Derliaus kraitė https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite lt Prie il­ga­me­čio ben­drys­tės sta­lo gra­žiai su­tel­pa žem­dir­bys, ūki­nin­kas ir sve­čias https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/prie-il-ga-me-cio-ben-drys-tes-sta-lo-gra-ziai-su-tel-pa-zem-dir-bys-uki-nin-kas-ir <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Lapkritis 26</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/134-13217" rel="bookmark"> Nr. <span> 134 (13217) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-11/IMG_6734.JPG?itok=Bfn3zrTR" width="344" height="287" alt="bendra" title="Alytaus rajono žmonių, gražinančių savo kraštą – „Metų ūkis 2018“ ir Alytaus rajono savivaldybės aplinkos tvarkymo konkurso dalyvių – pagerbimas Simno kultūros namų scenoje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Pen­kio­li­ka me­tų kas­met ge­riau­sias ūkis Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ bu­vo ren­ka­mas ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­do­se, o šie­met iš vi­sų pen­kio­li­kos ge­riau­sių­jų nu­spręs­ta iš­rink­ti pa­čius ge­riau­sius ir kaip jau įpras­ta iš­kil­min­gai juos pa­gerb­ti Sim­ne. Čia kar­tu bu­vo įver­tin­tas ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­to ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­so da­ly­vių triū­sas, pa­gerb­ti bei ap­do­va­no­ti ge­riau­sie­ji.</p> <div> <h4>„At­si­rem­da­mi į že­mę, į mei­lę jai, mes iš­li­ko­me orūs ir stip­rūs“</h4> </div> <p>At­vyks­tan­tys į šven­tę žem­dir­biai ir ūki­nin­kai bei sve­čiai mar­šu bu­vo su­tik­ti Sim­no ka­pe­los „Sim­ny­čia“ vy­rų. Rink­ta­si gau­siai, mat šven­tė ren­gia­ma vė­lų ru­de­nį, kai me­tų dar­bai ir rū­pes­čiai su­gu­la į aruo­dus ir že­mę, o sa­vo ūkius my­lin­tiems, so­dy­bų gro­žį puo­se­lė­jan­tiems kai­mo žmo­nėms ran­da­si dau­giau lais­ves­nio lai­ko.</p> <p>Nu­ga­lė­to­jų ir lau­re­a­tų pa­svei­kin­ti, su su­si­rin­ku­siai­siais pa­ben­drau­ti at­vy­ko Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, me­ro pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bal­čiū­nas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas Tal­man­tas.</p> <p>Nuo se­no Dzū­ki­jos ūki­nin­ko na­muo­se duo­ne­lės vie­ta ir ant kas­die­nio, ir ant šven­ti­nio sta­lo bu­vo pa­ti gar­bin­giau­sia.</p> <p>Pa­gal tra­di­ci­jas pa­ger­bęs gy­vy­bės duo­ną, Aly­taus ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­gar­bių žo­džių sky­rė ra­jo­no ūki­nin­kams, vi­siems kai­mų gy­ven­to­jams: „Į mū­sų at­kur­tos vals­ty­bės šimt­me­tį įspū­din­gą in­dė­lį įne­šė ša­lies ūki­nin­kai. Jie kaip ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nės ne­tu­ri sa­vo pro­fe­si­nės šven­tės, bet dirb­da­mi lau­kus, au­gin­da­mi duo­ną, iš­lai­ky­da­mi ar­mi­jas, ka­rius, ku­rie gy­nė vals­ty­bę, par­ti­za­nus, nu­si­pel­nė pa­gar­bos. Kiek jų ir jų šei­mų na­rių iš­ke­lia­vo į Si­bi­ro pla­ty­bes ir iš ten ne­grį­žo. Ir pa­ga­liau, kur iš­sau­go­jo­me Lie­tu­vą, jos kal­bą? Aiš­ku, kad Lie­tu­vos kai­muo­se, jo ūkiuo­se. Ūki­nin­kai, kai­mas yra vals­ty­bės gy­vas­tis, mes ten daug ką iš­sau­go­jo­me. Ne­ga­li­ma teig­ti, kad šian­dien ūki­nin­kams yra leng­va. Ir anais lai­kais, ir šiais daug ža­los at­ne­ša aud­ros, saus­ros ir liū­tys. Ūki­nin­kas tu­ri suk­tis, gal­vo­ti, im­pro­vi­zuo­ti, iš­lai­ky­ti sa­vo šei­mą, pa­ga­liau iš­lai­ky­ti žmo­nes, ku­riuos sam­do, ku­riems su­tei­kia dar­bo vie­tas, ku­rie taip pat au­gi­na sa­vo vai­kus.</p> <p>Per tą šimt­me­tį daug kas sten­gė­si mus pa­lauž­ti, su­nai­kin­ti, iš­trin­ti, drįs­tu teig­ti, kad at­si­rem­da­mi į že­mę, į mei­lę jai, mes iš­li­ko­me orūs ir stip­rūs. Ir šian­dien yra pro­ga su­si­rin­kus tuo pa­si­džiaug­ti.“</p> <p>Aly­taus ra­jo­no me­ras ak­cen­ta­vo, kad ra­jo­no ūki­nin­kai la­bai pri­si­de­da prie to, kad mū­sų kai­mai ir so­dy­bos gra­žė­tų, kad juo­se vyk­tų gra­žios šven­tės, bū­tų iš­sau­go­tas et­no­sas, kad to­je pa­sau­lio pla­ty­bė­je ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je mes ne­iš­tirp­tu­me, ne­pa­skęs­tu­me, bū­tu­me tie, ku­rie ga­li va­din­tis lie­tu­viais, ku­rie tu­ri sa­vo vals­ty­bę ir šie­met šven­čia jos šimt­me­tį.</p> <p>Me­ras pa­da­rė eks­kur­są, už­si­mi­nė ir apie tai, ką ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti, ką jau ban­do­ma da­ry­ti ir kaip se­ka­si. Mi­nė­jo re­mia­mas ini­cia­ty­vas ūkiams at­nau­jin­ti, ga­li­my­bes ko­o­pe­ruo­tis, kur­ti aso­cia­ci­jas, kad bū­tų ga­li­ma sva­riau siek­ti, iš­si­de­rė­ti dau­giau ga­li­my­bių ūkiams iš aukš­tes­nių ins­ti­tu­ci­jų.</p> <p>Šie­met Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kvie­tė ra­jo­no įmo­nes, įstai­gas, ben­druo­me­nes, dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jas, in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų šei­mi­nin­kus, ūki­nin­kus bei kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas da­ly­vau­ti ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­se ir siek­ti gra­žiau­siai ir ge­riau­siai tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos ti­tu­lo.</p> <p>Lie­pą ir rug­pjū­tį ko­mi­si­ja lan­kė kon­kur­so da­ly­vių val­das ir ver­ti­no jas pa­gal kon­kur­so nuo­sta­tuo­se pa­tvir­tin­tus kri­te­ri­jus. Pa­dė­kų ver­ti vi­si da­ly­viai, ta­čiau jau toks kon­kur­sų li­ki­mas, kad rei­kia pa­skelb­ti bei ap­do­va­no­ti jo nu­ga­lė­to­jus. Šiems ap­do­va­no­ji­mų sky­rė sa­vi­val­dy­bė ir už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Lan­ka­va“, do­va­no­ju­si 300 šim­tų eu­rų ver­tės do­va­nų če­kius.</p> <p>To­kios do­va­nos skir­tos ir gau­sūs su­si­rin­ku­sių­jų aplo­dis­mentai nu­skam­bė­jo gra­žiau­siai tvar­ko­mos įstai­gos ap­lin­kos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai – Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jai, ku­riai va­do­vau­ja di­rek­to­rius Val­das Val­vo­nis, gra­žiau­siai tvar­ko­mos ben­druo­me­nės ap­lin­kos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai – Mi­ka­la­vo kai­mo ben­druo­me­nei „Ši­lai­čiai“, ge­riems dar­bams bu­ria­mai ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kės Da­nu­tės Ka­za­ke­vi­čie­nės, gra­žiau­siai puo­se­lė­ja­mos so­dy­bos ap­lin­kos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jams – Aly­taus se­niū­ni­jos Pa­ne­mu­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jams Ne­rin­gai ir Ro­mui Mar­cin­ke­vi­čiams, o gra­žiau­siai tvar­ko­mos ūkio ap­lin­kos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ti­tu­las ati­te­ko Sim­no se­niū­ni­jos Ąžuo­li­nių kai­mo gy­ven­to­jams Li­nai ir Gin­tau­tui Če­pu­liams.</p> <p>Nu­skam­bė­jo pra­šy­mas ir to­liau kur­ti gro­žį, gra­žin­ti Aly­taus ra­jo­ną ir puoš­ti Dzū­ki­ją.</p> <h4>Kon­kur­sai ra­gi­na pa­si­temp­ti, da­ro ūkius stip­res­nius, pa­žan­ges­nius</h4> <p>Sei­mo na­rys L.Kas­čiū­nas jau ge­rai pa­žįs­ta­mas Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kų ben­druo­me­nei. „Tre­čius me­tus iš ei­lės vė­lų ru­de­nį su­si­tin­ka­me. Tai, ką jūs da­ro­te, tu­ri ir ki­tą pras­mę – kai­mo gy­vas­ties pa­lai­ky­mą“, – tei­gė žem­dir­bių lau­kia­mas sve­čias ir lin­kė­jo to­liau puo­se­lė­ti sa­vo ūkius, tra­di­ci­jas, kal­bą.</p> <p>Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas J.Tal­man­tas, trum­pai ap­žvel­gęs Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos is­to­ri­ją, jų pa­dė­tį įvai­riais lai­ko­tar­piais, in­dė­lį į ben­drą ša­lies aruo­dą, šian­die­nius rū­pes­čius, kvie­tė ir dzū­kus bū­ti ak­ty­viems, pri­si­dė­ti prie gruo­džio 13 die­ną Briu­se­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mo strei­ko.</p> <p>Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ pir­mi­nin­kas Ma­rius Gu­dai­tis, pa­sig­ro­žė­jęs links­ma ir iš­si­puo­šu­sia ūki­nin­kų au­di­to­ri­ja, pa­ste­bė­jo, kad kas­me­ti­nės saus­ros ir ki­tos ne­gan­dos ne­įsi­rė­žia į ūki­nin­kų šir­dis ir nuo­tai­kas. Ir tai džiu­gu. Pri­si­mi­nė ir pa­mi­nė­jo ge­riau­sius ūkius, ak­cen­tuo­da­mas, kad to­kiems ūkiams, kur dir­ba abu su­tuok­ti­niai ir jei dar pa­de­da vai­kai, nie­kas ne­bai­su. Bet, pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, ge­ri, tvir­ti ir tie ūkiai, kur tik vy­rai šei­mi­nin­kau­ja.</p> <p>Į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti tva­riai bei pa­žan­giai sa­vo ūkiuo­se be­si­tvar­kan­tys Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai: Li­na ir Jo­nas Ver­tins­kai, Lai­mu­tė ir An­ta­nas Sta­le­vi­čiai, Lai­ma ir Al­ber­tas Ju­sai, Liu­ci­ja ir Al­fon­sas Pec­kai, Zi­ta ir Val­das Lu­ko­še­vi­čiai, Da­rius Alek­na­vi­čius, Li­na ir Sau­lius Va­lū­nai, Vil­ma ir Mo­des­tas Ba­ra­naus­kai, Min­dau­gas Ma­tu­lio­nis, Ni­jo­lė ir Kęs­tas Žei­miai, Do­na­tas Klim­ke­vi­čius, Da­ly­tė ir Ro­mas Kis­le­ra­vi­čiai.</p> <p>Vi­siems įteik­tos Aly­taus ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko pa­dė­kos, „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ su­ve­ny­rai. Di­plo­mai ir su­ve­ny­rai ski­ria­mi šie­me­čio kon­kur­so lai­mė­to­jams: Vi­lei ir Vid­man­tui Na­vic­kams, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos ūki­nin­kams, už­ėmu­siems pir­mą vie­tą, Bro­niui Gu­že­vi­čiui, Sim­no se­niū­ni­jos ūki­nin­kui, ant­ros vie­tos lai­mė­to­jui, bei Pu­nios se­niū­ni­jos ūki­nin­kams Vi­ta­li­jai ir Al­gi­man­tui Že­mai­čiams, ku­riems ati­te­ko tre­čia vie­ta.</p> <p>Ūki­nin­kai gau­sių do­va­nų su­lau­kė ir iš kon­kur­so „Me­tų ūkis 2018“ rė­mė­jų, ku­rias įtei­kė „Dzū­ki­jos ūki­nin­ko“ pir­mi­nin­kas M.Gu­dai­tis. Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas J.Tal­man­tas pa­ste­bė­jo ir ap­do­va­no­jo Aly­taus ra­jo­no me­rą A.Vrub­liaus­ką, ku­ris taip pat yra vie­no­je gre­to­je su ra­jo­no ūki­nin­kais, tu­ri au­ga­li­nin­kys­tės ūkį.</p> <p>Pa­gerb­ti ūki­nin­kai tei­gė, kad to­kia ypa­tin­ga pro­ga lin­kė­ji­mų ir gra­žių žo­džių ne­bū­na per daug. Šie­me­čius kon­kur­so lau­rus nu­sky­nu­si kro­kia­lau­kiš­kė V.Na­vic­kie­nė, į pa­ger­bi­mo va­ka­rą at­vy­ku­si su gau­sia gi­mi­nai­čių pa­lai­ky­mo ko­man­da, kal­bė­jo: „Jau an­trą kar­tą mū­sų su vy­ru Vid­man­tu Dau­gir­dų kai­me puo­se­lė­ja­mas miš­rus ūkis pel­no nu­ga­lė­to­jo var­dą. Prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų taip pat bu­vo­me pir­mi. La­bai džiau­gia­mės, kad duk­ra Gin­ta­rė, prieš mė­ne­sį su­kū­ru­si šei­mą, ruo­šia­si grįž­ti į kai­mą. Nors kaip tė­vai lin­ki­me sa­vo vai­kams leng­ves­nio ke­lio, kad jiems ne­tek­tų dirb­ti 7 pa­ras per sa­vai­tę, la­bai džiau­gia­mės, kad jau­na šei­ma ap­si­stos ar­ti mū­sų.“ Dar pri­dū­rė, kad to­kių su­si­ė­ji­mų ūki­nin­kams la­bai rei­kia, nes kiek­vie­nas no­ri pa­si­puoš­ti, iš­ei­ti pa­si­žmo­nė­ti, pa­ma­ty­ti, gal pa­tir­ties įgy­ti. O ir pa­ties kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mas ra­gi­na pa­si­temp­ti, da­ro ūkius stip­res­nius, pa­žan­ges­nius.</p> <p>Ne vie­nas ūki­nin­kas pa­ti­ki­no, kad po to­kių su­si­bū­ri­mų kai­me tam­pa tar­si šil­čiau, gra­žiau, jau­kiau. Vė­sų va­ka­rą ne vie­no ūki­nin­ko sie­lą šil­dė jaut­rūs me­ro A.Vrub­liaus­ko žo­džiai: „Aš dė­kin­gas ūki­nin­kams už vis­ką. Ir už švie­ti­mą, kad ben­druo­me­nė­se or­ga­ni­zuo­ja­tės, nes esa­te ta kai­mo gy­vas­tis. Ačiū ir jau­kaus va­ka­ro. Jūs vi­si mums esa­te bran­gūs, esa­te la­bai rei­ka­lin­gi, to ne­pa­mirš­ki­te ir bū­ki­te vie­nin­gi.“</p> <p>Gra­žiai prie ben­drys­tės sta­lo su­til­po žem­dir­bys, ūki­nin­kas ir sve­čias, to­kia šios šven­tės tra­di­ci­ja. Vi­sus sve­čius džiu­gi­no va­ka­ro staig­me­na ta­pęs ša­lies po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos gru­pės „Vai­ras“ kon­cer­tas. Va­ka­ro me­tu gro­jo ir vie­ti­nis mu­zi­kan­tas Vy­tau­tas Franc­ke­vi­čius, Miroslavo skyriaus šokių kolek­tyvas „Svirtis“ bei Edvino ir Vytau­to duetas.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_4743.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_4743.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6650.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6650.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6677.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6677.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6734_0.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6734_0.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/IMG_6772.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/IMG_6772.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-11/Neringa%20ROMAS%20Marcinkeviciai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-253-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-11/Neringa%20ROMAS%20Marcinkeviciai.JPG" width="1984" height="1323" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=253&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="G8QsT_usQQ-H8PxicWLkFPt5dQmZA4ydDvG2EEKaZdw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Mon, 26 Nov 2018 11:04:08 +0000 vyrredaktorius 253 at https://www.alytausnaujienos.lt „Tam nak­tis il­ga, ku­ris ne­mie­ga, il­gas ke­lias tam, ku­ris pa­var­go” https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/tam-nak-tis-il-ga-ku-ris-ne-mie-ga-il-gas-ke-lias-tam-ku-ris-pa-var-go <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Spalis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/122-131105" rel="bookmark"> Nr. <span> 122 (131105) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-10/turgui.JPG?itok=qEL_scbR" width="344" height="287" alt="sodininke" title="Įvairiaspalvių bei įvairiaformių patisonų savo gimtuosiuose Papėčiuose užaugino Gitana Stramskienė. Kai apie jos su seserimi ir mama surinktą derlių parašėme „Alytaus naujienose“, sulaukėme tokios nuotraukos su prierašu: „Ačiū, jog pastebėjote ir įvertinote darbą bei pastangas. Ne veltui, pasirodo, stengiuosi išlaikyti iš tėvelio paveldėtą ūkį, kurį jis labai mylėjo. Ačiū Jums. Pagarbiai Gitana.“ Kviečiame ir kitus skaitytojus pasidalyti savo derliaus nuotraukomis." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h4>Per­ša­lę ne­pa­mirš­ki­te juo­dų­jų ri­di­kų nau­dos</h4> <p>Vi­si pa­sa­kys, kad daug ma­lo­niau žva­ke­lę už­deg­ti ant su­tvar­ky­to ka­po, pa­puoš­to vie­nu ki­tu gė­lės žie­du, tik jo­kiu bū­du ne­ap­krau­to jo­mis tiek, kad net ne­si­ma­to, kas šia­me ka­pe at­gu­lė am­ži­no­jo po­il­sio.</p> <p>„Sun­ku at­si­spir­ti ne­pri­si­pir­kus gė­lių, kai to­kia gau­si pa­siū­la, kai kai­nos dar ne­iš­pūs­tos. Štai gra­žiau­sių chri­zan­te­mų ir vir­žių pri­pir­kau, nuo eu­ro iki tri­jų už krū­mą mo­kė­jau. Bran­ges­nių už tris eu­rus gal net ne­bu­vo, ne­ma­čiau. Tik­rai ne per daug pri­pir­ko­me, juk ma­no tė­vų, jo tė­vų, dar ke­lių ar­ti­mų­jų ka­pus ap­lan­ky­si­me, vė­jo pri­neš­tus la­pus ir ša­pus nu­rink­si­me, mat vėl vi­sas ka­pa­vie­tes jau su žva­kė­mis ap­lan­ky­si­me tik Vi­sų šven­tų­jų die­ną“, – už sa­ve ir už vy­rą at­kal­bė­jo iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­ma gė­lių pir­kė­ja.</p> <p>Ir šio­kio­mis die­no­mis Aly­taus tur­guo­se ka­pams puoš­ti gė­lių pa­si­rin­ki­mas di­de­lis. Žmo­nės jas per­ka, vi­lia­si, kad ne­bus di­de­lio at­ša­li­mo, o ma­žas šal­ne­les ru­dens gė­lės at­lai­kys.</p> <p>Jot­vin­gių tur­gus ant­ra­die­nio ryt­me­tį nu­ste­bi­no ši­lo ba­ra­vy­kais, di­džiu­lis krep­šys svei­kų, gra­žių ru­da­gal­vių  pir­kė­jų akis ma­lo­ni­no nuo pre­kiau­to­jos Ri­mos pre­kys­ta­lio. Dau­ge­lis gė­ri­si, bet pirk­ti ne­sku­ba. „Už ki­log­ra­mą pra­šau 4,5 eu­ro. Jei teks ne­iš­par­duo­tus neš­tis na­mo, tik­rai ne­liū­dė­siu, par­si­ne­šus iš­vir­siu ir į stik­lai­nius su­dė­siu“, – nuo­tai­kin­gai kal­ba Ri­ma.</p> <p>Dar vie­na par­da­vė­ja siū­lė dau­ge­lio meš­ku­tė­mis va­di­na­mų gry­bų. Ne­ma­žą krep­še­lį ža­dė­jo ati­duo­ti tik už eu­rą.</p> <p>Šie­met sė­ju­sie­ji juo­dų­jų ri­di­kų su­lau­kė ge­ro jų der­liaus. Vie­nur ki­log­ra­mas šių šak­nia­vai­sių – 2,5 eu­ro, ki­tur – vi­su eu­ru pi­ges­nis. Ne vi­si ži­no, kaip šią dar­žo­vę pa­ruoš­ti. Bet ją par­duo­dan­tie­ji ir per­kan­tie­ji no­riai da­li­jo­si re­cep­tais. Pir­miau­sia pri­min­siu, kad juo­die­ji ri­di­kai tu­ri daug žmo­gaus or­ga­niz­mui nau­din­gų me­džia­gų. Pa­si­žy­mi B, C gru­pės vi­ta­mi­nų, ete­ri­nių alie­jų, an­glia­van­de­nių, fer­men­tų gau­sa, ke­lia ape­ti­tą ir ge­ri­na virš­ki­ni­mą.</p> <p>Juo­duo­siuo­se ri­di­kuo­se yra dau­giau ka­lio ne­gu ki­to­se dar­žo­vė­se. Šis ele­men­tas pa­de­da pa­ša­lin­ti iš or­ga­niz­mo nat­rio per­tek­lių ir van­de­nį, to­dėl ri­di­kai tin­ka nuo pa­ti­ni­mų, at­si­ra­du­sių dėl šir­dies li­gų. Vy­res­ni žmo­nės juo­dą­jį ri­di­ką su me­du­mi nau­do­da­vo nuo per­ša­li­mo bei ko­su­lio.</p> <p>Ne vie­nas aly­tiš­kis me­na ge­rai ži­no­mos bu­vu­sios no­sies, ger­klės ir au­sų gy­dy­to­jos Ire­nos Men­se­vi­čie­nės pa­ta­ri­mą: iš­skap­tuo­ti šio ri­di­ko vi­du­rį, apa­čio­je pa­da­ry­ti ma­žą sky­lu­tę, tar­si pil­tu­vė­lį, pri­pil­dy­ti me­daus ir įtvir­tin­ti ant in­do taip, kad at­si­ra­dęs gy­do­ma­sis skys­tis lė­tai į jį su­var­vė­tų.</p> <p>Par­da­vė­ja Ne­rin­ga taip pat pa­gal šį re­cep­tą per­ša­lu­sius šei­mos na­rius svei­ka­ti­na. Dar juo­do­jo ri­di­ko pa­si­ruo­šia ir ki­to­kiu bū­du: ge­rai nu­plau­tą, bet ne­nu­lup­tą plo­no­mis rie­ke­lė­mis su­pjaus­to, už­pi­la me­du­mi ir pa­rą lai­ko šil­tai tam­sio­je vie­to­je. Pas­kui įde­da į šal­dy­tu­vą iki ku­riam nors šei­mos na­riui pri­reiks mal­šin­ti ko­su­lį.</p> <p>Pir­kė­ja Na­ta­li­ja ne tik ge­rai nu­plau­na juo­duo­sius ri­di­kus, bet ir nu­lu­pa, ta­da su­tar­kuo­ja, įde­da me­daus ir cit­ri­nos. Ge­rai iš­mai­šiu­si lai­ko šal­dy­tu­ve.</p> <p>Juo­da­sis ri­di­kas nau­do­ja­mas ir sa­lo­toms su grie­ti­ne, ma­jo­ne­zu, ga­li­ma mai­šy­ti čes­na­ko, obuo­lio, po­ro ar svo­gū­no, mor­kos. Pa­gar­din­ti pet­ra­žo­lėms, kra­pais.</p> <p>Tur­gu­je me­daus – aps­tu ir pa­va­sa­ri­nio, ir va­sa­ri­nio, kai­na ne­kin­ta, ki­log­ra­mas par­duo­da­mas už 5 eu­rus.</p> <h4>Il­gas veng­ri­nių sly­vų se­zo­nas</h4> <p>Gau­su tur­guo­se įvai­rių dar­žo­vių, kai­nos jau ku­rį lai­ką ne­kin­ta. Mo­liū­gi­niai, kaip tei­gia pa­tys par­da­vė­jai, nė­ra la­bai per­ka­mi, nors pa­tie­ka­lai iš jų svei­ki ir tin­ka­mai pa­ruo­šus la­bai ska­nūs.</p> <p>Dar­ži­nin­kė Ire­na pa­si­da­li­jo sa­vo pa­tir­ti­mi, ką ji ruo­šia iš pa­ti­so­nų. „Tai ma­no mėgs­ta­miau­sia dar­žo­vė. Jau­nu­čius pa­ti­so­nus su­pjaus­tau juos­te­lė­mis, api­be­riu mėgs­ta­mais prie­sko­niais ir ap­vo­lio­ju­si ku­ku­rū­zų mil­tuo­se iš­ke­pu alie­ju­je. Kol ke­pu ant­rą­ją kep­tu­vę, ne­iš­ken­tu­si pir­mą­ją su­švei­čiu, nes pa­tys ska­niau­si dar karš­ti, traš­kūs. Tie­sa, drus­ka pa­bars­tau tik iš­ėmu­si iš kep­tu­vės.</p> <p>Se­nes­nius pa­ti­so­nus ke­pu įda­ry­tus, nu­pjau­nu vir­šū­nė­les ir iš­sko­biu minkš­ti­mą su sėk­lo­mis. Jį iš­me­tu. Šiek tiek api­pjaus­tau ode­lę, vie­tas, ku­rios ne­la­bai gra­žios, ir įtri­nu prie­sko­niais. Pa­ke­pi­nu smul­kin­tą svo­gū­ną, čes­na­ką, smul­kiai su­pjaus­ty­tus po­mi­do­rus ir mal­tą mė­są. Ta­da įde­du džiū­vė­sė­lių, pet­ra­žo­lių ir ba­zi­li­kų. Vi­sa tai pa­ska­ni­nu drus­ka, pi­pi­rais ir su­mai­šau. Iš­skob­tą pa­ti­so­ną pri­kem­šu įda­ro ir ke­pu apie 30 mi­nu­čių iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je. Prieš pat pa­bai­gą pa­ti­so­nus api­bars­tau tar­kuo­tu kie­tuo­ju sū­riu ir pa­lau­kiu, kol sū­ris iš­si­ly­dys. Bet la­bai ska­nus pa­tie­ka­las yra ir be šio už­bai­gi­mo“, – pa­sa­ko­ja Ire­na.</p> <p>Šia­me tur­gu­je tik vie­nur ki­tur ma­čiau pu­ti­nų uo­gų, ki­log­ra­mas – 5 eu­rai. Par­da­vė­ja Ne­rin­ga sa­ko, kad jas per­ka tie, ku­rie tu­ri on­ko­lo­gi­nių pro­ble­mų. Bet pu­ti­nai su me­du­mi leng­vi­na ir per­ša­li­mo simp­to­mus. Ver­ta nors kiek jų pa­si­ruoš­ti žie­mai. Net ant ke­lių pre­kys­ta­lių ma­to­si krie­nų, ki­log­ra­mas – 2,5 eu­ro. Tu­rin­tys lai­ko jų ga­li pri­si­džio­vin­ti ir va­ka­rais kram­sno­ti tar­si sal­dai­nius. Džio­vin­tus krie­nus la­bai ver­ti­na į Žo­lin­čių aka­de­mi­ją su­si­bū­rę svei­kuo­liai.</p> <p>Šak­ni­nių sa­lie­rų ki­log­ra­mas – 1,2 eu­ro. Tai ir­gi sa­vo su­kaup­tais tur­tais nau­din­ga dar­žo­vė. Mo­te­rys vie­na per ki­tą dės­tė, kaip pa­ke­pin­ti jie pa­ska­ni­na sil­kę, ko­kios pui­kios sa­lie­rų ir mor­kų sa­lo­tos su ma­jo­ne­zu, grie­ti­ne ar alie­ju­mi.</p> <p>Dar ma­tė­si ir veng­ri­nių sly­vų, ki­log­ra­mas – 50 eu­ro cen­tų. „Pas­ku­ti­nės la­bai sal­džios, ki­bi­rui sly­vų pa­kan­ka ki­log­ra­mo cuk­raus“, – aiš­ki­no uo­gie­nės pri­si­vi­ru­si mo­te­ris. Ki­ta po­ri­no, kad la­bai ska­nios uo­gie­nės iš­si­vi­rė iš sly­vų ir kriau­šių. Ki­log­ra­mas kriau­šių – kaip ir sly­vų – tik 50 eu­ro cen­tų. Span­guo­lių, ku­rios ypač pa­klau­sios, ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 3 eu­rus.</p> <h4>La­pės ir usū­ri­niai šu­nys – uo­lūs pa­ke­lių tik­rin­to­jai</h4> <p>Nak­tis spar­čiai tirp­do švie­sų­jį pa­ros lai­ką. Į ant­rą­ją pu­sę per­si­ri­tęs ru­duo pa­dau­gi­na smul­kių­jų žvė­re­lių žū­čių ypač jud­riuo­se ke­liuo­se. Ne vie­nam ke­lei­viui ir vai­ruo­to­jui ki­lo klau­si­mas, kas tu­ri nu­rink­ti nuo ke­lių va­žiuo­ja­mo­sios da­lies ka­čių, la­pių, šu­nų, kiau­nių ir ki­tų gy­vū­nė­lių la­vo­nus? </p> <p>Vie­na vai­ruo­jan­ti mo­te­ris at­vi­ra­vo, kad taip akis pri­ra­ki­no prie ne­lai­mė­lio kū­ne­lio, kad vos iš­ven­gė ava­ri­jos.</p> <p>„Iš tie­sų tie prie as­fal­to au­to­mo­bi­lių plo­ja­mi kū­ne­liai nė­ra ma­lo­nus vaiz­de­lis. Ne­ži­nau, kas tu­rė­tų nu­ran­kio­ti tuos žu­vu­sius gy­vū­nė­lius“, – klau­sė vai­ruo­to­ja. Ban­dė­me iš­si­aiš­kin­ti, kas tuo tu­ri pa­si­rū­pin­ti.</p> <p>„Pa­pras­tai per nak­tį juos nu­ran­kio­ja ki­ti gy­vū­nė­liai, nes la­pės, usū­ri­niai šu­nys yra įpra­tę re­gu­lia­riai tik­rin­ti pa­ke­les. Bet jei iš ofi­cia­lios po­zi­ci­jos, tai, be abe­jo, ke­li­nin­kų dar­bas. Me­džio­to­jai juk yra at­sa­kin­gi už stam­bius me­džio­ja­muo­sius žvė­ris“, – taip pa­ko­men­ta­vo Arū­nas Pra­nai­tis, Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius.</p> <p>Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Eg­lė Ka­čins­kie­nė in­for­ma­vo, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 11 punk­tas tei­gia: „Eis­mo da­ly­viai, su­da­rę ar pa­ste­bė­ję kliū­tį ke­ly­je, su­kė­lę ar pa­ste­bė­ję ja­me pa­vo­jų, pri­va­lo šią kliū­tį ar pa­vo­jų pa­ša­lin­ti, o ne­ga­lė­da­mi to pa­da­ry­ti – pra­neš­ti po­li­ci­jai, ke­lio sa­vi­nin­kui ar ke­lią pri­žiū­rin­čiai įmo­nei, pa­žy­mė­ti kliū­tį ar pa­vo­jin­gą vie­tą ir vi­sais įma­no­mais bū­dais įspė­ti apie kliū­tį ar pa­vo­jų ki­tus eis­mo da­ly­vius.“</p> <p>Jos tei­gi­mu, vai­ruo­to­jai tu­rė­tų pa­teik­ti šią in­for­ma­ci­ją ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, ati­tin­ka­mai yra in­for­muo­ja­mi ke­li­nin­kai apie to­kias kliū­tis, o pri­rei­kus pa­gal­bos ar sie­kiant už­fik­suo­ti įvy­kį kvie­čia­ma po­li­ci­ja.</p> <h4>Lan­gai į gat­vę – dau­giau be­mie­gių nak­tų</h4> <p>Pra­ei­tą sa­vai­tę da­ly­va­vau Aly­tu­je vy­ku­sia­me se­mi­na­re, į ku­rį su­gu­žė­jo daug įvai­rių spe­cia­lis­tų iš vi­sos Dzū­ki­jos ir dar iš ato­kiau. Ša­lia įsi­tai­siu­si kau­nie­tė pa­si­džiau­gė, kad anks­čiau at­va­žia­vu­si ga­lė­jo mies­to cen­trą ap­žiū­rė­ti. „Koks gro­žis gė­ly­nų ir ap­skri­tai vi­sos cen­tro erd­vės. Ar tu­rė­jo­te ga­li­my­bę pa­si­vaikš­čio­ti?“ – klau­sė ma­nęs kau­nie­tė ir ėmė ro­dy­ti įsi­am­žin­tus Mies­to so­do vaiz­dus. Iš­gir­du­si, kad čia gy­ve­nu, dar dau­giau pa­gy­rų Aly­taus gro­žiui pa­bė­rė.</p> <p>Ir man pa­tin­ka ma­no mies­tas. Tik liūd­na tuo­met, kai nak­vo­ti ten­ka na­muo­se prie pa­grin­di­nių gat­vių. Trans­por­to srau­tas tar­si ne­su­sto­ja. Kai kaž­ku­riam lai­kui nu­ty­la vil­ki­kų gaus­mas, pra­si­de­da mo­to­cik­lų, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nės.</p> <p>„Mus sau­go po­li­ci­ja, pa­sa­ky­si­te? Kas tuos lenk­ty­ni­nin­kus pa­vys – lė­kė nu­lė­kė ir tiek juos te­ma­ty­si. Bet kaž­ku­riam lai­kui nu­ti­lo. Vi­sai kas ki­ta, kai po lan­gais nak­čiai gat­vė­je įsi­tai­so vil­ki­kas-di­džiu­lis šal­dy­tu­vas, ku­rio šal­dy­mo ag­re­ga­tai dir­ba be pa­lio­vos ir triukš­min­gai. Kar­tą pa­vy­ko, pa­skam­bi­nus at­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ži­bin­tais pa­si­švies­da­mi pa­ža­di­no vai­ruo­to­ją ir pri­ver­tė įsuk­ti į aikš­te­lę, ato­kiau nuo dau­gia­bu­čių lan­gų, už ku­rių ne­už­mie­ga se­ne­liai, blaš­ko­si tė­vai ir vai­kai, juk anks­ti teks kel­tis. Bet ki­tą kar­tą pa­kvies­tas pa­rei­gū­nų eki­pa­žas ne­si­var­gi­no net iš tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio iš­lip­ti, ma­tyt, šal­dy­mo įran­gos triukš­ma­vi­mas jiems, dir­ban­tiems, ne­pa­si­ro­dė toks įky­rus kaip no­rin­tie­siems kaip nors už­mig­ti“, – ne vie­no Kal­niš­kės gat­vės gy­ven­to­jo nak­ti­nį ne­ri­mą iš­sa­kė sen­jo­rė Ni­jo­lė.</p> <p>„Tam nak­tis il­ga, ku­ris ne­mie­ga, il­gas ke­lias tam, ku­ris pa­var­go“, – ma­nau, kad to­kiu Va­cio Rei­me­rio pos­mu sun­kiai dėl triukš­mo va­ka­rais už­mie­gan­čių gy­ven­to­jų laiš­ką pa­ko­men­tuo­tų ma­no bi­čiu­lė Ma­ri­jo­na.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=190&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="7AplbZGlrX-b7z5wA7nX8jQ_L_6U-YiQHDm0RhUFavg"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 25 Oct 2018 06:49:02 +0000 vyrredaktorius 190 at https://www.alytausnaujienos.lt Turizmo maršrutai ves pro senuosius sodus https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/turizmo-marsrutai-ves-pro-senuosius-sodus <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rita KRUŠINSKAITĖ</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 25</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/109-13192" rel="bookmark"> Nr. <span> 109 (13192) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/IMG_5781.jpg?itok=gcLICAog" width="344" height="287" alt="Simas ir Vida Šatkauskai gurmaniškus patiekalus pateikia specialiuose stikliniuose indeliuose. Zitos Stankevičienės nuotr." title="Simas ir Vida Šatkauskai gurmaniškus patiekalus pateikia specialiuose stikliniuose indeliuose. Zitos Stankevičienės nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Nors labai žavimasi naujomis selekcininkų išvestomis vaismedžių veislėmis, vis daugiau sodininkų entuziastų prisimena senąsias lietuviškas veisles, domisi jomis ir nori jas auginti savo soduose. Mokslininkus toks grįžimas prie tėvų, senelių ir netgi prosenelių augintų vaismedžių veislių džiugina.</p> <p>Anot Babtų sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkų, pastaruoju metu Lietuvoje tarp sodininkystės ir daržininkystės entuziastų populiarėja tendencija auginti senąsias lietuviškas veisles, kurios pritaikytos mūsų klimatui ir sąlygoms. Tiesa, vietinės veislės kol kas gali konkuruoti tik skoniu, bet ne išvaizda. Tačiau žmonės taip pat labiau pradeda vertinti skonį, kas skatina mokslininkus kurti naujas lietuviškas veisles.</p> <p>Šiemet Babtų sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI) darbuotojai pagal išankstinius užsakymus jau išaugino ir pardavė apie 20 senųjų veislių sodmenų</p> <h3>Kartu su latviais</h3> <p>SDI inicijavo projektą – „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“, kurio pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų kolekcijas, didinti gamtinio ir kultūrinio paveldo objektų patrauklumą bei prieinamumą. Jį lietuviai įgyvendina kartu su partneriais iš Latvijos.</p> <p> Projektas apjungia Lietuvos ir Latvijos mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų patirtį bei kompetencijas. „Jame dalyvauja Lietuvos ir Latvijos kaimo turizmo asociacijos, Kauno rajono muziejus, Latvijos Dobelės sodininkystės institutas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas (LAMMC), Rundalės dvaro sodyba ir Obelynės parkas“, – sakė Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas. </p> <p>Projektas „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“finansuojamas pagal  2014-2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Visas projekto biudžetas – 830 733 eurų  iš jų Europos regioninės plėtros fondo skirta – 706 123 eurų.</p> <p> Projekto metu bus identifikuotos ir atnaujintos senųjų tradicinių veislių augalų kolekcijos, o atrinkti objektai skatins puoselėti gamtinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje bei Latvijoje.</p> <h3> Parengti septyni maršrutai</h3> <p> „Susidomėjimas senomis veislėmis kyla visoje Europoje. Entuziastai buriasi į klubus, asociacijas, draugijas, kurios labai aktyviai veikia Šveicarijoje, Olandijoje, Vokietijoje“, - teigė projekto vadovas, SDI Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas Darius Kviklys.</p> <p>Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) prezidento Lino Žabaliūno teigimu, senąsias sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų veisles kultivuojantys objektai yra gamtinis ir kultūrinis paveldas, o pritaikius šiuos objektus turistams, rinkai bus pasiūlytas naujas turizmo produktas – paveldo sodai.</p> <p>Projektu siekiama ne tik populiarinti senąsias tradicines veisles, bet skatinti ir užaugintų produktų perdirbimą, pasiūlant maisto gurmanams senovinius receptus, pritaikytus šiuolaikiniams skoniams. Paveldo sodų turizmas padės išplėsti turizmo paslaugas. Tikimasi, kad  jau parengti 7 skirtingi maršrutai (Lietuvoje, Latvijoje ir 5 tarpvalstybiniai) padidins turistų skaičių ne sezono metu.</p> <p> Maršrutai dviračiu arba automobiliu bus pateikiami su pilnu paslaugų paketu – nurodant maitinimo, apgyvendinimo paslaugas teikiančius objektus bei pažymint kitus lankytinus objektus.</p> <p> Septynis, aštuonis ir daugiau dešimtmečių  skaičiuojančių vaismedžių ieškoma senose sodybose, dvaruose, vienuolynuose, tada mokslininkai bando nustatyti, kokios jie veislės.</p> <p> Vyresnieji gerai prisimena Beržininkų ananaso veislės obuolius, išsiskiriančius ypatingu aromatu, vertinami paprastieji antaniniai obuoliai, kurie bene labiausiai tinka obuolių sūrių, džemų gamybai, dar neužmiršta ir medumi kvepianti geltonoji slyva.  </p> <p> „Mūsų tikslas dalį senųjų sodų padaryti lankomais objektais, kad senųjų sodų  paveldu galėtų pasimėgauti ir mūsų šalies, ir užsienio turistai“, – sakė L. Žabaliūnas.</p> <h3>Obelynė, Rojus ir Obuolių sala</h3> <p>Vienas iš  trijų garsiausių Lietuvos paveldo sodų – 14 ha plote buvo įveistas  prie Dūkšto 1890 metais garsaus Lietuvos sodininko pomologo Adamo Hrebnickio ir pavadintas Rojumi. Mokslininkas ištyrė 629 obelų, 223 kriaušių, 240 slyvų, 105 vyšnių bei kelias dešimtis vaiskrūmių veislių. Augino įvežtas iš  Rusijos , Lenkijos, Vokietijos, JAV  bei vietines vaismedžių veisles, tyrė derlingumą, tręšimą, stebėjo atsparumą šalčiams.</p> <p>Antras garsusis paveldo sodas,  1920 metais gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko Kauno rajone apie 6,5 ha plote įkurtas Obelynės parkas.  Parko augalų kolekcijoje   per 300 rūšių ir formų medžių bei krūmų.  Parko pasididžiavimas   – europinis kukmedis,  seniausias  planetos medis  – dviskiautis  ginkmedis  ir  metasekvoja bei Sodų motinėle vadinama  Beržininkų ananaso obelis, kurios aukštis 11 m, o vainiko plotis -  12 m .</p> <p>Trečiąjį sodą - Obuolių salių 1930 metais Grabuosto ežero saloje užveisė gamtininkas Pranciškus Baltrus Šivickas. Jame vaismedžiai dera  sodą, kurio vaismedžiai dera iki šiol. </p> <p>Turistus jau seniai vilioja ir sodininkus žavi  Kauno pakraštyje, Kazliškiuose, auganti seniausia Lietuvos obelis. Laukinė obelis, auganti privačiame sklype, nors ir įpusėjusi ketvirtą šimtmetį, dar veda vaisius. Obels kamieno apimtis 1,3 m, aukštis 8 m, vaisiai rūgštaus skonio, tačiau itin malonaus kvapo. Šimtametės obels kamiene yra didžiulė drevė, kurioje kasmet įsikuria ežių šeimyna.</p> <p>Įdomybių netrūksta ir Babtuose, SDI  senovinio modelio gėlių ir prieskoninių augalų darželyje  auga 60 skirtingų rūšių augalų  bei daržovių 23 pavadinimų daržovės. Žiedais džiugina magnolijos, vilkdalgiai, apie 100 rūšių bijūnų.   </p> <p>Anot D. Kviklio, dar šiemet planuojama išleisti senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų katalogą ir uogų, vaisių bei daržovių  senovinių receptų, pritaikytų mūsų skoniui, knygą.</p> <h3>Susipažins ir su istorinėmis obelimis</h3> <p>Anot L. Žabaliūno, turizmas šiame projekte atsirado, kad senuoju paveldu susidomėtų ir turistai, kad susipažindami su kultūros paveldu galėtų susipažinti ir su istorinėmis obelimis. Jau surasta ir aplankyta 40 objektų.</p> <p>Užsukus į Survilų kaimo turizmo sodybą, esančią Šveicarijos kaime, Jonavos rajone,  kuriame įrengtas pirmasis Lietuvoje 1,5 km ilgio basakojų takas, susidedantis iš daugiau nei 10 skirtingų dangų, bei leidžiantis patirti netikėtų pojūčių gamą ir pajusti teigiamų emocijų bei energijos antplūdį, galima pažaisti disko golfą bei futbolo golfą, bus galima aplankyti ir senąjį sodą. </p> <p>Nedidelį sodą apie 1980 metus pradėjo veisti sodybos šeimininko Tado Survilos prosenelis Leopoldas Dackevičius. Jis nedidelis, tačiau šeimai brangus ir vertingas dėl jame išlikusių senųjų veislių obelų.</p> <p>Dar viena sena, maždaug 1900 metais statyta sodyba, su ilgaamžiu sodu  įsikūrusi Gailiakaimyje, Kėdainių rajone. ant Nevėžio upės kranto. Senąją sodybą dabartiniai šeimininkai Simas ir Vida Šatkauskai nusipirko  prieš septynerius metus ir pavadino  „Garsios tylos“ sodyba.</p> <p>Senajam sodui plytinčiam 3 ha plote  sodui – apie 80 metų, jame auga 120 obelų, 18 kriaušių,  yra slyvų ir trešnių.</p> <p>Idėjų nestokojantys „ Garsios tylos“ sodybos šeimininkai po ilgaamžių  obelų šakomis  planuoja įrengti lauko restoraną. Kol kas svečiai mėgautis gurmaniškais patiekalais gali senojoje sodyboje arba jų užsisakyti į namus.</p> <p>Šatkauskai patys kepa duoną, gamina fetos sūrį, karštus patiekalus, salotas, desertą. Patiekalus specialiuos stikliniuose indeliuose, pagal užsakymą pagamintuose Austrijoje, išvežioja  klientams. Gurmaniškiems patiekalams Simas ir Vida stengiasi naudoti kuo daugiau savame darže užaugintų daržovių ir prieskonių.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5654.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5654.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5662.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5662.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5702.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5702.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5710.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5710.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5714.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5714.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5781_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5781_0.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5813.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5813.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5937.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5937.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_5985.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_5985.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_6070.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_6070.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_6088.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_6088.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_6093.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-126-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_6093.jpg" width="504" height="768" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=126&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="rrcmhxH02_d8U11kVtJ7_8SmanCbd07EZHyio8zLOp8"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 25 Sep 2018 13:35:52 +0000 vyrredaktorius 126 at https://www.alytausnaujienos.lt Nuo so­di­nu­kų iki at­rak­cio­nų – Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė­je https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/nuo-so-di-nu-ku-iki-rak-cio-nu-aly-taus-ru-dens-ge-ry-biu-mu-ge-je <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 20</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/107-13190" rel="bookmark"> Nr. <span> 107 (13190) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/straupes_hanzas_majrazotaju_tirdzins_3.jpg?itok=gCUuKXrB" width="344" height="287" alt="mu­gė " title="Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Nuo mais­to iki so­di­nu­kų</h3> <p>S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę už­pil­dy­sian­tis šur­mu­lin­gas ap­si­pir­ki­mas do­va­nos ga­li­my­bę kiek­vie­nam kaž­ką sau ras­ti. Čia bus pre­kiau­ja­ma ne tik kai­miš­kais mais­to pro­duk­tais, lie­tu­viš­ku mais­tu, bet ir in­ven­to­riu­mi dar­žui ar so­dui, so­di­nu­kais, dai­gais, de­ko­ra­ty­viais au­ga­lais, ran­kų dar­bo ga­mi­niais, ak­se­su­a­rais, dra­bu­žiais, bui­ties prie­mo­nė­mis bei na­tū­ra­liais ga­mi­niais. Pa­si­ruo­ši­mas ru­de­niui bus pla­tus ir gau­sus – nuo bui­ties iki ūkio reik­me­nų.</p> <h3>Ste­bins pra­mo­gų gau­sa</h3> <p>Rug­sė­jo 23 die­ną, sek­ma­die­nį, vyk­sian­ti Aly­taus ru­dens gė­ry­bių mu­gė ska­tins ru­de­nį pa­si­tik­ti itin links­mai ir nuo­tai­kin­gai. Di­de­le pra­mo­ga ren­gi­nys taps ma­žie­siems, ku­riuos links­mins ani­ma­to­riai “Links­mas la­ga­mi­nas“, o pa­si­jo­di­nė­ti kvies ar­kliu­kas. Ne­ga­na to, mies­to cen­tre įsi­kurs ir įvai­rūs at­rak­cio­nai: ba­tu­tai, ma­ši­nė­lės bei ka­ru­se­lės. Pir­mie­ji 10 vai­kų iš­ta­rę „MY­LIU ALY­TŲ“ ga­lės vie­na iš pra­mo­gų pa­si­nau­do­ti ne­mo­ka­mai! Tad pa­si­ti­ki­me šal­tuo­sius se­zo­nus su skam­be­siu ir pui­kia nuo­tai­ka jau rug­sė­jo 23 die­ną 10–16 val. S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja fes­ti­vus.lt </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=118&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="vV6X_q55JOCJByXmrFlDZuvCs5RLzWVUkUOIp7yF8Ik"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 20 Sep 2018 13:35:12 +0000 vyrredaktorius 118 at https://www.alytausnaujienos.lt Am­bi­ci­ja, kaip ir elek­tra, gy­ve­ni­mą ga­li pra­tur­tin­ti, bet ga­li ir su­nai­kin­ti https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/am-bi-ci-ja-kaip-ir-elek-tra-gy-ve-ni-ma-ga-li-pra-tur-tin-ti-bet-ga-li-ir-su-nai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugsėjis 13</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/104-13187" rel="bookmark"> Nr. <span> 104 (13187) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-09/104%20morka.JPG?itok=BYq8VGH5" width="344" height="287" alt="Morka." title="Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. " /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3>Iš­si­plė­tė gry­bų asor­ti­men­tas</h3> <p>Vi­suo­met ma­lo­nu stab­tel­ti prie Jot­vin­gių tur­gu­je pre­kiau­jan­čio Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos jau­no­jo ūki­nin­ko Ei­man­to Bak­šio pre­kys­ta­lio. Vi­sa, ką jis at­ve­ža, gra­žiai iš­dės­ty­ta, o ir­ pats ne­tin­gi ben­drau­ti, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, ku­rios, nors ir jau­nas, tu­ri daug. Pre­kia­vo jis ir Dzū­kiš­ka­me jo­mar­ke, su­ko­si kaip vi­jur­kas ir be­veik vis­ką iš­si­par­da­vė.</p> <p>„Nu­lei­dau kai­ną, tai ir tą oran­ži­nį mo­liū­gą, ku­rio dy­džiu vi­si gė­rė­jo­si, par­da­viau, jis 18 ki­log­ra­mų svė­rė. Vil­nie­čiai nu­pir­ko, ga­vau 10 eu­rų, sa­kė bus ku­rį lai­ką gro­žiui, o pas­kui – mais­tui. Gra­žus jo­mar­kas bu­vo, no­ri­si to­kių šven­čių dau­giau“, – kaip vi­sa­da nuo­tai­kin­gai kal­ba Ei­man­tas.</p> <p>Šis ūki­nin­kas il­gai pre­kia­vo ska­nio­mis braš­kė­mis, tad ne vie­nas pa­gei­dau­tų jų dai­gų. Jie kaip ty­čia sun­kiai šak­ni­ja­si. At­vi­ro­mis šak­ni­mis braš­kių dai­go kai­na – 30 eu­ro cen­tų, už dai­gyk­lo­je už­au­gin­tą, ko­kį ga­li­ma so­din­ti bet ku­riuo me­tu, Ei­man­tas pra­šys de­šim­čia eu­ro cen­tų dau­giau. Pri­me­na­me, kad pats lai­kas da­bar so­din­ti dai­gus at­vi­ro­mis šak­ni­mis, jie tu­ri spė­ti iki šal­nų pri­gy­ti.</p> <p>Tur­gu­je dar ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir švie­žių braš­kių, ma­žas in­de­lis gra­žiau­sių­jų – du eu­rai. Akis trau­kia ir ‘Pol­ka‘ bei ‘Po­la­na‘ avie­tės, ki­log­ra­mas – 2,2 eu­ro.</p> <p>Gry­bų jau daž­nas pre­kys­ta­lius nu­klo­jęs. Lit­ras vo­ve­rai­čių iki 3 eu­rų, krū­ve­lė ba­ra­vy­kų  ir 7 eu­rus kai­nuo­ja, rau­do­ni­kių – 5–6 eu­rus, in­de­lio ma­ka­vy­kų, ru­da­gal­viais va­di­na­mų,  kai­na – iki 2 eu­rų, krū­ve­lė rud­mė­sių – pus­an­tro.</p> <p>Di­džiau­sią kie­kį gry­bų į Jot­vin­gių tur­gų at­ve­žė gry­bau­to­ja Zi­ta. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su vy­ru sa­vo vie­te­lė­se pri­rin­ko pen­kias dė­žu­tes ge­rų gry­bų. „Mes ži­no­me vie­tas, ku­rio­se tik vie­ni ir gry­bau­ja­me. Tai miš­rus miš­kas. Ar kir­mi­ja klau­sia­te? Ba­ra­vy­kai be­veik vi­si svei­ki, bet rud­mė­sių pu­sė bu­vo su­kir­mi­ju­sių“, – tei­gė gry­bau­to­ja.</p> <p>Grei­tai tur­gu­je pa­skli­do ži­nia, kad gry­bų tu­rė­tų at­si­ras­ti, nes pa­ke­lė­se ne­lei­džia jų par­da­vi­nė­ti, lie­pia į pre­ky­vie­tes vež­ti. „Ir mus nuo pa­ke­lės nu­vi­jo Prie­nų po­li­ci­nin­kai. Ne­ma­žai pri­sig­ry­ba­vo­me, gal­vo­jo­me nors ben­zi­nui tu­rė­si­me ko­kį eu­rą. Ne­pa­vy­ko, tai na­muo­se su­si­tvar­kė­me ir už­si­šal­dė­me, bus žie­mai“, – dės­tė pa­gy­ve­nu­si mo­te­ris.</p> <p>Ki­log­ra­mas sva­rai­nių – eu­ras, ne vie­na pre­kiau­to­ja jų tu­rė­jo, sly­vų, kriau­šių, obuo­lių – aps­tu, ki­log­ra­mas iki 70 eu­ro cen­tų. Dar ma­to­si švie­žių agur­kų, sa­lo­tų, pet­ra­žo­lių.</p> <p>Nė­ra di­de­lė ir na­mi­nių kiau­ši­nių pa­siū­la: di­des­nių dė­žu­tė – pus­an­tro eu­ro, ma­žes­nių – 30 eu­ro cen­tų ma­žiau.</p> <h3>Dzū­ki­jos dir­vos smė­lin­gos, jo­se bet ko ne­pa­so­din­si</h3> <p>Skai­ty­to­jai ne­duo­da ra­my­bės, vis pra­šo ne­pa­mirš­ti pa­skelb­ti jo­mar­ke iš­girs­tų ži­nių so­di­nin­kys­tės te­ma. So­dai­ty­tės me­de­ly­no sa­vi­nin­kai Da­nu­tė ir Vy­tau­tas Ma­nar­kai tei­gia, kad mer­gau­ti­nė Da­nu­tės pa­var­dė la­bai tin­ka prie to, ką jie vei­kia, tad me­de­ly­nas ir pa­va­din­tas žmo­nos tu­rė­ta pa­var­de.</p> <p>„Sa­ko­ma, kad bū­tum lai­min­gas vi­są gy­ve­ni­mą – so­dink so­dą. La­bai svar­bu pa­rink­ti tin­ka­mą jam vie­tą. Ide­a­li vie­ta so­dui – ne­di­de­lis pa­ki­li­mas, ap­sau­go­tas nuo šiau­rės vė­jų. Drėg­na, už­pel­kė­ju­si vie­ta vi­sa­da bus vais­me­džių žū­ties prie­žas­tis. Ne­la­bai tin­ka slė­niai, pa­že­mė­ji­mai. To­kio­se vie­to­se ren­ka­si šal­tas oras, so­di­nu­kai grei­čiau ap­šą­la žie­mą bei per pa­va­sa­rio šal­nas, žy­dė­ji­mo me­tu. Ge­riau­siai so­dai tarps­ta der­lin­guo­se leng­vo ar vi­du­ti­nio prie­mo­lio dir­vo­že­miuo­se. Aukš­tai esan­tis grun­ti­nis van­duo ne­pa­gei­dau­ja­mas“, – aiš­ki­na so­di­nin­kė.</p> <p>Kaip pa­si­rink­ti ko­ky­biš­ką so­di­nu­ką? Pa­sak D.Ma­nar­kie­nės, tu­ri bū­ti gau­sios ir svei­kos šak­nys, ne­su­ža­lo­ta žie­vė, be su­si­raukš­lė­ji­mų, nu­dras­ky­mų ir ne­aiš­kių, pa­ki­tu­sios spal­vos įdu­bi­mų, tvir­tas ka­mie­nė­lis, su aiš­kia vir­šū­ne. Ide­a­lu, kai dvi­me­tu­kai tu­ri 3–5 šo­ni­nes ša­ke­les.</p> <p>Bū­ti­na tei­sin­gai pa­so­din­ti. Obe­lų po­skie­pis virš že­mės tu­ri bū­ti iš­lin­dęs 5–10 cm. Per sek­lus obels pa­so­di­ni­mas – po­skie­pis virš dir­vos 15 cm ir dau­giau, me­de­lį skur­di­na, jis sto­vi vie­to­je, ne­au­ga. Vai­siai jo smul­kūs.</p> <p>Už­ka­sus obels po­skie­pį, dings­ta vi­sas že­ma­ū­giš­ku­mo efek­tas. Me­dis au­ga la­bai aukš­tas, il­gai ne­de­ra. Da­nu­tė dar pa­ste­bi, kad ne­svar­bu stie­be­lį bū­ti­nai į ry­tus nu­kreip­ti, jau­nas me­de­lis pri­si­tai­ko. Aiš­ku, pas mus vy­rau­ja va­ka­rų ir piet­va­ka­rių vė­jas, jis len­kia liau­ną me­dį į kitą pu­sę, rei­kia pri­tvir­tin­ti, už­ten­ka prie vie­no il­go stip­raus kuo­lo.</p> <p>Kriau­šės so­di­na­mos kaip obe­lys, t.y. po­skie­pio da­lį pa­lie­kant virš že­mės. Kriau­šė ga­li la­bai skau­džiai su­re­a­guo­ti į per daug gi­lų pa­so­di­ni­mą, pa­sle­piant po že­me po­skie­pį: per gi­liai pa­so­din­ta kriau­šė ga­li me­tus–dve­jus sto­vė­ti vie­to­je, t. y. vi­sai ne­aug­ti ar­ba net žū­ti.</p> <p>Jei sly­va skie­py­ta yra į kau­ka­zi­nę sly­vą, tai po­skie­pį bū­ti­na pa­slėp­ti po že­me. To ne­pa­da­rę – varg­si­te su at­ža­lo­mis vi­są gy­ve­ni­mą.  </p> <p>Kiek­vie­nu at­ve­ju, ne­svar­bu, ką be­so­din­tu­mė­te, jei abe­jo­ja­te, kaip tei­sin­gai pa­si­elg­ti, – klaus­ki­te au­gin­to­jo. De­ja, par­da­vė­jai ne vi­sa­da su­tei­kia tiks­lią in­for­ma­ci­ją, tad rei­kia pa­pra­šy­ti me­de­ly­no kon­tak­tų ir pri­rei­kus pa­si­kon­sul­tuo­ti. </p> <p>Na­tū­ra­liai gam­to­je yra du la­bai tin­ka­mi mo­men­tai vais­me­džiams so­din­ti: ru­duo, iki Vi­sų šven­tų­jų, lap­kri­čio 1 die­nos. Be ri­zi­kos so­di­na­mos obe­lys ir at­spa­rių veis­lių kriau­šės, nes jos iš­tver­min­giau­sios. Kau­la­vai­sių so­di­ni­mo ne­rei­kė­tų su­vė­luo­ti, kad spė­tų pri­gy­ti prieš žie­mą.</p> <p>Tin­ka­miau­sias lai­kas pa­va­sa­rį – ko­vas–ba­lan­dis. Be iš­im­ties vi­siems so­di­nu­kams: ir obe­lims, ir kriau­šėms, o ypač tin­ka kau­la­vai­siams – vyš­nioms, treš­nėms, ab­ri­ko­sams, per­si­kams, sly­voms ir kt. Jie la­bai ge­rai pri­gy­ja.</p> <p>Ide­a­lus va­rian­tas ne­spė­ju­sie­siems to pa­da­ry­ti lai­ku, kol me­džiai dar ne­iš­spro­gę, be la­pų, so­din­ti au­gu­sius va­zo­nuo­se. Nuo­gąs­tau­ti, kad me­de­lių šak­nys su­si­su­ka, tik­rai ne­rei­kia, jei so­di­nu­kai au­ga minkš­tuo­se ir tal­piuo­se va­zo­nuo­se, ku­rių tū­ris 10–15 lit­rų.</p> <p>Minkš­ti va­zo­nai ga­mi­na­mi iš sto­ros plė­ve­lės su sky­lu­tė­mis dug­ne. Šak­nys pro jas pra­len­da, ne­si­su­ka į maz­gą. Kas ki­ta, kai au­gi­na­ma kie­tuo­se va­zo­nuo­se. Nu­si­pir­kus at­vi­ro­mis šak­ni­mis rei­kia so­di­nant jas iš­sklai­dy­ti.</p> <p>Dar do­mi­mės, o kaip dėl duo­bės, ar bū­ti­na ją iš­si­kas­ti iš anks­to, prieš ke­lias sa­vai­tes? „Ir taip, ir ne. Daž­nai vie­ną pa­ta­ria­me, o ki­tą da­ro­me“, – tei­gia D.Ma­nar­kie­nė.</p> <p>O kad der­lius bū­tų svei­kas, tuo rei­kia rū­pin­tis nuo ru­dens. Sa­ko­ma, kad bū­ti­ni sa­ni­ta­ri­niai purš­ki­mai ir ge­nė­ji­mai. Pa­sak so­di­nin­kės Da­nu­tės, yra veis­lių, skir­tų eko­lo­gi­niams so­dams, ku­riuo­se ga­li­ma ap­si­ei­ti ir be che­mi­jos.</p> <p>„Tai, ką ma­to­te, be che­mi­jos ir už­au­gin­ta, nes ren­ka­mės at­spa­rias veis­les. Tik rei­kia at­si­min­ti, kad į sly­vy­nus ne­rei­kia daž­nai lįs­ti ir jų for­muo­ti“, – sa­ko so­di­nin­kė.</p> <p>Jos pra­šo­me pa­ta­ri­mo, kiek obe­lų už­tek­tų pa­si­so­din­ti ke­tu­rių as­me­nų šei­mai? Ren­kan­tis pu­siau že­ma­ū­ges rei­kė­tų 1–2 va­sa­ri­nių veis­lių, 2 ru­de­ni­nių, li­ku­sios žie­mi­nės. Jų rei­kė­tų dau­giau­sia – 2–3 me­de­lių.</p> <p>Tiems, ku­riems jau pa­bo­do že­ma­ū­giai so­dai, pri­min­si­me, kad aukš­ta­ū­gių obe­lų ga­li­ma įsi­gy­ti So­dai­ty­tės me­de­ly­ne. Tu­ri­ma įvai­rių veis­lių. „Iš tie­sų Dzū­ki­jos dir­vos smė­lin­gos, jo­se bet ko ne­pa­so­din­si. Že­ma­ū­giai so­dai ken­čia nuo mais­to ir drėg­mės trū­ku­mo. To­kioms že­mėms ge­riau­siai tin­ka vi­du­ti­nio au­gu­mo su ru­siš­kais po­skie­piais B118, MM106. Aukš­ta­ū­gės bet ko­kio­mis są­ly­go­mis įsi­ka­bins į dir­vą“, – ti­ki­na pa­ty­ru­si so­di­nin­kė D.Ma­nar­kie­nė.</p> <h3>Dy­ki­nė­ti ir bu­čiuo­tis sma­gu tik pa­slap­čia?</h3> <p>Šeš­ta­die­nio va­ka­rą ne vie­nas pra­lei­do­me bul­vių lau­kuo­se. Tur­būt re­tas pa­de­ja­vo, kad der­lius pras­tas, nes, kiek te­ko gir­dė­ti, tik džiaugs­mai dėl ne­su­tal­pi­ni­mo į aruo­dus. Taip jau su­ta­po, kad su bi­čiu­le Ma­ri­jo­na su­si­ti­ki­mų die­ną, sek­ma­die­nį, su­si­ti­ku­sios kal­bą kurs­tė­me apie bul­via­ka­sį, mat ja­me abi dar­ba­vo­mės. Svars­tau, ko­dėl tie žmo­nės taip sku­ba bul­vių kas­ti, kai, moks­li­nin­kų tei­gi­mu, ge­riau­sias me­tas – nuo rug­sė­jo vi­du­rio iki spa­lio vi­du­rio.</p> <p>„Tai mes abi sa­vą­sias taip ir ka­sa­me. Aš anks­čiau ne­pra­de­du. Ir dau­gu­ma vy­res­nių taip da­ro. Pas pus­bro­lį gau­siai tal­ki­nin­kų su­si­rin­ko, jie kal­bė­jo, kad šie­met rug­sė­jui be­si­bai­giant už­puls di­de­lės liū­tys, rei­kia pas­ku­bė­ti. Tie­sa, dar ką pa­sa­ky­siu. Ži­nai tą naš­lę Ve­ru­tę, ku­riai ki­tą­met su­kaks 90 me­tų. Per sa­vai­tę vi­sus de­šimt arų iš cie­ly­mo ša­ku­te nu­si­ka­sė ir į rū­sį po pin­ti­nę su­si­ne­šio­jo. Kai­my­nės bai­mi­no­si, kad va­go­se blo­ga ne­pa­si­da­ry­tų, lie­pė vie­nai ne­si­trū­ko­ti, duk­te­rų pa­lauk­ti, bet ji: „Aš am­bi­cin­ga, ga­liu ir vie­na be jų pa­gal­bos pa­si­da­ry­ti.“ At­seit pyks­ta ant duk­rų, kad na­gus abi jau pen­si­nin­kė­mis ta­pu­sios pri­siau­gi­no. Kur tai ma­ty­ta“, – tal­ko­je gir­dė­tas kal­bas per­sa­ko Ma­ri­jo­na.</p> <p>„Am­bi­ci­jų ne­rei­kė­tų nu­ver­tin­ti. Juk tai mū­sų die­nų va­rik­lis – aš ga­liu, mo­ku, pa­si­da­ry­siu. Am­bi­cin­gi žmo­nės daug ko pa­sie­kia, jei jų ne­apa­ki­na go­du­mas“, – sa­kau.</p> <p>„Ži­nai, ką pa­sa­ky­siu, am­bi­ci­ja – kaip elek­tra, gy­ve­ni­mą ga­li pra­tur­tin­ti, bet ga­li ir su­nai­kin­ti“, – kaip vi­suo­met ra­do tin­ka­mą pa­ly­gi­ni­mą bi­čiu­lė.</p> <p>Ir iš tie­sų kar­tais į mies­tus iš­ėju­siems vai­kams ten­ka ge­ro­kai pa­si­jau­din­ti dėl kai­muo­se li­ku­sių vie­ni­šų sa­vo tė­vų. Jie ma­no, kad dar pa­jė­gūs au­gin­ti gy­vu­lį, ne­ga­li be jo ap­si­ei­ti, vai­kai jų ne­per­kal­ba. Kai vė­liau pa­si­klau­siau, ne tik am­bi­cin­go­ji Ve­ru­tė, gal dar ke­tu­rios gar­baus am­žiaus sen­jo­ros ne­ma­žus plo­tus bul­vių ran­ko­mis se­no­viš­kai nu­si­ka­sė. Na ir ką tu joms pa­tar­si?</p> <p>„O ką šian­dien ge­ro nu­vei­kei?“ – krei­pia kal­bą Ma­ri­jo­na, gurkš­no­da­ma gau­ro­me­čio ar­ba­tą. Spe­cia­liai šios pa­si­pra­šė, ku­te­na ger­klę, gal per­kai­to per bul­via­ka­sį, juk ne jau­na­mar­tė.</p> <p>„Dy­ki­nė­ju“, – sa­kau. Juk ir dar­bų šiuo me­tu ma­žiau.</p> <p>„Kaž­kur skai­čiau, kad ne­įma­no­ma mė­gau­tis dy­kys­te, jei ne­tu­ri dau­gy­bės dar­bų. Joks ma­lo­nu­mas nie­ko ne­veik­ti, jei ne­tu­ri svar­baus ką veik­ti. Dy­ki­nė­ti, vai­ke­li, kaip ir bu­čiuo­tis, sal­du tik pa­slap­čia... Per Bal­tra­mie­jaus at­lai­dą, kai pro­ce­si­ja iš­ėjo­me ap­link baž­ny­čią ei­ti, ži­nai, tas Jo­nas tarp­du­ry pri­spau­dė ma­ne prie pa­ra­di­nių du­rų stak­tos ir pa­bu­čia­vo į žan­dą. Ot, šel­mis nuo jau­nys­tės, kaip ta žmo­na to­kį ir pa­ken­čia“, – jau kaip pa­at­vi­ra­vo Ma­ri­jo­na, kad man vos puo­de­lis su gau­ro­me­čiu iš ran­kų ne­iš­kri­to.</p> <h3>Mor­kos svo­ris – vi­sas ki­log­ra­mas</h3> <p>Zai­dų gat­vės gy­ven­to­jas Vy­tas Jan­čiaus­kas prie na­mų, ga­le šilt­na­mio, kaip įpra­tęs pa­sė­jo mor­kų. Ne vi­sos jos su­dy­go, bet tos, ku­rios ne­pa­bo­jo saus­ros, už­au­go to­kios di­džiu­lės, ko­kių 88-erius pra­dė­jęs sen­jo­ras ne­bu­vo re­gė­jęs.</p> <p>„Ir to­kių yra ne vie­na. Nie­ko ypa­tin­go šioms mor­koms ne­su­tei­kiau: sė­jau bu­vu­sia­me dir­vo­ne, trą­šų ne­nau­do­jau, bet pe­le­nų pa­ber­da­vau. Tie­sa, anks­to­kai so­di­nau, per saus­rą lie­jau, iš že­mės iš­len­dan­čią šak­nį vis že­mė­mis už­pil­da­vau, kad ne­pa­ža­liuo­tų“, – ste­bi­si dar­ži­nin­kas.</p> <p>Vy­to už­au­gin­tos mor­kos svo­ris – vi­sas ki­log­ra­mas, o il­gis – 40 cen­ti­met­rų. Sėk­lų veis­lės, ku­rias pir­ko „Ža­lio­je sto­te­lė­je“, V.Jan­čiaus­kas ne­pa­me­na.</p> <h3>Dzū­kiš­kas smė­lis to­bu­lai tin­ka ar­bū­zams</h3> <p>Pa­tir­ti­mi da­li­ja­si Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Far­ma­kog­no­zi­jos ka­ted­ros do­cen­tas Dei­vi­das Bur­du­lis</p> <p>Ar­bū­zus au­gi­nu jau tre­jus me­tus. Prieš po­rą me­tų pa­ban­džiau ir pa­vy­ko. Per­nai dėl šal­tos ir lie­tin­gos va­sa­ros ne­už­au­go nė vie­nas. Na, o šie me­tai ar­bū­zams ir me­lio­nams itin ti­ko. Sėk­lų par­si­siun­čiau iš vie­nos dar­ži­nin­kės, ku­ri ke­le­rius me­tus Laz­di­jų ra­jo­ne au­gi­na ar­bū­zus. Pa­pra­šiau lie­tu­viš­kos veis­lės ‘Kie­min­tai‘ (‘Snie­giai‘), o ji dos­ni bu­vo ir man at­siun­tė vi­są rin­ki­nį su dau­gy­bės veis­lių ar­bū­zų ir me­lio­nų sėk­lo­mis. Pa­va­sa­rį ne­tu­rė­jau lai­ko sė­ti į dė­žu­tes, tai sė­jau ba­lan­džio ga­le tie­siai į dir­vą. Dėl saus­ros ma­niš­kiai su­dy­go tik ge­gu­žės pa­bai­go­je. La­bai sma­gu nu­ei­ti į dar­žą, ku­ris prie ma­no na­mų Obe­li­jos kai­me, ir ste­bė­ti, kaip au­ga ar­bū­zai ir me­lio­nai. Vie­ną kar­tą nu­ė­jęs ran­di te­ni­so ka­muo­liu­ko dy­džio ar­bū­zė­lį, o už ke­lių die­nų jis jau su­lig fut­bo­lo ka­muo­liu... Iš tie­sų, tai la­bai ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­ti kul­tū­ra, jei tik va­sa­ra karš­ta, prak­tiš­kai nie­ko da­ry­ti ne­rei­kia. Pa­sė­ji ir nu­ei­ni pa­žiū­rė­ti, kaip au­ga. Ar­bū­zams ir me­lio­nams pa­tin­ka smė­lė­ta dir­va, nes jie yra pus­dy­ku­mių au­ga­lai. Lais­ty­ti taip pat ne­rei­kia. Bent aš šiais me­tais lais­čiau tik vie­ną kar­tą. </p> <p>Šių­me­tis der­lius tik­rai pra­džiu­gi­no mū­sų vi­są šei­my­ną, val­go­me ne tik mes, bet ir drau­gus vai­ši­na­me. Lie­tu­viš­ki ar­bū­zai – sal­dūs, sul­tin­gi, kvap­nūs. Nė kiek ne pras­tes­ni už pirk­ti­nius „už­sie­nie­čius“. Iš sa­vo lys­vės jau nu­raš­kė­me virš 20 ar­bū­zų, apie 30 me­lio­nų. Di­džiau­si ar­bū­zai svė­rė 9,5 kg, ma­žes­ni 7–8 kg.  </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/104%20arbuzai.JPG" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-103-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/104%20arbuzai.JPG" width="425" height="568" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/40595714_331479460755206_7085961706366566400_n.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-103-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/40595714_331479460755206_7085961706366566400_n.jpg" width="1170" height="1560" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/IMG_20180730_204137.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-103-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/IMG_20180730_204137.jpg" width="536" height="714" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-09/41120913_259763471339448_1967197864559902720_n_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-103-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-09/41120913_259763471339448_1967197864559902720_n_0.jpg" width="2048" height="1531" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=103&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="SGy2suFJmD3zR2BET1gEWNdypGX8GTBuxclWk_Xnhi0"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 13 Sep 2018 10:55:37 +0000 vyrredaktorius 103 at https://www.alytausnaujienos.lt ‘Monikos‘ stiebo plotis – 5 centimetrai https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/monikos-stiebo-plotis-5-centimetrai <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13178" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13178) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/Monika%20%281%29.jpg?itok=gQqxOAQ6" width="344" height="287" alt="Agurkai." title="Dalės Cibulskienės auginami agurkai." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Simniškės Dalės Cibulskienės auginami agurkai ‘Monika‘ nustebino ne tik savo vaisių gausa, bet ir augimo būdu: 5 cm pločio agurko stiebas vaisius augina kekėmis.</p> <p>‘Monika‘ veislės agurkus jau pamėgo daržininkai mėgėjai, nes tai ankstyvos veislės daržovė, tinkanti auginti šiltnamiuose ir aukštuose tuneliuose, kai kam pavyksta gerą derlių užsiauginti ir lysvėje. Augalai vešlūs, gausiai mezga, nes turi daug moteriškų žiedų. Vaisiai ryškiai žali, negelsta, 10–12 cm ilgio, skanūs, tinka salotoms, trumpam raugti.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/Monika%20%281%29_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-51-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/Monika%20%281%29_0.jpg" width="2704" height="3612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/Monika%20%282%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-51-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/Monika%20%282%29.jpg" width="2704" height="3612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/Monika%20%283%29.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-51-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/Monika%20%283%29.jpg" width="2704" height="3612" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=51&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="MGxkQI2esQsU_wXiIxS2c1zQlI9m-JTvmFT6r2IhaLQ"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Aug 2018 13:25:46 +0000 vyrredaktorius 51 at https://www.alytausnaujienos.lt Jurginai peršoko trijų metrų aukščio ribą https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/jurginai-persoko-triju-metru-aukscio-riba <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13178" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13178) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/IMG_0021.jpg?itok=HznSeWte" width="344" height="287" alt="Robertas Boza. Zenono Šilinsko nuotr." title="Robertas Boza. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>„Norint gėrėtis puošniais jurginų žiedais, vien atsižvelgti į šių gėlių poreikius parenkant augimo vietą neužtenka, reikia mylėti augalą“, – įsitikinęs sodų bendrijoje „Pušelė“ daug metų jurginus auginantis Robertas Boza.</p> <p>Savus gėlynus per sausrą jis liedavo keturis kartus per dieną. Jo jurginai išsiskiria itin dideliu aukščiu, jie perkopę 3 metrus. Be atramų jurginams būtų sunku – svirtų, lūžtų stiebai. Ypač aukštyn stiebiasi raudonus žiedus kraunantieji. Pasak Roberto, jie dar augs aukštyn.</p> <p>Šiemet visa augalija ankstina žydėjimo laiką ir brandą, sodininkui neramu, kaip reikės išlaikyti jurginų gumbus, jei augalas sumanys paankstinti vegetacijos baigtį.</p> <p>Nors nelengva, bet malonu prižiūrėti aukštaūges gėles. Peržydėjusiems žiedams nukarpyti tenka atsinešti ir kopėčias. Robertas su meile puoselėja ne tik jurginus, bet ir visą savo sklypo žalumą.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0012.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-49-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0012.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0014.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-49-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0014.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=49&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="ATI69jHQ3lPFEVvM4pEYEXCAtFQifSrArmzU7z9DWnw"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Aug 2018 10:50:46 +0000 vyrredaktorius 49 at https://www.alytausnaujienos.lt Pusdienis darže, kuriame nėra vietos sunkiam fiziniam darbui https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/pusdienis-darze-kuriame-nera-vietos-sunkiam-fiziniam-darbui <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 23</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/95-13178" rel="bookmark"> Nr. <span> 95 (13178) </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/IMG_0113_1.jpg?itok=BYumriHY" width="344" height="287" alt="Daiva Martikonytė savo sode. Zenono Šilinsko nuotr." title="Daiva Martikonytė. Zenono Šilinsko nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><h3><strong>Ir inteligentiško tinginio darže darbo įdėti reikia</strong></h3> <p>Daiva kaip daržininkė įvardija tokius gamtinės žemdirbystės privalumus: „Kurdami ekologinį ūkį, pirmiausia prisidedame prie atliekų rūšiavimo. Mes mažai ką išmetame. Visos maisto atliekos iš pradžių eina į kompostinę, o paskui į daržą, šakelės, popierius – į židinį, tik reklaminius laikraštėlius tenka išmesti. Pati esu ganėtinai užsiėmęs žmogus, abu mažai turime laisvo laiko, tai daržininkystėje remiamės N.Kurdiumovo praktika, ūkininkavimu mažame plote. Šis žemdirbiškas metodas yra vadinamas inteligentiško tinginio daržu. Nors kaip sversi, darbo ir tokiame darže yra. Aš negaliu sakyti, kad darbas gamtoje nėra malonus. Gal tik tuomet, kai susidėsto daug įvykių ir darbų į kažkokį laiko tarpą, tada triūsas darže jau mažiau malonus tampa. Bet atostogų laiką čia maloniausia leisti.“</p> <p>Pats gamtinės daržininkystės pradininkas N.Kurdiumovas deklaruoja, kad tokiame darže nėra vietos sunkiam fiziniam darbui. Apskritai mažiau darbo negu įprastame darže, mažiau ir vietos reikia daržovėms, o derlius – didelis.</p> <p>Ir Daivos daržo lysvės užima tik nedidelius žemės plotelius. Prie obels pasodinti agurkai ūsais užsikabindami lipa į vaismedį, šalia, ant suolelio, raudonus pomidoriukus sirpina svyrantys pomidorai. Daiva sako, kad dar vakar nuskynė ir apgenėjo juos, tad buvusio grožio neliko. Tą grožį sudėjo į stiklainius žiemai.</p> <p>Ne horizontaliai, o vertikaliai, ant Leono padarytų konstrukcijų, kuriose įmontuota ir jo mėgstamos transporto priemonės, dviračio, detalių, aukštyn kyla pupelės.</p> <p>Derlius stebėtinai gausus ir sveikas, net agurkai sveikutėliai šiuo metu, kai, rodos, visos Dzūkijos daržus apniko visuotinė tikroji ir netikroji miltligė. Pupelių ankštys nei taškuotos, nei nurudusios, kas matosi tradicinės žemdirbystės daržuose.</p> <p>Daiva teigia, kad ekologiškam daržui nebaisios ligos ar garšvų kaimynystė, visi augalai sugyvena. Gamtinis daržas auga ir derlių brandina savu ritmu. Kur jums teko matyti pluoštinių kanapių, kurios peršoktų ir trijų metrų aukštį?</p> <p>Teigiama, kad baklažanams pomidorų kaimynystė netinkama. Daivos šiltnamyje tarp pomidorų įsitaisęs baklažanas jau brandina vaisius.</p> <p>„Taip ūkininkaujant sėjomaina nebūtina. Pupeles jau ne vienerius metus tose pačiose vietose auginame, svogūnai vienoje vietoje gerai auga, tai juos ten kasmet sukišame, pomidorų gi iš šiltnamio neiškaitaliosi. Viską mulčiuojame, nes neturime kada ravėti. Visas atliekas pilame, šiaudais prispaudžiame. Gal žolė ir prasikala, bet neįsišaknija, ją lengva išrauti. Drėkinimo sistemos funkcijas atlieka į žemę įkasti subadyti buteliai. Į juos įpiltas vanduo pasiekia augalo šaknis. Ar viską, ką užauginame, sunaudojame? Visko pasitaiko, kai ko ir nesuspėjame laiku suvalgyti. Dabar skinu šparagines pupeles, jas nuvaliusi paverdu ir dedu į košes, sriubas, troškinius. Kai pradeda nokti kitos daržovės, imame jas valgyti. Ilgėliau dera pomidorai, rudeniop prasidės moliūgai“, – patirtimi dalijasi Daiva.</p> <h3><strong>Iš meilės daiktams gimsta naujos idėjos</strong></h3> <p>Kanapių arbatą gėrėme jaukiame, netradiciniame jų būste. Daiva atvirai kalba, kad abu su vyru yra nuolatinėje kūryboje. Leonas apskritai krapštukas, buvo momentas, kai jis žolės plotelius pjovė žirklėmis. Pagamino šio namelio kartoninį maketą. Terasą iš plytų likučių sumūrijo. Leonas pats plaktuku smulkino plytas.</p> <p>„Kūrybingai į visa žiūrime. Turbūt ir iš meilės, kad nesinori išmesti, gimsta tos idėjos“, – sako Daiva. Tačiau viskas į erdvę įkomponuojama ne chaotiškai, o derinama su pastatais, kitais augalais. Kad ir iš būtinybės, gelbėjantis nuo pernykščio potvynio, iškasti du įdomios formos tvenkinukai, juokais sutuoktinių vadinami pagal kinų filosofiją In ir Jang.</p> <p>Daiva kviečia užsukti ir į Žvaigždžių nameliu vadinamą vasarnamį, medinį namą, virš kurio įmontuota saulės energiją savoms reikmėms gaminanti įranga. Žvaigždžių nameliu jis vadinamas neatsitiktinai, čia buvo apsistojusi kompozitorė ir pedagogė Kristina Vasiliauskaitė, kurios kūrinius groja orkestras „Svajonė“.</p> <p>Jame yra gyvenęs ir orkestro dirigentas, šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ įkūrėjas ir vadovas Karolis Variakojis. Pašnekovė teigia, kad šis jaunas žmogus kupinas fantastiško profesionalumo. Jam viskas aišku, su juo „Svajonė“ iriasi tiesiausiu keliu į tikslą.</p> <p>Daivos klausiame ir apie artėjančią atostogų baigtį, prasidėsiantį naują sezoną. Pasak jos, atostogos buvo ramesnės, nes šiemet nebūta gastrolių užsienyje. Karoliui diriguojant orkestrui, ji džiaugiasi galinti daugiau pagroti, vadybinei veiklai atsiduoti.</p> <p>„Orkestras jau peraugo mano sugebėjimus, aš esu smuiko pedagogė, o dirigavimas daug platesnė veikla. Kompetencijos man jau nebepakanka, mylime ir palaikome naują dirigentą Karolį“, – savikritiškai kalba Daiva, ir toliau, galima sakyti, kantriai labdaringai nešanti visą organizacinių darbų, ir ne tik jų, krūvį.</p> <p>Jaukiame darbo kampelyje, iš kurio, pakėlus akis nuo kompiuterio klaviatūros, atsiveria didžioji dalis žemės valdų, jau matosi naujo sezono darbų akcentų. Daiva su „Svajone“ rugsėjo 7 dieną ruošiasi groti Alytaus sinagogoje, 13 dieną laukia atsakingas koncertas su „Amerikos virtuozais“, talentinga muzikantų šeima iš JAV.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0103_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0103_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0105_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0105_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0106_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0106_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0113_2.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0113_2.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0114_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0114_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0116_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0116_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0118_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0118_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0121_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0121_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0122_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0122_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0126_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0126_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0128_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0128_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0132_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0132_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0133.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0133.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0134_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0134_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0136_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0136_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/IMG_0137_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-48-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/IMG_0137_0.jpg" width="1024" height="683" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=48&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="PO07nyQjBNUKBKE_aMqUpz924yEcnarp7xBNt06IHME"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Thu, 23 Aug 2018 08:32:04 +0000 vyrredaktorius 48 at https://www.alytausnaujienos.lt Jubiliejinis sūrių festivalis kviečia susitikti Druskininkuose https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/jubiliejinis-suriu-festivalis-kviecia-susitikti-druskininkuose <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Rūtenis Andrijauskas</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 8</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/90" rel="bookmark"> Nr. <span> 90 </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/2017%20Bendras%20vaizdas.jpg?itok=0tuOIzC2" width="344" height="287" alt="" title="Sūriai. Audriaus Karečkos nuotr." /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p>Lietuvos ūkiuose brandinami sūriai vis labiau skinasi kelią į mūsų kasdienę mitybą. Lietuvos sūrininkai kantriai plėtoja sūrių iš šviežio pieno tradicijas ir kokybiškų maisto produktų vartojimo kultūrą mūsų šalyje. Sūrininkai puoselėja tradiciją kartą per metus susitikti Druskininkuose, aptarti naujus receptus, svarbius sūrių kokybės reikalus drauge su visos Lietuvos gyventojais.</p> <p>Festivalio metu vyks ketvirtasis sūrių konkursas. Specialiai šiam festivaliui surinkta profesionali komisija ragaus 6 sūrius – finalininkus ir lankytojų akivaizdoje išrinks 2018 m. festivalio Grand Prix nugalėtoją. Šiemet pirmą kartą balsuoti kokybiškiausio sūrio rinkimuose bus kviečiami ir renginio lankytojai. Specialiai išskirtoje konkurso zonoje lankytojai galės degustuoti visus konkursui pateiktus sūrius ir išrinkti labiausiai vertą titulo.</p> <p>Sūrių Festivalio metu ruošiamos profesionalios degustacijos ir sūrių derinimai. Tai gastronominio malonumo ir specifinių žinių valanda: Pietų Italijos egzotika - keturi brandinti pekorinai, sūris ir alus – sūrių konkurso čempionai, derinami su lietuvišku craft alumi, prancūziški sūriai ir jų valgymo kultūros ypatumai bei Europos sūrių įvairovė bus atskleista jubiliejiniame sūrių festivalyje.</p> <p> Sūrių Festivalis vyks rugpjūčio 11 d. 12-18 val. Druskininkuose, Vilniaus al. 24, Druskininkų Pramogų aikštėje.<br />  </p> <table><tbody><tr><td> <p>12:00</p> </td> <td> <p>Festivalio atidarymas</p> </td> <td rowspan="6"> <p>Registracija į degustacijas, į sūrininkų mugę bei sūrių konkursą (gamintojams) el. paštu <a>audrius.jokubauskas@gmail.com</a> arba telefonu 8 676 02967.</p> <p><a href="https://www.facebook.com/events/278139706081562/">Renginys facebook tinkle.</a></p> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p>12:00-18:00</p> </td> <td> <p>Sūrininkų mugė</p> </td> </tr><tr><td> <p>12:00-17:00</p> </td> <td> <p>Degustacijos (su išankstiniais bilietais)</p> </td> </tr><tr><td> <p>15:00</p> </td> <td> <p>Sūrių konkurso apdovanojimai</p> </td> </tr><tr><td> <p>18:00</p> </td> <td> <p>Pabaiga</p> </td> </tr><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> <div class="field field--field_gallery field--name-field-gallery field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2017%20Bendras%20vaizdas_0.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-19-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2017%20Bendras%20vaizdas_0.jpg" width="1000" height="669" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2017%20degustacija.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-19-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2017%20degustacija.jpg" width="1000" height="669" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2017%20finalas.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-19-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2017%20finalas.jpg" width="1000" height="669" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2017%20isrinko%20nugaletoja.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-19-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2017%20isrinko%20nugaletoja.jpg" width="1000" height="669" alt="" /> </a> </div> <div class="field__item"><a href="https://www.alytausnaujienos.lt/sites/default/files/2018-08/2017%20prekyba.jpg" title="" data-colorbox-gallery="gallery-article-19-7PPsjbC7rY4" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}"><img src="/sites/default/files/2018-08/2017%20prekyba.jpg" width="1000" height="669" alt="" /> </a> </div> <div class="field__items"> </div> </div> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=19&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="e4wNF687Rr0bxk8lXqrbedJBhNuG6GFP8Tsh-gKBH_Q"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Wed, 08 Aug 2018 11:51:22 +0000 redaktorius 19 at https://www.alytausnaujienos.lt Dar vasara karščiu alsuoja, bet dienos eina vis trumpyn https://www.alytausnaujienos.lt/derliaus-kraite/dar-vasara-karsciu-alsuoja-bet-dienos-eina-vis-trumpyn <div class="container"> <div class="row"> <div class="block-straipsnis-layout__content col-md-12"> <div class="background-white"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-6"> <div class="author"> <div class="field field--field_author field--name-field-author field--type-text-with-suggestions-field-type field--label-hidden"> <div class="field__item">Aldona Kudzienė</div> </div> <a class="comment_count" href="#">Komentarai (0)</a> </div> <div class="published"> <div class="field field--field_published_at field--name-field-published-at field--type-datetime field--label-hidden"> <div class="field__item">2018 Rugpjūtis 7</div> </div> </div> </div> <div class="col-6 volume"> <div class="field field--field_volume field--name-field-volume field--type-entity-reference field--label-hidden"> <div class="field__item"> <article role="article" class="node node--volume teaser2"> <div> <a href="/leidinys/92" rel="bookmark"> Nr. <span> 92 </span> </a> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container stra-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6 stra-image"> <div class="field field--field_image field--name-field-image field--type-image field--label-hidden"> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/straipsnio_vidinis/public/2018-08/IMG_0145.JPG?itok=QHdWnI_2" width="344" height="287" alt="Skaniosios salotos Jazminų turgavietėje" title="Skaniosios salotos" /> </div> </div> <div class="img-title"> </div> </div> <div class="col-md-6 str-teaser"> </div> <div class="col-md-12 stra-content"> <div class="field field--body field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__item"><p><strong>Vien iš rugių retai kas šiandien duoną kepa</strong></p> <p>Sekantys žemdirbiškas naujienas jau žino, kad paskelbta ekstremali situacija liudija, jog ūkininkų padėtis nėra pati geriausia. Žiūrint į tolesnę ateitį gali atsitikti taip, kad dėl klimato kaitos mūsų šalyje teks atsisakyti kai kurių kultūrų. Lietuvos gamta tampa nepalankiausia žieminiams rugiams, o šiltėjantis oras ypač tinka kukurūzams, kurie toje pačioje vietoje puikiai dera ir kelerius metus.</p> <p>Geri metai tada, kai iš hektaro byra 5 tonos javo. Šiemet vidurkis – 3–3,5 tonos. Guodžia tai, kad atlikus laboratorinius tyrimus konstatuojama, jog grūdų kokybė gera, miltai tiks ir duonai, ir pyragui. Ir dar kepėjai tvirtina, kad jie duonos nekepa iš geriausių grūdų, o iš vidutinių, geriausieji eksportuojami.</p> <p>Jų manymu, jei duona brangs, tą nulems kitos priežastys, o ne grūdų stygius.</p> <p>Mažai kas žino, kad mūsų šalyje vykdoma speciali rugių programa, kurioje dalyvauja apie 20 ūkininkų. Jie gauna selekcininkų išvestų naujų rūšių rugių sėklų ir atitinkamai augina. Šiemet teigiama, kad eksperimentiniai rugiai neblogai užderėjo. Taip užauginti žieminių rugių grūdai liks Lietuvoje, nebus eksportuojami.</p> <p>Kalbant apie ruginę duoną, norisi pagarsinti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos pirmininko Aušrio Macijausko teiginį: „Nebūkite naivūs. Juodos ruginės duonos lietuviai mažai tesuvalgo. Dažniausiai perka kvietinę, nudažytą tamsiai, ir mano, kad ji yra ruginė. Taigi laikas būtų skaityti etiketes ir jose surašytą sudėtį.“</p> <p>Iš tiesų rugiai naudojami tik žmogaus maistui, pašarų iš jų negaminama. Kelių kombainininkų klausiau, ar jiems teko šiemet vien rugių lauką kirsti. Visi kaip vienas tvirtino, kad ne, bet ne viename lauke su kviečiais buvo įsėta ir rugių.</p> <p>Taigi mūsų laukuose karaliauja kviečiai, kurie Viduržemio jūros regiono šalyse vadinami Izraelio žole.</p> <p>Norėdami įsitikinti, ar iš tikrųjų A.Macijauskas sako tiesą, Jazminų turguje pakalbinome ekologine duona prekiaujančią alytiškę Somantą Žaliaduonytę. Jos siūlomas įvairus duonos asortimentas iškeptas ekologinio Prienų rajono, Purvininkų kaimo ūkininkų Račickų ūkio kepykloje „Du medu“, kur Somanta dirba kepėja-pardavėja. Į kepyklą, kuri nuo Alytaus nutolusi maždaug 40 kilometrų, važiuoja iš namų.</p> <p>„Esu baigusi statybos mokslus. Niekada nė nemaniau, kad duoną kepsiu. Per šešerius metus išmokau šio amato pačioje kepykloje. Iškeptus 7 kilogramų kepalus supjaustome į šešias dalis ir supakuojame“, – pasakoja alytiškė. S.Žaliaduonytės klausiame, ar neteko jai žalios duonytės iškepti? „Turime termometrus, tikrinamas kiekvieno kepaliuko iškepimas“, – atitarė.</p> <p>Račickų šeimos ūkyje viskas daroma pačių:  auginama, malama gaminama, parduodama. Duona kepama iš natūralaus raugo, joje nėra mielių, dėl to ją iškepti užtrunkama dvi paras.</p> <p>Geriau susipažinę, domimės, ar vien ruginė duona čia kepama? Pasirodo, nekepama. Net ir perkamiausioje, ekologiškoje, becukrėje ruginėje duonoje „Rugelis“ beriama kvietinių miltų. Dar teiraujamės, ar žieminiai rugiai Račickų ūkyje jau kertami?</p> <p>„Taip, jau pradėjo ir juos kirsti. Šiemetis derlius krinta geresnis už pernykštį“, – džiaugiasi kepėja.</p> <p><strong>Salotiniai kopūstai – salotoms ir balandėliams</strong></p> <p>Jazminų turguje tiesiog staigmena tapo miklusėniškės Gitanos  salotos. Tokiame karštyje ji sugebėjo lauke užauginti traškių, septynių veislių salotų. „Reikia daug lieti ir užauga net karščiausią vasarą. Tik gaila, kad žmonės nevertina, neperka, nevalgo. Nedaug kas vasarą salotas vertina“, – sako Gitana.</p> <p>Jotvingių turguje naujiena tapo salotiniai kopūstai. Pasirodo, jais jau seniai prekiauja Punios apylinkių ūkininkas Vitas Šaulauskas. Gražiai nuaugusią kopūsto galvelę pirkusi moteris mokėjo pusę euro.</p> <p>„Salotiniai kopūstai geriausiai tinka balandėliams gaminti, nes yra minkšti, skanūs. Greitam vartojimui jie tinka ir pasiraugti. Dabar žinote, kaip šeimininkės raugia kopūstus, be jokio mušimo, ne taip kaip anksčiau“, – dėsto pirkėja.</p> <p>Turgaus lankytojams gerai žinomas daržovių augintojas Vitas pasakoja, kad per sezoną salotinių kopūstų, dievaži, kokia penkiolika kartų sėja. Paskutinius daigus ką tik laukuose pasodino. „Paskutiniuosius kartais jau ir aparti tenka, nesuspėja gūžių susukti. Pastaruosius pasodinus saulė labai užkepino, nežinau, kaip bus su augimu“, – svarsto Vitas.</p> <p>Turguose daržo ir sodo gėrybių yra, kainos, pasak pirkėjų, vidutinės: kilogramas obuolių  – pusė euro, slyvų – euras. Lauko agurkų galima nusipirkti už 40 euro centų, augintojai sako, kad skina paskutinius. Pomidorų įvairiausių – iki euro, morkos – 80, bulvės – iki 60 euro centų. Jau pasirodė kriaušių: prašo nuo 50 iki 80 euro centų už kilogramą.</p> <p>Šilauogių kaina įstrigusi ties 5 eurais, pasirodžiusių rudeninių aviečių kilogramas – 3 eurai, lazdynų riešutų, nuskintų su keke, – 4 eurai. Kilogramas medaus kainuoja 6 eurus. Voveraičių siūlė tik viena pardavėja, už litrą prašė 3 eurų.</p> <p>Skaitytoja Birutė buvo klaususi, kaip per žiemą išlaikyti šiemet taip prastai derėjusius žieminius česnakus. Pateikiame alytiškio Roberto praktiką. Jis daug metų česnako skilteles šaldė, dabar jas laiko stiklainyje užpylęs aliejumi. Abu būdai pasiteisino. Gal kas žino dar geresnių patarimų?</p> <p>Ir dar buvau pažadėjusi skaitytojams parašyti, kaip užaugo žieminiai česnakai, kuriuos mūsų kolega Jurgis Kochanskas sodino šiemet per Tris Karalius. „Užaugo vidutiniai, juos jau beveik suvartojome. Puikiai tiko ir marinuojant pomidorų derlių“, – taip vakar sakė daržininkas Jurgis.</p> <p><strong>Prie  puodelio arbatos</strong></p> <p>Mano bičiulė Marijona sekmadienio popietę kaip jau įpratusi pakrūme atskubėjo arbatos gerti. „Marijon, tu kaip laikrodis, nė minutės nevėluoji“, – sakau jai dar lipant į kalvelę. „Taigi, punktuali kaip ir tu vaikystėje buvai. Mes pagal tave, sugrįžtančią iš mokyklos, sustojusius laikrodžius nusistatydavome“, – jau prisėdusi mano punktualumą mena geroji bičiulė.</p> <p>Pamačiusi, kad ant lauko staliuko padėjau jos mėgstamų varškės keksiukų, moja ranka: „Tik maisto nedėk, prisišveičiau pas anūkes. Jaunėlė gi gimtadienį šventė, dvi dienas po kavines vedžiojo ir mane. Kaip visa skirtinga tose kavinėse. Kai pirmą dieną su savo draugėmis ir mane nusivedė pietauti, tiesiai pasakysiu, parėjau alkana. Atnešė pliką varganą kepsniuką. Rugpjūtis – daržovių pilni Dzūkijos daržai, nors vežimu jas vežki, o prie kepsnelio – tik šaukštas pjaustytų bulvyčių, keli griežinėliai pomidoro, agurkėlis ir kažkoks šakute pakabinamas žalėsis. Dar pasidairiau, gal kur pamatysiu pateiktų salotų pasipildymui, kaip siūlo kaimynai lenkai savo užeigose. Nepamačiau. Patylėjau, dar suvokiu, kad nemandagu viešose vietose komentuoti, bet namie paburbėjau. Anūkė sako, kad toks kavinės stilius, toks lygis, kažkam tai patinka. Pažadėjo kitą dieną pietauti nuvežti į tokią vietelę, kuri net man patiktų. Taigi šiandien ir nuvežė į „Šašlykinę“, prisišveičiau joje. O tik balandėlių užsisakiau. Atnešė du tokius didžiulius ir skanius, dar apkepintų bulvių, padažo nepagailėjo, soti iki dabar. Kas valgė kepsnius, jie buvo apkloti tokia gausa ir įvairove lietuviškų daržovių, kad prisiminus ir sočiai seilė ima tįsti. Tad ir valgančiųjų buvo labai daug“, – dėstė įspūdžius Marijona, gerdama arbatą.</p> <p>Išliejusi savo pastebėjimus apie maitinimo įstaigų pasiūlas, ji trumpam prityla. Kol sugalvoju, apie ką užvesti kalbą, pasigirsta žemo tono Marijonos niūniavimas: „Dar vasara karščiu alsuoja, bet dienos eina vis trumpyn.“ Paniūniavusi posmą ji pastebi, kad rugpjūtis, nors ir karštas, jo vakarai ne tokie kaip vidurvasarį. Vienas kitas daržininkas jai guodėsi, kad pomidorų maras prasidėjo, kad agurkus lauko lysvėse jau paskutinius nurinko.</p> <p>„Nepamiršk pas mane užsukti rytoj, praneša labai karštą dieną, atgaivinsiu tave kunigaikščių gėrimu. Ilgai nepamirši, kaip aš tos „Šašlykinės“ virėjų balandėlių skonio. Dar mano močiutė atlaidams darydavo natūralaus raugo burokėlių girą, aš supaprastinau, įdedu mielių. Va, kai parvežė anūkė, išsiroviau darže apie kilogramą burokų, švieži, greitai išvirė, šaltame vandenyje atvėsinau, kad galėčiau supjaustyti. Dar vakar ryte buvau užvirusi didįjį puodą vandens, tai tik pašildžiau, sumečiau burokus, po pusvalandžio nukošiau, įbėriau mielių ir cukraus. Parėjusi rasiu jau putojantį, tai dar kokią saują razinų šliūkštelsiu. Vanilės nedėsiu tik dėl tavęs, gi nemėgsti sakei. Po darbo grįžusi užsuk, bus pati skaniausia“, – jau keliaudama namo dar primena Marijona.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gallery"> </div> <ul> <section class="field field--field_comment"> <h2>Komentuoti</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=15&amp;2=field_comment&amp;3=ana_comment" token="dc16rnCaHkaexpPRwGsiq_cvPjChqMh9CZlHUkPjtsE"></drupal-render-placeholder> </section> </ul> </div> </div> </div> </div> Tue, 07 Aug 2018 14:44:20 +0000 redaktorius 15 at https://www.alytausnaujienos.lt