Gy­dy­to­jos aler­go­lo­gės Ade­lės Dim­šie­nės na­mai sa­vait­ga­liais pa­kvim­pa duo­na. Pas­ta­ruo­ju me­tu me­di­kė ke­pa ypa­tin­gą duo­ne­lę, ku­riai ne­nau­do­ja nei kvie­ti­nių, nei ru­gi­nių...
„Dai­na­va“ – vie­na se­niau­sių Aly­taus bendrovių, iš­lai­kiu­si ne­pa­keis­tą sa­vo var­dą, dirb­da­ma su ži­no­mais pre­kių žen­klais, už­si­au­gi­no so­li­džią prak­ti­nę pa­tir­tį ga­my­bos ir...
Aly­taus ga­myk­lo­je „Ali­ta“, pri­klau­san­čio­je vie­nam di­džiau­sių al­ko­ho­lio ga­my­bos įmo­nių su­si­vie­ni­ji­mui ša­ly­je „MV Group Pro­duc­tion“, pri­sta­ty­tas ką tik baig­tas vyk­dy­ti...
Alytaus „Alitos“ gamykloje, valdomoje „MV Group Production“, oficialiai pristatytas vienas didžiausių Baltijos šalyse robotizacijos projektų. Už „MV Group Production“ skirtas lėšas – beveik 2 mln....
„MV Group“ verslo istorija yra verta kino filmo. Tai patvirtino „Alitos“ gamyklos ir kiti grupės darbuotojai. Jiems padovanota ypatinga šventė – filmo „Svajotojai“ premjera, į kurią gamykloje...
„Dzū­kės kviet­kų“ ko­man­dos do­va­ną – Dzū­ki­jo­je už­au­gin­tų tul­pių puokš­tę „Aly­taus nau­jie­nų“ kon­kur­se ko­vo 8-ąją lai­mė­jo Vir­gi­ni­ja Ma­žei­kė (nuotr.), ži­no­ma Aly­taus kraš­to...
Aly­tu­je, Antano Jo­ny­no (buvusioje Pakrantės) gat­vė­je, jau penk­tą de­šimt­me­tį vei­kia ki­bi­ni­nė, tie­sa, šian­die­ni­nis jos var­das „Ki­bin­ce­ri­ja“, taip sa­vo įmo­nę pa­va­di­nu­si jos...
Didžiausia Alytaus susisiekimo infrastruktūros įmonė „Alkesta“ sėkmingai atsitiesia po patirtų sunkumų ir praėjusius metus jau užbaigė dirbdama pelningai. Įmonių grupės metinėje konferencijoje apie...
Vasario 22–25 d. Lietuvos laukia vienas ryškiausių tradicinių kultūros įvykių. Tai – Vilniaus knygų mugė, didžiausia tokia Baltijos šalyse. Joje ne pirmą kartą dalyvaus ir Alytuje gyvenanti, rašanti...
Aly­taus kraš­te gy­vuo­ja pir­mo­ji li­cen­ci­juo­ta na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos vai­sių, uo­gų ga­my­bos vy­ni­nė „Miel­la vy­ni­nė“. Tai – aly­tiš­kio Ma­ri­jaus Ja­ki­ne­vi­čiaus ir jo...
Nau­ją lie­tu­viš­kos par­fu­me­ri­jos pre­kės žen­klą su­kūrė du kū­ry­bin­gi lie­tu­viai – Vik­to­ri­ja Venc­kū­nė ir Po­vi­las Venc­kū­nas, gy­ve­nan­tys Aly­tu­je.  „LIUR.par­fum – sei­lę...
Subscribe to Pagaminta Alytuje
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.