Laisvės gynėjo Arūno Sakalausko 55-ojo gimtadienio išvakarėse jo vardo klube surengta diskusija apie dekomunizaciją – jautri tema sulaukė nemažo susidomėjimo Alytuje. Ją moderavo Seimo narys Laurynas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba du kar­tus ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ne­vyk­dy­mo ta­ry­ba...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau du kar­tus dėl ne­su­pran­ta­mų prie­žas­čių ne­pri­ėmė spren­di­mo skelb­ti „Vil­ties“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so....
Rugsėjo 29 dieną „Alytaus naujienų“ laikraštyje skaitėme užsakomąjį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) straipsnį „Etatinis: ką reikėtų žinoti“, kurį paskaičius susidaro įspūdis, kad naujasis...
Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gė Li­na Ta­mo­šai­ty­tė – vie­na iš sep­ty­nių mo­ky­to­jų, ku­riems už kū­ry­biš­ką dar­bą ir ge­ro­sios...
Šį antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas, nuo spalio 5-osios nebelieka Kumečių mokyklos. Tokiu...
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai...
Dar rugpjūčio pradžioje Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Kumečių mokyklos mokytojais ir mokinių tėvais, pareiškė: „Kumečių mokykla bus!“ Tačiau atėjus rugsėjui...
Anglų kalbos akademija „American English School“ (AMES) šiemet naujus mokslo metus pradėjo duris atverdama naujovėms. Nuo šiol AMES – vienintelė kalbų mokykla Lietuvoje, savo mokiniams galinti...
Pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai. Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių san­dū­ro­je – vie­ni šeš­ta­die­nį, ki­ti pir­ma­die­nį – mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų gat­ves už­plū­do šven­tiš­kai pa­si­puo­šę...
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po...
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du,...
Nuo šių metų pavasario alytiškiai ikimokyklinukai neteko galimybės Alytuje lankyti ugdymo įstaigos, kurioje mokymas vyktų pagal Montessori pedagogiką. Apskritai mūsų mieste nebeliko nė vienos...
Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį į mo­kyk­las po va­sa­ros atos­to­gų su­grįš mo­ki­niai. Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo kiek anks­čiau ir ne­tra­di­ciš­kai. Va­kar...
Senųjų tradicinių amatų saugotoja ir puoselėtoja Alytaus dailiųjų amatų mokykla, beveik per tris veiklos dešimtmečius išugdžiusi daug kūrybingų ir talentingų amatininkų bei menininkų, vykdo papildomą...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.