Šie­me­tis der­lius nui­ma­mas pa­lan­kiu oru ir ten­ki­na au­gin­to­jus (203)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Grūdų augintojų asociacija: derlius šiemet bus apie 15 proc. didesnis. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
Ša­ly­je vy­ra­vu­sios liū­tys, aud­ros ir ki­ti sti­chi­niai reiš­ki­niai der­liui pa­da­rė ža­los, bet pir­mie­siems kom­bai­nams iš­va­žia­vus į ja­vų lau­kus, spė­ja­ma, kad šie­me­tis Lie­tu­vos grū­di­nin­kų der­lius bus bent 15 pro­cen­tų di­des­nis ne­gu anks­tes­niais ke­le­tą me­tų. Gau­ses­nių aruo­dų vi­lia­si ir Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai.

Pu­nios kraš­to ūki­nin­kas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius, au­gi­nan­tis pla­tų ja­vų asor­ti­men­tą, pir­muo­ju der­liu­mi džiau­gia­si. „Vie­ną ki­tą kul­tū­rą vė­jai iš­gul­dė, bet ben­dras re­zul­ta­tas ge­ras. Kvie­čių, ku­rių sė­jęs dau­giau­sia, pir­mie­ji pjau­na­mi hek­ta­rai at­sei­kė­ja po 7 to­nas. Jau 25 to­nas pa­gal iš­anks­ti­nę su­tar­tį pri­sta­čiau „Kau­no grū­dams“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Ant­ros kla­sės kvie­čių to­na, su­da­riu­siems iš­anks­ti­nes su­tar­tis, – 163 eu­rai.

Apie 100 hek­ta­rų dir­ban­tis R.Kis­le­ra­vi­čius dar au­gi­na va­sa­ri­nių mie­žių, ku­riuos šie­met taip pat iš­gul­dė gam­tos sti­chi­jos. Kaip tei­gia ūki­nin­kas, nors va­sa­ri­niai mie­žiai ne­pa­si­žy­mi ge­ru der­liu­mi, šie­met iš hek­ta­ro jis vi­du­ti­niš­kai pri­kū­lė po 4 to­nas. Tai ne­blo­gas re­zul­ta­tas.

Ne pir­mus me­tus so­di­na­mi žir­niai taip pat at­ne­šė ge­rą der­lių, by­rė­jo po 3,5 to­nos. To­kį re­zul­ta­tą jau ga­li­ma pa­va­din­ti žir­nių me­tais.

Gars­ty­čių, avi­žų plo­tai Ro­mo ūkio lau­kuo­se dar ža­liuo­ja, juos teks kirs­ti daug vė­liau, su va­sa­ri­niais rap­sais, jau po Žo­li­nės.

Ša­lia Alo­vės, Švo­biš­kė­se, ūki­nin­kau­jan­tys As­ta ir Jo­nas Ki­sie­liai kas an­tri me­tai sė­ja ru­gių, šie­met pra­me­ti­niai me­tai, be šios kul­tū­ros. Sė­ti kvie­čiai, pa­sak As­tos, kaip leng­vo­se jų že­mė­se su­bran­di­no ge­rą der­lių, nu­kul­ta 5,5 to­nos iš hek­ta­ro.

Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Vil­man­tas tei­gė, kad iš jo pri­žiū­ri­mų hek­ta­rų kvie­čių by­ra apie 6 to­nos, bet yra ūki­nin­kų, ku­riems jų že­mė at­sei­kė­ja ir po 7 to­nas.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Su­pra­na­vi­čius tei­gė, kad kvie­čių der­liaus vi­dur­kis – 6 to­nos iš hek­ta­ro. Iš­gul­dy­tų ja­vų plo­tuo­se ko­ky­bė pra­stes­nė, o to­kių su­gu­lu­sių ja­vų ra­jo­ne dau­giau­sia Sim­no, Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­se, at­ski­ri plo­tai Pu­nios, Aly­taus se­niū­ni­jo­se.

Žie­mi­niai rap­sai bai­gia­mi nuim­ti, jie – pras­tes­nio der­liaus, pri­ku­lia­ma 3–3,5 to­nos. Rap­sams pa­ken­kė gau­siai ne lai­ku, ge­gu­žę, iš­kri­tęs snie­gas.

Jung­ti­nių Tau­tų Mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­ja prog­no­zuo­ja, kad ben­dras grū­dų der­lius 2020-ai­siais tu­rė­tų su­da­ry­ti 288,8 mln. to­nos, tai bū­tų 11,1 proc. ma­žiau nei 2019 me­tais. Iš to skai­čiaus kvie­čių der­lius šiais me­tais tu­rė­tų su­da­ry­ti 125,5 mln. to­nos, tai bū­tų 17 proc. ma­žiau už pas­ku­ti­nių pen­ke­rių me­tų vi­dur­kį. Ma­žes­nis kvie­čių der­lius prog­no­zuo­ja­mas dėl Pran­cū­zi­jo­je, ku­ri yra di­džiau­sia ES kvie­čių au­gin­to­ja, su­ma­žė­ju­sių kvie­čių pa­sė­lių plo­to, nes sė­jos me­tu bu­vo ne­pa­lan­kios me­te­o­ro­lo­gi­nės są­ly­gos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://telegra.ph/Mumbai-Call-Girls-04-21
  http://urasiru.s54.xrea.com/sb/sb.cgi?eid=68
  https://cults3d.com/en/users/elitepassion
  https://pubhtml5.com/homepage/xxms
  https://participer.ge.ch/profiles/elitepassion98/activity?locale=en
  https://omastadi.hel.fi/profiles/elitepassion98/activity?locale=en
  https://orcid.org/0000-0003-3961-8847
  https://public.gitlab.polimi.it/sharmaparul7355
  https://www.espace-recettes.fr/profile/elitepassion/621291
  https://buyersguide.americanbar.org/profile/381680/0
  https://foro.zendalibros.com/forums/users/elitepassion/
  https://trailblazer.me/id/elite007
  https://www.bandlab.com/user7842172336568520
  https://anchor.fm/elitepassion
  https://camp-fire.jp/profile/elitepassion
  https://sighpceducation.hosting.acm.org/wp/forums/users/elitepassion/
  https://elitepassion07.bigcartel.com/product/mumbaicallgirls
  https://gitlab.physics.muni.cz/elitepassion
  https://www.the-village.ru/users/2515071
  https://mitwirken.stadt-zuerich.ch/profiles/Mumbaicallgirls/activity?lo…
  https://www.datacamp.com/profile/nidhiverma5689
  https://coub.com/nidhiverma
  http://history.lib.ntnu.edu.tw/wiki/index.php/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%…
  https://gitlab.pasteur.fr/mumbaicallgirl

  https://www.kinobox.cz/uzivatel/140677

  https://www.universe.com/users/elite-passion-3WQ4LB
  https://scm.cms.hu-berlin.de/Mumbaicallgirl
  https://forum.acronis.com/fr/user/392059
  https://maccaboard.paulmccartney.com/users/elitepassion
  https://www.artmajeur.com/en/parul-sharma/news/1121074/mumbai-call-girls
  https://www.speedrun.com/user/elitepassion
  http://www.anime-sharing.com/forum/members/elitepassion-299692/
  https://gitlab.andi.unri.ac.id/Mumbaicallgirl

  https://scorestream.com/user/elitepassion-2507222
  https://www.stories.blivakker.no/profile/nidhiverma5689/profile
  https://www.albumoftheyear.org/user/mumbaicallgirls/
  https://www.kongregate.com/accounts/nidhiverma5689
  https://play.eslgaming.com/player/myinfos/17865531/
  https://hackernoon.com/u/elitepassion
  https://www.beatstars.com/elitepassio/about
  http://do.chem.uni.wroc.pl/Analiza-wyniki-termin-II#comment-form
  https://allods.my.games/forum/index.php?page=User&userID=104667
  https://participation.bordeaux.fr/profiles/Mumbaicallgirls/activity
  http://foros.ccoo.es/foros/user/edit/494302.page
  https://my.plataformaarquitectura.cl/cl/@nidhiverma5689
  https://raisondetre.mgen.fr/profiles/Mumbaicallgirls/activity
  https://gitlab.ee.unsoed.ac.id/Mumbaicallgirl
  https://www.gta5-mods.com/users/elitepassion
  https://www.thingiverse.com/elitepassion/designs
  https://flipboard.com/@elitepassion/mumbai-call-girls-7k6bgpjey
  https://www.vbox7.com/user:elitepassion#
  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oH8cygIAAAAJ&sortby=pub…
  https://www.in-pocasi.cz/uzivatele/nidhi-verma-117084/
  https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/256423-elitepassion/
  https://forum.mobilelegends.com/home.php?mod=space&uid=877634&do=profile
  https://leetcode.com/elitepassion/
  https://474150.8b.io/
  https://www.bitchute.com/channel/QzK2V4elTvJ1/
  https://newspicks.com/user/7639922
  https://linklist.bio/Mumbaicallgirls
  https://bookmeter.com/users/1329051
  https://taz.de/!ku99329/
  https://www.fdb.cz/clen/192329-elitepassion.html
  https://www.giantbomb.com/profile/elitepassion07/
  https://phuket.mol.go.th/forums/users/elitepassion
  https://www.wantedly.com/id/elite_passion
  https://digiphoto.techbang.com/users/elitepassion
  http://wiki.cs.hse.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:…
  https://git.radio.clubs.etsit.upm.es/elitepassion
  https://replit.com/@elitepassion
  https://band.us/band/87195705
  https://code.sinergia-errors.ini.uzh.ch/Mumbaicallgirl

Kiti straipsniai