Spor­tiš­kai si­jo­nuo­tas aly­tiš­kių va­sa­ros iš­ly­dė­ji­mas (6241)

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
šokis
Kalanetika – plastinės gimnastikos rūšis, sukurta susiejus baleto ir jogos elementus. Dar kitaip ši mankšta vadinama karališka. San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
Gal tai ir at­ro­do ne­įpras­ta ir ne­su­de­ri­na­ma, ta­čiau, pa­si­ro­do, spor­tuo­ti ga­li­ma ir dė­vint si­jo­nus ir net bū­ti pa­si­da­žiu­sioms. Bū­tent taip va­sa­rą iš­ly­dė­jo spor­tiš­kai ir ele­gan­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių aly­tiš­kių gru­pe­lė. Į sa­vo gim­tą­jį kraš­tą Aly­tų iš sos­ti­nės prieš ke­le­tą me­tų su­grį­žu­si To­ma Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė, so­dy­bo­je prie Du­sios eže­ro suor­ga­ni­za­vo „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ už­si­ė­mi­mą.

Į mankš­tą – pa­si­puo­šu­sios

„Ren­gi­nys „Si­jo­nuo­to­ji ka­la­ne­ti­ka“ jau se­niai lau­kė sa­vo ei­lės. Tik vis ne­už­te­ko lai­ko jį su­pla­nuo­ti taip, kaip pa­ti jį ma­čiau. Tai nė­ra kaž­ko­kia nau­jie­na, ypač ka­la­ne­ti­kos mankš­to­se. Šią idė­ją bu­vau ma­čiu­si iš sa­vo ka­la­ne­ti­kos mo­ky­to­jos Ais­tės, ku­ri mo­te­riš­kus ir įvai­rius si­jo­nuo­tus su­si­ti­ki­mus da­ro Vil­niu­je. Ši mankš­ta tik­rai tu­ri sa­vy­je ele­gan­ci­jos, ku­ri lei­džia mo­te­rims iš­si­ties­ti, pa­si­temp­ti ir ge­rai jaus­tis. Sa­vai­me vis­kas ve­da link mo­te­riš­ku­mo – mankš­ta, ap­ran­ga, sa­vi­jau­ta“, – apie ren­gi­nio idė­jos is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.

Mo­te­rys į ka­la­ne­ti­kos mankš­tą paskutinę vasaros dieną at­vy­ko pa­si­puo­šu­sios – dė­vė­da­mos suk­ne­les, pa­si­da­žiu­sios ir nu­si­tei­ku­sios mo­te­riš­ko ža­ve­sio, kle­ge­sio ir pa­si­kal­bė­ji­mų ku­pi­nam va­ka­rui.

„No­rė­jo­si, kad vi­sos pa­si­jus­tų tik­ro­mis gra­žiai at­ro­dan­čio­mis, sa­vi­mi pa­si­ti­kin­čio­mis mo­te­ri­mis“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­sak T.Peš­te­nės, bu­vo šiek tiek abe­jo­nių, ar mo­te­rys no­rės va­žiuo­ti iš mies­to į kai­mo so­dy­bą pa­pras­tą die­ną, ta­čiau vis­kas pa­vy­ko pui­kiai. Iš ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių ke­lio­li­kos aly­tiš­kių „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ or­ga­ni­za­to­rė su­lau­kė pui­kių at­si­lie­pi­mų, tad tai tre­ne­rei yra di­de­lė mo­ty­va­ci­ja ei­ti to­liau į prie­kį su sa­vo pla­nais ir min­ti­mis.

„Toks mo­te­riš­kai gra­žus bei spal­vo­tas mū­sų su­si­ti­ki­mas bu­vo pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis. Bu­vo la­bai ge­ra ste­bė­ti vi­sas sa­vo klien­tes pa­si­puo­šu­sias suk­ne­lė­mis, pa­si­da­žiu­sias, vi­sos at­ro­dė nuo­sta­biai. Juk taip ge­ra bū­ti mo­te­ri­mi. Ir mes tai ga­lim sau leis­ti“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­ti va­ka­ro pro­gra­ma ne­bu­vo įpa­rei­go­jan­ti – šiek tiek mankš­tos, šiek tiek mo­te­riš­ko pa­si­kal­bė­ji­mo apie vis­ką, šiek tiek pie­ši­mo su hen­na da­žais ir pa­si­vaikš­čio­ji­mo prie eže­ro.

Ieš­ko­jo lai­ko sau

Ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė T.Peš­te­nė – li­cen­ci­juo­ta spor­to tre­ne­rė, bai­gu­si psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jas.

„Sa­ko, kad žmo­nės stu­di­juo­ja psi­cho­lo­gi­ją, nes jiems pa­tiems rei­kia su­si­tvar­ky­ti „stal­čiu­kus“. Ma­na­sis ke­lias į ka­la­ne­ti­ką grįs­tas to­mis pa­čio­mis trin­ke­lė­mis. Tik su ka­la­ne­ti­ka pa­kliu­vau į „pin­kles“ – ieš­ko­jau bū­do su­stang­rin­ti šlau­nis, o ra­dau tai, kas ap­ver­tė ma­no gy­ve­ni­mą“, – sa­vo pa­ty­ri­mu da­li­jo­si mo­te­ris.

Dar ji – ma­ma ir žmo­na, ban­dan­ti ne­pa­mirš­ti sa­vo sva­jo­nių ir skir­ti lai­ko sau. Bū­tent toks po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą ją at­ve­dė prie nau­jų pla­nų ir dar­bų. Maž­daug prieš tre­jus me­tus iš sos­ti­nės gy­ven­ti į Aly­tų su­grį­žu­si mo­te­ris ne tik su­si­lau­kė at­ža­los, bet ir ieš­ko­jo sa­vęs. So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ji su­kū­rė pa­sky­rą „Lai­kas SAU – mankš­ta su To­ma“, ku­rio­je da­li­ja­si idė­jo­mis, ini­cia­ty­vo­mis ir ži­nio­mis apie ko­ky­biš­ką ju­dė­ji­mą ir vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.

Be to, aly­tiš­kė jau maž­daug tre­jus me­tus mo­te­rims Aly­tu­je ve­da ka­la­ne­ti­kos už­si­ė­mi­mus. O da­bar ji gy­ve­na ir dar di­des­nė­mis idė­jo­mis ir dar­bais – iš­si­nuo­mo­ju­si pa­tal­pas mies­te, ji ku­ria stu­di­ją „Lai­kas SAU“, ku­rio­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ju­dė­ji­mą ir ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ska­ti­nan­tys už­si­ė­mi­mai.

San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
San­dros De­gu­ty­tės nuotr.

Ka­ra­liš­kas už­si­ė­mi­mas

Ka­la­ne­ti­ka – plas­ti­nės gim­nas­ti­kos rū­šis, su­kur­ta su­sie­jus ba­le­to ir jo­gos ele­men­tus. Dar ki­taip ši mankš­ta va­di­na­ma ka­ra­liš­ka. Tai pui­kus bū­das at­jau­nė­ti ir be di­de­lių pa­stan­gų su­ma­žin­ti svo­rį. Kaip tei­gė T.Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­ka nuo ki­tų spor­to rū­šių ski­ria­si tuo, kad, at­lie­kant sta­tiš­kus jė­gos ir tem­pi­mo pra­ti­mus, la­bai veiks­min­gai tre­ni­ruo­ja­mi gi­lie­ji rau­me­nys.

„Po ke­lių tre­ni­ruo­čių pa­ste­bi­mai su­tvir­tė­ja gi­lu­sis po­odi­nis sluoks­nis, dai­lė­ja fi­gū­ra: rie­ba­lai nyks­ta, o rau­me­nys tvir­tė­ja. Šie pra­ti­mai tin­ka įvai­riau­sio am­žiaus žmo­nėms, nes juos da­ry­ti ne­rei­kia di­de­lių pa­stan­gų, o iš­mo­kus ga­li­ma mankš­tin­tis na­muo­se. Ka­la­ne­ti­kos po­vei­kis – su­ma­ži­na kū­no svo­rį ir ap­im­tis, pa­ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą, pa­ge­ri­na lai­ky­se­ną, su­stip­ri­na rau­me­nis, pa­de­da at­si­kra­ty­ti są­na­rių bei nu­ga­ros skaus­mų“, – taip šių mankš­tų rū­šį api­bū­di­no tre­ne­rė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Serta pemain berkompetisi untuk merampas hadiah jackpot itu pada banyak
  player joker338 yang lain, oleh karena itu satu diantara langkah menang most important
  Joker388 slot joker123 apk ialah pemain pilih recreation slot mesin yang masih tidak demikian ramai playernya supaya hadiah jackpot memiliki kesempatan yang masih besar sekali untuk dapat didapat berikut salah
  satun langkah yang unggul serta dapat diaplikasikan dengan optimal
  supaya bisa memberi hasil dampak kemenangan yang optimum
  buat pemain. Anda juga dapat menikmati diskon dan gratis sambil bermain mesin slot on-line.

  Dengan begitu, waktu uang taruhan sudah habis, pemain bisa setop bermain situs judi slot online terbaik.
  The smallest amount that a punter can wager in the sport is 0.20 credits,
  which makes the slot splendid for low-rolling spinners.
  High rollers will not be too disillusioned with a most guess restrict of 500.00 credit, making for a top jackpot prize value 50,000 coins.
  Sebab memiliki setelan masing masing disetiap mesinnya yang ditata dengan berapakah banyaknya wager untuk dapat memperoleh hadiah penting uang jackpot yang dapat didapat.
  Dalam gaming slot joker123 apk memakai uang asli ini sama halnya dengan bermain di agen togel pasaran sydney diwajibkan pemain untuk pelajari seluk
  beluk dari gaming mesin slot itu agar pemain mainkan secara baik serta dapat memenangi hadiah penting jackpot.

  Feel free to surf to my web page ... สล็อตเว็บใหญ่

  Komentaras

  The individuals's automobile as its direct translation conveys was first made
  in Germany during world battle two, and since then they've continued to launch new models which might be according to present developments.

  However, within the last decade or so they have begun to release quite
  a lot of high finish models to meet consumer demand. Sure you
  could end up with a complete listing of dealers that come from the
  Mandurah space however you will find that the better dealers often take the time to get their slots increased up on the
  search rankings. If you have any complaints,
  criticism, or in case you have come throughout inaccuracies, please
  let us know and don't hesitate to voice your opinion in the remark sections
  or on our forum! It is possible for you to come throughout them for the same resources that
  you would find them for anything. To discover a specialised automobile seller you need
  to look in the proper locations, and the quickest way to do it's by
  looking out online. If you are searching for a good vendor in that
  particular area. The most common business production firms are these which will
  be discovered online and offers a diverse set of any services.

  My website: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  Komentaras

  This bonus round will multiply your wager if you
  land on gather as you progress up the path with
  each spin. This can activate the Zuma Free Spin Bonus, select your fortunate Tiki Boss to start constructing up extra
  free spins and gather more bonuses. The plans start at $99.
  For example, if you need so as to add custom fields
  to your kind, you’ll want the $99 Plus Edition. This game is predicated on the well-recognized Popcap game
  and you’ll be pleased to know you could win as much as £500,000 - no joke!
  As Zuma was launched relatively not too long ago in 2003, there are a couple of people who know what it precisely is all about.
  The costs charged are quite reasonably priced and since there may be
  a large choice to choose from, you may always discover
  one that matches in your funds. You may select one of the Wishing Bonus symbols to uncover
  how a lot your bet shall be multiplied by. Graphics are much better than the unique Zuma recreation. IGT knew that they
  can be taken apart if the graphics of the Zuma slot did not match as much as
  the expectations of the followers of the unique recreation. You'll be able to play this implausible
  slot recreation for simply 1p and uncover incredible prizes and hidden temples
  for some serious winnings.

  Also visit my blog ... สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Football teams often become legendary. Athletes dream to
  put on uniforms of their favorite squad. Number of fans increasing constantly.
  Leading clubs support in region of presence and in other countries.

  Games collect millions of TV viewers. Let's meet legendary teams from different regions of the
  planet.

  Juventus

  "Juventus" originated in 1897. Roster considered most titled.
  About awards it will be possible to talk long.
  In the early 2010s the team was named as the most famous among Italians.

  Sociologists carried out independent research. It was possible to find out that 13
  million fans are sick of Juventus. The data is huge.
  Similar support football fans have majority other giants none.

  Football players of Juventus often help charity projects.
  Team leads different programs:

  • training;
  • medical field;
  • help with housing.

  Old Lady experienced crises. But the club could pass challenges.

  Manchester City

  Team appeared in the list because of the today situation. Roster
  confidently shows excellent results.

  Players year after year trying win the championship in the English Premier League.
  Total number regalia so far small. However situation is improving.

  Model work may cause only flattering comments.
  City helps several clubs around the world. List contains countries from North
  and South America, Asian region. Young footballers have the opportunity get into
  the best tournament of.

  Red Devils

  List of leading clubs would incomplete without Red Devils.

  This team has become the most popular on the planet.

  Fanbase can be found in many countries:

  • United States of America;
  • Russia;
  • France.

  Support club huge. Manchester United originated late
  1870s. During the history managed overcome through different problems.

  Manchester United regarded the one of the titled clubs of of
  English football in England .

  Must report another fact. In 1992 Red Devils founded the APL.

  Best stage got on coaching Alex Ferguson. Team managed to win different
  prestigious awards. At the moment about the past glory remains only
  remembering. However Manchester United still be able to demonstrate
  excellent football.

  "Bayern"

  Club first time appeared in early last century.
  During time development "Star of the South" achieved title most
  famous club Germany . Account about 60 significant awards.

  Currently success started from 2012. Squad showed excellent football.
  Bayern strengthened in the first lines in the Bundesliga.
  Players managed achieve great results at European tournaments.

  Club often supported other teams and ordinary people.

  Often Bavaria supported Munich 1860. Functional performed various
  options support:

  • profitable transitions;
  • friendly games;
  • financial transactions.

  Now support works locally. Club attempts to transfer funds personally.

  Real Madrid

  List of the leading football teams planet be incomplete
  without Real Madrid. FIFA named specified squad as the leader of football of the last century.

  The team won 65 ranks national class. To the list you can attribute 34 first places in the Spain championship.
  Such results of competitors no.

  "Real Madrid" originated in 1902. Through 18 years of work composition assigned title royal.

  Leadership in Spanish football roster began to
  take over at the dawn of existence. Achieve this succeeded thanks to set factors.
  The team is famous for its comprehensive approach
  to training. Coaches pay attention to on several parameters:

  1. Physical condition of athletes.
  2. The procedure for selecting players for the team.
  3. Settings for the game.

  Meticulous preparation allows creamy take titles. About the merits of the of the team you can talk
  for hours. More 10 times Galacticos won in European cup competitions.

  Roster never didn't drop from the Spanish championship.
  Independent researchers believe Galacticos the most expensive club in the on the planet.
  Approximate value at the time of study amounted to approximately US$4 billion.

  Annual income high. Club earns on selection, advertising, sponsors.
  Significant part of earnings became selling tickets for matches.

  Here is my blog post ... Casa de apostas

  Komentaras

  I do not know if it's ϳust me or if perhaρs everybody else encountеring іssues with your website.
  It appears as if some of the ԝritten tdxt within your content are rᥙnning off the screen.
  Can someⲟne else pⅼease provide fеedback and lеt me
  know if this is happening to them too? Thіs mаy bbe a problem with my browser because I've had thіs
  happen previously. Kudos

  my web blog ... casino loser

  Komentaras

  Sweet Bonanza is a ravishing slot sport with fascinating graphics and its personal unique options.
  Pragmatic play has nailed the yummy graphics. Created by Pragmatic Play, the Sweet Bonanza slot game is impressed by a really iconic sweets-themed match-3 model cellular recreation, and brings us to candy land for our likelihood at a high prize of 5,000x our stake quantity.
  Whenever you land three or more scatters during free spins a further
  5 free spins are awarded. Players may also deceive to add an extra bet along with their normal wager to add to the variety of scatters that can appear on the reels.
  By embedding a easy arc-formed slot in a circular-disk monopole antenna,
  an extremely-wideband (UWB, 3.1-10.6 GHz) operation with
  a managed notched frequency band might be obtained. Animations which might be simple
  but function correctly. The system prints the default swapping space, which is 10070 for a 2060.
  In case you are planning on using a monitor aside from
  MONBIG for the 2060, see Chapter 3 Section 3.1 for the correct swapping space for
  the monitor you choose. Online slot machines use a random number generator (RNG)
  software system. To start the TOPS-20 command processor that you simply loaded into reminiscence,
  type S. The system prints TART.

  Also visit my blog; สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  I'm really enjoying the design and layout of your website.

  It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for
  me to come here and visit more often. Did you hire
  out a designer to create your theme? Excellent work!

  My web-site pharmacie

Kiti straipsniai