Šiandien Alytaus miesto savivaldybės vadovai, jau 100 dienų užimantys šiuos postus, žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją neįprastoje vietoje – prie Didžiosios Dailidės ežerėlio...
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me 2014 m. gruo­džio 11 d. pri­im­tos So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias nuo 2015 m. lie­pos 31 d. ben­dri­jos pra­šy­mu to­je...
Va­kar Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį bu­vu­siam Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rui, da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos na­riui Čes­lo­vui Dau­gė­lai....
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras Ma­rius...
Pra­ėju­sios ir šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Ne­mu­no upės kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų...
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas...
Šią sa­vai­tę Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šus už pra­ėju­sius me­tus. Taip pat...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo...
Šį pir­ma­die­nį Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­li­ko vals­ty­bi­nės že­mės, esan­čios prie Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko skly­po Dau­gų...
Alytus jau keletą metų atvykstančius ir grįžtančius pasitinka tik su kelio ženklu „Alytus“, tačiau daugelis pasigenda miesto ribą žyminčių vartų – jie įprasmintų atvykimą į Dzūkijos sostinę. Todėl...
Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne jau ne­be­ra­si­te il­gus me­tus bu­vu­sio UAB „Li­tes­ko“ už­ra­šo. Va­kar „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­do­se vy­ko po il­go teis­mų ma­ra­to­no at­gau­to tur­to...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­tas ant­ras me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) at­li­ko ša­lies sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių skaid­ru­mo ana­li­zę. To­kio skaid­ru­mo, sa­vi­val­dy­bių tin­kla­la­piuo­se skel­biant...
Pra­dė­jus reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro pa­sta­to re­no­va­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą, kaip yla iš mai­šo iš­lin­do ne­ti­kė­tas da­ly­kas – pa­sta­tas už­ima ke­lis met­rus pri­va­čios že­mės...
Va­kar aso­cia­ci­jos „Už Alytų“ pir­mi­nin­ką, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį To­mą Pa­čė­są pa­sie­kė de­vy­nio­li­kos šios aso­cia­ci­jos na­rių pa­reiš­ki­mai, liu­di­jan­tys,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.