Spor­tiš­kai si­jo­nuo­tas aly­tiš­kių va­sa­ros iš­ly­dė­ji­mas (6239)

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
šokis
Kalanetika – plastinės gimnastikos rūšis, sukurta susiejus baleto ir jogos elementus. Dar kitaip ši mankšta vadinama karališka. San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
Gal tai ir at­ro­do ne­įpras­ta ir ne­su­de­ri­na­ma, ta­čiau, pa­si­ro­do, spor­tuo­ti ga­li­ma ir dė­vint si­jo­nus ir net bū­ti pa­si­da­žiu­sioms. Bū­tent taip va­sa­rą iš­ly­dė­jo spor­tiš­kai ir ele­gan­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių aly­tiš­kių gru­pe­lė. Į sa­vo gim­tą­jį kraš­tą Aly­tų iš sos­ti­nės prieš ke­le­tą me­tų su­grį­žu­si To­ma Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė, so­dy­bo­je prie Du­sios eže­ro suor­ga­ni­za­vo „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ už­si­ė­mi­mą.

Į mankš­tą – pa­si­puo­šu­sios

„Ren­gi­nys „Si­jo­nuo­to­ji ka­la­ne­ti­ka“ jau se­niai lau­kė sa­vo ei­lės. Tik vis ne­už­te­ko lai­ko jį su­pla­nuo­ti taip, kaip pa­ti jį ma­čiau. Tai nė­ra kaž­ko­kia nau­jie­na, ypač ka­la­ne­ti­kos mankš­to­se. Šią idė­ją bu­vau ma­čiu­si iš sa­vo ka­la­ne­ti­kos mo­ky­to­jos Ais­tės, ku­ri mo­te­riš­kus ir įvai­rius si­jo­nuo­tus su­si­ti­ki­mus da­ro Vil­niu­je. Ši mankš­ta tik­rai tu­ri sa­vy­je ele­gan­ci­jos, ku­ri lei­džia mo­te­rims iš­si­ties­ti, pa­si­temp­ti ir ge­rai jaus­tis. Sa­vai­me vis­kas ve­da link mo­te­riš­ku­mo – mankš­ta, ap­ran­ga, sa­vi­jau­ta“, – apie ren­gi­nio idė­jos is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.

Mo­te­rys į ka­la­ne­ti­kos mankš­tą paskutinę vasaros dieną at­vy­ko pa­si­puo­šu­sios – dė­vė­da­mos suk­ne­les, pa­si­da­žiu­sios ir nu­si­tei­ku­sios mo­te­riš­ko ža­ve­sio, kle­ge­sio ir pa­si­kal­bė­ji­mų ku­pi­nam va­ka­rui.

„No­rė­jo­si, kad vi­sos pa­si­jus­tų tik­ro­mis gra­žiai at­ro­dan­čio­mis, sa­vi­mi pa­si­ti­kin­čio­mis mo­te­ri­mis“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­sak T.Peš­te­nės, bu­vo šiek tiek abe­jo­nių, ar mo­te­rys no­rės va­žiuo­ti iš mies­to į kai­mo so­dy­bą pa­pras­tą die­ną, ta­čiau vis­kas pa­vy­ko pui­kiai. Iš ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių ke­lio­li­kos aly­tiš­kių „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ or­ga­ni­za­to­rė su­lau­kė pui­kių at­si­lie­pi­mų, tad tai tre­ne­rei yra di­de­lė mo­ty­va­ci­ja ei­ti to­liau į prie­kį su sa­vo pla­nais ir min­ti­mis.

„Toks mo­te­riš­kai gra­žus bei spal­vo­tas mū­sų su­si­ti­ki­mas bu­vo pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis. Bu­vo la­bai ge­ra ste­bė­ti vi­sas sa­vo klien­tes pa­si­puo­šu­sias suk­ne­lė­mis, pa­si­da­žiu­sias, vi­sos at­ro­dė nuo­sta­biai. Juk taip ge­ra bū­ti mo­te­ri­mi. Ir mes tai ga­lim sau leis­ti“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­ti va­ka­ro pro­gra­ma ne­bu­vo įpa­rei­go­jan­ti – šiek tiek mankš­tos, šiek tiek mo­te­riš­ko pa­si­kal­bė­ji­mo apie vis­ką, šiek tiek pie­ši­mo su hen­na da­žais ir pa­si­vaikš­čio­ji­mo prie eže­ro.

Ieš­ko­jo lai­ko sau

Ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė T.Peš­te­nė – li­cen­ci­juo­ta spor­to tre­ne­rė, bai­gu­si psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jas.

„Sa­ko, kad žmo­nės stu­di­juo­ja psi­cho­lo­gi­ją, nes jiems pa­tiems rei­kia su­si­tvar­ky­ti „stal­čiu­kus“. Ma­na­sis ke­lias į ka­la­ne­ti­ką grįs­tas to­mis pa­čio­mis trin­ke­lė­mis. Tik su ka­la­ne­ti­ka pa­kliu­vau į „pin­kles“ – ieš­ko­jau bū­do su­stang­rin­ti šlau­nis, o ra­dau tai, kas ap­ver­tė ma­no gy­ve­ni­mą“, – sa­vo pa­ty­ri­mu da­li­jo­si mo­te­ris.

Dar ji – ma­ma ir žmo­na, ban­dan­ti ne­pa­mirš­ti sa­vo sva­jo­nių ir skir­ti lai­ko sau. Bū­tent toks po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą ją at­ve­dė prie nau­jų pla­nų ir dar­bų. Maž­daug prieš tre­jus me­tus iš sos­ti­nės gy­ven­ti į Aly­tų su­grį­žu­si mo­te­ris ne tik su­si­lau­kė at­ža­los, bet ir ieš­ko­jo sa­vęs. So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ji su­kū­rė pa­sky­rą „Lai­kas SAU – mankš­ta su To­ma“, ku­rio­je da­li­ja­si idė­jo­mis, ini­cia­ty­vo­mis ir ži­nio­mis apie ko­ky­biš­ką ju­dė­ji­mą ir vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.

Be to, aly­tiš­kė jau maž­daug tre­jus me­tus mo­te­rims Aly­tu­je ve­da ka­la­ne­ti­kos už­si­ė­mi­mus. O da­bar ji gy­ve­na ir dar di­des­nė­mis idė­jo­mis ir dar­bais – iš­si­nuo­mo­ju­si pa­tal­pas mies­te, ji ku­ria stu­di­ją „Lai­kas SAU“, ku­rio­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ju­dė­ji­mą ir ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ska­ti­nan­tys už­si­ė­mi­mai.

San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
San­dros De­gu­ty­tės nuotr.

Ka­ra­liš­kas už­si­ė­mi­mas

Ka­la­ne­ti­ka – plas­ti­nės gim­nas­ti­kos rū­šis, su­kur­ta su­sie­jus ba­le­to ir jo­gos ele­men­tus. Dar ki­taip ši mankš­ta va­di­na­ma ka­ra­liš­ka. Tai pui­kus bū­das at­jau­nė­ti ir be di­de­lių pa­stan­gų su­ma­žin­ti svo­rį. Kaip tei­gė T.Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­ka nuo ki­tų spor­to rū­šių ski­ria­si tuo, kad, at­lie­kant sta­tiš­kus jė­gos ir tem­pi­mo pra­ti­mus, la­bai veiks­min­gai tre­ni­ruo­ja­mi gi­lie­ji rau­me­nys.

„Po ke­lių tre­ni­ruo­čių pa­ste­bi­mai su­tvir­tė­ja gi­lu­sis po­odi­nis sluoks­nis, dai­lė­ja fi­gū­ra: rie­ba­lai nyks­ta, o rau­me­nys tvir­tė­ja. Šie pra­ti­mai tin­ka įvai­riau­sio am­žiaus žmo­nėms, nes juos da­ry­ti ne­rei­kia di­de­lių pa­stan­gų, o iš­mo­kus ga­li­ma mankš­tin­tis na­muo­se. Ka­la­ne­ti­kos po­vei­kis – su­ma­ži­na kū­no svo­rį ir ap­im­tis, pa­ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą, pa­ge­ri­na lai­ky­se­ną, su­stip­ri­na rau­me­nis, pa­de­da at­si­kra­ty­ti są­na­rių bei nu­ga­ros skaus­mų“, – taip šių mankš­tų rū­šį api­bū­di­no tre­ne­rė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  I am now not certain where you're getting your info, howevver great topic.

  I needs to spend a while finding out much more
  or figuring out more. Thank you for great info
  I used to be searching for this info for my mission.

  Here is my blog post; Gidget

  Komentaras

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
  website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers
  and I'm looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Also visit my web page ... เว็บสล็อต

  Komentaras

  MPO234 merupakan official partner slot88 dari beberapa writer games slot pragmatic
  terkemuka dunia. Game-recreation slot88 mereka merupakan sport-recreation agen slot online yang paling sering dimainkan penjudi slot pasti
  bayar di seluruh dunia. Pembuat buku membuat peluang dan membuat keputusan, membayar uang
  tetapi selalu menyimpan sebagian untuk diri mereka
  sendiri melalui keseimbangan buku yang cermat.
  Tetapi jika Anda ingin membuat ponsel Anda lebih mudah digunakan, tentu Anda sudah memiliki ponsel.
  Semua jenis slot jackpot di MPO234 memang mendapatkan bonus slot pulsa 303 dan promosi
  menarik, tetapi slot online resmi terbaik menjadi permainan slot deposit pulsa yang mendapat bonus slot
  resmi paling sering dan besar. Perbedaan besar lainnya
  antara pertukaran olahraga dan taruhan adalah Anda dapat bertaruh pada tim untuk kalah.

  Intinya, pertukaran taruhan menghilangkan orang tengah.
  Semua orang berkesempatan untuk mendapat bonus ini namun untuk
  meningkatkan peluang menang participant bisa memilih untuk membeli
  tiket jackpot. Dengan bermain qqslot di MPO234
  Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus dewa slot dan promosi menarik berupa saldo deposit yang bisa digunakan sebagai tambahan modal dalam bermain slot bonus new member.
  Promo tersebut bisa digunakan untuk mencari banyak keuntungan dalam setiap
  pelayanan yang ada. Yang mana, dari keuntungan tersebut Anda bisa mendapatkan keuntungan besar untuk tambahan modal mengikuti taruhan.

  Check out my web page :: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Tidak hanya menawarkan keunggulan yang berbeda-
  beda, tidak sedikit net judi online pembohong serta tidak
  jelas. Karena slot on-line menawarkan jackpot slot paling gacor.
  Banyak juga situs judi slot online yang memasukkan supplier judi slot satu ini
  kedalam situsnya, karena mereka tahu kalau slot on-line dari Pragmatic Play bisa meningkatkan jumlah
  bettor yang bermain disitusnya. Karena sudah banyak bettor slot yang meraup
  keuntungan dari permainan yang mimi rekomendasikan tersebut.
  Itu disebabkan karena Pragmatic Play selalu mengeluarkan permainan judi slot
  terbaik, sehingga permainan slot on-line yang dia keluarkan selalu
  bisa mencuri hati para bettor slot online, dan menjadi yang paling populer.
  Penting untuk dicatat bahwa permainan gratis dimainkan dengan garis dan taruhan yang sama yang memicu
  fitur tersebut. Aspek terbaik tentang ikon liar di Treasure Tomb adalah ia akan membuat setiap
  kemenangan yang diselesaikannya menjadi pengganda 2X.
  Simbol pencar di Treasure Tomb digambarkan sebagai piramida dan akan memberikan pembayaran maksimum hingga 400x complete taruhan Anda.

  Feel free to visit my web page ... 查看個人網站

  Komentaras

  Mar 21 2019 Changes from Xera: Added new cheesy occupation level sound.
  Setiap anda melakukan proses transaksi melalui linkaja di Bandar Slot Online Terpercaya, anda akan mendapatkan level Linkaja dan diskon lainnya.
  Jika kamu ingin melakukan prime up saldo linkaja melalui
  jasa seperti minimarket atau agen topup, maka hal yang kamu lakukan hanya meminta no pengiriman linkaja kepada bandar.
  Jika kamu ingin mengetahui hal ini, tentu tidak di herankan lagi
  karena informasi ini mungkin sangat penting bagi kamu. Bagi jutaan orang-orang beliau
  seluruhnya di dunia yg foremost Slot Online Deposit 10 Ribu bagi disaat tertentu.
  Dirinya sinilah pedoman Slot Online Deposit 10 Ribu Bermanfaat Tips Slot Online
  Deposit 10RB bisa memberi Kamu rangkuman komprehensif menyangkut bagaimanakah tugas permainan Slot Online Bet Kecil
  tambah bisa yg mampu Kamu mengharapkan maka dari itu Spade Gaming.

  Percakapan kala paling baik bagi bermain sport judi slot terbaik Deposit
  10Rb? Penyebab Kekalahan Dalam Permainan Judi Slot Online
  Permainan judi slot online sangat menyenangkan bagi pejudi dan simple untuk dimainkan nya.
  Slot Online Deposit Pulsa hanyalah permainan Keberuntungan Waktu Kamu ikut-ikutan sebuah
  ventilasi kembali Anda memiliki diringkus dirinya sirah Kamu keterlaluan tak berarti Kamu laksanakan jagoan Slot 88.
  Teranyar berarti bahwa Anda pula menyasarkan dibekuk ia merem gaya hidup Anda Kementerian Dalam Negeri kebajikan Slot Online
  Bet Kecil, dibekuk yg bagus disebut juga sebagai Nama Nama Judi Slot Online.

  My blog post สล็อตเว็บใหญ่ เครดิตฟรี

  Komentaras

  When I initially commented I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the
  exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service?
  Thank you!

  Here is my web-site ... pharmacies

  Komentaras

  I'm very pleased to find this great site. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely really liked every little bit of it and i also
  have you saved as a favorite to look at new things in your website.

  Feel free to visit my website - sbobet88

  Komentaras

  Serta pemain berkompetisi untuk merampas hadiah jackpot itu pada banyak
  player joker338 yang lain, oleh karena itu satu diantara langkah menang most important
  Joker388 slot joker123 apk ialah pemain pilih recreation slot mesin yang masih tidak demikian ramai playernya supaya hadiah jackpot memiliki kesempatan yang masih besar sekali untuk dapat didapat berikut salah
  satun langkah yang unggul serta dapat diaplikasikan dengan optimal
  supaya bisa memberi hasil dampak kemenangan yang optimum
  buat pemain. Anda juga dapat menikmati diskon dan gratis sambil bermain mesin slot on-line.

  Dengan begitu, waktu uang taruhan sudah habis, pemain bisa setop bermain situs judi slot online terbaik.
  The smallest amount that a punter can wager in the sport is 0.20 credits,
  which makes the slot splendid for low-rolling spinners.
  High rollers will not be too disillusioned with a most guess restrict of 500.00 credit, making for a top jackpot prize value 50,000 coins.
  Sebab memiliki setelan masing masing disetiap mesinnya yang ditata dengan berapakah banyaknya wager untuk dapat memperoleh hadiah penting uang jackpot yang dapat didapat.
  Dalam gaming slot joker123 apk memakai uang asli ini sama halnya dengan bermain di agen togel pasaran sydney diwajibkan pemain untuk pelajari seluk
  beluk dari gaming mesin slot itu agar pemain mainkan secara baik serta dapat memenangi hadiah penting jackpot.

  Feel free to surf to my web page ... สล็อตเว็บใหญ่

Kiti straipsniai