PO­LA pri­me­na: du svar­būs po­ky­čiai, apie ku­riuos tu­ri ži­no­ti kiek­vie­nas on­ko­lo­gi­nis pa­cien­tas (0)

Pola
Nuo šių me­tų pra­džios on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams tai­ko­ma 80 proc. nuo­lai­da vie­ša­jam trans­por­tui ir Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, įtei­si­nan­tys drau­di­mą dis­kri­mi­nuo­ti dar­buo­to­jus dėl jų svei­ka­tos būk­lės, yra be­ne svar­biau­si Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­jos (PO­LA) lai­mė­ji­mai, pa­siek­ti įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos So­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Kar­tu sveik­ti leng­viau“.

Ke­lio­nės vie­šuo­ju trans­por­tu – net 80 proc. pi­giau

Nuo šių me­tų sau­sio 1 d. on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tys as­me­nys su 80 proc. nuo­lai­da ga­li įsi­gy­ti to­li­mo­jo, vie­ti­nio ar re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo bi­lie­tą va­žiuo­ti au­to­bu­sais, trau­ki­niais, re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo lai­vais ir kel­tais. Nuo­lai­da ga­lio­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je, pa­tei­kus PO­LA kor­te­lę ir as­mens do­ku­men­tą.

Kla­bė­da­ma apie PO­LA spren­di­mą ini­ci­juo­ti Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, PO­LA di­rek­to­rė Ne­rin­ga Čia­kie­nė pa­brė­žia, kad on­ko­lo­gi­niai pa­cien­tai, kol jiems yra tai­ko­mas ak­ty­vus gy­dy­mas, ne­ga­li įgy­ti ne­įga­lio­jo sta­tu­so, to­dėl ne­gau­na pa­šal­pų, ne­ga­li pa­si­nau­do­ti leng­va­to­mis, nors dau­ge­lio dar­bin­gu­mas ir pa­ja­mos žen­kliai su­ma­žė­ja.

„On­ko­lo­gi­niai pa­cien­tai yra gy­do­mi tik 5 di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, į ku­riuos su­va­žiuo­ja iš vi­sos Lie­tu­vos. Ak­ty­vaus gy­dy­mo cik­las trun­ka nuo 6 mėn. iki ke­le­rių me­tų, to­dėl trans­por­to leng­va­tos žen­kliai pri­si­de­da prie šių pa­cien­tų so­cia­li­nės ge­ro­vės, lei­džia su­tau­py­tas lė­šas skir­ti gy­dy­mui, gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui“, – pa­žy­mi PO­LA di­rek­to­rė.

 

Rak­tas į vie­šo­jo trans­por­to nuo­lai­dą – PO­LA kor­te­lė. Kaip ją gau­ti?

Ka­ran­ti­no me­tu PO­LA kor­te­lę ga­li­ma už­si­sa­ky­ti www.po­la.lt pus­la­py­je, už­pil­džius re­gist­ra­ci­jos duo­me­nis ir pa­tei­kus li­gos diag­no­zę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus. Kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai, ima­mas tik 1 Eur siun­ti­mo pa­štu mo­kes­tis. PO­LA kor­te­lę už­si­sa­ky­ti ir nau­do­tis jos tei­kia­mo­mis pri­vi­le­gi­jo­mis ga­li as­me­nys, tu­rin­tys on­ko­lo­gi­nės li­gos diag­no­zę, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ka­da ir ko­kios sta­di­jos li­ga bu­vo nu­sta­ty­ta.

Pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui, PO­LA kor­te­lę bus ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ne tik in­ter­ne­tu, bet ir gau­ti su­si­sie­kus su vie­nu iš or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­rių 32 Lie­tu­vos mies­tuo­se. Jei tu­ri­te klau­si­mų dėl PO­LA kor­te­lės ga­vi­mo ar jos tei­kia­mų nau­dų, ra­šy­ki­te el. p. kor­te­le@po­la.lt ar­ba skam­bin­ki­te tel.: 8 620 74 646, 8 638 69 923.

 

Di­des­nė ap­sau­ga ir ge­res­nės są­ly­gos dar­be

„Ga­li­my­bė tęs­ti dar­bą on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams pa­de­da sveik­ti ir in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę, ne­si­jaus­ti izo­liuo­tiems ar stig­ma­ti­zuo­ja­miems. De­ja, re­a­ly­bė ki­to­kia – vis dar iš­girs­ta­me apie at­ve­jus, kai, su­sir­gus on­ko­lo­gi­ne li­ga, dar­buo­to­jas tie­siog at­lei­džia­mas. To­dėl sie­kė­me, kad Dar­bo ko­dek­se at­si­ras­tų nuo­sta­tos, už­ker­tan­čios ke­lią to­kiai prak­ti­kai“, – pa­sa­ko­ja PO­LA di­rek­to­rė.

2020 m. ge­gu­žę Sei­mas vien­bal­siai pri­ėmė PO­LA pa­siū­ly­tus Dar­bo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, o jie įsi­ga­lio­jo jau nuo 2020 m. rug­pjū­čio.

 

N. Čia­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį į on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams svar­biau­sias Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas:

 • Drau­di­mas dis­kri­mi­nuo­ti dar­buo­to­jus dėl jų svei­ka­tos būk­lės – jei pa­ti­ria­te dis­kri­mi­na­ci­ją dėl svei­ka­tos būk­lės, ga­li­te kreip­tis į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją
 • Dvi­gu­bai di­des­nės iš­ei­ti­nės iš­mo­kos, kai dar­buo­to­jas dėl svei­ka­tos būk­lės ne­ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gų (nuo 1 iki 2 mėn., pri­klau­so­mai nuo iš­dirb­to lai­ko)
 • Darb­da­vio prie­vo­lė ten­kin­ti pra­šy­mą dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du bent 1/5 dar­bo lai­ko
 • Darb­da­vys taip pat pri­va­lo ten­kin­ti Jū­sų pra­šy­mą su­teik­ti atos­to­gas

PO­LA at­sto­vė taip pat pri­me­na, kad pri­rei­kus PO­LA kor­te­lės tu­rė­to­jai ga­li kreip­tis ne­mo­ka­mos tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos, te­rei­kia už­pil­dy­ti už­klau­są https://po­la.lt/kon­sul­ta­ci­jos/

 

Sveik­ti kar­tu – leng­viau, taip pat ir kur­ti po­ky­čius

Eu­ro­pos So­cia­li­nio fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to „Kar­tu sveik­ti leng­viau“ tiks­las – ska­tin­ti PO­LA ir jos na­rių įsi­trau­ki­mą į tei­sė­kū­ros pro­ce­sus, pa­siū­ly­mų ren­gi­mą ir tei­ki­mą kom­pe­ten­tin­goms vie­šo­sioms ins­ti­tu­ci­joms. Siek­da­ma už­si­brėž­tų tiks­lų, PO­LA ben­dra­dar­biau­ja su Sei­mo na­riais, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja.

Be mi­nė­tų tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų, PO­LA ak­ty­viai vei­kia teik­da­ma pa­siū­ly­mus e. svei­ka­tos spren­di­mų to­bu­li­ni­mo, pa­cien­tų tei­sių už­tik­ri­ni­mo, svei­ka­tos sis­te­mos kom­pen­sa­vi­mo pro­ce­so ini­cia­ty­vo­se.

„Pro­jek­tas ir jo me­tu su­kur­ti po­ky­čiai pa­tvir­ti­na, kad stip­ri ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ga­li efek­ty­viai at­sto­vau­ti sa­vo na­rių in­te­re­sams, ak­ty­viai da­ly­vau­ti tei­sė­kū­ros pro­ce­suo­se, su­telk­ti ben­dram tiks­lui skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gas“, – pa­brė­žia PO­LA di­rek­to­rė N. Čia­kie­nė.

logo

Užs. Nr. 051

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai