Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai lt Aš­tuo­ni mi­tai, pa­neig­ti Pu­nios ši­le pir­mą lap­kri­čio šeš­ta­die­nį iki su­te­mų https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/tuo-ni-mi-tai-pa-neig-ti-pu-nios-si-le-pir-ma-lap-kri-cio-ses-ta-die-ni-iki-su-te-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/127-13210" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-11-08</div> </div> Nr. <span> 127 (13210) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/DSC_3063.JPG?itok=E0FwFxuG" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Gamtininko Žydrūno Preikšos pasakojimas. Dei­vi­do Pin­ke­vi­čiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Juo­lab sen­gi­rė – jau ir vi­sai nau­jas ter­mi­nas, ku­rio gy­va iliust­ra­ci­ja yra Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to zo­na. Kai ku­rie jo kvar­ta­lai žmo­gaus ne­lies­ti pu­sę šim­to me­tų, bet gam­tai tas – tik aki­mir­ka. Tai­gi, net jei lan­ko­mu re­zer­va­tu bus pa­skelb­tas di­des­nis plo­tas (da­bar dėl šio siū­ly­mo vyks­ta dis­ku­si­jos), vi­du­ti­nio žmo­gaus gy­ve­ni­mo pri­reiks, kol ja­me pra­si­dės na­tū­ra­lūs pro­ce­sai. Gal per tą lai­ką ir apie gam­tą dau­giau su­ži­no­si­me? Nes nei švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas, nei šiuo­lai­kiš­kiau­sias mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas šio­je vie­to­je ne­ga­li ly­gin­tis su gy­vu pa­sa­ko­ji­mu žmo­gaus, ku­ris my­li ir pa­žįs­ta miš­ką.</p> <div> <p><strong>Mi­tas nr. 1. Sen­gi­rės vaiz­dų ma­žai ir vi­si į „Sen­gi­rę“ su­dė­ti.</strong></p> </div> <p>Pu­nios ši­lo gam­ti­nia­me re­zer­va­te bu­vo fil­muo­ja­mas do­ku­men­ti­nis Min­dau­go Sur­vi­los fil­mas „Sen­gi­rė“. Ž.Preik­ša pa­sa­ko­ja, kad ši­le bu­vo įreng­ta iš­ti­sa fil­ma­vi­mo aikš­te­lė, ka­me­ros įkel­tos į šim­ta­me­čius me­džius.</p> <p>Jo­mis ope­ra­to­riai tu­rė­jo įam­žin­ti Pu­nios ši­lo vaiz­dus iš... auk­sa­va­ba­lio skry­džio. Tą re­tą va­ba­lą gam­ti­nin­kai gau­dė fe­ro­mo­ni­nė­mis gau­dyk­lė­mis, bet į fil­mą sun­kiai su­gau­dy­ti kad­rai net­gi ne­pa­te­ko. Tai­gi vaiz­dų nu­fil­muo­ta ir už kad­ro tiek, kad jų už­tek­tų dar vie­nam fil­mui. </p> <p><strong>Mi­tas nr. 2. Me­dis sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės.</strong></p> <p>Pri­si­me­na­te, dar mo­kyk­lo­je mus mo­kė orien­tuo­tis miš­ke pa­gal sa­ma­no­mis ap­au­gu­sius me­džius? Mo­ky­to­jai sa­kė, kad jie ap­sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės. Gam­ti­nin­kas Ž.Preik­ša sklai­do mi­tą. Pa­si­ro­do, tai pri­klau­so tik nuo pa­svi­ri­mo kam­po – į ku­rią pu­sę pa­vir­tęs me­dis, kur te­ka lie­taus van­duo, ten ir sa­ma­nos. Sau­so­jo­je pu­sė­je au­ga ker­pės, ku­rioms rei­kia ne drėg­mės, o švie­sos.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 3. Pir­mykš­tis miš­kas – tan­kus ir ne­pra­žen­gia­mas.</strong></p> <p>Kaip Lie­tu­vos miš­kai at­ro­dė prieš tūks­tan­tį me­tų? Tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Pu­nios ši­lo re­zer­va­te. Ja­me nuo 1969 me­tų ne­vyk­do­ma jo­kia žmo­gaus veik­la. „Jei Ama­zo­nės ar In­do­ne­zi­jos miš­kuo­se mes­tu­me ke­pu­rę, tai ji grei­čiau­siai nu­kris­tų ant moks­lui nau­jos rū­šies. Pu­nios ši­lo re­zer­va­te ji nu­kris­tų ant sau­go­mos rū­šies – šio­je vie­to­je ne­ras­tu­me plo­to, ku­ria­me ne­bū­tų to­kios“, – tei­gia Ž.Preik­ša.</p> <p>Ant že­mės gu­li sto­ri, su­trū­ni­ję ar tik ne­se­niai nu­griu­vę vir­tuo­liai. Pra­skren­da gul­bės ne­by­lės. Gam­ti­nin­kas sa­ko, kad toks se­nas miš­kas ir tu­ri bū­ti: ne­tan­kus, jam bū­ti­ni pa­vie­niai stam­būs me­džiai. Nu­griu­vus me­džiui at­si­ran­da ert­mė, pra­de­da aug­ti jau­ni me­de­liai – pir­mykš­tis miš­kas yra įvai­ria­am­žis, ja­me vyks­ta nuo­la­ti­nė kai­ta. Pri­va­lo bū­ti daug ne­gy­vos me­die­nos, nes jo­je, ša­lia ar­ba ant jos ga­li gy­ven­ti apie 5 tūks­tan­čius rū­šių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 4. Ei­fe­lio bokš­tas ver­tin­ges­nis už šim­ta­me­tį lie­tu­viš­ką ąžuo­lą. </strong></p> <p>Ly­gi­nant su žmo­gaus am­žiu­mi, pra­mo­ni­nia­me miš­ke ąžuo­lai spė­ja pa­gy­ven­ti vos 12 me­tų. Tai yra iki anks­ty­vo­sios pa­aug­lys­tės. Iš tik­rų­jų šis me­dis au­ga am­žius. Net­gi nu­džiū­vęs ąžuo­las ga­li sto­vė­ti dar šim­tą me­tų. Toks gra­žuo­lis, skai­čiuo­jan­tis 600 me­tų, au­ga ir Pu­nios ši­le, o jo gi­mi­nai­tį, ku­riam bu­vo 400 me­tų, nu­kir­to – tik iš­pu­vęs kel­mas li­ko.</p> <p>„Eko­no­mi­nė ver­tė ly­gi nu­liui, nes iš­pu­vęs kel­mas, o gam­ti­nė ąžuo­lo ver­tė bu­vo mil­ži­niš­ka“, – kon­sta­tuo­ja Ž.Preik­ša. Kas ver­tin­ges­nis – toks ąžuo­las ar, pa­vyz­džiui, Ei­fe­lio bokš­tas? „Bokš­tą ga­li­ma per me­tus nau­ją pa­sta­ty­ti, o kol to­kį me­dį už­au­gin­si, net jei tu­rė­si vi­sus pa­sau­lio pi­ni­gus, pra­bėgs am­žiai. Dvi­de­šimt pro­tė­vių kar­tų jį sau­go­jo, kol at­ėjo vie­nas mū­sų am­ži­nin­kas ir nu­pjo­vė“, – gam­ti­nin­kas šį sa­vo pa­mąs­ty­mą pa­va­di­na mo­ra­lu.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 5. Miš­ką bū­ti­na va­ly­ti. </strong></p> <p>Ž.Preik­ša sa­ko, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je la­bai ga­jus no­ras miš­kus va­ly­ti: „Tai – so­vie­ti­nio mąs­ty­mo re­lik­tas, o miš­ko va­ly­mas „su­ga­di­na“ si­tu­a­ci­ją ma­žiau­siai 50-čiai me­tų. Ne­se­niai bu­vau Aust­ra­li­jo­je, ten nu­vir­tu­sių me­džių nie­kas ne­lie­čia. Vir­tuo­liai pa­lie­ka­mi gam­tai ir ki­toms rū­šims, ku­rioms rei­ka­lin­ga ne­gy­va me­die­na. Be to, la­bai pa­į­vai­ri­na­mas kraš­to­vaiz­dis“.</p> <p>Lie­tu­vo­je gi ten­ka iš­girs­ti nuo­gąs­ta­vi­mų, kad už­puls ken­kė­jai, vi­sus me­džius su­grauš ir miš­ko ne­be­liks. Gam­ti­nin­kas taip mąs­tan­čių­jų klau­sia: „Va­di­na­si, Pu­nios ši­lo re­zer­va­te se­niai miš­kas tu­rė­jo bū­ti su­grauž­tas?“ Ž.Preik­ša už­tik­ri­na, kad iš tie­sų miš­ko nė­ra ten, kur jį iš­ker­ta.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 6. Sen­gi­rė kir­var­pas pla­ti­na.</strong></p> <p>Pa­si­ro­do, vi­siš­ka ne­tie­sa, kad re­zer­va­te au­gan­tys me­džiai, ku­rie na­tū­ra­liai džiūs­ta ir virs­ta, už­kre­čia svei­kus. Ken­kė­jų (čia žmo­gaus po­žiū­riu) pa­pli­ti­mas pri­klau­so nuo kli­ma­to. Jei va­sa­ra bu­vo sau­sa, kaip šie­met, reiš­kia, kad ki­tą­met eg­lės tu­rės ma­žiau sa­kų ir ne­ga­lės ap­si­gin­ti juos lie­da­mos nuo kir­var­pų.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 7. Se­ni stuob­riai – ne­nau­din­gos tre­še­nos.</strong></p> <p>Pu­nios ši­le gau­su gel­to­nos ker­pės, va­di­na­mo­sios auk­suo­tės. Ji – se­nų miš­kų in­di­ka­to­rius, au­gan­tis tik ant la­bai se­nų me­džių, jau­nuo­ly­nuo­se auk­suo­čių ras­ti ne­įma­no­ma. Moks­li­nin­kai ro­do ki­tą ypač re­tą rū­šį – ąžuo­li­nę bak­tros­po­rą, ku­ri ran­da­ma vos 50-yje vie­tų vi­so­je Eu­ro­po­je, nes šioms ker­pėms rei­kia se­nes­nių ne­gu 200 me­tų ąžuo­lų. Jei­gu iš­kir­si­me se­nus miš­kus, jų ne­be­liks, bet jei me­dis sto­vės, ir ta rū­šis gy­vens kar­tu su juo.</p> <p>Be­je, ar ži­no­te, kad stuob­riai (dar ne­nu­vir­tę, bet nu­džiū­vę me­džiai) bū­ti­ni re­tiems paukš­čiams – tri­pirš­čiams ge­niams? Jie gy­ve­na ten, kur hek­ta­re miš­ko yra 10 ku­bi­nių met­rų sau­suo­lių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 8. Už­draus­ti ūki­nę veik­lą miš­ke pa­skel­biant jį lan­ko­mu re­zer­va­tu yra ne­ūkiš­ka. </strong></p> <p>Pa­ly­gi­nęs il­gai žmo­gaus ne­lies­tus miš­kus (ma­žiau­siai 50 me­tų) su bran­džiais ūki­nin­kau­ja­mais me­dy­nais Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir da­lies Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­se, Ž.Prek­ša nu­sta­tė mil­ži­niš­kus re­tų rū­šių gau­sos ir įvai­ro­vės skir­tu­mus. „Iš­oriš­kai ūki­nis miš­kas ga­li bū­ti pa­na­šus, ta­čiau rū­šių pras­me jis yra pus­tuš­tis. O juk žmo­gus, at­va­žia­vęs į miš­ką pail­sė­ti, no­ri pa­si­vaikš­čio­ti ne po kir­ti­mą ar jau­nuo­ly­ną, jis no­ri sen­gi­rės, to­dėl sau­go­ti miš­kus – yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas“, – kon­sta­tuo­ja gam­ti­nin­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-9"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1541684405"></mark> <footer> <article> </article> <p>Sukūrė <span>Svečias</span> - Ket, 2018-08-11 - 15:40</p> <a href="/comment/9#comment-9" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9#comment-9" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad argumentų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad argumentų norintims kirtimų Punios šile tikrai pakanka.</p> </div> </div> </div> </article> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=215&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ewoIl4ZzXwYX9UsZOmcXGLAenuW_ehugNMRR_8cfWME"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Nov 2018 08:06:06 +0000 vyrredaktorius 215 at https://www.alytausnaujienos.lt Eks­me­ro Jur­gio Kras­nic­ko sil­pny­bės: kak­la­raiš­čiai, marš­ki­niai, ba­tai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/eks-me-ro-jur-gio-kras-nic-ko-sil-pny-bes-kak-la-rais-ciai-mars-ki-niai-ba-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/113-13196" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-10-04</div> </div> Nr. <span> 113 (13196) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/kaklaraisciai%20113.JPG?itok=TNTlU2Sx" width="344" height="287" alt="Kaklaraisciai" title="Jurgiui Kras­nic­kui išsirinkti kaklaraiščių ir marškinių derinius visuomet padeda žmona Vilija. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Už ne­mirš­tan­čią kla­si­ką</h3> <p>„Vis­kas pra­si­dė­jo dar nuo tų lai­kų, kai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je dir­bau mi­nist­ro An­ta­no Vin­kaus pa­dė­jė­ju. Iki to lai­ko kos­tiu­mą dė­vė­da­vau tik per ves­tu­ves. Anuo­met dar­bas mi­nis­te­ri­jo­je ma­ne įpa­rei­go­jo šį ap­da­rą vil­kė­ti kas­dien. Iki tol tu­rė­jau vie­ną kos­tiu­mą, bet įsi­gi­jau dar po­rą“, – lai­ko­tar­pį prieš dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas.</p> <p>Nuo to lai­ko, kur nors pa­ma­tęs  pa­ti­ku­sius kak­la­raiš­čius, jis neat­si­spir­da­vo pa­gun­doms juos įsi­gy­ti. Daž­nai ke­liau­da­mas po sve­čias ša­lis, iš jų taip pat par­si­ve­ža šių ak­se­su­a­rų. Su­ži­no­ję apie J.Kras­nic­ko sil­pny­bę, įvai­rio­mis pro­go­mis kak­la­raiš­čių jam pa­do­va­no­da­vo ir drau­gai, gi­mi­nai­čiai, ar­ti­mie­ji. Taip pa­ma­žu su­si­kau­pė ne­ma­ža ko­lek­ci­ja, ku­rią šiuo me­tu su­da­ro dau­giau nei šim­tas vie­ne­tų. Tarp jų ga­li­ma su­ras­ti įvai­riau­sių spal­vų, teks­tū­ros, raš­tų, pie­ši­nių.</p> <p>„Dau­gy­bę jų esu iš­da­li­jęs ki­tiems, tad jų bū­tų bu­vę dar dau­giau. Be to, čia yra ne­ma­žai to­kių, ku­rių nė kar­to ne­bu­vau už­si­ri­šęs, net ne­iš­pa­kuo­ti“, – na­muo­se ro­dy­da­mas sa­vo su­kaup­tą tur­tą pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.</p> <p>Jis pa­ro­dė ir daž­niau­siai dė­vi­mą kak­la­raiš­tį, su ku­riuo jį daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Iš­trau­kė ir dar tris, ku­rie pa­ten­ka į jo mėgs­ta­miau­sių­jų są­ra­šą. Eg­zo­tiš­kiau­sią – su nu­pieš­ta suž­ve­jo­ta žu­vi­mi – J.Kras­nic­kui pa­do­va­no­jo vie­nas jo sū­nų, taip pa­ma­lo­nin­da­mas sa­vo tė­vą kaip už­kie­tė­ju­sį žve­ją.</p> <p>Po­li­ti­kas nie­ka­da ne­si­vai­ko ma­dų, net ir kak­la­raiš­čiams da­bar iš­gy­ve­nant ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus, jų ne­at­si­sa­ko. J.Kras­nic­ko ko­lek­ci­jo­je yra ir nau­jau­sias ten­den­ci­jas at­lie­pian­čių kak­la­raiš­čių – plo­na juos­te­le. Ta­čiau la­biau­siai vy­ras ver­ti­na nie­ka­da ne­mirš­tan­čią kla­si­ką. Jo nuo­mo­ne, kak­la­raiš­čiai kaip tik to­kie vi­suo­met bu­vo ir bus.</p> <p>„Aš dė­viu dra­bu­žį, o ne fir­mą ar dar ką nors. Nie­ka­da ne­gal­vo­ju, ma­din­ga ar ne. Svar­biau­sia, kad man pa­tin­ka“, – sa­kė po­li­ti­kas ir pri­dū­rė, kad nė­ra da­bar ant ban­gos esan­čių var­ly­čių ger­bė­jas.</p> <h3>Tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių</h3> <p>J.Kras­nic­kas pa­sa­ko­jo, jog rei­kė­jo daug lai­ko, kad pri­pras­tų vil­kė­ti kos­tiu­mą, anuo­met gal­vo­da­vo, kad tai pra­ban­gos rei­ka­las, ta­čiau su­pra­to, kad tai yra prak­tiš­kas da­ly­kas – ga­li tu­rė­ti du kos­tiu­mus ir juos pa­kai­to­mis ne­šio­ti, tik pa­si­keis­ti marš­ki­nius ir kak­la­raiš­tį, o vaiz­das jau pa­si­kei­čia ir at­ro­do, kad kas­dien vis su ki­tu dra­bu­žiu.</p> <p>Be­je, J.Kras­nic­kas tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių – dar jis neat­si­spi­ria marš­ki­niams ir ba­tams, ku­rių taip pat tu­ri ne­ma­žai, tik ne tiek daug, kiek kak­la­raiš­čių.</p> <p>Už po­li­ti­ko sti­liaus puo­se­lė­ji­mą at­sa­kin­ga jo žmo­na Vi­li­ja, tad marš­ki­nių, kak­la­raiš­čių de­ri­niais vi­suo­met pa­si­rū­pi­na ji.</p> <p>„Žmo­na ma­ne pri­žiū­ri, kad ne­at­ro­dy­čiau juo­kin­gai. Nie­ka­da ne­pri­eš­ta­rau­ju jos pa­rink­tiems de­ri­niams ir ren­giuo­si taip, kaip ji man su­dė­jo. Ne­bent, kai bū­nu la­bai ge­ras, tai bent kak­la­raiš­tį lei­džia pa­čiam pa­si­rink­ti. Su žmo­na ne­si­gin­či­ju, nes su mo­te­ri­mi gin­čy­tis ga­li tik kvai­lys, o pa­gy­ve­nęs su žmo­na – tik idio­tas. Daug kas ma­no, kad mu­zi­ką mū­sų šei­mo­je už­sa­ki­nė­ju aš, bet tai ne­tie­sa. Kai bu­vau me­ras, vis juo­kau­da­vau, kad jei­gu man va­do­vau­ja žmo­na, tai kas va­do­vau­ja mies­tui? Aiš­ku, kad Kras­nic­kie­nė“, – juo­kų ne­sto­ko­jo pa­šne­ko­vas. </p> <h3>Ar sieks me­ro kė­dės?</h3> <p>Dau­gy­bei aly­tiš­kių įdo­mu su­ži­no­ti, ką, be dar­bo Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, šiuo me­tu vei­kia bu­vęs Aly­taus mies­to me­ras. Lap­kri­tį jau bus me­tai, kai jis va­do­vau­ja tarp­tau­ti­niam nuo­ty­kių par­kų „UNO PARKS“ tin­klui.</p> <p>Tai pir­mo­ji po­li­ti­ko dar­bo­vie­tė pri­va­čia­me sek­to­riu­je, mat iki tol jis dir­bo val­diš­kuo­se po­stuo­se. „Va­dy­bi­nė-ad­mi­nist­ra­ci­nė sri­tis ma­ne ly­dė­da­vo vi­suo­met, to­dėl da­bar­ti­nis dar­bas man nė­ra nau­jie­na. Ski­ria­si tik tai, kad val­diš­ka­me sek­to­riu­je tu ri­zi­kuo­ji ne­bent sa­vo pos­tu, ta­čiau nė­ra jo­kios fi­nan­si­nės at­sa­ko­my­bės, o pri­va­čia­me sek­to­riu­je vie­nas ne­at­sar­gus žings­nis ga­li su­griau­ti vis­ką ir pa­da­ri­niai ga­li bū­ti skau­dūs“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si J.Kras­nic­kas.</p> <p>Mies­tie­čiams rū­pi su­ži­no­ti, ar bu­vęs me­ras vėl ban­dys siek­ti mies­to va­do­vo kė­dės. Ir čia J.Kras­nic­kas ne­bu­vo kon­kre­tus ir ne­daug­žo­džia­vo: „Iki šiol ne­gal­vo­jau apie tai, bet ką ga­li ži­no­ti. Sun­ku ma­ty­ti, koks ta­po mū­sų Aly­tus šios ka­den­ci­jos me­tu.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=145&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HzdgKeDZIotNKq2DoQS9sHacKx4LkCo0SaLrhHH0aJQ"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Oct 2018 07:29:50 +0000 vyrredaktorius 145 at https://www.alytausnaujienos.lt Gintaro Potelio kolekcijoje – ir buvusio Lietuvos policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus tarnybinė kepurė https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/gintaro-potelio-kolekcijoje-ir-buvusio-lietuvos-policijos-generalinio-komisaro-vytauto <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lukas DULSKAS</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div class="col-12"> <a href="/leidinys/97-13180" rel="bookmark"> <div class="field field--field_date field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018-08-27</div> </div> Nr. <span> 97 (13180) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/3%20nuotrauka_0.jpeg?itok=aQiDi7KE" width="344" height="287" alt="Kolekcininkas Gintaras Potelis prie savo surinktų istorinių kepurių. Luko Dulsko nuotr." title="Gintaras Potelis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><ul><li><strong>Nuo ko viskas prasidėjo? Ar kolekcionuojate tik militaristines kepures?</strong></li> </ul><p>Kolega, išeidamas į pensiją, atidavė vokiečių šalmą – nuo to viskas ir prasidėjo.</p> <p>Iš pradžių kolekcionavau visas kepures iš eilės – ne tik militaristines, bet ir gamtos apsaugos specialistų, gaisrininkų, policininkų. Vėliau pastebėjau, jog kolekcijos kaupimui neužtenka vietos, todėl nutariau rinkti tik man įdomesnes militaristines kepures, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo atributiką.</p> <p>Taip pat anksčiau rinkau uniformas, tačiau jos taip pat netilpo, todėl kolekcijoje palikau tik savo tarnybinę policijos aprangą.</p> <ul><li><strong>Iš kur pavyksta gauti ne tik kepurių kopijas, bet ir jų originalus?</strong><br /> Internetas visagalis (juokiasi). Taip pat randu ir mugėse, bet daugiausia sužinau iš pažįstamų.<br /> Žmona netgi kartais pyksta, sako, kad kur tik nuvažiuojam, ten tu apie savo kepures pradedi kalbėti.<br /> O štai vieną kartą paskambinau draugui į Angliją, kad nupirktų dvi kepures. Po kiek laiko jis sako, kad ateičiau į kolekcininkų klubo susirinkimą, nes parvežė užsakytą atributiką. Atėjau, o jis man duoda krepšelį. Sakau jam: „Palauk, palauk, o kur kepurės?“ Jis padavė tą maišelį, o ten tebuvo suvenyrinės, mažos kepuraitės...</li> <li><strong>Papasakokite apie derybų meną – kaip pavyksta išsikeisti kolekcionuojamą atributiką?</strong><br /> Derybos vyksta paprastai: pavyzdžiui, aš pirkėjui pasiūlau vieną kepurę už tris kitas to paties arba skirtingo laikotarpio kepures.<br /> Arba štai, komplektuodamas Antrojo pasaulinio karo geto policijos kepurę, iš Vokietijos kilusiam kolekcininkui nusiunčiau antsiuvus, o jis man atsiuntė kitas reikiamas detales, skirtas galutiniam kepurės paruošimui.<br /> Kartais pavyksta tiesiog įkalbinti kitus kolekcininkus, kad šie atiduotų norimą kepurę – taip buvo ir Seinuose, Lenkijoje. Iš pradžių žmogus nenorėjo padovanoti savo kolekcinės atributikos, bet po ilgų kalbų ir įtikinėjimų mano kolekciją papildė Seinų vyr. policininko kepurė.</li> <li><strong>Kiek iš viso kolekcijoje turite kepurių? Kokių tai šalių atributika?</strong><br /> Iš viso turiu sukaupęs 444 kepures. Daugelis jų yra iš įvairių šalių: Vietnamo, Kinijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Olandijos, Danijos, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Amerikos, Ukrainos, Anglijos, Airijos, Škotijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos ir Slovakijos.<br /> Vieną amerikietišką kepurę kaip tik šiuo metu renku iš dalių – trūksta tik kokardos.<br /> Taip pat turiu ir originalią Anglijos princo Henrio kepurę.</li> <li><strong>Kuri kepurė iš Jūsų sukauptos kolekcijos yra mėgstamiausia, kažkuo įsimintina?</strong><br /> Kurias nešiojau, tos ir mylimiausios – tai mobilaus policijos būrio kepurės, uniforma. Juk policijoje tarnavau 20 metų ir 8 dienas.<br /> Yra ir kita įdomi kolekcinė kepurė, ypač jos ženkliukas – tai 1980 metais Tarybų Sąjungos sostinėje Maskvoje vykusių žaidynių metu specialiai sukurta milicininkų būrio atributika. Baigėsi varžybos – nebeliko ir tokio tipo kepurės ženklinimo.<br /> Be galo įsimintina ir dar viena – tai buvusio generalinio policijos komisaro, dabartinio Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus tarnybinė kepurė.</li> <li><strong>Ar galima sakyti, jog kolekcijos rinkimas yra Jūsų pomėgis?</strong><br />  Čia jau ne hobis, o liga. Pomėgiu jau to negalima pavadinti (juokiasi).<br /><strong> Ar planuojate ir toliau rinkti kolekcines kepures?</strong></li> <li> Tikrai taip.</li> <li> </li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/3%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/3%20nuotrauka.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/4%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-ndMYdNaPOBk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/4%20nuotrauka.jpeg" width="2988" height="1988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=62&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lOnaVSk54cGNs-OO7tx1m5B3VlP5loD1KNTpQucW9MI"></drupal-render-placeholder> </section> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Aug 2018 07:06:47 +0000 vyrredaktorius 62 at https://www.alytausnaujienos.lt