Ska­tin­da­mi puo­se­lė­ti, pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na, dir­ba ar su­si­bu­ria į links­mus ir rim­tus ren­gi­nius, taip pat no­rė­da­mi pa­dė­ko­ti gra­žiai be­si­tvar­kan­tiems...
Skandinavų detektyviniai trileriai dažnai įtraukia taip, kad vidurnaktį skaityti dar vieną skyrių, atrodo, – racionalus sprendimas. Rodos, randasi nauji laiko grobikai – policijos detektyvė Mina ir...
Ar­tė­jant pas­ku­ti­niam spa­lio sa­vait­ga­liui, lie­tu­viai kas­met su­kry­žiuo­ja špa­gas dėl laik­ro­džių per­su­ki­mo. Vie­ni yra už va­sa­ros lai­ką, ki­ti pir­me­ny­bę tei­kia žie­mos lai­kui,...
Jau­kus Aly­taus cen­tro kam­pe­lis ka­vi­nė „Ka­vos skve­ras“ jau ku­ris lai­kas vi­lio­ja ne­įpras­tai ma­lo­niais kva­pais, ku­riuos sklei­džia skru­di­na­mi šal­to­jo se­zo­no ska­nės­tai –...
Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ literatas Romaldas ZABULIONIS yra išleidęs tris prozos knygas, ne kartą įvairiuose konkursuose skynęs laurus. Šiemetinis jo kūrinys „Katino sakmė“ užėmė pirmą...
XIII Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, vyksiančiame Varėnos kultūros centre spalio 25 d. 18 val. žiūrovai turės galimybę išvysti Valstybinio Vilniaus mažajo teatro ukrainiečių...
Igno Blaževičiaus, Ig klasės mokinio, interviu su Alytaus Jotvingių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūrate Muliuoliene.
Žinomas Lietuvos pedagogas Miša Jakobas sako, jog „Mokytojas yra artistas. Jis turi uždegti kitus, pats degti ir nebijoti sudegti.“ Tarptautinės mokytojų dienos proga Alytaus šv. Benedikto gimnazijos...
Žinomas Lietuvos pedagogas Miša Jakobas sako, jog „Mokytojas yra artistas. Jis turi uždegti kitus, pats degti ir nebijoti sudegti.“ Tarptautinės mokytojų dienos proga Alytaus šv. Benedikto gimnazijos...
Žinomas Lietuvos pedagogas Miša Jakobas sako, jog „Mokytojas yra artistas. Jis turi uždegti kitus, pats degti ir nebijoti sudegti.“ Tarptautinės mokytojų dienos proga Alytaus šv. Benedikto gimnazijos...
Žinomas Lietuvos pedagogas Miša Jakobas sako, jog „Mokytojas yra artistas. Jis turi uždegti kitus, pats degti ir nebijoti sudegti.“ Tarptautinės mokytojų dienos proga Alytaus šv. Benedikto gimnazijos...
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra apie 1 tūkst. ma­žų­jų mais­to ga­min­to­jų, ku­riems pro­duk­tus lei­džia­ma ruoš­ti ir sa­vo na­mų...
Už bel­go iš­te­kė­ju­si aly­tiš­kė Ag­nė Vi­co su vy­ru šian­dien tu­ri na­mus Aly­tu­je ir Vil­niu­je, o jų abie­jų dar­bas – vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ver­slo va­dy­bos uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas...
Daugeliui rugsėjo 1-oji yra tarsi nauja pradžia, idealiai tinkanti įtraukti įvairius užsiėmimus ir veiklas į savo kasdienybę, kadangi vėl grįžtame į rutiną, dėl ko planuoti savo laiką tampa kiek...
Pas­ku­ti­nį va­sa­ros mė­ne­sį gam­ta žmo­gui do­va­no­ja pui­kų orą, ta­čiau mes niurz­gliai, vi­sa­da esa­me kaž­kuo ne­pa­ten­kin­ti: tai per karš­ta, tai per šal­ta, tai nu­si­bo­do lie­tus, tai...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.