Pas­ku­ti­nės die­nos, kai ant­ra­ja­me tu­re ie­tis su­rem­sian­tys kan­di­da­tai į me­rus ne­ria­si iš kai­lio siek­da­mi įvai­riau­siais bū­dais pel­ny­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas. Vie­ni jų į...
Pa­na­šu, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­vos dėl val­džios pos­tų at­mo­sfe­ra vis la­biau kais­ta. Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų...
Sa­vi­val­dos rin­ki­mai įvy­ko, ta­ry­bos jau iš­rink­tos, ta­čiau tiek Aly­taus mies­te, tiek ra­jo­ne po dvie­jų sa­vai­čių teks bal­suo­ti ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir ga­lu­ti­nai...
Savivaldos rinkimai įvyko, tarybos jau išrinktos, tačiau tiek Alytaus mieste, tiek rajone po dviejų savaičių teks balsuoti antrajame rinkimų ture ir galutinai išsiaiškinti, kas ateinančius ketverius...
Van­giau nei per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus vy­kę iš­anks­ti­niai bal­sa­vi­mai Aly­taus ra­jo­ne ne­ap­si­ė­jo be skun­dų ir iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Aly­taus mies­te tiek rin­kė­jai,...
Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pro­ble­mos, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bė­dos, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo spra­gos – pa­grin­di­nės veik­los kryp­tys, ku­rioms dau­giau­sia dė­me­sio...
Šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na rin­ki­mų nuo­tai­ko­mis. Daug kal­ba­me apie re­gio­nų vys­ty­mą­si, jų plėt­rą, apie in­ves­ti­ci­jas į re­gio­nus bei sie­kį su­grą­žin­ti...
Gy­ve­ni, žmo­gus, gy­ve­ni ir net ne­su­si­mąs­tai, kiek ap­link yra po­li­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių, trokš­tan­čių pa­si­rū­pin­ti ta­vo gy­ve­ni­mu. Štai po tri­jų die­nų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai...
„Rin­ki­mai vis la­biau pa­na­šė­ja į tuš­ty­bių mu­gę, ku­rio­je „par­da­vi­mui“ iš­ri­kiuo­ja­mi vei­dai, pri­sta­to­mos tu­rė­tos re­ga­li­jos, gi­ria­ma­si sa­vo ar pa­si­sa­vin­tais dar­bais,...
Alytaus rajone apsilankė svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasados Vilniuje. Pivašiūnų amatų centre JAV ambasadorės patarėją politikos klausimais Ted Massey ir ambasados politikos ir...
Siekdama padidinti gyventojų užimtumą integruojant juos į darbo rinką, Alytaus miesto savivaldybė kviečia labai mažas, mažas ir vidutines verslo įmones, nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir...
Va­kar bū­tų bu­vu­si pir­mo­ji Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus va­do­va­vi­mo ben­dro­vei „Aly­taus bu­tų ūkis“ die­na, jei­gu ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Su­skai­čiuo­tos die­nos lie­ka iki la­bai svar­bių kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui vie­tos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. Ar jums ne­su­si­da­ro įspū­dis, kad jie rū­pi tik į vie­ti­nę...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.