ti­nes moks­lei­vių mai­nų or­ga­ni­za­ci­jas. Vie­na sta­bi­liau­sių to­kių, vei­kian­čių ir Lie­tu­vo­je, yra YFU. La­bai svar­bu, kad moks­lei­viui lei­džia­ma rink­tis mai­nų truk­mę ir ša­lį, į ku­rią iš­vyks“, – pa­sa­ko­ja aly­tiš­kė. </p> <p>Dau­gu­ma mai­nų pro­gra­mų, ku­rio­se da­ly­vau­ja ir Lie­tu­va, yra orien­tuo­tos į gim­na­zi­jos kla­sių moks­lei­vius, bet va­rian­tų sau ga­li ras­ti ir jau­nes­ni. Mai­nų or­ga­ni­za­ci­ja, į ku­rią krei­pė­si aly­tiš­kė, lei­džia rink­tis ša­lis iš pen­kių že­my­nų (ži­no­ma, ne vi­sos ša­lys 100 pro­cen­tų da­ly­vau­ja pro­gra­mo­je). No­rė­da­mas iš­vyk­ti moks­lei­vis pri­va­lo pir­miau­sia gau­ti tė­vų su­ti­ki­mą ir už­pil­dy­ti pluoš­tą do­ku­men­tų. Di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos nė­ra – jau vien dėl to, kad da­ly­va­vi­mas mai­nų pro­gra­mo­je kai­nuo­ja ne vie­ną tūks­tan­tį eu­rų. Šis mo­kes­tis ga­ran­tuo­ja jau­nuo­liui sto­gą virš gal­vos pa­si­rink­to­je ša­ly­je (ap­gy­ven­di­na ir rū­pi­na­si pri­iman­ti šei­ma), mai­ti­ni­mą, vie­tą mo­kyk­lo­je. Dar rei­kia tu­rė­ti lė­šų as­me­ni­nėms iš­lai­doms, dra­bu­žiams. </p> <p>Vie­nas es­mi­nių klau­si­mų, į ku­riuos tu­ri at­sa­ky­ti mai­nų pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­tis jau­nuo­lis, – į ku­rią ša­lį vyks. Min­tau­tė su ma­ma „per­ėjo“ že­mė­la­pį nuo Eu­ro­pos iki Pie­tų Ame­ri­kos, ieš­ko­da­mos kom­pro­mi­so, nes pa­aug­lė no­rė­jo to­bu­lin­ti is­pa­nų kal­bos ži­nias, o jos iš­sva­jo­tos Mek­si­ka ir Bra­zi­li­ja ma­mai ne­at­ro­dė sau­gios.</p> <p>„Ko­dėl pa­si­rin­kau Ar­gen­ti­ną? At­si­žvel­giau į šei­mos no­rus, kad ne­vyk­čiau į Af­ri­ką ar Ja­po­ni­ją. Ar­gen­ti­na yra pa­kan­ka­mai sau­gi ša­lis, ji ne­pa­ten­ka nei į gam­ti­nių pa­vo­jų, nei iš­ori­nių kon­flik­tų zo­ną“, – pa­si­rin­ki­mo mo­ty­vus dė­lio­ja Min­tau­tė.</p> <h2>Mai­nai – pa­ti tik­riau­sia lo­te­ri­ja</h2> <p>Iš­va­žiuo­da­ma aly­tiš­kė ti­kė­jo­si, kad Ar­gen­ti­no­je daug ke­liaus, pa­žins eg­zo­tiš­ką šios ša­lies kul­tū­rą, bet re­a­ly­bė pa­tei­kė ne­ma­žai ne­ti­kė­tu­mų, ypač pa­žin­tis su įvai­riau­sių so­cia­li­nių sluoks­nių ir tem­pe­ra­men­to žmo­nė­mis. Ga­vu­si mai­nų pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rių lei­di­mą, Min­tau­tė per me­tus pa­kei­tė tris šei­mas ir mo­kyk­las bei pa­da­rė iš­va­dą: mai­nų pro­gra­ma yra pa­ti tik­riau­sia lo­te­ri­ja, bet tai – tik į nau­dą.</p> <p>„Iš­va­žiuo­da­mas ga­li pa­si­rink­ti ša­lį, bet nie­ka­da ne­ži­nai, į ku­rį re­gio­ną pa­kliū­si. Ži­no­ma, tau ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas Eu­ro­pos did­mies­tis, ta­čiau tai vei­kiau iš­im­tis iš tai­syk­lės, o dau­gu­ma pa­ten­ka į ne­di­de­lius mies­te­lius ir net­gi kai­mus, kar­tais juo­se gy­ve­na de­šimt gy­ven­to­jų. Iš­tve­ria ne vi­si, pa­si­tai­ko, kad grįž­ta na­mo ne­su­lau­kę ter­mi­no“, – sa­ko Min­tau­tė. Ji pa­ti iš­va­žia­vo nu­si­tei­ku­si iš­šū­kiams ir juos gar­bin­gai įvei­kė.</p> <p>„Tuš­čias bal­tas la­pas“ – taip pa­šne­ko­vė api­bū­di­na bū­se­ną, kai at­si­du­ri vi­sai ki­to­je kul­tū­ro­je, ne­pa­žįs­ta­ma­me ko­lek­ty­ve ir vis­ką pra­de­di tar­si nuo nu­lio. Ar­gen­ti­no­je Min­tau­tė lan­kė gim­na­zi­jos bai­gia­mą­ją kla­sę (mo­kyk­las jau­nuo­liai ten bai­gia jau­nes­ni) ir so­cia­liai jau­tė­si la­bai ge­rai, iš­kart pa­si­nė­rė į veik­lą ir sten­gė­si pa­žin­ti vie­tos kul­tū­rą – lan­kė fla­men­ko ir tan­go šo­kių už­si­ė­mi­mus.</p> <p>Ta­čiau pir­mo­ji mo­kyk­la, į ku­rią pa­te­ko, bu­vo pri­va­ti ir pa­kan­ka­mai kon­ser­va­ty­vi – iš re­li­gi­nės pu­sės. „Ne­su maiš­tau­to­ja, bet tai, kad mo­kyk­lo­je drau­džia­ma se­gė­ti aus­ka­rus ir už tai ma­ži­na­mi pa­žy­miai, man ne­at­ro­dė pri­im­ti­na“, – pa­sa­ko­ja mer­gi­na, ne­tru­kus nu­spren­du­si pa­keis­ti privačią ir gana uždarą  mo­kyk­lą į vals­ty­bi­nę.</p> <p>Min­tau­tė džiau­gia­si, kad, te­gul ir iš tre­čio kar­to, ta­čiau jai pa­vy­ko ras­ti ar­gen­ti­nie­čių šei­mą, ku­ri ją pri­ėmė la­bai drau­giš­kai. „Su­si­da­riau įspū­dį, kad pa­čią mai­nų idė­ją tur­būt vi­sos šei­mos su­pran­ta sa­vi­tai, tre­čio­ji ma­no šei­ma ją su­pra­to kaip dar vie­nos nau­jos duk­ros at­si­ra­di­mą. La­bai ne­sun­kiai ra­do­me ben­drą kal­bą ir ge­rai ten jau­čiau­si“, – pa­sa­ko­ja mer­gi­na. </p> <h2>Lie­tu­viš­ko­je švie­ti­mo sis­te­mo­je – per daug stre­so ir dirb­ti­nės kon­ku­ren­ci­jos</h2> <p>Pra­bė­go jau du mė­ne­siai nuo grį­ži­mo iš Ar­gen­ti­nos, mo­kyk­li­nis gy­ve­ni­mas Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je sėk­min­gai grį­žo į vė­žes, ta­čiau į lie­tu­viš­ką švie­ti­mo sis­te­mą Min­tau­tė žiū­ri kiek ki­to­mis aki­mis.</p> <p>„Taip, moks­lei­vių pa­sie­ki­mai Lie­tu­vo­je yra aukš­ti, bet man at­ro­do, kad mū­sų švie­ti­me yra per daug kon­ku­ren­ci­jos ir stre­so. Elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne nuo­lat pa­tei­kia­mos ana­li­zės, kiek ge­rų pa­žy­mių aš ga­vau ly­gi­nant su ki­tais. Iš­va­žia­vu­si stre­sa­vau, kad ne­ga­lė­siu da­ly­vau­ti olim­pia­do­se ir kon­kur­suo­se, gal­būt dėl to ne­nu­ken­tės (gal nu­ken­tės) ma­no ga­bu­mai ir pa­sie­ki­mai. Bet Ar­gen­ti­no­je su­pra­tau, kad kaup­ti ir ver­tin­ti rei­kia vi­sų pir­ma sa­vo pa­ties ži­nių ba­ga­žą“, – sa­ko aly­tiš­kė gim­na­zis­tė.</p> <p>Šian­dien ji su šyp­se­na pri­si­me­na, kaip bi­jo­jo gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo „pro­jek­tė­lį“, bet vis­kas iš­ėjo tik į nau­dą, nes pa­sie­ki­mai ir pa­žy­miai ne­nu­ken­tė­jo (už­duo­tis gau­da­vo ir nuo­to­li­niu bū­du iš sa­vo mo­ky­to­jų), iš­mo­ko is­pa­nų kal­bos ir įga­vo to­kios di­de­lės pa­tir­ties, ku­rios ne kiek­vie­nas ga­li pa­ra­gau­ti.</p> <p>„Pa­juo­kau­ju, kad mai­nų me­tams pa­si­ruo­šiau ge­riau nei gy­ve­ni­mui čia. Ap­si­gin­kla­vau kan­try­be, nu­si­tei­kiau iš­šū­kiams ir ne­pa­ju­tau di­de­lio kul­tū­ri­nio šo­ko, nes ži­no­jau, kad iš­lik­siu sa­vi­mi, kad ir kas be­bū­tų. Taip, tai yra iš­šū­kis net ir su­au­gu­sie­siems. Pa­gal­vo­ju, kad ga­lė­čiau šią pa­tir­tį daž­niau nau­do­ti ir bū­da­ma čia, nes ji lei­džia su­vok­ti, koks ga­li bū­ti, su ko­kiais žmo­nė­mis ben­drau­ti“, – svars­to pa­šne­ko­vė. </p> <p>Ar me­tai, pra­leis­ti sve­tur, su­stip­ri­no jos mo­ty­va­ci­ją at­ei­ty­je rink­tis stu­di­jas už­sie­nio ša­ly­se?</p> <p>„Vi­sa­da pla­na­vau, kad stu­di­juo­siu už­sie­ny­je. Bet da­bar, kai vaikš­tau po Vil­niaus se­na­mies­tį, se­nuo­sius uni­ver­si­te­to rū­mus, fa­kul­te­tus, pui­kiai sa­ve įsi­vaiz­duo­ju čia ei­nan­čią į pa­skai­tas. Esu lin­ku­si į fi­lo­lo­gi­ją, gim­to­ji kal­ba man la­bai svar­bi. Bet man taip pat rei­kia ir ju­de­sio, o Aly­tu­je da­ro­si ankš­to­ka, tai­gi teks gal­vo­ti, kaip vi­sa tai su­de­rin­ti“, – dės­to Min­tau­tė.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/1c15fefc-af9c-457a-b740-e402e37fbff6.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-482-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/1c15fefc-af9c-457a-b740-e402e37fbff6.JPG" width="1280" height="899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/cfea6bb3-3cf6-4e17-ab9f-6aefe4061c7f.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-482-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/cfea6bb3-3cf6-4e17-ab9f-6aefe4061c7f.JPG" width="1280" height="899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/HLTN4362.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-482-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/HLTN4362.JPG" width="1280" height="899" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-03/_K6A6353.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-482-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-03/_K6A6353.jpg" width="1772" height="1181" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1111"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553199320"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Kaimyne</span> - Ket, 2019-21-03 - 22:15</p> </li> <a href="/comment/1111#comment-1111" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1111#comment-1111" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dziaugiuosi, kad Mintaute…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dziaugiuosi, kad Mintaute grizo I namus kupina ideju iniciatyvu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1111" token="WG5XikyY83uJk13YAplFHN1iJBNGbEUulhBk5OLoipk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-1108"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1553195477"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>mokinė</span> - Ket, 2019-21-03 - 21:11</p> </li> <a href="/comment/1108#comment-1108" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1108#comment-1108" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šaunuolė Mintautė, kiek…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šaunuolė Mintautė, kiek prasilenkiame mokykloje, visada su šypsena! sėkmės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1108" token="Dl6L7mS8ssgmTI5odOv6L39BT18BDO1tWGFr3o7iJDo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=482&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="LKWnWDNmZ51qL2YEdiwnpwaKZwrg2l_MWEuDDONuSGg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 21 Mar 2019 07:53:37 +0000 vyrredaktorius 482 at https://www.alytausnaujienos.lt Ke­lio­nė į Lap­lan­di­ją pas Ka­lė­dų Se­ne­lį – di­dy­sis Aly­taus ra­jo­no šei­mos gy­ve­ni­mo nuo­ty­kis https://www.alytausnaujienos.lt/ke-lio-ne-i-lap-lan-di-ja-pas-ka-le-du-se-ne-li-di-dy-sis-aly-taus-ra-jo-no-sei-mos-gy-ve-ni-mo-nuo <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/143-13226" rel="bookmark"> Nr. <span> 143 (13226) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Kaledu%20Senelis.JPG?itok=eOrUUUT_" width="344" height="287" alt="Laplandija" title="Daugiau kaip trijų tūkstančių kilometrų Mizgirdų šeimos kelionė į Laplandiją pas Kalėdų Senelį truko dvidešimt valandų. Vaikų išsvajotoje šalyje šeima važinėjosi elnių tempiamomis rogėmis, lankėsi Kalėdų Senelio būstinėje, su juo bendravo, susitiko ir su jo padėjėjais elfais, kurie pildė vaikų prašymus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pie­ši­nius pie­šė per gim­ta­die­nį</h3> <p>Švęs­da­mi vie­no iš vai­kų gim­ta­die­nį, Miz­gir­dų au­gi­na­mi ir glo­bo­ja­mi ma­žie­ji pie­šė ka­lė­di­nes sva­jo­nes at­spin­din­čius pie­ši­niu­s ir­ pas­ku­ti­nę die­ną juo­s iš­siun­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės glo­bo­ja­mos so­cia­li­nės ini­cia­ty­vos „Mi­si­ja Lap­lan­di­ja“ or­ga­ni­za­to­riams.</p> <p>Kai su­ži­no­jo, kad šei­ma ga­vo kvie­ti­mą kar­tu su pre­zi­den­te ke­liau­ti į Lap­lan­di­ją, vai­kai ne­ga­lė­jo tver­ti sa­vo kai­ly­je iš džiaugs­mo.</p> <p>„Pieš­da­mi pie­ši­nius, vai­kai la­bai ti­kė­jo, kad juos iš­rinks da­ly­vau­ti mi­si­jo­je ir Lap­lan­di­ją tik­rai ap­lan­kys. Mes, su­au­gu­sie­ji, tik pri­ta­ria­mai link­čio­jo­me pa­tys tuo ne­ti­kė­da­mi. O kai pa­skam­bi­no ir pra­ne­šė, kad pa­te­ko­me į ke­liau­jan­čių­jų są­ra­šą, pa­ty­rė­me šo­ką. Ta­da dvi die­nas vi­sur laks­tė­me lyg iš­pro­tė­ję ir šau­kė­me: „Mes va­žiuo­si­me, mes va­žiuo­si­me!“ – pri­si­min­da­ma tą­ į­si­min­ti­ną die­ną pa­sa­ko­jo R.Miz­gir­die­nė.</p> <p>Lap­lan­di­jo­je vai­kai va­ži­nė­jo­si el­nių tem­pia­mo­mis ro­gė­mis, lan­kė­si Ka­lė­dų Se­ne­lio būs­ti­nė­je, su juo ben­dra­vo. Vy­riau­sio­ji aš­tuo­nio­lik­me­tė Miz­gir­dų duk­ra Ak­vi­lė pui­kiai ge­ba ben­drau­ti an­glų kal­ba, to­dėl mie­lai pa­dė­jo su Ka­lė­dų Se­ne­liu su­si­kal­bė­ti vi­siems šei­mos na­riams. Taip pat su­si­ti­ko ir su jo pa­dė­jė­jais el­fais, ku­rie pil­dė vai­kų pra­šy­mus. Vi­sa Miz­gir­dų šei­ma tu­rė­jo pro­gą pa­ben­drau­ti ir su pre­zi­den­te D.Gry­baus­kai­te, ku­ri jiems pa­si­ro­dė la­bai šil­tas ir pa­pras­tas žmo­gus.</p> <h3>Do­va­nos ne­tilps po eg­lu­te</h3> <p>Pa­klaus­ta, ar vai­kai ti­ki Ka­lė­dų Se­ne­liu, ji tik pa­brė­žė, kaip ga­li­ma ne­ti­kė­ti, kai te­ko pa­bu­vo­ti tik­ro­je jo re­zi­den­ci­jo­je. Be to, iš ten jie par­si­ve­žė dau­gy­bę do­va­nų, o da­lis jų į na­mus at­ke­liau­ja be­ne kas­dien.</p> <p>Ko­kios tai do­va­nos, R.Miz­gir­die­nė įvar­dy­ti ne­ga­lė­jo, nes kai ku­rių jų dar net ne­iš­pa­ka­vo. Be­je, vi­sai ne­se­niai jų na­mus pa­sie­kė ke­tu­rios mil­ži­niš­kos dė­žės, ku­rias šei­ma ati­da­rys tik Ka­lė­dų ry­tą, nes no­ri iš­lai­ky­ti tą šven­ti­nį ste­buk­lą ir nuo­tai­ką.</p> <p>„Kai jas ga­vo­me, net kal­bė­ti ne­ga­lė­jau, tik ne­te­ku­si amo žiū­rė­jau į tas dė­žes. Ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kio dy­džio šie­met mums rei­kės eg­lu­tės, kad po ja su­tal­pin­tu­me vi­sas gau­tas do­va­nas. Jos di­des­nės nei mū­sų ža­lias­ka­rė“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vė.</p> <p>Ji tei­gė esan­ti la­bai dė­kin­ga „Nor­fos“ tin­klo ad­mi­nist­ra­ci­jai už ke­lio­nę Lap­lan­di­jon ir dos­nias do­va­nas grį­žus na­mo, ku­rios pui­kuo­ja­si prie eg­lu­tės ir lau­kia Ka­lė­dų ry­to.</p> <p>„Ke­lio­ne džiau­gė­mės vi­si, bet la­biau­siai bu­vo su­jau­din­tos vy­riau­sios mer­gi­nos, nes jos la­biau su­pran­ta, ko­kia tai di­de­lė do­va­na. Ir net­gi, sa­ky­čiau, tai bu­vo gy­ve­ni­mo pa­mo­ka, koks su­ku­ria­mas džiaugs­mas, kai da­li­nie­si su ki­tais ma­te­ria­li­nė­mis ar dva­si­nė­mis ver­ty­bė­mis“, – pa­brė­žė po­nia Ri­ta.</p> <h3>Mels­da­vo Die­vo, kad ką nors pa­va­din­tų ma­ma</h3> <p> Šiuo me­tu mo­ters na­muo­se krykš­tau­ja trys glo­bo­ti­niai, ir vi­si glo­bė­ją va­di­na ma­ma. „Aš džiau­giuo­si, kad ga­liu bū­ti ma­ma di­des­nei šei­mai ir tuo mė­gau­tis. Tai ir ma­no dar­bas, ir mėgs­ta­mas už­si­ė­mi­mas“, – sa­kė R.Miz­gir­die­nė ir pri­dū­rė, kad kai ma­žuo­sius glo­bo­ti­nius pir­mą kar­tą par­si­ve­žė na­mo, jie žo­dį „ma­ma“ ku­rį lai­ką kar­to­jo kiek­vie­no­je si­tu­a­ci­jo­je.</p> <p>Po­nia Ri­ta at­vi­ra­vo, kad vy­res­nė­lė ke­tu­rio­lik­me­tė glo­bo­ti­nė ne kar­tą yra pa­sa­ko­ju­si, jog ji daž­nai nak­ti­mis sva­jo­da­vo ir mels­da­vo Die­vo, kad tu­rė­tų ką pa­va­din­ti ma­ma. Ir Die­vas jos mal­das iš­gir­do.</p> <p>Kal­bė­da­ma apie iš­šū­kius, su ku­riais su­si­du­ria tu­rė­da­ma tiek vai­kų, mo­te­ris pa­ti­ki­no, kad jie nė­ra nie­kuo iš­skir­ti­niai, kad jie to­kie, kaip ir vi­so­se šei­mo­se. Be to, su iš­šū­kiais su­si­tvar­ky­ti pa­de­da ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.</p> <p>Pa­pra­šy­ta ko nors pa­lin­kė­ti vi­siems ar­tė­jan­čių šven­čių pro­ga, mo­te­ris il­gai ne­gal­vo­da­ma ta­rė: „Bū­ki­me vi­si kaip tie vai­kai ir sva­jo­ki­me, nes sva­jo­nės tik­rai pil­do­si. Lin­ki­me Jums vi­siems lai­min­gų Ka­lė­dų.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181203_184751.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181203_184751.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/20181203_184939.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/20181203_184939.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/46506138_1609746462459206_106098628652695552_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/46506138_1609746462459206_106098628652695552_n.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/46516199_995855640598772_4794146807665917952_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/46516199_995855640598772_4794146807665917952_n.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/46691859_259126114960320_4066821901706592256_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/46691859_259126114960320_4066821901706592256_n.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/46800978_308605353325587_6592758946635710464_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/46800978_308605353325587_6592758946635710464_n.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_2822.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_2822.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_2844.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_2844.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_2935.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-296-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_2935.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-144"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544980818"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Lionė</span> - Sek, 2018-16-12 - 19:20</p> </li> <a href="/comment/144#comment-144" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/144#comment-144" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šauni Rita, kad pasiryžo…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šauni Rita, kad pasiryžo globoti net 3 vaikučius. Vaikams mama ir jaukūs namai- tai didžiausia Kalėdinė dovana. Nuostabūs vaikų piešiniai, smagu, kad laimėjote kelionę. Linkiu mokytojai Ritai kantrybės, sėkmės, aukite sveiki ir laimingi...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=144" token="4ArZp-v92o2jJR1UorTQ16sulpOcHSObQswI4m6yOqc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=296&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Sb3MffITBROhmMJfwy1nHQJzuqadbClvqZ3WMHwieOU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 14 Dec 2018 15:57:25 +0000 vyrredaktorius 296 at https://www.alytausnaujienos.lt Ran­ką pre­zi­den­tui spau­dė 100 met­rų aukš­ty­je ir su­gal­vo­jo no­rą su­grįž­ti į As­ta­ną https://www.alytausnaujienos.lt/keliones/ran-ka-pre-zi-den-tui-spau-de-100-met-ru-auks-ty-je-ir-su-gal-vo-jo-no-ra-su-griz-ti-i-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/123-131106" rel="bookmark"> Nr. <span> 123 (131106) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/20180920_visi.jpg?itok=6wvU95VL" width="344" height="287" alt="kelione" title="Ona Adelė Berškienė Kazachstano sostinėje lankėsi su seserimi Danguole ir sūnumis Dainiumi bei Aidu. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Na­mų dar­bus at­li­ko ma­ma</h4> <p>„Se­no­kai tu­rė­jo­me min­tį pa­ke­liau­ti šei­my­niš­kai, o As­ta­na pa­si­ro­dė tam la­bai tin­ka­ma kryp­tis. Ypač mįs­lin­ga ir ver­ta dė­me­sio pa­si­ro­dė ir pa­ti ša­lis, ir jos nau­jo­ji sos­ti­nė, ku­ri yra ir vie­na jau­niau­sių pa­sau­ly­je – at­šven­tu­si dvi­de­šimt­me­tį“, – pa­sa­ko­ja O.A.Berš­kie­nė.</p> <p>Ben­dra ke­lio­nė į Ka­zach­sta­ną bu­vo sū­nų emocinė do­va­na ma­mai, ta­čiau na­mų dar­bus jai te­ko pa­da­ry­ti pa­čiai, juo­lab įpa­rei­go­ja pro­fe­si­ja. Ne­pa­tin­gė­ti pa­si­gug­lin­ti bet ku­rią ke­lio­nę Onu­tė re­ko­men­duo­ja vi­siems. Pa­vyz­džiui, aly­tiš­kiams tai lei­do ge­ro­kai su­tau­py­ti trans­por­to iš­lai­doms, mat jie nau­do­jo­si ne vie­ti­nių tak­sis­tų pa­slau­go­mis, bet in­ter­ne­ti­ne „Uber“ sis­te­ma. (Ji vei­kė pui­kiai, links­mai nu­ste­bi­no ne­bent tuo, kad pa­siū­lė tik­rą ke­lio­nę lai­ke – į vie­ną iš­kvie­ti­mą jų vež­ti at­vy­ko ži­gu­lys.)</p> <p>„Ma­ne su­ža­vė­jo ir pats mies­tas, ku­rį ly­gin­čiau net­gi su Du­ba­ju­mi ar Šan­cha­ju­mi, la­bai įdo­mus šiuo­lai­kiš­ka ar­chi­tek­tū­ra, ir pa­trauk­lios mais­to bei nak­vy­nės kai­nos, ir Ka­zach­sta­no is­to­ri­ja bei gam­tos kon­tras­tai. Tur­būt ne vel­tui As­ta­na va­di­na­ma „pa­ki­lu­sia prin­ce­se“, ku­rią tik­rai ver­ta pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis. Juo­lab nuo šios va­sa­ros į As­ta­ną yra ir tie­i­so­gi­nis lėk­tu­vo rei­sas iš Vil­niaus, skry­dis trun­ka 4 va­lan­das“, – pa­sa­ko­ja O.A.Berš­kie­nė.</p> <h4>Ar­chi­tek­tū­ros idė­jų ban­dy­mo po­li­go­nas</h4> <p>Ka­zach­sta­nas gar­sė­ja tuo, kad jo te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įsi­kū­ręs di­džiau­sias kos­mod­ro­mas Ta­ry­bų Są­jun­go­je (šiuo me­tu jis iš­nuo­mo­tas Ru­si­jai iki 2050 me­tų), iš Bai­ko­nu­ro pir­mas pa­sau­ly­je žmo­gus – Ju­ri­jus Ga­ga­ri­nas – pa­ki­lo į kos­mo­są.</p> <p>Šian­dien Ka­zach­sta­ną re­kla­muo­ja sos­ti­nė As­ta­na, ta­pu­si pa­sau­lio ar­chi­tek­tų ban­dy­mų po­li­go­nu, o jos var­das vi­su gar­su nu­skam­bė­jo 2017 me­tais, kai šia­me mies­te su­reng­ta pa­sau­li­nė pa­ro­da EX­PO. Tie­sa, ne taip se­niai As­ta­na te­bu­vo nuo­bo­dus ste­pių su­pa­mas so­vie­ti­nio ti­po sri­ties cen­tras. Jį va­di­no Ce­le­nog­ra­du. Mies­tą pa­sta­tė dar­bi­nin­kams, at­vy­ku­siems į Ka­zach­sta­ną iš Ru­si­jos už­val­dy­ti ne­ap­rė­pia­mų že­mės plo­tų, ku­riuo­se so­vie­tų ly­de­riai su­gal­vo­jo au­gin­ti ja­vus. Nau­jo­ji Ka­zach­sta­no sos­ti­nė As­ta­na (iš­ver­tus pa­va­di­ni­mas reiš­kia „sos­ti­nė“) dar va­di­na­ma pre­zi­den­to Na­zar­ba­je­vo mies­tu, nes tai jo ini­cia­ty­va ji bu­vo per­kel­ta iš Al­ma­tos.</p> <p>As­ta­ną da­li­ja upė, vie­no­je pu­sė­je – se­nie­ji Chruš­čio­vo lai­kų dau­gia­bu­čiai, ki­to­je – mo­der­nus mies­tas. Gar­siau­si JAV, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ja­po­ni­jos ir Ko­rė­jos ar­chi­tek­tai As­ta­no­je re­a­li­zuo­ja sa­vo fan­ta­zi­jas. „Tu­ris­to aki­mis mies­tas – lyg ar­chi­tek­tū­ros pa­ro­dos po­li­go­nas, jun­ta­mas net­gi sa­vo­tiš­kas cha­o­sas, bet la­bai įdo­mus, nes kū­rė­jams bu­vo duo­ta vi­siš­ka lais­vė. Nau­ja­sis mies­tas iš tie­sų da­ro įspū­dį, ypač nak­tį, kai ar­chi­tek­tū­ros še­dev­rai ap­švie­čia­mi“, – tei­gia O.A.Berš­kie­nė.</p> <p>Kon­tras­tas dan­gų re­mian­tiems keis­tų for­mų stik­lo ir be­to­no sta­ti­niams – As­ta­nos ža­lu­ma. Ža­lia­sis kor­do­nas, su­pan­tis mies­tą, sau­go jį nuo šiur­pių gam­tos kon­tras­tų. Pre­zi­den­tui pa­lie­pus, ša­lia mies­to so­di­na­mas miš­kas, tu­rin­tis už­deng­ti sos­ti­nę nuo at­šiau­raus ste­pių vė­jo. Žie­mą jį ly­di sting­dan­tis 50 laips­nių šal­tis. To­dėl vi­sai ne su­ve­ny­rai vie­tos gy­ven­to­jams yra kai­li­nės pirš­ti­nės ar la­pi­nės ke­pu­rės iš sto­ro avi­kai­lio, kup­ra­nu­ga­rių, ož­kų kai­lio ar raš­tuo­tos vil­nos ko­ji­nės, ku­rias jie siū­lo tu­ris­tams. Ži­no­ma, par­si­ve­žė to­kių ir aly­tiš­kiai. Ar lie­tu­viš­ka žie­ma šie­met leis pa­ne­šio­ti sti­lin­gus ka­za­chiš­kus kai­lio ak­se­su­a­rus – ne­tru­kus pa­ma­ty­si­me.</p> <h4>Vi­sa­ži­niai gi­dai – tak­sis­tai op­ti­mis­tai</h4> <p>Keis­čiau­si sta­ti­niai – As­ta­nos įvaiz­džio da­lis, svar­bių pa­sta­tų pro­jek­ta­vi­mui skel­bia­mi tarp­tau­ti­niai ar­chi­tek­tū­ri­niai kon­kur­sai. Pa­grin­di­nis bul­va­ras pra­si­de­da pre­zi­den­to re­zi­den­ci­ja va­di­na­ma Ak Or­da, ap­link ku­rią su­telk­ti vals­ty­bi­niai pa­sta­tai. Ak Or­da – la­bai pa­na­ši į Bal­tuo­sius rū­mus Va­šing­to­ne, tik gal dvi­gu­bai di­des­nė. Ša­lia – par­la­men­to ir vy­riau­sy­bės pa­sta­tai, bul­va­ro vi­du­ry sto­vi Nor­ma­no Fos­te­rio (JAV) pro­jek­tuo­tas šim­to met­rų ap­žval­gos bokš­tas, ta­pęs mies­to sim­bo­liu – Bai Te­rek – su ap­va­lia lyg obuo­lys ap­žval­gos aikš­te­le (liau­diš­kai pa­sta­tas pra­min­tas „čiu­pa  čiup­su“).</p> <p>Jo pa­grin­di­nė at­rak­ci­ja – bron­zos lui­te iš­lie­tas pre­zi­den­to ran­kos at­spau­das. At­ėjęs ten ga­li sa­vo ran­ką pri­dė­ti prie to at­spau­do ir tar­si sa­vo­tiš­kai pa­si­svei­kin­ti su pre­zi­den­tu. Dar sa­ko­ma, kad ga­li­ma su­gal­vo­ti no­rą ir jis pil­do­si. Šią tu­ris­tams tie­siog bū­ti­ną pa­si­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­ją at­li­ko ir aly­tiš­kiai, o no­ras ap­lan­kė tar­si sa­vai­me – O.A.Berš­kie­nė sa­ko jau nuo vieš­na­gės pra­džios svars­čiu­si, kad bū­ti­nai dar su­grįš į šią eg­zo­tiš­ką ša­lį.</p> <p>As­ta­na lai­ko­ma pre­zi­den­to Nur­sul­ta­no Na­zar­ba­je­vo, ku­riam, kaip pir­ma­jam Ka­zach­sta­no pre­zi­den­tui, pa­gal Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­da­ry­tą iš­im­tį ne­tai­ko­mas ka­den­ci­jų skai­čiaus ap­ri­bo­ji­mas, mies­tu. „Daug ben­dra­vo­me su vie­ti­niais gy­ven­to­jais, ta­čiau ne­gir­dė­jo­me blo­go žo­džio nei apie gy­ve­ni­mą Ka­zach­sta­ne, nei apie pre­zi­den­tą ar as­me­ny­bės kul­tą, at­virkš­čiai, jie pa­sa­ko­jo apie rū­pes­tį pa­pras­to žmo­gaus ge­ro­ve“, – O.A.Berš­kie­nė ste­bi­si – pre­zi­den­to at­vaiz­dą As­ta­no­je ma­tė vos vie­no­je vie­šo­jo­je erd­vė­je.</p> <p>Pui­kiu ži­nių šal­ti­niu apie vie­tos ak­tu­a­li­jas aly­tiš­kiams ta­po As­ta­nos tak­si vai­ruo­to­jai (lit­ras ben­zi­no kai­nuo­ja 0,41 ct, tai­gi per 4 die­nas iš­lai­dos tak­si vie­nam žmo­gui te­sie­kė 8 EUR), ku­rie ga­li va­lan­dų va­lan­das pa­sa­ko­ti apie sa­vo ša­lį. „Su­si­da­rė­me įspū­dį, kad Ka­zach­sta­ne yra ne­ma­žai ži­no­ma apie Lie­tu­vą, ta­čiau vie­no vai­ruo­to­jo klau­si­mas mus pri­bloš­kė: „Ar tie­sa, kad Lie­tu­vo­je už­draus­ta kal­bė­ti ru­siš­kai ir už tai so­di­na į ka­lė­ji­mą?“ Tur­būt pats lai­kas bū­tų su­si­mąs­ty­ti apie tai, ko­kią ži­nią siun­čia­me pa­sau­liui apie mū­sų ša­lį ir kas dėl to yra kal­tas.</p> <h4>Pa­da­vė­jai su­tri­ko: kaip at­neš­ti karš­tą mais­tą?</h4> <p>At­ly­gi­ni­mai Ka­zach­sta­ne šiuo me­tu yra pa­na­šūs į vi­du­ti­nius lie­tu­viš­kus, ta­čiau mais­to ir ki­tų pa­slau­gų kai­nos – ge­ro­kai že­mes­nės. Mais­tui per ke­tu­rias die­nas aly­tiš­kiai iš­lei­do po 15–40 EUR, o dvi­vie­tis kam­ba­rys su pus­ry­čiais vieš­bu­ty­je ke­tu­rioms pa­roms kai­na­vo 82 EUR.</p> <p>Mais­tas šiuo­lai­kiš­kuo­se res­to­ra­nuo­se As­ta­no­je pa­na­šus į tai, ko ga­li­me pa­ra­gau­ti ir Lie­tu­vo­je, tad ke­liau­to­jai ieš­ko­jo na­cio­na­li­nės vir­tu­vės. Vis dėl­to di­džiau­sią įspū­dį jiems pa­li­ko so­vie­ti­nio sti­liaus ka­vi­nė, ku­rio­je ofi­cian­tai vil­kė­jo tik­ro­mis pio­nie­riš­ko­mis uni­for­mo­mis, o in­ter­je­ras nu­kė­lė į 1970-uo­sius. Šio­je ka­vi­nė­je te­ko pa­ra­gau­ti ar­klie­nos troš­ki­nio, ku­ris pa­si­ro­dė la­bai ska­nus.</p> <p>„Nu­ste­bi­no, kad mais­tą ten įpras­ta pa­tiek­ti va­sa­ro­šil­tį ir net­gi šal­tą. Kai pa­pra­šiau pa­šil­dy­ti bly­ne­lius su varš­ke, bar­me­no akys iš­li­po ant kak­tos. Pa­si­ro­do, varš­kės kai­tin­ti ten tie­siog ne­įpras­ta. Ki­tą kar­tą jau bu­vo­me gud­res­ni ir iš­kart pra­šė­me karš­tų pa­tie­ka­lų, bent pa­ste­bė­jo­me, kad ofi­cian­tai su­mi­šo, nes ne­ži­no­jo, kaip to­kį mais­tą mums at­neš­ti“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.</p> <p>As­ta­nos ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se ste­bi­na di­de­lis ar­ba­tų asor­ti­men­tas, ta­čiau to ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie ka­vą – vie­tos gy­ven­to­jai la­biau mėgs­ta tir­pią. Ge­ros juo­dos pu­pe­lių ka­vos puo­de­lis kai­nuo­ja 1–1,5 EUR.</p> <h4>Skau­džią pra­ei­tį pri­me­na ir su­ve­ny­rai</h4> <p>„Ne­pa­pras­tą įspū­dį man pa­li­ko Na­cio­na­li­nis is­to­ri­jos mu­zie­jus. Šiuo­lai­kiš­kas pa­sta­tas, la­bai įdo­miai su­dė­lio­ta eks­po­zi­ci­ja su au­dio­gi­du lei­do vi­sai ne­nu­obo­džiai pa­tir­ti ša­lies is­to­ri­ją“, – kal­ba O.A.Berš­kie­nė. Sa­vo pra­ei­ties as­ta­nie­čiai ne­bi­jo: pla­čiai at­spin­dė­tas ir so­vie­ti­nis pe­ri­odas, jo ar­chi­tek­tū­ra, di­zai­nas, ir skau­di trem­čių pa­tir­tis – že­mė­la­pis ant sa­lės sie­nos lei­džia su­si­da­ry­ti įspū­dį apie jos mas­tą. Bū­tent šis is­to­ri­jos pus­la­pis la­bai tvir­tai sie­ja Lie­tu­vą ir Ka­zach­sta­ną, į ku­rios la­ge­rius Ka­ra­gan­dos ste­pė­se bu­vo iš­trem­ta 100 tūkst. lie­tu­vių. Šios is­to­ri­jos re­a­li­jos pa­lie­tė ir O.A.Berš­kie­nės gi­mi­nę, tai­gi į As­ta­ną ji va­žia­vo su ypa­tin­gu nu­si­tei­ki­mu.</p> <p>„Gal­būt šiek tiek nu­ste­bi­no, kaip žmo­giš­kai trem­čių is­to­ri­ja pa­tei­kia­ma tu­ris­tams. Ją žen­kli­na gat­vė­je par­da­vi­nė­ja­mi va­di­na­mie­ji „ak­me­nu­kai“ – sal­dai­niai tu­ris­tams. Jie pri­me­na, kaip vie­tos gy­ven­to­jai ba­dau­jan­tiems po­li­ti­niams ka­li­niams ir trem­ti­niams į la­ge­rius per­mes­da­vo mais­to – lauk­ne­šė­lius su­pa­kuo­da­mi, kad jie bū­tų pa­na­šūs į lau­ko ak­me­nis“, – įspū­džiais da­li­ja­si pa­šne­ko­vė.</p> <p>Ji pa­ti, jei dar bus to­kia ga­li­my­bė, la­bai no­rė­tų nu­vyk­ti į ste­pes ir pa­ma­ty­ti sa­vo aki­mis la­ge­rius, į ku­riuos bu­vo tre­mia­mi lie­tu­viai. As­ta­no­je mo­te­ris taip pat tu­rė­jo mi­si­ją pa­dė­ti su­ras­ti vie­nai ma­ri­jam­po­lie­tei jos gi­mi­nes, ku­rie ten taip pat ka­dai­se bu­vo iš­trem­ti, ta­čiau su­si­ra­ši­nė­ji­mas nu­trū­ko, nes po ne­pri­klau­so­my­bės Ka­zach­sta­ne bu­vo pa­keis­ti gat­vių pa­va­di­ni­mai.</p> <h4>Smė­lis – iš Mal­dy­vų, EX­PO pa­vil­jo­nas – Že­mės sfe­ro­je</h4> <p>Nors Ka­zach­sta­ne įpras­ta, kad kiek­vie­na šei­ma la­bai ger­bia sa­vo gi­mi­nę ir jos pra­ei­tį, net­gi tu­ri su­da­riu­sios ge­ne­a­lo­gi­nius me­džius, ta­čiau lais­va­lai­kį ir jau­ni­mas, ir šei­mos mėgs­ta leis­ti ne mu­zie­ju­je, o pre­ky­bos cen­truo­se.</p> <p>Ypač po­pu­lia­rus dar vie­nas pa­sau­li­nio gar­so ar­chi­tek­to N.Fos­te­rio sta­ti­nys As­ta­no­je – mil­ži­niš­ka plie­no ir stik­lo sti­li­zuo­ta jur­ta, ku­rios sie­no­mis va­ži­nė­ja trau­ki­nu­kas. Jo­je įsi­kū­ręs pre­ky­bos cen­tras ir van­dens par­kas su smė­lio pa­plū­di­miais ir pir­ti­mis da­ro įspū­dį net vis­ko ma­čiu­siems tu­ris­tams. Pi­ni­gai ša­ly­je, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti vi­sus Men­de­le­je­vo len­te­lės ele­men­tus, tik­rai nė­ra pro­ble­ma, už­mo­jus nu­sa­ko di­de­lis van­dens pra­mo­gų par­kas, ku­riam smė­lis at­vež­tas iš Mal­dy­vų sa­lų.</p> <p>Nau­jo­ji Ka­zach­sta­no sos­ti­nė As­ta­na – mies­tas, ku­riam pir­mam iš bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos ša­lių pa­ti­kė­ta su­reng­ti pa­sau­li­nę EX­PO pa­ro­dą 2017 me­tais. Ka­zach­sta­no pa­siū­ly­ta pa­ro­dos te­ma „At­ei­ties ener­gi­ja“ nu­ste­bi­no: dau­giau­sia iš­kas­ti­nių ener­gi­jos iš­tek­lių tu­rin­ti ša­lis, per me­tus iš­gau­nan­ti 82 mln. to­nų naf­tos, tu­rin­ti gau­siau­sius pa­sau­ly­je ura­no rū­dos iš­tek­lius, gam­ti­nių du­jų tel­ki­nius, ku­rių už­tek­tų dar 150–200 me­tų, ska­ti­na pa­sau­lį suk­ti link ža­lio­sios ener­gi­jos, at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių. Ka­zach­sta­no pa­vil­jo­nas įsi­kū­rė di­džiau­sio­je pa­sau­ly­je sfe­ro­je, sim­bo­li­zuo­jan­čio­je mū­sų pla­ne­tą. Sta­ty­bos pi­ko me­tu čia bu­vo su­kur­ta net 20 tūkst. dar­bo vie­tų.</p> <p>„Pa­si­bai­gus pa­ro­dai kom­plek­sas ne­bu­vo iš­ar­dy­tas. Da­lies pa­vil­jo­nų pa­skir­tis ne­si­kei­tė, nes As­ta­na pla­nuo­ja tap­ti di­džiau­siu Cen­tri­nės Azi­jos pa­ro­dų cen­tru. Te­ko ap­si­lan­ky­ti ja­me, tai yra tik­rai be ga­lo įspū­din­ga ir sun­kiai nu­pa­sa­ko­ja­ma“, – sa­ko O.A.Berš­kie­nė.</p> <p>Be ki­ta ko, aly­tiš­kiai šia­me kom­plek­se iš­ban­dė ir pa­si­vaikš­čio­ji­mą stik­li­niu til­tu de­vy­nių aukš­tų pa­sta­to aukš­ty­je. Ne­ma­žai po pa­sau­lį ke­liau­jan­ti pa­šne­ko­vė šyp­so­si: kaž­ką pa­na­šaus te­ko pa­tir­ti Šan­cha­ju­je, ta­čiau ten pir­mą kar­tą dau­gu­ma tu­ris­tų ry­žo­si ei­ti ne­bent… ke­tu­rioms. Bet už­tat įspū­dis iš­lie­ka il­gam, o ko dau­giau ke­lio­nei rei­kia?</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180921_154018.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180921_154018.jpg" width="2576" height="1932" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180921_181246.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180921_181246.jpg" width="4128" height="2322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180921_Baiterek%20bokstas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180921_Baiterek%20bokstas.jpg" width="4608" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180922_104807.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180922_104807.jpg" width="4128" height="2322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180922_204716.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180922_204716.jpg" width="4128" height="2322" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20180922_prezidento%20auksine%20ranka.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-193-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20180922_prezidento%20auksine%20ranka.jpg" width="4608" height="3456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=193&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="E68n9COwnOrkpYcd12HMBzCvb3rgTYC0f13Gn4PbhuM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Oct 2018 15:17:49 +0000 vyrredaktorius 193 at https://www.alytausnaujienos.lt At­vyk­ti po­il­siau­to­jus į Me­te­lių re­gio­ni­nį par­ką trau­kia iš­skir­ti­nė gam­ta ir lau­kian­čios pra­mo­gos https://www.alytausnaujienos.lt/keliones/vyk-ti-po-il-siau-jus-i-me-te-liu-re-gio-ni-ni-par-ka-trau-kia-skir-ti-ne-gam-ta-ir-lau <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lu­kas DULS­KAS</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13180" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13180) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/1.jpg?itok=fkoYcUt9" width="344" height="287" alt="Ra­mū­nas Kru­ge­lis" title="Ra­mū­nas Kru­ge­lis: „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju – tai ne ver­slas, o ama­tas.“ Lu­ko Duls­ko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>2010 me­tais, pa­ren­gus sau­go­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pla­nus, nuo­mo­ti lai­vą, pa­va­di­ni­mu „Le­do­kas“, ir reng­ti edu­ka­ci­nes ke­lio­nes su­ma­nė Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Kru­ge­lis.</p> <p> Plauk­ti ka­ta­ma­ra­nu su­si­gun­do ne­ma­ža da­lis po­il­siau­to­jų. Juos trau­kia ne tik iš­skir­ti­nė lai­vo for­ma, ta­čiau taip pat ir no­ras­ Du­sios eže­ro gi­lu­mo­je iš­vys­ti at­si­ve­rian­tį kraš­to­vaiz­dį, iš­girs­ti lan­ky­ti­nų vie­tų is­to­ri­ją, o kiek ar­čiau kran­to – pa­ma­ty­ti re­tas paukš­čių rū­šis.</p> <p> Pa­sak pa­šne­ko­vo, iš­au­gu­sį lan­ky­to­jų skai­čių­ lė­mė ir pa­lan­kus va­sa­ros se­zo­nas.</p> <p> „Šis se­zo­nas yra fan­tas­tiš­kas ir il­gas, daug sau­lės. Jei­gu ši ten­den­ci­ja lai­ky­sis ir to­liau, ti­kė­ti­na, kad ver­slas bus per­spek­ty­vus. Nors ma­no at­ve­ju– tai ne ver­slas, o ama­tas. Ver­slas yra ta­da, kai par­da­vi­nė­ji ki­to dar­bą, o kai pats dir­bi – čia jau ama­tas“, – tei­gia ke­lio­nes lai­vu ren­gian­tis R.Kru­ge­lis.</p> <p> Nors vi­so se­zo­no me­tu, ku­ris trun­ka nuo ge­gu­žės 10-osios iki pat pir­mo­jo le­do, iš­ban­dy­ti ke­lio­nę ka­ta­ma­ra­nu iš vi­so su­si­gun­do apie 300 žmo­nių, pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, kon­ku­ruo­ti su ku­ror­ti­niais mies­tais yra vis tiek be ga­lo su­dė­tin­ga.</p> <p> „Iš­gy­ven­ti iš ši­to ver­slo kol kas ne­įma­no­ma. Tam rei­ka­lin­gas di­des­nis ka­ta­ma­ra­nas – ma­žiau­siai 25 vie­tų. Taip pat Du­sia yra kiek per daug nu­to­lu­si nuo di­džių­jų mies­tų, to­dėl ku­ror­ti­nės sri­tys, to­kios kaip Birš­to­nas, Drus­ki­nin­kai, Tra­kai, be­są­ly­giš­kai nu­kon­ku­ruo­ja. Nors iš­var­dy­to­se vie­to­vė­se yra ga­na ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja, bet ten vis­ką at­per­ka di­de­li tu­ris­tų srau­tai“, – pa­ste­bi R.Kru­ge­lis.</p> <h3> Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jai iš­girs­ta nau­jų is­to­ri­jų</h3> <p>R.Kru­ge­lis tei­gia, jog to­kia veik­la ga­li bū­ti ne tik įdo­mi pra­mo­ga lan­ky­to­jams, bet ir ga­li­my­bė kiek­vie­nam sve­čiui pra­plės­ti is­to­ri­nes ži­nias, iš­girs­ti eko­lo­gi­nes nau­jie­nas.</p> <p> „Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko vie­na iš funk­ci­jų – eko­lo­gi­nis švie­ti­mas. Bet nie­kas ne­sa­kė, kad jis tu­ri bū­ti nuo­bo­dus ir mo­no­to­niš­kas, to­dėl mes sten­gia­mės tuos da­ly­kus pa­teik­ti įdo­miai, kar­tais links­mai ir kad lik­tų ge­ras įspū­dis žmo­nėms – tai yra svar­biau­sia, nes žmo­gus, iš­gir­dęs tik gry­ną in­for­ma­ci­ją, daž­nai vė­liau tai pa­mirš­ta, o ka­da žmo­nės plau­kia lai­vu – jie klau­sia, do­mi­si“, – pa­brė­žė R.Kru­ge­lis.</p> <p> Re­gio­ni­nio par­ko at­sto­vai, plė­to­da­mi edu­ka­ci­nę pro­gra­mą, kas­kart at­vy­ku­sius lan­ky­to­jus in­for­muo­ja apie nau­jau­sias gy­vū­nų pa­pli­ti­mo ir au­ga­li­jos ten­den­ci­jas Dzū­ki­jos re­gio­ne.</p> <p> Štai Lie­tu­vo­je il­gą lai­ką ny­ku­si ba­li­nių vėž­lių rū­šis, ku­ri Dzū­ki­jos re­gio­ne ne taip se­niai te­sie­kė 200 in­di­vi­dų, dėl pa­si­kei­tu­sių kli­ma­to są­ly­gų bei įdė­tų Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko dar­buo­to­jų ir jų ko­le­gų pa­stan­gų pri­žiū­rint šių gy­vū­nų bu­vei­nes­ ku­riam lai­kui lei­do­ ny­ki­mo pro­ce­są su­stab­dy­ti. Da­bar šių gy­vū­nų Dzū­ki­jos re­gio­ne ga­li­ma ap­tik­ti apie 600.</p> <p> „Šie­met ba­li­niai vėž­liu­kai iš­si­ri­to ga­na anks­ti. Jie jau len­da iš že­mės pa­vir­šiaus ir ke­liau­ja į van­dens tel­ki­nius. Įpras­tai šie gy­vū­nai iš­si­ri­ta rug­sė­jo mė­ne­sį ir že­mė­je iš­bū­na iki ki­tų me­tų pa­va­sa­rio.</p> <p> Taip nu­ti­ko pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je. Šie po­ky­čiai yra sa­vo­tiš­ka kli­ma­to kai­tos pa­sek­mė“, – kal­bėjo R.Kru­ge­lis.</p> <p>Šiuo me­tu Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras dir­ba 6 die­nas per sa­vai­tę. Ke­lio­nės ka­ta­ma­ra­nu ren­gia­mos į dvi­ iš­li­pi­mui pri­tai­ky­tas tu­ris­ti­nes vie­tas – Kry­žių šven­to­vę ir Pre­lom­ciš­kės pi­lia­kal­nį, ta­čiau lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir dau­giau. 11 vie­tų lai­vo nuo­mos kai­na svy­ruo­ja nuo 30 iki 50 eu­rų.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka_0.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-63-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka_0.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/5%20nuotrauka%20.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-63-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/5%20nuotrauka%20.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/6%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-63-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/6%20nuotrauka.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/7%20nuotrauka%20%281%29jpg.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-63-6ut25aHS38A" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/7%20nuotrauka%20%281%29jpg.jpg" width="3024" height="2456" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=63&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="sO3okWibtVXSnp6ey2uTQyRlWbi4pUGQkpqraEFpVEg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Aug 2018 09:00:09 +0000 vyrredaktorius 63 at https://www.alytausnaujienos.lt „Bebro bėgimas“: kartą pabandžius norisi pakartoti https://www.alytausnaujienos.lt/keliones/bebro-begimas-karta-pabandzius-norisi-pakartoti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/94" rel="bookmark"> Nr. <span> 94 </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/Image-1.jpg?itok=hTejmiZL" width="344" height="287" alt="Bebro bėgimas" title="„Bebro bėgime“ savo jėgas kasmet išbando tūkstančiai dalyvių. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Moteris neslėpė, kad jubiliejaus proga su vyru Vaidu gavusi neįprastą dovaną – bilietą dalyvauti ekstremaliame bėgime „Bebro kelias“ – kiek nerimavo.</p> <p>„Iš pradžių atrodė baisoka, bijojome dėl traumų, nerimavome, kaip pavyks įveikti visas kliūtis. Svarstėme, gal nepasiruošę fiziškai, gal reikėjo ruoštis iš anksto, treniruotis, nes nors su vyru ir draugaujame su sportu, nesame aktyvūs sportininkai. Nelabai viliojo perspektyva vasarą leisti besigydant susižalojimus“, – pasakojo I.Mažeikienė.</p> <p>Tačiau noras patirti ekstremalių pojūčių ir išbandyti save nugalėjo laikiną baimę. „Bebro bėgime“ dalyvavo ji su vyru ir vyro brolis Nerijus Klimavičius su žmona Toma, įteikę originalią dovaną.</p> <p>Šio rugpjūčio pradžioje vykęs ekstremalus bėgimas „Bebro kelias“, kasmet sutraukiantis tūkstančius aštrių vasaros pramogų aistruolių, jau septintas. Jį kasmet Širvintų rajone esančiame Pamusės kaime organizuoja žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“.</p> <p>Stiprių pojūčių ir ištvermės mėgėjams siūloma pasirinktoje trasoje bėgant, lipant, šliaužiant, ropojant ar kitais būdais įveikti natūralias bei dirbtines kliūtis.</p> <p>Pagal fizinį pasirengimą ir stiprių pojūčių troškimą organizatoriai siūlo keletą trasų – pačią murziniausią 1 km vaikų trasą, 5 km ir 10 km fiksuoto laiko trasas, 5 km be laiko fiksavimo trasą ir 5 km naktinę trasą be laiko fiksavimo.</p> <p>Kadangi I.Mažeikienės bendražygiai pirmą kartą dalyvavo tokiame ekstremaliame išbandyme, pasirinko 5 km be laiko fiksavimo trasą.</p> <p>Anot I.Mažeikienės, trasą sudaro patys įvairiausi ruožai – bėgimas–ėjimas per vandenį, per dūmus, bridimas per pelkes, plaukimas, ėjimas raistu, reikia užkopti medine siena, nusileisti ir šokti į vandenį, įveikti vamzdžius, tinklus. Trasa viena ir skirta visiems, jos negalima pasirinkti, kad būtų lengvesnė ar sunkų ruožą praleisti. Visą trasą tam tikrais atstumais stebi prižiūrėtojai, kad, reikalui esant, nedelsiant galėtų suteikti pagalbą.</p> <p>Pasitraukimas iš trasos praktiškai neįmanomas. Jei sugalvotum išeiti, tektų grįžti miškais, raistais ir ne ką lengvesniu keliu. Grįžimas pačia trasa irgi sunkiai įmanomas, nes paskui eina, bėga kiti ekstremalai, tad tektų eiti ne tik per jau įveiktas kliūtis, bet ir prieš žmonių srovę, keliant sumaištį ir papildomus nepatogumus.</p> <p>„Turiu uždaros erdvės baimę, todėl man sunkiausias ruožas buvo lįsti per vamzdžius. Tačiau kai dalyvauja daug žmonių, negali svarstyti – lįsti ar nelįsti. Už nugaros stovi žmonės, lendi, ir viskas, net nepajauti.</p> <p>Dar vienas psichologinis barjeras buvo, kai iš dviejų metrų aukščio reikėjo šokti į purviną vandenį. Galvojau – į skaidrų galiu, o į purvą nelabai. Bet sėkmingai įveikiau ir šią kliūtį“, – dalijosi prisiminimais I.Mažeikienė.</p> <p>Kai visos kliūtys jau įveiktos, alytiškė džiaugiasi dalyvavusi „Bebro bėgime“ ir tikina, jog mielai tokiame išbandyme dalyvautų dar kartą, kartu pakvietusi ir keturiolikmetę dukrą.</p> <p>„Siūlau ir kitiems išbandyti „Bebro bėgimą“, įvairių baimių, nerimo, psichologinių barjerų tikrai bus, tačiau įveikus trasą, laukia nepakartojami įspūdžiai visam gyvenimui ir dalyvio medalis“, – kvietė dalyvauti „Bebro bėgime“ sėkmingai 5 km trasą be laiko fiksavimo įveikusi I.Mažeikienė.</p> <p> </p> <p> Nerijus Klimavičius, padovanojęs bilietus į „Bebro kelią“ ir nepakartojamus įspūdžius, jo žmona Toma, šalia – Vaidas ir Ingrida Mažeikai.  </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=41&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="yzQu2VbVUImEs5m_E7BgbRw9ZjK6IvdRdDiKFvyilnU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Aug 2018 08:34:06 +0000 redaktorius 41 at https://www.alytausnaujienos.lt