Biu­ro­kratiniai pro­ce­sai il­ges­ni už sta­ty­bos dar­bus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2018 Gruodis 4
remontas
Prieš dvejus metus už savivaldybės biudžeto lėšas – beveik 92 tūkst. eurų – buvo apšiltintas Muzikos mokyklos fasadas ir stogas. Gavus europinių fondų finansavimą šiuo metu beveik už 267 tūkst. eurų remontuojamos mokyklos vidaus patalpos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis skir­tos lė­šos Mu­zi­kos mo­kyk­los pa­sta­to re­mon­tui ir ug­dy­mo ap­lin­kai ge­rin­ti. Pa­si­ra­šius su­tar­tį pra­si­dė­jo šių dar­bų at­li­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mas. Pas­ta­rie­ji už­tru­ko maž­daug pus­me­tį, tik rug­pjū­čio pra­džio­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta sta­ty­bos ran­gos dar­bų su­tar­tis, o jie bus baig­ti at­ei­nan­tį sau­sį. Ko­dėl taip il­gai trun­ka šios mo­kyk­los re­mon­to or­ga­ni­za­vi­mas nuo fi­nan­sa­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo, o Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai nuo moks­lo me­tų pra­džios pri­vers­ti glaus­tis ki­to­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se?

Il­gi de­ri­ni­mai ir 10 tie­kė­jų

 Pa­gal fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, pa­si­ra­šy­tą tarp Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­tui ir jos ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui įsi­gy­jant bal­dus, kom­piu­te­ri­nę įran­gą bei mu­zi­kos in­stru­men­tus, vi­so pro­jek­to ben­dra ver­tė – 397 tūkst. eu­rų. Eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma su­da­ro 85 proc. šios su­mos, 15 proc. – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Ši fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta sau­sio vi­du­ry­je. Iki nau­jų moks­lo me­tų, kai Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai bū­tų ga­lė­ję ženg­ti jau į su­re­mon­tuo­tas kla­ses, dar bu­vo daug lai­ko, tad daug kas ti­kė­jo­si, kad taip ir at­si­tiks.

Ta­čiau eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas ima strig­ti biu­ro­kratiniuose jo vyk­dy­mo rei­ka­la­vi­muo­se. Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­rius su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra tu­ri de­rin­ti pir­ki­mų pla­ną. Tai už­trun­ka iki ko­vo mė­ne­sio.

Derindama planą agentūra nurodė, kad šio pirkimo do­kumentai – konkurso sąlygos su priedais turės būti pateikti išankstiniam vertinimui. Savival­dybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui parengus doku­mentus jie buvo teikiami derinti tai pačiai agentūrai.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je pa­skel­bia­mas kon­kur­sas sta­ty­bos ar­ba Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to dar­bams.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je plė­šia­mi kon­kur­so da­ly­vių pa­teik­ti vo­kai. At­si­ra­do net 10 Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus re­mon­to darbų pa­slau­gos tei­kė­jų.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, bu­vo ver­tin­ti jų vi­sų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, kai ku­rių po ke­lis kar­tus pra­šy­ta patikslinti su pasiūlymais pateiktus doku­mentus, taip pat užsitęsė kvalifi­kacijos vertinimo procedūra, nes galimas laimėtojas kelis kartus tikslino kvalifikaciją patvirtinan­čius dokumentus, ir tik liepos vidujyre nutatyta pasiūlymų eilė ir laimėtojas.

Rug­pjū­čio pra­džio­je sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė sta­ty­bos dar­bų su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­ve „Co­ner“. Ran­gos dar­bų su­ma – be­veik 267 tūkst. eu­rų su PVM. Už šią su­mą at­lie­ka­mi vi­daus pa­tal­pų ap­dai­los, pa­sta­to šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, kom­piu­te­ri­nio tin­klo at­nau­ji­ni­mo, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos, van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos, elek­tros ins­ta­lia­ci­jos re­mon­to, žai­bo­sau­gos įren­gi­mo dar­bai.

Mu­zi­kos mo­kyk­la pa­gal su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti baig­ta re­mon­tuo­ti at­ei­nan­tį sau­sį. „Co­ner“ di­rek­to­rius Ed­var­das Biels­kis pa­ti­ki­no, kad dar­bai ir bus at­lik­ti nu­sta­ty­tu lai­ku.

Pa­tys re­mon­to dar­bai už­truks trum­piau nei biu­ro­kratiniai pro­ce­sai iki ran­gos dar­bų su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo.

„Tik­rai yra il­gi de­ri­ni­mai su agen­tū­ra, tai eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, už­trun­ka vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, kai ku­rie tie­kė­jai kon­kur­se da­ly­va­vo vien to­dėl, kad da­ly­vau­tų, ta­čiau pra­šo­mų do­ku­men­tų ne­si­tei­kė pa­teik­ti, o tam gaiš­ta­mas lai­kas. Tik­rai su­pran­ta­me Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nius ir jų tė­vus, kad šiuo me­tu yra ap­sun­kin­tas jų ug­dy­mas ki­to­se mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, bet sa­vi­val­dy­bė nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­spar­tin­ti šios mo­kyk­los re­mon­to dar­bų“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. 

Dar bus per­ka­mi bal­dai ir įran­ga

 Vyk­dant Mu­zi­kos mo­kyk­los vi­daus pa­tal­pų re­mon­to ir jos ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tą, dar bus per­ka­mi bal­dai, kom­piu­te­ri­nė įran­ga bei mu­zi­kos in­stru­men­tai.

Bal­dams, pa­vyz­džiui, sa­lės kė­dėms, mo­ky­to­jų, mo­ki­nių sta­lams, spin­toms, lau­ke ke­ti­na­mai įreng­ti pa­ky­lai su suo­lais, nu­ma­ty­ta 22 tūkst. eu­rų. Už 20 tūkst. eu­rų bus per­ka­ma kom­piu­te­ri­nė įran­ga su mu­zi­ki­ne pro­gra­ma, už 48 tūkst. eu­rų – mu­zi­ki­niai in­stru­men­tai, kaip an­tai, pia­ni­nai, akor­de­o­nai.

Da­bar re­mon­tuo­ja­mos Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je ir kla­sė­se pa­lik­ti pia­ni­nai, for­te­pi­jo­nai, mu­ša­mie­ji in­stru­men­tai ap­trauk­ti plė­ve­le, kad ne­bū­tų su­ga­din­ti ir kiek įma­no­ma bū­tų ap­sau­go­ti nuo sta­ty­bi­nių dul­kių.

Kai ku­riuos in­stru­men­tus Mu­zi­kos mo­kyk­los dar­buo­to­jai yra iš­si­ve­žę į tas mies­to švie­ti­mo įstai­gas, ku­rio­se vyk­do­mas ug­dy­mo pro­ce­sas. O jis vyks­ta Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, čia glau­džia­si ir Mu­zi­kos mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se.

Mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niams, ku­rių – per 500, už­si­ė­mi­mai šio­se švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta po jo­se pa­si­bai­gu­sių pa­mo­kų. Su šios mo­kyk­los mo­ki­niais dir­ba 50 mo­ky­to­jų.

Tik­rai re­tas at­ve­jis, Aly­tu­je dar ne­bū­tas, kai švie­ti­mo įstai­ga re­mon­tuo­ja­ma per moks­lo me­tus, o mokiniai ugdomi kitoje įstaigoje. Ir ką ga­li­ma dėl to kal­tin­ti? Šiuo at­ve­ju – eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­mos pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo tvar­ką. Kai nė­ra kon­kre­taus kal­ti­nin­ko, be­lie­ka kan­triai lauk­ti šių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo re­mon­to pa­bai­gos.

  Komentaras

  Linksma mano gimtajame Alytuje: muzikos mokyklos remontas užtęstas, laiptų ant pėsčiųjų tilto pylimo įrengti nesugebėta, eglutė rotušės panosėje - iš antrų rankų, vicemeriukas - į viceministrus...Neblogas vaizdelis artėjant rinkimams...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.