Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi” (592)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
„Drevinukas"
Pakili „Drevinuko“ mokyklos-darželio naujų mokslo metų šventės bendruomenės nuotaika buvo sumišusi su nežinia ir nerimu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du, tad po va­sa­ros atos­to­gų su­grįž­tan­čių pra­di­nu­kų kle­ge­sys čia bū­tų gir­di­mas pas­ku­ti­nį kar­tą. „Lai­mei, tik dėl mū­sų ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mo ir di­de­lio pa­lai­ky­mo iš ša­lies šian­dien dar esa­me gy­vi“, – po šven­tės kal­bin­ta sa­kė lai­ki­nai „Dre­vi­nu­kui“ va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Se­meš­kie­nė, nors ne­nei­gė, kad ben­druo­me­nė vis dar ra­miai ne­si­jau­čia.

Trium­fa­vo tie­sa

Šven­tės pro­ga pa­svei­ki­nu­si su­si­rin­ku­sius vai­kus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus B.Se­meš­kie­nė džiau­gė­si, kad tie­sa vis dėl­to trium­fa­vo. Ji už su­si­tel­ki­mą dė­ko­jo vi­sai „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nei, tiems mies­to po­li­ti­kams, ku­rie sto­jo mū­ru prieš įstai­gos už­da­ry­mą. Lai­ki­no­ji va­do­vė ver­ti­na ir Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to, Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mą, kad jie ne­pri­ta­rė įstai­gos už­da­ry­mui.

„Nuo mū­sų vi­sų žings­nių pri­klau­sys mū­sų at­ei­tis. Pa­da­ry­ki­me, ką pri­va­lo­me kiek­vie­nas da­ry­ti šian­dien, ir bus ma­žiau rū­pes­čių, nors kar­tais tai bū­na sun­ku da­ry­ti iš šir­dies. Bū­ki­me at­vi­ri pa­sau­liui, pa­ži­ni­mui, ieš­ko­ji­mui, ti­kė­ki­me, tu­rė­ki­me vil­ties, my­lė­ki­me“, – jaut­riai ir kar­tu pa­ky­lė­tai į šven­tę su­si­rin­ku­sią ben­druo­me­nę ra­gi­no B.Se­meš­kie­nė. 

Gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ dar bir­že­lį sto­jo ir trys Aly­taus vi­suo­me­ni­niai klu­bai – Dzū­ki­jos LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­ta“, ku­rie įstai­gą ne vie­nus me­tus rė­mė sa­vo lab­da­rin­ga veik­la. Jie raš­tiš­kai krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir Švie­ti­mo sky­rių ir iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jai.

„Svei­kin­da­ma nau­jų moks­lo me­tų pro­ga, no­rė­čiau trum­pam su­grįž­ti į va­sa­rą, kai lie­pą te­ko da­ly­vau­ti „Zon­tos“ kon­ven­ci­jo­je Ja­po­ni­jo­je. Ten kal­bė­ju­si bu­vu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mi­nist­rė pir­mi­nin­kė He­len Clark sa­kė, kad sėk­mė ne­ga­li­ma be pa­lai­ky­mo. Man re­gis, „Dre­vi­nu­kas“ dar bir­že­lio mė­ne­sį iš­si­aiš­ki­no tu­rin­tis gau­sų pa­lai­kan­čių­jų bū­rį. „Zon­tos“ klu­bą ir „Dre­vi­nu­ką“ sie­ja ypa­tin­ga drau­gys­tė ir ne­svar­bu, ar mes ma­to­mės daž­niau, ar re­čiau, mes pui­kiai jau­čia­me vie­ni ki­tus. Šian­dien mes Jums do­va­no­ja­me tai, nuo ko pra­si­de­da mo­ky­mas ir mo­ky­ma­sis. Do­va­no­ja­me ir ma­žą an­ge­liu­ką, kad jis jus sau­go­tų. O kai ku­riems dė­dėms ir te­toms no­ri­si pa­sa­ky­ti – ne­už­gau­ki­te ma­žo, kad ne­už­muš­tu­mė­te ja­me di­de­lio“, – šven­tė­je kal­bė­jo Rū­ta Ja­sio­nie­nė, Aly­taus „Zon­tos“ klu­bo pre­zi­den­tė.

Svei­ki­no ir val­džios at­sto­vai

Vie­nas re­or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­ta­ru­sių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių bu­vo ir Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris taip pat da­ly­va­vo „Dre­vi­nu­ko“ nau­jų moks­lo me­tų šven­tė­je: „Šian­dien mo­ky­to­jams pra­si­de­da nau­ji dar­bai, o tė­vams ir vai­kams – nau­ji var­gai. Pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­ją kla­sę, ma­čiau ap­si­ver­ku­sius sa­vo kla­sės drau­gus. Čia vi­si šyp­so­si, va­di­na­si, vi­siems vis­kas ge­rai. Tad, mie­li vai­kai, lin­kiu Jums kū­ry­biš­ku­mo, ras­ti daug nau­jų drau­gų ir gau­ti ži­nių, ku­rios bus rei­ka­lin­gos at­ei­ty­je. Mie­li tė­ve­liai, Jūs pa­si­rin­ko­te vie­ną ge­riau­sių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je, tai įro­dy­ta ty­ri­mais. Džiau­giuo­si ir lin­kiu, kad Jū­sų at­ža­los čia gau­tų pa­čias ge­riau­sias ir nau­jau­sias ži­nias. O Jums as­me­niš­kai lin­kiu, kad nuo ry­to­jaus ne­tek­tų už vai­kus da­ry­ti jų na­mų dar­bų. Mo­ky­to­jams lin­kiu su­lauk­ti, ka­da tap­si­te pres­ti­žiš­kiau­sios pro­fe­si­jos at­sto­vais. Į Jū­sų ran­kas ati­duo­da­me sa­vo pa­čius bran­giau­sius tur­tus Že­mė­je – sa­vo vai­kus. Ug­dy­ki­te, puo­se­lė­ki­te ir kur­ki­te iš jų at­ei­ties Lie­tu­vos ly­de­rius.“

Raš­tiš­kai įstai­gą pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­kvie­tęs su­si­bur­ti ir kur­ti pa­žan­gią ir ino­va­ty­vią mo­kyk­lą, ku­ri ug­dy­tų mo­ty­vuo­tą, kū­ry­biš­ką, smal­sų jau­ni­mą.

Nuo­lat jau­tė spau­di­mą

Šian­dien dėl ne­iš­si­pil­džiu­sio blo­giau­sio sce­na­ri­jaus be­si­džiau­gian­ti lai­ki­no­ji įstai­gos va­do­vė ti­ki­no, kad vi­du­je kaž­kur dar kir­ba ir ne­ri­mo bei ne­ži­no­my­bės kir­mi­nai: „Jau­čiuo­si džiu­giai ir pa­ky­lė­tai, nes jau­čiu di­de­lį pa­lai­ky­mą iš tė­ve­lių, ku­rie yra di­džiau­si mū­sų ver­tin­to­jai. Mus pa­lai­kė ir ki­tų mo­kyk­lų va­do­vai. La­bai džiau­giuo­si jau­nais mū­sų mies­to po­li­ti­kais, ku­rie su­pra­to, kad mes dir­ba­me ir ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Ta­čiau ra­miai jaus­tis tik­rai ne­ga­li­me, nes at­ėjus nau­jai val­džiai, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie vė­jai pa­pūs. Juo­lab kad į mū­sų įstai­gą kė­si­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą. Švie­ti­mas ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­kos įran­kiu.“

Svars­ty­da­ma, ko­dėl gil­jo­ti­nai bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent „Dre­vi­nu­kas“, B.Se­meš­kie­nė sa­kė, kad tik­riau­siai bu­vo va­do­vau­ja­ma­si se­nuo­ju mo­de­liu – daug mo­ki­nių tu­rin­čios mo­kyk­los są­skai­ta jais pa­pil­dy­ti ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se yra mo­ki­nių trū­ku­mas, ta­čiau tai lai­ko pras­tu spren­di­mu.

Taip pat B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no, kad įstai­gos pe­da­go­gų ben­druo­me­nė nuo­lat jau­tė spau­di­mą, jog ne­ga­li pa­da­ry­ti net men­kiau­sios klai­dos, nes už ją teks at­sa­ky­ti skau­džiai. Taip pat „Dre­vi­nu­kui“ ne­bū­da­vo tai­ko­mos jo­kios iš­ly­gos.

Pa­ko­re­ga­vo vai­kų skai­čių

Šio­je įstai­go­je šie­met moks­lo me­tus pa­si­ti­ko dau­giau kaip trys šim­tai vai­kų. Lai­ki­no­ji va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad dar va­sa­ros pra­džio­je vie­šai pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus pa­ko­re­ga­vo kai ku­rių tė­ve­lių ke­ti­ni­mus, ku­rią mo­kyk­lą to­liau rink­tis jų at­ža­loms, tad mo­ki­nių „Dre­vi­nu­ke“ šie­met ga­lė­jo bū­ti ir dar dau­giau. Ta­čiau, ne­pai­sant vis­ko, pir­mą­sias kla­ses su­kom­plek­tuo­ti pa­vy­ko, nors jos ir ga­lė­jo bū­ti di­des­nės.

„Ti­kiu žmo­nė­mis ir svei­ku pro­tu. Gal­vo­jau, ne­jau­gi už ge­rą dar­bą bū­si­me su­nai­kin­ti. Ta­čiau, lai­mei, nu­ga­lė­jo svei­kas pro­tas“, – šian­dien džiau­gia­si B.Se­meš­kie­nė ir pa­sa­ko­ja, kaip ga­vu­si ži­nią apie re­or­ga­ni­za­ci­ją, įstai­gos ben­druo­me­nė iš kar­to su­si­tel­kė sa­vo­tiš­kam mū­šiui, su­rin­ko pa­ra­šus prieš re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nus.

„Mū­sų mo­kyk­los re­zul­ta­tai pa­gal stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus ir tarp­tau­ti­nius ty­ri­mus iš­lie­ka ge­ri. Tai ro­do, kad mo­ki­nius ge­rai pa­ruo­šia­me, ir ki­tos mo­kyk­los, į ku­rias vė­liau moks­lus tęs­ti per­ei­na mū­sų auk­lė­ti­niai, tik džiau­gia­si mū­sų pa­ruoš­tais mo­ki­niais“, – ar­gu­men­tus dės­tė lai­ki­no­ji di­rek­to­rė.

B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no pri­ta­rian­ti, kad Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mą bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti, nes da­bar ji esan­ti nuos­to­lin­ga, ir su­pran­tan­ti, kad au­kų šio­je vie­to­je iš­veng­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į tai, ku­rios mo­kyk­los jau ne­su­ge­ba iš­si­lai­ky­ti pa­čios ir ku­rioms nuo­lat yra ski­ria­mos pa­pil­do­mos do­ta­ci­jos. „Mū­sų mo­kyk­la nė­ra nuos­to­lin­ga, iš­si­lai­ko­me pa­tys“, – ti­ki­no lai­ki­no­ji va­do­vė.

Strin­ga di­rek­to­riaus kon­kur­sas

Be­je, mo­kyk­la jau ant­rus me­tus ne­tu­ri sa­vo pa­skir­to va­do­vo, tik lai­ki­ną­jį. Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pra­džio­je kon­kur­sas ei­ti šias pa­rei­gas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas, ta­čiau, pa­sak B.Se­meš­kie­nės, po nau­jų me­tų jis tie­siog stri­go. Jos ma­ny­mu, tai bu­vo da­ro­ma są­mo­nin­gai, kad įstai­gos ne­be­lik­tų, kad be va­do­vo li­kęs „Dre­vi­nu­kas“ dėl ne­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti su iš­šū­kiais gal­būt bus pa­smerk­tas su­griū­ti iš vi­daus. Esą taip bū­tų bu­vę pa­pras­čiau pri­ei­ti prie įstai­gos už­da­ry­mo.

Ne­pai­sant vis­ko, įstai­go­je gy­ve­ni­mas tę­sia­si ir lai­ki­no­ji jos va­do­vė tu­ri gra­žių at­ei­ties pla­nų – su­tvar­ky­ti lau­ko ap­lin­ką, ku­rio­je ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­tos nau­jos lau­ko prie­mo­nės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­drojo ug­dy­mo mies­to tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no priede bu­vo nu­ma­ty­ta nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­ses per­ke­liant į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Bir­že­lį vy­ku­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu šiai per­tvar­kai ne­bu­vo pri­tar­ta.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more neatly-preferred than you may be right now.

  You're so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this matter, made me in my opinion believe it from so many numerous angles.
  Its like women and men are not fascinated until it is something to do with Girl gaga!

  Your individual stuffs excellent. All the time take
  care of it up!

  Take a look at my homepage: การดูราคาบอล Sbobet ก่อนแทงบอลออนไลน์

  Komentaras

  Greetings from California! I'm bored to tears at work so I decided to browse
  your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and
  can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  amazing site!

  My blog post - แทงบอล Sbobet แบบไม่แคร์ผลแพ้-ชนะ

Kiti straipsniai