Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas...

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 Projektuotojui, įgaliotam atstovui (-ei) ir projektinių pasiūlymų rengėjui - UAB „Vertės inovacija",

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko,...
2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai...
„Spren­di­mas pri­im­tas! Pir­ma­jam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui teik­siu Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­ras už­im­ti vi­ce­me­ro...
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus...
Druskininkų savivaldybė 15min patvirtino, kad ketina perimti ir už europinius pinigus statytą pramogų kompleksą „Snow Arena“ iš jį stačiusios ir administravusios Alytaus bendrovės „Stamita“. Tačiau...
Rin­ki­mų ba­ta­li­jos bai­gė­si, pra­si­de­da links­mo­ji da­lis – iš­rink­tų­jų me­rų inau­gu­ra­ci­jos. Aly­taus mies­te gims­ta tra­di­ci­ja me­rą inau­gu­ruo­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je. Ne­ri­jus...
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­siais me­tais so­cia­li­nėms pa­šal­poms, būs­to šil­dy­mo, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens kom­pen­sa­ci­joms ne­pa­si­tu­rin­tiems...
Ket­ve­ri be­si­bai­gian­tys me­ra­vi­mo me­tai – nau­jo vė­jo Aly­taus mies­to gy­ve­ni­me, ket­ve­ri me­tai – pa­sto­vu­mo ir už­tik­rin­tu­mo sto­ko­jan­čio­je po­li­ti­ko­je, ket­ve­ri me­tai –...
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­tui ir jo gy­ven­to­jams nau­din­gą nu­tar­tį, ku­ria UAB „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su vie­šą­jį ve­žė­jų kon­kur­są lai­mė­ju­siu šios pa­slau­gos tie­kė­ju mies­to vie­šo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo trans­por­to...
Ket­vir­ta­die­nį prieš­pas­ku­ti­nia­me nu­ei­nan­čios val­džios Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta val­dan­čių­jų pas­ku­ti­nių val­dy­mo me­tų veik­los ata­skai­ta. Nors...
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) sek­ma­die­nį pa­tvir­ti­no dar va­sa­rio mė­ne­sį pri­im­tą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mą, kad su Lie­tu­vos...
Nors sa­vi­val­dos rin­ki­mų ma­ra­to­nas jau bai­gė­si, aist­ros, bent jau Aly­taus ra­jo­ne, ne­rims­ta. Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­se at­si­ran­da vis nau­jų pra­ne­ši­mų apie...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.