Aly­tiš­kį Pet­rą Sa­bai­tį jo bi­čiu­liai re­ko­men­da­vo pa­kal­bin­ti kaip įdo­mios su­ve­ny­ri­nių ba­tu­kų ko­lek­ci­jos sa­vi­nin­ką, bet su­si­ti­kus po­kal­bio te­ma iš­si­plė­tė iki...
Ka­ran­ti­nas pa­vei­kė ne­ma­žai ver­slo sek­to­rių, ne tik di­džiuo­sius, ku­rie tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir vie­ti­nius, ne­se­niai sa­vo du­ris at­vė­ru­sius ma­žuo­sius ver­slus. Ne...
Mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri gi­lias tra­di­ci­jas. Pir­mo­sios mo­to­cik­lų lenk­ty­nės su­reng­tos 1897-ai­siais Pran­cū­zi­jo­je, Lie­tu­vo­je pir­mo­sios da­tuo­ja­mos 1927 me­tais. Nuo 1949 me­tų...
Ge­gu­žės pas­ku­ti­nė sa­vai­tė. Ei­li­nį kar­tą nak­tį nu­bil­dė­jau į my­li­mą Var­čios miš­ką pa­si­klau­sy­ti gam­tos gar­sų. Vi­sa­da iš­girs­ti ką nors nau­jo. Taip bu­vo ir šį kar­tą. Apie 23...
Žaidimų automatai yra svarbiausias dalykas internetiniuose ir realiuose kazino. Juos galite pamatyti visur ir visokių.
Vi­si mes skir­tin­gai ver­ti­na­me sa­vo po­el­gius: vie­ni, iš­vy­kę į ke­lio­nę, pa­tir­ties sve­tur pa­si­sė­mę ar įtei­kę kaž­kam do­va­nų sie­kia­me, kad kuo pla­tes­nis žmo­nių ra­tas apie tai...
Kadangi pokeris jau dabar yra vienas iš populiariausių kortų žaidimų pasaulyje ir tik populiarėja, jeigu dar nežinote jo taisyklių, galbūt būtų verta su jomis susipažinti?
Yra labai daug lažybų bendrovių, kurios siūlo daug paslaugų. Čia geros naujienos. Blogosios - lažybų bendrovės pasiūla yra didelė, taigi gali būti labai sunku pasirinkti. Taip pat, tarp jų yra ir daug apgaulingų svetainių, kurios tiesiog “ištrauks” iš jūsų kišenės pinigus. Mes negalime pasakyti, kurios lažybų bendrovės yra geriausios ir kodėl jos yra TOP sąrašuose. Tačiau, mes galime pasakyti į ką reikia atkreipti dėmesį, jog neliktumėte apgautas/-a ir bendrovė atitiktų visus jūsų reikalavimus. P.s. nuo lažybų tapti priklausomiems labai lengva, todėl visada vertėtų įsivertinti rizikas ir, ar tikrai verta rizikuoti savo pinigais.
Mi­nė­da­mi Tarp­tau­ti­nę tu­riz­mo die­ną Drus­ki­nin­kai ren­gia įspū­din­gą šven­tę drus­ki­nin­kie­čiams ir ku­ror­to sve­čiams, ku­ri šėls tris die­nas ir dvi nak­tis.
Vi­suo­me­nė­je for­muo­ja­mas ne­svei­kas po­žiū­ris į žmo­nes, tu­rin­čius po­mė­gį bū­ti gam­to­je ir me­džio­ti. Kaž­ko­dėl niekas ne­ko­vo­ja su žve­jais, nors yra eže­rų, kur žu­vies iš­tek­liai...
Prasidėjo Dzūkijos kultūrine tradicija tampantis „Bunda rokas“. Jo renginiai šiemet pasiekė ir Alytų. Įžanginiai „Bunda roko“ akordai nuskambėjo kiemelyje prie klubo „Fenix“. Kaip jauki vieta...
Ar įsi­vaiz­duo­ja­te sto­vyk­lą, ku­rio­je lai­ko­ma­si tau­rio­sios ty­los: kū­no, kal­bos ir pro­to. Sto­vyk­la, ku­rio­je 10 die­nų ne­ga­li­ma ben­drau­ti nei žo­džiais, nei ges­tais, 10 die­nų...
„Aš jau ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo gy­ve­ni­mo be šuns. Man tai ne tik drau­gas, bet ir kom­pa­nio­nas vi­so­se si­tu­a­ci­jo­se. Vi­sa­da lau­kia su­grįž­tan­čios. Be šu­nų na­mai ne­gy­vi“, – sa­ko...
Šuo­lis pa­ra­šiu­tu. Tur­būt dau­ge­lis no­rė­tų bent kar­tą ne­pa­klus­ti gra­vi­ta­ci­jos jė­gai ir tap­ti paukš­čiu be­ri­bė­se dan­gaus pla­ty­bė­se. Bai­mė, nuo­sta­ba, į kū­ną plūs­tan­tis...
Ver­sli­nin­ką, kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės „Ced­rus“ va­do­vą Man­tą Kil­kų dau­ge­lis pa­žįs­ta ir kaip me­džio­to­jų klu­bo „Tra­ko bro­liai“ pre­zi­den­tą bei gam­tos fo­to­gra­fą. Apie...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.