Šį antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas, nuo spalio 5-osios nebelieka Kumečių mokyklos. Tokiu...
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai...
Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui...
Anglų kalbos akademija „American English School“ (AMES) šiemet naujus mokslo metus pradėjo duris atverdama naujovėms. Nuo šiol AMES – vienintelė kalbų mokykla Lietuvoje, savo mokiniams galinti...
Pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai. Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių san­dū­ro­je – vie­ni šeš­ta­die­nį, ki­ti pir­ma­die­nį – mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų gat­ves už­plū­do šven­tiš­kai pa­si­puo­šę...
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po...
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du,...
Nuo šių metų pavasario alytiškiai ikimokyklinukai neteko galimybės Alytuje lankyti ugdymo įstaigos, kurioje mokymas vyktų pagal Montessori pedagogiką. Apskritai mūsų mieste nebeliko nė vienos...
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar...
Senųjų tradicinių amatų saugotoja ir puoselėtoja Alytaus dailiųjų amatų mokykla, beveik per tris veiklos dešimtmečius išugdžiusi daug kūrybingų ir talentingų amatininkų bei menininkų, vykdo papildomą...
74 gabūs ir talentingi Lietuvos moksleiviai, kurių jauniausia – vos septynerių šokėja, o vyriausias – jau Kembridžo (Didžioji Britanija) universiteto pirmakursis. Europos plaukimo čempionė ir birbynės...
Kauno parašiutininkų klubo aerodrome Pociūnuose (Prienų rajonas) savo pirmuosius šuolius rugpjūčio pirmąjį penktadienį atlikę Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios...
Rugpjūtis – laikas pasiruošti naujiems mokslo metams ir į mokyklą besiruošiantiems vaikams, ir juos į mokslus išleidžiantiems tėvams. Tačiau pastariesiems artėjančios mokslo metų pradžios šventės...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.