Aukš­čiau­sia­jam rei­kia pa­dė­ko­ti už ant­ra­die­nio po­pie­tę Aly­tu­je pra­pliu­pu­sį lie­tų. Pa­ga­liau bu­vo pa­lais­ty­ti ir mies­te nuo kait­ros pra­dė­ję džiū­ti žel­di­niai....
Šią sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės tvar­ky­mo dar­bus bai­gia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ja­ma sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji...
Tra­di­ciš­kai lie­pos pa­bai­go­je Pu­nia pa­ger­bia nau­ją­jį der­lių, iš pir­mų­jų grū­dų iš­kep­tą švie­žią duo­ną ir šven­čia Oni­nes. Jau ne pir­mus me­tus vie­ti­nių gy­ven­to­jų ir sve­čių...
Šį pir­ma­die­nį, lie­pos 20-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ben­dro­vei „Aly­taus ra­di­jas“ pa­lan­kų spren­di­mą dėl jos nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų te­at­ro pa­state, Aly­taus cen­tre,...
Žuvinto biosferos rezervato patalpose įvyko išvažiuojamasis Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu tarybos nariai priėmė 66 sprendimus.
Pa­na­šu, kad šie­met Aly­tu­je bus iš­as­fal­tuo­ta re­kor­diš­kai daug gat­vių, mat po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo dar dau­giau pi­ni­gų – 2 mln. 848,9...
„Bir­že­lio ga­le gy­ven­ti jums bus ne­la­bai pa­to­gu. Daug tech­ni­kos, gar­so, pa­ša­li­nių žmo­nių. Reiks tru­pu­tį pa­ken­tė­ti, o ta­da gy­ve­ni­mas bus kur kas pa­to­ges­nis ir šva­res­nis....
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai pra­dė­jo rink­ti pa­ra­šus po pa­reiš­ki­mu dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo abiem me­ro pa­va­duo­to­jais – so­cial­de­mok­ra­te Jur­gi­ta...
Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį jun­gė­si jau į tre­čią nuo­to­li­nį po­sė­dį, kuris buvo antrojo tęsinys. Prieš sa­vai­tę po­sė­džia­vę 7 va­lan­das, už­va­kar po­li­ti­kai spren­di­mus pri­ėmė kiek...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo po­li­ti­kų pa­reiš­ki­mais. Du iš jų su­si­ję su pa­si­trau­ki­mu iš frak­ci­jos „Už Aly­tų“.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro ir ta­ry­bos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą. Už ją bal­sa­vo 15 iš 26 ta­ry­bos na­rių, 11 – prieš...
Šį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 28-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­tei­kė ta­ry­bos ir sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­los...
Mie­la Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, krei­piuo­si taip, nes kaž­kas pa­bi­jo­jo pa­si­ra­šy­ti pa­rei­go­mis, var­du ir pa­var­de. O la­bai gai­la. Aš sa­vo nuo­mo­nę...
Pub­li­ka­ci­jo­je „Kaip pi­ni­gai tam­pa kil­no­ja­mi ir gal­būt „iš­plau­na­mi“, iš­spaus­din­to­je 2020-04-23 laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ Nr. 46, pa­teik­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti,...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.