Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Bū­ti ke­ly­je… Pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku https://www.alytausnaujienos.lt/bu-ti-ke-ly-je-pra-de-ti-leng-va-tes-ti-sun-ku <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13658" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13658) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/IMG_3480.jpg?itok=au078D2p" width="344" height="287" alt="Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " title="Tenchi Bogyo Ryu® mokymo programa aprėpia ir modernaus laikotarpio geriausias pasaulines praktikas, tik tam tikri dydžiai – kintami. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ai­ki­do – vie­nas gra­žiau­sių Ja­po­ni­jos ko­vos me­nų. Jo is­to­ri­ja, jei ma­no ži­nios tei­sin­gos, ne­sie­kia gi­lios se­no­vės. Ka­da ir kaip at­ra­do­te tai, kam šian­dien ski­ria­te tiek daug sa­vęs ir lai­ko?</strong></p> <p>– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do (įkū­rė­jas ja­po­nas Mo­ri­hė­jus Uesi­ba (Mo­ri­hei Ueshi­ba) – tai at­ski­ras ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas.</p> <p>Mū­sų ko­vi­nių me­nų mo­kyk­la – Ten­chi Bo­gyo Ryu® (lie­tu­viš­kai – Vi­sa­tos gy­ny­bos mo­kyk­la), ku­rio­je mo­ko­ma Ai Wa Ki Do – no Bu (lie­tu­viš­kai – vi­siš­kos har­mo­ni­jos ka­ri­nės dva­sios ke­lias) ko­vi­nio me­no. Mo­kyk­lai va­do­vau­ja Sei So­ke (tik ja­po­niš­ko­se ko­vi­nių me­nų mo­kyk­lo­se nau­do­ja­mas ti­tu­las) Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas. Mo­kyk­la re­gist­ruo­ta 32 vals­ty­bė­se, tarp jų ir Ja­po­ni­jo­je.</p> <p>1999 me­tais pa­žin­tis su Sei So­ke Vla­di­mi­ru Li­si­cy­nu at­ve­dė į Ten­chi Bo­gyo Ryu mo­kyk­los te­ori­nių ir prak­ti­nių ži­nių pa­sau­lį.</p> <p>Tru­pu­tis is­to­ri­jos: 1086–1127 me­tais Mi­na­mo­to Jo­si­mit­su įku­ria ko­vos me­nų mo­kyk­lą „Dai­to Ryu Ai­ki Jut­su“.</p> <p>1603–1868 me­tais ku­ria­ma im­pe­ra­to­riaus ar­mi­jos ko­vi­nio pa­ruo­ši­mo sis­te­ma, jun­gian­ti pa­žan­giau­sias to me­to Ja­po­ni­jo­je ko­vos me­nų prak­ti­kas „Ai­ki Bu – no Jut­su (Ha­ta­mo­to-Gok­ke­nin-To­ne­ri-Udo­ne­ri Jut­su).</p> <p>Po Mei­ji (Mei­dži) re­vo­liu­ci­jos 1869–1870 me­tais mi­nė­tos sis­te­mos ar­chy­vai slap­tai sa­mu­ra­jų iš­ve­ža­mi į Ru­si­ją.</p> <p>1988-ai­siais ja­po­nų ko­vi­nė sis­te­ma Ai­ki Bu-no Jut­su at­ku­ria­ma Lie­tu­vo­je, ko­vos me­nų mo­kyk­los pa­va­di­ni­mu „Ko­ko­ro Su Shin – Do Ryu“.</p> <p>2007 me­tais Ja­po­ni­jo­je mo­kyk­lai su­tei­kia­mas Ten­chi Bo­gyo Ko­rai Do-Ten­chi Bo­gyo Ryu® pa­va­di­ni­mas, įstei­giant pa­sau­li­nį cen­trą Vil­niu­je.</p> <p> </p> <p><strong>– Ai Wa Ki Do – tai ko­vos me­nas, ku­ris lei­džia at­si­skleis­ti as­me­ny­bei. Ko­kių as­me­ni­nių sa­vy­bių to­bu­lė­ji­mui nu­krei­pia­te šį me­ną?</strong></p> <p>– Ai Wa Ki Do – tai ja­po­niš­kas ko­vi­nis-ka­ri­nis me­nas. Mū­sų kre­do: iš­mok ap­si­gin­ti, kad ga­lė­tum ap­gin­ti ki­tus. Tai gy­ve­ni­mo bū­das: ryž­tas, va­lia, pa­sto­vu­mas, sa­vy­bės, ku­rios lei­džia bū­ti ke­ly­je.</p> <p> </p> <p><strong>– Tei­gia­ma, kad ai­ki­do pa­krai­pų yra daug, o Ai Wa Ki Do ar iš tie­sų kaip mo­ky­to­jas, kaip – sti­lius?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® – už­da­ra mo­kyk­la. Tu­ri­me sa­vo mo­ky­to­ją (V.Li­si­cy­no veik­la įver­tin­ta ir Sau­sio 13- osios at­mi­ni­mo me­da­liu), au­ten­tiš­kas mo­ky­mo pro­gra­mas: vai­kams, pa­aug­liams, vy­rams, mo­te­rims, įvai­rioms spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms.</p> <p> </p> <p><strong>– Šian­dien Aly­tu­je su­si­do­mė­ji­mą Ai Wa Ki Do jau­čia­te? Ko­kio am­žiaus žmo­nės juo do­mi­si ir ko­kias ga­li­my­bes tu­ri? Am­žiaus ri­ba, va­di­na­mo­sios lu­bos yra nu­ma­ty­tos? Nuo ke­le­rių me­tų vai­kams, ypač mer­gai­tėms, re­ko­men­duo­tu­mė­te įsi­jung­ti į ai­ki­do gru­pes?</strong></p> <p>– Šiuo me­tu klu­be už­si­ė­mi­mus lan­ko apie 40 na­rių. Su­si­do­mė­ji­mas mū­sų veik­la yra sta­bi­lus jau ke­le­tą me­tų (Aly­tu­je veik­lą vyk­do­me jau 22 me­tus).</p> <p>Pan­de­mi­ja kaip ir vi­sur ap­kar­pė lan­ky­to­jų skai­čių. Jau­niau­siam ai­wa­ki­do­kui – 6 me­tai, vy­riau­siam – per 60 me­tų. Mer­gai­tėms ir ber­niu­kams mo­ky­mo­si są­ly­gos vie­no­dos.</p> <p> </p> <p><strong>– Ir mo­ki­nių mo­te­rų tu­ri­te? Jos mo­ko­si kar­tu su vy­rais? Mo­kan­tis (tre­ni­ruo­jan­tis) bū­ti­nas part­ne­ris?</strong></p> <p>– Mer­gai­čių ir mo­te­rų tarp ai­wa­ki­do­kų tu­ri­me. Mo­ky­mo­si pro­ce­so vie­na iš kryp­čių – puo­li­mo-gy­ny­bos tech­ni­kos su įvai­riais gin­klais ar be gin­klų. Vi­sa­ver­tėms tre­ni­ruo­tėms part­ne­ris rei­ka­lin­gas.</p> <p> </p> <p><strong>– Tre­ni­ruo­ja­ma­si su spe­cia­lia ap­ran­ga, įran­kiais? Tai bran­gus po­mė­gis?</strong></p> <p>– Tre­ni­ruo­tė­se nau­do­ja­me ja­po­niš­ką kar­dą – me­di­nį, me­ta­li­nį, įvai­raus il­gio laz­de­les ir ki­tą in­ven­to­rių.</p> <p>Ap­ran­ga – ki­mo­no. Iš­lai­dos in­ven­to­riui san­tū­rios.</p> <p> </p> <p><strong>– Jei tei­sin­gai su­vo­kiu, Ai Wa Ki Do yra gy­ny­bi­nis ko­vos me­nas, ja­me nė­ra rung­ty­nia­vi­mo. Nė­ra ir var­žo­vų. Tuo­met ar yra vie­tos ga­li­my­bei to­bu­lė­ti? Kaip ska­ti­na­mi mo­ki­niai, kaip jie ver­ti­na­mi?</strong></p> <p>– Tra­di­ci­niuo­se se­no­vi­niuo­se (ja­po­niš­kai – Ko­rai) ko­vi­niuo­se me­nuo­se baig­ti­nis pro­ce­sas – tai gy­vy­bės ar mir­ties klau­si­mas.</p> <p>Mū­sų mo­ky­me­si pa­grin­di­nis var­žo­vas tai pats ai­wa­ki­do­kas: nu­ga­lė­ti sa­ve sun­kiau nei Alek­san­dro Ma­ke­do­nie­čio ka­riuo­me­nę.</p> <p>Pa­žan­gos ver­ti­ni­mas vyk­do­mas eg­za­mi­nais su­tei­kiant Kyu (mo­ki­nio) ar Dan (meist­ro) ati­tin­ka­mą laips­nį.</p> <p> </p> <p><strong>– Pa­pras­tai ki­ti ja­po­nų ko­vos me­nai tu­ri ran­gus, gra­da­ci­jas. Jei taip yra ir Ai Wa Ki Do, nuo ko pri­klau­so tie ti­tu­lai, laips­niai? Be­je, o iš ai­wa­ki­do po­zi­ci­jų ki­tiems, triukš­min­ges­niems, ko­vos me­nams kri­ti­kos strė­lės lei­džia­mos?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je nau­do­ja­ma ti­tu­lų, pe­da­go­gi­nių laips­nių sis­te­ma.</p> <p>Aukš­čiau­sią ti­tu­lą tu­ri pa­sau­li­nės mo­kyk­los įkū­rė­jas, vy­riau­sias mo­ky­to­jas Sei So­ke Vla­di­mi­ras Li­si­cy­nas.</p> <p>Aly­taus Do­jo (lie­tu­viš­kai sa­lės) sen­sei esu aš, tu­riu Dai Shi­han ti­tu­lą, VI Dan meist­riš­ku­mo laips­nį.</p> <p>Ti­tu­lai pri­klau­so nuo tu­ri­mo meist­riš­ku­mo laips­nio.</p> <p>„Kiek­vie­nas ko­vos me­nas tu­ri sa­vo ža­ve­sį. Nė­ra blo­gų ko­vi­nių me­nų, blo­gi mo­ky­to­jai, va­do­vai“, – yra sa­kęs ak­to­rius, ko­vos me­nų eks­per­tas Briu­sas Li (Bru­ce Lee).</p> <p> </p> <p><strong>– Kaip pats pri­ima­te tą gar­bin­gą­jį krei­pi­nį – sen­sė­jus?</strong></p> <p>– Sen­sei var­das – tai at­sa­ko­my­bė, kiek­vie­nas už­si­ė­mi­mas ta­da ta­ry­tum tai bū­tų pas­ku­ti­nė gy­ve­ni­mo aki­mir­ka.</p> <p> </p> <p><strong>– Aukš­to ly­gio ai­ki­do mo­ky­to­jų mū­sų ša­ly­je daug yra?</strong></p> <p>– Apie šiuo­lai­ki­nį ai­ki­do ko­men­tuo­ti ne­ga­liu.</p> <p> </p> <p><strong>– Vie­nos spor­to ša­kos, ko­vos me­nai šiek tiek kei­čia­si, ki­tos tu­ri tvir­tas ne­kin­tan­čias tai­syk­les. O ko­kia Ai Wa Ki Do prak­ti­ka?</strong></p> <p>– Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­ky­mo pro­gra­ma ap­rė­pia ir mo­der­naus lai­ko­tar­pio ge­riau­sias pa­sau­li­nes prak­ti­kas. Tam tik­ri dy­džiai – kin­ta­mi.</p> <p>Lie­tu­vos tra­di­ci­nio ai­ki­do fe­de­ra­ci­ja, ku­riai va­do­vau­ja šios mo­kyk­los įkū­rė­jas V.Li­si­cy­nas, yra Pa­sau­li­nės ko­vi­nių me­nų są­jun­gos Wo­MAU (Pie­tų Ko­rė­ja, glo­bo­ja UNES­CO) sig­na­ta­rė-stei­gė­ja.</p> <p> </p> <p><strong>– Jū­sų pa­si­rink­ta­me ko­vų me­ne kas yra ker­ti­nis ak­muo ar ak­me­nys?</strong></p> <p>– Vi­sa es­mė pa­sa­ky­ta ja­po­nų pa­tar­lė­je – pra­dė­ti leng­va, tęs­ti sun­ku.</p> <p> </p> <p><strong>– Ai­wa­ki­do – la­bai svar­bus kvė­pa­vi­mas. Ko­dėl ap­skri­tai mums la­bai svar­bu tei­sin­gai kvė­puo­ti?</strong></p> <p>– At­ei­da­mi į šį pa­sau­lį įkve­piam, pa­lik­da­mi jį iš­kve­piam. Tai yra svar­biau­sias žmo­gaus dar­bas.</p> <p>Ko­vos me­nuo­se kvė­pa­vi­mas pa­de­da žmo­gui har­mo­ni­zuo­ti men­ta­li­nę ir fi­zi­nę jė­gą.</p> <p> </p> <p><strong>– Ar ai­wa­ki­do­kams eti­ke­to rei­kia lai­ky­tis ir už do­jo ri­bų?</strong></p> <p>– Gy­ve­ni­mas be kau­kių. Vi­sur.</p> <p> </p> <p><strong>– Pa­ste­bi­ma, kad ir to ge­ro­jo triukš­mo Jū­sų už­si­ė­mi­muo­se ne­bū­na. Bet kaip ta­da su­pras­ti ža­ve­sį to, ką at­lie­ki? Juk mes pri­pra­tę gar­siai šauk­ti, skan­duo­ti, tai – ir pa­si­džiau­gi­mas, ir stū­mi­mas fa­vo­ri­to į prie­kį, aukš­tu­mą.</strong></p> <p>– Kiek­vie­nas dar­bas, at­lie­ka­mas su džiaugs­mu, duo­da pui­kius re­zul­ta­tus.</p> <p>Mū­sų veik­la ne iš­im­tis: įvai­rūs žai­di­mai, kū­ry­bi­nės už­duo­tys ir ki­ta – tai kiek­vie­no mo­ky­to­jo kū­ry­biš­ku­mas.</p> <p> </p> <p><strong>– Ko­kių at­si­lie­pi­mų iš sa­vo mo­ki­nių su­lau­kia­te? Ko­kie žo­džiai pa­by­ra iš žiū­ro­vų po Jū­sų pa­si­ro­dy­mų?</strong></p> <p>– Tei­sin­giau­sias at­sa­ky­mas – mo­ki­nių šir­dy­se.</p> <p> </p> <p><strong>– La­biau­siai šis ko­vos me­nas tur­būt tin­ka ieš­kan­tie­siems dva­si­nės ra­my­bės? Ar daž­nai bū­na, kad žmo­gus ne­pri­tam­pa, nes jis no­ri ly­de­riau­ti, jam ne­pri­im­ti­nas nuo­lan­ku­mas, tar­nys­tė.</strong></p> <p>– Žmo­gus su di­de­liu ego daž­niau­siai ren­ka­si in­di­vi­du­a­lias veik­las. Mū­sų ben­druo­me­nė­je kiek­vie­nas tu­ri ga­li­my­bę sa­ve re­a­li­zuo­ti.</p> <p> </p> <p><strong>– Trau­mų pa­si­tai­ko?</strong></p> <p>– La­bai re­tai.</p> <p> </p> <p><strong>– Nau­do­ja­te daug ja­po­niš­kų žo­džių, tai ne­už­kliū­va lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­to­jams, įvai­riems kal­bos ins­pek­to­riams?</strong></p> <p>– Kol kas prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo­me.</p> <p> </p> <p><strong>– Gal Jums ži­no­ma, ko­kio­se ne Ry­tų ša­ly­se ypač mė­gia­mas ai­ki­do mo­ky­mas? O pa­čio­je Ja­po­ni­jo­je šis ko­vi­nis / ne­ko­vi­nis me­nas tu­ri gar­bin­gą var­dą ir vie­tą?</strong></p> <p>– Šiuo­lai­ki­nis ai­ki­do po­pu­lia­rus Ja­po­ni­jo­je, taip pat ir ki­tur pa­sau­ly­je.</p> <p>Ten­chi Bo­gyo Ryu® mo­kyk­lo­je dės­to­mas ko­vos me­nas – tai ma­ža da­le­lė su­grą­žin­tos Ja­po­ni­jai ko­vi­nių me­nų is­to­ri­jos.</p> <p>Mū­sų mo­kyk­los va­do­vas V.Li­si­cy­nas an­glų kal­ba apie tai yra pa­ra­šęs ir iš­lei­dęs kny­gą „Res­to­ra­tion of the For­got­ten“.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3480_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3480_0.jpg?itok=XMBXqN_z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3492.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3492.jpg?itok=rLssn_pQ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3517.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3517.jpg?itok=RxR0oZsE" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3540.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3540.jpg?itok=AvgyHLEX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3548.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3548.jpg?itok=MeBlPgwv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3581.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3581.jpg?itok=rSqRyr10" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3595.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3595.jpg?itok=t48PbOiX" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3611.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3611.jpg?itok=SBPRGqnL" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_3650.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_3650.jpg?itok=3_kxT68P" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/bu-ti-ke-ly-je-pra-de-ti-leng-va-tes-ti-sun-ku&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3132&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="_mpuKEfsQ7gRmR6UYRMCcyBVWpeE5UkQFCxIQ8ZIQjw"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-345126" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638196273"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Visvaldas</span> - 2021-11-29 - 16:31</p> </li> <a href="/comment/345126#comment-345126" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/345126#comment-345126" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Alytus gali didžiuotis ,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Alytus gali didžiuotis , turėdamas ja­po­niš­ko ko­vi­nio-ka­ri­nio me­no mokyklą Ai Wa Ki Do – no Bu ir jos mokytoją.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=345126" token="SyYOE-27Fdaiji-POMHfLuLbIOJojk6tlRK3-hEKhM8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 29 Nov 2021 08:54:52 +0000 vyrredaktorius 3132 at https://www.alytausnaujienos.lt Vid­man­tas Jan­kaus­kas: „Še­dev­ras se­niai su­kur­tas – tai ma­no mo­ki­niai” https://www.alytausnaujienos.lt/vid-man-tas-jan-kaus-kas-se-dev-ras-se-niai-su-kur-tas-tai-ma-no-mo-ki-niai <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/135-13658" rel="bookmark"> Nr. <span> 135 (13658) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/51701885396_61feb74dc6_o.jpg?itok=2PzQwboU" width="344" height="287" alt="Dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas – mo­ki­niams, mo­ki­niai – mo­ky­to­jui“ atidarymo akimirka." title="Dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas – mo­ki­niams, mo­ki­niai – mo­ky­to­jui“ atidarymo akimirka." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p class="western"><span style="line-height:100%">Mo­ky­to­jo pa­ro­dos pri­sta­ty­me da­ly­va­vo gar­bin­gi sve­čiai: Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las, Jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Trei­gie­nė, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Venc­kie­nė bei Sei­mo na­riai: doc. dr. Sta­sys Tu­mė­nas, Au­re­li­jus Ve­ry­ga, Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Dai­lės mo­ky­to­jas Vid­man­tas Jan­kaus­kas sa­ko: „Daž­nai or­ga­ni­zuo­ju sa­vo ir at­ski­rai mo­ki­nių pa­ro­das. Ste­biuo­si ir džiau­giuo­si sa­vo mo­ki­nių pro­fe­sio­na­liais kū­ry­bi­niais pa­sie­ki­mais. Ruo­šian­tis kiek­vie­nai pa­ro­dai ste­biu po­zi­ty­viai nu­si­tei­ku­sius mo­ki­nius. Pa­ro­dų pri­sta­ty­mo me­tu gau­da­mi ap­do­va­no­ji­mus jie džiu­gi­na ma­ne sa­vo dva­si­niu pa­ky­lė­ji­mu, spin­din­čio­mis aki­mis. Pats kur­da­mas vis ti­kiuo­si nu­ta­py­ti pa­tį gra­žiau­sią pa­veiks­lą, ku­ris tap­tų vi­zi­ti­ne kor­te­le ma­no kū­ry­bo­je. Nu­ta­pau ko­kį dar­bą ir džiau­giuo­si. At­ro­do – še­dev­ras. Vė­liau pa­ste­biu klai­dų, kū­ry­bi­nių ne­ati­ti­ki­mų. Vėl ta­pau ir vėl taip pat. Vis lau­kiu to še­dev­ro. Po kiek lai­ko su­vo­kiau, kad ŠE­DEV­RAS se­niai su­kur­tas – tai ma­no mo­ki­niai. Di­des­nę sa­vo gy­ve­ni­mo da­lį pra­lei­dau mo­ky­da­mas ki­tus. Bū­tent to­dėl ir ki­lo min­tis ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ti sa­vo ir sa­vo mo­ki­nių kū­ry­bą.“</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Sei­mo jun­gia­mo­ji ga­le­ri­ja, Vil­nius.</span></p> <p class="western"><span style="line-height:100%">Užs. Nr. 0161</span></p> <p class="western"> </p> <p class="western"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20211125_113907.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20211125_113907.jpg?itok=sp0c63H2" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/51701885396_61feb74dc6_o_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/51701885396_61feb74dc6_o_0.jpg?itok=qK-vhhc8" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/51701886176_231c9b0072_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/51701886176_231c9b0072_o.jpg?itok=To6ER-7c" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/51702165848_22a0ab6ff5_o%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/51702165848_22a0ab6ff5_o%20%281%29.jpg?itok=p8j-5415" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/51702166073_237c6a07a0_o%20%281%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/51702166073_237c6a07a0_o%20%281%29.jpg?itok=GJCle1gE" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/51702559804_3fe9d69c01_o.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/51702559804_3fe9d69c01_o.jpg?itok=_OE3ibJu" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vid-man-tas-jan-kaus-kas-se-dev-ras-se-niai-su-kur-tas-tai-ma-no-mo-ki-niai&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3129&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kl4hsGvc74-taNW15ywAijMbELuUlMrTgrfCxAkXuP0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349604" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638374490"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kate</span> - 2021-12-01 - 18:01</p> </li> <a href="/comment/349604#comment-349604" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349604#comment-349604" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teachers are passionate…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teachers are passionate about sharing their knowledge. <a href="https://www.hackneykitchenrenovations.com/">kitchen specialists Kingsland</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349604" token="-tPdJcfVKqEJQ3gOhQNnUJzYgE4yA1ouHYVpQ0OOrKs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349590" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638373753"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Romeo</span> - 2021-12-01 - 17:49</p> </li> <a href="/comment/349590#comment-349590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349590#comment-349590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teaching is fun. painting…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teaching is fun. <a href="https://www.barnetpaintersanddecorators.com/">painting services Barnet</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349590" token="Han0JW8TMuAr2qfrnmRKXVs412RYJUqEphYEqTFBKj8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349576" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638373046"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Seth</span> - 2021-12-01 - 17:37</p> </li> <a href="/comment/349576#comment-349576" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349576#comment-349576" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sometimes we need to be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sometimes we need to be silent to hear what we need to hear. <a href="https://www.hackneybathroomfitters.com/">bathroom installation Lea Bridge</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349576" token="EvIqalxgxC6Y1t0uMP98RMsP_VFI3PGSiMcu-dL7pF0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349547" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638371941"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Griselde</span> - 2021-12-01 - 17:19</p> </li> <a href="/comment/349547#comment-349547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349547#comment-349547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">When you teach, you are…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>When you teach, you are repeating what you learn. <a href="https://www.kentwindscreenrepair.com/">windscreen service Tunbridge Wells</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349547" token="l3YPgXdaNS33oHG4AbNT0xYdkRfWDyB_QlEOi08Aqus"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349459" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638366706"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Man</span> - 2021-12-01 - 15:51</p> </li> <a href="/comment/349459#comment-349459" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349459#comment-349459" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">A great message from a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>A great message from a teacher. <a href="https://www.hackneywindscreenrepair.com/">windscreen service Lower Clapton</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349459" token="OQ3yiRDZ_NdH8XgDIksv_upfzOusP-DFI-OgIxCxhlY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349438" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638365439"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cris</span> - 2021-12-01 - 15:30</p> </li> <a href="/comment/349438#comment-349438" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349438#comment-349438" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Be passionate with what you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Be passionate with what you do. <a href="https://www.coventryfencecontractors.com/">fence contractor Hillfields</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349438" token="DbSjjhVBnTWaZKE3_kFmmpVN2sHbMnDo8yswVwByt-0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349416" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638364259"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zeike</span> - 2021-12-01 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/349416#comment-349416" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349416#comment-349416" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Keep up the good work…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Keep up the good work. <a href="https://www.towerhamletstowing.com/">towing service Wapping</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349416" token="SAUrtYKSS4_fX3S-FTMX88hsl7_P745mTZUDglVfwYI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349383" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638362731"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Hope</span> - 2021-12-01 - 14:45</p> </li> <a href="/comment/349383#comment-349383" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349383#comment-349383" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Teaching is a noble…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Teaching is a noble profession. <a href="https://www.surreyrubbishremovals.com/">waste removal Richmond upon Thames</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349383" token="NFM3ds-4_rJbjag2XxDzzzV__xbjb2gnqnIo-fo7ViA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349369" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638361699"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ruth</span> - 2021-12-01 - 14:28</p> </li> <a href="/comment/349369#comment-349369" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349369#comment-349369" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Life is full of surprises…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Life is full of surprises. <a href="https://www.newhamrubbishremovals.com/">garbage service North Woolwich</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349369" token="vU9rH7SkHPZbPRvOtGw3ZAD8CD702ngCNIE-LbWyapM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-349336" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638360361"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Emma</span> - 2021-12-01 - 14:06</p> </li> <a href="/comment/349336#comment-349336" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/349336#comment-349336" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sometimes the best thing to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sometimes the best thing to do is to stay silent. <a href="https://www.richmondrubbishremovalpros.com/">junk removal Mortlake</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=349336" token="t6sWNr1OzfeFmI9igr2yhnhGjNDLvt2N6jQ8KY7Bu54"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-334985" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638010638"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>laikas </span> - 2021-11-27 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/334985#comment-334985" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/334985#comment-334985" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">nustot meluot</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>nustot meluot</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=334985" token="Ar1bL67vATZtZQw4aD3ZlB0RNXS6D2zRfeFn5zP-RWg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-334941" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1638009940"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Apie laimę</span> - 2021-11-27 - 12:45</p> </li> <a href="/comment/334941#comment-334941" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/334941#comment-334941" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kažkokia viena etatinė…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kažkokia viena etatinė trolintoja neturi ką veikti, vis ant darbštaus Seimo nario keverzones rašo. Eikit dirbti, pasivaikščiokit po gamtą ir būsit laiminga.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=334941" token="xTS-rabdaf7QD1LM3o9MUWmNpRoWKlRAg5yF5l73wuM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-331292" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637958546"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ačiū</span> - 2021-11-26 - 22:29</p> </li> <a href="/comment/331292#comment-331292" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/331292#comment-331292" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O mums ką žadėjo tą ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O mums ką žadėjo tą ir padarė. Ačiū Šarknickai. Lauksim jūsų Vanage.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=331292" token="nmHsVIMY5azHi_mrB-A7eLJnmllRXkDoVImLXPk7Bog"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-330370" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637933705"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>netikekit Sarknicku</span> - 2021-11-26 - 15:35</p> </li> <a href="/comment/330370#comment-330370" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/330370#comment-330370" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">pazades pripaskos ir nieko…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>pazades pripaskos ir nieko nedarys nes jis nieko nesugeba tik pazadus dalint ir tiek</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=330370" token="GeyaTZiA55A0DZt2EtQPhI79a_4h65y5ahHeZRKW-AY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 26 Nov 2021 13:19:56 +0000 vyrredaktorius 3129 at https://www.alytausnaujienos.lt Per ka­ran­ti­ną at­si­ra­du­sį lais­vą lai­ką aly­tiš­kė cho­reo­grafė iš­nau­do­jo kū­ry­biš­kai: iš­lei­do sep­ty­nias kny­gas https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ran-ti-na-si-ra-du-si-lais-va-lai-ka-aly-tis-ke-cho-reo-grafe-nau-do-jo-ku-ry-bis-kai-lei-do-sep <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13659" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13659) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/zl246728912_10219578630086096_8937633110794427448_n.jpg?itok=ZmrELfGG" width="344" height="287" alt="L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va" title="Loreta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Ho­bis vi­sa­da bu­vo ša­lia</h3> <p>Ra­šy­ti pra­dė­ju­si dar mo­kyk­los suo­le, Lo­re­ta li­te­ra­tū­rą vi­sa­da lai­kė sa­vo ho­biu, juo­lab pa­si­rink­ta pro­fe­si­ja – cho­reo­grafija – ne­pa­li­ko daug lais­vo lai­ko po­mė­giams, už­au­gi­no ke­tu­ris vai­kus, įkū­rė šo­kių stu­di­ją, ku­rio­je pa­ti dir­bo.</p> <p>„Pir­mą­jį sa­vo ei­lė­raš­tį pa­ra­šiau tre­čio­je kla­sė­je, mo­ky­to­jai la­bai pa­ti­ko ir vė­liau ne kar­tą ra­ši­nė­lius pa­keis­da­vau į ei­lė­raš­čius. Penk­to­je kla­sė­je pra­dė­jau gro­ti gi­ta­ra ir kur­ti sa­vo kū­ry­bos dai­nas. Pir­mą­ją apy­sa­ką iš­spaus­di­no to me­to žur­na­las „Moks­lei­vis“, – pa­sa­ko­ja L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va, ne­syk ap­gai­les­ta­vu­si, kad li­te­ra­tū­ra taip ir li­ko po­mė­giu – nu­gu­lė už­ra­šų kny­gu­tė­se. Lai­ko grįž­ti prie jų at­si­ra­do tik už­klu­pus pan­de­mi­jai.</p> <p>Pa­ti sau ne­ti­kė­tai pa­šne­ko­vė sa­ko pa­ty­ru­si, kad dar­bas prie bū­si­mų kny­gų teks­tų re­da­ga­vi­mo pa­de­da iš­veng­ti niū­rių min­čių, su­tei­kia la­bai pras­min­go už­im­tu­mo ir op­ti­miz­mo. Į šią kū­ry­bi­nę veik­lą ji įtrau­kė vi­są šei­mą, at­sku­bė­ju­sią pa­dė­ti kas kuo mo­kė­jo ir ga­lė­jo. Pir­mą­ją kny­gą ma­ke­ta­vo duk­ra, iliust­ra­ci­jas pie­šė mar­ti, o anū­kai ta­po tri­lo­gi­jos apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį he­ro­jais ir ver­tin­to­jais – jų įspū­džius taip pat ga­li­ma ras­ti kny­ge­lė­se.</p> <p>„Vi­są gy­ve­ni­mą mėgs­tu su­si­gal­vo­ti kliū­čių ir per jas per­lip­ti. Taip nu­ti­ko ir šį­kart. Su­gal­vo­jau iš­mok­ti ma­ke­tuo­ti, nes pa­ti ge­riau­siai įsi­vaiz­duo­ju, kaip no­riu, kad ma­no kny­gos at­ro­dy­tų. Net­gi iš­mo­kau ap­do­ro­ti iliust­ra­ci­jas spe­cia­li­zuo­to­mis pro­gra­mo­mis, man vis­kas pa­vy­ko, nors kan­try­bės rei­kė­jo“, – sa­ko L.Šileikytė-Za­ba­lu­je­va.</p> <h3>Nau­jau­sios kny­gos įkvė­pi­mas – šei­mos so­dy­bo­je</h3> <p>Nau­jau­sia Lo­re­tos kny­ga – „Se­nos sto­ties pri­si­mi­ni­mai“. Ji iš­leis­ta 2021 me­tų Aly­taus gim­ta­die­nio pro­ga, jo me­tu pri­sta­ty­ta ir tu­ri ypa­tin­gą is­to­ri­ją. Kny­gos iš­ta­kos – šei­mos so­dy­bo­je, ku­rią L.Šileikytės-Za­ba­lu­je­vos tė­vai įsi­gi­jo 2000 me­tais.</p> <p>Ši so­dy­ba įsi­kū­ru­si ne­to­li Dau­gų. Ją su­da­ro is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Aly­tus–Va­rė­na Bu­kau­ciš­kių sto­te­lė ir sto­ties vir­ši­nin­ko na­mas. So­dy­bo­je, ku­rią šei­mi­nin­kai pra­mi­nė „pa­mirš­ta sto­te­le“, va­sa­ro­jo vi­sa šei­ma.</p> <p>„Vi­suo­met do­mė­jo­mės is­to­ri­ja, o so­dy­ba su ja bu­vo su­si­ju­si tie­sio­giai. Bu­vu­si ge­le­žin­ke­lio sto­tis, kai ta­po mū­sų šei­mos nuo­sa­vy­be, jau bu­vo ge­ro­kai ap­leis­ta, įgriu­vu­siu sto­gu. Pa­kei­tė­me sto­gą, bet ta­da, lyg ty­čia, už­klu­po aud­ra ir ant pa­sta­to vėl už­vir­to me­dis. Tai bu­vo ne­pa­ke­lia­mai di­de­lės są­nau­dos, nors ir la­bai sten­gė­mės iš­sau­go­ti is­to­ri­ją me­nan­čią vie­tą“, – pa­sa­ko­ja Loreta.</p> <p>Ji la­bai džiau­gia­si, kad šiuo me­tu se­no­ji Bu­kau­ciš­kių sto­tis jau tu­ri nau­ją sa­vi­nin­ką, vil­nie­tį, is­to­ri­jos en­tu­zias­tą, ku­ris ti­ki­si is­to­ri­nį pa­sta­tą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui.</p> <p>Pa­čiai Lo­re­tai Bu­kau­ciš­kių sto­te­lė ir is­to­ri­nis ge­le­žin­ke­lis, pa­kei­tęs kai­me­lio gy­ve­ni­mą, su­tei­kė įspū­džių, nu­gu­lu­sių ir į kny­gą „Se­nos sto­ties pri­si­mi­ni­mai“. Ją iš­leis­ti pa­ska­ti­no ir rė­mė­ju ta­po me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas, iš­gir­dęs bū­si­mos kny­gos iš­trau­kas vie­na­me iš Lo­re­tos kū­ry­bos pri­sta­ty­mų.</p> <h3>Už­keik­to­ji Ba­le­ti­jos ka­ra­lys­tė</h3> <p>Per dve­jus me­tus iš­lei­du­si net še­šias kny­gas, pa­šne­ko­vė sa­ko, kad di­džiau­si jos įkvė­pė­jai yra vai­kai ir anū­kai, o kny­ge­lių tri­lo­gi­ja apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį lei­do ne­pa­mirš­ti ir my­li­mos pro­fe­si­jos.</p> <p>Cho­reo­grafei L.Ši­lei­ky­tei-Za­ba­lu­je­vai ar­ti­miau­sia yra šo­kio pe­da­go­gi­ka, di­džiau­sias džiaugs­mas – mo­ky­ti vai­kus, sta­ty­ti su jais šo­kio spek­tak­lius, ke­liau­ti su pa­si­ro­dy­mais. Ir jos pa­čios ke­tu­ri vai­kai vi­sur da­ly­va­vo kar­tu, Lo­re­tos įkur­ta šo­kių stu­di­ja „Sva­jo­nė“ bu­vo kaip di­de­lė šei­ma. Da­bar stu­di­jai va­do­vau­ja duk­ra Ju­li­ja, o nau­ja­sis jos pa­va­di­ni­mas „Pri­ma­ve­ra“, iš­ver­tus iš is­pa­nų kal­bos, reiš­kia pa­va­sa­ris.</p> <p>Sa­vi­tai sa­vo pro­fe­si­ją Lo­re­ta ap­mąs­tė vai­kiš­ko­se kny­ge­lė­se „Už­keik­to­ji Ba­le­ti­jos ka­ra­lys­tė“, ku­rių pa­bai­go­je ga­li­ma ras­ti net­gi ba­le­to po­zi­ci­jų ap­ra­šy­mus ir pa­va­di­ni­mus pran­cū­zų kal­ba. „Šo­kis, dai­na yra sie­lai nau­din­gi da­ly­kai. Ne­svar­bu, kiek vai­kas įval­dys, bet tai yra sie­los bal­sas nuo se­nų se­no­vės. Net ga­min­da­mas mais­tą ga­li at­skleis­ti sie­lą, o dai­nuo­da­mas, šok­da­mas – be ri­bų“, – įsi­ti­ki­nu­si au­to­rė.</p> <p>Įdo­mi ir tri­lo­gi­jos apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja. Pa­si­ro­do, į kny­ge­lę nu­gu­lė pa­sa­ko­ji­mai, ku­riuos mo­čiu­tė Lo­re­ta ra­šė tik­ruo­se po­pie­ri­niuo­se laiš­kuo­se ir siun­tė anū­kams pa­čiu tik­riau­siu pa­štu. Tos is­to­ri­jos su pie­ši­nė­liais anū­kams taip pa­ti­ko, jog pra­šy­da­vo pra­tęs­ti. Kny­go­je yra ke­tu­ri he­ro­jai, ku­rių pro­to­ti­pais ir ta­po jos anū­kai Ka­mė­ja, Sa­man­ta, Aga­ta ir Au­gus­tas.</p> <p>Pa­ti Lo­re­ta dėl su­sil­pnė­ju­sių ko­jų šo­kių stu­di­jai da­bar ne­va­do­vau­ja, bet pa­de­da duk­rai Ju­li­jai su­ma­žin­ti stu­di­jos nuos­to­lius, pa­tir­tus dėl pan­de­mi­jos ir ka­ran­ti­no.</p> <h3>Kū­ry­ba – ma­lo­nu­mas ir po­il­sis</h3> <p>„Džiau­giuo­si, jog at­si­ra­do dau­giau lai­ko, kad ga­liu vi­sur da­ly­vau­ti su sa­vo dai­no­mis, su­kur­ti kaž­ką nau­din­go. Kū­ry­ba vi­sa­da bu­vo su ma­ni­mi, jei­gu iš ma­nęs ją at­im­tų, tur­būt nu­mir­čiau iš šird­gė­los. Kū­ry­ba ir iš­šū­kiai yra vi­sa ma­no esy­bė“, – sa­ko aly­tiš­kė.</p> <p>Svar­biau­sia jai mo­kė­ti džiaug­tis gy­ve­ni­mu, nors jis ir ne­gai­li iš­ban­dy­mų, nes žmo­gaus am­žius yra tik skai­čiu­kai, į ku­riuos ne­kreip­da­mi dė­me­sio ga­li­me la­bai daug gy­ve­ni­me nu­veik­ti.</p> <p>„Taip pat la­bai svar­bu mo­kė­ti pa­dė­ko­ti už vis­ką, ką gy­ve­ni­mas su­tei­kė, ne­žiū­rint, kas įvyks­ta blo­go, vi­sa­da yra kuo pa­si­džiaug­ti“,– ne­abe­jo­ja Lo­re­ta.</p> <p>Šiuo me­tu ji jau ruo­šia nau­ją kny­ge­lę ma­žiau­siems „Keis­tos pa­sa­kos“ ir ban­dys kur­ti dai­nas ra­šy­to­jų klu­bo „Tėk­mė“ po­etų žo­džiams.</p> <p>L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va džiau­gia­si, kad griež­to ka­ran­ti­no ne­be­li­ko ir vėl su­grį­žo ga­li­my­bė ben­drau­ti, ku­rią ji mie­lai iš­nau­do­ja. Ry­toj, lap­kri­čio 26 die­ną, 18 va­lan­dą, Vil­niaus gat­vė­je 3 (3 aukš­te) vyks jos nau­jų kny­gų pri­sta­ty­mas. Ja­me da­ly­vaus šo­kių stu­di­ja „Pri­ma­ve­ra“, Aly­taus ra­šy­to­jų klu­bo „Tėk­mė“ na­rai, skam­bės Lo­re­tos ei­lės ir dai­nos.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/zl246728912_10219578630086096_8937633110794427448_n_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/zl246728912_10219578630086096_8937633110794427448_n_0.jpg?itok=BCm3j-cK" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/loretalor260354859_622150115488334_142768958070544874_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/loretalor260354859_622150115488334_142768958070544874_n.jpg?itok=1VyAqta-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ran-ti-na-si-ra-du-si-lais-va-lai-ka-aly-tis-ke-cho-reo-grafe-nau-do-jo-ku-ry-bis-kai-lei-do-sep&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3122&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MPn_fprMAGWaGHyaupUG7cVgZHG0i47tc8LC0XaeR2s"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Nov 2021 07:27:52 +0000 vyrredaktorius 3122 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus TAU va­do­vė Ja­nė In­ge­le­vi­čie­nė: „Ke­lio­nės – tai tar­si rak­tas į tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą, pla­tes­nį aki­ra­tį ir vi­sų mū­sų gra­žes­nę at­ei­tį” https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-tau-va-do-ve-ja-ne-ge-le-vi-cie-ne-ke-lio-nes-tai-tar-si-rak-tas-i-tar-pu-sa-vio-su-pra-ti <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/134-13657" rel="bookmark"> Nr. <span> 134 (13657) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/apkirpta%20IMG_5830.jpg?itok=fcyM7Vn_" width="344" height="287" alt="Janina Ingelevičienė" title="Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Bai­gia­si me­tai – ne­leng­vi, ku­pi­ni įvai­rių įvy­kių. O kuo jie Jums ypa­tin­gi, iš­skir­ti­niai?</strong></p> <p>– 2021-uo­sius me­tus pra­dė­jo­me iš­kil­min­gu Aly­taus TAU veik­los kny­gos, pa­va­din­tos la­bai pras­min­gu var­du „Ben­dra­vi­mu nau­jai įpras­min­tas gy­ve­ni­mas“, pri­sta­ty­mu.</p> <p>Iš­kil­min­go­se kny­gos su­tik­tu­vė­se, lai­kan­tis vi­sų ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mų, sa­lė­je ne­bu­vo nė vie­nos leis­ti­nos lais­vos kė­dės, sen­jo­rų ir gar­bin­gų sve­čių iš tie­sų at­vy­ko la­bai daug.</p> <p>Vi­sus – da­ly­va­vu­sius, ra­šiu­sius, var­čiu­sius dar spaus­tu­vės da­žais kve­pian­čią kny­gą, svei­ki­no Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, vi­ce­me­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius, laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ re­dak­to­rius Ro­mas Bur­ba, Ma­ri­jam­po­lės TAU, mū­sų fi­lia­lų Dau­guo­se, Sim­ne at­sto­vai ir dau­ge­lis ki­tų, be­si­džiau­gian­čių kny­ga.</p> <p>Vė­les­ni ren­gi­niai – pro­jek­tas „Ži­nių eko­no­mi­nis fo­ru­mas“, „Žmo­gaus ta­pi­mas žmo­gu­mi per žai­di­mą“ su lek­to­riu­mi Va­len­ti­nu Bu­ta­na­vi­čiu­mi, eks­kur­si­ja „Mei­lės ta­kais Aly­tu­je“ su gi­de Bi­ru­te Ma­laš­ke­vi­čiū­te, kon­fe­ren­ci­ja Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je „Pi­lia­kal­nių mįs­lės“, ben­dras pro­jek­tas su Vil­niaus TAU te­ma „Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai – ak­ty­vūs pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės na­riai“ – bu­vo taip pat pa­klau­sūs, pa­ly­dė­ti gra­žių pri­si­mi­ni­mų.</p> <p>Da­ly­va­vo­me mė­gė­jų te­at­rų šven­tė­je „Kai­mo lik­tar­na“, dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus so­dy­bo­je, Bal­kū­nų kai­me.</p> <p>Sa­vo veik­lai są­ly­gas tu­ri­me pui­kias, už­si­ė­mi­mai vyks­ta Aly­taus ko­le­gi­jos pa­tal­po­se. Di­de­lį pa­lai­ky­mą bei pa­ska­ti­ni­mą jau­čia­me iš ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Na­ru­še­vi­čiaus, ku­ris mums at­ve­ria vi­sų au­di­to­ri­jų du­ris.</p> <p>Ma­no pa­čios šei­mo­je ir mū­sų su Zig­man­tu vai­kų gy­ve­ni­me, ro­dos, vis­kas ge­rai, šį ru­de­nį at­šven­tė­me auk­si­nes ves­tu­ves. Jau­čiau­si lai­min­ga.</p> <p><strong>– Kaip pra­dė­jo­te nau­jus moks­lo me­tus? Ar ko­vi­das ryš­kiai su­ma­ži­no klau­sy­to­jų?</strong></p> <p>– Moks­lo me­tus pra­dė­jo­me rug­sė­jo 15 die­ną Pau­liaus Sau­dar­go ir Go­dos Kru­kaus­kie­nės kny­gos „Ko­vi­do fron­tas“ pri­sta­ty­mu.</p> <p>Spa­lio pra­džio­je tu­rė­jo­me se­mi­na­rą „Svei­ka­tin­gu­mo ir gy­ve­ni­mo ener­gi­jos prin­ci­pai“, ku­rio lek­to­rius Je­ro­ni­mas Lau­cius, Lie­tu­vos po­zi­ty­vis­tų klu­bo pir­mi­nin­kas.</p> <p>Aly­taus ra­šy­to­jų ir po­etų klu­bo „Tėk­mė“ va­do­vės Emi­li­jos Kru­ši­nie­nės kny­gos „Gy­vos bry­dės” pri­sta­ty­me links­mi­no vy­rų an­sam­blis „Jo­va­ras“. Ren­gi­ny­je, ku­ria­me gar­bin­gai pri­ėmė­me nau­jus na­rius ir jiems įtei­kė­me pa­žy­mė­ji­mus, kon­cer­ta­vo an­sam­blis „Ro­man­sas“, jo va­do­vė Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė.</p> <p>Nuo lap­kri­čio 5 die­nos dėl pa­di­dė­ju­sio ser­gan­čių­jų skai­čiaus su­ta­rė­me pa­im­ti atos­to­gas iki gruo­džio 3 die­nos.</p> <p>Ko­vi­du už­si­krė­tu­sių­jų skai­čius žmo­nes gąs­di­na, da­lis na­rių ne­iš­si­ža­dė­jo uni­ver­si­te­to, bet tik lai­ki­nai pri­stab­dė su­si­ti­ki­mus. Tai ge­ras žen­klas, va­di­na­si, pa­dė­jo pa­skai­tos svei­ka­tos te­ma.</p> <p>Svei­ka­tos fa­kul­te­tui va­do­va­vo ir va­do­vau­ja ži­no­mas gy­dy­to­jas Jo­nas Pet­rei­kis, jo no­ru pa­dė­ti žmo­nėms bu­vo su­reng­ta daug pa­skai­tų svei­ka­tos te­ma, ku­rias skai­tė Aly­taus gy­dy­to­jai, o juos at­si­ve­dė vi­sų my­li­mas gy­dy­to­jas Jo­nas.</p> <p><strong>– Ar fa­kul­te­tai iš­li­kę tie pa­tys, kas jų va­do­vai?</strong></p> <p>– Fa­kul­te­tai – tie pa­tys, bet nau­ji na­riai siū­lo pa­pil­dy­ti tu­ri­mus te­at­ri­nio me­no ži­nio­mis, nes nau­jus pa­sta­ty­mus ne vi­sa­da leng­va su­pras­ti. O ir pa­tys uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jai la­bai no­rė­tų vai­din­ti. Žmo­nėms taip pat no­ri­si gau­ti tei­si­nių ži­nių, da­ly­vau­ti mo­ky­muo­se, kaip pa­gra­žin­ti nuo­trau­kas kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis, ir ki­tų da­ly­kų.</p> <p><strong>– Kaip at­ran­da­te nau­jų TAU lek­to­rių-dės­ty­to­jų, sa­va­no­rių, kai vie­ni sa­ko, jog yra la­bai už­si­ė­mę, o ne­už­si­ė­mę bi­jo ko­ro­na­vi­ru­so?</strong></p> <p>– La­bai svar­būs kū­ry­bi­niai ben­dra­dar­biai – žmo­nės, or­ga­ni­zuo­jan­tys ke­lio­nes, fa­kul­te­tų de­ka­nai, tie ak­ty­vūs mū­sų na­riai, ku­rie da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi ir pa­tys tam­pa lek­to­riais, prak­ti­nių se­mi­na­rų, bū­re­lių va­do­vais. Tai ir an­sam­blių va­do­vai, at­li­kė­jai, mu­zi­kan­tai, sce­na­ri­jų au­to­riai, ne­gai­lin­tys lai­ko re­pe­ti­ci­joms ir pa­si­ro­dy­mams, ir žmo­nės, nu­švie­čian­tys veik­lą ži­niask­lai­do­je.</p> <p>Dau­gu­ma nė ne­įta­ria, pa­vyz­džiui, ko­kį sun­kų dar­bą ke­lio­nė­se dir­ba ly­din­tys as­me­nys: kiek daug ne­ma­to­mo dar­bo jie at­li­ko iki iš­vy­kos. Ne­už­ten­ka tik mėg­ti ke­liau­ti, rei­kia my­lė­ti žmo­nes.</p> <p>Ne vel­tui sa­ko­ma, kad jei my­li dar­bą, ne­rei­kia dirb­ti. Ke­liau­to­jų gru­pės yra ne­ma­žos, nuo­tai­kos ke­liau­nin­kų – vi­so­kios: vie­ni pa­var­gę, ki­ti per daug links­mi, ir ne­ti­kė­tų si­tu­a­ci­jų pa­si­tai­ko, rei­kia mo­kė­ti bū­ti pa­slau­giam, kan­triam, iš­kal­biam.</p> <p>Lek­to­rių su­si­ras­ti yra su­dė­tin­ga, bet įma­no­ma. Kai ku­rie jų pi­ni­gų ne­pra­šo, kai kam rei­kia pa­deng­ti ke­lio­nės iš­lai­das. Kar­tais pa­tys mū­sų na­riai tam­pa ne­mo­ka­mais lek­to­riais. Juk yra ne­ma­žai bai­gu­sių­jų aukš­tą­jį moks­lą, žin­gei­džių, tu­rin­čių­jų daug sa­vo pro­fe­si­jos ži­nių.</p> <p>Ma­tau re­zer­vą pa­pil­dy­ti ne­for­ma­lų­jį moks­lą nau­jo­mis ži­nio­mis, o gal ir mo­kyk­las – tik tu­rė­tų su­si­vie­ny­ti vi­sa Lie­tu­va, vi­si uni­ver­si­te­tai.</p> <p>Ma­ne, kaip Aly­taus TAU va­do­vę, pa­sie­kia dau­ge­lio uni­ver­si­te­tų stu­den­tų, ku­rie mo­ko­si ma­gist­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je, elek­tro­ni­niai laiš­kai, ku­riuo­se pra­šo­ma pa­skleis­ti na­riams, kad šie už­pil­dy­tų jų pa­ruoš­tas an­ke­tas.</p> <p>Aš at­sa­kau: taip, la­bai ma­lo­nu bū­tų pa­ben­drau­ti su ju­mis vi­siems gy­vai. Kvie­čiu, at­va­žiuo­ki­te, pa­pa­sa­ko­si­te, kaip ir ko jūs mo­ko­tės, bus la­bai įdo­mu, nes anuo­met, mums mo­kan­tis, vis­kas bu­vo ki­taip. Mes už­pil­dy­si­me an­ke­tų ke­lis šim­tus, tiek, kiek jums rei­kės.</p> <p><strong>– Ke­lio­nės yra nuo­sta­bu ieš­kant ži­nių ir ben­drys­tės. Kur šiais ko­vi­di­niais me­tais ve­dė iš­vy­kų ke­liai?</strong></p> <p>– Šiais me­tais vyk­dė­mė pro­jek­tą „Pa­žin­ki­me šim­ta­me­tę Lie­tu­vą“, iš­vy­kų ke­liai daž­niau­siai ve­dė į Aukš­tai­ti­ją. Įsi­min­ti­nos ke­lio­nės ir po Dzū­ki­ją, Vei­sie­jus, Ja­siū­nus, Die­ve­niš­kių re­gio­ni­nį par­ką.</p> <p>No­riai sen­jo­rai rin­ko­si iš­vy­kas marš­ru­tais: „Za­ra­sai–Daug­pi­lis–Agluo­na“, „Lin­ku­va–Pa­kruo­jis–Jo­niš­kė­lis–Pa­sva­lys“, „Ro­kiš­kis–Ado­my­nės dva­ras“.</p> <p>Lan­kė­me Pa­ne­mu­nės pi­lis, ke­lia­vo­me po Že­mai­ti­ją.</p> <p>Da­ly­va­vo­me ren­gi­ny­je „Ant Mer­kio kran­tų – 1941 me­tų trem­čių 80 me­tų ju­bi­lie­jaus ai­dai“, vy­ku­sia­me Va­rė­nos ra­jo­ne, Kas­čiū­nų kai­me. Jį or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos trem­ti­nių ben­dri­ja.</p> <p><strong>– Ak­ty­ves­ni ke­liau­to­jai pa­ste­bi, kad ke­lio­nės ta­po spal­vin­ges­nės – su edu­ka­ci­jo­mis, kon­cer­tais, de­gus­ta­ci­jo­mis. Ir il­ges­nės, su nak­vy­ne. Tur­būt to­kios la­biau trau­kia ke­liau­nin­kus?</strong></p> <p>– Šie­met nu­spren­dė­me tru­pu­tį pa­keis­ti se­nus stan­dar­tus, ku­rie bu­vo kuo grei­čiau ei­ti, kuo dau­giau ob­jek­tų pa­ma­ty­ti. Rin­ko­mės vie­nai die­nai ma­žiau ob­jek­tų, kad ga­lė­tu­me ne­sku­bė­ti, su­si­tik­ti su to kraš­to žmo­nė­mis, pa­ben­drau­ti, pa­si­klau­sy­ti to kraš­to dai­nų, pa­ra­gau­ti val­gių. Pa­tin­ka žmo­nėms ir pa­pie­tau­ti ka­vi­nė­je.</p> <p><strong>– Šį ru­de­nį Aukš­tai­ti­jo­je lan­kė­tės, re­gis, tris kar­tus. Ką ten at­ra­do­te, kad to­kia trau­ka?</strong></p> <p>– Aukš­tai­ti­jo­je lan­kė­mės ke­tu­ris kar­tus. Pir­ma ke­lio­nė – „Te­at­ri­nė Aukš­tai­ti­ja“. Tu­rė­jo­me ir už­duo­tį – kiek­vie­nam sa­vo įspū­džius rei­kė­jo su­tal­pin­ti į ke­lis žo­džius, ben­dras kū­ry­bi­nis dar­bas vir­to ei­lė­raš­čiu. Pa­teik­siu trum­pą jo frag­men­tą.</p> <p>„Te­at­ri­nė Aukš­tai­ti­ja“</p> <p>Su­stok aki­mir­ka ža­vin­ga: tai Aukš­tai­ti­ja, tai mies­tas Pa­ne­vė­žys.</p> <p>Mil­ti­nis – Lie­tu­vos le­gen­da, gy­ve­ni­mas – kū­ry­ba.</p> <p>Gel­to­nos ro­žės kva­pas, rau­do­no vy­no sko­nis.</p> <p>Mil­ti­nis – te­at­ras, įspū­din­ga as­me­ny­bė, jo mo­no­lo­gai...</p> <p>Ir už­pil­ti­nė ant gel­to­nų ro­žių žied­la­pių</p> <p>Štai, pra­skleis­ta Ma­est­ro pa­slap­tis.</p> <p>An­tra ke­lio­nė – „Lin­ku­va–Pa­kruo­jis–Jo­niš­kė­lis–Pa­sva­lys“.</p> <p>Tre­čia ke­lio­nė ve­dė marš­ru­tu – „Za­ra­sai–Daug­pi­lis–Agluo­na“, – ket­vir­to­ji – po Ro­kiš­kio ir Ku­piš­kio is­to­ri­nius lo­by­nus.</p> <p><strong>– Tei­gia­ma, kad ke­lio­nė be gi­do tik­rai pra­ran­da pu­sę ža­ve­sio. Kaip pa­vyks­ta ras­ti pa­čius ge­riau­sius gi­dus?</strong></p> <p>– Ke­liau­ti su pro­fe­sio­na­liu gi­du tik­rai pa­to­gu, kuo­met ne­rei­kia suk­ti gal­vos kas, kaip ir kur. Gi­das su­tau­po dau­gy­bę lai­ko, ku­rį mums tek­tų su­gaiš­ti ieš­kant in­for­ma­ci­jos apie pa­sie­nio for­ma­lu­mus, vi­zas, svei­ka­tos rei­ka­lus, lan­ky­ti­nas vie­tas, ke­lius.</p> <p>Ke­lia­vi­mas su gi­du lei­džia iš­veng­ti daug gal­vos skaus­mo dėl to, ką ir ka­da pa­ma­ty­ti, kur nu­ei­ti, kur gy­ven­ti, ką pa­si­im­ti į ke­lio­nę ir ko pa­klaus­ti, jei kaž­kas ne­aiš­ku. Vy­res­ni žmo­nės daž­nai la­biau ver­ti­na sa­vo lai­ką ir no­ri jį skir­ti da­ly­kams, ku­rie jiems iš­ties svar­būs.</p> <p>Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių ir agen­tū­rų veik­la yra li­cen­ci­juo­ja­ma, jie drau­džia­si pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu. Ir tai da­ro­ma ne vel­tui. Tai yra at­sa­kin­gas dar­bas, su­si­jęs su ke­liau­to­jų sau­gu­mu ir svei­ka­ta.</p> <p>Ke­lio­nių gi­das ypač rei­ka­lin­gas su­dė­tin­ges­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, jis ži­no, kaip elg­tis įvai­riais ne­pla­nuo­tais at­ve­jais. Juk si­tu­a­ci­jų pa­si­tai­ko įvai­riau­sių. Ke­lio­­nės – tai tar­si rak­tas į tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą, pla­tes­nį aki­ra­tį ir vi­sų mū­sų gra­žes­nę at­ei­tį.</p> <p>O su mū­sų ke­lio­nes ly­din­čiais gi­dais su­si­pa­ži­no­me ke­lio­nė­se.</p> <p><strong>– Ar ga­li­te teig­ti, kad Lie­tu­vo­je Aly­taus TAU klau­sy­to­jams jau nė­ra ne­at­ras­tų že­mių, tai yra ne­ap­lan­ky­tų kam­pe­lių? Gal me­džia­gos ras­tų­si ant­rai kny­gai – vien tik apie TAU klau­sy­to­jų ke­lio­nes?</strong></p> <p>– Lie­tu­vo­je dar la­bai daug mū­sų ne­at­ras­tų kam­pe­lių, nors kie­vie­nais me­tais at­ran­da­me nau­jų ob­jek­tų.</p> <p>Jei­gu su­lauk­si­me veik­los 15 me­tų su­kak­ties, lei­si­me an­trą kny­gą, nes ne vis­ką su­dė­jo­me į pir­mą­ją, o ir nau­jų da­ly­kų at­si­ran­da, į klau­sy­to­jų gre­tas įsto­jo nau­jų žmo­nių, at­si­ra­do nau­jų min­čių.</p> <p><strong>– O kaip vy­ko nuo­to­li­nis ben­dra­vi­mas su tais, ku­rie dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­so ir ne­ga­li da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, ke­lio­nė­se?</strong></p> <p>– Ku­rie no­rė­jo, nuo­to­li­nis ben­dra­vi­mas vy­ko pui­kiai. Dėl ga­li­my­bių pa­so pro­ble­mų ne­ki­lo pa­si­skie­pi­ju­siems. Šį pa­są iš­duo­da vi­sos vais­ti­nės ir ne­mo­ka­mai. Tie, ku­rie no­ri ke­liau­ti – po­li­kli­ni­ko­je už 3 eu­rus iš­si­ė­mė eu­ro­pi­nį pa­są, ku­ris ga­lio­ja vi­sur ir jo ga­lio­ji­mas ne­ter­mi­nuo­tas.</p> <p>No­rė­da­mi ap­sau­go­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms psi­chi­nę ir emo­ci­nę svei­ka­tą, pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, ba­lan­džio 11, 18 ir 25 die­no­mis, edu­ka­ci­nį psi­cho­lo­gi­nį pro­jek­tą „Vil­no­niai po­kal­biai“ mū­sų uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jams or­ga­ni­za­vo Aly­taus te­at­ro ak­to­riai.</p> <p>Nuo me­tų pra­džios iki ge­gu­žės kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį kvie­tė­me į vir­tu­a­lias pa­skai­tas.</p> <p>Te­mos įdo­mios. Dr. Da­lius Gu­dei­kis su­pa­žin­di­no „Kas per „liu­ci­fe­ri­nai“ pri­ver­čia veik­ti ta­vo te­le­fo­ną“, kal­bė­jo apie švie­są spin­du­liuo­jan­čias me­džia­gas ir ki­tus da­ly­kus.</p> <p>Do­cen­tas dr. Vy­tau­tas Rin­ke­vi­čius ve­dė prū­sų kal­bos pėd­sa­kais. Su gry­bų ka­ra­lys­te su­pa­žin­di­no lek­to­rė mik­ro­bio­lo­gė dr. Re­da Ir­šė­nai­tė.</p> <p>Lek­to­rius J.Lau­cius ve­dė pa­skai­tas-dis­ku­si­jas te­ma „Svei­ka­tin­gu­mo ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bės prin­ci­pai“.</p> <p><strong>–Tur­būt jau di­džio­ji dau­gu­ma TAU klau­sy­to­jų mo­ka nau­do­tis šiuo­lai­ki­nė­mis ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nė­mis ir elek­tro­ni­nė­mis pa­slau­go­mis. Tai ir TAU pro­gra­mos nuo­pel­nas. Esa­te nu­ma­tę mo­ky­mą pra­tęs­ti?</strong></p> <p>– Taip, dau­gu­ma mo­ka, bet no­ri to­bu­lin­tis, da­lis ne­mo­ka, bet jie ir­gi no­ri iš­mok­ti. Pri­ža­dė­jo mo­ky­ti ko­le­gi­jo­je. La­bai ap­si­džiau­gė­me, nes į mies­to cen­trą at­va­žiuo­ti nė­ra pro­ble­ma, la­bai ge­ras su­si­sie­ki­mas, o ko­le­gi­jo­je la­bai jau­ki ge­ra ap­lin­ka.</p> <p>Ma­tau ir ki­tą mo­ky­to­jų re­zer­vą – tai sen­jo­rų vai­kai ir anū­kai. Mums su vy­ru kiek­vie­ną sa­vai­tę anū­kės su pa­si­di­džia­vi­mu ir ma­lo­nu­mu ve­da pa­mo­kė­les, pa­tik­ri­na, ar ko ne­pa­mir­šo­me.</p> <p>La­bai ne­ju­čia pra­bė­ga jų mū­sų mo­ky­mui skir­ta va­lan­da. Be to, la­biau su­ar­tė­jo­me su anū­kė­mis, dau­giau po­kal­bių, dis­ku­si­jų te­mų ran­da­me. Jos daug klau­si­nė­ja, ypač anū­kes do­mi­na, kaip mes vai­kys­tė­je gy­ve­no­me.</p> <p><strong>– Mi­tas ar tie­sa, kad Jū­sų sva­jo­nės ne­ga­li ne­iš­si­pil­dy­ti, kad ką su­ma­no­te, tą įvyk­do­te?</strong></p> <p>– Aš sa­vo sva­jo­nes šlie­ju prie ga­li­my­bių, jei­gu no­rai ne­vir­ši­ja ga­li­my­bių, tai iš­si­pil­do. TAU sėk­min­gas gy­va­vi­mas pra­no­ko lū­kes­čius – šis, kaip da­bar ma­din­ga sa­ky­ti, pro­duk­tas ne ma­no vie­nos, o vi­sų ben­dras nuo­pel­nas.</p> <p><strong>– Ar Dzū­ki­jos sos­ti­nės sen­jo­rai yra ak­ty­vūs, ar pa­siū­lo nau­jų veik­lų, te­mų, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti var­dan Aly­taus TAU? Ap­skri­tai, kaip gims­ta idė­jos?</strong></p> <p>– Yra la­bai ak­ty­vių žmo­nių, ku­rie siū­lo idė­jas, ku­rie no­rė­tų kaž­kuo pri­si­dė­ti prie mies­to ge­ro­vės, bet vis­ko ne­iš­dis­ku­ta­vo­me, nes, kaip jau mi­nė­jau, da­lis lai­ki­nai su­stab­dė lan­ky­mą­si dėl pa­di­dė­ju­sio su­sir­gi­mų skai­čiaus. Tai­gi, kol kas nie­ko ne­gar­sin­si­me, kol iki ga­lo ne­nu­spren­dė­me.</p> <p><strong>– Pa­lai­ko­te ry­šius su Sim­no, Sei­ri­jų, Dau­gų fi­lia­lais. O ar su ki­tais ša­lies TAU sky­riais ten­ka pa­ben­drau­ti?</strong></p> <p>– Su sa­vo fi­lia­lais ry­šius pa­lai­ko­me, bu­vo­me Dau­guo­se la­bai gra­žio­je moks­lo me­tų ati­da­ry­mo šven­tė­je „Ke­lios kar­tos kar­tu“.</p> <p>Dau­guo­se sen­jo­rai yra la­bai ak­ty­vūs, jie nė­jo atos­to­gų, mo­ko­si kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, lan­ko dai­lės stu­di­ją, tę­sia da­ly­va­vi­mą nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se.</p> <p>Dir­ba ir sim­niš­kiai. Sei­ri­jų TAU iš­ėjo atos­to­gų, nes šia­me mies­te­ly­je nuo ko­vi­do mi­rė daug žmo­nių, tai jiems lai­ki­nai už­draus­ta rink­tis, be to, va­do­vė šiuo me­tu dir­ba ne Sei­ri­juo­se.</p> <p>Su Lie­tu­vos TAU va­do­vais su­si­tin­ka­me se­mi­na­ruo­se, o ke­lio­nė­se po Lie­tu­vą pa­si­ma­to­me su TAU ko­lek­ty­vų mu­zi­ki­niais an­sam­bliais.</p> <p>Vie­šint Ado­my­nės dva­re, mums kon­cer­ta­vo tų apy­lin­kių mo­te­rų an­sam­blis, čia bu­vo­me pa­vai­šin­ti šio kraš­to ku­li­na­ri­niu pa­vel­du – pa­gra­bi­nė­mis ban­de­lė­mis. Šiai ke­lio­nei au­to­bu­są už­sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Ačiū jiems.</p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad da­bar gy­ve­na­me stre­so am­žiu­je. Stre­so ir sku­bė­ji­mo daug yra Jū­sų gy­ve­ni­me?</strong></p> <p>– Sten­giuo­si stre­so iš­veng­ti ir nė­ra sun­ku. Tie­siog ne­si­sten­giu pa­keis­ti to, ko aš ne­ga­liu pa­keis­ti, ne­si­ve­liu į gin­čus. Įpra­tau pa­ty­lė­ti, dau­giau klau­sy­ti, ma­žiau kal­bė­ti. Juk kai Die­vas žmo­gų kū­rė, ne vel­tui jam da­vė vie­ną lie­žu­vį ir dvi au­sis. Tam, kad jis dau­giau klau­sy­tų ir ma­žiau kal­bė­tų.</p> <p>Tre­čia skie­pų do­ze pa­si­skie­pi­jo­me su vy­ru vie­ni iš pir­mų­jų. Da­bar jau pa­ža­dė­to šim­to eu­rų lau­kiu. Lauk­ti su vil­ti­mi la­bai sma­gu.</p> <p><strong>– O bū­si­mų me­tų veik­los no­rų są­ra­še, ką jau esa­te įra­šiu­si?</strong></p> <p>– Ki­tiems me­tams jau tu­ri­me iš tie­sų gra­žių su­ma­ny­mų, bet jų kol kas ne­at­sklei­siu. Dar tė­tis yra ma­ne iš­mo­kęs nie­ka­da pir­ma lai­ko ne­si­gir­ti.</p> <p><strong>– Tra­di­ciš­kai Jū­sų va­do­vau­ja­ma ben­druo­me­nė at­si­svei­ki­na su pra­ei­nan­čiais me­tais. Šie­met pla­nuo­ja­te su­reng­ti at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­rą?</strong></p> <p>– Jei­gu tik ne­bus ka­ran­ti­no, žmo­nės no­rės, tuo­met tik­rai steng­si­mės gra­žiai pa­ly­dė­ti se­nus me­tus.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_4736%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_4736%20%282%29.jpg?itok=P0xwTHMg" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_5830_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_5830_0.jpg?itok=xikO3w2G" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/223.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/223.jpg?itok=w4lgrXyi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/421.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/421.jpg?itok=1qjbN248" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/481.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/481.jpg?itok=MYf6MdXd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/992.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/992.jpg?itok=S5Rv_Okd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/1000.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/1000.jpg?itok=SSQ9J6mu" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-tau-va-do-ve-ja-ne-ge-le-vi-cie-ne-ke-lio-nes-tai-tar-si-rak-tas-i-tar-pu-sa-vio-su-pra-ti&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3113&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="AAAp9pqJDAOc0DDr1Kbc_T_2v-5bNC6y9SFgRhUHVBU"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-328859" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637865537"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aha</span> - 2021-11-25 - 20:38</p> </li> <a href="/comment/328859#comment-328859" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/328859#comment-328859" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O ar sumoka, kad taip toj…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O ar sumoka, kad taip toj kolegijoj įsitaisė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=328859" token="yRtH02NOIPeVuUB5v0MzGurmT4wYnA2j8O9rzSBpA2Y"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-326527" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637767137"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Monika</span> - 2021-11-24 - 17:18</p> </li> <a href="/comment/326527#comment-326527" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/326527#comment-326527" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Kas žino ponią Janiną tai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Kas žino ponią Janiną tai supranta ,kad pati tai jau nepasitrauks kol jos neišprašys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=326527" token="GcDubt98GoJsoEZieqE_emu92qbqzGUS0SRAlLvloUk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-325358" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637701828"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pritariu Onai</span> - 2021-11-23 - 23:10</p> </li> <a href="/comment/325358#comment-325358" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/325358#comment-325358" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Būna laikas ateiti, būna…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Būna laikas ateiti, būna laikas išeiti...</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=325358" token="f4PQr9XDDGSCc1znm4xHp383vkjgp9QdZMuuGaqpmvw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-324705" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637668184"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-11-23 - 13:49</p> </li> <a href="/comment/324705#comment-324705" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/324705#comment-324705" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I like your post and all you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I like your post and all you share with us is enormous and strikingly major. I may have to bookmark the page so I can come here again to get you, as you have appeared. You are actually a talented individual I have seen at whatever point of all time. I'm content with the strategy for your post.</p> <p><a href="https://www.taini.in/bangalore-escorts-service.html">https://www.taini.in/bangalore-escorts-service.html</a><br /> <a href="http://www.archanaa.in/escorts-location/bangalore-escorts.html">http://www.archanaa.in/escorts-location/bangalore-escorts.html</a><br /> <a href="http://www.aisheka.in/bangalore-escorts.html">http://www.aisheka.in/bangalore-escorts.html</a><br /> <a href="http://www.aryajaipurescort.in/bangalore-call-girls.html">http://www.aryajaipurescort.in/bangalore-call-girls.html</a><br /> <a href="http://www.diptisharma.co.in/bangalore-call-girls.html">http://www.diptisharma.co.in/bangalore-call-girls.html</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=324705" token="KBV8kA_RlNu9jPHCYmCn512DZm5LaZp8d6CVMEnsUNQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-324700" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637667982"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vmaya957</span> - 2021-11-23 - 13:46</p> </li> <a href="/comment/324700#comment-324700" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/324700#comment-324700" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Bungling and befuddling post…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Bungling and befuddling post. It will be essential for everyone. An obligation of appreciation is all together for sharing a particularly bewildering post. </p> <p><a href="http://www.sweetasinha.com/bangalore-escorts.html">http://www.sweetasinha.com/bangalore-escorts.html</a><br /> <a href="http://www.escortsfair.in/bangalore-call-girls.html">http://www.escortsfair.in/bangalore-call-girls.html</a><br /> <a href="http://www.modelcallgirlsjaipur.com/bangalore-escorts.html">http://www.modelcallgirlsjaipur.com/bangalore-escorts.html</a><br /> <a href="http://www.anjlikapoor.in/Escort/Service/Bangalore.html">http://www.anjlikapoor.in/Escort/Service/Bangalore.html</a><br /> <a href="http://independentescortsgirls.com/bangalore-call-girls.html">http://independentescortsgirls.com/bangalore-call-girls.html</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=324700" token="9BmB_-uIxSfFaL1kNQNj0DsTHyLeqX2z41c441dymHE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-324533" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637659913"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ona</span> - 2021-11-23 - 11:31</p> </li> <a href="/comment/324533#comment-324533" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/324533#comment-324533" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">reikia naujo vadovo, Janei…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>reikia naujo vadovo, Janei laikas trauktis, iki blogumo atsibodusi.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=324533" token="_cM7SKBAMTVH6otrGmL_ctgdFbovVwXswPuwbnamDwM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 23 Nov 2021 07:35:00 +0000 vyrredaktorius 3113 at https://www.alytausnaujienos.lt „Man svar­biau jaus­mas, ku­rį su­ke­lia gė­lės. Ar­ba tas pats fak­tas, kad vie­nas žmo­gus no­ri pra­džiu­gin­ti ki­tą” https://www.alytausnaujienos.lt/man-svar-biau-jaus-mas-ku-ri-su-ke-lia-ge-les-ar-ba-tas-pats-fak-tas-kad-vie-nas-zmo-gus-no-ri-pra <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-19</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/133-13656" rel="bookmark"> Nr. <span> 133 (13656) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/IMG_8690_1.JPG?itok=lpaI4WBp" width="344" height="287" alt="Kristina Valaitienė aplinkos dizaino konferencijoje „Garden style“, vykusioje Vilniuje, „Litexpo“ rūmuose. Asmeninė nuotr." title="Kristina Valaitienė aplinkos dizaino konferencijoje „Garden style“, vykusioje Vilniuje, „Litexpo“ rūmuose. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Pa­kal­bin­ti Jus pa­ska­ti­no But­ri­mo­nių Iš­ga­ny­to­jo baž­ny­čios ir gim­na­zi­jos puo­šy­ba mies­te­ly­je vie­šint pri­ma­do­nai Ire­nai Mil­ke­vi­čiū­tei. Tur­būt ne­pa­neig­si­te, kad sko­nin­ga de­ko­ra­ci­ja su­ku­ria ne­pa­mirš­ta­mą nuo­tai­ką. Dvie­jų ka­ra­liš­kų spal­vų jur­gi­nų žie­dai tei­kė la­bai jau­kų sak­ra­liš­ką po­jū­tį. To­kio gra­žaus gy­vų gė­lių spal­vų de­ri­nio ne­te­ko nie­kur ma­ty­ti. Pa­pa­sa­ko­ki­te dau­giau apie šį su­ma­ny­mą. Kur ga­vo­te to­kių spal­vų jur­gi­nų ir ap­skri­tai, kas tiek vie­no­dų žie­dų ga­li pri­au­gin­ti?</strong></p> <p>– Su­ma­ny­mas ki­lo But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai ir cho­ro va­do­vei Ne­rin­gai Val­vo­nie­nei, ku­ri tie­sio­giai ku­ra­vo pri­ma­do­nos Ire­nos Mil­ke­vi­čiū­tės var­di­nio mu­zi­kos ka­bi­ne­to ati­da­ry­mo But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je ren­gi­nį ir pa­čios pri­ma­do­nos pri­ėmi­mą But­ri­mo­ny­se. Ji tie­siog pa­pra­šė, ar ne­ga­lė­čiau kaž­kiek pa­puoš­ti baž­ny­čią šven­ti­niam kon­cer­tui.</p> <p>Bal­tų jur­gi­nų pri­sky­nė drau­gė, ži­no­ma jur­gi­nų au­gin­to­ja Auš­ra Pet­ke­vi­čie­nė iš Ra­džiū­nų, o ki­ti „pri­ge­sin­tos“ oran­ži­nės spal­vos – iš ma­no dar­žo, jų veis­lė ‘Cor­nel Brons’. Jur­gi­nus įsi­gi­ju iš au­gin­to­jų Lie­tu­vo­je, siun­čiuo­si iš už­sie­nio.</p> <p>Klau­sia­te, kas tiek vie­no­dų žie­dų ga­li pri­au­gin­ti? Tas, ku­ris no­ri iš jų riš­ti įspū­din­gas puokš­tes, tas, ku­ris no­ri puoš­ti erd­ves, ar­ba tas, ku­ris no­ri tiek­ti skin­tas gė­les pir­miems dviem.</p> <p>Aš la­biau prie pir­mų­jų. La­bai my­liu au­ga­lus, pa­tin­ka riš­ti puokš­tes iš sa­vo au­gi­na­mų gė­lių, mėgs­tu de­ri­nius ir jau per­nai pa­ste­bė­jau, kad vie­no krū­mo su­kur­ti įspū­din­gai puokš­tei ne­pa­kan­ka. Kar­tais no­ri­si tie­siog vie­nos rū­šies skin­tų gė­lių, kar­tais no­ri­si de­ri­nio. Taip ir už­si­su­ki. Ieš­kai spal­vų, for­mų, fak­tū­rų. Do­mie­si, kas tin­ka sky­ni­mui. Ne­ma­žai nau­do­ju dau­gia­me­čių au­ga­lų, ku­rie ne tik tin­ka­mi ap­žel­di­ni­mui, bet ga­li pui­kiai lai­ky­tis skin­ti puokš­tė­se.</p> <p>Iš vie­no iš­plau­kia ki­ta. Kaž­ka­da au­gi­nau tik dau­gia­me­čius au­ga­lus, bet drau­gės dė­ka at­ra­dau, kad iš jų ga­li kur­ti nuo­sta­bias, tuo me­tu ne­la­bai dar įpras­tas, dau­gia­me­čių gė­lių puokš­tes, tie­siog nu­ė­jai į so­dą, pri­sis­ky­nei ir tu­ri. Taip pa­pras­ta, bet kar­tu ir ypa­tin­ga. Tai­gi čia puokš­tės, o ta­vęs pa­pra­šo pa­puoš­ti... baž­ny­čią. Ir ta­da su­vo­ki, kad jų rei­kia daug dau­giau nei puokš­tei.</p> <p><strong>– Gy­va gė­lė vi­suo­met la­bai džiu­gi­na. Daug gė­lių pa­ti au­gi­na­te, ko­kias la­biau­siai mėgs­ta­te?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, ar ga­lė­čiau iš­skir­ti ku­rias nors ypa­tin­gai. Jūs pa­ti tei­gia­te, kad gy­va gė­lė la­bai džiu­gi­na. Aš su­tin­ku. Pra­de­dant pa­va­sa­riu, bet koks žie­das ar net sprogs­tan­ti kar­klo ša­ka su­tei­kia kaž­ko­kį ne­nu­sa­ko­mą džiaugs­mą. Man svar­biau jaus­mas, ku­rį su­ke­lia gė­lės. Ar­ba tas pats fak­tas, kad vie­nas žmo­gus no­ri pra­džiu­gin­ti ki­tą. Tai nuo­sta­bu.</p> <p><strong>– Pra­kal­bus apie gė­ly­nus, pa­klau­siu, gal Jūs man ga­li­te pa­dė­ti iš­si­aiš­kin­ti to­kį žmo­nių po­žiū­rį. Žmo­gus my­li au­ga­lus, jais ža­vi­si, tu­ri iš­skir­ti­nai mėgs­ta­mų, bet sa­vo na­mų ap­lin­ką pa­ti­kė­jęs for­muo­ti sve­ti­miems, spe­cia­lis­tams.</strong></p> <p><strong>Jie sa­vo nuo­žiū­ra, ma­ty­mu pa­ren­ka au­ga­lus, ir sa­vi­nin­kui pa­sa­ko­ma, kad jo mėgs­ta­miems vilk­dal­giams ja­me nė­ra vie­tos, jie ne­de­ra, kad vie­na ar ki­ta jau­nys­tės drau­gų pa­do­va­no­ta gė­lė jau nė­ra ma­din­ga, o iš se­ne­lės so­dy­bos se­sers jam par­vež­tas bi­jū­nas ap­skri­tai be ver­tės. Ma­no ver­ti­ni­mu, žmo­gus vaikš­čio­ja po to­kio sa­vo kie­mo ap­lin­ką kaip po sve­ti­mą, nes nė­ra to, kas kaž­ką pri­min­tų, riš­tų, nė­ra is­to­ri­jos, yra tik nie­ko ne­sa­kan­tis gro­žis.</strong></p> <p><strong>Ar toks jau da­bar laik­me­tis, kad net gė­ly­nė­lio su­for­ma­vi­mą tu­ri­me pa­ti­kė­ti spe­cia­lis­tams?</strong></p> <p>– Klau­si­mas la­biau psi­cho­lo­gi­nis. At­sa­ky­mų ga­lė­tų bū­ti daug. Taip, toks laik­me­tis, kai vi­si žmo­nės sku­ba, no­ri čia ir da­bar. Bū­na, kad no­ri taip kaip pas kai­my­ną, tik ge­riau, bet pa­tys ne­la­bai pa­si­ti­ki sa­vo ži­nio­mis, o gal la­bai už­im­ti, tu­ri sa­vo dar­bus ir jiems pa­pras­čiau pa­si­sam­dy­ti spe­cia­lis­tą, nes no­ri gra­žios ap­lin­kos.</p> <p>Pro­ble­ma at­si­ran­da, ma­no ma­ny­mu, kai žmo­gus ne­la­bai ži­no, ko no­ri, ar­ba ne­mo­ka, o gal ne­drįs­ta to pa­sa­ky­ti, pa­vyz­džiui, kad tas Bi­jū­nas su Is­to­ri­ja ir tai Is­to­ri­jai tu­ri bū­ti vie­ta jo so­de.</p> <p>Gal žmo­gus ir pats ne­su­pran­ta, kad tas Bi­jū­nas ir yra rak­tas į jo so­dą. Ska­ti­nu žmo­nes ne­bi­jo­ti, jei bent kiek no­ri­si pa­tiems kur­ti sa­vo so­dą, ypač jei tai tik gė­ly­nai. Žo­li­nių au­ga­lų dau­gu­ma leng­vai su­si­tai­ko su per­so­di­ni­mu iš vie­nos vie­tos į ki­tą.</p> <p><strong>– Ap­si­lan­ky­mų iš­re­tė­jo, bet kiek­vie­nas tu­ri­me pa­si­steng­ti, kad bū­tų gra­žu bei ge­ra sa­viems. Kaip prieš di­dži­ą­sias me­tų šven­tes Jūs puo­šia­te sa­vo vien­kie­mio erd­ves? Kiek ži­nau, vi­sa­da įsi­trau­kia­te ir į But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos ap­lin­kos puo­šy­bą, juk esa­te gim­na­zi­jos mo­ki­nių tė­vų at­sto­vė.</strong></p> <p>– Ypa­tin­gai sa­vo vien­kie­mio erd­vių šal­tuo­ju se­zo­no me­tu ne­puo­šiu. Mes vis dar ku­ria­mės. Net ir ma­no gė­ly­nai kol kas ne apie na­mus, o tie­siog dar­že. Prie įė­ji­mo į na­mus tu­riu ke­le­tą kuk­lių kom­po­zi­ci­jų su vir­žiais, kau­lau­o­ge ir de­ko­ra­ty­vi­niais mo­liū­gė­liais.</p> <p>Se­zo­nas į pa­bai­gą, bet kol ne­už­ša­lo že­mė, dar­bų yra – ką tik pa­so­din­ti bi­jū­nai, dar so­di­na­mos ki­tos svo­gū­ni­nės gė­lės. Ly­gia­gre­čiai sten­giuo­si tvar­ky­tis – pa­ruoš­ti dau­gia­me­čių au­ga­lų so­di­nu­kus žie­mai. Rei­kia už­mes­ti akį į san­dė­liuo­ja­mus jur­gi­nus ir ki­tus au­ga­lus, ku­rie žie­mo­ja rū­sy­je. Dar­bų vis dar per akis.</p> <p>Ir taip, vie­na iš veik­lų – da­ly­va­vi­mas But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos veik­lo­je. Su ki­tais tė­vais sten­gia­mės kiek ga­li­me pri­si­dė­ti sa­vo pa­gal­ba, kai jos rei­kia ir ka­da rei­kia. Šie­met tik­rai džiau­giuo­si, kad pri­si­jun­gus dau­giau tė­vų pa­vy­ko su­kur­ti nuo­sta­bią šven­ti­nę ar­ką Mo­ky­to­jų die­nai ir taip pa­svei­kin­ti vi­sus gim­na­zi­jos mo­ky­to­jus nuo vi­sos But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos „Tė­vų kla­sės“.</p> <p>Vė­liau se­kė pro­jek­tas „Monst­rų mo­kyk­la“, kai pa­dė­jo­me or­ga­ni­zuo­ti Ru­de­nė­lio šven­tę ir gim­na­zi­jos fo­jė pa­puo­šė­me He­lo­vi­no te­ma. Da­bar gal­vo­ja­me, kaip tai erd­vei su­teik­ti ar­tė­jan­čių Ka­lė­dų nuo­tai­ką.</p> <p><strong>– Ką pa­pras­čiau puoš­ti: lau­ko erd­ves ar vi­daus?</strong></p> <p>– Nie­ka­da ne­su­si­mąs­čiau. Kiek­vie­nai erd­vei sa­vos są­ly­gos ir ati­tin­ka­mi spren­di­mai. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad di­des­nę erd­vę vi­sa­da su­dė­tin­giau su­val­dy­ti ir iš­pil­dy­ti.</p> <p><strong>– Ypač džiu­gi­na ori­gi­na­lūs puo­šy­bos spren­di­mai. Ko­kią ne­ti­kė­čiau­sią me­džia­gą esa­te pa­nau­do­ju­si puo­šy­bai?</strong></p> <p>– Daž­niau­siai dir­bu su or­ga­ni­nė­mis me­džia­go­mis. Čia kaip ir nie­kuo ne­nu­ste­bin­si, ne­bent re­zul­ta­tu. Pir­ma min­tis, tai gal iš tu­jų ša­kų su­kur­tas Ka­lė­dų an­ge­las dar­že­lio vai­kų pa­ro­dai. Vė­liau, tik di­des­nį, to­kį an­ge­lą ga­mi­no­me kar­tu su sū­naus kla­sės mer­gi­no­mis But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos ka­lė­di­niam par­kui.</p> <p>O šiaip tai, ku­riant de­ko­ra­ci­jas, tik­rai ten­ka pa­si­nau­do­ti me­džia­go­mis iš sta­ty­bi­nių ar so­do ir dar­žo par­duo­tu­vių. Pa­vyz­džiui, ku­riant vai­duok­lį rei­kė­jo ir minkš­tų vamz­džių, ir me­ta­li­nio tin­klo su­for­muo­ti kar­ka­sui, pa­ti­kė­ki­te, net ne­ži­nau, ko­kia jų tik­ro­ji pa­skir­tis.</p> <p><strong>– Pa­si­da­ly­ki­te ke­liais pa­ta­ri­mais: į ką kon­cen­truo­tis no­rint ar­tė­jan­čioms šven­tėms nors šiek tiek pa­puoš­ti sa­vo na­mus, kie­mo erd­ves?</strong></p> <p>– Kon­cen­truo­tis rei­kė­tų į sa­ve ir sa­vo šei­mą, kas Jums yra šven­tės ir kas Jums su­ku­ria šven­ti­nę nuo­tai­ką.</p> <p><strong>– Gy­ve­ni­mas vien­kie­my­je tu­ri la­bai svar­bų pri­va­lu­mą – ne­gir­di­mi sve­ti­mi bal­sai, ne­si­jau­čia sve­ti­mų vir­tu­vių kva­pų, vy­rau­ja sa­vų na­mų idi­lė. Jums pa­tin­ka gy­ven­ti kai­me?</strong></p> <p>– Taip. Ir bū­tent dėl šių iš­var­dy­tų prie­žas­čių. Dėl ra­my­bės ypa­tin­gai.</p> <p><strong>– Dar no­ri­si šiek tiek pa­kal­bė­ti ir apie bū­tį bei bui­tį. Jū­sų uoš­vis, ša­ly­je ži­no­mas ag­ro­no­mas Jo­nas Va­lai­tis, Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je yra įkū­ręs Bul­vės mu­zie­jų, ku­rį yra ap­lan­kę ne­ma­žai ke­liau­nin­kų iš Aly­taus kraš­to. Įspū­dį pa­lie­ka ce­pe­li­nai pa­gal po­nios Al­mos Adam­kie­nės re­cep­tą. Daž­nai Jū­sų šei­mai šių ce­pe­li­nų ten­ka ra­gau­ti?</strong></p> <p>– Prak­tiš­kai ra­gau­jam kas­kart ap­si­lan­kius, tie ce­pe­li­nai tik­rai gar­sūs. Gai­la, kad ap­si­lan­ky­mai dėl dar­bų ir dėl esa­mos da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos yra re­tes­ni.</p> <p><strong>– Jū­sų vy­ras, Vy­tau­tas Va­lai­tis, taip pat ūki­nin­kas. Jū­sų šei­ma ir­gi au­gi­na bul­ves. Ar mėgs­ta­te pa­tie­ka­lus iš bul­vių? Ko­kios jų veis­lės Jums la­biau­siai pa­tin­ka?</strong></p> <p>– Su vy­ru au­gi­na­me ke­le­tą bul­vių veis­lių. Taip, šei­ma mėgs­ta bul­vi­nius pa­tie­ka­lus. Vie­nus ma­žiau, ki­tus dau­giau. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo sko­nį. La­biau­siai mėgs­ta tie­siog bul­ves su lu­pe­na, ap­vo­lio­tas mil­tuo­se ir iš­kep­tas or­kai­tė­je. Man la­biau­sia pa­tin­ka ‘Lau­ra’ veis­lės bul­vės. Jos la­bai ska­nios ir tin­ka­mos vis­kam, pra­de­dant pa­pras­tai vir­to­mis, kep­to­mis ir bai­giant ku­ge­liu ar ce­pe­li­nais.</p> <p><strong>– Vė­lų ru­de­nį tur­būt dau­ge­lį ap­lan­ko dar­ga­no­tos min­tys. Už­si­tę­sus niū­rioms die­noms, ko ima­tės, kad šei­mos nuo­tai­kos ne­su­bjur­tų?</strong></p> <p>– Ne­ži­nau, kaip ten dėl dau­ge­lio ki­tų, bet mes jau gal­vo­ja­me apie ar­tė­jan­čias šven­tes. Su mer­gai­tė­mis tuoj pra­dė­si­me kep­ti me­duo­li­nius sau­sai­nius ir juos de­ko­ruo­ti. Puoš­ti na­mus, sva­jo­ti apie do­va­nas.</p> <p><strong>– Ak­ty­vis­tų esa­me ra­gi­na­mi ne tik im­ti iš gam­tos, bet ir duo­ti jai. Ko­kią duok­lę gam­tai ski­ria­te?</strong></p> <p>– Aš gy­ve­nu su gam­ta, sten­giuo­si per­pras­ti jos dės­nius. Ne dėl to, kad tai bū­tų ma­din­ga ar kaž­kas ra­gin­tų. Esu na­tū­ra­lis­ti­nio ap­žel­di­ni­mo ša­li­nin­kė. Tin­ka­mas au­ga­las tin­ka­mo­je vie­to­je la­bai su­pap­ras­ti­na prie­žiū­rą ir mak­si­ma­liai su­ma­ži­na po­rei­kį nau­do­ti mi­ne­ra­li­nes trą­šas ar van­de­nį.</p> <p>Au­gi­nu dau­gia­me­čius au­ga­lus, juos mul­čiuo­ju smul­kin­tais šiau­dais, tai ge­ri­na dir­vos struk­tū­rą ir su­lai­ko drėg­mę, man jų ne­rei­kia pa­pil­do­mai nei lais­ty­ti, nei tręš­ti. Vi­sos tin­ka­mos or­ga­ni­nės at­lie­kos yra kom­pos­tuo­ja­mos, o kom­pos­tas pa­nau­do­ja­mas. Pa­va­sa­rį nu­va­lius gė­ly­nus vis­kas su­smul­ki­na­ma ir nau­do­ja­ma kaip mul­čias. Ma­no dar­že toks už­da­ras ra­tas, vis­kas grįž­ta at­gal į dir­vą. Na, ne­bent tos skin­tos gė­lės, ku­rios pa­lie­ka ma­no dar­žą, kad nu­džiu­gin­tų ki­tus žmo­nes.</p> <p> </p> <p> </p> <p>Iš­si­kep­ki­te bul­vių pa­gal Kris­ti­nos re­cep­tą</p> <p><img alt="receptas" data-entity-type="file" data-entity-uuid="70ea4678-0c21-47e1-a720-5f972c4ed487" src="/sites/default/files/inline-images/IMG_7618_0.jpg" /></p> <p>Kris­ti­nos pa­pra­šė­me pa­si­da­ly­ti bul­vių pa­tie­ka­lo re­cep­tu. Ji pa­siū­lė or­kai­tė­je iš­si­kep­ti bul­vių su lu­pe­na.</p> <p>Šva­riai nu­plau­na­me bul­ves.</p> <p>Jas pa­vo­lio­ja­me mil­tų ir drus­kos mi­ši­ny­je, san­ty­kis – 2 šaukš­tai mil­tų ir 1 šaukš­tas ru­pios drus­kos.</p> <p>De­da­me ant skar­dos ir ke­pa­me or­kai­tė­je, įkai­tin­to­je iki 230–250 laips­nių apie va­lan­dą, pri­klau­so­mai, ko­kio dy­džio bul­vės. Ar iš­ke­pu­sios, ga­li­ma pa­tik­rin­ti įdū­rus pei­liu.</p> <p>Iš­ėmus iš or­kai­tės per­pjau­na­me per pu­sę, de­da­me svies­to, tru­pu­tį drus­kos, ža­lu­my­nų.</p> <p>Pui­kiai tiks tiek gar­ny­rui, tiek val­gy­ti vie­nas. Ma­no šei­mai la­bai pa­tin­ka su ba­zi­li­kų pes­to pa­da­žu ar po­mi­do­rų už­te­pė­le.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_6894.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_6894.jpg?itok=n2K23Zvo" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_7226.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_7226.jpg?itok=qDmu0noW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_7360.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_7360.jpg?itok=EI75cbhG" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_7450.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_7450.jpg?itok=mmvoB4Gi" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_2032.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_2032.jpg?itok=Ui39xaML" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/11.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/11.jpg?itok=9qJVHxYT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/22.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/22.jpg?itok=Yhk8L5_1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_8690_2.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_8690_2.JPG?itok=VVva9hi0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/man-svar-biau-jaus-mas-ku-ri-su-ke-lia-ge-les-ar-ba-tas-pats-fak-tas-kad-vie-nas-zmo-gus-no-ri-pra&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3108&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="Vhqp7cpjcfyjTwcTYszqAk71WUDf2mwWwlb3iL393eE"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 19 Nov 2021 12:58:42 +0000 vyrredaktorius 3108 at https://www.alytausnaujienos.lt Marius Burokas: „Kartais pavydžiu žmonėms, kuriems tiesiog iš apverstos kėdės gimsta eilėraštis“ https://www.alytausnaujienos.lt/marius-burokas-kartais-pavydziu-zmonems-kuriems-tiesiog-apverstos-kedes-gimsta-eilerastis <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-15</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/129-13652" rel="bookmark"> Nr. <span> 129 (13652) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/marius_burokas.jpg?itok=38MBTPR8" width="344" height="287" alt="Marius Burokas" title="Marius Burokas." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>M. Burokas – poetas, literatūros apžvalgininkas, vertėjas. Yra išleidęs keturias poezijos knygas: „Ideogramos“ (1999), „Būsenos“ (2005), „Išmokau nebūti“ (2011) ir „Švaraus buvimo“ (2018). M. Buroko poezija versta į lenkų, rusų, latvių, suomių, slovėnų, rumunų, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, kinų ir ukrainiečių kalbas.</p> <p>Rodos dar visai neseniai pelnęs kūrybos įvertinimus ir premijas su epitetu „jaunajam poetui“, šiuo metu Marius yra tarsi pakibęs nesvarumo būsenoje, kol galės „įsižeminti“ kokiu nors kitu epitetu, pavyzdžiui, „poezijos grando“. Tiesa, pats Marius veikiausiai visai netrokšta būti kaip nors apibūdintas ar „surūšiuotas“. Tad renginių cikle „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ jis katiniškai keliauja vienas pats ir neatstovauja jokiai kartai. Tiesa, keliaujant improvizuotu traukiniu, įvyksta visokių netikėtumų, tad kažkurioje stotelėje į kupė įlipus žaviai bendrakeleivei – literatūrologei Neringai Butnoriūtei, Marius nejučia pasiduoda išlukštenamas ir kaip rašytojas, ir kaip žmogus.</p> <p>„Rašau mažai ir lėtai. Kas šešeri-septyneri metai išeina knyga. Tarkim, po tos paskutinės knygos parašiau gal 10 eilėraščių. Bet aš nesistengiu nieko vytis, aš juk dar ir verčiu. Dažniausiai išeina rašyti vaikštant. Turiu užrašų knygutę ir tušinuką. Daugiausia parašau autobusų stotelėse, – į renginį susirinkusiai publikai atviravo M.Burokas. – Kartais pavydžiu žmonėms, kuriems tiesiog iš apverstos kėdės gimsta eilėraštis. Aš parašau mažai ir ne visi eilėraščiai išlaiko laiko išbandymą. Kai kurie, laikui bėgant, nudžiūsta ir nuvysta.“</p> <p>Neringos Butnoriūtės paklaustas apie tai, kaip jį, kaip rašytoją formavo tas laikas, kuriame jis debiutavo (nepriklausomybės pradžia, laisvė, gariūnmetis, maištas literatūroje), Marius atsakė lakoniškai: „Man alergija propagandiniams, skambiems, atvirai pseudopatriotiniams skelbimams. Stengiuosi rašyti nuosaikiau, nukrypti į paprastus, asmeniškai svarbius dalykus. Literatūrologai mane įdėjo į stalčių, ant kurio užrašyta „individualistai“. Bandau išlaikyti ploną ribą tarp poezijos ir prozos.“</p> <p>Žinovai sako, kad Mariaus poezija primena ritminę prozą. Tad renginyje gyvai skaitomi tekstai unikaliai kontrastavo su skambiomis skrabalų trelėmis. Šiuo neįprastu mediniu muzikos instrumentu virtuoziškai grojo Karolis Šileika.</p> <p>Paskutinis poezijos ir muzikos traukinys buvo išlydėtas plojimais. Galbūt po poros metų jis užsuks į Alytų ir vėl...</p> <p>Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus miesto savivaldybė.</p> <p class="text-align-right">Jūratė Čėsnaitė</p> <p>Ilonos Krupavičienės nuotr.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/DSC_0180.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/DSC_0180.jpg?itok=hAGQPmOT" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/DSC_0257.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/DSC_0257.jpg?itok=LjHVpO2L" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/marius_burokas_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/marius_burokas_0.jpg?itok=PvE23D5d" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/karolis_sileika_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/karolis_sileika_0.jpg?itok=pQ5Mkkbd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/marius-burokas-kartais-pavydziu-zmonems-kuriems-tiesiog-apverstos-kedes-gimsta-eilerastis&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3092&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7vfChX1Q7X2eJdABbZ7gJi85uQuRFXtxbnrDscZqS5w"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 15 Nov 2021 11:48:15 +0000 vyrredaktorius 3092 at https://www.alytausnaujienos.lt Tau­to­dai­li­nin­kas Al­gir­das Juš­ke­vi­čius: „Profesionalumą tautodailėje reikėtų suvokti kaip amato išmanymą per istorinę prizmę” https://www.alytausnaujienos.lt/tau-dai-li-nin-kas-al-gir-das-jus-ke-vi-cius-profesionaluma-tautodaileje-reiketu-suvokti-kaip-amato <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-12</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/129-13652" rel="bookmark"> Nr. <span> 129 (13652) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/IMG_5223.jpg?itok=xipEbgId" width="344" height="287" alt="Va­rė­niš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Al­gir­das Juš­ke­vi­čius tra­di­ci­nė­se šven­tė­se bei fes­ti­va­liuo­se mo­ko vai­kus ir su­au­gu­siuo­sius dro­žy­bos ama­to ir džiau­gia­si au­gan­čia, prie liau­dies me­no links­tan­čia kar­ta." title="Va­rė­niš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Al­gir­das Juš­ke­vi­čius tra­di­ci­nė­se šven­tė­se bei fes­ti­va­liuo­se mo­ko vai­kus ir su­au­gu­siuo­sius dro­žy­bos ama­to ir džiau­gia­si au­gan­čia, prie liau­dies me­no links­tan­čia kar­ta." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ger­bia­ma­sis Al­gir­dai, ka­dan­gi pir­mą kar­tą apie Jus iš­gir­dau kaip apie šaukš­tų meist­rą, at­vy­kęs į Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų su­si­rin­ku­sius mo­kė­te drož­ti šaukš­tus, po­kal­bį pra­dė­ki­me nuo anek­do­to ta te­ma. Tai­gi, mi­rė žmo­gus. Nu­ke­liau­ja jis į dan­gų, kur šven­ta­sis Pet­ras jam pa­ro­do du kam­ba­rius: rin­kis, ku­rį no­ri. Abie­juo­se žmo­nės sė­di prie sta­lo ir val­go, tik šaukš­tų ko­tai – ke­lių met­ro il­gio. Vie­na­me kam­ba­ry­je žmo­nės su­ly­sę, pik­ti, iš­ba­dė­je, o ki­ta­me – so­tūs ir lai­min­gi. Žmo­ge­lis ir klau­sia: „Ko­dėl taip? Juk šaukš­tai vie­no­do il­gio, val­giai tie pa­tys ir čia, ir ten...“ „Ma­tai, ku­rie su­ly­sę ir pik­ti, pa­tys ne­ga­li pa­val­gy­ti, nes truk­do vie­ni ki­tiems, o kur so­tūs ir lai­min­gi – jie su­si­pra­to il­gais šaukš­tais mai­tin­ti prie­šais sė­din­tį sa­vo ar­ti­mą“, – pa­aiš­ki­no šven­ta­sis Pet­ras.</strong></p> <p><strong>Ne vi­sais ir Jū­sų iš­skob­tais šaukš­tais ga­li­ma pa­čiam pa­val­gy­ti, bet tur­būt jų dau­giau­sia esa­te iš­dro­žęs?</strong></p> <p>– Šaukš­tai bū­na la­bai įvai­rūs: vie­nais pa­to­giau­sia val­gy­ti sriu­bą, ki­tais – mai­šy­ti teš­lą ar įsi­dė­ti sa­lo­tų iš ben­dro du­bens. Se­nes­niais lai­kais, kai vi­sa šei­ma pa­ei­liui ka­bin­da­vo iš ben­dro du­bens, šaukš­tai bu­vo il­ges­ni ir di­des­ni.</p> <p>Su­dė­tin­giau­sia pa­ga­min­ti plo­ną, leng­vą ir pa­to­gų šaukš­tą. To­kių ieš­ko­jo ir ne­ra­do Ka­ziu­ko mu­gė­se Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus dar­buo­to­jos. Ten pre­kiau­ja­ma stak­lė­mis pa­ga­min­tais šaukš­tais, o ran­ko­mis dro­žian­čių meist­rų be­veik ne­li­ko. Vi­sa tai pa­ska­ti­no ma­ne rim­tai gi­lin­tis į šaukš­tų dro­žy­bą. Lan­kiau­si mu­zie­jų fon­duo­se, ste­bė­jau už­sie­nio ša­lių meist­rų dar­bus, eks­pe­ri­men­ta­vau. Pa­ren­giau šaukš­tams skir­tą pro­jek­tą.</p> <p>Po Va­rė­no­je ir ki­tur vyk­dy­tų mo­ky­mų šaukš­čiaus ama­tas Lie­tu­vo­je at­si­gau­na. Sa­vo šaukš­tais kar­tais val­gau, taip ga­liu su­vok­ti ga­mi­nio ko­ky­bę ir funk­cio­na­lu­mą.</p> <p><strong>– Jūs – skulp­to­rius, dro­žė­jas, pe­da­go­gas. Jei ne­klys­tu, jau ke­tu­rias­de­šimt me­tų šie­met su­ka­ko, kai esa­te Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, o še­šio­lik­ti ei­na nuo pri­pa­ži­ni­mo me­no kū­rė­ju. Dro­žia­te me­dį su di­de­liu ma­lo­nu­mu. Ar šis po­mė­gis at­ke­lia­vo iš šei­mos?</strong></p> <p>– Dro­žė­jų šei­mo­je ne­bu­vo, bet tė­vas dir­bo dai­li­de, vie­nas se­ne­lis py­nė ka­ši­kus, ki­tas mo­kė­jo siū­ti. O me­dis man bu­vo ar­ti­mas iš pat vai­kys­tės.</p> <p><strong>– Jūs neuž­si­sklen­džia­te sa­vo kū­ry­bo­je, da­li­ja­tės pa­tir­ti­mi, da­ly­vau­ja­te įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, mu­gė­se. Esa­te ir kny­gų iš­lei­dęs. Sa­ky­ki­te, ar ga­li­ma iš­mok­ti dro­ži­nė­ti iš ap­ra­šy­mų? Klau­siu, nes daž­nai gir­džiu šei­mi­nin­kes pyks­tant, kad tie ra­šy­ti­niai re­cep­tai nie­ko ver­ti, rei­kia pa­ma­ty­ti gy­vai, kaip tai da­ro­ma.</strong></p> <p>– Jei tik yra no­ro, mo­ky­tis ga­li­ma ir iš kny­gų, ir žiū­rint vi­de­o­fil­mu­kus in­ter­ne­te. Kai tik pra­dė­jau dro­ži­nė­ti, lan­kiau­si Ipo­li­to Už­kur­nio ir An­ta­no Čes­nu­lio dirb­tu­vė­se, mo­kiau­si iš jų.</p> <p>Da­bar mo­kau vai­kus ir su­au­gu­sius Va­rė­no­je, tra­di­ci­nė­se šven­tė­se bei fes­ti­va­liuo­se. Da­li­nuo­si ži­nio­mis pa­sky­ro­se Al­gir­do ama­tai ir Al­gir­do pa­meist­riai. Taip ama­tas ple­čia­si, au­ga ir meist­riš­ku­mo ly­gis.</p> <p><strong>– Mo­kė­tės tik­rai iš iš­ki­lių liau­dies meist­rų. Tau­to­dai­li­nin­kas, skulp­to­rius I.Už­kur­nys, kaip tei­gia­ma liau­dies me­no ži­no­vų, skulp­tū­ras iš me­džio dro­žė šir­di­mi. Jo dar­bai pa­puo­šė ir par­ką „Dai­na­vos le­gen­da“, so­viet­me­čiu kur­tą Aly­taus ra­jo­ne. Pats tu­ri­te dai­lės stu­di­ją „Ka­da­gys“. Ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kį au­ga­lą? O ką ga­li­ma iš ka­da­gio iš­drož­ti?</strong></p> <p>– Ka­da­gio me­die­na lanks­ti ir gra­ži, ma­lo­niai kve­pian­ti. Tai Dzū­ki­jai bū­din­gas me­de­lis.</p> <p><strong>– Dar­bų am­pli­tu­dė – pla­ti: dro­žia­te žais­lus, da­ro­te me­džio bal­dus. Ar ne­at­si­tin­ka taip, kad tą smul­kų daik­te­lį bū­na su­dė­tin­giau kur­ti ne­gu stam­bų daik­tą?</strong></p> <p>– Vi­saip bū­na: ma­žiau­sių dro­ži­nių ga­my­ba pri­me­na ju­ve­ly­ri­ką ir rei­ka­lau­ja ki­tų įran­kių. Ta­čiau juos kur­ti ga­li­ma bet kur, net ir ant vir­tu­vės sta­lo.</p> <p><strong>– Tur­būt su iš­skir­ti­ne emo­ci­ja ku­ria­te šven­tų­jų skulp­tū­ras, rū­pin­to­jė­lius, pra­kar­tė­les?</strong></p> <p>– Sak­ra­li­nės skulp­tū­ros dro­žy­ba rei­ka­lau­ja ypa­tin­go su­si­tel­ki­mo, svar­bu, kiek sa­vo dva­sios ir ži­nių diev­dir­bys per­tei­kė nau­ja­me kū­ri­ny­je. Žmo­nės tai jau­čia ir ver­ti­na.</p> <p>Šiuo me­tu ma­no sak­ra­li­nių skulp­tū­rų ko­lek­ci­ja eks­po­nuo­ja­ma Se­no­sios Va­rė­nos Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je.</p> <p><strong>– Ser­ti­fi­kuo­tu tau­ti­niu pa­vel­du pri­pa­žin­tos Jū­sų Už­ga­vė­nių kau­kės. Ko­kie dar dir­bi­niai ser­ti­fi­kuo­ti?</strong></p> <p>– Šaukš­tai, sam­čiai, gel­dos, me­di­niai žais­lai, švil­py­nės, Už­ga­vė­nių kau­kės ir skulp­tū­ros. Dar tra­di­ci­nės dro­žy­bos mo­ky­mo pro­gra­ma.</p> <p><strong>– Bet ir iš me­džio žie­vės kai ką ga­li­ma pa­ga­min­ti?</strong></p> <p>– Ga­li­ma: iš pu­šies žie­vės da­ro­me lai­ve­lius, ber­žo to­ši­mi ap­vy­nio­ja­me me­di­nius ra­gus ir mo­li­nes puo­dy­nes. Iš lie­pos kar­nos ve­ja­me vir­ve­les, o žil­vi­čio žie­vė la­biau­siai tin­ka pie­me­nų švil­py­nėms ga­min­ti.</p> <p><strong>– Ką bui­ty­je nau­do­ja­te iš sa­vo dir­bi­nių?</strong></p> <p>– Šaukš­tus, men­te­les, du­be­nis, me­di­nius žais­lus, lie­pi­nu­kes. Ne­ma­žai skulp­tū­rų yra bu­te.</p> <p><strong>– Dar pa­kal­bė­ki­me apie tau­to­dai­lę. Pro­fe­sio­na­lu­mas – ver­ty­bė. Bet tau­to­dai­lei pro­fe­sio­na­lu­mas ga­li ir ko­ją pa­kiš­ti, pra­dan­gin­ti, už­tu­šuo­ti dzū­kiš­kų so­džių pa­tir­tį. Ką Jūs pa­sa­ky­tu­mė­te?</strong></p> <p>– Yra kiek ki­taip – pro­fe­sio­na­lu­mą tau­to­dai­lė­je rei­kė­tų su­vok­ti kaip ama­to iš­ma­ny­mą per is­to­ri­nę priz­mę. Toks pro­fe­sio­na­lu­mas tik pa­ver­čia ama­tą me­nu ir at­ski­ria tik­rą­ją tau­to­dai­lę nuo mė­gė­jų me­no, ku­ris ne­si­re­mia pro­tė­vių pa­tir­ti­mi.</p> <p>Kai ka­da tau­tos tra­di­ci­jos at­si­spin­di ir moks­lus bai­gu­sių pro­fe­sio­na­lių me­ni­nin­kų kū­ry­bo­je.</p> <p>O se­na­sis so­džiaus me­nas kū­rė rei­ka­lin­gus, funk­cio­na­lius ir gra­žius ga­mi­nius.</p> <p><strong>– Ypa­tin­gas Jums Ačiū už šį pa­aiš­ki­ni­mą. Gal per drą­siai pa­sa­ky­siu, bet kiek­vie­nas kai­mas tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką. O ko­kį sa­vo kraš­to (Dzū­ki­jos kam­po) sa­vi­tu­mą ak­cen­tuo­tu­mė­te?</strong></p> <p>– Da­bar kai­mai su­pa­na­šė­jo, iš­ėjo se­nie­ji gy­ven­to­jai, ne­be­li­ko gy­vu­lių. Kei­čia­si gy­ve­ni­mo bū­das, nu­si­tri­na anks­tes­ni iš­skir­ti­nu­mai. Da­bar svar­bes­niu po­žy­miu ta­po to kraš­to iš­ki­lūs ama­ti­nin­kai ir jų kū­ry­bin­ga veik­la.</p> <p><strong>– Ar au­ga jau­no­ji tau­to­dai­li­nin­kų pa­mai­na Va­rė­no­je?</strong></p> <p>– Taip, ke­tu­ri dai­lės stu­di­jos moks­lei­viai bu­vo ap­do­va­no­ti Si­dab­ri­niais vai­ni­kė­liais, ke­le­tas ruo­šia­si da­bar.</p> <p>Stu­di­ją lan­ko ir su­au­gu­sie­ji. Kar­tu dar­buo­ja­mės jau 40 me­tų, kas­met pa­ren­gia­me se­nie­siems ama­tams skir­tus pro­jek­tus, to­dėl ga­li­ma teig­ti, kad Va­rė­na ta­po vie­ta, kur kles­ti dro­žy­bos ama­to tra­di­ci­jos, o vie­tos ben­druo­me­nė jau­čia po­vei­kį iš­skir­ti­nių kul­tū­ri­nių ini­cia­ty­vų, ku­rios for­muo­ja kraš­to iš­skir­ti­nu­mą.</p> <p><strong>– Kaip ir mū­sų kal­ba, taip ir tau­to­dai­lė – pa­ma­ti­nis tau­tos kul­tū­ros ak­muo. Kaip žmo­nėms, ku­riems rū­pi tik šian­die­nos bliz­gu­čiai, pa­aiš­kin­ti, kuo ji svar­bi ir reikš­min­ga?</strong></p> <p>– Daž­nai su­tin­ku žmo­nes, ku­rie jau­čia tau­tos ver­ty­bes per mu­zi­ką, pa­pro­čius ir ama­tus. Jiems rei­ka­lin­ga gy­va kul­tū­ra, to­dėl pa­tys už­si­i­ma tuo, kas mie­la šir­džiai, do­mi­si ir ki­tų kū­rė­jų pa­tir­ti­mi.</p> <p>Vi­si sie­kia­me, kad dau­gė­tų iš­ma­nan­čių ir mo­ty­vuo­tų žmo­nių. Ma­no sri­tis – tra­di­ci­nė dro­žy­ba.</p> <p><strong>– Jū­sų po­mė­gis – ne­leng­vas dar­bas. Kaip pail­si­te nuo sa­vos me­džio dro­žė­jo kas­die­ny­bės? Ki­tų ko­kių nors pa­pras­tes­nių po­mė­gių tu­ri­te?</strong></p> <p>– Dro­žy­ba ta­po ne dar­bu, o gy­ve­ni­mo bū­du. Nuo to ne­pa­vargs­ta­ma. Dar kar­tais žve­jo­ju, do­miuo­si au­ga­lais, ko­lek­cio­nuo­ju.</p> <p><strong>– Dar įdo­mu, o kri­ti­kos, ar ka­da nors esa­te su­lau­kęs?</strong></p> <p>– Tie­sio­giai – ne. Tai bu­vo se­niai, ne­ga­liu pa­tiks­lin­ti.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20170702_135015.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20170702_135015.jpg?itok=6wpWb4vp" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20170702_135043.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20170702_135043.jpg?itok=ab3jUSg3" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20170702_135114.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20170702_135114.jpg?itok=W2s3YAm-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20211014_131219.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20211014_131219.jpg?itok=FDHgmiHY" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20211014_131236.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20211014_131236.jpg?itok=5-7zkwWc" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/20211014_131244.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/20211014_131244.jpg?itok=S22N731I" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/Algirdas%20Ju%C5%A1kevi%C4%8Dius%201.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/Algirdas%20Ju%C5%A1kevi%C4%8Dius%201.jpg?itok=yOKDnjNZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_2170.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_2170.jpg?itok=ADxe2Blj" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_5214.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_5214.jpg?itok=0h_83hYd" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_5223_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_5223_0.jpg?itok=CVoi8Aq1" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_5232.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_5232.jpg?itok=lArkw7BZ" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/instrumentaiIMG_1753-1-1024x683.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/instrumentaiIMG_1753-1-1024x683.jpg?itok=_CbI_iDS" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/menuo239454608_326074455760336_7606463224871336348_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/menuo239454608_326074455760336_7606463224871336348_n.jpg?itok=ZrYZGRxv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/skulptIMG_1648-1024x683.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/skulptIMG_1648-1024x683.jpg?itok=3cimwF6F" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/sukosIMG_1741-1024x683.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/sukosIMG_1741-1024x683.jpg?itok=_pOQ9wTq" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/tau-dai-li-nin-kas-al-gir-das-jus-ke-vi-cius-profesionaluma-tautodaileje-reiketu-suvokti-kaip-amato&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3088&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n4K6AKs-OYZ5Y2KqCnbGtyYqjp5Oas3ZK2tzroM31O4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-297892" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1636812397"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algimantas Lek…</span> - 2021-11-13 - 16:06</p> </li> <a href="/comment/297892#comment-297892" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/297892#comment-297892" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū, Algirdai, ir sėkmės!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū, Algirdai, ir sėkmės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=297892" token="ku8AsDoNahuz4UERnc-eN9l1GOd7dyZwFMiZBeJhq3Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-297886" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1636812247"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Algimantas Lek…</span> - 2021-11-13 - 16:04</p> </li> <a href="/comment/297886#comment-297886" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/297886#comment-297886" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ačiū, Algirsai, ir sėkmės!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ačiū, Algirsai, ir sėkmės!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=297886" token="ztp8g_w45Z1PiXDR8_6YBM62yhHiX7nRO12B88SCEPE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 12 Nov 2021 13:31:07 +0000 vyrredaktorius 3088 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai – 100 me­tų: is­to­ri­ja pir­mi­nin­ko iš­leis­to­je kny­go­je, lin­kė­ji­mai tei­sin­gų šū­vių ir ko­dėl me­džio­to­jai dar pa­va­di­na­mi mė­si­nin­kais? https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-me-dzio-ju-ir-zve-ju-drau-gi-jai-100-me-tu-ri-ja-pir-mi-nin-ko-leis-je-kny-go-je-lin-ke-ji <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/127-13650" rel="bookmark"> Nr. <span> 127 (13650) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/_AAC7426%20copy.jpg?itok=AtRPW9Cw" width="344" height="287" alt="Medžiotojų klubų ir būrelių šventinė eisena lapkričio 3-iąją minint Medžiotojų globėjo šv. Huberto dieną bei Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos šimtmetį." title="Medžiotojų klubų ir būrelių šventinė eisena lapkričio 3-iąją minint Medžiotojų globėjo šv. Huberto dieną bei Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos šimtmetį." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Kas dau­giau­sia Aly­taus kraš­te me­džio­jo tar­pu­ka­riu?</h3> <p>Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai va­do­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas V.Ku­ce­vi­čius ar­tė­jant šios drau­gi­jos šimt­me­čiui su­rin­ko jos gy­va­vi­mo is­to­ri­ją ir iš­lei­do kny­gą „Me­džiok­lė ir žūk­lė Aly­taus kraš­te – šim­to me­tų is­to­ri­ja“. Kaip pats sa­kė, no­rė­jo­si vi­sus drau­gi­jos is­to­ri­nius fak­tus su­dė­ti į apy­brai­žą, kad vi­sa tai iš­lik­tų, nes iki šiol to­kio lei­di­nio ne­bu­vo.</p> <p>Tad lap­kri­čio 3-iąją, Me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to die­ną, mi­nint drau­gi­jos šimt­me­tį, jos pir­mi­nin­kas gau­siai su­si­rin­ku­siems me­džio­to­jams pri­sta­tė svar­biau­sius or­ga­ni­za­ci­jos gy­va­vi­mo fak­tus.</p> <p>Be­je, tuo­me­tė Lie­tu­vos tai­syk­lin­gos me­džiok­lės ir žūk­lės drau­gi­ja sky­rių Aly­tu­je įkū­rė 1921-ųjų ba­lan­džio 15-ąją, ta­čiau dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ir ri­bo­ji­mų bur­tis drau­gi­jos šimt­me­čio mi­nė­ji­mas bu­vo nu­kel­tas į ru­de­nį, Šv. Hu­ber­to die­ną.</p> <p>Prieš 100 me­tų mi­nė­tos drau­gi­jos Aly­taus ap­skri­ties sky­rius tu­rė­jo tik 17 me­džio­to­jų. Jų kas­met dau­gė­jo ir jau po ket­ve­rių me­tų jun­gė 300 na­rių.</p> <p>„Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je vie­nin­te­lis ir ne­pa­kei­čia­mas me­džiok­lės ob­jek­tas bu­vo smul­kio­ji fau­na. Pa­grin­di­niai me­džio­to­jų tro­fė­jai – kiš­kiai, ku­rap­kos, an­tys, re­tes­ni – te­ter­vi­nai, la­pės, vil­kai, o ka­ra­liš­ka­jam lai­mi­kiui bu­vo ga­li­ma pri­skir­ti stir­nas ir šer­nus. Tar­pu­ka­riu Aly­taus kraš­te dau­giau­sia me­džio­jo miš­ki­nin­kai, Aly­taus ulo­nų pul­ko ka­ri­nin­kai, vie­ti­nės val­džios ir in­te­li­gen­ti­jos at­sto­vai“, – pa­sa­ko­jo V.Ku­ce­vi­čiaus.</p> <p>Jo su­rink­tais, bet ga­lu­ti­nai ne­pa­tvir­tin­tais is­to­ri­niais duo­me­ni­mis, pir­muo­ju drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas pri­sie­ku­sy­sis ad­vo­ka­tas Jo­nas Ma­li­naus­kas, yra ži­nių, jog tar­pu­ka­riu tam tik­rą lai­ką va­do­va­vo gam­ti­nin­kas, pro­fe­so­rius Ta­das Iva­naus­kas, nes 1928–1939 me­tais dės­ty­to­ja­vo Aly­taus aukš­tes­nio­jo­je miš­kų mo­kyk­lo­je.</p> <p>So­vie­tų Są­jun­gai oku­pa­vus Lie­tu­vą, me­džio­to­jų drau­gi­jos ta­po ne­pa­gei­dau­ti­nos nau­ja­jai val­džiai, tad bu­vo už­da­ry­tos. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, V.Ku­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je ga­lio­jo Vo­kie­ti­jos me­džiok­lės įsta­ty­mas, to­dėl vie­ti­niai me­džio­to­jai, iš­sky­rus vo­kie­čių val­džios pa­rei­gū­nus, var­gu ar už­si­ė­mė me­džiok­le.</p> <p> </p> <h3>Drau­gi­jai va­do­va­vo gy­dy­to­jai, tei­si­nin­kai, sta­ty­bos in­ži­nie­riai</h3> <p>Po ka­ro me­džio­to­jų drau­gi­jos Lie­tu­vos ap­skri­ty­se pra­dė­jo veik­ti 1947–1948 me­tais.</p> <p>Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko tvir­ti­ni­mu, pir­muo­sius or­ga­ni­za­ci­nius Aly­taus ap­skri­ties me­džio­to­jų drau­gi­jos stei­gi­mo dar­bus at­li­ko tuo­me­tis vals­ty­bi­nis me­džiok­lės ins­pek­to­rius An­ta­nas Tu­mi­naus­kas, jis su­bū­rė po­ka­rio me­tų Aly­taus kraš­to me­džio­to­jus ir 1947-ųjų gruo­džio 5-ąją Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės me­džiok­lės ins­pek­ci­jo­je, ku­ri vei­kė Per­lo­jos gat­vė­je, įvy­ko stei­gia­ma­sis Aly­taus ap­skri­ties me­džio­to­jų drau­gi­jos su­si­rin­ki­mas.</p> <p>Pir­muo­ju jos pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas Aly­taus miš­kų ūkio di­rek­to­rius Hen­ri­kas Pet­raus­kas. Jau po me­tų drau­gi­jo­je bu­vo dau­giau kaip 100 na­rių, o 1954-ai­siais – per 400.</p> <p>Per šį lai­ko­tar­pį vyk­dant ša­lies ad­mi­nist­ra­ci­nę re­for­mą Aly­taus ap­skri­ties me­džio­to­jų drau­gi­ja ta­po Aly­taus tar­pra­jo­ni­ne me­džio­to­jų drau­gi­ja. 1960-ai­siais prie me­džio­to­jų pri­si­dė­jus žve­jams mė­gė­jams, bu­vo ati­tin­ka­mai pa­keis­tas mi­nė­tos drau­gi­jos pa­va­di­ni­mas į Aly­taus ra­jo­no me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ją. O ji res­pub­li­ki­nės drau­gi­jos su­dė­ty­je vei­kė iki pat Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo.</p> <p>Lai­ko­tar­piu nuo 1947-ųjų iki 1989-ųjų šiai drau­gi­jai va­do­va­vo ne­ma­žai Aly­taus kraš­te ži­no­mų žmo­nių, pa­vyz­džiui, chi­rur­gas, il­ga­me­tis Aly­taus li­go­ni­nės va­do­vas Sta­sys Ku­dir­ka, gam­to­sau­gi­nin­kas Bro­nius Ši­lei­kis, gy­dy­to­jas Ka­zi­mie­ras Ka­ra­zi­ja, tei­si­nin­kas Vy­tau­tas Rau­ba, mais­to pra­mo­nės tech­no­lo­gas Vir­gau­das Va­le­ri­jus Lau­ri­nai­tis, ag­ro­no­mas, eko­no­mis­tas Al­bi­nas Sla­vic­kas, sta­ty­bos in­ži­nie­riai Sta­nis­lo­vas Plun­gė, An­ta­nas Min­ke­vi­čius.</p> <h3>Ko­dėl brie­džius ir el­nius šau­dy­da­vo iš au­to­mo­bi­lių?</h3> <p>„Drau­gi­jos gy­va­vi­mas so­viet­me­čiu bu­vo tik­rai la­bai per­mai­nin­gas. Apie 1965–1968 me­tus su­si­kū­ru­sius me­džio­to­jų bū­re­lius stro­piai ku­ra­vo ra­jo­nų me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos. Nors ir kaip keiks­no­tu­me bu­vu­sią so­vie­ti­nę san­tvar­ką, tuo lai­ko­tar­piu daug dė­me­sio bu­vo ski­ria­ma žvė­rių glo­bai ir šė­ri­mui. Pra­ėju­sio am­žiaus sep­tin­ta­ja­me ir aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­čiais drau­gi­jos val­dy­ba kiek­vie­nam bū­re­liui se­zo­nui nu­sta­ty­da­vo pri­va­lo­mą su­ruoš­ti kie­kį pa­ša­rų žvė­rims šer­ti. Ir tie kie­kiai bu­vo ne­ma­ži. Pa­vyz­džiui, apie 5–8 to­nas šie­no, apie 3000–5000 ki­log­ra­mų šak­nia­vai­sių, 1500 ki­log­ra­mų grū­dų pa­bi­rų. O kur dar pa­šiū­rių pa­ša­rams sta­ty­mas, ėdžių stir­noms, slėp­tu­vių ku­rap­koms ruo­ši­mas“, – pa­sa­ko­jo V.Ku­ce­vi­čius.</p> <p>Jis pri­mi­nė ir tuo­met res­pub­li­ki­nės drau­gi­jos įsteig­tą Lie­tu­vos zo­o­cen­trą, ku­ris už­si­ė­mė žvė­rie­nos eks­por­tu, tad me­džio­to­jai su­me­džio­tą pro­duk­ci­ją pri­va­lė­jo ati­duo­ti vals­ty­bei: „Kiek­vie­nai drau­gi­jai kas­met bu­vo nu­sta­to­mi ne­ma­ži su­me­džio­ji­mo pla­nai, o žvė­rys, dau­giau­sia brie­džiai, šer­nai, stir­nos, tu­rė­jo bū­ti su­me­džio­ti taip, kad ne­bū­tų su­ga­din­ta žvė­rie­na. No­rint įvyk­dy­ti pla­nus, rei­kė­jo la­bai pa­si­steng­ti. To­dėl drau­gi­jos eta­ti­niai dar­buo­to­jai, nors ir bu­vo už­draus­ta, va­žiuo­da­vo me­džio­ti brie­džių, el­nių ir juos šau­dy­da­vo iš au­to­mo­bi­lių. Ki­taip ne­bu­vo įma­no­ma įvyk­dy­ti su­me­džio­ji­mo už­duo­čių.“</p> <p> </p> <h3>Apie no­men­kla­tū­ri­nes me­džiok­les ir pri­va­ti­zuo­tą tur­tą</h3> <p>Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos šimt­me­čio mi­nė­ji­me jos pir­mi­nin­kas ne­slė­pė, kad pra­ėju­sio am­žiaus aš­tun­ta­ja­me ir de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­čiais vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip pat ir Aly­taus kraš­te, bu­vo tie­siog su­ve­šė­ju­sios no­men­kla­tū­ri­nės me­džiok­lės aukš­tiems to me­to val­džios at­sto­vams.</p> <p>Me­džiok­lė bu­vo vie­nas iš bū­dų ko­lū­kių, ūkių, įmo­nių va­do­vams su­si­tvar­ky­ti rei­ka­lus, pa­kvie­čiant me­džio­ti aukš­tus par­ti­nius funk­cio­nie­rius, mi­nist­rus ar rei­ka­lin­gus pa­rei­gū­nus.</p> <p>V.Ku­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, dėl to­kių me­džiok­lių nu­ken­tė­jo me­džio­to­jų var­das ir pres­ti­žas.</p> <p>Vie­nu so­viet­me­čio lai­ko­tar­piu, pa­gau­sė­jus stam­bių me­džio­ja­mų žvė­rių, prie me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jų bu­vo stei­gia­mi me­džiok­lės ir žūk­lės ūkiai. Prieš 40 me­tų toks ūkis įkur­tas ir prie Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus. O jis vei­kė 10 me­tų.</p> <p>Per šį lai­ko­tar­pį drau­gi­jos Aly­taus me­džiok­lės ir žūk­lės ūkis kas­met vals­ty­bei ir eks­por­tui pri­sta­ty­da­vo apie 30 brie­džių, 20 el­nių, 200 stir­nų, 400 šer­nų. Tai tu­rė­jo su­me­džio­ti drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus me­džio­to­jai. Mi­ni­mu lai­ko­tar­piu vi­sus be iš­im­ties su­me­džio­tus brie­džius ir el­nius, apie 80 proc. su­me­džio­tų stir­nų ir šer­nų bu­vo pri­va­lu ati­duo­ti vals­ty­bei.</p> <p>Kaip pa­žy­mė­jo Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vai ta­pus ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be ir pri­ėmus nau­ją me­džiok­lės tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, ne­be­li­ko prie­vo­lės me­džiok­lės lai­mi­kius ati­duo­ti vals­ty­bei.</p> <p>Bu­vę Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos sky­rių me­džiok­lės ir žūk­lės ūkiai vė­liau per­re­gist­ruo­ti į in­di­vi­du­a­lias sky­rių įmo­nes. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je at­si­ra­do in­di­vi­du­a­li įmo­nė „Šer­nas“, jai per­duo­tas čia vei­ku­sio me­džiok­lės ir žūk­lės ūkio tur­tas, ku­ris ne­il­gai tru­kus pri­va­ti­zuo­tas. To­kiu pro­ce­su už­si­ė­mė ir kai ku­rie drau­gi­jos va­do­vai.</p> <p>Taip Aly­tu­je 1991–1993 me­tais iš drau­gi­jos ba­lan­so iš­ny­ko gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas ir ga­my­bi­nė ba­zė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je, trans­por­to prie­mo­nės, šau­tu­vai. Pir­ma­ja­me Aly­tu­je iš­sau­go­ta tik šau­dyk­la ir ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, ku­ror­ti­nė­je mies­to da­ly­je.</p> <p> </p> <h3>Ka­da pa­ge­rė­jo drau­gi­jos rei­ka­lai?</h3> <p>V.Ku­ce­vi­čius sa­kė, kad po il­go stag­na­ci­nio, Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jai la­bai skaus­min­go lai­ko­tar­pio rei­ka­lai pa­ge­rė­jo tik 1997-ai­siais, kai jos val­dy­bos pir­mi­nin­ku ta­po jau am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vęs Eval­das Dai­naus­kas. Jis iš vi­sų bu­vu­sių drau­gi­jos pir­mi­nin­kų šiai or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vo il­giau­siai – 22 me­tus.</p> <p>At­sta­ty­ta ir įtei­sin­ta drau­gi­jos šau­dyk­la Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, at­nau­jin­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, kur įreng­ta mo­ky­mo ir me­džio­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kla­sė. Da­bar čia yra daug brie­džių, el­nių, da­nie­lių, stir­ni­nių ra­gų, šer­nų il­čių, įvai­rių žvė­rių kai­lių, kau­ko­lių, ki­tų me­džiok­lės tro­fė­jų pa­vyz­džių, o tai pa­leng­vi­na dar­bą drau­gi­jos lek­to­riams, ku­rie ren­gia kur­sus bū­si­miems me­džio­to­jams.</p> <p>Šiuo me­tu, pra­bė­gus dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų nuo drau­gi­jos tur­to at­nau­ji­ni­mo, V.Ku­ce­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, jis pra­šo­si ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ir nau­jų spren­di­mų.</p> <p>Drau­gi­ja šian­dien vie­ni­ja 16 me­džio­to­jų klu­bų ir bū­re­lių, ku­rių me­džiok­lės plo­tai – Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nuo­se. Sau­sio 1-osios duo­me­ni­mis, drau­gi­jai pri­klau­so 456 me­džio­to­jai. De­ja, drau­gi­jo­je žve­jų ne­be­li­ko, jie – tik šios or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­me.</p> <p> </p> <h3>Kas šian­dien yra me­džio­to­jas?</h3> <p>Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos šimt­me­čio mi­nė­ji­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas ėmė­si mi­si­jos api­brėž­ti, kas šian­dien yra me­džio­to­jas. Tai, jo tei­gi­mu, gam­tos my­lė­to­jas ir jos re­gu­liuo­to­jas bei pa­tei­kė kon­kre­tų pa­vyz­dį – me­džio­to­jų dė­ka iš­puo­se­lė­ta stir­nų fau­na.</p> <p>Už tai, kad Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja gy­ve­na mei­le gam­tai, už šios drau­gi­jos sie­kius iš­sau­go­ti kul­tū­rin­gos ir gam­tą tau­so­jan­čios me­džiok­lės idė­jas Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja šimt­me­tį mi­nin­čios Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kui V.Ku­ce­vi­čiui su­tei­kė aukš­čiau­sią me­džio­to­jų ap­do­va­no­ji­mą – Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos gar­bės me­džio­to­jo var­dą. Tai bu­vo pa­skelb­ta mi­nė­ji­mo me­tu, o ap­do­va­no­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tį me­da­lį V.Ku­ce­vi­čiui įtei­kė Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas V.Kan­taus­kas ir šios drau­gi­jos di­rek­to­rius Lai­mo­nas Dauk­ša.</p> <p>Mi­nė­ji­me da­ly­va­vęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas sa­kė, kad bū­ti ge­ru me­džio­to­ju nė­ra leng­va: „Kaip me­ras gir­džiu prie­kaiš­tų, me­džio­to­jai dar va­di­na­mi mė­si­nin­kais, iš­brai­dan­čiais lau­kus. Kaip me­džio­to­jas, ži­nau, kad daug ne­tie­sos. Lin­kė­čiau dau­giau ben­dra­vi­mo su kai­mo ben­druo­me­nė­mis, ne­pa­varg­ti aiš­kin­ti, kas da­bar yra me­džiok­lė. O jo­je per pas­ta­ruo­sius dvi­de­šimt me­tų – di­de­lė pa­žan­ga.“</p> <p>To pa­ties lin­kė­jo ir ki­tas mi­nė­ji­mo sve­čias, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, pa­brėž­da­mas, jog rei­kia švies­ti žmo­nes, kad šie me­džio­to­jų ne­va­din­tų mė­si­nin­kais.</p> <p>Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, taip pat esan­tis me­džio­to­jas, svei­kin­da­mas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ją šimt­me­čio pro­ga, į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si „svei­ki, gin­klo bro­liai, gam­tos my­lė­to­jai“ ir lin­kė­jo tei­sin­gų šū­vių, nes gam­ta ne­at­lei­džia klai­dų.</p> <p>„Į ant­rą­jį gy­va­vi­mo šimt­me­tį žen­gia­me su vil­ti­mi, kad me­džiok­lė dar il­gus me­tus bus ne tik aist­rin­gas gy­ve­ni­mo po­mė­gis, do­va­no­jan­tis gam­tos pa­ži­ni­mą, bet ir kiek­vie­no me­džio­to­jo ir žve­jo įsi­są­mo­nin­ta pa­rei­ga sau­go­ti, puo­se­lė­ti, gau­sin­ti me­džio­ja­mą­ją fau­ną, kraš­to miš­kų ir lau­kų tur­tus. Drau­gi­jos me­džio­to­jų klu­bai ir bū­re­liai, juo­se da­bar ir anks­čiau me­džio­ję žmo­nės yra ta gy­vas­tis, ku­ri lei­do nu­ei­ti il­gą šim­to me­tų is­to­ri­jos ke­lią“, – vy­lė­si ir kar­tu pa­si­džiau­gė Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas V.Ku­ce­vi­čius.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7426%20copy_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7426%20copy_0.jpg?itok=7ihuasJl" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7429%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7429%20copy.jpg?itok=BrgiXKeb" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7544%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7544%20copy.jpg?itok=70C5ISMU" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7573%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7573%20copy.jpg?itok=gXVdQivk" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7638%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7638%20copy.jpg?itok=Jxqphz1N" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/_AAC7747%20copy.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/_AAC7747%20copy.jpg?itok=3giORNr-" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/Alytaus%20M%C5%BDD%20%C5%A1audymo%20var%C5%BEymos2.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/Alytaus%20M%C5%BDD%20%C5%A1audymo%20var%C5%BEymos2.jpg?itok=z-FWVx_Z" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_0001.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_0001.jpg?itok=eukYhawv" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/IMG_0012.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/IMG_0012.jpg?itok=SIYF0r65" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/vir%C5%A1elis.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/vir%C5%A1elis.jpg?itok=KJse33U6" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-me-dzio-ju-ir-zve-ju-drau-gi-jai-100-me-tu-ri-ja-pir-mi-nin-ko-leis-je-kny-go-je-lin-ke-ji&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3072&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="R7N1-HSdKOTiM1ij_349WR3ltNyUtZsltDp-Rako7h0"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 08 Nov 2021 12:57:01 +0000 vyrredaktorius 3072 at https://www.alytausnaujienos.lt Kur vyks­ta ge­riau­si va­ka­rė­liai Aly­tu­je? Tarp ga­li­mų at­sa­ky­mo va­rian­tų – nau­ja vie­ta mies­te https://www.alytausnaujienos.lt/kur-vyks-ta-ge-riau-si-va-ka-re-liai-aly-tu-je-tarp-ga-li-mu-sa-ky-mo-va-rian-tu-nau-ja-vie-ta-mies <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/126-13649" rel="bookmark"> Nr. <span> 126 (13649) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/149%20FOTOMUR.jpg?itok=tEO-bRgp" width="344" height="287" alt="Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius." title="Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Su drau­gės Vi­tos Sa­ka­vi­čiū­tės pa­gal­ba idė­jos erd­vės pa­ruo­ši­mui ir de­ko­ra­vi­mui gi­mė vie­na po ki­tos.</p> <p>Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius.</p> <p>„Ne­dings­tan­čios žmo­nių šyp­se­nos va­ka­rė­lio me­tu, pa­dė­kos per ren­gi­nį ir po jo lei­do su­pras­ti, kad aly­tiš­kiams rei­kia to­kių ren­gi­nių, to­dėl at­ei­ty­je bū­ti­nai or­ga­ni­zuo­si­me dau­giau“, – sa­ko Ra­min­ta Ja­ku­tė.</p> <h3>Ku­po­lo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja</h3> <p>Šei­ma, au­gi­nan­ti tris vai­kus Aly­tu­je, vi­suo­met pa­sva­jo­da­vo apie erd­vę šven­tėms, kur šei­moms bū­tų pa­kan­ka­mai veik­los ne tik už­da­ro­je pa­tal­po­je, bet ir lau­ke. Aly­tiš­kiai nu­spren­dė, kad to­kią erd­vę ga­li ir no­ri su­kur­ti pa­tys. Il­gai ne­lau­kę pra­dė­jo įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas: įkū­rė sau­gią, už­da­rą te­ri­to­ri­ją – pil­ną įvai­rių pra­mo­gų vai­kams ir su­au­gu­siems.</p> <p>Ra­min­ta sa­ko: „Tie­siog su­kū­rė­me tai, ko pa­tys pa­si­ge­do­me. Ku­po­las su erd­via te­ra­sa, ap­sup­tas tūks­tan­čiais švie­se­lių ir jau­ki at­mo­sfe­ra pri­si­dės prie Jū­sų šven­tės iš­skir­ti­nu­mo. Tai vie­ta, tin­kan­ti įvai­riems ren­gi­niams ir šven­tėms. Sten­gė­mės su­kur­ti to­kią erd­vę, ku­rio­je bū­tų jau­ku ir ge­ra.“</p> <p> </p> <h3>At­ei­ties pla­nai</h3> <p>Aly­tiš­kiai ku­po­lą ir jo ap­lin­ką puo­se­lė­ja, to­bu­li­na, įgy­ven­di­na nau­jas idė­jas. „Džiu­gi­na jau­čia­mas to­kios vie­tos po­rei­kis, to­dėl ir to­liau steng­si­mės pa­siū­ly­ti įvai­rių nau­jo­vių. Mes ga­li­me suor­ga­ni­zuo­ti įmo­nės ren­gi­nius, gim­ta­die­nius, krikš­ty­nas, ves­tu­ves ar ki­tą žmo­nėms svar­bią šven­tę. Šiuo me­tu Bal­ta­sis ku­po­las kvie­čia su­kur­ti pa­čius gra­žiau­sius ka­lė­di­nius at­vi­ru­kus kar­tu su fo­to­gra­fe Fo­to­Mur jau­kiai de­ko­ruo­to­je ir iš­skir­ti­nė­je ap­lin­ko­je“, – pa­sa­ko­ja R. Ja­ku­tė.</p> <p><strong>Mus ra­si­te:</strong></p> <p><strong>Nau­jo­ji g. 122D,</strong></p> <p><strong>FB Bal­ta­sis ku­po­las Aly­tu­je.</strong></p> <p><strong>Tel. +370 603 33 321.</strong></p> <p> </p> <p class="text-align-right">Užs. Nr. 151</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/6%20FOTOMUR.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/6%20FOTOMUR.jpg?itok=sATDkDcW" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/30%20FOTOMUR.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/30%20FOTOMUR.jpg?itok=6ZJz9NDh" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/149%20FOTOMUR_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/149%20FOTOMUR_0.jpg?itok=D82of8d0" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/prie%20kupolo.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/prie%20kupolo.jpg?itok=hBZnf-9D" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kur-vyks-ta-ge-riau-si-va-ka-re-liai-aly-tu-je-tarp-ga-li-mu-sa-ky-mo-va-rian-tu-nau-ja-vie-ta-mies&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3068&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ss5r2tt6Oz1wZAoRGZqf-o8T7dUrU56yXEN5mIvAiB0"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-282547" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1636128653"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KAS VISUS</span> - 2021-11-05 - 18:10</p> </li> <a href="/comment/282547#comment-282547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/282547#comment-282547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">NUBAUS KAD NENESIOJA KAUKIU…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>NUBAUS KAD NENESIOJA KAUKIU UZDAROSE PATALPOSE REIKES PERSIUSTI SAM DARBUOTOJAMS TEGU NUSPRENDZIA KOKIAS PREMIJAS SKIRTI GAL BUS PAMOKA UZ ISTATYMU NESILAIKYMA</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=282547" token="bq8Uw0eFEJvoGko8dxnLkaVGeCsgge1DZguLdn1GYZo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Nov 2021 13:22:36 +0000 vyrredaktorius 3068 at https://www.alytausnaujienos.lt Kauno dailininkų paroda Alytaus kultūros centre. 2021 11 06–11 29 https://www.alytausnaujienos.lt/kauno-dailininku-paroda-alytaus-kulturos-centre-2021-11-06-11-29 <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-11-05</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/125-13648" rel="bookmark"> Nr. <span> 125 (13648) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-11/invazija2.jpg?itok=fIkeNyeO" width="344" height="287" alt="invazija" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Šis projektas – sekmingas Alytaus dailės galerijos vykdomos kultūrinių mainų programos, apimančios ir šeštą pagal dydį Lietuvos miestą Alytus tęsinys, vienas iš įvadinių renginių prisidedantis prie Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 ir „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ kultūrinio maratono.</p> <h3>Koncepcija</h3> <p>Naujos realybės poveikis verčia permąstyti savo ir pasaulio santykius šiame dabarties vyksme, suvokti naujuosius kontekstus. Taip dažnai (jau anais laikais) girdėta frazė Force Majeure, realizavosi supurtydama ir taip neramų gyvenimą, visomis prasmėmis persmelkė bei užkodavo dilemą - ieškoti asmeninio pasiteisinimo ar priimti būtinosios realybės diktatą, siekiant geriausios išeities (iš)gyvenimo sprendimams.</p> <p>Pastarieji metai vienaip ar kitaip padarė poveikį daugeliui, kažkam naujų galimybių poveikį, kažkam negrįžtamą... Įvairialypio globalizmo chimeriška elektra, skvarbiais nervų jungčių raizginiais vienus jau privertė, kitus verčia, trečius visais būdais vilioja ar atbaido naujai reaguoti. Atoveiksmis masinis ir kartu individualus - kaip šiuolaikinės egzistencinės kančios Edvardo Munko (norv. Edvard Munch) ŠAUKSME. Tik šį kartą su dabarties nerimu paliečiančiu globaliai „epokalipsinės“ naujos reakcijos į realybę išraiška, pavadinta „naujoji realybė" – kaip susitarus visame pasaulyje vis dažniau lydima ŠAUKSMO įvardinamu - IŠ(ŠŪKIU).</p> <p>Iš(šūkiu)/šauksmu - kad apsigintum, iš(šūkiu)/šauksmu - kad išgyventum, iš(šūkiu)/ šauksmu - kad apgintum nuo visko, kas susiję su IŠ(ŠŪKIU)/ŠAUKSMU/INVAZIJA, kuri gali niekada ir neįvykti arba jau prasidėjo vyksmas:</p> <p>invazija į melą - invazija į tiesą; invazija į agresorių - invazija į tėvynę; invazija į valdžią - invazija į pilietį; invazija į priemones - invazija į tikslą; invazija į baimę - invazija į drąsą; invazija į juodą - invazija į baltą; invazija į neapykantą - invazija į meilę; invazija į vyrą - invazija į moterį; invazija į praeitį - invazija į ateitį; invazija į vaiką - invazija į senolį; invazija į skausmą - invazija į laimę; invazija į laikinumą - invazija į amžinybę; invazija į kūną - invazija į pelenus; invazija į ugnį - invazija į vandenį; invazija į būtį - invazija į nebūtį; invazija į kūrybą – KŪRYBA į invaziją.</p> <p>Čia ir dabar suartėję liūdesys ir džiaugsmas generuoja aplink visa ko neaprėpiamą begalybę nuojautų, kurios tarsi neria į giliausią nežinios bedugnę iš kurios, lyg iš sunkiausios juodosios skylės, jau sielos radiacijos bangomis išspinduliuojama kūrybos tiesa neutralizuoja INVAZIJĄ.</p> <p><br />  </p> <p>...............................................................................</p> <p>Parodos iniciatorius:</p> <p>Alytaus dailės galerija</p> <p>Parodos rengėjai:</p> <p>Alytaus dailės galerija, Lietuvos dailininkų sąjunga Kauno skyrius</p> <p>Projekto vadovas, kuratorius Evaldas Grinius</p> <p>Tel. Nr. 8 607 11735</p> <p>El. p. <a href="mailto:alytusartgallery@gmail.com">alytusartgallery@gmail.com</a> FB <a href="https://www.facebook.com/evagrinius">https://www.facebook.com/evagrinius</a></p> <p>Koordinatorė, kuratorė Rebeka Bruder</p> <p>Tel. Nr. 8 685 36986</p> <p>El. p. <a href="mailto:rebekabruder@gmail.com">rebekabruder@gmail.com</a> FB <a href="https://www.facebook.com/rebeka.bruder">https://www.facebook.com/rebeka.bruder</a></p> <p>Partneris:</p> <p>Alytaus kultūros centras</p> <p>Projektas rengiamas VšĮ Alytaus dailės galerija, LDS Kauno skyriaus lėšomis</p> <p><a href="https://www.facebook.com/alytausdailesgalerija/">https://www.facebook.com/alytausdailesgalerija/</a></p> <p><a href="http://www.ldsajunga.lt/Kauno_skyrius">http://www.ldsajunga.lt/Kauno_skyrius</a></p> <p><a href="https://alytuskc.lt/">https://alytuskc.lt/</a></p> <p> </p> <p>...............................................................................</p> <p><br />  </p> <p>Nuorodos</p> <p><a href="https://www.facebook.com/events/160728752918690?ref=newsfeed">https://www.facebook.com/events/160728752918690?ref=newsfeed</a></p> <p><a href="https://alytuskc.lt/renginys/kauno-dailininku-paroda-invazija/">https://alytuskc.lt/renginys/kauno-dailininku-paroda-invazija/</a></p> <p><a href="https://renginiai.kasvyksta.lt/94202/invazija">https://renginiai.kasvyksta.lt/94202/invazija</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-11/Invazija%20Plakatas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-11/Invazija%20Plakatas.jpg?itok=RA5o7mjY" width="240" height="240" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/kauno-dailininku-paroda-alytaus-kulturos-centre-2021-11-06-11-29&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3065&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SsdFOJylDMSaPlP9oqw2M_jn8drMeJY5jYpSn5c00UY"></drupal-render-placeholder> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 05 Nov 2021 12:57:20 +0000 vyrredaktorius 3065 at https://www.alytausnaujienos.lt