„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są lai­mė­jęs Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius va­do­vau­ti įstai­gai ne­ga­li dėl pa­da­ry­tų šiurkš­čių...
Dar nė ne­pra­si­dė­jus tik­ro­sioms sa­vi­val­dos rin­ki­mų ko­voms, iš jų rin­go jau iš­kri­to trys Aly­taus mies­to ir vie­nas ra­jo­no pre­ten­den­tas į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Vi­si jie...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas vie­nas gau­siau­sių, o ja­me spren­džia­mi klau­si­mai yra ar­čiau­siai žmo­gaus. Apie at­lik­tus dar­bus kal­ba...
Ket­vir­ta­die­nį bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai tu­rė­jo pri­sta­ty­ti iš gy­ven­to­jų su­rink­tus...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je lai­mė­jęs „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, jau ap­si­spren­dė, ar...
Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims...
Se­nie­siems me­tams pa­si­bai­gus įver­ti­na­mi nu­veik­ti dar­bai, jų ap­im­tis. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bus taip pat ga­li­ma įver­tin­ti ir pa­gal sa­vi­val­dy­bės...
Iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų li­ko ly­giai du mė­ne­siai. Prieš pat Nau­juo­sius, gruo­džio 28 die­ną, bai­gė­si kan­di­da­tų do­ku­men­tų tei­ki­mas į sa­vi­val­dų rin­ki­mus. Nors ofi­cia­liai jų...
Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dar­ba­vo­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai. Jie ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pas­ta­ruo­ju me­tu dėl ren­ka­mų jos pir­mi­nin­kų, mies­to ta­ry­bos ski­ria­mų nau­jų na­rių pa­te­ko į Jau­ni­mo rei­ka­lų...
Ke­tu­rias duk­ras vie­na au­gi­nan­ti Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja Eg­lė Bur­nei­kai­tė pri­ta­ria Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos se­niū­nui Arū­nui Lau­kai­čiui, kad jau­čia­si tar­si iš­lo­šu­si...
At­ei­nan­čią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas klau­si­mas dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos...
Šį pir­ma­die­nį bai­gė­si vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų re­gist­ra­vi­mas. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį pra­si­dė­jo kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos na­rius ir į me­rus...
Šį ketvirtadienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pačios prašymu atleista administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė. Laikinai administracijai vadovaus jos pavaduotojas...
Lap­kri­čio mė­ne­sį kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą Sau­lius Bi­ti­nas su Sei­mo na­riu Ro­ber­tu Šar­knic­ku bei pa­ta­rė­ja, eko­no­mis­te Skais­te Ul­čic­kai­te, tei­si­nin­ku...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.