„Penk­ta­die­nį bu­vo įsi­lauž­ta į ke­lias už­ra­kin­tas pa­sta­to, ku­ria­me ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, pa­tal­pas, o bū­tent – avia­mo­de­liuo­to­jų dirb­tu­ves, ka­bi­ne­tą....
Iš Tokijo žaidynių sugrįžęs pirmą kartą olimpiadoje startavęs Dzūkijos sostinės šaulys Karolis Girulis, į susitikimą su miesto vadovais – meru Nerijumi Cesiuliu, vicemere Jurgita Šukevičiene ir...
Ką tik Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, no­ta­rų, pro­ku­ro­rų, ant­sto­lių ir jų šei­mos na­rių...
Jau dau­giau nei prieš me­tus Aly­tu­je pra­si­dė­jo svars­ty­mai dėl no­ri­mos kur­ti nau­jos ga­myk­los, už­si­im­sian­čios mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mu, Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio...
Aly­taus ra­jo­nas kvie­čia Vals­ty­bės die­ną švęs­ti Dau­guo­se. Cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je šven­tė vyks lie­pos 3 d. nuo 19 iki 24 val.
„Karš­čiai – ge­riau­sias lai­kas pa­kvies­ti mies­tų pla­nuo­to­jus, me­rus ir pro­jek­tų ren­gė­jus į nu­pli­kin­tas aikš­tes, skve­rus, bul­va­rus ir pės­čių­jų ta­kus, tie­sio­giai iš­ban­dy­ti jų...
Bir­že­lio 30-ąją po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė nu­trauk­ti ty­ri­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio (nuotr.)...
Nuo lie­pos 1-osios kaip at­ski­ro ju­ri­di­nio as­mens ne­be­lie­ka Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos ar­ba „Sod­ros“ Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus. Jis pri­jun­gia­mas...
Be­veik ke­tu­ris mė­ne­sius Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio for­muo­ta nau­ja ta­ry­bos dau­gu­ma ne­iš­lai­kė sa­vo pir­mo eg­za­mi­no bir­že­lio 23-iąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je. Tai,...
Birželio 23-iąją vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje meras Nerijus Cesiulis administracijos direktoriaus pavaduotojais pasiūlė skirti Giedrių Griškevičių (nuotr.) ir Artūrą...
„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (ALKS 2022) kviečia į II Alytaus KULTŪROS FORUMĄ! Birželio 29 d. nuo 11 val. Alytaus miesto teatre – įkvepiantys pranešimai bei diskusijos apie iniciatyvas,...
Aly­taus is­to­ri­jo­je gim­ta­die­nių bū­ta vi­so­kių: mies­to šven­tės pra­džią te­ko per­kel­ti vė­les­niam lai­kui dėl škva­lo, liū­tis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę su vi­sa mu­ge pa­ver­tė...
Šian­dien Aly­tus 31-ąjį kar­tą sa­vo is­to­ri­jo­je šven­čia Mies­to die­ną ir jau an­trą kar­tą iš ei­lės – ka­ran­ti­ne. Ta­čiau oras yra pui­kus, ri­bo­ji­mai lais­vė­ja ir aly­tiš­kiai bei...
Sau­sio pa­bai­go­je teis­mui bu­vo per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je vie­nas iš kal­ti­na­mų as­me­nų me­džiok­lės la­po suklas­to­ji­mu – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie...
Pa­ga­liau po dau­giau nei me­tų ir li­kus šiek tiek ma­žiau nei pu­sei šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos su­for­muo­ta nau­ja jos dau­gu­ma. Ofi­cia­liai apie ją tu­rė­tų...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.