Pomėgiai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai lt Vai­das Prač­kai­la: „Bi­jai vil­ko – neik į feis­bu­ką” https://www.alytausnaujienos.lt/vai-das-prac-kai-la-bi-jai-vil-ko-neik-i-feis-bu-ka <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Saulė Pinkevičienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Balandis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/41-13271" rel="bookmark"> Nr. <span> 41 (13271) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-04/Prackaila.JPG?itok=N-kld0wx" width="344" height="287" alt="Vaidas Pračkaila." title="Savo sceniniam personažui, linksmai moteriškei iš Dzūkijos Apolionijai Zizirskienei, Vaidas Pračkaila suteikė antrą kvėpavimą – virtualų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h2>Kaip Apo­lio­ni­ja an­trą vir­tu­a­lų kvė­pa­vi­mą ga­vo</h2> <p>Kai Prač­kai­lų na­muo­se ka­dai­se at­si­ra­do kom­piu­te­ris, vie­ti­nis šios sri­ties meist­ras pa­juo­ka­vo: „Vai­dai, ar ži­nai, kad tai ant­ras kom­piu­te­ris Kro­kia­lau­ky­je?“ (Pir­mas, ži­nia, bu­vo jo pa­ties).</p> <p>Pir­ki­nys bu­vo skir­tas au­gan­tiems vai­kams, ku­rie da­bar jau spė­jo su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis su­si­ju­sius moks­lus baig­ti, bet to­je sri­ty­je taip ir ne­dir­bo. (Dukros Vylūnė, kompiu­te­­ri­nių ir internetinių mokslų spe­cialistė, bei Vijolė, baigusi lietuvių ir anglų kalbų studijas, tėtei padeda kurti tekstus, tikrina klaidas, rūpinasi sklaida inter­neto platybėse). Vir­tu­a­lias ga­li­my­bes ne­ti­kė­tai at­ra­do pats Vai­das, nie­ka­da ypa­tin­gai su IT ne­drau­ga­vęs, bet įver­ti­nęs iš­skir­ti­nes feis­bu­ko tei­kia­mas ga­li­my­bes.</p> <p>Šiuo me­tu jis pa­ni­ro į vir­tu­a­lių pokš­tų (au­to­ri­nis ru­siš­ko žo­džio „pri­kol“ ver­ti­mas pa­gal V.Prač­kai­lą) kū­ri­mą, juos žen­kli­na lo­go­ti­pu „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“. Jiems pa­nau­do­ja įvai­rius links­mus pa­veiks­liu­kus, pats pie­šia ka­ri­ka­tū­ras, nuo­trau­kas. Juos pa­pil­do trum­pais teks­tais. </p> <p>Šie pokš­tai jau ta­po jo per­so­na­žo Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės pre­kės žen­klu.</p> <p>„Apo­lio­ni­jos in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį da­bar jau už­da­riau, nes jis ne­ga­li kon­ku­ruo­ti su feis­bu­ko ga­li­my­bė­mis. Pra­si­dė­jo vis­kas nuo to, kad iš­vers­da­vau in­ter­ne­te ras­tus anek­do­tus, pri­tai­ky­da­vau ko­kią nuo­trau­ką. Pa­ste­bė­jau, kad jie su­lau­kia la­bai ge­ro lan­ko­mu­mo. Ki­lo min­tis to­kius fo­to­pokš­tus pa­nau­do­ti kaip per­so­na­žo re­kla­mą. Lo­go­ti­pas „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“ lei­džia pa­gal nuo­ro­dą su­ras­ti pir­mi­nį šal­ti­nį ir pri­trau­kia daug lan­ky­to­jų. La­bai ge­ras lan­ko­mu­mas ir ins­tag­ra­me. Taip ma­no­ji Apo­lio­ni­ja, links­ma mo­te­riš­kė iš Dzū­ki­jos, įga­vo nau­ją vir­tu­a­lų kvė­pa­vi­mą, su­lau­kia kvie­ti­mų ves­ti ren­gi­nius, ves­tu­ves, ki­to­kias pri­va­čias ir vie­šas šven­tes“, – pa­sa­ko­ja V.Prač­kai­la.</p> <h2>Lie­tu­viai juo­kia­si iš val­džios ir pi­jo­kų</h2> <p>Kaip Vai­dui pa­vyks­ta ne­pa­skęs­ti įvai­raus plau­ko in­ter­ne­ti­nių hu­mo­ris­ti­nių pos­tų jū­ro­je ir su­do­min­ti ten nar­šan­čiuo­sius?</p> <p>„Žmo­nės šiais lai­kais yra per­si­so­ti­nę in­for­ma­ci­jos, bet fak­tas, kad kaž­kaip pa­vyks­ta. Esu net­gi su­da­ręs spe­cia­lų al­bu­mą, ku­ria­me ei­lės tvar­ka su­dė­lio­jau dau­giau­sia per­žiū­rų su­lau­ku­sių fo­to­pokš­tų to­pą. Pir­mo­je vie­to­je esan­tis tu­ri net 508 tūks­tan­čių per­žiū­rų, tai tik­rai daug. Ki­tą kar­tą žmo­nės už­kim­ba net ne­su­pra­si, ant ko“, – pa­sa­ko­ja Vai­das.</p> <p>Pa­vyz­džiui, vie­na­me ru­siš­ka­me in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je jis ra­do pa­veiks­liu­ką, kri­ti­kuo­jan­tį val­džią. Nuo­trau­ko­se – me­dy­je įstri­gęs au­to­mo­bi­lis, ant elek­tros lai­dų pa­ki­bęs ožys ir teks­tas: „Ne­su­pran­tu, kaip jie ten at­si­ra­do?“ V.Prač­kai­la įdė­jo da­bar­ti­nio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nuo­trau­ką. „Ne­tu­riu nie­ko prieš Ve­ry­gą, man tai bu­vo įdo­mu kaip špo­sas, pats mi­nist­ras ir­gi nie­kaip ne­su­re­a­ga­vo. Jis yra tie­siog liau­dies nu­my­lė­ti­nis, tai ko­dėl ne­pa­pokš­tau­ti?“</p> <p>V.Prač­kai­la ne­sle­pia – šis po­li­ti­nis fo­to­pokš­tas yra vei­kiau iš­im­tis ir vie­nin­te­lis toks, nes po­li­ti­ka – ne jo dar­žas. „Ten­ka daž­nai gir­dė­ti kri­ti­ką šiuo­lai­ki­nio hu­mo­ro ad­re­su, kad jis vi­sai nu­si­va­žia­vo ir ne­re­tai yra vul­ga­rus. Bet, jei mes pri­si­min­si­me lie­tu­viš­ko hu­mo­ro šak­nis, Pu­pų dė­dę ir pa­na­šiai, tai pa­ma­ty­si­me, kad vi­sais lai­kais žmo­nės juo­kė­si iš to, kas bu­vo po no­si­mi – val­džios, pi­jo­kų, na, dar kaž­kas gal „į šo­ną“ nu­ė­jo. Bet vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip pa­teik­si. Ga­li­ma ir la­bai sub­ti­liai“, – įsi­ti­ki­nęs V.Prač­kai­la.</p> <p>Iš ko žmo­nės da­bar juo­kia­si? Spren­džiant pa­gal „ma­de in Zi­zirs­kie­nė FB“ per­žiū­ras, iš pa­čių įvai­riau­sių da­ly­kų. Jiems pa­tin­ka leng­vas ir taik­lus hu­mo­ras. Pa­vyz­džiui, vie­nas po­pu­lia­riau­sių fo­to­pokš­tų – pie­ši­nys, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas se­nas an­gli­nis ly­gin­tu­vas ir pa­ra­šy­ta: „Pa­mis­lyk tik, WF, ma­no mo­čiu­tė jau se­niai be­lai­dį pro­są tu­ri!“</p> <h2>No­ri „grei­to juo­ko“</h2> <p>Vai­das šyp­so­si: gy­ve­ni­mas kar­tais pats kre­čia pokš­tus. Jau se­no­kai jo feis­bu­ke gy­va­vo al­bu­mas pa­va­di­ni­mu „Tarp mū­sų ber­niu­kų“, tik po pu­sės me­tų jis pa­ste­bė­jo, kad pa­ra­šy­ta „trarp“, bet kam šiai lai­kais ko­rek­tū­ros klai­dos rū­pi? Pra­ėjo auk­si­nių kal­bos per­liu­kų lai­kai, kai net per TV juos pa­gar­sin­da­vo, o šiuo­lai­ki­niam in­ter­nau­tui duok vaiz­dą ir trum­pą in­for­ma­ci­ją. Ke­lių sa­ki­nių jau ga­li ne­skai­ty­ti – per daug lai­ko užims.</p> <p>„Į vir­tu­a­lias dis­ku­si­ja ne­si­ve­liu“, – prin­ci­pi­nes nuo­sta­tas dės­to V.Prač­kai­la. Apo­lio­ni­ja tu­ri ir nuo­la­ti­nių in­ter­ne­ti­nių ger­bė­jų, ku­rie bū­ti­nai įver­ti­na kiek­vie­ną nau­ją fo­to­pokš­tą, ir kri­ti­kų. Ke­le­tas ypač ar­šiai gy­nė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą. Pa­šne­ko­vas ma­no, kad tai jų tei­sė – kiek­vie­nas ga­li pa­gar­sin­ti sa­vo nuo­mo­nę. „Pa­ti­kė­ki­te, man kar­tais ir­gi la­bai niež­ti ran­kas pa­ra­šy­ti, kad Vai­do Prač­kai­los nuo­mo­nė ne­bū­ti­nai su­tam­pa su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės“, – pri­si­pa­žįs­ta.</p> <p>Vie­nin­te­lė cen­zū­ra – pa­ties Vai­do po­žiū­ris, jei juo­kin­ga – pub­li­kuo­ja, jei jau­čia, kad kaž­ką ga­li įžeis­ti – ne. Yra ke­le­tas te­mų, ku­rio­mis jis „neš­po­si­ja“. „Ne­si­šai­pau iš baž­ny­čios, iš ne­įga­lių­jų, nors su jais gra­žiai drau­gau­ju ir tu­riu pa­sa­ky­ti, kad jie svei­kes­ni už dau­ge­lį svei­kų, ir jų hu­mo­ro jaus­mas yra pui­kus“, – pa­ste­bi V.Prač­kai­la.</p> <p>Feis­bu­ką jis nau­do­ja ir re­kla­mos tiks­lais, sa­ko, kad vei­kia la­bai ge­rai, pa­si­tai­ko sma­gių grįž­ta­mų­jų „špo­sų“. Pa­vyz­džiui, su­lau­kė te­le­fo­no skam­bu­čio su aukš­tai­tiš­ku ak­cen­tu: „Tu man prieš ket­ve­rius me­tus ra­šei, kad ren­gi­niuo­se gro­jat, tai man da­bar 50, čia Za­ra­sų urėds.“</p> <p>Dar feis­bu­ke pub­li­kuo­ja įvai­rius te­mi­nius pro­gi­nius straips­nius, kaip juos pats V.Prač­kai­la va­di­na, prie ku­rių ten­ka ir il­giau pa­dir­bė­ti.</p> <p>Po­pu­lia­rus bu­vo teks­tas apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, pa­gi­rias ir liau­diš­kas prie­mo­nes joms gy­dy­ti. Ki­ta itin ori­gi­na­li te­ma – anek­do­tų se­ri­jos he­ro­jaus Va­si­li­jaus Čia­pa­je­vo gim­ta­die­niui skir­tas pro­gi­nis straips­nis apie šį is­to­ri­nį per­so­na­žą.  </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/56558647_1498912403573369_3355410846011359232_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/56558647_1498912403573369_3355410846011359232_n.jpg" width="580" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/55545381_2385575794788429_7909868315005157376_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/55545381_2385575794788429_7909868315005157376_n_0.jpg" width="580" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/56226002_2371518556416804_6691326783926566912_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/56226002_2371518556416804_6691326783926566912_n_0.jpg" width="753" height="960" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_7576_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_7576_0.JPG" width="1984" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-04/IMG_7583_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-511-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-04/IMG_7583_0.JPG" width="1984" height="1260" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=511&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="kF0N9l0bUMv93mAHvifpoKLB4u7H_fJLRMUknIDsGpE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Apr 2019 06:52:04 +0000 vyrredaktorius 511 at https://www.alytausnaujienos.lt Kai tu­ri ran­ko­se lai­mę, rei­kia ja džiaug­tis taip, kad ne­er­zin­tum ki­tų https://www.alytausnaujienos.lt/kai-tu-ri-ran-ko-se-lai-me-rei-kia-ja-dziaug-tis-taip-kad-ne-er-zin-tum-ki-tu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2019 Sausis 17</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/7-13237" rel="bookmark"> Nr. <span> 7 (13237) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2019-01/Aldute.JPG?itok=uiIzkSaW" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Aldona Kudzienė" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>1. Pū­gin­gu me­tu tur­gūs – lie­si ir re­ti</h3> <p>Sau­sis bars­to bal­tą snie­gą – iš at­min­ties by­ra anuo­met iš­mok­ti pos­mai. Iš tie­sų pir­mą­ją sau­sio pu­sę su­lau­kė­me ne­ma­žai kri­tu­lių. Ma­žus, pra­dė­ju­sius dum­blė­ti tven­ki­nius tu­rin­tys dzū­kai jau ima ne­ri­mau­ti dėl žu­vų, ar  neims jos dus­ti po sto­ru snie­go sluoks­niu. Tur­gu­je gir­dė­jau to­kių min­čių, kad rei­kia dau­giau eke­čių iš­kirs­ti, kar­tais jos pa­de­da. Juk kai pre­ky­ba su­lė­tė­ju­si iki mi­ni­mu­mo, pa­si­kal­bė­ji­mas įvai­rio­mis te­mo­mis trum­pi­na lai­ką.</p> <p>Bet pir­miau­sia no­ri­si pa­gar­sin­ti vie­ną vie­šo­jo trans­por­to vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių pra­šy­mą, skir­tą mies­to ša­li­gat­vius va­lan­tiems žmo­nėms. Nau­jas mies­to vie­ša­sis trans­por­tas – že­mag­rin­dis, ke­lei­viai įli­pa per prie­ki­nes du­ris, o iš­li­pa per vi­du­ri­nes. Kol ne­bu­vo snie­go, ne­bu­vo ir pro­ble­mos. Snie­go va­ly­to­jai įsi­gud­ri­no mies­to sto­te­lė­se tvar­kin­gai nu­va­ly­ti tik apie du met­rus ša­li­gat­vio: pa­to­gu įlip­ti, bet iš­li­pan­tiems ten­ka kiš­ti ko­jas tie­siog į su­mes­to snie­go ko­pas. „Ne­gi su­dė­tin­ga nu­va­ly­ti pla­tes­nę sto­te­lės da­lį, kad ir iš­li­pan­tiems, ir įli­pan­tiems ke­lei­viams bū­tų pa­to­gu“, – klau­sia net il­ga­au­lius ba­tus snie­go pri­sė­mę į tur­gų vy­kę aly­tiš­kiai.</p> <p>Jau­na­sis Mi­ros­la­vo ūki­nin­kas Ei­man­tas Bak­šys sto­rai ir pats ap­si­ren­gęs, ir sa­vo už­au­gin­tas dar­žo­ves po pa­ta­lais pa­slė­pęs, tik veis­lės ir kai­nos į vir­šų iš­kel­tos. Ir pir­kė­jų ne­bau­gi­nan­čios, eu­rą at­si­ne­šęs nu­si­pirk­si bul­vių, mor­kų ir dar ke­le­tui vir­tų bu­ro­kų eu­ro cen­tų liks. Ki­log­ra­mas jau iš­vir­tų bu­ro­kų kai­nuo­ja eu­rą, bul­vių kai­nos iki pu­sės eu­ro, mor­kos apie 70 eu­ro cen­tų.</p> <p>Sū­rių ki­log­ra­mo kai­nos svy­ruo­ja nuo 3,50 iki 4 eu­rų, tad, kaip sa­ko jų par­da­vė­ja Ri­ma, už sū­riu­ką ga­li net dvie­jų eu­rų ne­iš­leis­ti. Svies­to ki­log­ra­mas – 7 eu­rai, bet to­kius kie­kius pa­pras­tai per­ka tik už­kie­tė­ju­sios ke­pė­jos ar­ba tie žmo­nės, ku­rie tu­ri re­tes­nes ga­li­my­bes tur­guo­se ap­si­lan­ky­ti.</p> <p>„Kai ma­ne anū­kas į Aly­tų po pen­si­jos ga­vi­mo at­ve­ža, par­ve­ža su pil­na ba­ga­ži­ne pro­duk­tų, ku­rių man už­ten­ka iki ki­to su­ve­žio­ji­mo. Klau­sia­te, kaip vi­sa su­si­dė­lio­ju? Aš iš anks­to su­si­da­rau pla­ną, į ko­kias par­duo­tu­ves man rei­kia, ką jo­se pirk­siu. Ko ieš­ko­siu tur­guo­se. Ba­to­nų par­si­ve­žu apie 15, duo­nos ma­žiau. Ma­žiau­siai tris di­de­lius sal­džius sū­rius, šo­ni­nės ir pra­šau rie­bes­nės, šal­tie­nai rin­ki­nu­ką su­si­ren­ku, mė­sos kon­ser­vų, sil­kių, kruo­pų, mil­tų, svies­to ki­log­ra­mą ir bū­ti­nai „Ka­zi­mie­ros“ deš­ros, be ku­rios ne­įsi­vaiz­duo­ju pus­ry­čių. Vie­nus ba­to­nus įde­du į šal­dy­mo dė­žę, ki­tus, skir­tus skru­di­ni­mui, tie­siog pa­lie­ku vir­tu­vė­je iš­dės­čiu­si ant pa­dėk­lų, kad su­džiū­tų, nuo­sta­būs bū­na skre­bu­čiai ir il­gai sto­vi. Duo­ną taip pat šal­dau, kaip ir į ma­žes­nius ga­ba­liu­kus su­si­pjaus­ty­tą svies­tą, sū­rius. Taip da­rau jau ne pir­mus me­tus, ir vi­siems re­tai į par­duo­tu­ves iš­vyks­tan­tiems sen­jo­rams tą da­ry­ti pa­ta­riu. Da­bar su­ki­ša jie duo­ną į šal­dy­tu­vus, o pas­kui val­go pe­lė­siais nu­ė­ju­sią“, – mo­ko ato­kia­me Jur­giš­kių kai­me gy­ve­nan­ti Ja­ni­na.</p> <p>Tur­gu­je į krep­šį ji gul­dė kai­miš­kus obuo­lius, už jų ki­log­ra­mą mo­kė­jo po 70 eu­ro cen­tų. Ti­ki­no, kad rau­do­ni, kie­tu gels­vu vi­du­mi obuo­liai jai pa­tys ska­niau­si. Dar tu­ri ir sa­vo so­do, bet jie jau ne­ko­kio sko­nio, minkš­ti, nors ne­su­pu­vę. „Aš juos per­pjau­nu ir už­ve­riu ant gy­va­tvorės spyg­lių. La­bai gel­ton­pil­viams paukš­te­liams pa­tin­ka. Ne, ne zy­lėms, joms ma­tau pas Ri­mą smul­kių sau­lė­grąžų, pa­im­siu mai­šą“, – šne­kos ne­trūks­ta sen­jo­rei Ja­ni­nai.</p> <p>Mai­šas, ku­ria­me 5 ki­log­ra­mai sau­lė­grąžų, kai­nuo­ja 5 eu­rus. Žmo­nės per­ka.</p> <p>„La­bai šios juo­do­sios sau­lė­grąžos pa­tin­ka smul­kie­siems paukš­te­liams. Kai pa­be­riu, de­šim­tys nu­tu­pia. O kaip bi­čiu­liš­kai jie ba­to­no rie­ke­lę mo­ka į sau­ges­nę vie­tą nu­si­temp­ti. Kai vie­nas ne­pa­jė­gia, ke­li įsi­kir­tę nu­si­tem­pia“, – pa­sa­ko­ja par­da­vė­ja Ri­ma.</p> <p>Tur­guo­se nie­ka­da ne­pri­trūks­ta me­daus ir ki­to bi­čių su­neš­to gė­rio. Ki­log­ra­mo kai­na – 5 eu­rai, ji ne­kin­ta nuo me­du­ne­šio. Nau­ja pre­ke ga­li­ma pa­va­din­ti kai­miš­kas ir kai­miš­kai ant kros­nies iš­džio­vin­tas kriau­šes, jų ki­log­ra­mas – 5 eu­rai. Iš­vaiz­džios ir, kaip tei­gė ra­ga­vu­sie­ji, la­bai ska­nios.</p> <p>Dė­žu­tė kai­miš­kų kiau­ši­nių  – iki 2 eu­rų. Ver­ta ne­pa­gai­lė­ti, nes, me­di­kų tei­gi­mu, kiau­ši­niai tu­ri D vi­ta­mi­no, ku­rio mū­sų or­ga­niz­muo­se trūks­ta, kai re­ta vieš­nia tam­pa sau­lė. Tad tuo­met, kai ji švys­te­li, pa­si­sten­ki­te iš­ei­ti į lau­ką pa­gau­dy­ti jos spin­du­lių, ku­rie su­teiks žva­lu­mo, ener­gi­jos, dings jaus­mas, ku­ris daž­ną len­kia prie že­mės.</p> <p>Pa­sak psi­cho­lo­gų, me­tu, kai sa­vai­tė­mis ne­pa­si­ro­do sau­lė, o die­nos tar­si ne­pra­si­mer­kia, tu­rė­tu­me bū­ti jaut­res­ni ap­lin­ki­niams. Ge­ro­ji kai­mo iš­min­tis, ma­no bi­čiu­lė Ma­ri­jo­na, jau­čiu pa­ci­tuo­tų Ra­bin­dra­na­tą Ta­go­rė, jo min­tį, kad kai tu­ri ran­ko­se lai­mę, rei­kia ja džiaug­tis taip, kad ne­er­zin­tum ki­tų. Juk ne vi­siems duo­ta ge­ra­no­riš­kai pri­im­ti ki­to džiaugs­mą, kar­tu pa­si­džiaug­ti.</p> <h3>2. Apie pa­tir­tas emo­ci­jas pra­smin­giau­sio­je me­tų šven­tė­je</h3> <p>Net ke­lių jū­sų laiš­kų su­lau­kė­me apie Me­tų ap­do­va­no­ji­mų šven­tės at­gar­sius. Jo­je pa­bu­vo­ję pa­si­džiau­gė ir mū­sų mies­to kul­tū­ri­niu tur­tu, tiek gra­žių me­ni­nių in­tar­pų ren­gi­ny­je jų sie­las džiu­gi­no. Įspū­dį pa­li­ko ir iš­skir­ti­nės švie­sos pro­jek­ci­jos.</p> <p>„Aly­taus mies­to te­at­re vy­ko nuo­sta­bi šven­tė, net rau­do­nu ki­li­mu te­ko į pa­sta­tą ei­ti. Vis­kas la­bai mums ti­ko ir pa­ti­ko, tik nuo­tai­ką ga­di­no kai­my­nas, įsi­tai­sęs užu mū­sų nu­ga­ros. Jis net ir to­kio­je pa­ki­lio­je šven­tė­je ne­ap­si­ė­jo be po­li­ti­kos. Nors nie­kas šio vi­sa­ži­nio na­ra­ty­vų ne­klau­sė, jis kiek­vie­ną ty­los mi­nu­tę pra­bamb­sė­jo apie jam ne­pa­tin­kan­čias kan­di­da­tū­ras į me­rus. Nie­kas ir ne­draus­mi­no, ne­ver­ta to­kio­je šven­tė­je sau nuo­tai­kos ga­din­ti, tur­būt su­draus­min­tas dar in­ten­sy­viau im­tų bur­bu­liuo­ti. Kaip liau­dis sa­ko – da­vė­me dur­niui ke­lią. Da­bar mąs­tau, gal psi­cho­lo­gai pa­tar­tų, kaip pa­si­elg­ti ren­gi­ny­je, at­si­dū­rus ša­lia to­kio kai­my­no?“ – klau­sia As­ta pa­si­va­di­nu­si aly­tiš­kė.</p> <p>Onu­tė Bu­ja­naus­kie­nė taip pat dar gy­ve­na gra­žios šven­tės nuo­tai­ka, ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą ji pa­va­di­no pra­smin­giau­siu me­tų ren­gi­niu. Tik Onu­tė tu­ri pa­siū­ly­mą. Jei bū­tų jos va­lia, Me­tų did­vy­riš­ko po­el­gio no­mi­na­ci­jos Aly­taus li­go­ni­nei ji tik­rai ne­bū­tų sky­ru­si už si­tu­a­ci­jos su­val­dy­mą nuo ke­lio ties Mi­ros­la­vo kryž­ke­le nu­va­žia­vus len­kų au­to­bu­sui. „Me­di­kų kas­die­nis dar­bas yra teik­ti pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­sie­siems. La­bai tiks­liai sa­vo pa­dė­kos kal­bo­je pa­ste­bė­jo li­go­ni­nės va­do­vas Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, kad tai eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. Tad la­biau tuo­met dir­bu­siems me­di­kams pa­gerb­ti tik­tų no­mi­na­ci­ja – Eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos su­val­dy­mas. O did­vy­riš­kai pa­si­el­gu­sių aly­tiš­kių per­nai tik­rai bu­vo, nes bu­vo ir gais­rų, sken­duo­lių, ir ava­ri­jų, ku­rio­se sa­vo drą­są pa­de­monst­ra­vo be­bai­miai mies­to žmo­nės“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė O.Bu­ja­naus­kie­nė.</p> <p>Aly­tiš­kiai pra­šo pa­vie­šin­ti vi­sus no­mi­nan­tus, pa­te­ku­sius į ge­riau­sių­jų tre­je­tu­ką, kad žmo­nės ži­no­tų, ko­kio­je jie po­zi­ci­jo­je pa­si­li­ko. Ban­dy­si­me tą pa­da­ry­ti.</p> <h3>3. So­tus bei svei­kas mais­tas žie­mą – or­ga­niz­mo stip­rin­to­jas</h3> <p>Esant šal­tiems orams siū­ly­čiau ska­niai ir so­čiai pa­val­gy­ti. Ge­ras mais­tas stip­ri­na or­ga­niz­mą. Ger­ti ar­ba­tą su cit­ri­na, im­bie­ru. Žie­mą la­biau ver­tin­ti tu­rė­tu­me me­dų, kiek daug ja­me yra mums nau­din­gų da­ly­kų. Su­val­gę kas­dien bent po šaukš­te­lį jo, už­mu­ši­te be­veik vi­sus vi­ru­sus. Dar rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti vi­sa­ga­lio čes­na­ko, o per­pjo­vę svo­gū­ną ir pa­lai­kę jį pa­tal­po­je, ku­rio­je bū­na­te, su­nai­kin­si­te dau­gy­bę ne­pa­gei­dau­ja­mų li­gų su­kė­lė­jų. </p> <p>Kaip ži­no­me, dau­gu­ma vi­ru­sų per­si­ne­ša per ran­kas. Tai­gi, daž­niau plau­ki­me ran­kas. Bū­tent per ran­kas į no­sies ir bur­nos glei­vi­nę vi­ru­sai pa­ten­ka leng­viau­siai. Dar la­bai svar­bu daž­niau vė­din­ti pa­tal­pas.</p> <p>Prieš ei­nant į lau­ką pa­tar­ti­na im­tis sau­gu­mo prie­mo­nių, ku­rios ne­leis­tų „pri­lip­ti“ in­fek­ci­jai. Pui­kiai tin­ka pa­pras­ti alie­jai ir vai­kiš­kas kre­mas. Rie­bus jų pa­grin­das už­kirs ke­lią vi­ru­sams, ne­leis jiems pa­tek­ti į or­ga­niz­mą.  </p> <h3>4. Apie tre­čią akį, ku­rios vie­ta – pa­kau­šy­je</h3> <p>Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės gy­ven­to­ja Ma­ry­tė pa­ste­bi, kad į ma­dą at­ei­na pen­si­nin­kų gąs­di­ni­mas: ati­tar­na­vu­sią eg­lu­tę ne ten pa­dė­si, kur lie­pia – bau­da iki 600 eu­rų, kas laip­ti­nė­je rū­kys, šu­ne­lį be ant­snu­kio ve­džios – taip pat bau­dos.</p> <p>„Ma­nau, kad, kur nu­si­pir­ko­me eg­lu­tę, ten tu­rė­tu­me ją ir nu­neš­ti, pa­na­šiai kaip ir ta­rą su­grą­ži­na­me į ta­ro­ma­tus. Vien tik gąs­di­ni­mai, kad brangs tas, anas, dau­ge­liui svei­ka­tą pa­ga­di­na. Gal ir po­li­ti­kams, val­džios vy­rams, vi­so­kiems eks­per­tams rei­kė­tų pa­mąs­ty­ti apie pen­si­nin­ko sa­vi­jau­tą“, – svars­to Ma­ry­tė.</p> <p>„Aš 60 me­tų Aly­tu­je gy­ve­nu, bet to­kios su­tu­a­ci­jos, ko­kią iš­gy­ve­nau ne­se­niai ant pės­čių­jų ta­ko, iki šiol man ne­te­ko pa­tir­ti. Jau va­ka­rė­jo, kai ta­ku pė­di­nau na­mo. Ties Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja bū­da­ma pa­ste­bė­jau prie­šais ki­ta ta­ko pu­se ar­tė­jan­tį ko­kių de­šim­ties me­tų ber­niu­ką. Kai li­ko ke­lio­li­ka jo žings­nių iki ma­nęs, gra­žaus vei­do ber­niu­kas per­si­ri­kia­vo į ma­no pu­sę ir vos ne­už­li­po ant ma­nęs šauk­da­mas: „Ko­čia­ei­ni?!“ Ke­ly­je – jo­kio žmo­gaus, ap­skri­tai ap­link nė vie­nos gy­vos dva­sios, o jis, ne­iš­trauk­da­mas ran­kų iš striu­kės ki­še­nių, vis šau­kia „Ko­čia­ei­ni?!“ Ty­liai pa­si­trau­ku­si į ša­lį, ne­at­sig­ręž­da­ma sku­biai nu­pė­di­nau sa­vo kryp­ti­mi. Ga­liu jam bū­ti pro­mo­čiu­te, mąs­čiau ir klau­siau sa­vęs, ko jis ti­kė­jo­si iš ma­nęs, kad per­si­ri­kia­vo, kad šau­kė ant ma­nęs? Rei­kia ma­ny­ti, jis tu­rė­jo ir ne­ge­rų kės­lų“, – tai jau ki­tos Ma­ry­tės pa­svars­ty­mas.</p> <p>Tik Die­vas ma­to šir­dis, o žmo­gus tik vei­dą, to­kias min­tis mums yra pa­li­kęs pri­slėg­tų žmo­nių sie­lų ga­ny­to­jas tė­vas Sta­nis­lo­vas, vie­nuo­lis Al­gir­das My­ko­las Dob­ro­vols­kis.</p> <p>„Aly­taus li­go­ni­nė­je anuo­met dir­bo toks aku­še­ris Gri­cius, ku­ris be­pro­tiš­kai ger­bė gim­dy­ves. Pa­gim­džiu­sioms vai­ke­lį, jis lin­kė­da­vo jį svei­ką už­au­gin­ti, pa­tar­da­vo ma­moms akis tu­rė­ti ir pa­kau­šy­je. Šian­dien mes vi­si, kad bū­tu­me sau­gūs, tu­ri­me tu­rė­ti po akį pa­kau­šy­je, kad įver­tin­tu­me sa­vo pa­dė­tį ke­ly­je bei ap­lin­ky­bes. Pa­dė­tu­me ir ki­tam“, – pa­ste­bi gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė Onu­tė. </p> <p>Ji sa­ko ne­už­mirš­tan­ti vaiz­do, ma­ty­to po­li­kli­ni­kos pri­ei­go­se. Vie­ną iš šal­čiau­sių sau­sio die­nų ten ji su­ti­ko jau­ną ma­mą su tri­mis ma­žais vai­kais, iš ku­rių net du bu­vo be pirš­ti­nių. „Kai pa­sa­kiau ma­mai, kad už­mau­tų vai­kams pirš­ti­nes, ji ra­miau­siai ati­ta­rė, kad vai­kai jas pa­pras­čiau­siai pa­mir­šo. Ba­riau ma­mą, kaip ji ga­lė­jo su ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais vai­kais iš­ei­ti į ma­žiau­siai de­šim­ties laips­nių šal­tį, ne­pa­tik­ri­nu­si, ar jie pirš­ti­nė­ti. Burb­te­lė­jo, kad to šal­čio vi­sai ne­si­jau­čia. Vy­liau­si, gal ma­žy­lių dak­ta­rė pa­pro­tins ma­my­tę, kad ser­gan­tis vai­kas tu­ri su­lauk­ti rū­pes­tin­ges­nio ma­mos žvilgs­nio“, – dėl sve­ti­mų ma­žy­lių svei­ka­tos siel­var­tau­ja sen­jo­rė.</p> <p>Mums džiu­gu, kad skam­bi­na­te, ra­šo­te, ta­čiau no­rė­tu­me su­lauk­ti dau­giau laiš­kų, tin­kan­čių dar­ži­nin­ko už­ra­šams, gam­tos gro­žiui iš­reikš­ti. Ir net ge­rai pail­sė­ti ne­su­spė­si­me, kai at­eis lai­kas pa­lan­ges nu­tup­dy­ti in­de­liais su il­gos ve­ge­ta­ci­jos dar­žo­vių sėk­lo­mis.</p> <p>Ir dar no­ri­si pri­min­ti, kol yra snie­go, pa­leng­va jo pri­neš­ki­te į sa­vuo­sius šilt­na­mius. Kaip pa­ta­ria ne vie­nas pa­tir­ties tu­rin­tis dar­ži­nin­kas, tirp­da­mas snie­gas la­bai meist­riš­kai su­drė­ki­na šilt­na­mio dir­vą, kad to­kio re­zul­ta­to su jo­kiu lais­ty­tu­vu ne­pa­siek­si. O ir pa­si­mankš­tin­si­me, są­na­riams su­sting­ti ne­lei­si­me.</p> <h4>5. Vištidės svečias – vištvanagis</h4> <p>Dau­ge­lis di­džiau­siais gar­duo­se lai­ko­mų viš­tų prie­šais įvar­di­ja va­na­gus. Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas sa­ko, kad toks įvar­di­ji­mas nė­ra tiks­lus. Žo­dis „va­na­gas“ yra nau­do­ja­mas va­na­gi­niams paukš­čiams api­bū­din­ti, tai daž­niau­siai bū­na paukšt­va­na­giai ir di­des­ni už juos – višt­va­na­giai. Nė vie­no iš jų ne­ga­li­ma šau­dy­ti, nes plėš­rie­ji paukš­čiai nė­ra me­džiok­lės ob­jek­tas, už tai ski­ria­mos di­džiu­lės bau­dos.</p> <p>E.Ti­ju­šas į jam iš­sa­ky­tus skai­ty­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, kad ypač višt­va­na­giai su­nai­ki­na daug ne tik viš­tų, šias dar ga­li­ma ap­sau­go­ti, bet ir straz­dų, kėkš­tų, ge­nių, lau­ki­nių ba­lan­džių, net var­nų, nes min­ta tik gy­vu gro­biu, at­sa­kė: „Tai na­tū­ra­lu gam­to­je ir ne­rei­kia jos rit­mo tvar­ky­ti.“</p> <p>Ir pa­ste­bė­ji­mu, kad kai kur višt­va­na­giai įlen­da ir į viš­ti­des, nors jų at­vi­ros lan­dos net la­bai ma­žos, gam­tos ži­no­vas ne­si­ste­bė­jo: „Jei višt­va­na­gus su­si­kau­pęs me­džio­ja, taip ga­li at­si­tik­ti.“</p> <p>Skai­ty­to­jos at­siųs­to­je nuo­trau­ko­je – višt­va­na­gis, šei­mi­nin­kų už­tik­tas viš­ti­dė­je, į ku­rią pa­te­ko per an­gą, ku­rios sker­smuo 40 cen­ti­met­rų. Pa­si­so­ti­nęs viš­tie­na, jis ra­miai snau­dė ant lak­tos, šei­mi­nin­kams te­ko pa­plu­šė­ti, kad ne­kvies­tas sve­čias pa­lik­tų viš­ti­dę.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2019-01/received_589416668137945.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-355-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2019-01/received_589416668137945.jpg" width="1504" height="2016" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=355&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SM_ri-Ac1dKNKy4uPo_LUvvo6qgOvNXw2TlnfsdNtEc"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jan 2019 13:08:12 +0000 vyrredaktorius 355 at https://www.alytausnaujienos.lt Fo­to­me­ni­nin­kas hu­mo­rą iš gy­ve­ni­mo per­kė­lė į fo­to­gra­fi­jas so­cia­li­nia­me tin­kle https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/fo-me-ni-nin-kas-hu-mo-ra-gy-ve-ni-mo-ke-le-i-fo-gra-fi-jas-so-cia-li-nia-me-tin-kle <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (2)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Gruodis 11</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/141-13224" rel="bookmark"> Nr. <span> 141 (13224) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-12/Bulgakovas.JPG?itok=c05kd_Aq" width="344" height="287" alt="Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas " title="Fo­to­me­ni­nin­ko Ze­no­no Bul­ga­ko­vo fo­to­gra­fi­jos iš cik­lo „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“. „O da­bar de­ser­to“." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Lie­tu­viai kaip ir ki­tos tau­tos juo­kia­si iš įvai­riau­sių da­ly­kų – nesu­si­pra­ti­mų, go­du­mo, pa­si­pū­ti­mo, sve­ti­mų ne­sėk­mių, po­li­ti­kų, pa­tys iš sa­vęs ir vi­so­kių ki­to­kių da­ly­kų. Ta­čiau mums, pa­ly­gi­nus su an­glais, sa­vo hu­mo­ru gar­sė­jan­čiais vi­sa­me pa­sau­ly­je ir ku­riems juo­ka­vi­mai yra ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­lis, nes jie šai­po­si iš vis­ko, dar rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti hu­mo­ro sub­ti­ly­bių. </p> <p>Skan­di­na­vų hu­mo­ras taip pat tu­ri sa­vo vei­dą, jam bū­din­gas leng­vas ab­sur­diš­ku­mas. Skir­tin­gai nuo lie­tu­vių, skan­di­na­vai be­veik ne­tu­ri po­li­ti­nių te­mų. O mes mėgs­ta­me pa­si­šai­py­ti iš po­li­ti­kų ir po­li­ti­kos.  </p> <p>Pa­si­šai­py­ti iš sa­vęs lie­tu­viai dar tik mo­ko­si, nes kol kas daug sma­giau šai­py­tis iš kai­my­no ar ko­le­gos. Anot psi­cho­lo­gų, ge­bė­ji­mas pa­si­šai­py­ti pa­čiam iš sa­vęs ir su­pras­ti bei pri­im­ti tai, kad kiek­vie­nas žmo­gus pa­sau­lį ma­to sa­vaip, yra vie­nas iš žmo­gaus psi­cho­lo­gi­nės bran­dos po­žy­mių.</p> <p>Ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad lie­tu­vių po­žiū­ris į hu­mo­rą pa­ma­žu kei­čia­si, žmo­nės lais­vė­ja, ir mes vis daž­niau iš­drįs­ta­me pa­si­šai­py­ti ir iš sa­vęs.</p> <h3>Pra­skaid­ri­na nuo­tai­ką</h3> <p>Fo­to­me­ni­nin­ko Z.Bul­ga­ko­vo fo­to­gra­fi­jos „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“, pa­si­ro­džiu­sios jo „Fa­ce­bo­o­ko“ pa­sky­ro­je, iš kar­to su­lau­kė aly­tiš­kių su­si­do­mė­ji­mo.</p> <p>Anot Z.Bul­ga­ko­vo, ne tik gy­ve­ni­me, bet ir fo­to­gra­fi­jo­je hu­mo­ris­ti­nių mo­men­tų jis ėmė­si ieš­ko­ti nuo 1979-ųjų, to­dėl hu­mo­ris­ti­nės fo­to­gra­fi­jos jo kū­ry­bo­je ne at­si­tik­ti­nu­mas ar pas­ta­rų­jų me­tų dar­bai.</p> <p>„Maž­daug tuo me­tu Ma­ri­jam­po­lės (tuo­met Kap­su­ko) fo­to­klu­bas pra­dė­jo reng­ti su hu­mo­ru su­si­ju­sias pa­ro­das, ku­rio­se bu­vo sma­gu da­ly­vau­ti. Bet ta­da ma­no hu­mo­ras dau­giau­sia bu­vo „kon­struo­ja­mas“ nau­do­jant fo­to­mon­ta­žą – aiš­ku, be jo­kio fo­to­šo­po, nes apie tai, kad jis kaž­ka­da bus, nė pa­gal­vot ne­ga­lė­jo­me“, – da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais fo­to­me­ni­nin­kas.</p> <p>Po ket­ve­rių me­tų, 1983-iai­siais, Z.Bul­ga­ko­vas da­ly­va­vo Bul­ga­ri­jo­je Gab­ro­vo mies­te vy­ku­sio­je hu­mo­ro bie­na­lė­je ir bu­vo pa­ste­bė­tas kaip me­ni­nin­kas, net lai­mė­jo ke­lio­nę į Gab­ro­vo hu­mo­ro mu­zie­jaus pa­ro­dos ati­da­ry­mą.</p> <p>„Hu­mo­ras ma­no fo­to­gra­fi­jo­je tik­rai ne pir­mo­je vie­to­je. Mie­liau­siai fo­to­gra­fuo­ju Aly­tų ir jo žmo­nes. O gy­ve­ni­me – tai vi­saip pa­si­tai­ko. Kar­tais šiaip – links­ma ir tiek. O kar­tais hu­mo­ris­ti­nis žiū­rė­ji­mo kam­pas pa­de­da pra­skaid­rin­ti nuo­tai­ką vi­sai ne­links­mo­se si­tu­a­ci­jo­se. Na, pa­vyz­džiui, aš ma­nau, jog mū­sų su žmo­na Gied­re ne­trum­pai trun­kan­ti san­tuo­ka dėl to taip ir už­si­tę­sė, kad abu kar­tais imam juok­tis ta­da, kai ki­ti ver­kia ar dras­ko­si“, – jung­tį su hu­mo­ru api­bū­di­no Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <h3>„Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“</h3> <p>Z.Bul­ga­ko­vas juo­kau­ja, kad nuo­trau­kų ko­lek­ci­ją „Ma­no hu­mo­ras apie ma­ne“ so­cia­li­nia­me tin­kle rei­kė­tų va­din­ti ne cik­lu, o  vi­su „se­ria­lu“, mat fo­to­me­ni­nin­kas ją vis pa­pil­do nau­jais dar­bais.</p> <p>Anot aly­tiš­kio, be­veik prieš de­šimt­me­tį, nu­si­pir­kęs skait­me­ni­nį fo­to­apa­ra­tą, no­rė­jo per­pras­ti fo­to­šo­po pro­gra­mą ir iš­mok­ti ja dirb­ti. „Pir­miau­sia su šia fo­to­mon­ta­žo tech­ni­ka pra­dė­jau kur­ti pei­za­žus. Pas­kui su­mąs­čiau pa­gy­vin­ti vaiz­dus žmo­nė­mis. Pa­gal­vo­jau, jog pa­to­giau­sias mo­de­lis  tai­gi aš pats – vi­sa­da jį po ran­ka tu­rė­siu ir ką no­rė­siu, tą su juo ir iš­da­ri­nė­siu. Ne­reiks lai­ko gaiš­ti aiš­ki­nant, kaip po­zuo­ti. Ta­da ir nu­ta­riau kur­ti vien tik juo­kin­gus (bent man pa­čiam) vaiz­de­lius“, – pa­sa­ko­jo Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <p>Idė­jų nuo­trau­koms me­ni­nin­kui ne­trūk­da­vo. Įdo­mios min­tys at­ei­da­vo skai­tant kny­gas, ei­nant ke­liu, žiū­rint į įvai­rius daik­tus ar kal­ban­tis su žmo­nė­mis. „Kar­tą su­si­mąs­čiau, į ką pa­na­šus ko­pūs­tas, ir nu­ta­riau – ogi į ma­no gal­vą. Be­li­ko tik su­gal­vot, kaip tai įti­ki­na­mai pa­vaiz­duo­ti“, – kū­ry­bi­nės vir­tu­vės du­ris pra­vė­rė fo­to­me­ni­nin­kas.</p> <p>Kai su­si­kau­pė ne­ma­žai įdo­mių dar­bų, 2009 me­tais Z.Bul­ga­ko­vas su­ruo­šė pa­ro­dą „Siur­re­a­lis­ti­nės kon­struk­ci­jos“, ku­ri bu­vo eks­po­nuo­ta Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.</p> <h3>Tar­si vai­kai</h3> <p>Kaip ir dau­ge­lis da­ly­kų, ku­riuos pub­li­kuo­ja­me vie­šai, su­lau­kia įvai­rių ver­ti­ni­mų, taip ir ži­no­mo fo­to­me­ni­nin­ko kū­ri­niai, pa­skelb­ti „Fa­ce­bo­o­ko“ tin­kle, su­lau­kė at­si­lie­pi­mų.</p> <p>„At­si­lie­pi­mus, ypač „Fa­ce­bo­o­ke“, daž­niau­siai su­da­ro tik vie­nas žo­dis „Pa­tin­ka“. La­biau­siai ver­ti­nu tu­ri­nin­gus, il­ges­nius ko­men­ta­rus – kar­tais jie bū­na la­bai taik­lūs ir su­ke­lia min­čių ki­tiems siu­že­tams. Kri­tiš­ki at­si­lie­pi­mai ir­gi sa­vo­tiš­kai įdo­mūs“, – sa­kė Z.Bul­ga­ko­vas. </p> <p>Anot jo, kiek­vie­nam žmo­gui-kū­rė­jui jo su­kur­ti dar­bai tar­si vai­kai. „Ku­ri, ku­ri, su­kū­ręs džiau­gie­si, po to no­ri­si ir ki­tiems pa­ro­dy­ti, ką su­kū­rei. Ta­čiau kar­tais pa­ma­tai, kad ga­lė­jai ir ge­riau pa­da­ry­ti. Ta­da ten­ka tai­sy­ti ar­ba iš nau­jo per­da­ry­ti“, – apie me­ni­nių fo­to­gra­fi­jų gi­mi­mą pa­sa­ko­jo fo­to­me­ni­nin­kas Z.Bul­ga­ko­vas.</p> <h3>Juo­ka­vo nuo se­nų lai­kų</h3> <p>Et­no­lo­gas pro­fe­so­rius Li­ber­tas Klim­ka pa­sa­ko­jo, kad „Pri­ma Ap­ri­lis“ ži­no­ma iš an­ti­kos lai­kų kaip iš­dai­gų ir ne­kal­tų ap­gau­lių die­na. To­kia die­na bu­vo ne­sve­ti­ma ir tra­di­ci­niams lie­tu­vių pa­pro­čiams. Pir­mą­ją ba­lan­džio die­ną kai­me kai­my­nai vie­nas ki­tą pa­tik­rin­da­vo, kaip pa­si­ruo­šę pa­va­sa­rio dar­bams. Ap­si­lei­dė­liams ir tin­gi­niams ber­nai iš­krės­da­vo pokš­tų. Sa­ky­kim, ra­dę ne­tvar­kin­gai iš­mė­ty­tus že­mės ūkio pa­dar­gus, už­kel­da­vo juos ant pir­ties sto­go ar įstum­da­vo lin­mar­kon.</p> <p> Mo­te­rys ba­lan­džio 1-ąją keis­da­vo­si dar­žo­vių sėk­lo­mis, tik jo­kiu bū­du kai­my­nei ug­nies pe­čiui už­kur­ti ne­sko­lin­da­vo. Pa­au­gu­sius vai­kiu­kus tru­pu­tį pa­mo­ky­da­vo nuo­vo­ku­mo: pa­siųs­da­vo pas kai­my­nę ko nors ne­sa­mo par­neš­ti – paukš­čių pie­no ar mar­go nie­ku­čio. Gi vai­kai tą­dien žais­da­vo „gy­vo ža­lio“ – rei­kia su sa­vi­mi tu­rė­ti švie­žią ža­lią la­pe­lį, ant­raip gau­si sprig­tą į no­sį.</p> <p>Mies­te­lė­nai ba­lan­džio pir­mo­sios juo­kus ir iš­dai­gas pa­mė­go krės­ti nuo XIX a. pra­džios. Šią „ma­dą“ Vil­niu­je įdie­gė la­bai gy­vy­bin­gos pri­gim­ties žmo­gus, žai­ža­ruo­jan­tis są­mo­ju­mi ir ku­pi­nas iš­mo­nių, gar­sus me­di­ci­nos pro­fe­so­rius Jo­ze­fas Fran­kas. Ne vie­nas jo ko­le­ga pa­kliu­vo ant links­muo­lio „meš­ke­rės“.   </p> <p>1817 me­tais Vil­niaus in­te­li­gen­tai įkū­rė Ne­nau­dė­lių („Šub­rav­cų“) drau­gi­ją ir lei­do sa­ty­ri­nį laik­raš­tė­lį „Grin­di­nio ži­nios“. Spau­dos žo­džiu, iš­juo­kiant ir iš­si­ty­čio­jant bu­vo ko­vo­ja­ma su pa­se­nu­siais pa­pro­čiais ir vi­suo­me­nės ydo­mis: gir­ta­vi­mu, azar­ti­niais lo­ši­mais, tam­su­mu, po­mė­giu by­li­nė­tis, bau­džiau­nin­kų en­gi­mu, tuš­čiu di­džia­vi­mu­si kil­me ar tur­tais. 1822 me­tais ca­ro val­džia drau­gi­ją už­da­rė, nes juo­kas yra pats pa­vo­jin­giau­sias gin­klas.</p> <p> Tar­pu­ka­riu sa­ty­ros ir hu­mo­ro tra­di­ci­jas Vil­niu­je pra­tę­sė me­ni­nin­kų ir uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių klu­bas „Smor­go­nia“, ku­ris įkur­tas pri­si­mi­nus, kad Smur­go­nių mies­te­ly­je bū­ta Rad­vi­lų įkur­tos vie­nin­te­lės to­kios Eu­ro­po­je meš­kų dre­sa­vi­mo mo­kyk­los.</p> <p> 1937 me­tais mū­sų įžy­mu­sis tau­to­sa­ki­nin­kas Jo­nas Ba­lys iš­lei­do rink­ti­nę „Lie­tu­vių są­mo­jus“. O įvai­rių lai­ko­tar­pių lie­tu­viš­ką hu­mo­rą et­no­lo­gai Bro­nis­la­va Ker­be­ly­tė ir Po­vi­las Krikš­čiū­nas su­dė­jo į kny­gą „Lie­tu­vių liau­dies anek­do­tai“, ku­ri bu­vo iš­leis­ta 1994 me­tais.</p> <p>„Tei­sė­jas kal­ti­na­ma­jam: Ar jūs ži­no­te, kiek ga­li­te gau­ti už me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus? Ža­dė­jo tūks­tan­tį do­le­rių!</p> <p>Žmo­na kan­di­da­tui į Sei­mo na­rius: Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad už ta­ve bal­suos vi­si do­ri žmo­nės. Men­ka pa­guo­da: rei­kia, kad bal­suo­tų dau­gu­ma...</p> <p>Gat­vė­je: Ko­dėl pra­šai iš­mal­dos? Aš no­riu val­gy­ti. O ko­dėl tu ne­ini dirb­ti? Oho, kai aš dir­bu, tai dar dau­giau no­riu val­gy­ti!</p> <p>Tė­vas sū­nui moks­lei­viui: O kur ta­vo die­no­raš­tis? Aš jį pa­sko­li­nau Pet­riu­kui. Jis no­ri sa­vo tė­vus iš­gąs­din­ti.</p> <p>Kai­my­nas ūki­nin­kas kai­my­nui: An­ta­nai, ar ta­vo kar­vės rū­ko? Na ne, ne­rū­ko. Ta­da ta­vo tvar­tas de­ga!“ ke­le­tu trum­pu­čių dia­lo­gų iš šių rin­ki­nių pa­si­da­li­jo prof. L.Klim­ka.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b1.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b1.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b2.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b4.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b4.jpg" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/IMG_9832.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/IMG_9832.JPG" width="3812" height="2953" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-12/b3_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-284-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-12/b3_0.jpg" width="546" height="709" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-140"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544663811"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Aš</span> - Ket, 2018-13-12 - 03:16</p> </li> <a href="/comment/140#comment-140" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/140#comment-140" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau ,kad kotletus valgyti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau ,kad kotletus valgyti sveikiau ,bet mesai ar nravitsa kai ja mala?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=140" token="61hN8i-GdzniOkYPE-2QIghCNzvAda-UwEHDB3B0NfM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <a id="comment-134"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1544521956"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Gerbėjas</span> - Ant, 2018-11-12 - 11:52</p> </li> <a href="/comment/134#comment-134" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/134#comment-134" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Šaunuolis esi, Zenonai!</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Šaunuolis esi, Zenonai!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=134" token="zwDfbzFUd883LaPVq0kOAaL-fzMmOWtwsDlz4Rlf8aI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=284&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-QpKqGxKC4cHE8Xc1n2Do7zF9SIMgzn1udke5Qtjkng"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 11 Dec 2018 09:33:40 +0000 vyrredaktorius 284 at https://www.alytausnaujienos.lt Aš­tuo­ni mi­tai, pa­neig­ti Pu­nios ši­le pir­mą lap­kri­čio šeš­ta­die­nį iki su­te­mų https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/tuo-ni-mi-tai-pa-neig-ti-pu-nios-si-le-pir-ma-lap-kri-cio-ses-ta-die-ni-iki-su-te-mu <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/127-13210" rel="bookmark"> Nr. <span> 127 (13210) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/DSC_3063.JPG?itok=E0FwFxuG" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Gamtininko Žydrūno Preikšos pasakojimas. Dei­vi­do Pin­ke­vi­čiaus nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Juo­lab sen­gi­rė – jau ir vi­sai nau­jas ter­mi­nas, ku­rio gy­va iliust­ra­ci­ja yra Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to zo­na. Kai ku­rie jo kvar­ta­lai žmo­gaus ne­lies­ti pu­sę šim­to me­tų, bet gam­tai tas – tik aki­mir­ka. Tai­gi, net jei lan­ko­mu re­zer­va­tu bus pa­skelb­tas di­des­nis plo­tas (da­bar dėl šio siū­ly­mo vyks­ta dis­ku­si­jos), vi­du­ti­nio žmo­gaus gy­ve­ni­mo pri­reiks, kol ja­me pra­si­dės na­tū­ra­lūs pro­ce­sai. Gal per tą lai­ką ir apie gam­tą dau­giau su­ži­no­si­me? Nes nei švie­so­lai­di­nis in­ter­ne­tas, nei šiuo­lai­kiš­kiau­sias mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas šio­je vie­to­je ne­ga­li ly­gin­tis su gy­vu pa­sa­ko­ji­mu žmo­gaus, ku­ris my­li ir pa­žįs­ta miš­ką.</p> <div> <p><strong>Mi­tas nr. 1. Sen­gi­rės vaiz­dų ma­žai ir vi­si į „Sen­gi­rę“ su­dė­ti.</strong></p> </div> <p>Pu­nios ši­lo gam­ti­nia­me re­zer­va­te bu­vo fil­muo­ja­mas do­ku­men­ti­nis Min­dau­go Sur­vi­los fil­mas „Sen­gi­rė“. Ž.Preik­ša pa­sa­ko­ja, kad ši­le bu­vo įreng­ta iš­ti­sa fil­ma­vi­mo aikš­te­lė, ka­me­ros įkel­tos į šim­ta­me­čius me­džius.</p> <p>Jo­mis ope­ra­to­riai tu­rė­jo įam­žin­ti Pu­nios ši­lo vaiz­dus iš... auk­sa­va­ba­lio skry­džio. Tą re­tą va­ba­lą gam­ti­nin­kai gau­dė fe­ro­mo­ni­nė­mis gau­dyk­lė­mis, bet į fil­mą sun­kiai su­gau­dy­ti kad­rai net­gi ne­pa­te­ko. Tai­gi vaiz­dų nu­fil­muo­ta ir už kad­ro tiek, kad jų už­tek­tų dar vie­nam fil­mui. </p> <p><strong>Mi­tas nr. 2. Me­dis sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės.</strong></p> <p>Pri­si­me­na­te, dar mo­kyk­lo­je mus mo­kė orien­tuo­tis miš­ke pa­gal sa­ma­no­mis ap­au­gu­sius me­džius? Mo­ky­to­jai sa­kė, kad jie ap­sa­ma­no­ja iš šiau­ri­nės pu­sės. Gam­ti­nin­kas Ž.Preik­ša sklai­do mi­tą. Pa­si­ro­do, tai pri­klau­so tik nuo pa­svi­ri­mo kam­po – į ku­rią pu­sę pa­vir­tęs me­dis, kur te­ka lie­taus van­duo, ten ir sa­ma­nos. Sau­so­jo­je pu­sė­je au­ga ker­pės, ku­rioms rei­kia ne drėg­mės, o švie­sos.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 3. Pir­mykš­tis miš­kas – tan­kus ir ne­pra­žen­gia­mas.</strong></p> <p>Kaip Lie­tu­vos miš­kai at­ro­dė prieš tūks­tan­tį me­tų? Tai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Pu­nios ši­lo re­zer­va­te. Ja­me nuo 1969 me­tų ne­vyk­do­ma jo­kia žmo­gaus veik­la. „Jei Ama­zo­nės ar In­do­ne­zi­jos miš­kuo­se mes­tu­me ke­pu­rę, tai ji grei­čiau­siai nu­kris­tų ant moks­lui nau­jos rū­šies. Pu­nios ši­lo re­zer­va­te ji nu­kris­tų ant sau­go­mos rū­šies – šio­je vie­to­je ne­ras­tu­me plo­to, ku­ria­me ne­bū­tų to­kios“, – tei­gia Ž.Preik­ša.</p> <p>Ant že­mės gu­li sto­ri, su­trū­ni­ję ar tik ne­se­niai nu­griu­vę vir­tuo­liai. Pra­skren­da gul­bės ne­by­lės. Gam­ti­nin­kas sa­ko, kad toks se­nas miš­kas ir tu­ri bū­ti: ne­tan­kus, jam bū­ti­ni pa­vie­niai stam­būs me­džiai. Nu­griu­vus me­džiui at­si­ran­da ert­mė, pra­de­da aug­ti jau­ni me­de­liai – pir­mykš­tis miš­kas yra įvai­ria­am­žis, ja­me vyks­ta nuo­la­ti­nė kai­ta. Pri­va­lo bū­ti daug ne­gy­vos me­die­nos, nes jo­je, ša­lia ar­ba ant jos ga­li gy­ven­ti apie 5 tūks­tan­čius rū­šių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 4. Ei­fe­lio bokš­tas ver­tin­ges­nis už šim­ta­me­tį lie­tu­viš­ką ąžuo­lą. </strong></p> <p>Ly­gi­nant su žmo­gaus am­žiu­mi, pra­mo­ni­nia­me miš­ke ąžuo­lai spė­ja pa­gy­ven­ti vos 12 me­tų. Tai yra iki anks­ty­vo­sios pa­aug­lys­tės. Iš tik­rų­jų šis me­dis au­ga am­žius. Net­gi nu­džiū­vęs ąžuo­las ga­li sto­vė­ti dar šim­tą me­tų. Toks gra­žuo­lis, skai­čiuo­jan­tis 600 me­tų, au­ga ir Pu­nios ši­le, o jo gi­mi­nai­tį, ku­riam bu­vo 400 me­tų, nu­kir­to – tik iš­pu­vęs kel­mas li­ko.</p> <p>„Eko­no­mi­nė ver­tė ly­gi nu­liui, nes iš­pu­vęs kel­mas, o gam­ti­nė ąžuo­lo ver­tė bu­vo mil­ži­niš­ka“, – kon­sta­tuo­ja Ž.Preik­ša. Kas ver­tin­ges­nis – toks ąžuo­las ar, pa­vyz­džiui, Ei­fe­lio bokš­tas? „Bokš­tą ga­li­ma per me­tus nau­ją pa­sta­ty­ti, o kol to­kį me­dį už­au­gin­si, net jei tu­rė­si vi­sus pa­sau­lio pi­ni­gus, pra­bėgs am­žiai. Dvi­de­šimt pro­tė­vių kar­tų jį sau­go­jo, kol at­ėjo vie­nas mū­sų am­ži­nin­kas ir nu­pjo­vė“, – gam­ti­nin­kas šį sa­vo pa­mąs­ty­mą pa­va­di­na mo­ra­lu.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 5. Miš­ką bū­ti­na va­ly­ti. </strong></p> <p>Ž.Preik­ša sa­ko, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je la­bai ga­jus no­ras miš­kus va­ly­ti: „Tai – so­vie­ti­nio mąs­ty­mo re­lik­tas, o miš­ko va­ly­mas „su­ga­di­na“ si­tu­a­ci­ją ma­žiau­siai 50-čiai me­tų. Ne­se­niai bu­vau Aust­ra­li­jo­je, ten nu­vir­tu­sių me­džių nie­kas ne­lie­čia. Vir­tuo­liai pa­lie­ka­mi gam­tai ir ki­toms rū­šims, ku­rioms rei­ka­lin­ga ne­gy­va me­die­na. Be to, la­bai pa­į­vai­ri­na­mas kraš­to­vaiz­dis“.</p> <p>Lie­tu­vo­je gi ten­ka iš­girs­ti nuo­gąs­ta­vi­mų, kad už­puls ken­kė­jai, vi­sus me­džius su­grauš ir miš­ko ne­be­liks. Gam­ti­nin­kas taip mąs­tan­čių­jų klau­sia: „Va­di­na­si, Pu­nios ši­lo re­zer­va­te se­niai miš­kas tu­rė­jo bū­ti su­grauž­tas?“ Ž.Preik­ša už­tik­ri­na, kad iš tie­sų miš­ko nė­ra ten, kur jį iš­ker­ta.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 6. Sen­gi­rė kir­var­pas pla­ti­na.</strong></p> <p>Pa­si­ro­do, vi­siš­ka ne­tie­sa, kad re­zer­va­te au­gan­tys me­džiai, ku­rie na­tū­ra­liai džiūs­ta ir virs­ta, už­kre­čia svei­kus. Ken­kė­jų (čia žmo­gaus po­žiū­riu) pa­pli­ti­mas pri­klau­so nuo kli­ma­to. Jei va­sa­ra bu­vo sau­sa, kaip šie­met, reiš­kia, kad ki­tą­met eg­lės tu­rės ma­žiau sa­kų ir ne­ga­lės ap­si­gin­ti juos lie­da­mos nuo kir­var­pų.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 7. Se­ni stuob­riai – ne­nau­din­gos tre­še­nos.</strong></p> <p>Pu­nios ši­le gau­su gel­to­nos ker­pės, va­di­na­mo­sios auk­suo­tės. Ji – se­nų miš­kų in­di­ka­to­rius, au­gan­tis tik ant la­bai se­nų me­džių, jau­nuo­ly­nuo­se auk­suo­čių ras­ti ne­įma­no­ma. Moks­li­nin­kai ro­do ki­tą ypač re­tą rū­šį – ąžuo­li­nę bak­tros­po­rą, ku­ri ran­da­ma vos 50-yje vie­tų vi­so­je Eu­ro­po­je, nes šioms ker­pėms rei­kia se­nes­nių ne­gu 200 me­tų ąžuo­lų. Jei­gu iš­kir­si­me se­nus miš­kus, jų ne­be­liks, bet jei me­dis sto­vės, ir ta rū­šis gy­vens kar­tu su juo.</p> <p>Be­je, ar ži­no­te, kad stuob­riai (dar ne­nu­vir­tę, bet nu­džiū­vę me­džiai) bū­ti­ni re­tiems paukš­čiams – tri­pirš­čiams ge­niams? Jie gy­ve­na ten, kur hek­ta­re miš­ko yra 10 ku­bi­nių met­rų sau­suo­lių.</p> <p><strong>Mi­tas nr. 8. Už­draus­ti ūki­nę veik­lą miš­ke pa­skel­biant jį lan­ko­mu re­zer­va­tu yra ne­ūkiš­ka. </strong></p> <p>Pa­ly­gi­nęs il­gai žmo­gaus ne­lies­tus miš­kus (ma­žiau­siai 50 me­tų) su bran­džiais ūki­nin­kau­ja­mais me­dy­nais Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir da­lies Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­se, Ž.Prek­ša nu­sta­tė mil­ži­niš­kus re­tų rū­šių gau­sos ir įvai­ro­vės skir­tu­mus. „Iš­oriš­kai ūki­nis miš­kas ga­li bū­ti pa­na­šus, ta­čiau rū­šių pras­me jis yra pus­tuš­tis. O juk žmo­gus, at­va­žia­vęs į miš­ką pail­sė­ti, no­ri pa­si­vaikš­čio­ti ne po kir­ti­mą ar jau­nuo­ly­ną, jis no­ri sen­gi­rės, to­dėl sau­go­ti miš­kus – yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas“, – kon­sta­tuo­ja gam­ti­nin­kas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_111726.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/20181103_114850.jpg" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3105.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3148.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3179.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-215-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/DSC_3199.JPG" width="3264" height="1836" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-9"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1541684405"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>Svečias</span> - Ket, 2018-08-11 - 15:40</p> </li> <a href="/comment/9#comment-9" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/9#comment-9" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Manau, kad argumentų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Manau, kad argumentų norintims kirtimų Punios šile tikrai pakanka.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=9" token="AbCKde9Z1Ys70-h8lpXGj8o-jTHKW30Hg07hQ32UhEQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=215&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ewoIl4ZzXwYX9UsZOmcXGLAenuW_ehugNMRR_8cfWME"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Nov 2018 08:06:06 +0000 vyrredaktorius 215 at https://www.alytausnaujienos.lt Eks­me­ro Jur­gio Kras­nic­ko sil­pny­bės: kak­la­raiš­čiai, marš­ki­niai, ba­tai https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/eks-me-ro-jur-gio-kras-nic-ko-sil-pny-bes-kak-la-rais-ciai-mars-ki-niai-ba-tai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 4</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/113-13196" rel="bookmark"> Nr. <span> 113 (13196) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/kaklaraisciai%20113.JPG?itok=TNTlU2Sx" width="344" height="287" alt="Kaklaraisciai" title="Jurgiui Kras­nic­kui išsirinkti kaklaraiščių ir marškinių derinius visuomet padeda žmona Vilija. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Už ne­mirš­tan­čią kla­si­ką</h3> <p>„Vis­kas pra­si­dė­jo dar nuo tų lai­kų, kai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je dir­bau mi­nist­ro An­ta­no Vin­kaus pa­dė­jė­ju. Iki to lai­ko kos­tiu­mą dė­vė­da­vau tik per ves­tu­ves. Anuo­met dar­bas mi­nis­te­ri­jo­je ma­ne įpa­rei­go­jo šį ap­da­rą vil­kė­ti kas­dien. Iki tol tu­rė­jau vie­ną kos­tiu­mą, bet įsi­gi­jau dar po­rą“, – lai­ko­tar­pį prieš dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas.</p> <p>Nuo to lai­ko, kur nors pa­ma­tęs  pa­ti­ku­sius kak­la­raiš­čius, jis neat­si­spir­da­vo pa­gun­doms juos įsi­gy­ti. Daž­nai ke­liau­da­mas po sve­čias ša­lis, iš jų taip pat par­si­ve­ža šių ak­se­su­a­rų. Su­ži­no­ję apie J.Kras­nic­ko sil­pny­bę, įvai­rio­mis pro­go­mis kak­la­raiš­čių jam pa­do­va­no­da­vo ir drau­gai, gi­mi­nai­čiai, ar­ti­mie­ji. Taip pa­ma­žu su­si­kau­pė ne­ma­ža ko­lek­ci­ja, ku­rią šiuo me­tu su­da­ro dau­giau nei šim­tas vie­ne­tų. Tarp jų ga­li­ma su­ras­ti įvai­riau­sių spal­vų, teks­tū­ros, raš­tų, pie­ši­nių.</p> <p>„Dau­gy­bę jų esu iš­da­li­jęs ki­tiems, tad jų bū­tų bu­vę dar dau­giau. Be to, čia yra ne­ma­žai to­kių, ku­rių nė kar­to ne­bu­vau už­si­ri­šęs, net ne­iš­pa­kuo­ti“, – na­muo­se ro­dy­da­mas sa­vo su­kaup­tą tur­tą pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.</p> <p>Jis pa­ro­dė ir daž­niau­siai dė­vi­mą kak­la­raiš­tį, su ku­riuo jį daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Iš­trau­kė ir dar tris, ku­rie pa­ten­ka į jo mėgs­ta­miau­sių­jų są­ra­šą. Eg­zo­tiš­kiau­sią – su nu­pieš­ta suž­ve­jo­ta žu­vi­mi – J.Kras­nic­kui pa­do­va­no­jo vie­nas jo sū­nų, taip pa­ma­lo­nin­da­mas sa­vo tė­vą kaip už­kie­tė­ju­sį žve­ją.</p> <p>Po­li­ti­kas nie­ka­da ne­si­vai­ko ma­dų, net ir kak­la­raiš­čiams da­bar iš­gy­ve­nant ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus, jų ne­at­si­sa­ko. J.Kras­nic­ko ko­lek­ci­jo­je yra ir nau­jau­sias ten­den­ci­jas at­lie­pian­čių kak­la­raiš­čių – plo­na juos­te­le. Ta­čiau la­biau­siai vy­ras ver­ti­na nie­ka­da ne­mirš­tan­čią kla­si­ką. Jo nuo­mo­ne, kak­la­raiš­čiai kaip tik to­kie vi­suo­met bu­vo ir bus.</p> <p>„Aš dė­viu dra­bu­žį, o ne fir­mą ar dar ką nors. Nie­ka­da ne­gal­vo­ju, ma­din­ga ar ne. Svar­biau­sia, kad man pa­tin­ka“, – sa­kė po­li­ti­kas ir pri­dū­rė, kad nė­ra da­bar ant ban­gos esan­čių var­ly­čių ger­bė­jas.</p> <h3>Tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių</h3> <p>J.Kras­nic­kas pa­sa­ko­jo, jog rei­kė­jo daug lai­ko, kad pri­pras­tų vil­kė­ti kos­tiu­mą, anuo­met gal­vo­da­vo, kad tai pra­ban­gos rei­ka­las, ta­čiau su­pra­to, kad tai yra prak­tiš­kas da­ly­kas – ga­li tu­rė­ti du kos­tiu­mus ir juos pa­kai­to­mis ne­šio­ti, tik pa­si­keis­ti marš­ki­nius ir kak­la­raiš­tį, o vaiz­das jau pa­si­kei­čia ir at­ro­do, kad kas­dien vis su ki­tu dra­bu­žiu.</p> <p>Be­je, J.Kras­nic­kas tu­ri ir dau­giau sil­pny­bių – dar jis neat­si­spi­ria marš­ki­niams ir ba­tams, ku­rių taip pat tu­ri ne­ma­žai, tik ne tiek daug, kiek kak­la­raiš­čių.</p> <p>Už po­li­ti­ko sti­liaus puo­se­lė­ji­mą at­sa­kin­ga jo žmo­na Vi­li­ja, tad marš­ki­nių, kak­la­raiš­čių de­ri­niais vi­suo­met pa­si­rū­pi­na ji.</p> <p>„Žmo­na ma­ne pri­žiū­ri, kad ne­at­ro­dy­čiau juo­kin­gai. Nie­ka­da ne­pri­eš­ta­rau­ju jos pa­rink­tiems de­ri­niams ir ren­giuo­si taip, kaip ji man su­dė­jo. Ne­bent, kai bū­nu la­bai ge­ras, tai bent kak­la­raiš­tį lei­džia pa­čiam pa­si­rink­ti. Su žmo­na ne­si­gin­či­ju, nes su mo­te­ri­mi gin­čy­tis ga­li tik kvai­lys, o pa­gy­ve­nęs su žmo­na – tik idio­tas. Daug kas ma­no, kad mu­zi­ką mū­sų šei­mo­je už­sa­ki­nė­ju aš, bet tai ne­tie­sa. Kai bu­vau me­ras, vis juo­kau­da­vau, kad jei­gu man va­do­vau­ja žmo­na, tai kas va­do­vau­ja mies­tui? Aiš­ku, kad Kras­nic­kie­nė“, – juo­kų ne­sto­ko­jo pa­šne­ko­vas. </p> <h3>Ar sieks me­ro kė­dės?</h3> <p>Dau­gy­bei aly­tiš­kių įdo­mu su­ži­no­ti, ką, be dar­bo Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, šiuo me­tu vei­kia bu­vęs Aly­taus mies­to me­ras. Lap­kri­tį jau bus me­tai, kai jis va­do­vau­ja tarp­tau­ti­niam nuo­ty­kių par­kų „UNO PARKS“ tin­klui.</p> <p>Tai pir­mo­ji po­li­ti­ko dar­bo­vie­tė pri­va­čia­me sek­to­riu­je, mat iki tol jis dir­bo val­diš­kuo­se po­stuo­se. „Va­dy­bi­nė-ad­mi­nist­ra­ci­nė sri­tis ma­ne ly­dė­da­vo vi­suo­met, to­dėl da­bar­ti­nis dar­bas man nė­ra nau­jie­na. Ski­ria­si tik tai, kad val­diš­ka­me sek­to­riu­je tu ri­zi­kuo­ji ne­bent sa­vo pos­tu, ta­čiau nė­ra jo­kios fi­nan­si­nės at­sa­ko­my­bės, o pri­va­čia­me sek­to­riu­je vie­nas ne­at­sar­gus žings­nis ga­li su­griau­ti vis­ką ir pa­da­ri­niai ga­li bū­ti skau­dūs“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si J.Kras­nic­kas.</p> <p>Mies­tie­čiams rū­pi su­ži­no­ti, ar bu­vęs me­ras vėl ban­dys siek­ti mies­to va­do­vo kė­dės. Ir čia J.Kras­nic­kas ne­bu­vo kon­kre­tus ir ne­daug­žo­džia­vo: „Iki šiol ne­gal­vo­jau apie tai, bet ką ga­li ži­no­ti. Sun­ku ma­ty­ti, koks ta­po mū­sų Aly­tus šios ka­den­ci­jos me­tu.“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_112500.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/20181002_121915.jpg" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0169.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0190.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0195.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0196.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-145-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-10/IMG_0206.JPG" width="5312" height="2988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=145&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HzdgKeDZIotNKq2DoQS9sHacKx4LkCo0SaLrhHH0aJQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 04 Oct 2018 07:29:50 +0000 vyrredaktorius 145 at https://www.alytausnaujienos.lt Gintaro Potelio kolekcijoje – ir buvusio Lietuvos policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus tarnybinė kepurė https://www.alytausnaujienos.lt/pomegiai/gintaro-potelio-kolekcijoje-ir-buvusio-lietuvos-policijos-generalinio-komisaro-vytauto <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Lukas DULSKAS</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (1)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 28</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/97-13180" rel="bookmark"> Nr. <span> 97 (13180) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/3%20nuotrauka_0.jpeg?itok=aQiDi7KE" width="344" height="287" alt="Kolekcininkas Gintaras Potelis prie savo surinktų istorinių kepurių. Luko Dulsko nuotr." title="Gintaras Potelis" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><ul><li><strong>Nuo ko viskas prasidėjo? Ar kolekcionuojate tik militaristines kepures?</strong></li> </ul><p>Kolega, išeidamas į pensiją, atidavė vokiečių šalmą – nuo to viskas ir prasidėjo.</p> <p>Iš pradžių kolekcionavau visas kepures iš eilės – ne tik militaristines, bet ir gamtos apsaugos specialistų, gaisrininkų, policininkų. Vėliau pastebėjau, jog kolekcijos kaupimui neužtenka vietos, todėl nutariau rinkti tik man įdomesnes militaristines kepures, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo atributiką.</p> <p>Taip pat anksčiau rinkau uniformas, tačiau jos taip pat netilpo, todėl kolekcijoje palikau tik savo tarnybinę policijos aprangą.</p> <ul><li><strong>Iš kur pavyksta gauti ne tik kepurių kopijas, bet ir jų originalus?</strong><br /> Internetas visagalis (juokiasi). Taip pat randu ir mugėse, bet daugiausia sužinau iš pažįstamų.<br /> Žmona netgi kartais pyksta, sako, kad kur tik nuvažiuojam, ten tu apie savo kepures pradedi kalbėti.<br /> O štai vieną kartą paskambinau draugui į Angliją, kad nupirktų dvi kepures. Po kiek laiko jis sako, kad ateičiau į kolekcininkų klubo susirinkimą, nes parvežė užsakytą atributiką. Atėjau, o jis man duoda krepšelį. Sakau jam: „Palauk, palauk, o kur kepurės?“ Jis padavė tą maišelį, o ten tebuvo suvenyrinės, mažos kepuraitės...</li> <li><strong>Papasakokite apie derybų meną – kaip pavyksta išsikeisti kolekcionuojamą atributiką?</strong><br /> Derybos vyksta paprastai: pavyzdžiui, aš pirkėjui pasiūlau vieną kepurę už tris kitas to paties arba skirtingo laikotarpio kepures.<br /> Arba štai, komplektuodamas Antrojo pasaulinio karo geto policijos kepurę, iš Vokietijos kilusiam kolekcininkui nusiunčiau antsiuvus, o jis man atsiuntė kitas reikiamas detales, skirtas galutiniam kepurės paruošimui.<br /> Kartais pavyksta tiesiog įkalbinti kitus kolekcininkus, kad šie atiduotų norimą kepurę – taip buvo ir Seinuose, Lenkijoje. Iš pradžių žmogus nenorėjo padovanoti savo kolekcinės atributikos, bet po ilgų kalbų ir įtikinėjimų mano kolekciją papildė Seinų vyr. policininko kepurė.</li> <li><strong>Kiek iš viso kolekcijoje turite kepurių? Kokių tai šalių atributika?</strong><br /> Iš viso turiu sukaupęs 444 kepures. Daugelis jų yra iš įvairių šalių: Vietnamo, Kinijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Olandijos, Danijos, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Amerikos, Ukrainos, Anglijos, Airijos, Škotijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos ir Slovakijos.<br /> Vieną amerikietišką kepurę kaip tik šiuo metu renku iš dalių – trūksta tik kokardos.<br /> Taip pat turiu ir originalią Anglijos princo Henrio kepurę.</li> <li><strong>Kuri kepurė iš Jūsų sukauptos kolekcijos yra mėgstamiausia, kažkuo įsimintina?</strong><br /> Kurias nešiojau, tos ir mylimiausios – tai mobilaus policijos būrio kepurės, uniforma. Juk policijoje tarnavau 20 metų ir 8 dienas.<br /> Yra ir kita įdomi kolekcinė kepurė, ypač jos ženkliukas – tai 1980 metais Tarybų Sąjungos sostinėje Maskvoje vykusių žaidynių metu specialiai sukurta milicininkų būrio atributika. Baigėsi varžybos – nebeliko ir tokio tipo kepurės ženklinimo.<br /> Be galo įsimintina ir dar viena – tai buvusio generalinio policijos komisaro, dabartinio Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus tarnybinė kepurė.</li> <li><strong>Ar galima sakyti, jog kolekcijos rinkimas yra Jūsų pomėgis?</strong><br />  Čia jau ne hobis, o liga. Pomėgiu jau to negalima pavadinti (juokiasi).<br /><strong> Ar planuojate ir toliau rinkti kolekcines kepures?</strong></li> <li> Tikrai taip.</li> <li> </li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2%20nuotrauka.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/3%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/3%20nuotrauka.jpeg" width="4032" height="3024" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/4%20nuotrauka.jpeg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-62-I3H94NKF__E" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/4%20nuotrauka.jpeg" width="2988" height="1988" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <a id="comment-644"></a> <article data-comment-user-id="0" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1550671562"></mark> <footer> <article> </article> <li> <p class="user_submited"> <span>gincekas</span> - Tre, 2019-20-02 - 16:06</p> </li> <a href="/comment/644#comment-644" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/644#comment-644" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nuostabus žmogus…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nuostabus žmogus,nuoširdžiausi linkejimai iš Prienu raj.!!!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=644" token="GeNqPeyOzmrdBKEd738ZG62JGD7QYNiEixeTLaNWrYI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=62&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="lOnaVSk54cGNs-OO7tx1m5B3VlP5loD1KNTpQucW9MI"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 28 Aug 2018 07:06:47 +0000 vyrredaktorius 62 at https://www.alytausnaujienos.lt