Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Keturratininkai gina savo mundurą https://www.alytausnaujienos.lt/keturratininkai-gina-savo-mundura <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dominyka Bukšaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/86-13462" rel="bookmark"> Nr. <span> 86 (13462) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n.jpg?itok=pNIOaYhG" width="344" height="287" alt="Keturraciai" title="ATV Broliai, išvažiuodami į miškus, keliauja leistinais keliais, negadindami miško ir jo neniokodami. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Mo­to Star“ įkū­rė­jas Žy­gi­man­tas Pranc­kus</h2> <p>Pats ver­sli­nin­kas tei­gia, kad jei ke­li chu­li­ga­nai iš­nio­ko­jo kaž­ku­rio ūki­nin­ko pa­sė­lius ar su­nai­ki­no miš­ko pa­klo­tę, tai ne­reiš­kia, kad vi­si ke­tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai yra ne­at­sa­kin­gi ir ne­si­skai­to nei su gam­ta, nei su žmo­nė­mis.</p> <p>Pa­klau­sus, ką pats no­rė­tų pri­dur­ti šia te­ma, Žy­gi­man­tas sa­ko: „Ne­rei­kia apie vi­sus spręs­ti iš vie­no pa­vyz­džio, jei vie­nas chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­ja, tai ne­reiš­kia, kad vi­si to­kie yra, tie­siog tu­rė­tu­me iš­mok­ti at­skir­ti.“\</p> <h2>Ke­tur­ra­čių bro­liai</h2> <p>Juo­zas Ja­ku­bė­lis, ATV Bro­liai - ke­tur­ra­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, pa­sa­ko­ja, kad jo pa­ties gy­ve­ni­me ke­tur­ra­čiai at­si­ra­do prieš de­vy­ne­rius me­tus, kai dar ne­la­bai kas juos tu­rė­jo.</p> <p>Taip po tru­pu­tį pra­dė­jo bū­riuo­tis vis su­si­pa­žin­da­mi kaž­kur, ar var­žy­bo­se, ar miš­ke, kai vie­nam kaž­kas at­si­tin­ka ir tie­siog su­sto­ji pa­dė­ti. 2013 me­tais vy­ko var­žy­bos, po jų su­gal­vo­jo įkur­ti klu­bą.</p> <p>Pra­džio­je įkū­rė pa­pras­čiau­sią ben­druo­me­nę „Fa­ce­bo­ok“ plat­for­mo­je, ku­rio­je bu­vo tik tri­se. O prieš tre­jus me­tus jau įkū­rė ke­tur­ra­ti­nin­kų aso­cia­ci­ją, ku­rio­je šiuo me­tu yra še­šio­li­ka na­rių.</p> <h2>Mė­gė­jų klu­bas</h2> <p>Pa­klau­sus J.Ja­bu­kė­lio, ar vyks­ta „bro­lių“ tre­ni­ruo­tės, jis at­sa­ko, kad jie ne­si­tre­ni­ruo­ja, nes yra tik mė­gė­jų klu­bas.</p> <p>Daž­niau­siai tie­siog su­si­pla­nuo­ja marš­ru­tą, pa­si­žiū­ri na­vi­ga­ci­jo­je ke­lius, ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti, ir ke­liau­ja nuo šim­to iki šim­to pen­kias­de­šimt ki­lo­met­rų.</p> <p>Vi­sa­da ke­liau­da­mi per mies­te­lius klu­bo na­riai lai­ko­si grei­čio nu­ro­dy­mų. Nie­ka­da ne­va­žiuo­ja tais ke­li­ais, ku­riais ke­tur­ra­čiams va­žiuo­ti yra drau­džia­ma.</p> <p>Jei ke­lias yra pa­žy­mė­tas na­vi­ga­ci­jo­je, ta­čiau prie jo pri­va­žia­vus pa­aiš­kė­ja, kad yra už­tver­tas už­kar­da, ak­me­ni­mis ar koks me­dis nu­vers­tas, „bro­liai“ tie­siog gra­žiai ap­si­su­ka ir ke­liau­ja ki­tu ke­liu.</p> <h2>Už pa­sek­mes la­bai grei­tai at­sa­ky­si</h2> <p>Ke­liau­da­mi sa­vo su­pla­nuo­tais marš­ru­tais aso­cia­ci­jos na­riai ne­si­el­gia taip, kad rei­kė­tų at­sa­ky­ti už pa­sek­mės. Vi­si ke­tur­ra­čiai yra re­gist­ruo­ti, la­bai daug kur yra įreng­tos ka­me­ros. To­dėl jei bai­gia­si ke­lias, rei­kia ap­si­suk­ti ir grįž­ti. Jei ne­pai­sy­si tai­syk­lių, la­bai grei­tai bus iš­si­aiš­kin­ta ta­vo ta­pa­ty­bė ir teks at­sa­ky­ti už pa­sek­mes.</p> <p>ATV Bro­liai pre­zi­den­tas sa­ko, kad kaip ir tarp me­džio­to­jų ir žve­jų yra bra­ko­nie­rių, taip ir tarp ke­tur­ra­ti­nin­kų at­si­ran­da va­di­na­mų­jų chu­li­ga­nų, ku­rie ne­pai­so tai­syk­lių, su­nai­ki­na pa­sė­lius ar miš­ko pa­klo­tes. Tie­siog tai yra ne­iš­ven­gia­ma ir nie­kur nuo to ne­pa­bėg­si. To­dėl ke­tur­ra­ti­nin­kai ir bu­ria­si į ben­druo­me­nes, ban­dy­da­mi pa­keis­ti po­žiū­rį į juos, kad vis­gi ne vi­si yra to­kie, ku­rie ga­di­na ir nio­ko­ja gam­tą.</p> <h2>Ke­tur­ra­čių nu­oma Aly­tu­je</h2> <p>Ke­tur­ra­čių nuo­mos veik­lą Da­rius Čes­nu­lai­tis Aly­tu­je pra­dė­jo prieš mė­ne­sį. Nors Da­riaus gy­ve­ni­me jie at­si­ra­do la­bai se­niai, kai pats dar lan­kė Aly­taus kar­tin­gų mo­kyk­lą, va­do­vau­ja­mą Va­len­ti­no Sur­do­ko.</p> <p>Nors veik­la pra­dė­ta vyk­dy­ti vi­sai ne­se­niai, D.Čes­nu­lai­tis sa­ko, kad su­si­do­mė­ji­mo tik­rai su­lau­kia. Ši idė­ja at­si­ra­do iš no­ro Aly­taus jau­ni­mui su­teik­ti vie­tą ir pra­mo­gą, kur ga­lė­tų nu­leis­ti ga­rą.</p> <p>Vy­ras pats au­gi­na duk­ras ir sa­ko, kad jau­no am­žiaus as­me­nys Aly­tu­je ne­la­bai tu­ri ką veik­ti, čia sto­ka pra­mo­gų, to­dėl ke­tur­ra­čių nuo­mos ver­slas ir at­si­ra­do tam. Nors pats šmaikš­tau­ja, kad dau­giau su­lau­kia vy­res­nių žmo­nių.</p> <h2>Ke­tur­ra­čių mė­gė­jus ap­rū­pi­na vis­kuo</h2> <p>Tai pra­mo­ga ir jau­nam, ir se­nam. At­vy­kę pra­mo­gau­ti gau­si­te vi­sas rei­ka­lin­gas prie­mo­nes va­žia­vi­mui: šal­mą, ap­ran­gą, o svar­biau­sia – ke­tur­ra­tį. Pats Da­rius vi­sa­da ly­di žmo­nes. Yra nu­si­pir­kęs na­vi­ga­ci­jas, ku­rio­se  pa­žy­mė­ti vi­si ga­li­mi va­žiuo­ti miš­ko ke­liai.</p> <p>Mies­te­liuo­se tik­rai va­žiuo­ja­ma tvar­kin­gai, ne­su­ke­liant di­de­lio gar­so ir dul­kių, o jei at­si­ran­da kom­pa­ni­jo­je to­kių, ku­rie no­ri „pa­si­dras­ky­ti“, vy­ras juo­kau­ja, kad la­bai grei­tai juos ap­ra­mi­na ir to­liau vi­si gra­žiai va­žiuo­ja ir mė­gau­ja­si nuo­sta­biais Dzū­ki­jos vaiz­dais. Ta­čiau miš­kuo­se pra­mo­gų už­ten­ka ir tiems, ku­rie no­ri la­biau pa­spaus­ti ga­zą.</p> <h2>Kie­no ža­la di­des­nė?</h2> <p>Pa­klau­sus, ar va­ži­nė­da­mi ne­ar­do miš­ko pa­klo­tės, ne­nio­ko­ja miš­ko, D.Čes­nu­lai­tis at­sa­ko, kad ga­li­me tai pa­ly­gin­ti. Vie­nas ke­tur­ra­tis sve­ria du šim­tus ki­log­ra­mų, su žmo­nė­mis mak­si­mum tris šim­tus pen­kias­de­šimt, vie­nas miš­ka­ve­žis sve­ria ke­tu­rias­de­šimt to­nų. Ten, kur trak­to­rius va­žia­vo, – ­tu va­žiuo­ti jau ne­be­ga­li, nes tie­siog ne­be­pra­va­žiuo­ji. Tai kie­no ža­la di­des­nė?</p> <p>Toks pa­ly­gi­ni­mas aiš­kiai ke­tur­ra­ti­nin­kų nau­dai. Ta­čiau juk miš­ka­ve­žiai ne­laks­to po miš­kus sa­vo ma­lo­nu­mui, o ir ma­žes­nė ža­la vis­gi yra ža­la.<br /> Da­rius ti­ki­na, kad jie va­žiuo­da­mi vi­sa­da va­do­vau­ja­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis. Ne­va­žiuo­ja tais ke­liais, ku­riais va­žiuo­ti ne­ga­li­ma, ne­vir­ši­ja leis­ti­no grei­čio. Ži­no­ma, prie­kaiš­tų su­lau­kia, bet juk įsta­ty­mas ne­pa­žeis­tas.</p> <h2>Rei­dai ke­tur­ra­čiams</h2> <p>Vi­sur skel­bia­ma, kad bus vyk­do­mi rei­dai ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jams, kad bus gau­do­mi, ke­lia­mi dro­nai. Ta­čiau ke­tur­ra­čių nuo­mo­to­jas sa­ko, kad juk ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai ne­vai­ruo­ja iš­gė­rę, daž­niau­siai lai­ko­si vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, aiš­ku, bū­na iš­im­čių. Tai ko­dėl ne­ren­gia­mi to­kie rei­dai au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams? Ko­dėl ke­tur­ra­čiai ir au­to­mo­bi­liai yra taip skir­tin­gai ver­ti­na­mi, jei tu­ri tuos pa­čius ke­tu­ris ra­tus?</p> <p>Čia tik­rai bū­ti­na pa­prieš­ta­rau­ti Da­riui – rei­dų dėl au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, tech­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės būk­lės, Ke­lių eis­mo tai­syk­lių lai­ky­mo­si anaip­tol ne­stin­ga. O dro­nas – tik­rai veiks­min­ga prie­mo­nė miš­ko ke­liu­ku skuo­džian­čiam ke­tur­ra­ti­nin­kui su­draus­min­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n_0.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/broliai3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/broliai3.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG-c9254ca12eb374efc38c84cdd0636f6d-V%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG-c9254ca12eb374efc38c84cdd0636f6d-V%20%281%29.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/nuoma.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/nuoma.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/nuoma2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/nuoma2.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/broliai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/broliai.jpg" width="280" height="373" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41136" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595422102"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Tre, 2020-07-22 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/41136#comment-41136" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41136#comment-41136" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">suprantu,kad norit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>suprantu,kad norit palakstyti, bet pro gyvenamus namus numeskit gazą nes dulkės kyla į pravertus langus....sutinku,kad miškavežiai padaro daugiau žalos(link mano namų miško keliuką taip išklampojo, kad teko su kastuvu išsilygint) nes vieno miškas,kiti kirto, treti išvežė-nėra kaltų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41136" token="aCLhFgf0eSQhMUiHIn5ry7ioH-0WdlPOIJz8PsG2rxY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1644&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wlmhJ0h5AG4odJBoWLNctvpqSxudfn2RLhIQb2n7OK0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jul 2020 06:32:56 +0000 vyrredaktorius 1644 at https://www.alytausnaujienos.lt Lu­kas Ja­ru­še­vi­čius: „Spor­tas su­tei­kia ga­li­my­bę iš­mok­ti vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį kri­ti­nė­se, pa­vo­jin­go­se si­tu­a­ci­jo­se” https://www.alytausnaujienos.lt/lu-kas-ja-ru-se-vi-cius-spor-tas-su-tei-kia-ga-li-my-be-mok-ti-vai-ruo-ti-au-mo-bi-li-kri-ti-ne-se <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13455" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13455) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/2020-04-22%2022.02.jpg?itok=onM4HLBE" width="344" height="287" alt="Lukas Jaruševičius " title="Alytiškis Lukas Jaruševičius jau antrus metus atstovauja „Marimotors Racing“ komandai Lietuvos „Street Race“ čempionatuose. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – la­biau­siai ste­bi­ma spor­to ša­ka. Ži­no­mi lenk­ty­ni­nin­kai pa­pras­tai sa­vo kar­je­rą yra pra­dė­ję nuo sla­lo­mo. Pats ne­si iš­im­tis? Iki Drus­ki­nin­kų eta­po, ku­ria­me su­lauk­ta per 100 da­ly­vių, kur dar te­ko var­žy­tis? Ko­kiam klu­bui at­sto­vau­ji?</strong></p> <p>– Vis­kas pra­si­dė­jo, kai bu­vau vie­nuo­li­kos, jau ta­da ga­vau ga­li­my­bę su­da­ly­vau­ti žie­mos mė­gė­jų sla­lo­muo­se. Net ne­si­ti­kė­jau, kad at­ei­ty­je ga­liu rung­tis su pa­čiais stip­riau­siais spor­ti­nin­kais grei­tu­mi­nio sla­lo­mo čem­pio­na­te. Ta­čiau taip ir nu­ti­ko, jau ant­rus me­tus at­sto­vau­ju „Ma­ri­mo­tors Ra­cing“ ko­man­dai Lie­tu­vos „Stre­et Ra­ce“ čem­pio­na­te. Vi­sas čem­pio­na­tas iš­skai­dy­tas į še­šis eta­pus vi­so­je Lie­tu­vo­je. Te­ko ap­lan­ky­ti ir Šiau­lius, Klai­pė­dą, Va­rė­ną, taip pat pra­ei­tais me­tais bu­vo su­reng­tas pir­ma­sis čem­pio­na­to eta­pas ir Aly­tu­je.</p> <p><strong>– Ko­ro­na­vi­ru­sas la­bai pa­ko­re­ga­vo ta­vo šie­me­ti­nius pla­nus?</strong></p> <p>– As­me­niš­kai vi­ru­sas ma­no pla­nų ne­su­ga­di­no. Ma­nau, kad šis lai­ko­tar­pis tiek man, tiek ki­tiems spor­ti­nin­kams lei­do pa­baig­ti dar­bus ruo­šiant au­to­mo­bi­lį se­zo­nui.</p> <p><strong>– Ar iš tik­rų­jų au­to­mo­bi­lių sla­lo­mas yra po­pu­lia­res­nis ir už au­to­mo­bi­lių spor­to ka­ra­lių ra­lį?</strong></p> <p>– Ne­ga­liu iš­skir­ti šių dvie­jų au­to­spor­to rū­šių. Sla­lo­mi­nin­kų kiek­vie­nais me­tais vis dau­gė­ja, nes tai tur­būt ma­žiau­sių in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­tis pa­si­rin­ki­mas pra­dė­ti au­to­spor­ti­nin­ko kar­je­rą. No­rint va­žiuo­ti ra­ly­je, rei­kia vi­siš­kai pa­ruoš­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį, o tai ga­nė­ti­nai bran­gus ma­lo­nu­mas. Dėl šios prie­žas­ties, ma­no nuo­mo­ne, dau­giau da­ly­vių ir su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kia sla­lo­mas.</p> <p><strong>– Ko­kį grei­tį ga­li­ma pa­siek­ti grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me, ku­ria­me yra ne­ma­žai stab­dy­mų, va­di­na­mų­jų „ki­še­nių“? Ko­kį grei­tį pa­vy­ko pa­siek­ti pa­čiam?</strong></p> <p>– Vis­kas pri­klau­so nuo vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio ir tra­sos kon­fi­gū­ra­ci­jos. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kį mak­si­ma­lų grei­tį ga­li­ma pa­siek­ti tarp „ki­še­nių“, nes vis­kas pri­klau­so nuo vai­ruo­to­jo drą­sos ir au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bių. Man te­kę lėk­ti ir 120 km/val., tik ta­da rei­kė­jo la­bai stip­riai stab­dy­ti, no­rint gra­žiai pra­va­žiuo­ti „ki­še­nę“.</p> <p><strong>– Pa­ty­rę spor­ti­nin­kai tei­gia, kad tra­so­je ne­ga­li va­žiuo­ti at­sar­giai, nes lik­si pas­ku­ti­nis. Ir jie tei­sūs. Bet kaip tuo­met rei­kia va­žiuo­ti? Mėgs­ti ana­li­zuo­ti sa­vo va­žia­vi­mą?</strong></p> <p>– Tik­rai taip. Jei va­žiuo­da­mas var­žy­bo­se gal­vo­si apie au­to­mo­bi­lį ir jo sau­go­ji­mą, re­zul­ta­tai ne­nu­džiu­gins. Pra­ei­tais me­tais tuo įsi­ti­ki­nau ir pats. Vi­sos min­tys bu­vo apie sklan­dų va­žia­vi­mą, su di­de­le at­sar­ga. Kiek­vie­nu va­žia­vi­mu tu sten­gie­si pa­ge­rin­ti sa­vo lai­ką įvai­riais bū­dais: vė­ly­vu stab­dy­mu, di­des­niu grei­čiu „ki­še­nė­se“ ir taip ri­zi­kuo­ji sa­vo au­to­mo­bi­liu. Pa­si­tai­ko var­žy­bo­se, kad vie­toj daž­niau­siai nau­do­ja­mų kū­ge­lių tra­sa žy­mi­ma šie­no ri­ti­niais, o tai reiš­kia, kad per vė­lai pri­stab­dęs ga­li ne­tek­ti veid­ro­dė­lio ar net la­bai su­dau­žy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį.</p> <p>Va­žia­vi­mų ana­li­za­vi­mas yra la­bai svar­bi var­žy­bų da­lis, nes tik taip ga­li su­pras­ti, ku­rio­je vie­to­je dar ga­li­ma „spaus­ti dug­ną“, o ku­rio­je ge­riau ap­va­žiuo­ti lė­čiau ir taip pel­ny­ti ver­tin­gas se­kun­des. Man pa­čiam la­bai pa­tin­ka ap­gal­vo­ti kiek­vie­ną sa­vo va­žia­vi­mą ir taip su­si­dė­lio­ti svar­biau­sius taš­kus. Tik mo­ky­da­ma­sis iš klai­dų ga­li įgau­ti dau­giau pa­tir­ties.</p> <p><strong>– Ofi­cia­lia­me Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos grei­tu­mi­nio sla­lo­mo čem­pio­na­te, ku­ris su­si­de­da iš 5–6 eta­pų, vyk­do­mų vi­so­je Lie­tu­vo­je, star­ta­vai nau­ju au­to­mo­bi­liu. Ga­li­ma sa­ky­ti, iš va­ka­ro gau­tu. Nau­jas au­to­mo­bi­lis – pliu­sas ar mi­nu­sas star­te? Ap­skri­tai, kas svar­biau grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me – lai­kas ar meist­riš­ku­mas?</strong></p> <p>– Taip, pra­ei­tais me­tais au­to­mo­bi­lį pa­si­ė­mė­me tik var­žy­bų iš­va­ka­rė­se ir tai tik­rai nė­ra di­de­lis pliu­sas. Ne­pa­žįs­ta­mas au­to­mo­bi­lis tam­pa iš­šū­kiu tra­so­je, nes tu ne­įsi­vaiz­duo­ji, kaip grei­tai ga­li­ma juo va­žiuo­ti po­sū­ky­je, ka­da vė­liau­siai stab­dy­ti ir ga­liau­siai, ku­rią pa­va­rą pa­si­rink­ti. Su vi­so­mis šio­mis pro­ble­mo­mis ir su­si­dū­riau, ta­čiau po pir­mų­jų var­žy­bų jau su­pra­tau, kas tai per au­to­mo­bi­lis.</p> <p>Ma­no nuo­mo­ne, grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me svar­biau­sia – meist­riš­ku­mas. Kiek­vie­nas tei­sin­gas vai­ro pa­su­ki­mas, ak­ce­le­ra­to­riaus ar stab­džių pa­spau­di­mas yra ge­ro re­zul­ta­to prie­žas­tis. Ga­li­ma iš­vys­ty­ti di­de­lį grei­tį, ta­čiau lė­tai pra­va­žiuo­ti „ki­še­nes“ ir va­žia­vi­mo lai­kas tur­būt ne­taps pats ge­riau­sias.</p> <p><strong>– Grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me da­ly­vau­ja tik vai­ruo­to­jas. Jūs bu­vo­te dvie­se, ko­dėl? At­vi­rai sa­kyk, pa­ly­do­vas truk­dė ar pa­dė­jo?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi ma­no, kaip spor­ti­nin­ko, kar­je­ra pra­si­dė­jo la­bai anks­ti, su ma­ni­mi pri­va­lė­jo va­žiuo­ti vie­nas iš tė­vų, taip nu­sta­ty­ta var­žy­bų reg­la­men­tuo­se, to­dėl va­žiuo­da­vau su tė­čiu. La­bai įstri­go vie­nos var­žy­bos, Drus­ki­nin­kuo­se, kai va­žiuo­jant tė­tis tie­siog ro­dė ran­ka, kad gal jau reik­tų stab­dy­ti, ta­čiau aš ži­no­jau, kad dar per anks­ti. Dėl šios prie­žas­ties tur­būt ke­lei­vis truk­dė man dau­giau ri­zi­kuo­ti, ar­ba, iš ki­tos pu­sės žiū­rint, tie­siog ap­sau­go­jo nuo įvai­rių pa­sek­mių.</p> <p><strong>– Lenk­ty­nia­vi­mas au­to­mo­bi­liais pra­si­dė­jo nuo to lai­ko, kai bu­vo su­kur­ti ben­zi­nu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai. Prieš ge­rą šim­tą me­tų pran­cū­zai, ku­rių ša­ly­je gi­mė au­to­mo­bi­lių spor­tas, lenk­ty­nia­vo „Peu­ge­ot“ mar­kės lenk­ty­ni­niais au­to­mo­bi­liais. Ko­kie au­to­mo­bi­liai daž­niau­siai ma­to­mi šian­die­nos lenk­ty­nių tra­so­se?</strong></p> <p>– Au­to­par­kas la­bai spar­čiai kei­čia­si. Vi­sai ne­se­niai var­žy­bo­se rin­ko­si daug se­nes­nių „Opel Ast­ra“, „Volks­wa­gen Golf“, ku­rie sa­vu lai­ku tik­rai ža­vė­jo ne vie­ną au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tą. Da­bar tu­ri­me daug rim­tes­nės tech­ni­kos. Vi­sa­da var­žy­bo­se da­ly­vau­ja daug BMW ir „Su­ba­ru“ mar­kės au­to­mo­bi­lių, ku­rie jau iš ga­myk­los iš­va­žiuo­ja su ga­lin­gais va­rik­liais ir ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių mo­di­fi­ka­ci­jų. Džiu­gu, kad at­si­ran­da ir vi­siš­kai nau­jų au­to­mo­bi­lių, tai ro­do, kad au­to­spor­tas ju­da į prie­kį ir gal po ke­le­rių me­tų pa­ma­ty­si­me gau­ses­nį skai­čių nau­jų au­to­mo­bi­lių.</p> <p><strong>– Spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ja­te nuo 11 me­tų. Nuo kiek me­tų ga­li­ma var­žy­bo­se da­ly­vau­ti?</strong></p> <p>– Tiks­liai ne­pa­sa­ky­siu, bet spė­ju, kad mė­gė­jų var­žy­bo­se ga­li­ma da­ly­vau­ti ta­da, kai jau su­ge­bi pa­siek­ti pe­da­lus.</p> <p><strong>– Kiek au­to­mo­bi­lių iš­ban­dė­te? Ke­le­riems me­tams už­ten­ka au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų?</strong></p> <p>– Pir­mą­sias var­žy­bas va­žia­vau se­nu ma­mos „Mit­su­bis­hi Colt“, ta­čiau ta­da dar ne­su­pra­tau, ar jis ga­lin­gas ar ne, nes tai bu­vo pir­ma­sis ma­no kar­tas to­kia­me ren­gi­ny­je. Ki­to­se var­žy­bo­se Arū­nas Le­ka­vi­čius su­tei­kė ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti „Pi­lė­nų“ spor­ti­nį „Mit­su­bis­hi Pa­je­ro“. Po ma­žo­jo „Colt“ šis dži­pas man at­ro­dė kaip monst­ras ir su­kė­lė daug tei­gia­mų emo­ci­jų. Ga­liau­siai pra­ėjus pen­ke­riems me­tams po pir­mų­jų var­žy­bų nu­spren­dė­me įsi­gy­ti „Ford Fies­tą“, vie­no lit­ro, 92 kW ma­ši­ny­tę ir su ja iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas Lie­tu­vos „Stre­et Ra­ce“ čem­pio­na­te. Da­bar „Fies­ta“ tru­pu­tė­lį „pa­pik­tin­ta“ ir tu­ri virš 110kW.</p> <p>Au­to­mo­bi­lių spor­te pa­dan­gos skai­čiuo­ja­mos var­žy­bo­mis. Su vie­no mi­ši­nio pa­dan­go­mis ga­li gal­būt va­žiuo­ti vi­są se­zo­ną, o su ki­to­mis – tik vie­nas var­žy­bas. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­dan­gų ti­po, pa­si­rink­to oro slė­gio ir vai­ra­vi­mo sti­liaus.</p> <p><strong>– Kiek kai­nuo­ja klai­dos tra­so­je? Ant au­to­mo­bi­lio ko­vos ran­dų pa­lik­ti te­ko?</strong></p> <p>– Klai­dos šia­me spor­te yra la­bai bran­gios. Jei­gu tu kliu­dei kū­ge­lį ar­ba pra­lė­kei „ki­še­nę“, tu gau­ni se­kun­di­nes bau­das, ku­rios ga­li su­ga­din­ti ta­vo vi­sų va­žia­vi­mų lai­ką. Au­to­spor­te vie­na se­kun­dė yra la­bai di­de­lis lai­ko vie­ne­tas. Ži­no­ma, ga­li klai­dą da­ry­da­mas su­dau­žy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį, iš­lauž­ti ra­tą, su­lanks­ty­ti kė­bu­lą. Drus­ki­nin­kuo­se te­ko ir man at­si­rem­ti į šie­no ku­pe­tą dėl per di­de­lio grei­čio, to­dėl po va­žia­vi­mo su ko­man­dos pa­gal­ba pri­si­ė­jo ran­ko­mis at­lenk­ti au­to­mo­bi­lio spar­ną. Bet, kaip ir mi­nė­jau, tik ri­zi­kuo­da­mas ga­li kaž­ką pa­siek­ti, o klai­dos yra žmo­giš­kas da­ly­kas.</p> <p><strong>–Štur­ma­no duo­nos ne­si pa­ra­ga­vęs? Te­ko gir­dė­ti ir ta­vo su­si­ža­vė­ji­mą ra­liu. Gal at­ei­ty­je pa­tį iš­vy­si­me star­tuo­jan­tį Da­ka­ro ra­ly­je?</strong></p> <p>– Te­ko at­lik­ti štur­ma­no vaid­me­nį Lie­tu­vos mi­ni ra­lio čem­pio­na­te. Va­žia­vau su Do­na­tu Vil­kaus­ku ir mū­sų du­e­tas ne­blo­gai su­si­tvar­kė su iš­šū­kiais. Pra­ei­ta­me se­zo­ne vie­na­me eta­pe iš­ko­vo­jo­me tre­či­ą­ją vie­ta, o šiais me­tais „Gra­vel Fest“ var­žy­bo­se, ant žvy­ro dan­gos, ta­po­me sa­vo kla­sė­je čem­pio­nais. Ma­ne ža­vi žvy­ras, au­to­mo­bi­lio val­dy­mas ant to­kios dan­gos, ta­čiau tai kas ki­ta nei Da­ka­ras. Da­ka­ras dar vie­na la­bai įdo­mi spor­to rū­šis, ku­ri rei­ka­lau­ja daug iš­tver­mės, drą­sos ir ge­ros orien­ta­ci­jos. Žiū­rė­ti jį įdo­mu, ta­čiau pats ne­no­rė­čiau iš­ban­dy­ti. Nie­ka­da ne­sa­kau nie­ka­da, ta­čiau la­biau no­rė­čiau iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas ra­ly­je.</p> <p><strong>– Šo­nas­ly­dis vi­lio­ja?</strong></p> <p>– Šo­nas­ly­dis man pa­tin­ka, mėgs­tu ste­bė­ti to­kius ren­gi­nius, nes tai daug meist­riš­ku­mo rei­ka­lau­jan­ti spor­to ša­ka. Bū­tų įdo­mu iš­ban­dy­ti, pa­jus­ti di­de­lį grei­tį, kai au­to­mo­bi­lis po­sū­ky­je – vi­sas sker­sas. Ta­čiau jei­gu reik­tų rink­tis sla­lo­mas ar šo­nas­ly­dis, vis dėl­to pa­si­rink­čiau sla­lo­mą. Man pa­tin­ka var­žy­tis dėl se­kun­džių, jaus­ti tą už­si­de­gi­mą, no­rint pa­ge­rin­ti sa­vo lai­ką. Šo­nas­ly­dy­je tu ro­dai sa­vo vai­ra­vi­mo tech­ni­ką, va­žiuo­ji po­ro­mis ir taip ren­kie­si taš­kus.</p> <p><strong>– O kaip gat­vė­je vai­ruo­ji? Vi­suo­met lai­kai­si vai­ra­vi­mo kul­tū­ros?</strong></p> <p>– Su­pran­tu di­de­lio grei­čio pa­sek­mes, to­dėl ne­ri­zi­kuo­ju. Pa­si­tai­ko, kad iš­va­žiuo­ju grei­čiau iš aikš­te­lės į pa­grin­di­nį ke­lią ar grei­čiau pa­ju­du nuo švie­so­fo­ro, ir tai at­krei­pia pra­ei­vių ar ki­tų eis­mo da­ly­vių dė­me­sį dėl au­to­mo­bi­ly­je su­mon­tuo­to spor­ti­nio du­jų iš­me­ti­mo. Ta­čiau grei­čio ne­vir­ši­ju ir no­riu su­lauk­ti žmo­nių su­pra­ti­mo, kad spor­ti­nin­kas tai nė­ra ke­lių ere­lis. Iš­si­lie­ti ga­li tra­so­je, o už jos ri­bų tu­ri lai­ky­tis vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­kok apie so­cia­li­nes ak­ci­jas, ne­įpras­tas au­to­spor­to pa­mo­kas, ku­rių ini­cia­to­rius esi. Jo­mis jau­ni­mas ža­vi­si?</strong></p> <p>– Ma­no idė­ja bu­vo pa­kvies­ti „Ma­ri­mo­tors Ra­cing“ ko­man­dą, ku­rios da­lis esu ir aš, į sa­vo mo­kyk­lą. At­va­rė­me ke­le­tą spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių į vi­di­nį kie­me­lį ir per vie­ną pa­mo­ką mū­sų ko­man­dos na­rys, au­to­spor­to žur­na­lis­tas Ro­ber­tas Rut­kaus­kas su­ren­gė pa­skai­tą apie ga­li­my­bę sa­vo at­ei­tį su­sie­ti su au­to­spor­tu ne tik kaip da­ly­viui, bet ir pa­vers­ti jį pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu. Jau­ni­mas tik­rai no­riai klau­so­si to­kių pa­skai­tų, nes tai la­bai įdo­mi sri­tis, bet dau­ge­lis net ne­ži­no, kiek daug jo­je ga­li­ma pa­siek­ti.</p> <p><strong>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – pi­ni­gai, rė­mė­jai, en­tu­ziaz­mas ir... pra­tęs­ki sa­ki­nį.</strong></p> <p>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – pi­ni­gai, re­mė­jai, en­tu­ziaz­mas ir pa­tir­tis. Spor­tas, su­tei­kia ga­li­my­bę iš­mok­ti vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį kri­ti­nė­se, pa­vo­jin­go­se si­tu­a­ci­jo­se.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.02_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.02_0.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.07%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.07%20%282%29.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2658.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2658.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_3350.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_3350.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8499.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_8499.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_1468.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_1468.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2572.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2572.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2578.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2578.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-39839" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594743968"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - Ant, 2020-07-14 - 19:26</p> </li> <a href="/comment/39839#comment-39839" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/39839#comment-39839" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šaunuolis vaikinas tik sėkmės</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šaunuolis vaikinas tik sėkmės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=39839" token="Js9UKoNejZApebPrlBJx3bAG_oYY95ouaBQ86GB6y8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1623&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="htiIbaTKa3CTSzVp1IOK1Ih86iJB5jQmsj4QZO2d0A0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Jul 2020 06:39:47 +0000 vyrredaktorius 1623 at https://www.alytausnaujienos.lt „Tar­za­ni­jos” ko­man­da. Spau­džiam grei­čio pe­da­lą iki dug­no! https://www.alytausnaujienos.lt/tar-za-ni-jos-ko-man-da-spau-dziam-grei-cio-pe-da-la-iki-dug-no <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dominyka Bukšaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13455" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13455) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/aurum%201.jpeg?itok=_6GxFTPF" width="344" height="287" alt="Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris." title="Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Au­to­spor­to var­žy­bo­se – apie 20 me­tų</h3> <p>Ko­man­dą su­da­ro: Min­dau­gas Al­do­nis, ku­ris yra ko­man­dos va­do­vas, pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas Ka­ro­lis Blė­dis bei dar du vai­ruo­to­jai Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Vi­si vy­rai jau ne pra­de­dan­tys lenk­ty­ni­nin­kai, o sa­vo gy­ve­ni­mus pa­puo­šę il­ga­me­tė­mis au­to­spor­to pa­tir­ti­mis.</p> <p>Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis au­to­spor­te jau dvi­de­šimt me­tų. Jis yra daug­kar­ti­nis ra­lio čem­pio­nas, Lie­tu­vos ra­lio B ly­gos ab­so­liu­čios kla­sės 2007 ir 2008 me­tų vi­ce­čem­pio­nas, 2008 me­tų „Au­rum 1006 km“ var­žy­bų da­ly­vis.</p> <p>Pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis tu­ri ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tį. Daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se. 2015 me­tais iš­ko­vo­jęs Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų čem­pio­no ti­tu­lą.</p> <p>A.Le­ka­vi­čiaus pa­tir­tis au­to­spor­te – še­šio­li­ka me­tų, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas ir nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo bei ra­lio var­žy­bo­se, taip pat 4 x 4 var­žy­bų da­ly­vis ir nu­ga­lė­to­jas.</p> <p>T.Isiū­nas – ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tis au­to­spor­te, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se.</p> <p>Spor­ti­nin­kai, tu­rin­tys apie 20 me­tų pa­tir­tį, da­ly­vau­ja įvai­rio­se au­to­spor­to var­žy­bo­se ir ga­li pa­si­gir­ti sa­vo lai­mė­ji­mais.</p> <h3>Da­ly­vaus ne pir­mus me­tus</h3> <p>Ko­man­da jau ne pir­mus me­tus da­ly­vaus lenk­ty­nė­se „Au­rum 1006 km“. 2015 me­tais už­ėmė pir­mą vie­tą sa­vo kla­sė­je ir ta­po Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bų čem­pio­ne A2000 kla­sė­je. Vė­liau, per­sė­dę į ga­lin­ges­nį BMW mar­kės au­to­mo­bi­lį, pra­dė­jo siek­ti tiks­lų ir 2017 me­tų įskai­to­je bu­vo 13 vie­to­je, o sa­vo kla­sė­je – 6 vie­to­je.</p> <p>2018 me­tais ab­so­liu­čio­je įskai­to­je už­ėmė 6 vie­tą. Tais me­tais pra­lei­do į prie­kį tik „Pors­che“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ir sa­vo kla­sė­je li­ko 4 vie­to­je.</p> <h3>„Au­di S4 qu­at­tro“ nu­si­pir­ko prieš ka­ran­ti­ną</h3> <p>Šie­met ko­man­da dar vi­sai prieš ka­ran­ti­no pra­džią įsi­gi­jo nau­ją au­to­mo­bi­lį. Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis ir pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis juo­kia­si, kad spė­jo nu­si­pirk­ti prieš ka­ran­ti­ną, to­dėl ka­ran­ti­nas ne­pra­il­go, nes daug lai­ko rei­kė­jo pra­leis­ti ga­ra­že.</p> <p>To­bu­li­no au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­mą – su­mon­ta­vo „Pors­che“ stab­džius. Įmon­ta­vo di­de­lės tal­pos ku­ro ba­ką, ku­ria­me tel­pa 120 lit­rų, o se­na­ja­me ba­ke tilp­da­vo tik 55 lit­rai de­ga­lų. Per­da­rė au­ši­ni­mo sis­te­mas, kad esant karš­tam orui ne­kais­tų va­rik­lis, bei pa­kei­tė „char­ger“ kom­pre­so­rius. Taip pat ko­man­da tvar­kė elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, kad bū­tų pa­ti­ki­mes­nė il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bo­se, ir pa­to­bu­li­no ae­ro­di­na­mi­kos ele­men­tus.</p> <p>Pa­klau­sus, ko­dėl vis­gi pa­si­rin­ko „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o ne „Pors­che“, ku­riems tik ir nu­si­lei­do pra­ei­to­se da­ly­vau­to­se lenk­ty­nė­se, sa­ko, kad jau daug me­tų ne­li­jo per var­žy­bas, to­dėl ti­ki­si, jog šie­met lis ir qu­at­tro jiems su­teiks pra­na­šu­mą prieš ki­tus var­žo­vus.</p> <p>Au­to­mo­bi­lis pirk­tas Lie­tu­vo­je ir jau da­ly­va­vęs tre­jus me­tus lenk­ty­nė­se, iš­ban­dy­tas. Jis yra 2013 me­tų, ben­zi­ni­nis tri­jų lit­rų va­rik­lis, tu­rin­tis net pu­sės tūks­tan­čio ar­klio ga­lių. Ga­lin­tis iš­vys­ty­ti net 310 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį, ta­čiau tra­so­je iš­vys­tan­tis 210 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį. Lie­tu­vo­je nė­ra to­kių są­ly­gų, kad au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų pa­siek­ti vi­są sa­vo grei­tį.</p> <h3>Pa­si­ren­gi­mas. Ne tik fi­zi­nis</h3> <p>Vi­sa stra­te­gi­ja pra­si­de­da nuo tuš­čio bal­to po­pie­riaus la­po. O ta­da ima suk­tis min­tys, ku­rias rei­kia ap­gal­vo­ti ir re­a­li­zuo­ti. Rei­kia di­de­lio pa­si­ren­gi­mo ne tik fi­ziš­kai, bet ir mo­ra­liš­kai. Lenk­ty­nės yra il­gos, rei­ka­lau­jan­čios iš­tver­mės.</p> <p>Lenk­ty­nių vai­ruo­to­jai ne tik plu­ša spor­to sa­lė­se, bet kas­dien tre­ni­ruo­ja­si ir kar­tin­gais.</p> <p>Ko­man­dai taip pat pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl tre­ni­ruo­čių ir kar­tu su dar dvi­de­šim­čia vai­ruo­to­jų šį penk­ta­die­nį tre­ni­ra­vo­si ir sa­vo bei au­to­mo­bi­lių jė­gas iš­ban­dė Ka­čer­gi­nės tra­so­je.</p> <p>Kaip tei­gia K.Blė­dis: „La­bai svar­bu yra ne­per­deg­ti, ne­si­vai­ky­ti pa­da­ry­tų klai­dų, la­bai stip­riai ruoš­tis mo­ra­liš­kai. Taip pat svar­bu grei­tai pil­ti ku­rą, keis­ti pa­dan­gas ir vai­ruo­to­jus.“</p> <h3>Trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio</h3> <p>Kon­ku­ren­tais ko­man­da lai­ko kiek­vie­ną. Ta­čiau jiems pa­tiems la­bai svar­bu ne­pa­baig­ti pu­sės var­žy­bų pir­miems. Taip pat ti­ki, kad jei oro są­ly­gos ne­bus pa­čios ge­riau­sios, jie su sa­vo nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu, ku­ris nors ir nė­ra pats ga­lin­giau­sias, ga­li tu­rė­ti ne­ma­žą pra­na­šu­mą.</p> <p>O kaip tei­gė su­si­rin­kę ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio, ja­me trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Karolis%20Bledis%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1620-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Karolis%20Bledis%201.jpg" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/aurum%201_0.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1620-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/aurum%201_0.jpeg" width="2098" height="1759" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1620&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qJFmdXqtKCaBGIXVOxBbAi3Ix3uBnlaQ1fRvOo19NC4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 13 Jul 2020 07:52:53 +0000 vyrredaktorius 1620 at https://www.alytausnaujienos.lt Kino teatro „Dainava“ repertuaras https://www.alytausnaujienos.lt/kino-teatro-dainava-repertuaras-1 <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13454" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13454) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! </span>Liepos 10–16 dienomis rodome:</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><a name="_Hlk42861173" id="_Hlk42861173"></a> <b>VIKINGAS VIKAS (V)</b> <b>13:00</b> – lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><b>DINGĘS PRINCAS (V)</b> <b>15:30 </b>– lietuviškai dubliuotas nuotykių filmas visai šeimai</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><b>PROKSIMA (N-7)</b> <b>18:00 </b>– fantastinė drama</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><b>REIVAS (N-16) 20:30 – </b>kriminalinė draminė komedija</span></p> </li> </ul> <p class="western" style="text-indent:2.29cm; margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Lankytojams rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes.</span> <span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Į seansus nebus </span>įleisti<span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> asmenys, kuriems pasireiškia akivaizdūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas) Žiūrovai sodinami 2 metrų atstumu, o vietas šalia gali įsigyti šeimos nariai (iki 4-ių žmonių). Į kino seansus įleidžiama iki 50 žiūrovų. Lankytojai raginami bilietus </span>įsigyti <font color="#0563c1"><u><a href="http://www.kinasdainava.lt/">www.kinasdainava.lt</a></u></font> arba <span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">atsiskaityti kortele kasoje. Kino teatro salės švara prižiūrima laikantis visų reikalavimų – reguliariai dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="text-indent:2.29cm; margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>VIKINGAS VIKAS</b></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><img alt="Vikingas Vikas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b6efb97e-aa83-4b95-9382-da6e18ce3f20" src="/sites/default/files/inline-images/Vikingas%20Vikas%20%281%29_1.jpg" />Viko širdis ir svajonės visuomet buvo didesnės už jį patį. Mažasis vikingas trokšta leistis į tolimas keliones, patirti nuotykius, gandai apie kuriuos sklis net už jūrų marių, ir tapti panašus į savo tėtį – galingą vikingų vadą. Sykį mažojo vikingo gyvenime nušvinta viltis visiems įrodyti, jog jis – tikrų tikriausias karys! Klastingajam Lokiui pagrobus Viko mamą, vaikinas leidžiasi į pavojingą kelionę Asgardo link – pažaboti galingus kerus ir išlaisvinti brangiausią jam žmogų gali tik jis. Ar jam pavyks išgelbėti mamą ir įrodyti, jog Vikas – galingas ir pagarbos vertas karys?</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=y1V0vMeyqo8&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=y1V0vMeyqo8&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>DINGĘS PRINCAS</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><img alt="Dingęs princas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eada69a3-6a9b-422d-a4db-e145b074697f" src="/sites/default/files/inline-images/dinges%20princas.jpg" /></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Vienišas tėtis Džibis (iš „Neliečiamųjų“ puikiai pažįstamas Omaras Sy) beprotiškai myli savo aštuonmetę dukrą Sofiją (akt. Sarah Gaye). Kiekvieną vakarą, prieš miegą jis dukrai seka sugalvotas pasakas, kurios vyksta stebuklingoje „Pasakų šalies“ kino studijoje. Šios studijos kuriamose istorijose Sofija visada vaidina princesę, o jos tėtis visuomet įsikūnija į drąsų, herojišką, visus pavojus nugalintį ir princesę visuomet išgelbstintį princą. Metai bėga, Sofija pamažu auga, tačiau vakarinių pasakų ritualas nesikeičia. Kol vieną dieną mergaitė įsimyli savo klasioką. Ir vakare apstulbina tėtį, pareikšdama, kad nuo šiol „Pasakų šalies“ kino studijos kuriamuose filmuose pagrindinį princo vaidmenį vaidins kitas aktorius. Šokiruotas ir šiek tiek nuliūdintas Džibis suvokia, kad jo mylima dukrelė žengia į kitą gyvenimo etapą, kuriame jis bus ne tik nušalintas nuo pasakų princo pareigų, bet ir taps mažiau reikalingas realybėje. Mylinčiam tėvui dabar reikės atsakyti į vieną svarbiausių gyvenimo klausimų – kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės ir perdėto rūpesčio; kaip „neužspausti“ savo dukters ir neprarasti jos meilės; kaip sugebėti išlikti jos didvyriu tiek fantazijose, tiek realiame gyvenime.</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VBsUengt-m4&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=VBsUengt-m4&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>PROKSIMA</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><img alt="Proksima" data-entity-type="file" data-entity-uuid="decafada-73d4-4897-8eb3-c3f4eb12ce6a" src="/sites/default/files/inline-images/Proksima.jpg" />Prancūzų astrofizikė Sara (Eva Green) paskutinę minutę pakviečiama prisijungti prie vienų metų trukmės programos „Proksima“ ateities misijos į Marsą pratybų. Būdama vienintelė moteris ji turi dirbti dukart daugiau, kad įrodytų kolegoms esanti verta kelionės į kosmosą. Kartu moteris stengiasi suderinti alinančias pratybas ir laiką su mylimiausiu žmogumi Žemėje – septynmete dukra Stela, kurią netrukus turės palikti. Filmo autentiškumą režisierė Alice Winocour išlaiko filmuodama realiose astronautų ir kosmoso tyrinėtojų darbo vietose.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=saD6gSmo1AM&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=saD6gSmo1AM&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>REIVAS</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><img alt="Reivas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7138af66-7195-46be-b50b-80edb0224066" src="/sites/default/files/inline-images/reivas.jpg" />1994-ieji, Škotija. Mažame miestelyje gyvena du bičiuliai: penkiolikmetis Džonas (aktorius Cristianas Ortega) ir už jį šiek tiek vyresnis Spaneris (Lornas Macdonaldas). Spaneris – sunkiai valdomas, įžūlus, kilęs iš socialiai rizikingos šeimos ir gyvenantis šia diena. Džonas – pareigingas, drovus, besilaikantis taisyklių ir, vadovaujamas tėvų, stropiai besiruošiantis aprūpintai ateičiai. Atrodytų, vaikinai negalėtų būti labiau skirtingi, tačiau būtent tai, ko gero, ir patraukia juos vieną prie kito bei padaro neperskiriamais draugais. O labiausiai juos suartina didžiulė, pašėlusi, neišmatuojama meilė reivo muzikai. Būtent tą vasarą Škotijos vyriausybė priima skandalingą Viešosios tvarkos aktą, draudžiantį didelius viešus susibūrimus – mat augant nedarbui, žmonės dažnai kelia neramumus. Bėda tik, kad šis įstatymas efektingai uždraudžia ir ganėtinai nekaltus pasilinksminimus, tarp jų – ir reivo vakarėlius. Tokio smūgio Džonas su Spaneriu tikrai nelaukė. Atsipeikėję po pirmojo šoko, vaikinai nusprendžia, kad neleis kvailiems politikas tvarkyti jų gyvenimų ir žūtbūt sudalyvaus didžiausiame vasaros reivo vakarėlyje. Tiksliau, nusprendžia Spaneris, kurio gyvenimas netrukus visiškai pasikeis ir vaikinas nori išnaudoti galbūt paskutinę progą kaip reikiant pasilinksminti. Taisyklių besilaikantis Džonas iš pradžių dvejoja, bet galiausiai leidžiasi įkalbamas. Vaikinų laukia tokia naktis, kurios jie nepamirš visą gyvenimą.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DvpQY3tQOiw&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=DvpQY3tQOiw&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1617&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G5lwgjFvKgZXsbTK013_Xxw3f3ocdKfnhfzNEXvG-8M"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Jul 2020 12:07:27 +0000 vyrredaktorius 1617 at https://www.alytausnaujienos.lt Pet­ro Sa­bai­čio po­mė­giai, gy­ve­ni­miš­kos tie­sos ir kuk­lus pa­ste­bė­ji­mas: „Esu pri­si­lie­tęs prie šven­to žmo­gaus, po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus” https://www.alytausnaujienos.lt/pet-ro-sa-bai-cio-po-me-giai-gy-ve-ni-mis-kos-tie-sos-ir-kuk-lus-pa-ste-be-ji-mas-esu-pri-si-lie <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13452" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13452) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/20200625_134925%20pirma.jpg?itok=mkcvc9Sx" width="344" height="287" alt="Pet­ras Sa­bai­tis" title="Pet­ras Sa­bai­tis: „Iki da­bar jau­čiu pa­ki­li­mą, kad pa­dė­jau žmo­nėms. Vie­nas gy­ven­to­jas pa­vai­ši­no me­du­mi, ki­ti dė­ko­jo žo­džiais. Bu­vau lau­kia­mas, ne taip kaip prieš rin­ki­mus su skra­ju­tė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Po­mė­gį ska­ti­na tu­ri­mas ama­tas</h3> <p>Tu­ri­mu ama­tu – smul­kių na­mų reik­me­nų tai­sy­mu – be­si­ver­čian­tis aly­tiš­kis P.Sa­bai­tis jau pen­kio­li­ka me­tų ko­lek­cio­nuo­ja su­ve­ny­ri­nius ba­te­lius. Jų tu­ri su­rin­kęs per 350. Vy­rui ne­leng­va iš­var­dy­ti vi­sas ša­lis, iš ku­rių par­vež­ti jo kau­pia­mi eks­po­na­tai: Šve­di­ja, Ai­ri­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Nor­ve­gi­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja. Gal to­li­miau­sia ša­lis – Ka­na­da, ba­tą iš ten Pet­rui par­ve­žė bi­čiu­lis iš Bal­ti­jos cir­ko, ar­tis­tas aly­tiš­kis Da­rius Ščes­nu­le­vi­čius.</p> <p>„Jau ne­pa­sa­ky­siu, ku­ris su­ve­ny­ras bu­vo pir­ma­sis. Da­lis ba­tų tu­ri pa­skir­tį – ba­tas-žva­kė, ba­tas-tau­pyk­lė ar skė­ti­nė, pa­ka­ba, raktų pa­ka­bu­kas, pieštukinė, gė­ri­mo ta­ra, šo­ko­la­das. Val­go­mi ba­tai trum­pa­am­žai, te­ko jų ir iš­mes­ti. Tu­riu ba­tu­kų ir su sva­rov­skiais. Ne­iš­ski­riu nė vie­no, są­ra­šų ne­da­rau, bet ma­nau, kad 70 pro­cen­tų jų yra tik­rai man do­va­no­ti drau­gų, gi­mi­nai­čių“, – pa­sa­ko­ja Pet­ras.</p> <p>Jis su­tin­ka su pa­ste­bė­ji­mu, kad ko­lek­ci­nin­kui leng­va ir kar­tu su­dė­tin­ga nu­pirk­ti do­va­ną. Ži­nai, kuo jis pa­si­džiaugs, bet kad tik­rai pra­džiu­gin­tų, rei­kia nu­pirk­ti to­kį va­rian­tą, ko­kio ko­lek­ci­jo­je dar nė­ra.</p> <p>„Pa­si­džiau­giu va­ly­da­mas dul­kes, pa­si­gė­riu. Jei ne­klys­tu, po­li­ti­kė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė yra su­rin­ku­si ne­ma­žą ba­tų ko­lek­ci­ją“, – tę­sia po­kal­bį pa­šne­ko­vas. Jis tei­gia, kad bu­fe­tu­ke, nors ir tvar­kin­gai su­dė­ti, ba­tu­kai ne­kaip at­ro­dė, jis įsi­gi­jo vit­ri­nas.</p> <p>„Ma­no tė­tis bu­vo lin­kęs sa­ky­ti – už pi­ni­gus ir dur­nas pa­da­rys, bet tu be pi­ni­go pa­da­ryk. Aš pa­da­riau. Iš Kau­ne ban­kru­ta­vu­sios fo­to­atel­jė nu­si­pir­kau vit­ri­nas, ku­rio­se bu­vo su­dė­ti fo­to­apa­ra­tai. Man la­bai ti­ko, nes spin­tos tu­rė­jo ap­švie­ti­mą. Pa­vy­ko sau­giai sta­čias spe­cia­liu trans­por­tu par­si­vež­ti į Aly­tų. Vit­ri­nų du­re­lės san­da­riai už­si­da­ro, ne tiek daug pri­dul­ka“, – iš Pet­ro žo­džių trauk­ti ne­rei­kia.</p> <p>Ba­tai – jo ama­tas. Kai sto­jo lais­va Lie­tu­va, Pet­ro žo­džais ta­riant, jam ne­si­no­rė­jo ki­tiems tar­nau­ti. Jis ėmė­si ama­to, tai­sė smul­kius na­mų reik­me­nis – ran­ki­nu­kus, ba­tus. Jį kaip bat­siu­vį su­si­ra­do vie­no Šal­či­nin­kų ra­jo­no baž­nyt­kai­mio var­pi­nin­kas ir pa­pra­šė var­pams dir­žus pa­siū­ti. Su­ta­rus at­ve­žė iš­dirb­tą ver­šio odą. Pa­sak Pet­ro, tai se­no­kai bu­vo, bet mie­lą dar­bą, įspū­din­gą už­sa­ky­mą, iki šiol me­na.</p> <h3>La­bai svar­bu pa­ža­dė­jus iš­te­sė­ti</h3> <p>„Au­gau Meš­ku­čių kai­me. Ma­no tė­tis bu­vo sta­lius, sta­ty­bi­nin­kas, kai­mo kal­vis, ma­ma šei­mi­nin­kau­da­vo šven­tė­se, ruoš­da­vo pui­kius sta­lus. Ama­tui ir aš pa­si­da­viau ir tuo džiau­giuo­si“, – sa­ko 56-erių vy­ras ir pri­du­ria, jog mėgs­ta pa­de­juo­ti, pa­si­guos­ti, kad jam te­ko ir spy­rių į už­pa­ka­lį gau­ti. Bu­vo lai­kas, ne­sle­pia jis, kaip ne­mo­kė­jo iš­ger­ti tik tau­rės, ant­ros. Pats džiau­gia­si, ačiū Die­vui sa­ko, kad su­pra­to, jog jei ne­mo­ki ės­ti, ne­rei­kia im­ti di­de­lio šaukš­to.</p> <p>Var­da­die­nius Pet­ras šven­čia sa­vų žmo­nių ra­te, džau­gia­si, kad tu­ri ma­mą, ku­riai 83-eji, bro­lių, bi­čiu­lių. Pa­pras­tai su­si­rink­ti mėgs­ta drau­go kai­mo so­dy­bo­je „Imil­sa“.</p> <p>„Iš tie­sų tu­riu drau­gų. Ir ne­ma­žai. Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad vien tik pas drau­gus pats ei­ti ne­tu­ri, rei­kia ir pas sa­ve juos pa­si­kvies­ti, kad ir ta­vo na­mus pri­tap­ta­lin­tų, ar dar lan­gą įsi­sma­gi­nę iš­dauž­tų. Ne­su už­si­da­ręs, mėgs­tu ben­drau­ti, pa­si­tar­ti. Pa­tin­ka drau­gams da­ry­ti ge­ra, net pi­ni­gų pa­sko­lin­ti. Kaip šian­dien ver­ti­nu tai, kad ko­ro­na­vi­ru­so siau­tė­ji­mo me­tu vaikš­čio­jau po vie­šą­sias mies­to erd­ves, dau­gia­bu­čius ir dez­in­fe­ka­vau laip­ti­nes. Ir tą da­riau ne­mo­ka­mai.</p> <p>Ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kau pi­ni­gų, jei pa­im­čiau, jaus­čiau­si tik­rai ne­kaip, tai bū­tų prie­šiš­ka ma­no tu­ri­mai sa­va­no­riš­ku­mo sam­pra­tai. Iki da­bar jau­čiu pa­ki­li­mą, kad pa­dė­jau žmo­nėms. Vie­nas gy­ven­to­jas pa­vai­ši­no me­du­mi, ki­ti dė­ko­jo žo­džiais. Bu­vau lau­kia­mas, ne taip kaip prieš rin­ki­mus su skra­ju­tė­mis“, – jaus­min­gas Pet­ro mo­no­lo­gas.</p> <p>Pa­klaus­tas, ko­kie žmo­nės yra jo pa­žįs­ta­mų žmo­nių ra­te, ati­ta­rė, kad la­bai įvai­rūs. Yra ir po­li­ti­kų, „Tė­viš­kės na­mų“ sa­va­no­rių. Jam te­ko lies­ti po­pie­žių Pran­ciš­kų hos­pi­so li­go­ni­nė­je Vil­niu­je lau­kiant pa­lai­mi­ni­mo. Žmo­nės bu­vo tie­siog pa­mi­šę dėl šio šven­to žmo­gaus pri­si­lie­ti­mo.</p> <p>„Pa­si­kar­to­siu, bet daug tu­riu pa­žįs­ta­mų, nors, ki­ta ver­tus, gal jie ma­nęs ne­pa­žįs­ta ar ne­pri­pa­žįs­ta. Ir vi­si ma­no klien­tai yra man vie­no­di, ne­skirs­tau jų į pa­rei­gy­bes, ne­su­reikš­mi­nu jų pos­tų. Ne­su ir už­kie­tė­jęs po­li­ti­kas, bet jei ta­pau par­tie­čiu, el­giuo­si są­ži­nin­gai. Man la­bai svar­bu pa­ža­dė­jus iš­te­sė­ti. Nors la­bai leng­va ža­dė­ti. Pa­pras­tai, ku­ris ne­su­ge­ba pa­da­ry­ti ran­ko­mis, pa­da­ro tik lie­žu­viu. O tai yra blo­gai“, – P.Sa­bai­tis jau ne pir­mą kar­tą pa­tvir­ti­na sa­vo tie­są, kad mėgs­ta at­vi­ru­mą ir kal­ba at­vi­rai.</p> <p>Sa­ko, net tvo­ra, ku­ri juo­sia jo tu­ri­mas val­das, yra že­ma, ne­už­si­ba­ri­ka­da­vo, neuž­si­tvė­rė nuo kai­my­nų. Jam rei­kia žmo­nių, rei­kia ben­dra­vi­mo. Rei­kia ir dar­bo. Kol kas jo ne­sto­ko­ja – Li­kiš­kė­lių gat­vė­je tu­ri­mo­je bat­siu­vyk­lo­je du­rys, ypač ru­dens ir pa­va­sa­rio se­zo­nais, vars­to­mos. Tai pel­nin­giau­sias me­tas. Ki­tais me­tų lai­kais pa­ja­mos ma­žes­nės, Pet­ras sa­ve nu­ra­mi­na, kad tuo­met ir iš­lai­dos yra ma­žes­nės. Sa­vait­ga­lius lei­džia tė­viš­kė­je, ten veik­los ne­trūks­ta. At­vi­rai sa­ko, kad kar­tais lau­kia lie­taus, kaip po­il­sio nuo ūkio dar­bų.</p> <p>Jo ama­tui ko­ją ki­ša pi­gi ki­nų ava­ly­nė. Juk už eu­rą nu­si­pirk­tos už 50 eu­ro cen­tų ne­si­im­si tai­sy­ti. O Pet­ras lai­ko­si tos nuo­sta­tos, kad vi­sus dar­bus, ku­rių imie­si, rei­kia at­lik­ti ko­ky­biš­kai.</p> <h3>Me­ro pa­va­din­tas Aly­taus gar­be</h3> <p>„Aly­tus man – šven­tas mies­tas. Gy­ven­ti Vil­niu­je, Kau­ne ne­no­rė­čiau dėl spūs­čių. Ma­lo­nios ir ma­no gy­ve­na­ma­ja­me kam­pe at­si­ran­dan­čios per­mai­nos. Džiau­giuo­si, kad is­to­ri­nė­je vie­to­je, ant py­li­mo, prie Dai­li­džių eže­rė­lių, ver­sli­nin­kai pa­sta­tė lo­ko­mo­ty­vą. Ja­me veiks ka­vi­nu­kė, ma­žas mu­zie­jus. Sma­gu, kad žmo­nės ri­zi­kuo­ja, ku­ria, ne­lau­kia ga­ta­vų kar­ve­lių. Liūd­no­ka dėl nu­se­ku­sios Dai­li­dės“, – Pet­ras kal­ba jau kaip Ulo­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis.</p> <p>Vi­są sa­vo se­niū­nai­ti­ją jau apė­jęs de­šim­tis kar­tų. „Aš esu žmo­gus dar tos kar­tos, ku­ri mo­ka pa­si­da­lin­ti. Mums sve­ti­mas po­sa­kis – pi­ni­gai val­do mus. Gal kar­tais pik­to­kai, ka­te­go­riš­kai el­giuo­si, bet esu žo­džio žmo­gus“, – ne­liaup­si­na Pet­ras sa­vęs gra­žiais žo­džiais. Prie­šin­gai, kal­ba sa­vi­kri­tiškai.</p> <p>„Pet­rai, Jūs esat Aly­taus gar­bė!“ – taip sa­va­no­rį Pet­rą Sa­bai­tį ka­ran­ti­no pra­džio­je ver­ti­no Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133629.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133629.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133639.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133639.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133717.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133717.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133806.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133806.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133831.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133831.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133935.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133935.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134130.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134130.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0758_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0758_0.jpg" width="4160" height="2773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_132850%20A.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_132850%20A.jpg" width="1701" height="3023" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_132905%20A.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_132905%20A.jpg" width="1701" height="3023" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134410.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134410.jpg" width="2098" height="3729" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134138.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134138.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-38300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594092619"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Petras žino</span> - Ant, 2020-07-07 - 06:30</p> </li> <a href="/comment/38300#comment-38300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/38300#comment-38300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baiklt vienąkart liežuviais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baiklt vienąkart liežuviais malti iš pavydo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=38300" token="DxKrehynHQAelioUggM83dVY914x88XbkaXZgZ9fJv4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-38236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594064387"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2020-07-06 - 22:39</p> </li> <a href="/comment/38236#comment-38236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/38236#comment-38236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmonės šneka, kad abu su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmonės šneka, kad abu su žmona turėjo problemų dėl alkoholio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=38236" token="a58F1vkzP1eXcQubz0pyc3OZ7OaB3KI_GdoqtO1XUDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37992" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593976754"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>....</span> - Sek, 2020-07-05 - 22:19</p> </li> <a href="/comment/37992#comment-37992" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37992#comment-37992" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Da zatknis ti ubliudak</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Da zatknis ti ubliudak</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37992" token="26BveOZfxEp3lr3fdjtZX6_sXJ4yEExGMz-prFukkhs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37923" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593950008"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Alicia Kardash</span> - Sek, 2020-07-05 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/37923#comment-37923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37923#comment-37923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Alicia Kardash, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Alicia Kardash, o čečeta, jaruševičius, jastremskas, cesiulio samdytos zurnalistes, prienu torpeda pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37923" token="EsF4LEczxydIxQHfURPCi34vbz62kffl9C1r-pIGJW8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37763" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885535"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/37763#comment-37763" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37763#comment-37763" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37763" token="0nsEemY5bYFBA4mzSVfkRq2uZXnZ94-7RoTL4gLmAas"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37660" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pačiuožęs</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:21</p> </li> <a href="/comment/37660#comment-37660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37660#comment-37660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsilupęs jis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsilupęs jis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37660" token="dsmueBWG42R8be64TpCNA5HybCuw0viaEilj07Mya2o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37659" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854439"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DDD</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/37659#comment-37659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37659#comment-37659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cirkininko su uniforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cirkininko su uniforma cecetos paspirtukas - torpeda šitas petia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37659" token="abSoKXvSd_fe6DZc2CoWh6e9pyb0gET5rqri4pf7Z5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37658" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854414"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/37658#comment-37658" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37658#comment-37658" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37658" token="qv81NHyO3h-fvSOodWvEcrOHm-a2zqi1WHlj1qKZcDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37553" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/37553#comment-37553" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37553#comment-37553" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37553" token="-x3_0EaTtHv-pQ6Vx8Wjdq9zXiqtglpLRNb7UmkT7bg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37515" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593804355"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o man</span> - Pen, 2020-07-03 - 22:25</p> </li> <a href="/comment/37515#comment-37515" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37515#comment-37515" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šis žmogus labai įdomus. jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šis žmogus labai įdomus. jis atviras, turi savo kelią, niekam nesilanksto, nebėgioja nuo vienų prie kitų. Jei kandidatuotų į Seimą, tik už jį balsuočiau, o ne tuos barstančius tik niekines idėjas ir vaidinančius proto bokštus, kitus juodinančius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37515" token="_57FXwG9a6qWYdMTNg47naDlt6zgDPcyqtbosqmdBCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593801837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pačiuožęs</span> - Pen, 2020-07-03 - 21:43</p> </li> <a href="/comment/37507#comment-37507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37507#comment-37507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsilupęs jis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsilupęs jis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37507" token="K66z_SV3pfrCMIziqBYt-J1Kd3SHTzGFHrPgUvzl4aQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37442" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593780765"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ddd</span> - Pen, 2020-07-03 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/37442#comment-37442" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37442#comment-37442" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cirkininko su uniforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cirkininko su uniforma cecetos paspirtukas - torpeda šitas petia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37442" token="qaloez-BQ3uXOAqKzHuRTL1inCsBZxG9NMYS9Xi-fOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1603&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="691oSfvdCScoATS4drPKXOUPn8oYKb5dqdg_xJLow6E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jul 2020 12:11:34 +0000 vyrredaktorius 1603 at https://www.alytausnaujienos.lt Dau­giau drą­sos – dau­giau ka­vos https://www.alytausnaujienos.lt/dau-giau-dra-sos-dau-giau-ka-vos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (9)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13452" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13452) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/IMG_1022.JPG?itok=lkMoMxTo" width="344" height="287" alt="„Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kų šei­ma: žmo­na Ne­rin­ga, vy­ras Gied­rius, duk­ra Da­nie­lė ir sū­nus Ug­nius. Vi­si jie pri­si­de­da prie dar­bo ka­vi­nu­kė­je, vi­si drau­giš­kai ir su šyp­se­no­mis psi­tin­ka „Ka­vos skve­ro“ sve­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." title="„Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kų šei­ma: žmo­na Ne­rin­ga, vy­ras Gied­rius, duk­ra Da­nie­lė ir sū­nus Ug­nius. Vi­si jie pri­si­de­da prie dar­bo ka­vi­nu­kė­je, vi­si drau­giš­kai ir su šyp­se­no­mis psi­tin­ka „Ka­vos skve­ro“ sve­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ka­vi­nu­kė lau­kia sa­vo sve­čių</h3> <p>Vil­niaus gat­vė­je įsi­kū­ru­si ma­ža ir jau­ki ka­vi­nu­kė at­vė­ru­si du­ris lau­kia sa­vo sve­čių, nes, kaip ir pats ka­vi­nu­kės sa­vi­nin­kas Gied­rius Pla­tū­kis sa­ko: „Mes ne­va­di­na­me jų klien­tais, jie yra mū­sų sve­čiai, ku­rie at­ei­na pas mus, juk, no­rė­da­mas kaž­ką gau­ti, tu­ri kaž­ką duo­ti.“</p> <p>Pa­klau­sus, kaip gi­mė vi­sa „Ka­vos skve­ro“ idė­ja, G.Pla­tū­kis sa­ko, kad tai bu­vo la­bai ne­ti­kė­ta ir me­tus bran­din­ta min­tis, kai nu­vy­kęs į ka­vos de­gus­ta­ci­ją su­pra­to, kad ka­va nė­ra tik už­pli­ky­tas puo­de­lis ka­vos, juo­da ka­va nė­ra tik už­pli­ky­ta ar­ba tik iš apa­ra­to – jos ke­lias iki žmo­gaus sko­nio re­cep­to­rių yra la­bai il­gas.</p> <p>Taip per ne­ma­žą lai­ko tar­pą ta min­tis au­go ir kir­bė­jo, kol dir­bo vals­ty­bi­nį dar­bą. No­ras nau­jo­vių gy­ve­ni­me, no­ras keis­ti kas­die­ny­bę, no­ras pra­dė­ti kaž­ką nau­jo, no­ras da­ry­ti tai, kas tau pa­tin­ka ir kas yra ma­lo­nu, at­ve­dė čia – į „Ka­vos skve­rą“.</p> <p> </p> <h3>„At­ėjau čia su ka­vos idė­ja“</h3> <p>Gied­rius yra bai­gęs tuo­me­ti­nę Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­ją ir net dir­bęs kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ju, o žmo­na Ne­rin­ga dir­ba slau­gy­to­ja Kau­ne, ta­čiau ir ke­pa bur­no­je tirps­tan­čius ska­nės­tus. Ne­rin­ga jau nuo vai­kys­tės ke­pa ska­nu­my­nus, o vi­sa gi­mi­nė ži­no­jo jos me­daus tor­tą.</p> <p>Da­bar jau be­veik me­tus Ne­rin­ga va­ži­nė­ja į Kau­ną pas kon­di­te­ri­jos še­fę ir kon­di­te­ri­jos mo­ko­si pro­fe­sio­na­liai. Jos ska­nu­my­nai ne tik ska­nūs, bet ir svei­ki.</p> <p>Kaip tei­gia Ne­rin­ga: „Čia tur­būt įta­kos tu­rė­jo me­di­ci­na, kai su­kie­si šio­je sri­ty­je, no­ri, kad ir mais­tas, ku­rį val­gai, bū­tų ne tik ska­nus, bet ir svei­kas.“</p> <p>Šio­je ka­vi­nu­kė­je ne­ra­si si­ru­pų ir ne­nu­si­pirk­si ko­ko­si­nės ka­vos. Čia įsi­gy­si puo­de­lį ska­nios fil­tri­nės ka­vos. Gied­rius sa­ko: „Aš at­ėjau čia su ka­vos idė­ja, at­ėjau bū­ti ba­ris­ta, o ne si­ru­pų par­da­vė­ju.“</p> <p>Taip pat ka­vi­nu­kė­je ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti iš­skir­ti­niais de­ser­tais. Iš šei­mos at­ėjęs svei­kes­nės mi­ty­bos įpro­tis per­si­kė­lė ir į ka­vi­nu­kę, ku­rio­je de­ser­tų yra ir ve­ga­niš­kų, na­mi­nių.</p> <p> </p> <h3>Tei­gia­mai įkve­pian­ti pra­džia</h3> <p>Kal­bė­da­mas apie ka­vi­nu­kės at­i­da­ry­mą ir vi­są pra­džią G.Pla­tū­kis at­vi­rau­ja, kad ji bu­vo la­bai įkve­pian­ti, įkve­pian­ti tei­gia­mai. Žmo­nių srau­tas bu­vo, žmo­nės ėjo su no­ru ir bū­da­vo mo­men­tų, kai net vie­tų ne­be­lik­da­vo. Ir vi­sas tas šur­mu­lys, tei­gia­mi at­si­lie­pi­mai ver­tė su­vok­ti, kad vi­sa tai, ką da­ro, tur­būt pa­si­tei­sins. Ta­čiau tuo­met ša­ly­je pa­skel­bė ka­ran­ti­ną ir pa­li­ko du mė­ne­sius ne­ži­no­my­bė­je.</p> <p>Ka­ran­ti­no są­ly­goms pra­dė­jus švel­nė­ti bu­vo ga­li­ma jau at­ver­ti du­ris, žmo­nių srau­tas, gai­la, bet bu­vo van­gus, pir­mo­mis die­no­mis dar­bas tie­siog bu­vo bu­dė­ji­mas. Ta­čiau lai­kui bė­gant ir žmo­nės pra­dė­jo ma­žiau bi­jo­ti ei­ti iš na­mų, o dau­giau drą­sos– dau­giau ka­vos. Ta­čiau, kaip pa­aiš­ki­na pats Gied­rius: „Mes ne­ži­no­me, kiek žmo­nių tu­ri bū­ti, nes mes ne­tu­ri­me pa­tir­ties šio­je sfe­ro­je.“</p> <p> </p> <h3>Se­na yra at­ras­ta nau­ja</h3> <p>Pa­klaus­tas, iš kur se­mia­si ka­vos re­cep­tų, G.Pla­tū­kis at­sa­ko, kad „se­na yra at­ras­ta nau­ja“. To­dėl vi­si ka­vos re­cep­tai yra tie pa­tys kla­si­ki­niai, tik kaž­kas pa­keis­ta taip, kaip jie pa­tys no­rė­jo.</p> <p>Jei vie­na­me ka­vos re­cep­te yra de­da­mas apel­si­no grie­ži­nė­lis, tai „Ka­vos skve­ro“ šei­mi­nin­kai, kad apel­si­no sko­nis dar la­biau at­si­skleis­tų, de­da ne grie­ži­nė­lį apel­si­no, o trin­tą apel­si­ną, taip pa­keis­da­mi men­ką smul­kme­ną re­cep­te, bet di­de­lę sko­nio na­tą pa­čio­je ka­vo­je.</p> <p> </p> <h3>„Ka­vos skve­ro“ sim­bo­lis – pia­ni­nas</h3> <p>„Ka­vos skve­ro“ vi­zi­ti­ne kor­te­le jau pa­ta­po pia­ni­nas: gra­žus, se­nas, skam­ban­tis ir ku­rian­tis ypa­tin­gą at­mo­sfe­rą. Pa­čio­je ka­vi­nu­kė­je ir­gi vi­suo­met skam­ba pia­ni­no mu­zi­kos fo­nas, ku­ris jau ir taip ne­pri­ekaiš­tin­gai ap­lin­kai su­ku­ria jau­ku­mo. Yra čia ir pa­te­fo­nas.</p> <p>O se­nuo­ju pia­ni­nu skam­bi­na ir duk­ra Da­nie­lė, ku­ri šie­met bai­gė Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą. „Ka­vos skve­re“ skam­ba ne tik mu­zi­ka, čia trep­si ba­tai ir bil­da grin­di­nys nuo šo­kių. Kle­ga juo­kas ir tie­siog vis­kas ap­lin­kui al­suo­ja ge­ra nuo­tai­ka.</p> <p> </p> <h3>Kaip vai­kas, ir kaip mo­ki­nys</h3> <p>„Ka­vos skve­ro“ ver­slą G.Pla­tū­kis ga­li api­bū­din­ti ir kaip vai­ką, ir kaip mo­ki­nį, nes ne tik su juo drau­ge au­ga, bet ir kar­tu to­bu­lė­ja. Ko iš­moks­ta ver­slas, iš­moks­ta ir jie pa­tys. Au­ga „Ka­vos skve­ras“, au­ga ir jie kar­tu. To­bu­lu­mui nė­ra ri­bų ir kiek­vie­na die­na at­ne­ša nau­jo­vių, iš­šū­kių ir nau­jų pa­mo­kų, ku­rios ve­da kaž­ko ge­res­nio link.</p> <p>Ne­rin­ga pa­ti yra la­bai smul­kme­niš­ka, sten­gia­si, kad vis­kas iki smul­kme­nų bū­tų su­dė­lio­ta, tai dar la­biau ska­ti­na to­bu­lė­ti ir aug­ti. No­rė­da­mi to­bu­lė­ti ka­vos sri­ty­je pa­tys ke­liau­ja į sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sį „Lof­tą“, ku­ria­me kas­met vyks­ta ka­vos fes­ti­va­lis. Šie­met „Ka­vos skve­ras“ iš ka­vos fes­ti­va­lio Aly­tui par­ve­žė šal­tą ka­vą.</p> <p> </p> <h3>Ope­ri­nis šo­ko­la­das</h3> <p>Dar vie­nas uni­ka­lus da­ly­kas, ku­ris bū­din­gas tik „Ka­vos skve­rui“, yra jų karš­tas šo­ko­la­das, ku­rio re­cep­tą ži­no tik šei­mos na­riai. Vi­si karš­to šo­ko­la­do my­lė­to­jai no­ri ope­ri­nio karš­to šo­ko­la­do (to­kio, kaip Ope­ros ir ba­le­to te­at­re), ta­čiau jo re­cep­tū­ra nė­ra at­sklei­džia­ma, to­dėl, no­rint gau­ti ge­rą vaiz­dą akims ir pui­kų sko­nį go­mu­riui, rei­kia eks­pe­ri­men­tuo­ti. Eks­pe­ri­men­tai lė­mė, kad da­bar jau ir „Ka­vos skve­ras“ tu­ri sa­vo karš­tą šo­ko­la­dą, ku­rį pa­tvir­ti­no ir klien­tai, ir šei­mos drau­gų ra­tas. Gal su ope­ri­niu ir ne­si­ly­giuo­ja, bet go­mu­rį tik­rai pa­ma­lo­ni­na.</p> <p> </p> <h3>Bra­zi­li­jos sko­nis</h3> <p>Treč­da­lį ka­vos rin­ko­je už­au­gi­na Bra­zi­li­ja– tai yra stam­biau­sia ka­vos au­gin­to­ja pa­sau­ly­je. Bra­zi­liš­ka ka­va tu­ri ma­žai rūgš­te­lės, pa­si­žy­mi sod­ru­mu, to­ly­gu­mu, šil­to­mis juo­do­jo šo­ko­la­do na­to­mis. Bra­zi­liš­ką ka­vą ga­li­ma va­din­ti ka­vos kla­si­ka. O „Ka­vos skve­ras“ kiek­vie­ną aly­tiš­kį kvie­čia bū­tent ir pa­ra­gau­ti tos bra­zi­liš­kos ka­vos, nes bū­tent bra­zi­liš­kos pu­pe­lės yra nau­do­ja­mos čia, to­dėl kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li pa­jaus­ti Bra­zi­li­ją sa­vo ka­vos puo­de­ly­je.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0899.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1602-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0899.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0873.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1602-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0873.JPG" width="1732" height="1154" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0980.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1602-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0980.JPG" width="1575" height="1149" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0967.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1602-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0967.JPG" width="1154" height="1732" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-39957" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594811658"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>AGNĖ </span> - Tre, 2020-07-15 - 14:14</p> </li> <a href="/comment/39957#comment-39957" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/39957#comment-39957" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabus ir šilti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabus ir šilti žmogeliukai!!! Nuostabi atmosfera, tiesiog norisi užsukti kiekvieną kartą einant pro šalį! ❤️</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=39957" token="UbjTxkmXHQFLhqjsVCcvvt62JDfWaH4YPUo3mJMp75o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37924" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593950054"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Alicia Kardash</span> - Sek, 2020-07-05 - 14:54</p> </li> <a href="/comment/37924#comment-37924" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37924#comment-37924" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Alicia Kardash, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Alicia Kardash, o čečeta, jaruševičius, jastremskas, cesiulio samdytos zurnalistes, prienu torpeda pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37924" token="jenhmxck8UxAZYFW7y8AvLcacCQIKDAG4QE-lLc7WiE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37921" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593949951"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rasa</span> - Sek, 2020-07-05 - 14:52</p> </li> <a href="/comment/37921#comment-37921" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37921#comment-37921" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai malonus aptarnavimas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai malonus aptarnavimas ir labai skani kava</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37921" token="tfNyv1gza1hx6u65in-j4v7VoL5AYDWC1IJL47rKnW4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37764" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885561"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 20:59</p> </li> <a href="/comment/37764#comment-37764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37764#comment-37764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37764" token="ZhfD9y2Y4yv6eqRortnrEW2Rt4YmsIGAa59RsZqzx_c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37680" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593860709"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Eglė</span> - Šeš, 2020-07-04 - 14:05</p> </li> <a href="/comment/37680#comment-37680" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37680#comment-37680" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai puikūs žmonės ir graži…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai puikūs žmonės ir graži su ateitimi jų kavinukė. Užsuki kavos ir pasijunti lyg svečiuose. Savininkai bendrauja, aplinka jauki, indai iššveisti, malonu juos prie lūpų priliesti. Pavyzdys visiems kitiems teikiantiems maitinimo paslaugas. Ačiū, kad atsiradote Alytuje, savo idėjos neišvežėte kitiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37680" token="uhxNlIXJ3cEu5yjpIGsAH_6JDYImD-RBFi_4nUZbIl8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37661" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854733"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:25</p> </li> <a href="/comment/37661#comment-37661" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37661#comment-37661" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37661" token="OPdidcnOEPC6cP6DSS0Ui-gz6sv5LZywMtQgAH62K5s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37561" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593818406"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Elvyra</span> - Šeš, 2020-07-04 - 02:20</p> </li> <a href="/comment/37561#comment-37561" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37561#comment-37561" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aciu kad esate gryzusi i…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aciu kad esate gryzusi i Lietuva butinai aplankysiu .</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37561" token="7w2e_N-LWnFo7P_jwogzPv3FBZ4lKTISvP4uFRnG974"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37552" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816910"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/37552#comment-37552" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37552#comment-37552" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37552" token="IXvp5MFi0nSZKDj_ZCSfd3mSM3DL_bDxdnFHzQ3WTdI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37519" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593804715"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Eglė</span> - Pen, 2020-07-03 - 22:31</p> </li> <a href="/comment/37519#comment-37519" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37519#comment-37519" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai puikūs žmonės ir graži…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai puikūs žmonės ir graži su ateitimi jų kavinukė. Užsuki kavos ir pasijunti lyg svečiuose. Savininkai bendrauja, aplinka jauki, indai iššveisti, malonu juos prie lūpų priliesti. Pavyzdys visiems kitiems teikiantiems maitinimo paslaugas. Ačiū, kad atsiradote Alytuje, savo idėjos neišvežėte kitiems.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37519" token="8IVxi_CFZgzVugUeAWoNbUsX7JACT_Y3GSGE2MBkckI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1602&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="OgUrqca4uuvsEI98wN2eV0sqs4iz8xWouK9g_6DrIQE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jul 2020 12:02:14 +0000 vyrredaktorius 1602 at https://www.alytausnaujienos.lt Kol kas Rau­liui pa­tin­ka vi­sos tra­sos https://www.alytausnaujienos.lt/kol-kas-rau-liui-pa-tin-ka-vi-sos-tra-sos <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (3)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13452" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13452) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/moto9_0.jpg?itok=wI93VMgz" width="344" height="287" alt="Raulis Nakrušas " title="Alytiškis Raulis Nakrušas jau žinomas Lietuvos motociklų sporto pasaulyje." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaip gi­mė idė­ja šios spor­to ša­kos mė­gė­jus su­bur­ti į klu­bą? Ka­da tai bu­vo? Pa­pa­sa­ko­ki­te pla­čiau apie sū­naus Rau­lio iš­ko­vo­tas per­ga­les, jo en­tu­ziaz­mą.</strong></p> <p>– Mo­to­cik­lų spor­to klu­bą su­kū­riau 1998 me­tais. „De­vy­niu­kės“ var­das jam bu­vo duo­tas tik po ket­ve­rių me­tų, 2002-ai­siais. Su sū­nu­mi Rau­liu va­ži­nė­ti pra­dė­jo­me iš po­mė­gio tik sa­vo ma­lo­nu­mui. Pir­mą kar­tą jis prie spor­ti­nio mo­to­cik­lo „Ka­wa­sa­ki“ 250cc vai­ro at­si­sė­do bū­da­mas ke­tu­rio­li­ka­me­tis.</p> <p>Kal­bant apie sū­naus kaip spor­ti­nin­ko au­gi­mą, per­ga­les, tai 2018 me­tų ba­lan­džio 22-ąją pra­si­dė­jo pir­ma­sis se­zo­no eta­pas, ku­ris vy­ko Vil­niu­je, Pa­gi­rių tra­so­je. Ja­me iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas lei­dau ir sū­nui. Pu­sę se­zo­no bu­vo­me kaip nau­jo­kai MX-2 pra­de­dan­čių­jų kla­sė­je. Re­zul­ta­tų len­te­lė­je lai­kė­mės apie vi­du­riu­ką tarp 40 da­ly­vių. Ir tik se­zo­no pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žy­je – ant­ro­ji vie­ta, „Os­ka­ro tau­rė­je“ Pa­gi­riuo­se – tre­čio­ji vie­ta.</p> <p>Ki­ta­me se­zo­ne, 2019-ai­sias, nuo pa­va­sa­rio, pra­si­dė­jus čem­pio­na­to ir Lie­tu­vos tau­rių eta­pams, bu­vo­me pa­kvies­ti at­sto­vau­ti Ute­nos klu­bui. Ma­no, kaip tė­čio ir tre­ne­rio, ma­ty­mu, sū­nui rei­kė­jo ga­lin­ges­nio mo­to­cik­lo. Įsi­gi­jo­me nau­jes­nį ir ga­lin­ges­nį mo­to­cik­lą „Hon­da CRF“ 450cc, su ku­riuo ir pra­dė­jo­me se­zo­ną. Pa­sie­ki­mai džiu­gi­no: Kal­va­ri­jos mo­tok­ro­se – 2 vie­ta, Pa­ne­vė­žio – 3 vie­ta, Ro­kiš­kio – 2 vie­ta, Pa­kruo­jy­je ir Ty­tu­vė­nuo­se – pir­mo­sios vie­tos.</p> <p>Pa­sie­kus sū­nui to­kių per­ga­lių, aš, kaip tė­tis, kar­tu su  „Ute­na­Ra­cingS­hco­ol.lt“ pre­zi­den­tu Ne­ri­ju­mi Še­dui­kiu bei ko­man­dos at­sto­vu Ro­lan­du Ja­si­ko­niu nu­ta­rė­me, kad Rau­lui rei­kia nau­jo mo­to­cik­lo. Se­zo­no vi­du­ry­je su­ra­do­me nau­ją „Hus­qvar­na FC“ 450cc, šie­me­ti­nį mo­de­lį.</p> <p>Se­zo­no ant­ros pu­ses pa­sie­ki­mai aki­vaiz­džiai sva­res­ni: Anykš­čių mo­tok­ro­se, Ro­kiš­kio, Kė­dai­nių – pir­mo­sios vie­tos. Fi­na­li­nia­me Lie­tu­vos tau­rės eta­pe Plun­gė­je taip pat pir­mo­ji vie­ta, ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los Rau­lis li­po ir ki­to­se var­žy­bo­se. Ir ga­lu­ti­nia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te po vi­sų eta­pų MX1-pra­de­dan­čių­jų kla­sė­je bu­vo­me pir­mie­ji.</p> <p><strong>– Ko­kių klu­bų spor­ti­nin­kai mo­tok­ro­so var­žy­bo­se Jums yra ly­gia­ver­čiai kon­ku­ren­tai?</strong></p> <p>–Mū­sų klu­bas dve­jus me­tus iš ei­lės ta­po čem­pio­nu, įvei­kė 22 klu­bus. Šie­met po dvie­jų tau­rės eta­pų esa­me kol kas ant­ro­je vie­to­je kaip klu­bas, taip pat iš 22 klu­bų. Šiuo me­tu mums kon­ku­ren­tai yra Že­mai­ti­jos klu­bas ir jo at­sto­vas Do­man­tas Jez­daus­kas, Ty­tu­vė­nų klu­bo spor­ti­nin­kas Jus­tas Dra­pa­naus­kas ir Pa­ne­vė­žio MBP klu­bas su spor­ti­nin­ku Do­vy­du Kar­ka.</p> <p><strong>– Tai – sau­gus spor­tas? Bet su­si­dū­ri­mų tur­būt ne­iš­ven­gia­ma? Juk ir iš po ra­tų svie­džia­mas smė­lis kar­tais ge­ro­kai ap­tal­žo.</strong></p> <p>– Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mo­to­cik­lų spor­tas tik­rai ne­sau­gus, pa­si­tai­ko ir la­bai sun­kių trau­mų. Tra­sos sun­kios, duo­bė­tos, su di­de­liais tram­pli­nais. Be spe­cia­lios ap­ran­gos, ap­sau­gos ir pa­si­ruo­ši­mo spor­ti­nin­kai ne­star­tuo­ja. Pri­va­lu dė­vė­ti vi­sas ap­sau­gas. </p> <p><strong>– Ke­le­rių me­tų vai­kai ga­li įsi­trauk­ti į klu­bo veik­lą? Tur­būt ir mo­te­rys at­ei­na ne tik pa­plo­ti?</strong></p> <p>– Vai­kai šia­me spor­te tre­ni­ruo­tis pra­de­da nuo 5 me­tų, taip pat ir mer­gai­tės. Baig­čiai me­tų cen­zo nė­ra, spor­tuo­ti ga­li ir iki 60 me­tų. </p> <p>Žiū­ro­vų taip pat vi­suo­met su­lau­kia­me, juk mo­to­cik­lų kro­so var­žy­bos vyks­ta gam­to­je, įvai­ria­me rel­je­fe, gy­vy­bin­gai, spur­džiai ir in­ten­sy­viai ma­nev­ruo­jant mo­to­cik­li­nin­kams. Juk ne­pa­neig­si­te, gra­žus re­gi­nys.</p> <p><strong>– Ap­skri­tai ka­da Jūs su­si­do­mė­jo­te mo­to­cik­lais? Kas ir ka­da Jums nu­pir­ko pir­mą mo­to­cik­lą? Ar daž­nai juos kei­tė­te?</strong></p> <p>– Aš mo­to­cik­lų spor­tu su­si­do­mė­jau 1986 me­tais. Tuo­me­ti­nis mo­to­cik­lų spor­to klu­bo va­do­vas Kos­tas Per­mi­nas bu­vo ma­no pir­ma­sis tre­ne­ris, jis ir da­vė mo­to­cik­lą. Šio mo­to­cik­lų en­tu­zias­to su­bur­ta ko­man­da, ku­rio­je bu­vau ir aš, 1989 me­tais ta­po­me So­vie­tų Są­jun­gos čem­pio­na­te, ku­ria­me star­ta­vo 12 ša­lių spor­ti­nin­kai, čem­pio­nais. Mū­sų vi­sai ko­man­dai bu­vo skir­ti nau­ji mo­to­cik­lai. Ta sėk­mė taip už­bū­rė, kad nuo ta­da ne­ap­lei­džiu šio po­mė­gio.</p> <p><strong>– Mo­to­cik­li­nin­kai la­bai vaiz­džiai kal­ba apie star­to ža­ve­sį. Jų pa­ste­bė­ji­mu, kai duo­da­mas star­tas, tą aki­mir­ką že­mė po ko­jo­mis ima dre­bė­ti, kun­ku­liuo­ja jė­ga, iš­tver­mė, ju­de­sių nu­glu­di­ni­mas. Ste­bė­ti star­tą tur­būt yra įspū­din­giau ne­gu fi­ni­šą? Dar sa­ko­ma, kad spor­ti­nin­kui star­tas yra be­veik vis­kas. Jei pras­tai pra­de­di – sėk­mės ne­si­ti­kėk. Pra­dė­jęs pir­mas dik­tuo­ji grei­tį ki­tiems spor­ti­nin­kams. Tai tie­sa?</strong></p> <p>– Tik­rai taip, ad­re­na­li­no mo­tok­ro­suo­se gau­su. Star­te taip pat, juk į vie­ną li­ni­ją sto­ja 40 da­ly­vių. Jau­du­lio ne­iš­ven­gia­ma. Nu­si­lei­dus star­to ap­tva­rui, vi­si 40 šau­na į prie­kį, o po 500 met­rų tu­ri tilp­ti į 4 met­rų plo­čio po­sū­kį, ku­ris įreng­tas 90 laips­nių kam­pu ir ten pa­pras­tai iš­si­spren­džia, kas bus pir­mas. </p> <p><strong>– Kur ir kaip daž­nai tre­ni­ruo­ja­tės?</strong></p> <p>– Tre­ni­ruo­ja­mės dvi die­nas per sa­vai­tę. Ap­mau­du, kad Aly­tu­je nė­ra tra­sos tre­ni­ruo­tėms. Ten­ka nau­do­tis pri­va­čia Taut­vy­do Damb­raus­ko įreng­ta tra­sa ar va­žiuo­ti į Kal­va­ri­jos, Kam­pų, Pa­ne­vė­žio ar Vir­ba­lio mo­tok­ro­so tra­sas.</p> <p><strong>– Ar tai la­bai bran­gus spor­tas?</strong></p> <p>– Mo­to­cik­lų spor­tas yra ne­pi­gus, iš­lai­dų ne­ma­žai, juk ap­ran­ga ir spor­to prie­mo­nė dė­vi­si, mo­to­cik­lo iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja, taip pat ku­ras, va­ži­nė­ji­mai į tre­ni­ruo­tes. </p> <p><strong>– Ko­kio­je tra­so­je sū­nui la­biau­siai pa­tin­ka skrie­ti mo­to­cik­lu?</strong></p> <p>– Kol kas sū­nui pa­tin­ka vi­sos tra­sos. Jis dar la­bai jau­nas, po­lė­kio tu­ri daug, jam – tik va­žiuo­ti ir va­žiuo­ti.</p> <p><strong>– Ar tu­ri­te prie­ta­rų?</strong></p> <p>– Prie­ta­rų ne­tu­riu. Vi­sa­da lai­ko­mės ge­ros nuo­tai­kos ir ti­ki­me, kad ei­na­me ge­ru ke­liu, mo­to­cik­lų spor­tas mus ža­vi. </p> <p><strong>– Ka­da tam­pa­ma šios spor­to ša­kos ve­te­ra­nu?</strong></p> <p>– Mo­to­cik­lų spor­te yra dvi ve­te­ra­nų kla­sės: tarps­nis nuo 40 iki 50 me­tų ir nuo 50-ies iki be­ga­ly­bės. </p> <p><strong>– Da­bar­ti­nė sva­jo­nė?Ko­kioms var­žy­boms da­bar ruo­šia­tės?</strong></p> <p>– Ren­gi­nių lau­kia daug ir įspū­din­gų, nes klu­bų va­do­vai ir tra­sų sa­vi­nin­kai su­ge­ba pa­da­ry­ti pa­kan­ka­mai aukš­to ly­gio šven­tes tiek spor­ti­nin­kams, tiek žiu­ro­vams. </p> <p><strong>– Ki­tiems po­mė­giams lai­ko tur­būt ne­lie­ka?</strong></p> <p>– Ran­da­me lai­ko ir ki­tiems po­mė­giams. Ir vis­ką mo­ka­me su­de­rin­ti su mė­gia­ma spor­to ša­ka, ku­ri iš vi­sų spor­tų sū­nui šiuo me­tu yra pir­mo­je vie­to­je. Džiau­giuo­si, kad po­mė­gis sū­naus moks­lui ne­kliu­do, jis mo­ko­si ge­rai, yra stro­pus. Vi­liuo­si, kad ir dau­giau tė­čių sū­nų ga­bu­mus nu­kreips į po­mė­gius, ku­rie bus nau­din­gi vai­kų at­ei­čiai, svei­ka­tai.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto1.jpg" width="1701" height="2127" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto2.jpg" width="1701" height="2127" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto7.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto7.jpg" width="1701" height="2127" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto9.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto9.jpg" width="1701" height="2127" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto10.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto10.jpg" width="1701" height="2127" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto4.jpg" width="2098" height="1393" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto6.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto6.jpg" width="2098" height="1393" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/moto8.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1591-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/moto8.jpg" width="2098" height="1393" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37773" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885713"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 21:01</p> </li> <a href="/comment/37773#comment-37773" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37773#comment-37773" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37773" token="PVV8CXzCBjoBcy4GvCivqh2tt7WPhZPXFduVKdUpDlA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37555" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816990"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:56</p> </li> <a href="/comment/37555#comment-37555" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37555#comment-37555" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37555" token="vfI61YOfBhAmjkj5lE3JEhFX2hVDQQcAqTy9lNloT4s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-36777" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593529275"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aris</span> - Ant, 2020-06-30 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/36777#comment-36777" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/36777#comment-36777" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puikus vaikinas, toli eis.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puikus vaikinas, toli eis.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=36777" token="672yHdCdAk9S4Lf0HSRtELP0Bw1F-GGA8K8OQevocPc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1591&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Zv94m9DIE-DbrkbPghi2vQcYA0pBJDpyG1tPCUDVVLk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jun 2020 07:02:34 +0000 vyrredaktorius 1591 at https://www.alytausnaujienos.lt Ne tik apie in­te­li­gen­tiš­ką­jį bar­su­ką https://www.alytausnaujienos.lt/ne-tik-apie-te-li-gen-tis-ka-ji-bar-su-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Birželis 19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/71-13447" rel="bookmark"> Nr. <span> 71 (13447) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-06/unnamed.jpg?itok=XgRhLeOv" width="344" height="287" alt="Pa­ma­čius bar­su­ką, net tam­siau­sią nak­tį, švie­čia jo bal­ti dry­žiai per gal­vą." title="Pa­ma­čius bar­su­ką, net tam­siau­sią nak­tį, švie­čia jo bal­ti dry­žiai per gal­vą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Kaž­kas fan­tas­tiš­ko, ži­no­da­mas miš­ko struk­tū­rą ga­liu nu­sa­ky­ti vie­tą, kur yra vil­kų iršt­va. Tai ne­įpras­tas lai­kas vil­kų bal­sams de­monst­ruo­ti, aiš­ku vie­na, tė­vai me­džio­ja, o vil­kiu­kai dar per ma­ži mo­ky­tis žu­dy­mo me­no, tė­vai tar­pu­sa­vy­je pa­si­kal­bė­jo, gal­būt da­vė žen­klą įsi­bro­vė­liui ar šiaip vai­kus pa­kal­bi­no, o vil­kiu­kai su­si­jau­di­no ir at­sa­kė.</p> <p>Spau­da mir­ga nuo in­for­ma­ci­jos apie vil­kų me­džiok­les kai­muo­se ar ar­ti jų, iš­pjau­na ir su­žei­džia na­mi­nius gy­vu­lius, pri­riš­tus šu­nis, tai tik­rai per anks­ti. Nes vil­kų jau­nik­liai dar per ma­ži, ir tai ro­do, kad vil­kų šei­mų skai­čius mū­sų ša­ly­je yra aiš­kiai per di­de­lis.</p> <p>Šei­mos iki pas­ku­ti­nio ato­dū­sio gi­na sa­vo me­džiok­lės plo­tus, juo­lab kad rei­kia iš­mai­tin­ti jau­ną­ją kar­tą. Da­bar po ša­lį blaš­ko­si ant­ra­me­čiai vil­kai ir vil­kai vie­ni­šiai, ku­rie iš es­mės ne­tu­ri sa­vo me­džiok­lės plo­tų ir pri­vers­ti me­džio­ti prie žmo­nių.</p> <p>Tai­gi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­to­mas 120 vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas yra aiš­kiai per ma­žas, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir „Bal­ti­jos vil­ko“ vei­kė­jai at­si­kvo­šės tik ta­da, kai su­in­ten­sy­vės žmo­nių už­puo­li­mai, pir­muo­sius at­ve­jus jau tu­ri­me.</p> <h3>Jau­nik­liams – pa­vo­jin­giau­sios iš­gy­ve­ni­mo die­nos</h3> <p>Bir­že­lio pir­mo­sios sa­vai­tės – tai pir­mo skry­džio die­nos. Vabz­džia­le­sių paukš­čių jau­nik­liai mo­ko­si skrai­dy­ti, tai tas pats kaip pir­mi vai­ko žings­niai. Pa­vyks­ta ne iš kar­to, ten­ka kris­ti, su­si­muš­ti, at­si­muš­ti į kliū­tį, pa­klys­ti ir, jei pa­vyks, iš­gy­ven­ti.</p> <p>Tai lai­ko­tar­pis, kai paukš­čių jau­nik­lius leng­vai pa­si­gau­na ir su­švei­čia vaikš­čio­jan­tys ir skrai­dan­tys plėš­rū­nai. Nie­ko nau­jo, taip bu­vo ir bus tūks­tan­čius me­tų.</p> <p>Šį mė­ne­sį pra­si­de­da žo­lės šie­na­vi­mas, at­ro­do, nie­ko blo­go, ta­čiau ne­su­ti­kau nė vie­no ūki­nin­ko, ku­ris ką nors ži­no­tų ar tai­ky­tų ap­sau­gos prie­mo­nes prieš stir­niu­kų, el­niu­kų ir kiš­ku­čių žu­dy­mą. Iš es­mės tai stir­niu­kų ir el­niu­kų šie­na­vi­mo mė­nuo.</p> <p>Vis­kas la­bai pa­pras­ta, miš­kuo­se di­dė­jant plėš­rū­nų (vil­kų ir lū­šių) skai­čiui, stir­nos glau­džia­si ar­čiau žmo­gaus, tai­gi jau­nik­liai gim­do­mi pie­vo­se ne­to­li so­dy­bų, čia juos ir pa­si­tin­ka ašt­rus dal­gio kir­tis. Dau­ge­lis jų jau ga­lė­tų pa­bėg­ti, bet jie klus­nūs vai­kai, ma­ma pa­li­ko, va­di­na­si, taip tu­ri bū­ti.</p> <p>Ne­ma­ža pro­ble­ma yra ir ta, kad miš­ki­nin­kai miš­ku už­so­di­no be­veik vi­sas miš­kų pie­ve­les ir šiaip erd­ves, taip pa­di­din­da­mi ša­lies miš­kin­gu­mą, ta­čiau su­ma­žin­da­mi bio­į­vai­ro­vę ir mi­ty­bi­nę ba­zę dau­ge­liui gy­vū­nų ir paukš­čių, o kar­tu ir jau­nik­lių au­gi­ni­mo vie­tas.</p> <p>In­ter­ne­ti­nė erd­vė mir­ga nuo rąs­tų stir­niu­kų nuo­trau­kų, glos­to­me, ne­šio­ja­me, da­ro­mės pui­kias nuo­trau­kas, vi­sai ne­pa­gal­vo­da­mi, ko­kią ža­lą ga­li­me pa­da­ry­ti.</p> <p>Tuo me­tu stir­nos iš kaž­kur ste­bi jus, mal­dau­da­mos pa­lik­ti jų vai­kus ra­my­bė­je, pul­ti jū­sų ne­drįs­ta. Aiš­ku si­tu­a­ci­ja bū­tų ki­ta, jei­gu jūs ban­dy­tu­mė­te pa­glos­ty­ti šer­niu­ką, brie­džiu­ką ar meš­kiu­ką, ta­da su­pras­tu­mė­te, kad tu­ri­te dar ne­pa­žin­tų su­ge­bė­ji­mų lai­pio­ti po me­džius ir stul­pus ar ga­li­te at­sto­vau­ti Lie­tu­vai bet ku­rio­je olim­pia­do­je 100 met­rų bė­gi­mo rung­ty­je.</p> <h3>Bar­su­kas – tik­ras val­džios vy­ras</h3> <p>Šį mė­ne­sį no­rė­čiau pri­sta­ty­ti mū­sų šva­ruo­lį, in­te­li­gen­tą bar­su­ką. Jis pri­ski­ria­mas kiau­nių šei­mai, nors nei pa­gal fi­gū­rą, nei pa­gal su­ge­bė­ji­mus vi­sai į kiau­nę ne­pa­na­šus. Vi­sa­da jį sma­gu ma­ty­ti, vi­sa­da su­si­mąs­tęs, rim­tas, kaip tik­ras val­džios vy­ras, be to, tu­rin­tis pui­kų ape­ti­tą.</p> <p>Gy­ve­na ur­vuo­se, žie­mą mie­ga, pa­va­sa­rį ga­li sver­ti 8, o ru­de­nį – 20 kg. Pa­pras­tai su­si­lau­kia iki ke­tu­rių jau­nik­lių. Įdo­mu tai, kad kar­tais, jei su­tin­ka cha­rak­te­riai, su­da­ro po­ras vi­sam gy­ve­ni­mui. Po­ruo­tis ga­li be­veik kaip žmo­nės, nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens, ta­čiau jau­nik­liai vi­sa­da gims­ta ko­vo–ba­lan­džio mė­ne­siais, nes emb­rio­no vys­ty­mui­si bū­din­gas la­ten­ti­nis pe­ri­odas.</p> <p>Mėgs­ta ra­mius prie­smė­lio kal­ne­lius miš­kuo­se, krū­my­nuo­se.</p> <p>Kar­tais bar­su­kai gy­ve­na ko­lo­ni­jo­mis, t. y. ke­lios šei­mos, tu­rin­čios gi­mi­nys­tės sai­tus, gy­ve­na ta­me pa­čia­me kal­ne­ly­je. Pa­ma­čius bar­su­ką, net tam­siau­sią nak­tį, švie­čia jo bal­ti dry­žiai per gal­vą, vi­sa­da sma­gu ma­ty­ti jį šer­nų vi­lio­ji­mo vie­to­se, at­ėjęs pa­val­gy­ti pa­pras­tai val­go at­si­gu­lęs, kad ne­var­gin­tų ko­jy­čių.</p> <p>Blo­gai ma­to, ta­čiau pui­kiai gir­di ir uo­džia, yra ūmaus cha­rak­te­rio, ne kar­tą te­ko prie val­gan­čio pri­ei­ti 5–10 met­rų at­stu­mu, nie­ka­da iš kar­to ne­puo­la bėg­ti, pra­džiai smer­kian­čiai nu­žvel­gia, po to jau bur­bė­da­mas nu­pė­di­na. Ko­jos ant­spau­das pa­na­šus į meš­kos, tik 15 kar­tų ma­žes­nis, ašt­rūs na­gai, ku­rie pa­leng­vi­na že­mės ka­si­mą, tvir­tas kai­lis ir cha­rak­te­ris.</p> <p>Vil­kas ir lū­šis – pa­grin­di­niai bar­su­ko prie­šai, nors jis prieš jau­ną vil­ką drą­siai sto­ja į ko­vą. Bar­su­kas tarp me­džio­to­jų va­di­na­mas „šu­nų žu­di­ku“. Ka­sa su­dė­tin­gas iki 3 met­rų gy­lio ke­lių aukš­tų ur­vų sis­te­mas. Bran­dūs bar­su­kai ur­ve įvi­lio­ja šu­nį į tam tik­rą at­kar­pą ir pa­pras­čiau­siai už­ka­sa, tik la­bai pa­ty­rę šu­nys su­ge­ba to iš­veng­ti.</p> <p>Bar­su­ko ur­vas iš­si­ski­ria iš ki­tų sa­vo šva­ra, čia ne­ra­si kau­lų, plunks­nų ar vi­so­kių iš­ma­tų. Ur­vas ir jo ap­lin­ka nuo­lat va­lo­mi, taip su­si­da­ro net 6–8 met­rų il­gio grio­ve­lis, ku­riuo nu­stu­mia­mi la­pai, spyg­liai.</p> <p>Bar­su­kai tu­ri sa­vo tu­a­le­tą, taip prie ur­vo apie 20 met­rų at­stu­mu vi­sa­da ra­si­te iš­ma­tų krū­ve­lę, kur sa­vo gam­ti­nius rei­ka­lus at­lie­ka vi­sa šei­ma. Jei­gu gy­ve­na ke­lios šei­mos, jos tu­ri sa­vo at­ski­rus tu­a­le­tus. Ei­da­mi į sa­vo me­džiok­lės plo­tus jie pra­mi­na net ta­ke­lius, sma­gu, bet net me­džiok­lės plo­tuo­se sten­gia­si tuš­tin­tis tik tam tik­ro­se vie­to­se.</p> <p>Bar­su­kas vi­sa­ė­dis, ta­čiau Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Me­džiok­lė­ty­ros la­bo­ra­to­ri­jos moks­li­nin­kų fil­muo­ta me­džia­ga ro­do, kad kiau­ši­nius liz­duo­se šeš­kas, kiau­nė, la­pė ar man­gu­tas su­ėda vi­sa­da, o bar­su­kas – tik bū­da­mas la­bai al­ka­nas, šiaip pra­ei­na pro ša­lį.</p> <p>Bar­su­kas yra me­džio­ja­mas, ta­čiau jo kai­lis men­ka­ver­tis, o mū­sų ša­ly­je val­gy­ti bar­su­kie­ną dar nė­ra tra­di­ci­jų, ta­čiau tai tik lai­ko klau­si­mas, nes dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių ji lai­ko­ma de­li­ka­te­su. Tik prieš nau­do­jant rei­kia pa­tik­rin­ti, ar bar­su­kas ne­ser­ga tri­chi­ne­lio­ze.</p> <p>Bar­su­ko rie­ba­lai nuo se­no var­to­ja­mi gy­dy­mo tiks­lais. Tai bio­lo­giš­kai ak­ty­vus pro­duk­tas, stip­ri­nan­tis imu­ni­te­tą. Pa­ta­ria­ma gy­dy­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų, krau­jo­ta­kos sis­te­mos, virš­ki­ni­mo trak­to ir są­na­rių li­gas, il­gai ne­gy­jan­čias žaiz­das, tu­ber­ku­lio­zę.</p> <p>Bar­su­kų po­pu­lia­ci­ja ša­ly­je pa­sto­viai di­dė­ja, šiuo me­tu jų pri­skai­čiuo­ja­ma apie 12500, Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­na 450, o Aly­taus ra­jo­no me­džio­to­jai pra­ėju­sia­me me­džiok­lės se­zo­ne su­me­džio­jo tik 16. Apie tai, kad bar­su­kas nuo se­no tu­ri po­pu­lia­ru­mą tarp žmo­nių, ga­li­ma spręs­ti apie kai­mų, gat­vių, net miš­kų pa­va­di­ni­mus: Bar­su­ko kal­nas, Bar­su­ky­nė, Bar­sūn­kie­mis ir pan. Pa­gal bal­tiš­ką­jį ka­len­do­rių Bar­su­ko me­tai bu­vo 2017-ie­ji.</p> <h3>Me­džiok­lės ak­tu­a­li­jos</h3> <p>Me­džio­to­jams vi­sa­da la­bai ak­tu­a­li me­džiok­lę reg­la­men­tuo­jan­ti įsta­ty­mi­nė ba­zė, svar­biau­sia –me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lės, ku­rias rei­kia ge­rai iš­ma­ny­ti ir jų lai­ky­tis. Gai­la, ta­čiau iki šiol nie­kaip ne­vyks­ta nor­ma­lus ben­dra­vi­mas tarp me­džio­to­jus vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bei Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Mes vi­siš­kai skir­tin­gai su­pran­ta­me vi­suo­me­nės ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­me­nį val­dant vals­ty­bę.</p> <p>Šiuo me­tu dirb­ti mi­nė­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se la­bai pa­pras­ta, rei­kia at­min­ti­nai ži­no­ti ke­le­tą fra­zių: ne­ži­nau, ne­ko­men­tuo­siu, ma­no veiks­mus ga­li­te ap­skųs­ti Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai ar teis­mui. Šių me­tų ge­gu­žės 22 die­ną vy­ko Me­džiok­lės tvar­ky­mo kon­sul­ta­ci­nės ta­ry­bos po­sė­dis nuo­to­li­niu bū­du, kur iš nau­jo vėl bu­vo svars­to­mos Me­džiok­lės tai­syk­lės. Sma­gu, nes vi­sos me­džio­to­jus vie­ni­jan­čios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos lai­kė­si ben­dros po­zi­ci­jos vi­sais me­džiok­lės klau­si­mais, ta­čiau ko­kios jos bus, aš ge­riau ne­ko­men­tuo­siu.</p> <p>Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas, vie­nin­te­lė val­džios ins­ti­tu­ci­ja ša­ly­je, ku­ri Me­džiok­lės įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka or­ga­ni­zuo­ja sto­jan­čių­jų į me­džio­to­jus eg­za­mi­nus, ta­čiau iki šiol jų ne­pa­skel­bė, nors eg­za­mi­no lau­kia ke­li šim­tai stu­den­tų. Kaip iki šiol nė­ra ir eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos, o Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas at­si­sa­kė tai pa­da­ry­ti. Ge­ra žu­ve­lio­kus drums­ta­me van­de­ny­je gau­dy­ti, ta­čiau to­kia­me van­de­ny­je rim­tos žu­vys ne­gy­ve­na.</p> <p>Nau­jie­na tai, kad stai­ga nu­sta­ty­tas mo­kes­tis vals­ty­bei už sto­ji­mo į me­džio­to­jų gre­tas eg­za­mi­ną: te­ori­jos – 64 Eur, šau­dy­mo – 39 Eur. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius sa­vo 2020 me­tų bir­že­lio 11 die­nos įsa­ky­mu Nr. B1-380, sie­kiant nu­sta­ty­ti AKM su­me­džio­tiems šer­nams, su­pap­ras­ti­no mė­gi­nių pa­ė­mi­mo tvar­ką, da­bar iš su­me­džio­tų šer­nų rei­kės im­ti tik krau­jo mė­gi­nius, mė­gi­nių pa­ė­mi­mas dėl tri­chi­ne­lio­zės – ne­pa­si­kei­tė.</p> <p>Nei plau­ko, nei tau­ko.</p> <p> </p> <p class="text-align-right"><strong>Rai­mon­das Ri­ba­čiaus­kas</strong></p> <p class="text-align-right">Vyr. me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/400px-Dachspfote_vorn.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1568-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/400px-Dachspfote_vorn.jpg" width="1701" height="957" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/800px-Steinhagen_-_Brockhagen_Dachsbau.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1568-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/800px-Steinhagen_-_Brockhagen_Dachsbau.jpg" width="1701" height="957" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSC07790.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1568-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSC07790.jpg" width="1701" height="957" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/images.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1568-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/images.jpg" width="1701" height="957" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-06/DSC07793.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1568-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-06/DSC07793.jpg" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1568&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="VgXdwFsEMLHoYvpX_VSZjvZo2YdcCW_lB8iCKP8czXQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Jun 2020 12:01:46 +0000 vyrredaktorius 1568 at https://www.alytausnaujienos.lt Žaidimų automatai – populiariausi faktai, kuriuos turėtumėte žinoti https://www.alytausnaujienos.lt/zaidimu-automatai-populiariausi-faktai-kuriuos-turetumete-zinoti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13427" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13427) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/losimo.jpg?itok=E1nXd2cO" width="344" height="287" alt="Tai yra tik keli faktai iš daugelio, kurie atskleidžia galbūt tai, ko anksčiau nežinojote apie lošimų automatus." title="Tai yra tik keli faktai iš daugelio, kurie atskleidžia galbūt tai, ko anksčiau nežinojote apie lošimų automatus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a href="http://casinoguru.lt/slots-kazino-losimo-automatai-internetu/">Žaidimų automatai</a> yra svarbiausias dalykas internetiniuose ir realiuose kazino. Juos galite pamatyti visur ir visokių. Tiesa, kad įvairūs lošimų automatai ir jų žaidimai yra spalvingi, turintys daug garsinių efektų ir pritraukiantys dėmesį, jaudinantys, ryškūs. Tik devintojo dešimtmečio pabaigoje, lošimo automatai įgijo didelį populiarumą ir žmonės pradėjo jais žaisti. Taip pat, daugelis žino, kaip veikia lošimo automatai - juos valdo atsitiktinių skaičių generatorius. Viskas, ką reikia padaryti žaidėjui, tai yra užstatyti tam tikrą pinigų sumą ir nuolat spausti mygtuką. Kai kurie lošimo automatai net turi automatini sukimo mygtuką. Jei jūsų simboliai sutampa - laimėjote.</p> <p>Tačiau, yra daugybė faktų, kuriuos galbūt ne kiekvienas lošėjas žino apie lošimo automatus.</p> <h2>Dauguma lošimo automatų atsiperka daugiau nei 90%.</h2> <p>Ar kadanors susimąstėte, kodėl įvairiuose kazino galima rasti daugybę lošimų automatų? Tai ne tik dėl to, kad jie sudaro puikią lošimo atmosferą, bet taip yra ir dėl to, kad lošimo automatai kazino neša didžiulį pelną. Asmenys, užsukę į bet kurį kazino, daugiausiai praleidžia laiko prie lošimų automatų. Statymai nebūna labai dideli, tačiau, kiekvienas asmuo, turintis priklausomybę nuo lošimų, nori išlošti vis daugiau. To pasekoje, stato vis dažniau ir daugiau. Taip lošimo automatai atneša daugiau nei 90% pelno.</p> <p> </p> <h2>Lošimo automatai neseka didžiausių laimėjimų.</h2> <p>Daugelis žmonių mano, kad yra “sėkmingi ir nesėkmingi” lošimų automatai. Ši nuomonė yra susidariusi todėl, kad žmonės mano, jog lošimų automatai seka didžiuosius laimėjimus. Na, teks nusivilti, kadangi automatai “neturi atminties” ir neseka, kiek didžiųjų laimėjimų yra buvę. Dėl atsitiktinių skaičiaus generatoriaus, lošimų automatų laimėjimai yra visiškai atsitiktiniai.</p> <p> </p> <h2>Lošimų automatų laimėjimai gali būti didžiuliai</h2> <p>Dauguma lošimų automatų turi itin didelius laimėjimus, panašius į loteriją. Nuo pat kazino atsiradimo mūsų pasaulyje, lošimo automatai padarė didžiulę revoliuciją. Net, jeigu asmuo stato menką pinigų sumą, yra labai mažas šansas, kad jis gali išlošti kelis ar net keliasdešimt kartų daugiau. Tačiau, verta prisiminti, kad tas šansas yra tikrai labai mažas.</p> <p> </p> <h2>Internetiniai lošimų automatai veikia lygiai taip pat, kaip realiuose kazino.</h2> <p>Nors realiuose kazino lošimų automatai ir atrodo bei skamba kitaip, tačiau, tiesa yra ta, kad jie visiškai niekuo nesiskiria nuo internetinių lošimų automatų. Tiek realūs lošimų automatai, tiek internetiniai naudoja tą patį atsitiktinių skaičių generatorių, kuris pateikia vis skirtingus rezultatus su kiekvienu sukimu. Tai leidžia užtikrinti saugumą naudojantis kazino internete ir neleidžia internetiniams apgavikams sukčiauti įvairiais būdais. Taigi, to pasekoje, internetiniai lošimų automatai yra visiškai vienodi kaip ir realiuose kazino. Vienintelis skirtumas, kuris skiria internetinius lošimų automatus nuo realiųjų yra išvaizda. Kuomet realieji lošimų automatai yra itin suinteresuoti vaizdais ir garsais, internetinių automatų tikslas - statymai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1432&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n7uAoIk7J-XwR5CVutqnlkqRxm7jX_OEFSsQBd194cU"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 04 May 2020 11:40:51 +0000 vyrredaktorius 1432 at https://www.alytausnaujienos.lt Vi­tas Su­je­ta: „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sias spor­to vi­ru­sas yra pa­vyz­dys” https://www.alytausnaujienos.lt/vi-tas-su-je-ta-esu-isi-ti-ki-nes-kad-ge-riau-sias-spor-vi-ru-sas-yra-pa-vyz-dys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13388" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13388) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/apkirpta_1.JPG?itok=eNgD7cvB" width="344" height="287" alt="Vitas Sujeta" title="„Ma­no tiks­las – ne spor­ti­nin­kus ruoš­ti, o kad vai­kai aug­tų svei­kes­ni, gau­tų tei­gia­mų emo­ci­jų. Tre­ni­ruo­čių me­tu jų gal­vos pail­si nuo moks­lų, stip­rė­ja kau­lai, rau­me­nys. O kur dar gra­ži lai­ky­se­na, virš­svo­rio nu­me­ti­mas“ – teigia treneris Vitas Sujeta. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Jū­sų svei­kos gy­ven­se­nos spor­to erd­vių kai­my­nys­tė­je vei­kia vai­kų die­nos cen­tras „Ga­li“. Jo so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Gre­ta ir Lai­ma la­bai džiau­gia­si nuo­la­ti­ne Jū­sų pa­gal­ba. Dė­ka Jū­sų cen­trą lan­kan­tys vai­kai links­ta į spor­tą, ju­dė­ji­mą, mo­ko­si ge­ru­mo. Ne­at­ly­gin­ti­nai ve­da­te jiems už­si­ė­mi­mus, pa­dė­jo­te iš­kel­ti in­ki­lus paukš­čiams, pa­so­din­ti me­de­lių, at­lik­ti ki­tų dar­bų. Jūs vai­kams, ku­rie ne­tu­ri sa­vo tė­čio ge­ro pa­vyz­džio, jį pa­ro­do­te. Gra­žiais žo­džiais at­si­lie­pia ir mi­ros­la­viš­kiai, jiems taip pat esa­te pa­do­va­no­jęs ne­ma­žai sa­vo lai­ko, or­ga­ni­za­vęs ir da­ly­va­vęs de­šim­ty­se ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo pa­mo­kų, spor­to ren­gi­nių. Vsuo­met su­ran­da­te lai­ko toms ben­druo­me­nėms, ku­rios kaž­ką da­ro vai­kų la­bui. Ant pi­ni­gų mai­šo sė­din­tis funk­cio­nie­rius Jus tik­riau­siai keis­tuo­liu pa­va­din­tų. Ko­dėl tą da­ro­te ne­pra­šy­da­mas at­ly­gio?</strong></p> <p>– Gra­žiai čia apie ma­ne pa­kal­bė­jo­te, jau pra­de­du ries­ti no­sį, ge­rai, kad skai­ty­to­jai ne­ma­tys. Dirb­da­mas Mi­ros­la­ve tu­rė­jau su­draus­min­ti pa­tį „ak­ty­viau­sią“ mo­ki­nį, bet aš jam vie­to­je nuo­bau­dos pa­siū­liau suor­ga­ni­zuo­ti te­ni­so tur­ny­rą ir jam tai pui­kiai pa­vy­ko. Ta­da su­pra­tau, kad blo­gų vai­kų nė­ra, tik rei­kia juos tin­ka­mai nu­kreip­ti. Ačiū šiam mo­ki­niui už pa­mo­ką.</p> <p>Pra­dė­jęs tre­ne­rio kar­je­rą Aly­tu­je, su­si­pa­ži­nau su vai­kų die­nos cen­tro „Ga­li“ dar­buo­to­jo­mis Gre­ta ir Lai­ma. Jau tre­ji me­tai, kai mes ne tik kar­tu spor­tuo­ja­me, bet ir po­il­siau­ja­me, mo­ko­mės my­lė­ti gam­tą, ge­riau pa­žin­ti sa­ve. Ne­at­si­tik­ti­nai ta­me pa­čia­me pa­sta­te at­si­da­rė spor­to erd­vė „ARIS“. Sma­gu, kai sa­lė­je kar­tu su vai­kais spor­tuo­ja ir Gre­ta su Lai­mu­te, sa­vo pa­vyz­džiu už­de­ga, mo­ty­vuo­ja vai­kus. O tur­tin­gi žmo­nės, ku­rie pri­si­de­da prie mū­sų ren­gi­nių, tai da­ro ne dėl re­kla­mos ir ne­no­ri vie­šin­tis, to­dėl daž­nai iš­lie­ka ne­pa­ste­bė­ti.</p> <p>Ko­dėl aš tai da­rau ne­pra­šy­da­mas at­ly­gio? Pa­žiū­rė­ki­te į vai­kų akis po ren­gi­nio, var­žy­bų ar tre­ni­ruo­tės, jie bū­na pa­var­gę, su­ši­lę, bet kiek aky­se džiaugs­mo ir ener­gi­jos, tai di­džiau­sias at­ly­gis už ta­vo pa­stan­gas.</p> <p><strong>– Su jau­ni­mu ar vy­res­niais žmo­nė­mis leng­viau dirb­ti?</strong></p> <p>– Spor­tas – tai dau­giau su­au­gu­siems, vai­kams la­biau tik­tų fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.</p> <p>Ma­no tiks­las – ne spor­ti­nin­kus ruoš­ti, o kad vai­kai aug­tų svei­kes­ni, gau­tų tei­gia­mų emo­ci­jų. Tre­ni­ruo­čių me­tu jų gal­vos pail­si nuo moks­lų, stip­rė­ja kau­lai, rau­me­nys. O kur dar gra­ži lai­ky­se­na, virš­svo­rio nu­me­ti­mas. Sma­gu dirb­ti ir su vai­kais, ir su su­au­gu­siais, tik po tre­ni­ruo­tės su vai­kais la­biau pa­vargs­ti, nes daž­nai juos rei­kia pri­lai­ky­ti.</p> <p><strong>– Bi­čiu­lių esa­te va­di­na­mas ge­ros nuo­tai­kos, po­zi­ty­vių emo­ci­jų, pa­pras­tu­mo, as­me­ni­nio ak­ty­vu­mo pa­vyz­džiu. Pats la­bai daug spor­tuo­ja­te. Mėgs­ta­te vals­ty­bi­nes ir ki­tas svar­bias šven­tes pa­mi­nė­ti ypa­tin­gai. Plau­kia­te, nar­do­te, bė­ga­te, šau­do­te... tur­būt leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko­kių spor­to ša­kų ne­sa­te iš­ban­dęs?</strong></p> <p>– Čia aš ne­kal­tas, čia ap­lin­ka kal­ta, drau­gai iš­ve­da iš ke­lio, jie vis kvie­čia pa­ju­dė­ti. O jei rim­tai tai vi­sa­da sten­giuo­si pa­lai­ky­ti ir da­ly­vau­ti ma­si­niuo­se spor­to ren­gi­niuo­se. Juk ten su­si­ren­ka ben­dra­min­čiai.</p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad, ne­pa­ži­nęs sa­vęs, ne­pa­žin­si ir gre­ta esan­čio. Kiek šia­me tei­gi­ny­je tie­sos? Kaip pa­žin­ti sa­ve?</strong></p> <p>– Aš va­do­vau­juo­si šia tai­syk­le: „Ap­sup­ki­te sa­ve tais žmo­nė­mis, ko­kiais no­rė­tu­mė­te bū­ti pa­tys, bū­ki­te su tais žmo­nė­mis, ku­rie įkve­pia, ku­rie ga­li bū­ti pa­vyz­dys, ir kuo jų dau­giau, tuo ge­riau“</p> <p>Apie dva­si­nį sa­vęs pa­ži­ni­mą ne­kal­bė­siu, čia at­ski­ra te­ma. Bet, kal­bant apie kū­ną, tai žmo­gus po pir­mos tre­ni­ruo­tės pra­de­da jį pa­žin­ti. Tai su­ži­nau iš jų ži­nu­čių: „Tre­ne­ri, aš ra­dau ir jau­čiu ko­jų rau­me­nis, tre­ne­ri, pa­si­ro­do aš pil­ve tu­riu rau­me­nų“. Gal juo­kin­ga, bet tai ir yra pa­žin­tis su sa­vi­mi.</p> <p>Prieš tris me­tus į vai­kų gru­pę at­ėjo virš­svo­rio tu­rin­tis Lu­kas. Ma­ty­da­vau, kaip jam sun­ku su ki­tais ju­dė­ti, ne vi­sus pra­ti­mus pa­vyk­da­vo at­lik­ti. Bet jis ne­pa­si­da­vė. Ne­pra­leis­da­vo nei vie­nos tre­ni­ruo­tės, kar­tu vyk­da­vo į ma­si­nes tre­ni­ruo­tes Vil­niu­je, į ren­gi­nius. Kar­tu su juo pra­dė­jo spor­tuo­ti ir ma­ma, bro­lis. Su­stip­rė­jęs ir įga­vęs pa­si­ti­kė­ji­mo, pra­dė­jo lan­ky­ti bok­so tre­ni­ruo­tes pas Ra­fa­e­lį Pa­ša­je­vą. Šiuo me­tu Lu­kas yra at­si­kra­tęs 50 kg. Tai pui­kus pa­vyz­dys tiems, ku­rie ma­no, kad tai ne­įma­no­ma.</p> <p><strong>– Ko­kį klau­si­mą daž­niau­siai iš­girs­ta­te iš pra­de­dan­čio­jo spor­tuo­ti, rū­pin­tis svei­ka gy­ven­se­na? Tur­būt, ar grei­tai ga­lė­siu gė­rė­tis re­zul­ta­tu? Ko­kia yra svei­ko ir gra­žaus žmo­gaus for­mu­lė?</strong></p> <p>– Klau­si­mų ky­la įvai­rių, ta­čiau dau­gu­ma ži­no, kad ma­no ver­ty­bė yra ne rau­me­nų ma­sės au­gi­ni­mas. Juk mū­sų svei­ka­tai rau­mens ap­im­ties ne­rei­kia. Rau­muo tu­ri bū­ti pa­jė­gus at­lik­ti dar­bą, tas už­duo­tis, ku­rios rei­ka­lin­gos kas­dien. Su­tin­ku, kad nuo­trau­kos ant žur­na­lų vir­še­lių yra mo­ty­vuo­jan­čios, ta­čiau ar tai svei­ki kū­nai? Esu da­ly­va­vęs ne vie­na­me kū­no te­sta­vi­mo se­mi­na­re ir įsi­ti­ki­nau, kad pil­vo pre­sas, at­ro­dan­tis kaip skal­bi­mo len­ta, nė­ra svei­ko kū­no po­žy­mis.</p> <p>Esu įsi­ti­ki­nęs, kad svei­ka­tin­gu­mas – tai ne kaip aš at­ro­dau o kaip aš jau­čiuo­si. Ir tu­ri­me tre­ni­ruo­ti ne rau­me­nis o ju­de­sius. Tai ne­reiš­kia, kad mes ne­dir­ba­me su svar­me­ni­mis, bet tiks­lai ki­to­kie.</p> <p>O svei­ko ir gra­žaus žmo­gaus for­mu­lė bū­tų: mi­ty­ba, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir po­il­sis.</p> <p><strong>– Ar ga­li­te pa­dė­ti iš­spręs­ti ir spe­ci­fi­nes svei­ka­tos pro­ble­mas?</strong></p> <p>– Daž­niau­siai žmo­nės skun­džia­si nu­ga­ros skaus­mai. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys – ydin­ga lai­ky­se­na, rau­me­nų dis­ba­lan­sas ir tarps­lanks­te­li­nių dis­kų iš­var­žos. Ap­ši­li­mo me­tu da­ro­me spe­cia­lius pra­ti­mus, su­stip­ri­nan­čius rau­me­nų gru­pes, at­sa­kin­gas už lai­ky­se­ną.</p> <p>Prieš ket­ve­rius me­tus pats tu­rė­jau di­de­lių pro­ble­mų su nu­ga­ra. Pra­dė­jau ry­tais da­ry­ti pi­la­te­so pra­ti­mus, skai­čiau li­te­ra­tū­rą, va­ži­nė­jau į se­mi­na­rus. Da­bar ga­liu drą­siai mė­ty­ti anū­ką į vir­šų, ne­jaus­da­mas jo­kio nu­ga­ros skaus­mo.</p> <p>Ma­no pa­ta­ri­mas pra­de­dan­tiems spor­tuo­ti – ne­pul­ti iš­kart prie „me­ta­lų“, su­stip­rin­ki­te gi­liuo­sius rau­me­nis, ku­rių pa­skir­tis lai­ky­ti stu­bu­rą. Stip­rūs iš­ori­niai rau­me­nys su­tei­kia kū­nui gro­žį, o gi­lie­ji rau­me­nys pa­si­rū­pi­na svei­ka­ta.</p> <p><strong>– Bet tur­būt ne spor­tu, o stik­li­ne van­dens pra­si­de­da Jū­sų ry­tas? Kaip yra svar­bu spor­tuo­jan­čiam van­duo, mais­tas?</strong></p> <p>– Prieš tre­jus me­tus tu­rė­jau iš­šū­kį mė­ne­sį lai­ko, vos pa­bu­dęs, iš­ger­ti dvi stik­li­nes van­dens. Džiau­giuo­si, iš­šū­kis dar tę­sia­si. Troš­ku­lys yra pa­vė­luo­tas sig­na­las, tai blo­gai, nes pra­de­da tirš­tė­ti krau­jas ir šir­džiai daug sun­kiau jį pum­puo­ti. No­rint to iš­veng­ti, rei­kia vi­są die­ną po tru­pu­tį gurkš­no­ti van­de­nį. Ir tre­ni­ruo­tės me­tu ga­li­ma ger­ti, tik ne­di­de­liais gurkš­ne­liais.</p> <p>Mais­to te­ma – la­bai pla­ti. Trum­pai ga­liu at­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas esa­me skir­tin­gi, to­dėl ne­si­vai­ky­ki­me mi­ty­bos pla­nų in­ter­ne­te, kas ti­ko vie­nam – ne­bū­ti­nai tiks ir ki­tam. Mi­ty­bos pla­ną tu­ri su­da­ry­ti mi­ty­bos spe­cia­lis­tas as­me­niš­kai.</p> <p>Dau­gu­mai gir­dė­ta mal­de­lė: „Pra­dė­siu spor­tuo­ti nuo ki­to mė­ne­sio, nau­jų me­tų ar sa­vai­tes pra­džios.“ Ir ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kuo tai baig­sis. Jū­sų pa­ta­ri­mas sto­ko­jan­tiems mo­ty­va­ci­jos.</p> <p>Pir­miau­siai rei­kia ras­ti vie­tą, kur spor­tuo­ti. Be­veik vi­suo­se klu­buo­se yra ne­mo­ka­mos tre­ni­ruo­tės, rei­kia iš­ban­dy­ti, nes cho­le­ri­kui ne­tiks pi­la­te­sas o me­lan­cho­li­kas ne­iš­bus in­ten­sy­vio­je tre­ni­ruo­tė­je. Su­tin­ku, kad no­ras lan­ky­tis sa­lė­je iš­blės­ta per ke­lias sa­vai­tes. Kad to ne­bū­tų, žmo­gui rei­kia mo­ty­va­ci­jos, tai yra už­si­ra­šy­ti tiks­lą ir ieš­ko­ti ke­lio, kaip jį pa­siek­ti. Tu­ri sau at­sa­ky­ti, ką kon­kre­čiai no­ri pa­siek­ti, per kiek lai­ko, ko­kia to tiks­lo ver­tė svei­ka­tai. Jei tai per­skai­ty­si­te kiek­vie­ną ry­tą, no­ras ju­dė­ti tik­rai ne­dings.</p> <p><strong>– Kiek svei­ka­ti­ni­mo tre­ni­ruo­tė­se, ap­skri­tai spor­te svar­bus ben­dra­vi­mas?</strong></p> <p>– Ben­dra­vi­mas tik­rai už­ima svar­bią vie­tą. Su ben­druo­me­ne kar­tu ne tik spor­tuo­ja­me, bet ir pra­mo­gau­ja­me. Mėgs­ta­me kar­tu ir į pir­tį nu­vyk­ti, ap­lan­ky­ti pi­lia­kal­nius, pa­žais­ti bou­lin­gą ar po tre­ni­ruo­tės iš­ger­ti ar­ba­tos. Pri­si­jun­gia­me prie spor­ti­nių ren­gi­nių mies­te, su svei­kuo­liais len­da­me į le­di­nį van­de­nį, da­ly­vau­ja­me bė­gi­muo­se. Nors kar­tais per di­de­lis ben­dra­vi­mas truk­do ves­ti tre­ni­ruo­tes.</p> <p><strong>– Ar spor­tas gam­to­je yra pra­na­šes­nis už spor­tą sa­lė­je?</strong></p> <p>– Gry­na­me ore žmo­nės jau­čia­si gy­vy­bin­ges­ni, ener­gin­ges­ni, esant vė­ses­niam orui su­de­gi­na­ma dau­giau ka­lo­ri­jų, nes rei­kia šil­dy­ti kū­ną. Lau­ke ga­li­ma ir su šei­ma pa­ju­dė­ti. Tik rei­kia pa­si­rink­ti, kur ma­žes­nis oro už­terš­tu­mas. Lau­ke stip­ri­na­me imu­ni­nę sis­te­mą, sau­lė duo­da mums vi­ta­mi­ną D, vė­jas grū­di­na kū­ną.</p> <p><strong>– Ko­kie žmo­nės Jus kaip tre­ne­rį for­ma­vo ir kas mo­ko da­bar?</strong></p> <p>– Prieš ket­ve­rius me­tus su­si­pa­ži­nau su svei­kos gy­ven­se­nos tre­ne­riais Ig­nu Ba­kė­ju­mi ir Ala­nu Dze­ra­no­vu. Klau­siau jų se­mi­na­rų, da­ly­vau­da­vau sto­vyk­lo­se. Džiau­giuo­si, kad abu bu­vo at­vy­kę į Aly­tų, skai­tė pa­skai­tas bei pra­ve­dė tre­ni­ruo­tes mū­sų jau­ni­mui.</p> <p>Šiais lai­kais tre­ne­rį dau­gu­ma lai­ko vi­sa­ži­niu. Jis ir die­to­lo­gas, ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, ir psi­cho­lo­gas. Taip, šios ži­nios rei­ka­lin­gos. Bet ma­no dar­bas stip­rin­ti rau­me­nis, la­vin­ti ju­de­sius, lanks­tu­mą, di­din­ti ju­de­sio am­pli­tu­dę, to­dėl aš sten­giuo­si dirb­ti ko­man­do­je.</p> <p>Pro­ble­ma su virš­svo­riu, trūks­ta ener­gi­jos – siun­čiu pas pui­kią šios sri­ties ži­no­vę To­mą Gal­ubaus­kie­nę. Pi­la­te­so pra­ti­mų ir te­ori­jos mo­kau­si pas bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rę Kris­ti­ną Zai­čen­ko­vie­nę. Tai­syk­lin­gos kū­no lai­ky­se­nos ir rau­me­nų dis­ba­lan­so pro­ble­mas pa­de­da spręs­ti spor­to me­di­ci­nos gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Lin­kus.</p> <p><strong>– Ko­kius ma­to­te sa­vo pra­smin­gos veik­los re­zul­ta­tus?</strong></p> <p>– Jei bū­čiau po­li­ti­kas sa­ky­čiau, kad svei­ka­tin­da­mas tau­tą ma­ži­nu iš­lai­das me­di­ci­nos sri­čiai, bet ma­ne grei­tai su­do­ro­tų far­ma­ci­nin­kai. Gai­la tų žmo­nių, ku­rie nu­ga­ros skaus­mus mal­ši­na te­pa­liu­kais, o ne­gy­do skaus­mo prie­žas­ties. Ko­kia ma­no veik­los pras­mė? Anks­čiau gal­vo­da­vau, kad, jei ma­no dė­ka nors vie­nas jau­nuo­lis at­si­sa­kys ža­lin­gų įpro­čių (tai lie­čia ir sė­dė­ji­mą prie kom­piu­te­rio, te­le­fo­no), pa­mils spor­tą, bū­siu daug nu­vei­kęs. Da­bar po­žiū­ris kei­čia­si, į sa­lę jau at­ei­na pa­ju­dė­ti ir šei­mos, at­si­ve­da vai­kus. Ma­nau, jiems spor­tuo­jan­tys tė­vai pui­kus pa­vyz­dys. Mū­sų ben­druo­me­nė yra di­de­lė ir vis pri­si­jun­gia nau­jų žmo­nių. Kiek­vie­nas jų, sa­vo pa­vyz­džiu pri­trau­kia ir drau­gus, pa­žįs­ta­mus, ska­ti­na juos pa­ju­dė­ti. Tai ir yra veik­los pras­mė bei re­zul­ta­tas.</p> <p><strong>– Ką Jū­sų kup­ri­nė­je vi­sa­da ras­tu­me?</strong></p> <p>– Anks­čiau ten bū­da­vo vi­sa spor­ti­nė ap­ran­ga, da­bar li­ko tik ger­tu­vė ir po­ra ba­na­nų ar obuo­lių.</p> <p><strong>– Esa­te ke­tu­rių vai­kų tė­tis ir vie­no anū­ko se­ne­lis. Už­krė­tė­te juos aist­ra ju­dė­ti?</strong></p> <p>– Taip, vi­sus už­kre­čiu. Spor­tas – kaip ir li­gos, vai­kai vis per­ser­ga, to­dėl vėl ieš­kau nau­jo spor­to vi­ru­so, ku­riam dar ne­įga­vo imu­ni­te­to. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sias spor­to vi­ru­sas yra pa­vyz­dys, nes, jei aš vai­kams liep­čiau tai da­ry­ti, o pats sto­vė­čiau, jų mo­ty­va­ci­ja grei­tai iš­sek­tų. Kai dar pri­si­jun­gia duk­ry­tė, o ant pe­čių ma­no anū­kas, ta­da tik­rai ži­nai, kad pa­si­rin­kau ge­rą ke­lią.</p> <p><strong>– Iš mū­sų po­kal­bio su­pra­tau, kad Jums tre­ne­rio dar­bas pa­tin­ka – ir ne­at­ly­gi­na­mai kar­tais dir­ba­te, ir pi­ni­gų už­ten­ka. Kaip pa­vyks­ta ne­de­juo­ti ir ne­si­skųs­ti? </strong></p> <p>– Yra te­kę ir „į mi­nu­są“ dirb­ti, bet vi­sa­da ša­lia bu­vo žmo­nės, ku­rie pa­lai­kė ir ti­kė­jo ma­ni­mi. De­juo­ti nė­ra ko ir ka­da. Dar­bo daug, rei­kia ruoš­tis tre­ni­ruo­tėms, skai­ty­ti, do­mė­tis, daž­nai vyk­ti į se­mi­na­rus. Jei ne tre­ne­rio dar­bas, tik­rai ir pats ne­spor­tuo­čiau še­šis kar­tus per sa­vai­tę.</p> <p><strong>– Ar nė­ra ki­lę min­čių pa­kil­ti kaž­kur už van­de­nų?</strong></p> <p>– Už jū­rų pats jau bu­vau. Te­ko pa­dir­bė­ti Ita­li­jos pa­plū­di­my­je, te­ko ten ir tre­ni­ruo­tes ves­ti, bet tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­lik­ti il­gam šei­mos, na­mų. Tai pat jau­čiuo­si at­sa­kin­gas ir prieš daug žmo­nių, ku­rie lan­ko ma­no tre­ni­ruo­tes. Ži­nau, aly­tiš­kiai, tik­rai ras­tų kur ju­dė­ti, ta­čiau ne­no­riu, kad per me­tus lai­ko su­si­kū­ru­si mū­sų nuo­sta­bi ben­druo­me­nė iš­ir­tų.</p> <p><strong>– Aly­tus yra pel­nęs spor­tiš­kiau­sio mies­to var­dą. Kaip ma­no­te, ar pel­ny­tai?</strong></p> <p>– Jei tau pa­tin­ka fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, jei tuo gy­ve­ni, ta­da pra­de­di ap­lin­kui pa­ste­bė­ti ben­dra­min­čius. Pa­ma­tai, kiek Aly­tu­je yra ne­for­ma­lių gru­pe­lių, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja žy­gius, bė­gi­mus, mau­dy­nes le­di­nia­me van­de­ny­je, o kiek vai­kams skirtų spor­ti­nių ren­gi­nių. Ir dau­gu­ma tai da­ro sa­va­no­riš­kai, tik iš idė­jos.</p> <p>Ma­nau, prie spor­tiš­kiau­sio mies­to var­do pri­si­dė­jo ir mies­te įkur­tos spor­to aikš­te­lės.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_064630_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_064630_0.jpg" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_070830.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_070830.png" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_070946.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_070946.png" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_071458.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-PmwgywSI2oI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_071458.jpg" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3715" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579901109"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>alius</span> - Pen, 2020-01-24 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/3715#comment-3715" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3715#comment-3715" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O Vitas, jis iš tiesų labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O Vitas, jis iš tiesų labai bendruomeniškas, turintis daug idėjų, šaunus žmogus. Kuo geriausios sėkmės jam linkiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3715" token="dV8cbJTQK_D52eed9Ex49Rd1WI6x3QJI_XEFSR1TwAw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1183&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9AXXr3BZKoHL8kf7xqzL7o0wrH5w3gnddK2pq7K1x2s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Jan 2020 07:29:09 +0000 vyrredaktorius 1183 at https://www.alytausnaujienos.lt