Taip va­kar, ko­vo 17-ąją, sa­kė nuo­to­li­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę va­sa­rį Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je įsi­stei­gu­sios Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus...
Šį mė­ne­sį Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) su­de­ri­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ 2020–2022 me­tų...
Sau­sio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kė pa­tal­pas lik­vi­duo­to­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je Vil­niu­je...
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas informuoja, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane jau oficialiai įtraukta 5.7.21 priemonė: „Pradėti valstybinės...
Pandemijos apriboti kultūros darbuotojai randa būdų pasiekti žiūrovus, netgi išpildyti senas svajones, kurioms trūkdavo laiko dėl kasdienių darbų, renginių organizavimo, repeticijų. Erdvės atsirado...
Pra­ėju­sį pa­va­sa­rį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va po ten­tu pa­slėp­tas pa­sta­tas pa­čia­me Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, ku­ris dėl dau­ge­lį me­tų...
Įvyko konkursas Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties direktoriaus pareigoms užimti. Jį laimėjo Jolita Gruzinskienė, šiuo metu dirbanti Alytaus rajono savivaldybės...
Alytaus miesto savivaldybės administracija, siekdama padidinti užimtumą ir padėti miesto gyventojams integruotis į darbo rinką, kviečia Alytaus m. nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir...
Ko­vo 2-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas. Pas­ta­ra­sis bu­vo ne­pa­lan­kus aso­cia­ci­jai...
Po­kal­bis su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ na­riu Ge­di­mi­nu Dauk­šiu
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to, kad šios ta­ry­bos na­rys ga­li tu­rė­ti ne dau­giau nei tris sa­vo vi­suo­me­ni­nius pa­dė­jė­jus, ku­ris jam tei­kia...
Va­sa­rio 17-osios ry­tas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia – čia jau ne­be­li­ko dar­buo­to­jų, ser­gan­čių CO­VID-19 in­fek­ci­ja. Ta­čiau ko­ro­na­vi­ru­sas...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Vil­ma Kruš­nie­nė (nuotr.), nuo va­sa­rio pra­džios pa­li­ku­si šios ta­ry­bos frak­ci­ją „Vie­nin­gas Aly­tus“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis...
Ma­no­me, kad, pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so ar su­švel­ni­nus jo są­ly­gas, ir tarybos nariai turės geresnes galimybes tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus susiti­kimus su mies­to...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.