„Tarp­tau­ti­nių žo­džių žo­dy­ne“ žo­dis „ju­ve­ly­ras“ (ol. ju­ve­lier) reiš­kia „meist­ras ar­ba dai­li­nin­kas, ga­mi­nan­tis smul­kius dir­bi­nius iš tau­rių­jų me­ta­lų ir bran­gak­me­nių“....
Ka­ran­ti­nas tur­būt ne­džiu­gi­na nė vie­no mū­sų, ta­čiau gy­ve­ni­mo bū­dą dėl jo ga­li­ma ko­re­guo­ti įvai­riai. Aly­tiš­kės Da­nos Ūse­lie­nės įpro­čių ri­bo­ji­mai ne­pa­kei­tė – ne­svar­bu...
Ačiū in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms – tur­būt dar nie­ka­da ne­bu­vo taip pa­pras­ta vie­šin­ti sa­vo kū­ry­bą, ypač nuo­trau­kas, ta­čiau me­da­lis tu­ri ir ant­rą­ją pu­sę. Ly­giai taip pat...
Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Aly­taus sky­riaus va­do­vę Vir­gi­ni­ją Mont­vi­lai­tę vis di­des­nis aly­tiš­kių ir Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bū­rys va­di­na ge­rą­ja sa­ma­rie­te. Nors...
Šiais me­tais ta­pau Vik­to­ri­jos Stan­ke­vi­čiū­tės ku­ra­to­re, tad tu­rė­jau ga­li­my­bę ją ge­riau pa­žin­ti. Ne­rei­kė­jo daug lai­ko, kad su­pras­čiau, jog su­ti­kau nuo­sta­bų ir kū­ry­bin­gą...
Dar pa­va­sa­rį, įpu­sė­jus pir­ma­jam ka­ran­ti­nui, šo­kė­jas, ak­to­rius, cho­reo­grafas Pet­ras Li­saus­kas yra pra­si­ta­ręs, kad var­giai ar šie­met Ka­lė­dos bus to­kios, kaip mums įpras­ta. O...
Lie­tu­vių ne­oro­man­ti­kų kar­tos po­etas Jo­nas Ais­tis (1904–1973), dėl jaut­raus ir as­me­niš­ko san­ty­kio su ap­lin­ka va­din­tas lie­tu­viš­kuo­ju „liūd­no­jo vei­do ri­te­riu“,...
Ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vi­li­ja Ba­guc­kie­nė, pa­kal­bin­ta, kaip se­ka­si dirb­ti su ga­biais mo­ki­niais, pa­pa­sa­ko­jo apie uk­rai­nie­čių Boi­ko šei­mos, gy­ve­nan­čios...
– Kiek me­tų fik­suo­ja­te pra­ei­nan­tį lai­ką: įvy­kius, žmo­nes, gam­tą? Ko­dėl ap­skri­tai pra­dė­jo­te fo­to­gra­fuo­ti? Ko­kia bu­vo pra­džia? Ar tai na­tū­ra­liai ta­po gy­ve­ni­mo da­li­mi, ar...
Mieli mūsų bibliotekos lankytojai, atsiprašome, kad teko palaukti naujausių duomenų apie pasikeitusią skaitytojų aptarnavimo tvarką, bet norėjosi pateikti jau tik tikslią
Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la pri­sta­tė sa­vo ta­py­bos pa­ro­dą „Skai­čiuo­ju ru­de­nį“... miš­ke. Nors dau­ge­lis jo var­dą sie­ja su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės per­so­na­žu, šį­kart...
Artėjantis savaitgalis – ypatingas ir keliautojams, ir tiems, kas rūpinasi jų pagalvės minkštumu, sklandžia kelione, numalšintu alkiu, pažinimu ir pramogomis. Rugsėjo 27 d. visame pasaulyje minima...
Lie­pos mė­ne­sį ra­šiau apie skulp­to­rių ple­ne­rą Dau­guo­se. Ra­šy­da­ma apie jį su­ži­no­jau, ne tik ko­kios žu­vys plau­kio­ja Dau­gų eže­re, bet ir Bo­nos Sfor­cos le­gen­dą iš­gir­dau, kaip...
Antrus metus vystomas istorinės atminties gatvės meno projektas „Sienos prisimena“ įgyja tarptautinį atspalvį. Naujausią – jau septintą – projekto kūrinį Lietuvos menininkai įgyvendins su partneriais...
Va­ka­riui Stan­kaus­kui (15 m.) po­sa­kis „va­sa­ra kai­me“, skir­tin­gai nei kai ku­riems jo ben­dra­am­žiams, tin­ka ir pa­tin­ka. „Jei tik no­ri, kai­me vi­sa­da ra­si ką veik­ti“, – pa­ti­ki­no,...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.