Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai lt Žemai­tės su­kur­tos lė­lės ži­nią apie Aly­tų sklei­džia po Lie­tu­vą ir sve­čias ša­lis https://www.alytausnaujienos.lt/zemai-tes-su-kur-tos-le-les-zi-nia-apie-aly-tu-sklei-dzia-po-lie-tu-va-ir-sve-cias-sa-lis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/IMG_4871.JPG?itok=YQG6ySrH" width="344" height="287" alt="nuotruka " title="Lo­re­ta Skrui­bie­nė: „Man lėlės – meno objektas, kūrybinė išraiška.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“ įkur­tas 1996 me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ir iš Že­mai­ti­jos ki­lu­sios me­ni­nin­kės L.Skrui­bie­nės ini­cia­ty­va. Ta­čiau lė­lių gy­ve­ni­mas Aly­tu­je pra­si­dė­jo de­šimt­me­čiu anks­čiau iki te­at­ro įkū­ri­mo, me­ni­nin­kei pen­kia­aukš­čio na­mo rū­sy­je įkū­rus lė­lių te­at­ro stu­di­ją.</p> <p>Per dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų kū­ry­bi­nės veik­los šia­me lė­lių te­at­re pa­sta­ty­ta be­veik pus­šim­tis spek­tak­lių vai­kams ir trys su­au­gu­sie­siems, suor­ga­ni­zuo­ta 11 tarp­tau­ti­nių lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lių-kon­kur­sų „Ait­va­ras“, įkur­tas lė­lių mu­zie­jus „Lė­lių kam­ba­rys“, ku­ria­me vyks­ta te­at­ro ren­gi­niai, edu­ka­ci­jos, jis gau­siai lan­ko­mas vai­kų iš vi­sų ša­lies kam­pe­lių.</p> <p>Šian­dien var­gu ar ras­tu­me aly­tiš­kį, ne­ži­nan­tį lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ ir jo spek­tak­lių. Su šio te­at­ro spek­tak­lių per­so­na­žais už­au­go iš­ti­sos kar­tos, ga­vu­sios gė­rio, to­le­ran­ci­jos, nuo­šir­du­mo iš iš­min­ties pra­džia­moks­lio pa­mo­kas.  </p> <p>Apie ke­lius, at­ve­du­sius į Dzū­ki­ją, lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ su­kū­ri­mą, kū­ry­bi­nius ieš­ko­ji­mus ir at­ra­di­mus pa­sa­ko­ja me­ni­nin­kė L.Skrui­bie­nė.</p> <p><strong>Esa­te gi­mu­si ir anks­ty­vą­ją vai­kys­tę pra­lei­du­si Že­mai­ti­jo­je, Ra­sei­nių ra­jo­ne. Kaip at­si­dū­rė­te Dzū­ki­jo­je?</strong></p> <p>Iš Že­mai­ti­jos per­si­kel­ti gy­ven­ti į Dzū­ki­ją bu­vo tė­vų spren­di­mas. Iš Si­bi­ro po trem­ties su­grį­žu­siam tė­čiui sun­kiai se­kė­si su­si­ras­ti ge­riau ap­mo­ka­mą dar­bą, nes si­bi­ria­kų pri­veng­da­vo ir jais ne­pa­si­ti­kė­da­vo.</p> <p>Kaip tik tuo me­tu Aly­tu­je pra­dė­jo veik­ti Eks­pe­ri­men­ti­nis na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­tas, į ku­rį dirb­ti va­žia­vo žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos. Taip ir at­si­dū­rė mū­sų šei­ma Aly­tu­je.</p> <p>Per­si­kraus­tė­me 1973 me­tais. Aš bu­vau bai­gu­si penk­tą kla­sę.</p> <p><strong>Ar pa­ju­to­te et­ni­nius skir­tu­mus, ap­si­gy­ve­nu­si Aly­tu­je?</strong></p> <p>Jau nuo pir­mos at­va­žia­vi­mo die­nos. Iki šiol iš­li­kęs pir­mas įspū­dis. Bu­vo ką tik nu­li­jęs lie­tus, iš­li­pu­si iš au­to­bu­so aki­mirks­niu pa­ju­tau gai­vų žo­lės, me­džių dvelks­mą ir pa­ma­čiau dau­gy­bę ba­lu­čių. Mies­tas man pa­si­ro­dė la­bai ža­lias ir gra­žus.</p> <p>Mo­kyk­lo­je ne­tru­kau pa­jus­ti, kad čia ne Že­mai­ti­ja. Ki­ti mo­ki­niai į ma­ne žiū­rė­jo kaip į bal­tą var­ną. Kai pa­kvies­da­vo at­sa­ki­nė­ti, kla­sė­je bū­da­vo taip ty­lu, kad bu­vo ga­li­ma gir­dė­ti, kaip mu­sė skren­da. Vi­si klau­sy­da­vo­si ma­no že­mai­tiš­kos tar­mės.</p> <p>Pa­ma­žu vis­kas pa­si­kei­tė, jau dau­ge­lį me­tų kal­bu ben­dri­ne lie­tu­vių kal­ba, ta­čiau nu­va­žia­vu­si į Že­mai­ti­ją ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų, net ne­pa­jau­čiu, kaip pra­de­du že­mai­čiuo­ti. Kal­bu gal ne vi­sai tai­syk­lin­gai tar­miš­kai, bet man tai ma­lo­nu.</p> <p><strong>Kaip Jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­do lė­lės?</strong></p> <p>Bai­gu­si vi­du­ri­nę, la­bai no­rė­jau stu­di­juo­ti Dai­lės ins­ti­tu­te. Gy­ve­ni­me su­si­klos­tė taip, kad įsto­jau į ins­ti­tu­tą, ta­čiau stu­di­ja­vau ne sce­nog­ra­fi­ją, ku­ri ta­da bu­vo sie­kia­my­bė, bet dai­lės pe­da­go­gi­ką.</p> <p>Tur­būt li­ki­mas lė­mė, kad su­si­ruo­šu­si sto­ti į sce­nog­ra­fi­ją, ne­iš­drį­sau. Me­no ta­ry­bai pa­ro­dy­ti kuk­lių sa­vo brė­ži­nių ir, net ne­pra­vė­ru­si du­rų, pa­si­trau­kiau be ko­vos. Šian­dien be­lie­ka spė­lio­ti – bū­tų pa­vy­kę ar ne.</p> <p>Su­pra­tu­si, kad ma­no sva­jo­nė žlu­go, pri­sė­dau ant suo­liu­ko ša­lia Dai­lės ins­ti­tu­to pa­gal­vo­ti, ką da­ry­ti to­liau. Vėl at­si­tik­ti­nu­mas ar lem­tis, ša­lia pri­sė­do žmo­gus, ku­ris, su­ži­no­jęs, ko­kio­je aš at­si­dū­riau kryž­ke­lė­je, pa­ta­rė sto­ti į ne­aki­vaiz­di­nį sky­rių. Taip ir pa­da­riau.</p> <p>Li­ki­mo vin­gis bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau šian­dien la­bai džiau­giuo­si, kad stu­di­ja­vau dai­lės pe­da­go­gi­ką. Mus ruo­šė tap­ti ne kon­kre­čios sri­ties me­ni­nin­kais, to­dėl stu­di­ja­vo­me vi­sas spe­cia­ly­bes – nuo gra­fi­kos iki ta­py­bos.</p> <p>Su lė­lė­mis pir­mą kar­tą su­si­dū­riau ga­na at­si­tik­ti­nai, ra­šy­da­ma kur­si­nį dar­bą, ku­rio te­ma – lė­lių te­at­ro spe­ci­fi­ka ir rai­da. Kaip ir dau­ge­lis stu­den­tų pa­si­rin­kau te­mą, ti­kė­da­ma­si grei­tai su ja su­si­do­ro­ti. Pa­aiš­kė­jo, kad tai bu­vo iliu­zi­ja. Me­džia­gos be­veik jo­kios ne­bu­vo, te­ko vis­ką su­ran­kio­ti po kruo­pe­ly­tę. Pir­mo­ji pa­žin­tis įvy­ko Vil­niaus te­at­re „Lė­lė“, ste­bint Vi­ta­li­jaus Ma­zū­ro spek­tak­lius.</p> <p>Tai ma­ne su­ža­vė­jo ir 1986 me­tais pa­ti įkū­riau lė­lių te­at­ro stu­di­ją dau­gia­bu­čio rū­sy­je. Pir­ma­sis spek­tak­lis „Pie­me­nai­tė ir ka­min­krė­tys“ bu­vo pen­kio­li­kos mi­nu­čių truk­mės. Vai­kams vai­di­nau aš ir Jo­nas Gai­žaus­kas.</p> <p>Di­plo­mi­nis dar­bas taip pat bu­vo su­si­jęs su lė­lė­mis. Jo te­ma – kau­kių ga­my­ba.</p> <p><strong>Ko­kius įvar­dy­tu­mė­te pa­grin­di­nius lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ žings­nius?</strong></p> <p>Pra­bė­gus de­šimt­me­čiui po stu­di­jos įkū­ri­mo, bu­vo įkur­tas lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“, de­biu­ta­vo­me su spek­tak­liu „Auk­so puo­das“ pa­gal Hof­fma­no pa­sa­ką. Spek­tak­lio pa­sta­ty­mą fi­nan­sa­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pir­mo­jo­je tru­pė­je va­dy­bi­nin­ku dir­bo Dai­nius Dze­kuns­kas, vai­di­no Po­vi­las Kaz­laus­kas, Gin­ta­ras Gvaz­dai­tis, Au­re­li­ja Vai­va­dai­tė, Ine­ta Vich­ro­vai­tė. Trum­pam, epi­zo­diš­kai, bu­vo pri­si­jun­gęs Ro­ber­tas Šar­knic­kas.</p> <p>Žen­gus pir­muo­sius žings­nius, apie mus su­ži­no­jo Liau­dies kul­tū­ros cen­tras ir pra­dė­jo kvies­ti į įvai­rius mė­gė­jų lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lius. Su spek­tak­liais va­žiuo­da­vo­me į mo­kyk­las, dar­že­lius.</p> <p>2003 me­tais įkur­tas lė­lių mu­zie­jus „Lė­lių kam­ba­rys“. </p> <p>Bė­gant me­tams, au­go pro­fe­sio­na­lu­mas ir mus ėmė kvies­ti kaip pro­fe­sio­na­lus, ne mė­gė­jus. 2005-ai­siais „Ait­va­rui“ su­teik­tas pro­fe­sio­na­laus te­at­ro sta­tu­sas. Šian­dien mū­sų lė­lių te­at­ras pri­klau­so Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei lė­li­nin­kų aso­cia­ci­jai UNI­MA ir tarp­tau­ti­nei vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų aso­cia­ci­jai ASI­TEJ.</p> <p>1999 me­tais or­ga­ni­za­vo­me pir­mą­jį lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lį, ku­ris iš­gar­si­no Aly­tų už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je. Ta­da ir mies­te­lė­nų, ir po­li­ti­kų po­žiū­ris į kul­tū­ros ren­gi­nius bu­vo ki­tas. Da­bar jau rei­kė­tų keis­ti fes­ti­va­lių „Ait­va­ras“ po­bū­dį, bet vis­kas at­si­mu­ša į fi­nan­sa­vi­mą ir tam­pa tie­siog gė­din­gai skur­dus. O mies­tui gė­dos da­ry­ti ne­si­no­ri.</p> <p>Džiau­giuo­si, kad mes per tuos tris­de­šimt me­tų iš­siug­dė­me pla­tų ger­bė­jų ra­tą. Žiū­ro­vų at­vyks­ta iš vi­sos Lie­tu­vos, ypač jų daug su­lau­kia­me pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus.</p> <p>Bū­ta ir dau­giau reikš­min­gų žings­nių lė­lių te­at­ro gy­ve­ni­me. Mums, lė­li­nin­kams, svar­bus kiek­vie­nas spek­tak­lio pa­sta­ty­mas, su­tei­kęs žiū­ro­vams džiaugs­mo ir pa­ska­ti­nęs su­si­mąs­ty­ti.</p> <p><strong>Ko­kios lė­lės ap­si­gy­ve­na lė­lių kam­ba­ry­je?</strong></p> <p>Kiek­vie­nam spek­tak­liui ku­ria­ma nau­ja lė­lių ko­lek­ci­ja, tad per dau­ge­lį me­tų jų su­si­kau­pė daug. Iš­mes­ti į šiukš­ly­ną ne­ki­lo ran­kos, to­dėl su­ma­nė­me joms su­teik­ti an­trą gy­ve­ni­mą ir įkur­din­ti mu­zie­ju­je.</p> <p>Di­dži­ą­ją eks­po­zi­ci­jos da­lį su­da­ro spek­tak­lių per­so­na­žai – tai plas­tiš­kos pirš­ti­ni­nės lė­lės, ma­rio­ne­tės, ku­rias ak­to­riai tam­po už vir­vu­čių. Pa­pras­tai vie­nu me­tu „Lė­lių kam­ba­ry­je“ gy­ve­na apie 300 lė­lių. Ta­čiau eks­po­zi­ci­ja yra kin­tan­ti, nes kai ku­rias lė­les pa­do­va­no­ju dar­že­liams ar­ba dar kam nors. Kai ku­rias par­duo­du, ko­lek­ci­nin­kai jas la­bai no­riai per­ka. Taip ir mig­ruo­ja po pa­sau­lį ma­no lė­lės.</p> <p><strong>Kas Jums yra lė­lė?</strong></p> <p>Lė­lė la­bai ar­ti­mai su­si­ju­si su žmo­gu­mi, tik kar­tais mes to ne­pa­ste­bi­me. Žmo­gus at­si­ra­do že­mė­je, o su juo at­si­ra­do ir lė­lė.</p> <p>Man lė­lė – me­no ob­jek­tas, kū­ry­bi­nė iš­raiš­ka. Kiek su­kū­riau lė­lių, nie­ka­da ne­skai­čia­vau, ta­čiau ga­liu drą­siai sa­ky­ti, jog la­bai daug. Kar­tais sap­ne pa­ma­tau lė­lių vi­są vir­ti­nę iš­si­ri­kia­vu­sią. Gal kam nors to­kie sap­nai siau­bą su­kel­tų, bet ma­no­sios lė­lės ne to­kios.</p> <p>Gre­ta te­at­ro lė­lių gy­vuo­ja ir in­ter­je­ri­nės lė­lės, ku­rias eks­po­nuo­ju as­me­ni­nė­se dai­lės pa­ro­do­se ša­lia pa­veiks­lų. Ne­se­niai lan­kiau ke­ra­mi­kos kur­sus, kad ga­lė­čiau kū­ry­bo­je pa­nau­do­ti įvai­res­nę me­džia­gą.</p> <p>In­ter­je­ri­nės lė­lės – in­ter­je­ro puoš­me­na, skir­tin­gai nuo te­at­ro lė­lių, ga­li bū­ti ir ne­ju­dan­čios, ir keis­ti po­zas. Kur­da­ma jas mėgs­tu eks­pe­ri­men­tuo­ti, nau­do­ju pa­čias įvai­riau­sias me­džia­gas: me­dį, ke­ra­mi­ką, por­ce­lia­ną, siu­vi­nė­ju ka­ro­liu­kais.</p> <p><strong>Koks spek­tak­lis la­biau­siai įsi­mi­nė?</strong></p> <p>Kiek­vie­nas spek­tak­lis tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, daug jų įsi­min­ti­nų. Iš­skir­čiau „Im­pe­ra­to­rių Jo­ną be­šir­dį“. Jį pir­mą kar­tą pa­sta­tė­me kar­tu su re­ži­sie­riu­mi Ar­vy­du Kin­de­riu dar lė­lių stu­di­jo­je. Vė­liau re­ži­sa­vau vie­na su „Ait­va­ru“. Spek­tak­lis la­bai pa­vy­ko. Jis mis­tiš­kas, įdo­mus.</p> <p>Šil­tų pri­si­mi­ni­mų ke­lia už­ve­dan­tis spek­tak­lis „Ali­sa“, ro­man­tiš­kas – „Mu­zi­kan­tas ir žvaigž­dė“. Pas­ta­ruo­ju me­tu pil­nas žiū­ro­vų sa­les su­ren­kan­tis „Vil­kas ir ožiu­kai“, „Kau­lo bo­bos ap­ža­vai“.</p> <p>Mū­sų spek­tak­liai yra vi­so­kie: ir links­mi, ir liūd­ni, ir pa­mo­kan­tys, ir nuo­šir­dūs, su vai­kais ben­drau­ja­me kaip su sau ly­giais, juos lai­ko­me as­me­ny­bė­mis, ne­už­si­i­ma­me in­fan­ti­liz­mu. Spek­tak­lius ski­ria­me tie­siog šei­mos lais­va­lai­kiui, tad ir tė­tis, ma­ma ar mo­čiu­tė tu­ri ką veik­ti.</p> <p><strong>Ko­kią prog­no­zuo­ja­te lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ at­ei­tį?</strong></p> <p>Kas­kart, pa­si­kei­tus mies­to val­džiai, ei­na­me kal­bė­tis dėl fi­nan­sa­vi­mo. At­ro­do, lyg ir iš­klau­so, ta­čiau ap­si­ri­bo­ja tik tuo, kad at­lei­džia nuo pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­čio, nes Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra VšĮ Aly­taus lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras“ da­li­nin­kė. At­ro­do, tiek ne­daug trūks­ta, kad bū­tų aky­liau žvilg­tel­ta į šios me­no rū­šies iš­sau­go­ji­mą mies­te. Per dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų taip ir ne­su­ge­bė­jo­me po­li­ti­kams įro­dy­ti, kad lė­lių te­at­ras mies­tui tik­rai rei­ka­lin­gas.</p> <p>Ki­tos sa­vi­val­dy­bės su­si­tvar­kė su to­kiais te­at­rais, sky­rė vie­no­kį ar ki­to­kį fi­nan­sa­vi­mą, su­tei­kė pa­tal­pas, tin­kan­čias te­at­rui. Nė vie­no ki­to te­at­ro žiū­ro­vams ne­rei­kia ka­ba­ro­tis į tre­čią aukš­tą, yra dra­bu­ži­nės, ka­vi­nu­kės. At­va­žia­vu­sie­ji ste­bi­si, kad mes taip gy­ve­na­me. Ko­dėl taip yra, ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Džiau­gia­mės, kad žiū­ro­vai ver­ti­na mū­sų spek­tak­lius, džiau­gia­mės ir pa­tal­po­mis, ku­rio­se esa­me, nors daž­nai jau­čia­mės kaip ak­me­nys kaž­kie­no ke­ly­je.</p> <p>Mes gy­vuo­ja­me iš už­dir­ba­mų lė­šų už spek­tak­lius, edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, su­teik­tas kū­ry­bi­nes pa­slau­gas ir pro­jek­ti­nių lė­šų. Tai ge­rai, bet no­rint plė­to­ti kū­ry­bi­nes am­bi­ci­jas, to ne­pa­kan­ka. No­ri­si ir jau­nat­viš­kų kū­ry­bi­nių am­bi­ci­jų ban­gos, bet pa­si­kvies­ti jau­ni­mo tie­siog nė­ra lė­šų. Toks gy­ve­ni­mas tam­pa ab­sur­diš­kas ir ne­per­spek­ty­vus.</p> <p>La­bai no­rė­tų­si, kad mies­tui lik­tų lė­lių te­at­ras, ta­čiau ga­li bū­ti ir ki­to­kia baig­tis. Man jau ar­tė­ja lai­kas, kai ei­siu anū­kų au­gin­ti. Ar kas nors pe­rims lė­lių te­at­rą, ar jo ne­be­liks, tai jau ne ma­no są­ži­nės rei­ka­las. Kad bū­tų TAIP, ko­vo­jau vi­są gy­ve­ni­mą.</p> <p><strong>Pa­sau­ly­je lė­lių te­at­rai gy­vuo­ja ir mies­tai di­džiuo­ja­si, kad juos tu­ri. Mū­sų gal ki­to­kia kul­tū­ri­nė si­tu­a­ci­ja ar po­žiū­ris?</strong></p> <p>Apie „Ait­va­ro“ per­spek­ty­vas ne­no­riu kal­bė­ti. Mū­sų te­at­ro tru­pė, ku­rią, su ad­mi­nist­ra­to­re, su­da­ro pen­ki žmo­nės, ku­ria ir džiau­gia­si šia die­na.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4910.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4910.JPG" width="2041" height="3061" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/IMG_4915.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/IMG_4915.JPG" width="2041" height="3061" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/1l.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1l.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/100_0582.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_0582.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/100_2398.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_2398.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/100_3418.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/100_3418.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/57106709_876118039406770_6674196878097121280_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/57106709_876118039406770_6674196878097121280_n.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/l%C4%97li%C5%B3%20kambarys.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/l%C4%97li%C5%B3%20kambarys.JPG" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Vilkas%20ir%20o%C5%BEiukai.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-677-U3EHmXhpNwI" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Vilkas%20ir%20o%C5%BEiukai.jpg" width="893" height="670" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=677&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YY1cUEMJb8NpEPjO6gj7Usa1SVzAZTCibzSOYGI-T-Y"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 26 Jun 2019 12:57:24 +0000 vyrredaktorius 677 at https://www.alytausnaujienos.lt Pen­kios vie­tos Aly­tu­je, kur ga­li­ma sa­ve pa­le­pin­ti iš­ky­la gam­to­je https://www.alytausnaujienos.lt/pen-kios-vie-tos-aly-tu-je-kur-ga-li-ma-sa-ve-pa-le-pin-ti-ky-la-gam-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Birželis 21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/70-13300" rel="bookmark"> Nr. <span> 70 (13300) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-06/9%20Alytaus%20tic.JPG?itok=UpYIgisv" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Jei iš­ky­la klau­si­mų dėl lan­ky­ti­nų vie­tų, ak­ty­vaus ar ra­maus po­il­sio ga­li­my­bių – ne­dve­jo­da­mi kreip­ki­tės į Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tą (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 1). Aly­taus TIC ar­chy­vo nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Po­il­sio zo­na prie Aly­taus pi­lia­kal­nio</h4> <p>Gre­ta Aly­taus pi­lia­kal­nio yra įreng­ta pui­ki po­il­sio zo­na: pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tre­ni­ruok­liai. Pa­siek­ti ją nė­ra su­dė­tin­ga – ve­da as­fal­tuo­tas ke­lias, įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ga­li­ma at­vyk­ti ir dvi­ra­čiu ar pės­čio­mis (į Mer­ki­nės gat­vę at­va­žiuo­ja­te vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, pas­kui Pi­lia­kal­nio gat­ve pa­si­vaikš­čio­da­mi nu­ei­na­te iki pi­lia­kal­nio). Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką. Čia iš­ky­lau­jant ga­li­ma mė­gau­tis ra­miai te­kan­čio Ne­mu­no vaiz­du, va­liū­kiš­kai šniokš­čian­čiu Aly­tu­pio upe­liu, žais­min­gai pa­bi­ru­sio­mis me­džio skulp­tū­ro­mis ir iš­di­džiai pūp­san­čiu gau­sy­be le­gen­dų ap­do­va­no­tu, dvi­kup­riu gra­žuo­liu Aly­taus pi­lia­kal­niu.</p> <p>Pi­lia­kal­nis da­tuo­ja­mas I tūks­tant­me­čio vi­du­riu – XIV am­žiu­mi. Vie­na iš le­gen­dų by­lo­ja, jog ka­dai­se gy­ve­no ku­ni­gaikš­tis Aly­ta, ku­ris pa­mi­lo vai­di­lu­tę Mirg­rau­sė­lę, o ji – jį. Vie­tos pi­lį už­puo­lė prie­šai. Ko­vo­je žu­vo daug ka­rių. Aly­ta pra­si­ver­žė iš ap­sup­ties, nu­jo­jo į kal­ne­lį, kur Mirg­rau­sė­lė kurs­tė šven­tą­ją ug­nį, ją pa­slė­pė ir grį­žo į ko­vą. Nar­siai ko­vė­si, bet žu­vo. Mirg­rau­sė­lė, tai su­ži­no­ju­si, taip grau­džiai ver­kė, kad jos aša­ros upe­liu pra­dė­jo te­kė­ti į Ne­mu­ną. Upe­lį žy­niai pa­va­di­no Aly­tu­piu, o gre­ta įsi­kū­ru­sį mies­tą – Aly­tu­mi. Ir šian­dien, gre­ta pi­lia­kal­nio, į Ne­mu­ną te­ka šis Mirg­rau­sė­lės aša­rų upe­lis. Ja­me kar­tais pa­si­tai­ko ste­buk­lin­gų var­lių. Jei ieš­ko­te ant­ro­sios pu­sės, jis jums pa­gel­bės, – upe­ly­je gau­dy­ki­te var­lę, praus­ki­te jai bur­ną ir bu­čiuo­ki­te. Jei var­lė ste­buk­lin­ga – gau­si­te, ko ieš­ko­jo­te, jei var­lė ne­ste­buk­lin­ga – po bu­či­nio ji jau ne­bus pa­pras­ta var­lė, o bus pa­bu­čiuo­ta var­lė ir la­bai po­pu­lia­ri tarp sa­vų.</p> <p>Dar bū­ti­na įkop­ti į pi­lia­kal­nį ir iš Aly­tu­pio upe­lio pa­si­im­ti ak­me­nu­ką, nes tai ge­ros nuo­tai­kos ak­me­nu­kai. Par­si­neš­ti jį na­mo, pa­si­dė­ti ir pa­mirš­ti. Kai bus liūd­na, pri­si­min­ti, pa­si­im­ti, pa­lai­ky­ti ran­ko­je, pa­gal­vo­ti apie bu­vu­sią iš­ky­lą – nuo­tai­ka kaip­mat pa­si­tai­sys. Ide­a­lus va­rian­tas – su­ras­ti tit­na­gą, ku­ris nuo 2015 me­tų lai­ko­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu ak­me­niu. Tais me­tais jis mi­ni­ma­lia bal­sų per­sva­ra nu­run­gė gin­ta­rą.</p> <h4> Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na</h4> <p>Ne­to­li nuo Aly­taus pi­lia­kal­nio yra Mui­že­lė­nų miš­ko rek­re­a­ci­nė zo­na. Ją ga­li­ma pa­siek­ti ta­ku, ei­nant ar va­žiuo­jant dvi­ra­čiu nuo pi­lia­kal­nio, ar­ba per­ėjus Bal­to­sios ro­žės til­tą ir de­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te nu­si­lei­dus me­di­niais laip­tais. Čia įreng­tos pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės, suo­liu­kai, ga­li­ma įsi­kur­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Karš­tį pa­dės įveik­ti nuo Ne­mu­no sklin­dan­ti gai­va. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Sma­giai leis­da­mi lai­ką šio­je vie­to­je ga­lė­si­te gro­žė­tis Bal­to­sios ro­žės til­to pa­no­ra­ma ir pa­ma­ty­ti Ne­mu­ne pūp­san­tį Kle­bo­no ak­me­nį. Le­gen­dos pa­sa­ko­ja, kad la­bai se­niai po Aly­tu­je siau­tu­sio ma­ro pra­si­dė­jo di­de­lis ba­das. Kle­bo­nas, ne­ga­lė­da­mas žiū­rė­ti, kaip iš ba­do mirš­ta žmo­nės, iš li­ku­sių gy­vų­jų su­rin­ko pi­ni­gus ir iš­plau­kė Ne­mu­nu pirk­ti grū­dų. Ke­lio­nė už­tru­ko. Kle­bo­nas il­gai ne­grį­žo. Gy­ven­to­jai ir to­liau vie­nas po ki­to mi­rė iš ba­do, keik­da­mi kle­bo­ną, kad šis vei­kiau­siai juos ap­ga­vo: pa­si­ė­mė pi­ni­gus ir iš­plau­kė. Kai kle­bo­no lai­vas su grū­dais pri­ar­tė­jo prie Aly­taus, pa­ki­lo di­de­lis vie­su­las ir tren­kė į jį pra­keiks­mų žai­bas. Taip lai­vas ak­me­niu pa­vir­to. Vė­liau šį ak­me­nį žmo­nės Kle­bo­no ak­me­niu pra­mi­nė.</p> <h4> Dai­nų slė­nis</h4> <p>La­bai šau­nu, jog pas­ta­ruo­ju me­tu vis dau­giau aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių pa­mė­go šią vie­tą. Čia yra įreng­ta di­de­lė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, be pro­ble­mų ga­li­ma at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiu. Įreng­ti ori­gi­na­lūs ir pa­to­gūs suo­lai. Ga­li­ma iš­ky­lau­ti ir pa­si­tie­sus ple­dą. Esant to­kio­je vie­to­je bū­ti­nai rei­kia įkop­ti į Bal­to­sios ro­žės dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­tą, ku­ris pa­sta­ty­tas 2015 me­tų pa­bai­go­je ant iš­li­ku­sių se­no­jo XIX am­žiaus ge­le­žin­ke­lio til­to tau­rų. Jis įra­šy­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą, kaip aukš­čiau­sias to­kio po­bū­džio til­tas. Jo aukš­tis – 38,10 met­rų.</p> <p>Til­to pri­ei­go­se iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no pa­sta­ty­ta ro­žių šir­dis – čia drą­siai ga­li­ma ka­bin­ti jaus­mų spy­ne­les. Šis Aly­taus til­tas – vie­nin­te­lė vie­ta Lie­tu­vo­je, ku­rio­je met­rais ga­li­ma iš­ma­tuo­ti sa­vo mei­lę. Ant jo yra kas 40 met­rų pa­žy­mė­tos še­šios žy­mos, o ties jo­mis įvar­dy­ta mei­lės rū­šis pa­gal grai­kų fi­lo­so­fą Aris­to­te­lį. Įro­dy­ti sa­vo mei­lę my­li­mam ar ar­ti­mam žmo­gui ga­li­ma nu­ne­šant jį ant ran­kų iki tam tik­ros mei­lės rū­šį žy­min­čios ri­bos. Til­tą puo­šia Vla­do Kan­čiaus­ko skulp­tū­ra „Obels žie­das“. Nuo til­to at­si­ve­ria pui­ki Aly­taus pi­lia­kal­nio pa­no­ra­ma.</p> <h4> Lais­va­lai­kio erd­vės prie Ma­žo­sios ir Di­džio­sios Dai­li­dės eže­rų</h4> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, įreng­tas spor­to aikš­ty­nas, pa­vė­si­nės, lau­ža­vie­tės. Jei­gu su­ma­ny­si­te ką kep­ti ant lau­žo – bū­ki­te at­sar­gūs su ug­ni­mi ir sau­go­ki­te gre­ta esan­čią ap­lin­ką.</p> <p>Be­je, Dai­li­dės eže­rai, mat dar yra ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras, yra Ne­mu­no sen­va­gė. Se­no­liai po­ri­na, kad ka­dai­se eže­rų vie­to­je, ku­riuos da­bar ski­ria py­li­mas, sto­vė­jo pats dai­liau­sias apy­lin­kių dva­ras. Kas tik pa­ma­ty­da­vo ku­ni­gaikš­čio dva­rą, ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti jo di­du­mu, ne­ga­lė­jo at­sig­ro­žė­ti jo švie­su­mu. To­dėl jį pra­mi­nė Dai­liuo­ju Dva­ru, Dai­li­de, to­dėl jis taip iš­gar­sė­jo; to­dėl ir jo val­do­vą ku­ni­gaikš­čiu Dai­li­de va­di­no. Pra­žu­dė ku­ni­gaikš­tį ir jo dva­rą go­du­mas bei žiau­ru­mas, o iš pra­keik­to de­be­sies pliūp­te­lė­ję van­de­nys su­grio­vė ir pa­skan­di­no dva­rą. Nuo to lai­ko žmo­nės at­si­ra­du­sį eže­rą Dai­li­de pra­mi­nė.</p> <p>Prie Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ro yra pa­plū­di­mys, liep­tai, suo­liu­kai, ne­ma­žai vie­tos, kur ga­li­ma iš­ky­lau­ti pa­si­tie­sus ple­dą. Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rą puo­šia po­eto Jur­gio Kun­či­no var­do til­tas. Be­veik prieš ke­tu­rias­de­šimt me­tų drau­gų kom­pa­ni­ja bu­vo pri­tvir­ti­nu­si len­te­lę su jo var­du ant til­to, ta­čiau iš­au­šus ry­tui ji iš­ga­ra­vo be pėd­sa­kų. Kal­bė­ta, jog neap­si­ei­ta be tuo­me­tės val­džios pa­lie­pi­mų. 2018 me­tais tei­sy­bė bu­vo at­kur­ta – til­tą pa­puo­šė nau­ja len­te­lė.</p> <p>Prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro ga­li­ma at­vyk­ti dvi­ra­čiu ar­ba au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Dau­gų gat­vė­je, gre­ta dvi­ra­čių ta­ko įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.</p> <p>Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ras taip pat pa­sie­kia­mas dvi­ra­čiu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant A. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je įreng­to­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. </p> <h4> Jau­ni­mo par­ko lais­va­lai­kio erd­vės</h4> <p>Jau­ni­mo par­kas, įkur­tas 1982 me­tais, pri­tai­ky­tas ne tik ren­gi­niams, bet ir ra­miam šei­my­ni­niam po­il­siui. Par­ką puo­šia iš­puo­se­lė­ti gė­ly­nai, čia įreng­tos vai­kų žai­di­mų, šach­ma­tų, spor­to, ried­len­čių ir par­kū­ro aikš­te­lės, pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių ta­kai. Ir ne­abe­jo­ti­nai ga­li­ma su­ras­ti jau­kią vie­tą iš­ky­lai. Par­kas žy­mus sa­vo me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­ro­mis: 1984 me­tais ja­me gru­pė skulp­to­rių su­kū­rė pir­mą­ją Lie­tu­vo­je aš­tuo­nių me­ta­lo plas­ti­kos skulp­tū­rų kom­po­zi­ci­ją, sa­vo ryš­kio­mis spal­vo­mis su­tei­kian­čią sa­vi­tą vei­dą par­kui. Pra­bė­gus ge­ram de­šimt­me­čiui šį skulp­tū­rų an­sam­blį pa­pil­dė dar dvi už­sie­nio au­to­rių do­va­no­tos skulp­tū­ros. Iš­ky­los me­tu tik­rai ver­ta su­ras­ti jas, pa­bi­ru­sias po par­ką. Spė­ti skulp­tū­rų pa­va­di­ni­mus, o spė­ji­mų tei­sin­gu­mą pa­si­tik­rin­ti in­for­ma­ci­nia­me sten­de.</p> <p>Par­kas pa­sie­kia­mas vie­šuo­ju trans­por­tu ar au­to­mo­bi­liu, jį pa­lie­kant Žu­vin­to ar­ba Vil­ties gat­vė­se įreng­to­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se.</p> <p class="text-align-right"> <strong>Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė</strong></p> <p class="text-align-right"><strong>Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro vyr. tu­riz­mo spe­cia­lis­tė, gi­dė</strong></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/1.Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/2.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/3.%20Poilsio%20zona%20prie%20Alytaus%20piliakalnio.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/4.%20Muizelenu%20rekreacine%20zona.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/6%20Dainu%20slenis.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/7%20Didysis%20Dailides%20ezeras.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/8.%20Jaunimo%20parkas.JPG" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-673-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-06/Klebono%20akmuo.jpg" width="139" height="92" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=673&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ZNg6Om2h7VmdMP_wV_6chXPQHmGhmH5NdcoVAM29OCU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 21 Jun 2019 13:59:37 +0000 vyrredaktorius 673 at https://www.alytausnaujienos.lt Ūdri­jos dva­si­nė šven­to­vė ti­kin­čiuo­sius pa­si­tin­ka nau­jo­mis du­ri­mis https://www.alytausnaujienos.lt/udri-jos-dva-si-ne-sven-ve-ti-kin-ciuo-sius-pa-si-tin-ka-nau-jo-mis-du-ri-mis <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 31</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/65-13295" rel="bookmark"> Nr. <span> 65 (13295) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/baznycia.jpg?itok=51A2M6gq" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies baž­ny­čia. Ri­tos KRU­ŠINS­KAI­TĖS nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Tai gra­žus, kil­nus pa­vyz­dys, kai žmo­gus sa­vo dar­bu pri­si­de­da prie baž­ny­čios gra­ži­ni­mo ir sa­vo po­el­giu ža­di­na ki­tus pri­si­dė­ti prie ben­dro rei­ka­lo“, – sa­kė Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų ir Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Arū­nas Už­upis, džiaug­da­ma­sis pa­ra­pi­jie­čio Juo­zo Bū­de­lio pa­da­ry­to­mis du­ri­mis.</p> <p>Gra­žių žo­džių na­gin­gam sta­liui ne­gai­lė­jo ir ben­druo­me­nės „Žel­muo“ pir­mi­nin­kas Al­gis Ma­laš­ke­vi­čius. „To­kių ini­cia­ty­vių ir kū­ry­bin­gų žmo­nių la­bai rei­kia“, – tei­gė A.Ma­laš­ke­vi­čius.  </p> <p>Kle­bo­nas A.Už­upis pa­sa­ko­jo, kad už­sa­kęs pa­da­ry­ti nau­jas du­ris baž­ny­čiai, nes se­no­sios su­si­dė­vė­jo ir jų res­tau­ruo­ti ne­ap­si­mo­kė­jo, ne­gal­vo­jo, jog J.Bū­de­lis jas iš­puoš ir rai­ži­niais, ku­rie vi­sai baž­ny­čiai su­teiks iš­skir­ti­nu­mo.</p> <p>„Min­tis du­ris iš­puoš­ti šven­tų­jų fi­gū­ro­mis at­ėjo jau pra­dė­jus dar­bą. Man skau­du bū­da­vo gir­dė­ti, kad šio­je pa­ra­pi­jo­je gy­ve­nan­tys žmo­nės jung­tu­vėms ieš­ko gra­žes­nės baž­ny­čios“, – at­vi­ra­vo J.Bū­de­lis, sa­vo pa­vyz­džiu įro­dęs, kad ir vie­nas žmo­gus ga­li daug nu­veik­ti, dirb­da­mas iš šir­dies.</p> <p>Vy­ras džiau­gia­si, kad su­ren­kant ir įsta­tant įsprū­di­nes du­ris, pa­gal­bon at­ėjo kai­my­nai ir drau­gai, ypač daug tal­ki­no kai­my­nas Val­das Mo­tū­za. J.Bū­de­lio nuo­mo­ne, ben­dras dar­bas žmo­nes su­vie­ni­ja, ta­da ir re­zul­ta­tas bū­na ge­res­nis, ver­tin­ges­nis. </p> <p>„Anks­tes­niais me­tais res­tau­ra­vo­me 1924-ai­siais sta­ty­tos baž­ny­čios pa­ma­to ak­me­nis, abu bokš­tus, nau­ja skar­da už­den­gė­me sto­gą, ap­šil­ti­no­me lu­bas, o pa­čią baž­ny­čią ap­tin­ka­vo­me, be­li­ko tik nu­da­žy­ti. Be dė­me­sio ne­li­ko ir ša­lia sto­vin­ti var­pi­nė – prieš po­rą me­tų ji ap­kal­ta nau­jo­mis len­to­mis, su­tvir­tin­tas pa­ma­tas“, – apie baž­ny­čios at­nau­ji­ni­mo dar­bus pa­sa­ko­jo kle­bo­nas A.Už­upis.</p> <p>Vi­si dar­bai at­lik­ti už ti­kin­čių­jų au­kas ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nę pa­ra­mą.</p> <p>At­ei­ties pla­nuo­se – baž­ny­čios šven­to­riaus ir kle­bo­ni­jos su­tvar­ky­mas. At­nau­jin­to­je kle­bo­ni­jo­je ke­ti­na­ma įreng­ti sa­lę, ku­ri tar­nau­tų vi­sų pa­ra­pi­jie­čių po­rei­kiams.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/budelis.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-630-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/budelis.jpg" width="1072" height="1440" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/durys1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-630-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/durys1.jpg" width="2098" height="2797" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-1637"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1559328161"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>k</span> - Pen, 2019-31-05 - 21:42</p> </li> <a href="/comment/1637#comment-1637" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1637#comment-1637" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">labai grazios durys,pagarba…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>labai grazios durys,pagarba meistrui</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1637" token="H4SRjdnxgJGiSB2AaEUWzQiXpunqybTu08qBF61R2Hg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=630&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="jA8FXZHIihM1mfmXV5ZE3FV8J2wy7T1v9EmtSFu3puU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Fri, 31 May 2019 14:41:10 +0000 vyrredaktorius 630 at https://www.alytausnaujienos.lt Af­ri­ka, įgy­ven­din­ta gam­ti­nin­ko sva­jo­nė, ta­po kū­ry­bi­nio įkvė­pi­mo šal­ti­niu https://www.alytausnaujienos.lt/af-ri-ka-igy-ven-din-ta-gam-ti-nin-ko-sva-jo-ne-ta-po-ku-ry-bi-nio-ikve-pi-mo-sal-ti-niu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Gegužė 2</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/51-13281" rel="bookmark"> Nr. <span> 51 (13281) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-05/z8.jpg?itok=uXabQAQ5" width="344" height="287" alt="Zu­ba­vi­čių šei­mos re­lik­vi­ja" title="Ta­do Iva­naus­ko pa­do­va­no­ta kny­ga ta­po Zu­ba­vi­čių šei­mos re­lik­vi­ja.                 Ri­tos KRU­ŠINS­KAI­TĖS nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Mei­lę gam­tai A.Zu­ba­vi­čius, ko ge­ro, ga­vo su ge­nais. Jo tė­vas­Te­o­fi­lis Zu­ba­vi­čius bu­vo pir­ma­sis Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to dar­buo­to­jas, dau­ge­lį me­tų ste­bė­jęs ir už­ra­ši­nė­jęs paukš­čių gy­ve­ni­mą, ar­ti­mai ben­dra­vęs su pro­fe­so­riu­mi Ta­du Iva­naus­ku.</p> <p>A.Zu­ba­vi­čius ža­vė­jo­si Lie­tu­vos gam­ta, ta­čiau nuo vai­kys­tės jo di­džio­ji sva­jo­nė bu­vo to­li­mo­ji Af­ri­ka. Su­ža­vė­tas jos ne­ap­rė­pia­mų to­lių, gro­žio, gy­vū­nų gau­sos, dau­giš­kis ta­po vie­nu žy­miau­sių sa­fa­rio žan­ro ra­šy­to­jų ša­ly­je.</p> <p>Šian­dien ra­šy­to­jo mei­lę gam­tai liu­di­ja dvy­li­ka pa­ra­šy­tų kny­gų ir įspū­din­gų tro­fė­jų ko­lek­ci­ja.</p> <h2>Į me­džiok­lę nuo aš­tuo­ne­rių</h2> <p>Anot A.Zu­ba­vi­čiaus, jo do­mė­ji­ma­sis gam­ta at­si­ra­do kū­di­kys­tė­je. Tė­vas im­da­vo jį su sa­vi­mi į val­tį Žu­vin­to eže­re, ro­dė van­dens au­ga­lus, paukš­čius, vė­liau ūg­te­lė­ju­sį ves­da­vo­si į pa­lias, į me­džiok­lę, mo­kė ste­bė­ti gy­vū­nų gy­ve­ni­mą.</p> <p>Aš­tun­tą de­šimt­me­tį be­bai­gian­tis A.Zu­ba­vi­čius dar ir šian­dien pa­me­džio­ja, pa­žve­jo­ja, o pa­va­sa­rį iš­si­ruo­šia brie­džių ra­gų pa­ieš­ko­ti. Pir­mo­je me­džiok­lė­je dau­giš­kis da­ly­va­vo bū­da­mas aš­tuo­ne­rių me­tų. Sa­va­ran­kiš­kai žve­jo­ti Do­vi­nės upe­ly­je pra­dė­jo de­šim­ties, vė­liau ei­da­vo į pa­lias uo­gau­ti, gry­bau­ti. Val­ti­mi plauk­da­vo, kad pa­ma­ty­tų į van­de­nį įsi­bri­du­sį ir pu­pa­laiš­kius ska­ban­tį brie­dį.</p> <p>„Ta­da bu­vo daug vil­kų, jie pri­da­ry­da­vo di­de­lių nuos­to­lių žmo­nėms, avis pjau­da­vo, ėriu­kus iš­si­temp­da­vo iš­si­ka­sę sky­les po pa­ma­tais, te­ly­čias su­dras­ky­da­vo, net ar­klius už­pul­da­vo. Su tė­čiu žie­mą ei­da­vau į me­džiok­lę, nes ta­da pri­va­lo­mai rei­kė­jo re­zer­va­te nai­kin­ti plėš­rū­nus, kad jie ne­pri­da­ry­tų ža­los paukš­čiams, ku­riais bu­vo ypač rū­pi­na­ma­si. At­min­ty­je iš­li­ko me­džiok­lė su prof. T.Iva­naus­ku, kai prieš pat jį iš­šo­ku­si la­pė kri­to nuo taik­laus šū­vio“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si A.Zu­ba­vi­čius.</p> <p>Vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je paukš­čių žie­duo­to­jų T.Zu­ba­vi­čius to iš­mo­kė ir sū­nų. Pa­va­sa­rį abu paukš­čius žie­duo­da­vo Žu­vin­to apy­lin­kė­se, o ru­de­nį va­žiuo­da­vo į Ven­tės ra­gą. </p> <p>„Tė­tį la­bai džiu­gin­da­vo iš už­sie­nio gau­ti pra­ne­ši­mai apie jo su­žie­duo­tus paukš­čius – šel­me­ni­nę kregž­dę iš An­go­los, apie gan­drą iš Ro­de­zi­jos ar ki­tus spar­nuo­čius, nu­ke­lia­vu­sius į to­li­muo­sius kraš­tus. Po dau­ge­lio me­tų, be­si­lan­kant Af­ri­ko­je, pa­ma­čius gan­drus ap­im­da­vo jau­du­lys“, – pa­sa­ko­jo gam­ti­nin­kas.</p> <p>A.Zu­ba­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad ste­bė­da­mas gam­tos gy­ve­ni­mą, įgy­ji pa­tir­ties, at­si­ran­da ki­tas po­žiū­ris į gy­vū­nus, ne tik iš kep­tu­vės po­zi­ci­jos. Su­si­drau­ga­vęs su gam­ta iš­moks­ti ja gė­rė­tis, gro­žė­tis, sau­go­ti, my­lė­ti ir ver­tin­ti. </p> <h2>Ma­ma ir pro­fe­so­rius</h2> <p>Be­ne pir­mo­ji A.Zu­ba­vi­čiaus pa­žin­tis su Af­ri­ka įvy­ko 1947 me­tais, kai ma­ma jį dar ne­di­de­lį ber­niu­ką nu­si­ve­dė pa­žiū­rė­ti ki­no apie Af­ri­ką. Ek­ra­ną at­sto­jo iš­skleis­ta pa­klo­dė, ta­čiau tai bu­vo vi­sai ne­svar­bu, nes už­ge­sus švie­soms, vai­ko dė­me­sį pri­kaus­tė at­si­vė­ręs pa­slap­tin­gas pa­sau­lis su nuo­ty­kiais ir ne­ma­ty­tais gy­vū­nais. „Pa­va­di­ni­mo ne­pa­me­nu, tik ži­nau, kad tai bu­vo vo­kie­čių tro­fė­ji­nis fil­mas apie Af­ri­ką“, – sa­kė ra­šy­to­jas.</p> <p>Pra­bė­gus ke­le­riems me­tams, jis per­skai­tė prof. T.Iva­naus­ko kny­gą „Trys mė­ne­siai Bra­zi­li­jo­je“. Kny­ga pa­aug­liui pa­ti­ko, ta­čiau ki­lo min­tis, ko­dėl pro­fe­so­rius ne­va­žia­vo į Af­ri­ką. Vė­liau se­kė gam­tos moks­lų stu­di­jos Vil­niaus uni­ver­si­te­te, kur įgi­jo bio­lo­go ich­tio­lo­go spe­cia­ly­bę ir pa­gal ją dir­bo Aukš­ta­dvaryje bei Dau­gų žu­vi­nin­kys­tės ūky­je.</p> <p>„Be­bai­giant stu­di­jas, pa­si­ro­dė ge­rų kny­gų apie Af­ri­ką, ir man ki­lo min­tis ką nors ge­ro pa­da­ry­ti sa­vo ša­liai. Ži­no­jau, kad Va­ka­rų mu­zie­jai tu­rė­jo įspū­din­gų tro­fė­jų iš Af­ri­kos, o Lie­tu­vo­je šia lin­kme nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta“, – tei­gė A.Zu­ba­vi­čius.</p> <p>Kar­tą, be­var­ty­da­mas žur­na­lus, at­siųs­tus Pie­tų Af­ri­ko­je gy­ve­nan­čio T.Iva­naus­ko sū­naus, pa­ste­bė­jo ne­tei­sin­gą už­ra­šą po an­ti­lo­pės nuo­trau­ka ir sa­vo pa­ste­bė­ji­mu pa­si­da­li­jo su pro­fe­so­riu­mi. Bu­vo nu­fo­tog­ra­fuo­ta vie­nos rū­šies an­ti­lo­pė, o už­ra­šy­ta, kad ki­tos. Žy­mu­sis Lie­tu­vos gam­ti­nin­kas iš kar­to at­krei­pė į tai dė­me­sį.</p> <p>„Vai­ke­li, jei taip do­mie­si Af­ri­ka, pa­do­va­no­siu tau ge­rą kny­gą apie Af­ri­ką. At­ei­ty­je žūt­būt sten­kis ją pa­ma­ty­ti. Ir įtei­kė Zu­ba­vi­čių šei­mos re­lik­vi­ja jau ta­pu­sią, an­trą šimt­me­tį skai­čiuo­jan­čią kny­gą „Af­ri­kos džiun­glė­se“, – iki šiol pri­si­me­na prof. T.Iva­naus­ko žo­džius A.Zu­ba­vi­čius ir bran­gi­na gau­tą do­va­ną.</p> <h2>Pa­ga­liau Af­ri­ka</h2> <p>Kad ir kiek pa­stan­gų dė­jo, A.Zu­ba­vi­čius į iš­sva­jo­tą­jį že­my­ną pa­te­ko tik pra­bė­gus ket­vir­čiui am­žiaus. „Kiek du­rų be­vars­čiau, nie­kas ne­da­vė lei­di­mo iš­vyk­ti. Tik nu­steb­da­vo, esą ko man rei­kia to­je pur­vi­no­je Af­ri­ko­je. At­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę, si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė. Su­pra­tau, kad Af­ri­ką pa­ma­ty­ti pa­vyks“, – pa­sa­ko­jo gam­ti­nin­kas.</p> <p>Sva­jo­nė iš­si­pil­dė 1991 me­tais. A.Zu­ba­vi­čius mė­ne­siui iš­vy­ko į tar­ny­bi­nę ko­man­di­ruo­tę su Uk­rai­nos moks­lų aka­de­mi­jos eks­pe­di­ci­ja. Taip dau­giš­kis ta­po vie­nu pir­mų­jų lie­tu­vių, po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­va­žia­vu­sių me­džio­ti į Af­ri­ką.</p> <p>Pir­mo­ji pa­žin­tis su sva­jo­nių že­my­nu įvy­ko Gvi­nė­jo­je. Ši Va­ka­rų Af­ri­ko­je esan­ti vals­ty­bė – ne pa­ti tur­tin­giau­sia gy­vū­ni­jos, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, ta­čiau su­tei­kė ga­li­my­bę iš ar­ti pa­žvelg­ti į Af­ri­kos gam­tą, žmo­nes, tra­di­ci­jas.   </p> <p>„Pa­me­džio­ti te­ko tik vie­ną pa­rą – epi­zo­diš­kai, ta­čiau su­spė­jau pa­ma­ty­ti daug įdo­mių gy­vū­nų: le­o­par­dų, man­gus­tų, an­ti­lo­pių. Po šios vieš­na­gės at­si­ra­do no­ras dar kar­tą va­žiuo­ti į Af­ri­ką“, – kal­bė­jo apie ne­blės­tan­čią mei­lę Af­ri­kai ra­šy­to­jas.</p> <p>An­trą kar­tą A.Zu­ba­vi­čius į Af­ri­ką iš­va­žia­vo 2006-ai­siais. Šį kar­tą nu­vy­ko į Na­mi­bi­ją – tik­rą lau­ki­nę Af­ri­ką. Anot gam­ti­nin­ko, ža­vė­jo vis­kas – į ho­ri­zon­tą nu­bė­gan­tys to­liai, ku­riuo­se knibž­dė­te knibž­da gy­vy­bė, ir vie­ti­nių gen­čių žmo­nės su sa­vo­mis gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jo­mis bei pa­pro­čiais. O svar­biau­sia, kad Af­ri­ka vi­sa­da pa­tei­kia ką nors nau­ja, ten kiek­vie­na­me žings­ny­je pa­ma­tai ką nors nau­jo kaip gam­ti­nin­kas.</p> <p>Vė­liau dar lan­kė­si Pie­tų Af­ri­ko­je, Ke­ni­jo­je. Ypač pa­ti­ko Ke­ni­jo­je, į ku­rią vy­ko pra­mo­kęs su­ahe­lių kal­bos, kad ga­lė­tų tie­sio­giai ben­drau­ti su vie­ti­niais gy­ven­to­jais. Iki šiol me­na įspū­din­gus ma­sa­jų gen­ties šo­kius ir dai­nas.</p> <p>„Žu­vin­te me­džio­da­mas la­bai džiaug­da­vau­si sep­ty­nių hek­ta­rų dy­džio lau­ki­niais plo­tais, o Af­ri­ko­je te­ko me­džio­ti ir tris­de­šim­ties ke­tu­rias­de­šim­ties tūks­tan­čių hek­ta­rų plo­tuo­se“, – ly­gi­no Af­ri­kos ir Lie­tu­vos me­džiok­lės ga­li­my­bes gam­ti­nin­kas.</p> <p>Be­ne vie­nin­te­lė ne­sėk­mė lan­kan­tis Af­ri­ko­je – lais­vo­je gam­to­je taip ir ne­pa­vy­ko pa­ma­ty­ti gy­vo liū­to.</p> <h2>Tro­fė­jai ir kny­gos</h2> <p>Už vi­sus Af­ri­ko­je su­me­džio­tus gy­vū­nus A.Zu­ba­vi­čiui te­ko mo­kė­ti ne­ma­žus pi­ni­gus, nes tvar­ka to­kia – me­džiok, bet su­si­mo­kėk. Ta­čiau me­džio­to­jui iš­leis­tų pi­ni­gų ne­gai­la – juk įgy­ven­di­no vai­kys­tės sva­jo­nę ir pa­sie­kė vie­ną gy­ve­ni­mo tiks­lų.</p> <p>Di­džiu­lę gam­ti­nin­ko aist­rą me­džiok­lei pa­tvir­ti­na gau­si ir ver­tin­ga tro­fė­jų ko­lek­ci­ja – dau­ge­lio me­džio­to­jų sva­jo­nių lai­mi­kis, įspū­din­ga sraig­ta­ra­gė an­ti­lo­pė di­džio­ji ku­du, an­ti­lo­pė gnu, zeb­ras, bui­vo­las, orik­sas ir dau­gy­bė ki­tų, Lie­tu­vos miš­kuo­se ne­gy­ve­nan­čių, gy­vū­nų. Vi­si jie me­na bu­vu­sias me­džiok­les ar­ba žmo­nes, pa­do­va­no­ju­sius įspū­din­gus tro­fė­jus.  </p> <p>Po pir­mo­sios ke­lio­nės į Af­ri­ką A.Zu­ba­vi­čius pa­ra­šė ir pir­mą­ją sa­vo kny­gą „Il­gas ke­lias į Af­ri­ką“. Jo­je ra­šy­to­jas ne tik su­dė­jo ke­lio­nės įspū­džius, bet ir ap­ra­šė nu­ei­tą il­gą ke­lią, kol pa­te­ko į Juo­dą­jį že­my­ną.</p> <p>„Ant­ro­ji kny­ga – „Se­ni laiš­kai iš Žu­vin­to“. Ji la­bai skaus­min­ga, nes tai ma­no ir ma­no ar­ti­mų­jų gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja“, – su jau­du­liu bal­se kal­ba A.Zu­ba­vi­čius.</p> <p>Vė­liau pa­ra­šė kny­ge­lę vai­kams „Al­giu­ko Af­ri­ka“, kar­tu su sū­nu­mi Ta­du (miš­ki­nin­ku, pa­va­din­tu prof. T.Iva­naus­ko gar­bei) pa­ren­gė tė­vo pa­ra­šy­tą kny­gą „Iš­ti­ki­my­bė Me­dei­nei“.</p> <p>Ke­lio­nių ir pri­si­mi­ni­mų įkvėp­tas pa­ra­šė kny­gas: „Dak­ta­ro Ig­no Af­ri­ka“, „Ant­ra­sis sa­fa­ris“, „Af­ri­kos sa­fa­riuo­se“, „Ich­tio­lo­go už­ra­šai“, „Me­džio­to­jo ži­ny­nas-ka­len­do­rius“, „Iš gam­ti­nin­ko die­no­raš­čių“, „Jo­no Pa­li­nio die­vų kal­nas“, „Pa­lių At­lan­ti­da“.</p> <p>Už vi­są kū­ry­bą ir nuo­pel­nus puo­se­lė­jant me­džiok­lės tra­di­ci­jas, auk­lė­jant jau­ną­ją me­džio­to­jų kar­tą ap­do­va­no­tas me­džio­to­jų glo­bė­jos Me­dei­nės me­da­liu.</p> <p>„Gy­ve­ni­me nie­ko ne­no­rė­čiau keis­ti, tik su­stip­rin­tai da­ry­čiau tai, ką da­riau. Ta­čiau žmo­gus vi­sa­da tu­ri no­rų. Ma­nie­ji – dar bent po­rą kar­tų pa­ma­ty­ti Af­ri­ką ir pa­dir­bė­ti Žu­vin­te, kur kiek­vie­nas kam­pe­lis pa­žįs­ta­mas“, – kal­bė­jo ne­se­niai 77-ąjį gim­ta­die­nį at­šven­tęs gam­ti­nin­kas, ra­šy­to­jas, ko­lek­ci­nin­kas A.Zu­ba­vi­čius.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/z.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-568-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/z.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/z3.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-568-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/z3.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/z4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-568-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/z4.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/z5.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-568-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/z5.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-05/z8_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-568-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-05/z8_0.jpg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=568&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="YFqGMwXl6stDCm1m2Raiv0bUqBhH3pNOlCalF829PPU"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 02 May 2019 12:42:22 +0000 vyrredaktorius 568 at https://www.alytausnaujienos.lt Aly­taus pa­dan­gė­je „džia­za­vo” AN­BO, gru­pės ly­de­rį Ro­lan­dą Pa­ksą pa­kei­tė An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis https://www.alytausnaujienos.lt/aly-taus-pa-dan-ge-je-dzia-za-vo-bo-gru-pes-ly-de-ri-ro-lan-da-pa-ksa-pa-kei-te-ta-nas-mar-ciu-kai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/46-13276" rel="bookmark"> Nr. <span> 46 (13276) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/IMG_9232.JPG?itok=gxy01-9j" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Akrobatinės grupės ANBO pasirodymas Alytuje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Da­bar­ti­nės ak­ro­ba­ti­nės gru­pės AN­BO pi­lo­tai – Ro­lan­das Pa­ksas, Ro­ber­tas No­rei­ka, Al­gi­man­tas Žen­te­lis ir An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis – pri­sta­to vi­siš­kai nau­ją pro­gra­mą. De­ja, kaip pa­sa­ko­jo pa­si­ro­dy­mą ko­men­ta­vęs žur­na­lis­tas ir avia­to­rius Ed­mun­das Ga­nu­saus­kas, ji aly­tiš­kiams bu­vo pa­ro­dy­ta kiek pa­keis­ta, o vie­toj ke­tu­rių pi­lo­tų ją at­li­ko trys.</p> <p>Pa­va­sa­ri­nis per­ša­li­mas su­truk­dė Aly­taus pa­dan­gė­je skris­ti gru­pės ly­de­riui – R.Pa­ksą pa­kei­tė trio ve­dęs A.Mar­čiu­kai­tis. De­ši­ny­sis ir kai­ry­sis spar­nai bu­vo ypač pa­ty­rę pi­lo­tai, ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo meist­rai R.No­rei­ka ir  A.Žen­te­lis.</p> <p>„Gru­pi­nė ak­ro­ba­ti­ka man – lyg džia­zo mu­zi­kan­tų gro­ji­mas, pa­si­žy­min­tis sub­ti­liu at­lie­ka­mo kū­ri­nio po­jū­čiu, su­dė­tin­gu­mu ir pre­ci­ziš­ku­mu. Esu vie­nas ak­ro­ba­ti­nio džia­zo gru­pės AN­BO at­li­kė­jų, ma­no in­stru­men­tas Jak-50“, – yra sa­kęs A.Žen­te­lis, ir šis api­bū­di­ni­mas pui­kiai ti­ko tam, ką pa­dan­gė­je ma­tė aly­tiš­kiai.</p> <p>Ne­pri­ekaiš­tin­gai tiks­liai at­lie­ka­mo­mis AN­BO pro­gra­mo­mis gro­žė­jo­si tūks­tan­čiai žiū­ro­vų Lie­tu­vo­je ir įvai­rio­se už­sie­nio ša­ly­se. Trum­pą­jį gru­pės pa­va­di­ni­mą AN­BO pi­lo­tai pa­si­rin­ko pa­gerb­da­mi avia­ci­jos kon­struk­to­riaus, Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos va­do, bri­ga­dos ge­ne­ro­lo An­ta­no Gus­tai­čio (1898–1941) at­mi­ni­mą. A.Gus­tai­čio ve­da­ma tri­jų AN­BO IV es­kad­ri­lė 1934-ųjų va­sa­rą sėk­min­gai ap­skri­do Eu­ro­pą. 1940 me­tais oku­pa­vę Lie­tu­vą, so­vie­tai su­nai­ki­no per 50 AN­BO lėk­tu­vų, o jų kū­rė­ją, vie­ną švie­siau­sių Lie­tu­vos avia­ci­jos vy­rų A.Gus­tai­tį 1941-ųjų spa­lio 16-ąją su­šau­dė Mask­vos Bu­tyr­kų ka­lė­ji­me.</p> <p>Pra­ėju­sią va­sa­rą ket­ve­riu­kė su­ren­gė įspū­din­gą pa­si­ro­dy­mą virš ir po Aly­taus Bal­to­sios ro­žės til­tu. Nau­jo­ji pro­gra­ma, pa­ro­dy­ta virš Aly­taus ae­ro­dro­mo, įvy­ko ne­ei­li­niu lai­ku – ae­ro­dro­mas šie­met mi­ni 80-me­tį ir ae­ro­klu­bo 60-me­tį.</p> <p>Avia­to­rių, sa­vo su­sto­ji­mui pa­si­ren­kan­čių Aly­tų, kas­met dau­gė­ja, jie at­skren­da ne tik iš ar­ti­mo­jo už­sie­nio ša­lių, bet ir iš to­liau esan­čių vals­ty­bių. Šį tu­riz­mą bū­tų ga­li­ma vys­ty­ti, pri­im­ti dau­giau įvai­res­nių lėk­tu­vų, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu Aly­taus ae­ro­dro­me reik­tų at­nau­jin­ti, iš­plės­ti ki­li­mo-nu­si­lei­di­mo ta­ką, se­ną­ją in­fra­struk­tū­rą, at­sa­kin­gai puo­se­lė­tą ir iš­sau­go­tą, pa­gal ga­li­my­bes keis­ti šiuo­lai­ki­nės avia­ci­jos po­rei­kius ati­tin­kan­čia. AN­BO pro­gra­mos „Dangaus rap­so­di­ja“ pa­si­ro­dy­mo me­tu tarp žiū­ro­vų bu­vo ga­li­ma su­tik­ti me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, vi­ce­me­rę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę ir ne vie­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį.</p> <p>Pa­si­ro­dy­mas pa­dan­gė­je tru­ko be­veik pus­va­lan­dį, da­lis jo vy­ko skam­bant Fred­die‘o Mer­cu­ry‘o le­gen­di­nei dai­nai „We are the Cham­pions“. Pa­dan­gė­je nu­si­drie­kė tri­spal­vės dū­mų juos­tos, la­kū­nai de­monst­ra­vo su­dė­tin­gas fi­gū­ras, o ant že­mės pa­si­ro­dy­mą vai­ni­ka­vo fe­jer­ver­kai ir ug­nies sie­ne­lė. Net­gi pri­rei­kė vie­to­je bu­dė­ju­sių ug­nia­ge­sių pa­gal­bos, ir sau­sa žo­lė ant pie­vos bu­vo už­ge­sin­ta per ke­lias mi­nu­tes. </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9062.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9062.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9067.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9067.JPG" width="2098" height="1365" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9174.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9174.JPG" width="6240" height="4160" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9249.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9249.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9339.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9339.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9457.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9457.JPG" width="2098" height="1464" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_9543.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-556-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_9543.JPG" width="2098" height="1398" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=556&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="JozZg98A4VT2ceoK66YKnSZjQDsx7eZ9yGNO4UJszGs"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Apr 2019 07:04:44 +0000 vyrredaktorius 556 at https://www.alytausnaujienos.lt Vai­das Prač­kai­la: „Bi­jai vil­ko – neik į feis­bu­ką” https://www.alytausnaujienos.lt/vai-das-prac-kai-la-bi-jai-vil-ko-neik-i-feis-bu-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Prackaila.JPG?itok=N-kld0wx" width="344" height="287" alt="Vaidas Pračkaila." title="Savo sceniniam personažui, linksmai moteriškei iš Dzūkijos Apolionijai Zizirskienei, Vaidas Pračkaila suteikė antrą kvėpavimą – virtualų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kaip Apo­lio­ni­ja an­trą vir­tu­a­lų kvė­pa­vi­mą ga­vo</h2> <p>Kai Prač­kai­lų na­muo­se ka­dai­se at­si­ra­do kom­piu­te­ris, vie­ti­nis šios sri­ties meist­ras pa­juo­ka­vo: „Vai­dai, ar ži­nai, kad tai ant­ras kom­piu­te­ris Kro­kia­lau­ky­je?“ (Pir­mas, ži­nia, bu­vo jo pa­ties).</p> <p>Pir­ki­nys bu­vo skir­tas au­gan­tiems vai­kams, ku­rie da­bar jau spė­jo su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis su­si­ju­sius moks­lus baig­ti, bet to­je sri­ty­je taip ir ne­dir­bo. (Dukros Vylūnė, kompiu­te­­ri­nių ir internetinių mokslų spe­cialistė, bei Vijolė, baigusi lietuvių ir anglų kalbų studijas, tėtei padeda kurti tekstus, tikrina klaidas, rūpinasi sklaida inter­neto platybėse). Vir­tu­a­lias ga­li­my­bes ne­ti­kė­tai at­ra­do pats Vai­das, nie­ka­da ypa­tin­gai su IT ne­drau­ga­vęs, bet įver­ti­nęs iš­skir­ti­nes feis­bu­ko tei­kia­mas ga­li­my­bes.</p> <p>Šiuo me­tu jis pa­ni­ro į vir­tu­a­lių pokš­tų (au­to­ri­nis ru­siš­ko žo­džio „pri­kol“ ver­ti­mas pa­gal V.Prač­kai­lą) kū­ri­mą, juos žen­kli­na lo­go­ti­pu „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“. Jiems pa­nau­do­ja įvai­rius links­mus pa­veiks­liu­kus, pats pie­šia ka­ri­ka­tū­ras, nuo­trau­kas. Juos pa­pil­do trum­pais teks­tais. </p> <p>Šie pokš­tai jau ta­po jo per­so­na­žo Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės pre­kės žen­klu.</p> <p>„Apo­lio­ni­jos in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį da­bar jau už­da­riau, nes jis ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su feis­bu­ko ga­li­my­bė­mis. Pra­si­dė­jo vis­kas nuo to, kad iš­vers­da­vau in­ter­ne­te ras­tus anek­do­tus, pri­tai­ky­da­vau ko­kią nuo­trau­ką. Pa­ste­bė­jau, kad jie su­lau­kia la­bai ge­ro lan­ko­mu­mo. Ki­lo min­tis to­kius fo­to­pokš­tus pa­nau­do­ti kaip per­so­na­žo re­kla­mą. Lo­go­ti­pas „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“ lei­džia pa­gal nuo­ro­dą su­ras­ti pir­mi­nį šal­ti­nį ir pri­trau­kia daug lan­ky­to­jų. La­bai ge­ras lan­ko­mu­mas ir ins­tag­ra­me. Taip ma­no­ji Apo­lio­ni­ja, links­ma mo­te­riš­kė iš Dzū­ki­jos, įga­vo nau­ją vir­tu­a­lų kvė­pa­vi­mą, su­lau­kia kvie­ti­mų ves­ti ren­gi­nius, ves­tu­ves, ki­to­kias pri­va­čias ir vie­šas šven­tes“, – pa­sa­ko­ja V.Prač­kai­la.</p> <h2>Lie­tu­viai juo­kia­si iš val­džios ir pi­jo­kų</h2> <p>Kaip Vai­dui pa­vyks­ta ne­pa­skęs­ti įvai­raus plau­ko in­ter­ne­ti­nių hu­mo­ris­ti­nių pos­tų jū­ro­je ir su­do­min­ti ten nar­šan­čiuo­sius?</p> <p>„Žmo­nės šiais lai­kais yra per­si­so­ti­nę in­for­ma­ci­jos, bet fak­tas, kad kaž­kaip pa­vyks­ta. Esu net­gi su­da­ręs spe­cia­lų al­bu­mą, ku­ria­me ei­lės tvar­ka su­dė­lio­jau dau­giau­sia per­žiū­rų su­lau­ku­sių fo­to­pokš­tų to­pą. Pir­mo­je vie­to­je esan­tis tu­ri net 508 tūks­tan­čių per­žiū­rų, tai tik­rai daug. Ki­tą kar­tą žmo­nės už­kim­ba net ne­su­pra­si, ant ko“, – pa­sa­ko­ja Vai­das.</p> <p>Pa­vyz­džiui, vie­na­me ru­siš­ka­me in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je jis ra­do pa­veiks­liu­ką, kri­ti­kuo­jan­tį val­džią. Nuo­trau­ko­se – me­dy­je įstri­gęs au­to­mo­bi­lis, ant elek­tros lai­dų pa­ki­bęs ožys ir teks­tas: „Ne­su­pran­tu, kaip jie ten at­si­ra­do?“ V.Prač­kai­la įdė­jo da­bar­ti­nio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nuo­trau­ką. „Ne­tu­riu nie­ko prieš Ve­ry­gą, man tai bu­vo įdo­mu kaip špo­sas, pats mi­nist­ras ir­gi nie­kaip ne­su­re­a­ga­vo. Jis yra tie­siog liau­dies nu­my­lė­ti­nis, tai ko­dėl ne­pa­pokš­tau­ti?“</p> <p>V.Prač­kai­la ne­sle­pia – šis po­li­ti­nis fo­to­pokš­tas yra vei­kiau iš­im­tis ir vie­nin­te­lis toks, nes po­li­ti­ka – ne jo dar­žas. „Ten­ka daž­nai gir­dė­ti kri­ti­ką šiuo­lai­ki­nio hu­mo­ro ad­re­su, kad jis vi­sai nu­si­va­žia­vo ir ne­re­tai yra vul­ga­rus. Bet, jei mes pri­si­min­si­me lie­tu­viš­ko hu­mo­ro šak­nis, Pu­pų dė­dę ir pa­na­šiai, tai pa­ma­ty­si­me, kad vi­sais lai­kais žmo­nės juo­kė­si iš to, kas bu­vo po no­si­mi – val­džios, pi­jo­kų, na, dar kaž­kas gal „į šo­ną“ nu­ė­jo. Bet vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip pa­teik­si. Ga­li­ma ir la­bai sub­ti­liai“, – įsi­ti­ki­nęs V.Prač­kai­la.</p> <p>Iš ko žmo­nės da­bar juo­kia­si? Spren­džiant pa­gal „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“ per­žiū­ras, iš pa­čių įvai­riau­sių da­ly­kų. Jiems pa­tin­ka leng­vas ir taik­lus hu­mo­ras. Pa­vyz­džiui, vie­nas po­pu­lia­riau­sių fo­to­pokš­tų – pie­ši­nys, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas se­nas an­gli­nis ly­gin­tu­vas ir pa­ra­šy­ta: „Pa­mis­lyk tik, WF, ma­no mo­čiu­tė jau se­niai be­lai­dį pro­są tu­ri!“</p> <h2>No­ri „grei­to juo­ko“</h2> <p>Vai­das šyp­so­si: gy­ve­ni­mas kar­tais pats kre­čia pokš­tus. Jau se­no­kai jo feis­bu­ke gy­va­vo al­bu­mas pa­va­di­ni­mu „Tarp mū­sų ber­niu­kų“, tik po pu­sės me­tų jis pa­ste­bė­jo, kad pa­ra­šy­ta „trarp“, bet kam šiai lai­kais ko­rek­tū­ros klai­dos rū­pi? Pra­ėjo auk­si­nių kal­bos per­liu­kų lai­kai, kai net per TV juos pa­gar­sin­da­vo, o šiuo­lai­ki­niam in­ter­nau­tui duok vaiz­dą ir trum­pą in­for­ma­ci­ją. Ke­lių sa­ki­nių jau ga­li ne­skai­ty­ti – per daug lai­ko užims.</p> <p>„Į vir­tu­a­lias dis­ku­si­ja ne­si­ve­liu“, – prin­ci­pi­nes nuo­sta­tas dės­to V.Prač­kai­la. Apo­lio­ni­ja tu­ri ir nuo­la­ti­nių in­ter­ne­ti­nių ger­bė­jų, ku­rie bū­ti­nai įver­ti­na kiek­vie­ną nau­ją fo­to­pokš­tą, ir kri­ti­kų. Ke­le­tas ypač ar­šiai gy­nė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą. Pa­šne­ko­vas ma­no, kad tai jų tei­sė – kiek­vie­nas ga­li pa­gar­sin­ti sa­vo nuo­mo­nę. „Pa­ti­kė­ki­te, man kar­tais ir­gi la­bai niež­ti ran­kas pa­ra­šy­ti, kad Vai­do Prač­kai­los nuo­mo­nė ne­bū­ti­nai su­tam­pa su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės“, – pri­si­pa­žįs­ta.</p> <p>Vie­nin­te­lė cen­zū­ra – pa­ties Vai­do po­žiū­ris, jei juo­kin­ga – pub­li­kuo­ja, jei jau­čia, kad kaž­ką ga­li įžeis­ti – ne. Yra ke­le­tas te­mų, ku­rio­mis jis „neš­po­si­ja“. „Ne­si­šai­pau iš baž­ny­čios, iš ne­įga­lių­jų, nors su jais gra­žiai drau­gau­ju ir tu­riu pa­sa­ky­ti, kad jie svei­kes­ni už dau­ge­lį svei­kų, ir jų hu­mo­ro jaus­mas yra pui­kus“, – pa­ste­bi V.Prač­kai­la.</p> <p>Feis­bu­ką jis nau­do­ja ir re­kla­mos tiks­lais, sa­ko, kad vei­kia la­bai ge­rai, pa­si­tai­ko sma­gių grįž­ta­mų­jų „špo­sų“. Pa­vyz­džiui, su­lau­kė te­le­fo­no skam­bu­čio su aukš­tai­tiš­ku ak­cen­tu: „Tu man prieš ket­ve­rius me­tus ra­šei, kad ren­gi­niuo­se gro­jat, tai man da­bar 50, čia Za­ra­sų urėds.“</p> <p>Dar feis­bu­ke pub­li­kuo­ja įvai­rius te­mi­nius pro­gi­nius straips­nius, kaip juos pats V.Prač­kai­la va­di­na, prie ku­rių ten­ka ir il­giau pa­dir­bė­ti.</p> <p>Po­pu­lia­rus bu­vo teks­tas apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, pa­gi­rias ir liau­diš­kas prie­mo­nes joms gy­dy­ti. Ki­ta itin ori­gi­na­li te­ma – anek­do­tų se­ri­jos he­ro­jaus Va­si­li­jaus Čia­pa­je­vo gim­ta­die­niui skir­tas pro­gi­nis straips­nis apie šį is­to­ri­nį per­so­na­žą.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/56558647_1498912403573369_3355410846011359232_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/56558647_1498912403573369_3355410846011359232_n.jpg" width="580" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/55545381_2385575794788429_7909868315005157376_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/55545381_2385575794788429_7909868315005157376_n_0.jpg" width="580" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/56226002_2371518556416804_6691326783926566912_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/56226002_2371518556416804_6691326783926566912_n_0.jpg" width="753" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_7576_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_7576_0.JPG" width="1984" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_7583_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_7583_0.JPG" width="1984" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=511&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kF0N9l0bUMv93mAHvifpoKLB4u7H_fJLRMUknIDsGpE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Apr 2019 06:52:04 +0000 vyrredaktorius 511 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai tu­ri ran­ko­se lai­mę, rei­kia ja džiaug­tis taip, kad ne­er­zin­tum ki­tų https://www.alytausnaujienos.lt/kai-tu-ri-ran-ko-se-lai-me-rei-kia-ja-dziaug-tis-taip-kad-ne-er-zin-tum-ki-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/7-13237" rel="bookmark"> Nr. <span> 7 (13237) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Aldute.JPG?itok=uiIzkSaW" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Aldona Kudzienė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>1. Pū­gin­gu me­tu tur­gūs – lie­si ir re­ti</h3> <p>Sau­sis bars­to bal­tą snie­gą – iš at­min­ties by­ra anuo­met iš­mok­ti pos­mai. Iš tie­sų pir­mą­ją sau­sio pu­sę su­lau­kė­me ne­ma­žai kri­tu­lių. Ma­žus, pra­dė­ju­sius dum­blė­ti tven­ki­nius tu­rin­tys dzū­kai jau ima ne­ri­mau­ti dėl žu­vų, ar  neims jos dus­ti po sto­ru snie­go sluoks­niu. Tur­gu­je gir­dė­jau to­kių min­čių, kad rei­kia dau­giau eke­čių iš­kirs­ti, kar­tais jos pa­de­da. Juk kai pre­ky­ba su­lė­tė­ju­si iki mi­ni­mu­mo, pa­si­kal­bė­ji­mas įvai­rio­mis te­mo­mis trum­pi­na lai­ką.</p> <p>Bet pir­miau­sia no­ri­si pa­gar­sin­ti vie­ną vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių pra­šy­mą, skir­tą mies­to ša­li­gat­vius va­lan­tiems žmo­nėms. Nau­jas mies­to vie­ša­sis trans­por­tas – že­mag­rin­dis, ke­lei­viai įli­pa per prie­ki­nes du­ris, o iš­li­pa per vi­du­ri­nes. Kol ne­bu­vo snie­go, ne­bu­vo ir pro­ble­mos. Snie­go va­ly­to­jai įsi­gud­ri­no mies­to sto­te­lė­se tvar­kin­gai nu­va­ly­ti tik apie du met­rus ša­li­gat­vio: pa­to­gu įlip­ti, bet iš­li­pan­tiems ten­ka kiš­ti ko­jas tie­siog į su­mes­to snie­go ko­pas. „Ne­gi su­dė­tin­ga nu­va­ly­ti pla­tes­nę sto­te­lės da­lį, kad ir iš­li­pan­tiems, ir įli­pan­tiems ke­lei­viams bū­tų pa­to­gu“, – klau­sia net il­ga­au­lius ba­tus snie­go pri­sė­mę į tur­gų vy­kę aly­tiš­kiai.</p> <p>Jau­na­sis Mi­ros­la­vo ūki­nin­kas Ei­man­tas Bak­šys sto­rai ir pats ap­si­ren­gęs, ir sa­vo už­au­gin­tas dar­žo­ves po pa­ta­lais pa­slė­pęs, tik veis­lės ir kai­nos į vir­šų iš­kel­tos. Ir pir­kė­jų ne­bau­gi­nan­čios, eu­rą at­si­ne­šęs nu­si­pirk­si bul­vių, mor­kų ir dar ke­le­tui vir­tų bu­ro­kų eu­ro cen­tų liks. Ki­log­ra­mas jau iš­vir­tų bu­ro­kų kai­nuo­ja eu­rą, bul­vių kai­nos iki pu­sės eu­ro, mor­kos apie 70 eu­ro cen­tų.</p> <p>Sū­rių ki­log­ra­mo kai­nos svy­ruo­ja nuo 3,50 iki 4 eu­rų, tad, kaip sa­ko jų par­da­vė­ja Ri­ma, už sū­riu­ką ga­li net dvie­jų eu­rų ne­iš­leis­ti. Svies­to ki­log­ra­mas – 7 eu­rai, bet to­kius kie­kius pa­pras­tai per­ka tik už­kie­tė­ju­sios ke­pė­jos ar­ba tie žmo­nės, ku­rie tu­ri re­tes­nes ga­li­my­bes tur­guo­se ap­si­lan­ky­ti.</p> <p>„Kai ma­ne anū­kas į Aly­tų po pen­si­jos ga­vi­mo at­ve­ža, par­ve­ža su pil­na ba­ga­ži­ne pro­duk­tų, ku­rių man už­ten­ka iki ki­to su­ve­žio­ji­mo. Klau­sia­te, kaip vi­sa su­si­dė­lio­ju? Aš iš anks­to su­si­da­rau pla­ną, į ko­kias par­duo­tu­ves man rei­kia, ką jo­se pirk­siu. Ko ieš­ko­siu tur­guo­se. Ba­to­nų par­si­ve­žu apie 15, duo­nos ma­žiau. Ma­žiau­siai tris di­de­lius sal­džius sū­rius, šo­ni­nės ir pra­šau rie­bes­nės, šal­tie­nai rin­ki­nu­ką su­si­ren­ku, mė­sos kon­ser­vų, sil­kių, kruo­pų, mil­tų, svies­to ki­log­ra­mą ir bū­ti­nai „Ka­zi­mie­ros“ deš­ros, be ku­rios ne­įsi­vaiz­duo­ju pus­ry­čių. Vie­nus ba­to­nus įde­du į šal­dy­mo dė­žę, ki­tus, skir­tus skru­di­ni­mui, tie­siog pa­lie­ku vir­tu­vė­je iš­dės­čiu­si ant pa­dėk­lų, kad su­džiū­tų, nuo­sta­būs bū­na skre­bu­čiai ir il­gai sto­vi. Duo­ną taip pat šal­dau, kaip ir į ma­žes­nius ga­ba­liu­kus su­si­pjaus­ty­tą svies­tą, sū­rius. Taip da­rau jau ne pir­mus me­tus, ir vi­siems re­tai į par­duo­tu­ves iš­vyks­tan­tiems sen­jo­rams tą da­ry­ti pa­ta­riu. Da­bar su­ki­ša jie duo­ną į šal­dy­tu­vus, o pas­kui val­go pe­lė­siais nu­ė­ju­sią“, – mo­ko ato­kia­me Jur­giš­kių kai­me gy­ve­nan­ti Ja­ni­na.</p> <p>Tur­gu­je į krep­šį ji gul­dė kai­miš­kus obuo­lius, už jų ki­log­ra­mą mo­kė­jo po 70 eu­ro cen­tų. Ti­ki­no, kad rau­do­ni, kie­tu gels­vu vi­du­mi obuo­liai jai pa­tys ska­niau­si. Dar tu­ri ir sa­vo so­do, bet jie jau ne­ko­kio sko­nio, minkš­ti, nors ne­su­pu­vę. „Aš juos per­pjau­nu ir už­ve­riu ant gy­va­tvorės spyg­lių. La­bai gel­ton­pil­viams paukš­te­liams pa­tin­ka. Ne, ne zy­lėms, joms ma­tau pas Ri­mą smul­kių sau­lė­grąžų, pa­im­siu mai­šą“, – šne­kos ne­trūks­ta sen­jo­rei Ja­ni­nai.</p> <p>Mai­šas, ku­ria­me 5 ki­log­ra­mai sau­lė­grąžų, kai­nuo­ja 5 eu­rus. Žmo­nės per­ka.</p> <p>„La­bai šios juo­do­sios sau­lė­grąžos pa­tin­ka smul­kie­siems paukš­te­liams. Kai pa­be­riu, de­šim­tys nu­tu­pia. O kaip bi­čiu­liš­kai jie ba­to­no rie­ke­lę mo­ka į sau­ges­nę vie­tą nu­si­temp­ti. Kai vie­nas ne­pa­jė­gia, ke­li įsi­kir­tę nu­si­tem­pia“, – pa­sa­ko­ja par­da­vė­ja Ri­ma.</p> <p>Tur­guo­se nie­ka­da ne­pri­trūks­ta me­daus ir ki­to bi­čių su­neš­to gė­rio. Ki­log­ra­mo kai­na – 5 eu­rai, ji ne­kin­ta nuo me­du­ne­šio. Nau­ja pre­ke ga­li­ma pa­va­din­ti kai­miš­kas ir kai­miš­kai ant kros­nies iš­džio­vin­tas kriau­šes, jų ki­log­ra­mas – 5 eu­rai. Iš­vaiz­džios ir, kaip tei­gė ra­ga­vu­sie­ji, la­bai ska­nios.</p> <p>Dė­žu­tė kai­miš­kų kiau­ši­nių  – iki 2 eu­rų. Ver­ta ne­pa­gai­lė­ti, nes, me­di­kų tei­gi­mu, kiau­ši­niai tu­ri D vi­ta­mi­no, ku­rio mū­sų or­ga­niz­muo­se trūks­ta, kai re­ta vieš­nia tam­pa sau­lė. Tad tuo­met, kai ji švys­te­li, pa­si­sten­ki­te iš­ei­ti į lau­ką pa­gau­dy­ti jos spin­du­lių, ku­rie su­teiks žva­lu­mo, ener­gi­jos, dings jaus­mas, ku­ris daž­ną len­kia prie že­mės.</p> <p>Pa­sak psi­cho­lo­gų, me­tu, kai sa­vai­tė­mis ne­pa­si­ro­do sau­lė, o die­nos tar­si ne­pra­si­mer­kia, tu­rė­tu­me bū­ti jaut­res­ni ap­lin­ki­niams. Ge­ro­ji kai­mo iš­min­tis, ma­no bi­čiu­lė Ma­ri­jo­na, jau­čiu pa­ci­tuo­tų Ra­bin­dra­na­tą Ta­go­rė, jo min­tį, kad kai tu­ri ran­ko­se lai­mę, rei­kia ja džiaug­tis taip, kad ne­er­zin­tum ki­tų. Juk ne vi­siems duo­ta ge­ra­no­riš­kai pri­im­ti ki­to džiaugs­mą, kar­tu pa­si­džiaug­ti.</p> <h3>2. Apie pa­tir­tas emo­ci­jas pra­smin­giau­sio­je me­tų šven­tė­je</h3> <p>Net ke­lių jū­sų laiš­kų su­lau­kė­me apie Me­tų ap­do­va­no­ji­mų šven­tės at­gar­sius. Jo­je pa­bu­vo­ję pa­si­džiau­gė ir mū­sų mies­to kul­tū­ri­niu tur­tu, tiek gra­žių me­ni­nių in­tar­pų ren­gi­ny­je jų sie­las džiu­gi­no. Įspū­dį pa­li­ko ir iš­skir­ti­nės švie­sos pro­jek­ci­jos.</p> <p>„Aly­taus mies­to te­at­re vy­ko nuo­sta­bi šven­tė, net rau­do­nu ki­li­mu te­ko į pa­sta­tą ei­ti. Vis­kas la­bai mums ti­ko ir pa­ti­ko, tik nuo­tai­ką ga­di­no kai­my­nas, įsi­tai­sęs užu mū­sų nu­ga­ros. Jis net ir to­kio­je pa­ki­lio­je šven­tė­je ne­ap­si­ė­jo be po­li­ti­kos. Nors nie­kas šio vi­sa­ži­nio na­ra­ty­vų ne­klau­sė, jis kiek­vie­ną ty­los mi­nu­tę pra­bamb­sė­jo apie jam ne­pa­tin­kan­čias kan­di­da­tū­ras į me­rus. Nie­kas ir ne­draus­mi­no, ne­ver­ta to­kio­je šven­tė­je sau nuo­tai­kos ga­din­ti, tur­būt su­draus­min­tas dar in­ten­sy­viau im­tų bur­bu­liuo­ti. Kaip liau­dis sa­ko – da­vė­me dur­niui ke­lią. Da­bar mąs­tau, gal psi­cho­lo­gai pa­tar­tų, kaip pa­si­elg­ti ren­gi­ny­je, at­si­dū­rus ša­lia to­kio kai­my­no?“ – klau­sia As­ta pa­si­va­di­nu­si aly­tiš­kė.</p> <p>Onu­tė Bu­ja­naus­kie­nė taip pat dar gy­ve­na gra­žios šven­tės nuo­tai­ka, ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą ji pa­va­di­no pra­smin­giau­siu me­tų ren­gi­niu. Tik Onu­tė tu­ri pa­siū­ly­mą. Jei bū­tų jos va­lia, Me­tų did­vy­riš­ko po­el­gio no­mi­na­ci­jos Aly­taus li­go­ni­nei ji tik­rai ne­bū­tų sky­ru­si už si­tu­a­ci­jos su­val­dy­mą nuo ke­lio ties Mi­ros­la­vo kryž­ke­le nu­va­žia­vus len­kų au­to­bu­sui. „Me­di­kų kas­die­nis dar­bas yra teik­ti pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­sie­siems. La­bai tiks­liai sa­vo pa­dė­kos kal­bo­je pa­ste­bė­jo li­go­ni­nės va­do­vas Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, kad tai eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. Tad la­biau tuo­met dir­bu­siems me­di­kams pa­gerb­ti tik­tų no­mi­na­ci­ja – Eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos su­val­dy­mas. O did­vy­riš­kai pa­si­el­gu­sių aly­tiš­kių per­nai tik­rai bu­vo, nes bu­vo ir gais­rų, sken­duo­lių, ir ava­ri­jų, ku­rio­se sa­vo drą­są pa­de­monst­ra­vo be­bai­miai mies­to žmo­nės“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė O.Bu­ja­naus­kie­nė.</p> <p>Aly­tiš­kiai pra­šo pa­vie­šin­ti vi­sus no­mi­nan­tus, pa­te­ku­sius į ge­riau­sių­jų tre­je­tu­ką, kad žmo­nės ži­no­tų, ko­kio­je jie po­zi­ci­jo­je pa­si­li­ko. Ban­dy­si­me tą pa­da­ry­ti.</p> <h3>3. So­tus bei svei­kas mais­tas žie­mą – or­ga­niz­mo stip­rin­to­jas</h3> <p>Esant šal­tiems orams siū­ly­čiau ska­niai ir so­čiai pa­val­gy­ti. Ge­ras mais­tas stip­ri­na or­ga­niz­mą. Ger­ti ar­ba­tą su cit­ri­na, im­bie­ru. Žie­mą la­biau ver­tin­ti tu­rė­tu­me me­dų, kiek daug ja­me yra mums nau­din­gų da­ly­kų. Su­val­gę kas­dien bent po šaukš­te­lį jo, už­mu­ši­te be­veik vi­sus vi­ru­sus. Dar rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti vi­sa­ga­lio čes­na­ko, o per­pjo­vę svo­gū­ną ir pa­lai­kę jį pa­tal­po­je, ku­rio­je bū­na­te, su­nai­kin­si­te dau­gy­bę ne­pa­gei­dau­ja­mų li­gų su­kė­lė­jų. </p> <p>Kaip ži­no­me, dau­gu­ma vi­ru­sų per­si­ne­ša per ran­kas. Tai­gi, daž­niau plau­ki­me ran­kas. Bū­tent per ran­kas į no­sies ir bur­nos glei­vi­nę vi­ru­sai pa­ten­ka leng­viau­siai. Dar la­bai svar­bu daž­niau vė­din­ti pa­tal­pas.</p> <p>Prieš ei­nant į lau­ką pa­tar­ti­na im­tis sau­gu­mo prie­mo­nių, ku­rios ne­leis­tų „pri­lip­ti“ in­fek­ci­jai. Pui­kiai tin­ka pa­pras­ti alie­jai ir vai­kiš­kas kre­mas. Rie­bus jų pa­grin­das už­kirs ke­lią vi­ru­sams, ne­leis jiems pa­tek­ti į or­ga­niz­mą.  </p> <h3>4. Apie tre­čią akį, ku­rios vie­ta – pa­kau­šy­je</h3> <p>Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės gy­ven­to­ja Ma­ry­tė pa­ste­bi, kad į ma­dą at­ei­na pen­si­nin­kų gąs­di­ni­mas: ati­tar­na­vu­sią eg­lu­tę ne ten pa­dė­si, kur lie­pia – bau­da iki 600 eu­rų, kas laip­ti­nė­je rū­kys, šu­ne­lį be ant­snu­kio ve­džios – taip pat bau­dos.</p> <p>„Ma­nau, kad, kur nu­si­pir­ko­me eg­lu­tę, ten tu­rė­tu­me ją ir nu­neš­ti, pa­na­šiai kaip ir ta­rą su­grą­ži­na­me į ta­ro­ma­tus. Vien tik gąs­di­ni­mai, kad brangs tas, anas, dau­ge­liui svei­ka­tą pa­ga­di­na. Gal ir po­li­ti­kams, val­džios vy­rams, vi­so­kiems eks­per­tams rei­kė­tų pa­mąs­ty­ti apie pen­si­nin­ko sa­vi­jau­tą“, – svars­to Ma­ry­tė.</p> <p>„Aš 60 me­tų Aly­tu­je gy­ve­nu, bet to­kios su­tu­a­ci­jos, ko­kią iš­gy­ve­nau ne­se­niai ant pės­čių­jų ta­ko, iki šiol man ne­te­ko pa­tir­ti. Jau va­ka­rė­jo, kai ta­ku pė­di­nau na­mo. Ties Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja bū­da­ma pa­ste­bė­jau prie­šais ki­ta ta­ko pu­se ar­tė­jan­tį ko­kių de­šim­ties me­tų ber­niu­ką. Kai li­ko ke­lio­li­ka jo žings­nių iki ma­nęs, gra­žaus vei­do ber­niu­kas per­si­ri­kia­vo į ma­no pu­sę ir vos ne­už­li­po ant ma­nęs šauk­da­mas: „Ko­čia­ei­ni?!“ Ke­ly­je – jo­kio žmo­gaus, ap­skri­tai ap­link nė vie­nos gy­vos dva­sios, o jis, ne­iš­trauk­da­mas ran­kų iš striu­kės ki­še­nių, vis šau­kia „Ko­čia­ei­ni?!“ Ty­liai pa­si­trau­ku­si į ša­lį, ne­at­sig­ręž­da­ma sku­biai nu­pė­di­nau sa­vo kryp­ti­mi. Ga­liu jam bū­ti pro­mo­čiu­te, mąs­čiau ir klau­siau sa­vęs, ko jis ti­kė­jo­si iš ma­nęs, kad per­si­ri­kia­vo, kad šau­kė ant ma­nęs? Rei­kia ma­ny­ti, jis tu­rė­jo ir ne­ge­rų kės­lų“, – tai jau ki­tos Ma­ry­tės pa­svars­ty­mas.</p> <p>Tik Die­vas ma­to šir­dis, o žmo­gus tik vei­dą, to­kias min­tis mums yra pa­li­kęs pri­slėg­tų žmo­nių sie­lų ga­ny­to­jas tė­vas Sta­nis­lo­vas, vie­nuo­lis Al­gir­das My­ko­las Dob­ro­vols­kis.</p> <p>„Aly­taus li­go­ni­nė­je anuo­met dir­bo toks aku­še­ris Gri­cius, ku­ris be­pro­tiš­kai ger­bė gim­dy­ves. Pa­gim­džiu­sioms vai­ke­lį, jis lin­kė­da­vo jį svei­ką už­au­gin­ti, pa­tar­da­vo ma­moms akis tu­rė­ti ir pa­kau­šy­je. Šian­dien mes vi­si, kad bū­tu­me sau­gūs, tu­ri­me tu­rė­ti po akį pa­kau­šy­je, kad įver­tin­tu­me sa­vo pa­dė­tį ke­ly­je bei ap­lin­ky­bes. Pa­dė­tu­me ir ki­tam“, – pa­ste­bi gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė Onu­tė. </p> <p>Ji sa­ko ne­už­mirš­tan­ti vaiz­do, ma­ty­to po­li­kli­ni­kos pri­ei­go­se. Vie­ną iš šal­čiau­sių sau­sio die­nų ten ji su­ti­ko jau­ną ma­mą su tri­mis ma­žais vai­kais, iš ku­rių net du bu­vo be pirš­ti­nių. „Kai pa­sa­kiau ma­mai, kad už­mau­tų vai­kams pirš­ti­nes, ji ra­miau­siai ati­ta­rė, kad vai­kai jas pa­pras­čiau­siai pa­mir­šo. Ba­riau ma­mą, kaip ji ga­lė­jo su ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais vai­kais iš­ei­ti į ma­žiau­siai de­šim­ties laips­nių šal­tį, ne­pa­tik­ri­nu­si, ar jie pirš­ti­nė­ti. Burb­te­lė­jo, kad to šal­čio vi­sai ne­si­jau­čia. Vy­liau­si, gal ma­žy­lių dak­ta­rė pa­pro­tins ma­my­tę, kad ser­gan­tis vai­kas tu­ri su­lauk­ti rū­pes­tin­ges­nio ma­mos žvilgs­nio“, – dėl sve­ti­mų ma­žy­lių svei­ka­tos siel­var­tau­ja sen­jo­rė.</p> <p>Mums džiu­gu, kad skam­bi­na­te, ra­šo­te, ta­čiau no­rė­tu­me su­lauk­ti dau­giau laiš­kų, tin­kan­čių dar­ži­nin­ko už­ra­šams, gam­tos gro­žiui iš­reikš­ti. Ir net ge­rai pail­sė­ti ne­su­spė­si­me, kai at­eis lai­kas pa­lan­ges nu­tup­dy­ti in­de­liais su il­gos ve­ge­ta­ci­jos dar­žo­vių sėk­lo­mis.</p> <p>Ir dar no­ri­si pri­min­ti, kol yra snie­go, pa­leng­va jo pri­neš­ki­te į sa­vuo­sius šilt­na­mius. Kaip pa­ta­ria ne vie­nas pa­tir­ties tu­rin­tis dar­ži­nin­kas, tirp­da­mas snie­gas la­bai meist­riš­kai su­drė­ki­na šilt­na­mio dir­vą, kad to­kio re­zul­ta­to su jo­kiu lais­ty­tu­vu ne­pa­siek­si. O ir pa­si­mankš­tin­si­me, są­na­riams su­sting­ti ne­lei­si­me.</p> <h4>5. Vištidės svečias – vištvanagis</h4> <p>Dau­ge­lis di­džiau­siais gar­duo­se lai­ko­mų viš­tų prie­šais įvar­di­ja va­na­gus. Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas sa­ko, kad toks įvar­di­ji­mas nė­ra tiks­lus. Žo­dis „va­na­gas“ yra nau­do­ja­mas va­na­gi­niams paukš­čiams api­bū­din­ti, tai daž­niau­siai bū­na paukšt­va­na­giai ir di­des­ni už juos – višt­va­na­giai. Nė vie­no iš jų ne­ga­li­ma šau­dy­ti, nes plėš­rie­ji paukš­čiai nė­ra me­džiok­lės ob­jek­tas, už tai ski­ria­mos di­džiu­lės bau­dos.</p> <p>E.Ti­ju­šas į jam iš­sa­ky­tus skai­ty­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, kad ypač višt­va­na­giai su­nai­ki­na daug ne tik viš­tų, šias dar ga­li­ma ap­sau­go­ti, bet ir straz­dų, kėkš­tų, ge­nių, lau­ki­nių ba­lan­džių, net var­nų, nes min­ta tik gy­vu gro­biu, at­sa­kė: „Tai na­tū­ra­lu gam­to­je ir ne­rei­kia jos rit­mo tvar­ky­ti.“</p> <p>Ir pa­ste­bė­ji­mu, kad kai kur višt­va­na­giai įlen­da ir į viš­ti­des, nors jų at­vi­ros lan­dos net la­bai ma­žos, gam­tos ži­no­vas ne­si­ste­bė­jo: „Jei višt­va­na­gus su­si­kau­pęs me­džio­ja, taip ga­li at­si­tik­ti.“</p> <p>Skai­ty­to­jos at­siųs­to­je nuo­trau­ko­je – višt­va­na­gis, šei­mi­nin­kų už­tik­tas viš­ti­dė­je, į ku­rią pa­te­ko per an­gą, ku­rios sker­smuo 40 cen­ti­met­rų. Pa­si­so­ti­nęs viš­tie­na, jis ra­miai snau­dė ant lak­tos, šei­mi­nin­kams te­ko pa­plu­šė­ti, kad ne­kvies­tas sve­čias pa­lik­tų viš­ti­dę.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/received_589416668137945.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-355-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/received_589416668137945.jpg" width="1504" height="2016" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=355&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SM_ri-Ac1dKNKy4uPo_LUvvo6qgOvNXw2TlnfsdNtEc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jan 2019 13:08:12 +0000 vyrredaktorius 355 at https://www.alytausnaujienos.lt Fo­to­me­ni­nin­kas hu­mo­rą iš gy­ve­ni­mo per­kė­lė į fo­to­gra­fi­jas so­cia­li­nia­me tin­kle https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/fo-me-ni-nin-kas-hu-mo-ra-gy-ve-ni-mo-ke-le-i-fo-gra-fi-jas-so-cia-li-nia-me-tin-kle <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/141-13224" rel="bookmark"> Nr. <span> 141 (13224) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Bulgakovas.JPG?itok=c05kd_Aq" width="344" height="287" alt="Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas " title="Fo­to­me­ni­nin­ko Ze­no­no Bul­ga­ko­vo fo­to­gra­fi­jos iš cik­lo „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“. „O da­bar de­ser­to“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Lie­tu­viai kaip ir ki­tos tau­tos juo­kia­si iš įvai­riau­sių da­ly­kų – nesu­si­pra­ti­mų, go­du­mo, pa­si­pū­ti­mo, sve­ti­mų ne­sėk­mių, po­li­ti­kų, pa­tys iš sa­vęs ir vi­so­kių ki­to­kių da­ly­kų. Ta­čiau mums, pa­ly­gi­nus su an­glais, sa­vo hu­mo­ru gar­sė­jan­čiais vi­sa­me pa­sau­ly­je ir ku­riems juo­ka­vi­mai yra ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­lis, nes jie šai­po­si iš vis­ko, dar rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti hu­mo­ro sub­ti­ly­bių. </p> <p>Skan­di­na­vų hu­mo­ras taip pat tu­ri sa­vo vei­dą, jam bū­din­gas leng­vas ab­sur­diš­ku­mas. Skir­tin­gai nuo lie­tu­vių, skan­di­na­vai be­veik ne­tu­ri po­li­ti­nių te­mų. O mes mėgs­ta­me pa­si­šai­py­ti iš po­li­ti­kų ir po­li­ti­kos.  </p> <p>Pa­si­šai­py­ti iš sa­vęs lie­tu­viai dar tik mo­ko­si, nes kol kas daug sma­giau šai­py­tis iš kai­my­no ar ko­le­gos. Anot psi­cho­lo­gų, ge­bė­ji­mas pa­si­šai­py­ti pa­čiam iš sa­vęs ir su­pras­ti bei pri­im­ti tai, kad kiek­vie­nas žmo­gus pa­sau­lį ma­to sa­vaip, yra vie­nas iš žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nės bran­dos po­žy­mių.</p> <p>Ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad lie­tu­vių po­žiū­ris į hu­mo­rą pa­ma­žu kei­čia­si, žmo­nės lais­vė­ja, ir mes vis daž­niau iš­drįs­ta­me pa­si­šai­py­ti ir iš sa­vęs.</p> <h3>Pra­skaid­ri­na nuo­tai­ką</h3> <p>Fo­to­me­ni­nin­ko Z.Bul­ga­ko­vo fo­to­gra­fi­jos „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“, pa­si­ro­džiu­sios jo „Fa­ce­bo­o­ko“ pa­sky­ro­je, iš kar­to su­lau­kė aly­tiš­kių su­si­do­mė­ji­mo.</p> <p>Anot Z.Bul­ga­ko­vo, ne tik gy­ve­ni­me, bet ir fo­to­gra­fi­jo­je hu­mo­ris­ti­nių mo­men­tų jis ėmė­si ieš­ko­ti nuo 1979-ųjų, to­dėl hu­mo­ris­ti­nės fo­to­gra­fi­jos jo kū­ry­bo­je ne at­si­tik­ti­nu­mas ar pas­ta­rų­jų me­tų dar­bai.</p> <p>„Maž­daug tuo me­tu Ma­ri­jam­po­lės (tuo­met Kap­su­ko) fo­to­klu­bas pra­dė­jo reng­ti su hu­mo­ru su­si­ju­sias pa­ro­das, ku­rio­se bu­vo sma­gu da­ly­vau­ti. Bet ta­da ma­no hu­mo­ras dau­giau­sia bu­vo „kon­struo­ja­mas“ nau­do­jant fo­to­mon­ta­žą – aiš­ku, be jo­kio fo­to­šo­po, nes apie tai, kad jis kaž­ka­da bus, nė pa­gal­vot ne­ga­lė­jo­me“, – da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais fo­to­me­ni­nin­kas.</p> <p>Po ket­ve­rių me­tų, 1983-iai­siais, Z.Bul­ga­ko­vas da­ly­va­vo Bul­ga­ri­jo­je Gab­ro­vo mies­te vy­ku­sio­je hu­mo­ro bie­na­lė­je ir bu­vo pa­ste­bė­tas kaip me­ni­nin­kas, net lai­mė­jo ke­lio­nę į Gab­ro­vo hu­mo­ro mu­zie­jaus pa­ro­dos ati­da­ry­mą.</p> <p>„Hu­mo­ras ma­no fo­to­gra­fi­jo­je tik­rai ne pir­mo­je vie­to­je. Mie­liau­siai fo­to­gra­fuo­ju Aly­tų ir jo žmo­nes. O gy­ve­ni­me – tai vi­saip pa­si­tai­ko. Kar­tais šiaip – links­ma ir tiek. O kar­tais hu­mo­ris­ti­nis žiū­rė­ji­mo kam­pas pa­de­da pra­skaid­rin­ti nuo­tai­ką vi­sai ne­links­mo­se si­tu­a­ci­jo­se. Na, pa­vyz­džiui, aš ma­nau, jog mū­sų su žmo­na Gied­re ne­trum­pai trun­kan­ti san­tuo­ka dėl to taip ir už­si­tę­sė, kad abu kar­tais imam juok­tis ta­da, kai ki­ti ver­kia ar dras­ko­si“, – jung­tį su hu­mo­ru api­bū­di­no Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <h3>„Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“</h3> <p>Z.Bul­ga­ko­vas juo­kau­ja, kad nuo­trau­kų ko­lek­ci­ją „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“ so­cia­li­nia­me tin­kle rei­kė­tų va­din­ti ne cik­lu, o  vi­su „se­ria­lu“, mat fo­to­me­ni­nin­kas ją vis pa­pil­do nau­jais dar­bais.</p> <p>Anot aly­tiš­kio, be­veik prieš de­šimt­me­tį, nu­si­pir­kęs skait­me­ni­nį fo­to­apa­ra­tą, no­rė­jo per­pras­ti fo­to­šo­po pro­gra­mą ir iš­mok­ti ja dirb­ti. „Pir­miau­sia su šia fo­to­mon­ta­žo tech­ni­ka pra­dė­jau kur­ti pei­za­žus. Pas­kui su­mąs­čiau pa­gy­vin­ti vaiz­dus žmo­nė­mis. Pa­gal­vo­jau, jog pa­to­giau­sias mo­de­lis  tai­gi aš pats – vi­sa­da jį po ran­ka tu­rė­siu ir ką no­rė­siu, tą su juo ir iš­da­ri­nė­siu. Ne­reiks lai­ko gaiš­ti aiš­ki­nant, kaip po­zuo­ti. Ta­da ir nu­ta­riau kur­ti vien tik juo­kin­gus (bent man pa­čiam) vaiz­de­lius“, – pa­sa­ko­jo Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <p>Idė­jų nuo­trau­koms me­ni­nin­kui ne­trūk­da­vo. Įdo­mios min­tys at­ei­da­vo skai­tant kny­gas, ei­nant ke­liu, žiū­rint į įvai­rius daik­tus ar kal­ban­tis su žmo­nė­mis. „Kar­tą su­si­mąs­čiau, į ką pa­na­šus ko­pūs­tas, ir nu­ta­riau – ogi į ma­no gal­vą. Be­li­ko tik su­gal­vot, kaip tai įti­ki­na­mai pa­vaiz­duo­ti“, – kū­ry­bi­nės vir­tu­vės du­ris pra­vė­rė fo­to­me­ni­nin­kas.</p> <p>Kai su­si­kau­pė ne­ma­žai įdo­mių dar­bų, 2009 me­tais Z.Bul­ga­ko­vas su­ruo­šė pa­ro­dą „Siur­re­a­lis­ti­nės kon­struk­ci­jos“, ku­ri bu­vo eks­po­nuo­ta Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.</p> <h3>Tar­si vai­kai</h3> <p>Kaip ir dau­ge­lis da­ly­kų, ku­riuos pub­li­kuo­ja­me vie­šai, su­lau­kia įvai­rių ver­ti­ni­mų, taip ir ži­no­mo fo­to­me­ni­nin­ko kū­ri­niai, pa­skelb­ti „Fa­ce­bo­o­ko“ tin­kle, su­lau­kė at­si­lie­pi­mų.</p> <p>„At­si­lie­pi­mus, ypač „Fa­ce­bo­o­ke“, daž­niau­siai su­da­ro tik vie­nas žo­dis „Pa­tin­ka“. La­biau­siai ver­ti­nu tu­ri­nin­gus, il­ges­nius ko­men­ta­rus – kar­tais jie bū­na la­bai taik­lūs ir su­ke­lia min­čių ki­tiems siu­že­tams. Kri­tiš­ki at­si­lie­pi­mai ir­gi sa­vo­tiš­kai įdo­mūs“, – sa­kė Z.Bul­ga­ko­vas. </p> <p>Anot jo, kiek­vie­nam žmo­gui-kū­rė­jui jo su­kur­ti dar­bai tar­si vai­kai. „Ku­ri, ku­ri, su­kū­ręs džiau­gie­si, po to no­ri­si ir ki­tiems pa­ro­dy­ti, ką su­kū­rei. Ta­čiau kar­tais pa­ma­tai, kad ga­lė­jai ir ge­riau pa­da­ry­ti. Ta­da ten­ka tai­sy­ti ar­ba iš nau­jo per­da­ry­ti“, – apie me­ni­nių fo­to­gra­fi­jų gi­mi­mą pa­sa­ko­jo fo­to­me­ni­nin­kas Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <h3>Juo­ka­vo nuo se­nų lai­kų</h3> <p>Et­no­lo­gas pro­fe­so­rius Li­ber­tas Klim­ka pa­sa­ko­jo, kad „Pri­ma Ap­ri­lis“ ži­no­ma iš an­ti­kos lai­kų kaip iš­dai­gų ir ne­kal­tų ap­gau­lių die­na. To­kia die­na bu­vo ne­sve­ti­ma ir tra­di­ci­niams lie­tu­vių pa­pro­čiams. Pir­mą­ją ba­lan­džio die­ną kai­me kai­my­nai vie­nas ki­tą pa­tik­rin­da­vo, kaip pa­si­ruo­šę pa­va­sa­rio dar­bams. Ap­si­lei­dė­liams ir tin­gi­niams ber­nai iš­krės­da­vo pokš­tų. Sa­ky­kim, ra­dę ne­tvar­kin­gai iš­mė­ty­tus že­mės ūkio pa­dar­gus, už­kel­da­vo juos ant pir­ties sto­go ar įstum­da­vo lin­mar­kon.</p> <p> Mo­te­rys ba­lan­džio 1-ąją keis­da­vo­si dar­žo­vių sėk­lo­mis, tik jo­kiu bū­du kai­my­nei ug­nies pe­čiui už­kur­ti ne­sko­lin­da­vo. Pa­au­gu­sius vai­kiu­kus tru­pu­tį pa­mo­ky­da­vo nuo­vo­ku­mo: pa­siųs­da­vo pas kai­my­nę ko nors ne­sa­mo par­neš­ti – paukš­čių pie­no ar mar­go nie­ku­čio. Gi vai­kai tą­dien žais­da­vo „gy­vo ža­lio“ – rei­kia su sa­vi­mi tu­rė­ti švie­žią ža­lią la­pe­lį, ant­raip gau­si sprig­tą į no­sį.</p> <p>Mies­te­lė­nai ba­lan­džio pir­mo­sios juo­kus ir iš­dai­gas pa­mė­go krės­ti nuo XIX a. pra­džios. Šią „ma­dą“ Vil­niu­je įdie­gė la­bai gy­vy­bin­gos pri­gim­ties žmo­gus, žai­ža­ruo­jan­tis są­mo­ju­mi ir ku­pi­nas iš­mo­nių, gar­sus me­di­ci­nos pro­fe­so­rius Jo­ze­fas Fran­kas. Ne vie­nas jo ko­le­ga pa­kliu­vo ant links­muo­lio „meš­ke­rės“.   </p> <p>1817 me­tais Vil­niaus in­te­li­gen­tai įkū­rė Ne­nau­dė­lių („Šub­rav­cų“) drau­gi­ją ir lei­do sa­ty­ri­nį laik­raš­tė­lį „Grin­di­nio ži­nios“. Spau­dos žo­džiu, iš­juo­kiant ir iš­si­ty­čio­jant bu­vo ko­vo­ja­ma su pa­se­nu­siais pa­pro­čiais ir vi­suo­me­nės ydo­mis: gir­ta­vi­mu, azar­ti­niais lo­ši­mais, tam­su­mu, po­mė­giu by­li­nė­tis, bau­džiau­nin­kų en­gi­mu, tuš­čiu di­džia­vi­mu­si kil­me ar tur­tais. 1822 me­tais ca­ro val­džia drau­gi­ją už­da­rė, nes juo­kas yra pats pa­vo­jin­giau­sias gin­klas.</p> <p> Tar­pu­ka­riu sa­ty­ros ir hu­mo­ro tra­di­ci­jas Vil­niu­je pra­tę­sė me­ni­nin­kų ir uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių klu­bas „Smor­go­nia“, ku­ris įkur­tas pri­si­mi­nus, kad Smur­go­nių mies­te­ly­je bū­ta Rad­vi­lų įkur­tos vie­nin­te­lės to­kios Eu­ro­po­je meš­kų dre­sa­vi­mo mo­kyk­los.</p> <p> 1937 me­tais mū­sų įžy­mu­sis tau­to­sa­ki­nin­kas Jo­nas Ba­lys iš­lei­do rink­ti­nę „Lie­tu­vių są­mo­jus“. O įvai­rių lai­ko­tar­pių lie­tu­viš­ką hu­mo­rą et­no­lo­gai Bro­nis­la­va Ker­be­ly­tė ir Po­vi­las Krikš­čiū­nas su­dė­jo į kny­gą „Lie­tu­vių liau­dies anek­do­tai“, ku­ri bu­vo iš­leis­ta 1994 me­tais.</p> <p>„Tei­sė­jas kal­ti­na­ma­jam: Ar jūs ži­no­te, kiek ga­li­te gau­ti už me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus? Ža­dė­jo tūks­tan­tį do­le­rių!</p> <p>Žmo­na kan­di­da­tui į Sei­mo na­rius: Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad už ta­ve bal­suos vi­si do­ri žmo­nės. Men­ka pa­guo­da: rei­kia, kad bal­suo­tų dau­gu­ma...</p> <p>Gat­vė­je: Ko­dėl pra­šai iš­mal­dos? Aš no­riu val­gy­ti. O ko­dėl tu ne­ini dirb­ti? Oho, kai aš dir­bu, tai dar dau­giau no­riu val­gy­ti!</p> <p>Tė­vas sū­nui moks­lei­viui: O kur ta­vo die­no­raš­tis? Aš jį pa­sko­li­nau Pet­riu­kui. Jis no­ri sa­vo tė­vus iš­gąs­din­ti.</p> <p>Kai­my­nas ūki­nin­kas kai­my­nui: An­ta­nai, ar ta­vo kar­vės rū­ko? Na ne, ne­rū­ko. Ta­da ta­vo tvar­tas de­ga!“ ke­le­tu trum­pu­čių dia­lo­gų iš šių rin­ki­nių pa­si­da­li­jo prof. L.Klim­ka.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b1.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b2.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b4.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9832.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9832.JPG" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b3_0.jpg" width="546" height="709" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-140"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544663811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Ket, 2018-13-12 - 03:16</p> </li> <a href="/comment/140#comment-140" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/140#comment-140" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau ,kad kotletus valgyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau ,kad kotletus valgyti sveikiau ,bet mesai ar nravitsa kai ja mala?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=140" token="61hN8i-GdzniOkYPE-2QIghCNzvAda-UwEHDB3B0NfM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-134"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544521956"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gerbėjas</span> - Ant, 2018-11-12 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/134#comment-134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/134#comment-134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis esi, Zenonai!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis esi, Zenonai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=134" token="zwDfbzFUd883LaPVq0kOAaL-fzMmOWtwsDlz4Rlf8aI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=284&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-QpKqGxKC4cHE8Xc1n2Do7zF9SIMgzn1udke5Qtjkng"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Dec 2018 09:33:40 +0000 vyrredaktorius 284 at https://www.alytausnaujienos.lt Aš­tuo­ni mi­tai, pa­neig­ti Pu­nios ši­le pir­mą lap­kri­čio šeš­ta­die­nį iki su­te­mų https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/tuo-ni-mi-tai-pa-neig-ti-pu-nios-si-le-pir-ma-lap-kri-cio-ses-ta-die-ni-iki-su-te-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/127-13210" rel="bookmark"> Nr. <span> 127 (13210) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/DSC_3063.JPG?itok=E0FwFxuG" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Gamtininko Žydrūno Preikšos pasakojimas. Dei­vi­do Pin­ke­vi­čiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Juo­lab sen­gi­rė – jau ir vi­sai nau­jas ter­mi­nas, ku­rio gy­va iliust­ra­ci­ja yra Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to zo­na. Kai ku­rie jo kvar­ta­lai žmo­gaus ne­lies­ti pu­sę šim­to me­tų, bet gam­tai tas – tik aki­mir­ka. Tai­gi, net jei lan­ko­mu re­zer­va­tu bus pa­skelb­tas di­des­nis plo­tas (da­bar dėl šio siū­ly­mo vyks­ta dis­ku­si­jos), vi­du­ti­nio žmo­gaus gy­ve­ni­mo pri­reiks, kol ja­me pra­si­dės na­tū­ra­lūs pro­ce­sai. Gal per tą lai­ką ir apie gam­tą dau­giau su­ži­no­si­me? Nes nei švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas, nei šiuo­lai­kiš­kiau­sias mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas šio­je vie­to­je ne­ga­li ly­gin­tis su gy­vu pa­sa­ko­ji­mu žmo­gaus, ku­ris my­li ir pa­žįs­ta miš­ką.</p> <div> <p><strong>Mi­tas nr. 1. Sen­gi­rės vaiz­dų ma­žai ir vi­si į „Sen­gi­rę“ su­dė­ti.</strong></p> </div> <p>Pu­nios ši­lo gam­ti­nia­me re­zer­va­te bu­vo fil­muo­ja­mas do­ku­men­ti­nis Min­dau­go Sur­vi­los fil­mas „Sen­gi­rė“. Ž.Preik­ša pa­sa­ko­ja, kad ši­le bu­vo įreng­ta iš­ti­sa fil­ma­vi­mo aikš­te­lė, ka­me­ros įkel­tos į šim­ta­me­čius me­džius.</p> <p>Jo­mis ope­ra­to­riai tu­rė­jo įam­žin­ti Pu­nios ši­lo vaiz­dus iš... auk­sa­va­ba­lio skry­džio. Tą re­tą va­ba­lą gam­ti­nin­kai gau­dė fe­ro­mo­ni­nė­mis gau­dyk­lė­mis, bet į fil­mą sun­kiai su­gau­dy­ti kad­rai net­gi ne­pa­te­ko. Tai­gi vaiz­dų nu­fil­muo­ta ir už kad­ro tiek, kad jų už­tek­tų dar vie­nam fil­mui. </p> <p><strong>Mi­tas nr. 2. Me­dis sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės.</strong></p> <p>Pri­si­me­na­te, dar mo­kyk­lo­je mus mo­kė orien­tuo­tis miš­ke pa­gal sa­ma­no­mis ap­au­gu­sius me­džius? Mo­ky­to­jai sa­kė, kad jie ap­sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės. Gam­ti­nin­kas Ž.Preik­ša sklai­do mi­tą. Pa­si­ro­do, tai pri­klau­so tik nuo pa­svi­ri­mo kam­po – į ku­rią pu­sę pa­vir­tęs me­dis, kur te­ka lie­taus van­duo, ten ir sa­ma­nos. Sau­so­jo­je pu­sė­je au­ga ker­pės, ku­rioms rei­kia ne drėg­mės, o švie­sos.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 3. Pir­mykš­tis miš­kas – tan­kus ir ne­pra­žen­gia­mas.</strong></p> <p>Kaip Lie­tu­vos miš­kai at­ro­dė prieš tūks­tan­tį me­tų? Tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Pu­nios ši­lo re­zer­va­te. Ja­me nuo 1969 me­tų ne­vyk­do­ma jo­kia žmo­gaus veik­la. „Jei Ama­zo­nės ar In­do­ne­zi­jos miš­kuo­se mes­tu­me ke­pu­rę, tai ji grei­čiau­siai nu­kris­tų ant moks­lui nau­jos rū­šies. Pu­nios ši­lo re­zer­va­te ji nu­kris­tų ant sau­go­mos rū­šies – šio­je vie­to­je ne­ras­tu­me plo­to, ku­ria­me ne­bū­tų to­kios“, – tei­gia Ž.Preik­ša.</p> <p>Ant že­mės gu­li sto­ri, su­trū­ni­ję ar tik ne­se­niai nu­griu­vę vir­tuo­liai. Pra­skren­da gul­bės ne­by­lės. Gam­ti­nin­kas sa­ko, kad toks se­nas miš­kas ir tu­ri bū­ti: ne­tan­kus, jam bū­ti­ni pa­vie­niai stam­būs me­džiai. Nu­griu­vus me­džiui at­si­ran­da ert­mė, pra­de­da aug­ti jau­ni me­de­liai – pir­mykš­tis miš­kas yra įvai­ria­am­žis, ja­me vyks­ta nuo­la­ti­nė kai­ta. Pri­va­lo bū­ti daug ne­gy­vos me­die­nos, nes jo­je, ša­lia ar­ba ant jos ga­li gy­ven­ti apie 5 tūks­tan­čius rū­šių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 4. Ei­fe­lio bokš­tas ver­tin­ges­nis už šim­ta­me­tį lie­tu­viš­ką ąžuo­lą. </strong></p> <p>Ly­gi­nant su žmo­gaus am­žiu­mi, pra­mo­ni­nia­me miš­ke ąžuo­lai spė­ja pa­gy­ven­ti vos 12 me­tų. Tai yra iki anks­ty­vo­sios pa­aug­lys­tės. Iš tik­rų­jų šis me­dis au­ga am­žius. Net­gi nu­džiū­vęs ąžuo­las ga­li sto­vė­ti dar šim­tą me­tų. Toks gra­žuo­lis, skai­čiuo­jan­tis 600 me­tų, au­ga ir Pu­nios ši­le, o jo gi­mi­nai­tį, ku­riam bu­vo 400 me­tų, nu­kir­to – tik iš­pu­vęs kel­mas li­ko.</p> <p>„Eko­no­mi­nė ver­tė ly­gi nu­liui, nes iš­pu­vęs kel­mas, o gam­ti­nė ąžuo­lo ver­tė bu­vo mil­ži­niš­ka“, – kon­sta­tuo­ja Ž.Preik­ša. Kas ver­tin­ges­nis – toks ąžuo­las ar, pa­vyz­džiui, Ei­fe­lio bokš­tas? „Bokš­tą ga­li­ma per me­tus nau­ją pa­sta­ty­ti, o kol to­kį me­dį už­au­gin­si, net jei tu­rė­si vi­sus pa­sau­lio pi­ni­gus, pra­bėgs am­žiai. Dvi­de­šimt pro­tė­vių kar­tų jį sau­go­jo, kol at­ėjo vie­nas mū­sų am­ži­nin­kas ir nu­pjo­vė“, – gam­ti­nin­kas šį sa­vo pa­mąs­ty­mą pa­va­di­na mo­ra­lu.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 5. Miš­ką bū­ti­na va­ly­ti. </strong></p> <p>Ž.Preik­ša sa­ko, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je la­bai ga­jus no­ras miš­kus va­ly­ti: „Tai – so­vie­ti­nio mąs­ty­mo re­lik­tas, o miš­ko va­ly­mas „su­ga­di­na“ si­tu­a­ci­ją ma­žiau­siai 50-čiai me­tų. Ne­se­niai bu­vau Aust­ra­li­jo­je, ten nu­vir­tu­sių me­džių nie­kas ne­lie­čia. Vir­tuo­liai pa­lie­ka­mi gam­tai ir ki­toms rū­šims, ku­rioms rei­ka­lin­ga ne­gy­va me­die­na. Be to, la­bai pa­į­vai­ri­na­mas kraš­to­vaiz­dis“.</p> <p>Lie­tu­vo­je gi ten­ka iš­girs­ti nuo­gąs­ta­vi­mų, kad už­puls ken­kė­jai, vi­sus me­džius su­grauš ir miš­ko ne­be­liks. Gam­ti­nin­kas taip mąs­tan­čių­jų klau­sia: „Va­di­na­si, Pu­nios ši­lo re­zer­va­te se­niai miš­kas tu­rė­jo bū­ti su­grauž­tas?“ Ž.Preik­ša už­tik­ri­na, kad iš tie­sų miš­ko nė­ra ten, kur jį iš­ker­ta.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 6. Sen­gi­rė kir­var­pas pla­ti­na.</strong></p> <p>Pa­si­ro­do, vi­siš­ka ne­tie­sa, kad re­zer­va­te au­gan­tys me­džiai, ku­rie na­tū­ra­liai džiūs­ta ir virs­ta, už­kre­čia svei­kus. Ken­kė­jų (čia žmo­gaus po­žiū­riu) pa­pli­ti­mas pri­klau­so nuo kli­ma­to. Jei va­sa­ra bu­vo sau­sa, kaip šie­met, reiš­kia, kad ki­tą­met eg­lės tu­rės ma­žiau sa­kų ir ne­ga­lės ap­si­gin­ti juos lie­da­mos nuo kir­var­pų.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 7. Se­ni stuob­riai – ne­nau­din­gos tre­še­nos.</strong></p> <p>Pu­nios ši­le gau­su gel­to­nos ker­pės, va­di­na­mo­sios auk­suo­tės. Ji – se­nų miš­kų in­di­ka­to­rius, au­gan­tis tik ant la­bai se­nų me­džių, jau­nuo­ly­nuo­se auk­suo­čių ras­ti ne­įma­no­ma. Moks­li­nin­kai ro­do ki­tą ypač re­tą rū­šį – ąžuo­li­nę bak­tros­po­rą, ku­ri ran­da­ma vos 50-yje vie­tų vi­so­je Eu­ro­po­je, nes šioms ker­pėms rei­kia se­nes­nių ne­gu 200 me­tų ąžuo­lų. Jei­gu iš­kir­si­me se­nus miš­kus, jų ne­be­liks, bet jei me­dis sto­vės, ir ta rū­šis gy­vens kar­tu su juo.</p> <p>Be­je, ar ži­no­te, kad stuob­riai (dar ne­nu­vir­tę, bet nu­džiū­vę me­džiai) bū­ti­ni re­tiems paukš­čiams – tri­pirš­čiams ge­niams? Jie gy­ve­na ten, kur hek­ta­re miš­ko yra 10 ku­bi­nių met­rų sau­suo­lių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 8. Už­draus­ti ūki­nę veik­lą miš­ke pa­skel­biant jį lan­ko­mu re­zer­va­tu yra ne­ūkiš­ka. </strong></p> <p>Pa­ly­gi­nęs il­gai žmo­gaus ne­lies­tus miš­kus (ma­žiau­siai 50 me­tų) su bran­džiais ūki­nin­kau­ja­mais me­dy­nais Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir da­lies Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­se, Ž.Prek­ša nu­sta­tė mil­ži­niš­kus re­tų rū­šių gau­sos ir įvai­ro­vės skir­tu­mus. „Iš­oriš­kai ūki­nis miš­kas ga­li bū­ti pa­na­šus, ta­čiau rū­šių pras­me jis yra pus­tuš­tis. O juk žmo­gus, at­va­žia­vęs į miš­ką pail­sė­ti, no­ri pa­si­vaikš­čio­ti ne po kir­ti­mą ar jau­nuo­ly­ną, jis no­ri sen­gi­rės, to­dėl sau­go­ti miš­kus – yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas“, – kon­sta­tuo­ja gam­ti­nin­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-9"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1541684405"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Svečias</span> - Ket, 2018-08-11 - 15:40</p> </li> <a href="/comment/9#comment-9" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9#comment-9" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad argumentų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad argumentų norintims kirtimų Punios šile tikrai pakanka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9" token="AbCKde9Z1Ys70-h8lpXGj8o-jTHKW30Hg07hQ32UhEQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=215&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ewoIl4ZzXwYX9UsZOmcXGLAenuW_ehugNMRR_8cfWME"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Nov 2018 08:06:06 +0000 vyrredaktorius 215 at https://www.alytausnaujienos.lt Eks­me­ro Jur­gio Kras­nic­ko sil­pny­bės: kak­la­raiš­čiai, marš­ki­niai, ba­tai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/eks-me-ro-jur-gio-kras-nic-ko-sil-pny-bes-kak-la-rais-ciai-mars-ki-niai-ba-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13196" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13196) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/kaklaraisciai%20113.JPG?itok=TNTlU2Sx" width="344" height="287" alt="Kaklaraisciai" title="Jurgiui Kras­nic­kui išsirinkti kaklaraiščių ir marškinių derinius visuomet padeda žmona Vilija. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Už ne­mirš­tan­čią kla­si­ką</h3> <p>„Vis­kas pra­si­dė­jo dar nuo tų lai­kų, kai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je dir­bau mi­nist­ro An­ta­no Vin­kaus pa­dė­jė­ju. Iki to lai­ko kos­tiu­mą dė­vė­da­vau tik per ves­tu­ves. Anuo­met dar­bas mi­nis­te­ri­jo­je ma­ne įpa­rei­go­jo šį ap­da­rą vil­kė­ti kas­dien. Iki tol tu­rė­jau vie­ną kos­tiu­mą, bet įsi­gi­jau dar po­rą“, – lai­ko­tar­pį prieš dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas.</p> <p>Nuo to lai­ko, kur nors pa­ma­tęs  pa­ti­ku­sius kak­la­raiš­čius, jis neat­si­spir­da­vo pa­gun­doms juos įsi­gy­ti. Daž­nai ke­liau­da­mas po sve­čias ša­lis, iš jų taip pat par­si­ve­ža šių ak­se­su­a­rų. Su­ži­no­ję apie J.Kras­nic­ko sil­pny­bę, įvai­rio­mis pro­go­mis kak­la­raiš­čių jam pa­do­va­no­da­vo ir drau­gai, gi­mi­nai­čiai, ar­ti­mie­ji. Taip pa­ma­žu su­si­kau­pė ne­ma­ža ko­lek­ci­ja, ku­rią šiuo me­tu su­da­ro dau­giau nei šim­tas vie­ne­tų. Tarp jų ga­li­ma su­ras­ti įvai­riau­sių spal­vų, teks­tū­ros, raš­tų, pie­ši­nių.</p> <p>„Dau­gy­bę jų esu iš­da­li­jęs ki­tiems, tad jų bū­tų bu­vę dar dau­giau. Be to, čia yra ne­ma­žai to­kių, ku­rių nė kar­to ne­bu­vau už­si­ri­šęs, net ne­iš­pa­kuo­ti“, – na­muo­se ro­dy­da­mas sa­vo su­kaup­tą tur­tą pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.</p> <p>Jis pa­ro­dė ir daž­niau­siai dė­vi­mą kak­la­raiš­tį, su ku­riuo jį daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Iš­trau­kė ir dar tris, ku­rie pa­ten­ka į jo mėgs­ta­miau­sių­jų są­ra­šą. Eg­zo­tiš­kiau­sią – su nu­pieš­ta suž­ve­jo­ta žu­vi­mi – J.Kras­nic­kui pa­do­va­no­jo vie­nas jo sū­nų, taip pa­ma­lo­nin­da­mas sa­vo tė­vą kaip už­kie­tė­ju­sį žve­ją.</p> <p>Po­li­ti­kas nie­ka­da ne­si­vai­ko ma­dų, net ir kak­la­raiš­čiams da­bar iš­gy­ve­nant ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus, jų ne­at­si­sa­ko. J.Kras­nic­ko ko­lek­ci­jo­je yra ir nau­jau­sias ten­den­ci­jas at­lie­pian­čių kak­la­raiš­čių – plo­na juos­te­le. Ta­čiau la­biau­siai vy­ras ver­ti­na nie­ka­da ne­mirš­tan­čią kla­si­ką. Jo nuo­mo­ne, kak­la­raiš­čiai kaip tik to­kie vi­suo­met bu­vo ir bus.</p> <p>„Aš dė­viu dra­bu­žį, o ne fir­mą ar dar ką nors. Nie­ka­da ne­gal­vo­ju, ma­din­ga ar ne. Svar­biau­sia, kad man pa­tin­ka“, – sa­kė po­li­ti­kas ir pri­dū­rė, kad nė­ra da­bar ant ban­gos esan­čių var­ly­čių ger­bė­jas.</p> <h3>Tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių</h3> <p>J.Kras­nic­kas pa­sa­ko­jo, jog rei­kė­jo daug lai­ko, kad pri­pras­tų vil­kė­ti kos­tiu­mą, anuo­met gal­vo­da­vo, kad tai pra­ban­gos rei­ka­las, ta­čiau su­pra­to, kad tai yra prak­tiš­kas da­ly­kas – ga­li tu­rė­ti du kos­tiu­mus ir juos pa­kai­to­mis ne­šio­ti, tik pa­si­keis­ti marš­ki­nius ir kak­la­raiš­tį, o vaiz­das jau pa­si­kei­čia ir at­ro­do, kad kas­dien vis su ki­tu dra­bu­žiu.</p> <p>Be­je, J.Kras­nic­kas tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių – dar jis neat­si­spi­ria marš­ki­niams ir ba­tams, ku­rių taip pat tu­ri ne­ma­žai, tik ne tiek daug, kiek kak­la­raiš­čių.</p> <p>Už po­li­ti­ko sti­liaus puo­se­lė­ji­mą at­sa­kin­ga jo žmo­na Vi­li­ja, tad marš­ki­nių, kak­la­raiš­čių de­ri­niais vi­suo­met pa­si­rū­pi­na ji.</p> <p>„Žmo­na ma­ne pri­žiū­ri, kad ne­at­ro­dy­čiau juo­kin­gai. Nie­ka­da ne­pri­eš­ta­rau­ju jos pa­rink­tiems de­ri­niams ir ren­giuo­si taip, kaip ji man su­dė­jo. Ne­bent, kai bū­nu la­bai ge­ras, tai bent kak­la­raiš­tį lei­džia pa­čiam pa­si­rink­ti. Su žmo­na ne­si­gin­či­ju, nes su mo­te­ri­mi gin­čy­tis ga­li tik kvai­lys, o pa­gy­ve­nęs su žmo­na – tik idio­tas. Daug kas ma­no, kad mu­zi­ką mū­sų šei­mo­je už­sa­ki­nė­ju aš, bet tai ne­tie­sa. Kai bu­vau me­ras, vis juo­kau­da­vau, kad jei­gu man va­do­vau­ja žmo­na, tai kas va­do­vau­ja mies­tui? Aiš­ku, kad Kras­nic­kie­nė“, – juo­kų ne­sto­ko­jo pa­šne­ko­vas. </p> <h3>Ar sieks me­ro kė­dės?</h3> <p>Dau­gy­bei aly­tiš­kių įdo­mu su­ži­no­ti, ką, be dar­bo Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, šiuo me­tu vei­kia bu­vęs Aly­taus mies­to me­ras. Lap­kri­tį jau bus me­tai, kai jis va­do­vau­ja tarp­tau­ti­niam nuo­ty­kių par­kų „UNO PARKS“ tin­klui.</p> <p>Tai pir­mo­ji po­li­ti­ko dar­bo­vie­tė pri­va­čia­me sek­to­riu­je, mat iki tol jis dir­bo val­diš­kuo­se po­stuo­se. „Va­dy­bi­nė-ad­mi­nist­ra­ci­nė sri­tis ma­ne ly­dė­da­vo vi­suo­met, to­dėl da­bar­ti­nis dar­bas man nė­ra nau­jie­na. Ski­ria­si tik tai, kad val­diš­ka­me sek­to­riu­je tu ri­zi­kuo­ji ne­bent sa­vo pos­tu, ta­čiau nė­ra jo­kios fi­nan­si­nės at­sa­ko­my­bės, o pri­va­čia­me sek­to­riu­je vie­nas ne­at­sar­gus žings­nis ga­li su­griau­ti vis­ką ir pa­da­ri­niai ga­li bū­ti skau­dūs“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si J.Kras­nic­kas.</p> <p>Mies­tie­čiams rū­pi su­ži­no­ti, ar bu­vęs me­ras vėl ban­dys siek­ti mies­to va­do­vo kė­dės. Ir čia J.Kras­nic­kas ne­bu­vo kon­kre­tus ir ne­daug­žo­džia­vo: „Iki šiol ne­gal­vo­jau apie tai, bet ką ga­li ži­no­ti. Sun­ku ma­ty­ti, koks ta­po mū­sų Aly­tus šios ka­den­ci­jos me­tu.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-piktKw1uMGs" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=145&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HzdgKeDZIotNKq2DoQS9sHacKx4LkCo0SaLrhHH0aJQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Oct 2018 07:29:50 +0000 vyrredaktorius 145 at https://www.alytausnaujienos.lt