Tai­kos su­tar­čiai prieš­ta­rau­ja­ma, pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nei ga­li nu­plauk­ti

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (16)
2020 Spalis 6
Ligonine
Vyks­tant teis­mi­niams gin­čams pa­na­šu, kad pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­li nu­plauk­ti. Iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tus pi­ni­gus dar ga­li iš­gel­bė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria bū­tų pa­tvir­tin­ta tai­kos su­tar­tis. To­kios ži­nios iš teis­mo sa­vi­val­dy­bė­je lau­kia­ma kas­dien. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Spa­lio 1-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­na­sis di­rek­to­rius, Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas įvyk­dė ta­ry­bos spren­di­mą ne­del­siant pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį su Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ ir pa­teik­ti ją tvir­tin­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui. „VA Sta­ty­bai“ per šį teis­mą pa­vy­ko pa­siek­ti, kad bū­tų pa­nai­kin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių. Teis­mas taip pat pa­nai­ki­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą šio vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ti Vil­niaus ben­dro­vę „In­fes“. Tai­kos su­tar­ti­mi su „VA Sta­ty­ba“ sie­kia­ma li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui iš­sau­go­ti ir pa­nau­do­ti be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, skir­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to. Kau­no apy­gar­dos teis­mui pra­šy­mą ne­tvir­tin­ti šios tai­kos su­tar­ties jau pa­tei­kė ben­dro­vė „In­fes“, ji taip pat ke­ti­na ape­lia­ci­ne tvar­ka skųs­ti ne­pa­lan­kų Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą dėl pri­pa­ži­ni­mo Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja. Al­ma Mos­tei­kai­tė

Be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų rei­kia pa­nau­do­ti iki gruo­džio

Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta lai­ki­nai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­vau­jan­tį Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ją G.Ši­mą įpa­rei­go­ti ne­del­siant pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį ci­vi­li­nė­je by­lo­je su Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­ve „VA Sta­ty­ba“ ir pa­teik­ti pra­šy­mą ją tvir­tin­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui. 

Šis teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs „VA Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį, pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo kon­sta­tuo­ta:  pa­nai­kin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą dėl „VA Sta­ty­bos“ pa­teik­to pa­siū­ly­mo at­me­ti­mo vie­ša­ja­me pir­ki­me ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių, pa­nai­kin­ti ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą šio vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ti Vil­niaus ben­dro­vę „In­fes“.

Nors mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir tre­čiuo­ju as­me­niu šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je da­ly­va­vu­si „In­fes“ pra­šė „VA Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį at­mes­ti kaip ne­pa­grįs­tą, ta­čiau teis­mo ver­dik­tas joms bu­vo ne­pa­lan­kus.

„VA Sta­ty­bos“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas re­mon­tuo­ti Chi­rur­gi­jos sky­rių iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ke ne­nu­ro­dy­tų dar­buo­to­jų kiek­vie­nai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei.
Teis­mo spren­di­mu ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį, tad šios Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės pa­teik­tas pa­siū­ly­mas tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas iš nau­jo.
Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­ri ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę sko­lin­tis 1 mln. eu­rų ir be­veik 500 tūkst. eu­rų, gau­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

„VA Sta­ty­ba“ Chi­rur­gi­jos sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų, o „In­fes“ pa­teik­tas pa­siū­ly­mas sie­kė be­veik 2,4 mln. eu­rų.

Ka­dan­gi be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, skir­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, rei­kia pa­nau­do­ti iki gruo­džio, mies­to ta­ry­ba ėmė­si mi­si­jos gel­bė­ti šiuos pi­ni­gus per tai­kos su­tar­tį su „VA Sta­ty­ba“.

Lai­ki­na­sis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas spa­lio 1-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą tvir­tin­ti tai­kos su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „VA Sta­ty­bos“.

Kaip bu­vo ak­cen­tuo­ta mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant klau­si­mą dėl to­kios su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, teis­mui ją pa­tvir­ti­nus, „VA Sta­ty­ba“ artimiausiu metu ga­lės pra­dė­ti dar­bus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riu­je ir gal­būt pa­vyks pa­nau­do­ti jei­gu ne vi­są iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tą pi­ni­gų su­mą, tai bent da­lį.

Įžvelg­tas sie­kis už­kirs­ti ke­lią pa­si­nau­do­ti ap­skun­di­mo tei­se

Šian­dien jau aiš­ku, kad „In­fes“ Kau­no apy­gar­dos teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą ne­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­ties tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „VA Sta­ty­bos“.

Vil­niaus ben­dro­vė teis­mą in­for­ma­vo, jog ne­su­tik­da­ma su šio teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus dėl jos pri­pa­ži­ni­mo vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja ir „VA Sta­ty­bos“ at­mes­to pa­siū­ly­mo, jį ape­lia­ci­ne tvar­ka skųs Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui. Tam pa­tei­kė įro­dan­čius do­ku­men­tus apie jau su­mo­kė­tą žy­mi­nį mo­kes­tį.
Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mui ap­skųs­ti pas­ku­ti­nė die­na yra šian­dien, spa­lio 6-oji.

„In­fes“, pra­šy­da­ma ne­tvir­tin­ti tai­kos su­tar­ties, kaip pa­grin­di­nį ar­gu­men­tą nu­ro­do sie­kį už­kirs­ti jai ke­lią pa­si­nau­do­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo ap­skun­di­mo tei­se. Tokią teisę ji turinti ir siekianti teisminiu būdu galutinai išspręsti klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.

Vil­niaus ben­dro­vė pra­šy­me teis­mui ak­cen­tuo­ja teis­mų prak­ti­ką, kai gin­či­ja­mas per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mų tei­sė­tu­mas, vie­ša­sis in­te­re­sas rei­ka­lau­ja už­tik­rin­ti, kad, at­lie­kant pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir nu­sta­tant lai­mė­to­ją, bū­tų lai­ko­ma­si ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo, abi­pu­sio pri­pa­ži­ni­mo, pro­por­cin­gu­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pų.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mas dar lie­pos pa­bai­go­je yra pri­tai­kęs lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to vie­ša­jam pir­ki­mui, jos pa­lik­tos ga­lio­ti ir po rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­im­to šio teis­mo spren­di­mo, iki įsi­tei­sės spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je. Tad, „In­fes“ įsi­ti­ki­ni­mu, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tai­kos su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­ja vyk­dy­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras tuo me­tu, kai jos yra teis­mo su­stab­dy­tos.

Vyks­tant to­kiems teis­mi­niams gin­čams pa­na­šu, kad pu­sė mi­li­jo­no eu­rų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­li nu­plauk­ti. Iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tus pi­ni­gus dar ga­li iš­gel­bė­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, ku­ria bū­tų pa­tvir­tin­ta tai­kos su­tar­tis. To­kios ži­nios iš teis­mo sa­vi­val­dy­bė­je lau­kia­ma kas­dien.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Klausimas parazituojantiem Alytaus politikam - p...zdintojam ir Minedui. Per metus Vilniuj padaugėjo 8 800 naujų gyventojų. Kiek nup...zdinot per metus. Kokios varkės nepaėjo ? Kas iš politikų pasakys kokią sumą nurašyti byloj dėl šildymo ?

  Komentaras

  Jei kuris valdininkas tik nepaiso valios iš viršaus, iš kart iš postų nunešami. Anoj kadencijoj įrodė net dabar švietimo skyriaus vedėjo V.V. atveju. Iš kart atleido. Ptoblema netailo teisingumo ir atsakomybės mero poste esančiam. Kuris būtent už viską atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Jo valios vykdytojus taryba interpeliuoja net 3. Tai tas pats kas netiesiogiai išreikštas nepasitikėjimas meru. Ir merui jokios atsakomybės. Bile ką gsli. Teisėsauga kur už smulkmenas anoj kadčncijoj slopina. Kur rimti reikalai šioj kadencijoj nemato. Net taryba kaip naivių padėtį. Kelia problemas vieną po kitos, institucijos kaip aklos.

  Komentaras

  Alytuj politikų - pinigus pasidalijančių valdininkų šutvė skersą padėję ant valstybės pinigų, nusišlifafę pinigų įsisavinimo schemas. Skandinavijo tokie klounai ir nusikaltėliai atsidurtų politiniam šiukšlyne arba rūsy

  Komentaras

  bet kodėl visada ,,sausi'' išlieka dešimtmečius dirbantys įvairių skyrių - Architektūros, Statybos, Gamtosaugos, Teisės...specialistai, kurie ir ruošia konkursines sąlygas?

  Komentaras

  Šiais laikais, ypač prieš rinkimus kiekvienos dienos pradelsimas, stiprioj konkurencijoj tarp savivaldybių neleistinas. Kur kiekviena diena brangi. Nes po rinkimų neaišku, kaip kiti valdžioj tai vertins? Gal pasinaudodami situacija, kad Alytuj patys nesugeba susitvarkyt, nubrauks investicijas ir skirs. Kur sugeba. Juo lab dėl investucijų yra griežti įsisavinimo terminai. Metų pabaiga nesugwba įsitekt, braukia ir...Po kažin kada ar..? Nes pasirodo, kaip nesugebantys susitvarkyt. Ir čia tokios primityvios klaidos, tokių šposų šiais laikais niekas nedaro. Tokios situacijas sprendžia iš kart gerai. Netekt investicijų, tokių situacijų nepraleidžia. Dėl teismų jiems kas. Svarbiausia darbo turėt, terminai ištesti ir jie dirba uždirbdami. Kad per savivaldą patys nesugeba susitvarkyt. Ir Alytuj yoatybė, per daug klausimų per teismus sprendžiama. Tai kam tokia miesto valdžia reikalinga, kad teismams uždirbinėtų? Juk savivaldybė turi dirbt naudai viso apie 50 tūkstančių alytiškių. O ne vien tik teismų naudai.

  Komentaras

  Pagal įstatymus sav. administracijos direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. O meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Kaip prisilaikoma įstatymų visose grandyse. Tame ir tarybos veikloj ar išlaikomos įstatymų normos. Dabar direktoriu jei nevykdė tarybos sprendimų, tada taryba interpeliuoja. Bet šioj vietoj meras pirmas turėjo pastebėt ir ne prileist tokios situacijos. O čia meras, kuris už viską atskaitingiausias ir kaip tiesiogiai rinktas atsakingiausias, paskui įvykius. Tas pats kas jo nėra sprendžiant rimtas problemas. Įdomiausia, kad ir iš interpeliuotų nesimatė. Kad jie argumentuotų, kad jie tik vykdytojų lygio, ką meras užduoda. O nerui taryba.

  Komentaras

  Prisiteiskit iš Juonio su Rinkevičiūte 0,5mln. Kieno kaltė, tas ir kompensuot turi prarastus pinigus. Kadangi Juonį atsivedė meras, tai ir pas jį galit paprašyt už draugą kompensuot.

  Komentaras

  Alytuj vis pamiršta ar ir bijo pareikalaut taryba ir bendruomenė atskaitomybės ir atsakomybės iš mero. Kuris pagal įstatymus už viską atskaitingas. Susitaiko su broku mero veikloje ir kurio pasekmės ne į gerą miestui. Nenori suvokt, kad būtent pagal kompetenciją tarybą turi gebėt patys sprest tokius klausimus gerai. Kad teismams ir kitiems nebūt per kur prikibt. Jei už savivaldybę sprendžia teismai, kurie į valdžią nerinkti ir alytiškiams neatskaitingi už savivaldą, kam tokia valdžia reikalinga? Jei sprendžia teismai? Kodėl meras neatsistatydina po interpeliacijų vertinant ir gal jo vietą užimtų taryboj patvirtinant l. meru aktyviausias tarybos narys? Kad ir straipsnyje minimas tarybos narys S.Leonavičius? Kurio pasiūlymas išklausyt antrą pusę teisingas. O tokio neatsakųngo mero ir nenorinčio už nieką atsakomybės prisiimt, Alytus dar ne turėjo. Kiti nors strngės. Šis tik bevertis ir pigus diskotekinis šou.

  Komentaras

  Palaukime teismo sprendimo dėl taikos sutarties. Jei patvirtins - šansas yra. Jei ne - tai toliau nagrinės bylą, nes Infes pateikė apeliacinį skundą ir bylinėjimasis vyks toliau...

  Komentaras

  Taigi tarybos posėdyje S. Leonavičius sakė, kad reikia pakviesti išklausyti ir antrą pusę, t.y. Infesą. Dabar šitos nesąmonės būtų nebuvę. Bet ta blondinė skandalistė - "pseudoteisininkė" vėl įrodė kokios jos tos teisinės "žinios". Jai svarbu tik parėkaut ir balaganą sukelti. Tarybos posėdžio metu progą patylėti praleido ir V.Gibienė. Šitos damutės geriau jau patylėtų, jei nieko neraukia

  Komentaras

  Kol mero poste nebus kompetentingas ir atsakingas žmogus, tol tęsis nesamonės. Milijonas šen ten, toks teisingumas šioj valstybėj. Eilinį už menkniekį gatavi sudraskyt. Kur milijpnai, taryba viešija ir interpeliuoja vieną po kito, jokios reakcijos iš mero. Iš ūnstitucijų. Taip gali ir viso miesto likučius ir nieko tokio.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Po tiesioginių mero rinkimų tas pats kas ir atsakingas. Dabar iš mero pozicijos jokio atskaitongumo ir atsakomybės tarybai ir bendruomenei. Kad pagal mero kompetenciją nesugeba tarybai pats teikt pertvarkų ir strategijų plsnų. Ligoninės skandalo atveju taryba neiškentus interpeliavo net 3 mero komandos. Kurie tik mero valios vykdytojai. Ir merui nė motais. O skandalai ir jų pasekmės paraližiuoja savivaldybės sėkmūngą veiklą. Kuri dirba ne žmonėms, o teisėsaugai. Kur klausimai sprendžiami per institucijas. Kaip turėtų per tarybą patys išsispręst be kitų įsikišimo. Gėda. Retas neatsakingumas valdyme per virš 30 metų Alytaus miesto valdyme.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.