Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Li­ną SA­DAUS­KĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.
Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Nors Lietuvoje pavasaris permainingas, gamtos ciklas juda savo keliu ir greitu metu sulauksime sakurų - japoniškų vyšnių žydėjimo. Įvairiose pasaulio šalyse šie medeliai pražysta skirtingu...
Vaizdo žaidimų industrijoje sėkmę lemia ne tik kokybiška vaizdo grafika, bet ir kokybiškas, specifinius terminus atitinkantis bei lokalizacijos principais paremtas vertimas. „Techjury” kompiuterinių...
Aly­taus kul­tū­ros cen­tre šiuo me­tu vei­kia trys pa­ro­dos. Aly­taus dai­lės ga­le­ri­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su Aly­taus kul­tū­ros cen­tru, ati­da­rė tra­di­ci­nes tęs­ti­nio kul­tū­ros...
LIETUVOS SPAUDOS FOTOGRAFIJA 2020: 19-ojo nacionalinio fotografijų konkurso paroda
Kai pa­aug­lys­tė­je skai­ty­da­vau nuo­ty­kių kny­gas, gam­tos ap­ra­šy­mus sten­giau­si pra­leis­ti. O da­bar pats juos pra­dė­jau ra­šy­ti...
Pokeris yra toks populiarus žaidimas, kad savo žaidėjų auditoriją turi ne tik kazino, bet ir įvairios sportinio pokerio asociacijos. Sportinis pokeris stipriai prisideda prie pokerio populiarumo...
Vaizdo žaidimų industrijos populiarumas auga žaibiškai, todėl žaidėjai visame pasaulyje gali mėgautis vis naujų, stulbinančių žaidimų pasirinkimu.
Ži­nia, kad pan­de­mi­ja suž­lug­dė tarp­tau­ti­nės Vil­niaus kny­gų mu­gės pla­nus, ir ren­gi­nys yra per­ke­lia­mas į 2022-uo­sius, nu­liū­di­no vi­sus. Ir skai­ty­to­jus, mu­gė­je ne tik kny­gas...
Šį ko­vą Pu­nios „Pu­ne­lei“ su­kaks 34 me­tai. Tiek me­tų šia­me kraš­te įsi­tvir­ti­nęs ir ka­pe­los va­do­vas Gin­tau­tas Šmi­tas. Tiek me­tų ka­pe­la ne­kei­tė nei sa­vo pa­va­di­ni­mo, nei...
Knygų leidėjai, pardavėjai ir bibliotekininkai patvirtins, kad sezonai daro įtaką ir mūsų skaitiniams. Vasarą daugelis renkasi lengvesnio turinio knygas ir atostogų romanus. Rudenėjant rankose...
Jau ki­tą sa­vai­tę pra­si­dės ka­len­do­ri­nis pa­va­sa­ris, bet jo ne­skelbs Ka­ziu­ko mu­gės šur­mu­lys ir tai bus pir­mas toks kar­tas ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. XX am­žiu­je...
Tai, ką il­ga­me­tė kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ire­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė pa­sa­kė po­kal­bio pa­bai­go­je, pri­va­lau pa­ra­šy­ti pir­miau­sia. Ir ne­aiš­kin­siu, ko­dėl. Ke­lių kar­tų žiū­ro­vų...
2021 m. vasario 24–27 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai dalyvaus virtualioje „Knygų savaitėje“, kuri pakeis tradiciškai šį mėnesį vykstančią Vilniaus knygų...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.