Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Žaidimų automatai – populiariausi faktai, kuriuos turėtumėte žinoti https://www.alytausnaujienos.lt/zaidimu-automatai-populiariausi-faktai-kuriuos-turetumete-zinoti <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Gegužė 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13427" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13427) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-05/losimo.jpg?itok=E1nXd2cO" width="344" height="287" alt="Tai yra tik keli faktai iš daugelio, kurie atskleidžia galbūt tai, ko anksčiau nežinojote apie lošimų automatus." title="Tai yra tik keli faktai iš daugelio, kurie atskleidžia galbūt tai, ko anksčiau nežinojote apie lošimų automatus." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><a href="http://casinoguru.lt/slots-kazino-losimo-automatai-internetu/">Žaidimų automatai</a> yra svarbiausias dalykas internetiniuose ir realiuose kazino. Juos galite pamatyti visur ir visokių. Tiesa, kad įvairūs lošimų automatai ir jų žaidimai yra spalvingi, turintys daug garsinių efektų ir pritraukiantys dėmesį, jaudinantys, ryškūs. Tik devintojo dešimtmečio pabaigoje, lošimo automatai įgijo didelį populiarumą ir žmonės pradėjo jais žaisti. Taip pat, daugelis žino, kaip veikia lošimo automatai - juos valdo atsitiktinių skaičių generatorius. Viskas, ką reikia padaryti žaidėjui, tai yra užstatyti tam tikrą pinigų sumą ir nuolat spausti mygtuką. Kai kurie lošimo automatai net turi automatini sukimo mygtuką. Jei jūsų simboliai sutampa - laimėjote.</p> <p>Tačiau, yra daugybė faktų, kuriuos galbūt ne kiekvienas lošėjas žino apie lošimo automatus.</p> <h2>Dauguma lošimo automatų atsiperka daugiau nei 90%.</h2> <p>Ar kadanors susimąstėte, kodėl įvairiuose kazino galima rasti daugybę lošimų automatų? Tai ne tik dėl to, kad jie sudaro puikią lošimo atmosferą, bet taip yra ir dėl to, kad lošimo automatai kazino neša didžiulį pelną. Asmenys, užsukę į bet kurį kazino, daugiausiai praleidžia laiko prie lošimų automatų. Statymai nebūna labai dideli, tačiau, kiekvienas asmuo, turintis priklausomybę nuo lošimų, nori išlošti vis daugiau. To pasekoje, stato vis dažniau ir daugiau. Taip lošimo automatai atneša daugiau nei 90% pelno.</p> <p> </p> <h2>Lošimo automatai neseka didžiausių laimėjimų.</h2> <p>Daugelis žmonių mano, kad yra “sėkmingi ir nesėkmingi” lošimų automatai. Ši nuomonė yra susidariusi todėl, kad žmonės mano, jog lošimų automatai seka didžiuosius laimėjimus. Na, teks nusivilti, kadangi automatai “neturi atminties” ir neseka, kiek didžiųjų laimėjimų yra buvę. Dėl atsitiktinių skaičiaus generatoriaus, lošimų automatų laimėjimai yra visiškai atsitiktiniai.</p> <p> </p> <h2>Lošimų automatų laimėjimai gali būti didžiuliai</h2> <p>Dauguma lošimų automatų turi itin didelius laimėjimus, panašius į loteriją. Nuo pat kazino atsiradimo mūsų pasaulyje, lošimo automatai padarė didžiulę revoliuciją. Net, jeigu asmuo stato menką pinigų sumą, yra labai mažas šansas, kad jis gali išlošti kelis ar net keliasdešimt kartų daugiau. Tačiau, verta prisiminti, kad tas šansas yra tikrai labai mažas.</p> <p> </p> <h2>Internetiniai lošimų automatai veikia lygiai taip pat, kaip realiuose kazino.</h2> <p>Nors realiuose kazino lošimų automatai ir atrodo bei skamba kitaip, tačiau, tiesa yra ta, kad jie visiškai niekuo nesiskiria nuo internetinių lošimų automatų. Tiek realūs lošimų automatai, tiek internetiniai naudoja tą patį atsitiktinių skaičių generatorių, kuris pateikia vis skirtingus rezultatus su kiekvienu sukimu. Tai leidžia užtikrinti saugumą naudojantis kazino internete ir neleidžia internetiniams apgavikams sukčiauti įvairiais būdais. Taigi, to pasekoje, internetiniai lošimų automatai yra visiškai vienodi kaip ir realiuose kazino. Vienintelis skirtumas, kuris skiria internetinius lošimų automatus nuo realiųjų yra išvaizda. Kuomet realieji lošimų automatai yra itin suinteresuoti vaizdais ir garsais, internetinių automatų tikslas - statymai.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1432&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="n7uAoIk7J-XwR5CVutqnlkqRxm7jX_OEFSsQBd194cU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 04 May 2020 11:40:51 +0000 vyrredaktorius 1432 at https://www.alytausnaujienos.lt Vi­tas Su­je­ta: „Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sias spor­to vi­ru­sas yra pa­vyz­dys” https://www.alytausnaujienos.lt/vi-tas-su-je-ta-esu-isi-ti-ki-nes-kad-ge-riau-sias-spor-vi-ru-sas-yra-pa-vyz-dys <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2020 Sausis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/12-13388" rel="bookmark"> Nr. <span> 12 (13388) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-01/apkirpta_1.JPG?itok=eNgD7cvB" width="344" height="287" alt="Vitas Sujeta" title="„Ma­no tiks­las – ne spor­ti­nin­kus ruoš­ti, o kad vai­kai aug­tų svei­kes­ni, gau­tų tei­gia­mų emo­ci­jų. Tre­ni­ruo­čių me­tu jų gal­vos pail­si nuo moks­lų, stip­rė­ja kau­lai, rau­me­nys. O kur dar gra­ži lai­ky­se­na, virš­svo­rio nu­me­ti­mas“ – teigia treneris Vitas Sujeta. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Jū­sų svei­kos gy­ven­se­nos spor­to erd­vių kai­my­nys­tė­je vei­kia vai­kų die­nos cen­tras „Ga­li“. Jo so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Gre­ta ir Lai­ma la­bai džiau­gia­si nuo­la­ti­ne Jū­sų pa­gal­ba. Dė­ka Jū­sų cen­trą lan­kan­tys vai­kai links­ta į spor­tą, ju­dė­ji­mą, mo­ko­si ge­ru­mo. Ne­at­ly­gin­ti­nai ve­da­te jiems už­si­ė­mi­mus, pa­dė­jo­te iš­kel­ti in­ki­lus paukš­čiams, pa­so­din­ti me­de­lių, at­lik­ti ki­tų dar­bų. Jūs vai­kams, ku­rie ne­tu­ri sa­vo tė­čio ge­ro pa­vyz­džio, jį pa­ro­do­te. Gra­žiais žo­džiais at­si­lie­pia ir mi­ros­la­viš­kiai, jiems taip pat esa­te pa­do­va­no­jęs ne­ma­žai sa­vo lai­ko, or­ga­ni­za­vęs ir da­ly­va­vęs de­šim­ty­se ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo pa­mo­kų, spor­to ren­gi­nių. Vsuo­met su­ran­da­te lai­ko toms ben­druo­me­nėms, ku­rios kaž­ką da­ro vai­kų la­bui. Ant pi­ni­gų mai­šo sė­din­tis funk­cio­nie­rius Jus tik­riau­siai keis­tuo­liu pa­va­din­tų. Ko­dėl tą da­ro­te ne­pra­šy­da­mas at­ly­gio?</strong></p> <p>– Gra­žiai čia apie ma­ne pa­kal­bė­jo­te, jau pra­de­du ries­ti no­sį, ge­rai, kad skai­ty­to­jai ne­ma­tys. Dirb­da­mas Mi­ros­la­ve tu­rė­jau su­draus­min­ti pa­tį „ak­ty­viau­sią“ mo­ki­nį, bet aš jam vie­to­je nuo­bau­dos pa­siū­liau suor­ga­ni­zuo­ti te­ni­so tur­ny­rą ir jam tai pui­kiai pa­vy­ko. Ta­da su­pra­tau, kad blo­gų vai­kų nė­ra, tik rei­kia juos tin­ka­mai nu­kreip­ti. Ačiū šiam mo­ki­niui už pa­mo­ką.</p> <p>Pra­dė­jęs tre­ne­rio kar­je­rą Aly­tu­je, su­si­pa­ži­nau su vai­kų die­nos cen­tro „Ga­li“ dar­buo­to­jo­mis Gre­ta ir Lai­ma. Jau tre­ji me­tai, kai mes ne tik kar­tu spor­tuo­ja­me, bet ir po­il­siau­ja­me, mo­ko­mės my­lė­ti gam­tą, ge­riau pa­žin­ti sa­ve. Ne­at­si­tik­ti­nai ta­me pa­čia­me pa­sta­te at­si­da­rė spor­to erd­vė „ARIS“. Sma­gu, kai sa­lė­je kar­tu su vai­kais spor­tuo­ja ir Gre­ta su Lai­mu­te, sa­vo pa­vyz­džiu už­de­ga, mo­ty­vuo­ja vai­kus. O tur­tin­gi žmo­nės, ku­rie pri­si­de­da prie mū­sų ren­gi­nių, tai da­ro ne dėl re­kla­mos ir ne­no­ri vie­šin­tis, to­dėl daž­nai iš­lie­ka ne­pa­ste­bė­ti.</p> <p>Ko­dėl aš tai da­rau ne­pra­šy­da­mas at­ly­gio? Pa­žiū­rė­ki­te į vai­kų akis po ren­gi­nio, var­žy­bų ar tre­ni­ruo­tės, jie bū­na pa­var­gę, su­ši­lę, bet kiek aky­se džiaugs­mo ir ener­gi­jos, tai di­džiau­sias at­ly­gis už ta­vo pa­stan­gas.</p> <p><strong>– Su jau­ni­mu ar vy­res­niais žmo­nė­mis leng­viau dirb­ti?</strong></p> <p>– Spor­tas – tai dau­giau su­au­gu­siems, vai­kams la­biau tik­tų fi­zi­nis ak­ty­vu­mas.</p> <p>Ma­no tiks­las – ne spor­ti­nin­kus ruoš­ti, o kad vai­kai aug­tų svei­kes­ni, gau­tų tei­gia­mų emo­ci­jų. Tre­ni­ruo­čių me­tu jų gal­vos pail­si nuo moks­lų, stip­rė­ja kau­lai, rau­me­nys. O kur dar gra­ži lai­ky­se­na, virš­svo­rio nu­me­ti­mas. Sma­gu dirb­ti ir su vai­kais, ir su su­au­gu­siais, tik po tre­ni­ruo­tės su vai­kais la­biau pa­vargs­ti, nes daž­nai juos rei­kia pri­lai­ky­ti.</p> <p><strong>– Bi­čiu­lių esa­te va­di­na­mas ge­ros nuo­tai­kos, po­zi­ty­vių emo­ci­jų, pa­pras­tu­mo, as­me­ni­nio ak­ty­vu­mo pa­vyz­džiu. Pats la­bai daug spor­tuo­ja­te. Mėgs­ta­te vals­ty­bi­nes ir ki­tas svar­bias šven­tes pa­mi­nė­ti ypa­tin­gai. Plau­kia­te, nar­do­te, bė­ga­te, šau­do­te... tur­būt leng­viau bū­tų pa­sa­ky­ti, ko­kių spor­to ša­kų ne­sa­te iš­ban­dęs?</strong></p> <p>– Čia aš ne­kal­tas, čia ap­lin­ka kal­ta, drau­gai iš­ve­da iš ke­lio, jie vis kvie­čia pa­ju­dė­ti. O jei rim­tai tai vi­sa­da sten­giuo­si pa­lai­ky­ti ir da­ly­vau­ti ma­si­niuo­se spor­to ren­gi­niuo­se. Juk ten su­si­ren­ka ben­dra­min­čiai.</p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad, ne­pa­ži­nęs sa­vęs, ne­pa­žin­si ir gre­ta esan­čio. Kiek šia­me tei­gi­ny­je tie­sos? Kaip pa­žin­ti sa­ve?</strong></p> <p>– Aš va­do­vau­juo­si šia tai­syk­le: „Ap­sup­ki­te sa­ve tais žmo­nė­mis, ko­kiais no­rė­tu­mė­te bū­ti pa­tys, bū­ki­te su tais žmo­nė­mis, ku­rie įkve­pia, ku­rie ga­li bū­ti pa­vyz­dys, ir kuo jų dau­giau, tuo ge­riau“</p> <p>Apie dva­si­nį sa­vęs pa­ži­ni­mą ne­kal­bė­siu, čia at­ski­ra te­ma. Bet, kal­bant apie kū­ną, tai žmo­gus po pir­mos tre­ni­ruo­tės pra­de­da jį pa­žin­ti. Tai su­ži­nau iš jų ži­nu­čių: „Tre­ne­ri, aš ra­dau ir jau­čiu ko­jų rau­me­nis, tre­ne­ri, pa­si­ro­do aš pil­ve tu­riu rau­me­nų“. Gal juo­kin­ga, bet tai ir yra pa­žin­tis su sa­vi­mi.</p> <p>Prieš tris me­tus į vai­kų gru­pę at­ėjo virš­svo­rio tu­rin­tis Lu­kas. Ma­ty­da­vau, kaip jam sun­ku su ki­tais ju­dė­ti, ne vi­sus pra­ti­mus pa­vyk­da­vo at­lik­ti. Bet jis ne­pa­si­da­vė. Ne­pra­leis­da­vo nei vie­nos tre­ni­ruo­tės, kar­tu vyk­da­vo į ma­si­nes tre­ni­ruo­tes Vil­niu­je, į ren­gi­nius. Kar­tu su juo pra­dė­jo spor­tuo­ti ir ma­ma, bro­lis. Su­stip­rė­jęs ir įga­vęs pa­si­ti­kė­ji­mo, pra­dė­jo lan­ky­ti bok­so tre­ni­ruo­tes pas Ra­fa­e­lį Pa­ša­je­vą. Šiuo me­tu Lu­kas yra at­si­kra­tęs 50 kg. Tai pui­kus pa­vyz­dys tiems, ku­rie ma­no, kad tai ne­įma­no­ma.</p> <p><strong>– Ko­kį klau­si­mą daž­niau­siai iš­girs­ta­te iš pra­de­dan­čio­jo spor­tuo­ti, rū­pin­tis svei­ka gy­ven­se­na? Tur­būt, ar grei­tai ga­lė­siu gė­rė­tis re­zul­ta­tu? Ko­kia yra svei­ko ir gra­žaus žmo­gaus for­mu­lė?</strong></p> <p>– Klau­si­mų ky­la įvai­rių, ta­čiau dau­gu­ma ži­no, kad ma­no ver­ty­bė yra ne rau­me­nų ma­sės au­gi­ni­mas. Juk mū­sų svei­ka­tai rau­mens ap­im­ties ne­rei­kia. Rau­muo tu­ri bū­ti pa­jė­gus at­lik­ti dar­bą, tas už­duo­tis, ku­rios rei­ka­lin­gos kas­dien. Su­tin­ku, kad nuo­trau­kos ant žur­na­lų vir­še­lių yra mo­ty­vuo­jan­čios, ta­čiau ar tai svei­ki kū­nai? Esu da­ly­va­vęs ne vie­na­me kū­no te­sta­vi­mo se­mi­na­re ir įsi­ti­ki­nau, kad pil­vo pre­sas, at­ro­dan­tis kaip skal­bi­mo len­ta, nė­ra svei­ko kū­no po­žy­mis.</p> <p>Esu įsi­ti­ki­nęs, kad svei­ka­tin­gu­mas – tai ne kaip aš at­ro­dau o kaip aš jau­čiuo­si. Ir tu­ri­me tre­ni­ruo­ti ne rau­me­nis o ju­de­sius. Tai ne­reiš­kia, kad mes ne­dir­ba­me su svar­me­ni­mis, bet tiks­lai ki­to­kie.</p> <p>O svei­ko ir gra­žaus žmo­gaus for­mu­lė bū­tų: mi­ty­ba, fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir po­il­sis.</p> <p><strong>– Ar ga­li­te pa­dė­ti iš­spręs­ti ir spe­ci­fi­nes svei­ka­tos pro­ble­mas?</strong></p> <p>– Daž­niau­siai žmo­nės skun­džia­si nu­ga­ros skaus­mai. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys – ydin­ga lai­ky­se­na, rau­me­nų dis­ba­lan­sas ir tarps­lanks­te­li­nių dis­kų iš­var­žos. Ap­ši­li­mo me­tu da­ro­me spe­cia­lius pra­ti­mus, su­stip­ri­nan­čius rau­me­nų gru­pes, at­sa­kin­gas už lai­ky­se­ną.</p> <p>Prieš ket­ve­rius me­tus pats tu­rė­jau di­de­lių pro­ble­mų su nu­ga­ra. Pra­dė­jau ry­tais da­ry­ti pi­la­te­so pra­ti­mus, skai­čiau li­te­ra­tū­rą, va­ži­nė­jau į se­mi­na­rus. Da­bar ga­liu drą­siai mė­ty­ti anū­ką į vir­šų, ne­jaus­da­mas jo­kio nu­ga­ros skaus­mo.</p> <p>Ma­no pa­ta­ri­mas pra­de­dan­tiems spor­tuo­ti – ne­pul­ti iš­kart prie „me­ta­lų“, su­stip­rin­ki­te gi­liuo­sius rau­me­nis, ku­rių pa­skir­tis lai­ky­ti stu­bu­rą. Stip­rūs iš­ori­niai rau­me­nys su­tei­kia kū­nui gro­žį, o gi­lie­ji rau­me­nys pa­si­rū­pi­na svei­ka­ta.</p> <p><strong>– Bet tur­būt ne spor­tu, o stik­li­ne van­dens pra­si­de­da Jū­sų ry­tas? Kaip yra svar­bu spor­tuo­jan­čiam van­duo, mais­tas?</strong></p> <p>– Prieš tre­jus me­tus tu­rė­jau iš­šū­kį mė­ne­sį lai­ko, vos pa­bu­dęs, iš­ger­ti dvi stik­li­nes van­dens. Džiau­giuo­si, iš­šū­kis dar tę­sia­si. Troš­ku­lys yra pa­vė­luo­tas sig­na­las, tai blo­gai, nes pra­de­da tirš­tė­ti krau­jas ir šir­džiai daug sun­kiau jį pum­puo­ti. No­rint to iš­veng­ti, rei­kia vi­są die­ną po tru­pu­tį gurkš­no­ti van­de­nį. Ir tre­ni­ruo­tės me­tu ga­li­ma ger­ti, tik ne­di­de­liais gurkš­ne­liais.</p> <p>Mais­to te­ma – la­bai pla­ti. Trum­pai ga­liu at­sa­ky­ti, kad kiek­vie­nas esa­me skir­tin­gi, to­dėl ne­si­vai­ky­ki­me mi­ty­bos pla­nų in­ter­ne­te, kas ti­ko vie­nam – ne­bū­ti­nai tiks ir ki­tam. Mi­ty­bos pla­ną tu­ri su­da­ry­ti mi­ty­bos spe­cia­lis­tas as­me­niš­kai.</p> <p>Dau­gu­mai gir­dė­ta mal­de­lė: „Pra­dė­siu spor­tuo­ti nuo ki­to mė­ne­sio, nau­jų me­tų ar sa­vai­tes pra­džios.“ Ir ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kuo tai baig­sis. Jū­sų pa­ta­ri­mas sto­ko­jan­tiems mo­ty­va­ci­jos.</p> <p>Pir­miau­siai rei­kia ras­ti vie­tą, kur spor­tuo­ti. Be­veik vi­suo­se klu­buo­se yra ne­mo­ka­mos tre­ni­ruo­tės, rei­kia iš­ban­dy­ti, nes cho­le­ri­kui ne­tiks pi­la­te­sas o me­lan­cho­li­kas ne­iš­bus in­ten­sy­vio­je tre­ni­ruo­tė­je. Su­tin­ku, kad no­ras lan­ky­tis sa­lė­je iš­blės­ta per ke­lias sa­vai­tes. Kad to ne­bū­tų, žmo­gui rei­kia mo­ty­va­ci­jos, tai yra už­si­ra­šy­ti tiks­lą ir ieš­ko­ti ke­lio, kaip jį pa­siek­ti. Tu­ri sau at­sa­ky­ti, ką kon­kre­čiai no­ri pa­siek­ti, per kiek lai­ko, ko­kia to tiks­lo ver­tė svei­ka­tai. Jei tai per­skai­ty­si­te kiek­vie­ną ry­tą, no­ras ju­dė­ti tik­rai ne­dings.</p> <p><strong>– Kiek svei­ka­ti­ni­mo tre­ni­ruo­tė­se, ap­skri­tai spor­te svar­bus ben­dra­vi­mas?</strong></p> <p>– Ben­dra­vi­mas tik­rai už­ima svar­bią vie­tą. Su ben­druo­me­ne kar­tu ne tik spor­tuo­ja­me, bet ir pra­mo­gau­ja­me. Mėgs­ta­me kar­tu ir į pir­tį nu­vyk­ti, ap­lan­ky­ti pi­lia­kal­nius, pa­žais­ti bou­lin­gą ar po tre­ni­ruo­tės iš­ger­ti ar­ba­tos. Pri­si­jun­gia­me prie spor­ti­nių ren­gi­nių mies­te, su svei­kuo­liais len­da­me į le­di­nį van­de­nį, da­ly­vau­ja­me bė­gi­muo­se. Nors kar­tais per di­de­lis ben­dra­vi­mas truk­do ves­ti tre­ni­ruo­tes.</p> <p><strong>– Ar spor­tas gam­to­je yra pra­na­šes­nis už spor­tą sa­lė­je?</strong></p> <p>– Gry­na­me ore žmo­nės jau­čia­si gy­vy­bin­ges­ni, ener­gin­ges­ni, esant vė­ses­niam orui su­de­gi­na­ma dau­giau ka­lo­ri­jų, nes rei­kia šil­dy­ti kū­ną. Lau­ke ga­li­ma ir su šei­ma pa­ju­dė­ti. Tik rei­kia pa­si­rink­ti, kur ma­žes­nis oro už­terš­tu­mas. Lau­ke stip­ri­na­me imu­ni­nę sis­te­mą, sau­lė duo­da mums vi­ta­mi­ną D, vė­jas grū­di­na kū­ną.</p> <p><strong>– Ko­kie žmo­nės Jus kaip tre­ne­rį for­ma­vo ir kas mo­ko da­bar?</strong></p> <p>– Prieš ket­ve­rius me­tus su­si­pa­ži­nau su svei­kos gy­ven­se­nos tre­ne­riais Ig­nu Ba­kė­ju­mi ir Ala­nu Dze­ra­no­vu. Klau­siau jų se­mi­na­rų, da­ly­vau­da­vau sto­vyk­lo­se. Džiau­giuo­si, kad abu bu­vo at­vy­kę į Aly­tų, skai­tė pa­skai­tas bei pra­ve­dė tre­ni­ruo­tes mū­sų jau­ni­mui.</p> <p>Šiais lai­kais tre­ne­rį dau­gu­ma lai­ko vi­sa­ži­niu. Jis ir die­to­lo­gas, ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, ir psi­cho­lo­gas. Taip, šios ži­nios rei­ka­lin­gos. Bet ma­no dar­bas stip­rin­ti rau­me­nis, la­vin­ti ju­de­sius, lanks­tu­mą, di­din­ti ju­de­sio am­pli­tu­dę, to­dėl aš sten­giuo­si dirb­ti ko­man­do­je.</p> <p>Pro­ble­ma su virš­svo­riu, trūks­ta ener­gi­jos – siun­čiu pas pui­kią šios sri­ties ži­no­vę To­mą Gal­ubaus­kie­nę. Pi­la­te­so pra­ti­mų ir te­ori­jos mo­kau­si pas bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rę Kris­ti­ną Zai­čen­ko­vie­nę. Tai­syk­lin­gos kū­no lai­ky­se­nos ir rau­me­nų dis­ba­lan­so pro­ble­mas pa­de­da spręs­ti spor­to me­di­ci­nos gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Lin­kus.</p> <p><strong>– Ko­kius ma­to­te sa­vo pra­smin­gos veik­los re­zul­ta­tus?</strong></p> <p>– Jei bū­čiau po­li­ti­kas sa­ky­čiau, kad svei­ka­tin­da­mas tau­tą ma­ži­nu iš­lai­das me­di­ci­nos sri­čiai, bet ma­ne grei­tai su­do­ro­tų far­ma­ci­nin­kai. Gai­la tų žmo­nių, ku­rie nu­ga­ros skaus­mus mal­ši­na te­pa­liu­kais, o ne­gy­do skaus­mo prie­žas­ties. Ko­kia ma­no veik­los pras­mė? Anks­čiau gal­vo­da­vau, kad, jei ma­no dė­ka nors vie­nas jau­nuo­lis at­si­sa­kys ža­lin­gų įpro­čių (tai lie­čia ir sė­dė­ji­mą prie kom­piu­te­rio, te­le­fo­no), pa­mils spor­tą, bū­siu daug nu­vei­kęs. Da­bar po­žiū­ris kei­čia­si, į sa­lę jau at­ei­na pa­ju­dė­ti ir šei­mos, at­si­ve­da vai­kus. Ma­nau, jiems spor­tuo­jan­tys tė­vai pui­kus pa­vyz­dys. Mū­sų ben­druo­me­nė yra di­de­lė ir vis pri­si­jun­gia nau­jų žmo­nių. Kiek­vie­nas jų, sa­vo pa­vyz­džiu pri­trau­kia ir drau­gus, pa­žįs­ta­mus, ska­ti­na juos pa­ju­dė­ti. Tai ir yra veik­los pras­mė bei re­zul­ta­tas.</p> <p><strong>– Ką Jū­sų kup­ri­nė­je vi­sa­da ras­tu­me?</strong></p> <p>– Anks­čiau ten bū­da­vo vi­sa spor­ti­nė ap­ran­ga, da­bar li­ko tik ger­tu­vė ir po­ra ba­na­nų ar obuo­lių.</p> <p><strong>– Esa­te ke­tu­rių vai­kų tė­tis ir vie­no anū­ko se­ne­lis. Už­krė­tė­te juos aist­ra ju­dė­ti?</strong></p> <p>– Taip, vi­sus už­kre­čiu. Spor­tas – kaip ir li­gos, vai­kai vis per­ser­ga, to­dėl vėl ieš­kau nau­jo spor­to vi­ru­so, ku­riam dar ne­įga­vo imu­ni­te­to. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau­sias spor­to vi­ru­sas yra pa­vyz­dys, nes, jei aš vai­kams liep­čiau tai da­ry­ti, o pats sto­vė­čiau, jų mo­ty­va­ci­ja grei­tai iš­sek­tų. Kai dar pri­si­jun­gia duk­ry­tė, o ant pe­čių ma­no anū­kas, ta­da tik­rai ži­nai, kad pa­si­rin­kau ge­rą ke­lią.</p> <p><strong>– Iš mū­sų po­kal­bio su­pra­tau, kad Jums tre­ne­rio dar­bas pa­tin­ka – ir ne­at­ly­gi­na­mai kar­tais dir­ba­te, ir pi­ni­gų už­ten­ka. Kaip pa­vyks­ta ne­de­juo­ti ir ne­si­skųs­ti? </strong></p> <p>– Yra te­kę ir „į mi­nu­są“ dirb­ti, bet vi­sa­da ša­lia bu­vo žmo­nės, ku­rie pa­lai­kė ir ti­kė­jo ma­ni­mi. De­juo­ti nė­ra ko ir ka­da. Dar­bo daug, rei­kia ruoš­tis tre­ni­ruo­tėms, skai­ty­ti, do­mė­tis, daž­nai vyk­ti į se­mi­na­rus. Jei ne tre­ne­rio dar­bas, tik­rai ir pats ne­spor­tuo­čiau še­šis kar­tus per sa­vai­tę.</p> <p><strong>– Ar nė­ra ki­lę min­čių pa­kil­ti kaž­kur už van­de­nų?</strong></p> <p>– Už jū­rų pats jau bu­vau. Te­ko pa­dir­bė­ti Ita­li­jos pa­plū­di­my­je, te­ko ten ir tre­ni­ruo­tes ves­ti, bet tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­lik­ti il­gam šei­mos, na­mų. Tai pat jau­čiuo­si at­sa­kin­gas ir prieš daug žmo­nių, ku­rie lan­ko ma­no tre­ni­ruo­tes. Ži­nau, aly­tiš­kiai, tik­rai ras­tų kur ju­dė­ti, ta­čiau ne­no­riu, kad per me­tus lai­ko su­si­kū­ru­si mū­sų nuo­sta­bi ben­druo­me­nė iš­ir­tų.</p> <p><strong>– Aly­tus yra pel­nęs spor­tiš­kiau­sio mies­to var­dą. Kaip ma­no­te, ar pel­ny­tai?</strong></p> <p>– Jei tau pa­tin­ka fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, jei tuo gy­ve­ni, ta­da pra­de­di ap­lin­kui pa­ste­bė­ti ben­dra­min­čius. Pa­ma­tai, kiek Aly­tu­je yra ne­for­ma­lių gru­pe­lių, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja žy­gius, bė­gi­mus, mau­dy­nes le­di­nia­me van­de­ny­je, o kiek vai­kams skirtų spor­ti­nių ren­gi­nių. Ir dau­gu­ma tai da­ro sa­va­no­riš­kai, tik iš idė­jos.</p> <p>Ma­nau, prie spor­tiš­kiau­sio mies­to var­do pri­si­dė­jo ir mies­te įkur­tos spor­to aikš­te­lės.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_064630_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_064630_0.jpg" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_070830.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_070830.png" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_070946.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_070946.png" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-01/20200122_071458.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-1183-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2020-01/20200122_071458.jpg" width="1126" height="1258" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3715" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579901109"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>alius</span> - Pen, 2020-01-24 - 23:25</p> </li> <a href="/comment/3715#comment-3715" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3715#comment-3715" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O Vitas, jis iš tiesų labai…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O Vitas, jis iš tiesų labai bendruomeniškas, turintis daug idėjų, šaunus žmogus. Kuo geriausios sėkmės jam linkiu.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3715" token="dV8cbJTQK_D52eed9Ex49Rd1WI6x3QJI_XEFSR1TwAw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1183&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9AXXr3BZKoHL8kf7xqzL7o0wrH5w3gnddK2pq7K1x2s"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Jan 2020 07:29:09 +0000 vyrredaktorius 1183 at https://www.alytausnaujienos.lt Kaip žaisti pokerį - patarimai pradedantiesiems https://www.alytausnaujienos.lt/kaip-zaisti-pokeri-patarimai-pradedantiesiems <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Lapkritis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/136-13366" rel="bookmark"> Nr. <span> 136 (13366) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-11/pokeris_suiwlw.jpg?itok=2SnR32UL" width="344" height="287" alt="pokeris" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Taip lengviau įsilietumėte į bet kokį naują kolektyvą, atrastumėte naują pomėgį ar paįvairintumėte niūrų laisvalaikį. Tikrai naudingos žinios, kurias pavyks panaudoti bent kartą ar kelis savo gyvenime. Tad mes, šiame straipsnyje pasistengsime trumpai paaiškinti <a href="https://pokeriomokykla.com/pokerio-taisykles">kaip žaisti pokerį?</a></p> <h1>Kaip žaisti pokerį? Pagrindai.</h1> <h2>Dalinimas ir žaidimo eiga</h2> <p>Pokerio tikslas - turėti geriausią kortų kombinaciją ėjimo pabaigoje. Pabrėžiame, kad šiame gide pasakosime apie Texas Hold Em’ žaidimo variantą, tad penkių kortų rankos pokerio ar kitų rūšių neapžvelgsime.</p> <p>Texas Hold Em’ žaidimo metu žaidėjai gauna po dvi kortas į rankas. Ant stalo būtinai kraunamas “puodas” arba fondas, į kurį du žaidėjai visada privalo įdėti po mažą arba didelį statymą (small ir big blinds, angl., atitinkamai). Statymų pareiga keliauja ratu, po kiekvieno ėjimo pasisilinkdama per vieną žaidėją į šoną.</p> <p>Išdalinus kortas žaidėjai turi teisę su jomis susipažinti ir gali tęsti žaidimą, jeigu mato potencialo savo kortose, arba pasitraukti. Jeigu norite tęsti, turite į puodą įdėti tiek, kiek yra big blind vertė. Tada, jeigu niekas statymų nekelia, atverčiamos pirmosios trys bendros (angl. community) kortos. Vėl kartojasi statymų etapas arba pereinama prie tikrinimo (angl. check ). Tada atverčiama ketvirta korta, dedami statymai ir galiausiai - penkta korta. Po penktos bendros kortos atvertimo žaidėjai atverčia savo turimas kortas ir geriausia kombinacija laimi.</p> <p>Tiesa, statymas irgi turi savas taisykles. Galite lyginti žaidėjo statymą (angl. call) arba jį padidinti, padivugubindami su pakėlimu (angl. raise), ar net dėti visus žetonus (angl. All in)</p> <h3>Kombinacijos</h3> <p>Kombinacijas sudaro dvi ir daugiau kortų. Jos gali būti jūsų rankoje ir ant stalo. Jeigu kombinacijų turite kelias, visada skaičiuojama aukščiausia. Esant vienodoms kombinacijoms, žiūrimos persvaros, vadinamieji breaks, kada žaidėjai turi aukštesnę kortą rankoje. Jeigu kombinacijos yra visiškai identiškos, puodas dalinamas per pusę.</p> <h3>Išvardinsime kombinacijas eilės tvarka (nuo prasčiausios, iki geriausios)</h3> <ul><li> <p>Aukšta korta (angl. High card) - jeigu nėra porų, žaidime dalyvauja aukščiausia jūsų turima korta (žemiausia yra dvejetas, aukščiausia - tūzas).</p> </li> <li> <p>Viena pora - dvi tos pačios vertės kortos (septynetai, karalienės, tūzai t.t.) - 43% tikimybė</p> </li> <li> <p>Dvi poros - dvi skirtingos poros - 5% tikimybė</p> </li> <li> <p>Trys vienodos (angl. Three of a Kind) - trys vienodos kortos, pvz. Šešetai, ketvertai, tūzai ir t.t. - 2% tikimybė</p> </li> <li> <p>Eilė (angl. Straight) - penkios iš eilės einančios tos pačios spalvos, bet ne mostės, kortos - 0,4% tikimybė</p> </li> <li> <p>Flush - bet kokios penkios, tos pačios mostės kortos, tačiau einančios ne iš eilės - 0,2% tikimybė</p> </li> <li> <p>Pilnas namas (angl. Full House) - trys vienodos ir viena pora - 0,1% tikimybė</p> </li> <li> <p>Keturios vienodos (angl. Four of a Kind) - keturios vienodos kortos - 0,02% tikimybė</p> </li> <li> <p>Flush eilė (angl. Straight Flush) - penkios, paeiliui einančios tos pačios mostės kortos - 0,001% tikimybė</p> </li> <li> <p>Karališka flush eilė (angl. Royal Flush) - penkios, paeiliui einančios tos pačios mostės kortos nuo 10 iki tūzo, pati geriausia kombinacija - 0,0001% tikimybė</p> </li> </ul><h1>Iškart pakelkite savo žaidimą į aukštesnį lygį</h1> <h2>Psichologija</h2> <p>Pokeris neapseina be psichologijos. Jeigu norite įgyti pranašumą prieš kitus žaidėjus, turite nuolat mąstyti apie tai, kaip elgiasi jūsų oponentai. Pažinkite kūno kalbą ir stenkitės matyti tai, kada jie meluoja. Laikykite akių kontaktą ir stebėkite ženklus, indikuojančius nerimą ar baimę. Iš esmės galima taikyti ir spaudimą, bet geriausia - mokytis iš profesionalų kokioje nors Pokerio mokykloje. </p> <h2>Strategija</h2> <p>Jeigu norite visuose žaidimuose demonstruoti geresnius rezultatus, turite laikytis strategijos. Svarbu pokeryje nepasiduoti emocijoms ir žaisti šaltai, jeigu norite laimėti, o ne tik smagiai praleisti laiką. Strategijų yra daug, tačiau geriausias žino mokytojai bei patyrę, sėkmingi žaidėjai. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3594" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579179528"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vitalijus</span> - Ket, 2020-01-16 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/3594#comment-3594" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3594#comment-3594" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Radom šuniuką baltas ryžęsi…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Radom šuniuką baltas ryžęsi jodas šuniukas toks</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3594" token="ui-asmIg-amOzTkJPPU4AJ2oIgMuIccOyWkmeBMY1C8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1060&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="WbAteL3nZxID4wghn-Q5wFwYjTSeg3iRv7pcvfmYUBI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 28 Nov 2019 12:50:01 +0000 vyrredaktorius 1060 at https://www.alytausnaujienos.lt Geriausios lažybų bendrovės - į ką reikia atkreipti dėmesį? https://www.alytausnaujienos.lt/geriausios-lazybu-bendroves-i-ka-reikia-atkreipti-demesi <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Spalis 29</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-13352" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (13352) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Būtinai peržiūrėkite rekomendacijas</h2> <p>Greičiausias ir lengviausias būdas išsiaiškinti apie lažybų bendroves - rekomendacijos. Juk nesinori žaisti su pinigais, kuomet komentaruose vien tik negatyvūs atsiliepimai. Iš kitos pusės, aklai pasitikėti kitų žmonių nuomone taip pat negerai. Beto, daug svetainių perka atsiliepimus, kurie visada būna tik geri. Svarbiausia, reikėtų atsižvelgti į:</p> <p>Reputaciją ir istoriją. Komentaruose turėtų atsižvelgti lažybų bendrovės reputacija ir istorija. Yra svarbu žinoti, ar lažybų bendrovė yra turėjusi praeityje kokių nors įvykių, susijusių su nusikalstama veikla ar nelegalumu.</p> <p>Licencija. Svarbu ir tai, kad bendrovės turėtų licenciją lošimui ir įvairiems kitiems žaidimams, susijusiems su pinigų lošimu, bonusais. Dažniausiai, užėję į bet kurią lažybų bendrovės svetainę, galite nesunkiai rasti ženkliuką ar paveiksliuką, kuris parodo, kad bendrovė turi licenciją.</p> <p>Lengva naudotis. Dažniausiai, užėję į svetainę, kurioje yra daug nereikalingos informacijos, norisi kuo greičiau iš jos išeiti. Taip pat ir su lažybų bendrovėmis. Jos turi būti paprastos ir lengvos naudotis, nesukeliančios galvos skausmo.</p> <p>Didelė sporto ir renginių lažybų įvairovė. Jeigu lažybų bendrovės gali pasiūlyti daug populiarių sporto šakų lažybų, kitų renginių lažybų - ji ne tik turi licenciją, tačiau ir reputacija gali būti visai nebloga.</p> <p>Geras ir greitas klientų aptarnavimas. Bendrovės, kurios nori pagerinti arba išlaikyti savo reputaciją, visada atkreipia dėmesį į klientų aptarnavimo kokybę.</p> <p>Kai kurie dalykai atrodo labai paprasti, tačiau nereikia pamiršti, kad jie yra itin svarbūs ir visi kartu sudaro gerą lažybų bendrovės įvaizdį. Norite sužinoti daugiau? Skaitykite toliau.</p> <h2><a name="_7lshcn4echfc" id="_7lshcn4echfc"></a> Atlikite savo asmeninį įvertinimą</h2> <p>Tai yra vienas iš sunkiausių būdų. Reikia žinoti du dalykus:</p> <ul><li>Būkite labai atsargūs nesąžiningų svetainių atžvilgiu.</li> <li> <p>Pagalvokite apie tai, kas jums svarbu.</p> </li> </ul><p>Pirma taisyklė yra svarbi, kadangi jūs niekad negalite užtikrinti, kad lažybų bendrovė yra 100% saugi ir patikima. Norėtųsi, kad taip būtų, tačiau taip nėra. Nebent jums nerūpi, kur ketinate lošti. Yra šansas, kad būsit apiplėšti.</p> <p>Kaip žinoti, kurių svetainių vengti? Nesąžiningos bendrovės, kuriose gresia pavojus jūsų pinigams, paprastai neturi licencijų. Tai reiškia, kad jos veikia nelegaliai ir yra netaikomi jokie reglamentai. Jomis jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti pasitikima.</p> <p>Kitas patarimas, kaip atlikti savo asmeninį lažybų bendrovių įvertinimą, yra naudoti kelis informacijos šaltinius. Prieš prisiregistruojant, pabandykite sužinoti apie bendrovę ir apie tai, ką kiti žmonės galvoja apie ją.</p> <p>Galiausiai, mes nerekomenduojame iškart statyti didelių sumų. Pradėkite nuo nedidelio užstato ir praleiskite šiek tiek laiko, kad pajustumėte bendrovės veikimo principą.</p> <h2><a name="_377sf7moyf2a" id="_377sf7moyf2a"></a>Suvestinė</h2> <p>Nei viena lažybų bendrovė negali būti aiškiai pažymėta kaip „geriausia“. Taip yra tik todėl, kad tai, kas geriausia vienam asmeniui, nebūtinai yra geriausia visiems. Reikia atsižvelgti į asmeninius reikalavimus.</p> <p>Tačiau yra keletas lažybų bendrovių, kurios neabejotinai išsiskiria tuo, kad siūlo daugiau nei dauguma kitų alternatyvų. Jei tikrai norite atlikti savo tyrimus, įsitikinkite, kad laikėtės šiame straipsnyje pateiktų patarimų. Labai svarbu, kad žinotumėte, jog lažybų bendrovė yra patikima ir saugi. Taip pat būtina žinoti, kad iš lažybų bendrovių uždirbti pinigus, ilgojo perspektyvoje yra labai sudetinga, todėl labai atsakingai reikėtų įsivertinti, ar aplamai Jums verta lažintis.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=956&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="inFeh3aV5vEDqlikHcrjPzn8XO3GcZu0AVmGEjKzpKA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 29 Oct 2019 08:01:30 +0000 vyrredaktorius 956 at https://www.alytausnaujienos.lt Dvi pa­ras Drus­ki­nin­kai ne­su­merks akių https://www.alytausnaujienos.lt/dvi-pa-ras-drus-ki-nin-kai-ne-su-merks-akiu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 27</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13339" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13339) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/karolis-mieliauskas-keliauja%20route%2066%20keliu.jpg?itok=vovrZSxD" width="344" height="287" alt="nuotr." title="Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis Ka­ro­lis Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pas­ku­ti­nis rug­sė­jo sa­vait­ga­lis Drus­ki­nin­kuo­se tra­di­ciš­kai yra skir­tas tik­riems tu­riz­mo gur­ma­nams. Ne­abe­jin­gie­ji Pie­tų Lie­tu­vos ku­ror­tui šie­met kvie­čia­mi nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio (rug­sė­jo 27–29 die­no­mis) ne­tra­di­ciš­kai ir tran­kiai švęs­ti Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną net ir nak­tį. </p> <p>Di­die­ji SPA cen­trai kvie­čia į nak­ti­nį pir­čių ir ba­sei­nų šėl­smą, ruo­šia šiai pro­gai iš­skir­ti­nes pro­gra­mas; ge­riau­si gri­lio ir bar­be­kiu meist­rai lau­kia nak­ti­nia­me gri­ly­je, „Snow Are­no­je“ mė­gau­tis žie­mos ma­lo­nu­mais ru­de­nį bus ga­li­ma taip pat nak­tį – su trenks­mu grįž­ta nak­ti­nis sli­di­nė­ji­mas, Drus­ki­nin­kų gi­dų gru­pė „Ar­te­lė“ or­ga­ni­zuo­ja nak­ti­nes eks­kur­si­jas. Vi­sas šven­tės die­nas veiks di­džiu­lis ama­ti­nin­kų ir tau­ti­nio ku­li­na­ri­jos pa­vel­do puo­se­lė­to­jų pre­ky­bos mies­te­lis.</p> <p>Tu­riz­mo die­nos pro­ga į Drus­ki­nin­kus at­vyks­ta vi­sas bū­rys ži­no­miau­sių Lie­tu­vos at­li­kė­jų, ku­rie ga­lės pa­ten­kin­ti įvai­riau­sius mu­zi­ki­nius sko­nius: Sau­lius Prū­sai­tis su gru­pe, Na­ta­li­ja Bun­kė, Jus­ti­nas La­pa­tins­kas su gru­pe džiu­gins sa­vo klau­sy­to­jus, vė­liau mu­zi­kos gur­ma­nų lau­kia „Bip­lan“, „Le­mon Joy“, po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos le­gen­da – Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas.</p> <p>Tu­riz­mo die­nų me­tu Drus­ki­nin­kuo­se lau­kia ne tik daug įvai­rių pra­mo­gi­nių ren­gi­nių, bet ir ne­ma­žai vie­tos bus ski­ria­ma mais­to gur­ma­nams – dvi die­nas čia vyks Lie­tu­vos gri­lio ir bar­be­kiu čem­pio­na­tas, o ku­li­na­ri­jos meist­rų pa­skru­din­tų keps­nių ga­lės pa­ra­gau­ti vi­si šven­tės da­ly­viai. </p> <p>Pla­nuo­ja­mas ir nak­ti­nis gri­lis, ku­rio me­tus bus ke­pa­mas par­še­lis, vyks de­gus­ta­ci­ja, o su­rink­tos lė­šos bus skir­tos lab­da­rai – vai­kų die­nos cen­trų veik­lai pa­rem­ti.</p> <p>Dar vie­nas iš­skir­ti­nis Tu­riz­mo die­nų ak­cen­tas – ke­liau­to­jo ap­link pa­sau­lį Ka­ro­lio Mie­liaus­ko su­ti­ki­mas „Snow Are­no­je“. </p> <p>Iš­šū­kį mo­to­cik­lu per 40 die­nų ap­va­žiuo­ti ap­link pa­sau­lį iš­si­kė­lęs drą­sus drus­ki­nin­kie­tis K.Mie­liaus­kas lie­pos 16 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­dė­jo 20 tūks­tan­čių ki­lo­met­rų ke­lio­nę per Azi­ją, Ame­ri­ką, Eu­ro­pą. Ke­liau­to­jas įvai­riuo­se že­my­nuo­se su­si­ti­ki­nė­jo su iš­ei­viais iš Drus­ki­nin­kų ir kvie­tė juos at­vyk­ti į Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nes, ku­rios 2021 me­tais bus su­reng­tos Drus­ki­nin­kuo­se.</p> <p>„Mus džiu­gi­na tai, kad Drus­ki­nin­kai kas­met su­lau­kia vis dau­giau tu­ris­tų, o eko­no­mi­kos eks­per­tai kon­sta­ta­vo, jog Drus­ki­nin­kai – pa­trauk­liau­sia ke­lio­nių kryp­tis ir Lie­tu­vos, ir už­sie­nio tu­ris­tams. Esa­me dė­kin­gi mū­sų mies­tą my­lin­tiems ir į jį nuo­lat su­grįž­tan­tiems sve­čiams. Ši šven­tė – mū­sų pa­dė­ka vi­siems, ku­rie po­il­siui, pra­mo­gai, svei­ka­ti­ni­mui­si pa­si­ren­ka Drus­ki­nin­kus“, – sa­kė Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.</p> <p>Tu­riz­mo gur­ma­nai, va­rom šį sa­vait­ga­lį į Drus­ki­nin­kus!</p> <p class="text-align-right"><strong>Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės inf.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=873&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="CKRi1Z-g_McDMVzbe2KANK6ojHruO4BwZ692mgssCic"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 27 Sep 2019 10:55:29 +0000 vyrredaktorius 873 at https://www.alytausnaujienos.lt Me­džiok­lė ir me­džio­to­jas https://www.alytausnaujienos.lt/me-dziok-le-ir-me-dzio-jas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rai­mon­das Ri­ba­čiaus­kas, Vy­res­ny­sis me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas </div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugsėjis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13337" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13337) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-09/41fp100518b531.jpg?itok=wUenPntI" width="344" height="287" alt="briedis" title="Nors brie­džių pa­ti­nai sve­ria iki pu­sės to­nos, jie ju­da leng­vai ir grakš­čiai, tu­ri il­gas ko­jas, akuot­plau­kiai tuš­čia­vi­du­riai, pui­kiai plau­kia, ga­li net pa­ner­ti, jam nu­plauk­ti de­šim­tį ki­lo­met­rų vie­nas juo­kas. O brie­dė ne­pa­lie­ka sa­vo jau­nik­lio nuo pat gi­mi­mo ir ar­šiai jį gi­na. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Va­lio de­mo­kra­tijai</h3> <p>Skai­tau pa­sa­kas apie Pu­nios ši­lą, kur bu­vęs ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas, siek­da­mas di­dži­ą­ją da­lį Pu­nios ši­lo pa­vers­ti re­zer­va­tu, o tam pa­si­prie­ši­nus vie­tos ben­druo­me­nei, po­strin­gau­ja: „Ši­to­je is­to­ri­jo­je es­mė sly­pi me­džiok­lė­je. Čia yra to­kia veid­mai­nys­tė, aš ne­abe­jo­ju, kad es­mė yra me­džiok­lė­je. Jos plo­tų ma­žė­ji­mas 2,2 tūkst. ha yra ne­pa­ke­lia­mas skaus­mas me­džio­to­jams.“</p> <p>Svar­biau­sia, tai sa­ko­ma rim­tu vei­du. No­rė­čiau šio vy­ro pa­klaus­ti, ar jis tu­ri nors ma­žiau­sią su­pra­ti­mą apie me­džiok­lės įta­ką Lie­tu­vos vals­ty­bės for­ma­vi­mo­si pro­ce­se, ar tu­ri nors vie­no me­džio­to­jus vie­ni­jan­čio bū­re­lio ar klu­bo pro­tes­tą dėl mi­nė­to ši­lo, ar ži­no apie me­džio­to­jų įta­ką iš­ny­ku­sių rū­šių (stumb­rų, tau­rių­jų el­nių, beb­rų ir t. t.) grą­ži­ni­mui į ša­lies miš­kus, ar bū­tų to­kia di­de­lė mei­lė gam­tai, jei ne­bū­tų eu­ro­pi­nių pi­ni­gų, ir ar bu­vęs mi­nist­ras šal­tą il­gą žie­mą nu­pir­ko iš sa­vo at­ly­gi­ni­mo ir iš­ve­žė nors vie­ną sau­ją grū­dų ba­dau­jan­tiems gy­vū­nams ar paukš­čiams?..</p> <p>No­riu pri­min­ti, kad re­zer­va­tuo­se drau­džia­ma bet ko­kia žmo­gaus veik­la, įskai­tant gry­ba­vi­mus, uo­ga­vi­mus, rie­šu­ta­vi­mus ir pan. Nu­žen­gė­me dar to­liau, štai so­cia­li­nia­me tin­ke „Fa­ce­bo­o­kas“ šių­me­čio rug­pjū­čio 7 die­ną gru­pė­je „Ap­gin­ki­me Lie­tu­vos miš­kus“ pi­lie­tis Vy­tau­tas Ra­da­vi­čius agi­tuo­ja dar įdo­miau, jis ra­gi­na „be gai­les­čio šau­ti į gin­kluo­tą me­džio­to­ją“.</p> <p>Vi­sos at­sa­kin­gos tar­ny­bos ty­li, lyg bur­nos bū­tų pil­nos van­dens, ma­tyt, nė­ra pi­ni­gų, o jei pa­ra­gin­tas jau­ni­mas nu­keps ko­kį vie­ną ki­tą pa­lie­gu­sį me­džio­to­ją, tai bus dar links­miau. Va­lio de­mo­kra­tijai... Lau­ki­me sker­dy­nių...</p> <p>Vis dėl­to po in­ten­sy­vių raš­tų Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai Vil­niaus mies­to tre­čia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te šių me­tų rug­sė­jo 3 die­ną pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR bau­džia­mo­jo ko­dek­so LK BK 170 str. 3 d.</p> <h3>Miš­kų gė­ry­bės</h3> <p>Žmo­nių tar­pu­sa­vio rie­te­nos ne­si­bai­gia. Ta­čiau gam­ta gy­ve­na sa­vo rit­mu ir sten­gia­si kiek ga­li­ma il­giau at­lai­ky­ti žmo­ni­jos spau­di­mą. Ga­lų ga­le miš­kai dzū­kams do­va­no­jo ba­ra­vy­kų, rau­don­vir­šių, „le­pu­čių“ gau­są, pin­ti­nė­mis juos vil­ko­me iš Ka­les­ny­kų, Var­čios, Pu­nios, Su­dva­jų ir Ge­di­mi­no miš­kų. Dzū­kai at­si­ga­vo, da­lį par­da­vė, ki­tus ma­ri­na­vo, džio­vi­no, rau­gė, sū­dė. Va­lio, tu­rė­si­me pi­ni­gė­lių, dra­bu­žių, mais­to...</p> <p>Ste­bi­na ke­le­rius me­tus iš ei­lės gau­sus ąžuo­lų gi­lių der­lius. No­ri­si pri­min­ti, kad iš jų ga­mi­na­ma pui­ki ka­va, anks­čiau lie­tu­viai jas mal­da­vo, bu­vo ke­pa­ma duo­na, jos nau­do­tos kaip vais­tai imu­ni­te­tui stip­rin­ti, krau­ja­vi­mui stab­dy­ti, po­ten­ci­jai ge­rin­ti ir pan. Be to, žmo­nės jo­mis šer­da­vo na­mi­nius gy­vu­lius.</p> <p>Vo­ve­rės, rie­šu­ti­nės, kėkš­tai ir gel­ton­kak­lės pe­lės jas kau­pia žie­mai, da­bar val­go ir vi­si ka­no­pi­niai žvė­rys. Gi­lės šer­nams de­li­ka­te­sas, to­dėl vi­lio­ji­mui pa­pil­ti ku­ku­rū­zai pa­tie­ka­lų są­ra­še yra ant­ro­je vie­to­je.</p> <h3>Tau­rie­ji el­niai ir brie­džiai</h3> <p>Tau­rių­jų el­nių ru­ja ei­na į pa­bai­gą, rims­ta miš­kai. Pir­muo­sius tau­rių­jų el­nių bau­bi­mus gir­dė­jau rug­pjū­čio 25-ąją. Pats ru­jos pi­kas pa­pras­tai bū­na rug­sė­jo 15–20 die­no­mis. Pas­kui bau­bia kas ne­tin­gi, se­nie­ji pa­ti­nai pra­de­da grįž­ti į sa­vo mėgs­ta­mas žie­mo­ji­mo vie­tas, ge­rai be­si­mai­tin­da­mi at­gaus jė­gas ir lauks nau­jo ru­dens ir nau­jų iš­šū­kių, o jau­ni – dar ku­rį lai­ką pa­lai­dys ger­kles.</p> <p>Ta­čiau rug­sė­jis gra­žus tuo, kad kar­tu su tau­riau­siais el­niais ru­jo­ja ir brie­džiai. Daž­nai miš­kuo­se gir­di­me tam tik­rą ste­nė­ji­mą, me­džio­to­jai sa­ko „brie­džiai kos­ti“. Pa­pras­tai to­je pa­čio­je vie­to­je ne­vyks­ta brie­džių ir tau­rių­jų el­nių ru­ja. Nors ru­jos lai­ko­tar­pis be­veik tas pats, ta­čiau ski­ria­si cha­rak­te­riai, svo­riai ir pa­nos.</p> <p>Keis­ta, ta­čiau Eu­ro­po­je ra­šy­ti­niuo­se is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se, fres­ko­se ar pie­ši­niuo­se šis pui­kus ir at­kak­lus gy­vū­nas vaiz­duo­ja­mas ir ap­ra­šo­mas ga­na re­tai. Gal to­dėl, kad jo su­me­džio­ji­mas vi­sa­da bu­vo pa­pras­tes­nis už stumb­ro, meš­kos ar tau­rio­jo el­nio.</p> <p>Jis lė­tes­nis, smal­ses­nis, ne toks at­sar­gus, to­dėl leng­viau su­me­džio­ja­mas. Ir nors pa­ti­nai sve­ria iki pu­sės to­nos, ju­da leng­vai ir grakš­čiai, il­gos ko­jos, akuot­plau­kiai tuš­čia­vi­du­riai, pui­kiai plau­kia, ga­li net pa­ner­ti, jam nu­plauk­ti de­šim­tį ki­lo­met­rų vie­nas juo­kas.</p> <p>Va­sa­ros me­tu mėgs­ta šla­pius miš­kus, to­dėl daug jų gy­ve­na Žu­vin­to ir Čep­ke­lių re­zer­va­tuo­se. Tai įro­do, kad ka­no­pos pui­kiai pri­tai­ky­tos vaikš­čio­ti po pel­kes, ru­de­nį ir žie­mą ei­na į jau­nuo­ly­nus, ypač mėgs­ta spyg­liuo­čių, taip da­ro ne­ma­žą ža­lą nu­lau­py­da­mas žie­vę, nu­kram­ty­da­mas ūg­lius, jei jų ne­pa­sie­kia, pa­pras­čiau­siai nu­lau­žia.</p> <p>Tu­rė­da­mas il­gas ko­jas, pa­len­kęs gal­vą ne­pa­sie­kia že­mės, to­dėl no­rė­da­mas pa­ra­gau­ti žo­lės pri­va­lo at­si­klaup­ti. Pa­ti­nų ra­gai bū­na įvai­rių for­mų, ga­li bū­ti men­tiš­ki, ša­ko­ti ir sver­ti net 15 kg. Ra­gai au­ga į šo­nus, to­dėl jau­na­me am­žiu­je žiū­rint iš šo­no ne vi­sa­da jie ma­to­si.</p> <p>La­bai įdo­mi gal­vos struk­tū­ra, net ne­pa­su­kęs gal­vos akis ga­li nu­kreip­ti at­gal, pa­gal au­sų for­mą ga­li­ma spręs­ti apie psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną: nu­svi­ru­sios – ra­mus, su­kio­ja – klau­so­si, pri­glaus­tos iš­il­gai kak­lo – su­si­ner­vi­nęs, at­suk­tos at­gal – iš­si­gan­dęs.</p> <p>Brie­dis yra kla­jū­nas, tu­ri žie­mos, va­sa­ros ga­nyk­las. Per me­tus ap­su­ka ra­tą 20–25 tūkst. kv. km plo­te. To­dėl daž­nai Su­dva­jų ar Ne­mu­nai­čio miš­kuo­se ru­de­nį ir žie­mą ga­li­ma su­tik­ti juos at­kly­du­sius net iš Bal­ta­ru­si­jos. Brie­dė ne­pa­lie­ka sa­vo jau­nik­lio nuo pat gi­mi­mo ir ar­šiai jį gi­na.</p> <p>Tai­gi, jei­gu ge­gu­žės mė­ne­sį miš­ke link jū­sų eis smal­sus, mie­las, il­ga­ko­jis ir links­mas brie­džiu­kas, re­ko­men­duo­ju trauk­tis, nes rei­kės lip­ti į me­dį... Bū­da­mas stip­rus, brie­dis daž­nai ban­do pa­ma­ty­ti tą ob­jek­tą, ku­ris se­ka jo pėd­sa­kais, daž­nai tai bū­na jo klai­da. Ki­ti ka­no­pi­niai taip ne­si­el­gia, jie sten­gia­si pa­si­trauk­ti.</p> <p>Pa­gal me­džio­to­jų pa­teik­tus duo­me­nis, Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­na 218 brie­džių, tarp jų – 64 pa­ti­nai. Me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų su­me­džio­ji­mo li­mi­tų nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja šia­me me­džiok­lės se­zo­ne lei­do su­me­džio­ti 32 brie­džius, iš ku­rių 11 pa­ti­nų.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­džio­to­jai kas­met su­me­džio­ja brie­džių pa­ti­nus, ku­rių ra­gai įver­ti­na­mi me­da­liais. Si­dab­ro me­da­liu įver­tin­tus brie­džio ra­gus 2016 me­tais su­me­džio­jo Lai­mis Si­mo­na­vi­čius, bron­zos me­da­liu – Al­gis Bal­tu­lis, 2017 me­tais bron­zos me­da­liu – Min­dau­gas Dzin­da, 2013-ai­siais bron­zos me­da­liu – Jo­nas Ge­gu­žis. Ir nors rug­sė­jis vi­sa­da skam­ba nuo brie­džių ir el­nių mei­lės dai­nų, lie­tu­viui jis aso­ci­juo­ja­si su der­liu­mi ir ra­my­be.</p> <p>Nei plau­ko, nei tau­ko.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/33271604741_45fa554d80_o.preview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/33271604741_45fa554d80_o.preview.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/Briedis%20%28lot.%20Alces%20alces%29%20-%20stambus%20elnini%C5%B3%20%28Cervidae%29%20%C5%A1eimos%20%C5%BEinduolis.%20%282%29_2.preview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/Briedis%20%28lot.%20Alces%20alces%29%20-%20stambus%20elnini%C5%B3%20%28Cervidae%29%20%C5%A1eimos%20%C5%BEinduolis.%20%282%29_2.preview.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-09/briedis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-861-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-09/briedis.jpg" width="568" height="388" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-3595" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1579179645"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vitalijus gobys</span> - Ket, 2020-01-16 - 15:00</p> </li> <a href="/comment/3595#comment-3595" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/3595#comment-3595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sveiki radau šuniuką kokia…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sveiki radau šuniuką kokia čia medžiotojų šuniukas kam reikės tai skambinkite 86 02 66 424 nebus Varėnos rajonas Vytenio g</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=3595" token="PuN6wAkqnC8dyfkiAyZFSY1xMPHFI4YRqujfE9kt14k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2605" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569228691"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Komradams</span> - Pir, 2019-09-23 - 11:51</p> </li> <a href="/comment/2605#comment-2605" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2605#comment-2605" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ar komradai taip pat gali…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Ar komradai taip pat gali paleisti atgal savo laimikį kai p žvejai ? Apie bandymą sulyginti grybautojus su medžiotojais aplamai šnekėti neverta. Apgailėtinas straipsnis, bandantis pateisinti apgailėtiną pomėgį.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2605" token="X44NUiLerrmg7sUn3ulDPfDn7jhf8tIz24KhXYHIgYU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2603" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569215186"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Vy­res­ny­sis …</span> - Pir, 2019-09-23 - 08:06</p> </li> <a href="/comment/2603#comment-2603" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2603#comment-2603" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Žmogelis Vy­res­ny­sis me…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Žmogelis Vy­res­ny­sis me­džiok­lės tro­fė­jų eks­per­tas turi polinkį į nekrofiliją ir didžiuojasi tuo, kad pasimėgaudamas savo MALONUMUI nužudo kitą gyvybę. Tokie paprastai labai drasūs miškuose su šautuvais. Sutikęs briedį be ginklo, pridėtų pilnas kelnes.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2603" token="MykA9whipecQd8YuVp5QyTBWmnMJeaEzuHv_-8MMnmQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2597" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569063135"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Birute</span> - Šeš, 2019-09-21 - 13:52</p> </li> <a href="/comment/2597#comment-2597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2597#comment-2597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gyvunu zudikams-NE!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gyvunu zudikams-NE!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2597" token="SBM6UIM7Q-ZAiQdICbk9aVdQO9xSZp9byZMfeXYtsho"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2595" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569055391"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Jonas</span> - Šeš, 2019-09-21 - 11:43</p> </li> <a href="/comment/2595#comment-2595" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2595#comment-2595" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">O man medžiotojai tai po…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>O man medžiotojai tai po senovei valdžios skatinama nomenklatūros puota už dyką, kuriai civilizuotame pasaulyje vietos neturėtų būti! Miškai yra visuomenės turtas ir jis priklauso ne tik medžiotojams! Pirmumas visgi ne išskirtinei kompanijai, o žalos niekam nedarantiems grybautojams ir uogautojams, kad sumažėtų kainos tose prakeiktose maximose!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2595" token="qyZIhPMrr07qUsRQN2SUaNTFsgsOQihGJmSBkrWdB9k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2592" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1569004210"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>vincius</span> - Pen, 2019-09-20 - 21:30</p> </li> <a href="/comment/2592#comment-2592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2592#comment-2592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">geriau eik žmogau bulvių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>geriau eik žmogau bulvių kasti</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2592" token="43ibXd7PHZ0SDf2F7daGQXUmneeLIOUhOT9hp6Uu6Xc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=861&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RBibeEIZKFt9hPIpVrmSMr5AZ3HY95ChQnUpHRgYoNw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Sep 2019 12:23:31 +0000 vyrredaktorius 861 at https://www.alytausnaujienos.lt „Bunda rokas”: prasidėjo Alytuje, laukia ekskursija po Punios šilą, daug roko Bundoriuose ir baigiamasis akordas Rumbonyse https://www.alytausnaujienos.lt/bunda-rokas-prasidejo-alytuje-laukia-ekskursija-po-punios-sila-daug-roko-bundoriuose-ir-baigiamasis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 16</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/bnda%2019%20lt.png?itok=jq6augvh" width="344" height="287" alt="skelbimas" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nemokama ekskursija po sengirę ir Punios šilą</h3> <p>Šeštadienį „Bunda rokas“ laukia Punios šile, Nemuno kilpų apjuostame Bundorių kaime. Čia jau penktus metus skambės Baltijos ir kitų šalių tikro garso muzikos grupių koncertai, taip pat vyks ir gido, istoriko Vilmanto Duderio vedama ekskursija po sengirę ir kitas istorines Punios šilo vietas, žinoma, neaplenkiant pačių Bundorių teritorijoje esančių senųjų Vytauto Didžiojo ąžuolų bei istorinių pilkapynų (kuronų), datuojamų V-XII a., 1888-1889 m. atrastų ir ištirtų archeologo Eduardo Volterio (1856-1941). Bundoriuose yra daugiau atradimų – „Bunda rokas“ čia skamba nuo 2015-ųjų, o nuo 2016-ųjų mokslininkai čia atrado ir piliakalnį. Bundorių piliakalnį registracijai pateikė archeologai Zenonas Baubonis ir Gintautas Zabiela.</p> <p>Specialistų teigimu, Nemuno kilpos įvairiais laikais buvo kaip gynybinis žiedas, mat Lietuvoje daugiau nėra vietos, kur būtų tiek piliakalnių. V. Dunderio iniciatyva ekskursijos metu aplankomas ir kiek toliau nuo Bundorių esantis partizanų bunkeris, prie kurio anksčiau yra koncertavęs Albertas Antanavičius-Šekspyras, taip pat grupė „Gedimino sapnas“.</p> <h3>5-ame „Bunda roke“ – rokas iš daugiau nei 5 šalių</h3> <p>Šeštadienio vakarą Bundoriai mėgins sutalpinti įvairiausio roko atlikėjus – kukli medinė rankų darbo scena muzikiniais namais taps grupėms iš daugiau nei 5 valstybių.</p> <p> </p> <p>5-ąjį „Bunda roką“, kuris šiemet yra skiriamas 50-metį mininčiai Alytaus rokenrolo scenai, pradės bigbytui artimiausio roko žanro puoselėtojai „Ironic modern world“, į Bundorius atsvykstantys iš Slovakijos.</p> <p> </p> <p>Baltijos roko suvažiavime Bundoriuose susirinks į „Bunda roką“ atrinktos grupės, surengsiančios debiutinius koncertus Lietuvoje – alternatyvą išpažįstantys „Do gory nogami“ iš Lenkijos, industrinio, teatrališkojo roko trupė „Electrolize“ iš Karaliaučiaus (Rusija), bliuzą ir psichodelinį roką orginaliai perteikiantis charizmatiškasis trio „So lucid electric feel“ iš Latvijos, airiškojo, keltiškojo folk-punk kapela „Vsio crazy“ iš Baltarusijos.</p> <p> </p> <h3>Lietuvos roko vėliavnešiai – grupės „Glossarium“ ir „Nojus band“</h3> <p>Lietuvos roko atstovė „Bunda roke“ šiemet – ir „Eurovizijoje“ seno gero roko neišdavusi komanda „Glossarium“, mūsų šalies roko vėliavą šią vasarą nešianti ir didžiausiame vakarų Rusijos roko festivalyje „Kaliningrad in rock“.</p> <p> </p> <p>Iš Airijos į „Bunda roką“ šiemet atskrido Alytaus garbės ambadoriumi vadinamo, Dzūkijos sostinės kultūros premijos laureato D. Milerio grupė „Nojus band“, dovanosianti paskutinį šios vasaros koncertą gimtinėje.</p> <p> </p> <p>Šeštadienio koncertų Bundoriuose pradžia – penktą popiet, įėjimas aukojant iš anksto – 5 (renginio dieną -10) Eur. Ačiū už paramą, kuri lems, ar tokia visuomeninė iniciatyva, kaip „Bunda rokas“, išlaikomas tik klausytojų, lankytojų ir kitų bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje dėka, gyvuos, unikalų Dzūkijos gamtos kampelį garsins ir toliau.</p> <p> </p> <h3>Paskutinis akordas – Rumbonių bažnytėlėje</h3> <p> Paskutinis „Bunda roko“ akordas nuskambės vienoje seniausių medinių Dzūkijos bažnytėlių. Rumbonyse  akustinį koncertą sekmadienio popietę surengs dzūkiškojo folkroko šeimyna „Kukumbalis“ iš Merkinės.</p> <p> </p> <p><strong>BUNDA ROKO pagrindinių koncertų programa rugpjūčio 17 d. Bundoriuose:</strong></p> <p><strong> 17.00</strong></p> <p><strong> IRONIC MODERN WORLD (Slovakija) </strong></p> <p><strong>18.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/342563709959499/" target="_blank">DO GORY NOGAMI</a>(Lenkija)</strong></p> <p><strong>19.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/360369961559925/" target="_blank">ВСЁ_CRAZY</a> (Baltarusija)</strong></p> <p><strong>20.00</strong></p> <p><strong>  <a href="https://youtu.be/iIK_SItjQtk" target="_blank">NOJUS BAND</a> (Airija-Lietuva) </strong></p> <p><strong>21.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/360593391303394/" target="_blank">GLOSSARIUM</a> (Lietuva) </strong></p> <p><strong>22.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/477957522994267/" target="_blank">ELECTROLIZE</a> (Rusija) </strong></p> <p><strong>23.00</strong></p> <p><strong> <a href="https://www.facebook.com/bundarokas/videos/461319054424034/" target="_blank">SO LUCID ELECTRIC FEEL</a> (Latvija)</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20by.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20by.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20irLT.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20irLT.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20lv.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20lv.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20ru.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20ru.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20sk.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%2019%20sk.png" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/bunda%20rokas%282%29%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-783-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/bunda%20rokas%282%29%281%29.jpg" width="750" height="498" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=783&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="pezDhEwis2zSUPRdEy485q44e6rSAOirww9UGCTyfcA"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 16 Aug 2019 11:45:22 +0000 vyrredaktorius 783 at https://www.alytausnaujienos.lt 10 die­nų tau­rio­sios ty­los https://www.alytausnaujienos.lt/10-die-nu-tau-rio-sios-ty-los <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Do­li­ta Kaz­laus­kai­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 9</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13321" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13321) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse.jpg?itok=TclTT9wi" width="344" height="287" alt="Mig­lė La­niaus­kai­tė" title="Mig­lė La­niaus­kai­tė: „Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, lai­kas pra­dė­ti ver­tin­ti tai, kas mus su­pa ir džiu­gi­na kiek­vie­ną die­ną.“" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Vi­pa­sa­na – tai vie­na se­niau­sių In­di­jos me­di­ta­ci­jos tech­ni­kų. Prieš dau­giau kaip 2,5 tūkst. me­tų jos bu­vo mo­ko­ma In­di­jo­je, kaip uni­ver­sa­laus vais­to nuo vi­suo­ti­nių bė­dų. Žo­dis „Vi­pas­sa­na“ reiš­kia ma­ty­ti daik­tus to­kius, ko­kie jie yra iš tik­rų­jų.</p> <p>Vi­pa­sa­nos mo­ko­ma 10 die­nų kur­suo­se, ku­riuo­se da­ly­viai iš­moks­ta šios tech­ni­kos pa­grin­dų ir ski­ria pa­kan­ka­mai lai­ko prak­ti­kai, kad pa­tir­tų nau­din­gų re­zul­ta­tų.</p> <p> </p> <div> <h2>Me­di­ta­ci­ja, jo­ga ir sa­vęs pa­ži­ni­mas</h2> </div> <p>Nors sto­vyk­la ne­rei­ka­lau­ja tu­rė­ti me­di­ta­ci­jos pa­tir­ties, M.La­niaus­kai­tė me­di­ta­ci­ja ir jo­ga pra­dė­jo do­mė­tis prieš tre­jus me­tus.</p> <p>Tai mo­ky­mai ir prak­ti­ka, ku­rią to­bu­li­nant iš­moks­ta­ma pa­si­nė­ri­mo į ap­mąs­ty­mus ty­lo­je bei fi­zi­nių ir men­ta­li­nių pra­ti­mų, to­kių kaip asa­nos, pra­na­ja­ma ar­ba as­ke­zė.</p> <p>Mig­lė tei­gia, jog no­ras da­ly­vau­ti at­si­ra­do su­pra­tus, kad ši sto­vyk­la pa­dės ge­riau pa­žin­ti sa­vo vi­dų, pra­plės­ti są­mo­nin­gu­mą, iš­mok­ti gy­ven­ti čia ir da­bar.</p> <p>Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, kaž­kur už­stri­gę sa­vo min­ty­se daž­nai ne­įver­ti­na ir nepa­si­džiau­gia da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja, žmo­nė­mis, ku­rie juos su­pa.</p> <p>Bū­nant ty­lo­je, gal­vo­je su­ka­si daug min­čių, už­si­ė­mi­mų me­tu sto­vyk­los da­ly­viai mo­kė­si jas kon­tro­liuo­ti, su­si­pa­ži­no su nau­ja me­di­ta­ci­jos rū­ši­mi.</p> <p>Pa­si­ruo­ši­mas vi­pa­sa­nos sto­vyk­lai</p> <p>Mer­gi­na, pir­mą kar­tą da­ly­va­vu­si to­kio­je sto­vyk­lo­je, tei­gia, kad spe­cia­laus pa­si­ruo­ši­mo ne­rei­kė­jo, ka­dan­gi ne­bu­vo aiš­ku, kaip vis­kas vyks, to­dėl va­do­va­vo­si tik ke­le­tu tai­syk­lių, ku­rių tu­rė­jo lai­ky­tis pa­kuo­da­ma­si daik­tus kur­sui.</p> <p>La­ga­mi­ne tu­rė­jo bū­ti su­krau­ti kuk­lūs dra­bu­žiai, ku­rie ne­ap­nuo­gin­tų ir ne­iš­ryš­kin­tų kū­no li­ni­jų. Bu­vo bū­ti­nos hi­gie­nos prie­mo­nės be ašt­raus kva­po, ku­rios ne­at­kreip­tų dė­me­sio, ži­no­ma, ža­din­tu­vas, ku­ris pa­dė­tų kel­tis kiek­vie­ną anks­tų ry­tą, ir in­dai val­gy­ti.</p> <p>Mig­lę įspė­jo, kad kny­gos, ra­šy­mo prie­mo­nės bei at­si­vež­tas sa­vas mais­tas ne­ga­li­mas. To­dėl mer­gi­na kruopš­čiai at­rin­ko bū­ti­nus daik­tus ir iš­sku­bė­jo to­bu­lin­ti sa­vo me­di­ta­ci­jos ži­nių.</p> <h2>Ne­ti­kė­tu­mai ir pen­kios prie­sai­kos</h2> <p>„Di­džiau­sias iš­ban­dy­mas kiek­vie­nam nau­jam sto­vyk­los da­ly­viui – pro­to pa­si­prie­ši­ni­mas bū­ti at­si­ri­bo­jus nuo iš­ori­nio pa­sau­lio“, – tei­gia M.La­niaus­kai­tė.</p> <p>Iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti vis­kas la­bai pa­pras­ta, jo­kio te­le­fo­no, kny­gų ar ki­tų dė­me­sį ati­trau­kian­čių daik­tų, ta­čiau, kai yra drau­džia­ma ben­drau­ti ne tik žo­džiais, bet ir ges­tais, į gal­vą pra­de­da lįs­ti vi­so­kios min­tys. To­kias min­tis ga­li­ma va­din­ti „vi­di­niais de­mo­nais“, tai lei­džia su­pras­ti, kaip sun­ku kon­tro­liuo­ti min­tis vi­siš­ko­je ty­lo­je.</p> <p>Ne­įpras­ta Mig­lei bu­vo ir tai, kad kiek­vie­ną ry­tą rei­kė­jo pa­bus­ti 4 val., ir jį pra­dė­ti me­di­ta­ci­ja, tik vė­liau se­kė pus­ry­čiai ir pa­si­ruo­ši­mas li­ku­siai die­nai.</p> <p>Nuo pir­mos sto­vyk­los die­nos kiek­vie­nas da­ly­vis įsi­pa­rei­go­jo lai­ky­tis tam tik­rų prie­sai­kų: ne­at­im­ti gy­vy­bės nė vie­nam gy­vam su­tvė­ri­mui, ne­vog­ti, su­si­lai­ky­ti nuo bet ko­kios sek­su­a­li­nės veik­los, ne­me­luo­ti ir ne­var­to­ti jo­kių svai­ga­lų.</p> <h2>Vi­pa­sa­nos re­ži­mu – dešimt die­nų</h2> <p>Sto­vyk­lo­je da­ly­viai gy­ve­no po 3–4 kam­ba­ry­je, ki­to­se ša­ly­se įpras­tai gy­ve­na­ma  po vie­ną at­ski­ro­se ce­lė­se, to­kios są­ly­gos yra tin­ka­mes­nės su­si­kau­pi­mui. Ta­čiau Mig­lė pa­sa­ko­ja, kad drau­ge su ja kam­ba­ry­je gy­ve­nu­sios mer­gi­nos bu­vo rim­tai nu­si­tei­ku­sios, lai­kė­si tai­syk­lių bei ger­bė vie­na ki­tą, to­dėl ne­bu­vo sun­ku pri­si­tai­ky­ti prie re­ži­mo.</p> <p>Šio­se sto­vyk­lo­se vy­rai ir mo­te­rys gy­ve­na ir val­go skir­tin­go­se zo­no­se, me­di­ta­vi­mo sa­lė taip pat pa­da­ly­ta į dvi da­lis, ku­rios tu­ri at­ski­rus įė­ji­mus.</p> <p>Tech­ni­ką, ku­rios mo­kė­si Mig­lė, prak­ti­ka­vo mo­ky­to­jai iš ki­tų ša­lių, po kiek­vie­nos me­di­ta­ci­jos bu­vo skir­tas lai­kas as­me­ni­niams po­kal­biams ir klau­si­mams, su­si­ju­siems su tech­ni­ka, bei iš­ky­lan­čio­mis pro­ble­mo­mis.</p> <p>Mais­to ra­cio­ną su­da­rė kruo­pos, sėk­los, vai­siai, dar­žo­vės ir ve­ge­ta­riš­ki ska­nės­tai, to­kie kaip mor­kų py­ra­gas ar na­mi­niai kep­ti sau­sai­niai. Val­gy­da­vo du kar­tus die­no­je, va­ka­re mer­gi­na su ki­tais sto­vyk­los da­ly­viais ger­da­vo ar­ba­tą ir val­gy­da­vo vai­sius.</p> <p>Vi­so kur­so me­tu da­ly­viai ne­ga­lė­jo pa­lik­ti ap­tver­tos sto­vyk­los te­ri­to­ri­jos ar pri­im­ti lan­ky­to­jų. Te­le­fo­ną, ra­šy­mo prie­mo­nes, kny­gas ir vi­są ki­tą in­ven­to­rių, kas ga­lė­tų blaš­ky­ti dė­me­sį, rei­kė­jo ati­duo­ti iš kar­to vos tik at­vy­kus.</p> <p>Mig­lė ti­ki­na, kad lai­kas sto­vyk­lo­je lei­do ge­riau pa­žin­ti sa­ve, įgau­ti dau­giau dis­cip­li­nos me­di­ta­ci­jo­je, pra­plės­ti są­mo­nin­gu­mą, pa­leis­ti nu­si­sto­vė­ju­sias nuos­kau­das ir ne­rei­ka­lin­gus įsi­ti­ki­ni­mus. Po kur­sų at­si­ra­do dau­giau mo­ty­va­ci­jos, pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir gy­ve­ni­mo ei­ga. Ži­no­ma, la­biau iš­siug­dė kan­try­bė ir mė­ga­vi­ma­sis ty­la.</p> <h2>Vi­di­nės pa­tir­tys</h2> <p>Da­ly­da­ma­si sa­vo pa­tir­ti­mi mer­gi­na pri­pa­žįs­ta, kad de­šim­ties die­nų lai­ko­tar­pis šiek tiek gąs­di­no. Di­džiau­si pri­im­ti iš­šū­kiai – vi­siš­ka ty­la ir ke­lias­de­šimt va­lan­dų me­di­ta­ci­jos. Mig­lė tei­gia, kad prieš va­žiuo­jant sun­ku įsi­vaiz­duo­ti tai, jog de­šimt die­nų ne tik ne­ga­lė­si ben­drau­ti žo­džiais, bet ir ko­mu­ni­kuo­ti vei­do iš­raiš­ka ar žen­klais.</p> <p>Kur­so da­ly­vė pa­sa­ko­ja, kad vi­pa­sa­nos sto­vyk­la pa­rei­ka­la­vo ypač daug psi­cho­lo­gi­nės stip­ry­bės. Bū­nant sto­vyk­lo­je at­si­ra­do di­des­nis ry­šys su ap­lin­ka ir sa­vi­mi. Šven­tie­ji ty­los įža­dai sto­vyk­los me­tu pa­dė­jo tap­ti jaut­res­nei ap­lin­kai – iš­girs­ti gar­sus, į ku­riuos anks­čiau ne­at­kreip­da­vo dė­me­sio, bei pa­ma­ty­ti ma­žy­tes de­ta­les gam­to­je.</p> <p>Mig­lė tei­gia, kad su sa­vo min­ti­mis te­ko ko­vo­ti ne tik ty­lo­je, bet ir me­di­ta­ci­jų me­tu. Va­lan­das trun­kan­čio­se me­di­ta­ci­jo­se, ku­rios pa­si­kar­to­da­vo 4–5 kar­tus per die­ną, į gal­vą lįs­da­vo vi­so­kios min­tys, ku­rios kiek­vie­ną da­ly­vį iš­ban­dy­da­vo tiek psi­cho­lo­giš­kai, tiek fi­ziš­kai.</p> <p>M.La­niaus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad šią sto­vyk­lą kar­tos. Pa­si­sem­ta nau­ja pa­tir­tis su­tei­kė be­ga­lę nau­jų po­jū­čių, ku­rie iš­mo­kė ne tik in­te­lek­tu­a­liai su­pras­ti vi­suo­ti­nes pro­ble­mas, bet jas vi­sas pa­tir­ti sa­vo kū­nu. Ji ti­ki­na, kad toks mo­ky­ma­sis yra žy­miai stip­res­nis ir tu­ri il­ges­nę iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.</p> <p>Mig­lė La­niaus­kai­tė: „Dau­ge­lis žmo­nių gy­ve­na at­ei­ties lū­kes­čiais ar pra­ei­ties nuos­kau­do­mis, am­ži­nai pla­nuo­da­mi ir ti­kė­da­mie­si, lai­kas pra­dė­ti ver­tin­ti tai, kas mus su­pa ir džiu­gi­na kiek­vie­ną die­ną.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/667x500-ca33a2c3-09c1-413a-bf2e-5605ad3a1a68.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/667x500-ca33a2c3-09c1-413a-bf2e-5605ad3a1a68.jpg" width="667" height="444" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/decade-3-1wpreview.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/decade-3-1wpreview.jpg" width="667" height="444" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-773-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/Alytaus%20miesto%20rutuse_0.jpg" width="3024" height="4032" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=773&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="KdI5dNmcnplODXQJfAnUFQBBZ5W1gxxKjAcxz-ibkf0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 09 Aug 2019 11:39:13 +0000 vyrredaktorius 773 at https://www.alytausnaujienos.lt Šuns au­gi­ni­mas – at­sa­ko­my­bė ir džiaugs­mas, at­sa­kas – mei­lė ir at­si­da­vi­mas  https://www.alytausnaujienos.lt/suns-au-gi-ni-mas-sa-ko-my-be-ir-dziaugs-mas-sa-kas-mei-le-ir-si-da-vi-mas <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (6)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13323" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13323) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/IMG_20180726_113217.jpg?itok=ZgBSu873" width="344" height="287" alt="Av­ro­ra " title="Ive­ta su Av­ro­ra (kai­rė­je) ir Ben­džiu. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pir­ma­sis šuo Ive­tos na­muo­se at­si­ra­do, kai jai bu­vo 13 me­tų. Tai bu­vo gi­mi­nai­tės pa­do­va­no­tas jau­nas šuo var­du Pu­cas. Pu­cas ne­tu­rė­jo kil­mės do­ku­men­tų, ta­čiau tai vi­sai ne­truk­dė jam tap­ti vi­sos šei­mos nu­my­lė­ti­niu. Mei­lė sa­vam au­gin­ti­niui mer­gi­ną pa­ska­ti­no ne tik pra­ver­ti įdo­maus šu­nų pa­sau­lio du­ris, bet ir įženg­ti pro jas.</p> <p>Iš­ėju­si pa­si­vaikš­čio­ti su Pu­cu, Ive­ta ne­tru­ko su­si­pa­žin­ti su ki­tais šu­nų šei­mi­nin­kais, klau­sė­si jų pa­ta­ri­mų, kaip rū­pin­tis ir dre­suo­ti my­li­mus iš­dai­gi­nin­kus. Kol kar­tą Jau­ni­mo par­ke su­si­pa­ži­no su mo­te­ri­mi, au­gi­nan­čia du mop­sų veis­lės šu­niu­kus ir su sa­vo au­gin­ti­niais da­ly­vau­da­vu­sia šu­nų pa­ro­do­se. Ji su­pa­žin­di­no Ive­tą su dre­sū­ros pa­grin­dais, vež­da­vo­si į pa­ro­das.</p> <h2>Mo­kė šu­nis ir mo­kė­si pa­ti</h2> <p>Ne­tru­kus mer­gi­na su­si­pa­ži­no su ki­ta šu­nų my­lė­to­ja, su­pa­žin­di­nu­sia su pa­ro­dos da­ly­vių – jau­nų­jų ved­lių pra­džia­moks­liu.</p> <p>„Ta­da pra­dė­jau rim­tai do­mė­tis šia veik­la. Nu­va­žia­vau į šu­nų pa­ro­dą ir da­ly­va­vau jau­nų­jų ved­lių kon­kur­se. Da­ly­va­vau la­bai en­tu­zias­tin­gai, da­bar, tu­rė­da­ma anuo­me­tę pa­tir­tį – ga­vu­si po­ra pa­mo­kų, pa­žiū­rė­ju­si fil­mu­kų in­ter­ne­te ir pa­si­skai­čiu­si fo­ru­muo­se ras­tą in­for­ma­ci­ją, da­ly­vau­ti ne­si­ryž­čiau“, – pir­muo­sius žings­nius pri­si­mi­nė I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <p>To­les­nį gy­ve­ni­mo eta­pą mer­gi­na api­bū­di­no la­ko­niš­kai – kar­tu su šu­ni­mis mo­kė­si ir ji. Pe­ri­odiš­kai nu­vyk­da­vo į jau­nų­jų ved­lių ir dre­sū­ros pa­mo­kas ki­tuo­se mies­tuo­se, ruo­šė pa­ro­doms ki­tų žmo­nių šu­nis. No­ras da­ly­vau­ti pa­ro­do­se su sa­vo au­gin­ti­niu ją pa­ska­ti­no įsi­gy­ti volf­špi­cų veis­lės ka­ly­tę Av­ro­rą. Su ja Ive­ta va­ži­nė­jo po Lie­tu­vos ir už­sie­nio pa­ro­das. „Da­bar ji ve­te­ra­nų čem­pio­nė“, – su mei­le apie au­gin­ti­nę kal­ba Ive­ta.</p> <p>Vi­si Av­ro­ros vai­kų pa­sie­ki­mai pa­ro­do­se pel­nę aukš­tus įver­ti­ni­mus ir yra ne vie­nos ša­lies čem­pio­nai.</p> <h2>Pa­si­li­ko sau</h2> <p>Taip su­si­klos­tė, kad ne­tru­kus at­si­ra­do ir tre­čias šuo. Av­ro­ros pir­mos va­dos sū­nus Ben­džis ne­iš­vy­ko į už­sie­nį, o žmo­gus, no­rė­jęs jį įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je, ne­kė­lė pa­si­ti­kė­ji­mo, tad Ive­tos šei­ma nu­spren­dė jį au­gin­ti pa­ti.</p> <p>Ben­džis mer­gi­ną džiu­gi­no pui­kiais re­zul­ta­tais – ta­po Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nu, vė­liau pel­nė ap­do­va­no­ji­mus Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ti­jos ša­lių šu­nų čem­pio­na­tuo­se, pa­te­ko į ge­riau­sių Lie­tu­vos šu­nų TOP 16.</p> <p>„Įsto­jus į Aly­taus šu­nų my­lė­to­jų klu­bą „Ca­nis“, ši ma­no veik­la dar la­biau su­ak­ty­vė­jo, pra­dė­jau  ves­ti pa­ro­di­nės dre­sū­ros pa­mo­kas. Klu­bas ren­gia pa­ro­das, iš­vy­kas šu­nų my­lė­to­jams, da­ly­vau­ja­me mies­to šven­ti­nė­je ei­se­no­je bei ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, kar­tais pa­tys juos or­ga­ni­zuo­ja­me. Vie­nas di­des­nių ren­gi­nių nu­ma­to­mas spa­lio 6 die­ną kar­tu su Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tru – šven­tė skir­ta pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę gy­vū­nų die­ną, į ku­rią kvie­si­me at­vyk­ti aly­tiš­kius ir su au­gin­ti­niais, ir be jų.</p> <p>Į dau­giau kaip šim­tą šu­nų my­lė­to­jų vie­ni­jan­tį klu­bą ga­li sto­ti tiek veis­li­nių, tiek be­veis­lių šu­nų au­gin­to­jai ir net ne­tu­rin­tys šu­nų aly­tiš­kiai. Klu­bo na­riais tam­pa žmo­nės, ne šu­nys, tad ja­me lau­kia­mi vi­si, tie­siog klu­bas ne­pa­lai­ko dau­gi­ni­mo veik­los“, – apie „Ca­nio“ veik­lą pa­sa­ko­ja I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <h2>Ta­po gy­ve­ni­mo bū­du</h2> <p>Pa­ro­di­nė dre­sū­ra ir da­ly­va­vi­mas pa­ro­do­se di­džiau­sias Ive­tos po­mė­gis, ta­pęs gy­ve­ni­mo bū­du. Pa­si­tai­ko lai­ko­tar­pių, kad į pa­ro­das vyks­ta ke­le­tą sa­vait­ga­lių iš ei­lės. Kar­tais su sa­vo au­gin­ti­niais, kar­tais su ki­tų žmo­nių.</p> <p>„Jei ne­su su­pla­na­vu­si ke­lio­nės į pa­ro­dą, at­ro­do, kad kaž­ko trūks­ta“, – pa­sa­ko­ja mer­gi­na.</p> <p>Ive­ta jau ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo be šu­nų. „Jie pui­kiai jau­čia vi­sas žmo­nių nuo­tai­kas. Kai liūd­na, at­ėję pri­sig­lau­džia – tu­ri ką ap­si­ka­bin­ti, jei links­ma – tu­ri su kuo džiaug­tis, jei no­ri pa­si­vaikš­čio­ti – vi­suo­met tu­ri kom­pa­nio­ną.</p> <p>Po­sa­kis, kad šuo yra ge­riau­sias žmo­gaus drau­gas, ne be rei­ka­lo at­si­ra­dęs, mes šu­niui esa­me vi­sas pa­sau­lis ir jis dėl šei­mi­nin­ko vis­ką pa­da­ry­tų. Ži­no­ma, taip yra ta­da, kai šu­niui ski­ria­me pa­kan­ka­mai dė­me­sio“, – su mei­le apie šu­nis kal­ba mer­gi­na.</p> <h2>La­biau dre­suo­ja­si žmo­gus    </h2> <p>I.Ko­mi­čiū­tė aiš­ki­na, kad dre­sū­ro­je svar­biau­sia šei­mi­nin­ko kon­tak­tas su šu­ni­mi ir gy­vū­no mo­ty­va­ci­ja. „Jei tu ne­įdo­mus šu­niui, tai nie­ko ne­pa­vyks, ge­ro re­zul­ta­to ne­bus. Jei ry­te so­čiai pri­mai­tin­si šu­nį ir pra­dė­si dre­suo­ti – ga­li dre­suo­tis vie­nas. Dre­sū­ra vyks­ta ska­ti­ni­mo prin­ci­pu. Ta­čiau, kad ir ką sa­ky­tu­me, la­biau dre­suo­ja­si žmo­gus nei šuo“, – pa­ste­bi šu­nų ved­lė.</p> <p>Kad au­gin­ti­nis bū­tų lai­min­gas ir džiu­gin­tų sa­vo šei­mi­nin­ką, ne­rei­kia bi­jo­ti kreip­tis pa­gal­bos į pro­fe­sio­na­lus, jie pa­tars vi­sais rū­pi­mais klau­si­mais. Kar­tais pa­si­tai­ko, kad dre­sū­ros pa­mo­kas lan­ko ke­le­rius me­tus, ta­čiau no­ri­mo re­zul­ta­to taip ir ne­pa­sie­kia.</p> <p>„Daž­niau­siai taip nu­tin­ka, kai šei­mi­nin­kas ne­dir­ba su au­gin­ti­niu na­muo­se. Dre­suo­ti šu­nį rei­kia vi­so­se gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­se, ne tik pa­mo­ko­se. Ta­da au­gin­ti bū­na ir leng­viau, ir sma­giau. Be to, rei­kia pa­pras­čiau žiū­rė­ti į šu­nų iš­dai­gas ir pri­si­min­ti, jog be­veik vi­sa­da esa­me kal­ti mes pa­tys“, – pri­me­na Ive­ta.</p> <p>Anot I.Ko­mi­čiū­tės, šuns so­cia­li­za­ci­ja yra vi­są gy­ve­ni­mą trun­kan­tis pro­ce­sas ir la­bai svar­bu jį pra­dė­ti nuo ma­žens. Už anks­ty­vą­ją so­cia­li­za­ci­ją at­sa­kin­gas vei­sė­jas, o šei­mi­nin­kas tu­ri ją kryp­tin­gai tęs­ti.</p> <p>So­cia­li­za­ci­jos rei­kia, kad šuo sau­giai jaus­tų­si ei­da­mas gat­ve, pra­si­lenk­da­mas su vai­ku, su­ti­kęs ne­pa­žįs­ta­mą žmo­gų ar šu­nį, iš­gir­dęs įvai­rius gar­sus bei dau­gy­bė­je ki­tų si­tu­a­ci­jų.</p> <p> „Vi­so to iš­mok­ti pa­de­da spe­cia­lis­tas, ta­čiau joks spe­cia­lis­tas ne­gy­vens su šu­ni­mi ir ne­ves „eks­kur­si­jos“ per gy­ve­ni­mą. Au­gin­ti­nio so­cia­li­za­ci­ja ir dre­sū­ra – nuo­la­ti­nis šei­mi­nin­ko dar­bas“, – sa­ko I.Ko­mi­čiū­tė.  </p> <h2>Gy­vū­nas – ne daik­tas</h2> <p> Tu­rė­ti au­gin­ti­nį – bran­gus ma­lo­nu­mas, tik iš ša­lies at­ro­dan­tis, kad ne­rei­kia di­de­lių pa­stan­gų. „Žmo­gus pri­va­lo įsi­ver­tin­ti, ar ga­lės kiek­vie­ną mė­ne­sį skir­ti pa­kan­ka­mai fi­nan­sų ko­ky­biš­kam ėda­lui, gy­vū­no reik­me­nims, dre­sū­rai, an­ti­pa­ra­zi­ti­niams pre­pa­ra­tams, jei šuns kai­lis ker­pa­mas – kir­pi­mo pa­slau­goms, o my­li­mam au­gin­ti­niui su­sir­gus, ve­te­ri­na­ri­nių pa­slau­gų kai­na ga­li siek­ti dau­giau nei ke­lis šim­tus eu­rų.</p> <p> Be to, kas­dien rei­kia skir­ti po ke­lias va­lan­das pa­si­vaikš­čio­ji­mams, dre­sū­ros pa­mo­kė­lėms, so­cia­li­za­ci­jai. Jei žmo­gus dir­ba dvy­li­ka va­lan­dų, gy­ve­na vie­nas ir no­ri au­gin­ti šu­nį, šuo ne­bus lai­min­gas. To­dėl spren­di­mas tu­rė­ti au­gin­ti­nį pri­va­lo bū­ti ge­rai ap­gal­vo­tas, pri­si­i­mant at­sa­ko­my­bę už pa­pil­do­mą gy­vy­bę na­muo­se“, – aiš­ki­na I.Ko­mi­čiū­tė.</p> <p> Įver­ti­nęs sa­vo ga­li­my­bes, žmo­gus tu­rė­tų at­sa­ky­ti į ki­tą, ne ma­žiau svar­bų klau­si­mą, ko­kio šuns no­ri. Jei no­ri kon­kre­čios veis­lės, tu­rin­čio tik tai veis­lei bū­din­gas iš­vaiz­dos ir cha­rak­te­rio sa­vy­bes, rei­kė­tų įsi­gy­ti veis­li­nį su kil­mės do­ku­men­tais.</p> <p> „Gry­na­veis­lių šu­nų be do­ku­men­tų ne­bū­na, jei pir­ko­te to­kį ir jums bu­vo pa­sa­ky­ta, jog šuo veis­li­nis, tik ne­ėmė do­ku­men­tų – jus ap­ga­vo, o jei ma­no­te, kad kam tie do­ku­men­tai, į pa­ro­das ne­isiu, taip pat la­bai klys­ta­te.</p> <p> Ta­da ge­riau pri­glaus­ti gy­vū­ną iš prie­glau­dos nei rem­ti dau­gin­to­jus, be­si­nau­do­jan­čius  gy­vū­nais, jie, par­da­vę jums šu­niu­ką, grei­čiau­siai iš­trins jū­sų te­le­fo­no nu­me­rį, o iš­ti­kus bė­dai ne­su­teiks jo­kios pa­gal­bos. Pa­si­tai­ko, kad iš to­kių dau­gyk­lų įsi­gy­ti šu­niu­kai nu­gaiš­ta jau per pir­mas pa­ras.</p> <p> Jei veis­lė ne­svar­bi, ge­riau ko­kiam prie­glau­dos ne­lai­mė­liui su­teik­ti nau­ją gy­ve­ni­mą, ir jis taps nuo­sta­biu šei­mos na­riu“, – pa­ta­ria Ive­ta.</p> <h2>Aly­tus tam­pa drau­giš­kes­nis</h2> <p>Mer­gi­na pa­ste­bi, kad Aly­tus tam­pa drau­giš­kes­niu mies­tu šu­nims. Anot jos, vis ma­žiau vie­šo­se erd­vė­se su­lau­kia ne­igia­mos re­ak­ci­jos. „Mies­to tai­syk­lės lei­džia ve­džio­ti šu­nis be ant­snu­kio, jei jis nė­ra ag­re­sy­vus. Pats šei­mi­nin­kas tu­ri nu­spręs­ti sau­gu tai ar ne. Dau­gu­ma lau­ko ka­vi­nių pri­ima lan­ky­to­jus su au­gin­ti­niais. „Ka­vos na­mai“ ir „Li Sus­hi“ ne­se­niai pa­si­skel­bė esan­tys drau­giš­ki gy­vū­nams, nu­ė­jus su­val­gy­ti su­šių kar­tu su au­gin­ti­niu ma­lo­niai nu­ste­bi­na jau prie įė­ji­mo ke­tur­ko­jams lan­ky­to­jams pa­dė­ti du­be­nė­liai su van­de­niu, bet, kiek su­pran­tu, juos ga­li­ma įsi­ves­ti ir į vi­dų“, – džiau­gia­si šu­nų my­lė­to­ja.</p> <p>Ive­tą džiu­gi­na ir tai, kad žmo­nės vis at­sa­kin­giau žiū­ri į au­gin­ti­nių įsi­gi­ji­mą ir prie­žiū­rą. Į va­sa­rio mė­ne­sį or­ga­ni­zuo­tą Lie­tu­vos ki­no­lo­gų drau­gi­jos ir klu­bo „Ca­nis“ „At­sa­kin­go šei­mi­nin­ko aka­de­mi­ją“ su­si­rin­kę aly­tiš­kiai gau­su­mu nu­ste­bi­no net ir po vi­są Lie­tu­vą ke­liau­jan­čius or­ga­ni­za­to­rius.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/2_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2_0.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/3_0.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/Avrora.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/Avrora.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/IMG_0836.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/IMG_0836.JPG" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/s1.png" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/s1.png" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/sun.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/sun.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/suniukai%20%281%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-769-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/suniukai%20%281%29.jpg" width="2048" height="1356" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2245" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565519454"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Nuomonė</span> - Sek, 2019-08-11 - 13:30</p> </li> <a href="/comment/2245#comment-2245" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2245#comment-2245" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Visi normalūs žmonės žino,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Visi normalūs žmonės žino, kad pasaulį gražų daro laimingi tėvai su laimingais vaikais, bet ne visokio plauko šunys.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2245" token="6DANpK16jVye49jW4HFut8ujC_sacCvt_viG9mhRVTg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2236" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565376371"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>I. T. </span> - Pen, 2019-08-09 - 21:46</p> </li> <a href="/comment/2236#comment-2236" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2236#comment-2236" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Apie Iveta galiu pasakyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Apie Iveta galiu pasakyti tik pačius gražiausius žodžius... Tai svajonių dukra!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2236" token="PASsCAZblhU7H4kssXHxm7-h4Z7jAPxrrrKro0-LxQI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2229" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565364038"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>OG</span> - Pen, 2019-08-09 - 18:20</p> </li> <a href="/comment/2229#comment-2229" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2229#comment-2229" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuoširdi, atsidavusi,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuoširdi, atsidavusi, sąžininga, atsakinga... ir dar daug, daug teigiamų asmens savybių turinti mergina. Su Ivetos pagalba kartu su savo augintiniu šunų parodose pasiekėme nemažai titulų. Ji nuostabi....</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2229" token="W2uT4V9_xYQATj9QydTk_0Fv0vmtrRD0eNxdHZ39tYI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2227" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565331639"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>+</span> - Pen, 2019-08-09 - 09:20</p> </li> <a href="/comment/2227#comment-2227" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2227#comment-2227" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolė. Ir mano šuniuką…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolė. Ir mano šuniuką ruošė parodoms ir vedė per parodas. Labai mielas ir šiltas žmogus. Linkėjimai nuo Heros. Sėkmės.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2227" token="cuhwI7X5EYKANm2be0oXT4m4dIfmxduCH7oCzj77H4c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2225" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565283323"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Onute</span> - Ket, 2019-08-08 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/2225#comment-2225" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2225#comment-2225" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Saunuole Iveta,</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Saunuole Iveta,</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2225" token="lEVSi--U6NZgXpOeRHwC_uT-c7QN7q4LxBOpHDDY_3k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2224" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565279337"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>as</span> - Ket, 2019-08-08 - 18:48</p> </li> <a href="/comment/2224#comment-2224" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2224#comment-2224" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">saunuole geri zmones kurie…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>saunuole geri zmones kurie myli sunis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2224" token="-x5nwfC0pFUzYw5ruRRsjWIoppl2OCXkuMvKqyKEmsE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=769&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="glNJXPGbh9JpTz2c08yvfe2C76SXwp8C-tErABeyrfU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Aug 2019 06:20:29 +0000 vyrredaktorius 769 at https://www.alytausnaujienos.lt Pir­ma­sis šuo­lis pa­ra­šiu­tu: di­dy­bės po­jū­tis ir su­si­lie­ji­mas su gam­ta https://www.alytausnaujienos.lt/pir-ma-sis-suo-lis-pa-ra-siu-tu-di-dy-bes-po-ju-tis-ir-su-si-lie-ji-mas-su-gam-ta <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ur­tė Ba­ri­se­vi­čiū­tė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Rugpjūtis 6</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/89-13319" rel="bookmark"> Nr. <span> 89 (13319) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-08/1.jpg?itok=-FkCtYX_" width="344" height="287" alt="Ug­nė " title="Ug­nė Bal­ku­tė po šuo­lio pa­ra­šiu­tu." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Ug­ne, kaip Tau ki­lo min­tis iš­mė­gin­ti šuo­lį pa­ra­šiu­tu?</strong></p> <p>– Vi­siš­kai ne­ti­kė­tai. Va­ka­rie­nės me­tu drau­go bro­lis, ku­ris yra pa­ra­šiu­ti­nin­kas, pa­siū­lė šuo­lį pa­ra­šiu­tu kaip tam tik­rą sa­vęs iš­ban­dy­mą. Ka­dan­gi iki tol gy­ve­nau tar­si kaž­ko­kiuo­se sa­vo su­kur­tuo­se rė­muo­se ir gy­ve­ni­me ne­ban­džiau nie­ko nau­jo, pa­gal­vo­jau, jog bū­tent šuo­lis pa­ra­šiu­tu bū­tų ne tik pui­ki pa­tir­tis, bet ir pri­mi­ni­mas sau, jog rei­kia džiaug­tis gy­ve­ni­mu.</p> <p><strong>– Šuo­lis pa­ra­šiu­tu, sa­ky­čiau, tik­rai eks­tre­ma­li pa­tir­tis. Ar prieš tai te­ko įveik­ti ko­kias nors bai­mes? Ar prie­šin­gai – jau­tei­si sa­vi­mi pa­si­ti­kin­ti?</strong></p> <p>– Ži­no­ma, kad te­ko! Dvi di­džiau­sios fo­bi­jos – vo­rai ir aukš­tis. Ta­čiau kai esi tarp že­mės ir dan­gaus, sme­ge­nys ne­su­vo­kia, kaip aukš­tai yra kū­nas, ir taip dings­ta bai­mė. Be to, šo­kant iš lėk­tu­vo fi­zi­nis dis­kom­for­tas (pa­vyz­džiui, ne­ga­lė­ji­mas įkvėp­ti oro) sme­ge­nims rū­pi la­biau ne­gu tai, jog esi la­bai aukš­tai. Taip pat aš ti­kiu, jog kiek­vie­ną bai­mę, blo­gą emo­ci­ją ir min­tis ga­li­ma kon­tro­liuo­ti, o bū­tent eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos ir yra pats tin­ka­miau­sias mo­men­tas, ka­da ga­li­ma iš­mok­ti tai da­ry­ti – nes ži­nai, kad ki­taip ne­bus ir nie­kur pa­si­trauk­ti ne­ga­li. To­dėl ten­ka kon­tro­liuo­ti sa­vo min­tis. Po to­kių pa­tir­čių kas­die­nės si­tu­a­ci­jos, ku­rios kaž­ka­da at­ro­dė la­bai įtemp­tos bei gąs­di­nan­čios, pra­de­da at­ro­dy­ti pa­pras­tes­nės.</p> <p><strong>– Ar eks­tre­ma­lu­mas, ri­zi­ka, ad­re­na­li­nas – svar­būs po­jū­čiai Ta­vo gy­ve­ni­me?</strong></p> <p>– Taip, man jie be­pro­tiš­kai svar­būs. Aš gy­ve­nu dėl emo­ci­jų ir įvai­riau­sių pa­tir­čių. Tai­gi vi­sos ri­zi­kin­gos, eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos, su­ke­lian­čios ad­re­na­li­no pliūps­nį, pri­va­lo ret­kar­čiais su­pur­ty­ti ru­ti­nos su­kur­tą kom­for­tą.</p> <p>– Pa­pa­sa­kok, kaip se­kė­si emo­ciš­kai pa­si­ruoš­ti pir­ma­jam šuo­liui?</p> <p>– Ma­nau, jog pa­si­ruo­ši­mas vy­ko vi­są gy­ve­ni­mą – kuo dau­giau iš­gy­ve­nau si­tu­a­ci­jų, ku­rio­se sun­ku sa­ve kon­tro­liuo­ti, tuo stip­res­nė ta­pau. O pir­ma­sis šuo­lis bu­vo tie­siog nau­jas iš­ban­dy­mas, ku­ria­me rei­kė­jo pri­tai­ky­ti pra­ėju­sias pa­tir­tis. Aiš­ku, šis iš­ban­dy­mas bu­vo „aukš­tes­nio ly­gio“ – gy­va ga­lė­jau že­mės ir ne­pa­siek­ti. Drau­gas ra­mi­no, kad mir­ti šo­kant pa­ra­šiu­tu bū­tų la­bai iš­skir­ti­nis at­ve­jis. Tuo me­tu pa­si­juo­kėm, ta­čiau sė­dė­da­ma lėk­tu­ve bū­tent šiuos žo­džius sau ir kar­to­jau.</p> <p><strong>– Ko­kios min­tys už­plū­do, kai sė­dė­jai lėk­tu­ve ir ži­no­jai, kad ne­tru­kus teks iš jo iš­šok­ti?</strong></p> <p>– Vis kar­to­jau sau, kad vis­kas bus ge­rai, iš­drį­siu ir pri­si­min­siu šią pa­tir­tį vi­są gy­ve­ni­mą. Be abe­jo, kar­to­jau sau ir in­struk­to­riaus žo­džius – kur ir ka­da iš­ties­ti ran­kas ar su­lenk­ti ko­jas. Iro­niš­ka, bet bū­tent tai, ką la­biau­siai sten­giau­si pri­si­min­ti, pa­mir­šau vos iš­šo­ku­si – taip jau bū­na.</p> <p><strong>– Te­ko gir­dė­ti, kad daž­nas iš­šo­kęs iš lėk­tu­vo pir­miau­sia su­si­mąs­to, kas at­si­tik­tų, jei­gu pa­ra­šiu­tas neiš­si­skleis­tų. Ko­kie bu­vo Ta­vo pir­mie­ji po­jū­čiai?</strong></p> <p>– Kai tik iš­šo­kau, at­si­me­nu, la­biau­siai no­rė­jau įkvėp­ti oro, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Tai bu­vo vie­nas bai­ses­nių fi­zi­nių po­jū­čių. Dėl to, kad neiš­si­skleis pa­ra­šiu­tas, vi­siš­kai ne­si­jau­di­nau. Ži­nau, kad to­kie at­ve­jai itin re­ti, o ir šo­kau kar­tu su in­struk­to­riu­mi. Kai tik iš­si­sklei­dė pa­ra­šiu­tas, be­pro­tiš­kai no­rė­jau rėk­ti – čia tur­būt įsi­min­ti­niau­sia ma­no emo­ci­ja. Net in­struk­to­rius ke­lis kar­tus pa­klau­sė, ar man vis­kas ge­rai. Tuo­met rė­ki­mas man at­ro­dė ge­riau­sias bū­das pa­jus­ti di­dy­bę ir su­si­lie­ji­mą su gam­ta.</p> <p><strong>– Ar šuo­lio me­tu te­ko su­si­dur­ti su ko­kiais nors ne­sklan­du­mais?</strong></p> <p>– Ži­no­ma. Tik iš­šo­ku­si pa­mir­šau su­lenk­ti ko­jas ir iš­lenk­ti nu­ga­rą – lais­vo kri­ti­mo me­tu kū­nas tu­ri bū­ti leng­vas, o ne su­kaus­ty­tas. Vė­liau, jau iš­sklei­dus pa­ra­šiu­tą, sklan­dant ir su­ki­nė­jan­tis ore, jau­čiau, kaip vi­daus or­ga­nai kei­čia­si vie­to­mis ir, ga­li­ma sa­ky­ti, mal­da­vau, kad in­struk­to­rius per daug ne­su­kio­tų pa­ra­šiu­to. Nors ir ži­no­jau, kad su­kio­ji­ma­sis yra bū­ti­nas tam, jog ne­nu­si­leis­tu­me ant me­džių ar as­fal­to. Api­ben­dri­nus – nors sun­ku­mų ir bu­vo, ta­čiau svar­biau­sia, kad ant že­mės nu­si­lei­do­me sėk­min­gai.</p> <p><strong>– Ar tai – eks­tre­ma­liau­sia, ką te­ko pa­tir­ti?</strong></p> <p>– Šuo­lis  pa­ra­šiu­tu tik­rai yra eks­tre­ma­liau­sias da­ly­kas, ku­rį iš­ban­džiau. Ne­ži­nau, kiek šiais lai­kais eks­tre­ma­lu eks­pe­ri­men­tuo­ti su plau­kų spal­vo­mis ar aus­ka­rų vė­ri­mu, ta­čiau vie­nos iš eks­tre­ma­liau­sių pa­tir­čių, iki šios, man bu­vo na­mų są­ly­go­mis įver­tas aus­ka­ras po lū­pa ir rau­do­nai da­žy­ti plau­kai.</p> <p><strong>– Ar at­ei­ty­je pla­nuo­ji šuo­lį pa­ra­šiu­tu iš­mė­gin­ti dar­kart?</strong></p> <p>– Šios pa­tir­ties dau­giau ne­kar­to­siu, nes pir­ma­sis šuo­lis pa­ra­šiu­tu ir vi­si po­jū­čiai, ku­riuos pa­ti­ri pir­mą kar­tą, yra pa­tys įsi­min­ti­niau­si.</p> <h2><strong>Instruktorius Vi­dman­tas Zu­bė: „Yra ke­le­tą kar­tų neiš­si­sklei­dęs pa­grin­di­nis pa­ra­šiu­tas, bet net ne­ži­nau, ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja“</strong></h2> <p> Kau­no pa­ra­šiu­ti­nin­kų klu­bo in­struk­to­rius Vid­man­tas Zu­bė  šo­ki­nė­ti pa­ra­šiu­tu pra­dė­jo dau­giau nei prieš 30 me­tų.</p> <p>Kal­bė­da­mas apie lais­vo kri­ti­mo grei­tį vy­ras tei­gia, kad įpras­ta pa­ra­šiu­ti­nin­ko po­za „ant pil­vo“ per 12–13 se­kun­džių pa­sie­kia­mas apy­tiks­liai 50 m/s (180 km/val.) grei­tis. Ta­da oro pa­si­prie­ši­ni­mo jė­ga su­si­ly­gi­na su sun­kio jė­ga ir grei­tis sta­bi­li­zuo­ja­si. Krin­tant že­myn gal­va pa­sie­kia­mas 80–100 m/s ir di­des­nis grei­tis.</p> <p>Kri­ti­mo grei­tis pri­klau­so ir nuo oro tan­kio. Di­de­lia­me aukš­ty­je, kur oras iš­re­tė­jęs, ga­li­ma pa­siek­ti ir žy­miai di­des­nį kri­ti­mo grei­tį.</p> <p>Pa­vyz­džiui, pa­sau­lio re­kor­di­nin­kas Fe­li­xas Baum­gart­ne­ris, iš­šo­kęs iš 30 km aukš­čio, su­ge­bė­jo vir­šy­ti net gar­so grei­čio ri­bą.</p> <p>Pa­klaus­tas, ar per vi­sus 30 me­tų šo­ki­nė­ji­mo pa­ra­šiu­tu in­struk­to­rius yra su­si­dū­ręs su pa­vo­jin­go­mis si­tu­a­ci­jo­mis, V.Zu­bė pa­sa­ko­ja: „Yra ke­le­tą kar­tų neiš­si­sklei­dęs pa­grin­di­nis pa­ra­šiu­tas, bet net ne­ži­nau, ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti pa­vo­jin­ga si­tu­a­ci­ja. Tam yra at­sar­gi­nis pa­ra­šiu­tas, ir kiek­vie­nas pa­ra­šiu­ti­nin­kas ge­rai ži­no, kaip juo pa­si­nau­do­ti. Kur kas pa­vo­jin­ges­nės si­tu­a­ci­jos yra su­si­dū­ri­mai ore ar ne­at­sar­gus el­ge­sys lei­džian­tis.“</p> <p>Šok­da­mas iš lėk­tu­vo kaip in­struk­to­rius jis vi­sa­da gal­vo­ja tik apie vie­ną – kaip pa­dė­ti pra­de­dan­čia­jam sėk­min­gai įvyk­dy­ti nu­sta­ty­tą už­duo­tį, ste­bė­ti jo klai­das, kad bū­tų ga­li­ma šuo­lį ap­tar­ti nu­si­lei­dus.</p> <p>Anot V.Zu­bės, stre­so šo­kant pa­ra­šiu­tu bū­na tik at­lie­kant pir­muo­sius šuo­lius, vė­liau jis po tru­pu­tį ma­žė­ja. Na, o kai šuo­liai jau skai­čiuo­ja­mi ne­be vie­ne­tais, o tūks­tan­čiais – stre­sas vi­sai iš­nyks­ta.</p> <p>„Ma­nau, ko­vo­ti su stre­su vi­sai ne­rei­kia. Ypač, kai tai – pir­ma­sis šuo­lis. Jo at­lik­ti daž­niau­siai at­vyks­ta no­rin­tie­ji pa­tir­ti ašt­rių įspū­džių, to­dėl jiems bū­tent stre­sas ir yra rei­ka­lin­gas. Ne kar­tą te­ko iš­girs­ti lyg ir nu­si­vy­li­mo gai­de­lę pir­mą kar­tą pa­ra­šiu­tu nu­si­lei­du­sio­jo bal­se: „Ti­kė­jau­si, kad bus bai­siau...“, – sa­ko in­struk­to­rius.</p> <img alt="Suolis" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1d46079c-1519-4c73-b281-d6b2445aeb23" height="365" src="/sites/default/files/inline-images/V.%20Zube%202.jpg" width="662" class="align-center" /><p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/2.jpg" width="960" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/3.jpg" width="960" height="1280" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-08/V.%20Zube%201.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-766-Uurcqe8HyHk" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-08/V.%20Zube%201.jpg" width="900" height="496" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <article data-comment-user-id="0" id="comment-2216" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1565091399"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>nesamone</span> - Ant, 2019-08-06 - 14:36</p> </li> <a href="/comment/2216#comment-2216" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/2216#comment-2216" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tik eteri gadinat su tokiais…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tik eteri gadinat su tokiais straipsniais</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=2216" token="2RDvaYuKrV1GV5cX1C7BFSC4lWQ-y2JyqKo-QD59woQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=766&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="8E-tzwkKbtM2z1Z6fxXZxSDFhTEjNyNuqQL8b0suyPo"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 06 Aug 2019 06:47:13 +0000 vyrredaktorius 766 at https://www.alytausnaujienos.lt