Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė dėkoja visiems gyventojams, seniūnijų ir savivaldybės įstaigų vadovams bei darbuotojams,...
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo kon­sul­ta­ci­nis cen­tras, ku­rio da­li­nin­kė ir mies­to sa­vi­val­dy­bė, pas­ta­ro­sios su­teik­to­mis pa­tal­po­mis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je...
Sau­sio 27-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2022-ųjų biu­dže­tą. Jį svars­tant kai ku­rie ta­ry­bos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ su­da­ro trys na­riai – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Va­lius Mi­ce­vi­čius ir Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris yra...
Prieš šią sa­vai­tę, ket­vir­ta­die­nį, šau­kia­mą mies­to ta­ry­bos po­sė­dį nuo­to­li­niu bū­du vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je vi­rė karš­tos dis­ku­si­jos dėl šių me­tų...
Pra­ėju­sio gruo­džio 30-ąją Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Skais­tė Ul­čic­kai­tė (nuotr.) pa­si­trau­kė iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. To­kį sa­vo žings­nį ji sie­ja su ne­su­si­kal­bė­ji­mu,...
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba žen­gė dar vie­ną žings­nį link Dau­gia­funk­cės le­do are­nos at­si­ra­di­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Me­ro Ne­ri­jaus...
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovams Alytaus miesto taryboje šie politiniai metai buvo tarsi atrakcionų kalneliai – vos tris mėnesius išbuvę koalicijoje, iš jos vėl pasitraukė,...
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­ri pen­kis na­rius. Tai vie­na iš gau­siau­sių frak­ci­jų šios ka­den­ci­jos...
Nuo gruo­džio 1-osios pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką ne­mo­ka­mas an­ti­kū­nų ty­ri­mas vie­ną kar­tą at­lie­ka­mas as­me­nims, ku­rie nuo ko­ro­na­vi­ru­so yra...
Apie šiais me­tais nu­veik­tus dar­bus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą, su­by­rė­ju­sią Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ją...
Alytaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto ir Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projektais bei teikti...
Lap­kri­čio 17-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir jos kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Iš pas­ta­rų­jų...
Alytaus rajone, Kurnėnuose, šiandien vyksta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos Alytaus apskrities seniūnų sueiga tema „Vietos savivalda ir regioninė politika“
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.