Pla­nuo­ja­mi po­ky­čiai svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se: kas bus pri­jun­gia­ma prie po­li­kli­ni­kos, koks at­si­ras nau­jas cen­tras (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų po­ky­čių pla­ne nu­ma­ty­ta Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą pri­jung­ti prie po­li­kli­ni­kos. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį ru­de­nį Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bes su pra­šy­mu iki gruo­džio 10-osios pa­teik­ti pla­nuo­ja­mus po­ky­čius joms pa­val­džio­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir nu­ma­to­mas in­ves­ti­ci­jas. Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas mi­nis­te­ri­jai jau iš­siun­tė raš­tus apie nu­ma­to­mus po­ky­čius ir bū­si­mas in­ves­ti­ci­jas. Šios pla­nuo­ja­mos mi­li­jo­ni­nės. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je prie po­li­kli­ni­kos tu­rė­tų bū­ti pri­jun­gia­mas Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vei­kian­tis Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­daus Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­grin­du nu­ma­to­ma įkur­ti sa­vi­val­dy­bei pa­val­dų Svei­ka­tos cen­trą.

Nu­ma­to­ma li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­konst­ruk­ci­ja

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, ku­rį pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį jo va­do­vau­ja­mas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius iš­kė­lė kan­di­da­tu į me­rus 2023-ių­jų ko­vą vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, pa­čios sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos skai­čia­vo bū­si­mų in­ves­ti­ci­jų po­rei­kį. Jos sie­kia per 17 mln. eu­rų: be­veik 11 mln. eu­rų nu­ma­to­ma į įstai­gų in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą ir per 6 mln. eu­rų – įvai­riai me­di­ci­ni­nei įran­gai įsi­gy­ti.

Tam bū­tų pa­nau­do­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų bei jos fi­nan­suo­ja­mo Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo fon­do lė­šos, ku­rių Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja apie 800 mln. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bių pa­teik­ti pro­jek­tai pa­gal mi­nis­te­ri­jos pla­nus bū­tų ver­ti­na­mi nuo at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­gos iki 2023-ių­jų ko­vo pra­džios, o jų įgy­ven­di­ni­mas už­truk­tų iki 2027-ųjų.

Kaip vie­ną svar­biau­sių pa­teik­tų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų Aly­taus mies­to me­ras įvar­di­jo Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­konst­ruk­ci­ją, iš­ple­čiant pa­tal­pas pa­sta­čius prie­sta­tą. To­kio pro­jek­to ver­tė – 3,5 mln. eu­rų.

Li­go­ni­nės ope­ra­ci­nių pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mui pra­šo­ma 1,1 mln. eu­rų, o joms rei­ka­lin­gai įran­gai įsi­gy­ti – 2 mln. eu­rų. Re­a­ni­ma­ci­jos pa­tal­pų plėt­rai pla­nuo­ja­ma 0,9 mln. eu­rų, re­a­ni­ma­ci­jai rei­ka­lin­gai įran­gai – 1,2 mln. eu­rų. Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus re­konst­ruk­ci­jai už­baig­ti pra­šo­ma 0,8 mln. eu­rų, Kli­ni­ki­nei diag­nos­ti­nei la­bo­ra­to­ri­jai at­nau­jin­ti – 0,42 mln. eu­rų, teis­mo eks­per­ti­zės pa­slau­gų pa­tal­pų re­mon­tui – 0,05 mln. eu­rų.

Be­veik vi­sos li­go­ni­nei pra­šo­mos in­ves­ti­ci­jos yra su­si­ju­sios su svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų per­tvar­ka ma­žo­sio­se Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė­se, ku­rio­se tu­rė­tų bū­ti ma­ži­na­mas me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mas.

At­ei­nan­čią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri svars­ty­ti klau­si­mą, su­si­ju­sį su Aly­taus li­go­ni­nės įsta­tų pa­kei­ti­mu, o tai at­ver­tų ke­lią Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai tap­ti šios di­džiau­sios Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­gos da­li­nin­ke. „Ga­li­me ir vie­ni val­dy­ti li­go­ni­nę, ta­čiau, jei da­ry­si­me kar­tu su vals­ty­be, ga­lė­si­me į li­go­ni­nę pri­trauk­ti dau­giau eu­ro­pi­nių lė­šų“, – pa­brė­žė mies­to me­ras.

Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vie­toj cen­tro – po­li­kli­ni­kos pa­da­li­nys

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų po­ky­čių pla­ne nu­ma­ty­ta Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą pri­jung­ti prie po­li­kli­ni­kos. N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, gy­ven­to­jai dėl to ne­nu­ken­tės, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga čia iš­liks, tik veiks ne kaip at­ski­ras ju­ri­di­nis vie­ne­tas, o kaip po­li­kli­ni­kos pa­da­li­nys.

Pa­čio­je po­li­kli­ni­ko­je pla­nuo­ja­ma už 300 tūkst. eu­rų įdieg­ti pa­cien­tų ei­lių val­dy­mo sis­te­mą, už 250 tūkst. eu­rų įsi­gy­ti sta­cio­na­rų rent­ge­no diag­nos­ti­nį apa­ra­tą, už 180 tūkst. eu­rų mo­der­ni­zuo­ti Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro pa­tal­pas, už 130 tūkst. eu­rų – mo­der­ni­zuo­ti Dar­bo me­di­ci­nos sky­riaus pa­tal­pas, maž­daug už to­kią pat su­mą – per­tvar­ky­ti re­gist­ra­tū­ros pa­tal­pas, už 80 tūkst. eu­rų įsi­gy­ti diag­nos­ti­nį ul­tra­gar­si­nį apa­ra­tą kar­dio­lo­gui, už dau­giau kaip 50 tūkst. eu­rų – su­tvar­ky­ti Odon­to­lo­gi­jos sky­rių, už 30 tūkst. eu­rų nu­si­pirk­ti sep­tyn­vie­tį elek­tro­mo­bi­lį sun­kiai vaikš­tan­tiems pa­cien­tams at­si­vež­ti į po­li­kli­ni­ką.

Taip pat pla­nuo­ja­mas ir po­li­kli­ni­kos pa­sta­to re­mon­tas bei jo iš­plė­ti­mas. Ka­dan­gi po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, o mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­di po­li­kli­ni­ka pa­tal­po­mis nau­do­ja­si pa­nau­dos pa­grin­dais, šio pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas tu­rės bū­ti de­ri­na­mas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be.

Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nė­je pla­nuo­ja­mos glo­bos ar­ba slau­gos pa­slau­gos

Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre, ku­ria­me tei­kia­mos glo­bos bei slau­gos pa­slau­gos, nu­ma­to­mas pa­sta­to re­no­va­vi­mas už 255 tūkst. eu­rų, ei­na­ma­sis pa­tal­pų re­mon­tas už 165 tūkst. eu­rų, už 100 tūkst. eu­rų no­ri­ma įsi­gy­ti fi­zio­te­ra­pi­nės įran­gos, už 90 tūkst. eu­rų – funk­ci­nių lo­vų.

Kaip sa­kė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ap­tar­tas klau­si­mas dėl jai pa­val­džios Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės to­les­nės veik­los: „To­kios li­go­ni­nės tu­rė­tų ne­lik­ti, jos pa­tal­pos ža­dė­tos per­duo­ti mū­sų sa­vi­val­dy­bei, o čia pla­nuo­ja­me teik­ti glo­bos ar­ba slau­gos pa­slau­gas.“

Aly­taus ra­jo­ne – Sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cen­tras

Aly­taus ra­jo­no me­ro A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų per­tvar­kos ir pla­nuo­ja­mų in­ves­ti­ci­jų pla­ną Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­grin­du bus ku­ria­mas Sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cen­tras. To­kie cen­trai tu­ri at­si­ras­ti vi­so­se ra­jo­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, toks cen­tras veiks pa­gal su­tar­tis, su­da­ry­tas su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiu Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, Dau­guo­se vei­kian­čia vie­nin­te­le ra­jo­ne privačia pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga „Di­so­lis“ ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­ne.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­šo per 7 mln. eu­rų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų in­fra­struk­tū­rai tvar­ky­ti ir per 1 mln. eu­rų rei­ka­lin­gai įran­gai įsi­gy­ti.

Pla­nuo­ja­ma re­mon­tuo­ti pa­tį Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą, jam pa­val­džias įstai­gas – Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nę, Mi­ros­la­vo, Dau­gų, Sim­no, But­ri­mo­nių am­bu­la­to­ri­jas, įsi­gy­ti dar pen­kis prie da­bar tu­ri­mų tri­jų au­to­mo­bi­lių mo­bi­lioms me­di­kų pa­slau­goms teik­ti. Taip pat spe­cia­li­zuo­tą trans­por­tą no­ri­ma nu­pirk­ti Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ninei, nau­jai įsteig­tam Sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos cen­trui – odon­to­lo­gi­nę apa­ra­tū­rą su rent­ge­no įren­gi­niais.

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­di Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis tei­kia pa­slau­gas Aly­taus mies­to ir Aly­taus bei Laz­di­jų ra­jo­nų gy­ven­to­jams. Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mą šių sto­čių per­tvar­ką no­ri­ma steigti cen­tra­li­zuo­tą Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tį su pen­kiais pa­da­li­niais Lie­tu­vo­je, to­kiu bū­du kaip at­ski­ro ju­ri­di­nio pa­da­li­nio ne­lik­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Greit­osios me­di­ci­nos pagalbos sto­ties.

A. Vrub­liaus­ko tvirtini­mu, pen­kių Aly­taus apskrities sa­vi­val­dy­bių va­do­vai krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją dėl grei­to­sios medicinos pa­gal­bos pa­da­li­nio iš­sau­go­ji­mo apsk­ri­ty­je, sie­kiant ope­ra­ty­viau ir ko­ky­biš­kiau teik­ti pa­slau­gas gy­ven­to­jams.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Man įdomu kad pertvarkai reikia tiek pinigų juk ne į Didžiasalio plytų fabriką,kuris sugriautas,perkelia paslaugas. O remontai tik kosmetiniai juk tai buvo sveikatos paslaugos teikiamos ar vištos auginamos. Toliau med.įranga tai yra tose įstaigose juk paslaugų apimtys nepadidės tik bus koncentruotos. Taip švaistoti jūsų sumokėti PSD pinigai. Kuo didesnė suma tuo didesnis atkatas. Ir jokia tarnyba man neįrodys kad nėra atkatų. Tik prasidedant projektavimui viešas pirkimas 1 remonto įrangos pirkimo 2 3.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.