Prie Alytaus­ rajono Mi­ros­la­vo kai­mo pri­siš­lie­ju­siuo­se Ar­ciš­ko­ny­se, kur prieš ge­rą ket­vir­tį am­žiaus iš­ki­lo su­tuok­ti­nių Li­nos ir Va­len­ti­no Čer­niaus­kų gra­žiai pri­žiū­ri­ma...
Spininginės meškerės yra vienas iš populiariausių žvejybos įrankių, skirtų plėšrioms žuvims, tokioms kaip lydekos, ešeriai, upėtakiai, starkiai ir šamai gaudyti. Šio tipo meškerės yra puikus...
Gry­bau­to­jai džiau­gia­si už­ti­kę vie­ną ki­tą ba­ra­vy­ką, o Jur­giš­kių kai­mo gy­ven­to­jas Min­dau­gas Ba­jer­čius (nuotr.) į re­dak­ci­ją at­vy­ko su pil­na pin­ti­ne.
„Tra­di­ci­nis Lie­tu­vos „Va­ba­lų klu­bo“ se­zo­no ati­da­ry­mas – Ma­ri­jam­po­lė­je. Tie­siai iš ten va­žiuo­siu į Vil­nių, nes anū­kui Vi­jui la­bai pa­tin­ka se­ne­lio va­ba­las ir vai­kai...
„Lo­re­tos ga­le­ri­ja“ bir­že­lio 1-osios vidurdienį kvie­čia į šei­mos me­no dirb­tu­ves „Pa­žvelk į sa­vo šir­de­lės so­dą“, ku­rio­se da­ly­vaus ir is­to­ri­jas skai­tys kny­ge­lių au­to­rės ...
Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me, nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“, pri­sta­ty­ta iš­skir­ti­nė pra­mo­ga – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lus mi­nigol­fo aikš­ty­nas. „Tar­za­ni­jos“...
Nesvarbu, kad ir kaip pažįstame savo tėčius, dovanos ieškojimas gali tapti nemenku iššūkiu. Nesinori pirkti bet kokio pasitaikiusio niekučio – verčiau rasti kažką, ką tėtis galės panaudoti, paskanauti...
Su­si­pa­žin­ki­te: Lu­kas Bren­­ke­vi­čius (nuotr.), Aly­taus r. Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos 69-osios lai­dos abi­tu­rien­tas, šiuo me­tu mo­ko­si IVg kla­sė­je....
Dzū­ki­jos sos­ti­nė pra­de­da va­sa­riš­kų ren­gi­nių lau­ko erd­vė­se se­zo­ną. Iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių „Ga­ra­ge mo­tor show“ pa­ro­da ir „Stre­et ra­ce“ lenk­ty­nės Ro­tu­šės aikš­tė­je –...
Skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių la­vi­ni­mas, mo­ky­ma­sis vi­są gy­ve­ni­mą da­li­jan­tis pa­tir­ti­mi ir ži­nio­mis su ki­tais yra ne­at­sie­ja­ma bib­lio­te­ki­nin­kų dar­bo da­lis, ku­ri...
Tarp­tau­ti­nės šo­kio die­nos iš­va­ka­rė­se, ba­lan­džio 27-ąją, šo­kio ir lais­va­lai­kio stu­di­ja „Pri­ma­ve­ra“ kvie­čia mies­te­lė­nus ir sve­čius pa­ma­ty­ti at­nau­jin­tą šo­kio spek­tak­lį...
„Ret­ro rit­mu“ – Aly­tu­je gy­vuo­jan­ti šo­kių stu­di­ja, pri­kė­lu­si iš už­marš­ties tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos šo­kius, po­pu­lia­rius 1930–1940 me­tais, val­są, pol­ką, tan­go, čarl­sto­ną....
„Mu­zi­ka yra do­va­na, ne­ga­lė­čiau jos iš­keis­ti į jo­kią ki­tą veik­lą, nes įau­gu­si per ke­lias kar­tas į ma­no krau­ją“, – taip kal­ba mu­zi­kuo­jan­tis san­tai­kiš­kis Dei­vy­das...
Ba­lan­džio 23 die­ną Baž­ny­čia li­tur­gi­jo­je mi­ni šv. Jur­gį. Tai ir po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus – Jor­ge Ma­rio (Jur­gio Ma­ri­jaus) Ber­gog­lio – var­do die­na. Su Jur­gi­nė­mis pra­si­de­da...
Aly­tu­je pra­si­dė­jo „Am­ber cir­ko“ gast­ro­lės. Vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lus ke­liau­jan­tis cir­kas nau­ją se­zo­ną tra­di­ciš­kai pri­sta­to Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, ku­ris yra...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.