Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ką tik ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je...
Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ku­ris va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos mies­to sky­riui, pa­skel­bė, kad pas­ta­ruo­ju...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2020-ųjų biu­dže­tą. Jis pri­im­tas be di­de­lių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­ko, kad jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kių ge­rų po­zi­ci­jų kaip...
Nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio dir­ban­čio­je šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je iš 27 na­rių bu­vo su­si­for­ma­vu­si 17 ta­ry­bos na­rių val­dan­čio­ji dau­gu­ma....
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias fi­nan­si­nis me­ti­nis do­ku­men­tas – 2020-ųjų vie­ti­nis biu­dže­tas....
„Alytaus piliečių“ frakcija nepritaria tam, kas paskutiniu metu vyksta Alytaus mieste ir palieka daugumą. Savo poziciją frakcija išreiškė balsuodama prieš 2020 metų biudžetą ir atvirai tai skelbdama...
Kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės veik­los krau­jas – lė­šos, o jos kas­met pa­skirs­to­mos kon­kre­čioms sri­tims ta­ry­bos spren­di­mu. De­ja, 2020 me­tų Aly­taus mies­to be­veik 67,5 mln. eu­rų...
Per­skai­čiau in­for­ma­ci­ją apie nau­ją­ją Aly­taus sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nę ir man už­kliu­vo­ šis tei­gi­nys: „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to por­ta­las ati­tin­ka...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba trys vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ir Vi­li­ja...
„Ta­ry­bos na­rio dar­bas yra tik­rai įdo­mus, rei­ka­lau­jan­tis lai­ko ir pa­stan­gų, bet man la­bai ma­lo­nu, kad, pri­imant tei­sin­gus ir ra­cio­na­lius spren­di­mus, iš tie­sų ga­liu nu­veik­ti...
Šiais metais minime dvidešimt penktąsias Varėnos herbo metines. Jį 1995 m. sausio 12 d. dekretu patvirtino tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas. Herbas, kuriame vaizduojama...
Va­kar vy­ko pas­ku­ti­nis šiais me­tais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me jau tre­ti me­tai prieš Ka­lė­das tei­kia­mos sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos ge­rai...
Šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je pir­mą­kart dir­ba Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, ku­rio­je trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, Val­das...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas ir spor­tas, kul­tū­ra, so­cia­li­nė bei svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji ir...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.