Šiuolaikinė medicina geba išties nuversti kalnus. Dėka jos pagalbos galima atlikti įvairiausias transplantacijas, gydyti sunkiausias ligas ir padaryti neatpažįstamų pokyčių. Plastinė chirurgija yra...
Ko­vo 28-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 932 aly­tiš­kiai ir 303 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Nuo va­sa­rio mė­ne­sio ser­ga­mu­mas šiuo vi­ru­su nu­kri­tęs,...
Sveikas gyvenimas apima labai daug taisyklių, o jos dažniausiai varžo dienas. Natūralu, kad daugeliui žmonių norisi gyventi taip, kaip trokšta ir tuo pačiu būti sveiku. Tai tikrai yra įmanoma, tačiau...
Net 20% deguonies mūsų organizme pasisavina smegenys. Tad kuo daugiau šviežio oro gauna mūsų smegenys, tuo jos skaidriau dirba, ko pasėkoje mums sekasi geriau mąstyti bei susikoncentruoti. Grynas oras...
Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio Aly­taus kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čia­me ka­ro pa­bė­gė­lių iš Uk­rai­nos re­gist­ra­ci­jos ir pa­skirs­ty­mo punk­te šiems as­me­nims pra­dė­tos teik­ti pir­mo­sios...
Pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams – iš­ties įspū­din­gas, o vi­so­mis pa­pil­do­mo­mis nau­do­mis dar­buo­to­jai ga­li pra­dė­ti nau­do­tis iš­kart pa­si­bai­gus...
Ru­si­jai tik pra­dė­jus ka­rą Uk­rai­no­je, o taip at­si­ti­ko jau dau­giau nei prieš sa­vai­tę, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė me­di­kus vyk­ti į mi­si­ją Uk­rai­no­je ir pa­dė­ti...
Pil­nu­mo jaus­mas pil­ve, skaus­min­gas rai­žy­mas, dieg­liai ir lie­mens ap­im­ties pa­di­dė­ji­mas – taip pa­cien­tai daž­niau­siai api­bū­di­na var­gi­nan­tį pil­vo pū­ti­mą, pa­si­reiš­kian­tį...
Sekso problemos kyla dėl labai daug skirtingų priežasčių. Dėl psichologinio diskomforto, dėl prasto gyvenimo tempo, dėl per labai dažnos masturbacijos bei daugelio kitų priežasčių, kurios ilgainiui...
Toliau vykdomi įvairūs klinikiniai tyrimai, ir jau šiandien galime matyti įspūdingus rezultatus žmonių gyvenimuose. Kiekvienas turi teisę į informaciją, todėl gali nuspręsti ką su šia informacija...
Ne­už­tik­rin­tu­mas dėl at­ei­ties, su­ma­žė­ju­sios pa­ja­mos, ri­zi­ka svei­ka­tai, su­trū­ki­nė­ję so­cia­li­niai ry­šiai – tik ma­ža da­lis veiks­nių, pa­ken­ku­sių žmo­nių psi­chi­kos...
Svei­ka­tos sis­te­mos vi­sa­me pa­sau­ly­je jau dve­ji me­tai ko­vo­ja su už­griu­vu­sia pan­de­mi­ja. CO­VID-19 iš­ties klas­tin­ga li­ga, kas­dien ne­ten­ka­me daug žmo­nių, bet ko­dėl di­dė­ja...
Va­kar Lie­tu­vo­je fik­suo­jant nau­jus ko­ro­na­vi­ru­so an­ti­re­kor­dus (12278 nau­ji at­ve­jai), Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je dir­ban­tys me­di­kai taip pat ste­bi vis gau­sė­jan­čius...
On­ko­lo­gi­nės li­gos diag­no­zę kas­met iš­girs­ta vis dau­giau žmo­nių. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, per 2020-uo­sius me­tus pa­sau­ly­je bu­vo diag­no­zuo­ta per 19...
Dau­gų gat­vės 5A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te yra įsi­kū­ręs Aly­taus po­li­kli­ni­kos Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras. Me­tų pa­bai­go­je ja­me vy­ko ant­ro­sios...
Subscribe to Sveikata
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.