Siekiant išsiaiskinti ar ortodontinis gydymas turės įtakos dantų sveikatai, įvertinama ar netinkamas sąkandis gali sukelti problemų ateityje ir ar gydymas gali padėti išvengti šių problemų. Vertinimą...
Šeimos gydytojai yra svarbus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas mūsų gyvenime. Jie padeda mums rūpintis savo sveikata ir užtikrina, kad esant sveikatos problemoms, turėtume patikimą patarimą ir...
Kas nu­tik­tų, jei­gu pa­ste­bė­ję silps­tan­čią kam­ba­ri­nę gė­lę tie­siog pa­lik­tu­me ją li­ki­mo va­liai? Ji pa­laips­niui silp­tų, vys­tų, kol ga­lų ga­le tek­tų pri­pa­žin­ti, kad au­ga­lo jau...
Taip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai, gy­dy­to­jas anes­te­zio­lo­gas-re­a­ni­ma­to­lo­gas Dmit­rij Ka­čiu­rin, ku­riam ge­gu­žės...
Intraveninė terapija – organizmo aprūpinimas vitaminais, mineralais ir kitomis sveikatai naudingomis medžiagomis per kraują – medicinoje taikoma jau seniai. Visgi, terapijos naudojimas sveikatinimo ir...
Ko­vo ant­ro­je pu­sė­je stip­riai į vir­šų šok­te­lė­ju­si gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo krei­vė orams šil­tė­jant žen­kliai lei­džia­si že­myn. Bet, kaip tei­gia Aly­taus po­li­kli­ni­kos vy­riau­sio­ji...
„Rezus.lt“ kraujo laboratorijoje atliekami Covid-19 tyrimai padės greitai ir lengvai sužinoti, ar sergate arba esate persirgęs koronaviruso infekcija. Mes pasitelkiame pažangiausią diagnostikos įrangą...
Klau­sos nu­sil­pi­mas yra tre­čia daž­niau­sia vy­res­nių žmo­nių lė­ti­nė me­di­ci­ni­nė būk­lė po ar­tri­to ir hi­per­ten­zi­jos. Trys iš de­šim­ties vy­res­nių nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nių...
Taip sa­ko aly­tiš­kė Ro­ma Ba­bars­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie ko­vo 1-ąją iš­ti­ku­sią di­de­lę ne­lai­mę šei­mo­je. Jos 62 me­tų vy­ras Rai­mun­das tą­dien ap­lan­kė sa­vo mo­ti­nos ka­pą Pir­mo­jo...
Jau ka­den­ci­ją bai­gian­čios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė dir­ba Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus...
Gra­ži šyp­se­na su­tei­kia ne tik ge­rą sa­vi­jau­tą, bet ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o juk ne­tru­kus pa­va­sa­ris, no­ri­si jį pa­si­tik­ti pa­si­rū­pi­nus svei­ka­ta bei iš­vaiz­da. Šiuo me­tu...
Kai gy­ve­ni dau­gia­bu­ty­je, bū­na, kad ne­ži­nai, ką vei­kia, kuo dir­ba ir apie ką sva­jo­ja kai­my­nai. La­bai sma­gu ir nau­din­ga pa­si­kal­bė­ti su kai­my­nais, su­si­ti­kus juos laip­ti­nė­je...
Pirmieji akių ligų simptomai dažnai būna silpnai išreikšti, o neretai ir nepastovūs. Tad žmonės dažnai juos ignoruoja ir tikisi, kad akių ir regos būklė pagerės savaime. Deja, dažniausiai tai tik...
Nuo va­sa­rio pir­mos die­nos VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je star­ta­vo nau­jas pro­jek­tas „In­te­gralios pa­gal­bos tei­ki­mas ir plėt­ra Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“. Šei­mos na­riai,...
Žmogaus kūną sudaro daugiau kaip 650 skirtingų raumenų, todėl verta atkreipti dėmesį į tai, kad kiekviena raumenų grupė gali sukelti visiškai skirtingus skausmus. Raumenų ir sąnarių skausmo priežasčių...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.