Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių...
Se­niai be­ra­šiau bent kiek il­ges­nį straips­ne­lį. Ven­giu ko­men­ta­rų. Tai, kas ano­ni­miš­ka, man vi­sa­da bu­vo at­gra­su. Jau­nys­tė­je va­do­va­vau Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Ja­me bu­vo vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas –...
Nuo šie­me­čio ba­lan­džio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia elek­tro­ni­nė pra­šy­mų mo­ky­tis švie­ti­mo įstai­go­se pri­ėmi­mo sis­te­ma. Toks bu­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiems moks­lo me­tams pa­tvir­ti­no di­des­nį kla­sių skai­čių kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nei tai bu­vo nu­sta­čiu­si...
Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba (PPT) – vie­na iš vals­ty­bi­nių įstai­gų, ku­riai jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta ras­ti va­do­vo. Ne­tru­kus bus skel­bia­mas dar vie­nas...
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius va­kar pra­dė­jo kiek­vie­ną sa­vai­tę vyk­sian­čius su­si­ti­ki­mus su ša­lies mo­kyk­lo­mis. Pir­mo­ji sto­te­lė – Aly­tus,...
Nu­ai­dė­jus rug­sė­jo skam­bu­čiui, pa­kvie­tu­siam į kla­ses, jau ga­li­ma api­ben­drin­ti ten­den­ci­jas, ku­rio­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo ben­druo­me­nė pra­de­da nau­jus moks­lo...
So­dai pa­kvi­po obuo­liais, tur­gus mar­guo­ja kar­de­liais, o moks­lei­viai džiau­gia­si pas­ku­ti­nė­mis atos­to­gų die­no­mis. Ta­čiau jų tė­ve­liai ži­no, kad pats lai­kas pa­si­rū­pin­ti...
Šių me­tų Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai Do­mas Sa­ka­vi­čius (Do­mas) ir An­drius Ge­gu­žis (An­drius) sa­vo pa­siek­tais eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais pa­kei­tė ne tik...
Sustiprinti ne tik verslą, bet ir aukštojo mokslo išsilavinimą Alytuje yra labai svarbu, todėl planuojama plėsti bakalauro ir magistro studijų programų pasirinkimą. Norima, kad jaunimas universitetinį...
Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pa­kvies­ti į pa­žin­ti­nį se­mi­na­rą, bir­že­lio 7-osios ry­tą į ūki­nin­ko dr. Al­fon­so Pec­kaus so­dy­bą Ka­les­nin­kų kai­me rin­ko­si žem­dir­bių...
Pa­sau­lis kei­čia­si ne­įti­kė­ti­nu tem­pu, o kar­tu su juo kei­čia­si ir dar­bo rin­ka. IT spe­cia­lis­tų pa­klau­sa ne­nu­gin­či­ja­mai augs, tad jei no­ri­te įgy­ti pa­klau­sią spe­cia­ly­bę –...
„Dėl oro są­ly­gų mo­kyk­lų va­do­vams re­ko­men­duo­ja­me trum­pin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, sau­gant mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų svei­ka­tą“, – va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Aly­taus mies­to...
Finansų valdymu ir verslo konsultacijomis užsiimančios Kauno įmo­nės  „Fin­dep“ at­sto­vas An­drius Pše­me­nec­kas va­kar vie­šai pir­mą kar­tą pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.