Rei­ka­la­vi­mas pa­neig­ti tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pub­li­ka­ci­jo­je „Kaip pi­ni­gai tam­pa kil­no­ja­mi ir gal­būt „iš­plau­na­mi“, iš­spaus­din­to­je 2020-04-23 laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ Nr. 46, pa­teik­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­ti, ne­tiks­li ir ša­liš­ka in­for­ma­ci­ja. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius kal­ti­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę ne­tin­ka­mai nau­do­jant biu­dže­to, o tiks­liau so­cia­li­nės pa­ra­mos, lė­šas. At­sa­kin­gai pa­brė­žia­me, kad vi­si kal­ti­ni­mai yra grin­džia­mi iš­krai­py­tais fak­tais ir emo­ci­jo­mis, ku­rio­mis sie­kia­ma ma­ni­pu­liuo­ti ir dez­in­for­muo­ti skai­ty­to­jus.

V. Ven­ciaus tei­gi­niai esą „Ga­liu tie­siai vie­siai pa­sa­ky­ti – pi­ni­gai per­ke­lia­mi ir „iš­plau­na­mi“ – ne­ati­tin­ka tik­ro­vės ir dis­kre­di­tuo­ja ne tik So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių, bet ir vi­są Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę.

Vi­sos sa­vi­val­dy­bės yra įpa­rei­go­tos teik­ti dvie­jų rū­šių pi­ni­gi­nę pa­ra­mą – so­cia­li­nes pa­šal­pas ir kom­pen­sa­ci­jas už būs­to šil­dy­mo iš­lai­das, karš­tą ir ge­ria­mą­jį van­de­nį. Kiek­vie­ną ket­vir­tį sa­vi­val­dy­bės tei­kia nu­sta­ty­tos for­mos ata­skai­tas, nu­ro­dy­da­mos, kaip pa­nau­do­jo įsta­ty­me nu­ma­ty­tas tik šias ri­bo­tas iš­mo­kų rū­šis.

2019 m. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš vals­ty­bės biu­dže­to so­cia­li­nei pa­ra­mai gau­ti bu­vo skir­ta 5 691,9 mln. eu­rų. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je šiai pa­ra­mai dar bu­vo li­kę 644,4 tūkst. eu­rų.

Tai­gi šie pi­ni­gai bu­vo skir­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­moms mi­ty­bos iš­lai­doms, mo­ki­nių va­žia­vi­mo ke­lei­vi­niu trans­por­tu leng­va­toms, dan­tų pro­te­za­vi­mui kom­pen­suo­ti, So­cia­li­nės ap­sau­gos pro­gra­mai ad­mi­nist­ruo­ti, įgy­ven­din­ti Šei­mai ar­ti­mos ap­lin­kos su­kū­ri­mo Aly­tu­je pro­jek­tą, fi­nan­suo­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tus bei vyk­dy­ti So­cia­li­nio būs­to plėt­ros Aly­tu­je pro­jek­tą. Tai įro­do, kad vi­sos lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos tiks­lin­gai – tik so­cia­li­nėms reik­mėms.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sie­kia už­tik­rin­ti skaid­rų ir tiks­lin­gą pi­ni­gi­nės pa­ra­mos tei­ki­mą, to­dėl lė­šos, ku­rios ne­bu­vo pa­nau­do­tos so­cia­li­nėms pa­šal­poms ir mi­nė­toms būs­to šil­dy­mo, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­joms, bu­vo nau­do­ja­mos ki­toms so­cia­li­nės sri­ties iš­lai­doms.

Ta­čiau So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pas­ta­rą­sias iš­lai­das jau trak­tuo­ja kaip ne­pa­nau­do­tas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­ne, tai yra tie­siog ydin­gas ir kar­tu klai­di­nan­tis iš­va­dų for­mu­la­vi­mas.

Šių me­tų pra­džio­je So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie ša­lies sa­vi­val­dy­bių ne­pa­nau­do­tas so­cia­li­nei pa­ra­mai skir­tas lė­šas. Pa­ste­bė­jęs, kad mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis krei­pė­si į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją ir siū­lė skir­ti dė­me­sį dis­ku­tuo­ti­niems ne­pa­nau­do­tų lė­šų są­vo­kos niu­an­sams, dėl ku­rių su­da­ro­mos įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų ga­li­my­bės.

Ta­ry­bos na­rio V. Ven­ciaus žo­džiai ne­va „Bū­tent ne­per­skirs­ty­tos ir so­cia­li­nei pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos ir tu­rė­jo bū­ti pa­nau­do­tos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti“ taip pat klai­di­na skai­ty­to­jus.

Tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to, kad ne­pa­nau­do­to­mis lė­šo­mis so­cia­li­nėms iš­mo­koms bū­tų di­di­na­mas vi­sų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys tu­rė­tų ži­no­ti, kad di­des­nė šių dar­buo­to­jų da­lis yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai, o jų at­ly­gi­ni­mus, prie­dus ar iš­mo­kas nu­ma­to Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. So­cia­li­nes iš­mo­kas skirs­tan­tys spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys sky­riu­je pa­gal dar­bo su­tar­tis, yra tik pen­ki.

So­cia­li­nės sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui 2020 m. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si skir­ti 2 mln. 197 tūkst. eu­rų. Tai yra be­veik 15 proc. dau­giau ne­gu 2019 m. To­dėl V. Ven­ciaus mi­ni­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų nė­ra, o svai­dy­ma­sis ne­pa­grįs­tais kal­ti­ni­mais aly­tiš­kių iš­rink­tam sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui gar­bės ne­da­ro.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Ko kaip tarybos narys neinicijuoja interpeliacijų direktoriui ir vicmerams? Kur pradžioj užtena surinkt trečdalio tarybos, tai yra 9 tarybos narių palaikančius parašus. Ir įtekt artimiausio tarybos posėdžio metu. O ne cackintis ir valdymo kokybė negerėja.

  Komentaras

  Pagal įstatymus direktorius pavalduss tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Rimtoje demokratijoje kaip valdanti koalicija lieka maūumoje kas ir atsitikę, reiškia kaip netekę pasitikėjimo atsistatydina meras su komanda. Tame tarpe ir taryboj tvirtintas direktorius. Bet, kadangi Alytuj klanais po demokratija imituoja, tai šaipos vieni iš kitų net socdemai valdžioj kiek gali.

  Komentaras

  Keista, bet mažam Alytuj mentai tipo politikai su ilga gyvenimo istorija, meluoja Alytiškiam į akis, žiniasklaidą nusipirkę, kad dangstytų. Sėdėtų tyliai, jei rimtai užkabintų nuo Alitos, mažai nepasirodytų....

  Komentaras

  Nemoka taviškiai net teisingai skaičiaus parašyti!!!
  Išeina, kad paramą 5 milijardais skaičiuojat? Vis dėlto Vencius teisus-neraštingi plius nesąžiningi.

  Komentaras

  Per šios kadencijos vienus metus valdantiems po klanais nepritap apie 1500 sumažėjusių gyventojų, apie 10 tūkstančių parašais prieš per 5 peticijas pasirašė.. Valdžioj mažuma išsilaiko dėka teisėsaugos ištemptų tyrimų dėl oadangų gaisro ir žemės sklypų skandalų...

  Komentaras

  Straipsnyje parašyta, kad *buvo gauta 5 691,9 mln eurų*. Jei patašyti tą skaičių pilnai, gautųsi 5 milijardai 691 milijonas 900 tūkstančių eurų. 5 túkstančiai milijonų?? Negi socialinei paramai Alytaus savivaldybė tiek skiria??

  Komentaras

  Vencius matomas visur, Šarknickas taip pat reiškia nuomonę aktualiais miestui klausimais. Jūs man sakykit kas nutiko Sabatauskui? Stebi situaciją. Prieš runkimus išlys?

  Komentaras

  Labai senai pastebėta,kad p.Vencius labai reklamos nori,žvaigžde nori pasidaryti bet kokia kaina.Ypač tos jo rekl.fb😀Buvau geresnės nuomonės apie jį.Nemaniau,kad jis būtų galėjęs žmogų apdergt,ar jam netinkantį.O pasirodo gali.!Klydau.!Tad patarimas:"mažiau tą savo iššieptą veidą kiškit į spaudą"!

  Komentaras

  Lėšos turi būt pagal paskirtį naudojamos. Patalpos remontuojamus per es paramos projektus. Socialiai remtiems skirtos lėšos naudojamos silpniausiems padėt. Ir normalu. Bet jei socialiai remtiems lėšas naudoja patalpų remontams, kad uždengt perteklinės valdžios negebėjimą dirbt per es paramą remontų tikslams - tokių valdyme neturi būt. Eit lengviausiu keliu atimt nuo silpniausių - rimti žmonės taip nedaro. Juolab politikai.

  Komentaras

  Ko pyktį, pernai tikrai nebuvo panaudota soc.skyriaus pinigai. Jie buvo nukreipti ženklo ,,Alytus" grotelêms užsakyti, , vaikų darželių tvoroms dažyti. O kiek sunkiai sergančių žmonių negavo pašalpų. dabar nėra jo kelti klausimus , nes tuoj ir šių pinigų nepanaudotą už gautus 202p m social. Paslaugoms.

  Komentaras

  Vienok Vencius ką iš vis bendro su socdemais atrast galėjo? Nes taryboj socdemų, kur didelės patirtys politikoj, jie tiesiog negabūs valdyme. Žemi mentalitetai ką ir komentarai rodo. Bet kaip gerai organizuoti paspirtukai per cinizmą, taip jiems būnant valdžioje netekta virš pusės turėto miesto potencialo. Į kūrimą net nesiorentuoja, apart nykint kas kitų sukurta ir tai šioj kadencijoj įrodo. Kas esmėj gal daug kam netikėta? Nes iki tol po skambiais lozungais pridengdavo savo tikrus kėslus. O čia kaip elementarūs sklypininjai, kaip išparceliuot likusius miesto žemės sklypus. Ir biudžetą praskolint. O jei pasitvirtins, kad socialiai silpniems skirtas lėšas naudoja..- čia žemiau krist nėra kur.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.