Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Kaip Prač­kai­la ru­de­nį skai­čia­vo: pa­ro­dos plo­tas – hek­ta­ras, re­kla­ma – iš­va­ka­rė­se, o feis­bu­kas su­kvie­tė lan­ky­to­jų kaip į ge­rą ves­tu­vę! https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-prac-kai-la-ru-de-ni-skai-cia-vo-pa-ro-dos-plo-tas-hek-ta-ras-re-kla-ma-va-ka-re-se-o-feis-bu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/112-13488" rel="bookmark"> Nr. <span> 112 (13488) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/VP.jpg?itok=CN_LDuBQ" width="344" height="287" alt="Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la." title="Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kaž­kaip ne­ti­kė­ta: hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la, ak­ty­vus so­cia­li­nių tin­klų ir ki­to­kios vir­tu­a­ly­bės var­to­to­jas, hu­mo­ris­ti­nės kom­piu­te­ri­nės gra­fi­kos (pri­ko­lų) kū­rė­jas grįž­ta prie kla­si­kos – tra­di­ci­nės ta­py­bos, (ne)įpras­to pa­ro­dos for­ma­to – ko­dėl? </strong></p> <p>– Kom­piu­te­ri­nė gra­fi­ka, pri­ko­lai ir ta­py­ba ei­na ko­ja ko­jon. Vi­som „ko­jom“ rei­kia įkvė­pi­mo, ori­gi­na­lių, ne­ti­kė­tų, net­gi keis­tų min­čių. Kas viš­čiu­kus ru­de­nį skai­čiuo­ja, o aš – nu­ta­py­tus pa­veiks­lus. Šių me­tų der­lius ne­di­de­lis, bet tuos „viš­čiu­kus“ klai­kiai no­rė­jau pa­ro­dy­ti tau­tie­čiams. Ka­dan­gi pa­veiks­lai di­do­ko­ko for­ma­to, tai bet kur ne­tel­pa, o mū­siš­kis ąžuo­ly­nas-skrob­ly­nas-la­puo­ty­nas, gra­žiai va­di­na­mas tra­ke­liu, tam la­biau­siai ti­ko! Juo­lab, za­na­vy­kiš­kai mąs­tant, nei pa­tal­pų nuo­mos, nei elek­tros mo­kes­čių ne­rei­kia mo­kė­ti. Pa­skai­čia­vau, kad eks­po­zi­ci­jos plo­tas už­ėmė šiek tiek virš vie­no hek­ta­ro, o ta­me ru­de­nio la­pų pri­sė­ta­me hek­ta­re gra­žiai til­po net 36 pa­veiks­lai. Dar vie­na, pa­ti svar­biau­sia prie­žas­tis, ko­dėl pa­ro­da miš­ke – kad ir ne­žmo­niš­kai, svar­bu ki­to­niš­kai.</p> <p><strong>– Ar tep­tu­kas nu­kon­ku­ra­vo kom­piu­te­rį?</strong></p> <p>– Kom­piu­te­ris tep­tu­kui pa­de­da kaip nie­ka­da, va­lio šiuo­lai­kėm tech­no­lo­gi­jom ir vi­sa­ga­liui in­ter­ne­tui! Ne­pa­sto­vūs ru­de­ni­niai orai ne­lei­do vis­ko su­pla­nuo­ti iš anks­to, kad pa­ro­da vyks, pa­skel­biau iš va­ka­ro, ir per ne­pil­nas 20 va­lan­dų feis­bu­ki­nės re­kla­mos į Tra­ke­lį su­si­rin­ko liau­dies kaip į ge­ras ves­tu­ves – apie 60 įvai­riau­sio am­žiaus žmo­nių. Dė­ko­ju vi­siems re­kla­ma pa­si­da­li­ju­siems. Pa­ro­dos re­kla­mą ma­tė apie 2000 in­ter­nau­tų. Pri­si­pa­žin­siu, ne­si­ti­kė­jau to­kio su­si­do­mė­ji­mo.</p> <p>Grei­čiau­siai su­re­a­ga­vo iš­ti­ki­miau­si ben­dra­žy­giai ir pa­gal­bi­nin­kai – gru­pė „BENT“, Ed­vi­nas Za­lec­kas ir Vy­tau­tas Mu­liuo­lis jau se­no­kai ža­dė­jo pa­dai­nuot, o, be to, į Ed­vi­no au­to­mo­bi­lį pui­kiai tel­pa di­de­li pa­veiks­lio­kai. So­dy­bos „Pa­kran­tė“ šei­mi­nin­kė An­ge­lė Praš­čiū­nie­nė jau nuo se­no pa­rams­to vi­sas ma­no idė­jas ir plo­tu, ir vai­šė­mis. Dar kar­te­lį vi­siems trims LA­A­A­BAI AČIŪ!</p> <p><strong>– Ar gal ta­py­ba Vai­do gy­ve­ni­me bu­vo vi­sa­da, tik ma­žiau ro­do­ma?</strong></p> <p>– Dai­li­nin­ką vaiz­duo­ju nuo ma­žens. Iš­ban­džiau dau­gy­bę vi­so­kių tech­ni­kų. Da­bar jau pri­li­pau prie rim­tos ta­py­bos alie­ji­niais da­žais ant dro­bės. Ne­pre­ten­duo­ju į kaž­ką to­bu­lai ne­pri­ekaiš­tin­go. Kai už­plau­kia įkvė­pi­mas, už­si­de­gu šven­tin­tą žva­kę, jei­gu nie­ko nė­ra na­mie, per kom­pą vi­sa ger­kle už­lei­džiu in­stru­men­ti­nę mu­zi­ką, tep­tu­ką į ran­kas ir – skrai­dau per met­rą virš že­mės! Kar­tais pra­di­nė min­tis ne­su­tam­pa su ga­lu­ti­ne, kar­tais per­ta­pau iš nau­jo se­nus pa­veiks­lus. Kaip sa­ko, to­bu­lė­ji­mas be­ri­bis, po šiai die­nai vis mo­kau­si ir mo­kau­si.</p> <p><strong>– Ar žmo­nės pa­veiks­lus dar per­ka šiais lai­kais?</strong></p> <p>– Bent jau kol kas man iš pa­veiks­lų men­kas biz­nis. Dau­giau sa­vo ma­lo­nu­mui. Pa­veiks­lai – pra­ban­gos da­ly­kas, ne kas­dien rei­ka­lin­gas. Ma­niš­kiai ga­nė­ti­nai di­de­li, tai bet ko­kio­je stu­bo­je ne­tel­pa. Ne­sa­kau, kad dir­bu vi­sai be nau­dos. Kaž­ka­da bu­vo pa­ro­da vi­du­rio An­gli­jos lie­tu­vių na­muo­se, tai ten įsi­gi­jo vie­ną ki­tą pa­veiks­lė­lį. La­biau­siai džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si, kad pa­veiks­las įdo­miu pa­va­di­ni­mu „Nu­si­prau­sęs me­dis iš­bri­do iš eže­ro, val­gys obuo­lį“ pa­ti­ko Sei­mo na­riui Al­gi­man­tui Sa­la­ma­ki­nui, tai po pa­ro­dos Sei­me tas me­dis su vi­su obuo­liu iš­ke­lia­vo į Sa­la­ma­ki­nų na­mus.</p> <p>Jau su­ren­giau apie 40 pa­ro­dų po Lie­tu­vos did­mies­čius, mies­te­lius ir kai­mus. Žmo­nių ne­mo­ku ta­pyt, tai daž­niau­siai dro­bė­je iš­ryš­kė­ja na­tiur­mor­tai, pei­za­žai, me­džiai ir vi­so­kios ki­to­kios mal­kos.</p> <p><strong>– Kuo ap­skri­tai šiuo me­tu už­si­i­mi, kaip pa­vei­kė ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus pan­de­mi­ja?</strong></p> <p>– Vi­ru­sy­nas šiek tiek su­jau­kė pla­nus, bet prieš ko­ro­ną ne­pa­pū­si, tai nė­ra ir ko ner­vin­tis. Il­gai pla­nuo­tą ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą te­ko nu­kel­ti net į ki­tų me­tų lap­kri­tį, o šiaip va­sa­rą dar­bų ne­trū­ko. Ve­džiau įvai­rias šven­tes, kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­ti­nius ren­gi­nius. Kar­tu su mu­zi­kan­tais tu­ri­me pa­ruo­šę ori­gi­na­lią gra­žių dai­nų ir svei­ko hu­mo­ro pro­gra­mą, bai­siai tin­ka­mą ir ju­bi­lie­jams, ir ves­tu­vėms, ir ben­druo­me­nių be­igi įmo­nių va­ka­ro­nėms... Le­kiam vi­sur, kur pa­kvie­čia.</p> <p><strong>– O kaip pan­de­mi­ja pa­vei­kė žiū­ro­vus – ar jie pa­si­gen­da hu­mo­ro ren­gi­nių, ar gal jau sa­ko, kad ver­čiau sau­giai pa­sė­dės na­mie?</strong></p> <p>– Kon­cer­tų ge­ro­kai su­ma­žė­jo, bet pa­ste­bė­jau, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, per va­sa­rą žmo­nės kaip ėjo į ren­gi­nius, taip ir ei­na. Gal net gau­siau. Na, o da­bar jau vėl pra­si­de­da vi­so­kie „griež­ti­ni­mai“, tai teks pri­stab­dyt veik­los ar­klius.</p> <p><strong>– O kaip se­ka­si šiuo me­tu Apo­lio­ni­jai Zi­zirs­kie­nei? Ar bi­jo ko­vi­du­ko, ko­kių prie­mo­nių ėmė­si? </strong></p> <p>– Apo­lio­ni­ja, kaip vi­sa­da, žy­di vis „kuo­nuo­pui­kiau“. Už­si­ra­šy­kit į Zi­zirs­kie­nės fa­ce­bu­kės drau­gus ir pa­ma­ty­sit, kad vis­kas links­mo­kai ir šmaikš­to­kai. Zi­zirs­kie­nė ant aukš­to ra­do ta­ry­bi­nių lai­kų „pro­ti­vo­ga­zą“ ir jau be­veik bu­vo su­si­ruo­šu­si at­va­žiuo­ti Aly­tun pra­si­eit per Ro­tu­šės aikš­tę to ko­vi­du­ko pa­gąs­dint, bet... per du­jo­kau­kę ne­ma­tyt kla­siš­ko ma­kia­žo. O Apo­lio­ni­ja, jei­gu ne­pa­si­da­žo lū­pų, tai ko­jom bū­na šal­ta, taip vi­ru­so pa­gąs­di­ni­mo idė­ja ir li­ko min­ty­se. Gro­žis nu­ga­lė­jo pan­de­mi­ją!</p> <p><strong>– Be­je, ar vi­ru­sas, pan­de­mi­ja yra tin­ka­ma te­ma šmaikš­ta­vi­mui? Ar žmo­nės lin­kę apie tai juo­kau­ti?</strong></p> <p>– Man as­me­niš­kai vi­sai ne­pa­tin­ka ta ko­vi­di­nė te­ma, nors ap­skri­tai mie­li tau­tie­čiai nie­kuo ne­nu­ste­bi­no – kai Lie­tu­vo­je daug­maž vis­kas ge­rai, kei­kia pa­čių iš­rink­tą val­džią ir žven­gia pa­kam­piais, kai blo­gai – drabs­to vie­ni ki­tus tirš­čiais ir to­liau žven­gia pa­kam­piais.</p> <p>Na, o Apo­lio­ni­ja Zi­zirs­kie­nė ne­at­si­lie­ka nuo vi­sų. Va, vie­nas pri­ko­liu­kas (žr. nuotr.)</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Miesto%20medis%20atkeliavo%20pas%20misko%20giminaicius.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/Miesto%20medis%20atkeliavo%20pas%20misko%20giminaicius.png" width="1701" height="1610" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/zavesio%20pilnas%20anukas%20Joris.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/zavesio%20pilnas%20anukas%20Joris.jpg" width="2244" height="2244" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/nustebau.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/nustebau.png" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/paroda%20susidomejo%20ir%20mazi%20ir%20dideli.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/paroda%20susidomejo%20ir%20mazi%20ir%20dideli.png" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/parodoje%20apsilanke%20apie%2060%20zmoniu%20%281%29.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/parodoje%20apsilanke%20apie%2060%20zmoniu%20%281%29.png" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/parodos%20organizatoriai%20dailininkas%20Vaidas%20Prackaila%2C%20sodybos%20PAKRANTE%20savininke%20Angele%20Prasciuniene%2C%20Edvinas%20Zaleckas%20ir%20Vytautas%20Muliuolis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/parodos%20organizatoriai%20dailininkas%20Vaidas%20Prackaila%2C%20sodybos%20PAKRANTE%20savininke%20Angele%20Prasciuniene%2C%20Edvinas%20Zaleckas%20ir%20Vytautas%20Muliuolis.jpg" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/VP_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1844-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/VP_0.jpg" width="1701" height="1701" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1844&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="eDmb1Kjp0_c3Z8YyEJ_4BEHaV9Xuj304x2Wrlzha7cc"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Sep 2020 06:52:40 +0000 vyrredaktorius 1844 at https://www.alytausnaujienos.lt 10 idėjų, ką veikti Lietuvoje Pasaulinę turizmo dieną https://www.alytausnaujienos.lt/10-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/110-13486" rel="bookmark"> Nr. <span> 110 (13486) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/turzmas.jpg?itok=n8MGWjow" width="344" height="287" alt="turizmas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Šie metai turizmo verslui, juo besirūpinančioms įstaigoms ir keliautojams buvo pilni iššūkių, tačiau sudėtingos situacijos akivaizdoje pastebime nuoširdų bendruomeniškumą ir neeilinį kūrybiškumą. Sveikiname visus, kuriančius ir puoselėjančius kelionių galimybes, ir kviečiame tuos, kurie yra neabejingi atradimo jausmui, pasimėgauti šia švente keliaujant po Lietuvą“, - sako „Keliauk Lietuvoje“ direktorius Dalius Morkvėnas.</p> <p>Jūsų dėmesiui – įdomiausi savaitgalio renginiai Lietuvos miestuose ir miesteliuose – nuo naktinėjimo su gervėmis iki lobių ieškojimo!</p> <ol> <li> <h3>Naktis su gervėmis</h3> </li> </ol> <p>Ar esate naktinėję po mišką? Ar sutemus klausėte miško garsų? Jeigu ne, tuomet rugsėjo 25 dienos vakaras – puiki proga tai išbandyti. Kauno rajone keliautojai kviečiami į paskutinį šiais metais pėsčiųjų žygį <a href="https://www.kaunorajonas.lt/preke/pesciuju-zygis-panaktinekime-su-gervemis-bilietas/">„Panaktinėkime su gervėmis“</a> su profesionaliu gidu atsisveikinti ne tik su šių metų šiltuoju turizmo sezonu, bet ir gražuolėmis gervėmis, kurios jau netrukus kels sparnus. Ekskursijos dalyvių lauks rudenėjantis miškas, takelių ir istorijų vingiai, būrys bendraminčių ir sočios miško vaišės.</p> <ol start="2"> <li> <h3>Mistiškas susidūrimas su gamtos stichijomis</h3> </li> </ol> <p>Rugsėjo 25–27 dienomis Druskininkai leisis į neįprastą <a href="https://druskininkai.lt/turizmo-dienos/">stichijų kelionę</a>. Miesto širdis, Vilniaus alėja, taps magiška skaitmeninio meno – garso, šviesų ir vaizdo arterija, apjungiančia svarbiausius miesto pastatus ir lokacijas. Gerai pažįstami miesto pastatai ir erdvės transformuosis – turizmo gurmanų laukia netikėti vaizdiniai sprendimai, drąsios vizualinės ir garsinės interpretacijos. Be spalvų žaismo mieste keliautojų lauks teminės gidų ekskursijos, naktiniai žygiai ir orientacinės su mistikos prieskoniu.</p> <ol start="3"> <li> <h3>Neišmintais sostinės takais: ką slepia sostinės rajonai?</h3> </li> </ol> <p>Vilnius šią savaitę dedikuoja turizmui ir kviečia vilniečius bei miesto svečius žengti dar <a href="https://www.govilnius.lt/turizmo-diena-vilniuje-netiketu-atradimu-dziaugsmas">neišmintais sostinės takais</a>: kartu su profesionaliais gidais aplankyti ne miesto centrą, o gyvenamuosius rajonus Justiniškes, Šeškinę, Vilkpėdę, Grigiškes ir kitas mažiau turizmui įprastas miesto vietas. Nemokamos ekskursijos po daugiau nei dvi dešimtis Vilniaus rajonų vyks nuo antradienio iki sekmadienio. Dar daugiau ekskursijų pasiūlys... Vilniaus viešasis transportas.</p> <ol start="4"> <li> <h3>Afrikos būgnų ritmais</h3> </li> </ol> <p>Kol aplankyti tolimuosius kraštus neturime galimybės, Joniškis Pasaulinės turizmo dienos proga kviečia miesto gyventojus ir svečius patirti <a href="https://www.visitjoniskis.lt/news/154/55/Kvieciame-pamineti-Pasauline-turizmo-diena/">egzotiką Lietuvoje</a>! Rugsėjo 26 d. Baltojoje sinagogoje turistų lauks net 70 būgnų, kuriuos įvaldyti padės „Afrikos būgnų“ įkūrėjas Gediminas Mačiulskis. Po energingo edukacinio vakarėlio, Joniškio mieste įsikūrusios kavinės kvies ragauti specialiai šiai progai pagamintų egzotinių patiekalų.</p> <ol start="5"> <li> <h3>Teatralizuotų ekskursijų ciklas „Vienos Klaipėdos gatvės istorija”</h3> </li> </ol> <p>Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras kartu su vietiniais gidais ir Pantomimos teatru „A“ keliautojams parengė net <a href="https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-mines-pasauline-turizmo-diena:779">10 ekskursijų arba kitaip – gatvių istorijų ciklą</a>, kuris kvies kūrybišku keliu žengti į miesto pažinimą. Čia pinsis istorijos ir Klaipėdoje gyvenusių žmonių gyvenimo paslaptys, o už kampo lauks skaniausios varškės spurgos mieste.</p> <ol start="6"> <li> <h3>Vienuolių takais</h3> </li> </ol> <p>Daugiau negu 400 metų senumo Kretingos pranciškonų vienuolynas ir bažnyčia saugo daugybę gražių istorijų bei paslapčių. Būtent Pasaulinės turizmo dienos proga, rugsėjo 26 d., lankytojai kviečiami į jaudinančią nemokamą ekskursiją – <a href="http://kretingosturizmas.info/lt/naujienos/naujienu-siena/1472-ekskursija-vienuoliu-takais">„Vienuolių takais“</a>: pažinti vienuolių gyvenimo ritmą, vienuolyno klestėjimą ir tragedijas, paslaptingas kriptas, užgriuvusius rūsius bei tunelius, švedų karių paliktus kardų kirčius bei nužvelgti Kretingą iš svaiginančio aukščio, užkopus į bokštą.</p> <ol start="7"> <li> <h3>Paroda „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“</h3> </li> </ol> <p>Karantinas lietuviams kurti nesutrukdė – tą įrodė dailininkė Aldona Butkuvienė, kuri jau artėjantį savaitgalį <a href="https://www.facebook.com/mazeikiutvicas/">Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre</a> pristatys parodą „Corone arba Niekad nesibaigianti diena“. Parodos atidarymo metu sužinosite, kaip socialinės izoliacijos metu susidariusią emocinę būseną gerinti konkrečiais darbais, o Renavo dvaro sodybos direktorius, gamtininkas Deividas Makavičius, papasakos apie mūsų ryšį su gamta ir kaip tai nulemia žmogaus egzistavimą visatoje.</p> <ol start="8"> <li> <h3>Nuo žygio Parnidžio takais iki GeoKopingo</h3> </li> </ol> <p>Šį savaitgalį Neringa keliautojams paruošė visą <a href="http://visitneringa.com/lt/informacija/naujienos/turizmo-menuo-neringoje-registracija-ir-renginiu-programa">unikalių renginių puokštę</a>: jau nuo penktadienio vakaro Nidoje organizuojamas žygis-ekskursija Parnidžio takais. Šeštadienį turistai bus kviečiami į Preiloje vykstančią paskaitą apie judėjimo naudą ir žygį dviračiais, o savaitgalį vainikuos vyksiantis orientacinis GeoKopingo žaidimas Juodkratėje.</p> <ol start="9"> <li> <h3>Žaidimas (Ne)grybauk Varėnoje</h3> </li> </ol> <p>Specialiai Turizmo savaitgaliui Varėnos krašte sukurtas įdomus, <a href="https://www.facebook.com/events/1893697714105147">galvosūkių, mįslių ir įvairių užduočių pilnas maršrutas automobiliu</a>, kurį įveikti padės mobilioji programėlė „Actionbound“. Žaidimo dalyviai turės galimybę ne tik pažinti Varėnos kraštą išmaniai, bet ir laimėti puikių partnerių įsteigtų prizų. Žaidimo tikslas – rezultatas ir žinoma – produktyviai, smagiai ir prasmingai praleistas laikas.</p> <ol start="10"> <li> <h3>Turizmo lobių paieškos Alytuje</h3> </li> </ol> <p>Ar žinojote, kad Alytuje slepiasi net 5 tikros lobių skrynios? Jau rugsėjo 26 d., šeštadienį, minint Pasaulinę turizmo dieną, Alytus savo lankytojus kvies į turistinių lobių paiešką mylimiausiose miesto vietose. Kas valandą nuo 10 ryto, <a href="https://www.facebook.com/alytaus.turizmo.informacijos.centras">Alytaus turizmo informacijos</a> centras savo “Facebook” paskyroje skelbs užuominas, kur yra paslėpti net 5 skirtingi lobiai. Pirmieji, radę ir atnešę į informacijos centro būstinę, gaus žavių prizų.</p> <p>Dar daugiau idėjų, kaip atšvęsti pasaulinę turizmo dieną rasite <a href="https://www.lithuania.travel/lt/news/20-ideju-ka-veikti-lietuvoje-pasauline-turizmo-diena">čia</a>.</p> <p><br /> Gintarė Stakėnaitė</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1828&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="0Hwauiu3FTSZOxgmaXSofwBUDS7FrOTjeTw48NymTxQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Wed, 23 Sep 2020 13:57:14 +0000 vyrredaktorius 1828 at https://www.alytausnaujienos.lt Klu­be „Žvy­no bro­liai” lai­mi­kiu ne­si­skun­džia ir meš­ke­rio­jan­čios „se­sės” https://www.alytausnaujienos.lt/klu-be-zvy-no-bro-liai-lai-mi-kiu-ne-si-skun-dzia-ir-mes-ke-rio-jan-cios-se-ses <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 22</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13482" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13482) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/image1.jpg?itok=BXKGcWwL" width="344" height="287" alt="Akvilė Rybelytė" title="Akvilė Rybelytė ir jos daugiausia emocijų sukėlęs ešerys." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Pri­zus ne auk­si­nė žu­ve­lė ne­ša</h2> <p>Rug­sė­jo 12 die­ną Dau­gų eže­re vy­ko žve­jų klu­bo „Žvy­no bro­liai“ var­žy­bos. Tai ne šiaip žmo­nių su­si­rin­ki­mas – čia žve­jai su­si­renka rim­toms var­žy­boms ir ti­ki­si, kad už­kibs auk­si­nė žu­vis, ku­ri at­neš pri­zi­nę vie­tą.</p> <p>Klu­bo pre­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Šta­ras pa­sa­ko­ja, kad klu­bas ofi­cia­liai įkur­tas 2017-ųjų ko­vą, ta­čiau ne­ofi­cia­liai bur­tis pra­dė­jo nuo 2012 me­tų. Iš po­mė­gio į klu­bą veik­la iš­au­go, kai žve­jo­to­jų gre­tos pra­dė­jo gau­sė­ti, var­žy­bos ir su­si­ti­ki­mai ta­po tra­di­ci­ja, ta­da klu­bą ir įre­gist­ra­vo.</p> <h2>Pa­ga­vai ir pa­leisk</h2> <p>Pir­mai­siais me­tais į klu­bo var­žy­bas su­si­rink­da­vo aš­tuo­ni eki­pa­žai, šie­met da­ly­va­vo jau net sep­ty­nio­li­ka. Į klu­bą bu­ria­si vis dau­giau žmo­nių, ku­rie žve­jo­ja ne tik tam, kad pa­šer­tų ka­ti­ną ar tu­rė­tų va­ka­rie­nę, bet ir tie, ku­riems žve­jy­ba tam­pa ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi.</p> <p>Klu­bo vi­zi­ja yra po­pu­lia­rin­ti spor­ti­nę žūk­lę Lie­tu­vo­je, švies­ti apie žve­jy­bos kul­tū­rą, ska­tin­ti žve­jus gerb­ti gam­tą bei pro­pa­guo­ti „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pą. Šiuo prin­ci­pu va­do­vau­ja­si ne tik Ge­di­mi­nas, bet ir ki­ti klu­bo na­riai.</p> <p>G.Šta­ras klu­bo pre­zi­den­tu ta­po įre­gist­ra­vus klu­bą, o klu­bo val­dy­mo or­ga­nas yra vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas.</p> <h2>Dau­gų var­žy­bos</h2> <p>Pa­klaus­tas, ko­dėl var­žy­bų eta­pas vyks­ta Dau­guo­se, Ge­di­mi­nas at­sa­ko, kad dėl pa­kan­ka­mai ge­ros in­fra­struk­tū­ros: „Ne kiek­vie­nas eže­ras Lie­tu­vo­je ga­li pa­si­gir­ti tvar­kin­gais val­čių nu­lei­di­mo sli­pais. Dau­gų eže­rą ren­ka­si ir ki­ti ša­lies var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai. To­dėl ir „Žvy­no bro­liai“ no­rė­jo su­si­pa­žin­ti su šiuo eže­ru ir ja­me pa­si­tre­ni­ruo­ti.“</p> <p>Šie­met var­žy­bo­se sep­ty­nio­li­ka eki­pa­žų pa­ga­vo 33 ki­log­ra­mus žu­vies, toks ro­dik­lis klu­bo pre­zi­den­tui at­ro­do la­bai ne­blo­gas šiam eže­rui. Ži­no­ma, va­do­vau­jan­tis „pa­ga­vai ir pa­leisk“ prin­ci­pu vi­sas lai­mi­kis po svė­ri­mo pro­ce­dū­ros ke­lia­vo at­gal į eže­rą.</p> <h2>Žve­jų že­mė­la­pis</h2> <p>Klu­bas per me­tus or­ga­ni­zuo­ja ke­tu­ris var­žy­bų eta­pus, šis Dau­gų eta­pas bu­vo tre­čia­sis šiais me­tais. Me­tų ga­le yra skel­bia­mi čem­pio­nai.</p> <p>Taip pat klu­bo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je yra že­mė­la­pis, ku­ria­me nu­ro­dy­tos val­čių įlei­di­mo vie­tos. G.Šta­ras sa­ko, kad ne kar­tą pa­čiam te­ko klai­džio­ti ap­link van­dens tel­ki­nį, kol ras­da­vo to­kią vie­tą. Žen­klų, in­for­ma­ci­jos bei pa­čių sli­pų trū­ko vi­sa­da, to­dėl ją pa­ban­dė su­si­ste­min­ti. Da­bar vos ke­lių myg­tu­kų pa­spau­di­mu žve­jai pasitelkę na­vi­ga­ci­ją ga­li leng­vai ras­ti tiks­lią vie­tą. Klu­bo pre­zi­den­tas sa­ko, kad tai ypač ak­tu­a­lu ta­da, kai va­žiuo­ji žve­jo­ti į ne­pa­žįs­ta­mus ra­jo­nus.</p> <h2>Mo­te­rys ir žve­jy­ba</h2> <p>Žve­jy­ba daž­niau­siai yra sie­ja­ma su vy­rais, gy­vas ste­re­o­ti­pas, kad „mo­te­rys tik rei­ka­lus ga­di­na“. Ta­čiau „Žvy­no bro­lių“ klu­be žve­jo­ja ne tik vy­rai, yra ir mer­gi­nų.</p> <p>Ak­vi­lė Ry­be­ly­tė ku­rį lai­ką bu­vo vie­nin­te­lė mer­gi­na klu­be. Ji la­bai džiau­gia­si, kad šiuo me­tu yra dar dvi po­ten­cia­lios ko­le­gės, ku­rios, ti­ki­ma­si, lai­kui bė­gant taip pat įsi­trauks į žve­jy­bą. Ak­vi­lės po­mė­gis jos ar­ti­mų žmo­nių, drau­gų ne­ste­bi­na. Ta­čiau su­si­pa­ži­nus su nau­jais žmo­nė­mis vis dar pa­si­tai­ko tam tik­rų nuo­sta­tų, kar­tais net prie­ta­rų, pa­vyz­džiui, kad „mo­te­ris lai­ve – ne­si­ti­kėk nie­ko ge­ro“.</p> <p>Ak­vi­lė mė­gau­ja­si sa­vo lais­va­lai­kiu, nie­ko ne­įro­di­nė­ja ir į pa­na­šias dis­ku­si­jas ne­be­si­ve­lia. Žve­jy­bos ne­lai­ko vy­riš­ka veik­la, nes ne­ran­da prie­žas­ties, dėl ku­rios mo­te­rys tuo už­si­im­ti ne­ga­lė­tų – juk ne­rei­kia spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo ar jė­gos.</p> <p>A.Ry­be­ly­tė pa­ste­bi, kad kon­ku­ren­ci­ja klu­be yra, bet ji svei­ka ir nau­din­ga. Var­žy­da­mie­si tar­pu­sa­vy­je klu­bo na­riai ska­ti­na vie­nas ki­tą siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Mer­gi­na pri­pa­žįs­ta, kad pra­lai­mė­ti ap­mau­du, ta­čiau, emo­ci­joms at­slū­gus, ji ana­li­zuo­ja pa­da­ry­tas klai­das. Dau­gu­ma klu­bo ko­le­gų yra la­bai pa­ty­rę ir juos pa­si­vy­ti nė­ra leng­va – tar­si pui­kūs mo­ky­to­jai, ku­rie pa­de­da to­bu­lė­ti.</p> <h2>Lai­mės eše­rys</h2> <p>Ak­vi­lė my­li gam­tą, o žve­jy­ba yra pui­kus pa­si­rin­ki­mas, jei no­ri dau­giau lai­ko pra­leis­ti gry­na­me ore, juk iš val­ties pa­bėg­ti tik­rai su­dė­tin­ga. Į jos gy­ve­ni­mą žve­jy­ba įsi­lie­jo na­tū­ra­liai. Tė­tis – žve­jys ir me­džio­to­jas – nuo ma­žens įpra­ti­no prie ak­ty­vaus lais­va­lai­kio, o pa­ti pra­dė­jo žve­jo­ti prieš pen­ke­rius me­tus.</p> <p>Kiek­vie­no žve­jo­jan­čio žmo­gaus pri­va­lu pa­klaus­ti, koks yra jų di­džiau­sias lai­mi­kis. Ak­vi­lė sa­ko, kad gal­būt ne pats di­džiau­sias, bet dau­giau­sia emo­ci­jų su­kė­lęs lai­mi­kis – šių me­tų 1140 gra­mų eše­rys. Tai – jos as­me­ni­nis eše­rio re­kor­das. Džiaugs­mo bu­vo be ga­lo daug.</p> <p>„Gy­ve­ni­mo žu­viai ri­bos nė­ra. Tur­būt tie­siog pa­jau­siu ją pa­ga­vu­si“, – sa­ko Ak­vi­lė, ku­ri klu­bo „Žvy­no bro­liai“ na­rė ofi­cia­liai yra nuo 2018 me­tų. Kiek­vie­nas žve­jys pa­si­ren­ka, dėl ko žve­jo­ja – dėl spor­ti­nio in­te­re­so ar gam­to­je pra­leis­to lais­va­lai­kio, o klu­bas šiuos pa­si­rin­ki­mus su­jun­gia, ska­ti­na pa­gar­biai elg­tis su gam­ta ir sma­giai leis­ti lai­ką ant van­dens.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4735.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4735.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4736.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4736.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4737.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4737.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/IMG_4738.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/IMG_4738.jpg" width="828" height="636" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/image1_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1823-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/image1_0.jpg" width="2048" height="1152" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1823&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pYe-9NbXXlnK1ZyvGfZekktsEPLcsA45lkbAtQmnghI"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 22 Sep 2020 06:49:55 +0000 vyrredaktorius 1823 at https://www.alytausnaujienos.lt Gatvės meno kūrinį Merkinėje įgyvendins robotas https://www.alytausnaujienos.lt/gatves-meno-kurini-merkineje-igyvendins-robotas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugsėjis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/102-13478" rel="bookmark"> Nr. <span> 102 (13478) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-09/image%20%281%29.png?itok=F360FBoN" width="344" height="287" alt="robotas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Alberto vardu pakrikštytas robotas – unikalus Estijos kompanijos „SprayPrinter Technologies“ kūrinys. Robotas gali įgyvendinti tiek didelius, tiek smulkius meno kūrinius ant įvairių paviršių. Būtent dėl Alberto įvairiapusiškumo Estijos menininkai pakviesti prisijungti prie „Sienos prisimena“ kūrinio Merkinėje įgyvendinimo.</p> <p> </p> <p>Dzūkijos miestelyje numatomas pats didžiausias kūrinys nuo „Sienos prisimena“ starto. Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Projektą įgyvendina Merkinės krašto muziejus ir viešoji įstaiga „Kiaurai sienas“.</p> <p> </p> <p>Merkinės žydų bendruomenės istorinei atminčiai dedikuotas piešinys bus įgyvendintas ypač reikšmingoje vietoje – ant buvusios Klois sinagogos fasado. Alberto techninės galimybės leis kūrinį įgyvendinti visiškai kitaip nei ankstesnius „Sienos prisimena“ projektus.</p> <p> </p> <p>„Labai džiaugiamės galėdami šiam kūriniui pasitelkti Albertą. Naujos techninės galimybės leidžia Merkinėje sukurti visiškai kitokį kūrinį, kuris išsiskirs ne tik tarp „Sienos prisimena“ projektų, bet ir visame Lietuvos gatvės meno spektre. Jei ne Merkinės muziejaus užsidegimas ir palaikymas – visa tai būtų likę svajonėse“, – sako idėjos autorė, VšĮ „Kiaurai sienas“ vadovė Lina Šlipavičiūtė-Černiauskienė.</p> <p> </p> <p>Menininkai iš Lietuvos bei Estijos ir, žinoma, Albertas į darbus Merkinėje kibs antradienio rytą.</p> <p> </p> <p class="western" lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%">Nuotraukų autorystė: </span></p> <p class="western" lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%">Alberto kūriniai ir pats robotas: „SprayPrinter Technologies" nuotr.</span></p> <p class="western" lang="lt-LT" xml:lang="lt-LT"><span style="line-height:100%">„Sienos prisimena" kūriniai Vilniuje: Evaldas Činga („We Love Lithuania")</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/71858427_2787396977945723_5424802157389938688_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/71858427_2787396977945723_5424802157389938688_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/71953296_2787396964612391_5621696583658635264_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/71953296_2787396964612391_5621696583658635264_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/72472541_2787396991279055_5308372899734749184_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/72472541_2787396991279055_5308372899734749184_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/72968022_2787396784612409_2749443389211541504_o.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/72968022_2787396784612409_2749443389211541504_o.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/bee2_3-2%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/bee2_3-2%20%281%29.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/medulin%20croatia%20%283%29%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/medulin%20croatia%20%283%29%20%281%29.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/uusteater_narva_3-2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1770-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-09/uusteater_narva_3-2.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-51083" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1599567580"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alytiškis </span> - Ant, 2020-09-08 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/51083#comment-51083" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/51083#comment-51083" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau tai nėra menas, nes tą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau tai nėra menas, nes tą atlieka robotas.<br /> Žmogus tada ne prie ko, nebent valdo, programuoja robotą.<br /> Kam tada reikalingi menininkai ir menas?<br /> Sėdėkime namuose, o už mus taip vadinamus meno darbus, darys robotai.<br /> Tą patį atlikime su teatru. Ar ne per daug robotų aplink?<br /> Tik vienas dalykas lieka, tai tikrasis menas, ten kur nebuvo prisilietęs robotas:Malevich, Caravagio, Leonardo Da Vinci ir t.t.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=51083" token="nfgvu8TN_lOt4hhInMj8WbWZZlfbntaEm_78N9ZW758"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1770&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wNUL2EGcd0afD4CPiCgK5np1-mhNBkMwpI8pDAGvHnk"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 07 Sep 2020 12:53:50 +0000 vyrredaktorius 1770 at https://www.alytausnaujienos.lt Pen­kio­lik­me­čio aist­ra se­niems daik­tams gar­si­na kai­mą Va­rė­nos ra­jo­ne https://www.alytausnaujienos.lt/pen-kio-lik-me-cio-aist-ra-se-niems-daik-tams-gar-si-na-kai-ma-va-re-nos-ra-jo-ne <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ra­mu­nė Kar­lo­nie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Rugpjūtis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/96-13472" rel="bookmark"> Nr. <span> 96 (13472) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-08/20200811_084931%20pirma_0.jpg?itok=0Z7I-4z1" width="344" height="287" alt="Va­ka­ris" title="Va­ka­ris mėgs­ta va­ži­nė­tis ir se­nu dvi­ra­čiu „Des­na“, ku­rį ke­lio­nėms po Drus­ki­nin­kus pa­si­tai­sė sa­vo ran­ko­mis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Pen­kio­lik­me­čio aist­ra – se­ni daik­tai</h3> <p>Šių me­tų lie­pos 4 die­ną se­ne­lio tė­viš­kė­je, Mi­lio­niš­kių kai­me, esan­čia­me Va­rė­nos ra­jo­ne, Va­ka­ris įkū­rė mu­zie­jų, ku­ria­me eks­po­nuo­ja so­viet­me­čio ir se­nes­nius lai­kus me­nan­čius daik­tus. Ne­nau­do­ja­mi te­le­vi­zo­riai, ra­di­jo im­tu­vai ir ki­to­kios se­nie­nos jau­kiai pūp­so kluo­no erd­vė­se įreng­ta­me mu­zie­ju­je.</p> <p>Va­ka­ris įvai­rius – di­de­lius ir smul­kius – ne­nau­do­ja­mus daik­tus kau­pia jau pen­ke­rius me­tus. Na­muo­se, esan­čiuo­se prie Drus­ki­nin­kų, Nau­ja­so­dės kai­me, na­tū­ra­liai sti­go vie­tos. Tai­gi idė­ja su­rink­ti juos į krū­vą pa­si­ro­dė lo­giš­ka.</p> <p>Juo­lab kad Mi­lio­niš­kė­se gau­su tu­ris­tų – Dzū­ki­ją ir Mer­kio upę mėgs­ta bai­da­ri­nin­kai. Va­ka­ris mu­zie­jų kū­rė ti­kė­da­ma­sis žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo.</p> <p>O vai­kys­tė­je jam ypač pa­ti­ko mu­zi­kos in­stru­men­tai.</p> <p>Mėgs­ta­miau­sias žais­las bu­vo se­ne­lių na­muo­se po sta­lu sto­vė­ju­si ar­mo­ni­ka, ku­ri Va­ka­rį ir pa­vi­lio­jo pa­mil­ti mu­zi­ką.</p> <p>Vai­ki­nas tvir­ti­na, jog mu­zi­ka jam tar­si sie­los šauks­mas.</p> <p>Vai­ki­nas gro­ja ar­mo­ni­ka ir akor­de­o­nu jau 8 me­tai. Ne­se­niai bai­gė Mu­zi­kos mo­kyk­lą, yra tris kar­tus da­ly­va­vęs „Dai­nų dai­ne­lės“ kon­kur­suo­se.</p> <p>Jis su ma­lo­nu­mu klau­so pa­te­fo­no. Aran­žuo­tos lie­tu­vių liau­dies dai­nos ir so­viet­me­čio est­ra­di­nė mu­zi­ka vai­ki­nui ke­lia sen­ti­men­tus. Pa­te­fo­ną at­si­ne­ša į mo­kyk­lą kaip pa­gal­bą mo­ky­to­jui dės­tant fol­klo­rą.</p> <p>Vis dėl­to po­mė­gį mu­zi­kuo­ti už­go­žė mei­lė se­niems daik­tams.</p> <p>„Man mie­las kiek­vie­nas daik­tas, se­ni daik­tai tu­ri sa­vo kva­pą“, – šyp­so­si vai­ki­nas.</p> <p> </p> <h3>Ma­ža Grū­to par­ko ver­si­ja</h3> <p>Va­ka­rio mu­zie­jaus ne­pa­va­din­si nei et­no­gra­fi­niu, nei mo­der­niu, grei­čiau tai – ma­ža Grū­to par­ko ver­si­ja, dau­giau­sia me­nan­ti so­viet­me­čio re­a­ly­bę.</p> <p>Be­maž pu­sė mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­mų daik­tų gau­ti ne­ti­kė­tai.</p> <p>„Štai ben­drau­ji su kai­my­nu, at­ei­na ki­tas kai­my­nas ir be­kal­bant siū­lo nau­ją daik­tą“, – sa­kė Va­ka­ris.</p> <p>Gy­ve­nant lai­kais, kai daik­tų kau­pi­mo ma­ni­ja tam­pa ne­be­ma­din­ga, gau­ti ko­kį ne­vei­kian­tį te­le­vi­zo­rių ar šal­dy­tu­vą nė­ra sun­ku. Da­bar Va­ka­ris su ne­kan­tru­mu lau­kia se­no me­cha­ni­nio pa­te­fo­no, ku­rį at­ra­do in­ter­ne­te.</p> <p>V.Stan­kaus­kas mėgs­ta tech­ni­ką, to­dėl sa­vo ra­di­nius pats ar­do, tai­so, kon­struo­ja. Šį po­mė­gį Va­ka­ris tik­riau­siai pa­vel­dė­jo iš tė­čio, nes ma­mai, kaip ir jau­nes­nei se­su­tei, la­biau prie šir­dies ju­ve­ly­ri­ka.</p> <p>Vai­ki­no ben­dra­min­tis kai­my­nas daž­nai lei­džia pa­sė­dė­ti prie au­to­bu­siu­ko „Lat­vi­ja“ vai­ro. Jis pui­kiai rie­da šian­die­nos ke­liais. Žmo­gus, ku­rį Va­ka­ris da­bar va­di­na bi­čiu­liu, drau­ge ar­mo­ni­kuo­ja.</p> <p>Va­ka­ris mėgs­ta va­ži­nė­tis ir se­nu dvi­ra­čiu „Des­na“, ku­rį ke­lio­nėms po Drus­ki­nin­kus pa­si­tai­sė sa­vo ran­ko­mis.</p> <p>Va­ka­riui pa­tin­ka ben­drau­ti su vy­res­nio am­žiaus žmo­nė­mis, vai­ki­nas ak­ty­vus kai­mo ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me.</p> <p>„Gy­ve­ni­mo ma­tę žmo­nės man pa­pa­sa­ko­ja įvai­rių sa­vo ir daik­tų is­to­ri­jų, tie­siog įdo­mu su­ži­no­ti apie lai­ką, ku­ria­me ne­gy­ve­nau“, – sa­kė Va­ka­ris. Štai pro­se­ne­lio cim­bo­lams – dau­giau nei šim­tas me­tų. Ką jie ga­li pa­pa­sa­ko­ti? Va­ka­rio pro­se­ne­lis, grį­žęs iš trem­ties, šį lie­tu­vių liau­dies in­stru­men­tą ga­vo iš kai­my­nų.</p> <p>Mi­lio­niš­kių kai­me dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų – so­dy­bas iš­si­pir­kę mies­tie­čiai. Va­ka­ris ne­skirs­to žmo­nių į kai­mo ir mies­to, mie­lai ben­drau­ja su vi­sais. Jau­tė­si be ga­lo lai­min­gas, kai į jo mu­zie­jaus ati­da­ry­mo pro­ga su­reng­tą šven­tę su­si­rin­ko ne tik be­maž vi­si vie­tos žmo­nės, bet ir va­sa­ro­to­jai.</p> <p>Jau­no­jo mu­zie­ji­nin­ko at­ei­ties pla­nai ne­at­sie­ja­mi nuo šian­die­nos aist­ros.</p> <p>O Mi­lio­niš­kių kai­mas nuo šios va­sa­ros ben­druo­me­niš­kų gy­ven­to­jų dė­ka ga­li di­džiuo­tis iki šiol ne­tu­rė­ta pa­va­di­ni­mo iš­ka­ba ir smal­saus jau­no­jo dai­ni­nin­ko ir mu­zi­kan­to mu­zie­ju­mi. Be­je, jį ap­lan­ky­ti ga­li­ma ne­mo­ka­mai ir vei­kia jis tik va­sa­rą.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/IMG-0a1fb0d7bcc876fc1df35416b40f8f58-V.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/IMG-0a1fb0d7bcc876fc1df35416b40f8f58-V.jpg" width="1600" height="900" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/IMG-3f7284ead82574adbb398734587eb399-V.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/IMG-3f7284ead82574adbb398734587eb399-V.jpg" width="1600" height="900" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/IMG-8e221db71956607e2553f2d877eecd46-V.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/IMG-8e221db71956607e2553f2d877eecd46-V.jpg" width="1600" height="900" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/IMG-e0c14c68f8d116fec14bd9e586f2f2d4-V.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/IMG-e0c14c68f8d116fec14bd9e586f2f2d4-V.jpg" width="1600" height="900" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Vakaris%200%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/Vakaris%200%20%281%29.jpg" width="1173" height="880" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1731-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-08/0.jpg" width="1173" height="880" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1731&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ggbI957bXVdWVsdTcQ8Wfztjo3STa-iU7Ee-W2q4A6o"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Aug 2020 12:26:12 +0000 vyrredaktorius 1731 at https://www.alytausnaujienos.lt Keturratininkai gina savo mundurą https://www.alytausnaujienos.lt/keturratininkai-gina-savo-mundura <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dominyka Bukšaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/86-13462" rel="bookmark"> Nr. <span> 86 (13462) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n.jpg?itok=pNIOaYhG" width="344" height="287" alt="Keturraciai" title="ATV Broliai, išvažiuodami į miškus, keliauja leistinais keliais, negadindami miško ir jo neniokodami. Asmeninės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>„Mo­to Star“ įkū­rė­jas Žy­gi­man­tas Pranc­kus</h2> <p>Pats ver­sli­nin­kas tei­gia, kad jei ke­li chu­li­ga­nai iš­nio­ko­jo kaž­ku­rio ūki­nin­ko pa­sė­lius ar su­nai­ki­no miš­ko pa­klo­tę, tai ne­reiš­kia, kad vi­si ke­tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai yra ne­at­sa­kin­gi ir ne­si­skai­to nei su gam­ta, nei su žmo­nė­mis.</p> <p>Pa­klau­sus, ką pats no­rė­tų pri­dur­ti šia te­ma, Žy­gi­man­tas sa­ko: „Ne­rei­kia apie vi­sus spręs­ti iš vie­no pa­vyz­džio, jei vie­nas chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­ja, tai ne­reiš­kia, kad vi­si to­kie yra, tie­siog tu­rė­tu­me iš­mok­ti at­skir­ti.“\</p> <h2>Ke­tur­ra­čių bro­liai</h2> <p>Juo­zas Ja­ku­bė­lis, ATV Bro­liai - ke­tur­ra­čių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, pa­sa­ko­ja, kad jo pa­ties gy­ve­ni­me ke­tur­ra­čiai at­si­ra­do prieš de­vy­ne­rius me­tus, kai dar ne­la­bai kas juos tu­rė­jo.</p> <p>Taip po tru­pu­tį pra­dė­jo bū­riuo­tis vis su­si­pa­žin­da­mi kaž­kur, ar var­žy­bo­se, ar miš­ke, kai vie­nam kaž­kas at­si­tin­ka ir tie­siog su­sto­ji pa­dė­ti. 2013 me­tais vy­ko var­žy­bos, po jų su­gal­vo­jo įkur­ti klu­bą.</p> <p>Pra­džio­je įkū­rė pa­pras­čiau­sią ben­druo­me­nę „Fa­ce­bo­ok“ plat­for­mo­je, ku­rio­je bu­vo tik tri­se. O prieš tre­jus me­tus jau įkū­rė ke­tur­ra­ti­nin­kų aso­cia­ci­ją, ku­rio­je šiuo me­tu yra še­šio­li­ka na­rių.</p> <h2>Mė­gė­jų klu­bas</h2> <p>Pa­klau­sus J.Ja­bu­kė­lio, ar vyks­ta „bro­lių“ tre­ni­ruo­tės, jis at­sa­ko, kad jie ne­si­tre­ni­ruo­ja, nes yra tik mė­gė­jų klu­bas.</p> <p>Daž­niau­siai tie­siog su­si­pla­nuo­ja marš­ru­tą, pa­si­žiū­ri na­vi­ga­ci­jo­je ke­lius, ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti, ir ke­liau­ja nuo šim­to iki šim­to pen­kias­de­šimt ki­lo­met­rų.</p> <p>Vi­sa­da ke­liau­da­mi per mies­te­lius klu­bo na­riai lai­ko­si grei­čio nu­ro­dy­mų. Nie­ka­da ne­va­žiuo­ja tais ke­li­ais, ku­riais ke­tur­ra­čiams va­žiuo­ti yra drau­džia­ma.</p> <p>Jei ke­lias yra pa­žy­mė­tas na­vi­ga­ci­jo­je, ta­čiau prie jo pri­va­žia­vus pa­aiš­kė­ja, kad yra už­tver­tas už­kar­da, ak­me­ni­mis ar koks me­dis nu­vers­tas, „bro­liai“ tie­siog gra­žiai ap­si­su­ka ir ke­liau­ja ki­tu ke­liu.</p> <h2>Už pa­sek­mes la­bai grei­tai at­sa­ky­si</h2> <p>Ke­liau­da­mi sa­vo su­pla­nuo­tais marš­ru­tais aso­cia­ci­jos na­riai ne­si­el­gia taip, kad rei­kė­tų at­sa­ky­ti už pa­sek­mės. Vi­si ke­tur­ra­čiai yra re­gist­ruo­ti, la­bai daug kur yra įreng­tos ka­me­ros. To­dėl jei bai­gia­si ke­lias, rei­kia ap­si­suk­ti ir grįž­ti. Jei ne­pai­sy­si tai­syk­lių, la­bai grei­tai bus iš­si­aiš­kin­ta ta­vo ta­pa­ty­bė ir teks at­sa­ky­ti už pa­sek­mes.</p> <p>ATV Bro­liai pre­zi­den­tas sa­ko, kad kaip ir tarp me­džio­to­jų ir žve­jų yra bra­ko­nie­rių, taip ir tarp ke­tur­ra­ti­nin­kų at­si­ran­da va­di­na­mų­jų chu­li­ga­nų, ku­rie ne­pai­so tai­syk­lių, su­nai­ki­na pa­sė­lius ar miš­ko pa­klo­tes. Tie­siog tai yra ne­iš­ven­gia­ma ir nie­kur nuo to ne­pa­bėg­si. To­dėl ke­tur­ra­ti­nin­kai ir bu­ria­si į ben­druo­me­nes, ban­dy­da­mi pa­keis­ti po­žiū­rį į juos, kad vis­gi ne vi­si yra to­kie, ku­rie ga­di­na ir nio­ko­ja gam­tą.</p> <h2>Ke­tur­ra­čių nu­oma Aly­tu­je</h2> <p>Ke­tur­ra­čių nuo­mos veik­lą Da­rius Čes­nu­lai­tis Aly­tu­je pra­dė­jo prieš mė­ne­sį. Nors Da­riaus gy­ve­ni­me jie at­si­ra­do la­bai se­niai, kai pats dar lan­kė Aly­taus kar­tin­gų mo­kyk­lą, va­do­vau­ja­mą Va­len­ti­no Sur­do­ko.</p> <p>Nors veik­la pra­dė­ta vyk­dy­ti vi­sai ne­se­niai, D.Čes­nu­lai­tis sa­ko, kad su­si­do­mė­ji­mo tik­rai su­lau­kia. Ši idė­ja at­si­ra­do iš no­ro Aly­taus jau­ni­mui su­teik­ti vie­tą ir pra­mo­gą, kur ga­lė­tų nu­leis­ti ga­rą.</p> <p>Vy­ras pats au­gi­na duk­ras ir sa­ko, kad jau­no am­žiaus as­me­nys Aly­tu­je ne­la­bai tu­ri ką veik­ti, čia sto­ka pra­mo­gų, to­dėl ke­tur­ra­čių nuo­mos ver­slas ir at­si­ra­do tam. Nors pats šmaikš­tau­ja, kad dau­giau su­lau­kia vy­res­nių žmo­nių.</p> <h2>Ke­tur­ra­čių mė­gė­jus ap­rū­pi­na vis­kuo</h2> <p>Tai pra­mo­ga ir jau­nam, ir se­nam. At­vy­kę pra­mo­gau­ti gau­si­te vi­sas rei­ka­lin­gas prie­mo­nes va­žia­vi­mui: šal­mą, ap­ran­gą, o svar­biau­sia – ke­tur­ra­tį. Pats Da­rius vi­sa­da ly­di žmo­nes. Yra nu­si­pir­kęs na­vi­ga­ci­jas, ku­rio­se  pa­žy­mė­ti vi­si ga­li­mi va­žiuo­ti miš­ko ke­liai.</p> <p>Mies­te­liuo­se tik­rai va­žiuo­ja­ma tvar­kin­gai, ne­su­ke­liant di­de­lio gar­so ir dul­kių, o jei at­si­ran­da kom­pa­ni­jo­je to­kių, ku­rie no­ri „pa­si­dras­ky­ti“, vy­ras juo­kau­ja, kad la­bai grei­tai juos ap­ra­mi­na ir to­liau vi­si gra­žiai va­žiuo­ja ir mė­gau­ja­si nuo­sta­biais Dzū­ki­jos vaiz­dais. Ta­čiau miš­kuo­se pra­mo­gų už­ten­ka ir tiems, ku­rie no­ri la­biau pa­spaus­ti ga­zą.</p> <h2>Kie­no ža­la di­des­nė?</h2> <p>Pa­klau­sus, ar va­ži­nė­da­mi ne­ar­do miš­ko pa­klo­tės, ne­nio­ko­ja miš­ko, D.Čes­nu­lai­tis at­sa­ko, kad ga­li­me tai pa­ly­gin­ti. Vie­nas ke­tur­ra­tis sve­ria du šim­tus ki­log­ra­mų, su žmo­nė­mis mak­si­mum tris šim­tus pen­kias­de­šimt, vie­nas miš­ka­ve­žis sve­ria ke­tu­rias­de­šimt to­nų. Ten, kur trak­to­rius va­žia­vo, – ­tu va­žiuo­ti jau ne­be­ga­li, nes tie­siog ne­be­pra­va­žiuo­ji. Tai kie­no ža­la di­des­nė?</p> <p>Toks pa­ly­gi­ni­mas aiš­kiai ke­tur­ra­ti­nin­kų nau­dai. Ta­čiau juk miš­ka­ve­žiai ne­laks­to po miš­kus sa­vo ma­lo­nu­mui, o ir ma­žes­nė ža­la vis­gi yra ža­la.<br /> Da­rius ti­ki­na, kad jie va­žiuo­da­mi vi­sa­da va­do­vau­ja­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis. Ne­va­žiuo­ja tais ke­liais, ku­riais va­žiuo­ti ne­ga­li­ma, ne­vir­ši­ja leis­ti­no grei­čio. Ži­no­ma, prie­kaiš­tų su­lau­kia, bet juk įsta­ty­mas ne­pa­žeis­tas.</p> <h2>Rei­dai ke­tur­ra­čiams</h2> <p>Vi­sur skel­bia­ma, kad bus vyk­do­mi rei­dai ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jams, kad bus gau­do­mi, ke­lia­mi dro­nai. Ta­čiau ke­tur­ra­čių nuo­mo­to­jas sa­ko, kad juk ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai ne­vai­ruo­ja iš­gė­rę, daž­niau­siai lai­ko­si vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, aiš­ku, bū­na iš­im­čių. Tai ko­dėl ne­ren­gia­mi to­kie rei­dai au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams? Ko­dėl ke­tur­ra­čiai ir au­to­mo­bi­liai yra taip skir­tin­gai ver­ti­na­mi, jei tu­ri tuos pa­čius ke­tu­ris ra­tus?</p> <p>Čia tik­rai bū­ti­na pa­prieš­ta­rau­ti Da­riui – rei­dų dėl au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, tech­ni­nės trans­por­to prie­mo­nės būk­lės, Ke­lių eis­mo tai­syk­lių lai­ky­mo­si anaip­tol ne­stin­ga. O dro­nas – tik­rai veiks­min­ga prie­mo­nė miš­ko ke­liu­ku skuo­džian­čiam ke­tur­ra­ti­nin­kui su­draus­min­ti.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/109007456_316678956377632_5439331678236524963_n_0.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/broliai3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/broliai3.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG-c9254ca12eb374efc38c84cdd0636f6d-V%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG-c9254ca12eb374efc38c84cdd0636f6d-V%20%281%29.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/nuoma.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/nuoma.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/nuoma2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/nuoma2.jpg" width="960" height="720" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/broliai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1644-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/broliai.jpg" width="280" height="373" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-41136" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1595422102"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>kests</span> - Tre, 2020-07-22 - 15:48</p> </li> <a href="/comment/41136#comment-41136" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/41136#comment-41136" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">suprantu,kad norit…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>suprantu,kad norit palakstyti, bet pro gyvenamus namus numeskit gazą nes dulkės kyla į pravertus langus....sutinku,kad miškavežiai padaro daugiau žalos(link mano namų miško keliuką taip išklampojo, kad teko su kastuvu išsilygint) nes vieno miškas,kiti kirto, treti išvežė-nėra kaltų</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=41136" token="aCLhFgf0eSQhMUiHIn5ry7ioH-0WdlPOIJz8PsG2rxY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1644&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="wlmhJ0h5AG4odJBoWLNctvpqSxudfn2RLhIQb2n7OK0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Jul 2020 06:32:56 +0000 vyrredaktorius 1644 at https://www.alytausnaujienos.lt Lu­kas Ja­ru­še­vi­čius: „Spor­tas su­tei­kia ga­li­my­bę iš­mok­ti vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį kri­ti­nė­se, pa­vo­jin­go­se si­tu­a­ci­jo­se” https://www.alytausnaujienos.lt/lu-kas-ja-ru-se-vi-cius-spor-tas-su-tei-kia-ga-li-my-be-mok-ti-vai-ruo-ti-au-mo-bi-li-kri-ti-ne-se <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13455" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13455) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/2020-04-22%2022.02.jpg?itok=onM4HLBE" width="344" height="287" alt="Lukas Jaruševičius " title="Alytiškis Lukas Jaruševičius jau antrus metus atstovauja „Marimotors Racing“ komandai Lietuvos „Street Race“ čempionatuose. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – la­biau­siai ste­bi­ma spor­to ša­ka. Ži­no­mi lenk­ty­ni­nin­kai pa­pras­tai sa­vo kar­je­rą yra pra­dė­ję nuo sla­lo­mo. Pats ne­si iš­im­tis? Iki Drus­ki­nin­kų eta­po, ku­ria­me su­lauk­ta per 100 da­ly­vių, kur dar te­ko var­žy­tis? Ko­kiam klu­bui at­sto­vau­ji?</strong></p> <p>– Vis­kas pra­si­dė­jo, kai bu­vau vie­nuo­li­kos, jau ta­da ga­vau ga­li­my­bę su­da­ly­vau­ti žie­mos mė­gė­jų sla­lo­muo­se. Net ne­si­ti­kė­jau, kad at­ei­ty­je ga­liu rung­tis su pa­čiais stip­riau­siais spor­ti­nin­kais grei­tu­mi­nio sla­lo­mo čem­pio­na­te. Ta­čiau taip ir nu­ti­ko, jau ant­rus me­tus at­sto­vau­ju „Ma­ri­mo­tors Ra­cing“ ko­man­dai Lie­tu­vos „Stre­et Ra­ce“ čem­pio­na­te. Vi­sas čem­pio­na­tas iš­skai­dy­tas į še­šis eta­pus vi­so­je Lie­tu­vo­je. Te­ko ap­lan­ky­ti ir Šiau­lius, Klai­pė­dą, Va­rė­ną, taip pat pra­ei­tais me­tais bu­vo su­reng­tas pir­ma­sis čem­pio­na­to eta­pas ir Aly­tu­je.</p> <p><strong>– Ko­ro­na­vi­ru­sas la­bai pa­ko­re­ga­vo ta­vo šie­me­ti­nius pla­nus?</strong></p> <p>– As­me­niš­kai vi­ru­sas ma­no pla­nų ne­su­ga­di­no. Ma­nau, kad šis lai­ko­tar­pis tiek man, tiek ki­tiems spor­ti­nin­kams lei­do pa­baig­ti dar­bus ruo­šiant au­to­mo­bi­lį se­zo­nui.</p> <p><strong>– Ar iš tik­rų­jų au­to­mo­bi­lių sla­lo­mas yra po­pu­lia­res­nis ir už au­to­mo­bi­lių spor­to ka­ra­lių ra­lį?</strong></p> <p>– Ne­ga­liu iš­skir­ti šių dvie­jų au­to­spor­to rū­šių. Sla­lo­mi­nin­kų kiek­vie­nais me­tais vis dau­gė­ja, nes tai tur­būt ma­žiau­sių in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­tis pa­si­rin­ki­mas pra­dė­ti au­to­spor­ti­nin­ko kar­je­rą. No­rint va­žiuo­ti ra­ly­je, rei­kia vi­siš­kai pa­ruoš­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį, o tai ga­nė­ti­nai bran­gus ma­lo­nu­mas. Dėl šios prie­žas­ties, ma­no nuo­mo­ne, dau­giau da­ly­vių ir su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kia sla­lo­mas.</p> <p><strong>– Ko­kį grei­tį ga­li­ma pa­siek­ti grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me, ku­ria­me yra ne­ma­žai stab­dy­mų, va­di­na­mų­jų „ki­še­nių“? Ko­kį grei­tį pa­vy­ko pa­siek­ti pa­čiam?</strong></p> <p>– Vis­kas pri­klau­so nuo vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio ir tra­sos kon­fi­gū­ra­ci­jos. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kį mak­si­ma­lų grei­tį ga­li­ma pa­siek­ti tarp „ki­še­nių“, nes vis­kas pri­klau­so nuo vai­ruo­to­jo drą­sos ir au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bių. Man te­kę lėk­ti ir 120 km/val., tik ta­da rei­kė­jo la­bai stip­riai stab­dy­ti, no­rint gra­žiai pra­va­žiuo­ti „ki­še­nę“.</p> <p><strong>– Pa­ty­rę spor­ti­nin­kai tei­gia, kad tra­so­je ne­ga­li va­žiuo­ti at­sar­giai, nes lik­si pas­ku­ti­nis. Ir jie tei­sūs. Bet kaip tuo­met rei­kia va­žiuo­ti? Mėgs­ti ana­li­zuo­ti sa­vo va­žia­vi­mą?</strong></p> <p>– Tik­rai taip. Jei va­žiuo­da­mas var­žy­bo­se gal­vo­si apie au­to­mo­bi­lį ir jo sau­go­ji­mą, re­zul­ta­tai ne­nu­džiu­gins. Pra­ei­tais me­tais tuo įsi­ti­ki­nau ir pats. Vi­sos min­tys bu­vo apie sklan­dų va­žia­vi­mą, su di­de­le at­sar­ga. Kiek­vie­nu va­žia­vi­mu tu sten­gie­si pa­ge­rin­ti sa­vo lai­ką įvai­riais bū­dais: vė­ly­vu stab­dy­mu, di­des­niu grei­čiu „ki­še­nė­se“ ir taip ri­zi­kuo­ji sa­vo au­to­mo­bi­liu. Pa­si­tai­ko var­žy­bo­se, kad vie­toj daž­niau­siai nau­do­ja­mų kū­ge­lių tra­sa žy­mi­ma šie­no ri­ti­niais, o tai reiš­kia, kad per vė­lai pri­stab­dęs ga­li ne­tek­ti veid­ro­dė­lio ar net la­bai su­dau­žy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį.</p> <p>Va­žia­vi­mų ana­li­za­vi­mas yra la­bai svar­bi var­žy­bų da­lis, nes tik taip ga­li su­pras­ti, ku­rio­je vie­to­je dar ga­li­ma „spaus­ti dug­ną“, o ku­rio­je ge­riau ap­va­žiuo­ti lė­čiau ir taip pel­ny­ti ver­tin­gas se­kun­des. Man pa­čiam la­bai pa­tin­ka ap­gal­vo­ti kiek­vie­ną sa­vo va­žia­vi­mą ir taip su­si­dė­lio­ti svar­biau­sius taš­kus. Tik mo­ky­da­ma­sis iš klai­dų ga­li įgau­ti dau­giau pa­tir­ties.</p> <p><strong>– Ofi­cia­lia­me Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos grei­tu­mi­nio sla­lo­mo čem­pio­na­te, ku­ris su­si­de­da iš 5–6 eta­pų, vyk­do­mų vi­so­je Lie­tu­vo­je, star­ta­vai nau­ju au­to­mo­bi­liu. Ga­li­ma sa­ky­ti, iš va­ka­ro gau­tu. Nau­jas au­to­mo­bi­lis – pliu­sas ar mi­nu­sas star­te? Ap­skri­tai, kas svar­biau grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me – lai­kas ar meist­riš­ku­mas?</strong></p> <p>– Taip, pra­ei­tais me­tais au­to­mo­bi­lį pa­si­ė­mė­me tik var­žy­bų iš­va­ka­rė­se ir tai tik­rai nė­ra di­de­lis pliu­sas. Ne­pa­žįs­ta­mas au­to­mo­bi­lis tam­pa iš­šū­kiu tra­so­je, nes tu ne­įsi­vaiz­duo­ji, kaip grei­tai ga­li­ma juo va­žiuo­ti po­sū­ky­je, ka­da vė­liau­siai stab­dy­ti ir ga­liau­siai, ku­rią pa­va­rą pa­si­rink­ti. Su vi­so­mis šio­mis pro­ble­mo­mis ir su­si­dū­riau, ta­čiau po pir­mų­jų var­žy­bų jau su­pra­tau, kas tai per au­to­mo­bi­lis.</p> <p>Ma­no nuo­mo­ne, grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me svar­biau­sia – meist­riš­ku­mas. Kiek­vie­nas tei­sin­gas vai­ro pa­su­ki­mas, ak­ce­le­ra­to­riaus ar stab­džių pa­spau­di­mas yra ge­ro re­zul­ta­to prie­žas­tis. Ga­li­ma iš­vys­ty­ti di­de­lį grei­tį, ta­čiau lė­tai pra­va­žiuo­ti „ki­še­nes“ ir va­žia­vi­mo lai­kas tur­būt ne­taps pats ge­riau­sias.</p> <p><strong>– Grei­tu­mi­nia­me sla­lo­me da­ly­vau­ja tik vai­ruo­to­jas. Jūs bu­vo­te dvie­se, ko­dėl? At­vi­rai sa­kyk, pa­ly­do­vas truk­dė ar pa­dė­jo?</strong></p> <p>– Ka­dan­gi ma­no, kaip spor­ti­nin­ko, kar­je­ra pra­si­dė­jo la­bai anks­ti, su ma­ni­mi pri­va­lė­jo va­žiuo­ti vie­nas iš tė­vų, taip nu­sta­ty­ta var­žy­bų reg­la­men­tuo­se, to­dėl va­žiuo­da­vau su tė­čiu. La­bai įstri­go vie­nos var­žy­bos, Drus­ki­nin­kuo­se, kai va­žiuo­jant tė­tis tie­siog ro­dė ran­ka, kad gal jau reik­tų stab­dy­ti, ta­čiau aš ži­no­jau, kad dar per anks­ti. Dėl šios prie­žas­ties tur­būt ke­lei­vis truk­dė man dau­giau ri­zi­kuo­ti, ar­ba, iš ki­tos pu­sės žiū­rint, tie­siog ap­sau­go­jo nuo įvai­rių pa­sek­mių.</p> <p><strong>– Lenk­ty­nia­vi­mas au­to­mo­bi­liais pra­si­dė­jo nuo to lai­ko, kai bu­vo su­kur­ti ben­zi­nu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai. Prieš ge­rą šim­tą me­tų pran­cū­zai, ku­rių ša­ly­je gi­mė au­to­mo­bi­lių spor­tas, lenk­ty­nia­vo „Peu­ge­ot“ mar­kės lenk­ty­ni­niais au­to­mo­bi­liais. Ko­kie au­to­mo­bi­liai daž­niau­siai ma­to­mi šian­die­nos lenk­ty­nių tra­so­se?</strong></p> <p>– Au­to­par­kas la­bai spar­čiai kei­čia­si. Vi­sai ne­se­niai var­žy­bo­se rin­ko­si daug se­nes­nių „Opel Ast­ra“, „Volks­wa­gen Golf“, ku­rie sa­vu lai­ku tik­rai ža­vė­jo ne vie­ną au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tą. Da­bar tu­ri­me daug rim­tes­nės tech­ni­kos. Vi­sa­da var­žy­bo­se da­ly­vau­ja daug BMW ir „Su­ba­ru“ mar­kės au­to­mo­bi­lių, ku­rie jau iš ga­myk­los iš­va­žiuo­ja su ga­lin­gais va­rik­liais ir ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių mo­di­fi­ka­ci­jų. Džiu­gu, kad at­si­ran­da ir vi­siš­kai nau­jų au­to­mo­bi­lių, tai ro­do, kad au­to­spor­tas ju­da į prie­kį ir gal po ke­le­rių me­tų pa­ma­ty­si­me gau­ses­nį skai­čių nau­jų au­to­mo­bi­lių.</p> <p><strong>– Spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ja­te nuo 11 me­tų. Nuo kiek me­tų ga­li­ma var­žy­bo­se da­ly­vau­ti?</strong></p> <p>– Tiks­liai ne­pa­sa­ky­siu, bet spė­ju, kad mė­gė­jų var­žy­bo­se ga­li­ma da­ly­vau­ti ta­da, kai jau su­ge­bi pa­siek­ti pe­da­lus.</p> <p><strong>– Kiek au­to­mo­bi­lių iš­ban­dė­te? Ke­le­riems me­tams už­ten­ka au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų?</strong></p> <p>– Pir­mą­sias var­žy­bas va­žia­vau se­nu ma­mos „Mit­su­bis­hi Colt“, ta­čiau ta­da dar ne­su­pra­tau, ar jis ga­lin­gas ar ne, nes tai bu­vo pir­ma­sis ma­no kar­tas to­kia­me ren­gi­ny­je. Ki­to­se var­žy­bo­se Arū­nas Le­ka­vi­čius su­tei­kė ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti „Pi­lė­nų“ spor­ti­nį „Mit­su­bis­hi Pa­je­ro“. Po ma­žo­jo „Colt“ šis dži­pas man at­ro­dė kaip monst­ras ir su­kė­lė daug tei­gia­mų emo­ci­jų. Ga­liau­siai pra­ėjus pen­ke­riems me­tams po pir­mų­jų var­žy­bų nu­spren­dė­me įsi­gy­ti „Ford Fies­tą“, vie­no lit­ro, 92 kW ma­ši­ny­tę ir su ja iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas Lie­tu­vos „Stre­et Ra­ce“ čem­pio­na­te. Da­bar „Fies­ta“ tru­pu­tė­lį „pa­pik­tin­ta“ ir tu­ri virš 110kW.</p> <p>Au­to­mo­bi­lių spor­te pa­dan­gos skai­čiuo­ja­mos var­žy­bo­mis. Su vie­no mi­ši­nio pa­dan­go­mis ga­li gal­būt va­žiuo­ti vi­są se­zo­ną, o su ki­to­mis – tik vie­nas var­žy­bas. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­dan­gų ti­po, pa­si­rink­to oro slė­gio ir vai­ra­vi­mo sti­liaus.</p> <p><strong>– Kiek kai­nuo­ja klai­dos tra­so­je? Ant au­to­mo­bi­lio ko­vos ran­dų pa­lik­ti te­ko?</strong></p> <p>– Klai­dos šia­me spor­te yra la­bai bran­gios. Jei­gu tu kliu­dei kū­ge­lį ar­ba pra­lė­kei „ki­še­nę“, tu gau­ni se­kun­di­nes bau­das, ku­rios ga­li su­ga­din­ti ta­vo vi­sų va­žia­vi­mų lai­ką. Au­to­spor­te vie­na se­kun­dė yra la­bai di­de­lis lai­ko vie­ne­tas. Ži­no­ma, ga­li klai­dą da­ry­da­mas su­dau­žy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį, iš­lauž­ti ra­tą, su­lanks­ty­ti kė­bu­lą. Drus­ki­nin­kuo­se te­ko ir man at­si­rem­ti į šie­no ku­pe­tą dėl per di­de­lio grei­čio, to­dėl po va­žia­vi­mo su ko­man­dos pa­gal­ba pri­si­ė­jo ran­ko­mis at­lenk­ti au­to­mo­bi­lio spar­ną. Bet, kaip ir mi­nė­jau, tik ri­zi­kuo­da­mas ga­li kaž­ką pa­siek­ti, o klai­dos yra žmo­giš­kas da­ly­kas.</p> <p><strong>–Štur­ma­no duo­nos ne­si pa­ra­ga­vęs? Te­ko gir­dė­ti ir ta­vo su­si­ža­vė­ji­mą ra­liu. Gal at­ei­ty­je pa­tį iš­vy­si­me star­tuo­jan­tį Da­ka­ro ra­ly­je?</strong></p> <p>– Te­ko at­lik­ti štur­ma­no vaid­me­nį Lie­tu­vos mi­ni ra­lio čem­pio­na­te. Va­žia­vau su Do­na­tu Vil­kaus­ku ir mū­sų du­e­tas ne­blo­gai su­si­tvar­kė su iš­šū­kiais. Pra­ei­ta­me se­zo­ne vie­na­me eta­pe iš­ko­vo­jo­me tre­či­ą­ją vie­ta, o šiais me­tais „Gra­vel Fest“ var­žy­bo­se, ant žvy­ro dan­gos, ta­po­me sa­vo kla­sė­je čem­pio­nais. Ma­ne ža­vi žvy­ras, au­to­mo­bi­lio val­dy­mas ant to­kios dan­gos, ta­čiau tai kas ki­ta nei Da­ka­ras. Da­ka­ras dar vie­na la­bai įdo­mi spor­to rū­šis, ku­ri rei­ka­lau­ja daug iš­tver­mės, drą­sos ir ge­ros orien­ta­ci­jos. Žiū­rė­ti jį įdo­mu, ta­čiau pats ne­no­rė­čiau iš­ban­dy­ti. Nie­ka­da ne­sa­kau nie­ka­da, ta­čiau la­biau no­rė­čiau iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas ra­ly­je.</p> <p><strong>– Šo­nas­ly­dis vi­lio­ja?</strong></p> <p>– Šo­nas­ly­dis man pa­tin­ka, mėgs­tu ste­bė­ti to­kius ren­gi­nius, nes tai daug meist­riš­ku­mo rei­ka­lau­jan­ti spor­to ša­ka. Bū­tų įdo­mu iš­ban­dy­ti, pa­jus­ti di­de­lį grei­tį, kai au­to­mo­bi­lis po­sū­ky­je – vi­sas sker­sas. Ta­čiau jei­gu reik­tų rink­tis sla­lo­mas ar šo­nas­ly­dis, vis dėl­to pa­si­rink­čiau sla­lo­mą. Man pa­tin­ka var­žy­tis dėl se­kun­džių, jaus­ti tą už­si­de­gi­mą, no­rint pa­ge­rin­ti sa­vo lai­ką. Šo­nas­ly­dy­je tu ro­dai sa­vo vai­ra­vi­mo tech­ni­ką, va­žiuo­ji po­ro­mis ir taip ren­kie­si taš­kus.</p> <p><strong>– O kaip gat­vė­je vai­ruo­ji? Vi­suo­met lai­kai­si vai­ra­vi­mo kul­tū­ros?</strong></p> <p>– Su­pran­tu di­de­lio grei­čio pa­sek­mes, to­dėl ne­ri­zi­kuo­ju. Pa­si­tai­ko, kad iš­va­žiuo­ju grei­čiau iš aikš­te­lės į pa­grin­di­nį ke­lią ar grei­čiau pa­ju­du nuo švie­so­fo­ro, ir tai at­krei­pia pra­ei­vių ar ki­tų eis­mo da­ly­vių dė­me­sį dėl au­to­mo­bi­ly­je su­mon­tuo­to spor­ti­nio du­jų iš­me­ti­mo. Ta­čiau grei­čio ne­vir­ši­ju ir no­riu su­lauk­ti žmo­nių su­pra­ti­mo, kad spor­ti­nin­kas tai nė­ra ke­lių ere­lis. Iš­si­lie­ti ga­li tra­so­je, o už jos ri­bų tu­ri lai­ky­tis vi­sų Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.</p> <p><strong>– Pa­pa­sa­kok apie so­cia­li­nes ak­ci­jas, ne­įpras­tas au­to­spor­to pa­mo­kas, ku­rių ini­cia­to­rius esi. Jo­mis jau­ni­mas ža­vi­si?</strong></p> <p>– Ma­no idė­ja bu­vo pa­kvies­ti „Ma­ri­mo­tors Ra­cing“ ko­man­dą, ku­rios da­lis esu ir aš, į sa­vo mo­kyk­lą. At­va­rė­me ke­le­tą spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių į vi­di­nį kie­me­lį ir per vie­ną pa­mo­ką mū­sų ko­man­dos na­rys, au­to­spor­to žur­na­lis­tas Ro­ber­tas Rut­kaus­kas su­ren­gė pa­skai­tą apie ga­li­my­bę sa­vo at­ei­tį su­sie­ti su au­to­spor­tu ne tik kaip da­ly­viui, bet ir pa­vers­ti jį pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­niu. Jau­ni­mas tik­rai no­riai klau­so­si to­kių pa­skai­tų, nes tai la­bai įdo­mi sri­tis, bet dau­ge­lis net ne­ži­no, kiek daug jo­je ga­li­ma pa­siek­ti.</p> <p><strong>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – pi­ni­gai, rė­mė­jai, en­tu­ziaz­mas ir... pra­tęs­ki sa­ki­nį.</strong></p> <p>– Au­to­mo­bi­lių spor­tas – pi­ni­gai, re­mė­jai, en­tu­ziaz­mas ir pa­tir­tis. Spor­tas, su­tei­kia ga­li­my­bę iš­mok­ti vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį kri­ti­nė­se, pa­vo­jin­go­se si­tu­a­ci­jo­se.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.02_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.02_0.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.07%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/2020-04-22%2022.07%20%282%29.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2658.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2658.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_3350.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_3350.JPG" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8499.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_8499.jpg" width="2098" height="1573" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_1468.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_1468.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2572.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2572.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_2578.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1623-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_2578.JPG" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-39839" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594743968"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algis</span> - Ant, 2020-07-14 - 19:26</p> </li> <a href="/comment/39839#comment-39839" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/39839#comment-39839" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šaunuolis vaikinas tik sėkmės</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šaunuolis vaikinas tik sėkmės</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=39839" token="Js9UKoNejZApebPrlBJx3bAG_oYY95ouaBQ86GB6y8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1623&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="htiIbaTKa3CTSzVp1IOK1Ih86iJB5jQmsj4QZO2d0A0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Jul 2020 06:39:47 +0000 vyrredaktorius 1623 at https://www.alytausnaujienos.lt „Tar­za­ni­jos” ko­man­da. Spau­džiam grei­čio pe­da­lą iki dug­no! https://www.alytausnaujienos.lt/tar-za-ni-jos-ko-man-da-spau-dziam-grei-cio-pe-da-la-iki-dug-no <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Dominyka Bukšaitytė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/79-13455" rel="bookmark"> Nr. <span> 79 (13455) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/aurum%201.jpeg?itok=_6GxFTPF" width="344" height="287" alt="Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris." title="Ko­man­da: Min­dau­gas Al­do­nis, Ka­ro­lis Blė­dis, Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Au­to­mo­bi­lis, ku­riuo šie­met „Tarz­ni­jos“ ko­man­da štur­muos Pa­lan­gos lenk­ty­nių tra­są. Gra­ži iš­orė, o vi­du­je sle­pia­si žvė­ris." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Au­to­spor­to var­žy­bo­se – apie 20 me­tų</h3> <p>Ko­man­dą su­da­ro: Min­dau­gas Al­do­nis, ku­ris yra ko­man­dos va­do­vas, pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas Ka­ro­lis Blė­dis bei dar du vai­ruo­to­jai Au­ri­mas Le­ka­vi­čius ir To­mas Isiū­nas. Vi­si vy­rai jau ne pra­de­dan­tys lenk­ty­ni­nin­kai, o sa­vo gy­ve­ni­mus pa­puo­šę il­ga­me­tė­mis au­to­spor­to pa­tir­ti­mis.</p> <p>Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis au­to­spor­te jau dvi­de­šimt me­tų. Jis yra daug­kar­ti­nis ra­lio čem­pio­nas, Lie­tu­vos ra­lio B ly­gos ab­so­liu­čios kla­sės 2007 ir 2008 me­tų vi­ce­čem­pio­nas, 2008 me­tų „Au­rum 1006 km“ var­žy­bų da­ly­vis.</p> <p>Pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis tu­ri ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tį. Daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se. 2015 me­tais iš­ko­vo­jęs Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų čem­pio­no ti­tu­lą.</p> <p>A.Le­ka­vi­čiaus pa­tir­tis au­to­spor­te – še­šio­li­ka me­tų, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas ir nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo bei ra­lio var­žy­bo­se, taip pat 4 x 4 var­žy­bų da­ly­vis ir nu­ga­lė­to­jas.</p> <p>T.Isiū­nas – ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­tir­tis au­to­spor­te, daug­kar­ti­nis pri­zi­nin­kas bei nu­ga­lė­to­jas sla­lo­mo ir ra­lio var­žy­bo­se.</p> <p>Spor­ti­nin­kai, tu­rin­tys apie 20 me­tų pa­tir­tį, da­ly­vau­ja įvai­rio­se au­to­spor­to var­žy­bo­se ir ga­li pa­si­gir­ti sa­vo lai­mė­ji­mais.</p> <h3>Da­ly­vaus ne pir­mus me­tus</h3> <p>Ko­man­da jau ne pir­mus me­tus da­ly­vaus lenk­ty­nė­se „Au­rum 1006 km“. 2015 me­tais už­ėmė pir­mą vie­tą sa­vo kla­sė­je ir ta­po Bal­ti­jos ša­lių il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bų čem­pio­ne A2000 kla­sė­je. Vė­liau, per­sė­dę į ga­lin­ges­nį BMW mar­kės au­to­mo­bi­lį, pra­dė­jo siek­ti tiks­lų ir 2017 me­tų įskai­to­je bu­vo 13 vie­to­je, o sa­vo kla­sė­je – 6 vie­to­je.</p> <p>2018 me­tais ab­so­liu­čio­je įskai­to­je už­ėmė 6 vie­tą. Tais me­tais pra­lei­do į prie­kį tik „Pors­che“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ir sa­vo kla­sė­je li­ko 4 vie­to­je.</p> <h3>„Au­di S4 qu­at­tro“ nu­si­pir­ko prieš ka­ran­ti­ną</h3> <p>Šie­met ko­man­da dar vi­sai prieš ka­ran­ti­no pra­džią įsi­gi­jo nau­ją au­to­mo­bi­lį. Ko­man­dos va­do­vas M.Al­do­nis ir pa­grin­di­nis vai­ruo­to­jas K.Blė­dis juo­kia­si, kad spė­jo nu­si­pirk­ti prieš ka­ran­ti­ną, to­dėl ka­ran­ti­nas ne­pra­il­go, nes daug lai­ko rei­kė­jo pra­leis­ti ga­ra­že.</p> <p>To­bu­li­no au­to­mo­bi­lio stab­džių sis­te­mą – su­mon­ta­vo „Pors­che“ stab­džius. Įmon­ta­vo di­de­lės tal­pos ku­ro ba­ką, ku­ria­me tel­pa 120 lit­rų, o se­na­ja­me ba­ke tilp­da­vo tik 55 lit­rai de­ga­lų. Per­da­rė au­ši­ni­mo sis­te­mas, kad esant karš­tam orui ne­kais­tų va­rik­lis, bei pa­kei­tė „char­ger“ kom­pre­so­rius. Taip pat ko­man­da tvar­kė elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, kad bū­tų pa­ti­ki­mes­nė il­gų dis­tan­ci­jų var­žy­bo­se, ir pa­to­bu­li­no ae­ro­di­na­mi­kos ele­men­tus.</p> <p>Pa­klau­sus, ko­dėl vis­gi pa­si­rin­ko „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o ne „Pors­che“, ku­riems tik ir nu­si­lei­do pra­ei­to­se da­ly­vau­to­se lenk­ty­nė­se, sa­ko, kad jau daug me­tų ne­li­jo per var­žy­bas, to­dėl ti­ki­si, jog šie­met lis ir qu­at­tro jiems su­teiks pra­na­šu­mą prieš ki­tus var­žo­vus.</p> <p>Au­to­mo­bi­lis pirk­tas Lie­tu­vo­je ir jau da­ly­va­vęs tre­jus me­tus lenk­ty­nė­se, iš­ban­dy­tas. Jis yra 2013 me­tų, ben­zi­ni­nis tri­jų lit­rų va­rik­lis, tu­rin­tis net pu­sės tūks­tan­čio ar­klio ga­lių. Ga­lin­tis iš­vys­ty­ti net 310 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį, ta­čiau tra­so­je iš­vys­tan­tis 210 ki­lo­met­rų per va­lan­dą grei­tį. Lie­tu­vo­je nė­ra to­kių są­ly­gų, kad au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų pa­siek­ti vi­są sa­vo grei­tį.</p> <h3>Pa­si­ren­gi­mas. Ne tik fi­zi­nis</h3> <p>Vi­sa stra­te­gi­ja pra­si­de­da nuo tuš­čio bal­to po­pie­riaus la­po. O ta­da ima suk­tis min­tys, ku­rias rei­kia ap­gal­vo­ti ir re­a­li­zuo­ti. Rei­kia di­de­lio pa­si­ren­gi­mo ne tik fi­ziš­kai, bet ir mo­ra­liš­kai. Lenk­ty­nės yra il­gos, rei­ka­lau­jan­čios iš­tver­mės.</p> <p>Lenk­ty­nių vai­ruo­to­jai ne tik plu­ša spor­to sa­lė­se, bet kas­dien tre­ni­ruo­ja­si ir kar­tin­gais.</p> <p>Ko­man­dai taip pat pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl tre­ni­ruo­čių ir kar­tu su dar dvi­de­šim­čia vai­ruo­to­jų šį penk­ta­die­nį tre­ni­ra­vo­si ir sa­vo bei au­to­mo­bi­lių jė­gas iš­ban­dė Ka­čer­gi­nės tra­so­je.</p> <p>Kaip tei­gia K.Blė­dis: „La­bai svar­bu yra ne­per­deg­ti, ne­si­vai­ky­ti pa­da­ry­tų klai­dų, la­bai stip­riai ruoš­tis mo­ra­liš­kai. Taip pat svar­bu grei­tai pil­ti ku­rą, keis­ti pa­dan­gas ir vai­ruo­to­jus.“</p> <h3>Trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio</h3> <p>Kon­ku­ren­tais ko­man­da lai­ko kiek­vie­ną. Ta­čiau jiems pa­tiems la­bai svar­bu ne­pa­baig­ti pu­sės var­žy­bų pir­miems. Taip pat ti­ki, kad jei oro są­ly­gos ne­bus pa­čios ge­riau­sios, jie su sa­vo nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu, ku­ris nors ir nė­ra pats ga­lin­giau­sias, ga­li tu­rė­ti ne­ma­žą pra­na­šu­mą.</p> <p>O kaip tei­gė su­si­rin­kę ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio, ja­me trūks­ta tik ka­vos puo­de­lio lai­kik­lio.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/Karolis%20Bledis%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1620-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/Karolis%20Bledis%201.jpg" width="1701" height="2268" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/aurum%201_0.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1620-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/aurum%201_0.jpeg" width="2098" height="1759" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1620&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="qJFmdXqtKCaBGIXVOxBbAi3Ix3uBnlaQ1fRvOo19NC4"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 13 Jul 2020 07:52:53 +0000 vyrredaktorius 1620 at https://www.alytausnaujienos.lt Kino teatro „Dainava“ repertuaras https://www.alytausnaujienos.lt/kino-teatro-dainava-repertuaras-1 <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 10</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13454" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13454) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų! </span>Liepos 10–16 dienomis rodome:</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><a name="_Hlk42861173" id="_Hlk42861173"></a> <b>VIKINGAS VIKAS (V)</b> <b>13:00</b> – lietuviškai dubliuotas animacinis filmas visai šeimai</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><b>DINGĘS PRINCAS (V)</b> <b>15:30 </b>– lietuviškai dubliuotas nuotykių filmas visai šeimai</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><b>PROKSIMA (N-7)</b> <b>18:00 </b>– fantastinė drama</span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><b>REIVAS (N-16) 20:30 – </b>kriminalinė draminė komedija</span></p> </li> </ul> <p class="western" style="text-indent:2.29cm; margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Lankytojams rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes.</span> <span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Į seansus nebus </span>įleisti<span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> asmenys, kuriems pasireiškia akivaizdūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas) Žiūrovai sodinami 2 metrų atstumu, o vietas šalia gali įsigyti šeimos nariai (iki 4-ių žmonių). Į kino seansus įleidžiama iki 50 žiūrovų. Lankytojai raginami bilietus </span>įsigyti <font color="#0563c1"><u><a href="http://www.kinasdainava.lt/">www.kinasdainava.lt</a></u></font> arba <span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">atsiskaityti kortele kasoje. Kino teatro salės švara prižiūrima laikantis visų reikalavimų – reguliariai dezinfekuojami paviršiai, vėdinamos patalpos.</span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="text-indent:2.29cm; margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>VIKINGAS VIKAS</b></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><img alt="Vikingas Vikas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b6efb97e-aa83-4b95-9382-da6e18ce3f20" src="/sites/default/files/inline-images/Vikingas%20Vikas%20%281%29_1.jpg" />Viko širdis ir svajonės visuomet buvo didesnės už jį patį. Mažasis vikingas trokšta leistis į tolimas keliones, patirti nuotykius, gandai apie kuriuos sklis net už jūrų marių, ir tapti panašus į savo tėtį – galingą vikingų vadą. Sykį mažojo vikingo gyvenime nušvinta viltis visiems įrodyti, jog jis – tikrų tikriausias karys! Klastingajam Lokiui pagrobus Viko mamą, vaikinas leidžiasi į pavojingą kelionę Asgardo link – pažaboti galingus kerus ir išlaisvinti brangiausią jam žmogų gali tik jis. Ar jam pavyks išgelbėti mamą ir įrodyti, jog Vikas – galingas ir pagarbos vertas karys?</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=y1V0vMeyqo8&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=y1V0vMeyqo8&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>DINGĘS PRINCAS</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><img alt="Dingęs princas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="eada69a3-6a9b-422d-a4db-e145b074697f" src="/sites/default/files/inline-images/dinges%20princas.jpg" /></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Vienišas tėtis Džibis (iš „Neliečiamųjų“ puikiai pažįstamas Omaras Sy) beprotiškai myli savo aštuonmetę dukrą Sofiją (akt. Sarah Gaye). Kiekvieną vakarą, prieš miegą jis dukrai seka sugalvotas pasakas, kurios vyksta stebuklingoje „Pasakų šalies“ kino studijoje. Šios studijos kuriamose istorijose Sofija visada vaidina princesę, o jos tėtis visuomet įsikūnija į drąsų, herojišką, visus pavojus nugalintį ir princesę visuomet išgelbstintį princą. Metai bėga, Sofija pamažu auga, tačiau vakarinių pasakų ritualas nesikeičia. Kol vieną dieną mergaitė įsimyli savo klasioką. Ir vakare apstulbina tėtį, pareikšdama, kad nuo šiol „Pasakų šalies“ kino studijos kuriamuose filmuose pagrindinį princo vaidmenį vaidins kitas aktorius. Šokiruotas ir šiek tiek nuliūdintas Džibis suvokia, kad jo mylima dukrelė žengia į kitą gyvenimo etapą, kuriame jis bus ne tik nušalintas nuo pasakų princo pareigų, bet ir taps mažiau reikalingas realybėje. Mylinčiam tėvui dabar reikės atsakyti į vieną svarbiausių gyvenimo klausimų – kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės ir perdėto rūpesčio; kaip „neužspausti“ savo dukters ir neprarasti jos meilės; kaip sugebėti išlikti jos didvyriu tiek fantazijose, tiek realiame gyvenime.</span></span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VBsUengt-m4&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=VBsUengt-m4&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>PROKSIMA</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><img alt="Proksima" data-entity-type="file" data-entity-uuid="decafada-73d4-4897-8eb3-c3f4eb12ce6a" src="/sites/default/files/inline-images/Proksima.jpg" />Prancūzų astrofizikė Sara (Eva Green) paskutinę minutę pakviečiama prisijungti prie vienų metų trukmės programos „Proksima“ ateities misijos į Marsą pratybų. Būdama vienintelė moteris ji turi dirbti dukart daugiau, kad įrodytų kolegoms esanti verta kelionės į kosmosą. Kartu moteris stengiasi suderinti alinančias pratybas ir laiką su mylimiausiu žmogumi Žemėje – septynmete dukra Stela, kurią netrukus turės palikti. Filmo autentiškumą režisierė Alice Winocour išlaiko filmuodama realiose astronautų ir kosmoso tyrinėtojų darbo vietose.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=saD6gSmo1AM&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=saD6gSmo1AM&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><br />  </p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><b>REIVAS</b></span></p> <p class="western" lang="en-GB" style="margin-bottom:11px; text-align:justify" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"><span style="line-height:107%"><img alt="Reivas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7138af66-7195-46be-b50b-80edb0224066" src="/sites/default/files/inline-images/reivas.jpg" />1994-ieji, Škotija. Mažame miestelyje gyvena du bičiuliai: penkiolikmetis Džonas (aktorius Cristianas Ortega) ir už jį šiek tiek vyresnis Spaneris (Lornas Macdonaldas). Spaneris – sunkiai valdomas, įžūlus, kilęs iš socialiai rizikingos šeimos ir gyvenantis šia diena. Džonas – pareigingas, drovus, besilaikantis taisyklių ir, vadovaujamas tėvų, stropiai besiruošiantis aprūpintai ateičiai. Atrodytų, vaikinai negalėtų būti labiau skirtingi, tačiau būtent tai, ko gero, ir patraukia juos vieną prie kito bei padaro neperskiriamais draugais. O labiausiai juos suartina didžiulė, pašėlusi, neišmatuojama meilė reivo muzikai. Būtent tą vasarą Škotijos vyriausybė priima skandalingą Viešosios tvarkos aktą, draudžiantį didelius viešus susibūrimus – mat augant nedarbui, žmonės dažnai kelia neramumus. Bėda tik, kad šis įstatymas efektingai uždraudžia ir ganėtinai nekaltus pasilinksminimus, tarp jų – ir reivo vakarėlius. Tokio smūgio Džonas su Spaneriu tikrai nelaukė. Atsipeikėję po pirmojo šoko, vaikinai nusprendžia, kad neleis kvailiems politikas tvarkyti jų gyvenimų ir žūtbūt sudalyvaus didžiausiame vasaros reivo vakarėlyje. Tiksliau, nusprendžia Spaneris, kurio gyvenimas netrukus visiškai pasikeis ir vaikinas nori išnaudoti galbūt paskutinę progą kaip reikiant pasilinksminti. Taisyklių besilaikantis Džonas iš pradžių dvejoja, bet galiausiai leidžiasi įkalbamas. Vaikinų laukia tokia naktis, kurios jie nepamirš visą gyvenimą.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom:11px; text-align:justify"><span style="line-height:107%"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">Anonsas: </span><font color="#0563c1"><u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DvpQY3tQOiw&amp;feature=emb_title"><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB">https://www.youtube.com/watch?v=DvpQY3tQOiw&amp;feature=emb_title</span></a></u></font><span lang="en-GB" xml:lang="en-GB" xml:lang="en-GB"> </span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1617&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G5lwgjFvKgZXsbTK013_Xxw3f3ocdKfnhfzNEXvG-8M"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 10 Jul 2020 12:07:27 +0000 vyrredaktorius 1617 at https://www.alytausnaujienos.lt Pet­ro Sa­bai­čio po­mė­giai, gy­ve­ni­miš­kos tie­sos ir kuk­lus pa­ste­bė­ji­mas: „Esu pri­si­lie­tęs prie šven­to žmo­gaus, po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus” https://www.alytausnaujienos.lt/pet-ro-sa-bai-cio-po-me-giai-gy-ve-ni-mis-kos-tie-sos-ir-kuk-lus-pa-ste-be-ji-mas-esu-pri-si-lie <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (12)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Liepa 3</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/76-13452" rel="bookmark"> Nr. <span> 76 (13452) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/20200625_134925%20pirma.jpg?itok=mkcvc9Sx" width="344" height="287" alt="Pet­ras Sa­bai­tis" title="Pet­ras Sa­bai­tis: „Iki da­bar jau­čiu pa­ki­li­mą, kad pa­dė­jau žmo­nėms. Vie­nas gy­ven­to­jas pa­vai­ši­no me­du­mi, ki­ti dė­ko­jo žo­džiais. Bu­vau lau­kia­mas, ne taip kaip prieš rin­ki­mus su skra­ju­tė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Po­mė­gį ska­ti­na tu­ri­mas ama­tas</h3> <p>Tu­ri­mu ama­tu – smul­kių na­mų reik­me­nų tai­sy­mu – be­si­ver­čian­tis aly­tiš­kis P.Sa­bai­tis jau pen­kio­li­ka me­tų ko­lek­cio­nuo­ja su­ve­ny­ri­nius ba­te­lius. Jų tu­ri su­rin­kęs per 350. Vy­rui ne­leng­va iš­var­dy­ti vi­sas ša­lis, iš ku­rių par­vež­ti jo kau­pia­mi eks­po­na­tai: Šve­di­ja, Ai­ri­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Nor­ve­gi­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja. Gal to­li­miau­sia ša­lis – Ka­na­da, ba­tą iš ten Pet­rui par­ve­žė bi­čiu­lis iš Bal­ti­jos cir­ko, ar­tis­tas aly­tiš­kis Da­rius Ščes­nu­le­vi­čius.</p> <p>„Jau ne­pa­sa­ky­siu, ku­ris su­ve­ny­ras bu­vo pir­ma­sis. Da­lis ba­tų tu­ri pa­skir­tį – ba­tas-žva­kė, ba­tas-tau­pyk­lė ar skė­ti­nė, pa­ka­ba, raktų pa­ka­bu­kas, pieštukinė, gė­ri­mo ta­ra, šo­ko­la­das. Val­go­mi ba­tai trum­pa­am­žai, te­ko jų ir iš­mes­ti. Tu­riu ba­tu­kų ir su sva­rov­skiais. Ne­iš­ski­riu nė vie­no, są­ra­šų ne­da­rau, bet ma­nau, kad 70 pro­cen­tų jų yra tik­rai man do­va­no­ti drau­gų, gi­mi­nai­čių“, – pa­sa­ko­ja Pet­ras.</p> <p>Jis su­tin­ka su pa­ste­bė­ji­mu, kad ko­lek­ci­nin­kui leng­va ir kar­tu su­dė­tin­ga nu­pirk­ti do­va­ną. Ži­nai, kuo jis pa­si­džiaugs, bet kad tik­rai pra­džiu­gin­tų, rei­kia nu­pirk­ti to­kį va­rian­tą, ko­kio ko­lek­ci­jo­je dar nė­ra.</p> <p>„Pa­si­džiau­giu va­ly­da­mas dul­kes, pa­si­gė­riu. Jei ne­klys­tu, po­li­ti­kė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė yra su­rin­ku­si ne­ma­žą ba­tų ko­lek­ci­ją“, – tę­sia po­kal­bį pa­šne­ko­vas. Jis tei­gia, kad bu­fe­tu­ke, nors ir tvar­kin­gai su­dė­ti, ba­tu­kai ne­kaip at­ro­dė, jis įsi­gi­jo vit­ri­nas.</p> <p>„Ma­no tė­tis bu­vo lin­kęs sa­ky­ti – už pi­ni­gus ir dur­nas pa­da­rys, bet tu be pi­ni­go pa­da­ryk. Aš pa­da­riau. Iš Kau­ne ban­kru­ta­vu­sios fo­to­atel­jė nu­si­pir­kau vit­ri­nas, ku­rio­se bu­vo su­dė­ti fo­to­apa­ra­tai. Man la­bai ti­ko, nes spin­tos tu­rė­jo ap­švie­ti­mą. Pa­vy­ko sau­giai sta­čias spe­cia­liu trans­por­tu par­si­vež­ti į Aly­tų. Vit­ri­nų du­re­lės san­da­riai už­si­da­ro, ne tiek daug pri­dul­ka“, – iš Pet­ro žo­džių trauk­ti ne­rei­kia.</p> <p>Ba­tai – jo ama­tas. Kai sto­jo lais­va Lie­tu­va, Pet­ro žo­džais ta­riant, jam ne­si­no­rė­jo ki­tiems tar­nau­ti. Jis ėmė­si ama­to, tai­sė smul­kius na­mų reik­me­nis – ran­ki­nu­kus, ba­tus. Jį kaip bat­siu­vį su­si­ra­do vie­no Šal­či­nin­kų ra­jo­no baž­nyt­kai­mio var­pi­nin­kas ir pa­pra­šė var­pams dir­žus pa­siū­ti. Su­ta­rus at­ve­žė iš­dirb­tą ver­šio odą. Pa­sak Pet­ro, tai se­no­kai bu­vo, bet mie­lą dar­bą, įspū­din­gą už­sa­ky­mą, iki šiol me­na.</p> <h3>La­bai svar­bu pa­ža­dė­jus iš­te­sė­ti</h3> <p>„Au­gau Meš­ku­čių kai­me. Ma­no tė­tis bu­vo sta­lius, sta­ty­bi­nin­kas, kai­mo kal­vis, ma­ma šei­mi­nin­kau­da­vo šven­tė­se, ruoš­da­vo pui­kius sta­lus. Ama­tui ir aš pa­si­da­viau ir tuo džiau­giuo­si“, – sa­ko 56-erių vy­ras ir pri­du­ria, jog mėgs­ta pa­de­juo­ti, pa­si­guos­ti, kad jam te­ko ir spy­rių į už­pa­ka­lį gau­ti. Bu­vo lai­kas, ne­sle­pia jis, kaip ne­mo­kė­jo iš­ger­ti tik tau­rės, ant­ros. Pats džiau­gia­si, ačiū Die­vui sa­ko, kad su­pra­to, jog jei ne­mo­ki ės­ti, ne­rei­kia im­ti di­de­lio šaukš­to.</p> <p>Var­da­die­nius Pet­ras šven­čia sa­vų žmo­nių ra­te, džau­gia­si, kad tu­ri ma­mą, ku­riai 83-eji, bro­lių, bi­čiu­lių. Pa­pras­tai su­si­rink­ti mėgs­ta drau­go kai­mo so­dy­bo­je „Imil­sa“.</p> <p>„Iš tie­sų tu­riu drau­gų. Ir ne­ma­žai. Lai­kau­si nuo­sta­tos, kad vien tik pas drau­gus pats ei­ti ne­tu­ri, rei­kia ir pas sa­ve juos pa­si­kvies­ti, kad ir ta­vo na­mus pri­tap­ta­lin­tų, ar dar lan­gą įsi­sma­gi­nę iš­dauž­tų. Ne­su už­si­da­ręs, mėgs­tu ben­drau­ti, pa­si­tar­ti. Pa­tin­ka drau­gams da­ry­ti ge­ra, net pi­ni­gų pa­sko­lin­ti. Kaip šian­dien ver­ti­nu tai, kad ko­ro­na­vi­ru­so siau­tė­ji­mo me­tu vaikš­čio­jau po vie­šą­sias mies­to erd­ves, dau­gia­bu­čius ir dez­in­fe­ka­vau laip­ti­nes. Ir tą da­riau ne­mo­ka­mai.</p> <p>Ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kau pi­ni­gų, jei pa­im­čiau, jaus­čiau­si tik­rai ne­kaip, tai bū­tų prie­šiš­ka ma­no tu­ri­mai sa­va­no­riš­ku­mo sam­pra­tai. Iki da­bar jau­čiu pa­ki­li­mą, kad pa­dė­jau žmo­nėms. Vie­nas gy­ven­to­jas pa­vai­ši­no me­du­mi, ki­ti dė­ko­jo žo­džiais. Bu­vau lau­kia­mas, ne taip kaip prieš rin­ki­mus su skra­ju­tė­mis“, – jaus­min­gas Pet­ro mo­no­lo­gas.</p> <p>Pa­klaus­tas, ko­kie žmo­nės yra jo pa­žįs­ta­mų žmo­nių ra­te, ati­ta­rė, kad la­bai įvai­rūs. Yra ir po­li­ti­kų, „Tė­viš­kės na­mų“ sa­va­no­rių. Jam te­ko lies­ti po­pie­žių Pran­ciš­kų hos­pi­so li­go­ni­nė­je Vil­niu­je lau­kiant pa­lai­mi­ni­mo. Žmo­nės bu­vo tie­siog pa­mi­šę dėl šio šven­to žmo­gaus pri­si­lie­ti­mo.</p> <p>„Pa­si­kar­to­siu, bet daug tu­riu pa­žįs­ta­mų, nors, ki­ta ver­tus, gal jie ma­nęs ne­pa­žįs­ta ar ne­pri­pa­žįs­ta. Ir vi­si ma­no klien­tai yra man vie­no­di, ne­skirs­tau jų į pa­rei­gy­bes, ne­su­reikš­mi­nu jų pos­tų. Ne­su ir už­kie­tė­jęs po­li­ti­kas, bet jei ta­pau par­tie­čiu, el­giuo­si są­ži­nin­gai. Man la­bai svar­bu pa­ža­dė­jus iš­te­sė­ti. Nors la­bai leng­va ža­dė­ti. Pa­pras­tai, ku­ris ne­su­ge­ba pa­da­ry­ti ran­ko­mis, pa­da­ro tik lie­žu­viu. O tai yra blo­gai“, – P.Sa­bai­tis jau ne pir­mą kar­tą pa­tvir­ti­na sa­vo tie­są, kad mėgs­ta at­vi­ru­mą ir kal­ba at­vi­rai.</p> <p>Sa­ko, net tvo­ra, ku­ri juo­sia jo tu­ri­mas val­das, yra že­ma, ne­už­si­ba­ri­ka­da­vo, neuž­si­tvė­rė nuo kai­my­nų. Jam rei­kia žmo­nių, rei­kia ben­dra­vi­mo. Rei­kia ir dar­bo. Kol kas jo ne­sto­ko­ja – Li­kiš­kė­lių gat­vė­je tu­ri­mo­je bat­siu­vyk­lo­je du­rys, ypač ru­dens ir pa­va­sa­rio se­zo­nais, vars­to­mos. Tai pel­nin­giau­sias me­tas. Ki­tais me­tų lai­kais pa­ja­mos ma­žes­nės, Pet­ras sa­ve nu­ra­mi­na, kad tuo­met ir iš­lai­dos yra ma­žes­nės. Sa­vait­ga­lius lei­džia tė­viš­kė­je, ten veik­los ne­trūks­ta. At­vi­rai sa­ko, kad kar­tais lau­kia lie­taus, kaip po­il­sio nuo ūkio dar­bų.</p> <p>Jo ama­tui ko­ją ki­ša pi­gi ki­nų ava­ly­nė. Juk už eu­rą nu­si­pirk­tos už 50 eu­ro cen­tų ne­si­im­si tai­sy­ti. O Pet­ras lai­ko­si tos nuo­sta­tos, kad vi­sus dar­bus, ku­rių imie­si, rei­kia at­lik­ti ko­ky­biš­kai.</p> <h3>Me­ro pa­va­din­tas Aly­taus gar­be</h3> <p>„Aly­tus man – šven­tas mies­tas. Gy­ven­ti Vil­niu­je, Kau­ne ne­no­rė­čiau dėl spūs­čių. Ma­lo­nios ir ma­no gy­ve­na­ma­ja­me kam­pe at­si­ran­dan­čios per­mai­nos. Džiau­giuo­si, kad is­to­ri­nė­je vie­to­je, ant py­li­mo, prie Dai­li­džių eže­rė­lių, ver­sli­nin­kai pa­sta­tė lo­ko­mo­ty­vą. Ja­me veiks ka­vi­nu­kė, ma­žas mu­zie­jus. Sma­gu, kad žmo­nės ri­zi­kuo­ja, ku­ria, ne­lau­kia ga­ta­vų kar­ve­lių. Liūd­no­ka dėl nu­se­ku­sios Dai­li­dės“, – Pet­ras kal­ba jau kaip Ulo­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis.</p> <p>Vi­są sa­vo se­niū­nai­ti­ją jau apė­jęs de­šim­tis kar­tų. „Aš esu žmo­gus dar tos kar­tos, ku­ri mo­ka pa­si­da­lin­ti. Mums sve­ti­mas po­sa­kis – pi­ni­gai val­do mus. Gal kar­tais pik­to­kai, ka­te­go­riš­kai el­giuo­si, bet esu žo­džio žmo­gus“, – ne­liaup­si­na Pet­ras sa­vęs gra­žiais žo­džiais. Prie­šin­gai, kal­ba sa­vi­kri­tiškai.</p> <p>„Pet­rai, Jūs esat Aly­taus gar­bė!“ – taip sa­va­no­rį Pet­rą Sa­bai­tį ka­ran­ti­no pra­džio­je ver­ti­no Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133629.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133629.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133639.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133639.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133717.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133717.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133806.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133806.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133831.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133831.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_133935.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_133935.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134130.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134130.jpg" width="2098" height="1180" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_0758_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/IMG_0758_0.jpg" width="4160" height="2773" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_132850%20A.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_132850%20A.jpg" width="1701" height="3023" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_132905%20A.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_132905%20A.jpg" width="1701" height="3023" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134410.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134410.jpg" width="2098" height="3729" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200625_134138.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1603-oJ36sJ8jdFM" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-07/20200625_134138.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-38300" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594092619"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Petras žino</span> - Ant, 2020-07-07 - 06:30</p> </li> <a href="/comment/38300#comment-38300" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/38300#comment-38300" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Baiklt vienąkart liežuviais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Baiklt vienąkart liežuviais malti iš pavydo.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=38300" token="DxKrehynHQAelioUggM83dVY914x88XbkaXZgZ9fJv4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-38236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1594064387"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Pir, 2020-07-06 - 22:39</p> </li> <a href="/comment/38236#comment-38236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/38236#comment-38236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmonės šneka, kad abu su…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmonės šneka, kad abu su žmona turėjo problemų dėl alkoholio.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=38236" token="a58F1vkzP1eXcQubz0pyc3OZ7OaB3KI_GdoqtO1XUDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37992" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593976754"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>....</span> - Sek, 2020-07-05 - 22:19</p> </li> <a href="/comment/37992#comment-37992" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37992#comment-37992" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Da zatknis ti ubliudak</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Da zatknis ti ubliudak</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37992" token="26BveOZfxEp3lr3fdjtZX6_sXJ4yEExGMz-prFukkhs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37923" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593950008"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Alicia Kardash</span> - Sek, 2020-07-05 - 14:53</p> </li> <a href="/comment/37923#comment-37923" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37923#comment-37923" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Alicia Kardash, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Alicia Kardash, o čečeta, jaruševičius, jastremskas, cesiulio samdytos zurnalistes, prienu torpeda pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37923" token="EsF4LEczxydIxQHfURPCi34vbz62kffl9C1r-pIGJW8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37763" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593885535"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Alicia Kardash</span> - Šeš, 2020-07-04 - 20:58</p> </li> <a href="/comment/37763#comment-37763" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37763#comment-37763" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Îmi place să-mi împărtășesc…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: <a href="mailto:drajayi1990@gmail.com">drajayi1990@gmail.com</a> Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă întâmpinați o problemă similară, contactați-l acum (<a href="mailto:DRAJAYI1990@GMAIL.COM">DRAJAYI1990@GMAIL.COM</a>) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37763" token="0nsEemY5bYFBA4mzSVfkRq2uZXnZ94-7RoTL4gLmAas"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37660" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854475"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pačiuožęs</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:21</p> </li> <a href="/comment/37660#comment-37660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37660#comment-37660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsilupęs jis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsilupęs jis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37660" token="dsmueBWG42R8be64TpCNA5HybCuw0viaEilj07Mya2o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37659" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854439"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>DDD</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/37659#comment-37659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37659#comment-37659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cirkininko su uniforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cirkininko su uniforma cecetos paspirtukas - torpeda šitas petia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37659" token="abSoKXvSd_fe6DZc2CoWh6e9pyb0gET5rqri4pf7Z5Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37658" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593854414"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ne Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 12:20</p> </li> <a href="/comment/37658#comment-37658" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37658#comment-37658" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ne Allison, o čečeta,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ne Allison, o čečeta, jaruševičius, jastremskas pastoviai rašinėja</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37658" token="qv81NHyO3h-fvSOodWvEcrOHm-a2zqi1WHlj1qKZcDs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37553" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593816928"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Allison Howart</span> - Šeš, 2020-07-04 - 01:55</p> </li> <a href="/comment/37553#comment-37553" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37553#comment-37553" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Buna ziua, eu sunt Allison…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a> pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895<br /> 1) Vraji de dragoste<br /> 2) Vraji de dragoste pierdute<br /> 3) Vraji de divor?<br /> 4) Vraji de casatorie<br /> 5) Vraja de legare.<br /> 6) Vraji de rupere<br /> 7) Alunga un iubit trecut<br /> 8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie<br /> 9) dori?i sa va satisface?i iubitul<br /> Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata<br /> <a href="mailto:ogagakunta@gmail.com">ogagakunta@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37553" token="-x3_0EaTtHv-pQ6Vx8Wjdq9zXiqtglpLRNb7UmkT7bg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37515" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593804355"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>o man</span> - Pen, 2020-07-03 - 22:25</p> </li> <a href="/comment/37515#comment-37515" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37515#comment-37515" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">šis žmogus labai įdomus. jis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>šis žmogus labai įdomus. jis atviras, turi savo kelią, niekam nesilanksto, nebėgioja nuo vienų prie kitų. Jei kandidatuotų į Seimą, tik už jį balsuočiau, o ne tuos barstančius tik niekines idėjas ir vaidinančius proto bokštus, kitus juodinančius.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37515" token="_57FXwG9a6qWYdMTNg47naDlt6zgDPcyqtbosqmdBCM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37507" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593801837"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pačiuožęs</span> - Pen, 2020-07-03 - 21:43</p> </li> <a href="/comment/37507#comment-37507" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37507#comment-37507" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Atsilupęs jis</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Atsilupęs jis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37507" token="K66z_SV3pfrCMIziqBYt-J1Kd3SHTzGFHrPgUvzl4aQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-37442" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1593780765"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ddd</span> - Pen, 2020-07-03 - 15:52</p> </li> <a href="/comment/37442#comment-37442" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/37442#comment-37442" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cirkininko su uniforma…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cirkininko su uniforma cecetos paspirtukas - torpeda šitas petia</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=37442" token="qaloez-BQ3uXOAqKzHuRTL1inCsBZxG9NMYS9Xi-fOo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1603&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="691oSfvdCScoATS4drPKXOUPn8oYKb5dqdg_xJLow6E"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 03 Jul 2020 12:11:34 +0000 vyrredaktorius 1603 at https://www.alytausnaujienos.lt