„Šian­dien mus apė­mė tik­ra ši­ka­vo­nė“, – dau­ge­lio jau pa­mirš­tu dzū­kiš­ku žo­džiu, ku­ris reiš­kia sėk­mė, į kar­pi­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mą ir kny­ge­lės dzū­kiš­ka tar­me su kar­pi­nių...
Aly­tiš­kei In­drei Ba­bars­kai­tei vai­kys­tė­je te­ko iš­kęs­ti ke­le­tą ope­ra­ci­jų, nuo­la­ti­nį re­a­bi­li­ta­ci­nį gy­dy­mą, įvai­rias ki­tas pro­ce­dū­ras, kad ga­lė­tų vaikš­čio­ti. Da­bar ji...
Poetas Vitas Bencevičius iš Simno yra išprotėjęs dėl šokių ir be galo mėgsta dirbti sode, už kurio rūpinimąsi ir sukūrimą yra gavęs ne vieną garbės raštą. Jis pasakoja, kad net valgo prie palangės,...
Li­vi­ta Žva­liaus­kai­tė – 25 me­tų aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne, ke­lia­vu­si po pa­sau­lį, o pas­kui grį­žu­si į gim­ti­nę dirb­ti kir­pė­ja. Spal­vin­gais pri­si­mi­ni­mais ir...
Va­sa­rai be­si­bai­giant aly­tiš­kių mo­te­rų kom­pa­ni­ja lai­ką pra­lei­do tu­ri­nin­gai – su­si­rin­ko į Bal­tą­ją va­ka­rie­nę. Šis jau tra­di­ci­ja drau­gėms ta­pęs ren­gi­nys su­lau­kia vis...
Festivalio „Kino pavasaris“ projektas „Kino karavanas“ tęsia kelionę po Lietuvą su nemokamais kino seansais netikėtose vietovėse. Šią vasarą jau aplankyti net 37 Lietuvos miestai ir miesteliai,...
Sau­lė­tą pir­ma­die­nio va­ka­rą į Aly­taus mies­to so­dą at­vy­ko sen­jo­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pa­šok­ti, o mu­zi­ka ir ge­ra nuo­tai­ka pa­si­rū­pi­no gy­vo gar­so ka­pe­la...
Šau­dy­mo spor­to pa­sau­ly­je aly­tiš­kės šau­lės Jū­ra­tės Če­sy­nai­tės pa­var­dė yra la­bai ge­rai ži­no­ma. Ji ne­nu­ga­li­ma bu­vo ir Aly­tu­je šie­met vy­ku­sia­me Lie­tu­vos šau­dy­mo...
Penktadienio vakaras - puiki įžanga į savaitgalį. Kai oras nelepina vasariška šiluma, nuotaiką galbūt pakels smagus nemokamas koncertas, aplankyta paroda, valandėlė prie ežero ar nekasdieniški pietūs...
Be­veik prieš pen­kis mė­ne­sius du­ris at­vė­ru­si Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­ja ke­lia sau aukš­čiau­sius už­da­vi­nius or­ga­ni­zuo­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes ir įvai­rius aka­de­mi­jos...
„Vi­liuo­si, kad aly­tiš­kių per­skai­ty­tas mū­sų po­kal­bis pri­trauks nau­jų žmo­nių, ku­rie no­riai pa­dės ke­tur­ko­jams, gy­ve­nan­tiems gy­vū­nų prie­glau­do­se“, – taip po­kal­bio pra­džio­je...
Sa­ko­ma, kad be mei­lės ir prie­žiū­ros ge­ro der­liaus ne­už­au­gin­si. Aly­tiš­kės San­dros Šimke­vi­čės ran­kų rū­pes­čio gau­na ke­lių de­šim­čių veis­lių po­mi­do­rai. Jau ge­rą de­šimt­me­tį...
Daž­niau­siai ma­to­me jų dar­bus, bet ne juos pa­čius. Prie puo­de­lio ka­vos su Gus­te Be­ran­ky­te kal­bė­jo­mės apie tą, ku­ris sle­pia­si už ob­jek­ty­vo, – fo­to­gra­fą. Šyp­so­da­ma­si Gus­tė...
Viena aktyviausių Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių – Karininko Antano Juozapavičiaus 1-oji rinktinė, apimanti Alytaus regiono savivaldybes. Gausiausios jaunųjų šaulių gretos – Alytaus rajone, visose...
Vai­va Ur­bo­nai­tė ir Gus­tė Taut­ke­vi­čiū­tė yra mer­gi­nų du­e­tas, ne­se­niai įkū­ręs sa­vo pre­kės žen­klą „Mau­Kiss“. Jos ypa­tin­gos tuo, kad yra dvi drau­gės, bai­gu­sios Aly­taus Adol­fo...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.