Nors Aly­taus mies­to, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos, mo­kyk­los nuo lap­kri­čio li­ko tuš­čios ar­ba apy­tuš­tės, o jų va­do­vai kar­tais pa­si­jun­ta ne tiek švie­ti­mo, kiek me­di­ci­nos įstai­goms...
Ko­ro­na­vi­ru­są nu­sta­čius dar­buo­to­jams, vai­kams ar jų tė­vams pas­ta­ruo­ju me­tu sep­ty­nio­se Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se į nuo­to­li­nį ug­dy­mą iš­siųs­tos aš­tuo­nios vai­kų kla­sės...
Vi­zi­tą Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė va­kar pra­dė­jo 8 va­lan­dą ry­to. Ji at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su ge­ruo­ju šios...
In­ter­ne­to pla­ty­bė­se ga­li­ma ras­ti, kad ba­lan­džio 10-oji – Tarp­tau­ti­nė bro­lių ir se­se­rų die­na. Kaip be­bū­tų, ko ge­ro, dau­ge­lis pri­tars, jog sma­gu tu­rė­ti se­sę ar bro­lį, su...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai...
Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­ko­re­ga­vo vi­sų mū­sų pla­nus. Kon­tak­ti­nio ben­dra­vi­mo la­bai trūks­ta vai­kams, ypač spe­cia­lių­jų po­rei­kių, ne­ga­lią tu­rin­tiems mo­ki­niams iš­skir­ti­nai svar­bus...
„Jo­kių kon­kre­čių ži­nių, kaip ga­lė­tų vyk­ti nuo šio pir­ma­die­nio leis­tos kon­sul­ta­ci­jos gy­vai abi­tu­rien­tams, dar ne­sa­me ga­vę. Ma­no nuo­mo­ne, tai yra la­bai keis­tas ir sun­kiai...
Prieš sep­ty­ne­rius me­tus ma­no tė­tis bu­vo pa­skir­tas dirb­ti Len­ki­jo­je. Nu­spren­dė­me, jog ke­liau­si­me ten su vi­sa šei­ma, to­dėl su­si­ra­do­me jau­kų būs­tą Var­šu­vos pa­kraš­ty­je ir...
Kal­bin­da­ma pa­šne­ko­vus, po­kal­bio pa­bai­go­je be­veik vi­suo­met tra­di­ciš­kai ta­riu – ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o no­ri­si ta te­ma pa­kal­bė­ti. Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio...
Moks­lo me­tams įpu­sė­jus jau įvy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­dos pir­ma­sis ir ant­ra­sis eta­pas. Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) mo­ki­niai ak­ty­viai ir...
Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo po­tvar­kiu sky­rė po 300 eu­rų pre­mi­jas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams „už pa­pil­do­mą...
Daž­nai mo­ki­niai įsi­vaiz­duo­ja, kad ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai yra sun­kiai pa­sie­kia­mi, per­ne­lyg už­im­ti as­me­nys. Kar­tais vai­kai net­gi bai­mi­na­si kreip­tis, ma­ny­da­mi, kad...
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2014 metų savo veiklą vykdo vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Iki 2021 metų jo veikla yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos...
Bai­gė­si su­dė­tin­gi 2020-ie­ji. Su­lau­kę šven­čių, įžen­gė­me į nau­jus me­tus. Mes, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos jau­no­sios ko­res­pon­den­tės Vik­to­ri­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Me­da Ma­ta­čins­kai­tė,...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.