Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė tris spren­di­mus, ku­rie pa­rei­ka­laus gy­ven­to­jus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Ne­tru­kus tė­vams teks...
Ket­vir­ta­die­nį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bu­vo svars­to­mas vie­nas karš­čiau­sių ir la­biau­siai dis­ku­tuo­ja­mų pas­ta­ro­jo me­to klau­si­mų, ku­rį pa­tys aly­tiš­kiai yra...
Va­ka­rie­tiš­kas ar so­vie­ti­nis ke­lias – to­kius du pa­si­rin­ki­mus tu­rės Aly­taus ta­ry­bos na­riai šį ket­vir­ta­die­nį, ka­da svars­tys švie­ti­mo tin­klo re­for­mos klau­si­mą. Pas­ta­rie­ji...
„Aš no­riu ma­ty­ti au­gan­tį mies­tą. No­riu, kad nuo rug­sė­jo 1-osios vi­si aly­tiš­kiai gau­tų dar­že­lius. Tai yra ma­no sva­jo­nė. Ir dėl jos pa­da­ry­siu vis­ką“, – ra­šo prieš sa­vai­tę...
Aly­tu­je vie­šė­jo pa­gar­bos ver­tas pe­da­go­gas, bu­vęs il­ga­me­tis Šo­lo­mo Alei­che­mo ORT gim­na­zi­jos va­do­vas Mi­ša Ja­ko­bas. Lan­kė­si per­tvar­kos lau­kian­čio­se Aly­taus švie­ti­mo...
Vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba turėtų priimti sprendimą dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo pertvarkos.
Vi­ce­mi­nist­rės Jo­lan­tos Ur­ba­no­vič pa­si­ra­šy­ta­me raš­te kon­sta­tuo­ja­ma, kad šiuo me­tu Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų už­pil­dy­mas yra 59,77 pro­cen­tų, tad aki­vaiz­du,...
„Vie­nin­te­lis pa­grįs­tas ar­gu­men­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ko­je – mo­ki­nių skai­čius. Jei tė­vai ne­si­ren­ka vie­nos ar ki­tos...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aly­tiš­kės, dvie­jų vai­kų ma­mos laiš­kas, ku­ria­me nu­ro­do­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pro­gra­mos, fi­nan­suo­ja­mos iš eu­ro­pi­nių...
Į su­si­ti­ki­mą su po­li­ti­kais, švie­ti­mo ben­druo­me­nė­mis, mies­to va­do­vais ket­vir­ta­die­nį at­vy­ku­sią švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rę prof. dr. Jo­lan­tą Ur­ba­no­vič...
Aly­tus ver­da nuo dis­ku­si­jų apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­siū­ly­mai pri­me­na...
Ką nau­jo ga­li at­neš­ti pra­si­dė­ję me­tai Aly­taus švie­ti­mui? Tik­riau­siai nie­ko, jei ne­skai­čiuo­tu­me vis tų pa­čių jau pen­kio­li­ka me­tų te­be­si­tę­sian­čių grau­du­lin­gų kal­bų ir...
Švie­ti­mo ben­druo­me­nės du mė­ne­sius ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos, ta­čiau pa­reng­ta­me nau­ja­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo...
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.