Sportiniai Aly­taus mies­to šven­tės „Su gai­via ban­ge­le“ ren­gi­niai (PROGRAMA) (1)

Penk­ta­die­nį, bir­že­lio 14 d.

11 val. Fut­bo­lo tur­ny­ras AAFF sta­dio­ne (Nau­jo­ji g.). Da­ly­vau­ja U-13, U-15 am­žiaus vai­ki­nų ir mer­gi­nų, taip pat U-9 vai­kų ko­man­dos
15 val. Ran­ki­nio tur­ny­ras ASRC aikš­ty­ne (A. Ma­tu­čio g.). Da­ly­vau­ja U-12 bei jau­nes­nių ber­niu­kų ir mer­gai­čių ko­man­dos
17 val. Eli­ti­nės jau­ni­mo futbolo ly­gos vai­ki­nų U-16 ko­man­dų rung­ty­nės Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos sta­dio­ne (Vil­ties g.). Su­si­tin­ka Aly­taus FA „Dai­na­va“ ir Klai­pė­dos FM.

Šeš­ta­die­nį, bir­že­lio 15 d.

9 val. Tarp­tau­ti­nis bai­da­rių po­lo „Bal­to­sios ro­žės“ tau­rės tur­ny­ras di­džio­joje Dai­li­dėje. Da­ly­vau­ja U-21, U-18 vy­rų ir vai­ki­nų, taip pat U-15, U-12 ber­niu­kų ir mer­gai­čių ko­man­dos
10 val. Ran­ki­nio tur­ny­ras ASRC aikš­ty­ne (A. Ma­tu­čio g.).
10 val. Van­dens mo­to­cik­lų var­žy­bos „Ne­mu­nė­lis ne­plauks at­ga­lios“ Aly­taus me­ro tau­rei lai­mė­ti 
10 val. Krep­ši­nio 3 x 3 tur­ny­ras Aly­taus mies­to sta­dio­ne (Bi­ru­tės g.). Da­ly­vau­ja U-12; U-13; U-14; U-15; U-16; U-17; U-18 mer­gi­nos ir vai­ki­nai bei ir vy­res­nieji
11 val. Fut­bo­lo tur­ny­ras AAFF sta­dio­ne (Nau­jo­ji g.)
11 val. Pa­plū­di­mio tin­kli­nio tur­ny­ras tin­kli­nio aikš­te­lė­se ša­lia ma­žo­sios Dai­li­dės (vai­ki­nai) ir Jau­ni­mo par­ke (mer­gi­nos). Da­ly­vau­ja vai­ki­nų U-17, mer­gai­čių U-13 ir mer­gi­nų U-17 ko­man­dos
11 val. Lie­tu­vos pa­ra­lim­pi­nio ko­mi­te­to spor­to veik­lų pri­sta­ty­mas Dai­nų slė­ny­je: tri­ra­čiai, bo­čia, tin­kli­nis sė­dint
11 val. Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo klu­bo „Fit­ness gym“ bei ae­ro­bi­kos ir kū­no ren­gy­bos stu­di­jos „Rū­ta dan­ce fit­ness“ pa­ro­do­mo­sios pro­gra­mos Dai­nų slė­ny­je
12 val. Spor­ti­nių šo­kių klu­bo „Ale­ma­na“ kon­cer­tas „Ir te­žy­dės…“ Dai­nų slė­ny­je
19 val. Lie­tu­vos fut­bo­lo aukš­čiau­sios (A) ly­gos rung­ty­nės. Su­si­tin­ka Aly­taus „Dai­na­va“ ir „Kau­no Žal­gi­ris“ Aly­taus mies­to sta­dio­ne (Bi­ru­tės g.). Su bi­lie­tais.

Sek­ma­die­nį, bir­že­lio 16 d.
 
9 val. Ran­ki­nio tur­ny­ras ASRC aikš­ty­ne (A.Ma­tu­čio g.)
9 val. Tarp­tau­ti­nis bai­da­rių po­lo „Bal­to­sios ro­žės“ tau­rės tur­ny­ras di­džio­joje Dai­li­dėje 
10 val. XVII dvi­ra­čių žy­gis su „Ast­ra LT“. Star­tas Sei­nų, Dau­gų, A.Ba­ra­naus­ko gat­vių san­kir­to­je, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.
11 val. XXXV tarp­tau­ti­nis An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus at­mi­ni­mo tur­ny­ras A. Ma­tu­čio g. spor­to sa­lė­je. Da­ly­vau­ja U-13, U-15 mer­gi­nos ir vai­ki­nai bei U-19 spor­ti­nin­kai
60-me­čių ir vy­res­nių sen­jo­rų Lie­tu­vos fut­bo­lo pir­me­ny­bių tu­ro rung­ty­nės AAFF sta­dio­ne (Nau­jo­ji g.): 11 val. su­si­tin­ka Aly­taus „Dai­na­va“ ir Ute­nos „Ute­nis“, 11.50 val. – „Dai­na­va“ ir Šiau­lių ve­te­ra­nų fut­bo­lo klu­bas.
 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  prasta programa miesto sventei negi Alytuje visi sportuoja ir daugiau nieko neveikia net Birstone buvo grazesne programa buvo ir muzikos ir sou renginiu o cia nieko tik sportas

Kiti straipsniai