Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi”

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Rugsėjis 4
„Drevinukas"
Pakili „Drevinuko“ mokyklos-darželio naujų mokslo metų šventės bendruomenės nuotaika buvo sumišusi su nežinia ir nerimu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du, tad po va­sa­ros atos­to­gų su­grįž­tan­čių pra­di­nu­kų kle­ge­sys čia bū­tų gir­di­mas pas­ku­ti­nį kar­tą. „Lai­mei, tik dėl mū­sų ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mo ir di­de­lio pa­lai­ky­mo iš ša­lies šian­dien dar esa­me gy­vi“, – po šven­tės kal­bin­ta sa­kė lai­ki­nai „Dre­vi­nu­kui“ va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Se­meš­kie­nė, nors ne­nei­gė, kad ben­druo­me­nė vis dar ra­miai ne­si­jau­čia.

Trium­fa­vo tie­sa

Šven­tės pro­ga pa­svei­ki­nu­si su­si­rin­ku­sius vai­kus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus B.Se­meš­kie­nė džiau­gė­si, kad tie­sa vis dėl­to trium­fa­vo. Ji už su­si­tel­ki­mą dė­ko­jo vi­sai „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nei, tiems mies­to po­li­ti­kams, ku­rie sto­jo mū­ru prieš įstai­gos už­da­ry­mą. Lai­ki­no­ji va­do­vė ver­ti­na ir Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to, Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mą, kad jie ne­pri­ta­rė įstai­gos už­da­ry­mui.

„Nuo mū­sų vi­sų žings­nių pri­klau­sys mū­sų at­ei­tis. Pa­da­ry­ki­me, ką pri­va­lo­me kiek­vie­nas da­ry­ti šian­dien, ir bus ma­žiau rū­pes­čių, nors kar­tais tai bū­na sun­ku da­ry­ti iš šir­dies. Bū­ki­me at­vi­ri pa­sau­liui, pa­ži­ni­mui, ieš­ko­ji­mui, ti­kė­ki­me, tu­rė­ki­me vil­ties, my­lė­ki­me“, – jaut­riai ir kar­tu pa­ky­lė­tai į šven­tę su­si­rin­ku­sią ben­druo­me­nę ra­gi­no B.Se­meš­kie­nė. 

Gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ dar bir­že­lį sto­jo ir trys Aly­taus vi­suo­me­ni­niai klu­bai – Dzū­ki­jos LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­ta“, ku­rie įstai­gą ne vie­nus me­tus rė­mė sa­vo lab­da­rin­ga veik­la. Jie raš­tiš­kai krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir Švie­ti­mo sky­rių ir iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jai.

„Svei­kin­da­ma nau­jų moks­lo me­tų pro­ga, no­rė­čiau trum­pam su­grįž­ti į va­sa­rą, kai lie­pą te­ko da­ly­vau­ti „Zon­tos“ kon­ven­ci­jo­je Ja­po­ni­jo­je. Ten kal­bė­ju­si bu­vu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mi­nist­rė pir­mi­nin­kė He­len Clark sa­kė, kad sėk­mė ne­ga­li­ma be pa­lai­ky­mo. Man re­gis, „Dre­vi­nu­kas“ dar bir­že­lio mė­ne­sį iš­si­aiš­ki­no tu­rin­tis gau­sų pa­lai­kan­čių­jų bū­rį. „Zon­tos“ klu­bą ir „Dre­vi­nu­ką“ sie­ja ypa­tin­ga drau­gys­tė ir ne­svar­bu, ar mes ma­to­mės daž­niau, ar re­čiau, mes pui­kiai jau­čia­me vie­ni ki­tus. Šian­dien mes Jums do­va­no­ja­me tai, nuo ko pra­si­de­da mo­ky­mas ir mo­ky­ma­sis. Do­va­no­ja­me ir ma­žą an­ge­liu­ką, kad jis jus sau­go­tų. O kai ku­riems dė­dėms ir te­toms no­ri­si pa­sa­ky­ti – ne­už­gau­ki­te ma­žo, kad ne­už­muš­tu­mė­te ja­me di­de­lio“, – šven­tė­je kal­bė­jo Rū­ta Ja­sio­nie­nė, Aly­taus „Zon­tos“ klu­bo pre­zi­den­tė.

Svei­ki­no ir val­džios at­sto­vai

Vie­nas re­or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­ta­ru­sių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių bu­vo ir Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris taip pat da­ly­va­vo „Dre­vi­nu­ko“ nau­jų moks­lo me­tų šven­tė­je: „Šian­dien mo­ky­to­jams pra­si­de­da nau­ji dar­bai, o tė­vams ir vai­kams – nau­ji var­gai. Pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­ją kla­sę, ma­čiau ap­si­ver­ku­sius sa­vo kla­sės drau­gus. Čia vi­si šyp­so­si, va­di­na­si, vi­siems vis­kas ge­rai. Tad, mie­li vai­kai, lin­kiu Jums kū­ry­biš­ku­mo, ras­ti daug nau­jų drau­gų ir gau­ti ži­nių, ku­rios bus rei­ka­lin­gos at­ei­ty­je. Mie­li tė­ve­liai, Jūs pa­si­rin­ko­te vie­ną ge­riau­sių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je, tai įro­dy­ta ty­ri­mais. Džiau­giuo­si ir lin­kiu, kad Jū­sų at­ža­los čia gau­tų pa­čias ge­riau­sias ir nau­jau­sias ži­nias. O Jums as­me­niš­kai lin­kiu, kad nuo ry­to­jaus ne­tek­tų už vai­kus da­ry­ti jų na­mų dar­bų. Mo­ky­to­jams lin­kiu su­lauk­ti, ka­da tap­si­te pres­ti­žiš­kiau­sios pro­fe­si­jos at­sto­vais. Į Jū­sų ran­kas ati­duo­da­me sa­vo pa­čius bran­giau­sius tur­tus Že­mė­je – sa­vo vai­kus. Ug­dy­ki­te, puo­se­lė­ki­te ir kur­ki­te iš jų at­ei­ties Lie­tu­vos ly­de­rius.“

Raš­tiš­kai įstai­gą pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­kvie­tęs su­si­bur­ti ir kur­ti pa­žan­gią ir ino­va­ty­vią mo­kyk­lą, ku­ri ug­dy­tų mo­ty­vuo­tą, kū­ry­biš­ką, smal­sų jau­ni­mą.

Nuo­lat jau­tė spau­di­mą

Šian­dien dėl ne­iš­si­pil­džiu­sio blo­giau­sio sce­na­ri­jaus be­si­džiau­gian­ti lai­ki­no­ji įstai­gos va­do­vė ti­ki­no, kad vi­du­je kaž­kur dar kir­ba ir ne­ri­mo bei ne­ži­no­my­bės kir­mi­nai: „Jau­čiuo­si džiu­giai ir pa­ky­lė­tai, nes jau­čiu di­de­lį pa­lai­ky­mą iš tė­ve­lių, ku­rie yra di­džiau­si mū­sų ver­tin­to­jai. Mus pa­lai­kė ir ki­tų mo­kyk­lų va­do­vai. La­bai džiau­giuo­si jau­nais mū­sų mies­to po­li­ti­kais, ku­rie su­pra­to, kad mes dir­ba­me ir ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Ta­čiau ra­miai jaus­tis tik­rai ne­ga­li­me, nes at­ėjus nau­jai val­džiai, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie vė­jai pa­pūs. Juo­lab kad į mū­sų įstai­gą kė­si­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą. Švie­ti­mas ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­kos įran­kiu.“

Svars­ty­da­ma, ko­dėl gil­jo­ti­nai bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent „Dre­vi­nu­kas“, B.Se­meš­kie­nė sa­kė, kad tik­riau­siai bu­vo va­do­vau­ja­ma­si se­nuo­ju mo­de­liu – daug mo­ki­nių tu­rin­čios mo­kyk­los są­skai­ta jais pa­pil­dy­ti ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se yra mo­ki­nių trū­ku­mas, ta­čiau tai lai­ko pras­tu spren­di­mu.

Taip pat B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no, kad įstai­gos pe­da­go­gų ben­druo­me­nė nuo­lat jau­tė spau­di­mą, jog ne­ga­li pa­da­ry­ti net men­kiau­sios klai­dos, nes už ją teks at­sa­ky­ti skau­džiai. Taip pat „Dre­vi­nu­kui“ ne­bū­da­vo tai­ko­mos jo­kios iš­ly­gos.

Pa­ko­re­ga­vo vai­kų skai­čių

Šio­je įstai­go­je šie­met moks­lo me­tus pa­si­ti­ko dau­giau kaip trys šim­tai vai­kų. Lai­ki­no­ji va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad dar va­sa­ros pra­džio­je vie­šai pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus pa­ko­re­ga­vo kai ku­rių tė­ve­lių ke­ti­ni­mus, ku­rią mo­kyk­lą to­liau rink­tis jų at­ža­loms, tad mo­ki­nių „Dre­vi­nu­ke“ šie­met ga­lė­jo bū­ti ir dar dau­giau. Ta­čiau, ne­pai­sant vis­ko, pir­mą­sias kla­ses su­kom­plek­tuo­ti pa­vy­ko, nors jos ir ga­lė­jo bū­ti di­des­nės.

„Ti­kiu žmo­nė­mis ir svei­ku pro­tu. Gal­vo­jau, ne­jau­gi už ge­rą dar­bą bū­si­me su­nai­kin­ti. Ta­čiau, lai­mei, nu­ga­lė­jo svei­kas pro­tas“, – šian­dien džiau­gia­si B.Se­meš­kie­nė ir pa­sa­ko­ja, kaip ga­vu­si ži­nią apie re­or­ga­ni­za­ci­ją, įstai­gos ben­druo­me­nė iš kar­to su­si­tel­kė sa­vo­tiš­kam mū­šiui, su­rin­ko pa­ra­šus prieš re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nus.

„Mū­sų mo­kyk­los re­zul­ta­tai pa­gal stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus ir tarp­tau­ti­nius ty­ri­mus iš­lie­ka ge­ri. Tai ro­do, kad mo­ki­nius ge­rai pa­ruo­šia­me, ir ki­tos mo­kyk­los, į ku­rias vė­liau moks­lus tęs­ti per­ei­na mū­sų auk­lė­ti­niai, tik džiau­gia­si mū­sų pa­ruoš­tais mo­ki­niais“, – ar­gu­men­tus dės­tė lai­ki­no­ji di­rek­to­rė.

B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no pri­ta­rian­ti, kad Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mą bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti, nes da­bar ji esan­ti nuos­to­lin­ga, ir su­pran­tan­ti, kad au­kų šio­je vie­to­je iš­veng­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į tai, ku­rios mo­kyk­los jau ne­su­ge­ba iš­si­lai­ky­ti pa­čios ir ku­rioms nuo­lat yra ski­ria­mos pa­pil­do­mos do­ta­ci­jos. „Mū­sų mo­kyk­la nė­ra nuos­to­lin­ga, iš­si­lai­ko­me pa­tys“, – ti­ki­no lai­ki­no­ji va­do­vė.

Strin­ga di­rek­to­riaus kon­kur­sas

Be­je, mo­kyk­la jau ant­rus me­tus ne­tu­ri sa­vo pa­skir­to va­do­vo, tik lai­ki­ną­jį. Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pra­džio­je kon­kur­sas ei­ti šias pa­rei­gas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas, ta­čiau, pa­sak B.Se­meš­kie­nės, po nau­jų me­tų jis tie­siog stri­go. Jos ma­ny­mu, tai bu­vo da­ro­ma są­mo­nin­gai, kad įstai­gos ne­be­lik­tų, kad be va­do­vo li­kęs „Dre­vi­nu­kas“ dėl ne­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti su iš­šū­kiais gal­būt bus pa­smerk­tas su­griū­ti iš vi­daus. Esą taip bū­tų bu­vę pa­pras­čiau pri­ei­ti prie įstai­gos už­da­ry­mo.

Ne­pai­sant vis­ko, įstai­go­je gy­ve­ni­mas tę­sia­si ir lai­ki­no­ji jos va­do­vė tu­ri gra­žių at­ei­ties pla­nų – su­tvar­ky­ti lau­ko ap­lin­ką, ku­rio­je ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­tos nau­jos lau­ko prie­mo­nės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­drojo ug­dy­mo mies­to tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no priede bu­vo nu­ma­ty­ta nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­ses per­ke­liant į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Bir­že­lį vy­ku­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu šiai per­tvar­kai ne­bu­vo pri­tar­ta.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.