Po­ky­čiai (8)

nuotr.
Prieš Aly­taus ra­jo­no va­do­vų dar­bo šim­ta­die­nio mi­nė­ji­mą ga­vo­me laiš­ką iš dau­gia­bu­čio na­mo, esan­čio Pu­nios kai­mo, Pie­vų gat­vė­je. Laiš­ke ra­šo­ma: „2019 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį iš VšĮ „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ su­lau­kė­me ra­gi­ni­mų su­tik­ti re­no­vuo­ti (mo­der­ni­zuo­ti) mū­sų dau­gia­bu­tį.

 

Pu­niš­kių pa­gal­bos šauks­mas Aly­taus ra­jo­no me­rei ren­gian­tis mi­nė­ti 100 dar­bo die­nų po prie­sai­kos

Po il­gų de­ry­bų, po vy­ku­sių ke­lių su­si­rin­ki­mų bu­vo pri­im­tas spren­di­mas su­tik­ti su re­no­va­ci­ja. Vi­sos agi­ta­ci­jos me­tu bu­vo ža­da­ma, kad jei­gu ati­tik­si­me bū­ti­nus kri­te­ri­jus, tai sa­vi­val­dy­bė sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis na­mui su­tvar­kys nuo­te­kų įren­gi­nius (ka­na­li­za­ci­ją) ir van­den­tie­kį. Grei­čiau­siai įrengs „trai­de­nį“ ir nau­ją van­dens grę­ži­nį, nes na­me nė­ra nei van­den­tie­kio, nei nuo­te­kų su­rin­ki­mo ka­na­li­za­ci­jos. Bū­ti­nie­ji kri­te­ri­jai, ku­riuos tu­ri­me ati­tik­ti, bu­vo įvar­dy­ti tik du: 1. Na­mo gy­ven­to­jai tu­ri bū­ti įkū­rę ben­dri­ją ar­ba bent pa­si­ra­šę jung­ti­nės veik­los su­tar­tį; 2. Bū­ti­na pa­si­ra­šy­ti su­ti­ki­mą na­mo re­no­va­ci­jai (mo­der­ni­za­vi­mui).

Su­ti­ki­mą pa­si­ra­šė­me, jung­ti­nės veik­los su­tar­tį esa­me įre­gist­ra­vę nuo 2013 me­tų. Tai­gi, ati­tin­ka­me rei­ka­la­vi­mus, pa­si­ra­šo­me su­tar­tis, pa­ra­šė­me ir bū­ti­nus pra­šy­mus. Vie­nas iš pra­šy­mų bu­vo skir­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bei me­rui – bū­tent dėl nuo­te­kų ir van­den­tie­kio. Į šį pra­šy­mą ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad sa­vi­val­dy­bė, svars­ty­da­ma biu­dže­tą, at­si­žvelgs. „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ spe­cia­lis­tai va­ži­nė­jo pas mus, ža­dė­jo ir ža­dė­jo…

Bu­vo pa­da­ry­tas in­ves­ti­ci­nis pla­nas, at­lik­ti skai­čia­vi­mai, ir vis ža­da­ma, kad jau grei­tai bus da­ro­mas pro­jek­tas ir vis­kas bus ge­rai... Žo­džiu...

Taip pra­bė­go 4 me­tai. Vis­kas pa­bran­go de­šim­tis kar­tų, bu­vo ke­le­tą kar­tų per­da­ry­tas in­ves­ti­ci­nis pla­nas, bu­vo kei­čia­mos nu­ma­to­mų dar­bų su­mos, kol ga­liau­siai in­ves­ti­ci­nio pla­no bei pro­jek­to pi­ni­gi­nė iš­raiš­ka ta­po kon­fi­den­cia­lia in­for­ma­ci­ja.

Pas­ku­ti­nis „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ pa­ža­dų ir pa­sa­kų se­ki­mo spek­tak­lis įvy­ko šių me­tų va­sa­rio 8 die­ną. Tą die­ną bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jau pa­va­sa­rį pra­si­dės dar­bai, liep­ta iš­si­kirs­ti me­džius, ku­rie truk­dys sta­ty­ti pa­sto­lius, ir net nu­ma­ty­ta sta­tyb­vie­tės įren­gi­mo vie­ta. Prieš tai dar sau­sio 3 die­ną bu­vo­me su­si­ti­kę su tuo­me­ti­niu me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku, ku­ris su­si­ti­ki­mo me­tu pa­ža­dė­jo pa­dė­ti ar­ba bent jau vai­di­no, kad rū­pi­me jam.

Bė­go mė­ne­siai, bet vi­siš­kai nie­ko nau­jo ne­vy­ko. Jo­kių dar­bų, jo­kių sta­ty­bi­nin­kų. Ty­la. Kei­tė­si val­džia. Bir­že­lio 13 die­ną na­mo gy­ven­to­jų at­sto­vas vy­ko į sa­vi­val­dy­bę pas nau­ją­ją me­rę Ra­są Vit­kaus­kie­nę. Pa­pa­sa­ko­tos bė­dos ir tai, kad dau­gia­bu­ty­je gy­ve­na daug ne­įga­lių as­me­nų, ir tai, kad nau­do­ja­mės griū­van­čiu ir daž­nai va­sa­ro­mis iš­džiūs­tan­čiu šu­li­niu, kad ge­ria­me van­de­nį pa­vir­ši­nių van­de­nų, kad ne­tu­ri­me kaip praus­tis, ne­tu­ri­me ga­li­my­bės nau­do­tis nor­ma­liais tu­a­le­tais. Na­mui pri­klau­so du lau­ke pa­sta­ty­ti „tu­a­le­tai“. Bet jie yra ne tik ava­ri­nės būk­lės – griū­na, jau by­ra ply­tos, sie­nos, bet jie tie­siog ir pil­ni, o pri­sik­vies­ti tar­ny­bas, kad tą „tu­ri­nį“ iš­trauk­tų, nė­ra jo­kių vil­čių, nes nie­kas ne­va­žiuo­ja.

Nau­jo­ji me­rė bu­vo pa­kvies­ta at­vyk­ti ir įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai mū­sų pa­dė­tis yra to­kia pras­ta, ir ji pa­ža­dė­jo at­vyk­ti.

Na­mas yra 4 bu­tų, 12 gy­ven­to­jų. Iš ku­rių 2 ne­pil­na­me­čiai, 1 stu­den­tė ir iš­lai­ko­ma vie­ni­šos li­go­tos ma­mos, 1 mo­čiu­tė la­bai gar­bin­go am­žiaus ( 83 me­tai), 3 as­me­nys su 35 pro­cen­tų dar­bin­gu­mu (vie­nas am­pu­tuo­ta ko­ja ir gre­sia ant­ros am­pu­ta­ci­ja, vie­na su ket­vir­tos sta­di­jos inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, vie­na ne­įga­li nuo vai­kys­tės ir nuo­lat lan­ko­ma lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jų), 1 su 40 proc. dar­bin­gu­mu, on­ko­lo­gi­nis li­go­nis, 1 su 70 proc. dar­bin­gu­mu su lė­ti­ne obst­ruk­ci­ne plau­čių li­ga, ei­ga vi­du­ti­nio sun­ku­mo ir lė­ti­nis kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mas (nuo­la­tos dūs­ta), ir tik 3 gy­ven­to­jai yra vi­siš­kai svei­ki ir dar­bin­gi.

Gy­ve­na­me 21-ame am­žiu­je, bet gy­ve­na­me kaip sut­riai, kaip bom­žai ir nie­kaip ne­su­lau­kia­me val­džios pa­gal­bos. Gir­di­me tik pa­ža­dus, se­ka­mas pa­sa­kas. Pa­var­go­me, la­bai pra­šo­me pa­dė­ti mums.“

 

Ir pa­dė­kos laiš­kas po me­rės dar­bo šim­ta­die­nio

„La­ba die­na. Bu­vo­me ža­dė­ję pra­neš­ti, ar Aly­taus ra­jo­no me­rė at­vy­ko ir kaip pra­ėjo tas su­si­rin­ki­mas. Me­rė su vi­ce­me­ru ir „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ at­sto­vais at­vy­ko. Ap­žiū­rė­jo tuos ava­ri­nės būk­lės lau­ko tu­a­le­tus. Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas kuo grei­čiau at­vež­ti bio­tu­a­le­tą sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis fi­nan­suo­jant, teks tik už jo prie­žiū­rą su­si­mo­kė­ti.

Taip pat bu­vo duo­tas pa­ža­das, kad su re­no­va­ci­ja bus tik­rai su­tvar­ky­tos nuo­te­kos ir van­den­tie­kis, bus vi­siems na­mams pa­da­ry­tas nau­jas grę­ži­nys. Taip pat ga­vo­me in­for­ma­ci­jos, kad jau rug­pjū­čio 22 die­ną bus plė­šia­mi vo­kai, vyks­ta kon­kur­sas dar­bų pir­ki­mams. Tai­gi vėl lau­kia­me. Lau­kia­me tos 22 die­nos. O tą bio­tu­a­le­tą at­ve­žė ket­vir­ta­die­nį.

AČIŪ JUMS. Ka­da vie­šai tie­sio­gi­nio ete­rio me­tu bu­vo duo­ti pa­ža­dai, yra vil­ties, kad jie bus ir vyk­do­mi. Ge­ros Jums die­nos.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  "Traidenis" tai firma, kuri garsi savo valymo įrenginiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tik žioplys gali parašyti - "įrengti "traidenį". Gal išmokit rašyti, nemokšos - įrengti "Traidenio" valymo įrenginį. Durną ir bažnyčioj muša, todėl nenustebčiau, jei sulauktumėt už savo nemokšiškumą atsako

  Komentaras

  taip pat didelis pokytis Santaikos gatves pakele nusienavo nors karta per 2 metus ko gero rudeni sugrebos medziu lapus ir sugebes isvezti nes rudeni jau bus 2 metai kai negrebojami ir nevezami medziu lapai ir vejas nesioja po visa gatve lapus ir siuksles ne tik rudeni bet ir ziema kada kyla vejas gal prades tvarkyti uzmirsta Santaikos gatve

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.