Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už pra­ėju­sius me­tus. Taip pat...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo...
Šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vals­ty­bi­nės že­mės, esan­čios prie Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko skly­po Dau­gų...
Alytus jau keletą metų atvykstančius ir grįžtančius pasitinka tik su kelio ženklu „Alytus“, tačiau daugelis pasigenda miesto ribą žyminčių vartų – jie įprasmintų atvykimą į Dzūkijos sostinę. Todėl...
Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne jau ne­be­ra­si­te il­gus me­tus bu­vu­sio UAB „Li­tes­ko“ už­ra­šo. Va­kar „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­do­se vy­ko po il­go teis­mų ma­ra­to­no at­gau­to tur­to...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­tas ant­ras me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) at­li­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę. To­kio skaid­ru­mo, sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se skel­biant...
Pra­dė­jus reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro pa­sta­to re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą, kaip yla iš mai­šo iš­lin­do ne­ti­kė­tas da­ly­kas – pa­sta­tas už­ima ke­lis met­rus pri­va­čios že­mės...
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys,...
Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti ba­lan­džio 18-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je į šias pa­rei­gas...

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 Projektuotojui, įgaliotam atstovui (-ei) ir projektinių pasiūlymų rengėjui - UAB „Vertės inovacija",

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Ro­tu­šės aikš­tė­je inau­gu­ruo­tas iš­rink­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Ste­buk­lai gy­ve­na pa­sa­ko­se, o aš Aly­tu­je, tai jų ir ne­ža­dė­siu. Bus vis­ko,...
2019 metų balandžio 18 dieną darbą pradėjo devintojo šaukimo Alytaus rajono savivaldybės taryba. Priesaikas davė 25 išrinkti tarybos nariai. Tarybai vadovaus Alytaus rajono gyventojų tiesiogiai...
„Spren­di­mas pri­im­tas! Pir­ma­jam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui teik­siu Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ir Po­vi­lo La­bu­ko kan­di­da­tū­ras už­im­ti vi­ce­me­ro...
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.