„Vi­sas mū­sų gy­ve­ni­mas yra kas­die­nė ko­va už sa­vo vai­kus. Pas­ku­ti­niu la­šu, ku­ris per­pil­dė kan­try­bės tau­rę, ta­po sa­vi­val­dy­bės pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je ra­šo­ma:...
Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai – Švie­ti­mo nuo­ty­kių or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­riai, pra­ėju­siais me­tais ke­lia­vo po al­ter­na­ty­vias pa­sau­lio mo­kyk­las ir rin­ko jų ge­rą­ją...
Alytaus rajono mokiniai vasaros atostogas kviečiami baigti įdomiai ir kūrybingai. Rugpjūčio 24–27 dienomis Nemunaityje vyks stovykla „Jaunasis kūrėjas“. Jos organizatoriai – Alytaus r. meno ir sporto...
Min­gai­lė ir Taut­vy­das Mel­dai­kiai pra­ėju­siais me­tais ke­lia­vo po pa­sau­lį, lan­kė iš­skir­ti­nes mo­kyk­las ir rin­ko ge­rą­ją jų pa­tir­tį. Pla­čiau apie jų pro­jek­tą:...
Aso­cia­ci­ja „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ lie­pos mė­ne­sį iš­lei­do du in­for­ma­ci­nius lei­di­nius leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. Juos pa­ren­gė Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos...
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos....
Lie­pos 3 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je įvy­ko moks­lo me­tų bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Šiais me­tais, ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je, su­si­ju­sios su...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms...
Tra­di­ci­nis Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los (AJChM) ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas šį bir­že­lį įvy­ko ne­įpras­tai – mo­kyk­los pra­ėju­sių me­tų veik­la, pa­sie­ki­mai, fi­nan­si­nė...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je po­li­ti­kai at­šau­kė sa­vo anks­tes­nius spren­di­mus dėl „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio...
Šiandien daugumai Alytaus rajono abiturientų nuskambėjo paskutinis skambutis, simbolizuojantis paskutinę pamoką. Šiais metais jis kitoks nei įprasta – dėl karantino vyko ne mokyklose, o virtualiai....
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je pra­dės veik­ti vi­si dar­že­liai ir dirbs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Vai­kų skai­čius...
Si­tu­a­ci­ja dėl CO­VID-19 pa­vei­kė ab­so­liu­čiai vi­sas vi­suo­me­nės gru­pes, tarp jų ir mus – mo­ki­nius. Jau dau­giau nei mė­ne­sį mo­ko­mės nuo­to­li­niu bū­du, kaž­kur už ek­ra­no...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sulaukusi klausimų iš Lietuvos moksleivių sąjungos, kodėl buvo priimtas sprendimas vykdyti brandos egzaminus, kaip jie bus organizuojami, pateikia paaiškinimus.
Jau turite bakalauro diplomą ir norite tobulėti, įgyti naujų žinių bei turėti magistro diplomą? Ne paslaptis, kad darbą ir studijas suderinti yra sudėtinga – kelionės į Vilnių ar Kauną ne tik šiek...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.