„Ke­lias – tai ne prie­mo­nė tiks­lui pa­siek­ti, ke­lias ir yra tiks­las.“ „Nie­ko ne­su­pran­tu“, – su­šu­ko mo­ki­nys. „Pa­ga­liau tu ke­ly­je“, – at­sa­kė mo­ky­to­jas! (Ki­ri Mi­zu­mo­no). Šis...
Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko kvie­ti­mu, Sei­mo jun­gia­mo­jo­je ga­le­ri­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta dai­li­nin­ko, mo­ky­to­jo Vid­man­to Jan­kaus­ko dai­lės pa­ro­da „Mo­ky­to­jas –...
Kiek­vie­na nau­ja gy­ve­ni­mo die­na at­ne­ša nau­jų pa­tir­čių, o kiek jų do­va­no­ja nau­jai iš­leis­ta kny­ga – ga­li pa­sa­ky­ti tik au­to­rius. Aly­tiš­kė Lo­re­ta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių ben­dra­vi­mas bei mo­ky­ma­sis – svei­ka­ta ir orus gy­ve­ni­mas. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) – tai moks­lo įstai­ga, ku­rios pa­grin­di­nė veik­la –...
But­ri­mo­nių se­niū­ni­jo­je, Pa­ba­liuo­se, su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Kris­ti­na Va­lai­tie­nė at­vi­rai sa­ko, kad ji – nei flo­ris­tė, nei de­ko­ra­to­rė, bet jos ge­bė­ji­mai šio­je veik­lo­je...
Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje užbaigtas su polėkiu. Paskutiniame literatūriniame traukinyje skambėjo šiuolaikinė lietuvių poezija –...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vy­ku­sio­je „Auk­so vai­ni­ko“ re­gio­ni­nė­je pa­ro­do­je-kon­kur­se įdo­mius dar­bus – skob­ti­nius ku­bi­liu­kus-lie­pi­nu­kes – eks­po­na­vo Va­rė­nos kraš­to...
Lap­kri­čio 3-iąją, Me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to die­ną, pa­mi­nė­tas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos gy­va­vi­mo šimt­me­tis. Per šį lai­ko­tar­pį drau­gi­jai va­do­va­vo...
Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja He­lo­vy­no tra­di­ci­jos ir žmo­nės vis daž­niau pra­de­da jį švęs­ti įsi­kū­ny­da­mi į šiur­pius per­so­na­žus. Tu­rė­da­mi pui­kią vie­tą to­kiam...
Alytuje, pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo, rengiama didelės apimties, plačiaformatė Kauno dailininkų paroda. Profesionalūs Kauno dailininkai parodoje „Invazija“, Alytaus miesto vizualaus meno...
Jeigu bent kartą vartėte „Avon“ kosmetikos katalogą, greičiausiai teko bendrauti ir su tą katalogą pasiūliusiu konsultantu. Laikais, kai nuolat skubama, šie žmonės pardavinėja grožio prekes jau tarsi...
Mu­zi­kos mo­kyk­la – vie­nas di­de­lis or­kest­ras. O, kaip ži­nia, or­kest­re gro­ja la­bai skir­tin­gi sa­vo iš­vaiz­da, temb­ru in­stru­men­tai. In­stru­men­tai, kaip ir žmo­nės, gro­jan­tys jais,...
„No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti tau­to­dai­lę ki­taip, mo­der­niu kam­pu. Aly­tu­je, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, tu­ri­me pui­kią et­no­kul­tū­ros tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čią mo­kyk­lą – Kau­no...
Spalio 12 dieną 15 val. Audiovizualiųjų menų centre, senojoje Alytaus sinagogoje, pristatoma dailininko Alberto Veščiūno (1921 – 1976), bičiulių ir artimųjų vadinto tiesiog Aba, darbų paroda. Šiais...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė nuo šių moks­lo me­tų pra­džios ta­po Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­te – pra­dė­jo...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.