Artėjantis savaitgalis – ypatingas ir keliautojams, ir tiems, kas rūpinasi jų pagalvės minkštumu, sklandžia kelione, numalšintu alkiu, pažinimu ir pramogomis. Rugsėjo 27 d. visame pasaulyje minima...
Lie­pos mė­ne­sį ra­šiau apie skulp­to­rių ple­ne­rą Dau­guo­se. Ra­šy­da­ma apie jį su­ži­no­jau, ne tik ko­kios žu­vys plau­kio­ja Dau­gų eže­re, bet ir Bo­nos Sfor­cos le­gen­dą iš­gir­dau, kaip...
Antrus metus vystomas istorinės atminties gatvės meno projektas „Sienos prisimena“ įgyja tarptautinį atspalvį. Naujausią – jau septintą – projekto kūrinį Lietuvos menininkai įgyvendins su partneriais...
Va­ka­riui Stan­kaus­kui (15 m.) po­sa­kis „va­sa­ra kai­me“, skir­tin­gai nei kai ku­riems jo ben­dra­am­žiams, tin­ka ir pa­tin­ka. „Jei tik no­ri, kai­me vi­sa­da ra­si ką veik­ti“, – pa­ti­ki­no,...
Žy­gi­man­tas Pranc­kus, ku­ris Aly­tu­je jau prieš sep­ty­ne­rius me­tus ati­da­rė mo­to­cik­lų ir ke­tur­ra­čių de­ta­lių par­duo­tu­vę „Mo­to Star“, pa­sa­ko­ja, kad ke­tur­ra­tį nu­si­pir­ko prieš...
Šį mė­ne­sį aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį šven­tęs Jot­vin­gių gim­na­zi­jos moks­lei­vis Lu­kas Ja­ru­še­vi­čius jau ži­no­mas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to pa­sau­ly­je. Gim­na­zis­tas...
Lie­pos 15–18 die­no­mis Pa­lan­go­je vyks kas­me­ti­nės var­žy­bos – „Au­rum 1006 km lenk­ty­nės“, ku­rio­se ket­vir­tą kar­tą da­ly­vaus „Tar­za­ni­jos“ ko­man­da. Ji šie­met įsi­gi­jo nau­ją...

Kino teatras „Dainava“ laukia žiūrovų!

Aly­tiš­kį Pet­rą Sa­bai­tį jo bi­čiu­liai re­ko­men­da­vo pa­kal­bin­ti kaip įdo­mios su­ve­ny­ri­nių ba­tu­kų ko­lek­ci­jos sa­vi­nin­ką, bet su­si­ti­kus po­kal­bio te­ma iš­si­plė­tė iki...
Ka­ran­ti­nas pa­vei­kė ne­ma­žai ver­slo sek­to­rių, ne tik di­džiuo­sius, ku­rie tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir vie­ti­nius, ne­se­niai sa­vo du­ris at­vė­ru­sius ma­žuo­sius ver­slus. Ne...
Mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Pir­mo­sios mo­to­cik­lų lenk­ty­nės su­reng­tos 1897-ai­siais Pran­cū­zi­jo­je, Lie­tu­vo­je pir­mo­sios da­tuo­ja­mos 1927 me­tais. Nuo 1949 me­tų...
Ge­gu­žės pas­ku­ti­nė sa­vai­tė. Ei­li­nį kar­tą nak­tį nu­bil­dė­jau į my­li­mą Var­čios miš­ką pa­si­klau­sy­ti gam­tos gar­sų. Vi­sa­da iš­girs­ti ką nors nau­jo. Taip bu­vo ir šį kar­tą. Apie 23...
Žaidimų automatai yra svarbiausias dalykas internetiniuose ir realiuose kazino. Juos galite pamatyti visur ir visokių.
Vi­si mes skir­tin­gai ver­ti­na­me sa­vo po­el­gius: vie­ni, iš­vy­kę į ke­lio­nę, pa­tir­ties sve­tur pa­si­sė­mę ar įtei­kę kaž­kam do­va­nų sie­kia­me, kad kuo pla­tes­nis žmo­nių ra­tas apie tai...
Kadangi pokeris jau dabar yra vienas iš populiariausių kortų žaidimų pasaulyje ir tik populiarėja, jeigu dar nežinote jo taisyklių, galbūt būtų verta su jomis susipažinti?
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.