Kelionės https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Aly­tus tam­pa tu­ris­tų tiks­lu https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-tam-pa-tu-ris-tu-tiks-lu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Gre­ta Ta­ri­mai­tė </div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13614" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13614) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/1.JPG?itok=wZ_2brLb" width="344" height="287" alt="turizmas" title="Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jos – di­rek­to­rė Le­na Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir vyr. tu­riz­mo spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė. Aly­taus TIC nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­tu­je pa­si­lie­ka ke­lioms die­noms</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gal­būt dau­ge­liui ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad Aly­tus yra tik sto­te­lė ke­ly­je į di­des­nį mies­tą, vis dėl­to Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro vy­riau­sio­ji tu­riz­mo spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė tei­gia, kad pa­dau­gė­jo žmo­nių, ku­rie ne tik at­va­žiuo­ja api­bėg­ti ob­jek­tus, bet pa­si­lie­ka Aly­tu­je dviem ar net ke­lioms die­noms ir ty­ri­nė­ja mies­tą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Žmo­nės su šei­mo­mis at­va­žiuo­ja pas mus iš Kau­no, Vil­niaus, Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, po­il­siau­to­jai iš Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų. Jie do­mi­si ir no­ri pa­žin­ti Aly­taus kraš­tą. Aly­tu­je lie­ka ke­lioms die­noms, kad vie­ną die­ną skir­tų mies­to pa­ma­ty­mui, o ki­tą – ra­jo­no“, – pa­brė­­žia gi­dė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tu­ris­tų skai­čiaus au­gi­mu džiau­gia­si ir Aly­taus ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jaus kon­sul­tan­tė Ru­gi­lė Švi­ri­nai­tė. „Vi­du­ti­niš­kai per die­ną į cen­tri­nį Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų at­vyks­ta 50 žmo­nių, o Kau­no ro­tu­šę ap­lan­ko 30, ir tai ro­do, kad mū­sų mies­tas tik­rai po­pu­lia­rus. Pa­vyz­džiui, pra­ei­tą sa­vai­tę tu­rė­jau žmo­nių gru­pę iš Pa­kruo­jo. Jie la­bai džiau­gė­si, kad čia yra ką pa­ma­ty­ti, iš­girs­ti ir su­ži­no­ti. Pas juos nė­ra to­kių da­ly­kų kaip mu­zie­jai ar pa­žin­ti­niai ta­kai“, – sa­ko mu­zie­ji­nin­kė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Šioms min­ti­mis pri­ta­rė Gra­ži­na iš Vil­niaus, ku­ri su šei­ma at­vy­ko pa­ke­liau­ti po Aly­taus mies­tą. Pa­klau­sus, ko­dėl pa­si­rin­ko ap­lan­ky­ti bū­tent Dzū­ki­jos sos­ti­nę, Vil­ma at­sa­ko: „Šią va­sa­rą su šei­ma nu­spren­dė­me ap­ke­liau­ti kuo dau­giau Lie­tu­vos ir at­ėjo lai­kas vyk­ti į Aly­tų. Nors čia esa­me tik pus­die­nį ir dar ne­spė­jo­me pa­ma­ty­ti vi­sų lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, mums mies­tas la­bai pa­tin­ka, o ypač gam­ta.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ką bū­ti­na ap­lan­ky­ti Aly­taus kraš­te?</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Le­na Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad esant Aly­tu­je yra pri­va­lu ap­lan­ky­ti aukš­čiau­sią Lie­tu­vo­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą (jo aukš­tis 38,1 m). „Kas ap­lan­ko til­tą, ža­vi­si jo įspū­din­ga di­dy­be“, – tei­gia di­rek­to­rė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gi­dė B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė pri­du­ria, kad til­tas dar pa­trauk­lus tuo, jog nuo jo vyks­ta šuo­liai su al­pi­nis­tų vir­vė­mis, o juos ste­bė­ti la­bai įdo­mu tu­ris­tams.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vie­na iš la­biau­siai re­ko­men­duo­ja­mų vie­tų, ku­rią siū­lo ap­lan­ky­ti vy­riau­sio­ji tu­riz­mo spe­cia­lis­tė – Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mo­der­ni ir in­te­rak­ty­vi et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon“. „Eks­po­zi­ci­jo­je yra įreng­tas dzū­kiš­kas kie­mas su pir­kia. Ten be­veik vis­ką ga­li­mą lies­ti ir pa­jus­ti se­no­jo kai­mo dva­sią“, –pa­sa­ko­ja B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė. Daug tu­ris­tų kom­pli­men­tų su­si­lau­kia Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras, įsi­kū­ręs res­tau­ruo­to­je bu­vu­sio­je Aly­taus si­na­go­go­je. Ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti ne tik nau­jam gy­ve­ni­mui at­gi­mu­siu se­nuo­ju pa­sta­tu, bet ir čia vei­kian­čia dai­li­nin­ko Vy­tau­to Ka­siu­lio pa­ro­da.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Aly­taus ra­jo­ne ap­lan­ky­ti pa­ta­ria­ma res­tau­ruo­tą ir iš­gra­žė­ju­sią Kur­nė­nų mo­kyk­lą – vie­nin­te­lę Lie­tu­vo­je at­pluk­dy­tą iš Ame­ri­kos. Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to gam­tos ta­ką, ja­me ga­li­ma ste­bė­ti ir gir­dė­ti nie­kad ne­nu­rims­tan­tį Žu­vin­to eže­ro gy­ve­ni­mą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pus­ket­vir­to šim­to met­rų il­gio liep­tas su paukš­čių ste­bė­ji­mo bokš­te­liu skir­tas ap­žvelg­ti Žu­vin­to eže­ro pa­kran­tes ir su­si­pa­žin­ti su tur­tin­gu eže­ro, jo pa­kran­tės nen­dry­nų ir krū­mų paukš­čių pa­sau­liu, pa­grin­di­nė­mis au­ga­lų rū­ši­mis.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">But­ri­mo­nių vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je tri­kam­pė­je aikš­tė­je, įtrauk­to­je į Ur­ba­nis­ti­kos pa­min­klų są­ra­šą, ga­li­ma mė­gau­tis vie­nin­te­lio Lie­tu­vo­je sū­ku­ri­nio fon­ta­no kol­bo­je vaiz­du.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Ak­ty­vaus lais­va­lai­kio mė­gė­jams Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras yra iš­lei­dęs lanks­ti­nu­kus „Dvi­ra­čiu po Aly­tų“ bei „Aly­tus pės­čio­mis“. Apie pas­ta­rą­jį L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad bū­tent šis marš­ru­tas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis: „Vaikš­čio­ji­mas da­bar yra ne tik svei­kas, bet ir ma­din­gas, o pa­si­rin­kus bū­tent šį marš­ru­tą ga­li­ma pa­ma­ty­ti dau­gy­bę Aly­taus lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ir ak­ty­viai bei svei­kai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį. Par­si­siun­tus mo­bi­li­ą­ją pro­gra­mė­lę „Vi­sit Aly­tus“, šiais marš­ru­tais ga­li­ma ke­liau­ti su au­dio­gi­du.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Jei­gu no­ri­te pail­sė­ti nuo mies­to šur­mu­lio, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė siū­lo ap­lan­ky­ti Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nį draus­ti­nį. „Ja­me įreng­tas gam­tos pa­žin­ti­nis ta­kas, ku­ris yra ir Šv. Jo­kū­bo marš­ru­to da­lis, per jį per­ei­na vi­si pi­lig­ri­mai ir mes su­lau­kia­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų iš jų“, – kal­ba L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė pri­du­ria, kad šis pa­žin­ti­nis ta­kas yra la­bai aiš­kiai įreng­tas ir tu­ri la­bai įvai­rių bei įdo­mių sten­dų. Gi­dė tei­gia, kad prie kiek­vie­nos sto­te­lės ga­li­ma su­ži­no­ti in­for­ma­ty­vių fak­tų apie gy­vū­nus bei gam­tą.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Įdo­mu tai, kad šis bo­ta­ni­nis draus­ti­nis yra įreng­tas mies­to te­ri­to­ri­jo­je ir ei­da­mas juo ga­li at­si­kvėp­ti nuo mies­to šur­mu­lio. Šį ta­ką per pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pį at­ra­do ne tik tu­ris­tai iš ki­tų mies­tų, bet ir pa­tys aly­tiš­kiai“, – pa­sa­ko­ja B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė džiau­gia­si, kad dau­gu­ma lan­ky­ti­nų vie­tų yra pri­tai­ky­tos ne­įga­liems žmo­nėms, bei ti­ki­si, kad su lai­ku vi­si ob­jek­tai bus pri­ei­na­mi vi­siems: „Aiš­ku, yra ir ne­pri­tai­ky­tų ob­jek­tų, bet sa­vi­val­dy­bė at­si­žvel­gia į tai bei dir­ba tam, kad vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos bū­tų pri­ei­na­mos.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </p> <h3 class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Sva­jo­nių tu­ris­tas ir gi­das</span></h3> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Pa­klau­sus gi­dės B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tės, koks yra jos sva­jo­nių tu­ris­tas, ji at­sa­kė, kad tai yra kiek­vie­nas, ku­ris at­ei­na į eks­kur­si­ją, o eks­kur­si­jų gru­pės yra la­bai skir­tin­gos ir prie jų rei­kia tai­ky­tis. Ne­svar­bu, ar tai bū­tų vai­kai ar su­au­gu­sie­ji.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Gi­dė pri­dė­jo: „Kiek­vie­ną gru­pę rei­kia jaus­ti, pri­si­tai­ky­ti ir pa­sa­ko­ti apie tam tik­rus ob­jek­tus ar tam tik­ras is­to­ri­jas ta kal­ba, ku­rią eks­kur­san­tai no­ri gir­dė­ti. O jei­gu eks­kur­si­jos ne­si­klau­so ir ji ne­pa­vyks­ta, tai yra gi­do pro­ble­ma, nes jis ne­su­ge­ba pri­si­tai­ky­ti, su­do­min­ti.“</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad jai di­džiau­sias džiaugs­mas, kai žmo­nės at­ei­na ir do­mi­si. „O jei­gu tu­ris­tai at­ei­na pas mus pa­dė­ko­ti jau ap­lan­kę vi­sus ob­jek­tus, pa­si­da­ro dar sma­giau dirb­ti“, – šyp­so­si di­rek­to­rė.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">Vil­nie­tė Gra­ži­na, kal­bė­da­ma apie sva­jo­nių gi­dą, pa­brė­žia, kad klau­san­tis gi­do pa­sa­ko­ji­mų svar­bu ma­ty­ti jo vei­de mei­lę dar­bui, pa­sa­ko­ji­mai tu­ri bū­ti įdo­mūs jam pa­čiam, o ta­da bus įdo­mu ir klau­sy­to­jui.</span></p> <p class="western" lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:100%">„Svar­biau­sia, kad bū­tų „ska­nu“ klau­sy­tis, ne­no­rė­tum eks­kur­si­jos me­tu įlįs­ti į te­le­fo­no ek­ra­ną ar ben­drau­ti su drau­gu. Sva­jo­nių gi­das tu­rė­tų įtrauk­ti taip, kad net is­to­ri­nės da­tos bū­tų įdo­mios“, – pri­dū­rė Gra­ži­na.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/3.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/3.JPG?itok=arv2blAq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/4.%20Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokykla%20-%20vienintel%C4%97%20Lietuvoje%20atplukdyta%20i%C5%A1%20Amerikos.%20A.%20Lavr%C4%97novo%20nuotr..jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/4.%20Kurn%C4%97n%C5%B3%20mokykla%20-%20vienintel%C4%97%20Lietuvoje%20atplukdyta%20i%C5%A1%20Amerikos.%20A.%20Lavr%C4%97novo%20nuotr..jpg?itok=kWMcV3BS" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/5.%20%C5%BDuvinto%20biosferos%20rezervatas.%20A.%20Lavr%C4%97novo%20nuotr..jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/5.%20%C5%BDuvinto%20biosferos%20rezervatas.%20A.%20Lavr%C4%97novo%20nuotr..jpg?itok=VoOr20VD" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/6.%20Vidzgirio%20botaninis%20draustinis.%20G.%20Bernatavi%C4%8Diaus%20nuotr..JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/6.%20Vidzgirio%20botaninis%20draustinis.%20G.%20Bernatavi%C4%8Diaus%20nuotr..JPG?itok=IUq42spl" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-tus-tam-pa-tu-ris-tu-tiks-lu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2797&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="uetPK7VI8xOvUGLFoeHb4T2jwi1X_3JgGOH_XbTEStg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-218942" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629089310"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kestutis</span> - 2021-08-16 - 07:48</p> </li> <a href="/comment/218942#comment-218942" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/218942#comment-218942" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kokia nauda iš to centro…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kokia nauda iš to centro jeigu dirba tik iki 17, o savaitgaliais išvis uždarytas.....kur gauti informaciją atvykus turistui-tik pabelst į duris ir pasiimt lankstinuką?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=218942" token="v-4CqHtYCVtjeh5Yh5pIVtPVAT3vvBWZYgVAU_woB7U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 13 Aug 2021 12:00:55 +0000 vyrredaktorius 2797 at https://www.alytausnaujienos.lt Lie­tu­viš­ko­jo Jo­kū­bo ke­lio pa­tir­tys: 511 ki­lo­met­rų per 17 die­nų pės­čio­mis su sa­vo min­ti­mis https://www.alytausnaujienos.lt/lie-tu-vis-ko-jo-jo-ku-bo-ke-lio-pa-tir-tys-511-ki-lo-met-ru-17-die-nu-pes-cio-mis-su-sa-vo-min-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/43-13566" rel="bookmark"> Nr. <span> 43 (13566) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/IMG_4637_2.jpg?itok=lBBzKxuF" width="344" height="287" alt="„Koks yra Jo­kū­bo ke­lio tiks­las? Gy­ve­ni­me vis­ką vie­naip ar ki­taip rei­kia pa­tik­rin­ti pa­čiam. Jei no­ri su­ži­no­ti, ar ska­nus pa­tie­ka­las, tu­ri jo pa­ra­gau­ti“, – sako Eugenijus Petraška. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="„Koks yra Jo­kū­bo ke­lio tiks­las? Gy­ve­ni­me vis­ką vie­naip ar ki­taip rei­kia pa­tik­rin­ti pa­čiam. Jei no­ri su­ži­no­ti, ar ska­nus pa­tie­ka­las, tu­ri jo pa­ra­gau­ti“, – sako Eugenijus Petraška. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Lie­tu­viš­ka­sis Jo­kū­bo ke­lias – ko­dėl ne?</h3> <p>„Pa­si­gi­lin­ti į Jo­kū­bo ke­lio idė­ją pa­ska­ti­no Va­le­ri­jus Ven­cius, prieš ke­le­rius me­tus nu­žings­nia­vęs is­pa­niš­kuo­ju ke­liu. Aš pats per­nai įvei­kiau tris ke­lio eta­pus Lie­tu­vo­je ir su­pra­tau, kad vis tiek nu­ei­siu vi­są Ca­mi­no Li­tu­a­no. Ka­dan­gi Jo­kū­bo ke­lias pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­ja, gau­sė­ja ei­nan­čių ir su­pras­tė­jo ko­ky­bė, iš­au­go kai­nos, tai ma­no spren­di­mas bu­vo pa­pras­tas. Pa­gal­vo­jau, o koks skir­tu­mas, kur aš ei­siu, jei tai nė­ra tra­sa, o ke­lias į sa­ve, pa­bu­vi­mas su sa­vo min­ti­mis? Esa­me lie­tu­viai, tai ir ei­ki­me sa­vo kraš­te. Tu­ri­me pen­kis Šv. Jo­kū­bo marš­ru­tus Lie­tu­vo­je, bet kol kas ne vi­si jie žy­mė­ti. No­rė­čiau su­si­pa­žin­ti su pa­grin­di­niu Jo­kū­bo ke­lio or­ga­ni­za­to­riu­mi Lie­tu­vo­je Ma­riu­mi Min­ke­vi­čiu­mi ir pats pa­gal ga­li­my­bes pri­si­dė­ti prie jo eta­pų žen­kli­ni­mo“, – sa­ko E.Pet­raš­ka.</p> <p>Ca­mi­no Li­tu­a­no – tai 500 ki­lo­met­rų šiuo­lai­ki­nis pi­lig­ri­mų ke­lias, be­si­drie­kian­tis per vi­są Lie­tu­vą ir pri­si­jun­gian­tis prie Eu­ro­pos tarp­tau­ti­nio Šv. Jo­kū­bo ke­lių tin­klo. Ke­lias pra­si­de­da ties Lat­vi­jos–Lie­tu­vos sie­na, vin­giuo­ja per Šiau­lių, Kau­no, Aly­taus ap­skri­tis ir pa­sie­kia Len­ki­ją, ku­rio­je su­si­jun­gia su Ca­mi­no Po­la­co pi­lig­ri­mų ta­ku.</p> <p>Pi­lig­ri­mų pa­to­gu­mui Ca­mi­no Li­tu­a­no su­skirs­ty­tas į vi­du­ti­niš­kai 25 ki­lo­met­rų die­nos ke­lio­nės eta­pus. Vi­są ke­lio marš­ru­tą su­da­ro 21 eta­pas nuo Ža­ga­rės (Lat­vi­jos–Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės sie­nos) iki Lie­tu­vos–Len­ki­jos sie­nos. Ke­lias ve­da per įdo­mias vie­tas, ga­li­ma pa­ma­ty­ti gam­tos pa­min­klų, baž­ny­čių, pa­vel­do ob­jek­tų. Pi­lig­ri­mų ir žy­gei­vių pa­to­gu­mui vei­kia pi­lig­ri­mų nak­vy­nės vie­tos.</p> <h3>Vi­sa­tos pa­pra­šė… tri­jų lais­vų sa­vai­čių</h3> <p>Eu­ge­ni­jus į Jo­kū­bo ke­lią lei­do­si to­kiu sa­vo gy­ve­ni­mo pe­ri­odu, kai dar­bas vi­jo dar­bą ir la­biau­siai trū­ko lais­vų va­lan­dė­lių, ku­rias ra­miai ga­lė­tų pra­leis­ti vie­nu­mo­je. Va­sa­rį da­vė sau už­duo­tį: nu­ei­ti žy­mė­tu lie­tu­viš­kuo­ju Ca­mi­no marš­ru­tu. Sun­kiau­sia pa­si­ro­dė ras­ti ke­lio­nei tris lais­vas sa­vai­tes.</p> <p>„Vi­sa­ta ma­ne iš­gir­do ir pra­šy­mą iš­pil­dė – iš­ėjau iš dar­bo ge­gu­žės 6, o 12 die­ną jau lei­dau­si į tra­są. Pra­dė­jau Ža­ga­riuo­se, o baig­ti tu­rė­jau Sei­nuo­se, bet dėl pan­de­mi­nių ri­bo­ji­mų bai­giau Laz­di­juo­se. Prieš tai ėju­sius pi­lig­ri­mus su­stab­dė pa­sie­nie­čiai, tai aš nė ne­ban­džiau“, – sa­ko aly­tiš­kis.</p> <p>17 die­nų po 25 ki­lo­met­rus vi­du­ti­niš­kai kas­dien, o ant pe­čių – dar ir kup­ri­nė su 2 lit­rais van­dens, dra­bu­žiais, mais­tu. Nė­ra la­bai su­dė­tin­ga taip ke­liau­ti die­ną ar dvi, bet il­giau tam­pa ypa­tin­gu iš­ban­dy­mu. „Vi­si pra­de­da nuo Ža­ga­rių, bet ne vi­siems tvir­ty­bės už­ten­ka iki Laz­di­jų“, – juo­kia­si Eu­ge­ni­jus. Ta tvir­ty­bė, be­je, ne ko­jo­se, o gal­vo­je sly­pi. Pa­šne­ko­vas at­vi­rau­ja: jam pa­čiam pri­rei­kė de­šim­ties die­nų, kol kū­nas pa­sa­kė: „Tu ga­li.“</p> <p>„Pir­mas ne­sklan­du­mas ma­ne iš­ti­ko dėl kup­ri­nės, nes vie­to­je ma­no ūgiui ir svo­riui nu­ma­ty­tų 8–10 ki­log­ra­mų su­si­kro­viau 14. Pra­džio­je ėjau to­kiu tem­pu kaip ki­ti be kup­ri­nių, feis­bu­ke kaž­kas net pa­ra­šė: „Sma­gus žy­gei­vis!“ Bet va­ka­re jau vos vil­kau ko­jas… Iš­si­leng­vi­nau kup­ri­nę ir iki žy­gio pa­bai­gos ne­šiau­si apie 8 ki­log­ra­mus, tai nor­ma­lu. Įsi­dė­jau ir mais­to at­sar­gų, nes, ei­nant ši­tą ke­lią, la­bai svar­bu ži­no­ti, kur ra­si vei­kian­čią kai­mo par­duo­tu­vę. Ki­ta pro­ble­ma yra vie­ta nak­vy­nei, nes, pa­vyz­džiui, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos pi­lig­ri­mus pri­ima tik ta­da, kai lie­ka lais­vų vie­tų. Sa­vait­ga­liais re­zer­va­ci­jų daug, o jei nak­vy­nės nė­ra, ta­da jau ten­ka pa­čiam gal­vo­ti, kaip suk­tis iš pa­dė­ties. Ži­no­ma, ga­li­ma neš­tis pa­la­pi­nę, bet tai jau ne­ma­žas pa­pil­do­mas svo­ris. Su­ti­kau ban­džiu­sių­jų nak­vo­ti ha­ma­ke – bent jau šią ge­gu­žę tam bu­vo tik­rai per šal­ta“, – pa­sa­ko­ja E.Pet­raš­ka.</p> <h3>Ke­lio ben­drys­tė</h3> <p>Aly­tiš­kiui Ca­mi­no Li­tu­a­no ke­ly­je taip pat tai­kė­si pa­tir­ti siur­pri­zų, kai pas­ku­ti­niu mo­men­tu pa­aiš­kė­jo, kad nak­vo­ti nė­ra kur. Sma­gio­ji rei­ka­lo pu­sė – Lie­tu­vo­je tiek daug ke­liau­to­jų ir jiems pri­jau­čian­čių, kad bė­do­je vie­no ne­pa­liks. Ir nak­vy­nę pa­siū­lė, ir va­ka­rie­nę iš­vi­rė. Nors Jo­kū­bo ke­lias skir­tas pa­bū­ti su sa­vo min­ti­mis, ta­čiau ben­dra­vi­mas su ja­me su­tik­tais žmo­nė­mis su­da­ro ne ma­žiau svar­bią ke­lio­nės da­lį. „Kiek­vie­nas ma­no su­tik­tas žmo­gus yra kuo nors už ma­ne pra­na­šes­nis. To­dėl aš kaž­ko mo­kau­si iš jo“, – šia Ralp­ho Wal­do Emer­so­no ci­ta­ta Eu­ge­ni­jus pa­si­da­li­jo su feis­bu­ko drau­gais bū­da­mas ke­ly­je.</p> <p>„Su­ti­kau ke­liau­to­ją, ku­ris da­bar tu­ri kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą, o yra tran­za­vęs Ma­ro­ke ir ke­lia­vęs po pa­sau­lį dvi­ra­čiu, aš kvai­tau nuo jo pa­sa­ko­ji­mų. „Aš pats Por­tu­ga­li­jo­je da­bar, bet bro­lis pri­ims“, – čia jau iš te­le­fo­ni­nio po­kal­bio su ki­tu ke­liau­to­ju. Yra toks nuo­sta­bus da­ly­kas – Be­ino­rai­čių klė­te­lė, ku­rio­je ir per­nak­vo­jau, pats uni­ka­liau­sias da­ly­kas, ku­rį pa­ty­riau šio­je ke­lio­nė­je“, – įspū­džiais da­li­ja­si aly­tiš­kis.</p> <p>Pa­si­ro­do, nuo Be­ino­rai­čių (Pa­kruo­jo r.) iki Sant­ja­go de Kom­pos­te­los (San­tia­go de Com­pos­te­la) Is­pa­ni­jo­je yra 4 205 ki­lo­met­rai. Juos su­skai­čia­vo re­ži­sie­rius, ke­liau­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis. Lie­tu­viš­ka­me pi­lig­ri­mų Ca­mi­no Li­tu­a­no ke­ly­je pa­žy­mė­tas „Ma­ža­sis pa­sau­lio cen­tras“ yra jo šei­mos so­dy­bos XIX am­žiaus klė­te­lė, lau­kian­ti pi­lig­ri­mų. Tai – ta pa­ti Eu­ge­ni­jui ne­pa­pras­tą įspū­dį pa­li­ku­si Be­ino­rai­čių klė­te­lė. Ke­tu­ris kar­tus iš skir­tin­gų taš­kų Šv. Jo­kū­bo ke­lią (Ca­mi­no de San­tia­go) įvei­ku­siam J.Juo­za­pai­čiui pi­lig­ri­mys­tė pa­dė­jo su­vok­ti, kad svar­bu ne tik grįž­ti į na­mus, bet ir su­ge­bė­ti iš­ei­ti, o žmo­gui rei­kia vi­sai ne­daug – ke­ly­je pa­kan­ka kup­ri­nės, nes strė­lė ro­do pir­myn ir ne­rei­kia su­kio­tis at­ga­lios.</p> <h3>„Už­dirb­ti ne­ga­li­ma api­plėš­ti“ – kur pa­dė­si­me kab­le­lį?</h3> <p>„Ma­ne stul­bi­no ke­ly­je su­tik­tų žmo­nių nuo­šir­du­mas, pa­pras­tu­mas ir tik­ru­mas. Mū­sų gy­ve­ni­mo mies­te kas­die­ny­bė­je svar­bus so­cia­li­nis sta­tu­sas, mes lyg ir pui­kuo­ja­mės vie­nas prieš ki­tą sa­vo pa­sie­ki­mais. Iš­ėjęs Jo­kū­bo ke­liu at­si­ri­bo­ji nuo ši­to „kaip aš at­ro­dau“ ir pa­ti­ri „kaip aš jau­čiuo­si“. Nu­bun­di ry­te ir pus­ry­čiams val­gai pen­kių kiau­ši­nių kiau­ši­nie­nę, ku­rią tau iš­ke­pė 90-me­tė mo­čiu­tė, nes jai rū­pi, kad ne­iš­ei­tum į ke­lią al­ka­nas. Net par­da­vė­jos kai­mo par­duo­tu­vė­lė­se rū­pi­no­si, kad ži­no­tu­me, kur ki­ta par­duo­tu­vė, kad ne­lik­tu­me be mais­to at­sar­gų“, – pa­sa­ko­ja Eu­ge­ni­jus.</p> <p>Kaip kon­tras­tas šiems at­vi­ra dū­šia pi­lig­ri­mus pa­si­tin­kan­tiems žmo­nėms – kai ku­rie ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas siū­lan­tys ver­sli­nin­kai, to­li­mi nuo pa­čios ke­lia­vi­mo idė­jos. „Su­ti­kau la­bai daug nuo­šir­džių žmo­nių, ku­riems no­rė­jo­si at­si­dė­ko­ti, taip pat ir pa­lie­kant ar­bat­pi­ni­gių, bet bu­vo vie­tų, kur jau­tei, kad ta­ve lai­ko žmo­gu­mi, iš ku­rio ga­li­ma ne už­dirb­ti, bet „api­plėš­ti“. Tas skir­tu­mas ma­ne la­bai er­zi­no ir aš tam prie­ši­nau­si. Tai bu­vo šaukš­tas de­gu­to me­daus sta­ti­nė­je“, – sa­ko aly­tiš­kis.</p> <p>Pa­si­ro­do, pi­lig­ri­mų ke­ly­je tai­kė­si vie­tų, ku­rios bu­vo nu­ro­dy­tos kaip ap­gy­ven­di­ni­mo, ta­čiau sa­vi­nin­kai pra­dė­da­vo ap­gai­les­tau­ti, kad jiems nuos­to­lin­ga pri­im­ti pi­lig­ri­mus, ar kad nu­ro­dy­ta orien­ta­ci­nė kai­na yra ge­ro­kai per ma­ža. Ki­ta ver­tus, aly­tiš­kiui te­ko ben­drau­ti su kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos sa­vi­nin­ke, ku­ri pri­si­pa­ži­no, kad no­rė­tų pri­im­ti vien pi­lig­ri­mus, nes su jais kur kas ra­miau nei su triukš­min­gais nuo­mi­nin­kais „ba­liau­nin­kais“.</p> <p>Ca­mi­no Li­tu­a­no ke­ly­je nak­vy­nės yra siū­lo­mos la­bai įvai­rio­se vie­to­se – nuo pa­ra­pi­jos na­mų iki vieš­bu­čių, skir­tų pi­lig­ri­mams, so­cia­li­nių įstai­gų ben­dra­bu­čių. Eu­ge­ni­jui ypa­tin­gą įspū­dį pa­li­ko Pa­ber­žė, ža­da ten dar bū­ti­nai su­grįž­ti. Pa­pras­tai siū­lo­ma ke­lių nak­vy­nės vie­tų al­ter­na­ty­va. Kai­nos taip pat la­bai įvai­rios, nuo sim­bo­li­nių ke­lių eu­rų iki maž­daug 15.</p> <p>Ko­kia tri­jų sa­vai­čių pa­si­vaikš­čio­ji­mo Ca­mi­no Li­tu­a­no kai­na? Eu­ge­ni­jus pa­skai­čia­vo, kad ki­lo­met­ras lie­tu­viš­ko­jo Jo­kū­bo ke­lio jam at­si­ė­jo 1,3 eu­ro, ir tai yra šiek tiek bran­giau nei tas pats ki­lo­met­ras pi­lig­ri­mų ke­liu Is­pa­ni­jo­je.</p> <h3>Šiuo­lai­ki­niam pi­lig­ri­mui pa­so ne­rei­kia</h3> <p>Pa­sau­ly­je šian­dien pi­lig­ri­mys­tė su­vo­kia­ma kaip nie­kad įvai­riai. Pi­lig­ri­mais ga­li tap­ti vi­si no­rin­tie­ji, ne­pri­klau­so­mai nuo am­žiaus, ly­ties, re­li­gi­jos ar fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo. Taip pat nė­ra svar­bu, ko­kie yra pi­lig­ri­mys­tės mo­ty­vai ir sie­kiai. Pa­vyz­džiui, bet ku­ris ke­liau­to­jas su kup­ri­ne, ei­nan­tis pės­čio­mis ar va­žiuo­jan­tis dvi­ra­čiu Ca­mi­no de San­tia­go ke­liu į Com­pos­te­los mies­tą ir tu­rin­tis vie­tos mu­ni­ci­pa­li­te­to iš­duo­tą pi­lig­ri­mo pa­są, – tai jau pi­lig­ri­mas.</p> <p>Spe­cia­lus pa­sas yra skir­tas ir ei­nan­tiems Ca­mi­no Li­tu­a­no, į jį ren­ka­mi at­spau­dai. Kur juos gau­ti, ga­li­ma su­ži­no­ti ke­lio ap­ra­šy­me in­ter­ne­te, pa­pras­tai jie už­de­da­mi nak­vy­nės vie­to­se ar­ba vie­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se, Aly­tu­je – Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre. Kaip pa­ste­bi Eu­ge­ni­jus, pi­lig­ri­mo pa­so pa­ro­dy­ti, tar­kim, dėl pi­ges­nės nak­vy­nės, jo nie­kas ne­rei­ka­la­vo.</p> <p>„Kai ke­lias sa­vai­tes ei­ni pės­čio­mis kas­dien – tai jau ir ant kak­tos pa­ra­šy­ta. „Trak­to­ris­to įde­gis“ gal ir ne­si­ma­to – iki mė­ly­nu­mo at­muš­ti ko­jų nykš­čių na­gai, o nuo ne­tei­sin­gai už­dė­tos kup­ri­nės dar ir pet­ne­šos mė­ly­nes pa­lie­ka“, – Eu­ge­ni­jus su šyp­se­na var­di­ja ke­lio­nės „nuos­to­lius“, su­tei­ku­sius pa­tir­ties at­ei­čiai.</p> <p>„Koks yra Jo­kū­bo ke­lio tiks­las? Gy­ve­ni­me vis­ką vie­naip ar ki­taip rei­kia pa­tik­rin­ti pa­čiam. Jei no­ri su­ži­no­ti, ar ska­nus pa­tie­ka­las, tu­ri jo pa­ra­gau­ti. Aš pats pra­dė­jau vaikš­čio­ti ap­link Dai­li­dės eže­rė­lius prieš ko­kius pen­ke­rius me­tus, nes man skau­dė­jo stu­bu­rą. Pa­ste­bė­jau, kad skaus­mas rims­ta vaikš­tant grei­tu tem­pu. Kai pir­mą kar­tą nu­ė­jau še­šis ki­lo­met­rus, pats sau at­ro­džiau did­vy­ris. Nu­ė­jęs Ca­mi­no Li­tu­a­no, drą­siai sa­kau: aš ga­liu ei­ti, nes vi­si re­sur­sai sly­pi mū­sų gal­vo­se. Kiek­vie­nas pa­sau­lį ma­to­me tik sa­vo, o ne kie­no ki­to aki­mis. Man ke­lias bu­vo svar­bus tuo, kad su­dė­lio­jo į vie­tas min­tis. Bet grį­žęs pa­ste­bė­jau, kad ne­be­no­riu feis­bu­ko, ne­be­no­riu kal­bė­tis su žmo­nė­mis, nes man bu­vo la­bai ge­rai su tais, ku­riuos su­ti­kau ke­ly­je. Iš tik­rų­jų aš jau no­riu su­grįž­ti į tą bū­se­ną, kai su­tin­ki žmo­gų ir pri­imi be iš­anks­ti­nės nuo­sta­tos, jo sta­tu­so ir nuo­pel­nų, nes pir­mo įspū­džio an­trą kar­tą ne­su­si­da­ry­si“, – tar­si re­ziu­muo­ja E.Pet­raška.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/IMG_4637_3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/IMG_4637_3.jpg?itok=dpeMZUdq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/186387109_10220947823147536_7438708401912103895_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/186387109_10220947823147536_7438708401912103895_n.jpg?itok=dJRCM1qt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/186631445_10220947822587522_802786838428227707_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/186631445_10220947822587522_802786838428227707_n.jpg?itok=VpMixquX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/186806386_10220948018792427_5722881399178434569_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/186806386_10220948018792427_5722881399178434569_n.jpg?itok=BC0beS4K" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/186939829_10220948016632373_8097306978304414792_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/186939829_10220948016632373_8097306978304414792_n.jpg?itok=CjaCIaPi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/188231728_10220969830617709_8416317367792229171_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/188231728_10220969830617709_8416317367792229171_n.jpg?itok=wSNIL7ML" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/189038788_10220989442347990_4207497597605629934_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/189038788_10220989442347990_4207497597605629934_n.jpg?itok=_NkgmD1u" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/189614692_10220989464108534_859351890948633124_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/189614692_10220989464108534_859351890948633124_n.jpg?itok=Tg71D_eV" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/190099184_10220989462748500_1599745461220044672_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/190099184_10220989462748500_1599745461220044672_n.jpg?itok=oV1VO4ss" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/190166178_10220989460748450_4361361368256214974_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/190166178_10220989460748450_4361361368256214974_n.jpg?itok=Cx80McQO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/194354865_10221055937050316_6015099307880364994_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/194354865_10221055937050316_6015099307880364994_n.jpg?itok=vy7kpDBk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/lie-tu-vis-ko-jo-jo-ku-bo-ke-lio-pa-tir-tys-511-ki-lo-met-ru-17-die-nu-pes-cio-mis-su-sa-vo-min-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2637&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="QvSbI0LrYIIAuwFZIOoP7n0uVfj4PE-UeFYAd2SMLUo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-182109" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623538839"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Puiku</span> - 2021-06-13 - 02:00</p> </li> <a href="/comment/182109#comment-182109" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/182109#comment-182109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Linkiu sėkmės!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Linkiu sėkmės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=182109" token="pYSxlzCxn2y9yZUObUaQJ1Dm0XIa7D2KJaYnLnesbsM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 11 Jun 2021 12:14:23 +0000 vyrredaktorius 2637 at https://www.alytausnaujienos.lt Kelionių idėjoms šią vasarą Lietuvoje – vietinio turizmo kampanija „O pas mus ar buvai?“ https://www.alytausnaujienos.lt/kelioniu-idejoms-sia-vasara-lietuvoje-vietinio-turizmo-kampanija-o-pas-mus-ar-buvai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-06-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/63-13586" rel="bookmark"> Nr. <span> 63 (13586) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-06/Karjerais%20su%20Sigita%20ir%20Justu_Akmen%C4%97s%20r._1.jpg?itok=9CTvUMxX" width="344" height="287" alt="Karjerai" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Tokią žinutę šiemet keliautojams perduoda Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, kuri vienija nuo pandemijos nukentėjusį turizmo verslą, Lietuvos turizmo informacijos centrus ir visą vasarą vykdys vietinio turizmo kampaniją <a href="https://www.lithuania.travel/lt/news/o-pas-mus-ar-buvai">„O pas mus ar buvai?“</a>.</strong></p> <p>Pastaraisiais metais turizmas gyvena iššūkių lavinoje. Nuo 2020 m. pradžios tiek didieji miestai, tiek mažiau žinomi regionai vis dar jaučia didžiulį turistų stygių – nesulaukiama užsienio turistų, o kai kuriuose regionuose – tebetrūksta ir pačių vietinių keliautojų aktyvumo.</p> <p>„Besitęsiantis karantinas išvargino ne tik verslą. Matome, kad žmonės pasiilgę jau ne tik kelionių, žmonės pasiilgę Žmonių. Todėl šią vasarą, atsižvelgdami į vietinių turistų srautų auginimo potencialą, tiek į pačių žmonių emocinę būklę, poreikį ne tik keliauti, atrasti ką nors nauja, bet ir bendrauti, su vietos turizmo paslaugų kūrėjais bei verslais nusprendėme suvienyti jėgas – sukurti kampaniją ir taip paskatinti vietinius turistus atrasti Lietuvą iš naujo“, – pasakoja „Keliauk Lietuvoje“ turizmo produktų ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Valentonienė.</p> <p>Visą šiltąjį turizmo sezoną keliautojai, planuojantys savo atostogas ar išvykas Lietuvoje, bus kviečiami ieškoti kelionių idėjų puslapyje <a href="http://www.keliauklietuvoje.lt/">www.keliauklietuvoje.lt</a>. Internetinė svetainė veiks kaip gyva, nuolat pildoma internetinė platforma, kurioje gyventojai galės atrasti kokias vietas ir žmones galima aplankyti kiekviename Lietuvos regione šią vasarą, arba – turės galimybę tokius pasiūlyti ir patys.</p> <p>Kampanija bus vykdoma visos Lietuvos mastu – planuojama į ją įsitraukti visas 60 savivaldybių. Todėl tam, kad atrasti rekomenduojamas vietas būtų lengviau, „O pas mus ar buvai?“ projekto dalyvius atpažinti padės specialus ženklinimas. Jau dabar sukurtas lipdukas, kuris, užklijuotas ant turizmo paslaugų teikėjų durų, leis miesto svečiui identifikuoti keliautojų ir ekspertų vietos rekomendaciją.</p> <h3>Kampanijos epicentre – herojai iš skirtingų Lietuvos regionų</h3> <p>Viena iš „Keliauk Lietuvoje“ vietinio turizmo kampanijos dalių – įkvepiančios, turizmo pramogas ir paslaugas kuriančių žmonių istorijos, apie kurias planuojama sukurti daugiau nei 10 vaizdo klipų – su jautriais prisipažinimais apie veiklos pradžią bei laukiamus turistus.</p> <p>Pirmasis jų – <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0Lk4kMWdd7o">Kęstutis Kubilius</a> iš Marijampolės, įgyvendinęs savo jaunystės svajonę ir įkūręs senovinių automobilių bei motociklų muziejų „Kubilkiemis“. „Tikrasis kelias eiti paskui savo svajonę. Aš einu jau 40 metų“, – sako jis.</p> <p>Antrasis – <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pemKbo0Oe_g">Girmantas</a>, banglentininkas ir „SurfCamp“ įkūrėjas Klaipėdoje, dar 2008 vasarą savo jėgomis su draugais pradėjęs gaminti banglentes ir atvedęs banglenčių kultūrą į Lietuvą. Pats Girmantas sako, kad jo misija – įkvėpti ateities kartas atrasti ir pažinti savo kraštą. Ir žinoma – išmokti džiaugtis jūra bei bangomis.</p> <p>Didžiuosiuose šalies miestuose – gausybė įdomių turizmo objektų ir juos puoselėjančių žmonių. Vieni jų – „Gatvės gyvos“ įkūrėjai <a href="https://www.youtube.com/watch?v=59rMGXRAy4Q">Viktorija ir Albertas</a>, kurie sugebėjo išsaugoti itin autentišką, retą ir bene vienintelę prieinamą Šaltojo karo laikų civilinės gynybos slėptuvę Vilniuje. O štai Kaune, keliautojų ir istorijos mėgėjų laukia <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Oz7vptX7gsA">Karolio ir Petro</a> privačiomis lėšomis įsteigtas tarpukario Art Deco butas – muziejus. „Jeigu nori būti laimingas &lt;...&gt; nereikia niekur toli eiti. Reikia tiesiog pakelti akis į dangų ir pažiūrėti į šiuos pastatus. Daugelis &lt;...&gt; net neįsivaizduoja, kas tokiuose pastatuose – kokie grožiai gali slėptis“, – sako jie.</p> <p>Penktieji, tačiau ne paskutiniai kampanijos herojai – <a href="https://www.youtube.com/watch?v=m0Kr04EGVGk">Justas ir Sigita</a> iš Naujosios Akmenės, kviečiantys lietuvius į Marsą, o tiksliau – smėlio ir žvyro karjerus. „Visas peizažas primena kitokią planetą. Ne veltui žmonės sako, kad čia – kaip Marsas. Savaitgaliais vedam ekskursijas ir laukiam tų savaitgalių, nes mūsų veikla mums teikia labai didelį malonumą. &lt;...&gt; Čia ta vieta, kurioje esi nepasiekiamas. Gali atitrūkti nuo visko“, – šypsodamasis pasakoja Justas.</p> <p>Peržiūrėti kampanijos pristatomąjį klipą galite <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zXhQoltkvPY">čia</a>.</p> <p>Kelionės – tai istorijos, kurias verta išgirsti. Aplankykite žmones, kurie jomis dalinasi: <a href="http://www.keliauklietuvoje.lt/">www.keliauklietuvoje.lt</a></p> <p> </p> <p>Snieguolė Valiaugaitė</p> <p>Turinio projektų vadovė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-06/Bunkeryje%20pas%20Albert%C4%85%20ir%20Viktorij%C4%85_Vilnius_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-06/Bunkeryje%20pas%20Albert%C4%85%20ir%20Viktorij%C4%85_Vilnius_0.jpg?itok=vDXsVwg3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kelioniu-idejoms-sia-vasara-lietuvoje-vietinio-turizmo-kampanija-o-pas-mus-ar-buvai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2625&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="iSEOHTT4qlIf_0z6TeSn5sQysGT2J2Vbx-oMSvTmmMg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-229783" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1631604888"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mahrez26</span> - 2021-09-14 - 10:34</p> </li> <a href="/comment/229783#comment-229783" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/229783#comment-229783" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ทดลองเล่นเกมสล็อต Ways of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://ambbets.com/trial-play-slots/">ทดลองเล่นเกมสล็อต Ways of the Qilin เกมกิเลนสุดห้าว</a> เกมมาใหม่จากค่ายสล็อตมาแรงอย่าง PGSLOT เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีคุณภาพ อัดแน่นไปด้วยความมันส์และที่สำคัญเงินรางวัลแจกหนัก โดยผู้เล่นดวงดีจะต้องไม่ผิดวังอย่างแน่นอน แต่อีกหนึ่งอย่างที่มีความพิเศษอยากให้ทุก ๆ ท่านได้ลอง ก็คือ การเดิมพันเกมสล็อตออนไลน์เกมนี้ ผ่านเว็บที่ได้มาตรฐานอย่าง Ambbet ซึ่งจะเพิ่มความรู้สึกในการเล่นให้ดียิ่งขึ้น และอีกอย่างเว็บคาสฺโนเว็บนี้สามารถทดลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ได้ทุกเกม</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=229783" token="CMCtkaonEQkfDdamEdbKgSrz6gEfR0eowj2TcxiaqfI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 08 Jun 2021 13:43:54 +0000 vyrredaktorius 2625 at https://www.alytausnaujienos.lt Startuoja Lietuvos turizmo kampanija užsienio turistams: jos ambasadoriai – grupė „The Roop“ https://www.alytausnaujienos.lt/startuoja-lietuvos-turizmo-kampanija-uzsienio-turistams-jos-ambasadoriai-grupe-roop <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-05-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13575" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13575) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-05/Keliauk%20Lietuvoje_The_Roop.png?itok=CkR-2kR0" width="344" height="287" alt="Keliauk" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nuo gegužės 11 d. iki birželio 30 d. startuojanti Lietuvos turizmo rinkodaros kampanija <a href="https://www.lithuania.travel/en/news/break-your-screen-routine-in-lithuania">„Break you screen routine in Lithuania“</a> – ne tik palaikomasis, bet ir strateginis „Keliauk Lietuvoje“ žingsnis. Agentūros duomenimis, kasmet Eurovizijos dainų konkursą stebi 180 mln. žiūrovų visame pasaulyje, 2019 metais jis buvo populiariausias Vokietijoje (8 mln.) ir Jungtinėje Karalystėje (7,7 mln), todėl bendradarbiavimas su „The Roop“ – vienas iš būdų pasiekti svarbiausias atvykstamojo turizmo rinkas.</p> <p>„Konkurencinė kova dėl keliautojų Europoje darosi vis įtemptesnė – jau dabar žinoma, kad laisvai keliauti gali daugiau nei 50 mln. vakcinuotų ar persirgusių europiečių ir šis skaičius kiekvieną dieną auga. Atsižvelgiant į Lietuvos, kaip turistinės krypties, potencialą ir į esamą galimybę priimti persirgusius, vakcinuotus turistus be izoliacijos ar testavimo, turime reaguoti greitai, ieškoti priemonių pasiekti savo tikslinę auditoriją. Tą šiandieniniame kontekste galime padaryti su „Eurovizija“, – teigia „Keliauk Lietuvoje“ vadovas Dalius Morkvėnas.</p> <h2>„The Roop“ – užsienio žiniasklaidos ir europiečių akiratyje</h2> <p>Dar šių metų pradžioje grupė „The Roop“ LRT (Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos) apdovanojimuose buvo išrinkti metų ambasadoriais – žmonėmis, kurie pastaruoju metu labiausiai garsino Lietuvos vardą pasaulyje. Todėl „Keliauk Lietuvoje“ atstovai įsitikinę – jų indėlis į Lietuvos įvaizdžio kūrimą yra didžiulis, atlikėjai pažįstami užsienio žiniasklaidai ir yra pelnę europiečių simpatijas.</p> <p>Kaip parodė ir Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės atlikta analizė, daugybę teigiamo pobūdžio pranešimų 2020 m. sugeneravo būtent grupė „The Roop“, jų pergalės alternatyviuose „Eurovizijos“ konkursuose. Todėl tolimesnis atlikėjų, prisidėjimas prie turizmo skatinimo ir žinomumo, pasak „Keliauk Lietuvoje, yra tikslingas žingsnis siekiant formuoti teigiamą šalies įvaizdį. Savo vaidmeniu turizmo kontekste grupės komandos nariai taip pat vertina teigiamai.</p> <p>„Visa mūsų komanda labai džiaugiasi galimybe būti Lietuvos turizmo ambasadoriais ir savo kūryba, idėjomis, muzika prisidėti prie šalies įvaizdžio formavimo užsienyje. Lietuva – ypatingai graži šalis, savo gamta, kultūra, istorijos vingiais, galiausiai – kūrybiškais ir tvirtais žmonėmis, išsiskirianti iš viso Europos konteksto. Nuostabus jausmas nešti turizmo vėliavą – pakviesti atvykti patirti Lietuvą,“ – sako „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius.</p> <h2>Europiečiai kviečiami pajausti, pamatyti ir išgirsti</h2> <p>„Keliauk Lietuvoje“ pavasario kampaniją užsienio keliautojams sudaro trys pagrindinės dalys, kurių bendra žinutė ragina ne tik palaikyti Lietuvos atstovus „Eurovizijoje“ bet ir pasibaigus pandemijos apribojimams, atsitraukti nuo išmaniųjų technologijų, virtualių patirčių bei leistis į tikrus potyrius Lietuvoje: praplaukti baidare miesto centre, leistis į gintarų Lietuvos pajūryje ar uogų Aukštaitijos miškuose paiešką, klausytis paukščių pokalbių Ventės rage, paklysti Kauno modernizmo istoriją menančiose gatvėse.</p> <p>Visas šias siūlomas patirtis keliautojai jau dabar gali rasti puslapyje <a href="https://www.lithuania.travel/en/news/break-your-screen-routine-in-lithuania">Lithuania.Travel</a> ir susipažinti su patyrimams įkvepiančiais vaizdo klipais. Kaip tik pirmasis jų kviečia išgirsti Lietuvą – pritildyti išmaniųjų įrenginių pranešimus ir sutelkti dėmesį į tikrus garsus: ošiančią jūrą, skambančius vienuolyno varpus, girgždantį smėlį, vėjo plazdenamas jachtos bures.</p> <p>Peržiūrėti pristatomąjį klipą galite <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ei4_B_C8lKA">čia.</a></p> <p> </p> <p>Snieguolė Valiaugaitė</p> <p>Turinio projektų vadovė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-05/Keliauk%20Lietuvoje_The_Roop_0.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-05/Keliauk%20Lietuvoje_The_Roop_0.png?itok=jYGl2x6s" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/startuoja-lietuvos-turizmo-kampanija-uzsienio-turistams-jos-ambasadoriai-grupe-roop&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2539&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="zVGaXxHgOicV7WTSW6B11ybde-iR6Uqbvo2KvpBePLg"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 May 2021 08:54:08 +0000 vyrredaktorius 2539 at https://www.alytausnaujienos.lt Orijus Gasanovas apie keliones karantino metu: stebina prabangių viešbučių kainos ir galimybės https://www.alytausnaujienos.lt/orijus-gasanovas-apie-keliones-karantino-metu-stebina-prabangiu-viesbuciu-kainos-ir-galimybes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-05-11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/52-13575" rel="bookmark"> Nr. <span> 52 (13575) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-05/Delfi%20nuotr.jpg?itok=NWLOhXXJ" width="344" height="287" alt="Delfi nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pigesnės kelionės ir prabangūs viešbučiai</h2> <p>Bene didžiausias iššūkis pastaraisiais metais teko kelionių laidų kūrėjams. Sustabdžius daugelį kelionių ir skirtingose šalyse įvedus karantino ribojimus teko gerai pasukti galvą, kaip keliauti ir daryti tai saugiai.</p> <p>„Savo laidose vis stengiuosi kartoti, kad keliauti galima. Yra apribojimai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Dabar keliauti yra daug pigiau, nei kažkada anksčiau ir dabar keliaujant gali improvizuoti. Pavyzdžiui, galite nemokamai prasitęsti savo kelionę. Skrydžių kompanijos leidžia pasikeisti lėktuvų bilietus. Jei patiko Meksikoje ar kur kitur, tiesiog galite ilgiau ten pabūti.</p> <p>Dabar kur kas pigesni ir viešbučiai, automobilių nuomos. Jei daug metų svajojote apsistoti prabangiame viešbutyje, bet sau negalėjote to leisti, dabar tam atsiranda progų. Ir aš esu iš tų žmonių, kurie keliaudami paprastai neapsistoja prabangiuose viešbučiuose, bet pastarąjį pusmetį žiūriu į viešbučius ir negaliu patikėti. Pavyzdžiui, nakvynė visame pasaulyje brangiame „Four Seasons“ viešbutyje dabar kainuoja kaip nakvynė trijų žvaigždučių ekonominės klasės viešbutyje“, – sakė „Delfi TV“ eteryje rodomos laidos apie neatrastas vietas ir kultūras vedėjas Orijus.</p> <p> </p> <h2>Ragina nepamiršti rizikos susirgti</h2> <p>Įvairių šalių tradicijas eteryje atskleidžiantis žurnalistas sakė, kad dabar turistų pamėgtuose miestuose taip pat ramu, todėl jei kažkada svajojote aplankyti vietą, kurioje knibždėte knibždėdavo turistų, o lankytinose vietose nepavykdavo padaryti gražios nuotraukos, dabar gali būti tinkamas laikas suplanuoti tokią kelionę.</p> <p>„Tie, kurie nori ramybės, ją dabar gali rasti ir ten, kur anksčiau visada buvo turistų. Žinoma, visi keliautojai turi turėti galvoje ir tai, kad jei nėra pasiskiepiję ar persirgę koronavirusu, visada išlieka rizika užsikrėsti.</p> <p>Aš visus metus keliaudamas dar kol kad neužsikrėčiau ir nuolat saugausi. Receptas turbūt yra vienas – reikia paisyti tų pačių dalykų, kurių paisome būdami Lietuvoje – dėvėti kaukes, jas nuolat keisti, dezinfekuoti rankas, nesibūriuoti ir kt. Kai būnu kur nors, kur renkasi daugiau žmonių ir man tenka praeiti, stengiuosi tiesiog tuo metu nekvėpuoti“, – patarimais dalijosi keliautojas.</p> <p> </p> <h2>Netinkamas laikas savarankiškoms kelionėms</h2> <p>Tiesa, mėgstantiems savarankiškai planuoti savo keliones, O. Gasanovas vis dėlto pataria dabar kreiptis į kelionių organizatorius. Taip laukti kelionės bus kur kas paprasčiau. Pastaruoju metu, kai skirtingose šalyse dažnai keičiasi karantino ribojimai, reikia ne tik būti viskam pasiruošus, bet ir žinoti, kada ir kas gali pasikeisti.</p> <p>„Jei perkate bilietus savarankiškai ir planuojate skristi pigiomis avialinijomis, dažniausiai nepavyks nieko pakeisti. Jei kažkas staiga paskelbs, kad užsidaro, įveda papildomą saviizoliaciją, dings ir viešbučiai, ir skrydžiai. Šiuo atveju organizatoriai už visa tai atsako ir rūpinasi. Jei kažkas pasikeistų, jie viską pakeis ir turistai vis tiek gaus kelionę.</p> <p>Varginantis dalykas dabar yra ir tai, kad keliaujant svetur reikia nuolat sekti tos šalies taisykles, įvykius ir rekomendacijas turistams. Reikia žinoti, kaip keičiasi sergamumas COVID–19 konkrečioje šalyje, ar neįvesti nauji reikalavimai ir pan. Šiandien to galbūt mažiau, bet keliaujant žiemą ar pavasario pradžioje viskas keitėsi nuolatos. Reikėjo keisti kelionių kryptis ir kai staiga kokia nors šalis įvesdavo privalomą saviizoliaciją, pakeisti ir savo planus“, – prisiminė „Delfi TV“ laidos vedėjas.</p> <p>Pašnekovas taip pat pataria sekti informaciją apie šalį, į kurią vykstama, oficialiuose tos valstybės interneto puslapiuose bei nepamiršti testuotis. Įvairios šalys turistams COVID–19 testus atlieka nemokamai, o laidos „Orijaus kelionės“ vedėjas, pats jau atlikęs daugiau nei 40 tokių testų, ragina nebijoti bei saugotis tiek patiems, tiek saugoti kitus.</p> <p>Pasiteiravus, į kurias šalis keliautojas pataria dairytis jau dabar, O. Gasanovas prisiminė Turkiją, kurioje neseniai pats lankėsi. Nors šioje šalyje iki gegužės 17 dienos yra įvestas karantinas, jis galioja tik vietos gyventojams, o šalis turistams atsivėrė po metus trukusio karantino ir ribojimų.</p> <p>Dar viena kryptimi dabar galėtų būti Madeiros sala Portugalijoje. Nors Portugalijoje buvo stebimas gana didelis sergamumas, pati sala specialistų buvo vertinama kaip gana saugi vieta. Turistus pradeda įsileisti ir Gruzija, į kurią jau atnaujinti skrydžiai iš Lietuvos.</p> <p>„Kai kuriose šalyse, kur neseniai buvau, situacija pablogėjo. Meksikoje, Dubajuje sergamumas išaugo, todėl rekomenduoti ten vykti negaliu. Kitose šalyse egzistuoja ribojimai turistams, taisyklės ir saviizoliacija, todėl sudėtingiau gali būti vien dėl to“, – patarimų keliaujantiems negailėjo Orijus.</p> <p>„Delfi TV“ eteryje laidą „Orijaus kelionės“ galite matyti kiekvieną trečiadienį 21 val. „Delfi TV” – nemokamas televizijos kanalas pasiekiamas visiems Lietuvos gyventojams. Nerandi? Kreipkis į savo televizijos tiekėją arba įjunk kanalų skenavimą savo televizoriuje.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-05/Delfi%20nuotr_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-05/Delfi%20nuotr_0.jpg?itok=jB3gLBVt" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/orijus-gasanovas-apie-keliones-karantino-metu-stebina-prabangiu-viesbuciu-kainos-ir-galimybes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2538&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qZq0OiqnfTu4hCY_X0zCxxfDpH_1icDH9EfD7CQNtlM"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 May 2021 08:47:30 +0000 vyrredaktorius 2538 at https://www.alytausnaujienos.lt Poilsinės kelionės – kaip išsirinkti? https://www.alytausnaujienos.lt/poilsines-keliones-kaip-issirinkti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/40-13563" rel="bookmark"> Nr. <span> 40 (13563) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/Jura.jpg?itok=joXkWiHf" width="344" height="287" alt="jura" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pasirinkite kelionės tipą</h3> <p>Turbūt pirmas dalykas, kurį reikėtų įvertinti prieš renkantis kelionę – jos tipas. Ar norite pažintinės, ar poilsinės kelionės, o gal jus domina egzotiškos kryptys ir nuotykiai? Jei nesate tikri, tiesiog atsisėskite, užsimerkite, keletą kartų giliai įkvėpkite ir pabandykite įsivaizduoti, kur save matote. Jei jūsų darbas fizinis ar jaučiatės stipriai pervargę, galbūt norėsite poilsio paplūdimyje, kai viskuo pasirūpinta. Jei nuolat sėdite ir jaučiate sąstingį, greičiausiai rinksitės aktyvias pramogas. O gal keliaujate su vaikais ir jus domina poilsis derinant tingėjimą prie paplūdimio ir pažintines veiklas?</p> <h3> Įvertinkite biudžetą</h3> <p>Svarbu, kad jūsų norai ir kelionės biudžetas sutaptų. Pavyzdžiui, jeigu pasirinksite kryptį, kurioje kainos gana aukštos, negalėsite sau leisti visko, ko norite, ir nusivilsite. Todėl prieš perkant kelionę verta pasidomėti šalimi ir ten vyraujančiais įkainiais. Jei jums svarbi kaina ir norite sutaupyti, verta kelionę pirkti internetu iš populiarių paslaugų portalų, tokių kaip<a href="https://beta.lt/keliones/poilsines-keliones"> Beta.lt</a>. Jie paprastai surenka geriausius organizatorių pasiūlymus, čia galima rasti paskutinės minutės kelionių pigiau.</p> <p> <img name="Paveikslas2" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAMCAgoKCAgKCgoICAgICQgJCQkJCQkICAgICgkGBgoJCgoGBwgHBgYIBgUFBxYHCAgICQkJBwcLDQoIDQgICQgBAwQEBgUGCgYGCA0NCg0PDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDf/AABEIA1UFAAMBIgACEQEDEQH/xAAdAAABBAMBAQAAAAAAAAAAAAAFAwQGBwECCAAJ/8QAZhAAAgECAwQFBwcHCAMPAQERAQIDERIABCIFEyEyBgcxQUIjUVJhYnFyCBQzgYKRsiRzkqGiscIVJUN0s8HS8DRTYwkWJjVEZIOTo8PR4eLx8lS0FzZ1lGWEpNMYRVXE1NUZhcX/xAAcAQABBQEBAQAAAAAAAAAAAAACAAEDBAUGBwj/xABIEQABAwICBgcGAwcDAwQDAAMBAAIRAyEEMQUSQVFhcQYTIjKBscEjM5Gh0fAUQuEHFVJicrLCQ5LxJDSCFlNzokTS4iVUY//aAAwDAQACEQMRAD8A5u2eVANzOSbakAEItLn5rbtPiXS3fhHNTgOVSsg7Qo4ysgPBjfpVmW1tPtYW2DKgZrg3mTxXk6XAHMvMy24xtLKiKZGVzQcVRLXkB7gQyrquX0m04kIGaqzdFizSxqrK1VuZEkpR7QzBCy2qq3M2m3l0+i2IzGshRVA3ckd/AcSVOmim7U1rW6tTYO5bMFbJVdTKSSTwoGJZSttttzL6OG+WmiWICsonWrcCtHQsyWMLWa5ZNXtYYtGaU703GWG7UuZRMgNySVApdaAtra9OrlXD3ZxiulUl+CmjgEES6aULaWjt1G7HhlVDm4xxFBcBcSHrc5FbWuZrlX2WHxYIZqUM62oXITVVAamq1cMltqqukNhxvCYpDLZkAEFmC0BalCFBOnmta5mVuXBKKEnLs4tpcFRiQSTpupc1zW3ejpwO2f4iQDVta9jFa3KxL8treH/FhxnnjLBkVuBN9FqlfOLdKeGtvmwYKYhFJ8lYER1kuDgjtIPiNF5m02tauCQkO7a5RTsuZWLKTdaNWpPXgRms+XdGFwddPBQXFAvEC61bvSwfysrOuugLF7rjQsLeNLmt02sx1am8OJghKCRyTJxtQUrVhWQgArxIX0m0nTpwF2znwZO0Ep9JuiOwajR7r7m5eW23Ew2XIQKsCASPKRVFR5wG0M1um5LcQfaktjyWG2jhg8gALjTUMea230dLN2tiOpYSiaZKErmLUY6gWJUqpI3fFrQx8TWtx1cuPT5NUILMwWlmgkkki6g+Jmt5tNeDYj8W0xe6iN7nanA1vJF3DxW6rbfXiT7MQ3ENFWqC2rXkULKQ1nhtt5uXvxWN1Itcxk2qCzMj0pHGQthiQcSWuu391tbfaxvJmy+8LOpkkAIkPAGouIAW1W5vEvdhOajUNtyCl1acXDWgatSamVrfFRq4ewNCUAcRnM1Jqw4MjXLpdWVFVG/o2X7WHyCUplsuNCwRrSCRaakKWKswjJXUvlPFp7cIpmfJCUALMA1wjZmFQVU0E66vEpuuw0bKVkqqu4bSGWNkjAI5bbrVW74uzBSC0hA6OakIjpbaoDWtqW3Va3iW3xYa2aa6E5TOli6LI4jVjWRwHqx02i3kj+HB3IxNYKadC0IBtIUspZRazL4WN2E8yqXOkUTLVxGxZlIYL2uxtsZmXVzaqrhvkmSPeXsz21UBFKlWFygO2nS3s+bhiVptdAUvFkQS11QrElY9J4gqzMGZVZdS3C7wnAyTZjF5L7d4zmqNURcQzLRvC2lcKMrEoCLiCShNWaR2C8GHLatqrczW82CEUbSOUrSbmYsoCgqLedbk06YRDzefAls3TgplsfIEAjgXcC7gWIWvFRpayPz8ttLsOvm1X4+SUhxeN4UkAKpxsZtK3cdPteHG+WWSKRSDVyxUrJwj3Y1OXCKr23eFWwg8xQyUAc0ZVZaqaAMwai6vm1q8fF4sNKSeZfMbtmUAvHaQroaWMouuZlW5o106sCXU0ozlTKwA7ag91S2pVZtWltODOz8o81gasYkDakYK7DuUnxK1zcy6u/Dfa+QEbKqmOdqVKy8BUdjqVa+1Y+3Tpw87E8BEpc4qAmMHSbZJg8ZCsq2uwDa2W7UNK3alN2nDLa0slN4DFIUMRNo8qxbUGkP+r1LRtPYq4GRxXXCkcJKKw5gbfFcbmZ2a3grad2cGdmRI917sbEWMFaUa48QrNa6Mqrdu2VuzCGcFNlkm52o9FdhV6sLz2Fh3kctrKy+jjGT2lWMKwcHVvHYNaQx7VZF1KqrbbzeZsb5/IspYqUZFVVIZSQwIuax+VV1c3pacIZLLiSZIxeFlqCxc2x0uVjWVdTKvo3duFEJApxLKpVUjKlFJ3ZoLieZnol111y0bybL34xlM6gvXUJGKjj9GKFm4Ftdzf6ttOFdj9Gyoa8okkNsbFGpJY91GtXw2txbmutwhOVkVgA10Vbn0gAqy8SFXWupq+lXCiUpgpT+WNe6ZKzQgqzMA4AA4AXN9HqZtHi8TDDR9jkqOGupatBpWq8oXkku1WtzasbbRzu8KdjlYynG1QSxZm4vpdl00+yuE54GppA3elrlloR5qMq65LlVt2y9zVtwMQITgpxt/KcDwpYVoYzUqpW6j22wXOrXbtvKW9vLgbk8rVZZE1hAbvJ6FB0Kxe1tN3by6sOA8pWQ1q61EhoTGWYcbQyrbp0luW48MK9FM66KyneFMxakhRoyihXuVDHdeumNua3ADOE5FkzyKNcFJERp2tU1dTcq3K1278Ja63iuCZzRbtZBGKKSvYrtcwoF1Oty23XaatXl1M/nkb1Kh+0rQUDxuNQclfDu14rqxiGZVpxZmtG7JbeVN3G7SvpS6lu8Pw4VwUhdSLM5eRMqzC8QzHUGUkKY3S8qfHHcy6ltbjbiMbPz1CWjs1ACvcRyglGu0t3+jpb0sSP5xG0EiF2vVTIiXsQJHZEYWaVS5WZrlbVS23DDZuw42SrMkaoqhqXbyNWNpIKtfLJd7OmuLBylBtTvYUypfaOK2lhKRUMddyOjWeH0rcMto9KKtV1AiuuYmOikApVk9l5F42r6XpYwMmqlwOYoK2kkFY7XvIl1XMq3WtpuxosqywK18Rax5ChBJIFykEKrWtqjW30v0sRDiiM7Ei8kbSm0+SZhuxIKWqTcUUeiulbla63EiycI3NgDAuzW8hCtW1VC23sraVub2WwFytWS4xuEoE1FLhJyswutVo92zU0s1w4+ljVw4ViWZN32HgC61svB8DI1upW5fhwRIhMJlMsjlGhBowY3FuLFKCi3KwfUrcy6dWHud2qZgYmqpqtAA27Cc1oZFZblVmrGzdyt24LbM2bHKgYr+UwjQ7VIYszNRw6qj3XXCxuXT24C7TEk0hMyyGQsN4qqkYU2WqVKqqxclum23VzFcC4ZJ5ut9n5VCZKhljiLKFkR1BaloKlW1XLc2prfZw4yTjeQWcCpWPs4AksbgupXj0qob1Y12bmt5vCRa6Nr8pcDaGXSLbHbXHIbmuajUbmXDrYmQQx308ogG8BlCxKDpvS3WytIt1t1q+zy4IAQmm6Oz7TiEVWorCQpRbAZjRuNG5LW023L+1gLDnavEoDMlSQUBVQarwa7Vp715WW6ntabMze7jc3l1BCm4qULd0hdk1Ruvaram1Uxn+RCoNKKWUPGxfeB1Fy1RdLKvh1LcvfdggShIBRPOQR/Op7RI8Yod0CFsB1ksWa/dqq8ytc2nTgNtuNFF9QQi15qGrFe0qmrSy82lqcMJZnaIEteDRXWmqsCePBGVNLW+UXVyrbhVcotQpBIuegRQCFrvQgS215l5dWlaYRMlICAnmTzaGOJWcPJJK9CtVEahVW67xNdIrFWXlGlq4xt3ZpV1CES20+i0llde0BtTWyK1fSxhtjtHNdHHC0bAutWIVSwVWUjVupLl4t4W7F04WySuXO8WxVutKFQYy1ulA2tlZuxm8ytha2xKNq12VKTVHBAUVaxTVblZlZlZtK7y2jL+7G+SzhkkRPKPIzFgp0lrEuAV1W1ldtNvpJ7WEDlqZiR7iqJarMDxY6WsBXTqtavo6sEX2vKzhlaIUVgQzBtyENpWxW0qq209/i1YOCQmkLTO9JE5QrSNMaIjhiYDGtrtauppGa5Sr+H7LYb5h7kRVAISNKsSqkm9qrbzMrXKt3hxiOEBdNS8zKNFaEMLmdn02yXatNul7dQ04zlEtiQKH4NoNQxQalIS5WW3ebzm08V01XBBpTSFvBmCXsUEOtumzSIwFau8ZrtLMq28rKLsbys7OFAZuI3ulQqqpuBWz0lVmu06RhvPlK2sFdqEAhpCJFYXNcUu1Kvet1vLhbKwsQri4E1Dsr2AlezSzWsupl1W9rLggCBCbakxF+UIL2tUqZEkchREZGR7DbbarLw0q3FfiwM2zEyzNJGTu0Zl3gIU15bow3Ky3LVW/iwQjcK6SKd4xYHXYRptYqQzWy2szfZ9Lmw0yhZVtYWhCWYcKs13Agvz3KytbcvZgTndMMoSsxsENq1TcC9lZ7t5S4X3LqaNfR0tVtTHBnZeTIjusYhoxayslTQpXhEt1z912m26tuAW0EY6Yw7ItEiNeAjGsxsVW3TdJqXwi3DufJLHDYrKEKkMtpBIYrQl7WubeXafRxKDfJMUR+dFbljukCXgo9gV1JVOBbUsiq3pbz9HCz5VEG7q6iRQ/OlCKWrqZWdWVrWKrpk1Lp5sN4SgdVAQKwIZwGAJQWtfcrczLw5dRVtOCmzM9SRFcLda5UnsVSda22Nct2oLdbdggEMwkYpVQqxYvdVb0eORKKOKSIrabuXU11turCUcopGEBINH3YVxYE02VRWfeK11bfEVwhmZyGNwEfFm8iihpCdPEWqlrLJ9n3YLyZhkowDKbGjACLwBC0IbSy/D6+bBictiEwnuUndd0qqzlXkzCycWkFy7gksyrbFcvK62s3bxwpDOFZwxNttHUNG7E0aiXK3Mt12llVvRrjV8nyCrPDILbrqGQEXcUuu5vDdhtltmIrXKiAopC0GhqW3ixmt1adTeK5cTtAUJMp2ktrBn4xBTTdyCoLG0Rsq3NFp1C9tNfNgfLn7WVPpKoUpGahSwWhvsZmZGk/CvZh5HmIzJKyoWZyocyMVozrzgrar7uO1dLWsw8N2FlitsUCziNUcga8nzlbmTTpN0nh9rBAk2SjakYMqxcKzPGVEamltQFVWJN2l1b2rWXlGHsmcNy2pROHbRwUBZeG6a521K1q6fPjaUvGaMFVhoVWVQGDLYXHMrK285Wu9I4STPDgoTcXiwsAgJEYtsFtulVVuW3EoEkKMuIlMRlDvCq6VjQc8gAGldJRl9LSebTgVtDIyOBSqOLyTcQh1M4FeXQvk+ZrtPo4OTbKkSQMpYqAaho7qxsEUaVu3q7tpPS7MITpRQOwRu0fFmjCqArcUXkZuYNbqraVxE4XupAbJjAwtqu8DpWNwtGBBCsQ1tzO3iP4cLw5JTHGBdWgqSwFWEfPq5bW026btWFstnhpkVKLGoDBaXOt30lfSe5a28tMa5zNuqJoQEMx+j4uGbUJA63XWr/wCHNhwLykTZF8lKRapEZZCCxDVFguYvRfDdatvNcV9HEpi2qGFCVD0LctC9xWq6eXTa13tNiG5OYAKXCKXoGGoxsoCooAVLkbz/AK1xJtmZ9Ail4g5cSClQgUHTwLLp3dy0b4cX6LxEKnVbeQhnSfZY3ZdS4RJCCtykEkKqmnLbb2tbzD2sRaeUpQmg0kqKXKwuWjk+H0dOrhy4l+f255OjEIuryhtJJJ4KS2pVVmaunVTEU2XA0ilmuljvYK4FVqE10L+H6NrvD78VcQRsVijMQUyORaRZWSjlShk7EdlIZyQulX5eZVut7bsL7MyTBL2BWN1NblQsQzM1QVtZI1VVUNytgPmYo3a5r4jeBQBWuFFYWhrX06WPL224e5zIXGSMSsQuigNu8XlrazWrq/o18QxnA7VbO5PcrIHdtJeJHU3C4AIDzC23Vcq6dPruuw9SBXbVSQEq2m0E8qml2pWttXw281uGOx4FLlUZo0NrNVuRUVrlIt5ZdLWtpWnNqXCywiqOACeIcHgwbm4W2sy6f1+zggbyhKJbMyEUsdFuABYmqsoopa65rlbSyqoW1laq82NczswSSnd2pEoNGZ1MhMZ1ll8MdzSUZvqxkbUIESEVBXwlmBcs1wNrWsyWrqbTzMfDhOHalbt5YCXRWKcRHExfh6Ss3KV9LViWQUMEKMdIMig3qqdCskYBo2kHWS13i00/R7MYViiIQFRTpVgFV1DLbWMXXMyMzeFrveuFH2d5RxcGUsHqQ1oAbUAJbbbo/Dbdd2cuG8TsQzO1GAoji0FSx0aWt0sukadTeLTirOan2BZaO9UIClEjNEoQBISqAqyWsrNqbeM3MG7+VpPEY54QdEbGRHOk3FdQFFt5lkj1cv13YdLsqQVVA6F6EgElWWiszNc2plVuNulqt6OGW1MiGZ0qJEChuwgyN3CO61vo1Xxam7LrsV3DajBXjnpaVegjZmADRLYAWWrX280asqhtWkYF9Is2bZgotWQqkICi5QpbeORzKz2xr6LLqwazjDywRogFIe6Wvk7VVXYBrmutX6NvELfFiORSMWLSkiiNcxUqVClUFUbktujW30fhwtVPki/RfYzOUCsgO8LOZCqpGi2qTI11qxeL67fZxIZcw4IuSOTexBDdE5Yiy5VjZVu3lqxqJLWZaq11GwCeM+EhTadYGh1jVdJu03PdGpVlt+vGdqZrdTRBmfeJFG3Fig4xI1C+m2N7ub0ktPBlwUaolNmic+UjKiIq6TLcscrFCuZNyMN6eXKqkVyhtV0niXVj2x9sHQLSvki6kVBJUMpRn9G7Vpa3gy4jWbzDNGqxFOBoxRKEkszEiRm+jWPw3aqNiQkGN90rpKLRuO0RsxNpJ06NMjVV9PBat4sLWm6aISOQypCGsqo0n0TJ5QF6MjRsX0IrMzKNN3BtWG+0soyuODFAA15IZSyiwrS1Vublt8Km7tXCkG0pXnvmQQvG6l1CUDSLciVCWqv0itcq2tp9LBjauWcqkYUMZt3ZaaREktVyNKLI1yrq1XXafFh23KRso5ndr1VCi7sI7HUXYliitYTytG0ltVwrDn1DVdTcSNamqgMOUXsq7tZLdXhU24I5tVSRIy7SbgMqoouR5GPKsj6lXUrXWtaqW6tONJsy4OuOjId3WhdpDI1gSxUVna5V5uVdVuE7OEgNqdbfykaQ1DnWKvGjaagrVlL6mj5mMd2lfSwN2dstlLXkhJFY3CTUQwZl48qLput9H0rsJyZENHTU9WNq8Ql6vaAFblXmW1vEWW7GF2nuAFWIF5CEZJKMAWC6o1VtMi8oVsCQM04TPJ5UpvKcS7KK0FDHp41XTdp5VW7jzambD6DZJqQtu7eExxFjYpLNasgK3Osi81t3fhdM6X4E0MShGQhgYwWalvi1K1pvut7mXBTZkLFKXNbGeAShDOTcQblua61WPixINyElCY828U8catfFGG0tbWht1jxLbJdqu/w4Kbd2XdR0FiC01oKBWZajVasq7xbeVtN2FttbLjdgRGUm41QOCqoStr6VW1lk7fevNhtk8s9VSVZFihViai8HxmjKzI8jMu70rbhRCXFY2PmB4xGEj0KsWhmBFzyE8zzXM1FuttHhwwiya72WhLx0e0kG81Nq3FtKyLG285vcvNglsWNXDoSId27l5FVSQjhmRVHotN5O7w1xrDm1jYAEtcxHlPCtbTfqVbVVfa9WDEQmNimkgaMNu2Cxxi2RCy1ktCqzL6epl8muq25hxuwOncLIBVn3lDSpJUtbwUr4bWu+HCuYywdrg285ithKopFzWG6267mDeLDzL5UBIwAvsmpqFbW17Lpa5lVbVa5VN2GCfYg+3NktVRxDBjx4cQSrMWKXMysrKou5aNhzDnhEpd1DQLG9QK1BY2I4ZV1eU7Lrf2sTbMbZVrzYpaNWuckVJkZWVl9NuVbfRDYj65oAooRULMUlDAtHQPxLJdpXma31YRCQMXTPambU2KjK8PAiVQ/AtH2UZrm1aSunVdhnDmGkCxlWZ1DawKFQi9y+jzKW5mw5z+yt3MzMRJAHYLaLFEdFYkleZmVvS5caZLNorKzh41LB0tVjQVvWM3ardLc3hwBGxPmmmdzoZy6IhNkYsjoEPCwnmuVlt4rzM2H20dmlKJIKvw1BCwtIVzR/DGnKbuXDxJFEkZQIgWjALQCQ7y87wytcjauKrhtt1rpWNtiFWFVZiCxDMxq/N5S74Vwxskm2ZzgWJVIC0BAJ4dpahbTqu9K7DfL5kyIqWCGwkMVY0kVrmVmDtZdq5k8Iwvs3bbMY1kRYVePdxKfKhiSjggNybzVRVa60thXbU+spmBEAirwitURBQ2lWW5Obtu5W0+HDEyEQbCB5vZ7aGqwhIbylCjsC9pWjabVttLevhh1JkvJFTZQ8W56xgBlVkdtGrxW+Za4d7V2jAUVFJ3inePoBJVUa1VtZma6SS4qzadOrVga0xCXNI0cbWVW1pBpFlzarmuutt5Wqq+HEZlOITWXP6xVnNWGoFVLi19JuWxFu7Lmw8OaAjh0sSSdQo4KlmahNtrW6dX2ezGkkN6yrWqSEuzIAgcrbxYPyrd2xry4Ryk6hFSkzJwFCAiowFt0elbrlu+JcCJKcgBezqIxs1l7rVAoAordRTbzXMzXNdh1k82yzzEIygFY41lYMxJXdVYraq3MzNdb6OEMlIBRjc9GbxGNzVraqVusa3w8t2HO1FDtpVkqrOJHtNApZjIx5d2zLbp1XXYOEKaZbMmQEszWs5Ae3hctyEKVW5lW236rsOlU2qg+kma26wMUTSwGrS0rLvKN4dLYZ7Oz7CJlsZ2WORqKAqhWe+8eK5dVP4sZ+ZPa7l95GgHnJAZVYqtttreUXTq7ebASiiU8leVEe7mLBF7GIBKsjMV026bdOlqsuAUkzyhFRzEtAl4QsbiXrX0V5vDpxmXaK8SoLaRx3hUMFC6CG5bbeXm4NjXo1KVYlmVI77nLLvACDdQC7Uyqyt7WAIBujATFtnFYnDu0sqPGwQ2kstGYEGLUqty26vDh1kc/EQhcPGQ71sAJKWPaea36bd6W8N2FxkHaUvcGZmFkigIexm1ctknitt5cNhtQvEUIAcXa9JuVCrU5V1XOrfWuBIgp5KU2bkzGpmrdex0uKJRVWkhDadTNb+lhefaspAq8QJJkNvFVNt3ALcqXRrwX1cuMR5ESRwqjF1SIVia0G/VvHjtbl5aXam1YbRQgqd2GU8sgDCxlqq6710sy9lvLqwBuiC9vleG9rb2JpQAEAG4ijablZub0bcCRDKEd5EO6alHYICSLbd2LtS6rTHh1lNpuEEdaRGo1BCokuuFNN11qqxZbVazjgzullWOMsKxa7SNDOSrKF/wBnavFvD6OEDCdBNoKpEgQ1QKbHAZTUG3gGuZbfRw82VkZKbsOCDS7sFAxtUUfVdzcur4sFNjdE5plLpcFa52YAkNx4ILedmuu0+HBsKsTFHSRjcrNaQEUKO21luVfFd6WBJnJJPdiZFoy27iR4TIikyDeBUIZbatquZrqSK13BcMNodLnqVcIYwGVFRKkFRaVua17lVl9K3DLaPSe6y2JTGLkAka+ou4uAtvo3BWwxzWUW5XrW1SAgj+jIuZipa5pWbUp8VuGAJKRMBaZvacgioCbVXsqg0+eq6ma65bW8y6sCcllA96s0tbTItgJA4LRWX0dS1ZfCeVsOM/KzQ2kxrK63AKzAiNW4Aq3NI13HDaFXZ7QEMqG1jdS07u0E32qzaY1GDNs0wugW1c1uySjHgGFAAFUllWo8Tx3afS44M5HZ8m7llmaVnj4ExsjRx1sWNgF51a5lPL9+G+WyCs8isr1NWvqtkYAVkjIZrbblkr4mY4WzEqoKkJ5RGXtYohU3KbFbVbqpdd+zhgdqeISe1pCybskuygv3BidOkXc6+TuwZyGXFkNtFKtdIrBiVI1VK26o9Ph8JwFymQVUDm4uVAUHgRxZQwLarmj1BV8+NpUZIqGUrIlTGqFi5uF1jH7LVu8WBTwls9GN5KrTA1LOEKkiraTxXUt3peGmGokHk1BIXvCr2nvAPiua6jNy4XyWzJ2gJLJVKmNedio1MzNqW21vSuuDacNocxRY7kIKK17gEAu11rOLbmZW03XcuEmXtrZ8qzhY1c3MrKaFQtbb1K6WlXl5dLasbT5siN41N54UYk0B8VLtOnl1eLCa5cyZmNVFGGu1ACCGW1iodrWvXV8WrDsTIl726oqjia3glqgrba2lW+5sNO1OAm42KxVHNrbwagGBKmjKot5lZmtr7rhjVthOsRW4CwgvQB2qw4KA3Nbqa1caZPNEyIVBEgCkKRcrsy9qhV0K13D0cNsxPIs5DVFFAbhSrAMwrc3NqVrsNKe8JSaO2QqS1hjElQaCThxKn0fP4lwj0fzKWycWZijBB4laq8FLK17W4T2tsyR0fiDKjRgq1qEE8qi3St/Nd6uON8tKiBWYKSlBala3kqqrXlVuZbvEuFKSWaUM6pEQAqneOy0dnqzFFHLa1y0VsKLNCeUuEuAvZQSoOm4KvLa2q3V4sN89tIpPILbCZGIdGoqm24cPCt3pYdxZwNC9eBNLgFALO5VFpby3aa4YkpIdl81GWczSOeNIhSisb7STptRbdRw6TpIyG0rvAfJhrrQSwXjp5bVwpNHDuhDU75mW4KGa0AtQE/orarYF5ada2MtLiRqqTHICrKQPhXmwQukjJdzIhJFjkqHCkKCvcC2q7Vba3NhOXKFFtBLMTpBoQAxuJP2V5cFo4PILdIoRnYo5W0K7G01HtW3BvDhLL9FGZ240UdjX1Ur4nozXalVtOGJSU72DtBTC5lR3eIVSRUsRRXiSFW1ljWRtXMzW6sNIttC4BSVUggyJSoVSq1IVbrWuXTd3thvsh5BHcCj1qGViwkoDqj1aWZV1W2r6WH38lBUdxR1agWguqTc1HCKqty8OVm04uXyUEAZp4spuSAsjonASRgSXRObyVNrWyNdzeHlxFEyrfOirCZFZQUpYZFFWYEhmXSyqynlbxYMbO2awEW6ZlmhoSq3RksrcBH4Ukt7Wa5cabRjdVMhfeSv31qAeZlr4mtb0sPlmnmUQQx6wTxApH5QA0utJkLKzNaty7vTdW7G2QJVWAtLBZeNzMAoK2uR7S6beVq224FZeEMLwtpcjgGJcECwEBltVbv0tWHOVzlWcMqKjqyEEEairLctureIvZq0t4aYQTraHpBc5UrociiDkJNtBRlay5l4/Z5Tg3l83Yp02hXNY1uF5YabiunTq03asCtjbKG85DbQVDVao7gbLXXUtxt1ccPctlmJdHAcpwCgMHWjaVCtp03cP/HBC6BHdn5WsLSPRWcixS1pIA5qXXMzcwbw0whs2VCwLgEirNxYRgeEN4mblrb58M8nmkL0cLRmK7x7+CgcRVWZmVGXlVcPtmZtUAYCqm+nDgWBWlly6ruW21ra4maUDgnsOzCQSeGk3aqKjdxAu8K3ej9rEG6V9H13hkcSOBYU5pEl49tWtWJfxMPFicnOOUnetbipdDYSFBW2+21fFw06lxA+kjAvK9QIyCqsLlo5VaRmNma9tTMGVbeHhw1U2TtQLK5wiQMpVJCR2iMoWJZrbotSsq+jdcow02rmZEVGvLB+MixhlVlqyitrK1vxefBPZ+xbXU0OmjEhjUsV01PKvNy+vDeCchTG4YrcwLdpF54cEW7eK2rmZVX1YpzBU0JzJnIk3JIQElZESQFgCCyqhfSksenjpuuP2sNGz+9Yl0jR2JKtaQwCszbtR9E1yr4vNgcuz3akRdTGKAsxC0JNbqMzaW5eW234sTWCMpBxo4slRQd2aKCtLbLndt43Kurh4bcPmEyRzfSIGKoRytxrGCSwIVVDDdaVuZubw4jmWvrXdhVcgkIzBQNVQzXXavR+KmH6RlUq1yylEKFWUKUDdjXcmlWU+Jl9LCeYzxQJVRu2J7F3ircO0W6W/FhRZPKXMlsaK62K44BKNUjSCx5vS5fruwnsvLqoYWSpIXtFyh1AJurS7WvtLy+j4sYmySmVKtcAoAZKUJpw4LzsrMvLp8+HWzNlVSU6msY+MbyhLcURefVq1YQOxNCUyhANpJcKpo5rUmrK3BFZLbuy7louHGZ2DJCQrDjJUrSRSkikK1HVLdVzeLV9eN9liNXdLnRJoiULFWWpuVanTY3nuVvF7ONMrIQHUBmawc9thUrxcG67eM39H6NvLiQEIIulU2cCsAtqQsrAE2g0PAgs11q28GbU3NhBcyV9Eob0cyFDRXHIC+tW8zL58EujmSMhRVI0xtxAuoLuK1blvW6nhVsJ6GmNpCR1NIyLSwIVQ4K3XN5O65fPaeZcIiQlkUFmzxJAcpGkbFI1LAru+cBQrXNq9rmu5cKQxq9rgIhAKkseDVDsELczyWs3iu/Rwk2wI5JVR5DCST5WlYwBcaWorMknLVW5lu5cPdo7IkWOplhNCrgxhgskilbXttsuaPyZ03ceOFFkkDkyzUY1IDUWjMC/k1VbQ6tba3pN4dODabSKx7oh0RirkWoQKdkgbmZdTV1cuBeRzSu263w4VlkjeMhHjAuNo0qzarRGtum5sO59l0oYqlI1aokVVjjBFoXmZmZbreZuxdOBkJ4WIsiokCAmRHV6WsUIYDhdfptbmMfNwXVqxjZ0T1ZG7QLgFILSKHZlY36llWNuZbVaO2uNjmVpGLxdaagKwK6m7G8K6vF4fFgpk80XALRtwUC4aSWpYVuXUy6VYx6rq24kkQmQnNQTVkdrmasdHqSd2ukqtlzaVZWta3w4eNk2QACRmKVjKtGpRxzHeWt9P4bm+rBGSMiwNyXkUQGNyD2g2NbvPiu/FgZtEBGZEL2F1qGUggVuN5XU1rW6vSwMbUpSLbE3kai2NENrbtWAZn5VJu8VrcytpXDPZk7qjx6RuS0i32ua6q0sa1o+b0tRbTh90hyyKqrpk3iR9lSUZgrXA8yMjKy8t2EtmWmQBw5FG7EVSGFy3a1tZla1jJbqW7vwJCIGVnb2WZirGlXSMlN4AEYFV3cbfm7WOnTqwOGSYPJcojdWpwAMnAM1Ll1NJb2fpYM7Gy0MvzqOWQrLlkcQLb9PIbXAJtVFkX0WturgflYl3MgUWkOWjoEIBAeu8ZWvSRlW21dPDjbhg3Ipa2xO9jMFkkQXMsq8wiKuVfS61XeMkmr2uzmxvlMiFANrAqXCMb6yRgqqVZNOlfEvi8OHKLKIkdHdhQOREVUqwKMjNbpiXl1NquHLqwJysT7+4M0ZZDVW41qWqhN2neNbq09rNhHckFIk2EGjdVKwyFCx7lqZYmVX5rJmZvS7uOBn8mrchvjerG9Q9TbTiEv8ApV89upfdgvs/NFI3MrLdujShEiiWq1KnUtq22hW/iwLXKkOiq4RW7DIAabxLS6iJWtuVV/axIRIQkwvS5hSWRuAlJAotkoe1V3gPK6ty7v7WF9kbOVZythEptS4sF3gqrXbtrUWdPSZlVlGGG1NmOlpfVfaK1YrYotfi2qJtPst5sa7MzhJjdal0dUAc0Cru2QVZ9TKqtzXM3KvbhoAukCU9zexXqzB3SVJDQEl1mlBvCqLbUmtaSq6Ut040ysyhJFN1ro3AAAIxHAjxLqt08tpuxjbG24kZlZ8ySrkHWsd6BbVACXf0l3NzLbpW7G20NlSJNHWUwK8SyIlFa9Jhcp59Ny+yuoLiPNFdOJkZREoJsbUyPSpEisu6Uc13iwhtHMkFwWcOLQK0Um1rSfaVVua5tS1amFs0tqAEXXoRwNxL3qsbNd9Ey2yKbebl7Fw46QbSJcRyIu7KhOFCQ1e0FFb0Vju3npYlAQEoHkYamUsTZWQgqBYeC8A7LzL+E24JS7UrDHGhRbql7kUMKaUTeW6LlZuXS3fhKQgROgZjrAZagIpoqhlVbkuZlVbtLefw49kIrFbQZCTJpJVzVlVSrG65eZqe/CMhMs7T2kykIUWintNWuOi3xWsrLbVrV1BqMt2GkuRZZATu7L3J4m4odIuW7Ta13L5sKxS5pgYiI92UDKrFUoIx2WsrS3W9satqYLpwVEoZXI5pOIaSwhls7FVrmfVGyjlZfaw0J8kipBkq0RWkZDozPV2U23g83LJd9hcPshs0dpfygJDJS10GlN5c2i547a6rrdRxoI4kRbN/I5YUJoyESIrvfc16tvNNttvDDzZOSaR4aq53MhuRSEZg1rVrqubxC70LbcTBqAlBukuzkkK2ugeElXatHYi1mdrdDeiFXDvYsDX6QxZggj01AI0sxHMjNHbzaeOC7ZOPWRu3beVc0USBU57Tptu3irdy8Gpgfl9lMZHdLiIiJNLXER3KpY2tyrvFW1tPM2EGpEpzMjIjxlQK0dZaKClbqnl1tbpF3tVXC+WsaxgAWSztt1Kw3FDy2s2pivL7OHWZtbd6njWQHuqOAZgxDc127kW3wtbhFhu2qlwieMX1AC1ray8rWq1zMLuWq+jiQCyDbK3250bYgkKrVNhI5LKKoBCadNvHxNX2cMdm7IYSKoNkdDQWsQoA4AlltZVk9q658TLZeyw5LuGZLJCd2bahCtH0WorJcvpXU4q2Ae2pmDPEhaJQTYVHPJVGBot10lq3DT3efEmrGSEOUejzAG8XyCvUkMGJN5RlYhGW3Sq3Wt4tVuMCctJbEVpHGLjVxG6UWl+m7U11F5uN2HD5FYd0zXyXk3OLTquatVVWskWRuVm1Kfaw7jgcRsAGCuPo003cFZSV5kj5WubSzfDhhKeyFZyPSAIjYL2FCKEqdIDKt6yWs3w0VcI5rLlzGUDeVtoWN6tdqIAVWZWtXxaWphxJOwY23MIwjKBRWW1WY0ZedrmbSzK2CGxNlG6j3cFuJUBbSy3JW3Tpa2uAA1jZKYCTi2e0YAWoUVqSxUFCWlKPptVmtajL7Pw4aZqElaAXgtQVXigcaWJuVZW5tTebhzNgvtHJBmLPbQkG2pMgrcjCi8+rVaq6lFuPO6rIKAPbGH8m3FSuirC3SzK3LczNXw24OITA7UOy2YcNmL1BEiCEi2rEJbq1XNF9Gtfdww+zuUCBXjcMwpYW4qK2V4LzK0clxVv8WE9jbOUvLVuAF3OQGotxcHx81pVvNhTIRL5GoS0xkELYWeQM9EI5luu5mXu8+DAMJiRKe7bZAC/FgW3clWJhUjuq1zKulebla2mGOSk0RpdUqJWdWqahBfxDc7ao/iq3o4PZOIGLisaipFlLkkOrVRWbUulS3iovo4YQRWOWUpIZK8KVZUsVVVQmm5Wu9q0WnEhbCjkFJ5HPlggBRLDwctoC0aiVTmVWt8Omto44VOZLFpSAEoCwqSFanna1vpGuH4sJ7L24y7pDHu4yzusl68bW3QSW5VVLbWZbdSqV5sPjlzabmjERcqUdlBJpcFIVdast1JNK3BtTYcC2d00oNtOMvCzAFixFyqjAJU2jdnwst1xtXvwd6DMY92rCOMMQW73jjIuW4N6TKrD329uBWSMiZgIqo6GpOoXKyqygKPBIrLH7Pnw/zkBDXAEpaK0FTUW1WvxNIp/o/iw7LGRmk7KEazW1AWVmVAQxsUAsqMGuBYOuqNt4vM3MbcJR7JV41qQ4YsahQXQSLqAttW1WjXSzd/iwlFsgmUKrNvVu3yhb0VSy2spt1K1ytbdzDCm0gKxIKOgMhbgwApbcpt1LbdzNdqOLokCSLKtIlPcn0gWxUaoEcZUFrrh5nBtttVdJVP3YEZrZoMjrQPrBMlKlrY2bUFuS7UtfSp58L5aNSjuXiKwDQslYzIAbigP9LLu7m0st1MM8ltBeNoCrU8O0uLlalV8VrfZXDOgpxISzwXC0KFaPeLIlLCFdloQlqqy2rI1y3eGvLhlncpJxLLasdLbmtduFvalzWtavNb2ry4e5mu8utlU1rBGVDRBGZkdbmZWVvFd6mrzYS2jK8e7NRbbIDUXqrNqDra2mRltk5e+3EEqaEhnM9uuFiyK6hwGNoEqhXOq65Wa1vs9t2CkMshAZrkDhaLeouLG9SVW5VW1eZvOracaZHJk7mUcAyx3OoDBwUZS1sqr5R7pKr/hwP2Jm7G3RjRt2CzuCFZ4yrKwrc3Lddy6WC8wwgYuEiAUjnr3SQKC1pVjYKhgRcVHwxxs3peLsw+2lm/IiwMUAag4lg7bpkU2Naulm5brlPHlwwzk5ieKhFgcLXskTTUBvDbu/0vtY0j2grK9Q4d+IsAAFhuq6s2hrbmCrpWuAcZmU4sm42dVGZAKrUhgand0ZpCLuXdszU8TR+jhPMbMcW1pugA7twBBJ0lhqZluW4e1dhxldqPboUhlIt4KWKkMprbpZnbT7MYwK2xmpGUkHiteCIoRgTa28bmXVvKK37OKxIGQU4BOakabHiS8rmLLER3oFZWKlXKhmWS9WXSV+Lv1YR23llDlWCyLUFQHAChu+/SzXXXC368AoM6wVwQhZFF4IUSMAVYKgu5re34F04NHaaMyNJwBYM1yqxIU2omm22Plr6VODYUiITQQUzXaJifduAZC5ucXMCihUIYJpgbd3UtXU2M7Y20zNuo7UU9jBPC9iEhpVW+RZFtublq2HluqTkJALVqXNW72F166Wbma3D1JwyICLpIUUSXAkVcswaN7rmbdta19q/iwpOQTgTmoxmsm1oEd6qCQ9rKSJFVlcueRbmXeei2pcO2lDqqCNcyUKqAY6liqXlm5fJ7x2U6vR00wjNlSwkuUx2lryCCqx6WQKqc8jaa3YbvkUsc0YhVZ10NVSyqwYWad3vLVPNiMhEE+XMWxsECPIYWWtWIhOpXS1vJPG0ci0ZG02/Fhi+WJaxt0axjyjJcjALbYZF022twa3SwXBGTPtuLrIlDRbqig0Z27WX0WVVXUq22m3xYGJ0hLPIUE1scSqAtoCEI0RoVXysUkmrxej7WBIGSeNya5KR5GcSi0MXJe6u8aMKy3HnZeVfq5aLgnng7LMUUPRV3pFrOEFrIbWbV4lDW2rTjhlteCpNoC7tVdKG5SzIhkWttrMreG1d3Rl9rGMvn2YHi8drI7m0BgLbbKrqaDla34e9bcMBsTym2WzRN7rXduSqV4myltoFy3My9vtYKbfcz5gq4rM26BQBgAN1AiLzc27tpq7uPDCMhrr3gRNJ3kgNis4sLWqrPKzeU1eGuHnS3apaTigfRDu5FIFAkUTAA8zWqy1u9nDk2gpxwWm1dnvDRirEVAIZoyK8mhU5JFZY6s91upbcNtn5kBkYDdq4tJCgHjqLBrrbV3fDTqrbhntXMB92ZGeZl3YtpWMGrIq3eOzVVrW1ItbhqxkkOGQBDQpGXuYlWAtMhRVa70tOlWPC7EMwUUEhLkmRlUPVSrVZlYk6rgFK6la2NW9lsFc/tBKEAO7gk7wMQicFqlmlnkVrqSXaq+fAHY2bLaASUAFHeqbrUyUtW26R1a0c2q3CjZkE1oQKKJODIN4xZQDczK3LzL4rq3XYlYdqBwlFsjII3WoBhkdS4k1CSiM9UjdVZLWVl3i+ddTYI/ympieYby8TDXxSJzS8ULsyxNzLq8zUtwDaQiJI+dhI9gtqSC14Riq3WsttPRp5sEIMsgjoZCqveStC4BU6gQtupbbS32cIkzZIZLbaDBgWQhg7qwVpayE1ud7VVVW2SPlu5fiwO2u6uFdQGt3aSRqh3gNjtIQ7M2m5Wo3ir7OpbP5NGtSIqzEFlJqoAoz1AtW1bbY9TWspt0lcMstIY1VGjpMwLK7k+TuFigqq/RrGrNq1XBfawxBJhIQiGy9jzMsciPWtU1AK5UqtEJbVpW2qtpVTgoGVFZgF3hoDS8Eswt4qui5VVlEnxYR6Ow3oFaMKpuDFr2VWpbczc1qW/FbbTBNtkXFruDxkHiCoCUVbvS3enhzdrYuU6dlA511EoGDTgqwaqWHh2Bh2FV07uO267mutbB6eS9qSndWiiJJU7xTdrXlVVa1mLelbzc2Ec0xY2xgEE8qmhAOqtW8OlJLviXA/OZ9lZLmvC7sUqSkZBs5rbmuZmbd6l44jcACiBMLO0NmKSJULXKxvCiolS66gZdMVrKtVZVurfhpLOz7lrTShZ2PEEeVqH8P0i8NP6OH0ecWMV8m+8M127IBBqrVJt8K3Lay+zhLKZR0a4i5aksiuFAjYKxqWVltttU3LzD2sRwFJfanWzNsF94klWG7LpVaE8F4kXK1y3KwVWtZbtWNOkeXIACAyDd+S4AEkW1ALW3rzN4m5ea7AvN5NFW5XkISoqNTrRtMa+PdtFbS3z40lcBZFdJXi4upEm8jWQ2swS5bLWu3Y0+BVtXEZJyRRtSOfgAMZAKuagd0atVYrnLXXScy3aezxYN53PJumZVrRSGKcaSKyoXLvqaNrd4Fu7mwCfZ8gEUbShAASpL70DVfaobSurVaunjjbZG1xYVbylzi/dkUI9EM2m3VcfRYYHWOSfVtKI71ZCrkubVO7UshQG1qaOZm1Xbzm8/BcIyyF1hFay1q5UEW0vorvyMrR9mlrtWACZpGlFElRWJIIpc0d24ZhdcqyaPD57vRw9zG0RvZEUyiMsAE4AgEWorlbU07tV9JtVMNrWulCcZ4SJEQ6IgStrW1rQK7KpS5Ha5la3TpOGmd6TlrdRcFFbXS+EMNS1Gm7Tbq1KpxptLPOYwskq2I07RqwahASC2NTpW625RdzUbmwtszZ9I6B1WQKWoEosZC3BiXXVG8bSRnmtqrYYuhOGzda5ma/LtHYHjlWMrfUMDH3oW0qq23f/LAmMNwqq2hxVHcsr3C4q5i1urrptu7sOi72IzuzLSnCrW8ymgbw3ezbgau2CrHeIStyaEqgCgKwJbmaRtVNNvN3NgJ3okQy8TKIgrKEkdSAyksFoykEc2lt5Hzalt78E8rkXkDmjOhAoeACOrMpjB5n0tb8WrDaTKxAsYWYxq+8RnFrLeqssbHxtcv6Quwei24Y4BEsW8mZFrISoRV1V3a2XNJHcy3fa1W4kaAbkoCTMBR/M3oJSXdFkpG6WMY2q9yhXXUki6Vt040h2dQsCxk4E8/FRp7TddculR4sPYc1JdbLUVZZFcuGSZlCpaVbnbV4dV2PI4E7yMYnUSEPwqGNLbaLzXXYaRsSvtTDNyCglPYagUJFUOlSB4fKK3NjfKFzE1LHeMlaSKwCIo7SVVbpGuWl2HW03iJ8mWjWMKN1UEBLrjbp1Kt0kg8Vty6sYGc3Syk3SiSm6ZqUZVu1ELqijZm5fVgTZELpu0AGXu8oZJKL2VChWuqCvOt1zejhJzwehvXhrru0HHgaW2JH4bWb2sENlbRWWPiVlEJ4xKSQIyWZrF02LczabruF2BceZUqqKXerGgOqMDSyEKns9rNysWxGdicXsmuztnkpLG4K7wCwVDoWBvCkxMzLH4t4uB8pJUAUEhYpawYhXUdo06l08Gbw42yufzRT5tQIjC8SpGDIfCw3kXKtrcbl7sb7Kyu5Ry4YhXINDUEEKgY+K5pGarL7OFM2RxCcgKpFQW4m8hgh0rxZWb+juZa+Lw3YX2bs8NKlF0qGFD2kLbKzDw6o7dVzNy6sAtjTK5aOV+NoDFqkhb7mUXLpa1V+JSq4ISZtxKkcaVQ0ZUZSCHK3OhCs10dtqiRmW6vhwBOxPCZyTB1VlNiPJJSrG4sWVaUXlVdLfXh0+b4SRsUAJVaitFCFWZVHita5v0tWFc30f3c0YYMlrOGBACq5tlqRyoqyMqnm7MPZ9nxMzTKyLcpiZRQuJHFrNa/9GzKzbxfZwibQmTPaGYojqqxuXtdZFNDEqh1dSsul1dd3VrtNOHNgPtLM2sCZEaWSmovaikXJeWXl026f8WHsZ3KB1IkaOUhFpoIFuoh7rrvRbTwwOhyocO7gLqJCVFAVVnZtScvs+JdPhwEowEZye0JhDQSuiR8TR6IpYt38yt5Php1VxjLbWZ7Tc7WCQuzkVck3LxbS3hwLzk18SWi2pDOSKK9LmCsNNy3KzXLhGHMG6O+ISVosaXhUAIaii3VqZmYM3nwPJEjOzc+G3d91qA2UK2i0q1Dp5Wt8OrzYXz+cCyhqkBFD2pWgJt0jxsu7a4tzceOBsqJFIC0huW1ygtBUA6EAa5blZt4bsM8vtB2zC1Ejqaty1PBWuZj4VtZtXLiQGAgzKIZiERudIcGshDVJFzcoe2+3lX68DFKu1G4iUcQtAN53q7WqzaVt+rBvO9LQHBTeC+tx4FfRWniWHd9sbeLswL2hEzyVbdLBGCzWlqAFVbiF1a2uq3hb4sCU4slMnONxIUNrqaqvAgCloqzLbptkp4rhj2zdns7CRmqYwLUC9tviYcrMzSXW8uGcGVGtrhIhqzAUqUUtpUc11rczW3VwQzaBli0SIk0lUBBG7AtVVUtz6lu/SXAhOVrlGIscrcWkY2nmC8or/s7WwicozOCDaFq5PAEkDuD6mVlZdPxYdDNgpY4uIkdmk4g2alRdOpYVuVj6WEtr7PJQ2KIlUkm4geUtuNp1W6W5fuwVimCVXanzcLEgFwoWFhqDczDm8Vuq7lxu8sjugmaQ0kJ3dKGzU7u1unm06luwPXbTI28mjZ3dVRBfrRqr5QW8zLbda3NjVci4JZ2FpDay5ANSzKxZmueTTytgUSI5nNwNKjC+5SUSq2gLRmUqyNcytbb7OIy+0mcFi13Fl3bAuAAWYkhtWlm5l1W9mMLtHTKwJYrIoQjsAUWvwbmuW2ltttMem2WjZhEuYRCilypLEnUKC70vFdgSnCfLtR7ZZCY73C7loxaIVOk3+lFu41UeLhjTJ7EIMTTMddzVb+ljW6ttza9UbLdzNRcJz5e0hrkKxW1FWJADaaabm8On+7DSSJ3KTEhlNAgqKAXcVt8H8WEMpTJTOXShGjZqysVKmgZbNQ48yrbgztXZxMeoLGtvYVJjlYG6lV1by22jYHNBYx3jXO4Fq8LU49tV5WVcYn2ozJUtUA2d1ACLDQeG23m+LDJLBkEjEuppMpWooQCmoUPh5ePs49sjLqt9HEjmhVbtJINttea7m5eXCMkishABkEZEYNbABzcPDdq44c5TOhiwVUDa+FAFUW2ihX2lXlwRCQT5c0CJFMW6cr5MRsAL0NrtVlZnXxW3c3iwPl6PNSUpXlU6uZiw7Bd4V/aw82dsZ5hSM2pGl0kjuKlivFVGnU/o2+9saTpYyiyRkQkux4gMAtqgK2llZl0rp44YAhJMtmsXkZXVhHBGBRjQBhcpYr6LN4sOs6gG7Ecm8CjipBW2p7A3j1N9rCGSyru3F6b8lTxYsACzV08zMy+FsOZckFZ1qd4unVQUNdVt3M3tYc5pKWLs+2hMyW0bg1Tu2YW3BbfpG1crW4dPtV91VnkoojNUQhgAdBK6brVXma5VphHaWz6PQra4YAKKCoU8HIXSzMvbq5hhyS29Qh97cBKbiLlINrL6H2WblxbBCrolLmi1jLLddbbaFBJOk1dNSu1zeHVgLn8q5vK0QbwrS4cG87Xct9rafXh9PtuO4ukZhIvY/6tRqWlV8S8wt1YQ2f0fWQ+TUSqqlrpKAi7UC+r4tSqzctMMSiG9DNlQyAko5CG0SEsVNe4APpt8zLzeycSbYG318oJSA5SQwty2sBdcFZWVruUXMrcbrsJZdkoVKmSBHDFbghVhzLdpv8ARDXcurG8uUjMe9RnSYuKKBGSI7tHG7SyxrzeJjgghXnDdrOvaCyFgGY0tLV8a2/pasOMhtUxs7hrauFU1JFCOJPiZbfDzYH5bMBppGFDcF3ZepFa6iR425vibCyzUeRPJyJQAGhUHVxRU8N3c3o4W2ySbNLVw5oCvKVqQwB83hZl7brvhxJMzKzESFjYGYBrqleRizIulF8zKqq2Au2doJVIxpFBvRHGKBua46bmZeXV8WDuziqioq4rwkIYjsuPk+Vvw3HEzSExSMO0QzSIGVA4HFgCG3RvNCrXIq3XeLEPlzsbsUYmO1rFkpcWcnSTy2L7S+fEnl2OZZHeE7uQXaHjKgtS5qrddc66SvixGJ31lgpjYNqVloK+yF5eb6O3EVQ2gomhezc8qIL41jpC623cJCLfKWt4m9Fla6uHDZxmiPGONlS1aRisigrpUoypcvpKvfacDOkrMLDUyISFqxQupA43eJeZtPiwlk5QCCCTu+NvLUV4qDLvFZbVu/8APEMSilbZ/Y6qiFGWRpFLLwUi9T5RC66lZFa4K1ysviwT2Q0crhnIu8mtp0goA1z1ReZrVW5dXHz4jkmbXdOw3RsLcQ5FDRaqEVdTal1R+ILXGux9rsu6bUnECSulgO8qVXmbS13xYcBJFNq5+x2FXWIVaMsxIZDpO7D23R3dvibDjIZ7dFCEIjYpVb7VNCzBmtuVrtTW+q7GuYivXVc7FXZr5AfJgXB1MWu5mVdTefirYY5SJ23ZA0nucq5QLcpqLW8mupvStu5cIXskpDFGTJGXG9LKShvEagPcou5lta3w6bT58Dxs1opLb9FrcBVipIWljpzMsnk7dTWjjj08tL2LK6sRdQFAAmkKFVbVj+JbsLbS2oRHGV0qKkDhQiup7lVdVq8PdgTYwlsScTlVZSFksUEs+8BK1XtDqzNp0m1brdWEspODISw8pvNJjcmONVVlANy8upbWZlZfRx6LbLTWHhaAR9JzampUMrKrXXKbvEfNjLoG42kGRuPFq1rcVJZrUu7vDwwYCWSISS2ZkgEqAu7mB0M1RxFU0P6IZfPx440TY4dYjISCkch4GhEam4MTdqk5lHor6WHKwUjL2PaQFvdq1t1MVDc8rWty3XLhtm56GQqxRGSytOJRmXiLeZV06V8JbEpBAUchbbKz0YkjeJXWZChIqbplPNQOtkTWyXCRWa5Q1cMs/tOtas7FZOzeXBTW0gFee7lK+rDfZ2VMshuJVY6hmjHEsganM1qxvy6f0cLZnZ/mhoQQw8pa1DbU0tt1fFy4AHaiIWcll08o6x1DrvKrQyUL3GP2V9nw0xvlwsyu9oV+CqONQSeJYs2po7fZ9eHewJQUkIJSSh0B+JIDXVuVlta1l0th5nIkEYZQy8SKlgwfSqkALb5RbuVvZ5sOACUrhR/5iFuLDgS1SO1CxuStui3m0t7LYN5GRABU1jYASIvChXWtW8CsyrqVrl5rlwf2VO4y4RFLK7D6RQCSh4m7luX0W8+BufzLqWojCleahtYaCTZy6fSuwUIZS+bjOhxekUiyW6QwAYLdQrpa1W4yejc2I/E9GlQ8FPk1rw1C1gCW0sviHhtNuJdlsnVbaGMghAvawEguJuS5XW21RytxxEc/sihkRagAkG8WKGW7SS11vk9NvpBWwRGxMiZyQkFGob04qLwVZTeq0ttiujua65rlHtYWzcgSxioVogBHbQXJW+7mXe6t4ty2+GuFdmwrI0YJJThHIZDVXYjQheLUjc1FutZQuBWf2gkWYtYGVovKDgwAOrhp022qtPDd8WIyEQK2zIVvLk3WvoVxrMjIzkKVbVHvNIZ7rqc2NNi5it4VQOaSjBRJI+rQ1t1quzW2+KnMuHqJFK08zkJaqPGKXCar8EpEtqL7WlVYccMdnZOOtzLIjSXcAVrGUPNRNS3NIvNbhgBkkmcuU4oWVzHJpdE5ltueMWsysqu3paVpcLrcPdn7AkjvQCgkXgjUF8jC4gl2Zd3Haqm1u/wnDsToESRLRKrurMxvVuZLxayszKrcObUV5cIy5dhIjK9XCk1JYoA7LWpd9Nl1wtVreU4YCCiKW2ZsdirB1jYGMrRdZiVXi1BYGZt5dIqnmuUty24CvCgsDOqLUPWpawi9QGtW5F3i27vV4dWnEoiygAAVgzKjKxi7Lr7SyhWXUuprfhpy4jWayI3pQjtZix4XhiWVQRqW25VbTay6q3YObodizmImnERD3l4+MbEkBkLLQm5btVyi23twb+YxJFbQ7x15+JUMBxNbrXZWujtX2WOGeztjBmcJIGUI30ah5CgfyhqrWLJHu+bS1q8viwrkbXSimRySpVGSgYXN2hmazT5Mt4mw8WTTdB4o7vKG03s28A4AC23dsbWuuZVYL67cO8vlLIqooj4mg37PbS1iaMisyrcq+ivfhztvYZSadUV4xGV4Bi/AK91zJpa1tIVtXHCGXhKRRgEULGl7miF7ahviZVjK+vADNETaUU2ZKWYEVldz5QtabSFZjYblW36Tlj014YcQ5zdurNTmL6BUhgLgxVvCytzXWtXw2432LJGquOKyGlhRQyNUtctW1cvZystGwjmAWqSoCpawZq1peqg23eG5arbqW7lxMQBko77U02fl0ZHaiq5qKVASUMFa5RyvKvevN8WHGb6OlVjtdJmajLRmkAol1GC61lW622RdXddg7tPZcKGkrg20kVkAcMCWYEry2srKtq8q3Lga0Fa7uoUgWpWkb8G03fS26VbTbJ5sIiyEZpLpD0fO+RmkvR6XGNXUqaXCTVzLaq01fZxrIkOmvlSpBL13bOQGXdhXS/drcshZbu1lwnszIu6mN5DaCZDYpNSi2mMhvDc1o1Xc2N5JUJQ0ApGfCwDFTdapZWuuXSG9VuGRAovs7Z6jdkoKGPQY3vDygsyBmu026vJ228F5rsY2dAzG1V3ZNONQSoq1HLLzWt4W/iwjeFhjC8Ec3Em0M6sW0bxNKWyR+FVVcK5bMOVKMRQElKFX4MrM+pbWa1rqfZYYIE7EJG9bZ3NG+5hGyINRN6xyXXIBoW5VZYma3TJx9nCcGaWGpUbppAWS2R4isTXIVustlZZl+jk5lPFfFj2SybRBwLrJF+hL81o7S0tt1uqnhWvnwMTaJdkK8FVLWYBaklVZSQ1yfR6S2lbtOC1iLJtVEMjoaJ6u9RfSkZKndsjLzWoqSNG3tKfPjebbO6goxambtEgc1UtE95kCLraNuU6rVb4sKZAThZyzmTeKA7XRiihlosehWRlVvSa3CGydgK7PVXeqWMwSrJHqZ3sbmVVVVLKumjNhHKQlAJRjJ7YEhUi2JSBYkNQIxTtIla51bmuZm9TYVGgmO6NyCpqiqGQ1uqwXyqNu7Vu5vPgVmc5QoICrWUrbQKqonhXmRljuqvh1L2rjWPMDeJqeg8pIxWg3leMZCsrstvibw4lBMICIKey5ayrLGkryo8aR3OWVgzXSKEb6XlXUrabsDtlbGAV9QAVSHSQkM0gCseDtc3N8N2DGW2+0hSTSxUyCM8EIAGsjlu5lXT5vZxHs21WlW7yZF61qAJa3drN993s0w5ISuF4RoFoizGQuAbjVVSrNabFVd22lbrm0huU4mHRzTGoYEEbxq8XAVbbiPE0V1sZVbrfZ5sRXLbMIUK4IJpxFCFrqoVZWZ1VuxvW2rDvOyAMzM5IWh1BN4DVeVla21lu08vDBMAElC69kX23tKsgIWNryzPRaVRh4BqskXU28u7vDgFJJa+7FVUuW1hluUlaAjxM2rSvnXBFto0iUbx+JDG9EZWNWotbbkW1rTDy3C7Gc9O7Ki1Mw4MHtUmqm015WWNGXxeELiQQTKGIQ3OBI6kQ6w4tatAFcawVVmW3TwVtWCWU2ixFN0xJoKiytpPpNqubeXWqvMMZyW11srIoKySA9pAomo2+1qVRd+1iQZOBXsS5baEh2BoGFzhXZVt1L2XKurTiUAE2UZJTfKbOFigrGHjK3FiCCwLISyo2nxctyqw4rgbnOjMsaxmMixmqBU7wMS3EMum1lVl+rD3OZ6NJ2WEO1jGgJrGUPNJcy6VVmbS3iw7gzFSwAm3fBRYwZQAGYsL3u1XSMFubtamJ4BF0AJmyhirGwW40U2nXwAYtpQl+dVkW671+bBvo3kjvGYi6OW0WDiRGNVFuuVWZm4r6PZjGeysJuG8cUuopiJFByrczW26V5Vu424VgyVQTW4RhyrpwABRtRC8rXaTzYrbSpdibRgMQzEQoaO6GhBClqh+W1mtVbrlZl8LYfTbSNlAx3N5dYwCyksy8DeyvpaNaMrW2jCWT2MoIjZmjAKhgFEhGq6pDXadXhuu1YWjgBq4LyMoO5DGjEiRUDhW5tLXC5fw4No2oHXRbZ+0niR0DgmUm8rQyIQlqpZzWtJL6Xc3LzYHZCQru7hcEB3pqocktxNbbeVuXV2LqwYy+ylsYnW94KcyhAqqpDWWsqszNquVWq2nlbDeTZLKrqzG2QyRjdg2qTzK13o6tLM2oXYsCYUQABlC5Mkjb5aPdLu0BuRkUR+NV5Wk5K6bWUty4QgymmZ2VXU1CrbRldNAfwryszaeai18OJBkMtqRSQ9BQAVYGqWA3Mq22x/wBGt11PPhnPkt2EYglpRVEqGJQ3KrUu0+LUuEGjank7E2zeziVia9rVusWtzmoWvB2tdd23KzelTCPRyFd45vFSDd2BiSNNF1LLpVfJpqu+HBTNNfYLXcR0AZVQFaXa6JczapLSv7VcKKQyRF3ljU1FsiFBvFFxQh9KzLdzK2AdAKIStJS5qRwhqVEesRuqhlBrzLbIytvOZa29luG2SVXkQ0uVWFqqVC0btW62/wDo/wD04cfOFNrK0w7x9GVrayk0ZrVa2NvF7sIRgMxpVlrWgAFSNZXT4bdVuCaJTEpCQM0juHdzwuLgcBRks1LdclvBl8OGOa2crNvKVAJqtBRyT511LHy/auriY5DMQ6EkIi7RdaxoKWpU23Np7fRa3C20thxAORMCaHgFBQpS60Npsk1Lpt5vFhFoyKQJ2ZKvJ8mbXFhLrw4KStDbRiPB4m5mtYfZwxz2zqOqxmiPQu5QsoJK8EdvFa3FVxNMxterAmRlspVFVQQliqtNNrr5/FgRtjaC3OI1Z1jQSUcKtpU2l6JpVbpOXmxVe0KZpKZSTXZhgF0kkUC8xIsAA9Ffa5athfZGz0Yx2LouIo1ReRcjLe2rmWNd34eY82EMptKR7VsoY6IzIQoJfVcTdcsi3cq6fPh388jWRB5QHUvGlLjcjSCzw8upm1NbiAt2qSUx2xmo1EgHDMrXhGAzVu03O1t0bXWm1bbbe9cNsxmmRai6NnVQ62h+wszHRyLptK+Kv2cOdobLjAeS53K0RipBBa29eLLqsttKq3MOOG+z9ttE3LMDMwINqmNzRmDFm1alaSnMt2AIg3RDKU/n2nHIy1VVNqoxWqxiUC24Ktq3eJuZrsE+jm0QS9z7n5ujoDuy5kkS5VjUalZXa1TI3hvpy4BJDcVZWcVkJVdAeUBL3GrS0mlqMvNpxrniVeFlLgF0kMcjANVy2mRdN6ta2luVbuXBgoSF6Zw1yihLFyxkIQXHUzKi3WbuTsVeaturDHZlhia0GRIY5WrQgqoZkai2rpulZrW5VCsLcENtQVkYiNBKWEka3KBY9qpYzc28uZrW03fDhgMspLR2mLfyMHd6F0lA7VKtasbKrKzXWtpxCb3RjJDszsxmtkUIEUmziFJYmxr1VmVo3VrS2m3D3MZpQV4OKkK2osDGwsX0bdXxKzeLGMusZCqsbIDcoeiqsi3L2KvM1zXabtJ44XTZsd6xgTSSoygK1oBBFwqPCqrd8OHIAunBkwUKzmXEUbmVLEF/azE8LV8N3iaPSq813Ng10m2UN6oC2FAiiQkRxrfHl7q2abfEbrrtNcMekYuCgF0kMzsWUg1JC1S1dOllZruW7UG8ONOkGZZmeyOUACK4qUcFjGjcRqZWdV4W8rD2sBOcooyQuOI1IqtykqWqpFbrjSxlW1bbtWm0+LDrN5nlvsXdqTxRYxKha4gFWb50ySabXbeKpVcZ2Lm0UM1krNaEYUQC3mppS5WZl5WW622tt12HEuwL4zaHJADtygi8Kxpc3K288PiRsR6qOdiXOeWCPeRskpha+O4EMXYqrK4bTct28C3MtxWjYRgzm8WZHJo8YINwDCaq2nw8y71fFq/Sw2yWyo2yxBq53ZBoxJV70sa1Vtdm1UW7BDZmXQg3lXdTYFjdQWClqsbl0tdp+r7WJmnYoyFjKLSwO5koihTerSpQXokgXlZlZlGpezj7WM1tg2vGQIojJYVK2ktvGZg5VmZ1dl8Lc2nGYc8pBqgUAqb76Aala1Ua7ltXU3KwwNgzd15uYgFnFSoLNI9oua65Gt3i6lZV+1hoJMBPMIxs3Isz3oqWxMgIrUMjXLcwRlbdq3auprh9nDnJZYJIr3NOt5E9UYmIE28Vbnj/AKQelXw4CwSmMSBfLIZBzAKy1HEgLa1q9+q5WS7xYkWZG8RmCWCJS1wU3SaFUxyF9K2t/SLq9nEgMGCgNxZSckKJbREqOGYrHcy2seDAszWxtcq24PttIBXYRmhIjUvRhWi1Y3c0bK3o6dNcQro/tWKRHBYIrSKym8UU0agb0Y2ZW1N4R8WG0HSgW27xzc5MZDGySQLabbuVV3aqcWesAhQ6hKK7R2Cr8Q6Q7lS4HajEs9yKyrai+Uu1abcDOjnRh5COBBRSzSo1WJL2iqy6Lo/JsVVuXxKMZyWeeNVLVEsgWUi0ssgjNpUDktZVkX2qYb5Tpa8MgorByHarW0UWsupOWXltt8On0cV6jgclKARZaZrok0KTiQM8hWPdzcEjB3iu1F1M/k24KraVuwF2jmLTwkoHsEgsFWqrKRczNp1KpX1Ly4NydNV+cRrOkoJWJnllvBAe5ZFULp8S0t5fRYYGTbsMLX4MWZJTTyZDqhd1VfKq2prrdXL4cVyb5qS8JpvAqEFt7mJWS2xfJcBcNCrczLp5V1elpwHzsrXMJb0WNAgjBBclirOWC6WbeM2r0ftYkeRzkRL1nqU3k8irwkrpRFTTduWtZjY1y33W4iPSCQtIbXsJYNZVjcrLdu0PMrLcrGRrvC3hZcA/gUYKdZd7jIhbdyqw4yAGQBgrKu8ZbVja1ZLlW1tWH02W3YdHDKGruSy0JuDK1/h3d3hXm0+lgLHIXYX1maQFRILUICNwF+m9luatzLpNww525ts2kXu3JGxcmRgUtoI2VmW7eW0ZWutHiGGtmniVpHs1GgDCpRCyngEJFLUVRdct7Rqx3erlw7TJ73ecVUxAdpPFSGoKoundNdqXUtePibArIztIQpWilHLo6qaKhuqArXXNp1K1y19nD3KzeUWRHlgscBY3YsFIDNIFaJbXVY2bU1virdgARCRCYSbauDJ9FxR11LIYzRVoXfSitzel7OHEOz3IXMPOzhFa0o3lGHKUZPCtrczKvY3s4e7aiy5TybwyB6CZljVFeUszCoVVtW22vtH2sM5MkiZeQ0qUUKVAUkBtCk6rkidmXTqa4fZwBMm6MZJ/JGBcykxKCUa3yhEjpcbV1Mq2283nwI+ZIsLkM7TArQSAA2W2hNLM12rmbmX7WCGzNqBhWNnIjj3zWhWSM22OTevhW3UzN2+zhrsTYwkaaZmaVETSqyWsoWRFUkWNcq3MtzabnXBN4JiN6ISZuNIrEj3gYsx3lu8BOlaK1qrbdcNOIzns+wFtKFiN2dQY2ix+HKt3Nbda1FwcyqRpLVqkTFgY77gQwuBVl0rIse71N4sMs5l0AVPLamHlK2pEVVWqzWtdp7F9eCJjNNCL5ln3DyyItiGPduyqApKrdQM2uRo13hZfFgJl86yJeATHITUGoDAXNpKrdvFuVrf2sE9pZeOQKPKFX1G1jp4qrnUtq3LHdp02nwnDVJNYUoscSxqEEbgISA9bpGubeNaqm1lZcASdicBIwbHuoQGV3VmFbjcNWqnM2n+LD7MZ5WV21F44xZShoFKqWZvRt7dNrVtw2zIZ1dqqgZQsZke2MClrUtVmSS3VdbqxtkNoDyxSpUxiIu44kDUACq/Rsy/FaPaw4JJT5JjnVYlFVLUFCvBQHJubhb7XZdq4412btgxK15tvJWhBUgC5VUlWu3bK1pbDybOCVl3TlFAqXFAWMaWm4NbarSdqtzc2G+0M3E9i2uVc7xbyoo5CK5FqXbtpI/S/iwLjkUhaxTdXcXAsYbTayguAwc3IV1XMqxrxZtPixpmNmtaVSRJrqqzx8QQbWCpfaty2/aYfawrmNl1cuVKsVNBfUKXW2je1bqC3fZriPZWaTdMrK7XSEgDuEeipt5VZbqasRzdHEqR5Ho8ZJN2jgzC2x+CK6VRgWLNpa5uH68STM9AcyN8YwqRnTNqBcBizSFbrbbdVWu1LpGI4NqRCOBmpCIqq54kSCRlZRa3ittU282Nc702tL0rNBIJFRS5V1W7iUPN9l9PhwLiZkJwE1l2kzeTNLXUJGdVQFa4X3XM0bKtxVeW7zYLZzaCRJGSU40QxR7trZEjZAzKrXqz3K111rNiCZjMXcVqr1UNxasaKvaw02NqXl04KOvAAukkhIV2RAJCWFqFW8aoyrzWt5sKSnhKZXZ7s7xpoJQt4CoChnZWLNbpX0dV2NNjStIpZwFjiDOO64gqqmlzM12rVcvpYjWczZRnjDOFkaxnPAOFZWUW8yLp9L34kGw6zEoJFBQm7eKoJjqqnjFz7u7m+1hszCYp7sjNFje5SgFlrChIqzNQ8z2rq06vDiOzIyyXI2nVQ0Knm07xtXsrd6Iwe/lEwxvbu5VcEcUBKhjdcpZblZZF424e7R2CV3RhABZVNZGPb3jTpXV+jg4slKAZhIylzFSVNNFDvC2hirc1qtq1Ny4IbPzDkqwlkQxRWFxbqiUNpBt+jVV4x2tcuA2W2erO3FwRbUAAAvXu9LVdp9HDzNSsLgrAUIRogdRI0tb6SuzMur68RyckUAJ3n9oKGr5O2rOFoSWQm8gMjKtyqzaW89uGea2+loUoiCQ0vW6oLhXBI9H2dXq9HAx8nLeGcWDgqB2oCG02KG8S3LX3YUmLSzOrWqV3jcKkeTCraGXmZ2W4e0cEE0JXK5bhRBWYgLw4i03Mb25VZbbhptZT58E87ttjHCsnFFqFsooqQvxXXWqu8wGkzDJGCAY5CQtvLI9ytQgc2lW/XjWBQN3dcwtqvYSApuavordapb4cDJlPFk9bOKFNxoFEdTQsSLuHL6LabWwR2PtyI70WVcvwDKxDghqt7TMyrp5lwBTaLtXgHJkvN3Yxoyi70bd5wXwsMb5RSFLraHMhUgsxalLa+zaviXz4ckQmARWSCRyG8npaIqxFFMguqramtbw26bVC4znrXrHIz7yNgENgNhUteGKtqjVrVHi44Ew5lgnMb2ZrkoQoZjarDwtpW3T5/PhPKbRKSmq8Epx7LXrbcPT8S4GU6dQrGKBa3XcagEatS8ulluXm024Irs4MiMJaTUa8D6MKouuB8bN5TlVbcAdp7JIZGDKYzchGoMSV3tSPHzYTgzZpDar2Qby48LbmDWGq+lc2Bnaknef2iHUbs7wNRrqFWVkDLRwvLbqb6lxmfZ7UUAmh8paCQCwFxZbftY2yeU7EDBWcBytFUMxa22vhZtOHkublhQiqXRlksdal1kFrBbtL2qrarvdhwnyQr5wVKBGFFYMxPEFQGa329TcP14eZbIGSRI0AS8i5m4MC11bv9j5Thb4cR/wCfrR1Uqa0rwYdrcRTwt7N3dhLLSG9CVDqzi5uIcIvcD4WVfFhs0Su3P9Ss27iIscIwoq2nek2qasrWsq6lxBulyywPHGgVWo6sijUADYw5W023cvMouGFsnt41YM+ZEfERWFjVtLKrBeXxMfS5sR8mQOXNXZmKliWqVHYRzNbb9nAtmboE+ykq2xemWJZgaLayWhT4lZmVtXrw0m2jIZSoNCrh9PdS1Txa661bebzYTfauq1rRahKkDtJHAe1q9LGuSykZlAINKFi2peKlmp8On7VcSDikjM0ki5hFqJQUVqxkHdqrM1p9GS79+GeWdGMpYlyzlgOBrXv8LJby24QizRJNod3ZmI9EEhl426vZCthGXLpbUkijjhQkt6dTyra2n6sPKSszaO3FVIxGEeYqXq9zXPfYyV8LW2sFXl7sLZXKRSqS0g3t1JKqbArahqVrnkS24ru+XHtn5CNYgA5vL8lwkUMbV1BVVomVvFcy4EbPjKToKXDWCBouo3Ahlu5bW1Wti2BvUHJPJnjaMUZEdmYoikEhQ1o0t4eX2l9nBJZI14FnvYEbxLLSVt8nqtbTdbcvnbCOX2BG81rAJJGpaN7qgV7VLLqZXVuC2912nAPfjerJGLQ1fMSpBt4H0W9K25aNiMyEYhGsn0hjVZArP5QkvxEkRYWqrC621m1am02/pY22Nt0hVPGxSOFQykLqIKMtzR8zWsvLgdtTJrA1jCqPSwGhDEnnVkXm5W0t38cPMpE6EluQVNzEmoAtpRVtubuVl5cGDdNEBKpm1iDm5TSjR8VDg1uAYNp1WrS1uXDrclwZGVuKC0GwBRXUxMXIq6qXKrXDEfbNg8HSM1YagQKkHgTbqZbWu8Pw42zOcGsOyLwJFTwBA7Ra1zfau+HDX2JWCdJK1WcEx6ltdq963EMyrareZuXEp2XtZI4oizkRuGKtaXSgNzCxGuZt5q/aGIjsfZd4iRC0zOp3SFmUIw1XnSqrfy3Ldp7cPsgJAk0XGO2vBrbga6yXtW1m1KFbmrzYIEhIgIjJthatazyB2Fji65yT2HxcvhZcRKFWEhBrcDz1rQs/Y17K11zMtyt38OXErvjpGRGWIo0gUKCNFqlFVm8pvNTM2lsRrPZEOyMRYVJuqxBvPZU+K3Vp04Y3N09gLIhPscsnE1YHVxIHBrlqi6na1mp7vZwwMESmRUeYq1LUKqGvtVmVlbnjVt4oaO26itauJJ0YnjVnEgkSMrRJBEWJJPYwe62Nrm8pzebAjb2USOchZFkRbrpFDKqgFVApzXK2n68OLBDmhm0YA27UJApqaUKIDdbUl1utZVVdTY2TKWXpJc0gpRQVZEFODry3Kq6T6VVbBDKxgqbSoNBqZFO7XeW1IW25dSt9fHC203AlU70vaFQSMqxkCvBLbfo/CFblwwTla7JIsc8Y45CqA8GaqlWa1nts8a6WX0TwbC+dW+MhFklVwXoUUymOrIZButSRstq6Wa5vVjMUhNoIWRVr5MWhSaOpvdlZdLWqVXmr4SuBT5JgFuIdECUVCSEW7lPKrKvpXejhDNI5JaMKjKHlEcVAayK3EKeQFEZlbTabl5sP9m7QiSSSNlM0OoqLmUAkcGuHM1rXbnxelhjs6J24kAsA7AHjpGq0jluZrebm7sGWcmOQWCGgGo8QWAZhRF5bla21rdWCkgyhjiheZzAIIhU3AteoWhWpWo1NqttX4dWCG04axoWRFfdkGHtZSlyMRdc1zN4bvSwx2bshmO8JPCjNYtCtwtV6Lrbmaq+Hmw8lQva77t0RKC3S5ozKDW7Uu8ZW3jXNabcIE7UiES2UjsBHu6lqmNeJCPatGIt5W7202082EpstWZVYhBIklztqChOYC70mupbzY1TPkFRVN4oEhkN0VpULcoZWW+PSqm7xWsLrsJVWrFi9OL3cCqg6itH3duq3Tq7cSzKjhRiTJBpXUAogYAVDKQK9pDal/hway+0GW00HAMCH8oSFtWrXLqVr+DeGmHL7OaRiyAzVC3MzB94xa0khblutVdOnDIK0Tbsg3ngV0gEG2oYNdzfErYCAiKIshCxiNljIaS5tKi0lnDMW59LMp9Kq4ztbJBXEZkR9QdqVqXpb7WpV06dPs4ebI2berhFeURkMa2IQ4FgqH1Mqt6C28vfh2nRaFImeRwWDFABqkY6WK1VbVZVa4ScrUt7bcEBBKRuJQrZ8bPbarS2EUuj0ogNxZArc13bdzYMLCjLLzRuoJiRdJYk2nmu06moq+ILgHDtp93IsYpAQgVeKSMas1Kpp5l9K3z4ObOKtLZLJfUfSRi6hOsq96qy2t2snL7WDEZITKSnzLIgWrCQ6XJJAtDaCSyMrssd1fdhGTJs4Z9Mlasxqy7ssVQMy22uzWrRl08V1YTzG9aaxzfCSrGO5pFDE8rM3itZmtbS2n0sZjUhaKm6sEgYgqQSFuKMqsyxLazaV0tTATdPCcZebdIbQSKg8KEVcLU+22nmW3DDacxMhJq6JcwT+jpS9dS23LzVW70cI5zaSlTarEpQfRlQFN1tSv+skVae/BHaCCRIG0QhlVHBQhlB7Q4Rl5ZGWMMys27N11MM6wSFyozls1Kiy0ltRtNiUaoYKwjNy3JGysynVzDBraOyX4Rs0ZcgxLu2SQhqqyxtJculopLdUjW0avNhvl8uW3iCRQKVNCbBJW07u5dbMyqt1uNsxtKWQhCESJGAZhwZpLViUllW1WuX7Km0tiIETJUhslNm5SJAwkR6JWwXUJYaeAit8TW2s1rL4tOB+W2gA1bCtALl4Ma1Z20y8yyctvhotFbBSTJqY/oyGYNfQ0AWtoqbrUa5WqurThm05SgMZdHRxTdlXNaMwue65ktWjXXLGeHNhzGxNfalsxkgN4Te7EFTSkYVw6Mhv8K8v2bsBokYGdDclVBZaBrpAbhqW61Va7ltbjxwfh2iXi4aTIpcKtCGF0SEUubTavNpto2Gu1duIBWxQ1LKqCsRJ0F1FqtvdPKrW4E3KfIITOojVHS5rmbg6qaC3iGCalXeXczfiwQXpC6shYwI0e74BVjIC3OSbLVdbbVMnwqfFhu23n3IWrNGkgo7qgK3aaM1tzLq8TXLzYcyhWMRS6sZUFXRQVNLW1XWPDav0nKzHjgrgprRK02lmXdY2RwTJrbeXDtLMCxuW2RG1W6u1aYfjN0fikaOLd5GXLlg6tfIm9SxFZluC3aWKrhp/LEi6bGXyse8LJvVjtNl4VGubS3h0swXCyKWdNReFSFNwKuBqrcrtrXSun0T4sMAZTE2Q3KZ1UNpKSBaqKVvC828sW23S30erUGXVdghmFpK5rvI+KaXqZFJVrqNqT7LaaquCnSHLxswZYikVVsZ6BTQIpLRrqttW4KvhPH0sBsvAWlIAQMGX6NVJNBqkATQy7tbTq1acGJTWzRDKTNWSUEgrIUWMmilGCVrdqT0bvtYcPmGKHQiItoKGhBLN2lrbkZdVJLe/DzKRq8ZayYBygDhFMbVDaGDMzLIyqjBVZbaMvZhpFtQhgu4U8dalWCsAGoT6XLy8vi04km0INqazS1R7bwrsSXVqAariim3XG0a8vNcObGMs6lxGhkkVlAadZhGLubTG7W7vSy8qs1cPNtAMRIrKHeu874RUWgIvKrNbaVW25tWN9kCKsYFm8eq0KkWBTYlSysqszbtrbbrfEp1YGCSnsE7y05kABYsEjKgIgAFoVQlFtu07vTddz6sK9Iw8aoFIa0BFTioUg3kCzSzM0jamZvCuG+WeR3YmjNVZCKFUoCqFjbbfd+HTjWXPmkyDnBLKewkm1CQH5GRrVFvN7VuDJsmi69nHlRWA47yMqdFSCClw1al9FmXm92F22CpMctwiiKMjDUwaSnEKF5F5Vublo2G+Xger3VUEneNVgGojNpCrazcreizC04fFVqshAkgFFCtUgkhlYOPDyswt1W/FhWKQW218uUsSkTB4kkIVt5JU2sEayWzV6VvfdgSuZMauCzFxUG8szkMXqFC3K2lrT6PfgntKRgx3W7iBCgF7TZEfJKod0vi8m3BWXvwEkYKtXYu7OK28DRDcD6SrbbW3zW4V9iQRLZuTsV3UAWWMrOKilVUhrF5eZiqr3YV2VkGepZLYXIjkk1uAQWcEK3NcvYy6lpytbhOLJIY0rKnlVkZYLtaJG+6W8rpaPeyXDxMo5ubAODISCtwLFmdbhpVBdbwCtpta6rN/FiQO2BCWo/DkEZAo1KjMCFqaoTdU3Ny8vL8ONI499dx4sVVaGlgtsIJbw3LHzefHoZHWJkhMiUL2LJbR9KOA4ZfZutZreHBebDXL7cY0VahjU0AVVqArsUkZrVW7wr5+GHmLlNCez7VtsJ3hAVkZiRrCnlW3Ssiq0lffjKTpfoqYQ6uS5JI48KBuZmuVSttvD2rsCsszqlVvAV6gjsrS9ry62+Jm0qy8LfFhfLZ25e9mlICvVgTIpVak226lZacqx0u8LYYvg5pw1PcvlCHJcqVRQ+7uWRVLtbepW1d5a1trXY1bOWWEksDVT2WqpZqFnX0mX6PStuE9n7Ek1KCjtMs8UasVuIjdFtJZuVreDLp5WOFYY1XeFWNDWMRtYGLK3lFC3WuyLctvh5sEDIshIulsvGBGjVWsZJXtA9EhfD4rfFhTP7bWNiKSlQBSUVozEaaFlsaO1l1epfawvlNnFEcoqGtd3c1EANtbQq2orqytzcyN6WGWbAFAWShAVxxIK0e9Fu0Kt0doa3vxJrEBCACU1h2kx4hheKijjg5I7QF5maPd/Cwb0sF9gSuwdEDAC28rReIVrVS/l5vtUamInI6uxs3nDxMCSaMqkAro0ra2m5uGCeS2gFcGNiXjstvcBGBVUI1stzRy3Uu9rmwwqHak5g2Lfa20LpIoSQzqpUIWYsTazNIoVbrrVtKt5ubEgyGeV4gzlghcanVbWEYtZSqtqkVrdSrp9KuBu0co5hcFKTGQKFXRIXqyugN11tqtIPe3dhnlIDYkhCxmJ2XdK19gd1o8gfQ9tvKjNdRmPNiPWM22og0RdFYdrgFrauAAygG1q1uakjalttVrbW9XNh7mcoQ6Sxhkc2qFCrWtyPS66262Ra3LqvXm1YFIJ+F8iiyV14oykxgaXW1OVWaRrea17Th9nJZdzEVvarFpLiCVQvcoRLdDeZvCv2cW6ZsoXjJSnpFEd4rQvJEsrVeF2jMZkFzmPQzM6qvYzW9mHy7ONsih6qQCA4AFzK1CDdarcyjxK2IFm9oshvoCbTSrUoKLzavpLY7rluZmP2cSU9ICERlYLvbt4jpVOHLuw+nxXFlt1XUxda8bVVc0yISEhRBHeeK14cCRSNluNjWstzcPR7+XDXbGUZxFuqs4Y8LiFtUXALpVt22Gs20akMRGN1Ia2o6VNtxAFuuTzN4l7Fw9yWYYsrtWiJwRn1xtRrVdfCy3XWsrKq6cA50yEYBGaCNmlW0IzCaSNlLVO5qp37IAq/Safi8+FpJQGe6SrSGO3hSooykKraXVt6unSysMLR5wLJLEAxeWJRVoY2jDK29AVmZXgltWTyi23KWTsxG9ndGJPnAZyxZWDll4yIQLwUDNq09mrlHs4qOBtCnEI9l4bSAGMm8Y7o9ig6rla+3yissi6rW/FgzHtQmnedPAALdUWEeFebVc1t1fPgNlejbyKkj2F5H4MKCVCq3CgdrGVruW3U3ixLYOjoVSVcXwBSzODuyltzcF5bm0heW66mLNPWiVE4hDMiwcJRHo2m5yQK1ZmZfE0iraw1WthLZe0CVEZCuFEh48L42a1UubxeK5tPhNtuHG0tqsQqoFBLtSIcL2pZdRbrV0+LVdqGI9n4ladrVDo9I2jDNGKlFZo6uzKse9uYXNps9rCfUiyZrdyJzzQstRVaoaCkZIKlm5ma9lVVZTatrKbsN8/tECGElBvdaPJHS9EYtwP+tt7rdW7u9HA87UBsk0oUQIthFUEaWWg23M11shbxKGrw1YxJJeWcqQ6qaE9jkm4ubrVVm1UXxKW1Yq68gqcNWmUzLI1LW3sbGrLwjZ9VCo8WluLO3McMJdviRyoSW9Qq/6zsOrgvi8+nT+1jbN5uN7Na3yOGJKOFRWOsEKqq8a2rVbtNbhgg+wkIdxGymNavWRwQAbRayte8epeW7SbsREmLIwL3WmYjN2oOC1WCCtSXZa8umLTdqa3s44Uycys0gYLYgYRzJWQAIXVSfRZmk4W82qt2GeQ2QqlzWVVhCtaGZmO8PpJq1bz4d27U5cMNgjXuTcI5LgWYMRHIWu4FeaJ1uULd3rynELnlxUgECyJZJ6pCzBgyk0JttqLEPBbUtaO6upWtHs4MbQRY2jPkt8FJfXUMzXNwFrXKsci+T5uDYCZIOHBJ3ciUbL13ZTRIjEujqytHbdqbS2pdOGz9IZMxJFvWRjSQlUQKFS66j2qq3WyLRrtNcO14iEiDml02kFbs+cS0Ka0oIgwuDWJqVVVrgzaV1YaybNQlBGUmpcfJ1ViFHHi+p2aS6jMtuAMWVeOV5EUKj3RggMLyoa4F20M3s+jbg/lVaSKtFDnecvkyKWqy6G1RozRqVVdTW4jnYniLp1lttJBaCpkUoCLTaEuHFn/wCkt1XaW7caQIDG7tvWdnSoVqSpuy1Aoa5YptS8unmbAvP7RRkIHB5NDHdqVkYXKCQj322rx9y8xwyhYqGjRglayXspjXgFQgNbfu7ZG8PMfiwxdARAXTnPZhQBVUe0CRo+K3KptVWKam5ZPKLpuwd27KqySRRtaSBuQpqApjiYKG8TeUaM832cRuWFVCVqJCAGYVYgF3ojC6zd3W0bSrKcSHpTGkbNGoilErNIGVgVUhE4Ef0TKy+DS1fZwTbhC4rXok5bMIGG7awkKSAoKC0q5ZlVpOfl1c2N8zMVjU2A0DGlLlaVXWIpzKrKrSXBea4W6sAdoVdQA9xSUO7KSI2ZHtrHJarMrWsxVlXT28dOCO0pA+7ucWMxtREIG8ay0KX1Nu/StVVbsutwhAT55pCeF1S0ukBSVak1QKyr4bVtVm06V8NzHhqwjks7IktWUuzgpdGEcqbdIuXTKzKy0kbVw43YKbXUNYXcM28pJJ2s6IUiNRddcsa2lvV7WGu1MiePza51qSCEdCtPARzNHysJG5dWAMwnCGPON0d4eB1WInCQM7ctum7S3N4tXpYIGJd2N0pK01sYxeapwRmVtS7zVdzccMkzCFNIqgbSVABWOqqQWta5Vkkt3lumtvhwcnzVpcpEoS3UGJYkLpVrGtuXeR22+pmHNggTmkYyQKXa5LgBdRNqvepB42sH9FVuuHuauDrSO1gARAoYEsgkLJJpBorapbpFULy8uBsezwQWUKS4ZlVG0lluvKlmtWFWeNbbm7Va7CWVzd8kQZUYMRwLFVu1JexXmZWVVVeXhhpShGtkzMjAKjEIGZ1C3MVW5mZUZdTNvPRa3VgftZi0zNYEpGLEpdQt2leX+jZdXLcGwtnNmuswJkiql1BRh5JL1aFRLazTsrW6bbqW9uNst0hEhEUStEI4kQRO5JRBe94Nt25TvjfylxavDD64iJukBF1ps6d9BWjXktHIWBACXaRqsZm3f0beH4saZzaLCdKyJVlBNQRGbrWkaitpZW3i222tJd6OFswtsYES7uNDwcIzJaGZiGt5ZWbUWutZbcJ7TopjjG7akQd2NtwkKXt9rlUekpaitgSbZpoulY8y0koTdSSrDS4s6mKIM/Eo6/0jLI1Gut4LpXVhDbLxRzNCsjbuPe2tJaQyVagaxdKqyuxa5tVuE8nnEgI3I3oWxyF0K5dEujF2mWPeK1b9KqmE8vspXUFlozKBpI0iisXo2lWZdOpu9sAZOSMcVH4MyqiPSNTRtvOJkRQHTmXlj3LNX3riVJ0bkeJVZQzGPfq4suSOrKrm3kjVbtTeEMvs4b5LZsdHBOnduFU2u9yMrFSysqwXWxtqXVVqW4G/OGWUySJctoAskYLBE9qshC6brpN4FZWVsRzCIBK7bnVlmWO4xRGQRlY1q0JReDm3SzN4Wa623VpwyymdCwEN2PWsTA3QyURY2Fvh0rqW7VdXlxrk0RQ4RmMaSHiSQGKXcRpuVmVlUsy2thPN5RnjJjqN217OalgX7KHUrWrq8PibDAkyn3LbYmzGkkdFKuUajstSrClhoeVlVVZj6WDXSu35xJCqRMA4itJI3YQXB6s2i9lauqRV/RwOyGzViiZ4yfnMjBIkuUCNQLnZ9VupVajeJcOcrIXkQtRN3GzrYwO8IVWIYtctzNatvxelgm2EFMbmQgWyGQXpIoYyAKKtrNq2qAOVVuZfKN8PhwrV7FLIYS1loreBEbqSPdq3ly6fD9a49kDWViwDmIlGXSq0pcWXe6Vtkwvks4NLOp1gUUIN4EvdaqF0abeNtty3MMAQN6IErfZ+WdgI0NKSNITqLylQqlUKKq2stzFW83Npxt0deSPfskaukiEUdbkqSrJpVlaWS70mstCthPJbVJR1R4gNLIWBWii7Qt/KrS6i13LbglnDJKwdBSlVqpCRmRTuqB20KrNGqhuW03aRhwITG+aFbH2iqxsrq3lSzaUrHEaIlQqtcjPJcpa1raLXCO0M2FRCUuR2K2cQSAOJu8UfmuXSw5sONoTyQO99VKEh0WzSzlbuMTWuu87bdNpuGGufy4JQ70KIFNFCgK1xvVV1aVuubVzaq4Fx2JwNpW0u3iNCEVZyW8nxMViqAGbTbHaupfEGwQmlsjcOa0UBI7iH3b6RIAulrpm5fEt2GCSG4mQod2RU8LwKO1pttVOZWZeZtOEtoxLJa99wcRKaaY49NgL3MtvMvit43YadyS0zEzaFctRowgUEcXusk02qyafE12COd2A6qaGkdUu4EMxAtVtVyrI1vFrrbbcCl2kIhMzvDI4lDxoqszG3+kY2srKjLdu7tTG7sxr0a6UVq7KEj0mW4EsRRaSWM1t1y8I+Vq4YOixRkTdbnMuvJUlSvLQAC1moSy6tLcfFcMDdpTB3jkQAyNwKO1pBVnudFZVVo171+7GiTPa8jNGRI7tGeMYLMLUqq6Ust/SOG3RhHFHN8isJVo5oSzK927ZltVlZlk8OHLhEQmAR7KQlgOYu1yjWSHkbkuVmuVVj8S6sDdnZRhM6kVhkia4JxKm60GrW6W9FPrwpJsWQLECKyOhkVQ1WADWsGPhZV8Kt33dmH+enlKxqGCkVY+TsMbg3LRuZrVtq1tvN6WI5uniFH9mbHLyGsZKIV3aSHU5BuINradK3afDhxkRdwGp2lAsAUItSuoM/IqrqMisqq3xXYLbNUl2RmWaRgz2C6tQbmYhl1SNcq3Ky2+jhaIOke8dREGLJGikXEbt61K3OrNbJW5cPzRSo/Ntdt9eCLbhQVvBYI0R4t4Xtt1NyjA/OM8qMxCq6sFIUKpAqrVULbyr4vVh10gygZr41co7IFiuBJcjiSF1M28u8PcuHYtKKFLE6d4BQKgUanN3M2q0rdbccDZJCwvlAAokVC4CtwAFvAUZea7Vd4lwhItJVBQIyqiNRt2okJZ/Dyq0bKrXaW04J7S2g6oYwBZLLCwtCmQhCzKTbqZVuka3m4ebDTajC5WDVDkyGqqKVO6VBzf0casVbSuGCSMdHYzeGVSzqQhDC1BJq8mwW3Tp5vR1Yd5bac0ZLMPJrW8G1iGI7KM2mPyjNdy8LtONMtMixoGfibmK6QASWVXB8OlbhpuwB6SZ0XCqm7QTX+kWy4PT0W009+DDimiVrFn5FcPULrLbwi9SVHo2sty6qXaWwLg2k28LAmpMjVpUXG3iRa1rezy4O5HpBH83RXi8pHfcraSUfkWmlpdV3MunCWytqKh4LZU1ejDxLbQXLp0s1V8WBJ2lOAswktE7BVMlKqSwJZgdTUuZbeZRpXDA5M3sQF0WoFrQh3S9eF2pY7eZsIbVRDKroCiR1q6DiaDz+K32sSHJLFEF4iciSYMDcr2ELu3vVWXVbcFua2tuGCcprm4maOMKoeSJfpLi3ABWtNy22rb7N2Fs3mFFiOhY6fLR8AgfyoQW6rXXtVl92DkQeGG9CI68JKKCrH0XEvMqrpu9LEATawUtUsN6fKKKEXA8HVPC27ZVHvwoOaYGUv86pKVZKs9QnEUVgzNQhmt5e1m5cGVjlDMZFIou7LIIxQuFe6nI7LGq0b0X5sMdrdGl3aSxSXF7pVPGqLW0h7lbUqq1Vu9JsNc5tCkgCsSyKQX7VBs4gDlt1cW5vqwEogpJsPNLK1oCEBLrzpd3qtqheVGjkW65V7mwMzbsu8QgPxHHUaNV3IFvNc3ibl7sDIZaSburItAzWC0EkLrS77XxYVzJaGVgpQX7sMF7K0u4Fm+kta46u9sPN06HRZORwWNhTiSFJZg4VVpW74a3YdkEB470RIwh3dtZJGpcWAt1MjXLd6NuHGdZjmd2FAkhU8B2NGNZDW6GuuxpFVJtVWLCw0oVFRcFr4tLfFdhEpgm+y5UM3lGNrUc+JlbSwJC8q4yuzJJWZg4dRIQpkYLcoLMAoduX2cKnIUYl3KsLR5RSCVbTRSun7WENoPQR0FFIvFeIXjy/E1vi9nDck6RGzlKnuc624FQAT9Hq1Nb6XhxiTaylgApVFFtD2ycVbVavLd2W42yu0bt4C1Udg5oLnAGkDV4dS+LCasR6hxVaghgR3kLq1ejhATmkjEOclsiBDDiGUIStahqsbOado7Vu5rbcI5rNEO4cMCe0E9i+ID2lX0sPNmdIyqkmlYgAqhWCkhbb9fJJpX4q4Y5WJyjys6jeMyyqaM5DC5WVeZVuW27wscLamhJKUZyhrojKjlAJ5k4f6tW7feuGOUmoU16D2hVICPqUKbuX4l8+DkGxCSGZDaRxbhxVTaVB5rt5pNuMRbFYy+THEqF7QFVzpox02/a9rBgpohEdjRgBSCXkBFhBKU0swBt1Nqb6TCe2cuHNwLNvI2NBQkS1t1W8zNa3tcVxnL9INWsqZFqHYghWAtUOLPDGvZbhDMZVgxa00B8mOwqo7H9m5rtXM2FEXTKcLk0Q8VltHlGc21Boy0FtqrG3erNhPaIC71U8oSAoe3dlQSr30uZnX/Z+vDvo70mCxqZG43lRdRuOq0UbS3/yw1nzisXBqcwWjZlRVNQewIsTLa1q8VtZuOLZdsChaNqZ5HJlXjtZSJAGqXqVIOoV0skl3Yvw4JtnjvK0WPiEq0e8Kg3Pd9FctrLzc11q4YZ2AtG0r3oTKURmFpVgG4X6Vu8JVl008+NdmmV7AouDU4cyEANrJuZl5bdPiFxwE2MoyJyR5dvl41jtRzWpampSOxqeKRlZvCrW/ZwPy+djIRvKMto3zsKEgXIDbqbS1uGD5R3AdXdJlkW66ilSH0sVVtUbNd93s4VijHlN+/lTMVaOJtTVuvN2qyPxC3S1cKRFk0LfpHmQ62xkE8a1AAJFtLSi6Lfa87VwNghLqFpZbGFd2oS0gu46W0rbp0rbhfY2WCqNNGap48QAC/MfDcvs3czYf5XMxopjVA8hoRJcalSGW3Sui25mtt+1hTdKFjL50owkjkVbIljL0YmllrFQupbW0/Xda2MbSkcKC6MrUUmQIWMgYXI1uq9fOzabdWPbW3KkBGuYACi81TzAm1bfRC6lZsaTvK8XYqhCRcshUtHRmC2q1zMt1pkXSumvpYedyULBzjPvKoYwAnZwWtt4WqatTXNp5eXCuQy+8oFDi26+RiVQkrdxDcvKze02E4ZTS8gPECkciXAsgQW0OpmtVW+lttWq4VOfqqhb0jcaK3FSBcgqyaN4rLxutw5zTRZK5dwzRowakkZUPVgj6rt4NWlvCfaw4zWyb3ZdIsQEIWtW1TcQ78rSXW006sDwq8VJN6cLUue4EdtW1L5T0V1ezzY1RAyzvJcXWiojcKE3LxCcqq1vN5vhw4IzSgrdgI3FQOAAcHSzoSrV+yyr9nBVMukjvqTWRcH0BSBfwLKqq12kryr9rAzMqojIDNMQ5utoUFQtutWZnu1V92Mx7RUlXV6Labg3FiSOFG5PpLl1f0eGkZpwl9o5Y8HQllqFKrSrsO1RazXXMzUuXl8WGwYAMCtSGNKAgUJ5SFtts7rfNgvnogqE0o6kVCC1SLbia2srcvwt3YabHzuh41ZaThQyOKS0j8qaadFytuwy6Wqy+HCmE2a02dNRrgaFiBdIhKKCbSxHPb4uW64YdRbSAqrsXV+0IFUtr7y2oK2luXAaKZdYVOLlpAHYGMgC3dk8y3W8F9eFSwaWjWoouKpqDA04hDq8oy+1bw5cE0yhIRra07jjGSg7BRrwSo1VNqt4V0ryrgLNm7TS0NFQkhDUgDtppVVW5uX+/BRdsx2LYHD6qdpLJy0KtpbT2yLbqOBkuYYSq+lACXtdwSQWutoupdPpc1LsEQNiYZ3RjZRCul9XRmSrjhEUK8Y1V+W2N1r7sNtsZa4EMBoJZ1JqFF1o0qurTa3pLjDMQ4LAAMS9vGhD6WPNbp7uW5bcEl2oWogIAasd9QjMptUryt5NluU+JqtiQRFyhMylclGkbqkTURAt+7RaO1Fq4LMqq1sni8I8+GU0K3vId4oRywLBWjkINq0H06SNbdarNHwws+0FUPSruGAjSPjEF5nYcrP8PMq4zmCDDJMQDMha28v5RSNL3ciWSKupvCeGIxzTxdOqExmQobogGe2iyIaLSROZrW77rl43HAzNZoyEhmkVSFLFVRyTS5al1VVXl1YT2bLIIiqlBRbj2yCQEcQSvMt1vit5q4b7UzTqCWVV3gBDihqoVLqeFfDp1KtVXDEp0+G1a2xCqIB5R1e4qCG4Wei0lunmXVTBNtk2xKBZGVqzEnU6FV4MNTMrM1wVvhxGygiMrtRBIFIqalS5VyQEa7eKvhbStcENhuNMkSyOxYo1QpWSNo2UWRy3MzK39Iujj51wTSmIRHZ2zQYmCPGni7CykArKzF1ZdN1q2q3MbdVuPDaYWMLcrh1K2pGQCHNrSMX1qytbHu+XmpgZnNnSxIFGk3jyTUr23BWPK6qyq3LqbtXTgOm01lnZZC6uj14WgM5dXqW0qisq/Zw5MZJQpPns4qo8ZUsAQa30XhpNLW8kybvh6XorhttfLALUPcHUWKtxkowajhfRu7ZP/lhrs6HeaQY1QNIxA5loOZjbrVrmp7sFM/0fQRxtrVHjWyyqEks9pB8SvIttreZvZwxNkwQHLPSRe4hC1pAFRXSVtVbtWr0rvDpwrmsmHNCwJPPxJJCtpJKpd4rit3fgdPC7TWrRmioSa0JXmZB+bZl0rb4u7BPpFtECxAZgGjYsoCABUK8VKtqZZFZt239GVriIlSBPM9EIxFGgjzG8oZEDkqvOtCWZrpNPBWW1dLYx0oThC10xhIAIvusZGZSCjXK6/RLpZe1q4HbUhS6MxA3HjKeACS11IwuvX+jYeHXcMK9InYqGaR3RmrZ3WgLxAXmbya1bVhp3J4JRT5qFklDWIzJJLbHRBGSm9EdLbEXmoqs2oqt2G2WjEjBSY6uGsSlGC04yJ6LJu7T4rvR5sIbCikMclVDDhbaGCxqbqoTa1+lV5vFqw6y0sb0t3khDPdIVtLLba8aC1lW7TVtN1LRbgp2pskIz+yTaYwi3G7tYmScUVkuN1rRpIrSBtWrxeHCeytjLwCnyUsLhAWJsfQ4Y3L9FdHIpVubDjL56SR0TgHDyBOABShZna70eVrW5VGFlzzb+gCMTVS62jeAaVk0rdvLtWrw4UoUhkdrtC48drsvEmlptYKSum1WuovhwdgQSkkoFRBaXjdd4K+VvdHZb1VVttVe72sBI9n+VG8ICsxPArQCtt5Dcq3K3tXYKNkYmoQaNQG9aAuov8mTLo5bVtXxHEodAhRkXlKmXeSRoxNsQoGkUksNK3MeVY0u5eVV/RwD2vtilzxhUZWKyKgC3oTYjKOXTarHTiRsskhuQsoXeGrRmoDoqlNOplX2v0Wwz2DsBxEDKEsqEABAJVQ6q166kjWTTby4aLIk6yQAg3lQrRuQaA3hgbQtE5F3bczc1G1YR2beWCuzBnoq0NYyw0pIbVuaW21bdKtW7BHYZAjmMikvSQI6vSkqstpYtdcqrdWPxL2Y0y7qVUbtggLlmKg0PcK8zR6VYMviNvpYICAmJSm0swBTxtUljwehoy1BZfa4K3Kw9nDcSsGhCyM7JGu8YMQCwNxcFl5brVtZblb1YUyW1BcWIJcR/SGnE14MF5WZWVdLeHGM3tgCUUF7RgnsBJPq9LT26luw4IzTcE5l2g1AvJcpHAAluK+gtzabfRVq+LD0lXLy6AZrAUNxqwDLdVl9K5vC12Gq7FeSWsYIQot1I3ZkjSO8tVNKRrc1dVuFc69p0Bna0CjBVpq0tr1NptYL4Ww4aSmJAsk83txgyFarS0W3ggUDoSQ2rW3b7+OPT54b1wwaqCNm4BFao7h4FZl+HDLJxULA0JAIukBB3hLKq6WuZfD8VtcMstvd3azxKJKroBexSy0Ri2pL2VtN1qyDAmQYRCCJS2YzwPABbpKRkMaElR2EczaZPpLlupjfa3R6qWAbsi+lAQWVQqs3/AFdrfDbX2n/SjY6BqiNFpbvTJRlKjyQcGJr93d4l5WT2saZOi0YsxjBC2njWoVeJVtbNcqmPTp7cE3cUxsJCDbO2cEe2yNmaEIshkc2xlryUs/pGtaM3LdxbTg3NsAUeNEkuCgmpUMgpxVbtTLatxVsbtumAajoigoSEKsCpZuDPys/Lqb2sZhhZqElmowPFgXU6rHGq1reXVqaviw4bAkJTKa7UikTeOVoFUVDPY8l6W1qvNGsfZb51wlm5oibzIBIaWoRVLXVVjRbbbOW0s3Npw6lyTSKEoA6uu841RCWZtARm1aW0tjTMdFHLq4glcqRa5FFdENrAeLmuUKl3ixI8EiyAG901z+eYRgGKNkAN8YLgUDtEFo2lLeYLdq0tdhlNs26QC6hDI6JRqggXUV/C13ha5W7rcEs1NItyiquHYMDQEkjigHsrdzeblw7yc5oOJuvRS0lWctqZgRattzMqi3EcAmCjmE3GZqUZkRFYMLH4gOxuaRLOVmVlXl06m8OHeWygYzOhXyYDbuqXUvVWd97azru7VaZV1KfFjfam0Q24VSppU1sWrEWsFJtVLlt9K7jiO5rNK0gzAUrQqtlWLKLLWoHXyXMzFfo+PDBRq7UMypdl40kSMEtZGLRu7uCgtR2u0tHGum5ebm8OGpyLO8scYTcqApDEkw6lcKA9rOzNdTmb6sK5POxSF1VXYJW5WUhIwoVVNXtZbmtqy3dlw4YNSxRlGa6NWLAJqCyBuejWrqVl3ihtPYvdix3gou6YUYhyIRESjhyXUMaAVBZySbtS3Mq/o4HZ3YwWO1YwS7Fa1YMwBV159HMze158H9t5QGwR9u7kBLSECQm1rQWtR/6NbV/SbDXZ+di3dhkAChnprdTJ3I5VW1L3Mum7tXlxXMZKUTmnEG2WUs1It52ASJVhclgYFmvZlVpFuTTx44ZndhUYWl45KmK0LGbizFas1qrarL7P6OHMORIcxkCpQsgBo7K4uUqfFdd4dLU4eLCeywhRQy2tCVuTseouW4DmlukkZj4l9y4RN4CQFrovtTa4Y0iLtGrC4yMjoSVZ91E66rdTNvLdSi3A9pYx4iGFSENwJutVSC2lZPFq0+HThWLZpW0AERuahiRcqht7crLpVn0sPDzLpwnDtQoIySZNUle4KqlUVWdvE1slbVbtWt12LAkCSojnAW+bVGERc2lVbjVQaszVVg2neMqs1vr4YaDPUUgkgXEijMKxEJWi6mVVa38OH0GXuMYpQKN4WZHlMZYtbRLrt00bNquW1u27DvasIVIxRndGutAUAMNVSX02+eNrrlDejgrkSNiGwMJDKuJSVQggtJcxbQxR1WIobtStc3hw9zUDRrV1VLqjSVZAYzbwLf0jc1t3daFwz2dtpZhc0YCRhXYLake7J4oNOltN3pLRcNtti91YOAKk0ckrHIxV0jGnU279nB61rJiE5yqsGViEY7wuHoAX4Lc5LKt6srKxVtPm443l26CxVazNTjuzQm09ilVXVbqu0szXYcRIY0EkgUE27o1DgMq2Myty81tV8NOWtuH+ZQX0VQN4Qd5apBoEYrVdb+Fgy81bcEEJSEe0LILHpR3ZlpRpFH+sKtzxWq1eWRW7MMdp9IHZBHvfycsqoAzMpddVLUW+Vbe1W8RXltbG2YyigRtaXcivAlmjAuoGDLzWtcVutXEeziOgVhaHVJBoqQjP3+jc3MWXlrwwNRxiAna0G6d7W6RqBIi8HSguVHElJL1DqH1NdqUq2pWKU5cadElpESb4gZFUsQJApAuKNfclv0dJNK8W9HG2ypGZFlC3x0jDV4TWqFZyGZvKqrXMW1c93iuw7h2m0RpKZ0vdUojpbYxVrCFuV4nXSbuVvFpxVzuVPlkg+d2e0aq7SXkO8puIZrStpWi3KrbteOleRqejjJzCBYhLUI0aK7i29SJFYBbm/wBW30d2PbQ6Mud2qRu4Cg8QHlOpkDSFG0tpuKt4RdbS5satJUMoiBNwDeTBcSOrq7E+UXdWx8vh0tpxGXGY2IgBEpUZu0uWUMS5AcK1UFFUKytcitbIrbu7ut7MEpcuCruuYVljAjiVxxZgq1dLbt1GrR2m5lZb1W1tWGZnIDxx2xsLnk3jOzTKI7gullu1K1vv9rA3YeRIQRo7m2S97ZKRlwGZHsttVljW25rtIVsGTsTAbSlY88sIWWQAIgHkwzC8sGQI+6uZbpGuGnybBfSwpsNwt5aImNU0cXB3istJBbz6bub2sLTTkuI0tJWl1eEaFirsGkZGva26Tmbd/atw0yxDLOgcEpQ2tI4R0Ysvk1a1VuZmb2uYejiORMI4shOVy5HFmsUiTeKGZSIwGUILVa65rfJq13O3tY22btbiGAZQiGNVqou3jLu6M1rMrMsbXXN4tPNh1nNilaEQoymtSysVBc28VXQq2rxW62082lsZOaF+5QeTitK8VqRcysouXVGkl3k9Wm1g2IxxT5iyCbTyqx5lReVdD5SKpeONyWtdS3knjZm4L6/Fh5mMgtHaSuYMoOoMQIyQ1tyoq2NE2rTddqb0sKLlgLZgY0QuQDdGFKprLhW8qyqzNXw3W/Dgrnc4u7sYBjKAqPHJQAF7SXtW51a5uVltYsuAgHMoslDejloSNiKrcO0qzMVHMDb9Ha12m66nHC2fzCScUdwl0iSqg1QhpN6q3My2xsqt5NV5gvdh5Fs9WkMdxSFC9WcuyrGivdaLblVWtXSt1vixlMqHjKIquE7HaNUWQ1evJ4bbqM1zW6hbqXEZkyEYK9nNgCVlkicrA8haRZnBnEaamBRFtayNWotttz/Dg/0uyEQbMQ6iqSruDJHdS6FmJNrWr/Rt6SsG5sQzPgCsRUlwpFGoJAKqnA26rtKnwsuJttOUl9QEhXdgtYpkCsqqG0tba1yr8N2JWWkICJMpv0C2csnEyWE6BS01kQXuTG+lo2jVo/F23C46cMOkcMilXWrnLvXcsFDKZDcDptd1VVZgvMvo0wWynRsR1ZwssV6gLBWoKhm3cavoiuXtla1uFxuxtko1uv3N8U3GN45S5yzrJbVndb3ZVVqL4r+amnDgcUxTrN5pGiRmUEpUX9tbm48PRbSurz+zjEuyrI4pWMkSIZL7bi27UXAGxdLMzIpu+rApWZnR1XsO7FqgM8hDUqi3O9i3SaV04dbX2kV3gkcA2r5NS7HwskjPyPGzRsu7blqtPZkJTAJPJ5JL2WNRoXd6WHlmIifdhbrHjbdvpVV1Hi2Gu3GaRiWkAla260qCiCRbXVbtVqtxt9psK7OBMFrpTeUkDNxsEh9nU0a7tZg2rVpGE9sRxM53dyQFkBd1NSQLg9qrvcvazSVW738MBNk5SGU6PSkqihxE6myRWXdghVpW7nVmuU2tzFWxjKCXL5mpSNlS9DHdG4JbWGIZeaJtQZW5guH0ZEZISRgpZg9bTEEKMoZFVtNsjcZGXSuk8cDjmyTM0aOUjY2RsXexQVUyKUuukbyi2qtskdre1gAYRLfP5zyqsQjJE8jMVNJDGQtxl+kukk3Stpa1WLd+G+T2gm+m3dXM4YRi0goGRVVxI30qraq6be1tONM+8hKmPc1eMKSq7ukS6mVr1a2S5uZvRavhxqJN2qF6MpvDboOShAVV4Pp3lzKxVW9KmGttTXOSe7G2vKUma5FZA98d+7iIbySKqqq6mW5TbzUuPpYyua38YUGQLGI5HR6M7SLI6q1VVbZGu9K1lS0+HAzaySWU7d5XhQOshuRaLda6tarardNcKRqyQzRlkKSKrlQoLNKosVPR3aqzaWtVtXs4aTkiI2oltHY9y3yIUnUh6MypGyCSXSFbmXyTKbebDnMZwTQneKoLVkvAKmNWKNbJbbdlrlt5Wt7rsMZAxgiRGUvGzxBqr2F2aOMB1ay66TVdqouHufhbyaiVBOaq/Cu6EbK5Bi0tK27a3UrLxXViUZIYSMO1jpSJyGnZmIRFIKEaaF7mZX8mx0ra2FtsxAsWYvHYgy88AQ1BuRTVeZmZnWmnSviXDXNZxEI8moKhTcqOrBgLCbrmVF3kl2rSq9mNc4ikSyNKW+c2jmVwGVUZyDp8pFIselma5X8+AtkU/JN83MA4pCjlrlIuYOArLaGXwtJu7jf5l1YabGkDNKCJqngAjBQpB1yFeRo1j3kIjbwluXBXbmz2eUSNVpGFzCtrqCl4Rw3i8m1IeZoz9rEWyHSB/nDsPJIEUPTtBFzXgqumNmXg1zW4aQEoRXLqnzhmowRbrgwLHdhlsDBNCeVXiyrqrafSxjo7Cj5p1l8lGag2UJvJZryHaxl3d2lWt8Pixo+aMKSgi0zUINAFjjkscyluZ5d4qqF5V1elbh9mNnCSYx3+VYCsSrxYBUqRatqKyrcI7la3EZuQAiGSE7YAKrCI7VSpZkkQs7MfJsXua5nVVrGt1vLhjAu74kEs4Y70M5ZQC6FEFqrc2lbbrePtYK7XyDwOm7Xd2GKxbKqam6SRWZVa5W9nTW0YGbWz8zlwdMskjAMbgSlWUUutW5Wtqtty0XmwBBlE0rETK6mNiqpGjg8RwqdLgtcqSqzcvLxbHlyTIgMu+NFV2UcYogdK0F3MrLqZVbnw2XLBFW9DQEgEOAVmDqxvD6pY5FW630SrDD7aedVFeTeeUNFAFzBgRxWqt90ir3LhXm5TpfPqVjh1byN7rAF3hiF2pza1zSW+k13Fea3DPL562SRYxvAC1LwrhOLKCb+bxUXwt8WHW1doCNYWBkUNHeBcGcby1iDy6Wa3lZtN2EjsM7tJJY6IXkFzAxsSbGAAu5VZlrHbp9LC2p0K2aqocwDGxMjDdz6iByswIXQ11vBW1Kt1Vwely16KbY3CpqQsY3Zas5oeVtN1I7blpwwU2Ll3ZghIgtrdKOEZBtQEpyyxqrL4WZWPNiJrnHWdVLK4Zw0ZalBzqPRTUzctttty9uFCaUhtEUfSCA1oIIJMagdlW1XeG1vOrdmN8rCKC5S8xdh4bSoGmobnl1W7vl4LTBLbkALWgVaivpBAWUm2QEq1qq1umS7uXDHNbVLNGppdaKswNFJGosV/pGW3UuBJsnE5JlJk2YxpMd1EPoaXiIEs2q3mRm8XNc3iph/lAyxPKKEad3HcTRrmqwVW0t4dXhwhHNSPdyOgELGQRoCXKk8QpbTbay18Xs4zIrB4QxCh1AuAAJUsqRoqvzXRyRsfHgCZsEUJ4vSN1pFIvG5zaoF8ZYKrFHut3kka28trKLcIRbQqJJEAVISF1BmjJqyhTIulJLbubTcnDCWXggLMssoV3pUNVgXVnqAWVVW5o/S00wP2LPMbkjuGWerSAmkSqNIdY1a1muZmF37OCEQmhYysru7lWUFrfHVAPf49Sr+LDyXLqrsvk95aWktIUmVLtRZua5dJjVcay5sBFAja4EtE1IwHAe0XqurVqo11rd+GW08urgMrUHk77VoAxFpWrLpZW7buauGmckgkp9rsjuAtC2gutARYbwteaK5v0vSxKMzsyFYbjWWadENiglgzWu1Ai2xWt2X6bcCMjsZFMilaB4yJCxNOHK6HVfI2pdPtY32LOaUqGujCo17qUvZUY2JqaNlua1ltwJMIhdN9u5MpEVKbtaO+ogOaNaKSL4VZmW1eXUt2AsisI0NN6tkltrC4BB2N4lVd4v7WJB/vdaIvVboogd3K/KatcqvczeUaTsXT2ccAM/sa7MGNWALsV0mgc01hRp8nd/Dhgbp4sttmZxGEN7vzAbtaLIRzByeR1Vmt5vR06sN8vtFXkDFS9GIFvAlR4BzMqtGttvhrwws+zwaMy7pUcJfqJbTaR5LUllqsVt5Rho0qxkuna7cCA4IBtW4DxK3lKr6sOSITBOTn1eVndS7y3WFauVIHEHwrHb2+ioxtmctQRgsEusoeBVr7Lgwa7Sqs1LdXG7DjZmz3JdorgUBraqg1ZVY1stVlZdNvrauGOehcojHiyohUgABIwWUVa76RW8nbgc7IkTzuzLmdFtAF1iqQAwJ4Mx0q/LH7Xs6sCOi8zM6pQqqXswrS4KWU3DxWNdT34IS7auskkYPmOJCmgJjjCqGtVbWa1V9rxYS2BlkJZgrBXtQMSwsElzWfE3k9VurmGEDATEJx0h2oTZGpJBEgC3W0IP8AFcvNiK5BNdHHabWPMFLJwJ9KPS1bdXmwWy2QKPKAhYIbI2ehYliyOrFvRVbrrftYxsHYFkqtJRIj31AZ6PaVFzW7xVe7V4cHNkwEI3HnbFji3dFljbdulx3ivdSh5WVLWUXcvKfFiP5qRYzKAjrbUDeCjMa2sNPLIzdt12JDldpor2s6buJy0T2OagMrUF2luVl9HA/am3lkaVq0jNtlwANxa0Esq812o+HjiMG6JAdmvIG1gtwWq8KKhNoFbrVtutt8LW4IZvNmisWvZyrIBxVirceLck1un9nCOznjHFwWvU/RtS1wzKBJaunUqtavMtuCP8mRiEPvCGJbTQkKa9lLfpG1Ut83HDk3SCb5eYs0hQU72N1WsJ1XBtdqtcvo4xkdqtHI1RfMpJUnjbbaqjT7N2rGNk5RA6ljuCVkKyNcd4bHtQlV1M8iqtvLdjy7OVon1JREBa/gHflIAXVvNXpW8MMbFJIZzOFgd4T4raAihBuBr4rm8OEHzDFPEFqB21AFLmFrczM3Zd58PIcxG4UHgTWmssEbTaaNptbTjX53bHWSoZhVBQUDUSjEeFWX92GySWmUVQCGUFiO40IB7qL4l06sbbanQKHAZm1Fq1YKAVUVu1eL0sNVyLCWhDE23FV8S04tpwoISaUFewgHiwUm81HK3L+iMEAknSZoEIrROSacFPmN1xv5Wblu+LD2ZWUu26WMNu9NDepbtj1eFbbrrdNcDM/MQKsKHgSBwNAbq0Xw4UWe+qC5bQLlJJJqbidXLqblwo2pskTg24FnJjViCpqjtcQaq5Ktbqb7Ntxwx2lcSglO4Qlqs6spJAvCME1W3f0jL3rjdsoy8bQKILmJFQlba0u1Lyr6WNukO1AXZFVCCiAngxquoEXXam/Dpw4O5On6ZpFSK5BRBbQkO7VPZbb8Ormtw92rs6URkG0RrS6rUuACvXU1zMquun0hgNsfJK8oL8wqa8aAkNRafpYztCIC01qveAat2cT6K6bcOSSmhS3b8ibqMAVFwNBUOAdRCnwxpL4vXbqGCL56K5LCUZwKpHVAQqqpetzNc0i3FdK82GObyQSf0mURuHbgpUXN2K2rU3FW0+LDtohMFlYxoQHXg4cxlmuoLNe7u1C7z82rFgSVFkheevWXccQ4kPClWDEXKxV2t1Rt4eZdV2FoopFdLhGRGN4OBJtB7aq30m8Zqry8cKS5OV1rOWAtAUhQQ27DKpq2u6NbluW7DiVWbKkkq9hKAVdp14cKoirZG1ysJG82BJOSdJZbMEtJJJIUAjairaXKi64FuVlbltX9LG21ZLN0yjeKo7CbZTXmqbbljSRlo2pfawMyLiJoiisjuoQ8riRnuQEluRmu4qy/4sO3jWwAARPcIiUcMx4auCrdFa3td+HBylIrTaeaO6IKSIW3bF+1ZAtzcLWa+3lMnLbjTZUDOoYd1C9vao5uxtKr8OHE0NotNb0LIjoaNVAtAfSitZqsurC0rMu7KSglLXoQ6rQNaVqy6o7uxZFXVhjnZNkmu0Mmod5GbfE0sK0UMD2j2JFVl9LsbDmHaQ7AC4DBUtVmZQF3p1rq8PK3tUwjtvNEGjCjM5ksVDYOHB7kutjt3jBdOsNjbY+013TLENRKU0gGOTxu1yterq3BuZcOSAkvbkVkYVVTaprUhyBcby1upV7Y+bBbY0hMYVTaJAeFTaQAzUovNbcv+LThhFtlalnIozVkW1SsluoVXwMzWrvFwx2F0lAYgru3o9HkBKANczJazWsvM1y6lw5MpAIk2zVaNXDOWEpSlhK2KFUsCrMy3NcvtLhou1HAagUKSGIIoVRblII0sy+L6lxvmtiuWdkY7mNEJeNtJqFd1jCvcyrdzeHv44YLHd2mgNrgX3VNWQ1RbrN7cupvD2rTAiyeUZl2NShtq7UNVvAKsOCi1tTSbxWut5cMYJxqB4jRuhQPRQzVRzaqrJvPC3hwrmpAS30vAKAVC2gx9nD0WVfCumnixnK5hRJQMCS/GpLIxYLULdEtrXauVfFhxMJous5SKTSt1ljEho68VJ777ua74V06VwRh240U3ko7GAaski3tcDaVIZbUjbTVV8/DDnNbHYMtvdGHLq6UJAdzSxtDKuk7y3k82B2eYlS7LSlp3gJBYi1rHdm9q7D2CFDMygVSJBqNT2kAuGZaLdz2rdTla3D/ACUosFwZgKLrFr8LrGUWsrWs3LddzYSWWTgZd06ErIotRi6hlYbw8qLp4qtrccE3ZJt6AoQ6WvVwICS95Edq3JI0dy26uzw4RN0QCE5xlKEVFgA4NUbypstUpb4mbxe/lxnLpY1BGd3xpSQlWSi2EB7rtVy3ej8OHEEFxZrLQKGJquoFLriQ2u21vpLVW4XYztraSl4Sl5Qo6CNzcBJXU5Ka2huZm1Kvw4eU0JRp3RC1ihAFJpWQCMlq8GbUtvi5faXBlsiWheRVjkjULM27tDAE2oSys1sbNptXUvKcBodprpEoEaWmIoLikbAXGlzszrJpkGrvZbVw0y0Io4N+7lQLcHsUgtcY+XVDpuEa8vNdhgUiEQy8khYlDqiW9V4Ek6VdQVX0bua30dWMDNm9mBuY8WQmNgBzhDqVbtPLbatLfZxrlWvDrcSFW5yKpS0Myso0s7Rqv6OrCuVyzSyB3ffGet8jrQLQqo8a2c3Ndddhwb3TEWWFzW6SQqVqFHk1I1GqsaW6VVtSm3mouCO3M6Z4YlVAzwqALuLCJje1Vt+jXvVbmbA/NKN4xLMtteVCqvGNBLBrUtut5LrtPpYf5fIBQGVS1USxlDG0qzXk3Nd9Hapb7OD1gSmAKanZYlkIalilaVAMjRr2UttXTqovNbh1HkCAroptuZlvRiQpNhdGuVd3bbJazaWwhDlxY4rzLIFqpPGq14K2nmVrrcL5yFhlVRjIYkCgGxwFFzKbTytGsit4dVWw5CbksTQCkjt+UupHF76KG0EgK6uzNqoytauqqtzYHZUKzVVkV9SqAFW+mkpILmvkVWVvDcuF9jOASrAKxEbqpqFYVtPi06fDzXXejgyGBMkkaJC7sbKRM6pJHbWrsvM1q83nwgU0ILk9nuUeT+jRgJXAaO3msrqa+5lbl1fs4fy7VCgR0Mocxk0qQoU71VS7XddaxXTc2nDrObVZoaEUDsJCQKMgVuNAjbq1rmURsvN2c2G239nsiLKQglZkKI9EdVBuvBTTu1W2t2pr1wZAhMEo8TRvmGK7mYuAyqoYBW1XAarleNlbT7WI9m1JkLsyyl7vGBRVXg1rNa2mNdNytw9nEvk2KWjvJ593dawMimS21jfdcq2+kttVo2nEQz2XKmQUDAL2vUkK3YVLKrc3o+dlxCRvRi6zktnSABgVDXLanKlrM1a3NrbeMuq65cO5dmgiNZ9AQ8qmlRVmdBbqa9dXpK1unGmz8ojLI6vG25MNYatewbuQq1zLdHq9q30seXYlCmYZgpqa8zKAgtYUbnn1R6bdPpVw9olLajezs8wy0yxSWrIxCmgBCq1wqVVXWZVZq3Lu27sAGWcqAzuioZA0bUSoduxSvlVna1mLN5PhiS5Gb8nlqttqEEm1lYG5orGVrmjZrq+ixtwPjkZ2V3vvaqtxC0NGqpVlv5mWjM3NhC6YoQMkXFqbztMgpwCRrzBvFFdqbeLzU5cHotnQtmWClwqi8lFsYDd6Va5Ncd2kWqsjaubCGV2SyLc1uolQ4LlQ4F5jIt0yNH6S23DDXZscYDSqztc/EBt2hCcwJW5mtXSbsEAmlFotj3NHdYJGJcNcgjJe1RRGW6W5lWrXLbTlXAvJbJdpKTi9y4SOMCiyC5aCvKqr7OEjGaHdOALSUEj3KGOpZAWW7d3Kyllbm9WDPzsstzui2guO1L3KroBbUys3ZZddTl04cEbUilf5abSqybkK5RUaQBZI1ZmUIWW5pVXeLczd3iwrs3MkRuw4S6tddEkel6KialZm06V9KuA0O3VEhbyYpQreoIuitujW9F1XN9Ii+kuHUSRhGZbwXYKAGQgi+0tci26tK+jbdh9YJoMJXOm2pYN5c7wW3Wq5KrYCzM1y2223cuDz7WNEUWMGQK99qBgdOm5rmZdMZutbiuEnlRWjvscWswoQ10lbRGyMqpFJpaknia3ATP3kuhaNIt40kbE3FBItzJa2m1mVas1trJzYksgHFG8rs5WRlUi9xbuxVpV1XWoFZVZl5rbuYfpaRbteMjqXtJoUNW5VCkcyXMrama1acunAjZOQYmS8tNGt5rE0aMGXTW9tLK1qsNXL6WJLmmlZECKpbSqNbcHJvYIStypLazMbrbtWCF00wkM5tAhLQpjZCN20byKJCS1wNraubjbzaa8FwnBCwJZpIyFUM95BLFjbVb+a25dK+1p04V2TKwasoEZYMSbklCLS0jd6XiVo7q7rU1mE8y5W0BopDuripRKpd3Lfzy2srG5dLC3UVuwYNpKEpPaRBDFwL92SpuIpIJFiNQi3aebU2pbmwE2bkCS0fEqKkntLlruIa61tK3W4MQZEgKxAkSNS7Sng9h7yrNY+plW21ue3DDaWWBq6vdE1qLJYeIRbiQiP4LlX0rezEZMmUTRaE8ymww8hVhZvabxGogaJbXAN7KqNu7Wt+0Vw8jkjWWZFKlQ6iJ1IIMj2qvOupUXta3VT7WGMi7yRyAqBkYqj33by1VDXMui5WWQ23afiw/XaasFEixPItykmOqsSi2A2LcrXNaLWt/awhdOUvlZ47JkqzUd2CNUFxfbHRmuZmWS66NtLR+LTjUbPfdqthqoUhrCO03A08Grydy6LRhTZEHk1AQSKUkj43IFc2ULFVa5VbeeUVvZx7LwsAGYslyg0uUVCDSFKtcqrby+u7EjQYKBxW2Y2YiAuoKShwWNwaNtKqVKrc6T7xmYMvLgbJ0mmhJVw5hvD2l2QRgi00PMqszNq5bj7WHGWyotZnaMgUZgXO8BYWBxbal29ZW1czeLHtoS2nmLu68DJbJeoC0Iv5l0tp1Ny+jgXkp2pLYuS3iu3Eswcq+taAm4sQ7LqWNbt5da3LqwrlsiwQkKm7kpvTUDVVrLFdr1vaxbvC1zasLbO2qCGuKNG0YIZA9FoWUMUZVW3Vb7LHlxoM/S4IFnYuSJkVgroBYyuj6pbW3dfRp5tWDaRCYgpbZeWUta6UYgVjDrquKspua1EtZWU3auOIN0gikSaUF5GU7woKRmwWM6owlXSt2k6rlXVidQzKHjvJeih5JAnYSeUi661fh5fFpwM6Zz1UoVVyklwZ6CVxa1FtVt0vquW5o7a8MKoBqgpgbreDaQWCGx1cNGN7e3GRmXibZWW6VWkaO3VH5P2sPspcpbygjDqLVVFKMgLVa17r7LbRquu+1iN5jKiNBaySARxvCHAkEqsbWBNzNBKrNIuq3Ulo8LYObFzsiR3FUkVAWa6ituj4KO11y7y5W06vFzYdhi0JEWlJbNW2XdVMiLUMaKyg2txRLrV0srWrysmMZfKqtStWjYNeCUMh3ZVVKN/q3uu03XMnFdOJJ0c2VHfOJdEa2kGl7sWRXsPKrR7tmkLI3cy+LAvMbVy0yxxGOUh94qtGq3JKG4OslysirHazRvHbx4N4sM5oiZSDrpnl8k1qtvpaqwCFmo7RoG8mDaqXeZV04Z5XKW0IVqvEWvVlNavoVdPK3MWa5mwXXLGTyRdLtKSSEWyMpvUWqtqqzR6jJzNq1YHSZdCVo0rCpjRktuRkDICg03Mqx3aeXv4thENbEBIScyneWz8W8rI5bTdaDu1kIR1ZaLyrc3FWt5Pawwh2m0pVEAdnUAngHPG2rXctnKFVuU+LDWGdjI6Kt4aING9oVwWtuFG+K5vd4TiRxskaDeVeW9Fp9CxlI0jlW6Jo1anib324ZhJ4BIgeKfbIyhYhmJEZ3kRtoWQtoVqW6VW5mKra2jG+ez7WPvQr2PHGI6MoIR7XtFvitj1Kzdjct2Bmx4XkLqS6XMJKC7dtZpqGZlv3d3MzXaLdV2ENvyiPLMWeiNdbcWYDjbcsa61beeLmWuLBIAkKMCTdLZWrC03IkkkZ3ZIXdwm5pLg3Ky7tVW79+NZ4S4LqRuI5CKOSXJpooy3K7WsvMuGnR7NbyFnvrU0DujUSONbSNFzW6rgt3fzYaDLSmCkbXLDvGLi9EdWuZI1j5t4y6g3iW7Dl1gYzCQGYRmGBNIN0ZDRtRQ5Kkj+kVlVtSxrqXTxuwllwyuVlqpdT2kskcVbizbi65m0qGXSyhcNtl5sqCyMQ+7JZxQst6WAUW5Vt5bvRPHjiR9HcrcglBtX8mjKMVCiIBnBqup49KqfFd2224Bt7JyIQHObSUowN5S1hbxSQCQ2czXb3TawbSyxvaeXCsOx1VA7CyJmaMRhwzMY0SjMWW1I1ZmYst2rw0wczWySzkMoCvUUQkOLtW8W7SyrIvLcyqpwjtPJCt4UqtimLwkklEYMupW+jkUsq2swanNbiUtJUYIzUPkllFbXIFkkVVqoA/pAd0rKvk9Onwi3BKSqRsbrgVR2ZqgAMmoVXS7XbtQvw8uDU3Ra5RIbYY5t2GW1lkAkWwOpZlVl866e3A3NPYwoUkT+kDgEChVAixtzS26rvV58QdXBuptaRZI9H96iVveFpdSxySW3LGrNQltNzRt4pLuNuGuQadntUKYt3GGkMm7UPTQrMq2o2m0MzLcx43DTgntedXdYrt6XjLRxquveSG4IiulssnkloqtprzYHLll3Vd47G0iaKUrGxnLskbeJHhRd5RrW3bXKbcQOAmNyNpMSUhPk2VkNJFke4FZpAZFdFtJBS3Tb2XKreHsx7ojlry6l924IPAE3lbkCLpVVjuujZbuUq3itwptvYUgV5JNKxqU0lCCpZbZGdbVZVaRowvipxw22fs6se8ULfUIDVQTIA1x1f0LWs2nTcF5sRkmUYAhY27teMuqjeMr6VjjZo4I93c3BPKX362Oq5a23YZx5ZVdWtd3jIYqvLHGSumjNcrK1qi7V4sOcrl5FcmgBDiQKi1KEWqXUo30bMq6W5W7MaR5SjvuirGRGMg1CRXtasdGbVa1sgb0dWm7AnOQiBEJ1s/KRnSEnIedtG9IhBFyKGZmtfyjyM3ox205mXAyfZaBkAdB83je5owSVmVpVUUluVlZt4oZvCVYceV7x4tI9+7gIttIJatoUp6L6fKeq0tXDHY54ylqlTHInk1CvVUvUsrs16qzcV5lUs12HJBKYIN0i6NpG6PVKzXEqCZHSjqoUo2q1tTBfFRmwd2Xar0pHJuyFc13YoranMarokua72vS04ebHDojGQOLlD32gtvFFsbROy3RXK13+rZRx4rhvK5TMlsvqNVCagrSKF18H0NeyyNa2ri1OGBA2p5k2S20thlJGuDOIz5Rt5QHLudKMVaRVkutj1abrlOC02cNoQ2IrmO0EBSBu7Qim1Ua5m4s3i7ebEa6P7PlaQltIkldpLwvAo6sEZXuuW5lW2O3s82rBva21VDx1jdyqmrW0FGbSiu9yeSt+kbw2qMAnTbPSBHvqZqsELPS0tGW8mLNTLzRlla1mC92CW08mIpJy6xoytGx4OxZQkWkhtLx26tOpWGIwavIFLIg3e7vdiQBc7Ej04mhkZg1tyqObEqzmYYzvSiQ2pEWJVmtCpfZzOq7ttLeiFXEjSIQnimWUzLPbYVZHUnsAKA3KzabbmdZN3a1zcW04VzOVaNEValZQCtAQoMYZRUqzKsiqtuu2738ozOuryhhGsVCpUxgbslDwr6XLcZPS04f56UoJEYMGJrICRRVsSc2slyppkVha3MbfSXDlPC32lkGjiWRRavFg6tRgxsYKRczKy2tGWu1YYZ3LOI46MqlBaoPJa5VyDdc7srNJS3TzLb4cL5OblIcoUY7u5Q4dF7ijKqtIyyMtraeHtY3lmq8ToyF43cqbaq6hbTGqqt2lmZdK8z3di4ab2SAlJ5jJStHREjdllQGOIklo1tVmW7lua5rbV7F082Ag20VqXUol8m8aNjW9LYlJu51Vl1LzcWpwXCzZmS06iptPetxUl9JKt+JruZRdjO10iNoN7MohFr1rISrVkjbl5u27m1YEEJyEey8LSKGuRWvjbkq9zJbedVrQNJ+kwVjzaWWczBBKBXeRnJvo4DFbqFWRVZLWkbybc2nTy402dbHer3JChjJkkjYxmO5mHBW3vpUVfEfhw7y2av3iC0wRsMwBe6qzSSWht43J5JY1ZW8mtjLp5sImwhIC6jmYyDspIfi6uWYxsoRAbSrO2p9TNRrbmYY3mzJFUC75Am8jrxtQMyFqL/SXagraru3ltw727EVqUEQysdjXo5IYkN2llulj8IsXUtrYBwQ/N5hLIJIkbXTWJY1e145NStE0bWty3dvxYA3RCyPZUEqy1rmImkdN7Y8djxM54W3pJbvIxY3s21W7GuZBKx3OZZDGzGtAAgVaA3LfcjKreUtupy4fZDIrmDNMsaNut4zliFGYUlrUA/168wjjVdJu7dOBOczMaNciFCVky8mp5DG1nMpZtTXdrNp4W4MEhCbojtGaNkIZUVI92yraYxeqNUkLdp3bNIZLrWr4cJbK2HcjZ1AEkFRJe5scMd0rpdybtd3VV1W9vMuA2V2Ex/JkCSo8ZQPezK9yrRVX/W7z0dNw82nB0bMeCKOFjbOWfSkkZCvVEWJ7HZ4pWj0lXXVTg2CDkoKEZ7ayRXBXKtIZAVlgqhkDIyAXeG27mXVpo2D2zdlRyLa6qC4eQG0WsyiJSwZOWNW3lFbzYFbRz8bKA8ZPlC1nC1bLkRVZrVSSRmttbTwb0lw8G10cIwty0k0VI1YqMqDu7U3bW6YmkVq3XNcWrddiIm6ICyabf2bEr1ZpmRgSQSiKtxa0SM11siw+Jbm4q2A0uUcUSQM19BvNTEQANKAtrcGt7F+j48FwhtTNl4kjm8obg8hRbd4wPEadKRq0jLvE5lTl9Eb0l3atCzSVMu6cbuQuUjIaK21uWSKS5t2/7rcASTyRCFZWT22xVljaI3hZd3IWjbLhbGjSNFuVWZd6xZtW8Rq24iWztrKvzllcmVwt+7WQ0CO3BHu8k1zLqua6lviwPXbhYMGDoNMZ3VFVZALFLpztI0d1WVrmvwjtPOhVWSB1dbQsgaNoCShZSbWuvtXUWbmY+zgbhEnuQnR4ZAl0cyFbg7SG4rqNqvci+T8TNp9rCO0tqhr2Y1mLu6kaaAszB1DLq5l5V7/FhjHn2VWcHhNvFQk+SKDmjAXVcreJrtOFtmquYSJmbRE9UAQKWK6AgPM0m8WNea21cPO9KNi22dJvDHeJdbngKVYBm4qG1WrGq/aOG2YyyszxuyssSiVrQfKcbd3WK63Sy1u8Vy+HEi2RkAb1JPk1Viq1YmR43aq3Lpm8ncVXS2BEefiZLnLXi4cGVFK+EsEW5WS27eNzatOGAm6aYMJ5mpt9w4JQA0orRwojXARn6VOaOPUrXY0zMRaRwTLI0dQX5r5BbKGY81qxrbcvtV5VwI+fkCR0VSH5mFoUHxMQl1qsqx6fW2H2U2nKxQRtcXEUjm2iwh7tAvbTp1BWb8OFB2JSEc2PnIy5+c8VkjdBxYhKFac2lLWtYLbazHAIrV1AZWIYorhTQLdoJDJ6W71My6rsLbcRhmIkUFjJU0Iud5NNGC8m7a1aN6N3cuEc3FLRo6UnBPnMbqttVZtKtIvlKavZwRMCEkSymahMb3BzbRJAjlQWq1wua5WhkZlYMvw4F5fNmihUQSeUdKrQlQFiqWZv9Wq6tOocML5XIRKoVWRF1BN42oOFuZaryarVubTxwD25c1zvxIYceFCVVUC6fEupfErc2I8xCLJONmZZKvICWa1hYSSyi9U7PD6lVmblbBHa0hehWSOokKLHROElLry1um3lu9I4abI2tSOjGJK675ApEYQaYwFW3e7zUG9eMo+8LyG1jxrZRWEjWqGUXNfdIyqbbu3DAJTdNdqZ2ssqFI9yGFLmqRJp1R6dTMzNpXTd6OHK5pryoVULMEQipCXLykI30jWtRbrrrsM9vbN3YQOxDvR3DLQRsFW0g8q71u33Y22dtB1Khiki1FwqrKWjFwa5dd1q3am5hgJg3RXhNxK5oqqd6KbsUJRgC2g36d1bcw8SscM5Mq5FhqipQW8GALF24DxNcvH2bfRxJc2SMvVUcuFcSMDSQXG5GjGpZYt3bVua4YYbQzQqGveQoqXOUoxKixSyozKtqqq4cGE2YSQrJHTQEAWNqXERpVaHVqVma7luXWzDmwPn2MQ+gojlS1A7CkaqrFbmXTfGrLb4a4cZbOyC8FasrLbcLSIqc5DNqXTdzaa4c5K9pHCgPMygOyLvCiHTIea1omVlW7wrd7OGIKfkmOUkBinq7R37sW0upS9irC7XbpbeK3pNgNtEcI1CNfS52qGVyBdRWVbl+j06sPJsiITRty+pRbG28BWrNdVtPKvG32cK9Ho3DERutCwZYjcC0isukhrtVrWi7S1W78CTCfNNcztIWBEDhWLMGYkkhgq26rWbxVbC2z4Wl3jIWkjyiAEyABlhY8oRbv6XeNcupebBCeNI52rSRFVyB9IFlt4LVuSNbrdPN3Npw22HZHLVpDdfWQWAg1PY2rUqK3BbdVVw4yS5ITA1Q6q9Q5J1VLgW3BaLpuua0yf4sZKlJQljvGfAONHNrKALWuZZLm+I2jCsMkzSKVAeMFe4AKAGVReq2sttzWt4tJw4njZGUq0waFiwDVDhwVtcXeLlYLhQlMptkdpIZHD9qKaM6lKm61jptZL1Za3ctmDmzdoKCXWJ3VkUgOFEYmjZaPGzN9Giqq+i1WwOzrb4oVhG5pWSSt90wN0l7W3qsmlt211vubAuDPhzGtxsHBlupcC11wC+FVuravdhiNydG8pmnkmGlAt5ZpLVAYcrVZvDdaxW23mwO2js+JgbpHleMmg5gx3nFQLvs3eiMGslIA0hCsY0MW7ShYzAXIygsyta113LgDtnNSMVZQELKlWRTGQAzLaQ2nS3b4rhd24EXTiEV2TlOBkdSgcSMiNRowNcVyL4VTl1crasRmKABd3dfrtYngQDpUU5Wu9JfPg1JntxDu2Z94GFCLCWDNrK3XKq2r4uauGCbMISZtD2Nx42nd10ED/WK3bbb2YQG9IptHs5UqGkAkkkLiAGoW3SCTzXctF9WCssQcowN7gRqTQrqcMrAjTquWNbsCMrk96AACzneSAk0tEQVmozc10d3N8Qw7zuYUtWjICquFuFHtXgTbqua3jdgiUyUzsVrkEnSbacTWjcqj0t4zMOXVhxLssxrXgVdAqK5qC1GuDe0t2HOZyJRrhIpjlRGVl1C5rWcBWW9t2zbtmXlYYHbRyhVzGrXMqAaRwFf6Rt7q3zd9q4HNJIZrZYVDqUB6XtS4oCVZmovLGsiqt3NacYbNI8ktxdhGGdKtVSwTgpNq+T8Vy+bDzZOTvcowShAAJWlxraAX5lXxFcI7QyAhV42qm87wtxAquhh4Vu8X2ezDyE8IZDm/JsSWL2mpoDQA8VH2fFh5k4RJS9goRDQEkXUuYcur3e0cLNs+NWZAwLCnGS4ALRWVls0tdylfDhk2yipVxpF+q0glai5SR6LXc2HBsmTuWBiEZhWppUntGlqH0m8/i8+HWysgKUAJlNQT2R8GZuIbVpW7V4cNoYSbdSRqXC3UJo3fd6K+G63BnKtSOYAqWLN2VDJTsYFl1K7Xezww0lKE02vKlxjAD3KG7biCDyk+Fl1auW4LiOtELj2lVIrXtoTwB+H0sPYFF6ggluGqhrxNvH9K3DkdHWVR2s7e6rCjLpXma1rq+7ByAkk1zIBAHEAm0FSQQStSSuprtX7WFREoYtptbhROG7DFmUEeJV5saZLJeTRVJMhPEDhYoZuZvCzaaL6OHMOWIcnQdJJArSo0kn0m/ZwQhNKtBcxupEZo1aSC6+5RJDMrWqgMaLe8fi1sqsvw4axpMs0yhAxKFDDVbAH1X0RtNn+ru0/ZwwykLGxwbcuFq0laksLltC2XIy6vZ8Xiwpk5XUHUzxigRq0JLWqqlrWfm1adLYlyCiiUhsfexFu25dD30RasLQKqraVVuHtHDPY2fSOSZWksDI4EhViDKArCRrrrVuW25vEPDdglHnGaQk1VWLrS+iErbzBdSWyWsLtPD9Fxmc4ljMKpK0cgZm3ciyVSzeBGW7efSU/SurgSiAUemzCKAGXfEsGdlqsdOYFVRbdS3atPZhTJZtmVQQpR3ZybSSSVtUKF5mVfS5saZh0IUJKIYAFOosAsgVbgoua9pWXl9Lttw5zeyK8EIVXILFTRFYrxpHbdFdpXm5i3dhkjdEs7lmjZgWWpRSrou7YqFVAVGq9l5T6TDjhLLoSAXDb2pBsjJkMYXma7yWlrfRbjjOU2mL5A+4CDdqFiuJJFiKInVGS5uY2t6TasP5soDV1DRx2ENIxIFY2ucOXbXdcqldTXBcPKeEAkhbeAyRyGByS0nBSQD4rdH0tqhcb5CJaO9FB7LDISxBNpACLdcy9t2lcLGVHuQuACDaJBbxXUBWVlVbWbhI2rivNbhhng4jDqCUkPgpUgG4oQqsyyLbcW5bbaNTDEpoTxIRUlzu4lDj+jcjg1EI8N13M3xDDCaNGUOXmGrg4ZSKm21N3qZmWP8A1fnw5WVdLKGqaUUgXUrr3jrzKq3U9HlwShzqFJELWlQgjUgmRiC7qIwqs27ZdO8a7d83ZhhwTlB8/lFV2D3lwRwAZKKp7N21rRNaq/ere1iQZN4WW6+IyWEU0o0pBZTcbdEtttNWphwbDTa2YYyQM3lTOGRr3qLybFF761ZVkVdPhwtN0UIFtwVolJFlFc7uTWoutZvUy3LzUwWtATQho2zarTE3CPQAAtQTp5V1Wrq5rtWrBOTZRtRr7lZd4smsSSCq8Bayo0atdSTmuGCW2Ihu4gzyNvY1dKx3ChLsBqW3TKralZbqtprgNDspjGUZWklIUIqaKC++1Q9qtarM1vpG7DgpQt89nShNjhlapDSA1tutoRzPd3+it2N8vk/JuxKgbx1AcCguFpY6tK222yMrLjRNlpEkhEiAtcUq1WJUsrVCsumTlt9LDDLzVjjF0MPbq1U9Ihiu8TdN3L6V2H5pHglpc3awJegi1LHwKSE29oXWlumvpYJ7WzqSRgxhEKIWdWDqSwtq9X1bvl/DpxGp4yqgVqCBaxWlGk7vE7Mtvw4IhyI0q6N5QgKqkUsRlrfqW12VY9WBm8pBOsiygRJIGUSIXA1axV1NrMt39G2lma2uN8jsy0SqirIjgNRmtYOO1GKtfFIsdvst9rDjZuY3ixkxvJuVa9PDFUqopJav6NtrVwNzViqorfK86gtwLKlOwlGt03eK61bdXhw5lMk3gUhi1rXPygqqxi3gGD2+TVlZQ37WF9kzhF4CqhXC9jIBJqawMzKysunTa36WPT5e5+Ed7R3HVS4GrLawVrGX2tS8eGNv5Qoq2ndKVGlaPFcG5rdSsy3cyqtv2cF4pCyJv0dATfowMjFaG88KK143bXM0nmX6PRxXU2FlijjdreG9PIam0MOJounU3Yralq1MKTSLVrF3j3yAIvElilwIHKzMsjLqbU2GuyCsktgWSM1a6HirQ2hWCKHa1mdbtLXW6mu04IEGxQkHNOp4b5CHqix2hkSvlFA0hTyLD7K6mbV24KRZwlCV72CjiKEuVoGv0ra32cPtsZKhEqoqoSGKq7sCbtJ3bvcq221ZcMJo2aQFFAgFXsUAVkt1PvJXaW65VYq1trXUxII3IJTrN7PABo0dXTX5J5I1kZdWpF0Msi8GXTdbgaEAjQ3yRsQUCkk0uVmZaal0tcw8Xh8WC+y80gYqgnjkZZHtaRWidX1SKbLWubd81ystMBEKtLUI6qoPdRQ8um29WtdW1Ndpt5TgxvTbEhn9no8bGvGMqqBRVqItxchtL83FuVWuwY2Yszwhow0sfESWM0dpQ6WsVdUni3nKtfELcI7C6N2GSMswMyPapYAmptKI+q+5rWK6VbuXCmwNsGMhVSgQ0EkhUFZLtQXcWsjW/F8OEITE7U0gY61FN612m5TcKLUrdbdG0bN4dWqnFcajJl2MbD5uhqbI2LlEIa2Nb7maN5Lvvu8OJK0qPWQUuLMbeO6QctpDrY9rK2lVVbS3NgRtPLeO1S7WWKXtJDdjKqra8atpMa221uHNhiEgU12lswCyMXlhRnBCm1TqsWRlW6RWt0xq3a1WW3DLJ5EOyNdfxICGt1rFVYgPaqqttwW7U36WCm0JUNhKqoRkMsTKxclEZq6eW5rVu5uXAbaPSR0NUW9NIoKlVJ1A2Ku9Vrf6Rl0t8WAMAIgikGxYFqUq5INzMgSqoWrdumuVmutDLc0dON2Hc+b3cVGVnJkNsTFgEjFrLS76eKVmWtu7k8V2nCOZmeJVCERpNSVSagqVGuPytqrvN3dayt24xms/NLdYCbVQmRyZFmjY3qTdcy2/RssbW3DjadOFECE8rGxMgEjkS4I73MI6KVKBWZi41Wx3ScFZtNfZw7zHSgvNFGohVQoRjugpKgMqsZH+lmut1NzU5tONtj5UORIqIu8jzD0JRQAUdDH8W7Vm/R9rAmLYbA3yGNVpciaXFoCtxsZl0qtvL34cRYBCZNytto5YlltvkWM+UVDbUqVuZ0uWNtWkeLzNqwhnIQeAuVT4bCVAAWoCMvija61rbdWpsLJl5QBIECPMAjCpJCsF4AarrpLW5ubTpGFtqZ60sSu5AUI6aggVbdJC+VaRvpCzNdcW5hgiSCkEwzmUVENChEVq28VlZiEa2jaG3ardby3XLj2atNzG/ja6VBjPHxIyK2pbfByr2YfZhUd5rbXirrmFVEhFtsiLzo2q1tOlbsLbSyQQpErSKYxR+BaME2sQpRVlaNVkia1tVxavBsNCQT+aYLljvESQnU0koJkjWTQiIEVWtfdq1zXXUZvawM6MwFkgDMhYmQ2soEcJK8ECsy73ebvxad54qYdbY2dKYyKu8brGVMdFtiU2K1LdMiq3Nct19uq7A7NZ5l3gINjCONI7XDAql0chDctytd4rm0+LCgTJTSdiNfNZQwavkqFilUYFW5QQ7cunlVrlYcOOG0zvuaLYrTMxZQDppapBZ/6Jlkajcral9rG008naqRiM3Q2yWkyFNQqrNbvLmZd4vmXG+x5ZKsqgm6mmSRiqghmA08upZP7sTACLKObosNnFE1ruoBYIlkp5SW29pGZd3dAnfddaunAjMZNy8QVhEHLubDvGDUVVdrGuZWVlVVXTabsb7QyriSxzRe5SzNHKVtZyjcraVtLXamNvbjXIZxiyMy1mMilYwFTdgqyDgjNuo/EVZuUKwwBdeAiAtJSsuQMRkuNXBsYkASFW0hjdrS1o2bTy0swMkidDURsSHU1RrBRjzMy3WK1vDec1WX2sGcxKFWYIACN4lzG9m1tV6szK17Ldq8zUwyO31BMZjldYwjK5LClGtdGKc0bfSCNm06sSuNkIBlNNo56SwqHMlrpQhmZSulikay6N2rLu/Sw5yU8hC1Q2FtT0eirqaw6l5fhW2uFNm9FG3aEAyEs7sLgVhAvvoU/o7mX2ru1aYSzWfaiaCoYCpFWVSTbVrm12yNzaWttxFO9GRaE+nK8X7F3jx0kuYhAipvFYrba1si2qzW2LhgXkZmCSsCgFqgFFcILaXczMq9n6WDEW1VisD8IAVYqfKGtFdmCtdarsvo3ftYTzGaqKAhI5aXoBUFHZXV0L6olZbv2lupgjByQidqL5fZrMACHEclwjageMV1ASarla66O7xM6tgcc2WZUZUXsUC4FwSFUJHbbzf6xsO+j8pQSBy6oyi3dkkMK8G8k62raqr4WanHw4Q6RZaL5xHIl8chtNGoWNSz7zlbdRafakuPiGrBh0ZICJzT3NZRUW6nlValLVk3dovLOWtZmVVVgrey2q7EY2+xukBI3dSQ9FIEjMrAqV1OzK3BV0qqtg+m1mjeZmDySl3a0W0ZWVFrayqqta1u8XzcPRwMMYZN2iSXR6+yu6Xm7V0WqrNRfXhqklE1Yn2vII4olL3P5MqiC1UL3ySA8yNqut9TL4sHdj7HICqDW4E2KFO+VNJdzd5JvJrVfFJ24jWaylp3iupch+LKQGV1WslVa2Lwrbbqb0sb9G9ooAhJdCrBZbQd4K6RIAv9F5Tjp78RtMG6JwJCK5uWsjWlTbxcEgUGm23wq1yr4beWviw1yeqJyCjl95c7lVqY1uoyNpWRV0nxcbR4cDUQ1iaQbxTI6NNdQlwb0SRVtZWtVVu8WlsF8mVqAI08o53e8UWxyPIqljIy2bzlW5rlwfWSh1YQv5hblrmDBXClLQRQsbxELlul5fDptdWw9zN6pbQcqEg2gMXW8E2s3LI1pVrbaXeLC/TGGx7UlMhhtEzfNnjMchZ1IUSsytbMyxmZLVaO1tOBGzyZbzekM8Nb+1llIa3grLdc2pjGzW8OGEXxYJg2blGc/MiSgBbuERIN/BSjMljMuqJrmku+HVjE2aXeIA0jkLzWhCly8E5dK226mu0lfS0sJgY0iLK4ktChTcwAcK6NvGVlaLW7W6fJ6cNtobTVJVGp1cCiKCbpK3E2pbqZY2ULzWhcOXiE4F0SjzzIxFql1WRN4Fo0jKiqiLqtW3Su+1fiw32fPY0bOjKiFahLhJCpZb5Gbxx3XMGjtZq4ThzMZEa1krQszcZCinWaDmXwry6WDacbvm1CiNnW3WwopicsvcL21KysviW7V34EukhGG2hM4fKSSUkeThJ83LXKjs8kV5KqrO9sa8q8tFY224LzytLLO1ziONQlyUZwUVUZ0Om23TVW893hwvtZFViFEZeGqXRhmMqyqqUVpbmVbW4strXdmAEDKQ4jLoOMckbUcySgrxKuy7q5VarKv4cSNGrM5KMmTARQQkKqKZnjiIVdTXG225lHNL9JdqXVrw32xs8uE3qpKyyWrGKgCjXVK81t2kyLp44LLt8IoPG/jS00KPVbgbbbo7VZdNty3V5sCXzcuYY3CrJcoJsUrGw3qNey3Oy223LqWPVgyWkRN0ABmU+j2gyxRwqrR3FlMcIkDIUK8Fdrr1VvD4l+LGuzso0qTLWaObU0YYELKTci0ZNLNu7W1crHDXaQKRXtJIjhbFKusjHeIrs5SVlZbrbRJbdwZQ2H+zsqkjwloykt0YREZo2YmzgoVms8ou8ua3tZcMXbJTgACU52ZkI42A3W6apVqsAGJLXsBc1ys0Wrm8PpYf/O0DPfC6xVQRoFrWouou6tua61rtVqvx8WBuSQpM8RD3CRi5kJ3dS9odTczMzSbxT7Lq2MdIaFAApR3UTNRiZMvHE7qrqEayCO67TpbitVw+vqgJtWUYyfSJazEx3slEVmZrEYtquDLc9uld3GuqmDWR2gFoJXYk7ylApWlOKgOrLqZWYRravFsRDISlaNEju5IkjuepDFliMrqmq5o7pLVu7bgvMuFp+mIKIVQ1kLypcaHdGV6sobmV23kepVt0+librhF80HVlEsrmWlksWyZblVCaAAm5QgN6ru7m+JcDtp0Lpe1jawyARkgp2mr6blZVjublqravFE5OkF0jRggqw3QKoXEr3XWsrrcska3KZI+Xuu5sPs3t5o1o7tGiioujFSo0NQMrMtjLx1LJb2rTEYrAozTIyTja2yK7uS/dSwsDQEkqHTtQLqutVV0LzH2sB0kijat0jgHiWcxFbdSl7rVVd4zMY/FVsKybTS2J4nFLybgpqz6WkjcT3WSsyxqGutuupw1Yxm9gRtYrt83D1uuukBUqzKZGZmVZGkujH4l04qucC6QpWggQUT2tldzHOWk3u8gdysdjPGu8Ro+Crut228WTm00avpYYM3YgZRGSp3jspFGGmQBrbo13nNH5rrdOBmT6RMCVQ7pDcKi4OpXSQvMyrcqqdODmXzLA3NVpWjAO8YbsnSh51VbbY41HLbq06cIuBIjNPBAWY4YoXariZzodiLC6LyutraY1X9rVhsdoRqhMYZmklkqXaxlZiqM1ytc2m2kmm6lxX0mW3plZJ3otQ1LLGAjPe7Mml4rrVVrm7bTzYIQbWj3YAVI2KRrV2ABVrqFC7Xpays11raS2nUq4Eu2J9Wyc9H88EGZLLVnhCcShF1twjAbU1zWtp0tXArIZuxQ0liylb47g90dA1YwVbTvFkWl+m7wrpxrLtsF3JoCjlkcIzrwuqaNatulW5WtUYaZePXLVUSS0SOJNImBPBQ6r5fmuVVXyelS3iwiBFimBMp7kNqGZnBLvVTaHG7LFrU0nlVUZmYLavo4UmzjRKWorhmCAUUvFILXJQqy+UtVlXxLfjV80bXUAFoq10qzMTIrIwZmaVF1NqXToWttuCGznMt7qD84rIzEstrG5VNqutu8XVq5tatgQQSiIKZ5SCrILA1KuRaysQAt5XTbcsek6tVmE869zEcAqLImrtJVryziLSknlLRJbzBfRwrloWmRkuaMxSRG16UYtGyKrFWulk3itpXTuwuGkMVisgABNwcmsa1NukX3XeiFZtOlsMTBTjJYyGTMiy0IKhyWqLnVaWIzMnNGrej9eDm3CWz0gLCOyrFLq7tilqIrLa+8tZWuXl01xH9uwfN5VNbRuDria5S2puDK1jL9HVbb8TPaew4kneeO17qhlmZFWSOSNKHT/AKuTsVeaitattuEDAslEqPZ0pLMnBaI4uGujqVZbyJ1taRWT4V1e02NXkDpHEGWJ5HBrqYSUua0FrliW1rjZpZhhbPwB3TMKyJFY8NHkJEjC1ZGjvb6TynGNWt5qYHQ7R38kYLJG4dWjJEYNa2OqabWtXsjXVx4XDCkAGUttk9yOw5b2RJGZ7woJuCk1VTImpuZrVW61ca5fOyKwMYFQbgqkSK9Gue625VkZW4q1rLW3ThnHt90uoxa6lAAlQULpety6VVlu3dq2sLh7L3Y+dlWxXMRSPtLWIRvEWU6GtbeeTjbeI3u5sCSCIARiRmmGyciojEyWMWeVizUBFjNRVVludV0rc/iuwPzMQdK6r4wz0oAI46s28S1lXSzPp8P7OH2Uz7yCCBUqjPJJZI5QqWdp6MGbSzNqubTo9q3HociyWNI7alKxiKkrPlxeoEh08ssdxV+aPsbVgCISF1tHskb6J3KFLg0ivMwkkDsqW2+HVJvArabQ3w4I5gjdTKC8byRroLoJFUu6pIyar9K8dOlX8WNclmy1gVoZJm3VTuyNyAGeQLa3kpGXxMvd9rDDbu2pJlhMJNY1se5FMxNXS2KVtcqqsd3lNVpai4RcISAMrXbOy33CbkMKqFjRlNBHEjK0oCLasisze0qvwWnLH5FatGdrJJAQVkRblC2sl73bpVZuMa81eDYmWQzYQ7p6xzuUqRIQYlcMy2q9qwLJbcWWS2SnLqwG2l0cRstagZ5mMxDNIkcDbsqzXq7X3N4ZI7t42ksvhTTOaciE66KmR5bZkby12lCGuIRkjaPw2qyqrSNqWntYc5HYZkEixMyxlQ+8pQQJfYEYeHeMrKWVmZqKw4Ycba2ERFljG7NNaCHRtMV9tI3t0N5SNq3LyutcRqPpfNHRN1asrN28CoW5GEg5ZVVmbTptXSFXTh3WshAm4WE2yYoyYiSxilQzOzUhMqqoaNk5ZG3aqLV5bsOmjjhSspAbdpIZLLqSFFdQbdarI0kkZku0sOK42JHzdo2jKMSJRE9RGt/YKMuvV5Rbl9JdOE12XIrBZ1eOMopCPoZq9tsdtzxszeFrrQ3NgZICKyV6Rsztlr1bdbuEOVFAGa7eOqtqdUjVdL6lU8ObAzauzUosLpcJmaOCzXIL7LnTlthiVd5a1ttWa7S2FduZ0bqOFlmSPTV4uImKlmUMW1XNGqxmS7So44QMIeOOKy2kYc3Gu7qLnZZLrkuaTUvq5ebAG6cWW0eeKBgkrxmOi1kKmMsLoiUH+stuYMupathrnYVEygEKVAjvjuqzAI9zpErX3XXDTa3KcNMv0YY2JeQ8hawPcVkRHt3hf+ij0qob4q4f5XabieSGVYo2JlBZDV0aNUiLI6c293bR2r4Td7WGk2TxKe7UyIAKzWhgwOpN3K6EMxY3W7ryflAzLbbq1acMMxt6ONZAqIQ+mwsZC4ZlaF0+jbL2tzSNcrVXTqbEmye0JTu55GSkYWBUmuPkluY6rWZWRVkpq1WW20xFs5lA8oa5TFMyAlw28BvZgVVLrY1VY5Bdaze/DxF0xKQZpbt3ZGXhcqselhWRbyBYy3Kv0YtZW4sviXGc1Km8QpSGOrTWhabnxNVGue25lXV7VPSwGgd2ZtLCZ2kK3vvDR3W9gV0tIu7uDct3hxLcxkVWRTIwtkQhaIGkjNtoJ02uzL26tMmq1cCcke1IttdWyzW3giQy1DML3DeTql1u8Rmka7TpS03YYZ3JB4SiuGkzChnoaUvZkJNq6JFa1tz9/DDnP7PvqAUVgTxQPQit5HitZlX0uZ/M2BGywiwyON7KRSR1QUdhG15Lc1qrbH8ShsODZNF0nDkN0IlC2MgjSQHSXNLpFkPhZrWottvLgzmJVRpJIrwjEi7VuwSu/RQGW27d3Lbp7OXAjbeQLyRyOaM6K8hk4KxJaqrbyrcu75e5cMpukwHAgvC0hbsUOp3bKoV10MrXby1l7sECmIRzb05UId42+AiaNyDRUOtDRVuTmeiq1txXC+d2vbGpldnmMhTQlQSq3M7td4t5Gp8PNXAh8qpRCS9AkQMdqozSM/gLM10dq3by3mNoXCUmUrrLktxk3crUq6rcyqUW5b7V8PL2+lgSSTJSiyfh45EWOwGaRg6vJIGWJFLI5K6VaNmt1M1qqPFhjsnb0chSNkSGM1UvRnPA6mq3K1sbezh5tDNqTnJAsaOyxMFhQqqNIGZlRX5OWRmj8TeGjYQg2DURmJWY6wKEG1SFRmIuuVbWk5lW2lurDTZOBdNdt5wIsdVRonDyrVVYyIzNFfr5fouW5fFTCuws6QCUGWMXBQxQKasewczPGrKy2rbqxptXZ6u1il2YKEAMYjjaMC5bCzNult3jbz0h7WEtnxAQWkUIdJFAqoSwretbbXjl3l2nlYXYGbIiLp70nmWy1nczXlS1AQoUtUALczLqVrbfdgLlNrooQ0uoTcOKNdpUFfEty6t3bbd6WDmcGiZpLFYrdwqsklNJRdNqSqvpW7ymI7tDLApWxpHYKb+JUqLVBXl8oq2rzc2GBtdMjWYjl+cRPDe0DCOOsjAlRpuquq3lWistqrjfpVKoZCjEEK4kRraLIzsxUMq6o2tuHN28Mb7BzwaDMz27pkou6IcFiUtO7K6k8Sm25VY4E7Qz0m5JljQiQ7uoqsiKi3KNWm7ef0jNdcW04UEm6eVs0DOWdgylastoBAc2qqUa1V1KvN57bcOjtyRzmJpHEcrRrBREEWg2xCiraktystV8PfgZ0XyrmRJLQ6pQcHFTQKwvdW5brmLc3DDzamYqkrAuiGR93YLlkZ2tNGXljW1mHLdTCJOSQG1Oc9MjX0VhId05EMJABSNomKh9SKyrGzKulm1ezgdE6srOWdWcgREWpICxVnkPhW3l1XaTgpwSoM4kVKbwxXSKWpb2+FXkuqrNpsal12BWz9sPGVCtHOLJLr1UhRJzgXW3KjaQytpXSOXAm+acZpfMBXYEBSAFVpmY8CDYK3Mq2+I3LjaPoyCHD2s1QpYyLFGHe9Axkfw7xI9XLb4vFh4dkhqogASW2hUP5M8vC7TuLrq/wnDXPdGXjCiVXfcsyDd0CkamNpdWvVV1auWmBBTlD9nZ6ZQbXWx3MVoK8N0EcvXlZdXBuVlwSn2Wzz0kJWRnHGoYAE2kseXStuE48i2Wk3lH3ZVLKBaKrBWKm5rWvVW5V1YYbO2jKWPAvlhIbWJICF1ldbh6Lam5mXhg52pslnaEXzfkZgySXMLrSBqoyH0W9LV2YObd2+uYGVaOMQnLxujtGms0V7brua9WVTIq8z3Yime2rc+8YosZoi3VMZVbmYEf6xpF4Lh0EVSCgUFiWtVmBSttgIbSytq1cq1wBKcBbZTaJYwhQDugaoDazFTeUDM3+r1BvD3YTye0zKbwolN1fKMzXk2ta5Zlua6Tj6VLsJZ7Y0YmBk3kaOIpBFwd2BCqSSjaGdVaQez4cb7ekiJiZFdAyC9AAqqVutcWaVjkW2l2pqccPbJJeExkE8xYB1pfeoa4NoFgZrvDaFt0rhtcGJj4yVq5FpFwHYSW5ZNPCNvawpnNn3M7ArpiXiq0BWlrghtNzXeH2sNs5M1iRG2hucUNACbWuqq3arV0/FhWSTVIVHF1ZAjEggAFDa1AtzWtd6PojBTZGy1O8LWOsaM1z1CqFW4AlfDdJ9rDHO7RLBRw3auCFoKE8pfVqZrrlF3hxnaMrSssSBXEkhqy1DEjUoZV02ry3cvDCSRiHyQiYskitGwFrKgW/SWEfMrari2nswhnYHjNQsNRwvJuVqrbVr9V2rg2FpckA8AkjEO5pHK5YEycF8mAvNa0nNd34dRjetI7WIoBGhAVUK3BmjW5lXdx+FW9eB2pwhSzGKjmR+J1aAVBCozC5dOi625uamGu0dpb1QCySvUoX5WlqzbtqeG2O3T6WHkVtoVCtJKgKHuBVka6o5ltbdt8Iwk2zriyqkZdaCqGgBTtcFvi9LBCITFDc/mwtqi6qqyEnjU3Wnxc11y4c9IMiEttdiXVQXYUJbvQLbyrqW71YK7J2ZGzx3K7G8KVoHBkc2jhctytddzcwww6VZVS1SxojFTWlwILWVtu/S+zhxnZLYtJcs3AmhCgA04FiOwe02rw4Y5aUi5GQihJPNVans9pWVsHiSyIoCkk9orUCnLy6W8WGG04UjjvulEkhMfFapotVgTzNpZVuXlbtw4KSI5HPlIzQcrIaAAAl17Gbmbl8WB7wFZrFe1jUghuBNOKDxXNy4UzOT5it6rRDJI1Co021ITVu9XDTdhqNm6Y1WrMeIkJqVWrKTT7PDDwkj+/RCV1CqXMA1bXFq8q/wBIuqnhwwWI3lVcAnSKilKnsPpXLby+fDLaIaNuYEkgBlYEsKcR8XitwQz+esspEu8rwkJqBVVpUctvN9o4QsmOalWwpo2ZaMwjRCpHpEi46f8AWXXNc1y8F0422jl5ESsbK6OWVCoRQ1puNAtrKyt23/Fqx6PZybwMrX7yihApJqtqmq3Wr67tPDDTLbPCZp+ERWYiil73XjfRXRuZrbfRtu9HEgM5oMk9zO2iKkwqZt3YZEYS3MRaXW5vyeXdsqlV08LrcI5eGN2RrltjJv3lRGDbeVAbU2prSuq2uNAS0LJHuLEd24UQu7OrAiR7nuW5lu09uE9k5JTAGMExlJkuduCKV0UjCanZ7uLNp/Rwk6XlZGnsa5agM4WO5Vdg1lqrbY1qqok1Nxx7I5G4IoDku1qO6lY1kQqxo8XPcvpc3o4wdl1cEq8j2hTraQ1HYaMuhlXTbqVdXdhV9rSB4wN3GIWBhNyhGYsqspZdNyamtt01wwF0louYiLSrYFkWSXkZgCF7LlXS2pbvJ221utw72RnJ2UIEgsAJkGZYjcmQMloWe5mZrd5pVvCxxvPMJJHlDFGVwrMtGJkcOruLefTbp06dOB2xsjJXeOHkI0ur1Fxc2gLquey1ZPZ5ezDHeEksu1VWR4mjkaWO1VO7V1kAFwesq642Xs5ftW4WgaRwZY2eOFQ9tCtwchVci1blVlVo/Et2nGxkvotS5RhHYxCuBGzMpqrXoys3Kvn4Y9tFQoVrwFdgUjSrBYw9jMHZV1LLptuu43FsMCnhRnK7PDpaFcGSqK8hUG5heVIVvh1Ny8vo4keXcbpUdSro0YHY0lyhlsjZbXSNt42lvMtcKZvN1KqgW4oxueo4OWTd67rGtXwtyhWuwhkclcr14OhQgGwEsRbUWre63Xcvn8Q1YcHYmIT7N5xsw8YcJDu7m3sjMirTyrmmq5m3cai1dTBaLh7tTPhomMjrLId3aVZSDcGlVn8Stbcum1rhxxF5sk9TQlljlNt1CQaeItdyszUVrmt9HCOx+j5leJircSzXMpAcqLrKqvNyqLtPHDlOFINpbbkeqmUFlrSOl8aqyrRDumuZmubV4WPi1YTncFQ05N4QGFTVQvFectqlu8Lcy6cY250ZZxejWyxhYyiFjITd2UXS0is1pa21tPpY9tLYTtllZlkJiYXhmZlCh1tdVta66606tLC23CyTIZNlS7KrCNIzU+UZhUAMqgFdStcrMLuZvVj2QtBfdbsh7VsUmhJK3KQ2ldN1LfEWwUaEEwuhjkE0u5jTtkQgXA7tlW2O3ydvKretsbrkYza4my8QRiHiZHmYVPEkJquVtXL5PluwUposmQgIQBCGYMxBKsZEhXUPKNzqytbaurhwxpl9ngstZEFoZ7gXoqhlqZLeaSO602q13tHHtvSJcwja5FW/eAMzBXC3C5luy66V8Nq4zsfPm2QFSqILt5INTgFNNV0vGy+HxaWwPFOi42kihy1Q4UyJYGtNRxNVZb47rWKtpu8S4Grs1laSWJnkitLMUjYuahWCgciej6K08WFM1sOSeSZ1aMxokbVuKoqqysFIbSsbrvFDelpOJJkcyI91uqkSuUZN4qUCi+JJNVlr2yKrJyt4qsuDB3oSLoTkEjmL3X3wo6m/SUUC0bxU03XN9I2ltOrAz5hYBZvI2Qqlh1o/G57ka5t2y9rR23VwSGYd2luV7J1J3klwdUU+KReeNZt2pjdmZozxxtlNqKpQBWikCi94h5MAlrSQ1zOq22llt1FebDE7Egl9nyAZixCsVa23WkKaXKdOnMeSbl9fs24ZZTaJJdklNweQKvZJGottYO2q6RtW73elfRw52RsxVuvBdZYg5qGDRsSzEHda0VlVVDM36sN/mgvkaMwxOSoBsvLefdq+mJltVT4mY/awyJHpGk3Quo6u1T5RAZLLGoS2pfKNq1L2cFxk7QDqyVii3aqHCKBYK71bG0s0jRrabrmZTgZmI2dGMalrliijfeoFQjSS0bLdvtXG1mVacOLYxOoSlwEhVjGFe9VjkC6ZEdlZWvZt4I2bVTDh0WQaozKQTbbIhYFz2ihQE3Kb+LamWSPVVW/auwckn8gkg4hUU2Rq4VRJcx3quqssjNpDNpxHzknhFGUgSulVSisxpddbezKy2yeU1K2pdOnCqdIQzkJxywbygeN1aQMnKpVbrrdQVuZrW04IEiyUAonnNq1CEKLVMaxvxLTKbXkanN4rd5atti92Ns3mRIWFEjAooBJDGRdMZIVrWa3eKW8VVa3GmxdqRJFMSjG1GSOaQSXsJOYrHF5LTu46s7KtuBQ2Oh3jKvCVQxZuIAsW4pdpS1uy5tOnBEmAU0DJGsn0ic3oxvVJCW31xZwoVfDddGq2svi4YbbO2tVwTeyCM6kWjuFN7LJdySNatGt+1hvsdmsS6Ro1jvBc9lvOpBVbnkkub9nl8JLZ+dYZeRpBC2WmcmOWNXWclLWVGKMrrGzaTdzU5sMHHaUi0bEz29tpxRZEAto7pVt5qucG+DUy+EMty+EW82BOzc+CxLo6ELQirGxTpAubXaumQXeEW+1iR9JM8iJlyVsvWOWYzMxZ0BeJY1VVuiVVa0XNqY3Hlwzh2orMY4VRQhkW438Yma7i0+hZFjZlt5WYK12GnelG5ONp5shgJQ8hYX3EkRlaXK9/Lcy23L8Po4I7CzyNKxa2AJFafpCZFpcIiV1RSOzLIs1tt1teGA08MqRRH6aKR2bdrYTY30Y1+Ll0q30Z8V12C8eUuikLiSHyfNbWO0Fp0Aub2WW5NS0tta1cGDaUxGxbbBzDq7ji4BkDAorsAsbsV1W6W1cvnwFXNlSzoUS9CuoGwABmStnL6Vq+zXxXGstli8chQl3VAJdQIpItyOrN9FbasLM1zNTAVY13LgWBxVBJeSV51jUBF1Na1xa1vD6OCB2oYRjKSzxrCWMZYAWPRnjU3X3nStramp6TdnhwntPJFpJArqdbsZEveJrmVVcBV3qLpt1KrKw5caybWDIIXVpoyQDOjPGFCaLYxpS1bZFK26qty6cMMuV1Iski0CmRo0ZA8YNoWO17Z5tSsWbTwZrsIvSDTmnkrDeGO0MwG73kZO73lqssoZVW+K25f6O69lPFcGc30yErWurBYo2uAUm6SvKhi1bjycdGl1c1WYacD8nm8vujHvZS0juu8JARlOu0h9Syb3dal08bsbbOyDNSMtEt+9a8yMkjXFoLbmZVW7mtX2WHiwzXEhORsSq9JdDU3wsjD9gCxDSpa3Vv47bqXNavNc2HfTDZaSUdDeTHHezMtoJjVtI8Mir6Onm+LDPNZ2IwuEVXEIYCJ5CcxJl1FpUPAyo1zXSC30PZtwM2HELaqAW0xrE128IZmVbWZbH8LHlZdeD1hEFBqnNPM8JIzlxGqFCsjNVljDJYtbTcrXMrSV0tdThytiQR5ZQ0V5AmaIkpZUw61VWubQ8vmjZVZftYio6QSNJwFSoWNt4LQpjvvijLaXVFZeVrvDiQ7Yn30kYa4SqhS94nQG+9VZrVuSRYt7qbToanHCDjkkQm+w8stkcc0jGMmU0tdVjYl2OlrWaZpV4smlWGG0GWtmq88ZvRLQ1Y1Nz2qwKqrTyKuoNd5Rbua3DLY23II7DIGcgkGS64MS1oZb20qzKrW23Nq9LCj7KLQzSR2lYwvbJQgbxnDG9bVVW7FiZdPh5mwLtiQBW27UylI43dBde8bPGZJWMtDd4lVlbk8PhXlw42tCCkkTK8b7xY5jvLYb0XeoYwjM7y3NcGZbV5cNsrs0h3mCPMEsYc27hjkZUEtqNpXnW7Tcp892NZtsJFJIu6QNMxSMksGQk8ClzLbyqtzNaq3al8RgyLp43KQZKdoY4SjOIyQjRtQbxJLkBuZlW1pFuNupaXHjqYVnYOMfGMbyWsj8CsahmVrd0rLzK2r4aWhsONmbK+dCEMQHkQoiAvWGZS1ZCWVrllW34bMFtj5JkiJRwrrOd4hUB6RpaGQW647t6x8K1VbeXDzZDCZxbEtWe1blDxwh2ZQ7LRnBsa2/mjU81tbsN9pRyJI5rVGWNo7+ICKGtj02qrK10dq+HGMznUktY1klZSkdXkBiNV1Ki8zMvk7WXTTCOz5pFM26jWXfALIr3EKK3KyszxtFIvxWrY2GLgLJw0pZYWFAg4uWLK/GygVmYJ8LWiT+/CmX22C43rBythjkKgixGZywKrdu9TRsrs0lo4Whca7O2y5k8KPQbuwEguF3Sgsys27WO5izc1F9HBGDacZd/nEcTx7jMmJggVN+YnWMsb1tieXtbStxVuzDgyZyTEbEIm2hdKZTKokLBaDSpjLLLW3VbE0bNReVae1hvlHKbwteLiA6Ruo3i0Z0a1VZGtuuMbray3UXG+Uz7Nl7ywFypH3GeErbzKya2aO2irpZbq8uGkCOBoVd3Ha0hqbpCVZkejWqrI1q6Ga2vxYEEjMo4S+YyDVcXwzVIYPbRSQjV3LcrSLcv0i6aLpxmUvMqPSrylY3sANEj7SzXeNbmPpMFbw24NdH9rtYQUeWOyUAihpI4sAZnVVWSRuVla5q+bAjo7s0s6sqkqoKZhdQBjGlXoi3LKsdy22tqsrhyRmhgpbpPCwiipeELneNfEHLEtu5BZa7WwruzcqrwajasZ2fOy2rKGVHQtE7FVBI1ng2hrm7FVlZa+K7CG1MwhfMHduMwrKu8uJWSOttpjVbbtUTXL4Sy2+LG2zulDpJZJQEUt4LEGQ6TdcraV0r6TLdqwwIKRByRzO9IgrROpjYwIysWjZWmikKsBKHuVl3zM1t1t1vNbbgBHmI7mC0SQfSUpWr8xNlt8NzXLIq+T1YfrNvAXZkEUZ1sLSSeawozMrLqVivwsOXAXaEQBZkZA6RqePEMS1hj8rpZkVllKt5sETtTcEX2hmGWAqskyI7K0mq4Exs1rG5OVbuCrcvhK4jualbdOzUgkSQ2yFiAQbtTRvzSeLTq4tTD+DOsIo6h5Y4wLmt8qwYOtyxv5LybNdy8t2rSuNdmQOUkSQI8StvVkYmQ6kZKaV8fcrctG04jRInmtnBW3wkXTGiiYsI4mJCsQb1uu1WmN9LVXUtuBxzFzCWi2FdCGMOxW+0CNLrVbTxv03dl12H8OXiUKXLExvGwChZVeJluaNg7afR3lvddb4sZ22qBy8dBlyQIYlcGcANxq3NdHHI1q2tcwTmCthA3TxZBHfeOqh0Rk3aiMOJCwVVdSzK2iRmu5vZ5rcEotoOaGlFnidZXfTJCxKKCosZVkRo7Qy3K1WrbdgpPkYm3AcxQmyXgEBmYKb1ka1VZo1/1brpYuvZjbaGylsR1IRayMLkqxBscSjVoVlVmt1XUX0cEHFDAW8WaZn3bKDvQZJDYUkBVlViBcqqzRxqx3bKvF/StwnLsyNYgLgm74Xsd25bS5jOprpVbfqFa27DWHMgsaLIVkF0iBqxsCbQ2ld7uFbynpcON1uEzsdZWy8e9jfysjulDcjInBBy2b1d413lNV3LdgwYum2pXL7SULG7kAXa7UDNLXWjXP/Rtdbaq6a81MEc2bkJQqJFaQqq6VKMqoFva1lkWRrrm5WHtLgLmcr5VYd2z7qQGJZC5BRg2kMzRoqtpqy23Ublw82vOauHSRXaqi42RmBVaViSzMzKqxLW1bpO7D68JRKavmSskkhNRIyBVLMShC2u1W1vJatobTdW7UFwefZFkqIsxslQOJCQAY2LK0YZ9Lyf0gVmtarUbEfzOeUyIrqbU7SlCAtHYWq2pGaNmXUzLy4fPt4XkygSQ0hEUcjO25WT6MOILbtKspta1Ve30cCHTdPCMfypCWyz3MHk3m8ke1cvGUDIotlXRJvFt9G0M3iwx2vtQMJnVluhBowRI41V2ShV9TLEvMbI7deAK9IQrgkwFr1JhAoswVlrGbluVvKMot1Wlq4029taKOTMIixMRoUws7CONmVgrBrrbGVVKy29nK1q2trgggpapTvPxCPdNcjNeHtC2mIALbayakvu5vvwTyiBqkuriWSS5GNX3kl7EqbGVNUkflnW5qYjAzt6uFMemiFmWoIfVJSS7Qse75W5q3C7D9tpO+YRGVEJIEdWUFGRdQcsiqzLumbW1raVwgQkQdiJ5bMAFVrBGWuXdqJI1e1mvN63Wyao/Cq+y2GW2MuEJhcVUotLZCEZzJwL8yN5FbSqrb4tJxvtOaR3re7oIpZInKLEjtIOKKsV0TRqzMoZmt3YXVy4ju1s+6JElfKKqpwKOAGu9C6xlZW1eq4s1uGc4G4TgEJfY2T3UjyuLoWkkN4XXx1CoVr1VZGVtWpqYNdIJ1ln3iya2AMqujxyBgGtkK3WvJysZLdNcRqXa9UVGtYXJvBUlzFRla0voZltuFt0jd1oXBvP7SlEkZD+RtLroBmEZe7yiqt2mO1hHc1urACURM3KZbVlDlRIsiyuhcm/dg8qrRV0at2rBl8/i1YbbFe2a0jeABnSse9QDSxuKJc1lrUt8V3pYlvSfayb11ePihMdQ1FVUjVlrHErK929kkK3Wsz8q4F7I2fYFIcVZnBscqRHIjeSVFZWljZWX4dVLsEZJTDJI5+U2oXJiESndo9SoLXOpN2rUy26m7/s4HQbUaRyWYyneRqAb6xxkMwCxpamrS1zMrKwut1Ng5OCmjcpMpZVEh1iVydKOW5o2VW9paMvww/aWzjGZN0yEoSGatKkFFDi1v6NdIa5tXZdgCdicAI9szJyAyNILmAKGoQUq7KjFWZWe6PymjmYLgrsrZYJdRON1GpkS8ENILrRuw6syy3R8bmuuKrptxHc0hAmErok4AYxvSW6VwvbIvI1rK1rcrW6a3YlWw5EhgW8OrZmNmkpwlNGWy0tbZHctxZWVWU+zhhOaRsmjBSrsq1BQXABKhhcolCLddcsnHxLqbDWTZhSIllLkNGkch8pvSY7qM3gVVXiq6rkVcNINkSbwRxsUdKqRcaqZLPFy6tOr8OJNksv2xMLqTlt2JI0kkIVUJ16FjW1V5reN3bgpnNLJC4s4LWotyLG6i+PUZGW4Pq0MurjIzXLVfhwvnMvEBNGygutOAvDghVUlDdZby1VvNzYHdNdsyRzzC2NSLY3SO6RKkKzR62tlW27VpVm9a4lPSzKWyrGRRYpXlmkAElxkjR0ik1aJIF0m1WW0+LDgWTFR7amVAy1KmSIvGUW9L43UMjqRysrN2strMycWbG2WyhkqhqgiufdOgZlktWqi1P9SqyXaY1rzYeSLQqqJGhjEkhZiEjkKlXG7vttbmtt1NfwVsNnE0MD1Z5DMyXSbxS4azilyu1sTxMyqzWs27dbcBB2olpN0kBWaqhlWNQQe4qy9ob6XSrVXTq+1cwzkxN7Jad9Y1siJfGKK6WlFtS5blt9HTdgXtWdUZwoV0kpwtJlULdVWZdVslrN7Sj2cNVZ21LRAsYBZ3ACrIWi9lm0taWVdPN4sIuATwpKIUdYljnkOZZZNa2qLGa94Xdue5VttVm8NGW7DBNtsgZFBASRlWRXkusZWiMcV+pFta46e9ebAuPPXSiKMmOxi4lFjGiKq0Q2rbIyq9dLKy6tJXDvM5YM9GDRTIhkmkJVo60tsKrar8y6lbvXTy4CSbhOAjs2XjjSqKU+jujZixkamtzdqiW5lpC13pC3GsmRG/3oV4Yo6vGAfJxvci3B2Vd6y6Vubma7lwwym1VEbW+UVFUxSSXqFmjHmZVvjaO6kb6ePnw06W7drHDa+YehpWR/JG4XyK8dtqySMqt6V2rDCDmnjYltu566Zi9ZpHla92NHVmNqVHJLBaq0k5Y2duXGdpQM8p3gWyGoZmuYMUW6TdhGt3bavJ3Rr9eNJcusUeXZm0SCgbc1tF1pSQ8rsrScGXVwTA3au0HRwij6dlLkhXpETYzhfCrW8vN4sPEFMFKdn5oSRWwqN2nIGkZQq2XmMu91127iW3mVblDYHjaMe8DWI8jxupjkR1WAs9ge6+5mVbW5ebtwNzGburEESSmYt3ocrGNLsTYlt+ndqti6aW2412ZHe1kgNV34ahBaBwWYM78263UTMY2u9S4RdZOAs5OCWbMksjs0bOzo5WMqsa3Pde62tzfR83cuPZToomasjDGB5WEaSS1aORybkQP/RLc8sd1qqteaunBrbXRFSYWS8qxW4VqspRdLsX+ikdmVhHdbbgDmsqVlRGd1pLYKcGUUv0qrXbu5bQ3xUtK4YHemKcZzYqAukcyBoytFrIa7ryTqFe6xV725WsbDubI74IGeOkO/SSRLFgZtUsZDOq3XaaqqrItzVwnkdlyE51WCnhJuxaymNq5dd4A6s6wbqVpPEy+ycLbLiUImkzhC2+JDmIBWdo3Fi3rPuWVrm0thiBmnuhAy6GJWqyTIjujg2oAha+MC7SrS6rma7jwuGnDvJ5FS4ZRWaQDeR7lhIY2PlKyO1zyLazGaK5VXs5sNJo03cjCrtdvIihURJEQyuHEq6pGVuXTawXmw22dlUmlisaSRt0WVd4QsUUdt1DbcrKzSafS9HAyAUQTjI7yXeIDvI4kYmgJWMNbu7nbS11zUkW5lUNy49srMyKOEpRW4AMGBEILUYtbc0bSXN6WCqZNkkkCXBBLu90bnln3iM4DhLbltktM1rKtVwjAXjeONcyUlzasj3sBGrx3OqVXTcqqrHlbjww8poTLbUxjAmrGzEVqCpQivAvarSpdq0tauE4dngCVjJI2svxKkCO5XuVblZmtto2pcP9gbHo81VdtZuVUR49S3mN1dluje3gytpYY9/vcDohaJ5RYWhlD2tAovdozGzLqW20XXXVVQ2ETZMBe6Hbo76NSLC0l5ZyzPSisjXIqrbJIsfpNwt8OMLsfdh6EMpchkVgZJWDrVU8Tx3M0bKrd2H+fMQWGTfu8YagpGBLGyBaRvGr3szSO2ptTUuGGeVEjUYXI0arNExqHANzEqGW1pN5ctrMrXBeY4EmCiQ7bkaodKh1uCi5mAKublJutfmuUq3LqxGdpZOq2raCZywdC4KuVsMYuuuXUram5cSbPbKaSFpmMAYUEikNvAEKa3VtTyM0l1y26jbdhXKmm8IUsoXSkYAUaVUSldTRLqtLXL4VLasNKeLJLZ2ymOWeFzGxjYNEQyhmBMVUBZrmZVjai+vxYK5PKBspRLblYGsjsGRSjUIa1XbxRiNmW5rfixFniDSBg7JQKUoFeIlbVCsqtobma663hjaHbQO9KPwQnyZAMlraQ+lbXjWTttb/ABYcEm6YhPukzqZYFbUFkSskigAByyku6st9qxqobVbXCX8vCJhGl6lIvLh1SjOsjMqUt1c0be03w4av5RnFNbIkkV2mNWUohJvuW1mZ9PKunBPIpDHC0rLmI8xHplY64nW57VC23xSMzLVmZl43BsMDsSXth7SlcxidUEUV0qVCwsTIrdjrqVWjub0bguGW3ISxDiju43QW6tKs7FVsZVbSu7ubz4b5DY0rrG5KKRGWZCSQChaUVF127Zbo/i0/FiPY80zESB0CVljRiSFVtKFVZrbXZePosFw0XRBInYivDHfKIWZ3BjeiBQrXmp1My2/E1x82F222gjMIUyBnuBCurKo7UcI1j6VuDaWWuH+c2+QIxMN4xMl1rIq6l4k3LonjtVWtwhHs8xZcWREzlZGeVWY71ZLeNjaVVbl5V72wjklkU6kVZTGqI0ZRgEjvqq8GejeFpGZWa1vMuCOQ2UJ3YnQwhJaLeCMyPa1XIZbXa1lbc81wbAlY6Ey7yRd8Y91GV4kxhatVtK6rV5WuUNjfPZgBZpGL318mtVUEurIyFGt3ttqtpt/awEkFOvTdHzFMkdJYIgOJCrQIStS5i8Wlq8zLVfawz2EGWWQ6S4JvQx3x2SXWqxt9laMviOCfQrajFZAt6SSMoXegkk6eCK7WuvlGY3KyqowC2qzqwiDmJwoOY3lYwGBahUW6o10+17OCk5pInl+j1krpMoQGC5qANGzKVcvYjaZLl5V1eLTjdti0kXdkPls1aamK1iI7meNVtZk8ovKlvYtWo2Bku02EeXEcgzEgkZjIC1XLlUdFZ7WtVY2+/ma63BnbO2CYkjBULFOfGUkVrbXjFi382pmt7lwJM2TAInkcwhjcR3rICybveCioBeyks12pljYK3tL4sDcorXFozK7CglvYuojc2u6XKy222qbluVTzUw12XsgROSLVMkn9Jbcppcw9r1Navbh9tPa6pFDSRkvrQFe5Twoy3W23yMdXKbThtsJ0B6abQMzRhkbgihKQ7sOQbCyBdLcqal/iwjt7aRZLW4l7YqqRcojSxVKabOW3V7WHOYzu8WU1o+WWOMABnUhizMVOpol9n1YZplAZmjtMuZlYsGUUCgpc1fElzLcGb2mw8pBZzEN2XaLdhoXtZXJYCGRrV1L7LKzFuVq49svZUgvjBDvaaDiDSlxoWXwqvh0tXEhzmy5QbmDPVBUKWAQG1ipVrl3jSMtLdXHw3YG7N2wkl8ZNbGlRi1wlURrcD4dKtayr6VynCBtCSZCELAzXgSlqcaG5LrSqMuldNv7WExk5YlmQANGd3QDUEWQcQLtW7u03eHUwwY2lsmPdSRKgvAilW6WOxYiHWR2K2qk1yxSCNW1VauGGR2sJoooIFZpFoHkLkxtGTwjPil8NW02scMEkzymwSzxxMxjvesnFWCx3XFlt5lZVZrfExbDLaOWEkoJJEcdQRbbII7rloeVmZbl9LD/aG0BvbXjGXCutQRQhUDcAVt0+1p7cN1hnZZHjikIMoVGI4Gl71a7lXdyXWt5vawgCSkmW188CENjd1OyixkWj4mZbWLelgac5pBTsVrUdRa4D+FtWqNtWD+ydoh2kTgIbQrrdVkZAzBl06495d7XFfRw1yebisClAlw1NwJDValhb2beblrhIgU3aJpCFBNiAvQcIwLlqzFuXUvNqblwZErwxCRXjNahqKA6tq4lrtUTaltt9+GnzpVgCAEFmoX7Buxa1CraW3jW6vVhfKbTWiSEK8jI6Ri42kA2lmW21W5mF3NTDgJFAcptUySTmwBZGW9wFBjYNeLWt0s2pbdN1cG85s9YwVZwYwY2KjgSrI+q5dNq22lfStwyhhBLCJktcAtHQkVTsDKq/SKzNRubCuegW3jpQgoacSpBvN13Kq+lbqrhE3ShLbOmKAEKxVnNjLQqWULQ3XMttrNy4ZLDGZKBrY1JDXi4MNTF2t07z2l8y4Vys6vbEw8nAGtC0KmvKWK6nuk1avDhxloBJCKamWUqyKgqIWVWMpCc0aqvN6VuCAhCmO1cwCUCg7sUZEBJLEabvS1c2NIdmM0YqA1W3lKkt4qgHlT1+Llw5zsb7xSFCJFfpHAGp08FZmTeR2tbjwz9VRgaG0HsIDNcykkN7KrX0mwpRRvT8ZhXidUXUBGWoQQRyngzfCx5lwjkcuUlrchoooO0Bl7ALtLamw1XNoKsqPG1RQotEIJtNRdpu9H14JvAtwqyqQGqp4kjU1ELLarW2r4sOUKZbWikIBUxJapJ7CSS1rKtyt5Rea5fDgnAwVBQIGooLMLwaaiT4Vuu/9WA8RUOyB2fQWjFOK1KsQx9K3Td6Iw+iRjGY1INWBChlFCNVrXc2pbrcPsSTzooBWSqpelEMzKd4zEtQMW9FdIZLfXdhXachiWxFC1S7gtt154FbmZ28mzaVbDvObaludQB3hd5YGApcpD8rSLHp1Ly+vDbNSMI4iVUu3LxFQALhUe16XhYLgydqEBPdr7PQxxWpEjRr9I1yEsDaWK/Cy0u1fVhePbtY0G93YjDW9xq+mQBub0aK2GA2zUqshYqKkM3KtVVKgrz2Np5rbezDiPZLqrRpr4lmYhDCEVbSQy3WyLqrq5QvpYQEpFbZRjoKzStbVRUIU4oylAGVWttbmu3nHhhDZ+zrnjRmFUEhaKkZeMA3glFW5LltW77WH+TzIcItvlgRu2KA7wALYoXlZuXU3s8uFNu7YKoLZVnBVRO9ii0i1LTcl/NaurzebDmEyQ2V0fNs5F4iqXYOAKFwtvCJmf0V3nKunl5cOZ8+dDyKhLiNGtcOsQRluNNLIz7tV1c3pYW2d01miAVypR42f6AKTHRl+kfU0Stq3a6ZGC8tuCGR28z5aS4RVCyOFsTfyAm1ADbru0ty2r3NgDCK6BNtu56lBr43WqpctdSsiqurlppa2uNI81NCpiZZHy8UpSNyAGjLq1wVlXl5lLMtrYebbSWLdroHGOQKI1kcBlVmu9pVVVt5fPhKPpTK9VREa2S6umLgwbybRr7WoavZHNhAhIgpHNpHESkbvQCt8gCsiU7Ta30jNJItvo292NsrtpUSgutjYu8kgDPIKLaCNSpqXgtvo6sb5Hahad6qIvIln0CpPITHpZZebm8OpcIbT26ioqGG4Ehi2hizWqpqGRb47lu1XKtcMBGaWazsqcs5qEuk1FnLBSCLlDMy2rIrafrXmw52v0nmVXSaWWGG1d2KqBqNqrGFVVZbu2Rrbqc2Hmw+mbqqrblLLSuqNNF9zXgtyyKum1Wa6i0txptaRiRRYMzSJrXMYC2aVWMoz2sqq3ij015dWJLbEN0DfazBVskbfO6CSS4Fy0ekGqLatqsram0t+liQZ/Z6rabDIXtVk4iSpKqoLozKirbda3Mxu8OAcGbDfRwRIZJFFiUS2QGxY0H+rujaQsrKvhtouDR6Wyg0O5vV1ueLeC4KNKSbpbXVWuj5tVeN2AjijQHOZyOPMExOZPm/EAIxpHW5iw53aNrqt6rhy4c5jaqSB5aJawVkEdyubi3AlV0x8tyrzLqx5s1Xeb2LyhvSqxAurXXlRZaytb4fFqw2yW0amR2Ujdjdg2FGAYst1DptW5eXThGyErbaClFhZlEKi9W1GjRsWW83WtK10ltv4sPdp5WMMqZWR8zEFsO+jW1JyWUhRBpeNViWQM1tynlquMZnMLHNJ85CTIQI2jRVjqgCsGDWssEltullbtxjpDnbooUVUhijjS07uPeyEXvViiqzXLp1c2CERCUXSLMamiJA6G1ysliORbcFi1I0DaZDD6/PiRbZeON4ykYBkiRWF1YybVZmMira0atHwXU3LXAmfPE7hbkJdKIrxKUckqoNdLxMreK1mkUWm7TgvtTNBZoIt5BIFYK0iqUKhTaBGrKqtArNI1zampbauBkZpig8kFJA6v5LdRylTUloyzMXVbbFXebxbfYu8WHuyM9DoUtRd6W0gGVzej0CNcrqy2tc7coZRjXbGXe8PBHv4Y9G8KhgFLvpI8MaXLS5V1Xd2GeS6SIHS1MvvLXaSXdFPKA2KoV7lXVbyNqwQjOUkZHSQnMSgoyQy1FhKId2DrUm5V3bXbzd+iFquA+ZeMSM0dUkBK3LWgB1BjboeNY7VDNy/tYWze3p5GkMi5XehbwJIwDIRoKUdb2bTxa63jhbZG1Jopa7mJAyh0WPL1qO96tczquqlyq3BvZwJI3pwg2ThBEgRWkckJW2ikKd7cfTm3aXC3T5sOstm1kBOYZink7ALY5XNjMJCjNqiWNbTLqZWt9LBrZPSWN13kkcSpCrhuC7oswbdopfSjWsvNdqPD0VIZfpO8hBaKGGF1FoSKjEDSoWR7tWm06lX4RiRsDMoTOxBsx0b3XzcguFkjcl0mBqpDKKj/k7NbxjXVcbvFj2X2YzMq3DecESOOpZieUEJ/q1tq3i78bbY6yaMYrYQimPiscYETO+lBIjSXM79qr4iy6brsZbrGO8MaRIlCCyvGAarrRgyqztbI1otbutN1uGIBMyldIbFWmXACvV1lM+oFyoe4rGjNcqpHu6yMvdwXTgzldnlRdfElgWu8pSyq6mVdVqrI3tfpLhrsDpXInGkZcrIGci1mBZmYFk1MzMyx3Mvk18ONf9/BvdtxlgsilWVbW4KWo0jsqtLdpYtdpXTbhy4C0poMppsXo+XkLgARHebsqyh3KDUi3ra6x23by27w6sK7N267SI1F8ipVhQuRUqqbxJU1R7yRl9qqrjGy+mTAKG3droJI13UccQNrKAyPbbvVVWDK2qvnbCHRnpPTMSNuoY1Mkcjqi0EiA81y64LZLV5bW1YeBaSmvuRDPwyyCSxrBbqUgRuVQXNwVOZmZvJrqtHmw32NnVS1AsoBWwKqsU3jXKZGNzM0jKy09Grek2C+f6Wvvp5pJUSIkpCI1BlYseANuq23Tq/R04ZZraNqAgJdvUJ0Euzi5rhYtqx7vwtzMMNac0rwjORzUSkCRFlZqo7g7t2j+i4KrWpOmmki+EN3crqF53jhR3kzGXyrPqKqDEsI3pqtupWjuqulvNy4iWSiWQuymIEO9VaKrkIYqsVVWVl1MttqraFYtg43TyZyxRcqzRxpcFjsGZQvaQEVbGkVW5W1/hwbSCIJTEXyTaHbxkWYiJIod3eeIL7tmtUnlVtVtbV7/ZuwFiyJLK27kVNHGqAMAtxNZXVlbfMsguX0qYlfR7pCL5KQxFjvEKSRRq1UVmCbxWXUrLxZrWalunAuTbstyFo4GjaMAxyRKQ0el6XOzLvo9NWVe7hdgyWgRKYAynu1+kN8G6UONzbItztIVJC7zRpXduq8Ga7Va3hxvkclAkRMshijo1TaHtdmt0JEzS23JIu+ttVSvpYc7G6YzpI5WLZ+VJeM3MoK7q12VCLdcMisunxL68JbV6diVVJijhVKuF3SiNi0i1VCzKsq3R8V1MtMCC2M/kleckLfIQRO7lI5kjDrHG4MkJLX6axN4GkjYzNcyt6sbbA2Y8ohTeWuVCbscYacrMWZmZLVttblZjbhfanS6RCwigy9UCreELVHO1qvoTmWrKvf7KthTI9JmairFGkrgPpjAQx+Y81uq6tum7wscENU7UjO5NMxmwrKt4lIqFAASQuvYAy3b1dLLdpZaYYnKHeWurbx1C2MGJcMtoKvyWrJcvKrcFa6t2D2a6TBZbgcskgDHgAAWUKu8Uqq3KzN6Ktda3Y2JRl+szM6S0WXmnUXcqiUhrW3hLr5WPdrI1yNbcObDtDSYLkMkbEDlyLqZAUjSRgqBaNULVmZhy3srKur0vVjEWelCGWRyTUxxqe2vNUrdquVbSzarjcPFgl0x22scrncx75rJBII5BGbkvIQMzWyNfcGRlj8OF/wCVJTHFMMrC0UgIYxRrKSBpkWQ80GptN9t2pR6OCaG70xk7FG48zGtqlC7MVYuwUR1cXhArXMsi81y2toVsPX6IvBLIHWy+MNJGJFKSSUuRjarKsStJGwkt0scOdlZsvIRHBlilbw0iCrR04kBWvZkXTu11cPFbh43SNDuljyyEPGVeQx7tmEjcVRWbQrWrSORtVOHNhFrTtTSclpnN2FilZToJjULII4WLretvMzWtptbSzBuXTgHl9hBw7ERXhAWMpLGRa3GMMraG1cbW5Q3diVr0tligUomUGqSOI7jdukYe7e0lZk1r5PltXVy4E7O6eSMo8nl9BLcYhQEaYyLboma6Rl5tSnBw3elJGxDs1lyAwpNl0LRhtzCZFTh2F7r9GnlbVXjh1mpZi8itRIpI2jjkYs4FbVMpC3SqstvHxcGxu/TV4zKrCHeMxdmaNCu8I1R3I2hrluGlreU+lhtkul8skgksyyvdGzSBWTMGIhkpcr22xr/s19fDEQ1d6K+5McrtNEmTcrKApPMWWIFCqho3byuq1aXLp0qfSxPej2ycvupCVlzbzMAz8Qcu7jWQ1tst30fNylqccAM70qiEaqsEG+BLl41LhVYIvlFbSjKu8rzNceFwbGzdO5lYGmWkREkj0R7tIZGdbWUKmmRVaRfiNxbTggG70JJyQr500UztQqoUcHusZCbRWNtUvhUr6V3o4N5rZNoUkQy7iKOr2lQS5a2iNqZkjkjj5beX0sItmp5fJkQB44yZNFN0x5QS7t5RtVVVeZOHNgi/S50ja6OAsY4BHnaUEUkZWVkAVWR4nu436vh5cECIzTXQXZMQXfrJDHJvmj0qwVFUamdC1zNMyry7xVtLrqtXBDY+cBOZoYSk0RjW8hjDUWhxG3JltO5LNdIrBWNvNgXtfpezUQCIwu8gDRwCIhFDMY1S65V8pG2q7T6PLjfpF0oRszK6MgSnKkTVlXdxIzVVltVreKtpVrV8WI5CKSbJLpFlJF3McVDNeylV3YWS1F3ckjI9u9Vt4vstbqa7SFO2pkIkmEgviltKE1knkKxBSW51Rfa5tQ8WJVktsJFAwYZfylCCoR3juDVWQNu7JN5bTxK11LhhtsnNukzMFheICN42Md4fdnWXRn02XKwZtXN3YcwdqK6G7SyEV3k5jSwc4IBNVtqJdSsyqy6WtbS3pLh1tjJjyISklhWxjS0kKr2F/Faum621mF3hwXk23JMhbdZOQQAtIvAO4a2gsWVmZV06V1XXLbgN0c6UxRXoUjlVS1oMBkWOZltu3lyqq2szW6rqKtvNgoba6CT4ptAWIUFioKVJMangotJW5tbNdbb4lF2NshUl0mDtGoIvQMfKMdKM6ralurSt2qS3w4I7M6VKZXE0MJUyJ5TclbkZLCyh2tdtLLau7XCW0tpZiGyQRQLCxtjcBSrNGbmVQzMzMly+lbX4sSFrYsUwnaEtHk5BMYlLRiQqpncV3Ma2rGSUW65WZlaO1rqKow22pETHKoLuUtkSGkkRYC6K43WrLGzKzbxNV13pYK5LpRLK7SukKrvIVLyAqEKsz0URfSqq+UNrL/DjTpV0lmLlKZSoBkJWMkBCFcLGGa7UrKwVbVVvDzYCG7SnuTAQLauzXWVd8sZjjaO9opONGCsIzatu8W79IsuC+1sgyBmiUlFQtwUEQgW9hVrlZWa7Vcy0b2cMttdMHpAJlhVaEvwUJJIp8k8gtuZmtWv2dK4lWwumzvHFGDlg8u8BkFCoJNqwybp1vjuWNrWtX4rdUcNzJTydyjsGcfMMjyANItLWeu8c0VeCqt2rdrq5eavpYdyTqpApKzJMziFwpy8kemKNXkZtbeRkXWq2r2Xc2Ej1lSKQr5XJJZUsojcMPDYQz2++1lbiuGezOmhoCuXhdzNIwi3JoyNctWLNqZPJ0k1WqWq2FLYgH5JQTsRjM5kG2VykZVlVHjUymOxFRlUT2ru7d2ultXNqxFdtzBpi8QeOWGUgtalHdXdyqou7s5vo7bmV8HD1lq8YVYIONLvJ0Va2pe+pWeO3ym7W63SwbDPa3WGyyTN82ypdgSb4ytS4VFZNd7XfTBma7lwR1ctb5JCdyY7dz8oKPXLSOykml6qouuI12ssnlNUfLdq8OFX2I3zYsHeN5t2AupikYO4LRty8t1fo2ZtPZiS5bpdJGUdUSSqdpgqGYCBZYltZbd0zMtzNqU8MNdi9ajrMplWPdTC1WChFpdYzKbrk8pau51Ld4lw41CbuTHW2BRfb+T3YAuQVAulLFgIybeNrMi6lZjbcysW5eXHtp5ZKSXFUDxK0drClV8qgZmVVt+zc1V9rE16TdNmkkkCxR2RybwLLECtWCKGZGuVo2ZY9S6WqvxYa7W6WpK2XNmV0sRpIWW4XKoMSr/rF9Flttbw4DVbNnWTgkDJQZys8Dqm9LRyguWUXyVFwq6NasjNIyhdK2jzrh5PBE6uHqbLS0bLug91qFzIvP/R1WXmW5hiRZrpKzb4LlstvXQGQ0CHRdUB2e3eI1y2sy+L/AFmEk6ShZI3iOXLJFase7eshQLKbwzWbxdTC661g2FDQZlOCdyAQNADubUCPvEmlkLGKQAc6BFtWZG3aiNfEeajXYd5PbAVnjrOFlcsz31iDQoyMSHulWLyjVta7izC7Erg60N6jfk2WEkVHqI95K0lOCGxrV8orVb0iteC4xD0wcRf6Nl7mDyDfLQqyG0tddZvVuXS1tzdt2DIZYByEE7Qq/bLsriEuWDowd6qY0Uh3VVuu3SrJu15lVlNuk402jtOMX7paFyqgW6QpVGAonKy97M2pdPbibdJukqTM9sEUYrCWsDq7gBnkeRVZUZWkkViqxraxXAzZ/SkOjJ83gFKXRmM7sA6C1zalbla5fM3srgNRoN3fJECTsTjovPGpAEUer5wJI5hSRZGRWidLG8qqrEym5WVY3uHM2C8GyMuPnCvJY0u8MDhSgjlCo1HK8sFu90281rHhgbs7bUisLY8hIse9AaRAwaoRlD3OrIvKwj9Tek2N8/0uiuDwIgKRJCzNCd01yspchW3a2tI0ZZ7rmKr4Vw4IAiUxBQ7KZlogyFQ6uEJZQTRFZW5nuXeOvKuntWuB7SxpLK45LpI7XY70lvo2Bu9Fla7wsGXstwTye2BURFUeR3KKEuZI7dCLaz2srMvMrXYLbW2881DHl8s7Kx4yCJHO7CwSBrW0+kLbbfawwIIzT7ckPYJEGiLIQYllBYs4QBpVALKy+GKTyjLq7ubUxh2TEIS9kzq7K8kUfAzRgpbIrNptWWTl5V1Ng4Ok0hkRXjy7y7tjFpQ2RRB7FYMzLpa5jvfOvsthltbpaN1FFKYxOQlHgWO3L3Mjsz2Oq7y1voVVVuDauXAGDtTic4UJmy6AFiU3bypxt1LJVmVil1yeU0lrvSbVg1tna0wRFzF+m0qXbRGfpVuPK8VqtGq6VauNBteNpJHMcKstALVVwSjq1XZmV7mjZm3irpYWnDuLpWZcw5bcyrMzGUiqLQC4XBFVWk8nzLpZh52wNt6Umcl7J5iNlDyBVmmAcSh+flrG6My3Naq226uL1uKrhhkswdYYKySt9IylkBbX4eSxo7buVtTHlwWm2tLGd62XiEtVoWjDKCvMFtVdKqqxnm1G65Tgc+bYNIWoAd5M8drgBSyWsiWsr23XXNpZSzYckbCnHEJHa2RMt4DErFIWKqpcEkcxe25mWNvF5rtODvTbKSvmM6UtSFJmrGl4aM7lVQuk/O0mpbfXddTTiP5zp6QqhEAERjeQleE8il1KnXayur8r8yo1eXFrZfbUUkuZDLFv5ZDCHo5K0RntrysyKsaiS7TG7acSCIzQmZVeZl5N05Q77y0YoA8rmQqyqi27tbkVnYtp3lLfaw8TMwElHa+V3VWSSNREAq6iC63oy66xuvpUauEMtkJcuyRSrTeDe1RL0lVjYVuZrFZVRqK67y4Y1izTRu0qEMrm5xZYSWHknaOVrN35SSO5W5rsAYRAkhD9s7VSNaAWUeVBd9GKsm7MhsZ1VVZfSW08fFg1sDKxl4rmh3krSKdLSiRmCqZgJbV3G7jWlqqrWL6WG+28yWECosTWmTyiggkFVlKg721WS21o281vxPM5nENiKwGYZAA4CygkKtIyyL4pVZrf6Ngqn0sMQDZPcKNQbQkilzO81ZRbt21FEbEJcQlq2rIltuq5l1LqwvnE3cUTPmHW4B9y8YkpFIPJhmW2e7yW8u8NVW7ThDajyRgQxwwl5J3kMxjcAhWViFR9K/SMxtXUxZSzacOos1MGIpluZkZqBy1moW33Pu9bUZWXstt04RAARSSne29kM14iVdzwaXyl6IQirGFZ7bWdZLfKcvtYYwlLJY3oTdl7KUkFZAySF5bltgSONmEitpk04dbQzk0bEyzwxxqjADdhxMLkWIV1NKs6t9Gq+T3HxNjXYvSkSO5G7jASsfkAsTSNoYjVJZBpu5bt5dRV5sRwBtT3JTXbOfla4qpCRsUjkiRLFjZFZGD3XzqzKy6l7+PG5sDNxJuGcoawqo4qFNJHZS7KzXxRSSadLNdIOPMuJBnOmMckEdFijfLiZVksFpDWtvDdLut5arUa1WtuU+HGm1NqTRxwiOfJzQT2xErEIxMtjT0kV2aWKxpWW5WjjutbUVXDi+1NcKNRZnexzFTYqSpK7kC2qh4G4pa6szSXC3SzBl7cENiQyIC6SSWCy0WCMsL2feSC25tV1Jn1cV7tOEdhbdZZQjKDlopDduow12ht2oLrc8TssbXXd93biUbc6dOygMojDNHpZbGYtrMaqtu/gWNlYq1qq2ocVXCDRElKTNk32ht9HShzCFgSREqMjXXMgjlVrUuta4TJcrL6WI50pzkaZh3jS0TQ6ZGFtuZAXeSKt7NbvLo7W8RZrcG9o7S3bQxQ5aIPCgeSasgYOxZRG7NcixywSR0ZlW5uxtOFNj5dpIS7ZaIpIU3UkgmAy9BcZKoq3tJJHuxG2rmrdhoEpygjyyqYpDC0Bj3kQdGPlNKszlFa5Gu1XfRsviw76PyMkkMQaWORnjcu7WIwN/MOZlj3nC5WXXysMO9kbTUMiltUsb5aQhg0dKI9iszWray26uWrLdpw123LOFShQoWtCqgvglIdVUM3NBulVd5G11xttwjdOhy7CsyzNM72ytVgDfFIRJrEbKrXyRT2My6dJ4YdLGImBoHQDMw3B2DUkja1AF0Ku8lVtPNqwlnIZY3hltgOXge4hFeSBZglxj0vd85WS1ea1mThdbjWLYstCXUSw7rMyhnYxpGWKOrRs9u9kuZV3fioyhWwGrJTWCOdD4dy8zSSIjgRxmNUudi5WArCVZm326uYeFqty4fS5IEO06SQTQQyuUWKheMmVVMYstgzKxNEx5majatOIplnloroyXXQ6n43OlqkBuVVXmt03WXYkWT6fNUvdwjUrR2kzCyqJGtW65VXdyStRlVd2unsxII2poMyonNnS9VpO0EqR3OI1MgEZV6Iyta7Mq8b1a1h4sHek3SNHRKq1I2a1jZGY0W1g92m5rVjU2tdddh5tjpnHmFh3US5erkukaSGNAm6WN49dzSSeVYsq22lqrgRPnFmacRCNoxcITJYJGVTc1SyKu9TeLpbw+JsCQMk4zUcHSHjM1JDFMSYzGiCUzaZYjVmVd3vFk1WtIvdh7mNvyxCBqB5jddG5NAVdXFUbS1yszBVt1F2GBUmyZDKBr8mB5L6FWkJZVry2usist2lVX7OC+X2oKNNK0c0yOGEMdQ6ubVFHbTPGrSMpj8O7uuo2BgBOmTzuzUSqaSEIaqlWuZlcPrVV3ni83HjjGW2IE8srmR03iyX6owCU0KLVv1KzFm+Ergrm8w9ksqWqZGMbb6MXRhy6yMjO1zMrSry6WrhLIdIAsDOGS7elI05o2o6oTYuqLUzMWXmU4jJRoHlMr5QXFkhffQtpJEd6vayRo17sq3sF5Vrh3sTLiSB4CsYQBVU2g2SrutLFvKrG1lx8NxamHcuVkqAwj3mohI1NYw6qquLm0W28NXfcebGuWzJNkkzl0BKu0e7aVImFpNi6pd20asZGbDg2sm5odm9m2SWMGuZmMXBX3bFNAA06rlja3UqqWbUcZzUYVUmPlHMiIYwzGOQBLSTayszbxfEvL6OCq7SZGjIc+TeQidN3JmGAXeiodeVmkjVbm5QzW4BZzMoSX1o5EhkjYUXilwZTqZW1Nq1La/DCFihTram0wyhUZYYyTG5KkhGZVYBLNSqrLabvZrjMG0pFRyCxm4qwapJUBVJYpayL4hdzVXA+DIzfN6sAjBw3hkLLS4KGu03LHd6PL6WCOzNslUlJ4tKqlGrWUxhlqXC6XVtVFZfRXw3YYohmt+k+YR5Yb771IXMIrgpJzeVDW2pIq2rat28UK2Mbb2e4ZUOazKxGoiRhYAFC9hVmVlWTTvLuUcV5cE9k9JnngsIjdYYxuy0TpJVTwF7rb9D2x6UZRzVxFs9t4NLEptYJVFEReJDQ32hGuS1pEuLJqavs4ebQkQiO28t2Rs4XcrZGj1Zju3VStyrpvibeXNb2N34e7L6JKXdjUBGW03xr5Mh2kfWt1rabbbpGxvm4nZiySBWRqu07UirIfpVRUV0iWORF3jrzpwuGrDbNZhrArzI9LN0m7cgVNocyNpW1t5qbmq2G4p17otNMc4rR1Qhik/C4qnnjtVrIGgaP7V+HPWLkpIc0XlslgzUUQTesxfdxW0pda8DKzXbzxLhKLatiqtqrHewZ4l4MANVpVrn5bfRtLYaZ7pCH+cMYmkDqqIGJLSoGWJvKLrZYmjXUnLXjhpkQlBTBlLuHyzKt0amyTgAqB0Zlt0oq2yN8TrzYTmzJZSiRFZDNvY5xeZZN5GtEOq1o9O8LLq8OM9Hy8IeIKCzkFRvEG5FrygszXNdb/R+JrV8OC/R7ZbNHIyqGMMQka1hcDvFUrT+nZWZmtW22M+bDbUlH32TIqxyTUnqFk4MWdkLMgUjmWXma1dS0482HeYzhEaIQTNfWJnDK5VlVbCF0ryt9q5rsP8AMOpYEVMgLGIKoBAAueQjxr5NlHiWnmwqsQzJkkd3d2hQxpVQWK3LcWe221lXlXT33YdPKbLKYpbUlUh6bxw1iksLlFWuV1kjktN2nmXw4bnZgWZnMgWO01F5Luxt02q3o3LddpW5vZx7ac8jvCJnV1G7YroCLHHdYmhVXVJvNWNoMuAxLbsQ6ZAW4gk6SqW3XMi3Lbq7OOEmRvZO2RI5WJplZIiZLaOLSVUER2NdayqxkZdTFVPpYCydHnEjgiruQRWNlaXeXK7geG/VX/V0XVhLYu13umBkAEliukaCMyRqy2Vdf6Nbo2Mbc3MbguC211M+6IlE5USBgWVChTUGrdc3i1R/tYR3JJls/ZaF7HtoVanabiyNUeJt4jLcfS1YxPslUQyISiC1AEL03iWs2pOVbrfZVu3D7L9HQZrXkREsZr4wSqgLdQOvMzN2qzd+G8+2LVcC54nZjGDRCGYozMBaqu2n9G7Ajcn4prtdJHljBpI0iFHRgpaMhUepPNvH01ZtPNTDbYkhkWckyBqEl0YxsSBYaxtatqqzctrW3Lqtw429I77oKVEr7xF1AABQrgsfFavZdqu04Sy8TkRxM4LSKWeSnBmAuXi3I2la+9sOkUNzlATLCKiKIJIAtKObl3l3M12li3NccM8nk3CB+DIyh63VINWY3HmS5l9HDuHY10hVnS4xgVBYAeAF7NLarl9nHtoZkksiOrRqd2rLdGrABVCret1vnu8WCzTJm7uqIKUvZig4mwEqwNbdUjLc3wnlx6SBWWO1LGBtLcGDgm0NW1faX9LCw2hK1q3NYpV6tSQGRRZVG5ms0x6bltxgT8sYBKwKb2ahUSm57FNumNmZmHhuLYci1kkk+zJEJUARoa99KEr6Stctqrdq8+MZ1GZEZKBDJYRdqY+kA2p1tVfZwUzeYEgjZgVkFRe3HeMo4AFtKsn+r5fPhhL0gdbG1OHrVrVAuvWvMv8Ah7MMnC22ztKxlZVEbvAVujJIaYSMjykNpRm00jXStMOdjdKXBcqqi+NUWgtYElVoreO9rq3eLCsu0YmESxcCl1RIq0KtqqCupvE3pYC7RmsUALeOxeBIIpcAB6Xitb2sPPBKNqP7JzRF+9jWbeVL6LGCIOHlPC3tLzUw1eZibhcBGQu709lL9Nt12nt9Jhh2ek72i2NFmUWyU5CLOco7fSWsvs3W0wj0dltAIAR4wbmJCrISGVajmXm+1gYTygu+VjwVg+8kZ1JqTG1rqPD5RbWw9XPiRQaBXoVTstIJZgSW5ZLe32sYmyBiluqHK96agbNQcFtTczKbeWmCk2yEWqg3ItrSGoII5itOVV1c2JOCEpLN5ZFkui5kjjvNCaFhc9PSXw/uwNzs4M1VUKXUFkuJtNV1gr6VrNa3LVsZzG0IyUMQICE3NVixAupUcqqvo42GUCxiS65pebsJCq7NbReXwta3nwsjdJSrP5MJHA5KOxLIyG4lnBbU58Vq2rp+LDfPZwEBzHYRUMtCqSAMtAA3M3h9LjxwZ2lLeKhSF1BZFYsoa3l1Jpm8RW7D7bHRsKsKsaIQvYLiLxat12pVuRmNrc2C4lAo7ui0KIr0jeQhYwKPCCdSkJp3b2rqa5uFunBTKwSLesRdIwSpso5CE2uBdai3RraVbmW30cN9l59Uo5cnW5BZCzoaWg6GVm9V7d2FBkENTETG8txlMhAZlrx8Vzc3L68LIIoQ/KbXUb62hZCUjYUIVDpDBeVeVtVvNjXZ2aKqxDOHkqsoJCq6ecqy27tm+0uH+zoBE0tok4Qm6oS0ABvKAsv0erxXXY22RmQAGaQHTVjGlrqguZiRb5VrV1Ly4HgU6ztXZNTGzSSMphVFS9SQC9rRgqzWKysslzKq2/DjeaFGt3bPNKvCMEUKgeGNk1T8slWVVXASXKsyuY1Lqz2iUcQKi2i2qtsdrcV8LYMdG1kWdgypckZL9oZlASqxjTqaO1Sy3Mq6sPCSWmzV0IdVBliuIa6wyKRc5Gpr2VV5WjuZdOBpIJN6C4Eg7ssgmJC2Fkl0sytJ4bcFcx0lhEcqtC43bu8AWgijvtXW9qyt9Iy22q3tacDNo5wFwVCq0IFxLECUBbhplW+7Uym7U2EU109zUZaFId62XChlWtQVY6hrRmuiaRt3bdarXaVF2He1toR7s3JEk0dVYIXAZuYlBc1sdtrey3pDA99oiRqPFc9kjNwUCi93Ky6lZaW8q3Y125GGA0PcsSFHozuCLWMeu1ljWO1RJd3eLCM7U60y0qqsTrGFNbiHS8AKLS9NStcrcWa30hg0czHWwmN5EQmOvE2MbrRptVlW5hdc3HDfZvRh5VMqKGQcGG9EdYzZUxhmjvku02+GnLjG1dhtwlDoKlVahuZXW2wEqqurWtGrMqsviwKQTTLtSKVA7XyMQEdXF61uABbSypbzMy6jgPsFGL0LlEFBIrBpBILlqAE5fD9+HGZzMlArq+gPeWIMbGvbG68q23eK5vRwQTOSCwom7TNII5CVjtZVK2qDbejXKrG3Vx+zghbNJK7ShmVSqsi/OKmhccRzXF5dcTaeFrLdTAmXaJKEGMqXW1yoIAIfSyjwx3KrWrparadWHGakkSTeGJ3RNDGQI0LyqOyq6UsuXU1rWnwnCDzNFCWCw1kalLmkUgm5VLXfR6W1L8OG4poTqGMM8lGja8SPJ3IAobRTwt4RHgScmrsiXFL0UmNqqicG1EpvGZd2t3Ld4bcF9kTqYTTdCVkFJGj4rcb5I1RWtVtLRiZrltPDG+c6OVyYkAJMzPGGYiNSEtYpEGbetIt3FrVVu661sKIKWaa5OO51k3YkigYAOHqRb9GG8Srda28t1L6JxvFs95pmJVY3rcAGpGCY2VAoZmVmaTV4VuuwkuyXUxITGwcLc0QvJZRxWranZuY3crBvhwezGwpFhkmUfk6PGhukVZIzRqxqvKysy8VVrl92EZmEosk9r7LmQM5keRgYt8kdRFGrB1JrpR20q3LbddqwGuVpkQFSzOGBU7uNiCrVqtyo13ay29nHDbNKWivJeigLQkIDS6sgVm1sjdqrzL6OCWwujxEUsytNa0RFWCgEsGYs3s8zBbrvF4cMOKeJTvamSKs8bOpdbifKNId5W4g2Mysqsy+UVuUN34ZZHpKTLaVYBZGW6OoZlYKrlr7maRV0iRmtXmx7Yex0ZJ5UeRdVAzNfvDpU3W2tazLwXd2r34J5To5fOgSSNJHQ38RFGte1fE2pfJldOFABTTvS+fVJRmIViVHWxYkiqC57y7Npfyas3L7Xs4G7FzjODEGa6NFSOMBXoi3M4o6s3lbubluC+jjRs08Uki2gPaFY8VCW3KRG3+0VvpNLLqXDrLQMmUhkQBXeSSNqpqtUKy1kZvRuXT4sEnTSXY9sTKN3CzPG1KEFChvNQtttqtdpXvw+iyokrIYXdgDu2jMjsVXxEM2pVt5lbv5cKbUzCSrCHsjnnjk1AoDGlNMsl7WqrtG1dW89mluB/RaJ0rNdu0SlpEjjehnVJCTqXdW9t1tzW4EA5lMUezWzmtda5cRxoJLXfeXFgt0kZ53k1W23KysnLpwE6OxeUKXia+4KxVm0jXbGqtcq3XeUt9H0sKbN2KEiltLBKyOZUQl2cFlaOV18Kstwj1Kyu2rA07eeOSIqsauZRIukxuo71tXWtzLzeiOC+HBRdCpFsfYpcGPLtEz0DPfcaq5ZrlSVGbl/1fLq04IwbAEUeakKkvu4gGO7lUrVUa8MitqVWZVXxXVutxpl8mY97K8SK0SbuDiY3csbxJdbbu1ZeDPbdTDWXpHJMXVikeq3SAGKWXN9pmlbVbbd4VwJB2pDgnuR2YrgtvlhkKxvCbhTtZmkdk3jL9Huwtvk2F2Cs/SVHyawok0jFp5Z2CtIjIgZxJXTfJFGr6eW2/l1XQrZXSPdypCoVUVW06y0quVuZkVbHa1rQqr7OH2YKr5GMkk6ZI1RzI0bG/c7xrVa5VXktbwm63Bg7AmIS2R2YFjRwHWJnKPKEuIVluRY9Wi/SpvZo7bW8NuDec2st8IVVZsuCFqI1LBkuCaX3T26mKqt1x5qtpj38tkCaJGdlzUYSOotjGXq8r3RtpSdY47d4smlUWno4Z53JNGgiZSUAYNJe7xqjhdSJbokb0W5l1Bmw0gJQpF0Y2ojZixLjDKZQ7OjfOAKO61DarltWMtu7va06mexoZioKIJL1dY5GKiOQE2EELrbSrafJ+psJ9D89LdGpvlAU0zFgDgHQahm0Kttu+a1uXDrYeZJkkRYI3gyqNJYJkWIHmQvIzq7LFczamuZnt1YMwQlda5KR23is7BHVY5WXjShWWjC5W3CMiqFu06aeJcJ9MdoqUQRs7iJi0bxhlYHluMd1qb2RvFJ33fE6zuaiPBjVzaSQhBRy7XKy3Mu63N1FZdLartWA+ezgaEW1aKJjp4xmMuzMt6W6tNvNy0+LAiNqcFJ5jIyMI5L3eRK3RihKrauu1WuZVa3lb0m024kceemeSKV7BlxTgEKMGYqtYw116rOq1bl4sw4412rEkBrFK/LIjQSXIybxVqVS36NtTFt5qW2mGGcYtlqBuWQuvCoMahNC3Ndc0itSO3SuC2WQxdFZdqspdZAHSMm6NApd2I4sjLcr22x82m0NpYrhns7au8EjeRVBTWwKuFpabJFufdty3PpuubThHO5nSrPR5SCxFFAWws6qY0Vaqytdc1zXBq8MONs5aLdQlZt3LMd5SVAwKANSOiL5C5rlGllbTqXDAxZIBI5nPAlQtEiiWIOCb5jW5mFy7tLW01ZW00VcONndMUSRbeagpHIxTRzvGTyyqzarWuu7uOGed2jQGNQFaOWR1LhEaZpUVFDW3XRxKrLa1y3YY9HOi7SyKioJG4aTq3YI7Qia7Vk8S6Wa2uFJ8UgJzRLb2YmO+mMbxxMQlKAJGwtYKo5VbTdbctq4LdDdpQpmPLSTrEFq1Ue6RLUuEYVWt1XVkuW3mww6S59kVY967rGxdo7SpYRhkER8DSKytVW5mHituxtkM/HvpY2JvEJYElnjLNdYXKaPo5GXSvMGYrgpIuhAvCW2vsxJYp2hYTLATMFVmLRRmS6xnnuW5ro9K8rDxFcK7P2KFhkZZN1PGzM0TPvGUgpRKW7rUrM3s6sM87mrXYxNu45XjXfxKREC4ViKMt6qq3amjtZQ3stjVM4AXEZy8jKRIyvfGHJ0Oo0W3aWtZbrqtpw8lIiVvHI8k4V2hTsBu4VqW8lVbkeRuVbmVeXVhPbMtdCqRIgGoMwcsLeDqrWLHHduyzM3Zh7NlHYySRrvElkWOICMQCIRhZSjW6pbY47TI1y269OIt0jSs7yLwNYrpgQI2Iu4x3XXq7MqnmVqXDDngkEbm6QPGGiUpvN295t3iiOloVXvtST2WXVS4Y1zSu6R20SyEyAIAZGZSzF5PRmZolpC12m3Vh9tNCEhlMIvkBdbCrcTahQ6dP0d3iZVfw3Y9t3YqF440bgYt7IxZd2JF+kVt02lt5JGq+9sEJ2piAnrzSITI7mIygGZakMslVnDLc90rNvI2Nvif2WwpBm4UiMD64Y2M+WPAgtK0Ss5FsitK27bVc0bWXacRja2zo4wjLIFKookkCUSOQOzX0l/o5VVdK6ri3pYbZXaM5WiaVcVLU8mDImtUVVW1Wujqtqrwu8OGJ3ooBT/LyyM8TSqASQaWLHI0LFaMG8ECxxr4dVfabCWZ2uBOhLoRrDmxyoUl7UYot0S27tbrWu0sbbsM8mwMgleVGpS4R+UW1LVkNtquq8rW6VZSzDDjaGWO+QBz5Gly7tSHrqSjtqdW0yCNtVvi8OAmUtWE+HSFQwiQo76qs0d9GXUARqujZWbm03areXCGx8tLIWulXerS07tVMoqqhSF/1TSNW5eUNXAyHLMm8YhoY1CO/NWSR2uDcyrqVuW7v44JvOIYyQTE4mkRWapIJt8mbVkVr7ua5lus+LBARmm5JDbm7VQsLvMYac0agSklqkBfoljbSJFbyi+HTgl0bR5A8YXc3K8pq1yFUjtaSMNrWV94y3crMcMpNkWPk1uS5A0rBiixMrM1sbtcyQMqxSsLltja30lXCs+zt8s8mXfRloPJF+DALLcoYczyeVkVd35NlHDDiTmkQimxYjLGSayqqHgXUTMYw16omq+Tdt7OoK12GWzMurLayOrSuN14wsYRXYB2XVKyrdqVeRea63D/Y8ssbwlhHGfKbtlclUmeNVILrqaR91bu2ZbWN3ZdgHsLayhZWk7FIteRnMjUFoRFa6KX82zKqxhtLFcSA5Qhjej+U22qQtEqoy7xWkbsD8b0JsVVaRo9NyauC/DgbtWEs0TjikklRLGhCkgqtq328sjKpXyeHWZ2issbLHEoMIDzMSqliUVw5Ktc3Lu/DHbaptwz6OxZiPfHUYsyJFADxkJQXXR6maJkuXkXVVtS4i2wUUDMIzm8t9DOLH3Ukm9ZrSpVyrR1S7WyyMtW1Ny8oXDWWSOdnnS0sjBpEtdQ7OGUyxxsyqrb1FW1pGbWtObGmRyw4pI0aIGdQwLjdsVS15HuZGa61RDaq8brsCdtpwmIWbdK8ciiUqoa4WFg1yq0aaaae9fRtw0pAbE96Q5YQSJdDR5SqsjubCCEcso1SoskeneM2nTTGk+0wWRAUbycgeFCzGGEFVtZmXSzta3tKPiwyz23XeQAUlkBy6mhBSSRFV92BKy3RPy83g82H0GyqpPmQCYUKkyR1oJSPKRsjLcqxSsy2rcrKGYcMICck5SGdDAWszxz0tjCKGLwr2nla5orbTHIv0Z4YW2BtJty5KBrEMYubcoEKs4e1UaVLGiVvCrbxVupdjboz0y3UsJBSZXmJkhkVJixZXRxH41vjZmtVtWltWrBHphn95nJ5cqkoSSSm7y95VITHYyEvcy6ro/FbzW0twmxvTGZyQmXbZ13tUi1oEWUB0ZZVZk5ViWJ95I1trNyU9HDfb+bVhwAAidyEosgBNukyWqq6pG8nGq2sONuFMnttmmnWSNHUxRqI9zGJGjjuTeCxtM6y72jK1zWa8a9IMlL86iVI2efLOqlQqWygW1YrzOzR21b0h5lbDEwngLXJ59WS7ynlnjRaBQqxksp4NdLLMtqyBrlVbGW1ha2M5nZT2syzZc62dWBc1CFVorraysy26W89urCU0ChixaV5But+jGkSOVtvFvJeukSLcq1XmGGu0JU8oqPJMyluMSBYjxZRvb1ubyl2pLV+HwoEyngJQbGJjaUyExtIVOohhKbtRv0ytpWunVpw6MTWh7bN3ZEjBakkJYRRtLMy3VZ/PbjWfMVCkzOFhvUSC55FIVd3bG2lVaTyZtbeKpu1YKxK5gc/RtFGXIR6GW42uAGfVbG1xuVre7CI2pA7EnsyAKjgNHFc5JudiJnkG6a0LqiaKNbjp5mVfDhHPyvGgSKTeGJo3qQaRAlkZZLltl1SeHmW2vG3DPIyVDXLckTJXyjNMUqqircrMysulm5j4cOsxFYZZHuCMVcJc0g1SWRq/j3aWx1u8pcV9nAZ5JZJTMRPWTMLK7ywAKqPGCaMtzrazWaVaRgzaWUqvbgVs/Jl5HYWyyT2KK1Q5VyXlKsvJu2ttLXWxqG5hgouYjEFrLSQpmN41HDxl90sQJltZmuZqq0bbv0qrpYGEBYTpDToLSgJoBE0Rjpdq+k9m6ratODuc00DYsZfMLGJIhY9GsMtlXEYO9MkcjtZbJJdGNOpRwbDrZW25GZ7Yy8ZUoHcIylVTUCiaWZpGWS1lutCsOOrAKXJBWdEILMBWM1eQAuqrUrcqr5PeWr4re5sONmbSnjaYuFUqSkjxuikkK7KzWf0DKy1k9E2m3AklOAAjuz+kS5YQEIElWQguXJKqzM4iUKjLazNazMunlDLj3SScXSWRBXmbeSK+8kjhhkCrddcytGstzeUaS3mLYjkSCVXL1adFoHdiGcEy7xVCtbvWkVWDczRj4sNtnz71pFLUY0ESFheFa5pHC8tqrc27VWtvwgTEJbZRbZuZEctFA4qYzvQoRxrV1kdGZoomtVhbyrb8OMbUhKNG3M1WOmhCkBWvpKv0elaM36ONcptFYyIRSYrda7ItKM9ySEsqszKqr5N29oLVcL57IyORYwB3cYkYKL44QFor6LlaXeNSRlZlYcW8WGgwnlJbXzKyMhKxy3rHeWcguxaWrW5e5d3aqablkuurgxnsronKtEuYDRSpuQJEQjdUDllVFutaral9muI9sbZsoIRQVSQTFjG6EyFXSsnpRXLJEpk8XN2YP7QzUskK5fLSbmAvqDgEgBGZgZVVWlv+k5ljVrWCrddhxuTJPaG2VMRclczPGV3m+d2oZG3rKFZlguRlanMzc2Gezs8oEcQFWkikLNV13DlmUBSvNG1rafo93b6OEsvkg6OHMskpJQRslQwjO6uZlWxo2XskVvtYbrvFagKGoJtAUsqauW72VtC23XD2sMU8BJDoq9srKppChkkkN9gAtZKNyLJpZbrdWLE2ltuCLNZlmDxhs0tsthJIdHV429GN7o2DMupQvdiEyZkIiG5QGRWm4tdI7GzdlNSqqL7LW1ZsTDrC2kLZ1uS6bMG11ndXIQ2PHItzI/k41VWtVrbWGDaLJihO1elXzl34SyJE1KrWNdyutaqrarW3nNyqW7tOEem2wpsumXDLvVVgpAa52JKuGa3mjTe2jTayjh6WB2amnhj3CKV3quGam7kN7PcGblRUjiZWtb6N+VS2FMrtIwxxhpIWRVvS8O5tlCRcq628K6uVSraRyrZdNfYhmS50DGxYpKhGq0sjLpKGNltS1rWLNy6ebBPMbQMswopWRG0yEArEqK9tVtjR5GkaTwt4ca7RQGNZUlrqC22oCSxeIl7lbyaeTW5muZr21BlwoejUkcUUacaxLImjeCTjLFcpuVlVo2Zhp0/tYcN2hOTsTnKZ+TcI98sccMwMiSEiR1GlSpZdMLSMqm1lXiunyeMdHOjVJoJ1KmJ5mFHkqKoeI8Mq6mViz6lv82GmzHnmFsSwwuFNN7SK4Lc5NJWa5vJuqs3n9rBDZLsLA6LmQCBplhCGTTOzb2+zeKyrWxWupacCZ2JQg/TDY6qsas8jDeMdFWVTLIzK9GttZFZYyrabdQ5sG8nsEoaSkSMhLVjDxQbwCWqaVVdcUcfI1twb0mxpls3LmcsZYowFdSryELIgVJJWcC/S867y27mZXWlttuH+0ekAaOKNYzYZTJTXVIWRuGnmhaSOSS7+j1WczYaCc0gYQLJ5SOkrxpvaKqbtk0peqLJ5R2tikjZmXeNput1YiLFnchojGyXWKtEtVStFozal+jVlbU3MMSbORGTeRxqAkhAsYlo1Qm9+Cty6Fa5vDdj3S/ZKpELGLKQEbyZMsRLLS83cz28Lf6MLXAkQilL9J8uqZfLZlAF3aQRvAL7QxDanZbdN0XBW1W6TdpwrtLpHdHAd0WKa2zUhBEMlLaiN/wCi+jh1MzMoVtOB8WxJVhhdHAklosTCZd9HKodHjeNl1qqyryq1vo+LGuU2hU6pGOXRgIg8ZaphtaZDpZZVaW6Q+lpqq4IymCUh2kWqMwXDGMKq63LEGWVEkbU9qabWblUqtunCm0+nEyKkcbv3TC64RvKwRKPHLpuWNuLLavH2Vw3zU8sSnNXOiSUeJN2wZrnZd6HT+lVUkXdsrWra12HOWz0LImZSByJLEC2ExtIJGiZWKtdbPbx0qzc2BJIuE8SivSHKE5duMcGZYF2iWMWPIrK6ijczO0jqWW1fCcN12lLvgqhIneS1UtMcasYYrtDNIqwLuuCq1rSG670QPTDOhQixzGXfVLpxPzcsVV4yJUv3qNcwa61tVMJx7JeVIigaVEBLc+8oFZADJq8jbHvN2q/o4ckSmARzK5WXcSQwAzi8PJCzqgYksytR3tVrlk0tqVvFgFNnnLxra0ggD3oF3ihgL2UWtJp3karo8mq3Nh7kOlreUDK4eWBUjSOi1e9XWRmZbp13cklfFd9nBdpl3wmiBclSJDcoFZBYN3utCxtupLlZVub4cKU8Ji+0Jnyyqi0koxelsZBS2pN+jdxszRhlXeXBu5rcMdl7BZEsEaFntBbVIxua5yjNyMqru23a6l1duHUahELKDJHbZOX8oVeQ3KqtyxSXR7y5vQauB/SLMypPMiyoI5Fj3UkdyFY2KVGrUrWxspZvNw5sMSUkq+0owhUxOiaVMisPJ61ZaXr5LUraVbUoxI8v0IktFpWOJGbM3SFTGqNGqlFbUyzszcY/o7jgJlhZl45eMkMl0gjkW5ZGjLQX7t9W8beSKGVl5OOBMGZZd2hjhWoLhTJIQVu1KwVt02pVYLzcupsOSNiQBzTzZK1jmdhcC1jytIKRFh5O1muubS1bdS2MuGez8jDHe96s8alIpOLJK7u0SMFdWRb7uDP4bmxjYeXaSeTLq+7cvJKBu3eMgK0pU7pWskeS5RpVVZ+ZdWEc3sPdutyOCIg8ivxEcqs8UcjqvJ4mDLddXwjAGc0a22ttzMkKpKNmJACIVINsIDW7sKtsVtvLzXXYKTZxWyrTyxbmVWuj3cTxRoyRtAqhEVomVm3kjMrK28LMebA3J7CJS50khpGVksUmSaSO57i73WyNdvN3pVV04eozrGQCyRCIuqPa5jItapFzRbyVljqtrWqcMTZNCYJn3ePVKw3VwjYRFjMTazOSjao1jaRrWk5QuCGTyEbM1g3Cu0etC4VoyWRWIfmjbUxb0iy6bcD5s5FIl6vNFO9A8NKKbgt7sNSLvJGfyfo+FcKPs6ZYaF4d3yRl3DPEC/8ARrpuXeNJVVtubAEJ5lIbM6PZgvEwJjAq28LWKHN6R2st1tyqrBX+G5bsOUz8cYZGK5jeKN/eNSqCyh42RdLJI0cgW5mZU5cK7SyyysYomkZIY2QSakjLR2u1I9LalukDeFdPhwC2LnY4ZmFGzQmZAFTSI2Q3XqOV2bTRW5lupggUkp0cuObCxNWOwq71opDR+NX5Y7lW7S2DEHRvdqsgIM6s4VjWRqoqqsccd3+ra4Mytd3W4dQ7GkSRS4AR1RnVkWJzdvWAZm0vItqsVVtV9urE76O9I0ilu3cAeR45o1sUFAHZZLbVvRWj3S/NomtXS3ZpwQAJuYTSVWu1szoik3tyXHyhNVCyWraFZrl3drry3c+BGU2UzyKiMOMpWikkyB7ljKWr4lX9fHEi6O7mu6kEYjE0rawguuZpSI2e14pVXshtZbvFqwf2BkUTNuXjKZaVBumjkJlVdNJBZczTuqsty/RrgSINk6guzMhIZcytJF3iojLPS+1E1AWuy+Tk1DU2m1vSw82Q2XURRmWR55HWkaxsoTdsrIGddKq8e9jXSy3lWwYzWahEpTeMpQNJGaLLURu9YmDsqtGys1G0txxu2SSKd5I2Wb6OeMRWgIpEU4Mjqyt5KS6PdpquRmOERe6QQ7J7PmK5iqpu1n3SxVQSI0zvugy3XLcsVpZVVbitebA/pXsKXKReVQbyH6MpKrGrOrSKGi1IrKrV03MwbBFs+kmYaRCWZ3kDRlgRKRquMzXI62ssiq9u7cMo4YCbS22rxh5Y5BEtVU0uDG5kBJvVGZZLlKqvf7WFI3JXW205pGBkeUKZkPkwh3kS1VqBvZ3ni1YbQbVZlzIMkkbbsKihaFwgVi4WJbWVrY1uZtTfo4xl8g0lzRIzDdspUkWA1u4s/KzKqyCO7lH2cFZJIYwQ8qXqG8lUkSJIjVtZWa2SJtO7ZrWbDZJIZ0Yzlxy2+ivqJgFQUmpVpa839JdJRvRFownt6eWMxqHSSIO6pJIlCSCrOwW1WWN45FU3LzXYP5vJSB4XbLrGYdzJDLaA7xrHcCURlbUqt7SsMeIE7S6o4zAwNZL2YMCrtGTbda1zVbU2jDpIZtCKqWht1QEqipcCX8LXNy6rtLaVPs4H5jKKKBwd3Ha1aOIyZEa0VblZpFk9lreHNiTZ2RRIgJi3Sa6qzScSjKN4fErR3KVXlwpkdpRmOUIjlGqohMisBqsjcBrWdlu5o7tNvo4EJKOHMIsgkUloyIzIGNlzBd1ZVtdrKq6lta3C+0SpzEsTWhY6GO3id5RKqOXm3jMqs3dzNhlL0a1KXUgNQLSoJnC3ily8ttzG622jYkJVHSKWMHfEEM7buVWALVkoy6WWNrVb0racVw4zSQE7IkCsQ1I1IsYEKTxZVdo2tbVbzW6dWBQikaZ3MdUZgKo1yI6qqllDNdqbVp5WLU5cSbaeRWPKoQfKGt5LqQgLXIAOd5GW5SrctVwlks+hy4QWQ0uKSPYJzJS21Ddqt9lW1HDkwlKC5HYL3alqi3EqpLEUW5vF4o15sOtnAFENSu9dxFHqANFZSS3ikuaPSvmWvNgbl9pJGjmrXhqKbqqwK+UU8ttrW6vW1cEs7c8NyRqm73doDEqjAIrSUX/WNc2lcMUk3WV45HJVAQCwaukm21U06Wta6viuuw42ezMUuRmoC+gFgL2W2o8Ks3k7Va7BTo9suMw+XIpfUUVqPRWVqSK1qLy83NVWwO+dCjoHRUKhd4pBYkHelVt5o106vVhbUlno3s9tW7WoWc2pQbxZCLmCxqtzKq6gtulsa/yKQJyrSJMFFKKSslTbxVdO7tuqzcrYJ7GiJlQrwKVIkW4uxrcruUut1NcGwpltoRuro0geW8hXjuKq4HBGVuVW1al5cFfMJIBuSiRFgjB2akdSVSQm1XYXM12q7Tb6JxgbKVUIdC6iTXxKAk6ahl9G261cP/nRZkCqYHa3d21uZ1NzOrNyyby7Ty24YS7VJFDRzHWPiASDW7xcrampIythuKSaZ9Aq6EIQVW+pIU+avi0surBGHbUqhCyRluLWMFEaDwMCuqVrW5fiwhk8sLCAd5RSojFyAlrqsfDcvN6LNgW+UdRahLKVBW4CoZdJUD2dWr0ThBOEQGea1mIZC+i9VorIRaU+LSupm5cL7U2cI6gxrcyxpfVqFqK9aM30mpfZwnkNqg7qNhVQCgfiQZXa+6jarmVd3/8ALGds7LYMFqtQ5VAWWoB7QbfEzMqi3CvKZNMpDVQDpN1odmAUCrVuPhu77fNh3lXQEqHp2lioJCFSyWVttaNtMl3rwxhy3IAAVEhjcuLSCBcwo3hW36T0sGcjEA0puAFKKOAEg9s+FtPD3YJOQo/kcgqGu81VrQVCsNVwN3M2psF5nAUKhr4iCBwDBuC6dS82rw4Z7Xy7PLfQRpKpKClyiUjs9jVqPv4YLxbHmXdvJZR6hHDXg2Wq1LuVV+zgrHNCbI1l5mpKuqII5toCoqdNFC6pWuX9E+bCMvSRqsKTUdSlpOitVq3LzNbcWXlY4IwhlDlizxlTG0Mbm+PhxZrlVd9c11q3NxwTjlW1FLxIW4CTgXU9y1fQjNyllVdWCKFRqDNlgTVUIVhGtoYMVHKFX0rm1erw4zs7O308mrOkbDiKJS64k3ala1vFdh+2xeEbtIOBIY2ByrAMyiOxrmvbSbfiw0krCjSEEhgV1Ai4gqxWq6tLKvLq/SwtqIXTbMbTjq6Umtk3azyVqqi5bQBbbuY2ta778Iy5ICMVqLZN2hCl1lj5Wa9NFvmbmwrtHZ5FLgY1YmhVSFdrbilbdTLctWbUvN4sOslnHUx7sxEqpC3uzAm2+g1WOttzCTd82BlLJLZrOrEyxAjyYSQrxKPctrVXmVlVV9ng2Hu1YUOWkcIt8jARyBi5GniEKtouZuVl0rgZltiRytfI+uSQ8oWyp7LTz7u3T7LYJ5LLxmSW14xugqRqOBN1tzalVZbVXmu9LCnaE8QgvR7KqeyhsjBa/gWkVlU8NVrNzBWbV9nBDakRMgZUUsn0wmkqWJ5aBFudWVvS0r4sKZXMxkuojtqFcgG4how1RG9tzwSt5S1vo+7hhjJmg5ARwJXAFGLKSpN5GlbWtt5W8/DDCxkpjdOPnjo29VFNt8bBTIFUHQAp022r2Kq6qcfDh3shlKm6CQMKIJd4wjWMBag3trZm7fs4UyGfBics0TsDKLTEGCqRaJELLc8it/R3WsoZsK7EnSOKQkI6upSR3LqAQGZWjVWW5mZVo2q2vL6Li6RQ/aEbM0cdyIhsovlCpdmZwVCsyrpZVtuuVhjEmxpCCgbeEOtwsclTS6gZdKL5/s4QzO04wCQpk3hI3sbItLgrWhHu5fSWNbac2rEvm2BLloITVlXOoZIyWQtEtbVd1R7t4/evLbgQDmnUa6LZGWQMJI1FZDEsgtBYxq1UCMuprW+K4MvbbgdmMukcrxuWjSJjSikUke5bBcrKrXW6mw/yENzStvGZqKeACFprWq3kl3SLdHw0rd78OJ3aVMu6GPWArSCN1KzmS6jrq9mlunxBfFgiBkkJWv8AvarA8kYjQaG3Z3gBJ0sr2q10crLw9rVdpwJzIvVg8YYC8A14oBr4FUtdVVrTGq6l1XYkWb2+weaMljNVlalQhaMPc97fRLd2ru7uXlwB2Hm0kZAFMbtW5jeIiDa0hJu0tIv7PhwMgJRKRi2fFIFYB1RE1SJU0PnHheNWVdLKvbhTLRByC86RRol5d2k3im67dx6b94+mli28eLLqwYyeStTMBpIyLX3aKWC8S1knxef3cuBabKVo4Zb0eWSRYt21Q6oosYgJpSNbeC+Kv2cEBN00Qm2fikBBV1yypaUWS4yC83kksqrLfpozLc1Ww9O3CzCLeOIGYNu72eMz7uwLItt0Ui8oa5vtYb56RbauWtLKKi6qKoZRUc1qtaot/o/Fhfo4sahmIN2heDKCSblMiq1t81trC5u9dLYG8SE6bz7c3QIJjkZhulRowyi3nex1ayRfSa1uF2m7BrbG11Ij8sA6AvmMvEJlNhRVEjLLdlVZllaipbaotPhxHpY0SlWEwe7wsHQK3C+5VXeNHdy3MtW9nBbaMbAQlVLF2AMgJMbLRVaKQvqnlt3am7ydvhwQNoTEXlDptphsvHFHGxlLJ3WuFF6g1S25WZY63LcuCOy9nkM0jyRXgRpJDTevxFxYeFm3cbNct1ulhzYbZgFZkVGaII4PlFXyTVuNrc6wLIy+L0ebEuj6JApcMxGkkLR+QCSb9nBZmRGVdLXXaluXjhwnQ2IGeNzaqxgWKaNIzEagGsVt1pXmZreOHnRjYTz5lIXljsXd2xxlbELFWV7WZVZvCV1Nd28q4Y7QikiYgGKFN4XoSTHXmUgRMzNfG25C+k9vhw0hkguuumjZXKA2q571Ea2qztHcq6m8/iwIFk104znR9Jc0yLczESGgru1RFZA4fVatq2sq6fDgbt/o+IzZIBfA7KiiohnJVWjjZU5muu1cvLg1lOjLiZFiafuCC5WMchG/3elbrdUjWt9nhpwNm2lMClrlkjV7VMbG08zLIG/pLlVvC1xVj4cOAnRPIQhwkRk3aghRHvBHGSoZ5JJg+hViutMjN7rrsRjMZmKMutqIWkA32uRY0Gll5bWua1gytynBXK5MyxO+6DrHJvHKXM5jfsjaNtLxKsMjNJbqU4IbchMeWYKBKsjSyxWkt5NilocW6pVjj3ZVo9Pc2FlmhKf9JOkW4ykUMREkhSJJ7eysis/EuvlWRWjqupVrb6WAHR5Yn3ZlqxBcRpcymxWuZ3Kral1rR23MzKeHLgTPlpGXfSyyJMzUVqqwBA4oUa22BY7VNv7V2COy9m2id2KeTSVxJeGFQEUUsVvJrvI11KrceGCTJz0k2mCWaFJAtWEaSrV4wXXdIJkRWlj3bKt1qrx5fFjUTyqYhIHjdmFGJvMgFyh1KqrJupIpLZNTWnD4Z0OXcFb2UMLNKhQqrqL3XzabTGsa6tV3hw32nKd9HI5AULIKjiFkQo1VjZdLMsaqVVuXAtzSITTL9HyQwmKqJDYzsyzEWhmoosZrpFtjuS3V6J1YL5FbgYnEqxkF5JInJtoFSJGL6FZZGVRa13hw2VzbvSQ28RFS+t7AMrsSuld4qr4W1coutxvsmcRyCRTYtjXx3FhI7I7gqmpt0zKqhlXydeOBOaeFKuj+SgLks+p4Wjidy1ZCAzODGjKjKqx2+LxcuIBslgCLQ4mlRmLvRgt4VlKhWvbTpKt+ly4lWx9pqZXnILII7H1gmN2W1ncOtrXKzeURlu71W65RG1FiugHgQhvJapBGmlFrytHL5Lyf3M2D2BDtTrY2VXf7t96BLCas7xAtu2WVJKTr5K3dstrK2jTiSyS79ZN3Ll0ikKO5zcka5hVj0MAVWOCWNpZLQq6lUrXhqxB8tmZVLyRorM8bMkRFTEVZkN8baWkW7ha2pfC2CUfSBDDGRvA8UhMqtGkamiWSUTkRnkaPV4m7Fw5OxKJRDo5kMqZHiDvmUF7BnZwEFFuNEZme5ZI6Rq1q621DDNYassLboG1FSQXgC69hxdlVo2a5SrfpcrYjexswzZh2ZilFkS8ACNLjaDVNTMq6dK+l6OCKSOVYGksbM1CTa5VVXitui5t4yiP+korYRNk8Qi+X2dYFVCsZ47xpL3eRmVlBu5dK72MLy2+kcD8/0dtsZBGYiwCiQPdwdbgsd1yrvGZbVb0lw6y8csTiVmhWKVESOKQkyeSa5WIZrkXeWtqbThnmVZ7mayPc3TCRpCCQBasaxuyq6tNq3ka6qsx5cNNwmCP7VhEzLWGJXJlumkJTLgjsAuVlRm0qJG0/FzYEdGM8tSyh4JozLVzOYkt0rWN1Vt6zSR+lbb6OEocrFPvFe6BjHHuwoqZ7k5WZ3WxXVt4FaPmLUamCWT2BEN5E1ocR2XZiQLJGqxs4qEe21pGjjVVW7W3Nqwds9qbYgPSUGKTsLlmSQhWLKxqzGiszW33c3Lxb0rcFkJtZATfKIww4qQatKFquhWXeWnwqqceOBWThZow1AZBaCslIqRr4a8zKzKvJbaw424dbczZmSIhVRgQyEXguTahZo1Zrm0rSTTd33XYWaaIWdnK6CJGBVeF7Le6ySAcGAduW1Wh3N0bLW4cMSHaWd3jl447OwqjbwH5vVUAQ+K2dZOXU1VbwtgXsXOyLFZwrmGUpI71UGFkYyLd9Fpa4s3hFvhwGh2sJpwFfegNIbCzMAIxrYnkaOWRmZY4mv8RtttZiU10ey/SWRL1oiQSOEmkkrZcQyFBcq7qS3yl2m5Rb4Wwls9S9YrYJRHRt3W2PeAssckcjKyxRpc1zctvaum7Gdr7Qj+cxGNXWG0owrvEQKlyrY9upV3n7TDEgh2i+VacKGd8wVRLEYpJCwvPK6pvGW1hdpWrYcHeiQZWkJVGcx7pVjkjDFrDGbn3Tck8dvayquo8LsMJdqPWC/WlZHCoQC7XtXe2tctrLGwjbmUtS7DDZ9EgYMpaSNjb5RjJGXCqRJGyWtGzWsFVlbj5sO8lIojsdRGDaRO7FFQhrHdbVbe2tbpa23SpuC24PMISncm1jHGYzIszyGJ5AamWZQJWVTIqsqsm9kUqtt2lS1VxtCJVJYl45UJkjjYMY7CFZYzzM0bKu5K+H2ubEZiG9PYElVjQsSkchCu5Ny6lluXSq6eWmC0iBtLZh4iIAwVkLmSQFVsNrXKrSLvN4zadLDmwDiSIRADNZ6LZlUkmVWmieS5gqdylXWlWuvi8pxW5Wttbw42zubIIna9TIEue4M9YroDHp0tHaq6l1Lqrj2f2EVy28V7zvGjLrao4Ws12lWutaTyitu2UNXjhi+RZBFGSJKMzoAWELGRmuuDtbvGb0eZfiXCAjNKRsUpi6zHk2cMhNAwhizsmcmljLVnMscWVy976lgWCJVVV+j1uxuOE8zseIq1kr7lKNW4bzeRutyhluSeVZLaaY7Vta7ALK7MCUchw68GTeVjkTd3xqUXVakTSMzNcjVVdJwtsJYSyBN3GHuL3nebghXbeUZVZ1VfR9lfDgy8kiboQAMlKdndCTOMxu45JJFhMyrIXibtRjDV1uaRFu/wBmzXU424jUuRaGCrKAwGtFktLB+w2razyXXKI2VlVTdpw8fbTwzx5ng5PKd+DG8a6ABZr3jLqMe7VlUo13Lh2235ZAZV3JcOQzMoU1aNVjua25WXdyMZEZextOrBGCOKG/ghkMElsiBlCQ1n3epgLkW5HuVkWXdyLCGfSsjW6sOsrm0eGxYlcyziSRXCuAjXRJu5FW1FSNmuVVWS+1wtMM4cxbHasj7pwhkPErMIi7oCNOlGXeDT4FwWz2ZDrl5gwYS5e6tN0GYFtTlFXT7VupUtu04AkzZGEwm6QhInjC7yMEpG5tWschVBI9q3M287LtOj9IccqAEJCkVnQjgUXjYChZrbWXecvs19LHo9mISWY0lkYPvC7Km6HdpXlXSw0sunhhWMKVZ6JKrsFlL0AJZVZTZerpJdqE1unl7WbDHOUoRXaeVilhCxmY3WsSoAUCltCsUTNu5JVVhy9i+zgE2YDBInoyqVW9juxr1lTvW1Mu8ZQyqvZcbcPtmiaOSxWdmaFo5lFsNRGblViup408nILbWZsDJczLIskZCzC4XOKVUOFQXMuto7m4XXXacOnQ+d6Sz0iuseQR8fpBVV4MrfRrdpkTUrDzYkrbWEe9IvF0TWagWVntRleKy1pFZbd62rhcG8OBOxdmPa8TBmRGKoygllMjLU3NoZrrV1eE23LhvPtNXFiMUnWQRtzqrx28eLMyJZIrc3NerYHklKc7Oy9wiayEFWZZHLsVBQ71DJGmqCLUtJl5muwenyZNSJAJhWRI4WaOOGRirMljKt0bLG1LfOlWxFTlClspS8TtIAprcJiEozqqq8ETalu8LXLhPac0iFka2GYs6GNakBUS2ivara2W4atS21wGtCciUVyOcMQhNlrIWeMnWyhm1hG0srR3N6XrXD3O5XUWeQeUDMkjWmRg+sKzKzWs0jKp8XFsDtnRvKsSktMqOaBSGdw4Vrzy6VtVW0s1urVbhfI5Yx5uRQgMcJEcbcGRS+m/S2mO5ubU3Ktq4ebIYhezm0NAjIK3qixot7+TjLKqhVuW2NrdTavPy4z0ayYefdtaxzAWOOR5dzbJRnR2dtCKzKy2tbc3xYxLJVw8YDmGNJJDu3VVIvrQRNcsem25l5jzYd5vZkaZaFoxDCuckvkjt+clIkDyoVedvSukDcslLbuXCGUpzuSGamnjRUkRDJl2Baw1DK67ollg8MjW0kXVcW5fC1nzK7qKFyVzG8LvPbSVIdVEq7/Rszczal1Lh70ZE0hy6Rub2IDEPHDHUm0RnfpquVVY3Np7mW3CW0dnytmZmaa9ih4BUNYw2kMbZLWZVt0tbw9rCkkQUsk62Ns1jIsSBo3qZhvY6wmIC66QJyL82k4czceVsT3oJtTKLOwzcM2dUzLRYJEgB3UnziOOVJ4rcxls1JFHCzaZFR1sZTGytV3SWS3L5ZhcYgdDo7K0YDLWMrdbczbvU/Ly9mDuwNoQMzCMTPKgEjl0ZS5uilUHU139JHatqtXlYW4QeWmQkQHCCn+1M3McxKzmPfLvZHIpIGkkdZUjRZ7laOKOVY1VeWNFXw4j+ejJjJJijJW7eWMpBVUeNC6rc0jL/q/J7vBXpFsOZmmDq5aNhJMbwgDSx2rGTc1y2rwZf4cCVyTxwtAjVhkRFLyFwqHS1Ay6W3d0q6NVt1eGESSZKQAAgJ/0b2XK7bwkxwlctvTQF2iF0tNTXuyq7akXmKqcOc8scM9sIaWOMKsN0IUmNlskMgZtTJG3HxeL2cBMzDPDHvAoiKbtKmUl5FNyDdsqqlrWsx03Krrh3mM8w8tVjVAQbhKXcnsue21VtaMNbc2uvLhHJDtTtoKSGKWYGNHKxukI3bSMtr+UW61fJRybvVpNqL9I2G2czGXRGdIGJVDFHS5XaUi0yBFa7dpazFtTNRubVhKXa6SAqyMCpjaZStDFOHZ5Cip5KXyXZvLbVPnbGNn5lVaVpYlZ4QTuLzGixtcyPajb3520km8EatzBa8LsNJKOE0hz6yzIWLnLgKZHiQORPaqV06IrpY44wvhY8LtWPbM2tJJIzNRt7W+lCGlkWVgSWa5mW1pCzcvo8uFGlSwTlnRLmUwAKgjKK1r1vjXNSeUuLWq12Mz5ciGOaSNhHYN24RYsxmWrYtFu1RqsbVkXU3tcuHvsSAQrKZZ1kj5YyABdKQAGIa52WJrmVbdLNpa/jcMEc9tK2V13tOJ8koAjoUtcAMrOsjRyabfNwwQyfSCOKOcIRI9sXHdLUgNewpLazKivFbI7XKwZuxsAJc2GDtSQ8S0jlTUExqpKhVbdMsjXby65afawM7E4Ckke1XjtjvCmxd0ZVcSyCRklU6bd1Gu7uVvXy+LDd9oyPmYWQXT0aQSlQpeWNry97NzXXNzc12nVgrldizOCJN2scIRt8qLKWjdFYDVpSe5ljLSW3aq8q3DNo7akL3Nlo5GLNEGqpjjAXcC1IrU3ifSWstslebThm80tiZZpzK0zOyu9gRFWIIKxjdXmxlS1ZFasjambUea7BLbqIuZzaxxhXJFEKklNbMbGa5WuVmUszLpu5rsMc1s4JmHuKpMQS4NSC3fGH5Fuja3d26qfDh3t3aSPO4AoWnsWQKN4AGSg5mtVmfl1XUttxK2YPNMdiJbH6TuZHSUySC0nLmVY91EwCWuVddVyq0K26WvW9W04X6R7SRoVeYxPNCsReKGLd2mK9UjkVEuWPdqtZFa39rAqV7pLkmYT701ErBndgFtcl1sVnu+jW1VUXaeXDaS4IrLXjJMryGVWklnW1XchFa2BWa0Kt0bd/HVh7xdDtsn+zkjjIoZp2k1SQgRgEON7S51uuVrl8V1V9HDrbs8k2VjkeZSJcxEkbqAJMvHHG+XMaRqquqrpUqunirajdhtt3NGaKKUSFGgCXBYxGJABukZg3Iu8a7eM3g4cGtUYNiEzJHUOZL/KlwIUYIrrGVV2XevaupWbScECRbYmI3ojt57iCwuUsI2MaMVDR+SoZUuvXxc1vFubDLa2w4NxAMuZJAyeVTdN+TyBncSIV5o2jjViqr4+XBvObbdIwUY0iCxyDUjyWFmRmZbl3dsqq2m5mC8oxFoEO9LyGQKpCIwkKmRmWxhGNK81tblXxd2AJIyRLOYmaGO0GYx8xoN1EkjszI53TWzyRLcvK3PcbSuDG7lSKpj3pIEkeYTyrhBG6hAV0tlnVpGLbu5aLW3DXJbKLyRkM/GZ0cu27jXQ8thfk1NaunlqteXGmXzNpX6RWjIK9q3xm65QU02rdcbfCLsNeUtkJ10TRyJGeNmh3kSozO8chAjd3CKqrys0TBnVuRdNGbDbaKix2jSkatqLgb+RiLqgLzcq8qqtvZic7Z6RbqE3BhGtXYIWG8naNRGzqy+VkuZpdLKtqL8OIjL0rYqkRokkxAZ14OzRi4Jp1IzK13h7GX4iITAr0O0TIZGKCCNViCgOrPDUqwaqorbxt1qkXWqjzYXkvZ5pbFK5mWXNlHuCGdnerIdN7NFdGVVfSrcbcFf5U3TIscUc4WtWtjM8gpagNzKqrc0kR0rdS3w24D5iq5d0akjRzT2x3F5YQzLfMyto3bNI1tlttH78NsTgJnlNlxzIUvWKV5GNIiwklRbayKJ/IPpZqqlrNTlwTzHQa05e4zosD1K2IqqUN8dlvklVo2VizXSXG23lbAjo3F5dFapkdFVbuSFjyVKrpZtVGXzrW65cJ7L2xV2SVMxvPnJTWWlLmMWVdWa+JVZea1lZcAQU/il92kjbywjMSC5GUsUSOrOtF0u8tvlAt3MW+HAmLbkrPJMtAFaONo5id6oQ6mF6qq727gu7a5S3o4MbVdnMhcAao1u1RyQFFsEgVLU3baasqr6XpY0yucMhkO6CpEY5L1ZXLIqLYqhl1ROytJa10kbdniwiJKeYyS228yJGDWbuRYiI0jRSCGtdHVVtskW1oyrWrruwtD0ctEoYGMbyQRKVDkhQulrXbxMzBvSDYXSFiohZ1QtSe5zVmkvfiwuvVbfJ2qttwbu1YYvkRGihX3hCySNLBeQCrtVWuXX9Jvhb4T51woSlNdiRvLCIIzDY+cM18zNGwKRtEtwTTu7e25fJ6m8WE4Mgoi3ZUzUkkj7VIMSqzsBcrMkibtZFkXwi082PZ7YTKyMCVJGlpIxbIsgusBXU0lsbLvGVW4NhHbGcUSxlzvIXAASoR0U+QYyMnLJcrNp5u9tWAMogkMtWOUQOYniQ2tfUKBIl66ka61lZfZuLY0eUPEiwxKgqASRS9orlIjubQu7aVj6TDC+ys61xhR1h3wkVL0NhiUMxjLW6bo7qM3itX2sORtQxyR5eFY5IggoQqs+8YsyEurNd9Jay6e3i1MKbJEbEF2XtqSA7zLCh4isi3MSVaIkhWV93u3ai3N5SxvDgh83cRrGlJ1hq27zELUElzM0bzWq0+qSSMRyt5PUo5VxrFswutCUgeMyCQEMpeSMb3duzby2VlXeBWtjXV34WyvTBvJtImlxNJRSzPJIrWllC6WXeKzeizBsNJyCQCj46SpGhgKsBHIrtxejUuqiyLzq1yqLluWjc12D+3Ok6NmIiqJCqEFl0teX1MxVVVFtuVQvLw44C5PZBeMTAEks28NFuDsXsBVvQjt5l034LxZSJDaUWrJHY7BiFVRZcqrczX3NIbrexqc2HBEp1u+wovnCOxBQKHmUKoLBQ1dbLasjxOyllXSwbABduRSFlkFalBfLUKpdlRGuTUvk14NbbzNiT5DMpLl5lZjfakZYsalA7MojVNLNa2qRtSqV5sNNixRsiBhu5stWHgTIJ0L3RuL0tiZFkWMK+lV1YcAHNAmvSPZW6BsdqGR1TUXLRA2KxK6WW25Sy8y9vNjTKbWAhKKYRvTc8g7QYmuVaN/SPbFyLy6fDg3txsxHajSs+WjhaWCQLHGu/ZeAa7Wy3R7sx3aq82q3EWy21IIpCw3m6k1Wk0cSMnadOqDeqzDlZVOEQNifJEtsdIJ908RkPAqVWpLtC5ZgvLbpka0Ndduwvc2Eo3kijWpU70WaAJJEfnR9WpGWSJYyt1271di24cZ/ZwVImVkZXoJQ9wkVlHCM2r5KNlbfW8y/o4Q2aYRcBG1iAeUUlBcoZTV7bINTK1y+E4DNEpJmNgRzplhCL5oGLs6oC0pBZ7FNy2XySNHdzKxb0bcDOkGzmRWJDOqqNQ3akKQqtGoRla7es2pvCjNbqwT/3xrDJG8Dshdl3cpAcJIQlWta53WSS5bmVY7kZsMNqmR4QzK800s8rTFqoCKXpKWu0fSrGPRsal2CsRdCJlRjY2RR1uBEUhuqoQbpIr7Q7FmVlZrmrEvK3iwW2tssRuYkVy27aQyAAmxtCuoVr1jdv6NeXmwwzMDMkiWkXutvEBYygZJGJtV2Z5LdP2tXNg1srPDeZglpbju4wYyTapjukCtqtVZOyP14FyJBNn7HsKkrR413gBoRIht0ultrrp/S1YJ7YyEsyTxIFWAyCUhwtyTSWI6I6LdKrKtzRrp5WtwpHlwxB3cTaWAskkBYAWkGNlu3jW2i1ubAxdm3B4TK6OwEzAMAQbkVQgXTys1V5rbvRXDAlJJ9MM8scp3ciSSUiEh7Y0jIXLhmNqq0bRtdcy7zxHGm0ike5jLZWVA81JfJkSKCquaqv0asq0ZtTVw1ESmUXiFLV3ZANyEBm4av6ReY6rlVPFiQ7IykQSIqA8is2ghWjMTG+oDabdPFm8+CEbUkN/k2REGYLjdqhSjMXEiszqjJpa6BpOVltZaW9mB+z8g8k1C71EgYMODNJKbbn1a7VuW3mw9OaZriJEEboRZSoDrIqxoottVl5rVt04fPtAwNpcbpqusb0ABUWl1GlWberwtt0njdhikE2zkS5dnjCB77QRu6HeKFYmQaldWjZuW30saBabqZUjASICNWItElzcqW3Mq993prTBDLZd58uZS0YVXCo7kErK7NKQwS10VF3jC3Tbcpw3y08jLLCQZI1dhvIqVhItVmU3W/NrvC/NyjBRkkgueyqSRNJvGroBHMpuDqFRVbSqMtxX0Tg1kM6TAjMCixRtFWjFSa3Jw5VW66t3iK4YQxKszh7XR9blhbHIw0qU3Vu6uub7Q82NIImkWVW0JGG01YglStUAS5WbUsnw6sDBmyfYiuYyCSwoQAzLHIXscBUkWxVkZfR1N4reC8tuA2XhZ8vG6rGESiipUSsVLKLTbcse+ua3mu8WH2zc27OFQeRuruxYquDpIZbVZVZV4NctqhmwVzkaxszHLiJHtYQ8XUgraXDszM8bKyyC5fdhimAQtMmZ2UTqgJjdFMnMsisyDeDTz2tVm5a8cR4RlQAtVLgV7QCK2rTwqungy82CqWEPJY5YAW33mNgS2sH0rbaq3MuGIlVncHecIwBwIQKr9ilm5UZrrcIJJ2mQiZZXMrSKmt1aoLgCwgm63mXlZcDYAG3S1QB0KpVeSty1LJq3/hF2nCGS2XezBS4LcWrWga7UQF8PM13xKcFNnzIJDYwRgCCp4hwDwHo3PazYc2ySSsCGOqhhGKFTaLS4TUFdl1NfJ9laYx0fyTeTIKx7/MKGutJQPey7w26NSswbxfawrteWNpIwijktelotfuarc0l1y+Htw1j2aDPI0YBR1VjStCdTsbbmbTYy/FhcEk46xtht87aIMTZWhoQGH9IYy3KrW3fFhhkwivGqsRSrmSgEnHUFtXS8nK1vhw92ltdHa76R6RqqsTcSFuLELptVdJZdSthSSsBhZlWF2rIIjrRlFqqwuuZmbUv1YckRZIBCdo5BgwKpoYEvqAK6mqaPq3javs4EZKTyh41WpEZFQwLd4+0v6WJ1t/bO+vkIjWxBG6rQRhZBcoAbUzXLcWbEVy2YsjB4cK00XhXGofa8WBkQi5LG0tjMWaVmsCENRxR5JK22jw3K13w4UGyC0jSag48oOwBWHd6KtytavnwQADsJ5GM0bSMZO1WY7u2oj5lukbjbp4YZ7FkBuVQShua0sb6VbsDNcqrGtob4cOMkKeZ+G3LaLkvqGVkN7FizPxb4Vb4cKZDONILRzqo0cAQI0tYgPpdvFaupsNcupMiqzDyjUvJICqbVbi3s3KWwBy+0mkkCKKGMSbsrpLcbeZm1af34IXTqTbGzjMpo5JZTUKoJor3VVWXQyM12nw3YF7S6Rb2NEVGEyX3MCwqpupp+LVbhXZ+XMdLwPK8DKpBSMnsLsvhu7Vblwtn4kJZEDC1WvkUkh7RcBpW3d3LcGZu/CsDKUKTbQ2ruzGSgfiQ6rISG4aXL82q5VK+Fhbbhhs3LLSNqNVyXtW42EFvJl7bnttuGnvw5ZKROojL7u13lRCVRgbbGdlsa7Vg0LWbKxPSJ3o4ZmMca3+MuzWwLyrpW3EuyENkHGXZVrazB3qjKGCrIvZbdytpZrrcO1qNZJfyxuR6NW88RcmlOZtTW3YJ7S20VDRLdNAXo/Mm8AbQRI3hZl4WqrcumjYH7RhVEcusyJMBRF4krzoxN1tu9XlW22nDxYAlILHSaNby0JaSJXFES4ILgyMtbmbTdGobS1w8VuE8zspWy0aRmGWcsqmJIpGkVUW7UbWW1bmYyL5uXDBdplRU1BNEaPlNALg5blZmuk0/tYSg2gI+KGVSptAv3UgDq3ayNqXUtbdTKcM03gpyJyW2cyMkTi9Uawpda9Y7TygG1fJ23U0/Zw4fZjkcHVQ9VZFNA0fMC9upfF5THnzrlqOpoHU1ha60rqTg+q1W1FV1fpYTzOXQozmWs28qySKTvbrmqsircnNxW1V8OrDEXSCDSZfiAKuvC6jMFBJtLKdLeFlK8uCz5CJlR0cMEBjkVgwaO4cJFu5o7ljjtXzs2H0UrABYtFoK7o2h2dhc4o6XSxJarBlb0m8WEdi5as5Di4zpYCwVaNTg5ZVsbl42x6vZOHIlOEUyWzzJCiG3VUo2pVIVGVozYv0iMjamwwgZmjQlnEaEahUmOQhavbcy26vR78aw7OJ4Ro/Emrx31mjC39iNaqx7vi2m3vXDvowoilm8nIkaxlNb0aKUpaSotjbSzK1upmo1GbCAIyTIbtJ9TqFZHlfyjbvd7ywcd3cqolyrcY1+LxYX2jlmEEMm8BM5EUSmh3SKLWJDLbatytob8WF3LkLGSbknQks+9DsgdgaXW/RtxX4qYC7eeJnLyc4BaqteCNLCyzTFp7V1XYaQU8KT7SaFZCRLCLYU8ilBvhyk1Vbbrlu1MrWnhdy4D5iTelEI3atIlkZekJDWspZrlaK1bfKS6bR9rDbZOQj3SEud3mS4ZrEMkYQo0d5Z+V2bhpuXVqbGNt5F7AooyJcm8a8sxFvkyWa3SrLqVbVUYfckUrtbZp+bJqcazdYCygG5gwd2teNreKszbxre7BXLbRXyiRoGjMfk2LgyEMthIZdCslraWXV3YD5eSQraxNkKACK4CjgsoIVdUqszfCqvw9HGkMViLcd0xUizUSEJ1iira3KtFZlt+1hiEgnEG1aJItZdRWmlSWK6rb25Y9TLy6uXA2GEEllBYQ0V2qGG9ZbgJLmVVa3eKLLuy44O5VCy3ELeTwWy4Kw5HYeG5bmK+HDPMhULxyARFikm8VQ0L2i4KAjMytazKLla72bsIbkiFrs4XCyRbHZ2CaGpUaQz7hW0srcGt1U44zD0eLXhZhKgZQCFpJI9VUCO9lvVWtXeNbp9HGNr5IBFVUYw3K+8Y0IQtbRRzbvS3Kvc2GE+TtJRXi4AsOJ3rABaKyKtiMzNaNV2HHBMnGwgTOTLugtaUkYMwkoyBVC3M3K1bVbswaz2YiB8mSJFtIIEhMjDSyqXSyJVXUY3VdPi04in8kSCjMCqIw0qVUOQLq6eZVuXV6rrsF89tO6ONGlL30YhbpBCFHBCV0vI2lbrmtVFUrqwhZOQpJsrKIzm+SJHnjVIzNa8airsFZbdMm8VWDLpWq9y4F9HhKXVpWZIDJbJuqRsyNcrcXtZrVVfEvZw5cPJ5Y5mWVVid1REWK0gqUTnlFqxO0ix3Wq113rXCPSbpD5CGMNMrEhnGgqVBZuy1rrbltta1aspXAgJzZaZjbDWxhArGK0bxUtliozKhHhlv9FsOznktjrbWUyiQqKqHdmUUC67luVTpVeLc3Nhgduh3kbL2igWNUlUFGDoqmSkrXK2lluVVVW+LDh9sqm5EcZlmN1S4LOoCtWS22xFVrWVWbuVuzBRJQp/s7Ouzta7yOLG1yGA0VWRRHJdaixWrqaTUtq6uXCO1y1IisUcTsgV4FkIKRsWrI9rM+8ZmuN0jMunTTAnaKh4HDjXRZKlBEZI2DKCbGtljeRo5LbVZtXw4f8ARvKwxxF42jM+u9XQRq0YsYxiRXa5lXSZGVbU7GrhxIQKW7XjTLiVCcw0ClON43+XO7vMb2P83dZWa0s0ataeDcy4DdJcyy5KCRAY433lBHwMaO1oRmXmula7w3UXVpwyi23az3JHHA+7TdMTIrKtzCR5Oa5VutbxLp1YK9Is5LJ82KLdkhHuYo1qQRddu1N2uzVzW2ra2nDkyElCM1AywkBSTKqyMHvtmDMymQh1vSRVVlFjK1w5dWJD0YyImWBQq2EN+TxuzlnRWd2LMum5VVmVtPBfRwoMpLC6SgXG1IkEpUxLGfJCVhpuVWZdTcvfgPls8kElqusp8oiyW0YEiw2G21t5vGa30SuGuRdJFVWNY1hd9AA1yIwkkBLMLgtqvu42Wl0nc3NhrsrZDsGhRjVmvFOKgK1xaipc0jLGynVy6cFshkXDHeozCNN5u5KVEb642RWVlu8mq7tWuVuddWBTbfUSXKaBglwjqrKDarrVHW7wsVXSrXYYAynKIbYz8jDdX3BFMpfna5k0wDSrXXSM27VWt9rAPaMfANurLdxxUlWBuRKWM1ytdKt0arpr4sWNtUtFcq2Ll2V5C0u7UqQsVtS6+SZrWpJd5Sq05sQw+UQuDTMFk3BXVFRGuvdFTl3EXNdzBWK6mtcC900mEU6O505eRYN0iai0ijeBgyusQZrrkZrWuDW2sv6OGWV2OwEio4mmVZMw0i1RUhja5Y2RdU+7nl+jVblUcFpdhboHLN84Ekd7om8Z9ROsi1WRrWW1G3bejDW7GNl7SeGSqjUfnBkTgFVXW1i+i5/KMsg8NtvpYcjemlNMtnmnjyxmNj+WQsxdjmCVTgy3XeSZfCvKeOEthZQ3RI4kUMrozpJuiFkZXCTXNa0CyRRyWtzWXdunGqyM5hBrGkjxQsCyRFTI1hkV2Vm+k3bFtMar8OMbTk3cjIVSZ0eNXjaYyLUB10N42bVIJNXw4YE5p08zPRdMvMIgwndzFv3ubdIt6uGje5UZW0yBrV06cbbYm3TJu0WgmDtHIUWXeLykCJtEbLq3jW6Svo4kEMAhKusRKzwAhZmJBBKxAgPptjkbldVuUXhVtxttXoi9YI0jNjxqJpJlLxxyNco3UiorsqqnFlZrub0riAnYlIUdOTlkd6yq7u5ttBkJvFu7udlWKNV1LpZWozY0m6NPEkZnZGkUFY1uLysPBvBcyJGt1wVWW5SuN9ntYxXjRUUMt5Vhu7tSmy1rWfitqtIvxYfHY4klEgvSSZDVIyQZASquHCfRM8a8I2a3zXC3DgTZCTBQpXWJQDIsq2sOyPyBQcFN7MzRW9kiNp7lw6EEe6Mys1GUhHe4FS48mXd7VdVW1RG3sscEdt9DHWNVoyAFFHKAt2oRkO13K1ttt1wZTgtlVjjhdJWUWRruvKCZ2kY8Y2it1z2+Jt2sKlqXW24MNhNIzUa2t0dd4mLyoBGruSrIHBYqoALM16szNpju7Va6itgXmoHCQBlspGHDsCjMjhVVSU0vF5JmuW5mYYley9iZYI7srLxVkChAVFzrwRmXeqqqulfFd6S4ynRWM2gl3UATRqwVwYhqAO41RSPJ4W0x6q8eZRKabKIdJSCpgDkHi8dV3SSFxrRVdlubTyrbvFdcav0aaMRpyrGGccCUCuisQzJc1yyXasTEbNjky8peK0GoaQIxYsWWICNnZtUSyXFVZWZRb7WGuytmiCF72BBbdixqKxA4cF1rfzH2tPwsWlPISGRzaI0e8nUIqxssRUsDDRWkUqyWtdGzSLJvOZ+VbcGsstjJMQTGXCgW3xOTqBWxltutXyd0fqb0t4ej10cW9YZdUqV3aM5erXIreFZImVvJtzKePhwPEhDK1SGKWxxsDIk7NahoG5V3i3XXMy04cdOD1TCaQm/Sfo7IZpplZlaR2eMtRAVvW+0M2mNbbRc0nbwtwwkjiMquVYAhyqhqqxFtyArdZy3G23nu7Vw/likVmjMhmPFkApIgBVeN1lsVtvG7lbttwjs7Kqhci7vDxENvGVkZG1rodmVlXdst3HmwMQmTPbil80Hy4UcVWw2iUotiii2W3MsbKbWuXVq1YVlJTfqxhUoqqJUG8ZCJLoxGW/orVWMWstqltLcuHuxOjSCS6jFHYR7tGtCuEaVwL+S1W9LTJeurCOVzTHMk7ppIqiJi9rEKjWijaUZo1W76Pl7PSwMWRTdCttZxmjSNVIjqWtY8WaRUV2VdViuqq1vLzU8WHOR6OzyyOGCBRbeGXeKI4xar1RVZ1aTyenUr2qfDgr/LiJPYlkAZg29UAqJCWVND3Ink2ZTN4VLd+FdqTKiRoWqZJJY54V3hAgJaffgoy22tqCqzXMOFtuBMynm1kCy8KGV6K5iVQZKmpKMLbFDeGOVW02td3ty4btsGXeNOupRu1U6lWQgMhHKqP5NY62t3sobD3auRMJZCYVvUxmQNIokiLLKHEcq3OqK25OpW0XaubC+xo8ujykSO8IQgq2hJnraqqVWRlVl/o15Wta7VhBOUSzUilY5SA0Uca8eBhM4ZGbLxhFVopNbKfZ8WFZoYFfMsqxyrR5VBjcOkcqraoZWW6eCVWpNa1y3KV1XYiGX6byDyS3IGkVwZKGIENwJuVbbV03Nqt026rcHNnbHjMkjSyPCULvEVBYOCvlFdW1JE1rWra3PxtC3YMFRp90iyCz5lGgRYYocvGZGjvdpiVZbmDfQK8l1NTKqha3HDLZsatuoxcrK7BaspgKFeKgMzOrNItx8Pm9nM21jJv+L0fdzSWogndd2l8hNrM8dqtS21rlZrV1YD5fNiVXUAtYitHL2UK3bwyW6tGlt2qqzLpNuGKMQm3zqQyKzKpDWQ9tQQWZQRazbq3VWO30WHHVgjn+kAkmQEhxuzHdGVgeMgsoUyWeVa1pPKNc3L6NuF9pZhd64bSWMZ3jRAywBQrIYyzLKi+dfRfDZ4whFq3GNlZldZGjmWi1Fy694i6hOrXL7WGOSST2TtkoHeMkSG664I9VK2rVpVtSVm3cJVebU2nDgbNiWWF5LUEqx03VrDeG69I1a1VtVmjF2lZArYTzuUjkWgUix7wGuMixyag6MlqurMvBmuVm9Es2GZy8SyK5byiAPR6i0hXV6I2h7ZG8XhLKLsNKSI5B91lnLm1ql71KEhFCKhIVWRpWZY2K3Mtv2cM8js+N5KPqdqBGV1IYyBbaKqtYzb24svL6WGUMzExM4O5kqPJoFjJiK3hVVvJMseoLptU8rDByXbMxdpYl3bFBqSExAMlqBFCNqWSNYJC1trS3VXAp8kDfaLNKUkE5mjaNXcP5MsDwQstv8AR2sW9VuHe2tjjcO6MzhFC3ioUF5FoSHXVbDdCFVub1Lh7nOm7PHEC1HUII1AcKqSFEkEZVbN40drGR7mVdIbGMwrRyGGLdspjjkEbkEONbD2J2XyjXXco9nBWSuhO0N+scdlTJUBXBVaqumhKsrLNdbptt5l9FsPY2MJj1JGly1Gtiz1XMOjMttl30hVm0qmB2c2sXjjuqJ1WR42AWpYNcqsP9XzKVX2cbJGGYS1Z2sucPHT8oubyUYVrXjVbfEtql0PKuBiyZFuiuyy+Zo3BmY7yNuDWuibs2s0dkW+aNrU02343h2aX0F0dkkdkLWpEQpZXGrVBFaysLvD2YKdCtrmOOdrQlI3ukNGYI29UxkWszwWs3k9NtLg2Iz0e2Wzb2YZhIUCK2XFAss4aSzcrbdbKsbM3s2W3UbBDJKdyOZnORJEYTFQXuRJvC5i4qrKCirvYFttVdXazXNdhns7OqQWlsVHUoyVVQY1Dcao9yMrSLVfY4ejgrtzYxltAVbEYeSvVXiEhVd273WapG3iyM284NVdTYh/SXYhhleJpIpfmzte4KvGUKryFW1Nc1v1L6OEEkXQo18auwhRmZ3jjJBcwpRQrtJZGzQek0jVfltwqMxKAtHrIGiU6w4jZ97bJXwSR6mCytpW7Dzohll3YUaIs2qvCHciMyR71FLKt1k62z0Z2W1TdbRsJZWBITKjlXQmEkcSt1GerC3yvLGxZmuu7F1YEpDOEY2ztNMsYrw8haslL0ueVY7mWUrduINSrb4mL09LACG75tc6JYz3QkFhKszNZIlX51W6NbuXjxblbDeboiXSWe4pDIhJVrN8FkdluKO2tY18ou68Po4k/SrJAxrIpjlSMgRmPeAENHaiqr2qjeTiust8pberW6nyMJcVCs7tOQp5OS4lnLIHbdxC24ix1a9mZWW5fDby4ewzzmOM8XLqf6OiEIlwddKrParSMVtuZviwK6PZt0bdmqEgyXFGDAsOJDW8rM3Blb2ezSxnZu1yrFJEvGhTVmbyTLbcoZlW65Vku8S3Lh3JxktDLbEGRd4Z6ulwahjDtBrRNLSySPJHq8Lr7OFdo7OJ38hULEtLQWZzCQLgzOulpEkVVK3eNl8ODOWyHzhCQVjR5CEdgyqY4o0XdqF0RNvNWnmaRaq2lsA9obDVFcI7rDJUs9QSxjCuRIi3Ik0TMrXLqZZOXTgYCUol0VyIzDrerSZiQPaFqqLWNlG739sStda1zNbd2ccBtp3qN9xQIQ6ShkVyyhFJQorNcu7fltW4N36sKPtAmOMKRIUSIWvwjkW9qyBnutk3y26PP4cK7UcSJIF1NLQmMQlWuXVQNey2rHaoVVXs5a4UkBOvJtETBjI26aZRSRkZgzEqyvIyXWssatIbrrmDcvNhTaeRDswAeXkVpQWEZLBYgA7/ANAjLw03SL8OHm1dmKsWXkikQ3XB1JcDLqotowZbmXyltyq2Es9sOZbmhlACMsZjjJZmoFYNa3PbJJpZrfKXejhiJumlDtl7fkWiSSLuwwABVjHpkVXLldWm5mMi+a3BWXphHDKQoZQQaRx03U0ZuUFhzorqzeWa7ASeCZoVREe5JGrcAkhLm2Suprm08trLxb0sI5sOscqs6CxGdo1oxaRGZQtVtZY1VbdLW3C62i4cNCdPmmeWQVa1ZKWMLjGFNrONP07Kq8WtuZR7OCnWFsWL5wkC1M00kssrl7YxLvG4Rs1qryqoVrWude+3Edj6bQNFEgJy0yyRblUkcwMrB2kVrmuXmjUM3iLKcWPm+j6nNThirGKbMSsQ3ABpFYpGyaVZmj1avRorW3YkFgYQnNRPYOUBgMbQNchkmFXkVkUraLpIlua2RbbtPItfE2Hu243ViWcwoiC93BJkVbUaxUSPeqsd1ZF8Q13cyktrupgijrK0eZUSCTiyRBX1VNluqRd2VVuY8Vwn0Z2feCsrq6JGTUNIyhQLgFWVLlkuZF3fNxZe3CF0jZJ57pCpiWxUlG6EcBaiEB5LZJGibkVGaRQzMy2m70cKZHo2wSOQbmrbuVSrq27nW2JYwFtvZbo2OnTy+HCezo4GzMaSCRlkVpWaRBCrwGRYAtG1JIkirp0/C2LO6PdAxI50BQJJDGqs43YNtHS3QtyxrJy3NXEjGF5gZqJ9QMElQ87J3d6PGUzkcpV95Ia5gMInKOFVoljVo7t5d5SvK1uGu3cokReTeXSSmQKKg2EC4xkNqaO5uDKtvmuxe8XVDG5QveEDuwcEm51jRQWNtzxr6XhYtTg2Fsv1Fwgq5jAcCm71PGK6d5RtSMy7vUzeljRGDeRBCpHGMF5XOeY2hJOlKFzYAYj5MKTbeKorM0jWstyrqb0cNjstQSpvRkuNJm0gALbxZVbVIy+TXlpxbU2Ou+jfVBAoYWRhDWO/gQUNy0jK6rdTeJbsHthdRuRKqGVHQtQGtTaFZQVLMzLbIrVtbuxJ+AO0phjZEgFcP5TLCRF35nM0ClVRUAW1RoLt6LM0mnU3LglFsY3eTuZGAa3U8oYozAAxKrRKrR7y5rfE12O28l8m3Z0M5n3AeRq1aRpGRqaWpHfYzcq3NjfK9WORidwgCNO2pUeSpFLAAytfFdqW1WtZcONHmILgg/GTk0rieWJrlVbGdVU71CBItpaUMV5mkaS7Ut1q3N4sPHyT3zaODoJHVHImJeRXCObrd1vFka5rbV+K3HX+b6lMhafI5ewoEd1vUqELKq1ZmdrWa2667jb2acb5fqzyBYWJHFII/pLIw7KG72f6VVkblb4rdOGOAIPeCcYy0hq4xyvQRzIXdpAyodMZY71ZGaUlA1ul1tU2tc1G7sI7PtWOR0thikJUb5AWJubyl12mO5WjGllVgzbzHbmf6nMsyUEYKRiQMpYRhq2re7q1zeq1l+zy412v0D2aIHrGrRxlqxrpqQVUC3Tav6N1PFh3aPtOsgGPEwWrhqSXycqkkyK2m0qVVlsSNF1KssbK61+zTiup6Oi8nAqVU6UmRDR0YhqxheZl3mm27TrYtjr/AKC9AtlZjykUMIWqhRRQyym68W6rWRlWnuuxJIepLLCuldTNXg1rnmQsGbRJq4yLpZi2GZo+bl0pO0gMg1cKZjo+xEW8Ro5xKLUjcOLdfF7rrYlVlqt3or4dSG3NgypoVAUZVJAdYEktuTeBWZbZFVWbUt3BWtbmx3rmeqbKlFrDGQOJujW4nVxBT9E3av0VxVPTnqjyiRytDEvcB2ggLrBHKysur2rTabsR1cAWgkEWR08aCQIXKHSOYSRwXF2SOxTGGkNEIsYKWZluZm3hs8WHCOUtVqyq9bVVYyxU6blZlvXlVSrMvhwx6QT3oRvAjqttylQzG9nc01amVuDabrMY6ESbnK0AjmMchktncgSRIHZ2GlnVmmujC+KnHGObZrXaZumu3dlUljIjdZA4qpIAIq+8Kq111isum65m028uF+jWyJPnACSBLpZJSyWgrugjgk80UbLu+e25dPhbCmSyRXLSS70TJLO1iuCZASeJUPz7vV5RWut1FVwOz84DkuSC6lH0vHHZYqrxTVK1qtXlXztgImAVILo1l8zdKwctTeyzO4paGtVg17oyzq/lFt8WpcMNvZeZzvb4jE+5hVd1URvI1wCBHXcM/MVVbWrddgfF0geMMXCyxlaeE7tLbgist1t3otzNcuk4MdIukC25XcoY5XjMVTSxaC0hEZLbbZJJBI90isW1UtweoRdIiLIQ2QbfiKSWSMRzA5hSN2ixi1gNOpt53c1y4LbSye9aQl7SVckBTYxQowoyNcsTbxqty8W9LA+erU8ojIF1uwaQmRyqUATW0iRr7S2jhhXo/tbdtPQq6SwtCXq1rxMVdgo5t5pWjeiGW2uFqHMpQmOX2W7iwLuTHzFCoLNcy6izal3bLRru67BWaANIY6awrg3MQBuyvlKxaXa1fEzLhZ8oIkLEFxGS6sgqzpbdaw8VtzVW1rVuwjsvImVADVRvaVLbtytruxOnTHvGVjpt4ceLYRZBBShMttdKN4oo1TakVliJEVvuLD05mk1FrbeOHm0o44xfIYy8axNIAFLMLbVrGl3k7WZrWX0a24F7TyEilXCxsIncKFFh3gR7r1a2+PdtIx03crYy1FUkOjyNu0eJAQQG0txdV3vk7l0tzBa8MA4GbJuCNbBy5kke6m5CkBkjAYxyJYskhu0MrSL7S0t9HDfbuboRGBwjUI6y0cuU0SklLWeL+kW9brbe/DTZ+TJVwSaKVUAsBGhkdFAkdW8ly2nmto2nAxnkE1wpV2eEFGNbnN/BnW549Ktd4lK+lhHOCniE/GeRtQzDqfKbrQkZjDWVFOVFZl+jX9k4Tjlcs8blpLxwLNVihTemh9pf0WuXCG1dhrFMSN4yqd01Y1oJEC31KtdazOq3cvDw24O7W2k0CJvoDIREVjZZBvDA4ZtMaqtn0lokZbm1c2DIBNkyHRbGdlDCpJYIouADFwqoVZ9Vyqtt3KvsnGuYmaJjGFVGvF9xYglgkVoMT3NYtzHVqXswhtHbSGOkSvIb4jqZlKpdyctytarR83fd4cZ2dt2d3+csBaSAL7SGKXMQ2lr13ke7EnM3L4sC5u9K8otksuqndrJZJITGDQ6bQzBw7NquZZFEft2ltWI90Y2fu5ZVkIRmLLJdU8XR0DNat2ibUV8LW92COz1TeFnEqMXd0v4Rxo4sYyRvqVt5qHo1w2y+zyWqayMxOrgrxKqMoU2NriuaJi3o/awgLQlEoptE5VIHcRTFoxEu9hsiAaxlkQiVWV5HtZrtPYuB+z9mq8wWMPKJUW4u6CiSaxaVXSulVNy83Zy4kWwMipgdpN3MzVCw8SCbmRpH1eSVVV2DLqaS3muwFbYcwiVMuHrIFjkJcFCHLzx2XLeipDJxVvEVwxEWTwvbR6KSIoUA2KTvybY3jKXMXtZtTLGu70XXMMN9vZoPuZaihujC6TWJLWAcrqRmZma230vhxptXZUqUkYSlDzKbkWVa8wvu0tJG1bdPDAhtpNejA7oFiBIoo8bEceZvo7m9HvwokwlBTqfJG0ijzBgWDqgQBLrVcjxKytbb6XxYKZlhGqRxNebSZ0VwjEM3B6Nq5bfJ3NqGGMu1LFVCr5gSLNbvAyG8i0HS16+Xk3g8LMOPiwI2hI8bI1utrV3jm4hrbWFF57VZl1ctFbC1ZMFLJFn2ygZQFVlitLkMGoTqqAviXlK+vjy4a5LOKTJIA7pxZVDla1uZrwjamVdNyta2H+xtrJJCI2hjvihkj3hoiSxxyJYqnm3jMz1ubU1uNNk2N9JQRRxyAKqUJYOzqGC6n0thyAMky2j2XYqPU2ONSBiSrG2rjxM30dFa21hg3tHazJFR5EeOKkaxFVMkpKa1Y6WuRuz0cBtu59VY7pWQswo7uHIUWspt9q1WCsty4ZZrLtJC5biwoy1YlqBvKODqu03N9VuGIukk9rFN55KaUl6Est1irTgoVNLMlqry28uGyZbeKGLpzW3M+osqrpoy81rfDzejhPNoqBn1KUAVAFJqRZWr8rLa12H2ztioAlVbfEtI0l1Y1V18kALWsZWVmLeKq8tuBMJJ1lcpmGpR0LxE0UEsW1WstV5ma5a+HEcclt5e1sazBrOAkkPi4tqZVVVov3YN5WN41uFoeYMwrpMhoyPQeJVZVo1vNqwGXJm2hZWu4i7jc3eELLcu7bSfS+1hNMSnKK5DJwsL62K1AWa4LTVWot9FeDL4rq40aYlmRSQDHFQgWgJe1tLrWbTcty81cC59nydlGMVoYhe4VZSSvo6m083ixtt/Is53i6lKxLYAxqE0FTbyaVVviuXD23pkm2XUKsiAK28IHEgtHXXxZtNy28uFI8zWRZGZStRG19WMBXl4Lyrbp5dWrvxjOZZmSO6pV5EUA0UBALifZt3fNiYZvoTGyvIKllUsHjN8ElGbgWt5luj9q44doSJhAOjqIm8eY7y25o0MYo7WMsdwbm1Nd4l4YBrmXZSrcHW1aABF5WqfRuZrV9LhhzmrpCrA8KBShPFCGt0hdKtquONtoZQPIqlihNL60LALdR2ZdOlbm9K23A8CnlKfO2HEi0Lu92taqluph6SNb6Pnw7jyoBZ0YWtG4dzH4BZctPZ7pF1ftY9tvZQaMMiux3jRLqRVsMa6kj9He9sjNq0422AVVPKvMyEyKbQAyURmWo5XjaTtXmwokWTINtHPKtGvNCAEANLCR2UZm06l+/DGbL2bp6kmoanYAAdLA/nFaq+rBHL5IbxCUMkT1PpHs4nVqW1m4eLGmZSE7lY630tkChuBHMxL6fRr4eGHFrJJ5sLZ8s7UucmS6Rl4BJiLpQoCL4mi4e0MDtoGpC22Mwa7W2mgXnu5bsE4NryQpGNavG1tRwBjJdgR6Lav1tgVmdnK4Vy4WhkHezO3OKheW5WtLelqw4N7p4Vgx5tY5MwoMzGZN0tumPdleJKtzSLbwu08WYYZ5vKkyKLQTYEE1xEQWnABX18zXafEcFdvZkBZqXq6JGKO1XMwtvUhFW1bbWCt4bdWGmzyxRQN3QBqCQVtaQ31DLysrK2pmZbsSSghN9u59wqRVdggAMYIIDKbWZrVuW65muu78PpMizkm4sN3VVQ0Zk5FIjZrGmVt5TwqurTgVtjaN/jZWmCIzMvBSBrtVVW6O65tN3Zxwpl5pECru5HkioKVoXD3dlq3NH8N2AJRLGU2Q3AFrHuqrFakgLxrq0qq+JsONlSgyqsZjeSocqyEqxTxgcu8VV8VuEDnJCsTACN7iHjDVFBp1K66WX2mZWw5gZYpzS08GZjGAvBQqshOpUbVdu7dLYYTmUikNtZARsrlRexJCdgJqrKQV022/wBG3s40ymeVZXjtVkkYGSVZOIUFZRa1qqkqx7xTF4a4IyzvIUDNHV42tQqFFumtHubV5NeVlbmourCef2VJGUiDlmDxsxoAihxpAa21rl0lm1cMEDNkwTva8BzEqLybsARJeQxUBnBAbwv9n8OAmT2HdFIXuibgIAs1rSNXi9GVvJovasdrXHByfbCSNx3cBiZ9UaSBiacASyst0bR3XMy3V8OI5PnllsNx3wIKmpjBDaTUW6tVtLf/AFYEEohcotFs57FBJRGViqq4kDEaDQI1yLb2s2pua3BnZO2oyWTMxzC1xxe4kxqrLHd/rVa7h4rhzU04Z7D6PHMfN4ldGcvJuoMuQ7htSGaQstsDIrczabRy+ld2W6m4bd1mMzmndQHNHVVrTwlkZ3iXl9H2Vwz3hma6fRPRzG6UBOHZYZkmB6yeSoeBdKgk2SylEXgoBTkLLPa6Kt1t39+AOcB4qojqjPwjttCkq1ha6125tPMq+ljo7b3UbHM6yR5sCVStDPCs4ZVFqo5Ro2ZV5rubEbl+TvmImkeKXLkzVpTeRiradGiS3xKFZm7cRCq07VexHQ/SlDvUSQNxB9VV+w9p7tRHHwYPdJHSiuwPAMupv6RluXzLhHM7QZJKNCGu5SAxYk3cIw2pblW25tVvZi9Mn8jrNUR1myUDhU41zMjXKLi1yp9Jdq9rutwA278nbOmV2WfKZlgwjcrvcuoZQtSCytey8p0812C1mzmsKhonF4hxbSpkuGwKv9uZqItGqxlUWoUcTJUMtXMjaVvVt37NMN81nDJlrVqxh8npU0jBdVUs2neqzdsi6lpabubFgZz5O2fcx1OVUKDekc7oG4vQjyVqs1y15tWrBzYnydJIwsjfN5p0FY1d3EMZ7rgiXZhvaa1LrtLYF1QATK3cJ0S0hXqBhpFo2l1gPX4KqNobFmLWxxOyk3ndIZGFxVRKBbrtbSWXzYKR9CphC7HKyNIsgBO6cyEKLldAulYHVmqtvNavbixtrdVm15DxzMFg5Yo5njjUeZVSBEVcRzLdSO1UkDBUbiTeMwpA94uVv1Yg68nYu3p/s/pgAVMQdY7m281XouE18gIF2pJAyGy20FkZVZY9TRhm8WnDucxRzKG3UiSEoq8CQzhVRiFbTGvKbm7rsdG7L6FStHu86MvmUpQq4LN9TNqTT6LYhec+SWskx+bTiKI1ISRGcoSNQDrzrazUuW5dK+1iRlUGxsVhaX6C4nBjXoPFRu3IEc5MfAqnHzzGW1ihSKrVoIwHAZDGgttljXTRmbl8LYRjV1LNRQqrQRoLSzksqkL7K6izc2OmX+RUpABz8hFagNllLqWCrS5XVbVb2cQKf5M8izLuc1BOkdY3MqNFWaN+DKImkaWPz3MrbxOVhiTrG5SuMoaGxeIJbRpkkZxFgqey0b1klDxswoOFoKOoVQjDSu8bTzLc1MHMp0b3u8dkjkSJUesEjK6i62RmXVarSSL+b9LE5k+TPmQXaN8tc1W1SSMl3wtB4mta7mXCu0eqPNJlgphjdhvP9HLljcFqHZJVa3eKrBd3bwuNxw4qN3qer0e0jSBLsO+BwnylVNlNphJgkShrpVFJKukY5dYdtVsd1NXtezhPphs+cvvlbyL2tcuiWSNjYiuq3Ncm73dq6bviwa2r0dfLu5Pk5InVLCFJLamct42Vbo6SW6a8y4Z5fbkswllNxtFjiNqKXUWhTbq0813K2JrRK59zHMJa6xR/NZSJw8ijMQpEUjdZDHIkgEbSqwLKrXKsbU8nq9JbbsBOj+TjvjAbgSCGcFSBIbgviVpWtaMq3mwlltjCQjduoaRU+kaQl3uapQszWLb2r4acObBHLbEgVmi35JjjMjyRxMIzIpu3Zv1vHdbRlW1aNp1YbYouCXzGziwEbyRNGZL1Vm3Idg6o6g22XLp8mzKqt6OGEPztDarVMjg6XIaiKymwozMtsTLyry282MZTJtmFJFHTeA7yiIwNy3siutzqyqq/ELj7Tzo7nFDEFbZASahLzU3KAzKujSqru15as3ZhpEynhE8n0ZLwzbhXchowN5KotRmVCx3trOyydlrNpK9+NNpdBfm+7ajZl1SSRiBJEiEaU13Nbb/rNV1GU8uGW3c0AzAFL5EjFrVpCEKuCF5d3I1sgbmVhzUwGzeSeWcyCWQMqgLHJeSgGk2K7WvBzTCNltuu5tOJJBCjAKI5WR3ndpFJChZH3e83VWLbuMlfpWua0yNzV5lwJchkesSuYaWnjcW5WVLdLL4dXMobvXBHKbddpAixo8ioCDFH5VioaindMureaj4lphzlAy/OVlT8qkUqwkqBC6hVEavyRK8bSLquuqrXYAyLogltx5MBpJVEkaDd0YQSMGvK1lW5oLVkUeHeBaNhm5AFI3cAM8aR0IUryt5ReW2Blrpbyb/FhZc05SM2FE4GTUkhRiLbCW/o92v0NrWyG4NghnsrIjSo0YQKpdQHChTy0JZo1aRo1VmZPabD53TLXo3mis+7DlCqE6CI2U2taEC6H5VbUt3K3i0vOmuURDC8hvMkllqooDkKj2szW6d7bdqa2vBcIdEdnmU0ZN2kriSuqgAtQkR2/SKrWi5uXVbqwx2vnnZI4ZC7R5cFW4s1JK3Gmm1bo4+K8y8vhZsETITRdGct0billdJZEZmjmtjsSgKq2YjkB1K63eTGrmCKVU3YC7Iyokk4zM1kJZVkWM3SjSsaurKySM3ZdysPtY9tRIno1rqVVUj5kd1Dswu02szKyqLbVXd41ynQ4rQkblRvTerAqFKs+7fdc8jbpua30cC07E6aveZWCH5w5JAYC9hUKxjYWs6KnlOVrVYtiTNtzNHcuX4ooVo55AsYMN0Xk9Wld2rLu7VaRvDVrsKrtYyQ03apPl6RxiP6QxFnlskRE8MjRyKzXNuyqe1iWdT/AEJbaEoMnHL5RK5iYhCxRQsSR1+iGZa2SrS6YVF/s40MLhX4moKTMyqmIxDKFM1H2AQ/Z3QZs6yS5aAzO1WaM1sNrLUySNasC3XLqZWb0ebE3/8A2fc3EskkkLOjpfZlJo55Kq16okeltOlrluuUWjHQHRPY6CNUijWDKKNEacAw7jXme7vla672sH87Xt4eYeYDupj0Wl0aoNbqvcS7aco5fquFqdIqr3a1NgDdx28VzH1adA5s3OIzGIDlcvKxbORSFpBI1i0LJa0qzS8rNctFYXBcJbR+Tbm45JHaPJPACWq2baKOONAzF3FissaqtxZma2rVx1rsKUshBYmrk04kUjXhx+KVcVz8o6P+bZIKkDOyZfKNQ0YxuWlkWvtRQMp9k44zFYAjHDBUryQJO8r0DCVKf7uOOrgiGudAOwLlLaOaUvupFVcwLkUKy7qKIsrKFaJrZYmW5ubTobScENjZN7jFRo4CpudHVgyFLmVnVfpG3cbektfax0l0S6BZdYkVkikogSsmXgL2i1bSyrcyqqrzYO/7wNmBCpykbDieAMSgkWkgRS6eZuVcdHV6KvYYbUn/AMT6wuMo9I6bwHFhHiFyDBtSUrLEFbWshTyagMaXgEutqyKuoNbdxajYJbIzyOhVYgcyKeBTQGQVljb/AF+nh9rV5S3HQG0Oq3Z1SVgkQGvBMzMENbl5WZvS4ejgY3V/kFUgZVTWnbPOWJHnKyr4l4ry4TOimJd+YJVOk+FZsKo/ajO7usisQCZNTpGqBVZ61RmRZHXd6rrmY24GRKYmyzMs0kQQy2yMIzWu6sQ3XKy6WNrXcGbHQ0WwMsSKZPLGgVNW8air2A3S6rf0sEpOieVmkjV8plHudBUxXUudVIFW9HEruiNZoJdUFlDT6VYeo4Nax17Lm3KdFvnBkdSsIVSxItOi28xsq7vwx8rKzSLa3tYFbbRFMe7uYho2e4gglVuo1zaLtPLdo0+jj6F5qAamCpXj4EJAraBW3lWNVUeyLcVjnugUOYzmafMplpY0nMeXTcreIY0SJVZ7VRdSycq3Wm27HKaNwDsfUdTa4DVEkkE7Ysu10tUbo2kyo6TrGABaLSSZXLOzmLF5pAt53lELVYFQrLwXSqry3R+EeIrgB012S6yzKr5OWNJYJ5TEQn0kaKSjsquyxtIqm1bt5q9nHaH+9PKwROmWggybOD5WCNBKppbUPLc3L4VZblP2sVVkOjsbyvBnJFmEpKJNqEqOW0MkrI7wPd6TMl1qnHXs6IOfRc5tTtC8Rn5wuErdLKdGq1ppnVNpm4PKFzDs/JPLII5Id6AHexW3aySbuwMr6WaORexrebDnaG3wTl5SLEoIWCXNLHxtZUR2XeqyszFmXTp1amxJOszoecrMMuJI5gGkaKcK0Tsrq1QxW7y6NvFZbbeKsObEfy2zWjSMqLlmjC1W5d1OH13Wtc8qqrMF06dWPP8AE4epQqGlUEEZruMPiGV6YqUzIORSOzo9ZnUxyGOlRItDw03Ois1y2rxt0rXjcMZkYbyVXBjQ2SAR8KK3JJvLWZYmuZhzeibbbcIZ/adqRSmUbyOQX7vULUuajImpVaOVtTc1WU+yU2t0h8rHaDGTHCWlXQVZdUYA1XxorSU+1VeXFRWkhtOWrZe2t4eSy8KQ8RZIq0gtR2kXeSGTl3b3C7DfNmWiPFJGY73kWNiAm8KWOAHXXGq7uMRvavn4asYWZJFk3rqA5jFzMC6SrvXjkUNc8StpjZbmVlKUttwTlkEuWBKxLMLkVY9EjxJdPIWGpXj8pwW1blCrdXDElIIdms/el7ygm6IORZvFo1lhs1RRLI1otW3hbbh3lmghkKLe29RlZgVZFZxYy3Kivddq18vKMabPzMcYZZoI5ODkRhikwYLckrM2p1a6Pye8VW+zgfm3leMNeJmu3kgBYyJGHtYSLpeVV3a1XUysi08VyvkkkdnZAiNS6K7K0h3jO1rRg9kS6WeRdTWs3L8ODr9LaNIsaSSQILMrNKjKYobrmHkm1XSNJRVuZVfjy4jmYEbKjNKSOFsUSsCxq3CmrdRKqq28ZtNWW3mwSyUYRVV3kBkpUAve5drkk1tuEVo1ZTvOanHDynIS+1HnhJZTFEQlXl5pJGZ1YcLW3DJcsYt06GbtuxrtaFpZCi3yyIlt4SNCXHYxEXP9Iy7xtTNaxwvDCrTqHUCKYNI4uLTaNBBFtqLbJJMFVdPMLtOEX6PlEEpcIWkfhaUaRUVWSSq80bXN4r25vaw1yE0hDmysr89lkSAFKpvrn89rNe0Vy6uXz4c78MoWaqSRrHukiLLv7jbIZWVr00qtbW5hbbgfsuECxnMaK8cnBaEh6M5jKM12pYuCr4XXGmby0EsUZhebeIP6O+QsCbkt5USS5mjMbW3Uu1G7DWCfmlxtFYpY7l3iA1ZFobUBu4i7mutUq3KpamCuYkQvV1jMYkt3UZoqovkiwRtbKqrxkbTc7curEY2x0VOW1SMd6JLXjW4ERsl7SMvhZW8nb4W+zgvNkzaknEggShxaVMbBZd2wdrWmdmtK3elXDgDJKdqXz2xisu7KEoGcBncAG6+UmlrNpj3bC3S1LfSxvsva8qgQ3eTq7XNQLIrIqgANdumk1UtVWZhacIbFWXidEFXKu1p3USsbW4WaV8rdo5dSi3GsBMFpjq7FmaOqlow6NYWYPcrs2qi8rL9nCgJpRDI5mRbdwivcwNrJcTIFa3QzNvdO8ubluPHGelnR1yuXfdoURx5KwwqIyqUJKvdbvGlU+JrLsG+js8nzrLhEBDjMXKsdAkkcbtIF1q6xMsi0a7S2GHSqdpmCGuVYreUkqoRlZVPGy9pJLZGu1LbdqwgYTHMJjm9g3wpurY7n4I72oHotFq7Mz2xRMoZ9PFtVWxvs7otPmHzCQRmeRHjYCFHkLs7WyKEbSqpGzNy/o4AZFM1HLvMs5DgHdneRcA4uK2NEyy23MvN4/CcfQTqj2KuS2UHcxiadRmM1JHasZIRUUIyKt8SrpVvEzeLG1ovR5xdQgmGjPxyXL9INON0VRD4BccgeGZP3tXDu0RLBbE14kizDeQZSFhL3XMIm1PczXFlX2bvDhrtfZkivRQiFwsdlWadiA9XVHVbr2ZY7WZWjVLsdqdO+quDPZdZM3GUeQ3IiKokgQi1GY8+/fmK3W8VW2tzY5h6wuqLNQZiSYRLmYXWwyx3lwCGQ2xLqgkt3a3NcvDhdqxfx2gq1AGpS7beVxzHqFhaF6aYTGuFHEEU6uwE2dugnbwKA7DeNoY7YI2kaRL3cABImjWwFpX1Qbxbd3q1IzeLGNlQhBMJOEi2pLpaQKwk3RMYXUi7tuLfSXKtPDgzler7PxRDMTbO2lIohjhjlGVLIqs1yIUsZrZFa0t4WLN4sRnMo2WmQvAwjeSyeQxuqhSytJBG0u7SVvJ3ao21Rq12OXLTIG1ejC7dYZI/tbo+JWrFMtYoxGYbXJVorkvjD7x/m1uoMzXXFmK6lwDzuw2lVVuBGWBVRI/FKOpsQ+JXZpJAq+gzacWN0T6pJ5Mk2emkfKw5rNBMquXVI3dCJZVnYy6dwrR2rGlu8q3KF1Os18nkyklMzI8gWkcUkaBWNGdrSjtdM3Kqsttx4st2NqnoXFPp9aGSOfpmuUr9KNG0K/wCHqVwHSBkYnnEKsdlSLHOEmCWoHYIxrGxKbgyOrvdokVZN4jXNRW7LcKQZ8SNI5WAIoeSr2iFnMaoSt2qWdluZbpNVPhxFl2VKYyWBZWdVaNjR4z9ES1q3xaY1W263h4cFz0ZG7aNmZYQACUG8R7iqgDTG1y3NVtNv2sYxYW2K6Zr2uEhy36PqrVRxURiTdoGIaeQhnaNY3SyJm3iszaV5qcdWHULqMxGECpMwjdo2LBlIW1YyWdr1tXg3k2u8K24j8eTtmjZ72jBDohrHU2sm8DK/LcrLaupqYzsvPNI10go70O8W24gvahVp1ZVVVW27mtu1acAVKE7mkbdKWjrvJWohRnEkY1gk83LqZmtXxdmNpZCoMglhE17l1h4KgKqyxva1jwalW1GZeb4sYhdA5kVmJQlgHuQFSXidA+lXVlVWuZVuV1Xw432Plxu53IiSimWIuRxko1q1ZlVo3jjZdOpmC+lhHcE4CkO0UkC7kCKyFjJIzOFvMyLUBndb5FZlUW3LHTlY6sB9nZBIoHLyKlBarcJGkDM7Mlqrysski71dNsfHDJkmaYOWMxjjM1kxJgeRlVmtOnVcy0jVlblqvNgjnNsKrxiIlXqt8fCaji1mCyOrb2N7lXd8q7tl7eZjuTg3hCD0ayhzEKkbsmSPQFoQKLQtpta5l0qraqr6WLC2xtM5dsy1kU4eWe6JlaV4XV7kUMlrpGy7xblutYW6cV9nclKWy0pq6mULdUkuyG00VVVkkVVWis2nuxJekDNNmZ1UMsyZx5o8vG7mYks8BhCxK2/jTTJp5vawYMAhI3N02ze0nXjR1D0dwiLGkQcsqmA3fRtqU/7QL6V2COyIHDRuCzlGHMbQYqM+ocicsdWbxFacVwzj2IkzSF5ZIlDFL2BcQwXsqlk1b1t5HJS1brgvpYZ7BzBJNq0mVZYb2jdSQdN4R2ZUnVW3ouVd2z8VquBncmlTHJbIY7ws4jkjiDBkCZgMomVUhIRlZmk3/HdrJbYrFVx0b0Ny27ZYw6TJu4xctwRyyXq6rKt63d7Nbqu0qMcn5LaUojy7SIY4FQ0LUDSRNIjbwsqrcyrHbvPSt9LFpbB660gaC66VxSOlDduxy0KrZbarMFbVcOZtONHCPawy6yoYpjnCGrrPo9kgyDsUq7U7zWlpBt5OX/IbBWPZq1DlrrVN3CgJIbi12pbfs6sVDkuv/LIzAFnZVZ2NApIoqg1/pW8/jWjcwtw9X5RuW8iGTMgzXAUQKCBqZhJpVlVrWu1Ny46H8RTP5gsPqnj8qtPPwqYCECSLcysQVKqKWg09lvFptxENkq0MwvDhUoHC0IBbSum3ma7mXU1W5sB2+Utkq0uBjZHYSLYVBraEYW3NcrXBlbVW3DTN/KByyq2qp4cp40uVRd6HMvo+j6WInVaZIOuLK3Sc5jSNU3Vq9KM1IIyVQSuwWkdwU8dLAHwsqtd9WK0bZ8hkURLIZLg5W8BALr+22+7zq3xYHL8ofLupY1oaclsjEk2EqEa7d3Lzer2WxjPfKDyybksrATKzq2gyCjtAS6qzWXNEyhXVW5dLXLh3VKZuXhNSL2AjUudqs4ozKNLEuTzLQRkXMSRp03W/s4iOz+jpEprcwDAsx4gGQswIK2toXw/34i+X+UhAwZgrFVJbUHRpFAuDIrKqy6beXS3ddbhHOfKZgJcqLSskSBWSrNI4Xgyrr3e77JLV7V9FsC6rSJBLgnYHtBGqbq78rG1Fq6PpF1gqRXSBTmtu7Ga70S2IX1wdF3kRpEbXGYyLy9pKi0FgvoqrU1WrqbEKznylsspcsrsImMZtULQF1q7Nc18a6lPv4eLCG1PlLwFSpVypBVbwY0ABW4jRfday8ty2nBPr0nCNYKs2jUmdUov1abFdXDm2wqNGmkbUZDV1VWfyl0nxDmxbT9IgKDSbFJ41N9B2NbyfF+LHK8vyiwpIjgltWouv0yAHiwFtzKi+U9FtXLhptH5SAqwVXCISjFrQSbrUBj5tfMOb0rtLYiZiqLRGsjOFqTIbmuoM/wBI7lqm7IWYXNWpAqtwYKy8y3MG9LFXda22EeMRg7wMDSppaGu01W1m8OltXnxTm0vlAMDawkUBGYXbuO4ANwW+5X1ei11ttLjiNdMetAMr0JW0DeE8UUSBaWHT5RlXxarjiCvjGEENKno4R4IJCg3TvIiR45Io6FKRyyKRIkoVro0kS9VSONVkUWW7xXb0Vwzg2WpkkAS9CGTLtQiTeLY9GTwad4o023W6sCMzMoEwY0DoY2CvcWjcq6xgxc2qK23w1ZjgZIkhi3gDRi8oHrRkaxmVS12ryd2pVVeK8uOdJm66BoiyObYzskGYK+UMcYTQStsZkRVagVmXeNCvFrdLFlwzjyjOs6orIm+M6K5YuoKW0N2lo3jW4MzKq0b0sI5qANGSVXyrrEhdWIJAW5ibrbrZOOpVZtWD+iBUKsH0uro8bhlIK1XU7My27vU10bd2AtmCpBYJXN7JkgiRaNEEjIljtUNK7tvQ0ga7eqzSRqvuXVgF/KBLCN96arEbYwHKsrtZG29taKRlujZVb6PT4cPtobbmdF3kt9ysCgVLljY3qgfU6cqsbdVw9nDWJrpEjVJWSVS0pJciOQFqOH5fpGXxe/EhcDZLYn7BYoRGAAS5N4DAO3cRGy6o7m4Nd3Y0zBXKQ3qDNnZ5GtgAuSKAXMrSMvLM0rLSPmtRvSx45ySF79bOnCpIIjttRnW9WRV3dyi3l0sebDXaeZUx3DeI5I4pIHZqMzAAXLazK1rSXMzd3LgtcQnKazbWL2CS55VDUkWRkZZB2AJbatrejzU5sOsttcgAylVVklL7qQXhmK3sF8LNbwXxV5dOG20sm0qNODuw5TSFAEbXWmPS28utZq6btFxtwns/JpJI7O4hBha+QgyMXqrHRZoXSy7zUqqcC5wsnQzamWDSKPKsaxRKHoxMjhVLR28rWtbvG9O30cG8vlwkssZIdbUerqxKCNHolGa1WjkZl081i432l0cl3VytGhNhjViTNMNLNYGVt0sbNExk06Rh6NmMsJcmKR5JCqM6kmkiPKQl1ul5Y1VZG1Lq7sCSJlAhmUyigCM8Ek4mikKTRWL0W621ZGrd57sN5JXaUhUUx5Xi6rbVYxpLB2a6Xm423arfRxno6zsVNUiVFkccQSrPap+Nre30VwttLJtFNKiPGPJxgm8kspCOSxddLMy8y+e4t4cMSCU5W0+WLguFdnlCCGikhBdcxIZla2SPUZNVzXYcpkq2ozBWNEJtapVQrAKVZt0vlW1Lcqr4vDgA/TJpZRQkpGsSVqQ4jTQUBXxXW6vRHFcSL+RnVQKUjDgxsvPJH32FrWtuuXw+UDacKzSmWnSLMCOOH5vSMGOsg4agrNro637vzNc28YN8OA+dyl0SQklIYqtIg4WyHtYi29l3f2V7vFh7nso9DMXAiketrUYhVKXLXm03KxjtVVV+GI/mOkJlkRgxpUW0rQmt1GZf6O30mwiciltUx2bDJIsdgEyiOMauMjDS1AWudrVXi3hUL7WN8xKQkioN4hJ3jS0iCmth3fpqqqvlLcMoZRFGFLteCzX7zdEK13FLLmXdctuq6vLghHt5njjiPlBCu8qWNWklVluVVVWe6PUY/DTDhwzT3QbozmD84ZhdGqhkd0TyZMgWxj4mjlkX7PMGwTWd0e3U6oRqjIe0MFso2pVku03ekGphlkM00RlYWSKgNVucUYixjYlrMsTW6eVq83iwzgzJjWJk19htSvEC1q0Zl3upWYKy6eW7Vhi+TZKU7zGYksW8yCJbo1UHesSfpKqzXKq28q8q/FgPtPOIrIbd6AWV7FYCNQVYM3hte5dXh+ziUbTlUKUdgjsjypNZpqwZlUBWXyjN5M3cv2cCdk9GwizFySjwMwUGot0qwZkbw2+K26viwwMG6dPMtlklieUuFYKiqzUUxyB7VUm5Wbydq8rXX+HA2bYUg3imXVGhkeNjcyAuqs0a22tpkXla63VhgmZiW6MkyKWBMpAAjjL+TYs3xLGY282EZNuiOQEc8dReHDrbVqKD4l1KwVsCTdMUfiysQiQXFktvWiEHdk63F2reby1bbbbbWwP2LsuoZzLRQBoa4ODRmVaei620t89pw0hy/lESOoKqEsc1A3nlXYtptjbuwWz2SVhc153IRdBqAJCy7uvNu17m9HsxISEyJ7Q2NGSBKQjnd236XJJWiam1Mupbbe7EQzpJYIrkUXSqDUoa5iAFtW7V8S14YMLl1DXOFJZVMZkDFCouQsGblkuj5m1ebDUZJjHNJwBNFjqaIpZkuZDpua1uHs4jJSTTcEgA3A2PHdKqqTINRFvNdu1jW70sLbEilbLuZGZQyMkNQWKqpXtC8q8q6m719K3Gk8SMVLB6RqOCliWktuLi7W2lWr6NcE8xthikfAoAoAVrAWQKtpYK2vebuNivNci4WaQQ/Z0UZCvHxoWjN9acLV5vDIy3cvKox7aeXcwqFCbkgUY0aQBZOK157WZlW74cYi248CSKrKa1tRUPaba1MtrXW3Mfs0xjZGcnZDxVOBbgq1orWkV5la5v0Rhsk4uhkObem6AYuzMXZFIY3BVCE6rdSqxx7PZ2TycdLCoKs3C42leJKrpX2WW7BPKtKJhVrEdYg0mkki57GYL4brtPNhbbWQVGlFVmaRlkDqbRIasxqG1qttq+0wwiU4CG2Fn3FySHeFl7fKAqtGublXm5sZyu2JLNyrBEuVHtuozFrhw5Xu1fdhtnssebiklq2sBQOVNpA8O7W639o4zkJGR1jYMzirLYwUqSPEW07y25gvo4cHcmMJOaO1lMdOFRRa1JUtUkN/SMv7JwMbaThpKcrsCy0NQw0BVu5rY9J5cLbUzzMVUAmlbidJqGuX2l04K5uErEJFaNrgzFSTVSpttPiVvEG9eEZ2pZplkid06lSl60VgSWDUZq0bw837ON8y7Aqq2hJFLUerCMleNWbU8i+zzM+Huxdo8TvAoR0J5RIY3cWggMy8rdreFTy432blrXmUgEqyEPaWLAFmJQcrLdatq+f7OEIgp4SKZFlQpxLll0AEFDbexr4I9y1wb0jhxt7NEpGFS2MKqqyU9K50crr1Ws1rLqwybajs8rszC4KrgcLQoVUUhdTabV5dOnVhou0DepJYtHUcCNQF1OXxLdzYY2yTp7th5FTUv0vLViHAUWrpfl0+LmwwGWjWQgkMrAgBa1BC2qDc30bMvNzcGw7kzBdLp5PJhiFHBpieUBR7N3M2B75WNqlhunHFbeIZQbbgfSZu37WHGV0lP49u71d00busfAsatPGQ1oct4Y2bw6lt7cZzeVbyZJChyEXihIPMSQvNbbdd4cMc0zLG6xi5Co3i9uk6mJ5XbUral866sPc/lonRnVnCBBu14KVkBRRcG5omW5RbiaCQorJDa+yN6qSKpZIrYSwZqM5DNdXUrs9t2lV7Gxq2dtO7jXsjD3SW0C1soREzNobeMLW+zgrmcwIqxGMshppEylEkYKyyAqvNGzcLWbtt9LAaXNyJfKixypl3cKwQK5jNqlmuZWaHeXL4rfRwAE5p+SZtkWDUqCRR2MZYMwrpotumSO5ZLW8OFcgzrMzLaRIHZr2DKUcsrBgytdda2r4cOW2yi0cL6QHYAwZeZWa2630fRwymyUhqyXAIIwdDEqK3KKrp1aqKrMt2C2QkFvntpiclbuEUhZAyrGQSLDYGa1otK+K7hy4fnaYCtewXMoI1S6gjqhZibl5pGu4Ny+fDbZ2bILm1mQXCjKofWrKaK6tarM3FtTebCcmx1pGS8V0iDebtXJ5OLW2r5RFtu8LVbA6qeQnmWzUl5Z2DaipWlVYENWS5PCu8ZTZqZjh2/RoMtd9Gw3ka2lbDfIbV3SN5Vo1bdq3o8xxtPnKmMJGgjaIR7soIyGULWRHfU28aNWK8tpZRic9V/RZc3n0duMeUjjaRCKqJUNqRg2rzNbJ8KW6sMTF9y1dGYJ2MxNOg3NzgPDafAK1+h/R+LJl0iRTOQomlPOxA5V9CJW7I/tHB/NZtJKCTSw5XHAqf8ADhp0r2axkvTS4obiDaR5jbh7/IIkQVIrQVtrQnGM5znEyvsvCYTDYShTZTGqAItmD6yg204zEVLcY3IAlXsqewMOUXdzelia9AMgzyjUGjC1PCoJ00r6Lc2IxtXYe7y0yhi4aNwA3FQaNQ086tqwY+S5m5JMpJI/asjRhu9girUn2lZmX6sM0S6Fl9IsYKWjqjw6/dBjObTGwj4K09vbR3MMspJCQxySHtApHG8tPZ5bcUH0E6btJlomIqzre3rZze32rmxYnyjc+V2Tm1Bo0yJl198jrd/2Ucn34qTq8yZEMYPdQfcMFUPatsXG9CMKC2pWeLGAPBWAmdkbzCv1nBPKZZ+81/UKYzko+A9wwSQf57sOG713dWoBYABNjBx44dRx6cbiLDXaWetFMHYCSqsl5ACZZqJa1J/uxIugoDy29tAPVwLKv4cQjM5iuJz1QQVaZvhA83AOx/hwDTJAVDT00dH1HTeI+JhTLbWaWNGkJFI1klPqEaPKfw45r6p82/zdLiSZLnNeJrI7Sn+0xeXXTnt3svPt5srKg98hTLj+1xUfQPZZEUYpSir99FwdUdqFy3QqkOrrVXcG+qmWUyvvJ/ViN9MOk4SaKEIWmdGlqLQFRCq6i2rUzcFt7sTSJgq17OH3YrXpNa2aSU9oVo69mkm8D/rF/XgHmBAXoOFYatSSLBRnpPm4s3G4ljS5VISS0b2M1Vhx5nj3irWJtLeziipdhyRjNb11SVt5PSJVjUqXVWtK6Fia5W3arpoy+FcWZ0kz4SZgDW5iaeY+bAPbGy9/aSEJjbgsiloyGtV1ZV1eG4W6rviwVCsRY5FcT026MU8ZhziMMwCqySY/O3aOYzCrHO5FrXekYKFDvb2JMSm6i2stytatVVbo/tYLbP2w6zOylyJLidMZJRuw67W5ey1ubCr2SWXqrVvVUCuY1YPaTRW1S2x/Rsv+HHshliyTB4EElscUUjSlHgkZ7r2i1XwtHdVXVWWq0xqggiF8yuYQck0y+1TGzuzGRFs5AoBLXqApXSkcjKtbWXUbjy4lW0MraZkky5y5uBCOpLKGVXC6rWuZm5ruUXDmwnHsqaCILdEjJXWtrkURmAW+JrpFbV4tN3fjOSy7ySNLNmHjYtEJJQZZJKkrR0jZvKxratVuVfNy24aNhQ6pNwtc9sndyJvwirKW1SpWI2o1ira3pW6tNuptWIy8RAIZAakOltLhaGUHTcqq3Lby26sEOnW0ZGnWOOVc3GsZRRxKEsHagt1tesu8K8y8t2CUW1pIsrFEsEwZKG6J3AVqsrKY5VuRd3qtutVRh8hATapGYUalvZso6byBmCsm7RihVGZXudbfKMrtpdlZmCt4sFNqdK97KVIj5GUOWMZK6WVr0aPfta1pW1vDjbaebEQEgrIpIQ5dywjXS9xUq11zXN5NrmbS3o4HQ7Py9ljW8brWa/ybSKrDdvK1uld3Cytyt+jggLQh2p1s/adkjXxPMwQK+7ZA6R0sSjTxNFzScZFVmXTpw+2wQkske8kgjsV2tZJ0JIuZQ1tyyNdqVVW6xmHo4X2HtSSaKTKGR5ATEY7rYxMAGolZbVijuVayXeBdWE8/DYzZeS0vJdvBCYyRMGexzKjMr3Rx8ZFktZR58CbZJk82MAjRXVfeLJvt2w4A6t2C2q1o7dTLctfNyx59qKKoI2hiEl9hkG+A1KQXluWWRW8VtuvE9yGUlWAUjjkitCpJDJHIEaq3Glu9a61rlX68RDaPR2NWEsIq28YShwWoRa6uLWuWKRfDb6VfaOLBNtSZj4i4TuiBd3H3amuZSHbl1Ny/Vh00ZSMVVoQylXKIxrIXZlVg929Vl03XaY7lwvl9nUVjcd9EALXIW5WKqDGjtdK10twjTzfFh3tvNidUy5OYd0S2O1lAAAZ5JJGs1R+Eablqq3abcM0ZpFN+jzq4QRB4Xd3E0kNGNqeVZYi1qs11y223LXhjor5P+w1GyC4W1c9mhI44EtBE8Sqrcqsz2tdp73xzVsDYmYmeOAJ5Z5VXLqzBSzsWSOnKqyq3lG1LpTl1Y7tfoimVymVyyGqwiNA3AF2UmV306bpJd5Iffj0Tophpqmq7LIeZ9Fw/SauBRFIbbnl+qkGXzeHE6VH+eGInnc+V4g/5/iwmOkEsUO9ZGlTfRHdo9jtHHcxC+F2eW3mZVtHHHoGLa+jSNVjdYjJozPJcVgXMr120Hu1Qc3HIW2+SsLYZFgp2UbjxoS0lpA9L6LFc9c0G9lySAVpPNKTQ1CxxIlP0pcEcl8pDJgg5hc1k4rQzPwkkZwfoIjl7k37Ncu9Zlij5i2nEPznWmMxmjKY81GM0uZkykBhV4Viviy4YMrMjLdHHVrlZqM+PKsBjdfSra+oSS49kXIsRJ5bV7XpLBauiH4TXAAYBrGwzBjxFgpjsqDh7vr/y2CUsQ/z3YBw7dC8Kefu4H14cjbAPn7seyOa8mV4Kx7GjVBugfSONgRQHjXs4Vwrsfoo7jsAr2k8B9+C7bRU8CK/VXCy7W4UDU9XYcSmo8NhogquKFMvL3GRuTrJdCokFZHvPmXgK+84VTaUaTQqkai6SMV7W51728WBzTHz/APmPPhztvIQQvkp5sxDFlmikczGVQnz2HNWMgk5WRomgbd83b6LY5/SOMZhaZfiHEgyLctwXS6LwLsXVDMO0AiCZMWm9ztU1zMQt+yP1t/6sVfsmYvPmwDWman+4SMtMSPNda+TKkrm8mw7FudlrQ3DU1t3hxH+i2ejKPIjRyPPmMxI27kWRAbldqFdVqtKq6vFjz3oni6TcRVZtcOztyMnlZeodM8LUqYWm8DssMuvkCIHHNOOks4Re4U7a8APFXFP9KNtXnR2rS2gHaNQI03aWVfixJ+sbPuxAXsNa949ED9ptOI1srohKxB4JWnFu6o82PesHTbTZrPN18yaSrvrVerptsI++Sh3WrlKwrmFW51ImTgKATDcMOZdKystV9jhiFdGmjeIERg50Soyq0bZeFZUVmljJ5UXe3LvG5mS7sZsXH0i6MBcvNDIwJZDYylgN3IbHS09rLK0cot9eOX9sbURXH5SZJBIbt4rhDarQEFNN0bSXcy6tWprsePdNcPqVmV2jsuEHmP0I+C9b6E4kvoPwz7Fhkcj+oPxXtvbDlhk3k8TqoY9jKC5IWcqRa1ka3ctrLj2U2RG4zBaRoIlSMKJDR2ZjvY0I0+lcbdSqLrWDYYQPvMwd5KuntPABCptRAjMqrb3Lctqi4XYX2p0xJQuWvka2F7kVRHHRUZyyMyvJJcqlmW5lDUbHmZOwL00bEwOVZpmBWO8qzhUB3ZES2ikaNqa1Wa7TbS7DyLZ800qKjM4mkKxBIwJLyeFmq9buW1/Q44bZPJrHLJRi4SW0FDepDXMjV8Kq10dvNaG5tWCmRSVjZoj4OyzPdGFYOrLxa69luZiqavZphiU6J9I+h0keZniLPmJcrQ5qR7ZFAvSIWhLWW1lVbWtfj5sZOyVd5S08kMYBaQMlwq5W0DxJGzNaVbUvNqHKIzeTWCWZDLG5l3UjZl5GpIGW+4lWV7tSqF5eFvs4IbJzQSUbsEq4a5WQTRkBVqYw9ztbfcL1Zo9TeLAzuTQh7sqxI0bSqd0L43jBR5DI9SrJcu6WPUFaNm5qL4sO5c4WRBalQDGzR1BmVgumsunVHIyiaLm00XVhfa8VMwwaRhl2kkMciKIWKL5JgAy2svLpXlw+hdA8pRndEqCs6iske7dGRbma+yS5rl1aOHhbD5lPsQTYO16srK8SJlWmlcZrgXAVUDARRXLc0ccNvLvLWN1zY8nSfybtl7WjsvO8S5ySXU3b1vJW3Mtq8yhWtpjbZGw97mSWLxS3KC4ayNmYMo4pyybnd6W8/HlwynCUdY2Nu8sKlkZnKMy3Natyx7vSGi0s1zXKdOFZNCkWWzTCGeLi6K4k3jUIUu6rS9NW7ZljU7uTuXuuwKg6NOjSMiruyGqYpAUotrFvC6qrNvN4q+TXSbsNdh5i60M0amptBcxxgVRQjtLpa660NbzHw4mG2shLHlY5ABGjTzRvYd4k7xqsRG75YlZmWNmutkUJVWtwwM5pEwonPI0SqwF8YkKFmBJmkYozRFWaTdKyqy730blwZBWRnXLgbsAOqF2JAFyiNW/p5PKM1upVozHw4bzTBXeNyiHXe8YKArVbA0aLY0iq8lG020wlHkInEoUVSNSykOAsiR2q6jlZmt1am5rqXYIWSJQ/Z20naaNAHLR307VUsHZmOttTeUVdWlbOHiwX2Dspm+cqbmZJLrq0iSNzFZGR4o5ZNIZbmVvCwa7DSLaSXxmytKAPqZVoVclQzLbZqU3MytVuXD2CYipZnhEYK7mPMbsqiPckiqt3ziO66QR3d/Nhgbwniy0Gy5nTNTGKOM5YM0odhcDI1oRQ2p2VY+KrbpNxwns7OTBzw0SMEnNt6IrKjClyt83ZY15lZlZrqKuN8jmJ13jugZE4d4vDlmrIUuVpFX0tTVtua3G+f24lvkg0cLvpXWSXCKzl0XeIys10dt13DlW5mwQZLgAgc7VaS5WN1IdVb5/Nyod9lsnCgaQo0YUJIWiKCxbfnMu7alupas/hx15tOBL0jtAy2V3K7vueVEVY4dXNFBHY59JrFPiwj0I6Gps/Iw5aCjyvraQi3ezuFZ5nu1LBBGy0VrrVCp2th/tHY62IouITvPAuxLMzt/tHlZmPvX0cer6JwTcNTAOZz+/kvmnpZpd+kKx6vus7oPrzzSqZoneEi+qkcfOT2i3xc3w4iud2YTU8OJoO0EnlI5ebTg0z2Djw7Kd/Ct1KYUglDcajjU9veS1RT0v/AAx0zDqSdi8yrt6+GuMOEn4qG5ecrmIZ2eYtCbTSaQBom0ujrfZLGys2mRW1BaMtuJXtLaDKaMd4EZlIcCRWsZkaqyqy6o9XL34BbX2G9z2qSvbUdgr2cfi04NbYSpavazmo81Y4GP7TNjzjpi1lHqq9GzpIt4EL6M/Y/iMTiW4rB4oudTgEa0kXkECfJDs3t4gmNgJI0K7tSiWKKXJatti2rJbpX3Yayba8yoONRREFvDutVbW9rG2VjDTKDQ3QqSD2HT+LDXN5YBjSnaad4p3Y9A0VUGIw1OoRctB+S8B6VYapgNJV6AcdVtRwF7wMr8AUTyHRyKUMZYMtJd6WXhJPhNxsub7TNhhmOoTZ7C75plg1QeG8Qml1vFJV5e70cEtndIABQkr560IPHt9m3Ei2avCoq1SSONQAdVR7OAxGGZJJYD4A+YVnRuk6oaGsrvBjMOIPyKqLanycMi1zLFmIrgQVhzJKlSLTpzSSW+LUtrXG7DfMfJV2WVRYxncvJHGFZmmSdZkVlrek6WKy7y61LblLeji+YI+Pq4U7OHnwltSBae6hrUigJsP7MjY5zSGjqFak7VpgOgwRa/kvSejuncbhsXTNauX0i4BzX3sTcg5grmXO/JLAL7rO72Rrm3eZhWOOirwCtld5bJp5ljXFe7S+TPtFlKqctm0YLWzMpGQVNwAGYij0rpbd6dRbHXM8xUo3epF3vBsf+L78MYsoY3PGkd59fDmFRy26vFjkujuDoY4VKdcHWbBEHYf1Xp37QtJ4zQhw9fBQaTyWuBEwcwZ3ET8Fw9tnq7z2Vjfe5aWDLo0TyM8d6OQ1t8bqzI1vk6rvLbbmHiw1j2sGjDKI4ZPLNaAKPHRFKby7QrWsxja1pNChsfQnbeZpCzKaaSPUQRxqOVtLcrLjk7rT6BRmOTMwpu8xlQWmsopkhY2jMAcr7qXdKy/6t7rdLY0sd0c6uma1FxIGw585XNaG6eNxGIZhcUwBxjtt7snKQbiclVU/SR5Gjt8kJq2siLRa23iRW1byVWdRN8XxYTzG02hzc8kUrRFMxMI2qwWoPk6BltVWktoqtczW6sOtoTRNVY42LgR61SjFkulAojW7t94ys3hUXeFcEdq5WNs7IEMrRpPRkjJKOWlt3ab+5WVZGXylunm8OOIO1evbV6GJpVjNwzU7Ro86hxG8kodmMYPIlzLHRbtWv0se2lFO+a3aLeRu41WOxicxu7pBEV5GiZZIbWZrmRtXLgdk8ukbMd7CJXcqgk1oxS5HY6bWa5vpLlWPmF1zW6bH2qkSJWS1gDIXS0AbwyoQ0ml1tVm5NS92BMZBI71pPmis6CUWRw0XUlwKu1ljol1tqrHdHatravaw4fIShS5DOUUtZu2JCky2Oq8sum7Ssa+ldgtmp1eMvGvIxSpe9mKRcWYM9jNa0im67UfOuGTZ5oZ5YonvlVIYpWaUmOOSMq4Me6a1ZLbVLK1tpZQurBTFgmG8pnBmLbQhLXhlWlIwVCrQIJVWy25aq66dSjBmTNTmVIpmmaDJSjfwxgkqhZIntZPop2W23Vu/ELsRrK7KzDSUEgR61BXgxQlmZAZVbyfmuW9Vu5sSODeKrK0zuKwsykVmYqVRQWfSkaLatrarUXT4sHJiEIaJTmPLLMHEhkijjkLoXtpIULNHHIqtazLEvxXfFjEG1FaW8MjlX4j6NTGdZYq1yOtzWi1mZfR8WE88d22Wa42MqtGQGMglY3SBm5EaRY7eW222niw3ymxVkagMahqvFW6NWUvabA+r6SXdlWXuXDzdLVCxmNqM0gcloA5I3TKgCgLesg0XMrbtm3bNc1bhby4zJtN2EOmRWFDKxUkyEyO9bLmtuaRWuuZVXsw1ze1psvmlVZTWIGNnRY57UCvBYq6rWttj0tdHqwt0hje7LzB0aDMSMrOSBOJGCq6kJzNFctsb22retuEXwLJw0bVvM5LusrMJlpYtXASNQyUj9Blj7NXLdjLTix2UCZDIUS4rQtHGqPJGFW5tW7W5vEbThjncoWtfSJI/GvAsZGoqk+JmnkZbkXTHcvZj2z+jJSLeXtUAG1SWUtVFZgzcupbrd3qUNX0sDrE3Twl83tVWUi0xbssZFYC5gUZr3t0oqeTq3o+GrYa5jpA8TiJDvmIAQraxJbXeLmvik5V5rvFhXpH0aEDozFxFIY5uNWR+PFgNTrasrVua3lW2uB+d2NHZIwENJhwAIL3cx3d10qQrlmWS61d4yMl2EHEiEtVL5bazKoKMoKUXWCLS6tvAQ7My22soXUrKWbw4dZvaCmKaxkFsWrWCwYFUAQeKO66S67yanhdgVlOjxYFAVM8lJS1zER2hrYwGW/eMttdLLa7fFj2w8i8ilDGhWgLsABwZrdKqrM6pqbmuWmI3FEGrfJ1EMQdpZN5Yy7oLIkYY7hue5Vk3m7Yq9rLppzYY7eUvbEDM8z3Lp4hrTYLw1yqum0XNdhWKJCzsp8mWKXvGwjRlK8Rq1yOytpbzWnCWZ2YQm6LVETPayEliQOAuVl8TR+TbmbxLzYHIooTXZrRgyCRFKwMQwruyCD2PbptaRvDzUt9rDva2y5CkICFoyBbTgJGo1yRrdp5d5zX3Dj4cJ9INn3DfElQI1NSlQCgiUqWRmuZZF43Kva2rGcvtLeQzFijRQ1EdA5BaS6xzbquVrYdWnl9FcIk7U4C0z20USJAQFsq17CR74r0tWNNK3I0ci+lxtLcuGGd2hLcXjaQMr0uUVj3Ze5AU07rm/ROCm2OkgzIgcqKZMLGrUCrIL3oWtVWn8o271Ly26tLYTTLzxB2iFTMsgV+BVSVdSFVmtu3bMw08pWluGm6UJ1sS7cXBAzF2Qu7ERlr2e9Cq3W26RptarLdpw7zOz5F4xFb5ALgkklrCrMUk8KLp4XrqZPMy4CQbRYowj3ieTq7lbw27sU1Cr5DVIvordg5s2AET0uj3dqirAySyLarm1WuS9WZrfEotGGmyeFpkdtTJPllzNzZXMqWpC4NYC1spjZlaydVu0tputW3VgZ/vZpnt3GZEQxADykcpkUlmWQFF0SWry23XG0Lq05fYoR7XLZePcrQsGO8V3vZkZFZ4LbVYXe0pXBDPbJRJIiN0zqKo+8JYLu2dbSlq3Rq0U/pK1y4Qcmi6Z5TLCFJrlZh2edqsLrV03JPu24qyrdRlu5cRzNTFaMzGsji16FUMYZWoQ2pJEj0nxXYkmeKmVTI6oWqrGoKKtiKZALbmkZvKXeJj4cK5LbBjV44t20ZjvLPGpYAHfsTvXZU+jj5fpG09nM4Im6RCiW0Iy0aWSOm9DGOSpYsUk1xmxtUbqqxmNtPC5sPcjmMwFjETPdaXjqaCpLLRg/iRt4t32bdWPSRZpI1Lgzq43mX3YoSrlmDXKqtFGzajd4bl9HG+y8+xQ13bVrCzqbjIQbXtNttqsyqJOZrGphuCYCUSyWXO4c1Bd2FAoBY0N45luSPmUt68AttQgrHuRJJId4hbi4DNquo1rbvTdu25fSw7y2dbWztVIGFkkQYiMNJuqMWt5rkUN4dVcPI1ZHWQuKsxO7ZaFkpc5DKrIsbc3iurww4EXSSGwej5ARaRKhkCkOHQkVViWdeddVxkW3tt8OC2a27u4ydBkDArqYCEMWYABvDdvKelzeLC0sW8ijSQmCW1NyhjJVmZm4N40jWOPfCRVZZGfjbhjt6AskqiOOYpIrruVZBIDG6vRGuu1Ndq8zcow0ykh2zEWyQksbWuWhZSSxWpBta3muLNavxYfZTPRwvyeScl3UcYjVGUMq6mltk02+JvFj2x+ja0Ls+hxu1VQSVd7fJyG7S27jajLcqt224XzuyE3AFGaNxFcqOKKUNtzNzozN2sq2tRcKySDZTbDySqDPEEWuuQKloUMthDLpa2Nlt+zbXDvZM4aRykUDPF2sVYKsbNwdQrqzSLclLvDdhfZWVEZIBgaRxMpvo+uquWua5VkRWj9qSmHeyYWKRGvYzJKHoigM7KqgNqWRV1ezW3DE7Akguz4pEOY3xs3KmRblbWrM1IxcutWZo6Lpw86IyZdcxG2dJ3SpS2OjO0pS6NQLltWRm3dys1tGbBHOZJyrIY+ACsJJJLnYIGYIutkdWbstXuVtOIjvLxVogtpW2UKAxIt8mBdYvNcZOW7T4sIFLOyP7ZdCtAQYlJsjqXIBZWKFmta3VzavSxnewwslFd47WJQSBAW7wxVm3sK3ctvNbgUYXlgJmCAxl6MWMbIwa0XF2a/wAOm23iy4f5zZkjPGxVLEgA0DedjXMY7Wa+S1lY++7DcSnzSEu3huzEVRXYqSbFClBa6pp9rV9S+jiOmW4OAFAC6uNF1llUauW1VbV68SDaG6RYwryOZ2o1VAZTTgRbqZfo15u/w4fZPZxivWSGGRJKpvixIVwqSkK0Wnf22sFa3TdzYJIhYk2ehheRaXTbpQzmpCobWRSnPb5NeXlxHchnQpPmZhed5YSFDMK+ivLT7OC8fRgOtKSGRSECbtgC7aluLeJub0eC+lhrB0aBcR13kqyAAAVuO8VQvha1uX6sMISjYnG0M5HWUopkQLxVizKzMmoobeZGa7d8vC7DNNoxMEISq3ASISwoLbSyhblSRrV+1a2N9l2KZQCzMxkRI+JCmrVJC6fS+zhjPlk3nYAlE42mp5WJIVuZbWa70cFyTKQ7X2Ru5UkhmYhbVYm0MrgWuoGpmjVbaSR+fEdy213dZGDcVlQG5VIUXW8G5W0tyr5sSPJxAhJYywMe/UXFSpLqzXp6Xk2ZdXw+LEc2ftExCQBU3bEoq0qrDTUr7NzWlvDy4cXCSk209uQvl7G3e9NKsqlaAWqCpuZfDzaW48cR2V5GQRpSNFvRgW8pJ5mNyt5PzqrXfpYHvCLwnlCWJBKC5RFbxtu523jN4bV04b5FdYUM5pXVTixGoKbeXSt3hw0TmnCdZjaKqqqqKXKycoNxOmgLczao7rfDgaufLEMxITgSoJJp6rtTsreG67BOORbHG7FWkFd3S4OQzKAW1WtczXL5rcMItjBnRDxkcmisVCCouBu8EjWtzW6sIRCW1Fs9md2oIcOzK6XMpNqkq4KhtKyKu8W63lPnxrJspbUkZzvC9xvoIyEt4C1tTK1v2f0ceknDKUcBbCoU8LgRbcoLezdp5Wxrm8yo1oFEa1sUirKht1OPC28a72q4QyTwsnLowZhUEqad9QG4k3ey3DxYHGVt2Ee62hK2qSbq9jfDb4vD2YK5LKNQMQClpJPAkinFgPh1BWXDbJbPuiBBRVkkYlq8VRPCBzJdbwbxalw0WSyRSFQI44nAEGYaqPGCZXZdLgC25tVq2rgJFnjcvB2C6CLyCDTgQfDq1W+ljbNbYkWRbdQUkxXcWUjvXxaWw42LlpEY3Fwh8oL6EAtfqp4uZvtYRFk6CZzYhQgliQaFwSagsbqE/ErYLZXLhIKFArykGN6ghoqrxp4OXxNqrh/nM2JGRiOUG9O40XmcrzXd6ty4bbOIVjQEQ7t37bqkhWt1Lay3LdbhSYumhe2/0caKoYLvL7gupiai24W+Ffi06dOAkjkxpxICVrdQ1NdRqupdX2eXEx2v0j3jBkCpvssiOKsA00elity3IrNa1q+1gJtuNnNGVVCgAgAAqRataeG5u23z3YcFKFMYstxRnRqVHBwFLUu0qfDytq5cNZMtIVBMdiOxAqyrGpUsyLzal1Ny82H+czG+eOR6mG8Kq27tG48VtW5t4zLcdTajdj3STJ7kXIpUkhfKOjxrQ3eTC6mW1lW1vFdiUFRJhOimKRCFDXACyVmC01MwLrddczKPDcfPgDNl2iIRqSFV4KxFQS3Cg8Wnta7mxI0BVoWZiDMpZq22BmuWyJF1LHbq+rCnSdYAVKobR9H4pZSDc7ark1XcF1W4Y52RBMtnRq8JV6lzNSKPhalAruVu0Iuq0s3w4f5jYzXxREopLArITYojUcKbjSzad3ay/rwLky7FrbSy2ByUq5huDMtxTRvG0sV+H0cOcsxC8b0kLKFDUDCSitfq5Y1Vl1W9/htwPFOpJ0e2Zvbog5hAZi5UAvKy6QoLrpVubTqtOAxhKTIzKqM1Y/KgKYFFqg23XMqLbq/pK8VxttPaJgWNlYJOpkoy0rKz6VqX0sq6lut9rGnzUWsZ33juBaqkyESVVbA1rXqq3NzaWPs4cncmAWNt5wERrchdTrCkBgGHBrm0rGqqq2tb246G6gdklMgszrbJmTe1e0quhPStVrWk+3jnjoX0PXM5qKFVYbxxcTWoRdTkjwtbco8N2Ox8rCFAUcEQBQPUBaB9lVxVrvhsb17P+z/RRe9+MeLDst5nP4Cy125Up78DthZ+htPd2YOPGGHuxGcvsdy5NAor38DjNvK+gKJYWFrrI7ttaxN5iD91MSzqU2BuNnQrS0sXkbgASZGZ+Nvs24jUfRKWdQik0qeXtJ81W0ri28jskpGi05ABTu4BV/hxNTBLpC8w6YYymMMzDteC7WkjaABafiqM+U/tWqZOEHi8zyH4YkVR+1I2BPRPLWqop2Ae7E46adEN/nkeRLlggpGSQQGZ3lkNPZXd6sKpslRS2gH3Yj1ZMrd6NVKdDANaDJMkxsvtWuXTz/59+Ci4Z/Nad/nxqZwO0jEoMZrYd2zZP1PCuI7tNKsT24XzO2/CK4SEmBJBsp6LHMOsQmC5Qnhiy+q3KWwuaEXO/wBwVFr+1iATZsA/5riy+rQfkoPe5k9Ypfb/AN3h6feC5jpbVcNHkHIuaPM+ijHygpQNnyL3STZKLv43TXkfoxYE9FkCxL9eDfXLlQ8UCEA35yMjtABihnlBp8TLgRstrEAIpQccOT2ySqPRdkaPO8uPyACztfNcD5vurioenW1KLTvJ+6mr+HE46SbZBJAxUPSjbQD9lTWg78VHO1ivSsLSNKmXGxKjG1dogzkseNeA9RF1fhXDqHMd9D2g/wDnhHZHRu9zI4JJ7K8OPdw8Nvo4adLM8IloCCx7e+hpaOXBgSYCneQGazsk46VZWMlGVt080aSUCEpJMJOEkh5EVVj+JmN3ZgJs9JYt+z2SAUWWRZApYhuDKzra7Kty8racPM8GdsqEVnlRVjsqqhkItqLmVmZZGk06e3ADMZYEzh1dlRo2iBLJbIuhgzWszLaytc3LS041GEholfI/SBlF2PrCkIbrGIy4/NOdqZuSTMzfNmUwmpQNIaRwFVuV9NjXWsxk5fEOXA+fMC144nMiXoz9ilm70uV23sdzezpC8pbBQ5MTR7xliQ7xbyxsVgvYFRWZWVmVlbydvNT2Qud2pIZpLUUK+vdwBwGRFVFUI6SOsatcxVW1Lq04LNcuWimOCI7J2bYDEVzKSzUZqlCq0LLGVRbmaPydoa634rsKbT23IJoyt6jeFZnNRGSis5NFbyrNGtrRt4fs41XMhVhqJEs3TrLUlortMduq5lVu1WWzjy1bHs3lXrM1zZmu8KSKd3FIyhondharPIrPHp8mytdzXW4LJV+sJN02M0Uy9jE2EElmMcLVvDrY2ppI24q0bfs4b7F2GlWrvN5UFQpLW8VUFhLajx6Vbm/pF01XBnoVn1VVqXjeOzSu7eAVCoxcNa2Yv5d34VH2cIPtFDKSpWMBJWVNRJJ0h/SuVmai/wBGoVbWtxIDIUbm3kJxszJDeSxEVLlFkvpVL3VQxe+1VWO5bY+ai8uDO1tgpBBn2EoBycklzNcy5uA2papRWbmtYNp0lmuW23EXyeTjEVZQxqyi+q0ZqM3Aqv0zW8LW5rtOH+cz6qjCQLSSPdugZz2W2va7MrM1q3R+FrWtW3BwoyCmGTjJmy9ESJZdwQauyGJ2VkBLalbTaWu5j4cMZ9sUzSRZjRC8tr7tbGVQ7JR1ituu9JtTaW1eKSbC2eJLHKo6B0uUliygBqpYlrs0slvLdHGobViPzZiJoVhKuMwJMwzNQuBE0juLirK67pltWRt5dVUFuCIshIupHtDIxKiqyybxJRWN7bN3GXZRGVXf72RVZWub7K6cMsxtZahpUEO8ru6I3lELbooSjRskdurSvMPtYbZPKPupAHkDJGQ28qCVkW6tza3ZvCqq2m6uJX1ddBpZ8/DGthWRg1vGRBBaztIC6sj2xr7N2ldNuJsPSdWqCm0XJgKGtUFNhe4wAJVt/Jo6BJ84fOyxqGyaiPLvawMskitSZ7mtaRMt5NWtVrXWvLi4c/toyZkCtyrEWHZwYyInb8On68M81mjE0cIWyGgjTsFHotrOV9NtJb1r6OHGRSrHSVIUoQe0G5agn4lx77ozRzcFQDczGfmV4ZpPSLsdXJbYA5csvqnmWyO8cDwj7gDg+mxZJ3WKFN4wB4VCgBe0ktbavtYN9Bugkk3CMAekx7APNReZvZxGelfRrbsObePZmVWWVIpJHzMkkS5dhTyeWQ5hl8vO3aulo1HMulsVMdpOnSDgHjWAsDvWlgNGVKhadUwTc7gqSbZu0N6+STZ0J+bvMjyTTspMkhR1dl1KkSRSWiGK66nNW5sTjYew9zNloGIdsvs41eloZpM3KzFVbkW6NqLzW24sfojk5iZpcyCMzLMzSK6hTEQqLu7fDZbu/quua7EM6T51fn7hRQrkMirE+cmedj+lLjzjotR19JucNgcfiR9V6v0wr6uiGh2ZLAfC/omOazJvHHh+s+EfDgvlTWvfw+o+vAF5ySKff3+7BnJk04+7v7P4ce4VGwAvnyi6XFEYIeHD6/VhtmoatWn/AIYVWQ0FMN5EY/58582KwBm6vONoAS4z9OB49v3+bBLptm1TJbHgQKMrms20jzXJIHKS5GWbLMjIssEsmfjgiC3MrduID046f5XJpXNTpD3qhq0rce1URWa32sV1m+v7Z+cbZMImt+ZbRSZDKrIqwO6zyKTyrI2ZWKT0bfFpxymnm0qlNrC8AzME8Ds5+a63o6+rTrF+oSIiYP8AENuWS69zsKlTpWvCtVHbdacU30WlT51nY4UCMmczW8exQdUztaCq6luuW3Fr5LaSvAHVlcOqkMrBgdS1oy6WxUXQfaNM5tNLaH55mWu89ZXWmOV6IUh1lY6tw0ef6ruOnNY9ThxrQC4zxETHyRfpFsa2SoBtP3DhxxF9r7bEVASansHeB56NqxZOYS4G7upTFMdY2xzvL+/s+4XY9fwLusIY7YvCNJs6ppey0n4KM9Jdql9XmPCvE0xz100yDjaMig6sw6OrOaDdsgBUnlMMTxP4dN/tYuySWgIP/vimeu2Uj5sVuBZrd4oOndvfbXsW9ZeVuamMHpxhg7R+uPyFp9D5rY6E1nMx2qT3mkc9o8kP2DOiCkyMSkgFAtBuzdRmLtrVd38Vp482BW1dmh3YWpEDWm6udWBdaUVFW6Rm7FbStOZsJZjpEBHNpWiukY4Fq1LNIblZtK+TUae9tWCRzsu6keCRQdNSnkyGA0snjtiVmbV52W2mPngm1l78AZutdnbONzqTKm7jBQSNQEC+8ENbay3XXXYTbpOtIaX70oFYqtfKXLUi+1Xl3drfo+jgNNsxRIWkWRpDUM0gLBmJbUpVrnVrea21dS9uDu0YZEhELWayAvEAsLuHNySJJHwZrWZRacMIJunWnTjZ0bzXrfuyEPhVd4xuYoFVmZbv6G76T9HBDZey95G4RkWSsWnipBS5OBZlXetqr4mUM2AsuXYmJhaoFLVShKmM2liLmsd7fDp8WHWVypE/lHMUKgNajKpLL6RRtLWsy7y65W9LD2QmwRzaOSyzZgJlcxnHjLKrnMJGjMzBbgiu7XRRzXR3NazaWxmRlO8U7w7vQVhtt7bXkk8O7/owyNzB6YCbLjvaaQhN0DKI5Jju1tqyrIjWLv2S1VCqy3S26WGnDqLPSrJuUaqGrcRRiptqRJf5Jot5cbuWrYYwnAO1EsvnFG8F0xjjchSLQ0jnUaXatzu1jYs39IOZrsZzOdgWRFjWGGSqO8k0TzWltNwS2xFXS1vLzMcMpsvIx3tLly5jErXeTJCs9DdczLdGrFm0swt1YY7cl9JUkZVMm8BcGOFu4Ki2vIurTbdx82GIk2TqYTwxybmKCVfJmQGZokgK3WsXUqzSz6t4xV9KqFpd4Y/IGbhl5GW/MFELAHfOI1vZ425Fa1WuuuavG7D3ZebMSxRvBFGzAiTMyK8tyuivGpF3kLYu1VW7W3LhrCwWeGFZLgkhN0FCgLBWRoyt0rWrpNy6arTBShi6PyZOVlYoIeBKyTRPGQXaOxkMjWs11rLy3Wm30cDYspJl2uLIQdbQuFYEJazLSy5WbeW2rbdTGmxZYkkZGjTfAlod47xq5VWZmKcs6rb4vpK8zWrgltKZMw8TyBvncwjRZItcZClVINulVWC2rW32jxHByM0MFCs5DK7IZDCgLFiNREYkZVZFVFsW7eKtq8vN4cP9vZlFZpYjl4Zw1I1NJIni1oAhdVu3S21VvDqHM2AGey7kSI1I0hpyl+JHYxC2tLHbqFqq1pwL21CFEEgBtkhOlZWYCVWVQGGq9ZN4vMq+JfDiMOMwjKkWxm3iyNIVEbpIzFt4IzIHujIXlik1Mo3XhOJ/1B9Ed9tDJwsECpmg0ljoUaOOOWWRzvfKzs24VS0aqtpbFf53IsYUETRywGYEwLJcyysvlEZmRWVk3VtzXfixevyUNl/zjNeaNlspIStATfPKsVC68u6tkUR+3d4samjafW4ljTv8rrA07iDh8DWqAwQ0/O3quvJM1Ga0oshqDWhqoN9F8SrzMVXxDxYC5vaJutJJ7DXwgV7K4jm0s6Y8xc2oKw4DvWnD9m7CW2ekN5IWoTjU97D+HHtVPDRG0FfIWK0r1gdIhwMQNsKQyzgkgkClP1dnHw4buQOzjU+oAnvOnw6f1YimUUuaDvrx7qev9HEzny1ADwA4D1W6VPD0ub2eOJ3tDCBKz6NR1cF2rEbUO2xtJ1y8lqK5qjUY0BskWW25dS3NGuq1vhww2v0izDENJlQvAV3EwkIaisQUlWNntut03dmCWfyIKhBwLEceJqa958N2H+0U7x6c/wBwkdf4ceVdM6DIZUbIcZB3QIi3Mr6i/ZBjsQ4V8M+DTZquFhIc6ZvtEAWUH6P9MI3zYQFGbdm9HuimhQKzqTG/pW8NOrubBt8qW1KbgQT2BSDXlI9K3DJ9nxtNNciuTDl1GkFq28APaVrWDeHBrLzhUPAClRU+I+fTzeLHW9GqFahhGl9TWBALRHdBGU7V5T+0fGYPG6UfTp0NRzHOFRwM67gYBjIGAZ3oDtLZjKK04cOzjSvYfhx7ZUU9axrIfhUlT7xy4d5nbRPDTTj7iMJPKw7yOw0BNKEeZW5sdl2iIIC8a12McC2YHgfipFkekkqmkkMnvSNyQR7Lf4sFtp5w7piVYKUJrYwpwbubVdpxBFzbek36R/xYe7HZ3dYw5W4ntJNABcfi0rilWoNAL3QALnkt/A6TqOeKLA5ziQG5TJNvmiM8l6hhTWFNO+jxq5r7V28w42bnFMqI39JECO3iwuUj9nDWIncxuwpckZHChoBKtSPC1u7quGhhYmJoxc8V59QW+6ns/ax45oOq1mlntY7su1gDszkL7B6a4erV6MUqlWmesZ1bnA5g2B87ot00yJWMHwV4+Yf5bFW5LLgzrXklWaCQDtsljaLge7jTFldYnStDlQoNXehYd60Fxr5muxVWSnuHr7R7+7Hs1ButS1XhfImIcKdfraLtgvuMei5dz+xmizTwPoOWlYI6kB5CVtVm9JWVrvEyrpx6bPqJpZBHVw4oKllDAtet62sjMzLJavLW25sTPr72GDnYJeTeWCtKgyDQ6j0WW6Jizcy/axB9tQLHmszUNCb5BTg8gpatSEVU1amDaWtP2seHaTw34bEvp7Na3I3HyX2FoDH/AI7AUcQcy0TzFj8wUZj6RwtesitvGqlwVSsShWRRGzLpZbmkLLaraVw26O5IFZFRTYSU3jlUCrqVGaRkbybNJcfR1UwhHlUs41VFYi5WUMwZbjwfSysviu7rcOYcgXDDLsGjAtPbRrmuQKt30iMvBrWt+1jLAAut9L5LZLBIZVVEjZYy7F1Wr1ZLlNq2qyx7zTc3HDXb2z5atYkYMlzNSNk3gBSkivyvKsa22ovg48cPMlseQvrLgQkWMVDdhvJeN+dY5G5fRwRzWynln3hIIAYNKa0Yk3lgi6U1XeUt005cFndKFHej7OQZxvAQ7opj1FyyJV1R7mujtZS0kdrKW1Ldj23ikkkj0lQM1HXWCDc1D4bV5WEbLprw4YkuT2LMjGTcyKI2jZCENHjcsz0vtV43Vt2fSYqunBXLdXsz5iVUiiMikookfdxhndFZ1Ku0W8VtWrUtcOJITGyj8LxyU3czZa9S0CPWKSVQy3hWlXcbqKSTdrqubXT0sPctmcvCyLJItJJIFUKCSMwGtOl11ZZJJFXybco8Rxtt/o9mHmYtGZJolWKJ5KbrLqjtEvi3USp5TluuY8eOrG6dV07y7xI5sw0dzNYFkV2AVSQr3bryrXKuq6xaYUEFHYoNt2eJp5XArHcbhDGDG6EWl7pbZYpN4rsdXN4sJdFdnIxuWNxJKQI6B5GkLFHFUTU7O1qmS5WVTwbEnm6IsaxpGyEV3ivw+cSVTWquu9VmaSVSty7xjcLRi1Pk/wDQENnDmXSiZMM8Q4kbxi0Ua0ZmbycbSSBfhbEFWp1bSVo6PwhxNdlIbT8tqb5/5J81pPzrLR5igAKwyFYOCqUjZna5ueMy23eIccBk+TBnI4UWObL5khldqzygXIGUKkc6NEsdrSczXa25bsdMZ7JvIeJKr5vVgcuzd1JaCZCibxlHMqE2g0/SovM1Gpjmzj602yXsY6L6PLACIdGwn6wuXtofJc2lmkaNYo6jTa+Zhja0FXQRrfc6qy8bdPhGI0/UDtVEb8imSSMniLZjSukIqu11rN9nVjt4FJFBLDhQq44MD3EeJWwuWZ+JoXFVYjhV0Curey0sXb7cZPixdpY5zrQuZx3RilQHWMJgZg7Pkuas98myGNsscxNmEzDwqZdwIEUSqTeSWjajLdGpZfpNXdgjk+o/JRxsYlzBdWuI+dGNiTbqG4iUFdPDmtbF6bY2WkyjecyNaG7CCw4N6NrKtp9oYg/STormI6GMLJ2gHgLkY8RzKv7WMzE4jEBxhxjgu90TonRVWi0mk3W2615j1/5XPnWL1HyKizZWN3y7AvIDJSaFxdesypak8Fy3bxFuZTU2nViA7byQtdAq722OZVRN/vbgr1Z1tttuWi2s3FfRx2X1ZbEntnE4WNHZGiQurSKdaPcqM1ild02psB9sfJnyDztKWzUd4IMcMgjirW6oFjMurVaulW7LcX8LjSGgVRfeuO0z0VpvrF2BMAnumYHEcBuXOPSDoLLlDGZNy+Xkie6MMFYZmSJJZb0la61pN1SRfJ+zXERj2CoMamC0vUXoWZdTLRmWBW0pctGXVzacdrbI6ktmIoXc72nZ84lmnI4q/Y8luplVjpxYsMqqRQRKXoo3aJFUjsGhVta3s9Ll9HFz8dTc61gsE9FcRTYS9wJ4SvnLm+hmcjekeXmRpt3JHbBIFlBGkoLbWjt1H3tynEpy3UjnZo4aZPOXsWMoe2OBdfAo07xtay6jctytp7Lcd8zzmnabT28T9/xLgJnYuNCezj6iD3j2cQ18U5uQV3RnRzDYiesqOkbBAt81y5s/5LuZla6eePLBwBKkTNIXCnStILYrdMbG5mVmHLisOsLqdzeQkJVHeNwVac0dGA133aVgbeKrCN7WVrfpNWO71yp/zwrhOTKVqCAVI4g8QR5iG7cUG46o0ybhdNW6K4J9PUpyHfxTJ8RkuBsx0WWNIlZt+UqrGJmIiLlZRcHVdTXXHw82AEeYXTbvJGSVnVRaAxBteNWXW8XIxtbux0x1qdVSvJM+XWOFyQ0iCsccyG1TWxWZJVkTmVVuV/ZxWua6q85oACUUqqUdQAAeBvtW6W5m1eiVxtYaoK7dZuzPgvLtL6LqaNrdVVvIBBGRB+7qrpIw7DjYkjg1YliWqiMSfDbGtouXuXBCKIFXURUlVyzZokMGCPqUK1rXNatPSo2Jjt7qwnIIaJ47FC1NltGuZpAi6m1M2q63hdpwwzvQGS1Qsd11e4opVhbVQ+ppFZVbeaV+K7FstIzCwpCj2QhAzNJ72R4Q++0UKEMisI2axpPCFblpy6VwK2vDCxFKExMagXIAl3AMq2qrK3ZbzV44mOS6As8kxU0LPQcak1t3dum1rF1GNl5jw5cP4+pidpLTGjMSju60KhadoLWpc3o6lu7cOGkiwTSBmq7nV93ZqMLxmnmS99bC3k8oq1ZrtJamJPlSFjDEalUJHJQkADVSNWZlS7SwVrWaqtqxNB1XS1bSrv2VC3NcotIXUqoqrHby6vaw1fqozAuNFNVUKouLRgMqrfGy6mtVqMrNp7WW3D6jtybWG9QPIZ4NNLKQodw7qWIABULYEV2Z7ruZrreLYK7NyUSKZFd/nBJd0ni8khcWshDPc2llkDW7tl+LEsHUrNIChSMW1YRyBwKm2lWZdLeZV0sv6WDeY6m5pYnVlEJCnmN6swt0XXXrHct12ploq24XVu3J9YKo89Mr3COwGcglAHBgIW3drd/QPpa5W/ROC3VX1aT5vPZbLRk/Os6VSN3Zt3EGuuc2qzrHurmK6tKXYl+X6lZjUsIEqtGNzFa9zC+1uVfDa3i8OOiPkOdUzxbRzWZlYOuVhKRAKVCT5kqhYXc12Ujk1Lp1tiCsSxpcnEEworsv/c1No3hnzezIrWOoNmJy4PaSrQKi+kLru1a4LbY/3OjMuZWXP7OJldXkJjzJcuqqtAV0xLct1qrjuuY0qe20E+o0DMKjC2z9nBI1XtNAWPiZjqYk/E2MP8XUJgKbUtK4TyH+505hnDTZ7KlbTUZeN96SAqqFOatRbuYs3w4rranyOkgndWzspQ1JQZdAQAWVlUNKypbIrKVtuWi6uVsfS3MRY5469MjScNT6Spr67GUn7TRR/s4FuNeCGnatLB02OqBrxIK5o6GfIFGekmlOeG6ilA3MSKmZZbbgZPnDbqDVctyby6nhxZ2U+QDl1BRo8/KhHE/ypDGCRavBIMqtvKvibsxL+pHbhTaAUkgTRsh9ZGtSftR/rbHTcE9wxXrYh7nRrkco+ibF4cUahAyNwuLpfkAZY2+Tz0JSllNoZae2nZQPll/FddiO9JvkH51ZTNl5I8zqRxl57MuSy20YvBdBLbq0sq3Kbcd5TZfDaGSnDAtxFVn5yRxj6KjAOxfMLp18l7bpdN3s3MhV4SbuSNwwQ6CrRS3Nq1fCFxAul3UHtZHa7ZufCClZVysgZiRcTclzaW03erH2BUDGozFO8j7xi5+8HDMIDTnJfHLanU/noEjlbI5iITLdDu0JKAWqd5azOjam5rW4rp1Yim2dnSBRfBIpBAvZZIwTbyEvp1Lptx9aevDYgMaSAEO1QSOFZAt0bG3xNqhPvX0cc652ySNo541nge3exsSBIqlWFD/RSeaZdS4usxocMlq0MA2rTLmuuuEhmioIj8VrKoAJXzoPDcvpXYIZbZbThImKxlVd479AHFnIGnmka5bm0s1tcfRbod8irYkgjzCNnnyr2yplmmUKsoOq6VEWdrW0lbl7ObF4bC6kNmQxNFFkMksTqyODAkjSK3MHedWle7mOrm9HAnHNmAFkuplpgr44Q5lQsgpJHMLF3gZQIx/SKw8Vyq3L4sCopmVrKVU07KDgDxZrV9ni2O4vlBfIF3QkzGyEeValnyRe+QKDcNxvfpY1tt3LNvLexmttxx3NlGjjlXMRzZfNQyWWyRNGVjYeUjkv1q3mW23hxxep1mVO6UBCE5zeb0xoEElAdJttblHFrVuWPVbzXY9CjEUJo5fRIQQSbbiH9Hlb9nG0GWiYRtru1G00KyKCq1f2ubSrXY2jUvFu98yhSGK04AXqwYleaO65bWbU1uJ0KQz20Iy6+RBNOIZqcTzEFfEzXNqXTXGufnqHFAC9vdUJFW3d19lluuW7SMez53cila0qqLwDAaVqz/FzWtjeTOLxJRg5ol92hV5WY+G627T/AIcNco0xzBjjvBe6lEFlQBQqt4utvW30cEcvs9gyjQVWM1a5VDLVmpq5ZOVrfSPnwlsXOAzKp1x8SC6KRpDWEm3lutUsuMZiS1YZJKlpnapjtBVRclbX0KulqeK3DkJpWc5IpkRBREFSLiRZ72VWZma20eHC2by4aMXMRYJO4kCOtoqLtMm8tW1dPiw2gzCtIWJcuFCk2AoCi23e1yty+LDjKLTLSSSMBYhKR33O1Lby13LzrJ6XhwiNyQzTXZkjwityNeVrXiAK8K+lcvbH6NuHMeWN/B0UGMsCwqpoGWNBb6emMadNV9HAxJbhG4F94Ra8VDPRlXS1tqrbzYfbNnLyQoxEYEZDW8VLAWhmua7d/wDhdhQc06wmfAkWOUASB1UyV4Ko1EKeVZFbT7WHHSDJus4i4vvdYc8CQ2omnhbThDMRKIlbydyPJ4iVlCslEF2prm7ZPvwX2Lsx23s7KOA4ItWtLngQNTJHqZR7QbCGaSXy2aKyUQs6XB7aOrFrtMahblXUqsJbfZwTkjOYeS4kEhpN48i3xhNdZGlW3wspZeavLXEf2vnqqA4YSAG4qCajVwFrXIq6l1eLDvIyIiK1otpxuSjFhyhVZmtZdLFmW1mCsMSqKET2Iyh0YsrDdtUCJ5FWIHUoZdS3N4rftY90q2faUUxyuoVpN5cUWNeYBJGfdSsyrddcrcLThpBmoxqojITajtKysWKq5Vk8Md2q67uZcF+kGyKPGrSLmMtIQDl8vKRWRhcWsdWuZW/o0VlWnNhQAmUX2XtynKilHZaJISFoB4rFudtV3o4OQZ4NdeycaAC1TGCq6gwu0NanCO65qKuA3SSQHM1VnnjWoKtpKhQq2adbcramta23DrZ+xk0AgrC5e9V42tRmsW65Xk0swVtXDmwxAhECmGX2OZ2DgMXZnbdarjGDpHNbu7bdPhW7BvI7XZJpADvkWPyautVRyVvBKLbLq7LW0sMehzoUWAohUFQxjYyxkq2k2Wq928WsjXdvmw1hyUdDIHBlW2IRgMQzXKoYC23X3KuEIhTMaXuDRmVf3UxsQMsmcZQsslYVUCixopVmCXarma1S11rUxaSrw/z2YDdHtliCGCH/AFUaqfW9FZz/ANYzYOV+vt+rGRVcXOK+vdB6PGj8DSogXiTzNysRr92HMKefDVTTDuI8PdgAtp+S0+ayMVSOefL7x1DGFlUlQbmALIzLctylltxLsx0LIFVzW0FJ7/nchPZ5nuX0cCOj8FZkPmBPuHLX9rE9ncHuPEgdhA4n/DiRrBBXjvSsMGKYGgAkSTvJO34KoMgmYMucRs1LLCk7QpvEjMojVVSRd4qqzbyTeKWZeXTglPnKdnYOz1UwBye1PJlq8ZJJpD7mkdh+zht8+J9eIAQ3JeoaL0Y2jRaGtAsJ4mLkqQS57h24GTZ6pwwKMx7+7BCPZoUevCJJW4KbKeZutIJaHjh5vPP93nwkuXw5aHCCB5BKW2VtCKJr5VvRaVojSEAG5jYmp9K2j2sT7Z3WFA0SGHJ7QWFgGSmWEYKks1Qt963auZbsV1LBwI9+Lc6NQFcvEOHCi/ZCooxNRkEgHNeV9MqIDWVddxkxqz2bDON6r3pV05yzS5ZGMkL7xnjGZjeBSVsSVrnVUayKRa6tKnEO2p0lEhcowMd8m7K3UaMMyq4v1WstrYkXWjmK5nKDtAy+af3GSZEH7MH6sQbOv/f9WK1QmSZXS9DtHluHbWc4kEGG7BfP5Ic8/Eknj3YAHJIHLEVP7/MMF5Y+FTgNm4aDj93fTViJq9Qe0RyQva21SqM1aam+7uH7WKjzOaMswHEhSSe0kquojT6XLbiXdNNqUieg01AqeNznu+G27FYZnOMkTkCrygk1qKRIe0W6rmltpa3gxdpN2rzjpFpUYXDuM7D8dg+Kle3dvI8aIoB3alr0DFiWKuEYsy226W5Va4ezh0M/K72uHKOq0kluuNLauFZlbdtatVZtVPFiNZrbCUjkLLrWI7xaXFlCpIoV7XVVsVbZPF4sFWzYaA1sCRvX6YkSPKrSxxMFW5GS267VGtbcaHBfLtWrruL3G5ulOlZlZEjDFQrSO0i2IhVLFJQpzyM3o6V7vFgP0jzgio6ESyxqgSkgLIAVQAG1ViZlZ9Tbxdd3wgpNvSCR95GHFpRjqEQD22lQlyJy8LrVbBPZuWUwoh3bJCZZDGxMcdeUXMjXPcun0bre67EjRAusqo4uKlEm2d6CjcZNyXClUWVHVWa1yiqsumOOMtys2rt1YzDtkxfNmSSJMytZUd1E0TxuzXXRryMtzatTcOPLgbs/Z94gPZZI5vNytJCqMzRhoma5VtVh7IZbsP8AJ5mOXU4SSIfRCwxsTyliUueJVtVhayq3tYbNRQnGf2WCI4bkaaSsehw6rGdd9NS6pLq3NpW30WwNnz1DJumUww1jV1sAeXySsgG9Z5YGaNm3lvNdgXseUqB5IwMsgpyhJgS63yluRW3loVV3bR+jqwe2Rllq7NAkTIwvD2ELceCra17x7y5gq6VXxUxI0QnlG8nlVbJTPHeNxHE+7NRJI9dwyhVW2VlVla5VVt32eLGFhKQu5y8fzgMAEZGtCaXerPa7sy26omXd1WvBsHMxTeKsIex2BlkUbsOpS1FKNrWxlaTfXKrMW1acCosvETGQ0om1NmJAW3aoxVI23b6LmW7Usi3ezat02rtQ68ptnKM96R5hJEJ433EIFVo2jdWvtaRmVrmuWlurDDY+xkaGaaQEMzyRSEz2kyG5rrWW7StzG5dNLrqtg6rqi1NGqxXsWW80ahYLcsTXMram9rASCUMM2hLRSNILWuQKWQSoUkK2st6yXXNdqFviVlYi0BCTtUez2atcjeEAkArGrkm1WRaF1bUqtx5Y7Rjpz5KGyCpzUrWEwZZQgSQPxmPFiq8l0cHD3vpxzX0cz1EWjBsyC1UHCsZW2525rbmbV4ar7WOsPkg5eH5pnzGqAnNRxyuvAuyxM5uHhZWlttux1PRymHYsE7AT5D1XOadeW4R0G5gKwdnOJ4AxA1E8O0jjbSvpYNbABYsGDBoyELmgEwAW1wR4rfJn2xUc2ImsJy88kZPkZGvTvZWrxovMy/xYsPZ8imMMhDqwqGHEHzn9K7HtOIqNnVa6do4A7145hKVQ9t7SDkbZxu38xvV5dWORKZQOCse9Ja4mooDQVpxVfJtpw46E7Tm32dDxlUjkjsnJUx5msZuClW3sTRaFN0fj4Y5+znWvmMk0C2Ry5J5l+cE3iaCInW8Nml2r4H5e3Ec6afLKgy+0Bl8lHmc7HmGjaqOCI55SqMqvmLUttWNjFdarHh4seZaQwNZlRz3NJBMggTZekYDSFF7W02uhwEETB/4Kt3rW6UBs3HGotdcsZZLqFlDvbGjWcreTlYXabcc6dN9olNpZlRVju8mg7qEZXLv2eK1pGxauazeankzE2YRYygeJEV1kYKl6lnZeeR28K3Kq2qLtWKz2tswPtraXMyRT2i7UdEWXiAJb0bW+7EvQ17XY+q/YGnzH0VvpvTqN0TRpGzi8eRKc7D2OeBNe/t4n1fixL8vleGNEKqB9XvGFPnHD1+rjTHqFWoXm2S8ooUm0hvK3lWnHh/cDiBddHWV8wyRlUAzyusUIPGjEM7SU8Virdb6RXE7kYnh/4fVjmj5WuZZptmxLUlt8VHZdI8kECKPaub9a4x9IVjQwz6gzAtzNgtfAURXxLKWwm/LM/Jc/dKs2+ZcyyO7uxBYtW5jqbt+1y8q4sf5R/wAmfZez8ns2fZu0/wCU8zmVrmokkibcndo+8XcaoF3rPHuZdf7WOtehH+5zQw5R83tJJ9ozR5J532bFOcur5sCV/m6PBr0RJGu8Zm3kr8FULa0d61/9z9yj5LZ8+TXaGzs1nJMsuYyfzj+UEyyZgqpkZMwqyyxZa+JmsmjaOO5hcVtx41UeakucZO+byvZmUm0wGtsBsXLXyYflJy5DMjK5lnbJZiiGtSYZK6JRdp9ll8UfrVcdT9HNrAZzaBFDfmpzd3EGR+z2fFjgPrD6LSZDOZnI5pN3mspIY5LaEMaXJJG3iiljZJFZdVpWvFWx1/1dbXZVW+pYhQ/nrav+LHd9C6YfVrTnqjzXB9OMQ6nh6E5B5vukQug8vtAFfXw9eIx0s2UHVvP217RWuNcltDhwI7v3W4fSk9hoQf8APDHojGGk+QvPajm4ikWnIqls9ss3FaVbsA7SfdirOmkW/wAvm1QhVVl3dCQG3TXsSV1WsFlFy+ZcWf1+9OFycQiShzeYB3RXg0ELaHla3xPqjX7TeHFG7C2gSoQmi2stfiVkr8Wq7Eek8VTxVN2HInskHmRb4ZqLRWBqYRzcRP5hHIG/xy+KrODLKGCItSXJDg1Eim6IlWZbX8pJzW93G23Ej6N59lZiZBIqgnWqllJDaX1Kq3K0lG8pJyt7OI3Hn2y26icISz3LMwJ0K7RFrdVvlEZTat3FvZw8ycJdAKMypIwajWgi5mBqq37u6Rlu8OPmdzC0lpX0Y1wcARkUQzuaZpHYKrxsW3cbOFmQA3B3aDU6tqXQ1vHiuFNl5+TNOG3W8hRFXVULGaM1SU1arWXUrNy1bTjSA7uwBRcm8EgozlA1i3nTbLHatw8S05sOM9mzuQQ8AC+T3QcREqP6XSuqaVmXxNaoxGOCMpDPzJHK8RaMFGDM68VBraWpEzWcrKI283mbDvO5IgqoRJLd+zvxkaQBnUFgum36OQMmnd6jy4ZZ3dyRJqQSCpchRSVSbQSV5WS223xMbi3LghCDC19shjkhpS4MisUVHHLdEyszUXV9IrYVkkz2PtAmGQBY6xyJV5BaKsbyqhl0rput1Ldgxnc1HHyPfmJbSSyJZ7Qfe+ktq6ltZg2rSuGR2cLSZCXhkcEMpDLIyrcS0jalVdLXKt3hKrdhxHkwGW1qrwTiaqocalWRl+h3m8q3hXxLhFJFejPR2BllaSXcwvHM6spLMZFbcUtTTuHa9gr22sjU8NzQZ6JBMJI3md7USoCvYqMpsKtdBG912tWZVF3o49lpGHDdJBIFkiuWiVvRmrIGVrl9FvFo5vELy2zzMrtMOLxB5J3NTOEdYkFV1LIqoq+lIoXVgwQhi8qZbAnOekhNuZbMDhvGfeB2iD271rVRsssCLGzLqWlw5mXETjztudcFomW2dY2VaBhINAVZVWWK6NY7fRqrDmwe6MBmheNI2SE1V5Yi6sBobeNytFbJapjVrWZ/ZbAjOQyGRI2kJMiLAQ0u9DRhmdbXlZlSLeXKOXtanLgZEpxKWycoaZIJmFhYR3Bd3LGHtvIVlZ2VY243eTt1j0sHy+XjhMdM4oklj3bslFhCusRkWODVOrLGtGVl525rcDc3szMkTSLG5klq83KVAXyVQ7tekiyR8Y7u7hgrndozR7iSNXk3BjknItUkqWsRrLmiVJFZQvKzelhgYTEWQ7Z2RjDvI73MJSrpYboIkG6LubeVluXdorKrWseGBWY3EYZYYjCzxiJ5jIaiW5qPIzqtkEkLRsY1Xm/RwQzWQ3oE1ixzQOYc3G7yKWDhm3iNPayyrrUwfB6WGG18oCSVjcmxC0T3qVY+VWUIurdPBHdputq3LbhAyZTzZbbG23GFEaiEyzXb10S4goFUOdKpvGZVk3kTcrspx1D8lPYoGXzWaKFZcxKsDMXDB0gRZS2nUjNLPxVtXD2cc55Sdd9GXX5wlC92XEahywZN4siIumLSpuW7gyng2O2eiXRIZLZeTgtAdYi8g4Cs8zfOJGYrzNqVfsY7Ho3QNTE65yA+ZXl/T/HDD6OLBm4j4C5+cJfb20FcdlCO/wBXmxH582TQAAcAOAp2cO74cLT4c7DyoLHSWpTgOHAjtr6OnHr4AaOC+TA51Qybkoj0ZhANxrQfdWjduC2ezVfvHmIPs0bGsCFbuC92kefTxq3N8OGucNePcGHskmvFaez8WKxAc6VotcaVLV8SnceaJli41O8SnYBSqsTq9Hlw4M3kEJ7d0zd/G+9wf+0XA6OZS6EGtkcjceJ0xu1D9rBvP5ekSqO5Ik+u1EpTHl3TAg1KbBsBPxP6L6l/Y7TIw2JrEzLg0Hk2fVR5Cq5ucnu3S+sMI0U8vh0thvtDPg8vZq9QoTd2fZXHhqlzL0bjmJfN3NZxP2eGGeZSnAjjx9fu/ix6Ro2kGYamNzW+QXzZ0pxTq2ksSYsajzPiUx3nHBOBhTj2nv8ANTu+1qXApOb6hhdpv8+bGqQuScMrJ2iffjWSLh2VHFSD2EEUIPxLpxrDPwB7x39vd2Uw5OYFD5mpw46W08R6XLxwDhrCCJCKk403h7XQ4XBGwjcmGQ6Jtu6pmM2hNXUb4yRqrSOgSydWVY13fBcCNpNm4pIa+Wj3hBnh8lPGqBHN0d1krOty6NPnXVid5NKQp592vv8App2p7WGG0vo1/Pt7jSNeP7WPAm4GnX02aFw0vd3TEQDkvvippevg+iDMcYfUFJhOuNYOJiZnOZUS6TZwyF2pzsSB2UBPCo9K3V8RbCXRzKgKTSrd3mrh3tOPs/z3YZZB6Gg/yMe+02hrQBsEL4eq1zWDnZFx1jGVzPwUG6zujjZjKTgrV4yJY+NBcoao9q6PeLa3iK4qPaWRhZN8A1wG8dTKjlwGdATGyLuL2hZt2zN2+LHSe2YaAd5J+r3Y5X6VdFZIc1NESDl94+YQF+aJ2VhXldpUulW1W8GPOeleEDS3EAZ9k+n0Xv8A+zXSxqMfgycu23lYEfG/ih2XVXVLrkV03cYLrRhqlJomm76Tl5vRx0D1V9BUaHfSFFRO9juyQouV6ryN4reXz+jjn7JOpSlKBKFXIOo3OoUvaulV8pbzXY6e6rLXycLXFqqQ7doLA631L5VWX0dLVbHnFMAmSvdSSpdN0NVIywAYmoZKKS3C4gsvKtrXWrbdpwjsDouLEa1I1dGKyNRQ1CyMqqqtdIsmm5lXTdiKdZfWLumEeXVFIQuxNUIcKsCtTwq6x82rk4YrfL9Nc8kUrOaKKAdlzCS5o6jVvY11Ncvn44ldUYDCTWEiQujspsgMtTeS4FKSMADVq1DXNdb2XaVwttPIRRgFEFtwaS1WYtGCuhEXSzM0fFvSOKL2X1gzoKXsGZVZQtaKWLL2W6o3j7V1fs4EbS6fZ5WEkc9QWMe7FrKpAWrKqqrNG9zMbtUbfFhfiGDYi6lxXTmX2ejljYixOhcoQtGJu0Wekt3HxLRcVt1odKBlIXSKiZqSKVowKAgLZTiraWaRrV8TNdzYg8XSnNqrMZ2e5QwusG5BZkDIy8qvq1erj6OKz6W9JJ5cxJJIT5NTDG7xgktdYzAorXKty+UbSynhbgKmIBbAF1Yo4czLsgpR0T60Mw8FxzGZdlFziZSgABZyqNZpZY2byjaZOXtXHS3VU8wykTTMDmJgZmoFFqSBWjjYoqq8iRW1b0i2OX+pjYMkmYy2VlIaGadElRyFkMSSb0oVOrVurbVXUparUx2KTSRSABXhw4AU7AB6NuOax9UgBoK9S6KYJji+uW3Fh6oys9AWY8AKn1ACp/ZwhsCABWlP0mYo7E9oWmhfciU+0WbA/afGOzvldI/qLBW/7O778SR1HYOFOzu4Ds/VjNYZvuXeVBFvuB+vkoXtvZgDVXgSSadgJ8/qb2sN+je1is5U1UOlwDGoLRm8gH2oGnXEi27luFfN+vEPG0Arox/o3BJ9mtrf9mz4qE9XUB4rU6v8ThnMImxHjs+anOYyF28j7pFZR8S+VjI9rSy/XjGxM4JIlB491O3iMKzEi0960+sxtbX7Sxr9+AWz33eZmQchYsvmtfWv7LY1K7gIdsNlx+hiXMqUtre0PI+iV2x0fBBoOPdiJ5faroxViw9XaCMWS3HAPa2ykYgsOI7D2EYzarJMtMLr8NiB3agkfNBY9rPXuPxdn/lhbaG3FsKsClfuJ7qMMZkanD+4YcZHKXcCAR3gioIxCAcgVafqd4tsNyfdEekm9UoSDIlLj6QOlZPtcre1a3iwQz+QJWg51qV9fpp+jqHtYjGa2IsUiyRKFdK8FqA6nS8bD0XW5fZa1vDiXpmL0DA+YhuxuIuRvit0n2g2NfDnrGmm/MLhNJ0RhK4xVAQ0mY3HaORQrJ54ED/JGHh7D9eBe147JAwBskFx8yvW1l/S/fh7kZqjtqP3YpEFri07F0rS2owVW5G/6KF9IqhiR2kFfN29nFfaVcD4YY2WMvIRVHSPgAeDXGO57eSSTma5va5cPdvSVkNPWcUz1rXK0IL+Qdypja4hGILXrZy8rMVutZguLmicZ1VYsOR81gdNNFficAzEtHap5/0mAfgYVuNJCEMIZZaspK8AwYRsoj3jabbmZtLcxbEM2uImIIJawFajUAdKvS70reNvLihNq9Kp0DxjMTsGV6GgjkqoVlFjqz2szLH9hqcMJrtmQwK94ewUkd5SLgV0suq5m3itzLbJW30cdg6uDsXz+2mRtV29F84L3FFNCKdikgaSuv8ApPNie79KAFgKNxFwAIpca3ctvKV5scg5TpBIY1CPIzh0dQpSMDdi5S+ld7IrNwukt4cVrqx45uViSJVrMFudSAyE3NY1vM1yvVVa7jxbAtrxsSNOdq6h6wemYyuUd43TfyKwjDC4KTbbLpVrlRWdgvM1Ps4o/JdbWb+dCJ85KLI5AOCgzTDSkZkt1XsvBeVcRrbO0WsogG8lUBHJBEas2k6mtWZrbtWpVOB+/i4xyFEMkZeQXOS0Yt4LZzKys1LebViu+u55kWCIMAF1YGc6xpmMjtm5lWoO7Ep4EBrY0Z1ttaT/AA4rvOdbc0zkkyXWNvJGaQkLY1KhWVIlVlVdKqzaa3YYZ7NxKF3avE7plyilo5IEuudyxfVdu/Cy6f0cGejGzY928z0q5MRy8bgySEi4l1/1LLqEjeIW4hLiDmjAC06MdO8zCXVpJXZ4ktqocSMWVlIvZrtLNJcuq4W4+knyL9mSDYcUspYvnZp51LLYxgD7iKq+G7dSyfb9rHAnVp1awzZzK5QrLI+angS+R67tpZEialn9IsVzabbdPNj6ybN2WkMccUQCRQokUaDsWONVRR+iuM7F1TAGxG0XS+Zh7B6ZC+s8bj+yrYIj7sMIpKuns3fUSLf4mwTEeMqmAST95KY5Qhk+XPnxT3XzkiEgYdhlVD8LHiMXnKmKl+UDB+SQt5s1l6+4tbhjT7YPEK3hTFQKjOhi253Kn2wPdxVe37WOrtjwcOOOUMo5GZyxPACQ9x7h33Y632VFoX3DEuKpgVQeCu6QJJB4J0eGB+aiwRIxo8OKzxrCyxwh0THC0MOMyR0wvCMRNbeCnQvpTsMTwPGRzA2+pxyn9K3HIG3MiEkZacASPMQeamr0dS/VjtiY45W66Nj7vOS07JKSL28Km48P+lZfqxdpECoRvHktfRtSHFu9Sj5Oe3dM+XJqEcSJ6gwVWHo8yq2LyfM8KY5T6nNq7vPotWAlUrSooW7i4bmtuXlx1MgqMQVZa4gbVFj6QbVJ33SU81McQfLr2JvDlM1aGa/N5eVuAbdBIJ4zdzaGWWnvZcdqbWmtQk9wOOQvlb5Vp9h5t0Yo2WnE1R27q/5vJ+zOur1Yp0a+piWAmATHxVDVlpXEOZMVoVKXcVLAE7sItwoq8szs1t3hUccMeju0pKOqBEDxtETKq2qFG/vZm5GXuX0tWG2Q2e6A3PvLGJIUk8ALakr4Vu42+G30cMJdoiykZBpVmQVIQHTqH+s8X7WO8A3KkUY2eQIpLnEpVrwKMQp03XM2llkVeC23YB5cySVNAUuNEFFUXHsPhX0cGcptOERmF0YByGd1qXBW5koG026lU2+E+fArMMqh7bSGpaoq13LUEWryqre1hpTwsIqmY2pII42U2klWFq3saalXTpHpacI5/OtLa5BAWpa+isxHKGCKq8uq5V1Uw8yEYNBwMZ7x2qCe2jamtbT9WGi7LIa9aNQPE1wVlJutVUv1K1tzeyuClKE7zOci3MDFnecby8WkRICfJhm5pZNN3iXjhisxaw8qvU8AbSa+3dcrd+ENqykIqcTwBrxoBVlBX0l0t9rD7ZmYUBwrFkWyh7ArtbcQG8V2n4jdhcU8JHMyMUpqJSlFCtRQbnJOnTy3D7WB6Sqy0tO8Paa2iilrh7Vy20VfFqwRzG2GZVUMzICaluBZa2hWtbXbdaPtYYttKNX3ag3GNhJwrQHvA+G1fqwQSWRkbrVElGUL2ihRbtRW67+kk1fpYWzG9QpVz2mj1GqjcSbfRbVbbhJ3FyWeoceD8BxPsq1q11ej6OFJdrMHDqCDIXQlwpU051Bbl+JbfDh07VONsi+QtSMXxJGbUAOlV0ppuWReZpPFqwMaGooiqWodTlw5A0h9Nq26bgvrWuCuXDozqVPE3S7zSlK8VJbV7Jb0fiw4zmzHWkjMFVRbRUaoB9HUzMsi2+z58PIUaj2wNlqHS4FmUsXQ0SJ7tSXllZ3tu8PtUbEx2bs4pfIwhG5Y3Rg0ESHtWrW8/KFu+1gLtBmO7UIbSsY4srMFJtqCqqyc1vKy82rTj2TzYkzcyIjWMWRFqkhjCBVVwWtZ1Vf6T0bsKJuUxKHZhSzXXK2XRwLxGYjra65tVzyKzKpuutW3BfZ8rI6WLJHOkjPUOoUvygArpSyPUWZm7cMdmSeTkWMxusbsrCQ1EjENUhW1LZb9JdzW4X6PZYlWYtGtoBC3gFVKtQJd4bmXm5u+7DkJCUn/AL4wTKjb3fF2a9FUbsUSlX5pVa1ebSt/Dhh5srZUkc8clbUSRJKVBkorrpYLqeRd3dcq8urCObyaFJZA6LukAjyqMQxanFuW1tV7aWbw1Vcb5baDSG1whdALGWgEge1lBCrdvVuZTdbpS7swMq1QeWVGu3EH4LsLP5Wrkg1u1D3Nqw6ybcOPq94wK6KyO+UyzMBvNyivShAZVt/Dbg3FkzjHcDK+zcPXFSgxxtIB+ITox/59WMBMJO1B21/XhjmdoUwxIGaNrC6wUz6JQgyfUP1sv+HEi2zmbInavBVkbzjTG7/w4g/V1mLpHJ9X7nwe6cZspk8yT2fN8wa+vdOvH9LE7D2CQvG+kjT+9Aw7NUfFU5sSQmGL4F9dKi7+LB3K5XDDYeWG7ThTSv7lwZAoD/k4qAL3TW1WBoS0FB+v6sKslcNYOPZh2F7q+/BhU3WPFehy+FpaYTnalMNUeuHQwXXKzns33D1Dz9uLbymbAhjqRXWf12/w4p2GEtNEoHa6fiWuLBz+0bYV49kZPvLM7dvsq2Ex8EzuXnHTSA2iwbyfIKuOsLNVzsXs5OL/ALSXMS/4cRTOcf8APdgv0rmBz+Y4/RxZSP8ARgVyP0pWwDzUtx4ffis4yV6T0Yp6mj6Qj8s/EkpDOz0ApwAp+rET6QZ3g3Hz/wDviQ7VNAOPEdvv9+IBt/PVJ+v3YTRJW5i6uowqI9IiZAsYNC7Dh3DjUtx9m5vhxC9uRKW3iySUHBUXghiTsALXK3Lc1y6mNvtYlO1c1RJJeNWDQRd1Swoze1ZHcvxHEPzsyLuld2UcSlo4qWtukqrLba0atd4dONKkF899NXvfRBBtN/IJPPbV3qm2QGlpHAAlSGqLVTw3eHGrbTUsWJELndxsgAIMZDawlty3Wx6rbubAGdWdzSrksRcaqGuto1y8tytzYJQbTZQRaKFxaGLMUeMOgNJdbKtzeG1q/Di2AvEnOOSJy7SKb1WtLlCK+JQ4VqLut2vs6l06mGHWTyxDxO0i08nFLIpBe8hrA6qrNqXtkW5cR7aEEkjpaKlqixAEBCo0pID2szaWbT4f0cLplWCCS5GjkUR6y1UYBJagIvst93NgogKJS/KZ57t1G5tVmZmRigYKrLUytu7o7dJ0rdTlwL2izmWW+4rCEssYqyRnvYqutlZrbmt8Klca7GyDSFCXEiJvHerBVhQaUDb1VukbXS266uNctstVvYExrJIwpUyyFBa3BblWVrpVb0bdQ8WHEBME+zjpLJEwCmkZj13iIlRYpYxLesbex4vCuDuwNg3VjVlDPaIw1zG1LlVq2qyK1vi1ctfFgDtfMNdGzs0YgQKiEBSFDMvERK3iurc1y05dWJn0eyASPTSbdLI5kHEzFzeoCq3Mq3fCnavNiVl4TORjKbTYpKrtGDFCIirkrIwLKsiLZpaPTcfRrcPFhqNlqscyorKTuwwasgWNNVQyLrjfmt0282rHslOp+mTjJQoAKlgNPCzkbTwtVm5lwptBZFhViAXci2nMAB2kXW2qysvotRsTzaFFqoTsnbyG52VybgLgQAa6VUK1vKvZdy4R2rtqGUtZG5ZmkawEssQCq17BltluWNmaO65l7LcKZceTloV4r9JHaLCzJpKstyyLqU2tddiI0YSyKwcOHArddcwLagqaX8npKsvpYjIulzTmfIOKSFn3dXQhKR3EIzaQi32sqqoX0u3HY3yXJKZGbgwrm24mgupBlVJovtXLq1XBq449zW01b+jDSBW8nU0EqnSlVZbr7rivhp+j0/8AJQ2sWyE4NL0zbX0NQC0MHYfs+l3N6WOy6KicUQf4T6Lk+krtXCg/zBHflQdKZMrlFnhkWOcuIVDRJMHUhpSyCVlVJYt3vN5qXjba2nFd/I++Ukj27OzjkShmOTnkau+V23rZeQtbbmVkZyrNarAsmm1biPX3tL5ztTKZVCLoxAi3cESaeRp3Zj4VTJ5RVPsyNgnsb5PeSimlzDbqeeVnakQIjDNqYiukatVqKuPRGYF9bE9ax4DRDXC99pNrTlnC4Z+kaWHwvVVmkuILmkRa9s9h25rpDO5UHtHv4dn6WAGQ6rUkzEMgCKEk3jLQ1YIysSANN1zLittida8uWBjmDTQ0pf2zxDu5v9IjXVpa1+PN4cTDLbYgzuZy5Sab5pFHJNJ83leGViivWNhdGyrrRt21t1F5sWdKU8Xh8O/qSAQCZORbF/GMuKh0JXwOMxVI12kguAAGYds8Ac1bGc2SVQrxAtAraQe24nFWZDZZE+fldlZ58zLKWJIojOypUtau8a5dOD+0er6FHDI2bipad6ucnAqupgQ87eGNmNy22lu/Fd9WeyczLl45MxmpJ0kYSlXjjBa12eNWZUuZVa1hpu4LVubHmXRUYsV3votaG2D9YmYJns8bL13pi7BGhTp1y7WuaeqNoEdrhdT6LI/57cKLlwP89vqwqZeHbwP1HDHP5gg9/Hh/749fbLjC8QIa0SlppgP1erHPXyquiMk8EE8WqTKsdIAuKsUlDobl1LJAtfZxd8qErShJPm4mvmouJD1e9FtmSZ/LHadJDHl8znIMtKKZa6B4I3keJhXMzqkysImuVRc1uMjTFajRwr+uvNoGc7FvdH8BicbjG/hh3O0TE2BAiNpMgALrvZGznmykb3mJp4IXYW6kLxIWWt111zNiCdY3RzOK0bwosscYFzXBpQqLaqxparN4mOpmai6cUJ1q/LXklfMQ5SmUy0IKNJUfOZD2UWhpAmnwXP617MUL0O68c5FnlmjzMxeprvJpJVl41KPHK7K8bfpdjBlOPCTjwx0QY3wvrvAfsx0li6Dq7y1jgJDHSSbSA6LN+fFcxdevS9NrdI55oQWhLRQq5BBkXLAxGQK2oXNeou1WhcXxsNytxoQCxpw4HgtaHHSfR75IuW2zmZ9tBodnPnXuWOBFnudFSCWWZZWjRJpczHK1sVpttL62bFN9YPQ+fI52XJziFtxa6TRMwSeNwzI+7dboGtuUxszWsOZhqx6H0NxFWnj9RrQWvFzMaoF54zl4r51/aBo6lTwLmVqkVKbu7Gbsi2eF78FI+iRZwK0oPvxr1p9ZEOz8tvZdUpquXhBo0zjzkakij01f7I4tiLdIut3K7PhW995KVqkCfTMT2XG22KK7xvq8ytzY5Z6T9J58/mHzE5LM3BVHJFGOVEHhRf1tVjxx6PpHGBriynd27dzXlGicGXUg6pIbAvv4Dfz9U32v0glzOYlzE7F5pWLMTwHshR4URbVC+FRh7snLPIwVeA4ccNMjs8u1o7B3+vFm9FthhacMVdH4N1Z0k22netbSGMZRbYXiw3KiOnGXYZ7MJUMYwO20BVKo/ANpa+R+NtzeLCmUyLBY1rYz2FtYtcNc6gcurm1eja2CfWNnCu1p6dgaNaBVa8mNVZSviW27VgdlcqVG7ZwpJVwQ1Siq3EAWtq3bcvLxx4XpRoZi6rG5Bzo+JXr+jXGphKTjmWt8gpVLkWkMaKIlRmVBIzIqER7pnILXM8rLIvhtbT7WBXSLZITtJJKClUBQampcV07yO7lXl5bcMcxFWViHKuAQoYxsWoWqGuVVuttYWr34zsvN0FLKhVSy9mpvVuoDdbbG67usfoourGUFolFcxm38ggWNMuvFSlwV2dnaIs7KrOzSby2ORl7PEMPslnRLHIBGbktBuK1MqOrAKt9itI0kupl7sBxkAMvRiXkdrqI9UAuvXSzsj2qzeTtVlv4Nqwzy18STuyuS7oha0BUIa+MgPqaRreC/iwiJMhII5mtiKMsWKoLSwRr2LwyK9rJJGmnUtq8zXN2cFwhkc0SA41whlVVk3hiK6mAQIy3ssi3cumt3pY22Vt+URyDeCO6qrxJktAVqC1bbWkVvF6S9mC8jOVlBK2Puy8YRVkqx4hLLm3i3XFktujGGJvCSX/lWOxHMc7m5VrHFGwFLVSPU7NFnUkVdVzKyleXAts55ERlCJEJhluUkGwy1ULbYkq97amX9FsIbOuWAOslYwzAIAjM1GaWjRryzotvMyqy3LjGfhnYGPUjiUXKhapdkvDUTSzJHcpb7N3hwYISRDZudpE4KEksI7WNsjCi1AK/0TtHpZlbUGrxw4zMyz5aBAsYkhAKISqkkFna93X842tlVaLRdWGmUzkokEaqJIS0W+kqyuhCKhCsjWrJa3G5W8oFrwxMZdngu3BIcotVrIVrZHHalyxLYs67uNlZVXeMWY23W4jKSYQ9MdyFeaNswWQqIzJpiKurFiFW1llijZfR4s12nCkeaEmRS1dwZgokY8CHMjSlDImuWNFaNgzamU8OVcJ5fLRGQpEyylYd9JvASBKoeVVEicm90x2t6fmwK2XDZIsUkjJvGrYGIiQlL3kRHW3TvFUal5Gbwrh5tZNtT/NdIDGLX3ZWQiRShmZlEZaK6OSfyDSXM9Y9W8UYV2VsVgopSNJFmaKSQEBjHajNGVa9GXeLGZGW3ynBWtbAzPbaY5aVVVTqIV3BJN7rR4bl0xMu8UxxqzcePLhDYWejK+WadZHJEcaob1Ast3di23Msklb/i7cEBKWSsPoX0efMbWyOXCiHLZp0MkXFgYlk38sY8SL82g4tpVu9tWOx+mmevmp3IOzuBbVT7K2rjm75LewEG0557GjTKZaSws4YlpnEBqF/pFj3lW9I4vSbMFmZj2sScer9FsMG0DUO0n6L5g/ahpHWxIwwOQE+f0TWeLGmQmIegNt3AmtB29p8OnG0pIwyzHn7x+rHdkWXiVIwVLl2eY24kFiVr20J81f2sNNoZ8moqKV+sEfZ/awzU1Ckve5AJHGiinCrNzN7K/pYTY/582IWtm5zVitWI7DRA5yl9l8S/5sj9N4ovwytid56SrqOFDMneDwD3dnwx4h3RqKpbvJeAeeg3jOf7JcHNs7QAUkFTYJH4RkUKxytqa23mZceQ9KH9ZpAM3Bo+Jn1X2V+yuj+H6POrb3VHfAR6FAOiOXZoTITUuZG49hJdmuPs6mwhtNKN5xQU8xGrs864k/RzLW5aFSBQRpwpUFmCsf2mbA3pRl6WG0Bezhw46uHw2/xY9Twzohu6y+VNLUdbWrA3JLj/AORn1UYaDvwnEnE4cyGuNEXGkuVDjF0oqfXjLdn+eIwoslB2/wDmMN2kwxTNuUdysx3KnzJAOzs1Zhv8OB21JtEQ888vn4gKi/xYJTtSMDsA3I48K2wIx+LVLgTI13zYdtWneneQZFT/ALvHhujT1mni4fxPPmvubpIOo6Ehp/8AapN8TqpptrJ0J/8AbAvKRAGuJPt7KU4+eo85BH/pxGrse4tIMEL4ngtlpsme05uwn3YpPr02YGXLSUUASPG3hatN7HRl5eaVcXBtYHgPf9+KV+UZtPdxZSPtLPJOVI4MqhYgKtp03M1rc32cc10h1Tgn63COcheodBA9ulKPV7Zn+mDKhezD5MKsZuOiiMJBIS11SH1JbczXavSOOo+g+xz8ziVrKsrjRQBYyzbs3L4lVrt56WOS+jeaKuWYACR1IUW1SuoOTbp5m08vw47I6PbLj+a5RCVYxRqbjVSBa1COW/wL+1jxekLkr6xediqPrWzq/Oha30aBBUAkqt7PVfS1W6fNiNzZgFYVKWlAeJrR6G7jdyWqqrb4vtYMdP4C20ZmowMSqRUqFItvdnPiVlZdK/vwMlyR4sWBSh49vCispozKzKzaQzaeXFOqe0VepWaEo8iykB3tQIaAGhrV+zTpsaTgrafDpw3mhaMlQFk7PKcKHhdwZm1SLb6OquGMcUlSzcS1Ty23VLVI9JtLV9rt8OPR5wIXDAupUlAaheC6HKeG1muHtYhJ3qYBLdJdt7iC6j3tbuxqdKEuoAt5bWlZiq+ziD5DbRlWrZjePErFlTyTFr1QBBp3ttqsbmt0cFU4JdOdsCLdWqjkqJAL3JEihas3os10nk28y0w36L5URq6lWkZ0MoeMASneFG5pblt3bczKtzfDgwRF1YYwuVr9UOzY5dpjMq8h+aCKSgAZWDvaiFn1JIkjSNpXUobl8XVOdFrKe2j/AKqMMUz1FbCWGCdGos8iw5iWMgVijkEqQIfFc0cEkhu8RbF3SQB0U15lVh76dn33Y5nEPNR53bF7hofCDB4VjXCCZLvGIHgFjMAGSAD0mc+5Vb+N1wbOAmz8qd4xPgRV9VWLO36lj+/BgDAMylXasTE5f8rOaguUjz4g2c6NgXA1Nag9xIOJ+n+fNgdtPLLRmbsVSfWSOIAp4m5cNVphwBR0MQaM7kplRWJKmumOvnNU3TH9OBsRzbTWywufEpQ+tozb/ZsmH2a6cZbVHAMxO8dA+6gkcJcWlALOqq3K/LiN7b6Rhgt0GaCh154CorIyoNSMzLc1q3cq6cWq0GmACCbclymDrihjHPIIBJEReDlZTbK5itPNhptWM0/z24EyZzduaXbm4hC1aimmjXaua6jfDgxvSR3UxR1pBBzXYhuqQ8ZH7+KD5TLVODmWiAH+eOEY4wMelmwLQGi6lqOL7bEz2hGSw82C+Qh02r4Rx9Qcsw/RkWT9PAySXCY2xKpAiETGQohMl1EFX1gJztcyrbcq2nE1F7Wvk5LM0lRfVw5a1skfcp/JmQAbu4g8ew3C1x+FvqxvtHYw3LyRSZaUR7verDJc8IfShdKC1WbRUXBW4HESny+adhdNAA1v9AxADFfSn8N36sW51a9HYYNkZrMyK+0ZyscU+UQCOk8cyViRFaR2VpGSUMzNdFbp5sa1OgK7nCNnj+q4qnpSrg2sAEjXAIjME5SSANsHKVRUy6jXEJ6z+jW+y8qCtXjFhHasiNepB9rl+G7Ez23Nc7MqiNWJIQEkICahQTxYKptqfNgezXCn+QcciT1dSxuCvbTRbiaBY8Wc2COBC5M2JFHvgJRc8YPk5X3kc1VVjEGtVt8rXx7jSytqubArPWxuQ0aiIEXRgsHRmDKKF9TKty1u5V7MTDri2L83zbEmTczsZUEa60J0yMp5Wtkta3TapuxXGb2saNfe6XVbzhmK9jN7K2lm5lOO+o1RUYHDaF8n6RwTsHialB35SR9D4hJ7MzrxuhQFrnUKhYhSxLJRjzLpu1eKvs4PZto3mYi6MQEM4cgBQ5beKhVVdmuXh6NfDgTsdUKEV8mL2UrxYEaivw7xWa1vZYYNdFth27qedGlRqoEDgMCVa0yN7K2sF5mYYImFmwhPSDaJk3YJMMG8LW1CtMtqsSxZdCrpj9G7VgC+XWrmN2NgusCXjenTwPhtVlW5fDgv0t2uGkdCyWrYE4Bw1bb7zc1q3LbpttxG8rthkFayvw3dDEAVJvSi+nGrNwa5tQXV4cEyYshMKYbLyUciI6ljIqqHjkW0OSHZmUXNpiaNWu5mXBbbu0qiOVC96qEkNwrGqhWqbdLKyyMw1alHs4iOW2w2+ra0kcKSRjlKhXjZam7Qq3byq/dy4lfVH0P+e5nK5G5l+eZqGFCxKkLI+6bSumVo4b2ua22z2sRVbNlIZruP5F3VMsUGX2lKFeXNzqmTuFQkQLrJOly/SzsrRrJ4Y0alt2OxNyBSv3Yqo7MdM7s2GNBBkcpJFFDGCCd3HG0SF7dK6VXSv14tuV6Ds93nJ9WOXo1zWLydhj5KyWxCaRCrV4cKD+I/iXBRcNYMpQDz8ePnJ1HC7tTFlg1RKErWV8Vd1+tXIU/5xlj/ANp2YsLNZviP88McpdY/WhIMzmoczK6xpmHEaGDgVR1aNltgZmVb01XNgG1A6oGyr+EpS7WnJAkhImhY90pNBcaCjNSr47JySi0U7KD7qY4b2n05ipwaStDRngeoYC6ougt5VZsXz8m/rGzWbGYbMSNLGFiMLGAQrSrLVSqRq9ysreLE+NeA8QVfxtLWaHTkr0ZcYB4YatmhTCXz0nsxSNULDhOnGEifNjcPhEthiRmlCyzYoz5QGxyXhehNUZDQEgABmqbeVeXF7I/Ef5rjlfrR6JbQyz5l1RJcrLK1JDmpAd27XorR2MzKupebmGDpEB4LjZaGCjrJJj1UM2DnDHmMvIPC57QTwNvc3wtjsuM0Ue4fWKcMcCbQnzChgYoTQ26J2UiptrrRbebHRXURHtE5Wf53vxG1jZfezLMaVZWtKszKtq+L2cLGnV7S0cfTDgHTEKwOsDOkQPbxNQOHrNuKtXox87y2byziivBNG47STLEyrwb2l5vSGLHblKnv++uE48uoBYCjW2n2gGuAPw6qe9sctrl1QO2hZEWhfIXNrqIFYwCysACaU0yrVfE1t1vi7sN5NiIZHC0KUqwXU5ACqFBXmka5mNzaV+HC/TzYbxbQzkJqqfPM0hbUBQSvxCr4bWVcBo1CM2qhqWStSxVRaPZVZFurdzY9VpmWgzmFmOF4WM44EzsAWDFiwAooJtpQarVtVdS+1h1FlyVB7HFT5iTygjl/Sb2sNItslVZlsFr2BQCDQlmBqullukZfqxlc9SKSQhmuYqKE8DzFjddp5vFgkkk0SITGGYs5NxXjUDUCDyrHjX54AQQD2Eg+dh3lV9luZsM8jOhBrV77uKm0qOXh8XMVxnNHiAahyB76EWilultKq314OJSS8s44rxLdqqeAArc1NPs4ZJCaUqAOIPnAOrh4WXl1YIzFrxJcjlaoADbUBbSTdqXmbm82HGytYoxIUAAsovIarWKfSVuW7/DhEwkmmzskKo/CgBABatDRu0ejbb9rDHMZZeDWltQDPRquwPLXwq2H+XmLiZd3Ro6XdgLG5lPFm5rVbl+vC/8AJ4eKNNSFHJ7RQXBWqfE3L+jhTCS0yeUQqC28Ui46qEKGbvW3Vy8raWXGkudHKKsAG4sNDeEOBbo8VPZGH2SW+iBt6ChuYijBzpCgtzW6l/w4TyGSoPKEqxBCitbwrdjW+0rLhAb0ZsFYG3s6s4JS2O59ccjMsouVVDsdK7vT4dPH2cOds5gghEKkWhS5NSHC2Osd2lo1VeDIrXc1q4D7YySlpjXSpBdaG1hp0guvhXTpXTpxt8/BIViAVRljhFCUDDlXUtmm2rNqXuxI0KAoZHJvLAAEEajXwrQdgRuZbea1NWN8uwDRsweu8LsUkKyFQ2ogurX3Kq+1x4ccHTlwqWpvRWlY5VRN3TsKuy+HVpt1VXDHpPKqRUVkcqfplR1B3mqjM66mXlNum42i7BkIU3fbahJSFEyaghohMaMdTuE8q1qtcOVru3G3R4qWQMABKqhN5GzFxXwWJddav0l1vHHtku8RWXLgx5gAkalFC623a9KxrDIzH0l1Y0XYYkf8na8Rqqvc4EZYsyqIrtbRea61uLacDCKUYiyZZ541JlWGsihQELeK21v6NFurdzUtw5TZDngrSO1sgWMKpKGnYBB8Vv14GdKMxuhCiLGVkVXJQ71pImuWSMm2+LVFa0L3fZDYzs/YwVbow2WntMm5DWuW3iqro0VqqyxXSNc1vBqYYhT0gS9oXVHV2LYYYiApEMRAHYGCLco/SxKZZ6VxCYKrZQ6kCd9akKtePixIJNpXqKDie31GvHGLrTK+0qOGLaVPdqtB4GAtMzna/rwMz8nmwpWmEApY07f7h58QHitdjWsvsClvVvmPpO7/AMkfBDrNz9dn5oV4tl5KDvqbFqf0mwK6AxkCcEMDUDiCKgo/Zdhz1jN+RT+uIr3itZIFHxc2JWvIaQvDNOatTTUjLWZ5BRPY0lEQeYD92Cd39334Y5eOjfWfuHDC5l7cDK9tIBiEQhkoP80xtHJwwPTMYXWbh6/3YeVAaaVll4Y1yLd54Y8BX/PbjEkgVaYSGPyha5faAWdad17V7wER5OH6OCG3c6bLBdUJBH31Joqn9G7EX2cl87gcaRkf9YyQU/7RsGNpz1mU8QN+W4mpIU72pt0rbHHbbis5xuvLOmB/6qnSGxo+JKg20s2Zc5nCtTdmHA7+EdkQ4/DHghnoBEnE8TjPQbKeSMzc0heSvZW92ev7WIz0v29xNT/54OPivWdGjqsNTYbBrWzzhA9v7WNDxrxPv7Oz4cV5tDaBZ7QKsSAPNU9mC+1NpVr6/wDxwL3gSOqgCWW5YvOteeT4UX9q3E7BGao46uahgGyi/SWcFljHGOAFQeJDSV1v+lp+rAPpLkiYg4axoyDdQsaN3adWplVdWnjxwcz2XC0Udg+v7/auuwtt7Z5OUkC8xUuPOWXWpr8S4tsMQVwOmsD+IwlYEX1SfEXHkqqmhXeMxJBaukEkBj2mmlbWu+yuC2zRvClXcSEFY+FSLewi3w26dXiwzgk3hsbi0zXyMOKK4HEEJp5WWunvwQyECQ0YPaVMgJWrKbvABzIultXiXxYvE2hfNMXSi7SEZF6hn4IVkYMFZSy1BVtSsrKwW7SwauHa5Moy7wby4ECMGOyrXVDbrSq3WtqZfF6WAPSOVSEVaaCR20AU29gbmVmbh6OHybePlIyo3JCt3EhwVWoN3iZeX0cKJATGykE7KkDDS6vJFerLUoTerItjXKy/s082FIHAmgd0O6OsamDKEVsuiEtcqx6d6V+z4sRzKxGS/gSCWtVuwMWVVJua7mXw3N4bcF9odIntEYCFlUlmD3AoVdWcozWXXNcFVVZaLpw0FLJF223GZZRGiuRGUargAMFsCRyW+XVm5mtu82JRsNmXLxyKQixud2LhIFpzqwZVnuVlZbuW3Fb7BkEdAELCWNS12kBb7Q6SIzLzRtRviUry4svZGXL5dDV1cB25iABfwWrJo8nqDNzaqtiZguk+IlOc10gkmYuFjYmgNiUIFdNl1qq1tzBV9quG00rBYytAGYSU01NFbhRP6O1eN3nbuwhm9llhOVCl0MbhqtIEo2pi11uq5l5bWrhusBVkGklwLTxBAB5ibm0s3h9WJDJUMp3Hn0Z2YpaaFnRCaEgawqrqXVbILVbUGwNlzLbx3SJ5UVpKs2sqK3SNrt1NzfDg1tF2C1Qkva11SCbj22HSyalutu9Lu04CbSybyzoCKtxqJnVFChVe8bptxqttuu7vhwLkpQ6TaMLzteFjivNZBeotteiBIGu3qsysdOqnDHQ3yWCYYpIqoUbMqgKVYFTAiq1bm5mW70lU2nHNceTLO28XRp0oSJFkbVqZV5eaq3aq2jHS/wAkzK0y203cUCSxTJxqADHO1Rp03LEzHHX9FHauNk5arlyXSlhfgSGmDrNPwP2FGs25m25mZu1VnanEG20/N0At9GKJ/snFvbD2nYaEcG/f3EnEa+TL0dE3zrMuOaZyoI7z4uXltup8bHFvbU6NAGq0K07OA4+rHtmj6jKVHUcLulx5m/lC8X0rhq1auKrDZgDByAg+Eyo5n+j0cwJXg1PcCfOR9pcXD8nuBslsvNywxZb52+0YYmllhEpELxx0FVaNtLK1FutVi2lsVjk4La1Ar/dyituLH6stvjcTwUarZzLTd4ACxzVFfSuVWtxgdKXPOj3hpsCD8/1XS9DaLBpJms2CQQRs35eBVjbQ64c5E90r5eTLKGLIMrR2A1EVaW0cyxi1eXj283LPWR14x5bbO2MoctmisGemiQwJEYwumWiqZIyBbLy4sjri2lAmz8+8jMsBy8gnkiW+ZL58nA7Ro7KrZleUXNbjl7pJ04iz+19pZ2IMIc3nGmjvWx7CkSC5bmtbQ2OG6HMfWxLgHQIvb4L0rpyaVDDtdq9oXF4Vsf8A3cssQlUzsVCKl8sxHr4wyPhXanXTkXoFntpSu8imjr+nFbgZsTZKOgJUV8/GvA/o6sbZ3YMY7Fr9dFJx7KMKwOjWMjgPqvBf3i51PWNOx/mv8wuk/ks9KcjPm5bJoJZ4oA0cYdS9pYK7hObSN2pa3Sr4sX5QmYyxywaSKN5ImYxy2qJYbkfeGN7bor4VZTbzL28q44PXItE4ljLQSxNWOSM2OrU42utrcrWnwsvbgD0u6f56V1M+azEyIxajSGnFShqFC3La7afaxymL6KnEYwYh1QFhiQfvJdtofpn+EodXRpllUSWkHbsOy6k3WX0ny8UUa5fdre2rTG5CjUb2dWZnZfE3N34rHNbRjNCEVSNV0ZsNe7TqTSvoqtzeLEW6yOkrIxicG6Mr2CukgcQRzXLa3nwa6lugwz2dyUOYzSZHL50yKkxF5kdCtIkBZVWeVrlXe2qzC3UbVx0uLw+iWUHUa1JrmsFzqiRyIg8BC3NEdJekTK7cTh8fVbUef43Frib3BJBkcF0x8mT5RJyeXzGVaOfMXTmaDcqZOdF3kdF1LJvFVreW5+bHPXyj+vHaOa2tPTJzbPZljRGzUbLKYow1roreS5pG1q0luLO6wvkxR7P2jJZvpI3USQS3kSQhE1IzxNH4vKK3ouumqtiE9bW13M+Xyskkk3zNZWBkcyMu+KMq3NzWxxrqbz48Z0JUD9JOw+GljLxftam6c/Vdt0qNStgzjsbqvqOILhHZL98ZKi8v0KJYvKzSSMaszEksT3ktzYeZ7I2hUXmbh9WJvJCAK9lMBtjZK+RnPZ2D3d+PW/3fTpwxgucztXi/491SXvNhs2cAnHR3YIUAU49/rOJvkoKDCGz8jTDraL2ofcfvx0lOiKLIAyC5TEYg1qlzmuWem8n85Zp+HGdipqCQ4IC8fB9rBDMTLK3k1VKKRItfKE1VQLnXUyyKtbfTwL6wsjTP5g3C0PIrV4BWYLRvh0/ZbDBSpWjCJd2S14JaR2ui5gzKtvmt87Y+UtIgnFVCf43eZX05o+2GpAfwN8gj+ay8jB1XTu1MjWhSG4KorctzMy/oqMKZDZ7KI7ipso6AFZFkkDXNHIHbUu7VfirzeHGdk51jND2rGCDym0IEZa+kq+Tt9lrcE9oZ0gpUVaj7xTbGlEjRQ4kiua61lZmtVbrdLHGYtAlOIdmlnlKBEVKyR0BfeJarW0VWXR/rLtNmHwzCSQrHJQurKaPIWjNAukm6Pla22Rma1r11acJTdIbRCjFTAkbsyrc0ZDaiiyLbdcypRltkVhcbrWXDX5pChVhcVuSwSW1jUtcBIVaxZ25greG1jbh4CZL53LGOSNHQs0RjMcS8S5kL6aL9Kuq0st3qbCkmZkY7sGCJ6OfJkqRKjLbvGVrd427arN4RgdtHOiN2kjkkeQMKsbUlSWrNwKM1tt1wZbfC3ZhjJBayve5Yi6QGhlJYNVmbUqs160Zva9nCgbElIcnl92FZI4I5llL2TuxlK+G2PyaZz6RrpG8I5cPtl7IErMwRAiAyTB3YKyFWbdx269y91wjbUyhfRuYLmtmlkdhTfXsrvI4KqhFnk3fQmpl8XMWpwwh0Z2iIzI7MWhWMxKUvWMsy2m4XMtqs1pX0rdKjCyulshTDbMsEe6khvkkiW+XdLuGXUiFY/RVVtUyyLdvLaL4sANviVKRxGVgWWSR5nSRmkW5RqZrWiVZFU3amkuY8Ftwz2Zt6ii03bxDpaS53q2sSDxNvo45LbrVotMG9l9Eoy6NHGhcSShleVHCgreWCvpWC2Rl1Mys12quFN00JPJZJlnDiS+rRLNulYxhUXhI7RabVWTUqM3bhxn8wilyVoQpqamSRY0LMkis9zZW+23cqrWxW1bBLphsuKNd1FJIRIFF0atYkICXxmxrnZrd5pXd8Wq2nEbijRsxI0cm7cJGI1QkxkqixGIrKskqxy3cW5Va5ezlciAkE7m2ip3Ki/WdMhdgAp0lCio1yq0kS3Kt1z+G27D9so0EmWQg0BdHZtRMzpa0ZPjsWRNStb7TBcMINmssKyKBHKJd2oPMFLMkhita2Jeaty93DDzNbbFu5WOArvTJ84SkU6lI+C71m1Wx26WVdVzWqcM1IldAfJk2CUymbndhI2YlihVhwG7yqvULpVvpJ4+a5uHNTFsPOK4jPVXBbsvJcbjIjzs3Di0sjtWi6V8nHFiRT5WuPe9EURSwlNv8AKD8br4e6XYv8Xpeu8mwcWjk23olJjXDaSLgcaQT04Hu/dh0GxsrkILStNixFmEZYIBVgW4ClNXH2VW70rbsFMvGm9HGsauCTwoUGs/pW2/XgNm8tWhHAg1BHBgfODjd9uVjdZFpIzKd4ORgLu1f6J2u4+FvZxXqNJBAOduXFamHczWbUgEtMkGbxstv2o1sDprlJIkJzUKzn6S4Ro4lFy2sHWBmtWRltu5fSwj0n2mBEwJ3iMjrdHVSFcWm27fRXW3crL24f7O2RGBR92bhJIbiKE+SiAJZWU2+U8LLzYj/SvoLl3tCxohaTLpdGQKl5bjUwLH4YuN3hx4FjsJU/eHUU6kuDg0OdczbPl6L740RpOkej4x1bDhjOrc51NlhF5Ayu4crlTLY+1klRQFdLDFcGKml8d4BKaW021023YQ6TxVFfWAO0Cvu/SwR6P7CEMSqgp38asxPLUltXL9nGm08vUcBxFaGpABIbjp+LHsuDD6bWte6XAXO87SvjrTBpYh1R1BmpTcSWtObW7Ac5ICgrrj2FM0ouNOwU7e2vf+1dhuJMdAMl5yQUsezDeYcD5/7zhdXw5XZLndEAHeMaCoDWIVvejf0a3LqxWxFZlJms9wA42utTRuCrYuu2lQpucZmGgkxa8DYnu2DQmvbvJfXS1Yoh4fFu8CdnZO6WEDsEFaDto7u+Hm3Ju08eO9NagDVJK34bcO+i8OqV+GhIouPZwS48fix4h0Yd1mlX1N2sfiYX2n+0j/p+jdPDm0mm3waJPks7dHBVqTbX3Am3ETmSjHEnzk5YAkACrdnCvLwp7NuA2egr78e6MEASviJ9QGoYyKB5qEkgd57Pfjl7rx2gZdpuI9Yy0QjGkFUK72+4s2nVIzBvs2tjoXrL6ZjJ5VpQRv5KxZZSe2ZtF59GOK7eFvStHixxUueIcBiX10kC8HJQs5vOm69muDXY886WY0arcK03PaPAbPivoT9mWiXue/SDxAA1GcSbk+AgeKkOwIyGSpeSOPd1Yh+NG1BSrcqrJy3aa47h2ISYYSWCOu7rpABBDWpRvSW1fS4Y4P6PZkgMb+NwvHHintHwtzLd9nxY7c6I7X/JoWZgRJGoY19IKqlbeeNpFZdPLjzikYJC+gHjKFU3XDJXPO+k3qotpwXhaOXwvGq+yv2sR7N5vTVWqoG7egqtWCuFXl06Y/2sEumeWVtoTTXAeTChBcTeptttW1F1L8XH2cADnHjYkqGcEE3UYAkJRqJpa1ZOV+Vg3o4o1BJJV6nkAt81tABUJYxlVIChTUs5S8kW2KtzNqbmphFM4CxJF4NppRlvUMqsVDczW3N6PDmw1bK14kglri3mJVu2vLqb0tK+lghn8w7AIbX4EUBAY10tHvFuVPFRfRu9LEUSpZQTb0MUm6k5YzJIloDEqFLMSx5mujVaeHmwf6CZPLy5iRmuGTy8XzieSRChtjNzKtr2WusccItu8XLiLZ/JgUTtL1kjPCOm7jaqG3nVltUScrUtPHGvTPpOYNhEKQG2lmN0KUFcrlwryEekrzsqFvFTAVNjRmbfFdDoxjQ7rXizAXkb4iB4mFYvyb+sCXOZ/beYbllbKlR3KqnMJEns2wWr8V3pY606GT72FlPbExHvVtan76r9WOOfkZ5CmQzkvfLnBH9UUI/vzJx0n0W6QfN51JPk5CFkHmBPBvst+zdjmMU9rMSW5Cw+X1XuWh6D8RollV16hl/OSbfDJW5kcoQvrNT6+PZ+qmHNMKN2f57MJg4swMgsnWJJJWQ33Y0zA/z5sb0xq5wk4zQ3ZSUkY92lvVwa0/sythzm8nxZfSSRftLrX9qPDcrxPtKw+9TT9pVw7zE4vRgeF0bHzAMFr+JsW8MAWFp2LndLSzEMqDaB8imE1HQEioIB+/DNpwoA82Epc1bVO9Gdf0WZcIE8OOMpzoMbV21FktBORuEq2cJ/z3YTOaxoG+vDXM54Dhw/88V3HaSrrac2ATj5zjJzNOI7qH6xqGBa5kHjXCUuep3/APngdcC6sGgTaES2tme2nnkp6gSs683sy/qxJx1g/NMtFPvcxDFLm6SJk8sk0+cWJcntEK7u0bQhGebLX3NdBmLbfJ4rva2e4I3CjLEfrCPEa6v9guGmR6VSOkOStMiOwzEYQAvG9jZeVjyloFghExVbmVQxCty43MPierJI7xFuJ2Lyupgm1MQaVSzA463ACb3kWzyyT7aEt5Zgtu8YyKprRVcmVQK+G11wFVaH78S/pjIYpMpCbWMWTiRpEDBJSJMzaVvCvoQboq6qysrDsC4jubhrxH1+vGFjaWrUIOY9br1vRdfrcOx2wix3gGJ8YnxUE6zuhHz3KvEhpMtXhNaVcKymMn/VyR6beW61vDjmuPokQrEgghKlRV1NAqk6ltSRma39zY7O2blRvE7qMv78ctbUzTLLICW0SzLJw0kq7xVAuta1bVP6uXGpomq7VLTkMl5X0+wdNtSniGi5kHjGXyUQgyQSKnEJwK8QGFdIIFuvmajM2GW0s/qLLWLdqp4EuWNrKxA9LxcvpasG+kc4RcutwvZhdS1yIgOAN3he+4abuHs4CZ2ZY0dakOGYVtFI1IuWrei1smlfFqxvmSvH3Dcq8bLySSNu0Jd1NCLbQKXNQeJmVWr+jg5kcgZEN18e6C2UcGOEvqLWM1yrIvaqrctGbAwbQsqGA1k2r2Vuva5eVkZmaPSvm9rAxt4hAeU2uArcaMoa2oo2rVG36OLUWsoQpJ0feSON41JaGYkOJApCmMMwevwtIxtbuVsW58lTO3dJthqqndw5lir8SCFjzU51W2vqbi3rxS22lYeJnjfQjakjVxax0eFlVrTdparUx0v8kLZ8A27s+OM5iQwZTM5gtPoKS/N2SQIi3I0Fs6qrcy28ebFPFkCi924FE0SQF9C+srpYMvmdmEmgmzeXQ9+lnVDy/Fi2bKmp7q09Xr+LFQ5YQ5h8vO9TNkd8qqewGRbA5Vv6RdVG8NcWn0f2jvIUYdtKN5wy6SP4vrxx2j3hz33zuBwyPzVuo2wRA9mGOalw7lOBmZb+/GnWdAhRtF0NzD8cVn19ZeuWRu9Xj494F6YsoCpxXfXxH+QufM8Xrp5RMZDD2weIV7D+8HNUdmMvUx17d4oPBgTzrxN+OqdguBBEBwAjUD1AC3HKOYnO8j7xvVroEY8VPabHT/Q5qwJ6qj3ccaWkj22gbvor2OyCNAVOCGUgGE8tlsEY46Yp0ac3KxyVrIMNkGHcmG8hpiy5CEjms3aMV71uZ4PkJx36PVxEi8MS3aU/+fNiB9aOZpkMx57R+NOOM41j1gE2kKxSHaB4rlfbuYPlTx4CvcBXS34v3Y686qs5fkMuTx0FfrBbHE3SPaIrLwHL23VNbF40x131HZy7IQjzV+8s2NLHPEDn9Vt48SwHj6KSbayNrcOVv1HAd6ip7uP3Yneby4ZaYiGeyxWuOZr09U6wWIDa6+b/AMrroaMttqWQjyOcUZuNaVDlgqTBB/rlnVuX01xQW0XqAV4ijXX8DUG/xNq03fDjur5dORjkyORldRZFnDGzChkCSxO5VQ3Nc2WX4aLjg/aAJuYAcS1iGoYKxa1ltW1uX9WPQtGVjVw7Scxb4KlVbDkjPXsVQVPDTxIYjegi3mtVW+zhymcUZV1oGJa0Ma0aouBYL/SLyj34zDMyqhsZHFSHrVqAtViFXl1Mvw4aSRhowopzhnpULVfh5V+HzLjXhRJnAjRlFHAlBWooePNT/DzYQzswKmnNaCe/j3AH0dNtuCs8wBWouc0t8SnU1Cbtac1wXxLhtBs8FiGNouYmvGgrcaeLSur0sPO1JbtnRYrMaFAttKVagagJt5V9JtWC0e2gQLYlHYTILhLdRWAIus3fMoVcBM4EDc10R06SFJAu4auTl/RwUgzhMSoCI1NlaVJJQsy1ZVtZrvhwtkpTdDs5FbUhiC7AiotZT3MT4Va5sFcxmTGF7SCDTjQU7vae1mbTzW4GzZeji0uztwelCF4LwJ5d41rMfeuDM2W02sFkUkbuRFtAOlWU6rEu75PSHhwxhJeyT0kjC8Ra1psrQEXVNvNqk+LguCE2Vs3Z0ELVQshYEFg7NIQviVl4XeK3Dxdmovze0s4K8TUAKVbidF10enDHa+c8uV1m89vnalx5vR1asEBKIo5m5izBoyklI1aZ2UhI2fRRVl1bxGa26O67mHDBDI9HoliJc0nkdaspDmlLhR9XNdxVl9HAbYjntJVywelOCgqy8HbTavL6WJLs3IxiTdS0BZVa5STRn0orurWpE6q1FZbl005sSARkoDkmOXyrColFI9Vh8dRqYm261tK8+nhjGby4EKgoOxmUWsDJd2sxbS0UdvKtrXYRzk8nlFvDJI5WyMglgrsitqVeZlWi81vbjWfaTExo5aR41EaCtN2oKrIGuua61fRwZySCDwZFXAIZr1rctbQQTwDXXK1qrwtw9gCxuwKPvHIZoxoopFqLcuoqytdavntuwdykgtJjWONUjakrgMQWuVY1XUzs1rUtXvuxH8lniSihzHao+kB7AeFPEvpbvTbgTKeYTXNwku6rZYtAoUSEgOUZkqutvo2XmbViT9E9mXSwwypEwLQMrGpkUl1YCM3K30farXLxbDDNgNLIN1IbxHW0i1SVVWcG69rubmu4436IbFkObyrI3ZmEDK1GdIlZrSAq3L9HIputtquIzkVo6Pg4mmHZazfMLpdcxUt3VLe6lezG6Z20+o9tO7zYaTcCT7R+4+fGc0nCvH+7HOyQV91sa0tA2FEnap4cQO/uNfXjbJ7RMd7BN4bSLbgtaniasrLy+lgPlM/Tgx0+fuHqPs4ePmaAnhSla9op5we/DEyFUxGGbVpuovyIg7LFTPZ3XcuYLouzs0dyVUk/M2FSGbh5dfR/XgH006TgRs5yuYiQAV8khAFyLUiDNNdazR+HDjqhj45k07SG7+OluOCPWcPyHMdnCMfV5bL0xYJ1mXXzxpHR7MNpP8MwmNZoub3jb4qP53aYaWZluKF9F6tGxQIi1KtqW5lfm1YanPVrjXbAHd7vVhDLJ/nvxBcWX0RhcO2lRa2SYAEnO29OBnsKrnif81xqsGC2R2QThwCckVR7GiSm2XzB9ZPH78ezMZ7+0+ftxJIMiqCvaeOIr0h2kAa+7BuBAuqVKp1ruwLKZdDugDHy6spQ2qyGisGjdmrW+11u3fo4F9LNhSIshN/COanKFDOjIKBPi5vVgJ1b7+SOcjNZqOINMY0jlVFUrulY0aJrmeedm1XdluB3TTLZ9YZmXOtKE3ACzQQSKxkkVKO8SQvpj3jaW5hiIgaoEXXg2lHYqppJzahDnhwaI4ZBb7ezIiycRH0JUqH4WllHFR4rl71txQm29pmV+B8/A9gxYvSfMTvBFlpNzusu0jhluDu0ltQ11yqq28FVmxCV2aikgEC0Es/C1FGosxblVcGwzc5r2jCPxDsO0Yhoa6TIBtzlBBlhQliESMXSN3AeYelIzW0XGuWhLlpWFtVoidpjiHYp9puY+1hvm8/v2FtRl4zoBFDK3fKw/cjcqnB1YhQ+7E10qVLrTr/lGXHjy3KGbTIL0A8/vIGDkGUuipThQ191LT/hwI2i1H9ZJHvHnGJTl18g3u/vxK4wAqzqIe17Ttlc6RZIqGVSAQ7girVFGYVrzLaqrjZczRG7GDA1IAvYEqpW636NbWYL4dXpYe9JFVZ5AaKxcntJDKTy2r6Stzcy4E7NOorUKpuoTVgt4tAB5vfjTbcAlfIGLZqVntGwkfAonsWHfyNI47GAPEKo5WVlC2rpt4+/D1NhKjV4Fa8CxICgnhy6m1Mvh5cBp5mVQOIoddO0rVeIFvo+Jru1cOcvkl4niW4yIxZiFtt5jda10fZbqVvC2C4qoUd2UxjBdX8oopcFKkgNd5O61VZWZW3i2twwtlc0ruVtWI2c7LQApq3hCte0rNdRVuu9HA+FHeRnQamoUqKqI6Kpo11i23L+LG8G0nAkjKUdyl7VDEWdiLpuua7muu4YUJs0QyuZeMb1Utj3dFZl4EvI+ujWsrK3ZaummLDyG0ZHjhmLPRIgl6shL2ndE22qmneRrpVlbVqriuYZalVYkPEjKleJF2q0+FeZmDfdiVR7VdlorDydIreBEJIViSjLbrtu8WoYYO1bqQM1rKRNsob0KaxoFThIKFgQrODqXxKrXalXTghJsixhdwcx+VZbZUBr5NYgjXJcurxasR/PZs0j7ZNK9oMbBiFZ6Kt1y6bQraWXw4Syu3rTvFZgwqr0tQgNc1Crc1y3KG9LswbKkoKlPVsij50WmhCoKmj1LUfma1mtRmaO7Tq8OnEe2s8ase0rEBVljWoJuV1PMrKyraJLdOC6bOVapK1jhSy8HIaRWa5WW27eLvI1DctuGOeymrlY3WEym+1mbmsVVW3lWit7beHBuUSEvlK3skiopEcj0ckMTbTguu5Y9Ibl8WOj+p+sXRnaGZJa6dsyqcakKqpkowPCqrLPO3tc2ObiiqXVqC9uYVZRbp3TG3yvLdcrMq46gkbddFdlZfhdm5YK07CsmYzOcJ9q4LH9+O36KU9as58TAj4lcf0lqatBrd7vJWH1MZlIw8S0ABVR6JsRISa+00bN9eLRzWXHZ5/3YojoRsSRohKja7pGUec3E/4sXB0d20ZouIKSx6XXsIPnHpK3pY9jxlINcHNO4FeQ6PxJcDSqDaS07xPmmu0dl9vbT7q+vEg6s8ppcg6t6SezgVhtHN4fK4YZqIkE/wDnUYkPV7kbY2IFbjK3cO1okH7MWOQ6S1iMA4TmWj5z6LvuiWGB0m18ZNcflHqq/wDlRZkDZOdqaBhlY69tS029A+00CrjlroXs7yQ4U7O7vx0t8qzZyS7PZGJA+cLMBUAl4IWdFPpeVnXTinMlssIgUdgA95PrxU/Z/QJ62ocpA81P+03FBho0hmQT5KX9CM3VWU8aAEV7O3j/AA4LsRvwKCigPTtuYaePw3cuIn0fzthrSv6qYM5aas4bzqaGtBUi0k/taces1KfaJ3heFsr9kM2h3yTjpQ1aH39nYK6f4WxWfSFeDVIVQOJJAA495bsxZHSAaffT9zUxQnX5Iwy0FBoklkv81yqlqnw6lZ2C+zijjcX+Dwj6+rMCY35fcrT0bhfxekG0daNYxO6yfdKNkRT5mRllikZQlwV1YqAiKGNrcp9LB/J9UL57IQyJPFlVyDIeIdpppJZ3KRxrFyKqxPIZ3ZVXQouOnHKWzduvFmlZHsYCRT3KVZdSkcrLdRreW4A4nGx+urNRGCyVgFMUbIQpWSPeK9rqy2u1zNRm1LXHkmkek1LGYSpTdTLXu3GRmDnnkCvbNG9G62DxdF7aocxm8QQYIyyzIX046MxSbS2ZbI12fyayIbqBpI6uschHMzWqtW9Le+jjjXreFm2M/wBt18C0PaCMvl1Ip8WOo8ymYyrR5rKEJMiyVFtQyl5ao6q2tdX2WC0Zcc8dZuakk2rmps2ytKqwItESMEbpHFAi6vpG1Nc1turTjM6GVBXx0xDg0yeEi/NdJ06YaGAAzaXCBtmDbltVf7Yc2qo5n4U7wO84kewdiWqB7vvxnY2yTLKZWFBwCDzAd+JO0IGPfqNISXnPZy/VfNeLxeq0Um55nnu8E0SKn+e/A7aK1IGH88+GarixVyhZ9GQdYrlbrNNc9nODuRmJKKOUKAlxNurtU/euBuzyrR13SaCaNU1JY3IQOVmtjZdVy+fDvrElP8o5yjFSJpOwgVq3Z6/DhjEzR1Q/Rm3sNQh0sSrquplu4+lj5M0j/wBzU/rd5lfV+jv+2pf0N8gnmTmdkWhtkDOoDAjg13Yy6reasfNx4cMSUbEbdMWnjDmYI8dpkdlKqwYXW3R2pu92q3NIbSurDTZ6LeHYMbaCi2glV8QblVvO1vLjcAEliUQ1MkYdiSHDWhbWX6RLlbeM1tt3s4zJWhCcLkAFYIWCAkx1Uqrxo688fLFa1zGNrm0YxkMysgtZdDh9NwtLsGteS7SrLqb0lr9lnGzrVK+We4XO5tZ1AJut1c63Kum3vVuzCBN/IyEm6V7iocs5aqgOqo0bXSVt5mt9nD7ExubJVJCzWMF30hvEjDQVAZbnPiXStPD5sLQyAzKqqHBsRiyLaSTbU23M0lvY3pdluPJEUcKUjDoDHKOOqNrKF7eZbWVgq+U0NT0cPBlykaEvaUChWWpGptSANayamVhysqnw24Em6QCQDXHdMXUK8p3YFbo1VrDVm1Seza3iqtcJbMkkEaKoh3cjMiRurO7MwVbWCNbvOVg3w8xXDcQszqN2tS3bWoIYs6sfFay3eL2cP8qzmCxwqrGzFW4q0rBr1UvbypGtwZLbWu1VwJJCSxBGwldpKOYqHdyKjAskbKgJZVV1jZbRp1aq8NWJDk8zFbA0JEZVw0huIKPIE3g8ky3Rq0vD+jZre7Eaz2elV0WrjLsUmJ5mQqtlW8S6llUL4lLMME9kpH2q6CO9Y3UioDMLSz3szPzXBuXQtbcFFpSROOQGsIgKFEl1rPRlL2qxe5rWa5VU2tq9FrcR/J5oqkkagxzoUaqlZJI4wzoSzKrM6rcqlbm7WbThSSVt+7OQMwTHGrKIwCsbKiOscS+FWWvKzUuDMbsEU2NJNm/KOkUi1skYIRM1WYcq+VjllWRS32cOc0sgh2S2cJXA3tzkV8pVo3jJtJJ5FZZGal2nj58P+k+QshSOSObfyVcmeO9UhkZVDx2MrRK6qzCRrrlfhy6hcOadJEcJGGclARqBF3FhGy2rJ4rmtu5ba4J5naUjS7s78b11VmotjlbIjGpua+NY5Vov9DVVt8WJKLdZ4G8j6KDEVOrpOdsAJ+F12t0dyQjy+VjAoI8vl0pwBFI0qKL2arsFGShOG0wtancOA7zQaRX9HElyGUWVeJN6gAe4Dhw8XxY+h2wxjRsAXwJXDsRXe6bkk87yornMv3jGYZcGdo7NKjj/AOAPu8+ArJx/zwxO0giQqhBHZeIITzd1wk+XHmBH92NoXw42RBvJ4Y+PlJY4+HA63VeH6WBe4MaXHIIsPSfVqtpszcQBzJgI30cy1kdaShFiHIrSmjSSsQkaqzKtqrpt5uzCHS3PiJoCyzUfMrSkYL6I5XuKpbpukX0uzF65r+T4nmhXZ0jiB9zes5q5TSCA06sq3My3fXiAddGycj8zjzcAzMLRZxIBFKUKO8qG4g1kYssUbN9Jpo2nHiWF1a+lRWJgF5PG+S+6NJ06mA6KuwuqS5lEAnYSIm/xiyFZbpjl2YATxCgHPWA15RwmWPG0GYM28KqbEJ4rQggW8QVa1l1frxDIIg5ANCDSteyn/wAcCekHRNKVAMZHEPCzRMDzDVGy6uXHrn4bVmDfivjtmletgVBA2xfZbOLBGdtxjg4uo/npWvb4eX4cCd134pbpV0h2lAxMOZbMKCfJ5oCao8wcqJF+8YDR/KczEYtzOzz2k3wylewcaCYMPC1NeIjpGnR7NUERtiR8RKv/APpnEYn2mEex4OwOAd8HavyldBseAONJOlOcSSH5umWlBQwUmvUojyb1mUxXXNcvi02jFS7M+U5s51Cs88DnhSWE0B810TSDS1vdiy+gfTLLTSQ7ueF7hJQBwGLLHK4FrWt4cU9JOwmOwrgXAgAuEG4IFuK2ujVHS2hNJ0nspOYXOFMktkFriAb5fNMto9LXXjNlnjJA8pDSaMXBe0IqyrqbxRtiR9X22DNAqs6uZJpWagCyIiaTvLdLM9q0ZlVlpxwv83JljWgoWy61oOJqikC1vD3+/FdbX+Uds7KySC+V5EeeNo8vDxJ3j1q+Y3ac3itbHkPRNgbinVn1NUNGX8U7PDNfUX7T6tR2jWYSnh+tdUMAx3AIJdlYnLMWVs5/MxqpKhdJt49o43XD8N2Ih1hdMYMnGJMwSlwVosuD+UTngCFXmiiZu2V1ULVuZsc/ba+U1mpqrlMumVjbhvZPyiYDzguqwxfZjGK7eSWaVpJHaaV2q8kjF3Y95Zm/D2L3W49TxGmQIZhwSTtNh+q+adH9DnOJrY9zWtF9VpBPK1h8Sl+t/pxLmvLuAt08UUcS8kMYvexbvatYltTNcxxW6wlSE197dwBYm4nUtzalt1Np+1iZdY8m6GTFK1kmbu4lY1QcG0t9K2IzllrcEaxmYeT4ScarwD6bW03XejjzDSrnHEEvMm0/BfSHRymxmBYKbYbeAN0x6Il0aVVWpbjdXmJooCqOC3NazNxx1l1VbRV8nAoIqAFtAJJADcPR5o5F0+IefHKez9lFOINSQB2C0m+230nua5ebHQXVptgDKr2pIXNFXjSNmvFWRfD5WniavHGaw3XRlDustUfMXRu+qSSN009zXB66bNSsxVtXC27lxEi5WOl1as1yW2kgoy8S36NvqVvFh/0hy4vcg1WRmZeFCR3gXeFbW5mwzzWdDsQPJ9li0FigBaAm665ljZjzejpxA8XVlmQQ/J5wChupVaFQSQAQyk15V02t7VuNti5ByTY2o8ErwMjAagl2lp1Vlpc2muNc3Kg3dFkNxUK1oA09qMt1zyL3Wsunt9LDDZ8RZ3uJjKOTFcTTl7TzWrpbl83N4sQkKcJimTZmRgigxqK8ZN4LuYlXuujVZbuVVtLN4cRX5QebEcmUyoYW5DKQxkA1G+luzkp+K6ZFu8VMH587JGzyM5dyKeJwE3fEuLmtttbxco82IR1zkHPZkkKS/wA3e4gCpbL5d+Ho6m/RPiw1No6wTskrWbULcNUA2loPK58wF058knL02FGac+azD+8eRi/7v9WLelgqKdxrirvk1S02JkVp/wDUfWfnEpri3oOzhjhMc7WxDzxK+ntAs6rR1AfyN8lYXVx0i3kZhc1lhAoe94uxW9bJyn6mxMwtMUblLopVlTgy/WGB4FW86sv+dOLk2PtVZUV15WAPu7iPsm5cXsLV126pzHksHSmEFJ+uzuO+R2j1CeO+B2eztMOczLSuIjtfO14Ykq1NUKphaGuU/wAhtSrKT3OPuqtcK5jMeTAB7Ep66oXX/u1xGI8wQfUPvw+zmZ0niODSjvFSzs3h+LB4OoYIKx+kOHDdQjj6JfaGa8vP63Dfpoj/AMWG/wA5JNOOGQmukY+eOI+/RbX9nDmOKn1YpPMuJ4ldRg4dQY7+UeSUOZ4Ht/8AHADNjiTXBlkwMmy+r1YrOJK16EAlDyx/z5sNZZCcEp4sIPBiAgytJrhmmG05aRR1/wBX99J80v8AF+rAnZO22hzOSzC0rlm3hrShVJX3i8dNrQNKurz4d9IjRIx/s2Pn4/OJ/wDFjlz5R3WkQkeSiLAsHM8gqKrvGdY1N3La3H7K428LSfWc0MsRBndxXjePxtLB4qtUqiRLxG+ZELqjrk+VFsvMZuKU7RhmlkRyViRzHlozM6wwHTJbOsFrvqZWcsy6WtwE2J1y5CSTdCdQ1aB2VkjY6eAdtOpmX0cfOeXN9gX7vPXu04ncvVftLL5HLbSkglXZ+aeyOckFSTcy3Ldekb7uS2R1VZLGo2nHTVdFU67zUMyc4+C5XC9M8ThKTMOxjNQZWMxJMTPFfReSLvH6v1HHL3XHlt1tLNqFNHdZEbVRd6qSsQF0sqySPiY/Jp6zWzAGUkarqt0JY8So5kB9FVukC+Gjd2It08z4zGezMyMAHzBgS5gxMcaJEj7tVuWNmiZt5dqqvLbjFw2EdQruZsAzW/0j0tR0jo2lWbZxOW0EC4UDykCFiWZGkjjDAcVIYsqrxZrWVlVmttuXT8OBm06LDuXR3kcK8gW0OGZ9RLMvoqqj2jg187csEKpJDEJQDu1vQuysdfPLq0i7l1MMBdphVa12N5AN7AA2FmZIyzNqW1rvD4cbIC8jdmoXtHIhZVuIAiW0ELJIY3JV0drFuZtLL6PDBHI5SPj5WN4wqszslxBPYpK8rPJ2WtctOOBfSRmdxrYAsSQhUlSOW21rWkZe27Vd4mwy2mVCEIQqKSaEESSGqVZiulpFu5Wt9WJxdRovt7a5WSJOdGRjwCggjSQoXlt5h4WUtjpT5BNr7dnkK1MeRmCsGJAR3y6UIbxOvavhs9rHK2yoBMUue46nK8EJEYZULnVy3K1q6WXHSPyHttiLpAI2NTmcrPFf2mSSyDOelp1ZZm+F1xnaR/7d8ZwUbBcL6InZgXNK6igkRkcdxNLlPxacSrovtQxSFCdEhHuVu4/a5f0cCsywoh8xGNdvkCJif/fHmdOoaTg8Zi/xzWkQDYqzcy4HfU/uwFzmZxG+h3TTexlG4zJQGvjU6Qw9JtNp9r4sFZFNad+N6pihVaHMyKrhpBulYG7TivuvmI/ybN6mj7O36RP0cWLFHiB9fKfzVmjxNu7bhwPCRMRUwZB3EK1h7VBzXOOYajpxDeWTsmLmoLeFl04636ExeRX3n1Y472lUsKiWm8HMiAHi3Yy6m9G3HZvQuPyCeupxp4ztVWcitDSAsDzUlgjwsVx6BcKkYla2AsApqxwNzcwwUzPZgPnH4UxWrGBCMIRmZgfvxX3W7maZGb6hx7DqXh9q3FhTRYrnrli/Ij65Iz6yBc3i+HGK0F1Ro4jzVuiAXgcVxjtuc6q0Fe+0itQq9vw47X6hsrTZ8FRxK1P1lmH7LLjiDN8SeftA5gV7VXsx3z1TZYjIZUH/AFMZ99VXGpizJA4rY0iYYBxUzZcCdp5Wo9eC5Q4azripUbIXPgrkb5eXQ+WbYYkiWvzLNJmMwF4EwNG+XaSlurdNLGx9FXZvDj59ZvKaqIw3YADMDchIVakD7TU92Psv0r2ajZfNLJ9G2WzQk827MEt9fs4+M+VdWUeEW1KigdhSwGjc2pY/vbHTaGqE0y2Mj5qCqLymmZdUWoYh307s1AVLVoxbw3t2Ly82Gmy8tpBuanBqVqaA2lPhZvteLDvZsZo28opoQV4d2gNRl5sKK9sLi6OqsD2AFuZRQ/6q63TzccdGVAhXzvgo8xY94NQLgLvF6sJpIXpdoVqkcaUOqp/Ztw4l1oKWqVYux7Ca2qDTlVVu5fXj2z8gEZmJvIbupeqgajY2ldNv4sKAnC9NLZIQUvjShAcBS1V7mXm1Ndp8ON5nStAB7arVUJIVb9Xij9HDfaswJqpNqmoDmnD123czeHCu2HJka4CoSOncrOQrAE+JlVsOEySysxUui8EPbwNSVKspqupfC1vLxwU2RmwYZImU8LnYjhUUtdS3h1L+jjUULsrVV92WFg5m08D8KszfVjO0oFZWCBo00CbgAxI7fFay2282GEJI9sJdDONJEdpoeAqVobfDpZcJbEyV5eRmBMdFVSxDMWLUYBfCuqrfDhts5ClS9w0EJaBVgAqgn2WtXlwts8BVcrd4a14AgBamnpKzNy4McEcKUdFttZQyOyxZhyU7C0AiBHaxV4OZrea6768I5/pDCzMw+cspYlqtCWDU4mtl7R2sqjmZaLgfsTJAGgcRKRQG5S7c1VGlrbdLavhwN2rsVo2IjdZQKEUY2k+IG3UnpXcuJg7gFWiVNsntyKLSY51DLTW0EgIrvfKWqzLqt1aWw32/t/Llo70zQkgpytFzUupfZc1unm1e16MWy+c4llcrfGysSqiqlLWVma5W1XUbmtK4Ry0gR0AZmYAOxRrj6J422uyrbhtZFCnG09vwBUAM8oNG8m0Pk2YcEHkt6siqzV1YHy5/L0cj540UhFApgUs1V0qrKzbxZG4rc3ZxxGM2pJdka4pQlhWtt3OBcv7PLjRC3bfHcGobR5SrDt03W6bW0tc3Lh9bklqhHNnzRROS/wA+RWUqHZoWJbxLfEt0S6vZ7MGtkdKooZomC51A5DXM0Tki9aEI1zsrW83o3Yj+0kaIUcSAW8UKlGJA0nV/R8updVuEtlbTFbipuCVKy6w1DwK3Xcq3UXS2AcZCtYY6tVp3Eea6rNDX18ffXv8A2sa5U1UjvFf1YxkcxdYQKB1U+agZVYCn2sKuLX9R/fjm3CCV91YSpr0WkbQD8kPnjoa+an3V44iPSbbMmXkO6o6PrML1MZU9pU/0TfDpu8OJ7n8vwqOOA2Z2WsqBWHFa2t3rXu9pfZxGOKt1G9YyxhTD5P8A0pTNJmGWN42jYLIrWkVKLSxh2rp9nB7rZ2YybPnGtzu49T2iRgczl+2xVVua0WrhDqK2GsK5gCmtrq9lSEVTjHygIrNj54KXosCkVdpCK5iBqh2a7m/RpaLbcXQ0dWvnfS5c3TR1jJDmeOSi20VJBFCG9xHDD/LZEBRXt4e8Y5Ey/WPtOIDd5qYgVADkSCnunDDBXJfKW2nHzmCT44EFR74BHiMMheqP0+1o1XU3gb4kfGV19lMkB24IDNUHDvp6schzfK3ztOEOTU+eyQ8fc02GOZ+VvtDuXKD/AKGv4pGwQmYWdV07hs3EnwXXG2trih4jh24ge3pyzBAeJBY9nAevHOGY+U5tF/FAvw5eEj360bDF+vzaJNd8BwpwghHD/qcA5hJVih0jwrG2a74fqu6urXYtmTagNzJ3EAgySO1asrLyxL4e7AfrIz+7yhqtDLnIUUCraYYZZzUr4mZo9ODnUzmZZNj5Z5DWWWLLF37DUpvQNFtrWyrpXm+1ip/lM55tzs2PeyK0s+encoTGSBusuvIaiO67T6N2B1YgFeY0a/4jS3WtEy+QOV1Ael/SIgBpHXLq1TrF0rDuCRc5u9JrVX0sV3LtMzkIAY4AQSDTeSsNQaSnA+pOVfaxk7HW4kAMSeLGrueZTdW44PbD2Lx93f39mJQ0AL2Lq6uJfNSzdw9Tb4J1s3ZwFKer6/MKeHBWZB+r7vrws0Ng/wAn2cMs4fP6/q/z3YGZK2A0NbAUK2qKyL7/AH1xMY4vI/UfX3YjeeiIdPq/f2E4lEIrH7vu8XH9rEj8gs9rO8uc+l0UInmv+cXswbQsdtCFoQzOrN8LLhBMrliK3Zzu0iOA8NPBvK3K2HXWXkaZhCKi8Hh3GwsoHtXd/uwKyOmrK1aKte2jMTwWn+sVlZrvXjYY7sghfH2mKPV42sw7HHzlEJ9mRK5Fc5XhcB82Yhaqw4iVmWNua3BWOTKhP+VWqwqtkBUM2kyUu5lXw3XYiz5ksxssjAQl7mOsjUQt2q5ua1Wt4YVhzxWgcNqoHAbhIK3VY+KTzN9nB55hYpGxT/b2TjhkAb5yYqItYjlSro6Xq4EU96rqW70WWw4Vi2zl2WS6TNKN3Sggy8ZtS1VItfmb9qrVbxYjceypZVeULXLhTGZOK0KreiMLlukVWbm83s4bvFWwAPYysQGINCDaUVmbUvLRWt9S4aQNiEBS/Yj5NwQjZoOwIUbqE/YBbM3XWt4ru1qYfZOTLwzyNdmdalmvigeJm84bf3LdpW5eVsRGGZxI5WNrLhUUIqFtahdWXlZVW5bbcbNtBDcyGtaMw4ggGy5Q12lVtZT6WltOFrbwpAOKs/LT5QRlS2YkuS7ycUTGEgtpD/OVZmVbaXL34YvDlVhLB9ocdJjOXywFbrQS2/uZluZbrdNMQKCIqUYAAcKaqE8bbj6Vyr+rBObMsTfW0tSh7qA8dL3eH+KuCBAyCiMnMqZDb0UkzAvnEktKeWjiIDFeAW2VWW5V5dXw4e53b8ZjpJNnjFWM6MpFaJI490pBfNa/JszeFtbVxBF28utG0LUKy8SJmB4EMzM1yauVVtW1fSw96RZvgtGK1sBiq4CgaaKPGrKzamuur7OJQ7eEBEotP0YyqUvlz9ykm0wZVhUKyqaJmrVj1XDVp1Y6X6c7LCNsPLUO6y+TefzGkeXihjqPzkl2OV9psuoliwCqtSa0AXwn9HS3K3ZjpeXbq5jaOceodcns7J5dCOIMjfN3eh5bt40qm3zY9J6HFvWObaS5vyuvPOl2s2iHbA15+IAHmpD1czSxKlqNKhLcB2cxpi6dh5MO91thCgHvJr4dPhxEdlqY8tGsa8Qi1Peai41+02CfQvb7byxtJYGncCV7viZW/Vj1DGE1A5zREfNeYaPik4NeSZvlYE7vip02z17KVOCmxIwAwAC0CcOPaTK9f2sB89nLY3NLqxutK28ysh4+HxYY9XvWCmZhZim6lQiOSFSZGjkjDIirpVnWWO1lb0rk9rHl/SM1jQADCWSCXbAdx5r2fon1ArkmoBUIIDNpFiSDwUG+UJkDKuWjCh9WckKcCTamVgQ0b2mkp7Qwz6M9BUtXeRgn214mur0vawj076RTz5iY5QwsmShnjleWNnikzN7Zp4o5InXTBbHE0lrKz6fDiabAibdKXtDya2CVsUsq0UXamt/xYXRDGVm06lJrYZM603mMo3RdR9OcBQqVaVZzpqQQGxYtm5nfMBNY+hGXH9BD+hxwv/vOgrXdRcOyi0NcOzm6cO/jw7frw5Wc49BNSpnrH4rzEUaOWoPgPoguY6GQN2xqeJ9Kn3XYgXT7qqjkiZBGrI1Ko3FK+cB+VvM2Lhgj/vw12iqgev8AvODp4h06puNxuPgo6uCpuGs0arhcEWIPAriLaPyed3vrFsDqQ3k95pr2XNcyrpXlbuxHYPkj5pjl5kekLGCUh1YkG5XYAqvLctox2/NtQRq7CPesLSI7gl1rK5W5lZVZlW3C8fSvNTZbfnKwZeMLcY2zMrSxre6cdxBYv0d1q+fHmXTMBrWdTh9QA98ZGZtGzevWOgzesLziMTrkizCLiIvPyVjQwDdHgOO+7aE0vlpzY5R63NjBtr5vjwO4IHA0O4gX+HHW+VTyR98w4cBwZ2P4scxdYmULbWzPnK5b1mhgi7vFh+g0DHGf4D5hTftHcRo0aueu3yKgeezZjIThW0N9VSv8OGZzZPbgZ0k2upz8oBqsSrFw7L1FXI9neFvuwomcr+rHvNKqHgkFfOTsKWAEi5AJ8UQSTG9cIQRYc7vFkiRdVDAMBct9ZGRy/wDKWbvae8yuSFhRlHAdjb9W06WuZVw2XLZS0BZs5QKnH5vEQTRuX8qX0mW230cJ9aRB2hm243fOJAajgEUIAK97NRq6dNq402ZsqIxqZDu72sEjXMIyBvWokXha5tTcuPkzScfi6sfxu8yvqvRoP4SlP8DfIKQbNGVRtMmdPYa7iMNXl5WzUi26fS1MW5cPc7BlWa7e5pfMNxAotbVUFcy1zaW+5cRuGEoSoJKgHV2Bkr5mbxc1vw4dplDaotetwBQ0o1SrIWNujmbVd34y5G5aEIyNl5UgUnzYrSjfN4gG4KrU/KrWtZmUtb6TY9JlcqXuWXPoFjC2rl4HQ000N+ZV92zatK4DnKsrurqQyVIYkjdghmXluXw8q+bhdh589tK1VpHIr2qQSdRai6opFVrg12H1uCWqpLl9m5Mbob3OxyVMl4y8TMWI70lziq7aeEfh9LHto5/JLQmTNsbRyZWMJ8RVs0y7xWur6VfNbiO5bZVqzSE8e1Q/EhVa1mQO2i6625ebCaRkKrOhCuTSPirOCNLVbTbyrp5l8OGJtkPvxSA3qabP2nkaIwlzLPGS6hstGKHlKh4s1H6Vwj+KmCey58oyO6yZmEXGOgijLNWPigK5m5Y2VuVv0tOIQmSKZcSClzGy2tACi3BQF5JGW6rNczYU2fQsbdREKHVWrTDUAtnMqcpbxYWsIyCUcUfzMOzljJM+cJAKupgjJILXBAWzLeTVVuuW1WrbaurC+WnyQAASW6lLhl4wwXUrKytmtEm77WW7t4YiGeBEQEgW6pfSrMxNFuViull1eJtON/nRWNbjSiEIqAlwCrsasq3My3LzXWq92G1uATRxUngzWRViQM4JDQCQRxGhQ2q1rTrdH4Rd4tWHOQmykRF77UD5dpDGwhy5Ed6rOVAXNX26bi1yqzHiqnEbEbkKLFoVQGpqCVVWAU6VZfKcbWuuHs24Vy+z17ZGkQJZHLwoFQlryDdat2pdWn4uXDhwByCWrxKkeZ2jkpAXrnpZCuplysUTmS9WU1TPSeU5VHh4eHDzYK5WTMZRU+cqBmoTEjxIVeR5IldrvnUlq+TWrKvMnLgZseLcHeIRHY8m64lBaQlpPiaNFa43aWry82Eegm1ovnuRZ3Dyvmod3FHwVAZBR3P6xCmle9vDjXwFLXrMJAAkeYWBprEClhaguXFrgAOR8t5XbDpWvnqf34cbEz1jefuPnphoq9v1/vxlBxx7sRIgr4T1ixxINxdTfM5XeL3cePrr9rES2ns4qTX/AMyO40xJ+j20QRTgD5vOeWtLsEdqbNDg1rw7/MR8WKAqGm7VOS6CphhiaYqsPaVbQycaYkXQSdEz+TaQhI0zELMzEKqhWDXEtpVdOAW0ckUb3H7x5/uxmdqinpUFPOTpxZrtFSk5pNiCJ5hZuBqOoYqlUDZIc0wd4IsVZ+f2Bm3klMGb2XPfmJ5KLnoWYK7s4W1zGUm5NLaVo2IN8owz5fZeysvmAFmn2nmcy1rrJVIcruFasTsmps2W5uW3lwYm6GV7EjpfIWW2M3C5l4M8V6NpVrl832sc59P9kKu2qKAFjy+VjKDgquyNO4A9JllirJ4qL6K48Q0QwHSDQJzMSbW4L7t6XVX09BPc6LtaDAjPjOxWrsrMVRa+YfuwTfNVRlPYez1Hz4H5GAAcOwUxtmHx7tEgSvgR59oSEFPRINUkAk/XiD9aPQdVyjyDhZJAT7jNGhp7Vr4sMzkHh/7YgfXN0kC5GdCQGfd0HaarIkvZ9jFDGhgovLsoK6jQtTEnG0gx09pvwkeiEdXfVBEzTh0Vjlc3mI6EJyhlkU1PsOKYvfq8lymXlziwCFszBszNTlwqMICz5XKRijLqk3mZ4+630scdZzrLzLS5nc1HziQObag1pZw+JUGLO6ktnvlcvtJ5xNJPtH5pAWjaO6HLwzrnZBSZlu3sscMZtbwNjhdI6Rp0sG5tNsZjWyFyY5r3LQGg6+J0yyriKsgQ8MEk2AJtMASV0RN1ivcqGPJ5pwfpHjbLkMpRhT5vcqyaWbeW/Z8WOeetvqgy8G2M/HGnk45FoGZpLXdEnkAZ9bLvZZKK2JzsPaeS38cjZmeJN4JJFzGXkWyOqqaFLkt1NzNazHmwL6bdK1zGdz2ZXkzGZmkTv8mWNg06fo1XHO9E6b69R760EAWyPkvQv2lYpmGwtNmHkPJuLi3j6KoukuQVFCKAGc09w7z92PbH6NBQDTu/Xh5l4TLOz+EEhe/3nEnGToPqOPRKeHa9xfFhkvBa2LdTY2nNzc8yqR648pGRDe0iGPfsm7RHBaxKBy0sbLHdbqju7eXEUyO08qhFyZsG3tCQFGYhV03Zi7d3MzLct3FdOJd1y7MVmyxZgopmia3VILRKCAqtcq2/ZrgJs/qvObi/JZ0nzTKXXJyRPlpnCBnJy5drM00ca3bq5XZTwVuXHlWmHhuMeDvHkF9LdFcHVq6MpPYJEHzOW9aZjpNkV5TtHiQbjFlAOZUqFXMstzWtzXdl2LF6tNvxzSmGGTMKyo7FpYYDUDsoqZhbmt8TL3YoeDMvVSKzbyM6SoVlKi1a2+irNTxXeFdWLP6lg3z2ML2bto5WOoFXVmKheZLW1afhxl60nJbLmaqnvSoRxOqPJNNzs1MvCAtO1gXzGpdTNgdk87lFVmuzSVD63WGjE9gsbM3Wtayi3wnCvXHHV0FGAVULcKBqsyNW7mjW6P7JWlurFe7URlR3JiYitHIFQDfEpCct2lrVXxBe7Ebql4hWKbQRJUvzXSXKXOm8zhLIQI1ggIBVFYa5Z1Xd7xm1atIbuXARto5ZQzrJnNVhBWPLk1bS3He3KupeVWua5dNuIjFkGCgqyq4QKq62Y2trQlV0syszHVy3UtxvJBJERZSG+OiyOGURJVXLl7W5lVtSav2sIu4BKL2KMzbUyu9CRPnJJZbSAhgQseVlFktrLIt0ZXltuXTiG9Zi3ThwHAeHL0vCrIpWNcuytbcqsrQMpt0/Dhxn8opiFQLo3aQPqAZgGci7SurSoVfrw1hzokiUlChjLp2kgh/LrQ8zWs0q6mu5VwzSJmFcaewWTnB+H/K6v6mIBHsnZ4/5uG+tnlJOJgu36U8334gXQBj/ACfkFHdlYPOOJDN+JsT7YmxieLd/3DHm2JJNVx4nzX2BokNbgaIOQYz+0KRZXaG8SoHvwb6DdKty5jc2pLysexJPMT4Yn9LwsAdV2AuQdVandhba2yeFe7CpPNMh25RYiiyqDScIBy9FY+19qL2A1Pf/AH1xF55anALZm3BUI5oQNLHtcKOAJ9Nf2gPZwRyj3Cvd+s4sPqa5kLLpYXqAQU+ddJ92MPISD8bHlrWqo32ebC2Tym8FoIBaqrUE1IW8glV06Vbmwpm9nMtQQSRTsNKkKqk1u5bl5cWsM0ySBZcd0grUy0M1hrA3G0AhDdnNrAP+pX9TOuCbsMA8nnkWUKbgd2w4AEVBaXiVb0bsFgK0Pdw/XiGpMlauiqralBoBuBB4bl55q4bTjDwpTDR0OICDtXQMhMGSpw5YgL56Y0OElavD3+qtAxpX7OACsOIiTkFG+mubpErV7I5PV2TN/ix88On212bM5h2NSZH7eNBdaKeivhx9GOnexR81tFWBjanMKh2SftVLWta5ccCbe2AI8zNI6XpRmUVoopd3eJla7T6WOw0QIDgc7fBfO/SqoKtcvYZaXGFAspl5GYBFZnJ0rGrO/DvVUVma230cdQ7S+UXO/RgbEzGU3e73NuYkEsc4gjkbNRxiJ0sdlnZl39y+T028zN9E/k6/Jp2fs/IJHACsmey6ibOi1M7IJo1Y2yWs2XtWW0RppVgvNiyetHq+iGQy+UyYyMEkOYyMajNxpNHJlhKqzQyGVWlff5T5yodWV95awdbbsdfRa4G21ef1Q20jJfE/q/6S7uVSkhD8aNGQGFVsKg+FrWZfrxPtnyQkCqT2heNWhLsdTVraqq32bsWb8sTqwy8HSP8AJlRMrDksrfS0yO4kzSxswW1pnWLdqZW1MsaVu5sG+qvoFBPs95HNrpKQvmCKratWlbmZeZu9W8WKD2a9TVAEj0TVK/VsEk6s2Cp+TaECxsxTMgqV0kxCq1W5r2W5V8NtuI7tNcqAzFM8+9Y2l5IlJA1c260aWtt9HE06fdHzGsgD9qdvBTaX41uX0Vbm82K72pWbtkLqkZcFqgm49tP9n+HsxQf2TEBTAhwBCYZh8jHU2Zu1CtxEsFC3cgDRc2lWuVsNZ/mqu53WbtdLV8tBdUlVAYNBbvGa6vsjEY2tkyDQsXVaMD2ih9lvZ/hw+zGYWjsFF1oiZmPAA9jhfDItq6vaxIDuQRvTy7KIt6w5rWtAu9hqKDVw3F2rVq5W046C+QdkYZNrkpFIrwZLO5m95EcLURZcKqoisjNvea7uxy3mZyY2PEMrBSeBUcGWOy3lVrWr4cdlf7mbskNndrTEABcjl4R2EDezuzUZea75szW4zNJOjDPJ3fopKY7QXeWamrHw7wP3YPbLpJFQgGoB48aHEay8Z3QU9qVX6h2fs4OdEpaqR5iR9XMPxY8uomXwbghaZylRDaqNlpw4BoD3cKr3r9r8QXFk7Oz8bRI6G7eCte/3H0Ww123spZFII/8AEYh+wpWy0pQ/RSHhXsWQ9h9lW5T7WrE9MnDvLT3TlwKR7YnarHixDeuvL3bLzg7PJjjxNAGVj+HE3yGWIW49/wC7Ee608pds7NjuMTDuFTXu1c2OgpNmJ3hBR94I3hcgZzJdhCoKunFZGdjVuNRdYni0247Y6IReQi+AH9WOPNo7L4mlTqU8IlUinne3V8WOveiXSGApAgmhaRkQBFkjLFhGrEFVa5W5tPqbGjiW9tp4H0WtpEEgRfNSwHGrDHg2MHBzZc8muYwKnwUzBwMzS4z66kag+af9eK266l/InqOAccPUI5ezFj5mTjin+uHpTHPDNl4mYzRyAOtjgKQHVtVttv8A44y6DS+sIEwQr+HbLhbauV3h18SRWQdsdpGrtB5fstj6CdD8tbloB5oY/MPAuOEZtmFH40Sjlq7yoFC3Eh7fFjuTodt2KaBDBLHMqBUYxsGAZVVSDbjRxNnCeK0tJAkCMlJGP+fVhN1xmNcIZ/aKIju5Cxxirse4ctB7TM1oXxMcQzaSufVBfLQ61V2fsSdaj5ztKuTgWtDu2t38g0tpSJmX2mdcfMbNzRFlZYmDgeGYsiW2qaKyct2q31tiyflgdaE20tr5l5A4jyzvlsrCKlIcvHIy3n/ayyamb4fRXFUZHKMrWyAI4r3kEinH2dLW09+Ox0fQFKmCMzcqpUN0ahzEG8unilenFqTuAaG6pNjadS6cCZMxl7mY5VpEpwLZp0JPpC2LVHcvC7CGZnd5KMKF2BIr3C1RUr6aq2GeZWsp5TZcajgoXlpQ6bdS/DjT1iEICkGT6SxKpHzM2upChp2oQRdwuS63SrfVhLbG2YZIyyZTdKlBVJ3IYWqjliyKy6lVtN3o4ZZ+W+FCVLBQ68KDgTqYW6rdVtuAmcRt2LbRRTVa8QCexgunl/dhBxTwEQXacIT6Esi0ou+bhw7xZcysrN8OCiZiClpiFhII8u7lSbaEvZqtjtrgHDtONDdbfVSq3CouOmpHwsy2/C2EcrLIttCCOK04ECt3An7WHJkJlLdn7SjUsjoYwTQukjKRHy+h4rVp78JDa8Ts7NDcWFkR3hUgm7gyrpbUtwuwwOwywo9QUrdU0YgFbbfC3N4sa7blKCFoyG4E8ONfAODKt7Ly3erAg7Eo2ols3PIVWIxl1oAp3zoCxZWryt7NVVrV1YIbby63cjivZ5Zip5ewsv4sNdgBibkpEUjWTlK3Mtnc+lWtZqeFsPNs5kEGpqbu7jWuqtOVbbv14mabJytdmZmjgUvvDG0raFiU8CV5FZe67mrh/DtNhE8v+pDWL2EVk41XlWO1uDLgDl4xS5nv5o66ryGHbo1My92m23DubKmNSWrxt9EinMbhdrW1uF2m61hhlDFkhBXygaMyNJETGUYClTwe21r7dSlvi0thlnnYBSCLRTsattByFvi1YX+fKzoVtG6jbUQ5BctxNG0q1rcuq2nNqwvnp1qgdDGhjA0xWo2nhJY1t99v0l3fdhJ8lusFFUgEh62rGCHIOlqm3Uunhqt44bGxZFjVX5QZXewlWVldjHbpXTp1c2rlwhl9oVAVbmccAuq4XFmJ0aruWi8tuN89t9yHAiieQEBqLSUE6GRfCsVq8blbVhyU4RIbYL3DfBlod2XYsAvMUXVcitGq09HCezsysrbsQopBAL30VrvOXW1VWO7Vyrpw0yEaOpBWl9tbVJMaBXUg2tq1W1Vl7uHNjOdl3UZpdqAUW1AkNbVVTzJL4jpbASjYYMrqfZstsUBqGAjQVUhgaBVBqulrlXmwezUNyg4r7qyzzNkIN6LW1rTtIUO1tT4mt8Te1iwdhy3KV71/djCqiHEcV9raFr9ZgaNQbWNPyCb5eQ9h7DX1jCUuWtatOHnHd92H0qinGgoR7wcbrOKcePb9WIlvl8XAUu6CdYGz4iuXly21Glo7S5jKNHL3LSkEqKgjF0dde85qYe9ZOV2Xncjm8tktrQmaWNVEeby2YysfBkzFoliiaBmLLu+W2+7VzYIdDOjyo0jrbu5octqEiMXnRF35KqzPBa8kMYV1W6ly3YjvX06x7NzUg4GJY3BBtIKyrQ6ebV4fFjXc6GQ5oI4WPxXynjX1KukX1W1XSahjWuO9bwAXGy7KAqCKEEqaUqCCyn4tS/awGzmxySeGJP0by7kXNqv1d1xrqJHixI06PXD/ACMZ5dC+jMPhutot1heAqfm6OBu77vPjOV6CVPi+6vfi3V6LivEE8T6+B+L4sSLZHRgDup/dhusCmZoHD1HS9iqzZnV0OAtJ9/DE96FdXWVTMwNmYRLllkUzJe8YkjHapddUSnTVh4bsTbZuwOPZ/wCeJZH0dHzfNi2N5ngsgjdlQtNJNl4A4uZVG6WR5Lm82DpOcXCIQ6epYTBaPqljACGmCM5i0Kwst08yyQMJ9m7RysCu4yxyTxZoELZEi7p3viRIlaku8ZmUL34pL5R6ZWaPIZjKZmV44I2i+bz5V8rMm8keVnq7tfqtU8ukqwx0VtSghAAFLZG7aDU7t2Y45+VXtmm1I4F4CHLZRn7QL2juAI9lWZvtLiwX6xIc0TviCvnnQtOozG03Mec7zeRt3mVHsovogmtK9lDw9rBzKyWgd3r/ALqYjGx9pMQOANOHrHC3h/hwbgjJNTX99TT9LFVw2L6RpGWgpSbP1JPm9f78M2nrX/JwpKyk/wDgOH7WNVjFP81OHEBSEphnQCa+anuqME8vPoI7PP2U8WBuZj7fr9dcJw5mit9f1cV/awZuFWJVa9bWzyY4pB2pPKlRw4MquPwt9+INs8jdsNI7WBJowAtqG+L8VuLS6fvdk5Rwqr73hSvaqtUnla39HFQo9CDQFeApwBJIbv5m1ai2NOj3Y3L5d6a4YUdIlwycAfQ+SczPdWqBVBNGAqK81T6a+H2a4dxQLuw5OuoqlCbuLVangXlp6WB5kbztoJKivALzEEfZ9HG7tdGam0DyjVJ4nSgI8V3lFa263zYmXBI7l5A5blQwxFvM5KnvPNa11vi9eHJk0GiE1e0M7lijhd6qi21YmtVmN3NgVsSNDoLlL6W1pQkdgLXab29rVVa4XzOZjNGiDhdItcggSDgx1L9nxfFgSLwmCkL50KqxMbd4VbhQ1JTiCbbl1MzGNm7sLQCkyBxEQeCpbuwUCsgYmK2/Uy6mu1Yj0Uxe8KiMrFOJZhU3cR6Vzcu7X4sSLIhC+oUdDquqEaMtcyC5brk1UVWuanLhjayljalIc24uSt6pFIhSolAIdFDgMt3pcuq0YX2tJZZUU00IJ4GuoUPga21v34QljAkqRpcm0rcrWq92k8zMqqq23YH7ZzhNAQtFrQjvqe03aruXT4cGxVym02fZnViFFGoKLQVPcf8AF4sSXaD2uLiKq7CrCotUNSwKzXyeUXViGwobgPOw4ce2vmxM2zYf6SQFwTIzsoCg0VQldLW7vtt1W3YlNghS4yqGRyC8kUYVjUKpcLpWMWs118zRx+HTq8OOnuhGxFGZSBardkNm1WgFZZt/mpXYW8ytmJ2H2PRXHLmYgrDMCFtKRsiJRgVjLsPErOvKxk5eWuOsurN67UU9ybP2eh8wcZKJ2X7O9Hw1x6b0Ns6oRnA8ivPOl4mkxpyNj8Wj6q78lFazKRpIFPN7sB9t7MDkrWgKuKrwIutWoPh5m1Lgxmc9X6sRTrN2lLlshJmDG4jm3kKTUICzyRusYFqt5Ot1ZW0K9idrKuPRdfVILiATa+9cEKWsNVoJAv4eCpzJ9LNoCIvFm5ikjSFFlpMoivdEUb9W4bpV1c3Hmx018m/ZMB2ZLnM5k0zOckzrZM2TSZaMw7lZ1JCM3errba113xYqTYXQuAQxUeqBEAHdwVa+1zXYuXoNPANkSQDOZPISLtGLMVzLFQ0YhZHCWAs0lpqNLcmrmxh9K2tbo8mlIMtnMD7la/RCo6ppMdZq6sOLctYcoysrLyWaycaxQLsnIR5clYyqNQKrsyuAFg16Wuua25rq+ljgzr5+ULtXKba2tkcnl8kkGSzs8ELGNncQoQYwd5NYbY3j8OOu43gvQybWydiSRsNzBm52JDdmmNVu8ItxyV1t7Sy2c27tfNZZxNl8xmzJFJayhxucujEK6q48qkq6lXsxwnRahUxNd1Nry0RJjwjOy9J6XV6OEoNqlgcQSBM/ooDszr16RyNWuV+uCAAergvs4kmW67ekAHFMge/6IA/sOuJP0W6MXdnCnq7MSZ+hoA4H9QI/ZbHrzNEU6Yh9Z5PMfReH1NP1Xkmnh2RyP1Vep1+9IB/RbO9+74+76TCUvX9tocZMrkZezlvQn/q5OOJy/Rk+rv8A1YaZro5TiQPq7cTt0TTB7NV0+H0VR3SCoRFTDtj/AMh5FRtflNzgETbMcChq0M95HBuIE0Z5fRu7sd57L2tlY1hjTZsbocrkpmkkzDCQ/OIxmHUJu2W5Fl/1iqzN4bccNZvYNVPub3Vp2Y6s2nt/LSMjRbUykf5DkkMEsOaLRyRwLESXghZTG27j1L5m5tOPOemuHfh6VOHlzTOcZ2ziBviV6n0CxtHF1qvYDSAMi47+ZTLpX1lJloM/LLFLl8vCJZmVS+YYQoiuwjeKLRI6tHDrtWNnVt5THzq6Tde+fzks8lFh+cyVO7XWkRNFjDtqCpGqx6VXSMd5dP8ApLlINj7dEm08hPJnNmZrLRQx/OFd8xKkQVF+cRKGLLAwC8zfZbHEWwuiwWO6ndjnui+Bq1taq1xByMWttFl0vTDSNKnqUXNDhYiRt2G+5J9FYT2ca9/aTWlTU4szZWS4YhPRWDiSO9j9YquLFySUGPdtF09WmAV4Fpar2yAnSR4a5tsO3k4YHTSVxrvMNXO0QS6SuSuneZAzueqK1zD99CKGzh7XHCWSFbVGhXpHWhILkXBZPFd7Xxd2EOlmrO5lTTVmJqefnNT7S+zhXZOYuUBWARCGfjaTaeD+itytbdzcVx8j4862IqH+Z3mV9a4IRh6Y/lb5BKbJ3mpQe0jh2AKzW6hyKun0sHFGltB3lVoFKtGQW8V9zal7G9HAbY61pwt48SKmt2ksR6S6V/aw9y8g4rQl1NAQwoDdbeQq2+yLWW1vDjPKuwjIzV0bFwzngtQLFUqG3ZLK162N2Lbayniy+JOHZtiF9N6Rs1bqkglVVVHibloq3NytgcXYOlFVmABo2pSR3lWbmZV5fVh5tFKtIqnhqIUUNqWq55uVru1f8K4GUoTl86ABeCperMDxAIFgvKqqp6l8VeHo4zMkm74aAhFg5gBaqkxlmZmVVW7m0/s4Uz61RC9VEyAUQNVxHJzOz6bbo5KMrc2nGkOZfdqEJNa2LwUqwbTxu0s13L4q2+LDE2SSy1eOMBxZUyV1qgItZiTarXKuksvtejhxVh2Wh3O6tUUBL3LQFdW8k8mw1al1YRNUjYFrza12kWIXuRlY3WuyqrNp5W06sIZXPABRKobs1XMJQVLakVGsbSyx2tdavYuFtSTraAuNiih4VkDEAUta4lWa7ynkytur0mxo2ddza9HXiQyWkgleFWW1tVtpXmwpEWUDdgm3utBIVhdcLmuSPVIunxfFjGyEsqzBF/TINouAK2tqa603aeXCySRF2WLLhFkAmWV7ktczRqVRQK/RNG7MzBtUi0tPLdh3sHZ++CqTRFUl6oVOl7lD3WrLcu8a5lbTpx7+RJBGMwEkkBkSQtotSUsixBSrXSxtGzatLL34O5GWimpJJBrcSWFvYurVpXE9Jgc6+SBzoFk02pIJHCkcC0MYHAVBdFP2mXxYYdDck52mhDBBHnInsAChkMyChLWsWpIrW+LDmPMhKSEA7oSS8a+BHYf9pJHq8ODPUns5pdowC0rDCTmGuWoO6Ggq7LdbvZUUL9rVjocM1zqtKm3MuHwEfquM0zUYyjiKtTJlM/Eg/PL4rrabM0J95/fjZJq48MqCtcMW0nHtQXxSQHExmjWSzZUgjtFfXXw4nmxNtiRD5x3d1NPHFb5aeuJN0PRTNRuIKHvpxBWn4sVMSwFpJ2LR0bXfTrimMiYhHtvbB3imlLuBHr8+IRszI3SxIeB3qV9VrXn9lGxbkMC05fN9+Gma2XECzBEEoSQh+Nahba/FqxiVcb1dCpIJ7Jj4L0HBaCGJ0hQIIHbZrDf2hlxS82UIiBqa2cfew83xNjkTpNJvtr7ScGoXNNGvnAhSHKgf9g3347CfMg0HC29RXvtXvr/0eObuhPRSCS+ZlkunaSVrWNCzyM9dXKutmtXxY4Lo1hesxRq7GC/M2+q+hf2naTbhNGMw5sXugbobe/xCO7Mm0ivqw3zWfFSPN9+JeuwIkQFYyeAOuVx9wVV/FgFtXZURJ0sh4VskJWtO4Orfix66Kk5BfGrqTGPJec+f0Udk2iBin+s7Y98c0rsWK0Kr3CrKlKfC2Lpm6LITzyAetVbj9TLpxWvXB0Lf5tNIkibtFQlSGVj5RFqDqXmZcUcc0uouBbNj5LqtAYinTxdPVfBJF44i2W1Q/opsZFzGYHck8Ua99Konpe0/6sXR1fKkkMzAmsZlQdyghWU8F1XbzM/ohdPixUfRvo5mLswVjZ7c9IrlSpoY92hGpl03Dmxe3V50WOVyjq9L5CZDQk13jQIKltV1uWdf3Y8d6UF7aVJmqQ3tHhM2+S+rP2fU6T8ViKpeC8arYkSAG3tmASoV0x2VZs/N0oDI+TgFK3API08lTdc3k4l5sQfOAiNY1rU/u7zi1es8D5rGleMmdLcaEkRQKvb8UvLiHbNyy9ppXh2+bHSdD8LGC1spJv8AJcL+07Hf/wCVFPMMa23E3TPY2y7VApTsJw42gaKfccEcuK1PdxwH2tPxp3d+PQS0MbAXijXmpUkqoeu+2OLKlgS0iZhRQ0KgNExPpejiv59pvlsyjROUJEc8DDgQxsljkB8Kq0bLbzW3Yl3ykyb8k1KoseZAp2g1SrV8K8v3YDdAo/nuUkyQ15vLLJPlbaM0yKt0mV5WZpNKyL6LXL4seG6aH/WPIuJj5BfZ/Q5z3aLoUu6/VDmcbkx4g2Vwda/Uf892fltq5JF388CZ/N5ROBZJDZPm4F5olScSXwcuu9LbrcVz8n6dFz8ZlvLlGtIJVVNLFDL4+bgy+fFpdKesWfZuT6E52FS+72fmEmiAos0JlgaWFxdqujVdLeJFbDLpb0Giym2dn5nKgvsvaxTNZGzkiJa2fLE3f8mkZmC+FCq+HGfqwRGyJXV6Uw7X+1YIcANYcxn9U461ZFVwiozFa815qZGVytb15fS5lXw4p/pEK7q9Vq9po1AlUDICqryru1arN4izDFm9f+0X37lXdYjpYohBuU3Lf6TM0kfi00VcUztTL+UKsX4hkjLLcGFyuzLq0K9zKFt+1pwDx2iuba6BCzszMtEzyqS71JtJADRhFo1l3NczLq82MrtSrOZCzSOoPmjGjQtvJu7W423ah4bcJNkx5LUFCOgsAkW1Ga5hRruVrq26df2cIHLxMGKl3YPILJOBAFrLJpXSr3Moj0twwJUjYKW21E7wlizWXgBNSxKGCWhVa7dNp3mpbWXs9HEU2TnCslG0iZzHSoIUsblZj6KyW19k4keVktWROZGkBIa2osCp+FrrvYXEY2tsARgSEVowIdSSgJe6wm3Wyr4uXjgQrAMELt/qm2cDkMmT27iMee0qWUj7LLicvmQopWmKx6i9rM2y8kxNQYm4mlfpJeBt9m3Eiz8DSPQHh6sed4katRw4nzX1/okdZgqLjlqN/tClj7CY6lNRh5szaRGlxgLs3My5a0Od5EfF3qfM3pL7WJRIiuAwp3ffiIDaM1PVccnwRsIQbpBlV8x/eB7sMMn0wKgRuaL2CTuHx/4vD34kueguUU44juf2KDhElpskzVqNDXZhSPaGYcJFuZd3LxZGCxygErYTbKrI+lmp78N8rs/OyLxzczEKGNsWUi4Mzp4cq3oriDfydPESYJCvstQoferXKv2bWxe/Uz1YZ/N5JZ3ihjEu8RHEwgDokhAYCskq8d6LfVjWwHWVX6rZI3Lz/pVh6GHw4qvDQ4uA1jYnO3wVcDoq18TvmJ5G3kqOpMdCBGrLUpEv+0XTb24mgioB6qUxMulPUlnEiMirHKI5N8RFOkjWLG6ubX3ZdgBypq+LFBZP5RWzHoy57LhSBQMssZ7O8PFpxPisNUpuu03VLQGKoVMNDHtkEze/CdqsZ0J8+Ezl+GIQOvPZ4DH59kuNaeVJP4PhwKl6/wDZwH+nZYnzKZH4HsrZHigWOOwrqhXYLF7R4qczD+/7sDsyaAkH+7hivp/lBbP4n5yG8wWKc8f+qXTiP5z5ROUoQozUlSBVIOFK9ovkXT/44gLH7GlajK1La9vxlTHMdBkaFyQ7sXc6pJGtrCzC0M9qKu6bSunHPuzOqk5rawySBzAXR8wIyu9jgJVZHjvuXfsslqxt9JIVXHT3ya9uja+dOXMEmXhikyTSPLIis6O2aQoiJq3kkSSrpZvFym3H0N2f0IyUESrHlstGiAUCQxilBaDdbUt7TG7HYaHwtSOsJjZvXgnSzFYVuNNMNlsgkN7OzLK1+CFdFehcDZXLoonURRRRhnWSCQiNEQM6Sqtsjbu46eY4H9LOip0l8xl17UVp4oyxr2BTM6i74fNjknrs+WltGDOZzJ5VoIly80kCyrGZJWRTQEmRyBJqt4LzDHMnTXpBns0+9zj5qdx2NOHoPhBVUT7K46R+LqUyerpudGcC3xW3on9mOIxzWVcXiqVFjwHNBdrPIIkWMcNvgrX+WN1DSx7UlzAnhkGdRpsvDcwnEeXiy8UxN2hlVm3gt0spZdJxzDketfNRIEilZEdDSw0BSuq4IuttK6tTeHHePyIth5bPGZ83DFmpcqBHl2mBkEEchdpViDtbFe0SMbfNb2YDf7oL8lnJZfIHauSiiybwzQrmcvGBFlpVldYlkRU0wTxyWVVLVkU8tyrdA1rqs1RadnndcD0i0ZS0XiTgD2nsMOdsdMFpAkwYMHYuHNt9MzPVnDvewVwOLA27o0ubVfb9lizYCZ3aSNKqqpiF1u7Y1sttUqTbe1tq8y3cMDsxMUKENwDVbUL6gtRgV9LlDLy4YbZ2pWR2OtidRNVYlhcrFuZpFZrrvFig4GbrmgIFkPzuVCtMGe4py8Kq5Y2rX0V0/Z0rbqwwzLGjtbeBx1EAVBXu9llVf0sP9owAmpN15DMAaEBS3Esq6NS3BsC81GjSMqnyO8cJKS1H5aHUq8ysrFm1YlbkhIhKZLKFLqG6/WQtQq8W4C7mW7TjuH5Auxnh2Tnswq0eXPLE3nCRQIyr+lmXb4jjiTIbLuLVKoOHAkBSA3cW9q5sfRz/AHP7Kk7AnupU7RzVadlN3laH9HHOadcRhnAHMhWKAl11d/RfpDdUNwJr9eJl0YnpKRXtAP1144gu29j7tg6cBUV9QwZ6N7XG9jPnND9f+Vx5nSfqvC0SLKz8xHgDtzYodSCMSRG7MJzQVx0tWkKgVcEgqO9EukhuEEx1rXdseO9AHLXxSqv6WIX8obo/OHgzCRrLGkZSSMyhSpBeVWsZWu5rdOrjia7f6NrIO8EdhHBgfOD4cMNk5h/ylc4i53L5fKZicAkpJIY90FjZharXX23N+1ifAOeajaJzJAB+qlY/q3B7fguZNodMM6lKZLKgMoIrO5FDb2lMqq3LvF03YtDqX6o822Yy+cm+awi5ZTHHfI3BmoFayNV+L1tiTTdP8kVQHYsJit125hDYtuk3Mkbc2m23lq1y224s/ovtqFky25jMEcuXaQRPIrNHZKcuVGtr1uDal9nHWY7DOLQ4PkC5EK3XxbwI1SJteFKiMeONBJ3ns94p+LA3NdK8utS8+XjArW+aNKe+91xlGq0C5CyIKcZhcCs5JgXmOtLIV/07IV83zqAkn/rcC5OsjJkE/O8l7vnUFa/ZlxnV6jTYEIwCiLLX/PZjnbre6CzQnM5mHMAJLJcY5IryGOk0dJY2ZdTeHFzy9YeTAqc3kgeP/KoR/HiEdJemmz58tm75Tmkh+byPHs+aKSY7yZcvGCbmVI2a7Vp7ObFbBBz67GUzBJueGZn4K3SqGmQbx5rmVMjO06xSTZUI8gRmCTB0U3NcUWeTmZV+/HVHycOrOTI5WQyvEWzJSSkYYBSA3Al7b21c2IFtNdjmQXrtqCQUYVRZmD3WgWqrK/MzC1u7w4JdYnyl1yM/zKDLPm5Y4MvKs8r7qKk0azpWNF3u8VZFqrW9uN/SWGdSb1ktLRnBkicpVvEYg1AGNDhO8Rkr427tqOCJ5ppI4MunF5ZDaoHcBdqeRu6Nbmb0cUNtrrNbaEyWBo8lG6mJG0vMa/TSD0m8MfhX14586VbZz+083HJnJXeNGrHAKpl4RXsjjXTdb/SNdI3pYuvIZUQwXdgWGR/cI0Z6/s44ypiOscGNyKohmrc5r5u9Kukz/O8+yMV3manbhxJAzDut1y3W6eFv14GmEF63NKz8WepDFybjQsv0l1q4HHM3m5uNxJFKgEtdqut9JlquCmy1AU8Rdabe1ixY8KLyJZbzfa7ces02wwDgFlk3umnSTLkPquBUCprUgALRTy6lW6uEdmgVuFApK28G4Gq3fEtuN86QxYi+pYHiooxI4katS6ftVwrsngY+6jcVLUop7wfD6Ps4OLJCyVmlMakEoL04WipjN7adPK3Lq9E4Yx5ioavHUpcHjULpIHpNbq+vC02XTjQqQjVHBgHU6WJN3ituFviw+y7KEYgheJoGBJVj2EfEva3rw0QkboYpV0IChTUuGrQFW7K3ejbwZeaq43yRK1BuBaltaW/ExbTzabbsI5uWumpPEVbsAFGoAvN9ltPiw6aO+Ml2IHFETsNbVYklm+KmDGUJolEjNI96uw3jd9aErRmJHhtXTy/w4bZua9VL3ChMaOtCKDUON1y2t+/GNg5VTbXWFBUAsb14cSfDbq5bvSwns2dDIWpYCeAHEUXxANddpXxWt9WGsCkppsbN1LEyIxrElrMTKSDzKPFytXlXjgB0uzhUkGgqW7KDjzEU9L/xwuuaUvxAJuCoKCgqbizOupLbo6Nc2E+kW0I5FiqKX3XAEFgym0m70W06fU2DBuiTltm3OLWpMjUuXhw9EN4buW63mw7mraFYSNqHHtqouUBQvLGvKW5uGGpzapcQWv5A3YC+mvBdTMqtw8PLgtFAb0LEguAZAzG/UWUqTpZblVfRt92Diyryg2b2WAAAXIq0hu0Rgcw1tzWr226uXD/PT3rGdLDd0GpnXgNPHmVVXwquMzbPaVZUCndpVTcwkEdDbc3praq1tW3lxvsTJlImLBCYqURbirx11OG06bu1eb6sOBZJBpIgQjliCvDyfFgeQFbtfiWvs4RyOzKISCAalpJC3dVq1tW7T6ODZ2usnGStpXdKVtIJFqpIbv8A03UwE2fssrKLQjgMbmckqV9FlVrnju8OEjWuR6QlaVLXhRY4VVaQV4Rksv8Ao2q65tXHEqycZkMVaAyBgXZ4wEcF7AGb6JbltDNqa+70cNdqbPgSIzNe0kZACqQ8Ikcs1eXTGq/Fqw3IkWMvJwQjgikEJUcJCfGzam5bbvhwBIThWt1XPZl5IyVNkw4KwcqJFWtWVbWbeK2rV8WLA2TtPdSqSdPYfWp7D9nFK9X+30EwjDtSaPhXiDIpZ1F3pW3abcXFnoOwdzKCPMQR2Yxq4h8719Z9B8UMXopjRmyWHwuPkQpxtDZ1TUcrAEeauAsiFSQe7j7xXBvovlpEgUE3Aiqh+1a9gBHG34rsNekWRndSFgvYg2tEwYV9oNawXxYrPbmQu1FfUBa8jVG2fqrH6q9qLJlUj3cUbZdsxvHUDeTyyyJOZJX5pW3bIoVmtjjCqLcRH5VeVu2LnFA1H5qP/wBKgxI+pPZM0cMwnVo5GKtRqMSd3AhOm5bbo8IfKAgB2bmeBb6DgASSd8p4C32cXy8mmHHNfNVGg12kAxplpqc83b1yv0StCiJjR1FFrwr9eLByexDT/PmxVudhZxURTqRWnknr2cPDgv0Y6UZuMgGGeRfNu3P3aeGM8ibr6cw0U2gKxRsshh9WD+SyIoT/AO9fNgdsvpGJAA0OYjPDi0TgV/RwvtLpXuV0RTzycbbIpCqk9hLFba4cN3q1VquIgC6JZ7Prl1uam8I7O20f+OIh1X9N1l2sgmVZg0sFscihonEbtLxXxWSrDNa2lt2tfRxB+kuYzsxJaDM0NeyNzT1aVw66n+j867UyrNl8xGqb5i7ROqikMtNTLbqa378OLGdy5vT1Br8BVa51y0zHC8cl1l0hekSjiTuYx2d7C4n/ALTHC/yh8xft/ahrUJOsQ9QiiiiA/ZOO7NtxeVVP9pBGdXEBSi9n2Wxwvt7o1JmtrbRcAWPncw1xNoIMjVUabrl5TpxJrXJXjHRylr4sNAvBj5KPbLlc8oJ9wr+HEgn2pJGlziwd1a1Jxb3RzobIigBoUHDhHDU0+OV+b2rcVp1kbCiOeljlmzDNEIuZo+F8ayi1Qka26vDhw6Svc6//AE9MBplxtnAUPk6VE9/D7uOFodr/AN/xYIf7y4zyOT8VAT2fZw2k6LlT/ntxNLclUa2vmSt0z1R3nsP/AI/iwz2lmzQns8/np5sOhBaKU49nmr6sR3pLPQAdlfvAr34IAEwFHiqppMLjsTLPZ4MjKeVxafNQhlP7LfqxVsUW7cq1WoSvcDUG2g9H4sWA0vD/ADwxENvKN84oNRrXsFSqtX4ubF+mIsvBumjOsbTrHMS3wN0xeE1NQK14dxt9Gq+HDyTIKUot/CpINDVdLChXVararmwxbLFgdRK3cbTQnw8Rzezbh7k8yV4qWqAAtorx0qahtOm3l9eJSvKAnceUDIGZbST5gaqBbwW5tTd13NzDDyYgVujIvsowoWFFVaEK3lVZbdOnVqGG+XzoVQ1wvDil6kEAaTTwr4tODM4KFLTRDYysTWNFHYVFqta13iXAElHCZLmgr1KiigmygvBraBVdC26WKr4T8WCcedDIiFV0B5CbOIMlujT4VVeXwtqGBG09qBnKbsVjkGpX0uLuLVX6W5ezB3KZNg0JVql68oDWijaTat1yXeJbv0cIjJODARaK4xR3m8LGGRWoysEN1lF1W+y2nl5jhzLlLrZCqgFgBdShI1WkMurTctvNwxrLsMSMtt4AQAkMSXp3kelp5V08OXBCYisYkBdRGEGoMABdR2LMqrJy/dbbqwYEBVyVEc7lomkFqqnlOOuwgG5kNFaxeVlLL4rVtwZ2XkWlzAjij3xlkjRYrTIrs+gCttrWtq3jaVrx9LDfObDpZIotjL9nAglSrKzeLdtcy7zlu0+HHVXyV+r6BjJnNoSyZCV42jytJRkmzGXlgnlMgkZtau0SwCRY1VVF12rFmjTNRwbsQOOqJK572dsCZjNCx3U+UMkBEsCmVGVWYRESorRKsi8ref4cdH/JyVJYop1UIpUgrVnbesqo7M76m1K3N7K+HB7p71W7QnysGfeBVncZjNZgzSiO3KsybgCSVWVII1XdiN5GkZnuHo4D/Jv2VLBknjlAVxmZmCqagKxVgLvFyt4ceq9EqTqZqkNJaWxreOS846WuY5lIF0ODp1d9s44GFc8yU7MC+v8A6cRS7LgygjkWWIQLLVaRjLxySzXqTqdZ8yYGK8vkFYcuAHTbrZyeUZUzEwjdvCPKMop2uqXNEvtMuGPXR1g5CSLLHLTZbNzZxYxLmEXdM0WUyqZdMujM7NmEizMsrXbmG69E8pu7sbmOxVBuJoMquvrC2ZBNhIHNYuBwlephMRUpNsGm+U7TB8CkOimxSkNsi9gVlNRqDC7hbquVf34t/qw6F5TMZLPNKTvoctmpIIw5RmkMbIXJ5mZN2q28rbxq4rno/kSyQtUlAiinA0959K6uJXsnogrLW943jDFSpoTSVagnlZWXTu2w3S6pq4B4F5LbeKj6CUC/SDTlZxB27OXJF2zT0QmlvkH0R20YlHaryvrjXTRo1W7Vjk/ZmzAk+bT0M1mV99JXx1Q21JTCgFlm6HCgWTT7TM2nTy6Wb0sc77YyJTaefU1r86ZuPEkSBJQdPNdvMcd+z+oDjKg/ln4FegftMpkaPpu3O8wford6EdGqoqoCSwBagJoPE5HNavNp/axY2Y6iMx3mIe9JwK/ay9uGvUnlh86RRWhikHDsHBMdP7Yz2YWWTycDIWNheYh0ALcQu4ZVu0t4sdPpzTGIw2JFOkRETdcZoHQmGxGED6oM5WXK2b6h80KnydB3neBeOkAs0Fqrd4mbFb7QyFKqRRkJBHCoKmwinxK2O52EximvESRUfhE7ai7RKAyPGtqqt1GVtTFmOOKNqTbySQihukl+vyktf2sX9AaWr4xz+ti0ZLI6R6Gw+Daw0gZJOZQNNhVFT2A1FuLJ6NZAWGgXjCLa1AqBBwIRlZVVm9L0sRfdi2g93upiQ7BBUPU3XtmLVPYAvzVQAea3xWr+zjA6eVicNSBy1vT9V1X7NsK2niapbnqgfNVb8o3Zl+QFaVXaGU5a28YMwrUuZmVbuy7V58U7tGMLFQeIW+sluAxenXQjHZ73W1Ga2fdYpClqZhSVDMzKrNdpZsUhnaE8fD2ebGj0EYDo5xAuXEeSq/tCJGk2A5arT8ym3RTJBVHqqP14lcLYjmwxqbj4j7qkA/34kkc2PU8M0NYAF49jiS8k3laZqbDS7+79+MzzVOEx2j3j9+JapOqVHSbBAXInSRh85zBrbdPKfaNHfSLez/FhPYdFcvaGtDaTShNPPy6ebxffhLapuzE/EfSTGp4BaO7AV+zjOSzPHhUKBxB7KkceNvibs8WPkfFGazz/ADHzX1ZhrUmD+UeSkWz88pPjUinfoN3Ly80lyrglJnwUZSqAJRnIWjyEF6JXl5WbT4qNiNZHaAqwtABW0rW0Nx4V8Wlv3YMxRXrqWrR3XGmllXVcP9oun78USLqyiEW07tIuAJGlyHkS0X3M6Kt1ytx099vhww2ns8LNQqzFy5JuNCxtsX2reYt4uXCsLWmoVC7MXQNQBQhVgGTxx+HU2pTjMJ3ru9Iw2o3CoCsRbQXaFXS2nw6cCkiW28uSgILFlRiRcGRQttI1tbm1NJcvMxbmwz+alBp1CgqFooY0vDG/VpW1iyrppbh1Jti/fWqgUoCoCKgEgs1IFuVV8mzH3ty4RSBg7s8aPWM0VWahLLaZF9Fvtc2GF0+S0eMqsrBklja16m5aC22gVtLSXKy/pN4seykLBLzU8SUjsorFiqcLFa5vi8QuxjZTsKAWWup+kpSqszELI3Izalu09tt1GwVyzoFjZjMgNV022MQFcFBcqsy38fFb4vDgiEyXzsaBzGyItBQ2PpDFLrWZWvRlbwt4hb2NhrtmYgICxGgI1O1qi48PFa0a01fo4Uz8Zklg1RiIsaNGhijqBcTJvbWZvFvGbUoamMbWyJejxqzstxl7TVgWoEubVG0bK11vfhiAknxZCAiSksgCkvIRJOrFGAjjdV3SxNHxXUy6tVMGZlLXPdwip6y7MGWjXezq9K61sB8js+OpkWqm0KVKMCCBzBm5tNy6OXVXBp5qQ04+UIr3UNbQKfCv68X6DYElQvN0xzubEaMSLlCxgitOEknb+jBd7X2sXJ8nfZVseYnIAMrRQKAWICxrvXpezM3lJY0u/wBn5sUR07lWPKM3AXTqqgcWIii7aM2qNpcyyn0bMdB/J+Wux8m4FA5nY/EZXBPD83+HHYaAol2NBd+VpI5n/leS9OcTq6MeGHv1A0ngBMfEeavPKT0AwnmowcJ7I4jsJ/WcF22UwUkjsp76HHqZcBmvlEscHEgZIFBwODfRnaITMxEmgYlK9wLDT/2luA2a4HCWdJoCODcCD3gjiCPhwD26zSN6t4d+pUbU3FX0BWlBQEj1dpxH5Jt4161KCsXEUYsJFRjpbl8m3KuquA0vWeskYiDIudtDNDUKxUGm8jDcXiqrcupdQ9HEI6O7WljzTM+YzD5dib4ODKrySRKJFVUvZkmkWS2620Npx5/pejihQJpEBoDtec44L6F6IY/Rv4+nTxLXmo4tNIjuzO35KzOledthncE6Isy/uKwy0A9HU3hxBurPIr80QCpYRpeSBSjLaACrNy28fFdjTrQ6TTGJ8vl43zU2YV4WkiWR4MtATZLPJKiWLOyq0awM1y6mK6Vwl1V7OaLLUd5JWKCryGrmg4KDattvo2rqxz3RZtc1nuaYYANYHMk5eq779qlbB/haVOqwuqknqyMmgRrTzEAKY5pBugO3SB5jQnuxDpj3/wCTiZyS1WoBp2ca1Jr/AOm4Yiu2IArkVrTv8578esYd2YXyRpKmbO2CyZBcRXrSytdnZwd+5c+vTa/8GJKkvHAnp3HXJ5oeeCYe+qPiauJpu4g+SraNcWYukT/G0/MKB9C9o0GeNf8Alkj+bhIkMoNPhbFsjPHcpxpogXz0siVjw/OT4onqz6SwI8gnYJHPJlgbxWO1spl+DG1rLm0htPxYu3bM4ANAQPKMKdwLsiinoqsca48M6U6SFWizDBpBBmdh5ctq+3P2faBOGxVfH67SKgDQ0HtNiCdbnFlH+kj3HLKe5JJT75HZR9rdx/qwtk9nq1QVWljk1AFAEZidXw4G/PQ+bzKUYHLCOMNwMZCIqlSOZGaRn9nhg1I9mWzkh7IstJTzXyWwKP0pMeh9F6lL92s6t0wIdwOcfNeEftHoYr9/1OtEa5BZfNosDbLLaq+zW01VAF8392Idn9q1OB+0dpE0A9WGRqOJ4k/qxo1cSXWGSysNghTuTJKD9c8avs9WpqgzCxOxoSBmIGlWmq65d1Ix9l8VF0U2vJlcxBmonImy0qMkdN25pcxai/0dqtHdzXOvdi1M3tJZIekER47mLKz8aWk5cxJQFl0/SLp9WAPV/wBAJZczHDCm+JjU70xuUBkKs1dDeTVd3T0uXxY8exINXEVNW8uPmvrvB+wweEeLEU2eBAj0Vw/Kw2gkuzujzwoY45IdoTxlatEFnePNKjN/Ryyq8knsgBcOfku7YXPZaTY+bUoCTnNl5kxk/N83GU3saeFFnVm8kvMu9a3Vjo/od0KpBk8k0Ueay0WTjhErJbH86ja5JArJdEzXSKLmtaxl9HFjbG6JSZKMszCSQgAEQskOWkbxLGy65LUW2RmuVhy0bGhR0cXXc6DuhauP0i1tfrGXBADhlsv+i4i+UvsOWLOMmZjny5nVJNSlWBUtAzArcs6tJHcLbrVC4o/a+zmcuL6UYhQUBC0C0Ia7SrRrHp5fFj6W9fXV1JtbLyUa1gE3chjkdY5VXTSxb1juuVlXTaWa3Hz86b9Ac3lc0RnIzFM5R0aoMbRo1heJ0WyWNrVX0uVSqnFDFYV1I6wuN6xnwCIMyJUXiV1RCFIkFAhHPcBaxUNzaVu9pj4sL5/I2tNLRlQBRIwY3NIVZkFLbVV7WYqy3c2NxEjOSXtdna023FjzAU02qupdOpdOGO0pTbIDMrFyj3VF10YZdV1y2qzcvo4zSJN09MwUBJ13A8HCgGoJUBlWv2d4y6lxt0omjrZW9o3VpAD5BmCsrLRW0qt30mq6uMybZ1SFlSS1bq2iMEVuAFvNHda3hbzYDT55gWAIBZWDGoo8bBlZSX5tP7WGhWHXIXV/UtnqbIyYoEqZ6AdgG+egGLK2Ll68f81xBOoPZAfY+zyT/Rv2gA0309D+ji0FUKAo7sed4ke2dzPmvr3QztXR9Bu3Ub/aE/2hk7k8/Ae7DTYDAndsaEcvrGJFk6FOPqwN2lsTVcvAj9WICIuFMysCDTdbceKfQbNsJ48D3doxiTLA4XyEjFaN2jCy7P8AXiaARkqReWkyboDmtl0xLczt2KLL7LSRA/5FOQCWAAOczPGitwutXVzYje0dqBSVHE9nnqe4YcbR27mkWK7JbNky8bSZSCfNxtIZBGGlnClZVtjjzMrxlrd2zaRxVsbGjDqufBiW5xMXC4npg4uw1EOEnXkCQCRqkbeYR3oD0jhOZRY0VKRz2m5iaDK524FmZme5W43ftY41y/VlCVQ7sAlV7KgdnstjpXO9ZWZiSZ0ymyIjuGDPDl3WdY38g1rtK268nI2rm+psVps7KaVHqA+4Yk0hX7LWh8kSTaM4VHolgusNWo9kA6oGRymcuag0fVHl2HFPuYjEU6P9Wsb5/NREGyOFHXiairW8SuOgYcpRcQjozs7+eM3w7cnEff5XGZQrHVfJ/L6hdrpHR1MVMPDR7y/wKFbH6poBwKA089SfxYleV6Axr2IAPcOGJdktncT7z6sOs5nFQEk0Ar7sZpquO1dMzC0qYswKM9HS2VTaM8LmKbLx7PnjdeFskWbW0/8Aatp8Sm3xYJdMPl07XnC5ZdzlHcmKTMwiQSnhw3auzJBIzWqZEutrwtx5kZspmWUxflagWum8tjifLzgMt30jXRyW+FbfSxUfTHZc1sxLLfDHNILYY1IMdrXVtuXlZtOrhjudF4/8MKZJyN277z8xZfOvSrDDFY2qaQF4DXTkYj5FZy3SKULwe3iWYgKJJGqWJaRV3rOzMzFmk1NdXGdndZLKZVNzBwASWLEHlHF2+/ESyead8kuYNFLTtAaeJwquZAOVVZmtK+Fru7ThrsvYRdZXZkTdq0khrxCqVUnltu1rj6+o9IdGGgxlFjQXs19SADEE5eB5wvlfHYLSvWvfiq1R2o/q9fXdZwIFjPEZZLqj5OmW2xAq5/Z2VjzGUmd1kgMoy7yCNm1w71Vie1t4ultTeHEB+WB8oXaO0GXIZzLSbMyyOJHga5nkdNUcsjMqq8SsysI41bVquqq4KdWPywnyMEOXyxiKQoo3cnGMkWswFrK1zXM3My8cWLl/lJ7D28yZPa2WTKTu1MvmLqIslOFsqKrZWRmt5tLd911uPnbSGMpYyu91I6gcSQ2AB8spXrtKnU6tn4h5e8NALySSYEXm5jJcEw7GDKDaGNx4HsYX8vh0s3i5uOG7y0WSMMRHKYy6lbwxVWWtz611W6VbFx9ffVbHs7auaycGYfMrCsT3SIqMjSK0u6ezRPJFG0Tby1W8otVU4pva2Uu4ksGWtKVuJHbaG0qzasc28Fpg5hERCHbT2MAUIJUCnBuKk05K+JWWPhG3hOIxvAVKE8SxY+bh2gC7l5dXNg0c5Ja50varMyvUhSOw2rpT4lu1W4D5TOmMBlrV7RqAYt5wLvCreL4cE2UBTnZMDSIaAseChQtfaHFeb7WPo/8A7mhng2y9oZd+EsOfLlT2hZIIrfs3RSfdj55pmd1DQ0SRe1OIJrqr6P6WrHUXyBun3zTaOZhdjZmII5PNxjfiPiWLM3fCGxh6Ubr0XTsIPlKmpmCF9FNs9HOB7x+7EDfZbIw9RB+oHFzZaQOgYcVYA+cEHEW6SbL4E0x5ziMNqw9uS0Gu2KTbLnujU+cD68Lu2A3RvMeRQ/V92Cd9cbVN8sG+FARdbM1cQXrB2zFHBm0kzOWyT5vKzZeCXMsUh3rtC4BIVm5UblVm8VunE0mNBjlrrw2vBJno1zC70w2/N4zI8UazvJEm8O61ytFHdSO5VZpFrday4vYF8YhhGYM34BS06evaU0l6PSWqF2xsFk09m0GStLaABoFX0ubDPri6DQ57+S13yzvk8gIpJctJdFvpMxLmJAjgLvV4x6rcRybosDCvCIgR8VawFiB20Vb2bSzWuurFgdCNjBURacDTsoAAR7Nv4Vxf0xjupw5axsF0CZJtmtHE0nw0udIB3QgWU+T3C0Y1Sjz+Uk4+/XbhCT5MkFeZvuqf2sdFbL2QAg4YcPsvHngDzeVTmAuZJ/kuQem36IOEl+SzB3s57OxFGOmJsh/dhP8AksYYOfMSnlc7wfJfyfertTzmn4cNYerIZWHaiZOEmWf+TowilQSqSzzs+tlXTpY+zi+ekmdESGgq3Gnf9eOSM1lBn5XmllV3SNGs1nycuZVt4hRrbo4oI4939IzSP3RtjpdCF3X6xMgAz4iEbKZeRBgggo1nOjW0zIjHLZtnEo7ELg8zBqozKq7y1fDiw+mWxhJnpmCgsu5iuFD9FDFl+bxao2xSnRvovXMwqHlAvY8JZYgUUq3GNrbblbxXXY6g2P0YVR5if3YvaZxTW0epYDLiCSTu/wCVZxQqaw14sDlO2ED6PdEA0q8O4V9WGHXptxIMltALQCDITj7ciMij4rnXFqyxploZJT3D7z3AY5N+VXtxl2LNvKqc9m8vEx4BilzZiQAt6KxRrjntH0NasxpzJCznmAVxS2Ta1HU3AAFEpVitGVpAF5Y1ZbbWxpnsvaLUVgSoNe8V00r4lu1fXbhnlM40ErWGm8UAMKVCsbihC6W5Vrh7PtBiztWrsTSvACnxcuPXxIELJzTjK7Moy1LS+TAtAoVd1t7G5VVlVThrBs1t5awqCDr4ECmogel4fFdxxvltsUkIojOlbg5IqSVoAysrMy3cPdh6u23VQtVsBZwpAZVuFrVXmua1at6sPJSTXPbLKm9QrANUoTxCkLQuq8q3NzLhY5hgpFqhbSTXjUMbhaW1LqW270cNztBixoXB4V7KWeiLeZdKrb6sO9rZYxq1eySygNbgQ3cPDy8vo4YZpZIV85AlfzmnuYAW05tTcuCAzhtIa2p5qMCSyMzK406dLW82ERs4NRiYwwoSRQEgHgVVdLLy+1hTLyx2DiagszCgItAturdpZpLVt9E4c70pTfMQmNqaSxVS1BUUIvsp4mt8WG75wCy4FY9VrUoXfw1Pss3FcLrnq3syi4x2gKQALbaG3mu082M7O2adDNW3iSeAAJC9z83h1YLmkn+VztFUFVv5iRwU002m3lZl+zdhaSZC6ERoq2Ueg4F6tR9XNdp5cN3yjaReAlwdu0083KrNu300u8+Hdp3StVWBJtpQsKM1eXwt7XLhDgjhH8qjNC5fhJE4jW1QwCm19b3aZNXDm0i3DHMZc1Yl7KkJxYHixuCseb0m03au1lxvDtAkWreKOX8MtOXmv8LW8rXdtuPTxIrSXNa94UmhYgEXs4tVURWVrd3bcuJTfJV4T3YrRCNhu1qXK3O7K5ADKzjxKulVGm3GmyukqmJ4yFgW6laByRVqL6V13ibDbLwuwYIt2mh0sVjW3mLrayfC12rDNMwlxoGe0ANHfwBK2luW1rrV0r52wgYShPPmoHFCxFGPYRVTpWit4tVxwQ2LQisZebOUCFI1BVFrazO3M0rXcFVbbfFgZlZEjRC8nGZiy2qZN3bqCEKy2+vmZcMc5mqSc1plW5WUNUkXaWNq3K3KJMLNONyX2gjLP5QPIyUvSnkyxFy8LuZVtYq3mXBDarPICzmOsaBk7SAG7imq5dVtvhwDXPSg8Ct5PZJqBX1Wrddaq6tXiwUbaDSIoBjQqpDUj1ADSzM3tcoZdSrb6WGhOCt9l7QCNEzBYyrB7kHaBqpZ4bm0+JmY46v2RkFlijkBBDqrL6wR/nmxyi2XkLRq7RBAp3bhKpU23EhdW8a1V1crfpY6E6mul1+VWJqiXL1WjCjNFc1jgejpZfqXFHEiQDuXs/7ONKGliKmELoDxI/qGfxHkrsyeXUooPmA+4UwZ6L5a2Xjy2t+HAPZEotQ8KcPXw/iwS6IdZUUVIHy+enma+siopipqcDePOulVXwravLik0jWAO3avR9PYqpQoPaym5wIcDH5eJVlZYUbiO1SfcLuwYrrr5zQGUI7KywDzcRe9P2cGNp9OQhB+aZpBcAzUjYAHv/0lrvD4cc19Iem8+0swJArx5LchoUalWkaRlMj2tc0u7X4V5R6WJ6zxqloXl/RzC1K+Ppua0kAyfC/6IrsvLl+Jrxp5+H1YlezdndmAGw1IotOz9WJpkSABig0BfSFao5rAEQy2X4dg/vONp9nA+b+7GkeZAP8AmmFvn2JxELEOvMhMI9g0qPP+/G+yILcwFUGrI4UDhViLqn2dLfaw6bPjtrgrsXpTkELjM5iKKYSKIQTSWjIq2qFVr7mb2u3DEBxDQc1jaYxrqOGfrtcQ4FvZGRIz5Jfae1VE4YVKrIsjPTgCwuRAfHIzNy+FRdjmDq92I5zGZZuVcxPxPaW3j4vjp30myx5MzJUVPFCAhpzD8mt1Nbqt1UxWfRzaEW7mWJg7fORq4GrPc0ik6WWRWtYrbpr4cRPJY4jNed9FMWyljAHAmRAjfO3gphGBwA/98cmda22Q22c8e0CQRDuHkkSA/rjOOrI86satIxAWNTI5NAAiC48TpXl/XjiHM7TMs8kjc7yySN30LsXP4sS0hJkr03TdXVfTaDeZ9PVS/LbUpTjT9eCybY+v7qnAWDJrTiR5/efNjV4wOIPAe6nHvxKQCVYZiXNEyi021DwHGpuPmqff8OIp0l1MPd9fbh+Zf39//jgftB6kf5ocTMEFVsVW65uqUCmipiMdJMxSVeytg8x41tpqVvDiU5/PAcP8jEP2tnPLP6AVFrwHGnb6S6mxcaLrx7pdUpjDhjTJ1h5FDJloSeOqtRSlrA9lf2tOChlOiqBeA7LqnhxNW8PLXA2TNqSBWpDHuPDhcDVub/DglNmK2EXC0Dhw4CuqhXmVv2cSkFeSBKSqKxgC48fUK6v2l/vXDywbwKOQFASxJJItZl1XeJbR6WGuzdktKzKoYsFZrRQsxFzBQOZW9pfNh3s/KXW0LKR2HgCSpu7fDaqt9zYEqQWRrNIAWa0I1/0fYrxk3GM6W8otytpttXEs6L5hdylI0E5mdrnDF0gWPdBOfTczXBmW7gtGXEJhgJZhdct4a+shUhi6s5PM10lvlPhXEk6P5UGWUg9iGreejLRq+0unVhxmgdkVMDkgupSpGovQio48BT4bmH2sBc5mqEMKGpJAtUgKo4ULaGk1LS1ubBKKJWhKMaAMGBqKqxHi06lttpJdbzadV2BvSPNG21TVULW1p2kKrOqtpRW5rW8WrTiaJCqrPQTohPnM/DlMusjb+RUaQ3kLGWRpJCq3WRq32VqrHjbj6LdH+iOSlfJ5OBEfZ+S3kDZ+J4pctLPl3Z2yU8129y+ZSWTNxiR7opNNd3pupX5MXU3mcpsjNZ/Ky5eDbGby0jZRZ45LstlleJGzKIjNvo93PHczQssbFGLaWxZ+ytqZSBZc6r5nYm25lY7RyeVjXM5DaEkcbOZI1l/I85BmVWSSOdfLq10R4rq3cJSLABFyqlV4AJJsFDvlj9dbRSSxlcvPGctHHPD88uOTaWW3LPHDl5Wie2DLM1trapEZ2XydzbJ7V+b79u1Y4pZx5mVY9+v6Xk1u9eOHOvrrEfN5xrt2SlQWjg+algGJS5PAyq3FVtW7sXHZvR8ifZ2WLkF2ycEeYp2gSQIjGntaWx6d0XrlwrUG5CI5x9V5N0tpD2GJcdpttLbH9Uh8lnop0fzUG18xto5OfaTkvBFn80+SgeNkvJSaLUrtO26MyrJJGqqyx4G9YfyVtkR9GZ9r5LMSRz5d1kgkOdWdJ0LRscs0DRQy5bMxNI0ArdLI0O9bhLavN/SvPPkpt1KGQKTY9hKyhTpdHbgbl1W8y6sQ7anS4SLaoLNUkkaj2s3E/o6seb4k1aeIc2oD1mttmZ4ea9PwzqdXDNdTI6stGWUR9hdh/Jz60d7CsbmpFRx84Np/Stu+vHSuyFO6qDTSe7hXe44k+T90Pk3SFQbjc9D4amoBLfZx2h0bzp3MYYcQlWpw1X8eK+i2PROlIP7pY9/eOrrc964noc5o0zUpU+4A/V3Z5eCaZeF7KBYAoMqkyIGc0dqUZ3VUt5uVv2cUX0xydNpzd94ysnD1xov8Hhxd65gXSUVG8o/FwWIDBH8NvpeLFU9M4gNowkil8UVe4ExyOh/ZZccJ0ErBmk9Xe1w+F/Rd9+0WgX6ILtzmn4mPVW30N6SnKyCSwPVClLjGRda1ysqtaysq+FlxNpvlAOxq0csnEnVNCxUk+H+bltxVhzgp9334bTTilaqOzjXjX/449exOicPiX9ZVZLspkrw/DaXr4SmKdKpAz2eqtXaHX/IYnSNCtynS25aOtVbWIsqj26btDK3DFTwQ9tePn7qklmJ/SZvvxlZgez/xH+bsZDjzefznE+E0fRwc9SyJzVfF6Rq4yOudMZZbUrCgJoMH7qBaV7cwOFCQbMq1aMy+lzYAX8Pv9/vOCebzoovYtGYGlSTWCJixLNbzKtF5eGPP+nlsNTP83ovTv2df9zVA/hHmoR1wg/yfLU1IkyJJAAUkSOpYLc1q6vat9LFG5iTiFAJBI404DFwddG0bdnZpqdhyZ/7e3iV8WrFPZDaoKEg9x4efGx+zyqHaPe2bhx8gsz9pFIt0gx4EgsHmVjZE1ZZAPS/uGD87UFMRjopGyly/BizGnmr2D7sG7ix9Qx6phz2BO2V47i2RUibABYVcKIKfUcJZvOqg4n/xwBzvSA7uZwNEUcjs3YOCuQB5/DgcTVaym4k5Ao8NQfVeIFpC5XzEnlHNalmdgPSqzkglfRXCeXBvBpUMOJPECvq9L/04Rysta1HH6jW74vD51wTyEBJoO1vD2GgCtwu0tddy4+TKp1qjjvJX1JTGq0DcAnOTzZkW00YqNOkVULdQAtq3epqry3YkWVyYl3asBxoHI4KKBnDmy5v6O028qhmwCXJgE0PAGpuWhqT2C7mt5rdPiw72bmnAITjvEKFgFIIYNVRb/Sc1G+LFci6kmVN+meXigmaJId28KhWG8E6yBkSXeqWusV4ZVbdrI1rC7TdaoOHPKLVPKFB4KBRgOxgvMtzL8XNhpCHDW8AUZ3Zy1wZCFWgLc9trfFVtOnDubNNQUKhzW/QLmINq2Mq2XbvUfZHw4A5pxkmiqRMCaGrEnuBfVxIfUt2pbcL53MNopwFoGg8KA6afaZdWHG1M4Y2bmkSQDiES4g2+Tc8ySaWUsntasEMvs29NIVGqLTUhRUXaSqsrx8q/FgRISQPLbLAorN4hWslAFYtUA+GNmtW5vEcOHkFQDVRQkhlvWFaLVhb4WVbdOq4ccbT5W2SNK3oxGtYyHYaWttVtdsn4F1asabQzQAFyulA0dq1BcHnuuusja5V9Je7DlJOMxODY6qiKlKKl4vUi6rLLcqyIysxt08bcOMrGXkQC9qsWBrSPdg3AEK11q3N7KsFwx+dKBSoqQDwBuUVuaNWutVrZObxalw7jz3EIoAICjSVFE9B2XmXSun0viw5SUoyL0jW7gaVI83Hs/R/iwnvSzoAjSO7BY414sznsA9Hl5vCtxw2XaoZ1RVmllIBCRI0rWjxWp2L+ytcbbV6SrloyiVbO5hSsrjh8zhfty8bcvzuRdTyry/RDxY2KLWxrOMNG3fwHErHxmIc2GUhLzYDdxO4DNa9J2sEanWIyULELu2kctLJIGblXeMsY06o0VrtWOkuo+VX2Pl6AKLpxQUABEr8RTHJM4eWEM6M4FjiU8QYwbTczXMq83Np4W6cdZ/J5YDZGW4U1Tmnb2yue368dT0ZxDquKeDEapjhcLyP9oWCZh9G03AnW1xJnM6riTHEqxuje0Sp93+SMTXZecMhq3KgrTsBJ7Kj2VXFbtmAJAewMePqNOB+0v7WJPsjaVDwrx4UqBUE992PSngEGM188GWPDr6pz3fcpfpDlRc1OyoPZQCouwxg7j3CpPbxChmppu04k20dnIUZwx7+HAgGnAV06fNgDlWIKU4NUEe+q0qfitwzHAjkq76Za+CMzIi9igW0+haMzZmSMrNMixJdcGjgj4ml1pTfzvI5bgzKE8+LV6nOlc2R2dPupAJW2jl0Ms6CcpDLl3oq3W0UvlhS5tNzelhr0wlUIpa1nNQO/iO0+za2Ixs3ORfM8384fMR5Y5rZ7XZaJZ5jMjTqqCN2Vd26yspa7TjldONB0e9wABF722r2LoM9zdP0aTiXNgiMyAG2EbPBWpJ135mOThngVM1xRMtAiFQGlkuuVrmlkuqyMvNd23NjlfrY6xdtQbZ2xDl8xAuXTaWdEaNl4WZY2lZ1W5o2utWRe/E+z2a2WquW/l6aiyNQQ5OCiJGzuAWdvCslG5uKriEbQ6QR57OZrNxpIkeblM6LJbvVEio1HsZlv+FmxwnRdjq9Z7XP2T2XL2/8AaRWpYTCUqraQPajtt3g5TyQ6TrU29aK5jKv2cPm0Apx4f0a8uBmY62dr1rJBlpie0hLDT1bpwo/R9HFhQ7NFOI/uwhLkVx6kMBq3bUcDzXzI7Tba3ZqUGOH9P0hRHZ3Xoyny+RzCecxSK4/RlUG37TYe7c66clJE67ySIsjCk0LpxKstKrvE5mwafZYp2YCbT6OI3AqDWncDgn08Q1hAqA22j6Qo6LtHVKrXGgWkHNrj5O1lC/k/bF+ePJCgEk0ksaiO9FYiKBGdhey6VWORrvVi7NtdHdoiO1clPmM2iLdAiqY94bqO8l9r5aO3ebuBmkatmnU2Kj+TXsdYZMzOyqHiXbIEhFGVBB82AB5tT5hlxaJ29Cu5RUaNVEQ0SSR9yXnQ6rdbdq5seKdIqjPY06wMgTbidq+wOhWHIbia9B1nPi4/haBaCmHRnoJPE00k4zHzmdr5VkDKu8JZiyo/0S3NJS3w4DdaHSxBF8zjN0rsj5gqQVQLrSP1v4ivhwx+UJsM5naV28nCxZPIxMomfiwhWY3CvFrpWYt2tiu9n5ERkni2o+s0rbU/o8zY9MwNTUwzGU6YY0gZbbC+WZXzzpvB62lK1atiXVXtcQAQezeQJJyF7AAIxkdhV4nBibo8m7YvwVQWPqCi4n9FWwpkMwCB3YCda20iNnzKjKrzAQpcxUVc2sLvDdEsq3evGpV1KVJzomASufw5q18VTpTEuAncJv8AJCvkr5zKy5qSdkX5w0gLxk3LNlXlZ6sHuW1d2sZW3v5dWO5ukfSOGLIyPAVjaImSNEaS6M1ZVMZbQsdrfR6tPYuPm58n7oNmEzUsogljWGJ0MjPasbMEcEKzflkbRrbalyrVWx2ls7bUjZd77vIwqN2yW0LoyrcGXm0q2ptTHlx5zhLa2s2CZPNfWg9pRpta6Q0ho5GFd/VztuXNQrescauFLkAA1jFoYcrLb7Pn+LE9hyiWJ5SRqcwDCMt7NWuVviZsRX5NGyUkineSsjQeTCuVIRmNrFQiqrcpUsfqxdmU2HH6CDt4WigxI/EAGFDUpnXIOwkfBVNmukmYV2UQzQ5ckUeOSHMPXStN3EyyqtvbIl0nDlpiu+uHqcXacT5fdHeuVny+bKsWglutVqsrK8bKzK0bWsyjlqq467yuTVQKKo9yqP7sLla8O41HeOBFDim/FggjUsc75qekIEG+7gvgjt3obKuYkiljsbL7y8lW4uhZCwRlV2V5LW9qMriNZrYpjULVHK1cPxVSQfMy3ekpVub0tOO8enHVdE+dzBzVzvAzwlrmUFY2ZkBCtqjaNom+LHPfXP0Wy8KK8aiMhm4PqLAstvLpa2NZa+LiuMOtR1CYy2KRztV+oVRsuRsZjQm7SOIChqp3XNctq2+lxwAzKKyyXUY81aaQVPZ6SyNHaullW0YksQAWRTJYkYDqENSzg2mzmtZY2XV9nEZ2jIWjYC4ly5qaBVDaiSPa0/DiiXbFoUmyQV2l0SyBy2SyCqCI/meVNO2jOiu1T8UnNiZ5Rgygg/34Q6CyLmNm5BxQ1ymW+ukaIf2o2wpkYbHtHY1eHmPqx53WBFQk7SvsDR7mnC0w3Y1scgLfJH0zhXu83141bbJ404/3YLplLgMJP0drxBocBqu2KLrac9oXTHZ+1FY0Jtburw44KHJOvEm4H6xxxquyIqjeWUNBxNOJIA7OPMVwcy+wWoArUShAAqeH2+OJ6dMkXVGviGNNrDjl4FQFpFGYj7OZT9Sm7+HGnV902kzUxgkBHzekiFWUCksktwF3L5SW768TiPoAgkWUlmdDcoNClR2VW3Uvs4evsWNJw8axoXLIxC0qN5BmLRby6WamNHA03sJG/PkuK6UVmYgUnNuGz8f+FH+kuxqw5itf9Gn7ZDISVCvQ3LavL4cVBsyUGn1fux0ltPIhmsNaOs6kXlyA0brxFtq3asU/sfo5FpFvcPPwwOkaUOEcVo9D6w6upOwg/GfomiqLcQnZSAbYkPYDkDX7E6U/Fi0s7smJRwUd314gORjU7TmFEouSUU4cC07VqPC2lebGdRaQHf0nzC7LG1W1OqN++PIpDbnT1EYquqnm8+IXt/pUZbErTeMq+4MbSfsrd+ji116D5WQ64IjWvG2hP1rhBuqLIq6sIjp7F3khTstoUZ7bdTYrsaLE5K9i6hNJzKfeIMTkqz6DdY5faZy4tMc/zwx9jWN810x05W05KBg3hce1iyekXRAO8qgfSx5hB2Chkie3i1tzXW4K9I+jsSHJZrdwq8MsdXWOONhHvlgI8kq8sGZt+EYU6yeknzTLPmbTI2Wi3lp4hmjLQW83LcvH2cbrQHAAcF4BiKTsPUe2qZIJlc15XJ27KyNa2/PswW9XF1P2rY+XEty/VdJEmbqa/OMuVhLCgaN3V1ai3abY1+/HPqdP5zEyvK5QSNNHHwESSMWYlV8N1zVxJc78pzNvBEm9CRQRiFIbUZSqhkMjFlvaZl1XXKq0Wi82PSaOMLMZRrZMZSFN20yGkSOZMry3SVGniMHVpDvurGoJyLS8GDxAEKTz9Wbm52oKcSQAKCmk0RdNvLdytiM7b6PsD2E3AivAkHlIPKq3Kvw4kvQnrzSTLO0wG8IMbcSAw7iFXUupuXluGBuf6bxi249vZ6wBdd7X/muORaaocZWg40yOytcqjVLSm5wAtWLM5oFoa3eVk0x6vRGGe3tnhgWJAFCa1tAY3V4eJrVXThebayE3gGijV2VBp2D7NrXNiJ9J9r3MqMRaASqoKbxiFtBu9Frebzt6WJrucqL81HJ8sXZgosVlrRiEMgDKrUDMrXbz+jX+HDCXL3cbdLdhYliKW8FK6dNvLgls+UHtWtlaXHgpPaa23KqtvGu+HHs9mVCrRCKhu8kkV4UPKytcrXW4sSRZRwk5YwzGoNe6hAAPfcW8NuL7+Sp0ImzW00aEFhllEjtxKqJPJG4rpa6NZVC+JivcrY52lnYcBUHzcCCSFqfSbH1F+Qh0Ljy+wsk6gb7aN+bzD95rI8UcYP8Aq4oYlp7Tu3ixjaSfqUSd9vijYLgBdN9FsqIoIoq13aha9tTW4/tNh1tTLXKfrwkuRp2Vw8y2UJHE0HrxyAa5zdQhXLC6g/RDpqkU8kE9EQuN3IexWIWqsfCrdzNpxa/zEdvDu+sYgu19lxLfIqqZbSFZhUA0ahp/FiUdCnvy0bGpalGLdpINpJxPgAQTRcQYuOW5DUiNYJPbMACsewAHHz36/aNtaR7rKZnJIO0AhPm7f2kklfdj6Rz5BGFCqkesVGOf/lAdFYVkjoiLvY5WAoKXRjesR6LeTu+tsaVPCuFYPkREeKv4Co3WLSLkKvd35EKKkBJRQXEGjyr4Utt08zNy4kXRfICxD2i1fr4YjeWziKtKNTyq8OIALy0FVa7xeJcW51VbNjkysBZVJoa141obe37OJNOUDVoMa0iZCv4ow2+9HNmDQMLNiTDo/EBwRR7hwxomyIyaWLTHL/u+qABrBY3WhRCZMJSP3YnDdHY/RGGr9FYyDpFePn4ftYjdo6tsIT9Y1Uh1p5uyF2rS2OVvdbGzD9Jscl9QeXLT5pKnQuRCd5Wr5qUhfDbvLm1efH0F2/1QZXMRlJUkKEEELKyVB7Rp5VbHN21OgMGU2lmY4lEYPzepChbgr5hVYhbbmttrave2nG3onDOpOIfmVqYSox0jbmguydit86iAMhciUC9lPEhaDT4bmxe/RbY0tqiULVadhrXFVdHwPnmVrQ0LDSpFRp46tXix0vsfLrTs/wDbD6WwoqVWCYiU2OeQRyUL6UZRJTHGSLENxHcxHLX9rHCv+6E9IgZshkkOmFJMzJQcLpGWCMVu0tu4nbUvfjvTrH6NxmbKykcokBWpCsRaykhea25qY4J+XT0Sun2fm0U3TJmIpe4MsTJLGx9JljnZR7lxHoxgZjAHbMvgseoZYYXJqqlGWjFzbaeLGtbStNNmnV7S4aojXsKmpqqilKV+Lm5eX7OHkjEWHhWvaQSShHAN7XhwVjjLpG4tqNNCVL9rLeRzJqa25vZx6ITCoAIbHkwwBFGdl1uagX8pGrxLb4cNxGAeNLyS3CoqOUCraf8AFgnJknJVbkTUSFY2AtS00dtFun/N2GiZwbsi7VQV7DQcoFfhVW0+fCBKeEpsnMgmhYK4V3SqsCSw5Darczel4bsM4Yi1tQxCgVFxoOPddyt57cZhjIe4Gw1UEtUBSdI48y6bcON9uzw1LJxq4YAgdpH2lamHHBCU3ZHkC14WG0HgCVB0hrdWnCUmRUVChq8Qx81D2AN7NuN5IAUUKDcCb5CzMr3W2ilui32fPhCEhDRSpZ2C1bsBquoN4eXEibLNE8vKqWXVKBjwUKr3e9tNq4e5jMxsI2uopduDcWUKe1iunxL8VMNc1EjqxqxqxAIUkk8zGttt3Ktvo6sDniILpwIJHGPhcaaSRy3Xdq4CJTypPsnJNzcRQh1MZrdXsY3c2pVbd8q0xttLJMoZmCkuxZa2ihbnNqL4ub68ONl7dNhjBCJdpZq1StykV9HxezhDbmZtVlLAyaLGUihBNxuu1WrqwUoxknD5ZUjeWMXEMODWEAA3EKGa9VVbdVrYNQ7aSbczSrvVvETXVVwoDWkyNpfmWjW3W6fCuAe0s+zgKiqtCGufgbQe50W5o21Lu/X58OMst9yi8KovEasGKqTxAL+h6WCBMKGJRhcwqKVG91s5S0eTZhaw4NrVbeyTUrd9t2IjtKdrWACDetRqqoFFZWFTbpZWtray/FgrLmmYLrkKxNJYXIZmjcKrDwrqVVXTp4W4FjZayAswYRrTWxJBuPbRF0tHqYxr4bmwgU0JfYhMroGCELezb193HU92lbLmVeVfF4tWNYtrBj5OOkd6k2CkxANo5blRbtOnxDz6cLR5lIWdYyN0VjUSKzur8bnZWdVVo27lZeW1cPZGCs4pClAG3ILBj47DatzNq8S2r+1hSnTTYVrzElxElHuHElVS5jrVGbeM2m7xNaunDiGKRnYqNCgFdYIWvaasy3alVv2ThrJkGR6PvEZwJLCACFpehF2lvD6N3fjG0cyxYKSwYEqQtS4V9RYC21V+1y4LMJJ9mM/xIdb6gDibSS1qgBWt03dlq24lnVDnDHnAC0hM8bpUoQCQt9rHwsu7xAcmlXJasiqQRQ1e0XVYG223l06fFiYbBzDR5mFgwZDLHVVJql77osVa25VjfENRstI3roNA4k4bH0au57fhIB+S6W2B0oKlVIuR6040KkC7hdpb4cSnYO1I2zcaho72V2CEqJLbW4hWa5vFy4rHZsZqADxWSvfSnKeHw4c5/YrPtbZWZ0W5V5FZlJIO8DIg42m5WZq+jVcYU9oA5L6z02w/haj6LZJaQeUXPwuukdpbPBuPHiYzxYlaA9w5VbV9qi4oXoB0bYZWMBGNplWoRqGksqjjbbi59o5zjfqqViHOxQBNdwj5Vka5qyczKFXsXHA/W/0bkXPZrdyzKnziY2h3Cgl2fgt2nm5cW36rjC8f6MYuphalQ02axIFpjbyK6vj2SwPIQfWCDhbcFe2i/EQop9pscGZfo7KW4ySUPtN2/f7K4kuS6trwDvGP1Emv1tiMsA2r02jpTF15HUAf+X6Lstc2vpx1/OJ/iwtvB6SV816f4scer1Sjvc19wxh+qkdzN92AtvVvrsWf9Ef7v0XXjE+oD3rx/awPVxvozeoo601oADXh4sclS9V59I/caDCLdW5RlYPysp7D3FWwxAO1RV8TiercDhwQQRnw5L6FZ2C4Akt9GRbUUJIWrG7VctvD3tii+lXTXJ5PN54TzJC7yxyhKM8pEmXgbgIkY2mnitW7FrDbBZImUsBbUroteqstGuW5VVmu026guOM/lY5QnacUgH02Uh++NpYD+zGuCYWvcGrx7RWNqYLEl9NoJMi/NY60uvtsypy+WDRZZud3FJpqXaSLmVIfZ1etvDiA7GUKpNKk9mIw0RFMSXY2TIUsewV4d2LRYGiAuspYqriaxfWufkOARpsqzAGvAdg9VO/CEsEgHbUev92HWxpKr7v80+LTh1tCIkAcQP3mvCuGGcLpWU2vZO1CosyRSv8A4n3nDebMgnh9Xvw6kh4U9/v4f5bA94/8+bEzQq7mlphCdq5WvH18ff58QvNEl5CKEVYHiKjhaCBdcyrb6OLEkiqr/CT9YFw/C2KxjjrUgnjWvEACurh4sW6ZuvGulxDKjWjbJTnJZkChoGNe21TU0ZaUbT4sOcjtCnOptN54gEEAMlAW8Ks3KuGjz1UqSfZ8zW91F9H0sZeCvifiOAHYCT+HxYmzzXnM3RzYkoDFiag1B7VqKadV2rV2rzLRfSwtls6RQEITeEo1Khaqt1NN0l3azNy9uGWQzwQAkN2FSbUJJ7rbtKXafa8WC2yJmIUoaFiRReJ46Cuv0lZq/peHEcRdSys5SdC7rxUVfjzKSNQACtpVmt5blutxNuimXO6LP5LeUFexWA7AfEzXeK3ETyUSRvICA4BK3K60U1W0+K9fh5tOJhsaciNb9YoacKACvCvi8XNhxnZRvNkWyk5FUpUVHDmqFFwoF5lxP+pHqWfae0YY1V3y0ATMZqgFyx3tSMq7xs9zLxjVrmju7sQGJqtwrczcLDRiW0hRq8TNbzW47R6ver9odmtldnZ8ZbbiLk8/nAkcOaMcBl8m9kXl2yV0EMbKjSMsbXFaSNjTw1PWMnIKo91oCN7B2XHtTNJm9nRNsjbGxGkiSGRvm8seVZ3WOdYnf5ntLZOejO7aMWrHIWUt9G2Kc+W310SrlxBNFkklJkBjy8UEkN5K1jZWffxSQTrI12pWU8eK3Y6B6R7b2ecv84zmTGUzeWQiYGQHZy5h7lZIpLb/AOTc0u8kXe7uJWCxPu5FU4+WPXb1iSbQ2jNIXkdQ7KjSMkkpWpoXkSOPf6bV3jarbdTY3tcUKZqEXyHP9Fj1prvFIHsi7uQ2eJUK2chLEmpJr6wTq4Y7+2AxGz9nyrwLZLLB6cLgYx2jxNpbVjiLYuzgwIB1IAVJAANbWJry3KzcLublx3d1ERLmNiZWo8pGksDU4AGKR1Wg7vJyR/fjp+hOJDK1Rp2gH5/quN6b4U1cMzVGRPlkm0GYiNDLGk8RBFsiLIFJ4VCure0unz4gO1urbLyZp2EUcMO7jVBEAiu1zsaqq82pcT7aGzjExBFR4h/FhvNmSiOVNKrocAFhxUsnxMlwuGrzY9NxOg8JicWzSD2k1Gt1Rc6pF8xkSJzXl2D6R43DYF2jKTgKbnaxt2gbWBzGQspL0F2IqR2q1hHDSRUCn4sWVkM+qRoK8LGAPbU7xa8V8WrFRZnpVDAlqtUnxMChPLwAda4ZbL6ywbgSxKFge6gYo4oP0scp04Yf3Y97TYFvnC7n9nVXV0o1rhm10nZOatfM7QF70JILKeHA8iqeX4cVp1h54b/JkVr5deNCaAo9dPxNjU9PlvRSwAchAxNBGbXersupY2t9rVbiHSba3+baSp3GXUxQVqC7E3yS0bVrk0hv9Wi+ljyroLg8RV0lTrtadQa0ui2UROU3yXsX7QMfhqeiatBzgXugBu3OZjOLZqfpmXPFmoDX1fd6TacNpuPf5+2pofNXxYANt8YYZnpeBwAqfPj6g1QF8cihWfYCVLTtWwUBPaD20oR8PNjb/f09O0foiv34gb7XrWpxl9rCnbhzTYcwrrKNVoiSpVtHprIwIv4EGoFBwxLdkbSNi1IP0fE8aVyq/ibFIbV2sqLdx76+49+JGOlNhQ1raEVqeJVSJKAezazBv8WPFv2mOaMNRptz1ifl+q96/ZfRLMTWqPmNUCTzUv6y33mRzamhBjgPDs0zI3Z4W+1ikzsJ0BZCLRxIJoKdvA4M9N+sIysIMuzbokPmJaWlv9XCobwrqYt4mOI9l+lN8jxMnko7CTdQyHtCAc2plWtvKt2LHQOicNo8urCC9xLeIj9EfTvEficeBRMhjYfuz2bzdSXIG6RxSnEEjtoSoqP0sP8Aa21VjWlf/HEL2Zt9gXPNI7HgO7j2nzLgjk9htLIASTQ6vNU9wx6rSrazIYJJXkdbDBrtaoYaB8YWmy9mvmWqarHX3EjAnr42wsGTGVjoJMxw4UBEam5j9plVf0sWttPNxZLLPI5CKikk9hoO4D0m5QuOM+knS6TOZt5nqAxoi8SEjHYvvt1H1nHHdKdKNwOFNBpmrUEcQ05nhuC6Toxgn6SxQrxFCmZA3u2DjvP6oLDl7TSoY0PdwFBd+y3iw9yL0NCbaA2k0oCR7WPZ7KBR2kmSNmAC1CirL8Vt0bN9eHWxdkNIgoLyKCnAEgd55VZebVj5/cNUkFe6gyLJ1kYdZViWpR2rwFO8k+LT2e/D/LZwOxMY3ZUcBwIYlragLba3w+K30sIpkDID2BOy8k0ArwBtuu/Rw4hVQK9lttqrSpKjiat4rv4sRZowiG0dtvJZcyjQS1iKhChuZzpulZlat2GJKiVlUO68d21byxorLy8qvq1cy4cPOHV62G8byoILJXTR/RtbTb6/tYSMZFFU0AtbsJqatcpOlrbfFhiE0p3mGNZGA3ZHG30SSt5B9K5lUeycPchtd+IqlDG6Iwa0oWSy9bbdeq4XaeLc2G+wMxWa4ghON1DUhBap5tL6rvFbxtwnl8uxQhqMHJVQFowBLcAeW7zMvtL4cCRvTpfZGXYKlWTxIQzESHSzGQFVttubd8y6hy41giHAKd6Sha4kMCCrMWPw6VHuwouZVokCxqrXEs1GNUVVZUZfDqbi1upsIS7LZRU6DYHBFQCrXdg9pvD6WGuUk+giCtWSwkxm23gHY2uKDxra36sMc3CoMa1JFBu2sVgyX9tLtVt1u7bxYznc2wU0ZKKqoS443E32kOtysyt4VwuoLMxjArbey6VVZBatV0+HVp8TfDho2pJXY7UObjaSVI1DuqxMYhMVe1YjbqddTNzfZ5cNsuinLm5SA9xFBWQSBltRz4FaPxNzfZwL2nO8bBkrwoGqAQALdRHhZW9HHs7tM1JQ2IUr2MSw5uJZuVvhwbiXACckIY1pJAEnNbZrMGOlQwFALCwBYaqqQrao9Xo46y6hc1TZeUViCfLcQag+VfsP3Y5Ry5DWoGRi1HDlWLXUVSgPKlurVy46h6itnl9lxCuqOXMqONSaSlwajz3Y7TomYxLht1T5heU/tIYHaPYXGwePIqyM3slm93b6xh1kIWXh393nwv0f29WiuKMvA14VHnxLv5PFFJpRgT6zzU4Y9YtmvlutVewmm5tgjPQHM3qVYDyYqK9jAn2tOn0sY23s9N9CwIAcgELQAFWXiP8APdgRHnt3ycCRQnt4V7vRwLzGdNe3Vw+yALa197YrikdYumAVJ+Na6k1mpJBmeR+lkX2/E00tqAkAU76D0ifR/wDLAjpDs5o4VW4hKxM6DiryHNIsbG70Vil5dWtsSHo70LlID7yyvGgrX6+X+LAbrEzFTYKNR8r2dgBkaUj9J1/Zxw/S+uGYAsacyB6+i9y/ZRgXVNNDEVG3DXOE5XgW22nMqBbYzJAkqtUCZhqHxDdtoFzW7v8A8Wq2GXQKJbVtIKgAcOKghVqFPiVeX6sONuZSscwoGEkUwPaSQyWkamZkjt7FX4sZ6G5YJGqgUCqAAO4UxzHQLDl1SpXmwAbHOD6L0L9s2NDcNRwurckvnlaPmrL6u9nrLm0RgHqpCqwDAvI8WXQ2tpa1p95qW3RjoWfqNyLbwJHHSJxGzvDGoBuVeBiRWfxavSGKj+T/ACRpmnkelUbLEDSXKh55XKIzKz2yRZatlzLW62mLN21snJCRWXLxBpS3E/OI3katzXWxsrae1mZvDox1+lq1X8TqscQABllvXJdCMBg3aMD6rGOc5zjcAmAYA+UoH0g6msnHCXtjD8SY6ygiOswvV4sw0Vq/NpZBdG11jd2ObEi4KT20Un3m1sdNdP8AaGXjyGZjy6mMJDI09gmKCWWNclDRpVWIXNnJ1CxWrpZrVxzRmmqaDsr/AH409DVKj6b3VHE3gTyXKdOaGGw+KoU8PTayRLtUATJi8clWPVvtiT5ptCVBE5SaWKyWMyRyb/MR1R1VlZlbdt4sSj/fOSS7ZPZzlFaRmT5zHURLdaF3rJq+jt09uK+6B5hosjmUPC7aRDd3GNZZfxKv7ODezs+WSQHjVAvd/SSLXl8VsTY8Y0tVqVNINpHLsjIHOF9NdHaVLDaHfiBaA9xIMZTx4I5D0kfMyTZp0Ebztfuxyx0VVCKPCqqqqF8KhcVZtTPGGeNzcbql+8G5mqtPRtxZecokLHsopp6zTEDz0gk8mR3Ch7wacafax7NXp9XTbTaYIFvvwXyxh8Sa+Iq13iQ8nW+f1TnP9OEBIFDQkVHEH3HxYqrrr6UGVcogNFZ5pD210qqDh9tv2sWrkug0QUs/YBUnzY58629sp8/CRE2QqIqjsLub3p7KsyJ9RxgaYrVqeHh7gJgQuz6K4XD18cOraTqgkk5ZR6rsf5PMGWi2fsrfZjcyXPPK4SWVhGzMqErqgSNWjlXVzKcWp0t2mfLRHeKsscckZalzxuXfetpubeqscgVuXuxy31F9IzPkWQk77KqCq8BVFKxPzeFfJMF9Ev6OOkZs3dDCzG+RYI4eNSRENIVfStja270XxmUD1jBy/Reuh/4ckDw5zIXR/wAlL6PN8LTWJ7eNAGL6R6Srpxf8WKE+S+1N5Wg3oIpWpIVVoPitZWxfkY/Vw+7GZiW6ryOA8lepVDUGucyST4lPouz78ZQ41y54Y3bGcc4VlcZ/KYhWDOPLb9LHJUA0ZpIXNCpt0tuJY9XqXHDXWx0zjzcSLElgNDGllKlg15F72Lqk5Vu7PDj6C/Kt6OlsxHMACkNRMCeyKc5dFYDlZlmj/ROPmD0oKxySRy3UhfMQijWsCjvaQOW1mZeVeU/axHiDYTtWjXpAhlTbCiWUtRHLAFmrcKVFAF015bt5ptXlwlmNlI7MA1JBcxJr2IqsqDxcunltt8WNsnlmLMXU2A2qpNWFArCltq3XWrdq7cI5TYm/dUCOMzMyRIwaovdkgWot02q3HV3Yx3wJJOSu4ZjnlrWiSSB8V1t8mLPudmZdHFArTiGvEtCJLlPsre0ij2QrYtLamxvEvA9v14A7L6LfN1hReEeXVI19aom6qfaa24+1hTavSWgp7wMef16gc8kjMr6s0fhH0aNNjXTDQCeQUmy216AVOHibSVu/FUttKRzprgnkIJRxqT/diuKsLQfgWG+tBU72tl1YIOPFhU1NaDV9nBnoL0jEiyoSN5BK0bDvoDch+1Ey4i2zc4XCqeDKwr7sBpMjJHnsxLHVQDCXAYKJQUeMo4ZWuVVtkFtrBhzYu06gHaCyauG6xppk3Fx8R5yrfzOcFAK0LFVBpUAsyoCfZuZatgVtPKsjISa0arEDhXd7gkD2t2vNiK5/pGs0ZsY05WMbVYMrKSpK8rK6rp9QwxaGQrDJLmczKwaJzvsywX6WdGqibuJltVeZbeC40aFVpcRt2LhNOYOtSpB5jUm42zf5QrQzWZJdO7ynogHUGXtW5vF6OKtyBofdcPuZhiws1m6uoDVrItvGtdX2vCvixX9BfNQggSyU7xQyNTC0gZg81L0SdDqrdhA8z9UI6xOkK5fKzTEuoRRxRQ7LVlS8K2lrbrtWlaXeHFFdQhMm0NozIztl0y7BWcEyPWfK2FrWtWTUzFtS8bcdH7e2SHiow4Eca94/w4EbG6KJFGlqqldmTk2KFuljzwFzBVXVYY18WkDEWHeDSfT1ROc+C2dIYNzsXQxXWHVaY1Nk7/EWTrZ74K5eCpHeTQD3nhgZkMtT/PHD6DNFSGFCVIPHgKg3Yxm2sV2FaTOrmkem2z2+ZGo8EtO8EmRLSLbrvo7hgP1i5H5xka0vEqGqnsIljScg/aeT7sGM7teY5RRu4yEBHCRwSok3QJG6bV7N2GfV/mxJlDFItHgdo2qQwWx3sItt0tFIq3W+C3G9TAgQbQvDtIue7EP61sEkghcjZjqUjEgDySiG0OsVFBYUuAMnijuVl0rd4cVXtvq1DTHdSKiNqsIYiMk8VDLp3as3ix251k9HUD5bubdPX1x7x2jJ9q27HJG0c2Gmb0S1PMOBZT8S8urFvDYqtrnWdMLD09hKGHwVE02AOcSSdpi3wUby2QMOhWGkm0ipJZja5qun6PVq8I4YexZhaixi1GDIShUKQfMzejq9rDfbMtp0qwBrceJqAGano2tp1erDdKEksW4FWp2GgF3HxW6m/uxusOsJK4EFHsnOd07t2uygUJILc7HV4vZxG9q5hnY8CSD2jiysewV+K3BrYmWLRUBpWQ8WqAOC0Iu5rl9HDrK7OWNuLAsePs0rd8TNqxHIBKZCc1soqoA4EgFuNSx71JXxNzW+rDORLaAmoFwFCSAQLiRdgw8xfUdNjIPMxqeD/ZXSPZtrhCeMlHfjRagVoSbj2UX7THDgk2TILO8asjMTQivcDWna1vLq8WPqt8hram82BswkUMSzwEeayaWn2rWVsfJ2fLKGZWJCkLThUgFbqD8Ps4+lX+5y7eu2HIpNdxn50HqEkOVmA/SZsYmmWexDtxCmpXK7alFFJ82A77TLcBwGCuXzylOP/ngdmHWvAY5eo6wLXKyBe6YbWhqpHqP7sFeg20NLJXiDX6m7Pwtgdm24NXsAxF8tnXiz8DKW3fzObeKOxzvcvZzcsieUYN62XFbD1Oqra5yyKJzdYQrT21ttYYpJWqVijZ2t4khRcQB6WOYuuvpxHnkyssUlgRJmMbLrG8RFRW1KvpalZsX/ALV2pHNBJ443Rgw4gkNpKkcytjk7rY6vvm8MLR5nNoJZWQiSZLQCsrhRfFptb9kY3xiGmoGm85RsVzA6gdJF/klYpK1r3F/ApPFmaputxdHUlmvyaMdtGk4+fjd+K7HOuxekCyoGUiXiEIHF1nAVSjKviZtQblZTdjoDqRi8gnfqc8OwCttP2cTaRfDGjbIWjjo6tXE5rhWBaYRWTCka4pC5lc2clrm1JoAThwkgHb/74xXCEj4mJi6FIdIOkEcEMk0hKxRLc5ALECqrUBebUy45b6Y7aWfa2+iNY2iyq8QykOJpe519Fl1cuL+6wtjfOMpPBc0YmS29aErxVgQG0s1y45W2tkXye0oI5H3iZlPJMsUcbGeGRJ1jYppdpYmmo3pj2sFhqzTWAOez1WxgQwc/RSYziLMQyOWESCWRnYq1EQKxI3XoqrfdjofodtFJoo5Y2vilRZI27mRxcp1auXHNnSCdZiI1Zrpo5Yryo071GRQFVlvZVVpD6NLji/OgxiyWz4FkkCw5aGKESPQNIY1VAFXxSNbyriTShZ1zb7yeSLG5AHNadbu0LREo7Qkr+4G1B+FscZfLny7DZ2zSvBkzEo7QO3L8Rq9K3HS/SLpCczI8tCqvYsangRGDwqPSa5mPvxzV8vzMgZLZyefNSN9SQ8fxLjFwVTrMcHDKflCzCIYQVw2kht40NTWtakEdqjV4rfFjZM3RXpaS9B5yKFnoLdLL4T7WMZmEE1AJFx4DxKNVQV1XL3+zjWJTYX48KG3jwLKzXV9Hw249JVBOUBtF4FAV0sOKqQ1SL+X+LvwjDINRtAJ7qdprwUfZ7fawpl8wh1EsWbgxWi0GmlPau/ZwzgYBWSg8dJCxFDzUt8Lc2rxVXDwlKcJk3ZG4jjSh7Szer0mtb9WFjOWeNHOoAKCQAo08aXNqZbfau1LhGfMWppXzGtKUqFWgPo6rblwnmM5dQqCCq17a2nlIF3tXYcAi6YpM5mjG06FqA3GhoO2rfpYLpADa5CAkBeFCpanM4ZfRt04GGG5qDinky3GleWvNyqty4cR7NL3WMlBVgLggBS5CNVqtdb4ebBRKZItE1VRrt2nlEoaLeLV028zW6bsb5hhfcihauQq1Y7sHsBZufm4Npw42Ts1pIZu9k3TL3FVuaoIbTb7WGjuy8ChJYMAVoAWHaK+JfZw9wkjOw9rFQYt2tsrklewGQaBGGa7Tbc1vpasN/mAcI1almCi41K0LcGHhtttwxGaoBqdmvAIoKKadobmVrdOCeykDSCq6ZAOC8LQLtTekrMrYY2uiaQE5SB0lcV1Jaxq1ykOOw3MyvqbD/ZEshappe5IMjhSOAtqLdNqqvKnxeLGvzo13RDUFRatoVq6VppuWT2m8WHCRtC6oyhrgRQsrInFWorq1rSaeLLqxIokZy0WSfLREic59jJvAbDlAED0CRotyt9G1zMq8Wxpm441y6krEm7k5iayRoVtBETSqj3MrVbVu/S1YZFlXiKx0qaVIDDQilUW5Wbz+LjhjtvIqYzWhNqvGlbybxc/BmtVU5i3rXvwJJJnJIWS+ycm7A3VVRCzhwm88mCqkFV+K3l049tBEaQyNeexD5RQ6sLeLC251aNVjt9eNtl1WFGid7hVXDO8ZRgGYx6WsljeO7yfK2lTjb50u4qYo0d7dbAFyU9Eq3kla5VNy3cFa7CjinyWNmbLSRqF/m/CSNmtLgit6pR2bU+mPwqtOLYcQxANEChMzBlo7BoyCyqXcxWrcy3UVW7rjbhhs7ajIotWsN9PKMuksttQ68y+IeHBXJZZnjCb1Vidgw3ld2GDdoa1mS5rluXTx9rCBtCZC4sjYsjDi1xVUAuoinieZl5fEt1tMN80tCu7LqQVkflDEC1uJbw3KqhfvbDnOJuiYluaVqhdLBzcWuAHpaY2Dctp5cMtrbKjEYMoJkqN4C5iIItUhlW53ZWXg12pcFzUtN5Y8OGYXTWx5bmuFbWtcV4EBwrivost2LB6v+ixzOZCK0Ue6UzO0rFVWONlBpYrM7al0hfw4pfqk6T79HUnykJA7WYmNtSMWbU/i1fDiezXFrVNpc2V7BrKpx9nVxxhhgbVhwkSvsOhjX4/QprYZw1zTMSJGtFwR8Quh9r9HsjFAZptrbKVI7YXZM006pI4ZlS3LxNfJbG3h00bHJvykNh5ePMwZiDNRZvLbSjMsbKpjaORFRJI3VmbmujkDae1ltUriz9o7GysBEBy8KvkZZIgUWgEiGxqMtrSq3MbubvxSnynNn7zJ5bNIQqx5yPLhFAAUtBK7Np9Jo1xcJpvloZBG2dy8B0Tiq+FxLKjnghx1SIAkH1lV1JlaHz/uxLOjvYP/AHOIBsXOMQAeNPqOL9+TV0Xy+azkkWYjEgMUJS4yBVL5vL5d3pBLCzMsc/BblXEdDDOr1BSaQCfgvb6ukqWj8O7F1GktaJIAEx8gg6ZImnDz/q82PfMvUf8Aw4Y7kyfyX9nNfu4kdYnZJGJzUYVgSpXVnmu1ejp9rDbPfJs2cqKWiQMWpuyc0WCrNBlZXWRM/Ii7psytLlZWYKtrasaZ0HWGT2/P6Lmaf7UdFuMdXUH/AIj6rh6aD/PnwPzeW7K9rUAHGpLG1QB6TMyrgvtJrbx6LSKTwBJSR4uP/V/ixVHTjbr3WqxFpB4cDUG4cfSVlxgtZ2tU77r0vG4trMP1rbyJA55Lvnov1FbQfLxgwPGyCMPdmMqhV7EcxuWnaknNWPmX2cc5fKz6pSsUcwzOznlyiOJctHm1zGZMLurq6/NVkgWxllqjyRu3Mqthr0UzZhEWcdpkzWZiXMQzRyyK8UcoeC+JkZd1I3lVu5uLYjG3Nmq+VzaZYIhjy088nLc8UcbXVbmeS5rrm5sXQKDX6rWmd8r5g/FYkVusJaDrZAHfcXVF5IgspIqBT1UFcSba8NEAHAfcK4iuzBUUPeOH3YObc2iBFGASSVBNe2vKR+kuGeJIXruGc0U9crXZuYpw9/ZWpoV/xfqwZizFR/mlebhiL7Jych4gNQ17qjBuCB17Qfup+LDkXlaOGe8gGCAiEsINe6vuI/zqwPzeR+v94Hnw/hkB4d/D1Hw/o4RdyrAAV/d6gcIErRc4OFwo7tSSyORvMjH19hUfixU0Ug7NXYOyo9og/Fi0usvaAEBUAXOQD3EgG4/Z04qgvw/z2erGhRykrwTppWa7GCm3Y2/MotHbaKsQLjRTxNCPD6WHUW0wdJ4BSNY4H0aFV/ytOGBhj49x7KecD1BcEPmFyEqHJBFdJI4+c26WX9LEpA2rz5FYpLSSLJaEqq6lBJDLU2rcy6V+JiqnmwplIHUDSFN5KUBWjt6rlu5bSvhrbhrs6A3g1YAKTWtpB5gws5eX4uGCCxsyhFZSpZamtWZgWoWLNcq6la1vi1YGEYI2o1nswWveUENJQniCS1FUED2f0lxLxKBEiigoApPHUALqm225lZsRl9gG8KLFWwMCpWRVUG1iwu1MzKqm61sWN0a6Cy5qaDLxJJfPSlI2kcIq3O9iKzNGqqzcvo4Km0k2UdQgBXN8lnqslmkl2gkcbjJASZeJ5RGZsyiPrW6KRN2qxsvMrc7Bqxsy350IRNoyRbReSHYPSPI2LOrBFO8ZSkcsMiKybR2Lno2taF7lje5DabWxAOgmxYdpxxpseTOZDa3R2VXEJlcFyptTOfNs0qpnMlL5eCSG2ORWPL5TEl65+np3TZZNltldqkaxlWkVYJJA29lC5mPdfMsyyxuI2W602stV3mOswWFdUIpME74vzlYmNxjMLTNSo4DmY+5VH/Lk+UPOY/mLSM05pvHJtkVGLMyq0S7jO5GXSytbHJHREdWMatjibZ2QqxPaSwA7BXz1/Z/ax1p0D+Q9m8/mmk2rm8vsjKraFVbs9mGU6rYo4WaLLrd2tLItrPwVsdc9BvkLdEYwt+azWdegrv8AONlxX1JlYsvYvsszfFhsdhqznx1bg0WHZPxyi6pYLGYcN1jVYXG57Q8B4L5dZbZjBO0IWu43KtSByg81zXcF9IY6j+Sx0uMcGaSQHdDMRFX4BQ8kLKV0+zlo2LY7jg+Q90QNlMtAxdgqfznmSXbU6qv5XRm8mzBfYb0cVv1+9ROQ2cVi2dlxl4Zx84nAmkmDy3GJGDSyyWWAHStq41uizNTHAOkawIyj1WN0rrA6Pc5hBILTYzt+iiPSHZwkHdfQlCOIYc1vtacVxtTZ7LctPercOHmxavRzZdI1jY1KUap7rhcFHs6v14S250avHAgEV8xPuJbw+bHtlLEah1CbLwuthnPArNF7W4/UKiJspNEDu5JCh7Y7VlFPMUl0v8VrYFN06dKg5eFhx4yZOIMfriVWxa2Z2EFoH4Pca8QaL6yrelqH2sC9obFjuPbQesDB1sMyuNUwQdhEg/FSYbSzsOQXAhw2tOqR8FV+Y6yrqfk0KkUoUSWNgRcAdMvtY1Xp/GBqgp69/KP1XNieybEhr2/qU/VqXDKXoxB7B96Kf7sQ0dHnDgtolrRnAaAJ32WpV01TxLg6uHuMRJc4mN0lQl+n8J/oX/8AxhuP6S4ay9N4f9U4/wCnP+HEwzPRGE/6v9Bf4cNP/ufwn/VfoA0/SwT6WIOTgiZjMHmWuHiVFX6Ywn+if/rz/hx5emEH+qJ987n8JxKv/udRcfo/0F/hXGR1aR+aOnqRez9HEfUYg/mCl/H4IfxfEqFP0qgIIMPb555K08w44cTdP4T/AEKD3zTkn678SbN9WsSgVA48BRBUnzaebHsp1SBifJmnnK2j9rTjOxWinYiOuax0ZawBj4haeG01RoAmlUqNBzhxEx4qDr00gUkiBQTTslm40HDhvGwGzvTtDpXLR1uLA1cuCeFAxa63SukacXE/VDEo4hVanDiTT32tjXI9V8INzlWI7KLQAebA/u+uGimxzQ0ZANEBQHTeDk1HB5dxJkn4qI9CoiVFFN7amY8BU/w4tDZmUSCIu5CqK3M3AE94qcGdkx5eFeCBjwpWlK17x4lxF+sGMZyyN2oqMWAFFHZSlMb7A6jT1WCSBttK5itiG42rDiWsJkxcx97AqX67+kz52KUR3GOIq6gVrIFOpqeyuoL6sUbsWAswUcCf1DvY+yq6vqx1NNsvKw0F5qtBpBYV8zFeHGnLi3ujH+5v5GSNJptpz5dZ1WQxiLLxqhkXe7sO+YucLW3Vb2cq48n6SaOqVK7cQ5wJNiOVxsyuvX+jmkKVKg7DsaWtF2k2mbHPM2lcEZnaIaW5SyooVF7ATGotHh4MzM8h9+H2yIWAr2iqjzCt1oFPE2PpdsX/AHMnY8bK52pnCEteldniLhxqyymRWX4tLYLn5AHRiMCR9pZxQK8fnuSRSSLqWjLOVa21havKa44Cpg3vcTmScgHfRdqMfRY0S4AAZlzfndfM+KF2odfirarFexfRRvRXV4vtYIR7OnLVKyuABwWAydjWhaWaFu8Vur2sfUGX5PnRVpCzZ6dywUFEmjWG4BVvEWXyCwLKyxrWVVuamJHkPky9HDGo+cyzBE3YZ8xGZSl94ViuXSWVVkZqM9ze1TC/dlQHtNcB/QUI0rQcOxUYTwePqvlflej7K61hnBbeBvJmgWzgwLLZbvO3xea7lwlD0blUEvFOoBpVI5WqhHErotbTp1edsfWif5HuzXF2XnmjbgyiSu6J7qmNY+b0mDYo3ru6r89s+OjFgjMoR5gj5OQnSFTO5SLL5nJTt3DORqvD6RsWKWimVeyyp2v4YgnlMT4KGrpXqRrvadX+IdoDnEx4hcB5nMbsiKx4VeQnygtLJRaAF1VmXT8N2F83te6xX7SC8UnAAFbrmJVtTMyqou5bPaxdvSnrEcwzQyuWMPPlM5GuYkS5CCY5XW54luWniZdaSyW24pnaeUi5o6xQ2UaF5Cx3lWYyrdq3P0dF/axj4nDdSYJuMwbFa9CuKoDhcG4IuCOCHfPwZANbq7RAlqAh4na43JzLasbcy6haVw1z8BEu7BZo3YsNKljGD2h7vFpa3TcvZjbO5E2I7NW16KqUUBaXNddd5a5uLej2rhvaWI7VBahvJBAOhQ7W61WPs0964o2VpEdqZ2u7ZmDuw1k1JtUKsYLtzMvc2rSF5cD80A5IDPqHHtIqTdbqtu1XN9eNpgf6XSwUITa3EHUvh0cy+HUvxYczHUgC3ABgCRaSLbiR6NtslLfPdhjwThYy9pUKQHtLVfUHZStoUhtDR3LddarXYzm8nIVjVyErGsSlqKALmYgMvNd/hw4z21GKxsERVBqEoKAEW9t1zM2mQ3fFb4cInOsbeKurKUXuaNhqqQulWZm/9WGlJM8kUCyIQavQqUuIjZW4bwLzKy9lq3ccdFfJr6TW5eSPtWOYDiDQh0U3Atq1SRyavixztmNn08m9tKgniPKORdRCupZNVurTdi/vk2dGGdc3ILxlwI4lMjVLTIb6KOW1In4t4b1XHU9G3OGNbqjMGeULzrp4ym7RL+sIABaRxMxA4wSui8xshXAYcD3EYLZNjaAe0fuGA2x57UCntGC8bcK49pAXxvX1u7MgGyzJKMEehmXiad2lQMixk3MSBGVfTXVa13LbgOw4E0JIFae71Yj2z9oypHI7ud3M5sTsFU7T69T24gqjWGrMSr+j26rusABjYdvBWN0n6fVDJCLE41bvYer0VxU+2NsFsywqSAYx3UAT5qnZ8V2Gm3+l4BSNeMkjBVA4kEntI9FVub6sRbZm0y05J433MOJqayJL+G3HknTqsxlGlQYb6xcfARf4r6n/AGP4Su/EYjG1v4WsbuEkkwPBSrazAK/dWOWtO8kXE+LVjXorLVR7h+7DHaubFrVP9HJ3AU0+dW1fo4Q6J54Wj1gfuw/QF0U6o4jyUn7Zaes/Dn+V3mFNnoe0A+8A/ixvE1OI0/DVSPrXVhj89GE32iD2Y9eIBzXy83rG2aSETze15GFhknZOFUaaRoyRqBKM9htbUNOlsNJpKA/Vhk20QP8ANMAukfSCyGV+2xHYd/FVZhw8WrELnNptJC0KVKriKjWuJJsBJJUC2HnHabPI60hfMT5iCnEuWMWVkpb4VaJvauLYXyspUkHiTISfhjFor6OqVsRfq62mzqzyENNXiFLCJI3O9KoDqW6VpGN3M2JHLML1H+zBPvkZpfwsmPnzBt/E6ZB2B2t8BZfbGlX/AIHoyWTfUDLb3QD6oztPOXRN3cAPvK4HZHY1zIR3dv39uFI82ARUC2tT7h2n/PmxMtlxpaLSKEfXj28MFV1zkvkypVdh2Q0ZqP8ASWA/NpqcSsbvTvJRGen2rccNLJcSzGpJLGveTxJ/SOO99vSIkbsTWiSMfNRY3Y1+zjgeWPspUrwNSOwkdn2ccP0pEPp32H0Xr37Or0qxja2/gZCv35N+2AM68bKAHjma0V1I0epaeLwyDHWfROHTYWJ3ZhC8asRVew8rK0casPtLjjP5O/SE5baWTn8xKOCASVZHicAtys0WkejXHar7NEOfdAboygmj7gypJev6UbL+1iho100+RXomNs625dPdQiWiFwtBvra+mGjVCfsstuOhpE4mnZw/S5cUJ1SRUyvrizAZfhZken7WL9k7/Me/6+z7OK2O94CrWD7i3yh7fqwuzYa5Vu3DlsZrhdaAMKkPlH7Jvye0KcxyodfPWMM4H6UWPkP1voPnskgoROwlBKBgoVUYqPFc1yt+jj7X9Zezd5GV/wBZHJGftXL/AN5j4p9PNqEzGEABo3Ku3LQqWiAqy+G3l8WK2KnVbC0g6aI4FQNtoOY7WY2pvG5uN8h02ll1SaWa3/DiZfJmpJtaK5fJ5cPJxqaSqlqmq+i0t3My3YrnpAquqUB8jW6w1vclrWYM2ryforpp7WLx+SnsMbvOZhuBmIhh90QSWQj2d48S3epsYGOqBlBztuXxXWdFsN+K0lSZsBk8hddMdIukIYBV7O/z9lMR3KbDdzU9mN22aUeoq0UlDw4lGPH9Frvs4ObJzJU0I4fuGPPiS43X1SIpU4pJXJbHCU94wajyYBH+Rhw0QK43abgMTtYAsWpWc83Sap5VQAB2k9334jPSnpEQZEhG+mlPavFFAVUqT4VXjiSbReisR2qjH9Rw36N0TKwigJEScaCpJUHifrxNGzJRtMQ+J2R81WmxOrJooqvLIszSvK7xuU4sV0jz2qmLs6EdOMzldnbOhc5QyLsrKSznM5dZ5J55TK7GRw150tGvibmbFYdLsmJmFFjklVlaLeKX3cl2kgK6rpktbV+1gv0i21kpmUjNzRiLLwZUfkM0qXZVEyrm5HVrd6reHv4Y29G1Ia8sIBgRMb75rgOmxDm0G1AYJcSBO4RlxW21Olk4yu0ygRZsvlM1PBNHURqFjRRWOW5t6smZVQ11tvbaVxyrs3plttbI4p5DWiKiRwOzEm0Ko3VzMzN9pjjpOfauTjyWfSPNnMz5uEZeNPms0AAMkEshun8W7iVbV8Jb0cRbq+mXL7S2bMbQkedy5ct2BGfdFj8O8u+rBV3DXYxxBJzyMSfgs7QdF5wtbEM1gB3RcTqifOyXXqL6ZnKrPcGJuLZctlBmkUWsCUaKx2e5qRrJdcOOE9jdKNpDLwCQK+Ybo/teYq8Uals0u05ViiIQrraPLCMxpu7m9I4+l+XygKIyksDWvZQA9lMQvZXVXAdsS52SJWKZIQx1CGDyk8jyVQrxn7NRuVlep446c6Mptgs22MriafSis+euJ7N2wdoyBnz5rgbbmf6RZPLDM5vYypAzlLwzowNt4Z41kmeCNrrb3VVuBXELf5SM6ij7Mkp50nPb388DY+ofWP03igy8skpUoY5FIY6WJQ6NWks/La2m482PmptXJrYTwFB9w832cc1pPCUcK5oaJnZkR8F6R0Z0pjNK0qj3uLdWINoM8xs2rofodtrJvs/ISvls5K+ayMWcdROirCZXlrGo8jvWVom06fDqxXPWLFHDDmtpZWHM5aXIRl9zJmEkizMUs+XgkjlVLmuVZYpBqujk7PFh5sGWaTJ7OEYQqmzoIzWaKOribMMVpPKttqsvh78bdI8oy7N2mJny1HywjSNcxFNIztmsk/BYnbSseWZjy9q82NIugaopgMDc44b+a89OtVxJc6qXVC+CJ/mjLkufem/WXmM1vpAqw1UC1SWYRqtoS9tVvnVVXxYpaKIV89Ca+cE9tR6NzLTFobScImaJBoFlagoDbazEC7lbFN/y5w4K1BUivFSKcASuq627GLgGl+sRvVnpewsfRZNg0x8U128g9Jq8AF7CSCyki7Sq2sum3DaWUULBQxYBdRY1BtYkllXU2lfqw4zO0wwYKAAq3d4JNWrS/wCK76sJyR6UNDVlNENFrdaoZT4l+G7sx09MEAArzgo9sNqwMTVbWC9pIUHzDw3el9rDDaKNKVrcTxpTsAB4gheX4tWF9hMdy6sKGvMaGgAuAGCGSS2Mu5oSCBaOHEqvE/tYgJAJTnghe04AoCCqhq3N2llNqgEfZw727tUJl5IwHDNWteBUgKi09JWXV9eB+f2hSQKReq0Zey8UtYEFfCuprfSOGO19o2gVarPw4jgQxZrx+19rE9MHMoCo9l8/ReA1UoCaEkk2ml3oquPo9/ucey2TYczn/lO0J3X4Y0gy1ftSJJ+jj5oz5oArRVqpNfMantPtc2Pqv8hzZDR9Htm3cDIuYnH5uXMSun2rdX14wtPuLcLA2uHqpqPeXTeUcgefG5zDejTC+z8pUA1wTV6duOCpUyRcwrxKFZjNEo3DjSn1YZ5fIh5Cx7EgSOvYCzszkf8AZr9+H+2c0LeFK8BjXZr1LADgAlfW1O39G3EjWguIJn7KYm0hRzp382kyOYyUeaSDakmz55IER2XNRtu3njdbV0/RXW3KzLdikejnS/OZLJRb+dM7NLNBSXOwpmDlvJz7wxhlVlZ2j8TYv7achRCDLIsYrpBULTVprbfb7N2OX+uPpTl5JDBLNLlxHJDN5LLvmXCDfwFSqMtrNJLzMy9ni1Y19F13HEtAABAPlGZUjGA5iRInkmPTXrTzEksk+8ym8iRrTHljFvo0XeqknldV0i22rpVezmbBj/7s+2ctm8zFl8ns+XK/OJBCzoySCOq0DbiWNfS5VXFWSZfIFlAn2lNcwAAyMcQIOkhmlzTW6btVv2Wx0x0V2MHVHYEMxuI7SK6qVXmbGrpnEubSAfBcSIgg2gjYpsQ1gIDAQI2gjzTbKdde3KcdnbPfs7JZ1FPde2HsPX3tnv2VlP8A8ZkAJ/RxZ+S2ILRwPZ7q/wCbsOV2KuOVZUrxZVTq5EKsP/u47ZPZsvJDt5s1If4cNcz1zbdpw2fswe+aY8P01xbf8iL5v/EYH5/ZoGGdWxDR2ikA07FRPSPro29T/RNlIPfK/v8A6fFT9PumeYziZZM3BlFzSNmZBNG00YiCuixooV2Xecuplu+HHSO3sqovZiFRFLMx4BQouLfZVccmdYPSGCWdaZlIEUz3Fo5HYl2R0W3Lo1rbtVYq1uk40tD1H1axJAJAMExw3qxSYAQTYTeJRrZHWDNv4DTLsyOo1DeSBpGSCRkdVVVaS5m+G1Tif9E5MxIyTZyeTMsCd3eQFRSeAVFtVPsrdijOicEBzMYjzEuYlBDLHHlJYwzKbkrJmHVEjuXizXNw4LjqfYWyYyFRuDqRQjiaEYsabedRodAdJyjLwT4jV6zszkJmfVJ7Q2iX0pQBfq7Mcr/Lc2+07bNjuGlcy9adpVoomevorqx1dtiANWGBaf66b0QRxAPikZfR5a44o+WjteIZzJQIR5HLSXUBNBJJwGnmZliZsZ+gW62KG3PyVKsYCoaaJdFlSeA4m1QDpHxM936PbjDyOimNjVCQOyiUU8bTzczfqxsyh1AW2+hoNVKDUAt3it9LV4caZaMsruSCFomo8am6jUblVvS9WPTgFRJXs9PwUVWi1oooQa6CxLc1yrdq82IvPmLmAVgAtQONA1TxIu03fF4cGFktbuYGq8ONQLl4FvhXDPNbIUioWwgmoA4WnVX4rvZxKOKFL5varqY6kEWKBwHZRVYFW5sPs/RTapNVqoNCKkC7iNWnm+7DOPYjEQ3aVtHmIYFm1f8Ay9nDsZtot4OBEiKLWUEqDaysp9Lm+9sLJJNp8wjMCLwGpdwoON3AFeZblVseCikYALBLhx40IN1Sfiw6YsFAJ0A3KSoJNTy1bVatrLbhLZpJv46jRu5e1lqdS+H7OHSS8csqrwWhfl4jULrSHX0fZbGcu5pS4llLesVc3H8Nvs40y0wLEu6g17wSe1u0+jy8vnx7IZo6wSBcdIqSK6rjp5WbTT34HYmhLxUV+NCGAU9hBLdwu5GVv0cFhMgqgNGFCONWpTs9Fl3jMw9nDLL5IPNYA61qaC02gIzm30rbWr4sa5rMVUKmrSrGpqUNLSg+FVX2eGFmnClWzoqqolLE72gA4FSzajKyrcvLcLbsa7fbeVt8nZbHG1oItjZqG5VtVmX0lublw62xswa7GvUuXvaoqKW6xzPbJco5f2sKbJieGMtWPyiAIrcWI1IY0RrrJbmaS5rbcHncoFHlzwpcyUluopv8mVW2vDUyyXXamtXwjBSbasbKl8IMiUWTdu9rKLqVN7MzLbbcq28vNhm0S2GMXXKQCGWryFjxfmbyaW83LwxIsrkllqI2iURxhrySBIy21jtbd22rdS25mbw4IoQgsueQxBAhhG8uFWrQHSSxa5pblu0+HmwbmySvGosey+rPH9G6hVVRW1VXU1xZtXHAg7KEjXXURWCd3FjpWrW3Ld7K4f5rZBULKOQxtYilmRGZexw1q6vR1W144ARsRJjtTZ0KhVQuzKSpW9gSeUq68i7texrWZvaw8yk7Mpj+iUGhVmUkABVLBvJutunya83tYWyeWaIM5FZAgEVVRhU2s14bUyrdaPs4a7XeO+QMojYkFPJtHdw4klmtSS5ruX34NrUMphtHJMsoItYoGtarCRa6S5uW5V8Wr2cJ7TyAdRoJtKAsDUkAM5YXsrbzlqvixafVX8nDa21kU5fKsqUamYdGjVrjbc7s188bR3LqX9LF4ZL/AHODMXI0+0NmwOi0CbxCymnGpaWuLbMHUdcwOZA+WaruxLGnaeQJXOXUBm1+fGMVtfLy07lqp3oqfStj4faxem0iLbxUNw7OwnSQf2cSSb5GibMX55/KWXzJiJC5fLvHV2lUxVawszRrczH0uGIZtCbyJ4FSKihBBr9rGHpCkaVQA5wMl9T/ALNqwraJcCDqhzgJ5CVNX68pZGaSPZfR++UmSSWfLzZiWSaqrI5D5hYgzaW4Ko1W0xWvXv1g5vN5JVnj2dHl4MxBmVTJZFMoLrtwXZ0Zmdd3Jbq9nBXotkaKlTShPZ2kOLT9m5Y8L9Mth73LzRjiZIpEuPGhtuQC72o1/wAOKJxVQmCbcguD0vomlo/SRDG9mWubcmAY3nZdUtm9lrUkChrTuxZXyddsCHaSlmRFaCYXO6xpdGYs4gLOyrc0mUtGrUxVfFiB5ZrlU9hKg+40Wo/FhjnIDQj0qjzgjzEejizhcQaFUVBeCvWdIYJmNwb6EwKjYndIX0lzWzcvIxly+Undpi0pZ5JojIHN4JVpbWtuakfk18+JBkNirHl8zZk3hzEiWjdLI1xVklRTpjiRd5Hzbvmua7U2PmHsdVHC1P0QPZ7cH4I18y/v4e7HUO6Qy3VNP/7LyKl+yyTrDFf/AF/VSjrZyaxZ3aCKQQmezqrQggL84nkHEcLbZOZfNjn3Pxl5SB5zX8XH2cXDmiCpAAHAgD14inR7o9SR2aleNPXXHJdYC4vjMr3V+CJo06BdOqACd8CPmrI6H9Y80OSycaZPZGadITEs+fyhzciIkuYZYlG9WJo1ZpG1Rs3HCHSvrc2rNlZ8sG2fl4MxBJG8OT2ZlMpvI+9N5Em/VWt9Jbsa7ByoGVAqC0cxXtFAJCrfxSY1MVGSgHBwD6gdJA/xYhOMqC02XgWkNH06GkXBwsHz4Eyqp2hs2LKQAGhlZePnBI7BiNdDej+/kBfii8Kdle+nw1wS21kDmM1IzuFRXKha8QoNvAd2JHsrI2IVjAI7u2oqeyvixODAkm5XrdGgK9QHVApjIb+KxsXbEQkcNctJCFAAtChbB7KsxB+7EmLRMOwNX3dvrxD9n7KRZLZ2tWgktFatRnUIAupmZn8OHm1MtPJwiRcpCOAeXRw9QHit1ccCdwWya3UsJcMtgF/oE820MrGKsbT3cQCT/CuKx2v0xi3hKnhwAC6jTzk8t2BnS3dI9pmOalJI0kFbq9go1KVPaWtxLOinUJtLMhTEuThDEEEz5Xee4l5aL9lcaNDDudEbV5ZpvpcKLi1oAjYO0fkY+ZUE6RbTV4JKggraUYjiGu7PtKzacQSMauPfXz8Bjr7L/wC59bWmtZ5IZPV85goPcEZlweyH+5qZ+oLIz/m85lwPueJrvVc2N2lo+pGz4heLaW02zGVjV1Xbu6b8VxYhJcUYKOH1eHt/awdyWdKXK5qK1LhyLjTgaNpa32sdnr/ua8iapYNtKO94P5PzQHnNN5Ezfs4Y/wD+PaHMFo8ntdPnSj/RNpZN8nOKdo0SSK/5xbl9rBHAVdgBHArF/GU7ZgneIXHjZk6LDQCgqONFBu4ldTavDiStlEIUA8VGpFUg1BtLkv4bfS5a4mvWR8k/a2y3rmsrdHxtmhYy5eg7xZq5fRubz24hybFuW4OvEVa42UYNyqy3My/F4sU30Hss4QrDKzXd0ypP85VDVYjayq8klQSWHaArKtlunm8OL/6tOh075SdsnnFym21jhzaRWSnNQ5AOriRXia2WPebid4Ejkti3VVpdimeonqubaErBMu2aGSDzzIXUJmFVWljgO9ljuaWWKRSvM0Qfltx0v0GyQzqfyrFFHsbpFsR0+dxwj5s27qkMeaije6DO7PzUdco+Wa7dyabmDLjSwOGNR4aMyQBmM7Zqpi8Q2jSdVdk0EnkBOSsOPbKzjJ5lImye1o7xm5ctIph3jCkvzSWJ7nyWcZt8YpUtja5NLLi0Or3YlbmaMtGaVNXaZmAt4yeUeVuXU/mxW2wYDJMi9rSScSABUuzM7UW1V1Mzeji8du5rNZcRZeCONHESSSzZh7ctlo2ZkW61lMs7srUjRW/ax67iaFPA0m4enGucyTB4mc87D65/OGF0jW0xiamNxJPVMMNaBIE5CN8XKIP0aiI4wTAmlCHYkGnmYcvs82AHTTo7l7FgtmEuYoLDIrMsCld7IVbUsa/Rhm03SKouxps/L5yWLyuYlIM4q0duU3kaLmWZIHTVayxKxv1LSgw92M0ZjO5gK3bveyMWlmehDAySPdLKty2i9rbuy3GOOsY7vzBvBMD48dkXXRvdSrMLRTiWyJAkjbAE/GbIBsDq1jIaWqgzSPQWEmOFGaKMVXSdK3G3UtcV11idE2ilZssAwijZ57VAjZDI0KVXttbdSv6S6sX30c2yLUjZKPFDCz6aGhiierB4rkGvxfpYH7OzyIXZ0U7wwRrcqlarE+YpUi238p5Vkbt4rTVi5h8fVp1Ncidw3g/pkqlfRlF9JjabtUyZdexGcydpsuKts9YmZRyzAKXagAqVrTgFC+jbw9WGGc63mNQ7IPPzJUjz6cX/ANZ/VNHPPCYEjhirOzVBEcZjhWV2ZkvRGZp1UalXlxVnSrqGkEMrFEZTE7KVKSllAWrqE1ldS6l8+O3o42hVaC1wadxz5LnDS1DqVmOIm5bMG+arabpUGPCSEf8ASHj+xhM7Tf04G90qg/tW4NN8nq8sBA9YyFkKo4EZ7DeVW2JtLc7L4sCpvksz3P8Ak+bFZJVW2OZh5NgjgFFbkYhT78G/EvaYlp/8wPMK3SbgnglusAP5J2xsKT+ev6Kd3ZLF9/PjU5lyeUf9ZFw/bwyzXyZ8xcoVM3QLIW8nMSpRkRrgqNZazqprysR6WB+c+TvMoYVnDCzgVkDKGcRAsGWqq0jKoZuZiq9unERxdYzDQY3Pb9FZGHwYAJqxO9jvqjM2abzKB+cj7f08bHbyj0a9/lI/8eLU+TT1AZSRcxDmczFHmd6jxb4oDJFZYyo8v9IkisxTm1qbebFrbP8AkjhLg209mlbjYBIi2oDwBuVmu1cdVvmxzmL6SVMNUNJ1IyOP6LocJ0foYqmKjMQ2DwPzuuUG6YIPR/6xD/FhaTrAHhQns7CD3dum7HX8XyVYxS7aeSFfNNGK/XbiQbH+TLkFDNPn4ZFAHFcxEAoHaaty4oHpZUyDPn+iuDonhvzVR9+K4cPWusbKTHHclSN69OJHMV5sCtodeDN2zxgdygO4H1cuLx6z/kyQZjaEuYghzUmTZoYYZGBCyUtgDgsqndPOzUYqq26uzAno58jUvGsiZVZEe4gnMwjscpxV5lZdSt2rjeZj61RgqPq02Tsc7LhsvwXNuw+ApPdSbSqPI3NkG+Ykm07QqMl65FqayuxoaWxcBXv4tgdJ1uORVBmJD2DSoAJPE01avaOOq+i/yUd87BIcqhjSNiJWoaO00a0tEis10Ejfo4kMfyc3izEUDpDGHkgXeRgNGt+9trpu/om8OCNeS5r8W0ECYAk/MoetotaH08C9wJABMATlFha64xg2xtGdhZFLQ97mgp7kVeH2sSDYfVBnsw9Z5TFGeBWLSSPf247pb5OiIUZZGkXehT5NogYwju5qyKq27tdW85bsT7o11S5GOKIumXWeWCOqzTAkyyRg6EaWSyQs4paveMUKmksGwAuqPqHdkPEWPmrQGkHuLKNClRgC5ub7jcT8Fz11e9RtuUWOERBYxCzqxYM5mvNxLI29ZVS4nmtPDlxI9l9UwOYeE7pXEohLKhkSu6fMFibVNlqovLzPi+OiSpCJYZHy8bwnKxWSyRgrTLxuw4nU1rby3xE4XkhjTMxSl8ukE75iUSh0EMlmWCXVuozLb+yzYoP07VlzWiBHZgDcDa17Ss//ANO06gbVq1iXF3tJdvJBm9rwJVJbS6m1iOXq2XdZJApMcRDqLWc13otbTGy2+l6WJFsLqmXd37ydWZjcsUccZUhmVqtqZ2ttoq224s7pPtaGSGWSGbLynKxyysY2VnUGGdEatq95tFrNgKOnWRk3AGceOcKguXfwwlyqFllNN00bPcpZl+1isdI4qqwQHSM4bltvDbWKnOh9HUKpLqrSCBqgvsZsYJde4K02T0HgRSCM3JWnGR3diAO8RIyLc3hVreGAPTzocphJgiYSVBIN1CgrctsqKrP2MPDbdia7Bz+YzEk7ZfNLIqzyRRxCKJ0WOMQrvZBvo826PI764ma1baRtgttnNPCqnMFYZKlWjSSORSBpDoZVV2gevC5VZW0lcZ9PG1GVgJl38Mn4EED5Ldq6Ow1TCOAbqsggOGr8Q4EgeMFch7Uz0qVtkmiI7AkskZVh3i19Pw8vs4e9APlMT5W/KbQB2ns2cFJI5/KSrG2lrWf6Qart2/1MuN+lObJaQMwk8o5u0ktUlQaqtbWXw3W4pzrAjpxHaP3Y9Lq4ChiqHtaY32z5g2IIXlehtJ4ihXLGVHESRcyPEXBB2pj8pfqqSCZPm8hkys0XzvZOa5jJlSfKZR/FK8HFTG+pSE0rvGXHPYzFo3dId0xUiW5Ge2qvZXwtd4V1eE46j6PZ85zZG0cixBnyEcm19msSCySZYK2by6HmKZjI3vu103xXY5P30ayytqIEpcAhSGDHztpVma2knojj4seMdJaGo4axlw7JP8Qza7nEg8V9EdGq2u0gd09oD+EzDgOF5CPbNjiZJ7rjG9pvoxAoyqF1crM0ax+jbdhtugorwqBWoNXtu4AhfRa2no4GNtMAPa3Y5KDsBQhrQVVbG8TXKumuEmzdSQjC1mWo4gMRq8S8vmt8VuOGhdyEavDNVqvLp1MBJUFbam5bXZVW3HtmyACVCgYujqLwKpwVRIhu0yW3Lb6JbG3RvKNJmLEWSS0rSEANJKwHFFNtqs3pNpxffQT5EW2s2t0eUGWjblOYYigNTyJp8XK0lvDxYJlNzsgkSBmqah6LMIkC0kBUNu4xvXjuurHIEXQ10TMVZtNVbxY3yPV9NQndgMKmm+VADX2X5rV5l1e1jr7K/wC507UZRv8ANIxB8FiqQB2FN/Gnv8m13pY2zf8AuceaI4SwA+cnLoBXtoFVsWhhyb+oUXWX/Rci7Q6FyMqErBcWFxZ40kLKOVirao9MbeH0sdT9SXR9Y9mZVaoGaNpmoahpJHctQrdd4dXojDnL/wC5t5nxZjK8wb6SAkkevd6fF9+CU3UltDYsKqd1m8ktTvI8xBvctU3MGirHflrmuDJcy1bSwx1PR6ozDVz1kCRAMztn5rzDp/o7EaQwLW4YTqu1i3eIItvickudjPU3KVFTQkEV93pYfwyhaXd3rpX1YF7O2tJmRVHDMacWJY0PYVA7Vwiegs7HU0la9wNAceqh4gL5YfhiXEPMRsgk/JSzObci3ZEYIcg14jv/ABYpjb3SkCZlclSgoDxZBTvAXk7eNqtqxMZugtK1d6j19/1dmA+2+hCkUNzgefiQO+nf9m7Fd7Xx2fmtTB1cPTqdt0yIsIhQ3Y3Qqcs04KyySK1gVwJFVwyglJbHBta7A0I+XlBmjljHZrRkArayksy27vSupfDghnOrmQVMUjgeySSBXvVwrD9rAyfK55KgZiW3zG6n1irD9nHBaZ0AMcQ52sCARaCDN+BuvcujHTI6Ja5lM03NcQb6zXCAABaR5JbpH0kRI2LaQaxqCUO8Zra2nS1qx6i3LxXCnRvaaKF1Aig7xTEVzU2ZBq6RTkdhlQORwt4XJculV04bDpwE+kyGWensMv60K4i0JgRoppaTJJkktPhlKt9KtLnpC9pDYDRAAc0m+ecbVZknSlKgVBJ7h20xr/Lo8/DFZr1s5YVrkEXz2PMpp5qhsIP1p5E9uSn+zNP/AIWx1P7zZHfb8/ovP26BfNqT4/8AE/5Kx5uka15q0+sYjXSnpDfu4V58ywiHmAbSWPsqtzYCJ1j7OpQZTOD4XmFfX9E2B2c6a5MsjDK5y6M1UmWetTcvhy/osy4o4vGl1JwpvbrEGLn6LX0bokU8Qx1WjU1QRNmzH+5MuheXlSSzduEZbL2oASTato5mu5rvRxIpdpXTzEA0D2jv4Lo4ezpxHF6ZqGqiTyvSgBilVU4W9lilpLdPor24I5PpHu1FuzWr6brOSfWauurHBaEwz2V3YmvAMREGeJsCvYOlmPp1sMzBYaXAHWJkAZWFyPHNFjNe7A1tjA49i1JII49tEDMfeMIT7WzbG3LQSbodnbxHn4+ljbZMebnZd1AsKgmu8qqAVJoqCrPqLOWJ1Nb6OLBy/QvQWzUryBQS2rcQIPWEK8PjOO9pMfWBLSWjfl8zs5BeN4ipSwxAe1rjsbdx+AMTzI4Kmumu2s5Hl5kkjs3sTqGbSuuiczaPH6WKNm2NJGAzJRDwBpVWppIDJcjcy+LHe3R7q4i2rk5YoZ9m5fIOWRnnzcUc0rowPkYr74lVlr85ktu7la5mUJtb/c6JXQ/Mc5l5G7bI87FKCfMUbmb7WOM0xT16oDKmuAPn6r1/om11PDF1Sj1es6QNpECCRs5Lj3YebKRF0rvMuwlXs7AVb8S2nH0X2FSZchmFqUkgRB4tLJp4/aXHFvWH8nTamy1nGaykwRkK7yNC0TGtwJ5mXl8N11cdPfJP6WGbYiRk1fJyyRD1BGWVahuVXglVfiGK+jHFryx20T8F0uPbLQ4bF231azqC8ZFAwgk7eNHRUJ+HeR4ukTEGh4qae8Hzj+/HP3VXm0dFYmsrxcGNCWjUqxAK6bVZl0+rF/bKW6NG7SVHvJAxLjQA6UWE7tk4yPae/t+6uHYbDRUo3vA/WMLiJq4yzvV8IR0phqqfEf3XD8OPhz8oCPdbY2xDafJ57NKAeAAZ2dTVfZlajNj7p7Yy1U49xB95x8Z/lt9HLOk+2gtQsk2Xk4cDWTLwOaH4mk+L7OIa/cHNXaRlhB2ELmWee6/tFhjXTpoEup9pruOm5q46f6pMif5K2e0dRIqZia3z73MT1B+KOOPHL80arKFDlG4td5mQ8Cf2vuXHXPUJs5jksszEmsVPeN47gk/ab78cfpl0URxK9X/Z20HHvcRkw+FwrN6B9KFkWwjUpoQeBHqpiVTZJQa/+WK82zsJkkEsfBhSo7mHaR8WJdsnawkVT7vq9RxxzSMivfK9L/UYbHNEs3KwHDs/dhbZ0oZff+rD7Iwgih78C5crun9k+rgDiaDM7Fm6wcCzaPmtdtvSCX4Qo97cAPiuZcDZsy72xRV0gKW7QKC00/RwUz+XLKveN5GT5gFZW44OZnPpGpsVV4HsHHBautmbJus1IAbJJPIZZqLPOmVJPFjEhkkftIY+SQn2VklVvhVsAtsbZjljy7RIkSfN441EYC1saVZJGK/SzSyrLI0zXXVX0VwrnpaxZiRu1yiDvJAvc/hXAbZOTpBAqrQCOPgvDmeeUilrW3bzFzDvimQBYleadJQTjAHOktb8zcoXt5Qwi4UpJMfPThEv4cPuifRxMxmstBICY5ZU3oHDyKhpZBX2oopF+vDTbC0EXnO+PGleZV8Onw4l3Urs3eZ4tRm3OWzUgCAluRcvVQup2Vcy72rq0YLC0xWxTGO/iaPmt+hUOH0NUqjPUeRzvHzXXnVNs/OpGkO8V4EigrvUI3KyJvVija5nzTRRsqlnZW5atzLizc1sp1QhTeWpWtAQPMBhn0f2hACUV4xIzBt2WAkrIjSoCjNdvGgi3gj5t2jNbRcFdqkstFd4zchvS0misrMtHVltdVaM6eV2padWPVqkSdUWXzNrE55nPmuP/lhbPzJED+VGWSQ71eIVSwbdNat13LIu80qrFl8S45O25tcVtPIAzuO8qis5X7Vtv14+n3WHsSPM5eaGQApPG8TDiODBqEe0rbth7QXHym6QIVXNV4usbxe9mkWI8vpWt9+OG0zhtWu2oTIPovZejGlY0ZWogQ5kmd4dl4ypbsHZUMkMMpjjrJHG9WUGgZd6KhvZkVbV8y8uB+3NlKJogiKoEClgqhSWd3epCqtzW2YPxKAoQW0RAopcaBFWIAWrb/R+lhpnxWeTzLYn6CKv4rsYNd5AMK70ew7amJ1iLgearjpjlrIM657CkoHfwItGKHEgqQlwUgesGotIJVv4cXl1pbSAiePtJIB404k8P2VuxVZdaKWUA2mlFoSR2GnhuxsaJBFMk7SuW6a1Guxbabdjb8ySUJfJFg1loNTbdRQAtzgnm1NpUK2FsnmndoxIS4jDIh8S3agoPMq3Lyrp4t6WCKbNDLwuJ76cAwGoD4ubGk2yLFJY23d7N21NpAt8X/qxu6y86IT3ZUBYWUACsAeArxNxHtMvc2E+kauKU4Ly8G4Eecj0V1YR2Mvk5bakgp4a0NbTQ+JmXTq04CPAa2tcCGbTShAr2U8PLxXFci5JT5JxtLaFhPh0MCVoGJI4D/rLfs4iufS4IQSCQBQioBHbzeFrrrvXiT7RygC8FOq65jxJHMPtKuI/m8zdaOKlRzdqlW1VPiW1cTsO5Ad6ju5IYii8a+vgveMfYv5NpC7I2Ko7P5KyJ9VTEK/tXY+PEEihuNT20PZx85DeH2ebH1++TPma7E2G/n2bll+tAyU/SXHPdIp6hvP0U9DvK/8AZ0h+rBP+T695OGWzJBQfVgm2YpjiqIGrJVwoRtjLWqf8nG+yhxb3J7jp7ce2vUgebt8xoNXD7OEEJN8cRvbTxJApUKxqfZwzIDyQPu6Y5IVJlDmMwEA8nGQXPczV4Ljkfpn00b5xtLKkFRNnGlJBoHGXnaKNW9ONb5JAvKruzduO7Nl7MWBFFdVQzHvJrcTj569Ic2HzTEHm+cMPXdmL/wCLGvo9hpOLtpF+E7Fq4FofO4QtcnmR84hB4gzKONvEFraUVf2sdl9A8mFUjzY44y+V8vAT/ro/uDL3KvLjsvofJxf/ANsV9I99hPFS6RFxyUnky90sSmSSONY81LIY7QW3aQWAl0bSrTs1vpBcITGIRb353YlrEbyZCRaLqPuV8lysoW3VVF8WPbQ2iisN4jvE2XzKMFRpQWkfJMFdU1hWSJ9VtrUZcQ6DNZbeO0cMSKta0yWZQgUuK6YOa3Voa27Hr+gqdAYNmtqgkcOO9cDinP6wxv4qYy5lb4jHLJIDvVcF0kgkcRQS6HRFvWKSdYy11t1y+HG+0Y+GBmV2tDJJAYUeKKJJlKmBsqDJI+VYMsborMu6gasltvFe/BHMz1xw/Sx1PrWNZGWyN53LTwIOqSd6p7rsgI2XniO1ozH5uLmz+LHIkW32luBBCQyUEfBbZJIp3kajLazNbEt3+rjTHYfyh5wuypvamyy/fKrfw4432axPzilKGf0bq2xNSl351sc/ovs0zG0/RdhhGS0HipB1Ym7OoKVohPdU0DVJC6bvhx0HIpEyMtaWcT3AgM2KS6nNln58eDVELkA0Bpp4i3w4vjammzzFD9fG3GdpQ9vwVPG+8jgmEZklUiu5y61LEczf/L0sfP35Q+0Vn2znmpuxFJHBHW7sjREA0+JpGZtWPolNPcip2AkV9ag3UOPl70920X2hnJa6XzeYap4grvHUj4W041ejTPaPduHmVi1zYBCo81ZTitKkaqkNwuLafRbThpmM0pAAqr8CeItp7vZa6jNhztFhUx2ju7eJrS66t1uq79a4awx3EBQgZVHdQDwknVq/xY9DEZlUYRTM7VpCErHU0ua07ygPAKeVOXw6sDZsxIGTgFtbia1Au7Paa7Tp5cI5xTagINrFhd2Vdeap8WnGyJcDVuINK8ACPs+Hlw/FIJwdqAGlF8mbVNCSRS6urmVdX34Zwup1Fh2sT3kDwgXcvo4cSwAKo5ipJNDXmtYj0uXtw0lyoV/Z1cCoFRXhT0uZvuwpCcBEI7WoGD2Bh5iFU6mWrarmVrtXiwnE9WYIoRUqSSSHKq3AEt4mXw6cabwFLQAzXVLVoexqKPCzcv3Yc5I1DXaHCk94JHKKDlZvFhgnSW29smaUlURCLgQgCoABd6TcvcurC+VWNitoMTKlbQS5ahuuY+Fl9HltwxWQcQRbQVB4i4A8B7PNh5kYiEMlaMKqqioPZxqfRZWZbfFhyUwRqHLko1AA0dr7xagKbrSR7TcuENp5vl0oOJNRWrGlgZh4V8Xo402J0jsjlFN2ZFFD20I02gelcvDDCXMEnUxoWArUEgA2kH2m5vqwwF06sCXLuHWrsJBWtuk0C2px9Hm9LTbXG2V2gVeoN+7XVxIMgJ5SEZbVW665vNhXIZaNUAI+cZh3kuLtIVjW1VTgraZGa5hc1tvbhGHZingA96jgdZDMbtIkbSzN/lcTQCopW0WZjkQhzEHUyEWqy6COCsyanVJNX6VeGnGMoFtIcAI/eWQ7sBrQ/KqszeU081pXG1RHpCMZV+lcUUAA2lNOp208WwisEgSUEWLICTcaKSGV0FW5pGtbxc2ERCQKaGFdCrzFnLyaqbvSqVVV0Nct11zduDTSEKbgQikE1Y0bhzC5m1Mtq3Lpt7cD9iRMkhkSgKFAyyKGUxm64yC611ZWWmrEp6J7ETMyiNwsccYMssnaghBV3YIzaLW8mFXSzFVxIynrkAZoS7VElIbJ6FSZkF4RaiEO7uDHl0B0gGW5r7rWW1LmbVRcTjof0HaHMCcRx5l1uKCeMy5dCbaFY30y2aaNL7OnFjbG2eJAgWPc5aKvzeAcbAf6Rx/S5mRe2RvhFoXFodD+kWT+ZZ2AZKXaO0papl5I9UWWqloZpblTLNFL5Q+JuXSMdHh8AAA4AkhZVbFRIJAHFQuTrT2tnEkR5HiyuzYr828IKwOWW9Y2jVo8rAscNrFVVmaqd7YhOwukOZzCXOEjy7Ft2Fgy3zhx6byNBoVm0hbWbF2dMOr/AHexVye98tnc3lYZbLQrTZmZXmka5laWyKK0cuiNfaxnolHGc+jRZVYzZu8vM7ySLHHCiQLKsTJuFkZU4W6lZ1bt1Y7bDYRgZe8Sc4k/e5cRjNIvDwG2JIAtMD53PGFXmy9j5iFShy8wj1uZDkCz8RdQ5lot6sSsvBVttxDOlu32kc3lViRtDKQUaOi0JZeWTebxSrcrBcdibt68M01/GpuloW9Yvt/ZxTnXJ1RRSyZaWHd/PM3nY4pJI0feSRJDmMxKrBXteRo8sqjyfMebHN6Y0MMcQ+m6HARF4PjsXrfQjp87QNM4bEM1qTna2sIDmyINtoysLqmuj3TOFpliWWOrVQAMrEnuFK+kuLFly/A9lBQ9gPZq4lV0/pYDZv5PZylMxEiTOVEjgyLDnImreYxHbuJbOU7vU1PFgts7OGaNiquKaWDgq0VdRLhuVVXVdy2jHmWM0XiMMe2wgb8x8RZeq6V0/gtLOZXw9drnRBAkOEZWMHI5rnzbUO6zE0f+rldR7q3rQfCy4TzWXqK+fBXpGTNmszIN2Y2ZN0yPGxdFSyptfmbdxyfXjTLZc+hKfchI/Z8OKmo4ZhenaMxjauGZrOEwNu6yjCTFT/mnZxODuT2l/nsOEdq5enErIPehAp9rAA7ejQ8Wp7+76mwXVl2QVwY+nRJmoAOJUwGbrhlNmqd/E19+Irm+sjLovGUE+YA1/wAOIznOtS80iR3J4cEZjX7K24kZhaj7BpVLF9KMDhgdeu2eat7o3tLhKpPbu240ADAsn/eLg3nZOFRx4gj1mq0A0812nHN0fSvOOxsicgqyMG0ggleBpysrKuLE6MdKM4+VniMB+eKFEEy3OsaPcjNIninVdKye1x4ri43QeLqkFlMmV4bp3pRo+rinVRWEQJ3yFG9oTqmZnFbgJZOIIIpczcCvo3fqwb2d0oCi4sIYk1PI/AFRqKoG1Syv9GFRW1Hjj3Rb5L+0pyGGXzsg86Quik++1bv0sWP0i+TK2WyuQXcyNtDO5l4t3QsyIoZgtStrS2ozFlk8mp446fD9F6zx7RwHDb8FmP8A2pUsMzUw7HOIGeQ8dvwVTdHOleaaSSekce8oELxo7ogutVb9Kt4jpxjb+wHzR8tmcxJ7JZQo9yRqFX7OLYzfUnmInCywOhIqFADinL/RNJy+jzYtTqI+Tg+YzaNLCFy8PlH38cixymmmPgqu93MbdNo482OwZ0Yw9FnWPiAM15hiP2k6RxjuoLnHWOUmL7+XFcdwdU8anQ1W9bVP16sGNg9DrVd5QhjXgDa5aputVSjxq0j28LvCGbHePyqujUkOy/KZfKCWTNQZbLywxxmRY9brY3zdcxa0ce7Me801ttbmxXfSnqYbLZfYcUwEWXeTMvmZWqIY85IsSRCduWBVgLKGe1brl7cSDR1FtM1GcQBMyfpvWZ++KtaqKL2iSRJiIH13Ki+jHSPKJDKGyDGZbdyxJeI1Orejfxyq3maJm+FRg/0f2yparfkR8Mkcc0yKfM0bZ6Nt37SszL3K2L26yOqHJZbNJDkJ0z8QiVpZLVEYmLMpRJIhu30qrabra2lsVx016JqUIAKOoqVoAQPSFul1u8S/s459rqrQH2PhC6Or1buyBHip91Z9ZOYgLn+U4YStDC6HNSZSY6apJcl+QZV7d4rKvey82LVHW3kdpumS2siwZ0cctnYHVMyj04SQyQcMxH4rVuWRfDN4fnZnelMmXkIPFG4MtTRl5Ty6lb2uZcWNlus5X2dFlI8jLnpWaR8nmY8zLv8AJzaW4QrBIyyxyWyFY5I4plKuVV7mxpUKtPEjukOG7P73grGrsfQNzLDv8ue4ruXKdOptn5hNm7Y3WdyGboMptIBTDmVbkWZeVJ7bfKK3tI2KX+UN8kXZ+WM+YWOcR5wqmVny7oFgzblrcvnInVVzGWzLNaubVlkWQKrqx1Yf9RHWB/K2Rn2NtNfypAzQbwGOUtbeCV0tFK11pVf6WxrV3rLiUdQ/ToZqLPbC2kWm3YaC6T6RogbFarat/EyxyBubgjYerhwQdZsxGsOBycNx3quyvDgGuzHYdtkZtPpwVGbP+TjNFlsvk4W2ps7bWzW/lNjJDGBmAwVPnUCR68xBlplXLNGszSRpIzWsjNie7U6dZHNSZeP5tmMntpSZc7EHBySEJaz5W5bnyGbbywhRvJSi146qr45p6bdK8/sPa8ix5rNR5rIzy7hi28iR1uFwWdmuizMclzRcjLJaytiZ9BOv/PbS2yFz00MxGWeSIR7qRELiOQpHLZ85WILc3zaeSRoWuXsVVxJohjaekKbOOzI2sq2n67q2ia7miDqOttG/1XRnR/bLwsZIyRKqsEIpUO9IgdXxYe9JNvySCJXdnthjDEsW3jrJmaO13NJbLbd6NuACTcQo7e3z0A41Po48eY/CP3nHsb8NTdUFQtEjbtXyWzF1qdI0Q4hpvE2zF48FLNp9O5nysEbMKQTgx0ADcVzFa2+HytvtYIdEuseWGOaMBSrZd4w5qGjADG4embrR7OILIeC+pgfrocZJ4H3H92K79H0XMLCwQTPjMqyzTGKZUbVFR0hurnsyj4KU9HOsSaJ45K3G2ISVrdLGgTSzXc1ihbsOekHWTNJmZWBKRiRWjhqSsR3EUJpbb4QGxDsu/Ae4cfMaYXha6Vqgm5xUDgTwC8PxYY4CgH9YaYkCPvYibpfFmmaQquA1gc9vPPwUx211tzEZMIBG0UE0UtKgTbwwliaeHyCdrM3DGZOtl22fm4ZCwzFkaZaRbtCXLfxd23bMqhTYqqy9vLiH7VVaxhQwoJQ1eJqHX+HDfMZbycvHittB5wXAPH2dOIP3bhSwDq4vPGdafgfJaA07jm1D7WSWwd0RFhvAHxRrot1hTQZlZaiQNK0sqNwErOHViTa1reVLcvMPNiPv0knvmKyypdLmWFrEW7173A9FSypp9IYXy+RJdVA4kileHb58MoYO34n/ABH/AMMaIwtDXLtQSQB4XhZw0liOr1dcwDIvtOd89ymPS7rQmfMwSxNJEfmMcUiliVZ1kcsaKVrV0R7vP+jgtm+smVtmCQyk5+LO5fWQLxArrmI1N30sIliut5bhx5sV9moNafmh9170wv8AN/IP6pYKeqplrT9HGc/RmG1GANHZcNkyJyJ2ha9LTuK6xxLyS5p2kAGJ1gNhsrE6v+mPzmR4M4Mu8LxzuN6oJaYyRTHiW7Ta/tdtG8OK+2N0sdYI0EeWJStJHy8Mkm6LV3Q3sTKI11Ubn40uxvsmLyi8K0Ne6tAGwNyMehfcMSN0dQ13y0ap1Tq7Ab3HPaqztOYg0mDW7QJGttIMGDyUz6e7djjzztkRFDDJBAW3cMVkjlpZSxSWJluVnt029lPDhznekI+YZWcNEdoRZ0ne7qITJGBK6KSqKpi9VrLiF5mLX3/Rxnj3Al6D4cbSp5MHuMoH12t/ixGNG0erpiJLYuQJcLiHHaCCiOncR1j3bHA9kWDSYMgbCCLK2OrXrenkzATOTJJFupHQyRxKd/GFliqyIp0lWYVbmxGNh9eefSCGMSRqscUafRJcbSSXLdqu1TXw8LrebETyg1CnaK/uauG2WXSPdgf3RhS9zjTbBi0CARNwOM35Ih0mxwptaKjgWk9qTJBixO4R81anWd0/mhz865SbcwtFk/oLVDWrJKDcOW58xLVfFprhDP8AWbN/J2TKzzfPI87KzysSzlbJ1QEtzqFntC+HFc5iQ3mvckY9dAtBX7sezCGyP0TIfdVV4/snEbdEUAym1zRIiTAl0Ni+/kjqdIsW6rVc17g14MDWMMkgy3cZGfEqwOjnWnOUzqTzTzrLkp4owzEhZCtAxB5dBfUNWILkM8Vkjk5niaJ1LVNTGUsUnmtVYlX4RjSGEsHp4UZvsgccN0bgPqxdpYChSc8saBrRIHKPmsivpXFV2MFSoTqEwSSTczmc4KK9KdttPmp5nAukZWPCgBCJHQD4Y1xja+3pHgykTmsWXaZYhQAAMFdh62U+L0ThntEjey04Cq/hFf2q4QzMhtjHcGanvK8fwjFhmHp6rIYIbEcOzFvBVnYqrrvJeZfOtH5tt/ESl8rLwl4laxvwHAMfRPpeLDbLSHSeNRT31042HY3wn92E4exfqxZDACeKqGoS0Dcl8ptB0kLo7xyBjqRmVuPbxW1sL7c2nLIYGlZ3IjKozsWYxh3oKnVpe/DEdrfF/dh50hTyeU7dUUn3rLN/Cy4hcxgqNJaJNp25Har1KrUdTczXOqADE2zGxR/a2ZIqPN+/FcdJcveSCSNJ4+71H4sWB0jzIZ2I7+NOFRw44rjb2eo6gCpPCnbQEjifMuLlQgUpK3NE0yHAtF09+Tblrdt5FSaiZ5oHB7DHNlmiYfa3rY5Vzkg+dTK67xI5ShRHsYhR26eZlev3W46q6gJv5/2X/W4/utiXHI+3swRtPP2m23OZvjwB4TTUCltN2PFOlrgC1vL5ay+jeibSdZ5Ozzj6IickCgYGrliN2FoqilqkO7NczLcpj8PpNiY9WnVRPtHOQQ5ZS8spA8mQAlCq0cLcyW7v6TT6vRxE9m5xGja1fKbwm9iSKOvIqov0jMtupbbQ1Lcdu9Wxj6O9HY5eCbV2usriQCkmVyg0SSJ4lleRlgT/AGlW8OPPaNI1HcAvQqj9USpZs7N7I6Mh4oVy2f2ytPnebnq2TyUhW7dkpdJms3/zaK5l5naPAjMfKpzGbrd84zpJ4XSS5XKgdwXLZB4Vt/OzN68chbEyT5zNaidyhNBUlV43MxZueRmuYytqZrtWOq+hnRuyJRGlimlCRqb1hfCvxc3o428LTLjlACpVakDiU+h62szuZE/k7KNKZBbIyVCIFuaMxuzNKzXL5RpltXsVsQTpr04zEmV2fMcpDlBm1Eiz5ZWjkY1tKLqtaLVaVZZPCwZSuLoGeyJ2e2XhhnzW3nmYqsV0lFLWqJChaKCHc9rSqrK1zXaVVluujoFuct0YgaRHMOZyuUAWpjB8hfW5m/pYvCupbq4uETOcKs/Wi2arfKZE0pHlmzkzjQZpGaw81xiWVVdvDa7afRxDumnVfmc2BHPk4UKG0JAFSUknsojTXN7Nt2O8cts2YSMBucutxrulQEkM1Cfm6X6vakXT4cP/AORc0WjK5iHdAktTeitC1Fbm3qtd4WW1grauXEhY3ao3Nc8RkvnHB0LzmzIwY2zeVA5VnjLwqSfNKq6LrV0MrLXlxZadcm04o03mXys1QaSMuZhVqaTQLeulv346X+Uj0ZeTY+ZEjxsEbLutN6SG38CV16VW12rpxPdkbElowUwIA8gso5UG9lZwEW3ykl0h09+L1PFvY3sugDxC5jEdG8JXeX1KYJN5yJ5kXK4Lzvyis8Kk5GBq0qI8worQejLErXYgh+WBxYNkMwpBINrxkAg2nuX0cfRPb3VgmajkEiZO2S9d4schmqbkvVrF1LJqF3mxyD1O/JffOZTMSh4AseczEB3lQaxuqXkWM2reK1v+HCdpLFgjq6g8QPoqJ6E6JdJqUPg531VZwfKsVxVclmuHfRKj9rCMvymQe3KZnv8AAh4fp46e2R8j5AXyrmJMwqLMZ0LMrKZJYljCKqsuntZl8C40yPyLcvOJDFnK7qQxvdBIKMArdlyt6S3epsMdKY4Dvj4BCOhGiAbUXD/yP1XJea+VREGKnJzFh/s468frxnL/ACmEc0TIysfWsSg/rbFsZf5Iu921nMlHNCTlsvlZWaRWQEyNawQstzKt6sLluatuJfnPkQvDPlUaXLuk8xiZ1qDGQjudFt7XLG3LiD96Y4nvD4BXP/R2imj3bv8Ac76rnybr+k7sgg+KWIfqCnATa3yhs4tAmTy/HgKOWNfXamO54PkL5I18s3DtG7PAnUKaeVl8WKn63vkrZaHaOx8vHKQc5NJGSyNTgvA1tW1rmVbdXpXLiKrjsYRap8APorNHoroxh9zPNzj/AJLl+Pr42mx+gyyV895p66cMYznWvtFvEo+GDgfcXkx1n0r+RYkOWzUscolkyquWW2wEpZcFZrbmtkuFulqW9uJltP5JWXi3AMM2aEix3tBJY0TArebHTy8bK12nlst8Vyw9bi3WNU/H6K63Qmj2m2Hb8Pqvn9mem+0TU71k7eIhjP6rrsbp0k2g39LOx7K0SMfo2MwX7WO8ut/5J2Ryuzs1mEMqmKIyXUdmFCngdFXVdx1LbqxIuivyOoY4HaSNZXdi0N7yAGO1XQkQLdFI63UV11Ut9rFecRN6pvxKvfuzBgWot/2hfOwfPXqXlzVo807KB+hGuF8n1ezTg3TtTvgmzJdWoKhrZrbvVqbsx9JtjdQGQARxBlbwQfKDMXKwPKY3e1WuW0qytjnbrk6o8tBnZ4hK8NirIofLySxUdd7ajI29SNWa0XLb4btOGqUqoF3z4lWaOFoN7rAI3AfRc8dWkjwFwsOVmIJemay0U9ZFVmEaB18graY7UbVzHE0yXW+rxI38nbPWZ6s7rBuI7DqWw5WWOdJdXFmkt4cMdTdDPk2pZtuINGrP82GXc1LKTHBn1YG3TdI0at/szb6WKe6tOr3Z75LaEWezJyW0soqxwZQoN7PKAymqutzq0kaLdHaqobi1MVzRc2LrQpRBjelOrj5Smbibd3bzKNQNk82753KkUtISTMXZrLr5mua32sXB0O6L5JmzGc2eoywzG6ObyTUJy+YD2JMhXTLlJ4mliMi6bglbStuOU+k+wWge5KcK9lQCfNRtK/pYsHqf6wauGjIWdLhYx0yAjXEw/wBVLyn2rW7VVsHRdqPAdmE9SmXNMZLtTqShsEiDgouNhqxBrwCnw/4cXzsCTySA9o4+YcSWIxzf1f8AS1XaOVLgkqC4HiQeTVb/AEiNG0be1G3pLjo/Y5UIKmh4j6gWxZxgkA71BhhFtyLtQkEd1PfTGMyT3HGsUgPZhV24/wCeOMjIrRTJ4T78fKr/AHUPo9utvwycAmc2fDJXsG8hklyrMW9JY2h9riuPrImPmX/ur8qy57Z0ZIty2RnkequRdLNoFUW25vmnBWbEdXtNIUtIxPL1XzzmiWrXnjxVBwNGOpWqzW7tvSx1X1X9OkjsgOlUREWooKKir6Pi1Y5d2VOu/gLBbFeO9TShW5VPpXLzVux37tfoZHMgYovhowAB9VCuOE00bNbG8r3L9nFNgdWqOdGTfjP0T+GkkZI4ngR66YDrC0bmnKTX1A94+1gNlJJMm9DV4Ce3vWvn9JcT6KVJUBFO778ci0h2divc3g0b5sORT3o/tWtPqr6jiS7RiUrx48OzEOy2UtII9x/uxI5o6oGB7jXzYu0yYIXO4ljdcOaYCFSTgCMelJWgqahQzf4cD+lOftAUczUoO/7sPDPul3jFamtg7xUU4n1+jiO5twCZZD9/dXAPJAhXMOwF2tsHzP6JHbUhXLqDXiztw9QRB/FhbJ5YGKHgD5OHgeXhFE3pL6TYB9Ltrgxx93krvMSXLyjh8O7xMdl5KsMVAeSOlqq39HF6TaeX0caFEQwBeP6YrCrjKjuMfCyr/pYoDQgcBu2Pq4yP3YjuccFCPPUfeMSjp+1skIPdAPUeLyt/FiKZeK4eYefuA/z4sUqhIqWXpOiGA4JjTtHqulOpnq9+e5rY+3Ic68eYyYiyu0so6GSOYwZd8grIblbLzPlJIGP0iN3W6hjrdto1Ff8AwBr6hd8WOPeprq2z+z8rPtISOkMuWMgykURzLyC1mSaWNjHukj0tfFc6rJxtGCmQ6/tpTGJEXKCV2CrWPdliwtAN+Yore0rLj0vDYotos61jgSLDMmNoC8NxfRl2KxNepg6jOrY65Lg0NJkkXtbKV0J0o6SpGCWKdq9rHSK8WYaWtVVZjb/6cfL/AKSTXu57ps4h76lTLLKOHo2suOreunoLtt8pNNm5YUgjy6vuMvG0wmumjDKzh2TLlVRpzIrMqooXxY5KllrNk1HjzBI9yx/+rGRpeo5z2BzSBcifvgrei8IzC4Ou4VWucS1p1TIG3PI57LKd5SCrgd7Fe62tWuNSztp1W6VwNzeYpvGPexP13NiaZTIneICWoGHjBXgGYaXRfRxWU+1q2jibmUUHEksyr2Lzc3Ljk64kBdp0YADnuOcD1VZdZ5sZBXVLdKe4gVsUfZ/uxAnlrTtIFB28QB5/hbE062s2JM64BUiKsQ7CSQWY+yuprcQaWcHuoFrdwqeP/qXHVYJmrRby815P0irirpCqRkHQPC3mnMkhJ01C8aKeJAPcbbdS+l6sI5tiKgchovEVANbgBa3s83o3YXyUq177aHj5zS7j6K4TeaoYdoK1YGhAJ1VJ9JV/fjQhc1KWyGYN1KstagiprUG4PVfR7rcO4cqEG8e5y1QDwuJF1a3c3i1NhpsnMCoutPA8FFCeHAAKtzcvhwH6SbReRwqggcSFowYBTaRS3m8+InNJdwKCYSO2dtl2tUhVALUFeBBXt+ziO5oUehqABwHZQE9p9nV+HC+buXitLjWvFSCRa9Td+u7DOVzI1DQuaE04XDmp6LLavDFlrYsEJMpDL5SsigceJNSAKn+JcfWz5Luwpodi7MinR4ZYYKbt+EgjaSWWMsvgZ4JEbdtqWvHHzW6k1QbZ2QjoGiOfyQkRwDcu+RVUq39HdbzebH12QH529TW4KfeatU/s45HpHVOo2nGd1YoC8qxdkpwr/wC2DO6FMBNky8BT/wBsFzmwPVjl6EBl1bJug/SKcKO0Cob1UxV22tpPG0ioxDySLYwPEB41qR7OlsWf0iz5Qq6hSOK6qFSG84xVe2ejDrn0leUN84jKBEjSOIFNSBQl1sirJLqu1YzcQYkg7UYE5qbS5xocqWdmfdxyPVjUgLGzcS3w/rxwhsee6dPzLE198T47M66NpiPZecetAuVkUetnVYB/aY4l6OD8rTVXycnZXiBZ3r8ON3R83JO4fJbWjxDTxKsB46SR04eUHa11ePd6Pw46o6GZg3Hj2jHK860dO0G9fAQeB87Y6U6N56jj/NcBpTNh5paRGXirHD+7G3zz14GHM4RWfzYzOvIsCsOAick9eOGrPU4Skl4f54YSyrmvE1/VQYhfULjdPEZKrflPZqmz419PNQj32iV8cvdAlJOZALAiUEEWgisDdl+jwNzY6D+VhtgCHJJXiZ5H89AsTrU/pYoDqhzF+ZzSCnEQuKhSCD84gqb9C6pI+bz46TRollt5XR4O1Mc1ZfUzlQu0CzU1RSDtRiSV4XFGb/V4trbKaxUcAnD3kt/hxWfRHL2ZlTwB3ZpbuwNJ80GnldubVieNOWQkni8to7+VLj+jvMZ2laRa8E7vJZ+PEVBxCFzyszMwGhAePcaK3fj5X5nNkMw08GckHiSWZrvs6sfV/b9dyyghI0R2c95Co7Wj9Hjj5QRZwVchjUpd2Ctadn4tXrxudGJIeeXqsGvsS8OQF6glAaKeHEBSbgCGXS3mXxUwvmPJySIACCVo5XmVWZiKcqrdav1cuGOXlYMH4EqK8eJFLac3Nh5LIGBa5qULyXUXizaUjPotatftY7jaqqQzmVq5NADQMqVqQCVqCF5brvs4zHASpACoxDdvE3A9h+LG8ud0lWNgJLA8pPBe9edbVtu9LHssnFiCXNo4Ecans9G61VZrsPkkvQzyKwAWnDs7SRS4mvhu1YaZnLluxa3VtFTxIPFV9HDjaZpu6Ek0Fa1BUu1rKPZ+Lz4VijKyF1UOifog6Voxu9n4sEkmEeTHAeavZ2r7Xot4lwptSRrOJJanrU0AVV4+LmwT4CoKgVIuFDUKbmp8PhuXmw3hk0gup03KqOGoC/KRq8K+Hw4GdqST2VnY0jAYl5Cp8wAqeAF2pm5dS4d3MiHhwvW08KEjUFN2pvE378DoNmgivClVr5wKcSPit8OHjhVYRkMy23PXiQWFoI9FlX9LCIEpgkJsyAwHBg2olhwIJaoA8Lam+1hvDnrVZDGKEqQxWrcT3FrbbcH8/KwUusYCKCqCooQDaxW7ws36LYZ5OR3QM4IFQOwUB7+PxNy4JOp6MkzqpJRAbg1e1QD3Impm8VzXLjRM6ValURTUoVFWavaCzXM3LxjtbBLLQKqcWBkDBLLiDQ21aq8upmYtd6ON4dnMruZGjEm8CqVKA7srazLZoW6RVU8rXHmxYAAuVBmmG0cnKjk0d1YLYW3YajC43LdqVl8Nv6OFos3IIkEYNpZaKFYKZCGVwl110aqrauW7DzbxopU37w1dgS1FjLKqC5lZWt1N9eFNkZKjRs7AwglXaORihLLaI5G07hWX0dXHAxZKUzkyFKtau7kDJ21INtzKt1rNqu9nEl6qMqLirdszqG/Nxm2OMeku8Zm+pcAM9lQwMllhYVVENI142hG1NctqtJ6V3bzYtbqcz8M0GbyxyjZrac6QrkZlfdQbOClXec3aY41a5m1WyKbMaeApOqVQAquJqNYwlxXUHUf8n+XabXSXQbLjoGZTbJnZBpKIRqXKKyspbTvGDL2Lq6+h6kskkAhSN4lVQqmKR4mUezu2VB+jbjbq92dBs/Z+SyzSRx7uGNRcyoXIVbmAZrmuZuPvxOUkBAIIIPeCCCPURi7isZVL+wSGgwItMbZ2qrQw1Jze3Bcc5vE7Fyd1w9HIYdq7EySmZ1nzcruXzEzyFYdnZ9wNUlLVmaCS23mr3NbiLfJZz2b2xm2kzsryw5HLhIwojjtkktFoCjmaNOMnNwUXLjPX5tcjpps8g8Mrkc5N6lZcjtGSv7Kfs4X/ANzun/4wXuCZVie+rhhT/szjr7s0e6rMu1GEE5gucQY3GFwOsyppRlECG67gQMjqC08Jkrp2Xqgy57DmV+HMSr+FsUZ1y7Ahy8zZSMzyTzZLN5mKaWeR5Ms0abhSl2jVJOi61ZufVqx1Zjk3ronu6TFe2zZEaf8A4xtPZ8FPr1ffjmdGVqlSqQ55IAJz22A+ZXYaUo06dNpawAlzW+G35BXrlupvLACu9YgAV3lBUC24BRaGxzj8t7oVDFkXAMo+cxw5cWyvGymTPZCJyGTnV8pJmYyktyqtrLaVx2Qp/wA/XjjP/dA5yZNlxV4STxcPX84h4/hw+i3PxWJayq4ltyQeAlPpPVwmH6ym2DLQCM7kBHZv9z42GcqG3WZUrEHFJ2ahVLwKOrKwFFFCNQxF+hn+557Jz+zspPmRmY81PCkkr5Z44QWarCimBlXTbpx170oNmSzHsZaanqtibDDqqgt2bkB5snlv7NTig/EuNM3/ADCMsoNvJalKkGOAbIteCRe18187/lIf7nbsrZuUfMDMZ90EGdYB5Yw2/jy0suXUFYrTG86pGVtutPC3ECzn+5+5MR7GnjbPPl9pHL7+8oWywmzGWyiBXWNb2dZpCLl8Hmx2F/uiW1LdmRx8PKb08RU0BiXh7Ws4snYGVVdjbEQjmOxQPerpmAf+zZsbNNrKWFpV3MBc4kZDITw3x8Fz1avVxGKq4dtZwDQ02JsbGORHmvnd0u+Rlltnwb4rv4ztPaOVR3ClhBBLuoAxZbWneOOeQ2R26Gpiwvk99CMp88g/JowIXSVmqa0Vk7AQypbcW0jVTF89bmQafo5lWRC5faWcmNOJAOa2iC37S4proVmDFldqS0IsywAcV0vViFr6TKMdho6lTqYN/ZGsHFtgAc4C8z0zia9HSjKfWOLC0Pgm3dki+yyguSzEIyWSaPLZN5JstLmJZZoIZ8wZZM5tJ6B2iWi2bvgVLLp1U4YurZfVt/Jo21mo2ihemx4UK5ZO1snHPJRCWVWLzXEqrVZK2jFD9D4a5TKr20hjT6yzcP28dtda2yRLk9pooBrnYIuPAAxbOy5HrbUV0+vEmPIw7qNMZON+Wsz0JHJDoouxn4yqSSWCGbPyuGyNoB5qi5OlJ3eVBzBnnkjkeZZahKFvJqhW3dMyavabwribQ9GsvmJRIgbd7JObAWqspZNjbOmYHQqsy5jPupZrrtVcVpt7oEUnYLIpMMOVdq0NWIVCgt02parfWq4tPqVI+bbZYcFebbxHuWPYuU8XtBsNpINp021KTjJPLvfdkOhKtatUfSrtsBvnug7b5m53qIdGdseSUWGMMzgKoEasFR2DDStysy+lib9VfSiF8vmMzOsipHlJJzRozXcHUqrmEdbnd1UMturEW2B07MseZy7xU3MDWSAB7SCvE2otmlua5sQ3pJtHcbOhjBq02WMZ7aKJHTMMGF3ij0j7LYs1cMcQDSjVJIyOzNVqWkBhSKzXazQHTIjtTAEc1afSnNZbaUew5IUdkfbmXgZMwIwymOHM5ouBlbEa2OE0V1YcbvDiFbd61ZFkzARFMW8aFhJa8MgVpah0ttNy2tbbbbdgl8m/MV/klD//ABzMsB5rNiZ96/pPiqJ7neQCvF5JCteANzVanLda2A0dhm/iKlB12NFpvYud9FHpvSlYYOjiKbtV7ydbVEd0D4XKsvZ/R6DORE5EQZTaCC/5orW5POAdqBP+Ryt3TxKtrW3qwxV3S1UzGW3i3RyIZFo4pJBOhZJI5F8LLIrRleVl1DmVsH+idqSQukrrOjBlCkADjUKfa8WPdcPR1J9r5FzmFyGQ6QxRyS5gpWODO5YnLZpFHLvZYxA4DWrcbm4LjL0tgxQJ1LgzHAi8fCSOS6zotpipjGhtYjWESZzGw8DkDzXEPWXRqmlDUgj0WB4j2l8zejbiOdFtoFXtDFAwJBDFSGo3YV5WbUv14tv5U3QPL5HPTQZbMrtCAbsrPQAksuqNrNDSJpUyJp5eXFRdENhvM8jI0StlojOQ7iNpFV40KRhvpZfK3bv0EdvDjjtHlza0jNd/pMA0rmPvNTXq96wJMvtDL5gO10UsdSWJNhKpQk6mVfJ/djpfrp2yMr0jyudioq5xIZCBwB3ka15fhixxPI1JH9YJ/a/9OOpOv/NlstsCfvOUhFfOUkRD/Ztjo6ryX32ghc9qatMEbHNI8bFCPl+ZNHzuUzS9mcysDsR3vGWy5PxWrF92KP8Akv5cHbsFeIKZjhxAI3cgxcvyuZr8hsd+8Qzp9z5Vx+JvvxWfydM4X2xkC0wkKR5qFIqNdBCiSugLMqxMskk07BUZmXVW25cVdHXxtA/zBS6VOrgMV/8AG/8Atldq7LjC8opUEd5JBFDxOFV5vqH7zhPJJWg9wwrbq+z/AHnHuBiV8ePcXEkr0y8F+P8AuP8AixgjgfhP7jhfMp5OM/7Wn1UxmGGok9SE/rUfxYj1hE8fVLVPZG9NYuwe4fuxtGeL/F7u4Y9CvBfcP3Yyq0L/ABf3DBkoN/3tW0p4r57X9/aP0sa5k6H9dPxLjM3anuf6+KVx6UaH+x+JMN9/NEJlqcQNrU1I4j3gYZZdOH3/AL2w7i7R7x9fHCEPZ9bfvbDACUMnVPNOdozhpQRwAhjFOzipetP0sJ5mTyYHpSxn3BA9P0mdvuwkeY/APxHGcx2L8a4AMEAblL1ri+dpHoneTktYnvCsB3ipH/ywOynIvuAw8Q/3/uOG2VXSvuGCAgkqLWJZByBSmZmLSMT22oPqFQMenk0KO4SA/WRT+HGp5m9y/wB+PTDSvxj3djYeBYIw4607x6JxkpyrV9TD6ipB/Fhll10r7qYdR/8AjhvCdK+4YcATKAOOrGyUtnJbpXPZpi+8JafvYY2zU9Y4l7xK7e8Mlv8AdhFudvcn7jjM3g+M/uOB1BDeH0UvWHWJ3j0TzZ5+k/MzfgP+HDCPsHuH7sLg8G+Fvuo2EYOUe4fuw4bDiUGtLANx84XpDrf3j8Ixic8nxH9xxs/M/vH4Rj045PiP4Tg8o+9iX5vD0XgODfCf3Y0g7F9w/dhQtwb4T+7CcI4L7h+7C3pgJHitpFo7/F/dhxtw+TynwT/2h/xYSzP0so8zkfdwwttr6PKe7MfiXEJu5h++6VdpSNccPUKF7fyqkG4V/UR9Y44h3SDIhI8tatL2kqeJJq8fae/lxNdvDgcXJ1L9Gchm5NnZaaBzLeTIxesU8apPMVIVlKNvFSq22sqc3hw2ksUMLQNVzS4AXiLACZzG5dXoVjq1WnSDwC5wADiQCTa0A3vK5d6hZqbf2ae2maU8PZSM0/ZwF+U58kyTZEX8o76LO5XNyh8zE0IjfKT5lmlVla9t/Bc6xbzS6sUa2jXL231xdWez4ts7Jlgjiy+dTNLcIUWJcxlXjnWsixLZv4my6UltVmW9Tdpt4a+Vj8q+HamXy2Sh3xysbq08gUgSSpHakCltLWv5Qs3Ko4cceJ6cxdPFU21YiZgHOZ/VfS+hcE/COdTJkiLjIiAqc6rti7/PZeO0lN4gHcBqVwCbfKtcy0ZsXx8tjpcX2pNl4z5PKNFkIh3CPKIkTU9G7Ny5uQ+1b6OKo+SzEW2vklJBDZrKgdtQDLbRrv1eziU9dUkcm1ZmuLSvtDazSKVoqqM46xEOza2ZWlqvhsX0scpQswxvXU1bkBT3qI6DKCtwqqBC3tSNqVT6Sr9Jb6RTHVvVh1ZnaMhaRzDsyJzCzK1sufnU2vFGy2tHlI2ujZkbeZiQMgZUVmao+gG1tnnZsWWyyzSbennQRGJroo4ibXldVexI44S0jNKtysqMG0246M6PbbGUfL2I0mVyMZhgjUhRGLUTfEeORl3rXNqZnZsblKSwhiz3wCCVeXQbons9Y2hy8aIsZKGOPyYqttxAhtWXmWsmrUTVsUt8rLZEaZrYKKWUfyhFM4Z2cWK8Smze32zampd5Pz4sPo/tDKpDmpknthnIeQFd1JGLmcotjK4jZnZbVW5q82Ob/lMdL1nzmQmViIMs+8DuWLLDG8UsjMHa5LWRmC+jbikKbw8u1jHFWDUBaBF1a+W6WH5yBIE3Ec0orojIAZ0UvIyMrcq6bbWb0cXXFs3JjhvCAO8aUHruWJY7fautxWXVp1PJmYoc5nILppWeeDLzVaHKRu98TyR3WvnmjZXN11t9ottZsXH0i6RQ5cVmmhjWhJErqnCvEqG7eb/1YjxVdsgNcRGd7KxhsPUfYNknIZn5KmvlMQwR7LkCs7mYxWEOjRkrmcncpNKhmjdmDL6OJptvJQ5aDMysHe107GRCRLYaBrGa5d52+KlaLin/AJTXRZZ9lHaOzjEY8rI2YzUAXdpncsoG8sLhbM9Aq79WXhJY6eJcTjrg295AxBgWkbKycDW+MRCrAjTbdu/FqqMFRPWQ0OJ3/JBVYaROu2CLQd6xkusHLymwRyxggi7eRkKKNRqNDyrinvk1dJIItnZkT7199ncwwEIjFFkjinN2/wBV3lPDpuGEM1nCFmAYgGNgfOQB2YrTqWekOY4cd8e3j4fw8tMaDqYa4NEwZ2lUhUJBJ2LsuDYsfzozVk3JyUUgBWPecN7NabrkGhPCt1x5vFgP/v2yilxZmAagsaZWtSeAJWG521NS+5uDYWfpIP5OWTj/AKIqeulk+X/SuW23FGZrPHeHieMgJ8wIPD9HA0qWtOuTa2ad9TViAt+jfSJIek22ZCDPGmWsAUpG77p8vS4qtmnf+FeZMXfsp486kMqI8O7zdrAsspIWLiwNiLda9ovuX8OOOtmyn+XM81TR1PHjRtV3+fs46q6kdt0y2ZXvSQv+lC/b9qBsR6vZJBuCdqIEyAcoW23usnLxzPGsc7btypb8mAYxl0Io2V0Lzal1L3YqTrj2qsu1ujcqVRWkWUqbWKMZzknsKot3KrasY27m7p5WBNGkkYefU7sPxYqnrNzrjPbMNzCj8OJ0i5nFvo+Uub4sSVGajARnIQMfrOjZddq9LYIHfOZRWnM6ZV5iWSPdFWo4UFaShtXo+LDjMZbLFs1DI7wjJx5d3zEi5YwrJIr2EK8TX2+jIzXXW6sVn1V9Knm2k7zNe8mVljLUUEiNUtJC6brY2q3ixF+uPaBbaGYNTQsqkVNKxqqcRy+H7OI+rd3S45T4o9YZgIt199Jsn/I2ZjhzYzWYIItWBIUZGuU6UgVRbp5X1YvOHa2XXL5R5nN+cy8bKuhpMwwhiZiiqt8sq+Tkqt1pW6lN5jiXpsa5WUdtwA89STw/atx1Uc6zZLYxVYZ3GW2ekeWljAEk+YjdEdZrWeKOKLKZuaSONbmggZTckjK1bEDUiSYGalpy4WF0Qj6N5NpgS7Is29kDSmONVH+jiMO6Kzs2ZVpw6s3JYeFuKV2h1LZfPKZGzj5iVknhgkyQVsnA0cUmYikzDbj5xmI5GV0Nkdi2Srfp1X9luj2UjkRpL5ZISglzLpFZmZpVfLplLHukiiiujmXKRRxwRjcMGY7y5jmui+Xy8kGYyKRwQZ6eBM5DAiwRT75Xy8E7Ju7opFnEcRtVVmikkvuaONlyhpMGp1c23beB5K5+GhusRdMtt7MjyWUmlmctvYYVVoW4NL83iiXkW5w0qrTlW2hPixzf0q23DmUCZjKZeeMAjyoZpQSeDJPd85gk+CRV9nF7fKNnAycary72IKo7AogR6KPRUqfhxzFPmAK1IAFT/n0sdDSMs1nGZWbUs6BsVVda3Rb5spkR5JsixtpMb8zlCwW0u6/6Vkmk8nvW8pHprwxSMHSAwz3qaPG2r2kr2G3mZfw3L4cdU7WzKSQyIwvEgKuDxDRleK0XUzM2q7w0X2sc99G+r/Z1u0xndoSZLO5VScjHut5Hmo91M6lisbNPJJIuUg3SNHasjuW06cfGAhwc0rXwbtYEFdQdVnWqsb5VGNE2lcsR7AuYKLmAtfCsrRSrb4pCvpY7x6F5i+IFu5iOPAg6dOPjB0k6RkbIybg2TZXM5eQ0qLVulUGvh1LbjvDqB/3QLYxyca5zNyRZxedZUYAhVVQ28byTerVdiQYjXYWk3sR4qB1HUfIyXbkMf931DCrHHME/+6L9H1uPz2OxRUsRIaivhCprb2VwN61vl87PyeRhzULjOPm2C5KGMNI2d4qshjo62RxXNdLJbGrCw69OIRTJBJIgcQj1tgXVSH/Pqx81/ludT+a2ltqeWMpAkMEGWhlzU0GWy8kiF3Kx/OLp80ytK1Vgjkt0rgls3/dIto5yR1ymUyOWgi45jOZpmbL5dK0bhG1rt4bd5qfSFY4xk/lKxHMTZvKrlY8zmGrPtnOwGSeQqqpZs/IxXSJEqxrTeMsdxZnZSzYEFpkEgqw0GDsXPmW/3OjbkikxNlpA1dSJmFUg9weXKws3xKv2sW10e6K7f2Rlkj2ls2bOZZQEGYyY30iKoX6SJrXbT41/RxKNs/KVDq10u2c65rrfNJkY607UiyazWLq5d41uK/6e9c8T5exP5aEhRDJIdo5mNYpC1roI1ltzEarbSbydzHlXFTGYCjVYNbw4Lb0PpXEYGoXUnROYORUzyuUjzUd8DXqahoZVaORTTitJVVlZfRbERkyUmVkPB92TykUaMer019pcVBlNmbR2dtRfm8s2ZklbjBNI8iTIAr7vytzrJa1wkXUv4urui/S6HNx0ZCkijyuXlUCaI9nFfFHd2Srpbux5zjdFupOJFhlMfI7l9F6B6VDEM1KgBJF2zmN7d/nvKiuy9rX0ZWqDTEtnzI3I40rX6/DiKbY6FRLITlpVWSvGByVqT3AvoLfXdgns+YmEiVWR0YqVaoI8VcZjA5kg/HYusrmlV1X0ztyIhw8NvPJRts6zTsbVlEajRvF3iU8SxE1k5rvh+G3EI6VbfaXMKFNVDFB3gOTaCfhbBbp10YvYPGXSRewjup3+z9lsQbMdIXjcb/LwyPUD5y6PvFFeLEZdlXMSea/Vd4sO2HZoK7nU2mBE5H6or0k6RXPJTVSqL3aVWxT9pY1bFx9GdqpJlIJAVZTGprwPYqIR8SyKylfSGKC2n1jbON35PmF7eKSFK17ysu8t+G7BDYHyjIMvG0SxvYqqMvURncuO1yLl3tzeUtb+kF2NNrtgC8praHq6znue0knZtk35Rmpj1iw3ZqNKgbuCNW9TVdip9pVZa+7Fn/Ji6sIs5nXMg3kGUWORwDRXkZtCOLWvjZY3Yx+pccjz9O8oasc3nA7EsxMcBLM2okm9fFjtH/c/el+U+Z58JmBLmnzigrK0aTNGIFaOyNX1RL5fUt2q7l04uaOwoq4oOeLC8HgtPTONdgdFGlRdL4DZBuJNyuhen88dQrW0jAr5LOndI4ZFtm2UrPkmZY5F1Rskii0rpxF9n7cGVgQRCT5kAd3MM9kZYICLmBptnJQTvqFtqtI9vDFZ9Aut5NobY21ZMr5bIrkoA4bPwgzs+cV/K7Ka9FVYN3u5Y2VmDUbTquDLbIejSIwiAUnfQZUo6ina20ekpkZF9qLLsy93HHrVAsNIOiRkJyz2R/wvmjFvrU6hYXQDBInhIkcjzVmbT6NxzbPOXp5KfLmIhaABZUapAttXVJdy9+PjlkpmTamTgeqvDO8citwKyDfqVN3iXdquPs7kMyDlYyGv8mmu7eV0rq3lq727m3lq3c1q4+P3yrNj7jpHtUpDm2YZw5hJb1jjJkSLMBlLryKzW/U2OR0tTBh20Ej4rsNCvqPDqLSA0w4zwt6q9cmTeKFiKntqAdD8Bq5dWOfeiW2KuWIPkUJB80h0J+jc0ns0wV2r8pDLpkgwZRn3UR7vjIsLkWySEI2pd3cqrp1Px5cVSOt6U8FRpK1CLRIIwfZRNTau3xY42phar+61ek6K0lh8JrGq8Cdm2ymm1OoPPZtvnWWy8s0HFSyK3GaO2pJttbw1t8WK+6Q9XmaywczwZqFywtvRhHSvElrdOrFxdBvlMvl8nDaNoRqsjRzfN9pyQRLPIGdXWLcSKscrabtVsgtOJJtj5XedjlKxZl8/lWUEw7Ty8OYBNitJHfbHOtrM0e8WTVS7Ha0MMxtFoLjrACV5JpPE9bi6lRrYaXEj4rlbM5YelUVPZUUIPf8Aa7PdghsjZiuzF23MQpfJaWoCbaKiapZWXljXmb0Ri+p8psjbhK5dU2LthuSAtXI5uT0Ine1oJW7oX1NW0NIdOKB6V5TMZLMTZeRGhmQkGNxRlI/pFbxK3KGXw4HVg7wqBdIVhr0iy+XRUy8ciO1QEVg2clNODTzorNFI6/8AIsnbu+V5WOA3SXoNnSqtMsOWPasTAb1UYswaRV1xXam8rJe1bvFhn1e7eTIFcwSJJ4nL3NxEJrwQHmua5vKJ52o3iwB6Y9Z2Yzkjsx0NVt2lVjjBuY11XM2rma77WLhLCyTnsA9VXh08FFcxlNbgce5SoAqSbSSG1W2t+ljeDY1gJ7Ha3tqSONti2rczfCt3hGLI6h+pfNbUzq5fKgiTg00jrWKCLl3jnluW5qLzM1q6sd/9XHVNktnz/MtkwQbQ2tCq/PdrZwLJDs5QLjVuRczbcwy0FrLS6SVdWGpUNe8wE7qmraJK+fnQrqW2uMzls/8AMM1Hl4cxl8w00yrlYzHHLFKwU5xoWfRGzWquPqxNmY3lV42Du6AgAigRjeD7Vytitum/WXs7KuVFNt7SHNms6b8sjH/VQLp3erhpjVu5pBqwD6husiPNTvs/NhIM+hMmRzCLuo8zCSziKMXWpmctqjMN3lI1Vhysq8z0k0e51IVKd4MFTYapeCukNl1HHvFK+rEphkVx5jT9eI3sjMkERyrZKOx/BJ7j4W9lsHjC47E/dQ44XDsgbxuWiTdDukew9BI7tVO40xHZcpHJIs8sqLYqDLx3KACLt47Kvia60XaVUe1iV5hZe9aDzduIB0j6s4ZmuZWVieZCVNfs4rV6d5DZG5EDIzVX/KNy2fmyckcGTzMsbuisY497UK6ylhuma6Jlj5l8+OUejGQniz0W+hnhqky+ViljFWTgNaL+1jtOXqcdKmDN5iMn2i1B7/0cB9q9Gtprw+fSOpBFHW8EHuIZtWnDUccMOCCw3K0KGINMQBIVPZiUEjiaXV4uWNo1Hh4cWLszpsFYahw9YrhlsvqvzkbLJDuDIp7ZFuTs7BG6sv2mu8OH+0tnbVXjuNmy/wD5vCD+HDY/FsrRqnLgpcXWFWA3YrDyHTFWA1CnvGH3+/GNRzL94xUuV6VbWU0GztnHs4/N4wD+jgvD0g2wezZ+zB74oxTGWD/N8lmwVOZOncXaZE4d1y1OE/8A7o8NpIdSaGnEduIU20Nt14ZPZae6OH/Ddjc5nb57E2fH7kiBPr0xYcAE975fqnvuXOPX909mzOaVQjuIVcURJGALns0q3hW77eBPUXs3MJnJpmhzCIIKXNDKAWR0zCglkVbboLbvXjqKbI7fYcc1BF8FBT9CJcR7N9Xu0ZCd/n3p32tIR+JVxs0dICi0MAy2q43EuaAIsEVzgBeF1NyybxlC7tAI2Rrq7r4lW1uVsNIdt8I1o1Y95cCBRXYrULazb3Sq6vs4Xj6tmaAwNO0kZABa2xiLlZ1rda0b7tarzcMWN0a6DQxRg0FFA4HuGJ9JYxuKjUGy/wAkOJqtqkRsCr/auz55Mpmju3VTBKimxpXvkRolZI01SsrSXWr4Q2OGdu/JDz8IYwq+ZBA4HJ5uB14KpI3qsun4sdufKR6xDBs6YxyPlirRLHKjNG4kZ0UUKalujur7OObMt1tbSB4bSzo7O3NGhHqDM2Ox6MYdgoOJmSfRYOJcdYQucdv9BM3lSongnVBUGsbBCK3cGZftYj0+X4ULabtQFGNpNo+L7PLW7HV0Pyk9oKxjbM/PQALoc3l450IJ4Atasv8A1bYj3SjY+zNp3LuhsPaT29l38m5mQagj32vkpGu4M628fpGx1TqIHdKgDic1zztBFItCsxoAtPCAG/Zux7LT8QXVmHDgpoQFFta+FcSPb/QufLyfNZgMvOjcVZqAg8rq3K626ruVsNslIzuiRoQArJ5MlzI7ad4w5dTKq2rzL68Vb5FSIftfZ5RnUDynB+2vA9vFdPot9WGkUYYsoDGMOpYlSBxFtxW7lu04WmndntY8SHSQN2DivH4l043kynAANc8nZQkl7D5+VVwsk0ohkMuRUhXIWOQHdso3dwtAo6s1y6lK+j2NgZNmTagYEoVDA1JJPJXm5mt8Xs4e5bMKaqXCMacKM9RpY1t5lt7LvaxjLvViB5t29BX0mPDwqy7uvo82GSCX2fkRwBFQVuFGAYAhlsN1yqyyWtbzWnDXpTs20qxkjdzxJQ1VCVWiM/KzK3bbpWvM1uNtkZow71LUZXIpW1zcptqPRVVZq4aZeUEgAVZQeSlCKMo4827u9LxYcZp0qzsriNpFC2CpUkhiys/Eryrdb9rG2zsrIxUVIU1a0lVBLW1JVvZXgy82FejvR7epdUXsRRFIElAeL09HT4tOF2ziRqqMxMyyWyUcMjrVN2gC6rk1NcunDjNNKsLpAPKoQpdjRnW4UkAW65LVjbdtHapVdNw43HAfP58hpLTWGaMIRyAnS9GS3Q1y2lvF34J5lblhF8l6hqIvZGjM1LG5rtPKzYUz3Rht0hIdFdZJFaUEFmVeK05dK3NzN9rE+xQCyUi2ghjq8gSZ9EjE3MIwrVFluq7TqW3VbgTlLTDSkpDEmRrgQxUaAEbm8Or4mwpnludY1eGc1QIXDIWKqt4KsvK11t11rMi8uE8vJJIHWqAw+TVbbWFxa4krptVrebzqobDgEpFJwXMEjVWY3iwBDSUsLSKeknLbb/ixfvVPt6SXP5ZZZHeNJIYaFiQsMZVEjUcqxpatFtt8WIHszYCrEmYDtXhu4yOIYhYmkYszKjXbyir4cSfqSSudy9O35xF3VoA4YmnwjHpfRnDarXvO0R8l5j0sxZBYxuwg/EhXH8oPebQ2ztuSXMTJBszKh4IopCquyvksuiNRgVS7NyMbeZsdGfIC6Qu2zs1FJK7iDNARiRixSN40a1SxuZTLfp9eOMusXbN21drMraZNHDsZN9GwHw3RRt9WLf8Ak/baKbN20F0lUgku48CZoUUi3VctrNp9nGzjMAH4E08u4BbK4C5vR+l3UscKjriHE3zsXKSdeM4PSzachNfm2x86R5v+LXB/am/XiYf7npkwItpMO2uTQ/Usp/iOOYusXpXIdrZ2Tj5TINl3JJNd5BDE9S2q5lVsWv8AJO6cvl8ttIqxVb8m3ClQayrXVpKsq22tpw2KwD/wBpNPa1abf9p/VSYLSVM6SZXd3ZqO5a0kL6G45G6cy39LM2PQh6Pw+6/auTlP7IxN4+vqVsujI6OzgdgRaVNCasGW79K7HPe1enjr0nla4Sb2fYUcpPBqxPv6C1VW5ZIlU6ccto7Rdem6oXAd0xzBB9F22lNL4d7aeqSRrgnxBA819Aom/ef3nHE/y2UL7b2JFUm58tQeYnND/D+rD1ulrZjaUi1zD2TH6ORyYgjKruw/1S3NVlt7MQ/r62w0m3uj9zGUq2WBYihkUZ10VqMq6mW1rrffi3o7Rr8JiWvLp7JMRlb73LN0npinjMPDRAD2iZzg3+7rtzrLmps7PHvGVn/snGHHQeCmSyg82Wy4+6JMUb1g/KWy0uztpoEdJY8pmW1FSpKndBaoxa5mZaacXB0D6UpLlkahRQAig1raqolT6Oq77scvWwValSmowjtHyELtMNpDD4h8UqgNtnMyuTf90MvkaGNVkfdwBtCM4G9nWKpsVrbpBCgb0mAxe02zpEg2HG3BVl2Wsa9jFo8rnt6rL2ixVWT7J9HEW+UjnoxmoTWOVZ8rLl5oGJBki3sci2supJVkAcMvK6DADof/AChmUVsztDZ8GViaYLI8FNqQwOtrpGTP83illi0nNCNn4uEVQbcdA5jqmBozADZzmTO4AZz8iuVp1WUsfXuS55G6AABtnd80YzNI9hbIRzTeyS149pkOan4H0dV13o45u24rR7I2suix5YlUp3lRJxq3MjR/auOOgOuDrLidMvHlYJJstAhSMhAkI0boEHTpVaLauOW+mWfcbKlW0JHvai0BQWEZoAvjttbymrHU6IovGHLniJdrQf6ifiuE6SYum7GsDDMDVBAMXAGcQQhvVzHoya+d4V89KyIv8WO2OkDVgzo/1m18zX1qmWhRv2YWXHFPQWQj5nTmDwEV723iMMdR7N60lEWZZ1Fq7W21TjwIja0ElvFpt0+dcHpqi99WgWCYn0+ih6L4qnTpYptR0S7P4qpM5VZ8sqJTehVe4Hiaqq8f9lzeizYnnUJnf5rzEjVIkG2Cad5kz+z4OA/6LEem6Vn5vlp5k4zbyjRi7dKC7A0X0dNLm5rmwL6huma/ybPl3uW1C14Ir5batxWnNd5BdWJsdTdUogBuTmz8YPwTaKq06GIe/rJDmkgEREtkDxhJbC6Qor7V40DwssdRbcQ4W02+Ju7EH6y85SZ1FaKsacRTsRC3Dw6v2cSR+jgA2mAeMe7VCeAq730LN/SKv7XixB+sOX8onHbR6V9YVVP7StjdoMaHlw3DyC4vEPqOY1jgI1ifmfVW/wDJqk8pss+jtDbMn6Gxooh/9rxWHSaZ4jKi6HJIPcbaK37WCnUn0idc3lI1JoI9suFHpS5KKEEe1+Tp92I30tu3khfn7+09yr4sVcJRczFVC7a0f3PPqtLSNZlTB4drQZDncsmjzCjfR/IZktLNeskWXVHmQ8Ckbzw5RWRq13qz5qLTxuW7E76V9KGjyeYyc8UGagWZmEU6FhFOpsaSJlZXhc0PK2Id0X2kwvjB05iTJxScAboxnMpmKezrgTBjrbzYLZg11NNOW89d7L9/L4cWuq1i5lQAtzE3j48ZVN1RzHU30nFrpLXRaRbdwIzv8FQXTjonEyzaSpjLHhNK3BVutBZ2Urq5re7Fd5rZ8cSpIl96kc73ISR3i24+5mpizOmTEfOAfDBGnuqisf2mbFZ9IR5D6x+7HI1aNLrHkNAIFrL1fA1ahpMDnuMm8knzUdE5JJPaQ/q4kVx091tT3bA2HJxqI50/RllemOXcoNQHnr+sFcdMdKZd50S2U/oTZpPdpVv4mxiG7x4+S6OqPZOA/lPzQ/5Rk1+xdmN20adfvSJv+7xT/wAl2T+fMr7pv1xSYtX5ReXEGXbKb6bMRKMlJlA8cMW4EmVWWYyNFqzTStOqrpjWNU8RbFQ/Jjem3Mp6zL/ZSYr6MMYuiP5/VLSonAYn/wCJ39hXf+yFq0Y87L+JcLZiOkjDzXD7ndf4cJbBbXF8SfiXDnaP0z++T+1lx7e5x62OC+PXNHVk7ZWZ18kn53+4L/n34c7NSqz/AJo/vGEc0nkU9cww62SeE3H+hf8AeuIHHsHn6qamIqM4t9EO2ev0frs/hxvmkpJKB3Ofwpj2yxxi98f71wpnx5Wb4/4UxLPbjh6qvHsnH+ZI5qCm69pXI91yduE549D+qz6tS0w+2mnDL/mm/EuEJU8jKfMY/wBb4drpbPH/ACROZDw0bp+UrSBNQA7yPv7sN4f72/E2CeyI6yx/F/c2B6LzfG/42wQd2iOAUGrFPW4x8P8AlefmHwD7rjjOYHBfjX9YOFc1HSRPXCh+9mOFM1D5JT/t1Hn4WNgdcQDvRBh1o3CVjJw1IHnr+pWb+HDXKNoX3YKbDTyg9Sv+B/8AFgVlV0L7hh9btEcvVCWDqw7eT8gPqtmTW3wqfqIamMTco+MfubD3ayUlP5qH8ONZovIA9+/UfsNwwwqS1p3wpeq7ZbuHkEhD2/f+44Qg7B7h+7DmEcfv/dhvAuke4Ym2qvsW0i629yfuOPSjgnxH9xxiTnb3J+44zMvBPjP4ThtyPaOXotieDe4/uONIuwe7+7G9tQ3wn7qY0hPAe4fuwkH5VmVNcg9ofhXGs/8AR/E34TjeVaPIO8MPwrjObTTAfO8n6gv/AI4bWiOP0UsS48B6LwiqH9SOfqClsa5Icn2P4cPNmpwm9UMp9+k4Z7P8H2P4cBrXcNyka2GtO8/RK7RHl8x6pnH3M2PbZ+jynr+c/ULkwrtiKmZzI/2rH9I3/wAWEtsDyeU+LNfvTEbDIpn77pVqIqVBwPmolt0cDhPLdfR2TLkM1uWnMcjGxSAZECPE4LNwTTOtLtPDDjbi8DisOtXjDlft/wBtGMS6Rp9bhnMO0EfGy6jo+0HE0XkTquDhzAkfNS/q067cxtXpHk8xP5NQ2ckWMMWtsy87KSfSVSyhV0rj5/xzGpAFRvHYjiRW49g8Olrbl1Y62+TxNZtUOP6LKbUk9wXJ5lv0uGOScqwBbvqxpbxNaluI/wBXctuPCekFJtJtNjRYL6d0HWdVNSo4ySZV8fJV2j/PGQqQQM5ljTiLAJUqAW8K+15sWHtWCB9rSRvHDmkD5iTeMDY8kmYzWYZlPM8SrLHHdytu2YcGXCPQHqhzEWReWZsuluXeZY440SZZN2yjeSJqlZY5WXdsvM912nBzpoU/lobtEjjGXhRFjBAtSJYgxu1bxrdTeJrm8WMejRLGjW3rbqVA4mF2V1T5HLRbEz0kMGXy8sm4iLRRhCYyEuUHm1t26tVcVV0g2Vms/trJ7NjzUuUyriMyNGaMS3nHjZVa0XYsPoC9Niy8DaZYuPbSg4jV9nFedHtoFekkDCvBVPmOkrTGk9sNgHMjyVZpl0nYFbnTDqlXZcsMazHMJMkgrISZAyWamLM1Ha/lXTw5cVD1vWsMmj0seVUk7aCN8xlVcn2d3dX2bsWv0rzlYsmOJs+cevg8kX8SN9+KS64LX+bRMSqzOYyR2rceDr7StbIPdgnyylDjJ/VCIdUkBfRfb22DBlppDVFiErVEbStYoc1WNSrFgAva1LRxxw3t3bObz5zOflKyR5OOJ8xLWNI8vACCNMj0XRvJt0LmbWRdy4Ndc/yl65XZmVzsuaSSUGDOw5FU3+YkC2RzxtnGhyz5Wdmge15LI3d1e7d4unZHUMuZyhy20MtAYBl4crMIk3T56ONkzUcrjKyyWMstrWqzPls1HnBHLNBmbsclWwjqz/aGGg3H8Rt8l6bozS1LQ+F16Qa/EVBYkSKbcjP8zt0wIHJaddHSXOS7M2/lsm6/OYdnynINl41nbMPutzLDbLEyR5tJI5I90iKu4zuWlDarlgnSxgi5OooBs3Za2dgoIBUey2C/yk+ueLJ5DM7P2bZ88eFMtIYWBj2VA6fNN7OyMypm9xHuo8tc07MFY2pHdgR1i7TCvFHHQQx5PIKoIDHTlwAKt6K2r8WOhwbIfIEW+i89xVQvEk7VGJpFKTFW4buSgNAa23Up6K+liu+qvMjdyfHH99mJZmNo6HqFIsfsAB4q3YVX2sQTqzk8nLTucfq0/wAOLtQ+0b4qmwdgzwXTRnJ2LGa9rqnvAzGab8OKqdvNXt83Ya24mcHSEDZUcY5xIDx4ggzZxuIbxeUXFdTbZkr209QCgAj4cSNIE8/ohcSYjcoXs2f+dMx3G1iR3ip4Vx0R1OzeS2h6ol7+07rOtT4rWxX3RfZuXbMieaRYcyum+WBszBPEx1xSIjK6Np4TKumralNuLS2z08yGXy5SExTEJIsUUEbJBHJItjyyPNrmltbhzW0XlxX7oIzkqXcdyqXN5wXebs/UOHxcuK/60c3dmsgSONqH7mda/E392Jdns4tBT99SAe4nxNivusPOA5jJd1KKO8hQHYftNhYh0N8R5pqQl081fPU9m/5xh8xE6n3GGf8AwrgT1j5sDP5uorTMTV40JAdqitrW4Z9Vu2hHnoXapVd6TSlSDFKvi9psMusPaIbO5tuwPPMw76BpGYCv2sFN5SItAQDb20aJWlLWjb0jpkVhx046u6QbPEJ2VIJ3hyGzIiZpIyu+gjlyiZdJ5xLBJA+Wijee5muaNc1vbVGXZscd9IM6BC7U4AVNaEGmr0fZx2H1f9MYX2ds2WfMZdQmSjWdJ3XihFq1R28qzIrLcEkZtS6S2KeIGvbYrFI6okb0b2/0LlmywVhlNoZOkcyvGY0dgt8LsRmN9lc7I+UnadX3mXSOWMgWjd4i3SLpJHC8TSrLl5n3Mj3IHYZHZAzWekmWVYFizccdIpRIrWM+fiSxcVbsLrgio6M0uyykkbQz7GiXLh443W6GXKTvJk3WeKvlZI2aO5gLWtOKp66+uC+J4MuskMM7vDJLmJmzGbky6uuYWCPTHltnZBn3TtlMrGqsyRKZGEduMY6OY15qGxt8svsK/wDinOGrNl0V159KIsxsrZcsRYxyVcFo9y2qMNxQXKjVva1SyrjjrrKzj7o2PZrSOtKmjB3J9nTHi9Nu7bLbIyCEm2KgA4cAbq0xz10/zR3Mvo7yL6j5Xj+itv142KrdSlH3dUGHWepR1a9XszbKnzbSySpHJuheAQGtZiLua7Uum3Ff9Y+yIHGYDIjvHZJDcAwCblnk5uZd6tvNpYti5+qraZHR3Mrdw3oYJ3E0Zbj7Vq4ozpxmgGmIPLlwnuO7VW/7RmbFTEiKQgZhWaBIqEzkqf25nd7kdqhIMvBHDBkSdyrJcRmXVXcM7K0jLPKpZVXsXTisNk1CAg8aH3djd2LY6NRhsn0gX/mOUk+pc3l6/wBrirV4RN6o3Pm4Wtw/DjFccuK0nXlR3anSElVUE8TU17vMP0rm+pcW58n3qdmz+ZymXj05jaJYK5rTLZJW8rNXwb1r9Xohm8WKN6PbHaeeCFOeeSKFfikdYh/aY+h3Q23Z0HSvOQCj5KODYWzz2lXa3JswPha5cyxb14mDZIBy2+aiJgKu+vHPZaOzJZLRsjIuYozwD7SzcZVJs3JbzxrL5FV5V1KOWRsF+rDZSooZ1DyuBRTqVF7q+HFGdINq3Z2KFamOC2NfWEuSp9ppN7KfambHVfVR0YLjV2KBf52Yi4R+yqrax96ri/g2CpUsFVxDy1ualez9j3Ctob10oo9Q9LBbrR6ssnFs3Lyx5mOfNZyMq2XVVEkeYYLu40VdRbessdrLc1GdeF1sv6H9EJM7JMsTrlMnlTbm8+wUhH0/k+XD+SfM6lume5IWKqFkfStn9F8vsjJOGiy8s81OObYpNmD4STLnWZ1Zv9ksaeyuNyowGzbxmqFOoW57VUnWf0DK7b6OPIil8zu45I+y5o42VrrWuue7i3N+zizukPUmmahVUiXITQsHgzMVq5iI8r8ZmunyzqtpgZd22nTpwF64trxTbY6KvGzhH2kQBIoEiECWJgQjsrq3DUuLR6E9JQ8eYklLKmXiMhsQksiHifpVVZmV0W3lxV6tpDw5sgkEiN4AV78W9ppupvIc0WIO4yufekvQzacCMs2Xg2xFxq+QkjXMlAK+Vyc7qzSefcM3w4ojNdYeVd3Al2vlGy5KNHLlpZVhI4lSFWair7WO+D1uZNmVbM2LnVS7BCqglVv0y3m1rW9LEY6o8mozPSSQvwy+0nedlVizKuTjUMqq+uR2gaqs6qvNc12OcxPR7DPOtdvD6f8AK7vBdPcfQaGnVfG0iD8iPjC4ti60MuBT+Usk4808MkDH69P4cCs/15ZFODz5Vj/s33in6rdPw4+hD7G2bPHDJuwFz2YfLx7zKxsFnpaC4va2NpLaW+I8cc3/ACdfk/ZHObV6QJNl8q9ksTpeJLYw4ZHsETx2tvVbxe7GW7ozSBkPMcREZ/RdAP2lYpwjqGzzJ+S5xzXXds5hwTffm8vI/wBVVitwEzvW3khVhkcw4Fa/k4UU5vHbj6N7E+TRkC+ahMGXSJM2u6s3lZAcvBKVXWrJEscjVjeRtS3BsCPlDdS+Wyuy8wYosvbIjRPbAqGrIyoQzGR1k3irqVl9eLDejtAWNQz8Fm1f2g452VNg8J9V845OuWNwDFsi+4C0ukSBh/h0tiO7X6X5ktVdn5OFhShUm9fFwaIKw8PK3djtj5MHUvlM7kcoHSNXiy2aJqAd+xWVUBPMqweTYMtza7tO71MvlEdXmWy/zG1FSZ8hA8qLUhQEtjuLad4yxyVsxaZoOiwSDeJ27fFZFfpjjq8tLgBMWa0eiG/I06LSHZc+aF2Uzk+YlQtlpJMqWysQRUBZWZZY2kadrmXSx4Ni4+iOZ+cvOGkTOnKyqkgkzrTyxhlSWhZWkVGaPeKrKvN6NrMtwdWHQ+BNjbLQxRuY8nAy3RoxBkTfseWxtTs2r68Vh8lfZsM8+0o3hhQZPMSwRpAiwq4Z9/I8qwKq5iS3dMJJG0sXUcMdNhcQ2gwU2jIbPv1XF4ym/E1TWqOkk/fluUh68flKw7LZIUifOtIoZEhkRRHCArAuyszRS2tGojtuZTdj5u9bnQTPbU2vPmZt2XzsmXcRR5nexZaOaO6GM3NairBEtWblkuXt047y+VD1W5bL7vNRo0QeQxyxxqBHLIyWxyMV/pUWNo7m5lPw4qzqz6Ow5naaKoRI7djxmPyjM0YzbwTbzXG+7tnuMl2qqcvhpvoNrCXG0+KmZXfRsLGFTWxvkCZlTSR8srA0IEsbj4gb10/Zw36bdSI2a25eSCRgI2a0IxjvDOhq6sqtat28Rrl7+bHTLddciSTITvVWScIzbwVCuyKpCSqu7tXg2prfFiseurpL88eA7veylJI90oZZCAFZFUrvN7a0k9q8yrdXlxPWwVEM7OarNxdRzu1kqo2X8mudtn7eAUbzZ8sfk7lJYvGuYQoOZro2jYMulsENi9QUE+xG2imeyomTMCNckTWeQEKrNS69G8ozW7u22NqtVbcdSdFdopl8rtbM1vXNJ0fkjoKJMz5RYHTnuWxopFbeLqsalobFVbS6N5LMFpTlzlJuBfM5OQwMGY23PHdupVubjcrevAHBtgR8/NOcUSSuNemvQcoeIIPCjDsqDwoy6lbxDlxNX6Xfytk0hzIv23s1S+TzB5tp5WNGuglPjz0CLcG/p1SvarXTrrE6JSRMscrJNFmKjL5tVsDuP6KZOWDM2q1LfJyd1p04ofauXfKzxSglDFIrxuOADIysKH0v4TjBxFN1J1sldpPDhfNQ3ObSp5MMXiO7ezhS9UtqCtzWrcy/w402Qu8kCxqxeSiKAKm5msUe1IzWrpXvbBfrD2fGuZlkjFiSPvPMqmTyti28y+UbVzLizvkUdGBmOkWVaQDc5QS5s8NNYVuQH0rZ2jbEbQHEDeiJgFdrdHeiT7D2VktkZGn8vbYZBPOOLQlx5R6r/R5aPeRj2g7DjIuIv8oDrSj2Tlo9ibNYBwCc5mKi6SSvlZpX1KyrKsii7S0iO5VhDCrSfqu6bCfP7d209PyDLrl8pXiElnZUQr6LKrZb7mxxL042wZZJJC175yZpGJNSMtGbIY/hZo2mK+LdxV5mxqVHhrRq8hyUTBJv4qf7O6ZRjyeTVgD9PnJwGzWZkN127Ds3zWDVy3NK3PJJVljWVZHZIdKca8DdVg1wNwYPdesitqDLay92K66GbPraBwp+r/5d/vxe/RjZJKDhQmnuH1+ji3h6fWiHXCq1nBpkKd9AvlMZnLKsO0Y3z+XQUXNxrXOooHASx8uct/1yWy+dZObF49CflMbKzCkQ5+Cqglo5H3EkYGk3pmN2yWtpPo4pDo3ktnj5wdoZg5SJYGMLqpJkzJNqJQIzSaeyO3yleZcAOjfyeTnslm5JcmtJsysuW+cKscu6Ee6c0fWm/k8oI3t8LG0tbjn8T0bpPeTScQ7dsU1PGEDtXXXqdaOVYCmZyzA0/po+P7erA/M9YuW/18Hu3sdfxY4J2n8ig72MfNZUDyRoCFqFLMqAm1rVXV8OK968PkxplI9myhSBmJpsvJ3FZo5ZcuR6Sq27Rh7/AGcY1To5VgkusOH6q23FNJAC+kOd6ysoO3MZZffNGAf28R/aHWlku/M5bv8A6eOn48fO/o98lF3ktEDNxQVZSAL3WBaltK+UdV+vDzOfI6zAZgMnKaEiojBU0LKaFfaXFI9FXPElx/2/qpfxjQYsu8269cgg45rKA/n46fiwyzPylNm0P5Zk/wDrkJ/Fj56dMvkuzwQSSNlJYwoJuMRCg0bhdb7OIlsTqbEkUcgiZlcA1EZKnz8VW3mxF/6WDeyXu+CL8VN7L6QT/Ka2aP8AlWVrx4b1CRhu/wAqbId2ay9PjQn8WPnv0x6jWiy0WYMDLD84EBcpapfvUm3m1LhPI9Tor9ETwP8AREg0Fe23Df8ApZmWs74Jfidq78zfyvdnD/lcI+2nD9vDJ/lhbNr/AKXB7t4nb+ljgvpZ1OtDmYFkhKLmYN7HcloZdLBl06lZW5sPdg9UV7BViJZmVQAnElzYtNPia1cOOjFPKXSl+JK7VzXyztm9+bi4dutf1asCJ/lj7Kr/AKUp+uuOIj1XFMxmIZI2V4X4qU1CvcRbp1XLia9Eeo2XMFY4oXkdwbQEpW1rS1WW1VW5atgx0Xokx2ifvghOJIuuoZflq7JXmzX1LHJISPciYbbS/wB0H2YkZEfzrMMBpQQsgY9wq9q4p3J/JInuo6xR0JrdIKih48FXVhDpt8nuPKfNi0kbNLLHG1VZUQOWW4u1y2q1tfFxxfZ0VpsGsWugbz+ij/GAmAUh0/6+pttZiBNw2WyqxzndlgxlmZbbmPLpjuovNcbsAdhwRsgJjjD8rXByS66WNFX0l+1XF97I6jRDHlZo93mXgz+UvENSqQSt83ZZGdVZVaRlpbGyqtzH0cCNh9WESbX2rk3l3a5ae5AQpZlYarWdo0tVo7bmbVzW46rDaO/DsDGtgT5qo6uHTwVP7YBimy00dEeGRLXRSAtHV0NHXVZMqtq08bTh71ndLJ89mZszmN2ZprbxFGkMdFVUACJpXSvH0q4uPp71Z5ZstIkUj73hZIbWQEahfYmlVZVrazW82rEF6SbL2euzsuRLm023vJBnMnJHSCOK6Vkkje22eNotxRo5Gu11VcWatB1OxySp1A5U7tjpjNbGshE3zeohaSjSQqVZDGrtqaK1uEb3KrBWGIhsdyGU14EgFriGuuvFLeVrrWHpasSDpPB29/8AnsxEMu9wMdaWm9fu1D8LYxqgurphPpAEkuUErqB4kF63Mx1ci6saxxKFFAb5KC2oKoK9tea7SzafDguLTG6NZvTHVGAFWqVZgxu0+TVlwwjCngVI4nzdlFpqX0dOIdiFLbOyFWdKgqN2zOAALFHcV8TXYTeRUdzEHtI03VBUEWjivOq/tYVTOxqkwNQaxqi10uR2kHmW1lXUvMuBscupWJN9goQa1arVDBuXl8PhwklvoNC6s9AL1WiOGN2kHwqtqtb8WHuzYUWOqq5LV48CBb2qTp06rrvSGNsvKFkXhwcI4LMig8VU3l1bSzXfDhpNs9EaJL3W5CWDMCCSbaALp93s4dAinRnY5bTWwWPVq6ia3MmnVd4QvLh5nMgkYavCN2Td0UBGo9tR4mXm1er2cIZLIi9qySIEvFaVGnsQWtc0jW8zacIjahkjQOSxWSONE7xV2YMC3LGuqqr4jdhDOU4U7yLxmMBzJajB6RtYSwLKVJbQyquq1re3mwWyOfowGuSMSLKCSHAG7ZSp8NzLaxVWt4YEps3eCgUmrOEKMqlnt4q1+i1dPNqWvtYK53ZkiEpGFaRIVcIAGW+TTIWCta7LGrLu+XmxZAsoSm2e6QXK5CUIrRTYRUrcSL15W9nVx4YDZzPUEKLwU8SdyFYlhfdpuZ1XlF1vZy4MS5treRRKptkCUBVQ1wChlu3j3cW1W8owhs6OMgilysQjBizSC5mrVlVd7Jp5tLcteXBAwkbqYTT0y8Kgsfo+L8GJLXVYeFsSfqBmpn8qa0AnWvmIJbh/D9eK9G1g+7FwY6eFakEHsJ8WLD+Txxz+VB7DMtfNQXNj1jQDg6iTwPkvIelTD13PV8016RzE5nNkgcSKHsJJc1xcfUZOy5TNBTd84jmWSOi6lh3M6Wsexr24+yMVX0+YHObRcEas1KB8Kymn2bTi+vkydGRNlJyFdnrJGKG0KkiKr93GS1eDeGmOmrPa2iXOFrecj5rh8PRdUrBjM7ieTYPxVBdK9pGTO5hyRV4wSo4AGqoD+jizOpTaQjymcvHk5mjXlLEtGsrAUW7Su9Vi1uK26XbNVNp56NSSkJaMFuLFVlCCp9K1Vxb3UNspWyOauW+05mi1oeMUC1HiublxI5wNOTlPqIUNJjg8NB7Qbt5GealMXTi2HL2LG65dlvdQQaFlUi11W9vCFVbfaxWUPSHedIRMwor57LOyjiQq73+HVjGVdlRyBQSeTJIJ4hle0H0rlXEc2FCTtPhzCWM+ehWKVj+HEhwrGyRtkTzzVDD6Rq1XQ7IAGItIIA+SvjO7UOV2nmZY2VQxHZRiEY8D+l23YhHW70hM+29kPXw5LvpSkpcnTy6muwz6W50mZ34VLEEhaLIFCcQvLbdiI9Yu1t5n8maAHdp2dxA7vRtry4i/DNGq896In4KSlpAu62kLNkvA+JPojnSLaFMtnxX6WMqD3knMRN8XpNjpbpd0+ns2RkMjLEk+0XCfOWrJHCtzhjYjK0kmhtNy/Et12OUukclYGHdVPuLJi6+lXSbLKQkUaXR2BZIwsJjJscvHLE2/gzaOiyCVdSsGXUGZcV9I4brC0BskSeExAJ5G/FXOj+kPw9N7qj4aXCbmYmSBzEidispfk97Wakp2hs6WeJ7UY5LMs9txUEM+0FZGuDNu+W3xYb7T+S3tVizNm9jF2IZn+YZm418RPzxjdd4fFhT/AO6Pk9yG/lrb40gsqHLG1u9bn2fcWuu4nU2Isel8c0hZNrbbKliQZM5FE9UVVDbuLKqtbfRXHGU2aRc4gdkD+SPQL06pidE2kAk3gPB8cykOtbqw2lsvZ8mdnm2bmoYTGr5dIszAxWR40CoWlkRJNXijxVfXqqDZzMhQIZECoODRq+XWUIR7O85vVib7d6XZaQ7rN5jbG0ssGWT5u+cgaCZ0YMqzB8ur7pqWmxr1XsxWHXHMHyDzG1DmczO5iXgkRoqqijtsRWVePhC46XAU8Sxp6/PYYgGRlHDMlcVpXF4KtUY3CRskTJEEXnK9oEpn0Yb/AEb3wH1CjJid5CZpNmOU4t892k8hBACxy5jiSfCrWfaxXOzeSP3L+5cS3oTtIR5DjUxytMGTuakspHN4sdFWZJYYuIXE4SqGtrNJgHbuzUv6M5yMbLzaEh2WOaQqeNvLadVtmr2sQfqL2iix5jeGnk4gOIqWGZzMo+yptYr6sSDKQRfMc6VfiYrqeIFLXCN4bWtt082ID1U5jg0jW6EDm4duqbgB4uZdOIBTBLxe5nyKviu5tJjobYATM7SPJGxtJizKTcs00bP2ayHalbfDr5cA+sIk5jMU/wBbJ2dgAZlwUzbASAgnUwY8AoUlrrRqblXAHpYrPmWRAzNJMVVeFzMz6RXl8Xw4vwBfKyw6BLzq5mUv1d7SKZkMO1MtnqGtCC8RiuBXxLVcEumbgyRXtZekO8loSQHCXyFV57VZmtXU1MDOiWRkSbMKQLo8tmxJxUgANCj2srWtqZKMt13djfpdn7nQsFNiohXjQhK6SVa7Va1Wu78A0AuLhu/4V6s4y1hmJmNmZlNs1Bld7CmVfNSLvolkknSONXIlS1o0RmdFYXNr1cuFung3ccyulTKEsbgaeUSUsD6TRq8fpccNNgSpNmctZFHllOZyqMImlYG6YKG/KHkta3zNbhbpp0he1kqGQArQgG6jcGN2pZNKal82ImkhsEza8qd7G9aHRkbRls3rn/prmvpCCaMSPWQa0B8N1q4im1xWL7S/uOD3TpqMw4doJ9Xip+1iP7VbyIPmZccjVPbfyXqOBEMp8/oorkOdfeP30x0nknv6Gwf7LP5hPdVEX+LHNacJR8Q+6uOkehJu6IZkf6vaZ+q9V/w458ntN/q9F1bx7N/KfgUD+UjA0iQyAEouR2W0jVGkyZWCJDRmua5o25Vb14qX5NZ/nzJfE/8AZviz+vWEvlNnvUUOzdnk95JWFYqD0fixVnycn/nzI+t2/s2xW0cCMbSn+MeafSB1sDiP/id/YV9B9iHVGPaT8S4ebUHl5Pil/tXwz2G1Gi+JPxLh/tpfLyDzPL/avj3B3vhyXx88eycf5vRezDeRX88P3YdbFXhN+Zb1964bTfQr+eH7hh5sIfS/mW/euIH9x3P1UlO9Wn/T6FD9k9sXvj/EmFdpDy03x/wrhHZXbF74/wB64dbWXy8/5z9dFxITFXw9VX/0Xf1Lbaw05X80371wk0f5POe8bv6heuFNrjhlfzLfvwsYCMrmCewiMj3XriHWhg5/5K5qE1zbJn+K12ClZo/i/ubA2KPn9TSfcHbBfYC+VjPncL79LMf4cMI10TH/AGsi/e7Gv7OJNbtmNw8yq4Z7AT/ET8gldtR+WSn+oj/e2NsyPyb/APOU9x0thbbRpNGT/wDTr6uIL4TmX8k//OY/X4TiHW7DOY81a1PbP/pPkFv0fHlfsSfhbAfLjya+7+7B3o2PLH4Jfw4j+VOge7Flvfdyb6qiR7Fn9R9EV6RrSc/mofw4Tl/0f/8AOI/wnC3SUflB/NQ/hwnMv5N6/nCfgOIWn2bPBWnj29QcD5LXZkNX9QVz9ykjA7KnQvu/dgxsBfKH83Mf2DgPleRfdiyD2nDl6qiWgUmneT8oTnPx0lcezF6+1K/ixrmU0RnzysPcAn/nhxtxaZiQexD+AYSzY8lD65pPwDAtcdVh3x5KVzAKjhuB8ltl4a3fBIfrCsw/DhnCNK+4fuwS2QtTL6oZvw4HZbsX3D+HD63acN0IAz2bTvJ9E62qlJ8wB3P+qmPbQHkst65Zvwphbb4/Kcx8Y/CuNNqr5HKet5/q4DEbTIp+H9pVktHW1ANgPolNkDTmP6vL+HA/Z54J9j+HBHZI05n+rTfXwwOyPYn2P4cELuf4eSE+6p8z5p7t/wD0rM/nD+FcJbZ+hyfxZr76phXbw/Ksz+d/hXGm3VpFk/W+a/EuAZlS8P7Sp3e9q8j5hRLbg7cVh1lr5LKfa/t48WhtwduKv6yj5LK/b/tkxfxPuSuk6Pn21Pn6FRnqWlpmc63ZZsrbLf8A6JmEH7TY5UyrVmQsCVDqtOyoD04elqx1L1Py0O129HYm1f2hZw9rymOYMhMTMASSqPw7aIL2b9LHhfSU9pi+mdACA9d27Z2pTLSD/m4Xz9qKv7WIZtNq7W90aD9S4V23tsGBaMGVwoDDiGBtpTA3NzV2tL7KoPcaJjFNTWIW5qxK7S6BRk7Gk9U68e4EhaV8PhxUuUnP8vJ2gmKo7q8e0faW3Fr9BJj/ACJKo7fnEP1gK9a+zy4qLo7KP98mXu5d0pavYRvErX2bfDi3UNm8wo2C55FWz0kzelQewVt8wFWZgPixS3Wpm/K7P/rKD3avw4urpyqBcmUNofLxPIQSaSs8qsfZ0xrp9eKK61ovK5Aq1w+dIvmatLuz0dPNhYl3Y+HmmpDtK5Olmy4Z4EWeGHMxqQbJo1kUHv4Nyq3KVW25cJTdJdKpWfcogRIPn20TlkRdKoIfn9gjVVVRHyW6baYdbUlG6PHuH1GmIrIvnpTh3V+rExA3INYnag/T+dRkGRQkaK0dqRxrGoo604Iq3czMWa5m1VZrsTrpbtTUvE/QwDj28EVT9nFZ9Y0o+ZyfFHQ+Y3r3fDiddNZfKJ+Zy/8AZJiIGHHkPVFFhzPoheZzeh+PhP6xiJdVU3k5eP8ASH7gWpg8swHaKrxr6xRsQrqqzQEEhB1b+QHvAUW0PxXM2K73e0b4qUDsnwV1TZ6mXI81vvrfK1f2sBegXQCXaWazEUc5y6ZaHLySSGBpQ8kzvEI1Ktalm7uubmXVhVZ/ySvaSR+N8NOiHSKKFnLx5lme3Xls/mdnSUU3BWOTa2dbrWF66W7MT1ZMQUFOBmrA2v8AJekhYK+0nvNG0ZIyAAllrcrL4l9HDLMfJrl4U2i5q0a/6C5qZLbCLXt3bXL5T6NeU8VtwnmetDLVNybaDDtr0gz4IphmesnLN2fy1Ts4bfz1aeYG22279rFZoO3zUkjchHTvqizOz5skGzEeahzkWdYOI3jMb5XdMykMv0bxytRruZGxVXTxGGYyNwZb3DLcpW5Cr0dbuaNu5l04vFun+WMbj8srJFJCZc1tHN7UnhhkKLIkEWYWOCCSeNVj3jNbb23cuKp6++mCZnO7KkClEjCwBKgkRxvLYob0tw0dW5d5diN4Ip9o7fVO09uwtB8lKOis/l18xDfhbGnTGas8hr2s33YP5fbeQYquXy08MxkWjyy77yYvZ+N9utWRbd3ppzasRvplngWKiNFKSS3SCt8gYrRXu02oq2i3z4uEjVzUAJnJRnpHNXLTCo4Ds7+IbjT7OJztacHLbKA4kZCFWrwKsXlYgH/q2+vEL6WdJC2zGgsipCzybxV8q1+kq7+KNe5fC2DOY2gfmmRpSpy0RrwqDV1oD4dPavixC09o8h5qQjs+KaiYV7ybvdTj+1isenshJVRWoadvUaBW4fZixPo5fKCteYeqhquK76eXLP3qQZe0UNCO+72WXEGIMt8VNSHaXQGZa7ZWVNVAEd4qOLUKraPaZZbvqbFEdY2lHAbgbW95oy8f2vvxeCZMHZOzbnIVkbjZcagcBRmXT7TYojrTgC3gElRIACaVK2qwBC+LVhYo9gcglRHaPNWf1P5w/wAiZi1Sx3lDwLA3LKg5fFbI1PaGKI6c5y0yCnaI1+/TX+LHQPUXninR/OOptdc3lqHtJBM6Hmu023ffjnHrLltkYdtCp/RLf+nFPEmaTOSnoiHnmoj0CPDbydzbHcj17vNZB/2bcVfkslvVeIMqyNBIyqTQsAl1F9JtPLizurinzjaoFaSbEzB1VNT5Bmp6S7xWxQO02BepqQFFbe00u4Vblxkm8fe1XpzUo+ThkwdvbGDDh/KGUY+sJIrn8OOsshnS/Rp3J45/pMkjn0gpzGY/7z9WOXvk5Zcfy9skgUX5yDxNSCFlahLW+jjpjZmQkbopssxqXs2jm81IeFFjjgiiLm5vC06rb4mK4nbt5FAd6ozZWxyNpR3Mj72PL5iqMGtWWNXEb+hOltrR+Frcd+L0VhymxIMzDm1kzuZkMS5QqCy5iRmiiPptIsrQNqW2SM6Po7m4y6neiUEmaRp0l42l93I0bsgFvArysyqq3eGvLj6RdWfVBkItnHPxQn5ykqpC+YlfNPlwRGWMbTsy722Qx7xVVl5saWCaR2piSB8VTxBBMRNk121k1y2Xymzoq7jJRhpG7DmM09zSTv6TMzSMPRZ2wElkxHOlnzzP7ey+zsrNHlBKhlmzDpvGouhY0Gm3Sv2q4lHSrohLkpWglkEzxhayCguDLcCQvK1uq3G8yo0E0wLj7Ky3MMBxUH6WZq3aGxJO+LaOXf1Ea8XdsfPiPL50N2SQyR+rU0VCfZ0suOeesPNUzOzD/wA8i+8XUxcnSTMUit9Ihj6+Df4l+7AtgudPDyCJ0ho8VHHzOtuwC8+eoAZuA9m3Ep6hJguW6VE97Zb67spLED+liCRzahUHu9RI9XxeliS9VGYpkuk9O27Z3nFQXkT8LW4HEXDRxHmipWnkmqdK5lSCMNRMvJvoVtXRKxD3VtudrgG1cuIR1L9Yc2S2lt2SERs77gMJASCLL7tLLquVvvbEgnnFxIYkC2umnE+bU1yrqxWnQp/5w2xUijbj66Iy/hwNYAloItPoUqZMEhdsdMulr5fKtmIQpmeSF0uFyKXyMDMSLrmVY1fTdijOsjrZzedys8c26EBsYJHGFCtxt1MzO11x8XfiT9Ym1mOytnGpF6x1NeJtymXTt8XM+Kcz+brGfd9X1DDCk0NkiTdE5xLgJtZPPkh7baJtkKDSOa+F1pUESCcE+krXbvVgn8raC7OZdV4ltn5SMAcSWbeooH2pFXEM6hc7adkkdozEQFO0n5wyn8TftYlPyldvmPacbgVfLrkGVT2ExpBmAp+JmtxVjsz/AC/RWRmea7Pg6NBctHELQI4Yo6UAACRpEVoulV0tjlz5NCNl+kO28vwsuZgoqAJGzGXgUqWa63cyLpxaWW+VZs18nJOcxHCQiNJC5AmjnkvUQhW1SybxLQyK0bXo3ixTXyU+lRm2/n8w+nf5aeRrqEgmfK2Bjy3Lcq3LpuHDFFourziIC6B+UB0K+cbNzIoLkRpkNtxDxC8UNtyaV8OOUfk1ZcHbDlvDknkHqMUuXnB+zddbjrDr26wRBs/MyAoTuzHGGPCSSQMti26ma1mkt9XHHJ/UFPTaM/Gv83bRFe7/AEQv+y0eJ6JLbnYoK0FRPLw9n+e/B/qo2KJdvbPViFCrmZCx4hFWF9RC81qty+lbgLLPT9EffRcEOgO2LNtZRtKqY8wjs1AFQxXMataqr5NdTeHFx547QqLfRT7bWSVNg5YUoWbKo5FKsY/5RQGl3pL+jirK9nuBPClD3gel8WLQ6R5i7o9kiSKmeX3ErNtT/EuKZ6TZ9o8tLIhVilqjgVUlzaODfDJ92JKjwBKQbeEczuwhmcpmYHGiRKoe9ZlNyOh8Mistw92OX+mOw4Ztkz5ls5Amey2ZEMmzmBWaRQYEMsbeNnkllkEarascLsW1KuOiup5s4+WbNTmN8tvBSispLIUZk8S27uVZBiputroblZHd2jpMJN273FAQ7O0bVS1mZVXjdd4cZGMGvTDwrlA6ri0rmnbe0hRCQxuRQAKEXFbBS7+k0o3L6S4uz5GW0iku2ZPEmy5bT3gvLErfDytpxS3SyKJClAOAKrqLEukjoChbVay2ty6a24tT5K+ZFm3SKgrs4Bu413vGo8PLjGZYiFfdBCvboDtgr0N2rJWhmz8BPnISPMSj9qCPHJuT2v5R69w3a99CAnH8X346d6N1/wB4uZoCS+by4AAqxJSdKAeJvKY5z6EbMjizUEudgmnyQnO/jjBDOKo5jB080asttytx4YsPmGjghbF1a/Vq99ACBdwqePb8OOjJ9ppl8q0kg0xKAAvazE2JGo8TOzKo9+OXegu2oRmZSgMGWaeQwxytdJHAZGaON3ZdckcDRxmT0hdjrvZOWyW1Ns7Oh2bDP/J2z4Rm840zEiXMQI7hmNzJ/q1LL5Nmtoq8uNjCVA1pG1UKzJInJT7qx6r4spEm1drMDm3r83y4W9coGF26gjbS+btbVmW5W8S4fdIOubM5otFlMvukIJ5GzGaKILmYtyRLbqNken0sAetnpkcxnWCkiCACKJe6gC3k+08lzH7OJf8AJ6rXMlVueSTKQluwrE5ndlFvhdolY8ulFxqRAk5qkbm2SrTZnTHMLNGxlkJjkRyrGqkqytRlbSytbxVubBz5aORjTK7PCAADakkp76FsxaAPZXFXbJ2qzT51XJYwZqeMFiSxUSMy3HxWqyr8OLI+WnmfyfJHzZot9XziJv4sRVCHNnmpGCDB4I71B7SM888UwWRHhhkGlVdWjzOXcFWRVtVt61V8VF9HGvWX0jl+dzMCIw5NESgUWM0X6TW/pHDX5OpK52hpqyx48e5oJafs4YdZmb8vN2VWSZOPYSJZWPDFikLSeCjqZADeoz0s6Sytl5kZyQ8ZVh3FSVQ8PtYg/Vf05zUOzstFDMUjSM0UKhoSbyasvpXYN9JpdEnroT3AANdQejqxBOriQfNIxx4Aj6w7rirUd7UcipWgdWeavz5YaodjQ0jVDmcymakK1AL7nISkKvYsbNO7W+HAHqu6d5hs/ko2k3kLzxwSRsoMbRyeQKEelu24eJWF3hwb+VabthZJvZQ+b/key/8ADiMdXvS52zOy0YKBDmMkilS6gpHIyqXS6x5bZ2XfMt1uAjtjl6lPHZ+9wSPyqcqibV2QqIEGXyqIgNXqDA71a/mtut+rEq+TRIJs7PDIkbRvDHJyKrK8WayroyslrLzNX0tOI78r8fzps8/7KMH64Jx/Dgt8mGem0m9eWn9XY0T/APd4cd/4eSI3A+9qrHpptmSPpBtaWLyLSMBpAICiSdbdSt/q1x0j1BbQaTZWdnlCTTZR81unccVWSFHZGt547o7gvhbHM/WQgG3Nojzu5+sZjMKcX78nnNn+StsL3KhanZWsE9a/9X+rCp98jj6pOyHJVVL0szA/pH7u8/xNiDdbG02lgS9ixWWF/Oa72BK1+FmXEqzU3A0H/liCdZQAyznjUUPm5ZIHFP8Aq8FiXHVIlBRFwuhfk09LJZ9pCGYrNDJBICjIoFY2SVGFiraytGurFQdYG3ZYukm1Zo23ckgXitOC73MRMouu/wBVHid/JbzVNs5YjxrmB9Rjdv4cVn1vLTb+d4/6wU7zbmZWr+1iJzj1YM3keqkDRrEfexFJ+mGbkQsxMyJSt0Ssq17KlV04iu39iJnUZTGb41Lh4gaxqva9OZFW7iy6VXt4YvXpVsanQrfxpa8ZM7SKAGacZmaKpNys/kN3Du7W7LtOKG2B0heGSGeJqPGVdG7jwuIYeJXjZoyvolsDVOQcZBTNm5GYXPfTXZbwsUk4kAEMOyRDpVh4ebSV8LfFiuoATMoBoeNPUQGbj+jjp/rdy+VlmGZZJFyUeZgaaCMqJjlJZPyhI25VZbWVW9aY5+2kuU+e5kxGcZfyhyZ4Xk7xLFk5m3e53q+ldbjBrsDSYNlqU3FwEohmMyrLEAYUrSu7CLUG1OBa5mXS8ZZuWt2GU5N8i2BQS9sYNBGGNzJV2ut3a8LvN4sanY5LUuqXC8CgBIbVwK6mtZbsa5nK8Eatxaq1ammly1PpatQxQMBEbFNaDluLm4AA8QASy8D7LWsGxvnMmygUozKxVhwqBXtI8Nt1t2G+UhCPVqsGVwLSODg2rI16647lbStre1h1FmG8oK9rXUABJJ7RXwr7OCjalMpXKQuhuAFKAUa0gKSymobUtzagyrg1tTZ+8mi3rQiN+K2g1UVtuYqulrrdOI5KjMS1WB7K8K2m1QT4vS1YOZiRd3GiorSakvJ4jwgC3SupuF2BJTJXIbPBUN4QwDVJrTw8G8TMt36ODO28xFoZS990dylaRgs60oea5l1FcDklLF6reqhFMdbUWRVtBpzMqW8beZsNFVmkiBFPKqAO0gaVBI5rW1Ubl5cJtilKnm1Myhmr5RqqoADVIFirWmlrbY7fZ9rDnZu1YAbzVSacC7yGTmpcblVY1Zua274sRaJzvd4icQWtqwqxpxFV1W/wnBPZUDcJXoI76EGy1bRwFrKqtp03eJguLYEqJEgAVRHUpJIzyK94rZRasxtZk8NI+VqrhN9pxgAiWRGD3cttrL2Gq8zfo4wkMRuILOEuIKMsdoY6Qw03SN7K6qKuB0kdHIB4MtLQQFU23XMIrlut7Vu78DCSkHRlRJIxLpwvZOCRoDqdhXmaRu5fE12LD+T835Xl/ir+pu/ED2ds3yqvGjWBONSgCtS12UamZWVuELalbE46kHtnibzcaDv4FaftY9O6KOLqbxunyXlfTKGlruXyKS6RTAvNxqTNKW7zUyaf2cdNfJD2oVhdbitczlqebU1jA/Eun68cm5t/LZr1un31c4u7qg6UnL5QyLaWWWNqNwIYOtpA8Wm5vZpjsq9Lr6LqYzP1XAUMQ3CVW1SbZ/FsqBdKZK7Q2i3nlk+75wTi7+oG2PY+08wyhmhkAXtBo4gUi70WuXHPu0MwTmMyx8bkk+u8MafpYuzqm24g2JtXLk0eR4nX1hSl3DxfRrhqrD1QYB+Zs8tYSgoVwKrqpIHZcRO/VMfNa5LbaSby4tEZJFoFa4hyy0ALrpj9nEb6C7JV9umNwJFGbmQ18Yjy+capt5tUatbdhhs+ch0NaWuh9YoytXB3qZcPt4N2hs3m348DT5pmnH2tWLeK9mwkZQfJZWinCrWAeATLRzBcPBWh1ndWERrNFHHl4YoXknIdlAY3RQhUcsqLvF4229uKJ6WbELbWykS0LlIlHEKCzRp2nlFzeLHXHXbsIvk50UkUy0jnzMIHizVD8WtftY416SZtjtGFqFWVEA7iLURV+1av68Zmj6r6tK7pgx/ytvS+FpYfEkNZEtJtbYQQNynvWB1W5rL5WOaREWOSTLqtJEdyXdFXSnKrNpxINmRZbL52aHPRF1AFtrkbtmRXW9lZdOpatbdgDszNvJk5g7u9+0NirrZmpXMuKC5mt0qq/CMMOn20r8/nX8+Zmp38FdkA/RRcXmGpUc6k92w3Ft0beKxaraNClTr0WZnuvhw3GbCcghPXnD81n3GXe9ZjGYXqXVVkVTUnxWalu9S4EbMy00ERIzE09gMksUxRoJEUVYR3Ir5adVuYSRScy2lWwx6Z5otLlPOrWjsFAKmmn4sSjJRAx5yoBpks6wrxAZYWKt8St2NiUU4B1iSWx/yhbX7gpMADyZEA2JiJImAMk62zkGjcK2l7I3I4VAdFlWpXxMjxt9eIt1g5j8kIqW1dnGgJKVp7WnmxOusSnzx/VFkx92UygxBOn8inJqAKMJTce8g7qn2VtbFjXLqOscyPMLMp0hTxYaMg6PgUY2OBWO6tlUupwNtVup7VuHmXZRlssqszV+cMyk8FJzEypw9IxKrFvXhLoqtZ8qp7DLACO0EF0rX7OHebhVcrkCoAaSCV27ak/O86gOr0UjRRbgnPAe0Hb9ChLCaVRwiJHPNMsxm2EbgEgMpDDsBHMAR4tWNOiuWHzGVqat5lFDd4DLn3YV+KONvqw2zk+lh7J+vS2M9H9pEZJ1pwMuX492mLNUH/AGjYeoDrCOHmE1AeydP3Yx806SSgHvGGc+ZPzxGHA3OwrxoSr0xhZzw9WGeanPzlCPaPv0PXE1QS0oMINWp80a6GPQ5z/wDB+Z+85jIrgN0kl4D6vvo1cY6OZwgy0PNl2Q99VM8LU/SRcIdJxQf58y4iY2A4748lde7WqsadgPzMpr0YzxWeFl7Uny7DzVVrwSO/lxv0sm1MPWK+b0sMejp1r6pY/vFcPOknNX/PZgYAaSp3e+aNnrZUd0/B3j1HaSw9xJ/ViO7VP5P+j+rEk6x81dIeAAVQgp2G3tP2mub68R7Pj8m/R+vHFOnXfyK9Xwfu6Z4hRbMNrX3qf146O6sDd0X2svobRgb3VD/4cc2Zk8p9Q/UcdIdTJr0e6QL6Oayr/sy4wHHtDmF0zvduHAoJ1oKW2ds88f8AimCtKlSEnnTVarW2tGtGa1bjxbFR/J2f+fMh+dP3lWxcPT9HOydmlN4btmzpJuw5Bijz2crvLNO6VljY36eC4pv5Pv8Ax7kPz/19jYq4En8bSB2PHmFLjQPwNaNtJ39pX0K2KdUZ8zJ+JcGOkA8u/wAU3vHlXwG2MeT3r+9cGOkA8u/raX6vKvj3Kp75vIr48d7p3MeRSc48gPzy/wAOHmwe2T8zJ+9MMMwnkB2/TDh3HgvHD/YI1SfmZP3piCp7t3P1RU/e0+Xoh2yu2L3x/vXBHNR/lUvf5QH9lWw16P5e5oh2cUPnFAR/htw62atcxJWpN5+s6u/93uwnntE7m+qVFhcyCM3j5D9U56SQ/wCi17bZvvorfw/rx7M/6JOOFQi176cUb8LYc9IYtWUHn3i+/SuG+cHkc77l9woExTDuw0cf8ltPZq1nHe2P/rKzs2C2TL+ty3uFMAxJ9IO7eyH11DOuDeTPl8v7l4eYWtQ/awCZdUo/2sn4mxbpiXGdw8ysWval2ctaPkES6R/SRf1dfq1HGJD+SH1ZmP8AdjPSL6SH1wL+LGZB+Rv6sxH9YpbiL/TZzHmrJ/7h8fwH+0Lfoz9N9iX8JwCyw0D3HEg6Jjy49aSfhwAy3IPcf4sWWn2juTfVZ7h7Bn9R9EW6Tj8ob83D+HCc3+ij+sr+DG/SVPymSvoQn6rBjWaL8lB82YH11T/04iEdXT8Faf8A9xUjcUr0cHlT+am++xsBcryL7sHejH0w9aSj3aGwCyfIvwnE4947kPVVT7hn9R9EU6RD8pk+CH8C412gPIZb89N+FcKdJf8ASZPgh/AuMbT/ANHyv56b8IxE09ml4f2lWniatXkfRb7EH0/9Xm/DgTlhpX3L/DgzsAfT/wBXmP6sB8pyp7l/hwYPbf4eRUB9zT5nzRDpEPyrMfEv4FxptkeRyXxZj+HCvSX/AErMfGv9nHjTbB8jkvizH8OAb3aXh/aVad72tyPmFtsheE/9Xm/DgbkDwT7H8OCuxhwzH9Xm/DgVs/lj+x/DiQHtv8FV/wBKnzPmn/SAflWa/OL+BMJ7c+hyXxZn96YX2/ETm83QE0dSaV4CxOJ9nCO318jkvizH71wFMgil4f2lWiPa1eR8wolt3sOKu6yR5LKfb/thi0du4q7rH+jyn2v7UY0cUPYldDoA+1Zz9CmHyeuhLZuXaMIdYFzGy83CZ5KGOG+fLKzsLluVd4lVX08cebe2W8OazMTUSaCeeJ7TUB45HiYBvEtytT0q47p+SpQzbQUio+Yk0+PO5Bf+4XHHPWfmiNq7VWoUtn84p4cCDOzGvtXKv3Y8D6Sk9Y0L6f6PSabnHf8AJSbqo6PTZiWBIna4jMuY7iEk3ET5y2nKtyxW3Ys3ohtbf56SUVpIAePaOC8Dgf8AJJyx+fZetDSHa5FO8DI5zt9HBjoPkrc4o9KDKP7zJl4Jf0vKY57DXAW9WiSu0eg+ZI2Q/rda+ftt+1ipckabeQ9/zYn3HeKuLb6ETU2VXSfKKOPGtR5vZxUOWk/npP6sfr8rw/Rxs1rBnMKpSM63irQ2/mKhK9igL5hQXN/E2Ke61/pdm+vNL91W7MWptvMUtHr+/FR9ZktZdn+rNx+7x/4cBiD2fh5o6Q7XxV2bSk8n9QxHdpgD7sG9pv5L6v8ADiP5+bu9f1+ofpYsbFAAoz07irk5OPG6O0UJubeIoXTy8113qxOum8ZEqAgg7nL9vCnk1pX7OIJ0+H5K4NOLJ+NFp+liedZmaBnQj/6fJ++ogRT+1diAWceQ9VLNh4+ijpQtpJVQaC5uCiveT6OIF1WOvzZwLrvnOZuNQVKhlVaD0tMlW9a4mK5gnh/mnmxBOrE/k8nrzOZ+siThirU748VM0dk+CulkH8nV77x7iN5Ov8OISWxMBP8AzYAf9YPrG8zFf4cQpZKf57Bi07YoGqB9KGmzGcGWjlaCOOITTOlN41zWqiluW7+7Ew6G9CnUPSZ5ERCaSamDUZha6ryssbKVblYrTEW2e386Zv8AquXoO+lzYtnoLmCEzIHeg94AWWv7LNilRaHOJOclWahgQEJyG1jGxNBR0ZGXuKOtjD2W5WDeliEdPM8PnGyKKoKZl6satvDzi9W02qq228rVxIJJP8/5+1iH9Mv9I2X/AFpvqpG2GrHskcR5p6bRmVeHR/biyTwocvlUcyEmWONo5GCo+kqr7q1u9ljVm04S27teOOSdRFEX30gMkl0jAXcEVNKK2nmbmxHujec8tDx7/wCFuONOl09ZpvOZGbz0NWxZDux4qAjtJp076aTS5TMq0jGNYXFgCRx0A7LYlVW5V5rsTiHb7R5TZdFjkDbMyxdXRXW5JM1axFtyyJdzL5+N2Kn6Tsfm+brSu4kPDh4e3EySSmWyFCK/MYvXQ3PwPtf+OIg4yTwHmpNUEAcUTk60c02nekKeFlkQUA9vgu8XpYp7rIzbNmb2N7tcxLcbtKoK/wDV4se4MQSorw401E9xOKo6zpKOO42yD1g3sv4cVarjq3U7GwbK/p2rsfZY76NTzkm5RijutvgH7aicj7o4v4rsXPst/wAg2XUk8Tp7KUOkfab9+KZ64G+m7DTNuK+tURTT2brsS4nuDkFDSPahTPqim/maYDtMqe6oZ8Ub1uCk0vbxLfWLmpT7Sti7OqR/5pf84B5vG/Cv6OKN61payye9v3tipX903kp6ffKinQXaIGblVu2XY2fiXu4xo8/H2t3G2KP2vl1DUZuBC0ZdQBF1QfE2LY6Ht/OMI8+S2kPvyGc//V4qLauUJIoLuwcDXjqbgPhu+7GZulXijXRKCUgGCu/38Cx20uJYTrQXL8P2RjrKDoLmjs/ZmSmcxww5iATQ7+OWN5ZpoImKIkCtFHcyybuWZluGOY+peU/PsiPAc5Cx9ZRJWHH7TacdhbV2sC+WUeLOZP1CnziJv4f140sLTaQSeSpVnEEALbrF6LR5TpFmcvCu7jhsjCVrQoiq3HxeUVm9HjjqroJtths8pcKFwbeNeVasPD4VX6sco9YmcD9Js4VqEvNtaEhQvAG3mbHS3Rg/keW+v3Vv78a+DAlw4qjXJ1QeCiOwukAj6VRSHsSAMw49glS4af8AZ3YnnWRnqzV48Y8uO8mghiUEltV2nFOxZknpGle/Im3hQld4tCPS1XLd8WLF6Zy8RX1esimn/wBOLNKJcdslRPOQ2QFWnWXN5fZf9ei/cy4ubpNm7kX1KPfWiqfixSPWhwl2QblN+dTh3qVa0XfErXD3YtvbU2gfUP1quFTnXf4eST+6081Hps3rNK0BFKkkgDsFWwW6r9uqsHSWM8GkXZZT1lZHL/iuwzzfRfMRgu8MyItLnZGCAHsJPL9rADoPJ5TbJ7rMr39+rDPEkA7/ACSYYBRCTM6jTvxBOir02htT3ZX7zGzH9rEsjkFf/MV9+IR0dk/L9p/Dlf1o+I6x7TefoUdMWMblf3TLbivsrZqit0QVX95hgUU/RxWEvHt/8iMEuk+1WTZxYC9kUMieciHgPtMq4lHQ/qAzOYyhzP8AKDRhcnls26DZ8ZNJ8r8/3cR3rLLYt0O8a25hh6tQMgfdyma0uugHVLHl8m8jHM5iBCGoiZXLZiVS51rl55teU3qtIpKqzKpajeLEU62elBzebaYRrFHascaLUmOONFgjDM3PKq2yGTxN9nEmzPVJmnFEzmYDsoZFlyEQBHaxJWW1VijukZmtWOMMx9HG2zfk452U6toxIjJI8TfyfeZkSJ5t4oWdbcoyrHSeS25ZEYLqxXdAEAeSnaDMkrmjpNkSi3HueIA9po0sVeblx0L8lHbaxbUnvawHJToDxqW3mXtAPpNbcPdinesTZDrs/LSSikk27c0UohszbZW9A3NGzQP/AJXE46rsuVzpNbdBFeynlEXFOiyKkKao7symO1OluYzAVZ5pJhHW1XIopa240VVuZreZv4mxJOp/a4i2lxB8pkdoIexaM+WliU/VfiGZjK2uR5mI91Dgv0Jm/nGHzmCev1rbixHajeVGTt4JRmANDxxF+ns1Y0A4EvItfOjxrctPhj/bwczRoxB4EEg91CDxBxG+mE9RGOHOT5iTu7fwrhYg9kpUh2grF2dt9m2Pl42LFIlQhTyhmfMMSPSbyjYhvSKWuWYDsuiqO4kvw/ZVvvxJ9j5YfyPG1TU2+sEq7KFp4bVZtWIX0hmpCO2hkT3cLuP7WHqu9mJ/hSYJeeanHUVtc/yJmYiQY95I9KEm4rEhofD5ONsU51oZoF5iRwbMR1UcKivZXw6WxanUJc2yc5aOxubgFHBlNS2ldLNik+s/Mm4juLg+vgqUxVrn2DOSlpj2hVIbM6QmLORKVUxiSS9SqkspZlpcy3Kq+y3tYf8ARTrfmy0edYRwSb6T5tKbRFLJl33soVniXVayrSRluxDNvTUzNSe8n9atgTs/P/ksg468wvH1BJaj9pcZIJAV0hdg9UfS6eTo8uXyiBJhnTMt4lcxhUeANvEWxltl3i3KrXJb7WJ78kfqNST55/Kjl4NmmOJFd33bTZhVzHAK129ddQVfEGq1FxX/AMmXP2bKhFxF0s7EefSvA/Di3ep3pMQu01rVZM/s9qcKVXKOl32Vblxt0aLSGFUKlRwJAUX6xOi8OV2rmsuqLJFl55I1qKB1VmUGitbqtux2R1LNloNi7SeJERzAVBVaFxuzVj6KtI3FfDQY496ymrtTOEGoM70I7DQ9v2sdI9Wua/mzML/s+PrFytT2vRxZo0w4lu4j5FRVKhgH7yQ3re6NQZLL5JgkwzGYkaOZ5Gqd9u0nKWW2pHczKLdS97Ndg/1B54gZsV4loT5j9BtRSR8OnEE+VL05aXJbLblc7QnZwOA3hzGYiJ9Jl3SrHq8OHvVptAoTQ0rJEPVRo85EQfsyYttJcS055qCwgjJUz0Nn8vtPzjMt9ZKJXFxfLOf8hybf7Zf1vkmH9pik+iJpmtqjzZk/2ar/AIcXJ8saQHZWXYEG2SAnjWlybLcV/a/axVafZn/yVi2sPBHOoDbLvn4FZqomXmVR2AAR8PtaVq3ipgX1jygZrMrTiMxmPUOMr9n9+Nfk95mm0oamg3U4PcANzL23YU60IQcznWrw+cT204hvKPVq+jbb9+LdKSPBV37OagHSOTyMnDif0RTze1iB9WZ/Jl9TSD6hJLixdt5WsZoe0ah3DloRisOrSWuW/wClnH3SP/ixUqWqA8FMzunmuiPlNivRvJGnbDGfV/omVX/urcVX0FzdMxk2/wBtAfr3iNi0/lBNd0TyTeaA/wBmy0/ZxTnRCcfkprSm4Y+s3I1B7WHd3xy9Si/L4+isP5a0du08hTzxL9RXNJh98nCEjasYNQHizK1oQDSJm4FtLfR4bfLnlAz+QPtwDz/0mYTCXyds+f5XygLMVpmAASSBWDMVoG0rhSOtPIeSX5Qefmq+62AP98WdBqAxmr3kUzD9n6X68Xl8nQj5ntlB/wDTBvPU7rOd+KO673/4SZoedcy33TK2Lh+TFnRu9rqSBdlDSpoSaZhQB7WrCZ7x3P6JO7oVYZmTs91PV23HEE60R+RyHzBv1C7E4zOY4Dj/AOX/AMsQvrRX8gmPqP3WsuHxA7JQ0jdWT8mfNU2zkPW8g++Of/04A9ZWw990rngJKCV84K8CdEjzjh/0dv1tiwOp/oxHBDsbaADNK8+XLi8AWSJmImVU8K7yO7eelcuKs67tuOnSZ5ozY5XNSL30LNxB9LTI2IS2KQJykeacGXEDO6t3phMf95EQB4DMzqe3iCs8or+mv7OOf+qDo388kyGXZxCJ92jSHiIwE1MfS+jb7WLW2tthn6MPHXSkklF7gbFQn7Vq4hvyYtuwxvseTdO2YhnidnLUVolbggHLcyyNVvYXA1R2mjYR6omE6p3hRb5QHR+PK5rOZRDVI1QqGNWeN1V1eq6VtZWUrd3rTHJe23tkAXh2dgFa18+Or/lU9IjNt3OOfHHNQaQQquiops06Y1txyf0gbyqn3ervxl4odsiMldok6oS+UyrAglqHiCWLVouprSvwst2CGTjQ3KSaWkqKaVejNXV7Pk7l8+CGzs+8IMqujNbQIyqyBCLWUqytbddzfFXAjNR1JYUW/UAoJRW7xRva1BfDjJKsBKPlyADQdiLQ8PSagHN6Or0sYGWFEJXXVkKpxBdRerVVvKx2txt8XixiMqCGXtWl5YFiAexh6Lc2NJcmzOzq1CanjRSeNo/SWPjh0jmiMO2yhkAWKMqjFlApwozaQ1zM2rxN+HDKWQogqGvuVoxUAljc92nmtVrrrsITbRNRoDAtzFKlhctyk/pacFY8wtSbFkRaUoKEaeBDcytb22/DhoSKZljVgSzHmUEAli2o2n2WZm9quHuzMwQ6K0bh95GLu0GhV/FqXT6OGs+SUyAcbXK2gElq6a0081vhw8ySkzJQTFUZSC4I032VPiXV6XmwTRdI2Eqf5SGJ5EVXSNo1O8LKxUXa7iy3XrbatqrpwgcsXRi8gCMSqXtUtRlZuCarbWWly4fmCMxrqtmLliEtMcUVrUDb3WzM1rXXbtV024GZvL2tcGVCSQDatpJOk0W7T7X7OLBsoQmMARDxB4EJSgII1NcTzMvLS7BrPoN4rxFlUuDGKgcKWk6U5rbatyr9nDPKbLaRtVXrUu6KWJp3Wrbysq6V8+H+QyTCIoGtYtdU1JRWNpVrFbU1vLhiYTwlNkZjyvZwkZyp4XBgHYknxLcvHTa3d6OJ/wBUMtrRsfNX19uIlDMd7rYsd3YtLALY42Rbgq6fxefEo6tE5PWp/fj07oj3Hc15L057reSG5/6TM/nE/jxafQqMHZ0poLt7BQ1AoKvXhiq81xkzP5xP3Nix+iENcp/0g/C/+HHe0BmOPqvL8e7VpAnh82hQ7MyeVn9TfruUYnHRkH5tJTsqtfdeq0/SxX20G1zfEf3jE66OZsjL28LWJr66MrD9pcTU5kj7zVbGACmDy8kui/57Tg91Gy02uGPYsmcb9HJSf4sBFTs/9uOBXQ7PMubkZWtKnMGveKxKh/Za3DYlnWMLJzkfEKDRlUUahqxIbB+BB9F1j8oDpTG+ScQzRvJFIqTiNgxVJVZGja1dFyry+pscpdL8wDtQkMHXiQw7GFBx/XiQwbXb5tmEuXy0kRZSCZGK7194D3LcVU811cQjaE1c6vqjP7//ACxSw2E/DMDJkT5wtXFaQOOrOqER2DbdE5fFWB0azBsUV0ttLY3uBGZlav6K4YdImBzOZ7q5jMevgZpe84HHN0RFBILZrKMKdgMZnNfiuk4Yy7VYmtSSTU9pJJxoMZFQu3rGq1ZoMZuJKBdKE8vlfiPu7DiWbPk8lnf6hnf1xqv8WIj0gQmbL+okn1Cttf0mXBfN5mkOYA8ULp7wxThhonX+9impu1eoO7/9ipN09zF2blI7CIPuEEC/w4g3TQ+Qp53T9+JNt7OXTSNWtacRwBAVVH7K4CbdkG4bSCb0NTQgCjqRT2mZW+rDvGrSjcIUdI6+J1t5n1RzowTv8tTt30NPeHXGc9IdzkO/8jBHnF2Yzr/xYZ7OmKlGBIZaEHvBGoHHt7WLLdpty8a+4hpWp/2n68Fqy5p3KPXApObvI9Unmxpb4W/Ca422Io+Z07zLCfXTcTfxMuEc6dL/AAt+44bbFY7r60/BgiJcAgpyKR5p6kf+fXhhnhSYGnKjk+fgjf8Ajgos3Z5/78ANvzG9j51I83aVU4kqZFNhpNTwTjo32t+ZH9smNulCFiAoLM3ABakk9gAA1M3s4b9Gzzfmh/aYV2hmSrRkEhlZWUioIINwIPcytiP8hVoj/qBw+iG9HR9H+c+/zYX26Oz/AD3HDDomda+qRf3HBHbZ7u+n7hiMe7VmoIrhUj1i/St7h6uNOOI/mv8ARj9nBzp6/lD9X7sBJh+Tn7P78cY4+0fyK9TwdqNPmFDsyOC/X+/HR/UIa7G6Sr5hlX+4uv8AFjnLN9g95x0Z8nE1yHSNfPlo299rxf8A6zHOvMEcwusA1mn+lyB9OdqsNi7NVTKt8W0I3tvVJI1z0rhWZbUeO5uVrlu8OKg6iGpt3If1hf13f+OLW6ciuxNmeptqL92aif8A7zFTdSIpt3I/1lf1k4rYT/vqf9Y80Ve+Cqj/AP5O/tK+h2xzxT3r+IYN7f8Apm98v9o2AexvB7x+LB/bY8ufNdJ9dZMe5VPeg8D6L4+I7Dh/MPIrfaeVty1P9rGfcSOz9nBrY+ygtTWpKH1cCV7q4E7blBy1R3SqD9Rtw96LzFnlJNfJj1eIKMZ79bqyZ2mfktOkKbazG6sy23CxlJdEYVESue3SK8R4raejjWaS2bNGpFqx/eVAp+1dhlszNeQgUV4yCvm0sjfxLhXbU1J8yPSEY+4Ka/qw+qTUPGfkQmfWY2jYZR8SD+icbTzNFyLHjS8n16VrhLe3ZfOnzivrpX/44S2s3kcpTzy/fTHsu/5Pmx7Awgwak/zf5KLrSazQTYtnx1VjYMnloviH4WwxnHlJvzsv4mw92F9NF7x+FsM8x9JN+dk/Fi2PeH+keazSZw0/z+gTzb71fLn/AJuPX4sKufyKT1ZiL9y4abYXXD64E/UeOHLH8jk9U8X7lxXiKbP6h5q4Cevef5D5Jx0QH5Qvwv8AhxHstyD6/wB7YkPRD/SF9z/hxH8sNP3/AL2xM33ruTfVUnf9sz+o+iMdKD+UH8zD+7Gsq/kh/rKfgxnpK35QfzUP3W/+rHpf9DP9Zj/CcRC1OnzarZ/7iryd5JfokPLr8Mn4GxHslyL7v8WJJ0QHlx8En4cRzJjQvuP72xOD7R3Jvqqp/wC3Yf5j6Iv0nH5VJ8EP4BjXaf8Ao+V/PTfuGFOlA/KpPgg/AMa7S/0bLfn5vw4iZ3aXh/aVaf76t/SfMJXo+Pp/6vN+7AXKnSnuH7sG+jx4z/1af8OAuUGlfcPrxI3vv8PIqu/3NLmfNE+lA/K8z8Sf2aYQ2v8AR5PzVn/fhz0rH5Zmfij/ALNMI7YPkcl8eY/hwFM9il4f2lWnj21fkfMJXYo4Zj+rTfhwK2fyx/Y/hwW2L2Zj+rTfhwJyHLH9n+HEg77/AA8lVPuqfM+aI7bmPzvNdq1cDt7Ravbb4dK4T2+PI5H4sx+9cb7eX8rzPxL/AGaY16Q/RZH4p/3rgW2FKOH9pVkk9bWHA+YUQ28OBxVvWQfJ5X7X9qMWntwcDirOsc+Tyv2/7UY0MQfYlb+gPes5+hTn5OO2Egk2nNIaRQbLWRz5kXPwMxxxh016QpmNo52ZAQmYzeYmQGlbZJHda+i1uOqOhKfkHSP/APAh/XnoK/s446Qaj8R+ri3fjwPpL76F9R9Hz7FdP/JFH5ZEez8k2y1O2gGQz/acSPo6n84gejl9np92Tyf+LEb+SGPylO78j20PcP5OztPtasSboy385P57Mp660ymTX+HGFhRYeK3ay6x6J5mmyj3VkQe/TdXFWZZf56Ts/wBGP9s2LL6MRD+T6FgKOGrXgdCsFHtasVXkJD/Lf/Q09wMl34sadY2ZzCp0h3vFWTtnu9/6sVN1gjy2Q/rUf7nbFtdIwLuFaVNK0JpXhW3FTdY7eXyA/wCdx/fY+AxGXwR0s1ce1CN16qL+7EZlOuvm+uh7uHpYObTbyP1L+7EYaft+quLJMKKJyQbp2fyZh33p9etK/tYmXT6WswPduoB9QiT9rED6XzHcnie1PqrIi4mHTV/KL+bh/s1xBIknkj2Ac0GhkxB+rRvyZ/6zm/7TEvR+OId1c8Mu47vnOa+rymKtQy4cirDR2T4K4WYfyaOOq8cPML56YhLP/fiUFvyFfiHq8T4imLTzkq4CimRP855v+rZf8TYtToO3Cf4P3pLXFWZFv5zzQ/5rlO/22/zbiz+hZ0z/AAf3PirQNzzKmqqLv/n1YivTJ/yjZf8AWW+ukbYk5/z5/fiM9LB+UbLP/PHH/ZNiOsLeI81LTKsXYCrvoaVrU17KcE/9WGvSb6ab4zx+vGvRxhv4/efutbGnSWTy03xt7qVxYb3PFQEdpRzb7/k2a7vyeX8GJeQfm+QABJ+ZxdnHjVuOIZtw/k+aH/N5v1I2JvlJ1EWzyzuiLlIr7BWRhc2hBy3Np5tK82IgJnl6qWYj72JvBEVbWVShFe8g+Y2/FisOt1AJB9s/UTd+lqxYm1ZhLKSgkSEMSm8taQLVuYoqq8nh0riuut2Ub0DzA+o9iLivUEM8VIwy5Xbsxa5TZ1OwMG48KhSrEfo/uxSPWXNWFjWtcxIR5iCFYn9pcXTs6amQyZ80ch+qzFG9Yp8in51vVXREvEeHEmIPZHIKKiO0rF6nY/5qY1FBKPvvl/Z04onrS+kk95+vj2/Di8+qj/iWbz76Me6rZimKL6wxzfX+stirX923kp6XfKgHQx/51yle+DOr3Dg2Rz64qPaTUD+f9wrwpi2ehp/nfZ484kX9LL51P4sVJtM81adv1jjjM3K4pf1K7QAzOVqQp+dKwJ4KbYZUABPK3lFbHUWU2n+W7PQ//V5MkdlQJVf+HHFvRPZZd5FqaRwzzdpFDGlwYW8rcuLw2DnXyeY2VJJLJIjJBmH3jVKneSopXxbrydturFynWDLKF9PWuFdO0NpCTpBnX7jPL+9uAx2B0XzFNlZYV4nNOaeZVj4n0tVyrjhfoPtHe7Qnk4G+V299SzY7G2HmQMvAPMpPvqWqfw/cuNrAnWk8VmYkRAVebBYHpNlw3Icoqt3UT5yitQ+HTd97YsjrOCLmZlTjGkkqIa3VVHtBr4uVsU/l3/n+Ps/0Bz6/p7RX2sWB0pm5PWD78WaP5jxPoo6guOSr3rTjF+x+JDHPxhuAoBVbSDzM3NVfVi3ttSVjX1sPd2ril+tTMgybII/+vjH1hcW5tmXyYPfcv3E8cPTPbf4JOEtb4qUbG27tSPlBmjNKq25mVlB7GKNfitNj5t1zu2mZFjkDwSMhXQpJ3oSzl3fLp9HHsrniHoTpqQewcPeuNegDje7fbgCqbMYGgJBMq1oW5dNv2cMSdYcz5FEGCD97VJMp1ry11xZOVOPkzBGgqTdwMWplVvC12m3FT9DNqRrtLbN8Ykvy8Sxi61Y5nVrJB7KaqL61xaK9IpXqXMcgA7HijINNXG1FxVXRLbNm2NrNu4Hvjyo3bxB4wGuairdo+y2IKrzLefoiYwAHiFZe1MzGcqSUorEbtSbgh0MAfSVY94v14FbFmyKKF/k5HPZWPaG0YARy22RTsiLbdpXT4bcSCfPWZeGRViBZjoaMSRgFbqCN7uW632dOEsx0qDiskGWMiKSskcZhYADsZUex/UrLiw4g3KBuVkK2ns7JMCF2bZw7f5S2i5Fe3mlt5bcRbNbKyf8A9NMDxDfzjnhUaVtpvdGlbeZtNunTiG9BejE+fT55JnpI5ZpZRFCrKscaRvYKxsuu63lu9nFqoRCaPDFmnCJa0u8opK6gURlWVbuy7w4rhwcJ1YCmILbSq86/OlBmysdIosvDlly2XghiuKxQpLcAXlZpZ5GklkkMjczHEq6vX/KKU4lRQ17OPZTxNiJdf+0L9nk2QxETRfRR7scXXhzN6OLR6D5xZJokMOXQqg8pGrRyOFCJRirsrXXXXW3XDEdOOt+HqndendQTbM9ZXIAUMzUUcQOPYPSwn0auXa2WVgVrlszwYFTyK4JDcvMrfXiYnpNJHe8e5iIs4rEhYalTS0qsyM1txZfEWwA2Rtctt7LSSOXL5LOgu3Ek7mxftXWrh3GHePqmb3TyQzadwkYOCHrUhuDVOrjdq8V314h/T7MgIp48Cezt4raKYl+3syzSszEs5oSSSSTTtJOpsQvrNFIYvW7fqC/4sQVz2SpadiFbuwI1HR+B7bi4cLU8AxErX0X+kVl4K2nFYdLpfyVj5m4e7Tiweju0K9HcqlOW9vrN7H+0xXHTA/kLnsO8HvOju/S/Vg63cH9KGn3jzU36gc8P5E2ip7TMlPUKrXh4uXFFdZEtZGPrH7sW71EA/wAm5oDvlP1kW0xT3WC3lG89Rw82KtczRZyUtMQ8rnDppmbZuytS3mHcuGeRi/JGpxtzAP2d2y3U9G5lxv0+PlK8DqP1HThPZOVL5ZjTgkla07SycpPo+LGUTZXxddLdSWcZdmQ07vnDe+uns/z24uP5P0e9WZRQb3a2WQd9AuU48cclbHjzmW2fBOkiCHMfOax0ZmAhaJHajabm392m3SmOjvkkdME3EjOy7yPMZjM0qAKjJtBGR/0jLTGphaoLmtOwKlVpEAkbVIduWvM8gNWbMTKw7AON8ZHpXLvPux0d0EkK7OkIpqW3j2ihRqj4scu7HzYe4+dx7yVZ6H7UcmOoeiC/zROacVs4+a4qp/StXGthSC4lUawIACqb5REpGR2cfNtCX6/ymVq/ixLug03EV/1sH1jyv7OrEN+UuQMhkhXgm0px5iaZh1xPNmZ+fyEc6FDlzCkd0YjYxl+ALW+VVdNG1duJJ9qeQQkdgRxVK9GmpntqD/bj9admJ18o3Mk7Ib1TRn3jd5P/AAriuOjs/wDOO1e/y0Z81Rbxpib/AChMxXY8h7hJHw7eBjy7D7VtuIGH2b/FTEdtvh5Iv1cZumYTv8lID6zu3X+LEi6fZys0/rJPuqeP7WIX1b130ZHHQSfUCtv8WJP0xkJkl4dpNPMRdbX4brsWqJ9mqzx2oQDNTHdSeoCnvquKw6tJxuHHGozGY9XEyN/hxYs/JJX0fcCK4rHq6fyU39ZzP3bzFGs467eRVpgGqeYV69be1i/RkITVY4RaPNVZa/hxVfRXM1iypr/RwfeETE76eEHYEvZXcj1caTr/AIcVj0Pn8hlT/s4Pwpg6p9o0cPVM3unmrV+Wb0g30mzpaBfLwjhx4CeX/Fht1UbT3WfgkBoymUr3jjHKvZ8LNgL8p1x82yLebMxn6t9/6sJ9C8z+WR19Jh6uRsOSBWI/pSv1YPNDuufME9ISx4mSDMGvZUsVav7TYn/UZnLZMyO2sQHv5lxW/XO9NuQHz5eb6xYjDE06lcx5aYeeP9YN34cKmfbkcfRM/wB2OSGZw0Zl9E/WRy1xD+s4/kOYHA+TPvHDEi2rmDc1e0M378RHrAmPzPMfm2PvoGwFd0ghFSFwjvVTtFhNs83EgLAFFxIC0vCgNyrvGZrfSLNhLreiDdIoFZljWRJUZ25VuVKsfZXC3VV0jTc7PhESbxvm7tMSb13d1qL4VjaLt9o4F9fjKNvZavKRJWnCgKr/AIcQF3sPEKQD2ngVY20csibEzsaOJo1lYJKOAZbbg32v7sVd1AZnTs/1SKPua7+HE42dngdg5sAf0h+8o3HFbfJ5YEZAEkVnH1Ubs/Swqpl9MjcPNPTENeDx8kL+UO4/liXzGKf96Y5s6QrrX/PfjpT5TUIXbUoBqN3OOPaNVtD7WnHNe3xxX7X7+3Gdih7R3NWqPdHJFIWtuOq8KAAvKff6Xru04Kx5VlsuAAoVUUHEtbWlupmVlXm5dWAgzFTwUKbQtewXVXifS9LD6WVk3dxDAODd4Q119DdzKuqtvnxlkFTJ/tVEKhVXd9oa7gbgtzXadPo26l5cCFJaAs3IxK3kkGoK8a+LTp5e7D2Zr5HZCiwjgrGtgIFzAXa7WbSG+HGRlgoq7Fg4btoFDW9ijw/aw0RYpJvm5hY9t1ECsvaAwXVUBuW678OGucbmP9GaFRxqWBZhT0vF+1jeSY2BSU7FJrxKUtQCnh/w4kezJYwFUO99WBBRAqhtPG+7UvN4e3Dp5QaDLrU8eNAa8SQec2n/AFmDHzsCSK+R3aRYQvGqlhIzatXMq+FtOA0W0Szg2rEqAL2HUwNwYHwtbqw/ydBLl76s2+oK9guW7gfFu2X9eJGi8pnK0J+jO8kJepjoZJAAquyAqpALLqXxFV8I/SexzRllpGht+FQAOUKLbbrbVubVgvmekG+UAsKhCheta0RFoWbm0ry+rhgWGQWuQjERlCtDawDMqvbbbyr4l1YckTZCMltkpCWLWqiFW1KtGU0tD0XUy81beXmwts2FPLm7dyWiwk2hiDdUMzKq6dIW1rq4EZjOtAbJN3S28RrShrXiT4eXjbqwyzPSguCxYSHQii40Wl1VVG1NEq/o/awgNqZF2mJuPkqUdaotKlY5amntd7eLEo6qo6vGtKginmHG7EITNsai4FUjkr2VDFZbQB4uVm9lfixNOq1yHjp20X6+OPU+iQim4jf6LyHpxs5eqDZxqyZinpr+oNiweislMunnqfd92K6D0kzH5wfubFi9Gp/yQD2x76Wvju6BufvavMdJN9k0bOz5BQnPTVkmHcGH1VOJtsFvIL7z7u3EAzM/lcx8S/xYsjovlQ2TmbhWOxhxoTWSw0Hi5v1YKibk8fVBjmTTaOX9srzT4BdGzXMS+tpvwrgksuA2wZaTS07mm/dGuLD8wqNBkU6gG5SAS8cR7OH8t4cQIzx8+C6H+/AST/TP+j/vw1U5cwiwjYLv6SpA3FoR58xD6/T7sOVNP80wydqPD3eWjPupea4d/Oj5/P68StuSqdUdloHHzQfbEg38I84NB3k3p/6m+rBDan0Unw8OztLJgRt5q5nLk9wPm7zgltM+Tb7P4lxE0d88fQK442pcB6lF9qoN9IFqVvNvnp3YV6fdGJIMmXkAQvLElpFXILK3bdo8XhuwrsKhzSXFQFYsS1KVXUK6lu1W+LBT5QmYIgyqE3tLMrF61qFpQAcq6pbtPmxVxNQghgyK0NG4drgarsxYDmoujdn+e7G+SYCOGo/o0+6mGwk/cfw42y70ji+BfutxoBYTh2Tz9CvZ46HPst9XDCWwW8lw7QV+oWDG2fkpG/rU19x7sIbDfyX1j7rVwP51IB7E8wn9tCP88MAukL8W9QH71wZZ+I+rAvN7HeZ5glCY4jKwJpVEdFNPSbUv7WFUIDbqTBsmotujcpAkp2GIA+sbwMP2lXDfbr8B5+P1YX2RAVMingyKFPnqJCp/DhDb01Bx9FvWK0Za/tYH/TVnV9v97kz6JrxT4/rNAcPNvLwr5lGGHQ86lHtjz+Y4d9JJ6D6j9fDEQ92pqgJxACpPp0vlH95wFc/k5+r9+C/TKWprgP8A8nPuH4sccfev5Fep4URRZzCiGdHD6z+7HQ3yZGrBt5fPkK/c+Vxz7nx2+/HQXyVzx2yPPsyT9+X/AEuXHOVsxzHmutpGx/pd5JL+Q99sWDhXcvtg+41yDL+1Jii+p2IjbmzyQRdmI2HrBYio+0rfdjr3qP2EJdg58njuZc0PdvBs5v8Ausco9AcnZt/JL5s2gHuEhH8WIaA1cbTP87fMJOM4Op/8bv7SvoDsUcU+Ifiwdz84E9SLgGm4cONXan4sANlns9/9+C2018pXzmT31D8fxY9yqtBqCdxXx055aHRvnzTjMn8kbz71fvuT+FsP+h7eUceeM/iTAyaT8lceeVf4G/hw86Lt5U/A362TFN7fZuHE+it03+1pHh9UL2bNpiHcGB+ssn/hh5t7/SJfdH+DA3JcqfV+/BLb/wDpEvuj/DiaIqDkfMKoXTRqT/EPVZ2i3kct8c37mxiD6DNfmh7+1sY2gfI5b45P3NjbKjyOa/NH9V2I8mH+r/JStvWZ/R/iUnsZvKR/EP3YQzf0k352T9+F9jDykfvH7sI5r6Sb87J+/Ev+p4eqr/8A45H83onO2W45f8x/fjdj+SS/nof3LjTbH/JvzJ/fhQ/6JN+di/hxBHYb/UP7lbn25/oP9qc9Ev8ASE+3+HADLcv3/vbBzowaZhO7m+rQ2AmWGj9L69TccSj3juTfVVSR+HaP5z5BF+k6eXHrgh+s0ZcazL+Rn+sx/rX/AMsK9K28uv8AV4fr5sJz/wChn+sR/hOK493T5hXXCMRV/pd5J10P+n+xJ+HEbyZ0D3f34kvQ36f7En4cRzIjQvuP72xYafau5N9VUf8A9tT/AKj6Iz0p/wBKk/Nw/gXCe0v9Fy/5+T8ON+k/+lSfm4fwDHtpj8ly/wCfk/DiJvcpeH9pVt3vq39J8wlOjw+n/q0/4cBMpyr7h+7BvYA4zf1eb8OA+UXSnZ2D3jBt77/DyKqGeppcz5hE+lH+mZn4o/7NMI7cj8lkj7c/6yrYW6SD8rzPvj/s0xptj6HJ/nZh7qhf/HAM7tLw/tKtu99W4g+YW2xxwzP9Wm/C2BWQGmP7P78FtkLwzP8AV5v3YG5JdEXuHu7cSA9t/h5KufdU+BPmnvSH/TMz8Sf2aY06QjyWS+Kf+HG+32/K8z8Sf2aYx0mHksifanH3gV/Dhm/6Q5f2lWP9WseB8woftzsOKq6yPo8p9v8AtRi1tt9h+rFU9ZA8nlft/wBsMaOI90t7QHvWc/Qod1fJ/N/ST/8AAh9f/LY8cXQVuI9Z9wNW447Y6uU/m7pJ/wDgVh9+cTHE+XJuNDxYn6wTxr8X92PA+k/vvvgvqHo8fZFdRfJDi/KI/Ocrtr3A/wAn5xaYkPQxq7Sm9Qg/Vl4FxH/kiJ+Up5/m22PqH8n5qn+L68SDoCv84T+rdj7oolxh4buhbtbNdS9HsqW2epXs3grTtUBFUkj92Kt2af569W5/7zFwdF8oBslm43b+MeYUt7Dio9iZe7byqPFGo/aXGnWFmRvCq083cirJ22wqteA76efzasVP1hJ5fIf1tPfyPi7usbZQjzNi0AqOA7AKJ6XxNiiusCSuYyHHh84X9Vy/hwOI7viioZq3doHyXroPvpiIyN2j3YlW0T5L6h+7EQmbs9dcSOQBCelCVgPbzJ928ixLemsnlB8EP9muIr0oHkWABHFO+tfKwLwGJH0x5x8EX9mrYg2nwUkZeKCxdopSpIp2AVr7XLiH9Xp/J29eYzXfxqJWr+LEuyY1JX0l9Xeve3LiIdAJAcqB4vnOdJNeBBlWnC3TbazXev2cV3d8ePophkfBWiZPyFfiH4nxFBL5sSa78hX4v13PiKMcWH7FE1R7JSfzlmj5splB5wdb/wALYs3oW2nMeaz3dz4rnIUO0s/XtXJZMr3ahIi+zdpZsWH0L7Mx+bP7mxXo5zzUtTJRdn/u+v34jXS9zv8AZfbT529Pfu7T+j/fiVZbZ7PyK7+4EgH34jvSvKMMxscEUDZx6A8eFiqaj9LAVTb73qZrHC8WUv6Lis8R+/1VDL+LCfSmu+k8xdjXzgG00w82RHbmIUotUvDMC2sXMy1DNatq6dOEdsZcNmrWNiNMFZ+21WktZ6eyt2n1YmkBkqDV7cHNRXasFctmzXky8pPnoVs/iXE7yUfkcqAKj5tAeHE8C37Opq4LdbfQjJw5HOy5Kd8xF80aOa5aAMxVkIFulWt5cBNmbSaOPJkW/wCixg1pwGrgDivSfryRu9VNUp6hAmUT6P8AR6/eM/oFrewi1WensqrLccUr1xRUnYV5RT9aLi29hdNERpL97IHUoFjZEUs+jUXRrY9TfR6mxTvXBnw2ZzFOwSkeagD2/ijxHV7uaNgFozV05bP27Oyp7tzMPqMdv+HFEdPJwQBx5gfVxt/wri5pzTZWTPc0cqjzE0Xhikumv/h9XmweJJ1RyCipZ+KtDqsJ/kWcejLGD5iScw3+LFH9YVONOynd3ceGL26qIv5hzzV4rmMqB5uPzjtxQvToUDD/AD4eOIK49m3kpaZ7R5qCdAx/POzfXKi++5J0/ixW3SzZ1vH0ljf9IsvD7S4svq7b+etlH/nMH42X+LEb60MjbFk27L4ae+yWVftc2Mgm4+9yubEI6r46y5z1bPzRHcaExLT9rFyddz7r+SiFThsWO4MqsGDyz8aN4rrdXMrBcVN1QxeUz/Z/xdmDUdlTJlafixb/AMpVKDZ3/wCA8l+1LPgjkkE86iIqyL7j+pbv4cdo5QUgi9Uf1HHHHUUnlR9r9StjsvLDyCefdj9/HHTaOHYKx8X3gqriH8+x/wD4OJ9/l8TrpSOT68QSCSu3U9WzyPr3y4n/AEnPGP68WaQs7mVG83HJVf1lHXsrzfyhGf2cWzto+TX1un77f4sVT1lvq2SKf/vGM17zo4D4f/FsWntv6IfEn1EFWwqfef4JOyaozOtCRx4E/eCy/iXDTos5E21u3jHka+uiXYJbYj8pIfO8n3XtgZ0aPl9rfm8j5+2zAnvDn6FGTYx93RTKbQqCor2Ej1nvGK62QSNp7WPZ5PJfeVbE42bGLvdXsPbw7MQrZ4/nLa3wbP8ArNj4hqjLn6I2GQeStPKzVy8AJqAxPn4bteA/Rwjn5BunCilUY+s6WpXCOWNIIfePu3f7WMZrMCxh4ijeumll44kqSgYAq+6kgP5Ny7U4iSWh81J27BiyttTeUJPbbH6gdFvH9HFadSv/ABXl/wA7L/bNixtrxXTGvdHH99MQ0j7L4KcjWfA4qs+vl67Nc0HCaDsoADeuJ90NltzKU9Yr6wEbEB69smV2bLWvCWD3g3rwxPejsfl1+v8ADE2I2e8nl6pPENjmnWxdi74utaeSkIPdeDagP/SW4hEOXKbXygYFWGVzdwPAggJUU+LE9ymaaLLM6cJCUROwgkzM5B9Jd3E334jXSnaJk27lZDSr5GQtTgK7jL3U9m7E9QXB4jzULDmEx2hGFkYnuIA9o2qxPw6sQjraXyMR7SXY182lOFMTDarEymp4cPeSVXgvpNiJ9bp/J4eHZI/m4aU4H9nENaNUqSme0FNuiiE7Fh9mN3I4cFo1fxLiC9LG/IHHfvj927Tv/SxNujC/zLB+aP1mjLiEdL0/IB5zNL9wSBf4sDVu0f0p6eZ5qR9QyfzfN5t634VxT3WC2snzkefFudR1RsvOHzSH/FipOnzVJPqH7sVq3umjgp6ffcubesaKjnzbw/hXE26sdng7G2pJTkkip6qxtiJ9aKa2/On8H/pxP+qgf8Htrfn4P7Nf8WMs91XApl04nMGwNgSJQOJ9okVAIIDQKVYNzKy3KVbFedC+k0m/dxZHvAL1iXdoT6Vi6Ub4bV9nViyuuaOnR3o+PPJtP8cX+HFR9El8ov1YaYII4Jti6e6vGqBXzn8K46y6GyU2Lnfhg+/eJjlLq6TQv2vPw4KuOnNjSEbLmFe+Phx46rv2cdRgslkYg3VVfKWzF2zsmfPtKU+bmzDN/Fbia9B82xIudmo+XsuZiAu+XgLma1fhxXPygZf5uygPdtD982Jd0Vn8oPMJIqevynDBz7Y8gh/IFAer3KwvtTbCTO0NzQ7uQKXVJKf0irq3TLpLLy4Odf8AARsabs4NF2dhpHlVqPZZdQ9+Ij0XSu1NrCtNURB7iQv7OJd8oDMg7Flp/sv1RZVf4cQtM03jmpT3m+CJdXux5l3EtpMLxqC6lWGpFYBrWZka5fEuDvSxzvXr2ahxFOAN36VzSYiXVvNSTKnu3a+oU3fs/FiT9LZvyiQcTRjT3G1j+1iegfZqGo3tqPZ2XQ/rU/ccVN1cTaMz6sxP7xq7MXBmphYQUWpVuJqCOHZ7WKx6ktkJMmfUvu5RPIYbqCN2DMzRs3gZlttb0rsU6x7bfFWKQ7JVn9MJgdgT8KeSUe8hZVJ+1bdirOg8oOWyvbTdxe8gW9n2cWf0sybDYc4YWndKe7jXfsDp9llxVPV3Q5bJgmgKRCvcASq3fZwVUnXaeCZgGoeanXypMx+R5P2Z19fAyqww06FT0zcJpWrEe4lWof0sLfKqgAyeWowNJo/VXyi8fhw16BuvzqG4NQsaU7bqNb9m62uE8+3+CQHs/ihvXnmv57yp88Mg+vdq2Jz1NZzy8q9xiY+uoDUH7WIF18U/lrJ0BHk5fXU7tW/RxY/Url7cya2+Uy8jCgqQFVlHFvSu/DhMJ6880zh7MclE9qZirvXvc/vbER6bS/kmY9aN9xHdiWbQcs0jHiS7V7uOIh00X8ln9aN99MRViTKOnshbdULVbIDgKiLieAFv/wAcPflIJTbmX414Seqmj8WA/VVmBbs896qK+bmVh+yuCfylc1XbWXanHynrFbOOIv8AQIG8Ix7zwKnPRp/+D+e4LwlA7OPFG44qHqIztDku3RMT5hS/vP2cWd0fzH8y5xR2FwfrtdcVf1FRDdQsW/5RaiihuIZnYn0VW5aekx9nB1DemRu9UzRZ3P0W/wApeYNthmHYyz/UCVxzn0oerKRwHEfccdA/KCb+dR+bm+rhjn3pIvAH1n6jihiTL3KzS7oRKFCVQEqLgStBShLcanxNb+9cOs7s1O3eXoRQAcSB6IVuW3vbDWLJ30XiVVAA3AFSVVwvtarsbnKUk0gGN6LRjQBlF5FV1I2M4qZOE2YKBErIHZWK9jA0ZWAPKiq1v3rhvDmaqQ47HB7RUEG1gRbqW277WCexdnuySAMV4HQCrEglOFW0+jp5mwD2uxCIqxsaMeapYE9pPxMrfDy4ECTdJPlJotBUO1OUUIFq3EtytayrhBipcWjkS6tCSGUMxr4mkX9qi4ZZMO4pWgFTbXuIXgo9JreXG2XyPISSDxu76+/8OCAjNJOMztVrak8DS61QKi7gWHMrcv3YcbFgUZnLE3u0pLA8LUIVmDDV4lbiuGWZkXtcsqs+qgAIIGkqrf0bL2/Zw46F5Yb6NgLrKkkVCg2tRuXUtunBggEJtitLZu2nW5raseEfAWiptDleVrFZqSeLGc90idpXaJHkDEICQQAqrq4LyrquubAsbUVCaglHA4kPT0h8C83s8MOpNuQR0KFmUurENURMUN1DHzPEzaStytb24IASo5SMOeYszhkN4PaKqSCvDXcy+jvPs+LG2TzKNG7MGAEgFaLvKnSd2jWqnh9K3VTjhbMzrIx3abmF1uUR3Iqhnv1XatDbynNauGcMQS9lLvJUWuIwRSlzgXM2m7SrMtzLc3s4dPmpBlcnQEclmXlewkFmuuUFium7UulfCeOJt1dDk+EfViCbJzoYTMd+S0LhDIxe0W3OK8y3N6WLE6r5KPDQVJt9YIJ4/s49T6KWpOPH0C8g6bgktG8epUY/pMx+cH7mxZPRXK1yrEeBk7qghr1rXw8v68QIL5TNfnj92vhie9E4HOWJBAQOlwqQSSWVeHitubHb0LT97V5vpC7QN0f2qtZR5XNeqSP9zVxYnRmRhlTQaW4Hh5jcB+kvxYrthWXNfnF/ixe3UXlFaKcSIJEVQxQgkNxbsp4tLYCk/UBcR9yrOKpGsGsBg2/tCiMeVqR9fvAHbgJ0bFZZPfL/AAYtLZeUM8GeWKMRxowzILEF4wqSruq23srrcvNatF5sVV0PlpJKfVP6+2wYsl+s4cPostlEtpOM2It8SEYKebvwBb/TT6kH78GA/HEfib8vf82P1nBVT3eabCss/wDpPopJK2uH86v7nwqD/fhFxriH+2X7rXxsJvu44mG1Unjst5epQXb7j53lx7LffTBbaLeTb7P4kwC26fy3LepW/dg3nmqjfY/GmIGGS/n6BXKjYbR5D+4ohtBSHYEdhPm8+APTDNkpACWIWQWgkkLcVraDy8uD+bejvx4An3GmI100zXCAUH0q+o9uCrdyVFggTVaPvJHC/A+4/fTDrJSgJGSA1I0op4Am0ULeyvo+LDCvBvcfvtbCl+mP83H7uVcTWKhIt4+ixtR/Jv8ACf3YS2W3kh7x91qY02zP5CX4T9QANMabLk8gn2fvsiwE9uOCkDPYz/N6J8pqR9WGR2o0cktppvYZIW9aPwPw6lVh7sLxScR9WAm3J6O3u+81/FhVQC3gjwoOvbcj/R+c2Zk0DBo4QzHtWkytUG7UzMtp97YE9JpNI4V7f/bBDovnLYJRap3kcXEjUlsxeqHuZqWn2S2BPSifyf8AmuI/yFWI9uBusk+h8pZx8Sj1AUbG/SocD7sKdXOXucDzv+6OV/4cY6WcR9kffgZHVqV9sUNypDpV34GD6A+4fiwU6VDjiVdRXVoNp53L5Npdws+8LOFva2NGlZUBa3eusbKGbSrajdy4423Wu5FeoYf3TeYVN7RXg31H9+L5+SYa5jaS+lsyb66LE38OLV+Uf8ivLw5bMZrZ7yxHL5czPlZjvUkjhSsrpI1sqT7tWmMbXIzBlG70ripvklN+XZsels3MD/s2b+HGBXBF9kjzXU0co4HyXQXyQ8hfsHbY9HMAffFEx/s8cbZbKWdJMmPNm0/XItDi2+iXymzsfYu08vBGsufz+djSHecY4IxDrmZf6WS62MRtpuuY8Ftan8hsiaPb2RM8u+nafLOz2hRV2VytO6263StuKlJ4ONptGYe3zCmLIwTnbDTP9q7o2X/f/Fg7thfKeYFpae6sX8WAmyf7z+I4O7ZWjL8U/wCKKn4se61feNHPyXxu8SKnA/Vayj8lk9UifVVolw76Nnyp+BvxJhm7fks3xx/jiw86Mnyv2G/EmKr+4/mfRTU416MbvqgmS5V94/fgjt5fyiX3R+vw4H5HsX3/AMWCvSMflMvrEf7iMSk+0byPmFXj2NQ/zN9UntD6HLfnJP3NhTIr5LNfmW/c+Ndor5DL/nZP1iT/AA432afJ5n8y/wC5sQn3Z5/5KzTEVqc/wf4lNtkc8XvXCWZHlZvzr4V2QdcXvTGucXys/wCdf+HE0+08PVU//wAc/wBXonG2P+TfmT+LG7/6JP8AnIvxJjXbP/JfzLfix6ST8lmFK1kiHuFVJP7K/fiEdxv9X+SuC1e/8B/tTnoyPyiP3t+FsA4OU+9/xNgz0bHl46+c+6trccB8uNJ97/ibEo947kPVUyf+nb/WfIIv0oHl1/MRfvbCcp/JG/rEf4ThTpN9Mn9Xi/e+Epf9Fb8/H+E4rt90zmPNXqh/6mp/SfJPOi5pNU9yS/VRa/w4j+UXQvuP1duDmwPpG/NTfgPbgLlOQe4/vbEzfeOPAeqqOvQYP5j6Iv0nX8qb1xQ/ht/hxjaR/JssPPmH91bf/ljPSdvypvzUH1cMZ2kfIZXzfOX++gp/FiAHsU/DyKvub7etG4+iW2KlN76oJvw3UwM2dDWNO3sBPYKUPDBjZNKSj/YT17+Np/Rww2MPJJ7vee1sKe088vVJtMFlMHj6JXb0dc5mffF66aE/S8WEdqReRyff+USD7wMPM+tc5mv+j+6xP4cIbZTyeUPCozDDvpxUd32fiwLXWpjgP7SrDqXbqu3z5ha7MWnznzfN5h6+zA3Z40xe5fP58FcitPnP5ib69OBGQbRH9X71xO3vOPLyWc73bBxPmnm3B+VZn4l/AmNekjViyfxz+/w4X2wv5Xmvev16IsN+kf0OSHtT/wAP+LDMPuvD+0qeCKlU8D5hRPbfYcVR1mfRZX7f9qMWvtw8D/nuxVXWQvksr9v+1TGniPclb3R/3rOfoVjqojrs/pH/APgWT18RmYqfixxBlxxFOBBPDv4d+O7OpeKuR6Q938zSj/t4ccL5OQd9Cx4fUTw+HHgfSi1cfewL6d6NmaJPH1XTvyQnBzad3kNrev8A/d2YYk/auwf6t2/L5ye9l+ryafxLgB8js/lMY41EG2BXsJH8nTqMSLq+WmfzHqkFPPTdpjDwmQ8V0NfNdabEUjY9e5swB7wE7P2cVR0Ty5PSGHjSqoPMal//AE4uHZcddip/WPuNnb+jipuhrH/fFBTu3f1+Ut/FjUq/k5hVae3xVzdcuXHzlGpQtvK+u0Rf4sc49YS0zOQr/rgfq1Y6d69kpPAadqyt+Bf4ccu9ZH0+R/Oj6uHd9rA4nL4IqOatjabeT+ofXwxGnbUOz9R4Utxc3WRkFGQyTAAG2IVoASpiVqH0tWKYmkFezia/UPX+jg3CEAUb6WyHd8OGuMeb+kTEw6aTG8L50hb/ALJVxC+m7DdCnpr916Nib9Y8IWdQK/QZf9cMTH8WK4NyeSlOQHNRyPOUPd3fqN38OId1eT1ytPNmMyffdJd+ziTyN39nb78RDq6b8nPrmm/Hiq4kuHj6Kdohp8FajS/kK/Ev4nxGt8P89oxIpk/IAfbH31lpiLwtqX4h9xK1xZfs5KBtgUE2Xmgdq5uqijZbLrSpAqrLQ0xYvQpjbmPzZ/c/E/axVuzJqbVzXn3UX4l/9WLP6HPQZn1oa+vg+IKGfxUtTL4Kweh+cy7ZaE72xlQB1KcQ68wBVrW9Ie/FK9dGdVdobOEdbIsxVSaAlil5JHh5lxMOhCvZIbSyXDuJoacKH9HFf9bkgXP5A0/pg1D28ir+jpxSeHSSTK23uLqLTKm8M1c81OW8lK8DaRcOXAvpVMRM9PSb6qs3b6WC+Wz5l2ggBBACxJSlLURVFD4tSs12A3TCD8okXvDuKdo4N58XhPV+KxX+8Kjm29pOMrmxcaNBIG48CKq3Z8WDm1mPzbI/1eOvqOrEd6RQlctmCeFYnHd3/wDxxK9s5b8m2exPPlIn9Q1un/d4ibt5eqd2wIJkAQynzEHzcQbqfs4r7rCmullY0BaQnh3VZmIH6WLGQgDv/wDDjis+sDnb4z78V6p7KkYLyugs9F/Mey/MVn/fihenD8B7x+7F+7ZP8xbJ85GY83HjigunIoF96/qGJ8UeyOQUdHM81b3VOv8Awc2j3flWV9VaDNcMc/dYA7fV9fC7F/8AVUD/AL29of1zKe/szWOf+sE831/qbENb3beSkpntHmq/6CP/ADxsr+tZX6/Lov8AFjPXXAoyOzeK3FJ9NdVonzC3U5rbl5uXCHQxqbW2Wf8AneV9VPyiLAjp5sysUrnjIubmjUkklYUHCNfCsSyM7Wr4nZsZJEkFXZskOp3mz3Z/xdMO7hWbJf4sXB8qI0bZ47hsbZnD4pJWxT3VGurPnsHzF6equayGLY+VS3l8mKdmx9jD7w74LeiR/qQTyh/6T6uDY7Cyx8hEfZPuNO38S45D6g08ofhk+sU/9WOxo9nsMnC5oAxkHv4pjpNHWYViYrvBU3s9v59H9S/jXFh9JvBT1/WcQHozBd0jiU9jQBfqLrix+nWX3clvmFePfUf/ACxapZOP8yjqRI5KresxNWyKU/4xX31Cf+pcWfto+TX3r+9cVR1lT+U2T6s8rfs24tbar6E+IfWObA0z2n+Cd47I8UK2xD5R+7iTXsFTqOAXRtaZjaoPDyeS9/JcP2WXE/2fk8q6yGeWSOSostFwYlew6Wt1acQfYMQ+d7VA7B8yFe0/Rqv+HCce0OfoUmzBH3mloEpU8a93m99PE2ILst6bS2sDXkyPbwqQj4sr+TnEgDAdleBr3NT4cV5s5B/Ku1qqTQZDgDSgraePw3LiGqRbn6KdrCJkbFPTL+Tx/f7gEwJymZqx7DobzdpRqDEp2EQGy+mMqsjaJbTGRa1Ea+5GVdK3N5sGesDOszxhoIISIJ2VoRl6OHVeJOTSNdNrUuW5a4J7xOrN0LGOjWAsqW6l467LhNaUklNPOfnDLwGJ90m2jY5I5ikf1cP/AFYh3Url4jsaMtFdMuYnKSeU0xrI9y1V903lJI5LWW7g2qmJ5tLIbxyAQpAQ3Nx02LQD8WI6UdX8Ebg7XEKpOuHOs+zJyxu8rl+PnO8xZPRzPVzKjzJT32onH9rEW+UPsURbJIEgkq8V3AC1hJy/o6sTHYuSZXRjQq9lPOCI0b/FgGx1luHqiqAhsH7yTb56REFPp1HvpLT4dMmAW2BTbGRFKUyMo9X0OXofawS2pJaASeAp7yCF4D7LYj020r9r5Mnt+aTr6tMcCA/ox4leRbmFE0Z8inm04bZXrQkHTxBAFqpXEJ62m8jD63Y+rlT9LEz2/MN44HnAHDuomIT1rHycA9TEe6ltT+jiCuQWlSUxcKe9CcuW2PlgOYpQD3m0fpXYhnWPwygQijxy5kMPMQYFp6LfRty4l/RCYjY+WI4VBjr5yL+zFedNc0xiBJJ7aV7gLe72vSwNXuDkEqc6x5qSdSrfzTnPzh+oHFT9Oh/d/muLf6kcrXYm0n41SaEDzUa9TX9HFQdOh/d91GxXrD2TeSmZ3zzXPfWfzP8AnV+qqNiweqyP/g7tT15mL7hHF/ixC+n0BKZo+g0DfezJ/Fid9WD16ObSPec0n10jy64ySbK7tU164467E6NDznaR/wC2VcVVsbJ2yx+0it+tl/hxb3WxFXZfRdfOm0W//SMVeopmEHoqV9xDt/iw5zHIJbF0R1dvpQeo+rttx0yHt2S9O0tFd970IxzN1eppT6vrFcdJ7TnA2WwrQtJF76KjV+zc368dTgrNKxMRcgKmflBP/N2X/wDwh/3uJd0eYb57eCiZLa0qBvO/9LER+UCtNnwV/wDr/wDvVxKujEVJDX/WR/WN4rcP0sMT7Y8gjj2Y8VWOw5abS2qfby/uOlq4k/Xl/wATTe6P3fR5fEW2MgO0dsGtLTliOBIY8lK+HTc2rEl67T/M0/wx+qmiDELD2H+KM95vh5Jz0CY3Zb83H/ZqxxJ+lEn5Q1OH6+0LiL9CHFctx47uLhSg+iXv8WJF0ibyz/V7xwXEtI+zTVO8h+0XoOPf/wCrjiseph+Oa/rtPeC64s/P5QWB6nxD1EhbgP0bsVr1I7PLNnKELZnC/wBSlWP4cVaoJeI4qVhAaSrT6YsP5FzI8yv9erMMP4cUx0Db8kyv5tfxNi3Olh/mrNfA/u7ZeGKf6Cf6Hlfza+rxtgqx7beSankean3yo5K7Py3xxffcuGXRGSmcg/OD78bfKXf+boe7XGf2lw36MvTNQ+qQevuwqh9t8Eme7+Kb9ekldt5H1hx6uMdv8OLJ6DoUngp4smr/APWJK1MVh12H+ech72H1bvFpdGkpPlDXt2flvdxinqP2cS071XHigqd0clFc2nkpT379l9dCLv4cQTp1m/yeVBSgjJ85qFavH0f/AAxOdpL5I+ueT38Av+LFddLW8lmD51k/c1MVK5zUlIXWerFaRbPNO1ZPeaPaK/Zw++UQP52ynrL+umjA3qvPktn/AGvuwQ+UMa7VyXdxP4MAPdHmFJlU8Cph0df+ac6PaH7nxXPUZlF+bQvSrfPGQaiKAIr9nLczNzerFhdFiP5Kzp7rj3fncVR1KZ4/kydib+R/XcRYf2VXDvN2cvVBBIdz9E6+UF/xsn5uX7zdjn/pUeA+JvOcdCdfCV2sg86SUPZ2lsUB0uj4e4n6icVK47ZPFWKdmhOMlFW0KAaqCe/d8F1NdbbczLRfXhzl8sqxyEmNmFAasCw1MpKj0vo9Xo3Yzk5zu9JCKRGD2EsQq3VDaua2l2nzYSlgNqPRRaacKEV1NVj4rlu+/GdKnTZNokGqEgGh7iGNWqtV0+jpw5kz0qx6aEOzHjqI89B4VXThCQ3KNQpxPBQDcysrU9m1cZaI2o1dNvaaAhq2kG3w4UBJN9nxKVAqWkZqJbQooBuZm9pl7MGs7LSzXbIjEMpWkgAHAsGW1ma79WB+YIoEUx95kkWpUAdi8vNq8OFZNn1AkQs7AU4AkgUWhrzfablwtt0kz2lmV0jmF1HrwLAJwAbwtdp5cLdBQDmQoLUqwQdq0EbsQxu8Ny+HVgfnctIQkhHk1Qcw0kA2Esy+0y/aw86GZELmI2rq3Uj04m02SoKlfE1rafVh7SEtitObN3pbLRnjYKgAUSBhdpdrbd3da13NrwyztoZkYBQbOWjGORQykC7S0cl1xtu7FwN2nCA4Y0oQKA1oQNKklua7+5sFstkY7UNtQ+87bLqkrUatKrasmpf4sS2UQT7IZAxFrWvSRbIhGhqztdVbG1LHqVbvS7MMyjlfKAA1bihVnV9Sg2q3NyqeZVqzYJy7AmCtIrcDHCxobSFq2mMOysrW7tdHLRsBIs6yp22Vcuu7oxYMGVkJZmsttu3erChKRCKbNyrKWvElTDMbpEKsQFtJrdrju7LdOLV6mlrNB5hRfrNeP6WKn2VNI1xcyPSGSjSNXSV5QP6K1tVqquLd6k1rmMqPbT7q8ceodFfdO8fILyXpl7xgHDzUZRdWZP8At/7pMW71U7ASeC1qikl1RUEaW7MVNJz5sf8AOW/jxevUDH5J27wTw+pafix2esWsJH3dcIaQqVQ1wkf/AMqgYoPKZn86o/U/+HHRfyednj5tK/e5s9VB/wDNsc+Qt5TN/nx/3uOk/k+wfkX/AEkn18mIqhiiT95q3hma2JAOz/8AVTDP9HI4oM4UW0zRPeRWhIR6CnL4scvdAsgWkmABNI80/m5Qn8VuOv8AbOTuhcDtKN+sNjlbqphJlnApxgzYHm4yZdeOI8G8mSTJ/RS6VoNbDQIBEW8Sm8WXPm/yf/i33YjkEJ+fyAVJCKOHE8Ce7FlZnOPZIWUJV4exBHUASr4eb0sCerSMHpBJwFLZad45XpjTrOgAnYZ+AK5jAsL3PZlLY+JAQ9ozvIO4tMoqeFNL9uFEi8/6uOJ91kdF7czkqUrPOw9wWM8MFOgfRHL5nKkOoEqk61NHFTcPZbT6WH/ENDdciyZ2AqOqCiIBg+MH6FURtz/Tsv8AA+DWc5D70/GmE+m2xN3tdIRVrbkHeTULb9rVg5m47Y5UK8S+XQ8K0pOlQfR7LcKm8EOIyJ9AnrsLTSYcwI8dYpjnudvefqxGumo4Zb1yqf14ne3sl+UzqOAWWRQPMAzADEK6dc2VHmkUfrxJWg0yeXmFXwRiuBunyKKluB+FvwthaRKLH5t2nr8Iw4TKirV/1cp83ERuw/aXDjbsdDDwArlcoeHCtYIqn4rsSzBUPeaSNhQHbbeRl+Bvq4Y22cnkE+r8EWPbcXyEh77ae/gcFcplAMnCe8u6+sgQ5Nv42wJ7/gpQfYf+X0Q+I9nvH3YC9IxR+HHiR5qgHEiy8YuFeyor7sRnpDzn3/qrhVbNRYUzUUi6MwVhlPcqQ19zSuuA/SyKiineAfPiQ9GB+S5n83lP1zy1xH+kZ0/fiOZYVNGrXBG3/hOuquKsiet2/scw392GfSebgfhH7lwV6pY/Kx/HJ/8AZ8zgR0kIs+yP3YATqEcFO8DrweKpbpYePupicfJj23uds7KetB87ijJ7ABKWy5r/ANbiE9Kk4n6v3406KbSMLwyjgYZYpR6jHKj1/ZxyDb1nA7ivTMOfZNjeF9Qto7MDZGVJCOzO5Zyak0kMuXWtq3f8pjU+jVcfPT5JKFdpyKe35hmkIPcUjnRv2kx9ENs7STLGabMGKHZyyy5qaR7N2FIglR3bU+8aa2ka6pGCra2lcfP75OuejfpBmWiJMMsW0mhLKVZon+duhZfCzKysVbGDiT2fh5rqqEZAGbz8CmPV18lTP7aknmyZyluSljDpmJxCZGIuovMo03am08MOetLqWz2Q2zkJc4uUi3mby6IkWcjzTkXgBiIl0R6btWrHTP8AuexAO21800H6w6/w4qH5YvWdBN0myWUibePlMxlhMwoVSQOCYqrzSLctfRbT2q2KdJjW4xrt7mn5hSuLvwRaL9l3kVbmzT2+8/vODu131L6nm939C2AOz27fe37zg3tkUkp5nm/DC2PdavvG+K+N6g95971iQfk83HsKEjuOuJQfxYIdFvpT8DfiTA52/J5vWU+shkwQ6NHypp6D/XxTFWp3H/ewKSjZ9L72oJlOwe8/ibBnpSPyh/zafvfAbLnh9Z+65sSHbzgZyrCqhUr9TS/s3Yd5h7SNx9EmN1qVQEx2m+ZTTaKfk8Fe6V/UeIkp+H9eM7NGjMfmX++jYV2tIWy8THtadj7yRNhHZgqs/wCZk+rhiGZpGd581M4AYinGWoP7U22VzxfEn92PbQ+mn/Otj2yjxj+KP3Eaa42zqVmmp/rG/UOOLH+p4eqoR7AgfxeiX20eGU/NP+9MJTL+TS+p4z7+Fv8AFhfbY05T82/8GEpB+TT/ABJ92nETe4Of+SuOHtyP5P8AFOOjQ/KIviP1aWwHh7G+J/xNgz0bb8oj+I/ubAaHsPxP+JsSN947kPMqkf8At2/1HyCL9Jh5ZP6vHT9JxTCM/wDor/n4/wAJw46R/Sx/1eP8b4Rl/wBFb8/H9Wk9uIGn2bOY81fqD/qHn+U+QTjo+vlG9cU3u5DgNkUrGvmof3tg10bkpL7kk+sW9/6OAuQaka+tW/eeGJROu7w9VWt1DOZ9EU6QL+VN+ah8/HuxnabUhyi1/wCUufrATu+02NdsyflMnnEUI9RIUN/FbjO1R5LKeb5w33kRNx9rTiAZU/v8pWhbrasbvUJ/soUEg4nyU3bwJ0HDDYyndJTjpH1cW7sFMjyv+am49g5DhlsEDcp2chPnIoWXAE948vVWWMswcD6Jac1zma90X4F/awn0gXyeV7P9JP1acLOv5XmvUIfN6Axp0hGjK/1n7tOIwbs5D+1WS3svnj5rSCH/AEj15aT7yrHAfKnyUJ7qDzcCG7K4ksMf0p4fQyDzE6W/SxHcmn5PCfUn33W4nY658PIrOrU9VjY4+afZ5a53M/YP7CYbdLRpyfxT+/wYd54flma+x6iNCYQ6YHTlPjm+7RgqZ7VPkP7SjcIFU8/MKF7d7D/nuxVnWR9Flft/2qYtPbvfirusX6LK/b/tUxr1/crT0B71nP0KI9Q6Vym3x/8AkeX3U36f4ccE5KXV5jbTs4UItr8WO++oQfknSDzfyPJ9fl8cA7PY+7gB7yP4seCdJ/f/AHuC+oOjfuDz9SuqvkiyD5xBStNztcceFa7PzFf2sSDq/X+cMz+d/XYv+HAL5IiUng4dse2PcfyDMVwZ6tHrnMwfO4++xMYmF7o8VvVzddjbKH8yQ/1k+upCYqDoMP8AhHB74/7TFx7Ob+ZoR/zh/V4FU4p/oYv/AAli+OP3fSXY0qw7nMKqw58lefX43lct8En3XLjlvrG+nyP50fUNWOp+v8DewfBJ++7HLXWEn5RkvPeD9dWxHX7vw81LSzXT3Wc3825P3RfV5HFF5qWpJ8/6h3YvTrO/4tyXwxe/6JcUjmYeJ9X+aVxJUCiYVE+lyeS+2v71xPutNaZgD/m+V+s/NoGxCul0dIR8a/vXE762ph84UU7YMma99PmuXWg+0uKwtM8FPOXioI3YeP8AmmIj1cfQN+el++5sTG3gSOIA4+YeHjiI9XIplz+dm9ddWKru8DzUo7pVwzQD+TENP6RfrN0+IS8DdtCKfqHdiwpwBsmE+eYfjzGIhvKn3f57MWqmQ5KBhInmq82Y9dqZon/URU94b/Ddi4uruOqZw+aIn9mXFQ7LSu1Mz+aj/ezYuPqyXyWeP/NyfcbZ/wBnFfD5/FTVcvgopC7ryuV7+DHzeblxCeszNF81s9mNSXAr5yEZa08OJbva/wCTwxCunP8ApGz/AM6fwtTEVYW+Cma4mysvoCT89y9fTP1ix+OEelH+mz/nJPq1th11dLXPZYe2fwthDpev5ZmfVLJ9etsWf9PxVf8AP4KMdMR+TT+pGxIttS/kuzPVkIh6z5Sdv4sRrpUPyab4G/yMH9qP+TbP9WTjH/aS/wCLELRny9VI7Zz9EHZv7sVx1gnynvr7u3FjscVx044yfeP19+K1XKFK03XQ+3v+Idj+sZn9TYoPp0ahKec+/sxfnSc/zBsX3Zr8a4oPpaBo9bH6sTYnIcgo6AufFWz1WE/73M/685lPV4c5ihenp5j6j+LF9dWr06P54efN5f8AZXNf4sUZ0zXg3Zwr7jx7cRVx7NvJFT7x5qrOiv8Axps3+tZX1cRPFi/c91RZCTYvzqSGR8yz592b51MIzImazESsIkZUVt3FGv1YoDYslNp7PPmzWX+75zFi4OuvrAOX6PZbLRmk+bzG019aQR53Nbx6+00kcY97ejjObEHkrTpkAKhupJajP14/kD/f88yFP4cXX8pnIqcxkqjj8z2DGTcQSjRal9Hxc3Nik+pI6dof1MD785kOH7OLu+UtmKZzLjtsyuwGp3U+bJX9plwosUUol1CJ5Q9tAsv3A20x2ptdqbMyo9b+6lWxxf1AHW3byyfrOO0duRfzbkva3nv4N/6sdFo73ZWRie8FTHQZK9Jsv/VxT338P2sWZ1uwWzxgggmCEnz3ENXFc9X/AP8AfTlvXCv48Wt15tTNqf8AYxffr44sUT2Xf1H0QVBcclz31ov5XZYHdm1+86cW70ijtRO/iv3G3FS9aZ8rsvu/Kk+/F8dZeQCiCnC6CFveaLXA0x2nnkk82aoXlZalxXvHm7KNx/Zt+vEe6Ljy22T3gZPtr26cEI5bXY9w7uyvmH6Vv3YY9Ekum20e2gyhPvqq1/axGR2x97CiFpR7o/tovmQZDUMsg4cADY1tB6OnFXbPzJ/lLavtJlK/VdidbGIEqcaCvE8Oyjf4sV5sxv5x2n8OV+vgynEFQQRz9CrLXEg7/wDhWZm8wRloyO0ladnHTgbks+1SSa0SXzAAGN/s4IbQhHzOH3ivvC9mI/G9K+ayT77GXE1QRdQNKBdUe2XXZ2WQMQhnnqvEAlpGW4jxNbpu9HTiytqdMJctNWOy4ompkWQA2qukPpX4sVP1VN+RZYdtJ5K/XK1MT/p9DSenmSP9ariKl7uRwUrj2gop159MZszs6UzOZCJobRQKq1uZqKiquplXV6sWzkPociOwuZZPWKRQRBfaVd0zXe22KG61GpkJB55Ij9zW/wAWLf6CbeMsuWiIUCGOQqeJJqqLQ/pNh6V6hncPVJ5OrJUY6Q5mtlT4a/5+FVXAHYb12pkx/sMz76W+fBHbUx7D2Gv1UuXA3omn87ZP1w5v9UeBee1A3hM2wJ4FLZvPVdu3mP3VtxGOszM1VPMFI9fY2JBLGAx7+JxGOsQ6F+H79LYgqnslSNu4Kz9itTo7kz37+T3/ANLisulDeRPfTz+vFo7EH/BzI+Y5h/3S4rHptDbCR6vrODrd1vIIaR7R5lTjqL/+97ap/wBvlR/a4prp2v8AD6u7F09Q6/8AB3av9Yyv8eKW6dP/AHfXwbENf3TeXqpaffPNUl0xzgVM6pBJlSFFoKhSJFluY+FbY2+0cS7q0kp0Zz/9dA9dN3l8RnpHlLjmgFLEpHRQCSSHXgAur2frxY0HQ18t0fzQKHcz5tJYHGpWjaLLtQnmilR45Y2ie1laNl1c2MJ1RrbEwStIMJEjYj/XBnlj2f0XZzRBDnST20BzbLXFazn8tenEK70p2EFrqg/axM/lFLXZnR0f8zzZ85IObl7l/FisOhhJda8aU+7E20eHkoti6v6u8p5KNvaPq4AK38WOhelGajGy0X+l3hbs7UsspX4v3YoHq+XyMX5w/XwXF2dN2/IouA5jxqKkG5uA9FbW1Y6zCxqE8FiV++FVvykx+RQnvbPN9REi9mJF0WlrIfU0fuHlFXEX+UUv5FB/XG/tVxIuiPOR33R/X5RaYi/1jyCkHux4qt9kv/OO2KefKj9eJR10f8TZj7A+qyDER2Q/847Ur2lsv66ULf4sS3rqH80Zgepf1pEoxXZ3H+Kmd3m+HklehcK/kx43buIDsp9HFQ/DazLbiS7dj8q5qDWot7wFVOJ8NrXcPdhl0RyQXLZORXQmSGMOlyXg0SmlWvttjXSy4f7dQ1Ynz8B2VBVePtcv4sTUyQwIHjtIlsLKo2WzRankxVbuFHMb209prcVf8mzKhn2oGFfKTnzEURmrX9HFodGAGy2cQit0YkHDsMayspr4bWxU3yczVtqDsuebs7tF37VtuGcRrsPNRgENcDwUz6Tn+a80PYb9ztX9rFO9BX/JMr+bX+0xbvSGT+bJ/MYz95jb+LFPdAyfmeV9SgernbtxFXPbHJS0+74qa/KNH82RfFH+JMNtgSflMfxj9Yw4+Uc5OzI+6jp6qVZf/Vhr0Zf8pi7+I/B24GoZq/BGy1P4pt11H+eNne9vrrGuLS6PRHeZH17Py33FM0v8OKr68HrtbZp9qn7PbiyujzUlyg41GQyh89AVzTYlpmKrhxHooXCWjko5t16Io7xLN66VspTFc9KD5Gb4H+vS2J7t9hQ+ffP91iV/abEC6SjyUvwN7zpbFSsc1ZpBY6r28hs89x3n10/+S4IfKHf+csiR5z+FcBuq2YbvIeq6v19mCfyhG/nHJepj+DAA+xMbwiI9oORUx6JP/NWc9ZPu7XxT/U3LR8qf9q/11dl/ixbPQ5q7J2gRyqyA+erlmH4WxUHVIdeW/Pn+044Nx7nL1Qt/N97FIuvzhtlB2WiUergP/TigOlbcT78dDfKHT+faD0swPxY576Xdp9/9/DFXE988ypqfdC12TmlABoHoBVXbQQFZTUelc3DV3Lh67RFLrXLitVOlGqbVZSuq1VVa3LzYD5BSFBINGoQKc1PN7N2CuTRiXqoNy0DGtAaqwIt8S8o8OM+0qZNsnAAFqDQgvQXFiuqoqvKq6qs2Nn2WwU0AtJB4kcGI7SLuW3BHdOzgKSHVW9nmbgGLeHw3YH7fyppG7ArfHwFQalSysRb4bvC2pcNmUkzatCxPHh6+y1af582HkCn+jLkVHZcK0PAelzNy4byxOLARXSeFRQqTzfF58eyWYZHqPCD2VpQi6g9HDwkEntPMyADiACGISukXFmao9K6NW3eHPQ2VjOgIFd1NXia8I5WHDl9LCG0YAwXUCRVm84Zjyj0rV/fh/wBGUIzFOw7uavbShidgAfFcuEMwnJVk5fOsVZQlTIb13YWhCrc1Ta2pfS04ezZBJjGRIyBlYSvItFiYBmVVKtqj3cdtzczHhgdFljHaJL1BuDx8ATG2ksrc2vVptttGPbpKhaG00Kq3AOtbRxXla1rfZo2JJUKR2fIeKMXkawiGjGl11vD0V86811uHKzyCMRSVUIwIQgAAFrCb+fTavN+1hPI5DXu0ajVJUNSoOqottta1ltw6zmyJVLK1oJjB0lWC3lWJo3wtp5la3BCUk5y2fNGUlGrl2YEUYqfRV7dS7tl8WLb6hW/KsrXsuQffdis9n7NsgmoBZa6hjQM1ArA23Myrd4l+HFk9RqflWU+OP6zXHp/Rf3LvHyC8m6X+9Z4eajWY5s1/WmH9pi+/k+L5Bz7YH6u7FA5vmzf9ab/vMXv1DT0gpSoLj79P+LHXEzTI+81xjIFcHn/aqJy/0mb/AKwP+9x078nmEnI9vDeScP0ccxRcHzf9YH/e46j+Tn/oA/OS/vXEVYxQPP1VnBNnFjl6BWVIlA49k/ubHL/UNlbs24IqGhzXD/psvjqLMzijDs0n114Y5o+Tofy0/mM5/bZbFXCkhjzwWppBoNWkNkq4dq9WizBQXcKjVIWlSO7jik+q/J/8I5l8wzAHuCyfw46jyo/uxzV1URj/AHzZrvouZP41/iwVKs5zXAmwnyKirYSnTqtcxsE5/EKw+srIfluyPazMg84qIv8AzwT6rMivzcCnEPJ6qG5lx7rJT8t2J/W5/wCwXBTq4y9MsD52Y/ezYRqHqR97Sk2iPxcxlPoqJ6YRV6TwL/tofuG7xKesLZoHzo0oTPkiPWGzVvZ+jiK9I5buk8JH+uT9W7X+HE86yV0zfn9nfrzfZ+zi0xxFuH0WVVph19xP+Sje1o7to5gUr+Uy+oAK7f4cQrrrQDM5agA4x+rjxJxOZ2H8pT17PnE/v4u9PhxD+viEjN5Wvfuv3HFyo6GtHAeiw8GwaznbZP8AaU6ycdWf8xmT9Yy87fw426Sw0MFO/KZI/X82gxnIDW/5jNf/AGXMY26VPqg9WUyP/wBlgbFwn2gHBZjB7EniFG9uHyEnwnB2NaZKD87L/YbO/wAWI/t36GX4DiQ5hfyPL/nZR9fzfZuETDwPvapAPYHn9ExyxFw+vEW22NZ+rEih7RgFtrnP14OrdqHC2f4KUdGYvyTM/Bk/1zTYjPShaL9RxLejR/JM18GR/tcxiJ9KRoPuGIfyFXJ9sxF+qFvKxfHJ6uAy2ZwJ6TJo+yv3m3BPqkFJE+Ob1/8AJczgZ0m+jp7vuouAHcJ4KWr79sb1UG34qlu76q//ABxH7fIt5yp/WSuJBt6ajN/mtcA1+iPwn9+OQ/1TyK9Hwpim3mEc66uv7ObU3CTsEy2WijSLLR3CIOkaRGaS7VPmXsY7x/o62oqjmNfJIb+ecuOHHK5sf9nPinM6eJ+vFufJJf8AnrJ+uDND9iXHOV7SPvMLsKF4+9hXRvyS+mByeX6W5kduUy5zCj241zVn/abvHC3Qmd5NrwySMXkM8MkjNxZpJJUd2J72aSRmx2L1Hx1yHTdP/wAnSn7jmG/hxx30Ab+c4vW2W/tIcVQf+rp/1N8wpWn/AKN4/ld6r6H5I83xP+84kXSAeVPxy/gy+I3kjz/E/wC84knSH6U/G/4Ice8VB7RvI+i+OamVTn9U3f6Cbz6fxJXBPor9N9iT9y/4cDSvkZvcPuqv+HBDosfLD4JPr0NiCqPZv8fIJsN7yjz9UGjFK+pnH7TYM9Ln/KX9SAe4hpcCCOf45Pxvgr0nSmZeoHFbvVxeWhwx94zkfRNPsao/mHqsZ8/ksP55v3S422MOE/5l/q4N3YTzX+jRfnj+58b7FH035mT92Ine7dzPmppmtT/pHkmWyuaL3x/vXC+ca2efgPpH4e8Yb7K5ovij/euHW2v9In+MfrRMTG9SOHqFUFsOXDY8eSV2yeGUH+zf662f4cbT5emWzI7w0fu7Uwhtn/kv5k/Xx/8AjhxJLXK5o9lTH5+GpP8ADivcMbG//JaDYNcznqf4rPRsflEfxH77WwFgHBvik/E2DnRc/lEfxH7rW9LAbLRcGPtyfibE4PtHTuHmVnls4cf1nyCK9JT5SL15eP8AE2NXX8kk9U8X38v8WFOkS0khB4fksde+mpsekH5HL+eh+vivHFZp9mzmPNaJb/1D5/gP9qW6LReXFe9ZB79NP0cAcivk182vzU5jx1YkfRM1zC93B/VxtwA2VxQdvC4+rgzel8S4mB7buTf8lWDB1DP6j6IntqGmbenfFCfN3Ip/DhTayeRy3mGaIp59I/8AVhTbaflR/q8Hr8Q/w49tr6CD+tr+DFTWltPw8lrdWBUq8vUIjs1KiT8zL6zyGmB3Rs+QT4P72wX2MObu8nN6/Ae3AfoufIx+az9dTgCe94equNABpneHeiXdPy3NdnBYfwJXCfSNKR5b+tfwd+HBH5dmvhg/s1wn0o4x5X+tD8IwwN2ch/apC2WVDxPmnkA+k7vJSU/RdicR3Z61y8A76Lw7Ox8SeHsk/MzfgOAWwoqwQdnKPeTcaYkYY1vDyKgrUy7VA3HzC2zI/LM1X/Z/eUSmG3TQacp8U36gmHG0F/Lc16t35j4IsIdNzoyfrab9yYlpnt0/D+1VnjsVRuJ81Cdud/uxV/WGPJZb/pP7RMWhtw8D9f7sVp0+XyWX/wCk/tExu1RNMhWtBmKjDx9CiPUmKbP6Qkf/AMJl+uk6f4scDZIrSnf3do7uOO9+qVqbM6RHzbJk9X/KIv8A1Y4L2c3Ejj2gDzUx4H0pH/Ufe4L6e6MGaB5nzK6l+SID85grwpHtgU7f+QZhiQfRw86nK71q9uivnrYtcD/kftXNQ8KC3ao84r/J0/Zgl1Nr5Q+clKjsANi4w8MOyF0Fazl2fs/NAbHy4887e8VVeI/RxUnRB/8AhGlPPGR+mrYtPLKP5Iy355vvtuocVT0TT/hGo9UXvOpeGNKr+XmFXZt5K6eujaO8lhbsFsgA7fRrx+Jsc29Yv+kZL1yf346Q655g0kLKKKRJQdtToU0xzj1hRflORHtn68BiB2fgjpZ/FdH9YMJGzskSa1soPMu7/hxVDxV/z+vFsdYeWAyGSPHVuqk1PbF2D0fhxWAXjiZwlQyoj06g8mndrH78Sjrab8oQ+eDLjv7oIMR/rETySfnF/euJL1sZYiVT6MeX92qCBh/FisR3vBTg5eKhEWYNrjuKH30BVv4cRfq/gJganGksv6ziRQr2/A/7sC+qlPIS/HJ6zWrYpgS8TxVieyfBW5nlpsaHz72vnpqzH+LFbx5og9v9+LG2t/xSnxA+ocZcVdXFitmOSgZtQPJn+ccyR3xIPN/nmxdHVX9DtD+rfrtnxSmRP84Zj81H7uJxc/VT9Dnx/sqfekuK+GHa+Klq3HwUPCUA9w+vEI6cJ+U5D1Sn92JuzinaP78QzpmPyjJH2+HcK4CrcWRMmVZ/V5/p+W/OH1eB8NOl3+lZn89L+NsPer1fy7LfGfwPgf0uP5VmPzsnu5mxaj2fioZ7fgot0sP5PN8Bwaz/APo+S9WXQe6jNiP9KR+Ty/Afr5cSHaY8hk/6uv78QAXPL1Ux2IX2/q+vFc9Mz5T7/wB+LFj7Riuemf0n3/VirVFlIzNdC9Kf+INjDtoM1+NcUF0s8HvOL86TA/yFsgnspPT16lrihOlh5O00Nf8A3xNishyCCkc+atvq1I/3v53znOZcj1C3NV/hxRvTNef3fxLi8OrWP+Yc0f8AnMIp29qZhq/s4pLpivN68RYj3beSOn3jzVS7GyxbaOzwvEnMQkDzhJlc/sxs2LO66OqSabZMu0FcWbMfNQTQHtCT7RzEu8X0Wungqrcy9nLiuOjzEbQyjCoKGVwR2goHauOv+jnQqTM9CNtMFkuzmdz4Wq8JI4ZkfeJ4njSSFqstyrST0WweAoMqlzXCSQY52hVdIV30tVzTABE8puuJepGLye0vPuIR765zJ8P2cXT8pnKn+UYxWlcvsOP6hlEbs+K3FQdQsdy7R9UGVP357KqfxYv35Q2y7trkUramyD5qWZWDj+i2KbKcgq898GUh8n1dR+E/vXHanSThs7Z/wyn3ku3+HHGvUflCkkqGoKbxT5wVkt+1jsrpU1Mjs/8ANuf22xt4EQwhZ+IMlU11ap/wnyvn3afdezYtfr6Wmbp3bqL6hqxVHVnw6TZbzCNPdz/+rFrdf8v5WaCtI4h7ubEtHI8z6JqmzwXPnWh9Lsv+tLjojrZXhlP6vDjnrrHPlNl/1hfvx0P10nTlPzEX3aWwqXef4eSZ+TVWs+VH3/5GB3QVa/74fOI9n/rlVT+HBN5Oz34YdAzw6RGvh2d7vplwnXcPHyKcZH72oblYOPHhxxBtlJ/OW0h7OX++jYn0I44hWwY67S2ifVB7+IxUqjLmpqZgFWlnMtTJZY+kxPd/q14YiuYiFTStLH+s2tiXbVb8gyY9ZH/Z4isw4N8DfubEtT0UbVDuqKMfM8v68w/upvuH8WLM6yEpmjw/o4fwLiuOqRAMnlfNv2+vy3H9rFk9Zh/K2/Nw/wBmmI6XuvgpH99VR1vD8gfzh4/xLi0uqjLj51Fw/o39daLF/ixWHWwn5C/xx+/nXFqdU9PncXwP6/DFxw1L3nwTv7sc1C9rniAfX9dGbA/oy387ZP8AMZv7t3h5tYavv/e2GvRRa7VynqgzfuA3d2Bd3hzHmn2Hkk80huPvOIx1lp5NPcafd2YlGbNWNP8A3xG+nrXKle4H6wBitV7pUjMwrV2OP+Dez/6xJ76eVxWfWHxiPwjFmbMlp0dyA7hmJD7gS6/4sVl01lrFT3/dThiet3ByCjpjtnmVOOo3h0d2t/Wcr/3uKZ6WrVlB7CyinZwrb2+HFx9Th/4P7T9eYy34Xp+LFR9JO1WpWjofUeNw/DitiPctjcrFLvnmpd1D7ISDPZtlDIWysqs7PViFkgYAeFY9Ph1YL9XmzXOVjzMElY8zJmRIVtny8o3sqlJonuRtPpLdikemfWw8UOaEaLG06NDcpJYGVkViS3Ku7WX7VuH3VD0a2jlMtFmci7yRNRnWDypSq3Uly73X2/6xVb7OODxeEFen23mQTEZ/Dauno1Ax9m2gLsvYXVPBm48pLJE2WzGTR44J9nOkQSN2Z3RsrmEky0sbszVVVX4sVr0m+Qkz5jfZTaEGsszQ56J8rIHZrza8CyIy/ZX7sWJ1JfKSuhVc5lI5HAAZ4KwTDj2tFL/iXHQnRXrA2bOBbmTCaiqZlDGQfey2H4rscs2npGg+aGJa8fwuMEeBgfArXLcLVbD6ZB3i/l9FzZ0c+TJtOFEXdQzWuTWHMxOCD362jZv0cTTpr1W59srAi5Sd2QG4LY5BLN6L+j6OOpMjsaF+SXKyfC6VP6JwSHQ7zBT8LEfhOOwwumdK026rqLTbZfyKwqujcI50h5H3xXAHyhOqvPSZaNY8lnZGGbZqR5eRyE3isGoitpt1Yf8AQrobmkkJky2aTjDzQSrWkiV4snhXHdj9EXoKB/qkcfxYS/3syD/XDt7JGP4mwf79x7Xlxw3mh/deHLdUVfJfL3J9HJ12jtAtBmVDGK1mglANp40LJa2JF1y5Q/yRJwarbvwtWu7i7rfSx9GX6Py+lP8Apg/vXGk2xZac031iM/wYAdIcU1pDsKb89vgj/dNIwety5L5r9BMwL8qARUxQrxNKER959m3Ew2/tbyjJetoCjtWoA1AA81t0jNbjut+j7d4r74Ij+uzDbM9FQTVo4W7ObKxHj77cEzpTUY2HYVwPP9ELtDAmetHwXCjdKDEhC2a45EY1rcrC2lPSxVXVJt1oRtNkZAxlWgahLXNYwH2WZsfSzM9BIGrdlsg3bzZKM0wIl6n8iAx+YbLqeLfkcaknzm3xYid0rlwmg4RyRDQtiOsBlca7Ulu2NM3ewK+YaQyA/axT/QOSmSy9eHD3VAe7H0ql6oskYzEclkDE3agiZENe3gre02OfOl3VPlI+kezdn5fLw5TJzZSaaeLLM8Yk3aTuovfeNF5Td1VLblGLTOlFGq7tU3ABpJJ4XsoTod7BAcDJVF/KGmB2bH2cXX31uVv4sMujc/5RAfOy/UCtv6WOkOuD5Luz3yk77jNq6RSOjrtByqSBGdTZKrK63eFl5cM/kj9UmSm2Tl558qczmIcxmo1naeQNIscrohZL1j0qzR8vhVu3DP6U4YzVDXQC0G17gkeSZmh6sBpIkgn0XOfXsKbTyNOxWNP0LsS3qw2s8ubRHNQkKxr6ljWWwfoyNjq3pB8mnZWYkSSXJTtJHyMM5KCOFvhlW7T6WN9ifJ72ZBIJYsrm0cBgD86ZhRhaeDyMvK2K7emWD60uhwE7lIdBVywNtPNcW7WnJlk79R/z+HEY6QfRSfAf3Y7qzHyZ9lkk7jPVYkmmYY8f0sDc38lTZLAgw7RAaoNMw3ZiOp0xwJJ73w/VSN0HiANnxXB/V2PJZT3p91zf4sSz5TcIG1csB3MPqrEvZjrfZ3yQtkRBAibUASlvliTwN3HRhfpv8l3ZecnWab+VBIlKWPatbbOxYG8OGb0wwHVlvam2z9U37jxJcDaOf6LmLoG38y7V/OZX30BfFP8AVJz5X+sH30MmPoJs35N2zYsvPl1baQjzBQvU1YFC1Cp+baebjiMbF+RzsiAoUk2sN294uYMK3X8fyXUt2Cf0y0f2ILrC9hv5p26BxPasL8T9Fyf8pL/74Gp3S5kY5/6Z5c3E1HbTtqfUNOPpp04+S3svNZts1LLtPelneiUVAX7aD5td7tWIVtT5G+wjUsu2JT+cZK83mgX0sVMR0z0cXkhzjJ3fqpqegMSABa3H9F8+9h8Ar0rZQ0bUCAbiLeZlt8OH+Z2gwZvDUkjuHG51NLfo9XDFtfKb6AZLJ5rKRZGCfKRvAWkE8jSFnSRkEmtrluVuK+JsU/Ns8tUkk2IN4zG4BeUEeG7lUL6sdBhMUzFUhWZOqbiVj16JouLHZhOMnHcFZ2IAqFAoSTVV1Dm3bM3xYbbXhqvaKKzKqA1YsQzMRdyx6W5dOHcqRoug0NDVuBry283h8+B08jPSoFFY2hODVItIqvhtW7FwC8qBaSPWoBp9HTsBDean8OF8tEOYkEWmorQktctT6PLyrj0YA7eN+vvIUHSOPhZfRwmVPDghPCo4ggjT8LNy6sMSQkmuXzShSrAauyo1KTctAf0cGNgZgByp4MFlpxr2ROrXfiuX9rDTKiu9BAsUA1tqy8qkm3w//LGdhbLYz0UVrHPafOu7fj+j6WCAvKYqw85HaTugz3OKvLagVVLMjAtc0TMrNVeVdNObD/Ymz2lkskCpCz2vJvFLKQOJQtdb6Rktt5sD9sOlqlyzsa3gAqXut55G0stsfBbdNLcPNnGMjQKBkNC/lN2q+a1rla1W0+LViVBFliCRRK5BuWtzs6hSV1Jcpu5v6S67uxtkMqrSkmQyAGxmAJLFeVrrtTM3iuwDycim/ihVyVJ7JlHNVSzWrd8PpLiSx5LyMTIQTxEnawUENZwW66S1Wqq4SZejB8q1ah43bSaoCVWgIZVa7lUc2LW6jR+VZT84n78U3s6QWGlo8k/DiWYUXWR/q17sW91ITUzWU/OR/rOPUOi/uXePkF5N0w96w8vNBAlXzQPfmZPcOEmLu6h2/JwKf0n964pKL6TM935U493CTF19RctMv2f0h4/o4609yPvNcYz34+9io3xZv+tD90uOovk4H+b1/Oy/vXHLRPHN/wBaH4ZcdR/J0l/m1OHDeze+tVxBXvRI+81fwIjFA8PQKz8+wtbhxtb9zY5o+Tt/pknqy2b/ALfLY6Rz8hCMfUfq4Njm/wCTu/5ZJ/V817+OYy2K+G92/kr+P99S5rpGObk/zQ0xzt1Sr/wlznwZn1V1HF+ZWTgvbUU+umnHPvVPP/wjzh86Zj1eIthqTbOjd6FSYlw12Hj6hWv1lSfl+xP61mP7BcFeraauTi8+oe8hmxH+sLMg53YvqzWZ9dPILhTqum/JlHAUZvf292CLfYj72lQdZGK5g+QVTbbh/wCFEI/2w/fHiedZZHlR/t9me7/S7cQDar/8J4T3b0e7wYl/THNXCQ+fM7OH/wClrwxabs5D0WeSIjif8kA2lL/OM5/51J6qa2xH+vh65zK9p4wj38D2YlG1p4zmpu29Z5ewUqd4/afEuIR1xZktmcqfaj/ccXamQtkPULn8KAHOEzJJ/wDqUXyDa3P/ADfN/V+S5jD/AKR7MLbkjtGUyXDsr+TQYVklVQ4UAB8tm6mvEgZaVh+1dhn0g2kVkiI/+lyQPfxGWg4YsSXPkWsqAYG0SCZ7Wzko50l2cy5eUkUFtO6lT8Pw4kuXA+aZcHs3s3/2fZ3D9LEb6TbUZ4JATUUY9wrw78FZM3+RQDv3sp9/kcgtMOQS8T95pCOoMb9v/ikCEB4Vr+84jG214/XgxHJx+sYF7YHf7/vxM8Wuq+HEPUr6OD8lzXwZD+1zGIp0ibga+rEp2C9MtmvgyH9pmMRbpGdJPrGIvylXD71nL1RbqwbyifFP+rKZrAXpKPJ/d+7BXqxbWvxZn/7JmcDOki+T+ofuwI92eSlfas3mqb6SHifePu44DRnyTfCfvrgx0k7T9WAmV+jf3Njjv9Y8ivSsN7sHiFFs+v8Af+7Fq/JPP897P9aZgfsS4q7NJ/f+44s35LHDbezfWZR96uv8WMDEiJ+9oXW4c3H3sKvvqFiJg6bKBUnZmY4d5IOcxxh0PUrtKAHgSct+OLH0A+RBlFfa23o3F6Sw2SL3MjS5hHU/FGzY5l64+oKbZe24IypaNJ4xHJ3TZYyBoZPRuVfIsvarripqk4mmRsc3zCkaQMK6drXeq6ryXa/xP+84kW328qfjf9ccP+HEdyR4v8T/ALziRdIF8qx485930aNj3h/fbyPovjutk/n9Vqg8jmPgP30w86LfTL8Mn9m+GET+SmHnjY/cMPOjJ8svdRJfcKRS4rVe5U8fJPQI1qPA+qGS9r+a+X8b4LdLT+Un82PxvgIr1DHzs5+8s2DnS5vyn/ox+N8Ij2jOR9E0g0a39Q9U3zJ/J4/VNT9lmwtsM/TfmZP3YTzH+ip/WP4XxvsQfS+fcyfuxE69N3M+aMWq0/6R5Jlsvmi+KP8AeuFtrKd/PXt3le89qqaavZwhsttUXvj/AHrhztsflE/xr+BMTf6vgfMKr/8Aju/rHqlNtx0XKnuMTj11Haf0WVfqw6zA/Jc38MB+vyWEdtN5PJ/DL+5MbRt+R5r/AKP77kxVM6gO53+a02wK8Daz/FZ6Nj8oi+I/hbAjLtQN8Un4m/z9WC/RsflEXxH3crYEKtLx5nkH3O2LAvUdyHmVnXGHBH8Z9EX6THysPn+bRj18xxtmX/IpfPvoa++uMdJT5WD+rR+b0jhOQfkc3Hsmh+6qriq33TOY81pkn8Q/+k/2p90VB+cLXzP7+IxHdmx1QcfS9Zpey9i/DiQ9GD+UR+u777W9HALZbndjt7X+sXNw/abEw77uTf8AJV4HUNB/iPkEZ6Qx1zXbT8nh/HxxnbQO4g/rafXoZcY23/pQ/q0PfTxY3201YIPP87j9fhxTnss8PJa8AvqHh9ET2IxuYUoN3L6/C2BHRYeQj+D+JsGdjHUe3ll/AcB+ii+Qj+A/XqOGP5vD/JWWD3fj5hPHT8uzfwwfgTGvSn6PK+rND8AwrT8uzXwwf2a4T6UDRlv60PwYjBuzkP7VOR7OoeJ80/hHCT8zL+A4BbDb8nhr5h9erEhgH035mX8BwA2AvkIPNaPrNzYNh73h5FA9pBbyPmFtnP8ATc57o/N6EXpYa9ND5HJH25vdyph5m1/Ls3/0X4YsNOmUg3OT+Ob9wxPS79Pw/sKou7lXx8woPthK4r7ptl/IwVqCC/11kTFibTP92IN05Hkofif69ceOjPdQaHcRUYOPoUz6qT/N/SUdn80v9Xlv/TjhfYWzGkkjjUVeV1RQAxJLMoHBVZm5vCuO4OqE1yvSMVpXY8v1Umb/ABY5L6i5Sm2NmNW2mdytSO0VlUV4+/8AXjwrpHTFTGtabAkA/JfUXR4luFcWxIE3sPFdp7N+Tq/RvNZCLNZnKzy5iPac4+b7wKkR2fmIVXy6qzXSh6NavdiAdW+zzHmZENODR+4ho0lU/oyLj6Idc8CNDkllijljlyYhlDhKFXuVlDOyoOXlE0beg1cVZsr5I+SaQzQ5jN5YyEGyakiKAqoAhzEUbbtVjVR5aTT4mxUbhmig19hmPgSPmrpqVm1SHMJBMhwuMhbwTS/+Z8rx7cxJX10RW/SxWHQv/wC+WP8A6L8a0x07L1DH5pFl1zUZEMryBysZJDBVttXMabfSxFti/JYli2imdGahezd+T3VK2lTzLmW9H0cQOaHRDhY71aFXVJlpuNxTfr8UCXL0FNEnAdnFlxzX1jr+UbP/ADn19uO0esLqbmzbxOJEi3astN28lbirdqOvo4rPpL8j2eaSBxmkXcsGp81mN3qqsuGqs1m5jYmbXDTkfgfonfWYf5uyP/R0+qHFZKvvx0T0m6mJ58tl4hIqmG3iYZiGollKLy4iw+TPP/r0/wDxafEsjeFH1w3H4Fc7dZSeRT84nv7VxK+uCek9O8x5b19mWy/d9rFkdJ/kn5iZAvzmJKMrcctmDWlvDBTpn8m6bMyFzMiaYlHkJyRu4ooCftbq6314hLZJIIvCIYhlpm3A/Rcx5QV3nqjkP4V+zzYEdUxplpPXI/1cW4Y6Ug+STOoP5THqUr/o83Ybfa9nDLor8jWeCMp87iars1fm0w7SzU1Se1iEUTrAyLTtR/jGQRf4H6KMbZSuyUpXtP3Vn/w4qUR/59+Ot3+ThM2WEBzKAL4tw575e5pF/wBb+rAKH5HFBxzv/YBQP0pWuxLUo60QQhZigNh+BXI+Sj/L8z+aiH68XR1UwUgztfQH4HxY+W+ROgnkl/lCpkVUKjLg0t1VrfiZ9HfkybhZlGbL75bT+T0I4MvC1va8WIqNAMMlw27/AKI34oOFmn4Lk4bNHnNcRDphFTMZEcT5Rvq9Xw47K/8A2RIhzZybv7IV/uibDXMfI6yUskbNmc8WhYlbUABPruyvw+LDPwwcDDh8/ohbjdX8rj4D6qlOgMP5dlqekfvsbA3pav5TP+ck9fibHVGw/k3ZGGRZBLnS6EkVdFUGlp4Nbhxm/k67NZmdzOzOSxJzCgEk3Hgs624lNNsaut8imbiHG4pn5fVcRdKo/wAnk+H3VxIdox/k+T/ML/Djrab5N+xypVo2cHtDZoUI9duawQHUlskBF3EbBAAoaetoHcPKtgBREmHZ8ERxDzHsz8VxCy8MV70vi8p5u3+LH0nh6mtkjsyUJ/Tc/so2NT1KbJJqdl5djw4tBK3tf/R24jfhQR3j8B9UbcTV2U/mfouWel8o/kLYwqOC5jtoOO8XFDdKFU01DhVu1e4dnNj6YnoJk1VVGShVErYhgcqoPbaJYFVbrfD5sJPDlk5cvlVIPfHADXzgPmo9X2cWH4VlQC5y3D6oG1cSJij8z9Fxj1ZRk7BzSgFmOahICqxJFmaqaKt1q4qrb3V1nZa7vKZt+zsy8grq9pV04+kr9K1pw3A9S/NwfuRp2+zgJtTbkrA0VqecRzkU+rJ5ZP8Atl+LE40fTqANcTHAj6IXPxoktpgT/Fl5hfNTor8nbaPzqOSSBsvGiyqxkZQ4EiuhIVblVlWS66VlXz46k6I9Z8UcWy9mZdCcrksxMz5i5ikq5jORtLEodvKQsucmjLszM/Mqxi25LrmzjFW3jUUKa3EKoA1arJ8y/tWtPDiterbMXZzLIq0TgLm4SPR8vKAF/ok8nwVrbuYR/wBI3V4bAYXDtDKbO1nrOknKLZbCdkbc4XFYytXcXPxVcGBAZT7ovMuMmLxtngqF6E9CTktp9IMmylTln3Ir2mNdpZMo3wtAUYfFi6+vLJn+VpKUFPmNa96jK5dSBgf177FMPSHaUhZGlzeSyGYlCVISQ5/LRGMnxMsUcCluXDzrqnrtnMgmgWPKsvfqGTgYDT6XpY88OH1KrmTk5egNxIfRa/eEx6lsuDvZPEQpPmqzLU0x1j0scfM8j6oiPrub/FjlXqQ+jfzlYxTsrx82OqOlyUyeSB9Bj9Rb/wBONHDgatgo6map/oCP+EUP5se+leP7OLP63CPnKkcAY1I7zaS9K/Fis+rZf+FEI/2aj6y3DFpdcCFc0imlRDEDTsqL8DQyPM+iKpsPAKhus8flGzR/zlfVwp/ixfHW9ICmXNa0gj4eYhVWh+1iies//Sdn1/8AqF+vlxenWxliqZcHtaJT56glaYal3n+Hkidk1V2oJFfXhDoJydIvds7+2XDutKVp/dhh0Fbht8H/APJ49Q8p34YjtDx8kwyP3tSEK8fvxCujv/GG0vdl/wBYbE6jXj9+IL0aP84bS7/oPceDYr1RdvNSsyPJWftVvyLKfEf7NcRvM8rfC1PVwbEi2vX5nlff+rdrXEZnbS3wn3dmJKo8kDCox1T/AOh5b8+31VmbhiwOsR65rs7Y4f1Rrivuqf8A0TKj/bt/bd2J91iLTM/9HF/ZriOmPZfBSP73xVadbB/In+OP8a4tDqzambT1I34YlxVvWofyJ/ji/GuLR6tFrnEH+zY/V5LA07VPh6ondxQ7ahq33/vwn0KT+dsp+Yzv3CJ8KZ7ix8wJ/e3H8ONugbD+V8r/AFfO/V5GXDEdocx5pbPBDJm4nzH/ADwwA6ZQ8gB7Q1PMaqtMHZRxPv8AvxGOnDaV7a6vqAtxXrbVJTzCtuAU6O5H+sSe40aX9LFY9LWrEPefupiy4f8A73Nn/wBYk/FPiremTHcV99PP2YKv3B/SENLvHmVY3U+lOju1B5s1lB9dkuKf293eqSI+4BsW71O//e3tM+fOZX8E+Kf6SvQN3cDTuoQGYYr4gexZyU1IxUJ4qD9f20wMo9gUUzcTm1QATbLS634mW34sWR8nDpSrJF81kMpUCsIpHnIyq6hu2a3NRrd9JEzcygqpxzj1tbbkdSjuzIHRgp7LqW3e01Gb78Pejuxh/I0MwqHXNyoGBKlaiLiGXUuOQxWjzXoapcQ4GQRs8lvU8UGVNYC0ZL6w9Xm18vmoAmagy+YYcKSx7rMLzcKsqurfC2JTkepPIPxilzOVPA2NSaMGndvdX7WOBdlfKI2ns2XZMG9jz+VzeUgkaHPRjMFS0k8RKTacwmmNaeUbF2dWfy/8g5CZnK5/JSVIJy7pncsKG2qrPu50X2bWtxyNXCaToGHtZWZxHa+Ig/MrdZisLUEyWO4ZeoXUUfyef9Xm4G8xeJlP7MjYXbqJzQGmbLns7JJE/hwD6OfKM2bKFK5sreKrvslOhPqqi24mW0+tbJxWiTN5WMsoZd5vIqq3Y2pfFizS1g0l+DeOTnfqgNQE9msD4D9ECm6oNpAC2Rfs5uQCn7OG3/3PdsLSjzfZzlfxPiUZjrUyqhS2byCAkgF82sQJBtIG9C6lbTbhzl+sKBjpzOTfs5M9C3b2eLDuxVNpjq6oPAn1CMBxE6zD4D6qHf72ttr2HOfVmI2/FLjZxtxf/rT/ANU/+LE6h6ZqTpkib4c3A36r8EE25IewOfheNv48McfSG2sPH9Eurcf4D4fqqwHSPba92cNPPl42J/RTGv8A90HbC9qz/ayVRT3qnNi1F23NXln/AEVP4Wxv/vjl80//AFZP4cL950v/AHaw+BT9Sf4GKoF63tqL2pXt7cm4p9arjWXr1z45o4frysoP7LYtzL9LZAOO+Hb2xPWlfhwnL03a5alvrjf4q8uH/edKff1PFoRfh3H/AE2/E/RVUvyhs33w5U9nbFKp93Nikdu9dLnpfkp3hy7FMjmMvZqSMq0KSlqsWa+6S30cdjnp0e8r9aN/EuOcJukiP05ZnEDKmxXWjqthLNleNHXntbm9HTizR0nRdr+3JhpzYLZXtMqKph3iAKYF9jj8NnxRDrt+UFEmz565JSzQuoO/AALIyV5LtN2Ij8krrkiy+xkhfK70xZrPDeCVVMlcxK9bXXSy3W83hxa3X8+T/k3OE5bJFzBJQlYyQSjUI081zXC3xYjfyPtm5U9HcgZMtlZXb50zu6oZGJzea4sW1M1tv3YYYzD9Ufa0yZAnUtkYBEXMbdiXU1NYdkxGWtx3ypW/yh8r35Gb6pYz6VfR9FseX5QeSpxyeaHuaM8P08S+boxs9jxyOVPuVR+4rhtL0E2ae3IQ/VcP3PiocXhttSh4s/RWBTqfwv8A936qNL1+5A9uWzg7f9WfZ/1uMr17bOP9DnR9lT/3uDjdXWzD/wAiUe55AP7XCDdV+y//AKNh7pZR3/ncR9dhHfmw5/8AGPRPq1N1T4/qhX/3dNmf6vPD/o60/RfGB137L/56P+hJ/iwSbqq2X/8ATSj/AKWX/HhvJ1O7K/1GYHunkpX9PDa2EOZw/wACE8VdnWfL6pmvXXsr0s6O3+gb/FhNuurZX+szY/6B8OX6l9lf6rND3TvhCXqT2X6Gc/698CRgjmMP8Sn9vs6z5IdtHrq2TSu9zZ92Xkr+HEY2v13bJtNDn390RFf0mW3ElzvUXsr0M7/170/DgFtDqY2SFP5Pm3+KeT+FlxXP7uBl34YfEqUfiiLdZ8lwn8r7plBms3lXy0ciLDBIrie26QvLcLVVm5VX0sUK8pVbaKQzBz21Y+iTzMuOi/lmdF8tDmciMtBuEMU99Wdy5EiWkl2a225qe/HOLsWC3LQV5qajXuPs47zAOpuoNNIt1YtqiG+GS47GBwqnXmds5+KVyyqd6BVdJYAAkhaqtlW8V2MxRhlqKIBVaVoe1qGn78IHLChIPbT1CnKOX+kbmGPQxG1BU1Z/WSBW60+Ff9ZjRVJazPrp52ANOw0X2eZcLfOSNI4l2JHCtTTgoF11t2PB+2oBtINOJuFbaaeTTcp9KuNMnlqyBlWlrAgGoAI1VJ+Lwrh4SUhy6btC9baqKqt1CKcvtfFb7WFYUAYFaIJI5H3a14jdut5bw6dNq82NMnlyjwBnLo5BLIGFhLrU6tTR3adOnjzYJbazjGSVSpjFrha6rgoZity6Vtu3gW27jbhAmUxUj2ZswSAKAjagddNKsGo41KzKtuq3lZ1wuMghErxSqJoiFaIxrGhUm2+9dLauxrmbj4cC8mZIy1KoqhV4KAUAFxALXamX0dTYNdHbQXCoSDS2/U8epmLk6VdrZG0sulvFiQEFAVGcjlHQM5FskLFGFtCCPEA2lrvS1Xc2Cwzkix76MVFoWQ3AgO11Vq2rxN5RLfRu04Siyt8z1esQoCSdTBRwLLqZY2u5VbTghteR5GjjUs25oqIBSwMFotqWtq5bZfaw6daxBWiLEDeJEwDm1GZTbRbEZlZVZm1W9/G67Fk9Si/leU9Ukf6jirFywDSgBwUSVHqgRS2hivNqZeXw3Ys/qZlpmcr+cX78en9Fvcu5nyC8m6Xj2rPDzQXOzUbMH/nTfukxe3UiPyb3Sn9y4oHPnjmP6y37mxfHUvmaZU+uQ/uWn4sddPYP3tXGttVHj5KkcvGWbNAcScyPwz46Z+T9mQuzUqQBvZ+2g719LHM2RzFr5o+bMD77ZRjofqVjLbPVQAaTS9vYKleJxFUg0iDv9VZwriMRls9ArR2ztYbtgCCbT91O0Y5z6hZD87kANCcvmR5yDv4G7MX42yNFSdVDUAVAFOyuKF+T6tc8af6jNf2sHfiGhAY6Nyu4uXVac71eMIdGBct28KkUNfh/DijOgMZ/l/NBTQhZ+PnFW/xY6Il2PVgxJ46acCAPVp04oTqvp/vjznwT/iOBpusSPvNFXpnXaDv9WqbdMY2XObIDcSczmDXtqdxb24d9CNmuMrGyit1fPUC5lP4cOOsla53Y39anHn/oVwX6uHrkYu2gv93M3biQv9kD97VGKQOIgnYfRUVtbKk9I4U7zJTz8SExKul6FbhXsm2f5+J+drxxGNsy06TQt3b6v9niV9L5SQ57Kz7P+v8ALBx/axYaZvw+izXAdnfJ83KO57/TZ/6xL/aNgB1wRUzOV/6H9anBranDO5gdtMzL/aNgJ1xH8pyvbwMP1m04u1jYfe0LAwY7buZ8nJ+rcX/MZn/7NPhTpU2uL15bKH/9HgX+HGkJqZP6vm/q/JZ8Z6YAh4R/zTJfd83gxYJGvHBUqY9iSd6A7YbyEnwn92CcjfksH5yX+yyWA+1h5GT4G/dg1Kn5JB65Z/1RZD/Fhvz/AHxRAextvPomER4jA7bH/jgnCtWH1YG7WH78SvuFFS74Uh2O35PP/wDmX4sxiPdIxobzVHqwf2PHXL5n1LkvxTL/ABYju3/om949dcRflP3sVoD2rfDzRDq6NGT4p/8A7LNhh0kPkj9X7lw86uDxj+Kf/wCzTYZdJT5I/V/dgG9w8lLUHt28/VU70h5j/nz4C5H6Jvc2DPSDtP1/uOA+RHkm9z448H2zuRXpeH90OYUZzLUr9eLI+S8/89bM/OOPf/m7FZ5/txYfyZD/AD1sv86fxLjn8Sc/vaF1mGGX3sK6s+RXtyGHbe2N9LDAGi4b6SOJWInlY0MrrXw4dfLn6cZSR8gIc1lZZRNELIp45XpvY6giJ2044z64+jLzZjNuqF1y8jM5pULvJWRK+yzafixX2SzH5TlAKDykPZTtvThpxntxBbi2tja30VunQFTBkE7Heq+j+T7X+J/34ku328q3xj+yXEZyR4v8T/vxIttHWx9sf2S49+qDttPA+i+Na1usHH6pFPo5/wA2f3Nh1sE+U/6Ob+xlw2g+jn/NN+5sOdgDyq+tZP7N8V6vdfy9EFAXpc/UIaV5/Uz/AKi2C/Sdqzg/7Ifde/8AiwMn5pfjl/E2CHSD6SP8yvv5j/6cOe+w8CkJFOq3iPVYzA/Jl/Pj38rYW2ANUn5qT6+GEpf9FH59fdxGHHRjnb82/wDDiFx9m/mVM0e1pD+UeSFbLPGP3x/vXD3bv+kT/En9mmB+yzwj/wCj/euH+3v9Im96f2aYmPvByPmFW/0Hj+YeRSm2G8llPdN+qzGY/wDRc1/0Z+q4YxtceTylPNN/dXGsR/Js18MdfdfiH8n/AJf5q2D7dp/k/wAUv0d/0iL4v7mwLIoZPPvJf1O2C/R0+Xj84bzdppxrgZXVJ+cl8xP0jYIH2h5DzKrEf9MB/OfIIr0k+li7q5ZPcNTfs4Tn/wBDnp/rIPX3rhTbsnlYj20yq/iwlmh+ST/nIOPdW6PsxVb7tvMea1HNHXuP8p/tRHo4vl19V3CtacGpw9rAHYkdUHb2yesVubhiR7DfyyfE3q40b+HEe2J9GPUZKfpcfxeLBAnWdyHqk4Dq2j+Y+QRLbYrmB/VoT9d+FNsr5GH+txffacJ7Z/0gf1aL3c+N9s/Qw9v+lRes8pxAO6xXDGvU+9yK7DTjStdMnv5TgV0S+gj+A/ifBvZA4+9ZPvsbAboh/o8XwH8T4AnveH+SusbGoOB9E7U/lua+DL/gGNOlJ0Zb+tL91mNsufy3NfBl/dWwY16VDTl/60v61wA7zOQ/tUp9088T5otGPpfzUo9dLDgD0VasEXqQ+4G4/wCLBxBwl/NS/wBmezAToj9BH8B/W2E3J3h5FG73jOR8wlGX8uznui/DFgf03HksqP8Aazffan+LBA/6bnPdD9emLDHpyPJZX89MP2UxPR95T8P7FRqD2NU8XeYUF2j2/diD9Om8lD8T/jixN9qmnHEB6eZgbmHu1P6/HFjpnWbKqaIE1Wc/QoR1QSeQ6RgUqdiT/wD2mNf4scgdAJwubyxNaDMZc+avlUu4r7N2Ou+o5q/y8vc2xcx+rMxHj9q3HGGws3SWI8aLJGx9QVwzcV1cqty6seEdIHf9Y13EeYX1PoNgOFcDtHovuj1mpJ822Y0TA0hCmoMiuAWUVG93rXelHMz+zNy4JdBM4LAGiEbcK7mcID5zYz5KVfhaHES6d53ebJ2FJlpLmljaWESGXeTQNZKHF7SZq3dyx6vyi1XWsUg5ZP0D6VylFEkMhIpXd7ucA+b8lzCv+lko29nBOE4UR/E7+4qKmCMQTTqkWbIBjYMwQR6qxgwI/wCU/e7/AId7hu8QP/1H/UsfxZBsJvthKVaGQfFlMwPxbObDaTbmX70Ue+Fx+LILjBg7At/Xq5B/xAPqE5bKp/tvry4P4tm4SGUj87j/APNk7PtbOXDU9Ist54h2+cf/AMuuMp0iy3pxfp0/FbiUMPFN1lb+If7R9U5+ax+n/wBhEK//AKGuE91EP6RP+piH4YlxoOkuW/1kY/6dB+LMLjZulOX/ANcg/wDzpB//AD64ciNh+/BN1lf+If7R9VhhH/rY/wDq4/8A041LR/66Pv8ABH/jx5ulOX/1y/8A40vm/wDwljLdKcv/AK5f/wAbT/8AuWFrnim6ytvb/tH1WtY/9dF+gn/6/Gd9H/rof0V//qlxo3SjL/69f/xtP/7ljRuk+X/16/8A42n/APcsPrHim1628f7QllzCf6+H9Q7v67jdsytD5eH72H4dorhBOk2X/wBev/42nm//AAlhSbpDBQ+XH/40nD/9Pw0k70utrR+X4BM4cwnfPD3+v8WdbDqHMJ/ro+7wL/8A1GGi9Ksv/r1//G08/wD+EsLp0sy/+uX/APGk9f8A+UcSFzuKAVK+9v8AtH1TLak6U4zp+gD2/FLJ+HA3YGTiqSrM1eOnKpx+tchI37WCef6XZan0y/8A40vZ/wDj+B+R6VZU11RNSvbJvP1+W/Fiy2SwiConVMRIh7Y/pH1RfKRKK0+c9p7Mu6iv2dnKuHhYf87+51/FFHgLFtqDujRvdFI9T9jISYe/yrHxpA5+HJ5k/h2XiBwKMVMR/GPgEq+ZA/8Aqfrmt/Fno8NX2gnml+1mgP8A/qYUO3KdkE31ZXMD8eXhwg/SZx/QzDs/o1T+1z8X4cOGpi6v/wC6R8PosNmo/QVuzmzCn8WYmwmip3QQk+so1PrXKyY8elsn+rf65MqOP17Zb8OEm6SSnwD658p2/VLPiVtxfzKiLqv/AL7vj+iUly/Dhl4P+qkNP0NmYTVpR2JGnuhlFP0vm2EptpZg9kcff/SoT/2Wy5cIsubPZGo7f/qiP+y2XD+LBtGrYkD4KB7XE9qq4+JWMzmMwTzgDzBFBH/XbWkX/s8ANsbDnIJMkvCvZuENfiy+Qmf/ALT7WDc+QzdOLKg4+HMgD1+V2pltP2cV90zzKKGM+dysQoOdsghH15qfacv6K3YuUCJACza9ClHbqfF36qletXZka3M7711uPF3nkjA7TWeWZoPiWHK297Liu+qfazNtPIlV8mJWA8zHdT2FRbdL5RV8o1sfmabmwv1udaey1tjOb+fSFwqxRs+ZW4sqggMmXyMWpub5s1vc2OUetzrRzboQrHL5dpJEEcRox3bslzv9K8jPErcGC28MaOK0rRwoABGsdguXc9w+4VPD6KGJBbTaSDPacIa3i0R2juz5q5Os/p3HNtTO2tvTlMnk4MxIOIbMHaGWllAPi3TNuz7V/o4U+UB0uC7dmQdrvs9GPYAsmSiYEauZdPNp44556pJSYNpfmsrx7SS2cgNScWR8qX/jvNfnNnDzcV2fl8eeVsa+pVdUNiTK72hgWUaTaIMgCOfFXT1GTEIQe0GL6qXcMdSdMWrlch5hAAK95DNU/pNjkPqDzrEUrwNp7ia1anteJsdgdMyPmmz/AOr/AMWNfCv1myq1ZurZVF1Xj/hTD+bj/GuLc66k/Lz6o4yPub/FioeqmSvSiA/7Jaefmb/Di2+uqcDP1Jp5OPt4eF8HRyPM+YTVLRyHkqC61l/K9mjzZgfw/o4vnrienzX1ZeP76rigus7Mhs1s0ilN+PV6PHHQHXh/ybu/Jo/vquGp95/h5J3CzVVkkQJr3+fv/wDThPq+GjpF/wD677t62PBxXz/qAH4sadX0tE6Rettm+qgMrYA94ePkmGR+9q292IB0bb+cNp+6D9zYnsbYgnRj/Tdp/wDR/XiGrm3mpqeR5K0du/6DlP8A3/o0xFcydD/A37sSPb7/AJHkx7/v3aVxGp28nIfYb8LYmq+ijaot1Qj8lynrnP8AbYsXrOP5WfzcPr/o1xXnVL/ouU/Pf99ie9ZL/lbfm4fwJiGn7r4KV/eVZdan+gt8cX41xaXVW35av5pvd2xL/FiqutQ/kZHnkj/GuLU6q2/LR+ab8UTYGl734eqTu4oZn+Ynuqfvr2nG3QQ/zvlf6rnfr8k+Ec83E+8/v7cLdBD/ADvlv6rnj/2L4AmXjmPNEO74Ic44/X9YpiMdPn0j3H68Sdj/AH4inWE+lfccQ1e6VJTzCt2H/wC9vZ/56T98uKs6ZGmXPDzivcDbizUlp0c2b+dl944y4rTpolIFB4sx91o0/tNd+iMSV+4P6Qhpi/iVYHVA/wDwa2n5/nmW/BPimul54H6/wti5+rDh0c2n/wDhDLes/Ry4pXpg3Bvcf3YrVzNJvJS07PPNUj0k6MPmWzKxgs8MDZi0cSyRGK8D2t3IzfYxIujOW/4OQ/1ydvqG6XEr6lFrteTv/I8z6+HkK4VzuSVNkTIAFRM7tAIo7FAlioo+G7GO42hXpgoz1g7MvzuwR3R7IimPuSTMN+lcy4qLo5wzH1n66s2Lz6VL+X7L9XR5fvJdsUfsEflH3fvtwZFwgk5Lr3q6Sq5f3fvxa/X3Texj0YYB6qUtOKu6sRwy49Q9fdi1uvVAcxQ90cI+uy78WOqoAGmsh57aqr5SKA5WMUBPz2buB/pV9LEg6utnJeTYn/JfCo/p048urEb+UqfyaL152f6/L4lvQg8T5z80/t4sQ9W01jI2BGajgwQd6pXIbPQ7Tz9UXgUppGLB65IwmxqroIWKhUlSPyeLsK224guxGrtTaH2KerE4693/AJmPuiHuHzeDFRtFhY8lo2qc1HBzYJ2IX1ZBjLkjfL4P6WTjoatdeJx0l2/OmYlC5jNIunSuYmA+jRjw3v2sQjqtbyuT+x+DEg6dv+VSe5P7NK4anhKJpyabc9wTmvU141j8UmnWJnYwRHnc6g49mYlpXzm521XYh/RLrr2q75gnae0SY5iErOSFWnYAy2+LxYc509vd/wC2K/6BNxzf9Yb39i4zauBwxcPZN+AVtmJqQe2fiV0ieuPaS7IknGezW+1UcmMkUd17Git8K+HFD9CPlC7Vin/lGSQ5zN5iAwtM6wrJuKo26K7rcNHdEjBlVZFpzYsjPv8AzFJ9r775cUt0QSuSg+E+7tbD19GYYEBtNolt+yEqeKqwSXmx3qy+t/5SO3Fyib6HIPls2g7YYzKFaxrGKW2NbIupVu8zYc9TvyhtqZWDKZJF2cYEZUW/KlpAJJWdgWWdb7WlajMt3LzYF/KOgpszJcOxY/d2ZfAjoulMxlh/tYPxpim/QeDDur6sQSDHGIUg0hXLdbWM3CufrO+Vvn8pnI4FyuypllpRnhlVhWO/+intbVgr1efKjzmazSQvk9lorIzFkXMVBVbqUaW3mxQfygW/nXKD3fXSFcSnqQP84x+qOT6hbiuejej3Vi00RE8fqpRpXEhgIeZhWRm/ldZhXZf5P2cbWK8JMytaG3s8OGOa+WhMqsTs3Jm0E8MzmRWn2WxTO128pJ8bfvwA283k3Psmo4dvnxVq9GdHyYpD4lTs0tioEvKv/YXy45ZVjb+S8uBJTsz2YqATb/qsSLrK+WIcjmky52cJS9KMuflQAlL+IaJscndX58llPfH+JcSz5Tz/AM7wfEv9l2Yi/wDS2jzSLjSuCNp+qL98YoPA1rLpLYPyq99ks3mf5OKjKtCpT+UJSX3hbjdutFtvotdiH7B+XWs7IF2XMu8k3dTtJyAb7K03X2sV90JP8ybW/OZX6+L4p3qpGvLf1gfdvsC/ono72cUzcXud/NG3TWK7Xby4Bda9ZfywkyeefKNs6aV1aRbxtF1U7s9tGiuW7Fa9K/l3qnAbKqePPtGZgPeFiXFf/KPH/CGX85mvdikOnnMPr+rh/wCnFer0T0cyofZZH+I/VSt01inNHbz4BS/rZ63m2qkbtlYMosLOAIWkcsXCt5RpWutVo+GlVuuxA8uCpOoPRTwNSD6l9FvawxyGXBhrx7TWh4Faej4tWHGXiu4BrXJ7yApWirSvxY2sPh6eHp9VTbDRkP8AlZlWo6o4veZJSaTtRg1yh/VxAXVXVy4JZRyDwOqgar0FTaqgEO1t34sNsypIUtRt2oUd4Yc1T6XxetcKZAlkkcgMCLWqam0agwFuleXV92LGd1EsOBc3cKi+6lO3VW1fhwrmtm0UkSDgeXtBDC4mq+02FMznw9LVVqLxLdgNLtQ5fDw1asNMg1oBIBLq/Z29nDhy6W1D2bsCEk4yuVY2lSTbStWpw5q+yvnW32sPdn7SLtIWYkqklFPEhiPP+it2Bey5K8wFeBY9hoD3eldy4X2ZONfnIc14UoTxFebxKtuDCYqw870caSQOlvEC9g6qAa8xLNpXz+L2cOdho8e8N8ZDq7MUYnfcLSvNc62q1LltZhhfL5WJyoL7svIa6DYBRaUKra8lzLVXZfVh9m5WYbtRDxLVlZVjNVHE09hdIXlZjgdcQhiVFZOjruwSqXSAMpVmNSwbgS9qqysttrebxYOMwSFmdqyl46niBIAq6GtZWW21fZ4th5mIYEqpkU7oaGkuYGMhtChdLNd/DhPZmSO9udQm8UvduzIGBa2hH9F4dVvdwXC6wJ4TWPMKyzyBQhlDkrViwWvBdWm3xXLd4uUYsHqiak+VP+0X94xBc3shV3rLwUwnSw1ihVQKLpTxejdiedTgrPl/zi/rpj1Los6aLuZ9F5N0vBFVnh5oFtEasz/WT+58Xp1H5YNl+JNTILffoqT6WKL2l25r+tH90uL86isqDl1PouCO/iTxx109k/e1chTHtB97FQp5s5/WV/dL/wCGOnfk9J+Q188sn71xzEx45z+sp+6fHTnyfWP8noe3ykg83EFOOIqvuj97VZwf/cjl6BWlnV0Pw7j+5sc2/J3NM8fzOc9f9Nlf8WOjc4zWtWnYe88ODY5t+T+35a35nOeo13uT7/DzYrUO4/ktLGn21ON66cCDs7ez/P6WObOrTh0lzYFOTMerxHHRUKMe8D7yaY516vP/AL5s18OY9/a+Ao5O5ehU2JPaYePqFZ3WCpGb2N3n57J7iTA3+HBjq9y4GVj97+7izYDdYZ/Ktjnif5wI91cu+CXV7Kfmq/Ew9dLmxIZ6ofe9RAD8RJ3H0VH9JEp0mhHdvhw+qNsSfpdPpkPmkyJ9XDOpwxFOl8tOkkR796PVU0hXEh6XSeTn7gr5T7/nsWL9O48PosJ5AMcT5uQnPf8AGE/9am/tHwG67j+U5T/ovV3vg1tB/wCcMyf+cz/qkfEe645qz5U+1D/Hi1WFgeHqFjYM9pw4+hRDZpqzecwZsD3nK5hcZ6Vya4D/AMzyP/2aDGuxT5Q+uHNf/ZsxhPpR25f+pbP/APssGLJI6wclSY32B/qQLazeRk+Bv3HEizJHzLLHv3049dNzs5sR3an0Mvwn9zYPMp+ZweYTS/f822c2Ee+PvemZAonn9ENhkphhtY8PrOCcUdT/AJGB21Oz6ziR+Sq0iNcKR7J4ZfNfBs/778x/hxFekbeSb6sSnZB/Js38Gzvx5jEV2/8ARN9X78RDun72K+4DrGeCJdWXEx/Fmj9QykzYH9Iz5E/V/dgh1aLqT35r/wCyZjA3by+RP1YFvcPJSVffN5+qp/brcW9x+6jYCZI+Sf3HBrbw5/Up/wA/tYC5U+Sf4T/5448e+PIr0nDe6HMKL548cT/5NJ/nrZX54frdcV9n+3/PmxP/AJNh/nnZX9YH9omOexJz+9q67DDLn6FdH/Jr2bFLtjbkUyJNDLkZ1eNxVWAnVx8LKyqwZdSsLhbjlLre2VDDtiFIY1jVZkJoWYt5VKVLc1uOmOoraO72ztU1pXLSr+lNjlLrT2jdtkHzSxfjBxQfH4hh/mb6K1hp6k8neq79ynbJ8TYkm2h5Rvjp6vo1xGskeL+tmxINoOSangbkqPXulrj6BqCHN5fRfGuIF6nP6rMQ8nP+aP7mwvsE+Vj+17qWPhqGpHN60A91bsL7GbykfvP4GxA8dl/3sUFN16fA+oTWU6pPjk/E2CG3jrh/Mj8S4Hy80nxyfibBDbraoPzP8S4H8zPHyRDu1fDzXpP9FPqmT96/4sOOjX0jfA38OG7n8lf87H+NML9HD5U/C31cVxE4dh/M+imafaUeQQbZx0p7l/hwS29/pM3vj/AmBuzeVPcMEduf6RN/0f4FxMfeDkfMKp/o1B/MPVKbV+iyvvn/ALsax/6Pmfhj/FjTaT6Mt6t7jO88hmPWsf1UbEUHU/8AL/JWAR1rf6P8U46Oy+XjPtfdUNhhTjJ+cl99Lm7Piw92SgEkZr4qeseY+vDBRRn76SSe8au04K2uTwHmVDrEUAD/ABHyCKbZbysX9WUfWHGNc0fySb44T5vGv4rsJbVesieqAfVV1/xYzmOGVnFKao/xp+zbisGwxo4jzWjr+2cd7T5FGNiv5VOPiP7mwD2B9H59TjuJOrswZ2OlJV81T5u0n2f8+fAbY66SPbcdlSaNwrhCJdyHqpDZrZ3nyCJbSP5SP6tH+PG22R5KL+txertVlwlnf9JHm+bJ6vHhTbZ8jD/WYfUOIapxWizVf2v4o1sg8T6hJ99pwH6JfQRfAfxOcFcmvb7pPV4DgX0TH5PH8Hv73wMWceI/yVxp7TBuB9E5ib8tzPrjgPv0JjHSrly39bT8GE4eOdn/ADUX4UxnpWdGXr3ZpPusbAx2m8h/ajB9k/dJ80bVOEn5uX8BxHuhr/k6fCfvq2JCh0yfm5vwHEb6FHyK9nL+uvbhM7ruY9VLUMVacbj6Jyo/Lc38MH4IsMOnx8llvz8n4Rh+o/Ls18MH1CyLDDp/9Fl/z8n4RiWj72nyH9qq1B7CrzPmoHtjsxWfT9vIZf4pvxxYszbI04rDrEb8ny3xTfjix0lUxTKg0EJqN5+hQ7qKPldrj0ti5uvfW2eFscWbOQH1UI89O1uOOx+pvM2Ha7nsTYOeP/bwqP2mxxvk2IPnHq7QMeA9JvfAr6l6P3pELpX5PG15J83kFeaV3hkzu7ukc7qNMlKyCO5rYlWVVYKlq3DF9dSPys9r2osk8ObUKg/KsskrnRdxkXdu32sUF8lOAfPcoQDz7QFxIqfyOdqEeHm5sHepVvq5PwYycFiX6mq4yL2N929aGLwtNzw7VvvFj8ReOC+gydfGZXIQZgwZBnlleMqI3jUBBzCx2a5sR7o58rLMy7TTJHJZVQ1nlFnzIIDlV4JS3xelgBnP+KMj/WJz9dq4rPq8WvSWL3Qfw4vvcBENFyFE2lnc24ldU9PevObKSRp83jl3iFqjMZmMijW0pe2K76Q/LSlgkgQ5BXM5pUZ7MC01pU3DVhTr5Ub/AC/5p/q1r/n6sc39Yx/Kcj6j9+tf0sBW1WtnVGzad6dlKTBcfiu0tu9fckMEMrZa/fW6Vzk6lSyX9r3K1vLgJ/8AtR8CfmUnf2Z5vu1JiH9ZopkshwpyeuvkV44r1+z7sWNVn8I+f1UPVn+M/FWzt/5YCwqGbIztcwWi50VBPnuTBzpD8phYJDG2TmYgIarmxTXGkvii8KyKv1Y5V6yZPJx/nV/EtMTjrRf8qPm3cP37jL4hlskaotG/6qXqTAOsfvwVrZz5XEagk5HMcOPDOJWnN4osR7Z3y34pFLLs3NU4jVnYQaj/AKJsUntRfJt8J/diE9Af9H/6ST1eJsQurBrg0NHxP1RjDSCdd3y+i7Sl+UyoyyZj5jLR6aPncdRUuvE7i1vo/wBeAr/LBjof5vn7/wDlcX/6jTirdpt/NkQ7xu/X4p8QNjiZ1QCOyPi76qMYcn87viPor4T5b8W9eIbOzN8YUn8tjC8eziqYk/Rn5U7TrOwyLIsK11Z52LG12poRbfo/144y2aPy/Nfm0+vji5OrkgZfO+tAPebJ8Q0a2vMtG3f9VI/DQbOd8f0VmTfLEc9mzz9e0JgP2Y8RzbPy2sxFJEgyEJ3xIF2fzhtPfXhin6Yh/S7/AErJfGcBVragkAJNwjXG7nfFdYdGflS5ueeOI5PJIHJF2+zUhFFZuxz7OB+3vlR5xJJIxltmaHZKtFK5IU298vNis+rn/TYPe/4HwK6VN+UZj87L+NsT9adUGAg/DNmJPxKm+3PlYbRSJ3WLZQKioAyVQT9qXD/afyjtqLHl2EuVQzQpI1mShABYtULddp04o3pUfyeT3f3riUbe+gyP9Ui+vi2IRXMmwyH5R9FL+EZAz/3H6qYv8pbbB/5YB8GWy68PqTFe9LPlQ7cDFV2lmFHspCtP+ywxY4rrpZ9JivWxLwLeQ+ikZgqW6fE/VdPdL+n+fGydmS/Ps9vZ45WlkE7KZDfapNiqq26l0quKA6YdOs4bQc7nzWvbm5yPu3uLm6aL/MuxfNuZv7RcUH0ogJdF859fZg8TiKjbNcRYZGPJNRwlEm9NpN8xPmrT6E5S/o/mZHLyP89h1SO8jU3WY4XOzNikelGWUF9K8FPhFe20YvvoJHTo5mR5s/GPPTyWYxRPSs8JPhA+9l/w4q4ms8sbLybbyrNGhTa4gNGewAKoZY653Jjz5iEebtnRcM+ttQsar/zvO1+qeXD/ACnHaGQ/rWX+45mLDHrcYXOOGnN5oUJ46pZ27MYjjcFaQCx1QjyG0/gyQ+/ORYsf5T//AB5m/wA/k/1bPyuID1Sp+TbTI9HZ4+/N/wDpxO/lNf8AHuc7f9Iyv3/yflcGcvh6pwFZvyfx+5f3rjr/AKZ/6Ns/+r/Xztjj/qF7vse7mx1701byGRH+wHq8WOlwPu1jYkdtVT1PJ/wny/5sd/mLNi0ev0D541ezdwcO9ja9B8OKx6om/wCE8VO6MfxYsvr9krm27iI4Pvo3DE1HunmfMIH3I5BUH1g1+cbLr2mep9XmAx0B17P9BUdkEP1iv+LHPnTz/Sdlfnx6/Sx0L16LVoPzMH78NSzf4eSVTIKq0bh5v7sJdBOTpD+c2b/aXYWX+/8AdhHoKPJ9IPzuzvq1thyO0PHyKQyP3tSwH78QLoqfy3afvi/c2J4GxAeih/Ldp/FF9fBsRVM281LTyPJWVtv/AETJ/X/ZxYjub+jf4W/c2JFtw/kmT+v6/JwYjmcPkpPgb6+GJanp6IG7FHOqgfkmT9cv/fYnHWAfypvgh/s0xBeqVvyTJfnR/bYnPWEfypvgi930aYgpj2fwRu75VZdan+if9LF+NcWn1YH8tH5pv1tFirOtVfyT/povxri0urMj55/0R9XG6LEdI+1Ph6o3dwKC5qTV7icO+gA/nfL/ANT2gfN/QvhlmRqP1+/tw86uj/O8XqyO0Pr8g64Ge14+qf8AL4IaW/vxGOni1Uecg/5+LElPb9eI902FSi+ev3DViCsYBKkp5hWerU6PbM4A+Vl91bp+3FXdK2rGDxJr28eJPaTi0pF/4PbMH+0k+vVLirelJ8mPi/Vg8R3B/SEqWZ5lWZ1cf/e5tL15+D+zfFKdLTwf4T7sXP1bP/waz/rz8B/7J8Ux0s7G+E/rxBXHsmcgip9481QfTfPtG8jKzI1FFUYqSCVqKoytq9HEv2dmT/vdynEm7OzVPfxeM8T4rsRTplkwzT1JFkYceZirRKFN3hbefqxMcotej+U4U/LMwfcRJjKdEFXtqPfKMzDDMbJoWU/yRkq2kgkESsRVdWK/6EyEygmtan39vnxavXTklfaGylcVC7IyTUrSpWN3H7WKu6F/S/Wx/bauC2oDku0eqYfQDz2e/FldfE35bKPME/VHiu+qOPXlh64/r5cTfr4nrn5/UT+qNKY6qhaksWpdyrX5SZ/J4v69P7vplxL+h8moe/K/qnixDvlIL+Tw/wBdn+o79sS7omdY9+V9308WAHvTyCkPcHiqc6PH+c9o/wDR4mXXk/8AM3/V/wD2eDEN6Miu0to+9MTHr0P8z/8AV/8A2fL4rM92/wAVL+ceCa9WR8rk/s/gbB7p435TJ71/AmI/1ZN5XJ+5f1Jgx09f8pk+z+BcPTPsvFC4dtRfNyYgnQA8c3/WG7uHYuJjmWxCugf/ACr1zn9y4pvMuCstFirl2jJTYMnvb6qtPinehZ/IoPgP78WxtZ6bCf6/dzT4qToh/oUHwYmrntN5IWZO5qxflISfzbkx7EfvBpBgH0Zf8oy35yH8SYKfKPb+b8oPUgHf/qMCOjH+k5b87D+JcKofbfBCy7Pis/KBf+d8qPNT+xXEp6jn/nBPVHL+FsRDr6eu18t/7/0K4lXUi384D81L91MO3355pOEUxyUX2qPKSfE378AdsP5OT4G/dgztY+Uk+M/vbswA28/kpPgb92K1TMqZuQTbq+byWT/6L69eJP8AKbeu14PeP1RYi3V99Fk/fH9etcSb5SxrteD3j+zww9yeYTHvjkVK+hH/ABHtbzmXK/vbFO9Ura8r/WB9QEuLb6GP/Mm1PXLB+q7FQ9UY8plPXmR/a4N3+mOHqmb+b72KYfKScf74JR377NfdRcUj097R9Y92Lv8AlJZf+fZHr25jOrThUWiJgfS1bxvuxSPT0/vP7sVcR33c1NS7oTDYFoy9SwJ1G0jiAGVaD0bla76sZTNgNaKEE8bqEKSeJUr4v/Hjj3RlFMSC1WcyEAnsUXdhu0stq4My7C1FQNdWPdVhq4AfD4vRGM8mM1Y1ZuhWRYGULXmJUntT6h6K+jjfK7QsuhUACWWJrrSJF3d60/N2ySMY+VtLYcbPg1KWLIiUaoW9mBNxAOlVu77sLs98jkLaQSVc6n4jxWtzLbhApiCge0oqyOikGESFUdQVVgDwLW+kq3YxBkF4lT2V7aggg8KH7VurBp2O6VSK0uOpLaszW1DK113ix7MbJrUl/CNIoarbwBP+s5cMXAZpQhhBJLWoACtyjiVFV42t6TMurC2zpqtNQcKGlBRQKrw9m679WFzsUgcLiGpxtNCBroRzL+HBqGQWHgOBbzqaWr2nxNpt+rCa8SAkRCl3zpDGmtgpBobexgbVrbpa5rtTauXmwnFmjITxZgRayEC5QGtJF2rmVdXrwJeUFCEVgyxgltIIK+pebUy6tTefD1swY4Y6G15KCSq3SRgm4cvKzf6zVcww/VqKUX2iGiFDZRqKpXWVFbuNvK3s/axrsfNstNcgFRS24CRjcnLyrzNqZtOrAITAhQVdWatasAS1V7mtVmt9pe3C0WfYRyRkl1eiEPcoVbr0I9Jrl4td+rCFMBKVKttwuFepoBFQrerXGnaQjW22qtLluxKOpST8pyv52L7i1pxW/R/Z35PM5tUgMABQ31HGrXa7Vbh9rFj9S8tMxl/VJF+Jceo9FrUnDn6LyzpcAarPDzQfbS0bNjzZs/unxf8A8n5/yQ8f6Qf+2Of+kD+Vzn9bY/2uLq6i8/blqUBG89ZPvAVW5V1ejjrvyH72rj6ZiqPH+1UtmTrzv9ZT90+OmPk98dnRj/azeqnJ345gzreVzo/5wv8A3uOi+oLaluRA/wBrL5zTlry4F4mmQPu6lwpDa8nd6BXBmYxaeLdh7ya8Mc4dQ09M6fzWeH/a5LF25npH28GA4cWG7U17AC9tzN6K3Njn7qezdueY9mnODzU1ZU8TiGi2GkHaruKeDVYRsJXUy58DvFeHDgT92ObugubA6S5gkgAjM8ewcd5i4n2stLlU1LABzXi57FQKrNLJ8EbfFiidgZq3b8zFa8JeBtHHX23sqr9rAMZEjf8AQo8RVlzeH1CuTrIzIGY2NxBrtFT5xTcuuCnQFhuOJFA7+YeNsQbpztC6TZLUA/L4uwqRVkde1GZeX0cE+hm1V3bAVkIeTQoZiOLcTYrKv2mxJqdiFGag64FVd00zA/3wwt4d8p+qkNT+zg50xn8jmDQgXZf11IzkLE+zptxFums389ZdrWBvU2UowNIjbTwt8WnB/prd80lLI6VZOa3j+VQNQ2syq2LdMwCPvILGqSXDmT83LG1pPy7Mnifyibs7RWRuP7WIn1qZisuXPDni7OFefEp2jKozuZLVt3kh7QKEtd4sQ/rLmBeAg11xervf/wBOLVa7PD1CyMMIqHmfIo9sV/Kf9FmP/s0+PdJ2r81PnyOz/wD7NEP4cN9kPr+xN+uGVcbbXzFVynqyWTH1CJcT/nHJQNtQI/m9EI2i3kpB7LfhOD7N+RQ/n5Pd/omze/7OI7tJvJSfC37jgtDP+Rxfnm9w/Jsl/hwTu8EDB7E8/om8b8R9WGm0uwe84XE3HgPN9+EM/wAo9592JHGyqsEOCkWyl/J85+a2d9XlJsRnba+Sf6vr44keyJDuM53+T2f+qWbEd2uPJv8AViId0/exXnnts5DzT7q47Y/izP3fM8xgdt76A/Vgn1dvqi+PM/8A2PMYF7ebyDfV+7ADuHkjqe+bz9VT23zwk81B+s4C5I+Rf3Ng5t9dEh9pB7+DHEfyH0L/AAtjjgfbHkV6VQHshzCi+e7v892LA+Tj/wAc7K/Pr/aJivs92j6/3Yn3ydD/ADxsr+sD8aYwMSc/vautw5jV5/VWlsDaO6z+137LUj+45yJD8OmTHLfSfOX7TLV/p1H6LBcdGbYamY27Tuhj+/57lmxzFmCfna1/1in6y444zXn/AKlvNvoreF9yeTvVfS/Zh1N8R/hwdlUAACtAy9vb9Ga/tYAbO5n9/wDcuJBnHB4+0n6orT+0uPoepmF8ZYq1V88Umx0SesAfffhxsxtaf58LYbPyN7h+58b5U8V/z4WxE4SD97FRa6NU7isSDVJ8b/vw/wBtHVD+aP70wwfmf43/AH4d7TkB3X5s/wDd4iI7TT95KZrrVOMLZm/J5B/tI/q1phbYbeUHub+HDRz5F/ij/GnHC+yW8oMCW9lw+8glrnWp8Pqh2zjpT3D9+CO2T5eQ+cRn9hcDcjyr9X78PM83lG+GL69HbiQjtg8D5hRk9h44j1SudIsg84aT7qNjKLWHMfAPvrXDTNE+R83lPvutw8jNIcwfYt++7j9nEbrNtv8A8lNTvUb/AE+i9sseUj+JfUcNi+qXzbyT69XmwW2PkuKE0HIQCeJ4dtPteLDTZWRBEnBiRI61UVIGnhb4lZmxF1gDi7gFKMM40w2Lkk/JIZ8+UT1wL76VXt83Lhxmpq5afs/ouzuN6cMOsxlKzwrSv5OeB01Ibv8AR9fo4ztnJFcvNwp9H9YvTsPixF1jSGjbbzV1uHc1xdsgj5fql9nN5ZB3g/dx7QcC9m8r04+Uk+vX3nBLIZSkqee499fdT+/AvJKavTsEkvDzkO1cEIJPIeqEyGCR+Y+QRDOn8oX+rJ/admN9st5OP1ZiAeenA4Rzy+XUd/zZfd9Jxxttiu5jrwO/h8xHCuK4Fmq9rXcjeXHafU/4GwO6JD8nj+E/ifD7Jd4/OfhOBvRSbyEQ77Tw7PE9fxYjix5j1V9hAe0ncfMJzlQPnk/5qH7yB/6ce6W8uXH/ADqP8LY1hl/LJ60+ihA7q8B6WPdKD9B/WY/wtgfzNPAeSkBHUvA/iPmjDcA/rjl9XgOI90KTyKHzg+4irf8AqxJXGlvWkn4TgD0K/wBGT4T+9sC0wx3MeqnqNBrM4ArMX+nZrz2wfXpT/Dhj0+fyeW/PS+ocuHuVNc7mvgg91LUwz6wR5PL/AJ5/qBTE9L3tPkP7VUeJw9Qje7zCgW2Tp/z5sVf1kN+T5f45vxRYs/bnLirusn/Rst8c34ocdBiPclRaCHtmc/QoH0ByBOztuugZpP5IzMYCgk0Oa2cxoq6jzs3wjHHUchq4FKVPcCQLm7D+jj6E/JImo+dPo5WQ+r6bJf4ccD9JABnM1TSBmMz2CgC72VQAPD6Ix4J0nA60cl9P9Gx7FxO8q/Pkj5dhncsTTjLnKHhefyGdTUXcvL9rEj6lv8PvJs7MDPkmrXN7P85mzvvocrPQE+Lm/Xgl1Qdp89R+Djjn8LYCePot+vmuxZX/AJoyP56c+buXFbdXI/4RxH839dAv8VuLAf8A4qyfH+km4efhivOgjU6QKfMsZ4dvKv7WNSoYLOY8lCwZ8lc3Xq1Zst591J6ux17sc4dYf+lZD46efhdjoDrgmO+gDB1ISTTJbeoZlcKTEzI2luDLzLbjn3rHP5Xs/wBch/e3+HA4g9nxHmlS73xXR3WdxyWz/cn9iuK9WMcOHr9+Jl1h3fNcmSsoAC2l0Cq43aaoyrszL8aq3K3Y2IYorU0Pd6jwH6WLcgqKIUM6y08nF+cH3g3fw4mfWBUzt8Mfrr5KClMQ7rCFY4vzg769tqjjiadP5fLvUgcIu6h+hg/9OKk9t3gptWwUL2xwjcU7RiC9XR/Jvty/qd8T/Pw1Ru2gB46iOHdVrV/RxBuq5F+ZhmNAJJRx4+Nuz0tTYp1D7Qcip2NOqRyVu7Tf+b0/6P8AfLiB3f57OOJ1nZAckKVtpHThQ0uzHEheXlxDiq+de/0ia+oW4nquyQNbmoPslvy/N/BF9QJb/Di4+gJ8hmvd/wB3Lipuj0Ndp51fNHDw7COX/Fi3+ieVAinpxBBp6/Jzr+LFfCmDHNHVFlBWfES6aLTN5L4j+HE1nyFDStvvrT6mXEM6WqPneQANavIO+nL58R1ngtgb/VFTarN6BP8AlcPqv/A/+LA/pU35RN+cf69TYfdBkpmozUePvUk6G9FsMuk0dZ5fjevq1N+ji5I1M1Xgyoj0oHkH+r14ku3T5HJ+rLR+vgLsRnpUaZaXiOArSoJFOw4k+2z5LKd/5PF7xwb0sVwRJ5BSxYIIR/div+kGWumb1DzVNSWoMT5z/njSmIZtucI5J8RIHuBxUxBgWU1MXV3dNX/mXY3qhk/W64ozbx1AnurXu9nt8OLw6Yn+adlDzRP6zxZcUb0qbgx+EfXXEmMyHIJqGfxVvdDX/wCDmZ85z8R8/wDQz1p+lih+lh0yfUPruuxenRBv+Ds3mOcjNfOdy/DFG9NOQ+t/vADYjxHcbyCkpd481Uuzh/OOz/61lvcfymLA3rRGubihrnc1pobwLnUV8NrasEtkN/Oez/61lfX/AMpiwy6e7Qr89TRWLOs47A5V2dWILarVZuXGVCs5Jx1Rp+TbS7qnZn/2puz9HE3+U2f59zv9by310yOXxCuqJj832lUePZnr4fOJcTP5TA/n3P8A9cg/VksvX8WCOXwTwrR6iBw+pPd24666aHyWR9cH8f8A8scl9RK8PqT8WOsumLeTyPbwy5+rymOowI9msbEd5Vh1QL/woj/ND7tWLG6/BXOPThSOD8LYrPqplC9Jbjyrl7u7sAavNauLC65pg2ZJFaGKCnGvd2VVmXTa3iZfMzYmpd08z5oKliBwCo7p6n5Vsr8+PN5sdAdc89Wg/Mwj6wf/AJYoDp2a5vZX5/j+ix/hxfPXLNV4fOIofd6WBo5v5jyT1MmqumHvwz6DN5PbvrmyP6nbDsHt+vAvoS+nbP5/J/fRm/iwxPaHj5JxkUQR6/57cV/0UP5btP4ovuo2J8j/AOfXiAdFv9L2pw/pIB5u2NmxDV7zeaNgsVZO2pPyXLf5p5ODEez7+Sk+Bvvpg1thz83y/wBXr/o4OGAO0GrFJ8LfuxLUcIPJCwZIF1TD8lyP5wf2uJn06k/KT+bi+sWJiFdVjH5rs/h2lSePnkb/AA4lfTJzv/8Ao4vX4ExDTPsx4I3DtHxUA61WrlV/PQ+r+kTFm9XLflZPmjP44sVr1nN+SoD/APUQe+pkRe3Fg9BmIzT/AAD+0TEbD7Q+HqjcOyFE5hxPvOHfV+P52T+obQ/sWw1zEvE+8/Xxw46Buf5VU/8A5Pz/AGcBTd2nA/nHNOcvBDWH9/nwD6dOAUI4lVYnzEm2g+yv78Ggf1V9VTiNdO30k+oD6q3fw4grHskI6feCtad/5g2YP9pL9xMuKs6WN5Meqp/Viys2/wDMezh7RPurfis+l/0R9St6uOnBYk9kcgmp5nmVY3Vm/wDwZzn9eg+ukTrioulh4N9n7iy4tfq4NOjeZ/rsfqJIRsVL0xbTX2vvoGxHW923kjp9481QHTbM2tN6wo+q+Jv+7/Xib5Fv+D+z/O2ZnP1mVsV91gjjL66fiu/hxYEUw/3v7JH/ADicH1n5xKw/ZtxkOyV3apf13TU2hs71bGyIHdWseKv6D/S/Wfq1NwxYPygpKbRyA/8AyVs0e6sS/wCLEC6Gr5cj2m+65sH+ZMbhdvdSYrPlgeOqL1AalxKOueSufzPxye7giLiNdR4/Kct74vvuwf623rncwfO8336V/hx1lH3axX99V98oxvIQ/wBdn+/5w3DEx6KNrHrOW/tU/wAOIR8oh/IQf16f/wC0NiZ9G31j4st6/wCkXEA967kEZ7oVOdGD/OG0Pen68THrzn/mkjzbr+wy+IZ0Xb8v2j8SfuxKuu5/5qb3x/2OXxAy1N/ipnd8eHktOr1/KZX1KP7NvRwW6cv+UyfV+FcA+gh8plvUn7o2wU6Zt+UP9X4VwTD7JC7vqKZqTt+vEQ6CHhmfz74lubft+v78RDoPy5iv/wBRL9wxQce0FZaLFWrtmT+ZHHqJ9+vMYqvoo35HD2/RjzduLM22/wDMz/APr15rFY9GjTKQfmx+7E1Y9ockDMjzU7+UVN+Q5X3xj9cGBXRdqZrLeqWL9+HfyhD+R5Ue3H+ODDLo5/pUH51f34Z59r8Em9z4pPrvkrtbLH2f+6XEq6kn/L6/7GX+Ff4sQzrieu1ct8Df2SYlPU7LTOE+aJv1suHafb+KTu4OSju1B5ST429/bgDt8+Sk+A/uwc2g3lJPjb764jnSFvJyfAfupiCpmVK28LXq/wCTJ/8AQ/iX9HEi+Ue387wf547vEf6BIbcj/wBB+tkwa6/3rtaD3H108lhA+xPMIT3xyKlnRB6bF2n+dh/UMVL1R/SZP+sL/a4tToq38y7R9csf7l/xYqvqhHlcl/WE/tcG7Nn3tTN/N97FJflFv/wglNf6XNe8ccUz05/vP7lxdPyhM0p23Ituvf5p769sZVF3dPZkVm+vFM9OBwH2v4cVsT3zzU1PujkmPReRRCtVU+UY1JINK20p8TXfVgk111aLVCPFaSveR4mZvRxGdlP5MAnhca+oV7j7TYkuSy90bmga0DjbUCoXgT6TXYzHAkqyHBZy7FiRQKACSwoSB6I9JvDhYZYAK5AC3HRcTIy01Fhb4fSwNEo3iqARNdQg0K1otDTw2/34XScuSA1CeYGgC8Wb0dK/DhQn1gikuXLCiqCBcReeIBLVB1WrauoN6VuB80mi0VIQlYxw46r6lvSbVpblw5XZQaINVDKJXSRDcsjKURlkDNoZblttu3n1YYx5UEt9GF5jxIII7AQzeK1sMWptYLBMg7QwupQXHjw9nTg6/BUBoratJ7Tct1fStXlwDjzSsQGusWlSOFaBaADDrMOlzMtSRReJqbR36vFy1wmtumJBR9oVKSMblXw0JqQLVAZV1Lc3ibEg6OGkLtumktRbr6ExyMeDAaWXyfK2rVbiLJnWUG1iQ9apdVTUdpHh8OnBHYGcIV+N1VDXVCgEHjU3Lq1NTlxbESoCLJ/nJ0MSkJrLAhBxoO81ZmZpOVhhVco7xkAyEkjWAAFAtW0rK1y3XXaPaxHjKWZlTeFeLedrgvC30bVuXT5sbZbNktW8g0tIY0qoDcbf86rsNkkApPl9nkLMwNVCkVp21DLXmtVlZfDdia9Uh/KMv8cf71xXuzdo1RwCAjRyKE1EmwK1xuXSurgvNzYn3VhQz5enpx/fVf4seldGB7Nw4nyXlnS73jOQ80x2/wDTZ3+tH7vK8cXF1FuqwqzMQ2+KIoBNxkRU4nwqq6sU1tseVzn9Y/X5XF4fJ7r82cgnhKOHZ3LjrhZh+9q4+mNaoPvYqN2glJs4P9uPuBlGL56hc3CuTrOqmISyUL0KLJaltfRuxRm24aTZ71ZhD97T4vHqKgY5FiDSk7g6VkUi1O1GVrtWI5BYR95qamCKvH/+Qjmz+lMkkxjjhywS5yZII94CAG4h2uVF8Jt1YrDqtmtzznjw+fdlASPyfsJxd5y0tgCsyKCTRVEFwPeUiVebVpbFI9XMZ/lBgKBi2fAqAQDZl27G0t4tOGYQJEbFJUY4OBcZM/YV57OlSQxZkNNKICxAaSMRoQWUlrV08q1tu9WKKV2O2pjG0SSMsjq8tDEtW4l96tttrMupe/FzQ7KkI3dMssVwdkiTdhipuAYKzabtRX0sVFlYwOkFrgGqyggioJDF+zxYCINt/wAlO8F0AiPle2SlPSxJQdmiVcqHG0Mvry5Wk1RKt7KmlLV8n7WpsEtm5IlCC2Z3e8e7ykeWgNW4KzPqf1svLhp042WifM2RFju2nkyQEsJ4SrVhzXNzfXh9s7ZatdcqnyjAX8QBc3YH0r8VuLAjVVQth4Bz5qrum7A7WyxqjKxYVEjGMhY14bxtdnMpkwc6YgDJzAQvGLVO8329jkIzEFAmptKq3BtLW4EdYEQXa2UH+0IpwpRo17l9LB3pts1Vyk5AFRHIeFADTMZfgQviW7D0jc8/QKvVaQRHHzKS29kG+czsoUneMVJrpNfNytiO9Z0A/JzcWN8IYk1JYvx+Hm5cSHpDApzkym6l55XoSSFa43abVuttxF+sXJrGkNBTy8R7a11DiDiauYZ4KhhWg1Ta0n1R7J7LYNW1rQknepB8nKp9pdWE5YgYcsaVrk8txBoQQlvL9nBfK7RiZ7V5ircbSBURutAcBTlyYMraVqcnlSe2tAHpTwrghUMibKF9JopODL32IZtjL0hcg1BB81a0K4WyzfkiDzTfvyuVxrtjKtumJ4gqffW3iCOVuXm5sOdlpXLLxpWUU76n5rlWpXEuvLwVUawikRH3ZDVHHsxrnTwHvP8ADgi0FACRx9R7PWRgTn2/ecWC4EKm0HWCObHzPks3+ayY91JWwE2r9E/1fvw/2TyZnt+hyx9X0pGBu0fom+r9+BB7JVmoO2zwT3oDJqi+Of8AXlphhlt36Fvqwt0JNGj9TzfrgmwltseQb6sM3uHkjqe9bz9VT/SF9Det1/Urf4sR7I/Qv7m/fiRdKhRF9Zc/dao/ixHMp9C/ubHGj3pPAr03D3pAcQovne0fX+7E++Tsf552R68x/EMQHOjiPr/die/J2/452R/WD+/HP4g5rrMOO7971ONszflG3eBNYVpQV7M7l+JPhxzNtD/SU+NfvvXHS20mHzrbN1bd3GGtpWnzyCtLtN1qtS7TdjnDpLNGc6TErpFvfJrI4kkVLxbe6qqtJ57VVfNjLqGcQBxb6K7hB7P/AHeq+kezH1N7x+4YPZkcQPWv61xHdkNxP1fhXEjzg1D/AKP9aY+jHZt5fRfF+NHtnW3rVRwb4W+8KaY9H3fV+7GyKaN8L/da2NYh2e7+7AA3Kzz3Qs97+pzhbNt9H6lf/usJuup/jb7+/C2dH0fwv/3WI5y+9iMC7huH0XnPkn7e2P3c6YcbLWsi+/8AvXCUg8jJ5ro/N6aYf7Lpd3HVTmFSAy04W3fw4he6Gu+9gUrGTqSfuUK2blyVXsA7eJA4VtrT4sEZsvdO/bQJHWnE9jLwov8ADhrsnNgRoDdxHdYRQM/prhfN52kzmlapGO0juavFcCdYuNt/mFZa2m1pJO0T80vncoAMvQcd6R4h2hm4htXMi82F5VO4zFyhaI9KVAIoxqB6OGm0M7WOE9ls3ZqalFl731NjK58mKcGn0Ld1K8LfDp8XoriuWuiePqrjalMPABiW23ZItsyThEKjiqnkNTpWtH5cNtlJQ5jn4TvxTiRwXjTxYY7N2ow3YqSDYtDQgDSvD0dOEHzREk1Cy+VkOk0Naj9Lxc2B6l2sR95pxi2BgduMfJE5z+UQ1BPkDpNCSa1p8Tej8WNtsWDLThCTS2ta1U3o1urAnaMrXwtU3GIivEE8eJrzYdZ7aBbL5gEk0EdK0JpenEnv5cI0z2TuI80bcU2S0i5BI8R+iPZVxevEVLClRQkgceHK2nxffgNs+PRLwNN/Ny6m5vR8S/tYV2bnG3iA8RcO2hIJu7D3asMdnT1V+yhlkbsqDVvv/RwIpkE+HqjOIa9o5nyCd7VhrOo41+ar3VPB/Ncv4sZ2vF5BeBFJ4D2ceOnhazeJvDhHaLEzpQgH5sK8ARS/s1YxtV/yYigAE0XZwBFbuxfa9HCa0w2+5EXN13WzlHdmVvIJU6ZDSx1NaEeLTba3HATo/mAIIdSAkHgzUNKv7Nrfs4NbMzJDBbaDXSjsRpDdzrpb7WAvRpzuYRabbDxuFOZzxVlb9nEQmD4eqtyOzqm9952jxRDMx/lcnAnyEB4CvZxqfR5ca7eOjL91M1Hw7CDY3DGzuPnUnn+bw07QQaNXj/ixjpE2iDj/AMpj76+BuNdP8OAE9nkPJSkDVeQdp8wjaPUEew/1UU4D9Cox81j9an76nBXKJp7+STzADSSObV+0y4C9D3/JouythNO8ip4gYAd1w4j1V2ZqNJ3H0WcvwzuY7OKQ/hT/AA4adYJ0Zf8APN+HDmd6Z2bv0Q+c+EVwh08Hk8t28Zj3EcLPaxapWqUzwH9qovd7Gq0bCfMKA7c5fvxVnWWPybK/HN+KLFqbe7MVV1lj8my3xzfiixuYg+xPJDoH3rOfoUa+SjmaTZ1e75hM3qAXMZPt+zdjhXatGzE7VpWeYjjQEGWVuHpfFjtz5PGXSzat8m6V9j7XRnqoMaiFJt5qZeUx2/FjhPJ8xBAIBPaTQmvD9rHg3Sce1byX090bPsXDiV1H8k3jm9n+vMZtR3cPm0tD+LDzqe7W94/BgZ8kyX8v2YP+dTrTzHcOp/SuwQ6nz5u+n3bvzYwMKLD73LoawuuvZB/NmT818vvrTFedBJf+EAPmjjPClTTu1fDiw1auysn57pv80/RxXPQH/wC+ED/Zwfra3GjWN2cwoGZHkra62JmaWBnvLmN7i5jLGjWipgWNH026ljXT68UB1iD8s2b3Vlpx7uDV5fix0F1wms0YNOMZ7OAFX4iuOfOspgM9svlHlj2GoPhxHiTs4hHR381dPSnNho4xZZykvvHkMpCWXOjaEZbVosf9GbfDgBMT3Hj6opJDXzgM1n7OJP0wmXc5OhKkKKsQSoNq0oG0suIpmc53E5lvUpWJe3ubSzYsmRkogZzUP6ykthjJMhJnh4yLaabxFNB4V+FcTXp8rfO3pI6JZHygsa7qLsFuK56x3G7Q2FQZ4as0m9dherU5tOLK6fFvnL2yOg8npUAf0UFSWb7P3YrNBJdbcpiQIUS2mPJsSJioBN8jWitPQXEB6qbfmYrZUSTcwZjzXcAunE36QQeScsxYhW4szEjT5mtVdPs4hPVC/wCRHgD5STj2U4+zis9p6wA7ipWuAaSrfzMv5ItGX+j1MLQRXMV06bfViKNmf9pGSe4ITU/ZxJs84+aj3x+unHMYi9wp2E/cMWajJUTXgSoR0bl/nTPGpGiPu7aFa8MXJ0XlG6lXzKa9wAMeY7D9nFHdHjXaWdHboTv9eLj6LqN1P6ww9YG6noK+jqamK+HaZPipKpFkLCkd03vBVhivem2Y/nDZ3FjR27QFNT6tK4lqUHYSPtNQftYgnTOSueyPfQt2mv1asVKjCPijY5XH0XkYZlAQ4qHppQKdDN4NV1vpNgdt6E76WtreUflYJIupuz0vhbxXYz0HzB+cgVNtHpxNCLW7mw06RZob6UWRfSP2oSTqbjW7mxZLSKY5nyUQI1vBRfpzGRlptVRYeBAVgT5xbq03auXEu6RZasWT7W/JYe+0g0uoD4rcQjpxmK5SUaRwAAo9e3tBZm/RxOOkci7vJ8v+iQekTxTzW4ipgiSdw81ISDCjsmWIqaNTj22mn1riuumb0dPr9ff24scyDs4Hge1GAH6XNiremslZfcPd92IaxsFNTibK/wDpkv8ANezPMImPuFy4ozpzwRfW37tWL46cD+atmDu3IPupY32ubFA9PJhSMeatfw4PFk25BR0tvNWv0OP/AAcfsqc0nvpu3X4cUv0/fgB5qn69OLw6CL/wcJ4/6Wv1DdvxpiiOsKapPqB9/r/DiLEHsNHBFS7x5qr9grXamzvXmsr9f5RFiKdO8szZzNUA4ySNXhwAd14luW7Eu2Cn87bNHb+VZT1VO/iY4g/TZic3meyhkY18xuauM5WlMeqaY/Ntog+GTZiCnZQTztw+0rYmnylR/PufP/PYv1ZODEG6pl/J89xrWbZn3mTNfxYnXyj0/nraJ82ei+r8liwj9E4Vr9RC8P0PXQVx1P0yk0ZMf83H4scsdQzcCfUn31/ax1N0vXTlj5oV/fjqcEfZysfEXequ6sP/AL4zxCfk41MAUSpbUwbSyrzFW08MT/rcUjMU0VVIgbAAl1rVKBdKxs1zBV8JXEE6qx/wkaoDAZdDaTaG1NpJZdKt3tifda0dcyaKI9KaK1CaeKKbdSr3ezbiSkeyeZ80DxcclSfTZPy3ZPrzJ9Z5Gxd/WuprEDx0IB5QSkKGai36W0+i30dbdQtxSnTlvy7ZAP8A9QfeKI+Lm6yAFYC1U0RsQpYgsVXVq8TKq18N2Apm7yMpHkjeBAHBQSUniBhh0Mi07Z/rGS/AuHx41pdT1B/33W4YdBW0bb4En51kxwoTXd9mrT4cA50vHj5JwIB+9qXzE4Hq76AVJI+Hl+1iH9DUrm9qkitJoPVTyV1f2sTCCfur5hQMTT3hFVcQToZmAcztWpC/lEVCQWpSO3sXTd8WIKklw+9ilaBBhWTtFaw5fgCbuw14jdQVqfDbgVtfLBYZiKAWPUVJI0s1B8WnBjak1IYO/ifPQ+QytK+LEZ2tmBuZzVSd1J3MCSVb0tOCqA35eiFgCYdVEf5Fs7tNRH2AUXyj6ibfStXEn6Squ+qSoqkfaCTQRp6OrEY6qc2PmezxVhQLw4Fa3s1SObViS9I8wBMdRXRHyqCeRO0tiBs9X8Ebo1vj5qvetUj5vDbQ/lWVHYQCd4reLFk9FIaZhyARwHcR/SJ6WK0628zWDLi4t+VZftFKAOvorizuizL84ehJ0ivEnjercLvtYGkTr34J3RqqIS5StaevvBP1DG/QaOm1ad42ZtA/WQq4yZxXtX9Emg+LxY36CsP5WkpSg2VnfOBUj2viXCbOtfelA1fBBng7h3V+s95xGOsNaIvrJ/ULsTMj1n7hiDdZb8g4+I+bjRcR1j2SpWCCrNzC/wAy7O85p+F8Vx0zjpAfqH3nFlyJ/M2zfcPXXS3+LFcdPT+T93MPVXhiTEGwHAKOmLnmVNer7/73J/62PrNMVZ0zXQvvJ/Vi1er0f8HZfXnAP1Yqzp/2j3D9QxFXPs28kdIdo81zv01kpL59cZoew6uw+yy4nTzfzHs3gAPnU/ZwAAnlbEA6b/Sf9JH/ABYnQb+ZNmevMz/rmfGU5XEd+Ug1NpZH1bN2V9VYU/xYiHQ5fyg/E/vGpsSX5S8v84Zb1bM2SfrECNiN9ET+Un1sT95uwf5k2xdvdRB/K8r8cfD3Ngr1lyVzmY+Ob8WBPUQfyrLnzMp/Xgh07krm5z/tJae69sdZS90Fiu75UB+UNJWDL/16b/7Q2JlsGTUPPfB/aYgnX2/kcr/XJD765l8TXYT6h6ng+o3tiAe8d4KUjsDxVS9F2/Ltp8exo/3dmJH14t/NTfEnr/ocviN9EnHzzapN118dtCAAaXG4WszXLpFtur0sSDr1kpss/FH/AGOVxVafZu8fNTEdseCz0L+lg9SH+zbBHpc35Q/1fVpXDToio3sPwN2g9u6bvwt0zb8ok94/cuHafZpOHbUZzg/v9eIn0GFY56ca5iX9+JfI2In1cv5Kbh/ymY9tAOK9uKTz2grAFirG6ScNjSfAPq45rFf9GMjdlMv64Y/w4nvTSb+ZpPWgp311ZrEN6KS/keX48BDH4re7B1ndoRuCjpix5ov8oB/yXK/nI/Vx3kWEujsBGah/ODG3yhG8hlB/tk+vyi/4cP8AYa/lEVSOfz8exsJ5iqPBJo7CjnWoa7Wy4H+rf790mJX1TxEZpqj+iP33LiJ9ZR/nnLfmn/s0XE46th+UHhw3Z9ZGpO3Dtd7bxSI7HgoVnl1yfG378AOkJ8jN8Dce/lbEjzx1P7z7u3Ed6UGkE35t/wALYiqHNSNC36BdmS9+X/emCPXu1drQfCf7NcNur+OoyVf9h6u9cL9crfzvAPZb3fRLgZ9kRxCRHbHIqUdGX/mbP+uVf1BMVj1Q/SZH8/Gf+1xZuy1A2Rnadm8H6lTFc9UOW45Bv9qnm40lbEj3XZ97UIFnfexEevWT+fZT65z+tcVT05PL9f6y2LR65mrtuT1if96Yq/p6Oz1f+F2K+I755qWn3RyUb2JdYaAsNRaikhVU3A18OrBXKbX7wLOxWXj7NSCv8Xiw16PA7k07PKFlB5wCtKhuZV1YdQgUYvRVcigU1001cLrkubFMhSLJVWeoILVU3crXaaijej3+7C2Wn4yAAUrQUIqxF1tbvDzavs4Y5RVL0JCqDW48QBXgCPFd6WM7SzygC01JLBuPC2ukV9L9nDcEkQy8vGhAketW7QeItKi7Sty9jW6WtwkvFzYGWMk6XILKBcwUsulrV03eLA755qVgSAKdlQR4eJ+FbvRw8kFp4MGDKDUDgWGoCrNy81WwxtZJLJmlDVWoVu1aVFPSH2lw+OZDKWCWsLtVQSwJ7aeHV2ezgdnXQKtAoNSCxJpQ6qE/4cOdl27uZqXUA48aEk8OPs4IC6Yq1MvtnIlC/wAwcorKGKyxggkMwJXmVbVbV8K4IZDaWz5EZkyT0SpYb9BUi7s8LacVTBIVa7tNRpoxVgGuVSOZvh8WCku1T5Siou83ldBUIzXMUAuW34eVcXhW4D4BVzTB/wCVNv8Afls9QaZCcjhXyyLU91NNt2rG6dM9l8Ltnz1qOO/Q0JPGot1fpYr1M8AbbaxG2+1akGnChb+kuwYz2yFClyydiqVqSwY3atGlrfabmGG/EOGYHwCXVjj8VLMx0myUiyCHLTRSWSLGxZCgVRqFOdrl9HB3qlPl8t8cf18eGK32DmuLKGrolHYaWU4MCzM2ll4r68WN1QH8pyv5xPxY9B6NvLmuP3kvNOlbRrMA4eaQ2/8ATZ3z/OR/3+L0+ThFXKzVHZKPq0LiiukzflOfHmzI/FPi7fk7SH5pNQ08sK8Lqi1eHs/Fjqplh+9q5KiIqifvsqlNuN+UbRHmmj9fY8ynF6fJ3FclJWv+kEClRTyaMcUL0iP5XtL86p+reyYu/wCTvmfySXj2Zj38TGv+HAt92fvapqfvh9/lCuFn4/d38cc6dWs/86MD/r9oj6tyD/3eL8ObpwHq/etcc+dAJQNrMf8AnWc91Dl5Ww1MZz95qxij2mxv9QuiMvKP/LtoDihJZAOk4NTSrdnwYuNNqgDsdvNRa09/Liic9PXpDETUXMR3ggFR+i2BAgyeCaq4Wjj5Ky+szNApleBATaGRNT31Lg4b5OCUSSWXkbyQniN2SGagIb9HThLrBoMtDQUC5zJHv7d5x43YkmxofKTcSPKSU4VAN7do5cWWmGqq9mu8SY/4VJ9aMpG08qSLasjW1qBVAvbzcq4m/TKJRkc5QEExvxqTw3sTYhPXIx/lLLmtdUfv5DiadKhXIZs+aOX6wGiw7NvP0CrEdoA7j/c5DdtsTnJaEAkqa0rw3aNiJ9bOYNIR7UR83ESHjiZZ9B86c8eMcR990UXH4cQXrYzFQh8zR/XrHHFiten4LKwwLa3NykfRZqzx/a/XG+Gk+dIhyNCR+RQ9hp2NOtf2cO+iTjfR+/8AVa/+LA6ZfIZA/wDNF9/CXMYngFw5Ks21F39XotdobSZo2BNRae0D0W41GrDnZ+ZAyS1ANZUHHhT8kh46faXArPHQ3rB/dh1km/IV/PQ/ryq/4cAQA8JUr0nLePO+oe/iCAe72lwrHliy1A4XGrXUANF4Wrqu9r0cDVfG0uaAWhUk3Gjh7aAheBW3Vbbww9Rp1bIMNqh/ayRrKRUGbB7fm2UPn478LX9FsCM1ASjUFaU+rjTsOH+y5yUzRNa/Nct2mpNM1GoGGcy3RPoZiCCaNaQT/wB234guE0kMKnqM1qoIyhY6Jw64vXJIPWCYZeBwhtdvIt9X3YI9DYiJYKqRWc9vEEGCXhXxYG5weS7uNvCtCfcPFhweweSjqs9o3n6qo+mR5B5k+6pxGsmPIv8ACf34kPTJvKPiO5ZvJP7j+/HHj3p5Fek4b3Y5hRjOdv3/ALsT75PH/HOyP6x9XbiA5jt+o/uxPvk7t/POyP6x/fjAxG1dXR/L97CpftdfL7YHnSMe8HNpjnTpRKpzhZK2GUlKmrW38Km1bm9q1cdDbekpPtg+wv8A9pWmOcNtpScDttIHvo3bjMeAK4PFvotDBn2Yb/V5lfSnYx/WqfgTEjzMlSPse7glBiM7BbgvwR/gjxIZhQr9k/UVNMfRhEhp4L4wx89e8cSnkXY/wN+GXCWU8P1e/lxoH0t6wfr4NjXLvy+4e/sxFq5rOmw4JaVtcnxn9y43zkn0Xwyf9zhCQ65PjP7lxtmW+j+F/wDu8MBl97FJPadxCUlk8k/vj93OmF8jLR1+Ifvwzm+jk+x+NMLZY6h7x+/CLRBH3kFGTZvD6ptkzpH1/iOHObPlD8EX1cG/w4a5M6R9f4jh1m/pPfHH/EP4cOe8PFLY/wC9q3zB8nH+e/gfCkC+Tm/Nt7+AOEc22hAK0Eg++2XCkDaZfXE4/Zb/AA4hI7J5qVpGuyd31WuRbinvX+7GMwfKy/nH/fjXKHk+z/djfMjys35w/wAOD/P4KH/TI4pbaB4Zb83L+plxox8jP8CfV5RMZ2geGW+GX8S40c+Sn+BfxriIDsjn/krLj7UR/CP7U52U/lU+Ifrw0yM3BqgcXfurTV7XxfqwtkD5RPiGG45nH+1k+rVgol5ncPVQtcRSn+b0T7NPWaOv/wBOPcNZGN9sfQHgPpYezjXicNc3JrjJ/wDpz6q0ZuONtoH8mf1SQfXqt/ixAGwBzHmtRlSXRvHojmz5+Kj399ai1mrgLsTMUy6dvK3mrwZ/8WCWRHlF84LfXVX4YB7GNYEFRxBHHuNzNgA0Enw9VKahDQRncD5IzO1My/rhg9f3/o4121J5KGoFfnMdfMaqeOEc1F5d++kEB89aFgcY2ofJQ/1iL6ha3HViPVHZPLyU+udZw2ET5KR7PpxPGpVx2mh0tSo5bvs4GdFKHKxcCSqjuZ6ElzULpYfEjN61w+2evD6n95FpwO6JQD5tESSapTgSKUZ+It8WKzgIPMeq1KbiS2BsPots0K5yYUDEpAAGJClinC63mXT+lht05byeWAWy3MEFa3AEIFND6Pmw4mBOanoQDuoO3iDp7D/iXVw4YadN46R5fgqnfcbakE2Cp1cTdzasS0h7SnyH9qhqSGVbZk+ahHSDsOKs6zR+TZX45/3wYtPbrduKs6z2/Jst3+Ul/fBjexHuSloCeuYOPoVWcUF2X2iKdmzZ291Mzl2/hxz8JIb2qkhoxrQgVNzcebHQ2xZPIbV9Wycz/wDactwxzrl9nl3kCgcHYGvAdpfj4rrbseEdJzNVq+nujoimVe3yUHY7c2eQsiQtMN2rVNxdHUuLua5lZdPw4k3VHGRUNUMrWsD2gqrKVPw22/VisOrfaEqOjLv0McROXmjdkMM5dVDBrWuXdb1d2tuo3Ys/qiPE+tzSvE9jdp8TY53DCF0FYyV12z02VkuHAyTfdReGK26vW/4SKKlqpCK8ey5Wpq9Hl+rFj5pv5oyX56b7rcVl1fyf8JB8EHqrQrUasaVW7mcwoGGJ8VcnXX/pEdOHkj5jQl27vs45z6yD+W7L/ON29tA3DHQXXFId9DXh5LsBqBqbhXxY536yGHz7Znb9J/fhsSBE8vNFSV9dOHG4yVKcgr2UJsTtt8XxYj9xoOwdnnPD7TYL9M3G6yYAA0LXsFzWLqPtYEDh9X3dmLW0qAZKCda/0MR7/nEQ9R1L2Yn3TWQ/OH/6OvcD5KDtxAOtxvIw/wBYh/Gv6WJ504lHziQ92j+yiXFdved4KXYPH0UR2+PIyfCfX3YhPVD/AKGfzkn78TPbxG5kp6De7irYhHVA35H3/SSebtris8+1HIqUdw+CtvOn8np6o/1nMeliOBv88eOD+YPkfqj+/wAvgAV/zxH34suChBVd9FD/ADlnfgX6sXJ0d4Ryeuo89PJy4pzoef5yz3wr+/Fx7FbQ/wBf4JcVsPkeZU1Y5KIV/XT3UxA+mB/L8kPWfdicZZq3L4kJ+tat+H+/EH6X/wDGGS+vEFbLxUtPPwVpdC28uD5lk/dgd0nJ3835xv34I9EB5b7D+fspgd0jPlpfjb9+LLu6FXHeUN6byfksvmoB5+/E36XP5PJj/mmX9w0Yg3TpfyWTzcP34nfTTlyXqyeW9X9GuIB+bkPNTG0fexRhpD/nh9enFb9K/pf89uLIb/PnxWfSqTypxTrZKemV0L02l/mrZn5j9WjFAdMHqV8/H3Yvrpw/82bMHmgHr7lxQfS88R7z9fqxNi/QKOifVXV0Jkp0ab15z7vJS4oHpl4vr9eL86FmnRk/1w/dunxQHTBuJ/zXEGJb2G8gjpGSeagfR0V2rs0/87yo/wC2SuIL0wkXfzkAl96xJJ0gXMvZ4m5cT/ou9dobLHcM/C3r7V4f9ndiH9Ocku4ilA1mWRCewsLpWFR4m9rGcBdXEX6DbbIC5cFmbMSwMkYUVYpK7BEt5mueSi+KuJ119bSV9rZ1lDgS5qORb0aN7Vy8SElJbXXVp1ebFTbBybySZXcqzPCVdygNQd5eOK+ytwxbPSXovK3zqeRXDqsDAOCHKyMyDg2rU0UmrB6stmEOtBhW31HLo+pPrx1X05XhlR/zaM/XVscr9R3L+jjqfrBH+ijzZSP1cSXx0eDHslk1zD5Va9VA/wCFEg82XSvfQi5qYn3WvP8Also7dMY8wOhW44rrqdenSiWndAn4W7/ixOetaT8um/6Mf9mmJaIBYZ3lC8nWEblS3T9ydpbK/PN6qGxsXP1mZk70cf6OIGnEHT2fosuKS6bn+c9lfnHP7LYt7rC4OPgTz17MNSA7fMeSeoe7yULkc17yD6zQeqmGXQKTyW2f65lR5uxGw7wM6BnyO1/XnYf7P/1Yj1e0PHyTg2PgiEb8O7/wxBuhbeX2kf8AnC/gu/DibZXu/wA9mIH0KpvNp+vMj66JiGpZw8fJSNuCrL23L5CD6x7vJZXEa6QS/k835tvfS3Ei2z9DD7z6zTdZXEW6TN+TT/m24eu1sS1LAnggYbgcUh1YmkGQHdan727cSDpdJ5f7Ef8AZpiM9WT/AJPkPzcf7mxIOlgrOeIFEi7TQ8i4jZHVxyRO7xUH6y/ost68zD9wdez9HFidBZPLy9+kfVqZv4cVr1kNpylDX8phHm8S1pixOgx8tL8K/vfAU/efDyRu7gUdkP8Af+/z4edX0h/lSc+bZOd9ZrRf8WBl/wCr/wAcOurd/wCcs2fNsjNeulzIuBHeHNP+XwTf52a/+2IZ1iPqX3H3ce/EjDYivTs6l9x+vFeqbFTMzCuDM5j+Ztm/Cnu5OOKs6dZisQp/5DFk7Sb+Z9m/Cvm4VjVvFirumJ8mMSYgdnwCCkfMq0Orp/8Ag3J6s6T9wxUXTiYE/f8AcA2LV6CvTo4/rzjYqHpe3b7j+7EWIHYbyCKke0eaobpcBvePAXL6u5sS4zD+R9mpcDJHNKXUHit0rspPxKy4iHWNJrXu0j67Vdv4sMpek8iJECb4t3HRWpQUZnNpXUn4bjjMImwV2Va/yj8tdtGIav8Ai7ZoAAqSVysTUp6OI10OWs61rypXz17wcSbrK6QCbMRSAuyCDKre0aRmqR/N0TQzLbura6tTasC9m7NMOdsYUOj3itrD8WCLTrIZkLs3qJH5RD9R+sBsK9J3rPL63f19rthT5Pyj51F8J+rQ3HCO3RWVyK9p7B7TV9n9LHUMMUgsdwlxUA6+h5LJ+vOP93zqXE32EouoP9ZBU8Kk3P3eFf2sQT5QL0jyf9ck/wDtMrYmfR+c3U80kPeSf6X2VtxVk9cfBT/kCqfoe1c5tLtPlE4dlTY3afDg/wBfL/zYfziD3eSyvfiJ9EJqZnaX51fw4kfXuf5tH5yP+zya4rNHYd4+amJ7YRXouV3kYBqd23np9E3D4sb9Mn/KJPePV2DA7oY3lo/zcn9m2HPTF/yiX34NohiFx7aj2Ym4H68Q/oDP5CT1zzH36sSbMnt9x9WIl0DfyD/npfxNXFN2YUwsCrJ6ZyfzK9O9B99c1x/axB9hSkZaEf7OP92Jh06f+ZT60X39k+IXsc+Qg/Nx/uXu+1iWr3xyCjb3TzUk6/3rHkx/tl/tf/TjXo1mT86h+I/VpbCfX2/DJD/bKfXTfMuMdFxXNRe9v1I+HcAaniETe4h3WTP/ADxEfRif77ExL+qrNkzyfAPr1riFdYj12xTzRP8AuRcTDqp+ml/Nj8WEwe1nihcYaOSA5nMam95/fiPdL5/yab4D78FZX4t6yffiP9MH/J5vgP7sV3jNStKPdAZP9CHfWH3AaeOEutyT+eIe0UjPH/o0/ixp0HXymT9Rh9fcuEetX/jeP80fwJh49l4hNPb8CpvkpB/I+cp6Z9Z7ExAupp+OQFR9JHw7z5RsS7KGmxs1+cP8OIV1OS0k2eP9pH+stgnC7OQSBsfvYn3Wi38+t8E371xV/T9tR9/8OLH6ypqbcc9oCSe7tVcVn06epPrJxVqzrnmVKzIJn0T2XC8QMmaEDB2FhRjQA8GqvpXfqwd/3t5OoJz8bdv9G/HEC2ZEWtA4UZuPmBHafhwu8VDw7q+sH3eliMOAtEpyOKmZ6J5Q1Pz9T5/JPThq/ZxrmOiuTNQc6nd/RMAOHaMREOBQax6XGlfOBh0cyN3QDspWvFhx4tX0uXD64/hTQd6kv+9TKGh+fR1pQUjcEcPh+1hD/e5lez5+p7vo2AA99v7OAc0BtDJwBPFRxII7z/nvwjNkwBzAniVHEgHzV8TW6sLXH8KUHepI/RfKmg+eoaVIAjY9uH+Q6O5URzA5wFCEu8mwAarWge0zafqxFYGURzOyuXtoltLVOni13Np8OGey5G+bzAjmeK41rwBeg9nmuwg8T3UWoc5U1OYY1JqnZTtBBGnj6N2EM5mKmgbeK1DU8bSwW4VZeZf2vSwvHKtATxqQLTVyR3sfDquwzzSKBwNyklaGimo7j4cChRbZ87UAQ8VElQ5Va1VVoreHTdRW9rVh9JnBu7B5jWpoA47ST6TatPLgNBlndRSlFqdNakU41HpaW5cN/ngBpb2C0r2FiTwanpYRumhWJsCSmXl4Wk1DcBUER9lV5l8WJP1PH8py3xr6+/EJ2CxWN4257jXt7SjcNXiVbcTTqZb8py3xr+/HpHRvukLzXpUO0z72pHpWPyvaP9YH4psXX8nR6ZSc0H0w7eyli1xSnS0/lu0fzwPv8pJ/ixb3yepPybMcSPKKffox1Y7pH3muQp2qD7/Kqf6Sr+W7SHtg/wDbH/Fi4vk8v+Tz9v06+r+jt+zinOlR/L8/6+P/AGq4s/qKk/J8yCCRvFbzVojUH6VuBZdp8fNIGKgPAeSuaaU3oqKpJqWLhiigW8arzSN6N3tYoHoc1NrsPNm5/wBcGZ/w4u6CY1ABPdwXiD9WKR2G1Nsv2f6aPvMOYGHaLwpqtyD97Fcz5jj3ftVpT2cUrtqb/hBlyeNW91aouLiBBbUePcPWR/hxTvSsW7eyp85U+7QK/uwxMRzHmEzrn4+RU96y5fyQmgFuYyZoOzhLb/FiSDOEPMoI+kc+s6v/AFYjPWmo+YSkdz5U93Dyw4/tYK5zM2vMKVbeGnaCBTjiXMKJxgyqm64T+X5bt5ovfxVsWB0kjP8AJ+dFP6Oc+6iq9cVz1un8pypPe0X/AHg/DbizekctcjnR/sp/Wabu4DDgwSOI8lG0ZE8fMoNtSOr3VGqDL++phi7PDiAdaMVI0I41sPn7HC4nUxrb2V+a5Qj1eQXvbFfdZDncjzi39TDFmpPVnksenauIGbvVSXotL5aH40H31X+LDNXrBkvVlmHroJ8wuF+ieZG9hUirGWAI1SAutbqjvuX9HDUp5DJU7RDMPuzWaxMLlqrasU3c0ltEaG9x8x7sbbMf8jH5zL/ry7/4cI5ttDV8x+/GdkTfkZA/1mW/scwuCce2OSCkPZO5+izCD/nhXCU50/X/AHY1Q4zLy/a/uxITZQAXRXY82nNDz5SH9nNw4H5mY2OASLgAacKivAHDjZbfT/1NfuGagbDOflb3f34jEQQp3yHA8AiXV+fKwDu+cdnrMUy/wrhltDMeQI19gPaAvZxJ8V3w82HPQh6TQf1hfwSYH5+XyJ+EfVwwIA1TyRuJ1281T3SRuLYB5U+Sf3N+9cF+kPfgNlPon+E/vxx3+seRXpOGHsxzCjWbPE+44sD5OS/zzsn86x+44rrMyc3uOLJ+TYP562Z6nc/rbHPVjn97V1tAXH3sKkudNZdsH2YfdQ5vj+zjnTpKgGZcBt4okoHtKh1vNrWtqW5dVrY6OhAu2yT2BYK+ahzT8f2cc27dkrmGPnYfXq7cZbz/ANQPD0WhhB7IHn5r6R9HG0p+bi/s48STNNxX7A+4HEY6LnQnrjh/s0xKc8OT3R/cQ+PpKRDeS+L8eP8AqH8ysV4H3H92M5YcvuH7lxivA+4/ux7LngvuH7sIrJ/KvBtT/H/CmFJm+j90n/d4Sibi/wAX8KY2nPGP/pP4MDGX3sRk9o8vRZzR8nJ7k/GmF4m4/X/fhtmW8m/uX8aN/DhxH2j3/wB+BjP72BRHujx9E3yXL9bfiOFpm1/YT8T4QyY0/af8RwrLzj82v4nw5zRn8w+80pLyD84v7pMKRtwf4JPwthGflH5xP3S43Q8G+Bx96sMRkWKWWqsZXw/Z/hwtmz5Wb4x+FcN8t2L7l/hwvnT5ab4h+BMMe94eoT/kdzC3z54Zf4Zqe6qY1ceSm/N1+5hjO0Twy3un+sVTGC3k5/XEf34jHd8f8lPA6xvIeSUynB0964QHNJ+el/FjMT8VJ9X3Y9FIA8tQCN7JwPCoJ7cEbOngoWwWEEwJS2YWrQ+uCTz8AHxjaR/J5PU8PqrrQY9NxeD81KPXUOtcabVHkZqdnkQO8ikgxCPX/JaDQA4Hh6IvslTvBX0mpXiPF2ftYBbKfyI81H7qmtzd/hwZyE3lEp27w1Hm5qmuBewabla0oL/fwduGBGZnh6prOYADkfREpfpn/qsXm46mxptSTyMR7PLxe+lpxtI3lm/qsfuBubCe2T5JPz0frqKHjiJomPBXXWJ5fRHNnMLV9Yft7TpbDXoi35NCPZPvBufDiFuP6f4T+jhh0TP5PD8LfXqfFdwseY9Vp0XQQNw+icQcc3mPzUPuHDsw06wT5OD8+fwYd5KnzvMfmoPX3YadPhog/Pn6ju8HT96zw/tRvPsanj5qBbZ7MVZ1nf6Nlvzk374MWntnsOKt6zj+TZb45v3wY3cR7kodA++Zz9Cq26Psdxtf1bKzH1A5rLdmKJ6N5Cu0IUkBCSToCtCLo2fiQfEral0+1i8dhSeR2x/+C5QPVXOZRcdC/K56NZTL5DYoRE0z5CLLUC3xNZG7WsurdyLfcrczaseHadpio7WmIj1X0zoV2q0iM/0UR6ciNcm6RxRRgTQgWKF4D18zYgfVM3b2c4/C2DXTbaOg0PbIpp56XYB9VHGvxffpbGASC625b0WXWue/4qyPbxkn+6i4rPq+enSQfm4P3rix9rt/Nezx55J/4cVp1ff/AHyj83B6u9MWqmbOY8kLNvIq4OuST8oj/NerjrbHPHWQ35dsz84ff24v/rhb8pi8+6PfXjvG44586zD+X7M/OH6+OAxWR5jzCKiZV4dMB5LKetAe2tdC9no/DgLLIPP/AHj/AOWHnSOQlMrUqeFFCilBavBjc10n6PhwPkNP8178WZUEKE9bLVhi/rEPf7a4nfTOTy8n2f7OLEA6128hF/WIPr19/o4nnS/jM/vX1eCLFdved4KU5DxUV283kpPgb6xa2Id1PA/Mx5zJJ+/Ev283kZPgb9YbET6nj+RD85J6q8cVne9HL6KX8h5q0sw3kvqT3/0+Arn1nuwblPkz7o/+/wACHj/z34tuUAVY9D2/nLPH1L+/FxbJrYfte4+TlxTnQqX+cs/6gP34uPYxBQ9/P9Wh8VcNkeZUtXNQzPqUcSDsrRvrNvH2WXEI6Yf8ZZIV7K/X5sT/AGvF5OSnHgT93mP8WK86TN/OOR+FT+ziDEDZxCmpXVsdFR5WvsN6v1YYdIPppfjPqw96Lt5Q1HhPq9FcMdvt5WT4m+6vmxbI7CgGahHWB/osn1fdXE/6bLwyf9Uy39mmK/6xCfmsg9378WD08PHK/wBUyvnr9EmKzPzeCkOzxUVmX/PnxWHSUeVNf/c4s2Z+H/uMVX0nfypxTrqzTC6G6cH+btn/AJpPP2FUrihemD8V95/di9+nTU2fkfzafgTFC9LW4j1VxJjPQKOh6q7eiA/4Mev54/6o2xQHS8c3146B6Jf/AHsr682/3btsUB0uXifcfq5sDiu4zkFJRzPNQTomf5x2d6syp/RSU/w4i/SmX8hTgOEzVNO658Sjoh/xjkvU8r/oQZpv4cMM/si/Z9qglim884LBr7R4rmVWxmDerRsp78mJ7IMywNHYR8aUIpetAf4cT3prnL4c+a1Krs7j3jyma/xYqr5PGepBmRQ0vjHnppZqfDib7W2hdBtD4cl9REk/8LY0Gu9mBz9VVLe0pv1FjQPsfxY6i6wJP9H8/wA3hHupfX8S45d6jT5MfZ/ix0z0/OuL8zCB6hT+JsbGCHslRr99Vn1Nn/hNOfNAvq7mxOus1q5yY+tPV4FxAOp1f+EmaB4+RUfVRsWB0/Nc5mfjX6gI0xJR7hHE+aF/eHJUj0zb+dNlD25PwM2Lf6xGq5/Np9XBcVD024bX2WPM0nrH0b4trp2dZ/Np9fFcDS/PzHknd+XkoYzdmB3QQ+Q2sf8An0f6o1pgizf5+vuGB3QE/k21j59oR/qiwP5h4+SId0+Hmncf6sQPoQ+vaX9ZH4FxN1k/z58QPoE2raPb/pR/s1xXqd4eKNmRVndIpaRQ9va39nl8Q3pPPXLT07o283mbEu6TfRw+pm+rycGIZ0ub8kn/ADbfda2CrGx5JqeY5rfq1HkMh+aj93I2D3StRv2rTsjp+gmAXVuvkcj64k/s2wd6VH8ob3J+pFwDPdjwTnvKBdYo/wBCH/OovuuXFh9B2O9m9QH7p8Vx0/Y3ZHt/0qP9+LF6Fc859Q++zMVwFP3h+9iN3c+96i7N+v7qYf8AVz/xhn/Vsib9ckS4Y07fV+84ddXb/lu0/Vslh98qYQ745p/ylC0/8PecQ/p5zL8JxLUb+768Q7p6+setTipVyKlp5hWzts02Vs0ezH/YxcP2sVj0zfyS+sn7u7FmdIv+LdnjzIn9hA2Kv6bP5Nff/dibEZeAQ0/Uqyehrf8ABw+vNN++3FRdLz2+44tvokf+Dq+vMN+N1xUPS/sPuOI8R3G8gnpd481RHWRNRx9ofWUtGBuwYw+ZyiOLkbcoQBxK1av7WHvWVGWkUDtqfV3evCPRecDN5Ek2hDGD5xz8fWuM4RZXTkupOlWxstHkZlSEVEbASPV5BbbRgeVOVdKqvZiE9NVH8qtTsIi/XGjccGelu165Z1rXTL6uH+ezATpW1dp/Zi9dTu0xdqkGIG5VWAhdXfJ+P5VH8B/s3wP2vIbzxoCxqOyupv2fxYf9QS/lCfA39m2Bm2W1n4hX62xtMHshKz3HtFQbr9fRkv65L7x+US4mHRw6v+ki9/ZPiEdfbcMh/XJPf/pEteOJj0dbUfjj/Us/+HFYH2p8PJTnuBVF0Pb8o2if9sPw4k/Xy/8AN6/nU9/Jk8RPog/lto/nvr5MSPr4k/II/XMPvtyuKoPs3ePmpSO2ER6HP5ZPVHJ9fk2xv00b8om+I4bdED5Zfzcn1eTxt0wP5VN8bfUAcG33Y5piO0VHs4/BsRXoI9Mufzsv42xI8++lvr+/EV6DN+TD85J+NsUnd5TtyIVhdYclNin4E/BLiK7K+jhHsx/uXEj6y3psb3rH9dUb/FiO7J7IR+a/gxPU745BC0dnxRnr6OvIj/bD+2lbGeiR/KY/+k/s3wh16tSXIfna+/yk+N+hp/Kk90v1eTfCJ9r4hNEMQrp3L/PJ9UL+sVJRcTHqs+kn+Bf3u2IL03l/niX1RP5qcy4nPVfJxzB9hfwzthUz7Q8ymd3FFcw3E4jfTKT8ml+E/uwdlft/98Rvpo35NL7sV37VK0KS9B38rlPUY/wXYadaD/zuPVE31ixMOehQpPlvq/VGzYHdY8tdrt6o2+rkw/8Ap+I8kvz+Clxk/mTMfnD9eIf1PDy2z/iT7tWJRmZKbEm9bt9epsRnqbHlsh71P7LNiQ3cwcAhGRPEpDrJeu2Zfgk9x1JwxXXTI9nvOLB6xDXbE/wSfjXFfdMB/f8Av7cVa3ePNTU8hyUa2PxFB5yewGg83/hhWXLkAGlOwjuateB/Swjs9qRVFQSxF1eBFeynpYfKDUGtTUAN2sCBdWnhW23FVGs3iwlrruAWgFK1VmDXaltX0fEcIq54kXUNV7BQk6gK+lbh7LmRaLyxYVYcKgMwtqT4tOG2XXSF7h2eqn+Wwkk4gelDVhRRVl4gG3v/AA/XjCxh+NKrUEcSKGltDj0sgtUDTwJNoOpj2KbtOnG2VAsNe+hFTQ0BuIHo3YYpRuSnNGY+CEEsnaWYlVovo26Wp78N48uFy8lD3wDh31DsT9ltOMZKMVIYE1B5SQVNLlp7XLTHv5KKwOT2GSPj3k0djXV7WEIlSQYU2ky6sSFAjtJNzPaSK3AE+H1Nbhu5uIAoaPRhUNx5rv2mXAxomv4GhHHVQkjmFMK5dgKNbUAgSUJo1Lm/it+rBkKBOmkZACDRhda4oOHcBbquVvD68en2k8lptViPFRVLkjiWbxNpxpLm+4gqDQLxqLSGYCjfZxgZxxUGwg1DHtPZwIGm3DiUiJRzYeZIdFLClGB4cWYK/a13+faxY3VJ9NB7x+5sVZ0eHlkFKdxPE9q23Acuq7Fq9W6W5lRx4MRTv8VMehdGT2XTvXm/SuxZ97Uh0qb8tz/rYH/tD/ixafUILoZ14hb1JIpUabaAt7WKr6UrTO573D9Uiri3Pk4wgxZr44/wtxx17TAP3tXHMEvb4eSqrpyn85Z4ey36pI//ABxZPyfuTMj24v3PX8OK96ykptXOj/Zsf2o2xYnyc2FM2O+sP/e4jpmx8VIW+0b4K2Ts4cCNJFewkdursXFIZUW7bk4f8ty9PXdHmFxfs+Y7TTzfUP8A44oXNGm3H/reSP375f4sE03Vis0AW+8lcm5S0tUUXv8AMR20xSPT8gbbyZHYWWnnIK9uLnzmXJGnhXm7QDQ9tPhxSfWMlu2Ml3kNF2e44Y5A8R5hA4wct/kVOOslf5uzXq3da8aWzRUxJc5lqyS/pHu4UXvwG6zJS2z86af0S91OCyxU/wDl4sE8+Re5uIqE4DhWqJT4ubE4KhcAqg65K7/Knh2x/dc4GLAzkn5JmhXthm+sbl8QDrpHlMr74/VTW1cTAbcDQZiMJIboplVwBYQMu9xYtytdpC+LS2E3M+CquMRfemsGd4R1p/oGVbj2kiNVoPa1LivesFzuGr2inDtAoymmJokYKZaq3H5plSvaeIRa4iPWHDSBh7P67lxaqe6PJZFMH8S3cHeqkfROLysBpWjxH3Euq1Hw4bo1IMp8OYHupmcwf4sOOhMnlIK9lYz3DiGX/wBWGx+gy3qfOD7pz/ixKDcclFq+yfO9N88KqfrwjsL/AERvU+V/s80uFMzyn/NMIbA/0R/flv8A+bXDu745KOgJpO5+hWQcYlbSff8AdjRf/HG7dh94xKTZQxBT/ZUnGf8AqTfqngbDItpb3HDrZA4zevJS/qlhOGI7H9xxG02KsPFmn7zT3opJSWD+sR/XUOP4sNs8fIt7hhTosfKwf1mAerjUYRzf0L+7+/DA9k8kLx2m8/VU30jPE4DZb6J/hP78GukfacA4PoX9x/fjjHmKruRXpWFvTbzCiuYPBvqxaHyaI/55yJ8wkP6n/wAOKz2lHSvvH7sWn8mBf53y3qilPr4R5hv4cc7WOY5ea6+jeI+7IftPIGbPzQ3MIpW8qgJCSBZWdQ6rz2yahdim9vw0zDAdgag9wc4vrofHdtWX4m/G+KJ24RvpDxJLkAd3Ma1xmOPt54hXsKCKTeR819FeiLeTi/NQf2SYl20QRu/WkZHqFHH+LER6IjycX5mD+yTE028P9H7huYfr1T8f0sfSJMdWN/0XxvjWTWqnd9U2Q8D7j+7GuXPBfcP3LjyHgfcf3YxlzwX3D92Jlhx2Stojxf4v4RjaY6o/t/uGE4hqf4v4UxtKdSfb/dgfv5JEX8PRZznI/uH71w5j7fr/AL8Nc59G/uwuh4j3jDHL74II7I5n0SWW7D8T/iOFZl1j82v4nwllvF8T/XqOFHbWPzY+644Ei4Uhzct8xyD84n7nxtH399VI/VhLMnSPzifxf4sLwjj9/qPZgN6jOQSWWOlfcP3YVzB8rLTvKH70Q4QyZ0r7h+7G8p8pJ/0f4B/hwiL/AHvCImzhy81vm34Q+ozD9SHGxbRKPPE/6hXhhLMn6H4pfq0r/hxsx0yfm3/CcDHZ+96MHtsPAfRZj7vqxgc8v518YhPZ9n9y4wDrl9cjfrAOCi6hHdcEpMdUXwTevhVMa7SbyE3/AEfrprHbj2aPGHz2y/vTHs83kJvcn41xGRt4+qtNPaYOCI7Nl8qvmu7+3sb/ABYF7MPkU7OJfj2+PiPhw/yBO8Qe0MDtnHQo7wz+4m49uGjtHw9ULXRTPNFc29ZT/VY+ziDrbCGdkrEndSaLzceB/RxjNS+UX+rx/eH/APLHs8fJL5t9D6+48B6PhxA0QBzV0vmpHBGslmdQFOy7j9lsMei2Z8hEO+1/uDPjORk8oBx8XmAHBqgD0cD9gHyUfbyP+M92BcwQfD1U9PEEAHjHkjuUP5XOP9lAPrC9+GPTptMA/wBsfq0DC2Sk/Ksx8EPmFdOG3TFqxwHt8sf1IMR0xFRnh5LRdU1qLxzUL22eBxVfWbxyuW+Ob6uMWLQ2+3A4f9FeqJM8MjG8iK0uYWMKD5VVdkrIF7GtjV2GrTRScamNqMp4dznmBv8Amp9BmKtOBJLgAOYI8yuS9nvTL7YPn2fb7q53KVxA+tH5Q+cz8+U3gVF2fu93GKsGkjSNDI93MzLGunw1bHfny9epvZ2z8jmJctDHk53ijyzpFUR5mETwOJGTl+co0XGVbWkvatxtx8w+kWzmjzMyOAsisKqCDSqq9CV03WstfRbTj5/0xihVAe0kA7PivqnROHdRJY8XH6K8ejnWAM9NDDTcySE8WPkwyqzdtty3coxNuq/Z7ITcO1ntNDQ2hlqp8S4oTqi2SJtoZWJmZRNPFGWTnQSSJFep8TLdcPdxx0x0SnIihgqT8znz0BbsutlZQ/xNbdjHwz9YGc1r12wRC6J2/wD8W7NHn3/3k4qvoPPTpGT3BIK+YCqYsvpO/wCQ7MHsTke65VxVHQ7j0icHvSIeYipRa41a3eZzCqsFjyKuLrPzQOajI4gQjzDje+KE6y3/AC/Zn5w/ibF39YWWEeYjWpIEIJL1LEl3Yli3M2KO6yZQc5skjgS5b10Z2Yfs+lgMVkeY9E9H0VydIWG6yvn7+FCTYvH2viwzZjx7D2fV/hxvtwjd5andT66oreHG0i0rT+8Yt7VGq+63EpDD/WYPr1rid9K/pm81R7+RMQPrfoIoQK/6RBXzVDrid9K4yJXpd2jsBIrYjdvhxCO87wUhyHiort0+Sk+B/V4WxEupf/Q14Vq8n1GuJP0jn8jL28jefiLWxFupaX8jXv8AKS+ceLFR16wHA+ikHcPNWvmRob7H7p8CpOw/V7sF5hoJHseen9PgFNOBwqC3HgDca+5cXHWUAzVX9CH/AJxz3uX3duLq2VWw+u/1f0b/AMWKR6FV/lDP0oSAvaaCtfOt2Lr2QDu+ItNH4VqK2NWh8S4q4UyD4qermo+Zu0Hvr9QpxxV225f5wyA9g++gGLNmY17Kdvm/xejisNsiu0sl8B/R1LiDEbOaOltVwdF0q5+E/vwN24fKyfGfP58EejCEO3E8o7e0alwO28nlZDXxsONB9enFs3YFCM1B+sd/yR/evnoBXE/6wTqy3qyuV+4wxYr7rJX8mbj4k/f/AJbFh9Pwd5D2VGWyo9fCGKmKozd4KU5DxUQk/f8AdirOkv0p/wDbvxak8Z49n68VR0iPlT/mvHFKuMlPTK6I6wh+RZP82nuGiLFB9L34r/kYv3p+v5JlPUi+6tkWOfulx4r9frribGegTUFe3RNv+DKevMSfV5PFAdMW7e3v9xx0B0V/+9qL8/J7uXHP/TUip9VcDih2G8glSPaPNQDoef5xgPoQZ5/rGTzWCOxswBFEGFRu07KHu8/h/wDPAvok/wCWsfRyO0D9Zy061/7TBjZmX0x8tQi8OIJqq/Z04y2FW3ZIZs5Gyq5uSE8DJkqKalQsrZpGBGlW1QLRvCuJVtCdok2pC5BdGy63CouAa6tral+lXT8PpYay7P8AyXaBNOXZzqO8BM28TVH/AOcx/fj3XLlwm1dp9oJkytO20q+Vy7kEfauu9WHJIt97U4AIlXR1Gp5Me9R6+zHSXT+Ty6Dhwhh93J2Y5y6j28mnxr+7HR3WGn5X5qJAv1CNcdPg/dLHr+8VY9SRr0lzleAEY7wCNMve3Lic9NyTnM1Tt3ie+lif/HEE6jmB6S5z1xoPN3S9/hxM+mkx+d5vtPlv3KvfiSj3D/UfNBU7w5BU904b+eNm+cbz+zfFs9NJwW4Gvk4vWCSFry+y2Kf6Wf8AHWzR6pvqpG/DFudMsmFcAWDyMTcBQEu1/wClq44Gl+c8fRE/8vJRRvV/dxwK6v3/ACTafr2gP7LBWRfMAfr4YDdXn+ibQ9e0D+qNcAe8PHyRDunwTxB/5YgXQB+O0D/zo+76NcTmMesfu4YgvVyo/L/60/q8K4rVD2m+KkZ3T4KzelHBIvik++2LjiD9NHplJ/zbfhbE56URaE49jyfwL/DiCdPYSuTn49qN6qm1uzBVsjyTMzCf9XNd1k/VCvvFImwV6Vv+UN7l+rSuBfV4vk8r6oB94ibBDpifymT7Pr7lphh7oeCX5lAun8tZMj2/6TH6vS7sWR0JHGf6v7PMYrPpu3l8gD/9QPr0tiyugfET/wCf6HMNiOl7w/exG+zR97VHJTT6+Pvw46uD+VbWPm2YPqrMnHAz50fs/rGH/VsfL7Z9Wzoh9ZmVv4cM09oePknI7JQsN/nz4hfTmTX59JxLDJ9+IZ0vOv7J/d24q1clOwXVydKOGz8gOzQn6svl8VV0zfya4tPprwyWRHsr+rL5PFT9MjpHZ/kYlxB2cB5KOl9VZ/Rr/wC96P1zn+0lxUnS7v8ArxbWw+HR6H1yn+0n/wAOKg6W9/14HE91v9IRUhc81QPWJxf3MR9dp/w4WGzxHDkcwRcSanuLKsjrSvwrwwj0+YXA+3x9Yo1cSzaWSH8k7LbhxaZa9oNssq4yiYAIV4DYjnSrpPwEbCyR41kArcGWRUlWhXTdu5F0+HBra2Zu2if+j/Uq4jvXDAkeZhUggNkNmyBwKlJNwi1pzNGy9q+pcI9EtpmTMBiQTUCo4g001GD1ibFR6oiy7j6hR5evmik+/dtgHteTUK+mPxYNdSKEM7dgME5XsrRVs7OZdWI9tUah594v16uOOpZ7oLII7RUH69W47PH/ADqT/wC0S4l/Rx+J+OP3/R5rEJ68X17O9eYf3130+Jh0Zbi/xj+zzWKI94fDyU7u4FVHQ9vKZ8+ec/rXEj68x+SQ/n/7sv8A4cRjoSeOd/rDfhxIevmT8mg/rI+vVAuK7Pdu+9qlNnhE+in0/wD0Un3W416W/wCkzfG3n4ccb9EH8ufVHJ92n+LCHS1vyib42/E2JMqY5pfmUZ2i+lvcf3d2I30LWmWX4n/WzNiRbTj0OfUcR3ok35Mn2/xNime8FMMlOetUfzQo9mP6/Jr/AIsAdj9sHvhH60wb623psqP/AKP+yg/xYDbEfXlx7cPd2akxNU745BRt7vxS/Xg9czkB7Y/HOxw96Ej8pX4JvwNhj1yf6VkvVQj6y7Ye9BD+Uj83J+HDE+1PMJx3PBRrpY1dsZj82f7TE86tezMfCv4Mw2IB0lP865o+oj75GxPerc6M0f8APCLMf4sKn3/EpP7vgFED2/57cRrpy35NJ66fvxI3PHEX6dSeQYecr91VxA85qRuxS/oQPynL/X+qNsB+sAfzxN6o2/Ei4OdBv9Kh9St+qNsR7pq1dr5j1I341wRPs/FId88lLNrNTYcnrZvxy/4cAep5PL5H1AH/ALNsGekclNhH3n3UunwJ6oB+UZP1J+6NsG49to4BB+U+KFdNDXa+Y9SP+uTFfdMD/f8AvxPOlcldrZr1K39o2IF0vPD7/wB+KtXM81MzIclG9ly2hT3VPdUVrb2faw5hlN4K1BFOPCgNe0+zpwlsiU7u2oCsSeIFa6vFzXW+H0sE3oAoAWlOYcCT4Sbvh5cVjZGsKys2qipxF0YJ4se32eXG20tnKh0ksCikNQ0Nf/Vd9k4bPHpNSbh2A0p2dp9q7sxpEpbhUglWPbwJA4CmGlJHthbLDCRKXi2opW4Eni3xK2BO0sqVZiJNa6TcCCQDbxPLdjXKbQkj41KGg7eBHmAtwLzG0LqlrjcQfPU17T7WGhEDCdLmyGuKlDQ1AFA1BaCMbZZW3EhPAGSKg7CQVdrv2bcZzeaLKNRYIulT209Gn2sLRNXLSMeNZowOwcLHY8vtYQzRFxIUpliNyqWU9vZxNCOPh/FjaZClQ1agXC2loDdlfaZezDvO7KsHFkr6iSCDd6Orec2EmjIVasT6XYaUuVSB6OJiq4Karsy4EipNobibQDW0nV+jpw3ERFAeA+qvDTQlm9rD4ZsrbrBIB85KgltNG1czcvrx7OZbhXjxtpaAw8NSdWn1+1hBKUtsCYX1AAKsFAHGiheLV/z24tnqrluzURp2uOHcP4sVTlUEdCqlw1Oxq0qP0bvZwS6EdOpMvmFFquUYEKGW4nuA8LafDjrtB46nQJDzElcd0g0fVxQaaYmM/NT7p0KbRzo86E/WHjb+/Fr/ACcK2ZoD0o+ziaWvhl0R6DZHa0s865wZed43XdSlIkjlCpQOz8RbKnGK1blPBlK4mPVf0EbJLPe6yGSQKpiqQQgNCDb47uX0cd2x4IMGZy8VwfVOa8S0iFTHW3FTa+ZHngb1dixt/DiZ/JuOvNDs4Q/rZ1/ixEOuT/jiX1wyjj5t0GxIfk/TUlzH5tD5ux8PTvP3uQOMPafvMq+5CxVrd23cO00obSG9FsUJthqbbc8K/Ocg3mH0gX+LF4oWYNaRQ8adhJ5iSfFii+k5ptmTzX5An6p8tX9+CFip6xlXjns6LDpIPGh4GtP2sc9dbuZptHKt3qYzx7TpZhi9Oku1BCrPIyLGteHaWqeACrquxz11lbcGYzeWkUMqs8aKGpU2h0qbeXU2HIIbPEeYUNV4Lg2b38ipjtbp+k2QzURDiR4HNKVSqujgBma7l1alxLEj3jEq0zMFhqkb0KpYibxVZWSW1tRXFb5zofLHBM7qAoimrxNQDG1OFvLdixdn5JGjhBNDZG1wLJQMiNQsupua21cWjAMhUKZc8AOGW9Vx157NMckQLM5rGasRUi+g5VtVfhxYOxIQ2UzTAggQtXz8ImU8ObFZddOUC7u2tNB41NTvPabFobEy8Zy+YqVMj5cjsANRE1ADzNpW3w4jBufD1RBsgW2u9FHtkTLuMoT2/NYa9woty+l8OIR1jzVil79Jp3gjTxxMdlZb8lyTUBD5Ra8RTg7rQ6fFiDdOIiIpRQDQeA7AKdmJ3H2Z5KgQRiGg/wAQRzojMN5lyewNEf2lwrNJ5CIdlJ89/brgb0bqTDQgcYqHzcUwU2pDpHqze0V8/ZNH/ixMDdvJVSIZUHEJjKeB+rDfo+35LIPzHv4Pmh/FhVzwPqp/74R6PN+TS+ekX1eXzK4J3eBUNEezdzCwrYVrpb3r+u7CEeF05X+z9XFsSTZQxdPdkc0g/wCZ5j9TRt/DhjH2N7j9+HuxzrPryeb/AFAN/DhovY3uOBbtUtTut+9qX6Mr5bL+f53lh9ZamEc4vkpPUP77cKdGFJlgIBIGcygJHFQWZqAldKs1rUX1N6OPZ+I7uU0quoV7uZm4H4cBrWKJzDLd8qmOkY4nEdU+Rk938S4NdJc2KsK490U2Os2XzFzWWt2gAm0JdSjMq6mtXHDYiqGVCeBXp2BpOdTAA2gqCbYPBfr92La+SpFXai+zlpz/ANlP/ixAczAgAIUgU4GSjH3jlX9nFpdR20Eh+eZugVIctu14AXSOthOnxaZWxzdasCT4LrcPSLRfZKYdX0gGfzUh5U3hPqChnOOfS92YXs4uD7gdVMWnnekm4yWYk7JMzWNO40bmP/V3fpriqOjvGZSePOT77Wp9q7Ga2oHVp4rRpsLaMfy+a+j/AEWPk4/zMH9lHiddK14ZP+rQfrbMYgWx4GiCRyBopkhgDRyApIrCJOBVtWJ10wbhk+I/0aDzHxzcD7WPpMvDjRIMi/kvjvFUnNfWDmwZ2/1Jgp/cf3YTyp0r7h+7Hoz+44xkuVPcMXiQNq5ksIabfd1vEdUnxD8KYzMeMf2/w40gGqT4h9WkY3zI4x+9vwnDbfvcmI7Xh/it8yND/CcLRDiPfhGY+Tk+E4WTDHaoz3RzPokcr4vjf9+FZDrHwfxYRyo5vjf9+F5hrX83/FgCckZ7zljN8o+NP3j/ABYdZTmH1+7swhmE8mTwoHj99SyYVy51D68AbgqOIDTx+ia5I6E+Efuwq30kn/RfgXCOU5F9w/dhZvpJPdF+BcFt+94Tn833tXpx9F8b/rX/ANONzyv+bf8ACcaTngn5w/gfG9ODfA/4TgDkkLFvL1KxB2L7h+7Hrdcvx/wjhjEXKvwj9wxk/SS/GPwph9v3wQgdl33tXsyvGH1ib76pwxjPDyM3wr7+dMezPbD/ANN+5MZzY8jN8A951rgDkOfqpmHts5fVOsn9KnxD+7DDZzaR8T/fccPck3lE+Jf34a5BBQ14a5fvuOHyJ8PVMB7M805zg1p/V4/xNjTMjyZ9UsJ4dnEuv6WFs0utP6snYacL2r/FjTNN5I9grLD39+pqe1ytiAHsjmPNWSPa+Hol9mfSCnmb6+DduBmy5/JJ6lb3A3P/AOOC+zIdYPcQ57q0CmppgPkfok7tH36nxJILj4eqjgikN8/RHcnUZmb4IT5wdPfhDpYfJw/nj+D9eF8sfyqavoxD1cEwy6S8kH55/wAAxWZ7xp5eS2AfZuHA+ihnSLsODnQTrFgyea2dPPIkUMM8JkdjRVWtjMfh3l2Au3uIOKu61NmGTJZVQjO7zyqiKpeSRyIwFRVFzv4Qq+fF3SLQ7CvBGbSN2YhaegaQfiKJMy14IjeL+isPr869Yds7VzBytZcns/KGSNyDSeWKdZy6K2rdbyKJRp8pq7sfOrbW0Ls1O1S10hqxoamuom72rsdU9EtkzZGfbMfA5iHZslm7qSJZGiKoBzNIkjtFavMw4YonaXVfmMvGpzOUmy4NNeYy8kKkm3+kttVm9psfO2lWBrmtaJAC+s9G1C5rnPsSfomPVVtYR7Ryb8AFzETV48AsiPw/Rx0x0dqud2kh8OeztPMLpp3/AAsuOR58uYZA63aGGljqQg3Lx5Xja3g334vaPrTWMAqjSSZonMFwtxa4W2k3W6Wuq3w4ycPUDSZWnVaXRC7E6VSVyezKd0U3uBuuP4sVh0G/++Rh3Uh9RpfF3YjWxuu+Z4IRPl5BDAXAkQxyhFa1mvEDs6L4rmW32sWx1LdG8nmdpNnDm4oQ0VUZipQyJayKxbwsy8fFb2ccbeuKhBbsIKzw0sBB2qSdb6VzQABFYAoB7eLutfR1XXYpnrZy384bL4igYL2UAozLT9n9LF7dZBhmzoED72OONQ8tGAJBaUgBmu5m3Ybxcw4Yozrj4bR2UOwbwd4JHG7ifR1YPECWzxHmmpZgcCrU6QSVTJfUPNXSnYP4sbyoRXu9fEk+s/4cIbZXyeT4ClQPeQqV+zqwVz4HCoqaUOrh6RoVbSvxLy4tjb4KEmAFVXW7H5GD1ZqH1g61p/8AHFgdJSRK/v7h20VO32fa9eK/62Y6RQCtQ2ag+oB1/R5cWJ0miG9dj23UH6KVp+l9rFdo7bvBSE9kePooX0m4wSk+hIP2eBxEuo1vyMfnJfeOOJh0tiIhl48N2/vJpwof0sQ7qM/0NRQ/SSeoUr34rH3w5FTN92eatvPRgo4IqPJ+7hv/APFiPyrStKCnuUkeY224kMh4P6gp/VLT8WI9m1pXsp5xU1B7z7WLbrKAKregjV2jtD7P78Xds46P0/1Ky4o/q8/4x2h9n9/mxd+zk0oB37z6jTFbC908ypa2YUWmP9/q78VXtliNpZMeo8PcWxaubHb38T9QGKq26f52yvno3uB1YgxOzmpKRz5K4Ojg4v30C+4EumGW3B5aTt5j7u32fFgl0dAoeNWtW7uAO8RhT2bWwN259NJ57j2erFp3dCh2qAdZnDKt3i9Pvriy+nqVeHv/ACfLjs4DyMXE4rLrOP5MRw+kj/fi0On30i+bcwd1f6GLFZou7w9VIbgeKhmYXgez/wAfXioukZrKf8044t/aA4E+/wBxPqxT+2W8sR21I+o1xTr5gKxR2rozrEb8lyw81g+rdpigumK0YD3/AH4v3rGb8mh9Vv1G1VxVM3RRJ5EEkhiSoucKXIWvE0XUzLzYlxTS4gDgo6Ri6s3o2KdG4fVI5+8MuOfOmjcT7jjonrt6z9lZTZ2UyGQZ5hGKySsHEksjKiiNY3XVqWSTQtvlLdVt2OQemXSeQs1yLFwOl3G89QKpdY1vha3EWLeIDdoEKWiDJJ2qM5XaBXMGna0M0Xd2SLuj+LE/VGHZxCilQQCFAtAp4dOKy6KSh8zU8LVLKPOR5j7PNiyzmrqUFBpBHYAK8a4zmDMqw69kjtSYpBN2+UTdt318pBOr/EskEf34I9e4uz++A0ZrLbHzAPcQ2TXLt+jLlJV+rA7NuLSKUBrUdtR6i2DLZhczssXcZtlAwS04ucjJKuYgmA8S5bNtJG3ox5pW8OE4XTtyVudQ5qqfnF+rTjonp3NfmSV5Wsp5gFRVr+zjg7q667Jcs1ESE9td4TQE9tAis11vs4urZ3yhZRY88UckKgVbLtIzRqTxvjlVXtX/AFi3Y3MJiGNYGnNZ9ek4ukKbdRWYA6SZwsaKqxFjQmgpOvhxNOkmZrPmGPizDGnEEDmFbvZt5sMuozb2zVzc2eAfNCaMUETgSJIhuUEXqyra0kZkW7tutrhbpNtQTZiSQJu1kdnsrWytqhLmtua3xYvUbNiZuT81XeO1PBVH0qeu28h3acwfd5N/8WLn6wxSYjgKQZfsqR2LTmVcUp0kH8+ZEH0cx9Xk3xcvWDPdPITwO7y489CAq+L4cR0T3+foif8Al5KIJJ/nzccBur0/kWfP/wCUX+vya4JB+P8Ak8MDerpvyDO94O0ZP7NcD+ceKf8AKfBOhJ293b92ID1dcmd/rUnqJNFxPA4o3EjgT7+HmxAerJtGb/rcneAKacV399vipG2YfBWv0nOmP45v3riv+sWb8jm/Nv6vC2J70oPCP45/d9Iy4rjrIP5FmPzbefzYkr90jghp5hHegC6Mv/V/rruWw/6ZJXMyV9X7sD+gaGyL1Zc/2OCXTIgZiT3n11ww92EvzFV30yT8oyA/2/1cj4sjoKNM5HnP6oMxis+mB/K8h+dP4GxZ3QceSzPvf+xf/FiGh3ypakaoUIjf9dcFerhvK7bP/M8sD9bs2BQPHgOzBXq4/wD36fNlsoP+0bAs748fJEe6fvaEEB/v9eIZ0vOv7B+rg2Jo68T/AO1fNiD9LzrPwH9zYrVMlKxXR0+r82yQ83/6nKr2/ZxU/S86F82LY6wvoMrTuLfeEgU/hxA8xsZJaCQsqg8SvEjz0xNiG6xgcPJR0jF1Mdkj+YMuPbH9pmMU/wBMGoD9f1YuLrX62tnRZHJZPKQvGsEYDlqGfMygNSio0l2qSWS5tVz+Zccu9Num8rEgqkY46SwLCvpBLlVvZZsBiXAAAGYACKkDJJ3quunT1P2/7sTDZGc3mw0Hfkc2bu4iKa1wf+s3mK82xnb6DhUVJ+v8WlcFerzpAsbzQyGmXzkZhkPdG3NHL/0UtrfCWxmESFd2qzvlDR+UyDjsl2XkT6jZfAf0WjwB6t5BvU+r78SjprCczsfZ8tAZMi0+zsxTjaHZs1l30/0bTLmYw3w+liJbKy4y8qi4MCB9R01VreVlw20eCY5Qu8OpWcVn49mXm/DdT9LADaE1bT7an9a4rPoJ1slC1sc0gdSh3aXcCLT4tWJPkOnEUt0d1k60O7kBjce9WtZfSx0VOs0sAm6y3UzrFR3rkzoafZyg1IzLgjtpSSVv4sTno1J9J3UYf2OaxX+3OjjSZtJmaqRlnWOhuDMPP+lg3Lt4xQyt3BkJ/RlQ/Z8piuDDi4qQjsgKEdCOzOn/AJw330XEk6+/ocr/AFn9e8TEY6uq7iVzXys8jj3V7f2cEOufbAkfLRV4jNDh3kEq9cQhwFM8fqpSO2FKuhi+XavZu39/Fkwl0o+nm/OPXzdrYW6Et5d/zZ/XJEuGnSafy8g9pvvq3+LE3+mOaAd4qNbal0NTzH92I30O/wBEj9zHzeJsSDbkuh/hP7mxHeiLfksXwH3drYpE9tT/AJVNuuc02XEPXGP+yyv+LA7YI8tl/wA5D+NcP+u9qbOhHndP1R5PDPo6PyjL/nY/fwZcSv8AefBAB2fikuuF/wAtyI9keocjNgr1fp+Uf9G/70wF62z+X5If7MfV5Pjg51cp+UH1Rn+0iw4vUPNL8iiG2ZK7Szn+e2RsWB1fcIc19f8AYy/4sVxnmrtLPH4f7R8WP0FX8mzR+P8Asv8A1Yal3yeaT+6FDWb1/wDviM9MuMNPOw/EuJGxxGumklIh65E/EuK78lKNimvQRfyqP3SerhYy4jnSgV2rmm7tQ9db2/hwf6G5m3MKxNKJL+Bv8OIg+0t5ns247OFD5yWZsOXAMA4oBOseSmvTLhsNfX/4z4ZdUppmMsT2CM/2eBPTrpL+QwwjUTUU48GuehP/AFmNdl5kpaV7VWnf3rafxYNzxrA7oTgHVI3obtfM3bSzjA1FD9xkZhiFdK30n/PbiStEsG9kkcXyH6wo7BiBdIdr3XABqE9pUjgPN8WKjjJJUzUhs8VSMGtFuPqArqOlfRw8hzatxA4A0o3EU7iMe2M9qhadwPrqRbT4dWHkmTPaoBqRwAofVxXS1v2cQmE6Sy9RxJTjeKHiKgdmnl5lphLL5AsGajaCoNONOHD2vDjDRULmoQ07OypNq0+K3xYcDaVqUFwLdpVraGneFbXpu04bkkm2Zya21FQ5B0UrxPeT/DgSNn8QCePeO0U01IwdiyjGjDxtUHjcSbdPtYzG5ZvKkkKSrWqA6KDxItW1uVq3YWSQQ3NbONFpxuYdhrRAban0Ga1tPw+lh1moSuVI4ACZfNXiJfR+1hVM8QGUKF7BWhJodIFW0+LG+11pCVIowlUH1+TfvXDtSU0yqMQ94oIypCHRI5OkIrWtbHquwln8nYFvBVSoNCQe0swGnw3K3Ny6cNnzAZWVpDQcQrAAVJtopuua3S1t2EMzmGtCsTo7K8ak9tW/awd0EJQBUqTSpAqQatU+e3lw52DsM5iRYlpqNBcSKDm4FfDauGWYljBHFmbh2eYdxuw/2K6K1bVJBBALFQBXidLejp/awQ4puSR2xlgpKClULIWDEgsp5gfs8vrtwKzMBuRidR7+Br5uHhwd2jErbwgoK0ooIJAJtAHiZbftczHAN9nOAAACA1BSoqKd12rDtbBskTa6mezNsDSztJBL2LmYmoxp4ZPC6+y6t8S4tXox1056Dgfm2fQ08Yy8pA7CQ7WM3tLJjnnakxUWsCp4cGBB7PaxFztdkrRiF81eH1ejjXo6QrULNdbcs2vo+jX7zb711s8+W2hnt9mZm2QzIURZ4TJDIzRtFT5xC7RQrdZz26S1OOJJ0A6LS5PO5qCewSLBE4ZHWWKRHslR43TTLE6MrBvDyniuOMdm9MpONknZ29tPr8OJj0b64p0KKZQQi7uMFhRFqz7sejHczMF5Va7lx0uB040u1aoidoXKaQ0AWt16NyNh3LuVdrLH2vEgI4FnVdXogXc2KY6U54NtORwQVb5swPcQuYytSD9TYriPr4lAFVj7v6NamnrtbAXa/WwzyiQ0BYKO4CiMjgD7SLjofx1CJ1lzL8FiHEDUyXT+3uhcuZlMksoSOpKoorYteCgeJre1sV11qZQJmciFUKEeBTThxufjiP8A/wC044FAvA8wB4E/o4iPTHri37RyEUMbow7xpZv8X6sHUx1ItI17KKngKgeCGGTnPiunul+Tb5jnbnJ8hPo7aABWB9nD3YeY/JcqOBJy8BoaUBsXv5rsc7Z35TM0sMsTBAssbxtTzMrKeVubVgjsL5QKpDEltd2iJcTWtq2gkN2abcJuMpHJ4UpwlRubSEZ6+XJIr2qEHd2XinL8WLP6HZa6GSlPoh6iaxNWh9HHOnWD1pJOhIFCAvvNGU8f0Wwe2B8odYlYCJWuW3ix4G1lBFPiutwf4ulJGtsCqtwlUQSwxLvmArC2Ktcns7jpbLG7tPESyr2DEY6xckRC7cKFWFOANaHuwI2F1yxLlMvEa1hVkJHAFS7OOH2sDOlXWLFLGwWvK48/EqcWPxLOrPaGRVOphX9aDqHMKS9GeIi9QjPm4aMSDbAG5c942jtBf2om/ixWOwOsmJRGSCbVTzcaBf8ADg7l+s6KSOQE2Fs3mJx30WWzh+krYmZiqZ1RrBUX4Ks1tSWG59URkk4HGejJ/Jsx8EZ+7NOv8WBM3S6CnBq+4Ur+l2YbdHOm8QSVCedbfVUZjffhxM6vTLwA4KvSw9UMdLD8OBRdGwpQWua9ltO0AmveMD06RRef91cNM11h5aGrygyIhUmJTaZSDXd3LqS7Uty6lrUccFVxNJjSXPAAQUcHWqvDWsMngpRsQG8EghWyueANCFJEZqAeVrdNbfPhhl87YQxtoKcHoVbxUKtzL519HEV6afKMlziCNrMhlUqIMns9ERYQRbSTM5je5jMSWqt1tqswat2IKekuW7ZBPP8Anp3K/oQrEG+HHKv6R0WE6rSV3LOiVZ4brvAHC/Hguj+lPys2lhbKQZXJiR6UGRyxRowOYoiPuYWdu3Mlb1W6jLc2KN6Q7flod7Jul4+RgZCR6nlZWS72UVlX0sDYunhZSkKpl4j2hFVLvspp+1Jc2Bu0YRSp4t5zxP7WOVxOlqtUFtM6rdwXY4PQVChDnjWdES70UK2tnmJNGalfFQ1HvVVwlH0ikjS1WCVJY0U3NUKoBLad2ttwXwtq1YcbWQih85/ycem2GZVU7yCCNGN7yvQ9i0VI0ulmbm+jW3zsuMJ1d5zcuibh6YyaAm02Sd1iLSGSWYndx1JMcYa3eP4VaRlZVj9EXejixNobTWLLplFNI0pJmXHG5zaojHpNaqqF9K5uzFfHb8MApBc8hqDNIArHh4EW5YF9m5m9rEZl2k7GpbvPnAB938WI9ckydiPqxkFIukOZfMzJGiMxBVUjQFiCexFVNTyt6K3fs4tXoz8jva5QSHJMgIFBNPBBIQdQ0Syqy3dyta2Lf+Sb1ORfyW+cac5bPZ5p4YJ13Zny0C3RNLGJeWWXM3VZVu3UdgZbmx091f8AVc+Z2fFk88xzGW+biEyyTyZXOZweGVRCjfNFbw72RnZbWdVutxdoUJufvmoqlXVsF1b1ebISfZ+UXMQxTUggDJNGktrCNFZdYbUsisuDDdTmzTxOQyP/AOLxin6K45o6vutzZuy58nkZc3NlYGy8oifMyuS5ifdMZJEuunWVZIyzKuoebBbrX+WJksnNAkW1VlvkVXiggGbk3Z1EqxSNFa30pMaLi8O7LyBzIHyWcaFF930mk8QCugx1M7N/+hyP/UJjEnUrs0inzHJgezCqn6igDLjml/l55MGok2sR/UMrQ8e67MKzfs4mPVt8vvZGbzMeWM00UsjWK+Yy/wA3QScqq/lZFS5tIZdN3xYiNSuLiq4/+RTjA4QiDQb/ALG/ROutD5LCLHJNkL1cVZsqzF1cAcREz60fTwRmZT2C3HNeZ7Y/iYHgQQQpqD6LXeHH0hV/Oa1p93+fFjh75ROxFh2xMqDQ9uYoBQKZENw+1Ksjfbx6J0V0vWr1Dhq7i6BLSc7WIJ252XiHT3o1hsIxuOwrQ0E6rmjK4MEDZlBAUAl5JPgOHMB4j6vuwzzEnk5PgP7sOIm7Pqx6bGa8JI7I5nyCTyx5/wA4/wC/Cs66k/Nn19jBcIZVub43/fjeSTWvqRv3jAwVIe87klMyfJt8Uf41w5y3MPefrwyzkmgjztH+phh3BJRge6uGIsfvYFH+VvM+ib5PkT4R+7G5+kf3R/gwlkm0L8IxsslXf3J+E/8Ahh4+/FMRd33tS2YGmP8AOn8B/wAWN1HB/gf6tJxpmJtMY7xIT+ycbJJwb4H/AFrSmIoOqjdYtjcksu2le/gvD6lwpMPKzfEv4EwhAdC/CP3YXzL1mmI7Cy/gXBbfA+YTDuv5jzWud7YPXvvuouM5keSm7Po/4lxrnHqYPVv/ANZXG8zeRn/N/wAX+fvwF48fVSsA6xnL6pxlhrXtOpP7sNMsOb85L+I4d5Jta19JeHHsAH/yw1gbgezjJN91/wC1hr6yaB1R5p1tFdcXdXLr+p2xiRvIn89D/fXHtpnVF6svH+JsN85mDurV52ljt76tS1f+0ZcRDuA8fVWm9quGjaI8SFPurPqyzGfkYQkJFHVJcxIpMURYciKLWzGYsa6y5Vj03tqVcXfsj5JOTSNVebNyMo5g0cQ7a8AkQourxFm9rFpdBOiSZPKQZdKWxIAT3vIeLux9N5Wdi3tHDTpx1lZbIxbzMypHdWxO13p3IvM3xcuPFNIdIMViKrupeWsmwFiRvJz9PNfUuhehmAwmGb+IpipUIlxdcA7gMoHxUFPyVsje77zO3PS474cadn9HhtnPkpZFqXSZ42kkeXWgJAUn6H0Vw3g+VXl3OlsnGvdvs2qMR6wiNbgqvX9A3/KdlL28PnbN+6JcUxjseL9c7/ct46B0X/8A61P/AGhAsx8k7ZfjXNyjzNmpFB9R3QTT9rAnP9WuSyCSSZTLRZeQIw3oueVVpcaS5h5Giu72Vlu78Wtn5MwYTJvctGhW65UvS2l1b5ZVS23VdjjjpL0zmzsjpmM9CICzWx72OKNo7mVWKwM16sqrqbS2J243E1RFSq53AuMfAqanozCYczRoMad4aAub4Mwsu16RLXfZbLiQmvlCM1K7yelayxRqPSpjo1eje0Xz8FJcm2w2y0iZvJzR72aaYh1UgOjAoWaHVvFVaOrK1VtqjoL0fRtsZ6VQDEjx5bLnueOJbndB4omllajeKzHSabHaTKPDvpIJJoZI1nS0TRlkZN7Gp0tIl285beHhwwPWCTsgc4VhjSyRvJPxXzq+WF1FrszMpJCpXJZoSNCvE/N5VPlctVtTRLvI5lu1Wm3w4qnojGTGoalvCgFRaD2DHV3y0uj4yWwtj5GXNS5+dMzO/wA5zNBNJEI7CTqZljVszFCLmZtHFtOOaMtlwE0jjpPDkK17j6WOdxFMNqGLcOa16bpYFOej2QZFuR/qbsp5gy6l/aXC2UzaRuWR5MlKTWsdphc+do2tS5u+3dthXIZKdIbmhk3fDygFy0Pnt5cQHpLtccaH/Prw5JYASEwEkiVeOwetbOQ1FMrmQ5JJWQQSEkW1K5i1bm9mRsL5/pXFmM3k5s2MzkY4GBaRo99HzK1bsuzWr8X6WOWm6WMptUsx9EVJp6guHZ6XOgUkOl4BUsrKGHnBZbWX4cL8VaDcJxRi4X0O6TZiAjLLBNHmlWQbvMRV3c8BjVkcBtUUicphblYN3W4zxDFalj9Q7fOPRxwd0R615Mu9iuRGxqV1BVY+JQ3Jd324sOPr6YGolNfW3bjQbj27Qq7sMdiuXrgipFlhShGZg7uzXcAf89+LH6RqN84p4zx7wCsVRTHHXS3rraVEq1xEkbD1Ua7BcfKBk4NvOPbUmhBwIxlMOJO2E5w7oAV/9MxbBKKUpG/qJ4N/ixC+pRB8yHC6kj+ehr2n7LYqnbPX08kbBnqCD7+IxEei3XS8ENgcrxZuHYSxuJxC7FN6wOGUIxRdqlq7czmYAv7K2D6ufEezk9RXj2148DjmrZ3X3IQxLk3eetTwtOFpuvh+y77+ymJTjWEKMYdwU76un/nDaFO8jz8eOLwgkNEqeOv9y0xxFl+uQpmJ5ASN5aCa9tvebcSHZPX491S7hdQ89OHDhiCji2sEFSuw5cuk55a9/e3m4GuKs2+1Nr5X1An3+LEHfr2avBx+oYiG2utQnMxzV4opFa04ns/RwFXEB4Eb0TKJbmuv+iefQvOQTSkfbwIG8VR+FsNNsSVmk+Mn3+7HMWzevOQuAGNOHf5jdX2sEJuvB7uataffiT8Y2IKE0DMqzutB/ID84n4lxaHT2TyqUNRu4vXU7uKvD2WxyJ0r61jJHaSTqU+sUZWwZzHXm7Uq5J4D18Bb+FVxG3Etk8Y+Sc0CY4K988eB4/3CuIV0Q6PZSXO3Z/NLkMjGbpZLWklkI1CGGOJWeWeVltFq2rXjy4q3aHXU1p4n9fHEEk6eyM7NdR3qAaiqrzWofAzd7LqtFuIX1muIMZKRlMgG66265OuWGeQLkctJFlowqq+dzEMMkhVbTI0d96X81u7005cVLn+k0jDymajiXvXLK0je7eT7uJW9pVkxSE/Ssjv4+/8AWcOMhnS5BY1HDs5R9XhwL65eZTikGiysLM9IFUHcIUY1DTuxknYd9JGtZF9mJY1+LFebZPb3/uxL48vVaAEnuoK4iXSLKuoYkW0BNO3sHAYgcSblSCycN0Uly65SR1tXNwjMwtWqvEzywV9llkiZSvw+lgpFtVxUFjxp2GtT6w3o4vr5TvReDKbL6NZaMyO0OVl1ylDIyS/N8ww0csKzysq3Lyp8WOe8xDQD/JIP/pwzm6pzTA611jM7aYgm5iQPOQBT+LGnRfp1JlpxMurgY3jcXRzROGSRJFbnhkjZlK+vDLMClfN+o+vAjN+7j93CnZiMowFPoMtl2zLmBW+bva8ayEM0dwW6O5edUk3kYZtTKFY8bsWJFs+xQUZlp3HUp+ptS/ZbFSdWuTZ2ULSt5Xj2eFh+JsXf0g6L5qGMF0DIVqGQ1IHrVtWLdMWJhQVCJUZi2lGklyl8rLX6SFrAx87LyN9pftYmmy+ufNIKNPl8wopTfxsrfpRXYorpBtbUe3v9WBeemnihhnaNkgzF+5dqASqjWOUF11qyabrbbsIVy3IouqDhddObE65cqM/Bmc7l94sIK1y8jPGAwZWLrbHKulrrl5WxdW2ekME902Xm32XkEYhZiglCLqAkCad4upbl5qcq4+d0fSap4N+sCg+1g50O6y2hYqG0Ma+pW76ey3NbixTxhbIIsbqF2HBMhdrOwHEkcPdTAnq3zYOz82K0LbQnNOw0CKtf0sc4HrnPpE9v14ZbA63jHG63c0juePaWOJPxY1gY3oRQMQuppZNLcRSh9WIL1Wt5LMmo45qTzedcU7J1yHvY99eNcRXZvWw0YZQTRpHfv7WOIjigXAxkjbRMELt7pLmlKrQggPP2Ed8jYrPrLzIGTmFfA37sUw3XOSoF54fXxJuwK6SdapeF0J5uHb3YepiQ4G2aTKBaQZXUPQiQCOMkgUgPmrUx8Bgh0sas7kEUJqOPDs4D2scl7L65GuUXEAADtpwpaMSDM9cTEklv14duKGrqwmNAzKsnpXIDnciAR9I3u+jbFodDJgIpuIqzye/6K3+LHH+3OtEmWJw3GOp9dSLa4KbF652FxuPf38OI82IqeIDXEwidRJACvpo+Pbgh1a5gBdu8RVo8ko7ONGdz+yuOeG63z6WGuxetkocwQ30pWvnIUMor+lhxiG60wkaJiFfzUNONCAPNxHdhtsjY+QOZMu0p3hyUSjyUKmTNZySunLxKnKreKZuVRijMx1tkDmxCs507kkdmuNSCO0VVeYgHw3d9vw4E1xMxKMUzGa6r63uvuLMTL81yceTgQURJswgck9rukW83TNavk/CoXvuxWG0enjuCHnEaehlkoT6jLPy/EsbYpzZk8srokSmR5GCoqkVZjdpHtaWxuuVkEhSZXjkXmjkUxsv2W1fawD67nkpxTDRAUyzvSIC7cpYWqGkJZ5WHeDI2q1vRVY19nEE2ye2uJYmzCV4An/PnxGNu5I/u4dpxC+YujbmormCan/PZhtGaEV/9xglmMvSoIIPrqD6+DYaToP8APdgAUas/q36cRxPJDNV8lnYhHOB2qCdEinwzxSKsi+0nmbDXpR0dky09jtvI3rJDOvGPMxN2yKfC3LdHzRtcuD/ydNgu8uYmhj+cZjKZN5cvFaHD5hpIsqpKtpaxZJW1aeOLM6edWUo2bJKCkCpBl83mclS5YJ5Gd3XLnU2XsjVblutZiy6bcCGnMISRtKgnR3ZtaFWNfXxB/Cy4e7bywNN4DctLJY2N6eoHmt9nUuM9CIm3YNpbgOwV+7CXSXPUB49nn4EYtAdmSoZvAT7ZnS/NRDTImaQd0miQeq7lb9nB2PrUB4S5adezkXeKQfhuxSmc6RFTUGh99Aff6WEoOmBPpcPMThhUi0o9Tgr92N0+y0psVrG9BwYyPMKNh7tDZaPKsranSlvmHC0GnpW45wzvSIN38R2NXUp84PNicdFes4mIK51LwJ8/mwQqzYhMWHMLoHoDTfSfm/8AvIMC+kh8tIfbb9+Kz2V1qWMxDUqtD6xcrfw4H5vrOqTxrUk+8k8TXE3XDVhB1RmVOdv/AEUh9k/ubAPoqPyWH83/AIsQzbXWEWRhXtB9x4YFbL6wSkSIDyqB28MV9YTKlDTEK9+vR/yKAf7RPw5XDfo4v5TB+dT3duKj6bdZTTQxoWrRwe2vYV4/s4TyHWaQ6sDQqQfXXBOqgu1kwpmIVn9aTfzjlB5oh7vol/xYkvVoo+cN2fRj+1gxQfSnrBL5mNyeRCPqIVcP+jnWkyOSDTgP1FW/hXDiqA/WKY0zqwpZfXP50+tB+0+LN6EtTJZo/nPwRL/Fjmc9OyJpnrzlfrpiTbE61GWN1u4Ndw99v+FcCyqA4lJ7CRCnchxGenH0aDzyRfjXEdk6wj5x+7AnbHS+8pXjRlP3HAOeDkjDSFad5HZ28fV7OAryQwAksEvNT3knz+l+jiHZ/rAIU8fPiMDpaQ15oZTWjkg2D0UDaVbzyfdgdYJ4Vm5npUKi2CeSvYd2VB49oL24QzG1Z2rwiyye2wkkp8EXi+K3FbZrpS3eXqePEtx9erw4zlc+z9p4ebiBhayaFKM9tCNDVbppv9bLRrD54410J8TXNiH57MM7gmrkt2VJLeIivtYJ5lKDAqJKuO7t9VD3EYApwpNMxWXh2rQcAarpuoR+zghndsVW1VD2qaHiOPiYe0t1uA0u0iffxLMO88o/Stw4G0wAFs41bvJqpHf9q3EBBlEkM3ELQTQGq0Fe0+u7w8334bbMhUspYqoatR2lAQygn7WF82COwhh208Jof/V+rDCSAcKlSxJqoFAAA1CfDqbw4LOySeZcEMpDAFStoLEAHl/S/Rxu2cILdlAWDNxFDXsC+JdWGOTjoQaChJHHsBPYRgmiBqkcHozHs7gvpaeW3CKYLXObVFAFWqGvMSCwrb2L7XZhXakAVWVRRd6vA1NpsbhgQ0IdwuscCa9grzcDgpmjXL8ebf8AHhTgI+GHCdXQnSqQDi6ilKDdRmg+0nw40bpjKa8Ur7UEbV910Vq4GROGrWg7eKjSTXsYs2r8ONZoVPd9bGgJHs8uLOsd6hhGB0kkBBplz282XjFQPPp5cbL0lbvEAPHsy8Xd2U0cuI4JSKUHGp4ggg102i3l9LEmynR4IqyZpzCrUKxjjmZR7KNbuo/9o9uCDnbCmIASmyc/JK4WOGGR/wCrRV4dpqq6V9psN+m8sYjKF0fNK6mkCIEgFVV1kkVVR5G5d2t1vs4bdI+mLlTHCFy0DVBVGulkA75XW1mZvR0r8WIpl4wRxoPdwNPUFw5eBxTAE3RTpnlzJGrySEUVVGkGp5QALWZpGa2iriM5PqDmlNJJBlyaHdFWnzRB7C0OXuaC5fC7XeyuL/8Akx9T0m1tpRK7GOGBDIZE4tDAhVJJlDLaudnkdMsjatyt7jjj6D9WnV3ncpm8zHl4dmZbY6QR/M1yryDOTTk3SPmGdN68irpMs8jXMVYczKtltAO7TjEqJ1QtMBfIjbfU9PGlEzLMRSkRR8rT17tVW3l5mXEJyHSKTLybueGCTzpPGj18xR7blu7muZcfaPpJ1UZnM5rMrtKXZ2b2VJCDHl91Ido5fNE2+SnLeSjtukE8TaWFtrXNj5j/ACv+pQ7PzUkJbeoqibKzkAGSBrqBrdO8XdyxN4d4lw5rcRVqOoNYZI2VdY6pUGfM5WVVIysIB4aBJHQ94ISW25WwMbZuWrUw8F7r5QQfNz4jvRXaZs4caqDXt4jT/hwTlz/38PUCP8WKpqOylTajZyU26uU2Uc0fn8E5ysiFA2XnkifLSeGUIGuzEa+KHmt4jji/Or/5K2wWhzsuY2rDnY2eH5iuXzhykkMZ3jSHMJPqd18mout8WOUtjbHkzDrFEhlkY8FAqSe/2dK6izaVXtxaHR/5ME88WYcZvLA5XdCZI2eUxmQsqAuq2s10fGy5V9LFqnWdERKgfSbMzCPdYOV6O7J2dmIYLdtbVzbE/OJSWy2y4tQWLLlWX57m7W4ztct1unTq5XPShuPH6hWgHmr3/FiZ9PuqCbLrvWKzxElRNG28juBtKMeaKT2XVcVyy0/X5sRms6bWUgosIuJRA9JJGqACf/D11w0/ll/OB/54ambtHb/ccIMxw3WPO1OKLBk0I5lulbjgSD+qmFv9+T/5IxG2rjJU4kFd4trFAcNSJksCM/75HHY3Dj68Osn00de3j+o4jgU4zu8MK7wZDindhqThBYFLh0+PmP6sJR9OGBqK8fqpiLGM4yEOJPxdX+NQjA0RbUCmDdPz6/3/AMWB20+lhenbwNadwOABT1Y8Yz5sM7FVHiHOsnp4OkwhzWCUVXb/AL/1duEW2wSamp83dTDAIceMJxUV1TroztoE0B48OBoD+1+LFo/702eO5pYlBAIobiR5tOlcUFseWyRHI4KwJ+Hvx07Bk42ggVESSSau7GkAqFveR3t8lBFHqaTw8ouLKuJqYBlQ1LQVUO2dmqrULg0PnFBgTl+hM+ZasIBQcFLyJGGNdVL2XxY7w6qfkTy5hYZHiySb9S8L7RuQSqBeZMvkMurTtBb2T5plaRbW0hsTvpn8knMxgqkWydoMi3/N8kHymcEfpRxTKq5i30Umuu8LYlGHJuSoTW3L5jdJerzNZUBp4ZI4zSkgteInzCSItH9ksrYApjs/bkG6VynlcsSY5YZEKkGrIY5Y39q5bmVWVg1bTjmfrR6EpBOrQ1+bZhTJD3mMg2vET4rG7LvCVxFUp6qnZUDl1/8AJK2Jl9o5HIFp5YJ9h5mSSyK3y2XmLyAPdywLI8qlvCw9pcX30d6zs3mXkhyiDaTZIiB3yzxAKUNiLKXdfmslqqtrXdjMLuXHzN6p+s3NbNzKT5dyrLXhwIZTzKyvcksbd8cmlqefHZXRr/dDEVZXOyslHmswyPmJ8uGypzMkasqPKkEUiuy3cytdi3TrNgDWg7VXqUnEzmlOtnNnO7MyohhkbNZHbuYgzeaaCSFBPNHmJ5YUkdFl+aRSKq7u25mRWtrIq4uLq7+SBBlxlZtqZvL7NnzriLLLKInzssji4RRjNM2XyTMurcqs0/ZeytpVv8k7rin6R7Y3+cCJk9kJJmYcpGlkC5gWRxyurXPmJleWSTePquRdK46s6M7V2P0hy2XzSxw7ShyedZoXnhkDQZ7LNQuqyWsrhmVvErKy1XFicjmN/wDygAixVadN/kg5JIx/OL5dnYRx/PhlWhkmbljFi5d94zeFGZvZbHFXXl1CTbPneOWLdyKDItjXRzRg8Zcu9q3qrdsbWsrdqqcfUjrE6qsjtJIUz2XjzaZeePMwh2dTHmIzcrq0TK3pKV5WUsp4Ypn5UecyW1Nh7RmyuYy+an2NMZGaFg5y88TKk8D26lvgaSq8t0at4cMZdnnv3bkh2brHyGOvptpbJMUz35rZzpA7k1aSBlZopG9JlVWiLeKxfSxC/lUZ+m1z68tlz9XlQfw444+TF8o6LY22M0JbhksyGy8rqK7oh9/FLaup1SRmU+K0t6OLa+Ut8ojZ+Zky2ZgzcE1IjFIqk3JR70YhlXTa7L9WOp6M4ijSxjalR4Aggza9vOFxPTPR9XG4A0qbSSHNda9vsp9LtGqsPUf3YUh2oKD6vupihYuvzLAgGVQD56jge/GmX6+suvAypw7DUEEV4EHHsf7ywZyrN+IXgR6LY3V9y74FX3ldoAFx5nP3EKcZk2kL1PnV/wBVGxR03XZlw5YSoUdQahgQGHAg+i2FpeuaBlVlkVjG2oAgsFYUJp6OH/eGE/8Adb8QgPRrFzJpOuNx3fVXXn9pCwnzWn9Ywum0wT9eKUh65su4ZRKlWUgAsBU0uA/ZwnlOuqDTWRQeFQTTiO3BDHYU5VWxzH1UR6N4rVjqnSOBVy5LamlfVUfcWGFl2jRz61U/dUYpd+t6BWcbxaVLKbgQytx4H78K5jrch8mwkUggo2oaTWorh/xuGv7VvxCR6O4mT7IweB5q5Ztpcp8zD9YIwr/KNQfcf3Ypw9akLI9sillowFQTpPH9nCmU62ISR5RaH1gcDhfi8Of9RvxCgPR7ExPVm3A81beV2sLV9w/dbjVNq0kk9dv4cU3B1oRLVS6gqSO3tFTQ4VzXWlCJAbxbJGvGvC5aqR8WCOKw/wD7g+IRno9iJcOrNxuPAq4ptqC6M/GPVy42zW0vJyU9E/Xinc11qRWAhwbHFeIqFNQTTDmDrSha5d4upGA1DibcN+Jw5t1g+IQfuDEDVPVm3A7/ANVcOX2vxBrx4Gvfhts/aNFI8zvT6zinMn1uw2rWRagCorQgjCsvWrEskgvFCQymooQQOIw34nDf+434hL/09ie03qz8Ds/5VxybU1j4AOPcAxoB7sYzO2gq3V5Cjfouj/w4p7OdbEVImDgjUrEEaTzCuG20+tWFopFEi1ZGA1DiSDT9rEdSvhy0jrG/EKWhoDEtqMeaZsRs3FfYPP7eSON5GNERDIT7IXe/hxwH0h2jNtPNyZmYk7wndpxIihroRR4Vt7fSYs2L12f1wxZvYccqSK+/2fGeBBN4iVJFNv8ASLKjrbjmufrv2Xs9QM3nIIpFQeSQmee7zGOBWZftW48AZRZScdYwvrMPc9ogZhWHsvquiIF0YI+41w66T9UcAyWdZVcMMpmiONaFYJWH7Srijdq/7pLsiLhDl9oZoinELFl1P/Wuz2/ZwM2P/uj65yYZOHZVozYliZ5c3UpG8cqyPbFFqZYd41t2pqYldXoxAISFGpmQof1a9BcxtLK5SCP5wY5YxSOCPeT5llFrmGN23EUCcpzs9sCtpFxXHUWwPkW56OJFjy+RhogASbaEpzBC+k2XgaK5dPK1q+7FudWmQ/kLK7FgXZ2dzuY2vJBDm81lI1ZMgDGjRrMeaDZ+XjYRhdMdUnctc2q1NsdTeVl2tk9qv84+eZGCaCELmHTLNHJerGSFdMrLvGo2nw1utW3NNQtNvjnPzVoN1hdfPLrJ6vM7s2ZXmgmys/AwM8glglKXNSLMJdE0lrN5FrWt7VXCE/XXsVzkdr7QfMw7V2ZvoI8tE7gSvRriYrd1b5Vqs0ka3c28CquO+el8s2c2hNsnMbLeTYs+QMz7T3qbtczfYIUj50zSNbIJFbeKwVuzHyb69+p512rmdnsw30TyrcxCiaSA2pIPDvJ8pLG1vpYY13NFgJ+4SFITf74KmPlAdesu2M807rbCoEcEQJKxRKWKoDS52uZnaTxOWOkKq4Y9HC1o1stKd9wJHZS7w4Dba6HvDKY3BVlJB9R9XtYkGThIQACv7+zGU55c4udmroAAAGS6E6K9I8y2SKiRFAA/owag20NbsVpL1X5rOvIYylkZIkme2HLwsbmpJI+ne8vkY7pPOq491UdK5HZslXdpLVjP2nLQRhpZ3Abmk3UbKq+FyreG3H0P6lugWUys+ycvmMjNmM5nYJJ8rl/m7y5DZOXSNZ0EhlX5vLtSWORZpMzO0kiyOqBV5mviKrRJsFVksJAGa+eGU+TvJEpZdoZUu9K/SLEx7hvDpZf2fZwv086V5+PLSZeaOESSx7qOdFS14qLdHGyLYsjqqqNKtbj7EZzoZnWziTy5qJNk7t1k2a+WV2ke1ljYSMGihjZmWsO75RzatPHXyo+pnIPDnMxs7d7rJyRx7UyMZ8nlzN9HmIkuuyrLJarQroWqultrLiJ1BsHVRtqGRK+VUmaJJrdXjXiRxrxFDy0xuMyfOeHrwd6d7DMeakU9vAk0oCeKk/atu+I4BjLnFOQrS8J2PiP3nDlJz3k/f24SGXP14yYzgSQnySpzp9ePNma/578Nip/fjWp/z34UJSnBzRA4VH10FcatnWPefvrhFgfN/wCOPbg+r/xw4ACZYefGozNP80r68KfNz+734yMl6v14UhPKTbOHznGjz17eOHIyh8w+/GxyPn4dvfTCslcpkJO/v+44U+cnzt95w4+bYy+X9QwiQldNJMwT5z78bCc/5rhz83wouXr3Af34ayJMWn9/78Y3n+e3Dz5t6sZ+ZjCkJkzaX1YebIzQEi1qFJAPcBy8f2sKHIjG0GRBND2d/ead/wCzhawSiV0Zs7Yqrkw17pw1GvDw04W8zXLS3mwU6L/JtlzcirK+ZvajjKZbLtm86yE8GkjgW3Kq3+1a7z28uHnybOhmazMuSga2rzRR5QPxKzSm1J5R4o8rAs86xtzSWt6OPpZ1UbP2fmdn53Z+y5J4Y4Jpslms7ASuaOdVWvzDTMv5Rm/6YXXRryaQuL7GteASFScSDAXE/STqbmykQMi5/LKBbdtLIMYCO5WktZIPhZl7cUR1k9XgNSkSw5kI0m7iYtls3GNTSZctySquowNzL2W+L6/bf6PZnZ2yNxlC+054MtIsYzkqb/Pza5SkjWbqWWW5lCstrUVccXfKg6lmysOTzaZY7Pj2gqyNkmZH/kvaap84KRtE7KkE6LK26VvJskqaVZVV6jARYIWuMwV87JAO8MPrqCPVpwOzTrXsJ7O+tMSbpJl1WaYBQAJG9QW7XbT2bv1YjeZy4+/7jjNJV4LPRvayxyipZAzCrXEUPcar8Vpx0ltbLk5VPKS2W1+lcqK29ga7mu4L6XZjlx8lX/PccdMfJ82LPNDlhcJXE6Q5ONgaHNSyrl4i3pwRXNJ7LavRxZoOvq71DUEXSnRX5LbZuREc5uSZwHXKZVDPmih7JJQqsmVX2Wtt728Ky7pZ8hyaGG45HasUYBJktgzaKALizR5V5JUXz2rj6E9TnQ/M5afObPgyMkGSgiy7naeYIjba2be9ZZDbc8/IzBWtSCIKgVdNx/Z3VVltkfO5oWzEs+faEzPNmS8ccgL0SBXVVyEEs0tunTyVxbFJhsBdVusdmvhV1j9W7ZVlYFZIJOV0qVDatBu5W08re7EMtPq/8Dj6X/Kc6vV2hsg7W+ZZjZzy5ubJ57LzQGESOJGTLZ6MMqo90ixxtMmmS9WPFbm+cEmToSD2ioPvBtP7WKVVuobK5TdrCSmob/PZQ4wfd5v34ciH+7CTR4hlSr060JBHZ+scwOEi+CGayZMav29in1Dur+HA8wHzf+WHBCGVpvP8+vGpfCnzY42XK4KyJJLNjVpcLnKYx82/z68NZMUhfj1f89+HXzXHjkj9X68KydNi3v8A148W4f54YdnKYwckfXhWSTIEf57DjF2HhymNFy+H1ghgp1sDbBidWBKlWV1YdsciEOjj4WXl8S4vfpr0ri2nDFmDNFDmssvlMs4CCdDbvJMvL/S/6zcMysq3KOK6qEhyX6/uGJd0U6BySlAGEYkICF2oHPmVeZ/itwBITEbVcMuwoxlUKM4BWul6qRzXatNtuHvQ7qIaaSFnbMiSQh4Mtl49/npx/rN3aywRL6TL7R3eNeg3RwwsYpGM2Xy0K5p4yKGSa6xIVP8AqpJ7ZLfUq+LH0G6kdmRwT5vZUEZn2uuWy+Y2pmqWqzzmzcbxrVTLZaVtwuURtVkkpuLNjQpta+CclVc4tsFyt0h+TBmTAwl2XtSRAtWubK5mZB3Pu4JfnKNpblXHIHWP1a/NmLKXfL3lLmUrJDIO2GZG1RSr3XLq9+PtfB1RwbIycqZaSV3mmGZzEmZnfMsJLLDZpVospFqYRJdaurUccwdf3UpmszsFtobQiykWfQyCX5vMJjntkl7Y55FVVtniSRJ1kZmkVUZWtutV6lEESM0zKhm64R+Tp1pLs7aMcjBmgZXhlTtYwSW3EDxSRSrHMF8VGXHUuV6Fz5yLac02aynzWQxplJMt5X57FMju8ckdy7qKBY+ZrZY5HZfSxwhtDYbJI6EMGjdk7KElWtr+FsSvontDaMalss+YRTWrRllUnvrqsZubVbigHxnkrJYDcK2+rTas8DtFZHWMkUkVxUV0kW8yutrBvFgb1gpLmJABEl7m1FjuJduairbc32frxEeifT7OLn0bNCacSAI13F7EVmXdnl8mqtRfs46/6g+pts22YmkXMKmXiWXONlk3maUSK0sWzsmLWtzLwx7x57WtX0i0a4t0z1jdUFQOAaZhcoJ8nbNMAZmggJ4iOSZUcDznmXES6X9TeYyy3gMV48QRIjD2Xj019lrcfX/q16CQS7Kimyuw4srLmo5DEufyyPLS90STMSZ1Zpd26hZC0lrMp4LiDdIPkrNmdnCWeDIbH2w5m8jkZN5s+ZUZlQ5hVbcKuZtZg0Sq0NVrdqVXdhxFjdIVjN18eTmT2Emg7vMcbLnCOwn+7FgddnQRsrm38mYrnkSSJu2HMxmyWM/a1BvEpuxXTp6sVCIMFWgZEhLDaTekcaNtJvPhArjSmFASJS8mfJ7T/wCeERMfOcYtxlYsPYJs1vLnCe0n92NUzBHYSMbDLY82V/z5sNITwVpJmSTUnG0WaI7CRXGGy+PNAfNh0y0aT14WXOsOAJwkIDjcZfCSWxzzefGfnh9L9WEmgOMbrDWSTzLZrjqP19tD3cMdM9WsmRzUDrHlcr89kAEkZtUlwLUeEu1iRM2q5eWvHHLoy+D3R7YczkCO4kU9wPvblwDoiU8Ls9OqHeZEHaStBPKsyrG8kEi5YKbEk3iLY7MrbwXNppjmnaPRGGPaGYhy05zGWjkKwzMtDNFRdZVfC0m85ce2l0Mz5jBcyMnHgJN72dvC9sBth7PkMwCkrKt7qTXwLdQ/FbbhNI3IYMZqVbf6PNGOWM+sVHD7XLh/0X6qnK72fcQQsNO/cqWB1VVV1+5mtxMOriFs60LiLeO0kcEUJpSbOuyoiE/6pGZZD7mb+jx2x1L9Dskr5yLLRfyrtPIvHDms6Yd8izyIziPKiVWgysCyLIot8qype7asXG0g++xV3PLRC+fO1uq9GoIMxDXjWK8m7xCy+12ZfR1YjT9HhG5BntccGDRyKw49h06V+LH1XznVmYcpm027Jk9oO8gaFBlhGuWyoS9wzWK8uZVtO+iZbaXDHEfXl1YRLHl85lJBmMhm45ZMnIzB5A0LNvclJIv0siRq0ySN5S1GQ8VuYKlGBITsqTYqg/5HXunj4g10PQ+cm7CY2Itfp4+/wP8A4cYlnrU0ND2er9LCd4NKVPb6jQfixVVhKZno6nC2ZFpXtRyCfPp8WMQ7EFfpkr6lcdunjcurGYpOPm7fWbf4cKyTeoVNPqOASSI2AAKGWOnGlQ4pw+G27BSbooTBdvIyoYElbzbwt12ro1eJtOB4J7CD9VTQUwRyu15IjfGSj1tPmZacUZeV429rBiJSVyLksoEqUfh2gSP++/CcPRnLyAERSBDWpM7gnj2jS3Lbh7Fs9VOsh34WxLVjT3L9n0fVghNEzC6QqiAUVDcApo1AwXSrfpY0Q3eFUJTHZk2Xy4O5VnmNaTSMPJCvZEqraunxNq8WBWb2TA5Z2V2lcgktPLISe+pb9S3YMQZmNFIK7zs47tQKleAvZrrbvZx59uBY7VBFKcLmNePAkKur9K3BEDJNJmyjuZ6OwcaxyAjhxkdSf4sI/wC96FVBsbj3b1yR6z6Pw4eTzOwJJAANfM3pcDqa79nDeG5uNxFacBQ3ivcfZ1YhgbkQkLpb5IOzZJYtsZXJTR5XPzZGA5SaYkRxNHNLc76WZo1kliY2q2m3HZOyekDZKGKDMSxyT7qDeToWEU8qxqsrIZbWW6W5t23hK6aY+X/QbrPm2dnYcxCSJITyvRg0baXRwn9DIvavh0tjs3od1s7Ez+ahz0ufzWVkWF459lZx0fZ2YLDQ4LJbdFI1wa65lCqVXVdpseHNHCxHqoXNIuFPNu7TO08y2WinMKDKZpJ81GN4cs0iokIUK1r5tZVaYR3XKqMxtDY4++X/ALLTKZXZOU+cHPTZTZ7xyZp03ck92YWx3S5qSNu525m7GbF89ZPWv0eyeYi2iczJLPlIp0g2dkJzBs6R5LWM2Y3SxxXrbbpbUvaslq4+cXXd13PtfPSTSGqlwQFruwFFiIobUsEUelV5m1MeLNiriag1S3alSYZB2KH9GcoFiqwOoC3uIA7/ALTYeZidOAo31mp9/LjWLJOw9X3d2FF2U1R2CvfU9mMlaCsjqj6ZNk1leJYrpU3bO8e8YJquVOW25dR9Ki4lGR6bzQQzCAqgzFFkpDFWUBrgGLtcqrdcNK9vDFe9HMkwUCvDieFwJ/i04lW0YwV7OK8BzdlOLH0sGCYsUJA2oJlOlsscGbgVIt3nGrJVbiAOxVu0pqa7TqZvFim9pbKF54HtI5qUPuxauZyFOIqT2gVAC+K44hu0cnQkilTUk0IAJ7q+LAX2pxCiP8j07QeI84FceTZid93d4if4dOJH8zr3AkCvDs46RxbC0HRaRyFVWqQfOB62r4VwpKdRl9noO5j5gCan9nBjJdHIwAZUlUnlRXWpHpEMmlfiwf8A5OWLhGN9NTjJ2xoe8Rjxt52W7AmXJMxpqLk9tKE17SdTYV0k0zOzcv2WT1FP6RKH16YsNoNnR96yU4+Mfr0YdtkadhZvXSlPcPE2Ejl6k8R38O09mFKSQkycPoSd39Io/gwg2Wh9Cb/rVP8A3WHUWziOwhh91f0sKxZHjQ8K07aUFe/ThJJiuXi745e/+lA/XusYmy0Q4GOUcAeMq8R71TDuXI0rUjv8XGvuXxYQXK1Hfw9fD9rClJInKxdySA+feA1P6GNfm8daUlr8Y4fVZqw4OQ5ezhXzj8S3Y3aCndTs4dpI9+FKSxHl4+NUf/rKU9wsx2B8gfoTDmc2JMxV8tk0nnkR9YGWytk4j1Kvknzs8UjL4lhtPDHIaQHt5a3U4UrTux11/ufHT6GDaG4zJXcZoTZaUElQY8yIlUlvBHv4I4y12lZLsW8IO38VDVBLTC+lPRHofszaGbh2uiLLmEy8kUGbSWQQvBI9rSLGkm6llujkjErcqi3VatrrpP0F2ZHncrnngEmdgWaODMF5CeKPKyPGr2TKsaySBWXSw8+INnemGS2bmMjsvJJFlXkheLK7PUuN6I3ZyIXluVp1aWRiryalN12nAvanTYLtTZuX2iDld9JM2WysnlZs9OsTxUIyu8SLKRLO1bpL5JCi2qFuxqau2fBUeSoP5W+Tysxyu1coyPltqieCZkoI5cxCVQzadO8ZWtPpSQXeLHA+09o77KRh66MxNQA0IXkIHpXMqtjvD5f3SvJ5TL5HZ2UhgykeT3+YaCAFY45MwVZFt8EjqssxX209LHzzyMrNaqjlu49gDMdRI+LGZiHdqArdFsCVKOiPRiIsGYORVe2lR58X10NkQ+T+aZHd8dT5ZGIUdrM7tcy+1dimuhsRNqUrxP1+vV4cWkmy95EUuIjJtZgdT28yKf8AVLbx9LlxFT3o3q7PkY9YcGT6QMoCxZXaEZyqyAFIhPcssRAZmsjkeLdhrrbnx3h0j61crkc7s3ItDOkm1ZpUgbL5WuWWYUkczPCqrE7s1xdlZmozHgrNj5JdJpGC0jFFRgV7QSVto1UbmXu5bcdL9RH+6KZvLxLBtHJ5jOJHREzcFROyrpAkLKyStbatzWtb2s2NNj2uGrt2bPmoS0hdx9O+uLJbPzGzsvmpHjm2pmPm2UCQySK85torsi2xXMy0Zv8AFil/lgbYyGx+j+01ggyuTl2s7K4hjSNsxMxR553t+lZIFZbvTlRfFiH9Mf8AdJ8pHFWDZmfnmHGPfokaK9G1AqGcNqtuVo29pcfPHr+649p7czjTZvQo0xw1ASJAbhGkataqq2q3UzNczsxwFV/Vi+fOb+CZrdYwqcz22maR2HC4k8ePacekzjMpU9h+quD+X6InvIrUVHEkV8/h+zgl/vRAANRRqcBQk8e+3kb2W8+MwSbq3IUC2glyqp4BezvJ95wwXZVe5vurx82LQk6NR0qKXDtUsK1PmFq3Kve3Lj0ewkuFbFFTxJIA9xttZvh82JBrQhJ3Ksl2R7//AD/RwvHsMec/fStfVbiyX6NJx4qe22hqD666rW+LCbdH6eHhWgIJJJ81eVsENYXQlwyUBTYC+0Pr/wDTzY3OwAfTPZxuqfw4sCPomTUgaQeNaChpwFWbCD7IA7RQ+s99PN4viXCGsAhJvKhI6Pr7f6fD7rcbDYIHZcPc5B/DicS9HGFtUZQwuDUIBXvKcqv9m7Cn8gAWm+vEXChVhXtqeVfVh+1vTGIUDj2APOwpXjcRT9nGG6PivbIa993af0cT3+Qa1pXTSgNBVT383hxmTYSji1aeriR4qejd9rT6OH7e9KROSgh2CDSpk4edyQP2cLZTo7dVRveALE7yiKo7WIZcT/ZfRV5GACnmp3kgnsp6V3diR9Meh65ZRl+LTtQzkUNp7o63cqrbX2jhxr5klNLclSx2EBUhpB5qOSSPsr+LCabE49pPb4j2+euLFTo+F4GwkdvG6lPg1Lqw1fY6lhQEDjaf/C7+LDaz96fs7lA32J62Ne8u1T7vSxltj9xv4f7QkD6rcTtNhlGqDYSpIatLgRwVebU3+WxrDsdjcoFSKGum6tLiat/iwOs+blFDVBpNj0qKuAaeMlT79PHCa7DrXg/Dvv4fhxPY9imgrUfrodXbbzYUXZYJHGop6NK8OzTzfFhazt6cAblCsrkmC0EkqKK6RK4Ar6l06sIx9HlrxvNaVowLEnv1Lc2LCOwRwPHiDxIoBxt+0q4cno/SgpwoK0DAjzCvh5cCdYophV+nRyHzSH7YH8H7OJl1YRQxZ7LuokBq6anQqDIjxcRYvikXBfKdGO/gtONSwB7LqgeJubGuY2EQeAqQe3gKE6gar4sJktIduTkyIX2v6VddyZWDZMq5bP52PasuVgVsjEZxAJkSkswXUsCs1pZfM3o4s90PEUJpUd9OH/xx82vkjfLlXZ8SZDaO8+bqTuZxxeEMalbbvKxM7XWaWVizC663HVXSjpfsbP5jZeeG3DlhsyVp1hgzq5eDNXKq7vNxSre8eldPNaWXxY0Im4y35/HcqwnJT/aXTzMrtjLZFdnZqXKT5aWaTaisnzXLypdbA68172qo1XM0i0VluZfml8qjpIkvSnaGYjCSbia2LjwaSOOLLs4tbV5TLOo1d+OkflNf7orkstFJldmSjM52UFN+oIiguFtyV1PLq4SMqxpzDeFVxwnsDMs7F2qzSGrkrQk17/FpxE43jaiA2lNumcS5qRZZEtbiKxigpXvEt1zfDiHbT2VGEPOtK1pYOAHabV1YtTbWTvHmA7OPEE6eH/pxC9u7DJBqajspQsePf6TYgqNOakadiEdTwjTPO1HIOXkDBihBj3kDy1tW76KNvs4+yUfXao2pPkAk43GVjz927doJco8ioGjdFZNKszFWt0pbqx8f+iHRsq0s1NMEbE8KVJFtv2uU+/HdfyUfltQtko8lnJdxJEoSLMODa0aixIswVVnTdcomtZGW2tp1NLQPZ1TmontJMhdN9YHWai5eRmZWjKt313gZWVVS3nkZmVQq6rivfiqtuNs/+RNtTJHlW2hPs54tqzo10z5uODdJHKVNizJO0cYXmuF2rmwV6FnK5U5vNZ3aOwc4HlD5OSFI4Xy0J3hdXDySb2W5owJUW7geW7HInyo/lS7PgysmzdkQRwZeXMSZzMmNTF89zrteHZW1plEkskFyrdu0UKqriw5wAmICia0kwuJusgwvnZ67zQQlVsC1VeI1+K67EbOSjIqN9Ts8B4+v0cLjJMxLNVmYknvJJNxP6WH2W2CakUbzceHHze1jGN1oCwhBhko+zyw7+O7pTux5NnR9xm7u5CAPXiSZjooVIDcDxu7DThwNLtSry3Nbh3HsCnACoNNVprSndqb2tWElKi52LD3HMHs8EdT7rubCibBj4fT8T5ogAfXc3pYkUWygO4tTvoeB7ubw/tYVi6PBjV2ogBY2gXAnsQKbeZtPNhJAoA3R6JeJacc3CyPjTt5mtbVjdej8J781Th4IuFfifxYKHZvEA1NteB40PfU/Zw7yux1PdbTxGtBXzhvD7OEkg8XRmGpq+YFBX6OIkjzC18bxbAy3Gr5ngCaiOEk+qm/5tWD2V2Ubb7mtrSojoCw7gzLbdzabsarsWnCx2PHwjiO623UmlWrhQlKAtsHL9z5odtPJxAUA4+NsJz7Eg/1kx82iOtK9tLsSP5mB2K4B7qVA868y/tYTfKqWBCP3aeIB9YZvs+HCSlBx0Wi73zArQDycYr7terHo+iEBNN7MlaAVjj7T3EK+nBnMZQsTpp6kBYIF0/F72X2mw52Ds0tIKg91O0DtWoF3N/54UTZIlAtv9XwgKBnc3i5SEABB7CbmXmwPHRxa8Wcj2VUkU7qM/wDFi6uuDYvGAgAUQKxFOCqrN42tVvDp87YrnLZelRU1Pd2fWfFhyNUwmBtKDx9D4yeeYDzmNAoHnrvfw4QfozHWl8x7OWNCB4uJ3uJe+QIRdJtFwqOWvLQNayqtrcvpYZT7O1HtWtK3UoeHZRF8WGiE8qNHo9GOBeavqjQn7llw62dseNGVrpGCsCVZFANDdQ2u2Ci5ZNQOgjh2ajxuAq3N9rG2WyYNakqeFKcp/wDlq9nCTyumfkadPI49sZRpmqBnImLMAFVZop8kD4tKS5mOvsnw4+jEPXBlY9oT5ONVizWUjM2agjy5hcJOFRc3ZEnl41aJY2lW5lWRfRx8btiTPE6SIKkVFOwMpFpUjmW7+7H0F6gPl7QblI9oApmEjjg+fpGrTvChZo4pytsrWszeUiZlZizFVLMzX8O8RqnMKrUbeQugtrdOWzbRwZWs0zywOTHxWGOKVJZJXfkitWNowrNczuqhebFJfKa6X5tujwk2jlf5Pzcm1JNzlXZZHOXyqZquYZ0ZltlWRaW6bSurymDj/KF2Nkp87nv5W2hnGzcaBciEVMllylrExCeOPdM7K1ZGkbtbTy44U+Ux8qyXbOZoptgRTHGoJaOOKt5VWZV3ssrKrNLat1FUKoXFiq8ATPgomMJN1SW0sgrlmMji8lq7sUFe7mubAWXZSAHXIT+aA/Vfy4kMezDQHs407xQ/xeHVjWXYp7zxqPVWvn9L4sZBCvKOw7IQEVZ24iosoSB3aXbHRXybesVIdoZNpDSHKbQyWZA4ARwLIsUgA9FLlk/SxTCbAPbco7O3tPFvR+HD+OBonVwSSK9imhHKyk+JWXt9+CYdVwKF41hC+x3RjprnznNpq+SzCZfIPAIp0IfL5yKVHaRoSzK0s8StFIYlVtNy9rKrRvp/0wkzqSZfLpNM8qFWKxSUhjJtaSS5FttW6kf0kklqhfR5d6hPl7iLLJkdoGQxRLZDMjLv4Y6WBWWdlizSoqqqtcsiqFU7y3FnbF+Vf0f2XlMyuVze1s4+YmOYZc7IkjIbLN3HI9u4g8W7tk9WNgVARYi6oFhBiE6+Uj1vNmuibZmaKfJpnJ44MrBmqxzFcvPc827b6CK3KNRpLW48vLd8ns9snjcWGol60JoGZmAOrF+fKc+VBmtuzrUMuWjUJCgvCpGDyrdzs1qs0zc1FUKoxB9j9Cmmy5AV2dOFEBJZadp8Vqsvh8+M6s7WIAvCu0xqi6rBtkr23fs0/ixk7GA7Wp59NaftYk0nRa24NzrUW8QQR9n0cP8AKdG4+IuIIKi6pKjh26l5v/HFa6llRrZ+UUKVa4q1KUFKE9+pvS/iw1/3tDtrT7DU92LFTo/GvKwZgD4aivnDNat12oc1vdgedlLSguI5jcbiRW0mi2+LV9eEAmkKGnouBx3iCvsPx92M/wC9tQKmRQD/ALOSh+vEqOxrieAIrwqeAp2LT0ceOySDSgJ7guoAkcfhtVcJKVF/97if61f0JOPC7Cb9HwPEDX2G44mUWwBU0BC8KsVBINLiR/nvwnmMgfQanCh4BR6rbblbCSlRH/eye5u6vK3AV41/Rxs3Rth2sqjv5q05eW67EpbZVVrrX1cKUHfVWuX7WFJNkVWthrwFewA07bm1Ly8uElKiDdHx3SLXjWivxP6OnCbbF7NQ7+5+FO79HExh2CaOadlK8Qag2qae1jSLo8K11U7mI4ih4gC6277WElKiSbAqCbloO/iv4sJS7GoO0d/pCvrxNP5EBJAKVHYTwalePDT7WMNsUEClKUrw4En1hsNBTyoxs7ZOpSxUpwJpWpUdoo3pYncO04jJG5Vg8fCNqaUI7CBdbpXSLsDMtsslq0XuNKEE07hb6NuCMezhQVuu41rxFa9lLVbChNO9WB0X6YmRpybnmEcbsGCgyCKVc0KBdLXKsi6fEFx9Ns38oEfPcjlsussh2lBJm8nZCTFmURPnVgkiXTJbLJ9K2mTttx8ihkHVkeMlZYyTGRShHeht5lb2sdRfJ4+WZLsqIQSo8uVKusdKCfKCQqziCR9O6Zv6BmW3uZeXF3D1YsVXq05uF1z006xZZ23MMU7zvWNYWjeNg5VuEhlVUiVV1MzNbaG5sQLrAgzmV2Jts7R3MeWjhg2dswJIkj5rewhJJJCtzIsWpRHavY1eXEbX5U/R9c2Npu+1ps9HFJFHDvRl8miOjJqS9opZbWbyrM3hounHJXyhvlSzbVfdRqyZVS1ii60FtLOS1u+maPTvLVVV0p4sW3VA0FxdyVdjDIsqpysMTZySWUloWkkeiGpap0rq8Ld+DUHS9kE9SW3lBGlFVYgOwra1q8zacRzY+zGI4ggGtD2gEfDy4JfyYKHhU04fFzfaxim91oZJh0U26Ip1ZgxBljJqahI7rXKjw836sfSrqJ6dTZbZMfzbKzZ2XO7czEE4y6tJLCsiZURzlU1NBFlFVvZW3Vj5oZzZDDgBwPce/wCr7WOrfkZfKq/k2Z4pnfc5kKuYtqZo2QKqZmNf6W6O2J411MoVhcVVcWsO7VJExKhqiRI2L6ZL1m2xspY7yJ5IpK1Dl42ZReG1LdHu5AvolcUN0p2DJtafNQQ507MSBspmHzCxtMBLfKzZfdqyqyzxxxyNqW2l39JgvsToo+0M9Jm3zezM3smTLllOTnmj2iJ1tVIpCtu9yzK0jG5d5HS0W3NiLdKJNm7IzM2elzs9i5doctsSKVAJJ21vmppFZp2XlW6VtLKzFmFqY0jwFtqqDPO640/3RjZsZ2xm92Uo8uUkrwUGR8r5RtXLcscTfXjjqTZzV7VP2hxxavXZ1kttHPTTk3XyO5K1tZ2KrRf9kkaLGvsi7xYhUWTqKf3VxmVXAuMZLQaIaAo6Nkt7Pf342/kg+dP0gK4kqbCNK8B2d5qBXtp/nsxhdi9g4UNT3Hs8/o4i1kUqOx7CY98Y97jjhWHYLV4FCePjH6sSWHZiAAcbuHAjSD77tOMSZEhuPd5uBA9R9HCkppUd/wB77j0R9oYcQdEpWNFClvMHBNPPTEmXZQ85ccCLak08+rCMOUYEFSbgeFO41tphpTgqLybHYcCV/SH68afyS3sfpcMWvkOjYzQoAEzS0JSlBIRqJUel7OI3n9mOGbedoJqQtDWvYfF9nCukCNqh52Kbe1Q3AW17RzVr/DjT+SG/ycTfcLYeEZoRwoa0px1fFbht/JXCoNp48O0ivcbeX1YSZRI7Hfs0+64Vxn+RmFBpr8S0r5sSpdl8ACOIHClanm4E/tYcw7HrQCgHCrHuJPYS3LbhXTyohBsdifD3Ctw4Am2uLJ2NmEWNkoFUABWUkl69pPo4F5Xo0byrEaatcOIIB4injwUTJL3ORSvBgB9Ytb9nAOEpSj+yOkBhh3SWd5R6kmMtqNfS1fo4V6S7XjaTKZiirOQ0easFqsWWwSgeFmVtVum7AZMiPP5vrwP2zkeHD7vOff6WHAhMr++SIyJtPZEbcd1m8/wIHGd4M2YqeldetPSa3Hd/VJ1+5d1ze5KIiZlss9IxC6ZtY0rvAqr5Ro1WFWb0GUY+SvRHpzJlpEa8oY5IpI5QdcMkbK8b08VrLb8OnH0O6EfKhyu0dm/NLshs/My3NIkwSPKz5mQ3Nmt7bbOrM127a2VVCrjQoVLXVSq28hSjrq6yQ9FuFb1Na8QA10jav6Pcb2vhtxX3ymdsZKXYeQGSgy2V2eM5Ccp82i3ccgszG8dTyysVVqyL4na7Eny0Oz8jswrtDM7Gzmbn365iTKkyRvA2mOOOOW6VfJ9qrzMfZxyr8o/5RK7Rmy0OVjGX2fs+IQZXKxi1Io1VYi1BpV3VfsqWqzFmxO4kAudFwha24hUSOiUncAezgXSgPrN2lceh6HSd4oCeNJENB5wbuXBkAmtt4qBwGoV7xRuX7WNmD0pUilKg8KD1i3lxmwDdWpKAt0SlrQAH7SCvL2G7D8dAsyCVKoh7g7oK19TNy+1gw2WNGBoBw7wBdX2fFzYKbE6SAUSZd4jcA3C+PjwtPi+FsOGjakSVER0QzHoinCtJI+J913LhTMdE5T2IO3/WIacO3m5sTraGweG8jLyRcRfHRXWmqjD2f0sAjM1w5nA9JTX68EaYTAyp1mpSGBQ7t+I4qY6gi4mrsz3N7OG8kgtNaMwJJJ3gFdPYbmuwyzko4W1u7fPQ8tWLJcvqtxr89kXSCBdxPAsP2rtWnmXFolQBOZWZ6swLW+ZbUI9ZZtPh5dWE9yWqQApWlLbloPMQ3tYzHna0BI84paAxA415lu+LCMqaVNQoqRqNePN6V3ua3AngilK2lQTawu4d1T56Xc2rGmUgNCGBWopcVLACnYAnL+1hJRUqy1J7rrW4t2cWb+HG3zYh9bjmBIBrxPcbLlXm5vXhs0Ke7N2C89UVia07AFA491tvN9psWlsH5NEbEXh7mFbbrQaC6tV1fZXCHUvswb66goOLCt1DXhX0vw46DtqwYMCQDSlpAr5wrasXqVFpEnNQVKhFgueel3yV8vRbQC5qaPdIOA7au1qqreiuKY6S9XQy5bSgpdy0FfCABb6Oq7Ha+cY71K1A7/WPhRrbftYo3r4yKXFwpULRK6dQqzVA8K2+1c1GxFXotAkBPTqOkCVz+mzFKgnm84oRwHs6sJx5cEheWvaaXAfh04KJcoKlU7vMKKOwELy83xYSMp4BSBWopdQMDqPoquM/VVwO3p7kAKVJIcdlONRy1tt8WnxYISICt1fq4A1pwNGbVgbkYiePMPfU1Go/Z8N2CNgoeNtFA0gE1Pr5mbmw4amlRzMx1BrXjx7CKeatvhuu9nDN9h14BgDUXXXVB5VIVV1RrddiQxbLYkEVoKglhQ1r2Uuu+ziUSdE4suokzFSWWseWU0mlHc0ht8hBy6eZl7MIUybpFwChnR7q9rWWWRI4FOqV6BSfNGOZ5fhxrtjaYKlMuDFFUAlq3yD03tXl8y4e7f2nNPSSSxY46Kka22R+xHH8K8zXXelgVNswrQklbuIPBQSdIBtXltu04RbsCQO1MJuj5Lk1L9vgIJqONoa21fCGXCE2xaUqClfaNT6uW1cGGV6irNpoA9aqPMBbzY2WNyvAXjip4mtC3H0rfiwGqi1kHy2xo15qsFPEVqAaFuAtu9HDLO7PUGg0kgUHBjU+cYOrI1tCaJU1FVAJGmp03u3srjRFuBoq0HZWpYketvF+zhtWckpUfbY7UIoCRQnl7D+14fDy4w+yAOBUk14doWvnJVdWJCctSvFe7tBBrVeB9LDqXKy9jGnfSlOB0jg1tt3cq/XhtVPKh8uzK+Ds5jx7O6vpY3OzmobhwNOLcCcSdGKg3K/mqrFAODLYVXm04XbZ1Rw4ivYKkmgu7W8P2cLVOxNrAKH/AMleYA183YfdjIyFaihUClBbUE6a1K6uXxNiZxZIkcSgQUNlRVvDw8X7WNJMmO80tFKAVAHqNty/+WH1UtZRBNmVHZxBHmI7P0rvhXD/AGVDLHIrRfS1ApbW8eJSNK22+G79eJAmRFBXVQg1XTQHu1Lbd7TYl/QLodvpAtpKk6u+QA9lLtLXXeH2m04NjDIhC5wAur76n/8AdA8zl44svnct87OWruWmRjPAbWSsUyxSOPJsy+UXeW6bmGJH0z/3R0rGTlMmEzNrLHO0bZnMQhhYwhMsEMUF9vFmZuxaq1uHfRPqrghWNd1Gxqas+rj6WlbWZeXmwV6SdAcoyhGRATWp3e6UDura1t3nZcbBpPLdk8lR61oMwvnV0+29ndoZh5p95rkZiGcvIztqZ3bUzytzXfZHBcY2F0OJoLTeaUHDgPaLcy3Y6U6yuq9IFLRhixbSyU3ZBN1H/pUtXsXxe1gf0d6JxwxHMTGyNKVaoDSMOyNSurU36PvxQ/Du1rqyaoiyH9D+gSQwmWc2RVINOBmkHbFGF1fFJyr7WNszti9qm1U5URa2oo7EFvL8P2sAdu9KJMzIrtRYgLYolNLQOxbOa1mt9puY4WyuScihqKk1W5VFa8eVmZW8NrYIxMNCEE5kqadH+jyzOBTmoPEAQPWzezzYvLo50AihKaAVIHLWtSO88y4qzqoiVZjWoS0gAsGoR7Srq5W0+vF9ZDPVQFV9YrpH1huZcbGFpCJIuqdZ5BstekHRZCQlgZTTttK+vjy4pHrU6rYlcyRKCoYXAqKqB22FtKtd6XNjorNZvTGRYaKSTSkYp2cvN6luxA+sCUSQsBS5mHFaLWnfdqZv4cWKlFrgbXUDahaZlcqL0RLvTSrOSAWcIpBu7S9qLcqthnL0YAjrSoUC6uggV4CjNqVvZxbGzeibcb9XEEL2kULULFubT2cvbhh0j6MtUFaUbuIJAHuVvixRp4InYp6mKAEyqll2B2EAH1hQQBThQafh/wAWGM+wSGrStKkgKSUB03tZy6vSxOxschwCvntp5q9urlxtJss1AoxoxFBwqacvt/a04tDR5IuFROPE2KrybYFOzhxIDC4CvcCNV1zXf34WyWw3PEKVpxahVTx7aB7bm03acTefo63fp7adtQCeHLy8uGkfRw3cReaEmtSR6zdzfDh/3cdyY6QAzKib7Dqbq3KOyhqQSe+7xezhXJ9HizBSePhPAgGly1DL6Vq6VxLG2TRSKsOHEcoIr2Yb5PZfbwqa9vGoNOw6dPi1YL93ncg/eA3qP57Z44C2QFdJQuXF4HFg1q2KzMzW8uPbP2TQ0aoTvdVUhaW8KMy+lxtubEpy2zzRqgnhUrfTvanD0vi5cbfycaUABqCDaDwr3E+JvaXm/Zw40ec4SOPGUqHPsy648a93mKg8OF2nTqtwrs3YLMwVVJNePfwGktVdK/FdiXQ7LJXhcQa9wNDykaNSr8VuJX0W6KMXWNdDSgXngAijUzU/xeL4cP8Au+LnJMMeCYFyt+jWxkyeWkzrqGKHd5YEAmSflDgeJYma74sVJnyzSO73sWJ4jUwY6uJt0szM1f0cWx0+24JJEjjCmDLgpErGqhhpLleVmZrmubEWXKGhAoQ3aQeNBd3LqXmwbsCSLCyQxoBmVE8rsvga30FLQBUBq9hbm/FjBgIDA3UPapFanU3bb7Vtq6sSyHZpoebgPObQa9h9LT4cJN0aJoQC11KD0j3gFWuu5dLasRHRxiwRjHgm5UTmybg1Wo4AA8ukdwXmw0fZ7UrQ9/EAEsfNVtPN2+zieSdGACVIsanELVyPMtV1LJhNdkMLhRwCCATVWFfELbfD6S8uIjo87QpBjm71E87lFoOC3mlyrVUA9bel8K24J5bYZKMLUIVbvpBVRW2hD2tdqu03YK/yV2UUgcD6yD5mbkwTyOyhcy0LAg8W8oUAHE6l5l9JcAcCRsUgxoNgo9kdmdjRqyhbVY9qljdUama27/Fgrl9hEEkqAR3GorX1L4bey7FhDo825FyraFWiigJHcSF0rJa3iwNzGSUec0JHbcAKcACq83n1e5cVHYfVMFXG1pCjOU2JUAUFOJ5UP3FtS4LR9GVtXkNa8KUIPLxZlVcGL1FpUFSK99QT3EXLpb2cOslViSzU7T2Amo7eFuGbSEwjL5Eoh0C6gI52vlHk2p2UoxPdq023faxamd+Tts9DHEcuHBpUmikE+a3l+1iVdGolWOGlQAq8ewMadpu9LE1Eqva5sIBNKGoB8w9LGqyg1rclTdUcTmub+sD5MGXiDmFSlqseC3UB7OCtr8Wn14pvK5Xds68AE4LxPHj2tqu0/wB2O3trzoZVFRS0jiasCQ3paub2ccn9auQszb2gICXuovbx00HpftLiliKDWw5ohT0qpNiVFcznABx9fCgJPN2Wq1vxNiPbQy1QAAo4+kCwUauBuutbBrMMaU5eAr2qRxupb4bsI9HdnGaYcFNzU01LGnbS5tXKq4ziCTCtzAlSjbGxFg2OlPp8/MeFK0jQdoP7WGvQj5NBzdHuKrxrSoIp28Va5tWm7TiWdaEQOdykAAK5aNUpxoWJV3At8V2n6sdI9DwqRiNQbQAKdnEBag/55hi0yi1zzOxQOqFoBG1UCvyQ0ZG/KZqpS4bxgPRoDd8WKb6V/J7XLFyEEgqDvOLMa6TzXXMrek2O4I4DEZGpQtX3DjdwOIP08yKvlJbiHdqWA2gGtzEKzLdd7XqwdWg0tsLoWVXTmuJM5sCNWoLrSKVUW3eE8rafRN3NgaNlhW99adnAftWr8OJbtRFuPaKUFad4uU1HN4V5fawMSIlhWvCvCgNeap9HSq3Yxi1Xw4oWNmdoopFQOCngxPafTXCWY2SoDcQSOFKnifZHiX2sGs1lgBVK1PvDCh4MLeZWub2vhwzzGUcg8GHZxpX67uZcMQE4JQ9dl04lXFQKdygd50rc64QbKnsAXuPcDwPDU2pdWDWTy7kECnHgw4VJFzVPteb2sItKzdtzHgBWlRx7/wBFsDqpwUNm2e3eoArxqaEmnHhzW+Hw4UGXJ4C0DuWpoDqrq5reVvZwVjyxJANQW89qDjdQ3NddjLZeqgnjUatPFaXLqu5mbmw5btTyhUWxHNa1K1FaHSCe/TpuxvFs0VIo3GpHZWnmbVyrgpDB4hVhSnECgNbdQb7P2Ww0jjHman3Aki2o9LC1U0rSTKECrDSa0JoKjuI1XL9rA6WEHt7V4DtNa9vG7w4MT5WoFRaVotGr2c1T4vR5fPjbL5cAElSQKV7QK14cVa6621sNqpAoZLBIQzG7SAKhwSeHBSt13h5bW9eCHRqImSnGlpBr2Akqx+H0f0cZXZ9TU+s1PE1+1qt/8cF+iWWrNSnFlPmFK2rQDw6sE1twkTZT/r42MViyr8zMAtS1TUBW8PK2Ka+YEmpKsQOwcSdXEUt+LHQXXflVbLZUqwchUvYsCoYrbTTyeFRdqbFLOOIF9hoeW4EmnKLV9nj78TV29pR03dlChTjwKK5Jt4kKW1UQXXL8TXLhxJkodCjvAuKx2sa6eMj/AMK6vtYcfycCCeIHd38a9n6Oq3GG2UTU8AD2A1JoLuFeX0cV4UgK0fo6yhGI4OCdZjJcgspA9HSvitw0y+SJ4KgAHHlqfhqvpd/o4JPELOOmlB2Ejj3E3XW3dralxrHKtdV3CndSq+bT4fM2FqhKVJeimzN4yBQATQUVTXmtYV5uVubHRnQ/5OOXkoZkLE2+EuPedKqq/FiqupdfyqFSiKl1ztqAApbqXlbVbRm5cdf9Hh3qSarxNQ1xq3fpXmxrYak0iSJVGs8gwCqa2l8mDITPIgjCmKlDwZSK2jg/L+lig+sTqZGVcLZet1adlVr3FWZWa3V9a47akgKM5BFWGo9vabsVJ18Rq2VUkqrljaaKSa9o+K3Vd4cSVqLS0kC6jp1HTBK5EXKFqlVJA4ee0FmWmnVbb4sN8zkxfTSgrTvK8O+jrdb8WJJPGupgLTUgilKhbak226mXVpbAnMsteCFjwAvPd59NzN+ljIIhaIMphHlk06WbuYkEAkFq6uVlZfEtuJFsnZIZ07QTw01BIN3Ct1vi5sCGkNEqagA9hNBc11LeVfDy4n/VrGDNHvCLbuFSABxuAB5VZuXVh2tkgJnOIEq2+gXyc4Hi3ksSsAKdzGuqp5dXhxIP/uC5FoXYQKLSRwVW9HgbUu1Ys/ooeDqtVFOU6acLQKXW/o82GGf8neFqKqLu4H68bbaLAMlmF7pzXK3WR1UbgB1UBONPBbTwELpbmtC+vADq9lSLMIHU7lmKP2gGOS2pBXVpZl082Ohutoodn1YglGIHaSCxVTX7PYzXKvNjl3Lwje3LwXzGpPE28Dy+1+ljOrMDHghXKZLm3WOtDYsS5gui0R7QRxUhgWrwtXeq1q6vRtxD8rECvcSnnWoYd5BtVdOlbWxZE2VeWEoWLmKtHJFx43LUtqa5WttXzYiMezDxIpw7Sy8CdNbbuZluWurFWo2TIVhptCBLlqngCSTwUAHiO72rbv0sKzWACqlWDG5gACR5gOX/ANlwSOzxwDEKCOYV4GnYQ1tur0fPheOGxfA61W4FeK8GYCjcvK3LiOE8oScstO8KaHWDwpq4Bea70sOcqQL+bjUVUVqbbez0W1elhaHKA94A4Alid2tbWAbxaeXl78KwBWOkXcRwVQAeNtVHiXmW70tWFCUoXJkBQEFaAeYEgVt4+jq7MaPlwTwpwp/FVjzWrzavDgzKoK8ygiotEZL0B7C3L7WnC8yheyxqgqKFaGMhmratzal9K3DkJgUFOSULwsJ4+ZhTuofHcrejhtuhaeAJ4UFSwp6v/V4cG5MkoobSOytnC0jUBX0dK8y4zk8qjd3cWQBhW49oGrS3Lp5cNqp5CAnLmtRTjXu0k8tPD6TY3qQouAHEcKUIWvCh1amVW5VXBaPKhiQSwNSSpFCD5q2+Lv09y4QlyhFCQ1B3g17NXE8y/DhoSlCvm1GoClO3uJobmFfSxt/JXeLaGtOIqKjs9FcGS9QSTXiAGtDkmitbdctull8OM7gAUYFgePHlJozAVXVdzLzYcBKUGgjZSacO0cO3s/Sw9gUXEMxuFATxHCqrXV4cP5XqrgLxoakswCgDhy87eHCOUydfMukcTU9mrjyt6OGhPKewbMJIAItrb5yeWp9rmxf/AEB6GD5tRlQntqQCQa20Jt+jbSp9GuKW6MJrF3pAdwoO/wCz9rHT3RELVQFAQLQ9pBDerxLqb9nF2gwTdVqpMILB1PZCRgdyArh25RVHA1IbeVlbw+jiqesrqlWBHZIxRaGvdTUwIFun124vmScQySKa9zecsnIJAP8AWLda3pLqxG+m0w+bZjsZ+HFe1QdNy3Nbba3HwsuLVSm2DZQMcZzsuUhk1BpwUkVJoTU+5eW67GpiWvEHsPcaki70fRw92hkuLEdhrW2poK9tOX7N2Eo0Aapu7vNQkaSKNjIIV8FCo9nXEVPn7aVp6vaxJ9hdVO/IsBZj3rcrxjm4/wCJcJwQ1YkAAm3iQBUcvYvL4fix0r1GbHQRBmJLNTjSlD3Cjcy2rialSDjBUdR+qLKA9Hfk450CiZh0ah4FqswHna3VpbxYgnT3qAzQPlpZHBrcFbgSOxiFVb11ctzY7SSApI7KWAOkesHtGnluZebAOJr3kDmq+egJBp5mxoOoCIk/FVhVIMr5/TdBUj7b6A96qtVB40ubS3s4aRbHUHhQCvirdTTQtbi4etHYgXNOqKDVieHEAVuofCvw+vEBzWTYGhAANKaRULTsuua3mxluZBhXmmRKEfyfwqACanhoZaauNOa3DSfJ0qLOwceA+EcPi/RxIs1sS3iVqlAQeBABFuoppVrvRwzOX0jjwJPmqBpoQfE3xYCE8oZlcsoqWBJItowFBXsI9G3ThWDYig11juJpWg00rcvpXasLx5elQeK17aKXB9R9LTbjZ4wKNxHYO+0+0bm/DpwoSlM5Mhaa8QwNe4BvXp8Nvs4VeNCltBGx4hqcDx7HPiZbuZtOHmZjr6VQacT2CnZ7Lc1Gu5dONTEO2oJUdnGlD611Ky4UJSmMTSRvWpFvY3AkCtwIZfi4YsuOKLPLZwTPACw0CjMAC61h/r7fR5u7EDOWqBQSUNPDUdvAC3mXVhaGNkoC0iUZSDbS093HmS1vFgm2zyTEShW3NjNE7B08RrVeKt/h5ca5WJStDUksKAChp4uK6mbFvZbPJnY2WTd/OUNqTVqZF5bJLvF/tLdWnFd7c2C8Lm5eANO8UA01U+H4sOW7RkmBvBQGWKh4AgcRSpqQfW2NJtnGtO8ihrQU9f2vSwQgy9xoteNQWrQ0PZW7Td4bsKrABSmlgKcvCneR6Xh1YBOsNs41PmIHIKBeHGqry2tbVfFzYVyWzCtSSahirC3tFOBHNbjEUYrUNf569x9Z0/5GF4XqCaWjtoimhHn5ubChJbtHSteHGor2UpxoVwhmISQOPDie6nEdtfRbDzK5HhcQCvAU7HLHsoLf/TjOfVtPBylPECATy/D/AAth4SlDT0YDm2nEnjw8/YAfS+1iedF+oxbL6uiepmAJ7zTl/wDbDfoLlxeKgVBHZxr4vhtx0NsSNTBQ91fdSvacTU6YN1E55Cp3PdQUZhDiSUhqil1Dw7eXm+1iDbT6CpAQLbATxLdgB8xTU1uquOis5VVtFO+nb36sQvrKQbsct3DieJBJ5SPD/wCeJHMEJmuORVO5tVVLQKtUdlwW3zjlZWxoe3iGFadjBuHn5ub2Wa7C+emAOoGnGlKcSdNfZw0g2cCoIUmp7VqLeDdo8XL+jiupQvJmKEagvZU0BJFbqm5rbsaPEGJPHvpyqfVw5fFy4UmgXzkEV7F7ST7Wplwk6kE0JH9/n4N4cPzSlOtkbcaJgQxWvaSQQR6LL4rcSqBoswKx0imFQU7I5D7B8LeziDyxEtXgOw91AfPRcLRS20oEqCGpWgJ84/w4IOixyTFu0KWtKStHYt20tNB6+KW/iwllYhUVXsrUjUQPcvN9pseZHIDNUqSRVgwUtb2AraunTpwjEfZXt4m56tTvpdb7rcSqFLPlVpUtTzVU8ePCtrN+1jEWdHHlu7FFtwNNNwu8XNpbCUAOq2lONbhWp85F1ty4V/k63jXtHay2ns+K67VhSdiSdS5/QALnrStKgAnupb4fS1YSy8gNAQRSvYLaeYG7m1Y3kKlTaLVBAa2oLHuoWZuW3w242yGYjuAs1EnizOa17OXmwe1K0Kc9XW0LHFQFD1AWtAONxqVt5vSxeWyNrG0aUPDSRx4eptK4582XK4kU2rU15TTstWlGVrf/ACxYmzdrVHaa8O0KR2+a1ltxdpEgQq7wJlSzbW2xetRReA7QoqPVzIt3hW67FTdaO0bw4AuFR2VIBXSGY/D4dPrxKtrbcYsDUKBX1Aeelv8AE2K96TbRJHPQtWgOg8TddpXTy+LCqmRCFoAKhG0pWICljReIqAN2CO4JqbltubDOLLE8TVlCkKaEANqbgfi8WDTwmg4sePE1NGoLgSF/ixhMlQcwoTyrQEmnAgs38OKZYSp9dDg1LK1oAacSAK6va1YL7N6Nb6RFRHeoWgXgS32luVV5izacFOi/RQsSWFAhq7yAiKMVXmPM8jd0a6m7sE8/t4IJI8ujCJvpJOyaevb7UEV3ZGnh7bsSCnaSmL7wEnmGTJp5NRPmuIEnB4YGrxtu0zzr6TaV7rsQ3aEt4LSXvI91am6rV4km7m9n18MEBmzcdBAHdW7ie8XrzWr8S42Et1VIU1rWyiSeLiCzWt4dWERNtiYFRx8lwqBQCrcdLmncAvMythSaIBQa1A7BSoFwV6EtpZmu44K5nKnsCSnhTsUgnSw4XezzeLCcOX4jhq4drrZUdlbFuVVxHqotZDZ5TQEmo1ELW6tBbb8WEuLAUZFJ4WgE1J1EEfF4mwWzcN5IABIoBRWILaqlbVW5cM3yfG0lkfgWqFUAjlA9prvSt8+B1E8oa2VsBDLqNKUKsGNe03cunUMKPDRRQ14ntA7zxoGW1ru70aXYcDJkGpB40oGoQQO010/s4wsJqSKgcBdQgCvn9n4cNqwn1kg0pbhxAqeNQyinebVVvtY2GQNKvpBpx7ATS4VHMyqur2cK/MWNtu8qa9oAU8LeAbSzfawtDstnPAXFQV7QWNPOG8K2+1hahKWtdNoJQpvDBTwqrtaxoONFXTbb4rrsNFm43CiHiQeIAr3VZmZ2t7MHIMgtSGEhYAmgsKA0u4c1vh8OEjlK14gHiKcFNadulbl8Wnmw5YQkHhNJGY0HAua9tLyDc3EXc2NREwuFVQsLeYEgV1DTpXBE5LiAFVyaVJAUDw1qzKzfo4xndkhKFnQkdiogNpBtNzNot/Sw2oYSDgt9k9H5H5VdVNNR3ZDDTU0uvxZXVmluYQ1BUMTalKWqbVAu1XPJb8S4rfZ04FwU7qteZ9TVFpUFdKx2+LE16AzFHIqFcjmJraALTXT4tKhla7EtMAEIX5LqjZ+1DIEADKeNxUx0AHbwdrm/Rw5zOYqy0ckDxPUkEdp1aLV725cQ3Y222MYDI11Nb1VKEdhBlW1pFXVaq6cC9u9ImzTNl4GaPLR/6RmWNQVHMqt/hxrB1rqiRsTPpVnlzUjC8jI5S5szm2tUysPAlqqrKraR6VfhxTPS7plHO1AtmXjBEUaAMQOWrFtLSOtzM3MrW8uJN1n9JEaJMvlyqZaJi1nGskg03yFdLeKkfNxuOKnDWEFhWo08QRQ9hNuleXxL3cuKNZ94CsMbaU/yioKGMSFlWpUhFULTsrczMvK1zMt2rSuJFk9oAgMVWIkAKQLVIFykNazXSauGm5vaxHspnHVS4scNVUNhArS4kW6VbUy6rl48uCGx9om2oVAOKkqiM5GqtHZWstbstt7ebA04lE42Vk9CGtcVqKk8TxBoODaltVuXFubMOlRwB9VACTquCs34cVD0JAFhIpXSK8CR6gvKrNbizckAO43GtCBdw9Qbw6sb1Blll1X3R+eYE9pKr6QPA99Lltb4rcANur2U7Gr31oPPW3S3w4KmTgKDzV0kHh7OBubgZq1r6mavb9n/AOOLnVquaiE7O2d299CKdpJHdx8OAvS/J2sBwPDgADwBPD4eX0sTbJbIccCdBo1QrE19GnteliKdNGPC5Snbw4A18/itW397Yu4ekCYWdi62q0qCrljUnVb4uHHgP2VwhKVHZ5z2jtJHAE3ez6OCRZalQRQ+KhI9/hwzMIBqDU0Na8AOONkYcLmX4sjJJ54i0cTUgd9D/n2cDzFX0qH2zxOH0qA8T7z3mnLw9FfDhUlRUANxp2Cp9Ltb8WJRhxCruxhJQwwUFB3t3gFQa9lzXNjeTZ5IFSzHvqwoAB2Dw6fSwRU1B7TQHt40+r/DjREHEEGvCg4UPn426fhwf4cFRnFnOUxldytru7qCSKmgHtYeZXZAqhoKH1kggFexV1e1y48uSqAeJXhcRUEnzG5dPxW4dyQcRZobsHEkAjvHotb8OD/DACyjbjHEylst0dCsT2qldRBXiO0W+H4vWuDm1FOWy/YUzOaofOYcv4Up/rHuuOCvR3KqS7ykGHL0eQHhvJDcyR/aZVY4jPSDbu9kaQ0JbzcAB3Cno4oBgqPgd0fM/otZ1XqaWsbOdlwH6qMR7OrTmHd2niSWatNN2HUOWANDQeupNeHYQtvhwvCi8Ow/eST77rsOMxGPDpI46uANfNb4ubmxa6hswqX4p0EyhLZRfUeynca+5Wx58oKDtFG4dyjw+L7OHs9K8VB7PWK81Rb7Phx45AGlTS7zdvhr7PLgjhgFEMY45JtEQAeGrs4cAD59PM32sazRG6tO4A8wBFO0+k37WCWVQjippT1A0NO03aeX0cOGyJUitK81O0Dw1J8WB/DtBupRi3EIPFWlO40B4VHog/F/4Ye7CyY7ANRIHFKlvCeblwQXKAkEhmpXvAP1+jgxszLgldPeDTUSDXsxDVwwglW8PiXFwBUuXYoCAAceFRSlSO3jba2IbtTJAMewcfNQ8NI5fRxa2XyRC0tpTgNVCBRWPKrafFb4cRXamxzcRx7/AFgjmobfaxzFaiCV2dKrCr1dnGvnJrxrSo93hbBXJZIKVNLjUggCv1n+7BKXZfE1B4A8Qae/m5seOzgeGodp9Z9Xs6cUepDSrfWyM1ZfRbM0Ra9hobWJNKdlD4bcS+ba6ngSlBTxxg1A5yG1K3tXYrHZecAVfMKcCGbD6fbQBtFw7wLVArzCtzXN9rFgBBrAo7t3pWivcAXNbVNtxJAu4XW6fPIzW45w6wpy2alLteWY9nYp5qGzSvi8WLG25tAA9oaQ8DcxNfFyqrXfs4qDbjB3NS1akXcFJNfMq/DqbTjNxRtCt0c5QXPzeLSRXzEhT5iWa5ua3Fm9T2xPyhbwlsS3EqKKFt3rAfCqqv14rNYW4LRaEngLSKUVhcU5ua0ti4ujkG5yGblBozRiFPSBc3Mwu9FdN2KFJt5KsPNoUB2jt8tnZZ2JDF6jhxUXXf8As2Ol+jG3rrSakEr29or2GjelzY5c2fGN5rDceNKrUt5zpuaL/wAMWx0Q2oRTjXu7CR6Q0tb8Xw4mpEyZ2oHgQFce29pE9hPCteUlhX9m3FedNNokwkdj8CtUqRQN6TWJ8TYzndrNXiU496s1D9Wll/axB+mG0S8bqaEUPZQkGur9JfixLUJAUbBe6qTMyC8mjcK0qQxBJatL9Kt4uXmw1zToGAALDh3UeteN1q2q3w3Ly4LfybqtKrRSNRADG4aRXl8Piw6y+xCpD0rQHh2g0tW5j/DjN1Ccld1go1vEIDAuGYkG5qAHuJsVeVfEy6mwjmKErxvrQVrQHlUCravD6PNiT5nYKhVFV3hY3aTqFVt13W6fZW7mw3k6OAEVNQeNaMQa6aMVVbrW7F+HAmmdyQeEBfJJXUKipbSeKmqrQ6dWpbtP6WNV2ctKEDvA4C8sT2nTq5rfZxIXygrpAZePAcFWneTbpW792Np8jU8FA7e6gFQrNxbS3K334bq0+sos+Srx7acDU8QeUDmbltwpBsyqg2hjXzguAO00Xw+1b6WJM2UuWtL+ygovmagGn0V+LCYkoKKla0DDgCTczAENq8S8urC6uM05egNDd26Rx00PAct99q813MuNxs1VKsVYgW1ow46WrRl0q137mpiQiIGlEoaEcBRj4eZuZbmbVb9rHliNClo9dBTsNxqt3hwtRNrKOyRhu0GQGpBpQkW3HVzNy/E1PawybL0uoAWB4MDSi6aCi3XN+HBtcsgrdax4nloT6xptu1LjyKikBFtrSoIUkkXNUe18OALEWshWYypXSQbiBdQkFBXgDd7P78P9jZY3141CE17OP6PLa3i8WHD5Mm5hbWp89XGntHw/5rgnBk5EorVFw0rTiNPDma63TwuwTW3lMXSFLutPZ6/MISoqKalBqQyheFVXT/nViq8tGpCU4PxqJAhU8LaLbqdla5dTYujbuTb+T4yeJtOm2mvySkj0muVmxUcsDLWjCgPZQEg3WsK+kreJeZhiWs0SOSCmbEIcNndoqLVPepJJPmKtbd57mwquRcxSMLTGttyCVFYnwlY2a59Ny2rghFkmagLCy404gMS3bw52ZdXhxn5itCrOarReKhQGqzg6Vubm5WxBqqWUAig4gkLqoKNwIFLuzmZV7/s4cArqIABqaW8QVJ4XXc/o+zh5HGSaAgA3AsbSAmlSeVrW0r+zTHkyOoi4P7VaXilnAez6WA1YT611Nege0VV4zQhwwNwYmlLl9G5V1ejjofoz0hJBIZGIoaWOKe/Uqty+JccvdHZAD7A7RWvE2r2+k1vDFobL2ybSQZX7KayDQnhwRbXb7WL9B5AhVagkyrf2ltigLFyaUqppRDzcLVuu1crYqnrX6QiSEJcGobgbOKgBqmtvi5cKZ3pMxHLLXjwJIYg+Ys9qr9nEH6U5p3BWtaEVAoQobT23LqX2mbB1KkiELG3UBeAM7DVS0EuSzlQe8r4l9nm4Y32iwoVBEiqwpIFKkrbbabluVvs4Z5mlWAair21ahJA40Or9nCCwtU6RU04jibfMQvstjMlXAvRxCiqGpbUCpWtaXUA0+K7ViZ9C0CFakEivA04kHxabtWr7OIkJasoAUqCTWgqQvnDKram9LEj2eSxBsA8ymh4eclbfq/8ATiSmBMoXZQuleiXSgADiVUKB2UKgBVFC12m3D3bO2gykCo9daAn4m8VurFV9GNqstynQ1F4sSVNBdQH4vSuwQze1aji9xPE0aoNO8C37ONUPMQqOrBQ/rG2qHgK6aBwxBIJcA+G3lbzXacUnNkYyLrSBcaHsqO4seXw8bfF8WLK6QTXrw769vAEUZaV8PL+liGLs01oKHhfQkACpbsuW5tKrpxQqAkq0w2RDo/AHVAQKhr1ItIJpxUHxK1uAOf2GI5pFAYIXNFPEUI02ltPpaubEi2E8qFSiWyI1y14hmFzAMttix2s3tcbsHusfIrNFHmI1t3lhZRx11sZRZptWZebw4csBbxCWsQeBVa7oFjUWhedkGkkhmoS2ll5V/SwnlstwBVVY9vmRTVuBFzM6qunU1vmw/wDmjCtK8x4cDaTqNAy8uNW2UwfiBGSOJWgqaKwKhW+H2cVgJUspKeVK1K1qCwVQgU+Iii22tq4KuG8agqoW0cSBwCgsNRBHiZla4XebD+XZxOk8vA8ygkUbg13hbCnzUKrOtrg6aMl9tR2j0WXluXD6qaUhEhoLQrHs4qAWACrzM3sr9rDaUK9dIQChLUpwJtNAtt13La13Zww9gyptrxDLw8yipuFoXxftLddhNkK97UNrMODAittWDczauXCIslKbJmgkdAEJtKhxwrTsDXWtyt/m1cIRQxdtiAVC1Sj1JKqKCVdK+E3avqwQh2baaBWL8Se0AKV4iltvtfFdqw4nynLQIlBcQp3mrvNzczMv+HD6pKVkIGWAZOe0i0DlBKluFbuZY7fZxrm8qoPCQkFqE2kggWsADd7PM1uCc+zxcCoJWh5uAU94A5lu5bv2ceky54afPx4MBUWkeH2fhwJEJ5QaTJ9oqFIJ7KUN2qoPh/yuEpclQObuxSaDUWNVoo9Hxc3iw+m2ebePGnA0PmuWmleX/wAMbplyBcCqmjKa8ARqofzjNdp9S+1gYT6yCswA4kEj1AmtV4HVpXz42BU+9iG8xABuNCrW7v2cLnZpJqSKmtLl0g0tavhZbfFzY0eKp7VYcOwKEqDaeGq1eXV4ubDQnlGNhOvfWi+5agnm+z+1i4Oi23SAKMUPYWCg1oLSaeLw8uKUyk5BBJvbj6wtO7TbqtXEt2Jt3gCRx40srQn1jmXl4suJWOgoCJVqbR2+a3XkslCC4oQeW1vZblOA/SeRpcqxAUVD6UJahHahv5W8y8uI2226rcN0F4Ak2lgR5i9zM12F+j3S4K7q9GjlornuBB0yj2l5T7JxYFQG0qLV2hVTms/poa1FTWlQCe4j9FfiGGoztadlwJu0ggilo4tzcuJx1ldEtzJcira7CvZQ1F36LXK314hcOzCBdpPZRRzcTwJuXUt2m67FF7SDG5WQQRIS2TLDj2KxHAECpu9FWbHQXVrtm2FBwYBz5wCDqANni1YoVMoAxJBANO4AgjtGnxK3tacWH0V2qaWrqbt5qdndXl+ziWkYMqN4kLpNtqARFzw0kkV4DzcWa3EPO3hxpXV26hUjvqV5fViPQ9J3CADvpzGoHrBb8OAe0ekJKniteNT2E/ixedUVdrFXfWdLdmXChaBmPbQkkcxPjbxHEJizLcBxUUPA2vU07xbaraVwf6Ry7xidXAmnECoItr4cBZIeWhrSlaChJ5eOrVq9LGe65VoWEJo2zWtB4mpJqoIJNGpUaVVbmw1IIB08AONvAji2pubxW6sGbGoaVqAVapWjA28Bdy282E44iD2gEA0Nym4eanxYAhOCgrRcAfPxBKkVPeK+l4rcKJkCaAnmAHAWLXlHxelcuCzZQaeBPZprQhqcQeZVbxW4SL6uCEKtDXhceXgFu/zXDasJ5TFdnm60MS1QvZwPu8Lfa9nG38msC61ao5gqqKjm9q3Vg1mWjVKG8yIa0ZRYK9gJ5mbxYYJl1LFSaGlwYcVpS6hVvFqXxYciEgSk4baMCxVhbxqT220FV0q3telhwwWgudm4mtVcsKjhQrzcqr7NMJ5fLMWPcwHiqxNNVKY9Js1ieJNakeZQ3ea+H7Pmwk6TuCMTQDsINGBIPaNWpdK23LibbP22uZCxyFVkod3cKBgRbYW1XWr2SffiH5jZtIuYubrfUfENTP8AF4bbcI5RraHSy+avHt4V8Vvw4Jpi2xCbpXpH0bMTPVABUL3n2u3w6reXAKSOhN1eIoO+vi028ty4tLKZoyqElFtQCrt5q26ivh8O88OmuAPSPoI0YIArd2EUoT+G639Luw7qe0ZJB0WKhi0rSmnhU8SQD6Q/hw9mhfUQAUJ7hbSgtqFb2cOJ9iFRxWvZWla15bq+j58JvkCBxPFTxIvqCe3TbqXEUIwQU3heo7wAyilQakauHo4eq5BIQlQe1e6hHevxYQjJNvCop207Se+jYc5NR3g1rwpUcV7KlV1fD68IBMj/AERnZWRgQQdJFPioatpXVi4dgbaIjKmg48x4kDTXhytikNnZujcCp7eNCBUHgAPSX2sTrZu0jSun3gjl7/iXEzDBQETmpdtbaYNeJ8/EAGnqt8OIJ012lcqgEGpFTUAk07zyth3nNqtTvHHgTxFO8YinSHN1JXm4DsJAB84082E4pNCD5xbrQSjEAipJBBBupVVtwwzKnsAViaUsI5gOw2afdh3GAa6lBYFTTgfqDfi9eMtGFC283fWlBRV4+liM3RofGTQVJqOy49nn/hxusR5SFUd/nBGmtVbD+IKeHAs/3lj6vZx6fI07QABXlPYw7bgt3NhoSTGQUWgA79VONOWhPLhF4TSoaoJ48CKH1huXDh4K07h+scOHDxasYniPZxoTSpUkEjv5tOrChKVIJdqAaSoY9vO/G7tB8P4cJZmQFrRcvEW8QSAfPauv9LGyR006VrU1YipFeNbdS/iwtlwKmtppXs76juGpuXV6WJzOSilMJIWAFeANQPDX33fDzYWWMcTcQRTsoK8uHUKXCtr1HqVqjl7HtZF+FsLwZdWPG2qkGgUNQjzNcv6Pqwg1NKHrlWLEWk8vEuoB8V1XZfht5sOcrs01qDxXg2oKCD3BtV2FYcxSooQtS1BaQK6qeL2cOMrmTx7617BWpoqgk4MNBKEmyfbNQKFFGUivYag8e2vL7OrEvyMxIr2EdmriQdXC3TpxH9nhRT19vaKnmNPRxJ8jD3U4GoWhAqT5/wDDi9Taqz3JLPOeIrUHjTtNfPp8WAL7NuYkEnz9tR4Rx/hbEpzOVPePeO0nzY0yuRFa9nZx7TWttFHibzYn6qTdQ61kAg6PGgWjU4kHsHbxbVpw6ynRYfTOwWPuYgGSVgbQIg3IvnkbT8WJhl9mnjcSR3Rli31vaurw+TXT58J5vJFiSx9EceA+zdyty6fDiYURuURqQo1mY2kCrQpGtbYx2EEdteZ5POzNqwIzGw6EAVWtbjUipB7vEv8A5YsSHZ/dUCvYSew+ci38WBu0tkkEHvr4eBYd9PRwRoDMoBVMqH5fYYNQSw7aUFSeNwYXf4sMczsQdnNbwrpBPiAb/DiyodlUTgCSezVTst+JcM81skAgBaljq4iq+sBm1M2rAnDiEXXFVznMoaLbQAV00JNe/jbqW3w4Hx5A17KPw08oAJtoBbdy4sLP7Jt7mBNa9lR77Wtwx2Zs4VA4+vhQ9vZczN6Xo4hNDepBVtKiOa2fbRWu40OkcCQLa1ZtXo42k2aCa1Ck9twrQ04al/DbbdiW7Z2eKkdnZ7ga9nxNhhu6aeK0rbQgAk6u3mZubAmlFk4qGFGpdmEqalQOCrzXcD26luX7NuEhlmBAB4EVPbzHsHKzeL9eJJPlSQeDEkKWLGoI81f/AI40y+UpxoVqD6wfMaXcvw6sAaV0XWKOps8ggMwNKUXsHE+e78K3YTmyNRWjcKDtqAK1PKunViSHZHEki8HspUAE6j4mt8PNjPzICooK/WB6/wDDpw3VJ+slR8ZLl1MO014UAraxF2psKNspCzFV7CoWtKsB2k226vMt3pYO7lbaEBqV7OHdwFzLd9m3GmShHaAAePYaDh4ibrub0Vw5poQ8pi2Q4kFeHGtKluC9w5l5rfRwOlgCswCA1XlcFh8VLsSSGCpBtBJ7NRr7Ra5va4asZnyw4DsrU0JFPaoeW7w6sCaaMP3qL5vJHTcOBqa0I9kUVtK/Z8OJBsqErbbykitABcdNDa119v2cJrlSxpxqSDx7KL3VttxItg9HjI7LGbQoUyyOwKxr6/CzWq1FwzaV0Rej2RmklvjQ2gCuYm7FjU+EC63eMum30rmxvtjpFGEGXhoIUrpq1WPe7XK19zfpNgftfbSqBBErJlkNS1KtM/MXc+l8XhwCmzxoQp1LUtxIa3TQFlXU3s82DcYEBC0SZKYdJ8wSwUkkUBUXUWtbQGDWqzez4fZxFJciwJqqUqKhCCvA8Qx8PpYNZ3Js5trEB2liSxJHhOm7w8unAz+RAGIB7PUAFY/C1ty+1c3nxTIJKsApQRJaEVi3CpCxXUajVANyu3o3N+1h/s7KtVQaKppdUsoJpysfDp0+lhExEMbZGVQO3intUpdq5vD+zh7su6gvYGItxYsSDTUFp6Xi04tUmyQoHusVYnR08RQivKU4MAq6SqsrLptbxYm2TewcQCK8SKAkgcDS7EC2LIoAIJCHspq4nsOrw82n4cTTI5g05jx7BSlKDHTUG9kBYlV10elzJNKKw7iOA4DvA1fiXGpiaoJqQfXQD12qtrNgZBPUeHj2nhxHmNuNznaUB76gWgkAdwxeaxUzUsirxdlSgAAHmYH3eliI9Ku4Ub39poe4heVfNdggM3zcSfOW4nh2D2VwE2o9R5wKngTQeuuL1BuqZWVinFzYCAZhKDvPd5jWvCn/AKsM4IqMR2MaVqSAONoAt5sFXirWvH9xP8OGMuXAYVr3DvNOONZrrQubqU7ykhFx1cw+vj6vaw4aIW1PqI7BQfxeLTjxWlSQK/UCK6a+K79nGGYGihgD3dp407xby4kBEKEsvKUAUDv7zwFCPVaupdWE0m89TWvHv7OHBl5cOpUFASKnsrQkGg83My+LThiaGteygr2ipHmF2CDgUDmEZL0KsSOPDjWvAA8tNK26vSwTy+UIoF1O5CqopxJ5f4vshsMMrGWbt0UB7xX9nl/9WJNs5LEac8DQrCDQcOV3H7Kj2cVsTWgBjczkruBw+sS947Iufvih/TTM2xx5dDUJxkcDhLITc7H0tTWj2RgGsIKLWlDwF1TQ97UTxeHCuZ4tXsIrxuJp7sKsB3g8APSoT6sPTaGNAHimrONSoXnbluASUiCg4mo7dIUU7uZrmXGM2vdxr3+cCnafa/SbG0nEqtKfX2H7XxYVk5uIB7u08BiaYCr6symh2cSOHh7KtaCD209nDzKQkoKqCR5qm32q/wAWHYHnI40AFSSTX8OMsleBpUd3HsHbwXTbgTUtdG2hF03y+RAoa1pXvBLGnEjTbh2DTuBrXvBJHrPLbjULQ+Yd3nFe2g8K41kQcTUmlPeR5/RwOtKl6vVFk/V+FOA9VAW91zYM7EJuFOPHt83+LALLtQeeveeNMFNmTd/ZT7vXQ3eL2cA/Iqek64VnQbWFACe2o859TaeVcM884bhQMw7weI/D4VwL2fnD29tR5wQPOAW5VwrmsyTQVJPDgtCK8vH2fFzYw30wCuqp1TC0l2SDxp5u8kj68MZNn0BqTxPDhSgHd/8ALBKSfmW49/rA9YtXlwLnzJHaT3U9XrPpYrmmFYbUJtK2WQjiKU8/bSnm8OB+cmIJpaBxqx4E1Hb8XxfVjWbMFiePb5+H1Dwr8WBmcatAOUUHaQCffdqxTe2FbY6UN2rme2jAcDS0EOT5wLbmbxe0uIRtKQ1I1d3ejBiOzgl1jK2q627Em2qLiK0oGIZjxqvKBVm0sy26fViL7aVQzG0BFYKKCjsKcWF7Wqvmt5sYdfNalIzZI5PI6hQkGpVhS4FtLMNVrNatuq3Fl9Z6CLJ5aGtpkumcca0IVVB/SbEL6G7IZ5IlqbZJAI+00BPbT0rY2Y4Ndae1lfOyVYhILYIwADUpbcRey/0jN92Im2aSpc3AKN5LLjQtS1QbRSrHhwUBbtNviu9LE1yOY4AWivCtpJNfN4sRGGNvKMWap7KUoFHMdPL+LEi2M3YBS3h3Wk0Hs/w4GnmicjU2fpw414UBAqOZai7wt7OI7tFwbuPAFeBJJAGkhdOvlblXBvMIacRTh3AluN3f6PL9y4j202BKjsPEjUAScS1LBA0IQuRqSyKbR2jtBHtHmw4SArqop7+dK18x5cLZWMmtaHzHjQH+K3DnMxUpQNx9lePBa8OVWxCG7UZJlNkyzV7O2rG1qAkagat4VXt92Nc+5YqtSbKUPEAAajUXW2/Zw6GW1KCBQhwOBcAd3Ky6lb0cI5wDhU19o3Emo4j0mVcPFkwzSQmLKbrWdwTQgKvatCFXmu78Jy5RSiMTQ8OVaKDRV8aNy/FjSFCKnUSDUUUFWqbRxZdOnD52J8QPAXamt/xeG0+lTAiFIkBlqitQ4NeFxJH+fZXlwhLlkqTXtIIIFtpHebtLKq4Ix5aoPEKWAGkcRzcNWpVZV8OGbw0NCQK6angRXttHxfvwiBCYJjuRwcO1T9ICaUB5ePh8LWt5+bG+ZyV1DRuHbWNaVHaKxXW+FuXCkSGhJAPdwDAAU4t6XpYezQE1pwVqauKgAdy6rWa3Tc2AiQnlAc/lQLa0cih0rQgk8Vo3oelytzYbSsAGUgkAjsWtpp510ry2n38MHJMsC2ocOAtY9httFLWut1XeJbsCpMtQMvGlew1ABrbqPibS1MRlsIw5b5OMcCKlipHClCx89rXcuF8tkfKcADaDdUUppbh+lpPiw4yWUBFKor+LiOAI4Elbv4dWH2VgIJJJYWsvGgUj2VXUzXeJubvwQFpTEqY50CTZiqK1oK9tLasptKriqE2eVFBXgexQQSKW0p4V5W9LjizchKTs6lAKVoeOqhZuC81qriHZySlpuJFD3MSw76faXj7PZiSsAQCgpkyQgaZXVRAK8KVDXk01EXe03N68Dzl6EVLeoE0tJu1Bm8X8ODUiVQ6amukBQGFLVFDzc13xLjfIEDhwNdTUUAihuJqvLp0+HFaJspdZCF2bXjcVNp85oAG1EKv0bNb6WGqvSgJ4kVJCAAEm0BXXSy/GvNiQbRcEk1LGQGhrW0Hu1eHxaebA/c9lK2mqsBQngVYV0/i8+BLYyRA70lsq3t4m0Hs1Anl4+HTq/uxJ9nbStpbUjj2cbT6vS/atwAyuX1KDReJ48CQB8Phw7gWoJNeFTw4ktTgCq/w4TbJnCUdO0wAa8KVHiUCo7eW5pMRraObq4NaildVSaDzhfF+1jeXOA9nE1IoWYk8FarDwszejhrmIC1dYTgbvMQDcKBtTNcy6V+LDF2wJwAmCwKStRYqtUleJNewFWuuXxfxYRzqx3E3MKk9otBAFgJCKzXXeFtLc2FDGacACwJqRcKAj2msb0cN4Mvq7gwUXG1mBHMCbf14iPJGE4yeXRmFt5NG4vbQNS4cE8OlafaxKdlVqSqk8OEnECp7zdpt5tOnA5puGmmsJUqDu6DVQ+G3xasFMghp4gtT2cT2M3AM1tuJ2iFG4yjGSl7qk8Rq7go7/AGuXmw7zUtDQV93mJ7CCvMuq7DXZsRqagceypoeHZy6fs4cZmCnEVApwBPeQtRqxbAsoCRKEZ7Jk8SbjUngbTSlprbyyabsNP5OLCgHbcdXKVAtJHiXVglmMi1aiqkEkElSSaW1H2VxmAE0405qDtqAOJ9G3TwxHqjajmyFQ5ZQ60tUVAalaDhx4r7XpeHEi2DOrQzQtWqEHuoVkLVA03fSWtzd7YCbpiSAeLUNDRa0PKfStX0sHujGdEeYW6lJ0MTeYHmUj2vpME2JhMclA89kaC0KVIJqrcFoNJNfEv4cZGXIqBUg0JAoQaqzcCq83w4kHTbZNk3jCvUmlCGPdwu06e3VgRHASoNxHYSDVSCbuTm8mtq82rEBEEhSTICbpkF7qq/tcajuFreK67xXYTzWzyQVBXeHiQOFANRJLNb6Wn14ITzcOIB7+FSQRpBPLbgbPkaVJDdxNeFQfMbv2W82BIThaRsCoAIu9xFRVa8PS9r4sKS5QBSacRw7gANTcfS06ubm+1h7DlSLWOv3ggDjddTxejjTNZZGaqFnJNdXZGacQeVvC2pcIBPKZ5hqkHUacAx4m3z0u5bWwllcuDS5lKioXecCOPGi26dOFTkBUgVJHEslRSpXtVl1L4dLejh8mVBqWNtvYGrU19Staq+1hbUkwiD0YKos4livYy1ttOpWuXm+HGZFJU1IPqNCT4dLLqXT6WHObWigVNlvEKTQE6gfau9H0bsZK6bRyih1UNK6SVt1afRZsDCUoYj2BqVVqUobSCfNy6Vtt1K2Ec0XS0hE1VqKEkgjiTdpRm9nVh1JlieINSOFCOJp2n4fPhWLZrFeYIKaS47ePfbcqavSwME2RA7UG2jG1RwqRUGpCgLTlJ8LavFqxrlYuBJJuAt5bqE9lSulltX2uzBtck6VJK0al2pCDXv1cvxc2Ec9IPCoV4zWocMoHqX+lv5vZpgY3p9aUOhyPEC5GYnjQEgg9nBfDgjHkrBQkIwLG3iajuCBdVrf34xlolagDKhFauAwAFrNQ+03o4YiEVY1a3sFa19okej5mwxECUglc+GqTwPAcRwU19TW3fDhFpXenO5FQKVFPOKNq9nCkuyqLVSlKDirEnh3C7V79OBIkANGBJ4gGlpU1uu06mb2vixGZCIKxejeZXMwNBJ9Ig0VHMo7VHtI3Z7JxAto7KeFyh5UqNdxAFbgPSWP/ACcY2RtcxMCpPCQGvEkGntarbfSXvxZnSGAZqFZlFXQEOASSCBxr6StzW+rE4AeOIQ90qvcnOe3sJuFAKxgntt/w4kOzZwle0M1FI7R4ezAaPJlacSAew8SeHmHxacFRHUClSaD3AC6pJb7OnDCyRUqh2gQCAKV+EVHmN3N9nArOZmrEGnYAeNRQjtJXDWnDhWop5iCfVq/z7WEM0rLQkXVB9hgR5ivMvs4MlCAo/tXLMGqeHd3ECuqtNVvMqjCQyjKCKm08a2k1KhV4XNq5ua3BJ8gCRQmpqOIJVyNVKLzLpuu5sILlzdUBSo4UOlSaWkjxW+K7ERF0YTAZZQpJuAI4ngSVOk8G5tS4ah17dOqo5QQBXm9JWXVg9LAaVNBWlpXVbx7Oa63U2Gk+UFRxW2orpAYg99vNhRCUodBlFtDEtUA8ACGNew19HVzc2M5KGjG4qKAU4FtXmJXk03V9y4efN0C0JL1rbwAII7CS2pV+1j2Ry5aihk4ktRuIIpxFPC2n0sNCdNs1stjUmlWI7iq1pbcbvSXw4TzeyzWlAGNQVTsApcCMOs0DUrXjxuFGFAOz2f0dXDC8OUHZUk8K040PMCcKAUkOl2fQ0Vjwp2m0jlUgDlb4ua3GZ8sSX7LgRw7Ca+pubBLMbLFvGoPG08Dce/l1K2Gxjp3hgadhIFO8al1N/wCrChKZTaTI0ao4kUpcukgLxDeG7Vw/VjYZJDQsR30AUqCdXevKvLh02XBJoopTuPZTvq3Mvs82F8ts8gHmBIHo8R7m5m8y4cBJCYsvu3qCVda8KVC1NpQ1a19TW6cWDsXaaOhSQo60ovNWOo7Cf9XzU8StiIywXUFGqtO2hBXm4nwthKEMCSBUqSKig4d13w4cHVKEiUW6Q7IeIgcWiLAgmhKjmIqyst1vY3w9+AOYzzDtJtYnuUmnmY/a8K4muytsaRFOLouGrgTGTq7PFE36S92AvSDYO7cEAOunV28D3V9FvSXBuaMwmaYsVHItk3UIKVB0r7Pnr+lp024bGZl4K1FLcUrUNU2kgct2C089SaC3jTgtaU7QG5V+Jsa5vLAcQrAGnCl1fMTp0+Ll82ICFJKYQMig97cQD2Ko7qhl1YM5PMgAAN2D1Anhd2L/AJ44GLF2EmpoeBIB9QpbhRmB7B2CvCimraSSeb0q4bJOnOZlYggnzGg48a6fZwzEpNaninKvaGPKCQvNdhwcu1EoUC8a17B5uLc2Bs2ZVVatx1dta0r2n2dX7sMnSeYiFlRcSCeBC2VB48edebDaWUCpoteAt4tVSPPbzYxl4Owi0kmg7rifSHhb2sK5sGule+lKHQe+t6rb+HCSWscgAHGoWpAtoK91PEzctVwraaE8QST2GpYntHs82E4EodRIC14jtU+z4WXz48Iwa9gr2V4sTy9no4QSXpIgQDUK44cxFR3irY0hyykEFhUUIpcASO4FsbZXJdnBXIJqHJUA9xq2MMQWF4AqKWgkcB3+zhJKTspIt4HsJY0IFA3AC3TdhtDlLgGqTwPb2k07QFVbftc2H+ahqBQMDx4B0C+8XNb+k2EHyx7gQaCoBWhH6dunFghQSmqKFqeBJ7BSprzAn0V1YI5HJaWOkW1NWYCpp2Wtbe37OM5dZKUChD7JW76z4rlxouzpLgSGYihGqPSfddbhxZMSl4lFh5ewMe8nw003fixtlI+yoYEUFAQa+alvL8OPDJOTW21vVTiPXrwXyOyZLfoyx4189O46WtxOwXUTildnZbiAOHA+rjXtq2JHs2PiK1+4cCe/AePJMp1ArUd9DwOnhg1kELXFTpqKv3Kacq3c8mL9MQqpKISSFjaiM7irFey0DtZvQVcOcoAoBNryDtfwgd4T0fi5mwhGgVSAGFaE14lz52tXU3s8q4c5GLVXj+uoxbaJKruduT2FSa1UKrcBWlfWAq6rvawoMnQUqxPpMACePAAcyrhcRgkcamtaGpNPeq83s3YSzOUIJNStfrJ49tGXTiyBZQEyvRRce4dn1DVw0rdzYZ5/LCvcq1HYaEt9pdXrwYjiIA4gkngSAWBA7R6Xw4bZqA1XiPX20bhwPs2/s4Mtsgm6TgBpUAkCvnC1ItH6Xw4bzZetew07RzU8w9K32sPZICVpSrUPYeH4dP4sN9yw417yKdgt9ZtubVhiNicXQraeVHEAC4BWoBxB81bbW+H4sCMtkwGY048e2hB+tcSTN7MPaSa0NSCASacB6LKq2rqw1yORNTwRSKVr2Ej1KvNiEtMowREIPtbgFbxkUJ42gV4Eleb4Vwxny/MbCB56cwp2Va3S3o24km1MgxA4KACTzVoKdillW30sCVyJ7DXsPY6kUPYBd4btWI3NuiBhBZcnQLq40qRqIr7uVcbZfKkqWt4VIJHAjzki79rD9om+8mtSpqB2VH8ONV2Ya10mle8Cvvt8OI43IwULkyoFK1tJ5hwJqeK0/wAWPJEBUC60+c0IFe4ftYKZjZzUQC2oqe0EkntuLcq/tYQbYrGtwQkdmsMKV7NLc2GhKUwlhJArTt9EkmvfXw8vNjIyYr4R3VIqeHbXVy6cFZNntwoBQe2LgNLAavxW9+G+c2Y5NQFWpLUDoRT7OrAlsXTgprlsr5iONe0cF92nCb5XlCn3UrWvMDX0fPh/80bgSFB/Odlfa8K+zjPzWSRxHCKyEUuuWiKTazsWbSvtfDhiN6MXyWuzdhNK5jisLqpZ5HJ3cKjmYt9rl8WH2fmCoMvCaRKbpHod5O/e5Po81F8K4eSsIovm+X1pwaaVmCtmH76hm+i8IX0RgTuGFSAnHjTsA48QNX2cMQQim8BMssbuWprXs7RUtXTzM1vibCedjFGBoOFT2Fm+tP1Ycz5FjWrcTU8ygUPeRd9y4TgypUG4rwpRblABpaW5ua77OK5GxSyo0qCoFrMdPmADA8bg3Np7WXC0NpHGOIdtVq1oDdgoniX0sO32frqRFWpqblY0HcbXVdVvHGsexKktQC5i/aoqacKXcvqu5VxGGmURcIhNJtlMB2IBQAWqlRbq0i5rbreLNhTLw14Fk7KngAQfNReZm1KbsOJdkMQ1T2ngTJGAadt1rek36OHuU2awUECMGlDRhxAHEVVtOLVIXUFQ2RrYsxvAJtIUUPAg176eHlttX9LEsglFvAEN6iSOHfzauXEc2LljZxt7hWoIJHmK8v7K4P5fIsONVoTw1DgPNy3ftY6HDiyxKxkp3vT31JPskDh68bvmAe/tFT219Q9HDY5dq+AivpkEeel2nCvzMkGnD3MK+l6WrGiIWc4kLV5TpA4Ur3VBH6WpvawxzY7e31+89gA/aw7OX8xs7ONVJ9fh9HCU0DVoACPfT7ziywgKpUBIgIMVJ4d9e0UoD7saSr3A8e+o83r8LYdPkG48PNTUCDx/DjV9kOe1LagealD5iv4dOLQqALPdROwJIw8BxNRSo7SQfOf4sJHt81OwHtI9dvtYIvso8OBIFfUK6e5fD8TYTTZ7+FQCa14jj5qXYcVhlKF2HcYsUzqx7CbuFGHGoPb7K+jpxpl6jjWpYnsNez9m7Dw7KkHaD94AHutbGj5FlFxTgtSKcaA+pbrmwuuaBJIQjDvNg0zyTnZGQvcR1IWhaR+0JGupq2+lyjGOlG2t49ByKAqLQ0VR2Cn7WHrQtHCEFd9NR5SASQvhjHs2tx8PNgMcsa8pp39x92nFWi4Pcap25cldrsLGCi3meJ/RN4h9/wBVAO7C/Chrx/fw+Hlwt80NoFLT5+2vHhzeFcJtl3BrQnh5u3Fs1AVSFEtGS1+a3HhUUpwJqeHrxvIgrWlR9xB+zzYcZIcRchHn7+NfMuF86iltKkCnEUKmvm1YE1ADCkGHlspikvrPqHb+vw4WVu/s7T5wQMaR5Zq0KkfVwFP2mwomVYE6TwrTgan3+HBF42oRTO5erTh2Co48SDX8LeHCiqCfvHfx+vGiQtTlP18CMbQqa9jA8P39v6OGDgLp+rOSWZAacOPr4gKOw6dWCGWcAU4Ht9VB7vawzjrWnv1dgqD33YXjkp5xU+KgqdOGLwbSpG0iLwpHk8yKDgKUFK8KHzYeJmP19vqJ83hbEfy7ilKjhTvHZ69WHaT17CD2eamKbolaLCYRSTaHClCKj6uzAN5KCvAAd/E/UPE3pHDppz2V7fXwGB0wPHgSeJJ7q951NiB0KyyUimbPGnAHt4UBHKKXN7LacMM5OCD3GgA7aU7jVm5Wt424eSSdvA8PVQA4Y5hO8qa9o4PUU7K26btTasZtUiFpUpQraGYLkDggWgANbbxq+JluxHdtRNRbyDwFpo5DEFqqEVrlW3Vc2JFmZqpQmjVFBbIwVfP4Uu9leXAl0YmhMgCAG4KAGNbanRqbVb/DjDqgFa9Iwpb1Uw2M8zcBBE7dlBW3h7Stp/XiHx0kZ2NONWbiGJZjeRTw81vtYnwmVNluArB55LLhVjuqctFW5uVtXiriIZLeWnS6IfCI2BPnYm277OIXCwHipmm5K1RgeIUJU8RSn6vD/wCWDey8vRq8O/jx4el6X+ThvHcexHFaE1FpJ7xT2lwYyN3GqFacB2mo725eXCaLpOK2zcFeHm7gbez+FcB81AK1Kk0qKniAPXqu+ytuJBmoCe48acoJIHeNK6bsDNoQsOwOWHnUgCunt+H92JHNlCCExSJatXgD9dCfMMLZnlWgNOHqJI01BtuXl5cawbPa/lfv4gEKaj2tXh5sPoMmw4hXrxqbSaGn+dWAAO5OSE2y8gIoDUimmgqK3ekt2rCcmXNBouIq3ByCOFvi0/aw4g2cbalXBPeVYAn8XpaWwzzoZmNFkqKU0EVPdW5eXCIsiBQ7NwVA0uCK8eFKg8QLeZdS6seykS3cAwUgVFwJJ5ez7Xhuw+kykhoCp4AcaMpI5qcv2tXmxj5gVqLS4NOxSO09ulbltxFBRA2hJSZcVAF3rItHDl7Ww0zEdDS4ih4NQHie0M1un0vhwXfZLFQKMAOPKxr4uy27Gcxs2R6VWUk1PLUkd2m30V4+7DlpKQIQ1oqClBWgqOIFa8G+0rXHCy5YDst72r2kKT6K+z+lheHZL+jKoHnU1JPb7Sr7OPPs9xUlXJoLdDg1Bbt0auXCg7k8jemUQ4E6mA76JUKQ3GlzMv4eC4YTZXhSrkilalTQN5rfD7PpYKSZEhjWNxUEFt2wqTqJJt0r9nDd8ueOlieHYCSfPU+zgC0ogVrlCA3dW0HgKCh009HDudgTpUcvaOFRq4UbCGWiftAkqO4oeAA7a22thSWAgGtRW7tWhUnuXTbbq+JcIZQlN1I+ierIy8PorjdStbntpX4WxDMwAoI4nsHNQUDdnNc32sTroTlq7PzJFO4NWopRloT/AJ9HFerkwRzcRXTawoQWoSW9m3V68J/dCTcylM0tQeBu7ailqj1lVuZbvF68M4lLEcvfTtoOXv8AFy8LsEcvOwYMrMvb2KxBJC3Dl16u1fXjSaFi4BBY0FTrWlNXG9dNt3L6sQlsowYKRj2eOJLAV4jRwY3LUVu+LTho1QKi5KknhUGteHDm93o4dyOQLbTQ0NwFSDW6lbv2sZYMvF7yD2XVJoQ2oLy6fR+LAkJ5TVMryk304rUAgEG2pJ5l1NzYzOleBAS3gLa0YesN4rcO8shCAjia+Y1Cjup8WMZyR2a4hq0qB2GoCrX7S3eHDRZPKaRZcUJ4gAHnFBdVVBGr/FgRmskFYKrA1rwSlVUqrHg2nUzcdV3DBmfL1jWiEOa8KuVZebsa7VzeHAr+TalS1RxGil5AI4kn0btIVcREbAEQMpJIWWhFCXppoL1p2gqmnUvZhvnFtJNdJoaW9nFaghmW639Fq4MZVWHAA94tDioPmJ8N2mniwtJs88CYiK0JrQ08JIPiuwg2yeUhCBUcXPZbchCk8tKtpZrcGcmvh5fF3Gle4arvF4cJbNiPmFoJArWldXYG1L62twQXK214DUAOy4UHePFddquxO1pCiJCL5bM0FK19RNRSnb7LY2zUPYTw7Pr4XU0/pYbbOHDs4e0OFe8+H/1YXzaVBr5u3s40/wDjiyMlDF0PzcVa/Xy1FOPEUbl5lbCscZAXu4AUrQ17j7WrDcrVlHE8aU41Jp+1qxu2bovo+qnA8Oyq8rXelgUSbDL14nTxYV7ONeBHhW70sZnyxdRa1sgINWYcCpvFWbSt3d6VcaunHtt0nt4inLUfZ/o/XjGXnpw00FBSorw7/wD04CyJHek1J8vFNGVVioYitCrqbWBu5dS/rxDShHHiSRxPYbqXEeyrYnvQVIpIZ4CbJEYujEVDI9zFTb/tF4+9cRHPQWyMpoLeK3aVtp2aftfdhnibp2mLJpIxIB4E2gVtIII7vw/FhnJlQzN5+A85Zq94Zlt8X2sFY4eIIYCndwNa/Z9nGMw1wANKU7aVJNe+232aYj1bIpSJy7rxLHs857K20JZrdXLbhERnhYoIJNQSoFKtpB5m1dmHEeVpSlj0rTUTTzjDUzgntVhUHvoAPX4vSwiAElp81tB4ODUUU0LKBqNLf8OMQIAwqvAULDjWndT0WZsbxWsacFQA6atXi3Ctre16XLhy7cfV3ioIHub/ABYYBPMJrmJ63dqpWnZxoO61eRtTaviw2eMkA93cO271k/4sEC9DX6zWn67eb0sM3n8wBUChA4AnmBN3hb2eXAu3pwmxzw4rQd3aK0JNpC6brsITR2p3EXA8CauBdxYezdwXmu7cO4bbh2ANTjxNCB2oW1LzeLCUcdqkVuuoLBwJGpvib1s3nwCLJZMvYaUFKcQJAAO8L4fDhm1Dw0lQppwC148Vryrb6WHkuV4ebT2nior/AOnHlh4EgowLAEg0F1G4MPR/ZwJEpCEzhzRUVVqHzA1TjctPba3xfdht801aS1R2sKkDh529L/V+HBSDLgcWAKkDgKGhB4E3e14lw0dhU8Sa14dqnzil2lmXxXYEiM08r2fgYVVWQ0VhpWpIpaSdK3W3eHxYEjLMO2pJpUmgLHuNy+FWwWkaoFALTWlOVQRxFvMtrdtunDaWICh7WQ8bTRSO8DVdb/4YE3RAphwB4VQ3Xaqu7EhuNbVuX2btOJb0E6SiKTuIoL0bsII7R8N2I678Dap4kgDgwNbdAHMre1zYVtZWusCMQBaBwA7uHpf+GHaYKRuFMOlnR+xhIOMcnFKUIBpdaDgTCVB48R9VRXs+ziVdDtsJLGcpLba58mx0mOUhba6tOpeFvtLgTPs8xPY3AoxFRQVNbak4sEA3CiBOSYbkmnHhXh2XdnAe1bby4xOle0/VSgAr34dPlxQVPFa+Y1P8OG8sRr3cBprQ+8HAwiBTCQ9+lR6u0inYA3K13iwgicWNoaoHvNe8aeZW8OHs+VAA4hq1FE7QR8X8ONGYlRQ1KkjmoQPxasCU8pmgLVPBQKAr2UHMAD6WPSR3EEuaDw2iop2UOm7w82HvzSoAqacbg3GpHYAVW79LCWay1KUHnoaih91uFBSEIO+WF2njwPAkE1pxLBdPLdS3CqbLHCoq1K8OBUcwB8PtfDhd4So00aniFdLVtoT4W9rlxlIqcDXtBa46qnu08unEZEIisPHQABxwrxHGh89VZbuZcYgINQPVWteI92NlFCKUZB3AA049tbdSqq42OZ8NNPafVx40/wAStgglmks5aaUoh09nZUDtPitxsADTlB+8ce005W1YcvHxBNLB2DxBafDczXXYxHlVPmepNO0BWIt/RXS2rDEJBa5dQQDzdnDgKf55sKicippUilDXiPWbsZy2zxcFYinHh2mvdUo3pY0zWRYcAS/ZWlCR6tXN9nBiYTFISBfFWtT38Sa8Kf4cNXY3GrVLdopXhRbebka3Csw7ra8CGoDX6xzYRbLHiFI4U89ajsFfh9LAFOAlYeBrqQ9lUAIcd1fCq29q+lgrsfbSglG1R1IB8UbVWpp4lu8PL5sCYEI4GprWursI7vDarY80tSPrPChqB2DV7TYcGExEp9tbY4StAjoePYWHHz6v2sAqt3AW29h00APLr9H0vFiWbA2taXRwHi4kjtKHTUr6XrXxL2YZ9JujlmtSGialD2gAi60j0fa+/DuEiQkDsKj2ZzQNtSrec0qtO7guq5bV+/GsT1HZRy3o0FPV4bvFhYxV4cadxWlB4agLhEwEdoqvGvrPub0fxYhKkXosiOK1Knh2sSDx4AhuXxal5qYHZiE8pCrUkU4kEU5q/pYLjLV83daTSor2gjl9H9rCeZyDgVUlyAeytFPd4eXm5cIhKULnyNBQHtpXSoJNe8NqX4luxptDMuSAXcgAkC7iOWnBvZw9zUalUrx+8kHvPwra2Gkj3d9tKgE1NQAqipbTy24EpSkWmICi4jz0NQBy+Jbbm715cZjmqtBwI9xKr5h7PstpxstzUFVNDShPGnpV9K7w41fLEDUtK089CK8RRea3CSm6WOWtB433dxPbU3A/iXCY2kxr4K6adpPrBbUvL6WMSzMeFgpx4W9p5eB9r8WM5bLgitAPvBFPZbw/Dgk6O8OPbRgK9lPv8ON05yBTiRwt4EHu9K3Th4ciKcB3GnGgJHaCWw3A7KAAnz14+4+K3E0KCbJLOZEsSTU9nA8AAOwA4XXtAoK0FfCKV4E3eLxejjwydCdQalPZB4cTS39rDrKkA3Mak/URw4eL8WCAQk2Wsd1bTQdvmJLc3E4f5TJmvArXjXjwUe9ceg2ezUCioNewVJr3DxYMRxLDpojSCuntSNv9oV+ll/2K6V72blxZaN6gcdydwbOUKCzFUPEAcZJB323aYo/PI31XHD/LzDhy28LVFbUFOwel62bVgQJCakkszdtSNXm+z8OlcP8ALMP88KH+LF1kSqriiqTmlOPf6q+s4XgzQHnHu7a4HLmOA7RTh6xTG6SCnm7feMW2mFAQji7S4jv7zU8RwtrReZvawrLtIk9gHvNTQHv9K70cBUIpw41rxpTs9WHCS9lRX4e716uXEocVGQjMearSlKgU48AR38cMsxtEsAFB9fEVJB+HT4sILMO8kD6zX1Vxo0vGnDuHeagerw4LWOSGBmloDTjy9na9a/4V5vDhFZK0K2iho1TUBR2EN6XxfVj2YlFp4EHz1oSKsoHpLzYab7sB7eHcFoK+I26vDhidiQT+Z+Ju7wamhB4d9fFdpXTgflYyGrUAL2Ad57K834sKZuQ17dR4ce3h2MB6Wn9HGoJqOytR6qnvOGJunAW2ZlJqC3bxHA0IB7T8P9+BKNQ2nvHmqF8wFv8AFh3I4qe03H3ACl1NXhw2t5hWgNSB6ye3/wAMA4ynaEyliNacQKA1J4n1VXl/w42njJNaqQKVHbUeb2rrcO7aUqRUeqvD1+jbhq54+rv7O2vD7OIkS92VWtPXwoOPAU5rsIrnSPeK/wDn8K4WYff/AHnzelqwgnu/vH+LAlOEpHLx7uNe3t9+rm+zjFAOz1VA4AjzY0p/5cOHon/440ley2NAXlbgo7an1DwqvezYUgCSiEk2W7ysWWONS8r8ESt1BzVJ8Ma97NgmirCjRoQ7vxmmpVpGH9GvoxK3/Wc2N8ooiRkBulf6eUcSTzbtD4Yl5TbhqMx6wPNWoJ4caf4cMBtKeYsFhcsLantP1A8G4eljWaPh3+eo4N/6lw4r7x7qceOE5Zx6+HDzjDmITAmU0A7QWALeE14+bl5bcMpT3kedDUUJPdQLzfFh5JCTx93Dvr/h+HG8qk8WoKAivaQB5vCtvxYgcJU4KE2EdlKioPnpTuHNjLp4mANba21FB6NG5viwpm0B9S2nv4087Wt92MQZIMoot1vHgWNtTx4NgGhETtWkWz/NQtwPhcUHs/a+K7BLLZcXVpQPThUhad/Dw223W+kMIQUW6oPd6SkEdwt9r2sOI1FKgHurxoR5ql+b4WxZpiCq9Q2RPKw20px7ewgkivfcunw6cFYE4+8DzACnfgbAvCh4e/geH+V1YexZo+IcOPHt4H4cb1IwIWPVF5Twp6ifdxA/ix4MRxAAHGta8PNQYaBieXh38a0AHfp8OPTt2ec9vbQ0812LzTIVBwTkEnzHt9VB5qeHCGYYDu7vfw82MyN2Vpw+ojGpck9wH6yfWcTh0BVnCbLQZQGvce2nAe+npYbTZhuA7QOzvqB3m7TcvpYcFeJPbwp5q8e0n0sIyx93/jxFePH0sTBwKrOaRYLQo1e08PX91cavGR28fNxJp9eHIkp7uHvr7vFjV1NO7+7/ANWHBEqO8JOHNce4EV7iQD7m/Fh7sXKFi8pNsMB7ePlJaXWL7Sq1x9oquB0UBZgqi53a1RTiT5/hVdWCe1pwgSBCSkNSx9KU87G3ma7FWqNdwpNyzceG7xVyi7q2Gs/k0cd/IJHaG2GdrialuAHcABy/Cq4awMeHaTXhQkAcOP2cJs/1Dia94r2D0sbq1B2kfdw/9WLsACBkqIcXHWJkpSeY9o4HjUHhUeentY1WY8affxqMayn3HsoeFSPN+zja/wA3fT3g94w0hFBO1ZTNd5J7vUKnsxsZbSRU1Few1A93pYQkUGvD+8Gp82FIVFR2gmvm7MCYmU4JiE8jzbdtT+6p82PGY0NWNeHnP1eiuEJhwoOwVp9/bjDHvHb6+/14eAUUnIpVJjUV7B66mtezGwkPd2V9/D3thsHI7PvpwpXCysBx/X2YK2SjEyni5k8ew8a+12dnw4VgzRPaeytK95/z4sMo8wTwA4/WAffhfKDhw7fqGIjAVlsmyJRT8O3hw83A4yucPce8+rhy8DhGMDgO2tDy8KE3D7WFZDXjxHm7Kk+7VpxASCFaaDK3XNvTtP8AdT1W/wCeGG0u0uHAk9nDiAB3n2cbBaeYD9ok6a4xM4BrXz+/7vE2KpOxW270zeY2k8a1oDWtKdpp4vhbz4YXEswDMy+lUgADUSRqttt8OHeZQU7iLeNBqJrcAPS9eGeZnG7ahAqRReIJHfUrqX0dWM6qtCkUwnZrTRnrxoalQBzKa8z3auXwjDLLFyF1MxYhQSx4ksqmpbwrd6OHZnJBoVUcT3VBOkcfC2r4bcGOh+yzJmowxvEamWSnYSvdy+KSRaL6sZVQSVpsKddOc8Y9zBGWFsZJMZtIuNiqCv5tmu9eAsUkgapkltHGjSHtp8S+JWXT7WHW1tpmSedxWjMQpBoFWPSOKt8WlcJRKa17ENDQ21BqtLbmZtN3L9+AeRNkbCSBKIRZo3jWaEChFSPF3e16WHW8atLySacb9Nf2W5WwOTZ4CkkHjXtoCp82n0rmw+ygAA4dlQKcKii9p5sIEynKdpmX9Mg9vOW4YbPM9eY9/C4ge/2mxvIoPb3VoO2p83pYb0Na0AFD6vu/Rw5lILGVnY1BaQ0r23AEfpe1gj87YCgZyeIpcQPu9L+HDMVDeoA07iOP4sLmQ8Ow0PuI/RXVh22CY3SjTvTvoPaNT78NDK1eZgP1jjxP2cLSKa9te7t4el/hwjPUjv7+0jhxXv8AEuGJSCTctXj2ee5jU+v0ca5c6qFmNfiAB7va/axrHGe6hJqD3UHuX7VGx6NOPHtI9fE+b4cAc0aWGfNRzHz6j5+/0fVjWfMOSaEgdxua4D33e02M8AGAqAeJP19h8Vq2/DhsSO0dnHga8T9nlw5lJLjNMDzG7j3seP6WPDPNxN7mtfERTz+LDU5fs8x/Vx/+WMCOhIqPeKEjj26uZcRyU4CVnzJbvJNR38QD2832cJxClK8W9RIFPWPS+1jDyCvbQjj5zWnGl2NGcecVPnrWnhPs/DhinFlkZg1HEk8QeLCn8Po40nkbs1N2ipNePnpdy3LjZW7q8WrbxAY+677K3YUenAVKnieNTU+r9Lm5cNCeYRvonnCMrOtalywsGo1raWr7K2/euIk20GFTdIBwPaCoHLSjamxNegcoOUz5NtwLU7DSqIx4Kv2cQe8A8oNeytCtbm/Ztt+/DOyCdu1eTNyHij8F8IrSpHA6tTetl5cOsptabtZpmVKE3XEkAMzLbdrw0jjZSagDgWAfgBQ8T+j7WpcYjlBDGpSgIJDHUSOAF3Itv2bcRDmjPJYzWcuJ5lHEkcRUDuCq3o6viOEGzTE8GKgeJTaTQdy812peXCKN2FQTQ0Zq0VvEPSbVp03coxgZY9vafMONARcactrLp1YAkowAl12i5Aq7rxPGpNePCot5vhbGEzb9l7CnbW4AqO8Mmm7TzNy+jhNn4HiARS0dlKFuJ9LxcuNZ1FaUpwNfCFBHMPCys3s4CSngJKbPSnUHcqteNWJA8TA3aWt8VtvHHk27KzK1H3dgTUxAEde630rvF5sNxcKNUHiOHACg7V1Lbb8K42GbqygdleKjiQNXa2nxXcurAeKe25KPtGQEstUVRq7V4g29jLq0tdp9nD7LzyrUmS8FeHEghq+a2672cC44HJ5iQCeAZmBA7wW0qurDpsqTVQmkseI7exe/7P68ECUoCK7PzrE0JNePGlCOHZ6XhwRjzJrxJqD6wQO/w/s4j0OVI417iRcSCai2lram5fiwXDkAA17ubtOJmkwo3C9kaTM9nHtr6+IF3ixvmpDTieFeygrWlezAmCDh31r3twAPYBbqw5YqO3/zHi4jE4KjjYFo09OJPA0PZQgjzej8WEBO1DaaHidNpqO8m7TdhHMse0fr7Kd5/awkY6jiAeFaXUAIPYR4WxGSjACfDOvYa93caE+/ThqcwH4g8QR3IDx7eNrf5OE45BWnAcB2ilDy0DftYQWKvYtxFVJ5e/gAfSwJKcAIlsTa7RZiNqK0bNYwPBTW5FJZdWlm8PNynGnS3K2zNxrXjWlQQdQ5vS1YHzQE1WpoPORUGnEkr4l00b14mG2Yt/lIZRUtGAjUHYRctCebw83rwwuCEiYIKgzZrhwUV9VRQDVU41kz5onEDt761AtqeXT67sKMvAnsHCvAWk+f0v8A2whurfa4njwND3e1iOYR2S4kPGhAHmp2/VjM21XdjUlruPKignTqoq+zy4avEAa9nZQ1IBILUIF132cJsQT3doJI4d/afS9eGJKUApaHPngGqPhC8aFqmvpL6OE4p695PHsoAVB7PRbGUlFKDtqfMaEnmH+eXCU0dTU0FaA9hrQd55sNJ2p4CzMW7qXCooaVP8V2NBn6d693mqa9tMKKoPA83CnAjt7AD/6lw1bKr5jW7uIJPN6XiwJlOE8RyQanhx5VBANVpXCOVzZrWi0rTzE+elyrjQwnTUk9nHtJ48AbebGpyoU8ewk8StG4d3ofa5sMU4S8+1WPcKDhRlQV92n9n14ZjbDAg0TtOoRqAPVy6tOHV5YhblHcOVanuoPF4sJyx0OrlFNN1aHz6fDzafXgTOxIALJ2owqaK4Cg0CgGnfx9L4cIDNsz6BoJAFyqoqBxBKrp8NGb2cOJIqgvVQOFKVoeFxqOVWxpDQ0NwWh4EVZajSVozWtct2rwthEk2SEJplsw/ZRC4JFCFUAecNbc3LbbbqwnmtoPQ1KVUj+jFAO/jbqbBOINWy3QKUckUA5gRa3Nc1t3NhZMhxKlRStQhJKgHVUHxMt3BsNBKKUDizDDwowqP6OlaHiqlV/aw8c0NRZbx4bsEg+jW3m5uZcL5jMBRwopJPA1BY14tVW0ry0Vlw1lao1Ag6hcBQcT3+H0eXApJzls+/CgQoadkaqRx89vs4mcbNmIqBVaaIVJooaSPuJuW5m/8MQ5Ia9tBxA4ihJHZb9r7OCmx9oyRyK60LJQ8akNx4q1vha39LErTvQkDYkp84TQNbp7BapIBPsrjR5j21Xs8y0PqGm7BrpBl1cieMUjmqXVa0jkrqU+i112I+sg7CAB2UFTX68EUwWwmYdpiI7TyAA+62672cLNKaVWikdhtjIb9nmwi6Acag8RTgaqR4fixvG9SSBSlAeFSDzAEYEFOtJJ2LUJBPE8UHb6rVXmx6RR20UnzUClT77WVvxY3ebtFzd5BoCB9WEFcW1qTWte4EU7sOUoSCy1qFC/ogE+saeW7GY81RgODE1BNq04dlNN37WN4oyVrrW0NXvqO78K4ZKg4UrQEcOw19L0W024EkoolOFzveQg7RWijv8AN+ljWLMm4UCEU4myvpejqwlJTiTcvsmhqKt2DHkcaqAfuBY91VwMpQl/5R7eCd4OlSAfONN36WEGzVPCgB9mlfD24TeZeAIKmhrThVdXbb4lwtCB2rvB8QWle60tzYUynhIjaIBFAoJNB3U95ttbVjaLaVe0cTWpNBT9LxXY0kFXJNBWla0H3C72cYXKivm49rVFB/hw0lKAkppgO0UJ9R+IEaW/axvHKpHcvbxHAnhxr4ceaIg3VqKm7iSAOWvpfZW7CCMKk2jtKjTcCT3g+HVgSU8LUZk/Efq4j1n4seaTvtFeBp2kAjs9FsKQqQTVba100oD66OvKurGkdLaEGnDSK0qBwI9HVhk69l88aggL7rFUdlvH0vEvLghs/pSyEg2PGSLoyq8RRalfCt3o+LA10pxoRUGg4cP8Xi5cJIgAoy148CvA+l4uZcOCQUiAjvSBa+VS2SJ6EMI0Fjd6lVXTbiNjaRPaI6inhABNV4aVtutw/wBkbZMbEAKyeNK8JB+FZfM2HO2di6VliN0LE0HEtG3MY3C6lbm+zgje6EZwhTSMWItQ9/KOz128rYQeYjhQec99Aew18OMJIVB4ADjUipp6NPZ/ix58m6g3eYBi1CCCLriF8K6fRxFKMBNPnxHoknhw7SD4uXlxvvxUjR8PE1A8+m261rsaQkA1ryg1Cg2sB5iy+lhVskC5C0tNKKvMoOrsVdPLx04ZOQsZecSUUKgJ48SoAp3hm5sMW7WHiUnsAIBrwJu7Wb0rcO5svXSi3kk8SKsvHkPh9q70cawi0EBVBNeHEBgLu+74fvws7J0ihY2jivb3lQDX0rf8scYbMDuqfeAaefi2Hs+dfhwQWjtIqCoC9n6XG7CWfzQBI4Hs7KEKT2228t2FCSkOWhFSe8gDzdvbjeZQtWoD28DWlfP24zj2LCqJms5ZwKkAD1Ht4964f5RT5+JqSaCpx7HsE3NCclINs5kwixCQxRSz1o1r+BP9UvHidTN51wwy6iqinYtfu7uPdwxnHsWlCck8gPYe+uHiyHtPEkn/ADwx7HsTtUJyTnze8jG5P6qf+GNsexYKgCzl5OPDhx7Pfww6mNK9vA/eOyhxjHsGDZMU4hm7iTSo7KD8SthPMSauzvHr7MYx7EgyQFK5l6ju4/3HhTzYaRy1qPMRx7Tx7cZx7DnNCE4miA7B3g+ft7sIAcadvHv4+rGMewxzSWZ201p2VoO0YEyTUK1ANTw7gOPcBjGPYAo2rO+5zSlDT78KzZsi2gFeHE8f/fHsewJTlJFq1Hu7O3h62u8+E1So9Q+804cT24zj2G2IknmpLIye2gNB3Cnmw/2bkAkSyDjLmFqzntRO3dp6ANeLdrYxj2A2+CJu1aLDTiCQeHrxskfaK+atQD2fuxnHsEowkmg7q/X3/V5sZXL09feSQOPq9QxjHsCc0YWk+aIqRQer3+vDeQVtr3kqfcR3ebHsexG5SBMcoAzEEdgbsJHAdgxluwilRWlDxHb2+/HsewLURTo0WlBTTXhw/wDfHotoFtR7QD5u/wCzjOPYtMzCgdkURjkJNK17DU9vuwWgFPu/XTtxnHsbNHJZNVbKKffjZadtBUrxrxrjOPYujYqLk08VONKV/vphOU9n14xj2DCiK0GY7VoDUdp4ntx5mqT6iMex7ErVA/NeWTgD6/8APHGGfsHE8D34zj2JQoHJ/wBHp7I55h9JxiQ90YJ4kDvY3N+z6OB6L+vGcexBhPzHiVLjcqY4BeWEE+/6sbpHqoeP6uzHsexdVVostrOFKm1qEju4HhhUgebzevGuPYjKlC9A3q8+NV7Ce+n9+PY9gBmjdkFtk0qB6uHr99cKxjjXh2kfUMZx7BBMclo8dK0Jp209+N8unn48K07sex7D7E21Kkk0qTXtr3487UH+fPj2PYjKnYnWXrXt7uPfWnd6u3DwtSnrxjHsVirjdiSlbs+v1n78Mm1FakgVHAf+LXY9j2IHKZi02uLa0JoSDTu4ivd68MostUdvE0NfVXs/88ex7FKptV6mmbrbJHT0ifX9+JL0IzFmXzs3a/BePZS1pD97P+rGMexmnvDmVeZl4KM5YAL3kle2tOBtNAO7Vxw4iioe4gVIuAJBrTtx7HsVnKy1PMvyjgpB7RQ0PHt5sFYIhwA4cDx78Yx7BNTFYr+44SUcT/n/AD24zj2CKdIR5mo7O+nGp4VbBBBwB7OPdwxjHsJqYpOPtp3W1xo0IPrp2A8QO7G2PYSdIsadn/v78Iq/E8OFK0xnHsAUkmOwHjxJ7zjVpf10/wDHGcewByRBJyZcCvnpWv1r3YRWerdwB7R56Yxj2I04Wsc1UuoOIbh2ge7zYUDCpAFAAO+p4evGcewaJJqv3/ePuwtNFp7e8f8Ajj2PYApBHur3/R8+vcfqp5MV++i/diGyQiqmlSCe01FK+b0vaxjHsD+UIxmtS2rvqaqePbXjU+fGWi4OPQA7u0VpQ4zj2ARJAyG+lTaykEdg4YVmg7R3IAPWamnb3Yxj2BThJZbKguF7BymnaRXztdjQyVJWlAAQDUkgah2nHsewByT7U0GWBND2AU83CmNlyVBWp0tWnnHZaT6NeOMY9gE6Rkmtr22kXBQbQKGlKm6ow6RqseJHCmkkdnEE07e0fdjXHsJuaSeNBxAJJqKHu7Ozsw6hgAoO3v8A3/8Ajj2PYmCBPco/YQKdvDuNMLHtr+/j2Yxj2JUJSMo4L2UPcBTt7cIQRggg8baEV9/YfPj2PYHan2LIfiq+kBx83HuGMPDx4kkA9g0iurjwx7HsMlsTdlBfsA4jj9WJR0Iz+nMxkAq8ZceydS8PP9Gpx7HsE3NM5RnORcSKnSOB7+HZhs8Q94NK17Twr2rb34xj2IjmjGSaTEEngBpPZhRcuACRwoBw7qE0I+umNsewBRLRxbSlKE076+ftrj3zYAilKkgE04kVJ7/fj2PYYJJ5LlCDwY8DXsHmXDHMg17a6QezsPbUebGMewScJnmhaoapNK8O7HopARxVaniCtVNR57Tx+q3GMexEUexbCOhbvNK1PFvVx9WEVzhtqeNSV7SOFa4zj2GCRSufNou4OzNUlhUcO4DsHZjOckBWIkDsDfWfN4QPs49j2G2pbFmdApKALRq14E91eGrhhTKqSFFaVKUI4FT2GnqPmx7HsOE6TjyaktQBaVr31N3bU6h+lh5nMsoYUB7KdpP1+/HsewoQymmTk4A0oRWh7W8PecON8a1PGpp5u3+71Y9j2EiRXo5njfuyAY5tLJ3VA5h7WBu04LJGUdgLU7uzsx7HsSHJNtSWUS5l40upWnaa0rx+rCckfdU8CR29vv8APjOPYjSKxmGI7z2eenHz4aivaSTWop3e/HsewinCxTSw7iAeJJoTwwpZavAtUL21BqadpFuPY9gAjTOSUgqtagrXsWv4e314WdqXCnaK+oH1DGcewwTFaRwgq1a6fMaV9+NWPAd47aHiPDwxjHsOUtqbQZ/uoNNaefs8/wBeF5X4dnbxr2mimlK+Y1x7HsCnS8OzQVBqQeJ89OPd5sIvl+XlIehoVrTia01d9MZx7CSTXeEihrxNO08OLdmHGZiAAAA4kcTxOPY9ggm2rM0VKd9KU7qcfVhnMOHDTxrQY9j2G2J1vmHpwHeBU8Knv83qxrsfaZSRmFCpZA6HisgYd/mZe5sYx7CGYSKfdK9lKrgjgrHl81fX3/dgRuwyntFBx41upp7+wW8KY1x7DOzKQyTCXLUStTQ+Gp4ebj30x7NSni9SOYC3QaKF5mXi93fXGMexHtRr2Q41J7DxYekaqOOG+1M9QqGUOBcOJZe0dvBvVj2PYQQ7U5zeZtUWALcDU0qfvOGWeO70ihAtoSASKha0PdjbHsEckS//2Q==" id="Paveikslas2" /></p> <h3>Su kuo keliausite?</h3> <p>Planuojant atostogas taip pat pagalvokite apie tai, su kuo keliausite. Jei skrisite vieni, vertėtų rinktis saugesnę kryptį arba kelionę su gidu. Jei keliausite su antra puse ir norite visiškos ramybės bei privatumo, jums puikiai tiks viešbučiai suaugusiems, kurie porai gali pasiūlyti specialių veiklų ir pramogų. Šeimai reikėtų rinktis keliones, kurios nevargins, todėl geriau skristi į šalis ir miestus su išvystyta infrastruktūra bei plačiu paslaugų sektoriumi.</p> <h3> Kryptis</h3> <p>Pagal kelionės tipą, biudžetą ir atostogų pakeleivius galite rinktis ir konkrečią kryptį. Portale Beta.lt rasite ir kelialapių prabangiuose Turkijos ar Ispanijos kurortuose, ir kelionių į saulėtą Madeirą ar egzotišką Egiptą, ir pigių paskutinės minutės pasiūlymų porai ar šeimai. Belieka išsirinkti ir laukti išsvajotų atostogų!</p> <p><br /> <br />  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Jura_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Jura_0.jpg?itok=QCO1SDzC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Lagaminai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Lagaminai.jpg?itok=SVUNZhsB" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/poilsines-keliones-kaip-issirinkti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2445&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="4VH54-CUVxnBaYcTd8V0_hTv7EMtHCzF-k_pjd4dl3M"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-213639" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1627107629"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Tracey Dejesus</span> - 2021-07-24 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/213639#comment-213639" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/213639#comment-213639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I lately came across this…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I lately came across this page in search of some holiday tips &amp; decided to make <a href="https://glowydowy.com/tribal-braids/">tribal braids</a> hairstyle to have cool photos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=213639" token="7d7BbkO_W-EL79nu_4C_6yTIY5_G-HPlxUD4jdyY2Rw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-122988" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1618339606"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tai kad</span> - 2021-04-13 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/122988#comment-122988" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/122988#comment-122988" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">karantinas sienos uzdarytos</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>karantinas sienos uzdarytos</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=122988" token="hKGyam_5BnNq2JUB_I6erErxrbH6OD0g_DcOUTUE0ig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 13 Apr 2021 08:01:08 +0000 vyrredaktorius 2445 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai am­žiaus skir­tu­mas – tik vie­na mi­nu­tė https://www.alytausnaujienos.lt/kai-am-ziaus-skir-tu-mas-tik-vie-na-mi-nu-te <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-04-10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/42-13565" rel="bookmark"> Nr. <span> 42 (13565) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko.jpg?itok=sYL3-kdU" width="344" height="287" alt="Ku­pe­čių šei­mai eg­zo­ti­kos Tai­lan­de ne­trū­ko. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." title="Ku­pe­čių šei­mai eg­zo­ti­kos Tai­lan­de ne­trū­ko.   As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong> KA­MI­LĖ: Ku­ris iš Jū­sų yra vy­res­nis ir kiek lai­ko?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ma­no bro­lis yra vy­res­nis vie­na mi­nu­te.</p> <p><strong>PET­RA: Ar Jū­sų akių spal­va vie­no­da?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Ne, ji ski­ria­si. Ma­no akys pil­kos, o se­sės – ru­dos.</p> <p><strong>PET­RA: Ar esa­te vie­no­do ūgio?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Ski­ria­si ir mū­sų ūgiai, ma­no bro­lis už ma­ne šiek tiek aukš­tes­nis.</p> <p><strong>PET­RA: Ko­kių po­mė­gių tu­ri­te? Ar jie taip pat skir­tin­gi?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>La­bai (šyp­so­si).</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Man pa­tin­ka pieš­ti, bū­ti su gy­vū­nais, pra­leis­ti lai­ką gam­to­je, tru­pu­tį pa­žiū­rė­ti „You­Tu­be“, o ma­no bro­liui pa­tin­ka gei­mint (žais­ti kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus – red. past.) ir kal­bė­ti su drau­gais.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Man pa­tin­ka či­lint (at­si­pa­lai­duo­ti – red. past.) na­mie (šyp­so­si) ir ei­ti į lau­ką. Dar mėgs­tu nar­dy­ti. Ir la­bai sma­gu ei­ti ant le­do. Čiuo­ži­nė­ti pa­čiū­žo­mis yra ben­dras mū­sų su se­se po­mė­gis.</p> <p><strong>AS­TA: Ko­kie Jū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­kiai?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Kar­tais ge­ri, kar­tais blo­gi.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Daž­niau­siai bū­na ge­ri, bet mes kar­tais pa­si­pe­šam, na, ne­si­pyks­tam, bet mu­ša­mės žai­di­mo pras­me (juo­kia­si abu).</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Ar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai abie­jų min­tys su­tam­pa?</strong></p> <p><strong>DVY­NU­KAI: </strong>Bū­na, ir ga­na daž­nai (šyp­so­si).</p> <p><strong>PET­RA: Ar mėgs­ta­te skir­tin­gą mais­tą, ar pa­na­šų?</strong></p> <p><strong>DVY­NU­KAI</strong> (su­tar­ti­nai): Pa­na­šų.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Bet ne to­kį pa­tį.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Man, pa­vyz­džiui, ne­pa­tin­ka avo­ka­dai ir vir­ti kiau­ši­niai. Ma­no se­sė la­bai juos mėgs­ta.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ma­no bro­lis mėgs­ta svo­gū­nus, o aš – ne. Pi­cos ir pa­na­šus mais­tas mums abiem pa­tin­ka.</p> <p><strong>AS­TA: Koks Tai­lan­de bu­vo Jū­sų mėgs­ta­miau­sias mais­tas, bet kaž­koks ki­toks ne­gu pas mus, Lie­tu­vo­je? </strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ</strong>: Tom Yam man la­bai pa­ti­ko. Tai to­kia ašt­ri sriu­ba, ku­rios iš pra­džių ne­ga­lė­da­vau val­gy­ti, nes bu­vo per ašt­ri, bet da­bar la­bai ją mėgs­tu.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Ma­no mėgs­ta­miau­si, ko ge­ro, kep­ti ma­ka­ro­nai Pad Thai (tai­lan­die­tiš­ki ma­ka­ro­nai) ir Yellow no­od­les (kiau­ši­ni­niai gel­to­nie­ji ma­ka­ro­nai). Tie­siog Tai­lan­de man la­bai ska­nūs ma­ka­ro­nai, kep­ti su viš­tie­na ir dar­žo­vė­mis.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Kiek me­tų gy­ve­no­te Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Pen­ke­rius su tru­pu­čiu me­tų pra­lei­do­me Tai­lan­de. Iš­vy­ko­me ten bū­da­mi pen­ke­rių.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Ko­dėl Jūs iš­vy­ko­te į Tai­lan­dą?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Į Tai­lan­dą iš­vy­ko­me, nes tė­vai nu­spren­dė nuo­ty­kių pa­ieš­ko­ti. Tė­vai no­rė­jo, kad iš­mok­tu­me nau­ją kal­bą, su­si­pa­žin­tu­me su ki­to­kia kul­tū­ra ir re­li­gi­ja. Taip pat tu­rė­jo­me svei­ka­tos pro­ble­mų – bron­chi­nė ast­ma. Gy­dy­to­jas pa­siū­lė rink­tis šil­tes­nį kli­ma­tą. Mū­sų tė­vai pa­si­rin­ko Tai­lan­dą. Tai­lan­de maž­daug po sa­vai­tės pa­si­jau­tė­me kur kas ge­riau.</p> <p><strong>SI­MO­NAS:</strong> Ar re­ko­men­duo­tu­mė­te vai­kams, tu­rin­tiems pa­na­šių svei­ka­tos pro­ble­mų, nu­vyk­ti į Tai­lan­dą?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Taip. Ir ne tik dėl svei­ka­tos. Vy­ki­te vi­si, ku­riems pa­tin­ka sau­lė, jū­ra, eg­zo­ti­ka... Bent atos­to­gų.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: </strong>Kaip Jums se­kė­si Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Ge­rai se­kė­si.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Ge­rai se­kė­si, iš­sky­rus, kai kar­tais mo­kyk­lo­je su­ges­da­vo kon­di­cio­nie­riai ir bū­da­vo la­bai karš­ta mo­ky­tis.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ:</strong> Ko­kia bu­vo Jū­sų įpras­ta ru­ti­na Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>At­si­ke­lia­me, su­si­ruo­šia­me ir va­žiuo­ja­me į mo­kyk­lą. Ke­lio­nė į mo­kyk­lą truk­da­vo 15–20 mi­nu­čių. Na­mų dar­bų už­duo­da­vo la­bai ma­žai ar­ba iš­vis ne­už­duo­da­vo. Tu­rė­da­mi ne­ma­žai lais­vo lai­ko ei­da­vo­me pa­si­vaikš­čio­ti, su­si­tik­da­vo­me su drau­gais.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Bet Tai­lan­de pa­mo­kos baig­da­vo­si vė­lai. Na­mo grįž­da­vo­me apie pu­sę še­šių po­piet. Daž­niau­siai sa­vait­ga­liais kaž­ką įdo­maus nu­veik­da­vo­me su drau­gais.</p> <p><strong>AS­TA: Ko­kią mo­kyk­lą lan­kė­te Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Lan­kė­me Kra­bi In­ter­na­tio­nal Scho­ol. Tai Kra­bio tarp­tau­ti­nė mo­kyk­la.</p> <p><strong>SI­MO­NAS</strong>: Ko­kia vie­nos pa­mo­kos truk­mė Tai­lan­de?</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Pa­mo­ka trun­ka 45 mi­nu­tes, ta­čiau nė­ra per­trau­kų kas 10 mi­nu­čių. Iš­kart vyks­ta trys pa­mo­kos, o po jų bū­na va­lan­dos ar­ba pus­va­lan­džio per­trau­ka.</p> <p><strong>KA­MI­LĖ: Ko­kių da­ly­kų mo­kė­tės Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Mums vy­ko fi­zi­nis ug­dy­mas, dai­lė, ma­te­ma­ti­ka, an­glų kal­ba, tik an­glų kal­ba bu­vo kaip čia lie­tu­vių (kaip gim­to­ji kal­ba – red. past.) ir ki­ti da­ly­kai, pa­na­šūs kaip Lie­tu­vo­je.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Dar mo­kė­mės ki­nų, ta­jų kal­bų, pa­sau­lio pa­ži­ni­mo ir moks­lų (angl. Scien­ce), per ku­riuos vyk­da­vo moks­li­niai eks­pe­ri­men­tai.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Taip pat mo­kė­mės apie sa­vo kū­ną.</p> <p><strong>AS­TA: Ar Tai­lan­de leng­viau mo­ky­tis ne­gu Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Kai kas leng­viau, kai kas sun­kiau.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Man bu­vo leng­viau dėl to, kad ge­riau su­pras­da­vo­me kal­bą, vis­ko mo­kė­mės an­glų kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Man ir­gi bu­vo leng­viau, bet da­bar ir čia leng­va, nes mo­ko­mės an­glų kal­bos, o man leng­viau­sia yra an­glų, nes Tai­lan­de vis­kas an­gliš­kai – ir pa­mo­kos, ir veik­la po jų.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Kas ge­riau­siai se­kė­si Tai­lan­de?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ: </strong>Ko ge­ro, la­biau­siai se­kė­si ir la­biau­siai pa­ti­ko an­glų kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Man taip pat an­glų kal­ba, nes bu­vo su­pran­ta­mos vi­sos są­vo­kos. Ir ma­te­ma­ti­ka pa­ti­ko.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Koks da­ly­kas yra mėgs­ta­miau­sias lie­tu­viš­ko­je mo­kyk­lo­je?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Man la­biau­siai pa­tin­ka dai­lė, nes aš mėgs­tu pieš­ti. Tai­lan­de taip pat la­bai pa­ti­ko dai­lės pa­mo­kos. Lie­tu­vo­je dar la­bai įdo­mios ti­ky­bos pa­mo­kos.</p> <p>AS­TA: Ko­dėl su­grį­žę į Lie­tu­vą pa­si­rin­ko­te Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją? Ar tai bu­vo Jū­sų pa­čių no­ras, ar tė­vų su­ma­ny­mas?</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Rin­ko­mės ir mes, ir mū­sų tė­vai, ne­la­bai bu­vo vie­tų šio­je gim­na­zi­jo­je, bet mus pri­ėmė.</p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Man at­ro­do, šią gim­na­zi­ją tė­vai pa­siū­lė ir mes jiems pri­ta­rė­me.</p> <p><strong>VA­KA­RIS: </strong>Gir­dė­jo­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų apie Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją, to­dėl ją ir pa­si­rin­ko­me. Da­bar džiau­gia­mės pri­ėmę šį spren­di­mą, nes tu­ri­me čia daug drau­gų, mo­ky­tis sma­gu ir įdo­mu.</p> <p><strong>PET­RA: Kur Jums la­biau pa­tin­ka gy­ven­ti – Tai­lan­de ar Lie­tu­vo­je?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ</strong>: Man abi ša­lys pa­tin­ka. Iš­vis man sma­gu, kur šil­ta. Ta­čiau aš bu­vau pa­si­il­gu­si snie­go, to­dėl ma­ne šį­met džiu­gi­no žie­ma.</p> <p><strong>VA­KA­RIS</strong>: Man la­biau pa­ti­ko Tai­lan­de, o Lie­tu­vo­je ma­ne la­biau­siai ža­vi snie­gas ir le­das, nes jų Tai­lan­de nė­ra. Ta­čiau ten ga­li daug lai­ko pra­leis­ti prie jū­ros, ten vi­sa­da šil­ta.</p> <p><strong>SI­MO­NAS: Su ku­ria ša­li­mi sie­ja­te sa­vo at­ei­tį?</strong></p> <p><strong>VA­SA­RĖ:</strong> Aš at­ei­tį la­biau sie­ju su Lie­tu­va, bet no­rė­čiau mo­ky­tis už­sie­ny­je ko­kia nors už­sie­nio kal­ba.</p> <p><strong>VA­KA­RIS:</strong> Aš at­ei­tį sie­ju su Lie­tu­va, nes ir gy­ven­da­mas už­sie­ny­je ži­no­jau, kad grį­šiu čia, į Lie­tu­vą.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/seimai%20egzotikos%20netruko_0.jpg?itok=-FnI7AZK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Su%20tevais%20Tailande.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Su%20tevais%20Tailande.jpg?itok=GT4AIlhF" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/mokesi%20su%20vaikais%20is%20viso%20pasaulio.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/mokesi%20su%20vaikais%20is%20viso%20pasaulio.jpg?itok=YiubYDM0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/Vakario%20pomegis%20nardyti.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/Vakario%20pomegis%20nardyti.jpg?itok=OgcEhuge" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/zavingieji%20dvynukai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/zavingieji%20dvynukai.jpg?itok=L5x1vdWO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-04/dramblius%20pazino%20is%20arti.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-04/dramblius%20pazino%20is%20arti.jpg?itok=VqoMa5SO" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kai-am-ziaus-skir-tu-mas-tik-vie-na-mi-nu-te&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2436&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="32ES7bZjjM0Woa6_j6CmUw4EUeAiIEIcfvc47n9Lzgo"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-190258" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624039866"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Greelay</span> - 2021-06-18 - 21:11</p> </li> <a href="/comment/190258#comment-190258" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/190258#comment-190258" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cialis 20 mg[/url]</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://vscialisv.com">cialis 20 mg[/url]</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=190258" token="y7XKe-OiESukAGZcT1tTXbkONNgBnSogSihXIyhCv4U"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-186137" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623798385"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Greelay</span> - 2021-06-16 - 02:06</p> </li> <a href="/comment/186137#comment-186137" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/186137#comment-186137" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">clomid 100 mg tablets to buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://clomidset.com">clomid 100 mg tablets to buy[/url]</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=186137" token="9ZF4bUR-bd_cHAWkZbttNIeas0TdyUnR8dZrbAMxSBA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-181300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623494950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Greelay</span> - 2021-06-12 - 13:49</p> </li> <a href="/comment/181300#comment-181300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/181300#comment-181300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">how do you take kamagra st[…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://vskamagrav.com">how do you take kamagra st[/url]</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=181300" token="47pDTuZBmOJCdT6S2W88_kV7-cUnPt-WRtg0ys74pQo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-177021" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623216144"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Greelay</span> - 2021-06-09 - 08:22</p> </li> <a href="/comment/177021#comment-177021" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/177021#comment-177021" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cialis dosage[/url]</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://ponlinecialisk.com"></a>cialis dosage[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=177021" token="0nxUDMJMEsTkS7Vj9S55-PbKvdFO0dh9ikJ9scG7tsk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-150924" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1620904035"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Greelay</span> - 2021-05-13 - 14:07</p> </li> <a href="/comment/150924#comment-150924" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/150924#comment-150924" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cheapest cialis 20mg[/url]</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://sscialisvv.com"></a>cheapest cialis 20mg[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=150924" token="NsXD1Epf_nWRC14YJ57IsFE-5b8WC8vBrHiJjhH4a7w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Sat, 10 Apr 2021 16:41:13 +0000 vyrredaktorius 2436 at https://www.alytausnaujienos.lt „Pas­ku­ti­nės mi­nu­tės” pa­si­ruo­ši­mas to­bu­lai ke­lio­nei: po­il­sis nuo ka­ran­ti­no realijų bu­vo ver­tas vi­sų pa­stan­gų https://www.alytausnaujienos.lt/pas-ku-ti-nes-mi-nu-tes-pa-si-ruo-si-mas-bu-lai-ke-lio-nei-po-il-sis-nuo-ka-ran-ti-no-realiju-bu-vo <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-02-04</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/16-13539" rel="bookmark"> Nr. <span> 16 (13539) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-02/20210107_181201%20apk.jpg?itok=UsXqzt1J" width="344" height="287" alt="Aktyviai sportuojanti, lietuviškos žiemos pramogas atradusi alytiškė Vaiva Janonienė pastebi, kad dėl karantino suvaržymų kelionėms labiausiai skundžiasi tie, kurie ir anksčiau nekeliaudavo. Asmeninė nuotr." title="Aktyviai sportuojanti, lietuviškos žiemos pramogas atradusi alytiškė Vaiva Janonienė pastebi, kad dėl karantino suvaržymų kelionėms labiausiai skundžiasi tie, kurie ir anksčiau nekeliaudavo. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Vai­va, kas lė­mė spren­di­mą ke­liau­ti to­kiu me­tu į už­sie­nį po­il­siau­ti? </strong></p> <p>– Pa­pras­tai atos­to­gau­da­vo­me du kar­tus per me­tus. 2020-ųjų sau­sį dar atos­to­ga­vo­me sve­čio­je ša­ly­je, o va­sa­rą jau te­ko rink­tis lie­tu­viš­ką po­il­sį. Ne­la­bai pa­si­se­kė. Oras ne­le­pi­no, dau­giau pa­var­go­me nei pail­sė­jo­me, o ir kai­na­vo ne­pi­giai. Vi­sa­da se­ka­me in­for­ma­ci­ją apie ap­ri­bo­ji­mus, ga­li­my­bes ir t. t. Pa­ma­tę, kad yra or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lio­nės į ša­lis, kur su­sir­gi­mų pro­cen­tas yra la­bai ma­žas, pra­dė­jo­me do­mė­tis, nes jau la­bai no­rė­jo­si ši­lu­mos ir po­il­sio.</p> <p><strong>– Ko­kie bu­vo pa­grin­di­niai „už“ ir „prieš“ ir kas lė­mė svars­tyk­les ke­lio­nės nau­dai? </strong></p> <p>– Tik­rai bu­vo dė­lio­ja­mi pliu­siu­kai prie „už“ ir „prieš“.</p> <p>Di­de­lį pliu­są pri­ra­šė­me prie ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­siū­ly­tų są­ly­gų: ke­lio­nei ne­įvy­kus, per 5 die­nas grą­ži­na­mi pi­ni­gai, o ne­ga­lint vyk­ti dėl su­sir­gi­mo – ke­lio­nės da­ta per­ke­lia­ma. Pa­mąs­tė­me, jog tik­rai nie­ko ne­pra­ra­si­me, o at­ras­ti – ga­li­me. Ki­tas klaus­tu­kas bu­vo dėl dar­bų. Ta­čiau šiuo me­tu abu su vy­ru dir­ba­me nuo­to­li­niu bū­du, sū­nus mo­ko­si nuo­to­li­niu bū­du, tad nu­spren­dė­me, jog ir čia pro­ble­mų ne­bus. Mi­nu­sų kaip ir ne­ra­do­me.</p> <p><strong>– Ko­dėl pa­si­rin­ko­te Mal­dy­vus? Su ko­kiais ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mais su­si­dū­rė­te prieš ke­lio­nę ar jos me­tu?</strong></p> <p>– Mal­dy­vus pa­si­rin­ko­me dėl ma­žo ser­ga­mu­mo, an­tra – ke­lio­nės į Mal­dy­vus bū­da­vo pa­kan­ka­mai bran­gios, o šiuo, pan­de­mi­jos, me­tu – la­bai stip­riai at­pi­gu­sios. Ki­ta ver­tus, mū­sų vy­res­ny­sis sū­nus bai­gė stu­di­jas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, No­tin­ga­mo uni­ver­si­te­te, pra­dė­jo dirb­ti ir pats sa­ve iš­lai­ky­ti, tad kaip ir leng­viau at­si­kvė­pė­me fi­nan­siš­kai. Ne­ap­lan­ky­ti to­kios ša­lies gau­nant mak­si­ma­liai ge­ras są­ly­gas – bū­tų nuo­dė­mė. Taip, anks­čiau pa­si­rin­ki­mų bū­da­vo dau­giau, da­bar ten­ka rink­tis iš tų ša­lių, į ku­rias ke­liau­ti sau­gu. Pa­si­ruo­ši­mas ke­lio­nei bu­vo „pas­ku­ti­nės mi­nu­tės“: pa­gal rei­ka­la­vi­mus rei­kia tu­rė­ti ne­igia­mą CO­VID-19 tes­tą, at­lik­tą ne dau­giau kaip 96 va­lan­das prieš skry­dį, tad, kol ne­bu­vo­me ga­vę ne­igia­mo tes­to at­sa­ky­mo, net ne­si­kro­vė­me la­ga­mi­nų. Be­je, tes­tą rei­kia at­lik­ti sa­vo lė­šo­mis. Kaž­ko­kių ypa­tin­gų ap­ri­bo­ji­mų tik­rai ne­bu­vo, iš­sky­rus pri­va­lo­mą kau­kių dė­vė­ji­mą oro uos­te ir lėk­tu­ve (na, bet mes jas ir čia dė­vi­me) ir at­vy­ki­mo/iš­vy­ki­mo for­mų pil­dy­mą. Ne­pa­sa­ky­čiau, kad dėl to ke­lio­nė bu­vo ma­žiau ma­lo­ni.</p> <p><strong>– Ar bu­vo šiek tiek ne­jau­ku lei­džian­tis į už­sie­nio ke­lio­nę ir dėl ko­kių prie­žas­čių? Ar te­ko pa­tir­ti re­ak­ci­ją lie­tu­vių, kad da­bar ne lai­kas ir pa­na­šiai? O gal bau­bas iš tik­rų­jų ne toks bai­sus, ko­kį mums vaiz­duo­ja?</strong></p> <p>– Ne­pa­ju­to­me jo­kio ne­jau­ku­mo. Sa­ky­čiau, di­des­nį ne­jau­ku­mą aš pa­jus­da­vau pre­ky­bos cen­tre, kur ap­lin­ki­niai tie­siog „lip­da­vo ant gal­vos“. Pa­pra­šius lai­ky­tis at­stu­mo dar bū­da­vau pa­ly­di­ma re­pli­ko­mis ar ne­pa­ten­kin­tu žvilgs­niu. Į pan­de­mi­ją aš ir ma­no šei­ma žiū­ri­me tik­rai rim­tai ir at­sa­kin­gai, ta­čiau šiuo, ke­lio­nės, at­ve­ju – jo­kios grės­mės ne­ju­to­me. Ke­liau­jan­tys vi­si be iš­im­ties tu­rė­jo bū­ti pa­si­tik­ri­nę ir tu­rė­ti tes­tus su ne­igia­mais re­zul­ta­tais. Ne­igia­mų re­ak­ci­jų iš ap­lin­ki­nių ir­gi ne­su­lau­kė­me. Ma­lo­niai nu­ste­bi­no, bet gal su­lauk­si­me po straips­nio?</p> <p><strong>– Ar pa­si­tei­si­no ke­lio­nė, ar pa­vy­ko pail­sė­ti nuo lie­tu­viš­ko ka­ran­ti­no re­a­li­jų ir su ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis grį­žo­te?</strong></p> <p>– Šią ke­lio­nę aš ga­liu api­bū­din­ti vie­nu žo­džiu – TO­BU­LA. Nuo ka­ran­ti­no re­a­li­jų pail­sė­jo­me vi­siš­kai.</p> <p>Ap­si­sto­jo­me sa­lo­je, ku­rios il­gis 500 met­rų, o plo­tis – 200 met­rų. At­ro­do, to­kia ma­žu­tė sa­la, ta­čiau ir po­il­siau­jan­čių­jų ma­žiau nei anks­čiau mū­sų lan­ky­tuo­se ku­ror­tuo­se. Dar nie­kad ne­bu­vau atos­to­ga­vu­si to­kio­je ma­žo­je erd­vė­je, ma­niau, grei­tai at­si­bos, ta­čiau die­nos pra­bė­go aki­mirks­niu. Di­dži­ą­ją lai­ko da­lį pra­lei­do­me nar­dy­da­mi. Už­si­de­di kau­kę, vamz­de­lį ir pa­si­lei­di į ki­tą pa­sau­lį. Žu­vų įvai­ro­vė ir gro­žis – ne­ap­sa­ko­mi. O dar kai tau prie ko­jų plau­kio­ja ma­žu­čiai ryk­liu­kai – pa­si­jun­ti kaip ki­ta­me pa­sau­ly­je. Pa­sa­ko­čiau daug, ta­čiau įspū­džius rei­kia pa­tir­ti pa­čiam, ki­tų pa­pa­sa­ko­ti jie pra­ran­da pu­sę sa­vo ža­ve­sio.</p> <p>Kau­kių dė­vė­ti sa­lo­je ne­rei­kė­jo (tie­sa, ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las jas dė­vė­jo). Pa­si­kei­ti­mai dėl CO­VID-19 bu­vo tik du: pir­mas, kad mais­tą į lėkš­tes įdė­da­vo per­so­na­las, o kam­ba­rius tvar­ky­da­vo du (!!!) kar­tus per die­ną.</p> <p>Vie­nin­te­lis man ne­la­bai su­pran­ta­mas da­ly­kas (be­je, po­tvar­kis pri­im­tas prieš mums grįž­tant) – 14 die­nų sa­vi­i­zo­lia­ci­ja Lie­tu­vo­je, net ir tu­rint ne­igia­mą tes­to at­sa­ky­mą. Ta­čiau to­kią ti­ki­my­bę jau bu­vo­me įver­ti­nę prieš ke­lio­nę ir di­de­lių ne­pa­to­gu­mų mums ne­su­ke­lia. Grį­žę už­si­re­gist­ra­vo­me karš­tą­ja li­ni­ja tes­tui (pri­va­lo­ma), ga­vo­me ne­igia­mus tes­to re­zul­ta­tus, ta­čiau iš­bū­si­me na­muo­se vi­sas pri­va­lo­mas 14 die­nų, kad ap­lin­ki­niams tik­rai ne­kel­tu­mė­me grės­mės.</p> <p><strong>– Vai­va, esa­te ak­ty­vus, spor­tuo­jan­tis žmo­gus, jud­raus gy­ve­ni­mo bū­do ša­li­nin­kė, sa­va­no­riš­kos bė­gi­mo mė­gė­jų gru­pės „Pra­si­bė­gam? Pra­si­bė­gam!“ na­rė. Kaip jau­čia­tės da­bar lie­tu­viš­ka­me ka­ran­ti­ne, ką ma­no­te apie ko­mu­ni­ka­ci­ją „li­ki­te na­muo­se“, apie tai, kad žmo­nės ri­bo­ja­mi nuo ga­li­my­bes pa­tek­ti į gam­tą, pa­žin­ti­nį ta­ką ar miš­ką ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je?</strong></p> <p>– Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, jog žmo­nės ri­bo­ja­mi nuo ga­li­my­bės pa­tek­ti į gam­tą. Aš la­bai daug bė­gio­ju, ypa­tin­gai miš­ke. Ir prieš ke­lio­nę sa­kiau: gal ir į ge­ra ta pan­de­mi­ja, nes tiek žmo­nių at­ra­do gam­tą. Se­niau miš­ke bėg­da­ma re­tai su­tik­da­vau žmo­gų, o da­bar – spėk pra­si­lenk­ti. Kai Nau­jų­jų me­tų ry­tą bė­gau ap­link Dai­li­dės eže­rą, tai ma­niau, jog vi­si aly­tiš­kiai čia susi­rin­kę!</p> <p>Dėl ki­tų ri­bo­ji­mų – ma­nau, jie rei­ka­lin­gi, nes kai ku­riais at­ve­jais la­bai pa­si­gen­du žmo­nių są­mo­nin­gu­mo. Aš už ri­bo­ji­mus, jei tik tai pa­dės su­val­dy­ti si­tu­a­ci­ją ir mes ga­lė­si­me grįž­ti į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą.</p> <p><strong>– Kiek pa­ti ju­da­te ka­ran­ti­no me­tu ir ką pa­tar­tu­mė­te no­rin­tiems iš­sau­go­ti fi­zi­nę ir dva­si­nę svei­ka­tą?</strong></p> <p>– Aš ju­du tik­rai ne­ma­žai. Už­da­rius spor­to sa­les, li­ko dau­giau lai­ko bė­gi­mui. Nuo 2019 me­tų lap­kri­čio su bė­gi­mo drau­ge In­gri­da pri­si­jau­ki­no­me mau­dy­nes eke­tė­je Dai­li­dė­je. Tad fi­zi­nės veik­los tik­rai ne­trūks­ta. Sa­vo mies­te mes tu­ri­me ypa­tin­gai gra­žius ta­kus, miš­kus. Aš, bū­da­ma aly­tiš­kė, vis dar at­ran­du nau­jų ne­ma­ty­tų vie­tų... Ki­ta ver­tus, Car­dio Hi­it by Bo­xing ben­druo­me­nės tre­ne­ris Ra­fa­e­lis Pa­ša­je­vas ne­lei­džia „už­mig­ti“: su­ra­šo mums tre­ni­ruo­tes ar­ba ve­da per „Zo­om“ pro­gra­mė­lę. Ži­no­ma, čia tiems, kas jau įpra­tę ir be spor­ti­nės veik­los ne­be­ga­li, bet vi­sa­da kvie­čia pri­si­jung­ti ir ska­ti­na ju­dė­ti vi­sus.</p> <p>O pa­tar­ti? Aš ne­la­bai ko­kia pa­ta­rė­ja, ta­čiau kaip tik pa­ste­bė­jau pa­di­dė­ju­sį žmo­nių fi­zi­nį ak­ty­vu­mą: pa­dau­gė­jo vaikš­tan­čių­jų, bė­gio­jan­čių­jų. Ma­nau, kad nuo so­fų pa­ki­lo net tie, ku­rie įpras­tu me­tu ne­kil­da­vo. Jei žmo­gus tik­rai no­ri spor­tuo­ti, jis tik­rai su­si­ras kaž­ko­kią veik­lą, nes so­cia­li­niai tin­klai mir­gė­te mir­ga ne­mo­ka­mų tre­ni­ruo­čių pa­siū­ly­mais, kvie­ti­mais etc. Ki­ta ver­tus, jei žmo­gus nie­ka­da ne­už­si­ė­mė fi­zi­ne veik­la, ne­ma­nau, kad reik­tų tai pra­dė­ti da­ry­ti per prie­var­tą ir im­tis kaž­ko­kių sun­kių tre­ni­ruo­čių.</p> <p>Kaž­kam gal už­teks pa­si­vaikš­čio­ji­mo, ypač kai to­kia gra­ži žie­ma, kaž­kam pa­dės ge­ra kny­ga ar me­di­ta­ci­ja. Vi­si esa­me skir­tin­gi, su skir­tin­gais po­rei­kiais. Nie­ka­da ne­rei­kia pul­ti kaž­ko da­ry­ti per prie­var­tą, tik to­dėl, kad „tai da­ro ki­ti“.</p> <p><strong>– Dar grįž­tant prie ke­lio­nių, kaip da­bar su sa­vo pa­tir­ti­mi ma­to­te ar­tė­jan­čią va­sa­rą, kaip ma­no­te, ar mums vi­siems šie­met dar pa­vyks pa­si­dai­ry­ti po pla­tų­jį pa­sau­lį? </strong></p> <p>– Aš esu op­ti­mis­tė, tik­rai pa­vyks! Man la­bai keis­ta gir­dė­ti ir skai­ty­ti: mes esa­me už­da­ry­ti, esa­me su­var­žy­ti ir t. t. Ar tik­rai? Man toks jaus­mas, kad la­biau­siai skun­džia­si tie, ku­rie ir anks­čiau ne­ke­liau­da­vo… Taip, yra ša­lių, į ku­rias ke­liau­ti už­draus­ta, bet tik­riau­siai ne be rei­ka­lo? O vi­siems ki­tiems siū­lau pa­si­do­mė­ti ir tik­rai ras kur nu­ke­liau­ti. Ir aš čia ne apie pre­ky­bos cen­trus, į ku­riuos ke­lio­nės da­bar po­pu­lia­riau­sios. Yra ša­lių, ku­rios jau su­si­tvar­kė su pan­de­mi­ja ir pri­ima at­vy­kė­lius. Taip, iš­vyk­ti su­dė­tin­giau, taip, rei­kės te­stuo­tis ir grį­žus gal net izo­liuo­tis. Bet tai smul­kme­na, jei no­ras ke­liau­ti yra. Mes ne­sa­me už­da­ry­ti. Ke­liau­ki­te, ne­svar­bu, ką pa­sa­kys kai­my­nas ar ki­ti ap­lin­ki­niai. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai bei oro uos­tai tik­rai su­dė­ję vi­sus sau­gik­lius, ir ser­gan­tys žmo­nės nei iš­vyks į ki­tą ša­lį, nei par­vyks iš jos. Per­sir­gu­siems žmo­nėms ri­bo­ji­mų dar ma­žiau.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210107_181201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210107_181201.jpg?itok=xlsXMVdY" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210120_140138_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210120_140138_0.jpg?itok=GX_dl3aJ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210122_084733_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210122_084733_0.jpg?itok=WDFw01Ud" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210123_201248.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210123_201248.jpg?itok=3SDMVKaC" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210119_170859.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210119_170859.jpg?itok=XAccmjfN" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210122_140612.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210122_140612.jpg?itok=FcXoonJs" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/mes-1.jpeg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/mes-1.jpeg?itok=9CHwK2qX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/Screenshot_20200811-080755_Instagram.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/Screenshot_20200811-080755_Instagram.jpg?itok=8uupIVWc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210122_115533.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210122_115533.jpg?itok=IiNjH_xR" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210123_112742.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210123_112742.jpg?itok=tSWENF3a" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210123_201248_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210123_201248_0.jpg?itok=Povy--cP" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210122_110007.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210122_110007.jpg?itok=vkVlIIN4" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-02/20210126_085932_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-02/20210126_085932_0.jpg?itok=ygTB4xL0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/pas-ku-ti-nes-mi-nu-tes-pa-si-ruo-si-mas-bu-lai-ke-lio-nei-po-il-sis-nuo-ka-ran-ti-no-realiju-bu-vo&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2231&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RnW6NP8nWwO384GgCfljXun79sj-8Vh86W9HRHnuuZ8"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-206493" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625216950"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Wrahln</span> - 2021-07-02 - 12:09</p> </li> <a href="/comment/206493#comment-206493" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/206493#comment-206493" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ivermectin 1 topical cream …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ivermectin 1 topical cream - <a href="https://stromcov.com/">stromectol price uk</a> ivermectin india</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=206493" token="_72AJ_yHdvjJolel08h8qnfH0FIKi8ilCwZaq5KWMNs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-204430" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625073357"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Yyojwx</span> - 2021-06-30 - 20:15</p> </li> <a href="/comment/204430#comment-204430" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/204430#comment-204430" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">prednisolone tablets 4mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>prednisolone tablets 4mg - <a href="https://prednipls.com/">prednisolone for sale uk</a> prednisolone tablets uk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=204430" token="ee1WyASwTLNcdRTwlqT9Tob3csZY1fIWALKrQKmAKqA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-200002" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624738531"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nwhvjv</span> - 2021-06-26 - 23:15</p> </li> <a href="/comment/200002#comment-200002" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/200002#comment-200002" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">lyrica 225 mg cost - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>lyrica 225 mg cost - <a href="https://gnlyrica.com/">buy lyrica 150 mg</a> lyrica from mexico</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=200002" token="I_dug0AKtHI2vga4W8hrTNSGluKX3ohgxpGXw42akn0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-197733" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624550973"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Swjyhg</span> - 2021-06-24 - 19:09</p> </li> <a href="/comment/197733#comment-197733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/197733#comment-197733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cheap vardenafil - buy real…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cheap vardenafil - <a href="https://vardefin.com/">buy real vardenafil online</a> side effects of vardenafil</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=197733" token="3eOACHR417Wzpp8680S1ocv2b_xQpozA3sttxEnkKOY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-196149" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624383327"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qjtgmk</span> - 2021-06-22 - 20:35</p> </li> <a href="/comment/196149#comment-196149" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/196149#comment-196149" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">where to buy prednisone -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>where to buy prednisone - <a href="https://prednisonline.com/">prednisone online purchase</a> cost 50mg prednisone tablets</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=196149" token="HIIPoRrqGbt1vPSohjWO6hpW1fBERwytWNl8_wjKBW8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-193437" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624212903"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kxfexj</span> - 2021-06-20 - 21:15</p> </li> <a href="/comment/193437#comment-193437" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/193437#comment-193437" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy cialis online australia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy cialis online australia paypal - <a href="https://cialpill.com/">cialis online india pharmacy</a> buy generic cialis online safely</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=193437" token="3RXSOz4pZzyaxKSdEH3CX4Cza-7Z4lGPkqYeXG9q-jI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-190769" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1624066018"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Krybqg</span> - 2021-06-19 - 04:26</p> </li> <a href="/comment/190769#comment-190769" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/190769#comment-190769" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">viagra cheap online uk -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>viagra cheap online uk - <a href="https://viagll.com/">viagra soft tabs canada</a> 150 mg viagra online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=190769" token="wlTdBgO8OZLR63lDf81KvauKLp9vlh9J_N5zE6ImNhY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-187924" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623915488"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qtzgai</span> - 2021-06-17 - 10:38</p> </li> <a href="/comment/187924#comment-187924" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/187924#comment-187924" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ivermectin order -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ivermectin order - <a href="https://stromecov.com/">ivermectin 4000</a> ivermectin dose for covid</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=187924" token="NTUSbpPxWruN5G1K4VYBR6MirmcF5VGttAgT5qEPhXE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-185384" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623755166"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vflxir</span> - 2021-06-15 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/185384#comment-185384" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/185384#comment-185384" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">vardenafil and alcohol -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>vardenafil and alcohol - <a href="http://edclubp.com/">cheapest vardenafil online</a> vardenafil free trial offerbuy vardenafil</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=185384" token="D4aEuypHgrlFZC4lYcgfNs6YrO4Stx1HfL7TB4AWOIA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-182500" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623570369"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vcxann</span> - 2021-06-13 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/182500#comment-182500" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/182500#comment-182500" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">how does vardenafil work -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>how does vardenafil work - <a href="http://erectylelvt.com/">best online pharmacy vardenafil</a> vardenafil cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=182500" token="PMRoXFA_i08CuMFZeFFhQQRN5_UgWy7IeuZqIRxcLSk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-180095" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623427055"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Katkpq</span> - 2021-06-11 - 18:57</p> </li> <a href="/comment/180095#comment-180095" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/180095#comment-180095" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sildenafil 150 mg online -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sildenafil 150 mg online - <a href="http://erectylepls.com/">female viagra pills australia</a> sildenafil 100mg uk cheapest</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=180095" token="1XYZqUJIE1QOTOw6lTY5JUWA6IVIzvpQcQD6zxPGzFs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-177523" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623247861"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jqqfeo</span> - 2021-06-09 - 17:11</p> </li> <a href="/comment/177523#comment-177523" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/177523#comment-177523" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil 5mg daily mexico …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil 5mg daily mexico - <a href="http://edcitab.com/">where to buy tadalafil on line</a> safe reliable canadian pharmacy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=177523" token="-nYQVagcyLxZUg58F7sYDSbMh4izr-U23w89X4wai9g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-174973" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623082173"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jlnqdg</span> - 2021-06-07 - 19:09</p> </li> <a href="/comment/174973#comment-174973" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/174973#comment-174973" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">canadian pharmacy price…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>canadian pharmacy price checker - <a href="http://pharpls.com/">visit poster's website</a> online pharmacy usa</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=174973" token="SllgsegEgCDzfhYcm65SOpOiVPA4GKqrzcLYhL3sAEo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-174892" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623077408"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil</span> - 2021-06-07 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/174892#comment-174892" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/174892#comment-174892" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil max dose https:/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil max dose <a href="https://extratadalafill.com/">https://extratadalafill.com/</a> buy tadalafil us <a href="https://extratadalafill.com/#">40 mg tadalafil</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=174892" token="nzOY_1e8eakHzGy6kg__bciFCmqm2N4C6CnFZhYqW0M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-174511" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1623054857"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil generic</span> - 2021-06-07 - 11:34</p> </li> <a href="/comment/174511#comment-174511" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/174511#comment-174511" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order tadalafil https:/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order tadalafil <a href="https://pulmoprestadalafil.com/">https://pulmoprestadalafil.com/</a> buy tadalafil <a href="https://pulmoprestadalafil.com/#">tadalafil pills</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=174511" token="0KEb9ESiNjS0HH3A0SKnmz6mBFSFPxR6IETVKnhqXi4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-172751" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1622942360"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil online</span> - 2021-06-06 - 04:19</p> </li> <a href="/comment/172751#comment-172751" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/172751#comment-172751" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil 60 mg for sale…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil 60 mg for sale <a href="https://tadalafilgenc.com/">https://tadalafilgenc.com/</a> order tadalafil <a href="https://tadalafilgenc.com/#">tadalafil 40 mg daily</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=172751" token="zdMeMrq1px8kj9vJXRJOBKXTcD4VkctKei3ZciarWEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-172491" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1622926263"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ldkbxo</span> - 2021-06-05 - 23:51</p> </li> <a href="/comment/172491#comment-172491" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/172491#comment-172491" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy vardenafil 20 mg online …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy vardenafil 20 mg online - <a href="http://variked.com/">generic vardenafil without prescription</a> levitra pills</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=172491" token="9M2n4DptTYE0JcN1lAmnjPx-TV-oYABzE0tTNK5fb4A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-171118" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1622831129"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil online</span> - 2021-06-04 - 21:25</p> </li> <a href="/comment/171118#comment-171118" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/171118#comment-171118" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil max dose https:/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil max dose <a href="https://nextadalafil.com/">https://nextadalafil.com/</a> tadalafil 40 mg from india <a href="https://nextadalafil.com/#">generic tadalafil</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=171118" token="5ah_LR9SKt6yF1SbAoPR0JEuIgcpKdx-J3corYZsiOg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-170958" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1622823043"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil 40 m…</span> - 2021-06-04 - 19:10</p> </li> <a href="/comment/170958#comment-170958" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/170958#comment-170958" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil https:/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil <a href="https://extratadalafill.com/">https://extratadalafill.com/</a> tadalafil daily use <a href="https://extratadalafill.com/#">tadalafil max dose</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=170958" token="6hjupC58jGCmULRxL7x4m4MrKXjey0_qDVrVrD3OzIo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-170131" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1622781685"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tadalafil 60 m…</span> - 2021-06-04 - 07:41</p> </li> <a href="/comment/170131#comment-170131" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/170131#comment-170131" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil max dose https:/…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil max dose <a href="https://tadalafilgenc.com/">https://tadalafilgenc.com/</a> tadalafil <a href="https://tadalafilgenc.com/#">generic tadalafil</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=170131" token="zbEl9-rnBj2voIb_QaiKM1JH5HmaDGG1TDpengwUP4I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Feb 2021 06:53:47 +0000 vyrredaktorius 2231 at https://www.alytausnaujienos.lt Al­gir­das Ber­na­ta­vi­čius: „Pa­do­va­no­tos GoP­ro veiks­mo ka­me­ros įra­šus per­žiū­rė­siu, kai at­gau­siu re­gė­ji­mą. Iki tol eks­tre­ma­lius po­jū­čius tik jau­siu, o pas­kui ir pa­ma­ty­siu” https://www.alytausnaujienos.lt/al-gir-das-ber-na-ta-vi-cius-pa-do-va-no-tos-gop-ro-veiks-mo-ka-me-ros-ira-sus-ziu-re-siu-kai-gau <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-12-22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/145-13521" rel="bookmark"> Nr. <span> 145 (13521) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-12/121827651_3594211887336606_2009368456487021234_n.jpg?itok=PiTVio_v" width="344" height="287" alt="Algirdas Ber­na­ta­vi­čius" title="Algirdo Ber­na­ta­vi­čiaus pomėgiai – kelionės ir ekstremalūs potyriai. As­me­ni­nė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Re­gos pro­ble­mos ly­di vi­są gy­ve­ni­mą</h2> <p>Vai­kys­tė­je Al­gir­dui bu­vo nu­sta­ty­ta glau­ko­ma, vie­na aki­mi jis ne­ma­tė nuo tre­jų me­tų. Gy­dy­to­jai spė­jo, kad pro­ble­ma yra įgim­ta. Ta­čiau li­gą ga­lė­jo iš­pro­vo­kuo­ti ir ki­tos prie­žas­tys, pa­vyz­džiui, Čer­no­by­lio ka­tast­ro­fa ar­ba vai­kys­tė­je per­sirg­ta sun­ki li­ga – žai­bi­nis me­nin­gi­tas.</p> <p>Su ki­ta aki­mi di­des­nių pro­ble­mų ne­bu­vo iki pat pa­aug­lys­tės, kol dar ma­tan­čią akį te­ko ope­ruo­ti ir, pra­si­dė­jus kom­pli­ka­ci­joms, prieš sep­ty­ne­rius me­tus Al­gir­do pa­sau­lį ap­gau­bė tam­sa.</p> <p>Jis pats ti­ki, kad at­eis die­na, kai me­di­ci­na jam ga­lės pa­dė­ti, o kol kas tie­siog žiū­ri į prie­kį, ku­ria įvai­rius pla­nus ir sten­gia­si gy­ven­ti kaip įma­no­ma lais­viau, sa­va­ran­kiš­kiau.</p> <p>Al­gir­das pui­kiai įval­dė tech­no­lo­gi­jas, „pra­kal­bi­no“ kom­piu­te­rį, iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Ži­no­ma, bū­na si­tu­a­ci­jų, kai pa­gal­bos pri­rei­kia. Vaikš­ti­nė­ti gat­vė­se vie­nam su­dė­tin­giau, daug ri­zi­kos, ap­si­pirk­ti par­duo­tu­vė­je vie­nam ir­gi su­dė­tin­ga, ta­čiau tai nė kiek ne­truk­do Al­gir­dui tu­rė­ti… eks­tre­ma­lių po­mė­gių.</p> <h2>Ad­re­na­li­no prie­sko­nis gy­ve­ni­mo sko­niui pa­gar­din­ti</h2> <p>„Bu­vau gir­dė­jęs, kad LIONS klu­bas pa­de­da įvai­riems žmo­nėms įgy­ven­din­ti pla­nus, jei­gu jiems pa­tiems tai yra per sun­ku. Nu­spren­džiau ir aš kreip­tis į juos, ži­no­ma, su ga­na ne­įpras­tu pra­šy­mu. At­si­žvel­giant į tai, jog esu ne­re­gys, pa­pra­šiau, kad klu­bas man pa­dė­tų įsi­gy­ti GoP­ro veiks­mo vaiz­do ka­me­rą ir kai ku­riuos prie­dus. Prie­tai­sas ga­na ne­pi­gus, o iš ne­įga­lu­mo pen­si­jos ir vi­sai su­dė­tin­ga pa­čiam to­kį daik­tą įsi­gy­ti“, – sa­ko Al­gir­das.</p> <p>Ko­dėl jam, tu­rin­čiam re­gė­ji­mo ne­ga­lią, pri­rei­kė to­kios ka­me­ros, ku­ri aso­ci­juo­ja­si su įvai­riais sma­giais ir eks­tre­ma­liais ak­ty­viais už­si­ė­mi­mais bei jų įam­ži­ni­mu?</p> <p>„Dėl to, kad aš mėgs­tu eks­tre­ma­lius da­ly­kus, esu šo­kęs nuo Bal­to­sios ro­žės til­to su vir­ve, man la­bai pa­tin­ka grei­čiau­si ir su­de­tin­giau­si at­rak­cio­nai, ki­tos ad­re­na­li­ną tei­kian­čios pra­mo­gos. No­ri­si įam­žin­ti tai, ką vei­kiu, o tam rei­kia veiks­mo ka­me­ros ga­li­my­bių ir mon­ta­vi­mo uni­ver­sa­lu­mo, nes, fil­muo­jant te­le­fo­nu, tai ga­li baig­tis nuos­to­liu, kad jis bus su­dau­žy­tas. Be to, aš ti­kiu ir ži­nau, jog at­ei­ty­je tu­rė­siu ga­li­my­bę vėl ma­ty­ti, o kai tai nu­tiks, tik­rai no­rė­sis ne tik pri­si­min­ti, ką esu pa­ty­ręs, bet ir pa­ma­ty­ti, kaip tai bu­vo, sa­vo aki­mis“, – sa­ko Al­gir­das.</p> <h2>Pra­šy­mas ne­pa­li­ko abe­jin­gų</h2> <p>Li­kus sa­vai­tei iki Ka­lė­dų, į A.Ber­na­ta­vi­čiaus na­mus at­vy­ko Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo at­sto­vės ir at­ve­žė do­va­nų – GoP­ro veiks­mo ka­me­rą. Vy­ras sa­ko, kad da­bar te­rei­kia pri­pras­ti prie ka­me­ros funk­ci­jų ir, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui bei at­si­ra­dus pir­mai pro­gai, ją iš­mė­gin­ti.</p> <p>„Kai ne­ga­li ma­ty­ti ir pa­si­mė­gau­ti eks­tre­ma­liais da­ly­kais vi­zu­a­liai, tu­ri mė­gau­tis ju­ti­mi­niais po­ty­riais. La­bai ge­rai pri­si­me­nu, kaip šo­kau nuo Bal­to­sios ro­žės til­to pa­ska­tin­tas drau­gų. Pri­pa­žįs­tu, bu­vo šiek tiek bai­mes, bet, jau nu­šo­kus, tas lais­vo kri­ti­mo po­jū­tis toks ne­re­a­lus ir iš­lais­vi­nan­tis, kad tik­rai ga­liu re­ko­men­duo­ti vi­siems, kam ne­bai­sus aukš­tis. Taip, dar tu­riu ne­ma­žai pla­nų at­ei­čiai, pa­vyz­džiui, no­rė­čiau iš­ban­dy­ti ak­ro­ba­ti­nį skry­dį lėk­tu­vu, šuo­lį su gu­ma iš oro ba­lio­no, iš 500 met­rų aukš­čio, ir dar daug ki­tu da­ly­kų“, – pa­sa­ko­ja Al­gir­das.</p> <p>„Kai tik su­si­pa­ži­nau su Al­gir­du ir iš­gir­dau apie jo no­rą, aš ži­no­jau, kad ši­tą pra­šy­mą vie­naip ar ki­taip iš­pil­dy­si­me. Nes to­kią di­de­lę vil­tį bū­ti­na pa­lai­ky­ti, nes tai yra pa­vyz­dys mums vi­siems, iš jo rei­kia mo­ky­tis. Do­va­ną įtei­kė­me su džiaugs­mo aša­ro­mis aky­se. LIONS pri­ori­te­tas yra pa­ra­ma ak­lie­siems ir sil­pna­re­giams, bet Al­gir­das ir jo op­ti­miz­mas yra tik­rai ypa­tin­ga is­to­ri­ja, juo­lab me­di­ci­na da­bar to­bu­lė­ja to­kiais tem­pais, jog tik­rai la­bai re­a­lu, kad jam bus grą­žin­ta akių švie­sa“, – sa­ko Aly­taus LIONS mo­te­rų klu­bo (2019–2020 me­tų) pre­zi­den­tė Ra­sa Ur­ba­na­vi­čie­nė.</p> <h2>Lin­ki veng­ti kvai­lų ko­men­ta­rų su są­moks­lo te­ro­ri­jo­mis</h2> <p>„Gy­ve­ni­mas ne­sto­vi vie­no­je vie­to­je, rei­kia žiū­rė­ti tik į prie­kį, o ne už­stri­gus vie­na­me taš­ke grauž­ti sa­ve, jei kaž­kas ne­pa­vy­ko. Dar la­bai svar­bu pa­si­da­ry­ti iš­va­das ir at­ei­ty­je iš­veng­ti pa­na­šių si­tu­a­ci­jų. Ki­taip sa­kant, gy­ve­ni ir mo­kai­si, kaip ne­pa­lūž­ti ir… pa­į­vai­rin­ti sau ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pį“, – svars­to Al­gir­das.</p> <p>Jis ne­abe­jo­ja, kad nu­veik­ti ga­li­ma la­bai daug, klau­so­si au­diok­ny­gų ir fil­mų, žai­džia kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus, ieš­ko jam įdo­mios in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te ir ją įsi­sa­vi­na. Ben­drau­ja su šei­ma ir drau­gais te­le­fo­nu ir per ki­tas so­cia­li­nes me­di­jas.</p> <p>„Ap­skri­tai ga­li­ma ne­iš­ei­nant iš na­mų ras­ti dau­gy­bę veik­lų, ku­rios už­im­tų pro­tą ir ge­rin­tų fi­zi­nę sa­vi­jau­tą, o tai reiš­kia, kad ga­li­me bū­ti vi­sa­pu­siš­kai svei­ki net ir šiuo lai­ko­tar­piu. Ko pa­lin­kė­čiau, tai pir­miau­sia su­si­ras­ti sau ma­lo­nią veik­lą ir ja už­si­im­ti, taip pat ma­žiau lai­ko pra­leis­ti skai­tant ne­ga­ty­vią ener­ge­ti­ką tu­rin­čią in­for­ma­ci­ją ir įvai­riau­sius kvai­lus ko­men­ta­rus su są­moks­lo te­ori­jo­mis. Taip pat pa­lin­kė­čiau pri­si­min­ti vi­sus drau­gus ir šei­mos na­rius, su ku­riais pas­ta­ruo­ju me­tu esa­te ap­lei­dę ben­dra­vi­mą, ir pra­dė­ti vėl su jais ben­drau­ti, nes šis lai­ko­tar­pis pui­kiau­siai tam tin­ka. Be to, ar­ti­mie­ji vi­sa­da bus ša­lia, o šis pe­ri­odas eis ir pra­eis. Taip, šven­tės jau la­bai grei­tai, tai­gi vi­siems lin­kiu daug šyp­se­nų ir do­va­nų. Vi­sai ne­bū­ti­nai jos tu­ri bū­ti fi­zi­niu pa­vi­da­lu, kar­tais pa­kan­ka ir to, kad ži­nai, jog esi ne vie­nas, ir tu­ri pa­lai­ky­mą“, – sa­ko A.Ber­na­ta­vi­čius.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121827651_3594211887336606_2009368456487021234_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121827651_3594211887336606_2009368456487021234_n_0.jpg?itok=MCfreyZ_" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121968489_3594212524003209_1079559804235830536_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121968489_3594212524003209_1079559804235830536_n.jpg?itok=IHI2BlPK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121958593_3594211980669930_8544010108140200676_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121958593_3594211980669930_8544010108140200676_n.jpg?itok=evdP8Ywl" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121967327_3594211044003357_747684997688586137_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121967327_3594211044003357_747684997688586137_n.jpg?itok=2R9paFyG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121969803_3594212824003179_2910142254390799960_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121969803_3594212824003179_2910142254390799960_n.jpg?itok=2iHVUI_Y" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-12/121971135_3594213087336486_7939137094270209520_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-12/121971135_3594213087336486_7939137094270209520_n.jpg?itok=UPUtpePq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/al-gir-das-ber-na-ta-vi-cius-pa-do-va-no-tos-gop-ro-veiks-mo-ka-me-ros-ira-sus-ziu-re-siu-kai-gau&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2107&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="y1WqzwCGf_DCZrNyesrT2NKXCaLGBnDTt7PGH8-BIZU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-99313" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1615531506"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>RitaGilmore</span> - 2021-03-12 - 08:45</p> </li> <a href="/comment/99313#comment-99313" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/99313#comment-99313" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">After really trying these…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>After really trying these study methods, I saw that it was the most effective and creative way to study law as a whole subject <a href="https://www.paraphrasingonline.com/">help paraphrasing</a>, which helped me to significantly improve my knowledge.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=99313" token="lrnVyZmvixF_iOJgYHj2wphRCygpAaIUPETs9wzP8oQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78639" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610175268"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ankita Tiwari</span> - 2021-01-09 - 08:54</p> </li> <a href="/comment/78639#comment-78639" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78639#comment-78639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">KOLKATA ESCORT KOLKATA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DESI CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL BOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES AND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RATE LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DESI PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP GROUP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE SEX GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX GUIDE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT MEANINGS IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY INDIAN MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAY I COME IN MADAM SERIAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CRAIGSLIST KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY ESCORT ADS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI RANDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRLS PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADIES WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA PRICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY TOP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT INDIA</a></p> <p> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE WHATSAPP CONTACTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS HOT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI DETAILS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MOBILE NUMBER 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MASSAGE CENTRE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ALL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL WHATSAPP NUMBER GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PRICE RATES SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NAMES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">EROTIC MASSAGE IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GARIL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SHARE PRICE HISTORY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA KA RANDI BAZAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NUMBER 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI IMAGES KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALKATA SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GRIL SEXY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEALDAH TO JADAVPUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI AREA PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY GIRL IN WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW LOCANTO COM KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS REAL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LOCAL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBER ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD BEST SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLING GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TIME PASS GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY LADY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLS SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL IN WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL CONTACT NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIA HOT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL AUNTY PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PROSTITUTES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMEN LOOKING FOR MEN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE BY FEMALE IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCOURT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS AT PARK STREET KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN DIGHA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP SEXY MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOBILE NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS MOBILE NUMBER PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA AUNTY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI CALL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">UPSCALE MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NO WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RENU MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI SEX PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP SEX NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTES WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DATING SITES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO OF CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER FOR GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BAGUIATI KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN HYDERABAD TO STAY WITH GIRLFRIEND</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEALDAH TO DAKSHINESWAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL ON CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SWEET GIRLS FOR SEX IN KOLKOTTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELHI CALL GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL HHI KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO.</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHOBHA HOTEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSUP KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN THAILAND</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SCOT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ARYA PROFILE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI SEX SITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO REACH SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO PHONE MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE PARLOUR IN SURAT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ALL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SITES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">कॉल गर्ल मोबाइल नंबर</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">EXCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN HOT GIRL NAME LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE FRIENDS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP SEX GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SHARE PRICE GOOGLE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO COM KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL AT MAYAPUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP TEN SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DIVA MEANING IN BENGALI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP GIRLS NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP CONTACTS NUMBERS OF INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELHI MASSAGE PARLOUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL INDIAN MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DAKSHINESWAR TO SEALDAH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYDERABAD PROSTITUTES PLACES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHYAMBAZAR KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADY FRIENDS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR HOTELS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RED LIGHT AREA IN KOLKATA LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE SEX SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX LADIES PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL IMAGE COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE WOMEN'S CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP HOT IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY BEST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">कॉल गर्ल फोन नंबर</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA VIDEO BF</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NAGPUR CALL GIRL MOB NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL XXX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELIVERY BOY JOB IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KA NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS REAL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBERS TO TEXT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP GIRLS NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT IS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE PROSTITUTE MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE CALL GIRLS IN DELHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN KOLKATA PARK STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MODEL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LIVE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA COLLEGE GIRL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN MODEL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MASSAGE CENTER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MY SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXIEST GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYATT HOTEL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI HAWADA MAIL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLFRIEND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">POSH AREA IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">EROTIC MASSAGE HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRL BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS GIRL 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THAILAND ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALIGHAT RED LIGHT AREA RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NUMBER ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NOVOTEL HYDERABAD ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LIST OF HOTELS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CELEBRITY WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ALL HOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOOKERS ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL VIP INTERNATIONAL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLS PHONE NUMBER FOR WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS HOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT CALL GIRLS PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX TOYS IN GOA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL INDORE PHOTO &amp; MOB NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PUBS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NIGHT GIRL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY LOOKING GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOKANTA KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">कोल गल</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN MALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS CONTACTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE NUMBERS ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLFRIEND NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER OF SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT WHATSAPP IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL ONLINE BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX PLACE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST FEMALE FIGURE PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NUMBER LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD MOST SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS CONTACT NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL FREE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT PRICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL TO GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE DATING SITES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL HOT PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRL PHOTO GALLERY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLSPHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL BOOK ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BEAUTY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NAMBAR GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP 10 SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ROYAL HOTEL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT MODELS LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SLUTS IN BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL IN KOLKATA NEAR PARK STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA 24X7 BANGLA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THE MOST SEXIEST GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND KA NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT WEBSITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLS WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHOBHA THEATER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY NAMES FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DATING WOMAN IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PATNA GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL PROSTITUTES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN NEW TOWN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT IS ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXIEST WOMEN PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW KALKATA SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL HOWRAH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NIGHT SEX GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS APP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KA WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOOK CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT IS CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LADIES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WORKERS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL PHONE NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE CALL GIRL BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN DIGHA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOWRA MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST HOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SEX VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THAI CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL APP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCAL GIRL FRIEND PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LUXURY OLD AGE HOMES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">5 STAR HOTELS NEAR KOLKATA AIRPORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DIRECT CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLY GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX KALKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE SEX CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WORKER PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP SEX GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTTY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL CHICKS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS CELL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PERSONAL SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MY SEXY PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL TOP MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL IMAGES OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW GIRLSWHATSAPPNUMBER COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SALT LAKE KOLKATA HOTELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS FREE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX WORKER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE FRIENDSHIP IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DISCLOSE MEANING IN BENGALI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PLACES TO VISIT IN KOLKATA WITH FRIENDS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESSCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HAWADA MUMBAI MAIL</a></p> <p> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COUPLE SEEKING MEN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN HYDERABAD LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CALCUTTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NUMBER GIRL WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI CALL GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP LADIES NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT MEANING IN BENGALI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in"></a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORT MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN DELHI WITH MOBILE NO AND PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SITES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LOCANTO CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL OF THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SEX YOUTUBE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VIDHI SERIAL ACTRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DUM DUM TO HOWRAH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SEXY GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEARBY GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSEWIFE SEX VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD TOP 10 HOT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS TOP IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PRIYA HOTEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MODEL IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VERY HOT GIRL PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FAME NATIONAL ONLINE BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FREE SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT FEMALE MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX CALL APP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTION IN KOLKATA HOTELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BANGALORE PUBS LADIES NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT NAMES FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHEMALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KHANA IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT+GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW BEST SEXY COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TRUSTABLE MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VIP BAZAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP SEXY GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS NUMBERS AND PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CHAHIYE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMAN SEEKING MAN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL PIC SEXY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SEX.COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL KI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRLS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PHONE NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE PARLOUR IN BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP CALL GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP HOTELS IN HOWRAH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADIES BEAUTY PARLOUR NAMES LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SENSUAL MASSAGE IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLGIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WORKER IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MOBILE PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL FRIEND IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DUM DUM TO DANKUNI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WWW</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST MASSAGE PARLOUR IN GURGAON</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCAL GIRL PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY CALL GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO MASSAGE BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SEX GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ITEM GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PHONE NO IN WEST BENGAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORK FROM HOME JOBS FOR HOUSEWIVES IN HYDERABAD WITHOUT INVESTMENT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SCOUT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NUMBER INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CONTACT DETAILS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WORKER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WEST BENGAL SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SEXY GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHOBHA BAZAR KOLKATA RED LIGHT AREA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN SALT LAKE CITY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE CENTRES IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RANDI NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLFRIEND</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRL CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOT PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST KISSING PLACES FOR COUPLES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CONTACT NUMBER IN DELHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL NEAR NEW MARKET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES IN FACEBOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRLS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT CALL GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE BOOKING GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODAL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FLATS FOR SALE IN SALT LAKE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP MODEL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL WITH SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBERS TO CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDORE GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATS APP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP SEXY GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORT SERVICE IN BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DANKUNI LOCAL FROM SEALDAH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NUMBER TO CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INTERNATIONAL SEX GUIDE GURGAON</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAME AND NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FLATS IN NEWTOWN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KA PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SLUTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI RED LIGHT AREA RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE CENTER IN KOLKATA FEMALE TO MALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX PLACE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RITUPARNA HOT PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS NEAR DHARMATALA KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL CONTACT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CONTACT NUMBER OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE TO MALE BODY MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTELS NEAR PARK STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN PROSTITUTION PRICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLDS MOST SEXIEST GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP 10 SEXY GIRLS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS CONTACTS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW SEXY PHOTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP PHONE NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD BEST HOT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN HOT MODELS NAME LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY FEMALE MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLS GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW CALLGIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODELS GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL CONTACT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CONTACT NUMBER KOLKATA HOOGHLY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT.COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOOKERS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTION IN GOA IS LEGAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP PROSTITUTES IN MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR.TV MOBILE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXI GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">EXCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS NUMBER ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP SEXY GIRL IN WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT WATCH COMPANY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN HOT MODELS LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL WHAT'S APP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN PROSTITUTE GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEALDAH TO BOLPUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AGENCY MUMBAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI SEX PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP ONLINE GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RITUPARNA IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DATING SITE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS LOOKING FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS NEAR GARIAHAT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA KA SONAGACHI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA PRICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP 10 SEXY LADIES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW.KOLKATA SONAGACHI PHOTO.COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW.ESCORT.COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOLLYWOOD PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL WHATSAPP NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCART</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MADHYAMGRAM B ED COLLEGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PIMP MEANING IN BENGALI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GRILL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRL INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO IN HYDERABAD PERSONAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GILRS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO.COM KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO OF SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN USA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO FOR GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE CALL GIRL CLASSIFIEDS IN LOCANTO IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA DATING SERVICE FOR FRIENDSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW CALL GIRL IN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PROSTITUTES RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SCOTT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST FIGURE GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOT BF</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE VIDEO CALL WITH GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL AT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX WORKERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GRIL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI KI PHOTO</a></p> <p> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX MARKET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEED A GIRLFRIEND IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP USER GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTES NEARBY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEGOTIATE MEANING IN PUNJABI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI SEX IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO GO MAYAPUR FROM KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRLS PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALKATA RANDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GORLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT PICTURE GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CONTACT NUMBER APK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NIGHT MASSAGE CENTRE IN CHENNAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT AGENT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATACALLGIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE SCOTT MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXI GRIL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NO.</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO WIKI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP ONLINE GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL FAMILY GUY ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRL ONLY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST CALL GIRLS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW YEAR PARTY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SEXY GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOOKERS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH CLASS PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRL BOOKING IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SAXY MODAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI LOW RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT IN HINDI MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">IMAGES OF SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">AMERICAN ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE FRIENDSHIP SITES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL BOOKING ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER ALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RED LIGHT AREA GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTTEST GIRL PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE WHATSAPP NUMBERS 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY INDIAN PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">AYANTIKA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PRACHI HOLIDAY HOMES GOA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LADY SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS OF LADIES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEXY MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOOK A GIRL FOR NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA DATING GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FRIENDSHIP SITES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCAL GIRLS MOBILE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE PROSTITUTES IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOME MASSAGE SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELHI CALL GIRL NO WITH IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NUMBER WITH PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE MEANS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADIES CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INCALL MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA REAL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP 10 SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE FRIENDSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS WEBSITES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND ON RENT IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS IN KOLKATA FOR SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GET GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA TO SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHO ARE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SEX GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS AT BARRACKPORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA PARK STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GOA SLUTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYDERABAD SEX WORKER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCAL CALL GIRLS COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE CENTRE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN TRANNY ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE DATING SITE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL.IN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY MODELS NAMES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLGIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS CONTACT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL GIRL IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYDERABAD SEX PLACES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE WEBSITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT LADIES NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE IN KOLKATA HOME SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLS MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE CALLGIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA SONAGACHI IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">काॅल गर्ल नंबर</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY BENGALI SEXY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CALL GIRL CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE IN KOLKATA BY FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADIES NUMBERS ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY COLL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW.KOLKATA SONAGACHI IMAGE.COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLFRIEND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SINGLE GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP LADIES NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PUNE CALL GIRL MOBILE NUMBER WITH PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SWEET GIRLS FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLGIRLS PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX LIFE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL PHONE NUMBER FOR WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRLS ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LADIES WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE APP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHOTOS COME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL FOR DATING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEXY HOUSEWIFE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT INDIAN FEMALES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MEANING OF CARESS IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN KOLKATTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LARICA INN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLS MOBILE NUMBER FOR FRIENDSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">US CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX IN CALCUTTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER NEAR YOU</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SCOT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NO ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT FACILITY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL PHOTO FACEBOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER SEXY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP NUMBER OF RANDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS SEX PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO CALL A CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX AREA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RANDI MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE MODELS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN PROSTITUTE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOOK CALL GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NOVOTEL PUNE JOBS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GALS WHATSAPP NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA TRANSEXUAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN PROSTITUTES IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRL ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI ROAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY TOP MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL FACEBOOK PROFILE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR BOOKING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SKOKKA KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRLS RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN TS ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL CONTACT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX HOTEL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMEN WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYDERABAD PROSTITUTION ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN BANGALORE LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">APP FOR CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PROSTITUTES NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BHOPAL CALL GIRL PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTTEST AND SEXIEST GIRL IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHORES IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">JOB PLACEMENT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALKATA SEXY VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGHEST PAID PROSTITUTE IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN MODELS IMAGES FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRL WHATAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP IMAGES HOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER OF HOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RATES PER HOUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE NUMBER IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL FULL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MODEL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RATE LIST 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RED LIGHT AREA PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ITEM GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN NEW MARKET AREA KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER LADIES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN SALT LAKE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MORE SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE LADY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NUMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT FINDER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALYANI TO BIDHANNAGAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW WHATSAPP GIRL NUMBER COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX PARTNER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLL GALS MOBAIL NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS CONTECT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS OF KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GRIAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NOVOTEL KOLKATA IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NAMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI BAZAR KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL WHATSAPP NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PROFILE WITH PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX CENTRE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHOBHABAZAR TO SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PERSONAL NUMBER AND IMAGE IN DELHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA GIRL COLLEGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI ONLINE BOOKING</a></p> <p> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODELING AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ROOM RENT IN JADAVPUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HHI KOLKATA DISCO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER IN GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL MEANS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN TOP CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS ARE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ANY GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXI GIRL MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE NUMBER SEX GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER INDIAN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL NUMBERS ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN MODELS SEXY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRLS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DREAM GIRL BODY MASSAGE PARLOUR IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT'S APP GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CONTACT NO OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX SERVICE IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RAJARHAT HOTEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS VIDEO CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN HOT GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI DATING SITE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW KOLKATA SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRL NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NUMBER AND IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CENTRAL PARK HOT PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORT IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP HOT GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT SEXY FEMALES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRL NAMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBERS GIRL LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KA WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GRIL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLS FOR FRIENDSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT MEANING IN HINDI AND ENGLISH</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RED LIGHT AREA NAME LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP INSTAGRAM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORT INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NAMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHO IS CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEXY LADY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE PARLOUR IN DUMDUM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE NUMBER GIRL WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS GIRLS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT WHATSAPP CONTACTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL SITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HYDERABAD PROSTITUTES ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL NAME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PHOTO COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PERSONAL LOCANTO KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP HOTTEST MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSEWIFE SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FREE DATING SITE IN KOLKATA WITHOUT PAYMENT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRLS NEED SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL INDIAN PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLS CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER REAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SINGLE LADIES KOLKATA LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NUMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMEN HOT PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRL PHONE NUMBER IN WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOOK A GIRL FOR SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRLS PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS ON VIP ROAD KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL NUMBER OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBERS LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS ON WHATS APP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA KISS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA COUPLE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN DUMDUM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI ESCORT WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL IN GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THAI ESCORT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT APP NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL IN KOLKATA NEAR ESPLANADE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI ESCORTS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RENT GIRL FOR A NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CAL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEXY GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL LIVE SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LOCAL XXX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE INDIAN MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX HOTEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MEANING OF ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FLATS IN KOLKATA NEW TOWN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GARILS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE MASSAGE CENTRES IN CHENNAI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHOTOS OF SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">कॉल गर्ल्स</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BODY TO BODY MASSAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO OF INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS HOT TOP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI GIRLS MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT MEANING IN HINDI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLAGE GIRLS SEXY IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL DUMDUM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN BADA BAZAR KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX LIFE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST SEX GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO ONLY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP HOT PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI IN KOLKATA PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WORKER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL HOTTEST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCOTT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CONTACT NUMBERS OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ASCOT MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOOKERS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT IS ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOME SERVICE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW CALL GARL COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FAMOUS CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO SEX KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO. OF GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NUMBER INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW MODEL GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KA NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PEERLESS GIRISH PARK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS INDIAN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTOPUNE WOMEN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ANURADHA HOT PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLING GIRL PNG</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MG ROAD PROSTITUTES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHENNAI ESCOTT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">THE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS NEAR MUKUNDAPUR KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE PRICE IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXIEST INDIAN MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOVE GIRLS MOBILE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY TOP GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX SERVICE NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORT MEANS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE LOOKING FOR MALE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WOMAN NAME LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BAGUIATI POST OFFICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DATING GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS KE PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCOTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST DATING APP IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBERS FOR SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER OF GIRL IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL OPEN SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA BEHALA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST BEAUTIFUL HOT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE NUMBER OF GIRL ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW MODEL GIRL PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORT SITES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAY I COME IN MADAM SERIAL ACTRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT IS AN ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BEST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">IS ESCORT BUSINESS LEGAL IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">XXX CALCUTTAv</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in"></a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GIRLS ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CALCUTTA PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW KOLKATA GIRL SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS OF KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRLS SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL GIRL HOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER GIRLS COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT'S UP NUMBER OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NUMBER WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL INDORE PHOTO</a></p> <p> <a href="http://www.ankitatiwari.in">STYLISH PHOTOS FOR GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX CLUB IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRLS WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRLS IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY TO BODY MASSAGE PARLOUR IN JAIPUR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX FOR CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL CALL GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BODY MASSAGE PARLOUR IN SURAT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE TO MALE MASSAGE PARLOUR IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEED GIRL FOR NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FOREVER 21 IN QUEST MALL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOME MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL FRIENDLY HOTELS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL WHATSAPP NUMBER 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP MODELS IN INDIA FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL HIP SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI MAGI PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTEL IN VIP ROAD KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY BEAUTIFUL MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NOVOTEL KOLKATA PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODAL GALS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRLS WEBSITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL MOBILE NAMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL FRIENDSHIP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE PARLOUR IN KESTOPUR KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT GIRL COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO MUMBAI SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA RED LIGHT AREA PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL A PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST PLACE TO KISS A GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND WHATSAPP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI GIRL FACEBOOK PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE BOOK CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">2016 GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS MODEL PIC</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXI GIRL WHATS APP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO. GIRL ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SALT LAKE TO PARK STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP CALL GIRLS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PROSTITUTION RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SCOTT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHOTOS OF KOLKATA CITY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NOVOTEL KOLKATA WIKIPEDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL AUNTY MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOOKERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WEST BENGAL CALL GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW GIRL WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI SEX PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL ONLINE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL SEXY LOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCAL GIRLS PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL PHONE NUMBERS TO CALL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA WITH IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BLIND DATE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI RED LIGHT AREA PHONE NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ROOM RENT IN NORTH KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN CALCUTTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTION IN KOLKATA LEGAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST HOT MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PUBS IN HYDERABAD WITH DISCO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RANDI PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">IMAGE OF SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KE PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOWRAH HOTEL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAN SEEKING WOMAN IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DIFFERENCE BETWEEN ESCORT AND PROSTITUTE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE LADIES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DESI GIRLS CONTACT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELHI SCOTT SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL FRIENDSHIP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL IMAGE FACEBOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL BOOKING ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRL SITE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT STYLISH GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP NUMBER OF GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RATES IN SONAGACHI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI ESCORT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTE PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DIGHA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS IN BALLYGUNGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO INDIA KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTION IN KOLKATA PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SCOTT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATS APP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI GIRL RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">5 STAR IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SWISSOTEL KOLKATA ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW GIRLS WHATSAPP NO COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER ONLY GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW TOWN KOLKATA HOTELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">I NEED A GIRLFRIEND WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST HOT GIRL IN WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTY PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FRIENDSHIP WITH GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS NUMBERS FOR WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE PARLOUR IN PARK STREET KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL HOT GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD SEXI WOMEN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW CALL GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ADULT DATING IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA SONAGACHI PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHO ARE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP RATE HOTEL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO CALCUTTA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI CALL GIRL PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PROSTITUTES IN SONAGACHI IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATS APP NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHAT ARE CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST SEXY GIRL EVER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE NUMBERS OF WOMEN SEEKING MEN IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT PICTURE WOMAN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORTS IN THAILAND</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MASSAGE SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOWRAH GIRLS COLLAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS FOR CHAT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE WHATSAPP GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS NO ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP HOT GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR WEST BENGAL TOURISM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL SEX WITH BOY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL AT KOLKATA WITH PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL OF KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE PARLOUR IN NEW TOWN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL AUNTY WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MOST EXPENSIVE CALL GIRL IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE HINDI MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATTA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FULL BODY MASSAGE IN KOLKATA BY FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DELHI BOYS ESCORT FACEBOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE LOOKING FOR MALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL FEMALE MODELS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TRUE BAZAR HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO FIND A CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL HOOGHLY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL BARA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PHONE NO OF SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP TEN SEX GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COL GRIL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SOUTH CALCUTTA GIRLS COLLEGE ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COOL GIRL MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FULL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP FEMALE CONTACTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY GIRLS ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN ESCORT GIRL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORT IN HINDI MEANING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RENT A GIRL FOR A NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NEW WHATSAPP NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER NEW</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN GIRLS CONTACT NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL IMAGE FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOTELS NEAR LAKE TOWN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PHOTO GALLERY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT UP GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOW TO BE A CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WORLD FAMOUS MODELS HOT PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE SEEKING MALE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL SEXY NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RIYA HOT IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RANDI KHANA NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GET WHATSAPP NUMBERS OF GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI MODELS PORTFOLIO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN FEMALE WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL PRICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALLGIRLS INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BABES MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MUMBAI RED LIGHT AREA CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GRILS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL AUNTY NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP MOBILE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SCOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALKATA GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP 10 HOT MODELS IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS NUMBER INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN STREET GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAY I COME IN MADAM ACTRESS HOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL PHOTO IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY AND YOU</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX PARTNER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP CONTACTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN MODEL FEMALE IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA SONAGACHI PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR HOTEL BOOKING ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW KOLKATA SEXY COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">DATING GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA COOL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SUNAINA ACTRESS HOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALIGHAT PROSTITUTES RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ARYA REGENCY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN CALL GIRL NAME AND PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IMAGES AND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP INDIAN MODELS FEMALE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NUMBER ONLY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SINGLE LADIES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP CONTACT NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MASSAGE REVIEWS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA WITH PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">STUDENT CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDIAN REAL CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS FOR MASSAGE IN BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TIME PASS GIRL PHONE NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDORE CALL GIRL IMAGE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAY I COME IN MADAM STAR NAMES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE LADIES NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MASSAGE MEANING IN BENGALI</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMEN SEEKING MEN FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHO IS AN ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI RATES 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALCUTTA FUCK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA PICTURES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO AT BANGALORE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW GALS PHOTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRL NUMBER LIST 2016</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRL NAME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">REAL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WOMAN SEEKING MAN AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VERY NICE GIRLS PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA WOMEN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MAYAPUR COM PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WWW KOLKATTA SEX COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SONAGACHI MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL PHONE NUMBER ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORTS IN THE WORLD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP GIRLS NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX GUIDE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT FIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX PLACES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL RACKET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GET GIRLS FOR SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALYANI TV ACTRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GARL MOBAIL NAMBAR</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">XXX CALL GIRL COM</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX WORKERS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL PHONE SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RANDI KA NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GIRL PHONE NUMBER LIST</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRL NUMBERS ON WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">IMAGES OF SONAGACHI KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL ON FACEBOOK ONLINE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP SEXY MODEL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS MAIN POINT PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX CALLGIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLFRIEND IN KOLKATA FOR DATING</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA PICS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS LOOKING FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PICTURES IMAGES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KALKATA GIRL SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO IN INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN AMERICA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI PROSTITUTES RATES PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORT AGENCY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ONLINE CALL GIRL BOOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RIYA TRAVELS HYDERABAD CONTACT NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP HOT PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT GIRIS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL MOBILE NO IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PROSTITUTION WEBSITES INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FIND HOT GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEE SEXY GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA RED LIGHT AREA (RATE LIST CONTACT NO.)</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO HYDERABAD WOMEN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SONAGACHI KOLKATA RATES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL FINDER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GIRLS PERSONAL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOME SERVICE BODY MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PAID SEX IN HYDERABAD</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATS APP NUMBER GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SINGLE LADY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL MODELS OF INDIA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS PORN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SALT LAKE KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PARK HOTEL KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS HOUSEWIFE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS NUDE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VIVASTREET KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CELEBRITY KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS WITHIN 5000</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS FEMALES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS BLOGSPOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS TUBE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WITH BENGALI HOUSEWIFE IN KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AMAZING CLUBIN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT I</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT INDEPENDENT HOUSEWIFE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRLS KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS CLUB</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEEX WITH HOT LNDEPENDENT HIUSEWIFE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AUNTY AND GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA VIP ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHEMALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS KOLKATAv</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS JOBS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CHEAP ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS KOLKATA LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SHEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VIP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA GAY ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GAY ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TRANSEXUAL ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FOREIGN ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS OF KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AGENCY IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT FEMALE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS WHATSAPP</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TRANSGENDER ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH CLASS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">GAY ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS JOBS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BENGALI ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSE WIFE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOUDI ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS PHOTOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TRANSEXUAL ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CHEAP ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS PORN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SALT LAKE KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT KOLKATA ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">TOP ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PARK HOTEL KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HIGH PROFILE ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX VIDEO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS HOUSEWIFE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA FOR SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS NUDE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">AIR HOSTESS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">VIVASTREET KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">NUDE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN PARK STREET KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEST ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MATURE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">LOCANTO ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CELEBRITY KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA STRIPPER ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">WHATSAPP NO OF RUSSIAN ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA OUTCALL ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT FEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS WITHIN 5000</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA LUXURY FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">HOT SHEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS KOLKATA AIRPORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS FEMALES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AT LOW RATE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS AT SALT LAKE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHEMALE ESCORTS OF KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SHEMALE ESCORTS AT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ACTRESS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA AIRPORT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA DUO ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS NEAR KOLKATA AIRPORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FEMALE KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">MALE ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA LOCANTO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS BLOGSPOT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEXY KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS AWESOME IN BED</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">PRIVATE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">FOREIGN ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS TUBE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEX WITH BENGALI HOUSEWIFE IN KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AMAZING CLUBIN</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">CELEBRITY ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT I</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX WITH HOT INDEPENDENT HOUSEWIFE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BENGALI ESCORTS GIRLS SEX VIDEOS RECENTLY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">COLLEGE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS GIRLS KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BENGALI ESCORTS GIRLS SEX VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS CLUB</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEEX WITH HOT LNDEPENDENT HIUSEWIFE CALL GIRL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS AUNTY AND GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS SEX</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">BOLLYWOOD ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in">SEDUCTIVE COLLEGE ESCORTS IN KOLKATA</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78639" token="VjxEA_e3u0UItGEvCWFVjV-j0M9dXpsaulbRVthIEdU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-78288" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1610109253"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ankita Tiwari</span> - 2021-01-08 - 14:34</p> </li> <a href="/comment/78288#comment-78288" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/78288#comment-78288" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">KOLKATA ESCORTS KOLKATA…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">Call GirlS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INTERNATIONALSEX GUIDE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAME AND MOBILR NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDIAN MASSAGE PARLOUR SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRL HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA VIP ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA COLLEGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CHEEP ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS NUMBER ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HIGH PROFILE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PARK HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA PARK HOTEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FIVE STAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA BOUDHI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDNET ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT AGENCY</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html">SALT LAKE CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html">NEW TOWN CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html">PARK STREET INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html">DHARMATALA CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html">AIRPORT INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html">BALLYGUNGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html">JADAVPUR ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS CALL GURL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html">EM BY PASS INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html">VEDIC VILLAGE INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html">SHARPOORJI ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">ASANSOL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">DURGAPUR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">BANSDRONI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">BARRACKPORE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">BEHALA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA INDEEPNDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">BELGACHIA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">BIDHAN NAGAR INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">CHETLA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">CHINAR PARK INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">DUMDUM CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">SILIGURI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">KALYANI CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">NEW ALIPORE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">RAJARHAT CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">SEALDHA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">DARJEELING INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENTESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">KOLKATA RUSSIAN CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">KOLKATA HOUSEWIFE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">KOLKATA HOTEL CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">KOLKATA BENGALI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ULTADANGA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">LAKE TOWN INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">BELGHORIA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">BUDGE BUDGE CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">BAGUIATI ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">TAGORE PARK CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCOR SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">BARUIPUR CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">SCIENCE CITY CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">INCALL INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">OUTCALL CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS INDEEPNDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">AIRHOSTESS CALL GIRL</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPEDNENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">BARABAZAR INDEPENDENT ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">BELIAGHATA INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">SONAGACHI INDEPENDENT ESCORT</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">KOLKATA COLLEGE FEMALE ESCORTS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLFRIEND RELATIONSHIP</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBERS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ONLINE GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NAMES AND MOBILE NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MASSAGE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDIAN MASSAG PARLOUR SEX</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL NO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEAUTIFUL SEXY GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">COLLEGE GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS WHATSAPP NUMBER</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/gallery.html">CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS CENTER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NAKED PICTURE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS HOME SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN HOTEL ROOM PORN</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS IN NIGHT STREET</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS MOBILE NUMBER AND RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS PERSONAL CONTACT NO</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SEX VIDEOS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS STAND IN NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">PARK STREET KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAPEST CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FOREIGN ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">LOW COST ESCORTS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SHEMALE ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICES IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICES KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICEIN IN ULTADANGA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">GIRLS ESCORT SERVICE OF KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL NIGHT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE GIRL PHONE NUMBER IN KOLKATA SOBHABAZAR</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BENGALI ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST ESCORT GIRLS CONTACT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">BUSTY INDIAN HOUSEWIFES ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEAP ESCORT SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT GIRL KOLKATA PH NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE SHYAM BAZAE CALL GIRLS NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH PROFILE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOTEL AVAILABLE ESCORT SERVICE AT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN GIRLS ESCORT KOLKATA FOR TOUR BANKOK</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA AIRHOSTESS ESCORTS</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS ACRICCS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT CCTV VIDEOS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT GIRL FUCK VIDEO</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE CHEEP RATE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORTS KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT AGENCY</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP CALL GIRLSIN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICENEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS NEAR ME</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDIAN ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS NEAR ME</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY ESCORT KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT JOB IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN SALT LAKE KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">HIGH CLASS ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CHEEP ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA MALE ESCORT JOB</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT SERVICE JO DESCRIPTION IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">MALE ESCORT SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS NUMBER KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL JOB VACANCIES IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT CALL GIRLS IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL HAYYAT REGENCY KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT REAL</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS SERVICES KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORT SERVICE</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT IN KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">INDEPENDENT ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORT IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">HOT CALL GIRLS KOLKATA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORTS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA BEST ESCORT</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">BEST CALL GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA SEX GIRLS NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXYGIRLS CONTACT NUMBER</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA LOCAL CALL GIRLS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL CONTACT NUMBRT KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL AREA</a></p> <p><a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE GIRLSFOE SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL FOR SEX IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRL ADDRESS</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEXY GIRLS PHONE NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL PICTURE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">COLLEGE CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">SEX GIRL KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">DIRECT CALL GIRL NUMBER</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRLS PHOTO KOLKATA</a><br /> <a href="http://www.ankitatiwari.in/">CALL GIRL LARKI</a> </p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata Vip Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">Kolkata High profile Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata College Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata independent model Escorts</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata gallery Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata cheep Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Kolkata call girls number Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata high profile escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air hostress escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata five star escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata housewife escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata boudhi escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>independent escorts kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata escort agency</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata park hotel escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong> kolkata bengali girls escorts</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata incall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata outcall escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata hotel escort service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata local escorts service</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>housewife escort service in kolkata</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>sexy call girls kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata air port escort service</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>kolkata model agency escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escort in Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in"><strong>Escorts Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/about-me.html"><strong>Female Escort Kolkata </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/service.html"><strong>kolkata model girls </strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/gallery.html"><strong>high class kolkata escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rates.html"><strong>kolkata vip escorts</strong></a><br /> <a><strong>high profife escort service kolkata</strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saltlake-call-girls.html"><strong>salt lake Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escorts</strong> </a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/newtown-escorts.html"><strong>new town Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/parksteet-escort.html"><strong>park sreet call girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dharmatala-female.html"><strong>dharmatala Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/airportescorts.html"><strong>airport Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ballygunge-models.html"><strong>ballygunge call girls</strong> </a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/jadavpur-independence-escorts.html"><strong>jadavpur Escort service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/em-bypass-call-girls.html"><strong>em by pass Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escorts </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/vedic-village.html"><strong>vedic villege Call Girls </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort Service </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escort </strong></a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/saporrji-female-escorts.html"><strong>saporji Escorts </strong></a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/asansol-escort-call-girls-escort-service.html">asansol indepndent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/durgapur-escort-service-call-girls-service.html">durgapur independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bansdroni-escort-call-girls-escort-service-bansdroni.html">bansdroni Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barrackpore-escort-call-girls-in-barrackpore.html">barrackpore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/behala-call-girls-escort-service.html">behala independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belgachia-call-girls-escort-service-in-belgachia.html">belgachia independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bidhan-nagar-escort-call-girls-in-bidhan-nagar.html">bidhan-nagar Female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla Independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chetla-escorts-call-girls.html">chetla call Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/chinar-park-escort-service-call-girls.html">chinar park female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/dumdum-escort-call-girls-in-dumdum.html">dumdum independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/siliguri-escort-service-call-girls.html">siliguri model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kalyani-call-girls-escort-service.html">kalyani independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/new-alipore-escort-call-girls-escorts-service.html">new alipore independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat Female Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/rajarhat-escort-service-call-girl-.html">rajarhat independent Escort</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha Escort call girl</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/escort-service-call-girl-sealdha-escorts.html">sealdha female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling Escorts service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/darjeeling-escort-service-call-girl-escorts.html">darjeeling female Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-russian-escorts-russian-call-girls.html">Kolkata Russian Independent Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Escort Service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife Call Girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife independent Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-housewife-escorts-belgali-housewife-call-girls.html">Kolkata Housewife model Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel Escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-hotel-escort-service.html">Kolkata hotel call girl Escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali independent call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/bengali-call-girls-in-kolkata.html">kolkat bengali model call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ultadanga-escorts-female-call-girls-in-ultadanga.html">ultadanga escort agency</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/ruby-call-girls-escort-ersvice.html">ultadanga female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/lake-town-call-girls-escorts-service.html">lake town call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/belghoria-call-girls-escort-service.html">belghoria call girls</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/budge-budge-call-girls-escorts-service.html">budge budge independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baguiati-call-girls-escort-service.html">baguiati independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/tagore-park-call-girls-escort-service.html">tagore park independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/baruipur-call-girls-escort-service.html">baruipur independent escorts escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/science-city-call-girls-escort-service.html">science city independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall escort agency</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/incall-escort-call-girls-escort-service.html">incall independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/outcall-escorts-call-girls-escort-service.html">outcall female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/air-hostess-call-girls-escort-service.html">air hostess independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar female escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/barabazar-escorts-call-girls.html">barabazar independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/beliaghata-call-girls-escort-service-beliaghata.html">beliaghata female escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/sonagachi-call-girls-escort-service.html">sonagachi independent escorts</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college escort service</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college independent escorts</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">kolkata college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girls</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/kolkata-college-call-girls-escort-service.html">college call girl</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS SERVICES</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN BIG BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">SEXY INDIAN GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MALLU AUNTY HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS NEAR ME</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BIG INDIAN BOOBS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BOOBS INDIAN</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN MMS VIDEO</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">CALL GIRLS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS HOT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">BUSTY AUNTY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI SEX VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOT INDIAN MODELS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN GIRLS ASS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDIAN EROTIC VIDEOS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI INDEPENDENT ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">INDEPENDENT ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI FEMALE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS AGENCY</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">MUMBAI COLLEGE CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORT IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">ESCORTS IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/mumbai-escorts.html">WOMEN SEEKING MEN IN MUMBAI</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDENT ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">HOUSEWIFE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA HOTEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA MODEL ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRL SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a></p> <p><a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORT</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FEMALE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDENT ESCOTRTS SERVIC KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA INDEPENDET ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA RUSSIAN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FOREIGN ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">INDEPENDEN FOREIGN ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT FOREIGN SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY FEMALE ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY MODEL ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">MODEL ESCORTS CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">cALLL GIRL kolkata</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">FEMALE CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">SEXY CALL GIRLS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">KOLKATA FEMALE ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">TOP ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BEST KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">CALL GIRLS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORT SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">ESCORTS SERVICE IN KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI ESCORTS GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in">BENGOLI CALL GIRLS KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">KOLKATA ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE ESCORTS SERVICE KOLKATA</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER ESCORTS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE WHATSAAP NUMBER OF CALL GIRLS</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">PHONE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">FREE PHONE NUMBER ESCORTS SERVICE</a><br /> <a href="https://www.ankitatiwari.in/">MOBILE NUMBER OF ESCORTS SERVICE</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=78288" token="0OoryrpV981giG4KaLedJupx1jt53yzqeB7tII1qdWQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-74639" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1609083530"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Arellano567</span> - 2020-12-27 - 17:38</p> </li> <a href="/comment/74639#comment-74639" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/74639#comment-74639" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The elements you should pay…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The elements you should pay attention to when choosing such a service are the high quality of services provided, receiving original pieces of writing delivered by a team of experts <a href="https://essaysone.com/bestresearchpaper-com/">https://essaysone.com/bestresearchpaper-com/</a>, the company’s many years of experience in the field, and timely delivery.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=74639" token="kytiBBE8zusVBiml0vS_8VzoQxlXPDRvDupzIib9bBM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Dec 2020 07:46:25 +0000 vyrredaktorius 2107 at https://www.alytausnaujienos.lt 10 idėjų, ką veikti Lietuvoje Pasaulinę turizmo dieną https://www.alytausnaujienos.lt/10-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-09-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13486" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13486) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/turzmas.jpg?itok=n8MGWjow" width="344" height="287" alt="turizmas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šie metai turizmo verslui, juo besirūpinančioms įstaigoms ir keliautojams buvo pilni iššūkių, tačiau sudėtingos situacijos akivaizdoje pastebime nuoširdų bendruomeniškumą ir neeilinį kūrybiškumą. Sveikiname visus, kuriančius ir puoselėjančius kelionių galimybes, ir kviečiame tuos, kurie yra neabejingi atradimo jausmui, pasimėgauti šia švente keliaujant po Lietuvą“, - sako „Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas.</p> <p>Jūsų dėmesiui – įdomiausi savaitgalio renginiai Lietuvos miestuose ir miesteliuose – nuo naktinėjimo su gervėmis iki lobių ieškojimo!</p> <ol> <li> <h3>Naktis su gervėmis</h3> </li> </ol> <p>Ar esate naktinėję po mišką? Ar sutemus klausėte miško garsų? Jeigu ne, tuomet rugsėjo 25 dienos vakaras – puiki proga tai išbandyti. Kauno rajone keliautojai kviečiami į paskutinį šiais metais pėsčiųjų žygį <a href="https://www.kaunorajonas.lt/preke/pesciuju-zygis-panaktinekime-su-gervemis-bilietas/">„Panaktinėkime su gervėmis“</a> su profesionaliu gidu atsisveikinti ne tik su šių metų šiltuoju turizmo sezonu, bet ir gražuolėmis gervėmis, kurios jau netrukus kels sparnus. Ekskursijos dalyvių lauks rudenėjantis miškas, takelių ir istorijų vingiai, būrys bendraminčių ir sočios miško vaišės.</p> <ol start="2"> <li> <h3>Mistiškas susidūrimas su gamtos stichijomis</h3> </li> </ol> <p>Rugsėjo 25–27 dienomis Druskininkai leisis į neįprastą <a href="https://druskininkai.lt/turizmo-dienos/">stichijų kelionę</a>. Miesto širdis, Vilniaus alėja, taps magiška skaitmeninio meno – garso, šviesų ir vaizdo arterija, apjungiančia svarbiausius miesto pastatus ir lokacijas. Gerai pažįstami miesto pastatai ir erdvės transformuosis – turizmo gurmanų laukia netikėti vaizdiniai sprendimai, drąsios vizualinės ir garsinės interpretacijos. Be spalvų žaismo mieste keliautojų lauks teminės gidų ekskursijos, naktiniai žygiai ir orientacinės su mistikos prieskoniu.</p> <ol start="3"> <li> <h3>Neišmintais sostinės takais: ką slepia sostinės rajonai?</h3> </li> </ol> <p>Vilnius šią savaitę dedikuoja turizmui ir kviečia vilniečius bei miesto svečius žengti dar <a href="https://www.govilnius.lt/turizmo-diena-vilniuje-netiketu-atradimu-dziaugsmas">neišmintais sostinės takais</a>: kartu su profesionaliais gidais aplankyti ne miesto centrą, o gyvenamuosius rajonus Justiniškes, Šeškinę, Vilkpėdę, Grigiškes ir kitas mažiau turizmui įprastas miesto vietas. Nemokamos ekskursijos po daugiau nei dvi dešimtis Vilniaus rajonų vyks nuo antradienio iki sekmadienio. Dar daugiau ekskursijų pasiūlys... Vilniaus viešasis transportas.</p> <ol start="4"> <li> <h3>Afrikos būgnų ritmais</h3> </li> </ol> <p>Kol aplankyti tolimuosius kraštus neturime galimybės, Joniškis Pasaulinės turizmo dienos proga kviečia miesto gyventojus ir svečius patirti <a href="https://www.visitjoniskis.lt/news/154/55/Kvieciame-pamineti-Pasauline-turizmo-diena/">egzotiką Lietuvoje</a>! Rugsėjo 26 d. Baltojoje sinagogoje turistų lauks net 70 būgnų, kuriuos įvaldyti padės „Afrikos būgnų“ įkūrėjas Gediminas Mačiulskis. Po energingo edukacinio vakarėlio, Joniškio mieste įsikūrusios kavinės kvies ragauti specialiai šiai progai pagamintų egzotinių patiekalų.</p> <ol start="5"> <li> <h3>Teatralizuotų ekskursijų ciklas „Vienos Klaipėdos gatvės istorija”</h3> </li> </ol> <p>Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras kartu su vietiniais gidais ir Pantomimos teatru „A“ keliautojams parengė net <a href="https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-mines-pasauline-turizmo-diena:779">10 ekskursijų arba kitaip – gatvių istorijų ciklą</a>, kuris kvies kūrybišku keliu žengti į miesto pažinimą. Čia pinsis istorijos ir Klaipėdoje gyvenusių žmonių gyvenimo paslaptys, o už kampo lauks skaniausios varškės spurgos mieste.</p> <ol start="6"> <li> <h3>Vienuolių takais</h3> </li> </ol> <p>Daugiau negu 400 metų senumo Kretingos pranciškonų vienuolynas ir bažnyčia saugo daugybę gražių istorijų bei paslapčių. Būtent Pasaulinės turizmo dienos proga, rugsėjo 26 d., lankytojai kviečiami į jaudinančią nemokamą ekskursiją – <a href="http://kretingosturizmas.info/lt/naujienos/naujienu-siena/1472-ekskursija-vienuoliu-takais">„Vienuolių takais“</a>: pažinti vienuolių gyvenimo ritmą, vienuolyno klestėjimą ir tragedijas, paslaptingas kriptas, užgriuvusius rūsius bei tunelius, švedų karių paliktus kardų kirčius bei nužvelgti Kretingą iš svaiginančio aukščio, užkopus į bokštą.</p> <ol start="7"> <li> <h3>Paroda „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“</h3> </li> </ol> <p>Karantinas lietuviams kurti nesutrukdė – tą įrodė dailininkė Aldona Butkuvienė, kuri jau artėjantį savaitgalį <a href="https://www.facebook.com/mazeikiutvicas/">Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre</a> pristatys parodą „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“. Parodos atidarymo metu sužinosite, kaip socialinės izoliacijos metu susidariusią emocinę būseną gerinti konkrečiais darbais, o Renavo dvaro sodybos direktorius, gamtininkas Deividas Makavičius, papasakos apie mūsų ryšį su gamta ir kaip tai nulemia žmogaus egzistavimą visatoje.</p> <ol start="8"> <li> <h3>Nuo žygio Parnidžio takais iki GeoKopingo</h3> </li> </ol> <p>Šį savaitgalį Neringa keliautojams paruošė visą <a href="http://visitneringa.com/lt/informacija/naujienos/turizmo-menuo-neringoje-registracija-ir-renginiu-programa">unikalių renginių puokštę</a>: jau nuo penktadienio vakaro Nidoje organizuojamas žygis-ekskursija Parnidžio takais. Šeštadienį turistai bus kviečiami į Preiloje vykstančią paskaitą apie judėjimo naudą ir žygį dviračiais, o savaitgalį vainikuos vyksiantis orientacinis GeoKopingo žaidimas Juodkratėje.</p> <ol start="9"> <li> <h3>Žaidimas (Ne)grybauk Varėnoje</h3> </li> </ol> <p>Specialiai Turizmo savaitgaliui Varėnos krašte sukurtas įdomus, <a href="https://www.facebook.com/events/1893697714105147">galvosūkių, mįslių ir įvairių užduočių pilnas maršrutas automobiliu</a>, kurį įveikti padės mobilioji programėlė „Actionbound“. Žaidimo dalyviai turės galimybę ne tik pažinti Varėnos kraštą išmaniai, bet ir laimėti puikių partnerių įsteigtų prizų. Žaidimo tikslas – rezultatas ir žinoma – produktyviai, smagiai ir prasmingai praleistas laikas.</p> <ol start="10"> <li> <h3>Turizmo lobių paieškos Alytuje</h3> </li> </ol> <p>Ar žinojote, kad Alytuje slepiasi net 5 tikros lobių skrynios? Jau rugsėjo 26 d., šeštadienį, minint Pasaulinę turizmo dieną, Alytus savo lankytojus kvies į turistinių lobių paiešką mylimiausiose miesto vietose. Kas valandą nuo 10 ryto, <a href="https://www.facebook.com/alytaus.turizmo.informacijos.centras">Alytaus turizmo informacijos</a> centras savo “Facebook” paskyroje skelbs užuominas, kur yra paslėpti net 5 skirtingi lobiai. Pirmieji, radę ir atnešę į informacijos centro būstinę, gaus žavių prizų.</p> <p>Dar daugiau idėjų, kaip atšvęsti pasaulinę turizmo dieną rasite <a href="https://www.lithuania.travel/lt/news/20-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena">čia</a>.</p> <p><br /> Gintarė Stakėnaitė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/10-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1828&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0Hwauiu3FTSZOxgmaXSofwBUDS7FrOTjeTw48NymTxQ"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266483" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635428201"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mike</span> - 2021-10-28 - 16:36</p> </li> <a href="/comment/266483#comment-266483" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266483#comment-266483" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Everything comes to him who…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Everything comes to him who hustles while he waits. <a href="https://www.barnetfencingcontractors.com/">Fencing Service Barnet</a>, <a href="https://www.barnetfencingcontractors.com/">Garden Fence Barnet</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266483" token="hWi5rEV9PCkMnLnwR6DmNCASR9wG9z9z_Rd6htgoYQ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266460" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635426689"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-10-28 - 16:11</p> </li> <a href="/comment/266460#comment-266460" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266460#comment-266460" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">People who wonder if the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>People who wonder if the glass is half empty or full miss the point. The glass is refillable. <a href="https://www.barkingtowing.com/">Breakdown Recovery Barking</a>, <a href="https://www.barkingtowing.com/">Towing Company Barking</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266460" token="c0EBU12qRRH2DR9xaG8CVdL_a7FtQAyHfF7V-Hdu5C8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266443" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635425561"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>John</span> - 2021-10-28 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/266443#comment-266443" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266443#comment-266443" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Amazing content! Would love…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Amazing content! Would love to share this with everyone. <a href="https://www.camdenpropertysurveyors.com/">Building Surveyor Camden</a>, <a href="https://www.camdenpropertysurveyors.com/">Chartered Surveyor Camden</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266443" token="WgI0d6ECc_qP5BiRk1GgoNAvxY4ZjjUDpaKGXmS4PZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266436" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635424775"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jessie</span> - 2021-10-28 - 15:39</p> </li> <a href="/comment/266436#comment-266436" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266436#comment-266436" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Smart people learn from…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers. <a href="https://www.towerhamletstilecontractors.com/">Ceramic Tile Flooring Tower Hamlets</a>, <a href="https://www.towerhamletstilecontractors.com/">Tile Fitter Tower Hamlets</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266436" token="QdHLK9j9jZO4a9yHzpdjWRu2dmckY_nrp5OVW3Rrkbo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266427" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635423409"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Judas</span> - 2021-10-28 - 15:16</p> </li> <a href="/comment/266427#comment-266427" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266427#comment-266427" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Everything you can imagine…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Everything you can imagine is real. <a href="https://www.enfieldrubbishremovals.com/">Junk Removal Enfield</a>, <a href="https://www.enfieldrubbishremovals.com/">Rubbish Removal Enfield</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266427" token="IVqm4V1Ee8FNPnkSOp2symndafzvvHtM--bPfC8UrTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635422640"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vargas </span> - 2021-10-28 - 15:04</p> </li> <a href="/comment/266416#comment-266416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266416#comment-266416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I never lose. Either I win…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I never lose. Either I win or learn. <a href="https://www.hackneyrubbishremovals.com/">Waste Disposal Hackney</a>, <a href="https://www.hackneyrubbishremovals.com/">Waste Removal Hackney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266416" token="Wd0G-d5Htwj523WHPjj5MjRmx870XlnFOTR0OGiBh7c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-266392" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635420078"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>James</span> - 2021-10-28 - 14:21</p> </li> <a href="/comment/266392#comment-266392" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/266392#comment-266392" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Do something today that your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Do something today that your future self will thank you for. <a href="https://www.dudleyrubbishremovals.com/">Waste Disposal Dudley</a>, <a href="https://www.dudleyrubbishremovals.com/">Waste Removal Dudley</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=266392" token="Qp5N5aThBEuJPBE7G469dWMmGd26zTJhXioe4sey3A8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264733" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635356383"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Olivia</span> - 2021-10-27 - 20:39</p> </li> <a href="/comment/264733#comment-264733" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264733#comment-264733" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Night in the woods is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Night in the woods is fantastic. <a href="https://www.hackneybathroomfitters.com/">bathroom repair Hackney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264733" token="zd1CtW0JAZQX9poWzN8s4iu_61jqdlOCeQos8L_5ETY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264704" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635355520"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sophia</span> - 2021-10-27 - 20:25</p> </li> <a href="/comment/264704#comment-264704" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264704#comment-264704" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is an adventure…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is an adventure. <a href="https://www.kentwindscreenrepair.com/">windshield service Kent</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264704" token="6PaHBATG-e_-4MVKoV8Ycqrney2SXjyIQB8LlDMXCLo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264347" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635345071"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Abarak</span> - 2021-10-27 - 17:31</p> </li> <a href="/comment/264347#comment-264347" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264347#comment-264347" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Doubt kills more dreams than…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Doubt kills more dreams than failure ever will. <a href="https://www.aberdeenfencecontractors.com/">Fence Installation Aberdeen</a>, <a href="https://www.aberdeenfencecontractors.com/">Fence Post Aberdeen</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264347" token="h3YOKo-oMnw-41khmooqbxloL2rqpcuhzvIFXaWnK6k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264331" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635344041"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Noah</span> - 2021-10-27 - 17:14</p> </li> <a href="/comment/264331#comment-264331" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264331#comment-264331" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">When you reach the end of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>When you reach the end of your rope, tie a knot and hang out <a href="https://www.ealingfencingcontractors.com/">Fence Installation Ealing </a>, <a href="https://www.ealingfencingcontractors.com/">Fence Post Ealing </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264331" token="89jX_pJ6SrgMJ1JTgxA_lJFdHfoHorLujU8iTdEZQWE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-264315" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635342710"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Absalom</span> - 2021-10-27 - 16:51</p> </li> <a href="/comment/264315#comment-264315" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/264315#comment-264315" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Start where you are. Use…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Start where you are. Use what you have. Do what you can. <a href="https://www.hackneyfencing.com/">Fencing Service Hackney</a>, <a href="https://www.hackneyfencing.com/">Garden Fence Hackney</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=264315" token="Qze8dvwD4kwoEgijPJBuUAbBfVlOkQ4PPQ1JfQFLoGs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-250144" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1634661172"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jefferson</span> - 2021-10-19 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/250144#comment-250144" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/250144#comment-250144" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I love that night in the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I love that night in the winches. This would be a great experience! Have a great day <a href="https://www.towerhamletstowing.com/">towing company Hamlets</a>!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=250144" token="y_D2mqMD_6OPNkk8kJMWKUUFJJ-Adw4kmIIed7FCkiM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221347" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629631786"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sek</span> - 2021-08-22 - 14:29</p> </li> <a href="/comment/221347#comment-221347" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221347#comment-221347" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Having a place that speaks…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Having a place that speaks to you <a href="https://www.torranceinteriordesigner.com/">news</a> plays such an important role in your wellbeing.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221347" token="vc9qHh1FWoCaDnJQVRbBFa3x8gDyt82cp-zA0drEfiQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221345" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629631607"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-08-22 - 14:26</p> </li> <a href="/comment/221345#comment-221345" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221345#comment-221345" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Design your environment,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Design your environment, <a href="https://www.interiordesignersyonkers.com/">Home Decoration</a> and it will never have control over you ever again.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221345" token="uQ9TBLY_X0ufRu_hxPynfKCUmsACMgWCCe8Vte467HM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-221342" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629631470"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-08-22 - 14:24</p> </li> <a href="/comment/221342#comment-221342" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/221342#comment-221342" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">So, dream big, dream vividly…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>So, dream big, dream vividly, <a href="https://www.hamptondesigners.com/">Home Staging</a> it might just be your new place.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=221342" token="hFCd72nOTFhOMImblRyQ6h2lLIWIk9FovJTQJkkX8O4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220567" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629486784"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-08-20 - 22:13</p> </li> <a href="/comment/220567#comment-220567" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220567#comment-220567" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Let’s get our job done right…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Let’s get our job done right the first time, <a href="https://www.murfreesborohomepainters.com/">https://www.murfreesborohomepainters.com</a> efficiently and thoroughly.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220567" token="Qy_tQRP01e1vupOA2iEZib5GOGC4g5A69OCl8wkrY-c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220566" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629486666"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-08-20 - 22:11</p> </li> <a href="/comment/220566#comment-220566" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220566#comment-220566" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">So we make sure to have…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>So we make sure to have plenty of light, toys, <a href="https://www.fontanababyphotographer.com/">https://www.fontanababyphotographer.com</a> and snacks on hand here at the studio so that your child can be themselves</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220566" token="80hUHwEZwvB7lYijanHLKhGKVIuFgzKi7XyS4lnZd3I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220564" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629486532"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sek</span> - 2021-08-20 - 22:08</p> </li> <a href="/comment/220564#comment-220564" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220564#comment-220564" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">it&#039;s providing you with an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>it's providing you with an experience that preserves these <a href="https://www.sanjosebabyphotos.com/">www.sanjosebabyphotos.com</a> memories forever.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220564" token="xXaLKJqpTuUzapep069hM7KhMdZ-CDAzhPG02eXVRN0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220562" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629486450"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hola</span> - 2021-08-20 - 22:07</p> </li> <a href="/comment/220562#comment-220562" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220562#comment-220562" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">You may even find yourself…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>You may even find yourself thinking <a href="https://www.portlandbabyphotographer.com/">www.portlandbabyphotographer.com</a> about how much has changed since those first moments when you hold them again today</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220562" token="IQbo5irQ3rjnbRXq1J7r6PRF2qgzius0FXuHCURVaPA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <nav class="pager" role="navigation" aria-labelledby="pagination-heading"> <h4 id="pagination-heading" class="visually-hidden">Pagination</h4> <ul class="pager__items js-pager__items sans"> <li class="pager__item is-active"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=0" title="Current page"> <span class="visually-hidden"> Current page </span>1</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=1" title="Go to page 2"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>2</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=2" title="Go to page 3"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>3</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=3" title="Go to page 4"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>4</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=4" title="Go to page 5"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>5</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=5" title="Go to page 6"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>6</a> </li> <li class="pager__item"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=6" title="Go to page 7"> <span class="visually-hidden"> Puslapis </span>7</a> </li> <li class="pager__item pager__item--next"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=1" title="Toliau į kitą puslapį" rel="next"> <i class="fas fa-angle-right"></i><span class="visually-hidden">Sekantis puslapis</span> </a> </li> <li class="pager__item pager__item--last"> <a class="pager__link" href="/taxonomy/term/12/feed?page=6" title="Eiti į paskutinį puslapį"> <i class="fas fa-angle-double-right"></i><span class="visually-hidden">Last page</span> </a> </li> </ul> </nav> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Sep 2020 13:57:14 +0000 vyrredaktorius 1828 at https://www.alytausnaujienos.lt