Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai lt Dvi pa­ras Drus­ki­nin­kai ne­su­merks akių https://www.alytausnaujienos.lt/dvi-pa-ras-drus-ki-nin-kai-ne-su-merks-akiu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13339" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13339) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/karolis-mieliauskas-keliauja%20route%2066%20keliu.jpg?itok=vovrZSxD" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis Ka­ro­lis Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pas­ku­ti­nis rug­sė­jo sa­vait­ga­lis Drus­ki­nin­kuo­se tra­di­ciš­kai yra skir­tas tik­riems tu­riz­mo gur­ma­nams. Ne­abe­jin­gie­ji Pie­tų Lie­tu­vos ku­ror­tui šie­met kvie­čia­mi nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio (rug­sė­jo 27–29 die­no­mis) ne­tra­di­ciš­kai ir tran­kiai švęs­ti Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną net ir nak­tį. </p> <p>Di­die­ji SPA cen­trai kvie­čia į nak­ti­nį pir­čių ir ba­sei­nų šėl­smą, ruo­šia šiai pro­gai iš­skir­ti­nes pro­gra­mas; ge­riau­si gri­lio ir bar­be­kiu meist­rai lau­kia nak­ti­nia­me gri­ly­je, „Snow Are­no­je“ mė­gau­tis žie­mos ma­lo­nu­mais ru­de­nį bus ga­li­ma taip pat nak­tį – su trenks­mu grįž­ta nak­ti­nis sli­di­nė­ji­mas, Drus­ki­nin­kų gi­dų gru­pė „Ar­te­lė“ or­ga­ni­zuo­ja nak­ti­nes eks­kur­si­jas. Vi­sas šven­tės die­nas veiks di­džiu­lis ama­ti­nin­kų ir tau­ti­nio ku­li­na­ri­jos pa­vel­do puo­se­lė­to­jų pre­ky­bos mies­te­lis.</p> <p>Tu­riz­mo die­nos pro­ga į Drus­ki­nin­kus at­vyks­ta vi­sas bū­rys ži­no­miau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų, ku­rie ga­lės pa­ten­kin­ti įvai­riau­sius mu­zi­ki­nius sko­nius: Sau­lius Prū­sai­tis su gru­pe, Na­ta­li­ja Bun­kė, Jus­ti­nas La­pa­tins­kas su gru­pe džiu­gins sa­vo klau­sy­to­jus, vė­liau mu­zi­kos gur­ma­nų lau­kia „Bip­lan“, „Le­mon Joy“, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos le­gen­da – Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas.</p> <p>Tu­riz­mo die­nų me­tu Drus­ki­nin­kuo­se lau­kia ne tik daug įvai­rių pra­mo­gi­nių ren­gi­nių, bet ir ne­ma­žai vie­tos bus ski­ria­ma mais­to gur­ma­nams – dvi die­nas čia vyks Lie­tu­vos gri­lio ir bar­be­kiu čem­pio­na­tas, o ku­li­na­ri­jos meist­rų pa­skru­din­tų keps­nių ga­lės pa­ra­gau­ti vi­si šven­tės da­ly­viai. </p> <p>Pla­nuo­ja­mas ir nak­ti­nis gri­lis, ku­rio me­tus bus ke­pa­mas par­še­lis, vyks de­gus­ta­ci­ja, o su­rink­tos lė­šos bus skir­tos lab­da­rai – vai­kų die­nos cen­trų veik­lai pa­rem­ti.</p> <p>Dar vie­nas iš­skir­ti­nis Tu­riz­mo die­nų ak­cen­tas – ke­liau­to­jo ap­link pa­sau­lį Ka­ro­lio Mie­liaus­ko su­ti­ki­mas „Snow Are­no­je“. </p> <p>Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis K.Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą. Ke­liau­to­jas įvai­riuo­se že­my­nuo­se su­si­ti­ki­nė­jo su iš­ei­viais iš Drus­ki­nin­kų ir kvie­tė juos at­vyk­ti į Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nes, ku­rios 2021 me­tais bus su­reng­tos Drus­ki­nin­kuo­se.</p> <p>„Mus džiu­gi­na tai, kad Drus­ki­nin­kai kas­met su­lau­kia vis dau­giau tu­ris­tų, o eko­no­mi­kos eks­per­tai kon­sta­ta­vo, jog Drus­ki­nin­kai – pa­trauk­liau­sia ke­lio­nių kryp­tis ir Lie­tu­vos, ir už­sie­nio tu­ris­tams. Esa­me dė­kin­gi mū­sų mies­tą my­lin­tiems ir į jį nuo­lat su­grįž­tan­tiems sve­čiams. Ši šven­tė – mū­sų pa­dė­ka vi­siems, ku­rie po­il­siui, pra­mo­gai, svei­ka­ti­ni­mui­si pa­si­ren­ka Drus­ki­nin­kus“, – sa­kė Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.</p> <p>Tu­riz­mo gur­ma­nai, va­rom šį sa­vait­ga­lį į Drus­ki­nin­kus!</p> <p class="text-align-right"><strong>Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=873&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CKRi1Z-g_McDMVzbe2KANK6ojHruO4BwZ692mgssCic"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Sep 2019 10:55:29 +0000 vyrredaktorius 873 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­džiok­lė ir me­džio­to­jas https://www.alytausnaujienos.lt/me-dziok-le-ir-me-dzio-jas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rai­mon­das Ri­ba­čiaus­kas, Vy­res­ny­sis me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13337" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13337) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/41fp100518b531.jpg?itok=wUenPntI" width="344" height="287" alt="briedis" title="Nors brie­džių pa­ti­nai sve­ria iki pu­sės to­nos, jie ju­da leng­vai ir grakš­čiai, tu­ri il­gas ko­jas, akuot­plau­kiai tuš­čia­vi­du­riai, pui­kiai plau­kia, ga­li net pa­ner­ti, jam nu­plauk­ti de­šim­tį ki­lo­met­rų vie­nas juo­kas. O brie­dė ne­pa­lie­ka sa­vo jau­nik­lio nuo pat gi­mi­mo ir ar­šiai jį gi­na. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Va­lio de­mo­kra­tijai</h3> <p>Skai­tau pa­sa­kas apie Pu­nios ši­lą, kur bu­vęs ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas, siek­da­mas di­dži­ą­ją da­lį Pu­nios ši­lo pa­vers­ti re­zer­va­tu, o tam pa­si­prie­ši­nus vie­tos ben­druo­me­nei, po­strin­gau­ja: „Ši­to­je is­to­ri­jo­je es­mė sly­pi me­džiok­lė­je. Čia yra to­kia veid­mai­nys­tė, aš ne­abe­jo­ju, kad es­mė yra me­džiok­lė­je. Jos plo­tų ma­žė­ji­mas 2,2 tūkst. ha yra ne­pa­ke­lia­mas skaus­mas me­džio­to­jams.“</p> <p>Svar­biau­sia, tai sa­ko­ma rim­tu vei­du. No­rė­čiau šio vy­ro pa­klaus­ti, ar jis tu­ri nors ma­žiau­sią su­pra­ti­mą apie me­džiok­lės įta­ką Lie­tu­vos vals­ty­bės for­ma­vi­mo­si pro­ce­se, ar tu­ri nors vie­no me­džio­to­jus vie­ni­jan­čio bū­re­lio ar klu­bo pro­tes­tą dėl mi­nė­to ši­lo, ar ži­no apie me­džio­to­jų įta­ką iš­ny­ku­sių rū­šių (stumb­rų, tau­rių­jų el­nių, beb­rų ir t. t.) grą­ži­ni­mui į ša­lies miš­kus, ar bū­tų to­kia di­de­lė mei­lė gam­tai, jei ne­bū­tų eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, ir ar bu­vęs mi­nist­ras šal­tą il­gą žie­mą nu­pir­ko iš sa­vo at­ly­gi­ni­mo ir iš­ve­žė nors vie­ną sau­ją grū­dų ba­dau­jan­tiems gy­vū­nams ar paukš­čiams?..</p> <p>No­riu pri­min­ti, kad re­zer­va­tuo­se drau­džia­ma bet ko­kia žmo­gaus veik­la, įskai­tant gry­ba­vi­mus, uo­ga­vi­mus, rie­šu­ta­vi­mus ir pan. Nu­žen­gė­me dar to­liau, štai so­cia­li­nia­me tin­ke „Fa­ce­bo­o­kas“ šių­me­čio rug­pjū­čio 7 die­ną gru­pė­je „Ap­gin­ki­me Lie­tu­vos miš­kus“ pi­lie­tis Vy­tau­tas Ra­da­vi­čius agi­tuo­ja dar įdo­miau, jis ra­gi­na „be gai­les­čio šau­ti į gin­kluo­tą me­džio­to­ją“.</p> <p>Vi­sos at­sa­kin­gos tar­ny­bos ty­li, lyg bur­nos bū­tų pil­nos van­dens, ma­tyt, nė­ra pi­ni­gų, o jei pa­ra­gin­tas jau­ni­mas nu­keps ko­kį vie­ną ki­tą pa­lie­gu­sį me­džio­to­ją, tai bus dar links­miau. Va­lio de­mo­kra­tijai... Lau­ki­me sker­dy­nių...</p> <p>Vis dėl­to po in­ten­sy­vių raš­tų Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai Vil­niaus mies­to tre­čia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te šių me­tų rug­sė­jo 3 die­ną pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR bau­džia­mo­jo ko­dek­so LK BK 170 str. 3 d.</p> <h3>Miš­kų gė­ry­bės</h3> <p>Žmo­nių tar­pu­sa­vio rie­te­nos ne­si­bai­gia. Ta­čiau gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu ir sten­gia­si kiek ga­li­ma il­giau at­lai­ky­ti žmo­ni­jos spau­di­mą. Ga­lų ga­le miš­kai dzū­kams do­va­no­jo ba­ra­vy­kų, rau­don­vir­šių, „le­pu­čių“ gau­są, pin­ti­nė­mis juos vil­ko­me iš Ka­les­ny­kų, Var­čios, Pu­nios, Su­dva­jų ir Ge­di­mi­no miš­kų. Dzū­kai at­si­ga­vo, da­lį par­da­vė, ki­tus ma­ri­na­vo, džio­vi­no, rau­gė, sū­dė. Va­lio, tu­rė­si­me pi­ni­gė­lių, dra­bu­žių, mais­to...</p> <p>Ste­bi­na ke­le­rius me­tus iš ei­lės gau­sus ąžuo­lų gi­lių der­lius. No­ri­si pri­min­ti, kad iš jų ga­mi­na­ma pui­ki ka­va, anks­čiau lie­tu­viai jas mal­da­vo, bu­vo ke­pa­ma duo­na, jos nau­do­tos kaip vais­tai imu­ni­te­tui stip­rin­ti, krau­ja­vi­mui stab­dy­ti, po­ten­ci­jai ge­rin­ti ir pan. Be to, žmo­nės jo­mis šer­da­vo na­mi­nius gy­vu­lius.</p> <p>Vo­ve­rės, rie­šu­ti­nės, kėkš­tai ir gel­ton­kak­lės pe­lės jas kau­pia žie­mai, da­bar val­go ir vi­si ka­no­pi­niai žvė­rys. Gi­lės šer­nams de­li­ka­te­sas, to­dėl vi­lio­ji­mui pa­pil­ti ku­ku­rū­zai pa­tie­ka­lų są­ra­še yra ant­ro­je vie­to­je.</p> <h3>Tau­rie­ji el­niai ir brie­džiai</h3> <p>Tau­rių­jų el­nių ru­ja ei­na į pa­bai­gą, rims­ta miš­kai. Pir­muo­sius tau­rių­jų el­nių bau­bi­mus gir­dė­jau rug­pjū­čio 25-ąją. Pats ru­jos pi­kas pa­pras­tai bū­na rug­sė­jo 15–20 die­no­mis. Pas­kui bau­bia kas ne­tin­gi, se­nie­ji pa­ti­nai pra­de­da grįž­ti į sa­vo mėgs­ta­mas žie­mo­ji­mo vie­tas, ge­rai be­si­mai­tin­da­mi at­gaus jė­gas ir lauks nau­jo ru­dens ir nau­jų iš­šū­kių, o jau­ni – dar ku­rį lai­ką pa­lai­dys ger­kles.</p> <p>Ta­čiau rug­sė­jis gra­žus tuo, kad kar­tu su tau­riau­siais el­niais ru­jo­ja ir brie­džiai. Daž­nai miš­kuo­se gir­di­me tam tik­rą ste­nė­ji­mą, me­džio­to­jai sa­ko „brie­džiai kos­ti“. Pa­pras­tai to­je pa­čio­je vie­to­je ne­vyks­ta brie­džių ir tau­rių­jų el­nių ru­ja. Nors ru­jos lai­ko­tar­pis be­veik tas pats, ta­čiau ski­ria­si cha­rak­te­riai, svo­riai ir pa­nos.</p> <p>Keis­ta, ta­čiau Eu­ro­po­je ra­šy­ti­niuo­se is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se, fres­ko­se ar pie­ši­niuo­se šis pui­kus ir at­kak­lus gy­vū­nas vaiz­duo­ja­mas ir ap­ra­šo­mas ga­na re­tai. Gal to­dėl, kad jo su­me­džio­ji­mas vi­sa­da bu­vo pa­pras­tes­nis už stumb­ro, meš­kos ar tau­rio­jo el­nio.</p> <p>Jis lė­tes­nis, smal­ses­nis, ne toks at­sar­gus, to­dėl leng­viau su­me­džio­ja­mas. Ir nors pa­ti­nai sve­ria iki pu­sės to­nos, ju­da leng­vai ir grakš­čiai, il­gos ko­jos, akuot­plau­kiai tuš­čia­vi­du­riai, pui­kiai plau­kia, ga­li net pa­ner­ti, jam nu­plauk­ti de­šim­tį ki­lo­met­rų vie­nas juo­kas.</p> <p>Va­sa­ros me­tu mėgs­ta šla­pius miš­kus, to­dėl daug jų gy­ve­na Žu­vin­to ir Čep­ke­lių re­zer­va­tuo­se. Tai įro­do, kad ka­no­pos pui­kiai pri­tai­ky­tos vaikš­čio­ti po pel­kes, ru­de­nį ir žie­mą ei­na į jau­nuo­ly­nus, ypač mėgs­ta spyg­liuo­čių, taip da­ro ne­ma­žą ža­lą nu­lau­py­da­mas žie­vę, nu­kram­ty­da­mas ūg­lius, jei jų ne­pa­sie­kia, pa­pras­čiau­siai nu­lau­žia.</p> <p>Tu­rė­da­mas il­gas ko­jas, pa­len­kęs gal­vą ne­pa­sie­kia že­mės, to­dėl no­rė­da­mas pa­ra­gau­ti žo­lės pri­va­lo at­si­klaup­ti. Pa­ti­nų ra­gai bū­na įvai­rių for­mų, ga­li bū­ti men­tiš­ki, ša­ko­ti ir sver­ti net 15 kg. Ra­gai au­ga į šo­nus, to­dėl jau­na­me am­žiu­je žiū­rint iš šo­no ne vi­sa­da jie ma­to­si.</p> <p>La­bai įdo­mi gal­vos struk­tū­ra, net ne­pa­su­kęs gal­vos akis ga­li nu­kreip­ti at­gal, pa­gal au­sų for­mą ga­li­ma spręs­ti apie psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną: nu­svi­ru­sios – ra­mus, su­kio­ja – klau­so­si, pri­glaus­tos iš­il­gai kak­lo – su­si­ner­vi­nęs, at­suk­tos at­gal – iš­si­gan­dęs.</p> <p>Brie­dis yra kla­jū­nas, tu­ri žie­mos, va­sa­ros ga­nyk­las. Per me­tus ap­su­ka ra­tą 20–25 tūkst. kv. km plo­te. To­dėl daž­nai Su­dva­jų ar Ne­mu­nai­čio miš­kuo­se ru­de­nį ir žie­mą ga­li­ma su­tik­ti juos at­kly­du­sius net iš Bal­ta­ru­si­jos. Brie­dė ne­pa­lie­ka sa­vo jau­nik­lio nuo pat gi­mi­mo ir ar­šiai jį gi­na.</p> <p>Tai­gi, jei­gu ge­gu­žės mė­ne­sį miš­ke link jū­sų eis smal­sus, mie­las, il­ga­ko­jis ir links­mas brie­džiu­kas, re­ko­men­duo­ju trauk­tis, nes rei­kės lip­ti į me­dį... Bū­da­mas stip­rus, brie­dis daž­nai ban­do pa­ma­ty­ti tą ob­jek­tą, ku­ris se­ka jo pėd­sa­kais, daž­nai tai bū­na jo klai­da. Ki­ti ka­no­pi­niai taip ne­si­el­gia, jie sten­gia­si pa­si­trauk­ti.</p> <p>Pa­gal me­džio­to­jų pa­teik­tus duo­me­nis, Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­na 218 brie­džių, tarp jų – 64 pa­ti­nai. Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų su­me­džio­ji­mo li­mi­tų nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja šia­me me­džiok­lės se­zo­ne lei­do su­me­džio­ti 32 brie­džius, iš ku­rių 11 pa­ti­nų.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­džio­to­jai kas­met su­me­džio­ja brie­džių pa­ti­nus, ku­rių ra­gai įver­ti­na­mi me­da­liais. Si­dab­ro me­da­liu įver­tin­tus brie­džio ra­gus 2016 me­tais su­me­džio­jo Lai­mis Si­mo­na­vi­čius, bron­zos me­da­liu – Al­gis Bal­tu­lis, 2017 me­tais bron­zos me­da­liu – Min­dau­gas Dzin­da, 2013-ai­siais bron­zos me­da­liu – Jo­nas Ge­gu­žis. Ir nors rug­sė­jis vi­sa­da skam­ba nuo brie­džių ir el­nių mei­lės dai­nų, lie­tu­viui jis aso­ci­juo­ja­si su der­liu­mi ir ra­my­be.</p> <p>Nei plau­ko, nei tau­ko.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/33271604741_45fa554d80_o.preview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/33271604741_45fa554d80_o.preview.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/Briedis%20%28lot.%20Alces%20alces%29%20-%20stambus%20elnini%C5%B3%20%28Cervidae%29%20%C5%A1eimos%20%C5%BEinduolis.%20%282%29_2.preview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/Briedis%20%28lot.%20Alces%20alces%29%20-%20stambus%20elnini%C5%B3%20%28Cervidae%29%20%C5%A1eimos%20%C5%BEinduolis.%20%282%29_2.preview.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-09/briedis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/briedis.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2605"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569228691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Komradams</span> - Pir, 2019-23-09 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/2605#comment-2605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2605#comment-2605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar komradai taip pat gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar komradai taip pat gali paleisti atgal savo laimikį kai p žvejai ? Apie bandymą sulyginti grybautojus su medžiotojais aplamai šnekėti neverta. Apgailėtinas straipsnis, bandantis pateisinti apgailėtiną pomėgį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2605" token="X44NUiLerrmg7sUn3ulDPfDn7jhf8tIz24KhXYHIgYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2603"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569215186"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vy­res­ny­sis …</span> - Pir, 2019-23-09 - 08:06</p> </li> <a href="/comment/2603#comment-2603" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2603#comment-2603" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogelis Vy­res­ny­sis me…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogelis Vy­res­ny­sis me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas turi polinkį į nekrofiliją ir didžiuojasi tuo, kad pasimėgaudamas savo MALONUMUI nužudo kitą gyvybę. Tokie paprastai labai drasūs miškuose su šautuvais. Sutikęs briedį be ginklo, pridėtų pilnas kelnes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2603" token="MykA9whipecQd8YuVp5QyTBWmnMJeaEzuHv_-8MMnmQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2597"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569063135"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Šeš, 2019-21-09 - 13:52</p> </li> <a href="/comment/2597#comment-2597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2597#comment-2597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvunu zudikams-NE!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvunu zudikams-NE!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2597" token="SBM6UIM7Q-ZAiQdICbk9aVdQO9xSZp9byZMfeXYtsho"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2595"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569055391"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Šeš, 2019-21-09 - 11:43</p> </li> <a href="/comment/2595#comment-2595" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2595#comment-2595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O man medžiotojai tai po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O man medžiotojai tai po senovei valdžios skatinama nomenklatūros puota už dyką, kuriai civilizuotame pasaulyje vietos neturėtų būti! Miškai yra visuomenės turtas ir jis priklauso ne tik medžiotojams! Pirmumas visgi ne išskirtinei kompanijai, o žalos niekam nedarantiems grybautojams ir uogautojams, kad sumažėtų kainos tose prakeiktose maximose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2595" token="qyZIhPMrr07qUsRQN2SUaNTFsgsOQihGJmSBkrWdB9k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2592"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569004210"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincius</span> - Pen, 2019-20-09 - 21:30</p> </li> <a href="/comment/2592#comment-2592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2592#comment-2592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">geriau eik žmogau bulvių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>geriau eik žmogau bulvių kasti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2592" token="43ibXd7PHZ0SDf2F7daGQXUmneeLIOUhOT9hp6Uu6Xc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=861&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RBibeEIZKFt9hPIpVrmSMr5AZ3HY95ChQnUpHRgYoNw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Sep 2019 12:23:31 +0000 vyrredaktorius 861 at https://www.alytausnaujienos.lt „Bunda rokas”: prasidėjo Alytuje, laukia ekskursija po Punios šilą, daug roko Bundoriuose ir baigiamasis akordas Rumbonyse https://www.alytausnaujienos.lt/bunda-rokas-prasidejo-alytuje-laukia-ekskursija-po-punios-sila-daug-roko-bundoriuose-ir-baigiamasis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/bnda%2019%20lt.png?itok=jq6augvh" width="344" height="287" alt="skelbimas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nemokama ekskursija po sengirę ir Punios šilą</h3> <p>Šeštadienį „Bunda rokas“ laukia Punios šile, Nemuno kilpų apjuostame Bundorių kaime. Čia jau penktus metus skambės Baltijos ir kitų šalių tikro garso muzikos grupių koncertai, taip pat vyks ir gido, istoriko Vilmanto Duderio vedama ekskursija po sengirę ir kitas istorines Punios šilo vietas, žinoma, neaplenkiant pačių Bundorių teritorijoje esančių senųjų Vytauto Didžiojo ąžuolų bei istorinių pilkapynų (kuronų), datuojamų V-XII a., 1888-1889 m. atrastų ir ištirtų archeologo Eduardo Volterio (1856-1941). Bundoriuose yra daugiau atradimų – „Bunda rokas“ čia skamba nuo 2015-ųjų, o nuo 2016-ųjų mokslininkai čia atrado ir piliakalnį. Bundorių piliakalnį registracijai pateikė archeologai Zenonas Baubonis ir Gintautas Zabiela.</p> <p>Specialistų teigimu, Nemuno kilpos įvairiais laikais buvo kaip gynybinis žiedas, mat Lietuvoje daugiau nėra vietos, kur būtų tiek piliakalnių. V. Dunderio iniciatyva ekskursijos metu aplankomas ir kiek toliau nuo Bundorių esantis partizanų bunkeris, prie kurio anksčiau yra koncertavęs Albertas Antanavičius-Šekspyras, taip pat grupė „Gedimino sapnas“.</p> <h3>5-ame „Bunda roke“ – rokas iš daugiau nei 5 šalių</h3> <p>Šeštadienio vakarą Bundoriai mėgins sutalpinti įvairiausio roko atlikėjus – kukli medinė rankų darbo scena muzikiniais namais taps grupėms iš daugiau nei 5 valstybių.</p> <p> </p> <p>5-ąjį „Bunda roką“, kuris šiemet yra skiriamas 50-metį mininčiai Alytaus rokenrolo scenai, pradės bigbytui artimiausio roko žanro puoselėtojai „Ironic modern world“, į Bundorius atsvykstantys iš Slovakijos.</p> <p> </p> <p>Baltijos roko suvažiavime Bundoriuose susirinks į „Bunda roką“ atrinktos grupės, surengsiančios debiutinius koncertus Lietuvoje – alternatyvą išpažįstantys „Do gory nogami“ iš Lenkijos, industrinio, teatrališkojo roko trupė „Electrolize“ iš Karaliaučiaus (Rusija), bliuzą ir psichodelinį roką orginaliai perteikiantis charizmatiškasis trio „So lucid electric feel“ iš Latvijos, airiškojo, keltiškojo folk-punk kapela „Vsio crazy“ iš Baltarusijos.</p> <p> </p> <h3>Lietuvos roko vėliavnešiai – grupės „Glossarium“ ir „Nojus band“</h3> <p>Lietuvos roko atstovė „Bunda roke“ šiemet – ir „Eurovizijoje“ seno gero roko neišdavusi komanda „Glossarium“, mūsų šalies roko vėliavą šią vasarą nešianti ir didžiausiame vakarų Rusijos roko festivalyje „Kaliningrad in rock“.</p> <p> </p> <p>Iš Airijos į „Bunda roką“ šiemet atskrido Alytaus garbės ambadoriumi vadinamo, Dzūkijos sostinės kultūros premijos laureato D. Milerio grupė „Nojus band“, dovanosianti paskutinį šios vasaros koncertą gimtinėje.</p> <p> </p> <p>Šeštadienio koncertų Bundoriuose pradžia – penktą popiet, įėjimas aukojant iš anksto – 5 (renginio dieną -10) Eur. Ačiū už paramą, kuri lems, ar tokia visuomeninė iniciatyva, kaip „Bunda rokas“, išlaikomas tik klausytojų, lankytojų ir kitų bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje dėka, gyvuos, unikalų Dzūkijos gamtos kampelį garsins ir toliau.</p> <p> </p> <h3>Paskutinis akordas – Rumbonių bažnytėlėje</h3> <p> Paskutinis „Bunda roko“ akordas nuskambės vienoje seniausių medinių Dzūkijos bažnytėlių. Rumbonyse  akustinį koncertą sekmadienio popietę surengs dzūkiškojo folkroko šeimyna „Kukumbalis“ iš Merkinės.</p> <p> </p> <p><strong>BUNDA ROKO pagrindinių koncertų programa rugpjūčio 17 d. Bundoriuose:</strong></p> <p><strong> 17.00</strong></p> <p><strong> IRONIC MODERN WORLD (Slovakija) </strong></p> <p><strong>18.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/342563709959499/" target="_blank">DO GORY NOGAMI</a>(Lenkija)</strong></p> <p><strong>19.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/360369961559925/" target="_blank">ВСЁ_CRAZY</a> (Baltarusija)</strong></p> <p><strong>20.00</strong></p> <p><strong>  <a href="https://youtu.be/iIK_SItjQtk" target="_blank">NOJUS BAND</a> (Airija-Lietuva) </strong></p> <p><strong>21.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/360593391303394/" target="_blank">GLOSSARIUM</a> (Lietuva) </strong></p> <p><strong>22.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/477957522994267/" target="_blank">ELECTROLIZE</a> (Rusija) </strong></p> <p><strong>23.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/461319054424034/" target="_blank">SO LUCID ELECTRIC FEEL</a> (Latvija)</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20by.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20by.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20irLT.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20irLT.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20lv.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20lv.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20ru.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20ru.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20sk.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20sk.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%20rokas%282%29%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%20rokas%282%29%281%29.jpg" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=783&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pezDhEwis2zSUPRdEy485q44e6rSAOirww9UGCTyfcA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Aug 2019 11:45:22 +0000 vyrredaktorius 783 at https://www.alytausnaujienos.lt 10 die­nų tau­rio­sios ty­los https://www.alytausnaujienos.lt/10-die-nu-tau-rio-sios-ty-los <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­li­ta Kaz­laus­kai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse.jpg?itok=TclTT9wi" width="344" height="287" alt="Mig­lė La­niaus­kai­tė" title="Mig­lė La­niaus­kai­tė: „Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, lai­kas pra­dė­ti ver­tin­ti tai, kas mus su­pa ir džiu­gi­na kiek­vie­ną die­ną.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vi­pa­sa­na – tai vie­na se­niau­sių In­di­jos me­di­ta­ci­jos tech­ni­kų. Prieš dau­giau kaip 2,5 tūkst. me­tų jos bu­vo mo­ko­ma In­di­jo­je, kaip uni­ver­sa­laus vais­to nuo vi­suo­ti­nių bė­dų. Žo­dis „Vi­pas­sa­na“ reiš­kia ma­ty­ti daik­tus to­kius, ko­kie jie yra iš tik­rų­jų.</p> <p>Vi­pa­sa­nos mo­ko­ma 10 die­nų kur­suo­se, ku­riuo­se da­ly­viai iš­moks­ta šios tech­ni­kos pa­grin­dų ir ski­ria pa­kan­ka­mai lai­ko prak­ti­kai, kad pa­tir­tų nau­din­gų re­zul­ta­tų.</p> <p> </p> <div> <h2>Me­di­ta­ci­ja, jo­ga ir sa­vęs pa­ži­ni­mas</h2> </div> <p>Nors sto­vyk­la ne­rei­ka­lau­ja tu­rė­ti me­di­ta­ci­jos pa­tir­ties, M.La­niaus­kai­tė me­di­ta­ci­ja ir jo­ga pra­dė­jo do­mė­tis prieš tre­jus me­tus.</p> <p>Tai mo­ky­mai ir prak­ti­ka, ku­rią to­bu­li­nant iš­moks­ta­ma pa­si­nė­ri­mo į ap­mąs­ty­mus ty­lo­je bei fi­zi­nių ir men­ta­li­nių pra­ti­mų, to­kių kaip asa­nos, pra­na­ja­ma ar­ba as­ke­zė.</p> <p>Mig­lė tei­gia, jog no­ras da­ly­vau­ti at­si­ra­do su­pra­tus, kad ši sto­vyk­la pa­dės ge­riau pa­žin­ti sa­vo vi­dų, pra­plės­ti są­mo­nin­gu­mą, iš­mok­ti gy­ven­ti čia ir da­bar.</p> <p>Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, kaž­kur už­stri­gę sa­vo min­ty­se daž­nai ne­įver­ti­na ir nepa­si­džiau­gia da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja, žmo­nė­mis, ku­rie juos su­pa.</p> <p>Bū­nant ty­lo­je, gal­vo­je su­ka­si daug min­čių, už­si­ė­mi­mų me­tu sto­vyk­los da­ly­viai mo­kė­si jas kon­tro­liuo­ti, su­si­pa­ži­no su nau­ja me­di­ta­ci­jos rū­ši­mi.</p> <p>Pa­si­ruo­ši­mas vi­pa­sa­nos sto­vyk­lai</p> <p>Mer­gi­na, pir­mą kar­tą da­ly­va­vu­si to­kio­je sto­vyk­lo­je, tei­gia, kad spe­cia­laus pa­si­ruo­ši­mo ne­rei­kė­jo, ka­dan­gi ne­bu­vo aiš­ku, kaip vis­kas vyks, to­dėl va­do­va­vo­si tik ke­le­tu tai­syk­lių, ku­rių tu­rė­jo lai­ky­tis pa­kuo­da­ma­si daik­tus kur­sui.</p> <p>La­ga­mi­ne tu­rė­jo bū­ti su­krau­ti kuk­lūs dra­bu­žiai, ku­rie ne­ap­nuo­gin­tų ir ne­iš­ryš­kin­tų kū­no li­ni­jų. Bu­vo bū­ti­nos hi­gie­nos prie­mo­nės be ašt­raus kva­po, ku­rios ne­at­kreip­tų dė­me­sio, ži­no­ma, ža­din­tu­vas, ku­ris pa­dė­tų kel­tis kiek­vie­ną anks­tų ry­tą, ir in­dai val­gy­ti.</p> <p>Mig­lę įspė­jo, kad kny­gos, ra­šy­mo prie­mo­nės bei at­si­vež­tas sa­vas mais­tas ne­ga­li­mas. To­dėl mer­gi­na kruopš­čiai at­rin­ko bū­ti­nus daik­tus ir iš­sku­bė­jo to­bu­lin­ti sa­vo me­di­ta­ci­jos ži­nių.</p> <h2>Ne­ti­kė­tu­mai ir pen­kios prie­sai­kos</h2> <p>„Di­džiau­sias iš­ban­dy­mas kiek­vie­nam nau­jam sto­vyk­los da­ly­viui – pro­to pa­si­prie­ši­ni­mas bū­ti at­si­ri­bo­jus nuo iš­ori­nio pa­sau­lio“, – tei­gia M.La­niaus­kai­tė.</p> <p>Iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti vis­kas la­bai pa­pras­ta, jo­kio te­le­fo­no, kny­gų ar ki­tų dė­me­sį ati­trau­kian­čių daik­tų, ta­čiau, kai yra drau­džia­ma ben­drau­ti ne tik žo­džiais, bet ir ges­tais, į gal­vą pra­de­da lįs­ti vi­so­kios min­tys. To­kias min­tis ga­li­ma va­din­ti „vi­di­niais de­mo­nais“, tai lei­džia su­pras­ti, kaip sun­ku kon­tro­liuo­ti min­tis vi­siš­ko­je ty­lo­je.</p> <p>Ne­įpras­ta Mig­lei bu­vo ir tai, kad kiek­vie­ną ry­tą rei­kė­jo pa­bus­ti 4 val., ir jį pra­dė­ti me­di­ta­ci­ja, tik vė­liau se­kė pus­ry­čiai ir pa­si­ruo­ši­mas li­ku­siai die­nai.</p> <p>Nuo pir­mos sto­vyk­los die­nos kiek­vie­nas da­ly­vis įsi­pa­rei­go­jo lai­ky­tis tam tik­rų prie­sai­kų: ne­at­im­ti gy­vy­bės nė vie­nam gy­vam su­tvė­ri­mui, ne­vog­ti, su­si­lai­ky­ti nuo bet ko­kios sek­su­a­li­nės veik­los, ne­me­luo­ti ir ne­var­to­ti jo­kių svai­ga­lų.</p> <h2>Vi­pa­sa­nos re­ži­mu – dešimt die­nų</h2> <p>Sto­vyk­lo­je da­ly­viai gy­ve­no po 3–4 kam­ba­ry­je, ki­to­se ša­ly­se įpras­tai gy­ve­na­ma  po vie­ną at­ski­ro­se ce­lė­se, to­kios są­ly­gos yra tin­ka­mes­nės su­si­kau­pi­mui. Ta­čiau Mig­lė pa­sa­ko­ja, kad drau­ge su ja kam­ba­ry­je gy­ve­nu­sios mer­gi­nos bu­vo rim­tai nu­si­tei­ku­sios, lai­kė­si tai­syk­lių bei ger­bė vie­na ki­tą, to­dėl ne­bu­vo sun­ku pri­si­tai­ky­ti prie re­ži­mo.</p> <p>Šio­se sto­vyk­lo­se vy­rai ir mo­te­rys gy­ve­na ir val­go skir­tin­go­se zo­no­se, me­di­ta­vi­mo sa­lė taip pat pa­da­ly­ta į dvi da­lis, ku­rios tu­ri at­ski­rus įė­ji­mus.</p> <p>Tech­ni­ką, ku­rios mo­kė­si Mig­lė, prak­ti­ka­vo mo­ky­to­jai iš ki­tų ša­lių, po kiek­vie­nos me­di­ta­ci­jos bu­vo skir­tas lai­kas as­me­ni­niams po­kal­biams ir klau­si­mams, su­si­ju­siems su tech­ni­ka, bei iš­ky­lan­čio­mis pro­ble­mo­mis.</p> <p>Mais­to ra­cio­ną su­da­rė kruo­pos, sėk­los, vai­siai, dar­žo­vės ir ve­ge­ta­riš­ki ska­nės­tai, to­kie kaip mor­kų py­ra­gas ar na­mi­niai kep­ti sau­sai­niai. Val­gy­da­vo du kar­tus die­no­je, va­ka­re mer­gi­na su ki­tais sto­vyk­los da­ly­viais ger­da­vo ar­ba­tą ir val­gy­da­vo vai­sius.</p> <p>Vi­so kur­so me­tu da­ly­viai ne­ga­lė­jo pa­lik­ti ap­tver­tos sto­vyk­los te­ri­to­ri­jos ar pri­im­ti lan­ky­to­jų. Te­le­fo­ną, ra­šy­mo prie­mo­nes, kny­gas ir vi­są ki­tą in­ven­to­rių, kas ga­lė­tų blaš­ky­ti dė­me­sį, rei­kė­jo ati­duo­ti iš kar­to vos tik at­vy­kus.</p> <p>Mig­lė ti­ki­na, kad lai­kas sto­vyk­lo­je lei­do ge­riau pa­žin­ti sa­ve, įgau­ti dau­giau dis­cip­li­nos me­di­ta­ci­jo­je, pra­plės­ti są­mo­nin­gu­mą, pa­leis­ti nu­si­sto­vė­ju­sias nuos­kau­das ir ne­rei­ka­lin­gus įsi­ti­ki­ni­mus. Po kur­sų at­si­ra­do dau­giau mo­ty­va­ci­jos, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir gy­ve­ni­mo ei­ga. Ži­no­ma, la­biau iš­siug­dė kan­try­bė ir mė­ga­vi­ma­sis ty­la.</p> <h2>Vi­di­nės pa­tir­tys</h2> <p>Da­ly­da­ma­si sa­vo pa­tir­ti­mi mer­gi­na pri­pa­žįs­ta, kad de­šim­ties die­nų lai­ko­tar­pis šiek tiek gąs­di­no. Di­džiau­si pri­im­ti iš­šū­kiai – vi­siš­ka ty­la ir ke­lias­de­šimt va­lan­dų me­di­ta­ci­jos. Mig­lė tei­gia, kad prieš va­žiuo­jant sun­ku įsi­vaiz­duo­ti tai, jog de­šimt die­nų ne tik ne­ga­lė­si ben­drau­ti žo­džiais, bet ir ko­mu­ni­kuo­ti vei­do iš­raiš­ka ar žen­klais.</p> <p>Kur­so da­ly­vė pa­sa­ko­ja, kad vi­pa­sa­nos sto­vyk­la pa­rei­ka­la­vo ypač daug psi­cho­lo­gi­nės stip­ry­bės. Bū­nant sto­vyk­lo­je at­si­ra­do di­des­nis ry­šys su ap­lin­ka ir sa­vi­mi. Šven­tie­ji ty­los įža­dai sto­vyk­los me­tu pa­dė­jo tap­ti jaut­res­nei ap­lin­kai – iš­girs­ti gar­sus, į ku­riuos anks­čiau ne­at­kreip­da­vo dė­me­sio, bei pa­ma­ty­ti ma­žy­tes de­ta­les gam­to­je.</p> <p>Mig­lė tei­gia, kad su sa­vo min­ti­mis te­ko ko­vo­ti ne tik ty­lo­je, bet ir me­di­ta­ci­jų me­tu. Va­lan­das trun­kan­čio­se me­di­ta­ci­jo­se, ku­rios pa­si­kar­to­da­vo 4–5 kar­tus per die­ną, į gal­vą lįs­da­vo vi­so­kios min­tys, ku­rios kiek­vie­ną da­ly­vį iš­ban­dy­da­vo tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek fi­ziš­kai.</p> <p>M.La­niaus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad šią sto­vyk­lą kar­tos. Pa­si­sem­ta nau­ja pa­tir­tis su­tei­kė be­ga­lę nau­jų po­jū­čių, ku­rie iš­mo­kė ne tik in­te­lek­tu­a­liai su­pras­ti vi­suo­ti­nes pro­ble­mas, bet jas vi­sas pa­tir­ti sa­vo kū­nu. Ji ti­ki­na, kad toks mo­ky­ma­sis yra žy­miai stip­res­nis ir tu­ri il­ges­nę iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.</p> <p>Mig­lė La­niaus­kai­tė: „Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, lai­kas pra­dė­ti ver­tin­ti tai, kas mus su­pa ir džiu­gi­na kiek­vie­ną die­ną.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/667x500-ca33a2c3-09c1-413a-bf2e-5605ad3a1a68.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/667x500-ca33a2c3-09c1-413a-bf2e-5605ad3a1a68.jpg" width="667" height="444" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/decade-3-1wpreview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/decade-3-1wpreview.jpg" width="667" height="444" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse_0.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=773&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KdI5dNmcnplODXQJfAnUFQBBZ5W1gxxKjAcxz-ibkf0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Aug 2019 11:39:13 +0000 vyrredaktorius 773 at https://www.alytausnaujienos.lt Šuns au­gi­ni­mas – at­sa­ko­my­bė ir džiaugs­mas, at­sa­kas – mei­lė ir at­si­da­vi­mas  https://www.alytausnaujienos.lt/suns-au-gi-ni-mas-sa-ko-my-be-ir-dziaugs-mas-sa-kas-mei-le-ir-si-da-vi-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_20180726_113217.jpg?itok=ZgBSu873" width="344" height="287" alt="Av­ro­ra " title="Ive­ta su Av­ro­ra (kai­rė­je) ir Ben­džiu. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pir­ma­sis šuo Ive­tos na­muo­se at­si­ra­do, kai jai bu­vo 13 me­tų. Tai bu­vo gi­mi­nai­tės pa­do­va­no­tas jau­nas šuo var­du Pu­cas. Pu­cas ne­tu­rė­jo kil­mės do­ku­men­tų, ta­čiau tai vi­sai ne­truk­dė jam tap­ti vi­sos šei­mos nu­my­lė­ti­niu. Mei­lė sa­vam au­gin­ti­niui mer­gi­ną pa­ska­ti­no ne tik pra­ver­ti įdo­maus šu­nų pa­sau­lio du­ris, bet ir įženg­ti pro jas.</p> <p>Iš­ėju­si pa­si­vaikš­čio­ti su Pu­cu, Ive­ta ne­tru­ko su­si­pa­žin­ti su ki­tais šu­nų šei­mi­nin­kais, klau­sė­si jų pa­ta­ri­mų, kaip rū­pin­tis ir dre­suo­ti my­li­mus iš­dai­gi­nin­kus. Kol kar­tą Jau­ni­mo par­ke su­si­pa­ži­no su mo­te­ri­mi, au­gi­nan­čia du mop­sų veis­lės šu­niu­kus ir su sa­vo au­gin­ti­niais da­ly­vau­da­vu­sia šu­nų pa­ro­do­se. Ji su­pa­žin­di­no Ive­tą su dre­sū­ros pa­grin­dais, vež­da­vo­si į pa­ro­das.</p> <h2>Mo­kė šu­nis ir mo­kė­si pa­ti</h2> <p>Ne­tru­kus mer­gi­na su­si­pa­ži­no su ki­ta šu­nų my­lė­to­ja, su­pa­žin­di­nu­sia su pa­ro­dos da­ly­vių – jau­nų­jų ved­lių pra­džia­moks­liu.</p> <p>„Ta­da pra­dė­jau rim­tai do­mė­tis šia veik­la. Nu­va­žia­vau į šu­nų pa­ro­dą ir da­ly­va­vau jau­nų­jų ved­lių kon­kur­se. Da­ly­va­vau la­bai en­tu­zias­tin­gai, da­bar, tu­rė­da­ma anuo­me­tę pa­tir­tį – ga­vu­si po­ra pa­mo­kų, pa­žiū­rė­ju­si fil­mu­kų in­ter­ne­te ir pa­si­skai­čiu­si fo­ru­muo­se ras­tą in­for­ma­ci­ją, da­ly­vau­ti ne­si­ryž­čiau“, – pir­muo­sius žings­nius pri­si­mi­nė I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <p>To­les­nį gy­ve­ni­mo eta­pą mer­gi­na api­bū­di­no la­ko­niš­kai – kar­tu su šu­ni­mis mo­kė­si ir ji. Pe­ri­odiš­kai nu­vyk­da­vo į jau­nų­jų ved­lių ir dre­sū­ros pa­mo­kas ki­tuo­se mies­tuo­se, ruo­šė pa­ro­doms ki­tų žmo­nių šu­nis. No­ras da­ly­vau­ti pa­ro­do­se su sa­vo au­gin­ti­niu ją pa­ska­ti­no įsi­gy­ti volf­špi­cų veis­lės ka­ly­tę Av­ro­rą. Su ja Ive­ta va­ži­nė­jo po Lie­tu­vos ir už­sie­nio pa­ro­das. „Da­bar ji ve­te­ra­nų čem­pio­nė“, – su mei­le apie au­gin­ti­nę kal­ba Ive­ta.</p> <p>Vi­si Av­ro­ros vai­kų pa­sie­ki­mai pa­ro­do­se pel­nę aukš­tus įver­ti­ni­mus ir yra ne vie­nos ša­lies čem­pio­nai.</p> <h2>Pa­si­li­ko sau</h2> <p>Taip su­si­klos­tė, kad ne­tru­kus at­si­ra­do ir tre­čias šuo. Av­ro­ros pir­mos va­dos sū­nus Ben­džis ne­iš­vy­ko į už­sie­nį, o žmo­gus, no­rė­jęs jį įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je, ne­kė­lė pa­si­ti­kė­ji­mo, tad Ive­tos šei­ma nu­spren­dė jį au­gin­ti pa­ti.</p> <p>Ben­džis mer­gi­ną džiu­gi­no pui­kiais re­zul­ta­tais – ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nu, vė­liau pel­nė ap­do­va­no­ji­mus Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ti­jos ša­lių šu­nų čem­pio­na­tuo­se, pa­te­ko į ge­riau­sių Lie­tu­vos šu­nų TOP 16.</p> <p>„Įsto­jus į Aly­taus šu­nų my­lė­to­jų klu­bą „Ca­nis“, ši ma­no veik­la dar la­biau su­ak­ty­vė­jo, pra­dė­jau  ves­ti pa­ro­di­nės dre­sū­ros pa­mo­kas. Klu­bas ren­gia pa­ro­das, iš­vy­kas šu­nų my­lė­to­jams, da­ly­vau­ja­me mies­to šven­ti­nė­je ei­se­no­je bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, kar­tais pa­tys juos or­ga­ni­zuo­ja­me. Vie­nas di­des­nių ren­gi­nių nu­ma­to­mas spa­lio 6 die­ną kar­tu su Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tru – šven­tė skir­ta pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę gy­vū­nų die­ną, į ku­rią kvie­si­me at­vyk­ti aly­tiš­kius ir su au­gin­ti­niais, ir be jų.</p> <p>Į dau­giau kaip šim­tą šu­nų my­lė­to­jų vie­ni­jan­tį klu­bą ga­li sto­ti tiek veis­li­nių, tiek be­veis­lių šu­nų au­gin­to­jai ir net ne­tu­rin­tys šu­nų aly­tiš­kiai. Klu­bo na­riais tam­pa žmo­nės, ne šu­nys, tad ja­me lau­kia­mi vi­si, tie­siog klu­bas ne­pa­lai­ko dau­gi­ni­mo veik­los“, – apie „Ca­nio“ veik­lą pa­sa­ko­ja I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <h2>Ta­po gy­ve­ni­mo bū­du</h2> <p>Pa­ro­di­nė dre­sū­ra ir da­ly­va­vi­mas pa­ro­do­se di­džiau­sias Ive­tos po­mė­gis, ta­pęs gy­ve­ni­mo bū­du. Pa­si­tai­ko lai­ko­tar­pių, kad į pa­ro­das vyks­ta ke­le­tą sa­vait­ga­lių iš ei­lės. Kar­tais su sa­vo au­gin­ti­niais, kar­tais su ki­tų žmo­nių.</p> <p>„Jei ne­su su­pla­na­vu­si ke­lio­nės į pa­ro­dą, at­ro­do, kad kaž­ko trūks­ta“, – pa­sa­ko­ja mer­gi­na.</p> <p>Ive­ta jau ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo be šu­nų. „Jie pui­kiai jau­čia vi­sas žmo­nių nuo­tai­kas. Kai liūd­na, at­ėję pri­sig­lau­džia – tu­ri ką ap­si­ka­bin­ti, jei links­ma – tu­ri su kuo džiaug­tis, jei no­ri pa­si­vaikš­čio­ti – vi­suo­met tu­ri kom­pa­nio­ną.</p> <p>Po­sa­kis, kad šuo yra ge­riau­sias žmo­gaus drau­gas, ne be rei­ka­lo at­si­ra­dęs, mes šu­niui esa­me vi­sas pa­sau­lis ir jis dėl šei­mi­nin­ko vis­ką pa­da­ry­tų. Ži­no­ma, taip yra ta­da, kai šu­niui ski­ria­me pa­kan­ka­mai dė­me­sio“, – su mei­le apie šu­nis kal­ba mer­gi­na.</p> <h2>La­biau dre­suo­ja­si žmo­gus    </h2> <p>I.Ko­mi­čiū­tė aiš­ki­na, kad dre­sū­ro­je svar­biau­sia šei­mi­nin­ko kon­tak­tas su šu­ni­mi ir gy­vū­no mo­ty­va­ci­ja. „Jei tu ne­įdo­mus šu­niui, tai nie­ko ne­pa­vyks, ge­ro re­zul­ta­to ne­bus. Jei ry­te so­čiai pri­mai­tin­si šu­nį ir pra­dė­si dre­suo­ti – ga­li dre­suo­tis vie­nas. Dre­sū­ra vyks­ta ska­ti­ni­mo prin­ci­pu. Ta­čiau, kad ir ką sa­ky­tu­me, la­biau dre­suo­ja­si žmo­gus nei šuo“, – pa­ste­bi šu­nų ved­lė.</p> <p>Kad au­gin­ti­nis bū­tų lai­min­gas ir džiu­gin­tų sa­vo šei­mi­nin­ką, ne­rei­kia bi­jo­ti kreip­tis pa­gal­bos į pro­fe­sio­na­lus, jie pa­tars vi­sais rū­pi­mais klau­si­mais. Kar­tais pa­si­tai­ko, kad dre­sū­ros pa­mo­kas lan­ko ke­le­rius me­tus, ta­čiau no­ri­mo re­zul­ta­to taip ir ne­pa­sie­kia.</p> <p>„Daž­niau­siai taip nu­tin­ka, kai šei­mi­nin­kas ne­dir­ba su au­gin­ti­niu na­muo­se. Dre­suo­ti šu­nį rei­kia vi­so­se gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­se, ne tik pa­mo­ko­se. Ta­da au­gin­ti bū­na ir leng­viau, ir sma­giau. Be to, rei­kia pa­pras­čiau žiū­rė­ti į šu­nų iš­dai­gas ir pri­si­min­ti, jog be­veik vi­sa­da esa­me kal­ti mes pa­tys“, – pri­me­na Ive­ta.</p> <p>Anot I.Ko­mi­čiū­tės, šuns so­cia­li­za­ci­ja yra vi­są gy­ve­ni­mą trun­kan­tis pro­ce­sas ir la­bai svar­bu jį pra­dė­ti nuo ma­žens. Už anks­ty­vą­ją so­cia­li­za­ci­ją at­sa­kin­gas vei­sė­jas, o šei­mi­nin­kas tu­ri ją kryp­tin­gai tęs­ti.</p> <p>So­cia­li­za­ci­jos rei­kia, kad šuo sau­giai jaus­tų­si ei­da­mas gat­ve, pra­si­lenk­da­mas su vai­ku, su­ti­kęs ne­pa­žįs­ta­mą žmo­gų ar šu­nį, iš­gir­dęs įvai­rius gar­sus bei dau­gy­bė­je ki­tų si­tu­a­ci­jų.</p> <p> „Vi­so to iš­mok­ti pa­de­da spe­cia­lis­tas, ta­čiau joks spe­cia­lis­tas ne­gy­vens su šu­ni­mi ir ne­ves „eks­kur­si­jos“ per gy­ve­ni­mą. Au­gin­ti­nio so­cia­li­za­ci­ja ir dre­sū­ra – nuo­la­ti­nis šei­mi­nin­ko dar­bas“, – sa­ko I.Ko­mi­čiū­tė.  </p> <h2>Gy­vū­nas – ne daik­tas</h2> <p> Tu­rė­ti au­gin­ti­nį – bran­gus ma­lo­nu­mas, tik iš ša­lies at­ro­dan­tis, kad ne­rei­kia di­de­lių pa­stan­gų. „Žmo­gus pri­va­lo įsi­ver­tin­ti, ar ga­lės kiek­vie­ną mė­ne­sį skir­ti pa­kan­ka­mai fi­nan­sų ko­ky­biš­kam ėda­lui, gy­vū­no reik­me­nims, dre­sū­rai, an­ti­pa­ra­zi­ti­niams pre­pa­ra­tams, jei šuns kai­lis ker­pa­mas – kir­pi­mo pa­slau­goms, o my­li­mam au­gin­ti­niui su­sir­gus, ve­te­ri­na­ri­nių pa­slau­gų kai­na ga­li siek­ti dau­giau nei ke­lis šim­tus eu­rų.</p> <p> Be to, kas­dien rei­kia skir­ti po ke­lias va­lan­das pa­si­vaikš­čio­ji­mams, dre­sū­ros pa­mo­kė­lėms, so­cia­li­za­ci­jai. Jei žmo­gus dir­ba dvy­li­ka va­lan­dų, gy­ve­na vie­nas ir no­ri au­gin­ti šu­nį, šuo ne­bus lai­min­gas. To­dėl spren­di­mas tu­rė­ti au­gin­ti­nį pri­va­lo bū­ti ge­rai ap­gal­vo­tas, pri­si­i­mant at­sa­ko­my­bę už pa­pil­do­mą gy­vy­bę na­muo­se“, – aiš­ki­na I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <p> Įver­ti­nęs sa­vo ga­li­my­bes, žmo­gus tu­rė­tų at­sa­ky­ti į ki­tą, ne ma­žiau svar­bų klau­si­mą, ko­kio šuns no­ri. Jei no­ri kon­kre­čios veis­lės, tu­rin­čio tik tai veis­lei bū­din­gas iš­vaiz­dos ir cha­rak­te­rio sa­vy­bes, rei­kė­tų įsi­gy­ti veis­li­nį su kil­mės do­ku­men­tais.</p> <p> „Gry­na­veis­lių šu­nų be do­ku­men­tų ne­bū­na, jei pir­ko­te to­kį ir jums bu­vo pa­sa­ky­ta, jog šuo veis­li­nis, tik ne­ėmė do­ku­men­tų – jus ap­ga­vo, o jei ma­no­te, kad kam tie do­ku­men­tai, į pa­ro­das ne­isiu, taip pat la­bai klys­ta­te.</p> <p> Ta­da ge­riau pri­glaus­ti gy­vū­ną iš prie­glau­dos nei rem­ti dau­gin­to­jus, be­si­nau­do­jan­čius  gy­vū­nais, jie, par­da­vę jums šu­niu­ką, grei­čiau­siai iš­trins jū­sų te­le­fo­no nu­me­rį, o iš­ti­kus bė­dai ne­su­teiks jo­kios pa­gal­bos. Pa­si­tai­ko, kad iš to­kių dau­gyk­lų įsi­gy­ti šu­niu­kai nu­gaiš­ta jau per pir­mas pa­ras.</p> <p> Jei veis­lė ne­svar­bi, ge­riau ko­kiam prie­glau­dos ne­lai­mė­liui su­teik­ti nau­ją gy­ve­ni­mą, ir jis taps nuo­sta­biu šei­mos na­riu“, – pa­ta­ria Ive­ta.</p> <h2>Aly­tus tam­pa drau­giš­kes­nis</h2> <p>Mer­gi­na pa­ste­bi, kad Aly­tus tam­pa drau­giš­kes­niu mies­tu šu­nims. Anot jos, vis ma­žiau vie­šo­se erd­vė­se su­lau­kia ne­igia­mos re­ak­ci­jos. „Mies­to tai­syk­lės lei­džia ve­džio­ti šu­nis be ant­snu­kio, jei jis nė­ra ag­re­sy­vus. Pats šei­mi­nin­kas tu­ri nu­spręs­ti sau­gu tai ar ne. Dau­gu­ma lau­ko ka­vi­nių pri­ima lan­ky­to­jus su au­gin­ti­niais. „Ka­vos na­mai“ ir „Li Sus­hi“ ne­se­niai pa­si­skel­bė esan­tys drau­giš­ki gy­vū­nams, nu­ė­jus su­val­gy­ti su­šių kar­tu su au­gin­ti­niu ma­lo­niai nu­ste­bi­na jau prie įė­ji­mo ke­tur­ko­jams lan­ky­to­jams pa­dė­ti du­be­nė­liai su van­de­niu, bet, kiek su­pran­tu, juos ga­li­ma įsi­ves­ti ir į vi­dų“, – džiau­gia­si šu­nų my­lė­to­ja.</p> <p>Ive­tą džiu­gi­na ir tai, kad žmo­nės vis at­sa­kin­giau žiū­ri į au­gin­ti­nių įsi­gi­ji­mą ir prie­žiū­rą. Į va­sa­rio mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­tą Lie­tu­vos ki­no­lo­gų drau­gi­jos ir klu­bo „Ca­nis“ „At­sa­kin­go šei­mi­nin­ko aka­de­mi­ją“ su­si­rin­kę aly­tiš­kiai gau­su­mu nu­ste­bi­no net ir po vi­są Lie­tu­vą ke­liau­jan­čius or­ga­ni­za­to­rius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/2_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2_0.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/3_0.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/Avrora.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/Avrora.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0836.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0836.JPG" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/s1.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/s1.png" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/sun.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/sun.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/suniukai%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/suniukai%20%281%29.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2245"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565519454"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Sek, 2019-11-08 - 13:30</p> </li> <a href="/comment/2245#comment-2245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2245#comment-2245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi normalūs žmonės žino,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi normalūs žmonės žino, kad pasaulį gražų daro laimingi tėvai su laimingais vaikais, bet ne visokio plauko šunys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2245" token="6DANpK16jVye49jW4HFut8ujC_sacCvt_viG9mhRVTg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2236"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565376371"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>I. T. </span> - Pen, 2019-09-08 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/2236#comment-2236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2236#comment-2236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie Iveta galiu pasakyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie Iveta galiu pasakyti tik pačius gražiausius žodžius... Tai svajonių dukra!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2236" token="PASsCAZblhU7H4kssXHxm7-h4Z7jAPxrrrKro0-LxQI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2229"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565364038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>OG</span> - Pen, 2019-09-08 - 18:20</p> </li> <a href="/comment/2229#comment-2229" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2229#comment-2229" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuoširdi, atsidavusi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuoširdi, atsidavusi, sąžininga, atsakinga... ir dar daug, daug teigiamų asmens savybių turinti mergina. Su Ivetos pagalba kartu su savo augintiniu šunų parodose pasiekėme nemažai titulų. Ji nuostabi....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2229" token="W2uT4V9_xYQATj9QydTk_0Fv0vmtrRD0eNxdHZ39tYI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2227"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565331639"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>+</span> - Pen, 2019-09-08 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/2227#comment-2227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2227#comment-2227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė. Ir mano šuniuką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė. Ir mano šuniuką ruošė parodoms ir vedė per parodas. Labai mielas ir šiltas žmogus. Linkėjimai nuo Heros. Sėkmės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2227" token="cuhwI7X5EYKANm2be0oXT4m4dIfmxduCH7oCzj77H4c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2225"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565283323"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onute</span> - Ket, 2019-08-08 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/2225#comment-2225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2225#comment-2225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuole Iveta,</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuole Iveta,</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2225" token="lEVSi--U6NZgXpOeRHwC_uT-c7QN7q4LxBOpHDDY_3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2224"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565279337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Ket, 2019-08-08 - 18:48</p> </li> <a href="/comment/2224#comment-2224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2224#comment-2224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">saunuole geri zmones kurie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>saunuole geri zmones kurie myli sunis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2224" token="-x5nwfC0pFUzYw5ruRRsjWIoppl2OCXkuMvKqyKEmsE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=769&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="glNJXPGbh9JpTz2c08yvfe2C76SXwp8C-tErABeyrfU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Aug 2019 06:20:29 +0000 vyrredaktorius 769 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­ma­sis šuo­lis pa­ra­šiu­tu: di­dy­bės po­jū­tis ir su­si­lie­ji­mas su gam­ta https://www.alytausnaujienos.lt/pir-ma-sis-suo-lis-pa-ra-siu-tu-di-dy-bes-po-ju-tis-ir-su-si-lie-ji-mas-su-gam-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ur­tė Ba­ri­se­vi­čiū­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/89-13319" rel="bookmark"> Nr. <span> 89 (13319) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/1.jpg?itok=-FkCtYX_" width="344" height="287" alt="Ug­nė " title="Ug­nė Bal­ku­tė po šuo­lio pa­ra­šiu­tu." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ug­ne, kaip Tau ki­lo min­tis iš­mė­gin­ti šuo­lį pa­ra­šiu­tu?</strong></p> <p>– Vi­siš­kai ne­ti­kė­tai. Va­ka­rie­nės me­tu drau­go bro­lis, ku­ris yra pa­ra­šiu­ti­nin­kas, pa­siū­lė šuo­lį pa­ra­šiu­tu kaip tam tik­rą sa­vęs iš­ban­dy­mą. Ka­dan­gi iki tol gy­ve­nau tar­si kaž­ko­kiuo­se sa­vo su­kur­tuo­se rė­muo­se ir gy­ve­ni­me ne­ban­džiau nie­ko nau­jo, pa­gal­vo­jau, jog bū­tent šuo­lis pa­ra­šiu­tu bū­tų ne tik pui­ki pa­tir­tis, bet ir pri­mi­ni­mas sau, jog rei­kia džiaug­tis gy­ve­ni­mu.</p> <p><strong>– Šuo­lis pa­ra­šiu­tu, sa­ky­čiau, tik­rai eks­tre­ma­li pa­tir­tis. Ar prieš tai te­ko įveik­ti ko­kias nors bai­mes? Ar prie­šin­gai – jau­tei­si sa­vi­mi pa­si­ti­kin­ti?</strong></p> <p>– Ži­no­ma, kad te­ko! Dvi di­džiau­sios fo­bi­jos – vo­rai ir aukš­tis. Ta­čiau kai esi tarp že­mės ir dan­gaus, sme­ge­nys ne­su­vo­kia, kaip aukš­tai yra kū­nas, ir taip dings­ta bai­mė. Be to, šo­kant iš lėk­tu­vo fi­zi­nis dis­kom­for­tas (pa­vyz­džiui, ne­ga­lė­ji­mas įkvėp­ti oro) sme­ge­nims rū­pi la­biau ne­gu tai, jog esi la­bai aukš­tai. Taip pat aš ti­kiu, jog kiek­vie­ną bai­mę, blo­gą emo­ci­ją ir min­tis ga­li­ma kon­tro­liuo­ti, o bū­tent eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ir yra pats tin­ka­miau­sias mo­men­tas, ka­da ga­li­ma iš­mok­ti tai da­ry­ti – nes ži­nai, kad ki­taip ne­bus ir nie­kur pa­si­trauk­ti ne­ga­li. To­dėl ten­ka kon­tro­liuo­ti sa­vo min­tis. Po to­kių pa­tir­čių kas­die­nės si­tu­a­ci­jos, ku­rios kaž­ka­da at­ro­dė la­bai įtemp­tos bei gąs­di­nan­čios, pra­de­da at­ro­dy­ti pa­pras­tes­nės.</p> <p><strong>– Ar eks­tre­ma­lu­mas, ri­zi­ka, ad­re­na­li­nas – svar­būs po­jū­čiai Ta­vo gy­ve­ni­me?</strong></p> <p>– Taip, man jie be­pro­tiš­kai svar­būs. Aš gy­ve­nu dėl emo­ci­jų ir įvai­riau­sių pa­tir­čių. Tai­gi vi­sos ri­zi­kin­gos, eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos, su­ke­lian­čios ad­re­na­li­no pliūps­nį, pri­va­lo ret­kar­čiais su­pur­ty­ti ru­ti­nos su­kur­tą kom­for­tą.</p> <p>– Pa­pa­sa­kok, kaip se­kė­si emo­ciš­kai pa­si­ruoš­ti pir­ma­jam šuo­liui?</p> <p>– Ma­nau, jog pa­si­ruo­ši­mas vy­ko vi­są gy­ve­ni­mą – kuo dau­giau iš­gy­ve­nau si­tu­a­ci­jų, ku­rio­se sun­ku sa­ve kon­tro­liuo­ti, tuo stip­res­nė ta­pau. O pir­ma­sis šuo­lis bu­vo tie­siog nau­jas iš­ban­dy­mas, ku­ria­me rei­kė­jo pri­tai­ky­ti pra­ėju­sias pa­tir­tis. Aiš­ku, šis iš­ban­dy­mas bu­vo „aukš­tes­nio ly­gio“ – gy­va ga­lė­jau že­mės ir ne­pa­siek­ti. Drau­gas ra­mi­no, kad mir­ti šo­kant pa­ra­šiu­tu bū­tų la­bai iš­skir­ti­nis at­ve­jis. Tuo me­tu pa­si­juo­kėm, ta­čiau sė­dė­da­ma lėk­tu­ve bū­tent šiuos žo­džius sau ir kar­to­jau.</p> <p><strong>– Ko­kios min­tys už­plū­do, kai sė­dė­jai lėk­tu­ve ir ži­no­jai, kad ne­tru­kus teks iš jo iš­šok­ti?</strong></p> <p>– Vis kar­to­jau sau, kad vis­kas bus ge­rai, iš­drį­siu ir pri­si­min­siu šią pa­tir­tį vi­są gy­ve­ni­mą. Be abe­jo, kar­to­jau sau ir in­struk­to­riaus žo­džius – kur ir ka­da iš­ties­ti ran­kas ar su­lenk­ti ko­jas. Iro­niš­ka, bet bū­tent tai, ką la­biau­siai sten­giau­si pri­si­min­ti, pa­mir­šau vos iš­šo­ku­si – taip jau bū­na.</p> <p><strong>– Te­ko gir­dė­ti, kad daž­nas iš­šo­kęs iš lėk­tu­vo pir­miau­sia su­si­mąs­to, kas at­si­tik­tų, jei­gu pa­ra­šiu­tas neiš­si­skleis­tų. Ko­kie bu­vo Ta­vo pir­mie­ji po­jū­čiai?</strong></p> <p>– Kai tik iš­šo­kau, at­si­me­nu, la­biau­siai no­rė­jau įkvėp­ti oro, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Tai bu­vo vie­nas bai­ses­nių fi­zi­nių po­jū­čių. Dėl to, kad neiš­si­skleis pa­ra­šiu­tas, vi­siš­kai ne­si­jau­di­nau. Ži­nau, kad to­kie at­ve­jai itin re­ti, o ir šo­kau kar­tu su in­struk­to­riu­mi. Kai tik iš­si­sklei­dė pa­ra­šiu­tas, be­pro­tiš­kai no­rė­jau rėk­ti – čia tur­būt įsi­min­ti­niau­sia ma­no emo­ci­ja. Net in­struk­to­rius ke­lis kar­tus pa­klau­sė, ar man vis­kas ge­rai. Tuo­met rė­ki­mas man at­ro­dė ge­riau­sias bū­das pa­jus­ti di­dy­bę ir su­si­lie­ji­mą su gam­ta.</p> <p><strong>– Ar šuo­lio me­tu te­ko su­si­dur­ti su ko­kiais nors ne­sklan­du­mais?</strong></p> <p>– Ži­no­ma. Tik iš­šo­ku­si pa­mir­šau su­lenk­ti ko­jas ir iš­lenk­ti nu­ga­rą – lais­vo kri­ti­mo me­tu kū­nas tu­ri bū­ti leng­vas, o ne su­kaus­ty­tas. Vė­liau, jau iš­sklei­dus pa­ra­šiu­tą, sklan­dant ir su­ki­nė­jan­tis ore, jau­čiau, kaip vi­daus or­ga­nai kei­čia­si vie­to­mis ir, ga­li­ma sa­ky­ti, mal­da­vau, kad in­struk­to­rius per daug ne­su­kio­tų pa­ra­šiu­to. Nors ir ži­no­jau, kad su­kio­ji­ma­sis yra bū­ti­nas tam, jog ne­nu­si­leis­tu­me ant me­džių ar as­fal­to. Api­ben­dri­nus – nors sun­ku­mų ir bu­vo, ta­čiau svar­biau­sia, kad ant že­mės nu­si­lei­do­me sėk­min­gai.</p> <p><strong>– Ar tai – eks­tre­ma­liau­sia, ką te­ko pa­tir­ti?</strong></p> <p>– Šuo­lis  pa­ra­šiu­tu tik­rai yra eks­tre­ma­liau­sias da­ly­kas, ku­rį iš­ban­džiau. Ne­ži­nau, kiek šiais lai­kais eks­tre­ma­lu eks­pe­ri­men­tuo­ti su plau­kų spal­vo­mis ar aus­ka­rų vė­ri­mu, ta­čiau vie­nos iš eks­tre­ma­liau­sių pa­tir­čių, iki šios, man bu­vo na­mų są­ly­go­mis įver­tas aus­ka­ras po lū­pa ir rau­do­nai da­žy­ti plau­kai.</p> <p><strong>– Ar at­ei­ty­je pla­nuo­ji šuo­lį pa­ra­šiu­tu iš­mė­gin­ti dar­kart?</strong></p> <p>– Šios pa­tir­ties dau­giau ne­kar­to­siu, nes pir­ma­sis šuo­lis pa­ra­šiu­tu ir vi­si po­jū­čiai, ku­riuos pa­ti­ri pir­mą kar­tą, yra pa­tys įsi­min­ti­niau­si.</p> <h2><strong>Instruktorius Vi­dman­tas Zu­bė: „Yra ke­le­tą kar­tų neiš­si­sklei­dęs pa­grin­di­nis pa­ra­šiu­tas, bet net ne­ži­nau, ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja“</strong></h2> <p> Kau­no pa­ra­šiu­ti­nin­kų klu­bo in­struk­to­rius Vid­man­tas Zu­bė  šo­ki­nė­ti pa­ra­šiu­tu pra­dė­jo dau­giau nei prieš 30 me­tų.</p> <p>Kal­bė­da­mas apie lais­vo kri­ti­mo grei­tį vy­ras tei­gia, kad įpras­ta pa­ra­šiu­ti­nin­ko po­za „ant pil­vo“ per 12–13 se­kun­džių pa­sie­kia­mas apy­tiks­liai 50 m/s (180 km/val.) grei­tis. Ta­da oro pa­si­prie­ši­ni­mo jė­ga su­si­ly­gi­na su sun­kio jė­ga ir grei­tis sta­bi­li­zuo­ja­si. Krin­tant že­myn gal­va pa­sie­kia­mas 80–100 m/s ir di­des­nis grei­tis.</p> <p>Kri­ti­mo grei­tis pri­klau­so ir nuo oro tan­kio. Di­de­lia­me aukš­ty­je, kur oras iš­re­tė­jęs, ga­li­ma pa­siek­ti ir žy­miai di­des­nį kri­ti­mo grei­tį.</p> <p>Pa­vyz­džiui, pa­sau­lio re­kor­di­nin­kas Fe­li­xas Baum­gart­ne­ris, iš­šo­kęs iš 30 km aukš­čio, su­ge­bė­jo vir­šy­ti net gar­so grei­čio ri­bą.</p> <p>Pa­klaus­tas, ar per vi­sus 30 me­tų šo­ki­nė­ji­mo pa­ra­šiu­tu in­struk­to­rius yra su­si­dū­ręs su pa­vo­jin­go­mis si­tu­a­ci­jo­mis, V.Zu­bė pa­sa­ko­ja: „Yra ke­le­tą kar­tų neiš­si­sklei­dęs pa­grin­di­nis pa­ra­šiu­tas, bet net ne­ži­nau, ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja. Tam yra at­sar­gi­nis pa­ra­šiu­tas, ir kiek­vie­nas pa­ra­šiu­ti­nin­kas ge­rai ži­no, kaip juo pa­si­nau­do­ti. Kur kas pa­vo­jin­ges­nės si­tu­a­ci­jos yra su­si­dū­ri­mai ore ar ne­at­sar­gus el­ge­sys lei­džian­tis.“</p> <p>Šok­da­mas iš lėk­tu­vo kaip in­struk­to­rius jis vi­sa­da gal­vo­ja tik apie vie­ną – kaip pa­dė­ti pra­de­dan­čia­jam sėk­min­gai įvyk­dy­ti nu­sta­ty­tą už­duo­tį, ste­bė­ti jo klai­das, kad bū­tų ga­li­ma šuo­lį ap­tar­ti nu­si­lei­dus.</p> <p>Anot V.Zu­bės, stre­so šo­kant pa­ra­šiu­tu bū­na tik at­lie­kant pir­muo­sius šuo­lius, vė­liau jis po tru­pu­tį ma­žė­ja. Na, o kai šuo­liai jau skai­čiuo­ja­mi ne­be vie­ne­tais, o tūks­tan­čiais – stre­sas vi­sai iš­nyks­ta.</p> <p>„Ma­nau, ko­vo­ti su stre­su vi­sai ne­rei­kia. Ypač, kai tai – pir­ma­sis šuo­lis. Jo at­lik­ti daž­niau­siai at­vyks­ta no­rin­tie­ji pa­tir­ti ašt­rių įspū­džių, to­dėl jiems bū­tent stre­sas ir yra rei­ka­lin­gas. Ne kar­tą te­ko iš­girs­ti lyg ir nu­si­vy­li­mo gai­de­lę pir­mą kar­tą pa­ra­šiu­tu nu­si­lei­du­sio­jo bal­se: „Ti­kė­jau­si, kad bus bai­siau...“, – sa­ko in­struk­to­rius.</p> <img alt="Suolis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1d46079c-1519-4c73-b281-d6b2445aeb23" height="365" src="/sites/default/files/inline-images/V.%20Zube%202.jpg" width="662" class="align-center" /><p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2.jpg" width="960" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/3.jpg" width="960" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/V.%20Zube%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/V.%20Zube%201.jpg" width="900" height="496" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2216"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565091399"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesamone</span> - Ant, 2019-06-08 - 14:36</p> </li> <a href="/comment/2216#comment-2216" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2216#comment-2216" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tik eteri gadinat su tokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tik eteri gadinat su tokiais straipsniais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2216" token="2RDvaYuKrV1GV5cX1C7BFSC4lWQ-y2JyqKo-QD59woQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=766&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8E-tzwkKbtM2z1Z6fxXZxSDFhTEjNyNuqQL8b0suyPo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 06 Aug 2019 06:47:13 +0000 vyrredaktorius 766 at https://www.alytausnaujienos.lt Su­stab­dy­ta aki­mir­ka: šau­tu­vo tai­kik­lis ir fo­to­apa­ra­to akis https://www.alytausnaujienos.lt/su-stab-dy-ta-aki-mir-ka-sau-tu-vo-tai-kik-lis-ir-fo-apa-ra-akis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13318" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13318) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/67482150_654187938422310_8521498802148868096_n.jpg?itok=aTtXO4zu" width="344" height="287" alt="Mantas Kilkus  " title="Gam­tos fo­to­gra­fas Man­tas Kil­kus: „Nuo­trau­kos, ku­rio­se ma­to­me gra­žius, svei­kus ir gy­vus gy­vū­nus, skir­tos vi­suo­me­nei, spe­ci­fi­nės, su ne­ma­lo­niais vaiz­dais – mū­sų me­džio­to­jų gru­pei.“ Manto Kilkaus nuotr.  " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kiek ži­nau, fo­to­gra­fi­ja Jums yra tik po­mė­gis, tie­sio­gi­nis dar­bas su fo­to­gra­fa­vi­mu ne­su­si­jęs.</strong></p> <p>– Oi ne, tik­rai ne. Aš ir fo­to­gra­fuo­ti ne­mo­ku, va, pas Šmi­gels­ką į apa­čią (Man­to biu­ras virš Aly­taus fo­to­gra­fų klu­bo pir­mi­nin­ko Sta­sio Šmi­gels­ko fo­to­stu­di­jos – A.K.) vis ei­nu ei­nu, vis su­si­ta­riu dėl pa­mo­kų, bet per tuos dar­bus taip ir ne­nu­ei­nu. Su­si­tar­ti nu­ei­nu, į pa­mo­kas ne­nu­ei­nu.</p> <p><strong>– Gam­tos fo­to­gra­fi­ja – ne­ti­kė­ta Jū­sų idė­ja. Ar im­tis to  min­čių bū­ta jau anks­čiau?</strong></p> <p>– Am­ži­na­til­sį ma­no tė­tis bu­vo fo­to­gra­fas mė­gė­jas, na­muo­se tu­rė­jo­me vi­są įran­gą, kaip da­bar at­si­me­nu, kad ėji­mas kar­tu su tė­čiu ryš­kin­ti, už­si­da­rius į vo­nią, nuo­trau­kų iki šiol iš­li­ko vie­no­mis įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­mo aki­mir­kų iš vai­kys­tės. Mo­kyk­los lai­kais esu lan­kęs ke­lias pa­mo­kas fo­to­bū­re­ly­je.</p> <p>Šiaip nuo­trau­kos ir fo­to­apa­ra­tai ša­lia ma­nęs yra vi­są gy­ve­ni­mą. La­bai gai­la, kad iki šiol ne­pri­si­ruo­šiu rim­čiau šio moks­lo pa­stu­di­juo­ti. Bet tech­ni­kai žen­giant to­kiais žings­niais į prie­kį, gal jau to ir ne­pri­reiks, liks tik pa­rink­ti tei­sin­gą at­stu­mą, kvad­ra­tą ir iš­lai­ky­ti ho­ri­zon­tą.</p> <p>O ka­dan­gi esu me­džio­to­jas, tai kur lei­di, žmo­gau, lai­ką, ten ir fo­to­gra­fuo­ji.</p> <p><strong>– Ko­dėl gam­ta žmo­nėms pa­tin­ka?</strong></p> <p>– To­dėl, kad žmo­gus ir yra gam­ta. Ir pri­sis­ta­tę ati­tva­rų, va­di­na­mų mies­tais, pri­sis­ta­tę be­to­ni­nių skruz­dė­ly­nų, va­di­na­mų dau­gia­bu­čiais, nie­kur mes nuo jos ne­pa­bėg­sim.</p> <p>O kai mies­tai iš­si­plės, kad užims vi­są te­ri­to­ri­ją, kai ne­liks pas­ku­ti­nio me­džio ant že­mės, kai mū­sų gal­vos ir kū­nai bus pri­far­ši­ruo­ti da­vik­lių ir mik­ro­sche­mų, ta­da gal ir ne­liks gam­tos, bet ir mes jau tur­būt ne­ga­lė­si­me va­din­tis žmo­nė­mis.</p> <p><strong>– Ne­my­lė­da­mas gam­tos gra­žių fo­to­gra­fi­jų ne­pa­da­ry­si. Kiek tei­sin­gas yra toks pa­sa­ky­mas?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, ma­nau, fo­to­gra­fas pro­fe­sio­na­las, koks nors „as­fal­ti­nis“, ne­pa­ke­lian­tis bū­ti miš­ke, bet ly­di­mas sėk­mės, už pi­ni­gus, kad ir su­kan­dęs dan­tis, tik­rai ga­li pa­da­ry­ti gra­žių fo­to­gra­fi­jų.</p> <p><strong>– Koks rel­je­fas ar že­mės sa­le­lės, erd­vės la­biau­siai pa­tį trau­kia?</strong></p> <p>– Tur­būt la­biau­siai ža­vi kal­vo­tos vie­to­vės, kai vis iš nau­jo ir iš nau­jo kop­da­mas į vir­šū­nę, pa­pė­dė­je ti­kie­si iš­vys­ti kaž­ką. Ir tie su­lė­tin­ti at­sar­gūs žings­niai, ar­tė­jant link ri­bos, kai ga­li pa­ma­ty­ti tai, ko ieš­kai vi­są die­ną, su­tei­kia pa­pil­do­mo ad­re­na­li­no.</p> <p><strong>– Ar tie­sa, kad pu­šy­nai bio­lo­gi­niu po­žiū­riu – dy­ku­ma, juo­se ma­žai paukš­čių ir gy­vū­nų? </strong></p> <p>– Be abe­jo, miš­rūs miš­kai ir la­puo­ty­nai yra daug aukš­tes­nio ly­gio gy­ve­na­mo­ji ter­pė gy­vū­nams ir paukš­čiams, tiek sau­gu­mu, slė­pi­mo­si ga­li­my­bė­mis, tiek mi­ty­bi­ne ba­ze.</p> <p><strong>– Kas tei­kia di­džiau­sią pa­si­ten­ki­ni­mą iš šio Jū­sų po­mė­gio?</strong></p> <p>– Kaip ir tik­ro­je me­džiok­lė­je, taip ir fo­to­gra­fuo­jant, kuo re­tes­nis, kuo įspū­din­ges­nis tro­fė­jus, tuo ir pa­si­ten­ki­ni­mas di­des­nis. Pa­vyz­džiui, stir­nų ga­li kiek­vie­ną kar­tą pri­fo­tog­ra­fuo­ti. Ir jei ne­nu­si­ma­to įdo­mes­nio kad­ro, ne­la­bai jau sku­bi ir trauk­ti fo­to­apa­ra­to. </p> <p><strong>– Gal pla­nuo­ja­te ar jau esa­te da­ly­va­vęs lau­ki­nės gam­tos fo­to­gra­fi­jų kon­kur­se?</strong></p> <p>– Oi, kad man, at­ro­do, dar to­li iki kon­kur­sų. Dėl įdo­mu­mo įme­tu į efo­to.lt pus­la­pį vie­ną ki­tą nuo­trau­ką ver­ti­ni­mui.</p> <p><strong>– Jū­sų nuo­trau­ko­se tik Dzū­ki­jos gy­vū­ni­ja ir paukš­ti­ja?</strong></p> <p>– Tik­rai ne, kur va­žiuo­ju, ten ir fo­to­gra­fuo­ju, o va­žiuo­ju daug.</p> <p><strong>Vie­ni žmo­nės nuo­trau­kas per­me­ta aki­mis, ki­ti pa­si­gė­ri mi­nu­tę, ki­tą. O kiek vie­nas kad­ras pa­rei­ka­lau­ja lai­ko iš fo­to­gra­fo?</strong></p> <p> Gam­ta. Ji pa­slap­tin­ga, la­bai įno­rin­ga ir ne­nu­spė­ja­ma. Ga­li ir sa­vai­tę suk­ti ra­tais po pie­vas ir miš­kus ir nie­ko ge­ro ne­nu­fo­tog­ra­fuo­ti. O ki­tą kar­tą ga­li nu­si­šyp­so­ti for­tū­na ir per ke­lias va­lan­das pa­si­se­ka pri­gau­dy­ti kad­rų kaip už mė­ne­sį.</p> <p><strong>– Jei tu­rė­tu­mė­te ki­to­kių ga­li­my­bių, kiek pa­ros lai­ko pra­leis­tu­mė­te gam­to­je su fo­to­apa­ra­tu?</strong></p> <p>– Kaip ir vis­kas gy­ve­ni­me, kas per daug, tas anks­čiau ar vė­liau at­si­bos. Jei tais pa­čiais ta­kais ta­ke­liais su­ki kiek­vie­ną die­ną sa­vai­tę ar dau­giau, tas ašt­ru­mas dings­ta, jei pa­da­rai il­ges­nę per­trau­ką, vėl vis­kas kaip iš nau­jo.</p> <p>Bet jei ga­li­my­bės bū­tų daž­nai keis­ti žval­gy­mo­si te­ri­to­ri­ją ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ke­liau­jant po įvai­rias ša­lis, ma­nau, ga­lė­čiau daug lai­ko pra­leis­ti su fo­to­apa­ra­tu ar vaiz­do ka­me­ra ran­ko­je.</p> <p><strong>– Elek­tro­ni­nė erd­vė Jums pa­žįs­ta­ma pui­kiai. Tur­būt jo­je yra ir Jū­sų fo­to­gra­fi­jų ga­le­ri­ja? Nuo­trau­kų ger­bė­jų feis­bu­ke tu­ri­te daug?</strong></p> <p>– Feis­bu­ke pa­mėgs­ta vie­nas ki­tas drau­gas, kaž­kur pla­čiau vie­šin­tis dar ne­pra­dė­jau.</p> <p>Tu­riu su­kū­ręs plat­for­mą ir feis­bu­ko pus­la­pį bei gru­pę „Hun­ting on Mon­day“, į ją pra­dė­siu dė­ti sa­vo nuo­trau­kas bei kvie­siu tą da­ry­ti ir ki­tus gam­tos fo­to­gra­fus.</p> <p><strong>– Ar Jū­sų nuo­trau­kų jau ga­li­ma ras­ti ko­kia­me nors lei­di­ny­je?</strong></p> <p>– Anks­čiau ret­kar­čiais pa­ra­šy­da­vau straips­niu­kų į me­džio­to­jų žur­na­lą, tai ten pri­dė­da­vau ir sa­vo nuo­trau­kų. Esu ma­tęs, kad ir straips­niai, ir nuo­trau­kos bu­vo pla­čiau pa­pla­tin­tos in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je.</p> <p>Da­bar, jei kreip­tų­si kaž­ku­ri ži­niask­lai­dos prie­mo­nė, kny­gų ar žur­na­lų lei­dė­jai, ma­nau, tik­rai pa­si­da­ly­čiau sa­vo fo­to­tro­fė­jais.</p> <p><strong>– Pa­kal­bė­ki­me ir apie tai, ko­kia gam­tos fo­to­gra­fi­jos kul­tū­ra šian­dien for­muo­ja­si?</strong></p> <p>– Ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, nes kul­tū­rą dik­tuo­ja fo­to­meist­rai. O ko­kios yra pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos šio­je sri­ty­je, tik­rai ne­pa­sa­ky­siu, aš ga­liu tik spė­lio­ti, tai ge­riau pa­ty­lė­siu.</p> <p><strong>– Ko­kių vaiz­dų nie­ka­da ne­fik­suo­tu­mė­te?</strong></p> <p>– Gal klau­si­mas la­biau bū­tų, ko­kių ne­pub­li­kuo­čiau vie­šo­je erd­vė­je. Nuo­trau­kos yra skir­tos pla­čia­jai vi­suo­me­nei, kur ma­to­me gra­žius, svei­kus ir gy­vus gy­vū­nus. Ir yra spe­ci­fi­nės nuo­trau­kos, skir­tos mū­sų me­džio­to­jų gru­pei. Ir čia ne­kal­bu apie su­me­džio­tų tro­fė­jų nuo­trau­kas, bet fo­to­apa­ra­tu, ren­kant vaiz­di­nę in­for­ma­ci­ją, yra fik­suo­ja­mi ir ne pa­tys ma­lo­niau­si vaiz­dai.</p> <p>Kaip, pa­vyz­džiui, ere­lio su­dras­ky­tas zui­ku­tis, pa­lie­gę ar su­si­ža­lo­ję įvai­rių gy­vū­nų rū­šių in­di­vi­dai, upė­je jau iš­si­pū­tęs ne­gy­vas beb­ras, pa­pjau­tas brie­džiu­kas, kar­tais net gy­vū­nų iš­ma­tos.</p> <p>Vė­liau mes tą in­for­ma­ci­ją ap­do­ro­ja­me ir ana­li­zuo­ja­me. Pa­gal iš­ma­tas ga­li spręs­ti apie gy­vū­nų gau­są, jų dy­dį, net ly­tį. Fik­suo­jant ne­gy­vus gy­vū­nus, ana­li­zuo­ja­me jų mir­ties prie­žas­tis ir t. t. </p> <p><strong>– Kam tei­kia­te pir­me­ny­bę: kuo dau­giau nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar pa­gau­ti ge­rą kad­rą?</strong></p> <p>– Kuo dau­giau nu­fo­tog­ra­fuo­si, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad pa­gau­si ge­rą kad­rą.</p> <p><strong>– Gam­tos kad­rai ne­iš­se­mia­mi. Jos tur­tų tur­būt ne­įma­no­ma, trum­pai ta­riant, iš­fot­kin­ti?</strong></p> <p>– Gam­ta nė­ra mo­nu­men­tas, ji kiek­vie­ną aki­mir­ką, kiek­vie­ną die­ną kei­čia­si. Ly­ja, snin­ga, švie­čia sau­lė, pu­čia vė­jas, šti­lis, sau­lė­ly­dis, rū­kas, gims­ta, au­ga, bręs­ta, lūž­ta, mirš­ta, ra­sa, ru­duo, žie­ma, va­sa­ra – taip, to iš­sem­ti ne­įma­no­ma.</p> <p><strong>– Ne­sa­te nu­ken­tė­jęs nuo gam­tos gy­vas­ties?</strong></p> <p>–La­bai ska­nus ma­no krau­jas, esu uo­dų, ma­ša­lų, var­mų ir ki­to gė­rio mėgs­ta­mas de­ser­tas.</p> <p><strong> – Dar kaip me­džio­to­jo pa­klau­siu: ko­dėl žmo­nės ne­si­fo­tog­ra­fuo­ja su pa­pjau­ta viš­ta, kiau­le, ver­šiu­ku, už­muš­tu triu­šiu, bet bū­ti­nai stos ir įsi­am­žins prie nu­šau­to el­nio, brie­džio ar stir­nos.  Koks Jū­sų po­žiū­ris į nuo­trau­ką su su­me­džio­tu gy­vū­nu, iš es­mės su la­vo­nu? Kiek do­mė­jau­si, tai jau re­tai ku­rio­je ša­ly­je to­kie kad­rai ma­din­gi, dau­ge­ly­je – smerk­ti­nas va­rian­tas.</strong></p> <p> – Aš ir­gi lai­kau­si nuo­mo­nės, kad tai tu­ri bū­ti vi­di­nių me­džio­to­jų gru­pių, spe­cia­li­zuo­tų lei­di­nių ir pan. vaiz­di­nė me­džia­ga. Me­džio­to­jui bū­ti­na įsi­am­žin­ti prie įspū­din­ges­nių sa­vo tro­fė­jų, bet žmo­nėms, ku­rie nuo to to­li, ku­rie, daž­nu at­ve­ju, vi­siš­kai nie­ko ne­iš­ma­no, ro­dy­ti to­kių kad­rų ne­pa­gei­dau­ti­na. Nes tai iš kar­to yra kon­flik­tas.</p> <p>Iš ki­tos pu­sės, me­džio­to­jas to­kiu bū­du tar­si pri­vers­tas gė­dy­tis ar slėp­ti sa­vo veik­los re­zul­ta­tus.</p> <p>La­bai pla­ti te­ma – apie me­džiok­lę, jos reikš­mę ir kul­tū­rą, apie ab­so­liu­čiai ne­tei­sin­gą dau­gu­mos vi­suo­me­nės po­žiū­rį į šią veik­lą. Jei bū­tų įdo­mu, ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti ir iš­dės­ty­ti sa­vo ma­ty­mą apie tai at­ski­ra­me in­ter­viu.</p> <p><strong>– Bū­ti­nai tą ir pa­da­ry­si­me, juo la­biau kad jau tu­riu su­kau­pu­si ne­ma­žai skai­ty­to­jų klau­si­mų me­džiok­lės te­ma. Bet pa­teik­siu ir pas­ku­ti­nį šio in­ter­viu klau­si­mą – ko­kių sva­jo­nių, žiū­rė­da­mas į prie­kį, tu­ri­te fo­to­me­džiok­lė­je?</strong></p> <p> Fil­muo­ja­ma me­džiok­lė ir kul­tū­rin­ga TV lai­da apie me­džiok­lę.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/61626835_2532777556735276_3322255386408386560_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/61626835_2532777556735276_3322255386408386560_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/61916536_2532778606735171_1501863927842078720_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/61916536_2532778606735171_1501863927842078720_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/65645589_2591336027546095_758322913295204352_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/65645589_2591336027546095_758322913295204352_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/65790388_2591373317542366_3392793287873003520_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/65790388_2591373317542366_3392793287873003520_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/65938126_2591372734209091_8213227975450034176_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/65938126_2591372734209091_8213227975450034176_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/66397359_2591336457546052_6136773431439392768_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/66397359_2591336457546052_6136773431439392768_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/65268567_2581579238521774_5378386793714417664_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/65268567_2581579238521774_5378386793714417664_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-08/65699128_2591355014210863_1238911435682086912_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-759-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/65699128_2591355014210863_1238911435682086912_o.jpg" width="1728" height="1296" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2212"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565081928"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Bravo</span> - Ant, 2019-06-08 - 11:58</p> </li> <a href="/comment/2212#comment-2212" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2212#comment-2212" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gražus, pozityviai.,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gražus, pozityviai., nuteikiantis straipsnis. Gaila, kad veganai tyli ir nepuola net nejauku kažkaip!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2212" token="AO2y5L8m3G142Tmegj-b8bdi9dsUEpxu59EMbKLGaIU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2200"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564859558"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomone</span> - Šeš, 2019-03-08 - 22:12</p> </li> <a href="/comment/2200#comment-2200" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2200#comment-2200" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Uzfiksuoja prieš nužduodamas…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Uzfiksuoja prieš nužduodamas. Originalu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2200" token="R-36x_ivsYf--AgSj_aFVFNdlSzhNxls2MeynGGbs6M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=759&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="UswAlFYtxUA2vOT4IM7G8c2ZtjyCTM05cT3VFfd6fvs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 02 Aug 2019 12:58:43 +0000 vyrredaktorius 759 at https://www.alytausnaujienos.lt Mes gal­vo­ja­me, kaip po mū­sų gy­vens ki­ti https://www.alytausnaujienos.lt/mes-gal-vo-ja-me-kaip-po-mu-su-gy-vens-ki-ti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (5)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Liepa 30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13318" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13318) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-07/20190728_194316.jpg?itok=gwinQzZX" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Tarasauskų šeima – Modesta, Dainius, Simonas (15), Emanuelė (13), Jokūbas (9). As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Tai, kas da­bar ma­din­ga – gy­ven­ti dar­niai su gam­ta, man bu­vo na­tū­ra­liai įpras­ta nuo vai­kys­tės. Ma­ma vi­sa­da la­bai rū­pi­no­si, kad val­gy­tu­me na­tū­ra­lų mais­tą, tad val­gė­me sa­vo už­au­gin­tas dar­žo­ves, jo­mis mai­nė­mės su ki­tais ar­ba jo­mis da­li­jo­mės“, – pa­sa­ko­jo M.Ta­ra­saus­kie­nė. </p> <p>Vė­liau, aly­tiš­kei su­kū­rus šei­mą, jos tė­vai ap­rū­pin­da­vo svei­kais, ko­ky­biš­kais pro­duk­tais. Mo­te­ris džiau­gė­si, kad jiems nie­ko ne­trū­ko, o šei­ma nie­ka­da ir ne­si­vai­kė per­tek­liaus var­to­da­ma per­dirb­tus pro­duk­tus.</p> <p>Gi­mus vai­kams, no­ras gy­ven­ti dar­niai su gam­ta ir ne­ap­sun­kin­ti sa­vo bui­ties Ta­ra­saus­kams dar la­biau su­stip­rė­jo.</p> <p>„Mes na­tū­ra­liai su šei­ma pra­dė­jo­me rū­šiuo­ti, var­to­ti ap­gal­vo­tai ir gy­ven­ti taip, kad kuo ma­žiau bū­tų ken­kia­ma ap­lin­kai“, – sa­ko M.Ta­ra­saus­kie­nė.</p> <p> </p> <h4>Ne­rei­kia per­lenk­ti laz­dos</h4> <p>M.Ta­ra­saus­kie­nė va­do­vau­ja­si an­ti­var­to­to­jiš­ka fi­lo­so­fi­ja – su­ma­žin­ti, pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui, per­dirb­ti. Toks po­žiū­ris ap­ima ir mais­to pro­duk­tus, ir įvai­rius bui­ties daik­tus.</p> <p>„Ne­tei­sin­gai su­pras­tas dar­nus var­to­ji­mas kei­čiant įvai­rius na­mų apy­vo­kos reik­me­nis į su­yran­čius, itin po­pu­lia­rė­jan­tis šiuo me­tu, ga­li bū­ti gam­tai dar ža­lin­ges­nis. Tar­ki­me, aš pirk­siu ko­ko­si­nius du­be­nė­lius, o iš­me­siu tu­ri­mus na­muo­se. To­kie kraš­tu­ti­nu­mai su­klai­di­na žmo­nes“, – įsi­ti­ki­nu­si M.Ta­ra­saus­kie­nė.</p> <p>Gy­ven­da­mi Aly­tu­je Ta­ra­saus­kai įsi­gi­jo 18 hek­ta­rų so­dy­bą, ku­rio­je lei­džia va­sa­ras. Aly­tiš­kiai džiau­gia­si, kad di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je yra už­tik­rin­ti, jog nie­kas ap­link na­mus ne­vyk­dys in­ten­sy­vios ūki­nės veik­los – ne­tręš, ne­purkš.</p> <p>„Ten ku­ria­me sa­vo gy­ve­ni­mo idi­lę ir vai­kams ro­do­me pa­vyz­dį. Da­lį skly­po už­ima na­tū­ra­liai au­gan­tis miš­kas. Aš au­gi­nu dar­žo­ves be jo­kių trą­šų ir che­mi­jos, vy­ras lai­ko bi­tes. Mums pa­tin­ka so­dy­ba to­kia, ko­kią nu­si­pir­ko­me, ne­iš­kir­to­me se­nų obe­lų, ne­puo­lė­me keis­ti me­di­nių se­nų lan­gų ir ki­to­kių „eu­ro­re­mon­ti­nių“ da­ly­kų da­ry­ti, iš­sau­go­jo­me ne­lies­tą pa­grin­di­nį ūki­nį pa­sta­tą ir dau­giau kaip 100 me­tų se­nu­mo svir­ną. O va­sa­ros na­me­lį vai­kams ir sve­čiams kar­tu su vai­kais pa­sta­tė­me iš nu­griau­to me­di­nių len­tų san­dė­liu­ko“, – pa­sa­ko­ja M.Ta­ra­saus­kie­nė ir pri­du­ria, kad jų gy­ve­ni­mo so­dy­bo­je kon­cep­ci­ja to­kia – gy­ve­ni­mas gam­to­je, ga­li­my­bė po mies­to at­si­pūs­ti, įkvė­pi­mas kū­ry­bai ir edu­ka­ci­ja vai­kams.</p> <p>Aly­tiš­kė pa­brė­žia, jog gy­ven­ti dar­niai su gam­ta ne­reiš­kia at­si­sa­ky­ti pa­to­gaus gy­ve­ni­mo. Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai bu­vo vie­ni pir­mų­jų, ką šei­ma įsi­ren­gė so­dy­bo­je.</p> <p>Plas­ti­kas kenks­min­gas, Ta­ra­saus­kai, kaip ir dau­ge­lis mū­sų, sten­gia­si jo nau­do­ti kuo ma­žiau, ta­čiau dras­tiš­kai tu­ri­mų plas­ti­ki­nių daik­tų ne­me­ta.</p> <p>„Plas­ti­ko var­to­ji­mą ga­li­ma su­ma­žin­ti per­kant ma­žiau van­dens ir gai­vių­jų gė­ri­mų, gal rei­kė­tų per­žiū­rė­ti sa­vo pa­si­rin­ki­mus, ge­riau ger­ti ar­ba­tą, van­de­nį iš čiaupo. Aly­tu­je nė­ra ga­li­my­bės spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se pirk­ti ne­pa­kuo­tų pro­duk­tų, bet pre­ky­bos cen­truo­se ir tur­gu­je ga­li­ma tą da­ry­ti at­si­ne­šus sa­vo ta­rą“, – dės­to pa­šne­ko­vė.</p> <p> </p> <h4>Sai­kin­gas var­to­ji­mas</h4> <p>Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą M.Ta­ra­saus­kie­nė yra rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė, 15 me­tų pra­dir­bu­si ver­sle. Ji tei­gia ge­rai su­pran­tan­ti prin­ci­pus, ant ku­rių pa­sta­ty­tas mū­sų šiuo­lai­ki­nis ver­slas: „Ne­sa­kau, kad vis­kas blo­gai, bet di­de­lė da­lis pro­duk­tų su­kur­ta tam, kad kur­tų pa­klau­są, kad žmo­nės pirk­tų pro­duk­tus, ku­rių ma­žai rei­kia ar­ba vi­sai ne­rei­kia. Kai su­pran­ti tuos prin­ci­pus, ta­da na­tū­ra­liai at­ei­na ir dar­nes­nis var­to­ji­mas.“</p> <p>Ta­ra­saus­kų vo­nio­je yra la­bai ma­žai pro­duk­tų, ta­čiau jie ne eks­tre­ma­lai, dan­tis va­lo pirk­ti­ne dan­tų pas­ta, plau­kų ne­plau­na ru­gių mil­tais, o štai mui­lą ver­da­si pa­tys ir džiau­gia­si, kad pra­dė­jus jį nau­do­ti ne­rei­kia ran­kų kre­mo, po sku­ti­mo­si tep­tis prie­mo­nė­mis su­dir­gu­siai odai nu­ra­min­ti.</p> <p>Aly­tiš­kės nuo­mo­ne, for­muo­ja­si pseu­do kul­tū­ra – keis­ti var­to­ja­mus da­ly­kus ki­tais, užuot jų ap­skri­tai at­si­sa­kius. Mo­te­rys pa­čios ga­mi­na­si kre­mus, in­gre­dien­tus par­si­siųs­da­mos iš to­li­mų ša­lių. Rei­kia skir­ti tik­rus da­ly­kus nuo ma­dos.</p> <p>M.Ta­ra­saus­kie­nės šei­ma nau­do­ja se­ri­ji­nės ga­my­bos šam­pū­ną, jis ne tik pa­ten­ki­na po­rei­kius, bet tam tik­ra pras­me ir­gi tau­so­ja ap­lin­ką, nes ga­mi­na­mas ir trans­por­tuo­ja­mas di­de­liais kie­kiais.</p> <p>„Jei­gu aš pra­dė­siu siųs­tis vi­sus rei­ka­lin­gus in­gre­dien­tus su dau­gy­be pa­kuo­čių, tai ne­bus ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas. Ne tik pa­klau­sa for­muo­ja pa­siū­lą, bet ir pa­siū­la po­rei­kius. Jei­gu su­pras­tu­me šiuos prin­ci­pus, tai tik­rai kri­tiš­kai ver­tin­tu­me pir­ki­nių pa­si­rin­ki­mus“, – įsi­ti­ki­nu­si mo­te­ris.</p> <p>M.Ta­ra­saus­kie­nė pa­ta­ria pir­miau­sia įver­tin­ti, ar tai, ką per­ki, rei­ka­lin­ga, ar tai yra ko­ky­biš­ka, ar ne­per­ki daik­to tik to­dėl, kad jis eko­lo­giš­kas ir ma­din­gas, o iš­mes­ti tu­ri­mą daik­tą tik ta­da, kai nie­kaip jo ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti.</p> <p>„Žiū­rė­da­ma į tą ap­lin­ką, ku­rio­je ma­din­ga eko­lo­gi­ja ir tva­rus var­to­ji­mas, ma­tau daug iš­kreip­tų bū­dų, net­gi ska­ti­nan­čių var­to­ji­mą. Tar­ki­me, jei vi­si pul­tu­me pirk­ti elek­tro­mo­bi­lių, ko­kie kie­kiai su­si­da­ry­tų iš­mes­tų au­to­mo­bi­lių, be to, tu­rė­tu­me už­si­dirb­ti jiems pi­ni­gų, kas ir­gi reiš­kia di­des­nį var­to­ji­mą. Ke­lis kar­tus nau­do­ja­me plas­ti­ki­nius mai­še­lius, kai juos baig­si­me, nau­do­si­me teks­ti­li­nius“, – sa­ko su var­to­to­jiš­ka kul­tū­ra ne­si­taiks­tan­ti mo­te­ris.</p> <p>Mais­to at­lie­kas (jų la­bai ma­žai bū­na) jau dau­ge­lį me­tų Ta­ra­saus­kai kom­pos­tuo­ja lau­ke. Šei­mos drau­gai jau se­niai įpra­tę, kad vi­sos do­va­nos, ku­rias įtei­kia, yra su­var­to­ja­mos.</p> <p> </p> <h4>Svar­bus po­li­ti­kų in­dė­lis</h4> <p>Anot M.Ta­ra­saus­kie­nės, la­bai sma­gu, kad eko­lo­gi­ja ir kli­ma­to kai­ta tam­pa ma­din­gi, vi­suo­me­nei įdo­mūs da­ly­kai, nes tik tuo at­ve­ju po­li­ti­kai pri­ims tei­sin­gus spren­di­mus.</p> <p>„Nė vie­nas po­li­ti­kas ne­aiš­kins žmo­gui, kad jis im­tų ma­žiau rū­šiuo­ti, nes tai ne­po­pu­lia­ru ir pa­kenks rei­tin­gams. Jie ga­li pa­ska­tin­ti rū­šiuo­ti at­lie­kas tuos žmo­nes, ku­rie to ne­no­rė­jo da­ry­ti, ta­čiau abe­jo­ju, ar Lie­tu­vos po­li­ti­kai ska­tins ma­žin­ti var­to­ji­mą, kas iš tie­sų yra per­tek­li­nio at­lie­kų kie­kio prie­žas­tis“, – apie po­li­ti­kų įta­ką for­muo­jant nau­ją ir at­sa­kin­gą po­žiū­rį į var­to­ji­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą kal­ba aly­tiš­kė.</p> <p>Jei žmo­gus no­ri su­ma­žin­ti sa­vo at­lie­kų kie­kį ir dar­niai var­to­ti, pir­miau­sia tu­rė­tų gal­vo­ti, ką val­go, nes bū­tent mais­tas su­da­ro di­džiau­sius kie­kius. „Mes au­gi­na­me daug dar­žo­vių, tu­ri­me ben­dra­min­čių drau­gų tin­klą, su ku­riais kei­čia­mės dar­žo­vė­mis. To­dėl dar­žo­vių ir vai­sių be­veik ne­per­ka­me. To­kie mai­nai – vie­nas iš bū­dų, kaip tei­sin­gai var­to­ti“, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi M.Ta­ra­saus­kie­nė, Aly­tu­je pa­si­gen­dan­ti to­kių mai­nų or­ga­ni­za­vi­mo ini­cia­ty­vos.</p> <p>Ta­ra­saus­kų na­muo­se ga­lio­ja sai­kin­go var­to­ji­mo tai­syk­lės. Ta­čiau kaip pa­veik­ti vai­kus, ypač pa­aug­lius, ku­rie yra la­bai di­de­lis tam tik­rų pro­duk­tų var­to­to­jas, į šį klau­si­mą mo­te­ris at­sa­ky­mo dar ne­ra­do. </p> <p>Di­džiau­sios dar­naus gy­ve­ni­mo su gam­ta ir ma­žes­nio bei ko­ky­biš­ko var­to­ji­mo idė­jos va­ro­mo­ji jė­ga yra jau­nos šei­mos, gal­vo­jan­čios, kaip gy­vens jų vai­kai.</p> <p>„Ga­li­ma ku­rį lai­ką ne­kreip­ti dė­me­sio žiū­rint į ne­gy­vų ban­gi­nių pil­vus, pil­nus plas­ti­ko, ar ne­va­žiuo­ti į są­var­ty­ną, kad pa­ma­ty­tum, ko­kie kie­kiai ten su­si­kau­pia at­lie­kų. Ta­čiau tai aki­vaiz­dūs fak­tai, ro­dan­tys, kad to­liau taip gy­ven­ti ne­ga­li­ma“, – sa­ko M.Ta­ra­saus­kie­nė, jau se­niai įsi­ti­ki­nu­si, kad ma­žiau ne­reiš­kia pras­čiau. </p> <p> </p> <h4>Lais­vė ir var­to­ji­mo prie­ta­rai</h4> <p> „Mes rū­šiuo­ja­me, ta­čiau ma­nau, kad to ne­ga­na – žmo­nės pri­va­lo su­ma­žin­ti var­to­ji­mą. At­si­sa­ky­ti var­to­ji­mo prie­ta­rų (ne­va bū­ti­nų pre­kių) ir vie­to­je to rink­tis dau­giau lais­vės, erd­vės. Bus ma­žiau iš­lai­dų ir  ma­žiau šiukš­lių“, – pa­ta­ria aly­tiš­kė.</p> <p> M.Ta­ra­saus­kie­nės nuo­mo­ne, daug ką ga­li­ma pa­si­ga­min­ti po pa­si­vaikš­čio­ji­mo gam­to­je ar­ba įsi­gy­ti iš smul­kių­jų ga­min­to­jų. Ir pa­tei­kia ke­le­tą pa­vyz­džių iš sa­vo šei­mos prak­ti­kos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20180527_134736.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20180527_134736.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20180803_202545.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20180803_202545.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20180803_202635.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20180803_202635.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20180808_091008.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20180808_091008.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20190728_135416.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20190728_135416.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/20190728_142135.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/20190728_142135.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/m1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/m1.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/m2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/m2.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-07/m3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-749-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-07/m3.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-2198"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564825274"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>poniai</span> - Šeš, 2019-03-08 - 12:41</p> </li> <a href="/comment/2198#comment-2198" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2198#comment-2198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">kad ponia per pazintis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>kad ponia per pazintis ilindo i silta vietele. biski ponia valdoma ir priklausoma</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2198" token="Nu8vTvrnzslqmvyyOHWo1uevRREeANFHxlcRKfYc-L4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2171"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564593305"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rolė</span> - Tre, 2019-31-07 - 20:15</p> </li> <a href="/comment/2171#comment-2171" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2171#comment-2171" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oi,gražu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oi,gražu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2171" token="f7vJtO6ZFFJzD7-kbBMSxmLRZHVRYcTUYb4B1GZE41M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2170"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564593170"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Rolė</span> - Tre, 2019-31-07 - 20:12</p> </li> <a href="/comment/2170#comment-2170" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2170#comment-2170" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Puiku! gražu! lb gtažu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Puiku! gražu! lb gtažu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2170" token="poiG7OjsLJ16IaDNo4XpIjRcCmimSb-NAlTo6rMlJ_Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2150"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564512016"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>k</span> - Ant, 2019-30-07 - 21:40</p> </li> <a href="/comment/2150#comment-2150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2150#comment-2150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">grazi troba</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>grazi troba</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2150" token="De2fHiHm0Uk8JDtxs677XrelpLkU8WG2eH2q4CvU_uA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-2133"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1564468498"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>ateb</span> - Ant, 2019-30-07 - 09:34</p> </li> <a href="/comment/2133#comment-2133" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2133#comment-2133" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šauni šeima. Teisingas ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šauni šeima. Teisingas ir draugiškas požiūris į mus supančią aplinką yra gerbtinas ir sektinas pavyzdys. Sėkmės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2133" token="Z5Q6DtTIpAu-Dvo5DEL4omsH_szTN6kZ2M_pHRZU7u4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=749&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Ccz7IUOgB25-VLZI4fBp-BIO7USDl5LkqYsKcc-HHlM"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 30 Jul 2019 06:06:58 +0000 vyrredaktorius 749 at https://www.alytausnaujienos.lt Žemai­tės su­kur­tos lė­lės ži­nią apie Aly­tų sklei­džia po Lie­tu­vą ir sve­čias ša­lis https://www.alytausnaujienos.lt/zemai-tes-su-kur-tos-le-les-zi-nia-apie-aly-tu-sklei-dzia-po-lie-tu-va-ir-sve-cias-sa-lis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13303" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13303) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_4871.JPG?itok=YQG6ySrH" width="344" height="287" alt="nuotruka " title="Lo­re­ta Skrui­bie­nė: „Man lėlės – meno objektas, kūrybinė išraiška.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“ įkur­tas 1996 me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ir iš Že­mai­ti­jos ki­lu­sios me­ni­nin­kės L.Skrui­bie­nės ini­cia­ty­va. Ta­čiau lė­lių gy­ve­ni­mas Aly­tu­je pra­si­dė­jo de­šimt­me­čiu anks­čiau iki te­at­ro įkū­ri­mo, me­ni­nin­kei pen­kia­aukš­čio na­mo rū­sy­je įkū­rus lė­lių te­at­ro stu­di­ją.</p> <p>Per dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų kū­ry­bi­nės veik­los šia­me lė­lių te­at­re pa­sta­ty­ta be­veik pus­šim­tis spek­tak­lių vai­kams ir trys su­au­gu­sie­siems, suor­ga­ni­zuo­ta 11 tarp­tau­ti­nių lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lių-kon­kur­sų „Ait­va­ras“, įkur­tas lė­lių mu­zie­jus „Lė­lių kam­ba­rys“, ku­ria­me vyks­ta te­at­ro ren­gi­niai, edu­ka­ci­jos, jis gau­siai lan­ko­mas vai­kų iš vi­sų ša­lies kam­pe­lių.</p> <p>Šian­dien var­gu ar ras­tu­me aly­tiš­kį, ne­ži­nan­tį lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ ir jo spek­tak­lių. Su šio te­at­ro spek­tak­lių per­so­na­žais už­au­go iš­ti­sos kar­tos, ga­vu­sios gė­rio, to­le­ran­ci­jos, nuo­šir­du­mo iš iš­min­ties pra­džia­moks­lio pa­mo­kas.  </p> <p>Apie ke­lius, at­ve­du­sius į Dzū­ki­ją, lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ su­kū­ri­mą, kū­ry­bi­nius ieš­ko­ji­mus ir at­ra­di­mus pa­sa­ko­ja me­ni­nin­kė L.Skrui­bie­nė.</p> <p><strong>Esa­te gi­mu­si ir anks­ty­vą­ją vai­kys­tę pra­lei­du­si Že­mai­ti­jo­je, Ra­sei­nių ra­jo­ne. Kaip at­si­dū­rė­te Dzū­ki­jo­je?</strong></p> <p>Iš Že­mai­ti­jos per­si­kel­ti gy­ven­ti į Dzū­ki­ją bu­vo tė­vų spren­di­mas. Iš Si­bi­ro po trem­ties su­grį­žu­siam tė­čiui sun­kiai se­kė­si su­si­ras­ti ge­riau ap­mo­ka­mą dar­bą, nes si­bi­ria­kų pri­veng­da­vo ir jais ne­pa­si­ti­kė­da­vo.</p> <p>Kaip tik tuo me­tu Aly­tu­je pra­dė­jo veik­ti Eks­pe­ri­men­ti­nis na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­tas, į ku­rį dirb­ti va­žia­vo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. Taip ir at­si­dū­rė mū­sų šei­ma Aly­tu­je.</p> <p>Per­si­kraus­tė­me 1973 me­tais. Aš bu­vau bai­gu­si penk­tą kla­sę.</p> <p><strong>Ar pa­ju­to­te et­ni­nius skir­tu­mus, ap­si­gy­ve­nu­si Aly­tu­je?</strong></p> <p>Jau nuo pir­mos at­va­žia­vi­mo die­nos. Iki šiol iš­li­kęs pir­mas įspū­dis. Bu­vo ką tik nu­li­jęs lie­tus, iš­li­pu­si iš au­to­bu­so aki­mirks­niu pa­ju­tau gai­vų žo­lės, me­džių dvelks­mą ir pa­ma­čiau dau­gy­bę ba­lu­čių. Mies­tas man pa­si­ro­dė la­bai ža­lias ir gra­žus.</p> <p>Mo­kyk­lo­je ne­tru­kau pa­jus­ti, kad čia ne Že­mai­ti­ja. Ki­ti mo­ki­niai į ma­ne žiū­rė­jo kaip į bal­tą var­ną. Kai pa­kvies­da­vo at­sa­ki­nė­ti, kla­sė­je bū­da­vo taip ty­lu, kad bu­vo ga­li­ma gir­dė­ti, kaip mu­sė skren­da. Vi­si klau­sy­da­vo­si ma­no že­mai­tiš­kos tar­mės.</p> <p>Pa­ma­žu vis­kas pa­si­kei­tė, jau dau­ge­lį me­tų kal­bu ben­dri­ne lie­tu­vių kal­ba, ta­čiau nu­va­žia­vu­si į Že­mai­ti­ją ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų, net ne­pa­jau­čiu, kaip pra­de­du že­mai­čiuo­ti. Kal­bu gal ne vi­sai tai­syk­lin­gai tar­miš­kai, bet man tai ma­lo­nu.</p> <p><strong>Kaip Jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do lė­lės?</strong></p> <p>Bai­gu­si vi­du­ri­nę, la­bai no­rė­jau stu­di­juo­ti Dai­lės ins­ti­tu­te. Gy­ve­ni­me su­si­klos­tė taip, kad įsto­jau į ins­ti­tu­tą, ta­čiau stu­di­ja­vau ne sce­nog­ra­fi­ją, ku­ri ta­da bu­vo sie­kia­my­bė, bet dai­lės pe­da­go­gi­ką.</p> <p>Tur­būt li­ki­mas lė­mė, kad su­si­ruo­šu­si sto­ti į sce­nog­ra­fi­ją, ne­iš­drį­sau. Me­no ta­ry­bai pa­ro­dy­ti kuk­lių sa­vo brė­ži­nių ir, net ne­pra­vė­ru­si du­rų, pa­si­trau­kiau be ko­vos. Šian­dien be­lie­ka spė­lio­ti – bū­tų pa­vy­kę ar ne.</p> <p>Su­pra­tu­si, kad ma­no sva­jo­nė žlu­go, pri­sė­dau ant suo­liu­ko ša­lia Dai­lės ins­ti­tu­to pa­gal­vo­ti, ką da­ry­ti to­liau. Vėl at­si­tik­ti­nu­mas ar lem­tis, ša­lia pri­sė­do žmo­gus, ku­ris, su­ži­no­jęs, ko­kio­je aš at­si­dū­riau kryž­ke­lė­je, pa­ta­rė sto­ti į ne­aki­vaiz­di­nį sky­rių. Taip ir pa­da­riau.</p> <p>Li­ki­mo vin­gis bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau šian­dien la­bai džiau­giuo­si, kad stu­di­ja­vau dai­lės pe­da­go­gi­ką. Mus ruo­šė tap­ti ne kon­kre­čios sri­ties me­ni­nin­kais, to­dėl stu­di­ja­vo­me vi­sas spe­cia­ly­bes – nuo gra­fi­kos iki ta­py­bos.</p> <p>Su lė­lė­mis pir­mą kar­tą su­si­dū­riau ga­na at­si­tik­ti­nai, ra­šy­da­ma kur­si­nį dar­bą, ku­rio te­ma – lė­lių te­at­ro spe­ci­fi­ka ir rai­da. Kaip ir dau­ge­lis stu­den­tų pa­si­rin­kau te­mą, ti­kė­da­ma­si grei­tai su ja su­si­do­ro­ti. Pa­aiš­kė­jo, kad tai bu­vo iliu­zi­ja. Me­džia­gos be­veik jo­kios ne­bu­vo, te­ko vis­ką su­ran­kio­ti po kruo­pe­ly­tę. Pir­mo­ji pa­žin­tis įvy­ko Vil­niaus te­at­re „Lė­lė“, ste­bint Vi­ta­li­jaus Ma­zū­ro spek­tak­lius.</p> <p>Tai ma­ne su­ža­vė­jo ir 1986 me­tais pa­ti įkū­riau lė­lių te­at­ro stu­di­ją dau­gia­bu­čio rū­sy­je. Pir­ma­sis spek­tak­lis „Pie­me­nai­tė ir ka­min­krė­tys“ bu­vo pen­kio­li­kos mi­nu­čių truk­mės. Vai­kams vai­di­nau aš ir Jo­nas Gai­žaus­kas.</p> <p>Di­plo­mi­nis dar­bas taip pat bu­vo su­si­jęs su lė­lė­mis. Jo te­ma – kau­kių ga­my­ba.</p> <p><strong>Ko­kius įvar­dy­tu­mė­te pa­grin­di­nius lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ žings­nius?</strong></p> <p>Pra­bė­gus de­šimt­me­čiui po stu­di­jos įkū­ri­mo, bu­vo įkur­tas lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“, de­biu­ta­vo­me su spek­tak­liu „Auk­so puo­das“ pa­gal Hof­fma­no pa­sa­ką. Spek­tak­lio pa­sta­ty­mą fi­nan­sa­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pir­mo­jo­je tru­pė­je va­dy­bi­nin­ku dir­bo Dai­nius Dze­kuns­kas, vai­di­no Po­vi­las Kaz­laus­kas, Gin­ta­ras Gvaz­dai­tis, Au­re­li­ja Vai­va­dai­tė, Ine­ta Vich­ro­vai­tė. Trum­pam, epi­zo­diš­kai, bu­vo pri­si­jun­gęs Ro­ber­tas Šar­knic­kas.</p> <p>Žen­gus pir­muo­sius žings­nius, apie mus su­ži­no­jo Liau­dies kul­tū­ros cen­tras ir pra­dė­jo kvies­ti į įvai­rius mė­gė­jų lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lius. Su spek­tak­liais va­žiuo­da­vo­me į mo­kyk­las, dar­že­lius.</p> <p>2003 me­tais įkur­tas lė­lių mu­zie­jus „Lė­lių kam­ba­rys“. </p> <p>Bė­gant me­tams, au­go pro­fe­sio­na­lu­mas ir mus ėmė kvies­ti kaip pro­fe­sio­na­lus, ne mė­gė­jus. 2005-ai­siais „Ait­va­rui“ su­teik­tas pro­fe­sio­na­laus te­at­ro sta­tu­sas. Šian­dien mū­sų lė­lių te­at­ras pri­klau­so Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei lė­li­nin­kų aso­cia­ci­jai UNI­MA ir tarp­tau­ti­nei vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų aso­cia­ci­jai ASI­TEJ.</p> <p>1999 me­tais or­ga­ni­za­vo­me pir­mą­jį lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lį, ku­ris iš­gar­si­no Aly­tų už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je. Ta­da ir mies­te­lė­nų, ir po­li­ti­kų po­žiū­ris į kul­tū­ros ren­gi­nius bu­vo ki­tas. Da­bar jau rei­kė­tų keis­ti fes­ti­va­lių „Ait­va­ras“ po­bū­dį, bet vis­kas at­si­mu­ša į fi­nan­sa­vi­mą ir tam­pa tie­siog gė­din­gai skur­dus. O mies­tui gė­dos da­ry­ti ne­si­no­ri.</p> <p>Džiau­giuo­si, kad mes per tuos tris­de­šimt me­tų iš­siug­dė­me pla­tų ger­bė­jų ra­tą. Žiū­ro­vų at­vyks­ta iš vi­sos Lie­tu­vos, ypač jų daug su­lau­kia­me pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus.</p> <p>Bū­ta ir dau­giau reikš­min­gų žings­nių lė­lių te­at­ro gy­ve­ni­me. Mums, lė­li­nin­kams, svar­bus kiek­vie­nas spek­tak­lio pa­sta­ty­mas, su­tei­kęs žiū­ro­vams džiaugs­mo ir pa­ska­ti­nęs su­si­mąs­ty­ti.</p> <p><strong>Ko­kios lė­lės ap­si­gy­ve­na lė­lių kam­ba­ry­je?</strong></p> <p>Kiek­vie­nam spek­tak­liui ku­ria­ma nau­ja lė­lių ko­lek­ci­ja, tad per dau­ge­lį me­tų jų su­si­kau­pė daug. Iš­mes­ti į šiukš­ly­ną ne­ki­lo ran­kos, to­dėl su­ma­nė­me joms su­teik­ti an­trą gy­ve­ni­mą ir įkur­din­ti mu­zie­ju­je.</p> <p>Di­dži­ą­ją eks­po­zi­ci­jos da­lį su­da­ro spek­tak­lių per­so­na­žai – tai plas­tiš­kos pirš­ti­ni­nės lė­lės, ma­rio­ne­tės, ku­rias ak­to­riai tam­po už vir­vu­čių. Pa­pras­tai vie­nu me­tu „Lė­lių kam­ba­ry­je“ gy­ve­na apie 300 lė­lių. Ta­čiau eks­po­zi­ci­ja yra kin­tan­ti, nes kai ku­rias lė­les pa­do­va­no­ju dar­že­liams ar­ba dar kam nors. Kai ku­rias par­duo­du, ko­lek­ci­nin­kai jas la­bai no­riai per­ka. Taip ir mig­ruo­ja po pa­sau­lį ma­no lė­lės.</p> <p><strong>Kas Jums yra lė­lė?</strong></p> <p>Lė­lė la­bai ar­ti­mai su­si­ju­si su žmo­gu­mi, tik kar­tais mes to ne­pa­ste­bi­me. Žmo­gus at­si­ra­do že­mė­je, o su juo at­si­ra­do ir lė­lė.</p> <p>Man lė­lė – me­no ob­jek­tas, kū­ry­bi­nė iš­raiš­ka. Kiek su­kū­riau lė­lių, nie­ka­da ne­skai­čia­vau, ta­čiau ga­liu drą­siai sa­ky­ti, jog la­bai daug. Kar­tais sap­ne pa­ma­tau lė­lių vi­są vir­ti­nę iš­si­ri­kia­vu­sią. Gal kam nors to­kie sap­nai siau­bą su­kel­tų, bet ma­no­sios lė­lės ne to­kios.</p> <p>Gre­ta te­at­ro lė­lių gy­vuo­ja ir in­ter­je­ri­nės lė­lės, ku­rias eks­po­nuo­ju as­me­ni­nė­se dai­lės pa­ro­do­se ša­lia pa­veiks­lų. Ne­se­niai lan­kiau ke­ra­mi­kos kur­sus, kad ga­lė­čiau kū­ry­bo­je pa­nau­do­ti įvai­res­nę me­džia­gą.</p> <p>In­ter­je­ri­nės lė­lės – in­ter­je­ro puoš­me­na, skir­tin­gai nuo te­at­ro lė­lių, ga­li bū­ti ir ne­ju­dan­čios, ir keis­ti po­zas. Kur­da­ma jas mėgs­tu eks­pe­ri­men­tuo­ti, nau­do­ju pa­čias įvai­riau­sias me­džia­gas: me­dį, ke­ra­mi­ką, por­ce­lia­ną, siu­vi­nė­ju ka­ro­liu­kais.</p> <p><strong>Koks spek­tak­lis la­biau­siai įsi­mi­nė?</strong></p> <p>Kiek­vie­nas spek­tak­lis tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, daug jų įsi­min­ti­nų. Iš­skir­čiau „Im­pe­ra­to­rių Jo­ną be­šir­dį“. Jį pir­mą kar­tą pa­sta­tė­me kar­tu su re­ži­sie­riu­mi Ar­vy­du Kin­de­riu dar lė­lių stu­di­jo­je. Vė­liau re­ži­sa­vau vie­na su „Ait­va­ru“. Spek­tak­lis la­bai pa­vy­ko. Jis mis­tiš­kas, įdo­mus.</p> <p>Šil­tų pri­si­mi­ni­mų ke­lia už­ve­dan­tis spek­tak­lis „Ali­sa“, ro­man­tiš­kas – „Mu­zi­kan­tas ir žvaigž­dė“. Pas­ta­ruo­ju me­tu pil­nas žiū­ro­vų sa­les su­ren­kan­tis „Vil­kas ir ožiu­kai“, „Kau­lo bo­bos ap­ža­vai“.</p> <p>Mū­sų spek­tak­liai yra vi­so­kie: ir links­mi, ir liūd­ni, ir pa­mo­kan­tys, ir nuo­šir­dūs, su vai­kais ben­drau­ja­me kaip su sau ly­giais, juos lai­ko­me as­me­ny­bė­mis, ne­už­si­i­ma­me in­fan­ti­liz­mu. Spek­tak­lius ski­ria­me tie­siog šei­mos lais­va­lai­kiui, tad ir tė­tis, ma­ma ar mo­čiu­tė tu­ri ką veik­ti.</p> <p><strong>Ko­kią prog­no­zuo­ja­te lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ at­ei­tį?</strong></p> <p>Kas­kart, pa­si­kei­tus mies­to val­džiai, ei­na­me kal­bė­tis dėl fi­nan­sa­vi­mo. At­ro­do, lyg ir iš­klau­so, ta­čiau ap­si­ri­bo­ja tik tuo, kad at­lei­džia nuo pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­čio, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra VšĮ Aly­taus lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ da­li­nin­kė. At­ro­do, tiek ne­daug trūks­ta, kad bū­tų aky­liau žvilg­tel­ta į šios me­no rū­šies iš­sau­go­ji­mą mies­te. Per dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų taip ir ne­su­ge­bė­jo­me po­li­ti­kams įro­dy­ti, kad lė­lių te­at­ras mies­tui tik­rai rei­ka­lin­gas.</p> <p>Ki­tos sa­vi­val­dy­bės su­si­tvar­kė su to­kiais te­at­rais, sky­rė vie­no­kį ar ki­to­kį fi­nan­sa­vi­mą, su­tei­kė pa­tal­pas, tin­kan­čias te­at­rui. Nė vie­no ki­to te­at­ro žiū­ro­vams ne­rei­kia ka­ba­ro­tis į tre­čią aukš­tą, yra dra­bu­ži­nės, ka­vi­nu­kės. At­va­žia­vu­sie­ji ste­bi­si, kad mes taip gy­ve­na­me. Ko­dėl taip yra, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Džiau­gia­mės, kad žiū­ro­vai ver­ti­na mū­sų spek­tak­lius, džiau­gia­mės ir pa­tal­po­mis, ku­rio­se esa­me, nors daž­nai jau­čia­mės kaip ak­me­nys kaž­kie­no ke­ly­je.</p> <p>Mes gy­vuo­ja­me iš už­dir­ba­mų lė­šų už spek­tak­lius, edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, su­teik­tas kū­ry­bi­nes pa­slau­gas ir pro­jek­ti­nių lė­šų. Tai ge­rai, bet no­rint plė­to­ti kū­ry­bi­nes am­bi­ci­jas, to ne­pa­kan­ka. No­ri­si ir jau­nat­viš­kų kū­ry­bi­nių am­bi­ci­jų ban­gos, bet pa­si­kvies­ti jau­ni­mo tie­siog nė­ra lė­šų. Toks gy­ve­ni­mas tam­pa ab­sur­diš­kas ir ne­per­spek­ty­vus.</p> <p>La­bai no­rė­tų­si, kad mies­tui lik­tų lė­lių te­at­ras, ta­čiau ga­li bū­ti ir ki­to­kia baig­tis. Man jau ar­tė­ja lai­kas, kai ei­siu anū­kų au­gin­ti. Ar kas nors pe­rims lė­lių te­at­rą, ar jo ne­be­liks, tai jau ne ma­no są­ži­nės rei­ka­las. Kad bū­tų TAIP, ko­vo­jau vi­są gy­ve­ni­mą.</p> <p><strong>Pa­sau­ly­je lė­lių te­at­rai gy­vuo­ja ir mies­tai di­džiuo­ja­si, kad juos tu­ri. Mū­sų gal ki­to­kia kul­tū­ri­nė si­tu­a­ci­ja ar po­žiū­ris?</strong></p> <p>Apie „Ait­va­ro“ per­spek­ty­vas ne­no­riu kal­bė­ti. Mū­sų te­at­ro tru­pė, ku­rią, su ad­mi­nist­ra­to­re, su­da­ro pen­ki žmo­nės, ku­ria ir džiau­gia­si šia die­na.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4910.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4910.JPG" width="2041" height="3061" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4915.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4915.JPG" width="2041" height="3061" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/1l.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1l.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/100_0582.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_0582.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/100_2398.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_2398.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/100_3418.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_3418.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/57106709_876118039406770_6674196878097121280_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/57106709_876118039406770_6674196878097121280_n.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/l%C4%97li%C5%B3%20kambarys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/l%C4%97li%C5%B3%20kambarys.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/Vilkas%20ir%20o%C5%BEiukai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Vilkas%20ir%20o%C5%BEiukai.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1879"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1562165435"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nijolė Mazūrienė</span> - Tre, 2019-03-07 - 17:50</p> </li> <a href="/comment/1879#comment-1879" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1879#comment-1879" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Labai gera ir prasminga, kad…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Labai gera ir prasminga, kad jūs Loreta esate tokia energinga, kad šalia susibūrė savi žmonės,o su jais ir lėlės. Gyvuokit ir džiaukitės dar ilgai ilgai... Sėkmės !!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1879" token="dWUTvXxR0OKuzU8qTRykWrgmbyKbRtscTgY9W74Wo5I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=677&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YY1cUEMJb8NpEPjO6gj7Usa1SVzAZTCibzSOYGI-T-Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Jun 2019 12:57:24 +0000 vyrredaktorius 677 at https://www.alytausnaujienos.lt Pen­kios vie­tos Aly­tu­je, kur ga­li­ma sa­ve pa­le­pin­ti iš­ky­la gam­to­je https://www.alytausnaujienos.lt/pen-kios-vie-tos-aly-tu-je-kur-ga-li-ma-sa-ve-pa-le-pin-ti-ky-la-gam-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/73-13303" rel="bookmark"> Nr. <span> 73 (13303) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/9%20Alytaus%20tic.JPG?itok=UpYIgisv" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Jei iš­ky­la klau­si­mų dėl lan­ky­ti­nų vie­tų, ak­ty­vaus ar ra­maus po­il­sio ga­li­my­bių – ne­dve­jo­da­mi kreip­ki­tės į Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tą (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 1). Aly­taus TIC ar­chy­vo nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Po­il­sio zo­na prie Aly­taus pi­lia­kal­nio</h4> <p>Gre­ta Aly­taus pi­lia­kal­nio yra įreng­ta pui­ki po­il­sio zo­na: pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tre­ni­ruok­liai. Pa­siek­ti ją nė­ra su­dė­tin­ga – ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ga­li­ma at­vyk­ti ir dvi­ra­čiu ar pės­čio­mis (į Mer­ki­nės gat­vę at­va­žiuo­ja­te vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, pas­kui Pi­lia­kal­nio gat­ve pa­si­vaikš­čio­da­mi nu­ei­na­te iki pi­lia­kal­nio). Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką. Čia iš­ky­lau­jant ga­li­ma mė­gau­tis ra­miai te­kan­čio Ne­mu­no vaiz­du, va­liū­kiš­kai šniokš­čian­čiu Aly­tu­pio upe­liu, žais­min­gai pa­bi­ru­sio­mis me­džio skulp­tū­ro­mis ir iš­di­džiai pūp­san­čiu gau­sy­be le­gen­dų ap­do­va­no­tu, dvi­kup­riu gra­žuo­liu Aly­taus pi­lia­kal­niu.</p> <p>Pi­lia­kal­nis da­tuo­ja­mas I tūks­tant­me­čio vi­du­riu – XIV am­žiu­mi. Vie­na iš le­gen­dų by­lo­ja, jog ka­dai­se gy­ve­no ku­ni­gaikš­tis Aly­ta, ku­ris pa­mi­lo vai­di­lu­tę Mirg­rau­sė­lę, o ji – jį. Vie­tos pi­lį už­puo­lė prie­šai. Ko­vo­je žu­vo daug ka­rių. Aly­ta pra­si­ver­žė iš ap­sup­ties, nu­jo­jo į kal­ne­lį, kur Mirg­rau­sė­lė kurs­tė šven­tą­ją ug­nį, ją pa­slė­pė ir grį­žo į ko­vą. Nar­siai ko­vė­si, bet žu­vo. Mirg­rau­sė­lė, tai su­ži­no­ju­si, taip grau­džiai ver­kė, kad jos aša­ros upe­liu pra­dė­jo te­kė­ti į Ne­mu­ną. Upe­lį žy­niai pa­va­di­no Aly­tu­piu, o gre­ta įsi­kū­ru­sį mies­tą – Aly­tu­mi. Ir šian­dien, gre­ta pi­lia­kal­nio, į Ne­mu­ną te­ka šis Mirg­rau­sė­lės aša­rų upe­lis. Ja­me kar­tais pa­si­tai­ko ste­buk­lin­gų var­lių. Jei ieš­ko­te ant­ro­sios pu­sės, jis jums pa­gel­bės, – upe­ly­je gau­dy­ki­te var­lę, praus­ki­te jai bur­ną ir bu­čiuo­ki­te. Jei var­lė ste­buk­lin­ga – gau­si­te, ko ieš­ko­jo­te, jei var­lė ne­ste­buk­lin­ga – po bu­či­nio ji jau ne­bus pa­pras­ta var­lė, o bus pa­bu­čiuo­ta var­lė ir la­bai po­pu­lia­ri tarp sa­vų.</p> <p>Dar bū­ti­na įkop­ti į pi­lia­kal­nį ir iš Aly­tu­pio upe­lio pa­si­im­ti ak­me­nu­ką, nes tai ge­ros nuo­tai­kos ak­me­nu­kai. Par­si­neš­ti jį na­mo, pa­si­dė­ti ir pa­mirš­ti. Kai bus liūd­na, pri­si­min­ti, pa­si­im­ti, pa­lai­ky­ti ran­ko­je, pa­gal­vo­ti apie bu­vu­sią iš­ky­lą – nuo­tai­ka kaip­mat pa­si­tai­sys. Ide­a­lus va­rian­tas – su­ras­ti tit­na­gą, ku­ris nuo 2015 me­tų lai­ko­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu ak­me­niu. Tais me­tais jis mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra nu­run­gė gin­ta­rą.</p> <h4> Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na</h4> <p>Ne­to­li nuo Aly­taus pi­lia­kal­nio yra Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na. Ją ga­li­ma pa­siek­ti ta­ku, ei­nant ar va­žiuo­jant dvi­ra­čiu nuo pi­lia­kal­nio, ar­ba per­ėjus Bal­to­sios ro­žės til­tą ir de­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te nu­si­lei­dus me­di­niais laip­tais. Čia įreng­tos pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, suo­liu­kai, ga­li­ma įsi­kur­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Karš­tį pa­dės įveik­ti nuo Ne­mu­no sklin­dan­ti gai­va. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Sma­giai leis­da­mi lai­ką šio­je vie­to­je ga­lė­si­te gro­žė­tis Bal­to­sios ro­žės til­to pa­no­ra­ma ir pa­ma­ty­ti Ne­mu­ne pūp­san­tį Kle­bo­no ak­me­nį. Le­gen­dos pa­sa­ko­ja, kad la­bai se­niai po Aly­tu­je siau­tu­sio ma­ro pra­si­dė­jo di­de­lis ba­das. Kle­bo­nas, ne­ga­lė­da­mas žiū­rė­ti, kaip iš ba­do mirš­ta žmo­nės, iš li­ku­sių gy­vų­jų su­rin­ko pi­ni­gus ir iš­plau­kė Ne­mu­nu pirk­ti grū­dų. Ke­lio­nė už­tru­ko. Kle­bo­nas il­gai ne­grį­žo. Gy­ven­to­jai ir to­liau vie­nas po ki­to mi­rė iš ba­do, keik­da­mi kle­bo­ną, kad šis vei­kiau­siai juos ap­ga­vo: pa­si­ė­mė pi­ni­gus ir iš­plau­kė. Kai kle­bo­no lai­vas su grū­dais pri­ar­tė­jo prie Aly­taus, pa­ki­lo di­de­lis vie­su­las ir tren­kė į jį pra­keiks­mų žai­bas. Taip lai­vas ak­me­niu pa­vir­to. Vė­liau šį ak­me­nį žmo­nės Kle­bo­no ak­me­niu pra­mi­nė.</p> <h4> Dai­nų slė­nis</h4> <p>La­bai šau­nu, jog pas­ta­ruo­ju me­tu vis dau­giau aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių pa­mė­go šią vie­tą. Čia yra įreng­ta di­de­lė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, be pro­ble­mų ga­li­ma at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiu. Įreng­ti ori­gi­na­lūs ir pa­to­gūs suo­lai. Ga­li­ma iš­ky­lau­ti ir pa­si­tie­sus ple­dą. Esant to­kio­je vie­to­je bū­ti­nai rei­kia įkop­ti į Bal­to­sios ro­žės dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­tą, ku­ris pa­sta­ty­tas 2015 me­tų pa­bai­go­je ant iš­li­ku­sių se­no­jo XIX am­žiaus ge­le­žin­ke­lio til­to tau­rų. Jis įra­šy­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą, kaip aukš­čiau­sias to­kio po­bū­džio til­tas. Jo aukš­tis – 38,10 met­rų.</p> <p>Til­to pri­ei­go­se iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no pa­sta­ty­ta ro­žių šir­dis – čia drą­siai ga­li­ma ka­bin­ti jaus­mų spy­ne­les. Šis Aly­taus til­tas – vie­nin­te­lė vie­ta Lie­tu­vo­je, ku­rio­je met­rais ga­li­ma iš­ma­tuo­ti sa­vo mei­lę. Ant jo yra kas 40 met­rų pa­žy­mė­tos še­šios žy­mos, o ties jo­mis įvar­dy­ta mei­lės rū­šis pa­gal grai­kų fi­lo­so­fą Aris­to­te­lį. Įro­dy­ti sa­vo mei­lę my­li­mam ar ar­ti­mam žmo­gui ga­li­ma nu­ne­šant jį ant ran­kų iki tam tik­ros mei­lės rū­šį žy­min­čios ri­bos. Til­tą puo­šia Vla­do Kan­čiaus­ko skulp­tū­ra „Obels žie­das“. Nuo til­to at­si­ve­ria pui­ki Aly­taus pi­lia­kal­nio pa­no­ra­ma.</p> <h4> Lais­va­lai­kio erd­vės prie Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rų</h4> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, įreng­tas spor­to aikš­ty­nas, pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Be­je, Dai­li­dės eže­rai, mat dar yra ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras, yra Ne­mu­no sen­va­gė. Se­no­liai po­ri­na, kad ka­dai­se eže­rų vie­to­je, ku­riuos da­bar ski­ria py­li­mas, sto­vė­jo pats dai­liau­sias apy­lin­kių dva­ras. Kas tik pa­ma­ty­da­vo ku­ni­gaikš­čio dva­rą, ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti jo di­du­mu, ne­ga­lė­jo at­sig­ro­žė­ti jo švie­su­mu. To­dėl jį pra­mi­nė Dai­liuo­ju Dva­ru, Dai­li­de, to­dėl jis taip iš­gar­sė­jo; to­dėl ir jo val­do­vą ku­ni­gaikš­čiu Dai­li­de va­di­no. Pra­žu­dė ku­ni­gaikš­tį ir jo dva­rą go­du­mas bei žiau­ru­mas, o iš pra­keik­to de­be­sies pliūp­te­lė­ję van­de­nys su­grio­vė ir pa­skan­di­no dva­rą. Nuo to lai­ko žmo­nės at­si­ra­du­sį eže­rą Dai­li­de pra­mi­nė.</p> <p>Prie Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, suo­liu­kai, ne­ma­žai vie­tos, kur ga­li­ma iš­ky­lau­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rą puo­šia po­eto Jur­gio Kun­či­no var­do til­tas. Be­veik prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų drau­gų kom­pa­ni­ja bu­vo pri­tvir­ti­nu­si len­te­lę su jo var­du ant til­to, ta­čiau iš­au­šus ry­tui ji iš­ga­ra­vo be pėd­sa­kų. Kal­bė­ta, jog neap­si­ei­ta be tuo­me­tės val­džios pa­lie­pi­mų. 2018 me­tais tei­sy­bė bu­vo at­kur­ta – til­tą pa­puo­šė nau­ja len­te­lė.</p> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro ga­li­ma at­vyk­ti dvi­ra­čiu ar­ba au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Dau­gų gat­vė­je, gre­ta dvi­ra­čių ta­ko įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.</p> <p>Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras taip pat pa­sie­kia­mas dvi­ra­čiu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant A. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. </p> <h4> Jau­ni­mo par­ko lais­va­lai­kio erd­vės</h4> <p>Jau­ni­mo par­kas, įkur­tas 1982 me­tais, pri­tai­ky­tas ne tik ren­gi­niams, bet ir ra­miam šei­my­ni­niam po­il­siui. Par­ką puo­šia iš­puo­se­lė­ti gė­ly­nai, čia įreng­tos vai­kų žai­di­mų, šach­ma­tų, spor­to, ried­len­čių ir par­kū­ro aikš­te­lės, pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai. Ir ne­abe­jo­ti­nai ga­li­ma su­ras­ti jau­kią vie­tą iš­ky­lai. Par­kas žy­mus sa­vo me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­ro­mis: 1984 me­tais ja­me gru­pė skulp­to­rių su­kū­rė pir­mą­ją Lie­tu­vo­je aš­tuo­nių me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ją, sa­vo ryš­kio­mis spal­vo­mis su­tei­kian­čią sa­vi­tą vei­dą par­kui. Pra­bė­gus ge­ram de­šimt­me­čiui šį skulp­tū­rų an­sam­blį pa­pil­dė dar dvi už­sie­nio au­to­rių do­va­no­tos skulp­tū­ros. Iš­ky­los me­tu tik­rai ver­ta su­ras­ti jas, pa­bi­ru­sias po par­ką. Spė­ti skulp­tū­rų pa­va­di­ni­mus, o spė­ji­mų tei­sin­gu­mą pa­si­tik­rin­ti in­for­ma­ci­nia­me sten­de.</p> <p>Par­kas pa­sie­kia­mas vie­šuo­ju trans­por­tu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Žu­vin­to ar­ba Vil­ties gat­vė­se įreng­to­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se.</p> <p class="text-align-right"> <strong>Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė</strong></p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro vyr. tu­riz­mo spe­cia­lis­tė, gi­dė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.ana.webpartners.hostingas.lt/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-D_mVCVrccXI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZNg6Om2h7VmdMP_wV_6chXPQHmGhmH5NdcoVAM29OCU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 13:59:37 +0000 vyrredaktorius 673 at https://www.alytausnaujienos.lt