Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi” (6582)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
„Drevinukas"
Pakili „Drevinuko“ mokyklos-darželio naujų mokslo metų šventės bendruomenės nuotaika buvo sumišusi su nežinia ir nerimu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du, tad po va­sa­ros atos­to­gų su­grįž­tan­čių pra­di­nu­kų kle­ge­sys čia bū­tų gir­di­mas pas­ku­ti­nį kar­tą. „Lai­mei, tik dėl mū­sų ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mo ir di­de­lio pa­lai­ky­mo iš ša­lies šian­dien dar esa­me gy­vi“, – po šven­tės kal­bin­ta sa­kė lai­ki­nai „Dre­vi­nu­kui“ va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Se­meš­kie­nė, nors ne­nei­gė, kad ben­druo­me­nė vis dar ra­miai ne­si­jau­čia.

Trium­fa­vo tie­sa

Šven­tės pro­ga pa­svei­ki­nu­si su­si­rin­ku­sius vai­kus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus B.Se­meš­kie­nė džiau­gė­si, kad tie­sa vis dėl­to trium­fa­vo. Ji už su­si­tel­ki­mą dė­ko­jo vi­sai „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nei, tiems mies­to po­li­ti­kams, ku­rie sto­jo mū­ru prieš įstai­gos už­da­ry­mą. Lai­ki­no­ji va­do­vė ver­ti­na ir Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to, Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mą, kad jie ne­pri­ta­rė įstai­gos už­da­ry­mui.

„Nuo mū­sų vi­sų žings­nių pri­klau­sys mū­sų at­ei­tis. Pa­da­ry­ki­me, ką pri­va­lo­me kiek­vie­nas da­ry­ti šian­dien, ir bus ma­žiau rū­pes­čių, nors kar­tais tai bū­na sun­ku da­ry­ti iš šir­dies. Bū­ki­me at­vi­ri pa­sau­liui, pa­ži­ni­mui, ieš­ko­ji­mui, ti­kė­ki­me, tu­rė­ki­me vil­ties, my­lė­ki­me“, – jaut­riai ir kar­tu pa­ky­lė­tai į šven­tę su­si­rin­ku­sią ben­druo­me­nę ra­gi­no B.Se­meš­kie­nė. 

Gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ dar bir­že­lį sto­jo ir trys Aly­taus vi­suo­me­ni­niai klu­bai – Dzū­ki­jos LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­ta“, ku­rie įstai­gą ne vie­nus me­tus rė­mė sa­vo lab­da­rin­ga veik­la. Jie raš­tiš­kai krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir Švie­ti­mo sky­rių ir iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jai.

„Svei­kin­da­ma nau­jų moks­lo me­tų pro­ga, no­rė­čiau trum­pam su­grįž­ti į va­sa­rą, kai lie­pą te­ko da­ly­vau­ti „Zon­tos“ kon­ven­ci­jo­je Ja­po­ni­jo­je. Ten kal­bė­ju­si bu­vu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mi­nist­rė pir­mi­nin­kė He­len Clark sa­kė, kad sėk­mė ne­ga­li­ma be pa­lai­ky­mo. Man re­gis, „Dre­vi­nu­kas“ dar bir­že­lio mė­ne­sį iš­si­aiš­ki­no tu­rin­tis gau­sų pa­lai­kan­čių­jų bū­rį. „Zon­tos“ klu­bą ir „Dre­vi­nu­ką“ sie­ja ypa­tin­ga drau­gys­tė ir ne­svar­bu, ar mes ma­to­mės daž­niau, ar re­čiau, mes pui­kiai jau­čia­me vie­ni ki­tus. Šian­dien mes Jums do­va­no­ja­me tai, nuo ko pra­si­de­da mo­ky­mas ir mo­ky­ma­sis. Do­va­no­ja­me ir ma­žą an­ge­liu­ką, kad jis jus sau­go­tų. O kai ku­riems dė­dėms ir te­toms no­ri­si pa­sa­ky­ti – ne­už­gau­ki­te ma­žo, kad ne­už­muš­tu­mė­te ja­me di­de­lio“, – šven­tė­je kal­bė­jo Rū­ta Ja­sio­nie­nė, Aly­taus „Zon­tos“ klu­bo pre­zi­den­tė.

Svei­ki­no ir val­džios at­sto­vai

Vie­nas re­or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­ta­ru­sių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių bu­vo ir Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris taip pat da­ly­va­vo „Dre­vi­nu­ko“ nau­jų moks­lo me­tų šven­tė­je: „Šian­dien mo­ky­to­jams pra­si­de­da nau­ji dar­bai, o tė­vams ir vai­kams – nau­ji var­gai. Pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­ją kla­sę, ma­čiau ap­si­ver­ku­sius sa­vo kla­sės drau­gus. Čia vi­si šyp­so­si, va­di­na­si, vi­siems vis­kas ge­rai. Tad, mie­li vai­kai, lin­kiu Jums kū­ry­biš­ku­mo, ras­ti daug nau­jų drau­gų ir gau­ti ži­nių, ku­rios bus rei­ka­lin­gos at­ei­ty­je. Mie­li tė­ve­liai, Jūs pa­si­rin­ko­te vie­ną ge­riau­sių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je, tai įro­dy­ta ty­ri­mais. Džiau­giuo­si ir lin­kiu, kad Jū­sų at­ža­los čia gau­tų pa­čias ge­riau­sias ir nau­jau­sias ži­nias. O Jums as­me­niš­kai lin­kiu, kad nuo ry­to­jaus ne­tek­tų už vai­kus da­ry­ti jų na­mų dar­bų. Mo­ky­to­jams lin­kiu su­lauk­ti, ka­da tap­si­te pres­ti­žiš­kiau­sios pro­fe­si­jos at­sto­vais. Į Jū­sų ran­kas ati­duo­da­me sa­vo pa­čius bran­giau­sius tur­tus Že­mė­je – sa­vo vai­kus. Ug­dy­ki­te, puo­se­lė­ki­te ir kur­ki­te iš jų at­ei­ties Lie­tu­vos ly­de­rius.“

Raš­tiš­kai įstai­gą pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­kvie­tęs su­si­bur­ti ir kur­ti pa­žan­gią ir ino­va­ty­vią mo­kyk­lą, ku­ri ug­dy­tų mo­ty­vuo­tą, kū­ry­biš­ką, smal­sų jau­ni­mą.

Nuo­lat jau­tė spau­di­mą

Šian­dien dėl ne­iš­si­pil­džiu­sio blo­giau­sio sce­na­ri­jaus be­si­džiau­gian­ti lai­ki­no­ji įstai­gos va­do­vė ti­ki­no, kad vi­du­je kaž­kur dar kir­ba ir ne­ri­mo bei ne­ži­no­my­bės kir­mi­nai: „Jau­čiuo­si džiu­giai ir pa­ky­lė­tai, nes jau­čiu di­de­lį pa­lai­ky­mą iš tė­ve­lių, ku­rie yra di­džiau­si mū­sų ver­tin­to­jai. Mus pa­lai­kė ir ki­tų mo­kyk­lų va­do­vai. La­bai džiau­giuo­si jau­nais mū­sų mies­to po­li­ti­kais, ku­rie su­pra­to, kad mes dir­ba­me ir ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Ta­čiau ra­miai jaus­tis tik­rai ne­ga­li­me, nes at­ėjus nau­jai val­džiai, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie vė­jai pa­pūs. Juo­lab kad į mū­sų įstai­gą kė­si­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą. Švie­ti­mas ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­kos įran­kiu.“

Svars­ty­da­ma, ko­dėl gil­jo­ti­nai bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent „Dre­vi­nu­kas“, B.Se­meš­kie­nė sa­kė, kad tik­riau­siai bu­vo va­do­vau­ja­ma­si se­nuo­ju mo­de­liu – daug mo­ki­nių tu­rin­čios mo­kyk­los są­skai­ta jais pa­pil­dy­ti ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se yra mo­ki­nių trū­ku­mas, ta­čiau tai lai­ko pras­tu spren­di­mu.

Taip pat B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no, kad įstai­gos pe­da­go­gų ben­druo­me­nė nuo­lat jau­tė spau­di­mą, jog ne­ga­li pa­da­ry­ti net men­kiau­sios klai­dos, nes už ją teks at­sa­ky­ti skau­džiai. Taip pat „Dre­vi­nu­kui“ ne­bū­da­vo tai­ko­mos jo­kios iš­ly­gos.

Pa­ko­re­ga­vo vai­kų skai­čių

Šio­je įstai­go­je šie­met moks­lo me­tus pa­si­ti­ko dau­giau kaip trys šim­tai vai­kų. Lai­ki­no­ji va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad dar va­sa­ros pra­džio­je vie­šai pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus pa­ko­re­ga­vo kai ku­rių tė­ve­lių ke­ti­ni­mus, ku­rią mo­kyk­lą to­liau rink­tis jų at­ža­loms, tad mo­ki­nių „Dre­vi­nu­ke“ šie­met ga­lė­jo bū­ti ir dar dau­giau. Ta­čiau, ne­pai­sant vis­ko, pir­mą­sias kla­ses su­kom­plek­tuo­ti pa­vy­ko, nors jos ir ga­lė­jo bū­ti di­des­nės.

„Ti­kiu žmo­nė­mis ir svei­ku pro­tu. Gal­vo­jau, ne­jau­gi už ge­rą dar­bą bū­si­me su­nai­kin­ti. Ta­čiau, lai­mei, nu­ga­lė­jo svei­kas pro­tas“, – šian­dien džiau­gia­si B.Se­meš­kie­nė ir pa­sa­ko­ja, kaip ga­vu­si ži­nią apie re­or­ga­ni­za­ci­ją, įstai­gos ben­druo­me­nė iš kar­to su­si­tel­kė sa­vo­tiš­kam mū­šiui, su­rin­ko pa­ra­šus prieš re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nus.

„Mū­sų mo­kyk­los re­zul­ta­tai pa­gal stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus ir tarp­tau­ti­nius ty­ri­mus iš­lie­ka ge­ri. Tai ro­do, kad mo­ki­nius ge­rai pa­ruo­šia­me, ir ki­tos mo­kyk­los, į ku­rias vė­liau moks­lus tęs­ti per­ei­na mū­sų auk­lė­ti­niai, tik džiau­gia­si mū­sų pa­ruoš­tais mo­ki­niais“, – ar­gu­men­tus dės­tė lai­ki­no­ji di­rek­to­rė.

B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no pri­ta­rian­ti, kad Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mą bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti, nes da­bar ji esan­ti nuos­to­lin­ga, ir su­pran­tan­ti, kad au­kų šio­je vie­to­je iš­veng­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į tai, ku­rios mo­kyk­los jau ne­su­ge­ba iš­si­lai­ky­ti pa­čios ir ku­rioms nuo­lat yra ski­ria­mos pa­pil­do­mos do­ta­ci­jos. „Mū­sų mo­kyk­la nė­ra nuos­to­lin­ga, iš­si­lai­ko­me pa­tys“, – ti­ki­no lai­ki­no­ji va­do­vė.

Strin­ga di­rek­to­riaus kon­kur­sas

Be­je, mo­kyk­la jau ant­rus me­tus ne­tu­ri sa­vo pa­skir­to va­do­vo, tik lai­ki­ną­jį. Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pra­džio­je kon­kur­sas ei­ti šias pa­rei­gas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas, ta­čiau, pa­sak B.Se­meš­kie­nės, po nau­jų me­tų jis tie­siog stri­go. Jos ma­ny­mu, tai bu­vo da­ro­ma są­mo­nin­gai, kad įstai­gos ne­be­lik­tų, kad be va­do­vo li­kęs „Dre­vi­nu­kas“ dėl ne­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti su iš­šū­kiais gal­būt bus pa­smerk­tas su­griū­ti iš vi­daus. Esą taip bū­tų bu­vę pa­pras­čiau pri­ei­ti prie įstai­gos už­da­ry­mo.

Ne­pai­sant vis­ko, įstai­go­je gy­ve­ni­mas tę­sia­si ir lai­ki­no­ji jos va­do­vė tu­ri gra­žių at­ei­ties pla­nų – su­tvar­ky­ti lau­ko ap­lin­ką, ku­rio­je ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­tos nau­jos lau­ko prie­mo­nės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­drojo ug­dy­mo mies­to tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no priede bu­vo nu­ma­ty­ta nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­ses per­ke­liant į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Bir­že­lį vy­ku­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu šiai per­tvar­kai ne­bu­vo pri­tar­ta.

  Komentaras

  Hi would you mind letting me know which webhost you're using?
  I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

  Take a look at my webpage :: best programming languages

  Komentaras

  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23Essay%E4%BB%A3%E5%86%99708
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397094/essaymin-essay/
  http://2learnhow.com/story.php?title=100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5%9B%BDessa…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B%B1…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991941/%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B…
  http://justpep.com/News/100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4%BB%A3%E5…
  http://ttlink.com/bookmark/4dfd3857-b453-407b-8653-ab20e3544bdb
  https://bookmarksmywebs.com/story.php?title=essaymin%E9%9D%A0%E8%B0%B1%…
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117141451/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23Essay%E4%BB%A3%E5%86%99723
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397115/essay-essaymin/
  http://2learnhow.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E6%95%99%E…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E6%…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991963/%E8%8B%B1%E5%9B%BDessaya…
  http://justpep.com/business/essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E6%95%99%E4%BD%A0%E…
  http://ttlink.com/bookmark/676e0263-f27f-4f5d-80b0-6a45fbab4efb
  https://bookmarksmywebs.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E6%…
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117142286/2020/03/27/…
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117142953/2020/03/27/…
  https://bookmarksmywebs.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%…
  http://ttlink.com/bookmark/d3eb1de1-8f2e-4526-b821-952ff0824fcf
  http://justpep.com/business/essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%85%B3%E4%BA%8E%E…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3992025/essayae%EF%BF%BD%EF%BF%B…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%…
  http://2learnhow.com/story.php?title=essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%85%B3%E…
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397170/essay-essay/
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23Essay%E4%BB%A3%E5%86%99839
  http://toparticlesubmissionsites.com/essaymin%e9%9d%a0%e8%b0%b1%e7%9a%8…
  http://toparticlesubmissionsites.com/essay%e4%bb%a3%e5%86%99%e6%95%99%e…
  http://toparticlesubmissionsites.com/essay%e4%bb%a3%e5%86%99%e5%85%b3%e…
  https://essaymin.blogspot.com/2020/03/essayminessay.html
  https://essaymin.tumblr.com/post/613744876599787520/%E4%BB%A3%E5%86%99%…
  https://sites.google.com/view/essaymin-cn/100%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4…
  https://dailygram.com/index.php/blog/650265/%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B%B1…
  https://essayminseo.wixsite.com/essaymin/post/essaymin%E8%AE%BA%E6%96%8…
  https://essayminservice.kinja.com/essay-essaymin-1842524283?rev=1585314…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23%E8%AE%BA%E6%96%87%E7%BD%9…-
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397073/essaymin-essay/
  http://2learnhow.com/story.php?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%95%…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991891/ae%EF%BF%BD%EF%BF%BDae%E…
  http://justpep.com/News/%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%95%99%E5%AD%A6%E…
  http://ttlink.com/bookmark/c399b408-4575-4822-83c1-964ce222e01a
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117141199/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23%E8%8B%B1%E5%9B%BDEssay%E4…--
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397081/essay/
  http://2learnhow.com/story.php?title=%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%B1%8A%E9%9C%…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%B1%8A…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991912/ae%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E5%…
  http://justpep.com/News/%E4%BB%A3%E5%86%99%E5%B1%8A%E9%9C%B8%E4%B8%BB%E…
  http://ttlink.com/bookmark/88646051-c335-4f54-a30b-e5d04507e794
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117141324/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23-%E8%AE%BA%E6%96%87%E7%BD%…
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397090/100-essay-essaymin/
  http://2learnhow.com/story.php?title=100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5%9B%BDessa…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5%9B…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991922/100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5…
  http://justpep.com/News/100%EF%BC%85%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4%BB%A3%E5…
  http://ttlink.com/bookmark/3421d381-816f-456a-8363-c9a6278eb4c1
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117141405/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23%E8%8B%B1%E5%9B%BDEssay%E4…--
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397100/essay-essaymin/
  http://2learnhow.com/story.php?title=%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B%B1%E5%9B%…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B%B1…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991941/%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B…
  http://justpep.com/News/%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4%BB…
  http://ttlink.com/bookmark/d5c9e024-3758-4399-90f8-ef2d62ec8804
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117140847/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23-Assignment%E4%BB%A3%E5%86…
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397105/essaymin-essay/
  http://2learnhow.com/story.php?title=essaymin%E8%AE%BA%E6%96%87%E4%B8%9…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=essaymin%E8%AE%BA%E6%96%87%…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991948/essaymin%E8%AE%BA%E6%96%…
  http://justpep.com/News/essaymin%E8%AE%BA%E6%96%87%E4%B8%93%E5%AE%B6%E2…
  http://ttlink.com/bookmark/9eec5263-79aa-4ec6-b5f4-8f4acc9d100f
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117141523/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23-%E8%8B%B1%E5%9B%BDEssay%E…
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397115/essay-essaymin/
  http://2learnhow.com/story.php?title=%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4%BB%A3%E…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=%E8%8B%B1%E5%9B%BDessay%E4%…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991963/%E8%8B%B1%E5%9B%BDessaya…
  http://ttlink.com/bookmark/bef4442f-4f6e-4ee3-ae61-c737cc020ebf
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117142275/2020/03/27/…
  https://www.feedsfloor.com/entrepreneurship/essaymin%E7%BB%99%E4%BD%A0%…
  https://www.pearltrees.com/essayminwriting/item296745485#l820
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23Essay%E4%BB%A3%E5%86%99745
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397141/essaymin-essay/
  http://2learnhow.com/story.php?title=essaymin%E9%9D%A0%E8%B0%B1%E7%9A%8…
  https://bookmarkingpage.com/story.php?title=essaymin%E9%9D%A0%E8%B0%B1%…
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3991985/essaymin,%E9%9D%A0%E8%B0…
  http://justpep.com/business/essay%E4%BB%A3%E5%86%99%E6%95%99%E4%BD%A0%E…
  http://ttlink.com/bookmark/7009463b-73d8-48af-8bf7-a4761e6873e0
  https://bookmarksmywebs.com/story.php?title=essaymin%E9%9D%A0%E8%B0%B1%…
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117142517/2020/03/27/…
  https://www.diigo.com/user/essaymin?query=%23Essay%E4%BB%A3%E5%86%99808
  http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/2397156/essaymin-essay/
  http://www.video-bookmark.com/bookmark/3992000/essaymin,%E7%BB%99ae%EF%…
  http://ttlink.com/bookmark/fac8d813-bda0-4f2b-9c98-bd6d9f2fe433
  https://www.scoop.it/topic/writing-by-essaymin/p/4117144012/2020/03/27/…

  Feeel free to visit myy blog post: 美国assignment代写

  Komentaras

  Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your site came up, it seems good.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was aware of your blog thru Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate for those who continue this
  in future. Many people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Also visit my website :: 바카라사이트

  Komentaras

  Good day! This is kind of off topic but I need some advice from
  an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
  things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure
  where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Cheers

  my web blog ... lode777.com

Kiti straipsniai