Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Jurgis Krasnickas šiandien pasiūlė į artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio, kuris planuojamas gruodžio 22 dieną, darbotvarkę įtraukti ir...
Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­gos į sa­vi­i­zo­lia­ci­ją ir dar­bą tik nuo­to­li­niu bū­du iš­ėjo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir jo pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė....
Žur­na­las „Rei­tin­gai“ kar­tu su por­ta­lu „Del­fi“ ant­rus me­tus iš ei­lės at­lie­ka pla­taus mas­to ty­ri­mą apie Lie­tu­vos po­li­ti­kų val­do­mą tur­tą. Į tur­tin­giau­sių ša­lies me­rų...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius dir­ba ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ku­ria­me spren­džia­mi ak­tu­a­lūs mies­to tvar­ky­mo klau­si­mai, o jie...
Gruo­džio 9-ąją pa­sau­lis mi­ni Tarp­tau­ti­nę an­ti­ko­rup­ci­jos die­ną. Jos tiks­las – at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į ko­rup­ci­ją kaip vie­ną pa­vo­jin­giau­sių so­cia­li­nių reiš­ki­nių,...
Šį tre­čia­die­nį, gruo­džio 2-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­aiš­kė­jo, kad be­veik 188 tūkst. eu­rų ne­pa­sie­kė žie­di­nes san­kry­žas mies­te įren­gi­nė­jan­čios, sa­vi­val­dy­bės...
Alytaus miesto savivaldybės administracija ir aš, kaip naujai paskirtas jos direktorius, sieksiu kuo greičiau išsiaiškinti, kaip ir kokiomis aplinkybėmis buvo gauti dokumentai ir priimtas sprendimas...
Pen­kių Dzū­ki­jos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių de­le­guo­ti at­sto­vai pa­si­ra­šė Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos stei­gi­mo su­tar­tį ir nuo­sta­tus. In­ter­viu su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku.
Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16-ąją buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė.
Ta­ry­bos na­rio Čes­lo­vo Dau­gė­los ini­ci­juo­ta ir de­šim­ties ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ta in­ter­pe­lia­ci­ja vi­ce­me­rei Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei (nuotr.) žlu­go, po­li­ti­kė lie­ka...
Pastaruoju metu mieste interpeliacijų pasipylė kaip iš gausybės rago. Kai kuriems tarybos nariams svarbiau griauti ir naikinti. Nereikia argumentų ar rimtų priežasčių. Tiesiog reikia galvų. Nuverstas...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad per pas­ta­rą­sias 7 die­nas ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­tvir­tin­ti 35 nau­ji su­sir­gi­mo at­ve­jai.
Va­kar, lap­kri­čio 6-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tei­ki­mu ir slap­tu bal­sa­vi­mu ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Ket­vir­ta­die­nį, lap­kri­čio 5-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ti me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ad­re­suo­ti de­vy­nių ta­ry­bos na­rių pa­si­ra­šy­ti pa­reiš­ki­mai. Vie­nas –...
Nuo rytojaus Alytus greičiausiai taps raudona zona. Nuo šeštadienio Lietuvoje įvedamas visuotinis karantinas. Tai rūpi alytiškiams, gyventojams, bet, deja, ne visiems Alytaus Tarybos nariams. Užuot...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.