Pa­žin­ki Aly­taus kraš­tą vaikš­ti­nė­da­mas (1)

Aly­taus pi­lia­kal­nio ir Bal­to­sios ro­žės til­to pa­no­ra­ma. An­driaus Ba­ri­šaus­ko nuotr.
Aly­taus pi­lia­kal­nio ir Bal­to­sios ro­žės til­to pa­no­ra­ma. An­driaus Ba­ri­šaus­ko nuotr.
Šie­met pa­va­sa­ris, šykš­tė­da­mas šil­tes­nių orų, lė­tai bun­da iš žie­mos snau­du­lio. Pa­bur­bė­ję ne­pai­so­me jo įno­rių ir vis dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me vaikš­ti­nė­da­mi gry­na­me ore, ban­dy­da­mi pa­gau­ti re­tus, ta­čiau la­bai ma­lo­nius sau­lės spin­du­lius. Vie­ni ei­na skai­čiuo­da­mi žings­nius, ki­ti – tą da­ro tie­siog sa­vo ma­lo­nu­mui. Kad įvai­rūs pa­si­vaikš­čio­ji­mai tap­tų įdo­mūs ir pa­žin­ti­niai, Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras siū­lo pen­kias mū­sų kraš­to vie­tas, kur ga­li­ma ne tik pa­si­vaikš­čio­ti, bet ir su­ži­no­ti kaž­ką nau­jo.

Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nis draus­ti­nis

Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nia­me draus­ti­ny­je drie­kia­si pa­žin­ti­nis gam­ti­nis ta­kas. Jis pra­si­de­da prie in­for­ma­ci­nio sten­do Pul­ko ir Vidz­gi­rio gat­vių san­kir­to­je. Vi­sa­me miš­ke nu­žy­mė­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai, su­da­ran­tys 9 km il­gio marš­ru­tą. Įreng­ti in­for­ma­ci­niai sten­dai, pa­sa­ko­jan­tys apie šio miš­ko gy­ven­to­jus, kryp­ties žen­klai, pa­de­dan­tys orien­tuo­tis ta­ke ir sa­va­ran­kiš­kai pa­žin­ti šį nuo­sta­bų gam­tos ob­jek­tą.

Kad ke­lio­nė vyk­tų sklan­džiai – re­ko­men­duo­ja­me nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ta­ko pra­džio­je sten­de esan­tį že­mė­la­pį (ar­ba už­suk­ti į Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trą ir jį pa­si­im­ti).

Vi­sas ta­kas – ne žie­di­nis. Ta­čiau gam­ti­niu po­žiū­riu ver­tin­giau­sio­je miš­ko da­ly­je, bo­ta­ni­nio draus­ti­nio te­ri­to­ri­jo­je, įreng­ta apie 4 km žie­di­nė mo­ko­mo­ji ta­ko da­lis, ku­ri pra­si­de­da nuo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės (GPS: 54.380301, 24.008476, WGS) prie ta­ko link Ra­džiū­nų pi­lia­kal­nio.

Ją ga­li­ma pa­siek­ti ei­nant jau mi­nė­tu 9 km ta­ku ar­ba va­žiuo­jant au­to­trans­por­tu San­tai­kos gat­ve ir pa­su­kus į žvyr­ke­lį prie lan­ky­ti­no ob­jek­to ke­lio žen­klo „Ra­džiū­nų pi­lia­kal­nis 1,5“. Bū­ki­te ati­dūs, šiuo me­tu vyks­ta San­tai­kos ke­lio re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Pa­žin­ti­nį gam­ti­nį ta­ką ga­li­ma įveik­ti ir su #walk15 pro­gra­mė­le.

 

Žu­vin­to eže­ro gam­tos ta­kas

Ja­me ga­li­ma ste­bė­ti ir gir­dė­ti nie­kad ne­nu­rims­tan­tį Žu­vin­to eže­ro gy­ve­ni­mą. Anks­ty­vas ry­tas yra tin­ka­miau­sias paukš­čių ste­bė­ji­mų lai­kas. Pus­ket­vir­to šim­to met­rų il­gio liep­tas su paukš­čių ste­bė­ji­mo bokš­te­liu skir­tas ap­žvelg­ti Žu­vin­to eže­ro pa­kran­tes ir su­si­pa­žin­ti su tur­tin­gu eže­ro, jo pa­kran­tės nen­dry­nų ir krū­mų paukš­čių pa­sau­liu, pa­grin­di­nė­mis au­ga­lų rū­ši­mis.

Ta­kas yra gam­ti­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je, to­dėl, no­rint už­tik­rin­ti čia ap­tin­ka­mų gy­vū­nų ra­my­bę, tu­rė­tu­mė­te lai­ky­tis nu­ro­dy­tų ap­ri­bo­ji­mų.

Ta­kas at­vi­ras lan­ky­to­jams tik švie­siuo­ju pa­ros me­tu, nuo sau­lės pa­te­kė­ji­mo iki lai­dos. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le ga­li­te nau­do­tis nuo 8 iki 20 val. Vi­so­je ki­to­je Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­jo­je lan­ky­tis ga­li­ma tik tu­rint lei­di­mą.

Už­su­ki­te ir į gre­ta esan­tį Lan­ky­to­jų cen­trą. Su­si­pa­žin­si­te su Žu­vin­to gam­tos ver­ty­bėms ir re­zer­va­to is­to­ri­ja.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te www.zu­vin­tas.lt

 

Marš­ru­tas „Trys til­tai du Ne­mu­no kran­tai“

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras pa­kvie­tė ke­liau­ti marš­ru­tu pės­čio­mis „Trys til­tai du Ne­mu­no kran­tai“. Marš­ru­tas žie­di­nis, kur pra­dė­jo­te ke­lio­nę, įvei­kę be­veik 12 km, ten ir su­grį­ši­te.

Aly­tų, sa­vo is­to­ri­ją skai­čiuo­jan­tį nuo XIV a., į dvi da­lis pa­da­li­jo Ne­mu­nas. Tik XIX a. pa­bai­go­je Aly­taus apy­lin­kė­se bu­vo pa­sta­ty­ti pir­mie­ji til­tai per Ne­mu­ną. Mies­te rei­kė­jo luk­ter­ti iki XX a. pra­džios. Lai­kas bė­go, kei­tė­si til­tai, jų pa­skir­tis, ta­čiau in­tri­guo­jan­čios is­to­ri­jos iš­li­ko.

Ke­liau­da­mi ap­lan­ky­si­te tris Aly­taus til­tus. Ke­lio­nę pra­dė­ję kai­ria­me Ne­mu­no kran­te, Se­na­mies­čio skve­re, A. Juo­za­pa­vi­čiaus til­tu per­ei­si­te į de­ši­nį­jį upės kran­tą. Čia Pir­mo­jo Aly­taus is­to­ri­nė aikš­tė, gre­ta – Ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jus. Už­suk­ti į jį ver­ta: su­si­pa­žin­si­te su jot­vin­gių is­to­ri­ja, ap­žiū­rė­si­te Aly­tu­je ar­che­o­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų me­tu ras­tus daik­tus (sek­ma­die­nį, pir­ma­die­nį ne­dir­ba).

Po to Aly­taus pi­lia­kal­nis, kur gi­mė mies­tas. Tuo­met pės­čių­jų ta­ku iki Bal­to­sios ro­žės til­to (ver­tė­tų ant jo už­lip­ti, nes tai pats aukš­čiau­sias Lie­tu­vo­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas, jo aukš­tis 38,1 m, ta­čiau spręs­ti jums), Kle­bo­no ak­muo Ne­mu­ne ir miš­ko ke­liu tie­siai.

Ka­niū­kų til­tas. Be­je, nuo Bal­to­sios ro­žės til­to iki Ka­niū­kų til­to pa­žy­mė­tas il­ga­sis „Miš­ko ta­kas“, ei­nan­tis per gra­žiau­sius Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos miš­kus bei na­cio­na­li­nius par­kus.

Ta­čiau šį kar­tą su­sto­ki­te prie Ka­niū­kų til­to: ner­ki­te po juo, čia yra laip­tai, už­lip­si­te ant til­to, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku grį­ši­te į kai­riak­ran­tį Aly­tų, Ulo­nų gat­vę. Pri­ėję Dau­gų gat­vę, su­ki­te į ją, pro Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rą Ku­ror­to par­ku pa­siek­si­te Lais­vės an­ge­lo pa­min­klą ir Mies­to so­dą. Šau­lių na­mai, Ro­tu­šės aikš­tė ir grį­ši­te į Se­na­mies­čio skve­rą.

 

Rek­re­a­ci­nė zo­na Ne­mu­nai­ty­je prie Ne­mu­no

Ne­mu­nai­ty­je, pa­ne­mu­nė­je, nu­ties­tas ak­me­ni­mis grįs­tas po­il­sio ta­kas, yra ap­žval­gos aikš­te­lė, lau­ža­vie­tė, įreng­ta po­il­sia­vie­tė prie iš že­mės gel­mių pul­suo­jan­čio šal­ti­nė­lio. Ta­kas ve­da iki Kle­bo­no (Ku­ni­go) ak­mens Ne­mu­ne. Jei ne­pa­būg­si­te iš­šū­kių, bū­si­te tin­ka­mai ap­si­ren­gę, Ne­mu­no pa­kran­te nuo po­il­sio zo­nos (į prie­šin­gą pu­sę) pa­sro­viui pa­ė­jė­si­te (spe­cia­liai įreng­to ta­ko nė­ra) apie ki­lo­met­rą – prieš jus at­si­vers vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je klin­ti­nių tu­fų ato­dan­ga.

Nu­ta­rę, kad šį nuo­ty­kį pa­si­lik­si­te ki­tam kar­tui – ga­lė­si­te ne­sku­bė­da­mi su­si­pa­žin­ti su Ne­mu­nai­čiu: gra­žuo­le Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čia (pa­sta­ty­ta 1904 m.), jos šven­to­riu­je 1930 m. įreng­tu vie­nu gra­žių Lie­tu­vo­je Lur­do gro­tu su šv. Ber­na­de­tos skulp­tū­ra. Po tre­jų me­tų ne­to­li baž­ny­čios esan­čia­me pu­šy­ne bu­vo pa­sta­tas Pran­ciš­ko­nų va­sar­na­mis, vie­tos gy­ven­to­jų va­di­na­mas vie­nuo­ly­nu. 1945 m. bir­že­lio 2 d. šia­me pa­sta­te pri­sie­kė 120 Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go va­do­vau­ja­mų par­ti­za­nų. Mies­te­lio puoš­me­na – pa­min­klas, su Lie­tu­vos ka­rio skulp­tū­ra, žu­vu­siems už ne­pri­klau­so­my­bę. Tai pas­ku­ti­nis to me­to žy­maus skulp­to­riaus Vin­co Gry­bo dar­bas.

Pa­ke­liui link po­il­sio zo­nos pa­ma­ty­si­te 1934 m. pa­sta­ty­tą Kry­žių. Bai­giant pa­žin­tį su Ne­mu­nai­čio apy­lin­kė­mis bū­ti­nai rei­kia už­suk­ti ir prie ne­to­lie­se pūp­san­čio di­džiau­sio Dzū­ki­jos ak­mens Van­ge­lo­ny­se (Ne­mu­nai­ty­je yra link jo nu­krei­pian­tis ke­lio žen­klas).

 

Pra­de­dan­tie­siems

Ne­mėgs­ta­te vaikš­čio­ti – pa­ban­dy­ki­te. Ne­rei­kia iš kar­to ei­ti de­šim­tis ki­lo­met­rų, tie­siog sau­lė­tą die­ną pa­si­vaikš­čio­ki­te ap­link Aly­taus Dai­li­dės eže­rus. Jei­gu pa­tiks ir no­rė­sis ei­ti to­liau: Svei­ka­tos ta­ku iki Bal­to­sios ro­žės til­to. Nuo jo pa­sig­ro­žė­si­te nuo­sta­bia pi­lia­kal­nio pa­no­ra­ma. Nu­si­lei­si­te Dai­nų slė­nio pu­sė­je ir pa­ne­mu­nės ta­ku, kles­te­lint akį į se­ną­ją ge­le­žin­ke­lio sto­ties van­dens siur­bli­nę, iki A. Juo­za­pa­vi­čiaus til­to. Vil­niaus gat­ve par­ei­si­te į mies­to cen­trą. Jei pa­tiks, ki­tą kar­tą iš­ban­dy­si­te ki­tus Aly­taus pės­čių­jų ta­kus, o jų mies­te dau­giau kaip 30 km.

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.