Spor­tiš­kai si­jo­nuo­tas aly­tiš­kių va­sa­ros iš­ly­dė­ji­mas (6239)

Lau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
šokis
Kalanetika – plastinės gimnastikos rūšis, sukurta susiejus baleto ir jogos elementus. Dar kitaip ši mankšta vadinama karališka. San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
Gal tai ir at­ro­do ne­įpras­ta ir ne­su­de­ri­na­ma, ta­čiau, pa­si­ro­do, spor­tuo­ti ga­li­ma ir dė­vint si­jo­nus ir net bū­ti pa­si­da­žiu­sioms. Bū­tent taip va­sa­rą iš­ly­dė­jo spor­tiš­kai ir ele­gan­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių aly­tiš­kių gru­pe­lė. Į sa­vo gim­tą­jį kraš­tą Aly­tų iš sos­ti­nės prieš ke­le­tą me­tų su­grį­žu­si To­ma Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė, so­dy­bo­je prie Du­sios eže­ro suor­ga­ni­za­vo „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ už­si­ė­mi­mą.

Į mankš­tą – pa­si­puo­šu­sios

„Ren­gi­nys „Si­jo­nuo­to­ji ka­la­ne­ti­ka“ jau se­niai lau­kė sa­vo ei­lės. Tik vis ne­už­te­ko lai­ko jį su­pla­nuo­ti taip, kaip pa­ti jį ma­čiau. Tai nė­ra kaž­ko­kia nau­jie­na, ypač ka­la­ne­ti­kos mankš­to­se. Šią idė­ją bu­vau ma­čiu­si iš sa­vo ka­la­ne­ti­kos mo­ky­to­jos Ais­tės, ku­ri mo­te­riš­kus ir įvai­rius si­jo­nuo­tus su­si­ti­ki­mus da­ro Vil­niu­je. Ši mankš­ta tik­rai tu­ri sa­vy­je ele­gan­ci­jos, ku­ri lei­džia mo­te­rims iš­si­ties­ti, pa­si­temp­ti ir ge­rai jaus­tis. Sa­vai­me vis­kas ve­da link mo­te­riš­ku­mo – mankš­ta, ap­ran­ga, sa­vi­jau­ta“, – apie ren­gi­nio idė­jos is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.

Mo­te­rys į ka­la­ne­ti­kos mankš­tą paskutinę vasaros dieną at­vy­ko pa­si­puo­šu­sios – dė­vė­da­mos suk­ne­les, pa­si­da­žiu­sios ir nu­si­tei­ku­sios mo­te­riš­ko ža­ve­sio, kle­ge­sio ir pa­si­kal­bė­ji­mų ku­pi­nam va­ka­rui.

„No­rė­jo­si, kad vi­sos pa­si­jus­tų tik­ro­mis gra­žiai at­ro­dan­čio­mis, sa­vi­mi pa­si­ti­kin­čio­mis mo­te­ri­mis“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­sak T.Peš­te­nės, bu­vo šiek tiek abe­jo­nių, ar mo­te­rys no­rės va­žiuo­ti iš mies­to į kai­mo so­dy­bą pa­pras­tą die­ną, ta­čiau vis­kas pa­vy­ko pui­kiai. Iš ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sių ke­lio­li­kos aly­tiš­kių „Si­jo­nuo­to­sios ka­la­ne­ti­kos“ or­ga­ni­za­to­rė su­lau­kė pui­kių at­si­lie­pi­mų, tad tai tre­ne­rei yra di­de­lė mo­ty­va­ci­ja ei­ti to­liau į prie­kį su sa­vo pla­nais ir min­ti­mis.

„Toks mo­te­riš­kai gra­žus bei spal­vo­tas mū­sų su­si­ti­ki­mas bu­vo pir­mas, bet tik­rai ne pas­ku­ti­nis. Bu­vo la­bai ge­ra ste­bė­ti vi­sas sa­vo klien­tes pa­si­puo­šu­sias suk­ne­lė­mis, pa­si­da­žiu­sias, vi­sos at­ro­dė nuo­sta­biai. Juk taip ge­ra bū­ti mo­te­ri­mi. Ir mes tai ga­lim sau leis­ti“, – pa­brė­žė ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė.

Pa­ti va­ka­ro pro­gra­ma ne­bu­vo įpa­rei­go­jan­ti – šiek tiek mankš­tos, šiek tiek mo­te­riš­ko pa­si­kal­bė­ji­mo apie vis­ką, šiek tiek pie­ši­mo su hen­na da­žais ir pa­si­vaikš­čio­ji­mo prie eže­ro.

Ieš­ko­jo lai­ko sau

Ka­la­ne­ti­kos tre­ne­rė T.Peš­te­nė – li­cen­ci­juo­ta spor­to tre­ne­rė, bai­gu­si psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jas.

„Sa­ko, kad žmo­nės stu­di­juo­ja psi­cho­lo­gi­ją, nes jiems pa­tiems rei­kia su­si­tvar­ky­ti „stal­čiu­kus“. Ma­na­sis ke­lias į ka­la­ne­ti­ką grįs­tas to­mis pa­čio­mis trin­ke­lė­mis. Tik su ka­la­ne­ti­ka pa­kliu­vau į „pin­kles“ – ieš­ko­jau bū­do su­stang­rin­ti šlau­nis, o ra­dau tai, kas ap­ver­tė ma­no gy­ve­ni­mą“, – sa­vo pa­ty­ri­mu da­li­jo­si mo­te­ris.

Dar ji – ma­ma ir žmo­na, ban­dan­ti ne­pa­mirš­ti sa­vo sva­jo­nių ir skir­ti lai­ko sau. Bū­tent toks po­žiū­ris į gy­ve­ni­mą ją at­ve­dė prie nau­jų pla­nų ir dar­bų. Maž­daug prieš tre­jus me­tus iš sos­ti­nės gy­ven­ti į Aly­tų su­grį­žu­si mo­te­ris ne tik su­si­lau­kė at­ža­los, bet ir ieš­ko­jo sa­vęs. So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ji su­kū­rė pa­sky­rą „Lai­kas SAU – mankš­ta su To­ma“, ku­rio­je da­li­ja­si idė­jo­mis, ini­cia­ty­vo­mis ir ži­nio­mis apie ko­ky­biš­ką ju­dė­ji­mą ir vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.

Be to, aly­tiš­kė jau maž­daug tre­jus me­tus mo­te­rims Aly­tu­je ve­da ka­la­ne­ti­kos už­si­ė­mi­mus. O da­bar ji gy­ve­na ir dar di­des­nė­mis idė­jo­mis ir dar­bais – iš­si­nuo­mo­ju­si pa­tal­pas mies­te, ji ku­ria stu­di­ją „Lai­kas SAU“, ku­rio­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ju­dė­ji­mą ir ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ska­ti­nan­tys už­si­ė­mi­mai.

San­dros De­gu­ty­tės nuotr.
San­dros De­gu­ty­tės nuotr.

Ka­ra­liš­kas už­si­ė­mi­mas

Ka­la­ne­ti­ka – plas­ti­nės gim­nas­ti­kos rū­šis, su­kur­ta su­sie­jus ba­le­to ir jo­gos ele­men­tus. Dar ki­taip ši mankš­ta va­di­na­ma ka­ra­liš­ka. Tai pui­kus bū­das at­jau­nė­ti ir be di­de­lių pa­stan­gų su­ma­žin­ti svo­rį. Kaip tei­gė T.Peš­te­nė, ka­la­ne­ti­ka nuo ki­tų spor­to rū­šių ski­ria­si tuo, kad, at­lie­kant sta­tiš­kus jė­gos ir tem­pi­mo pra­ti­mus, la­bai veiks­min­gai tre­ni­ruo­ja­mi gi­lie­ji rau­me­nys.

„Po ke­lių tre­ni­ruo­čių pa­ste­bi­mai su­tvir­tė­ja gi­lu­sis po­odi­nis sluoks­nis, dai­lė­ja fi­gū­ra: rie­ba­lai nyks­ta, o rau­me­nys tvir­tė­ja. Šie pra­ti­mai tin­ka įvai­riau­sio am­žiaus žmo­nėms, nes juos da­ry­ti ne­rei­kia di­de­lių pa­stan­gų, o iš­mo­kus ga­li­ma mankš­tin­tis na­muo­se. Ka­la­ne­ti­kos po­vei­kis – su­ma­ži­na kū­no svo­rį ir ap­im­tis, pa­ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą, pa­ge­ri­na lai­ky­se­ną, su­stip­ri­na rau­me­nis, pa­de­da at­si­kra­ty­ti są­na­rių bei nu­ga­ros skaus­mų“, – taip šių mankš­tų rū­šį api­bū­di­no tre­ne­rė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  CDMA is a channel entry method by which a number of transmitters send information at the same
  time over a single transmission channel. Now tab over one zone by typing the right arrow.
  Yet another lastly. My tackle is now 3WW Grenola, Pacific Palisades,
  CA 90272. Correspondence directed to the old tackle does reach me, but with
  some delay. If you already know someone who might have a good suggestion for
  a discuss, please attain out to them and encourage them to submit a proposal.
  On the plus facet, we have a set end date of December 2 in sight for this
  second lockdown, which implies that supermarkets have been more prepared than earlier
  than. With 5 scatter symbols; awards the participant
  200x the whole guess plus 10 to 20 free spins! For music lovers the handset
  comes with media player and inbuilt FM radio that offers you good sound output
  and you too can get pleasure from playing games on the handset or can download extra of
  them online. With the few simple steps of the registration;
  the participant will get entered into a slot recreation. Due to that,
  always choose a slot sport with a excessive RTP percentage.
  The Cleopatra slot machine is one in every of the primary.

  Stop by my web page - สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  Dengan login melalui link alternatif joker123
  dan Joker388, disini lah tempat yang sangat cocok sekali dengan penyajian permainan Slot Oline dengan inovasi terbaru seperti Tembak Ikan dan masih banyak variasi lain nya.

  Karena situs kami merupakan situs permainan online yang
  dimainkan banyak orang dan sudah banyak sekali dari mereka yang mendapatkan banyak sekali keuntungan dan hadiah-hadiah besar!
  Anda tak hanya dipuaskan dengan nominal minimal wager yang sangat kecil, namun juga beragam jenis recreation slot guess kecil dari sekian banyak supplier
  judi slot terbaik yang menawarkan berbagai tema menarik serta pembayaran yang sangat
  tinggi. Meskipun memakai kartu kredit dirasa menguntungkan, tetap saja ada
  pembagian format dari besaran nilai permainan terbaik dan terpercaya.
  Saat Anda permainan slot on-line, kesempatan Anda untuk rontok jauh lebih imut.

  Permainan qq mpo slot ini sendiri juga bisa di katakan sangat mudah dan juga
  praktis untuk melakukan transaksi, jadi anda bisa langsung melakukan transfer through pulsa pada nomor tujuan Agen yang anda mainkan. Game ini dirancang buat membantu bandar memenangkan fulus dalam jangka panjang.
  Ini memenuhi standar kualitas tertinggi. Whether it is a
  primary touch show display screen phone or a high finish smart
  phone with built-in software program's, Samsung electronics has on a regular basis taken a initiative to deliver prime quality
  at the very best aggressive value.

  my site - สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เครดิตฟรี

  Komentaras

  We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful information to work on. You have performed an impressive
  process and our whole neighborhood will be thankful to you.

  Also visit my blog post; ufac4

  Komentaras

  Good day I am so thrilled I found your website, I really found you
  by accident, while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a
  marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the
  minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the fantastic b.

  Here is my homepage :: http://hopestationusa.org/

  Komentaras

  Have you ever considered about including a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and all.
  However imagine if you added some great visuals or
  videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos,
  this site could definitely be one of the very best in its
  field. Awesome blog!

  Look into my web blog Hardy Palm Tree

  Komentaras

  Its liҝe you read mmy mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I thіnk tһat you cann do with some pifѕ to drivе the message home a little bit,
  but other than that, this is fantastic blog.A great read.

  I'll definitely be back.

  My webρage: ตรายาง

  Komentaras

  Also famous for its sports teams akin to Chicago Bears and Chicago Cubs and the Sears
  Tower is. Unfortunately, though love is wealthy sufficient to buy the latest coming
  in Milan and Paris, and hopes that the newest plans, it may create, the world is shopping for clothes for JC Penny
  and Sears. 1) Orlando - sure, Disney World for your private home.
  With all of these great merchandise and options it is easy to want all three services and products in the primary residence.
  Checkout the primary plugin web site to learn extra. This time
  around, thanks to an earlier effort by Tesco to expand its fleet of food delivery vans and drivers,
  there are now extra Tesco meals delivery slots obtainable
  than ever before. Any time you’re creating an image body sort, miter joint, biscuits could make the joint extra
  stable. The extra conversant in the foundations earlier
  than you spend money you can afford. There was additionally no scarcity
  of rumors this week, including details on the upcoming MacBook Pro redesign, several other future Macs, and the
  Apple Watch Series 7. Apple itself has even leaked some
  upcoming Beats earbuds, so read on for details on all of these stories and extra
  from the past week!

  Also visit my web blog - https://Slot777Wallet.com/online-slots-do-not-go-through-agents/

Kiti straipsniai