Moks­lo me­tams įpu­sė­jus jau įvy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos pir­ma­sis ir ant­ra­sis eta­pas. Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) mo­ki­niai ak­ty­viai ir...
Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo po­tvar­kiu sky­rė po 300 eu­rų pre­mi­jas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams „už pa­pil­do­mą...
Daž­nai mo­ki­niai įsi­vaiz­duo­ja, kad ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai yra sun­kiai pa­sie­kia­mi, per­ne­lyg už­im­ti as­me­nys. Kar­tais vai­kai net­gi bai­mi­na­si kreip­tis, ma­ny­da­mi, kad...
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2014 metų savo veiklą vykdo vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Iki 2021 metų jo veikla yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos...
Bai­gė­si su­dė­tin­gi 2020-ie­ji. Su­lau­kę šven­čių, įžen­gė­me į nau­jus me­tus. Mes, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos jau­no­sios ko­res­pon­den­tės Vik­to­ri­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Me­da Ma­ta­čins­kai­tė,...
Vie­šas krei­pi­ma­sis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius Dėl mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų sky­
Įsi­ga­lio­jus su­griež­tin­tiems ka­ran­ti­no rei­ka­la­vi­mams, jie pa­lie­tė ir švie­ti­mą. Nuo gruo­džio 16 die­nos vi­sas ug­dy­mas, iš­sky­rus kai ku­rias iš­im­tis, vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du,...
„Kar­tais tu­ri pro­jek­to idė­ją, vi­zi­ją, o re­a­ly­bė­je jis ne­pa­vyks­ta. O įgy­ven­din­da­mi šį pro­jek­tą pa­ma­tė­me, kad vis­kas bu­vo pui­ku – ir vi­zi­ja, ir re­a­ly­bė, jis tik­rai...
Ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė, pa­kal­bin­ta, kaip se­ka­si dirb­ti su ga­biais mo­ki­niais, pa­pa­sa­ko­jo apie uk­rai­nie­čių Boi­ko šei­mos, gy­ve­nan­čios...
Kitą savaitę, tai yra lapkričio 23–27 dienomis, kontaktiniu būdu dirbs tik Šv. Benedikto gimnazijos 6–8 klasių mokiniai.
Lietuvoje iki lapkričio 29 d. paskelbtas karantinas. Šiuo laikotarpiu ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinukai darželius ir mokyklas lanko įprastai. 5–12 klasių mokiniai, taip pat mokiniai...
Pa­skel­bus vi­suo­ti­nį ka­ran­ti­ną, šią sa­vai­tę nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­si vi­si moks­lei­viai, iš­sky­rus ma­žiau­sius – prieš­mo­kyk­li­nių ir pra­di­nių kla­sių. Ne pa­slap­tis, kad tė­vams...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to...
Pa­va­sa­rį už­klu­pus pan­de­mi­jai ir mo­kyk­loms pra­dė­jus dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­las sku­biai ap­rū­pi­no pa­pil­do­mais...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.