Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la moks­lo me­tus pra­de­da ne po sa­vo sto­gu (7197)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Alytaus muzikos mokykla
Nors mokslo metų pradžią Alytaus muzikos mokyklos pedagogai ir ugdytiniai pasitiko savam kieme, tačiau dėl pradėtų mokyklos patalpų renovacijos darbų jiems keletą mėnesių teks glaustis po kitų Alytaus miesto įstaigų stogais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la pa­si­tin­ka su iš­šū­kiais – grei­čiau­siai vi­sus šiuos li­ku­sius me­tus, o gal ir il­giau, mo­kyk­los ben­druo­me­nė dirbs iš­si­bars­čiu­si po ki­tas mies­to įstai­gas, nes iš­ori­nį rū­bą pa­kei­tu­si Mu­zi­kos mo­kyk­la šiuo me­tu at­nau­ji­na­ma ir iš vi­daus.

Glau­sis po ki­tų sto­gais

Kaip į moks­lo me­tų pra­džios šven­tę su­si­rin­ku­siems ug­dy­ti­niams, jų tė­vams, vi­sai pe­da­go­gų ben­druo­me­nei ir ki­tiems at­vy­ku­siems sve­čiams sa­kė pro­fe­so­rė dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los va­do­vė, kaip ir kas­met, ši šven­tė mi­ni­ma mo­kyk­los kie­me­ly­je, ta­čiau šį­kart po jos į kla­ses nie­kas ne­su­gu­žės, teks glaus­tis mo­kyk­los pri­ei­go­se, o jau ki­tą die­ną vi­sai ben­druo­me­nei pri­sie­is iš­si­skirs­ty­ti po įvai­rias ki­tas įstai­gas, ge­ra­no­riš­kai su­ti­ku­sias pri­im­ti po sa­vo sto­gu.

Mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai ir ug­dy­ti­niai ke­le­tą mė­ne­sių glau­sis po Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, „Sa­ka­lė­lio“ ir Se­na­mies­čio pra­di­nių mo­kyk­lų sto­gais. Taip pat da­lis mo­kyk­los ben­druo­me­nės dirbs ir Aly­taus dai­lių­jų ama­tų, Dai­lės mo­kyk­lo­se, Šau­lių na­muo­se bei „Dai­na­vos“ ki­no te­at­re.

Tie­sa, dar vie­ną mė­ne­sį Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mu­ša­mų­jų stu­di­jos mo­ki­niai ga­lės mo­ky­tis pa­čio­je mo­kyk­lo­je, mat įė­ji­mas į stu­di­ją yra at­ski­ras, iš kie­mo pu­sės.

„Nors mū­sų mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ga­li­my­bės yra šiek tiek iš­blaš­ky­tos, bet, ma­nau, kad vis tiek dirb­si­me vi­si drau­ge. Mo­kyk­la šian­dien ga­li pa­si­džiaug­ti vis au­gan­čiu mo­ki­nių skai­čiu­mi. Džiau­gia­mės, kad po dau­ge­lio me­tų mo­kyk­la pa­ga­liau re­no­vuo­ja­ma. Su­grį­ši­me į iš­puo­se­lė­tas, gra­žias kla­ses“, – kal­bė­jo A.Vil­ke­lie­nė, kar­tu pa­si­džiau­gu­si pa­sie­ki­mais.

Vie­nas jų – pir­mą kar­tą Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los is­to­ri­jo­je šios įstai­gos auk­lė­ti­nė Gied­rė Sur­do­kai­tė (smui­ko mo­ky­to­ja eks­per­tė Ri­ta Fren­dze­lie­nė), jo­je bai­gu­si moks­lus, iš kar­to įsto­jo į Mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­ją. 

Dvi­gu­ba naš­ta – dvi­gu­ba pa­gar­ba

Pa­svei­kin­ti mo­kyk­los ben­druo­me­nę nau­jų moks­lo me­tų pra­džios pro­ga at­vy­ko ir Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius bei Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

„Mes di­džiuo­ja­mės tu­rė­da­mi to­kią Mu­zi­kos mo­kyk­lą, to­kį kul­tū­ros ži­di­nį, ku­ria­me mo­kė­si, mo­ko­si ir mo­ky­sis dau­gy­bė aly­tiš­kių. Pa­sa­ky­siu sa­vo gy­ve­ni­miš­ką pa­ste­bė­ji­mą – ne­su su­ti­kęs nė vie­no mu­zi­kuo­jan­čio blo­go, pik­to žmo­gaus. Įpras­tai jie bū­na ge­ri, at­vi­ri, kū­ry­bin­gi žmo­nės. Vi­siš­kai ne­svar­bu, ar jūs tap­si­te kom­po­zi­to­riais, ar ži­no­mais mu­zi­kos at­li­kė­jais, ar tie­siog kaž­ka­da ra­dę lais­vo lai­ko mu­zi­kuo­si­te na­muo­se. Tai vis tiek jums pa­dės gy­ve­ni­me, skaid­rin­si­te ap­lin­ką ap­link sa­ve, kel­si­te nuo­tai­ką. Į jus, mo­ki­nu­kai, žiū­riu su dvi­gu­ba pa­gar­ba, kad tu­ri­te va­lios pa­si­bai­gus pa­mo­koms dar ei­ti į ki­tas pa­mo­kas. Tai dvi­gu­ba naš­ta, ku­riai rei­kia va­lios ir už­si­spy­ri­mo. Di­džiuo­juo­si ju­mis ir lin­kiu kuo ge­riau­sios klo­ties, sėk­mės“, – į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius.

Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas mo­kyk­los ben­druo­me­nei lin­kė­jo vi­są gy­ve­ni­mą ly­din­čio kū­ry­biš­ku­mo, kad už­tek­tų kan­try­bės ir at­kak­lu­mo: „Mo­ky­tis gro­ti – ste­buk­las. Kai at­ei­na nuo ma­žiau­sio, jau­niau­sio da­ly­vio, kai į ran­kas pa­ima mu­zi­kos in­stru­men­tą ir iš­au­ga pui­kiai mu­zi­kuo­jan­tys ir gar­si­nan­tys Aly­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je, ko­kių pa­vyz­džių ir tu­ri­me, nie­kaip ne­ga­liu at­si­džiaug­ti. Tad lin­kiu jums vi­siems siek­ti to ke­lio, kar­je­ros vir­šū­nių mu­zi­ko­je.“

Su­grįš tik ki­tą­met

„Ant mū­sų įstai­gos ben­druo­me­nės su­krin­ta dvi­gu­bi rū­pes­čiai – per­ei­na­me ne tik prie eta­ti­nio mo­ky­to­jo dar­bo ap­mo­kė­ji­mo, bet dar ir su­krin­ta or­ga­ni­za­ci­niai, fi­nan­si­niai, ūki­niai klau­si­mai. Mo­ky­to­jai la­bai ge­ra­no­riš­ki, vi­sa­da gal­vo­ja apie mo­ki­nius, kaip iš­lai­ky­ti tą mu­zi­ki­nį ly­gį. Tai di­de­lis iš­šū­kis vi­sai mū­sų mo­kyk­los ben­druo­me­nei“, – po ren­gi­nio kal­bin­ta sa­kė pro­fe­so­rė dr. A.Vil­ke­lie­nė.

Pa­klaus­ta, ka­da gi mo­kyk­los ben­druo­me­nė ga­li ti­kė­tis su­grįž­ti į mo­kyk­lą ir įsi­kur­ti įpras­tuo­se ka­bi­ne­tuo­se, di­rek­to­rė to tiks­liai įvar­dy­ti ne­si­ry­žo, tik tei­gė, kad tai pri­klau­sys nuo dau­ge­lio fak­to­rių – sta­ty­bi­nin­kų dar­bų tem­po, sta­ty­bi­nių me­džia­gų pir­ki­mo, vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų ir pa­na­šiai.

„Ži­nau, kad ke­tu­ris at­ei­nan­čius mė­ne­sius tik­rai glau­si­mės po ki­tų mo­kyk­lų sto­gais, o ta­da ma­ty­si­me, kiek liks dar­bų. Šį re­mon­tą or­ga­ni­zuo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­rios at­sa­ko­my­bė­je ir vie­šie­ji pir­ki­mai“, – ti­ki­no A.Vil­ke­lie­nė.

Be­je, „Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, mo­kyk­los pa­tal­pų re­no­va­ci­ja tu­rė­jo pra­si­dė­ti dar va­sa­ros pra­džio­je, ta­čiau grei­čiau­siai dėl griež­tų vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų dar­bus te­ko stip­riai pa­vė­lin­ti. 

  Komentaras

  Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time as
  you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of
  this your broadcast offered bright transparent concept

  my page: 호텔출장

Kiti straipsniai