Kai tik aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas ne­te­ko Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me (nuotr.) nau­do­tų aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių, ku­rie prieš dau­giau nei...
Kiek­vie­nas iš mū­sų tur­būt su­tiks, kad ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me, ku­ria ne val­džia, o mes vi­si. Sa­vo dar­bu, įdė­to­mis pa­stan­go­mis bei, kas, ma­no nuo­mo­ne, pas­ta­ruo­ju me­tu...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­ju sky­riaus...
Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį bei ta­ry­bos na­rius dėl mies­to va­do­vų ini­cia­ty­vos re­or­ga­ni­zuo­ti VšĮ Aly­taus...
Po by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­so ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bo pe­rė­mė jo nau­do­tą ir prieš me­tus Vy­riau­sy­bės...
Konstitucinis Teismas (KT) pirmadienį paskelbė, kad tiesioginių merų rinkimų tvarka prieštarauja Konstitucijos 119 straipsniui. Dėl šio klausimo į KT kreipėsi 46 praėjusios kadencijos parlamentarai,...
Butrimonyse daugėja įmonių darbuotojų ir gyventojų sergančių COVID-19. Reaguodama į tai, Alytaus rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad situacija būtų suvaldyta.
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­mi­te­tuo­se iš­klau­so me­ti­nes švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų veik­los ata­skai­tas. Pa­sa­ky­siu nuo­šir­džiai ir la­bai...
Nors Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko rinkimų rezultatų laukia platesnio opozicijos bendradarbiavimo norintys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir Darbo partijos...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau du kar­tus vyk­dė dvie­jų elek­tri­nių au­to­bu­sų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ta­čiau jų nu­pirk­ti vis dar ne­pa­vyks­ta. Pir­mą­kart pir­ki­me...
2021 me­tų sau­sio 8 die­ną me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis straips­ny­je: „Iš di­de­lio de­be­sies – nė la­šo lie­taus: teis­mas abu L. Ra­dze­vi­čiū­tės mes­tus kal­ti­ni­mus me­rui at­me­tė“...
Ko­vo 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras so­cial­de­mok­ra­tas Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­gar­si­no šios par­ti­jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je pa­reiš­ki­mą,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės kal­ti­ni­mai Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui dar kar­tą nepa­si­tvir­ti­no. Šį­syk sa­vo žo­dį ta­rė...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.