Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos In­gri­dos Rau­lič­kie­nės gy­ve­ni­me iš­šū­kių aps­tu. Tri­jų vai­kų ma­ma ne tik ug­do pro­gra­mos „Jau­ni­mas ga­li“...
Tas kū­ry­bi­nis vir­smas, kai ama­tas tam­pa kū­ry­ba, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ku­rian­čio žmo­gaus vi­di­nės bū­se­nos. Tą pa­tvir­ti­na ir Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys...
Psi­cho­lo­gi­jos žo­dy­ne ga­bu­mai api­brė­žia­mi kaip in­di­vi­du­a­lios žmo­gaus sa­vy­bės, le­mian­čios jo veik­los sėk­mę tam tik­ro­je sri­ty­je. Ir nė­ra in­struk­ci­jos, kaip ug­dy­ti...
Praūžė Šiaulių miesto 787-asis gimtadienis. Įmonės, įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, kultūros ir meno atstovai, aktyvūs šiauliečiai ir miesto svečiai ieškojo originalių idėjų, kaip...
Vi­da Jur­kie­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Dzū­ki­jo­je, šie­met iš­lei­do nau­ją po­ezi­jos kny­gą „Gy­ve­ni­mo ža­ve­sio kok­tei­lis“. Jau tu­ri ir ant­rą­jį šios kny­gos lei­di­mą, tai šeš­to­ji jos...
Pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų au­gin­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tu­ri ne tik pa­vie­nių mo­ki­nių. „Esa­me bon­sų šei­ma“, – pri­sis­ta­to aš­tuon­me­tis Tau­ras. Jo tė­tis...
Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių,...
Ar jums atrodo, kad jūsų kasdienybė nuobodi ir monotoniška? Vis trumpėjančios dienos, studijos ar darbas, buitis – normalu, kad laikui bėgant rutina nebeteikia malonumo. Tačiau kiekvienas galite...
Ar teko važiuoti senu traktoriumi? Šokinėti iš viršaus į apačią… Ar patiko? Tai viena iš senųjų traktorių problemų - prastos sėdynės. Šiuolaikiniai traktoriai tokių problemų jau nebeturi. Naudojamos...
Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia 7-oji Dzū­ki­jos kraš­to me­džiok­lės tro­fė­jų pa­ro­da. Jau dau­giau kaip 20 me­tų Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja ren­gia re­gio­ni­nes...
Tour de Mont Blanc, su­trum­pin­tai TMB – vie­nas po­pu­lia­riau­sių il­gos dis­tan­ci­jos pės­čių­jų ta­kų Eu­ro­po­je, ve­dan­tis per Ita­li­ją, Pran­cū­zi­ją ir Švei­ca­ri­ją. Tra­sa drie­kia­si...
Ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį, rug­pjū­čio 26–27 die­no­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ket­vir­tą kar­tą vyks fes­ti­va­lis „Aly­taus ad­re­na­li­nas“. Jo me­tu žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti gat­vės...
Ri­mė­nai – Aly­taus ra­jo­no kai­mas, įsi­kū­ręs ato­kia­me, bet gra­žia­me Dzū­ki­jos kam­pe­ly­je. Anks­čiau šis kai­mas bu­vo ga­na ak­ty­vus – ja­me vei­kė dar­že­lis, val­gyk­la, bui­ti­nių...
Rug­sė­jo 1–9 die­no­mis Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vyks tarp­tau­ti­nė bon­sų me­de­lių, me­džio dro­ži­nių ir gam­tos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Šį­kart pa­ro­dos kon­cep­ci­ja sa­vi­ta –...
„Re­pe­ti­ci­jos mums yra tas lai­kas, kai ne­gal­vo­ja­me apie as­me­ni­nes ne­gan­das, pro­ble­mas. Esa­me ben­dra­min­čių bū­rys, o gin­či­ja­mės ne­bent dėl at­li­ki­mo ko­ky­bės ar­ba vie­no,...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.