Gera žinia Kalvos seniūnaitijos gyventojams – sutvarkyta šalia Geležinkelio stoties esanti Gražinos gatvė. 0,732 km gatvės atkarpoje patiestas asfaltas, įrengtas apšvietimas, įvažiavimo keliukai,...
Šią savaitę baigėsi teismai dėl Žaliosios gatvės projekto. Jį įgyvendinusi UAB „Kaminta“ į teismą kreipėsi dėl išsiskyrusių pozicijų apie tai, už kokią dalį papildomų darbų, neaptartų pradinėje...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš ter­mi­ną bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­ne vei­kian­čia ben­dro­ve...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vęs li­be­ra­las, ta­pęs frak­ci­jos „Už Aly­tų“ na­riu Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius pri­sta­tė klau­si­mą dėl...
A.Pet­ra­vi­čie­nė, de­kla­ra­vu­si gy­ve­na­mą­ją vie­tą Aly­taus ra­jo­ne, pa­gal par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas kan­di­da­tų są­ra­šą bu­vo iš­rink­ta į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos šios...
Va­kar vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me svar­biau­sias klau­si­mas – pa­keis­ti šie­me­tį biu­dže­tą. Pa­si­ge­dus pa­kei­ti­mų de­ta­laus svars­ty­mo ta­ry­bos...
Šeštadienį Alytuje šurmuliavo tradicinė mugė „Dzūkų turtai“, kurioje skoningai išpuoštas Alytaus rajono kiemelis traukė ne vieno praeivio akį. Čia kvepėjo bendruomenių verdama sriuba, sūriais, medumi,...
Pu­nios ši­las to se­niai ne­ma­tė: vir­ti­nė au­to­mo­bi­lių, nu­si­drie­ku­si per re­zer­va­tą ve­dan­čiu miš­ko ke­liu­ku, ku­riais ap­žiū­rė­ti be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo gy­vuo­jan­čio re­zer­va­to...
Taip šį pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas,...
Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­gal Vy­riau­sy­bės tai­syk­les pa­tvir­tin­tais nau­jais at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tais, nuo per­nykš­tės lie­pos kai ku­rioms...
Va­kar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė kan­di­da­tą į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus. Juo bus Aly­tu­je vei­kian­čios bri­tų...
Jau ki­tais me­tais vyk­sian­tiems pre­zi­den­to rin­ki­mams Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) sa­vo kan­di­da­tą kels po įgy­ven­din­tų iš­anks­ti­nių vi­di­nių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai pa­pras­tai vyks­ta kiek­vie­no mė­ne­sio pa­bai­go­je, ta­čiau šį­kart jis su­reng­tas už­va­kar ir svars­ty­ti vie­nin­te­lį klau­si­mą –...
Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas sky­riaus ta­ry­bai pa­ti­kė­jo pa­tvir­tin­ti kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus at­ei­nan­čiais me­tais...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pas­ta­ruo­ju me­tu, po į pa­rei­gas su­grą­žin­tų vi­ce­me­rų, at­si­ra­do po­li­ti­nių po­sū­kių, pa­lan­kių nau­ja­jai val­dan­čia­jai ta­ry­bos dau­gu­mai ir...
Subscribe to Savivalda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.