Pir­me­ny­bė pri­im­ti mo­ki­nius į Aly­taus mo­kyk­las pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą – ne­tei­sė­ta

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Spalis 29
mokyklos
Miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, jog per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­keis­ta­me pri­ėmi­mo į šios sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta pir­me­ny­bė mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems mo­ki­niams prieš­ta­rau­ja net trims įsta­ty­mams. Teis­mo spren­di­me kon­sta­tuo­ta, kad to­kio kri­te­ri­jaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­ga­lė­jo įtvir­tin­ti, nes mo­ki­niai ir jų tė­vai tu­ri tei­sę rink­tis vals­ty­bi­nes, ne­vals­ty­bi­nes ar sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­las. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai teks keis­ti mi­nė­tą ap­ra­šą įsi­tei­sė­jus teis­mo spren­di­mui.

Į teis­mą krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­nai gruo­džio vi­du­ry­je pa­kei­tė pri­ėmi­mo į šios sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šą, ku­ria­me nu­ma­tė sie­kį už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mo­ki­niams, de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mies­te. Taip pat ap­ra­še at­si­ra­do nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, – jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mo­ki­niai, ku­rių de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta Aly­tu­je.

Taip mi­nė­tu ap­ra­šu įtei­sin­ta pir­me­ny­bė į mies­to mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius, de­kla­ra­vu­sius gy­ve­na­mą­ją vie­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Su to­kio­mis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įtvir­tin­to­mis nuo­sta­to­mis pri­ėmi­mo į mo­kyk­las ap­ra­še ne­su­ti­ko Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas. Sa­vi­val­dy­bė ga­vo jo tei­ki­mą su siū­ly­mu pa­keis­ti ap­ra­šą, nes jis prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos ir Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mams.

Švie­ti­mo įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad mo­ki­niai ir jų tė­vai tu­ri tei­sę rink­tis vals­ty­bi­nes, ne­vals­ty­bi­nes ir sa­vi­val­dy­bių mo­kyk­las, jas keis­ti. Sie­kia­my­bė už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems mo­ki­niams, Vy­riau­sy­bės at­sto­vo nuo­mo­ne, yra tik no­ras tai už­tik­rin­ti vie­nos gru­pės mo­ki­nių mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą, pa­žei­džiant ki­tų, ne­dek­la­ra­vu­sių gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­te, mo­ki­nių tei­ses.

Taip pat Vy­riau­sy­bės at­sto­vas nu­ro­dė, kad ap­ra­še nu­ma­čius pir­me­ny­bę į Aly­taus mo­kyk­las pri­im­ti mo­ki­nius pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą prieš­ta­rau­ja ir švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­tiems pri­ėmi­mo į sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­las ben­drie­siems kri­te­ri­jams.

Sa­vi­val­dy­bė ne­pai­sė Vy­riau­sy­bės tei­ki­mo, pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo ne­pa­kei­tė, to­dėl te­ko kreip­tis į teis­mą, kad šis įver­tin­tų ap­ra­še nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų tei­sė­tu­mą.

 

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je, ku­ri čia bu­vo nag­ri­nė­ja­ma pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­ko pa­reiš­ki­mą.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ta­rė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo po­zi­ci­jai, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­ką, o ne kri­te­ri­jus, ta­ry­ba per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ci­ją nu­ma­ty­da­ma de­kla­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos kri­te­ri­jų. Tai ne­įtvir­tin­ta nei Švie­ti­mo įsta­ty­me, nei po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri va­do­vau­tis įsta­ty­mo vir­še­ny­bės prin­ci­pu, o tai sie­ja­ma su kon­sti­tu­ci­niu tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pu. Ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad nei Švie­ti­mo įsta­ty­mas, nei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti ben­drie­ji kri­te­ri­jai pri­imant mo­ki­nius į mo­kyk­las mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­nu­ma­to iš­im­čių iš­skir­ti­niams at­ve­jams reg­la­men­tuo­ti tai sie­jant su ben­dro­jo ug­dy­mo pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mo pa­leng­vi­ni­mu va­do­vau­jan­tis Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mu.

Teis­mo spren­di­mu pri­pa­žin­ta, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nau­jo­je pri­ėmi­mo į mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo re­dak­ci­jo­je nu­ma­ty­tas sie­kis už­tik­rin­ti mo­ky­mo­si pri­ei­na­mu­mą pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas mies­te de­kla­ra­vu­siems gy­ve­na­mą­ją vie­tą mo­ki­niams ir nuo­sta­ta dėl pir­mu­mo tei­sės tęs­ti mo­ky­mą­si pa­gal vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, jei no­rin­čių­jų yra dau­giau nei lais­vų vie­tų, pir­miau­sia pri­ima­mi mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vę mo­ki­niai, prieš­ta­rau­ja Švie­ti­mo, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mams.

 

Klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas

Kaip tvir­ti­na­ma teis­mo spren­di­me, pri­pa­žin­tos įsta­ty­mams prieš­ta­rau­jan­čios pri­ėmi­mo į Aly­taus mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šo nuo­sta­tos ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mas per tris­de­šimt ka­len­do­ri­nių die­nų nuo jo pa­skel­bi­mo, spa­lio 22-osios, ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo tei­gi­mu, klau­si­mas dėl ap­skun­di­mo dar svars­to­mas, o mi­nė­tą ap­ra­šą grei­čiau­siai teks per­žiū­rė­ti iš nau­jo.

Ka­dan­gi ap­ra­šas mo­kyk­loms bu­vo ak­tu­a­lus prieš da­bar­ti­nius moks­lo me­tus, ar bu­vo mo­kyk­lų, ku­rio­se, pir­miau­sia pri­ėmus mies­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­sius mo­ki­nius, ne­be­li­ko vie­tų vai­kams iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių? Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no tvir­ti­ni­mu, Vo­lun­gės pro­gim­na­zi­ja ne­ga­lė­jo pri­im­ti vi­sų no­rin­čių­jų čia mo­ky­tis penk­to­kų, kai ku­rioms gim­na­zi­joms bu­vo sun­ku pa­ten­kin­ti vi­sų mo­ki­nių pra­šy­mus lan­ky­ti šias ug­dy­mo įstai­gas.

Šiais moks­lo me­tais Aly­taus mies­to mo­kyk­lo­se mo­ko­si 1 tūkst. 315 mo­ki­nių iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių: 1 tūkst. 270 – iš Aly­taus ra­jo­no, 31 – iš Prie­nų ra­jo­no, 9 – iš Laz­di­jų ra­jo­no ir 5 – iš Va­rė­nos ra­jo­no.

Iš viso miesto mokyklose dabartiniais mokslo metais yra 6 tūkst. 695 mokiniai.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.