Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­ma­žai ne­su­ta­ri­mų ie­čių su­lau­žė dėl Le­do are­nos sta­ty­bos. Už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas bu­vo pa­reng­tas...
Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­piu bu­vu­si šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė, į šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bą...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je net 19 man­da­tų iš 27 yra iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai. Dau­gu­ma aiš­ki, bet ji ofi­cia­liai nepa­si­skel­bu­si. Ka­dan­gi toks žings­nis...
Birželio 7 d. Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio  viešai socialiniame tinkle paskelbta abejonė dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valerijaus Venciaus veiklos skaidrumo...
Jaunimo atstovai į Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami visuotinio susirinkimo metu 2023 m. liepos 28 dieną, 13 val., Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje...
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­dą po mir­ties su­teik­ti Lau­ry­nui Ra­dziu­ky­nui, uni­ka­lios Kur­nė­nų...
Bir­že­lio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jai pa­val­daus Kul­tū­ros cen­tro ir šios sa­vi­val­dy­bės...
Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Po­kas“, ku­rios di­rek­to­riu­mi iki šios by­los iš­kė­li­mo bu­vo Aly­taus mies­to ta­ry­bos...
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo vie­šo­jo in­te­re­so pa­žei­di­mo, mo­kant iš­mo­kas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus...
Bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šu pa­reiš­ki­mu pra­neš­ta, kad de­šimt na­rių tu­rin­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių...
Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­ti jos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ir pa­va­duo­to­jai. Vi­siems ke­tu­riems ko­mi­te­tams va­do­vau­ja...
Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ju­liui An­ta­nui Žu­kui už il­ga­me­tį at­sa­kin­gą...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­va­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nei lai­ko­tar­piu jo pa­ta­rė­ja ko­mu­ni­ka­ci­jai ir...
Įsi­ūbuo­tas va­di­na­mų­jų kan­ce­lia­ri­nių iš­mo­kų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams kri­ti­kos lai­ve­lis nie­kaip ne­ga­li grįž­ti prie ra­my­bės kran­tų. Kiek­vie­ną die­ną vis dau­giau ir...
Ge­gu­žės 16-ąją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­ten­kin­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą į Aly­taus ra­jo­no...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.