Va­kar Aly­tu­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius. Su­si­ti­kęs su Aly­taus moks­lei­viais ir stu­den­tais, jis jau­no­sios kar­tos at­sto­vus sie­kė įkvėp­ti ly­de­rys­tei,...
Dau­giau kaip pus­šim­tis But­ri­mo­nių ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų vai­kų nuo šios sa­vai­tės pra­džios ren­ka­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šiuo­lai­kiš­kai su­re­mon­tuo­tas...
Prasidėję 2019-ieji pažymėjo ir prasmingą sukaktį – sausio 3 dieną minėtos Alytaus krašto kompozitoriaus, etninės kultūros puoselėtojo, pedagogo Juozo Karpavičiaus 90-osios gimimo metinės....
Miroslavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, per metus pasipildęs daugiau kaip dešimčia vaikų, tapo per ankštas iš viso 33 šios seniūnijos ikimokyklinukams. Paprastai darželiu vadinamą...
Šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis skir­tos lė­šos...
Toks šū­kis ket­vir­ta­die­nį skam­bė­jo Vil­niaus gat­vė­se. Pro­ble­mos, ku­rios at­si­ra­do dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės, pa­vei­kė ne tik mo­ky­to­jus, bet ir...
„Ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas“ – toks už­ra­šas va­kar žen­kli­no Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos du­ris. Vie­toj gim­na­zis­tų ko­ri­do­riuo­se bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Sei­mo na­rių, o...
Šiuo me­tu ša­lies švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je vy­rau­ja di­džiu­lė pro­ble­ma, į ku­rią nu­mo­ja­ma ran­ka, – tai mo­ky­to­jų strei­kas. Šiuo straips­niu no­riu iš­reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą...
Jei skai­to­te šias ei­lu­tes, bet nei pats, nei jū­sų šei­mos na­riai mo­kyk­lo­je ne­dir­ba­te, la­bai ti­kė­ti­na, kad ne­si­gi­li­no­te ir į nau­jos eta­ti­nės mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo...
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Gi­ri­nu­kas“ pe­da­go­gė Dai­va Rus­tei­kie­nė – tarp pen­kių ge­riau­sių Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų kū­no kul­tū­ros ug­dy­to­jų, ant­ra­die­nį už...
Maiš­tin­gam pa­aug­lys­tės am­žiui pa­žin­ti „Mū­sų at­ra­di­mai bu­vo pa­grįs­ti pa­tir­ti­mi, nes prieš de­šimt me­tų ne­la­bai ką ži­no­jo­me apie so­cia­li­nį emo­ci­nį ug­dy­mą ap­s
Laisvės gynėjo Arūno Sakalausko 55-ojo gimtadienio išvakarėse jo vardo klube surengta diskusija apie dekomunizaciją – jautri tema sulaukė nemažo susidomėjimo Alytuje. Ją moderavo Seimo narys Laurynas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mo ta­ry­ba...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau du kar­tus dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so....
Rugsėjo 29 dieną „Alytaus naujienų“ laikraštyje skaitėme užsakomąjį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) straipsnį „Etatinis: ką reikėtų žinoti“, kurį paskaičius susidaro įspūdis, kad naujasis...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.