Alytaus miesto mero patarėja komunikacijai tapo alytiškė Agnė Čeplinskienė. Iki šiol ji 7 metus dirbo TV3 televizijos žinių žurnaliste.
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos – griež­to pa­pei­ki­mo sky­ri­mo Ar­chi­tek­tū­ros,...
Šį tre­čia­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te Pul­ko gat­vė­je nau­jų pa­tal­pų du­ris at­vė­rė šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Kul­tū­ros cen­tras. Ta pro­ga Dzū­ki­jos sos­ti­nės...
Taip sa­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mų ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me...
Kas­met dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų bu­vę ir esa­mi Sei­mo na­riai vis kel­da­vo klau­si­mą dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo įve­di­mo vi­siems prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus mo­ki­niams ir pir­mo­kams,...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se...
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro...
Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio kon­flik­tas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reiš­kė...
Aly­taus mies­to va­do­vai prieš ke­lias sa­vai­tes pa­ti­ki­no spor­to ben­druo­me­nę, kad kol kas jo­kių spren­di­mų dėl Spor­to mo­kyk­los ne­pri­im­ta. Jie ti­ki­si, kad pa­vyks įvai­rių spor­to...
Aly­taus mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 12, bu­vu­sio sau­gu­mie­čių pa­sta­to ap­lin­ka šian­dien jau su­tvar­ky­ta: kie­me ne­be­si­ma­to pri­žė­lu­sių žo­lių, iš jo iš­šluo­tos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­ju va­kar pa­skir­tas Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Me­ro pa­ta­rė­jas teiks sa­vi­val­dy­bės me­rui in­for­ma­ci­ją,...
„Praėjusių kadencijų miesto vadovai tarsi kodavo, kad klausimas dėl Dainavos apygardos partizanų įamžinimo nebūtų išspręstas, nes niekada iki šiol nebuvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, kad...
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­ri bu­vo skir­ta nau­jos mies­to val­džios dar­bo...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.