„Si­dab­ro vai­ni­kė­lio” da­ly­vių dar­bai ko­mi­si­ją ste­bi­no bran­du­mu

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (0)
2019 Balandis 12
Agotos Glinskytės skulptūra „Polėkis“.
Agotos Glinskytės skulptūra „Polėkis“. Giedriaus GRIŠKEVIČIAUS nuotr.
Dzū­ki­jos re­gio­ni­nio kon­kur­so tu­re da­ly­va­vo pen­kias­de­šimt pen­ki 9–18 me­tų jau­nie­ji kū­rė­jai iš Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos, Šal­či­nin­kų, Kai­šia­do­rių ra­jo­nų bei Birš­to­no ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių. Jie kon­kur­sui pri­sta­tė per pus­an­tro šim­to me­džio dro­ži­nių, po­pie­riaus kar­pi­nių, so­dų, mar­gu­čių, ke­ra­mi­kos, py­ni­mo bei ki­tų gra­žių ir įdo­mių dar­bų.

„Dzū­ki­jos re­gio­ne, nors ir vy­rau­ja dar­bų įvai­ro­vė, ga­li­ma iš­skir­ti ke­ra­mi­ką, me­džio dro­žy­bą. Dau­gai tu­ri ge­rą py­nė­jų mo­ky­to­ją Ra­są Alek­san­dra­vi­čie­nę, jau ne vie­ne­rius me­tus vei­kia sa­vi­ta ke­ra­mi­kų mo­kyk­la Pra­vie­niš­kė­se, Rum­šiš­kė­se, Kai­šia­do­ry­se, Va­rė­no­je, net iš Šal­či­nin­kų ke­ra­mi­kai at­vyks­ta.

Teks­ti­lės nė­ra di­de­lio su­si­tel­ki­mo, ta­čiau dau­ge­ly­je mo­kyk­lų dir­ba­ma su įvai­riais jos žan­rais. Ma­lo­niai nu­džiu­gi­no Ais­tė Blė­dai­tė iš Va­rė­nos, vos ne pu­sę krai­čio skry­nios dar­bų at­ve­žu­si – no­si­nai­čių, suk­ne­lę, net krikš­to marš­ki­nė­lius, ku­rie pa­siū­ti ir pa­puoš­ti pa­gal la­bai se­ną, pri­mirš­tą va­rian­tą.

Yra la­bai stip­rių ir įdo­mių so­dų vė­rė­jų – tiek mer­gai­čių, tiek ber­niu­kų, ypač iš­si­sky­rė Mar­ty­no Mi­ke­lio­nio iš Laz­di­jų ra­jo­no tri­jų so­dų ko­lek­ci­ja. Nu­ste­bi­no kai­šia­do­riš­kis Ari­jus Pet­ru­lė­nas stip­ria me­di­ne skulp­tū­ra „Pa­va­sa­rio sė­ja“.

Tai ro­do, kad re­gio­nų vai­kai la­bai bran­dūs, su­ku­ria stip­rius liau­diš­ko me­no dar­bus. Jie kar­tu su mo­ky­to­jais yra la­bai en­tu­zias­tin­gi, do­mi­si is­to­ri­niu pa­vel­du, ben­dra­dar­biau­ja su re­gio­ni­niais mu­zie­jais, pa­si­skai­to li­te­ra­tū­ros“, – apie da­ly­vius ir jų kū­ri­nius kal­bė­jo dar­bų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Te­re­sė Jur­ku­vie­nė.

Kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis 2019“ re­gio­ni­nio tu­ro nu­ga­lė­to­jais (4–8 kla­sė) ta­po: Do­mi­ny­kas Ju­ne­vi­čius, Ago­ta Glins­ky­tė (mo­kyt. Aud­ro­nė Skar­ba­liū­tė), A.Pet­ru­lė­nas (mo­kyt. Vid­man­tas Ka­pa­čiū­nas), Mig­lė Vyš­niaus­kai­tė (mo­kyt. Vi­das Sa­vi­lio­nis), M.Mi­ke­lio­nis (mo­kyt. Li­na Ža­liaus­kie­nė); (9–12 kla­sė): Ais­tė Blė­dai­tė (mo­kyt. Ge­no­vai­tė Zi­na Pet­raus­kie­nė), Aria­na Tiuk­šai­tė (mo­kyt. Ri­ta Gal­ku­vie­nė), Lau­ra Kan­dra­ta­vi­čiū­tė (mo­kyt. L.Ža­liaus­kie­nė).

Nu­ga­lė­to­jai da­ly­vaus kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ pas­ku­ti­nia­me tu­re na­cio­na­li­nė­je pa­ro­do­je, ku­ri vyks ge­gu­žės 7–31 die­no­mis Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jaus dau­gia­funk­cia­me cen­tre.

T.Jur­ku­vie­nė pa­brė­žė, kad Aly­taus re­gio­nui ypač šiais me­tais cha­rak­te­rin­ga tai, kad jau­nes­nių­jų da­ly­vių gru­pės dar­bai sa­vo ko­ky­be bu­vo pra­na­šes­ni už vy­res­nių­jų dar­bus. Pa­gal dar­bų ko­ky­bę ne­bu­vo ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad vy­res­nie­ji kaž­ką dau­giau ir ge­riau pa­da­rė.

Nuo 2013 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mo Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ tiks­las – pa­ska­tin­ti vai­kus ir jau­nuo­lius at­ras­ti tra­di­ci­nį liau­dies me­ną ir dai­liuo­sius ama­tus, pa­tiems pri­si­lies­ti prie me­džia­gų bei įran­kių ir pa­si­tel­kus sa­vo vaiz­duo­tę, ne­ati­tols­tant nuo tra­di­ci­nės es­te­ti­kos, kur­ti nau­jus vaiz­di­nės ir tai­ko­mo­sios liau­dies dai­lės kū­ri­nius. 

„To­kie ren­gi­niai rei­ka­lin­gi, pir­miau­sia, to­dėl, kad yra su­kur­tas lau­kas pa­si­reikš­ti vai­kams, mo­ky­to­jams ir va­do­vams, ku­rie do­mi­si tra­di­ci­ne tau­to­dai­le. Kai ku­rie vai­kai ste­bi­na di­džiu­liais ir bran­džiais dar­bais. Jie su­ku­ria to­kių dar­bų, kad ga­li drą­siai sto­ti ša­lia su­au­gu­sių kū­rė­jų ir už­tik­ri­na gra­žų tra­di­ci­jų tęs­ti­nu­mą“, – sa­kė T.Jur­ku­vie­nė.

Anot jos, tik­riau­siai ma­ža da­lis moks­lei­vių, da­bar be­si­do­min­čių liau­dies me­nais, taps ama­ti­nin­kais. Ti­piš­kas to­kio kon­kur­so da­ly­vio por­tre­tas – ge­rai be­si­mo­kan­tis vai­kas, ku­ris, ko ge­ro, stos į aukš­tą­ją mo­kyk­lą, pa­si­rink­da­mas su liau­dies me­nu ne­su­si­ju­sius moks­lus, ta­čiau dau­gu­ma jų bus ži­no­vai, ver­tin­to­jai, gal­būt pro­pa­guo­to­jai ir pir­kė­jai, kai ku­riems tai taps lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­du. Ir tai pui­kus da­ly­kas.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.