Se­zo­ną or­kest­ras „Sva­jo­nė” už­bai­gė įteik­da­mas Aly­tui mu­zi­ki­nę do­va­ną – nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (1)
2019 Liepa 7
„Svajonės“ koncertas. Fausto Augustino nuotr.
„Svajonės“ koncertas. Fausto Augustino nuotr.
Įpu­sė­ju­sia­me XVI­II Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­ly­je – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­tas, ku­rio me­tu pri­sta­ty­ta ką tik or­kest­ro iš­leis­ta ant­ro­ji kom­pak­ti­nė plokš­te­lė. Tai – ne vie­nin­te­lė in­tri­ga, lau­ku­si kon­cer­to žiū­ro­vų. Ge­or­ges‘o Bi­zet „Kar­men“ siu­i­tai Nr. 1 „Sva­jo­nei“ di­ri­ga­vo pro­fe­so­rius Juo­zas Do­mar­kas. Kaip pri­mi­nė kon­cer­to ve­dė­jas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, ma­est­ro su or­kest­ru su­si­pa­ži­no 2009 me­tais: „Nuo to lai­ko „sva­jo­niu­kai“ nuo­lat jau­čia pro­fe­so­riaus glo­bą ir tuo la­bai di­džiuo­ja­si. Ka­žin ar yra Lie­tu­vo­je ki­tas vai­kų or­kest­ras, ku­riam ma­est­ro yra do­va­no­jęs pin­ti­nes sal­dai­nių ir glė­bius nuo­šir­džiau­sių lin­kė­ji­mų? Bet vi­sų di­džiau­sia ma­est­ro do­va­na „Sva­jo­nei“ – da­bar­ti­nis or­kest­ro di­ri­gen­tas Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis, vie­nas iš gar­sios ir pro­fe­sio­na­lios J.Do­mar­ko di­ri­ga­vi­mo mo­kyk­los ug­dy­ti­nių.“

Svar­biau­sia – ben­druo­me­nė

Kon­cer­tu Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Sva­jo­nė“ už­bai­gė se­zo­ną, ku­ris bu­vo ypač sėk­min­gas – ko­lek­ty­vas pel­nė jau­nų­jų mu­zi­kos at­li­kė­jų kon­kur­so Ner­pel­te (Bel­gi­ja) lau­rus.

 Ir šis pa­si­ro­dy­mas ta­po pui­kia pro­ga ne tik pa­klau­sy­ti or­kest­ro mu­zi­ka­vi­mo, ku­rio pro­fe­si­nę kar­te­lę vis aukš­tyn ke­lia K.Va­ria­ko­jis, bet ir pa­gerb­ti ben­druo­me­nę, vi­so­ke­rio­pai pri­si­de­dan­čią prie ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mų.

Pa­dė­ko­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri pa­rė­mė CD lei­dy­bą, Aly­taus mies­to ZON­TA klu­bui, pa­dė­ju­siam įgy­ven­din­ti „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me jau­ni­mo or­kest­rų kon­kur­se.

 Pa­gerb­ti or­kest­ro va­do­vai: Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė (jos va­do­vau­ja­ma VO „Aly­taus sty­gi­nių kvar­te­tas“ or­ga­ni­zuo­ja or­kest­ro ke­lio­nių tu­rus ir plokš­te­lės lei­dy­bą), Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė; gru­pių va­do­vai: In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, An­to­ni­na Pa­sa­ra­vi­čie­nė, Sau­lius Bu­čins­kas; or­kest­re gro­jan­tys mo­ky­to­jai: Eg­lė Če­po­nai­tė (obo­jus), Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius (kon­tra­bo­sas), Gin­tau­tas Ra­kaus­kas (tri­mi­tas), Dai­nius Pla­tū­kis (klar­ne­tas).

Gė­lės ir nau­jo­ji kom­pak­ti­nė plokš­te­lė per­duo­ti Na­ta­li­jai Ste­pa­no­vai – švie­sau­s at­min­imo ma­est­ro Pra­nas Ste­pa­no­vas va­do­va­vo or­kest­rui iki 2015 me­tų pa­va­sa­rio.

„Ne­ga­li­me ne­nu­si­lenk­ti sa­vo Mo­ky­to­jui, kruopš­čiu dar­bu ir jau­nat­viš­ku avan­tiū­riz­mu nu­tie­su­siam „Sva­jo­nei“ tie­siau­sią ke­lią link pro­fe­sio­na­lu­mo. Taip, avan­tiū­riz­mo, nes su vai­kų or­kest­ru pa­ruoš­tos pro­gra­mos glu­mi­no ir vis­ko gir­dė­ju­sius mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lus sa­vo­je ša­ly­je, ir už­sie­ny­je“, – sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė.

Kaip pa­šmaikš­ta­vi­mas or­kest­ru vir­to

Kad or­kest­ras su­skam­bė­tų taip, kaip skam­ba šian­dien, pri­si­dė­jo pro­fe­sio­na­lūs, darbš­tūs, sa­vo dar­bo fa­na­ti­kai Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai ir rū­pes­tin­ga bei da­ly­kiš­ka ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vi­siems jiems įteik­tos nau­jos kom­pak­ti­nės plokš­te­lės.

Sty­gi­nių mo­ky­to­jų bū­ry­je – sky­riaus ve­dė­ja Ri­ta Fren­dze­lie­nė, Dia­na Klem­kai­tė, Ane­ta Mi­liaus­kai­tė. Plokš­te­lę mo­ki­niai įtei­kė ir sa­vo mo­ky­to­jai Ri­mai Gir­džie­nei. Su­si­tel­kęs ir am­bi­cin­gas sty­gi­nin­kių mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas, joms pa­vy­ko per po­rą sa­vai­čių su­kvies­ti be­veik šim­tą sa­vo bu­vu­sių mo­ki­nių sty­gi­nin­kų, ku­rie mies­to šven­tė­je at­li­ko Juo­zo Nau­ja­lio „Sva­jo­nę“.

Pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jų bū­ry­je – Ri­man­tas Jo­čys, Ra­mū­nas Va­lai­tis, Au­re­li­jus Vil­ke­lis, Pau­lius Ado­mai­tis. Ži­no­ma, ir Liu­das Vait­kus, 2005 me­tais pir­mo­je sty­gi­nių ir pu­čia­mų­jų re­pe­ti­ci­jo­je pra­na­šiš­kai  vi­sus pa­svei­ki­nęs su sim­fo­ni­nio or­kest­ro gi­mi­mu. „Tie­są sa­kant, tuo­met man tai at­ro­dė ta­ry­tum leng­vas pa­šmaikš­ta­vi­mas“, –  šian­dien sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė. O mo­ky­to­ja E.Če­po­nai­tė ne tik pa­ti džiau­gė­si plokš­te­le, bet įteiks ją obo­jaus kla­sės sa­vo prof. Ro­ber­tui Be­ina­riui, tal­ki­nu­siam ati­da­rant obo­jaus kla­sę mo­kyk­lo­je ir pa­dė­ju­siam įsi­gy­ti ko­ky­biš­kus in­stru­men­tus.

Pa­dė­ko­ta mo­ky­to­joms Bi­ru­tei Jo­čie­nei, ku­rios va­do­vau­ja­mas jau­nių cho­ras bu­vo ne vie­no or­kest­ro kon­cer­to part­ne­ris,  for­te­pi­jo­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­joms Vio­le­tai Ba­ro­nie­nei, Vi­tai Nau­ji­kie­nei, Ri­tai Bal­sy­tei, Jū­ra­tei Prės­kie­ny­tei. Ypa­tin­ga pa­dė­ka – ir for­te­pi­jo­no mo­ky­to­jai Li­nai Ab­ro­ma­vi­čie­nei – už pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą ne­skai­čiuo­jant va­lan­dų, pra­leis­tų be­si­mo­kant taip pat ir Lud­wi­go van Be­et­ho­ve­no Cho­ra­li­nės fan­ta­zi­jos so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją. Be jos pa­gal­bos or­kest­ras tik­rai ne­bū­tų pa­ruo­šęs šio di­din­go kū­ri­nio, vai­ni­ka­vu­sio įspū­din­gą  kon­cer­tą „Drau­gys­tės til­tai“, ku­ria­me or­kest­ran­tai bu­vo ly­gia­ver­čiai „čiur­lio­niu­kų“ part­ne­riai. Ne­pa­mirš­ta­mas or­kest­ro is­to­ri­jo­je at­ve­jis – mo­ky­to­ja per dvi (!) sa­vai­tes pa­ruo­šė sa­vo mo­ki­nę at­lik­ti so­li­nę for­te­pi­jo­no par­ti­ją  ir iš­gel­bė­jo kon­cer­tą Olš­ty­no fil­har­mo­ni­jo­je (Len­ki­ja).

Kan­klių mo­ky­to­ja Edi­ta Rad­vi­la­vi­čie­nė daž­ną šeš­ta­die­nį pra­lei­džia or­kest­ro re­pe­ti­ci­jo­se ša­lia sa­vo mo­ki­nių, ste­bi, klau­so­si ir.... pui­kiai pri­tai­ko ar­fos par­ti­ją kan­klėms. In­stru­men­tai la­bai skir­tin­gi, bet To­mos Men­se­vi­čiū­tės ran­ko­se kan­klės su­skam­ba kaip ar­fa.

Sa­lė tuš­čia, sce­na – sau­sa­kim­ša

„Sva­jo­nė“ jau tu­ri įra­šiu­si dvi plokš­te­le­s, ir abu įra­šai pa­da­ry­ti Aly­tu­je – gar­so įra­šų stu­di­jo­je „3A stu­di­ja“. An­driaus Ab­ro­ma­vi­čiaus įkur­ta ir sa­vo­mis lė­šo­mis įreng­ta stu­di­ja – uni­ka­li ga­li­my­bė Aly­tu­je įra­šy­ti pa­čią įvai­riau­sią mu­zi­ką. Su­pran­ta­ma, kad An­driaus stu­di­jai tai bu­vo ne­men­kas iš­šū­kis, to­dėl sma­gu, jog pa­vy­ko.

 „Kai dar­bas įdo­mus, tuo­met ir fi­nan­si­nė pu­sė la­bai pa­lan­ki or­kest­rui – už vi­sa tai, už il­gas va­lan­das, pra­leis­tas tvar­kant, su­ve­dant įra­šą, dė­ko­ja­me An­driui ir vi­siems „3A stu­di­jos“ žmo­nėms“, – sa­ko D.Mar­ti­ko­ny­tė.

Or­kest­ro ačiū už ben­dra­dar­bia­vi­mą – ir Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trui. Šio cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je įreng­to­je stu­di­jo­je tris die­nas vy­ko įra­šai. Or­kest­ras dė­kin­gas įmo­nei „Šven­tė Jums“, ku­ri rū­pi­no­si or­kest­ran­tų ma­ti­ni­mu tris die­nas, kol vy­ko įra­šai, kad jie ga­lė­tų su­si­telk­ti dar­bui. Plokš­te­lę iš­lei­do UAB BOD Group („Bal­tic Op­ti­cal Disc“), ji bus do­va­no­ja­ma mies­to sve­čiams, ke­liaus į mo­kyk­lų ir mu­zi­kos mo­kyk­lų bib­lio­te­kas bei pri­va­čias fo­no­te­kas. Vir­še­lio ma­ke­to au­to­rius – Le­o­nas Žu­kaus­kas.

Fes­ti­va­li­nio kon­cer­to fi­na­las – tuš­čia žiū­ro­vų sa­lė ir vi­sų – at­li­kė­jų, jų mo­ky­to­jų, rė­mė­jų ir žiū­ro­vų – ben­dra nuo­trau­ka at­mi­ni­mui, ku­riai di­ri­ga­vo fo­to­gra­fai Faus­tas Au­gus­ti­nas ir Po­vi­las Ja­ras (Fo­to­po). Ir, ži­no­ma, do­va­na – vi­si, at­ėję pa­si­klau­sy­ti „Sva­jo­nės“ kon­cer­to, na­mo iš­si­ne­šė po kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, ku­ri bu­vo da­lij­a­ma kaip do­va­na ar­ba už sim­bo­li­nę au­ką. (Plokš­te­lę taip pat  jau ga­li­ma įsi­gy­ti Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre ir Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je).

Ir pa­bai­gai – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­la rug­pjū­čio mė­ne­sį skel­bia pa­pil­do­mą pri­ėmi­mą į įvai­rių in­stru­men­tų kla­ses, la­bai lau­kia­mi mu­zi­kai ga­būs vai­kai, „Sva­jo­nės“ mu­zi­kan­tai au­ga, jiems rei­ka­lin­ga pa­mai­na!

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.