Aly­tus ver­da nuo dis­ku­si­jų apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Da­bar­ti­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­siū­ly­mai pri­me­na...
Ką nau­jo ga­li at­neš­ti pra­si­dė­ję me­tai Aly­taus švie­ti­mui? Tik­riau­siai nie­ko, jei ne­skai­čiuo­tu­me vis tų pa­čių jau pen­kio­li­ka me­tų te­be­si­tę­sian­čių grau­du­lin­gų kal­bų ir...
Švie­ti­mo ben­druo­me­nės du mė­ne­sius ak­ty­viai tei­kė siū­ly­mus dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos, ta­čiau pa­reng­ta­me nau­ja­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo...
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų...
Vos kelios dienos liko iki didžiųjų švenčių, o rimties – nė kvapo. Prie miesto savivaldybės skambėjo „Gėda!“ ir švilpimas, kuriuo keli šimtai piketuotojų palydėjo siūlymą nugriauti naujausią mieste...
To­kiais įspū­džiais apie siū­lo­mą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką da­li­jo­si ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, jai te­ko at­sa­ky­ti ir į es­mi­nį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos...
Aptarti įtraukųjį ugdymą, problemas ir sprendimo būdus penktadienį, gruodžio 13 d., į Alytų atvyksta Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė Barbora Suisse. Numatytas susitikimas...
Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės...
Pa­dan­gų gais­ras už­ge­sin­tas, ta­čiau eks­tre­ma­li pa­dė­tis Aly­tu­je ne­at­šauk­ta, o „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ir „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio tė­vų at­sto­vai sa­ko...
Ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Konkurse Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti paraišką buvo pateikusi tik viena kandidatė Miroslavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė. Konkurso komisija,...
Daugiau nei savaitę su nerimu stebėjau kovą su milžinišku gaisru, kilusiu Alytaus miesto pakraštyje esančioje padangų perdirbimo gamykloje. Ir pačiame įvykių epicentre Jus – prieš pusmetį mūsų pačių...
Jo­kie spren­di­mai dar ne­pri­im­ti, kol kas skel­bia­mi tik mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mai. Dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių...
Subscribe to Švietimas
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.