Su­lai­ky­tas iš­ža­gi­ni­mu įta­ria­mas aly­tiš­kis (173)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
darzelis
Da­bar jau į bu­vu­sio dar­že­lio pa­sta­tą leng­vai ne­pa­tek­si: iš­lauž­tos du­rys ir iš­dauž­tas di­de­lis lan­gas pir­ma­me aukš­te už­san­da­rin­ti. Iki pat že­mės nu­leis­tos gluos­nio ša­kos, po ku­riuo, kaip įta­ria­ma, vy­ko mo­ters eg­ze­ku­ci­ja, ap­ge­nė­tos. Taip pat iš­kirs­ti krū­mai vi­so­je šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­šė, kad su­lai­ky­tas 25-erių aly­tiš­kis, įta­ria­mas lie­pos 18-ąją apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne, ne­vei­kian­čio dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je už­puo­lęs ei­nan­čią į dar­bą 40 me­tų mies­to gy­ven­to­ją ir ją iš­ža­gi­nęs.

Įta­ria­ma­jam – tri­jų mė­ne­sių su­ėmi­mas

Anks­tų lie­pos 18-osios ry­tą ke­tu­rias­de­šimt­me­tė aly­tiš­kė bu­vo už­pul­ta ir iš­ža­gin­ta ne­vei­kian­čio bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ te­ri­to­ri­jo­je. Ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai gir­dė­jo mo­ters klyks­mą, jis kai ku­riuos pa­ža­di­no net iš mie­go.

Iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mo­te­rį nu­ve­žė į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, nes bu­vo ma­ty­ti, kad jai rei­kia me­di­kų pa­gal­bos.

Po ap­žiū­ros nu­ken­tė­ju­si aly­tiš­kė ne­tru­kus iš­leis­ta na­mo.

Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­ne­šė, kad su­lai­ky­tas 25-erių aly­tiš­kis, įta­ria­mas mo­ters iš­ža­gi­ni­mu. Vy­rą ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai su­lai­kė  šio pir­ma­die­nio ry­tą.

Šį ant­ra­die­nį įta­ria­ma­jam Aly­taus apy­lin­kės teis­mas sky­rė kar­do­mą­ją prie­mo­nę – tri­jų mė­ne­sių su­ėmi­mą.

Šie­me­tį ko­vą iš­ža­gi­ni­mu įta­ria­mas vy­ras bu­vo iš­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos, anks­čiau ne kar­tą teis­tas už plė­ši­mus ir va­gys­tes.

Jo at­žvil­giu Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są dėl iš­ža­gi­ni­mo. Aly­tiš­kiui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Bu­vu­sio dar­že­lio iš­dauž­tas lan­gas ir iš­lauž­tos du­rys – už­san­da­rin­tos

Kai ki­tą­dien po šio skau­daus įvy­kio lan­kė­mės ne­vei­kian­čio dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je, į jo pa­sta­to abu aukš­tus bu­vo leng­va pa­tek­ti pro iš­lauž­tas du­ris ir iš­dauž­tą pir­mo aukš­to lan­gą. Pa­lik­ti iš­ger­ti alaus bu­te­liai liu­di­jo, kad čia ren­ka­ma­si var­to­ti al­ko­ho­lio. Su­tik­ti pra­ei­viai tvir­ti­no, kad taip elg­tis šio­je te­ri­to­ri­jo­je mėgs­ta ne­pil­na­me­čiai ir aso­cia­lūs as­me­nys.

Pa­sta­to vi­du­je vaiz­das pa­si­ti­ko kaip po ka­ro: iš­lau­žy­tos du­rys, iš­dau­žy­tos kriauk­lės, vi­sur pil­na pri­dau­žy­tų lan­gų ir du­rų stik­lų. Aly­tiš­kiai ne kar­tą yra sa­kę, kad čia ga­li įvyk­ti ir dar bai­ses­nė ne­lai­mė.

Ki­tą­dien po mi­nė­to krau­paus įvy­kio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­ren­gė pa­si­ta­ri­mą dėl ga­li­mų pa­pil­do­mo sau­gu­mo prie­mo­nių ne­vei­kian­čio dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je ir pa­čia­me pa­sta­te. Į pa­si­ta­ri­mą bu­vo pa­kvies­ti ir šį ne­vei­kian­tį dar­že­lį per­nai pa­va­sa­rį sa­vi­val­dy­bės skelb­to auk­cio­no bū­du įsi­gi­ju­sios ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios Aly­taus ben­dro­vės „Ve­lau­ra“ at­sto­vai.

Va­kar ap­si­lan­kius bu­vu­sios švie­ti­mo įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je jau bu­vo aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad pa­sta­to ir te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kai su­re­a­ga­vo į nu­ti­ku­sį skau­dų įvy­kį ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me iš­sa­ky­tas min­tis dėl pa­pil­do­mo šio ob­jek­to sau­gu­mo.

Da­bar jau į bu­vu­sio dar­že­lio pa­sta­tą leng­vai ne­pa­tek­si: iš­lauž­tos du­rys ir iš­dauž­tas di­de­lis lan­gas pir­ma­me aukš­te už­san­da­rin­ti. Iki pat že­mės nu­leis­tos gluos­nio ša­kos, po ku­riuo, kaip įta­ria­ma, vy­ko mo­ters eg­ze­ku­ci­ja, ap­ge­nė­tos. Taip pat iš­kirs­ti krū­mai vi­so­je šio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Kaip tuoj po įvy­kio sa­kė „Ve­lau­ros“ di­rek­to­rė Ju­li­ja Griš­ko­nie­nė, ant pa­sta­to su­mon­tuo­tos ste­bė­ji­mo ka­me­ros, įreng­tas ap­švie­ti­mas, tad­ ji ti­kė­jo, kad įta­ria­mas ža­gin­to­jas bus su­lai­ky­tas. Ar iš tie­sų įta­ria­mo­jo su­lai­ky­mui pa­si­tar­na­vo ste­bė­ji­mo ka­me­ros, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­at­sklei­džia.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai