Jaut­ri moks­lo me­tų pra­džios šven­tė „Dre­vi­nu­ke”: „Džiau­gia­mės, kad dar esa­me gy­vi” (2923)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
„Drevinukas"
Pakili „Drevinuko“ mokyklos-darželio naujų mokslo metų šventės bendruomenės nuotaika buvo sumišusi su nežinia ir nerimu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis moks­lo me­tų pra­džios šven­tę va­kar pa­si­ti­ko kaip nie­kad jaut­riai. Dar va­sa­ros pra­džio­je prieš šią įstai­gą bu­vo už­si­mo­ta Da­mok­lo kar­du, tad po va­sa­ros atos­to­gų su­grįž­tan­čių pra­di­nu­kų kle­ge­sys čia bū­tų gir­di­mas pas­ku­ti­nį kar­tą. „Lai­mei, tik dėl mū­sų ben­druo­me­nės su­si­tel­ki­mo ir di­de­lio pa­lai­ky­mo iš ša­lies šian­dien dar esa­me gy­vi“, – po šven­tės kal­bin­ta sa­kė lai­ki­nai „Dre­vi­nu­kui“ va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Se­meš­kie­nė, nors ne­nei­gė, kad ben­druo­me­nė vis dar ra­miai ne­si­jau­čia.

Trium­fa­vo tie­sa

Šven­tės pro­ga pa­svei­ki­nu­si su­si­rin­ku­sius vai­kus, jų tė­ve­lius, mo­ky­to­jus B.Se­meš­kie­nė džiau­gė­si, kad tie­sa vis dėl­to trium­fa­vo. Ji už su­si­tel­ki­mą dė­ko­jo vi­sai „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nei, tiems mies­to po­li­ti­kams, ku­rie sto­jo mū­ru prieš įstai­gos už­da­ry­mą. Lai­ki­no­ji va­do­vė ver­ti­na ir Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to, Aly­taus mies­to švie­ti­mo ta­ry­bos na­rių pa­lai­ky­mą, kad jie ne­pri­ta­rė įstai­gos už­da­ry­mui.

„Nuo mū­sų vi­sų žings­nių pri­klau­sys mū­sų at­ei­tis. Pa­da­ry­ki­me, ką pri­va­lo­me kiek­vie­nas da­ry­ti šian­dien, ir bus ma­žiau rū­pes­čių, nors kar­tais tai bū­na sun­ku da­ry­ti iš šir­dies. Bū­ki­me at­vi­ri pa­sau­liui, pa­ži­ni­mui, ieš­ko­ji­mui, ti­kė­ki­me, tu­rė­ki­me vil­ties, my­lė­ki­me“, – jaut­riai ir kar­tu pa­ky­lė­tai į šven­tę su­si­rin­ku­sią ben­druo­me­nę ra­gi­no B.Se­meš­kie­nė. 

Gin­ti „Dre­vi­nu­ko“ dar bir­že­lį sto­jo ir trys Aly­taus vi­suo­me­ni­niai klu­bai – Dzū­ki­jos LIONS, „Ro­ta­ry“ ir „Zon­ta“, ku­rie įstai­gą ne vie­nus me­tus rė­mė sa­vo lab­da­rin­ga veik­la. Jie raš­tiš­kai krei­pė­si į Aly­taus mies­to me­rą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių ir Švie­ti­mo sky­rių ir iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą mo­kyk­los re­or­ga­ni­za­ci­jai.

„Svei­kin­da­ma nau­jų moks­lo me­tų pro­ga, no­rė­čiau trum­pam su­grįž­ti į va­sa­rą, kai lie­pą te­ko da­ly­vau­ti „Zon­tos“ kon­ven­ci­jo­je Ja­po­ni­jo­je. Ten kal­bė­ju­si bu­vu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mi­nist­rė pir­mi­nin­kė He­len Clark sa­kė, kad sėk­mė ne­ga­li­ma be pa­lai­ky­mo. Man re­gis, „Dre­vi­nu­kas“ dar bir­že­lio mė­ne­sį iš­si­aiš­ki­no tu­rin­tis gau­sų pa­lai­kan­čių­jų bū­rį. „Zon­tos“ klu­bą ir „Dre­vi­nu­ką“ sie­ja ypa­tin­ga drau­gys­tė ir ne­svar­bu, ar mes ma­to­mės daž­niau, ar re­čiau, mes pui­kiai jau­čia­me vie­ni ki­tus. Šian­dien mes Jums do­va­no­ja­me tai, nuo ko pra­si­de­da mo­ky­mas ir mo­ky­ma­sis. Do­va­no­ja­me ir ma­žą an­ge­liu­ką, kad jis jus sau­go­tų. O kai ku­riems dė­dėms ir te­toms no­ri­si pa­sa­ky­ti – ne­už­gau­ki­te ma­žo, kad ne­už­muš­tu­mė­te ja­me di­de­lio“, – šven­tė­je kal­bė­jo Rū­ta Ja­sio­nie­nė, Aly­taus „Zon­tos“ klu­bo pre­zi­den­tė.

Svei­ki­no ir val­džios at­sto­vai

Vie­nas re­or­ga­ni­za­ci­jai ne­pri­ta­ru­sių Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių bu­vo ir Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ku­ris taip pat da­ly­va­vo „Dre­vi­nu­ko“ nau­jų moks­lo me­tų šven­tė­je: „Šian­dien mo­ky­to­jams pra­si­de­da nau­ji dar­bai, o tė­vams ir vai­kams – nau­ji var­gai. Pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­ją kla­sę, ma­čiau ap­si­ver­ku­sius sa­vo kla­sės drau­gus. Čia vi­si šyp­so­si, va­di­na­si, vi­siems vis­kas ge­rai. Tad, mie­li vai­kai, lin­kiu Jums kū­ry­biš­ku­mo, ras­ti daug nau­jų drau­gų ir gau­ti ži­nių, ku­rios bus rei­ka­lin­gos at­ei­ty­je. Mie­li tė­ve­liai, Jūs pa­si­rin­ko­te vie­ną ge­riau­sių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je, tai įro­dy­ta ty­ri­mais. Džiau­giuo­si ir lin­kiu, kad Jū­sų at­ža­los čia gau­tų pa­čias ge­riau­sias ir nau­jau­sias ži­nias. O Jums as­me­niš­kai lin­kiu, kad nuo ry­to­jaus ne­tek­tų už vai­kus da­ry­ti jų na­mų dar­bų. Mo­ky­to­jams lin­kiu su­lauk­ti, ka­da tap­si­te pres­ti­žiš­kiau­sios pro­fe­si­jos at­sto­vais. Į Jū­sų ran­kas ati­duo­da­me sa­vo pa­čius bran­giau­sius tur­tus Že­mė­je – sa­vo vai­kus. Ug­dy­ki­te, puo­se­lė­ki­te ir kur­ki­te iš jų at­ei­ties Lie­tu­vos ly­de­rius.“

Raš­tiš­kai įstai­gą pa­svei­ki­no ir Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, pa­kvie­tęs su­si­bur­ti ir kur­ti pa­žan­gią ir ino­va­ty­vią mo­kyk­lą, ku­ri ug­dy­tų mo­ty­vuo­tą, kū­ry­biš­ką, smal­sų jau­ni­mą.

Nuo­lat jau­tė spau­di­mą

Šian­dien dėl ne­iš­si­pil­džiu­sio blo­giau­sio sce­na­ri­jaus be­si­džiau­gian­ti lai­ki­no­ji įstai­gos va­do­vė ti­ki­no, kad vi­du­je kaž­kur dar kir­ba ir ne­ri­mo bei ne­ži­no­my­bės kir­mi­nai: „Jau­čiuo­si džiu­giai ir pa­ky­lė­tai, nes jau­čiu di­de­lį pa­lai­ky­mą iš tė­ve­lių, ku­rie yra di­džiau­si mū­sų ver­tin­to­jai. Mus pa­lai­kė ir ki­tų mo­kyk­lų va­do­vai. La­bai džiau­giuo­si jau­nais mū­sų mies­to po­li­ti­kais, ku­rie su­pra­to, kad mes dir­ba­me ir ei­na­me tei­sin­gu ke­liu. Ta­čiau ra­miai jaus­tis tik­rai ne­ga­li­me, nes at­ėjus nau­jai val­džiai, nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie vė­jai pa­pūs. Juo­lab kad į mū­sų įstai­gą kė­si­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą. Švie­ti­mas ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­kos įran­kiu.“

Svars­ty­da­ma, ko­dėl gil­jo­ti­nai bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent „Dre­vi­nu­kas“, B.Se­meš­kie­nė sa­kė, kad tik­riau­siai bu­vo va­do­vau­ja­ma­si se­nuo­ju mo­de­liu – daug mo­ki­nių tu­rin­čios mo­kyk­los są­skai­ta jais pa­pil­dy­ti ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se yra mo­ki­nių trū­ku­mas, ta­čiau tai lai­ko pras­tu spren­di­mu.

Taip pat B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no, kad įstai­gos pe­da­go­gų ben­druo­me­nė nuo­lat jau­tė spau­di­mą, jog ne­ga­li pa­da­ry­ti net men­kiau­sios klai­dos, nes už ją teks at­sa­ky­ti skau­džiai. Taip pat „Dre­vi­nu­kui“ ne­bū­da­vo tai­ko­mos jo­kios iš­ly­gos.

Pa­ko­re­ga­vo vai­kų skai­čių

Šio­je įstai­go­je šie­met moks­lo me­tus pa­si­ti­ko dau­giau kaip trys šim­tai vai­kų. Lai­ki­no­ji va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad dar va­sa­ros pra­džio­je vie­šai pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus pa­ko­re­ga­vo kai ku­rių tė­ve­lių ke­ti­ni­mus, ku­rią mo­kyk­lą to­liau rink­tis jų at­ža­loms, tad mo­ki­nių „Dre­vi­nu­ke“ šie­met ga­lė­jo bū­ti ir dar dau­giau. Ta­čiau, ne­pai­sant vis­ko, pir­mą­sias kla­ses su­kom­plek­tuo­ti pa­vy­ko, nors jos ir ga­lė­jo bū­ti di­des­nės.

„Ti­kiu žmo­nė­mis ir svei­ku pro­tu. Gal­vo­jau, ne­jau­gi už ge­rą dar­bą bū­si­me su­nai­kin­ti. Ta­čiau, lai­mei, nu­ga­lė­jo svei­kas pro­tas“, – šian­dien džiau­gia­si B.Se­meš­kie­nė ir pa­sa­ko­ja, kaip ga­vu­si ži­nią apie re­or­ga­ni­za­ci­ją, įstai­gos ben­druo­me­nė iš kar­to su­si­tel­kė sa­vo­tiš­kam mū­šiui, su­rin­ko pa­ra­šus prieš re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nus.

„Mū­sų mo­kyk­los re­zul­ta­tai pa­gal stan­dar­ti­zuo­tus tes­tus ir tarp­tau­ti­nius ty­ri­mus iš­lie­ka ge­ri. Tai ro­do, kad mo­ki­nius ge­rai pa­ruo­šia­me, ir ki­tos mo­kyk­los, į ku­rias vė­liau moks­lus tęs­ti per­ei­na mū­sų auk­lė­ti­niai, tik džiau­gia­si mū­sų pa­ruoš­tais mo­ki­niais“, – ar­gu­men­tus dės­tė lai­ki­no­ji di­rek­to­rė.

B.Se­meš­kie­nė ti­ki­no pri­ta­rian­ti, kad Aly­taus mies­to švie­ti­mo sis­te­mą bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti, nes da­bar ji esan­ti nuos­to­lin­ga, ir su­pran­tan­ti, kad au­kų šio­je vie­to­je iš­veng­ti ne­pa­vyks. Ta­čiau tu­ri bū­ti at­si­žvelg­ta į tai, ku­rios mo­kyk­los jau ne­su­ge­ba iš­si­lai­ky­ti pa­čios ir ku­rioms nuo­lat yra ski­ria­mos pa­pil­do­mos do­ta­ci­jos. „Mū­sų mo­kyk­la nė­ra nuos­to­lin­ga, iš­si­lai­ko­me pa­tys“, – ti­ki­no lai­ki­no­ji va­do­vė.

Strin­ga di­rek­to­riaus kon­kur­sas

Be­je, mo­kyk­la jau ant­rus me­tus ne­tu­ri sa­vo pa­skir­to va­do­vo, tik lai­ki­ną­jį. Pra­ėju­sių moks­lo me­tų pra­džio­je kon­kur­sas ei­ti šias pa­rei­gas bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas, ta­čiau, pa­sak B.Se­meš­kie­nės, po nau­jų me­tų jis tie­siog stri­go. Jos ma­ny­mu, tai bu­vo da­ro­ma są­mo­nin­gai, kad įstai­gos ne­be­lik­tų, kad be va­do­vo li­kęs „Dre­vi­nu­kas“ dėl ne­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti su iš­šū­kiais gal­būt bus pa­smerk­tas su­griū­ti iš vi­daus. Esą taip bū­tų bu­vę pa­pras­čiau pri­ei­ti prie įstai­gos už­da­ry­mo.

Ne­pai­sant vis­ko, įstai­go­je gy­ve­ni­mas tę­sia­si ir lai­ki­no­ji jos va­do­vė tu­ri gra­žių at­ei­ties pla­nų – su­tvar­ky­ti lau­ko ap­lin­ką, ku­rio­je ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­tos nau­jos lau­ko prie­mo­nės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­drojo ug­dy­mo mies­to tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no priede bu­vo nu­ma­ty­ta nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos per­tvar­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ struk­tū­rą kei­čiant mo­kyk­los ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį, 1–4 kla­ses per­ke­liant į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Bir­že­lį vy­ku­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu šiai per­tvar­kai ne­bu­vo pri­tar­ta.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  You are so awesome! I don't think I've truly read a single thing like that before.

  So nice to find somebody wuth some unique thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thank you for starting this up. This
  ssite is one thing that is required on the internet,someone with some originality!

  My web blog read more

  Komentaras

  Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it
  but, I'd likke tto shoot you an email. I've got some suggestions for your blog you might be intwrested in hearing.
  Either way, great blog and I loo forward to seeing it grow over time.

  Feel free to visit my page; more info

  Komentaras

  With havin so much written content doo you ever run imto any problems
  of pkagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content
  I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do
  youu know any ways to help prevent conbtent from being stolen? I'd certainly appreciate it.

  Here iis my blog post: read more

  Komentaras

  Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I'm hoing to start myy own blog soon but I'm a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go foor a pakd option? Thete are so many choices out there tuat I'm
  completely confused .. Any tips? Kudos!

  my web blog: read more

  Komentaras

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I
  provide credit and sources back to your webpage?
  My blog site is in the very same areea of interest as yours and mmy users
  would definitely benefit from a lot off the information you provide here.

  Please let me knnow if this okay with you. Thanks
  a lot!

  Also visit my weeb page: read more

Kiti straipsniai