Derliaus kraitė https://www.alytausnaujienos.lt/ lt Ka­lė­di­nė mu­gė Aly­tu­je jau gruo­džio 10 d. Ro­tu­šės aikš­te­je, ša­lia mies­to Ka­lė­dų eg­lu­tės! https://www.alytausnaujienos.lt/ka-le-di-ne-mu-ge-aly-tu-je-jau-gruo-dzio-10-d-ro-tu-ses-aiks-te-je-sa-lia-mies-ka-le-du-eg-lu-tes <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2022-12-08</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/139-13809" rel="bookmark"> Nr. <span> 139 (13809) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-12/kaledine-muge-liubeke-76711357.jpg?itok=y90gmrWt" width="344" height="287" alt="Kaledine muge" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Šie­met mu­gė pa­si­tin­ka dar įvai­res­nė ir dar įdo­mes­nė</h3> <p>Be­veik 100 mu­gės pre­ky­bi­nin­kų iš vi­sos Lie­tu­vos at­vyks­ta į Aly­tų vie­nai die­nai pri­sta­ty­ti sa­vo ku­ria­mus ga­mi­nius tik Jums. Mu­gės pre­kei­viai ga­lės pa­siū­ly­ti li­no, šil­ko ar vil­nos ga­mi­nių. Sa­vo ma­žuo­sius taip pat ga­lė­si­te pa­puoš­ti sti­lin­gais bei šil­tais ak­se­su­a­rais.</p> <p>Ieš­kan­tys eko­lo­giš­kų, na­tū­ra­lių al­ter­na­ty­vų mu­gė­je ga­lės įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je su­kur­tos kos­me­ti­kos, ga­mi­nių iš le­van­dų, hid­ro­la­tų ir ajur­ve­di­nių bal­za­mų.</p> <p>Sa­vo iš­skir­ti­nu­mą de­monst­ruos ir mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jai bei at­sto­vai. Įvai­rūs kon­di­te­ri­jos ga­mi­niai, kai­miš­ki mė­sos ar rū­ky­tos žu­vies pro­duk­tai įtiks net iš­ran­kiau­siam gur­ma­nui. Na­mų at­nau­ji­ni­mui ar do­va­noms ga­lė­si­te rink­tis ga­mi­nius iš me­džio, ke­ra­mi­kos bei teks­ti­lės. Ka­lė­di­nių puoš­me­nų ieš­kan­tiems – mu­gės pre­kei­viai pa­siū­lys na­tū­ra­lių gam­ti­nių me­džia­gų vai­ni­kų, ran­kų dar­bo eg­lu­tės pa­puo­ši­mų, o mėgs­tan­tys jau­kius va­ka­rus žva­kių švie­so­je – ga­lės rink­tis iš di­džiu­lės gau­sos na­tū­ra­laus so­jų vaš­ko be­kva­pių ir kve­pian­čių žva­kių.</p> <p> </p> <h3>Kad šven­tės bū­tų ra­mios – pa­si­ruoš­ki iš anks­to</h3> <p>Mu­gės or­ga­ni­za­to­rių tiks­las – pa­dė­ti aly­tiš­kiams pa­si­ruoš­ti šven­tėms be var­go ir iš anks­to, tad vi­sų ren­gi­nio lan­ky­to­jų lau­kia sma­gus ir pa­to­gus ap­si­pir­ki­mas vie­no­je vie­to­je, kur smu­lkie­ji ver­sli­nin­kai, pri­sta­tys ir pa­dės kiek­vie­nam iš­si­rink­ti tai, ko la­biau­siai rei­kia.</p> <p>Ap­si­lan­ky­ki­te ka­lė­di­nė­je Aly­taus mu­gė­je ir nu­džiu­gin­ki­te sa­ve bei ar­ti­muo­sius.</p> <p> </p> <p><strong>Gruo­džio 10 d., Ro­tu­šės a., Aly­tus.</strong></p> <p><strong>Mu­gė vyks nuo 9 iki 18 val.</strong></p> <p><strong>Mu­gė­je bus fil­muo­ja­ma ir fo­to­gra­fuo­ja­ma.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Mu­gės or­ga­ni­za­to­rius Mu­gių cen­tras</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/ka-le-di-ne-mu-ge-aly-tu-je-jau-gruo-dzio-10-d-ro-tu-ses-aiks-te-je-sa-lia-mies-ka-le-du-eg-lu-tes&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=4197&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="syLabM2fKqfaPcPgwcj1GeXBjmnsgpvDsd70GqQ1EWY"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142274" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1677162632"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>itselfparallel</span> - 2023-02-23 - 16:30</p> </li> <a href="/comment/1142274#comment-1142274" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142274#comment-1142274" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Be pirmadienio, mugę galima…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Be pirmadienio, mugę galima rasti Makniūnų Jazminų ir Jotvingių gatvėse, kur joje šeimininkauja nemažai sporto centrų. <a href="https://coreball.co">coreball</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142274" token="UOyyXJwqGbth_AUCSHylVSmFoAZti5RpcOwf55VLpFQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1141428" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1670495054"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>muge dar vyks</span> - 2022-12-08 - 12:24</p> </li> <a href="/comment/1141428#comment-1141428" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1141428#comment-1141428" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Makniunuose Dauguose sporto…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Makniunuose Dauguose sporto rumuose dar muge vyksta Jazminu ir Jotvingiu gatveje kasdien isskyrus pirmadieni</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1141428" token="7CITsQAMZZcV8q0b8vZ8ZBKrF5m6ZSRcvfc2TEyI1Ac"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 08 Dec 2022 07:30:20 +0000 vyrredaktorius 4197 at https://www.alytausnaujienos.lt Šį sekmadienį Alytuje – sodinukų mugė “Aš sodinu”. Atvyksta žinomiausi sodininkai ir medelynai iš visos Lietuvos https://www.alytausnaujienos.lt/si-sekmadieni-alytuje-sodinuku-muge-sodinu-atvyksta-zinomiausi-sodininkai-ir-medelynai-visos <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-21</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/108-13631" rel="bookmark"> Nr. <span> 108 (13631) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-07/Tituline_Alytaus%20%20naujienos.jpg?itok=7jlTStpC" width="344" height="287" alt="muge" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pavasarį čia taip pat vykusi mugė, didžiajam sodininkystės sezonui - rudens sezonui - sugrįžta su dar didesniu ir įvairesniu asortimentu. Pasitiks gausus asortimentas vaismedžių, vaiskrūmių, daugiamečių gėlių. Naujais augalais galima bus papildyti ir sodą, ir puoselėjamus namų gėlynus, čia taip pat lauks gausus asortimentas dekoratyvinių augalų, formuotų ir neformuotų pušų, karpytų medelių, įvairiausių gėlių. Sodininkai žada pristatyti ne vieną sezono naujieną.</p> <p>Nuvykti į tam tikrus medelynus ir gyvai įsigyti augalų ne visada tampa realu, ypač jei pamėgtas medelynas ir sodininkai yra kitame Lietuvos mieste ar už keletos šimtų kilometrų. Ši mugė suburia visus sodininkystės entuziastus į vieną vietą tam tikru laiku. Mugėse „Aš sodinu“ sutinkami žinomiausi sodininkai ir medelynai iš visos Lietuvos.</p> <p>Į Alytų prie Moki-veži šį sekmadienį atvažiuoja tokie sodininkystės grandai kaip dr. A. Amšiejaus medelynas, Dr. K. Malinausko medelynas, medelynas Šeimos sodas, Rojaus medelynas, Buskų medelynas ir daugelis kitų. Todėl į sodinukų mugę atvykstama ne tik įsigyti naujų augalų, pamatyti ir išgirsti naujienų, bet tuo pačiu ir gyvai susitikti su Lietuvos žinomiausiais sodininkais, čia ir dabar išgirsti atsakymus į augalų priežiūros klausimus, gauti gyvų patarimų, o jų čia būna išties daug.</p> <p>Rudeninė specializuota sodinukų mugė „Aš sodinu“ Alytuje vyks tik vieną dieną – jau šį sekmadienį, rugsėjo 26 dieną, Moki-veži aikštelėje (adresu Santaikos g. 26R, Alytus ) nuo 10 iki 16 valandos.</p> <p>Mugės naujienas sekite: <a href="https://www.facebook.com/assodinu">https://www.facebook.com/assodinu</a></p> <p><a href=" https://www.audikom.lt/buhalterines-paslaugos">Buhalterinės paslaugos</a></p> <p><img height="548" name="Image1" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAIAAABnsVYUAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAACSbhJREFUeNrs3Q9wm/d953lYMWgJoENYFiQadAPemlAraFaEx2R1khxJiePaVHPTmVKZm268cn2ZZKRk7cxWc7W9qdU5uznbO6PsxBpH2mZ6Xqve29mJ2LmkiWidnVaSRSsu4TGpnsBUgLtEKiK0IKtQTEC2ELv3Ix4LhvA8z+/5PQ8e/OX7NRoPRYHAg9/zex4an+f7fH83zLy74AEAAAAAAAAAwG3LGAIAAAAAAAAAQD0QQAMAAAAAAAAA6oIAGgAAAAAAAABQFwTQAAAAAAAAAIC6IIAGAAAAAAAAANQFATQAAAAAAAAAoC4IoAEAAAAAAAAAdUEADQAAAAAAAACoCwJoAAAAAAAAAEBdEEADAAAAAAAAAOqCABoAAAAAAAAAUBcE0AAAAAAAAACAuiCABgAAAAAAAADUBQE0AAAAAAAAAKAuCKABAAAAAAAAAHVBAA0AAAAAAAAAqAsCaAAAAAAAAABAXRBAAwAAAAAAAADqggAaAAAAAAAAAFAXBNAAAAAAAAAAgLoggAYAAAAAAAAA1AUBNAAAAAAAAACgLgigAQAAAAAAAAB1QQANAAAAAAAAAKgLAmgAAAAAAAAAQF0QQAMAAAAAAAAA6oIAGgAAAAAAAABQFwTQAAAAAAAAAIC6IIAGAAAAAAAAANQFATQAAAAAAAAAoC4IoAEAAAAAAAAAdUEADQAAAAAAAACoCwJoAAAAAAAAAEBdEEADAAAAAAAAAOqCABoAAAAAAAAAUBcE0AAAAAAAAACAuiCABgAAAAAAAADUBQE0AAAAAAAAAKAuCKABAAAAAAAAAHVBAA0AAAAAAAAAqAsCaAAAAAAAAABAXRBAAwAAAAAAAADqggAaAAAAAAAAAFAXBNAAAAAAAAAAgLoggAYAAAAAAAAA1AUBNAAAAAAAAACgLgigAQAAAAAAAAB1QQANAAAAAAAAAKgLAmgAAAAAAAAAQF0QQAMAAAAAAAAA6oIAGgAAAAAAAABQFwTQAAAAAAAAAIC6IIAGAAAAAAAAANQFATQAAAAAAAAAoC4IoAEAAAAAAAAAdUEADQAAAAAAAACoCwJoAAAAAAAAAEBdEEADAAAAAAAAAOqCABoAAAAAAAAAUBcE0AAAAAAAAACAuiCABgAAAAAAAADUBQE0AAAAAAAAAKAuCKABAAAAAAAAAHVBAA0AAAAAAAAAqAsCaAAAAAAAAABAXRBAAwAAAAAAAADqggAaAAAAAAAAAFAXBNAAAAAAAAAAgLoggAYAAAAAAAAA1AUBNAAAAAAAAACgLgigAQAAAAAAAAB1QQANAAAAAAAAAKgLAmgAAAAAAAAAQF0QQAMAAAAAAAAA6oIAGgAAAAAAAABQFwTQAAAAAAAAAIC6uJEhAAAAELLZhPaF1+sPBMIMCAAAAADUjgAaALAkFIuF2fQJLWH0+YKZTDwYjEajo35fkMFZ4vKFbCIxNpeZFJOk/E0xMcT06A9vY3wAAAAAoBY3zLy7wCgAADpbNpuYOL2/Ml4sGx7aTci4ZIkpMTV9eDZ9wuwBYm6IGcJAAQAAAIBjVEADADrcXCb++un9Zv86GT/k9fr7QkMM1FKTy6WPn3zS8LJE2Wz6hNfriw3uYrgAAAAAwBkWIQQAdLJcLj0ZPyh/zPT0YQZqCU4My/RZk0yNz2XijBgAAAAAOEMADQDoZJNvHrQMGfOFrKQJAzqPevqsmZ4+rP5gAAAAAEAlAmgAQMdKzIzlcmmVR2YocV0y7KbPntIlimRqnKEDAAAAAAcIoAEAnSmXS59NHFF88IVsghFbCorFwusmy1HKnUseZfQAAAAAwAECaABAZ5o6Y6OzMw0WloiJ0/vzhayDHxQzhD4tAAAAAOAAATQAoAMlU+NZippxvanpw7XMCvq0AAAAAIADNzIEAIAOUywW1JtvYImYy8TV+zhHBkYikZEur38yfnDuWu4svhBTy+v1MZgAAAAAoI4KaABAp5maPkxLDVTKF7KT8YMqj/R6fZs37Y0N7vL7gtrX4ovyv85lJhlMAAAAALCFABoA0FGy2QS9elFlMn5I5ZqE1+vbvnVfX2io8pvR6Gj561wuzWACAAAAgC0E0ACAjnJ2ZszyMYFAmIFaOhIzY4qtn7ds2qufG8FgtPx19iKNxQEAAADAHgJoAEDnmE2fsIwa/b5gdN1OxmqJyOXSig3BY4O7KrPmyglT7vtMBTQAAAAA2EUADQDoHImEdflzNDraxTpyS8bkm0qtn/tCQ5GBEbN/DQT6y1+TQQMAAACALQTQAIAOkZgZyxey8sf4fcH+8DbGaolIpsZV8mKv1zc4uEvxOYvFPAMLAAAAAOoIoAEAnaBYLJxLHrV8WOWCcpX8viBj2HlTQrH5xtrIDvkEqCyZt7zIAQAAAACoRAANAOgEydR4sViQPyYQCJuVP/v8BNCdZmr6sOWU8JTKnyXNN67NnP7y14XCRcYWAAAAANQRQAMA2p5i+XNsw8dtFrIXZxi0zpYvZGfTJ1QeGRvc5bXqCX71Km03AAAAAMAhAmgAQNtTLH8OBqPa17ncbPW/9oQZxk6ishylR7kneO4yCw8CAAAAgEME0ACA9qZY/lzZZuFCNlH1r11dfkayY6iXP5v1BAcAAAAAuIUAGgDQ3lTKnysLXfOFrP7xPVRAd9KUSI6rPEyx/BkAAAAAUAsCaABAG1Msf64sdM3lDNopdFl1AUYbTQnKnwEAAACgdRBAAwDa2Fxm0lb5s5DV9d8Qyu2h0e5UKuI9lD8DAAAAQKMQQAMA2lgyZd1sob//upxRv6Cc3xdkJDvG7CzlzwAAAADQQgigAQDtKpdLG/bTqOT1+iqXH/QYVUAHAjSA7hCz6RP5QtbyYXbLnw2r5gEAAAAAKgigAQDtSqXVb19o2FvR39kwSQwE+hnMzqBSEe+h/BkAAAAAGogAGgDQrlQC6KqoUd9/QwiuWsdgdoBsNmFZEe+xX/6s0lEaAAAAAGCGABoA0JbmMnHLZDAYjFb1d2YFwg42mz6p8rCqnuCWcrnZyr/29NCwBQAAAABsIIAGALSlTCZu+Zj+8Naq71ygAXSHyheyKhXx+p7glq5ef52jq6KjCwAAAADAEgE0AKD9FIsFy7RR32khl0vri6aDqyh/7gRptfLnqp7gKi5f37aFenkAAAAAsIUAGgDQfuYyk5aPCYWGqr6TuzyrfxgV0J3hXPKoysMcLD9Y2YKjqqMLAAAAAMASATQAoP2o9N+IRKo7LWSzM/qHUdDaAWbTJ1SWCtT3BFdRubAhswUAAAAA7CKABgC0mWKxMGcVQAcCYX3UqF+BUDyGmtYOoLj8oN3uz55Sa2nxp/zXYHAdow0AAAAAthBAAwDajEr/DX3UWJUkaiho7QBit+ovLej5fcE+XVcWS1W19kwYAAAAALCLABoA0GZU+m/0hYarvmOYUVLQ2gGSyXGVh/X3b3Pw5JVrXRqW1QMAAAAA5AigAQBtxrL/Rl9oyOv1VX2TBtCdqjIjlgiHt9p95nwhW9kAuj+8jdEGAAAAALsIoAEA7WROofw5ZNRpQd+4gwbQHUBx+cG+0JCDfV1VWx2y38EDAAAAAEAADQBoJ876b+RyaX1MSfnzEpkPnsXyZ9vFy2LC0H8DAAAAAGpHAA0AaCeWy80Z99+4SAPoDpQvZFUq4p0tP5hMjVdetNAvawkAAAAAUEEADQBoG7lcOl/Iyh9j2CfBMLbWF0qjvSiWPztonVEsFs4lj5b/6vX6aAANAAAAAM4QQAMA2oZhIXMVw1hZXycbCIT1hdJoL4rLD0YitouXp6YPV5Y/r43sYLQBAAAAwBkCaABA27Dst2AYKxuWPwdX0QC6veVyafHH8mEOejeLp62MtsWMov8GAAAAADhGAA0AaBuWDaAN+yQYxtYOmgKjpSiWPztonTH55sHKv66N7KBYHgAAAAAcI4AGALQHleXmDOua9Z2CvV5fMEgFdHurUwPoZGq8srDa7wtS/gwAAAAAtSCABgC0B8vyZ6/XFwiEq745l4nr1y1cTfrc5lSWoxSCwait/hviOc8mjlR+JxodpfwZAAAAAGpBAA0AaA+WKxAaLj9oWCcbov9Gm1Puv7HV1tO+fnp/5dqDwWDUQQcPAAAAAEClGxkCAHBRNpvIXpy5cK1Wd3UwGg5vtbsGGvSKxYLlinPB4Dr9N+cyk/pvGkbVaCOK/Tds7ejEzFjlHPN6fcNDuxlqAAAAAKgRATQAuCObTUzGD1W1BRDfPJs4EhkYiQ3uYohqkcvNWj5G39Z5LhOvLGjVBAJhmiq0+WRQ6r9ha0drh2rld9ZHd3LpCOg8pcuZsywDAAAA0EgE0ADggtn0icn4IbN/TabG/X6WMqtJ9uKM/AF+X1AfF6aNGjXQVKEDDjeVh6nv6GKxMHF6f+V3gsEoByzQYcTv4mRyvHz5Shzm69eNkkQDAAA0AD2gAaBWWu2z/DFnE0f0pbhQd8FqBUJ9iCAGfI4G0B15xFl1A7e7o4+ffLLy8KT5BtBhxAF+/ORTU9OHK2+eEL+7xTfn1Pr5AAAAoBYE0ABQ68day/RZe5hlhAqJrNXoBQLhqu8Ydn8WD6OvQlvLF7KW3cBt7Whx/FY94fDQHiYJ0EmOn3zS7JfIZPwg4wMAAFBvBNAAUJNkaryqHa0+CdVcvpxmuJxRCRyDq6L6XaPyMGe08urEzNhs+oTK5sEtWbULOYo7WkySqoYekYGRPmrkgQ4yNX1YcpY2u1cGAAAALqIHNAA4Jz64nkserfrm9q37Xnn1Mf0iaReyiei6UQbNgdzlWcvHVOX+ZnWyrjSATsyMif1e2bQhGIwOD+2mbLYBMmpRkUqIPJs+MTV9uPI7Yj+yXijQScTvAsOLkZUuX05z2QkAAKCuqIAGAOfmMpNVnZ2DwajX64tEWL7MTZYlxvoG0On0Sf3D/L6gWX26uuMnn9J39M5mEydOPEWb7wZQaWUjjkHLhcXEpKpKn8X02LJpLyMMdJJEYoxBAAAAaDoCaABwTl+MuboUe7HMnbtyVt1LAj3VsfLs7An9w2rfL5PxQ2YtIPKFbFUzB7g/E3JplZR/tUL6rF94cPOmveK/DDLQSQwXAwAAAECDEUADgHNmxZiGrRjoz+CY3RUIc7m0vgWKUGNl+lwmLo+YaSRa95lwUa0BtDSANkyft2/dV3t1PICWIn4RcGMKAABAKyCABgDn9J9sr17Ne0q9ZfUP9vsJoJ1QWeIv0NNf+VfDjp+BQLjGawDT13dsMNrUWfZXXdW+AiHpM7B0FPJZlYf19HD4AwAA1BcBNAA4ZJiFac0iDJtO+nyrGDQHDGuZq1Slh4b3XNe4/OBs+oTlllBqV2+KDaDN0mTSZ2BJ8Slc9xUnAVYgBAAAqLcbGQIAcPGTbbGYT8yMGSaVVVW6UHTZsgH09enhbPqEYRBcYwPobHaGfdFcNTaAzmYTE6f3kz4DS4ffFxSHufy8sTayg4ECAACoNwJoAHD+yVb/zcXuw0b3/EqqMiFnWfRatSMyRo2Yg8Fojf03HBRiw125y7MqDwsE+vXfTMyMnU0cqdpZw3ftYZcBna0vNCzp3S/OANF1o4wSAABAvdGCAwCcM1zrzLDYarV0VTRIFIt5+QMqA8d8IWu4EmB/eGsDNpUi97pSLEIPrlpXdTy+fnp/Vfosjlxqn4GlIBod9Xp9Jr87wuI8wBABAAA0AAE00GmOHB97+Y1jjENjqMfKIVpMOmW5CGFlc23D8udSi8/hBmxqY2LupTsT7FdAz2XiPxl/uOqaRGRgZPvWJ8wyKQCdxO8Lbt+6T38HTOk8sI/zAAAAQGPQggPoNDu3jx45PvaVZ7/2+Jf/eOD2AQakrqpqLc2Ij7g1roC3ZFmmz57rW3Akk+P6B/SFhmtPGVYHo1lpM5BgMBqkzr0FJoO2r8XOOjszVrXLxD8ND+1hwTFgSQkEwjtGnpvLxLUVBcR5IBQaqrEpEwAAAGwhgAY60M7to798d/6bz/3R4w88eveGLQxIPT/W9qs8jDWOHFMpei3vhcUG3Eadml0pTA6Ht1a1cajk9wW3bNrL/qqfrFUrcI3PH5xNn0imxvVpdTAYFfuIgkdgaeoLDXHxCQAAoFlowQF0podHvxGLDH7r+0/QjqOuVMIs8ZjIwAhj5UyhcFF9LyRTBuXPfl/QlcJk8Txm+zEQCG8m2ayz3OW0ysOy2cRk/FBV+ix2TWxwF203AAAAAKApCKCBppm/NF/X53/8gUe7V3Q//dKzqfMpRrt+LMNNV/o/LFkXrOpeK9eRm8tM6h8QibiW/scGd4k/lTduiz27PrqT5ewaIJ/POj5C7/3CM1wEAgAAAIBmoQUH0DQvv3HshaMv3r1hy2c33B2LDPau7HX3+btXdD88+o2nX3r2W9/f9xeP/bn4K2PeFCw/WItcblb+AK/Xr30xmz5RLBb0D3C3+3ZkYET8yeXSxWJevDS5c+NmgloF9PVzw6Ljs5gwc5nJcpV9T0+YO/QBAAAAwHUE0EDTaInwqTMT4o/4YuD2gZGN992/8T4Xk2LxbC8cfXH+0rz478Oj32DMm2I1C9M5lS9kDTPlSuV65Nn0Sf2/9oe31aP8nNy58SwvRVSJDIysj+402/tiXp1NHNFftBDTaXBwFzF0250o0umT5bslukpLzLHuKwAAANA6CKCBphnoG6j8a+p86oD4M/b83Ru2jGy8363FAx/a8eDTLz175PjYlz436nqRNVTQf8Mx/Tpyen7/YgCdL2QNF6lzZflBNF2xWLC8FFEWDEaHh3ZXdkqpMpeJT8YPGj6hmEivn97fH94mnoFhb31ifyUSY7PpE/pdPJs+yZqTAAAAQIsggAZajlYT3buy90ufG629ILocZL/8xrE/HHmQ4W28fCErycIgcVm560LaqPzZreUH0XTq5c/DQ7slpa/FYmEyfnAuE5c/yWz6hLZuISPfypKp8bOJI2ZXJrLZxPGTT957zzMMVAN+xxXy2dzltNgX+XxW/LVyL2hfiAOqLzQsjikuCQAAACxNBNBA0/Teukbyr/OX5g+MPf/C0Re/9LnRndtHHcfQ4gdjkdhUcmr8ZwTQzZHJxFt8AbRisZDLzQYC/a0WDajEjj09i90wZmdP6P8pGh1tixmSzSaSqXGt3DsQCNfSPUCrBNeaGgdXreuY/F29AXRfaNh8OqWPn3xSsZJa7JG+0BAXMFrWZPyQvvBZv8cTM2PRddbnATErxB6fy0xqh6HfF+zv3ybO26SlkvNMNjtjduuJ4Qhr+6se9xaIZxY7TpwlCtfib7EHff6gOITF6ZQLwAAAAK2AABpoGpWGGAtXFl44+uIP/nbsoR0P7tzuME27MzI4lZyavzSfOp8auH2AkXdXsZi3/GzcggG0+LievZjIZhPii8qCtUAgHOjpF/8Nroo2rNOxtqbftQ34JAdXacHR5fWJEa58Cxqt4K7154/Y+Mn4ofJfxRuZy8STqfHhu/bYGn/xPOUUu8zvC0ajox3QDFcxNRY73SwxrBpntSE9SQDdmlTSZ81cZtIygNa3ZBGH4dnEEfGz27fuI4MuH4NiQLLZGfFbQ3++VSSeYdjjWgAttkQcpOI59ecHsYVaOD41fVicAKm8BgAAaDoCaKANLFxZODD2/Pgbxx7/8h87SJDLSfdUapoA2nWWIamW8LZIEZbYmNn0iUwmbpYgLNaRiXdUek9aGaBK/aC78YH2uuHwVsWYI5EY03+zLzTc+omDeONT04cN98Lxk09u37pPJYMWD55886DhPBQDOBk/lM3O1FJ1OJeJp9MnLmQTYmuDwWipscm6Bg+vYguOQKDfeIbMjJ1NHLH7ouJIsTtulYW0YnzE9gR6wv3hbaxaaTmHEzNHxEwTs2vzpr3y4VJPn1XOz+IAFLvM7GcnTu/fvvUJF8942lUicWCK9yjebCg01PpnKu1XhmXjGsUDxJVNMuv9bbb92rUEDkMAAIAm+tS/e/Q/MApAs5z6+4lLv7qk+GDxyB9N/PUNN3hikZitV1m4kn/5jWPii8+s+czG6G8z7C7K5dL/+D9etXxYV5e/uaWU4mP/P51//fXT3/n5uR9dupRSTAHEw7LZROaX8c/8xuZPfcrr7rj97O8OJGbGcpfTH31UNHxds1Soitfrn39nWv/9zZv3dnn9jrcwX8hOT//l9PThqTOL+ZQYtA8/Kvr9q90dh3849yPDjRfEsLzzznR//zb5K4ox/NnfPff++5dlo305LWbgrSsjDrZwMn7o7/+///beexltNxUKi51eM5n42//46nvv/TIQCNcyyOre/h8/LShcjegLDfX2DlZ9U+w+8Racve7qYFRb5VLxeDl+8sl/+qfT2u4QIya2WcwccYpIp096u3xm+ThnUTFuWpcV7Uz1G7+x2WxeiQmveGaw3InitV6beOafzp+W/GxhMSnu//TNodrf5mz6hDgDi0NJO/2KSSK+FofSz//hR4XCxS6vT32mNYYW8orTixgisaluPW1faHj58kAtzzCXib926hlxZKn/iDgYxbzqXROr8aUBAADg2DKGAGgiB52dXzj64jef+6OFKwsOXi419zZj7i7VCqzZE03cyGRq/CfjD0/GDzm7bzqXSxtW6TqWmBl75aePKXYOtZQxqsvrq63vp9i2V159rNzZo3TveVwMoBhGsfFujYN2m7/8AZKsrRR3PqVY2Cv2oEo/E/3MMZvhWkfXZHK8MXNYcbZ0dfn1R6i7s1diMUU1GWStFN3BLuh4+sbc4uvXT+83O986qGQ3e11xjKvMq4wblb/ihSQdYBbfl3snFldOTWJrj44/Is4AbtUsl9VYhiw2TEwPB1u1eLvJmcMccQAAAM1CCw6gmXpXrnHwU1PJqa8887Vvf/VJ+mk0Vy6XVqzF0xr79oWGGryFWurhuF9nmdbGuvb7l7USUXdjOMN3V0vTbfGEEyYBh/im1hn23nueqX3LDTuHVDHrYGtrPb2PX27myOZNe22Ng2XYp1jXrzWmuFAK+1YHoz7fKq3PuPq0UXxkcNW6qnlrmPp5vb4ur7/24+L64R2TT+xSR46w4olF7KyrxUJXqYlHT09YDFqndrA1DBO1i16xwV3XHwtxu128JSfGCeUQs/Z5Il7IcstXK98iI2aadigFesJ+f9DdZv22Wls0mBhGsddquXKprXlAIw4AAICmIIAGmum2W3ud/eD8pflvPvdH333kO7Yy6KnkFGPuIlvlVJnGBtBaVGr3XvW6cpCZOrO4gmINDU8m44fkG1nKB8dqbI2tNeNWeZjYmKrwUavqtTuSdlu4Wo6DRzk1q7zqUM6PxJuKDe5SWSBRsQF06Tn9lUOnr30WL7pl015teqi0ElZsmpEvZM8lj7oyVlWHSXmviVltd13K1idOUGbxrvgnsZvK58zFRufxg668qIPlKGskTsWWKXbVtRPJUVmetJVRbGRgpCqvd0Cc1sQ0rusp2vEEVr94qfVe9/uCucuz+seL0YsFdnkAAADQcATQQDOVlwd0YOHKgoMMGm4RH/5tlWItfu4d3NWYMsZ8Ifv66f12C42DwWhlRnZhsVhsVlt3rvby50aGPrWUP4tBU9mts7Mnagyg1a9eiL1QmacnU+OOe0qIt6YYzc9l4pbjIKaEynw26/6hnnNdVX5keZaKQ8Dwakc5fRbE8ahfANPBG/SohfUqI691nzB8qs6r3NQukklH9eDqkQNiFyxWEL95sGpYxPf7w9v8/qCtw8HWAoauULxRRmV6SFri1L6RZguZypWWJF1ssa0tvGn5eK/TlvETar/RxEFdef7X726t1TgAAAAajwAaaKZaAmjPtQz6Lx77c/nzpOZSDLXr9HHq+ujO2dkTkkq3ZGq8xtRSMUqwW2jcH94WjY5WNU12cVNtpc99oSGfL5jJxJ3d+S7ehUpRrWQfqTysxrvybV29yF6cKYdTDYvPphVCveCqqMpslAypYhp+WS0zKk9gsxhXHKGVr6hVSkp2hOJEUtybKsMlKZVt7iqm9WDZX7jUueLg5k17xSOrwkex77Zv3acl8pYXSxp/+FRSudSkeHFCktfXMj2cXdMSR0d/eGv5dS+ondACPU4uoogdZ3mIVd7cUBYb3FW1x91aewAAAAB2EUADzTRw+x01PsPClYVvfX/fdx/5jmQ9w/KKhQ7WPISh8vJ0lZ9+IwMj4r+ST/Lnkke1x9Rvw+ymzw24r189fQ4Go8NDu7UYcX105//zo684eLlIxHn5c2mxwckGzB9bzVsuZBPRdaOLK2hNH25MfJaYGVNJ2FUyL8k7FTu6loUi9Xz+j59tMm5Qyym21tY1Fa3A1q29qdIAWr7m5OrOCqDFDlJZTnAuExdjUvXIyvTZUnmONSV9Vrw4obJz5V13nE0PLeK325yn8kRtl36ZUJXfIJY7zmxKdGrndAAAgHZEAA00U/eKbvGnHBA7kzqfOjD2/OMPPGr2gLeS09oXNOtwhfjQrl8+Tmuv0R/edjZxxCwm0JZiq18RtN30WWzt8NBu/ffnMvFMqagwX8hqb2p9dKezT/Lq6XPVxmiBnd1bwtVDQ0PyhgyVaonsxZjYel9aIxTD/qfi/Q4P7RF7SrFwW7HQ0rKdscYy85KnbyHlluiKxZVdpSkq5ps+UNOqIw230OzZFBvmKO5NlXxQXnUeum3I00Em31Rt6Ky/pCdOR+oHoPbIxIzzhfWcFe1qzs6MKR2YVg2gxalYsv1BR2tUOujUJF5FDH4tPY56bA5mqff3IcutMrsgoX937l70AgAAgLplDAHQXK6Ewi+/cezUmQmzf02dpwWHm/QLZ4mPvlruKT4J94WGJT9bvyWe7KbPkYERffqczSZe+eljr5/eXy7x1kLzidP7HWzSXCbuLH2+FivYrpVbG9lRS8lbRrkSUL6X5fRXL+TM0mcx6+79wjN9oaGCWj8QxTUwLRsjlF/dcqjle9/1nhJXS3PVMKfbsmmvfmvliZ7ilQzFvRlUCOslhah+X7CTGkAnZsYctBsuTzxbAWgg0C8GVqXa2oyDot3yPlVs+GA5PeQXJxwsbyvG/5VXH7ObPm/fuq+W9Nlz7SqR+qlP5ULF8JDpTTz6Y7x8nwQAAAAajAAaaLI7I4OuPM+BsecNK6lT51Pl77v1WkuZYX1obMOu8tfR6KjFJ+r4Qde3ykHtc2xwl/6z+vGTTxlGEtlswm79YKly7aDixhgWYtuldUGpZc+q34oeDm919iqK3S30g1n1nb7Q0Pat+7RqPsUUSbHieHZWaUdbdjTWt6mp2lnqqVkuN6vyMDFLDRvgVLV+rtjCk2ZPVXlEy19RcW9aDpe8VLaTGkArNt9Q3zXFYl7y+J6esOGJSEy/zZv2qtTDWpYnO9un6jtXfnHCY+dmAme/LzzXLndJroIoRu2BQL/6i+p7f+uJc77ZmUS8Qf2vLQdhPQAAAFxBAA00WWwg5srzzF+af/mNY/rvT6Wmy1/XuOYhPEb1ocFgtDJBsFwEby4Tt9tzUy5fyNbeecOyV0bGzjZrlWuKhbSupM+emsuf1bs/i212dh+3encLyz24+VpJr9j7edUKaOuqbXlqXDXt5e9UXhpsq4S8lpsGzFo/S1auiw3uUiw3Vux8YtkA2nIZvVAHpWbqzTcM96Z+4skzynT6hH7+aEdQX2hI5eRjKzOtPC0rZrKW7VnkQbbd05Gz9Ll8uatG6qdolQsVYpP0V1I/mWlxg99BIQJoAACAJiGABposFhl0a23AH/ytwcfU8YpUeqDvDga8Fpblz5p+q/JYww/Gjjfp9dP7a0yf84Xs1LTFQmq2QvOziSMqZbler2+zUWdeB2osf/bYSdgdt5nW9wcPBqN2R6BqDyqGXH2hIbWOxicVN0Oemunb1FRpTAxk1vpZUp4v9ojiRBJvUPGgWF1bgwVb1eLlN6g4MRrMbgN0y1OrfJqJodPvo8ojSOxu+bUBvy/o7LKWeqcdeYW15cUJW6cjB+nzYqP5u/bIB0Fxn9pqI6Oytqfk+oGYaYa7XiVGF+MjxryWiQoAAAA9Amig+WIudcaYvzRf1e658jvdK7pZhLBG+vJn8YFW/6HasEyv6vOtW404pqYPq39ONis3TiaV2v4qxhbqa+IND+1xa0moGsufPXYSdmcBdL6Q1Q+L2B0FOx059NcPstkZlR9UCXzVazblDaDF88gLvW0lqrUEqWKC6bdTcs3GLLA2lFYO6+UltJZdWWzNNzFcR8cfeeWnjx0/+VQLZtB2G6BXMry5pJDP2jplialbVTMr7zXvuPmJ+h0V8peYtro0qH4tx+69Mhqz9f2qnlnlqdTb+lvG7vLfs+JMq7+hRxzd8gZZmtn0iZ+MPywOH3EQteZVHAAAgDZFAA0032c33O3WU41f34WjsilHjAbQtTEsfzb7QLt+3ajlB2zFlFb+UVm9NbPfF9y+dZ/hPykW/yq24lWpXPOUanLlKaTiy3ncKH+es7H84JCDpFsLPasnSXSn2Cn5vGoAbVi9rlwBbd3yQr0GPNDTL/nXRGJMHnLZSlQdHyaGzWG1FR0N8zJtjTX1navYLNsjLXFV6cqiPlzifU2c3l9+d+r17I2h3uDFkOHJNntxRv0ZDHex/DzjrFRfnE8Uc155+mx5cULMcMVreHbvldGIE45K2fLly2oV0D2qFdCWsbvH5E4jMVzibRre0LM2ssNyrLRWVOVRsjW7AAAAIEcADTTf/Rvvc6sLR2ru7cq/jv/skwDaxZh7aTIsfzb7QGtZBO0pNWSoJY5R6ZtRpjW7MAzXxJuqZTP0H+AVm28MD+2RP0Y9K6m9/Fm90i3sqPz5+Mknq4alHJrnLqvevW7YO0Vl3yn331BOVIPrJCNp+TyRyIj6QeesYbq+0FUzGT9oOD+1aFK9RYCtxSQlpwJxCMvnudgk9a2qzM48ynWpDaMvf1a/AaJUNW9wEUX9MpWwRXcOFNNVMv4Omp9o1K/lSNqzWN5J4LGTj5vNfAnxC07x4scFtfNnV5dSBbTKhYqqcnjttpvXT+8/Ov6I4RnDrBf89XMprf4rFQAAAHbdyBAAreD+jfcdOT5W+/NMJafKX7/8xrH5S/Plv969YQvjXAt9waP8ft7160aPSz+WayVp997zjLPtmbaKripJ1lWzleDIie1R/AAvtqfGyLis9vJnz2KlW0LxtRwEUomZMX30Uw7NVcZfi0f131fMuVRSKls9T2WJqlX9u/hZxdhRZRUys+Ey7Kw9GT9kGE7ZTZ9tbZhkrJTCeuW5LaZZK3cMMEwVBwd3JWaU+sX3hYYNzxjqk3Z9dKd+X8gvb9haKvP6p1Xuv2FeHW95hrdc8LbMwYUcs0s4tfwS6VGrgFbp0yLm0g/G/kD9vVi21jGsEPf5VvF/PgAAAG6hAhpoCV/63Kjrz/nC0RfLX9+9YYtbRdZLUy6XrkpPLJczUimCFk+bmHFy4SGbTagHCpGBEcfr5l23tVa1uvoicbORsdwe9Sit9vJnsc2KMZaDYTQMK8uhuZhUKiO2xaR63a3+G4tXDs6olv6JaW828w2jdt0YblXcKZNvOlyrMza4S7+Fk/FDhmmv3fTZo9xkRrO6hrBebJvilBMzQT/NVjvtX1wP+n4g4jxQqs33K57EDCeJYpW32L+GBbDySzjO+m+IQ0B93pr1Bxend8szfH//NsVDye6FHJWFBx283y61+zDcrdwXu16ltY6+M49Z0T0AAACcIYAGWkLvyt77N97nylMtXFnw6Mqf6b9R+4fYyohKfDRVqQ6z7ATtcdqIQ7/CkmTL10d3ujII8pRBpZut+rAocqX8Wf22a/XeEZ/sqTcNVpssF4AXFBpA94e3GV7JEAOuchFCvmDgtel0sPbyZzGNLXMu9ZpNW6trVuoLDelfwix9FoPzuyMHbKXPydS4rUJjsxJXlbB+bWSH4oE5oeswLt5U7YeGi/SXBGIbdnnUunCY9SFRv3tj+K49Rj+elpx7HfffULydQnJsKq5Sq7h/p+zcK/PxKTq6U/2gUG/dI1+N8+PjIjHm4qwTpwKV9FmcH/QHo+ESpgAAAHCMABpoFQ/teNCV55l/dzF3rix/7l7R7Va6vZSJz7HiY7n2iVSxg4RKEbSDj9y2asQsC9mCLpVJKpY/m8WpVRRXf6q9/FmMpGKAot474pM9axQyViaklm9TcqlD8TZ/y8BXbKSt2/PNGkDrV1nUk3etqZzh6qlW1XBV9RbX7qw3S59trTrocdQVxHC2Kz6PYsI4oWsdYHdBxQYQ01i8nfImia+1iNPvDzqew4pnCbM4VT7HHFe/JpOqy2YGVxmfCSfj1rX/YkxU9q+YaXYPJTFjbV26UG94bbnB2WzCrfLn0qlgt/hj+aLiN5d+iAyXMAUAAEAt6AENtIrelb07t4/W3gl64PaBqvJn0me3PtBG141GbVbvWnaC9pRykGh0VD3cVA+sFQvZxGOcVZte9y5mlWIOxQgyn1eKIWqv8VQfTMXeEZ+8BaOK4M2b9lbmGpYlnJKYyZUG0HOZuCuJqko9r+It7bUsBVZ1ZUgcWWL/GkZa4l2YNTaRsNsVxKx03bAuXn3XV418VUV2C6bPnmuXUsQZScx5r9dvq+rcLIBWqYAW51Wzs0Q9+m/UvjqlSvMNxROpdvXF9kG0YZf6g9UjY5XrjsnUuCszbW1kR+XVDvkvX/3Zxlb/awAAACgigAZayEM7Hjx1ZqIyO3Zg4crCgbHnK79TjwbTUI8YxB/Le/YTibHhod0qTyg+otfY9lSvLzRcYwCtuFWWjbPLcpdnFTZ7qMaUzVZ5oN2KSH2bFK3pbdUGyJ9E0vTjgkIjCEm/Zu3VVe70t3xCwwbEhgNoub8MlwKztXlaXwWxSZlM3GxOinmoeLhdd5AqhOxVDLswK3YXUbm4Ynj9QLLiaNOJCWD3lgvJYa4yjNHoqOGPz5lPD4/T/hsqXWjk00M8g8ohKfavyol04vR+uwXFtppveIxae5uxbAAtNtXuSolVu0yMZyg0pHKeKZ+49Gdprf81/+sCAADgOgJooIV0r+h+/IFHv/ncv6/lSQ6MPa+1gdbcvWFL78pexraJXCyCthVw2Cpkq4V6XwLF8mePWrQUqvkWafXV5OyG3XOZuP6qQ1XoKW9B65HGTOL5VVJayRA5W+VPH04ZNiA2pJKoTsYP1nIP/vGTT8kfIHbi+uhOB4XzDppvCD09Yf2RrnLNQ+x3yxzQ8PqBWyuONozldRSzOayyAqGk57i8/NlZ/w311vwekwbQildfVCbw1PRhW83KPfZb6qv3L/IoNIBWuaVDnIernsfnWyX2st2aeu3wMTxxtfL1GwAAgLZGAA20llhk8KEdD1Z2cLbr5TeOVf71S9t3MqrNpVgEnUyOW972Oxk/pJgYKrZatkV81Nd/Uz3HVC9/VsxNHDdp1cymT6gHNLbCbsM1xCIDI1Vv33KxMkmSqNh/Q/IMthYerJzMVd85fvJJlb3v9fosY52p6cNVJZDip7q8frfawoqNHx7abbeR98fD9eZBBz9VVeKq3l3Ecr4ZHnd9oaHOax1gdpir9N8wu+JVWsBz0q3j3cH5xGPUANpwKTzFw1C/MQ7aWdhtqW9r9QLDXx9V22z5JG4tDCjG2fDE1XbXbwAAANoIixACLecPRx50q2tzLBKLRQYZ0qZbr9AKQ3z8lgd5+mavZiQr19XCsPfCT8YfVgxNbJQ/X7Z+wmAwWksSIYbaVqNhW2H32cQR/aJw66M79aMnf55Aj2liq7ICoSTztbvw4CfDfn1qph6ZWQ6gYWS2ZdNenz9Y+9QVs2X71ifEH2fps2LTjOrdd32Jq5gSimG9RyFhnDi9v2qTxMtVLcDYFuRHgaz/htVZQlL+LA4fyY5w0H/D7vnEo7uZwHApPLMflE/jUmn8Ibs7oq7lz4a/PqqezfIQq73nUvm1DI9EWj8DAADUFRXQQCt6/IFHPbpaZgdGbAbZC1cWUuffnkpN/fLd+flL75T+mjJ7cCwS8yyunbjmtlt7e1f2stShRDAYtVzoT3weTqbGzbo22+oAYLeQTVFlFDiXiWcycTv3X4fVsz+VFQhX11bfPTV9WL37hOHN8may2YQ+SDUs3LNsPmCWQorJoLLxZpmvg4UHNVWJtnpk5jHq3VH1jvSR2fDQbjECOfurqFXqD2+LDIzUck+94Q5VOuorwnpb6XNp38kCUDFW+oUHN9tfU7HpLDNHSSWy5Vmiv9+0lFW+Qx3cWqG/5qTyS6H8teFSeCrzymBYSumqg31h97eG3Yxb3oJD5ZYOV+7pMesyrx1B/L8KAABA/RBAAy3q8Qceve3W3lp6caiHwqnzqfE3jk2lpiVxs95Ucqr8dSwSI4CWiwyMWH5iP5c8Kh6mTwG0z8yKL2S3kM2jVk4rHB1/JBiMFvJZBy0RbGU6lr0pPEbddW08fzZhq3ZPfeNLzTes1x70lHIieWIlyUwVNz4YXKf/pmHjYDFnVOKz1U4jM4+0mlu7Hb7qm/3hbVr5qrMFCcU7WhvZEQ5vdVbyLN+hiirzMlsNT+RxuWEX6e1b99X4Tpsi88u440PP8iwh9r7h9y2Lbe3233BwiaJyMU/1xiyW06OWNTzNhsuQeL8OGkzLx7CWc4j64SxONYZ7f8umve14BAEAALQRAmigdf3hyIOxgdjTLz07f2newY8/tONB+QPE0/7gb8dOnZlw9vzXvdbIg+wvuf7wtkRiTB7dmhVB21qZrS80bKuQTeXeZ1sxgSH1vFhxexzXtDqIFIOr1ik+8mziSNWeEvuiau1BxZH0ev1m/6TYAFof3hnmU5GBkdzltFIAdK2GcTZ9wvYYmlQvGvYy1po113Ks1fLjjg89sykqxspWwxNJECaex7BUvE2XTZPfBCBpsyMmjPws0RcaMhtG+eHjoP+G+lqm+sPBrBmxs+mhb8yivj3q8auDBTkti5cv2Dn/OD7zm6XPscFdri+ZAAAAgCr0gAZaWiwy+N//j//78Qce7V3Za+sH5eXP85fmn37p2f/1T//NkeNjtafPdJpWFIlYFyafSx6t+o7ddr3qrZY1GUe9gO1SD8iSSetaQq/X57hazUGkqJhNiN2kL4RcG9lhuKmWOZFZuZ/YeJXtN2wbcvzkk1U/a6vtqRbE2y3Y9JhHZoaRkHjwltruhZd3+LXzPPE5p0dHucR1Mn7IVrm9xzxoM6xeb+tl0ywbQJv9k2VeKalilu8Ou/03xCHvaDHPjw8lu+mz5HSkb8yiTj1zd1ZkbdkAWnEhU8czTZI+a116+P8TAACAeqMCGmgD92+8T/w5dWbitTOnppLTKpGxWfnzwpWFA2PP195d+rrXovxZjfiga9kqVPzrbPpEOVESX9uqNbNVyKZRCXxrp75VKmmd41I48eR2I0XF9DlfyOrDwUAgbNrU23IJNb+T+s3KyVb1Hf2CgV6vb/vWfbZGw1lkZraQoH5xP1d6GYvNE0dNjeuJGe5QbT6ox3wO0ufF4fKtUhx5sTHtu2ya5TBKmh1bHgVmObK7/Te0meZsijo7lMyIQ8nBTLP7rrUY18E9AX7pUqKFfLauM00M9eun9xtuNgsPAgAANAwBNNA27t6wRfzxlOqX5999Z/G/pSR6/GfHqiLp7hXd2iOrP6Mmp7/1/ScWriy4uFWUP6sr3dw9bBkTJBJjWnpoeLu9XL+dPp7aJ3PHHQbE2xHbmb2YsCwAVL+7WQyOSiLjrBmog9Jd9dcyrAocvmuP+cbMOntdxQC9KrwzXDBw+9Z9tqLeqTOHnd3gb8gwnB0e2uNKNwnxfsXkrOWpxObpd6jfF4wMjKgE0OKwElPCWQG1/mqNYdmpeHdb2nnZtOzFGfnpRbL75G3rJauGyved3f4bttYyrTrROVi30OxcKp7N2TqZkimnJykiVjgdrXM8E2okCfrbdOlOAACANkUADbSf3pW9pY4ci7Fv6nxKv1Dhlz432r2iu+qbR46PHRh73vWNofzZllBoyDKAzhey4jGBnn7DAkw5u/ePOyiaCwajgZ5weWG94yefsvyRLuVP+InEmMrDurr8djfb8fJcKq+lr+QV1kd3miVoKrecG1Z5i59SST/9vmDlS89l4vrk3UHjYMfpsz5MN0yfY4O77Lbfle2UM4e3b33C2c8mZsYMx1kMmqQ3d5U5l5rbLHbeePOgQW/xu/a0dXZ2waL/xrDkrCU/fCQ9SeSl0/bWSjVay1RxPU8XL+QkU+MOrqs5OH86Tp895vdA1FvpIu5Bsz3Spkt3AgAAtCkCaKC9Hfir7+m/qe/+/PRLz7rbdkND+bNdfaEhlYTCWWGdZM0uMyoB9PatT0hKmC0reT3KHTPExiiWYxv2KJCbMLkFu3aGrZ8lzTc8Creci/1ouCvlhZ9llTfUGzYO7g9va2Tj4MoQX4tT9UmW651Ys9mE2DUOEm3xg4Z9FcTmNX6lMjG1DEtlt2/d16YLD1aOs/SkYfruLPtvSBpKyK8KaK2ZVRiuZer3BcVL11iMrK60DQf170ibpbb6QYtzoySKFU814ejqXeXISP5V5ZeIthm2DkB5NN++S3cCAAC0KRYhBNrYVHJ6KjlV9c27N2ypWrHwyPGxeqTPwuMP/DF7wS6VIjtnH/VX20zHVPpdxAZ3yT/zu9XD1KNc/uyx01FaY7Y8l0peLw9HDONdj7T5hkehAbRZZJ/NKt2rXg6XzRoHDw/trmU8K7bTRoIjNiMxM/bKTx/Tp8/6TXLFtP3KUMNgURui9dGdNW6PrfistO+eMrwW1QHZmWV5uKQB9AWr5NpsPltmsuoV0GcTR/QXtMR+cXBzRnmC2bp8mEyN/2T8Yf0wOmvMIhkZccyKeVjLed5y2l9Ve3LL02bVOV+SPotjuX2X7gQAAGhTBNBAG3th/EX9N0c23l/511NnJurReUPYuX20KumG2qfxdfV65lX2ntmykND1olQJ9fJnuxIzY2aF3ipJzVwmbrZhi+vUvWlwf7ek+YbGMmkyu5agUgFd7r9hmD4b5lN+RzfI94WG1OtwxS74yfjDhpXF9etlLHaQ2Pu2fmQyftBwd5eab/jKI+xgY8QzxDbsUtzsyfihV376mGEsKA7JDsjOLHsxm80r8YOO+2/MWfTfGFKMgMU26MucxY8Hg9EeR+3pxZu99wvPKMbf4l0cHX/E8MpEuTGL3S75hhf/xNsUL2R4zNpqlu1WmwvFhlFiWMSxI3mwmCGS21MAAABQJ7TgANqVYflz1fKDC1cWnn7p2Xq8unihh3bQ/dmJ+t3Fb+uZ84WsPI4JBMKxwV2NGZNisVCnNqbaYl+G/6QVd4u3adnYdDJ+SN9N2Ky7qLz5hsYykQndZhDuWEZvH/9sKRgyTJ/F6xouPOggNesPb9NqloOropYDaLYLPO71MjZrO3AueTQyMKL4/MnUuOFBsT66s/LgErvY1sWSxfc4tEcL7MQusPxZydKj4kkadlTWVfaivIq53+yfLMtgJf035C8aUktUxe6bOL3fcBd7HIWtYmptKS2FFwyus8xYxQyXZPfiebTg3m4htnhTYvKXLzcudqExaYOuzf/Nm/am0ycVu5xbXt9aHYyqNAwR5xnLLhxiAOUNrMonLgAAADQYFdBAuzIsf65Mn4UDY88vXFmox6s//sCj+nUOofRp3Bd0EFJY1pnavSU/mZQ1Km3wEmfJ1LiLrTzKZtMnzLK8cnG3yr7IZhNaSV0ul9aWiDx+8inDJQ3FiG3fus/yCeXdurVYXP99xbinLzRkmD6LV9xcyrn0P2K3eUtscFc5xIlEaqqRL0dmtTN8Kq1PrsqPi0EzDMrF7qi6omDrSo82JcrloqEaVlkU705LOdudOIjkFy1Wy5rOp+VDZHZEW76oYnMkwwNf7BftyJJsgNmJaPvWJ7SfFRtQyylXHJLlmengkpKY/Nr5TbxBcX4zS4TFafPee54R7/Hq1bziM1vemqP+rqfOGIfL4pvitCzO0uKET/oMAADQmqiABtpS6nxKX/4s3BmJlb+evzRfp9bPd2/YUpV0w5ZgMJpXu5u4/LHZ7w/K0xOv117Jm7zUzsVY0JJZ8FcjSfpcWdwdCPSrBLulXs+HLB9mWF9saHhoz+u6OsrSfvSZNWqQ12+WJVPjF3S10loMarZPxb+KOaZyh3tlMa/G7wsG1QoYjQZht4s3BGhXTfTJu7ZKpLyZjNlsEe9O3x5EjJXhwoCGM61qSkQiI84WqRNbYnb9oO1YlsxL8tPc5Vn5qdLsn+RTVLH/xmTcYP1M8bOVR0R//zbFE5qY/5UbXOprMTxr51dD5RuvfKrV9g8rMZ/1x07V8SWOhfIBq96R2XIRWvWGIWLwX3n1MXEQaT9ytVi4fDl9QVoVXjlEpM8AAABNRAANtKUfHDdubFqZC79w9MV6vHT3iu7HH3iUXVALlVuty/pCQ+Jjs7OAz4x8+UHLhQftktfKTZ25rvmG1+vr8vrlbQosF62Sp8+VmaDdxtkStpaGKzVQfqKq54MY9tiGXWZPYhnbafR5ujx91kSjo3OZSXmouliBe9ce/fOsXzd63Ob8rAqz3KLVCOuT/anpw1rIrv8RrUTa8CKEWc24+M7ayA7LkNEw8PL7gopZ//VnjI+7NHTGCfCyVXbZZf5O5UeBrP+GdAFPlcp0cUrRzxOxQ6vK0iMDI7OzFh3tzea/ymFoeOapmttaj2bFeyYqjwXpryEn98SIH7H8Ke2OEMV3LQbWQb8msVM6o3cNAABA+yKABtrPwpWFU2cm9N8fuH2g3BbD7DG1o/lG7QI9/aqPvHbTvc+qjaZ6Qi0+5xsuOaWpx8KDktLdZGq8csu1qFQ8Xh4xXL6cliyBJUmf9a1FLKvzFK2P7rS7NFwwGNUSqHwhW8hnxZZIkhrHVyBU0mfPtRzNsKu1RswK8R4Nt1C8C1tpl3j88NBuxU4FdsurxZaI7dSnw2JKZLMzscFdlW/BrJG35bhF143m81mzHFlfJ15JbIOtkFG8naW2Zpqzo1JMUcmksqqAHpafMw2vUhheotC+KakmllxOENuvcm3jul8QRteEPKVI3W4AbTaZxQzU/1LI5WZd3JWOS79Vtl8ccR2wbicAAEC7owc00H5OnZkw7OwcGxi0fEyNdm4fpflG7RTrZCuXjFPpHK1YITs1fdisOq+Ud9u7SVmliFVbPMrw+1VBs9b6w7Ia8YJ5liRPn/WRovhm7c1G+sPbaokItS4W8jpB9Rveq3bovV94RvEN9oWGxIP1salWrF0V3VYZHtqj8ipaGCSezUEbdHViXxiGv2Ju/GT84XLOJeaeYT/fj0+ng7vk70gcKfoYXfx1fXTn744ckFwg0apfFQ+ue+95pvPS5wtZ+QqEYclMM/sn8VNi5M1+SpzxLEuSJT97/OSThmGu2SQR3xRzQB96ih0qJn+56bOt2asn3q+YHmazVLx67Wc27X4Rw0uSildQFJuBRKN1meTa9pM+AwAAtAIqoIH289qZU4bfj9w+UP76LaMO0TWKRWIPj36D8W+Y/v5tlTlFKDQk7x47mz4RC1jcZTwZP2RWaKbl3XY3UvxUVuFhE6f3V91yns0mJq5vlRAZGNEeIJ4zEAhL8vRsqcexPsSZmj5sNkSSgtb+8Lap3GHnu6khrUUdLNKob0Cssjc3b9orXqtc3qjYJUMb3uMnn5TsNUkNteuGh/bkjTamVMp6SMwTeZsXfU8Ds10v/ohXKRbzpUHwK0Z+YlTFOBs2AS/viGh0tFODM/lJQ/6uxTTTbpuo3H2WDSIKeYuzlHg2w4si2mnK8OiT19WWquB3V3ZPkt/iUDV7vdOHJRXBi1e8oqOWV3GG79rzyk8fc7ybJKX36jclKC6HqF25cXcxgCV46wAAAEArI4AG2oykt0bvyt7y11PJaXdfd+D2gW9/9UnG3xWKpcpVLJcvy2TikjaX+UK21IXAODgwa3drSbGfdWmFq6f8vqDWS6SQry5IFP9UufHBVVH5KImhqAwXxPNPmUc28nYK6mvK6SkmlW7MmVlbjxdbJa9ZlhA/5aA7s/ipe+95RuwCsWsq953WoCMUGnJW9RzoCTtoPyIPxMW+Ntvd8u4ZxlvoqM40Y9IeQTxbZGCks2s2F0csbbrj5O/dwV0aKl4/vb/qao2YIeK0YHbKVW9V5OxQEu9RHDLp9InKymvx3sWJUfwiUDyUtLFSWT3V4Afvkt3TIC8nd3Z0iPP5XGbS2S/HKuL4HRzcVdfbLAAAAGAXATTQZiTJcizycQuOhSsL85fmXXzR7hXd3/7qk7R+doX4gH38pFKUX5Ueio/TkQFZBp0vZMW/GjXrTIvvy2NirfeFg7djK16R3AhfFSr1h7fJ0/aziSPBVevEqxeLhbnMZCIxZvbMlk2QFdeU0/9UI1uLXrWTjzex9E8rCnbxCbu6/M5+UKUou4pl7uYWs+NRuw7U8cGZOEfl81n9Aa6l/01Za1FMkp+MPyymrnbtYS4Tl6zU2pibHsSW2LoQYrapntKtIYoX2Mw6PlcpFC4qPputyWz3gDX8fbR+3ajrq5sCAACgdgTQQJtR6a2ROv+2i6/YvaL7u498p7K8Go7Npk+oZwEB3c3L66M7M5m4pPpMe/LgqnWexaX/ZvL5bNW96oYZQWxwl+NP7JbtMlSUm2988t4DYfHM8i0/fvIp6zFUa0Nht/iuYUll5WRQKQTW+gt3Uv6ieAt/l9Eu1jLoKWk3g/IjVXI3F08Chv8ktmGJlG2Kc454s7ncrDhNlXeB4zJ5V4gzZzI1Lr/u5WngTQ9uWWwG3dM/deaw/ASiXYcTh4DKBYALajcl2F1MUruLQtJJSYLoGQAAoMURQANtZiplXAE9UNEAOjWXcuvlelf2fvurT1Y+ORxLzIzV2ONSK5A8fvJJSYRt6yUsq4NVRAZGHNzlXSZe3bBziGXPa0vBYHSLcl8RMbCvvPqYyrWBRvYy/uRFIyOSkszySHZe/aziImZmwVO5m8Fk/KDh6GktL/pCw43ZofqFNyvfQmMS8BahdXppTGLoyqs0+KYHF5Wuwz2RzSbEGfVCqYF++Z+0FVCDwXW23pdlT21bB28VMch9oaGzM2OKvXe0diiNvBwIAAAABwiggTaTOm8cLlf2x1i4suDKaw3cPvDdR75D543aiQ/8E6f3221laxiaaCW98gxa/fm3OOr7rP/8X9X2V532diRPW8tW2bpN3u8L/u7IAfkN4OIx4jmbUmSn9ciWBP2duuKWVpssv6xi2Ti4LzS0euTAXGYym53Ryuq1yv3Gl9xOvnnQ7Mhdz4Jp9SRmiEq3esmZqsE3PbiuHPeXVxl1dioTP67YA1rx9gXDTd0ejC42lUqOZy8mDM/JYl9oDX+a0rMFAAAAdhFAA+3ELH2uh/s33vfw6DdIn2s3l4mbVV9KSJIOLbSdfPOg48YXfl9wsFRl5tZ7VC8frnojkpUPF1fcCkYdLEDncXqbvNkyep5Sghm+1h+2WbRb6V8/vb8q/emAaExOC9bNMmitit8yhNJC6uaWryZmxsyO2YbVAi9Z0eio4wC6KTc91I+zVUbL1BdEXV3blK5cmbbqF0Eg0E/uDAAA0F4IoIF2snAlr/KwGvs1d6/ofvyBR+/esIUBr1GxWJiMH5zLxB38bKCnX/avgfC99zyTmBk7lzxqK/YVH+mj0VHXYzjxtNu37tNno/K3YJkbrl83etxmAC22ZLPTBRU1WkxZLhL0ev2tk+2KLdkx8txs+kQmE79aLHSV2ua2Y08Au6LrRiMDI3OZycrVz8TkCfSE2yW3FYeGpI67P7yVE2ZdiTODZSm94REX27CLawOVym27LQfcxYyYXQAAANDuCKCBdjKVmlJ52P0b73vtzKlTZyYcvASFz25JpsbPJo44bpQRDK6zfEw5lctk4lWdPassVhOvii6W0NYtS13MxL/wjHjLKn0zFPtFaF1x1Rtx9IWGhof2uJJ61FgkWFdNr+RtCss+Gy0ukRjr1LfWLsQ5J5/PKtZB1+laXQdQrIAmMgYAAEAlAmigQ8y/O1/5129/9amp5PQPjh9Rj6Hv33jfQzserLF6GsJs+kQiMSapBfZ6fZbBtOKn98rGAuIV9WtDNbKAV1ukKxIZyWTiYhD03QbEA/pCw9HoqHrjXfGEXV1+y7pFMVzr140SeaA1ieNdknuuZt42irYi5fT0Ycn5uRX67bQyxdZPrAoIAACASgTQQIeYvzRf9Z1YZFD8Ed8/dWbireTUVHJavzhh94pu8Zg7I7H7N95H1XPtstnE2ZkxSdtibUW1QE/4+Mmn5B/dHayNJn6kwSuqmW1GZGBE/Cl3sbj23h1G4dF1o+Hw1kRibC4zWRnci2cL9PQ3ZSk5wBZ51W0g0M8QNUxfaEj8EWfp7MUZcYK6WjqldHl9Yi/09IRXB6M0F5ZQX4EwuIrLKgAAAPgEATTQORauLOhD5N6VvTu3j4o/nlJIPf/uO5/8061rqHd28WO5vN2z1+tbG9kRGRgRX1j2lOiM+75d7GLh9wWHh3YPe3Yz09CO5Gtp9vRQK9porProjGL/jcX+7FRAAwAAoAIBNNA5UuffjkUGJQ/oXdlL4lwPc5n4ZPygpKtGf3hbZd8Jy1uYaTwKdJIL0gC6i5JbtAnFFQjpKgMAAIAqBNBA50jNpeQBNOphMn5Icn99X2hocHBXZYOIfMFiFaz+8DbuAQc6RrFYkPd8F+cEOsigLbACIQAAAJxZxhAAHeOt5BSD0GCJmTGzNNnvC27etFf8qWpP/Prp/fLnjEZHGVigY1hmdoXCRUYJbUFey19GA2gAAABUoQIaaCfydQKnktMMUSMVi4WziSOG/9Qf3hYb3FVVyCwePzV9WN5/Y310J+vpAUvKXGYyuo7LTmh1+UJWXsuvoQE0AAAA9KiABtrJQN+A5F8XriykzqcYpYYxqwXrCw0ND+2uSp+z2cQrrz4mb74RDEbJoYAOEwj0yx+Qy6WzaoWlQBNZrl6goQE0AAAA9KiABtpJ761r5A8Yf+PYw7cPMFCNcfmy6afxcpyUvTiTz2fFX/OFrPzZAoHwlk17GVWgw6i0dJ86c3j71n2Kzd+1KlQ6xaN1fuVVogE0AAAA9AiggXbSu7K3e0X3wpUFswecOjPx8Og3GKjmmsvExR9bPxIIhNXjJwDtJRiMymucc7n08ZNP6lvGVykWC8nU+Lnk0S2b9hLzocFoAA0AAJrI+87PV5z7W/HFTb+YLK7+zY+Wf7q45jc/+MzwR8tvZnDaAgE00GZikcFTZybM/nX+0vzLbxy7f+N9DFQbiQyMxAZ3MQ5Ap+oLDVk22cjl0kfHHxFng/7wNn0L3blMPLN4ZWvyWvmzn1FFg6k0iqEBNAAAcN1Nv5hc+dd/8qnLmU++k54sf31l7ecXfvuBDz4zzEC1OAJooM3cGYlJAmhPqQsHAXRjBFetq/EZxAf12IZdVDICna0/vO1s4ojKAm7J1Lj44/cFff6PS6GLxby+9y4ZHxpMsQF0X4jPfgAAwE2BV57tnnxJ8oAV5/5G/PkgPJz7wh8X1/wWI9ayWIQQaDN3b9gif8BUcmoqOc1ANUAwGF0f3en4Z4eHdt97zzOkz0DH83p9ayM71B+fLyw2jtf+6IM/evWg8XKXZ9V+ta1jrAAAgFss0+eym9KTa/7iS4oPRlMQQANtpndl74DVMoMvjL/IQDVGdN3ojpHn+sPbFCOhQCAcGRgRP7J96xPipxhAYOmcK9y62hQI9DOeaDDFCmguqQIAALfc9ItJu4Fy4JVnV/74Txi61kQLDqD9jGy878D5lOQBWhF0LDLIWDWA3xccHto97Nm9WK54cSaXm716/Y32XYs9Mft7esKrg1FKF4Ela8umvcdPPqkY5JnpCw0N0jIeDZe9aN0AOhAIy1fRBAAAULfyr51Eyb4zPxT/vfTFP2MAWw0BNNB+7t6w5cDY8/LHvDD+4ncj32GsGikYjFL8BcCM1+vbvnXf1PTh2fQJZ2eY9e6VUQO2qFw4Ca5icgIAAHfc9IvJylUHbfGd+eGve/p+9dk9DGNLoQUH0H56V/ZaLjNIJ2gAaDVer294aPfmTXvVC0XFj/SHt917zzPbtz5B+oymyGYTKg+jrxQAAHDLin/4m1p+/NOvfc/7zs8ZxpZCBTRQL6nzqYUreRefsHuFv9z9eWTj/S+/cUz++KdfevYvHvvz7hXd7AsAaB19oSHxJ5dLZ34Zv7C4zOBs8fq+PcFgVGvdE1y1jtAZTZe7bF3+7F2csWHGCgAAuMJ74R9qfIaVP37ina/8wPJhy95/b8W5v/nU5cxNv5jUvvPRTTcX1/xWcc1vXln7eXaEi26YeXeBUQAszV+an3/3nY+/uDSvfTNZETHPv/vJ91tH94ruh3Y8eP/G+4ihAQCAA5PxQ5Z9Y/rD24aHdjNWAADAFbf/n/+69if55y/+WX7D75n96+Iih3/30opzpqXWHy2/eWH43y4MPyC+YI/UjgAa+JjWsCI1l1q4svBeYSE197anVWNlZwZuH9Bi6DtLixOKrwf6FuupWasQAACYOTr+SL6QlT9m86a9faEhxgoAALjClQD6w57QL79hcOP4svffu+XHfyKJnit9tPzmy194VBJkQxEtOLC0VKbMWv1yJ0XMcqnzqWuDMKX/196Vvb239vauXHPbrb1aNl3Z8QMAACxBxWLBMn0WVtMrBgAAtBitscYHnxmu/Kb3nZ8H/+v/tuz99xSfREurxfNc+uKfMaS1IIBGB9KaL2u9MrRa5oUrC+X4FYYqW4tUWgyjbx/QgunFkHpl78Dtd9DQAwCApSCXm7V8TF9oyOv1MVYAAKDV+M/8sDKAtps+l/nO/FD8lwy6FgTQaEvljsxTqcVi3l8uVjGX/mpU24taLFxZ0I9qZSo90Lf4BbXSAAB0nrlM3PIxIZpvAACAlrS8os/Gsvffc5Y+a3ylLJteHI4RQDdN6nzqwF99z3OtIa9QanqwWFjae+ua3pW9S3ZkyuHyYtny3Mdly2+VWmdQyNwiDFNpLZKO3D5AJA0AQGfIKATQfaFhBgoAALjog/DwTenJ2p9n2fvvlbtw3Dr2Tcfps6bn1WevrP08axI6QwDdNAtX8lqEJy/aLS8ct/h13x03+z5pfRAbiFU+sgVj63KUXKYVLGvKC/15SJY7gtiD4s+pMxOVs1dM2ttu7RVzlcYdAAC0l1wubdkAmv4bAADAdR/2hNx6qpvS8Q8+M9w9+VLtifay998LvPosjTicIYBudZWxrC6qftHyx7VWCbZesXflGvFT5WhYfTsXriywv1A1K65N4BfLs/HOyOBA38DA7Xcs5TJ/AABa32z6hOVj6L8BAABc98FnhrW2y7XzvvPzZe+/9+nXvufKsy0/9zfi2SiCdoAAumli1zpv1JVhqwSgKbTZWJ6Q5NEAALQy+m8AAAB3LcbBH7x3U3rx/zE+7An9OhD6sKfv17p65w/Crv0Phni5T7/2vRqbb3zybO+/t+Lc39AJ2gECaADNUZlHP7TjwT8ceZAxAQCgRcxl4vTfAAAArrjpF5P+Mz/Uyof1//rR8ps/+Mzw+2s/X+6w/OueUHHNb3nf+bkLL52edOV5ypYTQDtCAA0AAADgOirlz+HwNgYKAABI3Hg5c8uP/0Tef1krKxZ/bvF4rqz9/MJvP/DBZ4bzG34v8Io7wbFb5c+aLlfj7CU0ExiCJhq4fYCV9wAAANBSisXCXMZioR6v19dHA2gAAGDupl9M3nrkm7byXy2J/iA8XPjXLVpl/KnLGfasAwTQzdS9optBAITYQIxBAACgRcxlJovFgvwx/ZQ/AwAAc953fm43fS67KT0p/ny0/GZ3i5fRRMsYAgAAAABlydS45WMIoAEAgJll77+3ymn6XPkkrfnubvrFJLvY9t5kCJqoe4WfQQAAAEDryBeyuVxa/phgMBoIhBkrAABgyPf3P+zgVhXF1b/FLraLALqZIrcPMAiAh4sxAAC0jGRSpfx5KwMFAADM+M/8sIPf3UfLb2YX20UADaD5BrgYAwBACygWC7PpE/LHeL0++m8AAADZ/y288/NOfWukz84QQAMAAABYpLL84NrIDgYKAAAsTcU19N9w4kaGoIl6V/YyCAAAAGgRicSY/AFery8yMMJAAQCAZll22x1dX/z6slt6P/zH6as//t4Nt6zxbhkV3y9OjH30y7fr/epX1n6eXeAAAXQzEUADEBauLKTO2/s1OXD7Hd0ruhk6M1PJaZWHda/w0/4FAMqy2US+kJU/pi807PX6GCsAANAsy7+2/4blix+Hb7zrd5aF7rjhljXlv77/l3/6YWKirq/+PgG0IwTQAJosFokthbeppczzl+bFn+T51MKVfOk7KbcGsHuFX1vXNDYQWyK5qjakqTkxmAtvlRLnqeSUs6fqXtEtRkwbw96VveJPLDLIsQlgqTk7M2b5mGh0lIECAAByH4SHb0pP1uOZPxXdosXNmmW33VH5rzd98euFUgB941333bTzfxdffPiP0x/85Z/+y/sLbr2vX/eE2L8OEEADQF1o8ehUauqt5HRqMXFeqNMLlVPXU2e0K70van9dDFJv7b0zMii+GOi7ozMiaTGSU6npt5JTWprv4s7ShvHaGC4SIybG7c5ILFYaQ6Y0gM6WzSbEH/ljIgMjfl+QsQIAAHJX1n6+XgF06A7Jv35cDb2iW0ufFx//rwa7vvj1D478R1de/Vef3cPOdYYAupl6b13TFtuppTC33eokf3lL7Ub4SvPvzruYK3USrdD1zlJhZmwgdm3v2GvFUG5NsBiPzi2W3/5yccDfcasaF2IYT/39xGtnJpo+nlq1dWVRsJhCn92w5f6N97Vd+45TZ8SQnhL/rV+Ob7grxZ+X3zimnQZjA4MjG+9rixxfjJI2YgtX8i30q6Tvjpt9ixNPqzEvTcjBzj4VjL9xLDXnfhO67hX+OyOxehzIYuaICf9WcsrFmdO7co3Y2rs3bGmF04727sSvPNfntusnB/HLWhzCDZ4/luXPXq9vfXSn43O46yNfnmDi7fC/HwAAtJTFPhWvPFuPZ/7on63+j2JF97Jbrkvbbrzrd1wJoD8ID3/wmWF2rjM3zLy7wCg00baHW7p3jPgf+od2PNgKpX+LSdDc21oCtUTmhvhkGIsMRhZjr1jvrWsasxcq20S8lZxuzMWAWCT23Ue+0+77SwubxPxsi8snO7ePikO79WPoqeT0+BsvNzh3lhNH4pc+N9rKIb6Yit/6/r52uYynNT/pXbnmtlt7xbmuM5qbi+n69EvP1vu3lRioh0e/4WLuJjZYbHadjjWxteLAEWeeZu3fBhwX4t2JPeLK/BGb6rihkPoeefyBR+/esKX8nWRqfGr6sPyn1kd3RteN2n0733zuj+p9RVacmb/91Sfp6Q8AQEsJvPJs9+RLrj/tDcu7l39tf7nzxvt/+addX9hV/uuH/zj9/vf3ir+ueOQ/V/5U/vEv1Pi6Hy2/ef7rx8R/2bMOdxwBdHO1bACt/2TSIsSnx6df+o/1/mDWRGLMF2/5Hxhskc9RDegjcf/G+8Rka99d9vIbx35wfKzt6sfFBPvuI99p2bBPjOoLR19s5RS1da7PVZ0hv/LM11onr3dAa8Dd1p1PvvX9Jxp2rfS7j/wnVwrJxRnsm8/9Ub1nTrNOOw07LlzJoMWOaMz/5IgdIXaH9j8b+UL2lVcfKxYLksf7fcEdI8/ZfZWvPPu1xvx+FG/nLx77c9olAQDQOpa9/17v9+4T/3X9mW+4pde75feX3bKm+Ob/+2Fi4obl3V1f/PoNt6z5l39+5+qPv6e1e17+1f2f+lcf/3+ylkrX8oofLb85++X/q7jmt9itjn3q3z36HxiFJvov4y+25ob96UNPtGD6rH3AGNl4n/gwWY/7UptIjPaX7/03jz/w6MjG+6P90ZWfXtkiG9bl7eq9tTcWiYlh//K9fxC5feDSe//sbiz42cG723QdQnH8Pv3Sf3z5jWOXfnWp7TZebPPfzUzec9fnxC5uqQ0T4/mt7+8T/23xFFWcgo4cHxPHQmRx9cJWyfEPjD2fmJ1p65NhqTvQ26fOTIjhFdNAjPBN3pt6b22bUGkqOf3nP/p+w15u/tI7I24UQe//7/+pAb9VtdPO7939v3TqcSFeZeR/run2CDHnxcxvzLBc/fXVS+9duueuzxeLhdcmnikULsofv2XTXr8/aPft/OjUXzfs7Yizx2c33M2HCwAAWsS/3HjTr2/9n3yJl91/6vcXPjw3+eszx/8l+0/ib8uCv9G1/Q+Whe64YeWaG25YjJvFNz9MvH7DzSvFdz46N/nBf/u259dXHb8a6bMr6AHdZOJTSguGLPdvvK810+eyxx94VHxU7oCexdpdyWLA26VmR0wM8aeud2q3hdavz1UhjqAjx8f+cOTBFtkeMa8OjD3fXqP6cqnvijiKW2QYO6xJkZgMYoqKP+JUKc6TbdGDe/yNlxv5clOL/ZoXar8E0rCZI047/2X8xQYfL1on94Ydgzu3jzr+8dfOnGr8GWNq+nAul5Y/MjIwEgxG7R8Oxxr/dgAAQOu4svbzv/rs1z/92vdqeZKuL379xrt+54bl3cWJvyq+elgrcK60/N8+eUOp6bN4jPeeXf9yZUE8Ujxsse/zERfewj9/8c/ovFE7AugmE5+lW7CbxJdq+OzUMA///je++dy/b99d37uy96EdD7bpsjl3b9jy3Ue+04D7tVtQhzWBGf/ZsVZIThvTM7d+G//C0RdfOzPx+Jf/uLnxqJicnXpIivelJdFihMVvqBZZ0c5kL7zT4FdMnX+7xi4cU/aXC67FD/52rJHNoBv87pIml8YTM2NnE0f8vmAkMhIZGJHszQbPn//6oye6ihaX8wOBsLO1BxtcKKAtp0wnaAAAWsqvPrvnxstzvjM/dPbjN951n3fL72tfa203brhlsXrvw8TE1Vc/Xr7ihuuXHPRuGS1O/JWnlEcvC92hFUQ78EF4WGw8qw66hQAa1cT/uLfF/7tr7UHbsQRVq3punbJTx/Pk8Qce/db3n1hSR8fLbxw7MPZ8J2V8i91smv1xvTMK6rUWuu4uCmd7b/7/7N0NfFTlnff/yeRxksFAImQgqCATV3wIk600dsFdRO+FoK33GtnWyr2ASl9b+SNdfVWKbKutRRZ7ry3ywr3/ogKW1rYQ739r5WFbka2wJdItA4K6ZhDEIBNigsBMJs/5X5ODY8jDZB7OXNc5Zz7v17wgD5OZM9c5c5LzPb/zu5oaLP8eFOMsthblM9pFX0L+kIhOvNnFu96k519j2KkO/jY88k64/CbY0ug9+NLJj/807UsPZ2fnD7pPlrm0k12OYdNnsZxTv/DNQZc2lnUtfesK8hYDAMBomm//ofg3sQw665q/6vtp5jUXLtbXZh2MZNB9aXl05pVTcv/X9zPynN2njrY+9/DAuumhdJRc3Xb5DcHyO+i5oS87Q4B+PO4pZllUg/cJGWqZf/n9n5s9fY68Fl2CS3epOYqVVm1ebcnGI2oP1zdu37Ri/XetMapaHbe48XtEwlBv2Lbpq499XWw/Rtt40rk3Uey2yGpzbBx9+1c0Nr7z2vYlw3a9SLXJLsctV18y7N2m3vDNkSOvYKMFAADJaL79h+dueiCRn8wbsuIk6y8vFDT0nBmkAiB72p0ZvT9rHzsp5/Zhnrqj5OrGeS+KW/2jbzfct+XT/7GM9Fl3BNDor8w8ly6WmeoqS6fDuXzespWLnjDsleMJ0GXyK+MPSCAUuG/1N3bI7WWZDlZtXr1h2yaLvSixnaRndxolb0wthua9aTq+el+6lYpfO/mi5mYdHS27//ADhRn0Fyc4Y0mfPVP+oXTcDWyxAAAgeedu+mYizZSHrlyOdN5o++1FPaa1/ht9k+vMa/8q+pNkN7xXvHVpwaFf557Yz5pKEQJoxdylk1ikhJll4j5tUdc8+LT1rjg2S/FyMgKhwNJnHuKyet2t2rzaqrmht85LBi3zHSq2JTHgZp8UNN2kWxH06NHX9Gv93NHR8p9//NdgS6PkJcnNyrj16ku+OKFg2HtOuOJvorSrBgAAiFew/I7Ge16Mq7j4Qpo8mEhz56539rauf1j8K77S8fpL7b15dPexz1s/d388/DQb9tbz+Yd+PXrzvSUvzC1ItGM1oo0wQ6DWiHzD1X6aaPKWJKddkjmkL3znOUvOiuMqLrH2O5T0OUUsnD5rtJbQZNDSeOu89/3LN7amX2MH8xJ7gHR7g3im/MOEK/7momOwlsbf/f47MuugL3Vm/Z2n6GqXY9h7ikWdesM/sqECAAB9dZRc3XDfltjbcYQz5Ysz6I7XXxJf7Hpnb9vWH2V8VuYsvtL608da1z8c6QrdsecVcR/xQU9roP3iEunoshveG/Xbfy55YS7V0PpiEkJcfHRU5jHXArvHuw0eDoolXPPg01Zqu9GXiYrQE7O2Zh3pcypGNR16JmgZtIXf/kYTCAXEpnWgzrt83jLG3BTEfuCuGdVp9ZK1SPf4h//x+RFUR8vvXv+OZ8o/SKg1/uIEZyyFzzbSZwAAkGLnbvpmS/kdo377z7kfDh/ytv/22c7/2pl1bXgOsHD03Fv4nPWFWfmPbBYf9J1jMOfWf8iadqf4oPO//l38VOtPH9MeISPPmXP7A+F5C1sD7b9/SfzIsE+a3fDe6M33BqbOO3fTA3G3DcFgqIDGRUzUf0PjKjJ0Ba6102dBl2ve3eMNutVt3V1Db1ndiSFNnzJVLYNmpcu059De+/7lG5w3MoUtb6RjxfrUG/6xXx204D340u4/PJG6UujSkTnzb7w0xvS5zF1F+gwAAFKts3Bc4z3hef/arpg67J27Tx1t//1L4hZpu5Fz+ze1D+xjJ+XO/batN5LOvuUfMvKc4pY97c7cux6J/Hj29DvFVzKvnJJ5zbS8b/xrRl6sEY1z/+aSF+7KbniP9ZU8AmhcfNRhtjYRRl5gp8O5ctEPrF2I529q0GWgDPjSfPW+tTXr2CfoPqqrNq/mJSO1+6Vm/9JnHtpzaC9DYfw15a07mIYvfOoN/3jtNXf1+2Jj4zu/e/07t159ySV5mTo+V+nInL/zjBK3EbE9rFg2z5R/YOMEAABytF0+VYuhW8rviOX+4RC599Y3RM68JlwcnXXNRTMNZn3hb8Mlz73sEz9v3yp+UHwr9iXMPPsxXaF1QQsOxYw2h5vpKqCNPAneykVPWL5DhYWt+tlTDIK+AqHAivXfS8MXvqN2Z9l4d7q1GjDAxvbd5fOWWW/qV4vZXrvDLNM56OuaydX5+Zfu/9P/6ff1q10Ocfvgk7b3/CHxb8KPn5uVIR7HMz5/RMxxdnZ2/oy//t7IkVewWQIAAMnaLp8qbp/euszx/q6893eJfwfexz52Ut7/+kHGqPBF8FrDjf4G1DVnXjll0G4bGfHXwIW7hZzY33z7D1lZCSOAVsxotZ+mmyjPsC04Fs6Zn54H1dawcfsmLuHX3YZtm3Tp2WJGa2vWuUvd7BMk02rPyaCNbEftziXVi9OzZ/eEK/5mZOGE3X/4QUdHS79vXXlprri1dfYc+6T15KcdJz9tP9faFctjXurMKh2ZI27ix+NamNJxN0y94ZvZ2flskwAAQBV723nxb1fhuLYrpg7sDZ1z+wNa+mzrrWLu+63O//p3W2+bjswrLzrgyp5WneFwhht3vLO377d6EpoKO7+3CJoMOmEE0Pic6WYgtBk1MRdLtaBqPluUSfmb/enZmTSlvHUH06f186BWrP/uL7//cybHk4wM2vjEniFtf2OOHHnFjL/+3v7/+rdBuz9rVcziJj5u6+z5JNBxvrXrXGu39t2Tn7aXjszRPr4kzz4iLzPyaVyys/On3vDN0nE3sCkCAABVCg79Ov/tX0efkLBfuGzrTZy7PjjYc8avBdAde1/J+sLf9s2mM0aVhLtCj3S1bX3KPtatdd4QP6LdPwFk0MkggMbnTNd/Q+Mp83jrvIZapOX3PMLmFCMD5nEbtm0KJHRGFEMR40kfZG0QVi56gu1BMjHsriIX5eeGtX3fznQ+ZXshg/7Tv538+E9R7pablTEgXy5I/tkP1rfc85XlpePK2Q4BAIASuSf2F736z5lnP07gZ3tCgfbfPvv5p2f8rc89nHP7A/2i6qwv/G376y+1bX1K/JuRVzBoU47YkUEnjEkI8bkKE1ZA24zXhWN25SzTdTJRyGhj5W/276jdyXrR19bdNWnbfKOvPYf2MjOeEivWf5emOoYldg5p/r7Izs7/qy89PHBawpR6zx96ad8nb/rOt3X2sBECAAD57K3nR/5u9ejN98aYPne90/8vxp4zDZGPM0a57GMndZ862rr+4YH31CLpnjP+JNNnTf6hXzMnYSJrnCFAhHu8KSugxxYba6K/hXNovmFiG7ZtYhD0RUuTvlZtXk19vXzh8vOfPcXIG9b22h0MwjWTq2f89XclxMFa9Pz7987F2FcaAABAd/bW86N/dq9z/+bYf6T99y/1m3uw888XSseyvjAr/5HNjgf/3/xHfpYxytX1wcF+P9uj94HAqN/+c3bDe6zH+FY6Q6CWcS4KdjqcriKXKcfQbaDC7dmVs0w6jLD1plQUqOqOlib9tjFOcijhq/fRB8awxI6XiySE0aOveWlf43v+UCoevK2z52B9C9EzAABQTkuf4w1ww9XNzz2shcs9reHmG9rHGXnO3Lu+rd0nY1SJ+Ljzv/69b6WzuHP3gEg6eZduXSpeCGszjvXOEEBj3q4RhircpvzZ1HbU7iQq1RctTQaiIYkqew7tZWs08u6XQbD1xsS/f+/cS/s+OVjfolc19AeftG07/On6Paff9J0negYAAMoV1yxNrHxY67ARXH5ry/f/Z8feV7Qv2sddlAhp3TZaf/pY1zt7e840aLF1v9JpXWSe/fiSN59lbcaOSQhxQYVpJ2hyOpziZoTckPJns9tOAqI3qn2HGpbl85YxDvKtrVnnKZvCjtqIu9/0noqwn3OtXW/6zotb6cicKy/NFf9e6ozvL/ZPAp0nP20Xtw8+aWM8AQCAcVzy5r/lfrhfxwfs/niQts7hCQl/+liqX4tz/+bQX8xsu3wqqzUWBNC4wF1q4nnz3OPd3jqv8sWoqpzNhmRe/mY/05TpPqRUNQ5KDMvCOfOJQeULhAJra9atXPQEQ2HM3cXsylkMRV9aiKx9XDoy55K8zBF5mZc6s3KzMvrd83xr17nW7t5/uyI/AgAAYChZKaga7mkNdOx9JXvandqn3aeOpqLeeSiXvPlvjfcQQMe29hkCaEw6A+GFhS+dpDyAdhW5PKatIlfIOKX3dH/WHeXP0QeHImhV73Rv3UF21wa0nQA6qnAYzSgAAAAzS1HPivbfPmtrDdgnTuk509D++ksyX1Huh/tzT+ynCDoW9IBGmHlnINSMLVa/8NPLp7EhmRr9N/TFjI7R0XBcIWYjNCZvnZf26AAAAFaVdfbj/EO/TtGDt//+pdb1D7dtfarnjOy/J51vbWblxoIAWj0jJL/mnYHwwvIboH9IFXVbZhYIBei/oS8C1mFt3V3DIChBcxjD2vIGbwoAAABrynt/lyVfl+P9XfbW86zfYRFAq+cyQPVuhckvRlZ+MbWryGX2ED/NeesOMgj6Ikga1vZ9ZKDK0B/GmDgxAAAAYFUFKSt/Vs5h0WxdXwTQCDP1DIQatYXktBM1uwMGmMTSSrx1B7mUflhiiOhSonDwyToNKBAKsF4AAAAsKbvhPUMtT3feCHGz5EszJgJohFkgP1VbSH5T+XS2IlPznTzKIOhoe+0OBiEWbx7awyCoQhG0UfceBNAAAABWk3tiv9EWyd56/txND+iSQWef/m9W8fADzhDAVeRyOpxmfxVqu4ikbQW012eRwmEvFdD6YfrB2NEpWyF/s5/eO8bcG9ORHwAAABLkNLzXeM+LetVBIzoCaNjc4ydZ4VWo6yJijQQ/DVdcRJqHHa7iEn0fcM+hvYSqcQ0Xg6DKlt1bGQRDrhc6yAMAACDl8g/9uquw9PR9WztKrmY0Ui2LIUCZJWbPcxWVqHpqayT4qhghu/c3NxhtWNzj3e7SSWOLXe5Sd2SItKTY39Rw8cL7tW7LdfW+QCjoC/8bR/jrKfPo3j/dIG0lxOvylE0pC4+ku3dLKxDjo33L6/MeqDtokLJ3MVyzK2exK1Biz6G94u2jdgoBDLpexH6MM7sAAABINcf7u4LldzTe8+Ko3/5zwnMJdhWOYySHRQANm8ftscCrcKuL0a2R4CfmVJMVJprznTRKBbSnzFNVOWt6+bQoycuAsGyQ9i/aHIB19T7fyaNRYlbxrlm56Af6vgQj9N8Qw7iwan6UxjjiWwuqwou6dXfNljdq1NZrUwGtlhj/u2ZUMw6Gou1GODEDAABgGV2FpcZcsNwT+4Pld3TnjWi6a41z/+ZL3nzW3no+3gdpu3wqq3hYBNCwTgGve7xbSS8FQyX4YgS8voN19T5/c4O/6UJt7OCLXXZhsbX22VqlbVzNrC3T6tcIMfqwmWmcjyYeZ0okvvHWHfSd9B2o80ZKgG3hmTOniTvoXmOodpMQL2floidiHEZx5wVV8++aUb1q82q1iy2efXr5NH4ZKbHljRoCaCOul901BNAAAACW0Vk4rjtvRALZbhS6PGDuh5/PjhiYOq/1qpmjfvvPfb84rK7CccHyO1jFwyKAVq+ibIrCK8Gt1L/YVVSiJIDWvYVuArRazu37dkZJnPuJbHX9Nj+xSbiKXWKzdJe6PWVTomwea2vWWaPVr/IWHAvnzF9QNT91jy/Wo7jJSdkOqNubuce71zz4dLw7NC2zXrV59Y7anaqWXAyaeQPo/1g7zHVqvt7zYb2nQA4acLZPsc8US+hO4wtZjEmsFNYLAACAlbRdPjXhHhcDtZTf0VlYesmbzyb5OJlnP+77aWfhuMZ7Xsw9sf+SN/8tlhi6O2/EJ3etYeXGggA63Vmpf3HZeLeSMkbl/UM3bt+kYxsBradwJCfSGulWlHncpZO0LEA8kbfu4JbdNQbMkhKjNkZfUr3YSgWYqkqJnQ5nAulzxPJ5y8S/qjJoMWhiM7Dubxm3uE0vn6a1PREvdnvtTkPtPcTyLCHoNB7xW0Z7YwIAAMACWsrv0CuAPnP7D4Pld1zy5r/p8mi5J/b366EhPm28Z6r4uvOtzVGWuatw3Cd3rWECwxgRQKc7K/Uv7m2FsUnyk6qtzwqEAivWfy+lUY6/2b+j1q+wOFQCJYXzmunl06yUPsc7BaKOVi56IsmLOZbPW+Y7eVTJxqCd9UmHqfDEOppdOUvcxOtdW7POID18rH0CwLzE7x2xXpiKEAAAwBpCV83sKhzXr+I4XlqzZjk9l8WziJu99bzj/V3ZDe9ln/7vyLfECxEvR9xYrbGzMwRpTk7/4o3bN8XeGiJhSlphqD02TnX6jFRvPBar79vztpo8cXblLF3aZy+5U1kK6a07mFYbv6vItXLRE2se/LER4kXtBAB7JAOy9rlPAACAdPPp/0jq+Dd01Uz/Azt1T5+zPo2WiXfnjQiW3yGWvPGeFyO35tt/SPocLwLodCehBYev3rdh2yYJh5FK6gddRcoaQG/cvon0OXkK+2+kYg5AtQ4oSlEXztGng7anbIqqec8OpOV7WQz4L7//88iEqApZYz5V69nyRg2DAAAAYBmhq2a2JDRfX1fhuMZ5LzbdtaY7b0TfL+qyVEkWZSNGBNBpzT3eLSH/8p08Kv491SSjvkx+kDG2WM1V8/5mvzWOzHUpXE1q+6w/quqpqxRlnamj5IzI7MpZOp58qqqcrWY7PHnUlpa05t2zVb8X3iSANqTeCQkOMg4AAACW8emty+JqmtxVOO7M7T88tXiQwuf2kr9gPE2EADqtuUtlzECoXdrsb26wzCsygh21O9VOnYckuYpcbmvNe6aqlba+kbGnbIqS9aKwEbkRLJ+3TG0GzdUkhrW9dgeDAAAAYBndeSMa73kxljrotiumatFzcIg7d5RcrUsRdAdBthQE0GlNzgyE2lX5cuIV+fXIqloobN9HZ0xzU176rTuvT0GhoqvIpftIqqpMT/NKzyXVi9WekqHS1pg42woAAGAx3Xkjmm//YeO8Fwdto9x2xdRP/8cy/+Kdjfe8GBwupxZ31mV5WCkSZDEE6cxdKuNoX4uexQGkuKU6rpXzitQ+ozakTJlldqqat6SOki7G08unpeIx19ask/9avD6v9U5LxC48J+c9jyx95iFVaWOaj7+Rbd1ds6BqPuMAAABgJW2XT9W6auSe2K99pTt3RFzdOYTzU+flH/p1kkvSVVjK6pCACui0JuFgW8udtY8lNNuVMKeiEaRtu1grUXLqIrWbpYpu2jeVT9f9MVV1R5HTKN/Qb4rxbr3mk0zAASqgjYorfgAAACxMS6LFLd702dbbhSPJIujuvBGdOk1miOgIoNP6UF/Cs/TNpHwnU96Fw+lw6jgdmWFR/mwBqpq3pEggFJC/WYoxTNFZNI9bQSUsJ5aEu2ZUq9qH0wbayL/y9jBLJAAAAAZz7qZvJvPjA+c2RIoQQKcvOfP1eX2fH9LLubDaVWz9AJpKPRiNkvLn1F3DkYrC6hjG0MeGJCgsgqYNtGExFSEAAAAGFa6eTqIIunWwPtRIBQLo9CVnBsK+F5XLiU0raOIJSCfh+gaZOzFVzXzIoIXZlbNUFUEr2YwRiz2H9nLpDwAAAAb16a2PJPaD3XkjQgTQshBApy9JMxD2uajcL6XDaTq04ACMpk5Fcupxe1L0yE6HU0kbaH9zA9uSMPfm6vTZjBGjHbV0ggYAAMAgOkquDkydl8APBqb+r+68EQygHATQ6qkKTD1SKoX7FvTJKV8igIYp9O1OYwFKktOU7sTkNCnqv8OkArfX7MpZSp6XNtxGxlSEAAAAGMq5mx6Idw7DrsJxicXWSAwBtHpKAlNZMxD2D1MkdNj00IIDZnC+JWCllyN/ArdU78TKVFRAn2qiyUCY0+GcXj5N/vPSAsXI/M1+iqABAAAwqO68Ec23PxFXOXPzl39I+bNMBNBpyuOWUv48oJpMzjyESq6dl8lVVMI2bHZen3WmO1PSmzXV7wI5TYoGjCQtOC6oKPOoeWMyD6GBbSeABgAAwBA6Sq4+e+uyGO985vYftl0+lUGTiQA6Tckp7hvYT1POBeaWz2fHFlukzYgRThW4itVsLb56n2Xm1PI3KYhNU70TUzIPIRW4EUoqoG2KzqYgRt46LysIAAAAQwmW33Hm9h8OezdxH3FPhksyAug0Jae96cAKaDlTPJVZvQI6dXOvSeZ0OJUvg8Km4XsO7bXGelTSuTjVFcpi45S/fcq5RsQUxBtTyXuTfNPgtrxRwyAAAABgKMHyOxru29JVOG7Q77ZdMVV8l/RZCQLoNKWqB7ScC8xlXjuvJDCiz7U1WOZyciXvAgnpsJIKfYqg1e7oDtCCw9hoAw0AAIDoOkquPrV455nbfxi6aqY2M2HbFVNbyu9onPdi4z0vxjtXIfSSxRCk5VG9jPpZf7N/YCwlJ1uRee2876RPyaXi4kktUz+rnHu8W0nqJ57UW3fQAqcT6lSMnoRxU9LMJxAK8pbUVJR55KeNfuaBNDbxd4XYKmZXzmIoAAAAEEWw/A4qnQ2FCuh0JKf/xlBtYSVc4KywqYI0N5VPZ0vWi8JOIBu2b7LAAFo1M1XSbF1JP5N0/lUl/zcUksRUhAAAAIDpEECnIzktkr0+7+CH91LmK5NT5S2cb1HTs3V25SwjNFC2BoWzVnrrvF7zX/Ivv35czhtcyVuMNtARqiYppQuKwYndJusIAAAAMBcC6LQ8qpdSVjbUVflDBdP6khYpDpxoUZq5N1ezMetCSaFrhAWKoK2amcrsJh+h6pyWQVeBigyaLijGt2U3UxECAAAAZkIAzSF9qgw13+ApKR02pUWKCqO3u2ZUUwStzzui1K3w2b113q1mDlOUlCIqac4gaTzVndMy5HtzkopVQHWt0e05tJdrBQAAAAATIYBOO9J6UwwVSw0VTOv8Mt2KX6YEToeTImhdKGzBodmwbZN5O88qKRcdkS/j1IvM6UwxKCVXJ5BsmmG3E2AaXgAAAMBECKDTjpyCsihtbeUktjKTI4XR4YKq+ekw42Lqtxa32gUIhAKrNj9l0tGzcFqn5AoDmtte/AtLwXuzjlVgBnThAAAAAEyEADrtVEipgI6SyQZCAQmJldPhlBYeyZlWcSjL5y1jq06etCsDhuKt8240ZzNoJf0KpF3iIB/lt/325CpWAT2gzbDnqfdxtgYAAAAwCwLotCOnNDh6BZmv/qiUVyqpdE7OtIpD8ZRNuWsGjTiS3loM0FN4w7ZNXFRuNMrPTKT9+E+R/6ScAzALiqABAAAAsyCATi9Oh1NOx4bo82jJKZmUFikqv157SfVi5U0kzK7CGDnjqs2rTVfTJ2da0bRi3obg1kBdrVnsqN3J2QIAAADAFAig04u8ouC6aEXBco4Yy2S9WDkF3dGtXPQDJdeqW4aSQstB3xpLn3nIXPmjnGlF+3EVl1h4a1Tb1cd4702K0DGkHbU7GQQAAADA+Aig00uFlJRt2PjswNBTFOpI2ux84vUqTwzFi1256Am28IQ5HU6DVJEHQoEV679HWZ9B3t1ORwGjnYYogjaLLW/QhQMAAAAwAQLo9OIulRGxDVsR7Jdyzb7MmlavlEh92NfLhIRJDaB7ikGWxFfvW/rMQ2bJoK2dlZfR3EY1V1GJiq2aeQjNwd/sN8LvXwAAAADREUCrJ3MKOzkzEA7b4llavbC0Msk3D+0xwrY0u3IWExImrKpylnEWxkQZNLWipv6lYHxji10MAqLYXruDQQAAAAAMjgA6jUibgTCWSfnklCy5ZCUXxqnAWlK9eLaRglQTcY93SztjEQtz1UFL3pUxCEgp5oE0EaYiBAAAAIyPADqNuI00KZ+cw8UKWV04xMvZc2ivQVb08nnLyKATM718mqGWx1fv++pjX6fEWNWuDEag5LQQAbS5bN1NJ2gAAADA0Aig04i0NDaWQ/dh23ToQk7Pa41BunBoyKATM/dmwzUwCYQCS595yLAZtOULDw1VFJ+eWAUY1vZ9OxkEAAAAwMgIoNOInDQ2xmYUdVICNZmzVxmnAlpDBp3QBuPylHmMtlSBUOC+1d/YUWvEhCWWyx3MvknIf9JTTZTfAnHwN/uN9isYAAAAQF8E0GnEI6UCOsbSZn9zg4SFkXmpfiAUMFpEuHzesoVz5rPlx2WuUWdxXLV59dqadaygdCBn94go6uh7YzZMRQgAiEl70HbkN7bfP2nbtiJ82/e87dRhRgUAJCCATheuIpecmbtirN2T1lJAZga93Xg1qguq5i+ft4ztP3bTy6cZ9pL/rbtrVqz/LtNtIa24x0+S/6SBUJCRN5c9h/bSuRsAMIwP99l+eX84dBYfnHo7fDvyG9u2R8NJdDu/+gEgtQigOYbXme9krJfkyzlWdJfKCy+8dd4YO5DINLty1poHfyzn9IM1GLlsfM+hvff9yzeYlhDpg30XYmTMPkUAAKOoez1c+Dxo0Hzq7XAMTQYNAKlEAJ0uymQVAnvrvDHe098k4zLzscVSq1m37N5qwLXvKZuy5sGnmcsrRrMrZxl5rPzN/qXPPJTOUYvM3u4AzIKpCAEAQwqctv1hTbQ7NB0b5g4AgOQQQKcLj1vG1GpxFWZ6fV7LvPCIPYf2GrM61T3e/cJ3njPgDHvGZPC+JYFQYNXm1eKmfEmUXPMu+awSAFNgKkIAwJD+/PLw9/lwXzinBgCkBgF0upDTgiOuubNi7BadJFex7GLJta88a8xtwOlwrnnw6buMOsmeoXjKpkwvn2bwhdxRu/O+1d9Q2/aUpquwJDqtm9SW3TUMAgBgEB/ui+luda8zVACQIgTQaUHaDIS+k3EU/8aVVhv/tUcYsxN0xJLqxcvnLaOtaiwDZfxR8tX7aAltPf4mYn317ywGwYzE71/OigEABhFjf+fzVEADQKoQQKcFaTMQHogneJV2hO+W1f86YtXm1UYuoOudlpCW0MMQ42Pk2QgjxJZ23+pvMPtWinjKpsh/UhK0AWuB3kGI1ZY3KIIGACTIfq4+q+ndnBNvZJ8+YA+eYkAAQM99LEOQDqTNQBhX4V4gFJCT0rpLJ0kecH+zf6uxLwTWWkLLj+bN5a4Z1WZJvlZtXr22Zh2rDECa42wcACBhWV1n8979ec6JXbnvv5J/4FnH2y9mnj3GsACALgig1atLfSGwnIn4AqFAvIV7vvqjEhZMyZRlG7ZtMvhF3E6H84Vlz82unMV7MIqVi35glnYlW3fXGLz0HgAk/ClCBg0A6O+KG2O5V5bzkr6fZp495nj7xezTBxg/AEgeAbQRDpaCqX4KOS04EkiT4+oZnfjLL1VT57vqZ08ZPw1cPm/ZkurFvA2H4nQ4Vy56wixLu6N259JnHiKDBpDOthNAAwD6ufYrw94lM99pz3UM/Hru+69QBw0AySOAtj73eLcBZyDUSGrBMX6SkpH31fs2bNtk/C3krhnVy+ct450yFE/ZFFM0g45sdUufeYgp1ACk7Z8lTEUIAOgr++M/FpzcmV1YFOU+GfbM3DHjhvpuzok3GEYASBIBdBoc6cnqgJxAL5G4Ji1MmDjQVTXh3tbdNXsO7TX+RjK7ctYLy54zS68J+RZUzZ9ePs0sS0sGDcDIxO+aVHd/MsXZXwCABHnv/jz3g20ZrZ/mui7LHjV60PvYs3Mcl08atPxZk3n2GHMSAkCSCKCtT94MhM0Ncf9Ik6QaJVexS9X4r9q82hSlWO7x7jUPPk0GPZTl85aZaM7GQChABg3AsObeXJ3Sx99zaC/NiAAAuR9sy2p69/NPx4xzXDYpu7DInp2jfSUz3xn+4oSroqTPF+4Z5NoaAEgKAbT1SeuA7K3zxvsj0pLZirIpqsZfHAOvWP89UxwJaxm0qmpxg3M6nMvvecREAT0ZNADDEr9oPGUpnB5Z7ABNcfkRACB17MFT2R//sd8Xw4mz67L8Kyc7/2KKuIXz6FGjM+yZwz5aRuunDCkAJLVbZggszyMle0045/JK6cKhNlQVg7O2Zp0pthb3ePcL33nORKW+kgfHXEXiZNAADKsqxV04tuyuYZABIJ1lNxzQ8dF68kYypACQDAJoi3MbuP+GRtI8hKWT1K6IHbU7zZJBOx3ONQ8+TQY91BvKXBM2kkEDMKbZlbNSej5P7PfY9QFAOrPr2jSjq3AiQwoASe2WGQLlUprASgtefSd9kn8wvnEwQJy6dXfNjtqdptgmpWXQZuzROb18Ghk0ACRvNkXQAAAz6Cqc2J1LBTQAJIUAWr2UBkPSZiA8kGgnjTpZuZgRMuhVm1eTQUvb+FNnduUsMmgASBJTEQIATKHtyioGAQCSRABtcdJmIEw420q4d0e8XEUlRlgja2vWmSUHpBdHFGTQAJD07+WUT0VolpO+AADd6dK1ubst1DZ2enfBWMYTAJJEAG1xcmYgFMd4CRcZSUvEyowRpJorB3Q6nMvvecRE0+7JZMYMesX671EPCMA45s5IbRH0ljfowgEAaapjTEXCP9t5trnl+PuB/z4o/u3Yvc7207ttf1hjC5xmVAEgYQTQViatdtVXfzSZH/c3+2WMRqlRKnnNlUGLrWjNg0+TQQ/KdBm0eK+JbY8MGoBBTC+f5ipypXSn5/V5GWcASENdhRM7S+LOoHu6u1pPHm/1f9TdFvr8q+1BW93rtv+7NPwvACAhBNBW5nFPkfNESR7d+ZtkdOFwj59knFVjugx65aIneEMNanblrDUP/thEAb3Y6tbWrGPFATCIqhtTOxXh9n104QCANNU2cU5X4cT4fuTUR52Bs4N/rz0YroM+dZiBBYAEEEBbmbSmE6eakiphllOdlNIaqwRoGbQ30ckbJfOUTTFXqa/kwTFXkfiO2p1bd3NZOgBDmF2Z2gBazlVWAAAD6snKC11/b/vlM8UHsdy/82zzkOlzxB9+wsACQAIIoBVL6XGRu1RSza/vZFItOJLMr2OX0smOEtCbQf+TWaZIml05K9UxgXm5x7tf+M5zJpqwcW3NOrOc/ABgba4i1/TyaYwDACBF2i+/OXjjitD19w5bDd1+5pMYDuFO2z7cx6gCQLwIoBVLafcJiT2gk2ol4W9ukLOcrqISA24DqzavNksGvXzeMqOF+MbhKnKtefBpE8UoK9Z/l2bQAIygqnI2gwAASKmuwontl98c/T4X9X2OovkY4wkA8SKAtixpQWHyjYyltUIuM2qB6qrNq8XNFNvVykU/YELCoYiRWbnoiYVz5ptiaQOhwIr132OtDTtKSjYkRl75WoBMqZ6KEAAAocsxpjOnWIcHaiKABoC4EUBblln6b9h6wwU5+YK71LgdEnbU7jRFRaqWsfL+imJB1XwxRKbIEL11XppBD7N/qz8q/0lN1MtF1lrwMQiWl+qpCAEAaU2bP/Cnd7cd+Y9Yy5yjHRGNYUQBIF4E0JYlrdpXlzbWclIe9/hJRl5lew7tXfrMQ8aPWjxlU8xS5KvK9PJpZmkJvWHbJmboAgbs5eg1JNtdM6oZBABASjQds/3yflvd6+LDnu6uluPvtzc19HS0971LT97I1slft+UUxPSAIwigASBuBNCWJa0C+oAeU5n5TspIXZ0Op8HrUn31vqXPPLTn0F6Db10LquZTpBmdq8j1wrLnjB+pBEKBtTXrktjPsBkA0OcXNPPcAgD01x60bXs0/G/fr33iD37wbsvx90MfHRW3lvF/G7zh4c7iybYrbozlIfOCHzjefjHv3Z9nf/zHjM5WxhgAYkEArVjqglezzECokdZ6wvixaW9n3u9u3L7J4Mu5/J5HjLP9GNaS6sXGb8ex59Beb6KnkZS8NF1OegEwGqYiBADob9/z/dLniO62UFdLQNy6ay8ceWXcMC/Dnhn98bJHjc5qb8o8eyyr6d3cD7bl/+lfsz/+I8MMAMMigFYsRcGrtMuH/c1+XV6CtERJWmF4kjZs27T0mYeM3BLaPd6tS3lvIBS09nt8evm0X37/5wa/on+D4U94ALA8T9kUpiIEAOjsw30xHJCctjUdyznxRv6h/5M79rIod7TnOnLHjOv7lYzO1twPtomfZaQBIDoCaGuSFrP6mxp0ehxJXWjLzNM4wlvn/epjX/cauNhz4Zz5pphqTzkxSmsefNrIjbPFxrajdidrCgZEj/K0MvdmOkEDAPTTdGyo8ue+MuyZ+d51OSd2ZXS2ZjkL8ydcZc/OGXi37FGjxbcGfQTxs5lnjzHeABAFAbQ1Vcgqt/T6vLo8jrSIwVzVVYFQYOkz/2TYdhxOh3NJ9WLebjFaUDV/zYM/Nmxkv50A2jDMcqGGHHqd5mQVmAJtoAEAemqP6VLL3DHj7LmOyKfi4/wrJ+eVTsi51KXdxB0Krpzcr/a5H4qgASA6Amhrco+XdPBcp18DXzmlvp6yKaZbm0ZuxzG7chZXTMe1+f3y+z83ZiNyb503gfeg01HAatXdiHwuLGAVpCmmIgQASGbPdWQVFg38epazMKe4RLtljxqdMVhNdF+ZZ48xISEARNvfMgRq1aVgBjZx/CYtE/Q361abJi1gNWNg6q3z3vcv3zDmfH1G7ixhQOLt+cKy53Rpn6277bU74v0Rt3l62iT41tPpIg8AMWIqQgCAbsZeN+xdsgtH6fVs9uAphhwAhtxJMgRqpWIGNpmRkI6RqO+kpHRVWnm4vvzN/qXPPGTARr3Ty6fRCTpeS6oXL5+3zGhLJbYuI8972We3GWATSh/0gE43nrIplj+zBQCQp+yW6N/v23wDAJA6WQyB9VTI6jLhb/YPVf1aV+9LRbauzx8h4917Du0145oNhAKrNq8WY2uozsvaFdNbd9fw1ouLGDR36SSjNVcRbw3jX/9uzEsBdERbm36/aOQ/qbuUAFSluTOqxS87xgEAoIO/vNv24b4Ym0EnqbtgLOMNAEMhgLYgaUfOriLXgqr5jI9kW3fX+Jv9y+ctM07d8dybqwmgE9kUx7tf+M5zK9Z/zziJ6pbdNfEG0GI7pCRZ910rg6AWV3WopV1Yw44FAJAke/BU7rHtGeNKQyeO9nR3DX6nHH1mNOkuGNuTlceYA8CQ+2SGQK1UHF+ZtMWENK6iErO/hD2H9hqqctZV5Er4iuk077Erhm7Ng08b53pzX/jahfi2Ky6WR0rVWb3gHQM5Hc7p5dMYBwBAMrJPH8g/8Gzm2WP2XEf+hKsyB84w7Bxju/XRzqtu0+XpOkq/xJgDQBQE0IrpXvkocwZCk7JGXia2nK8+9nXjVM5WGb5vg2Fp0xIap/GFSRvUpMiBuoMMglpKujlxHle5uYacqRUAYBbh2uf3X4l8mpGd47hsUsGVk/NKJ+Rc6spzXeaYVG7/n//bdsWNnWMqdKlc7iyazLADQLQ9M0NgMVQjxsJT5rHAqwiEAkufecggGTTVaklaPm+ZQTLoA3UmqEm3dhtoj6w+/mbZ0cl/UlpwGOGPGf6eAQAkLPeD7QO/mJGdk+UszCkuySosyszKyDmxS3yxJyuv/fKZyT9j9sd/ZNgBIAoCaKupILmIgQW6cGiMk0En04UDGoNk0N44a36V7HMMO8cpdOejBUe6oggaAJAYe9unmWePDXu3rIYDGZ2ttvZgR8aIDvuIoe4W49SC2R//JyMPANF2zgyBxZh9hj05xhZbp0uJcTJoj5uTH8kyQgbtb/aLG+viwmg0MRRpxxqXyFiANhUh4wAAiJc9cCrWe27/ju2nd9u2Pdr27p7QR0e7Wi667qonb2TbVXd2FsfUWyOjs9UePMXgA8CQu1yGQCFvCrqLcu12TKPktlS+YJAMuoLURg9LqhcrryX31R+N/c5KEiJpEbn8LJ70M9W/JWEWYt8ym9kFAADxswdj/vstcDryYVdLIPTR0WDdYfFvaNzNLVMfDt7wcMeYitifN1xPDQAYaufMEFiJq8hFuVBMA1VcYrFXZIQMmpMfuhBv4ZWLfqD2jew7GceGpOSqC2q004SSBtDuUmYgNIq5N9OFAwAQt568kYn/bHdXV0ug69CvuzOy4/5ZPSYzBACrIoC2FPd4DptjYsmkPhAKrPrZU0ryGo0Y0gRKdw9Q4TjY9rmkerHCBWClaJTE3JbpUK+LuM6F6GVEPudxDbQz5JoAAEC8ugonxnjP7tbQ4N9oOmY78pvPHm1CLA/V090VY7doAEhPBNCWUsYscDGz5Ix5vnrfhm2bVI4qlYM6mV05S2HsElfjYyXnveqkFPv7mxrkvzQrdag3y4rux1XEKjCQKrpwAADi1J07MpYMujNwtqe7a8hvv/+69r94qFhKqrvOn7X9f0tt7UyUDQCDI4BWyevz6vuAFmttnFJWjUq37q5R2DWV7ExHC6vmq3rquCp/lVxMEAhZ9o972ihdvCkqOAdAAG0osytn8aYAAMSr7cqq6Hfo6e5q/yTqnxmB05EO0W0T5wz7aG2nPw7XTW97lAwaAAZFAG0ptOCInYWj0lWbV6t6ak6B6DmYZVMUFkHH1U9cfmAXV412wnQ/RxjTbryUC1kS3A75TWpVTEUIAIhXd8HYtqvuHOq74fT59MfdbaFhHuW1R22/f9JW93pn8eTojxY6cfRCMXWf3h0AgL4IoK2DGQjjYuGUx9/s31G7U8lTOx0FbFo6UnjteVwlxi7pp3MsPAkhb6IIVbOq8pvUaJiKEACQgI4xFS0VDwzsxdHV2RM6cbTjbHMMfxCftn24z/aHNbb/b2lH5sjQxNt7Otr73aXzbHPo+PsXZdmHCaABYBBZDIFC51v0nC+Ooq24eMqmWPjVba/dqaRkzE0Xcl1NL5+m6ql7E95Y3yNK5s0TS5jqymslkzHyJorw+hSMP1PeGZA2FaG3zstQAAAGZW/7NOfErsymdzM6W8WnPVl5XcWT2y+f2V0wNnT9veK79sApe9DfXeDqdo7t9r9nO/pkfE/Q21ujq+yW4Afv2nMdmXmOjOycrpZAd2tokC7S7cHw/Ysnsl4A4KJ9NUOgkO/kUR0fjRkIEzimtepLEwfqZikRVVXkaApOh1NVHBbX9qOkoY2EGQIDoYD8Nc5mH6FkBkIq0I1p7gyKoAEAg8s+fSB//79mNRzQ0mdBfCA+FV/M/viPtt45CTuLJ3cVTsjoas08eyxzZIktJ/5f9+1BrbdGd1uo42xz+yf+rpbAkHMY0gYaAAYggLYO2u/Gy2XpGfP2HNqrZjuMMzCVn/GZS4UZSvWVNLTxnUx5Oin/7Ajlz30pmU+VU7nGNL18GpNDmndfCgCpk336QO77rwz13dwPtok75Jx4o2DfSsfbL4p7ilv4g5GFDB0ASEYAbR204IhXhaW7cBzgamVLMEXmoqRu91SK5yFUcg2BkmYmxiTGX8kqYBJIw6q6kakIUyJ1p4Et3KwfgEFkdLbmfLAt+n1y338l58SuSHG0JnvU6OzCohQuGf03AGAAAmiVdCyvc493c+12vKxdTuWrP8oqZitNWFztj5V0VNe3hZFB3kFji6nxvEDVNRycAzCs2ZUE0CYjoVESgDSXdfpAv2Q5drmuy/JKJ9izc2K8f4Y9M8tZKP4d/q5X3JhIiw8AsDoCaJV0rDpxl1L+zKBdfOCnqPKITVFfZulIKz8oT3V/DCWXpdNJKULVNRx0QTHyTkbhvKwAAAPKano3qR93FuZfOTlz2iLbX94d/Z7Zo0bnT5qcVzoh59IYTlRX3M2qAYCBCKAtgraVCbB80KAkgx6RH3clPm2gLbCVyu+oLjablG7hSmbAcxVTfnth36WkAlrVnJ+IUVXlbAbBRPs6frkDMIXszI5wZDx0zXKe67LcMeO02ufhe3f89VL6bwDAoAigVR5g6/hotK1McNwsnUGb5epXuoVYgJKO6indcpTMgMc0axpV/Te4gMPgmIowFQKhYKp20UxvCMAM7IHeo/Irbhz0u9mjRmddnDjnui7LudQ1SC8O5xjbrY/aym5hSAFgUFkMgSr6hoMeS8+nlzquohJfPQdIMPCOwiSTOClJhQ7UeVN0Sb4Ydvm1e5TfRmx5o0bJ83ItkfFV3Thrw7ZNjIOOUvdX0PkWKqABpFZPVl7yD2IPnrIdeNnW/MGg3x2050ZOcUn2qEu7zp/t7uwIL0buyI7Jd14UYX+4z9Z8zNZ0LFwNnVMQ/pZzDOsLQJojgLYCelYmrGy8W1WpHRALs5SxKykd9fpSVaSsqPyZ/hthO2p30sIeQ7lrRrW1A2hPmccrtwF66k62pXqqWADoKp6cZBtoobstZPvvlwf9VpRZB8NzEvapjO6IpM+nDtv+8BNb4PSFTz/cF/533/O2a79iu/F+VhmAdEYLDmWYgdAQR3pM+QVjM0sFtJLTYL56X4qiEyUz4FF+q1EVLzodTs7mGp9YTbMrZzEO+krRKTclV5hxRSCQVjrGVHQXjE3yQbpbQ0N9y57niPFBMs8eC/9X97pt26Ofp899HfmN7fdPssoApDMCaGV0bI1HbJEwa0/5xWGYBdSZp0WMkg4SKbqCQc0MeG7esLaN2zepOunCDtMsmIrQyH+Rfv6YKTtBCAB9tV71d0k24ug4d2bwbzjHxNc3I3Da9oc10e7w4b5wrw8ASFcE0FbADIQJs/B0Rk6H0yyL6vV52RSHoqpFTALtIJRcivHmoT26P6aq3ITyWzHyqro/28ITaXJBjDl4yqYwFaG+UnHNB/03AMjRXTA2VLG4q3DiIN9qC7Ucf7/lg3c7zzYP9eOdgbNdQzes75l8W4yLEQ7B/xxDuCzu0x5krQFITwTQyug4Nwt1W8mNnjVDB8IsC/DV+1RVg44tjjvfUXIpxp5De3UPi7fsVpCBMgOhWI+rfvaUwpJJKtBNZO7N1VZ9aWr66aegBUcqzg4Oy0Sn3gHoqDt3ZOj6e8Wt/XygqyV86zjT2HryeMvx97vbQt0d7a3+j9r8Hw3yg22htlMfDf2nyemuzp5YFqAnKy/cCaTu9ZgWV+sKDQDphwBaGb1qQ8gZk2TVib9uKp+m5HlN1DLC+JQkoQlTdSZM9yJxJVXntPJf+sxDPnV7DxpAm4uF20CPyFcQoQZCAX33e7o/IH8SAxhW17uvt398NPRR+NZ2+uPOwNm+3+042yy+GPm0p7urvamh5fj74oMoj9ndYx+0trqfjnF/ZWs6FvMu8jQrC0B6IoA2PYq2kmTVDtrTFQXQgRCXlenDV+/bUbvTRAvsKnIpuS5e35hejLmSItx07v8gBnzF+u/6lJ674kIic7HwVISqanh135GylQKQ+8fE6fAsf1GFy6Ivu7WzeHJ3WyhYd7j9E38sD9t2ZVX0HtPi0Tq8r9LcGQCGRQCt8pBbl8dhBsIkWbKDtjgyN1GLzFNNfrbDgVb97CmFz+5xJ5KHKknxfPU+Ha8f37Btk5oBT9cA1N/sX/rMQ6p6nUfcVD6dfY65WHUqQlV/k3jrvDruSFU1c+dSEiAttAfDzS4OvHzhppUeH/5NLD+a8V8vZTW929PVFetzFV0Z7jF9/b1DZdDdbaHQiaM9jT4aawDAsLIYAlX0qvbir+1kB3C8BQdw4Zz5qp7aH3+a7G9uYDvsZ9Xm1T4TNjOpKPMoKXwTw/XL7/88+cfZurtGSdNt93h3erYuFQO+YdsmhX2fI6iANh2xysQbx2e5pk9OR4Gqp177yroXlj2X/ONs3L5J1ewFShqYAJDqwMvhrLnvPH5/ftk29nrb+ZiOJrrbQuJfe54j1qcrDvff0OY5zDmxK7Pp3YzOVu07PR3tHefOdDQ3Rm/iMVCWs7CT9QggLVEBbXo0vEv6YM9psehn4Zz5CsufVR12WsmqzauVX7+cWB6nKsUTW93G7clWLvvqfarKn1V1bFdIbOFffezra2vWGSF9Fr9GTXTJCCLmzrDgVIQK/6gT+0Dx2yfJB/HWHVS1I7VZ9Jo2AJ/7/ZPhuLl9QLu/U2/H2Fi5uzUcQGfYM7MLi4a9c+aYK/M+3Ol4+0Vxy2o40D7uS8EbV7Q4rw59dLTlg3eDH7zb/ok/3vQ5M9+Z1/DH/APPRoJsAEgfVECroVdI55HeNjQQCvjqY50+0VVcYoqjenG8563zWmPTml05a0HVfLNv2Om8Z1ix/nvKa/oSPiUj3u+qahI3bNsknj3htrBiz7bqZ0+pCkMTa3hiRt66g28e2rPn0F5D7SuqrDujnbVNL58mdlZGOIehL7ErU/UG2VG7UwzpkurFCb/BV6z/rtKhK+F9AVjWvueTb3ORkZ2jfZAzZlxXS6C7o33Ie9oz8wrzMxoOaJ9mnj2Wc2JXZ/Hk1v9+w9aS4O8d8Zi5Y8aJD+zBU463X4zS2QMALIkAWg1/kz49B+T339hzaG/yBTLRLZwzX3KEWlE2xRoB9OzKWcvnLbPAhi2f2LA3bN8USU49ZR7x5rqpfLq0kt5AKKC1IzDCaCRTgudxT1EVoGu7pgQyaLW5v9PhNHX/h+h9Y30nfWLbPtXk9zc3GHY3Oz39KtCtQbx3xLqz3nx3rmKXwjM04jeR7+TR5fMeiauAwCC/wrgoELCsGOYYjEXmZ803wvly6YTWUx9pTTn6sWfniO+K+/T7esZH+2MstR5IPJrj8kn23AsLYA+eyj22rbXsTtYtgPRBAG1u8mcglHBQdKDu4IIquQd7yZVpiwMe7Qr6unqfr/6oquPGJdWL71J9PbLvZCIRnvJYShw2r61Z12+RxE18XQsHK8o8HveUFB3Z+up9W3bX7Dm01zh1fMmc2aqqnCXGTdWSr9q8+s1De8R7IfY3tfI2xGZPP5c+80+mXn5PmYf+G+Y1d0a19QJo5SfFxbN/9bGvz66cJYZ32F984m8esQq279up/LIG0mfAynSa4i/rklGRj+25DsflkzrOfNJ5tjlSCp3huCS7ID971KUD02ch9oYb9uyczx/TnplVWJRzaUm/x8xqOGC/fGZ37khWL4A0QQCtRmI53SB/bUuvgD6g3yTpQw6O9DrEhNMHp8O5ctET/aoXxfLveXvvm4f2Snsh4ihRbd/niFNN5mvBEQgFohRtie/uObRX3LRPe7OqkrHFLnepO5nCVbFt+E4ePRCOuQ8asG9JMme2tHa6Cl+Utr7Em+Km8ulRsl2xhOJuW96oUT7+Yjn5nagQ/TdMTexwrDcVoUHOiOyo3SluvY2VJpX17tgjCxbuxnbSJ37ji19kxhl8+m8AVtZ0LPnHyMx3Zl48VWmGPTOnuETctE+7Cif25I3M+qztxiC6Yg2gc12XZcYwLWrm2WPdYypYvQDSBAG0GnpV28kv95BwpCEGR9xkTgyYcIy4fN6ygT+rHQ8vqJovXoW37uCBOq84QktFNZMYonCB0s3VxinfE6/UdG9GsY5ifz8Ouh7Fioi8E7V4euB9zrcEtMHxh3sRGD2mT/LM1vTyaQqLoDVadNL77vY4HQWRSF1bEcZZC1oPAX4nMv5I2NwZ1anuDCaZoXryiF2ldrrO+ONWUebh7QBY9+D5dJIPYM915JVOiH6fnryRmU3vRrlDpIW0XjJaP2XdAkgfBNCmPkSR/ae2OAiRc6G6r/6o5AOwBEqoXEWu6MmFFm1E7iMe39/coBUNiQ8Si8AitUjTr59mwKtNzdhKO/nLEXrPNHgts2Ppm6cnRm0XjkG3ScOmJ6Sfysdf5slOpG4lWmkqQvGL3pKTK6b8D7lSWnAA1lU00Xbq7VjumD1qdMeZxn5fzBpbluvMHbSrRl+dRZOjlT/31lCLBxm2EYe4TyzlzwCQbgig1dClkYX8/hu+ekn1rb6TPskBtKuoJN4AOt4l1CqjB+ZN4fKiPnP3aXN29T0Q1QqcnY4Cg/c39CaxVYvBp3ujQSQfiSrvwmEi9N9Qa+Gc+QyC2WkXAxnnpJcuxB8Ypig6NtqgMQiAZRVPjOVe9lxH7phxOZeWdJ0/293ZEf5KVnb7TY925xbYDqyzdbZG+dnugrGdxZOHfYrsotHtn/iHvU+ML6u7gFkoAKQRAmgTk3+xoV6tq4clv5Vw2Xh3vAd7g3ZaSEDfvoqmPoJKZvMIhIK8o620Y5l7c3W/eR0x6HufCmiFmH7QMsQOx2IBtNgPE0DHhX0pYHFlt9j+/PKwjThyRl1q+2zSv8gXuwInOi75UvuVc3Lff2WoH+zJymu96u9iWZCc4pLO82e720JD3cGe64g0lY5OPGlX4UTWLYD0YWcIlNDlykr3eAvOQKiR30qYKzeT9yZHyxzGkwXEo+pGpr9TaWEV5c8W4SpyeazV/5ddaLxoAA1Y3433R/9+Zr6zb+4ckdXb1rljTEXbVXf2ZOUNvENP3sjQ9fd2F4wVH8dSBO24fJJ91PihlkF8N8YX1DHurwZdHgCwKgJoNZKfys/pcMov3ZI217n8SdWZPD1JFuuDnLb0aolLbW8sZlcSQCvjKfNwwb6VVFnr3dTv0ijE8suLQQAs7oobbX+9dKhvZuY7h51jsGNMRcsND7ddOafLMaarJSBune2dbcUVwRse1tLn8H3GfWnYBekZMb77zmdtc54Ui6T1lQ7XXDsLHZdNErdhO01rxDO2X34zaxVAWiGANiv5DXOlzUBo600zJU+/QwPiJCV5sbC07i6ITseWxHNn3MV4RjG9fBoBk0KUP1vM7MpZFptPkkQ1duT1QLoouyXrr/8xy1nY92v27Jw812UxJr893V0dvrdC3t+FPjoqbq3HjnT850bbL++3fbhPu0NX4cTOkopojxBp1jH2OtutjxaUXef8iyni37zSCbFPPCieInT9vaxPAOmGAFoBXcp7K6SXbkmbgVDJ09l6C+LYOBP25qE9yfy45PMNGJTT4dQx8vCUTSERiIKAXiHKny3JYpcUVHGFROxjRTsjID3k1b2S1/DHvNIJzr+YopUbF5Rdl3/l5EE7b0T05I288FHTMdv/XWqre33Acchp2++ftP1hjfZZa9mdQ2XQPVl5kWYdcdHaPYtbx7gvtVQ8IJ6C5hsA0hABtAK6zLcmv2ex5BpVr092Pwe6cCSxSQeYLskC9Oq/EbFwDkWmQ+1tXASgCi2f9wiDYD1zb6620stxj3dzDi9GtDMC0kH2x3/MajgQ+TQz3ylusVQ9dxb1tnVuD9re/Em0aQzrXrcd+Y32YWvZnaHr7+0snhyJie2NIdv50e2X3tkvfY4xR+4qnCgeUNzarpyTQH4NANaQxRDI52/263FkYtkZCDWnmvySX+DYYo70ErSjdieDYAG658WzK2dt2LZJlz0eQw293DWjmlzPkrSpCK00G8Hcm6vX1qxjzUYnVjrvaMDyMjpbc07sSuAHwy01tHkFj/wmXAEd3Z9ftpXdYsspyNtfm3Pk7azjx3KOHO7z7TqnLVw93VNQ0DFhYueEie3XXt+dd3lm4P3hFyOGuQ0BwPKogFYg+TjG2jMQfjZKDbKPYdzxteDggCdiyxs1ST6C5NMbGGh25axUbNJcGT3oroN6PYWDT/pvYXNnWKoImh1FTL9lGCUgDWQ1v5vR2RrvT/Vk5bVddeeFT95/ffgfaA8WPLvCNfeOkU89mf/aqxenz5/LCAbFt8QdxN2cm3bEshgXqrABIL0RQJuStWcg1MgvYoq3qJwAWrOjdiclrhaQolSOalNpQ41YLJ+3zGJT1aEvi83tKbZVMuhh/xJjiIB0YA+civdHugonttzwcHfuZw2gozTf6COj4Vhcz5JZH8g+8En0+7TR8RkAtJ05QyBf8sWelp+BUCM51hRHegQTCdhO/w3zS1H5s/a2Im/ti7hEIbEp0nrb8ix21QX7T8YHgGAPxnpU2FlS0X75zJaKB0LX35v93z7nll8UrltT9PiKGH+8vagn3mXL/cPHQ2XQWgl2J/03AEDbmTMEZmT5GQg1/ibZXTjkl5ab3Y7anbrUqvubqKFWxulwLqlenLrHT126bUbL5y1jEJTwlHkWVJFVWZ/FTvBwyorBASB0F8T6l2Rr2Z2286NHbPxVyYKvFz2+wvmrlx27dw3VTGOgnOaMBBYv9w8fO2o+yDp6LvKVjLYu+yfZoYrFHWMqWH0AoGESQgWSb6Ysv4ZLSYter88r+ZW6SydZaf4iCTZs26TL49DEQ6El1YtTXfu/fN6ypc/8E0PtKfNQgauEq8i1ctEPGIc0WdfTy6ftObTXMq9o4Zz54uVIboNmlpFhEIA00e0cG8vdMlrsox9YlNk4SLeNzJCtyzH8I4i7JSazPiBu/b6Y5f3R+QX3d0yYyBoEABsV0EokeRQhDq7kd4qQPAOh5pT0qtixxdRpxmHj9k0Ex2Y3vXyahAoyT9kU8URpPtRiv7183iNsckpGfuWiH9BhKX1UVc620ssRf/XNvbma1dqPe7yb8mcgfXQWTY6ljXLOn+oHTZ8Fx8nhS5vtnba803ouds6Rw8Xf/pZzyy9YgwBgI4CWL/kalnjnykue/BkIP3te6S04SmnBEcdWoVf5M1TpjUQldYRg8reFc+bTikTJRr7mwadpr5RWLDYVobCgir3HgN8p93A+D0gjPVl57ZfPjH4fe2MoynyABR/ass8P9zeDLyOjIwV/ivzq5Uu//a3s48dYjwDSHAG0bMnP5lcm/UBayQyEgvxuGFwdH7sV67+n9+o+yKhKtubBp6WFwjLDbgPylHnumkENo2ykz2nLYlMRCvSQ6WvhnPm8r4F00zHuS50lQ/ZTtp9rz/tdfZQfz+iwFb6dEaXDhuOkLf94qhY+6/ixosdXOHbvYj0CSGcE0ObjcXskP6OSGQg18js8UGQUi7U165R0ZYGOls9bJvkAXk67DwOi+YaqYSd9TlvWO98jtmRaHl/4M5gJRYF01Vp2Z+vkr/fkjez39ex3zjh+XmdvHKZ/c9Y526X/meE42f/rmSHbqAMZju7rT2/8uX/LrxufXX928dK2qZX6LnxGMFi4bs0lG59nPQJIWwTQsnl9yVb1ym/BcUBdaaq/SXYXDhdtoIezo3bn1t01jIOpLZ+3TEkWvKR6cRoGgmK0ObMle09e5CJ9TmdOh9N6p7sWVM2nmb7W0p0tHEhbncWTgzc8bK8rctR8kPe7j8S/Bf/nSO7vPspo64rlxzM6bDnFt+T85YqitzIK384Q/176nxmj/yMjtyHcr3n04kUFr73aNXpMaMbMM4882vjset1j6PzXXh311JP2YJBVCSANEUCb76A6TWYg1CSf18ergi4cw20Ma2vWpeSRT1JSLcmS6sWqopk0nA5u4RwyI9k8ZZ4XvvMc6XOas9hUhBr5V64YinZZAxOKAunMHgwWPb4if9vuzPpA1jtnxL8xRs+a0IyZZxcvdfznvpzmcM8N8W/Wuc+/mxEMjtj4fKRfc9foMWceebT58ZXiAx1fQu7+WvESyKABpOM+nCGQLMlq4vSZgVBzqkl2Cw7mIYzCV+9b+sxDKdoeFG5maWX5vGVqL07XSlPTJEGYXTmLS8UlWzhnPhEVbL2TOljvyoN0bixDUx0A2cePFX/7WzlHDif2450TJp5dvFR8kLe/NsrdsnqfxbnlF9qn7dde1/Sjn4h/dXwhWktoMmgA6YYA2mTSZwbCC89+Uvazu4pK2MyG2BJSmD5DztG7qs4b/bjHu9MhIhRDnc7zLsrXe27jxyT+iJh7swVn/kzPHJb0GUBeb+FwZuPphB9BS59zjhzOiCH5df7q5UhG3F1Q0Pz4ytCMmTq+HDJoAGmIAFq2JNtZpNUMhDYV3T84vBlqRaQ6fZZf7Z5WtLpj4zRFtXwGTfos2V0zql/4znMeeijh4rehJV9XuqWxpM8AHLt3jXzqyYwk4trQjJkdEyaKD3LeibWAOufI4eLP2nHYevPr8wvu1/FFkUEDSDcE0LIlGeGl1QyEGjJo5XbU7pRQ++xvbmCoU2R6+TQDtsS1cAZN+ixTuOPzsueWVC+m7Qb6seRUhJGXJjZ7q766fr8paOkOpDnH7l2F69Ykewz+93drH2Qf+yD2n8psPF30+AqxANqnwdu+rJVR60XLoFnFANIEAbRUSWap4ngjrWYg1MjPJenC0dfamnWrNq+2cOcNa3f9FnuMJdWLVy56wpjZnHu8+5ff/7nFkoXl85aRPsvhKfOsefDHlEYiCktORdhvb2PhUy/hKxuWPWe9Xt4AYqdL+hyaMTMykWBGS3wVxxnBoFiASAYtHiqSZesi6/ix5F8gAJgCAbRUgVBSl9i4FTSA9ilPHuX3AImx0ba/2eItI8QLvG/1N7burpH17lCzpXnKplj16F0rfFY75eCwtDq+hXOs0LfXVeRKk5pE5SLRswF7bhCWGWxTmWLtNSJ2OL3NZzwWe11aS/cl1YvZhoF0pkv6LLR98cbIx4nNYSgWI7Ikgblf07cftHiZl2x8ntUNwPIIoKVKMrL01nklL/Cet/cqHzTlPUCG8uahPRbeVrfurrnvX74hs/5dVa290+G03kRV2qH7ykVPmCV5WVA1/4Vl5s5QFs6Zr7ya2/IdkLWOCmKcjRk9X3j3FbtMOLAFMp+uQu66k3x+y10qu1Wa1uLfRDv8Yd/mYpXR0h2AXulzT0FB69RKfZfn7OKl+mbQ+a+9GimyBgCrymIIZEq+ZlY8grQDjEAosOWNGuWD5q3zynzVsdtzaK+v3me9S7/Fi1r7yrPyz3YotKBq/qkm/47anRZ4LeKdIg7dzViEq7WEFmthw7ZN5rq8QIy2GHOD7KPEMCrvm5QK08un3VQ+3RQb9k3l02TuP50OZ/I5ndhsxONIuwxFcuMjsdls2V0j7X1RpuivAvEeETcz7kL7rSz6uQOw6Zc+C7qkz5GlsvWmz9q/2cePZX02RWHyxOvtnDBRmykRACwp8/9Z9iijIM322p2+k0eTeQRxUHHLF2bKWdp//eWP3zn+rhHGTRwV31Q+XdrTvXlob4wv/K1391eUTSm6pMga26fYutbWrHv6lz9Rdew69+bqnOwcJU8tNrCy8W6x3s3b7dpT5lk4Z/7yectMfVJELLzYDMYWu3z1R42/LmZXzlr5jSeqKmcbJy7Jzc7Zc2ivzRJcRa7p5dMWzlnw2MLvil98ZtmwxW+EHbU72zvb5TzdV6Z/ufKaLyb/OB2d7V4p1xuJ1frw1/5J8kq5dsLkXX9+Q8JKEa9ObQt4c+1CI8Qu9J6/vXvloifEO13VnwEAjCP7+LGRP/nfGR0dujxay21f6eyT6jq3/CLycU9BQbzPIpYts/G01tOjddpNud4/2z/9VLe/4rx/bp1xS08Ou0EA1pTxblOAUZBm6TMPJV8YJac8ZNXm1YYqCBWHJdPLp8l5rq8+9vXYE1itgcOCKnN3sBWvd8O2TcrX+JoHf6z8kltv3cHttTv2HNprlkN3sQWKt8bcGdXWK8bX1oUBK9NdRa6qG2eJXbExL3jX5ReNKp4yj7t0Utl4t6lb94qNVvwOlfBE2nUDuvw9IPZ4YstJdZmwWFRVk0aKl7bqZ0+l+gUa4beYuX6dmejiBgByZDaevvTb38oIBvV6wMZn10dmIAz/FTf3jsjHoRkzE2t8IX5Qq4O2B4PF3/6WWGa9lrb92uuaH1/JZgDAkgigpYor2Yx+CCf+ZB9b7BIfJHApq6u4ZKgDe3Fs5vUd3PJGjdGu39R6AkqYTi2x5F2LoQ0bSA17gGqQjM9Qh+7ioP1AnVf8a8xrmbWdgDhul3ZiRpVAKCDWwpuH9igv7DXRmG/cvknsxg1+EkVr++AunTQiP/yLzFVUYqWTKGLXKn6bpHTvofvZaLHBbNi2KXUTz3rKPEvufEDtWhavLkV/4Rjh1UX5dabtQo2zT4jsS+m2AaAvezBY9PgKHftadI0e0/js+osOhPsE0J8+8ujIp55M7JHPL7g/eNuXbb010WKZdUzMA39/d2Du19gYAFgPAbRUf7NkJoOQDK3w0OP2DHbsl2xwKY7NtuyuSbJyUBx8VlWKJZxi8CRFHH6L1xvuCWOkdrHL5y0zYBmUGCtf/dEDdV7fyaNiuNQewHvKPBVlU8RbIA1nZxIj7607KFaE13dQ5narjfn066eZLh4Vw+U76VMeOfU7URrlDKj1aHsPsRZ0H0/3+EkpSu7EBqMts45bjthlGWq9i/Xib2rQ6zVqq8MUW7VWZBDei9YdlL9nSOffXwBiVLhujb5z8bVNrTzzyEUdR/sG0OcX3J91/IOEnzEyFWH28WPF3/6Wjovd/PjK9muvY3sAYDEE0FIPeL762NcZB+MQh4uu4vARo7/Jr3s9lHhwcYgVvpDcSGG0MXPniIVz5hu/mUnfdKYunEcHU5dKh5Om8W536aSxxS53qZuD9r60dFWsAn9zg46rQNstVPT2fxAjb73GJgBg+yyF9/q8p8J/AjXo/otMu8SBfSmA2BW89uqIjc/r+5iROuXP/9LrE0AH/v7u9muuK3p8RcKPH0mKdZw10dbbnLpx3fruggK2CgBWksUQyPtbv6mBQTDc0VfKro8Wj7yj1h9pbeEp87iKSsYWu+QXgomjSt/Jo1rFkzG7SZiLOKL2lE0ZNAuOTOE1cNPSjvCHfsyCss8OzsMBaO/mQdwc3cC10BugBMNnCD4rOD3fEhhq3teKPj+rXVSRVpW5ANKc9rtm2L2ooJ1qHXZHyi8vAMnIPn7MueVl3R+2o8/0g9qz9LtD+7XXdY0ek3AT51E/erL58ZXiWUIzZmYf/yD/tVd1WeyMYLBw3Zp+tdsAYHYE0PKQ/aWzPp09Nn1+qBbu4n0heXSXurXrqcVXEi4U0gqatENHLfE011xkYplNvZb7HHVz+K1A5I1j+b7YAMBeFIBl2HvzVh3bKEf0a2Th2P36wPsE/v7uhIuXtaS4+fGV3QUF5xbcLz7Vq4VI7v7agtde7Ve+DQCmRgAtDwE0+m0P2iYRfWo1rQnDMA/V5LfG1hWlRhgAAACA9Ti3vKzjxIMRnReXPws5Rw73/TTzdPjQo21qZU9BQcLxt1jySLXy+QX3Zx8/ptdrEcPSfu11HQNeBQCYFAG0PHWG7LoLg+udeM3LOAAAAACwmJwjh/XqXNFPv/LnzMbT/aJhrfNGd0FB8LavOH+VeAOQ3P21zi2/CMz9mnio5sdXjl68SJdqbq28+pMf/YSNBIA12BkCaYbqoAdA4+MkDQAAAJAetOYbKXrw9muv7/tpv/LnvlrmJNvpwvmrl7XH1zLoHp3mD8wKt8b+BdsJAIvs8xkCaQjXgOgCoQCDAAAAAKQD55aXE54AcFjt11xUAZ331r6h7tldUBCaMTPJpxv1oyftvYXPHRMmnltwv25D9Fm0DQBmRwAtD+EaAAAAAACpa75h620A3X1xGXLu/tpoh+p/f3eSz5jRp5o7NGNm8g8YIR7WHuRaagCmRwAtibfuIIMA8E4BAAAAcMnG51P34K1fvLHvp3mDpc/ZfVpCd40ek3wRdO7+2oLPIvXA3K8l/4CazMbTI1I5VgAgBwG0JJQ/AwAAAABQ8Nqr/aYE1Ffb1Mq+n+YceXvgffpNFahLzXLfpiJnFy/tnDBRl5fj2L0rL2oFNwAYHwG0JL6TNIAGhsepGgAAAMDC7MGgc8vLqXv8zgkTOy5OfnPfGj697Ro9puW2ZGcjzLh4WsXmx1fqlUHTiAOA6Xf+DIEc51uI1YDhcaoGAAAAsLARG5/PSGWWGppxS99PMxtPxzjVYWDu3T0Xd45OQM6Rw5Fq5e6CgrOLlyb/mLbeaHvkj55k4wFgXgTQkvhOHmUQAAAAAABpK+fIYcfuXal7/J6Cgn7Nl/PeirV5RXdBQfC2ryS/DH2rlTsmTGx+fKUuGbQYuoKUTdsIAKlGAC2Jv8nPIADDqqunAhoAAACwppQ23xBap1Z2X5z2DtoAeigtc76cfFiccXGPkY4JE88tuF+XVzdi4/PZqeydDQCpQwAtib+ZABoYXiBEazMAAADAghy7d+UcOZzao4mL5xK0B4O58Uzf111Q0Dzj1uQXI/+1V/smxaEZM88uXqrLC6QZNACTIoCWwUdRJxDjn4xMQggAAABYTnjuwV+ltvy55bYvd40e0/crOe/EnXe/VTAmpEdOMmLj830/1SuDzjp+rN8jA4A5fgswBBJQ1AnEiLM1AAAAgPXkb3s1xskAE9NTUBCYe3e/L+a+tS/ex2m12Y/YHMkvT86Rw/3KvUMzZrbc9uXkH9mxe1dK+2gDQCoQQMvg9XkZBAAAAABAGrIHgwWv/SalT3Fuwf3dA9o3J9bx499tl+iySIXr1gxcyH5zJCb8yDSDBmCyXwQMgQSnmIEQiBlF0AAAAICVOLe8nJHKzsVtUysHBruZjacTq7k+Y8v8k60g+aUSzz6wVPns4qW6ZNAjn3qSZtAATIQAWgZ/cwODAMSIljUAAACAZWQ2ns5/7dXUPX5PQcGg7ZXz3qpN+DHftDl1WbZB216LpT2/4P7kR7Xo8RVsXQDMggBaBio6gdgxDyEAAABgGamee7D58ZUDm2/Ywv033o7yU+3XXhflux/bso/acpNftkGLoIXgbV9Ofk7CrOPHBnb5AABjIoCWgUANiJ3vJCdsAAAAACvIPn4spTPmnV28tGPCxEG/lfPO4WQe+Xc6dYIeKn8PzZgpFr6nIKleH2JsnVt+wWYGwPiyGAIJ1jz4Y99JXyAUONXk9zc3iA+oiQYAAAAAWNuIjc+n7sGj9FPOOXI4sa7TrcEW7YOjttwztqxRts4kFzKz8bRYmEELrsXCd06YWPT4imQaZDt/9XLX6DG69JUGgNQhgJbBUzZF3AZ+3Vt30BbuEO0XN/HBAe3TpgufAhHu8W6nI6Y2ZE5HQdl4d6qX53xLwHfyaIx39tX74roIoI7TMwAAAID55Rw5LG4pevDos/klXP7ceLw+8nHt6AmzG3U4NnFuebn52pWDfqtjwsTGdeuLHl+RdfxYwo+vNeIggwZgZATQKn2WSl/IphdUXfTd3tgufCLU6/Pa+kR+FFAbltPhdF8c/rqKSsYWu/qvd7dnsJ8tcKc+ODaa3o356MChYFsCAAAATH98tCUl3Z97CgrOLbg/et6a99a+6A/Sfu31wz5R6OZbel47lUx5sibnyOHMxtNdo8cM+t3ugoJPfvSTSzY+n8xUjWTQAAyOANq4InHkoNXTtovDOy2kFrQuH9rH8VaeIjLyfcuNK/qMfzhiLv08JnYVl7iKXIxY4n+SOpxDbd4AAAAAzCtF5c89BQXNj68cqu+zxh4MJlNQ3Ffwtq/oMomieJDosw6eW3B/+7XXF65bk3DeTQYNwMgIoE2sb3g3bIqntfvQRJp+aOo+K7W+8F1L9AAZ2LOi4uIh6luGnJ7VxwAAAACQIloeqq/OCROjzDoYkbu/Vq9nDM2YqUsAnbe/9nww2B11ysHWqZXt69aLcUt4+cmgARgWAXS6uDihjrvmtG9+3Ve4CvukpH4griLXUOXGVNECAAAAgEE4du/KbDyt72O2X3vdp99+NHqGq8k58vbwj3bNdbE8adfoMW1TK5NPtDOCQfEgw0bD4tWdeeTRvP21IzY8n9gAFq5bYw8Gg7d9mY0QgKEQQCMmURLe6eXTGB8AAAAAgEaXquG+Wm778rkF98d45zz9KqBtvZ2gdSmpdux+Pcba5HAp9DXX5W97NbFhHLHx+azjH0Tv+AEAktkZAgAAAAAAoIuC117Vsfy5p6Dg7OKlcaXPsbRR7hozJsYHbJ1aOdT8gXHRpiKM8c7dBQWBuV9rfHZ9Yv00HLt3Xfrtb9mTnj4RAPRCAA0AAAAAAHRgDwadW3Qrf+6cMLH58ZVxhbC5b+2L5W5xZcptX6zU5eXkvRVfJbVYyLOLl2oxdE8MvUf6yjp+bPTiRdk6TcYIAMn+dmAIAAAAAABA8vK3vZqhU+FtaMbM5sdXDjvlYD+x9N+Ikj63BUMDv9g69UZdXpFj9+sJ/NSFGHrd+vML7u+MZzTEihj51JNskwCMgB7QAAAAAAAgWfZgsOC13+jyUOcX3J/ATHrJ9984fbw+8vH4a8q0D9qvvU6XF5V1/Fhm4+nEGnp0FxSIARG37OPHcvfX5r21L4vqZgDmQQANAAAAAACSNWLj88mXP3dOmHh28dJ4C581qei/oWm/9rqcI4eTH6K8t2oTCNb7EiMjboG5X7MHgznvHM46fiznyNvi40Hz6PML72ezBGAEBNAAAAAAACApmY2nHbt3JfkgoRkzzy+4vzvOfscaezAY4wJ0jSmJ98E7J0zUJYDO3b8vyQA6QoxS69RKm7jN/Vrki9nHj0XOAYhlTmwkAUB3BNAAAAAAACAphevWJPPjPQUF5xbcH9d8g/3EHn+3XxN3S432a6/Pf+3V5Ecp58j/z969QMdR3nne766q7lZ3SZYsaNmxnVg2MpP4As4uxswCiQdmQwwb8p4hJAvvnEBmSN7JsDMk2YUkeId1MgEGOCEwOU6ywXMwHBYSwHM24YAhCcQQSOLIE2SwBRPJWAJLEWqQJVvVt7q9T6tMI3Rp9aX6Wt9P+vRpSd11eeqC89Nf/+egpGnly4WLqxwHgHJjEkIAAAAAAFC84KGDpRQIG52r3rrjrlLSZyGSd/vpHD2g5+NisBvsPcgJA8BrCKABAAAAAEDxSil/nvz0FW/dcVdxU/NlBQ8dlGOjeb65iHWJj9gulS0HD73MCQPAa2jBAQAAAAAAiqQ+/lj+4e90ZrRj4trr0uvWl74NzY88lOc7i16d7lIbaFcWAgD1hQpoAAAAAABQDEnT8g9/p0tt2vz2HXe5kj4X1ADEKLaZhuFSFw5l4Ij0zjyBAOARVEADAAAAAIBitOza6S8wTrVVdfLyK7RLPuHWNhSUgOudq+f7UUpLFPfBQgV7DyY3bebkAeAdBNAAAAAAAKBgwUMHw3ufKegjRueqiWuvc3FOv6bufQU1tchRyDw6cHT6l+9ftybPDxZKGTjiI4AG4CW04AAAAAAAAAVbtGtnQe+PX/KJt+64y8X0WdK0lnsL2AZbVYteu4ubzTyEALyGCmgAAAAAAFCY5kd+lKnkzY+tqhPXXud634nmRx4qaP7D9NqSWk4bnavy3+UcAm4sBADqCBXQAAAAAACgAIGBI80P59t52ehc9dYdd7mePgcPHYw8/lhBH0mv21DKGt0qgvZrGvMQAvAUAmgAAAAAAFCA1h135/lOp+2GGe1wdwPk2OjiO24p9FPpdSVVQJeYX0+nUAQNwEtowQEAAAAAAPKVZ/ONMrXd8E21fl58+y3+AouIzWhHiSXMLs5DGBg4UmIaDgB1hAAaAAAAAADkJc/mG0bnqmM33Oh64bNvKn1u376tiAri0gNfvXOVrap+N7pn+OO04ADgIbTgAAAAAAAAC5M0LZ/mG2Vqu+ErIX0WUmefU/oGlDiNYVbw0MucTgC8gwpoAAAAAACwsJZdO3OHv+Vru+ErLX0WG+bKVqXXbQh17+NMAICCEEADAAAAAIAFhPc+Ix453pBet378+hstVS3H2gMDR9q3byu6/UU+6XNs4Gj2dUfnivn20ZXdCR46yBkFwDsIoAEAAAAAQC6BgSO5m29MfvqKycv/a5nWHt77zKJdO0tpvpxP/41UPJF9HVLDc75H71xlRjvk2CinBADkjwAaAAAAAADMy+l9Md9PbVU9dv2NbpUGz7Zo187I44+VsgS3+m84UmdvLnF7sqNapmpxAKi5/44wBAAAAAAAYE5O+jxf9XF63frYjnvKlD7LsdFTr/9S6WlvYssFLm5VYsuFriynuGbWAFCPqIAGAAAAAABzyzHxYFnbbjR172vdcXcpbTeytEsudXHD9M5VRucq4mMAyB8BNAAAAAAAmEPrjrvnnHiwrG03JE1rfuQhV9pc+KZqtM1oh7tbqF1yae6O2ACA99zYGQIAAAAAADDDol0750yfy9p2IzBwpH37NrfSZ2Hy8itc38jElgts2jcDQN4IoAEAAAAAwHuE9z4zZwo8+ekrxrbfXKbZ88RK27dvc7G7RXrd+jIF5aW39Qg0ehOPgcFnuY4AOGjBAQAAAAAA3tX8yI+aH35oxjfNaMfEtdeVKc/1TRVcu1j47ChH+bMjfvEnwr98Wo6NFr0Ef1xr7LOot3d3PP7W2g9dxgUFgApoAAAAAABwUuuOu2enz6lNm9++467yNX12t+1GdpsL2uCkFs++DkUiud9sqerkp6/gbJnP+PigFo8d6n1UvGA0ABBAAwAAAACAjDlnHTxx9TXHbrixTG03nPQ5eOigu4u1VfX4564p6COxgaPZ1x2rViz4/sSWC8pXD17vsv03uv/t+4wGAAJoAAAAAAC8TtK0U6//0oz02Yx2vH3HXdolnyjfSt1t+pw1efkVYuPLPWgnrr6GM2dO2QB6fHyw95XdDAjg9f/EMAQAAAAAAHhcqHvfjCDYabuhd64q0xrLlz6n160vX2g+nRicohtxGGUb2KobGt6v63GlyXC+pBEHAAJoAAAAAAC8bka9cFnbbvjKmT7bqjp+/Y0VG7fJy/9rcVGyFVEb9VwaHt6fOcSyJQcs5zs9L93PJQZ4GQE0AAAAAABel163Pj5VNVzuthu+cqbPwrHry5ibz73GG260VZVTKGtouFs8W7ocCOvOd2Kx3r7+PYwM4FkE0AAAAAAAwHf86mtGHvlJ7Hv36GXuDlG+9Hni2usqPzGgGe0Q6+X8cTj9N5zXctDIfv9Q76NaPMb4AN5EAA0AAAAAACqkdcfd5UufE1suqMpOJTdtZkJCh9N/wyErll+ynde6Hj9wgEYcgEcRQAMAAAAAgEpQH38svPeZciy5iumzQ7vkEwVtQOUrtStA1+NO/w3BNDKJk6xY2Z8ODe+PxXq5CgAPIoAGAAAAAABlFzx0sGXXznIsuerpc01tRhUNDXdn+2/Ylt+X6cJhTn9D9/4fZN8AwDsIoAEAAAAAQHlJmrb4jltcX6ytqmPbb3Yl9h0dOJp9HYqEi1tInhm0Ge1oyKM8vf+GQ5nWBlrQ4jFmIwS8+J8AhgAAAAAAAJRV2x23+DXN3WWm161/64673OplkdIS2dfRzhVFLyefDNrsaMAAeqr/xswAWgpYM77DbISABxFAAwAAAACAMlIffyx46KCLC7RV9cTV14xtv7k2S4kXzKAbsgI62/353d00JL/fluSZGXT3/h9wUQCeojAEAAAAAACgTAIDR5ofecjFBSa2XDD56StqPMOduPY6o3P1fD2vzY4ljXegZ/ff8E21gZZk23pPI2hfLNYrHtHoWq4OwCOogAYAAAAAAOXSsmunW803Ups2j22/eeLa6+qigli75BPjN9xoq+rsHxmdqxrsKM/Zf8MxYx5CB0XQgKcQQAMAAAAAgLJwpfmGraqJLRfEvnfPsRtudKvjc2UkpxLz2XFz47XgGBh8dr4fyYE5AmgtHut9ZTcXCOARtOAAAAAAAADukzStxOYbRucq7ZJLU5s2W3PVEdcFvXPVW3fctWjXzsjjjznfsVVVb7gK6DkDaNOQ5aDpn9UD2vGHvifWdG0NBCJcKUDDI4AGAAAAAADuK7r5hhntSJ29Wbvk0oapFD5+9TXJTec4cfzk5Vc02IHW4rHx8cHZ37enekDLytwBtK7Hew7cv+msv+FKARoeATQAAAAAAHBZYOBIeO8zBX3EVtXkps3xSy5tvAJhIb1u/di6mxvyWA/P0/05S5Ity5yjB+zA4LNrura2ta3kegEaGwE0AAAAAABwWcuunXm+08mdU2efI54Zt3qUowG0Q5Jty5z7Rz0v3b/lI//AGAKNjQAaAAAAAAC4KXjoYD5zD6bXrU9subAWWjyPDhyd/mVrRzsHMU/z9d8QzLTsvJCDpvHO6xlisV7xiEbXMpJAAyOABgAAAAAAbso996CtqoktF9RUi+eUlpj+5aLoKRzEPPX17VnwPX7JzvHT7v0/uHjrPzOSQAMjgAYAAAAAAK7JUf5sRjsmP31FLZQ8wy0LNoD2ZeYhNHP8VIvHBgaf7Vz5UQYTaFQE0AAAAAAAwDVzlj870XNiywWMTyMZHx/U4rH5fmoaJyce9Mt27uX09u5evmxTIBBhSIGGRAANAAAAAADcIcdGZ5Q/26qqXXJp/OJPUPXceHJPP2hbfueFJFu5l6PFY339e9Z+6DKGFGhIBNAAAAAAAMAd8ujo9C/T69ZPXHtd7fR6hrvy6b/hkGTLMqUcb/hD3xNrurZSBA00JIkhAAAAAAAArkivW290rnJeT376irHtN5M+N6qh4f05+m84sqGztFAXDl2P9/XvYVSBhkQFNAAAAAAAcM3Y9ptD3fuMzlX6O0k0GlI+5c+26ffJmRf+TBcOOfebKYIGGhUV0AAAAAAAwDWWqia2XED63PCGhrvzf/OCFdC+qSLoQ72PMrBA4yGABgAAAAAAQAGGhvfrenzBt5nGyapnv2Tns9i+/j0LtvUAUHcIoAEAAAAAgKcdj72dfR1SwwzIgvKcftC2/M4LWTHzXHJv726GF2gwBNAAAAAAAMDTjsfGsq87OlcwILnperyg/hsFGRh8liJooMEQQAMAAAAAACBfQ8Pd+fTf8GVacJzMneSgmf/yKYIGGgwBNAAAAAAAAPKVZ/+NjHdacBSEImigwRBAAwAAAAAAIC9T/TfyDaBt+90AWg5Y+a+FImigkRBAAwAAAAAAIC8FdX829XdzJ7/fLmgteXb5AFD7CKABAAAAAACQl4HB54r8pFRAAK3r8b7+PYw20BgIoAEAAAAAALAwLR6LxXoL+ohlvjMPoWIV9ME/9D1BETTQGAigAQAAAAAAsLACph98h236i1sXRdBAwyCABgAAAAAAwMIGBp8t+rNywCz0I3/oe4IxBxoAATQAAAAAAPC0pEarh4Vp8dj4+GChnzIN2XlR0CSEDl2PlxJ5A6gRBNAAAAAAAMDTYgNHs6+jnSsYkDn19RXTEMO2/KWstLd3NyMP1DsCaAAAAAAAgJOa1AiDMKciGkBPJwfNIj6lxWNDpa0XQNURQAMAAAAAACCX8fFBLR4r4oNmWi5x1UxFCNQ7AmgAAAAAAADk4kovZkm2ivhULNZbRO9pALWDABoAAAAAAAC5FN1/w7bf7QEtyXZxC6EIGqhrBNAAAAAAAACY19Dw/uL6bwim7kL0NDD4rK7HORBAnSKABgAAAAAAwLyGXZoGUAqYRX+WImigfhFAAwAAAAAAYF5Dw92lfNwyT6ZPfn/xCxkYeJYDAdQpAmgAAAAAAADMbWh4f4ntL2zzZPDsl+yiF6LFY0MuFWIDqDACaAAAAAAAAMxtcNC10mNZMWtkSwBUEgE0AAAAAADwtInRsezrUCTMgGTperz0uuNsC44SlTIXIlDLgocOhvc+08A7qHCMAQAAAACAlx2PvZ19He1cwYBkldj92fFuD2jZLnFRg4PPrf3QZRwXV8RivZnnt14Rz+PjA+mpRitxLTZfyh+NrnVetLWuDAbVSORUNRLNfhPFkWOji+7dKZ7Htt/cwLtJAA0AAAAAAIA5DLvadlmSrRKXMDDwLAF0cbR4bHx8cGJicDTWmyNlzsEJrKe/cKiRaFvbyra2zuipHyKPzp8cG21++KHw3mdsVY3tuMdS1QbeWQJoAAAAAAAAzDRj3j9JtoprpmEakrubtHzZWRydfIyPD8be6o3FekdjvSXOJJn7oEw/VcTRiUbXLlt2lhqJcgjmJGla5InH1Md/6tc08eWx629s7PTZRwANAAAAAACA2WaUP/sln7pYs3RZTylGspBAyfJnX8oBy9TzyqMl2QqqumX601pw+vcHB58lgM5hqm13dyz2inguX+icw9DwfvHoOXB/W9vKNV1bly/bFAhEOC5ZTd37WqZ6bjhfpjZtTq9b3/B7TQANAAAAAACAmQYGn53+palL8bFIuDUZaUvYtt9IKgUn0T6f379wG2hJtkLNaaXJSEw0zV7+0PB+XY+Tac7g5M7DU+FvjWzS+Phg9/4f9ATuX75s09q1l1EQLcdGW3fcHTx0cPo3j3/uGi/sOwE0AAAAAAAA3sNpGTzjm7bljx8LB9V0qDkdCOvikU8SnX8LDr9kiyUHI2nxkfhYZL5a6YHBZ9d0beUYZUejpnLnGXQ9LrZQPDpXftTLMXTzIz9qfvihGd9MbLnAjHZ4YfcJoAEAAAAAAPAefX175vtRWgvqiUBTSyoQ1v1+e8Ek2p7WgkMKmL60POdinVxbLFAsPHkiNP1TMxBA+6Z+QzA4+Nwf+p6oSp+NIjgxtDhw69Z+ylMF7MFDB1t33J3tuTHd5Kev8MggEEADAAAAAADgPYZzVtTalj8x0ZSaDDql0L6p3hrZJNpMy3pSEc+zJy30z5Uqi0+J5UiyJT4rFqsnArm3bXx8UIvHPFtLK/a9t3f3jAYp9aKvf4/Y8k1nfdELjbwlTWt+5KHI44/N+dPUps0eKX/2EUADAAAAAABgOifhXfBtlillY2ilyXD6O4tnJWSIh2+q+YaZVoypJFqSrRkf90t2MJLJrJ0fmWlZLG12Zj2n4eH9HiyCruvoOUvX47/+zbc7V35045mfbeBS6MDAkbbbb5mz8NmR+LMLvXPqEkADAAAAAADgXX39e/J/sxND+09kcudA08no2SErlqykg9MyRiVoGAFFDhpK0My+07b9qclgWgsWsIV9ezwVQDdG9Dyd2JfxiYEtH7mpITPoOTs+T2eranLTZu+cwATQAAAAAADAu0YHjk7/MqSGGZOh4e5CP2Jbfj0REA+/dDKJloOmUxM9nfimeor27qfszKdSk8EcHZ/n5MyR2Na2suGPha7Hew7c30jRc5Y4go/v+bstH7mpkY6jHBtdfPstysCR3G/zVPrsI4AGAAAAAABeltIS07/s6Fzh8QEZGt5fyrx22SRavJYDlqSY4lkJGTNacFimlI5n3lZo9Jw1MPjsxrbPNvax6Ovfc6j30XqZZrAIYtf2PvfNS7Z+tzHqoJu697XuuNuvaQvfds4+x1N3FQJoAAAAAAAAnJR7+sGCmLokHnrCF2r2h5pTzjeTJ0JmWhHfL3Hhsbd6G/goxGK9PS/dPz4+2PDnm5NBN0AvjkW7ds433+Bs6bXrPXVXIYAGAAAAAABAhq7Hy93toaBezzk4MyWqkWjjHYJDvY8W1Ia73olD2XPg/k1n/U2dbr+kae3bty3YduPdS2DdektVPXVjkXwAAAAAAABAUd2f82GZ7/bZ8Eu2W4t1sVi7ZsZ//+N7/s5T6bNjYPDZWKwuS9oDA0ei134+//TZlwmgN3jt+BJAAwAAAAAAIKNMka5tvhtAyYrl1mIbaWo+XY//+jffFo8G7vicW/f+H9TdNof3PtO+fVs+TZ+n81r/DR8tOAAAAAAAACBo8dhQXdUUj48P6nq8Aeavi8V6u/f/QIy/K0tTgqbzwi9bkvxuvbkcMP3+fMvPbdtv6nL2SzN98rWRlst3+g0MPtu58qP1ctSaH/lR88MPFfHB9DoCaAAAAAAAAHhP+Tpa2Pa7LTh87rXg8E31DKmjyHJOPQfuL67nhl+ylZAhybYSNDLjGrDyz5fzIRY+348sU7JNv3gWD9MQr6XSZ5UUent318vRbN1xd3jvM0V80IPps48AGgAAAAAAAL5ydrSYnk7KimW4t+Th4f31G0Br8divf/Pt8fHBgj4lB6xAWJeDhovNTAolyZZPFv8z33OUTybRspmWiyuUdmrwly87q5aPmqRprTvuDnXvK+7jRucqD95bCKABAAAAAAC8bnx8sNAktBaM1ufMdb6p+Qa7938//47PTu48VfJs1eYeZQJxxcrWTZuGZKYVIy0byQLix77+PbUcQEua1r59W0FTDs6gd6724O2FABoAAAAAAMDrKjahn9/VFhy6Ho/FeqPRtfU12vm33aj93HneLVcsWUkHpxp0G6mTSbRlLtCpQxzNmj2gpafPghnt8ODthQAaAAAAAAB41/HY29nXITXs2XEYLvP0g2Zalqcmx5MV090lx956pY4CaF2Pv/Cbb8cWKtz2S3YgrGdabShWA5xdSsjIVEa3pMRpkE4EjJRiW/753jww+FwNHlBX0mefV3tASz4AAAAAAACvOh4by77u6FzhzUEYGt6vxWN1uvF11IVjfHzw57/4Wu70WQma4dZkS8dkU0uqMdLn6eSpvWuOauJ5vprugcFn8+9MUhlupc/ebADtowIaAAAAAADA48pd/vwerrbg8E01bdD1eCAQqfFBHhh8tufA/fNFq37JVkJGqDldd602iuD3n6zvNtNyajI0e8ZCMVZrurbWyNa6lT77vNp/w0cFNAAAAAAAgJfpenxouLvcazGNkyFjOap6a78IuveV3d37fzBn+izJVtOiVO6i4EYlB81Ie1xtj8/Y8Yp1JF+Qi+lz5lpb5cUZCH0E0AAAAAAAAF42NNxdgY4HOXr+li5W2wF09/4fHOp9dPb3Jdly+lEEI2m/3/bsGSgHTTEITYtS2Qkqx8cHa6QnTOuOu91Kn30eroCmBQcAAAAAAIB3DQw+V+E1+iXb3Tw69laNBtDzTTmoBM1Qc8qZlRGOYCSthIzkRJPTkWN8fFCNRKu7Sa077g5173NxgbTgAAAAAAAAgLdo8Vg2Hi1r/wfLfDdxdr0Lx/j4YA2Ora7H9z73zRnpsxI01fZ4pD1O+jybOAPFyISa0+L1xESVj6n6+GPhvc+4u0wmIQQAAAAAAIC3TJ9+UA6a6qJ4Wgum4wHXO2bYZnmLIGOx3mh0be0M7Pj44N7nvjm9t4k3q55b1NUBRXVeh0NLwk1zlAAnkqOJ1Jvvft2aOZqtrSuruNnBQwdbdu10fbGWqnrzPkMADQAAAAAA4FHTZ3vTEwHblJpak6HmlHgtHk4zhLoQe+uV2gmgZ6TPkmyFmtOBsN7AJ5ITLre3bmgSL0Id4abMc53uixwbXXzHLa4vNr1uvWfvMwTQAAAAAAAAXqTFYzOaVxhpWXs7Em5NBsK6eJiGlNaCeiLg7nrloOl6tD0+PlAjozo9ffZLdqg5HYykG/L8aVFXLznlHPHcvmiDojRObe/i22/xaxr3BxcRQAMAAAAAAHjR9P4bWbbljx8LK01GU0tKVqxwa7Jp0cmCaFMvvo2G64lzIKwbKSXbKmQ0VhPzEA4MPtu9/wfO66CaDjWn/X67wU6bjvZzOk750yXt5zRS6Jy1aNdOZeBIOZacXrfBs7caAmgAAAAAAAAvGporgHYYSUVLy071rt9vi2fxcAqip8e+VaEETTlozmhUretxLR5TI9Eqblg2fRZb2NSaLOukjpXXoq5eueyTjZo7O5q690Uef4w7g/vXLEMAAAAAAAA8641Df8i+jnau8M6O63o8lrNq2Lb8yeOhtBYItyadqfOcgmjxwkgp6UTASBYZK8mBIifiU4JmUE2ntWBqMjj7p+Pjg1UMoJ30WZKtpkUpJWSUdV227a9kYXV764bT3n+leG7sK0LStNYdd5dv+em19IAGAAAAAADwtiY14p2dzbNnhWVK2lhECZqh5pQTQwtKyBAP2/YbScVIy3nWRItFOUXBRYSnzgaINSYmmuZb18TE4PJlZ1VlMJ30uWI9N1KTwcqsyCPRs6N1x920fi4TAmgAAAAAAADPiRXSNDmTMs+Kof1+25mr0DdVE515T1KxzHn7RNum31d4I2hnpVLASk0G01owxztHY71rP3RZ5UdyYPDZ3x/4ntqezI5MuYWa08njoaZFqfJl0OHQkg+u/nxH+zkeuRyauveFuveVdRVG5yrP3m0IoAEAAAAAADwn9lbBs/Y5MbQcsIKRtJM7Zzk10b6WlGVKThhtpuX5SpX9cl6xqVhFMKzLQVMsSnsrkiPadoyPD1R+GAcGn33p1X9WT0lVcqV+v920KFW+DHp5x59/cNXnG7jX8wySprXcu7Pca7FU1bN3GwJoAAAAAAAAb9H1+Pj4YHGfNXUpMdGUPBHKBMQRfcZUe+LLqRkLp95pSGY6E0ZbujQ9Ps49O5/4aSBsiIWLF07PDT0RyHOnxCMQqFwfldeP7u0duDPUXIXJBjMzQ6rpxLFweHHCxQxaUdQPrvrC8o4LPXU5RJ54TI6NlnUVtofTZx8BNAAAAAAAgNeUXixsW/60lumJIQesQFhXQsbsWFlWLFk5GUbnrl8WC5EUUzxnl2Pb/tRkKB0P5NNdevp+RaNrKzOGg8M/eWVgp6zY1TqIYniDanoypkba4+J16QsMh5Z8+EPbWtTVnroW5Nio+vhPy70W3cP9N3wE0AAAAAAAAF4Te+sVtxZl6pKph3y+kByw5KARCBlztkKeEU9n5tCTbFkxfZnn9/zIMqV0PKAnCoueHeMTgxUIoA1De7nvO6Njv/X7q3wclZAhRjI+Fik9g25RV5+9/lbvtN3Ian74IeYeLPuJyhAAAAAAAAB4SjnaJU8l0SfnCVSCphQwZcWSZGvOPDrUPLNpstOvQ08ExHKK3gZNi5V76E5or734ys2J1Js1ciiDkbQYMe0tNdyanNGYO3+eTZ/l2Gh47zMVWJFBBTQAAAAAAAC8o+gG0Hky0rJPPN4hyZYk20qTEYyks9+0TMkyJFPPTFdoGlIR9c5z7NdEefdrcPgnrx65p9aOZrg1KZ4TE01iSGcn+wvybPrsmyp/rsyKLLXZyzccAmgAAAAAAAAP0fW4Fo9Vco2ZrHmqDDobQMfHIsa0hNot8bJVQGfbbtTmMXUy6NRk0DQk8Tr/aQnDoSWeTZ8rVv4MAmgAAAAAAAAPKUf/jUJJAdNXhgC6TMH6Ce21l/vuEs+1fFidDFpPBDQ9Il7P2flkBkVRP/yhbd5Mn4UKzD2YlV673sv3HMkHAAAAAADgVSkt4bVdLnefinyUb/o+17uLjE28/LuDX6/x9NkRbk0G1bRlStpYJD4eFi9yv/+Dq77Qoq727LVP+XPFUAENAAAAAAC8a3TgaPZ1tHO5F3a5AjP1zcky/RVYi65rLi5taPTpg33fqaOD29SSUoJmYqLJSCqTSSUQ1kPNaUm2Zr9z5bJPLu+40LMXfnjvM35Nq9jqbFX1eRgV0AAAAAAAABmhSMQLu1mtCujpBbl+ya79vXv1yD31lT47lJChnhJXmgzfVEeOyZgaHw+b72140qKu7nr/lV6+2Jt+V9F23nrnKi+PNhXQAAAAAAAAHuJujXBxZMUs297FXVnOwb67hkZ/UaeHWJKtSFvCSCnJ4yHLlIykIh7im0FVD4R1v9/esOZLnm397JuafjDUvY9bQcUQQAMAAAAAAHiI612Sa0rpDUYMQ6uXps+5KSGjOWroiUBqMmiZkngkj4fE44MfusjLrZ99mfLniqbPZrTD4/ccAmgAAAAAAACvcKtAuDhmWpaDZllXocVLCqAbJn3OCoQzVc/ZGFp8Z3XnJR6/CoKHXq7oad9BAA0AAAAAAABvGB8fqIXN8Mt2DQ5O46XPWU4MbaSUJW0XqZGox68C+m9UGAE0AAAAAAAAKkqSrTItORbrLe6DDZw+Z3V0fOis9V/0+LkXPHSwwmukBYfELQ8AAAAAAMAjxieq2QDatv21OSxeSJ+F9Wu+zCUQ7K14AN2xxONjTgANAAAAAADgFVXuAa3LNTgmHkmfl3f8eTjUwSVQ4QbQ8BFAAwAAAAAAoPJqpAuHR9Jn4bQPXMlZJwQGjlR4jbTgIIAGAAAAAADwinRaq5EtkWpgHsJaSJ9NoxLpHOXPJ886TfNrlb4ECKCZhBAAAAAAAMArZveAVoKmeDbSlWiOYZm11QP65b7vVL322Uwr8bFgIKwHI3r5qsIpfz55tle8/Bk+KqABAAAAAIBnvXGob/qXHZ0rPDgIRloOhPVwa7J86WeWbZY3ifJLBVRVH+y7a3Tst1Uf/2AkLQZfTwQmY2piosksw28CKH/OkuJV+AsAo3OV14edMw8AAAAAAEAIqWFv7ngm9zSk5qhWmRja4Xd1RUrQFBuf//sPv/Hg0OgvamT8lZChnhKXA5aeCGhjkcmYKl7YtmvV4pQ/vzvU1aiAtlTV48NOAA0AAAAAAOB1aS0YH4soTUbFYmi3ekCLTY0sToQWJZMnQraVCW1jb72S+yNDo0/3v/5gTY2/2Av1FC3UnPZlGpVIiYmmkwXRJXeIpvwZVUcPaAAAAAAAAGR6cUzG1HBrMhDWxcNMy6nJkLu9oV3vNB1qTgfVtGX642MRJ31e0AnttVeP/LA2D0GoOaU06cmJsKlLYnf0REA85IDlHBG/v5jInvLn6kqvW88gEEADAAAAAAAgw7b88WPhQFhvWpSSg2akPW6ZUjqeiUHzjHcrRgmaTVOV2kZKSUw05bl5hqG9+MrN4rlmD4GsZEqh0/FgajLo7JSpS6YeSh4PiV1WmgwlZORfn97euoHy5+mCh15mEKpwtTIEAAAAAAAAyNITASOlNLWkAmFdki3xQjzEd9Li+0nXoqSCJgycTmxSuDUpB01nUxMTTfl/9sVXv5VIvVn7hyAYSYvBT2vBdPzd6N9Iy1Ml5CExAmL3laApnnOH0ae9n/LnKrMjKoNAAA0AAAAAAID3sC1/YqIpHQ82tZyMepVQpvbWtv1GUtFTSulJtKyYhX7EL9lOLO58KbZQTwTy//irR+4Zm6ibAli/3w41p4JqekYM7ZtqEm0lJGffxZiIAyQrlhI0pIA1vU1HOLSkvXUDJ3N16atWMwgE0AAAAAAAAJiDqUvaWEQJmqHmlBND+/2204/Ytv1mWtaTini2zAImyhPvdxZVEEm2AmEjqKadgDUzTd94plFy/ksYHfvt4PBP6u4QODG0eGT6Qc+V+9tW5lcChs+X8gWdgZICljhk4hhVpvuzHBu1I6ql1kedb+Xrkc0oLVB8EkMAAAAAAACA+RhpWRuLxMciRurd9NPvt5WQEW5NNkc19VStaVFKaTKK7qqRgxI0nbWEmlNO+iw2Q3s7UlD6bBjay33fqeujEAjrkbZEy5JJMRo5htoyJSOpJI+HJHvRkvZzKrBh8uho9NrPN3Xvq4thrHw9MgG0jwpoAAAAAAAALGiqAXHYqUR2ekNnfyQrlqykg5HMa9OQzLQi3mym5VLmLZxzwj3LlJInQkV0/3jx1W/V8sSD+ctWoDtDbemy82yZ/hl16B3t5yhKJap9bVX1a1rb7bekNm2euPa6eimFrpj0uvUMAgE0AAAAAACAV3RE18ZivUV/3DKl1GRQPJQmIxAyMqW4/veU4k4PozOtig3J1DNh9NTsee8hBWbOnufMqje7l7Fg2/7ZrZDzNDj8kzpq/Zy/qaG2Au8dJeudwvA/6fpMZTZD71zlvAh174te+/mJa69LbtrMheYw3hkcjyOABgAAAAAAQGEyfYeTim/C5yTRctCcXqrsyPQjli0lZDhfOrW62Z9mmniITwUyE+g5z3OuyDKldDygJwqIniORU7OvE6nR/jce9MhBEUPq9Ndub90QDlWu84NTBJ3ZgKlS6Pglnzh+9TU1et5WNhGm/NlBAA0AAAAAADwqFY8zCCU6mUT7fHLAkoNGJlNWrNlhtO+dit3p34m0zzv+tp2ZW2/OafcWpEai2dcH+77TGM03CrKs488ruTq9c1Xw0MF3D+vjj4kvj91wYw22P7YqOwlhctM53CJ8BNAAAAAAAMCzYgND2dfvX7fGC7s8vTrYXaYumXowPRX2ZmqfA5m4WQ6Yftmar7p5Btv2m2nZ1GUjpRQ0x+B8GrX5Rm6Koi7vuLCSa5wdNCsDR069/ks12I6jkiXJtqpSAX3yfGAIAAAAAAAAPGJ6dXD5ZLo/m5Ix7Tt+yXZi6KCazjblmAqaMxPo2aZkGlIpkxbO5qnmG9Mtr2z5s2B2LJn9Tacdx+Snr5i8/L/W1PiY0Q45NlqBFdELO0tiCAAAAAAAAFBWtuU3pqYiTCfenTYvrWXmM9QTAfF9d9Nn4dXXflix5htGSkmeCFlmTeRsK5d9ssJrzNFYufnhhxbffouk1VAXlIq1gY5fcikXvoMK6IbSf7R/MpG5pHv6e/J5f9fyruZws3ixcc2ZjF6ZjIyNjLz9pnix9JQlS9uXMiAePPT9Q+LCnOR6rJaevgPiWRwCcSDyef/Gro2ZfySF1a4VXYweAAAAGk80urbKW+B20DxbW1vn2MTLo2O/rdg+KSHDL1va2xFZsULNKWcmwKqo8PSDjty9nkPd+9q3bxvbfrOlqrVwCeirVotNKvdajM5VemUnPKxlBND1KhOmHD3c09/zx7dHRsbenIqeJ0tcZteKTP714TVndi3vWtq+hPAlH07I6CT+L07lXCOZIzKy4AeXti9desrS5rC6ZmrYxZh3rTjNyR9Rj3r6DvQP9YvrsX/ocJ7nQG4b12wUl+H7Tlm6sWsj50aexJ0wM/5jI+JinLpJ9he1mPvmOxD8GgkAAACoC4FA5NUj91R4pbJiqafEE+NhbSyiBM3pnUYqqfLlz76pSQhzv0EZOBK99vNj22+uhUw2vbYSfZk1yp+nnwAMQR0ZGRt5/qUXXuzr6T96uPR4azYnrOnpO1k9nUlFV3R9eM2ZG7s2UpKZNZmYdKLGF8VzCbl/JrmeOojimGa/ubR9adeK0z68ZuPGrjP5BUDtnwni2PUd7e/pP1Bs0JlL9kp08tDsuXHeGeeSgc64HjN3xaHD00asEgeCixQAAAD1KxpdG4v1NvAODo0+fUJ7rfLrlWRLPUVLngiltaCRDosvQ83pQFiv2AaEQ0s62s+pypgv2FjZr2lOHXTVM+gKTAwoRiOx5QJuNVkE0HXACZ3FczlC5xymkp2eqfDlvuZw88Y1Z55/xnnnnXGuNysx+6dyxj37nipH1JjlpNJOJM2Y1+yZIE6DMoXO+Zwb3929Y2n7UnFWiHPDs78ZcobiVy+9UKbQOc+LVByI7EXKpQEAAIA6okaiseqt3TKnteCQbNeX39x86uHXqzn3YFNLSgmaiYkmy5TEc/JEKBjRg2ra77fLverlSy6s1l4bnasWnNnPyaCPX31N1cPZ1KbNZe3CceJz13CfmY4AunY5OVflc+c5OcWeTuZy3hnnbt38cY8ELmLwn9z31J7fPlX5ozBjzEmiq34mPPLL3TVyPYpteHTvbvFwkuitmy/ySCmuuCgy12OZfw9U4P0hc4sQF6ZzY+SPRepa6+SPA8YbjAOABb3V9j8YBAD1TlWjVVz79Jn6ZMVyvUuF7htOpFLVHWElZDRHtcREk5FUbMufmszMtRgI66HmtCRb5Vvvso4/r9Yu59lY2a9prTvuFi+qm0Gn120oXwCdXrc+uWkz95n3XBEMQQ1yEpbKV/blyUlFl7Yv3XrORZ/aclmjRqI1dRScMXdCrs9dfBUdGLgeHdkkeuOajVs3X/TxzRc16lHo6TuwZ9+T4ljU5uY5ybh4iGvz8j+7TBwIfldUjxZN/iiS/DXjAGBBBNAAGkD01A816q75JTuopmtiS/x2pC1hpJTk8ZCTueuJgHgoQTMQ1svRl6Oj/ZzKTz+YZRTSWKPqGXTy7M0tu3aWaeET117HTWYGAuja8uS+p+594r5aKLFckNhIsani8fHNFzVSJOrUHdfmUciGXBvXbPzc1quotSz3aD+6d/cjv9xd+vSeFeB0yxHnbeOln+KEf2Tv7hopec7nxvjd3TucG6M4FvyuCAAAALUpUtUK6LIKRvQKdLrInxIy1FPNtBZMxwO2lek9YqRl8UieCAXCuthaFwuiqzL9YFahnZ2rm0Gb0Q6jc5UycMT1JZ+4+hqxcG4yMy8EhqBG1FH0PHvLxeNTWy773MVX1Xvs9eje3eIo1H7g2NPXc11fDzF0mdRX9DxdNv0UF6O4JLkrVvcUEo/GuDECAACg8aiRaCAQ0fV44+1ajZQ/T+f326HmVCCspyaDeiLgfNO2/JlUWgvKASsYSStNRom5eTi0pL11QxV3s4jUtXXH3baqVqtbhXbJpU4I7qL0uvXaJZ/gDjOb/N++eiOjUF09fQe27bzpp88/Vndp13S9A6+IXdCN9MY1G+tx+59/6YXrv/e1Z37/y7SRrpdtdvpT9w/1r1u1loTLLbv23PeNe7/1u1e66+hMmPkfPCMttl+cG+87ZekHlnyAuyI3RuT7z196QAPIz9tt1zMIQCM52tv3xqG+k/8e6Dhl3ZZzPLLjY2P9J04MV2vtSpMhTU0/aKYVMy27tdhMa4smozYH3C/ZYtsCYcO2/Zbx7i7blt9IKWktaIpv2n6/lHlnEcv/4OovLFJXV3cfg70HF5yHcIZQz+/TG/+D1ba48ltrRTvU/7vbxQWa0Y5j22+2g0Huq7MRQFfTZGLyf//0njt//J2x42MNsDtpI93Td+D5l19Y1/mh9kXt9bLZI2Mj2+656cGfP1SnUdfrb77x6N7dfr+PhKtE4uy97p+/8vxLL9Rv9Dzj9vLM73/Z03/gw2vOrKPfT4jN/sauf/zhT+9pjLti9sb45L6n1qzoWnoKHTlqGgE0gDwRQAMNpr/7wB/7Bk7+e8BLAfSJyT/GYr3VWnuwyZDkTMzqn+qM7NZiI4uTxaW3FZONof2SzzIkn+3P/kh8mUmi40EjFZjqGe33y7bfn9diFUVdd9q1klTl6DMwcCTQ94fCBkTXw7/+VVUyaDsYlGOjAZe6cNiqemzbdrOD5htzI4Cump6+A9d/72u/e6W7wfZr7PjYT194rF7y0Ef37v7Gvd96/c3XG+B0qrvov3ZkQ896r7edzSmTDwWCazvX1v7WPv/SC9f981f6hw435DkmDoR43rz2bK64mkUADSBPBNBAg+n+vz87HjtZ/bD+z/70/evWeGffBwafy77OdCL2+6bnoWUVDOtOAG2bklsBtNJkBCN6XYy8X7KVoBlS02IQbEtyekNniS9NXdaTgbR2MowW7xGHxhmxOa1ecfmpi/9j1fdLGh9v6t5X8Gjoeqjn98ktF1a+dthWm8N7n3FlUce2bddP/xPuqPMhgK6OXXvuu/WB2xov7cpy8tDNazfVbOmlGPzrv/+1nz7/WGOUu/rqLfqvqXP1i9/+bw0Zejqcjhw1Xgrt/A5A3Bgb5nqcU+/AK/yiqJYRQAPIEwE00GAO7f1tNoB+/7rTvRNAq2q095Vp/Qf8vkhbQg5YliHZ5Y+hyxFAN7WkJMWqr6Mw1QBaD4QNSZkjifa9E0YbKUWMUmoyJJ6NVMBIy5aRefgl26n4Xr/mywFFrfru2KqqPv5YER+U4lomgz73/Apn0GZHRxFtQ2abuPa61NmbfchxiBmCCptMTF73z1+594n7Gn5P+4/2//U/feH5l16owW3r6Tvwmf91ZU9fT+MNuzi1xAnWwL/bcNd3d++47p+/7IXhEme7uB7FmV+b9wqn+YkXTjlP7SwAAABqXDT67h9K2pZfG4v4/XZzVAu3JjMF0XVFbLASMur0QIiND0bS6imaGPymRanMhITzNBKxTMlIy1NhdDB5PORk98s7/jwcqonOD2a0w1aLzMGVgSMtu3ZWfpsTWy4s5eNifyeuvS6x5QLuJwuc5AxB5aOHhsw95zSZmNx2zz88ue+pmtqqR/fubuzMUZxgn/lfV4qTjSsu98kpLkZxMnhsl79ca7t8su2Gl07X2rwxAgAAwIOWLztrxncSE03iEQjrzVFNbY8rQbNMqzbSiotLU5qMSHuiAY6Ik0RH2hItHZPqqZnfBATVtDgKuX8fcNoHrqydXdA7VxX92fDeZ4oroC5FYssFZrTI+N5W1bHtN5M+54MWHJXjpM8jYyNe2/HnX3pB7PX5Z5xXCxtz6wO3Pfjzhxp+zNNG+pnf//KURe1dK7q49Oa8GLftvKl3oNeD+/67V7pr53p8ct9T39j1j43ddqMuboxw0IIDQJ5owQHMZ3ik2+dPhYKL62uzPduCQ5Cl4GtHfjHjm5YhG6mAEjLlgBUI604GLb7p7qrFYp0ll9iCQ5KtyOJESE3X+NyDxeyaZItDIA6EOApBVQ81p8VzIGQExZfvPOSguWLphcs7LqyhkyoWCx46WPTHQz2/T519ToUnJLTV5iJaVxudq8a+cbOxfAU3/7zOZ4agMpz02bONEZ7c99StD9xW3W1wKl69U3Uo9leMOVWW812MXq4Qd67Hqt+OauG2wAgAAAC4KJ2KP/3sDc/t/+tXj9xzQnuNAal9bW0r1Uh09vdNXdLejqTjmW68ctAMtyabo1qwPCGvXGyRtdiYUHNabJhYgpFSvHC8/H5b7Oz0hyRbNVX+nLkPrF1f6ml5+y2SplVymxNbLjAKLNwWHxnbfnPRpdMeRAV0JXg8fT45CEOHq1ju56TPHqx4ff6lF953ylLqoLkYZ1+Pv3ul+8L/+GfBQLAqG0D2mj0QTBxaO6iABpAnKqCB+bS1db7W//yk9pamH3pjZM/w6NOJ1Khl62q4pisEvVwBLWjx2NjYXNU5tt9IKWZakYOmM9OdEjKDkczMga7MUpitgBZSk6FCPx4I6+G2ZKDJEFuSPN7kFAt78KLr+sCVHe3n1NQmZeYh/L8lNX6U4poydDR57vmV3Gxj+Yrw3mfy3MGJL1+v/T+XVXi+xHpHAF3+fIHAKzsUVcqgnfTZsxWvZNBcjHMaOz4mHlX5nRDp83Q9fQe4QmsEATSAPBFAAzkEgpE3Xn/RMqVAk2GY2sSJfx9567nBP/5EvLBsPaA0BxS11rbZ4wF0U1Pb7C4cWeJQ6smAz/Y7YbHf75MDZlDN9OWwbb9lFP9X9UUH0MpURbbYBr9ki81LHIuYuhxuS3rwclMU9czTvypJtRWD2sFgU/c+aXy8pF0bHrLVZv30P6nYZpsdHcHeg3JsNPfbElsuOLZteyl9rj2LALq8JhOTf33bFwi8sqpS7nf997/mzW6/WWTQwsjYyBe//d+4GGdcj5X/nVD/0f5v7PqWN/s+57hCP7xm49JTljIU1UUADSBPBNBADm1tncN/3B+fPGGmFaXJ8E+VyVqWriWOjo79dnD4J9my6FBgcY0EZwTQg4PP6Xp83nfYfjMt64mApNiScrLKWJLtQJMRVIsviJZkSyzBeZ1nAO1Ez6HmtFip+NJIKfFjYee3HdlFecrpK69ub91QgxumDB8N9P2hxIUE+/49ee75tlq5X1kZnasjP39yvp+m162fuPa6+CWXUvhcHALoMnIKbz0462BuFS73u/WB255/6QWG3eMJl7gYr//+17gYZ6vw74T4nVyOK/ST532iWh1R4CCABpAnAmggt0UtywYGn7NMyeneIL23a3C2LPrI0KOjY78Vr3VTq25ltMcDaF+OLhzT2LZfTwbEMZVky8l/fdMLoqd+2WBb/vyTaEnKtNFwXucOoP2SHYxkGm4E1ZPRs1iL+EjyeJNvanVNLelsMu4d4dCSM//khtrcNr+uN73wq9IXEhg4kthSufkVIz9/as7pE53oefLTV5gddHwuHpMQltF3d+/w8kRnOdz6wG2VGZlH9+5mFr6sbff8g2dPyG333MTFOJ97n7ivYr+kEQeC9HlOYljE4DAOAACgAUSja9d0bfVNTWQXH4vkmB3uhPba0OgvDvZ957n9f/X0vs90H/z64TceHB37bSI1yjBW0po1W/N8p5GWtbHI7MMqK1ZTS6o5qqmnaqHmtCvtmCXZCqrpyOJES8ekWLj40vm+nghob0XS2rulG0qojOXP6XgwNRmyzJpLz9av+VLNnlGlz0PoCB46mGdf5tLJsdHmhx+a45zvXDW2/eb0uvXcKEqkMARl8uS+p4g+c9h2z03/8rUfNoeby7eKnr4D3929g6HOmkxM3vp/br/77+8s67DXoF177uvp6+EEyOHWB24T1+PS9vIWyD+6dzcHIuctq0cM0ae2XMZQAPCOp/ZH3xzL68+u1bBx2fn8JRNQN9at/dTw8H4tHrMtf/xYOKimm1pSuT9iGNrYxMvikf1Oe+uGcGhJuKlj8aIN4aYl4RC1h+WiRqLR6NpYLN/GlUZaNtLhqYBYD4R1v//dIndZseTmVKg5ZU817hDvtPTMc+4FikU5Ca8SNKWAmVmIeCHPTLHFAlOToRlLU8rcfCMYSeuJwGRMFXs61f2jJkqtxdVRm803HJaqGp2rlIEjpS9q0a6dqU2brfI34mjdcfec3z9+9TXcIlxBAF0WI2MjRJ8LDtGtD9x28+f/sUzLnyon/AfGeYb+o/3izPz6X37VO7vc03fg3ifu49AveL3c+kDmlxNlveQ5EAsSQ3TeGeeW+zcBAFA7Xji4WDzyeWdz2CSABupIIBD5T3/633/+9NecL9Na0EwrTa0JuZA+CVNh9MvTv+Pk0S3q6oCiimdFVheJ59qb1bAeda78SP4BtMMypeTxUGoyqISMYFiX35lR0OH32+L72dpkMy2bhmxbmVTaMv0zCorDrUmfZM93eti230gqYkVzliEHQmXv/hwI65JsxcfDeiIgXs/e2cpbv+bLNX5GpdetdyWA9mtay66dE9deV9atDR46OGfzjcSWC6h9dgs9oMti2z03vf7m64xDbq+/+caaFV0fWPKBciz8+u9/jUMwp/6hw+Ub9lqTaf38va/R8yEfI2MjZW0GzV0xr3+lGWlxulZ4Wkhk0QMaqLxNfzLe/e9tx04Ecr+tOWze+cXe9ha9RjabHtBAPpqa2oJBdeTNA86XtuU3kgGnZXDRyzRMLZEanTjx72MTL4+89dzw6NNHhh51unaIL09oRyYm/128wTA08c5QcHGei/31w0+k4gnnddemM993+ioPHq+2ts6+/j2WVfid1vZbRmaKQvGwLCnTsXmuHFmSbXHolaCZCXDVTClxtgG089MZvcJ9J3PnQEoLJSeajJQyX3fppkUp/6zPuk5sYTCiZ6q5U4rYUzOtiJVWq/F01weu7Gg/p8bPKDsQdKt7RmDgSOrsc6y2xeXb2vbt26S4NnMXVPXYtu1MOegWKqDd9+S+p/gz8zzd+sBtP/7Gg653hOAv/asy7DXo3ifuY+LB/D3yy90f33xROcpve/oOcEnm/1+QrZs/vnHNmQwFAC9wkuWvfH/t4eFI7vectizOcAF1Z03X1vHxwYHBZ50vbcufPB4ykkpTa9LdPgYntNd8Jyum30NRMiXS4oVTNN0UyvTxcKqnp7/teOzt7Oto5wrPHq/T11x8qPfRoj9umVJaC6a1zJyBcjCTNcuKWWil8FR9tJRp3GHIpr5w22U5YFWsJ4bfb0fa46nJTNF3tgnJjCS9AsKhJSvf98naP53cLRxu2bVzbPvNZdpU9fHH5NgcfecnL7+iAq0/vIMKaJc5FZdpI81Q5HVLMtJjx8fcLfdz5vLiEOQe9tfffP3C/3hBY+/myNjIN3d9i8Nd0InRP3R46+aLXF/ytp03iSudEc771H2zHEcBC6ICGqiKYMD+s41vz1cHXZvpMxXQQP46omtH3jyQTE5kv5OJKeNBn8+vlL+JgWXpidRotmh6dOy3w6NPvzGy5/AbD4rHseMviy8zddMn/r0pmpYUO7jIOP0/nNfacYo3D1ZbW+fh135RTBH0DJmaaMmpFM60bE4FjLRiGbJtSuJH4lk8JPk9NcvJE6Hk8abkiSbxEfFBa6pZRz6rCoR1JVTRbhjivFWaDEtXxBZmarRTSuZ8tv1ijypQiC1sOP3LM36DUrMCA0eU4SFXFiXHRtPrNpgd7jeClzRt8R23+PWZp70Z7Rj/8v/gHu4iAmiX/e+f3tPTf4BxyF//0OHzzzi3fVG7Wwv89o+/0zvwCgOb2+tvvvHhNRuXntLIrWa33XMT5c+FEiPm+onx/EsvPLp3N2Nb0FFw966IPBFAA9UyXwZds7XPBNBAAYmDHPjA+//TG2/8Rtffcy2b6UzThqnyVbta25bNptUVyZbO5OK1mnjEkk/N2dPD5/cHGr3ZtDhYyeTE2Fi/u4u1rUwenZmQcCqSdh5TdcShUPPJurG0FjINuYiFZ2YFrHgfDEnKtOPw+TL75bP9vqnpFtPxTItq8aOyntId7ed0feDKujmjxsdDPb937V8Lhw7GL7nU9Y1Uf/Kvc27k+A03liPv9jKJIXA3NSBnKcJ3//V7bi2qp+/Ak/ueYkjzcesDtzXw3tHzoWj37nF5qsBHuCsyaACwkNlZM503gIbhTEgonmd83zIlbSwSHw/PObNcdZ3QXhubeHlw+Cf9rz94sO873Qe//tz+v3rqhf/y3P6/Fq8P9t3lhNSzm37UuzVrttbXBldxMsBQc0o9JT69/4aeCIhTejKmpuPB+TpWl0JR1A+u/kIdHZ3k2ZvdPNaxUbeaSk9fZvPDD83+fnrdeuYedB0BtJvufeI+BqEIPX09PX3ulI27np01sJGxkQYO6zkTSrken3/pBbeW1n+0n98EFEFcm0yeCcBrpifOpM9Ag2lrW7nlIzfNzqAFI6lMxtTUZKgcgZ3rEqk3xyZeHhr9Rf/rD774yre6D379qRf+y9P7PpNNpcVPE6nR+j1SaiS6bu2n6mVr5YDl99tV3ABJtsKtSbU9Pr2fjGVKyeOhE282x8fDeiLg4ond9f4rw6F6qsk1ox3i4eY/FeYKi8uxwIlrr+O+7f71whC4pbHjvHJzJS6k6LXgYW/QX5mIi5EzoRQult/u4a5YLBd/DQAA9cLJna/62BDpM9B4cmTQQmoyWEcx9AyGoWVTaadW2omkXz1yz9Do03WXR6/p2jrfYao1ctCojc0wI+3xGTG0b+qXK4mJJreS6BZ19cpln6y7qyPldhF08NBBt5YWGDgyZ0l1YssF7ubmcBBAu4b0uRQ9fT39R0ttNUXRa6Ea9bcm/C1C6dejW3+UwI2xaHThAOBNzWHzsx87SvoMNKTcGbRt+VOTQe2tiJ4I1PueOpH04PBPDvZ9x8mjX3zlW+LLE9prtb/x4gCdvubiyqyrxO4rcsW7P+famKkYujmqTW/KcfJ8eCeJ1t5WkydCZrqYbtcb1nypHq+F5KZzXP53wiOuFUG37No5x41IVSc/fQW363IggHYvLPglYUFpA1ha2kL5c3EaL6udTExSOlq6PfueLH0h/Uf76SPB6KFhHDi8SDwYBwBAKXJn0L6pRDIx0TQZUxsghs4yDG107LevHrnn1z1/74TRQ6NPZyY2rFVruraqkWgFVmSbJRUFV7EB9HycphwtSyabFqXE6xk/NXUprQW1scjxkRYnjBbneT55dNcHrmxRV9fjyZ9et95W3Zy9M3joYGDgiCvLmbOYWrvkUsqfy0RhCFxBv05XxvDvLru2Odxc3Mddycs8aGRs5PmXXjjvjHMbZo/E7nAxVv16PHksXuY3AaWezB/ffBHj0ABeOLhYPJ+7/lgdrcWJm3sOt7x5LDQyFprx0+awedoybeNpJ8RzKWtcMNQ+87Tj4pHPonb/aqmWWOCftR/bFFu6OOW8PjwceeFge443/8X5fxS76fphmkzI//qr9+W5keVefpl+qTDnWSHOz8PDaplO/ukH66n90TdnnbFZati47PwRbkpAdTkZdPe/fX98fHC+9zgxdGoyGGpOz64nrWtOGC0eB6eaKizvuLDjlD+ttca+gUDkzDM/++vffLtia5QCpq/AumC/ZM9OeGuE328HI2nxMA1JTwSMpDK71tvUJVMPTt+dTEG38ywOQVjP7p04T057/5X1e84nN212d/LAyOM/Lb1H85yV1Laqxi/+BHfpMiGAdsevXnq+xrdwafvSkbFa/wd30WnLZGKSv/Qv2p59TzZSAF37F6PQtaKr9J4zNXs9Zr3oUh8Pz94Y+472E0A3htt/fNpkQv4/23pKCRZzOzwcuWnX6acti5cYQI8cC/3rc0uf2h8VG5zzP7tyNrtsDpvnrh+77PyRInom3Pez5QsF0C13fnHhAFps8Pd+snLBt5152vHsIXjhYLtYe+4355l9F3ik1NzrHTkWvOEzxf+B9v0/W7H7V0tzvGF6Arvg+BdHjNvs81BsVfkq6MUZ2Bw+efrd/qMFCsQIoIFa4GTQe5/7Zo4M2jcthg6EjaCaru50c+VwQnvt1SPicU9764ZlHX++pP0cRVFrZNuWLzsrGl0bi/VWZnX+wiuha6r/Ro6NlFtSvpaUaUhmWjGSijFPzm5bfudHTltrJWj43nljnTbfyEqdfY67AbRY2omrr7FKKKyer/x58vIrLFX1oTwIoF1Qg3/yf94Z565Z0bVR/G/FabNrGPuP9vcPHe472i82u6bCl0f27i4ubanB9Hlp+1Ix+OIoiNfiQGSGfSjzB/V/fHtEDH5NhY/OaSA2uDGux57aCz3F9fjhNRu7lnfluB5fnGq7XFPX469eer7E9LPWuuJ0rejauvkicSA2rjlzvqNQUzeTnv4DPjTCPxJkJ8y9/Uer7/ziK2Vay20/Os03FUMXvYSRY6H7f7b8qe5oETsoPiUeZ552/KqPDZUjtM1N7PWCmaOvbIFyoTIheHtqZP4SXTGSn/3YUHG/q8gci/25jmBz2LzorFiDXWJiSGkYDdSjQCCSqYPe//2h4f2532mZUmoymI4HghF9elloIxmbeFk8XlXUJe1/unLZpTXSbGHTWX/z8198Tddr9B6bKZquH5kkWsnURIvXpiFZuuw8W6Y/dyPsD676fJ0238hKbtpsq6pfc7PnTHjvM9olxZcqL5qr+7MZ7ShlmVgQAbQLaid9bg43X/5nl31qy2W5/3C+a0WXeHx880V/d9m1PX0H9ux7skYyl/6j/cUloXtqJjMSG7/1nIvE2M7ei+mZl/NLi0f27q6RJFpsjDhtGuBiFOdz7fTfEOfA5y6+6rwzzs3zenS2/94999VIbus0Mym6C0dN/SZADK84FjnuLdPvio/u3f3IL3fXwolU+2XyyEe27cCBw4t2/2ppOaovxWKz0bNYSxEx6/0/W5G7LDcfYtVf+f6iizbF/vbSwXI0r5jTZEK+adfpefwDyfzm1X+okVPisx8byp2Y3/+z5cUVQf/rr96Xu3RdnH4VOzQVc+0nB7nPAHUqEIj8pz/97z0H7u/r37Pgm50pCqeqofWgmq6L6tdCGYY2NPoL8WhRV69c9snlHRdWd3vUSHTd2k+JA1Sbw1W/58BUGG3N6HE+oxO0FMjsXXvrBnEmNMC57XoXjvDep4sOi8WWKHN1ka7W3IOBgSN+TQv2ZiqyA0de88dPJvXy6KgcG/VN9dF+9zyJdpgdS+yIqneuMjs66qtdNQG0C2rkT/4/d/FVC0bPs21cc6Z4iM/e+sDttRB7FZGEjoyN1EJMI0beOQR5vvnjmzM5dU/fgVsfuK3qda979j3VIAF0f01EtwWdDDOux7vX3CnOiu/+645aOKvFlhTdnqVGqrk3rtn49b+8If9fa4ljd/XWzLETF2Yt/HJRnAZdU39Igfo1ve3A/T9bcdFZMXcTwKnK5RXTvzyzwI/fdO/ppZROz/BUd1Ts8jev/kNlilJv//FpOaqJs8T21E7wKs6B+3+23PUi6MmEnLv5hm+qAXSDXV8XbYpR/gzUu41nfratbWX3/h/k+X49ERAPJWgGwnqDtYfOOqG9drDvO4dff3D5kgtXvu+TVezLsaZr69Dw/oo14ihIg9XCz55QURz3D3/wfzbG3rnehUMZOCLHRouLX5sfnqP7s1hUYssFlRmNwMARsf3BQy87LxZ8/5zdQhy2mkmi0+s2GOJ57foa7x8i8R+80lU9pFjavvRfvvrDq7deVXStoljC3X9/599ddm3VB/PFwkPwWii07FrR9S9f+2FxgaP4YNXbvDq15w1wMb5YzyfDe86Kr/7wcxdfVY/XY1YtnFHiKIg7WxF/VCHupTd//h9r4ZY4mdB8qHMjx4LTDqh8+49Pc3f5t/9o9fSi18NDBUTJh4cj/9+dG1xMn9+5/ENfuHND7l4Qrtj9q6XO1Iu5/e0nB2uh+cZ0n/3YUO433F94QfoLh9pzlz9fVNr0hrVpwZEEUBc6V370P1/4T4FAAf89MtJyYqJpMqamJkO27W/IYUmk3ux//cFn/+2vDr/xoGFU7d+Em876m4IOTcXMTmwbzIc/+D9rpyd4iZwuHO4uU338p0V8Krz3GaeseOb/7Spz+bOkaWLVrTvuXnL1ladc/yXxYr5C7IJkSqcPHWx++KG222/puPrKU6//0qJdO3ME1tVFAF2qqqefTtrlSoncp7Zc9i9f/WHRKbYrikjzq16B/vHNF4lxK7qHshjwr//lV6ueQddaH/PiVL1quMSTYbqrt14lTowq399K6EHcV+1jIUavxARZ3BJr4BD0+FDv96Wh9/xr+4WDi/PJTPMkFjVjYrf+vNPkw8ORr3x/be7IshS3/2h1WTNosf35TDx47vpjNTjp3EVnxZa258qCn+qOjhwLFbTMBTPrxstqGzJSBzyrrW3lJVu/K54L+pTTHvrEm82JiabcjXTrl2Fo1Y2h1Uh001lfrLVhachW4NN1feDK9tYNjbRHyU2b3V1g6Hf7ivhUhcufJU1TH3+sffu2jquvdEJnd3thz6AMHIlMrW7J1OpqLYkmgK7vdKBrRdfdf3+ni5Gx6wssZkgLzPSr+zuA884415WIquoZ9It9dZ9zTSYmq9u3162TIUucEtUNQEsJ9KtbuvupLZe5ckE5zaP5Lx1KMbu++Hs/XelK7DtnPXW25fSCW1XW9NlRvgw6z9bPS9tTN3zmcG2eGO4WQYtxzt2KhPJnALUvEIj85wv/qXPlR4v4rJ4ITMbU+FjESDVml1Enhv51z98PjT5d+bUvX3bWmq6tZdmvdJHHS5LtBr4W2ls3nPb+Kxtsp+KXXOruAuXY6Jy1zDlUsvy5qXvf4qmq5JZqlCT7pwqu27dvi/7t591tflIKAuhSVfFP/pvDzeUIi7tWdFU38yoo0+8/2l/FzNHdsRKLqmKz1waogO4/Ws2UYWn70nJcOM60eFUd1fqbB2/jmo0uDtrVW68SC+Q/dijOnN0tRsbe07W5aGIhsxNk8Z0FK2fFeyqQPjtu/9Fq11t8+Oqz9fMMC3YDL6gIevdzSxda3VsNdnFdVXibbAB1YdNZf1N0zwcjLcePhSdjqp4INGRfjkTqzYN93/l1z9+PTbxc6X9gT7Xqrp2hkAIN238jHFrSMK2fp8tMmuf2jHlNBRZBz9m1w93yZ0nTmh/5UfRvP992+y2h7n1VHHCxX/FLPjF+w40V62298ODwX7gSVTGd+fpffrVMpcrnnXFuFaekK+gv90tpEeDCIfh/b3D3ENz8+W9WcXdqoZt2KarbdLh816O4GKsYgI6MvVnkB98eqd6xuMHdBf7dX/wt/7FDkf9ImKceefevls5onVEo8fH5Zpx7c6Fk9qZdp1cmfXa4Hnbn3/q5AtPTHR6OFL13C/YGybMIWpwMuVP+M087XmtdsEvUHDb/4vw/cocBGlXnyo9u+chNRcedlik1dnvoE9pr3Qe/frDvrgp35BAHpXaaQfsbs+/31MSDH9rWMK2fZ3C9CDrU/dv83xw8dHDOnstulT/LsdHWHXd3XH1l88MPFVqa7a7ElgvGtt8c+949x6++Ru9cVUOnN/95K8XI2Ei1ym/PO+Nc8Sjf8j938VXPv/RCVRK9gmLQKvaZFUPkesHy0valYrH3PnFfVfaof6h/45oz6/p6rNaqP775orIO3df/8obP/K8rq3VWFHerqdbhEMfClR7c04krXQxCY/RJR4XlyIJ3/GTlD79SfPnS7T9ePd+PDhxelCNtLDr7Pm1ZvDlsFPFZp1XIN6/+gytDWlOtn8XGfOHODWJk7vxibxGl1n9x/h/F4ciRXz/VHf1sHnW+9y2UU19VbKuKqcYd6cJPlTkCEXE4Np52Is8lPLX/1NwV7mJpNVvbDsAVbW0rt3zkpp4D9w8MPlvcEmzLn5oMikcgrIea043XMnho9Bdvjv1mw5ovd7SfU5k1BgIRcVD2PvdNXY9XffdbWtvTZr6/ibRMyUgp4kzw+2u9cYc4oC3q6ka9rpNnb27ZtdPFBQYPHZQ0zcpvesPmR8rV/VmOjTY//FDVO13YqqpdcqnYHdcrzd1CAF2SkbffrNaqy/1X+c3h5s9dfNWtD9xW+V1zOvnmWUxadHlmiZa2Ly1TkbhY7CO/3F2VX2z01WGzhRpxeZn/YkCcbx/ffNGT+56q/K6diE/W17EoU8vmrZs/TgCNIvQcbpnvR4eHI/f/bMVnP3a0iMWKD+aI50aOBef/L6xcUPeP05bFL9oUO3f9sekZ6Mix0IHDiwqaTdGZLLH0Itw8Wz+Lza5M6+fJhOJ7p6F2ERm0eP9l54/kjo/v/9nyGz7z/7P3LmBNneneN6cAyQoHo4EIFFCCn3IS3w1ii1ZGnSJadXeorTpu0ba2Vmy17qs4SKfb3alY7bc9VLFW2121VttpmW7beppXLR11KuI7RUDbVw4KA5aDRMAsQk7wPrDaNCaLZCVZx+T+Xbm4Qkiew/08a4X8153/3WDjCSiwtq8KoGg4HfnstLt0pU6jXYRulP61uxdgOyaQ/gwAHoJIJElPWyWXT6i8dtgVxVOvEaGbSKz3x3S+fm4lQxsM+Pc/vBkmm5Ic/wo7ObOhoTHpaS/+/bv/4nbig0bhgY2qbqrvBT6+/b7+BvyuRCQ2oJ3A26sRSSxeTuAEozxMm55BrzGF/40aKuUN/a/XkBoxu5j+zBPpGQUWTYQ/VhvDHonwxubSB0uOKhAykeLHVS+kUDfzreSodN6KOXkM+S2gZrmqRljXUg8HtRMoo5QsmHdPS5kKu4LKWjB01mL0GyeAG2O7JOChv0ZSN/k1YVeeq2sZttO/XBhN0S9CIdNuf/GH/eurc6e1WmTgol+z0zreWH7z46JK6urkIUdK6g0HFetnqdi4YVE9y+mxThd1/N20n1x0gj5zdZTtLnIfbRXWUWPXeATSnwHAo3DRjsOEXiPC7w5WKTTqfN0sRO2qy9/+n2fQT3a6i4xIS09bxeF8RSJJQkKups8xiwNfv37xCI1B66fuwDTdgf1G3klhkWGzIsNmuv0RrfkNzXP0v07pC4W0pz+bvJ65VZ/RFLrz13bsPcB/9dkLBGgX4So3kDUpKmcKN0ooxS/vc/Udf6lYyqgatfA33Bhw10EGtFOkKtnwLQEBlPO1gFKEgKOoNb52Fcltnzj8LUu7LxnODhgNZjjbaAuy0zvee6XarrisGDEoUq9e0EilTbuJunbhlfUzadid0KCJJGjbz/nL8AUGW+8FnKmQ21oj2eDVAgEdNVRm5Nz3BgAAEC6EHUe8Msf1pgw6X1wlcT8ZmkiF/vHWAXZcoWNjpnOoQY+Ln4NJ5Bqtw9+E9vXrl8h6/QINeo1I3YH1don5sw0iw2Ylxa/zhMO5Lz2DXoMIUltnC2hPfxaXnZfnr5T++RiHkRSW9EwAArRLcJIbyLT6aQ5XqbhUBWiOLFBQ/BlKf/7lw5WChYxaVyIPmDOJLV0SBFC7xDN54Cgj4yDCgEPYTn8muFYffOaqnHqb6MlUZFxSDRq9loo8mp3eUfB0A/UM09xprQWLGqg8k6L8PdyMqFg/o8FzqLc6p0HbT4IefuHsJgsvc9b9mSvsrrLgZgQAAC2IRJLUicseefjfaSmCZ5Kh9RqRO0Wp8c7xKzWF9/EGFvriSoPGJPKECc5na3l7D0hCNYHBWm+fAUOfH0+2geeozwT0JkGTKssWiMvOWT/oXPqzb0e7bFNRSMkubxznKoADGKZ+arGwpGcCEKBdghOjXjYTIRUyBScuHBTNiLlSS1nIQGcnqZYkpNzZmgsXZRRLuiQIoFROWcw1HiSRQoQBh6i7Q+lD8t7jMRQlS/Q0KiLsUNck2rftxFKCzKR7th2HSclO66CSB32pZoQTJhXExNe/m2D3aXERvavnN3K76E5o0HaToFFrf7kwmvRx22uKWhZW+jPhLW7zJC+whG4AAOglMiJtbs5uuTyBltYMOl9Nd6C6A3MnGfo+3nClppAdOw5ONGiiR1V3tSuN+Et02MheP3+j+TbQ9foPDHizv2RB2NjxY1Z61IHcO2cevQ3a1qB9O9pJXTKcSH8mPDeoSN4MRm/uvI6SA+qFi4S49CBAu/bZkgvLgnh2c2NT4zlQQtUaSleTuBKgWbgGwJXhL2RAOwFrF2lAAAUAYVFPTYBWa3y3fUrp8hJ6GkVls83KKLn1XoDd8UjFRqdr9+VOa6XiB33pusyJxl8/OM7uxDmxfh5u3R3VoO0mQZdeUFg3SKpKWyyKsA6ZQ26X0A0AAO2IRJKsR/+YOnEZXQ32G33cTIY22XGw0BfLGnRkRBpdlx98fAftOIhUaGIb9PUEoG3Qdz+ATXvoIGzs5KQt7BSQ5A/9GEZv6q7IpgsHqVHGAIZpKZQuNO9i1KvruPXc0CUmdb69s2f5cyiAAl16P3gPExzKSFYF6Pgo5enyMxD2X+PPygUA1pJqLRUKEKABAABoO6NSLTB4qWbEtfpg2wKu3eRQcyrrg5ZZvdzuq1YvaBxOBkVdE44i4TJtZqKK9GkFixp+v9mOU9C1+iBHM1gP/zWK4uA5sX4mhdCgt794g6IgTiRB25BfiSRoc+9ju47eqM3fTfvJxYmUHI+Rig0Un5z3WAv1opSkO9z2QqPGIf0ZAICfP6Iqc+SjEir+z7tdXfR88YWQobVq/8BgrV+AwQ1C1HjnuKavLTn+FabFzdiY6ehnxdV9TM9IJJKkp71Ib5v+Eh1abrTuxOWHgX5vHe6Pbn7+RpFYj26Mzsgz1WeC3rnzaazd59sx7Ne4fXCctCN87nzqMi524qugg+9zGK4BDOtZ/pzgDDesAQFaeLAsTbKsd//8ybm2ksrTfurkQC1lxwZBKpaiGyceLwAAAAAtOFRzb9unY997pXo4vXIoS9qBcoXW9tP1LfbTn0nVvfo7ktcPjjMX06XimGWPNVtn1ypGaLPTO2ybQtS1OPYpC02EShi5tX4eZuSOadC/m/YTaZqzCfRX80Tpv1wYbTvJGi2Q6/ngFLP4f9nw910RoO2mP+dB+jMAAGYQlQmv3/i8tu4UXW32G31674n9/I0BUq2vv1HoIWpXXb5SU8iCxElo0JXXDuv1zl8JNhrs5B2np71ocgC/11NN1+B9fPvFIX3+Yr1WHWD4pSYhuoNuffcDCBna16+f9qB5svqM0MeO0SUm0eVlYaMOoeTkV9YPDmAYRRsQHxwPfbuYW88NbXpGd/5a4WY9PxBPeOtymsraa5z0y2j5O2HRquLAsHj0SJb8FjipQ3i/FyRv/vI9R+ccAM69gBM4pNwNvaMFHP5r1HB//cuF0dTzqb2GBGsLddKuIfVw6vP6dxMsuiasqEnTbzMT79EbFipGFnERvU74VrOzB6h7cTjqBH3m6ijbDT6WLqRkYeJLADaeMDGuxxV1GwAAt4SoTJj16B9pqUxowlSi0KjzFXqI7uMNf698mYWyhLEx07Mefd2lhej3tt1+ZEQac+P39TdKZL2Y7GdjaAIiIRq/ixHWHHYlcup4uPr88z82CxfTdioYXoDGTnxp/aAmawYVPdf/eo08n0vH5wEM6yrYeK9go3uoz14gQAN24cQDGuCKupZ6CAJ/V4cL03nAxOyMbJY1aNTd1ORMiLxAcUgvJii9oCDVZ9GDdpNDyV71wL+qao2dL72RqnslwxdI3Hs8pvVeAJVGLCNzL4DWw8T4xoqbvN0GDmnQ1J2gz1yV295g2ekdihFaAR0ve7+0U10T0p8BwKXP/AbcjWcnlyfMzdlNuzppkqHZdARmAo227UpNIQsadGhozG9nvYV+0t4yJpHT6Pptg19l6MAHbFjQHjAp0ZruQIPWz5VyhaA+E+gSk4zyMFqa8sZxH5zkLCcuO+9N9jg+d779/zA/+0S2qYj05eygTc/oKDnQ54hRNf8BCw6BkRqfCkHgeAmULC2BVIxBtAETdc11nFiysOM5IwikYukHf9j/4clD7Hz3Ap0BVuTkcfJNCIAWrE0wqLD1k7j966utH3SiKQtTabupx3GRvVZTkNhOSr1UM8IiaVcqNipkWtvaaJsqgEZttODpep4rrdS9OKg7QR92r2J9dvV0SH8GAFcIwBtkjUd/SnjNjecoEkkeefjfa+tOXb/xuSsuENYYdL7qDkwk1gdIdT6+/QKNj8GAE14cQdhYRjvCJPKsR1+vvHb4duO3NDaLFpfeJHfbDMrQ/ppB0blXpNeIBsxSs9GD/RofwjDaV9Tv62/w9ev3ERmpe3SA+vzAPzZPLQ4p2UVLU363b+kSkyz/syKrGajJmmFb+PbBcTSqgIpyrsLiNo7PJMsEmx4A+El8lPJi1SWIA0BwiqNaoEES8J34FYVMUbh0A8QBoEJlfZATr6q/Izn81yjzWnPDpUXbpfWev2Pb20rGtZs0jZM9IXyE1onsb+fITu/ITLrH/82AVnDbp3FvLLefqU3FCTrcnsQvuPRnu3p6waIGOKUAgNP4GHBp52V0U4+c4uafnpQ5ERFpf//uv+iqTGhCrxkUIgOkOn9M5+09IMTgEBr0pPGvyUKSGe1oqFTgqtDQmMprh2lpMHXiMuusaj3zSf0+vv2BQVp0G1x9rZ+hz/J/HqPex6j/9X8tP3+jt2+/j++Ar8g4uEl8BqxVaVCfLdBkzZD++ZhvRzsN69VruSX8r9eQttxrM/0ZvWTEtmIbptKMH6qxY+4VbKQrN5x370ew6QEAAHiOWqM+zZEAzVrKPwC4GW3OGk2UXlCYTCrQHRvG0LZxtNyfELlWH0zR3YJzKCrCVJyg9x638+3m7LS7AlrEwQ3vXno6APCNAPXgJZzwmztEfe1uP1lMIv/tzLcSE55konGt2l/dgel6/QUaHIMBr6gpbFddZqGveGUOWgjX7TgiI9JQU9aPs+AoYkIk1ktCNUHhanFIH7rv7UN+BcKg89VrRGiT9N4T4yoJfhfrVT2QQBAmmwLqM8k/Nk/R4wRtLRlLPyNJf9YlJuljxwy71rdvjXp1HYfqc+/ceXff3umu6rMXCNAA4PApki0bBKg45yic1IhTyNgoSnmx6hIn/huDExwZDlsLABx/p/B1OgsYvXbbJz9/Q3bv8BbMdnG4CqKVYh4us6P6kT7Bbt40jaAgr383gf/7ITu9Y/UCqul4dp2gbW8JYblVoLnYvcSyDNyfAcA1fI2DiYE+Bnz0jTc9ZMoJE3KzHv0jJpHT3vJAv3dfT4C6AxNufcLq2h3sqLehoTFZj75OKh9TbyE97UWexM3be0Ak1otD+oLC1NgoPDBYi371FVF13ogMmzVpwmv8VJ99O9ppyUF2DruGGE5PirR4oI30Z3HZ+ZGvruPK9HkAw7rz1/Ysf869T84gQAOAY9S1QCE4njI7I5t9w9yXcvNZ6OXDk4c4CalULGVHYQcAN8M5A2gT1+qDz1yVX6oZgW6uDeNXDTouwo4nZpuVYq4YobUhZUrFxsxEle1OSbGrazs6x22fjuXzZshO7yh42oGP+naToG0jrGJ9f7kw2raeDunPAOA64q6fSwsE4A3yhgMeMmu5POG3s96KjZnOROP9Rh/h1ickvDjY0aBFIknqxGW2LwaYEooND2r6g1Ye//Iim9bP1PH16/eX6MQhfdhIPFhxHxuFY7Je9GuAVGd+E4n1xPMjw2Ylxa/j7ZbwbW8f9eo66WefcDUAWpKgRbce2NKk7s9GedhwNf2wE1/R5UbtBGhgqk2b3dL02QLwgAYAwE0YrBG3Yf/p8jOtqlZ2upuaksmCPnvw1CF2ZmRNavxE2FcA4AR1d1z9vLT3eIxUbHB5GJhJd7bb2qWaEdZyc8Gihhe2J5NKhAVP11sn6lJRzGnXE89UyCfG3c9O6+DhTnBUfSaw6wQ9HGi5hZX+jKZp833WCOnPAEAvoS3HtdjYnvCZnjBZwow4IiKt4uq79FYmJCDqE/pjg1KjsIyhWatJSEBcDLh+4/PaulPWf/X1I//ST3rai647eLAD4fXs60U+kaT4VyLDeH3EDWCYN45L/3xM/M257vy11qX8mEaTNQM78aWLxhfeZh7QPjgeSFZCcLj055CSXeKy81zFHwW869WN/ZhHeLOAAA0AjlHbzFIGdGVtJUTbCWZnZLvTdNQa9WfflHLV+6R4MIAGAGewnQUcF9GrkGlta7Vqja9d/TEz6R7qyIbXh3lSc2rc/Wv1wTZau3R9hLVNhGKE9r311ds+GWv+WjT4gqcbSIVO1IjtMdtNxLYcgEyr1vjZDQUaoTICd7RxpnFOffb6JQn6kL3SfNbkPtpK+xQUI3QUn5yZpHKocbvpzygIkP4MAK4j7q42/1XesF8rHaPFxnrI9CMj0kJnvcVEZUICHe6v14gCg7SmdFdBQGjQj6TuFgew4TZLpEKjtaisOkxlIdLTVqEnC33v+flhyfGvhMn4XvzT5Ins29Eu21SkTc/ozl/Lsh7as/w51DVtJ72y89ZOGgMYRppizK36jIaEou0570cgQAMCRirm4DJRq6qNlV5aYX0BxO7SEq7cnxFTUzI9KtrouGvtbLM+z7Bv7QIIfy8F2HzzMqxe0OhiAT2p2Iga2fbJWBt9VdYHLfvlvl3jC9TOmaty6zxixQjt9hd/aL0XUN8iUff52fDlQM85U2HHcFMZ6ZizXvgI7bLHWkym2DZY/27Cxxu/t+2ezCZOq88ETiRBK2Ra2tPAs9PuMpRSjXaL3fRnFAQ4mQAA7fgY8PD/u7M5ZUu/xxRDIyoT3vih9PqNz5lof6DfW9MdqNeIAoL7iGRYQWAw4N//8CabZfEGU6FnvlVbdwothEVO+sCAt+l+bMx0hrxT2EQcED5pQlGQQK70EEnQxP2AinJ5/kr1wsX43HmsDUCXmIRupK7NTiA58aX1g33pGdaqOrfq8/3lz7EZZD4AAjQgYOKjlBerLrHcaV1znVqjZrreXV1zPawvUFl77XT5Ga56V8gUbmwAjQ7kupb6VlXr97XX0BFdR+GbDYMBGYliEj56pCJVmaqMiuOk7iUgCGznGqfG3VcM6qrNe487/91S9HLUiO285jazuoJUZMTDf43MTFSRarioL7u5qFSm40SScnZaR32LxLZY6TWUM77+3YT966v5sAFcVJ+9nEqCFpZbBdpsdtOf+XM5AQCESwCZ1S96MPzmjp8SXvOoUCRMyJWPmnDpu/9iwo7Da8iRw3AXC5Dq/DHBOHLcxxu+//HN9KQtrH6EV+bExkyvvHb4duO3pgf79T+7aaM/paetEvpmC8LGsqnsu44+doy5+OuN40EH3w+ouNydv5aJCoGkoL7kq1c6/XKfXwR0NBHSmorWTtPcqs9ovp5g+mwBCNAA4DCVtdeYzgz9Hvw3PB61Rr3lyFYOB+B+6c8opBerLl2oulg5JDo7+vLB/Ohfv5owWBZSGaVMVU6cFJ+aGj8RxGjABMUqfLnTWi/VjLAtVQ/HxLgeok4dZtPZuVUVoNb4EiqeYoQ2LqLX9tjQ8/d+GeOcclp6QUHFADoz6Z4Tja9e0FhZH2w3sERBQheVX9dxXX0mcCgJeriakPzEbrI8pD8DAF34GMi/dyLtvCxvONAxdqVHRUMuT5ibs7vi6rstd64y1IVW7a/X+IlD+nz9hXEJTdVdXVO7k+USeSZ77r9/919ePr+K9ZERaW6gPvO85CAppCqz//WaUa+uYy0VGo2hd+48yYmvnHu5yUIaI0t/1iUmmc/RB8dlm4pcdJ12mgEMu/fqRva9tnnxlgTvyoBw4UrxuVB1keku2M/sBvjGhycPcevEkuNGbtrogCo68Me5BfO3HNmK7tPlalLXXPd5WSnRMvp5uvwMh34pAH+w7b/hZVaFL3+Bk36Uphcq7SUU19/5NfsmO92+P8OZCvm2Tx3+uuiZq3KK6c9OW/puf/EGlXxYNH40GA5Xny712euXJGiKTxZWvvBhe5ndqxc0QvozANCCqK99uD+FthwPbjvncQERSR55+N9TJy5jrot+ow+ukvR2ic1tJfhMS/vZlnYOdoK/aPC6Mn4XwzuxvvuBXkPJ0YLeXX5+WFL8K4JTnxHGsHDSx4lU6BHbin1wnIVhqBcuHnDNe9q3oz2AQvlBNCkO1WfVps2eqT57gQANCBplJDfGrDQKWKRU1l4DD2gPB+2Bz8tKuTy4opTuYXx8uvzM0/+xpOjAH5m+qIPa33JkK+oL/axjq1QpwE/MNV9STG4YcRG9eY7bJqCXmIws4iLsfB6oM8sazk7roKjhbvt0LHX34dILCioezV6ulchDI39j+U0qz0SDsZsrzRA0qs8EFLOAhZUvbDf9mQkzawDwWERaW9Vrwm/uIPXocHvilTm/nfkWJmHwgqWhz0/dgRm0wvjGeU3tjvvc7QSj3seoF7wwJQ4In5y0JTJsphAHr0uwpYcSrtB0GTTboB/DepY/59IqkFlqGOVhfekZpl85dN4g1GdT1UcPBARoAHAYtUbNqDPvqfLTEGQP32BFB/7I7RgWZuUKPYwXqy4RcjCbl3OIk8OzW59f+876ytprsJk9k8r6IBt/tZCAB62cZQ4kBaMno5cM15o15lIs9YzaMxXyF3Yk27UHQY2vf3cCRSdr1z0iJsb1rKaWM77+3YTWewEsrzvt6jMRNCp56xQvLfAEu5crhGVmDQB8/7RvsHOdMqqq0EaWtBsTGhrz21lvRUakMdfFQL937z2xUFKhr9QUGgw4HDLOESab8kjqO0IpOWiNwZ4k6j3kWSH97BOmR6LJmuFKdrD4G5Jcfs1vfr0qAOozx29JcLIAhEtq/ESuuv7sm1KGkqBbVa0c1p0D+EDRgde5dXKQiqWCNoBGB9Had9YXHfgjh98kqKytXPvOKyBDeyZtNqVP65xlh1RL6yfbri5o4Qfyu2k/UVQq0QvXvzvh+e3JpRcUFgnFgxmsV+XEX6l7WNPiEYEaoeIirdb4vv7hOOpJ3K7DhPpMQEWN/d2jgvnWFNowtvcMpD8DAL0EqO2cmnwM+Ogbb/p4pPLIgh2Hl3BSoQ0G/Psf34RDxgnGj1k5acJrAio5aE0/hlHxvpD++ZhsUxHTdhzd+Wude2FgRTlp+cHeOT97WIP6zDlQhBAQNgqZghONCXX6eVnp8pw82lvecmQbLKsnc/DUoUquS1Au/E2uQEvqEWUGtxzZyhMv5kEZurZyakrmS7n56GQF29tDsO0Bbe3aPDGuJzu9w7YpAUHutFZruVkh016rH/YlFmKfVGxc9lgzxZxlr6EcZ9OT0WulYoNdh+th3qy1dHlEFDxdv16VQKUgodMFFakjHSoCyZz67DXkGG57e6C/Ou2sbZeS4zFSm4UuhxnS3eFE5EP23J+9BhPYJziwHxY1MDd9APAQAvCGqKrCpv/1jmdOP16Zc/dmd1PPlz6iAYa6IFKh/QIN4pA+b+8B3oZC1V1d/8+jcQ8t4f+qBWFj0Wj5MIzk+HXCTXw2Rx87horJBnqOPH8lozX0jPIw9VOLpX8+5ugLydOfs2b0D2nrwQffB/WZc0CABoSNYqSCqyTHD08empqcSa9P7sWqS5yLjwCHoA2A9hXnw5gt2PKDnFuXDLes6LZiTh4Tl6wAvmE3IziczHBj9fzGSzUy2xm7hHZM8j44Qme7x/o7kjgz1Tt3WuulmhHUM5dNoOE5nVNc8HQDXR4RqJ0Ni+rXv5tgdzBnKuRo4tTr+DkBav/c/1/O9KZa9liLDQGaUcMKp920SQVou+nPXkPXbxy6yNGmCgABGgBsQNHiGT0t/ObOtnHrPDNKfe1+d/53aNiMHv9QBu2MBlOhdZgkVOPrz1/TpLqmoyOCk2UhyTxfMhEP0o1jIhYoH1oi6MRnc3SJyRRdngk7ju78tZqsGQwNRr1wUeCVyw7VCTTKw0jLD2qyBv03xGXnJSe+4iSwoD6bAxYcgLCZxJ0LhxfdVgl1zXVbjmyFNfVYeLIBZmdkQ64uE3x48tCzW5+H+oTufyDbE+ysM6C9hkTVgqfrbb8QPYFUw7Vbh9Bazntj+U02LYNJE7ddIS6il6IZ9N7jMU5I7XyDSIIm/VNm0j0Bya8llFPvAQCg7dM+ZW+N4Laz4Td3emaUOm439+u8W0+H4LeYrR8w0O+NqyR99wP4HI2a2p1gBm0bPz9s0oTXxo9Z6Tbqs5e9OoTWhJTsQjfmxuOoEQep+YZRHqZLTBKXnWd0qLYOeVCfLd6SIASAoFFGKjnsnbCapUWDHqo79zpPfAMA9uHJBpCKpSvmQJYuU9Q11z279fnPy0ohFG5Mm73kzfBhSg5mJt2zodKivw7nfWy3hmH9HczqSDduf/EGOxo0GjZFsdghstM6qFTnQ7x+cBz7BQlpZ7g0Z0bzu+nlzFW50/nUAAA4+VHfQRkxuO1scNs5T45YZznm2/b/Md2LDvfHO7F+I0+lGI22rbp2Bxw+wxEmmzL9X/4b/XSzeRkcF0nFZedHvbqOIUtofeyY+8ufc7GR3rnzRbdvBR98n5OQgvpM8q4EIQAEjTIqjtsB1DXXrX1nvYtZjejlT//HEg4LpgGcg3YRHzbAwt/kQvoz0+wuLeGPSzVA/5uCPYnNRr5qwSJynwr0oA0NN44spdqcyvog0lexoEGjXuxmdjtNwdMNdufuxUVBQiYgTYKeGNdDb2o5oxym4P4MAAC9UPTfMCf85g4P16BHyyf/duZbIhGzF8yMeh+8U8LbyoTtqsvoBkeQBX5+mBvUGxyOfgxzQoP2u31LtqmINPvYdfC581x0mu6bnIGG541zkNEP6jMpIEADwkYhU3CulxEatNNZjQdPDX4xH9QoT2bLka18cGaQiqVPZuXCcrDA6fIzdH15AuAbtg0fbMuFihFa0oTWZY8127ZZsJ0E3TZM/i/TGnRm0j2mNe43VlDyEiEKEgp9a1knQecx6f5ML2euyp0rXwkAAPuE39wh7fRo8TE0NGZuzm70k9FeiMqEvLXjqK7dwWcjjhHBbLtUy0KSH0ndHROxwI13vnNqr9/tW6NeXSdyxK+ZOl2vbhzAnJT7tekZI7YVc6I+G+VhoD6TAgI0IHimpmRyPga1Rr27tOTp/1hyuvwM9ZegJ6OX8KHoHMAhB08dor5tGGXFnDypWAorwg60fHkC4Bt2rR7s2mUse6zZIqt3YlyPXZuFcJvydKsqYLj8X9TXe+urqeQRO0reYy0sOE0rRmhRL1SeeaZCfvivUYLeXRZJ0GgvQfozAAC28XVWQAy/ucOJ7Gl3QiSSZD36emREGtMdEXYcAwPefIuAwYCDEQcBkficnrRFHBDm3jPVJTop6xNlCZnQoPuH8oidXLjbt/yYkcXtHDuxYzrf3gnqMykgQAOCZ1J8Kl+kB1XrliNb5xbMLzrwx8/LSitrr1lkOKInoAcPnjqEnoCehp4MthsezunyMzy5AqGMUkL6M8uABu1+1LfY9d/Q2W1kw6IHPCsKFtmXAFLj7tsZ2B1s+CFp96+vpjGXViHTbn/xh2WPNbMT84lxPRQHf+ivkZdqRgh6g5knQS8TTvrz4b9GQfozAHCC0yKyjwGPqioEDfqRh/89XpnDdEdGvY+6AzMaeKfMtKsuq7qrPfwgCpNNcfvEZxOO1iE0h9CgAyvKaR+V02bQDBmD2KZ37ry7b+/sxzAvgAw/CAEgdKamZErFUv58mR2N5GLVJXSDpQFsgzbJliNbeTKYl36XDyvCyeli7Tvrd728XRmlhGi4ATZ0XoK4CPvJaHERvbnTWksvDLpL5T3WYtt8gwATG2w/oe6OxHa27LLHmh9L7zj818gzFXKnp6+QaZc91pKd1sFy2NHg0QSpiMvbPo3bLrvBRMY3OxBJ0GiNUKjZj7OzZzlfYjMDACAsCA26OWWLFhvryXFInbgsNDSm4uo+RnsZ6PfG72LikD6RWM+r6dfU7nwk9R2GLI9DQ2MtHum4+4NcnkDlteLAcKbnjmadHP+K+xUbtAFhA+101rA3joduK+7OX6vJmkHvwPC58/xuN4jLzvM5egMYhubel54Bbx+23lkgBIAbwAcXDgBwiLrmOv6oz09m5abGT4RF4QS1Rl104HXwg3YPWu/5236CXQsOAsKIA90o5hEr7SmquMZ+woFihLbg6YaPiypzp7U6ap2RmXSvYFHDxxsrHVVF7XZEcSQFT9dTia1a4+uKws4Hlj3WMliUcn6jUAZcfwdjuQIk08YvAOBBSoEBD/+/O314bATMDrEx09PTVjFdlhCh6Q7kmyW0RtvW+NNxhhp3JaRMu2HERCyY/i//7VHqM4GLRf8QISW7mFCKu/PXGnhsaoHidvftnaA+2wUyoAF3ICdjNk9cdAGACoT3Ak80R4VMsWJOHiwKh7SqWok8aPDgFjrLBhOWhzXZwMQGirm3UrFx/3oHvvQ6Ma5n9YJGGyrzY+lUdWHFCC1qCt3qB3OKZZX1QW33Aqz9E9AI4yJwZUQv6hrdnJb88h5rtq2eZyapKEbsv1784a8UxGVTg7ZjMrRYfNRc0AId/9NVulrLX9CIVpn2QZqvGgqj7c3pCmiZrFP7C56ut/FdBH4uKwAwhLjLVf+EALyByIPu9/Pob5THxkwPDYkt+9sbej2z36HR4f4D/d7ikD4efWxpOhoRNsvt7Y9NBGFjx49ZKQtJ9syt3pc+RXLiKxcbCSnZhX7Snget2rRZtqmIE1tnGwxgWM/y52ifrLsCAjTgDqTGT1TIFOCnDAgCXqnPiMKlG0D35MOu2F1agtYCQiFoFCO0rHkfW2C3UKGj/JyCbfZI/R0J8TjtvXASfA4Xiz/QGP/hkIqNtG9O22Qm3UM3OB0BAF2ABk0QGhqT9ejrLGjQeo2o3+ArkfV6ew/wZO4/NuyfNOE1vq2ILCSZXotqPz8sNmJB3ENLPHmf6xKTBjDMG3f1Ym3wwfcNsWPoLcTXP+RxIdtU5Prw6KJ37jz1wsXg+EwdsOAA3ARI4QQEgVqj3vLxNv6oz2C+wR9Ol5/5vKwU4gDwFhbESgAAAICHEBo0eHEQGjT6yXRHRr1Pr0oyMODNk4l7QjVCotigh6vPBLT4SBA1CUV0ZyvrY8eoNm0e4IHgq8ma0bH3QM/y50B9dggQoAE3gShFCHEA+AxRca6uuY4n41FGKeHKDa/YXVrCn+0BAAAAAABAEIA3yBsOQBxY1qD7jXyRa368xbvVD6KpPKY4IDw9acukCa95js2IbbST6XG+dksNGvVLSM/d+WuNctgwDgMCNOAmSMXShb/JhTgAvIVv6jOi8PcFcNmGb0BBQgAAAAAAaEFMa9ZqcNvZ8Js7IaoikYQ1DRrvlBgNvFBs7uMNLe3n+LUQLnvC+Plhyuglj6Z94LGOz6TQWEnPG8dDSnb50O2YwYkGbZSH3V/+XEcJSM8uAQI04D4sz8lTyBQQB4CH8FB9fik3XxmlhKXhG62q1g9PHoI4AAAAAADAN0CDJmBNgx7o9+5V8UWDrm86yqtVCAwId+XlkWGzpv/Lf4PnBila+jRov9u3Qt8upn2E+tgx6oWLWQgFkfLc+fbOjr0H8LnzwHDDRUCABtwK8BMAeAgP1efZGdlPZsE3BnjK52WllbXXIA4AAAAAAPAN0KAJ2NSgNffEfPCD1mjb6v/JIw3aaccMWUjyI6nvJMWv8/MDMXGYtf7NTBpb879eE1Kyi/4NUMZgSr4hdoz6qcWdb+9sO3i0O38tvdUUPRk/CAHgTszOyD5VfqaythJCAfCHogOv80p9VkYpX8rNh3XhM7v/UvLBhv0QBwAAAAAA+EZw21ktNqYrcoGHx4HQoP/32T/gvR2MdtRvHPSDlsh6vb0HuJ3y7TvHY0Yv4IluG+y4B7Q4IHz82JVhsilwFNumLz1jAMO86bPOEJed1yUma7Jm0NWgb0e7H63u0kZ5mCF2jH7MWF1CEroDmc4MAQI04G689LvVz259HuIA8IQtR7by6oqIVCwF62f+U9dcd7r8zOyMbAgFAAAAAAB8Q95woN9P2hM+0z2mo8U1zr1QJJI88vC/l/3tDb2+l9EREjUJOdegDQa88afjPLGtcEgHH7R7fmhJTMQCOHgp0peeIS47T2ODISW7BhVemlKJA6+Uk+zP2DF9QxUUfdvbfDvabR1Q8jBj2KCFiy4hafBnYhKsOEuHLYQAcDOUUcoVc/LARBXgA1uObD1dfoZXQypcugGsnwXB7tKSqSmZcKkAAAAAAAAnCMAbGG0//OYO9NM9NOj2282m+1EJ8Q69NjQ0JuvR19nRoPt6AsQhfdzGildJ0LKQZBWFSpvK6CX8GbNQ0GTNpFeAHjxYthV3vr2TluRiUv8NfO58GpOsASYAD2jADVmekwcSG8A5PFSfV8zJm5qSCUsjCNQa9edlpRAHAAAAAACc+ZxvwJnuIvzmjuC2cxBqQoNmoSO9RqRVB3A7WSIJmieRV3U22X5CZNisR9MGKw2C+uwousQkozyM3jZ9O9ppMYMW3b5F6r9BY+1EgKk3JggB4JZsXvkGZA4CHMJD9Xl2RvbyHKjSKSQ++6ZUrVFDHAAAAAAA4Cfyhv1Mp1oLgtDQmPS0VSx0pFX7G7Qcf4v99h3aBGhMIjf/tavrNvXXtty5qu0bNh88TDbl0bT/Topf53StQqB37nza2wyoKA+sKHexEdL0Z216Bhg38x8QoAH3RCFTFC7dAHEAOGF3aQnf1GdllBKOCMGh1qgvVl2COAAAAAAAwE98DHhUVSFo0IjYmOmJCU+y0JGmO7DfyKWMYzDgLe30ZL5LsAcEaJ0jNiZ37lw16nytH5eFJKcnbZk04TWQnl3daczYWYSU7LJt0GyXADIDaML9GeD7WwaEAHBXpqZkrpgD+Z4A25wuP8M35wSFTLHr5e2wNEIE7OwBAAAAAOAzoEGbSJiQGxmRxnQvA/3emi4xtzOtbzrK7QD0+t7bjd8aDQ/IWYT0jG7oDuxG1+nHMCY0aG8cd8WIQ3T7lrV+PcDMUAH63y8gBIAbszwnb3ZGNsQBYI3T5We2HNnKqyFJxVJwpBEurarWytprEAcAAAAAAHiLjwEffWMzC67T/Cc97cXQ0BimezHqfbg1g9Zo2+hKgnaOljsVXkNa/MCA92BAdL6RslyQnmmHCRcOhP/1GqeNOEj9N/rA/VkobxYQAsC9KVy6ITU+FeIAsAAP1WfiEICanILmVPlpCAIAAAAAAHxG1NcWVVUIGrRIJEn/lxfRT6Y70qr9LfJ/WeZO+1kue79zlbijw/17VRJcJYkaDQmw9KOPHaNLTGKi5ZCSXT64M6cLUv8NLfhvCAQQoAH3Z/PKN0CAA5iGt+rz1JRMWB1r0DkhNT71yazcFXPy0A3dQb/y80QBNtAAAAAAAPCfALwhqqoQ4jBUkPBFFjrq6+bSiEPVXX2fI98Vvb635RcBerAqo84Xk8hZSDz3TNQLFzPRrDeOSz875uirhvPfgAxooeAHIQDcHqlYuuvl7UUHXq+srYRoAEzAT/X5yaxcsKAxRyFTTE3JnJYyNTV+4rD/Y2nUlbXXLlRd5E8ZSaIUIVxIAAAAAACA5wTgDeE3d7aNW+fhcYiMSItX5tTWnWK0F8KII0Cq5WqajXe+TIrnYK1vN35r8Uh8fA4cfQyhS0wyysNcLBtIiuTEV5qsmfrYMdRfAv4bQgcyoAGPgNCgQYwDmKCuuW53aQnfRoV2+0u5+bA6BAqZonDphk//8yiKiQ31mThXTE3JRE8+se1L/lQx/R4ungEAAAAAIASC287KGw5AHBITnmQhJ5dbI46W9rMGLkxXrAXoCOZrP3oy6qcWM9Ry0MH3HXo++G8IHRCgAQ+icOkG/ihKgHtQ11y39p31ao2aV6MiJFRYHYLZGdkf/GG/o9efpGLp8py8Dzbs54MvB7hwAAAAAAAgFEJbjge3nfPwIBBm0Cx0xK0RRwvrTtB4b0dXV+MD+y00BpPI4bhjDk3WDKM8jImW/a/XoBvVYwr8N4QPCNCAZ7E8J2/zyj9JxVIIBeA6/FSflVFKUJ9NoFCgm9OHPAomH7480apqRTdYTQAAAAAABEH4zR3i7moPD0JoaExiwpNM90IYcXA1x8Y7X7LdY+PfLB6JV4L/BuMwlwRN3Qka/DfcABCgAY9jakrmB3/YD2UJARfhrfq86+XtcImFoHDpBte1YxRMWtpxeb/Vw4ICAAAAACAUIm68GcBRkTr+kDAh172NODTaNpZLEd6+bem/ERmRDocb4wudNUOXmMREy/7Xa8Rl56k8E/w33AAQoAFPRCFTfLBhP9hxAE7TqmoF9Znn0FuDsXDpBm6vWoENNAAAAAAAAsLHgI++sdmHC49gXpGasoyFXjg04mAzCbqrqxHv7TB/JDIiTSSSwOHGAuqFTCVBk6Y2WwD+G+6BH4QA8FiW5+TNzsjecmRbJf+UHUJD5Ju+Cfz87qtRFx14nW+rM5io+/sCUJ8JFDIF7VeYNq9849m3nudq3etaIAOacXqkizSBmRAHAAAAAKAFUV9bVFVh0/96x5ODIJcnxCtzautOMdoLYcQRINWyP8E21XdJXuvY6QvKD3KILjEJ3ahbNlOHcIK2nWEdUEGS/gzqs+AAARrwaBQyxa6Xt1+surS7tIQ/Fqup8ambV75xuvwMGhWsEd9Qa9Rr31lf11zHq1FJxVK0k8FYxoQrvs82Thcr5uRxdVTybcu5Jd3SpyEIAAAAAEAjAXhD+M2dbePWeXIQEhOevN34rV7fy2gvWrW/SKz38e1neXYGA97Sfi4ybKbrTen1dvLl79y5av6rSCQB/w1W/1XOXytfvZKRD7OfHVMlbrbxhMArl0n2PPhvCA2w4ACAQVfoT//zaOHSDQqZgtuREG6zhIuCMhLERN4B6rMgSI1PTY2fyETLT2blcnWWQHsPvhIBAAAAAIDgCG47G9x2zpMjIBJJWKhG6DVoxBHIyQTbO79z7oVh8gTzX7u6Gm08ueXOVSv/jXTw32ATozyMoWqE/tdrrB02TKA/+d2+ZfEg+G8IERCgAeBnZmdkEzJ0anwq+71LxdIVc/LQADivdQYMB6jPQmFhVi5zjXPoHQ91CAEAAAAAECLhN3d4eEHCeGUOJpEz3YtB56vXiNifXbvqsoF5s2+L9Gcv8N/ggt4584zyMCZaxk4MayYeSFZ+UJeQBMshOECABoAHmJ2Rvevl7R9s2P9kVi47drom6Xl5Th4Y+PIWUJ+FgkKmmJrCoI0vapyr4xQyoAEAAAAAECi8LUjYfrvZ/NcAjKlqfulpq1iYTt/9gIEBb/bD2Ka6zHQXLXcqzH8d8t8AAZpt+jGsO38tEy2Ly84P96eACpLd1Qf+GwIEBGgAIEEZpXwpN//Eti83r/zT7Ixshr50PzUlE7WPegHpmf/sLi0B9VkQMKo+E2FnuovhqGsBG2gAAAAAAASJqK8t4sabPByYFteY/xoWG8VQR3J5gvxBxwkmGOj37usJYD+MTrtwUMTaRDs2ZjocVpygS0zSMuB94Y3jpBq0D46TVj7Ugv+GAIEihABgi6kpmYTYVNdcV1l3rba5rq6l3hUhMjU+VRkZNyk+lSsNC3CCLUe2ni4/w6shgfo8HJOYt9CZljKVb/sBAAAAAADAHC02lm9DEndXj2w62hm9xGMXJXFCblnHDaZ70WtE/mK9r7+RzakRLhx+fhhD7Vv7b4AAzSGD1QjzV3rjNH+nIfDKZU3WDIsHAypI/De06Rn9GAYLIThAgAYASiijlOZiX2XtNbVGTSQk1jbXqTXkJ1+pGIsfelWqMhXdB7lQiID6LCwYKj9oDldXj2qbIQMaAAAAAABK9PvxUZ2RNR5Vj5zCQ3GcHYgk6A7mNWitOkAi62V5dm2qy5FhM5loWa/vbXlQgMYk8tDQGDjMOTu9YNi9VzfKNhXR22xARbkPjlsoy4FXwH/DfQABGgCcgRC5IIvZ7QH1WVgoZAp23GxS41MraytZnt1wF7oAAAAAAACEwugbm5smvcNPfZwF2EmCJqoRisR6NqfW3vkdQwK0hfuzF5Qf5AG6xKTeufMkJ76it9mAinKLJGj/GzWkvcMSCBHwgAYAACAH1GfBoRipYKkjWThEGwAAAAAAwFFEfW3hN3d47PTZcYL24qIaYTtjdQhvN/7N4pH4+Bw4lDinZ/lzhtgx9LZpke8cWFFubfSBOjXKwyD+QgQEaAAAABJAfRYik5j33yAYzZbSDQAAAAAA4GZIOy+jm8dOP3FCLgu9DPR763B/lqfGhAaN93ZYmJaEhsZgEjkcR3zgXsHGAVq9mC0cn/2vV1s/B/w3hAsI0AAAAJaA+gzYRhkJCwEAAAAAAK/RhCTzdmzhN3f4GDzUW0wuT2DHv1jXK+o3sir4tDNwXQHKD/IZozzs3qsb6W3T//qvnhsBV8grEELkBQoI0AAAAA/weVkpqM+A3RWBIAAAAAAAADiHjwH3ZCOOeCUbDhID/d5aNatJ0KruatrbvN34rcUjYADNK3SJSfeXP0djg4EVP1/GEN2+5dvRbvFXozxMT7fvB8DemR9CAAAAYOJ0+ZndpSW8GpJCpgD1GQAAAAAAAHAnPNmIIzZmOjsmEnoNq0nQGm3bfbyBxga7uhrRzfyRyIg08N/gG/jceRaVA13B7/Yt4o55KrQJKD8oaPwgBIA70apqbe1sY6GjVLasZgE2OV1+ZsuRrbwakjJKuevl7ZBvCwAAAAAAADiEPjBczEBGKo2MajjQG5Lc74d54OrExk6/fuNzFjrSqv3FIX2szUvVXR2EjaWrNUh/Fgrd+WvRT3HZedebMunOARUkF6i0HBlAi27f8sZx/xs1PrjaJJH7trcTOdpGeZgx7Oe6iIbYMf2YlKiUCMnaFoAADbgJao266MDrlbWV7HQnFUtfys2fnZENkXcbQH2ml9T4VNaORwAAAAAAAMACQ2AYz0co6msbced4Z/QSD1ydeGUOOwK0XiMKkOp8fPvZmZequzomYgHFJ0skoywe6epqNDfItjaAjoxIh0Obn9xf/pzo9i2TOOsK/tdrDLFjSDOg+1g0gEYD8L9R43+9mnQk5vh2tJvcQiyerEtM0iUm6xKSIHfbCwRowVHXXAdBIGV3aQmbapdao0Y9Tk3JhNRU9wDUZ8CxU3ELnIoBAAAAAABcRdZ4tCdslp73WjntiESS2Jjp1hm+TMBmErSqx4Gke2szDb3+19KUXV2NeG+H+V9RxFDc4KjhJ/0Yptq0WbapyHUNWnT7lk8vSZFSFsoP+uB4QEV54JXL6CctDQ6q2EOS9ACG6RKS+iZPodGuRHCAB7TzKEaGs9+pWqNmuUehSN6tqjb216KuuR4OBDcA1Ge3oZat8xX7p2IAAAAAAACH0NLnhMAoHluNMDbmUXY6YtMJ2mDA6SpFWFt3yuIR8N/gOYQGbXDZd8K3oy3gCon/hi4xmbnBB1aUj9hWHLZ8SUjJLrrUZ3O8h6Rt1Hj4UBfW9RU9AciAdh6FTOEJ01RrcIgt4MaA+gznK2f+IebiypxUjMESAwAAAABAEaNAvJXF3dXopglJ9rQFkssTMIncIsmXIdhMgr7XUy2jYzVb7lSY/yoSSSJBgOY9tORBo9f6tpPos32T6c+A9sFxycmvxN+cY00R9sZxcdl5dNOmZ6ifWuxRPtGQAS08WE5JblW1sj9HxUgQoAE2APWZwYlExrHfKWs+PJx8+yE+SgnHLAAAACDIz5wGHILAPgIq7hd+c6dnrlFs7HR2OmIzCZqWDOiWO1f1+l7zR8D9WTBnHgy7+/ZOV4wmRLdvWcvBg4X+5HR69aAugg++L89fKf3zMU7ykQMqymWbijzrnwE4PFyBE5GIZa+JWnCd5ojKOijgxiw8VJ9T41PdJvc5SMLNLFi4RNeqauXkyhwAAAAACJTwmztGNh0V9bVDKNhEKBYcXkPVCIPbznngGsWw5cLhNZQEzU5HPXiD641Ylx+MZTFWgOt05691WoP2xskMoOlLf/bBcelnn8hXr5Sc+Iq0L9bA5873qF0BArRLKLnIR/u+llVdsrLuGvtzVMjCBbEBQIQSLjxUn2dnZLuT8wZXRjosnLIuVl3i5h0nEjKgAcAOLU1NVy5dQLcfa6qs/0r8Cd0gUADAMl2RC2SNR2Mrngm/uTOADnEKcD9kTUc9cNaYRC6XJ7DTl0HrNzDgzUZHBvy+a4e5Xt9rUZ6RzUABdNGdvxbd6GqNLgPoQel5KOuZ8/gMYFjvnHketSVAgBYebCrCQ3X2OMiAHi0QCw5GBeifOkHdZgp+qs+FSze4U5C5EqBPlZ9xgy7I/1sCW3AAsMe5k1/lzc9BtyemP3Lu5Nfmf1rzb4uIP6FbS1MTxMq1OH89a1LihJFSFNX73d0QEMAumpDknvBZ6E5w29nof7wcVVXomemunEReKEP12CRo1hJ7B/q9dThLSdAuunBYuD97QflB4Z6CsmZ0vr1zAKPBDqgv3dUMaP/rNfLVg9Izt1nPJnqWP9ePeVaNHxCgXWJS/ET2O61rrmMt8ZarRD+hFCH8vpbBiwGVtdfgEGMCUJ/ZQRkVx0m/TJ8h0YFZx5ExEVchBQABsWxV/vikFOJ+4ZoXTELz4X0lJj26cPPWyOhoiJXT3O/uHopto9eQEr1nWzHEBKCCKnqJyZJY3F0dfnNHbMWz4MsBmOOZSdBsWhvrNX4svVPgt1x5OZn/xnQ4QASKPnZMR8kBXWKSK41oXVOffXA8+OD7sk1FnHg9k4IC4opNtkABAdoluMpHO81W/h1XiX5CEaCZq3gGJrPMHTugPrN2euTqDPnZN6XMNf7hqUOeFk8AEBZbSvYFhYR4DemkG9e8gO78WFNlEkknZ05btiofouQKP9RUmWc9/1hdBTEBKGkQgWFdkQvMHxH1tRG+HKNvvAkJ0QyhCU0W0Gg9MwlaJJJEspXe22/00WtELHTkig003tvR8qAAHRoag25wOAuXfgxTbdp8f/lzTqdCu+K/4X+9ZuSr6yQnvuJVTGg0JxEQIEC7BFeOnIzKKyYqa69V1nJTBy+Vi9Ry52DoYsBpjqR/9wbUZ7bPkFFKrhZarVG72VmRq2ACgOAYn5SypmAjcf/KpQtbijYU5q8iBNOgkJA9H30CIXKRCUkphMRPMHnqNIgJQJF7EQv0gSSFXqSdl8Nv7oj77mlwiAaC286y3GPzjVrT/YcS4zmZNZv+EuwI0K54QEP6s7uCz5139+2dzqVCO51AzbfEZwL1U4uN8jAP3AMgQLuoCHDzhWi1Rn2Q+Sw8rhL9hJL+/HOUTh5iYn3ZucbgUfBQfS5cusGN1WcvjkyKiCOIoQOTwy00STiX5QCAc5atyp8553Hi/uF9JaaChFv2vGeunALOgWKIIhkZPZiMhuK87AXIKAeo0u+H3R27ctjPpQaccIiOrXhW3nAArDlooTckWVgDFndXe+BFCDZdOAw6334jGyqQ0zbQFuUHvcAA2o0wysNUmzZ35691KBUavUofO8bRvnw72kfxL/HZa0hMVy9c5JkbAARol5CKpVyppZ99U8pQih/BxapL3CX6CcnntFXVSnu28ocnDzG6uB4IP9Xn2RnZ7h12rr4jgvi8rJR2p2Z0YHJojMNhMAFAiGzZ857JDJrAXJUGXARF8uz313/oVO/56BPQ9AGHUI+cYrcsnqivLbTleGzFM9H/eBndASXaFUy+2wIitOVLT1smNl04ELpe/iZB470dXV2ND+yH0BhMIodj2Z3QZM3oKDnQO3ce1R3rePpzYEX5qFfX+d2+xbe5D2CYZ5pvEIAA7bIowF0SNHOCWquqldNEv1Rh7YHdpSU0ylIXqy59XsZZ+rMy0g2rnIH6zBXceukUHXidxgs5aBdxeGB6CcqYCAD4QFBIyBff/v2HTrXpVrh5K4QFAPhAR9xKis8MwBvkDQcIJRrdAXcOJ9BiYwU3Zmnndz4G3NNWyh1dOOxrfyKR5QWS2rpTFo/EK3PgQHY/+jGsZ/lzHXsPUCnE56gBNHbiq9Btxd44H08j3flrPdN8gwAEaFfhUC29WHWJCSMOtUZNr3DjKM4l+knFnF3epzFidc113EqlQRJ3q3KGjhFQnzn7/CCWcuhc3KpqXfvOeloOTM6vYaAwQgVCAAAAwD3QYmMtqhHaJQBvCG05bnLnkHZehjA6FHBhDdjHgHvgErPpwjHQ782CBq3Rttl9jnVpQYv0Z5YjA7CMUR7Wnb/WrgytTc+g3mZIya6gg+/zc769c+f1OTIX9wMEaFdJVXKZlfbhyUP0+j+oNeq176yn/avr1JGKpc4l+sVzWqELRcx1qauy9hpdehlAsOXIVia8gF3Z3p6jPhNMS8kU+oHJhwx6bt9oAECg3O/uvnLpAnEz2UADAMAHOqOXOGcNQbhzjL7xZtx3T6OfwW3nwKDDLkJ04WC/FCHniEQSazWWOfRaP6a7cNoD2pzIiDQUGTiK3RtChm4/eJTUlMMQO6afmmG0D47LNhWJy87zc5q6xKSe5c95+Fr7wXZ3ESIxjUPRcMuRrbXNdS/l0lABZjD99uNtHKrPXi58zZzz9EAUt2ffen7zyjecS/n8vKx0d2kJ5/s5VZnqNscmOjRot+d2kV0vb1dGeZaT79TkTG6vARAHZuHSDU6cW4hihtw6bxDkeNJFC4BlNq5Z9cWxI79+0ouOKd6zb3LmNOottDQ15S3IaWkaTFkKCgkp3LzticW/d/pp1vxYU1WYv8qkIKMRnv3++nBPvt/dffbk1/9z7MgPNVXovuXn2OgYNLWZcx63YQaNOlo2P8f6tQ5/Zo6O2fPRMQsf6pJtxXu2FtPerNOxtc3ksZEuxgEN5kpDCxxlgDX9fljbuFdG33jT6RaIJFkiT1aLjdWEJlNxl/ZMUHDEdEiBbIIGLOpr1wd61hfVY2OmV3YdZqcvQ59fv9HHx7ef0V7u4w1BriXgQ/lBD3pfwDB9LMluoWgATajPPDR9/vmIix3T9epGWGUQoGlgakomtzrXYLmtlvrCpQWuVEREjfCh9t20lKnOvZAPFbpaVa3Pbn1+xZy8J7NyqQvilbXXdv+lhFvd34RiZLh7HJU8VJ/R4anW4Gi5hRVJqRhzRTRHr0UT57B2n9fPXhyvzM7IRscm9ZMk2j/cVh003zmedt0CYI2WpiZz9Xnokcb/OfaxYwL0PxsJ6dNrSP+9889GV55m+dm1u9tCDs4vGPbfd7vyLhrAF+h27EhkdAxqh1Sl7enudl19JvrqsWrnysULTDTrXGypBJ/zFgA3htCLaRFGA/AGwqOj3w/rDUnGRz6MWvY07dIGQrSBRmCd3zlq1SJ0IiLSKq8dZq07g9bPX6JjtAuNtt0VAVokksTGTIdD2HMIvELivUPFAJrn6vMAht0r2Egxj9u9AQGaBqalTOVc6qqsrXz6P5Y4qrAQ8Edn8XIhA5qrapDWoGB+9k3p1JTMnIzZNqaDAn6x6tKp8jM8kZ69hrLIXbmGwR94qD57/SKDCjGeaGO4krudMyWbD0YoaEugG5pFTka2MlJJemyqNerK2msXqi6iY5M/ZjhTObUxAdybK5dI9NCzJ78q9trHh+FZq89PLF5KqhoTz6Tus9HS1LhxzQsVly4Ubt4aFBICOwEAOKFt3CuxFc/Q2KB5WrQ+MFwzKEZP6Q1JFqIHBY0IVItH6+hpAjQmkaMb3tvB0sbQiJgWoO/jDWGyKU6/HNyfPQ3/GzXWD+oS7GRAi27fkm0q4mfJQa8h9Vm1abMnFx40BwRoGnBaM6UdQmGZmpI5LWUqGpUNMZGfOguRLOnk/yhD4ilPZHQUUmIthrZHqlSMmSyqf+psbVW11TXX8dDr2T2yLHeXlvBQfRY0hDX8iW1fOvfy2RnZ/HHiRofe7l8u+aAzhmLkryecytpKfsZ/4W9yYRMCDHHu5FckHxe7u8+d/NqGSQVrWGjKkzOnFe/ZR+WZ5i8h7pA6cnxx7EhLU+OhL0/BTmCIyOgYCAJgA31gmCpmiazxKBONi/ra0I2wEvZwjw6BZkCLu6t9DLinXTyIiEirrWPpXcmo92HahUPjmkU7+G94FKLbt6xFZLsG0IJQn/WxY2B9CUCApgGpWDo7I5s/mtfFqkvoRtxPjR+09FVGxgVJBh0hvh/6+n/roAbaysNILsxySWdJjZ94upx38yJULdOK8JlJ8YIvdIY2Nh8ce90P4pKVcxfbFDIFOhHxUN5Fu4WfZ8IHT2up7vG9BICHEEIz6Z/4IEBvXLPKXFMen5Sy56NPSJ9Zsq3YQn1+YvHSZatWWxsl/88nRw7tKzFXoq9cuoBebm7rMTlzmg1J+vC+EvOgFW7eOj45Zbgn23UycU77dsgghS5shwUAnKYzeknQYCHBNkZ7MXl0oPuakGRCjBaoLOscdLmdsIykuxqtlEcdEXJ5AmsCNELXKwoM0jK48bTOH9oikSQSBGhPwv86Sfpz32RbZwDfjnZQn4UFCND0wAcXDlII0Ye3mX0WuPhN80nxqZD66lL8kwX/TX/BOSx7CAuzcoVyFuJh6CAIAEOcfVB9DgoJMSmznLtwbCnaYG5Ojca2pWTfcF4Zh/Y9UMK3eM97pDYdkdHR+QUbl72QX7jmBXMRec/W4n9dtBT91fSIDYW34tIF89eOT05xRQ7mREoGAL7RNm5dVFUha92Ju6vRTdZ4lDCMHrLpeNjtDaO10rFCFKDFnidAsyy5Gvr8vJgUoHvwBqdfC+7Pnob/dZJzlA3/DR8cH7GtGNRnYeEDIaCFqSmZkKTmIrMzsqkX7iMlVfgJvByCgu8GFhz8T2iFMyRAHRQ0MIAGmMPcfyMoJKRw8zbTrzaSo1ngi2MfH35QU97z0ScW6cwmrly6QMUk2nym1q2RWpEAAMAOmpDknvBZHHwMHjKMljcciK14Jrbi2fCbO4PbzqEH3TLIQnXh6Kr2wCOCTQ263zjowsFc+wYXDigQoC0IKdlFmiPsNpAbQCeSC9D8rzoI6jP5wkEI6CJnSjYEwRVcT/RTyBTu4WLMCaBzAYyyYk4eBAGCBvAHC4l51px5sx703OBKgP7i2Mcb17xg/kjxnvdspySb//qvNtVnE4XFW/kwWQAACDrGruTW6pdwiw6/uSPuu6ej//GyvOGAEPOFbaCVClIHCXAhf1a4yOUJbHZn0DL7nXiVU4cSJpGHhkIVgQcQl52XbSqSr16JnfjKB3e3S2WkBtACVZ8NsWPuvr0T1GfytYMQ0MWTWbkuJvB6MqnxqbRoxzkZcBnASeCb/gCjzM7IhiRoh0Dhmg0nNIAxLPw30jOnBYWEmOcFn+UiKfjHmqotRQXmjyxblf8ENU3ZISZnTjOvj/cDWQFDAABYo98Paxv3Ck8GQ7hFR1UVxl94fPSNN9F9kWuF1PiAcA2v3exKABVYrryn14h4GITYWEh/tsQwJGj6drQHHXw/bPmSkJJdIr4qsE5AmtytSyQvG4siwFv1WZeYpNq02SgPgx1LCgjQtCEVSxf+BiQ8J1mRQ0+iH+g1zgHJ4wAbhznk80K4AN5gkThMpD+bS73su3D8WFO1bH6OuZ/GzDmPF27eylB3kQ9Fm08WtgQAcIt65BRNSDLvPt+ZeXSgO+hX4UaYh+Glghuo/46CSeToxlp3Rj2zLhz3epy5hBAT8yicFS1X6kFNU1x2fuSr62SbigIryt1gdtQNoIMPvo/mztPTbNYM1abN/RgG23U4QICmE0iCdo7U+FS67JtR/EGDdgKQugAWQMcmOtghDlSA9GeAacwTnGfOeZyo7zdzzjzz51x5UKRmlPvd3YX5q8yF4PFJKVv2vGf3hREPPfAV3QrKYzYvaTicwTQAAGzSNu4Vbo04bCDqawttOT76xptx3z2NfgrRLVorpT8J+nxl8Pa/hH/3A4Off0XaNg88FlhOgjbqfHk1/dDQGDYleKGgH0NyCPtfrwndVixfvZK3mixFSDOarS040DQlJ/hYt2MAw7rz16IbbFTbgABNJ5AE7Rx0pT//3BpoqQ4CUhcg0IPdjSlcugGCADDHuZNfP5ho/LPuHBkdbS7FspYBjQazbH7Oj2Y+GESpQHONeDgs7KEP7Sv5kZqfBmr/h041cfvi27/DrgAAztEHhnVGL+H7h+eh0oWEW3RUVaGADDqYyIA+Vxl0sznw0P8e+dnfRjA0bH812EAzf+gxaQPdY28Frb2eofwgKYbhPYV9O9pDSnYJV4ZG40c3u/MV3b6FpsnPpVFt2qzJmgG71P57KISAXiAJ2lGmpmTSlf5MAHKqo4BkD7AGOtifBLdx1s+KAGApGTyoLJtruJOn/nq/panxR1bMkQvXvGDR0eEvT0VGR1N5LXqa+fgJLfuLYx/DKgOAEOmKXCAgpwhxdzVh0BH9j5f5r0T3MhDYzp6fhctzlcHXGiRMDNvXgHvggRDGch3CPgYFaIPR4RVkOQGcIb759lN6G7Rb1E64MvQwBtBJFrOTbSri46l17jzVps1QcpAiIEDTjFQsfSk3H+LAbbhAUaUO6PUAy6DDE6oRwpsIwC3m/hvjk1LMpV6Lin8sKLkb16yyEMSL97znkCcGer55rvT97u6Na154YvojIEMDgBDhsxHHcATgDeZKND/dOVBU9YHhzLX/Z2aSoP207R54FIhEEpaToA2MJUHrbR4OXV2N6Gb+CJq4G/hvnDz9QRndArRRHjZAwVxYiDI0uQH0gxUIR2wr9sb5dWpFy9FVsLFn+XNg+kwdEKDpB3xOqcOQFIXaBA2aIvBNf4BlpGIp7DobvJSbDwI9wCgW/hsWivOQHh1j/mRGB3N4X8kXx46YP7Jmw0aLIdklMjra2i36x5qqjWtemDUpsWRbcUtTE6w7AAgFQRhxDAehRJt8ovk2PNqzy8dF9Znud/b4MWEGLepr88wDIZLdLGADYzbQ93E7FhzuZ/dcW/ePk6ff71T9RP/pkXKaLSFDj3p1HWlyMd8gz4A2q0CI5kJqEs3l6TRrRkfJgb70DHjXdgg/CAETFC4tePat59UaNYTCBqnxqcx9GR+1fOrymVZVK8TZBvBNf4CjY3/iijl5H548BKGwYHZGNnwjAWAaS/+NqdMsnjBzzuOH95UQ9wkXDoZq9H1x7OMtRZaXo65cvJBf4HBTaMxffPv3Nf+2GA3Y/HH0656txeiGnvDE4qXoJ6/WIm9+jt3noAXKL9jI+VCvXLowYaR9aWnPR5/wLciAEOmKXCDtvCzurhbuFND40U3esF898uGuyPlabCwfRqUJSQ5uO8tc+1+Xhzw8AT7/0oN8FKsZ0Eadn5eXlv1phobGSDA53tvhNgunUv20/wOmUm10ickOCcp+t2/JNhXpEpO689ca5WH8jJgPjpMaQJvSisVl53mVzY0iieJpXSARoLTcEAImgAxc+/+WDWZBFjDcPmRZQogAnrI8Jw++KWKBMkoJ5hsAC1y5dMF0PzI6xlpctijrx5CRxdkTX29c8wLp8Ezyt0OgiXxR9vc1GzaSli48d/LrNf+2iEiINk8A53wt7N8uXhDQ7mLHNBzwBIRoxEHySduAB7edjf7Hy+gW3HaOc2sOpv21O3v8mjv8YffSQmhojEgkYa07o95nYMCbqY3nMT4qGo16/wcbNL+kIdbW/YPe9s2Tgqnjf71Gvnql9LNPfHA+ugP53yCR1E253qLbt4IPvs+ToQ5gmPqpxR17D4D67PzbIoSAIZ7Myp2akglxGI7CpRuY/po5lDuzzeaVf4KCmQCnO/AN8JowMXhB6PcFcEgCTPNjTZV5jjBpsip60FzDZciFw4ZSucdZjRgNO79g47nvbwwnQxMJ0TMnJfBKhgYAgER9ELIRhzUBeEP4zR1jKp4Jv7mTw1qFKKr02kBL/PstHvnuB/ovGwg6F94VIiPS2eyOuVKEGo/xUfno6J+aW2oZXCMXKt1J/3xs5KvrAivK+RY02wbQISW7eGL9rMmacfftneqFi+AN2hVAgGaQwqUblFFKiIM1rKnzL+XmQ5YlKSvm5IH5BsAtUrF088o3QHIl2LzyT/B+AbCARTrzcG4Js+bMM90nXDgYHdUTi5eap13f7+4uJEuOpohJhh6umCFqf8/W4ieyHjFPBgdoISg4BIIA0EVX5AL1yClu9cF7KCE6tuKZqKpCaedlTsZAbxJ0lFxv8Uhlg0Rw69J+q9l0/6HEcfwZmFw+gc3umLOB9hCOHH2zqvpvDxxudDuy9mOYKxq0b0d76LbiEduKeZUKTWruTKQYBx98nw/Wz2gwHXsP8NnGRECABzSDEBlta99ZD2bQ5kxNyWTza+abV77x7FvPgxm0ObMzspfngEUMwD3KKOWul7fDSbJw6Qa4IASwg3k6c1BIiIXbhon0zGnmtQG/OPZx4eYUhob0xOKlxXv2tTQ1PZH1sCkrGY0T3VxxE0aze2Lx79Htx5qqw/v2nj35lUXKc0tTY978nDUbNnLosLzno09IM7XNCQ7hhaQ7PimlsHir3acNt6MAwDnaxr0iqXiGc+cK2hF3V6ObPjBcFb2kJ3wmm10zbQNNuHBEyXUCWg5tby8/BxYZkV7htY+17owgQLvAN99+evnKCYsHm1tqU5IfpbcjXWKSi5psQEW5PH9ld/5anhTQs3a1NsrD0A09LjnxFbdjQ9FWL1wMhhs0AgI0sxDyyrNbn4dQmALCsu8wkWUJCheHSwAAdk+SnnyEouMRCg8C7GDhv2Ge5mzBrDmPm4uyzNkQT86cVrxn8NN1ZHT0moKN5jUJC9e8cO77G0Euy6/jk1JQF4XdWw+/V3JoX4mFDL1na3FQcMiyVdzYrwuoXl/w8JcrAIA5+v2wtnGvjL7xplvOTtTXFn5zh6zpaFfE/J7wWex4XtObAT0y2GD94M2WQGEJ0PzdISJJaGhMV1cjS4ebcdAG2tt7gPaW7/VUyxj2H+eW8isnSr/YyU5ffelTXJdlvXE8dFuxNj2jO3+tqdYfJ5DWVDTEjvHB8RFvF3M4MBQcfO58kJ5pByw4GAf0PvNQ7Hp5O/vfuOeqX94uAcQBgDMDTwD1GWATiv4bXkPpw+Z/HVKum2gfz/iklD0ffWL6ddmqfBqNOKxnZLKHtvjTlqINUDoPAHiLeuSUrsgFbjxBUV+bvOHAmIpnRjYdZSHXm14baHIBujkA9i1dyEclsNkdJEE7QW3dPz46yt5FMholUSIVmlQCZu8ESO6/kcyh9bMma0bH3gP3CjaC+swEIECzweyMbNCgudWYQIOGIACwOXnFoEcTqM8Au1iUE7Sd0Drzwfzocydp/hZkZHTM4S9PWSQ4F+95z6L+Ib0lEAkZ+otv/27R7+F9e2F7AABv6YxeQm/pPD5+JjfgssajYyqeCW47x3RfOH3O2iODyDOgYdPS9l4ZkcZmd2AD7SjNLbX7PxhW56mt+wcTnWrps87wxnHZpiLpZ59wFUDSCoS+HW0BrBdLNMrD1E8tbj94FLyemX2zgxCwg4dr0HxQlzxcfkU7ENRngP9nCQ8pxIeORDRZUJ8BNrHw35g553Hb7hYW8rRF9rTrPLH499YDIIw4zB8pXPOChWmGBedOfl2yrZi4UUxkHp+UcvjLUw/O7gjsEADgLf1+2E8JRR7xydyAh9/cEVvxLKMyNI0uHKQZ0L1an84e8PmkB7k8QSRir66jUcfIwmn62t1ydZpbanftWa1h3UVQl0izn4n0z8dkm4o4qUxI6mctLjvP5hi06RldBRs79h5QL1zErSGJJwDvDewxOyNbKpZuObLV06xOU+NTN698gw/SpzJK+cEf9hcdeL2uuc6jluDJrFw2Cz8CgNNH6K6Xt6OT5MWqS+49TXRKVMgUsOIAm1j4OAeHhF65ZMfZOSgkxCT+Ei4ckdHRTI9z2ar8cye/No2NMOIwd+qwYM2/LTKf46EHleXhGJ+UMnPO4+bp1ahH8DgGAN6ixcaqYpbIGo96wmQJb+jgtrOdMUs0DDjnqunLgEaMi+q72WyZ8nyzJfDhYKi+Qw9h8oSWO1fZ6cuoZyQ9UaNts/FX/wcV9q6u24JYF67UZ0Tf5Iygg+/T26b/9Rp5/krVps362DGsTcS3ox3drB9nx3zDEDtGkzUTBRPyndkEBGhWmZqS6WnltviW+q2QKdAS7C4tOV1+xhPiLxVLX8rNh0RLQEA7dvPKPx08dejDk4fccoJwNQjgCosU5i+OHXE07ffcya/YKdZXvOe9J7IeNmnfhBEH7fX6JiSn0OvvAQAAo3RGLxF3VYu7qz1kvmimUVWFPeGzOsaupL0+oXrkFGnnZVqaemiUzlqAbu4QeU2APUsPERFprAnQXkM20L7+RjYnGBoaaz5Bvb6X/4tCUX3WaO4zskbyMEPsGNLcYVfwxvGRr67rzl+ryZrBThhFdE+BYvS0kzM0WTPZlNoBE2DBwTbKKOWn/3k0NT7VEyZbuHQDD41HCOvVl3Lz3d6PgsgnBfUZEBzLc/J2vbzDzXKECW0d1GeAE1qamlyvs0e7C8dwREZH5z2odG8p2jCcEYe5j0fLP5tgrQHAjbmT8BrtUizPCW47O6bimdCW4/Q2S2Ni9bgorfWD/7zrD9uVtvfEiHQ2uzMw4MKhN+DutCIq1U8Uc5+bW2oZGoMmayZDLYeU7AqmO716OPxYFKANsWPUTy3ufHtnx94DPcufA/WZK0CA5kaG2PXy9hVz8tx4jgqZ4oMN+/ksfT6ZlfvBH/a78ZUAtMHQEniIoy7gfqTGT0RHKDpO3WM6U1MyP/3Po+gnrCzACbSUECRcONgZcH7BxvFJKaZfW5oa92wrJn3mhAefZtdXxMTZE18P1w4AAPyk3w9rG/eKx31cN+DyhgNRVYUi+ox08ZEP09VU1Cid9YPWOdGA04hEktDQGNa6MxroF4ju4w1usxwajXr/Bxs0XH+dvW9yBnONS058FVKyi4VZkFYgpJEBDNOmZ3Tnr+3Ye+Du2zvVCxeB7sw5YMHBGctz8lKVqVuObG1VtbrZ1J7Myl0xJ4//+cWEHcfnZaUfnjzkTqYoqfGphUsLwGEWEDqEgUxORvbuv+ytrK0U6CzQkVi4dENq/ERYUIBDLJKXl63KD7ZZgdDElYsXzCVd1lw4EFtK9j0x/RHTr4f3lcyc87i1TTN60HyEG9es+qLs70H2ZodeYp4SHhkdE0QtIAAAcIt65JSuyAW0ZwTzH3F3dWzFMx1jV6Lpu96aPjBMi40NoEMWHBlsQDfrqoPNHf5Rch3sWFqIjZle2XWYnb769ZChOCwajXrXntXM5TVThyEXjl9POGXnRbdvqTZtZrQon//1Giaa1SUm6RKTtekZIDfzEBCguYRI8fvw5KHPy0rdY0bKKOVLv8sXltTyZFbu7Ixs91gFhUzxUm4+ZFkC7gThJHO6/Aw6SIV1uU4qlq6Yk+c2SdyAcLHw34iMjincvJXia8cnfW0u735x7GPWBOjxSSlrNmzcs/XXxGdScXnmnHl7thWbDDpamhqXzc8pLN5qo6IgmpF56ULEshdWwz4BAKHQMXaluKs6wI1yKqkjbzgg7bzcNu4VfaCrVbM0ocl0xfChUTprAbrzvh9dArQWG+vhe14+KoG1vvqNPgMD3t7eA/Q2azDgfgL3z+GP+vzzeLJmBjHpleF3+5ZsUxFzGjSNBtCEHK9LTNYlJoHozHNAgOZeoXCDFD8vgUstxCos/E3uhycPCbQ4oUKmQPEHu2fAXUF7G92EIkOjUwo6n6DzodsbzQOCwMJ/w6FqfujJQSEhJnn3x5oqdJ+1ZOH8go1nT3xtUs8JIw4L9ZwwjDbXqdHz8+bnTM6chgY/PjnFpESjx3+orkbRsKg9GBkdw5qqbrU0XzsRTBvaOsEP1VXUrUhMTEhKsTGYln82lQzjgmKDiIdinlj8ezgGAdr5KeG16O9f8nEvY1mKiLur0dzbxr2iHjnFlXZ6wmfSlUg+Lkpb2SCxePCfHf4Tx9JTTc7TjL+tCQ2NwSRyvLeDne769T601yHswRtk9DmPsw/f1GevIReOIIbNmhnVoF1J3zbEjjHKw/RjxuoSktB9RtO0AZrXHULAB4gUv8raax+eOiQ4GdptpBbim/Ir5uR99k3p6fIzQjHlSI1PzRnS5uA4Atwe/svQxKWgqSmZID0D/MFCi7QrX1owa868L44dMf169uTXbEqKVIw48gs2tjQ1mQ+SmDUVETYoJGTPR8e4WhqLRGyKHPrylO1FPHfyawuR3fVmB9X/rcVOjBYEaIAJ9IFhbeNeGX3jTc+cvo8BR3PvCZ/VMXal0+KsFhurDwwX9bW5Pp5xkX3WDzZ3iGCj0khERFpt3Sl2+jLo/GgXoAWNK+qzSvWTTDaaiVEZ5WHa9IyAinJG586cBi26TekbGAMYph+Sm41h4T/rzpDjLGRAgOYRqfETd8ULSYZ2yyw/wsVixZy8i1WXPisrrWuu423wp6ZkLszKhTKDgKdByNDoVHmq/DR/vrKAjsecjNlggAPwjfvd3eZaZFBIiEMZ0F5DSdDm2u65k1+xKSlSNOIo3rMPPXJ4X4lDjUdGx+z56Nh4KD8IAALEY82gTQS3nQ1QN/yU8JrTdhz4yCm0BDBKrpME9PdqH/AO7tXRYyUM6c8EsTHTWROgmahDqNG2CzTyLuY+dzImQHsNJkFPYVqA9mJMgybNgFY/tdhrKMG5X4IZw8KM8jA49t0MEKB5ByFD1zXXfVZWerHqEj/zcN0+61YqlhIiF1qIU+Vn0ELwJN2S0J2npUwFnYuUqcmZH548BHFgYuMpo+L4dqpEt5dy89HheaHqIvrJzZb75XiElGeAn5x9MBN21px5jrZgkRV77uTXbLpweFEz4kCgR2bOebxkazHFxOe8VfnLXsiH2oMAIFw82QyaAM09+vuX7iS8pnHK3IBGF44oue5mc6D5Ixa/Og0YQBOEhsaIRBK9vpeFvgaM9AvQfdo2IYadh84bDwwva0bwwfe9ccbNiJjQoK0rEBrlYeqFi+Bgd29AgOYpyihl4dIN6M7p8jMcaivWo8rJyJ6akqmQKTxnIV5Ct9z8uua6yrprF6oucZKcjoaRqpw4KT4VdGe7gSIsGiAU9IIOAX4KrKZrRWqNurIWHaEX0U+mLxeZjsfU+ImgOwM8JzgkxFxBXrbK4Wp7QSEhazZsvHLxV1W350EBekJSysw5j5t8oodLKKb4NFK2lOzbsnGD6deWpkbSp6GZTv7yVEtTE2H03PLPJotnok4nJKekZ06bNeRt7UQ8UQumeAY9GFsq/Ovipa6vaeRDMbZj+//Yuxfopup8b/i9JE2T3SYlMYnQIqU2He2Ny1hanPeBcnE9SPXwegGloyPzCK451plWnwOjwnEYD8iMPEdhFGeOwDw4KI6ozHK01bPkUnjXgV7mIFKKDu20xbZgEhOaNGmaS9N3txtLurOT5rKzs5N8Pyt0tbs7e+/8sxOSb3/5/dna7HPbfztoDmubmVLk+xBZfaU7Zrf+Lz40gz5+TnqpT7R03iBjP4rIIW97zvnntAVPm9XLgr0uq1047N6Js8EsUEhdOEvZkj2jrOfySQ52NOJMwWgn8T59vn6QlUsl9R9zsCNBT3fWzpeMW7ezsjXGGQhd6K2RAJK/MlgwCvzHZbbi7f8p/REVfSZO7uwfeS+c6zzX0dfZ2fePCN0d4wWn+fM0c/Kz8xFyBauzr9Nis2Ic2HKzQh1bj33qCbOzv5OtByn5YLxZrtaM5c5z83NuxeMRAACAJ8Smtpzzz0X3GN76XHHmq+uvDebmDT12l0EscnN8DAPZq/R5G4K9lrJrLytF0Jf601/5UE1b+MwD2vDj+NBuV1AOb93V2349ZLxzTdXC1Sv5ear3X/nb6TP/zs2+CPkQu22gVfKKebdvYfzVxa8+bL/4geeS1Q+8G/XRZit9rn1qjyZ/fuSOM1WvUz65gbthqVxqqqll4Xm78bhsz276O7g1a1EBHfdQAR0bqMYLVPXrt8Zvz3V8ORas9P8jQtW4VNoyTzOXSj8x/jTUZ/+vP1HaLFTCRV46xnPP8SWdQY02ef9miAnN+DfkmCPhCv8ExiDgCdPz4wLU3ySoxym15IuOL5muOPYwvH4WZY89HmMufAcAAEgoNlmJPm+DsmtvtA7AYBZMpM+kc10SwxHBY8sNOUoHl4eR1f9RisuqLagL6lpsdeHwMQ9hWvgBNHpAT8iecQdnXTjcIympSWwG0K6RWKoNionaZ8qIUuUoKvZuZxEh4sbjrtw8a9W9YW6HcQZCR2ExHuZxDwF07LlZfvOK8psn+i+PRSoG7bnOsSSailQCD0DJTd2sGMtW8rNvzZRkUIELEuegfD9izINGxdPeyzHIAFz6/m8SNx536+7GqAAAAMSDgexVYlNbhqEpKnu32en9Cnr1aa8cUT9zv5bjDFqqPUp+DSqDthN55IWVPtoFOcO0LhxDdhY6OaAHtCfOpiJ0s90G2hlMnxync0golERrkGMofb7+QKv6J84CaFLmgX0jKtVwWXk4GxGgBUeiQgAd88ZCZPnNVKDpJ1I51/ElSvm4h0AfAAAAACCitAVPC88/F5UJCXOUDoXUZTBPels9ZE955Yj6sbsMc/KGuDwYqfaocFh7pXBL4IXDZvUyZRcL4zbzJq95CPtF4W92BBXQHjgLoEccqexucND3Y1N50+20JQMDPUplYVRGOObSZ9JwWfmIUpWq13G2R9me3SNbtzvDyIsZZyBkcYZD4C00mE8UczVzkD4DAAAAAECccQsI7Q/qotWuYc2ia94Lh+wpv/9E6dmdgxtiU9uMi9sCX9+sXs7Kfgty7LQlNjYqoG2yEpzeE7KyZhESJRcPqJHkBBzeWEyfKZY1a7ncXbLVKtuzO8UaYlsVzECYyBBAAwAAAAAAQAyzE3nagqejsus54xMPMv7qrc8VnzRncXw8YlOb+tKuAFd2CwhWMmjvds+9+rQwt+lMV+PEpsnNXczBXlhvwUEymtp4PrYxmj6PPfuVlY9yWz4s6OnOPLAv5OsyPNhno9lOQkAADQAAAAAAALHNoqgwzqqOyq4X3m65p9zE+KtPmmVvfa7g+Hik2qOBZ9BWRUX4exSL3Aqpi7YwzCJol0iFs5pm1qxF3OyI9S4cPPf2oW0xmj6T3ARhrfonjncqbjye3tocwhUxA2EiQwANAAAAAAAAMc9wSzVbPSWCdU/5gK8M+sxXGW99rmClJUXgpNqjim8OBbKmRVHBSq3xzJvoky72fhdWEbQtC/036AiJkpv+yKOjLHfhsNl1vB3Vtw9ta2qpj+kTY2jlvaOc91CW7dkdQu9pzECYyBBAAwAAAAAAQDzQ522wE9H5NPc95QO+enGc+SrjlSNqjjNo+eVDUu2xQNYcmMFC+WSO0klb0hdeF45o3Y88l8tJEfSIk+UK6GG7lp/j2fDZ/silzwr5dG5uRVSKoKlm0MFeCzMQJjIE0AAAAAAAABAP3AKir3RHtCYkXHi7xVcG3atP23wguy/szshBUXa9KbJ2TbmaWb08/BEryKG3gR4KL3BHAM0od9ZioVAS8ccR2/MQOl1WHg5mc0t9w2f7Ird9OVcBdFKUiqDT2i+IG48Hvj5jxfSICs12EgUCaAAAAAAAAIgTvM2gh+wprxxRn/kqg7t3+y7r9IvbU6bK/sixsigWhrkv7xYcl/pFIW/Nma52piOWYpY7K+JTEY6yPQ/hYAB/COFYR+fZg4e2xc/zXjSKoEnSA/tSrIH+dUHI1H/DUYRmO4kCATQAAAAAAADEDzuRp897Ilp7pzJoicjt/ashe8pbnyv+8ImSs3YcwmGt+tKrU65mvCXc+Ru95yEMp9zbTqAnrE8azd2R3sWIi+Xzk28V0H39HW/u/2WcnRhRKYJOtlozDwRaRY4G0AkOATQAAAAAAADEFbN6mXFWdbT2vvB2yzP3axkzaNK5Lsm2d6df6k/n5mAyDE1Z/R/5X8eZrrIoKsLcEa0IesieYjALQtuUNeyK7DjGwVSEo26WW3DwqgLaZrO8fejfyK9xdmK4CcKyei33+xU3Hvfu7MxI2M1wGjgRQCcMAYYAAAAAAAAA4ozhlmrBsE6qPRqVvecoHc/cr/19vZIxhCUXvvKhetlc8z3lJrGPnJpFim8O2bJK/HdVHshelWFoCu8mO89NzpcMgwJaWXSAbDKOPpVvt9pi8dzW5N+t11+M6C5GHKmpaSNx+cxw8NC/9fV3RHovYnEG9zfNWnWvpP6vjK2WIyrj/XeNRdunXI2xAnpEybtmO2ntF1KGrOTRplgtE8fsJ2QnbwLVyXr8G/WohHDmziaX8PCmRRcCaAAAAAAAAIhD2oI6kaVLFKXqyxylY8vaq68cUff6aEZx7Jz0XJfksbsMBdnDET2SFJdV/fdd38z/nZ91bLIS8iI2tYW8l7F5CJtlnksu9aWHcNO4bACt6+m7cX8VamLlxM6ecQchUVqH9DH0YDSa2uSy6Hf7bfhs//m2U1w8/LMLonIDB3+6PuvllzjeKTUboa1yqf/VvJNxR1Fx1E+JFOtY1px28YKwu4v8JoT4nryKr2uRN9CVO9uZmzf+NdFrvRFAAwAAAAAAQHzqK92Rc/65aGXQYpH7mfu1h09N8zX3IFUKfU+56Z7ygYgeCTkCWf0fDWSv8rOOYVY1OVYh78J7HkKDOTWE7VjDbgaSCAoLH2j92x8it32XQxB/FdAdnWcbPtsX3yfGcFm5o6g4wJ4YLMo4/K7/AJrxkKLYAJo8nvTWJvIrY102i3uZuOGjBOEoLHYUlQwvKE/M4mj0gAYAAAAAAID45BYQ2h/UkV+jdQBikfuxuwzL5pr9rPNJs2z7u9PDmbUvEIpvDgmH/RX3UUXQ4dxSWtvrvu9CuUVm9TKct1PKnlEmFEpi6ICvmRmK6yWEkrZkwHQ5Qgdgs1nib+JBRqaaWu53mqrXiRuP+1lByNx/Q83xcaa3Nsv27Favq5Zv3Syp/zii6TNNstUqam3OPLBP+eQG8iI9sE/I4d75AAE0AAAAAAAAxC07kddXuiOKGTRp9aJrj91lkPhu99yrT3vliPr4OWkE3/y7rPJvDvlfxxDezI05SgftRgW7BWe62n+vaqAIhZICzcrIbX/EkcrBrSAk9ADa6RyK0L4OcjvxoCZ/frTOjRGlyrImCrMRZhx+189vU/Vahsc7VxXQae0XqNw56+WXxI3Hk63W6D5+U/U6Sf3Hio11VBLNfdvuqEAADQAAAAAAAPHMTuTp856I7jEsvN3yzP1aPxn0kD3l8Klpf/hEabNH6n26VHvUf5dnm6zErF4e8vYLsu20JcGWdaP/RuA0+XfHUBG0MYz24uE7cfI9blo/88TQynu5b/LgvwiasdY40i04UqxWov5j5ZMb5Fs38yF3Zhw0UUszUf/XRDgtEUADAAAAAABAnDOrl2kLno7uMeQoHdvX9c9UOvysc65LsvlA9qX+9Agdg+LyFEXQxltCL4JWSF20JYbB4OadGpixCudqgCJaBO3ipAKaG0bjVe5bP4vFGVG8yW6CiEojDnHjMZ+nq1cAPaJUkccZoSNJ1etke3YrazZk8ri+2FFUPLDpef0be83r1ifCUxYCaAAAAAAAAIh/ZvUy/7PwcUAscm9ee9V/S+ghe8orH6o/ac6KyAGY2vwXQTvTVcZQG3F4z0MYVBcOm6yE3DtO1MBFtAh6dDSZxa1FsQL64KFtXDbfoORka6J7bjiKiu1l5Rzv1HPOPU8pVqt39fGIKiIP9uvR85Mb+FnyfP25rnKp/o29xq3bhzm/j6IIATQAAAAAAAAkBH3ehnBaTLBlypbQSeMzE75yRB2JdhxTFkFfm7HKmR7K5GA5XsXdfXph4FcPswN1AopoEbTbyfK553JFIQ0833aqo/NsYp4eppraUYLr3veMRdCM/TccRSXs7tozeubtnUJFz+Rdw32PlKhDAA0AAAAAAACJQltQZ+FBo2GqJbT/dhyX+tIj0Y5jyiJot4AgRym0jdNuUeAtOJzpapusBOdnsCJXBD3iYrkLh9naxfHg2GyWD/+yK0r3y/yonxtugri28XmOdypuPJ7iVXcsZAqgWUxgyT1mvP9nnkfPjqJi49btiRk9X7+b8HwNAAAAAAAAiUNb8LSdyIv6YeQoHc/cr52bN+RnHaodx/FzUnZ3PWURtE1WElq7EkXmpDbQgbfgCKf3dCKLXBG0eySZ3Q3a7Fy34j1x8j2D8Sr3d0p0G0B7chQVD1Xdy/XN90qBU/Va79XYymHTW5sVG+syDr/L2wcpeUsHNj1v3LqdvDsS+ckKATQAAAAAAAAkELeA6CvdwYcMWixy/+we/ZpF1/yvdvjUtD98omSxHYfY1CYcniINNNxSHUIjjhylk74d89RF0DZZiVm9DGdmaCJUBO12slwBPWzXcjksNpvlxMk/R+Ueycku4M/pYVm91pU7m9OnNa8uHD5acISbxqbqdfKtm7Nefom30wyOjf+atYaduxKq17MvCKABAAAAAAAgsfAngyYtnWvesvaqQurys865LskrR9R9wczp51/WlY+mHKKrhZuD3ax3U5FAunCg+3M4hEJJUeGDrG92xMVyXmQb5jQlPHHyPe7nHqTwpwI6abwRB8fNoAU93bRE2LsFR/jlz0T9xzdtrGOc85AnXLmzDTt3WVY/7Oa8Ezc/IYAGAAAAAACAhDPW6fgHdeRXPhxMjtKxZe1V/+04evVprxxRs9USWqo9OuU6diJPn7chqM3SWnAkjXey9n+VgexV6P4cJk3+3YREye42R93J7hE2IyMbhxXQUSx/TuJZBTTJmTvbvG49l3tMb2km74LzbaeSxhs0J3t1hR5RhR5AU4XPmQf2eW+WPyxr1n63c5eT29pznkMADQAAAAAAAInITuT1le7gSQZNteO4p9zkZx0WW0KnuKxS7bEpVxvIXmVWLw98szleFdA2u79Wws50tQHdn9lQWPgA69t0s1oEzeUkhFEsfx57FGRr/K/AfcsIW+VS8sLNvnqErgNH/2Pjc3dRleA++m+E+Den9NbmWCl8xpMS/T8dDAEAAAAAAAAkJl5l0KR7ygeeeUArEbn9rHP41LS3PleEvy/CcCaQ1bQFdUFVKNN6ifR+569tyNXCzfwZ/JiWO2uxUlnI7jZdDjbbQLtc3NWrRrH8mSSXT/e/gmzP7mmcdy4eXLc+os2grSmj9RlD/6IykpeTo4bSkkWa/PlJTP03kkJtwSE9sC/r5ZdQ+ByjEEADAAAAAABA4uJbBl2QPbx9XX9BzrCfdc58lbH93elhTkuYYWhKCSwTvFK4JfB+2bQA2k/fam3B0zxpw80WcjzFpjbGiyjy9b9Ft7NcBM36PIRGUxttCW36RKtVH/5emlvqo1j+nBRABTRJNF7Jm/H+n1O4ilPdBHFt0/ORaAbdKBl+WWF6bLr+/8osPcKxhz/hTn5ixp3Ub1P1DK1Xgg2gyVEih0tS/zFvH/vkLTJu3Y7CZz8EGAIAAAAAAABIZFQGnXP+uRQXL2rrxCL3M/drP2nO+qRZ5msdqiX0Y8sN3l0vAicxtVkUFVOuRs3ZSI5PIClqQbbds+/zkI+UXJ+3waxeFtOnDTka4oE2oV0nsnQJ7DrhcEA9jm2ykhEB4cjII8868uJMV7F1PEplYfaMO/qv/I2tDbJbAT122+30mt+srFy9/uLEj9YhFgLoppaGKJ4VgaTPo5KxFDjZas04/K74xLHBn64fLivn4NhGlKprG5+Xb90c/qasKaOt6fZ2kaMl3U5+T/vtmkFiWlv7tbtXJflowRFULbawp5s8Zj4XPtvLyk01tZhs0D8E0AAAAAAAAJDo+JZBJ4234yjIGf7DJ0pfGS6VQT9zvzbkDJowNAUSQCd9n0Eru/ZOOXuhd/+QS/3pBdmTCrq1BU/HaPosHNYRhjNiU1uGoSm0LYipKuDvr+5MV9tkJdQl/DB6zpyfsBhAk0YcqalpI2xtbTjy8xAajVc7Os9G8QwJZAZC5+w8UWsz9X2qXpf18kv2snLzT9eH1pgiKI6iYlNNrWzP7tCurk8daRc5W8T2lnS7r3VynYIqi2T04vU2zak6+l8dRgki8KxW3Hhcyu/5BgfXrbdW3Yv/Q6eEABoAAAAAAACAjxk01Y7j9/VKz5piT2PTEh5Rr150beHtofQcEHu1RPDDLSC0BXWudJX88iE/q/lPw8mN6POeiLn0mcqdpdpjrHfSEA5ryQsV65NnIDkyVsXCkJNoQqIsKnyw/eIHbB2e0y5gMYA2WyLeh+TLtlPRPVWyA6iA9jbWkePiBcvqtRxEmbbKpcKerqDaWYyFzuP1zlSHDf+eujY2S2qy1Srs6XbmzvZudR14i2Rx4/GQs3IOjChVA5ueR8fnACGABgAAAAAAABjDwwyaasfx/qlpx85JGVcYsqdQcxKGkEGPp5+6oOJOwy3VQ7IS9aVdvjpOKDLpEdWlvusV0DZZif7WDbHV91lsasvq/yjkeuegiKxdyi7yspccooHsVRZFRQityTX5d/f0nGSll0XSWAW0gHxYsHUDXSMRf1g1t9RH94TJCSmAThpPbDMP7BM3HjPV1EY60zSvW0/uTtx43M86PULXeIcNB/k18C2vGSRyndeTxrT2C4yVywH235Dt2e3/CKP8nwXabgQJATQAAAAAAADAdTzMoEmrF10ryLG/9bnCVzsO8lc2e8rSueZgtyw2tTnTg6tHtslKesr2S7XH5N8c8o6haZMQjq1vT3amq423VMdW4TM5MorLh4IqEmeLyNqlvvSqUkCY1csHZqwK6i8EQqFkzpyfnD7z76wcyYgzZXQ0OTl5lJWtGSM8mDabpa+/I7qnjSZ//tSj6rvVhqCnW7GxzrJmbaSnszPV1KbqdWntFzwXUqFzu8jZnubw7uw8JdVIapVF4nFbukZUDLfUTWRMuSmep88c3EHxBwE0AAAAAAAAwA38zKDn5A09c7/rraOKXn0a4wqHT03r1Qsfu8sQ1GbHe0qEkgub1cvIi1R7jDCckZjaPMeqIGfYs2dIp+22nrLNMXQCkLclkG7XHBxGVv9H5MWsXm68pTrwGDp7xh1KZaHn5H7hcA0LhGInWzfKZteJRZHqdBzd7s9JgaXPSX4DaErG4XfTW5oiXQo9MD4h4d+vXhoLndOcQVU6M6q5JiXcyRM/Cnu6R1Rq79UchcX+t8Pn9HmUIK5tfN5RVIz/KIOFABoAAAAAAABgEn5m0DlKxzP3aw+fmnbmK+YSQmp5UBm0KLy2vFQMnTQeZJNjJRzWCe1aO9GdlHRlYh2bj6ptfsowNKkvvcqr+12qPUpezOrl+rwNATblKLvjZw2f/oKVvTvtrAbQw9rIBdBRL38Ouf+Gt8iVQhuNV8mB6ug8S176nB1JN7Gz2SqLpMgupN2EVKYAfdRv2wo+p8+u3NnXNj3PwVyRcQkBNAAAAAAAAAAdlUGr/76L9XnnwiEWuR+7yzBT6Tx8ahrjCsFm0GzdOqqzs0029n32nIbLf78RQOt6+mLiHudJ4bMv5IFlGM4MZK8y3FI95coszkboGmYzOLpmbpPLSiI0RLFSAe0KuK454/C7ae1tppraMENPo/HqeOL8BfnVYLzK+g1XjaSuGWSIlRmjZD9l3XxOn22VSwfXrUfT55AhgAYAAAAAAABgMFEHzasMmrR0rlkhdflqCR1UBh2JUl+RRExbYtYbpEoFn+9roV2bc/41vt3R3neW/PIh4rsm/a0bbFPFuIW3P9B/pXVg4HL4+3XZBQKRi5Wb4IxkabkxvGi1aC6Rp0n/tt/RenowtC0EGEAHFWKmtV+4aWOdqaZ2uKw8qIOZKHMmLzabJaJnJq35hr9zKTbTZzR9Dh8CaAAAAAAAAABmbgHRV7pjxsVtUZmMzg//LaFD6MXBImVuDm2JSWfkcwA9U+m4w/iySOSOiXNSZO3KOf/cQPYqfd4G/2vOLf1J46l/C3+PDpuQrQB6MJIRfzi1vVT6TH6jUAlD20JOtkYszghw5RGlKlWvC3DlZKs16+WXAqnANRqvftl2ipvQeYJ38w1/z6g+jp+36fMoQZjXrScHH/8bhgkBNAAAAAAAAIBPVAatvrSLb80ZqJbQrxxR8y2DFhH0Cmj70BBv79+5eUPkKIljJH2ekNX/kXigTfuDOqr5CSOlslCTf3dH56dh7ss1LBgdTU5OHg3/sM0RC6DDaQCtUAqp9Jlks46EtpEAy58pI6ogAmiKuPG4sKfbe2ZCm83S0Xn2/HjuHIn2Gv75ar7hi6OohPGm8TZ9Nm7dHtGpIBMHAmgAAAAAAACAKWgL6lzpKvnlQ7w6KrHIvXnt1bc+VzBOSxitDFrlVQGt7+nPL5vDw7t14e2WaNWJh48qhdYWPG1RVPhap6jwwStX/mYd0oe5L9cwO1MRulxW8iIQsN9I12YbDPm6Pyi68ScTpzPEnD24ADqkns6Cnm751s1UOw6q2JnKnaN4Em4yyAJsvkEZldDvenHjcdme3Tx8fLlyZxu3bkfTZ7YggAYAAAAAAACYmuGWaqdIrex6MyWSfWxD8NhdBoV05JNmmfevopVBiwix3Wqb+HHYyscK6JhOnynkqTj94jbjrGpfMxMKhZKyO34WfiMOx1AaKwF00ngRdCTmIQy544SESFEoheEfQJAV0OrQ9nLZYTrxH883fSrjvtjZ25pBItcZXK5IqyYW9nTzM33GlIPsP1lhCAAAAAAAAAACYVYv6yvd4RbwLpW4p3zAV5Z65quMtz7nuv8yrQha39PHtxETm9piPX2eIL98SH1pl6/fKpWFRYUPhrmLEWfKiIudBMmzDXSWbNak80R/MeTNhtyCY7ZmUscY00AoLTg0+fMDbwCd5HcuPkb61JHDUuuTNxv+RWWszxjiQ/qc6xSsMQf9TDiiulH6narXybdu5uEDaqjqXlNNLdJndiGABgAAAAAAgKkZeRB58IGdyOsu+6OfxrvRQtXzSph6GZ/5KoOxR0fkiCQSPt+JImvXjIvb4um0lGqP3nL2F75q8wtvfyAra1aYu3BY01g51EFr98T3aWnRz/hunjHpdrlCasFRWrIoqPXdkoBuuDVltFEy/C8q4z/fbDicadWljvDkfCPcyb80yEK44kTvkRSrddrLLyVbrXx7KJlqas3r1uN/OtYhgAYAAAAAAICpNbU0YBAobgHxzfzfmdXL+XZgC2+3PHO/ljGD9tUn2haBZggk1exJFdC97R38GSXhsC7n/HN866MSPqoltK/bVfbDfxYKw/qrgNMmHB1NDv84bXYtfwZNQqSQF88lpgFXCNsJqv9G0thcfMX+V+gRuvZMMz+p/u71aWbye76dbD81ZSpHUoO9lmfdd+aBfYKebl7dKGrKQVvlUvwfFwkIoAEAAAAAAGBqzc0IoCfRFtRpC57mWzuOHKXDTwb9ZZckwe81qmly/KXPFD8ZdFbWrLlzfhLm9lkpgjaa2vgzYrTyZ5LTEXQFtEI+PSdbE+y1Rn10eGiUDP/qpoF/URlPSIatKaM8PM2WDKVXDqWHcMWJphZE/cfixuO8ulEjSpVx6/Yp/zAAoT/3YggAAAAAAADAv47OLwzGqyFP8xWvqJbQfGvH4T+D7tNPStyc6eqIHEMhPY/T8aMNtLJrr8ijB3H88dNdJHfWYvISzsYdQ2wVQet4Mlze0w8a9EHPtRhs/43rDz2vNtCNkuEnbza8Ps3cLnLw9gRTjaSuM2WGeP4UjX3eIq39QuaBfby6Ua7c2Yadu5xBNuaGoCCABgAAAAAAgCl0dJ6d+Aqe7EReX+mOgexVvDoqXxn0kD3llSNqm/1GFOBKV3E0UFZb1Iclq/8jqfZo3J+TYlObrzkJ5875STjNoEfdyawUQQ/y5m8ACtWkANrMSf8NCpXGUiaiZ/50efZlk0FGuEP8I8SohBhr/bzzJX49h5eVG7dux5SDkYYAGgAAAAAAAKbQ0fHFxFegcQsIfd6Gq4VbeNWOI/AMOhJUuTm0JfahoegOiMjapezamyDnpFR7NKv/I+/lQqEkzGbQrBRB8ySAlmYJhMJJt+U7fdABtFicEVoFNDUdXwxFz6RHppXmOgUhX92ZO1u2ZzevJh60VS69tul5pM8cQAANAMAC8iWUK04byQEAAAAkfV/7fL7tFIbCF4uiorvsj+RX/hySrwy6V592+NQ06vuhyExCKCLEtCX6nv4oDkWKy6r++66EOiGVXXvFTN2Ws7Jmld3xzyFvlpUiaLOFFwG0LIs+jV4I/TfmlITY1aRd5PgXlTFWouek8U4jFb/6j4FNz4+GGtemXbwgam3m0ZP2mrWmmlr858XRkzCGAAAgTIPWrs5vDgkE+KspAAAAxKe+/g7qG4PxKjJoP9wC4mrhFl6VQvvKoM98lfFJc1ZEdy1VKvhz1yi+ORTfrZ8ZzfAx3WL2jDuKCh8MebPhF0EPWrv5MD7SLHoxr0HHRQNom83y9qFtr7z36x6hK1bOpZxszaPV/0p+M1xWrt+z115WHsJGiPq/8ucWmWpqLasfxn9bnEEADQAQlkFrV8uF51SKhRgKAAAAiFf93wfQpBONhzEg/lGl0Gb1cp4cT47SsXrRNe/lnzTLvuySRG6/MpXc80eTzhCtERCb2hj7UcS9FJfV14SEhbc/EPKEhKPu5GGzKJwDs9m1fBgfWgW0ecDldI4Gd2oF33+juaX+hRfva2qpj6ETibyZj1T/K/mV+tFNENc2PT+w6Xmqi0jgeNJ8Y5QgyIO3VS7F/1acPh1hCAAAQuZyWVsuPEd+lRKYMBcAAADiVl/fjQC6o/NsRyc6QU/BLSC0BXV9pTuc6Wo+HM/C2y2P3cWQ/771ueLKVSc3x2DWRy2A9jUjXyLwE76X3fGzkCckdNqEI47UcA7MyNQehGMK5aQZCENoAB1U/w2bzfLm/l8ePLSN/Ca2zqIH76vLydbQFg6XlRt27hqquje2bssoQRi3bh8OqYIbwoEAGgAgRBPpM/l9JpGHAQEAAIB41edRAU1q+HQ/xiQQNllJT9l+fd4GPnTkWHi7ZdlcM23hkD3lk/3/abfaIrHHmUUFfLgXFN8cEg5rE/MMtCgqyNPPluWzzXflohdCzqCHB9PDObaoz0MoIeiB2Lf9jmA3Urn4oQDX7Og8+8KL98ViC6Mlix8qX1DF+Cs3QZjXrde/sddRVBwbb+FzZxu3bnfmonosChBAAwCEqK3j1cHEayQHAAAACYiagdDzRxRBB24ge1V32R/Jr1E/ktWLrs3NG6It1PX0nTjwAQd7J3fE/U0WDusSs/kGeb79Y+F7Vwu3kN/YfdfKCIWSOxf+b/JrCLsYcabYLaE34mC9DbQmf15Q6zM0gA5yBkKFfLp3XTCjhs/27369JuYKn8dHdf4D99VNcSYoVcat28lLsB05OOYoKkb6HEUIoAEAQvGP3kM6YxP1vVikxoAAAABAvDIar3ovfPudbRiZwLkFhD5vQw8PGkM/dpdhppJe5tne2HS2/gTr+xJJxJ4/RqjO2j/5N4cYZ+GLY8509Tfzfxd43T0hUVYueiG0DNpuSRtxhRgrmcdLebz3ax3SczNQsskBdLDpM8lXXbAnm82y+/Wahs/2sXvwCqWwaC7hnaGzvBf59Cce/22AKzuKivVv7DXV1PIzhrasWWvcut1NEEkQJQigAQCCpjM2dX5zCOMAAAAAicBg/JZp4dWGz9CIIzjOdJW2oC66MbRY5P5ZlV4ictOWnzjwAesVysrcnOgOuNjUJtUeTahzzCYr+Wbe7+xBtgfMypoVcgY9bBKHdqjUZ0mzZPQGIEPWEANohXx6UOtLZZN6WIfQf6NiwUr/KxiNV3e//iTtEyRhEgqTy+7MvLNSmqdJJ796NxJh7eEjztjw+G8nJh4M9AysXGrYuYtXGbSjqJg8JMvqh/F/UHQhgAYACPJVnV3X1vHq5CVaDAsAAADEK1/pyYnG9xiLo8G/qMfQCqmLcULCj15+M9JFyhx34VBcTqySEfKM6ivdEVrD8ZAz6BFnyvBgiI042J2HUB5kAE2LboOdgbC0ZJH/Pfb1d+zY+RNaA/0wSbMEd1ZKb85Oo34UCpNn5qZH6HRinHgwEG6CSNXr+PCIGFGqTDW1aLvBEwigAQCCc6HjVVeCfY4PAAAAEpnRwJwy22yWg+9sx/iEhoqh/7HwPeOsamc61/3c5uQNeU9IaNYb2G0GLVPJaUu47MIhNrWJWc03ec6sXk6eUeFsIeQM2mFNc9lD6QXB+oQ6QQWmnv0rnM5R80BwAfQSv9MP9vV37H79SXabPiuUwjsrpbS2G0PWkUicTitXrA+kwQgjYQ9Dd2+Oa6LtZeUDm57Xv7HXVrkU/93whABDAAAQuMtXPjIm0gtZAAAAAMYWHJSOzrMnTr7nP4gBP9wCwnBLNXnJMDRlao+SXznb9epF1y71p/fq0zwXtjc2zSzSFFVWsLILqVIRxbFNqPJni6IizPSZQmXQjadedDqHgrqizZQukQ+lCtxBXWvQ2i3J0rA4DmJxZqAnJ60BtC7o6Qc1+fN9/TYS6fPMXNHcMno3DPOAK4TOIVOqWFC1csXjIV+dsfzZtmSZZfXDae0X0i5eSGtvE/Z0J1vZL+pyFBXbyyqGF5TzfDrExIQAGgAg4NdVdt3X3XsZf2U0tcllJRgiAAAAiD/++2x8eGS3Jn9+aJ/UhgkWRQV5SXFZpdqjUu0xEduVoYweW2545Yh6yD7pg9EnDnwws0gToezYrDckJXFxqiRU+bOdyNMWPM3W1qgMuvW/fz8wcDnwa426k4dNYol8KDl5NIjzwdqlzmJzKMjnogAbLtP6b5hNwdUR+8lnI5E+F80l8jT0VhtO5+gXrVbyK7unE/lk/sB9Yf0xQ8BUAe0ab4LhKComL0nj7ZhT9bpUnS7t4oVUnZb8PrRIekSpGlGpHEUl5PYdhcWYY5DPEEADAATqwuTWz5P+Qx1BUw4AAACIT4apGj3v3ffss5veCnauKvDmFhAD2avIi3BYRxjOZBiaIpqi5igdqxdde+vzSVmz3Wr76OU3H935HCu7kCoV46HzdWa9kZuRzOr/KEHOGTuRF3LfZ5+j930ddFAZ9IgzZcgoIRRBvC2KYgsOhVLo+eN3wVRAk891pSWLGX9ls1n27v8li+nz2JSDP8qkHW3SeO3z6UYz6+mzQj699qk3wnwyF3Yz3K3eJclj2bFSNZZHe173+xg67eIFn2fa+BVHCQKdnWMLAmgAgID06475ab5BvnhSySswSgAAABBnAplm0GC8+uGRXY/8eAuGiy3OdBWVRKe4rJLxYl7xQFskyqIX3j6WlNEyaF1P35n3GxauXhn+9mUquWcAzQ3hsI7LZiZR5BYQrKfP18dQKKlc9MK5L//Uc/lk4NcacabYTOli2XAQzzBmNv/EEngALctKnfQkpg8igF6y+GFfEe3u1580sDc1qzRLUHZnJq1YOyli6TN5ozY8/tvw/5TI2IIjwLB4YjVaMA1xAAE0AMDUXC7r191v+lnBNqzDKAEAAED88dMA2lNTS0N2jgbNoFnnFhBUdw7yeyqMFlm7xANtArtOOKwNZ8t2Is+ekWeTlUwvKyly/md746TE9vTh+lvLSlW5ObE4aFlXPkqQcyNC6TNFKJSU3fGzrKxZ5778U+DXctrGanUDz6AHLd0sHrNcPl0hnx5IBOxZUxxU+iwWZ/h6onv70La+/g62bkueJr1oLsOdSx5t638Nsp4+k554/LesNFPybsGBNBmSEEADAATi8tWPXC5/nyaz2bUYJQAAAEhkaAYdaTfC6FuuLxGb2lJdVqoyOs3Sler/9WrW2IQldiLPma4iv3r+akXNo3arrbP1S8+F/7nnYPiNOEQSieePuu4+DgZKqj2aCOdDX+kO2v0YCZr8u7Nks1r/9gfrkD7AqwSVQZvZrusnn4UMLfVTnCGTZyA0DQTRANpX+XNzS33TVPsN9ATOEswrI2gHSentsZ9rtUTijn60eoufaRUDJ2RqAI0pASEJATQAwJRcLmvPVGUUxoSZ5AQAAAASSoAzelF2v1bz4q+OoBk0Z2zjk2BT9dFhWlHz6N6aS3arbWKJrqfvxIEPlqx7MJzNqmbneOba9qGhSI+JVHssxRX/s7NoC57mIH2mKJWFdy3/Tevfft9/5W8BXiXwDNru+jYpic0i7tKSRVMGwSH33/BV/mw0Xv3gL7vCP3ihMDmvQFxQKGb8bfs5a1fHcCTu4gfuqytfUMXKphhnIBxRqfF0DSkYAgAA/6Ysf6YMcjJZOQAAAABv2WyW3a/VsDgBF3BGRIhX1DxKW3i2/kRve0ds3RDCcCbu7yzjrGqzehmXexQKJXcu/N/khfwmwKs4bcIho2R0NNn/aimp7uQUNrtJBFLGS5vTzzzgCnDjK1esZ/wD28FD28J/3iOPatFdWYzps9M52np6MELpc8WCKha7JzE2gHYUogUHIIAGAPArkPLn6y9crN0YLgAAAEhwff0dHx7ZhXGIRfllc8gLbWHjgQ9i6CakuKxxP/2gWb3ccEt1VHadPeOOqrtfy521ONB3Uo7UIaPEPTJF7pSaNsLiQYrFGaUli/yv41kB7XSODlndgWxZIZ/OGNQ2t9QH9UkRb0JhctFc4s5Kqfd8g0nfTzn4bb8jEvfpkqH0n975YxY3mNbO8MlgV2AzEEJ8QwANAOBPgOXPSaiABgAAgHjU0fFFsFdpamlo+Gw/hi4Wrah5VERMKsDU9fSdeb8h5A0qc7M9f/Rs8REJcZ8+24k8bUFdFA+AmpnwrmW/USoLA1l/xJliNUhGHKl+1kkVTMp/Hc5w+7RUTNVNwrO9cuDlz49Ub/FeaLNZwmy+QR7Moruy8jTpjL/t7bGfbjQHfpBBKbKn1VyTyvbsZvMM8WrBMUoQboJIgoSHABoAwJ9+7bEA10QbaAAAAABKw6f7m1saMA4xR0SIvZs+nz5cr+sJcfJA+iSEPZGdhJD1/huX+tP79Gk8uXfsRF5f6Q4+HElW1qzKRf9KXgKJoUfdyVajxG4R+VpBkDYpXTWZLod5eKUlixTy6b5+S5vcz6B3BbhNxuYeJ06+F07zjR8USRbfJWMsfE4ab/p8rtXidI5G4k7MdQo2GWVJ412bM97/MyvbTLFak6304i0nyp+BOj0wBAAAvuiMTTa7NsCVUQENAAAAMOHgO9v6+jswDjGnqLJiZpGGtjAmGnGw1X/DZk8581XGHz5R/ux3s175UL3t3emfNGdF/da5BYT2B3XkV/4MuFJZSMXQgTTlsFvSfLXjYLcFB6XSd1Nj2gyEpgCKi8XijEer/5XhVLFZTpwMMbqVECmL75L5mm9wyOo++bkpQk2fk8bT519/N41wX+/QnXH4XWEPC/0kGWcgRP8NuP4UjSEAAPBFF+RLWBRBAwAAAEzY/VoNMuhY5D0bYW97x9n6Ezw/bEnYL8UNZsH7p6ZtPpD91ueKc103arfPfBX92PdK4RY7kcfDYVcqC8vu+Nn/+0/75875SVbWLD9ruhypVoPEMcRQUS5gO4OuWFDlqwiaVgEdSHeLJx7/LePcgyGXP8/MFS26K4t2JBO+7Xec+nwgQm03krzSZ0rmgX3hbznt4gXvhc7cvCQABNAAAH5ojcF9iO+aGQE0AAAAwHU2m2XvvmfD+Xw6RIVUqbhzDb2L7un360Po4KzKzeHssMVhBNA2e8onzVmbD2QfOycdstNzEonIHd17RFvwtE1WwudzRiiUaPLvvmvZb1be/buyO36WO2sxYxg96k4eNousBoLqCi0WqbNVy22mdJffJtGhnAzijJUrHmf8VbAzEK5csZ6x+UZo5c9CYfLcsgzyQn7j/VvyeM61WlpPD0ao7UaSj/Q5aWzywAvixuNhbjxVx/DpYVRAA0WAIQAAYGQ0tQU4/eAEswVdOAAAAABuMBiv7n6tpvbnexjrB4G3Fq5eeeFEk1lvmFhit9o+23Nw1aYngtoObUrDiBIPhBhAHz8n/aRZ5p07UyQi92PLDVG8LwayV5nVy3jx/sh4lXxE9/V3UH9Von4kv1HIp8vHy40V8pvJb3KyfzjRlEOvvzh2E0yXnR5TC8pks0QicZYsVzDeUeSr882RONryBVVNLQ0dnWdpy4OagbC0ZJGvILuppT7Yv66Ru55XRvgqfCYPpvX04JSBeDgIdzJj+nz98A7ss5eVhzNhIGMfD/SABgoCaAAAZjpj0C3kjKiABgAAgPjiHd8Eq6+/Y/drNc9ueguDGVtW1Dx6eOsuzyWdrV/2tnd4d4gOillvkCoVrB9tissqCn5Glkv96W99rjCYfQYjBTnDjy03KKSuaN0LZvVyfd6GKJ4G5OOXfBKgLr7yVu8+Owr5dE3+fE3+PPKrXD49kLkKI+HR6i07dv7E87AlRIpn6bH/GQhzsjWMrZ8pjSffC+pgZuaKiuYSjIXPY6fiRdvf24ciOhr+02dSstUqafjYsvrhkHfh3QMa5c9w4/TAEAAAMAphUkGXy0peK5NAlysAAACAG/r6O95+Z9sjP96CoYghM4s0+WVzOlu/9Fz42Z6DG954MZzNmnTGSATQwabPffq0w//ftEt96b5WkIjc95Sbls41R/EusBN50Uqfycdsc0v9+bZTVI1zsMhrGVrqm1rqye81+fMrFqwsLVnM/ccg5PLptU+9sfv1JycyaLEk0BkIc7I15HV9HTM5PkGNTNFcIk/DfLINWd3nWi0GvTOiQ0Glz7nOKTLAjMPv2iqXjihVIewirZ2xATQCaLgOATQAALPQZhQkr4UAGgAAAICmqaWB/IoMOrYs+ekDvRcvebZ+NusNZ+tPzK9awrdDDXwGQps95fCpaWe+8hmGSkTupXMHl801i6Pa+tmZru4r3eEWcDr/oc1mOd92suGz/aHlzoyo6mmxeNeSxQ8vWfwQxzE0lSNPZNA3qYSev/XV76JiQdUD99X5OdTm8Ww9EEJhctmPMhVKIeNvv+13nGu1RK7jMyXA9JmScfhdU01tCHth7L/hwgyE8D0E0AAADEIof/7+it0YPQAAAIgbOdmavv4OVjbV1NIgFmc+cH8tRjVWSJWKH1YtPX14UtZ2+v36osqKwJs7zyzS9LZ3RPpQBcO6QFabst0zH6JnkltAXC3czGX6PD6l3nsnTv45QrOGkptt+Gwfuf2VK9YvWfwQx09itU+98fahfyOfysSSSXe9dw/o8dkLpz7C822nAnoEZQnK7syUEAznm9M52n7O2ttjj/TNz3UKnromDTB9HhuBxuOWNWtDKIIW9DC8g0YFNNw4QzAEAAAM/1MGOf3gBKMJbaABAAAgfojFmSxu7cTJ93JyNOULVmJgY8X8lUu8ZyM8ceCDFTWP8uo4hcNa/ytc6k9//9S0Xn0a42/5Ez1T+kp32Dn8VGVzS/0Hf9kVoejZE7mLD/+y63zbqSce/y2XpdA52ZpnN/6p4bP99uRPk5KGqYXe6XPFgqqVKx6nJlT0947v+9kX/VMohWU/ymRs+szBfIOUXKfAf99nRtL/u+/apueD3VeqnuGPQI6iYjyLAgUBNAAAg5AroG12rc2uE4tUGEMAAAAAbwff2UZ+RQYdK0SEeMlPH/jo5Tc9F7Y3Ns2vWqLKzeHRcfp+9W6zp3zSLDt2Tsr4W75FzyRtwdOcpc9j/dnHS4O5vIEdnWdfePG+2qfeyMnWcLnflSse/8//+svEj6aBkaTxFtVicQb5dU7Joimj54njn3KdmbmiuWXMCTsH8w1SQkufxx5Nrc3Cnu5gi5e9e0CH1ksa4hUCaAAABq4Ra8jXNZraslXLMIYAAAAAjJBBx5b8sjnebTQaD3ywZmsdfw4yxcfnF7/skrz1ucJXz417yk28ip6TxtNns5qjtxINn+1v+GxfVG6mzWb5zc6fPFq9pXxBFXdv8SafJEsW/XT9j6tD2M6Uef0PiiQFhQw9apzO0db/Goz0fIOUkNNniqT+r0F1gvbRABr9N+AGBNAAACy7hgAaAAAAwK+D72yTy6dr8udhKGLCwtVVve27PJf0tneQl5lFGt4es82e8tbninNdEsbfFuQMP7bcoJC6eHXMA9mruEmfbTbLm/t/GUglb2SfBw5t43J35sll8tOkJaFtx38APbcsY2auyHu5Qe9s/a/BSM83SFkylL7OlBly+pwUfCdoAVMA7ZyNGQjhhhQMAQBARF/ZAAAAAIC3N/f9kuMP/kPIZhZpiioraAs/23MwkOuKJJJIH57YaxaWS/3pmw9kM6bPCqnrn+/RP3O/lm/ps1m9XJ+3gYMdkY+73+z8SdTTZ8rBQ9uGhyfdEQMDPRHaF63LojDUOR6NvhtA+0qfL120nW40c5Y+11yThpM+UzIOvxv4ymntDDMhOQrRABpuQAANAMD+KxuXy4pxAAAAgDig0USqSNlms+x+rQYZdKy4cw29ZYpZb2hvbJryiqrZXLeKfv/UtFc+VDO23bin3LRl7dU5eUN8G16zerm2gIuWJuQjbvfrTwYyhx5nhu2TAmiHM1L3Dq3LYmaojbZ9jR5j+jzWduP0IDdNn0lPXZPWXJOysqn01uYUa6DvatGCA6aEABoAgIEglQjn6iiCBgAAAJgSMugYIlUq7lxDb9d7+nADrw7SYBZsf3c643yDM5WOLWuv3lM+wKuOz9ffO3CbPpOPu8Q8h40elfKZbE/zyJg+mwdcpxvN3/Y7OLh1hDt5k0FWOZTO1gaTrVZx4/FA3z57BdAjSpWbIJIAvocAGgCAQZivSMKZwxAAAACAP8TijIhun8qgjXyqxwRf5q9cIiImTa1m1hvO1p/gyeF92SXZ/u70Xn2a96/uKTdtXns1R+ng4agifeaM0+NTqiH33yAp5NNpSxjT52/7HacbzeYBLjq9UFMOLhgWsbtZSf1fA1ktrf2C90JHEfpvwCQIoAEAmN5rpavDufogKqABAAAgLuRkF0R6F2Pzoe17NpFzsVghIsQ/rFpKW3j6/Xq71RbdA3MLiPdPTfv9J0rvthsThc/8HFLO0mej8WqCp8+092hyWUnI25FPDqAZ0+feHnvraY6mHFwwLPr1d9NynQLWt5yq1zGGyzQ++m9gBkKYBAE0AAADsUglEOATQwAAAJDwL4oiXAFNGavNfK0GGTT/eRdB2622sw3RLIImD+Dgzr8ytt3gc+FzEofp89jfePb/MsEfXza7zvPHMDsuTmBMn8+1WsgLN7frp6aMTQZZ+FMO+vwvoPHYlOsIehiqr5xoAA2TIYAGAGAml5ZgEAAAACDB5WRruNkRMuiYICLES9Y9SFv43/XHo1UErevpO7x1V287vY24ROR+5gEtbwufkzhMn0kf/mUXOq3bhrWeP7LSA9pX+tzbY+fgFqlGUv+PTl5lkUR0L+LG41NORchYAY0WHECDABoAwMf/6IqFIV83XaTGAAIAAEB88G54GiHIoGNCUWWFVKnwXBKtImgqfSa/0pYX5AxvX9dfkD3M2zHkMn02Gq/29V+KoRPMZhuMyGYnV0CH03GR+rPczFxRFNPnBcOinTp5JNpueBO1Nvv5bYrV6j0DoQvlz+B9qmAIAAAYqeUVIV9XLFJhAAEAACA+yLkKoJPGM+iD72zDmPPcnWtW0pZwXwTd3th0eOsu753eU2565n6tWOTm7ejp8zZwlj5Tj99nN/7pxReOVCyoiomzi3wSaG6pZ32zw3YtW+/XxOLMmbmiuWWT2hM5naMnPzdxkD4T7uRNBllE227QpLc0+fmtgKn8Gf03wBsCaAAAH/+VCghVqBm0lMCUCwAAABAnNJp5XO7ufNupt5FB81vUi6DbG5s+23OQlj5LRO7H7jLwue2GW0BoC54eyF7F/a7l8umPVG+pfWoPN13dw/TBX3ax/kkI2/CNCmhxeB9XlWalFs2d1ELa6Rw93Wg2D7giPTJLhtLf0N60YFjE5d0ham3204Uj7SLDLIWOInSzBDoE0AAAPs2aEcqrw0wiDxMYAgAAQNxQcFgBTWlqaUAGzXNRLIKm0mfaQhEhfuZ+7cLb+du/xS0g+kp3mNXLongMmvz5tU+9wf8M2maznDj5Hsvb9KiAFqeHXv7sclntyZ8KhZOqj9vPWSOdPs/MmvHr76bVXJNyVvg86fHluwuHsJthBkI+tOBIa79AXdJbmzPe/zN5Ib+ZWIjncO4JMAQAAL7IZSXkxWhqC/ZaGDoAAACIG9lczUPoqamlgfz6yI+3YPz5qaiy4vThBrPeMLHEbrW1NzbNr1oS0f0yps+q3Jw1W+vUF59KmjzRHH/Yiby+0h1uHhSp5GRrap96Y/frT/K82fqJk39esvghFrNyp+tGDW/IFdAul7XlwnMu16Ry4Ej3fSYHYeWK9eRoyLduTopScpre0mSrXMr4K8YKaO5bcKS1XxD2dAt6ulL1usDzZUdR8YhS5crNI79B25BIQwANAODPrTOrjabngnuTplqGcQMAAIC4kZOtEYszuI+rmloaNJr55QtW4i7gpx9WLTlx4APPJf9dfyKiAbSf9FlEiAfVy+SXD/FwoAayV+nzNvDqEc3/DJoqgl654nG2NjhovVGoG3IF9Nfdez23kzRe+xy59Jl84l2y+OGJIN6yeq28fXNU7g7GlJmUqtcle3XncBQVc3NU5N7TW5rT2tv8T5Po73Zdj6qPk/9GCcJRWDy8oMJeVu4m8IFm9qEFBwCAP3JZSVCdoMn1M9EAGgAAAOKLJn9+VPZ78J1t59tOYfz5qaiyQkSIPZeY9Yb2xqYI7Y4xfSaP4dGdz1GHYVYt59sQuQXE1cItvEqfKTnZmgfvq+PneZUuul4oeeLknyMUkaeHVAF9+cpH/bqjnkt6e+xdHcOROEKq6vnFF/6ycsXjE2XgjqJiX2XIkZZstTKWFTMujHQD6FS9jqj/+KaNdconN2Qe2Bdy+ux9G8lNyfbsVq2rnvbyS+LG43iSZxcCaACAKZRong68p/OtM6sxYgAAABBnOJ6H0NPBd7YZjVdjbsRi8ZiDJSLEP6yix2GnDzdMea0Q9tXZ+iVj+ryi5tGJH53pKrOaRxm0TVbSXfZHi6KCn3df+YKqlSvW8+FITKZJGW56+vUA2mazNLXUs/N4nNxTUSwKugJ60Nr1dfdezyXmAde5VvbzcYV8+gP31dGi5wmWNWtHo1Scy1gELezhtAG0uPG4fOtmKncW9HRH8MltPIlWr6uWHtiXqtfhNQArEEADAExBICDm3RZQ/0GqZzRGDAAAAOJMtCqgk8ZDqDf3PRtDY9XR+cXu155q+HR/IpwY81cu8S6C7m3v8HMVVW5OsHvR9fRNmT5T9Hkb+NBnmTwGbcHTPGn67MfKFY9XLKji8xE2sj0VIUUY5P1CtX72XOJ0jraeHmT3qEpLFj3x+G9//cIRP82vR5Qqa9U/ReW+SGtvY1rIVAFdyHILjhSrNeP9Pyuf3CDbs5vL+QOTrVZJ/cfUfhFDhw89oAEApiaXleTfUt35jb+mcgIBUax5GmMFAAAA8ScnW6OQTzdEqaq3r7+j4bP9LHaDjRCj8erBd7Z3dJ4lv3/0Vx8mwokhIsT5ZXNobTfOvF8/s4i19g52q+3w1l3kV8+FjOlz0njyq897Qn3p1SiOiVm9nCc5eCAeuK+ur/8S+RDj5+GRzznkAyr8P4DZ7JPSw2BbJn7x9TbviQeHrG5WbmNpyaI5JYtKSxYHOOOiZfXD6S1NEa3/ZeSd/KZYrd6HMaJUsdhAmdyFpOFjov6v3p2muSRuPE5ebJVLLWvWkjcQLwlCgwAaACAgt86stg3raG2/PN02+4kQPswFAAAAEBM0+fMMLVFrK9Hw6f6KBSvl8um8HZ+Gz/ZPVD1r8ufz+VDZdeealbQAure9Q9fTF0KlszfG9JncMmP6TDGrl4lNbVLtUe6HwiYrMcyqtsXUByLF4ozap9544cX7eDshYXNLQ/gB9LBdG/J1/9F7iNbB45t/ZH7bbwjneBTy6eSNKi1ZRH4NMHeedJKvWy/fGoXZCNPaL3hOMMgYgrM1AyFPoudJD5bxGHqo6l7L6rWYpTAECKABIB583b1XKCBU8oqITgBYrBkr5WDMoGfNWJWtWoY7AgAAAOJVaemippaGKB7AwXe21/78dR6OTF9/x9vvbPOsIa0oX5k4J4ZUqSiqrKBl0GfrT/jJiAN34sAHup4+zyWq3Jw1W6cor9YWjK3AZQbtTFd/l7eBt+2e/aMy6N/s/Ak/D+/LtpOPJG1hcYNBtUwctHbRPgVbrHn6f/5oWd+yjo7Os/39HVSN9pTboYLmnOwCTf488msIobMnR1HxUNW9kvqPOb4vhD3dnvkyY1doVy4L78fFjcczDr/Lz64X5LCTh2detz5aE0LGLgTQABAPMom8Cx2vki8OxCK1SlGRrVoWoSSaMYPOVi2/bTabc1u7XFazdWw+h2vmG39sF6QSs2aswn0NAAAAUVFaskgszohimWRH59mOzi80+fN4NSyehc8UcpTKF6xMqHPDO4Amf1yy7sHQ5hv03Ahts+QG12ytC2SznGXQNlnJQPaqGI2eJ+Rkax6t3nLw0DYeHhv5nHO+7RT5/BPORsyWrtDelH3x1Xba+z6q6ogcMfJCe4Ly3oJYnElbjS2W1WtFLc0cR7SCyVMOMnaFDrMCWtjTnXlgH5eNnkOQbLXK9uwWNx4z1dSiI0cQ5w+GAADiAPk64B/fHLLZteTl8pWPyItYpM5WL5s1fZWA7f5rtAw6k8ijloRp0NplNLWNXcxttBZj1F5KNHW4owEAACCK5pREuQi64dP9/CmCNhqvvrnvWe/muXPCS8pi0cwijSo3h1aqfLbhxMLVoQfx5NZOHPjAc0ng6TNFW1Bnk5Uou95McbH/EX63gLAoFg5k/5M9kp+/5FL5gqqOzi+aWuojsXGhMLnsR5nSLIFB5/z2iqO3xx7U1cMPoF0jN84B8n1igNfq7B17g+l5RT9VRxzP1OomCFNNLceNOISTe254x8SjBOHMnR3axqmeGxmH342Vhwx582/aWIdS6CDuYgwBAMSHW2+p9vyRfK3Q+c2hY80PXejYRZt0InwqjxoHdXj1DuSxfd2999TfHj997hfkNzpjk3f6rJJXLCjekRkvr24BAAAgRlVWPhTdA6CKoPkwFORh7Hj5Mcap20pLFyXguTG/agltyYUTTeFs8D/3HKS1fl6y7sFg+0qb1cu6y/5oVi9n8ZZaFBXagqfJzWoL6uzx9fr8keotESrXvTk7TaEUCoXJ5DdzyzKWrZz2gyJJUA98Fg9GnB5QySr5vuzylY88lxRr6gR8mluSasTB5R49mz4LmRpAh5w+p7VfUGysi6H0mUKVQk97+aUU3jSq5jME0AAQJ7JVyxj/mt2vO3rqb/+L3Rh60Hrjw0fTpCFOM2I0tX3x1Tby2MhXNjbf02Jkq5bPu32LQIBZDgAAACDKvD91zr3m5vqoj0NzS8Pu12oYu5GIxRmlJYkYQBdVVtBqk816Q2frl6Ft7cz7DbR6anL75CWETbkFhLagrqfsj/q8DSHnxVSfjauFWzr+xyfkV7N6mTtOX5zXPvVGmO2JGTmdo54/SoiUgkLxspXTbs5OC+TqBuNVozGsGVBtw8G9E3S5rG0dr3oumTVjlZx/00taVq91hZr5hmYid2bskuEoCmWIMt7/s3zrZn52fA6EqLVZsbGOMZEHTwigASB+0IqgPU3E0C42PoLnOQ+yNPgXsoPWrtYLz5EXnXGKwpBs1fJidN4AAAAA3lgS7SLoppaGKPahJr39zraD7/hslTsnIdNnindA3H6iOYTt6Hr6Th+e9GcGVW5OmFMaOtNVA9mrvpn/u56xyuWnye9tshLGPJpcSP7KrF5unFV9tXALeZWO//FJX+kOfczOMRgUakJC1jf7bT9D2w0JkVJ2Z+adlVKxZOpgKswiaM9yn0A+V9rW8arn20byKuxO+cMWqhEHl3uciImZG0AXFge7tZtisPCZ8YbIt24WNx7HiwQ/0AMaAOLHRCdoXyv0645qjWfyZ1aHOZuf+fsKaLFIHVRtMvk6prP3EO3DXL5vDtJnAAAA4JfyBSs/OLIruhHw+bZT0Zrl7+13tvnvgq3RzE/Yc+OHVUvO1p/wXNLZ+qVZbwh2O42TWz+T/md46bMnZ7rKmb4sKWkZ9eO/r66Z+NWarXUzizR4jEdoQsJzrZZvrzjmlmUIhcmeyxVKYYZYZJ/qGcVg/JatIxGkTvH2zWhqo9UJ8TN9vn5K584eXLc+88A+bnY31oWjrJz8Ju0iYwV0EAF0emuzbM/u5HhpXkG14xD2dJnXrcfTCCNUQANAXJkysXW5rF9372298FzIHTnIK078PTyTCOITT4PWrtPnfoH0GQAAAGJa1Iugvzx/Kir7nTJ9JpUmcAW0VKnIL5tDW9jeGFwRdHtjU2/7pM7ad66pCrb1M4SpfEHVksXsP8y/7Xccq78W7AyEFHbbQPt/t3ihY5fnEn423/BkrbrXPh4KcyDFOva3glS9zjs4Dip9lh7Yl/XyS8lx1zpZUv+xbM9utIRmPnkwBAAQT8gXB4G8PjCa2k6f+/mUHTAY2YZvVFhLMwLtv3H5ykenz/3CT3W2J6TPAAAAwFtLFj8UiS6xgTvfFoUAOpD0OSdbE92RibqiJfQULKipCO1W24nJ5c9SpWLh6pV40HHvgfvqIvHXFKdz9Fyr5VhD0DF0OD2gPefvSZqqg2Jn76QP1IpF6vyZ1fy/v0w1tdw0g6bmIWRsAB3gAaRYrfKtmyX1H8frY0fceJy8gcigGe56DAEAxJkAPyHlclm/+Grb1917g93+NfONdlcBzkB4oWNX4DuSy0qQPgMAAAB/312LM1be/Xh0j6Gj8wsudxdI+kzS5M9P8HMjv2wOw1SELYFORXi24YTdavNcsoK95hsQrEer/zVCk44OWd1UDP1tv4P8MVU4Qlvhlln0P+QYwgignZMnAfLTQXHQ2kX7uCr5viwmZoOnmkGPEhwdKnMD6ABmIBT2dMu3bmbMr+OAo6jYVrnUsmbt8IIKAeYk9IIe0AAQbzKJvFkzVgXY6YJcjXydMe+2LYG/sDBbbvwJXZyu9r/yWMz99TbPSQunPHjyYHAnAgAAAJ8tWfxQY+PhcCKhMHV0ntXkz+NmXx8e2R1I+kwqLV2Ec6OosoLWCVrX0xfIFe1W23/XT5rCa2aRBk2Zo4iakPCFF++LUM/3Iau79fSgQiksmSOj/ap4rkSuSmo/Z3U6R7m8ybSaIZW8gufNNzw5c2ebamqzXn4ponuhsmPGBHnKGQip9Dme2m6MEgR5qx1FJY6iYicnFegxDRXQABCH8mdWBx4oG01tLReec7kC/Y/QNXJjTbFI5W9Nl5XccuDpM3nMJTHyN3YAAABIcI/8OJp/Mu/r6+BmR80tDSdOvhfgypxl4nz2w6ol/leg1ThPQPkzD1EZdEQbyxj0znOtDAH3zFzRoruypFksF02KRT7rh/p1xzzfuI2/NXs6tu6v4bJyy5q1kd5Lql5HXujvfHNnu/3WX4sbjys21sVH+jxKELbKpQObntceOHRt0/PWqnuRPgcCATQAxCHy5cJts58IfP1Ba1fgGfTE6xL/fw+n0mdaxzH/yGPOJPJw9wEAAAD/afLnRXHCPSMnxdd9/R0H39kW4MoRalYQc6RKhf85AxkLor3Ln4sqK8hNYTyjjjyxI51B+yIhUhbfJZuZK6J+ZGUeQnG6ytd7t6+73/RcElRJE39YVj9sq1wa0V0wlz/7nYFQ3Hhctmd3HDwc7GXlVO5sqqkd5mrix7iBABoA4lO2allQH5gKMIO22W/8sVeQ6u8VyRdfbwsqfc5WLSePGXccAAAAxIpHf7wlWnPu9fVHvALaZrPsfq0m8PXRAHrC/KmKoL15lz/fuQZzD/JFTrbmwfuiNkXN3LIM8jJ+GAWhbcFzCh9fOnsPeb4TFIvUs2asIr+R7dntXe3Lc5GekDC9hWFmUT8NoIn6j2M9fR4lCMuatfo39l7b9Dxy55AhgAaAuFWseTqov1oHkkHbhm/MiSzN8FmtfKFjV+CdN6iXOAHOnQgAAADAE2JxxqM/jtu5K97c92xQrW9zclABfV1+2Zyg1mfs/ozyZ14pX1D1aDV3D3Za6+eZuaLFd8mEwuQI7c5m13nPPUh9I+zpVj65QbZntzCm5pQzbt0euQxa1NrsvdBXA2hy6DIP7IvdM39EqTLV1GoPHLKsfpj8Hk8F4UAADQDx+6ZIpMqfWR3UVQatXbSpJ7xXmPjeV7sM8uVLv+5oUPstRutnAAAAiEGlJYsqFkSnUjWiRdANn+0P9vP+2WjB8T0RIfaTQfddpN9xna1f0sqfQ6ihhkjjMoM+12rp7bF7LpFmCU6f+0VQHzD18Q6RoQf0112Tmm94zj1I9fal+hfLt25m7D7BQ26CiGgGTeOrAbRsz25y6GL0hHcUFQ9sel7/xt5ItzRJHAigASCezZqxKtiZi/t1R//Re8jnf64eMxAytuAwmtr8R9isHCQAAAAATzzy4y1RaX8cVHlyUPr6Oxo+3R/stdAD2lP+gtLAVz5bf8LzR6lSEWwNNXCjfEHVE4//loPGO07H6LlWS/u5SZ9Mtdm1wU6x4827BzT59k1nnNRT4ra8G5MJeXaWSGu/IN+6OVZiaDdBmGpqRwkuipwYG0DHbvrsyp1t3LqdvKDbBrsQQANAnAu2EQep85tDvhpomC03XvFIvSqgXS7rF19vC2pf5LEFW6YNAAAAwCu1P98TrWbQkfD2O9uCvQoaQNMUVVaICDHjr3rbL3n+qOvpo01LGFR4DRwrLVnE2ZyEXR3DJz83ebbjCGGa9ynRao9mzVglFt0Iqb2LiGMohnaOB6kcZNDeDaBjNH2mGm58t3OX/zkVITQIoAEgzpEvIG6b/USw17rQsYuxGfSkCmivXLut49UppzGkIY8NzTcAAAAgtl9uiTPiJoM+cfK9EJp7KOQ34zSg8VXFbNIZPX9sb6RPaFZUWYHR47OcbE3tU29wU/JvHnCdbjSTX2+8HWM1g9YZmzwLj7xrg5y5sxkDXCqG5v8Uhdxk0LQG0ET9xzGXPk9MM4iGG5GDABoA4l+2aplKHtwLWZtd28nUiMP8/Wsd7wbQ5MsX2qe3pkRuhDw23EEAAAAQ68YyqdjPoG02SwjNN0hyxXScAzS+CpnNeoPnj50t5z1/lCoVqtwcjF4MPN6feqO0ZBEH+6IyaM83Xyxm0F93TeqdmDtjlXdtkK/p9ZLGe0Mrn9wgPbAvxWrl7Z0V6Qya1gCaHJOYm3XQVrlUv2evZfXDeGhHFAJoAEgIJZqnGWec8OPylY+8G3FMFDgLJ780IZe3dbwa7FHdNnsD7hoAAACIDxxn0JHY0YdHdoXWWhotOLzll83x3YXjeo25rqePlkej/0asIB+ATzz+25Ur1nOwr9tv+x8LinewnkH3647Z7NqJHwUCYtb0Vd6refeXoJHUf6ys2ZDx/p95e2dRGXSE5iT07FYhbjwu27M7hk5jqt2zqabWTeBDyRGHABoAEgL5emLe7ZuDbXZBm07QZr/xAStanE2uGWzzDbmsBHMPAgAAQDzhMoNmvQOA0Xi1qaUhtOvGUwtsFvnqwqH/vumzd/8NTD8YW1auePzZjX9SyCP7CYAlix8i38d5Z9BffLU92Ldgnv7xzaQPvObPrGZ8txhIO+BkqzXj8LvKJzfwtjF05DLoiYBe2NMdQ+nzKEEMrluPds9cQgANAImCfL0SbDPoQWtXv+7YxI+24Rt/IfecQNloauvXHQ32eG7F3IMAAAAQd6gMOtKBVCSE1nxj4lbjrvfmq5x5YtbBvvZJ7bZFhHhmEUYy9h7yz278Uzil0C6Xm7YkPV0w8f2SxQ9RnzDwzqBtdm3LheeC2pcg9XrETCt/FovUs2asYryKrzbQ3lL1OvnWzdNefomfjaHdBBGJDHq4rDxpPH0mb3usnLSOouLvdu6yVt2Lxy+XEEADQALJVi3LVi0P6iq0P4x7v3ZJ8iqUDgTKnwEAACBejQVSm96KaCaL8ueY4L8C2qw3TCTRFHR/jlHkQ2DlisdffOFIaL1oLFYHbclEAE0+0j2jbe8MetDadaFjV+D7mrgu7V3erbf4qw3y0wbam6i1+aaNdUT9xzy8p9wE8d3OXSzOs0eVD6dYrVkvv5TM40bYE0YJwlRTa9y6fUSpwiOXYwigASCxFGvqgkp+bXbtRBH0NXOb92sX8rchdB9D+TMAAADEMbE449lNby1Z/FDEtp/J7gbDK38uwD3uC2MGTeXOvZPLn0kzizCSMUwun1771B7ywlZLdGqqQ9ofeKgM2rNXRr/uqOeHVgOhMzbRyp/9zww/ZRtommSrNfPAPvnWzcKebh7eU6aaWsuataxsihoZ8pbys+jb62iL2c3fISgIoAEg4cy7bYvnn82n5KsIOpDfMr84Q/kzAAAAJIAH7q+NUDsOjWYei1sLp/wZ/PPVhaO3vYNW/kzKKUT/jZinyZ9f+9SeZzf+qWJBVTgfDigtWeSdPlO8M+ivu9/0nK1nSpevfOT5Y7Z6mf/1Q2sTnNZ+QbGxjp+TE1pWPzyw6fnRsGfecxQWy/bsFvAyZ/dEdXxG4XN0IYAGgIQzPiHhlsAnJLTZtTojfYIUcfrYJIS03mEBum32BtwLAAAAkAg0+fMiUQrNbguOE42H+XMwccZXT2d9T5/eK4BGC464QT4oHqnesnPH5088/tsQkujKxQ+RV/RzLdrsPi6X9ULHqwFu3GhqIy+e7w1nTV/l/yrO3NkhB5cZh9+9aWMdDwuEh8vKw2wJPUoQwp5uceNxnp+NrvEJGNHxOeoQQANAIhKLVLQ/m/vXrz1KvVjx3EJSSOXPs2asCqr+GgAAACC2X3eJM6hSaLY+mJ/EauZrs1maWurDuoES9ID2SapUMMbKve0dtBYc5JoiQowRizOlJYuoJPrFF448Wr1l5Yr15PPAlE8FkgB67NBm9xmfFj6gRhy08ufcGasCeVcYWhE0RdDTzc+u0M7xZDaclhSZB/bx/Awcqrr3u527nGxPvQihPBAwBACQmDKJvAXFO1ouPOdyTT1bwnibMPpfrUMofx7/Wz3KnwEAACDhaPLn1f789eaWhoZP9xuMV8PZlEI+Xc5eW4/zbadsNgvuoMjJXzDHu9tG78VLtCUylRxjFcfIx2z5gqrxbx/3/u37H4bSkph8Y2U0tU28I/u6+021vMJ/mky+p6N9tnXK8meKfUFFOKW+VFfotPY2U02tO+zGFyxyj0/K5ygqkR7YF+wsgjyfdZCab3C4rByPPp5ABTQAJC4qgw6wDlpnODPxPXUV2h/Pp0S1/sCwAwAAQMIqX7Dy17/68NEfbwmnMbQmn80G0Cca3wtzC2jB4d+tZQxtoO1WG22JEv03IEjk26tiTd3Ejy6XtbN3is+n0j7Amq1aHuCbQUdhcfgHLGptVmys4+HMhLbKpWG24+Ab8rZ8t3MX0mdeQQANAAkt8Ax6rN55+HoRtJTIM5raBq1dQb08IndENe4AAAAASGRUDF378z2lJYuieyRG49W+/o4wNyIOoF1AIlPl5gTSWyOdkGCsIFhyWYlKXjHx4+UrH3l/bnXiTVzS+Ow+nr+69ZbqAHfkJohwunBMSNXrFBvreNg32Tme2FrWrI2Ds4Jqu4H5BvkGATQAJLoAM+hBa5fn65UrgbUYo4zVPt+2Ba2fAQAAACZo8uc9sf43L/7qwwfurw2qIPrLtlNsHUPT/8/eu0dHUeV7332/J4GOSYgJCtI9yxlugfNAmNHBoOc5krB0zhKRETkLXIB/DINxfNdwEcfLKKPiWqOR4fwB8iqvgAcxnseZRQJnqUTRMwSfYwKBkTUdhosJCYF0SNL367u7C9tO7V3V1XXr6s7vs3qxQnV11d5Vu3bV/u5ffX8nW+BEyIBj3uyM61T/BALJAT7ceccT6f/Fk/QwuSbaS2ZmFR4UnLdArDKX7GxCHwUeTM+yXw6+/mb+hkJTthsjq9fCdaFAQIAGAABIaNA/q9nBXSAOR7y9A59wXJmKfUbPN3CcAQAAAAAAaNjtlYvuWf7i882bN+5d+lAjFzsLv9/j6u4QZe/t7SBAy8Hk6SAuA1JhNpanZyNEwzQ8CJrI7bf+IqsdBeaL6edgbvvslt8+pVGejXIqFDquJK9qLkTLygXmVAQkBQRoAACAmw8u3GVi7uYbZmMF2izEPgMAAAAAALBTXeVcdM/yzRv3vv7qfz2x9lX0N4sYffq0CEHQbnefwHSIAEe4CNDl4AEN8IXmpHFlbKhQmJRzHg3T0r07uBAtKxfX1UF38YIyLaFVyVDo66+/GcwfD+XQ9BmDr78ZLiAb68IDBGgAAIDvnwB01nkzXsl2JpztMdq+4Gc1b4H6DAAAAAAAwB2z2TZr5sKlDzVu3rj3T03/3bhhJ77OaTFcOES08gDYKS4rRR/2dbj4RI8rOIbxAqpkLFF6INHFsbniicFDVRX38dhRcL7Igqz22oD9ha2Gs2cUeFSjZeVDG58ZXt+YBxdLMoliLN9CtscbIEADAACM4c6p6+b8+FmO2ZCZSJg+//hZ4dvJLzx+zyv7Xluy8cF7NtyL/kD/heYEAAAAAIBAnI45eK7CQTGSB54+fVysEsJpygi4cGRFJOL9784N41aDDoWyNqa4Nc2FI5LwS/w09XfG9bnjr7tP9MqqvV77C1sVmJaQQn/xHwpvLcPrG/NCJQdAgAYAAKBTbl9wzz/9v/xcm3U6q+O2Fejn2b7SVQBs3f3ckfajlO6M/kD/hbYEAAAAAIBwnE6CwivcvtnV/Q0cW9lwzJ/F8i2EP9O41PdxJOK9wjnrTL4zYcLt6f+9MXwp2y1Uld+XHvozMPhX6o8RUvgzGqlllX4wRXjKVHFdOFKU7GxSpgatzOhsCnQuBl9/E0yf8wUQoAEAAAhQdhxZhTCnpOdpk1eMq8Bnin53f6erM30J+i9aCG0JAAAAAACBzMYioFWCXThOg/+GvEz+yY9YvgUD6HQiES9lIoH+ZQrgLTD0ehFGTxX2n6b+HnCfoA4d0X+jvPSnvPciugtHCgVq0NprAzpFWlQnTsS8WjB9zi9AgAYAAGB+FE6GQjvGJrXAKbLeMcP5m3ErPVP0D17luBAAAAAAACAr7PZKPCGhQBcO4Q4eQFYYreaMNtAAxdXvxdOklcQncEA4MnHsC6zoMKoSAjRdP0Xjtapy/k4aoekzpatCyc4m9FHOITWdbMcXxnNttYwKMLp67dDGZ8D0Ob8AARoAAIAN9IAybfKKhf+LbqmBlqMld05dh776Wc1btHe+xiE1ztk2sy19CfovWghNCAAAAAAA4dTWNuALhbhwuFwdYpXN1d0BJ4gLYAPNkfOXD6T+vnTlz3BAOFIxdrw2NNylIllwpAdK8yAwr1ZSBdbc9lnxu28r5JAaznbhCynP5VzJ0KHpM66//qZ3yQPQ4PMOEKABAAA4PAcYy2+/9Rep/945dd19tQfn/PhZtJCffVhBsmHpepb/AgAAAAAA8IbownHi5GHeGwQDaPlRoACdHpR97WKPEoo04D7hD/7wEiH62z3cBY2HCzqdtch6R+q/6LhFIl7cguP2Wx8UuCOpTYcth/+iEC8O49eECOjQT2agI+B+YVtEXvuLaFn5jY3PoP1KZMMNSH6FwiEAAADIlvQnGyDF4tr7a5yzvzz9lcfvQX9Psk+CYwIAAAAAgCjY7ZVOx1yaauz3e053fTGLpE2zA/4bOUGBAnRJuX3k2iD1d9DnV0KReq/SPTeuDHzKLzv6OKTYekdKcfYHr+IGJmZjhfChnL/uPsvhv0jbMpNGHLlNr2ciqs/TZ1DGF+EpU6+//qb18F9sh95Xe6V1Ko9brd4lD/oaHgDPjbwGIqABAAAA0Zhkn/Rw3dLV9atAfQYAAAAAQFwWkFw4Tp/mk0uwFwToXFBcVmq0muE4sOAPDgwknYsR8dj3zXXgk3GSilA4RdYxMbm9A5/SVigvXSB8L+EpU2UIws15TkLjyRP4wuC8MQfQu+SBazt3+yQzxIhbrZ5HHkW78Cz7JajP+Q4I0AAAAAAAAAAAAIDSIUY6n+r6wu/3ZLupnh4QoHPD5J/8KI9K2zvwKW7gICkDg39N/R0MqFN/X3WfgMbDBVp0M376hKQfTCc4v1aG6pTsbNJfvJCrg2k4ewZfGMAqHrNaR1avvfbvuz2PPCqiMXRkytTh9Y0gPRcSIEADAAAAAAAAAAAASsdstuEaNOXCke2mxLXg8PtH4exwpHxqdR6VNhC8+t+dT+JRtNKRnnIwGv1hebowLQOoypeufJyXvYSpgu1bMfw3bl71dffJUyP7C1tzokGjnWqvDdAWRsvKmUK/0XLPsl9efffA8PrG4Dz+6jzajm/JA4Ovv3n99Tf9dfeC9FxIgAd0Lul391NmqekLH65bajPbstoO2gLajqunu7v3fHdPd2qDNc4am9k6x1lT45jtqHYUUq1RNb/s+qrDdQptB/1NLURbQNV0VE1DVb571l0iFvhI+9H0JY4qh8Dtf9jWnH4EUMnREeBREt5tBj+YIm4QAIDxfF/rH7xa45wNhwIAABHpdJ2aVFoB5k6AKunCgcvNJ9pbauc3ZLWdnt6/i1iqnl4XDx/q8Un1T5x5V+YzrjdU4kXOsjDq/Ud6+sF0BtwnIhGvTieHGHfuwu5LVz523LYiHxsYe354Ufw3KMJTpkamTNVJLw2rvd6SnU3uF7bJLMUS0w9yifv2192LPhqv1/C3M4azXegQ6S9eYDeJDk2fES0rD02fSf0B/WShAgJ0zobo77TsJYqJiNX1q0TZTqerE/375emEtuiodiyrW7q49v58rzX6OdoI2hT+lcfvQVVGnw/bmm1m27JFS0URUtGYB+2RtvDzHfzNmNAZ2dG8M30JRwGa6ehx/Dljebq+olVQ4AYB5cNv1oE2cSIKwqdziKByotJmVUFa7TIWDF3I3b3d2R7DrI6w8CsR9Rh4byniMaemPztcndT0J75CjbNG9ElB9hN998y7eE+40s4p+/HHdy0KLOVXeJOjitfhOtU/2J9qddTE8CR7hbM60er4qYdZnRf2u3lnd6dY1wI6buj6wrtEIS2Q2K6EX7B4hy+wkBJNh+NlRs0pPa4iBWpIjuqbHQtI0uOQWTMXms02mueGq/sbt7vPbq/kvh2/2I80AEfKp1TnY7HPuN4Y9f7jzqnrJN0Le6j1VfcJqUXwSMTb5XpjoHDtPsrtC0Tcmr/uvqJ335ah2LqLFya8/gf3C9vkPFYmkgF0YB7XAxizWgPzagNpodBEQ4/IlKkQ4zx+AAFabthF2Kx4t3UvLoyyPMq/su+11vajW1ZulP9hXZRao428sm87papzGcKhPbaeOLpt3e8FRn8TB35oPMx7QHj89JdcdkHcKcMGvxJXL/bAE3mhw2PWodN1ijZxIgo10kiTH7Y1490j+ywXPi10ePufWdY/1NZM645cPd3b1r3E/6RgU1OJ4yPg/ZVkn/kavjxj1TjeU9ARyNirSzEpOLYY52knGnX7ezbv4rcX/Jw6qhxM0dz4rkWhw3Wq6ck/5lGTo+62RClW9f3EsCo5F4L2ha73x+tXZRsgj1ecx3WBerDGt35DW4gaJO/+h3j0hJ8UYrvas2mXkCeZV/Zvp80PCSykRNPhqd770LFmYpxBeudGvU7Hu1EB+c7smQtPnGyhLURLGhav4bgFV3cHHMZcYbSai8tKR64N5l3JL135OBLxznA+Jd0uBgbHSH7hkFqliqd9+1dJBWhUu5NntsjseS0F9pKZ7uEufLlOZ0Vfibgjf9298gjQqqR6W/zu2yOr18qzO+21ATy4O261hqbP4L1NIb8FCgPwgJYPSgtY/vwKUdRntCkeQ180hFvz6hPEODWF1xqVGZWco/qcvvfGt55m0m05ggZUaHhDW4iLyFkNg2lL5mDbJ451mXRhdFhAMgYEAk1I+AFBFynv3gbtjigWe/z8M54zFSapCZ4ScnB2NO9c89oTWfXqlEyJ7gVSRA3Tun0pdGFlkvMmh84mdU45Xi/obtX41m/QfZldXuRQ+OyuC/QIsXX372gL0Z19w9L1vMvA9Bgg8JGD/Mi3fzvv377buhd/6hPSsahYp8MFPumh5oS6l6yah1iNCsgv6uqW4wvb21tyWCSXCxTtLCAGQQ8PuJVf8t6BT8643pRo4yz+GxSSBiYXjPrMQoX9p+JuMGa1CjE7zhbL4b+YSLYYUmA6SdhRQMbKAgUJCNAygR6L17z6hCjSsyqpPvPeFBolosd0eTRosWpNlZmfQEaNsQXW9+dYhBTvESYqCT5G4hKBxS55SzHiBQCAR+fMr6fa0bxT9DmAVua+l/cUGirkmtee4C0io5+jmm7d/TtJJzxQ8eScZx2fTY66L/PbCDUXLtYTEZdHEfwRwlHt2Lbu90Kqz3LbFf2OjNrzu617+dVd9PkYiabDUXtAfQtvEZlqVPAsNH6ornKWYm4bg+4+7qkIXd3fwGHMIcQ8hPkSEy2dBs0l1aFEGrQS1GerpSz9vzduXBR9FxNFDX+m8C+6T86jVLKzCU8MKAWGs4QQ8tD0mSoAEAAI0DLRP3hVrPE2erxmevNxce39W1ZuanryDfTZtu6lh+uWEt02EpqsgGga+WvNNMBGtUN1RDWlqvx4wyqJ6osLxOnJD7M7fV1f4Rvn8rY4+7BKSEQ2AABiQcX5ZvurTtcp0cW4fnc/Sx/FW6bZuvs54dou2nvjW09LeiLkuceN2yZHqc/ZvpNEvy8LmErPakeo0dIeIdA9d8tjG4W4wch/R87oSsHw+CT+hSDFdDhqkMR4/OzP9e9Agx4/1NU9gi88kdMgaIA7+ZiHMBpVxWM3/+4d+OT8dwdE3wXRNYLHOtkSiXj/u/NJXH0ust4h5xG2WscI0OGwT/RdVIhqAE0RmFcrZ9I8KiGh1HvReL3kDIQQAQ0IAzygcwYa+dw9665+99WshnBM78wurr1/w9L1tNEU2j5aiB7r8XCz7p5uNPCTPychj1onEtGQhhOoajSrwRrn7NX1qyijSby+Qlybk+luHDTZpbX96IbsPRnxF1R/PutuLmMzdimfikgS11wVADJezgIN1hH1Oc2MKgUftjWjizorQ1LhyguxT2D5lpKnsz19H2JWvBRoOz+fdVeNo2ZSaQU1C5hwaB282tnd2eE6RfwJ2jvqqIUYIGS8caDSypxMVZQrYln2ZZa/ybG8V4Tus3MSmScdqYeWDlcnao1E8RRtx1E1TfhBY4H4yte2dS8J3Kn87yQlH/+2M/mDE0GPQ0ImCfjVDh2ZbJ8tmZ5sqSdG1JxQr5Jq3uhxCLUlV/IhlvhchDa1Z/MuyEw4Hlgwf0nzR3QV5nTXFxxTEfb0uOAY5pB8zEOoUav8frXFetORufvyAZOxQkRHZn9wgEsAsugCNBX7nLL+iIRVOv3Nr3TagkoNV2S9Q6eTpEbB+bWWw3+RrSKGs2dsh/7Ds+yX0u2CSX2GbIGAQECAlhvqeRqNFSkx9N3WvVkND4hvPuJSbDroqf3giwfWvEp/sfGdlr2yCdBCan2I9K73lpWbmAqPlqMB7ZrXnqAtb20/IiTXWX3t/TvGDmI7u7M2USXGTfPz30CDK9oJRW1jccFpeYCScVQ7slJDxg87Ptq5Z9Mujiuj/lAK69KMZqzZTqERI20TkaQrN+GdGOqgKM1odT1j/lgesmlWUPc4OaflcnhFyNnk0IkjSpDoOeTxhlX4AU/Nhb+y7zV8v1t3P8c7aWRGiEI5arHCWx27CEsZdIieXrUzKeVz3CxldyP6IZViOhy1KKI1GTpT+HaS5242FXVBJZullYeHUg/kKWazbdbMhbjnBsdUhH5IfZFTjFYz+gS9/jwqs1qjikXGLDnjegP9K5YGjSvLqYDrdEa9/4hEvGIJqbjzRiSs1unjBdnq7CVS2Ud4lzwopwCdeAL/4P3gvNrwlKkSbd90kuD0Av4bgHDAgkO2cek0NDDbtu6lw9v/TByucwRXY9GmMgZ5oSd43OuQSiCu/FrjybLQwINdaXVUO9B+M24nK2oc9PEq0c052yErP/8N4gkFFw45iUS9cBAAJrgbtqI1pciYl0wzOEbwxeMBs+3/8elP1BE1PfnHjB072jVajRjs/E6rhNkCmcIqockJaXIs8xD4a1hj7qHO2Xs278Iz+qLbqER5KYkWHxmfH/jdyvHrS6I7MnfLb97m4OwQp8MF9i2tJwinCT06Znw6Qk+/qFHhweyo9xP4yAfkCwtqG/CF7eDCkScQg6C/O6voyHSTJR7wqdOXnLuwSyzf5CFMgI5E1MQ13SPiBEHj6nMwoNYWboBiuQT+GxTRsnL5vSkkNeIgRkAH5oP/BiAUEKBlAj1Gr65fJTAchhg/y/EVZvSAjg+6OiR4N1PcWqMq4yIvlzeU8coSN8UddACFj7LwkdscbDRO1AtoJUcjebw8LHmBANEp7AzRgHA4Grbu+Ojfpdg73jUtW7SU1hWzm0Tj4PcLtE3uPgYP1y3F50o7XZ1SRH+nH4fxo0PJ0+Q+bGsmvobFRdWlpk7xNoNKLvrN60j7UVx9poJqhW8cv5WjetHUUokm+DlafqNmL1EBRJ8OT9j1jG23aJvczXnQgxB+8FXJl97gNjQemDVzIe9UhD29f4cDmFvK8sSFY2LxD1GfOr0qGBjz7ff+FSIkhbvq/iu+MBwmrCmWCweeddDvVesNP4Q/F8vrAS010kVAq2RPRZhojRcvWKUJuzaR1OfIlKlyWl0DhQoI0PlEd8952hKiKsoE7jXc3Xs+76pM1ZrLmAQfkPQPXhVSGFxJz1bBx6UQLup8KzaKpk4l/lvIvQMACoF6DZx9HSZLZeHgAlCNYzZ+C2jNJgUcfr/INpKU6M8gtUAsURzouG1yxGBV7i2BqFdShhUiHooj7Ufx4Hf05CCK+qwiibBo47Q7suiVGnsST2VqCZLE/ksxHY4/5nF8Myz9eW/ZoqUydyyAcqglBUFzSUUIFhw5p6SsNB+LrTeqaEHQkYi349uX0b9CNksZa+DLmVw4hFfkjOtN2nZQvUzmMeYbEjkm5wRJ1WeV7KkIbz6BHHpfe21A9M0aSf4b/rr7VAAgGBCg84nu3m5cU+D+c9z0MKvwN4VQwyFkODXaFHfXeLa0rEZZ+Moc5w+Ixh0qUvQ0uHAAgHKgDFuZvuUYycgDXPmi0qgKnLLC7xfZpvmymW24UumS+DYkncPDOGxyROMp3PCKHdRs8GYg4s2Lym+Jtz1inCwP8Fs5dWXhEzzS3ZF3fMRm7ky0VBYFKabD8SfbytKs8wfib1egIwDvhI0TFswnCNBUKkKZS1Jd5YTTkRXECOiRa4NKK6d+rAhrNse9o3RnjFHvP85d2C1kLyPeC9xXFh4Bff67A70Dn9AW+rxqo+kHAbqQ1GeV9AK0KhdB0Gqv1/bB+6Jv1gT+G4BkgACdT+AP00WWLEZT+NCrsJ/O5zhn1zhrUh80QHJUTxOyQaJezD3KBg+XrucQNUYKOKqhTiUeJQQR0ACQQ3AVhiX8Fv8KXdrZSrpEmKasqDjN9OXZunCI0S3Tp81keBHnnZa9khp9jJ8mh58sVAAejRb30SK+7cQD1J4b33oaPwJNT/5RlItLRZKVKREWn+MX646MP3uwWH4TPb7FSlCs2OlwvHMTsVEBCsduryRq0MfaPpC5JGaLDU5HVpSU2/GFI9fcSitn0VgbCrVGpTfSnaARvQOfXLryMe+9DGWpKQvRoHsHPu2+fIC2ENVIp4+r08ShvPbf8AfoccHpVioS4Wt4QP6amts+M5w9I+IGTV+3q730YPxoWTn4bwCiAAI0ULCsrl+FxpypD5eENhnBR5jcR1lMIzd2SAFHd7FsATRo6dAXViAAIDrL6h6mvaLBFHNKdGjdsnLjpFIRNDImgUxFfI2jS9YeQ5QQ1Ey9dA2+l4zeFNDkuIDr+E5ebxrhWqEoMwSo7lt3P4erz1tWbhLxjSiWCR7chUMUIwgqxyNtIZPlN+7xvbj2/vraxcKLofDpcBn6FkCx1NYuwReeOHlY5mLgbtQAO8X5acGhSkw2qPAgaFUiIeFu3uYY2QrKvHeUDNbehS9HNbIWjfXf0ObxwMcfpBtvyqCnx6xWf9298lfWdkjMIGii/0YQwp8BkQABGgCyAH/HluMoCx+5cfTf6Oxms42W851foKiwEnEAUrDhoV/RluCGrUSH1scbVokSoYn7b9jMttTMGT5ldZyzToTbH/HQmGxma8YlApnjnI2bQnS6Oo9kY3gNTY5IByan1jhq+BUbb04CtVpUx8a3nsY12YfrlooV/6ti9t+Q+o6MLmFc3canVXCP76wS+rEj0XQ43oSO8xKvZehbAMXidMzBxV+/39N+skXOYthBgM6eydPpviXDA4MKLCfNvYFK0xcOETTok2e28DCDRj/BBVNELMb4k9FsLDvSd9Tx7Ta8hAGfWqtTabVjFhbbCmfggwZx8jiKeB55VP7aGc6eMbd9JtbWiP4bYAANiAUI0ACQBXiYDxoEcnmHHdeRufh34y/I02Rr6d75BdgJC8s0AhQq6ArF3Uhphq24IwS6qFfXrxKlAOyZTikz6PRvia6+5KpV0S2M3mndm62PE9r7nk27mp58I/URKy9cOugU4BGvO5p3FqTrVM6bnEJ4Zd9r+L14ce39YsmvFLiVVrroLOk7SagitMcPmuU3OsV48Dv+K/59izTT4bg3GjqPPKaLUE+S3rGgfkb0RCCAkmmoX4MvPNZ2UM4ygAe0KCjQA5qI2RYnBkFHIt4u1xtZ15ohnDkSZvwJUbDOfBc79zLxh6guZmucttBkrMjTVoQr7LLZiUTLykPTZ8hfZbGcoJn8N8JTpkLvBIiCDg4BUACkNBeb2Sr1kAONuGhDo9b2oxsy7RQPHeJiAI2PXWmyNfXOb/pqVPwjF3MPQAiipJ8GCpLHG1ahazBd76MMWym9D/2N58QTUYRl8d9I9SE0nQ6VFlcwcdB2aCWn/HabnvxjVgqXPKrQlsc2rnntifQllDeFuHIkNDmF8Mq+1/DbJWppop9udistyok4/fqiZpFFafOT7JPQiablV0QVP/jiAeoCxKdYapw1YkV/SzcdnnxFo4YWuE0F7GdV+PRXPQBRcLv7Bt39yX/7/D5PT6+LWt7T+3c/82Se0zGX+qO6ymm22ErtlXZ7ZeJviT1SZs1ciHZBKxgqs6u7w+mYI8PhQjU1gw9M9kye/qPvzrqUX057yUyaRYbZHPcMq8MhNRUNnc6A+8SlKx/ffusvuG9/aCRrQ2ceHtDnvztA/BXlZ52efvBmHY356vmLC/pFVvn0U8+yR+1nt8pcZe21AXPbZ8INQMB/A5AaEKCBfAUNh460Hz1++is86AmNi34+6y40dBEr6RBNhaEJ0HhYEP0+hEVJ43GIRLjI1qg8tGHe8dNfggAtVY+ps0Yg9hnIpINsWLp+6+7fpS88dKyZ6pFe2U9/ax5drSLqJoRZq7EbR30ITY5E/QwXAbommdaVphOhnm358ytQfUV0ORAFKi6YVlP0X9RhFp5Kldsml3PQacUDZtExyXZqJCNEKy3aLtD1tWPs7Z7LFDVHUJNGW0t/nEhNq6ALH7/2cXsWMTsW8abDH69f1YiFlr+y7zX0MIOqJsWDHIDjdvf19LoSnx4X9Te/7bi6v6H9kcLpmFtd5ayudlahf8UOFjabbbNnLjyBeW4cazsojwBdBeHPvDBazLQlAxd7FFhOPBZYrVGZLHGfR1ViJ90vvjtgL5nJ3bsPz5jH6VfBAe4asXu4C088SJEIf7bF8eU045GcEA779HqL8O3I6aMYmj4jMmWq7uIFmY+V7YP3hQvQ4L8BSA1YcAB5ybute5c/vwKNu4j2F1QWeLSCFO9c4+P2jO+w80s/iAccEWVrcOGQk2KwgQY4kBT46KnhXtm3/cO2ZtpFTUwvxhuiQS1NIMPd57m7cGx46Fe4okf5C6P+Vmkmy483rMJLS/OmgCaX76BWRwsKVkmjPqu4TQlLnRl4w0P0mG50itEu8IOA2r+IbxtwnA6nLeHowoEeY4gzWKheqGNB3YsoOSoBHFd3R8uRPbve3vzbzf/y3ItL0R8trXtOd33BW33OtLtvjn1+8L39L7+6fRXaY9OOX6P/irgvogsHqo7b3SfDwayuBgGaD2VTqmlLgl6/AstJ1Hkt1ngwoI5GCesnjTje5L79EV4vVvoDXF04UHnOMJQn4FPH4omAbqzKOfDfKLvlx7QlN25c5LEd/EVVmcV075IH5T962msDRPmYO+C/AcgACNBAnkGJHbjRIRE0MCNmJRICnuk+4wgTH4Px9N8gxazhqjSehQwAAJnZsnIjbUmnq5MoEokok2X032DqSTj2GCyeBqibpWTod1v3KkQtIiqtlDcFNLnCqHKn6xSeXFGVND6WwumFy1wyuiPTJnjwuWQhELXarbt/h3t8c3mtgSMyTIeznLIj7UdRx4LqCA82ouB297Uc2dO049e/bvxZ0471lOLsl90fH+3R1f1N80dNlBi9b//LqBgCt2m3V86auRBfjuooQ42IuwYyYrSalVCMdB38u7N/J7Quknyp0yc+RCdoVVIDPf/dAY4F4Ofsx924o8v1BpNnNCq/0RRXY5qQnJ4VohOJesfWRe74IX/dvdGyHBiYWA7/WdD1CP4bgPSABQeQZ6BRUFZjuYRLadPTezbvEnHIjbtedLg6WQZ7tLRglE1kxr2QMs7fTVwTf+cXXDikZgQ8oFWq/sH+rLS8u2feNX6yQlGGrexTZcT0cULgOGuF+whxdOFQJV1ZUdW27v4d8eUSKg0a+qD+p752cc57ISoumGYbkvKmyPkVIW4xctLkcvswQHMd+aGaWMJMUXaHi7zE04daHe5ys0G8ro8y3GB/u0vE3IOqLKfDaQ4hHF04qKD1Hc07mV6koDxG0C7qF9wv0fU7fnC5OnB/jBzi93tOnGxBH8pGY9ashbzF3EV1y3Eh+1TXF0v9HkkNmtHGIQMhP8qxCGhVQgJ2TZ4u6/E0WTObPJiNFbiGa7HGR26orUVxrZZ047h8oNy+IKP6KXVemd6BTwfcJ4hfBXyJCO4JRQT/jWJbHr/0SbM0yckLrJ5HHi3Z2STzTg1nz+gvXuAdsAz+G4AMgAAN5D2JQWDpJGrwT4y8Qwu37n4OjW1EFDXwoREaaBHHe8SX4jPftDDbaGLkdWqDtDA3CBSSGnCCVn2vNnJf/9Cx5sPb/zx+jk/CsPXEUZZwYPxteiHgXQ3utpHqMVB/kr4yJa5x1HRqnLP3bN71yr7tnZhta3ph0AftZXHt/csWLc2hWrRl5cblz6+g9a6ow9y27qWcXxEdrlMi3pjkb3I5BJ1EplkQxCv7t+/ZtEvcPeJTwkx3ZNxmHV0LIqZDRJcVno1w7BVaI+7cjzzT4dQrC85qB7qImM5saooL1RHtS2nW83mB3V7ZuOFPLUf2yBMXnBXpSvSC+UsW1T2CSpvVFpyOOaX2ysGxnhtos8c+P9iweI10JU+lXgQKmCLrVFyATsYOq/0eta0kTvzVuQu75814hX3LYb5jCvdw17TJmS6r4MC5C4w3xIA/Ef5MVM8nFs/M35NFO1NmUw6Ckf1199o+eF97bUDm/VoO/3l4fSOPH4L/BiAPIEADBOGgu5fn66Jo9Cvnu71oDEYLhKEGJ3gETaerk2MYDsdhEh5V1+k6Rdx+B6bRMI3caGcBG1Iy5oyi4rDSRQdKvx4/0aby9ZhaKxwE3nhkf8k3t1B6SuNbv2HqLcVNBId3NSxWP6izovWTqM/hHhuLOpymJ/+IOr0dH+1keSUFnfEP25rRB3XU9bWLc5L4jhgXTOnjhfeaiMxNLoe8su81lv6EMlpZXb9KxD3i2YaZri9q4if9jkxZWIh4R0an8vjpr4gzQMk2sFHcflvO6XBUtcVJBZ99LgfVHX3QOssWJdYvGFcZ2WhYvGbWzIX79r8skd2zQCjJGH2cjrmL6h7JKiC6oX7Ne/tfpi1sb2+RVICePQv8N/gzebrzu7Nj2mHQ51NgOYttd+BxxGpNwj3Z708EQatJzqbu4a5LVz6+/dZfsGyZu5MGD8643mAKmgmH1KGgauItDPXN57Q3NE0/V2J6ToKgTV+3j3q9MWvWI1bw3wBkklPgEAA0mN5p5Yi4Qz6WYfa2dS/hY2k06kPD7znOGtwXEg2KRJQbfj7rLtrYjynMhzb6Yhm50baG7ZFNtpb6nV+A5ekTAJhAfRS6NnEJhophFHdfhFkrB6PaiDpJmgDN7iPEVLs9m3ah/R5qa2aJhlYlXVzRp8ZZs+GhX8k/MYbuSnhcMLojoPIXnm4lZ5PLIRlnsxI+MOJ5/uAmyOxWWugsHGkf0946u0+J2/LRpbTmtSfw5aK/cCD/dDg6tuiaXVx7P+o0Dh1rZjnXaEfoQqZkaHkePguJ6irn5o17lRkKncLV/Q36lNorG+rX1M5v4PITtNqHH71Jc7UedPe1n2zhuAUegAG0uFy72OuYp7jpUiYR02yL+7xq9LEWkYOgu787UFX+zzodoyAoJAKafYXegU9Z1vGOqrVald5AKLbZWMFSYOVDczUxmypyUoycBEGrvV7j1+1o19n+EPw3AHmAJIRAXoIG0ixDIDRuwV93FTcREMc8hLhrJEf/DS7JjtLBQ7HAhUNqMj72AYCKwYxVXIdWFYNBLYvow+QjxK8zbHryj3s27coYh9jp6lzz2hM7mnfKHwuPZyPM1i4DmpzCHwnw2r2yf7tY28/2joxPGLcyWBvzhmjnja560XVYHtPhotSdqsvBFw+gi5ddv0b9CbqWlz+/gpZvA+BCw+I1mzfuVbiDxKC77739Lz//4tL2ky1c1l9UtxxfiOvsYrlCL5jfYIYYfAEUl5XmRzkZIoK1WpXBmDBTZvphJOLtcr3BsmUWD+hwSM27wGi/LOYbVPgzk2hOTLqYL+AR32Zjea4K43nkUfl3as0+FSH4bwCyAQI0kH9wSe+OVsCDgEQcAeLiDv6aqor00i5f/40adu0AN3sVV3AHACKoZXL/FFIAZlZ9xbJFS2kHTXTrUu4GtRTEVzGEzFqhLmjLyk1c1KIP25rXvPqEzL0TFReMl0TcYlDuTNw/P5fGA0SeJqccNixdv7p+Fd69UEYcEl1fGUVY2i0bnyISDi674xMtQkfOuZ4Op3zk92zalXGKCx3exrd+w2KNDTBRXeVs3PCnpQ81KlxFTcnQeJpBGovuWY7XBf2c9sPqqh+JUrBZ4L8hjJJyugAd8CrRgkOnszKlEzRb49EomwY94D7BErYSFpBXhkW87mI231Alw5/VGpXJQhagJ+azAE1LFF+UUy8Rf9290TK55W/dxQvZhl2bj32KLwT/DUCS9gmHAMg7aENrlrEZzYiju/e8iMXAk+3grhfZqkIUpICjzL/C3/kFFw7RKcpnQzTRqXHWiJtCrVBZXb+qw3WKMqlI2gRtFH0XuMSTca4LrUD7Fep5BMqUlFqEPt093Yfamo8wzPklpaKnUeOR045jw9L1na5TtODrHR/9u4htGFVHIVeEDE1OIaDGRk1IE22RRTHiIM7mZryVC7RZ53i5bVm5KWWHzf5mmFgdC8fpcNEtsKkpLkoQR6eVSc3/sC1h2SG6ED8eWHTP8tkzF374UVNGeTe3DLr7dr292emYu/ShxuoqJ1lJSeYwPPb5QdryY20fiO6VUWqvBP8N0bl2sUeZBSu23kEUfJN5/NTeUTWTnqtKZiP8Wc1bxK9YROSMMInX7uEuFs9A9vBnVZ5HQNPQ59pLJDdO0CfbvUse4LiyJunagS8H/w1ACkCABuigARJvoRaN9GQoIYuxKfv4kN2lVHgxaPHOeEy0RP4bFD+fdTc+3MWtSABBPWZaEsKhka5Cej4DJEVSXRIPrkyG4mboJ/EVKBcOUYwaKLXo8YZVTC6uaEnjW08ffPGAbL4QVDZCWoAkuil82NYsriw4HpqcQlhce3+61Lhl5cY1rz5Ba2yv7N++Z9MuIXvhd0fGbdZb24+K3tJQSQ5v/7N0R1hp0+GpKS4W63l02CtLJ4ElNA/s9son1r56uuuL5o+aBt19Si6qq/ubV7evWnTP8ob6NcTA7UV1j+ACdNJRusPpmCNiSerqHlHIMenpdaFzJ2muRYkoLrPnS1EnlszsHfiE+JXJEveOqsMhNdFSWZVUmXsHPq0ql0nRO+N6k+VbVFT0r8VKLqrZWJFDzwrh0JI65nyw5q+719z2qeHsGTl3ivbIXYAmqs+RKVPBfwOQRE6BQwDQUL5kyTGOBg1UaGE4qmQkjlj5efAwH0oGSm2fR0xiUhA5RdwRl4EoqnL62FuUsCMAkBnUaD1+b1r7n2YDd0VW+L1pQfkI0SbJUK8lolcD5eKKNrijeSfeH6LO6pV9r21b95JsB+rhuqXoWNGq/E7L3ozu1YAynwRoga7EOQZ0ugXOMWTrv8F0DdKeEJSPkqfDUTGoGHOip7y4KSjHG7NmLnQ65h77/KCSkxNSoEKeOHn43x57Fo9BttsrF8xvOIF5RqNKNW74E/W30znH1f2NkAJQodY5Pw7tJ1uOtR3s6XWpkoYqeReRjXtAB71+ZRaVRcqkBGj0mVDKEgS9q8K+gJbcT2BGGWI0zPnvDviDV5l+EgmrQsFEgdWarKsJ8LyfLnvUfnarnHukXDg4un+YThKC5SH8GZAI8IAG8m/MmYX8UUof6fUPXhV3CERbkj5aw0OHpPPfoMBDGkVPfDTOKQYLDonpdJ1a89oTjW/9JvUBT8/MB42X17yK5NaK9z/CmWSftG3dS+iDi7xfJjwTZM0btuEhugrm8XugjeXjkwAxxPvhuqU1zhraQhbHhsyDRlJ2By63ctFt1nPSG+OHnft0+JhHL2mSUiyuvf/giweIp2PHR/8OlwlvzGZbw+I1v3++WflSpt/v2fX2ZvTxY/MQDfWEWGAqCFqsvS+qW55b4+zTXV88/+LS9/a/TKnPiSWnvyiAFjigVAsOs7G8iDkVockSDwUT8i4TkYj3Ut/Hkl8UwYGLV9j24vMmwp9Z/DfKSxfkdfuhafoTi3Ovp4emz0AfmXfKMeZae22AGAEdAANoQBpAgAbyDEXFqeHyTUfaC6G0wRs+JCNCCDjibGyCq075NdxVPulhCwJjFgCO9LuvwkFgPT79/AQyFclHiHLhkKKcqEhExbC1/Yich6vGORsPhj3SflRmHRwQyIaH1jPdT7es3Ej7Khlrv53fjniYIKeYg0nh+TUlnBfT4ehcbFv3EtFyTfSsj+MNypGjccNOJqtl5XC664vnXnyI5l5tZ3BnPtZ205pDoHaMfr7onuW5qnJPr6tpx693vb2ZZpZyqiv/BGij1ZxP1wVzdLDZkviXkneZuHjl44iAlINcOH/5AMsuqGSJBmNCMWesYzFEQIvP8PpGmfdIjGsmrUb235Atd6Lh7Blz22e2Q/9RsrPJ/sJW6jNp2S9Sn9RCtAJaDa0ss58JILKcAocAAHiDu3CkTFRxHYdLTCJR/fmy6yv04VKevkH6cAtcOMTvNHVWqZ8dAYA7/N6RZ+rBVAwuHJTjavqSLSs3ZmsmgHb3eMOqd1r2pi+UX/mlnKnpTsH7Xjv44gFoTgWAuGbfQkRYdCXifiB55MIhcDqc9nMmF46tu3+X7rk0xzmbh33zlpWblj+/gnZRo75lce0kuCIE4nTM2bxxb/vJlg8/etMvzfSkKFCh0DRX6EV1y/GcimiJ291nt1dWV/1IyB5zGP7ccmQPk0EKOg6ogvnlwlE+pTqPSmsvmXmJIb5Yb4jr9OqAT20tijPJu2gEce7C7hnOp1JLaIbF2UJLQuge7mJyqaag3J/Z0w/qcpe1b8KEKbQl165/W1b2k6w2MjI2qaNC3l6NlpX7ljxgOfwX2fZo+Bsnldbc9imhJ5HSf0N7bcBw9ozhbJf+4gXdxQuZK8IgN1Mu1aHpM0PTZ8gmlwMiaClwCABFjyRLK2hL+gezCGnBV7aZRb6n4sl2KPmmA8uNwyU9PfH9d5peky2d3adAgBYR9BxDxT77AwNwNICcg8cVevzed1v5dxqoF8IF6O7eblq+r/7Bqzx0NLRlWocmf5SizWzbsHT9K/teoxVDyEEbJ+A3UN7x8vgPRbw7P1y39HjC3aWTdie9e9ZdWTVaogmyq6dbSFNBG8yLpJeyTYfjR3h1PZ+LmrKEzm3fUsDUzm+YNXPhsc8PHms7qGQZGpXQ1f3NyseepaK2nY45Tsdc3Oi5pXUPWkeIfJyr8OeeXte+NMMNIi5XR97ZQOMMXOxRpjBdbmezp7BY4yM31H6P2lbCqPD2Dnwy7bYVYmX5Gx0rtp7/jm0qnQp/1mpVTJkSM1ZQavR6i/CN0OKEcqin0x8qlj1qbvtM7ZUpjAntSH/xAnsiQSYJ2F93r+jlMX3dbjjbZTzZrr0mzghalyw8OqSqpBgdmj7DX3cfJE5UPiBA5xP4wGnUl8VTID6WUH4YDl5CNKKgQoy51BcffoguxeLJdjpcnVSKdtp+uRxtKRwzWtuP5sVwN+9gye8B5Jw+wuRTAWaZI/pvdLo6O7EJMO5IGpKskJsO6qJbE7YbdIESUhGy46x20G5S3b3d3CPux/wQa7fi3p23rNy45tUn0h97KCMOog9MVnfkI8KsJNATQl7ckfNuOryyFIKdpYUyhl50z/Lmj97Ek/sph6Q3xfpUZsKG+jVNO+gCNCo/Wi7EWuThh56SP/yZYxy6wMyKCkGxeQhVSYl2wE02NzBZ4qMjar8/EQStZjY6PX/5QHoQtFi4h7vY7QEzhj8nalf600LquJSjPiNiVqtn2aNF774t2x4NZ8+wC7LE8OfgvFpUVLHKoL94wXL4z6av2yVV3ikx2nL4L8lI8wcD82shJlqxgAd0PoEP3fHcU1nJCpPy4XkdH65w1EfwoaMU2gfu7Iz2S71mm74Qd4smFlgK91W8MIAQiiAPobzwS13V3Xue3pNUFeB7AFJMWRGjPgk3lO7OvD50W1ZuJNYdrji22zF2ER3n1QLxBia6LkkZcWAPDwkjDu4bkSInp3Q268rvW7jYQAuZPANkwGy2rXzs2d8/37xgfoNiC0nZcbQcSZhUUEHQ+DqUhQU/ERltsFb26u/b//J7+1/mEn7e0+tyjzWGBsSFXaK1WOPxGGqEbE7QvQOf+IM3g0DD4tn6nbuwm+VbVKpgQE0lS2QZ44gVmp0raBK80rLHe5c8EJExRNdwNoPBi/EkMf2gCFHwGq/X3PZZ2a/Wlf72KTnjvrXXBorefRvtt2RnE1hFKxMQoPNq7Fc9jbYkK20RH0rN4WAKoYARL73Wh7gNIPGhTo009aXFfyXCrPZvZ19HtrGudCNJ3qDj0+k6daT9KD9hMefo0+bSaS++AcLBL1KqwWS1EWJcMO7nUwBIlNcL74vw2bsOXoHSypkMIwqUgKQPISwNDL/RC+fhuqU1WBrAd1r2ciwwx5mYfL8jM5VQtulwQmgFr76lbxAm2uXDbq9Uvgzd0rpn3/6XVckgaPzbEydb3O4+fjbQSx+SNZkYpadnFXXO7tGhQCZPd+ZT+y9hy9FHybt+j5p9I+cvHxB3KNE78Cn7pnxedTzGpj4jqsrvUwESM7J6rWz7YndYNn1NcMOIW60C/TfQNovffbtsfUICFsttgwfmts+o1IUgQysNsODIJ2xmm6PaQRNWdjTv3LbuJS7P/fh7o3kREoh7XCRfMD/FriajFfA4Gi5pAEUpIe0ccfTfwAddjzesqnHUZFue1vYjtPIox4Xjw7ZmNP5PjWxrnDXb1v0+v15712l/EKDDkI1QAu6edRdNoHmndW+TM4sX5/H3xNEFmC+Jv7hD1NlFgRCgiumDXPphLr0cLhHKBuoVW08chRdEuIMuIvwhJFtfC2oCUp6785aVG5c/vyJ9Cbr7cHxqkk4mJtqsKwpJp8NpTyOO6mm0azDbDp+xb3HUwDUrKZQM3VC/pqV1jzJNOVCpenpdjRt2MjlBl9onZavUCvTuyBa/39O0Y322gnIB2EAHfT45d2e0mFN/D1zsYV/ZbCwvst7BpPZqtSqjKR4MJLIRsqi94jpBq9IUbSLxWEKAVmsSAdosqxWY/4ZYfDfqmVwk2lg1NH2GbNkItdcGNF4vk5+G8STBSSYwr1bI7mwfvE+ZMisEw9kz9rNb0TH3LHsU/QuNWRFaChyC/GJZ3VJa6iT0NI/GcuyDGWJMLhpJ8rNulBkqaxBtfLJ19+/QiJfppd2k1eNrstU3owTDxX+DGBmExmk8xFmb2YoL4mjjORfgUKnQyH/siLGz8a2n0anMIw063YIDPX2yx0EAPPj5rLtp0g/14jzHSRTUzHB5a9miArRBJ7gq2SdtWbmJx6Ya3/oNrQtFpyC9w6Rm0bLqh4k9M60HSJ7unN2GULeDDhet7kC2DyHo8ny3de/q+lUc2wBqNrLdnak4d9qMFGrbtOZNBM8kjH6yrO7hbMvQ3dtNa/ZUfLGS73pyTocTO3zUxrLqylALpPVO6PDW5MNLfgWAwmVoyhIaFQ8XoFFps43grq5yNixeI1vh+anPqjyMgMa5drHXMU++S7gsLeEhF/vpqvL7zl1gDDe22FTBgCrgV7OHG1+68vGdU9eJUv7egU/ZM9Okwp9ZnKkLwH8DMTQyxnRC+DAtFI19frn3ntuqRNSg5cxGqLt4gSi8UhYZhG6njk8UPNqa7dD78qjqPEjJ0KOr10KWwpwDAnSesbj2fvwFUvSk7urpRsMD4ngGDSTQCri4mUdvH6Oi0ka8aPDW+NbTG5aux5V3SuXE3x6Vrr5U+nWWaKkaR+ZHKJJhSA2/ASpRKsLDjuQH155U38fm51GaxHQLjkgUIqBl6uWoxpOxnaC2hE8+oetI4fGG/MCjFFFHxE9zwXswtHGaQle/4H6akEf1w1tWbuKiHqITunX3c3jPnNt5UHS42HtvgMvliZaM+jzojsz+W9TbE9uApE8jq+tXHU8mZqA9NR188QD7HRZvFfW1i3lcX+gn6e/9pDau2E5J5ulwKpEG7figX6ElqG/hslPqzSpFdSzjkHQZ+lTXF34lGZ339LpQqaqrnLgsi4rKfTuU/7VsxeatPqsKJQ+hkikv/SmL4bLeENfp1aGgKhxSo7+ZVusd+MQxeQX7jtBGuMAe/qxKCtCqTOkHwX+D3IGMjqJ//9rbV+GcZtCK414bs1qH1zdO2P4HGcpv+NsZogBt/Jrg/hwtK+cRJmw79B/Ww3+WzeWZ/6E4e6b0t0/5ljzgWfaoiFkWgWwBATr/QGM8PIAIPX+j53X0wP3zWXenntc7uzvxcReFo9qRR4oMKuqhtmZaRagw5x3NO9HozpkMwXP1dHf3nCe+Ty11ffEQnhTUO8sZt4D/XEhgIDomR9rHHIesXDjQWE5gsnu0L5oY0ek6xeQpeVwB4jh30iOgRzzgAS1fL4cudtRUHq9fRdSAUAN7p3UvMYEV0+RcXkM0qOXtY4D3YPjGiYYVVEBrjbOmvvZ+pj4W/QTdng4da8Z7ALTNnL+ZgRobS+8E4BDDxtFDSHfveabLk6UNoMYj9dPIlsc2rnntCfz5gcWIg2iCzFvTRD+k6bBKduGQeTocbRl10fj8NFpt+fMr0FFatoixl0DroIdDvNuntgmXqvxQMvRSv+fY5wePtR1UjgzNJONmVcKHH3pKTvON9/a/LCSQ2e3uQ6cD2qREsLtwqJKpCEduqP0+ld7AuJFIxHup72PhhckY/hzw3Qx/1mrZtlNV/s9wZnG+G0n0EqFo7Jx7aFZZqVibDcyrDc6rJarA4qLxkns56+E/4wuD87Pz3zCcPZNbo2ceWA7/xdz22fD6RiFmI4AQQIDOP9BIBj2R4++Yo8ES8d1zHPRovm3d7/NsxPvYxsa3nsYHhJQKwx6/lnjP+rGNUp8UHl+lIAYcCYnfIdpSy+nC0d17HjsLVuYTlK+TkOM8AhoN++/ZcK/AjaDeDH/VmqmXS3i2uDopN/xUDtUO1ynUvJkERLSpPJre4A7e6Ql55ZyY+5FmU0DdOGhCXuq8UG/NJ4Uqq/P7KTeWSUFVUpySQiRC7WF1fRbrUy4NxPczcnJF4LN3SgO1FtzXInV5Judcp6XawKjP09l9ismsXJ6nEaqlZWXEQXy9gHcB5jhraL2Zkl045J8OR//tcHXi+0WH6MO2ZvRJmPiXTnJUTSuy2KhGhZ4xiNONFOgKKjzT/zzCbLY1LF6DPu0nW461HSwAOwjEgvkNtTJmXNy3/+XT2URn4wy6+0GAlpTbb/3FGdcbTN+aLPHRkYQNtLWITfbtvfqp2STU9eLKwCfsK3hHE+HPGdyf7Qt0OogJpROKxr4bvTm+OD1wfdqEYqteL9bGh9c3lq1flzFwOGpJnBetj+eQk5iHUHttgLjcu+RBjpvVeL0lO5tkENClAB3zCdv/EJxXO7TxGWjk8gMCdF5C6TVctGbieK/pyT/m3aM5GkCiYhM1aC715e5Syo+k9FNDHA5xMYDGA4445i1kgvhOa25dOFCN8CJ9P7i9O79ao71kpns4YTE24oUIaKH0u68yKQjdveeJuhVqRZTiyaXV8fNEVj7iCmTE5HK4Cwd1PHGTkxTUSeHiaEHNCypEgEsEd7cflSijY7bgs3cKZHX9qr7BfuJDSL+7H304tgHZEgBka8Qh4usFTNemMl04cjUdngyrf5rpGqQaFZc+X5Wc1CxIz6V8pDYp2rq6O9rbDyszSyFHqquccppvtJ9sEX64enr/7nTMgUYoHRX2BWdYV7BY495Rtd+jtpUwKr/+4FX24OWMoJFIhDUjesCnjkZVBqNKxyqcVlUUSPgzNUATC8p/I8X/7Ru457YqsTbOxYgjarG6Nj9ffWCv7dxZfnvRDhDCk4nhz5EpU6NlnKZDTF+3l+xsUr7nBrGOoekzQtNnopqCGXSu0MAhyFPQwzqP2LEaZ82ezbukVmMlAhUbjRVRFZRZX2KIUE78N5hGjB3cBm/SQQzryy83GPptLAIe0FJhM9v2bNolpG2g3+ZXfkvuiOu/QYFPlRE1RHRU0XkROIVJdeaKuhNteGg9XHQyPISktwGZn0bwF6GI+YpVYvtvqL5PFEFbiM8hKQGJpsMz9i1Uhy98jhw1y0KddMxfnI45Kx979vfPNzfUrynNw5hcVObGDTtl211Pr+vDj94Uvh0/+EpJjE5nLbcvYFmBykDo9yfsL3I4EuHi/pyxLvnLxGJBSQivjs1I+d2o56rXJ2LxKCMOtg5hxSr/bVNCt5Tx3gXRH8N4khC5zCX8WeP1Ttz+hwnb/5Bf6jM6yMPrG6/9++7rr785snotOuygPucQEKBzDP5czl0uWV2/Co3hOQo0VOSaQmKfedeaCphqevKNjENB+etLLBLHISsh4GimUAF6DqbU5zzRFmW2kH6uKYkw7y7b9JTKoxAELSWowWxb91K2VzFaH/2KYwKrfIR4LQtMuoX/3OP3MKUQ2LN5Fz9nbfSTDUvX79m0S2mnpsY5uyCtWiQFPYSgU5nVrLDqe39e4dMY2UK0fCFaeOHSMG8T5BT4/FCn61Re9C1yToejzgE94GXbolLniPsjMZCDByd7ZcPiNS8+3/zE2lcXyOhlIRCz2bZu7atmuW5Yfr9n3/6XRdGO3YN9edQ8jBZLPrZq9qhhrTahQcdjqmBAnasShkPqSDhREpZciCpwf2bmu7ER0IjT1wbF3cXw+kamuONLa3/lvrsO/SFEgFYlVeP0/5q+bieq0sFMnsiGs2fK1q/LI9uNyJSp6PAOvHtgaOMz/rp7OcZ3A1IDFhw5Bo14HVUO2jA4K51ly8pN6JEdjRnQA32/+2r6K4rJuJUKZ7Xj7pl3KSrWTGCt0crok3wN/1R3b3ffYD/1Fj/lPYqOCfpWfp0d7RENfvoHr/KoFxqKe/zetPG5Vfj5QsMwR9U02maZTkeNo0bco+GonsZUKvShBt5onTzVB3XaH45keNwEQefKqvvuWXdRKbyOn/4y4yQKlYhVFA2CxzUoxSGaVFqBLxT3HflUD0ZIF9b1FfE4oCt3df0q1HWg88LRvII6NcRwSJE7n6pp/H74eMMqVB1a6Kv8zT6rPcrW5Fguk6Yn/4guzNb2IxkvT9TA6hfcj5qN8DbAdIthh2jE8U7rXtrlg/sCCRdhiTbr6FbI5SFBkrNsJ59liabDcQtslgPV5PwjOjJUi8rouoYaFTp99eiBJz/f7RuHzJq5EH2WPvTU6a4vTrS3uLq/UWxRzWZb44adciYebGndI5Zl9iBD9gVlUj61uvvrMXNyAVHjTKUqtn2B2VjB4qFhtqgCvoQFMxUNzQ+1gHBByv2ZPfxZlfSzVs5R1est4fAPZ9/rvZarkgwFgqHozfD1aCikNSQSSl71+tCnwiralAllxGF/YSttec+K1ZT6jIhYBD0G6C5eCE2f8UOzPPYpvo6/7l5UErZHkUP/Yfvg/XzpUlB1fEsehDBnZaL+dhDe0AEAAMgC93DX12e2UH/fOXWdop7bOIJG9Tuad6ZEgcQbA49tzDiAT+b6E1lwn1RawX26KBmTe76zOzHN5vq+MFQ2whpHjcApDVrtMhaMKswPT2ZizBslrE7TJrGYtknbtUqk6RzemyWel0n2isrSSYmMkVUO3tkRuUCLJBVyKDgef6ZdiwJL+XPY5LK6PFOzwhRzklPCjqppvLcseiHZuyDa7lRZzpFzrAXLZml9kShXN8fLhLZrUdqYkM2iH3b3JhKZUokHUy0qUYUqB6oFJBvM+wcqd9+pri/a21uUlqtQfvXZ1d3RtEM0MyinY27jhj/lSzP466GW//7gcPqSydOdj7zwlGwF+O6s64MXfnA++X8OcTVdOf/dge7LB9ha+DVNJKwqsceNJj4a9MAVjcGomlDKx8UjHFIPXVdrtarSCrafl9sXzPnxs8ppDG1fvHTt2t9S/y0r+0ndwt9x/zkaoKXbQM+b8Ur6e6tZcW5w6P/234wUDoyMmoqLqL8rrJb/PWWyuLWmybvuu+surf3VD9+e+5vz1Rf4d7MvbEsJ0Bqvt3z1CvZ1aKCfTHj9D4azZ5Tfk8StVu+SB30ND7CL6UBugQhoAACA7NCn5YmORPMyAvrL01+l1OcaZ822db/nInDkPMQsme1ztkRqZra1owojbhmoMOSc7FrIZiU9LxkRcb8cj78Uu1Z4k8ttMxC9kLLtjt9mpehpOZ4XiTp53ptFP4TQ5sLGbq9cdM9y9KGU6NOnjyskJvrhh56SU31GNIth/ZzC7x+F1iUDt5b/M7sAbbHGR26o/V41PwFaUBtIhhGbbfkU/qwomOye0fKhQHCiySjivjzLfmk6eUJ38ULixN02JV19Fhdz22f4wmhZOZP6rL94YcL2PxAtOxQFSM95BAjQAAAA2VFkvSP1t3u4a9rkPCv/l6e/SqXeQmN7juozAAAAAACAFKSUaL/fc7rrC5frm1NdX+Qkk578sc+I9pMix4ArLaKcne/O/j1P263ZWF5uXzDgPsG0gskS946qQ0FVNJrwYpYNtLuAT63WoPYcZy1/Be8A4YLnqu8HAToeGxNFfm5w6KdVIk9Uu1/YVrZ+XdhscW1+nvaVQA9ow9/OpPRly+E/4yv4F91Hbh5tnxW/+7bC8w2C9Jx3gAANAADA44nzpulb3nlAe/yelPpMZfUE9RkAAAAAAEU8X5lttfMb0GdlUkV1dX/jcnWgf+URo3OiPqOqfShq+DMgJ7ff+gsWAVr1vQaNPsUT5AuCptyfLdY4u4X0tNtWFNjpGBEpObw3HE4ZQFPEIhGN7qZ0dv7G8KzyUqteL2LJY1br0G+fGdDoo987PgcDAaPJpBIsQKcwnD1DjGX2192LL8wL02dU8tHVa0F6zi9AgAYAAMh+iGIqpwToUZEedGTjw7bmVFqnZYuWgvoMAAAAAIACqa5yos+ie5arvheje3vQvx2D7j6J9rhg/hKZ1WfEsc8P5iTWGxAFe8lM9lSEFmvc51UHfOqi4riQjILciccS4c/UrllW0+msFfYFBXY6IiIFBrkDQdqSWCSaEqAR3w4O/a9J5eIWfsBxpz8Svbm7aDQUCFICtGij1zZC+sHgvNpoGb0iJTubiGYdyiE0fcbo6rWQZjAfAQEaAAAga4qsd6RyXIx6/5FuyqFwjp/+KvV3jaMGTiUAAAAAAAqHEqOpv/1+T0+vq6f37+7BfuoPsQTcEycPN9SvMcs4N49KfqztIJzf3GK0mtP/O3JtsLislPvPp9224ozrDaZv1RqV0RQP+NQ+r9paJEcQNNqRKhl5za53T7n1FzodhI6SGRorQGsNhkgopEvzff7HjWFxBehANJZSn1WJGHaP2WoRcfsar5eoKdP8N5SfcjButY6sXkuM2gbyAhCgAQAAssZsLP/+jwqdLp+CiLt7ulN/eyDiBgAAAACA/HoGM9ucjjnok77Q1d2R/DeRw9Dv86SbINMUaqdjLnG5ipKDPz/YsHiNbHU5nSOrayCd8inV6f8dHnBnJUBXld937sIulthba1FCgEYfGQToeOymAM2+L01MXab+kb//nMZgMdpvgzZAg5aBUKPRRMfaQIeisX/cGL5jQokou4vG48PBcPqSoD9QJNLGb3abDOkHA/Nqf6im12t/YSuVC1GZBOfVDq9vBM+NvAYEaAAAgKwpst6BPo7bVpTn28trNrMtpTu3th+5e9ZdcDYBAAAAAMhrKD2apkqz03JkT0vrHvrC1j0L5jfY7ZXyFBsvAJCPTLn1F92XDzB9q9WqDEZVKJhwxjBZpNWggwF1PJYIf2bPeVgyZOp3vUX8ymi/TWu8KfDpbLfobbdQf1sqf5xaQWOwKPNEoNFZujvi0EgXvyyLQ4EAbUkEM+U4f2NELAH6RjASS2sXkXBY9CNDTD8YnJ836nPcah1e35gulwN5CgjQAAAAWYOeZn5W81Y+lrzGOfvL71040B/Ln19Rv+B+9HffYP+WlZvgzAIAAAAAMB5YdM/y9vYW3FG6pXXPyseelaEAp7u+kM7PGpCT2yt/cfHKx+xB0KGgOuCXXIBOpR9kWUcTUxe7Gc2Fg+7LxOWDHf9JW0JJ0imRmvpvbuVpvRimIqFojJaBUKMjyPlXvT5vOCw8FaE3HKXtzjMyKq7/BlP6Qe+SB29WUNnqMwQ+FxIgQAMAAIwjltU9/GWaDXS/u/+dlr3ff7XUUe2AQwQAAAAAQMFjNtsa6te8t/9l2vITJ1tqa5dkFUzNjxPtLRJtOWUzAsiDTmetKrrr0tB/Ma2gN8S1WnUoqIqEVTq9VMUI+NTRaCLamn0XJUMmTUwtfHe+vm/T/5uuUFNh1JQYTf1tnnRnvpxNPPxZo9OFsYUqMVIRRuPxkVCEtnB40H37j8QckRHTD4amz6DSDypZfQbH5wLsLeEQAAAAjB9qnLM3LF2/o3kn/pXH74XjAwAAAADAOKF2fsOxtoPphtEULa17Gjf8SdJd+/2e011fwClABL1+2pKysabMSiPsuR7xXA8MXkL/Bt2Xw6PX0BKVJq6Zpo5pGEOPrUXxkRuJVITFE6QKgg74Obk/s4Q/i3ZOk2HUNIVaY7CYSm+nIqaN9tv0RWXKtJ/2MjhgxGMxtWZMYseeEY9AAfpGkK4+BwMBg0nME6TxeogG0L5k+LOS1efIlKlDG5+hVHKgYAABGgAAYHzxcN1SR5Wjtf1Ip+tUv7sfLXFUOxxV0xzV0+DgAAAAAAAwflj60FNNO9bTFrq6v2k/2VI7v0G6/YL6nGLgYg9ticmqIIvhWMgXdF/29X1L6c40UTWFJqYuGTINlfqZtmOyxEdHEqkIi4rjao345QyHEhHWBmMi2pplNbHCn/kdSfzopZRo6g9x9+gPDPD4lSccwReqNZpoKKwzGceuGR4KBCeOXcgd3HwDMTo0LK7/hvFkO76QSj+oZPXZt+SBkdVroXssPECABgAAGHfUOGejDxwHAAAAAADGM07HHKdjrqv7G9ryltY9s2YuNJttEu331GkJBehS+yQ4s7wJui+NuPrDnuv+/nOBwUuxkI/jD4vdpuGJAZYgaIs17h1NBEGzBynzw5dMMW625j78OcujfRl9PJf+h/rvregw6nQhTTygifu18XBY0NuZ/uBVHr8a8hPcNnQGQywWw5efvzHMLwg6Ficr3SM3hm9zTBXxCBPdn/2L7lOs+gz5BgsbDRwCAAAAAAAAAAAAYBzyb49txRcOuvuOfX5Qoj1K7b9hL62E08qdsOf65Krw9B8Hf1bre6B+NOb6//qP7x7s+E9f37fc1WfV90HQLCtQuQEDPvEDkKNRVTCg1mpVRpNCw5+5Y4uo7SHNrQHtNK/u9ktXLv2fZ9HpGDp71N9/LnPLL5kpvAAhktCcOMihEL6wZ8TDby/DwXAMO1fekVGtVqPDEhsOr28U9yAH59UqU32OTJnqfmEbqM8FDERAAwAAAAAAAAAAAOMRu71y0T3Lcbn5WNvBBfMb0Lei7xEPuBYX6QK3RQc3gJaBlKtGKsa5ZpY4W2YPglZrEkYcAV/CiAP9wWWDOh2n1byjmd2fdWHNhOvmvLs8qRDp1H8tlT+m/DrMlT/W225h/y0/Cw5vKEw6d+pYhBCwzM+FIxSNBaIx0nkctRYVESqSzMJXsrNJnEM6r7bo3bcVqD6jgg2vb4xZrXBXKmBAgAYAAAAAAAAAAADGKQ31a06cPOz3jwlmRP9tad2z8rFnRd+dy9UhaXWqq36UL0ceN4CWiLDnenDwkr//nK/v23RBU1wyOkFbi5ICtJ+rAM3FLToeS0RVa7Uq9m2WDlgK4FJFpy9lJJ1IZlh6u3nSnZQqja/Mz4LDQ0pCqDUYIoEgcX0eLhwjoQh51yOeytvoGTj1msTsgogatO7iBaIvR47PLJg+jw9AgAYAAAAAAAAAAADGKWazraF+TfNHdHHnxMmW2tolTscccXcndQR0vntAF5fZRdlOwse571tf/zl/MoWgPIWfcN08WhyM6Mk2DpRLRjCgjoRVOr04e/R5M4c/m3x6i8dQYJctOqfoQ/lHawwWS+WP9UUGQ1AbMkal2F00QlaNe0Y8WQnQ/kiU4L6hUo3eGE70RVgGQrX6pmuKWBq0AtXn4fWNVO2AggcEaAAAAAAAAAAAAGD8suie5W1tHwy6+2jLW1r3NG74k4g78vs9Pb0uSesihW2InBSXlfL+bSzko7w1PJf+RzbRmcbEQfO1SYzZ8yw2VTCQUI2LJ4iTihBtapyEP7Ofd0qJrlKVxDTxgCXstYXRv+7hrqyMoa96ya7fao0mxiBAe8Jhbzhs1XOaT4jFWcKfR23FGcxzKJW2+N231V6v6McwdEvZwL8sqT7wrpwnLm61Dv32mdD0GXAPGieAAA0AAAAAAAAAAACMa1Y+9mzTjvW0ha7ub9pPttTObxBrL1Krz9VVzjw65j1/E+doBN2XPZf+h3LYyHmlbMPG0eJQwBImfqs3xHV6dTCgjsfiXBw22An40HZUJtbw5+IhkyGoHT8XsiamtngMVMT38MA70dv/ibLp0Bj4q/A6Q2JrsUhEoyMIaN+NeO4snchlO75IlBT9rIpFo96R0YrqW/GvtOoxeSP9dfdGpky1v7BVRA16eO68gX9Z4rnzJ+bLF+U8U3Gr1f3CtvCUqXD3GT+AAA0AAAAAAAAAAACMa5yOOU7HXNwf48OP3pw1c6FYmf2k9t/I9/Bn7lBBr75ksDP6W1FlKx2w9E4ZZvrWYo2P3FD7/Wr0h8AdeUfVao2KZTuamHoi59yD8Xg8ErlpHqLVajQadb43krDn+tDZo+ijSiYwtN4213b7P2XMXsjY5CJRogB91evjIkDH4ipvOMJwHhMG9NYiQiejw85CeMpU9wvbSnY2CU8k6L67ru9fl4VuKaP+azv3N9lOTWTK1KGNz0TLylXAeAIEaAAAAAAAAAAAAGC882+PbX3uxaW0hVQ2wqUPNYqyC/dgn6RVqK7Opwjo4YFBfOHk6WxVoGx/vZe/UUKwMxOGoLZ4yDQyMUD81mSJe0fVfo9QAToYUEejCfdnlkjqsj6rJsamI8di8WAoEgpFIpFYPE4vj16v1Wk1RqNep9Pk+9VNJTC81r5fb7vFdvs/2ZKR0bR1vGFy3LpGlwghj0YiOpUR//aqj9P8B1P4M2Jk6Ia1uEij5RqontKgjV+38zgUUYv12r80DN5dl5KeKUq/bJPnXPjr7h1dvTZmtcJNZ7wBAjQAAAAAAAAAAAAw3rHbKxvq17S07qEtP/b5wdraBlHcLQbd/ZJWwemYm0cHfOTaIMc1g+7LI67jvr5v0R95UbWJ182ekmBMQ1Yczba4Z1gdDqn1Bv4atN+bIfyZPfdgJBLz+UMhBktiinA4ij7+QFin01jMBoOhEOSjVFi0xmBJKNHJsGjqKw9DhDIV+MxkAx2Kxq56fRVWNouPaDw+ynCoI+Gw3+u7pbKC+K2BIQ49ZrUObXzGdug/bB+8n1X1aVHPP+zo+jV5LDhGV6/1LnkAbjfjExCgAQAAAAAAAAAAACCRjfBY20G/30Nb3vxRkyjZCKW24MgvD+ig109bYrSO8YugdOccZhTkjSamLh2wMGUjNJsTQdA+j6rEznP70agqFGQLf0YFKOsnR5jG43GfL+QPhLnvLhKJjYwG9Hptkc1UANYcFLGQD7Uu9Ekp0SrLFLb1I4xi/VWfn12AHg1Fmb7yjIyif23FRTyq4Fn2y9BPZkx8/Q9cLKGH587rWbEal54pSr75WuoDHpkydXh9I5g+j2dAgAYAAAAAAAAAAAAAldlse/ihp97b/zJtuSjZCHFdW1yqq5xieVXLw8DFHtqS8inVqnzWndNhyUZIRS57R9XRaJzFd4Hlq4zuzxOvm3Vhgjgdj8eHR/wpr+esCIejQzd8JcXmAnDkSCelRA9WL1RV/Zx8LgyGWIRRRL7q9anKShm3H1cFo4y/HR0aNppMOr2e+K1Bm+FQh6bPuLZz94TX/2A4e4ax57ltSs+K1Z47fzKmVNGo3+uzfi98l//XYUkPsueRRz3Lfgm3mHEOCNAAAAAAAAAAAAAAkKB2fsOJ9hYpshH29LokLXl++W/g4c8Wc6zU0n/hg6fzWndOp6zf2jtlmGjEQQnQAZ/aWsQoImsZ1Jp4TIV+iLbAFP5s8umLh0yEHwpQn9O3UHgadEY0Gk2UOQJ6KBBg+S2L+3MkHA4GAvbyMiFli1mt7he2WQ//xXbofVoodNRi7fvXZdf+hT5zFotGr/dfvWXSTd8P8+WLhuvXJDp0oekzhtc3Qr5BIHEdwSEAAAAAAAAAAAAAAApiykEqG6GSi+10zsmjg5wKf9br45Orwj+r9d1X5518y5WCUZ8RurBm4nUz8Su1JpGN0OflY2dB/cpsI4uaLOYbAtVnCuEqdj6i1qhZLDhC0dhQIEj8KhZXecOMP6T8N6zF5GmtjOHP6XiXPOCvu3fM6Z4779zvtxPV577LPbdMqkilPSz/rxYpDlpo+gz3C9vQB9Rn4GaXCIcAAAAAAAAAAAAAACiqq5wJM+jPD9KWC8xG2NP7d0mLnWcR0D5fqT06uTo8uSpcwG2peMjktYWJRhzWonjAlwiCNlmyS0Xo8yZ+wmTQUTpgIZpv+PwhsVTjeDzu8QYmlFjGT5+gNRjQEYxFIlRCQpyhQGCiyUg47Mzhz6qk/4beoDeaTOSdqrObnzC3fUb9EbVYL6391fDcefg6N9Xnyh/UZ63PK7oBdGj6DM+yR9G/cDcB0gEBGgAAAAAAAAAAAFA0bnffoLuf+JXTIX7kb0P9mhMnD4ubjVBSD+g8MoAOe66PuI5rLxz/Wa1vPDRdJiMOrVZlNMUD/uwE6IBPHY+pmIw7LB6DbZggg8ZiicSDIlYqEokFgxGjcXwJSrFIlEmAvur13zGhBF/uCzO6P1P+GxNKGTNR6rLJ92hu+4zy3xieO+/S2l9FLeQo+L7LPcUTJ6RL3iXffK31eUU5PnGr1V93r3fJgxDyDJCbNBwCAAAAAAAAAAAAILe4ujuS/ybMl12uxN9J0bmP+xbMZlt11Y9U35tROB1zS+2T7PZKHoVhyUZ47PODi+5ZrrSjlxfhz55L/zPS/SX6d1w1bF1YUzpguTaJoPFZbKqh66polC3fIA2W8Ge0o7I+suzo94dEr5fPFxo/AjSlO8dijCHkbpINtD8SjcYZZxdGhoYTXY2VMZDckI0AbfvgfSbH5xQDvVesxUVFY4Xyyv9zSODBiVutgXm1wfkL0L9wIwPYOkM4BAAAAAAAAAAAAICc9PS6entdg+4+l6sjW6GZCb/fc1O/vplC8KZls9Mxt7rKWV3tdDrmcNejmbIRtrTuWTB/idLCjWtrGxR7rmMh39DZoyOu44Xk75wVtmGj3xzxlNBtgvWGuMGo9o6qiydwCoIOh9SRsKrETl65ordIEyNLloFgRPRKRWOxSCQ2TrIRapMCdDQUUlnIpt5ED2gfq+fJ6I0bGq3WWlzEuFPOArTp6/aQ2fKPTc+HbmHMZzjQewX9Swu4tp37G7/0g3GrNTxlamj6zOC8WvQH3NEALoAADQAAAAAAAAAAAEgLpQ739Lpcrg5c1ZUUtLvUHkvtlU7HHKdzLhcx+t8e2/rci0vxiry3/+Un1r6adTGSYd1SkAz9dirwpAfdlynpGdp/6YAlYAlH9HRF0loUv+FWx2NxNSbkqtV0odnvUzGFP6PtG4LkOOpIJBaPx6WoVDgSHScCNBeGAsF0G+hwLB6KMgrQwUAgHAoXTyxhWkGjzsID2huOXvj9dpYVBnqvBP3ByQ66UlwcDgTn1aqTFhyGs2eIv6W05kRDmjI1ZrWhf9F/wWQD4AEI0AAAAAAAAAAAAID4UKIzpTj39LqUUKRBd9/gyb4TJ1tUSd/k2tqG2TMXMinRaHlD/ZqW1j205ae7vnB1d0jhPc0PVAWlnfoR1/GR7i99fd8WfCOPxxP2ypGk1KjVaCwWg4YUuKqJqSt6i3qnDNOW6w1xjVodDNCdoA1GlU4/Zs1oNGEAXVpB0DRtw8biIRNLCSWqeywaU40PdEllOUIKc07R/df375hQMnH6/RpDwlXDy+z+rEqmH1Qlph8Yw591Gk7KfiyuGg6GA7P/iWUdSn2umnobve1p1PEFPx1a8FO4VQEyXUdwCAAAAAAAAAAAAACx6Ol1ne764vTpLxQiOrOUs+ejpuaPmqqrnIvqls+auRA31lh0z/L29hbcIWTf/pc3b9yrECOOWbOUIkDHQr5h1/EbZ4+OE7eNeDzuHvKlFN6wKhoMRUqKzcS4YENQW9Zvxc2grUVxytmZfV9+D9n9GW22dMDC8sNwJCpR9SPjRoDmgiccGez4T/Qpdv7cXvOvQW0xy8re0VEVqwG0noP/RjgWHw6G0b8s6wz0XvGMeKqm3qbBmo5Vr4WzBsgJCNAAAAAAAAAAAACAUCjR2dXdIYqhs5z09LqofIML5jfU1S1Pt7Mwm20rH3u2acd62k9QHY99frBh8ZqcFx6VcJYCIqDDnusjruNDZ4/GQr7x0+b9gTAtvjgREO0PFReR45GJZtAmS9w7qs6YitDvV9vL6IIvFVjNZP0MiIhGpwuTMg2mGC26GWKMLgR/JGqa/zjTmpT/hrW4SMN8yg3aDBHQgWhsOMguPv+gPhtN9AapVavNOhCgAVkBARoAAAAAAAAAAAAQxK63N5/u+iLfa3HiZAv6OB1zG+rXpBw20B+zZi7Ea9fSugctz7n5cs79N8Ke64Md/zk+jZ7DJJsFdsuLsn5ryBQJGcf80FoUDwbUFivjD9G3RhM9/FkTU1deLtaFMyiVesl0Rv14CqHV6nSxCFsux6BxQupvw4/+mWVNyn/Dxpx+UJUpAtobjo6EMiSWHL0xPDI0XFF9K64+I4oMoD4DcgOG8QAAAAAAAAAAAIAgnlj76tKHGgujLq7ub5p2rG/a8WtX9820gf/22LNEt419ybjp3FJbuyRXuw57rvcf333hg6eVoD7HYnF/IOzzh6hPMBiRzvs4hcFACOlTZ8odh6vGJks8zGYvrAoGEiI1bSFL4sF0tFqpZB+1etxFXkdDIcZzZLyZUVBjLdVMmMyyEcp/w1rEaOCjVatZMhDeCEa4qM9Xe65UVN9aNIGQ51CvgfBnIAdof73pGTgKAAAAAAAAAAAAgBCmTpkxa9bCixfPjoy6C6A6bndf+8kWV3dHaWllRcXter3h22/baeugmpotNlRxLhvsliATY6m9Mie6f9hz/Vr7/qvHdwfdl3N+puLxuNcbGvUEwuFo6hMKRQKBiFqt1ksptOm0GrSvWJoPAtpjkc2kYQ1fVcfVZp/eWxyKp60Vjai1OlUq81wopDKmxa2Gg2qTecxGyvqttmEjl0KiIkkkx6OaFpIGHdUa3aXTmb6NRSKRQNBotWp0jEYCE4f+rg97DTMe1JbewbROMBAYujZotlpK7BOZ1jFqNUSBGDW0wUAomMl6m1KfiyeW2MvLyOU06rUasG0B5AYioAEAAAAAAAAAAAARqK5ybt64t6F+jUKy8wmHiobet//lBfOXOB1z8RVaWve4uXle20srRS9ebW2DzAdEUVHPqqT6PDziDwTDxK+83qDHE5Ru72q1uqTYbLUa9Xot+phN+okTLMQMhDQMQW1F7xgHBos1Hg7+oAmmu20EA2qzbYx8bBs2clSfKYwm8c1XUX01hSVi6qKZm0qU1YUjqktMGuiq5rCsQ/lvWFn9N4gG0LG4yh0IZXB9TlOfy6tuZdq4QQtKIJADoNkBAAAAAAAAAAAAotGweM2WjXuJcm2ecuJky3MvPkS0e/b7Pe/t35argi2YL58ArTTpmWJkNBCJsAWEBoLhYDAiXQHUarXZpC8pNlNKNHdN1uTTlfVbf9iOJvFhIl2Ptg0b03/IBVRC0UOVLWbDuOrWtIZEfdltoL2WCs2EyRprKds6Sf8NW5YCdDgWv+YPZlSfvSOjV3uuGE2mWyZVMK1TbIBUcEBuAAEaAAAAAAAAAAAAEBO7vbJxw5+eWPtqqb2yMGrk93uOfX6Q+JWr+5v2ky3yF2nWzIV2WQ5vLORToPSMiERixDSANHy+kDIbFU1KNhjicUxLj0ZVOn2c6SccUavVFouYerHBoCu8DITaSIDlW03SHiUeY5vtiOpM7OkHg4FAOBQ2mkzo8DHuSE3PQBiOxd2BUCbxObHxq719aONVU2/TaMlnx6zT6sF8A8gRMPUBAAAAAAAAAAAAiM+smQudjrnHPj94rO2g3+8p4Jp++NGbqLLsxiOi25IskN5/IxbyDZ09ij7oDwUe9nAkymW1hElzPK5Mt2LbsDGijw2V+lXJIOiUAJ0eDZ3SEvmpzzebn0lPWWMLL3PS59qYk8MVicRSZtZarUZcDxCL7ypbrZP7iobCLOv4LBW66hqWFSj/jaKJJSzrGMdqx9zV594LCUP28upKJvUZ1QDCn4EcAo0PAAAAAAAAAAAAkASz2daweM2C+Q0trXtO5CJMWB6SRhwvP7H2VZZ1qqt+JOIeS+2Vs2YulLRSI67jA+37lSk9U3BPrBeJxBQbsTvhujmsi3lKEgbEKd3ZbE7JrDeXCFGfKYpsxuGRGLtjSUYo22s51Xx0lkOhaCAYxqPdUTGMBp3RKEc4NmXBkYHKWWq9heV7Lv4bRu0PxzZb9blq6m1Gk4lpNZteB9HPQA4BCw4AAAAAAAAAAABAQuz2ypWPPfv755sLyRiaxumuL9BHtt3V1T0i3cb9/ecufPB0//HdSlafEVoNV0FD4X4RZf1WWlJBmh+0cPVZ9b12bBAQA6vTadAWuGRZFK0pBsLuId+oJ0D0WonH44FgeHjEjz5czFgyYgwOs68QDrDZdJRZ2NRnLv4bqjQDaH8ket2fWX2OhMO9Fy7HotGyygoW9VmvUVsLzjUFyC9AgAYAAAAAAAAAAAAkhzKGbtyws1Bl6Pf2v8ziNFJqnyTWjsxm24L5S6SoQthzvaf1le9a/oD+UP4BNxi03FbLgze/y/qtpQNk+bJ4yCRcfaZQq9XFRab/n727j3HjvvM7vvM8HD4subt6XD2cXK1c52qf5V6dwGiT+GoXjg4JWgdXFbDc4mA3QJEWBnJXXK4xroDhurnWf5zb5p/oDv4jpz+cNlZwuXOgy4MbbWDEOshylehke12ru9rV7mof+TzD4Qw7u5TpFTnkDsnhirt6v0AQw+HscPjjcAR99rvfXzSqdVDCXJ1rccvS50qlks4U83krSJ27bTvexkXT7vJFNWu1xbObFkG3DqCD9N9wV69P/c/fy01eNB13NcDkma7jzE5Oe/d7DuyPJ1vteVBT+DcIdxYBNAAAAABgi4wdPb5TY+hqI45mz4Y4YeBnHv7t0DtKu6XC0qWz1777tcLs1e0y4AHn1jMi6rZ4O75Bc4tg+pPPzq0UiqVqIbB3y2RNyyq3yG0jujKUMryhCxhD65q3fbSz2Loz1fS53aLmfN7ybt28ruS0+vHqPIROyX9Oy7iq6nKrX3VU+29Eoq0+zfLN9+3c4tzF15ez6c2/s44zc23KMs3k8FDr9Dmuysw9iDuOHtAAAAAAgC1VjaGXl2d3WG/oaiOOZt2ZI5FYKJMxPhp2/43c5MWFt89si6rnOkZEdZ21Pgy+zwqCEItqW9kyokvVRhxLuwuuWBFdYdds1Mhtkp4XiqVCoT4SLZXK1akCm1V/r2X3EdW7eVvatlN23Lq01xs0WZIURVJVaevnb8xkzc56VRdNe/2YO0y6jML8Sqppr3ZvRLz7SpOmGMnm7S8G1htl2CVbURWt5Wb2tbfE5EHjt36/dS/pgQ3pcyI1OLJvT4stvc/PkGm+gTuPABoAAAAAcAdUe0Of+MIzv7jwxpv/+7VQwtk77jtnXnzhP77uW6F8YPTYxIfvdLn/zzx8IsRiaju3OD9+ehtVPTeKrcWsUqFYqossdU0xDFXcboWfsbSmmvLKSDG1GFGtTXLDXM5qFr5XKpVM1kzE9dZprPdsv7UosaxyNw2dszlrKNVhaC6VW7V4FtcLnF3XPxlv3X8jl1krf47GW00/6OaXvPsg6bNncW7eMs1I1Ng9ur/1lkmNuQfRF6R/+wf/gVEAAAAAANwRkUh87OhD/+Sxp4eH9y0vz2ayy9v67ZTLpfn5yb//0GONT3344TvTMxNd7v8rz37TG7FQDnXp0tm58dOl9Ox2P4UkSdR1xbupqqxrineLx9aC160v3Q3n7ThiLKt69603K5XK+UJpk21sJ6Ir22scslkzSN/nFrz329m0kxVRXtz1QLNnnZJtF01JUZSGKmZZFP/u8HCLPS/cmHPK5V2je+XmbToqhSX13seCpM83Z25kVtKaru//tYNCy6k4o4pkMPcg+gMV0AAAAACAO+/TD5/wbtMzE2+//cYvLvzVtiiIHh7at7RcH+A2a8QxNNxt5XJY5c/W8tTc+W979zvp/BFFQRTvoqzNDDBJXaVS8TaL6NtmArpy2XVct8udlErlzhp/t66AlptPQpjarP+GZZqb9t8QkweDHGQtfR49ckiUWp3wiigkVEI/9AvORQAAAABAvzgwOnbgyee+/ORzazHu5fP/55fn+zOJ/szDJz7/+ZPDQ/u++V/+VWMG7duIw3trXb7oiS880/2RL106693689Mvl92SXfbuazWwkihKsqipskgfgduVSuUgmzlldxu9KbvshHIWdfaDRmF+852bPhMVtg6gg/TfCGh1aTmzkhYlafeBfa3TZ8+gpvA1Qf8ggAYAAAAA9J0H7v+sdztVLSjumyR6eGjf5z//zz/z8G/XwuVTTz3/yn//at1m3qF+58yLX3n2mxtXdlm83H35c98WPlcqlaJpW2a5sfrVHnAGrIF83lIUKbLeZIOvRlvc7tpZbP2ZEMp+bNvprAuHUZgvGP5z+sm61uynWs9AmF1Je/fx1GCXbyq7ml6cnRclafTIodbF1J6EKiv8zgb9hGs3AAAAAKB/1ZLo6ZmJahjdfSfldg0P7fOO4dOfPtFYxTx29Pijnzv55s9eq1vvHaq30nuqtqbLCuguy5/7tvC5XHazWXPTxgu27VRTxURc36bNncMly2KQUl9vM8YqOM1KNwugq5xyfeG5LIrx5t05Avbf2FR2NT0/fcNb2HfowKa70iUxSutn9NsliyEAAAAAAPS/te4co2MnnnimWMxNz0xMfPjOxMSl6ZkPelQZHYnExo4+NDZ2/Dfu/2zr0uMTX3jm8i/PNzbieOOHf1b3s94OvcPu4GAe/dzJjsuf+7njs2WVszkz+Pa27SyvFAYTEXJVVZXL5dKmm+l3ZR8GpdP41SjMr6SONXtWUlWnVD/mW9B/wzLNavq858D+SHSTWQolQaD5BvoQATQAAAAAYDtZj4aPe7eBJ9YeLi/PTs9MrN2mJ4rFXGcJ78B6mfPQ0L6xsePewuh62B38eJo34vhPz/27/7HhJfZOdPR+Oy5/XrlybunSWbdU6MPPsVRqL32uqlQq6UxxKGXc5XXQRkT1BrB1EbRhqNurd7Yih1C3K4md/3LCyM+1eFYUxcYe1S3Kn9cuAvm1r143/Tcs05y5tvbboz0H9seTm+8npdN7A/2IABoAAAAAsI0NrQfHD9z/2Y0rJz68NLAWAWdb9+sYO/rQwHou3GV75WaNOCY+fGdjI47RA2MDF9re+aOfP1k3n2EQbqlw4yevFGav9uenVqlUsjmr45/NZM3BROQuP/O9EUhnis0y6IiuGBF1e70jRZEkUdy0H0trqtp5iq1Z6RbPiuv5eNm0NvaDbtEA2nWcfCbbTf+Navrs7SeRGgySPic1Wj+jTxFAAwAAAAB2mrX66HV1wXTvfPnJ5yY+fKcx7/7e66+MHX2oWk99YPRYu7sdHtp34om2y5+Lc+/N/PhP+rPwuSqfL3Uz41ytJfTdfJILgpAcNCyrbFq2Nxq1lZoqa5q8TQdH0+VCodTNHiJdxO5GYb7Fs6Lsk6G1aMGRz651B+q4/4brOHNT09X0effo/s3fuCxFZFo/o0/RjR4AAAAAgBCceup53/V/fubF6kItFg/uy08+1+6PLF06e/2Nl/o5ffZYpXKXeyiaNqecR9PkwURkZDhWvQ0PRWMxbftG80ZE7abBd5ddRyqVSiw92ezZagC9cR7C1v03qg2gO+u/4TrOzLUpu2RHokaQ9NldvZ776X/t82897mYE0AAAAAAAhGBtjkS/Zs3TMxPfe/2V6nK16UdA3sZtVXC7pcL0D//z0qWzfT5Qtu10U/5cVeo6wkZ/ikX1zhp861pXXUfyeWtpOS+tTDfbQFoPoN0NAXSseQDdTf+Navpsmab3s/sOHdh0+4pdKPz05cLs1Y+++7Xi3HucQuhDBNAAAAAAAITjxBPP+EbMb/7stWpb6uBzG3qefuobwTe2lqc++u7X+rbp80Z22QllP62n4MM2JcviYCLS7lyCuqbEYlrHL1oolqo19frSR822ERpqq1tUQFenH+ys/8bi3Hw1fR49ckiUNilmr6bP3v3A+q+grr/x0sqVc5xF6DcE0AAAAAAAhObpp77hO2fgt//0D4rF3NhY0C4cJ77wTPCpETMT45Pff/5u+wP87suo0Z9kWUwmI7qmBNlYEIREXO8mfR5Ym7D0VkcXLTPbbBtpPW4um59MntmiAjqf7bD/xs2ZG5mVtChJQdJnj/n2q+7q9Y1rFt4+c+Mnr9COA32FABoAAAAAgNAMDe3zbcRRLOa+c+bFgC04hof2Pfq5kwFfcW78tHdj5LGTCIIQi2lDqaiuKc06csiyGI162xiqKof1unJxxbs1Parb67JbVEDnMrkO+m8s31xsL32+8Gp55l2fV5+8eP2Nl+zcIicS+gQBNAAAAAAAYXr0cyd9ezdf/uX5X1z4qyBdOE499bxvGXUdt1SY/P7zmYnx7TU+shROFrF9p9pDQKK4FkMPD0WTg8ZgImIYqneLRjVvuboyoiudNYyuo22IsCPNu3DIquq6txq/yKIoN+kTks9kXcdpt/9GdjW9fHOhmj4HSa7ta295t2bPWstT3sWBltDol+8yQwAAAAAAQLiebpIgv/HDP4tENomlHv3cybGjm3fqqAZM3v22G5xQgmNZJtC4i3gft3faGBHVu0V0xVsOJXeuiUbV2mmpL19rtpkgCk6pVF2Oh9p/I7uanp++4S3sO3QgYPpsXni19TbVltDb7hdU2JG4XgMAAAAAELJIJPaVZ/+4cX2xmJv48J3WP+jbwaN+P3Pvbd8/sRcEIWB731YDpaucZgjxnBxMRKp11ntKN5ptJm0InWMtZyBsq/+GZZoLs/Pewp4D+yNRY9Ptg6TPNbToQT8ggAYAAAAAIHxjR48H7+Nc83SA5huZifHrb7y0rScZM4yu4mNZFjVN5hxDuG7VWTtZzUq32KxaBK006b9hmaZdsoP33/C2n7k25TrOngP748nNi6bd1evWpdfael/eFWNu/DTTEuIOIoAGAAAAAKAnvvzkc0E6Ptc0ax690dKlszugnlEUhWhU6+xn16ani+qcXeideGbSd72yXtRccSvefbJJgXN2ZS28To4MBXkh13Gq6fPIvj0B0+fCT1+u2G1HyTvgt1bY3td8hgAAAAAAgB4JOJ2gZ3ho36bNN+bGTy9dOrszRiaiKx004lhPnzUaQKOnUivvd/yzxXxB03VZ2fzcrqXPidRgcnjzwLrj9LnKWp4ig8adwiUbAAAAAIBeOTA6FqSn80CAqHpu/PQOm08sFtPiMT34bHKSKA4mIjTfQK8lMv5ze8r6Wtl+eb0FR8qvArps25ZpBpx+cObalLdxIjW4e3T/pht3mT5XWctTH333a9tx5lJsdwTQAAAAAAD0UJDGGie+8MzY0ePNnnVLhcnvP7/D0ucqTZNTSWPTUmhBEAxDTSYj1D5jC0iOmVr5wP9UFMWK6zb7wVwm693HEps3gL45c2OL0+faxeT6Gy+RQWOLceEGAAAAAKC3nn7q+eGhfc2eHTv60IknmlZJ7/jASBSFWEwbHopGo5qqyrWIWRAERZF0TUnEde9ZI6IGr5X2eZXoMOchgmvWBlpW1+bPjKv+s2jmM9kg/TduztzIrKS9Lbc4fb5LLinox+s8QwAAAAAAQE9FIrFTTz3f7Nmnn/pGs6funqhIEISIvpY1JweNkeGYdxseig4mIrHYWiodwkfw6L8Xkwc5FRFQszbQgiiUTUsWffI013GK+cKm/Teyq+lq+jx65NCmh1GeeTfc9Pluu7CgTxBAAwAAAADQc2NHjzdrBv2/Xn/Fdz0hUVi0v/clMTqsHnuMoUDQc8ZKG4X5xvVSk9pnTz6b8+4TyVYBdHY1PT99o5o+i5LU+hjsa28Vf/6t0NNnLi/YegTQAAAAAABshRNPPDN29KHG9Zd/ef7Nn71Wt5J4KCyCYijH/rG3IB94kNFAcCMLl31Op/Xa55hfDJ3LZKOJeItY2TLNhdn54OmzeeHVnr5BLjLYMgTQAAAAAABska88+81IJNa4/nuvvzI9M1F7SDAUIvXexwTFGFhPouVRMmgE5duFQ1ZV2zQVvxYcxXyhxfSDlmnOXFv7Ru8+sG/T9Nm88Gqv02cuNdhKBNAAAAAAAGyRSCT2lWf/2Pep03/69WJx7U/479pISNp9bzUpDle1/LlKHj3OSYiANCudWvmgbqUg+s+Emc9kXceJxmO+z3pP3Zye9RZGjxzSdL3Fi1bsgnnhVfvaW1v2NsmgsQUIoAEAAAAA2DrNmkEvLc9+58yL3sLc+Om7MwySd99r/Nbvh5tBK0ceqe6wbNsDdOFAmxqLoJv1gC7mC836b7iOM3NtyrbtIOlz4acvb2X6fOsIyaDRYwTQAAAAAABsqRbNoMdf/Te5yYt357BIu46JyYPhZtDqr3+pulDMr83kRhcOtGVk4bLkmHUrRVm2TatuZT6bbTb94OLcfJD02V29nv/BH3r3d+SdVjNo754PHb1AAA0AAAAAwFbzbQb9+ME9eyr5u3xkQsygpd33itHh6rJdsmsrOf0QXGq5vguHJMvx2+ugy7btOG7UrwH0zZkbmZX0pumzfe2twk9frth3Mv8lg0YPL+wMAQAAAAAAW6yxGfR9Q4n7huKMzEB4GbTya480rpQJoNGO0ZnzdWskVZFvn4Qwl8nGEj7dn7Or6cxKes+B/a3T5+qUg3c2fa6ylqeuv/ESHzrCv6ozBAAAAAAAbL2NzaDvG0o8fnA3Y1IjJg/qn/7dbvYgKIZy5FYAXe2/UdtzL6Y6xE6lWelEZvK2U0usD9PymWw8mWxcOT99Y8+B/fEmrTk8bn4pf+6FrW/63IK1PDU3fprPHSFf0hkCAAAAAADuiGoz6F0R7bP7RxiNqnwme2vCwNEH9Yc7z6Dr5hvUdK22LO0+xjgjuJHFyxsf1s1D6DqOd8ZGorf9VsMyzfmZ2dbpc3nm3cK5F9pt+mxZ5UzWXE0XFpdy6Uwxl7Ns2wn3/WYmxpcuneVzR4gIoAEAAAAAuGOe+Zd/9OTfGdUk/nt+SzQRz6ykq8vKkUdqVczt2th/o2zboiTVHtIGGm0ZWbisWenaQ/H2CuhivhCN39Y8x3WcmWtTu/btaZY+V+yCdem14s+/1VbbjXLZXVkpZHNmqVT2lr01tu2Ylp3OFL1bpVIJ8S0vXTqbmRjno0dY+BcOAAAAAIA7ZunN/0b6XMd1HO9WXdYf/l0xebDdPQiKsTFlrs1AWCW1v0Pc5TZ2gpZ1LW+atYf5bDY5MrRx4/mZ2Rbps7t6vXDuhdIHP27rAMplN50pOq7r+6xtO6Fn0DffPmMtT/HRIxT8IwcAAAAAwJ0xN36aiKdRJGrks7lPHv7Dr7bbtbmu/0YdKqDRrtTyB5LzSehcLJVqy47jyopSe7i6tBxLxJulz6UrP8ife8HNL7V7APmC1TpfLpfdfL4U4lt2S4UbP/4T755PH90jgAYAAAAA4A7ITIzzR+6+1rtwrNYeitHhdicklEePb3xobahXvbVPiqDRDskx9879zScPP24D7Z1aG7s/ew/LJds3fXZuvp//y69bv/qLDl69XHaDNHo2LTvcd23nFm/85BU+fXSPABoAAAAAgK1mLU/NjZ9mHDaq2MXasqIqxfwnpZfy6INtNYP2tt/4sNbQo0aMDjPgaMve2Qu1ImhJvVXy7J2liY/jZu80y2dyI/v2NJzYax2fC2++3EHhc5VdDjrNYOgTEhZmrzIhIbpHAA0AAAAAwJaq/m0741A/LKvXa8uDw0PZ1dWNz2rHTwZMjevSZ19S6hADjrZsLILeOA9hbX7LfDY3tHuk7qfsa2/lf/CH7XZ87itLl84W597jBEA3CKABAAAAANhSc+On7dwi49CCpuvFfGFj5bKgGPrDgRpxNLZ4tkxLUZWNawSDCui7gutWbNvxbqFM0Ld39oJmpb2F7Mc9oGv9NyzTrOu8sdZz49wL5oVXK3a3bZTlwPOUynJPgr4ZmkGjOwTQAAAAAABsnZUr53KTFxmHRm7+tlA+Go9nVtMb10i77w3SiENuCKBdx9k4TdwALTi6YFnldKZYvXnL/XmQlUqlUCytrBSWV/LVQ11azq+mC10esOSYozPnvYWy61bXaLpet7B+Ji8Vf/6ttZ4bG4r6u6EokiRunuDpmiIIQk++m6UCzaDRDQJoAAAAAAC2iJ1bpKFqM3UdcuOpwfTSct022vGTgmK02In3bJAJBsVUbychrFbdejfXreykzyift7I5s/buvOVczuq3gyyX3XSmWCiUnI9j4tp674C9p7qphh5ZuGwU5lucw+aFV/N/+fXyzLvhvqlYTGu9gSAIhqH2blQLs1dXrpzjMoXOyAwBAAAAAABb40af/SV7ueyW7Fs1oZIoKop3J9ypg6ncPjLVktJivlDrcjCwni9rx0+aF15ttpPGZLls242btU6xOx5My7JLJacu9/SoqqypsqpKPSpQ3RquWyma9YNpWrauKz3q/NDJWVSp5PKm91k022A9N7cScb3jlzg8+aOrxqn6wckvla78hX3trR69L++76R2zd+S+6bn3vY3H9V5/eRfePmPsu08bon862kYADQAAAADAVli6dNZanuqTg7FtJ5ezGqNSXVOiUTVgTrq46wEjP9+iILQtjf0K4snk6tLyxgDaoxx5pPTBj5s1N2jsv2GXbN8txehwXc1150fuVqp1wc02KJXK3q1aoxrRlW16AjuOf6obSnvlsJhWuUX6XPs4vA9LUaTOXiKemRxZuFw+dEheb4vh3HzfuvID777Xb01V5aGUVDRt7/hr79F7F953VtO2KN+bO//tw//0RS7maBcBNAAAAAAAPWctT/VP8w3LKmdzpu9TpmVbpXIqaQSppiwYez6654uald4zd2HXwmXJMbs8MDe/tLE7cyI1+P/eXyjbdl0HZ/34ycKbL/vuQdp1LOBrCdGRgTACaG8wc3krSAjrbZPPW6VSORHXt2MpdLMyZ0nqo/6u3vAG/NQ6DqAH1ougC0f/gb5wxf7gx2H9GiPQSSsIRkT1bnf2OjZ8/J9xSUdb6AENAAAAAEDPLbx9pk+OpNq6t8UGlUolky0G2dXIwmXv3tIGpw4/fvE3f++je75YMPZ0c2yV2+chlBVF0/XMSrpuM2n3vfLog757aGzB4TqOovaq6Lga5bdVAuyNf5dtiO8UQRDisfrOFRFduYNtW3yHN8hmjbX/bZEcU/jrP7IuvbaV6XOfWLp01s4tcklHWwigAQAAAADorZUr5wqzV/vkYBrb+DZa6w0doJLUKMxr1ifp8OKuB351/7Pv3Xcqmzjc2bE5Cx/UrYmnBrOrq41basf/ReNKQTEamztbplVXQP3xxpEuR3LTKL/F8Gay5nY8kzVNHkxEdE2pdn7wlqNRra+OUBIDJV3buhn3HTc/fppBQFsIoAEAAAAA6CG3VOif5hsDgXsUlJ1AJaJ75i7c2t60qguZxOGr953qLIZ28/WVlYnkoF2yi/n6mRvF6LBy5JH6lQ3lzy1IqW7nUsvlrI5/1rYdyypvx/NZUaRYTBtMRLz7brpY9O7wQtwMvgqzVzMT44wDgiOABgAAAACgh+bGT7ulwk59d7XWz4IoFJZXauurMfRH93zR0gaD781ZqZ9aUJSkaCLuWwSt/vqX6tZIyYNb9sYtq9xlG4dCocS3I3R6gDkeBUHQNSZF68rNt8/s4MsaQkcADQAAAABArxTn3stNXuyrQwq3+YDkmKnltb4ZkqpqsejGDHrg46Yc0/v/kVkJ1IXZXb3euDKWiGdW0q5T39u3sQha2DCB4ScfQT7fi2E0LbvLPTiuG7BhMYKTZbGxUXXd+T+YiNCCo0v99ocd6HME0AAAAAAA9MrNX/x5vx2Spgaq/VSVoCWiozPnqwvVDDq/eNu0bI6k3zj42b/9jX89K+0NMvOec/P9ujXx5KAoSZnVtM9B3l4E3awCuheTEIaSHdtlAugenOGanIjrvs2gZVkcTES8e0apeytXzlnLU4wDguArBwAAAABAT2QmxvswoDEMddPyT1WVg4d0mpUeWbhcXZa8n9T19I25yu3tKcqR1PXffGbi2O84kt56b43zEA6sFUHH0kvLjevriqCF6IjvPmVF5Wy8q3inYSplJOK6d7YriuTdvIXBRCQ5aJA+h2jh7TMMAoLgWwcAAAAAQPj69k/URXGTFgTrTQy0tvZZK4L2aLGonohn5m5WGlokrw7d++7xr66kjrXYVbmhAnpgrQg66TsV4cDtRdCiXwsO13E5G+9OqiobkbXc2bt5C0w8GLrC7NXi3HuMAzb/d4chAAAAAAAgdCtXztm5xf48NlkWU0lD1+obU0iiaBhqctBot0PuxiLogZYZtCPpE8d+Z+rw481KoR2/ADoSNRRV8Z2KUIwOS7vv9RYExfDdoWWanI1Aj/RhlyH0IQJoAAAAAABC5pYKK1fOdbMH23YyWXNxKbeyUsjlrCDdk9uLA0QhFtOGh6LV+tBqd4JUyjAiHXar2FgEPbCeQXs33wzaM7f34aufOlUw9vjuymlSBJ3L5BqnIvSoxx5be0epg1v5EYfSyUGWiGWwvVnLU5mJccYBm/yLwxAAAAAAABCulSvn3FKh4x8vlcrpTNG795Yd1zUt23sYegbtEQSh2iHXu3WZqGpWenTmthxKT8RlVcnM3XTL5cbtC8aeq586tbjrgcanfNtAJ1KDruPks7nGp+TRB32bb9REokboQ6eqciiDz5cF211/9hpCXyGABgAAAAAgTN2XP+fzpbo15bJrWuU+f+N7Zy9Izm39LqIjw7KqpG/MOaVS4/aOpH90zxe9W916e/pS48ayomi6vrq47PvSyrHHpKRPBXTZtnv0ZiO60m6jkvo9RLrdA9AP7NwiRdBojQAaAAAAAIAwdVn+PLBe9dy4shcV0OGSHPPw5I/qVkZHhlUjkpm76ZtBexZ3PfCr+5/d2BLaXb3u5pcat0yODFmm6ZspK0ceEVSfMme71KsAWhAEw1A7HytRjOgKXxbsDBRBozUCaAAAAAAAQtN9+fNAk/7CkrgN/gs/snA5kZmsW7lpBl0w9vzq/mc3toT2bQMdjce8e98iaEEx5NEHt/jNRnSlcSLHIARBiMd1yp+xY9i5xdzkRcYBzRBAAwAAAAAQmtzkxS7Lnz2xaH06qWuKpsnbYgSOfPSDukYcAwEyaEsbvPqpU9nE4erD8oxPFw5RkhKpwcxq2ncPYrLpJISK6hMTV7r+mNY+qZjWbgbtfbKDiUgocxgC/WP1b/+aQUAzXO8AAAAAAAhNKH+KLstiKmkYhqookq4p8Zgei2nbZQQ0K7137m8a12+aQTuSfvW+W9MSlmferdg+AXE0Hl+bijCTDXgw1X4dsuKTETur10N5v95Hkwhczqyq8lDKIH3GzlOYvWotTzEO8MUlDwAAAACAcOQmL9q5xXD+uy4KRkQdTERiMW271D7XjE6fb2zEMbCeQYuy3CKD9nx0zxdvZdDT7/rsIRFXVKVZEXSj3vWA3qgaK0ejWrNkWRAEXVO8TzNB5w3sXN13H8JORQANAAAAAEA4Mh/+nEGo8m3E4Uns3R0kg57b+7BvF46B9SLofCbrOk5fvV9BECK6khw0hlLRwUTEMNTqLR7TvYfDQ9FYTFMUiRMDO/kCODHuhtHZBjsPATQAAAAAACFgGq6NNCt9ePJHjesFUQySQU8dfvwD7aCbX2p8Kjky5N0HL4L2bQA90GSew+6JoqAokhFRqzdNk8mdcfdIT4wzCPC5MDIEAAAAAAB0L0PycruRhcverXF9wAx6cdcDM45PdiwrSiRqZFeCBtC+DaAB9MIqXTjghwAaAAAAAIAQEEA3Ojz5I6Mw37g+aB10JuO7PpFKWqbp3TY9gGI+77vet7YaQJfs3CJTEaIRATQAAAAAAN0qzr0X1vSDO4nkmPf8X/9m0EEyaLNcXvFLmaPxmChJwYugG1XyfFhATzAVIRoRQAMAAAAA0C06nzZjFOZ9m0EPBMugZ3O5xpWiJMUSsYBtoDVdb1xJBTTQI7TCh89FmyEAAAAAAKBLZC4tjCxcHp3xD+hrGXT6xpyV82mXMZvLmeVy4/rB4SHXcfKZ7KavLko+cwBWCgTQQE+4pQLXQ9RfhxkCAAAAAAC6kZu86JYKjEMLo9PnfSckHPg4g5ZUNb+41CyDblyp6bqiKpsWQZdt23e9s0KbWqBnl8SpdxgEbPT/BRgA6ZLYS407l/sAAAAASUVORK5CYII=" width="975" id="Image1" /></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2022-07/Tituline_Alytaus%20%20naujienos_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2022-07/Tituline_Alytaus%20%20naujienos_0.jpg?itok=erR1Z0ah" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/si-sekmadieni-alytuje-sodinuku-muge-sodinu-atvyksta-zinomiausi-sodininkai-ir-medelynai-visos&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2907&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="DT9ycBoxHzd4OH5OR4mYT5dpXGnbii_C27K-_NdU9rs"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1141097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1665122033"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>123</span> - 2022-10-07 - 08:53</p> </li> <a href="/comment/1141097#comment-1141097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1141097#comment-1141097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">321</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>321</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1141097" token="uJF04kK2ziIyt2nc9aBsTXA08GYOONmqLKaHD4Frpy0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1065896" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653379124"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>williams </span> - 2022-05-24 - 10:58</p> </li> <a href="/comment/1065896#comment-1065896" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1065896#comment-1065896" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is my first visit to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is my first visit to your web journal! We are a group of volunteers and new activities in the same specialty. Website gave us helpful data to work <a href="https://www.danezon.com/product/san-francisco-49ers-starter-jacket/">49ers starter jacket</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1065896" token="5IPKJ2oHf0B5KexERYthrsiZCxP3VNBn9wOoA8c5K_o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1029279" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652914969"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dsds2</span> - 2022-05-19 - 02:02</p> </li> <a href="/comment/1029279#comment-1029279" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1029279#comment-1029279" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">​تجربتي مع سعر شيك اوف في…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>​تجربتي مع سعر شيك اوف في السعودية للقولون كانت ناجحة في القضاء على مشاكل القولون، سعرشيك اوف في السعودية شيك اوف هو شراب لعلاج مشاكل القولون، ويتكون من أفضل المكونات الطبيعية التي تطرد جميع السموم الجسم.</p> <p>سعر شيك اوف في السعودية هو مشروب يتكون من ألياف نباتية التي تساعد في التخلص سعر شيك اوف في الامارات من السموم المعوية أو احتباس البول، حيث ترتبط صحتنا ارتباطا وثيقا بحالة الأمعاء لدينا، سعر شيك اوف في قطر يعيش الانسان نمط حياة غير صحي مع نوعية رديئة من الطعام والماء والشرب والتدخين، وعدم كفاية كمية الأطعمة الغنية بالألياف، فإنه سيواجه أزمة في الأمعاء. سعر شيك اوف في السعودية مناسب جدا</p> <p><a href="https://www.edshakeoff.com/2019/10/edmarkshakeoff.html">شيك اوف</a><br /> <a href="https://www.shakeoffcolon.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8/">شيك اوف</a><br /> <a href="https://www.edmarkhealth.com/2021/02/shake-off.html">شيك اوف</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1029279" token="FEKjDohdkgyL-KuvY8bnWrz2FHd_9ykVXP3Q5pzU-iU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-853427" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650876579"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yeezy</span> - 2022-04-25 - 11:49</p> </li> <a href="/comment/853427#comment-853427" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/853427#comment-853427" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Ray Ban OutletRay Bans…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.raybans-outlet.us.com/">Ray Ban Outlet</a><a href="https://www.raybans-outlet.us.com/">Ray Bans Outlet</a><a href="https://www.raybans-outlet.us.com/">Ray Bans</a><a href="https://www.rolexswatches.us.com/">Rolex Watches</a><a href="https://www.adidasyeezyonlinestore.us/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.adidasyeezy-shoes.com/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.adidasyeezy-shoes.com/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.newyeezys.us/">New Yeezys</a><a href="https://www.jordan-aj1.com/">Jordan AJ 1</a><a href="https://www.jordan-aj1.com/">Jordan 1</a><a href="https://www.jordansuk.uk.com/">Jordans</a><a href="https://www.jordansuk.uk.com/">Jordans Shoes</a><a href="https://www.jordan4.uk.com/">Jordan 4</a><a href="https://www.jordan4.uk.com/">Air Jordan 4</a><a href="https://www.yeezy-s.us/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy-s.us/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.yeezyboosts.us/">Yeezy Boost</a><a href="https://www.yeezyboosts.us/">Yeezy Boost 350</a><a href="https://www.yeezyslidess.us/">Yeezy Slides</a><a href="https://www.yeezyslidess.us/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezysshoess.us/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.yeezysshoess.us/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy-boots.us/">Yeezy Boots</a><a href="https://www.yeezy-boots.us/">Yeezy</a><a href="https://www.birkinbags.us.com/">Birkin Bag</a><a href="https://www.yeezycrocs.us/">Yeezy Crocs</a><a href="https://www.pandora-s.us/"> Pandora</a><a href="https://www.pandora-s.us/"> Pandora Jewelry</a><a href="https://www.pandora-jewelryofficialsite.com/">Pandora Jewelry Official Site</a><a href="https://www.pandora-jewelryofficialsite.com/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.pandoracharmss.com/">Pandora Charms</a><a href="https://www.pandoracharmss.com/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.birkinbag.us/">Birkin Bag</a><a href="https://www.birkinbags.us.com/">Birkin Bags</a><a href="https://www.birkinbags.us/"> Birkin Bag</a><a href="https://www.birkinbags.us/"> Birkin Bags</a><a href="https://www.yeezysslides.com/">Yeezy Slides</a><a href="https://www.fakeyeezys.us/">Fake Yeezys</a><a href="https://www.michaelkors-handbags.com/">Michael Kors Handbags</a><a href="https://www.michaelkors-s.us.com/">Michael Kors</a><a href="https://www.michaelkors-s.us.com/">Michael Kors Handbags</a><a href="https://www.michaelkorsoutletsonline.com/">Michael Kors Outlet</a><a href="https://www.michaelkorsoutletsonline.com/">Michael Kors Outlet Online</a><a href="https://www.jordan-1.de/">Jordan 1</a><a href="https://www.raybans.uk.com/">Ray Bans</a><a href="https://www.raybans.uk.com/">Ray Bans UK</a><a href="https://www.raybansglasses.com/">Ray Ban Glasses</a><a href="https://www.raybansglasses.com/">Ray Ban Sunglasses</a><a href="https://www.ray-banoutlets.com/">Ray Ban Outlet</a><a href="https://www.ray-banoutlets.com/">Ray Bans Outlet</a><a href="https://www.nike-factorys.us.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.raybans-sunglasses.us/">Ray-Ban Sunglasses</a><a href="https://www.nike-factorys.us.com/">Nike Factory</a><a href="https://www.newyeezys.us/">Yeezys</a><a href="https://www.raybans-sunglasses.us/">Ray Ban Sunglasses</a><a href="https://www.nikeonlienoutlet.com/">Nike Outlet Online</a><a href="https://www.nikeonlienoutlet.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.yeezysshoes.com/">Yeezy Shoes</a><a href="https://www.niketrainers.uk.com/">Nike Trainers</a><a href="https://www.niketrainers.uk.com/">Nike UK</a><a href="https://www.yeezysshoes.com/">Yeezy</a><a href="https://www.rolexs.us.com/">Rolex</a><a href="https://www.rolexwatches.uk.com/">Rolex Watches </a><a href="https://www.pandorajewelrys.us/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.pandoracharmss.us/">Pandora Charms</a><a href="https://www.pandorajewelryusa.us.com/">Pandora Jewelry</a><a href="https://www.travisscott-jordan1.com/">Travis Scott Jordan 1</a><a href="https://www.airsjordans.com/">Air Jordans</a><a href="https://www.jordan-11s.com/">Jordan 11</a><a href="https://www.jordans-11.com/">Jordan 11</a><a href="https://www.jordansshoes.org/">Jordans Shoes</a><a href="https://www.moncler-outlets.com/">Moncler Outlet</a><a href="https://www.off-white.us.org/">Off White</a><a href="https://www.yeezy-450.com/">Yeezy 450</a><a href="https://www.yeezys500.com/">Yeezy 500</a><a href="https://www.nikeoutlet-factory.com/">Nike Outlet </a><a href="https://www.jordans4s.com/">Jordans 4 </a><a href="https://www.jordanretro4.com/">Jordan Retro 4 </a><a href="https://www.jordan-shoes.us.com/">Jordan Shoes </a><a href="https://www.yeezyyeezy.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezys-700.com/">Yeezy 700</a><a href="https://www.yeezys-supply.com/">Yeezy Supply</a><a href="https://www.offwhiteshoess.com/">Off White Shoes</a><a href="https://www.nflsjerseys.us.com/">NFL Jerseys</a><a href="https://www.fakeyeezys.us/">Fake Yeezys</a><a href="https://www.retro-jordan.com/">Retro Jordans</a><a href="https://www.nikeair-jordan.com/">Nike Air Jordan</a><a href="https://www.jordans-shoes.com/">Jordans Shoes</a><a href="https://www.yeezy350-v2.com/">Yeezy 350 V2</a><a href="https://www.adidasyeezys.com/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.yeezyoutlet.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy-700.us.com/">Yeezy 700</a><a href="https://www.yeezyv2.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.nike-outlets.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.yeezy-shoes.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezyfoam-runner.com/">Yeezy Foam Runner</a><a href="https://www.nikestoreoutlet.us.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.nikeoutletfactory.us/">Nike Outlet</a><a href="https://www.aj1.us.com/">Jordan AJ 1</a><a href="https://www.uncjordan1.us/">UNC Jordan 1</a><a href="https://www.jordan-13.us/">Jordan 13</a><a href="https://www.jordanaj1.com/">Jordan AJ 1</a><a href="https://www.yeezy-supply.com/">Yeezy Supply</a><a href="https://www.yeezy-zebra.com/">Yeezy Zebra</a><a href="https://www.jordan-5.us/">Jordan 5</a><a href="https://www.jordan1low.com/">Jordan 1 Low</a><a href="https://www.air-jordans.us.org/">Air Jordans</a><a href="https://www.pandoracharms.uk.com/">Pandora Charms</a><a href="https://www.adidasuk.uk.com/">Adidas UK</a><a href="https://www.adidasyeezyofficialwebsite.com/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.us.com/">Yeezy 350</a><a href="https://www.jordan1.uk.com/">Jordan 1</a><a href="https://www.supplyyeezys.us/">YEEZY SUPPLY</a><a href="https://www.nikeshoes.cc/">Nike Shoes</a><a href="https://www.nikeoutlet.uk.com/">Nike Outlet</a><a href="https://www.pandoraoutlet.org/">Pandora Outlet</a><a href="https://www.air-jordan4.com/">Air Jordan 4</a><a href="https://www.adidas-yeezy.org/">Adidas Yeezy</a><a href="https://www.air-jordan11.com/">Air Jordan 11</a><a href="https://www.air-jordan1.com/">Air Jordan 1</a><a href="https://www.nike-jordans.com/">Nike Jordans</a><a href="https://www.jordan-1s.com/">Jordan 1s</a><a href="https://www.pandorauk.uk.com/">Pandora UK</a><a href="https://www.nikejordan1.com/">Nike Jordan 1</a><a href="https://www.jordan-1.org/">Jordan 1</a><a href="https://www.yeezyslides.us.com/">Yeezy Slides</a><a href="https://www.nikeairvapormax.us/">Nike Air VaporMax</a><a href="https://www.nikevapormaxflyknit.com/">Nike Vapormax Flyknit</a><a href="https://www.airjordan1-mid.com/">Air Jordan 1 Mid</a><a href="https://www.yeezyadidas.de/">Adidas yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.de/">Yeezy 350</a><a href="https://www.nikes.us.com/">Nike Shoes</a><a href="https://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/">Nike Outlet</a><a href="https://www.yeezystore.us.com/">Yeezy</a><a href="https://www.nflshopofficialonlinestore.com/">NFL Shop Official Online Store</a><a href="https://www.nikeuk.uk.com/">Nike UK</a><a href="https://www.yeezy.uk.com/">Yeezy</a><a href="https://www.yeezy350.uk.com/">Yeezy 350</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=853427" token="2fWo00JsToQw7bFzKtDqxRug5_oJcsRf27yByfhZ83M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-758786" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649577184"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>flukewofjsalkfsad</span> - 2022-04-10 - 10:53</p> </li> <a href="/comment/758786#comment-758786" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/758786#comment-758786" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">jfkskdlfjsalfjslakjfksaldf …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>jfkskdlfjsalfjslakjfksaldf <a href="http://www.nman18.com/goods.php?id=23">美國黑金成分 </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=758786" token="-DSJp_3MLcOTWifGlmdUy5OVFGkQz5u3ddpz_MecAF0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-758775" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649577065"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>fkdsjflksjlfsad</span> - 2022-04-10 - 10:51</p> </li> <a href="/comment/758775#comment-758775" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/758775#comment-758775" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">fkjdsklsajlfkjssdsdafs必利吉</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>fkjdsklsajlfkjssdsdafs<a href="http://www.zhonghua19.tw/goods.php?id=18">必利吉</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=758775" token="RHRCC98RSA_W_mwyKVMzHpXEnC2c-k7acCwRs1CxIxY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-758764" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649576780"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gsjkglasjlfsad;fasd</span> - 2022-04-10 - 10:46</p> </li> <a href="/comment/758764#comment-758764" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/758764#comment-758764" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sdgsagasgadsfgdsgfds 必利勁</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sdgsagasgadsfgdsgfds <a href="http://www.zhengkang.tw/product/poxet-60/">必利勁</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=758764" token="iyp8J8_rhv7Xt1ocJwBZtVEmS6kE2Oavmu4lXkR1tlU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-646992" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646190241"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Carygrant</span> - 2022-03-02 - 05:04</p> </li> <a href="/comment/646992#comment-646992" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/646992#comment-646992" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The writer understand better…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The writer understand better the mind of people what they want to learn through their writing therefore this article is outstanding. Thanks!!!<br /> <a href="https://wordle-game.co/">wordle game</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=646992" token="qzoR0OJPI_Dl0QEO2bacMCVIB1Ivyl6t8AgfOXOaKCE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-610191" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645078918"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2022-02-17 - 08:21</p> </li> <a href="/comment/610191#comment-610191" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/610191#comment-610191" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I understand this column. I…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. <a href="https://talkwithstranger.com/free-chat-rooms/random-numbers-to-call">random numbers to call</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=610191" token="wxeZBXsnCiujc8fm8zHkgdB-oA89cuxi9BiSmYaX5NY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-579472" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1644164471"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2022-02-06 - 18:21</p> </li> <a href="/comment/579472#comment-579472" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/579472#comment-579472" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I can recommend primarily…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: <a href="https://www.indigodisplays.co.uk/office-retail-displays/display-stands/a1-poster-standshtml">A1 Sign Stand</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=579472" token="VzMQcwrp2EVrl-SKror-juGnsmRhqeqN8XL7re5MTfE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-551891" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643215509"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</span> - 2022-01-26 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/551891#comment-551891" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/551891#comment-551891" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ is a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://789win.app/casino-online/ ">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</a><br /> is a promotion, online slots, deposit 10, get 100 new Popular for people with small capital, really suitable for investors. With a small budget to play</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=551891" token="iaDDbBhMg7Ct5jYoOKPsSAYfKrNY7dnQdPwRKbaqcBE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-523915" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642570074"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bella</span> - 2022-01-19 - 07:27</p> </li> <a href="/comment/523915#comment-523915" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/523915#comment-523915" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Brilliant article, a debt of…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Brilliant article, a debt of gratitude is in order for assembling this! This is clearly one extraordinary post.<br /> <a href="https://bathroomrenovationswollongong.com/">bathroom supplies wollongong nsw</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=523915" token="Jy9QyOAFxgJ9tiE40FTHDYn77JDch-3Q_KPx9GXZPVA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-482590" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642250278"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vicki Stokes</span> - 2022-01-15 - 14:37</p> </li> <a href="/comment/482590#comment-482590" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/482590#comment-482590" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">On this page, you&#039;ll see my…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>On this page, you'll see my profile, please read this information. <a href="https://the-belgravia-ace-official.sg">Belgravia Ace Floor Plan</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=482590" token="o5ThdeJUk7PPfjltZsqpD4bD6EuHmxRYmJaMeeAarcc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-272582" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635759615"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-11-01 - 11:40</p> </li> <a href="/comment/272582#comment-272582" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/272582#comment-272582" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The best article I came…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The best article I came across a number of years, write something about it on this page. <a href="https://kwtsat.com/">فني ستلايت</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=272582" token="A3GkpZddrHXP4_dTFpsdGNyTnuGd_ufcF0u4wffNCMU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260914" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635217805"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-10-26 - 06:10</p> </li> <a href="/comment/260914#comment-260914" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260914#comment-260914" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This content is simply…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. <a href="https://serviceboosterq8.com/">مقوي سيرفس اوريدو</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260914" token="x3J-slZqwHrPYKTt5CsAW_qAsq9ZB9pVrfb-7gtxvS4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260908" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635217416"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-10-26 - 06:03</p> </li> <a href="/comment/260908#comment-260908" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260908#comment-260908" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Here you will learn what is…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: <a href="https://repaircookers-kw.com/">فني طباخات</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260908" token="PBmoo6Us-qj3GmJh78hqCf5IpN-44BSk4cO69eELUEM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-260903" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635217163"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Deanna Pope</span> - 2021-10-26 - 05:59</p> </li> <a href="/comment/260903#comment-260903" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/260903#comment-260903" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I use basically superior…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I use basically superior fabrics : you will discover these products by: <a href="https://q8electrician.com">فني كهرباء</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=260903" token="OAk_nPz8WBT6fics3BHHb9Hz8rQjSqJ3hkaDKIWIh48"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-259659" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635171129"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anonymous</span> - 2021-10-25 - 17:12</p> </li> <a href="/comment/259659#comment-259659" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/259659#comment-259659" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I came onto your blog while…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... <a href="https://q8-garage.com/">كراج متنقل</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=259659" token="qyxMa6mtfy33vTmWGhlnK7IFRNpXt-qUi_NcFPZubrY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-258771" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635156613"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-10-25 - 13:10</p> </li> <a href="/comment/258771#comment-258771" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/258771#comment-258771" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Cool you inscribe, the info…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. <a href="https://abubahor.site/">فني تكييف</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=258771" token="Rr7aEyvbttf7L_01HDgCXdBVayeyofNIlDQCZsP_fX0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-257431" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635078868"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-10-24 - 15:34</p> </li> <a href="/comment/257431#comment-257431" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/257431#comment-257431" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">You possess lifted an…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. <a href="https://www.abubahor.com/">مكافحة حشرات</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=257431" token="_Gufn3UkD_QyzhGeXS2wa2koBEwPkTogi92Yo_c3ypw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 21 Sep 2021 06:28:13 +0000 vyrredaktorius 2907 at https://www.alytausnaujienos.lt Į Alytų atvyksta kasmetinė didžioji rudens mugė. Sukvies jau šį šeštadienį https://www.alytausnaujienos.lt/i-alytu-atvyksta-kasmetine-didzioji-rudens-muge-sukvies-jau-si-sestadieni <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-09-14</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/105-13628" rel="bookmark"> Nr. <span> 105 (13628) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-07/Tituline%C2%97_Alytus_Sukurta%20Lietuvoje.jpg?itok=Ebse3eZs" width="344" height="287" alt="muge" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Alytaus miesto gyventojus bei miesto svečius mugė “Sukurta Lietuvoje” sukvies jau nuo pat ryto, čia mugė šurmuliuoti pradės nuo 10 valandos. Įvairiausių skonių naminiai sūriai, šeimos kepyklėlių pyragai, tautinio paveldo duona, mėsos gaminiai, įvairiausi padažai, riešutų sviestai ir daug kitų gardumynų – visa tai lauks jau šį šeštadienį.</p> <p>Tik atvykus į mugę iš karto pasitiks ir malonus vietoje rūkomos žuvies kvapas. Čia bus galima įsigyti šviežiai rūkytos žuvies tiesiogiai iš mobilios rūkyklos. Tai Alytaus rudens mugėje tampa jau kone tradicija bei mugės vizitine kortele.</p> <p>Šalia viso to, šeštadienį mugėje bus galima išragauti bei įsigyti įvairiausių gurmaniškos linijos užkandžių. Taip pat rasti natūralių prieskonių, šviežiai spausto aliejaus, pagardų. Mugėje prekiaus ir daugelio jau pamiltais gruziniškais prieskoniais. Sakoma, jog kartą paragavus šių prieskonių, nebesinori kitų.</p> <p>S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje taip pat gyvai išvysime ir daugelį kitų Lietuvos kūrėjų bei gamintojų. Nustebins stilingais drabužiais, rudeniniais paltais, suknelėmis, todėl galima bus pasipuošti artėjančiam šaltajam sezonui. Asortimentą ras visa šeima.</p> <p>Mugėje netrūks ir juvelyrikos dirbinių, rankų darbo aksesuarų, namų dekoro detalių, kvapų, aromaterapijos produktų, todėl galima bus atrasti ir išskirtinių dovanų idėjų. Pirties gerbėjai čia ras įvairiausių rankų darbo medžio gaminių pirčiai.</p> <p>Mugė “Sukurta Lietuvoje” į vieną vietą suburia Lietuvos kūrėjus bei gamintojus, todėl mugės lankytojai turi galimybę ne tik paragauti jų gaminamos produkcijos, pamatyti viską iš arti, įsigyti, bet taip pat gyvai susipažinti ir su pačiais kūrėjais, išgirsti jų įdomiausių istorijų.</p> <p>Rudeninė mugė “Sukurta Lietuvoje” į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę visus sukvies jau šį šeštadienį, rugsėjo 18 dieną, nuo 10 iki 16 valandos. Įsigaliojus reikalavimams nuo rugsėjo 13 dienos – prie įėjimo bus tikrinami Galimybių pasai, tačiau apsauginės kaukės mugėje nebebus reikalingos, jos lieka rekomendacinio pobūdžio.</p> <p><img alt="maketas muges" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6ac72c76-cc6d-4ef4-8b3b-cb74048134b9" height="369" src="/sites/default/files/inline-images/Maketas%20straipsnio%20pabaigoje_Alytus.png" width="655" loading="lazy" /></p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-09/Maketas%20straipsnio%20pabaigoje_Alytus.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-09/Maketas%20straipsnio%20pabaigoje_Alytus.png?itok=VCfB7zq3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/i-alytu-atvyksta-kasmetine-didzioji-rudens-muge-sukvies-jau-si-sestadieni&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2890&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="y_ICes23iyu3lVF-fSXEAiYr0q2qBnhH3QUu2jrbFGA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1127889" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1658637768"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>classychennaiescorts</span> - 2022-07-24 - 07:42</p> </li> <a href="/comment/1127889#comment-1127889" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1127889#comment-1127889" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In the Chennai escort…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In the Chennai escort administration, you are getting the help veritable on the grounds that there are all gigantic quantities of youthful escort wonders that are accessible for engaging you in a unique manner that makes you completely partake in the occasions. Visit More: <a href="https://www.classyescortschennai.com/">https://www.classyescortschennai.com/</a><br /> <a href="https://www.classyescortschennai.com/services/call-girls-in-chennai.html">https://www.classyescortschennai.com/services/call-girls-in-chennai.html</a><br /> Our Partner Websites:<br /> <a href="https://classyhyderabadescorts.in/">https://classyhyderabadescorts.in/</a><br /> <a href="https://bookhyderabadescorts.com/">https://bookhyderabadescorts.com/</a><br /> <a href="https://classypuneescorts.com/">https://classypuneescorts.com/</a><br /> <a href="https://classykolkataescorts.com/">https://classykolkataescorts.com/</a><br /> <a href="https://bookchennaiescorts.com/">https://bookchennaiescorts.com/</a><br /> <a href="https://classyescortschennai.in">https://classyescortschennai.in</a><br /> <a href="https://neha-mari.com">https://neha-mari.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1127889" token="rlJ-9vK_IkAZp-gHMyla_aBu7CUoK_0FrGbhBe7HlUg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1117097" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1658537537"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bangalore Escorts</span> - 2022-07-23 - 03:52</p> </li> <a href="/comment/1117097#comment-1117097" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1117097#comment-1117097" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Clients who are new in…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Clients who are new in Bangalore and like to take the extraordinary fun with the high-profile escort young ladies in an all out cordial climate and you will help limitless diversion through which all of your longing is effectively get finished. Every second you enjoy with the high-profile escort excellence you are getting the total amusement bundle through which all unique sexy craving is effectively get finished. Visit More: <a href="https://www.classybangaloreescorts.com/services/call-girls.html">https://www.classybangaloreescorts.com/services/call-girls.html</a><br /> <a href="https://www.highstreetgirls.com/">https://www.highstreetgirls.com/</a><br /> <a href="https://www.classyescortschennai.com/">https://www.classyescortschennai.com/</a><br /> <a href="https://www.bookbangaloreescorts.com/">https://www.bookbangaloreescorts.com/</a><br /> <a href="https://www.classyhyderabadescorts.com/">https://www.classyhyderabadescorts.com/</a><br /> <a href="https://www.classyescortschennai.com/locations/coimbatore-escorts.html">https://www.classyescortschennai.com/locations/coimbatore-escorts.html</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1117097" token="bNzCIADutXO9aHP-reBB0lSY-XvygBDKGC2SSo7lw7E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1097597" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1654148185"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ken H</span> - 2022-06-02 - 08:36</p> </li> <a href="/comment/1097597#comment-1097597" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1097597#comment-1097597" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I had the chance to…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I had the chance to participate in this event. Glad I was able to make it from <a href="https://epoxygaragefloorstpetersburg.com/">St Petersburg Epoxy Garage Floor</a>. That was a fun and great memory.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1097597" token="4ZAOGFgS1X__vvEM37zyuNcG6vSiRFqohG9ii8GiaS0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-961176" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652071713"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mehak Bhatt</span> - 2022-05-09 - 07:48</p> </li> <a href="/comment/961176#comment-961176" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/961176#comment-961176" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">My Name is Mehak Bhatt, I am…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>My Name is Mehak Bhatt, I am a resident of Delhi. Along with studying in Delhi, I also do a job. Which is a famous company in Delhi? I also like to do modeling. And also to shoot photos, if you want to see my back then visit our website.<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/">Delhi escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/">Delhi escort</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/">Delhi escort service</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/">Escorts in Delhi </a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/">escort Service in delhi</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escorts-in-ghaziabad/">Ghaziabad call Girls</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escorts-in-noida/">Noida Escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escorts-in-gurgaon/">Gurgaon Escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/call-girls-in-bangalore/">Bangalore Escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escort-in-aerocity/">Aerocity escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escort-in-mahipalpur/">Mahipalpur Escorts</a>||<br /> <a href="https://mehakbhatt.com/escort-in-south-ex/">South Ex Escorts</a>||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=961176" token="I4-uzmjrdK4LXG2VNVyV4rCBI9XAy2ZG8TiiSUtpsM0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-824190" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650560152"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span> Delhi Escort …</span> - 2022-04-21 - 19:55</p> </li> <a href="/comment/824190#comment-824190" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/824190#comment-824190" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Call Girls in Khan Market…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.mastiindelhi.com/escort-in-khan-market/">Call Girls in Khan Market</a><br /> <a href="https://www.mastiindelhi.com/escort-in-khan-market/">Escort in Khan Market</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=824190" token="7I08De7xiw3TIqEfVtASVaOKEiMiakyUjrJ4rlK1mNM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-805668" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650267090"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Escort in serv…</span> - 2022-04-18 - 10:31</p> </li> <a href="/comment/805668#comment-805668" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/805668#comment-805668" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Delhi escorts escorts in…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://www.delhi-escortsservice.com/">Delhi escorts</a><br /> <a href="https://www.delhi-escortsservice.com/">escorts in Delhi</a><br /> <a href="https://www.delhi-escortsservice.com/">Delhi escort Service</a><br /> <a href="https://www.delhi-escortsservice.com/"> escort service in delhi </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=805668" token="qCA4s5posv3hsts2PZfKVIkOeiUb_BFUyiSeix2br8k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-786875" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649996301"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Khalifa Model</span> - 2022-04-15 - 07:18</p> </li> <a href="/comment/786875#comment-786875" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/786875#comment-786875" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Delhi Escorts Delhi Escorts…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi Escorts</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi Escorts service</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi in Escorts</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Escorts Delhi</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Escorts in Delhi </a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">escorts service in Delhi</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi call girls</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi in call girls</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi call girl</a><br /> <a href="//www.khalifa-escorts.com/">Delhi Escorts</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi Escorts</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi Escort</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi in Escorts</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi in Escort</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi Escort service</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi in Escort service</a><br /> <a href="//6254165baa579.site123.me/">Delhi call girls</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=786875" token="jaQ7yBiB5N1BIiU2uiCqDwF9Vc32Q0YhljfG4_dJNI0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-762469" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649655169"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Soniya Mahar</span> - 2022-04-11 - 08:32</p> </li> <a href="/comment/762469#comment-762469" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/762469#comment-762469" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Delhi Escorts|| Delhi Escort…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://escortswala.co.in/">Delhi Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/">Delhi Escort Service</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/">Escort service in Delhi</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/gurgaon-escorts">Gurgaon Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/ghaziabad-escorts/">Ghaziabad Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/noida-escorts/">Noida Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/connaught-place-escorts/">Connaught Place Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/mahipalpur-escorts/">Mahipalpur Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/aerocity-escorts/">Aerocity escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/preet-vihar-escorts/">PreetiVihar Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/mayur-vihar-escorts/">MayurVihar Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/rohini-escorts/">Rohini Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/indirapuram-escorts/">Indirapuram Escorts</a>||<br /> <a href="https://escortswala.co.in/vaishali-escorts/">Vaishali Escorts</a>||</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=762469" token="hogJkhoGZKkI3abri0hpy24aJYsiOkBLeGSmZZRAjfw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-702900" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1648197686"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pihu</span> - 2022-03-25 - 10:41</p> </li> <a href="/comment/702900#comment-702900" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/702900#comment-702900" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Escorts in Delhi Escorts…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://pihuservice.com/">Escorts in Delhi </a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/"> Escorts In Gurgaon</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/manesar/">Escorts In Manesar</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/golf-course-road/">Escorts In Golf Course Road</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/dlf/">Escorts In Dlf</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/udyog-vihar/">Escorts In Udyog Vihar</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/sohna-road/">Escorts In Sohna Road</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/sushant-lok/">Escorts In Sushant Lok</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/delhi/">Escorts In Delhi</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/mahipalpur/">Escorts In Mahipalpur</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/connaught-place/">Escorts In Connaught Place</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/aerocity/">Escorts In Aerocity</a><br /> <a href="https://callmumbaigirl.com/mumbai/"> Escorts In Mumbai </a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=702900" token="0HrukBCl-myf5Xm2ZnK-0kP0q0lhVV97g1tRs_wdDw4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-663498" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1646891935"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Music Meleti</span> - 2022-03-10 - 07:58</p> </li> <a href="/comment/663498#comment-663498" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/663498#comment-663498" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Music and Performing Arts…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Music and Performing Arts today is growing to be fields that students would like to consider as professional education options. All <a href="//musicmeleti.com/all-course/”">professional courses In Music and Performing Arts</a> are available through us.<a href="//musicmeleti.com/all-course/”">Coaching and mentoring in Music &amp; performing arts</a> is also our forte. <a href="//musicmeleti.com/all-course/”">Handholding for admission in music and performing arts</a> courses from across the world will be managed through our team.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=663498" token="bB6sV98RBmWxEBDm1M8nIy7YJUsm848t-3hRp35585I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-626891" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1645597687"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lawrence</span> - 2022-02-23 - 08:28</p> </li> <a href="/comment/626891#comment-626891" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/626891#comment-626891" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Learning new things is fun…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Learning new things is fun and rewarding!</p> <p><a href="https://www.remodelgrandrapids.com/services/bathroom-remodeling-grand-rapids">Bathroom Remodeling and Renovation</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=626891" token="J-oCWntjPicwkVeA3ZBuQlXXSZ_e-e1DT-9DYZqjYzE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-553052" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643266277"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>green park Escorts</span> - 2022-01-27 - 08:51</p> </li> <a href="/comment/553052#comment-553052" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/553052#comment-553052" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I just want to tell you that…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I just want to tell you that I am just new to blogs and honestly liked your website. Very likely I’m going to bookmark your website. You definitely have perfect posts. Regards for sharing your blog. href="<a href="https://kanikamalhotra.com/vasant-kunj-escorts/">https://kanikamalhotra.com/vasant-kunj-escorts/</a>"&gt;VASANT KUNJ ESCORTS | <a href="https://kanikamalhotra.com/green-park-escorts/">GREEN PARK ESCORTS</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=553052" token="wHiG1myzXw8DpcWRcEb-pp8Pcx0i0Bx8MmHzQU1iElQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-551893" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643215535"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</span> - 2022-01-26 - 18:45</p> </li> <a href="/comment/551893#comment-551893" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/551893#comment-551893" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ is a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://789win.app/casino-online/ ">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</a><br /> is a promotion, online slots, deposit 10, get 100 new Popular for people with small capital, really suitable for investors. With a small budget to play</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=551893" token="pCFtt_FFrswJFpQwL6k33geBGCg9lmNEJUn0occUisk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-548959" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643088113"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>GFl</span> - 2022-01-25 - 07:21</p> </li> <a href="/comment/548959#comment-548959" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/548959#comment-548959" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gujarat Fluorochemicals…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gujarat Fluorochemicals Limited is a leading chemicals manufacturer that is reputed for its production of effective flame retardants and anti dripping additives. Helping processors present firesafe products to the customers, GFL employs its expertise in fluorine chemistry to offer quick dispersiblity and high fibrillation of flame retardants in the material.<br /> <a href="https://www.inolub.com/INOLUB-I-SAN.php">Flame Retardant Additives</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=548959" token="DvOD-Jl7dnXoO4laeQlcAc88DjXgFwf4gMRUQaUs_Ak"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-548955" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643088022"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Salini</span> - 2022-01-25 - 07:20</p> </li> <a href="/comment/548955#comment-548955" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/548955#comment-548955" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">visit here Call Girls in…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>visit here<br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/rohtak">Call Girls in Rohtak</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/hisar">Call Girls in hisar</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/sirsa">Call Girls in sirsa</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/bhiwani">Call Girls in Bhiwani</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/karnal">Call Girls in Karnal</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/faridabad">Call Girls in faridabad</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/ambala">Call Girls in ambala</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls">Call Girls</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/kurukshetra">Call Girls in Kurukshetra</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/panipat">Call Girls in panipat</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/jhajjar">Call Girls in jhajjar</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/rewari">Call Girls in Rewari</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/sonipat">Call Girls in sonipat</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/panchkula">Call Girls in Panchkula</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/gurugram">Call Girls in Gurugram</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/jammu">Call Girls in Jammu</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/mansa">Call Girls in Mansa</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/call-girls/janakpuri-delhi">Call Girls in Janakpuri</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/male-escorts/delhi">Male Escorts in Delhi</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/male-escorts/mumbai">Male escorts in mumbai</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/male-escorts/noida">male escorts in Noida</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com/adult-meetings">Adult Meetings</a><br /> <a href="https://in.liptpal.com">Liptpal</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=548955" token="-TeNCkOwQfZsRtZHmwpG7l16vnpBFrfs9ZB4houL0GI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-526638" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1642587116"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Taniyakhan</span> - 2022-01-19 - 12:11</p> </li> <a href="/comment/526638#comment-526638" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/526638#comment-526638" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hi there, I found your blog…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hi there, I found your blog via Google while searching for such a kinda informative post and your post looks very interesting for me.</p> <p><a href="https://www.aliasharma.in/escort-service-chattarpur.html">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="https://www.dwarkaescorts.com/callgirlsinchattarpur.php">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="http://www.mahipalpurcallgirl.com/call-girls-chattarpur/">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="https://www.escortsindwarka.com/chattarpur-escorts-service.html">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="https://www.dwarkaescortgirls.com/tannu-sharma.html">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="http://www.southdelhicallgirls.com/call-girls-in-chattarpur/">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="https://www.sapnadelhi.com/escorts-chattarpur/">Chattarpur Escorts Service</a>||<br /> <a href="http://www.a1delhiescort.in/chattarpur-escorts-service.html">Chattarpur Escorts Service</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=526638" token="wIHJyKlKGCX0pspI4h5-efxAQGD-Ua378y1-2gBMbZ4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-442552" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641705728"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2022-01-09 - 07:22</p> </li> <a href="/comment/442552#comment-442552" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/442552#comment-442552" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Hi there, I discovered your…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. <a href="https://www.dek-d.com/education/tutorcenter/showprofile.php?id=66719">ทิพวรรณ</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=442552" token="Y45mYSn-BfaNCgCDiunTT5QnqVc5Pif-MMr7kylyGsA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-421110" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1641122922"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anonymous</span> - 2022-01-02 - 13:28</p> </li> <a href="/comment/421110#comment-421110" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/421110#comment-421110" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">For true fans of this thread…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>For true fans of this thread I will address is a free online! <a href="https://www.kmshutter.co.th">ประตูม้วนอัตโนมัติ</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=421110" token="kmxXb1-0-qJ0pNbqVdgW3UfAKIMrvF6S7RfuIji7jpg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-329656" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1637900947"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-11-26 - 06:29</p> </li> <a href="/comment/329656#comment-329656" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/329656#comment-329656" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">On that website page, you&#039;ll…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>On that website page, you'll see your description, why not read through this. <a href="https://www.shawmerchantgroup.com/cash_discount_agent_program">iso cash discount program</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=329656" token="q6YxvwAmmv5ne-dW4RiCVaekFF0SwZ5ouH3vlFQTsy8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-276578" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1635872881"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Maurice smith</span> - 2021-11-02 - 19:08</p> </li> <a href="/comment/276578#comment-276578" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/276578#comment-276578" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">In this article understand…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: <a href="http://plumbingcompanypros.com">Drain Cleaning</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=276578" token="85yl1cKvyk-N5wlUHs07WU_Kf3O0YkpOX5kNTOjhDK8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 14 Sep 2021 06:27:14 +0000 vyrredaktorius 2890 at https://www.alytausnaujienos.lt Amatų ir skonių mugė https://www.alytausnaujienos.lt/amatu-ir-skoniu-muge <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13616" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13616) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><img alt="muge" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a240e46a-df04-420b-8951-d6d54e4ad13d" src="/sites/default/files/inline-images/alytus-event.png" width="1920" height="1005" loading="lazy" /></p> <p><strong>Jau Rugpjūčio 21 dieną į Alytaus Rotušės a. ir S.Dariaus ir S.Girėno g. atvyks Amatų ir skonių mugė. </strong></p> <p>Čia rasite pačių įvairiausių prekių tokių kaip gardūs tautinio paveldo mėsos produktai, rūkyta žuvis, naminė gira, įvairiausi sūriai, švieži konditerijos gaminiai, pyragai ir saldūs desertai. Taip pat mugėje galėsite įsigyti unikalių rankų darbo dizainerių, tautodailininkų, juvelyrų ir amatininkų dirbinių, kurias pasipuošite patys ir papuošite savo namus. O sodininkai galės įsigyti nuostabių sodinukų, vaismedžių ir augalų savo kiemui išgražinti.</p> <p>Tad nepraleiskite progos apsilankyti!</p> <p>Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.</p> <p><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> <strong>DĖMESIO! </strong></p> <p>Kadangi mugėje vyks tik prekyba ir nevyks jokie renginiai, todėl mugę traktuojame labiau kaip lauko prekybą viešose vietose. Mugė vyks be galimybių paso, tačiau laikantis prekybos viešose vietose reikalavimų.Prašome lankytojų laikytis saugaus atstumo ir apsiperkant mugėje, dėvėti kaukes.</p> <p>Būkime saugūs ir sveiki!</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/alytus-event_1.png"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/alytus-event_1.png?itok=k6D2qN-2" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/amatu-ir-skoniu-muge&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2815&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="gKVndr2MY4btaJcfJy0C9-VC6SrIuIS7Opq92hjDiXg"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1066577" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653387738"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>John Jarvis</span> - 2022-05-24 - 13:22</p> </li> <a href="/comment/1066577#comment-1066577" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1066577#comment-1066577" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nice post, have a look at…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nice post, have a look at <a href="https://diginerds.co/listings/basking-ridge-car-service/">Hospital Transportation Basking Ridge NJ</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1066577" token="xeVKSQyOTaJ55W9INtjYI-PtUHmgWOhD8ElmATexGl0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-682113" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1647522610"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Danezon</span> - 2022-03-17 - 15:10</p> </li> <a href="/comment/682113#comment-682113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/682113#comment-682113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is quite interesting. I…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is quite interesting. I am so glad that you have shared this amazing blog post. <a href="https://www.danezon.com/product/operation-fortune-aubrey-plaza-coat/">https://www.danezon.com/product/operation-fortune-aubrey-plaza-coat/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=682113" token="uvukckm8U-m-605rjUQMvh0QJygiVsZ5sDKEaT2kpXw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-594663" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1644574135"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>miklasd</span> - 2022-02-11 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/594663#comment-594663" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/594663#comment-594663" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">So glad I found this post,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>So glad I found this post, everything you share is so refreshing and amazing!<br /> <a href="https://infecteddays.com">infected days</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=594663" token="_q2NnHnghMGN6aJKl0Yj2oJZsfK7Wa3ldpD8h2hbDw8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-220958" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629547657"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>IR VEL TURGUS</span> - 2021-08-21 - 15:07</p> </li> <a href="/comment/220958#comment-220958" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/220958#comment-220958" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ROTUSES AIKSTEJE KO GERO…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ROTUSES AIKSTEJE KO GERO GREIT GAVELIO TURGU LIKVIDUOS IR VISKAS VYKS ROTUSES AIKSTEJE</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=220958" token="pSqOEuE8ExWAZCtq5K63unNl3vki5-_MqwkN8MPQREk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 20 Aug 2021 10:57:09 +0000 vyrredaktorius 2815 at https://www.alytausnaujienos.lt „Net šir­dį su­spau­džia, kai pa­ma­tau nu­drož­tus po­mi­do­rų la­pus, o pa­tį au­ga­lą pa­na­šų į pal­mę” https://www.alytausnaujienos.lt/net-sir-di-su-spau-dzia-kai-pa-ma-tau-nu-droz-tus-po-mi-do-ru-la-pus-o-pa-ti-au-ga-la-pa-na-su-i <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2021-08-03</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90-13613" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 (13613) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2021-08/20201010_111148.jpg?itok=L-R4ITqk" width="344" height="287" alt="Sandra Šimkevičė " title="Kolekcinių pomidorų augintoja Sandra Šimkevičė savo šiltnamyje sodų bendrijoje „Volungėlė“. Ji pomidorų lapų neskuba skinti, tad vaisiai pasiekia norimą dydį ir išlaiko veislės skonines savybes." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>– Kiek me­tų au­gi­na­te po­mi­do­rus ir ko­dėl bū­tent ši, o ne ku­ri ki­ta, dar­žo­vė pel­nė Jū­sų dė­me­sį? Ar sa­vo so­de vi­siš­kai at­si­da­vė­te po­mi­do­rams, ar vie­tos lie­ka ir ki­tiems au­ga­lams?</strong></p> <p>– Au­gi­nu po­mi­do­rus jau de­šimt me­tų, bet veis­lių įvai­ro­vę at­ra­dau prieš ko­kius 7–8 me­tus. Veis­li­niai po­mi­do­rai pa­ke­rė­jo ne tik sko­niu, bet ir gro­žiu. Be šio gro­žio dar­že pui­kuo­ja­si ir agur­kai, bet ir tie ne­pa­pras­ti – bal­ti, ap­va­lūs, gel­to­ni...</p> <p>Dar at­si­ran­da vie­tos ir ki­to­kios iš­vaiz­dos bul­vėms, lie­ka ir ar­bū­zams.</p> <p><strong>– Tai kiek po­mi­do­rų veis­lių ir dai­gų puo­se­lė­ja­te? Tur­būt kas­met vis dau­giau? Ar tu­ri­te to­kių veis­lių, ku­rių ne­at­si­sa­ko­te jau daug me­tų?</strong></p> <p>– Kas­met vis ža­du ma­žin­ti veis­lių skai­čių, bet nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Vi­suo­met jų au­gi­nu per aš­tuo­nias­de­šimt. Be­veik vi­sa­da po vie­ną ar du tos pa­čios veis­lės dai­gus. Ir kas­met apie 70 nau­jų veis­lių po­mi­do­rų. Die­vi­nu svy­ran­čius ‘Cher­ry cas­ca­de’, jų au­gi­nu kas­met. Va­zo­nuo­se šis po­mi­do­ras gra­žiau nei gė­lės at­ro­do.</p> <p><strong>– O ko­kio po­mi­do­ro – di­de­lio ar ma­žo, rau­do­no ar ki­tos spal­vos – Jū­sų ran­ka pir­miau­sia sie­kia? Pa­ti mėgs­ta­te val­gy­ti po­mi­do­rus?</strong></p> <p>– Die­vi­nu „če­riu­kus“, be šios smul­kmės ne­iš­si­vaiz­duo­ju se­zo­no, juos ga­liu vie­to­je sal­dai­nių val­gy­ti. Ir vi­sai ne­svar­bu – bal­tas, ža­lias ar rau­do­nas, kad tik sal­dus bū­tų. Nors ir mėgs­tu „če­riu­kus“, tu­riu sva­jo­nę už­au­gin­ti po­mi­do­rą ga­liū­ną, kad jo svo­ris per­kop­tų ki­log­ra­mą. Bet vis pri­trūks­ta ke­lias­de­šim­ties gra­mų...</p> <p><strong>– Tur­būt ne tik dėl gau­saus der­liaus au­gi­na­te po­mi­do­rus?</strong></p> <p>– Tik­rai ne, pir­miau­sia man tu­ri bū­ti ge­ras sko­nis, o jei po­mi­do­ras ska­nus, tai ant ke­kės nors ir vie­nas ga­li aug­ti.</p> <p><strong>– Ar ir Jums at­ro­do, kad par­duo­tu­vė­je nu­si­pirk­ti ska­nių po­mi­do­rų, ko­kio sko­nio pa­ti už­au­gi­na­te, – mi­si­ja ne­įma­no­ma?</strong></p> <p>– Tik­rai be­veik ne­įma­no­ma, par­duo­tu­vė­se po­mi­do­rai daž­nai net kva­po po­mi­do­riš­ko ne­tu­ri.</p> <p><strong>– Kaip le­pi­na­te po­mi­do­rus, kad jie ge­riau de­rė­tų, už­aug­tų di­des­ni?</strong></p> <p>– Sten­giuo­si iš ru­dens pa­ge­rin­ti dir­vą kal­ciu, nes au­gi­nu daug il­ga­vai­sių veis­lių. Kai pra­de­da žy­dė­ti, kad ma­žiau mė­ty­tų žie­dus, purš­kiu bo­ru su pro­li­nu. Kai pra­de­da nok­ti, purš­kiu ar­ba lie­ju ka­liu, šie­met ne­ma­žai šir­di­nių veis­lių ro­dė jo trū­ku­mą.</p> <p><strong>– Liau­diš­ki pa­ta­ri­mai Jums pri­im­ti­ni? Ku­rie yra iš­ban­dy­ti ir ste­bė­ti­nai nau­din­gi?</strong></p> <p>– Kaž­ka­da dė­jau žu­vį po kiek­vie­nu dai­gu juos so­din­da­ma. Tai da­riau iki tol, kol kai­my­nės ka­tė ne­pra­dė­jo lan­ky­tis šilt­na­my­je.</p> <p><strong>– Vi­siems aiš­ku, kad po­mi­do­rus rei­kia lais­ty­ti, pa­tręš­ti, pri­riš­ti. O kaip su la­pų sky­ni­mu? Man gam­ti­nės žem­dir­bys­tės pra­di­nin­ko a. a. Sau­liaus Ja­sio­nio įkal­ta į gal­vą, kad la­pai yra pats svar­biau­sias au­ga­lo or­ga­nas, mais­ti­nių me­džia­gų ga­my­bai, fo­to­sin­te­zei, tad bent 15 la­pų au­ga­las tu­ri tu­rė­ti, ta­da po­mi­do­rai bus pa­tys ska­niau­si. Nu­sky­nus la­pus vai­siai noks­ta ne to­dėl, kad jiems ge­riau, o to­dėl, kad au­ga­las pa­ti­ria stre­są – mir­ti­ną bai­mę ir sku­ba bran­din­ti sėk­las, kad spė­tų pa­si­dau­gin­ti. Be to, per la­pus au­ga­las pa­ro­do, ko jam trūks­ta. Įdo­mi bū­tų Jū­sų nuo­mo­nė.</strong></p> <p>– Ir man net šir­dį su­spau­džia, kai pa­ma­tau nu­drož­tus po­mi­do­rų la­pus, o pa­tį au­ga­lą pa­na­šų į pal­mę. Be la­pų vai­siai net tik­ro­jo dy­džio ne­pa­sie­kia, sko­nis ir­gi pa­si­kei­čia. Aš tai­kau to­kią ta­syk­lę, kad, kai ke­kė visiškai su­si­for­muo­ja ir pra­de­da po­mi­do­rai nok­ti, tik ta­da nu­ker­pu la­pus. Iki tol vi­sa­da pri­va­lo bū­ti du la­pai po kiek­vie­na ke­ke ir la­pas virš ke­kės. Kas įei­tų į ma­no šilt­na­mį bir­že­lio–lie­pos mė­ne­siais, tai miš­ką pa­ma­ty­tų.</p> <p><strong>– Gal ga­li­te pa­si­da­lyti re­cep­tais, kaip žie­mai įdo­miau pa­ruoš­ti po­mi­do­rų sa­lo­tas, miš­rai­nes?</strong></p> <p>– Aš be­veik ne­ga­mi­nu miš­rai­nių. Švie­žius po­mi­do­rus val­go­me iki sau­sio–va­sa­rio mė­ne­sio. O nau­jas der­lius vi­sa­da pra­si­de­da bir­že­lio vi­du­ry­je. Pa­pras­tai tri­nu ir šal­dau po­mi­do­rus. Ke­lis stik­lai­niu­kus pa­si­da­rau va­di­na­mų­jų sau­lė­je džio­vin­tų po­mi­do­rų.</p> <p><strong>– Pri­si­min­ki­me ir sė­ją. Kas ge­riau – po­mi­do­rus šilt­na­my­je sė­ti iš sėk­lų ar so­din­ti dai­gais?</strong></p> <p>– So­di­nant dai­gais ga­li­ma tu­rė­ti anks­ty­ves­nį der­lių, to­dėl nie­ka­da sėk­lų ne­sė­ju tie­siai į šilt­na­mį.</p> <p><strong>– Ar fik­suo­ja­te, ren­ka­te, sau­go­te dar­ži­nin­ka­vi­mo pa­tir­ties in­for­ma­ci­ją?</strong></p> <p>– O taip, vi­sas pa­ti­ku­sias veis­les ap­ra­šau. Sau­gau kiek­vie­no se­zo­no der­liaus nuo­trau­kas.</p> <p><strong>– Sa­ko­ma, kad no­rint, jog po­mi­do­rai il­gai iš­lik­tų švie­ži, rei­kia jų ne­dė­ti į šal­dy­tu­vą, nes šal­tis ken­kia po­mi­do­rų sko­niui, jis šal­ty­je nyks­ta. Taip pat po­mi­do­rus rei­kia lai­ky­ti ko­te­liu že­myn – taip jie tu­rės ma­žiau są­ly­čio su oru. Kaip ir kur Jūs lai­ko­te iš so­do par­si­vež­tus po­mi­do­rus?</strong></p> <p>– Gra­žiai su­krau­na­me į kar­to­ni­nes dė­žu­tes ir lai­ko­me bal­ko­ne. Ten ne­šal­ta ir ne­ per­ karš­ta. Rei­kia at­min­ti, kad po­mi­do­rai su obuo­liais – prie­šai ir jų kar­tu to­je pa­čio­je pa­tal­po­je lai­ky­ti ne­ga­li­ma.</p> <p><strong>– Ar jau pla­nuo­ja­te, ko­kias rū­šis au­gin­si­te ki­tą­met?</strong></p> <p>– Jau po­ra veis­lių yra įra­šy­ta ki­tų me­tų sa­ra­še.</p> <p><strong>– Ap­skri­tai, ar šie me­tai pa­lan­kūs po­mi­do­rams de­rė­ti?</strong></p> <p>– Iš da­lies. Lai­mė­jo tas, kas ne­pa­bū­go žvar­baus pa­va­sa­rio ir anks­čiau so­di­no, di­de­li karš­čiai ne­nu­de­gi­no žie­dų. O štai lau­ke jiems aug­ti šie­met tik­rai la­bai ge­rai, gal net ge­riau nei šilt­na­my­je.</p> <p><strong>– Sve­čių, no­rin­čių ap­žiū­rė­ti Jū­sų po­mi­do­rų ūkį, daž­nai su­lau­kia­te?</strong></p> <p>– Su­lau­kiu, vie­ni ste­bi­si mar­ga­la­piais po­mi­do­rais, ki­tiems knie­ti pa­ra­gau­ti ir įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai veis­li­niai po­mi­do­rai ska­nes­ni už hib­ri­di­nius.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/20201010_111148_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/20201010_111148_0.jpg?itok=K1goGzpd" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/20200806_184031.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/20200806_184031.jpg?itok=7kNiNBJT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/222291511_4748434885185745_5157483443509561993_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/222291511_4748434885185745_5157483443509561993_n.jpg?itok=M5Yu4ppb" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/222929577_4748434571852443_4201972097381403724_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/222929577_4748434571852443_4201972097381403724_n.jpg?itok=y0AndtDW" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/223024013_4748055271890373_4880319521755611178_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/223024013_4748055271890373_4880319521755611178_n.jpg?itok=m7uNMtBO" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/223026948_4748433795185854_8864168545994062391_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/223026948_4748433795185854_8864168545994062391_n.jpg?itok=1CzgSQ3d" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/223212659_4748433978519169_9090618564574014214_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/223212659_4748433978519169_9090618564574014214_n.jpg?itok=AKqlK-eT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/228367485_4748434275185806_7426055575846938067_n.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/228367485_4748434275185806_7426055575846938067_n.jpg?itok=xYsKzAAD" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/Barrys%20Crazy%20Cherry%202.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/Barrys%20Crazy%20Cherry%202.jpg?itok=FiUBCfQa" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG_20190725_171607.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG_20190725_171607.jpg?itok=YoHTle_z" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2021-08/IMG_20190725_172137.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2021-08/IMG_20190725_172137.jpg?itok=OE-E0QiQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/net-sir-di-su-spau-dzia-kai-pa-ma-tau-nu-droz-tus-po-mi-do-ru-la-pus-o-pa-ti-au-ga-la-pa-na-su-i&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=2768&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="9OJBI7BQVRfvrBWitbLq6FOIt-pYTl26aqGZ_agY8BI"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144476" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695891412"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Saman</span> - 2023-09-28 - 11:56</p> </li> <a href="/comment/1144476#comment-1144476" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144476#comment-1144476" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Every app listing on…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Every app listing on Candinata.com includes comprehensive descriptions, highlighting the unique features and benefits of the <a href="https://candinata.com/">mod apk</a> compared to the original.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144476" token="zVBdoQnTqX25u8cGM9q3Z66YGHk3NGk8VrahYufSy-c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143919" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1691697946"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Kelly Peters</span> - 2023-08-10 - 23:05</p> </li> <a href="/comment/1143919#comment-1143919" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143919#comment-1143919" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I understand why you would…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I understand why you would feel that way. Chopped tomato leaves are not edible and can actually be poisonous. The plant itself can also look like a palm tree, which can be confusing. <a href="https://luminas.com/testimonials/">Product reviews</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143919" token="A4SEbI_8_YbpG3Rr0ZTMIz7_1QgmPu6JcLDZJkOCTVA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143592" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1689117079"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nestor Hernandez </span> - 2023-07-12 - 02:11</p> </li> <a href="/comment/1143592#comment-1143592" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143592#comment-1143592" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">That&#039;s a really nice…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>That's a really nice tomatoes collection, you should show us more pictures of it! I would like to recommend you my favorite roofing company <a href="https://worthmannroofing.com/">Worthmann Roofing and Gutters</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143592" token="4w1eU8cbtf9FImBZD9gYApCuMSD_tuE118jjHcQlF8E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143547" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1688729459"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Sunahna</span> - 2023-07-07 - 14:30</p> </li> <a href="/comment/1143547#comment-1143547" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143547#comment-1143547" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Embarking on a tour offers a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Embarking on a tour offers a multitude of benefits, including physical and mental well-being. As you explore new destinations, you engage in activities that promote an active lifestyle, such as walking, hiking, or cycling. These physical exertions contribute to maintaining a healthy body. Moreover, touring allows you to immerse yourself in diverse cultures and experience their traditional cuisine. You can discover and indulge in <a href="https://healthysupplies.online/">Healthy Supplies </a> unique to each location, enriching your culinary knowledge and promoting a balanced diet. So, embrace the joys of touring and reap the advantages of adventure, physical activity, and exploring healthy supplies.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143547" token="GtKvKHcmEjDOj4DsswjQv0HWek_zqvHC_asU7ZSZ6sU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143546" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1688729329"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mansehra</span> - 2023-07-07 - 14:28</p> </li> <a href="/comment/1143546#comment-1143546" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143546#comment-1143546" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">When you&#039;re on the go,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>When you're on the go, NordVPN Mod APK is the ultimate travel companion. Its exceptional features make it the perfect choice for securing your online activities while exploring new destinations. With encrypted internet connections, it safeguards your privacy, particularly when connecting to public Wi-Fi networks. The extensive server network enables access to geo-restricted content, keeping you connected to your favorite shows and websites no matter where you are in the world. Furthermore, NordVPN Mod APK ensures a seamless browsing experience with unlimited bandwidth and fast speeds, allowing you to enjoy uninterrupted online access while traveling. With its robust security measures and user-friendly interface, <a href="https://nordvpnmodapk.com/nordvpn-mod-apk-3">Nordvpn mod apk </a> provides the utmost peace of mind, making it an essential tool for privacy-conscious travelers seeking reliable and secure internet connectivity.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143546" token="PvsG-tWOHTY3T8k_KYJOdrjPI26LBS-DtkPlJsNmsVY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143167" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1685072087"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>paulhong</span> - 2023-05-26 - 06:34</p> </li> <a href="/comment/1143167#comment-1143167" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143167#comment-1143167" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Without love for trees, hard…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Without love for trees, hard work will never have the expected results. That's why when it is infected with pests, we are very heartbroken, need to think about <a href="https://fleeingthecomplex.online">fleeing the complex</a> perfectly and accurately.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143167" token="Jq3wEdqqWnHb_pbVIznI6pfTnpQEjKd2Bd_MweqtCwY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143150" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684985955"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>victorable</span> - 2023-05-25 - 06:39</p> </li> <a href="/comment/1143150#comment-1143150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143150#comment-1143150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">For those who put their…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>For those who put their heart into the plants they love, its unplanned growth always worries us. I understand the feeling of wanting to <a href="https://driftboss.co">Drift Boss</a> right now.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143150" token="lLWS91h9eFkflEQZNgZGlW9brAmmpcva9ITCfT54RLU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142996" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683028787"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rick</span> - 2023-05-02 - 14:59</p> </li> <a href="/comment/1142996#comment-1142996" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142996#comment-1142996" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Being a botanist has many…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Being a botanist has many advantages. <a href="https://www.thesparkpros.com">electricians north port</a> takes the cake.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142996" token="25hvszU4sU_tKZYk1PWmnmlJE1pcXbsXG8alJfYK-ic"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142995" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683028699"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>camille</span> - 2023-05-02 - 14:58</p> </li> <a href="/comment/1142995#comment-1142995" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142995#comment-1142995" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Really happy about pool…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Really happy about <a href="https://www.flrescreening.com/poolinstallation">pool builder bradenton</a>. What do you think?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142995" token="wET0LP-QW_b813662mKurEI0sNkqVepa_Irz6U9AW5k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-594660" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1644574082"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>miklad</span> - 2022-02-11 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/594660#comment-594660" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/594660#comment-594660" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is a great article,…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is a great article, with a lot of information in it, These types of articles make users interested in your website. Keep sharing more and better articles! Thanks!<br /> <a href="https://poppy-playtime.io">poppy playtime</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=594660" token="Wg8cqgNE53f8KSmeD5HnibitKOCCqa_sl3YqqUDBi9E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-551894" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1643215563"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</span> - 2022-01-26 - 18:46</p> </li> <a href="/comment/551894#comment-551894" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/551894#comment-551894" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ is a…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://789win.app/casino-online/ ">ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ</a><br /> is a promotion, online slots, deposit 10, get 100 new Popular for people with small capital, really suitable for investors. With a small budget to play</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=551894" token="VaFaN7_EK_Rt-UsIJ6Y3OeBHJMJ1lrnG1NgZLElVzYY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-219960" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1629390661"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>SALLY YOUNG</span> - 2021-08-19 - 19:31</p> </li> <a href="/comment/219960#comment-219960" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/219960#comment-219960" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Aujourd&#039;hui, la plupart des…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Aujourd'hui, la plupart des gens ressentent de la douleur dans leurs différentes relations car il est difficile de lâcher leur véritable amour, parfois nous prétendons que tout va bien mais ce n'est pas le cas. Pour avoir un être cher, nous essayons aussi de trouver la joie et le bonheur à travers le lien que vous avez créé au fil des années. Le Dr Egwali est là pour aider les cœurs brisés car avec ses puissants sorts d'amour, il est capable de restaurer une vie d'amour qui avait presque disparu, comme je l'ai essayé et je pense en être témoin. vivant aujourd'hui. Je recommande aux personnes ayant des relations similaires ou des traumatismes conjugaux de le contacter au plus vite sur WhatsApp au +2348122948392 ou via le<br /> E-mail /<a href="mailto:dregwalispellbinder@gmail.com">dregwalispellbinder@gmail.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=219960" token="mnVwC2Nsyw8K4xDjHSXbPQfDl8u5RvRaBCyL2fOOZ7I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-217019" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628365234"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>zinove onutei</span> - 2021-08-07 - 22:40</p> </li> <a href="/comment/217019#comment-217019" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/217019#comment-217019" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tikiu, kad turite pomidorų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tikiu, kad turite pomidorų ir skanių, bet jie nėra tokios geros kokybės, kokius užaugina nepritrūkę lapų. Jūs pamatytumėte mano šiltnamius, juose jaučiuosi kaip krūmyne, pomidorai noksta natūraliai, lėtai ir susirenka visa, ko žmogui trūksta. Jūs turbūt auginate pardavimui, kad nerūpi produkto kokybė?</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=217019" token="akEPtKdE7ZpBJHYrvXENiDkgpKxtAqvgI8a2lIAIEWw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-216268" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628222793"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Violeta</span> - 2021-08-06 - 07:06</p> </li> <a href="/comment/216268#comment-216268" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/216268#comment-216268" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gerbiu žmones, kurie moka…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gerbiu žmones, kurie moka įdomiai ir kitaip negu visi gyventi. Sėkmės Jums, Sandra.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=216268" token="2RGgP-PMh1Yc90Q_fOiN1LWTiwQE0sGzbr40qi0-xrI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215657" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628161185"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lina</span> - 2021-08-05 - 13:59</p> </li> <a href="/comment/215657#comment-215657" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215657#comment-215657" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Sėkmės tau, dabar ir aš…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Sėkmės tau, dabar ir aš auginsiu taip!</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215657" token="TpUpCw2oIhywQTkMgl9vEjTSqkzjisPKbmJvODeMMzs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215439" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628095745"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jana</span> - 2021-08-04 - 19:49</p> </li> <a href="/comment/215439#comment-215439" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215439#comment-215439" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Geda butu rodyti toki derliu</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Geda butu rodyti toki derliu</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215439" token="XpHbjEn9Cwv3ie-b_wgBJHgMCmFl-ETA-ZihCqRKO0E"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215433" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628081240"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ona</span> - 2021-08-04 - 15:47</p> </li> <a href="/comment/215433#comment-215433" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215433#comment-215433" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Auginu pomidorus visą…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Auginu pomidorus visą gyvenimą ir kai jau parenku, kurios atšakos augins pomidorus tai tas ir palieku, o visus kitus lapus, visus pažastinukus naikinu, nes jie nereikalingi, tik veltui ima maistingas medžiagas. Visais metais turiu labai daug pomidorų, labai gerai auga, gražiai noksta, pomidorai mato saulę, todėl labai skanūs. Niekada nekeisiu savo auginimo būdo, nes nenorėčiau, kad pomidorai būtų užaugę lapų šešėlyje. O jūs kaip tik norit taip darykit.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215433" token="TiQJvRTxZHYNl5VFEInmSOEbVn6s9FQ7z4nYvmcyz_A"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215429" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628074178"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rasa</span> - 2021-08-04 - 13:49</p> </li> <a href="/comment/215429#comment-215429" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215429#comment-215429" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Super, Sandrute, darbštuole.</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Super, Sandrute, darbštuole.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215429" token="oD2vQBwJTGC2WJee4OQ_mZAs47B9jo5wtruZS6JF-p0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-215377" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1628023394"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>algis</span> - 2021-08-03 - 23:43</p> </li> <a href="/comment/215377#comment-215377" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/215377#comment-215377" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Gera skaityti apie žmonių…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Gera skaityti apie žmonių pomėgius. Šaunuolė Sandra, įdomios ir nuotraukos.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=215377" token="mf8bnlkt1qiP1TJyFbwT15S4qoZDQM5WOGJZcIRDCXQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Tue, 03 Aug 2021 06:51:14 +0000 vyrredaktorius 2768 at https://www.alytausnaujienos.lt Rugsėjo 13 dieną S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje šurmuliuos Didžioji rudens mugė https://www.alytausnaujienos.lt/rugsejo-13-diena-s-dariaus-ir-s-gireno-gatveje-surmuliuos-didzioji-rudens-muge <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-09-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/102-13478" rel="bookmark"> Nr. <span> 102 (13478) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2022-07/tituline-nuotrauka.jpg?itok=AsuQ7PyT" width="344" height="287" alt="muge" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Per 100 Lietuvos gamintojų vietoje vietoje</h3> <p>Į S. Dariaus ir S. Girėno gatvę susiburs per 100 įvairiausių gamintojų bei kūrėjų. Lankytojai turės galimybę ne tik gyvai susipažinti su gamintojais bei savo srities specialistais, bet ir prekes įsigyti iš pirmųjų rankų, už draugiškas kainas, gauti sodininkystės patarimų.</p> <p>Nuo 10 iki 16 valandos lauke vyksiančioje mugėje lauks gausybė natūralaus naminio maisto. Išragauti galima bus vietoje šviežiai rūkytos žuvies, sūdytos žuvies, mėsos gaminių, naminės giros. Prekybininkai pažers ir egzotinių prekių – alyvuogių, alyvuogių aliejaus, balzamo iš Portugalijos bei Ispanijos, kavos bei arbatos iš kitų tolimųjų šalių. Atvyks ir natūralaus medaus bei vaistažolių rinkėjai, artėjant šaltajam metų laikui ypač svarbu pasirūpinti natūraliais bei gydomaisias produktais. Lankytojų lauks ir saldieji gaminiai, šakočiai, šimtalapiai bei įmantriausių skonių pyragai.</p> <p>Prasideda ir kepurių, šalikų bei pirštinių sezonas. Todėl mugėje daug dėmesio bus skiriama ir vaikiškiškiems drabužiams bei atributams. Mugėje galima bus atrasti vaikiškų drabužių, stilingų rudens sezono naujienų tiek į darbą, tiek laisvalaikiui. Asortimentą atras ir moteriška, ir vyriška auditorija.</p> <p>Jokiu būdu nebus pamiršti ir sodinukai. Į mugę atvyksta net keliolika Lietuvos medelynų, kurie turės įvairiausių vaismedžių, daigų, pažers gausą patarimų bei sodinimo paslapčių. Mugėje galima bus sutikti ir visų gerbiamą dr. Algirdą Amšiejų, tad jei turėsite klausimų, nepraleiskite progos gyvai juos užduoti tikriems savo srities specialistams.</p> <h2>Atrakcionai ir skanumynai mažiesiems bei nemokama košė senjorams</h2> <p>Mugėje tikrai neliūdės ir mažieji lankytojai. Visos mugės metu S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje vaikų lauks linksmieji atrakcionai. Skaniai pasisaldinti galima bus su spragėsiais, cukraus vata bei skaniaisiais keptais vafliukais. Tiesa, pirmiesiems lankytojams – pramogos bei skanėstai nemokamai.</p> <p>Mugėje išskirtinio dėmesio sulauks ir senjorai. Renginio metu senjorai bus kviečiami pasivaišinti šviežia bei šilta kareiviška koše. Pirmam 100 senjorų – košė nemokama.</p> <p>Kad galėtume saugiai bei linksmai leisti mugėje laiką, lankytojų prašoma dėvėti burną bei nosį dengiančias apsaugines kaukes. Renginio organizatoriai patikina, jog rūpindamiesi ir prekybininkų, ir lankytojų saugumu, mugėje užtikrins reikalingus atstumus, taip pat viso renginio metu bus lengvai pasiekiamo dezinfekcinio skysčio.</p> <p>Renginio naujienos ir staigmenos skelbiamos: https://www.facebook.com/events/641537239828344/</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/nuotrauka%20-%20maketas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/nuotrauka%20-%20maketas.jpg?itok=kUdAkUXu" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/27.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/27.jpg?itok=b7XKqO9I" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/Festivus-3.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/Festivus-3.jpg?itok=hHzElwnm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/muge%20%282%29.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/muge%20%282%29.jpg?itok=u-P6n1N1" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/samsonartis.lt-1-11.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/samsonartis.lt-1-11.jpg?itok=MH0zO8wZ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-09/vafliai.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-09/vafliai.jpg?itok=DV5WHWlT" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/rugsejo-13-diena-s-dariaus-ir-s-gireno-gatveje-surmuliuos-didzioji-rudens-muge&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1769&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-25t-745Toqu-qV87AVGJmEqGFxygjnpUWac_uwPdYA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1093135" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1654054368"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ajsgmd</span> - 2022-06-01 - 06:32</p> </li> <a href="/comment/1093135#comment-1093135" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1093135#comment-1093135" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">prednisolone 10mg tablet -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>prednisolone 10mg tablet - <a href="https://viagsildss.com/">sildenafil 100mg ca</a> viagra 100mg ca</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1093135" token="qiII9GT-ggOJ0T1YJdBB8saC6G75IuxNqIvYUV4QMNg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1088055" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653932973"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ybtbpr</span> - 2022-05-30 - 20:49</p> </li> <a href="/comment/1088055#comment-1088055" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1088055#comment-1088055" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">amoxil order online -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>amoxil order online - <a href="https://edssilen.com/">sildenafil 150mg pill</a> sildenafil price</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1088055" token="vssnI9k0m17m6q7KpXkkRDAjSpXUN8mvPE-lLqHrDms"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1085386" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653893798"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>yokfewgu</span> - 2022-05-30 - 09:56</p> </li> <a href="/comment/1085386#comment-1085386" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1085386#comment-1085386" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">erythromycin ophthalmic…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>erythromycin ophthalmic <a href="https://erythromycinn.com/#">erythromycin eye ointment</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1085386" token="uop6-dDu0ihDdQ1PqRtomvUZFWs6RmVYHhUla9RcoBA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1081268" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653694031"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ynxsoj</span> - 2022-05-28 - 02:27</p> </li> <a href="/comment/1081268#comment-1081268" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1081268#comment-1081268" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy tadalafil 10mg without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy tadalafil 10mg without prescription - <a href="https://pharmpill.store/">is canadian pharmacy legitimate</a> buy provigil sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1081268" token="HkWNJL-k42Uzbj2BzZQA-KpRxz2kjP8nUb6hJdjIrpw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1074508" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653610260"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mmhtkolf</span> - 2022-05-27 - 03:11</p> </li> <a href="/comment/1074508#comment-1074508" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1074508#comment-1074508" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">erythromycin ophthalmic…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>erythromycin ophthalmic <a href="https://erythromycin1m.com/#">https://erythromycin1m.com/#</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1074508" token="0L0xljy4NWJIU6Ys3fSATfEm4IVn_bOPFnjr9gAa1bI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1067915" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653405194"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dsexjt</span> - 2022-05-24 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/1067915#comment-1067915" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1067915#comment-1067915" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">stromectol in canada -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>stromectol in canada - <a href="https://vardenafilxn.store/">vardenafil uk</a> buy vardenafil 10mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1067915" token="ldrzeQI8HncKPlMH7yDZxUHHUtBXfgIxYPEVTdvKAUg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1057693" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653220940"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>cmvejite</span> - 2022-05-22 - 15:02</p> </li> <a href="/comment/1057693#comment-1057693" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1057693#comment-1057693" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy provigil 100mg buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy provigil 100mg <a href="https://modafinilly.shop/">buy modafinil 100mg online cheap</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1057693" token="C71jM1aNNwBpdb8B4Bfg_NACGcxnYT2GVU8SXes-dbE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1057023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653213455"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>mxmdyiws</span> - 2022-05-22 - 12:57</p> </li> <a href="/comment/1057023#comment-1057023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1057023#comment-1057023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">provigil 200mg brand…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://modafinille.shop/#">provigil 200mg brand</a> provigil 200mg without prescription</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1057023" token="HXzt_uXrZ552dmfUnUzH803Jci4qucc1jE6pyvir1k8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049855" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653133428"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ipexsgfz</span> - 2022-05-21 - 14:43</p> </li> <a href="/comment/1049855#comment-1049855" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049855#comment-1049855" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">provigil 200mg us provigil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>provigil 200mg us <a href="https://buymodafinilex.shop/">provigil pills</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049855" token="8-Ql8Do_XA9sU5CsN71oFQrJx7cDvSeTmIVgT300Tto"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1046401" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653097075"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>nsiqtdpx</span> - 2022-05-21 - 04:37</p> </li> <a href="/comment/1046401#comment-1046401" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1046401#comment-1046401" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">provigil 100mg pills buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://modafinilex.shop/">provigil 100mg pills</a> buy provigil 200mg pills</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1046401" token="co5YQ07GHxhWHdiWk9Vo2GXl-1P-TclWManen6tDvfs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1041135" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653041729"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jjwzecwx</span> - 2022-05-20 - 13:15</p> </li> <a href="/comment/1041135#comment-1041135" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1041135#comment-1041135" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">erythromycin for fish…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://erythromycin1m.com/#">erythromycin for fish</a> erythromycin side effects</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1041135" token="g1gQx8u49tnoUVk0lGOPi7gsVXJXwXwm0up05-8kP6k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1038991" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653020137"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>ijvhjfpd</span> - 2022-05-20 - 07:15</p> </li> <a href="/comment/1038991#comment-1038991" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1038991#comment-1038991" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy provigil 200mg without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy provigil 200mg without prescription <a href="https://modafinille.shop/#">buy provigil 200mg</a> provigil canada</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1038991" token="lZCgVkHZjlrhFLBG-Bry8IBHe8i4_HVuUqn-lJlMbm0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034898" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652974595"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cwpudq</span> - 2022-05-19 - 18:36</p> </li> <a href="/comment/1034898#comment-1034898" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034898#comment-1034898" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy ceftin 500mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy ceftin 500mg - <a href="https://robaxinx.store/">methocarbamol sale</a> tadalafil cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034898" token="FN3IdRb0-Tnv180fe-wqydw0b-A1ZplaMpFNOPQP6xI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1033039" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652954390"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>jkftnhlj</span> - 2022-05-19 - 12:59</p> </li> <a href="/comment/1033039#comment-1033039" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1033039#comment-1033039" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">modafinil without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>modafinil without prescription <a href="https://buymodafinilex.shop/">buy modafinil 200mg online cheap</a> order modafinil online cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1033039" token="fY__92CHLdgIP35HAvylsPzFq965lm3CDs7lxGqTPsg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1023210" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652844876"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Koccdt</span> - 2022-05-18 - 06:34</p> </li> <a href="/comment/1023210#comment-1023210" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1023210#comment-1023210" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy generic rhinocort -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy generic rhinocort - <a href="https://xantabuse.quest/">antabuse 250mg without prescription</a> antabuse 500mg cost</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1023210" token="H4s-WNhthx737pwgORSqco3y90EQbwlbJmfPrfYVU7g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1013298" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652714565"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Wcxibq</span> - 2022-05-16 - 18:22</p> </li> <a href="/comment/1013298#comment-1013298" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1013298#comment-1013298" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">fildena 100mg without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>fildena 100mg without prescription - <a href="https://xnolvadex.quest/">buy nolvadex 10mg</a> stromectol price uk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1013298" token="NFUvNDigFvtvdLehLlhJIwhchqmH4V6kq5_j88BVNgA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-994981" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652507417"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jnqgbz</span> - 2022-05-14 - 08:50</p> </li> <a href="/comment/994981#comment-994981" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/994981#comment-994981" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy cephalexin 250mg for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy cephalexin 250mg for sale - <a href="https://cephalexinx.store/">order generic cephalexin 125mg</a> erythromycin 250mg without prescription</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=994981" token="YIl6N7WoLZfvZdsqO7-pOvjAdqc0Xxl_5XA73_ejaVI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-980604" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652310185"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Uayxqp</span> - 2022-05-12 - 02:03</p> </li> <a href="/comment/980604#comment-980604" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/980604#comment-980604" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy bactrim 960mg online -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy bactrim 960mg online - <a href="https://xsildenafil.store/">sildenafil 100mg for sale</a> viagra 50mg for sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=980604" token="3IDbAgwmqfXFfxGHnOx3lHfKOwIM27pwJH14GIwmJwE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-961736" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652079095"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Snwtvg</span> - 2022-05-09 - 09:51</p> </li> <a href="/comment/961736#comment-961736" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/961736#comment-961736" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order augmentin 625mg online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order augmentin 625mg online - <a href="https://gaugmentin.store/">order augmentin 375mg online</a> buy tadalafil 20mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=961736" token="Hfgc2rB_MAHBbEV1WBbMILq-TRSoqYLf016YCxU9k-I"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-947873" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651884099"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>vllnuo</span> - 2022-05-07 - 03:41</p> </li> <a href="/comment/947873#comment-947873" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/947873#comment-947873" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">hydroxychloroquine sulfate…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>hydroxychloroquine sulfate side effects <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/">https://keys-chloroquinehydro.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=947873" token="NjNeVOsrS7xsOUXQ_CKwON7sZ7PM6UIw1MDNPf-rhbk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Mon, 07 Sep 2020 12:47:44 +0000 vyrredaktorius 1769 at https://www.alytausnaujienos.lt Rug­pjū­tis kve­pia duo­na https://www.alytausnaujienos.lt/rug-pju-tis-kve-pia-duo-na <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rai­mon­das Ri­ba­čiaus­kas, Lie­tu­vos me­džio­to­jų są­jun­gos „Gam­ta“ pre­zi­den­tas</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-08-13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/93-13469" rel="bookmark"> Nr. <span> 93 (13469) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-08/photo_1166766.jpg?itok=WHVlfqVE" width="344" height="287" alt="nuotrauka" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Derliu­mi rei­kia pa­si­da­ly­ti su gam­ta</h3> <p>Jei­gu žiū­rė­ti į nuo­sa­vy­bės fak­tą is­to­riš­kai iš gam­tos pu­sės, tai ta že­mė, ku­rio­je mes pa­sė­jo­me ar kaž­ką pa­so­di­no­me, is­to­riš­kai pri­klau­so vi­sai gy­vū­ni­jai. Žmo­gus, bū­da­mas pats di­džiau­sias plėš­rū­nas gam­to­je, iš­kir­to miš­kus, su­arė ir ap­sė­jo vi­sas pie­vu­tes, nu­sau­si­no pel­kes ir iš­tie­si­no na­tū­ra­lius upe­lius, kar­tu iš vi­sos gy­vū­ni­jos at­im­da­mas ar stip­riai ap­ri­bo­da­mas tei­sė­tą ga­li­my­bę gy­ven­ti, mai­tin­tis ir au­gin­ti vai­kus, jau ne­kal­bant apie tūks­tan­čių įvai­rių rū­šių gy­vū­nų ir paukš­čių iš­nai­ki­ni­mą.</p> <p>Tai­gi, no­ri ne­no­ri, gy­vū­nai at­eis mai­tin­tis į jū­sų ja­vus ar bul­ves, nes pa­pras­čiau­siai jiems nė­ra dau­giau kur ei­ti pa­ės­ti, juk ne­pri­ver­si el­nių grauž­ti su­pu­vu­sios me­die­nos ar šer­nų mai­tin­tis ak­me­ni­mis miš­ke. Ap­sė­da­mas pa­miš­kes ja­vais, ūki­nin­kas tu­ri bū­ti nuo­vo­kus ir iš kar­to su­si­tai­ky­ti su tuo, kad už­au­gin­tu der­liu­mi rei­kia pa­si­da­ly­ti su gam­ta, o ne tik lauk­ti šla­man­čių eu­rų.</p> <p>Va­žiuo­ju kai­mo ke­liu­ku, su­stab­do mo­te­ris. „Ri­ba­čiaus­kai, žiū­rėk, šer­nai nu­kni­so bul­ves, kur žiū­rit? Jei­gu ga­lė­čiau, tai aš juos vi­sus iš­šau­dy­čiau, tuš­čia jų...” – pik­ti­na­si mo­te­riš­kė. Pui­kios min­tys ir ke­ti­ni­mai. Įdo­mu, ką apie mus gal­vo­ja gy­vū­nai, ir, jei­gu tu­rė­tų ga­li­my­bę, ką su mu­mis pa­da­ry­tų...</p> <p>Ana­li­zuo­da­mas tik­rų me­džio­to­jų ir tik­rų bū­re­lių veik­lą, pa­brė­žiu – tik­rų, o ne mė­sė­džių, pri­ei­nu prie ab­sur­diš­kos idė­jos, ku­ri daug kam ne­pa­tiks.</p> <p>Tie tik­ri vy­rai ir mo­te­rys ar juos jun­gian­tys klu­bai ir bū­re­liai yra šim­tą kar­tų di­des­ni gam­tos my­lė­to­jai, ne­gu sa­ve ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais lai­kan­tys vy­rai ir mo­te­rys, ku­rie ap­lin­ko­sau­gi­nius pro­jek­tus da­ro už di­de­lius eu­ro­pi­nius ar įvai­rių mi­nis­te­ri­jų pro­gra­mų pi­ni­gus, nes jų di­džio­ji mei­lė gam­tai bai­gia­si kar­tu su at­ei­nan­čiais pi­ni­gais...</p> <p>Me­džio­to­jai, ne­gau­da­mi jo­kių pi­ni­gė­lių, vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą sau­go ir mai­ti­na gy­vū­nus, gau­si­na jų po­pu­lia­ci­ją ir dar at­ly­gi­na ūki­nin­kams ža­lą už tai, kad jie iš­ei­na pa­si­mai­tin­ti ar šiaip pa­si­vaikš­čio­ti. Ža­los at­ly­gi­ni­mas yra la­bai dis­ku­tuo­ti­nas.</p> <p>Me­džio­to­jus vie­ni­jan­tys klu­bai ir bū­re­liai yra įpa­rei­go­ti pa­lai­ky­ti mi­ni­ma­lią žvė­rių po­pu­lia­ci­ją. Šiuo me­tu Dzū­ki­jo­je šer­nų po­pu­lia­ci­ja yra že­miau mi­ni­ma­lios. Ta­čiau net tūks­tan­ty­je hek­ta­rų gy­ve­nan­tis vie­nas brie­dis vi­sa­da žie­mą nu­grauš pu­šies jau­nuo­ly­nus, o vie­nas šer­nas ap­lan­kys jū­sų ja­vus ar bul­ves.</p> <p>Ma­nau, to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je ūki­nin­kai tu­rė­tų pa­ro­dy­ti mei­lę ir su­pra­ti­mą gam­tai, ar­ba, esant mi­ni­ma­liai tam tik­ros rū­šies po­pu­lia­ci­jai, ža­lų klau­si­mą tu­rė­tų spręs­ti vals­ty­bė.</p> <h3>Po Bal­tra­mie­jaus var­lės nas­rai už­gy­ja</h3> <p>Rug­pjū­tis – pas­ku­ti­nis va­sa­ros mė­nuo. Lie­tu­viš­ki pa­va­di­ni­mai – Pjū­tė, Ši­li­nis (Dzū­ki­jo­je), Gri­ki­nis, Dre­vi­nis, De­gė­sis ar Paukšt­lė­kis. Paukš­čiai ruo­šia­si ke­lio­nei, kau­pia jė­gas. Rug­pjū­tį yra daug svar­bių re­li­gi­nių šven­čių, tai Žo­li­nė (15 d.), Šv. Bal­tra­mie­jus (24 d.).</p> <p>Be­ne svar­biau­sia rug­pjū­čio šven­tė – Žo­li­nė. Se­no­vė­je ji bu­vo skir­ta di­džia­jai dei­vei gim­dy­to­jai La­dai. Bū­tent jai au­ko­da­vo pir­mą­jį su­bren­du­sį der­lių. Pa­pras­tai apie rug­pjū­čio 24 die­ną iš­skren­da gan­drai. Se­no­liai sa­ky­da­vo, kad po Bal­tra­mie­jaus var­lės nas­rai už­gy­ja.</p> <p>Ker­džiaus di­dy­bė rug­pjū­čio pa­bai­go­je nu­blank­da­vo, nes der­lius nuim­tas, o lais­vai be­si­ga­nan­tiems gy­vu­liams už­tek­da­vo pie­me­nė­lių prie­žiū­ros. Po Šv. Bal­tra­mie­jaus bi­ti­nin­kai ne­be­ko­pi­nė­da­vo me­daus, nes bi­te­lėms rei­kė­da­vo pa­lik­ti lai­ko pri­si­neš­ti mais­to žie­mai.</p> <p>Šer­nų jau­nik­liai jau švie­siai ru­di, el­ni­nių žvė­rių jau­nik­liai vaikš­to kar­tu su ma­mo­mis ir jas ve­ja­si sa­vo dy­džiu, la­piu­kai jau me­džio­ja pa­tys, ta­čiau vil­kiu­kai dar tik mo­ko­si me­džio­ti. Stir­nų ru­jos pi­kas bu­vo nuo rug­pjū­čio 1-osios iki 12 die­nos, da­bar ei­na į pa­bai­gą.</p> <p>Nuo rug­pjū­čio 1 die­nos ga­li­ma me­džio­ti beb­rus, ta­čiau re­ko­men­duo­ja­ma ne­me­džio­ti pa­te­lių, jos iš­si­ski­ria sa­vo dy­džiu. Su­me­džio­jus abu tė­vus – jau­nik­liai ne­iš­gy­vens.</p> <p>Rug­pjū­čio 15 die­ną pra­si­de­da van­dens paukš­čių me­džiok­lė, me­džio­ti ga­li­ma di­dži­ą­sias an­tis, ru­da­gal­ves kryk­les, kly­kuo­les ir ka­na­di­nes ber­nik­les. La­bai sun­kus pa­si­rin­ki­mas, nes at­skir­ti skren­dan­čias an­tis, tar­kim, ru­da­gal­ves nuo di­džių­jų, dryž­gal­ves kryk­les nuo ru­da­gal­vių kryk­lių, ypač jau­nik­lių, yra pa­kan­ka­mai sun­ki už­duo­tis net or­ni­to­lo­gams...</p> <p>No­riu pri­min­ti, kad nuo ki­tų me­tų ba­lan­džio 1 die­nos van­dens paukš­čių me­džiok­lė­je bus ne­ga­li­ma nau­do­ti švi­ni­nių šra­tų, tad ne­kaup­ki­me jų.</p> <p>Nuo rug­pjū­čio 15-osios pra­si­de­da tau­rių­jų el­nių pa­ti­nų me­džiok­lė. Vi­siems me­džio­to­jams tai lauk­tas lai­ko­tar­pis, ši me­džiok­lė su­tei­kia daug ža­ve­sio, iš me­džio­to­jo rei­ka­lau­ja daug bio­lo­gi­nių ir gam­tos pa­ži­ni­mo ži­nių, iš­tver­mės.</p> <p>Pa­ti­nai ren­ka­si į pa­mėg­tas ru­jos vie­tas, už­ima te­ri­to­ri­jas, jas pa­si­žy­mi ra­gais nu­trin­da­mi krū­mus ir me­džius, pa­lik­da­mi sa­vo kva­pą, pa­si­ruo­šia „duo­bes“, jo­se at­liks kos­me­ti­nes (kva­pų) pro­ce­dū­ras. Gir­di­si tik pa­vie­niai bal­sai, ru­ja pra­si­dės ki­tą mė­ne­sį, da­bar rei­kia ruoš­tis.</p> <p>Į sa­vo ru­jos vie­tas pra­de­da trauk­ti ir brie­džių pa­ti­nai, jų už­ima­mos ru­jos te­ri­to­ri­jos yra ke­lis kar­tus di­des­nės už tau­rių­jų el­nių pa­ti­nų.</p> <h3>Me­džiok­lės po­li­ti­ko­je – vel­nia­va</h3> <p>Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ES pa­tei­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl švi­no šaud­me­nų ap­ri­bo­ji­mo šlap­že­mė­se. Pa­gal Ram­sa­ro kon­ven­ci­ją šlap­že­mė – tai sto­vin­tis ar bė­gan­tis van­duo, na­tū­ra­lus ar dirb­ti­nas van­dens tel­ki­nys. Mi­nis­te­ri­ja pri­ta­rė švi­no šaud­me­nų nau­do­ji­mo už­drau­di­mui mi­nė­to­se te­ri­to­ri­jo­se ir jų 100 ar 300 met­rų ap­sau­gi­nė­se zo­no­se.</p> <p>Jei­gu įsi­skai­tė­te, tai 35-iuo­se pro­cen­tuo­se ša­lies te­ri­to­ri­jos bus nie­ko ne­ga­li­ma me­džio­ti švi­ni­niais šo­vi­niais, ne­ga­na to, mi­nė­to­se te­ri­to­ri­jo­se jų ne­ga­li­ma bus net tu­rė­ti. Vi­si „IŽ“, „TOZ“ mar­kės gin­klai ne­tin­ka šau­dy­ti mi­nė­tais šo­vi­niais, be to, tū­te­lės tu­rės bū­ti ne trum­pes­nės kaip 80 mm. Ten­ka kon­sta­tuo­ti, kad apie 42 tūkst. vnt. ly­gia­vamz­džių Ru­si­jo­je pa­ga­min­tų gin­klų teks kiš­ti po pre­su.</p> <p>Ore pa­ki­bo be­veik vi­sų šau­dyk­lų at­ei­tis, iš­ki­lo pro­ble­ma žve­jams, šau­liams ir spor­ti­nin­kams. Ne­ga­na to, val­di­nin­kai pa­ra­šė, kad jų nuo­mo­nė su­de­rin­ta su vi­so­mis me­džio­to­jus vie­ni­jan­čio­mis vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis (aiš­kus me­las), kad me­džio­to­jas pa­tirs tik 25 eu­rų nuos­to­lį (skai­čius iš de­be­sų), ir jie ne­ma­to jo­kių eko­no­mi­nių, so­cia­li­nių ir tei­si­nių pro­ble­mų (mis­ti­ka).</p> <p>Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad val­di­nin­kų šir­dy­se gy­ve­na ver­go ar­ba pro­vin­cia­lu­mo sin­dro­mas, jie ne­su­pran­ta, kad ES gy­ve­na kon­fe­de­ra­ci­jos prin­ci­pu, kur kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri tei­sę į sa­vo na­cio­na­li­nių (t. y. sa­vo pi­lie­čių) in­te­re­sų gy­ni­mą.</p> <p>Gin­klų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos me­džio­to­jų są­jun­ga „Gam­ta“, Sū­du­vos me­džio­to­jų są­jun­ga ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų drau­gi­ja su­vie­ni­jo jė­gas ap­gin­ti me­džio­to­jų, žve­jų, šau­lių, spor­ti­nin­kų ir šau­dyk­lų in­te­re­sus. Apie dvi­pras­miš­ką si­tu­a­ci­ją in­for­ma­vo­me eu­ro­par­la­men­ta­rus, ša­lies pre­zi­den­tą, Sei­mo na­rius, or­ga­ni­za­vo­me nuo­to­li­nes dis­ku­si­jas bei te­le­vi­zi­jos lai­das.</p> <p class="text-align-right"> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/82.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/82.jpg?itok=jWY_SSko" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/1318120403.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/1318120403.jpg?itok=iEqZt4ac" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/1506923193_DSC_0008-1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/1506923193_DSC_0008-1.jpg?itok=sFWlFBYq" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/images.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/images.jpg?itok=588HIQjz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/download.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/download.jpg?itok=nZnVVi4P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/rug-pju-tis-kve-pia-duo-na&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1702&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="FsQXgOuyx7D7CdrXRbpaiNSOdGLA-_IHbm9VXGG2rmA"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1102220" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1654247957"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Salman Al Ali</span> - 2022-06-03 - 12:19</p> </li> <a href="/comment/1102220#comment-1102220" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1102220#comment-1102220" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Is it true or not that you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Is it true or not that you are searching for the best vehicle polisher for amateurs? Indeed, you are perfectly located. Here, you will get familiar with a portion of the first-rate vehicle polishers accessible on the lookout for fledglings. <a href="https://drcarpolisher.com/best-bike-rack-for-jeep-wrangler/">Dr Car Polisher</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1102220" token="LzjO3uTQ7YPj253qnwHaFKEY32VX4fR41X3P-tZjB78"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1073496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653598589"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Iawybc</span> - 2022-05-26 - 23:56</p> </li> <a href="/comment/1073496#comment-1073496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1073496#comment-1073496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">oral doxycycline 200mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>oral doxycycline 200mg - <a href="https://edponlines.com/">order cialis 10mg generic</a> cialis 20mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1073496" token="rWhBB2Ntnso40c01NYOxTF4NbBZrU-w2rggFL8VkssE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1063496" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653345637"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lmzjyr</span> - 2022-05-24 - 01:40</p> </li> <a href="/comment/1063496#comment-1063496" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1063496#comment-1063496" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">amoxicillin pills -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>amoxicillin pills - <a href="https://amoxicillinc.store/">amoxicillin 500mg generic</a> buy vardenafil without prescription</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1063496" token="9dAipfvF2vZJy_w2T4tWWMecqOuhEoREnu_47uoNKAo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1041277" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653043083"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Icdutg</span> - 2022-05-20 - 13:38</p> </li> <a href="/comment/1041277#comment-1041277" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1041277#comment-1041277" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ceftin 250mg cheap - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ceftin 250mg cheap - <a href="https://robaxinx.store/">buy methocarbamol pills</a> buy cialis 5mg online cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1041277" token="c7g_-vlqxCQ22zNdI9AFNd70S598DXqsCR_7sD30P7k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1018739" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652783911"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Iagqwg</span> - 2022-05-17 - 13:38</p> </li> <a href="/comment/1018739#comment-1018739" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1018739#comment-1018739" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy sildenafil sale - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy sildenafil sale - <a href="https://fildenax.store/">buy fildena without prescription</a> ivermectin 200</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1018739" token="BCuhCBX-L5SSGWVFZQGbyzdG6ZaaNz6idYLalDUYUv0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1017173" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652764652"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>John222</span> - 2022-05-17 - 08:17</p> </li> <a href="/comment/1017173#comment-1017173" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1017173#comment-1017173" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Nice, For more detail click…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Nice, For more detail click on<br /> <a href="https://taxiservicewestchester.com/">taxiservicewestchester.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1017173" token="kzdD25dFzu9baSRpJ9GaadkyoLEFWb8GkxsBw5e9ENI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1016085" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652750000"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>beawhvba</span> - 2022-05-17 - 04:13</p> </li> <a href="/comment/1016085#comment-1016085" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1016085#comment-1016085" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">purchase provigil generic</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://modafinilly.shop/">purchase provigil generic</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1016085" token="jeFY0kIzzPOvMUA0jR0eo_twsXOT_UqSjGXpvEcMZFQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1012029" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652701608"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>emktlooo</span> - 2022-05-16 - 14:46</p> </li> <a href="/comment/1012029#comment-1012029" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1012029#comment-1012029" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">brand provigil brand…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>brand provigil <a href="https://modafinilex.shop/">brand modafinil 200mg</a> buy modafinil 100mg online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1012029" token="Br4lZvQL0qr60wnEIRrqdZ2McAUIN7-1GctvgHJFK8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1003545" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652610760"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nfakjr</span> - 2022-05-15 - 13:32</p> </li> <a href="/comment/1003545#comment-1003545" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1003545#comment-1003545" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">purchase cephalexin without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>purchase cephalexin without prescription - <a href="https://xerythromycin.store/">order erythromycin 500mg generic</a> erythromycin 500mg us</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1003545" token="Tz7MpNAQPht-lg6kqq130aZWf_iYKeonrHScwBZP0dc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-988624" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652415963"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zoikvd</span> - 2022-05-13 - 07:26</p> </li> <a href="/comment/988624#comment-988624" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/988624#comment-988624" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sulfamethoxazole brand -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sulfamethoxazole brand - <a href="https://xsildenafil.store/">sildenafil fast shipping</a> cheap sildenafil for sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=988624" token="Nt4YaDpTxQhozrPCj3FzOn1boVLhQcnOf9oxYeTK7Xc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-972703" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652209102"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Gvmkus</span> - 2022-05-10 - 21:58</p> </li> <a href="/comment/972703#comment-972703" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/972703#comment-972703" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">augmentin online - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>augmentin online - <a href="https://flagylgn.store/">buy cialis 10mg pill</a> buy cialis 20mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=972703" token="nMkockCiJvmYxLnyWsz_dgUh23_Wka-BD2Ivc6UrJHk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-954609" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651986521"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ibpfwn</span> - 2022-05-08 - 08:08</p> </li> <a href="/comment/954609#comment-954609" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/954609#comment-954609" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy generic prednisolone…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy generic prednisolone 40mg - <a href="https://cialisxb.store/">tadalafil price</a> cialis overnight</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=954609" token="9MCpOxUzmb1nhj4dXWS2r5jqH3yn9i6Z_wiF9H3NXBI"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-943985" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651818635"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rizwan </span> - 2022-05-06 - 09:30</p> </li> <a href="/comment/943985#comment-943985" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/943985#comment-943985" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">The Harvest needs to be…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>The Harvest needs to be share topic is extremelly good and well defined.<br /> I really like and appriciate author for this beautiful article<br /> <a href="https://taxiservicewestchester.com">https://taxiservicewestchester.com</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=943985" token="UBjR62_0CqiOGW-NWK3YDvWjOXczylP8B426kNqOJng"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-936459" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651719330"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>qamrslut</span> - 2022-05-05 - 05:55</p> </li> <a href="/comment/936459#comment-936459" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/936459#comment-936459" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy provigil 100mg for sale …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy provigil 100mg for sale [url=<a href="https://modafinilly.shop/]brand">https://modafinilly.shop/]brand</a> provigil[/url]</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=936459" token="O298JAZfB3JlePwoaPVZemD5M3lNXEHoTgaiMal8k58"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-933945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651692244"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gpdlslut</span> - 2022-05-04 - 22:24</p> </li> <a href="/comment/933945#comment-933945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/933945#comment-933945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">provigil without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>provigil without prescription [url=<a href="https://buymodafinilex.shop/]purchase">https://buymodafinilex.shop/]purchase</a> provigil[/url] modafinil 200mg drug</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=933945" token="ddC5k2jd-GACcx56NZYwf-gbF_OT3f7zXVWVIlc0pAg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-928453" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651624942"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>dsheslut</span> - 2022-05-04 - 03:42</p> </li> <a href="/comment/928453#comment-928453" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/928453#comment-928453" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy modafinil 100mg for sale…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy modafinil 100mg for sale [url=<a href="https://modafinilly.shop/]cost">https://modafinilly.shop/]cost</a> provigil[/url] modafinil 100mg without prescription</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=928453" token="A0hLTPCpc9DZ6-8UQB-XsKjbrmf9s5RK8kAwmF5ESr4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-921528" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651516236"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>buy cialis pills</span> - 2022-05-02 - 21:30</p> </li> <a href="/comment/921528#comment-921528" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/921528#comment-921528" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil online with out…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil online with out prescription <a href="https://cialisedot.com/#">cheap generic cialis for sale</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=921528" token="mfb6MHtFJ0KjRO9zFV8q0a-cIL1gsOnTD0_bvIqHFVg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-918776" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651485315"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Cepeefwe</span> - 2022-05-02 - 12:55</p> </li> <a href="/comment/918776#comment-918776" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/918776#comment-918776" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">where to buy tadalafil on…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://nextadalafil.com/#">where to buy tadalafil on line</a> buy generic cialis online with mastercard</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=918776" token="LJ7g0MtmMFXZaWqAN7BZ9HR0CHw8PFYuX5CJq3SWL6k"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-918542" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651482498"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>cialis online</span> - 2022-05-02 - 12:08</p> </li> <a href="/comment/918542#comment-918542" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/918542#comment-918542" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tadalafil blood pressure…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tadalafil blood pressure <a href="https://cialiswbtc.com/#">cost tadalafil generic</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=918542" token="tal64EVCvyJmPIbdQL_CersE7kp7WYkwVa_e-0OAoxo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-913882" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651432066"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Zbxfhn</span> - 2022-05-01 - 22:07</p> </li> <a href="/comment/913882#comment-913882" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/913882#comment-913882" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">usa viagra overnight - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>usa viagra overnight - <a href="https://gnlevitra.store/">buy vardenafil in uk</a> buy vardenafil in europe</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=913882" token="mRYbzQ7Y_H11wygDMSBAUuTa4T1qS8SiKFWtF7nzcy8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Aug 2020 06:41:04 +0000 vyrredaktorius 1702 at https://www.alytausnaujienos.lt Po dar­bo – prie įvairiaspalvių po­mi­do­rų iki sutemų... https://www.alytausnaujienos.lt/po-dar-bo-prie-ivairiaspalviu-po-mi-do-ru-iki-sutemu <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-08-07</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/91-13467" rel="bookmark"> Nr. <span> 91 (13467) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-08/internetui.jpg?itok=UC20bde1" width="344" height="287" alt="Aldona Pikienė augina 89 veisles pomidorų, ji randa laiko pasigėrėti ir jų spalvų žaismu. Asmeninė nuotr." title="Aldona Pikienė augina 89 veisles pomidorų, ji randa laiko pasigėrėti ir jų spalvų žaismu. Asmeninė nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Ją kal­bin­si­me kaip po­mi­do­rų au­gin­to­ją, ko­lek­ci­nin­kę. Ta­čiau ji pa­ti la­bai re­tai iš­ta­ria žo­dį po­mi­do­ras, sa­ko: „Nė­ra die­nos, kad aš ne­ap­lan­ky­čiau sa­vo nu­my­lė­ti­nių, ne­pa­glos­ty­čiau jų, ne­pa­si­kal­bė­čiau su jais. Grįž­tu po dar­bo, pa­kei­čiu „uni­for­mą“ ir tie­siai pas au­gin­ti­nius, o į na­mus jau tik vi­sai su­te­mus par­ke­liau­ju.“ A.Pi­kie­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.</strong></p> <p> </p> <p><strong>– Pir­miau­sia iš­si­aiš­kin­ki­me pai­nia­vą tarp po­mi­do­rų rū­šių ir veis­lių. Tuo la­biau kad į rū­šis ir veis­les skirs­to­mi ne tik po­mi­do­rai. Tai­gi, kas yra kas?</strong></p> <p>– Po­mi­do­rų rū­šys ar­ba ti­pai api­brė­žia­mi pa­gal sa­vo spal­vą, for­mą, dy­dį, sko­nį. Pa­grin­di­niai ti­pai tra­di­ci­nių po­mi­do­rų – vi­du­ti­nio dy­džio, ap­va­lūs, jau­ti­niai (di­de­li, leng­vai noks­tan­tys), vyš­ni­niai (ma­ži, ap­va­lūs, sal­dūs, var­to­ja­mi sa­lo­to­se, kon­ser­vuo­ja­mi, mė­gia­mi vai­kų), gel­to­nie­ji, ža­lie­ji, in­di­go, bi­co­lor (dvi­spal­viai), vy­nuo­gi­niai (ma­ži, ke­ki­niai), dwarf po­mi­do­rai, bal­ko­ni­niai, va­zo­ni­niai, ko­lo­ni­niai ir dar daug ki­tų ti­pų.</p> <p>Po­mi­do­rų veis­lių yra apie 4 tūks­tan­čius. Veis­li­nių po­mi­do­rų sa­vy­bės pa­vel­di­mos iš kar­tos į kar­tą (hib­ri­dų ne­pa­vel­di­ma), kiek­vie­nas su­sir­gęs mei­le po­mi­do­rams ga­li au­gin­ti veis­li­nius po­mi­do­rus, pa­si­ruoš­ti sėk­las, vyk­dy­ti at­ran­ką pa­gal sa­vo no­rus (sko­nį, anks­ty­vu­mą, spal­vą, au­ga­lo ūgį, at­spa­ru­mą li­goms ir t. t.).</p> <p><strong>– O po­mi­do­ras – dar­žo­vė ar vai­sius? </strong></p> <p>– Po­mi­do­rai yra dar­žo­vė, ve­dan­ti ver­tin­gą bio­che­mi­nę su­dė­tį tu­rin­čius vai­sius. Jų vai­siuo­se yra tir­pių cuk­rų, or­ga­ni­nių rūgš­čių, ce­liu­lio­zės ir pek­ti­ni­nių me­džia­gų, bal­ty­mų, rie­ba­lų, mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų (ka­lio, fos­fo­ro, sie­ros, mag­nio, kal­cio, ge­le­žies, va­rio, nat­rio), daug vi­ta­mi­nų (B1, B2, B3, PP, C, A, I, H), taip pat al­ka­loi­do to­ma­ti­no, pa­si­žy­min­čio fi­ton­ci­di­nė­mis sa­vy­bė­mis.</p> <p><strong>– Ar se­niai to­kia gau­sa po­mi­do­rų ka­ra­liau­ja Jū­sų šilt­na­miuo­se? Nuo ko vis­kas pra­si­dė­jo?</strong></p> <p>– Mei­lę po­mi­do­rams tik­riau­siai pa­vel­dė­jau iš sa­vo mo­čiu­tės. Pa­me­nu vai­kys­tė­je, kaip ji ruoš­da­vo po­mi­do­rų sėk­las, kaip au­gi­no dai­ge­lius ant pa­lan­gės, po to vež­da­vo į ko­lek­ty­vi­nį so­dą. No­riu ak­cen­tuo­ti, kad esu mies­to vai­kas, „už­au­gęs ant as­fal­to“.</p> <p>Esu gi­mu­si Kau­ne, se­ne­lių na­mas Vi­li­jam­po­lė­je (bu­vo­me kai­my­nai su Hen­ri­ku Dak­ta­ru, pa­gar­sė­ju­siu nu­si­kal­tė­liu, nors jis kaip tas la­pi­nas – sa­va­me kai­me viš­tų ne­pjo­vė, kai­my­nai bu­vo­me sau­gūs), ma­no ma­ma kau­nie­tė, tik tė­tis bu­vo dzū­ke­lis iš Sim­no mies­te­lio. Štai ko­dėl ne­tu­rė­jau kai­mo, ir la­bai pa­vy­dė­jau kla­sės drau­gams, ku­rie sa­vait­ga­liais pas se­ne­lius į kai­mą va­žiuo­da­vo.</p> <p>Po­mi­do­rus pra­dė­jau au­gin­ti at­si­kraus­čiu­si į kai­mą 1988 me­tais. Pir­mo­sios sėk­los – „mo­čiu­tės pa­vel­das“. Tuo me­tu apie veis­les ir hib­ri­dus nie­kas ne­ži­no­jo, tai bu­vo sėk­los, pa­tik­rin­tos, pa­ti­ku­sius, per­ėju­sios au­gin­to­jų at­ran­ką.</p> <p>Iš­vy­ku­si gy­ven­ti į Nor­ve­gi­ją, de­vy­ne­rius me­tus gy­ve­nau Akeš­hiu­se, po­mi­do­rus au­gi­nau va­zo­nuo­se, vė­liau šilt­na­my­je, tik tai bu­vo dau­giau eks­pe­ri­men­tas, ban­dy­mas ras­ti tin­ka­mas veis­les, ku­rios grei­tai au­ga, grei­tai noks­ta, iš­tve­ria at­šiau­raus kli­ma­to są­ly­gas.</p> <p>Grį­žau at­gal į Lie­tu­vą 2016-ai­siais, pir­ma­sis pir­ki­nys – po­li­kar­bo­na­ti­nis šilt­na­mis. Pir­mai­siais me­tais – 40 po­mi­do­rų dai­gų šilt­na­my­je ir 50 lau­ke (tik veis­li­niai, 25 veis­lės). Ki­tais me­tais jau nu­my­lė­ti­nių veis­lių skai­čius iš­au­go iki 42, au­go bei vai­siais džiu­gi­no jau 180 dai­gų. O štai šie­met, pan­de­mi­jai su­var­žius ben­dra­vi­mą, dau­giau lai­ko pra­lei­džiant prie kom­piu­te­rio, nar­šiau in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, do­mė­jau­si ki­tų po­mi­do­rų au­gin­to­jų at­si­lie­pi­mais. Taip at­si­ra­do dar vie­nas šilt­na­mis ma­no kai­mu­ke, ir veis­lių są­ra­šas pra­si­plė­tė iki 89. Šie­met vie­na­me šilt­na­my­je au­ga 54 dai­gai, ki­ta­me – 76 nu­my­lė­ti­niai ir 154 lau­ke.</p> <p><strong>– Ko­kios veis­lės Jū­sų mėgs­ta­miau­sios? Ar daž­nai Jums veis­lė ima ne­pa­tik­ti?</strong></p> <p>– Šių me­tų fa­vo­ri­tė – ‘Ci­le­gi­ja‘, vy­nuo­gi­nių ti­po, su vos jun­ta­ma rūgš­te­le, sal­daus po­sko­nio. Sa­vuo­ju sko­niu nu­ste­bi­no ‘Gre­en ti­ger‘, ža­lie­ji, vy­nuo­gi­niai. ‘Vin­ta­ge vi­ne‘, ‘Sart Ro­loi­se‘ – nuo­sta­baus gro­žio ir pa­sa­kiš­ko sko­nio bi­co­lor po­mi­do­rai. ‘Soz­viez­di­je bliz­nie­cov‘, ‘Ja­pons­kij krab‘, ‘Ba­tia­nia‘, ‘Ma­mi­no serd­ce‘, ‘Ana­nas‘ au­gi­nu dėl dy­džio ir tik­ro po­mi­do­ro sko­nio su rūgš­te­le, jie ke­liau­ja į pa­da­žus. ‘Noi­re de cre­me‘, ‘Do­mai­ne de saint‘, ‘Je­an de be­au­re‘, ‘Sgt. Pep­per‘s‘, ‘Me­do­vyj spas‘ – šilt­na­mių puoš­me­na, pa­sa­kiš­ko sko­nio, jais bū­ti­nai pa­vai­ši­nu bei lauk­tu­vėms įde­du sve­čiams ir ar­ti­mie­siems.</p> <p><strong>– Pir­me­ny­bė – įpras­ti­nei rau­do­nai po­mi­do­rų spal­vai ar ki­toms?</strong></p> <p>– Pir­me­ny­bė tam­siems, gel­to­niems, ža­liems ir bi­co­lor.</p> <p><strong>– Sa­ko­te, kad vi­siems po­mi­do­rams su­tal­pin­ti tu­ri­mų šilt­na­mių jau ne­už­ten­ka, so­di­na­te ir lys­vė­se. Lai­ko­tės re­ko­men­da­ci­jų?</strong></p> <p>– Šiais me­tais lau­ke au­gi­nu 154 po­mi­do­rus. 106 dai­gai jau ge­gu­žės pir­mo­mis die­no­mis iš­si­kraus­tė į lau­ką vi­si žy­din­tys, o kai ku­rie jau su po­mi­do­riu­kais, tik bu­vo ap­klo­ti ag­rop­lė­ve­le, po­lie­ti­le­no plė­ve­le. Ir dar ma­no gas­pa­do­rius jiems pa­klo­jo šil­do­mą ka­be­lį.</p> <p>Vi­si at­lai­kė ge­gu­žės 12-osios snie­gą ir po jo se­ku­sią mi­nu­si­nę tem­pe­ra­tū­rą. Jie šil­dė­si iki ge­gu­žės pa­bai­gos. Po­mi­do­rus vi­sa­da so­di­nu tik į +15 įši­lu­sią že­mę, vi­sa­da ma­tuo­ju že­mės tem­pe­ra­tū­rą ir šil­dau ją iki 15 laips­nių ši­lu­mos.</p> <p><strong>– Už­ra­šus ve­da­te?</strong></p> <p>– Esu pa­si­da­riu­si ka­ta­lo­gą su ap­ra­šy­mais au­gi­na­mų veis­lių, šilt­na­mio, lau­ko pla­nus, kur ku­ri veis­lė pa­so­din­ta. Ta­čiau to rei­kia tik pra­džio­je au­gi­ni­mo, po to jau at­min­ti­nai ži­nau, kur ko­kia ma­no veis­lė au­ga. Vi­sa­da už­ra­šuo­se žy­miuo­si au­gi­mą – ar le­pi tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mams, kal­cio trū­ku­mui ir t. t.</p> <p><strong>– Ko­kias gud­ry­bes nau­do­ja­te, kad po­mi­do­rai gau­siai de­rė­tų ir bū­tų ska­nūs?</strong></p> <p>– Vi­si ma­no au­ga­lė­liai gau­na pie­ne­lio, iš­rū­gų, mie­lių rau­go, žu­vų mil­tų, me­džio pe­le­nų ir jo­kių che­mi­nių pre­pa­ra­tų, nes juk su che­mi­ka­lais au­gin­tų pil­nos par­duo­tu­vės.</p> <p><strong>– Kaip el­gia­tės su po­mi­do­rų la­pais: pa­lie­ka­te re­ko­men­duo­ja­mus 15 la­pų, rei­ka­lin­gus fo­to­sin­te­zei, ar nu­raš­ko­te ir juos?</strong></p> <p>– Po pir­mą­ja ke­ke ir virš jos pa­lie­ku la­pus ir taip su vi­so­mis jau su­si­for­ma­vu­sio­mis ke­kė­mis el­giuo­si, tai ne­lie­čia vyš­ni­nių, vy­nuo­gi­nių, de­ter­mi­nan­ti­nių, nykš­tu­kų, dwar­fų ir lau­ko po­mi­do­rų.</p> <p><strong>– Mėgs­ta­te po­mi­do­rą tie­siog nu­si­skin­ti ir pa­try­nu­si į šo­ną ska­niai su­val­gy­ti?</strong></p> <p>– Pats ska­niau­sias po­mi­do­ras nu­si­skin­tas tie­siai nuo stie­bo.</p> <p><strong>– Nie­ka­da ne­ki­lo pa­gun­da pa­si­so­din­ti po­mi­do­rų me­dį?</strong></p> <p>– Ba­so­vi­jos au­gin­ti, ma­tyt, dar ne­pri­bren­dau. Nors gal ka­da at­ei­ty­je ir pa­no­rė­siu.</p> <p>Li­te­ra­tū­ro­je už­ti­kau tei­gi­nį, kad po­mi­do­rai yra dau­gia­me­čiai, juos per žie­mą ge­rai iš­lai­kius, ki­tą­met ga­li­ma vėl su­lauk­ti der­liaus.</p> <p><strong>– Ne­sa­te ban­džiu­si iš­lai­ky­ti gy­vų šak­nų?</strong></p> <p>– Ne­su iš­ban­džiu­si, bet šia te­ma su ki­tais au­gin­to­jais esa­me dis­ku­ta­vę, tik ba­so­vi­jas ga­li­ma ke­le­tą me­tų, o ki­tų ne­pa­vy­ko nie­kam iš­lai­ky­ti per žie­mą.</p> <p>Aš anks­ti sė­ju sa­vuo­sius, va­sa­rio 20-ąją, tai jau ge­gu­žės ga­le pir­mo­jo po­mi­do­ro pa­ska­nau­ja­me. Pla­nuo­ju 2021 me­tais pa­sė­ti gruo­dį ar sau­sio pra­džio­je – jau ir spe­cia­lio­mis lem­po­mis pa­si­rū­pi­nau, kad dai­ge­liams švie­sos pa­pil­do­mai bū­tų su­teik­ta. Po­mi­do­rų dai­gais ap­da­li­nu nuo­la­ti­nius au­gin­to­jus – bro­lie­nę, ko­le­ges, kai­my­nes, drau­gus. At­ro­do, tik po ke­le­tą dai­ge­lių pa­sė­siu, bet su­abe­jo­ju, o jei­gu ne­dygs, pa­sė­ju nors 10, o jos kaip ty­čia vi­sos su­dygs­ta, ta­da bū­na gai­la iš­mes­ti pra­si­ka­lu­sią gy­vy­bę – pa­so­di­nu, ta­da iš­pi­kiuo­ju, ta­da per­so­di­nu, ta­da už­au­gi­nu, o ati­duo­du, tik ka­da rei­kia šilt­na­mį nuo po­mi­do­rų džiun­glių gel­bė­ti.</p> <p><strong>– Kaip po­mi­do­rus ruo­šia­te žie­mai? Pa­si­da­lin­ki­te nors vie­nu re­cep­tu.</strong></p> <p>– Po­mi­do­rai su že­la­ti­na, po­mi­do­rai sa­vo sul­ty­se, po­mi­do­rų pa­da­žas, šal­dau po­mi­do­rus, džio­vi­nu.</p> <p><strong>– Ką ga­mi­na­te iš po­mi­do­rų kas­die­nai?</strong></p> <p>– Po­mi­do­rų sa­lo­tos su svo­gū­nų laiš­kais ir kra­pais, po­mi­do­rų sa­lo­tos su špi­na­tais ir čes­na­ku, far­ši­ruo­ti troš­kin­ti po­mi­do­rai, troš­ki­niai su po­mi­do­rais, įda­ry­ti grū­dė­ta varš­ke, po­mi­do­rų ap­ke­pas, su­muš­ti­niai su po­mi­do­ru ir mo­ca­re­la sū­riu, bul­ga­riš­kos sa­lo­tos „Chops­kij sa­lat“, om­le­tas su po­mi­do­rais, trin­ta po­mi­do­rų sriu­ba.</p> <p><strong>– Pa­tei­kė­te pla­tų asor­ti­men­tą. Sva­jo­nių šio po­mė­gio veik­lo­je tu­ri­te?</strong></p> <p>– Tu­riu uto­pi­nę sva­jo­nę: kai bū­siu pen­si­nin­kė, pa­ban­dy­siu se­lek­ci­nin­ko duo­ną, gal pa­vyks pa­gal sa­vo no­rus po­mi­do­rų veis­lę iš­ves­ti.</p> <p><strong>– Pla­čiau sa­ve pri­sta­ty­ki­te, ar tu­ri­te pa­dė­jė­jų, val­gy­to­jų.</strong></p> <p>– Ne­su pro­fe­sio­na­lė po­mi­do­rų au­gin­to­ja, tai jau ma­no „už­kla­si­nė veik­la“, po­il­sis po įtemp­tos dar­bo die­nos, ta­čiau nė­ra die­nos, kad aš ne­ap­lan­ky­čiau sa­vo nu­my­lė­ti­nių, ne­pa­glos­ty­čiau jų, ne­pa­si­kal­bė­čiau su jais. Grįž­tu po dar­bo, pa­kei­čiu „uni­for­mą“ ir tie­siai pas au­gin­ti­nius, o į na­mus jau tik vi­sai su­te­mus par­ke­liau­ju. Ma­no to­kį bū­rį au­gin­ti­nių pa­de­da glos­ty­ti ir my­luo­ti šau­ni ko­man­da: vy­ras Vid­man­tas, auk­si­nių ran­kų ir ra­cio­na­lių idė­jų kū­rė­jas, se­sė Aud­ro­nė vis at­va­žiuo­ja pa­dė­ti – ir po­mi­do­rus pi­kiuo­ja, so­di­na į šilt­na­mį, ir ra­vi, ir lais­to... Vis pail­gi­na ma­no ran­kas.</p> <p>Ir mū­sų bran­giau­sio­ji ma­my­tė, nors jau jai ir sun­ko­ka, 85-erių me­tų, ta­čiau vis iš Kau­no at­va­žiuo­ja pa­dė­ti dar­ži­nin­kei. O kas apie val­gy­to­jus, tai jų di­de­lį bū­rį tu­riu – ir anū­kai, ir krikš­to anū­kai, ma­no my­li­mos, bran­gios krikš­ta­duk­tės Eg­lu­tės vai­ku­čiai, mū­sų su vy­ru vai­kai, sū­nė­nai, duk­te­rė­čios – nie­kas ne­bro­kuo­ja, o ir ma­no su­reng­to­se de­gus­ta­ci­jo­se da­ly­vau­ja.</p> <p>Ki­bi­rai pil­ni po­mi­do­rų ke­liau­ja į Vil­nių, Kau­ną, Aly­tų. Mėgs­tu ke­liau­ti, mėgs­tu „šok­ti pa­siut­pol­kę“ vir­tu­vė­je – vis no­ri­si kaž­kuo nau­ju, ne­ra­gau­tu nu­ste­bin­ti na­miš­kius, sve­čius. Ma­no na­mų du­rys vi­sa­da at­vi­ros sve­čiams.</p> <p>Ir dar nau­jas po­mė­gis, nau­ja „li­ga“ ra­do­si, ku­ria „su­sir­gau“ gy­ven­da­ma Nor­ve­gi­jo­je – žve­jy­ba fior­duo­se. Gai­la, kad dėl ko­ro­na­vi­ru­so su­dė­tin­ga šie­met šią sa­vo aist­rą pa­ten­kin­ti. Ki­tais me­tais bū­ti­nai ke­liau­siu ap­lan­ky­ti drau­gų į Nor­ve­gi­ją, o kar­tu ir... į žve­jy­bą.</p> <p> </p> <p><strong>Po­mi­do­rai su že­la­ti­na</strong></p> <p>1 lit­rui van­dens rei­kia:</p> <p>1 valg. šaukš­to drus­kos,</p> <p>3 valg. šaukš­tų cuk­raus,</p> <p>2 valg. šaukš­tų ac­to,</p> <p>3 šaukš­tų že­la­ti­nos.</p> <p> </p> <p>Že­la­ti­ną už­pil­ti drun­gnu vi­rin­tu van­de­niu ir pa­lik­ti iš­brink­ti nors va­lan­dai. Vie­nai stik­li­nei van­dens že­la­ti­nos de­du dvi­gu­bai, ne­gu nu­ro­dy­ta re­cep­te, kad tik­rai su­sting­tų.</p> <p>Iš­ver­du ma­ri­na­tą, į ku­rį su­be­riu drus­ką, cuk­rų, 3–5 grū­de­lius kva­pių­jų pi­pi­rų, dar 5–7 juo­duo­sius pi­pi­rus, 3–5 lau­ro la­pe­lius, įtar­kuo­ju mus­ka­to, kai pa­ver­da, pa­bai­go­je su­pi­lu ac­tą ir iš­brin­kin­tą že­la­ti­ną ir mai­šau, kol ji iš­tirps­ta. Tik už­vir­tą iš­pils­tau į stik­lai­nius, ku­riuo­se bū­na su­dė­ta pjaus­ty­ti po­mi­do­rai sluoks­niuo­jant su rie­kė­mis pjaus­ty­tais svo­gū­nais, jų de­du ne­ma­žai, jie ska­nūs žie­mą. De­du tris rie­ke­les dug­ne ir ant pa­ties vir­šaus ke­le­tą rie­kių.</p> <p>Stik­lai­nius su­de­du į puo­dą su van­de­niu ir kai­ti­nu: 0,5 lit­ro 10 min., 0,75 lit­ro – 15 min., iš­ėmu­si ap­klo­ju šil­tai. Jei ge­ras šal­tas rū­sys, ga­li­ma neš­ti į rū­sį, bet aš su­de­du į šal­dy­tu­vą, kad su­sting­tų že­la­ti­na, o po to iš­ne­šu į rū­sį.</p> <p>Iš nu­ro­dy­to kie­kio už­da­rau de­šimt pus­lit­ri­nių stik­lai­nių.</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Pomidor%C5%B3%20spalv%C5%B3%20pasiutpolk%C4%97%20u%C5%BE%20lango%20pliaupiant%20lietui.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Pomidor%C5%B3%20spalv%C5%B3%20pasiutpolk%C4%97%20u%C5%BE%20lango%20pliaupiant%20lietui.jpg?itok=phsTYEtY" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Pomidor%C5%B3%20spalv%C5%B3%20%C5%BEaismas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Pomidor%C5%B3%20spalv%C5%B3%20%C5%BEaismas.jpg?itok=JWwK6fkm" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Cilegija.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Cilegija.jpg?itok=ruL6t-yZ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Great%20White%20%2BP20.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Great%20White%20%2BP20.jpg?itok=IOMg14Cv" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/medovyj%20spas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/medovyj%20spas.jpg?itok=mp0_Tfnf" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Ozark%20sunrise1.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Ozark%20sunrise1.jpg?itok=0ub_1itB" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Pomidor%C5%B3%20pada%C5%BEas%20gaminimo%20eigoje.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Pomidor%C5%B3%20pada%C5%BEas%20gaminimo%20eigoje.jpg?itok=cgVUgKW_" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Geirangerio%20fiordas.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Geirangerio%20fiordas.jpg?itok=OVtvWniS" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Andalsnes.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Andalsnes.jpg?itok=WotLE2-P" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Mamy%C4%8Di%C5%B3%20diena%20su%20mamy%C4%8Diuku%20ir%20sesute.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Mamy%C4%8Di%C5%B3%20diena%20su%20mamy%C4%8Diuku%20ir%20sesute.jpg?itok=IPzhq3kn" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-08/Preikestolen.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-08/Preikestolen.jpg?itok=Ab5G7xk9" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/po-dar-bo-prie-ivairiaspalviu-po-mi-do-ru-iki-sutemu&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1692&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="RNUecDc4MZjeJb160gRxIjSnONrjJQRLMEiHbSOV_Ug"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144460" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1695753595"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lily Torres</span> - 2023-09-26 - 21:39</p> </li> <a href="/comment/1144460#comment-1144460" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144460#comment-1144460" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Tomatoes are a healthy and…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Tomatoes are a healthy and delicious addition to any diet. They can be enjoyed in many different ways and offer a variety of health benefits. <a href="https://affordableseoservice.org">Brand Marketing</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144460" token="rQ4rUNvSM2fLsJ37XClO-kzjU74eha_ms36f4C-v1G8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1144150" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1694028666"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>KellyP</span> - 2023-09-06 - 22:31</p> </li> <a href="/comment/1144150#comment-1144150" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1144150#comment-1144150" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">That&#039;s interesting! I&#039;d love…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>That's interesting! I'd love to try this for sure.<br /> <a href="https://deanhineslawyer.com/family-law-attorney-columbus-ohio/">family law attorney columbus ohio</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1144150" token="GHa-nXI8_C7jsbvkae-58bkTs-9CSulatgMj6_P5KPo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143838" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1690834085"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lindamartn15</span> - 2023-07-31 - 23:08</p> </li> <a href="/comment/1143838#comment-1143838" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143838#comment-1143838" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Some genuinely choice…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Some genuinely choice content on this site, saved to favorites.<br /> <a href="https://www.thecreditxperts.com/bloomington-in">credit repair bloomington in</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143838" token="pOHOpPQS3C0Zez6QaeyY6BOc0PWofgGcnYeR3xV3BNg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143779" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1690364032"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>luciham20</span> - 2023-07-26 - 12:33</p> </li> <a href="/comment/1143779#comment-1143779" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143779#comment-1143779" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Thanks for your time so much…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Thanks for your time so much for your professional and result oriented guide. <a href="https://www.flrescreening.com/poolinstallation">pool builder bradenton</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143779" token="IuaIXS2wAOuNpSi0qs_H6B0IWKz5rtcwL5_fTpaON5Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143113" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1684803010"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nelson A</span> - 2023-05-23 - 03:50</p> </li> <a href="/comment/1143113#comment-1143113" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143113#comment-1143113" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">This is amazing! I never…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>This is amazing! I never knew that there were so many different kinds of tomatoes let alone people that collected them! I hope that I get to see a crop as big as this one some day! I will share this with the people from my favorite <a href="https://www.concretecontractorsfargond.com">concrete repair</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143113" token="0-XTDsr1alriHrCK0c843WmjUB3Lfk2K4avDgNcogKg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1143040" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1683629876"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Annalee Porter</span> - 2023-05-09 - 13:57</p> </li> <a href="/comment/1143040#comment-1143040" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1143040#comment-1143040" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Dėkojame, kad dalinatės…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Dėkojame, kad dalinatės tokia informacija su mumis. Jūs turite labai malonią sielą ir matydamas, koks esate laimingas, pradžiuginote ir mus. Peržiūrėkite mūsų verslą adresu <a href="https://www.marketablegrowth.com/kamloops">SEO Kamloops</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1143040" token="EchxwsXH9_GsCaq-U_FzhJ7ncoVKTvWYCKmuNeLsxR8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142928" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1682100671"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bobby Rencher</span> - 2023-04-21 - 21:11</p> </li> <a href="/comment/1142928#comment-1142928" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142928#comment-1142928" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Pomidorų auginimas gali būti…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Pomidorų auginimas gali būti naudingas ir turiningas potyris, leidžiantis mėgautis ką tik nuskintų, namuose užaugintų pomidorų skoniu ir pasitenkinimu puoselėjant ir puoselėjant vaisingą sodą. <a href="https://www.thecreditxperts.com/denver-co.html">credit repair denver</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142928" token="-87sj4Sg-ST6jDjmUlLuzlkq6htsHYzfkjPuAB6ZsEA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142913" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1681982884"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Annalee Porter</span> - 2023-04-20 - 12:28</p> </li> <a href="/comment/1142913#comment-1142913" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142913#comment-1142913" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Norėdamas mėgautis gaiviu…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Norėdamas mėgautis gaiviu naminių produktų skoniu, nekantriai pasėjau pomidorų sėklas savo kieme, nekantriai laukdamas dienos, kai galėsiu skinti prinokusius sultingus pomidorus iš savo sodo. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu <a href="https://www.painterkamloops.com/residential-painting-kamloops">https://www.painterkamloops.com/residential-painting-kamloops</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142913" token="bMTDaD3NraGq2Ha478IPIu6RbkVMcbi87Y-dJcjojUU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1142901" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1681744569"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bobby Rencher</span> - 2023-04-17 - 18:16</p> </li> <a href="/comment/1142901#comment-1142901" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1142901#comment-1142901" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Oho, tai daug naudingų…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Oho, tai daug naudingų duomenų! Nauja medžiaga tinklalapyje yra labai vertinama. Atsiprašome, kad pakeičiau temą, bet jei norite <a href="https://www.localcashpropertybuyers.com/dallas-tx.html">sell my house fast dallas</a>, apsilankykite šioje žinutėje esančia nuoroda.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1142901" token="3TGbw_BiOE9M7HGBUufdWcark8YnArAN0lDJ3Y9s_e4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1083341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653718723"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Satbwn</span> - 2022-05-28 - 09:18</p> </li> <a href="/comment/1083341#comment-1083341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1083341#comment-1083341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy cialis for sale - cialis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy cialis for sale - <a href="https://erectplls.com/">cialis otc</a> modafinil 100mg for sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1083341" token="QEVHhCGTiv8JhwsZL2-ZJN0s2PjFpEiQvebLXSloXZg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1066882" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653391759"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Jacketpop</span> - 2022-05-24 - 14:29</p> </li> <a href="/comment/1066882#comment-1066882" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1066882#comment-1066882" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">I am really thankful to you…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>I am really thankful to you for sharing such an amazing content. It always feels great to read articles like this one! <a href="https://jacketpop.com/product/womens-brown-leather-padded-biker-jacket/">https://jacketpop.com/product/womens-brown-leather-padded-biker-jacket/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1066882" token="daCdJT9jQCImye050sPGNuBBYVj6q2i4_o9y201GufU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1049267" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653126770"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Psmays</span> - 2022-05-21 - 12:52</p> </li> <a href="/comment/1049267#comment-1049267" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1049267#comment-1049267" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">generic acillin - cialis…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>generic acillin - <a href="https://tadalafixpls.com/">cialis cost</a> order tadalafil 40mg for sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1049267" token="5EZdVml-yp9vRVLexsTF9cj6Ai4m0dpBfvl8begVYRE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1037363" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653000686"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Lfngga</span> - 2022-05-20 - 01:51</p> </li> <a href="/comment/1037363#comment-1037363" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1037363#comment-1037363" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ceftin sale - robaxin ca buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ceftin sale - <a href="https://robaxinx.store/">robaxin ca</a> buy tadalafil 20mg pill</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1037363" token="geG5b2jdUNyztoVUPsLMKHX7PVcZrGe4z8XgCpJumtA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1025247" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652872603"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vqanxz</span> - 2022-05-18 - 14:16</p> </li> <a href="/comment/1025247#comment-1025247" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1025247#comment-1025247" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order generic rhinocort -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order generic rhinocort - <a href="https://xbudesonide.quest/">budesonide spray</a> antabuse 500mg pill</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1025247" token="c918RbmblSW-MV6gmSuLmupL7RMeU8KDyge0SV7cIn8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1000885" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652582135"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>룰렛사이트</span> - 2022-05-15 - 05:35</p> </li> <a href="/comment/1000885#comment-1000885" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1000885#comment-1000885" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">My curiosity was solved by…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>My curiosity was solved by looking at your writing. Your writing was helpful to me. <a href="https://xn--o80b11omnnureda.com/">룰렛사이트</a> I want to help you too.</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1000885" token="2wQ_SlMgNdpzH7w1GqVVTMpso7uJ9dbFVvKXCHcFdl8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-997806" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652545978"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Erlwnn</span> - 2022-05-14 - 19:32</p> </li> <a href="/comment/997806#comment-997806" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/997806#comment-997806" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cephalexin 500mg pill -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cephalexin 500mg pill - <a href="https://clindamycin.store/">clindamycin us</a> buy erythromycin sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=997806" token="oucdiF_Ndu8TUxD6WtNR4pm61kllPq95W_Zi0WqUSl4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-987878" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652406144"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>tech</span> - 2022-05-13 - 04:42</p> </li> <a href="/comment/987878#comment-987878" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/987878#comment-987878" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">You have done a amazing job…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>You have done a amazing job with you website <a href="https://ufamost.com/">เว็บพนันออนไลน์</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=987878" token="9mSfjPn0AYHjsaXE3IKtG7E_Mr4Xhf1mP7pCdCppm48"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-983749" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652350141"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ldnfcn</span> - 2022-05-12 - 13:09</p> </li> <a href="/comment/983749#comment-983749" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/983749#comment-983749" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order bactrim 960mg without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order bactrim 960mg without prescription - <a href="https://xviagrpill.today/">brand sildenafil 150mg</a> viagra 150mg ca</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=983749" token="4onJcHmpaZIIhf4H6_DAQveoxEhTBCj_6Dk4qHEUTtw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-965945" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652128896"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Wcbhhc</span> - 2022-05-09 - 23:41</p> </li> <a href="/comment/965945#comment-965945" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/965945#comment-965945" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">clavulanate pill - tadalafil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>clavulanate pill - <a href="https://tadalcialis.store/">tadalafil generic</a> canadian cialis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=965945" token="JT5hnxAA2ZaAgwWsIqxd59lZleXTBdgFagOMGyl-CiQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-949366" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651918769"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Fpzdbn</span> - 2022-05-07 - 13:19</p> </li> <a href="/comment/949366#comment-949366" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/949366#comment-949366" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cheap prednisolone -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cheap prednisolone - <a href="https://gabapentinx.store/">neurontin 100mg sale</a> tadalafil for sale online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=949366" token="uqwiyvOVq8xmnFIZIcq8_Lht7xIb8N_ysMOB13Ms7nU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Fri, 07 Aug 2020 13:11:03 +0000 vyrredaktorius 1692 at https://www.alytausnaujienos.lt Šie­me­tis der­lius nui­ma­mas pa­lan­kiu oru ir ten­ki­na au­gin­to­jus https://www.alytausnaujienos.lt/sie-me-tis-der-lius-nui-ma-mas-pa-lan-kiu-oru-ir-ten-ki-na-au-gin-jus <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-07-30</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/88-13464" rel="bookmark"> Nr. <span> 88 (13464) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/byra%20grudai.jpg?itok=y0Fef74e" width="344" height="287" alt="nuotrauka" title="Grūdų augintojų asociacija: derlius šiemet bus apie 15 proc. didesnis. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pu­nios kraš­to ūki­nin­kas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius, au­gi­nan­tis pla­tų ja­vų asor­ti­men­tą, pir­muo­ju der­liu­mi džiau­gia­si. „Vie­ną ki­tą kul­tū­rą vė­jai iš­gul­dė, bet ben­dras re­zul­ta­tas ge­ras. Kvie­čių, ku­rių sė­jęs dau­giau­sia, pir­mie­ji pjau­na­mi hek­ta­rai at­sei­kė­ja po 7 to­nas. Jau 25 to­nas pa­gal iš­anks­ti­nę su­tar­tį pri­sta­čiau „Kau­no grū­dams“, – sa­ko ūki­nin­kas.</p> <p>Ant­ros kla­sės kvie­čių to­na, su­da­riu­siems iš­anks­ti­nes su­tar­tis, – 163 eu­rai.</p> <p>Apie 100 hek­ta­rų dir­ban­tis R.Kis­le­ra­vi­čius dar au­gi­na va­sa­ri­nių mie­žių, ku­riuos šie­met taip pat iš­gul­dė gam­tos sti­chi­jos. Kaip tei­gia ūki­nin­kas, nors va­sa­ri­niai mie­žiai ne­pa­si­žy­mi ge­ru der­liu­mi, šie­met iš hek­ta­ro jis vi­du­ti­niš­kai pri­kū­lė po 4 to­nas. Tai ne­blo­gas re­zul­ta­tas.</p> <p>Ne pir­mus me­tus so­di­na­mi žir­niai taip pat at­ne­šė ge­rą der­lių, by­rė­jo po 3,5 to­nos. To­kį re­zul­ta­tą jau ga­li­ma pa­va­din­ti žir­nių me­tais.</p> <p>Gars­ty­čių, avi­žų plo­tai Ro­mo ūkio lau­kuo­se dar ža­liuo­ja, juos teks kirs­ti daug vė­liau, su va­sa­ri­niais rap­sais, jau po Žo­li­nės.</p> <p>Ša­lia Alo­vės, Švo­biš­kė­se, ūki­nin­kau­jan­tys As­ta ir Jo­nas Ki­sie­liai kas an­tri me­tai sė­ja ru­gių, šie­met pra­me­ti­niai me­tai, be šios kul­tū­ros. Sė­ti kvie­čiai, pa­sak As­tos, kaip leng­vo­se jų že­mė­se su­bran­di­no ge­rą der­lių, nu­kul­ta 5,5 to­nos iš hek­ta­ro.</p> <p>Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Vil­man­tas tei­gė, kad iš jo pri­žiū­ri­mų hek­ta­rų kvie­čių by­ra apie 6 to­nos, bet yra ūki­nin­kų, ku­riems jų že­mė at­sei­kė­ja ir po 7 to­nas.</p> <p>Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius tei­gė, kad kvie­čių der­liaus vi­dur­kis – 6 to­nos iš hek­ta­ro. Iš­gul­dy­tų ja­vų plo­tuo­se ko­ky­bė pra­stes­nė, o to­kių su­gu­lu­sių ja­vų ra­jo­ne dau­giau­sia Sim­no, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­se, at­ski­ri plo­tai Pu­nios, Aly­taus se­niū­ni­jo­se.</p> <p>Žie­mi­niai rap­sai bai­gia­mi nuim­ti, jie – pras­tes­nio der­liaus, pri­ku­lia­ma 3–3,5 to­nos. Rap­sams pa­ken­kė gau­siai ne lai­ku, ge­gu­žę, iš­kri­tęs snie­gas.</p> <p>Jung­ti­nių Tau­tų Mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­ja prog­no­zuo­ja, kad ben­dras grū­dų der­lius 2020-ai­siais tu­rė­tų su­da­ry­ti 288,8 mln. to­nos, tai bū­tų 11,1 proc. ma­žiau nei 2019 me­tais. Iš to skai­čiaus kvie­čių der­lius šiais me­tais tu­rė­tų su­da­ry­ti 125,5 mln. to­nos, tai bū­tų 17 proc. ma­žiau už pas­ku­ti­nių pen­ke­rių me­tų vi­dur­kį. Ma­žes­nis kvie­čių der­lius prog­no­zuo­ja­mas dėl Pran­cū­zi­jo­je, ku­ri yra di­džiau­sia ES kvie­čių au­gin­to­ja, su­ma­žė­ju­sių kvie­čių pa­sė­lių plo­to, nes sė­jos me­tu bu­vo ne­pa­lan­kios me­te­o­ro­lo­gi­nės są­ly­gos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/sie-me-tis-der-lius-nui-ma-mas-pa-lan-kiu-oru-ir-ten-ki-na-au-gin-jus&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1664&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="HeMBaMPrGYpi_jJhE-uanjok-ikPbjQZkFYhfPIMG1U"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1141523" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1671380671"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>gėlės</span> - 2022-12-18 - 18:24</p> </li> <a href="/comment/1141523#comment-1141523" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1141523#comment-1141523" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">Prie derliaus nepamirškit ir…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>Prie derliaus nepamirškit ir gėlių <a href="https://www.adsweb.lt/tag/geles-internetu/">https://www.adsweb.lt/tag/geles-internetu/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1141523" token="EzQAmc691o7Jzc2F_v5QqmWjaiuyTE6eOS1xLVhZyYE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1084094" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653727110"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Drunhl</span> - 2022-05-28 - 11:38</p> </li> <a href="/comment/1084094#comment-1084094" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1084094#comment-1084094" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy generic cialis 40mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy generic cialis 40mg - <a href="https://pharmpill.store/">online canadian pharmacy legit</a> buy generic provigil</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1084094" token="On9BImQ8gVLI9c_SQ_b8uEPPMhHEYwBppX3wPXzMk6w"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1060874" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653306911"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Amcjvm</span> - 2022-05-23 - 14:55</p> </li> <a href="/comment/1060874#comment-1060874" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1060874#comment-1060874" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">amoxicillin 250mg usa - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>amoxicillin 250mg usa - <a href="https://zithromycinc.store/">buy azithromycin online</a> levitra 20mg cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1060874" token="p-uAiDZy_azk-phehVupQpLqr4cZajha6QzDSGMH9P4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1050023" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653135314"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Enxuey</span> - 2022-05-21 - 15:15</p> </li> <a href="/comment/1050023#comment-1050023" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1050023#comment-1050023" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ampicillin 500mg cheap -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ampicillin 500mg cheap - <a href="https://ciproflox.store/">ciprofloxacin 500mg for sale</a> genuine cialis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1050023" token="rHetmwgog8P8tnAGnU0hvRxhYDfkToY9GrGlXBBoPLs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1038071" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653009531"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dyport</span> - 2022-05-20 - 04:18</p> </li> <a href="/comment/1038071#comment-1038071" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1038071#comment-1038071" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order ceftin 500mg for sale …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order ceftin 500mg for sale - <a href="https://robaxinx.store/">order methocarbamol 500mg</a> order tadalafil 5mg online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1038071" token="6WawkipNlls_puTf9myIoS8BPTlPQ7jjLfQvxqiWITo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1025920" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652881842"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qupwzd</span> - 2022-05-18 - 16:50</p> </li> <a href="/comment/1025920#comment-1025920" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1025920#comment-1025920" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">rhinocort drug - order…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>rhinocort drug - <a href="https://xantabuse.quest/">order antabuse 250mg pills</a> order antabuse 250mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1025920" token="O8z_Jkg9at_6OaXaQLeg0a77AZhF-8VrTnmM0SP34qs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-999362" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652566944"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Vbrlzn</span> - 2022-05-15 - 01:22</p> </li> <a href="/comment/999362#comment-999362" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/999362#comment-999362" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cephalexin 500mg cheap - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cephalexin 500mg cheap - <a href="https://xerythromycin.store/">buy erythromycin 250mg generic</a> cost erythromycin 250mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=999362" token="xrCVGBXoB0yhQO19m8dKdH0SumxXE_hlbCVUDx7Zjwo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-984828" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652364522"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aqcqmq</span> - 2022-05-12 - 17:08</p> </li> <a href="/comment/984828#comment-984828" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/984828#comment-984828" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sulfamethoxazole price -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sulfamethoxazole price - <a href="https://xviagrpill.today/">cost sildenafil 150mg</a> viagra cost</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=984828" token="mGqQdzjyEA6hxRcJ-zsvRKtxklxaEaLU04ptV8Txii4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-967399" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652145256"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Foxqug</span> - 2022-05-10 - 04:14</p> </li> <a href="/comment/967399#comment-967399" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/967399#comment-967399" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy augmentin 625mg without…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy augmentin 625mg without prescription - <a href="https://tadalcialis.store/">tadalafil 10mg generic</a> cialis 40mg pill</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=967399" token="9GfmJ8NLAJSkqbqGiLxjX0cWPORTDuhsAp14MRQ64DQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-950567" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651933612"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Rqrvup</span> - 2022-05-07 - 17:26</p> </li> <a href="/comment/950567#comment-950567" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/950567#comment-950567" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order prednisolone 20mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order prednisolone 20mg - <a href="https://prednisolonex.store/">prednisolone 20mg without prescription</a> cheap cialis sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=950567" token="XtxApXbLQGKIqhJOYqZ2uyhxOO6q1vRD_-pTTy3vzFo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-914679" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651440144"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bgnpjv</span> - 2022-05-02 - 00:22</p> </li> <a href="/comment/914679#comment-914679" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/914679#comment-914679" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order sildenafil 100mg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order sildenafil 100mg online cheap - <a href="https://gnsildenafil.store/">viagra 150mg over the counter</a> vardenafil 20 mg price</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=914679" token="5Io5Ip9dFLUHmAemPSdSrA95ba27K0Q-attceWGl2x4"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-905358" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651346259"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Dfdofb</span> - 2022-04-30 - 22:17</p> </li> <a href="/comment/905358#comment-905358" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/905358#comment-905358" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order ciprofloxacin 1000mg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order ciprofloxacin 1000mg generic - <a href="https://dtadalafil.com/">best cialis sites online</a> order tadalafil 5mg online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=905358" token="v7Gy6M4H933GfWS8J3CHfg8Px1rFk0J--yYuEji7l1g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-896306" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651265579"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aqobxo</span> - 2022-04-29 - 23:52</p> </li> <a href="/comment/896306#comment-896306" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/896306#comment-896306" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ocean casino online - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ocean casino online - <a href="https://ampicillins.live/">buy ampicillin 500mg pills</a> ampicillin buy online</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=896306" token="Kp0prrLm9Ux_NUvCkgMQ7jeKBUKRZ9jdq-LpfJs_Zgo"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-883940" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651142697"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mtsyqh</span> - 2022-04-28 - 13:44</p> </li> <a href="/comment/883940#comment-883940" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/883940#comment-883940" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">hard rock casino online -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>hard rock casino online - <a href="https://essayservicewr.com/">letter editing</a> writing assignments</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=883940" token="m8C22yIkQJqllSqzSSg1Alv_kdUZdpjOUntwte1B838"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-872079" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1651042529"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Oiluak</span> - 2022-04-27 - 09:55</p> </li> <a href="/comment/872079#comment-872079" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/872079#comment-872079" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">zocor order online - order…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>zocor order online - <a href="https://bvalacyclovi.store/">order valacyclovir 1000mg pill</a> write papers for me</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=872079" token="8WQ7ie5vwx0b6_fvMHZe9-3_hFkVaN_6vmAQcVe7VdM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-860817" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650935280"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Mcospa</span> - 2022-04-26 - 04:08</p> </li> <a href="/comment/860817#comment-860817" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/860817#comment-860817" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">tamsulosin 0.4mg ca - order…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>tamsulosin 0.4mg ca - <a href="https://flomaxp.quest/">order generic tamsulosin</a> purchase spironolactone generic</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=860817" token="wOXTXXuwGQgyX5qCmx9P8XDB2k_4qMxMgr_zPqhoq2o"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-846839" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650825488"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Ljswaw</span> - 2022-04-24 - 21:38</p> </li> <a href="/comment/846839#comment-846839" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/846839#comment-846839" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy isotretinoin 10mg for…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy isotretinoin 10mg for sale - <a href="https://accutanpls.quest/">order isotretinoin 40mg generic</a> buy celecoxib 100mg online cheap</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=846839" token="1zxeoZ55fFG1e1kQG6fHVl71eamgNStCIBXlklkGm_g"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-838912" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650744471"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Bnvwcm</span> - 2022-04-23 - 23:07</p> </li> <a href="/comment/838912#comment-838912" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/838912#comment-838912" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ed pills that work - order…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ed pills that work - <a href="https://prednisgnr.com/">order prednisone without prescription</a> cost prednisone 10mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=838912" token="8bhOawFov6LF6V65BHiHhDK21kX3bCg0GEloF344prk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-823462" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650549985"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nqopem</span> - 2022-04-21 - 17:06</p> </li> <a href="/comment/823462#comment-823462" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/823462#comment-823462" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order generic tadalafil 10mg…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order generic tadalafil 10mg - <a href="https://sildenaxpl.com/">viagra 150 mg</a> purchase viagra for sale</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=823462" token="G6NOvJN0S__Tro061CsvUQuaPBec4LpYh-J9LCUXWTY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-783426" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1649952528"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Qwuxrb</span> - 2022-04-14 - 19:08</p> </li> <a href="/comment/783426#comment-783426" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/783426#comment-783426" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">doxycycline online order -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>doxycycline online order - <a href="https://hydroxychl.store/">buy hydroxychloroquine 400mg for sale</a> chloroquine online order</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=783426" token="RlJFhqw8JElP-x-z0OmEq8GEDcp180y_HulcThoVrpw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 30 Jul 2020 06:25:37 +0000 vyrredaktorius 1664 at https://www.alytausnaujienos.lt Vie­ni kurs­to ug­nį ant pe­le­nų, dul­kių, ki­ti ge­so ug­nį, pri­dė­da­mi mal­kų https://www.alytausnaujienos.lt/vie-ni-kurs-ug-ni-ant-pe-le-nu-dul-kiu-ki-ti-ge-so-ug-ni-pri-de-da-mi-mal-ku <style> .block-straipsnis-layout__content .top-line { margin-bottom: 15px; } .block-straipsnis-layout__content iframe { padding-left: 15px; } .oneline .comment_count { /*display: flex;*/ align-items: center; /*margin-left: 15px;*/ font-size: 20px; /*margin-top: 15px;*/ } .oneline { display: inline-flex; } </style> <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> </div> <div class="published"> <div class="field field--node_post_date field--name-node-post-date field--type-ds field--label-hidden"> <div class="field__item">2020-07-09</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/78-13454" rel="bookmark"> Nr. <span> 78 (13454) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2020-07/Aldute.JPG?itok=rXQS_J4Q" width="344" height="287" alt="Aldona Kudzienė." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Lie­pų braz­dai su sme­to­na bu­vo de­da­mi ant vo­čių, ku­rios tar­si už­kra­tas anuo­met kan­ki­no dau­ge­lį, jie iš­trauk­da­vo pū­lius. „Ar tu ma­tai, kaip šie­met žy­di lie­pos? Tie­siog ka­so­mis nuo žie­dų len­kia­si, že­mėn nek­ta­rą var­vin­da­mos. Re­tais me­tais taip bū­na. Ne­duok Die­ve, pa­si­tvir­tin­ti, kad tai blo­gas žen­klas“, – vaikš­čio­da­ma pa­gal la­bai se­nų lie­pų alė­ją vir­ka­vo bi­čiu­lių į mū­sų kai­mą at­si­vež­ta gi­mi­nai­tė, ne­nu­sa­ko­mo am­žiaus se­no­lė Vik­tė. Su­lau­ku­si mū­sų dė­me­sio, ji pa­aiš­ki­no, kad ne­įskai­to­mų da­ly­kų gam­to­je nė­ra. Vi­sa tu­ri ry­šį. Taip gau­siai ir me­din­gai lie­pos žy­di prieš žie­mą, at­ne­šan­čią di­de­lį li­gų pro­trū­kį. Tai žen­klas, kad liep­žie­džių pri­si­rink­tu­me, me­du­mi ap­si­rū­pin­tu­me. Ne­la­bai esu lin­ku­si ti­kė­ti to­kio­mis prog­no­zė­mis, bet liep­žie­džių pri­si­rin­kau tru­pu­tį dau­giau nei įpras­tai. Dau­giau dė­me­sio šiuo­se pa­šne­ke­siuo­se ski­ria­me ir ki­tiems vais­tin­gie­siems au­ga­lams.</strong></p> <h2>Tik ūmė­dės vi­siems gry­bams duo­da ko­man­dą dyg­ti</h2> <p>Lie­pa, pa­sak kli­ma­to­lo­gų, vie­nin­te­lis mė­nuo, ku­ris ne­tu­ri šal­nų. Bet pas­ta­ro­sios lie­pos – vė­sios. Ne­žiū­rint koks šis mė­nuo, gė­ry­bių vis tiek pa­be­ria. Tur­guo­se gau­sa uo­gų: iš­skir­ti­nai gra­žių ūki­nin­ko Ei­man­to už­au­gin­tų val­go­mų­jų saus­me­džių ne­di­de­lis in­de­lis – 2 eu­rai, rau­do­nų­jų ir gel­to­nų­jų ser­ben­tų mik­sas – taip pat 2 eu­rai, pir­mų­jų avie­čių in­de­lis 2,5 eu­ro, pus­lit­ris ag­ras­tų – 1,5 eu­ro, braš­kės nuo 2,5 iki 3,5 eu­ro, mė­ly­nių lit­ras – 4–4,5 eu­ro.</p> <p>Vo­ve­rai­čių ma­to­si ant daž­no pre­kys­ta­lio, lit­ro kai­na svy­ruo­ja apie 4 eu­rus. Iš­skir­ti­nių vo­ve­rai­čių siū­lė gry­bau­to­ja Bi­ru­tė. Di­džiu­lės, mė­sin­gos, la­bai šva­rios ir šiek tiek švie­ses­nės ne­gu ki­tų jos su­rink­tos vo­ve­rai­tės.</p> <p>„Tai bal­to­sios, jos re­tes­nės už įpras­ti­nes. Nuo se­no mū­sų miš­kuo­se jų yra, au­ga ten, kur drėg­niau, prie upe­lio“, – aiš­ki­na Bi­ru­tė, gry­bau­jan­ti Bal­bie­riš­kio miš­kuo­se.</p> <p>Ji at­ne­šu­si ir ne­ma­žai va­sa­ri­nių ba­ra­vy­kų. Be­si­do­min­tiems aiš­ki­na, kad jie ge­riau tik­tų džio­vin­ti. Už vi­sus pra­šo 8–9 eu­rų. Žmo­nės ne­sku­ba pirk­ti gry­bų, ža­da pa­tys va­žiuo­ti į miš­kus ir pri­si­rink­ti.</p> <p>„Ne­pri­si­rink­si­te, nė ne­sva­jo­ki­te. Dar ūmė­dės ne­pa­si­ro­džiu­sios, tik jos lie­pia vi­siems gry­bams dyg­ti, o ne vo­ve­rai­tės. Kaip ūmė­dė­mis nu­si­sės pu­šy­nai, ga­lė­si­te tuo­met sa­vo gry­ba­vi­mus pra­dė­ti. Da­bar gry­bų ran­da tik iš­rink­tie­ji“, – gud­riai šyp­so­si sma­gi se­no­lė.</p> <p>Pa­klaus­ta, ar pa­ti tiems iš­rink­tie­siems pri­klau­so, at­kir­to: „Ką apie kal­nus kal­bė­ti, jei ba­los lieps­no­ja.“ Tar­si mįs­lę už­da­vė, ku­rią ne­leng­va įmin­ti.</p> <p>Ūmė­dės – tai vie­na di­džiau­sių ir prak­ti­niu po­žiū­riu svar­biau­sių ke­pu­rė­tų­jų gry­bų gen­čių, vien mū­sų ša­ly­je jų pri­skai­čiuo­ja­ma apie 80 rū­šių. Ūmė­dės – ska­nūs ir nau­din­gi gry­bai, ypač kep­ti teš­lo­je, ta­čiau jas rink­da­mi tu­ri­me bū­ti itin bud­rūs, ne­su­pai­nio­ti su nuo­din­go­mis mus­mi­rė­mis.</p> <p>Gau­su tur­guo­se agur­kų, jų ki­log­ra­mo kai­na apie eu­rą, bul­vių kai­na įvai­ri, taip pat svy­ruo­ja apie eu­rą. Ry­šu­lė­lis švie­žių mor­kų – 50 eu­ro cen­tų. Švie­žias me­dus – 4–5 eu­rai.</p> <p>Ge­ro me­daus ieš­ko­jo Al­bi­na. Ji pa­si­džiau­gė at­ra­du­si vi­so grū­do avi­ži­nius dribs­nius, ga­mi­na­mus iš Lie­tu­vo­je už­au­gin­tų avi­žų.</p> <p>„Pus­an­tro ki­log­ra­mo pa­kuo­tės man už­ten­ka mė­ne­siui. Tu­riu ma­žą puo­de­lį, pri­si­kė­lu­si už­pi­lu van­de­niu du ge­rus šaukš­tus dribs­nių, po pus­va­lan­džio juos už­ver­du, už­den­gu­si pa­lai­kau dar ko­kias pen­kias mi­nu­tes, ta­da val­gau su uo­go­mis, ko­kių tik sa­vo dar­že ran­du. Iš­ban­džiau ir su mė­sos kon­ser­vais, dė­žu­tės už­te­ko ke­tu­riems ry­tams. Da­bar už­si­ma­niau su švie­žiu me­du­mi val­gy­ti. Kiek­vie­nam, kas tu­ri pro­ble­mų su vi­du­rių už­kie­tė­ji­mu, re­ko­men­duo­čiau to­kius dribs­nius. Net leng­viau vaikš­čio­ti ta­po“, – ti­ki­na Al­bi­na, jau ge­rą pus­me­tį ry­tais val­gan­ti vi­so grū­do avi­žų dribs­nius vis su ki­tais pa­gar­dais.</p> <p>Pir­kė­jai pa­ste­bi, kad ne to­kia di­de­lė kai­miš­kų kiau­ši­nių pa­siū­la. Ant re­to pre­kys­ta­lio ma­to­ma na­mi­nių viš­tų kiau­ši­nių dė­žu­tė – 1,8 eu­ro. Kai­mo žmo­nės guo­džia­si, kad daug prie­šų tu­ri jų lai­ko­mos viš­te­lės. Jei nuo la­pių ar va­na­gų yra bū­dų sa­vo viš­te­les ap­sau­go­ti, tai nuo šeš­kų ir kiau­nių nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Šie žvė­rys, pa­sak me­džio­to­jų, įveiks tin­klą, jei­gu pro jo akis žmo­gaus kumš­tis len­da. Svar­biau­sia, kad anks­čiau šie pa­da­rai dar­ba­vę­si tik nak­ti­mis, da­bar į viš­ti­des brau­na­si die­no­mis ir iš­pjau­na daug dau­giau viš­tų, ne­gu jiems rei­ka pa­si­so­tin­ti. Ir nu­grau­žia joms tik gal­vas.</p> <p>Au­gin­to­jai ma­no, kad kiau­nų ir šeš­kų šiuo me­tu yra la­bai daug pri­vi­sę, ne­bi­jo jie nei šu­nų, nei ka­ti­nų. Mie­lai pa­gar­sin­si­me ži­no­vų pa­ta­ri­mus, kaip iš­si­vy­ti iš so­dy­bų šiuos ne­pa­gei­dau­ja­mus viš­tų žu­di­kus.</p> <p>Tur­gu­je liū­liuo­ja kal­bos apie dar­žus, ne vie­nas gi­ria­si, kad šie­me­ti­nės jų lys­vės to­kios gra­žios, ko­kių re­tai su­lauk­ti ten­ka. Vis­kas ver­čia­si iš jų, bet pa­ties der­liaus di­du­mo dar ne­nu­sa­ky­si: mor­kos lie­sos, bul­vės ma­žos, net cu­ki­ni­jos po pla­čiau­siais la­pais sto­vi tuš­čios.</p> <p>„Ar ne­bus tik taip, kad tu­rė­si­me iš sa­vo že­mės pa­kan­ka­mai tik ža­lio­sios ma­sės“, – svars­to le­peš­ko­mis pre­kiau­jan­tis se­no­lis. Vo­ve­rai­tė­mis sa­vo ran­ko­mis su­rink­tų gry­bų jam lie­žu­vis ne­ap­si­ver­čia va­din­ti. „Nuo se­no bu­vo le­peš­kos, ki­taip jų ir da­bar ne­va­din­siu“, – net pyk­te­li gry­bau­to­jas. Jis ti­ki­na, kad be­veik kas­dien kil­bi­na į Su­dva­jų miš­ką le­peš­kau­ti ir grįž­ta ne tuš­čio­mis.</p> <h2>Žmo­gui be da­lios nė­ra sėk­min­gas nei gry­ba­vi­mas, nei rie­šu­ta­vi­mas</h2> <p>Dė­ko­ja­me vi­siems, ku­rie ran­da lai­ko pa­ra­šy­ti ar pa­skam­bin­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo pa­ste­bė­ji­mus. Džiau­gia­mės, kad kiek­vie­ną kar­tą jūs gvil­de­na­te vis ki­tas te­mas, spren­džiant iš skai­ty­to­jų at­si­lie­pi­mų, tai yra įdo­mu.</p> <p>„Prieš sa­vai­tę bu­vo pra­neš­ta apie pir­mą­ją žmo­gaus mir­tį nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to.  Mi­rė 48 me­tų pa­ne­vė­žie­tis. Per­nai ne­te­ko­me 6 žmo­nių. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad šie­met tu­ri­me ti­kė­tis dar blo­ges­nių me­tų, nes jau da­bar re­gist­ruo­ta dau­giau kaip 50 už­si­krė­tu­sių­jų er­kių pla­ti­na­mu en­ce­fa­li­tu. Ge­riau­sia ap­sau­ga – skie­pai, ta­čiau Olan­di­jo­je gam­to­je dir­ban­tys žmo­nės vil­ki dra­bu­žius, ku­rie im­preg­nuo­ti me­džia­go­mis, at­bai­dan­čio­mis er­kes. Ne­se­niai ir man duk­ra par­ve­žė to­kių rū­bų, jie pa­žy­mė­ti „Ro­vin­ce“ žen­klu. Prak­ti­ka ma­no dar ma­ža, vil­kė­siu ei­da­mas gry­bau­ti, ta­čiau ke­lias er­kes par­ne­šęs iš ša­bakš­ty­no ban­džiau pa­leis­ti pa­si­ga­ny­ti ant  tu­ri­mų dra­bu­žių. Jos nu­sto­jo ju­dė­ti, su­si­rie­tė, o pa­kė­lus rū­bą, nu­kri­to ant ty­ri­mui pa­ties­to bal­to rank­šluosčio.</p> <p>Ra­šo­ma, kad šiuos dra­bu­žius ga­li­ma skalb­ti, po­vei­kis ku­rį lai­ką iš­liks. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­lė­siu pa­teik­ti po gry­bų pi­ko, nes esu ak­ty­vus gry­bau­to­jas“, – ra­šo Al­gir­das.</p> <p>Sen­jo­ras Juo­zas pa­pa­sa­ko­jo jam se­ne­lio daž­nai pa­sa­ko­tą is­to­ri­ją. Ruoš­da­ma­sis su­si­tik­ti su Lie­tu­vos pre­zi­den­tu An­ta­nu Sme­to­na, ke­liau­jan­čiu per Kie­ta­viš­kius (da­bar Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė – A.K.), jų vir­šai­tis lie­pė vals­tie­čiams su­si­tvar­ky­ti kie­mus ir pa­ke­les.</p> <p>„Jei­gu po­nas pre­zi­den­tas ku­rį pa­klaus­tų, kaip gy­ve­na­te, sa­ky­ki­te: „Ačiū, la­bai ge­rai, po­nas pre­zi­den­te“, – dar pa­mo­kė vir­šai­tis.</p> <p> Kai va­žia­vo pre­zi­den­tas, pa­ke­lė­se su­si­rin­ko daug žmo­nių. An­ta­nas Sme­to­na su­sto­jo kai­mo vi­du­ry­je ir su­si­pa­ži­no su vals­čiaus at­sto­vais, pri­ėjo prie vie­no vals­tie­čio. „Na, kaip gy­ve­ni, ūki­nin­ke?“ – pa­klau­sė jis se­nio­ko.</p> <p>„Ačiū, la­bai ge­rai, po­nas pre­zi­den­te“, – su­si­jau­di­nęs iš­ta­rė vals­tie­tis.</p> <p> „O ko­dėl su klum­pė­mis?“ – nu­ste­bo A.Sme­to­na.</p> <p>„Vir­šai­tis lie­pė če­ve­ry­kais ap­siau­ti, bet man jų kai­me nie­kas ne­tu­rė­jo pa­sko­lin­ti“, – le­me­no nu­rau­dęs žmo­gus.</p> <p>„Šian­dien at­si­ran­da keiks­no­jan­čių val­džią, gy­ve­ni­mą, nors gy­ve­na­me iš tie­sų la­bai ge­rai. Vi­liuo­si, kad ši is­to­ri­ja nors vie­ną ki­tą ne­pa­ten­kin­tą gy­ve­ni­mu pri­vers per­mąs­ty­ti sa­vo nuo­tai­kas. Juk nuo ap­sa­ky­to įvy­kio net šim­tas me­tų ne­pra­ėjo“, – dar pri­du­ria sen­jo­ras Juo­zas.</p> <p>Re­cep­tų vi­suo­met lau­kia­me. Šį kar­tą siū­lo­me įdo­mius pa­tie­ka­lus su pir­mai­siais gry­bais.</p> <p>„Vo­ve­rai­tės, ar ki­tų va­di­na­mos le­peš­kos, la­bai tin­ka lie­ti­niams bly­nams įda­ry­ti. Lie­ti­nius bly­nus kiek­vie­nas šei­mi­nin­kau­jan­tis vir­tu­vė­je mo­ka iš­si­kep­ti. Aš juos ke­pu iš ge­ros stik­li­nės mil­tų, kiau­ši­nio, pu­sės stik­li­nės pie­no ir tiek pat van­dens. Įbe­riu drus­kos ir ke­lis šaukš­tus alie­jaus ir ge­rai iš­mai­šau. Į teš­lą įpy­lus alie­jaus ne­rei­kia kiek­vie­ną kar­tą tep­ti kep­tu­vės. O vo­ve­rai­tes pa­ruoš­ti la­bai leng­va: iš­vir­ti, su­pjaus­ty­ti, pa­ke­pin­ti su svo­gū­nais, ska­niau su jų laiš­kais, įber­ti drus­kos. Dė­ti po šaukš­tą ant kiek­vie­no bly­no ir su­vy­nio­ti. Prieš pa­tie­kiant dar kar­tą ap­kep­ti į kep­tu­vę įpy­lus šiek tiek alie­jaus“, – ra­šo Vi­lė.</p> <p>„Vo­ve­rai­čių vi­suo­met bent mū­sų, Mer­ki­nės, miš­kuo­se ra­si. Mes, mer­ki­niš­kiai, vo­ve­rai­tes ruo­šia­me pa­pras­tai – su svo­gū­nais, spir­gu­čiais ir grie­ti­ne. Jums siū­lo­me po­niš­kiau, su svies­tu. Tai­gi rei­kės: pi­pi­rų, kas mėgs­ta ir kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, vo­ve­rai­čių, drus­kos, svies­to ke­pi­mui ir grie­ti­nės ar grie­ti­nė­lės.</p> <p>Vo­ve­rai­tes ge­rai nu­plau­ki­te ir, di­des­nes su­pjaus­tę, dė­ki­te į kep­tu­vę su iš­si­ly­džiu­siu svies­tu. Ke­pin­ki­te, kol iš­ga­ruos iš­si­sky­ru­sios sul­tys, tuo­met su­mes­ki­te smul­kin­tus svo­gū­nų laiš­kus, mai­šy­da­mi pa­ke­pin­ki­te dar apie 10 mi­nu­čių ir su­dė­ki­te grie­ti­nę, jos ne­pa­gai­lė­da­mi. Pa­mai­šy­ki­te ir, už­den­gę dang­čiu, pa­troš­kin­ki­te ant vi­du­ti­nės ug­nies apie mi­nu­tę. Pa­bai­gai su­dė­ki­te smul­kin­tus kra­pus, pa­ska­nin­ki­te mal­tais juo­dai­siais pi­pi­rais bei drus­ka pa­gal sko­nį. Val­gy­ki­te su vir­to­mis švie­žio­mis bul­vė­mis“, – ra­šo Lio­nė.</p> <p>Ji dar pri­si­me­na, kaip se­ne­lis lauk­da­vo pa­si­ro­dant lep­šių, ki­taip va­di­na­mų pa­ber­žių, mat jais tep­da­vo ar­klių ve­ži­mų ra­tus.</p> <p>Anks­čiau bu­vo lai­ko­ma­si šei­mos tvar­kos. Pa­sak skai­ty­to­jos Onu­tės, gry­bau­ti į miš­ką ei­da­vo se­ni­mas, o rie­šu­tau­ti – jau­ni vy­rai. „Bet jei žmo­gus ne­tu­rė­jo da­lios, tai jam nei gry­bau­ti, nei rie­šu­tau­ti ne­si­se­kė“, – da­ro iš­va­dą Onu­tė. Jos pa­ste­bė­ji­mu, šie­met, nors pa­va­sa­rį ly­dė­jo di­de­lės šal­nos, yra už­si­mez­gę ne­ma­žai rie­šu­tų. Ke­kės jų – gau­sios, po 5–8 rie­šu­tus.</p> <h2>Pa­tvo­ry var­na­lė­ša pra­žy­do an­tai, per pras­ti, per pras­ti jos smul­ku­čiai žie­dai...</h2> <p>Lie­pa – vais­ta­žo­lių rin­ki­mo lai­kas. Jot­vin­gių tur­gu­je vais­ta­žo­lė­mis pre­kiau­jan­ti Ja­ni­na pa­si­džiau­gė, kad il­go­jo sa­vait­ga­lio oras ypač ti­ko žo­lia­vi­mui, tad už­si­ver­tė vais­ta­žo­lė­mis vi­sas na­mų erd­ves. Daž­ni na­mai kve­pia džiūs­tan­čiais vais­ti­niais au­ga­lais. Ren­ka­mos mė­tos ir jų gi­mi­nai­tės, me­det­kos, ra­mu­nė­lės, liep­žie­džiai, vin­gio­rykš­tės, su­kat­žo­lės. Šian­dien pa­kal­bė­ki­me pla­čiau apie tas vais­ta­žo­les, prie ku­rių re­čiau pa­si­len­kia­me.</p> <p>Ru­gia­gė­lių tar­si pri­sė­ti pū­dy­mai ir ja­vų pa­lau­kės. Vais­ti­nei ža­lia­vai, ži­no­mų ša­ly­je žo­li­nin­kų mo­ky­mu, ski­na­mi žy­din­čių ru­gia­gė­lių kraš­ti­niai mė­ly­ni vai­nik­la­piai.</p> <p>Ru­gia­gė­lių žie­dai kar­tu su ki­to­mis vais­ta­žo­lė­mis ypač tin­ka ser­gant inks­tų ak­men­li­ge, cis­ti­tu. Au­ga­le esan­tys kar­tu­my­nai ska­ti­na virš­ki­ni­mo liau­kų sek­re­ci­ją, ge­ri­na virš­ki­ni­mą. Liau­dies me­di­ci­no­je ru­gia­gė­lių žie­dais gy­do­mos vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos, ma­ži­na­ma tem­pe­ra­tū­ra, mal­ši­na­mi gal­vos skaus­mai.</p> <p>No­rint gy­dy­tis ru­gia­gė­lių pre­pa­ra­tais, bū­ti­na pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku.</p> <p>Ru­gia­gė­lės var­to­ja­mos ir gro­žiui. Nuo se­no nuo­vi­ru nai­ki­no pleis­ka­nas, stip­ri­no plau­kų šak­nis, ge­ri­no jų au­gi­mą. Ir pro­ce­dū­ra pa­pras­ta, rei­kia tik iš­ska­lau­ti plau­kus. Džio­vin­tų ar­ba švie­žių ru­gia­gė­lių žie­dų nuo­vi­ras ra­mi­na iš­ti­nu­sius, sau­sus vo­kus, pa­rau­du­sias nuo te­le­vi­zo­raus ar kom­piu­te­rio akis.</p> <p>Ru­gia­gė­lių nuo­vi­rą iš­si­pils­čius ir už­si­šal­džius tu­rė­si­me kom­pre­sų pa­juo­du­siems pa­a­kiams. Akis už­den­ki­te plo­nu au­di­niu, ant jų už­dė­ki­te po le­do ku­be­lį. Vie­nas ar su­mai­šy­tas su le­van­dų van­de­niu ru­gia­gė­lių nuo­vi­ras ma­ži­na odos nu­de­gi­mą sau­lė­je.</p> <p>Pra­sto­se dir­vo­se šiuo me­tu gel­to­nuo­ja smė­ly­ni­nis šla­mu­tis. Šla­mu­čių pre­pa­ra­tai va­ro tul­žį, ma­ži­na už­de­gi­mą, vei­kia bak­te­ri­ci­diš­kai ir spaz­mo­li­tiš­kai. Jais gy­do­ma ke­pe­nų, tul­žies pūs­lės ir virš­ki­ni­mo trak­to li­gos, he­pa­ti­tas.</p> <p>Šla­mu­čių veik­lio­sios me­džia­gos pa­de­da ša­lin­ti smė­lį ir smul­kius ak­me­nė­lius iš tul­žies pūs­lės ir jos la­ta­kų. Šio vais­tin­go­jo au­ga­lo pre­pa­ra­tai ža­di­na ape­ti­tą, ska­ti­na virš­ki­na­mo­jo trak­to liau­kų sek­re­ci­ją, mais­to me­džia­gų pa­si­sa­vi­ni­mą ir diu­re­zę.</p> <p>Šla­mu­čiais nuo se­no liau­dies me­di­ci­no­je gy­dy­tos ke­pe­nų, uro­lo­gi­nės ir virš­ki­ni­mo li­gos. Iš jų iš­gau­tas ete­ri­nis alie­jus la­bai tin­ka ma­sa­žams, jis slo­pi­na ar­tri­to, reu­ma­to skaus­mus. Pa­ste­bi­ma, kad jis veiks­min­gai stab­do odos se­nė­ji­mą.</p> <p>Šla­mu­čiai džiū­da­mi iš­lai­ko sa­vo for­mą ir spal­vą, to­dėl tin­ka sau­soms puokš­tėms.</p> <p>Pa­tvo­ry var­na­lė­ša pra­žy­do an­tai, per pras­ti, per pras­ti jos smul­ku­čiai žie­dai... Nuo­tai­kin­gai dai­nuo­ja­ma. Var­na­lė­šų žie­dai gal ir pras­ti, bet au­ga­las yra la­bai ver­tin­gas. Ma­no vai­kys­tė­je, o ir jau­nys­tė­je kai­mo mo­te­rys, ko­lū­kie­tės, ku­rios per di­džiuo­sius va­sa­ros karš­čius vy­rams į ar­klių trau­kia­mus ve­ži­mus tu­rė­jo su­kel­ti ša­kė­mis ne­su­skai­čiuo­ja­mus kie­kius šie­no ir šiau­dų, kad ne­gau­tų sau­lės smū­gio, po leng­vo­mis ga­ze­ti­nė­mis ska­re­lė­mis ant gal­vų bu­vo už­si­dė­ju­sios po di­de­lį var­na­lė­šų la­pą.</p> <p>„Ir la­bai tei­sin­gai jos da­rė“, – šian­dien man sa­ko jau­na slau­gy­to­ja Ilo­na. – Var­na­lė­šos – vie­ni iš se­niau­sių mais­ti­nių ir vais­ti­nių au­ga­lų. Ant skau­da­mų vie­tų jas rei­kia dė­ti vir­šu­ti­ne pū­kuo­ta pu­se. Ypač tin­ka skau­da­mų juos­mens, są­na­rių vie­tų mal­ši­ni­mui. Už­dė­jus rei­kia ap­vy­nio­ti vil­no­ne me­džia­ga.</p> <p>Ja­po­nai, ki­nai var­na­lė­šas au­gi­na kaip dar­žo­vę, jų šak­nys yra pui­kus die­ti­nis mais­tas.</p> <p>Ver­ta pa­si­žval­gy­ti ir tri­spal­vių naš­lai­čių, ku­rios au­ga pa­miš­kė­se, smė­ly­nuo­se, pie­vo­se. Gy­dy­to­jai tri­spal­vių naš­lai­čių pre­pa­ra­tus ski­ria nuo įvai­rių už­de­gi­mų, vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų. Liau­dies me­di­ci­na naš­lai­tė­mis gy­do aler­gi­nį der­ma­ti­tą bei eg­ze­mą, šiuo at­ve­ju la­bai tiks kom­pre­sai, vo­nios.</p> <p>Kom­pre­sas nuo spuo­gų ruo­šia­mas taip: į 0,5 lit­ro ver­dan­čio van­dens įber­ti 20–30 gra­mų švie­žių žie­dų. Pa­lai­ky­ti 15 mi­nu­čių ir nu­koš­ti. Ta­da dė­ti kom­pre­sus ant spuo­gų ry­tais ir va­ka­rais.</p> <p>Naš­lai­čių vais­tais ne­rei­kia pik­tnau­džiau­ti, prieš var­to­jant pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju. Tri­spal­vių naš­lai­čių žie­dais ga­li­ma puoš­ti pa­tie­ka­lus. Se­no­vės grai­kai naš­lai­tes lai­kė liū­de­sio gė­lė­mis. La­bai įspū­din­gai at­ro­do skin­tų naš­lai­čių puokš­tės, tik rei­kia jų pri­skin­ti la­bai daug.</p> <p>Su­lau­kė­me pra­šy­mo pa­gar­sin­ti au­ga­lus, ku­rie ska­tin­tų mei­lės jaus­mus. Su­si­sie­kė­me ne su vie­nu žo­li­nin­ku, bet ne­at­ra­do­me nė vie­no, ku­ris bū­tų šia te­ma pa­ta­ręs. Tad pa­skelb­si­me tik drus­ki­nin­kie­tės, Ro­za­li­ja pa­si­va­di­nu­sios ke­rė­to­jos ko­men­ta­rą: „Nė­ra vi­siems at­ve­jams tin­ka­mo re­cep­to, nes po­ros skir­tin­gos. Vie­ni kurs­to ug­nį ant pe­le­nų, dul­kių, ki­ti ge­so ug­nį, pri­dė­da­mi mal­kų. Tai­gi, au­ga­lė­lių, ga­lin­čių pa­dė­ti, nė­ra.“</p> <p>Gal nuo­tai­ką pa­kels juo­ke­liai, ku­riais tra­di­ciš­kai už­baig­si­me šio ket­vir­ta­die­nio pa­šne­ke­sius.</p> <p>Pet­ras grįž­ta na­mo ket­vir­tą va­lan­dą nak­ties gir­tas kaip šle­pe­tė su sa­vo drau­gu An­ta­nu. Pet­ro žmo­na ati­da­ro du­ris ir sa­ko: „Pet­rai, tu ke­lin­tą va­lan­dą grįž­ti na­mo, ir dar to­kios bū­se­nos? Vis­kas, tu nu­baus­tas: mė­ne­sį lik­si be jo­kios mei­lės. Ir tu, An­ta­nai, ir­gi…“</p> <p>So­li­dus po­nas at­ei­na į aukš­tos kla­sės res­to­ra­ną. Tik pra­dė­jęs val­gy­ti pa­ste­bi prie gre­ti­mo sta­le­lio sė­din­čią nuo­sta­biau­sią pa­sau­ly­je mo­te­rį. Jis link­te­li pa­da­vė­jui, kad pri­ei­tų, iš­ren­ka bu­te­lį bran­giau­sio vy­no ir pa­pra­šo jį nu­neš­ti tai mo­te­riai ti­kė­da­ma­sis, kad ji su­pras ir pri­ims jo kvie­ti­mą.</p> <p>Kai pa­da­vė­jas nu­ne­ša jai bu­te­lį, ši per­duo­da po­nui raš­te­lį:</p> <p>„Kad pri­im­čiau to­kį kvie­ti­mą, jū­sų ga­ra­že tu­ri sto­vė­ti mer­sas, jū­sų są­skai­to­je bū­ti mi­li­jo­nas, o to­je vie­te­lė­je ka­bo­ti 18 cen­ti­met­rų“.</p> <p>Po­nas tuoj pat at­ra­šo: „Ma­no ga­ra­že sto­vi mer­sas ir rol­sroi­sas, bet pas­ta­ra­jį ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir lau­ke. Ma­no są­skai­to­je šiuo me­tu – du mi­li­jo­nai, bet vie­ną ga­liu per­ves­ti į ki­tą są­skai­tą, ta­čiau kad ir ko­kia jūs nuo­sta­bi bū­tu­mė­te, nė už ką ne­lei­siu nu­rėž­ti man 6 cm, to­dėl gal tie­siog grą­žin­ki­te man tą bu­te­lį ir vis­ką pa­mirš­kim...“</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="container-inline field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200705_150618.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200705_150618.jpg?itok=kOV1QzFQ" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200705_160421.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200705_160421.jpg?itok=20XdCcyz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200705_160439.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200705_160439.jpg?itok=6_y4Li18" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200705_160651.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200705_160651.jpg?itok=HmTqEV71" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8467.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/IMG_8467.JPG?itok=7rtdDayz" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8469.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/IMG_8469.JPG?itok=bHqdTq_j" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/IMG_8476.JPG"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/IMG_8476.JPG?itok=Nr1vnmQo" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200705_160525.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200705_160525.jpg?itok=FvlcIr5G" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200628_201445_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200628_201445_0.jpg?itok=Ss_Lu75J" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200628_201516_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200628_201516_0.jpg?itok=twyUhlda" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__item"> <a class="lightbox" data-imagelightbox="g" data-ilb2-caption="" href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2020-07/20200701_094755_0.jpg"><img class="imagelightbox" src="/sites/default/files/styles/gallery_thumbnail/public/2020-07/20200701_094755_0.jpg?itok=3sYqcCI3" width="240" height="240" alt="" loading="lazy" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.alytausnaujienos.lt/vie-ni-kurs-ug-ni-ant-pe-le-nu-dul-kiu-ki-ti-ge-so-ug-ni-pri-de-da-mi-mal-ku&width=170&layout=button&action=like&size=small&share=true&height=40&appId" width="170" height="40" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> <style> .comment-list hr { margin-top: 0; border-top: 2px solid rgb(239, 90, 13); } h2#komentarai { text-align: center; } </style> <ol reversed class="comment-list"> <section class="field field--field_comment"> <h2 id="komentarai">Komentarai</h2> <hr> <h4 id="komentarai">Palikite savo komentarą</h4> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=1610&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="-U4OhcSn_ld5o8oMSVXOCIF3w27rotnhcURirgacxg4"></drupal-render-placeholder> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1089632" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1654009160"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Icgmev</span> - 2022-05-31 - 17:59</p> </li> <a href="/comment/1089632#comment-1089632" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1089632#comment-1089632" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cheap amoxil 500mg - buy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cheap amoxil 500mg - <a href="https://amoxill.store/">buy amoxicillin 250mg pills</a> viagra 100mg us</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1089632" token="fY9-rMzmQcxwl70vZhHZBoBOZ50d79TwssLkfr453Sc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1085135" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653890249"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Iihret</span> - 2022-05-30 - 08:57</p> </li> <a href="/comment/1085135#comment-1085135" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1085135#comment-1085135" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order generic deltasone 5mg …</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order generic deltasone 5mg - <a href="https://edpill.store/">herbal ed pills</a> cost accutane 40mg</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1085135" token="poFOWTYCf6XtqBlFt54LWL1Pdwwz5ob1TFZ49yhNdig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1076947" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653638919"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>eiwdbazs</span> - 2022-05-27 - 11:08</p> </li> <a href="/comment/1076947#comment-1076947" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1076947#comment-1076947" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy provigil 100mg pills</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://modafinille.shop/#">buy provigil 100mg pills</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1076947" token="y8EaBskbuMpOIO_Kp8SmSlF7ex-AZN1CXYe9dATvH6c"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1074608" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653611464"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Uuerwk</span> - 2022-05-27 - 03:31</p> </li> <a href="/comment/1074608#comment-1074608" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1074608#comment-1074608" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">generic doxycycline 200mg -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>generic doxycycline 200mg - <a href="https://edponlines.com/">buy cialis 10mg pill</a> cialis pharmacy</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1074608" token="uWn93bhEGk_Wi_6UGVmK9IwIGj83Muc6cu1a0EhStN8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1064538" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653359486"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Xxzxsk</span> - 2022-05-24 - 05:31</p> </li> <a href="/comment/1064538#comment-1064538" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1064538#comment-1064538" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy generic amoxicillin -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy generic amoxicillin - <a href="https://amoxicillinc.store/">cheap amoxil online</a> vardenafil 20mg price</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1064538" token="k7IsQU9LdG_l5St5b7vHZvbNMF4tJ3QVK80gOnhcuUY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1053980" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653179026"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Edizut</span> - 2022-05-22 - 03:23</p> </li> <a href="/comment/1053980#comment-1053980" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1053980#comment-1053980" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">ampicillin 250mg over the…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>ampicillin 250mg over the counter - <a href="https://ciproflox.store/">buy generic cipro</a> cialis otc</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1053980" token="eV31gwTbFxaJd9AhElrnMkqlCmei-O_uJkm6E5rSArQ"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1042704" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1653057103"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Nhwxpq</span> - 2022-05-20 - 17:31</p> </li> <a href="/comment/1042704#comment-1042704" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1042704#comment-1042704" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order ceftin sale - order…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order ceftin sale - <a href="https://robaxinx.store/">order robaxin</a> prices of cialis</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1042704" token="8WD6IQQe8m4jxIgFwf3iJSh2vdurKd9_yIoxgP4EPm0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1034794" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652973224"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JolwIssuenoup</span> - 2022-05-19 - 18:13</p> </li> <a href="/comment/1034794#comment-1034794" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1034794#comment-1034794" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">buy generic viagra online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>buy generic viagra online pharmacy <a href="https://aviagrasbt.com/ ">cheap viagra from mexico</a> <a href="https://aviagrasbt.com/">https://aviagrasbt.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1034794" token="JgxbxH6dn8VADYqkUibsbExKzkoqsC3PxTXr4ysMZDA"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1033396" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652957740"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WnbhSmino</span> - 2022-05-19 - 13:55</p> </li> <a href="/comment/1033396#comment-1033396" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1033396#comment-1033396" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">comprare levitra online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>comprare levitra online <a href="https://glevitrargu.com/ ">levitra on line</a> <a href="https://glevitrargu.com/">https://glevitrargu.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1033396" token="x7_Us9uvbFaslANqr2ahrCkfwfgbqceyVk3bJGAoby8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1030622" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652929186"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Pdwcrs</span> - 2022-05-19 - 05:59</p> </li> <a href="/comment/1030622#comment-1030622" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1030622#comment-1030622" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">order rhinocort sale - oral…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>order rhinocort sale - <a href="https://tadalafde.com/">oral tadalafil</a> disulfiram 500mg over the counter</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1030622" token="QUr6xunsEASmeemIl-qKSXE95t8X6Q9-kxjGnbOB-4Q"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1029934" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652922432"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>EbbeDyday</span> - 2022-05-19 - 04:07</p> </li> <a href="/comment/1029934#comment-1029934" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1029934#comment-1029934" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cialis 20mg tablets cheap…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cialis 20mg tablets <a href="https://dccialisxvf.com/ ">cheap online cialis</a> <a href="https://dccialisxvf.com/">https://dccialisxvf.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1029934" token="diC93WKmzQ_z1w2OXpleQH8vKWkJIxLMCXrQi4EDzH8"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1027341" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652896631"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JebnInoth</span> - 2022-05-18 - 20:57</p> </li> <a href="/comment/1027341#comment-1027341" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1027341#comment-1027341" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">canada rx pharmacy world…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>canada rx pharmacy world <a href="https://kpharmacyikb.com/ ">shop cvs pharmacy online</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1027341" token="oCv6W0CQLcgJtfIJxuA5xzEVY7TE56Wgq2exnQb-5kU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1027153" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652894982"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anbnepils</span> - 2022-05-18 - 20:29</p> </li> <a href="/comment/1027153#comment-1027153" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1027153#comment-1027153" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">sildenafil 20 mg online…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>sildenafil 20 mg online <a href="https://sildenafilkiol.com/ ">sildenafil citrate online canada</a> <a href="https://sildenafilkiol.com/">https://sildenafilkiol.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1027153" token="h5QYbkmt-eQqszNQVEHBGC3zTpnNopFtH5lmhub5nvg"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1025464" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652876381"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>NndenInoth</span> - 2022-05-18 - 15:19</p> </li> <a href="/comment/1025464#comment-1025464" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1025464#comment-1025464" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">levitra drugs achat levitra…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>levitra drugs <a href="https://xclevitradb.com/ ">achat levitra generique france</a> <a href="https://xclevitradb.com/">https://xclevitradb.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1025464" token="kmALY8dVLGT6fnhq65plYyzONhDti5oEAZJK-fc3bkM"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1019816" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652798050"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Iskinr</span> - 2022-05-17 - 17:34</p> </li> <a href="/comment/1019816#comment-1019816" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1019816#comment-1019816" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">generic sildenafil -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>generic sildenafil - <a href="https://xnolvadex.quest/">nolvadex sale</a> stromectol cost</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1019816" token="nYU7fEPvcjRdWn90PJFzTW1xM3LPYtor015-BLmHN-s"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1018078" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652776603"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>lvnmkqan</span> - 2022-05-17 - 11:36</p> </li> <a href="/comment/1018078#comment-1018078" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1018078#comment-1018078" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">modafinil medication…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p><a href="https://buymodafinilex.shop/">modafinil medication</a> modafinil 100mg uk</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1018078" token="xhGD3Ui5A7uvjzqTmrOV4vi3dA3O4FskAQ0pmujws0M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1005308" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652628694"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Aafrqc</span> - 2022-05-15 - 18:31</p> </li> <a href="/comment/1005308#comment-1005308" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1005308#comment-1005308" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">cephalexin 500mg ca -…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>cephalexin 500mg ca - <a href="https://xerythromycin.store/">erythromycin 500mg pills</a> order erythromycin 250mg pills</p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1005308" token="LR0McitdUnl-NuT9vTznuxltyzh3wjPBCo5UcYo2thU"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-1002613" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652600972"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>WnbhSmino</span> - 2022-05-15 - 10:49</p> </li> <a href="/comment/1002613#comment-1002613" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/1002613#comment-1002613" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">how to take levitra for best…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>how to take levitra for best results <a href="https://glevitrargu.com/ ">levitra dosaggio</a> <a href="https://glevitrargu.com/">https://glevitrargu.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=1002613" token="ytDz0WKrAGE4vivqEywqoh9ImGvNqcJymXTMgFvAhNY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-997352" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652539338"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>JebnInoth</span> - 2022-05-14 - 17:42</p> </li> <a href="/comment/997352#comment-997352" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/997352#comment-997352" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">fda approved online pharmacy…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>fda approved online pharmacy <a href="https://kpharmacyikb.com/ ">voltaren gel canada pharmacy</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=997352" token="rCJz3pUwVxAUNB4da2T_Aft8kZSBuleVqnaJ3vx1aig"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> <article data-comment-user-id="0" id="comment-997228" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1652537780"></mark> <footer> <article> </article> <li class="comment-list__item"> <p class="user_submited"> <span>Anbnepils</span> - 2022-05-14 - 17:16</p> </li> <a href="/comment/997228#comment-997228" class="comment__permalink" hreflang="lt">Tiesioginė nuoroda</a> </footer> <div class="comment__content"> <h3 class="comment__title"><a href="/comment/997228#comment-997228" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="lt">over the counter sildenafil…</a></h3> <div class="field field--comment_body field--name-comment-body field--type-text-long field--label-visually_hidden"> <h3 class="field--comment__title field__label visually-hidden">Komentaras</h3> <div class="field__item"><p>over the counter sildenafil <a href="https://sildenafilkiol.com/ ">teva sildenafil vs viagra</a> <a href="https://sildenafilkiol.com/">https://sildenafilkiol.com/</a></p> </div> </div> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=comment&amp;1=997228" token="mBLp5uv7Fa__6L0lDgsi13dbb44vPtCXS6KdjbnVe8M"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <div class="line"></div> </section> </ol> </div> </div> </div> </div> Thu, 09 Jul 2020 06:36:28 +0000 vyrredaktorius 1610 at https://www.alytausnaujienos.lt